Skip to main content

Full text of "Friesch woordenboek (Lexicon frisicum)"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves bef ore it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ T^^ 


f - fc- f^t -0*i 


»v r^ v><ïr^ ^-i -«, ih^^ i,»-j 


\ é'^ %■ %1 '1. . '6 f^ ,\,\> i / l»'K» 
ïêarbarti (ÜToUcgr ILibrarg 

FROM THE 

SUBSCRIPTION FUND 

6EGUN IN 1858 
Digitized by VjOOQIC Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by LjOOQIC V-Ka.j^-^j^ h^ FRIESCH WOORDENBOEK BKWKRKT 1)(H)R WALING DIJKSTRA 

te Holiverd y 

EN 

Dr. F. BUITENRUST HETTEMA, 

Leeraar aan het Gt/mnaslitm te Zwolle, Lijst van Friesche Eigennamen, BEWKRKT DOOR JÜHAN WINKLER, 

te Haarletn. 

UITGEGEVEN INGEVOLGE BESLUIT DER STATEN VAN FRIESLAND, 
ONDER TOEZICHT VAN DÉ DOOR DE GEDEPUTEERDE STATEN BENOEMDE J« VAN LOON Jz., Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland , 
en Mr. Ph. VAN BLOBIf Raadsheer in den Hoogen Haad der Nederlanden. Leeuwarden , 
MEIJER & SCHAAFSMA. Digitized by LjOOQIC Friesche Naamlijst (ONOMASTICON FRISICUM) DOOB JOHAN WINKLER. Leeuwarden, 
MEIJER & SCHAAFSMA. 

18 98. Digitized by VjOOQIC 
] 

Digitized by Google INLEIDING. De eigennamen der Friezen, zoowel hunne mans- en vrouwen-voornamen, als hunne 
geslachts- en plaatsnamen, vertoonen zeer veel bijzonders, zeer veel eigenaardigs, waar- 
door zg veelal aanmerkelgk verschillen van de eigennamen der andere Nederlanders, der 
andere Germaansche volken in het algemeen. 

De Friesche namen hebben dan ook, sedert de 16e eeuw, veelvuldig de aandacht ge- 
trokken en de belangstelling gewekt van geleerden en navorschers op het gebied der 
taal- en volkenkunde; eenigen van dezen hebben min of meer uitvoerige, maar toch in 
geenen deele ook maar eenigermate volledige lasten van die namen samengesteld. Maar 
die IQsten zgn slechts dorre opsommingen van namen , meer niet. Ze zjjn zonder na- 
dere aanduidingen, en zonder veel oordeel samengebracht, waar bg dan ook de oorsprong 
der namen, hunne oorspronkelijke, volledige vormen, hunne vlei- en verkleinvormen, 
hunne aiBeidingen tot geslachte- en plaatsnamen, het onderlinge verband dat er tus- 
schen de verschillende namengroepen bestaat of ook niet bestaat, volstrekt niet in het 
licht gesteld wordt , noch tot gelding komt. Eerst in deze eeuw verscheen een eerste werkje, 
dat op eenigermate wetenschappel^ke wjjze , zjj het dan ook nog slechts uiterst oppervlak- 
kig, de Friesche namen behandelt. Het is opgesteld door Prof. Bv. Wassenber^rh , 
Hoogleeraar te Franeker, en komt voor, onder den titel Verhandeling over de Eigen- 
naamen der Friesen ^ in de Taalkundige Bijdragen tot den Frie/tehen tongval, Leeuwarden, 
1802. In deze verhandeling worden ook de Friesche naamlijsten uit vorige eeuwen, die 
van XTbbo Bminiiui, van Htmdius, van Boegherman, vermeld, overgenomen, en 
nader besproken. 

Verder zgn in de verschillende jaargangen van het tgdschrift De Navorscher en ook in 
die van den Frieschen Volksalmanak onderscheidene kleine opstellen over sommige bijzon- 
dere Friesche namen opgenomen, die grootendeels door mij zelven geschreven zijn. Eenigs- 
zius uitvoeriger zgn in het tijdschrift De Vr\je Fries, deel XIII en XIV, sommige Friesche 
namen, vooral geslachtsnamen, behandeld, in een opstel van mijne hand. Een en ander 
over Friesche Eigennamen, Ook vindt men in mijn werk De Nederlandsche Geslachtsnamen ^ 
Haarlem , 1885 , vele zaken vermeld en behandeld , die in het bjjzonder op Friesche namen 
rechtstreeks betrekking hebben. Dit is eveneens het geval met het voor Friesche namen- 
Torschers allerbelangrijkste hoofdstuk over Zctansche Eigennamen, voorkomende in het werk 
van Dr. G. J. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal, Leiden 1897. Eindelgk bevat het 
werk Nomina geographica Neerlandica ^ Amsterdam, 1882 en vervolgens, nog eenige op- 
stellen, door mg geschreven, over Friesche plaatsnamen, en in het bijzonder eene uitvoe- 
rij^e, en leerrijk toegelichte Igst van oude Friesche Plaatsnamen , tegel\jk eene hydrage tot 
de oude aardrijkskunde van Friesland, geschreven door Dr. F. Buitenrust Hettema. 

Ook mogen hier niet onvermeld blijven drie werken van Oost- en Weser-Friezen ; name- 
Igk een van Bemh. Brons Jr., Friesische Namen und Mittheilungen darüber , Emden , 
1877, dat uitvoerige lijsten van Friesche eigennamen bevat, hoofdzakelijk uit Oost-Friesland; 
een van Dr. E^arl Strackerjan, Die Jeverländischen Piersonennamen mit BerUcksichtigung 
der Ortsnamen, Jever 1864, 't welk van groote geleerdheid en navorschingsijver getuigt. Digitized by Google En eindelgk een opstel van Aag. Lubben, Einiges fiber Friesische Namen ^ voorkomende 
in Hanpt's ZeUschrift für Deutsches AUeHhum, 1856. 

Ten slotte moet hier nog genoemd worden een boek , waarin ook de Friesche namen en 
naamsvormen byzonderl^k behandeld worden (in het hoofdstuk Ueber hesondere Friesische 
Namensformen und VerMrzungen) ; namelgk Dr. Franz Stark, Die Kosenamen der Ger- 
manen, Weenen, 1868. In dit werk worden de eigenaardige algemeen Germaansche en 
bgzonder Friesche vleivormen der oorspronkelijk volledige namen duidelijk in het licht 
gesteld. 

De eigenaardigheden en de bgzonderheden , die de Friesche eigennamen kenmerken, zijn 
geenszins uitsluitend aan die namen op zich zelven verbonden, noch ook aan die namen 
alleen , maar zjj hebben hunnen oorsprong en zy staan geworteld in de eigenheden van de 
Friesche taal in het algemeen. In der daad, die bijzonderheden der Friesche namen, b.v. 
de zoo uiterst talryk en algemeen vertegenwoordigde vleivormen en ingekorte vormen, de 
verkleinvormen, zoo oude als nieuwe, op se, te en Ie, op tse of tsje en ke uitgaande, bg 
mans- en bg vrouwennamen ; de oude en nieuwe patronymicale en tweede-naamvalsvormen, 
op inga (enga)^ op a, sna en sma, en en «, en tevens de van plaatsnamen afgeleide vor- 
men op stra uitgaande, bij geslachtsnamen; eindelgk bij plaatsnamen de uitgangsvormen 
op gea (ga) , urn , terp , wier , pôlle , tsjerke (kerk) , syl (zgl) , enz. inderdaad , al die bijzon- 
derheden zijn uit de eigenheden der Friesche taal zeer gereedelijk te verklaren. Waar 
die verklaring gevoegelijk met enkele woorden bondig geschieden kon, vindt men ze dan 
ook zooveel mogelijk in deze Naamlijst vermeld. En anders blijkt de oorsprong en de betee- 
kenis der namen , even als hun samenhang met andere verwante namen, den opmerkzamen 
gebruiker der Naamlgst voldoende, door de plaats die de namen innemen, door het ver- 
band waarin ze in de verschillende kleine namengroepen geplaatst zgn; en ook door de 
verwgzingen, die er bij aangeteekend staan. Bovendien vindt men by sommige, om de 
eene of andere reden bijzondere namen (b.v. Miesterhûs, Sjoerd, Adelen , Andries, Asinga, 
Arendstún, enz.) veelvuldig eene korte, nadere verklaring gevoegd. 

Evenmin als de Friesche taal, oudtijds geenszins, en ook heden ten dage nog niet, uit- 
sluitend eigen was en is aan Friesland tusschen Flie en Lauwers, zoo min zijn ook de 
Friesche eigennamen, uit die taal voortgesproten, uitsluitend beperkt tot het hedendaag- 
sche Nederlandsche gewest Friesland. Integendeel. Immers komen zjj eveneens voor, zij 
het dan soms ook in min of meer gewijzigde vormen , in de andere Oud-Friesche gouwen, 
dus in West-Friesland (noordelijk Noord-Holland), Groningerland , Oost-Friesland, Weser- 
Friesland(*), Noord-Friesland, enz. Evenwel, gelijk de Friesche taal in het Nederlandsche 
gewest Friesland nog heden, als van ouds, hare grootste ontwikkeling, ook hare grootste (*) Het is hier de plaats om aangaimde de benaming Weser-Friesland eenigen naderen uitleg te 
geven. Die naam toch is in Nederland weinig bekend en weinig in gebraik. Men verstaat eronder 
al die Friesche goawen , die, oostwaarts van de oosteiyke grenzen van Oost-Friesland, enonmiddel- 
lyk hier aan palende, rondom den zeeboezem de Jade, en aan beide oevers van den breeden mond 
der rivier de Weaer gelegen zjjn , noordoostwaarts zich uitstrekkende tot aan den mond der rivier 
de Elve, by Oaxhaven en Ritsebûttel. Die goawon hebben eene Friesche bevolking, en de Friesche 
taal was daar, in de middeleeuwen, en nog daarna, even als ook in Oost-Friesland, natanrl^ker wtJze 
de eenige volksspreektaal. In sommige streken aldaar leefde het Friesch nog tot in de vorige eeuw, 
in den mond des volks, even als tot in de laatste helft dezer eenw op 't eiland Wangeroog, en tot 
heden in het Bagelterland, beiden deel uitmakende van Weser- Friesland. De gonwen, diegezament- 
lyk Weser-Friesland vormen, zgn by namen: Jeverland en Bntjadingerland (in de middeleeuwen 
Wangerland, Ostringen en Bustringen genoemd), Stadland, Stedingerland, Oosterstado, 't Land Wuhr- 
den, Fieland en *t Land Wursten of Worthsaten, die allen aan eikanderen grenzen en een, in aard- 
rykskundig , natuur- en volkenkundig opzicht samenhangende landstreek vormen, waar dan nog het 
afzonderiyk gelegene Sogelterland , als een aanhangsel bykomt , en het eiland Wangeroog , in de 
Noordzee. Deze gouwen maken allen deel uit van het Groot-Hertogdom Oldenburg, met uitzonde- 
ring van Oosterstade, Fieland en 't Land Warsten, die tot Hannover behooren. Digitized by Google zai?eiiieid , eigenheid en waarde, en tevens hare orootste verbreiding heeft, meer dan in 
de andere gouwen, zoo zijn ook in Nederlandsoh Friesland de Friesche eigennamen het 
menigvnldigst en het bijzonderst in hnnne vormen, ook het meest verspreid en het meest 
in gebruik, van ouds her en nog heden ten dage. 

De namen die deze L^jst vormen, zgn namen die eigen z^jn aan mannen en vrouwen, 
aan maagschappen en aan plaatsen , in het hedendaagsche Nederlandsche gewest Friesland 
levende en bestaande , of die daar oudtijds geleefd en bestaan hebben. Die namen maken 
niet slechts het hoofdbestanddeel uit van de L^st , in de eerste plaats — z^j vormen ook 
deze LiJst , in eigenlyken zin , tot een afzonderlek en op zich zelf staand , volledig Ono- 
mastican Frisieum. 

In de tweede plaats z^jn ook Friesche namen uit de andere Friesche gewesten, hiervoren 
opgenoemd, in deze Lgst opgenomen; maar dit toch slechts in zoo verre als die namen 
betrekking hebben, of oorspronkelyk eenzelvig z^jn met, of verwant aan Friesche namen 
in dien byzonderen zin , die in de vorige alinea is aangeduid. Ook namen uit andere Ne- 
derlandsche gewesten , zoo uit Holland als uit Vlaanderen , zoo uit Gelderland als uit Bra- 
bant, en zelfs namen uit andere Germaansche landen, b.v. uit Engeland, Duitschland, en 
de Oud-Nederduitsche deelen van Frankrijk (Artesië), eveneens uit Skandinaviö — voor 
zoo verre namelijk zulke namen dienen kunnen ter aanvulling of ter verklaring van den 
oorsprong of van de verspreiding der Friesche namen, zyn in deze Lgst, spaarzaam en slechts 
daar waar het byzonder te pas kwam, al mede als toevoegsel vermeld. Dit alles steeds 
met aanduiding der landen en gouwen, waar ze voorkomen of waaraan ze eigen zyn. 
Maar de echt Friesche namen, die de Lyst in eigenlijken zin uitmaken, zgn als zoodanig 
niet noodeloos nader aangeduid, tenzy dan als bij uitzondering, als zij aan enkele plaat- 
sen (Hindeloopen) , eilanden (Ter Schelling, Ameland, Schiermonnikoog), of streken (de 
Zuidwesthoek , de Zuidoosthoek , het Bildt) bijzonder eigen zgn. De namen, die niet na<ler 
zQxi aangeduid, of waar niets bij aangeteekend staat, moeten beschouwd worden, als in 
bet algemeen eigen te zijn aan het Nederlandsche gewest Friesland. 

Oudtijds, toen de Friesche taal in hare eigenheden, in hare eigene klanken en eigene 
vormen , en in de eigene plaats die ziJ inneemt tusschen de talen der andere Germaansche 
volken, weinig of ook in het geheel niet bekend was bij de geleerden buiten Friesland, 
en veel minder nog bij de ongeleerden, heeft men wel gemeend, en dit ook verkondigd, 
dat de bijzonderheden der Friesche namen slechts te verklaren waren door aan te nemen 
dat die namen van Hebreeuwschen , van Trojaanschen , van Griekschen of van Romeinschen 
oorsprong zouden wQzen. Dit behoeft heden ten dage geene wederlegging meer. Maar dat 
de Friesche namen zuiver Germaansch zijn , en in hun oorspronkelijk wezen niet verschillen 
van de namen der andere Germaansche volken, dit is nog geenszins van algemeene, en 
nog geenszins van voldoende bekendheid. De waarheid echter dezer stelling, die trouwens 
door geenen geleerde meer zal worden bestreden, blijkt ruimschoots uit deze Naamlgst, 
en wel in de eerste plaats uit de volledige, of anders slechts weinig ingekorte, slechts 
weinig versletene mans- en vrouwennaraen. Als voorbeelden van dezen kunnen hier wor- 
den aangevoerd de mansnamen, zoo verouderde en niet meer gebruikelijke, als die nog he- 
dendaags in volle gebruik ziJn: Adelhald (in versleten vorm Albad, Albet), Adelbric, Adel- 
dag, Adelric, Adgev (voluit Aldgar), Adser, Aeldert (in Nederlandsche spelling Aal- 
dert, oorspronkelijk Adelhard), Aeldrik (in Ned. spell. Aaldrik, oorspronkelijk Adelrik), 
Aelwjn (in Ned. spell. Aal'Wljn, oorspronkelijk Adelwin), Ayold, Albert, (oorspronke- 
Igk Adelbrecht), Aldert (de zelfde naam als Aeldert, bovengenoemd), Äldgrim^ Alef en 
Alof (voluit Adelelf, Adellef, Adelwolf), Alem (voluit Adelhelm ; zie Hattem, Willem, enz.), 
Alfert, Alg^er (voluit Adelgar), Alman (Adelman), Almer (Adelmar) , ^/M?art (Adelwart), 
Arend (oorspronkelijk Amhold, de zelfde naam als Amout), Astet/n, Bareld (Barwald), Digitized byLjOOQlC Barnlef en BernJef, Bernolf, Bindert en Binnert (Bemhard), Bronger, Brotryck , 
BadBger, FAgar, Edleff, Bdser, Bdsert, Bdzard en Idsert, SSgbert, Egilbald, 
Bilard ( A^jrilhard) , FAlbrand, Bilof (Agilolt), Bvert (Everhard), Folcbrat, Folken 
(Folkwin), Folkert (Folkhart), Fdkmar , Fóf kwart, Freark of Frjerk flPreerk, Frederik), 
Gardolf, Garhelm, Garlef of Qerlof, Geerlof (bg samentrekking Qelf), Gerhdld, 
Qerben en Qerbren (Gerbern), G^rbrand, Gerhold of Gerrolt (by samentrekking 
Grealt, Greolt, GreiQt), Qermen (German), Gerwalt, Gysbert (Qiselbrecht), Qlsold, 
Godsskalk (Godschalck) , Godsfriund , Gondebald, Hadlef of Hedlef, Harald, Hartffer, 
Hartman, Hartmod, Hatehrand , Hattem of Hattum (Harthelm), Heylgar, Helling- 
bern, HelmHk, Herbern, Herbrand, Uerdrad, HUbert (Hildbrecht) , Hilbrand of Hille- 
brand, HUdbrand, HUdegrimy HildeHk, Hüdmar, Hildulf, Hildwin, Ibrandt, Idsert 
(zie hier boven bij Ëdscr), Tsbrand, Jelffer (Ethelgar), Jelmer (Ethelmar), Jildert 
of Jillert, Jodserd, Jorrlt (Everhard), Jouwert, liamxnert (Lambert, Landbrecht), 
Leffert (Liafhart), Liafwin, Lindrad, Liudger, Liudmund , Liudric, Liobbren, Lubbert 
(ETludbrecht) , Ludelef (Ludelf, Ludolf, Hludwolf), Meinbern, Meandert en Meinert (Me- 
ginhart), Meynum (Meginhelm ; zie Alem en Hattem), Meinwardy Nidhard of Nittert, 
Notgrim, Odelbald , Olfert (Olfhart, Wolf hart), Radbald , Radbad, Radbod, Rabbod, 
Rabbold (Radboot), Randolf^ Ratger of Redger , Redlef, Redward , Reinbern, Reindert en 
Reinert (Reinhart, Reginhart), Ricbald, Ricbern, Ricfrid, Rioholt, Riklef, Ricward 
Ryken (Rikwin), Ritsert, Rldsart (Richard), Robet (HroJbalt), Rodbern, Rodmer 
(Hrodmar), Sybrand (Sigbrand), Sybren (Sigbem), Sybout (Sigbalt), Symen (Sig- 
man), Tancmar , Tethard, Tetman, Thiadlef (bg samentrekking Ts^jalf, in Ned. spell. 
Tjalf), Ulfbold, Waldger, Werinhad, Wybrand (Wigbrand), Wybren (Wigbem), 
Wi^rbold, Wicholf, Wilbrand, Willem (Wilhelm), Wólbern, Wolbrand, Wolbrecht , en 
honderden dergelyken meer. En de vrouwennamen: Addheyt of Aelheyt (hedendaags in 
ingekorten en verkleinvorm Aeltsje, in Ned. spell. Aaltje); Aelmoed (in Ned. spell. Aal- 
moed, oorspronkelijk Adelraod), Adelgarde ^ Adelburg , Adelharda , Aerland (in Ned. spell. 
Aarland), Adelgonda, Aldburga, Armgard, Bemou, Bdwer, Bedwer of Id^wer, 
Bland (Edelland, Adelland), Ferdou, Fardou of Fredou, Gerland, Hadewei 
(Hedwig) , Uatheburgis , Herbilda , Irmgard , Irmtrude , Ysland , Jildou , Jeldou of Jol- 
dou, Liafburg, Ludewei (Hlodwige), Machteld, Meinou, Reinou, Rikou, Swanelt 
(Swanhilda) , Sunthbiirga y Thiadlindis , Welmoed, Wigmod , en eveneens honderden 
soortgelijken. 

Dit zijn allen echt Germaansche namen , die in de zelfde of in nagenoeg gelijke vormen 
aan alle andere Germaansche volken ook eigen zijn. Wel vertoonen enkelen dezer namen 
sommige byzonder-Friesche eigenaardigheden, maar hun karakter van algemeen-Germaan- 
sche namen gaat daardoor geenszins verloren. Enkele anderen dezer namen , als Albert , 
Evert, Folkert, Lammert, Willem, enz. zgn evenzeer algemeen-Nederlandsch , als bgzonder- 
Friesch eigendom. Opmerkelijk is het betrekkelijk veelvuldig voorkomen van namen met 
bern samengesteld, bij de mannen (Beniel f, Bernolf, Qerbem, Hellingbern, Herbern , 
IJobbren (Hliodbern), Olbren, Reinbem, Ricbern, Rodbern, Sybren, Ulbern, Wybren, 
enz.), met land en ou samengesteld, bij de vrouwen (Aland en Bland, Qerland, Ys- 
lant, Ublant, — Bemou, Bdou, Ferdou, Folkou, Qadou, Jildou, Meinou, 
Reinou, Rikou, enz.). Sommigen van deze volledige namen zijn door afslijting en inkor- 
ting bijna onkenbaar geworden. Als zoodanigen zgn hier boven reeds vermeld Alem, 
Freark, Qelf, Greolt, Hattem, Jelmer, Joarrit, Tsjalf, en anderen. Andere soortge- 
lijken zijn nog SJoerd (oorspronkelijk voluit Sigurd, Sigfrid, Sivert — Zegevrede), SJirk 
of Sierk (Sigrik — Zegerijk), Tsjerk (Thiadrik, Theodorik — Volkrijk — de zelfde naam 
als Dietrich in 't Hoogduitsch , Diederik of Dirk in 't Nederduitsch) , T^eard , Tsjaerd , 
Searp, ^Woarp, Merk, Murk, SJuk, JaHch, GJalt, Tsjeme, Oark,enz. Deze soort Digitized byLjOOQlC ▼an namen heeft almede aan de Friesche namen in 't algemeen dien eigenen stempel ver- 
leend, waardoor ze zoo bijzonder, schynbaar zoo geheel eenig zyn, onder de namen der 
andere Germaansche volken. 

Dit is ook het geval met die overtalrjjke vleivormen, die de plaats van de oorspronke- 
lijke volledige vormen der namen hebben ingenomen en dezen voor een goed deel geheel 
hebben vervangen. Zulke vleivormen (wel te onderscheiden van eenvoudige inkortingen 
als Hille en Brand van Hillebrand, en van eenvoudige samentrekkingen als Geart van 
Gerhard, Freark van Frederik) — zulke vleivormen zyn bjj alle Germaansche volken in 
gebruik; b.v. Henk voor Hendrik, Kees voor Comelis, Piet voor Petrus, Koos voor Jaco- 
bus, by de Hollanders; Fritz voor Friedrich, £de voor Ëduard, Kuntz voor Kunrath by 
de Hoogduitschers ; Bob voor Robert , Dick voor Richard by de Engelschen. Maar bg geen 
enkel Germaansch volk zgn deze vleivormen der namen zoo veelvuldig, zoo algemeen in 
gebruik als bjj de Friezen. Hier komt nog h\\ dat de vleivormen bij de Friezen volle 
recht hebben verkregen als geijkte namen, zoo bij de doopvont, als in de registers van 
den burgerlijken stand; terwijl bg de andere Germaansche volken die vleivormen slechts 
in hunne oorspronkel^ke kracht van bestaan, als vriendelijke namen in den huisselijken 
kring, maar geenszins als geijkte namen in het openbare leven in gebruik zyn. De 
vleivormen der namen zgn by de Friezen zoo menigvuldig en zoo algemeen in volle 
gebruik gekomen en genomen, dat ,zg de oorspronkelijke volledige vormen der namen, 
in menige gevallen , schier volkomen uit het gebruik hebben verdrongen ; in zulker voegen, 
dat van verre weg de meesten dezer thans als volledig geldende vleivormen de oorspron- 
kelijke, in waarheid volledige vormen niet meer bekend zgn; of althans, dat de samen- 
hang is verloren gegaan, dat men niet meer weet van welken oorspronkelijk volledigen 
naam deze of gene hedendaags als gegkte naam geldende vleivorm eigenlijk afgeleid is. 
Van enkelen weet men het wel; van Wobbe kan men aantoonen, dat deze hedendaags 
als gegkt geldende naam een vleivorm is van den oorspronkelijk volledigen vorm Wol- 
brecht; van Pibe, dat deze naam oorspronkelijk voluit Sybren, Sigbern ia y even als Tolle 
van Folkert, Benne en Binne van Bemhard, Ekke van Ëgbert, Ale en Ele van 
den eenen of anderen met Adel of Edel samengestelden naam (Adelbrecht, Edelmar) , enz. 
Maar bg andere vleinamen kan men er hedendaags slechts met meer of minder goed 
geluk naar raden, van welke oorspronkelyke en volledige namen ze zgn afgeleid. Als 
voorbeelden van deze overgroote äfdeeling van namen kunnen dienen: Abbe, Abe, 
Adde, Age, Agge, Ale, Alle, Ame, Axnme, Ane, Atte, Bauwe, Benne en 
Binne, Boage (in Nederl. spelling Booye en Boye), Boele, Bokke, Bonne, Bote, 
Botte, Bouwe, Dedde, DJoere of DJnrre, Doaije (in Ned. spell. Dooye), Doede, 
Douwe, Btoibe, Bade of JSdo, Eag^e of iBgo, Bale, Eauwe (in Ned. spell. Beu- 
we), Bbe, Bde, Vlgge, Eye, Ekke, Ble, Bnno, Bppe, Fedde, Fege (in Ned. 
flpell. Feye), Fekke, Foeke, Fokke, Foppe, Gabbe, Gabe, Gale, Goaije (in 
Ned. spell. Gooye of Goye), Goffe, Gosse, Gnrbe, Haege (in Ned. spell. Haayeen 
Hayo), Halbe, Harre, Hemme, Henne, Heppe, Here, Herre, Hette, Hidde, 
Hobbe, Holle, Ibe of Tbe en lebe, Ide en lede, Ime en leme (deze voor het oog 
verwante vormen ziJn , volgens hunnen oorsprong, en volgens de Friesche uitspraak, geheel 
verschillende namen), Inne, Ipe of Tpe, Iwe of Ivo of Jou (*t is de zelfde naam), 
Jelle, Jlsse, JoUe, Kelmpe, Ueuwe, lAoesse, Lolle, Melle, Menne of Menno 
of Hhme, MoUe, Nanne, Obbe, Oesre, Oene, Offe, Okke, Onno, Otte, Pabe, 
Pibe, Poppe, SJoUé, Tamme, Tiede, Tiete, Tsjalle (in Ned. spell. O^alle), 
Tsjamme (in Ned. spell. TJanmie), Tsjebbe (in Ned. spell. O^ebbe), Tsjitte (in Ned. 
spell. TJ/itté), Walle, Wobbe, en nog zeer vele anderen meer, van gelöksoortigen 
oorsprong en vorm. Van alle deze op eene toonlooze e uitgaande namen valt op te mer- 
l^en, dat zy eveneens, maar minder algemeen, voorkon^en met e^ne o op 't einde: Abbo, Digitized byLjOOQlC Abo, Deâdo, Hiddo, enz., zoo als trouwens bij een paar dezer namen in bovenstaand 
lijstje reeds is aangegeven. 

Deze vleivormen van oorspronkelgk volledige namen hebben op han beurt weer het aan- 
^jjn geschonken aan verkleinvormen, die dan ook weer als gegkte namen dienst doen. 
En w^jl deze verkleinnamen gevormd zgn door het aanbrengen van verschillende ver- 
kleinende achtervoegsels (namelijk se^ te, Ie, tse ^ ke en t»je — tje) achter deze vlei- 
vormen of vleinamen, zoo is hierdoor het overgroote reeds bestaande aantal namen nog 
aanmerkelijk vermeerderd, ja wel verdriedubbeld ten minste. Door verwantschappelijke 
en vriendschappelgke genegenheid gedreven, hebben de Friezen van alle eeuwen steeds 
gaarne zulke verkleinvormen achter de vleinamen of achter de volledige namen hunner 
bloedverwanten en vrienden gevoegd; en zji doen dit nog heden ten dage, al kunnen die 
hedendaags ontstane en in gebruik genomene verkleinvormen nu niet meer, gelijk vroe- 
ger, als gegkte namen opkomen, noch ook geijkte geldigheid erlangen. 

De bovengenoemde verkleinende achtervoegsels se, te^ Ie, tse^ ke en tsje (ige) zgn in do 
Friesche taal gegrondvest, zijn anders niet dan Friesche taalvormen. Maar de drie eerst- 
genoemden zijn in de taal volkomen verouderd , uit de spreek- en schryftaal geheel verloren 
gegaan ; de vierde is in deze eeuw sterk verouderende , reeds nagenoeg uitgestorven, terwijl 
de beide laatste achtervoegsels ook nog in onze levende taal, in haren hedendaagschen 
vorm bestaan. 

Als voorbeelden van zulke verkleinvormen van namen mogen hier genoemd worden de 
volgenden : 

V, op se eindigende, waam evens ook de vorm op sen^ slechts een bijvorm, voorkomt: 
Aelse en Aelzen (in Ned. spell. Aalse en Aalsen), Aise of Aiso, Aise, Amse, Bense 
met Binse, Biense en Bjinse, Bodse, Bonse en Bonsen, Badse, Balse, Ebse, 
Bdse, Belse, Eidse, Bise, Fej/se, Galse, Haeise (in Ned. spell. HsxaBe) ^ Hemae , 
Heuse, Inse, Tnse en Tiisen, Ijinse, Mense en Menso en Minse, Oense, Rinse, 
Tedse^ Walse en vele dergelpken meer. 

2^ op te, oudtyds ook ta, eindigende: Aite, Alte, Bente met Binte, Boaite (in Ned. 
spell. Booite en Boite) , Boete , Bolte , Bonte , Bote , Doaite (in Ned. spell. Dooite), 
Eelta, Eente en Eento, Bite, Ente en Inte, Feite, GcUte, Heite, Hente, Tnte, 
Jelte, Joute, lAaute, Monte, Haeite (in Ned. spell. Haaite), Hoaite (in Ned. spell. 
Hooite), enz. enz. 

3^ op Ie eindigende: Agele, Amele , Andele, Apde, ^«.«re/^ , Bartele of Bartle , 
Bessele, Doekele, Eabele, Eagrele, Ebbele, Ebele, Essle, Fokele, Fokkele, 
Hammele, Heabele, Hebbele, Hebele, Hessel, Ibele of Tble, Igle, Ikele, Ime- 
Ie, Jakkele, Jisle, Lykele of Lykle, Nammele, Oebele, Okele, Redle, Rmckel, 
Ringrele, Sibbele of Sibble, Teakele, Wessel, Wi^rgele, Wobbele, en nog an- 
deren desgelijks. 

4<». op Ise of tiien uitgaande: Aetse (in Ned. spell. Aatse), Aitse, Atse, Baitse, 
Beintse, Beitse, Betse, Bientse, Bintse en Bintsen of BJintse, Boaitse en Boait- 
sen (in Ned. spell. Booitse, Boitse en Booitsen), Boetae, Deitse, Doaitae (in Ned. spell. 
Dooitse), Douwtsen, Ealtse, Batse, Eeltse, Bitse, Feitse, Fetse, Gatse, 
Galt se, Gertse en Gertsen, Goaitse en Cloaitsen (in Ned. spell. Gooitse en Gk>oit- 
sen), Haeitse (in Ned. spell. Eta^aitse), Hentse, Hertse enHertsen, Hoaiteo (in Ned. 
spell. Hooitse), Hoatse (in Ned. spell. Hotse), Tntse eu Tntsen, Ttsen, Jeltse 
en Jeltsen , Jetse , Jitse , Lüteen (in Ned. spell. Luitsen) , Mintse, Oentse, Reitse, 
Sytse (eigenlijk Syttse, Syt-tse, de verkleinvormen tse achter den vleinaam Site, Syt), 
Sweitse, T^itse (in Ned. spell. TJitse), Watse, Wytse (^\^yt-tse; zie bij Sytse hier 
boven); en vele anderen van deze soort. 

5". Op ke (of een enkele k) uitgaande: Abbeke, Abeke, Addeke, Amke, Anke» Bau- Digitized byLjOOQlC ke, Binke, Boaike (in Ned. spell. Booike en Boike), Bolke, Bouke, Doatke (in 
Nod. spell. Doolke), Doeke of Duco. Balke, Ebke. Eelke of Beloo, Bpke, 
Feike, Fopke, Galke, Gerke of Gerk, Haeike (in Ned. spell. Haaike), Harke 
of Hark, Hemke, Hepke, Herke, Jelke, Jisk, Jouke, Liauke, Lolke, Menke 
ofMenco, Oenke, Oepke, Popke» Binke, Rouke, SJouke, Solke ofSoloo, 
Tsjalke (in Ned. spell. Tjalke), Tsjepke (in Ned. spell. TJepke), en nog een groot 
aantal soortgelijken. 

e». Op t^ (tje) uitgaande: Ataje (in Ned. spell. Atje), Bintsje, Boaitaje, Boeltq'e, 
BonUje» Ealtsje, Eeltqe, Galtsje, Goaitsje, Haeitsje, Jeltsje, Mintsje, Oentsje (iu Ned. 
spell. Bintje, Booitje, Gk>oitJe, Haaltje, Oentje, enz.), en vele dergelyken meer. 

Bg alle deze verkleinnamen wordt de toonlooze e op het einde ook wel door eene vol- 
klinkendo o vervangen, zoo als in sommige gevallen reeds in bovenstaande lijstjes aange- 
geven is. De namen worden hierdoor klankryker en schooner, en verliezen niets van 
hnnne aloude zuiverheid; integendeel, zy winnen er b)j. Maar de namen op tsje eindi- 
gende, den jongsten vorm, die uit eenen nog hedendaags geldenden taalvorm voortspruit, 
maken hierop, althans in ons Friesland tusschen Flie en Lauwers, eene uitzondering. Die 
kragen nooit eene o achter zich , 't welk dan ook tegen het fijn ontwikkelde gevoel voor 
taaizuiverheid , den echten Friezen in den regel eigen , indruischt. Groningerlanders en 
Oost-Friezen echter vervormen ook wel de toonlooze e van hunne verkleinnamen op tje, 
in eene o. Namen als Altjo, Ëltjo, Entjo, Reltjo, Rentjo zijn by hen niet zeldzaam. 

De vleinamen, die aan alle deze verkleinnamen ten grondslag liggen (b.v. Ale bg 
Aelse — Aalse — , Aye by Aite, Age bij Agele, Binne bij Bintse, Abbe bü Abbeke, 
Atte bij At^e) zyn gemakkelijk te herkennen, en staven dan mijn boven vermeld inzicht 
aangaande de vorming en den oorsprong dezer namen. Van sommige vleinamen zyn ver- 
kleinnamen afgeleid in alle of schier alle boven vermelde verkleinvoÄnen. Van den vlei- 
naam Hayo b.v. zijn afgeleid de verklein namen: Haaise, Eta^aite, Haaltse, Haaike 
en Haaltje; van Boye: Boite, Boltse, Bolke, Boitje; van Jelle: Jelse, Jelte, 
Jeltse, Jelke, Jeltfije, enz. 

Nog een andere naamsvorm is van de vleinamen afgeleid ; te weten : de patronymicale 
vorm op ing eindigende. Deze vorm , het echte , het ware Oud-Germaansche patronymicon 
aanduidende, kan dus van oorsprongs wegen geene eigenlijke mans voornamen in 't leven 
roepen; hij duidt veeleer een maagschapsnaam aan, en is dan ook, als inga, ink of in^, 
veelvuldig bg de Friesche , de Sassische en de Frankische volksstammen , die gezamenl^k 
het Nederlandsche volk uitmaken , als uitgang van maagschaps- of geslachtsnamen in 
gebruik. Niettemin, sommigen van deze patronymicale, op in>j eindigende namen zgn 
heden ten dage, als bjj misverstand ('t welk in dezen zin ook bij andere Germaansche 
volken voorkomt), nog bg de Friezen als mansvóórnamen in volle gegkt gebruik. Als 
zoodanigen mogen hier vermeld worden: Aling , Amellng, Aslng en Aslnga, BallnfiT, 
Balling, Boylng, Hbbing, Eling, Haring, Hemslng, Hennlng, Nannlng, TJal- 
Ung, Waling, en nog enkele anderen, ook uit den ouden tijd, als AUing ^ Danning, enz. 

De Friesche vrouwennamen — behalve die, welke reeds op bladz. VI in de groep der 
volledige, oorspronkelijke namen vermeld zgn, en nog een honderdtal andere dergelij ken — 
de Friesche vrouwennamen zgn in den regel rechtstreeks van de mansnamen afgeleid, door 
<le achtervoeging van verkleinende uitgangen. Het vormen, het afleiden, op deze wijze, 
▼an vrouwennamen uit mansnamen, ofschoon ook bü andere Germaansche volken voorko- 
mende, is toch bij geen van dezen zoo algemeen in gebruik als bjj de Friezen. Het groot- 
ste gedeelte der Friesche vrouwennamen bestaat dus eigenlijk uit mansnamen in verklein- 
vorm, soms in eigenaardigen verkleinvorm. Het is niet noodig hier als voorbeelden, eeni- 
genuate uitvoerige lijstjes mede te deelon van zulke vrouwennamen, gelijk dit hiervoren 
met de mansnamen in bijzondere groepen verdeeld, wel i» geschied. Enkele voorbeeldea Digitized byLjOOQlC kannen volstaan. Immers, de oorsprong en de afleiding dezer vronwennamen , en hun 
samenhang met de mansnamen, blgkt voldoende uit de plaats die zy in de sponden van 
dit Onomasticon innemen, en uit de korte aanduidingen, daar bji aangeteekend. Zoo ko- 
men van de mansnamen Aldert, Dou'we, Minne en Oife, door achtervoeging der ver- 
kleinende aanhangsels j> , tse of tseitf Uje (tje) en ke^ de vrouwennamen Aldertsje (Alder- 
tje), Douwtsen, Mintsje (mintje) en Ofke. 

Even zeer als van den volledigen, zjj het dan ook ingekorten en verbasterden naam 
Aldert (Adelhard), van DoUT^e, en van de vleinamen Minne en Offe, zoo zijn ook van 
de verkleinnamen die reeds als mansnamen dienst doen , b.v. van Bauke , Ibele , Oepke , 
Rinse, Wytse, door achtervoeging van andere verkleinvormen vrouwennamen gemaakt: 
Bankje, Ibeltsje (Tbeltje), Oepkje, Rinske, Wytske. Deze namen zgn dus on- 
eigenlijk gevormd, bij tautologie, door dubbele verkleinings-acbtervoegsels. Zulk eene op- 
eenhooping van verkleinvormen komt zelfs wel voor als samenkoppeling van drie achter- 
voegsels; bg voorbeeld: de vrouwennaam Reinskje, die ontleedt wordt in Rein (demans- 
naam Rein, vleivorm van den eenen of anderen met Rein, Regin samengestelden volledigen 
naam — Reinjev of Regingar, Reindert of Reginhard, Reginherg — ), in êe ^ ke en je, 
alle drie verklein ings-uitgangen , dus Rein-se-ke-je, 

Deze liefhebberij der Friezen voor verkleinvormen achter hunne namen komt ook aan 't 
licht bij die vrouwennamen, die uit eenen oorspronkelijken , volledigen naam bestaan niet 
een geheel overtollig, de schoonheid des naams schadend verkleinings-achtervoegsel ; bj 
voorbeeld Gerlandtsje (Gerlandje) nevens Qerland; Jilduke nevens Jildou; Sibiichje 
nevens Sibiioh (Sigburg), enz. 

Ook de oorsprong , de afleiding van de geslachtsnamen en van de plaatsnamen , grooten- 
deels van mansnamen, en hun samenhang met die mansnamen, zoowel als hun samen- 
hang onderling, blijkt ruimschoots voldoende uit de plaatsen, waar de geslachts- en plaats- 
namen in de Naamlijst vermeld staan, en uit menige verklarende aanteekening , daar biJ 
gevoegd. De eigenaardige uitgangen der Friesche geslachtsnamen zijn: 

1**. de Oud-Friesche eigenlijke patronymicale uitgang inga, verloopen tot enga; en in 
Oost-Friesland wel tot unga, door Hoogduitschen invloed. Voorbeelden: Abbinga (zoon 
of afstammeling, of zelfs hoorige, van Abbe, van den man die Abbe heette); Bottln^^ 
en Bottenga, Sibinga en Sybenga, van Botte en Sibe. 

2<». Op ia, een vorm die uit inga verloopen is, volgens eene kenmerkende bijzonderheid 
van het Friesche taaieigen. Bij voorbeeld: Sinia, van Sininga, zoon of afstammeling van 
Sine, van den man die Sine heette; Botnia (van Bothnia), van Bottinga; Unia, van 
Uninga, het patronymicon van den mansnaara Une (Oene) 

3". Op enkele a, een tweede-naamvalsvorm. Bjj voorbeeld: Alberda, dat is: Al- 
berts, Albert's zoon, de zoon van den man die Albert (Adelbrecht) heette; Andela, 
Andele's zoon; Tsjaerda (in Ned. spell. ^aarda), van den mansnaam Tsjaerd (TJaard). 

4°. Op ma (man) , den ouden , oorspronkelijken vorm , en op sma , een daaruit ontstane, 
tautologische vorm. van jongere dagteekening , uit 8, als tweede-naamvals-vorm, en ma 
samengesteld. Bij voorbeeld: Minnema, Popma, Sytsema of Sytsma, zoon, afstam- 
meling of hoorige van Minne , van Poppe , van Sy tse , van de mannen die deze voornamen 
droegen. En O^eerdsma, Meindertsma , Wigersma, van Tsjeard (TJeerd), Mein- 
dert en Wiger. 

5°. Op na en sna (in de zelfde verhouding tot eikanderen staande als ma en sma, hier 
voren vermeld), eigenlijk Oost-Friesche vormen, die echter ook wel eene enkele maal in 
ons Friesland voorkomen. BiJ voorbeeld: Frankena en Joma, zoon van Frank, en 
zoon van Jorre. Maar met even veel recht kan men aannemen , dat deze twee geslachts- 
namen tot de onder n**. 3 hier boven vermelde groep (op enkele a uitgaande) behooren , 
on dqs mpeten ontleed worden als Franken-a en Jorn-a; dat is: zoon vai» Frftnken (mij Digitized byLjOOQlC eens als Vranket^ voorgekomen), of Frankwin, een mogelijke naamsvorm; en zoon van 
Jom of Everwin. 

6^ Op den nienweren, algemeen gegkt Nederlandschen tweeden-naamvalsvorm «, en op 
den Teroaderenden , nog slecbts bier en daar (ook in Holland) in den volksmond levenden 
tweeden-naamvalsvorm op en, n. Bö voorbeeld: GosUd^, Jakkeles, Jelles, Rom- 
kes, en Poppen, Tben, Kampen; namen, die voor iedereen duidelijk en verstaan- 
baar zgn. 

Ëene andere afdeeling van oörbeeldige Friesche geslacbtsnamen is niet uit mansnamen, 
maar uit plaatsnamen gevormd, en komt overeen met de geslacbtsnamen, samengesteld 
uit van en eenen plaatsnaam (van Velsen, van Assen), die in andere Nederlandscbe ge- 
westen zoo menigvuldig voorkomen. Deze afdeeling vervalt nader in twee groepen: 

l^ Namen, die slecbts eene enkele a acbter den plaatsnaam bebben; bij voorbeeld: 
Ferwerda, Rauwerda, Salverda, van de plaatsnamen Ferwerd, Rauwerd, Salwerd. 

2**. Namen, die op atra eindigen: Iiemstra, Dragstra (eigenlek Dracbtstra), Jou- 
stra, Balkstra, van de plaatsnamen de Lemmer, Dracbten, de Joure en Balk. Hier by 
komen nog de talr^ke geslacbtsnamen die bestaan uit bet acbtervoegsel atra en een 
woord van algemeen aardrgkskundigen aard , dat als 't ware in de plaats van eenen ecbten 
plaatsnaam staat, als dyh, syl, terp, die aan de geslacbtsnamen Dykstra, Zylstra, 
Terpstra ten grondslag liggen. 

De Friesche plaatsnamen bestaan voor een zeer groot gedeelte uit woorden van alge- 
meen aardrijkskundigen aard: hem, een zeer oud woord, sedert eeuwen reeds tot den 
plaatsnaams-uitgang um verloopen , terp , werd of ward of warden , wier , gea (dorp) , hür 
of hürren (buurt) , hiU of huzen , dyk , aleat , mar , enz.) , gevoegd acbter eenen mansnaam , 
soms ook acbter eenen geslacbtsnaam. Bg voorbeeld Je Hum (JeUa hem — van den 
mansnaam Jelle), Winiaterp (de terp van de Winia's, van de maagschap Winia); 
Sydswert, van Syds; Jouswier, van Jou; Abbegea, van Abbe, enz. Al zulke 
namen zgn ruim voldoende in hunne beteekenis en in hunnen oorsprong, ook in bunnen 
ouderlingen zamenhang in de Naamlijst verklaard. En dit is, voor zoo verre mgne weten- 
schap strekte, ook het geval met die plaatsnamen, welke niet met eenen mansnaam zyn 
samengesteld; als: Koarte-Himmen, Ripertsjerk, Balk, enz. 

De namen dezer L^jst zjjn , na jaren lang verzamelens , reeds in m^jne jeugd door mg 
begonnen, uit allerlei oorkonden en oude geschriften, uit alle mogelyke my bekende en 
toegankelijke bronnen bg één gebracht, en eveneens uit het levende gebruik van den 
tegen woordigen tijd genomen. Alles, rechtstreeks alles wat ik vond en verzamelde, is 
evenwel niet in de Lijst opgenomen. Ik ben in deze zaak cum grano salie te werk ge- 
gaan; dat is: ik heb zulke namen, die, na nauwkeurig onderzoek, rechtmatigen twijfel 
bg mü te weeg brachten wat hunne echtheid , zuiverheid of oorspronkelijkheid aanging , 
of die ik om andere redenen meende te moeten wantrouwen en verwerpen, niet in de 
I^ vermeld. Ik heb , zoo veel mg mogelgk was , getracht het eenvoudige licht der waar- 
heid helder op mgne Lgst te doen schgnen, en het schemerlicht van den twijfel buiten 
gesloten. 

De bronnen waar ik uit geput heb, de overtalrijke oorkonden en geschriften, geschre- 
vaie en gedrukte, van de vroege middeleeuwen tot den jare 1800 dagteekenende , die ik 
heb doorzocht en doorwrocht en geraadpleegd, heb ik bier niet bgzonderlgk en bg name, 
veel min nog bg eiken daaruit overgenomen naam afzonderlijk kunnen vermelden. Dat 
ging niet aan, om de wille der ruimte, der gewenschte beknoptheid, en ook om andere 
redenen niet* De gebruiker dezer Lgst moet de oude namen nemen, gelgk ze vermeld 
staan ; hg moet mgne eerlgkheid in deze zaak vertrouwend aannemen. De nieuwe namen, 
dat ziJn de namen uit dez^ nog ioopende eeuw dagteekenende ^ die kw de gebruiker dezer Digitized byLjOOQlC Lijst zelf nazoeken, en naar hunne echtheid beproeven; volgens den uitslag van dat 
onderzoek kan de betrouwbaarheid der oude namen worden afgeleid. Van mijn kant geef 
ik gaarne mjiu eerewoord, dat de namen dezer Lgst allen echt (authentiek) zijn, en inet 
de uiterste zorgvuldigheid en nauwgezetheid verzameld, geschift en gerangschikt — een 
werk waarmede, al den tyd dien ik daar aan besteedde in aanmerking genomen, zeker 
wel meer dan een geheel onafgebroken jaar van mijn leven is heengegaan. 

Niettemin — het is zeer wel mogelijk, het is zelfs zeer waarschgnlyk dat deze of g-ene 
den eenen of den anderen naam te vergeefs in deze Lijst zoeken zal. Dat zgn dan namen 
die ik gemeend heb te moeten achter wege laten , wegens onbetrouwbaarheid ; of anders- 
zins misschien ook wel, uit die vele duizenden van namen een enkele naam of naam svorin 
die mjjner aandacht ontglipt, of wel m\] onbekend gebleven is. Ook kunnen later nog wel 
nieuwe bronnen ontdekt en gebruikt worden , waar uit mjj onbekend gebleven namen voor 
den dag kunnen komen. Maar nog eens, de namen in deze LJjst opgenomen, kunnen ten 
volsten vertrouwd worden, al blgft mjjn Onomasticon menschewerk — en dus feilbaar. 

Zgn de mans- en vrouwennamen en de geslachtsnamen in deze Ljjst volledig en volt-allig 
— met andere woorden : bevat de Ljjst alle door mij als betrouwbaar en echt erkende 
personennamen , met de plaatsnamen is dit niet, in alle opzichten, het geval. Wel zgn 
de bijzondere plaatsnamen allen nauwkeurig vermeld, maar van het overgroote getal 
algemeene plaatsnamen (dat is: van de namen, samengesteld met algemeen aardrgks- 
kundige woorden, als saté en state j dpk en «y/, puUe en finne, poel en sleatf tcei en reed 
en leane of loane , enz.) heb ik, van elke groep, slechts eenigen, slechts de voomaamsten 
en bekendsten en bijzondersten, vooral die welke ran personennamen afgeleid zgn, in de 
Lijst een plaatske gegeven. En dat was ook volkomen voldoende, als voorbeelden van 
zulke namen. Al die plaatsnamen, die voor een groot gedeelte geheel onbeteekenend , en 
slechts herhalingen en samenstellingen zyn van andere , in de Lijst wel uitvoerig vermelde 
namen — al die namen, wier aantal legio is, in de Lijst op te nemen, ware ondoenlgk 
geweest, en ook volkomen overtollig in taalkundig opzicht. En uit een taalkundig oog- 
punt, voornamelijk en in de eerste plaats, heeft men deze Naamlijst te beschouwen. Een 
tot in de kleinste bijzonderheden volledig aardrijkskundig woordenboek, enkel in aard- 
rijkskundig opzicht, vormen de plaatsnamen dezer Naamljjst niet. 

Al maken, over het geheel genomen, de echt Priesche, de oorspronkelijk Germaansche 
namen natuurl^ker wijze het hoofdbestanddeel, ja schier uitsluitend het eenige bestanddeel 
van deze Friesche Naamlyst uit, zoo mochten toch enkele mans- en vrouwennaraen van 
onfrieschen, van ongermaanschen oorsprong, maar die door Friezen en Friezinnen niet 
zeldzaam gedragen geweest zijn , of nog gedragen worden , en die als 't ware het burger- 
recht in Friesland gekregen hebben , met de geslachts- en plaatsnamen van deze vreemde 
namen afgeleid, niet van de Lijst uitgesloten worden. Eensdeels omdat die namen vaak 
zoo verfriescht zyn , dat ze geheel van hunnen oorspronkelijken vorm zjjn afgeweken en 
daarentegen eigenaardig Friesche vormen vertoonen (Japik in stede van Jacob, Piter (Pieter) 
van Petrus, Ldkele van Nicolaas, Nynke van Tryntsje. dat is Catharina, MarUke van 
Maria, Berber van Barbara), of soms ook, door onverstand en domme ijdelheid voor echt 
Friesche namen in de plaats genomen zijn (Hector in de plaats van Hette, Ciprianus 
voor Sipke , Sixtus voor Sikke , Titus voor Tiete, Aurelia voor Aukje, SibiUa voor 
Sibbeltsje.) En anderdeels omdat sommige van die mansnamen van vreemden oorspronsr 
aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van vrouwennamen , van geslachts- en plaats- 
namen in echt Friesche vormen; b.v. de vrouwennaam Janke van Jan, dat is Johan- 
nes; Andrieske van Andries, Andreas; Klaske van Eilaas, dat is Nicolaas; de 
geslachtsnamen Kaspersma, Paulusma, Louwsma, Lyoklama van Gaspar, Pau- 
Jys, Laurens, Likele, dat is Nicolaas; de plaatsnamen Pitersbjirrum van Piter, Digitized byLjOOQlC Xlli 

Petros, Stjnsf^éa, Augustinas^a , van Aufirustiims , Sint-Anna-búrren, Sint- 
Anna-Parochie , van Anna; Sint-Oraele-poel van Ursula; enz. 

Om de wille der duidelgkheid , en om de broikbaarheid der Lgst te bevorderen, moesten 
voorts de namen zoowel in hunne hedendaags geldige , geijkt Nederlandsche spelwgzen wor- 
den opgenomen , als in hunne eigene Priesche vormen. Dus zoowel (en dit in de eerste 
plaats) de Friesche vormen , volgens de Friesche spelw^ze , AeltsQ'e , Pytsje , Tsjeard en 
Tsjaerdy Skelte, Liitsen, Goaslik, Hoaite» als in de tweede plaats, de geykte Nederland- 
sche vormen dier namen Aaltje , Pietje , Tjeerd , Tjaard , Schelte , Luitsen , Goslik, Hooitse. 
Immers is deze Lfjst geenszins uitsluitend en alleen bestemd voor Friezen , die hunne taal 
kennen , maar evenzeer voor andere Nederlanders en andere Germanen (Duitschers en En- 
gelschen vooral) die de Friesche taal en hare spelwgze niet kennen, en die de namen in 
hunne Friesche vormen, niet zouden herkennen noch kunnen vinden. Vooral ook by de 
plaatsnamen is dit bjjzonderlgk het geval, bij Snits, Liouwert, Harns, datisiSneek, Leeu- 
warden, Harlingen; bg Ëalaum, Wâldsein, Beltsum, dat is: Aalsum, Woudsend, Berlikum; 
enz. In zulke gevallen is de Nederlandsche vorm van den naam enkel maar vermeld, on- 
der verwgzing naar den waren ^ den echten, den Frieschen vorm des naams, waar b^j dan 
nadere uitleg gevonden wordt, en de samenhang met andere namen veelal bljjkt. 

Maar de geslachtsnamen, die uit hunnen aard onveranderlgk zyn, heb ik ook slechts in 
hunne gegkte Nederlandsche vormen opgenomen , en geplaatst bg de mansnamen , waaraan 
ze ontleend zgn , en die in hunne Friesche spelling soms wel van het Nederlandsche taal- 
gebruik afwgken; dus Scheltema bg Skelte, Booyengra bg Boage, Goslingra bgGoaâ- 
ling, T^eerdema bg Tsjeard, enz. Evenwel, waar bg sommige, meestal op zich zelven 
staande, niet aan mansnamen ontleende geslachtsnamen de Friesche spelling nog al aan- 
merkelgk van den gegkten Nederlandschen vorm des naams afwgkt (b.v. Skaefsma nevens 
Schaafama), daar is ook de Friesche spelwgze nog vermeld, als ter loops en ter aan* 
TuUing. 

Sommige Oud-Frieiche, patronymicale geslachtsnamen (Bonningra, Bottinga^ Gal- 
hinga, JfUinga) zgn, in de 16e, I7e en 18e eeuw, door de dragers dier namen van het 
▼oorvoegsel van voorzien, onder Hoogduitschen invloed voornamelijk, en vooral als de leden 
dier maagschappen, edelingen en eigenerfden, of anderszins aanzienlijke lieden waren. 
Ook werd dat voorvoegsel wel , naar de mode dier tgden, verlatgnscht tot a en ab {a Dountttf 
a Bttrmania, ab Atzma), In den loop der tgden, ook wel door verval der maagschappen 
die znlke opgesmukte namen droegen , is dat onredelijke voorvoegsel , dat dan ook bij zulke 
Friesche namen, als zijnde patronymica en geenszins van plaatsnamen ontleend, in *t ge- 
heel niet past, voor een goed deel weer verloren gegaan, of, vooral in de democratische 
tgden in het laatst der vorige eeuw, opzettelijk weer achterwege gelaten. In deze ge- 
vallen zgn die oude, verloren gegane voorvoegsels, die trouwens ook in hunnen eigenen 
tijd steeds nog al wankel waren , dat is : door den eenen wel , door den anderen niet wer- 
den gevoerd, dan ook niet in deze Lijst aangeteekend. Uit een wetenschappelgk, vooral 
uit een taalkundig oogpunt, was dit zeker geheel overtollig. In andere gevallen echter 
is dit voorvoegsel aan den in 't jaar 1811 ambtelijk vastgestelden , gegkt Nederlandschen 
Torm des naams gehecht gebleven, en bestaat nog heden ten dage. Deze namen (van 
HaiJTixma, van Eysinga, van Scheltinga, van Sminia, van Bonsra, van Ha- 
stnga, van Wallinfirft» enz.) zgn dan ook allen, met hunne voorzetsels, getrouwelijk in 
de Lijst vermeld. 

Dit alles is ook toepasselgk op het voorvoegsel thoe^ hedendaagsch Friesch to (overeen- 
komende met het algemeen Nederlandsche te, het Hoogduitsche zu) , dat enkel voorkomt 
bg plaatsnamen, die als geslachtsnamen dienst doen, en dat dus, in taalkundig opzicht, 
redelgk is en onberispelijk ; namelgk bg de plaatsnamen Slooten , Sneek , Hesens , Eiugma- Digitized by Google ïtV 

(-state), duB VAn Harinxma thoe Slooten, en thoe Sneek, van Beyma thoe 
Kingma, Fona thoe Hesens, enz. maag8chapi)en , die ten deele reeds uitgestorven, ten 
deele nog in leven zgn. 

Daar zgn ook eenige geslachtsnamen, weinige in getal, zoo oude als nieuwe, aan 
Friesche maagschappen eigen , die slechts uit eenen Frieschen plaatsnaam , op zich zelven, 
bestaan; b. v. Dokkam, Deinum, Gaasterland, Kolcmk, Rispens, Anjewirden, 
Oudeboon. Terhenne, Paesens (misschrgvingen van Eangwirden, Oudeboom, Ter- 
heme, Peasens), nog bestaande, en Fons, Glins, Offenhuyêen, enz. uitgestorven. Deze 
geslachtsnamen afzonderlek te vermelden, waar de plaatsnamen zelve reeds vermeld en 
nader aangeduid zgn, heb ik volkomen overtollig geacht, en dit dus ook niet gedaan. 
Dit is ook het geval met eenige weinige andere geslachtsnamen, aan Friesche maag- 
schappen eigen, en die uit Friesche plaatsnamen bestaan, met het voorvoegsel van daar- 
voor, geheel op de wgze van zulk soort van namen, die in andere, niet-Friesche Neder- 
landsche gewesten zeer algemeen en zeer veelvuldig voorkomen. Ook dezen (van SneelE, 
van Harlingen , van Staveren van EOnloopen , van Belkum , van Anun en 
het zonderlinge van Dokkiimbnrg , allen nog bestaande, en van Beyem, van Hoxwier, 
enz., uitgestorven, heb ik gemeend gevoegel^k achter wege te kunnen laten, als van 
geen belang zijnde, en, in hunne algemeen Nederlandsche vormen, in eene bijzonder 
Friesche Naamlgst niet op hunne rechte plaats. 

Daar bestaan nog eenige Friesche geslachtsnamen , zeer weinig in getal , die , ja wel 
aan de Friesche taal ontleend, maar toch geen eigentljjke namen zjjn. Oorspronkelijk 
zgn het maar toenamen geweest (Bargeboer, Heiboer, Soepboer, Bouwfeint) of 
ook bgnamen (Mosk , Beerske , Tosch — tosh — , Biederls — raad eens — , Sohrie- 
mer — skriemer — , SJonger, Kortensch^l — koart en sktfly kort en scheel), enz. Zij 
passen, als eigenlijk maar woorden, en geen ware oorspronkelijke namen zgnde, dan ook 
niet in deze Lijst, en zijn er niet in opgenomen. 

De namen die deze Lijst samenstellen, onderscheidenlijk aangeduid met eene voorge- 
voegde M , V , G of P , al naar mate het Mans- of Vrouw en-vóómamen , Geslachtsnamen 
of Plaatsnamen zgn , staan volgens het A — B — C gerangschikt. Zy zijn in hun onderling 
verband voorgesteld; dat is: de namen die met e!kanderen eenen zelfden oorsprong gemeen 
hebben , zgn biJ eikanderen gevoegd in afzonderlijke groepjes , waar by aan de mansnamen 
den voorrang gegeven is , omdat van de mansnamen grootendeels de andere namen afgeleid 
zyn; b. V. van den mansnaam Jelle de vrouwennaam Jeltsje (Jeltje), de geslachtsnamen 
JeUinga, Jellema, de plaatsnamen Jellum, Jellem a-state, Jelleboers-pet, enz. 

Eene volledige namengroep bestaat uit namen van alle vier soorten, dus uit een mans- 
naam , met de vrouwen- , geslachts- en plaatsnamen daarvan afgeleid , allen in hunne ver- 
schillende oude en nieuwe vormen en spellingen. Zulk eene groep is b. v. die van Abbe , 
van Jelle , van Gene ; meestal zijn het hedendaags nog in volle gebruik zijnde mansnamen , 
die aan de volledige groepen ten grondslag liggen. Bij vele groepen echter bestaat de 
eene of andere naamsoort niet ; ze zgn dan onvolledig. Bij Aitse b. v. , bij Beert en biJ 
Eelke ontbreekt de plaatsnaam; bij Beint, bij Eelse en Goasling de vrouwennaam; by 
Addik ontbreken vrouwennamen en plaatsnamen; bij Aent de geslachtsnaam. Enkele 
vrouwennamen , zoo als Jildou , hoe ryk ook in vormen en spel wijzen , staan geheel op 
zich zelven; en enkele, meestal verouderde en niet meer gebruikelijke mansnamen, 
b. v. Aldgrim , eveneens. ZiJ maken voor zich alleen een eigen groepje uit. En dit 
komt ook zeer veelvuldig voor bij allerlei plaatsnamen , die niet van personennamen 
afgeleid zijn; als Freantsjer, Moarmerwâld, Hynljippen; al zgn daaraan dan ook weer 
geslachtsnamen ontleend, als Balkatra, Joustra, Groustra van de plaatsnamen Balk, de 
Joure en Grouw; of al zijn ze ook anderszins aan andere plaatsnamen verwant; b. v. Su- Digitized by Google XY 

rich of Surich met Noarch (sie het woord ich of %gge, als plaatsnaam dienst doende). 

Het jaar 1800 ia als scheiding genomen tusschen de onde, verouderde of ook nitgestor- 
▼ene en niet meer gebruikelgke namen en naamsvormen , en de hedendaags nog bestaande , 
in deze 19* eeuw nog levende , en in gejjkte spelling en vormen (soms ook in misspellingen) 
voorkomende namen en naamsvormen. Ten einde deze twee soorten van namen en vormen 
als met eenen enkelen oogopslag van eikanderen te kunnen onderscheiden, stgn de eerst- 
genoemden, de oude namen, in loopende letter voorgesteld (Aldgrim, Aelheytf Joemetna, 
Pïamgum); en de laatsten, de levende namen, uit deze tegenwoordige eeuw, met staande 
vette letter (Afi^e, SJoukje, Wigersma). 

Bg de plaatsnamen, die allen gespatieerd zgn afgedrukt (Snits, Starum, Trjn- 
walden), zgn slechts de oude vormen en spelwgzen der namen met loopende letter af- 
gedrukt (Hemsze bij Harns, Harlingen; Liunvert bjj Ljouwert, Leeuwarden, Gro" 
vtrghae bg Grou, Grouw). Of echter de een of andere plaatsnaam, *t zij dan van dorp 
of gehucht , van state of saté of enkel huis , van meer of poel of poUe of wat ook , eigen 
is aan eene nog heden bestaande plaats, of aan eene plaats die in vroegere eeuwen be- 
staan heeft, maar die sedert verdwenen is, volkomen of gedeeltelgk — dat is niet door 
lettervorm of anderszins bgzonderljjk aangeduid. Dit kon moeielgk, in vele gevallen in 
het geheel niet geschieden, omdat de grens tusschen nog bestaan of reeds verdwenen 
meestal volstrekt niet aan te geven is. Menige plaats, of wat dan ook in deze Lyst als 
plaats geldt, is feitelijk, en als zoodanig, niet meer in wezen, maar bestaat nog in soms 
geheel gewijzigden of veranderden vorm; of anders, de naam die daar aan eigen was, 
leeft nog, op zich zei ven of in afleiding, in de heugenis des volks. BJj voorbeeld: het 
stedeke Gryn, Grind, in de middeleeuwen bestaande, is als zoodanig geheel verdwenen, 
?erdronken, verzonken; maar de plaats waar het gestaan heeft, is nog in wezen, als een 
eilandje, weinig meer dan eene zandbank, in het Flie. Moest die naam Gryn nu als een 
oude, verouderde, of als eene nog bestaande worden aangeduid? Markla-sta^te te 
Hallum is verdwenen, gesloopt, geslecht; ja, maar ter plaatse waar die state gestaan 
heeft, staat nu nog eene arbeiderswoning, en de naam is nog bekend. Het klooster Ma- 
riéngaard onder Hallum is als zoodanig volkomen verdwenen; ter plaatse echter waar de 
korenmolen van dat gesticht stond, is nu een gehucht, en dat gehucht draagt nog heden 
den naam van Mariëngaarder-molen , of Begaerde r-m o u n 1 e , zoo als de volksspreektaal 
dezen naam heeft verbasterd. Het stamhuis van het adellijke geslacht Minnema te Leeu- 
warden bestaat als zoodanig niet meer; het huis echter, als gebouw, is nog in wezen, 
als het «Hotel de Nieuwe Doelen"; en de straat daarnevens, de Minnema-striette, 
houdt de oude naam in gedachtenis. Het aloude Cammingha-hûs te Leeuwarden, 
sedert de 16e eeuw meestal Amelâns-hûs genoemd, omdat de Cammingha's Heeren van 
het Ameland waren, is niet alleen als zoodanig verdwenen, maar ook het huis, het gebouw 
zelve is gesloopt en weg; een nieuw heerenhuis is daar ter plaatse, kort na de helft dezer 
eeuw verrezen, dat niet meer aan de Cammingha*s behoort; toch hoort men oude lieden 
dit nieuwe huis nog wel Amel&nshûs noemen. Waar is nu de grens, voor deze nanien, 
van nog bestaan, of reeds verdwenen? Ze z|jn dus allen, zonder onderscheid, met de zelfde 
lettersoort aangeduid. 

Het onderscheid tusschen state en saté , ofschoon van ouds vaststaande , is tegenwoordig 
Dïet altijd met zekerheid aan te geven. Dies heerscht nu in die benamingen veel ver- 
warring en onzekerheid. Van sommige oude , uitgestorvene geslachten weet men niet meer, 
of zg edelingen of eigenerfden waren. Ook zjjn vele , ja verreweg de meeste staten heden 
ten dage feitelgk nog slechts saten, en worden dan ook wel saté genoemd, al bljjft de 
naam van het oude, veelal uitgestorvene adellgke geslacht, dat er zynen zetel had, nog 
aan de saté gehecht. Digitized by Google xvi 

Het woord gehucht is in den strengsten zin genomen, zoodat het ook zelfs op èett 
groepje van slechts twee nabij eikanderen gelegene saten is toegepast; namelyk, indien 
een bgzondere naam daaraan eigen is, gelijk niet zeldzaam voorkomt. 

Met wZie*' wordt verwezen naar namen, die met den betreffenden naam oorspronkelijk 
eenzelvig zijn, en die daarvan slechts in vorm, niet in wezen, verschillen; door spel w^ïzen 
van vroegere eeuwen, door verschil in uitspraak, door verklein- en vleivorm, door aflei- 
ding, enz. B. V. Meindert; zie Meinhard. Bouke; zie Bouwe. Nynke; zie Tryntsje. 

Met „Verg.'* (Vergelyk) wordt verwezen naar namen, die met den betreffenden naam 
slechts eene schijnbare overeenkomst vertoonen, maar die onderling geheel of gedeeltelijk 
van verschillenden oorsprong zijn, of waarvan de verwantschap niet duidelijk blijkt; b. v. 
Abbe; verg. Ebbe. Alem; verg. Willem. Huite; verg. Gui. Age; verg. Agge, Ege, Ea^. 

Tusschen twee haakjes heb ik geplaatst namen, die door mjj nooit zijn gevonden noch 
gehoord , in oude geschriften niet , en evenmin uit het levende gebruik, in deze eeuw , 
maar die ongetwijfeld of zeer vermoedelijk bestaan hebben , zoo als blgkt uit andere namen, 
die daarvan moeten afgeleid z\jn , en anders niet verklaard kunnen worden. B. v. (Dun e) 
en (FLsse), mansnamen, die ik niet kan aanduiden als zoodanig, maar wier bestaan in 
oude tjjden onomstootelyk bljjkt uit de geslachtsnamen (Duniay Duinema, Vissia, 
Vissinga, Visxna), en de plaatsnamen (Dunia-finne, Dunum, Dunwarden, Fiswert, 
enz.), die er van afgeleid zijn. 

Twee aangename zaken heb ik tot het laatste bewaard, om hier te vermelden. Was 
biJ al het bovenstaande slechts het verstand aan het woord, nu spreekt het harte meê. 

Trouwhartig en ten vriendelijksten bedank ik alle geleerde, bekwameen welwillende Pric- 
sche mannen , die mjj hulp hebben verleend , in meerdere of mindere mate , bfl het samen- 
stellen van deze Naamlijst, vooral bij het nazien en verbeteren der drukproeven. Talrijke 
mededeelingen en aanvullingen, talrijke verbeteringen heb ik te danken aan hunne hulp, 
die door mij grootelijks op waarde geschat wordt. Groote bate is , door de kennis en de 
hulpvaardigheid van die mannen , dezer Naamlijst geworden. Met erkentelijkheid vermeld 
ik, als zoodanig, de namen (om met de oudsten te beginnen) van de Heeren J. van 
Loon Jz. te Leeuwarden en WalinfiT Dykstra te Hol werd, en vooral van den Heer 
Mr. Ph. van Blom te 's-Gravenhage, die met groote toewijding, door zijne bijzondere kennis 
der Friesche taal, mg behulpzaam was bg het verbeteren der drukproeven. Verder de 
Heeren Mr. A. J. Andreas te Kpllum , D. Bur^ry te Roordahuizum , S. Haagsma te 
Bozum, en J. H. J. van Wagenin^ren thoe Dekelna te Jelsum; en als de leste en 
de beste , de Heer S. van der Burg te Makkum , die mij met zyne groote kennis op het 
gebied der Friesche Nam onkunde, bij mijn werk zoo trouw ter zijde heeft gestaan. 

Aan alle die Stand-Friezen nog eens van harten dank, van my-zelven persoonlgk, en 
als uit naam van de Friesche Taal- en Namenkunde! 

En ten slotte, nu de Friesche Naamlijst uit mijn studeervertrek de wijde wereld ingaat, 
wensch ik aan mijn werk, de lievelings-arbeid van vele, vele jaren, eene goede ontvangst 
bij de menschen , in wier handen het komen zal. Moge het aan allen , die het voor hunne 
studiën zullen beoefenen, of dis het anderszins zullen raadplegen, in ruime mate de ver- 
langde diensten kunnen bewijzen, en almede bevorderlijk zijn tot meerdere kennis van 
onze schoone en belangrijke, van onze heerlijke Friesche taal, en tot meerdere eere van 
ons Friesdom in 't algemeen , 't welk ons Friezen allen zoo na aan het harte ligt. 

Den vriendelijken lezer eenen vriendelykcn groet van den schryver 

Haarlem. JOHAN WINKLER. Digitized by Google VTERKORTINGEN. Duitechl. 


beteekent 


: Duitscbland. 
Kngl. 
Kngeland. 
Fr. 
Friesch , Friesehe. 
Frankr. 
Frankrjjk. 
G. 
Gealacht^naam. 
geh. 
gehucht. 
Gelderl. 
Gelderland. 
(iroD., GroDinj^erl. 
Groningerland. 
Harlingerl. 
Harlingerland. Eene gouw van Oost-Friesland. 
M. 
Mansnaam. 
misspell. 
misspelling. 
Ned., Nederl. 
Nederland , Nederl andsche. 
Noordfr., Noord-Fr. 
Noord-FricHland. 
Nrdhlnd., Nrd-Holl. 
Noord-Holland. 
Oldenb. 
Oldenburg. Het Groot- Hertogdom. 
Oostfr., Oost-Fr. 
Oost-Friesland , Oost-Friesehe. 
Oodfr. 
Oud-Friesch. 
Oudholl. 
Oud-Hollandsch. 
P. 
Plaatsnaam. 
patron. 
. patronymicum. 
spell. 
spelling. 
V. 
Vrouwennaani. 
Verg. 
Vergelijk. 
▼erkl., verkleinv. 
verkleinvorm. 
Weserfr., Weser-Fr. 
Wtvser-Friesland. Zie de noot op bladzijde IV van de In 


leiding. 
Westfr., West-Fr. 
West- Friesland (noordelijk Noord-Holland.) 
Westvl. 
West-Vlaanderen. 
Zdblnd 
Zuid-Holland. 
Zoh. 
Zuidoosthoek van Friesland. 
Zwh. 
Zuidwesthoek van Friesland. 

Digitized by LjOOQIC Digitized by Google LIJST VAN FRIESCHE NAMEN. 

A. 

In Fr. sptOl. Aeldrik. 7Ao V. Aacbje. (*) In Fr. spell. Aechje. Zie 
Aeclye, Aegje, en bij den mansnaam A^e. 

M. Aacht. In Fr. spell. Aecht. Zie Aecht. 
V. Aachtje. In Fr. spell. Aechtsje. Zie 
Aechti*je. 

M. Aaf. In Fr. spell. Aef. Zie Aef. 
V. AaQe, Aafk, Aafke, Aafkje. In 

Fr. spell. Aefje, eni.. Zie AeQe, enz. 

P. Aaf-Janfi-sioot. Aaf-naoeie- sloot. In Fr. 
.spell. Aef-Jans-sleat , enz. Zie Aef-Jans-sleat , 
enz., by den mansn. Aef. 

V. Aag , Aagje , Aagjen. In Fr. spell. 
Aeg, Aegje of Aechje. Zie Aej?, en bij den 
manKn. Age. 

M. Aagte. Zie Aecht, Ae^t. 

M. Aai. In Fr. spell. Aei. Zie Aei. 
V. Aaye, Aaike. In Fr. spell. Aeije, 
Aeike. Zie Aejje, Aeike. 

M. Aaike. In Fr spell. Aeike. Zie Aeike. 

V. Aakje. In Fr. spell. Aekje. ZieAekje, 
bij den mansn. Ake. 

P. Aaksens of Aaxens. In Fr. spell. Aek- 
sens. Zie Aeksens. 

M. Aal. In Fr. spell. Aei. Zie Ae^ , by 
den manHn. Ale. 

M. Aalderik, Aalderk. In Fr. spell. 
Aelderik. Zie Aelderik , Aeldrik. 

M. Aaldert. In Fr. spell. Aeldert./ Zie 
Aeldert. 

V. Aaldertje. In Fr. spell. Aeldertsje. 
Zie Aeldertsje, bji den mansn. Aeldert. 

(i. Aalders, Aalderson, Aalderzon. M. Aaldiik. 

Aeldrik, Aelderik. 

V. Aaldrikje. In Fr. spell. Aeldrikje. 
Zie Aeldrikje, bjj den mansn. Aeldrik. 

(t. Aaldriks. 

V. A(tlhi'if, A*'lheitj Aelheijt, ÂeîheUL Vol- 
uit Adelheid. Zie Adelheid, Akida, Alyt. 

M. Aaike. In Fr. spell. Aeike. Zie 
Aeike, en den mansn. Ale. 

V. Aalk. In Fr. spell. Aelk. Zie Aelk. 
en den mansn. Ale. 

M. Aalker. In Fr. spell. Aelker. Zie Aelker. 

V. Aalmoed, Aalmoet. In Fr. spell. 
Aelraoed, enz. Zie Aelmoed, enz. 

M. Aalrik. In Fr. spell. Aelrik. Zie Aelrik. 

M. Aalse. In Fr. spell. Aelse. Zie Aelse. 
G. Aalsma. 

P. Aalsam , in misspell. Aalzum , in 't 
Fr. Ealsum. Zie Ealsnm , bij den mansn. 
Ealse. -- Aalsum (Klooster-), in 't Fr. Kleas- 
ter-Ealsnm. Zie Ealsum, bij den mansn. 
Ealse, en den plaatsnaam Kleaster. — Aal- 
sum y Aalznm,f^eh. bij Oldehove , (iron. 

M. Aalsen. In Fr. spell. A eisen. Zie 
Aelsen. 

M. Aalt. In Fr. spell. Aelt. Zie Aelt. 

V. Aaltje, Aaltke. In Fr. spell. Ael- 

tsje, enz. Zie den vrouwennaam Aeltsje, enz. 

M. Aaltje. In Fr. spell. Aeltsje. Zieden 
mansn. .\eltsje, en den mansn. Aelt. 

P. Aaltjemeer. In 't Fr. Aeltsjemar. Zie 
Aeltsjemar, bij den mansn. Aetsje. 

M. Aal'Wtin. In Fr. spell. Aelwyn. Zie 
Aelwyn. (*> De Nederlandsche spelling der Friesche namen mafj, om verschillende redenen, in 
deze Ijjst niet achterwege blijven; o. a. om de bruikbaarheid der lijst te bevorderen, en 
vooral ook omdat de Friesche geslachtsnamen in hunne geijkte Nederland.^jche spelling 
(Schaafsma, Ruitinga, Schouwstra, Tjaarda) onveranderlijk zijn, en niet in Friesche spe- 
ling (Skaefsma, Rutinga, Skonstra, Tsjaerda) kunnen worden omgezet. Digitized by VjOOQIC ÂAM, ABBE. M. Aaxn. Tn Fr. spell. Aem. Zie Aem. 
V. Aamke. In Fr. spell. Aemke. Zie 
Aemke, bg den mansn. Aem. 

M. Aamke. In Fr. spell. Aemke. Zie 
Aemke. 

M. Aamlin^^. In Fr. spell. Aemling. 
Zie Aemling. 

M. Aan. In Fr. spell. Aen. Zie Aen. 

V. Aanke, Aantje. In Fr. spell. Aenke, 
Aentsje. Zie Aenke , Aentsje , bij de mansn. 
Aen, Aent en Ane. 

G. Aans. 

M. Aandert. In Fr. spell. Aendert. Zie 
Aendert. 

M. Aandrik. In Fr. spell. Aendrik. 
Zie Aendrik. 

M. Aane. Misspell. van Ane. Zie Ane. 

M. Äankle , Aenkle, Aencle, Aenhele. 

y. Aans, Aanflk. In Fr. spell. Aens, 
Aensk. Zie Aens, Aensk. 

M. Aant. In Fr. spell. Aent. Zie Aent. 

V. Aantje. In Fr. spell. Aentsje. Zie 
Aentsje, bjj de mansn. Aent en Ane. 

P. Aant-Lieuwes-poel. Zie Aent-Lieuwes- 
poel, m den mansn. Aent. 

M. Aard. In Fr. spell. Aerd. Zie Aerd. 
V. Aardtje. In Fr. spell. Aerdtsje. Zie 
Aerdtsje, by den mansn. Aerd. 
G. Aardema. — Aerden, Ned. 

V. Aarland, Aarlandje, Aarland- 
IJe, Aarlantje. In Fr. spell. Aerland,enz. 
Zie Aerland, enz. 

M. Aarn. In Fr. spell. Aem. Zie Aem. 
V. Aamtje. In Fr. spell. Aemtsje. Zie 
Aemtsje, by den mansn. Aem. 
G. Aamsma, Arensma. 

M. Aamd, Aamt. In Fr. spell. Aemd, 
enz. Zie Aemd, enz. 

V. Aamtje, Aamtke. In Fr. spell. 
Aemtsje, enz. Zie by den mansn. Aemd, 
Aemt. M. Aart, Aarte. In Fr. spell. Aert, 
enz. Zie Aert, enz. 

V. Aartje. In Fr. spell. Aertsje. Zie 
Aertsje, by den mansn. Aert. 

G. Aartsma, Aarts. 

M. Aasse y Aesse. Verg. Easse. 

M. Aat, Aatje, Aatse. In Fr. spell. 
Aet, enz. Zie Aet, enz. en Ate. 
V. Aatje, Aatke, Aatske. In Fr. 

spell. Aetsje, enz. Zie Aetsje, enz. bij de 
mansn. Ate, Aet en Aetse. 
G. Aatsma. Zie by den mansn. Aetse. 

P. Aaxens of Aaksens. In Fr. spell. Aek- 
sens. Zie Aeksens. 

M. Ahald. In versleten vorm Ahad. Zie 
Abold, Abod. Verg. Abd. 

M. Abbe, Abbo, Ahba, Verg. Abe, 
Ebbe. 

V. Abbe, Abke, Abele y Abcken. 

G. Abbin^ra, Abbenga , Abbyngha , Abbin- 
gha, Abbinghe , Abbinge , Abbgnghen, Abbin- 
ghen, Abbama, Abbema, Van Abbe- 
ma, Abma, Abben, Abbes, Abs. — 
Abbinge, Abbens, Gron. Abbana, Abbena, 
Abben, Absua, Oostfr. Abbing , Abbink , Ab- 
binck, Ned. 

P. Abbegea, Abbeghae, Abbega, dorp 
in Wymbritseradeel ; It Abbegeaster- 
Kj e 1 1 i ng , Abbegaster-Ketting, en D e A b- 
begeaster-Rige, Abbegaster-Ryge , twee 
buurten onder Abbega. Abbewier, in de 
wandeling Je wier genoemd, geh. by An- 
jum in Dongeradeel. Abbingawier, in 
de wandeling Eng wier genoemd, dorp in 
Wonseradeel. Abbingawier, in de wan- 
deling Abbewier genoemd, geh. bij Im- 
sum. Abbing a-state te Huizum, te Bly a 
en te l^ummamm. Abbinga-sate te 
Wieuwert. Abbema-sate en Abbema- 
wier, twee saten te Friens. Abbema- 
state te KoUum. Abbema-stins te Ak- 
maryp. Abbema-sate te Grouw en te 
Akkrum. Abbema-hûs te Ypekolsga. 
A b m a-8 a t e te Ee in Dongeradeel. — Ab- 
beweer , geh. by Tinallinge , Gron. Abbestee, 
geh. bij Kalantsoog, Westfr. (noordelyk 
Nrdhlnd.) Abbingweer, in de wandeling 
, Abben weer genoemd, dorp in Oostfr. Ab- Digitized byLjOOQlC ÂBBEKE: ä ADALGARBE. "benseth (aeth, Oudfr. seta, sate) dorp by 
Bremervörde , Hannover. Abbenfleth {fiethy 
fUet, vliet), dorp in 't; Land-Kehdingen, eene 
Friso-Sassische gouw aan den mond der 
Elve, in Hannover. A.bbing, geh. bj] Sleen, 
Drente. Abbink, hoeve by Voorst, b^j Zel- 
hem, bg Hengeloo en elders in Gelder- 
land. Abbington , stad in Engeland ; zie 
Lex. 3. 

M. Abbfke, Ahhick, enz. Zie Abke. 

M, Abd, In verkl. Ahdie. Verg. Abald, 
Abt, Apt. 
6. Abdema, Abdena, Oostfr. 

M. Abe, Abo, Aha, Aebe, Aebbe. Verg. 
Ebe, Eabe, Abbe. 

V. Aeb, Abehe, Abeken , Aehcken. In Stel- 
lingwerf Abigjen (Abechien), een Sassi- 
sche vorm. 

G. Abin^TA» Abingha, Abinghe, Abynghe, 
Aehbingha, Aebinge , Abinghen, Abema, 
Ahama, Aebbama, Abes. — Abens, Gron. 
en Oostfr. Abing, Abinge, Abinck, Abink, 
Abingh, Ned. Abingdon, Abington, Eng. 

P. Abe-Heringa-syl, voormalige bin- 
neniïlais in den Slachtedyk onder Achlum. 
Abeherne, stuk land te Grouw. — Abens 
(Abinga), dorp in Harlingerland, Oostfr. Abing- 
don , stad bij Oxford en Abington , stad bg 
Cambridge, Eng.; zie Lex. 3. Ebicon, oorspron- 
kelijk Abinchota, dorp bjj Luzem, Zwitserland. 

M. Abêke, Abeken, Abeko , AbicOj Abake, 
AbicW, Aébcke. Verkl. van Abe. Zie Abe. 
Verg. Aepke. 

G. Abekena, Oostfr. Abeken, Westfalen. 

P. Abkoude, in de wandeling Abkou, 
Toluit Abekenwoude, in 1085 Abekentcalda , 
dorp bg Amsterdam. 

I M. Abel (in sommige gevallen zal deze 
i ïiaam wel oorspronkelijk de Bijbel sche 
j naam Abel wezen), Abele, Able, Aable, 

-^Wa, AbeÏo, Aeble, Aebla, Aebele , Abelen. 

Verkl. van Abe. Verlatijnscht tot Abelius. 

Zie Abe, Abeke. Verg. Eable. 
V. Abeltsje. In Ned. spell. Abeltje, 

Abdiie, Abeltgen, Aebbeltye, Abelken , Aeb- 

^kke. Verlatijnscht tot Abelia. Verg. 

Eabeltge. 
G. Abelsma, Abli|] (verlatijnschte vorm , Abelii, genitivus van Abelius). — Abels, Oostfr. 
P. Abelstok; brug bjj Mensingaweer , 
Gron. Abeltjeshuis , huis op de Oostfr. grens, 
bij de Boertange , Gron. Ablington , in 
Gloucester- en in Wiltshire, Eng. 

M. Abke , Abco , Abko, Abbiko, Abbaco, 
Abbekey Abbeken , Abken, Abbycke ^ Abbicke , 
Abbick, Verkl. van Abbe. Zie Abbe. 

V. Ab]i;Je, Ab]i;Jen. 

G. Abekena, Abbekens, Oostfr. 

P. Abbekenhusen , geh. bij Schortens in 
Ostringen , Weserfr. , Oldenb. Abbickhave , 
dorp in Uarlingerl. , Ooottr. 

M. Able, Aable, Abla. Verkl. van Abe. 
Zie Abe, Abel, Abele. 

M. Abold, In versleten vorm Abbodo, 
Abod, Verlatijnscht. tot Abodus, Zie Abald. 

M. Abt. Verg. Abd, Apt. 

P. De Abt, plaat in de Wadden, tus- 
schen het Bildt en Ter-Schelling. De Abts- 
finne, krite onder Anjum. 

M. Achle. Verkl. van Acht ? Verg. Acht. 
P. Achlum, Achlim, Achthim^ dorp in 
Franekeradeel. 

M. Acht^ Agt. Verg. Aecht. 
V. Achfe, Agh. Verg. Aechtsje en Aechje. 
P. Achtrup (Achtdorp), dorp in Noordfr. 
Achtum, dorp by Hildesheim in Hannover. 

P. Achtzerspel y ^cÄ/z^.sr/>fZ (Achttsjerkspil- 
len ; deze Fr. naamsvorm is niet in gebruik), 
Achtkarspelen of Achtkerspelen , grietenij 
in Oostergoo. 

V. Achza. In de wandeling Akse genoemd. 

G. Ackema, Accama, Akkema. Zie biJ 
den mansn. Akke. 

M. Acro. Zie bij den mansn. Akker. 

G. Acronius, Accronius. Zie bjj den 
mansn. Akker, en den plaatsn. Akkrum. 

V. Ada. Zie by den mansn. Ade. 

M. Adaldag. Zie Adeldag. 

V. Adalgarde. Zie Adelgarda. 

Digitized by LjOOQIC ADAMA. 
6. Adama. Zie b)j den mansn. Ade. 

M. Adde, Addo, Adda. Verg. Ade, 
Edde. 

V. Adda, Adtsje, in Ned. spell. Adtje, 
Adje, Addeke, Addicke. Verg. Attsje, bij 
den mansn. Atte. 

O. Addema, Addes. Addinga, Ad- 
dens, Gron. en Oostfr. Addana, Addena, 
Adden, Oostfr. Adding, Addingh, Addink, 
Addinck, Ned. Addison, Addington, Eng. 

P. Addinga-borg te Wedde, Gron. Ad- 
dinga-gast of Adding-gast , geh. bij Norden , 
Oostfr. Addehusen, geh. bij Seeriem, Oostfr. 
Addebüll, geh. h\] Bredstedt, Noordfr. Ad- 
dink , hoeve bjj Vorden , Gelderl. Addington, 
dorp in Kent, Eng. 

M. Addeke f Adke, Adken. Verkl. Tan 
Adde. Zie Adde. 
A. Addekink, hoeve bj) Warnsveld, Gelderl. 

M. Addick, Addik, Addicke, Addiko. 
Verkl. van Adde? Verg. Addeke. 

G. Addicks. — Addicks, Addikes, in 
Weserfr. 

M. Ade, Ado, Ada^ Aedo, Aede. Verg. 
Adde, Eade, Ede. 

V. Ada, Ade, Aad, Aed , Aadtjf, Aed- 
ijen , Aedken, 

G. Adama, Adema, Ades, Adingha, 
AediHjfd. - Adena, Aden, Oostfr. Adink, 
Ned. Adisson, Ading, Eng. 

P. Adem a-pol der in Haskerland. — 
Adinghem , dorp in Artesië , Frankrijk. Adeg- 
hem (Adinga-hem) , dorp in Oostvlaanderen. 
Adinkerke (Adink-kerke , Adinga-kerk , in 
959 Adingahcm)^ dorp in Westvlaanderen. 

M. Adchald. Verg. Adelbald. 

M. Adel. 

V. Adel, Adela, Adelken, 

G. Adelen j Van Adelen, Edelen, Eedelen. 
In misspell. Adeelen. (Deze naam wordt 
door velen verkeerdelijk uitgesproken met 
den klemtoon op de eerste e, als Adelen. 
Adelen is anders niet als een patronymicum 
in Oudfr. tweeden-naamvalsvorm , meer- 
voud, (Adelena, Adelna) en heeft den vollen 
klemtoon op de A , terwijl de beide letters 
e toonloos zijn.) ADÏIIAEÏ*. 

P. Adelen-state, Adelen-stina, te 
Siksbierum, te Berlikum en te Pin^um. 

M. Adelbald, AdelbM, Zie Albad, Al bet, 
Albod. Verg. Adebald, Abald. 

M, Adelbric , Adelbrik. Verlatijnscht tot 
Adelhricus. Zie Albric. 

V. Adelburg. 

M. Adeldag , Adaldag. 

V. Adelgarda , Ad al gard e. Zie Algertsje. 

M. Adel go. 

V. Adelgonda , Adelgondt, Adelgunt. Zie 
Alegonda. 

V. Adelharda. Zie Allertsje en Aeldert«je. 

V. Adelheid, Adelheyf. Zie Aalheit, Aleida. 
Alyt. 

M. Adelric, Adel rik. Zie Alrik. Verg 
Aderik. 

M. Aderik. Verlatijnscht tot Aderi- 
CUS. Verg. Adelric. 

V. Adertsje. In Ned. spell. Adertje. 

P. Adewert, Aedu^erth, Adwarf, Ald- 
wartA (de oude werd), Aduard, dorp in 
Gron. Door de Groningerlanders uitgespro- 
ken als Auwert of Aeuwert. 

M. Adg^er, Aedjer. Voluit Aldgar. Zie 
Aedgar en Outger. 
G. Adgersma. 

M. Adjil. Zie Agille, Aldegil. 

M. Adje. In Fr. spell. Adsje. Zie Adsje. 

M. Adolf, Aedolf, Adolph, Adulf. 
V. Adolf ke. 

M. Adriaen. In Ned. spell. Adriaan. 
Verbastering van den Latijnschen naam 
Hadrianus. Zie Arjen. 

V. Adriaentsje. In Ned. spell. Adriaan- 
tje (meest op het Bildt). Zie Ariaentsje , 
Arjentsje. Digitized by VjOOQIC ADSER. AEIJK. M. Adser, Adsert, Adzer, Adzert, 

Admrt , Adzapi, Adzaert , Aedserf , Aedzert. 
Verg. Edser, Edsard. 

V. Adsertsje. In Ned. spell. Adzertje, 
Adatet'tyen y AdzeHye, 

M. Adsje. In Ned. spell. Adje. Adtje, 
AdiJfHj Addtfe, Addie j Adye. Verkl. van 
Adde. Zie Adde, Adtse. 

(i. AdyemUf Adjes, in verlat^jnschten vorm 
Adltui. 

P. Adjema-heerd in Kolliimerland. 

M. Adtse y Adsi', Adze, Verkl. van Adde. 
Zie Adde, Adsje, Addeke. 

M, De letterverbinding /^ , in het Friesch , 
vooral bij Friesche namen, gebruikel jjk , is 
andera niet als eene bijzondere schrijfwijze 
van den Frieschen tweeklank ea, en is geens- 
zins ae of lange a. Maar wijl velen, heden 
ten dage , verkeerdelijk deze letterverbinding 
in Ae oplossen, zoo schynt het niet ondien- 
•ïtig voor hen, die van deze lijst gebruik 
maken , om de namen die met M als begin- 
letters geschreven worden, hier ter plaatse 
als ter loops te vermelden, met verwyzing 
naar de Ea. 

M. .SIbe. V. iBbke, .Sn)igjen. (4. 
iSSbin^^a, P. ^Ebinga-state. Zie den 
mansn. Eabe. 

M. iSbele, iSble. V. iSbel, .^:beltsje. 
Zie den mansn. Eabele. 

V. Aechje. In Ned. spell. Aachje. Zie 
by den mansn. Age. 

M. Aecht. In Ned. spell. Aacht , Aecht, 
Aajt , Aegt. Samengetrokken vorm van den 
voUedigen mansn. Agiwalt, Agewolt? Verg. 
Acht, Age. 

V. Aechtsrje. Jn Ned. 8i)ell. Aachtje, 
Aechfje, Aegtjen, Aechtken. Deze vrouwen- 
naam Aachtje geldt, even als Aachje en 
Aagje, buiten Friesland als eene samentrek- 
king, in verkl., van den KerkeHjken naam 
Agatha. 

6. Aeexma. Zie bjj den mansn. Ake. 

M. Mde^ Mäo. V. .ffldke. Zie den 

mansn. Ëade. M. Acdgacrt. 

M. Aedf/ar, Aedyer. Zie Adger en Aldtgar. 
G. Aedyersma, 

M. Aedje j Aadje, Aedie , Aeddye, Aedyie , 
Aadyie. Verkl. van Ade. Zie Ade, Aedse. 

M. Aedjer. Zie Aedgar. 

M. Aedse y Aedtse , Aedze. Verkl. van 
Ade. Zie Ade, Aedje. 
G. Aedtsema. 

M, Móae, Mdtae, iBdze. V. Md- 
ske. Zie Eadse en Eadske. 

M. Aedtcert. 

M. Aef. In Ned. spell. Aaf , Aeffe. Zie 
Ave. 

V. Aefje, Aefke, Aefkje, in den Zwh. 
ook Aefk. In Ned. spell. Aafje, Aafke, 
Aafkje, Aafk. Aefke , Aef ken, Aeffken, 
Aefck-ey Aefietty Aeftien, Aeffjen, Verg. Afke. 

G. Aefgama, Van Aeffge, den ouden 
verkl. des mansn. Aef. 

P. Aef-Jans-sleat, Aaf-Jans-sloot 
(ook Hôflânstersleat genoemd), water- 
lossing onder Grouw. Aef-mojje-sleat, 
Aaf-moeie-sloot , onder Eestrum. V. iEgeltsje. Zie M. 

Eage, Eagele, Eageltsje. P. Mg e, iEge-Hoarne, Aïgum. Zie 
Eage, Eagehoarne, Eagum. 

V. Aeg, Aegje. In Ned. spell. Aag^, 
Aagje. AegJCf Aegjen. Zie by den mansn. Age. 
Verg. Aechtsje. Op 't Ameland Aagjen. 

M. Aejt, Aeyte, Aagte. Zie Aecht. 
V. Aegtsje. In Ned. spell. Aagtje, Ayet. 
Zie Aechtsje. 

M. Aei, Aeije. In Ned. spell. Aai, 
Aaye, Aeye. Deze naam geldt ook als 
vleivorm van Ari. Verg. Aije. 

G. Aeyma. 

P. Aeibrêge, Eierbrug, te Sneek. 

V. Aeije. In verkl. Aeike. In Ned. spell. 
Aaye, Aaike. Deze vrouwennaam geldt 
ook als vleivorm van Aeltq'e, Aajtje. 

Digitized by VjOOQIC AEIKE. 6 AELT. M. Aeike. In Ned. spell. Aaike. Aei/ke, 
Aeycke. Verkl. van Aei. Zie Aei. Verg. Aike. 
G. Aeikens, Oostfr. 

M. Aeyly Aeyle. Verkl. van Aei. Zie 
Aei. Verg. Ayel, Aile. 
V. Aeyl. 

M. AeUt. Zie Ayold. 
(t. Aeilts, Aeyelts. Gron. 

M. Aeinje. 

M. Aeisge. Zie Easge. 

G. JEisgama, JSisyhama, Aeisgema. Zie 
bij den mansn. Easge. 

P. iE i 8 g a m a-8 1 a t e. Zie by den mansn. 
Easge. 

M. Aeytie, Aeythie (Aeitsje). Verkl. van 
Aei. Zie Aei, Aeike. 

G. Aeythiema (Aeitsjema). M. iBke. V. 
Mk^e. G. iSSkma, JBckma. P. ^Ekin- 
gea, ^kmaryp. Zie Eake, enz. 

V. Aekje. In Ned. spell. Aakje. Zie 
by den mansn. Ake. 

P. Aeksens of Aexens, Aaksens of 
Aaxens, geh. onder Tjerk werd. 

M. Aei. In Ned. spell. AaL Zie den 
mansn. Ale. 

M. Aelber. Voluit Adelber. Zie Alber. 
G. AalberB. 

M. Aeld. Verg. Alde. 

M. Aelderik, Aelderk. In Ned. spell. 
Aalderik, Aalderk. Voluit Adelrik. Zie 
Aeldrik, Alderk, Aelrik, Aldrick, Alrik. 

V. Aelderichjej Aelderkjen , Aclderchïen, 
Voluit Adelrika. Zie Aldrickje. 

M. Aeldert. In Ned. spell. Aaldert. Vol- 
uit Adelhard. Zie Aldert. 

V. Aeldortsje. In Ned. spell. Aaldertje. 
Addertje f Aeldertjen , Aeldertie, Voluit Adel- 
harda. Zie Aldertsje. 

G. AalderB, Aalderson, Aalderzon. M. Aeldrik. In Ned. spell. Aaldrik. Ael- 
drik , Aeldrickj Aeldrich, Aeildrick, Zie Ael- 
derik, Alrik, Aelrik. 

V. Aeldrikje. In Ned. spell. Aaldrikje. 
Aeldrikje j Aeldrickjen, Aeldrickie. Zie Ael- 
derickje, Aldrickje. 

G. Aaldriks. 

M. Mie. Zie Eale. 

M. Aelf, Aelff, Zie Alef. 
G. Aalfs. — Ahlfs , Oostfr. 

M. Aelger, Zie Alger. 
G. Aelgera, 

V. Aelheidy Aelheyt , Aelheit , Aalheit. Zie 
Adelheid, Aleida. Alyt. 

M. Aeike. In Ned. spell. Aalke. Aeike, 
Aelcke, Aelcken, Aekky Aelk. Verkl. van 
Ale. Zie Ale, Aeitsje. 

V. Aelk. In Ned. spell. Aalk. Aelk, Aeike, 
Aelcke. 

G. Aelkama, 

P. Aelkama-sate te Hallum. 

M. Aelker. In Ned. spell. Aalker. 
Aelker , Aelcker, Zie Alker. Verg. Ealker. 

V. Aelmoed , Aelmoet. In Ned. spell. 
Aalmoed, Aalmoet. Voluit Adelmoed, 
Athalmod. In Oostfr. Almuth. Zie Almet, 
Almod. 

M. Aelrik, Aelrick, Alerik, In Ned. spell. 
Aalrik. In Oostfr. Ahlrich. Zie Aeldrik, 
Aelderik, Alrik. 

M. Aelse , Aelsen. In Ned. spell. Aaise, 
Aalsen. Verkl. van Ale. Zie Ale , Aeltfirje, 
Verg. Ealse. 

G. Aalsma , AeUma^ Aelsoma. — Aalsing, 
Aalsink, Ned. 

P. Aelsumsleat, Aalsumsloot, opvaart 
onder Bergum. 

P. Aelsum, Aelsom. Zie Ealsum en Aal- 
sum. 

M. Aelt. In Ned. spell. Aalt. Voluit 
Adelwalt. In Holland Edelwout, samenge- 
trokken tot Elout 

V. Aeitsje, Aeltke. In Ned, spell. Aalt» Digitized byLjOOQlC AELTSJE. 

je, Aaltke. Aeltje, Aeltjen, Aeltke, Aelt- 
kenyAeltyey Aeltie, Aelthie, In vleivorm Ale 
en Aeije. Zie ook bjj den mansn. Ale. Verg. 
Aege. 

M. Aelteje. In Ned. spell. Aaltje. Aelt- 
jen, Aelt je, Aelt ie , Aelthie , Aeltyen, Aeltse , 
Aeltsen, Aeltzen. Verkl. van Aelt en van Ale. 
Zie Aelt, Ale. 

G. Aelthyama, Aelthiema, Aeltiama, Ael- 
ttfema, Aeltgema (Aeltsjema). Alutsma. 

P. Aeltsjemar, in 1580 Aelketnerr, 
Aaltjemeer, meertje onder Roodkerk. Aelt- 
sjemar, Aaltjemeer, voormalii? meertje, 
thana droog gelegd , onder Ferwoude. 

M. Aelwe, Verg. Aelf. 

M. Aelwyn. In Ned. spell. Aal-wtJiL 
Aelwin, Alewyn, Alemn. Voluit Adel win. 
Zie Alwin en Alyn. 

M. Aem. In Ned. spell. Aam. ZieAme. 
Verg. Eame. 

V. Aemke. In Ned. spell. Aamke. 
Aemke, Aemcke, Aenwken, Ante , Aem. 

G. Amama, Ametna, 

P. A m a m a-s t a t e. Zie bij den mansn. Ame. 

M. jeW, ^mke, uEcemke, G. uEminga , 
^mkama. P. iEmbûrren, iEminga- 
state. Zie den mansn. Eame, enz. 

M. Aemke. In Ned. spell. Aamke. 
Aifmcke, Aemcko, Aempke, Aampke. Verkl. 
Tan Aem, Ame. Zie Aem, Ame. 

G. Aenikama, 

M. Aemling. In Ned. spell. Aamlin^^. 
Aemling, Aemlinck , Aemlingh. Zie Ameling, 
Amele. 

M. Aen. In Ned. spell. Aan. Afgesleten 
Torm van Aam , Arend ? Verg. Aem en Ane. 

V. Aentsje, Aenke. In Ned. spell. Aantje, 
Aanke. Aentje, Aenke, Aencke, Aenck, Ane, 
Anek^. Zie bg de mansn. Aant en Ane. 

G. Aans. 

P. Aen (De Lege-) of Mr\. Misspelling. 
Zie bjj den plaatsn. Gea. 

M, Aende. AERLAND. 

M. Aendert. In Ned. spell. Aandert. 
Verg. Andert. 

M. Aendrik. In Ned. spell. Aandrik. 
Aendrik, Aendrick, Aendryck, 

P. iEngterp. ^ngwert, ^ngwierum, 
iEngwirden, enz. Zie Eangterp, enz. 

P. iEiyum. Zie Aiyum, bfl den mansn. 
Ane. 

P. Aenjum, Aanjum (voluit Kleaster-Aen- 
jum). Zie by den mansn. Ane. 

M. Aenke, Aencke , Aenka, Aencka, Aencko, 
Aeneke, Anik, Anick, Verkl. van Ane. Zie 
Ane, Aentse. 

G. Aenckens, Helgoland. 

M. Aenkle, Aencle, Aenkele, Aankle, 

M. Aensie, Aemie (Aensje). Verg. Aentse, 
Aentzie, Ane. 

V. Aens, Aensk. In Ned. spell. Aans, 
Aansk. Aens, Aensk, Aensck. 

M. Aent. In Ned. spell. Aant. Samen- 
getrokken vorm van Arend? Verg. Arend, 
Aen. 

V. Aentsje. In Ned. spell. Aantje. Zie 
ook bij den mansn. Ane. 

P. Aent-Lieuwes-poel, Aant-Lieu- 
wes-poel, meerde bJj Koudum. 

M. Aentse , Aantse, Aentia, Aentzie, Verkl. 
van Ane of van Aent. Zie Ane, Aent. Verg. 
Aensie. 

G. Aentzema, — Aantjes, Ned. 

M. Aepke , Aepeken, Apeka^ Aapko, Verkl. 
van Ape. Zie Ape. Verg. Epke, Abeke. 

M. Aerd. In Ned. spell. Aard. Aerd, 
Aerdt. Samengetrokken vorm van Arend? 
Zie Aert. Verg. Arend. 

V. Aerdtsje. In Ned. spell. Aardtje. 
Aerdje , Aerdt je. 

G. Aardema. — Aerden, Ned. 

V. Aerland, Aerlandsje , Aerlandtsje , Aer- 
lantsje. In Ned. spell. Aarland, Aarland- 
je, Aarlandtje, Aarlantje, Aerlantken. 

Digitized byL^OOQlC AEKN. AWK. M. Acrn. In Ned. spell. Aam. Samen- 
getrokken vorm van Arend? Verg. Aernd, 
Arend. 

V. Aerntsje. In Ned. spell. Aamtje. 
Aerntji' y Aenitjen. 

G. Aamsma, Aernfinia, Arensma. — 
Ahrens, Oostfr. 

M. Aernd, Aernt. In Ned. spell. Aamd, 
Aamt. Aernd, Aerndt. Zie Arend. 

Y. Aerntsje, Aerntke. In Ned. npell. 
Aarntje, Aarntke. Verg. Aerntsje, bij 
den niansn. Aern. 

M. ilCrnse. Zie Earnse. 

M. Aert, Aerte. In Ned. spell. Aart, 
Aarte. Aert. Samengetrokken vorm van 
Arend? Verg. Arend. Zie Aard. 

V. Aertsje. In Ned. spell. Aartyje. 
Aertje y Aetijen y Aertken. Zie Aerdtsje. Verg. 
den mansn. Are. 

(t. Aartsma, Aertzma, Aarts. - Aerts, 
Ned. 

M. Aesch. Misspell. van Kask? Verg. 
Easke. 

M. J^sge, .Esgo, .Ksgel, .Esger. G. .'Es- 
gama. P. ^4^'sgam a-state. Zie Easge, enz. 

M. Ae-^tte y Anane. Verg. Easse. 

M. .Esse, .Eske. G. .Essinga. P. ^Es- 
singa-state. Zie Easse, enz. 

U. .Estwarda. Zie Eastwarda. 

M. Aet. IndenZwh. In Ned. spell. Aat. 
Ady Aeth. Zie Ate. 

V. Aet^je, Aetkc. In Ned. spell. Aatje, 
Aatke. Aetjoy Actjen, Adke. Zie by den 
mansn. Ate. 

G. AatS. Zie h\] den mansn. Ate. 

M. iEte, iiCtse. Zie Eate, Eatvse. 

M. Aetsje. In Ned. spell. Aatje. Aet je , 
Aethje y Aethje ^ Aet (je y Aettie , Aetrke. Zie 
den mansn. Ate. Verkl. van Ate en Aat. 

G. Aettyama (Aetsjema). 

M. Aetse. In Ned. spell. Aatse, Aatze. 

Verkl. van Ate en Aat. Zie Ate , Aet, Aetsje. V. Aetöke. In Ned. spell. Aatske. 
Aetscke. 

G. Aatsma, Aet s ma. 

M. Aeiike. Verg. Auke en Eeuwke. 
G. Aeukema, 

P. Aexens. Zie Aeksens. 

M. Affey Affa y Aftra y Affica. In verkl. 
Aff'el. Zie Eifwe. Verg. Ave. 

V. Afke, Afken, Affkey Affcken. Meest 
in den Zwh. Verg. Aefke. 

M. A£^e, Agro, Ajay Aegge, In Noordfr. 
Aage. Verg. Ege, Eage, Agge. 

V. Aa^^je, Aachje, Aejh y Ar/et. In Fr. 
spell. Aechje, Aegje. Zie Aechje, Aegje. 
In den Zwh. ook AagT* 

G. Ajama y Agexna, Aeggema, Aegema y 
AGresma , Asres , Agesz. — Agena, Agen, 
Oostfr. 

P. Agent off t y oude naamsvorm van het 
hedendaagsche Aventofb, dorp in Noordfr. 

M. Ageh'y AegU\ Verkl. van Age. Zie 
Age. Vergl. Eagle. 
G. Agelink, Ned. 

M. Agge, AggO, Agguy Aggha y Aggen. 
Verlatijnscht tot A£^£^aeus. Verg. Egge, 
Acht , Age. 

V. Agie, Ajy Achy Aghy Aghji-n. 

G. Agga , Aggnma y AggeiXXAy Agnia y 
Aggenga. — Aggen, in Noordfr. Aggs, Eng. 

P. Agge-Douwes-sleat, Agge-Dou- 
wes-sloot, vaarwater by Ter-Kaple. Agge- 
m a -s t a t e te Witmarsum. — Aggema-heerd 
te Uithuistermeeden, Gron. Wester-Accum , 
oorspronkelijk Agheim , dorp in Harlingerl., 
Oostfr. 

M. AjiUe. Zie Adgil, Aldegil. 

M. Ai'jey Agbe, Agbo. Verg. Eibe. 

M. Aibel. Verkl. van Aibe. Zie Aüx'. 

M. Aibolt, Agbolty Agbold. 

M. Aico, Ayco. Zie Aike. 

M. Aide y Agdde, Aiddo. Verg. Eide. 
Digitized byLjOOQlC AYE. 9 AISE. M. Aye, Ayo, AJe, AJo. In Noordfr. 
Ai. Zie Aei, Aeije. Verg, Eye. 

y. Aye, AJe, Ayke, AJeke, In Noordfr. 
Ai en Aiken. Zie Aeije, Aeike. 

(i. Aymgay Apige y Ayama. 

P. Ayenwolde; zie bij den mansn. Ale. 
Aitnip (Aidorp), dorp bij Hadersleben in 
Sleeswijk. 

M. Ayeï. Verkl. van Aye. Zie Aye. 

M. Aike, Ayke, Aico, Ayco. In 

Noordfr. Aiken. Verkl. van Aye. Zie Aye. 

V. Aikje, Ayckjetty Ayckye. 

it. Aikema, Aykxna, Aykama, Ayke- 
niüj Ayckema, Ayckma, — Aiking, Gron. 
Aiken , Aikens , Aikes , Oostfr. Aikin , Eng. 

P. Aykema-state te Surhuizum. — 
Aykema-borg te Grijpskerk, Gron. Aikeweer, 
verdronken doip in den Dollart. 

M. Ailardj Ayllavd j -4///rtW. Verg. Eilard. 

M. Ailbert. Verg. Aelbert, Albert. 

M. AUbdt, Aylbolt, AylboJd. 

M, Ailde, Alldo. Verg. Aeilt, Aeld. 

M. Aile, Ayïej AilOy AylOy Ayla, Aily Ayl. 
Verg. Aeyl, Eile. 
V. Ayl. Verg. Aeyl. 
<t. Aylema. 

M. Ayleffy Aylff. Zie Aylitf, Ayloff, Ay- 
luff, Alef, Alof. 

<j. Aylva, Aylira. Uitgesproken als Ale- 
wa of Aelwa. Zie bij den niansn. Alef. 

P. A y 1 V a-m a r , Ay Iva-meer (ook P i e r h- 
mar genoemd)» meertje tusschen Allinga- 
wier en Tjerkwerd. Aylva-state te Wit- 
maraum , te Hilaard , te Genum, te Teniaard , 
te Britswerd, te Bornwird, te Midlum, te 
Hiehtnm, te Schraard, te Holwerd (deze 
laatst* wordt ook De Bransté genoemd). 
T 8 j a e r d-f e n- A y 1 v a-p o 1 d e r , Tjaard- van- 
Aylva-polder , onder Burgwerd. 

M. Ailety AylcL Zie Aeilt. 

M. Ailgar, Aylyar, Ailger y AyUga\ Aeil- 
9<ir. Zie Ailjer. Verg. Alger. M. AylifT, Aylyff. Zie Ayletf, A^rlotf, 
Ayluff, Alef, Alof. 

M. Ailjè (op 't Ameland). Verkl. van 
Aile. Zie Aile, Ailke, Ailtsje. 

M. Ailjer. Zie Ailgar. 

M. Ailke, Ailko, Aüco, Aylka, Ailike. 
Verkl. van Aile. Zie Aile, Ailtsje. 
G. Ailkema, Aeilkema, Gron. 

M. Ayloff. Zie Ayluft', Alof. 

M. Ailrat. , 

M. Ailt. Zie Aeilt, Ayold. 

M. Ailtsje. In Ned. spell. Ailtje. In Gron. 
ook Ailtjo. Verkl. van Aile. Zie Aile, Ailke. 

M. Ayluff. Zie Ayloff, Ayletf. 
G. Ayluiwa , Alutca , Aelua y (Aylva, Ale- 
wa), Aylufsisma (Alofsma). 

F. Aylufsisma - state (Alofsma- 
state) onder Dongjum en onder Dronrjjp. 

M. AyliUfy verlatijnscht tot AylulfuM. 

G. Aylva. Zie bg de mansn. Ayleff, 
Ayluff en Alef. 

M. Ailwardy Ayltcard , Ayhward y Ayl- 
wart. Verg. Alward. 

M. Aima. 

G. Aymga (Ayminga). 

M. Aimon. 

M. Ain j Ayn. In verkl. Aincko. Verg. 
Ane, Eine. 

M. Ayold, Ayolt, Alold, Alolt, 
Aeiold, AJolt. Zie Aeilt, Ailt, Eyold. 
G. Aiolt^. Oostfr. 

M. Aise , Ayse , Aiso , Ayso, Aisse, 

Aysse , Aisso , Aysso , Aize. Verg. Eise. 

V. AJsje, AJske, ^//wAr. Verg. Eisje. 

G. Aysma, Van Aysma, Aisma, 

Aisemay Aysetna. — Aises, Gron. Ayssana, 
Aisaen, Aissens, Aeissen , Aeissens, in ver- 
latgnschten vorm Aissonius, Oostfr. 

P, Great Aysma-state, Groot Aysma- 
state te Beetgum. Lyts Ay sm^a-st ate, 
Oigitized byLjOOQlC AlTE. 10 ALBKR. Kleij^ Aysma-state, (ook Sminia-state of 
de K l i n 8 e genoemd) te Oiidkerk. A y s m a- 
state te Marrum, te Hichtum en te Driesum. 

M. Aite, AitOf Al/te, AytOy AU y Aytj 
Ayth y Aitet. Verg. Eite. 

V. Aitsje. In Ned. Hpell. Aitje. At/fje , 
^!/Oeft, Al/Ha y Aytken. Verg. p]itsje. 

G. Aita j Ayfa, Aytta , AytamUy Aitema. 
— Aytena, Ayts, Oostfr. 

P. A y 1 1 a-s t a t e te Swiehum en te Roor- 
dahuizum. Aytta-hûs en Ay tta-stei ch, 
Aytta-huis en Aytta-steeg, te Leeuwarden. 
Ay tam a-sa te te Kempens. — Aytink, 
hoeve bij Laren, (ielderL 

M. Aitsje. In Ned. speH. AitJe. Aitjoj 
Ayticy Aitekc, VerkL van Aite. Zie Aite, 
AitHe. Verg. Aeytie. 

ü. Aythiema (Aitsjema). 

M. Aitse, Aytzoy AytsCy Aytzie. VerkL 
van Aite. Zie Aite, Aitsje. 
V. Aitske, Aytshen. 
G. Aytsma, Aytsema, Aifzema. 

M. Ai word. 

M. Aize. MisspelL van Aise. Zie Aise. 

M. AJe, AJo. Zie Aye. 
G. Ajink, Ned. 

M. Ajolt. Zie Ayold. 

M. ^ Ake , Acke , At'cke. Verg. Eke. 

V. Aekje. In Ned. spelL Aakje, Ake, 
Aak'y Ael'y Aeck. Verg. Eke. 

G. Akema, Aecl-ema, Aecnna , Aejrma y 
Aecsma. -- Akena, Oostfr. Akens, Ned. 

P. Akinga. Zie bij den mansn. p]ake. -- 
Akenbüll, verdronken dorp op Noordstrand, 
Noordfr. Akebroe, geh. bij Bredstedt, Noordfr. 
Akebye, dorp bij Boren, Sleeswijk. 

M. Akkey Akko, Acky Ak, Verg. Ekke, Ake. 

V. Akke, Acke, Acka y Acca, Aky Ack, 
Ac. De vrouwennaam Akke komt ook voor 
als vleivorm van Aukje. Verg. Aukje. 

G. Ackema , Accama , Akkema , Accoma , 
Aryingtty Arma. 

P. Aknnirijp. Zie Eakmaryp. Akke- 
moy e-p olie, eilandje in de Smaleester- 
Zanding onder Opeinde. — Accum, dorp in Ostringen, Weserfr., Oldenb. Ackens (Ak- 
kinga). geh. bij (ireetsyl, Oostfr. Akkinger- 
broek, krite b\j Diever in Drente. 

M. Acro (Akker? In Förstemann's Alt- 
deutsches Namenbuch komt voor de mansn. 
Acker, Achar, Aiccar). 

Ci Akkeriii£:a, Akkrlnga, Akker. — 
Akkerink, Ned. Accrington, Eng. — Ac5ro- 
nius, AccroniuHy verlatijnsch te geslachtsnaam, 
afgeleid van den plaatsn. Akkrum. 

P. Akkrum, Ackrum , Ackrotn , Acke- 
rum (Akkere-hem) dorp in Utingeradeel. — 
Accrington, in Lancastershire , Eng. 

M. Acronius. Oneigenlijke mansn.; oor- 
spronkelijk geslaehtsn. Zie geslachtsn. Acro- 
nius, bij den mansn. Acro. 

P. Akker woude. Zie Ikkerwâlde. 

V. Akse. Dagelijksche vorm van Achza. 
Zie Achza. 

V. Aland, Alandsje, Alantsje, Alandtsje. 
In Ned. spell. Alandje, Alantje, Alandt- 
Je, Alantken. Voluit Adelland. Zie Eland. 

M. Afbad y Albat. Voluit Albald, Adel- 
bald. Zie Albet, Albod. 
G. Albada, Van Albada, Albade, 

Aelhada , Albada ma, 

P. Albada-state tePoppingawier (ook 
Do u ma-stat e genoemd), te Schamegou- 
tum, te Garijp, te Driesum, te Goinga, onder 
Ferwerd, en (ook Albada-stins) te Irn- 
sum. Al bad a-hu 8 te Sneek. 

M. Albard, Albart, Albarthy Aelbart, 
Aelharth , verlatijnscht tot AlbartUS. Zie 
Albert. 

G. Aibarda, Albaerda. 

M. Albdagy verlatijnscht tot Aibdayus. 

M. Albe, Alba, 

G. Albema. — Albana, Oostfr. 

G. Albeda. Zie den mansn. Albet. 

M. Alber y Albe r o. Voluit Adelbero. 
G. Albers, Albersma. — Albrinck, 
Drenthe. 

P. Albersma-heerd te Bedum, Gron. Al- Digitized byLjOOQlC ALBERDA. 11 ALD. bersdorf, dorp in Ditmarschen, Holstein. 
Albersloh, dorp bjj Munster, Westfalen. 

G. Alberda. Zie bjj den mansn. Albert. 

V. AlberfiT, Albergje. Voluit Adel- 
berga. Verg. Albri^'e. 

M. Albern , Alberen , Albrett. Voluit Adel- 
bem. 

M. Albert, Alberth, AelherL Voluit 
Adelbert, Adelbercht, Adelbrecht. Verla- 
tÖnscht tot AlbertHS. Zie Aelbert, Albard. 

V. Albertsje. In Ned. spell. Albertje; 
Aibtrtit , Alberiyen, AlbeHken, 

G. Alberda, Van Alberda, Alberte- 
ma f Alberthoma, Albertsma, Albert8,in 
verlatijn schten vorm Albevti, 

P. A 1 b e r t-A n n e s-m a r , Albert- Annes- 
ineer, voormalig meertje, nu drooggelegd, 
onder Sibrandahuis in Dantumadeel. Al- 
berda-steich, Alberda-steeg te Sneek. — 
Alberda-borg te Eenrum, Gron. Alberda- 
heerd, op 't Zandt, Gron. 

M. AWet, Albeth. Zie Albad. 
G. Albeda. 

M. Albod, AlboL Voluit Albold, Adel- 
bold. Zie Albad, Albet. Verg. Elbod. 

M. Albrand, Albrant, AelbranU Voluit 
Adelbrand. 

G. Albronda , Gron. AilbrandeHna, Oostfr. 
Albrands, verlatijnscht tot Allebrandi, Ned. 

P. Älbrandeswere y oude naamavorm van 
Albringsweer , geh. bjj Emden, Oostfr. Al- 
brandswaard , polder in 't Land van Putten, 
Zuidholland. — Zie ook Brânwarren (Aid-). 

V. Albrigje. Verg. Alberg. 

M. Albrik , Albrick, Albric j Adbrick, 
Verlatijnscht tot Albricus. 

P. Aid (âld), het Fr. woord voor ,oud" 
(verg. old), komt voor in de plaatsnamen 
Ald-Berkeap of Alde-Berkeap; zie 
Berkeap. Ald-Bran warren; zie Brân- 
warren. Alde-Bilsyl of Alde-Biltsyl; 
Oude- of Olde-Bildtzjjl (in de wandeling D e 
Aldsyl genoemd), geh. onder Lieve-Vrou- 
wen-Parochie , zie It Bil. Alde-Boarn, zie Boarn. Aldegea, Aldeghae, OJdegae ^ 
Old eg a f Oudega, 1*. dorp in Smallinger- 
land ; 2». dorp in Wijmbritseradeel , met 
het geh. Aldegeaster-Ryp, en de meer 
Aldegeaste r-B rekken; zie Ryp en Brek- 
ken; 3**. dorp in Hemelumer Oldefert en 
Noordwolde; 4'. voormalig dorp, thans ge- 
hucht, in de wandeling Skoater-Uter- 
diken genoemd, in Schoterland; zie Skoat. 
A ld e-G al ey en, Aid e-G el e ij en, Alde- 
G 1 e ij e n , 01de- of Oude-Galileën , buurt te 
Leeuwarden. Oudtijds stond te dezer plaatse 
een klooster, Galilea genoemd; van daar 
de naam dezer buurt. Later werd dit kloos- 
ter binnen de stad Leeuwarden overgebracht, 
waar de kloosterkerk nog in wezen, en als 
de Gleist er-tajerke, Gleisterkerk ofGa- 
lileër kerk nog bekend is. Aid e-H a s k e ; zie 
Haske. Aid e-H oa me; zie Hoarne. Alde- 
H o 1 1 p a e d ; zie Holtpaed. A 1 d e - H o 1 1- 
wâlde; zie Holtwâlde. Alde-Hou, Alde- 
hou. Al de-Hof, Alde-Hove, Auldahow, 
Oldehove, Oudehove, Oudehoof, voormalig 
dorp, sedert eeuwen deel uitmakende van 
de stad Leeuwarden; deze plaatsn. leeft nog 
als die van den ouden alleenstaanden toren 
van de sedert eeuwen afgebrokene Sint-Vitus- 
kerk van Oldehove, te Leeuwarden ; zie Lex. 
79, en bij Hou en Hof. Alde-Kleaster; 
01de- of Oude-Klooster, in de wandeling It 
Hartwerter-Kleaster genoemd, geh. bjj 
Hartwerd , waar oudtijds het klooster Bloem- 
kamp stond. Alde-Leije, Oude-Leie, ge- 
woonljjk enkel De Lejje genoemd, geh. op 
de grensscheiding van Leeuwarderadeel , Fer- 
werderadeel en het Bildt, onder Hijum, Hallum 
en Lieve- Vrouwen-Parochie ; zie Leije. A 1 d e- 
Lj emmer; zie Ljemmer. Alde-Mardum, 
zie Mardum. Aid e-M ear, Aldemear, 
Oude-meer, naam van verschillende oude 
vaarwaters en stroomkes, bjj Spannum, bij 
Leeuwarden, en elders; zie Mear. De Alde- 
Mieden, ook wel De Lege Mi eden ge- 
noemd. Oude- of Lage-Mieden, geh. onder 
Suawoude. Al de-Tin te, Oude-Tent, huis 
bjj Brongerga, Schoterland. Aid e-W ei of 
Aldewei, Oudeweg, buurt bjj Gersloot, 
bij Workum en elders. Zie den plaatsn. 
Wei Aldfinne, Oude-Fenne , saté onder 
Ee, onder Hantumer-Uitburen , onder An- 
jum en elders. A 1 d h Ô f , Oudhof , stuk 
land met laantje, onder Suawoude. Idem, 
Oigitized byLjOOQlC ALDBÜRUA. 12 ALEGONDA. aan de Terkaplester-Poelen in Utingera- 
deel. Idem, vereenigingspunt van zes stroo- 
men, tusschen Hommerts en üitwellingerga. 
Zie Alde-Hou en Hof. It Aldhûs of De 
A 1 d h û 8 1 r a-s a t e , Oud-huistra-sate, saté te 
Metslawier, te Morra en te Lutkewierum. 1 1 
Aldlan, Oudland, eene reeks vankritenin 
Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Baardera- 
deel, enz. langs de oevers der voormalige Mid- 
delzee , onderscheiden in ft Stienser-, It 
De in urne r-, ft Weidume r-A 1 d 1 â n. enz. 
naar de dorpen waartoe deze kriten behooren; 
dus genoemd in tegenstelling van de aangren- 
zende kriten die 1 1 N ij 1 â n heeten (zie dien 
naam), en die den bodem der voormalige 
Middelzee uitmaken. Ald-Ouwer, 01de- of 
Oude-Ouwer of Oud-Ouwer, dorp in Donia- 
war<3tal. Zie Ouwer. Aldsân. Oudzand, 
geh. in Haskerland. Aldsyl; zie Alde-Bil- 
syl. Aldsyl (Kollumer-), Kollumer-Oude- 
zijl, geh. onder Kollum. Aldskou, Oude- 
Schouw; zie Skou. Aid terp, Oudeterp, 
geh. onder Ee. Aldtsjerk, Auldetziercki' , 
Auldkerka y Audtzerekay Oudkerk, dorp in 
Tietjerksteradeel. Aldwâld, Oldwolde of 
Oudwoude, dorp in Kollumerland, met het 
geh. Aldwâldmersyl, Oudwouderzijl. 

V. Aldburga. 

M. Aldcy Aldoy Ahhty Aid. Verg. Oud, 
Out, 01de. 

(t. Aldinga, Gron. Aldesna, Oostfr. 

P. Aldenhûs, saté onder Tjum. — Al- 
dengem (Aldinga-hem), oude naamsvorm van 
Audeghem, dorp in Oostvlaanderen. 

M. Aldebaldy AldehoH , Aldehout, 

M. Aldejily Aldigily Aldgild. Zie Adgil 
en Agille. 

M. Alderk. Zie Aelderk, Aeldrik. 

M. Aldert, Alderd, AJdart. Zie Ael- 
dert, Allert. 

V. Aldertsje. In Ned. spell. Aldertje. 
Aldet'tie y Aldert i/en y Alderke y Aldertken, 

G. Aldertsma, Alderts. — Aldringa 
( Alderdinga) , Aldersma, Aldershoff, Gron. 
Aldersna, Oostfr. Aldring, Eng. Aldrink, 
Alderden, Alderding, Alderse, Ned. 

P. Aldersma-lân, stuk land onder Wartena. — Aldersma-heerd te Esinge. 
Gron. Aldringa-borg te Haren en te Nie- 
kerk in 't Westerkwartier, Gron Aldershem, 
oude naam van Oldersum , dorp in Oostfr. 
Aldrington, in Sussex, Eng. Audrehem {Al- 
di'ingham) dorp in Artesië, Frankr. 

M. Aldgrim. 

M. Aldrick. Zie Aeld.ik. 
V. Aldrickje. Zie Aeldrikje. 

M. Aldtjar. Zie Adger en Aedger. 

M. Ale, AlOy Alay Aela , Aelle y Aal. 
Zie Ael. Verg. YAe., Ealc, Alle. 

V. Aeli*ïje. ïn Ned. spell. Aaltje. Aeltjey 
A"le y Ael eken y Aelken y Aelck. Verg. Aeltsje 
bij den mansn. Aelt. 

G. Alama , Alema , Aeltua , Aellingay Ael- 
Igngha y Aellamct , Ales. Alena, Alen, 

Oostfr. Aling, Alingh . Alink, Alings, Ales, 
Aaien, Alen, Aelens, Aa^s, Ned. Alington, 
Eng. 

P. A 1 e m a-H a t e te Holwerd. A 1 e w â 1 , 
buurt te Holwerd. — AUngeicolde, oude 
naamsvorm van Ayenwolde, doi-p in Oostfr. 
Alinethun (Alinga-tun; tan — tuin, tou'n\ dorp 
in Artesië, Frankr. 

M. Alef , Aleffy Aeletr, Alif, Algff, AlepK 
Aleffe, Aelea, Alfy AM ff. Zie Alof , Ayleff, 
Ayluff, Aelf , Alef = Adlef - Odolf = Eal. 
Zie Halbertsma, Naoogst, I, 226. 

V. Alefke. Zie Alofke. 

(f. Aleva , Alewoy Alitva , Alutccty Aelaa, 
Agluiira , Aylva. — Alefs , Oostfr. 

V. Alegronda, Allegonda, Aldegron- 

da, Alegondty Alejundt y Aelgunt, Zie Adel- 
gonde. 

De naam Alegonda, zoo ook de volgende, 
Aleida , en sommige andere dergelijke schoone 
namen worden tegenwoordig slechts als bjj 
uitzondering door Friezinnen gedragen. In 
de schatting van ^mmigen zullen ze dan 
ook wel niet als Friesche namen kunnen 
gelden. Toch kwamen deze Oud-Germaan- 
sche namen oudtijds geenszins zeldzaam on- 
der het Friesche volk voor. Oude oorkonden 
en geschriften , waarin deze namen in hunne 
Oigitized byLjOOQlC ALEIDA. n ALIE. onde spelwjjzen vermeld staan , bewgzen dit. 

V. Aleida, AlHd, Aleyt, Alydt, Alyi, AI- 
lit. Zie Adelheid, Aelheid. 

M. Alekey Aleco, AlickCj Alick. Verkl. van 
Ale. Zie Ale, Aeltsje, Aelke. 

V. Aleke , Aleken , Aelken , Aeleke. 7Ae 
Aeltsje, en bjj den manan. Ale. 

M. Alem, Voluit Alhem, Alhelm, Adel- 
helm. Verg. Willem en Hattum. 
V. Alemke f AJemrken , Älemtjen. 

M. Alert, Aellert. Zie Allert. 
O. Aïertsma, 

M. Alf, Zie Alef , Alve. 

V. Alfke. Zie Alefke. 

fi. Alvis. - Alfink, Ned. 

P. Aïfinehove j thans Alvenhof , in (relderl. 
Zie Gallée, Nomina f^^eographica Neerl. dl. 
III, bl. 364. 

M. Alfer, AI ff er , Alfero. 

G. Alferink, Alfrink, Ned. 

P. It Alferfjild, Alferveld (ook wel 
Alpherveld en zelfs Olferveld jfeschreven, 
in de volkstaal ook Olfertsfjild genoemd), 
bite bij Olterterp. — Alferink, hoeve by 
Fübergen , (ielderl. Alveringhem , Adalfrin- 
gahem , dorp in Westvlaanderen. 

M. Alfert, Alfart , Alphert y Aliphert , 
Alphard, Voluit Adelfert, Adelfred. Zie 
Alfirit. Verg. Alwart. 

ft. Ahaargntüf Alraersina. Verg. bij den 
man-sn. Alwart. 

M. Al f rik, Alfrick. In Weserfr. Alverich. 
G. Alverichs, Weserfr. 

M. Alfnt, Zie Alfert. 

M. Alger, Aljar, Alljer , AHjer, Vol- 
mt Adelgar. Zie Aelger. 

V. Algertffje. In Ned. spell. Algrertje. 
AlgeiijeHf Algerken j Aelgertie , Aeljertje. 

G. Algra, Algrera, Alle^a, Algara, 
Adgra, Aelger a, Al^rersma. 

P. Algrabûrren, Algerabûrren, 
Algraburen, geb. bg Workum. Algera- saté te Kimswerd. Algersma^sate (ook 
genoemd A 1 1 e r t e m a-s a t e) onder Ferwerd. 
— Algershusen, geh. bij Uttel, Oostfr. 

M. Alif, AUff, Alyff. Zie Alof. 

M. Ahjn. Samengetrokken vorm van Al- 
wyn. Zie Aelwyn. 

M. Alingr, Aelighf Aalig , Alinjh. Pa- 
tronymicum, oneigenlijk gebruikt, van Ale. 
i Zie Ale, Eling. 

M. Aljen. In Gron. Alje. Verg. Alle. 

V. Ahjt, Ahjdty Alhjdt, Allit. Zie Aleida, 
Adelheid. 

M. Alke, Alko, Alco, AlckOy Alekey 
Alkoy AUikcy Allgke. Verkl. van Alke. Zie 
Alle. 

V. Alkje, Alkjen, Alckjen. 

G. Alkema, Alckemay Alkama. — Al- 
ken, Oostfr. 

F. Alkama- (of A l c o m a-) s t a t e te 
Hallum. Alckema-sate onder Wester- 
geest. — Alkemade, gemeente in Zdhlnd. 
Misschien ook Alkmaar? stad in Nrdhlnd. 
Alkesweer, stuk land onder Assendelft, 
Nrdhlnd. Alkington , in Glocestershire , Eng. 
Alkham, stad in Kent, Eng. 

M. Alkeman. Zie Alke, Alle. 

M. Alker, AlckeryAlkaryAelker,Aelkar. 
Zie Aelker. 

P. Alkersum , dorp op 't eiland Föhr , 
Noordfr. 

M. Allard, AUart, Alard, Allaerdt y 
Alaerd y Alart. Voluit Alhard, Adelhard. 
Zie Allert, Aldert, Aeldert. 

G. Allaerts, Ned. 

P. Allardsoog. Zie Allertseach. 

M. Alle, Alloy Allüy Ally Al Verg. 
Ale, Olie. 

V. Altsje. In Ned. spell. Altje, Alke, 
Altjen y Alken» 

G. Allinga y Allema, Allamay Alma, 

Alles. ~ Heeralma, Heerallema, Gr. Al- 

lana, Allena, Allen, Oostfr. Allen, Allin- 

Digitized byLjOOQlC ALLËENSMA. 14 ALTE. 8ön , AUison , AUingfcon , Allingham , Eng. 
P. Allingawier, dorp in Wonseradeel. 
Allingawier, saté onder Grouw. A 1 1 i n- 
g a-s a t e te Arum , en te Tietjerk. A 1 1 e m a- 
of Al ma-sta te op de Wijgeest onder Oud- 
woude. All e ma-sa te te Wirdum. Alma- 
sate te Minnertsga en te Blija. — Allinga- 
huizen, geh. bij Winsum, Gron. Alma-borg 
te Bedum , Gron. Alma-heerd te Oldehove , 
Gron. AUington , dorp in Kent , Eng. Alko- 
fen , oudtijds voluit Allinchova , dorp in 
Beieren . Allinghausen , dorp by Wald-Broel 
in R^n-Pruissen. 

G. Alleensma. Vermoedelijk oorspron- 
keljjk Alynsma , van den mansn. Alyn , 
Aelwyn. Verg. Olynsma. 

M. Aller. Voluit Adelher. Verg. AUert. 

G. AUersma, Van Allersma, Gron. 

P. Allersma-buren , geh. bij Esinge, Gron. 
Allersma-heerd te Godlinse, Gron. Allersdorf, 
geh. bij Catharinenheerd , Eiderstedt, Slees- 
wjjk. Alrum, dorp in Jutland. Allershausen , 
dorp bij Göttingen, Hannover. 

M. AUerd, Allert, Alert, Voluit Adel- 
hert, Adelhard. Zie AUard, Aldert. 

V. Allertsje. In Ned. spell. Allertje. 
Allerdtiey Allertken. Voluit Adelharda. Zie 
Adelharda, Aldertaje, Aeldertsje. 

G. Allerda , Allertsma. — Allerts , AUer- 
ding, Ned. 

P. A 1 1 e r d a-s a t e , onder Ternaard. A 1- 
1 erts ma-s at e (ook Algers ma-sa te ge- 
noemd) , onder Ferwerd. Aller tseach, 
Allerts- of Allardsoog, huis onder Bakke- 
veen, in Opsterland. 

M. Alling, Patronymicum , oneigenlijk 
gebruikt, van Alle. Zie Alle. Verg. Aling. 

M. Alman y Allman , Almen. Voluit Adel- 
man. Verg. Herman , Harmen. 

P. A 1 m e n u m , oud dorp , thans eigenlijk 
slechts buurt , in Barradeel , b^ Harlingen. 
— Almdorp of Almendorp , dorp bij Breck- 
lum , Noordfr. 

V. Almeda. Zie Almet, Aelmoed. 

M. Alm er, Almar, Allmer. Voluit Adelmar. Allmers. Weserfr. Almeringt Aalmers, G. 

Ned. 

P. Almersdorp, verdronken dorp in het 
Flie , voor den Westfr. (Nrdhlnd'schen) wal ; 
een enkel overgebleven huis onder Opperdoes 
(Westfr. of noordelijk Nrdhlnd.) draagt nc^ 
dezen ouden naam. Almersborg te Uithui- 
zen , Gron. Almersleben , dorp bij Salzwedel, 
Pruissen. 

V. Almet, Almod f Almoda , Almot , Almt. 
Zie Almeda, Aelmoed. 

M. Alof, Alu/f, Aloff. Zie Alef. 

V. Alofke. Zie Alefke; 

G. Alofsma , Ayhiffsisma , Aluwa , Alofsen, 
Zie bjj de mansn. Alef, AyluiF. 

P. A 1 ofsma-sta te (Aylufsisma- 
state) onder Dongjum en onder Dronryp. 

M. Alp. Verg. Albe. 

M. Air Ik , Al riek , Alri/k , Alryrk , AUrich , 
Aldrik. Voluit Adelrik. Zie Aldrik, Aelrik. 
G. Alricksna, Oostfr. 

M. Alse. Verg. Aelse, Ealse, Else. 
V. Alske, Alscken. — Alste, Oostfr. 
G. Alsema, Alssema, Alsma. — Al- 

sing, Drente. 

P. Alsum, dorp in 't Land Wursten (VVor- 
saten), Weserfr. Hannover. 

M, Alserd j Alsert , Alzert. 

G. Alserda, Alzerda, Aeherda. 

M. Alfling, Al sin f/h f Aelsing, Patrony- 
micum , oneigenlijk gebruikt, van Alse. Zie 
Alse. 

M. Althert. 

M. Alte, Alt, Altha.Altet. Verlatijnscht 
tot Altetus, Alltel us. In verkl. Alteke, Alle- 
kOy Altküy Alteka, Alt je y Althie, Althia , 
Altse. 

G. Alta, Altinga, Altama j Altema, 
Van Altema, AltenSi^ Altkamay AUhietnaf 
Althyama (Altsjema). — Altunga, Altekana, 
Alten, Althes, Alts, Oostfr. Alting, Altink, 
Altinck, Altes, Ned. 

P. Altena-sate te Lutke-Wierum. — 
Alting , geh. by Beilen , Drente. Altikon , 

Digitized byLjOOQlC ALTENA. 15 AMME. oudtijds voluit Altinchova (Altinkhove) doq) 
in Zwitserland. 

P. Altena, herberg aan de Streek, bjj 
Dokkum. (Deze herbergsnaam , ook buiten 
Friesland, in Nederland en Neder-Duitschland, 
als plaatsnaam niet zelden voorkomende (Al* 
tona), heeft met den mansn. Alte , noch ook 
met den daarvan afgeleiden geslachtHn. Al- 
tena (zie boven), niets te maken , en in enkel 
samengesteld uit de woorden *Al te na', al te 
dicht by, in tegenoverstelling met de her- 
bergsnamen Altever en Niettena , die ook 
voorkomen). Altena, geh. aan de Zijl- 
roede bjj Makkum. Altenburg, herberg 
aan het Langdeel onder Tietjerk. 

M. Alter. 
G. AUringa. 

M. AUfred, AHfrid. 

M. Alve. Zie Alf. 
G. Alvifl. 

P. Alvebergen, Elf bergen , geh. onder 
Oude-Mirdum. 

M. Ahvard^ Alteart, Ahrert, Aelweiiy AH- 
vard. Voluit Adelward. Verg. Alfertf AU- 
icard, 

G. Ahaarsma (van Alward afgeleid?). 
Terg. bj) den mansn. Alfert. 

P. Alversum (ook Olversum geschreven), 
dorp bg Tönningen, Eiderstedt, Sleeswjjk. 
Alveringhem (Adelwardinga-hem ?) dorp in 
West vlaander en. M. Altciu. Zie Aelwyn. 
tot Alwinus. 
G. Alwln, Verlatynscbt V. Amarens, Amarenske. Zie Ame- 
rens. 

M. Ame, Amo^ Aam, Aem. Zie Aem. 
Verg. Eame, Eme, Amme. In verkl. Aera- 
ke. Zie Aemke. 

V. Aemke. In Ned. spell. Aamke. 
Aemhe j Aemck'e , Aemckett, Ame^ Aem, 

G. Amama, Amema. 

P. Amama-state te Gaqjp. De Aem- 
8 1 e a t , Aamsloot , sloot onder Staveren. A m e-J et , saté onder Tjum. Zie den ])laatsn. 
Jet. - - Amen , geh. bij Rolde in Drente. 
Amesbury (bjj de Angelsassen Amh»*eshyrig), 
in Wiltshire, Eng. Aminghausen , dorp by 
Minden , Westfalen. 

P. It Amelan, Aemlant , Ameland , 
eiland in de Noordzee tusschen Flie en Lau- 
wers; met It Amelânner Gat, zeegat 
tusschen Ameland en Terschelling. Daarvan 
afgeleid It Amelânshûs en DeAme- 
lânsstriette, Amelandshuis en Amelands- 
straat te Leeuwarden. It Amelân, Ame- 
land, krite (oudtjjds met eene saté) onder 
Veenwouden. — Ameland, buurt te Gron. 
en te Zaandam. 

M. Amele, Amel, AemJe, Aamh. In 
Oostfr. en Weserfr. Amel, Ahmel. Verkl. 
van Ame. Zie Ame. 

V. Amel, Amelke j Amehjke, 

G. Ameling, Amelung, Ned. en Duitschl. 
Ahraels, Weserfr. 

P. Amelsborg , huis bij Potshausen , Oostfr. 
Amelhusen, geh. bij Langwarden in Butja- 
dingerland, Weserfr., Oldenb. Amelsbüren, 
dorp by Munster, Westfalen. Amelink, hoeve 
bij Lonneker, Twente. 

M. Ameling, Aamling , AmeJinck. Ver- 
latijnscht tot Amelunjus. Patronymicum , 
oneigenlijk gebruikt, van Amele. Zie Amele, 
Aemling. 

V. Amerens, Amerents, Amerins, 
Amarens, Amarenske (op het Bildt). 
Verbastering van den Kerkelijken naam Eme- 
rentiana. 

M. Amke, Amko, Amoo, Amcha. 
Verkl. van Amme. Zie Amme. 

V. Amkje , Amkjen, Amckjen, 

R. Amkema, Amkama , Amchema. — 
Amken, Oostfr. 

P. Amkama-stins by Berlikum. — 
Amkenhusen, geh. by Mambarg, Oostfr. 

M. Amme, Ammo, Amma. Verg. Ame, 
Emme. 

V. Amke , Amcke , Amcka , Amkaj Amck. 
Verg. Aemke, Bmke. 

G. Ammingaj Ammama , Ammetna , Amna. 

Digitized by VjOOQIC AMMEÏl. 

^— Ammen, Oostfr. Amming, Ammes, Ams- 
hoff, Ned. 

P. Amininga-sate, onder Hiaure en 
Brantgum. — Amsweer, geh. bij Delfzyl, 
Gron. Amdorf, dorp b}j Stickhausen, Üostfr. 
Ambühren, geh. bjj Krapendorf, Oldenb. 

M. Ammer , Antmert. Verg. Emmert. 

P. Ammersum, dorp in Overledingerl., 
Oostfr. Ammerswurth , buurt bij Meldorf in 
Ditmarschen. 

M. Amfle, Amso. Yerkl. van Amme. 
Zie Amme. Verg. Emse. 

G. Amfllnga. — Amsing, Ampsinck, 
Amsen, Amse, Ned. 

P. Amsingerkoog , verdronken polder op 
't eiland Noordstrand, Noordfr. 

M. And, Atidt. Verg. Ant. 
G. Andsma, — Andsna, Oostfr. 

M. Andele, Andel, Andle, Andelüy 
Anle. Verkl. van And. Zie And. 

V. Andeltsje. In Ned. spell. Andeltje. 
AndeUjen , And eiken, 

G. Andela , Andla , Andala , Andelamoy 
Andfetsma. 

P. And la-state te Ried. Andla-hûs, 
onder Burgwerd. Sixma-fen-An dl a-sta- 
te, onder Minnertsga. 

M. Andelef, Andlef, Andleff, Andelf, Annelf, 
Andli/f, Andhjff. Zie Andlof, Andolf. 

M. Anders. Verbastering van Andriea. 
Zie Andries. 
V. Anderske, Andersje. Zie An- 

drieske. 

G. Anders. — Andersna, Oostfr. An- 
dersen, Anderson , Noordfr. Anderson, Engl. 
en Skandinavië. 

M. Andert j Aendert , Aandert , Aeindert , 
Aeijndert f Aeynert. Zie Aendert. 

G. Andringa, Van Andringa, Ande- 
rinja (voluit Anderdinga? Van Anderd, 
Andert afgeleid?) 

P. A n d r i n g a-s t a t e , te Marsum , te 
Leeuwarden, te Oldeboorn, op de Lemmer 
en te Bergum. 16 ANK. 

M. Andlof, Andloff, Andelof, Andeloff, 
Anloff. Zie Andelef , Andolf 

M. Andolf, Andulf. Zie Andelef , Andlof M. Andries, Andrijes, Andrjjas. 

(De Bijbelsche mansnamen Andreas, Elia^, 
Jeremias, voor zooverre ze bij de Friesen 
j als doopnamen in gebruik zijn , werden oud- 
! tjjds algemeen , en heden ten dage door oude 
lieden nog wel, als Andrijes, Eljjes, Jere- 
mjjes uitgesproken, met den ij-klank, en 
met den klemtoon op die letter; ook alzoo 
wel geschreven, gelgk uit deze naamsvor- 
men blijkt.) Andrees, Andrys, Andres, Andve- 
ms, Andreuws , Andryoes , Anders. Op 
Schiermonnikoog ook Andruys en An- 
drus. Verbastering van den Bijbelschen 
naam Andreas. Zie Anders en Drewis. 

V. Andrieske, Andriesje, Ande- 
riesje. Zie Anderske. 

G. Andriessma. In verlatynschten vorm 
Andrese. — Andriesse, Andriessens, Ned. 

P. Andries-Bonnes-wyk, veenvaart 
onder Wynjeterp. 

G. Andringa, Van Andringa. Zie 

bij den mansn. Andert. 

P. A n d r i n g a-s t a t e. Zie bij den mansn. 
Andert. 

M, Ane, Ano, Ana, Aene, Aenne, Aanne, 
Aan, in mis.-jpelling Aane. Zie Aen. 

V. Aenke , Aentsje , in Ned. spell. Aan- 
ke , Aantje. Aenke, Aenrke, Ane, Aneken. 

G. Aninga, Anyngn, Anynjhn, Anema, 
Aans. — Aning, Anink, Ned. 

P. Anjum (ook wel als Eanjum en En- 
jum uitgesproken), Anynyhum , Anyjhum, 
Aninghem y Aynjhim, Aenjum , Aengium , 
oorspronkelijk voluit Ania- (dat is Aninga-) 
hem , doqD in Oost-Dongeradeel. A n j u m 
(ook wel als Aenjum uitgesproken, en ge- 
schreven Aanjum), voluit K 1 e a s t e r-A n j u m 
of Kleaster-Aenjum, Anjum, Aanjum, 
Klooster-Anjum of Klooster-Aanjum , voor- 
malig klooster, thans geh. (in administr. zin, 
dorp) in Menaldumadeel. Ane wiel, meertje 
bjj de Hommerts. A n e m a-s a t e (ook S i x- 
ma-state genoemd) , te Ried ; A n e m a- 
s a t e te Achlum. A n y n g a-s a t e te Hiaure. 
— Anem (Aenhem) have-sate bjj Wyhe, Over- 
ijssel. Ahnebye, dor)) by Flensburg, Sleeswyk. Digitized byLjOOQlC ANGE. 17 ANSKE, M. Ancre* Verg. Enge. 
G. Angema, 

V. Angenietsje, Angeniet. In Ned. spell. 
Angenietje , An^renls. Verbastering van 
den Kerkel^jken naam Agnes. 

V. Angertsje. In Ned. spell. An^^ertje. 

P. Angterp, Ankterp. Zie Eangterj). 

6. Ax^ema. Afgeleid van den plaaisn. 
Anjum. Zie b^ den mansn. Ane. 

P. Anjen (De Lange- en De Ko art e-) 
kriten onder Westergeeat en Oudwoude. 

M. Anjes, 

P. Anjewier, Anjewird. Zie Eang- 
virden. 

P. Anjum. Zie bj den mansn. Ane. 

M. Ankej AnkOy Anco, Ancke. Verkl. van 
Ane. Zie Anne, Antse, Anse. 

V. Anke, Ank, AnkJe, Anktje. 
Anehj Ancken, Zie bg den manan. Anne, 
en den vrouwenn. Anna. 

G. Ankema, Anckama, 

P. ^nkema-borg bj Stitswerd, Gron. 
Ankum, geh. bg Dalfsen, Overijssel. Ankum, 
dorp bg Berseubrück, Hannover. Ankeveen, 
dorp in 't Gooiland , N. Holl. Ankeveere, 
polder bg 's Heer- Arendskerke, Zeeland. 

M. (Anker). In Noordfr. Aneher. De 
mansn. Anker, die my wel nooit te voren 
gekomen is,- maar die toch bestaan heeft, 
bljkens het patronymicum daarvan afgeleiâ, 
geldt (als Aneher) in Nrdfr. als verbaste- 
ring van den Kerkeljjken naam Ansgarius, 
't welk hjj waarschijnlijk niet is. Verg. 
Anagar. 

G. Ankrin^TA» Ankersma. 

P. Ankerhof, hoeve by Friesenheim in de 
Palts. Ankertshausen, geh. by Weilenbach 
in Beieren. M. Anle. Verkleinvorm van Anne. 
Anne, Anke. 
G. Anla. 

M. Anlof, AnÏoff, Anlef, Zie Andolf. Zie V. Anna, Bijbelsche naam, met de verkl. 
Antq'e (in Ned. spell. Antje), Anneke, 
Anke, Annigje, (verfriesching van het 
Groningsche en Drentsche Annechien); te 
Hindeloopen ook An. De naam Anna, met 
zijne afgeleide vormen, kan, waar hij door 
Friezinnen gedragen wordt, oorspronkelijk 
ook wel de vrouwelijke vorm van den Frie- 
schen mansn. Anne zjjn. 

P. Annebûrren (Sint-), by verkor- 
ting Sint- Anne, en op het Bildt Stan- 
n e b u u r t genoemd , Sint-Anna-Parochie , 
dorp op het Bildt. An tsje-Jet ses-mar 
(ook wel De Wynzer-mar genoemd) , 
droog gelegd meertje by Wyns. Antsje- 
wyk, veenvaart by Lippenhuizen. 

M. Anne, Anno, Anna^ An. Verla- 
tijnscht tot Annins, Anneiis en Annaeus; 

weer verbasterd tot Annee. Verg. Ane, 
Enne, Onne. 

V. Anke, Ank, Annek, Annck, An- 
neke. Te Hindeloopen ook An. Verg. den 
vrouwenn. Anna. 

G. Annlnga, bij samentrekking Angia. 
Annema, Annama^ Annes. — Annma, 
Oostfr. Anning, Anson, Eng. 

P. Annebûrren, Anneburen, geh. bij 
Tirns. De Annewei, Anneweg, te Niawier. 
Anwier, sat^ onder Grouw. Annt/e-, of 
Anningheburen, oude naam van een gedeelte 
van Kollum. Anne-Bro uwerspoel (ook 
de Workumer Grons genoemd), meertje 
ónderWorkum. Anne-Egbertswyk, veen- 
vaart onder Surhuisterveen. — Annenheide 
en Annenrige, geh. by Hasbergen, Oldenb. 

M. Anse, Verkl. van Anne. Zie Anne. 
Verg. Ense. 

V. Ansje, Ansk, Ansck, Anscka» 

G. Ansma.. — Ansingh, Drente. 

P. Ansen, geh. by Ruinen, Drente. Anseg- 
hem (Ansinga-hem), dorp in Westvlaanderen. 

M. Ansgar j Ansger , Anskar , Ansker ^ 
Anscher. Verlatynscht tot Ansgarius, An- 
scharius. 

M. Anfike, Ansko, Ansco, Anska^ 
Ansche, Anscha. Verkl. van Anse. Zie Anse. 

V. Anskje, Anskjen, Ansckjen, AnscMe, 
Verg. Ansje, by den mansn. Anse. 

G. Anskama, Anskema, Ansckema, 

Digitizedby Google AKSTA. 18 ARJEN. G. Ansta. 

M. Ant, Verg. And, Aent. 

y. Antke^ Antck ; te flindeloopen Antk. 
Misschien ook Antsje. Verg. den vrouwenn. 
Anna, en den mansn. Anne. 

Gr, Antema. — Antuma, Gron. An- 
tink, Ned. 

P. Antink, hoeve bij Groenloo, Gelderl. 

M. Antse, Antze, Antiek Anthiey Anttia, 
Ants. Verkl. van Anne. Zie Anne. 
G. Antiamaj Anthyema (Antsjema). 

M. Ape. Verg. Epe, Appe. 
G. Apyngha, 

M. Apeke, Apeka^ AephOy AepcJcen, Aepke. 
Verkl. V. Ape. Zie Ape, Apele. Verg. Apke. 

M. Apehj Apel. Verlatijnscht tot Apollo- 
niws. Verkl. van Ape. Zie Ape, Apeke, 
Appel , Aploon. 

P. Apelsgea. Zie Appelsgea. — Apel- 
land, ook Appelland, hallig in Noordfr. Apel- 
lum, verdronken dorp op Noordstrand, Nrdfr. 

P. DeApelmerk, Appelmarkt , buurt 
te Bolsward, en te Makkum. 

M. Aploon. Samengetrokken vorm van 
den Grieknchen naam ApoUonius. Zie Apele. 

M. Apke. Verkl, van Appe. Zie Appe. 
Verg. Apeke, Epke. 

M. Appe f Appo, Verg. Ape, Eppe. 

G. Appinga. 

P. Appingadam of Appingedam, stadje in 
Gron. Appingen, Appinge, Apping, Apyngum, 
voormalig klooster, thans geh. bij Fiskwerd, 
(Visquardt), Oostfr. Apterp, dorp by Lügum- 
klooster in Sleeswyk. 

M. Appèl f Apple. Verkl. van Appe. Zie 
Appe. Verg. Apele. 

P. Appelsgea (ook wel Apelsgea, 
en, by verbastering, Appelskea), Appelsga, 
verbasterd tot Appelscha en Appelsche, 
dorp in Oost-Stellingwerf. 

M. Apt, Aptety verlatijnscht tot Aptetus en 
Aptatiis. Verg. Ape, Appe, Abt. 

G. Aptisna, Aptetzna, Aptansna, Oostfr. M. Arey Aere, Aren (misschien een afge- 
sleten vorm van Arend). In verkl. Aerche^ 
Aerco. Verg. Arre, Ere. 

V. Aertsje. In Ned. spell. Aaiije. Verg. 
den vrouwenn. Aertsje, by den mansn. Aert. 

G. Arema, Aerma. — Arink, Ned. 

P. A r u m , Alderum , Altarum , dorp in 
Wonseradeel. — Arendrup, Amdrup of Aren- 
dorf, dorp by Lügumklooster , Sleeswgk. 
Aringzeele, dorp in Artesië, Frankryk. 

M. Arelt. In verkl. Areltie. In Oostfr. 
Arrel. 

M. Arend, Arendtj Arenty Aarendt, Amt, 
Aernt, Aernth. In verkl. Arentgen. Voluit 
Amhold, Arnold. Verg. Amold, Aen, Aern, 
Aert. 

V. Arendtsje. In Ned. spell. Arendje, 
Arendtje, Arentjen, ArenkeUf Arentken, 
Aernfken. 

G. Arendsma, Arentsma, Aamsma, 
Arensma, Aemsma, Arend3. 

P. D e A r e n d s t Ú n (in de wandeling Aan- 
sentuun, dat is „Aan syn tuun" genoemd — 
verg. den mansn. Aen, Aern) , Arendstuin , 
voormalige naam van een plein bij de Hoek- 
sterpoort te Leeuwarden; de naam is af- 
komstig van zekeren „Heer Aerent", die 
daar, in de 15de eeuw, eenen hof of tuin 
had. Arendskampj stuk land onder Eer- 
newoude. Arendsikker, Arendsakker , 
buurt te Menaldum. — Ahrenshöft, dorp in 
Noordfr. 

M. Arghe. 

M. Ari, Ary, Arie, Aris^ Arys. In 
vleiv. Aei. Verbastering van den Latynschen 
naam Adrianus , Hadrianus. Zie Arjen , 
Adriaen. Verg. Aei. 

M. Aribert. 

M. Arydt. 

M. Arjen, Arriên, Ariana Arrianj Aer- 
yeHy Aeryatiy Aerjan. Op Terschelling ook 
Aerjen, in Ned. spell. Aarjen. Op het Bildt 
als Erjen, Erriè'n uitgesproken. Verbastering 
van Adrianus. Zie Adriaen, Ari. 

V. Arjentsje, Ariaentsje. In Ned. spell. 
Arjentje, Ariaantje, Arjaantje; in vleiv. Digitized byLjOOQlC ARKE. 19 

Jaentffje , Jaantje. Meest op het Büdt voor- 
komende. 

G. Aijaans. — Arriëns, NeJ. 

P. Arjen-boerspolder te Heerenveen. 

M. Arke, Arco, Arck. Verkl. van Arre. 
Zie Arre, Arse. Verg. Erke. 

G. Arkema, Arkes. — Arkena / 
Arckona, Oostfr. 

P. Arkum, geh. bfl Dedgum , met de 
krit^ Arkum er hem. Ark en 8 (ook Er- 
kens genoemd), geh. onder Franeker. — Ar- 
kenst^t, geh. onder Essen, Oldenb. Arksum, 
Arxum, Archsum, dorp op 't eiland Sylt, 
Xoordfr. Arkebeek, dorp in Ditmarschen. 

V. Arm4fard. 

M. Amold, verlatijnscht tot Amoldus. 

Aernfddj Aernut. Verkort tot Noldus. ZieArend. 

V. Amolduske. Verkort tot Nolduske. 

M. Arpj Arpe. 

M. Arre. Verg. Are, Erre. 

V. Artsje. In Ned. spell. Artje. Artie. 

(t. Arring, Eng. 

P. Arwerd, geh. bg Adorp, Gron. en 
Arwerd (ook Ardwerd geschreven) , geh. bg 
Krewerd, Gron. Ardorp, dorp in Oostfr. 
Anington , in Cambïidgeshire , Eng. 

' M. Arse. In misspell. Arze. Ars^e. 
Verkl. van Arre. Zie Arre, Arke. 
P. Arsum, saté onder Jorwerd. 

P. De Artfinne, stuk land onder Wams. 

G. Anima. Afgeleid van den plaatsn. 
Arum. Zie Arum, by den mansn. Are. 

M. Ase f Aese , Aeze , Aezen , Aes , Aas , 
Aexse. In verkl. Aescke (verg. Aesch). Verg. 
Ese , Easse , Asse. 

G. Aifinga , Asyngha , Azygen , Azynga , 
Aesma f Ae»na. — Asinga, Gron. en Oostfr., 
nog hedeu. Zie den mansn. Asinga. 

P. Aeinga-state onder Grouw. — 
Asinga-borgbij ülrum. Idem bij Middelstum, 
Gron. Asink , hoeve by Gorssel , Gelderl. 
Astmp (Aasdorp), dorp by Lügum klooster in 
Sleeswyk. Idem, geh. by Wardenburg, Oldenb. 
Idem, geh. by Visbek, Oldenb. ASSELE. 
M. Aager. Zie Easger. 

M. Asgho. G. Asghama j enz. Zie bij den 
mansn. Easge. 

M. Asinga, Asing, Arfng, Asega , 
AsghOy Asgha y Ast ga , Azego , Azgge,Asgge, 
AsigOf Asga j Asge^ Aasge, Verg. Asgho, 
Easge. — Azing, Gron. 

Deze overoude en schoone naam, naar 
sommiger meening Godenzoon beteekenende, 
en die, volgens de sage, reeds vóór onze jaar- 
telling door eenen Frieschen vorst, Asinga 
Ascon, zoude gedragen zyn, is, in zynen vol- 
len vorm Asinga, nog in deze eeuw in Fries- 
land , en nog in de vorige eeuw in Gro- 
ningerl. my voorgekomen. In beide deze 
gewesten is hy nog heden in wezen, ofschoon 
zeldzaam. Sommige taalgeleerden houden 
den naam Asega , Easge, voor eenzelvig met 
het Oudfr. woord asega j rechter, judex. 

G. Azings, Gron. 

M. Aske f Asck. Verkl. van Asae. Zie 
Asse, Assele. 

V. Askje y Askjetiy Asckjen, 

G. Askema, Gron. Aschen, Oostfr. Asjes, 
Westfr. (noordelijk N.-HolL). 

M. Ascon j Askofi. 

M. Asmus, Asmis, Asnies. Verbast. 
van den Kerkelyken naam Erasmus. (In 
Noordfr. veelvuldig in gebruik). 

G. Asmussen, Noordfr. 

M. Aspe, 

M. Asse, Assen, Assoy As. In verkl. 
Assien. Verg. Ase , Esse , Easse. 

V. Aske , Asje , Asken , Asck , Asse^ As. 
G. Asma, Van Asma, Assma, As- 

senta. — Assing , Assink , Assens , Ned. 

F. Assema-sate, onder Oude-Ouwer. 
— Assura , geh. by Uitgeest, N.-Holl. Assink, 
hoeve by Borkeloo, Gelderl. 

M. Assele, Assie , Assel. Verkl. van Asse. 
Zie Asse, Aske. 

V. Asseltsje. In Ned. spell. Asseltje. 
Asseïe, Assel. Digitized by Google ASWYN. 20 AULE. M. Aswynj Aawin, Azewyn , AzetvinyVex- 
sleten tot Asin , Asyn, VermoedelÄke betee- 
kenis: Godenvriend), 

M. Ate, Ato, Aat (in Fr. spell. Aet), 
Atha , Athe, Aeth, Aett, Adte, Aetthe. In verkl. 
Aetje, Aetse j Aetke. ZieAet. Verg. Atte, Ete. 

V. Aetsje, Aetke. In Ned. spell. Aatje, 
Aatke. Aat, Aet , Aeth, Aets , Aetz , Aatz , 
Aetjen. Zie Aetsje, b^ den mansn. Aet. 

G. Atinga, Atema, Aettama, Athama, 
AteS; Aten, Aaten, Aats, Aatsma, Aet- 
sma, Aettyama (Aetsjema). 

P. Atebûrren, ook wel Attebûrren, 
en, door verwarring, Atsebûrren genoemd, 
Ateburen, geh. bij Hieslum. Ategrêft, A te- 
gracht, stroom in Wymbritseradeel, tusschen 
de Ringwiel (onder Sandfirde) en de Vlakke- 
Brekken (onder Nghuizum). Atesleat, 
Atesloot, stroom bjj üitwellingerga. — Atens 
(Atinga), dorp in Buijadingerland, Oldenb. 

M. Athiyardy Athigart. 
V. Athigard, 

M. Atse, AtSO. In misspelling Atze, 
Atzo. Verkl. van Atte. Zie Atte, Aisje. 

V. Atske, Atscken. In misspelling 
Atsohe. 

G. Atzexna, Atsma. — Atsena, Oostfr. 
Atzen, Noordfr. 

P. Atsebûrsterraar, Atsebuurster- 
meer-polder, voormalige meer, onder West- 
hem en Greonterp. A t s e p o e 1 , meertje bij 
Oude-Ouwer. — Atzum, dorp bij Wolfen- 
büttel , Bninswijk. Atzenhausen , dorp bjj 
Göttingen, Hannover. 

M. Attsje of Atsje. In Ned. spell. Atje. 
Attjcy Attjeft , Attie, Atthya , Attya, Atke , 
Athke , Atk , Atken, Verkl. van Atte. Zie 
Atte, Atse. 

G. Atthyema, Attyema (Attsjema), Atjes. — 
Atkins, Atkinson, Eng. 

P. Attsjefliet, Atjevliet, meertje onder 
Oude-Mirdum. 

M. Atte, Atto, Atta, Attha. Verg. Ate, 
Ette, Otte. 

V. Attfge of Atsje. In Ned. spell. Atje, 
Attvie, Amm, Athjen, Ath^ Atty At. G. Attinga, Attama, Attema. — 

Attena, Atten, Oostfr. Attington, Eng. 

P. A 1 1 a m a - 8 a t e bg Abbega. Atten- 
bûrren ; zie Ottenbûrren. — Attenhove, dorp 
h\] Landen, België. Attenrode, dorp bg Tie- 
nen, België. Attigny (Attiuge), dorp in de 
Champagne, Frankrijk. Attinghausen , in 
Zwitserland. AttishäUj oude naamsvorm van 
Atzbüll , dorp bij Sonderburg , Sleeswgk. At- 
tington, dorp in Oxon, Eng. 

M. Atteman. 

P. Augsbuur. Zie Ausbûr. 

M. Augustinus (Kerkelijke naam). Komt 
ook voor als verlat^jnsching van Auke. 

P. Augustinusgea, Augustynusgae , 
Augustinusga (in de dagelijksche spreektaal 
Stynsgea genoemd), dorp in Achtkar- 
spelen. Augustinus-state (vroeger het 
Compagnonshuis) te Appelsga. 

M. Auke, Auko, Aucke, Aucko, Auwke, 
Aueke, Atvkej Auck, Auk. Verlatynscht tot 
Augustinus en Aurelius. Verkl. van Auwe. 
Zie Auwe. Verg. Hauk. De mansnaam Auke 
wordt wel voor den Fr. vorm van den Oud- 
Nederl. mansn. Havik gehouden. Ten onrechte. 
Het woord havik (roofvogel) is in het Fr. 
wel hauk, Eng. hatrk; maar de letter Ä, als 
beginletter, sljjt in het Friesch nooit weg. 

V. Aukje, Aukjen, Auckje, Auckjen, 
Auck. Verlatijnscht tot Aurelia. 

G. Aukinga, Aukema, Auckema^ Attcka- 
ma, Aucama, Aukesma, Aukes. 

P. Great-Auckama-state, Groot- 
Auckama-state te Teerns. Auckema-hûs 
te Leeuwarden. Auke-Bijkes-wyk, veen- 
vaart onder Langezwaag. Auke-Japiks- 
w y k , veenvaart onder Drachten. A u k- 
Hinnes-mar, Auk-Hinnes-meer\ meertje 
onder Grouw. — Aukens (Aukinga), geh. bij 
Wiarden in Wangerland, Weserfr., Oldenb. 

M. Auld, Auldtj Afdthuf Aulta. Verg. 
Aelt, Aid, Aut. In verkl. AtUtte. 
G. Aulthiama (Aultsjema). 

M. Aule, Autvele, Auwet, Aut. Verkl. van 
Digitized byLjOOQlC AUSK 21 BAB. Auwe. Verlatijnscht tot Aulus. Zie Auwc, 
Auke. 

Cf. Anlama. — Aulsema, Aulsuma, Gron. 

P. Aulsma-heerd of Aulsum, saté te Eenum, 
Gron. Auluin, dorp in Jutland. 

M. Aitse. Verlat jjnscht tot Auaonins. 

V. Au8ke, Oostfr. 

G. Atisma. — Ausma, Ausema, Ausnma, 
Gron. 

P. A u 8 bû r (ook wel verkeerdelgk A u g s- 
bûr, en anders ook Lytsewâld, Lutke- 
woude,genoemd); Augsbimr ofAugsbuurt, dorp 
in Kollumerland. — Ausum, dorp in Jutland, 

P. Auster-Haule , Auster-Nyegea. Zie 
Oueter-Haule, Ouster-Ngegea, bg den plaaisn. 
Ouwer. 

M. Aut, Aute, Autetf Auttj Auth, Authe, 
Aud. Verlatynacht tot Autetus, Altetns. In 
verkl. AiUtie. Verg. Auld, Aid, Alt. 

V. Auttie, Anttje. Verfraaid tot Auda. 

G. Aufa, AiUtzema. 

P. Auta-sate te Anjum. 

M. Autgrer. Zie Outger. 

V. Autgertöje. In Ned. spell. Autgertje. M. Aui^e» Aui^Oy Aue, Auwa, Aeuwa, 
Aeuwe, Op Schiermonnikoog ook Auwen, 
Auen. Verg. Awe, Eeuwe, Ouwe. 

V. Au, Auw, Aeuw, Aucke, In Gron. en 
Oostfr. Auke. 

G. Au'wema, Auwama, AMvren, 

P. Auwema-borg bjj Tolbert, Gron. Auen- 
bü 1, dorp bij Sonderburg, Sleeswgk. 

M. Auwert. 

G. Au'werda. Verg. den plaatsn. Ade- 
wert. 

M. Ave, ArOy Afve, Awa, Aewa, Aeffe. In 
verkl. Arcke, Aefhe. Zie Aef. Verg. Auwe. 

V. Avüy Aefke, Aef je. Zie bij den mansn. 
Aef. 

G. Amngha, Aeuama. — Aven, Weserfr. 
Avink, Ned. 

P. A vendorp, geh. bjj Schagen, Westfr. 
(N.Holl.) Avenhom, dorp in Westfr. (N. Holl.) 
Aventoft; zie bjj den mansn. Age. Avenhil, 
polder bij Heinenoord, Z. HoU. Avesveld, 
hoeve bJi Wintersw^k, Gelderl. Avendorf, 
dorp op 't eiland Fehmarn, Sleesw^jk. Ave- 
capelle, in 1199 Avencapel, dorp in Westvl. 
Avelghem (Avelinga-hem), dorp in Westvl. B. M. Ba. Verg. Bae, Bea. 

V. Baetsje. In Ned. spell. Baatje. Mis- 
schien ook afgeleid van den mansn. Bate. Zie 
Baetsje, en bij den mansn. Bate. 

G. Barna, Baema. 

P. Ba ma-state (Bawema-, Bauma-) on- 
der Kollum. Batcert ; zie den plaaisn. Baerd. 

M. Baaf. V. Baafke. In Fr. spell. 
Baef, Baefke. Zie Baef , Baefke. 

M. Baat/e. V. Baajje. Zie Baeye. 
G. Baaima, Baayma. 

P. Baayum. Zie bö den mansn. Baeije. 

P. De Baal. Zie Boal. 

G. Baalsma. Zie biJ den mansn. Bale. 
V. Baaltje. In Pr. spell. Baeltsje. Zie 
Baeltsje, by den mansn. Bale. 

M. Baan. In Fr, spelL Baen. Zie Baen. G. Baansma. Zie bij den mansn. Baen. 
P. Baansterburen. Zie Bemsterbûrren. 

G. Baanstra. Afgeleid van het Fr. 
woord baen f baan. Verg. Baens-ein. 

M. Baard. In Fr. spell. Baerd. Zie Baerd. 
V. Baardtje, Baardje. In Fr. spell. 
Baerdtsje. Zie den mansn. Baerd. 

P. Baard, Baarderadeel. G. Baarda, 
Van Baarda. Zie den plaatsn. Baerd. 

G. Baarsma. Zie by den mansn. Bare. 

M. Baaale. 

V. Baatje. In Fr. spell. Baetsje. Zie 
Baetsje, en bJj den namsn. Bate. 

M. Bah^ Bahhe y Bahho. Als ongeschreven 
vleivorm van Jacob nog heden gebruikelijk. Digitized byLjOOQlC BABBELER. 22 BAETSJE. V. Babje, Babke, Babcken , Bahheke. 

P. De Babbeler of Babbelder, Bab- 
belaar , slenk (en rand van eene bank ; zie 
Fr. Woordenb. op babbelstien), in de Lauwerzee. 

M. Babe, Babo. Verg. Babbe, Bebe. 

V. Babeke. 

G. Babinga. 

P. Babinga-sate te Midlum. 

P. Baburen ; zie Beabûrren. 

M. Badej Baede. Verg. Bede, Bate. 

P. Badegum (Badinga-hem) , oude naams- 
vorm van Beetgum; zie Bitgum. Baedinck, 
in 1336 eene hoeve te Twelloo in Gelderland 
(zie Gallée, Nomina geographica , IlI, 364). 
Badengem (Badinga-hem) , oude naamsvorm 
van Baeyghem of Baaighem , dorp in Oost- 
Vlaanderen. M. 
Bea. Bae. Byvorm van Bea. Verg. Ba, M. Baef. In Ned. spell. Baaf, Baeff. 
Verg. Bavo. Verlatijnscht tot Bavius. 

V. BaeQe , Baef ke. In Ned. spell. Baaf^e, 
Baafke. Baef je, Baeffje, Baef jen, Ba^ffjen , 
Baefke , Baeff ke , Baefke , Baef ken , Baveke. 
Zie bij den mansn. Bavo. 

G. Baüinga, Bavema. In verlatijnschten 
vorm Bavius. 

P. Bavema-state. Zie b\j den mansn. 
Bavo. — Baafjessteeg, te Amsterdam. 

P. De B a e i , de Baai , bocht van den 
stroom de Grouw, achter de buren te Grouw. 

M. Baeije, Baaye, Baje , Bajo, Ba jen. 
Verg. Baye. 

V. Baeije. In Ned. .*^pell. Baasje, Baaye. 
De vrouwennaam Baeije geldt in Friesland 
meest als vlei vorm van Bankje. 

G. Baayma, Baaima, Bajema. — 
Baeyens , Vlaanderen. 

P. B a e ü u m of B a j u m, Baay um, Bayum 
of Bajum,dorp in Hennaarderadeel,oudtijds ook 
Wradske-Baejjum, Wereldsch Baay um 
genoemd , ter onderscheiding van de naburige 
saté Mûntse-Baeijum, Monnike-Baayum 
(onder Winaum) , oudtijds een klooster. 
Houten-Ba e ij um, een huis onder Baay um. Baeijenkamp, saté onder Engwier. — 

M. Baeike, Baegke, Baeycke. Verkl. van 
Baeye. Zie Baeye. In Noordfr. Baaik. Verg. 
Baike. 

V. Baeltsje. In Ned. spell. Baaltje. Zie 
bij den mansn. Bale. 

M. Baen. In Ned. spell. Baan. Zie Bane. 
G. Banema, Baaiisma, Banye (Bania 
= Baninga). Zie bij den mansn. Bane. 

G. Baanstra. Afgeleid van het woord 
baen, baan. 

P. B a'e n s - e i n, Baansend of Baanseinde^ 
huis onder Leeuwarden, aan het einde van 
de Harddraversbaan. 

P. BaertsterbuiTen. Baanst^rburen. Zie 
Bemsterbûrren. 

M. Baerd. In Ned. spell. Baard. Boerde. 
Verg. Baert. 

V. Baerdtsje. In Ned. spell. Baard- 
tje, Baardje, Baerdje, Baerdtjen. Verg. 
Baertsje, Beertsje. 

P. Baerdeghem (Baerdinga-hem) , dorp in 
Oost- Vlaanderen. 

P. Baerd, Bawert (Verg. den mansn. 
Ba), Baard, dorp in Baarderadeel. Ba er- 
der-deel of -diel, Baerderadeel, in 
1369 Baverderadeel, in 1398 Bauicerderadeel, 
in 1402 Bawerderadele , Baarderadeel , grie- 
tenij in Westergoo. Baerd ofBaerdt, 
voormalige saté bij de Joure. Baerd, saté 
onder Wolvega. Baerd of Baerdbûrren, 
Baard of Baardburen, geh. onder Wirdum. 
Baerderbûrren, Baarderburen, geh. by 
Arum. Baerda-state, onder Womniels. 
Gr e at- en Lyts- Baerda-sate, Groot- 
en Klein-Baarda-sate, onder Hol werd. 

G. Baarda, Van Baarda. 

M. Baert, Baerte, Ba^rthe, Baertha, Baartt. 
In verkl. Baert je, Baert ken, Baertel. Verg. 
Baerd, Beert, Bart, Bartele, Barend. 

V. Baertje, Baertgen. Verg. Baetsje. 

V. Baetsje. In Ned. spell, Baatje. Zie 
bij de mansnamen Ba en Bate. Baetsje is Digitized byLjOOQlC BAGGELLâN. 23 BALK. ook in gebruik als vleivorm van den Kerke- 
Igken naam Beatrix. 

P. It Baggellan, stuk land onder 
Eestrum. De Baggelpôlle, geh. onder 
Drachten. It Baggerfean, Baggerveen, 
krite onder Wynjeterp, Drachten en Ureterp. 

M. Batfe, Baie^ Bat', Bay. In We^erfr. 
Bayo en Bayung. Verg. Baeye. 

V. Baike, Bayke, Baycke. 

G. Bayema, Baima, Bayma. — Bayen, 
Oostfr. Bayens, Vlaanderen. 

P. Baistrup, dorp in Sleeswijk. Bayeng- 
hem, dorp in Artesië, Frankqjk. 

M. Baike, Baycke, Verkl, van Baye. Zie 
Baye, Baitse, Verg. Baeike. 

M. Bain, Bayn, Baint. Verg. Beine, Beint. 

M. Baite, Bayte, Verg.' Beite. 

M. Baitje, Baytje, Bayttia, Baythie, Baytye, 
Baytyen. Verkl. van Baye. Zie Baye, Baitse. 

M. Baitse, Baitze, Baytse, Baytsen, Verk. 
van Baye. Zie Baye, Baike, Baitje. 

M, Bake, Baeke, Baecke. Verkl. van Ba. 
Zie Ba. Verg. Bakke. 

G. Bakema. — Baken, Westfalen. 

P. Bakendyk, oud t^ ds Bakinghedyck, 
onder Bakkeveen. ~ Bakenhusen, geh. bjj 
Pakens in Ostringen, Weserfr., Oldenb. 

M. Bakke , Backe , Backo, Verg. Bake , 
Bekke, Bokke. 

V. Bakke. De vrouwennaam Bakke komt 
hedendaags meest voor als ongeschreven vlei- 
vorm van Bartelt^je. 

G. Baksma, Bakkes, Bakken. — 
Baks, Bakx, Bax, Ned. 

P. Bakhuzen, Baccahuaeny Bakhuizen, 
dorp in Gaasterland; met de kriten 1 1 B a k- 
hûster-Heech, Bakhuister-Hoog , en It 
Bakhûster-Wad, een voormalig meertje. 
Bakkefean, voluit Bakkafean, oud- 
tijds Baccafenej Backenveney Backen feen^ Bak- 
keveen, dorp in Opsterland. Zie Nom. Geogr. 
Neerl. dl. I, bl. 176. De Bakv4rei, weg 
onder Bakhuizen. — Bakkum, geh, bjj 
Kastrikum , N.-HoU. Backemoor , ook Bake- 
moor, dorp in Oostfr. Bakkenswerf , geh. op de hallig Hooge, Noordfr. Backum, dorp 
bij Lingen in Eemsland, Hannover. 

G. Bakstra. 

P. Balch,* Balg (in oorsprong het zelfde 
woord als het Fr. healch, groot, grof lichaam), 
plaat of bank in de Wadden, omgeven 
door diepe vaargeulen, die mede den balg- 
naam dragen; b.v. De Kromme-Balch 
en De Wiersbalch, bezuiden het Ame- 
land; De Snikkebalch tusschen de Hol- 
werder- en Wierumer- Wadden; De Skol- 
balch; zie bg de S. Ook in Oosttr. 

M. Bald, Balde, Zie Balt, Bolt, Bout. 
Als patronymicum : Baldyngh , Baldynck. 
G. Baldinga , Baldenga, 

M. Balderick , Baldrik, 

M. Bale, Bala. Verg. Balie. 

V. Baaltje. In Fr. spell. Baeltsje. Zie 
Baeltsje. 

G. Baalsma. — Baling, Balink, Ned. 
Baeling, bg de Angel-Sassen. 

P. Balinge, geh. bij Westerbork, Drente. 
Baeleghem {Badelenghetn in 1225), dorp in 
Oost- Vlaanderen. Balinghem, dorp in Artesië, 
Frankrjjk. Balingdon, in Essex, Eng. Bahlum, 
dorp bti Brem en. 

M. Balingr* Patronymicum van Bale. Zie 
Bale. Verg. Balling. 

P. Balk, vlek in (Gaasterland. Deze 
naam heeft, even als de andere Balknamen 
in andere Friesche gewesten, zjjnen oorsprong 
van eenen balk, die hier oudtjjds, voor dat 
eene buurt er zich ontwikkelde, over het 
water lag , om als brug te dienen. Verder D e 
Sânbûrster-Balke, Zandbuurster-Balk , 
onder Korte-Hemmen. De He eg e-B alk e 
bij Kollum. De Lange-Balke onder Wes- 
tergeest. Balkein, Balkend ,Balkeinde, geh. 
onder Finkum. De Balkweite Donker- 
broek. De Barnde Balke, stuk land 
te Arum. De Balkebrêgge onder Stiens. 
— Balk, geh. h\] Grootegast, Gron. Balke, 
Mariënchoorder-Balke, huis bg Mariënchoor, 
Oostfr. 

G. Balkstra. Digitized by Google BALKE. M. Balke, Balcke. Verkl. van Balie. 
Zie Balie. 

G. Balkema, Baltjes, Baltje. — Bal- 
lekens, Ned. 

P. De Ballastplaet, Ballastplaat , 
zandplaat in de Wadden by het Ameland. 

M. Balie, Baïlo, BaUa. Verg. Bale, 
Belle, Bolle. 

G. BalUnga , Ballama, Ballema, Bal- 
ma. — Balls, Eng. 

P. Ballum, dorp op het Ameland. — 
Ballum of Balum , verdronken dorp op 't ei- 
land Noordstrand , Noordfr. Balma-sate, met 
Balmahuizen, geh. bij Niehove, Gron. Bal- 
lum, dorp in Sleesw\jk. 

P. DeBallens, ook Menamerfeart 
genoemd, oud stroom ke, thans vaart, tusschen 
Menaldum en Ritsumazijl , oudtijds vloeiende 
uit de Menaldumer-Mieden in de Middelzee. 

M. Ballin^T) BcUlingh, Ballinckj Ballink. 
Patron. van Balie. Zie Balie. Verg. Baling. 

G. Ballings, Ned. 

P. Ballingbûr, Ballingbuur, geh. onder 
Goingaryp in Doniawarstal. — Ballingham , 
in Herefordshire , Eng. 

M. Bals. Verkl. van Balie. Zie Balie, 
Balke. 
G. Balsma. 

M. Balster. Verbast. van den Bijbel- 
schen naam Balthasar. 
G. Balsters. 

G. Balstra. 

M. Balt, Balte. Zie Bald, Bolt. 

G. Balta, Baltsma, Baltes, Balt. 

— Baltensz. Ned. 

M. Bame. Verg. Bamme. 
G. Batna. Zie bjj den mansn. Ba. 
P. Bama-state te Kollum. — Baam- 
8um , geh, bij Ter-Munten, Gron. 

M. Bamme. Verg. Bame. 
G. Bams. 

P. Bambûrren, Bamburen, voormalig 
geh. onder Ferwoude. — Bambelt, huis bjj 
Olst, Overijssel. 24 BANIER. 

P. B â n (T e r-) , Ter-Band , dorp in Eang- 
wirden, met de geh. Bânstermounle, 
Terbandstermolen, enBânsterskans, Ter- 
bandsterschans , en met de krite Ban ster- 
maden. De Ban, de Band, geh. tusschen 
Sandfirde en Oudega in Wymbritseradeel. De 
Ban, de Band (met It Bânhûs, Bandhuis), 
noordoosteiyke hoek van Friesland, onder 
Anjum. — Bandt , geh. bij Neu-Ende in Rus- 
tringen, Weserfr., Oldenb. Band, voormalig 
Noordzee-eiland, Oost-Fr. 

G. Bandstra, Bantstra. 

M. Band, Bandt. Zie Bant. 

G. Banda. De geslachtsn. Banda kan 
zoo wel van den plaatsn. als van den mansn. 
Band afgeleid zjjn. Zie Ban. Bandsma. — 
Bandjes, Ned. Bandringa , Gron. Bandringh, 
Drente. 

G. Bandstra. Zie by dèn plaatdn. Ban. 

M. Bane, Baan, Baen, Banen. In verkl. 

Baentye , Baentje , Baenke , Baenka, Baencken. 
In Noordfr. Bahn, Bahne. Verg. Barnie, 
Bene. Zie Baen. 

G. Bant/e (Bania, Baninga), BanepoA, 
Baainsma. — Bahnen , Bahnsen , Noordfr. 
Bahntje, Oostfr. Baning, Drente. Baans, 
Banis , Baane , Bane, Bane, Ned. Banes, Eng. 

M. Bange, Bangh. Waarschynlijk samen- 
getrokken vorm van Banning, of van Ba ving. 
Verg. Bavo, Béng. 

G. Bangra, Bangha, Banghe, Baumgha. 
(Banga, Bawngha komt, in oude geschriften, 
ook voor als ingekrompen vorm van den 
patronymicalen geslachtsnaam Bavinga of 
Bauinga. Zie b^j den mansn. Bavo.) Ban- 
gema, Bangma, Bangama, Banggama, 
B.angsma. — Bange, Ned. 

P. Banga-sate (Great- en Lyts-), te 
Schalsum. L y t s-B a n g a-s a t e , onder Han- 
tumhuizen. Banga-sate bij Hallum. 
Idem, bij Hantum. Bangam a-stat e, ook 
It Bosk genoemd, onder Oosthem. Bang- 
m a-state bij Hantum. Banga-feart, 
vaart in Rauwerderhem, bij Ter-Zool' en Pop- 
pingawier. — Bangeweer, geh. bg Hoogkerk, 
Gron. Bangstede; zie bjj den mansn. Bavo* 

M. Banier. Verg. Bannert. Digitized by Google BANK. 25 BARKE. P. B a n k (D e S t e i 1 e) , in de Zuiderzee, 
bg de kust van Gaasterland. 

M. Banktj Bancko, Banneken, Verkl. van 
Banne. Zie Banne, Banse. 

G. Bankema. — Bancks, Banken, Banks, 
Ned. 

P. Ban kern a-s at e, ook Uilsma-sate 
genoemd, onder Peasens. 

M. Banne, Banna. Verg. Bane, Benne, 
Bonne. 

G. Bannye (Banninga), Bannema, J9an- 
nama, — Banning, Olden-Banning, Nyen-Ban- 
ning, Drente. Zie Gallée, Nom. Geogr. 
Neerl., III, 364. Banning, Bannink, Ban^, Ned. 

P. Bannink , hoeve bj] Kolmschate , Over- 
gssel , en bg Voorst in Gelderland , en elders 
nog in de Sassische gouwen van die gewesten. 

P. Bannerhûs, Bannerhuus , Baner- 
huysj Bannerhuis, geh. aan de Dokkumer- 
Ee, onder Lichtaard. 

M. Bannert, Verg. Banier. 

M. Banse. Verkl. van Banne. Zie Banne. 

G. Bansema, Gron. 

P. Bansum , ook Bonsum genoemd en ge- 
schreven, geh. bij Bierum, Gron. — Bansema- 
beerd, bg Niehove, Gron. 

■ P. Bânstermounle, Bânsterskans. 

I Zie bij den plaatsn. Ban. 

\ M. Bant , Bomte, In verkl. Bantye, Bantke. 

\ Zie Band. Verg. Bonte. 
I G. Banta, Bantema, — Banting, Drente 

I en Eng. Bantjes , Oostfr. 

P. Bantegea, Bantega, voormalig dorp 
(in 1413 verwoest), in Lemsterland. 

V. Barber, Barbertje. Zie Berber. 

M. Barde. 

P. Bardenfleth, geh. h\\ Warfleth, Ste- 
Jingerland, Weserfr., Oldenb. Bardinehof; 
zie Gallée, Nom. Geogr. Neerl. III, 364. 

P. Bardeel, oudtijds krite onder Kollum. 

M. Bare, Baro, Bara^ Baere. Alspatron. 
Baringh. Verg. Barre, Bere. G. Baarsma, Baars. — Barink, Baarse, 
Ned. Baring, Eng., Duitschl. 
P. Barum, dorp bö Luneburg, Hannover. 

M. Bareld, Barüd, Bardd. Voluit Bar- 
wold, Barwald; Oudholl. Bar wout. Verg.Braelt. 

G. Barelday Barelds. 

P. Barwoutswaarder , buurt bg Woerden, 
Z.Holl. 

M. Barend, Baamd, Baernd, Baarnt, 
Baert't , Barnd, Barndt j Barnt , Baern. Vol- 
uit Baemerd , Bamert , Barnhard , Bemhard. 
Zie Berend, Bearn. 

V. Barendtsje. In Ned. spell. Barendtje, 
Barendje, Barentje, Barentken. 

G. Barenda, Barnda, Barendsma, 
Barends. 

P. De Bargebrôgge, Varkensbrug, 
bg Wanswerd. De Bargefeart, onder 
Poppingawier. De Bargefinne (Var- 
kensweide), buurt te Bolaward. De Bar- 
geholle, stuk land onder Itens. De Bar- 
gekamp, stuk land onder Herbayum. De 
Bargehouw, stuk land onder Blija. 
De Bargekop, stuk land onder Huins, 
te Wirdum en elders. De Bargepels, 
saté onder Bolsward. De Bargetille, brug 
onder Eestrum. De Bargesteich,enDe 
Bargejagerssteich, te Leeuwarden, 

M. Barge. Zie Berge. 

G. Barg^sma. — Bargen , Oostfr. Weaerfr. 
Bargink, Ned. 

P. Barghiem, geh. onder Drogeham. 
— Bargenheem , voormalig slot bij Stedum, 
Gron. Bargum, dorp in Noordfr. Bargebur, 
geh. by Norden, Oostfr. Bargstede , dorp bg 
Esens, Oostfr. Ooster- en Wester-Bargum , 
dorpen in Sleeswyk. Barginkhoek, geh. bg 
Lonneker, Twente. 

M, Barke y Barcke ^ Barcko ^ BarckUy Bar- 
kele. Verkl. van Barre. Zie Barre. 

G. Barkema, Gron. Barkla, Barkela, 
Oostfr. Barks , Barkes , Barkins , Eng. 

P. Barkwert, ook Berkwert,geh. on- 
der Kubaard. — Barkela-sloot, tusschen Pekel- 
Aa en Onstwedde, Gron. Barkensweg, geh. by 
Oltmanns-fehn, Oostfr. Barkhausen, geh. by 
Abens, Oostfr. Barking, stad in Engeland, Digitized by Google BARLE. 26 BATE. M. Barïc f Barl ^ Baerle j Baerl, Verkl. 
van Barre, Bare. Zie Barre, Barke. 

(t. Barla , Oostfr. Baerls , Barlinkhof , 
Ned. Barling, Barlingham, Eng. 

P. Barlinghusen , dorp in 't Land Wur- 
sten , eene Oudfr. gouw aan den rechteroever 
van den Weseïn'ond, Hannover. Barlingheni, 
dorp in Artesië , Frankrijk. • Barling , in 
Eseex, Eng. 

M. Barn. In verkl. Barncke. Zie Bern, 
P. Bamwerd, geh. bji Oldehove, Gron. 
Bamkemoor, geh. bij Tönning, Sleeswijk. 

M. Barndt. Verg. Barend. 
G. Bamda, Gron. 

P. De Barnen e-P u t , Brandende-Put, 
saté onder Echten. De Barnde-Balke, 
stuk land te Arum. De Barnde-trije, 
stuk land onder Itens. Idem, onder Kom- 
werd. De Barnde-Sleat, oude stroom 
onder Jutrijp. De Barnige-Wyk, Bran- 
dige-Wijk, veenvaart onder Surhuisterveen. 

M. Barnlef. Zie Bernlef. 

G. Bamstra. 

P. Barradeel of -diel, Berradeel in 
1398, Bi rumadeel in 1359, Barradeel, grietenij 
in Westergoo. Barrahûs (Aid- en Nij-), 
in de wandeling Barrehûs, BarhUH, Oud- 
en Nieuw-Barrahuisjtweesaten, onder Wirdum. 

M. Barre, Barro. Verg. Bare. 

G. Barma, Gron. Barrington, Eng. 

P. B a r r u m , ook wel B e r r u m ge- 
noemd en geschreven , geh. onder Tjura. 
Barre-Wibes-st eich te Sneek. — Bar- 
wcrd, ook Bamwerd, geh. bij Oldehove, Gron. 
Barstede , dorp bij Aurich , Oostfr. Barloo , 
geh. bij Aalten, Gelderland. Barlage, geh. 
bij Onstwedde , Gron. Barder up (Bardorp) 
dorp bij Flensburg , Sleeswijk. Barrington , 
in Essex, P^ng. 

M. Barse, Barste. Verkl. van Barre. Zie 
Barre, Barke. 
G. Barsma. 

P. Barsum, geh. bij Ruga-Lollum. — 
Barsingerhorn , dorp in Westfr. (noordelijk 
N.-HolL). M. Bart, Barte, Barthe, Bartha, Verg. 
Barde, Bert, Baert. 

V. Barta, Bartsje. In Ned. spell. Bartje. 

G. Bartama. — Bartz, Helgoland. 

P. Bartenswei, weg bij Ooster-Nij- 
kerk. — Bartshusen , geh. bij Loquard, Oostfr. 

M. Barteld, Bartheld. Bartdd, Bar- 
feldy Bertóld y Bartout ^ Bdertoutj Baertoutc. 
Voluit Berchthold, of Berchtwold, Bereht- 
wald. Op het Bildt is de mansnaam Bart- 
hold of Bertout tot Beert versleten, blijkens 
oude geslachisregisters. Zie Beert. 

M. Bartele, Eartle, Bartel, Baerteh 
Verkl. van Bart. Zie Bart. Of verbastering 
van Bartlef, Bartolf , of van Bartold. 

V. Barteltsje. In Ned. spell. Barteltje. 
In vleivorm Bakke. Zie Bakke. 

G. Bartlema, Bartels. — Bartela, 
Oostfr. Bartling, Bartelink, Ned. 

P. Bartelehiem of Bartlehiem, 
geh. aan de Dokkumer-Ee, onder Hallum. 
Deze naam is waarschijnlijk verbasterd uit 
Bethlehem, een voormalig klooster, in de na- 
bijheid. Zie Bethlehem. — Barteleshuis, on- 
der Visvliet, (iron. Bartelink, hoeve by 
Borne, Twente. 

G. Bartstra. Waarschijnlijk afgeleid van 
het Fr. woord harte, groote vonder, waterstoep. 

P. Bar wegen, saté te Engwierum. 

M. Bastiaen. In Ned. spell. Bastiaan. 
Bij verkorting Bast. Verbastering van den 
Kerkelijken naam Sebastianus. 

M. Basso, Bass , Bas. Waarschijnlijk ver- 
korting van Bastiaan. Verg. Besse. 

(t. Bassing, Bass, Eng. 

P. Bassens, geh. bij Witmund, Oostfr. 
Bassens , geh. bij Minsen in Wangerland , 
Weserfr. , Oldenb. Bassum , dorp bij Bre- 
men, bij Hoya (Hannover), bij Osnabrück 
(Hannovcr), en bij Ringkiöbing in Jutland. 

G. Basstra. 

M. Bate, Bato, Baete, Baette , Baetto. 
In verkl. Baeffzie , Baetje , Baetgen ^ Baetie. 
Verg. Batte, Bete. Digitized by Google BATSTRA. 27 BEAÜWE. V. Baetaje. In Ned. spell. Baatje. Boet- 
ken , B(Ue, Zie Baetsrje , op bladz. 22. 

G. Batema, Bates. — Baats, Batens, 
Baaten , Baetens , Ned. Bates , Bateson, Eng. 

P. Batinge, huis bij Dwingeloo, Drente. 

G. Batstra. Verg. Bartstra. 

iL Batte. In verkl. Battye , Bats, Verg. 
Bate, Bette, Botte. 
V. Batt^e. In Ned. spell. Batl^le. 
G. Batma. — Batkin, Walenland. 

M. Batter. 

M. Bauke, Bauwke, Baucke, Baukaj 
Bauco, Bawke^ Batcka, Bauken. Verkl. van 
Baowe. Zie Bauwe, Bavo. Verg. Bouke. 

V. Baukje, Baukjen, Bauckje, Baw- 
kjen, Bawcky Bauck, Bauka. Te Hindeloopen 
ook Bauwk , Baak. Verg. Boukje. In vlei- 
vorm Baejje. Zie den vrouwenn. Baejje. 

G. Baukema, Baucama, Baukes, Bau- 
eonides j in vergriekschten vorm. — Bauken, 
0o6t-Fr. 

P. Bank e ma-sa te te Nes in Dongera- 
deel. De Baukesleat, Baukesloot, (afge- 
damd) vaarwater bg IJlst. — Baukens , voor- 
malige borg (burcht, adellijk, versterkt huis, 
gtins) bg Weiwerd, Gron. 

M. Bau^we, Baue, Bawe, De zelfde 
naam als Bavo. Zie Bavo. Verg. Bouwe. 

V. BaWj Bawe t Bawa, Bava, Bau^ka, 
Battck. Zie -Baukje. In Gron. en Oostfr. Bauke. 

G. Bauwingha , Bauwenga , Bauwema , 
Bauma, Bauwes, Bawema, Banga, 
Bawngha. Verg. den mansn. Bange. — 
Bauwens, Ned. 

P. Bang a-8 a t e , Batüngha-saetej op Jou- 
•nunbaren onder Hallum. — Bauwert, wierde 
bjj ïlsinge, Gron. Bauens (Bauwinga), saté 
bg Sengwarden in Jeverland, Weserfr. , 01- 
denb. Bauensfeld, geh. bg Jever, Oldenb. 
Baaensau, saté bjj Delmenhorst, Oldenb. 

M. Bavo, Bare f Bafe, Baeff, Batce. Aan- 
gaande den mansn. Bavo, Bauwe, en de 
geslachts- en plaatsn. , daarvan afgeleid , zie 
men: De naam van St. Bavo, in het tijd- 
I schrift Belfort, jaargang VI, bl. 51 en 1»50, 
i (lent, 1891. De zelfde naam als Bauwe. 
Verlatgnscht tot Bavius. Zie Bauwe, Baef. V. Baefke, Bae§e. In Ned. spell. Baaf- 
ke , BaaQe , Baai^en , Bave, Bava, Bawa. 

G. Baringa, Bawema, Bar erna, Bang^a 
(zie bij den mansn. Bange), verlatijnscht tot 
Bavius. — Baving , Gron. en Eng. Bavink , 
Bavinck, Baafs , Baefs, Baafse, Ned. 

F. B a V e m a-s t a t e te Akmargp. — Ba- 
viehove, dorp in West- Vlaanderen. Bavinc- 
hove, dorp in Fransch -Vlaanderen. Bang- 
stede (oorspronkelijk Bavestede, Bavinga- 
stede), dorp in Oost- Fr. Bavington, in 
Northumberland , Eng. Baving, dorp in 
Luxemburg. Bavinksvaart , by Almeloo, 
Twente. 

M. Bea, BeeB, Bee, Bee, Beo. Zie 
Ba, Bae. 

V. Beake, Bceke, Beacke , Bwcke, Bewcke, 
Beatje, Boettjen, Verg. Baetsje. 

G. Betna. Zie bJj den mansn. Beme. 

P. Beabûrren,B8ebûrren, Baburen, 
Baeburen, geh. onder Tjerkwerd. 

M. Beake. In misspelling Baeke. Ook 
Beke. Verkleinv. van Bea. Zie Bea, Beke. 

M. Bealt, Bcewlt. Verg. Bjalt. 

P. De Beampoel, Boompoel, meertje 
onder Roodkerk. 

M. Bean, Beant. Misspellingen van 
Bearn, Bearnt. Verg. Been. 

V. Beantsje. Fr. uitspraak van Beai-n- 
tsje, Berendtsje. 

G. Bearda. Verg. Beerda en Baarda. 

M. Beam, Bearnt. Fr. vorm van 
Berend. Zie Berend, Beem, Bean. 

V. Beamtje. in Fr. uitspraak Bearntsje, 
Beantsje. Voluit Berendtje. 

P. Bearn-Skipperslân , stuk land 
onder Veenwouden. Bearntekamp, stuk 
land te Ureter^). 

P. Bears, Beers, dorp in Biiarderadeel. 
G. Beerstra. 

M. Beauwe, Beuwe, Bewo. In Ned. spell. 
Beeu'we. Zie Beeuwe. In verkl. Beavke. Digitized byLjOOQlC BEBBE. 

V. Beauke, Beauwke, Beam, Beetiue, Beauck. 
In Ned. npell. Beeuwke. Zie Beeuwke. 

M. Bebbe,Bebbo, Beb. Verg. Bebe, Babbe. 
V. Bebje, 

M. Bebe, Beba. Als. patronyniicum i^ci/wA-. 
Verg. Babe, Bebbe. 

M. Bebet. 

G. Bebeda, Oost-Friesland. 

M. Bedde. Verg. Bede. 
G. Bedding, Ned. Beddington. Eng. 
P. Beddington , in 8urr., en Beddingham, 
in Sussex, Eng. 

M. Bede, Beda , Bedo , Beed. Verg. Bade, 
Bedde. 

G. Bseding, bij de Angelsassen. 

P. Bedum. Bedinghetn, dorp in Gron. 
Bedecaspel (Bedekarspel, Bedekerkspel), dorp 
in Oostfr. Bömerwold of Bömerwald {Beda- 
nie walt, Bedtna hamryclc), dorp in Oostfr. 
(Zie Ten Doomkaat Koolman, Friesische Orts- 
iiamen, in het Jahrbuch des Vereins für Nie- 
derdeutsche Sprachforschung. Jaargang XIII, 
bl. 158 — Norden, 1888.) 

M. Bee, Beo. Zie Bea. 

P. Beemoor, dorp in Oost-Friesland. 

M. Beef. Verg. Baef, Beauwe. 

M. Beeke. Zie Beke. 

G. Beekema, Beekma, Beeksma. 

Zie bij den mansn. Beke. 

P. B e e k m a-8 a t e , onder Roordahuizum. 
Beeksma- saté, onder Grouw. 

V. Beeltje. In Fr. spell. Beeltsje. Zie 
by den mansn. Bele. 

M. Beene, Been. Zie Bene. 

G. Beenen£:a. Zie bij den mansn. Bene. 

M. Beense. Verkl. van Bene. Zie Bene. 
Verg. Bense, Biense. 

M. Beent. Verg. Beant. In verkl. Beentze. 
iL Beentzoma. — Beensje, Gron. 

M. Beerd, Beerde. Zie Beert, Berend, 
Baerd- 28 BEEÜWE. 

G. Beerda, Gron. Verg. Beerta.Beerdsen,Ned. 

M. Beem. In Fr. spell. Beam. Samen- 
getrokken vorm van Berend, Bernhard. Zie 
Beam , Bean , Berend. 

V. Beemisle. In Fr. spell. Beamtaje. 
Zie Bearntsje, Beantsje, Berendtsje. 

G. Beernink, Ned. 

P. Beerninek, hoeve biJ Losser, Twente. 
Groot-Beernink , hoeve byBeltnim, Gelderl. G. Beersma. Zie by den mansn. Bere. 
P. Beerstra. Zie by den plaatsn. Bears. 

M. Beert, Beerte, Beerthe. Zie Beerd, 
Berend, Baert. In Fr. spell. Beart. Onder 
de bewoners van het Bildt is de manjsn. 
Beert, die aldaar het meest in gebruik is, 
ontstaan uit den oorspronkeiyken, volled igen 
naam Barthold, Berchthold. Zie Barteld. 

V. Beertje , Beertsje, Beerta, Beeru, 
Beert. In Fr. spell. Beartsje. 

G. Beertema, Beerts. — Beerta, Gron. 
Vei:g. Beerda. De geslaehtsn. Beerta kan 
zoowel een patronymicum zgn , van den 
mansn. Beert, als eenvoudig de Gron. plaatsn. 
Beerta, die in geenerlei verband staat met 
den mansn. Beert. Zie den plaatsn. BircL 

P. De Beerte, krite onder Broek in 
Doniawarstal. Zie den plaatsn. Bird. — 
De Beerte of Beerta , Berethe , Berthe , dorp 
in Groningerland. 

P. Beetgum. Zie Bitgum, en by den 
mansn. Bade. 

G. Beetma, Beetsma. Zie by den manen. 
Bete. 

P. B e e t s m a-f i n n e, Zie by den mansn. 
Bete. 

P, B eet fl, in 1315 Beke, dorp in Opster- 
land. Beetstersweach of Beetster- 
sweag, Beetstra swaeghe , Beetsterzwaag- 
(in de wandeling meestal enkel DeSweach, 
de Zwaag , genoemd) , dorp in Opsterland. 
Zie den plaatsn. Sweach. — Beets, dorp bg 
Hoorn in Noord-Holland. 

G. Beetstra. 

M. Beeuwe, Beuwe, Bewo. In verkl. 
Beavke, Beiike. In Fr. spell. Beauwe. Zie 
Beauwe, Beuke, Bieuwe. Digitized by LjOOQIC BEPKE. 2(1 BELE, y. Beenwke, Beenwhje» Beeu^v, 

Beeuwf^ Beauck, Beava, In Fr. spell. Beauke, 
enr. Zie Beauke, Bieuwke, Bieuwkje. 

V. Befke. Verg. Baefke, Bjefke. 

P. Begaerd, Begaerder-mounle, 
Zie Mariëngaerd. 

P. De Bei, krite, met saté, onder Lutke- 
^ÄTOude in Kollumerland ; met De Beiwei 
of Beileane, Beiweg, Beilaan, daarheen 
leidende, en De Beiried, oude waterlos- 
sing aldaar. 

G. Beystra. 

M. Be^e, Beye, Beie, Beio, Bei, Bey. 
In verkl. Beico, Beyha. Verg. Baye, Boaije. 

V. Beike , Beyke , Beych: — Beike, Gron. 
Beik, op Wangeroog. 

G. Bf^H^^d, Beima, VanBeyiua,Van 
Beyma thoe Kingma. (Zie de aanteeke- 
ning by den naam Van Harinxma thoe Sloo- 
ten ; mansnaara Haring). Beyama, Beyema, 
Beykingha. — Bey 8, Noordfr. Bey en, Beyens, 
Ned. 

P. Beijum of Bejem, met de Begu- 
mer^tille en de Beijumer-leane, geh. 
onder Arum. Eene der twee saten die dit 
gehucht uitmaken, heet byzonderlijk B e i m a- 
*'ate. — Bey ma-state te Blya. — Beyum, 
geh. onder Zuidwolde, Gron. Beyenfleth, 
dorp in Dithmarsehen. — Beyghem (Beyin- 
gahem), dorp in Zuid-Brabant. 

P. Beger (De), voormalig huis te Hol- 
werd. De Begerstriette, Beyerstraat te 
Leeuwarden. Zie Fr. Woordenb. 

M. Bein, Beine, Beyn^ Beyne. In verkl. 
BeintUy Beyntje^ Beyentje. Verg. Beint, Bain. 

G. Beinema, Beins. — Beynes, Bey- 
nen, Beinen, Beining, Ned. 

P. Beinsdorp, geh. in de Haarlemmer- 
meer. — Beinum, dorp bjj Salzgitter, Han- 
nover. 

M. Beint, Beinte, Beynt, Beyndt, Beynd, 
Beynth, Verg. Bein, Baint. 

G. Beintema, Beints, Beyntiama (Bein- 
t»jema). 

P. Beintum, voluit Heege-Beintum, 
Stnthum, Binthemf Hooge-Beintum (wegens de hooge terp, waar dit dorp op ligt), dorp 
in Ferwerderadeel. E a s t e r-B e i n t u m , Oos- 
ter-Beintum , geh. onder Hooge-Beintum. 
Beintema-sate onder Minnertsga. B e i n- 
tema-hûs, saté en geh. onder Westergeest. 
Bein t-B ouwe s-w y k , veenvaart onder 
Langezwaag. 

P. DeBeinten, krite , met een paar 
saten, waarvan de eene bijzonderlijk Bein- 
tema-sate heet, onder Minnertsga. 

M. Beintse. Verkleinv. van Beine. Zie 
Bein, Beine. 

G. Beystra. Zie by den plaatsn. Bei. 

M. Bette, Beyte , Beit , Beyt. Verg. Baite. 
V. Beithjfy Beithi, BeU. Te Hindeloopen 
Beitvf. 

G^ Beytinga, Beittinga^ Beites, Beyts, 

M. Beitse, in misspell. Beitze, Beytze, 
B eitje , Beitie, Beythie , Beithie. Verkl. van 
Beite. Zie Beite. Verg. Baitse. 

V. Beitske, Beitsk, Beytsck, Beits, 
BeythSy Beytscke. In misspell. Beitsche. 

G. Beitsma, Beidsma, Beytsma, Bey 
thiama, Beytietna. 

M. Beke, Beeke. Verg. Bake, Bekke, 
Verkl. van Bee. Zie Bee, Beeke, Beake. 

V. Beka. 

G. Bekema, Beekema, Beekma, 
Beeksma^Beek. Verlatynscht totBekius. 

M. Bekke, Becke. Verg. Beke, Bakke. 

G. Bekkema, Beckema, — Bekking, Bec- 
king , Bekkink , Ned. Beccing , bjj de Angel- 
Sassen. 

P. B e k k u m , saté onder Hilaard. — 
Bekkum , dorp in Twente. Beckum, buurt 
bij Rodenkirchen , Oldenb. Beckington in 
Somerset; en Beckingham in Essex, Eng. 
Becquigny (oorspronkelijk Bekkinge) , in Pi- 
cardië, Frankrijk. 

P. De Be kst er-Warren, krite onder 
Beets. 

M. Bele, Bela, In verkl. Beeltze, Verg. 
Bale, Belle. 

V. Beeltsje. In Ned. spell. Beeltje. BeeU 
ken, Bele, Beel, Beelka» Digitized by Google BELt. 30 BEÎÎKE. O. BeeltJeSyBeeltde. — Belisna, Oostfr, 
Beling, Beeling, Beels, Ned, 

P. Belum, dorp by Stade, Hannover. 
Belm, Belehein, dorp bg Osnabrück, Hann. 

V. Bely, Belyke. 

M. Belke, Belcke. Verkl. van Belle. Zie 
Belle. 

(t. Belkinga, Belkema, Belkma, 
Belksma. 

P. Belkenhof, hoeve b^j Kleef in Rijn- 
Pruissen. 

G. Belckx, Beltjens, Ned. 

P. B e 1 k u m. Zie Berltsum , bij den 
mansn. Berle. 

M. Belle, Bella. Verg. Bele, Balie. 
V. Belke, Beloken. 

G. Bellinga, Bellema, Beima, Bel- 
sma. — Belsema, Gron. Bellink, Bellynck, 
Bels, Bellens, Ned. Belling, Bells, Eng. 

P. B e 1 1 â n , stuk land te Poppinga- 
wier. — Bellingawolde, Bellingewolde, Bel- 
lingwold, dorp in Gron. Bellingawier , Bel- 
lingewier, Bellingweer, geh. by Winsum, 
Gron. Bellingewoud , verdronken dorp in 
de Zuiderzee, bj] Oosthuizen, N.-Holl. 
Bellinkhof, buurt bjj Almeloo, Twente. 
Bellem, dorp in Oost-Vlaanderen. Belleg- 
hem, in 1320 Bellinghem , dorp in West- 
Vlaanderen. Bellingen, dorp in Zuid-Bra- 
bant. Bellingham in Northumberland , en 
Bellingdon in Buckshire, Eng. Belmer of 
Belmermeer, polder in Waterland, N.-Holl. 
Bellinkhove, bfl Brummen, Gelderl. 

G. Belstra. 

P. Belsum,Beltsum. Zie Berltsum, 
bij den mansn. Berle. 

M. Belt, Belte, Beltet. Verg. Balt, Bult. 

(i. Belta. — Beits, Belten , Ned. Belting, 
Eng. 

P. Beltum , verdronken dorp op 't eiland 
Noordstrand, Noordfr. Belting, in Kent. Eng. 
Belting, hoeve h\] Munster, Westfalen. 

M. Beme. In verkl. Beemke. Verg. 
Bame, Bemme. 

G. Bema. Verg. by den naamsn. Bee. M. Bemelt. 

M. Bemme, Bern. Verg. Beme, Bamme, 
Bimcke. 
G. Bemmana, Oost-Friesland. 

M. Bende. Ook in Noord-Friesland. 
G. Bendsen, Noord-Friesland. 

M. Bendert. Zie Bennert en Bindert. 

M. Bendix, Bandix , Bindix , Benedkx. 
Deze mansn., thans zeldzaam voorkomende, 
was oudtijds, en nog in de 17* eeuw, veel- 
vuldig bjj de Friezen in gebruik. In Noordfr. 
is dit nog heden het geval. Ver bast. van 
den. Kerkel. naam Benedictus. Verkort 
tot Dictus, Diks. 

M. Beoe , Beno, Beene , Been, Beeno^ 
Bena, Verg. Benne, Bane. In verkl. Beenthie, 
Beentye, Beentje, Beent ze, 

V. Beent ia , Beentje, 

G. Benin£:a, Beenenga, Beeninya, Be- 
nama , Beenen, Benen, Beenthiama, Beenti- 
ema, Beentzima (Beentsjema). — Behnes, Oostfr. 
Bening, Benink, Beening, Benes, Beena, Ned. 

P. Beninga-borg , voormalig slot te Dor- 
num, Oostfr. Bense (oudtjjds Benge, Binge, 
Beninge), dorp in Oostfr. Beenshallig, onbe- 
dijkt eilandje in de Noordfr. Wadden. Bening- 
hausen , geh. bij Waldbroel in Rijn-Pruissen. 

M. Beneke , Beneko , Benicke , Beenko , 
Beenka, Beenkia. Verkl. van Bene. Zie 
Bene, Beenthie. 

G. Beetikama, — Beneken, Beeneken, 
Beenken Behneken Beneken Oostfr. en Ned. 

M. Benert. Verg. Bennert. 

M. Benge. Verg. Bange. 

G. Bengana, Bengena, Bengen, Oostfr. 

M. Bengt. Op Ter-Schelling. Verg. 
Benge, Binght. 

M. Bening, Benynck, Patronymicum van 
Bene. Zie Bene. 

P. Benysteu, saté onder Achlum. 

M. Benke, Benko, Benco, Bene, 

Benck, Beneke, Benka, Bennick, Bennich. 
Verkl. van Benne. Zie *Benne , Binke. Digitized byLjOOQlC BENNARD. 

G. Benkema, Benekema, Benkens. 
— Benken, Oost-Friesland. 

P. Benkema-borg , bij Midwolde in 't 
Westerkw. , Gron. Benkeloo , geh. bij Goor, 
in Twente. Benkenhagen, dorp bg Grim- 
men, Pommeren. 

M. Bennard. Verbast. van Bemhard. 
Zie Bennert, Binnert. 
G. Bennaerda. 

M. Benne, Benno, Ben, Oorspronke- 
lijk vleivorm van Bemhard. Zie Bemhard , 
Bennert, Binne. Als patronymicum Benning, 
Benninghj Benninck. Verg. Bening, Banning. 

V. Bentsje. In Ned. spell. Bentje. Benna. 
Oorspronkelijk vleivorm van Bernharda. 

G. Benninga, Benningha, Bennen£:a, 
Bennema, Bennen, Behnes. — Bens, Ben- 
nen, Oostfr. , Weserfr. Benson, Benning, 
Eng. Benninck, Bennink, Benning, Ben- 
ningh, Benninge, Bensz, Ned. Bennigsen, 
Dnitschl. 

P. Bennema-state te Hardegar|jp. 
Idem onder Kollum. Bennema-sate onder 
Grouw. — Bennema-heerd te Noordhora, 
Gron. Benninghusum , geh. bjj Horsbüll, 
Noordfr. Benningbroek , dorp in Westfr. 
(N.-Holl.). Bennebroek, dorp bij Haarlem. 
Bennink, hoeve bg Lichten voorde , en even- 
eens bjj Gorssel , Gelderl. Benstrup (Bena- 
dorp), geh. bjj Löningen, Oldenb. Bennebeck, 
dorp bij Sleeswjjk. Benningbrough in York- 
shire, Bennihgworth in Lincolnshire , Ben- 
nington in Hertshire, Eng. Benninghausen, 
dorp bij Lippstadt, Westfalen. Bennighofen, 
dorp bij Rotenburg , Hannover. Benneshusen , 
thans Bensen, doi'p in Hannover. 

iL Bennert, Bennerdt, Bennairdt, Ben- 
aard, Bendert. Verbast. van Bemhard. 
Zie Bemhard , Binnert. In Noordfr. Bennet. 

G. Bennertsma^ Bennersma. 

V. Bennuw, Bennw (Bennon). Zie Bernou. 

M. Benfie, Benso. Verkl. van Benne. In 
verkl. Ben»ye (Bensje). Zie Benne, Bentje, 
Binse. 

Y. Benske, Benfikje. In den Zwh. 
ook Bens. 31 BEREND. 

G. Benama, Benssema, Bensyema. — Ben- 
sema, Gron. Bensink, Bensen, Ned. 

P. Bensjema-sate, Bensyema-saete, te 
Pietersbierum. — Bense; zie bij den mansn. 
Bene. Bensink , hoeve te Neede, Gelderl. 
Bensenrade, Benzenrath, hoeve bjj Heerlen 
in Limburg. 

M. Bente, Benta, Bentho , Bentha , 
Bentet. Verg. Bende, Beent. 

V. Bentsje. In Ned. spell. Bent^Je, Bent. 

G. Bentema , Bentsma. — Bentsena, 
Bentesna , Bentzena , Bentzna , Oostfr. Ben- 
ting, Bentink, Bentinck, Benten, Bents, Ned. 

P. Bentumersyl , geh. bjj Holtgaste, Oostfr. 
Benthuizen , dorp in Z.-HoU. , en Benthom, 
geh. bij dat dorp. Benteloo, buurt by Del- 
den, Overijssel. Bentink, geh. by Gorssel, 
Gelderl. 

M. Bentje, Bcntke, Bentse, Bentze, Bent- 
hie, Bentya, Bentia , Bentle , Benteh. Verkl. 
van Benne en Bent^. Zie Benne, Bente. 

G. Benizema. — Bentla, Bentela, Gron. 

P. ItBeppelân, stuk land te Berlikum. 

V. Berber, Berbertsje, in Ned. spell. 
Berbertje. Barber. Verbast. van den 
Kerkelijken naam Barbara. Zie Barber. 

M. Berde. Verg. Barde. 

P. Berdum, dorp in Oost-Friealand. 

M. Bere, Verg. Bare, Berre. 

G. Beersma , Beers. — Berema, Oostfr. 
Bering, Berink, Beeren, Ned. 

P. Berum en Berumbur, twee dorpen in 
Oostfr. Beringen, buurt bij Helden, Limburg. 
Beringen, vlek in Belgisch- Limburg. Beering- 
hausen, dorp bg Lennep in Ryn-Pruissen. 

M. Berend, Berent, Berendt, Beemt, 
In Fr. spell. Bearat , Beam , Bean. Verb. van 
Bernhard. Zie Bemhard, Barend, Beamt. 

V. Berendtje, Berendje, Berentje, 
Beemtje. In Fr. spell. Bearat^je, Bean- 
tsje. Voluit Bernharda. 

G. Berentsma, Berends. 

P. Berend-Bordzes'wyk, veenvaart 
bij Drachten. Digitized by VjOOQIC BERG. P. De Berg, of De Borg (met de Berg- 
of B o r g-s 1 e a t) voormalige saté onder Grouw- 
Berghûs, Berghuzen (ook wel in mis. 
spelling Berkhuzen), of Berghûstra-sate» 
Berghuizen, saté met geh. onder Ooster- 
Njjkerk. Great- en Ly ts-Berghûs, Groot- 
en Klein-Berghuis , twee saten onder Roga- 
Lollum. Berg, eigenljjk S i o n s b e r g , ook 
enkel Si on genoemd, voormalig klooster, 
thans saté, bg Dokkum, onder Dantuma- 
woude. De Braemberg, saté bij Mirns. 
De Bergpleats, dagel^ksche naam van 
Great-Walckema-sate te N^jland. De Goud- 
berg, saté onder T^^m, onder Kollum en 
elders. Bergkleaster, voormalig klooster 
onder Bergum. 

G. Bergstra. 

M. Berge, Berg, Zie Barge. 

G. Berga, Bergema, Bergsma. 

P. Berginkhuizen , buurt bjj Vucht in 
Noord-Brabant. 

P. Bergum, enz. Zie Birgum. 

P. Berkeap (Aid- en Ng-), of Ber- 
keep, Brocope , Oude- en Nieuwe-, ook 01de- 
en Nije-Berkoop , twee dorpen in Oost-Stel- 
lingwerf. Met Berkeap alleen, wordt in de 
volksspreektaal steeds Oude-Berkoop , het 
grootste en voornaamste der twee, bedoeld. 

M. Berke, Bercke. Verkl. van Berre. 
Zie Berre. 

G. Berkema. — Berks , Berx , Berk, Ned. 

P. Berkum, buurt bjj Zwolle. Idem, 
dorp bij Peine, Hannover. Idem, dorp by 
Bonn in Rjjn-Pruissen. 

M. BeHff Berl f Baerl. Verg. Barle, Ber- 
loff, Bareld. 

G. Beerlings, Ned. Berling, Eng. 

P. Berltsum (door de Yr. uitspraak der 
k als ts , van Berlkum , Berlikum , de geijkte 
Ned. naamsvorm — oorspronkelijk Berlink- 
hem, Berlinga-hem), in de dageljjksche 
spreektaal door gewone uitslyting der r tot 
Beltsum, en door verdere uitslgting der 
t tot Belsum geworden; in den tongval der 
Fr. stedelingen B e 1 k u m) , Berltjem in 1470 , 
dorp in Menaldumadeel. — Berlikum, dorp in 
Noord-Brabant. Berleghem , Beirleghem (Ber- 
linga-hem), dorp in Oost- Vlaanderen. Ber- 82 BERRE. 

lum of Berlum-capelle, verdronken dorp op 't 
eiland Sylt in Noordfr., waarvan thans eene 
zandplaat in zee, Berlumsand, nog de he^ 
innering en den naam bewaart. Berling in 
Sussex, Eng, Berlinghen, dorp in Artesië, 
Frankrijk. Berlingen, dorp in Belgisch-Lim- 
burg. Berlinghoven , dorp bij Siegburg in 
Rjjn-Pruissen. 

M. Berloff. 

M. Bern, Bema, Verg. Beam, Beem. 
In verkl. Bernche. 

G. Beminck. Zie Gallée, Nomina Geo- 
graphica Neerl, III, 364. 

P. Bernehem in 847 en in 1242, oude 
naam van Beemem, dorp in Westvlaanderen. M. Berngar , Bernger. 

M. Bemhard, Bemard, BemaeH, 

Beernaerty Bennart, enz. Zie de noot bg 1 

den vrouwennaam Alegonda; bl. 12. Zie I 

Barend , Berend , Baert , Beert, Beam, Ben- 1 

nert , Benno, Binnert, enz. l 

G. Bemarda. | 

P. Bernarda-state te Hilaard. Idem, ' 
te Hallum. 

V. Bernildis. 

M. Bernlefj Barnlef, Benlef, Beult ff, Bin- 
lef, Bindelef, Benlyff, Benloff. In Weserfr. 
Bindel ef en Bindel eva vr.) Verg. Bernolf. 

P. Benlefatede, geh. bij Sillenstede in 
Ostringen , Weserfr. , Oldenburg. 

M. Bernolf, Bern ui f, Ba r nol f y Bamtdff, 
Bernwolf. Verlatijnscht tot Bernulphus. Verg. 
Bemlef. 

V. Bemou, Bemuw, Bernu , Bernir, 
Zie Bennuw. 

M. Bernsck, Bernsch, Bensk , Beensck, 

P. Bernsterbûrren (ook B arn8ter- 
b Û r r e n), Bemsterburen, geh. onder Rauwerd. 

M. Berooid, Zie Bareld. 

M. Berre. Verg. Bere, Barre. Digitized by Google Bert. 33 BEÜIL. 6. Bersma. — Berring, Berrin^on, Eng. 

P. Berrum. Zie Barrum , bij den mansn. 
Barre. — Bersum, verdronken dorp in den 
Dollart, Gron. Berringsveld , geh. bij Vars- 
seveld, Geld. Berringhausen , geh. by So- 
lingen in Rgn-Pruissen. Berrington , in Dur- 
ham, Eng*. 

M. Bert, Berte. Zie Bart, Brecht. Verg. 
Beert. 

V. Bertaje. In Ned. spell. Bertje, Bep- 
tha. Zie Bartsje, Barta. 

G. Bertsma. 

M. BeHeU. Zie Barteld. 

M. Bese. Verg. Besse. 
6. Bezema. 

P. Besenbeck , dorp bg Elmshorn, in Hol- 
stein. 

M. Bes^e. Verg. Bese, Basse. 

V. Besje. — Besche, Oost-Friesland. 

ft. Bessink, Besjes, Besse, Ned. Bessing, 
Bessingham, Eng. 

P. Bessens, saté onder Wieuwerd. B e s- 
sebûrren, Bessebaren , geh. onder Beet- 
gnm. — Beswerd , geh. bjj Gamwerd, Gron. 
Bessingen, dorp bij Eachershausen , Bmns- 
wjjk. Bessiiigham in Norfolk, en Bessingby 
in Yorkshire, Eng. 

M. Bessele, Bessel, Bessle, Besle. 
Verkl. van Besse. Zie Besse. Verg. Hessel, 
Weg.sel. 

V. Besselt'ïje. In Ned. spell. Besseltje, 
Besseltjen, Besselke, Besselcken, Bes- 
ieUyen. 

G. Besïinga. — Besseling , Besselink , Bes- 
zelzen, Ned. 

P. Beslinga-state te Friens. — Bes- 
selink, hoeve h\\ Lichtenvoorde, Geld. Groot- 
Besselink, hoev^ bij Gorssel, Geld. Besse- 
linkhoek, geh. h\\ Ahaus, Westfalen. 

M. Best, Verg. Bast , bij Bastiaan. 

P. Bestsjoech, Bestjoeg, Bes- 
tioeg» saté onder Stiens, bij de Dokkumer- 
Ee. Zie den plaatsn. Tsjoech. 

G. Beffwerda. Afgeleid van den plaatsn. 
Bdgwerd. Zie bg den mansn. Besse. M. Bete , Beto, In verkl. Beetka, Beetke. 
Verg. Bate, Bette. 

V Betika. 

G. Beetma, Beetsma. — Beeten, 
Oost-Friesland. 

P. Beetsnj a-f inne, stuk land onder 
Langezwaag. 

P. Bethlehem, Kleaster-Bethle- 
hem, voormalig klooster, thans geh., onder 
Oudkerk. Zie Bartlehiem . Bethlehem, 
saté tusschen Beetsterzwaag en Olterterp. 

P. Betrum of Betrim, saté te Lutke- 
LoUum, onder Franeker. 

M. Betse, in misspell. Betze, Betzie, 
Bettye, Betthye y Betthie , Bethje , Bettje, Betz, 
Bets. Verkl. van Bette. Zie Bette. 

V. Betske, in misspell. Betsche, £e^«. 

G. Betsema, Betzema, Betsma. 

M. Bette y Betto, Betta. In patronymica- 
len vorm Betting. Verg. Bete, Batte, Botte. 

V. Betsje; in Ned. spell. Betje. Bettie, 
Betgen, In vele gevallen , misschien wel in 
de meesten, is de vrouwennaam Betsje oor* 
spronkelijk de vrouwelijke vorm van den 
mansn. Bette. In nieuweren tijd, door vreem- 
den invloed, komt Betsje veelal voor als in- 
gekorte vorm van den Bijbelschen naam 
Elisabeth. 

G. Bettinga, Bettenga, Betten. — 
Bettens, Oost-Fr. Bets, Betz, Betting, Bet- 
tink, Ned. Bettson, Eng. 

P. Betteweer, verdronken dorp in Oost-Fr. 
Bettenwarfen , geh. bij Seeriem, Oost-Fr. Bet- 
tingbüren., geh. by Beme, in Stedingerl., 
Weser-Fr., Oldenb. Bettenhnsen^ oude volle- 
dige naam van Bettensen, dorp in Hannover. 

P. Betterwird ofBetterwert, Bet- 
ter weert , Betterwird of Betterwerd , dorp (in 
administratieven zin), eigenlijk slechts eene 
buurt, in West-Dongeradeel. Als woordspe- 
ling (Better wird — Wird hetter , word be- 
ter), is het, te Grouw, ook de naam van den 
dorpskerker (plaats van opsluiting, als het 
Hounegat te Leeuwarden, en elders, de 
Biesketoer in Oud-Sneek, enz.) Zie 
Lex. 192. 

P. Beu il, ook Boyl en Buil en Beul 
Digitized byLjöOQlC BEÜKE. 34 BÏEZEMMA.KKERSSET. geschreven en genoemd, dorp in West Stel- 
lingwerf. 

M. Beuke , Beucke , Beucko , BeukeL Verkl. 
van Beuwe. Zie Beuwe, Beutse. Verg. Boeke, 
Bouke. 

V". Beuckje^ Beukjen. 

G. Beukingra, Beukema, Beuckens. 

P. Beuckenswyk, huis onder Sondel. 
Beuckenssingel, zandpad onder Ruga- 
huizen. Zie Singel. 

G. Beuning^a. — Beuningh, Beuns, Ned. 

M. Beuse. Verkl. van Beuwe. Zie Beuwe, 
Beutse, Beuke. 
G. Beuzema, Beussma^ Beussema. 

M. Beute, Beutte, Verkl. van Beuwe. Zie 
Beuwe, Beutse, enz. 
G. Beute. 

M. Bent riek, 

M. BeiUse. Verkl. van Beuwe. Zie Beuwe, 
Beute, enz. 

M. Beuwe, Bewo. Verg. Beauwe, Bouwe. 
V. Beu^^iirke. Verg. Beauke; by den 
mansn. Beauwe. 
G. Beuivenm. 

M. Bi, By, Bye. In verkl. Bike. 
V. Byke, in misspell. Bieke. 
G. Byma, Bima, Biema, Van Bie- 
ma, Bysma. 

P. Byma-state te Faan, Groningerland. 

M. Bihe, Byhe, Byha. In verkl. Bybele , 
Bihige. 
G. Byhhema. 

P. De Biddlersfeart, Bedelaarsvaart, 
onder Kimswerd en Pingjum. 

M. Biede, 

V. Bieke. Zie bij den mansn. Bi. 
G. Bievkemn. Zie den mansn. Bike. 
P. Bieckema-sate. Zie bji den mansn. 
Bike. 

P. De Bgekoer, Byekorf, saté onder 
Oostrum. 

M. Bielej BielL Verg. Bile, Bele. V. Bieltsje. In Ned. spell. Bieltje. Biele, 
Bielkcy Bielkje. Verg. Beeltsje. 

G. Biema, Van Biema. Zie bij den 

mansn. Bi. 

P. De Biemsters of Bjimsters, 
stukken land in den Westerpolder onder 
Holwerd. 

M. BieUf Biefie. In verkl. Bienke. Als 
patronymicum Bieningh, Biening, 

V. Biene, Bientje. 

G. Bienema, Van Bienema. Verg. 
bij den mansn. Bine. 

M. Biense. In misspell. Bienze. Verkl. 
van Bien. Zie Bien, Bienke, Bientse. Verg. 
Binse, Beense. 

G. Biensma. 

P. G r e a t en L y t s B i e n s m a-s a t e on- 
der Grouw. 

M. Bient, Biente. Verkl. van Bien. 
Zie Bien, Bientse, Biense. 
V. Bientje, 

M. Bientje f Bientye, Bienthie , Bientie, 

Byentye. Verkl. van Bien. Zie Bien, Bientse. 

G. Bienthiama, Byentyema (Bientsjema). 

M. Bientse. In misspell. Bientze. 
Byentse y Byentze. Verkl. van Bien. Zie 
Bien, Bientje. 

M. Bier, Biere, Zie Bire. 

G. Bierema, Bierma, Biersma. — 

Beoring, bjj de Angel-Sassen. Biering , Bie- 
ren, Ned. 

P. Bierum (Ooster-, Pieters- en Siks-), Bie- 
rumerterp, de Bieren, enz. Zie Bjirrum, 
Bjirrumerterp , de Bjirren, enz. 

G. Bieruma. Afgeleid van den plaatsn. 
Bierum. Zie Bjirrum. 

M. Biernt. Verg. Berend. 

M. Biese , Byese. 

G. Biesin£:a, Biesma. 

P. It Biezemmakkersset, Bezem- 
makerszet , oude overzetplaats aan het Schal- 
kediep, onder Suawoude. Zie Set. Digitized byLjOOQlC BIESKETOER. 35 

P. De Biesketoer, Biesketoren , oud- 
tijds een toren aan den stadswal te Sneek, 
dienende als plaats van opsluiting. Zie Bet- 
terwird. De Biesketoersteich, Bieske- 
torensteeg, te Sneek. BINDERT. M. Bieter. Verg. Bitter. 

M. BieU'we , Btewe , Biuwe , ByiOj ByicVy 
Biw. In verkl. Bitcche, Verg. Beauwe. 

V. Bieuwke,Bieuwkje, Bieuke, Bieucke, 
Biiwky Bjuck. Verlat ijnscht tot Bibiana. Verg. 
Beanwke. Zie Bjuck. 

G. Bieuwen£:a, Biewlng^a, Bywema, 
Byeussema. 

M. Bi!/. 

V. Biye, Bygje, 

P. De Biggemar(ookT8Jaerdemar 
genoemd) , Biggemeer , meertje onder Gro«w. 

M. Bihe, Byke, Verkl. van Bi. Zie Bi. 

V. Byke. Zie by den mansn. Bi. 

G. Bieckema. 

P. Bieckema-sate onder Roordahui- 
zum. 

G. Bykersma. Afgeleid van het Fr. 
woord hijker (dat ook op zich zelven als ge- 
slachtsn. voorkomt), bijenhouder. Verg. Kui- 
persma, Fabersma. 

G. Bykstra. 

P. It Bilt (in de dagelijksche spreektaal 
gewoonlijk It Bil), in 1398 Bil, in 1502 
äe Bylt, het. Bildt, grietenij in Westergoo. 
Aid- en Nij-Biltsyl of Bilsyl, twee 
buurten; Aid- en Nij-Mûntsebilt, Oud- 
en Nieuw-Monnikebildt , twee kriten; De 
Biltdyk; De Alde- en De Nije-Bilt- 
pôllen, kriten (polders) benoorden den 
Nieuwen-Bildtdijk van 1600; alles op het 
Bildt; het Nij-Mûntsebilt in Ferwerderadeel. 
De Biltstriette en De Biltpoarte, 
Bildtatraat en Bildtpoort, te Harlingen. It 
Bil, krite onder Wartena. Idem, met De 
Bildyk en De Bilsleat, bij de Rotte- 
'alle. It Easterbil, Oosterbildt, krite on- 
der Langweer. It Mûntsebil, Monnike- 
Bildt, saté onder Achlum. It Bil f e ar t- 
*je, Bildtvaartje, onder Firdgum. De Bil- kamp, stuk land onder Koudum. De B i 1 1- 
pleats, saté te Kollum. — De Bildt, 
dorp bij Utrecht. De plaatsn. Bildt, Bil 
hangt samen met de woorden bil, belt (in 
het taaieigen onzer Sassische gouwen een 
lage heuvel beteekenende) , bult, bal, bol, 
bel, en beteekent eene krite of een stuk 
land, dat zich eenigermate bol- ofbilvormig 
boven het omringende water of laagland 
verheft. 
G. BUstra. 

M. BUe, Byïe, Bylo. Verg. Biele, Bille. 
G. Bylengra, Bylsma. — Bylsema, 
Gron. Bielen, Ned. 

P. De Bile, Byle, saté te Friens. Idem, 
krite onder Wijkel, onder Westergeest, en 
elders. Idem, stuk land onder Huins, on- 
der Terband, in het Witveen onder Ooster- 
meer, en elders, idem, die Byla, stukhooi- 
land onder Heeg. De Bylkamp, stuk 
land onder Boornbergum. De Bilewyk, 
Bijlewijk, veenvaart onder Drachten'. 

G. Bylstra. 

P. B i 1 g a e r d , Byljaevd, Billegaert, (ver- 
moedelijk oorspronkelijk Bilinga-werd) ; verg. 
den mansn. Bile) , Bilgaard , geh. onder 
Leeuwarden. 

M. Bille, Bilke, BiUe. Verg. Bile. 

V. Bille, Biltje, 

G. Billing, Billings, Eng. Bilkens, Ned. 

P. Bilkum, ten ouder gegaan dorp in 
Noord-Fr. Billum, dorp in Jutland. Billings- 
gate, buurt (vischmarkt) te Londen. Bil- 
lingham, in Durham, Eng. Billinghuizen , 
buurt h\\ Gulpen, Limburg. 

G. Bima , Byma. Zie bij den mansn. Bi. 

M. Bimcke. Verg. Bemme. 

M. Bin. V. BIn. Zie Binne. 

M. Binde. Verg. Binte. 
G. Bindinga. 

M. Bindert. Andere uitspraak van Bin- 
nert. Zie Binnert. 

V. Bindertsje. In Ned. spell. Blndertje. 
Binder teken. Digitized by Google BINE. 36 BIRD. M. Bine, Bynne, Verg. Biene, Bene, Binne. 

G. Binia, Bynia, Binie, Bynje (voluit 
Bininga), Binema Bynema. — Bijns, By- 
ning, Ned. 

P. Binia-terp of Bynje-terp, Bynge- 
terpt terp te Almenum. 

P. De Binge, waterlossing in Donia- 
warstal, bewesten de Koevorde. 

M. Binght. Zie Bengt. 

M. Binglum, Binjlum, Benjlum. Verg. 
Dinglum. 

M. Binke , Bincke , Binnickc. Verkl. van 
Binne. Zie Binne, Bintse. Verg. Bynke. 

G. Binckema, Binksma, Binzma, Bin- 
kes, Binckes, — Bincks, Binken, Binckens, 
Ned. Binks, Eng. 

M. Bynke, Byncke. Verkl. van Bine. Zie 
Bine. Verg. Binke. 
G. Bynckes. 

M. Bixme , ook verkort tot BIn. In pa- 
tronymicalen vorm Binning, Andere uitspraak 
van Benne. Zie Benne. Verg. Bine. 

V. Bintsje. In Ned. spell. Bintje, Bin- 
ke. Ook verkort tot BIn (in den Zwh). In 
Noord-Fr. Binne. 

G. Binga (voluit Binninga) , Binnema , 
Binnes. 

P. Bingum, Bynnyngum (voluit Binninga- 
hem), dorp in Oost-Fr. Binningen, geh. by 
Cochem in Rfln-Pruissen. 

P. Binnerêst, Binnenrust, vroeger G a 1- 
kehiem genoemd, voormalige state, thans 
saté, onder Gargp. Verg. Bûterêst. 

M. Binnert, Binnard, Binnaerdt, Btn- 
naert , Bynnert , Bynnairdt, Andere uit- 
spraak van Bennert. Zie Bennert, Bindert, 
Bemhard. 

V. Binnertsje; in Ned. spell. Binnertje. 
Binnertyen, Binnaertcke. 

G. Binnardaj Binnertsma, B inner sma , 
Binnerts. 

P. B inner tam a-sa te te Oudwoude. 

M. Binse, Binso. In misspell. Binze, 
Binzo. Verkl. van Binne. Zie Binne, 
Bintse, Binke. V. Binske , Binseken, In misspell. Bin- 
sche. 
G. Binsma. 

M. Binte f Bynt. Verkl. van Binne. Zie 
Binne, Bintse. Verg. Binde. 

P. De Hege- en De Lege- Bynt- 
finne, stukken land onder Bergum. 

M. Byntke. Verkl. van Binte, Bynt Zie 
Binte. 

P. Byntkefonne, stuk land onder 
Molkwerum. 

M. Bintse, Bintsen. In misspell. Bint- 
ze, Bintzen. Verkl. van Binne. Zie Binne, 
Binte, Binse. 

V. Bintske, Bints, Bynts, Byntscken. 
In misspell. Bintsche. 

G. Binthzima, Bynthzitna, 

M. Bintsje; in Ned. spell. Bintje. Bin- 
thiBf Bintie, Bynthie , Byntje, 

G. Binthiama, Bynthyama^ Byntyetna, 
Binthyma, Bintjema (Bintsjema). 

G. Bionsma^ Byonsma. 

P. Bi ons ma-heer d, onder Burum. 

P. De Bird (uitgesproken Bud), in 1543 
Byrd , geh. onder Grou w , aan eenen stroom, 
die uit de Pikmeer in de Wyde-Ee vloeit 
Deze stroom zelf draagt ook dien naam 
Bird, en wordt onderscheiden in De Nea- 
re- (of De Nauwe-) en De Wide-Bird. 
De Bird, die Byrdt, geh. aan de Wegsloot, 
onder Heeg. De Bird, bij Workum. Bird- 
tsjekamp, stuk land onder Drachten. 
Opperbird; zie by de O. Goudbirde; 
zie by de G. — Bierden , by Achim , boven 
Bremen, in 1059 Birithi. Zie Beerte. 

Het Fr. woord hird, Oud-Fr. heHh, over- 
eenkomende met het Ned. woord boord, rand, 
kant, waterkant, oever, komt in Friesland 
ook in samengestelde plaatsnamen voor; als 
Tsjalle-bird, Lunia-bird, Sparria- 
bird. Verder, in Gron., Tolbert ('t olde 
Bert, de oude oever), Niebert, Lettelbert, 
enz. Ook Beerta, in Gron. En Birdaerd 
(Birda-werthy de werd of weerd , waard aan 
den oever van de Ee), enz. Zie Friesche Digitized byLjOOQlC BIRD. 37 BJIRRÜM. Plaatsnamen, in Nom. Geograph. Neer!., dl. 
I, bl. 162. 

G. Budstra. Deze naam moest eigen- 
lijk als Birdstra geschreven worden. 

M. Bird j Birda^ Birde, Byrde y Birthe, 
Burdf. 
G. Birdama. 

P. Birdaerd (uitgesproken als Bedaed), 
Birdawert, Berdawerth, dorp in Dantumadeel. 

M. Bire, Byre, Birre. Zie Bier, Bere. 

G. Birnia, Byrnye (voluit Biringa), Birma, 
Birema, Bierma, Bierema, Biersma. 
(Bieruma; zie by den plaatsn. Bjirrum.) 

P. Birnia-state (verkeerdelijk ook 
Birm a-state geschreven), onder Grouw. 
Biemm (Easter-, Pyters-, Siks-); Bierumer- 
terp; de Bieren; zie Bjirrum, Bjirrumerterp, 
de Bjirren. — Biringen, dorp h\] Saarlouis 
in Rgn-Pruissen. Birrekoven (Birrink-hoven), 
geh. bjj Bonn in Rgn-Pniissen. 

P. Birgum (uitgesproken Burgum), 
Bergum, dorp in Tietjerksteradeel ; met De 
Birgumerdaem(inde dagelyksche spreek- 
taal Birgerdaem, uitgesproken Burger- 
da em), Bergumerdam (zie Ijoedsraerdaem); 
De Birgumerheide (Birger-, Burger- 
heide) en De Birgumer-Njjsted (Bir- 
ger-, B u r g e r-N g s t e d) , Bergu mer-Nieu- 
westad, drie buurten onder Bergum. Ver- 
der nog De Birgumermar (Birger-, 
Burgermar), Bergumermeer , meer in 
Tietjerksteradeel ; Birgumerfean (Bir- 
ger-, Burgerfean), Bergumerveen , krite 
onder Hardegaqjp. Zie Lex. 374 , op 't woord 
Bjirgum. 

P. Birou (It Hûs fen). Het huis van 
Berouw, oorspronkelijk Ondersma-state, 
huis onder Hallum. It Hüske fen birou, 
huig aan den Grachtswal te Leeuwarden. 

M. Birfe, Birze, 

G. Birza^ Byrza, Misschien ook Biersma. 

G. BirHra. Zie Budstra. 

P. Birstra-sate (Birdstra, Bud- 
stra, de saté aan de Bird), onder Grouw. 
Zie Biid. P. Birstum (uitgesproken Bustum), 
geh. onder Nes in ütingeradeel ; met De 
Birstumermar (uitgesproken Bustmer- 
mar), meertje aldaar. P. B i s d o m a-s a t e , 
naarderadeel. bö Rien in Hen- P. ItBijsitterslän, stuk land onder 
Oudega in Smallingerland. 

G. Bysxna. Zie by den mansn. Bi. P. De Bisskopswyk, 
veenvaart onder Bakkaveen. 

G. B^stra, B^sstra. 

bg den plaatsn. De Bei. Bisschopswijk , Verg. Beystra , i P. B i t g u m , Betegum , Betighum , Bode- 
gum y Badegem, Beetgum, dorp in Menaldu- 
madeel; met Bitgumer-mounle (meestal 
Bitgummounle uitgesproken) , Beetgu- 
mermolen, buurt aldaar. Zie Lex. 376, op 
den naam Bjitgum. 

P. Bittens, geh. onder Schettens. 

M. Bittei\ Verg. Bieter. 

P. De plaatsnaam Betterwird (zie bladz. 
38) zoude, volgens Lex. 192, bjj de woor- 
den Batter, Bitter, Betterswird, met den 
mansn. Bitter samenhangen. 

V. Biucky Biticke, Byucke^ Byuck, Zie 
Bjucke. 

M. Bjalt. Verg. Bealt. 

V. BJefke. Verg. Befke. 

V. Bjetfije. In Ned. spell. BJettje, 
BJetJe. Verg. Betsje , bg den mansn. Bette. 

V. BJieuw^ke, BJieu-wli^e. Zie Bieuwke, 
Bjucke, Biuck. 

M. BJinse, Qlintse. Verg. Biense, 
Binse, Bintse. 

P. Bjirrum, ook geschreven Bjirum, 
Bjierum, in den regel kort uitgesproken 
als B j i r m , Bierum ; onderscheiden in S e i s- 
bjirrum, ook Seksbjirrum en Sechs- 
bjirrum genoemd, Siks-, Six-, of Sexbie- 

Digitized by VjOOQ IC BJOKKE. 38 BLEKKE. rum; Piters- of Py tersbjirrum , Pie- 
tersbierum; en Easterbjirrum, uitge- 
sproken als Jesterbjirm, Oosterbierum , 
drie dorpen in Barradeel — benevens W e s- 
terbjirrum, Westerbierum, een dorp dat 
in het Flie verdronken is. Gezamenljjk, als 
krite, De Bjirruraen, De Bjirmen ge- 
noemd; Birumadeel; zie Barradeel. Bjir- 
rumerterp of Bjirmerterp, Bierunier- 
terp, veelal enkel Bjirrum, Bierura, ge- 
noemd, geh., deel van de Hantumer-Uit- 
buren. De Bjirren, Bieren, saté onder 
Waaxens in Hennaarderadeel. — Bierum, 
dorp in Gron. Loga-Berum, ook Loga-Bierum 
genoemd, dorp in Oost-Friesland. 
G. Bieruma. 

M. Bjokke , Byocke. Verg. Bokke en 
Bieuwke. 

V. BJuckf Biuck f Byt^cke , Byuck ^ Biucke, 
Verlatijnscht tot Bibiana, Verg. Bieuwke. 

P. De Bjuzze (ook als Bjueze uitge- 
sproken) Buyse , Buize , krite , met eene saté, 
onder Tjummarum ; met De B j u z z e-O p- 
feart en De Bjuzze-Mie d wei, vaarten 
weg daar henen leidende. 

G. Blackma. Verg. Bleckma, bjj den 
mansn. Blekke. 

P. Blake (It Hus ten), herbergje on- 
der Holwerd. 

M. Blanke, Blancke , Blancko. 

Cr. Blanksma. — Blanks, Blanken, Ned. 

P. Blankenhusen , geh. bjj Wester-Accum, 
Oost-Fr. Blankenham, dorp in de Oud-Fr. 
IJsselgoo (noordelijk Overijssel); zie Nom. 
Geogr. Neerl. dl. I. bl. 83. Blankenmoor, 
dorp in Ditmarschen. 

G. Blanckstra , Blanxtera. 

P. Blau, saté onder St. Nicolaasga. 
G. Blaustra, Blauwstra. 

P. It Blauwe Doarp, Blauwe Dorj), 
buurt te Heerenveen. De Blauwe Dobbe, 
uieerke op de heide onder Bakkaveen. 1 1 
Blau Ferlaet, Blauw Verlaat , voorma- 
lige sluis, thans geh. onder Augustinusga. 
It Blauhûs, Blauwhuis (ook wel Sens- m a r genoemd) , groote buurt , met kerk , 
onder Greonterp en Westhem. It Blau- 
hûs, geh. onder Offingawier. It Blau- 
hus, eigenlijk G 1 i n s genoemd , state on- 
der Dronrijp. It Blauhûs, saté te Ter- 
naard. Idem , onder Surhuisterveen. Idem , 
voormalige saté onder St. Jacobi-Parochie. 
Idem, herberg te Leeuwarden. Blauhôf, 
Bluuwhof, saté onder Spanga. It Blau- 
leech, krite onder Wirdum. De Blauwe 
Po art e, Blauwe Poort, voormalige stads- 
poort te Bolsward. It Blau Set, over- 
zetplaats onder Boornbergum. De Blauwe 
S 1 i n k , Blauwe Slenk, vaargeul in het Flie, 
tusschen Harlingen en Ter-Schelling. De 
Blauwe Wyk, veenvaart onder Surhuister- 
veen. — Blaukerken , Blaukarken of Blau- 
kirchen , dorp in Oost-Friesland. 

G. Blauma. 

G. Blaustra, Blauwstra. Zie bij den 

plaat^n. Blau. 

G. Bleeksma. Zie biJ den mansn. Bleke. 

M. Blaes, Verkorting van den Kerkelij- 
ken naam Blasius. Verg. Blees. 

M. Blees. Verg. Blesse. 
G. Blesingha, Oost-Fr. Blees, Bleesing, 
Blesen, Ned. 

M. Bleike, Bleicke, Bleycke. In Noord- 
Fr., als Bleike, Bleik, nog heden in volle 
gebruik. Verg. Bleke. 

V. Bleike. Verg. BUjke , bij den mansn. 
Blyde. 

G. Bleieken, Bleiken, Noord-Fricisland. 

G. Bleinsma. 

P. Bleinsma-sate onder Holwerd. 

M. Bleke. In Noord-Fr. als Bleke, Bleek, 
nog heden in volle gebruik. Verg. Blekke, 
Bleike. 

G. Bleeksma. — Bleeckx, Vlaanderen. 

M. Blekke, Blecke. Verg. Bleke. 

(t. Bteckinga , Blerkenia , Blekma , Blecma. 
~ Blekkink, Bleckink, Blekking, Ned. 

P. B 1 e k m a-s a t e onder Janum. — Blek- 
sen of Blexen , Blekkese , PUccateshem , dorp Digitized byLjOOQlC BLKSSE. 39 BLOEMER. in Weser-Fr., Oldenb. Bleckhusen of Blick- 
husen, geh. bjj Dorum in 't Land Wursten, 
eene Oud-Fr. aan den rechteroever van den 
Wesermond , Hannover. 

M, Blesse. Verg. Blees. 

6. Blessin^ra, Blesma. — Blessing- 
ton. Eng. 

P. B 1 e s 8 a m , Bhssingum , Blessum , 
dorp in Menaldumadeel. 

P. De Blesse, ook De Roune Bles- 
se, Blesse, Blessebuurt, of de Ronde Blesse, 
geh. onder Peperga. Blesdyke, Blesdjjke, 
dorp in West-Stellingwerf. 

G. Blesstra. 

P. Blija, Blia, Bhja, Blytha , Blitha, 
Blitaj in de dagelijksche spreektaal Bljje 
of B 1 ij genoemd , dorp in Ferwerderadeel. 
Verg. Blijke. 

G. BUJstra. 

M. Blyde, Bliâ^. In verkl. Blydeke. 

V. Blyde f Blide ; in misspell. Bliede, 
Blieda. Blidehe, in samengetrokken vorm 
Blike, Biyke. Verg. Bleike. 

G. Blymaj BlyemOy BUema. 

P. B 1 y e m a- , B 1 y m a- of B 1 i m a-s a t e 
(in misspell. Bliema-zathe) , ook 1 1 B 1 Jj- 
hâs, en B Ijj hú s tra-sa te genoemd, te 
Siteburen onder Grouw. Afgeleid van den 
naam dezer saté, heet een vooruitspringende 
hoek van het land, in de Wijde-Ee onder 
Gronw, De Bljj er-hem e, in de dagelijk- 
sche spreektaal De Blierherne. Blijma- 
3 a t e onder Peasens. — Bljjham , dorp in 
Groningerland. 

V. BUJke. Zie by den mansn. Blyde. 

P. DeBljjke, geh. onder Hollum op 't 
Ameland. De B 1 jj k e n , saté onder Grouw. 

P. De Blik, Bleek, herberg te Leeu- 
warden. De Easterblik, Oosterbleek , 
herberg te Franeker. De Bliksrige, 
Bleeksrijge, buurt te Makkum. De Blik- 
plaet, plaat in de Lauwerzee. De Blik- 
ken, lage landen onder St. A.nna-Parochie ; 
met De Blik fe art, Blikvaart, aldaar. 

G. Blikstra. P. De Blynde- of BI in e-m e ar, Blinde- 
meer, waterlossing onder Jelsum. De Blyn- 
de- ot Bline-wyk, Blinde- wjjk, veenvaart 
onder Drachten. De Nfle Blynde- of 
B 1 i n e-w y k , Nieuwe Blinde- wijk, veenvaart 
onder Heerenveen. 

P. De Greate-enDe Lyts e-B link, 
Groote- en Kleine-Blink, in 1623 BHncke, 
twee saten onder Rauwerd. Blinckstra- 
sate onder Akkrum. 

G. BUnckstra , BUnxtera , Blynxtera. 

G. Blinksma, BHncksma, Blinxma. 
P. Blinksma-sate onder Holwerd. 

P. De Blinsen, ook Lyts e Wa ge- 
noemd, krite onder Eestrum. 

P. De Blynse, saté onder Winaldum; 
met De BI yns er-til Ie (ook wel Blyn- 
s t e r-t i 1 1 e), voluit De Bloederige Blyn- 
ser-tille, brug aldaar. 

G. Blynsma. _ 

G. BUJstra. Zie bjj den plaatsn. Blya. 

P. De Bloederige Blynser-tille; 
zie by den plaatsn. Blynse. De Bloed e- 
rige-feart. Bloedige vaart, oude vaart 
tusschen Sneek en Bolsward. Volgens som- 
migen zoude deze vaart eigenlijk De B 1 o e- 
dige-feart heeten (en niet bloederig = 
Nederlandsch bloedig), omdat zjj, wegens 
hare vele bochten en kronkelingen zulk een 
zwaar en zeer vermoeiend (Friesch bloedig) 
werk veroorzaakt aan de schippers die haar 
bevaren. De Bloedig e-kamp, stuk land 
te "Kimswerd. De Bloedsleat, Bloedsloot, 
by Tjerkwerd. De Bloedwyk, veenvaart 
onder Hemrik. 

M. Bloem, Blotn. 

V. Bloempje. (Deze naam is my enkel 
onder Joden voorgekomen, en kan dus voor 
een echte Friesche naam niet gelden). 

G. Bloema, Blomma, Bloemsma, 
Blomsma, Bloemen, Blom. — Bloems, 
Oost-Fr. Bloemink, Twente. Blumink, West- 
falen. Blooming, Eng. 

P. Bloemink, huis by Voorst in Geld. 

M. Bloemer f Blomei', Bloemert, Blom^ 
mertf Blommairt. Digitized by Google BLOKE. 40 BOAITSE. G. Bloemers. — Van Bloemersraa, Gron. 
Blommert, Blommerde, Blomhert, Bloemer, 
Bloemert , Bloemarts , Blommaert , Ned. 
Blumhardt, Duitschl. 

M. Bloke, Block. 

G. Bloksma, Blok. — Blok, Block, 
Bloks, Ned. 

P. Blokum , geh. bij Woltersum , Gron. 

P. It Blokhûs, Blokhuis, voormalige 
veste of kasteel te Leeuwarden (thans een 
deel van de gevangenis aldaar uitmakende); 
te Harlingen (thans de Westerkerk) ; te Sta- 
veren, enz. De Blokhussteich, Blok- 
huissteeg, enit Blokhúspleinte Leeu- 
warden. De B l o k h Ú s g r ? f t , Blokhuis- 
gracht te Staveren. It Blokhûs, ook 
Blokhústra-sate, Blockhuystera-saete , 
onder Ter-Kaple. 

P. De Blokken, saté onder Pingjum. 
De Bloksleat, Bloksloot , vaarwater on- 
der Broek in Doniawarstal. De Bloksleat 
en De Nije-Bloksleat, waterlossingen 
onder Workum en Koudum. 

G. Blokstra. 

M. Blom, Bloem. 

G. Blomma, Blomsma; Blom. Zie 

bü den niansn. Bloem. 

P. Blomkamp, Bloemkamp , voormalig 
klooster, onder Hartwerd. Zie Alde-Kleaster. 

P. Blomketerp, saté onder Franeker. 

G. Blomstra. 

M. Boa. In Noord-Fr. als Boh, Bu, Buh 
nog in volle gebruik. Verg. Boi , Bouwe , 
Boke. 

G. Boma, Van Booma. Verg. den 
mansn. Bome. 

M. Boaije. In Ned. spell. Boye, Boovje, 
Booye, Boi, Boje, Boyo, Bojo. Verg. 
Boeije, Buye. — Booje, Gron. Boy, Noord- 
Fr. Zie Buije. 

V. Boaitsje, Boaike. In Ned. spell. Booi- 
tje, Booike, Boyeken. — Ook in Gron. 
Booike. 

G. Boyenga, Booyeng^a, Booien^ra, 
Boyngha, Booi. — Bojenga, Bojunga, Bo- ' yunga, Boyen, Boyung, Boyungs, Boyona, 
Boyena, Oost-Fr. Boy es, Noord-Fr. Boying, 
Ned. 

P. B o a ij e n k a m p (volgens uitspraak en 
schrijfwijze van sommigen) , andere naams- 
vorm van de saté Baeijenkamp, onder 
Abbinga- of Engwier in Wonseradeel. Zie 
bij den mansn. Baeye. — Boyenswerf . geh. 
op de hallig Hooge, in Noord-Fr. Boyum, 
hoeve bij Wippendorf, in Angelen, Sleeswijk. 

P. Boayem (De Goud en e), Gouden 
Bodem, saté onder Heeg. 

M. Boaijen. In Ned. spell. Boyen, Boo- 
yen , Boyn. In verkl. Boyncke , Boy nek , 
Boinck y Boink. Verg. Boaye. Zie Bujjen. 

V. Boyncke. In den Zwh. Boin^ Boyn. 

M. Boaijing. In Ned. spelL Boying, 
Booying, Boyung, Bojung. Patronymicale 
vorm van Boaije. Zie Boajje. — Boyung, 
Weser-Fr. 

G. Boyingsna, Oost-Fr. Boyungs, Weser- 
Fr. Booying, Ned. 

P. Boinghausen , dorp bjj Amsberg, West- 
falen. 

M. Boaike. In Ned. spell. Boyke, 
Boike , Boyko, Booike. Verkl. van Boaije. 
Zie Boaije, Boaitsje. 

G. Boykema, Boyckema, (ook oude vorm 
van Bootsma) , Boyekama , Boycknia. — Boy- 
kinga, Boykana, Boiken, Oost-Fr. Boiksen, 
Weser-Fr. 

P. Boikenbusch, hoeve bij Altena in West- 
falen. 

M. Boaite. In Ned. spell. Boite,Booi- 
te , Boyta , Boltta. Verkl. van Boaije. Zie 
Boaije, Boaitsje. 

V. Boit. 

G. Boytema, Boitma^ Boites. 

P. Boitwarden, dorp in Stadland, We- 
ser-Fr. , Oldenb. Boitshoeke ; zie bij den 
mansn. Bode. 

M. Boait*5Je. In Ned. spell. Boitje. Verkl. 
van Boaije. Zie Boaije, Boaitse, Boaike. 
G. Boityema. (Boaitsjema). 

M. Boaitse, Boaitsen. In Ned. spell. 
Boitse, Boitsen; Booitse, Booitsen; Digitized byLjOOQlC BOAL. 41 BOARST. in misspell. Boitze, Boitzen, Booitze, 
Booitzen. Verkl. van Boaije. Zie Boaije, 
Boaitsje, Boaike. 

V. Boaitske , Boaitsken , Boaitskje. In 
Ned. spell. Boitske, Boitsken, Booit- 
ske, Booitsken, Booitskje. In misspell. 
Booitsche, enz. 

G. Boitsma, Boytsmay Boytzema, Botft- 
sema , Boitzima , Boytzama. Deze oude spel- 
wijzen komen ook voor als oude vormen van 
den hedendaagschen geslachtsn. Bootsraa. 
Zie bg den mansn. Bote. 

P. B o a i t s u m ; zie Boatsum. — Boitzum, 
dorp in Calenberg, Hannover. Boitzenbostel, 
hoeve bg Zeven, Hannover. Boitzenhagen , 
dorp bü Wittingen, Hannover. 

P. De Boal, raeei-tje by Goingahuizen, 
onder Boombergum ; ook De GreateBoal 
genoemd. (Op de kaart van Schotanns, 1718, 
staat : ,De Baal"; op die in den grooten Ge- 
meente-Atlas van Friesland, 1848, staat: 
•De Groote-Bol"; Lex. 144 heeft: „Di Bael, 
ho(fte Di Boal". 

P. B o a 1 s e r t (in de dagelijksche spreek- 
taal nog meer versleten als Boal set, 
Bc al 8 't), in vollediger vorm Boalswert, 
Bofï^wertf Boedelswarty Bodelswert, Bodles- 
woert , BodlUwertj Bodlisiver , Bolsward, stad 
in Westergoo. Verg. de mansn. Boede, 
Boele. De Boalserter- of Boals'ter- 
brêgge, Bolewarderbrug over de vaart van 
Leeuwarden naar Harlingen, onder Dronrijp, 
waarde Boalserter- of Boals'ter-feart 
begint Zie Piipheme. 

P. De Boarn (uitgesproken als B o a n , 
Boon), rivier in Opsterland en Utingeradeel. 
(Het ¥t. woord boarn j Oud-Fr. bontUj ver- 
dietflcht tot boom of bom , heeft ook de bij- 
zondere beteekenis van bron of wel , plaats 
waar water uit den bodem opwelt; wel in 
meer of stroom, onder water. Dit ter ver- 
daidelgking van sommigen der volgende 
plaatsnamen.) Alde-Boarn, meestal Al- 
deboarn geschreven, in de- dagelyksche 
spreektaal enkel Boarn, (uitgesproken 
Boan, Boon), genoemd, 01de- of Oude- 
boom, dorp in Utingeradeel, aan de rivier 
He Boarn. E a s" t e r-B o a r n , uitgesproken 
Jesterboan, Oosterboom. geh. onder 01- deboom. De Boarnsé, ofit Boarn- 
djiep, ook gezegd Boerdjiep, Boomzee, 
Boomdiep of Middelzee, Burdine^ Bordne, 
Bordenttf Bornedu , Bordine , Burdo, voor- 
malige zeearm , waar de Boom in uitvloeide , 
tusschen Oostergoo en Westergoo. De Boar- 
nen, uitgesproken Boanen, in geschrifte 
verkeerdeljjk de Boonen, krite in het Wes- 
ten van Lemsterland, onder Eesterga. B o ar n- 
b i r g u m , door velen uitgesproken B o m- 
burgum, in betere schrijfwijze Boarn- 
Birgum, Boom-Bergum, alzoo genoemd 
ter onderscheiding van Bergum in Tietjerk- 
steradeel (zie Birgum) , dorj) in Smallinger- 
land; met De Boarn-birgumer-Hea- 
lânnen (in uitspraak Bomburger-H.), 
Boombergumer Hooilanden, uitgestrekte kri- 
te; De Boarnbirgumer-Heawei, — 
Hooiweg , daar heen leidende ; D e B o a r n- 
birgumer-Petten, veenputten en vergra- 
ven veenlanden, bjj dat dorp, enz. De 
B o a r n-B rekken, Boom- of Bom-Brekken 
(Brekken ^ Broekland, moeras, waar -Boar- 
nen, bronnen, zgn), noord-westelijke bocht 
der Oudegaster-Brekken , in Wymbritsera- 
deel. Boarndaem, Boradam, scheidings- 
plaats tusschen de Koevorde en het Idsken- 
huistermeer in Doniawarstal. It Boarn- 
lan, krite onder Sn ikzwaag. De Boarn- 
mear, saté aan de Dokkumer-Ee, onder 
Wans werd. It Boarnrif, Bornrif, zand- 
bank in de Noordzee, aan den ingang van 
het Amelander zeegat, tusschen Terschelling 
en het Ameland. Boarnsyl (in de dage- 
lijksche spreektaal Bosyl genoemd), Bora- 
zijl, voormalige sluis, thans geh. onder 
Jelsum. Boarnsweach, Boenstcaech , Bon- 
stcaegk, Boomzwaag, dorp in Doniawarstal. 
Boarnwird ofBoarnwert, Bruneweert, 
in 1314 Burntrerth j Bomireert , Bornwirdof 
Bornwerd , dorp in West-Dongeradeel ; met 
het geh. Boarnwirderhuzen, in de 
dagelijksche spreektaal Boarnwirdhu- 
z e n , Bomwirderhuizen; en het drooggelegde 
meertje De Boarn wirdermar. 

G. Boomstra. Door uitslyting der r 
ook Boonstra. 

P. DeBoarst, Borst, krite onder Oos- 
termeer ; met De Boarstleane, Borstlaan, 
weg daar heen leidende. Digitized by Google BOARTLâN. 42 BOERDE. P. ItBoartlân, Bortland (Speelland), 
uitgesproken Boatlân, en diensvolgens wel 
verkeerdelijk geschreven Bootland, saté on- 
der Pingjum. 

F. It Boaswiif, het Booze-wyf, diepe 
stroom in het Friesche Gat, tussehen Oost- 
mahom en Schiermonnikoog. 

P. B o a t s u m ; zie bij den mansn. Bootse. 

M. Bobbe, Bobba. Verg. Bobe, Babbe, Bubbe. 

G. Bobbinghüj Bobbinga. 

P. Bobbinga-hûa te Kornjum. Bob- 
bing a-sa te onder Wartena. 

M. Bobe^ Bobo, Verg. Bobbe, Babe. 
G. Bóbinfjha, 

M. Bode. In verkl. Bodie y Bood se ^ 
Boodze. Verg. Bodt, Bote, Boede. 

V. Bodel» in Noord- Friesland. 

G. Booden. 

P. Bodeghera (Bodinga-hem), dorp in Zuid- 
Brabant. Boitshoeke of Boitshoueke, in 1239 
Boikenshoc, in 1250 Bokiekenshoc ^ dorp in 
West- Vlaanderen. 

M. Bodse, BodzO; Bodje, Bodje. Verkl. 
van Bodt. Zie Bodt. Verg. Boodse, Bord ze. 
G. Bodzing^a. — Bodkin, Eng. 

M. Boede. Verg. Bode, Boele. 

P. De Boegen, saté onder Oude-Mirdum. 

M. Boei, Boe\ie, Boeye, Boeyo, 

Boeje , Boey. Verg. Boaije. 
G. Boeyenga, Boeysma, Boeisma. 

— Boeyens, Boeying, Boeyenk, Ned. 

M. Boey en , Boeyn, In verkl. Boeynthie. 
Verg. Boaijen. 
G. Boey nf hierna. 

M. Boeyer. 

M. Boeymer. Verg. Boymer. 

M. Boeythie. Verkl. van Boeije. Zie Boeije. 
G. Boeytthienin j Boeythima , Boeythiama, 
Boeytiema , Bocytziema (Boeitsjema). 

M. Boeke , Boecke , Boerk-a , Boeckke , 
Btccka y Boek. Verg. Boke , Bouke. 

G. Boekema, Boeckama^ Boeckenia , Boekma. — Bucing, bij de Angel-Sassen. 
Boeckx , Boeke, Boeken, Boekjes, Ned. 

P. Boekma-sate onder Tietjerk. — 
Boeksetel ; zie bjj den mansn. Bouke. 

P. Boek holt (E as ter- en West er-), 
Ooster- en Wester-Boekholt , in de dagelijk- 
sche spreektaal Boekelte of Boekelt 
genoemd, twee geh. onder Beuil. Boek- 
horst, geh. onder Oosterwolde. 

M. Boelard , Boelaert , Boelairdt. Verla- 
tijnscht tot Boelardus. 

M. Boele, Boelo, Boel, Boelle. Verg. 
Bole. 

V. Boeltsje. In Ned. spell. Boeltje. 
Boeltjen , Boelcken , Boeleke. 

G. Boelema, Boelama, Bwlema, Boel- 
ma, Boeisma, Boulsma, Boelena, Boelen, 
Boelens, Van Boelens, Boeles, Boe- 
llngs. — Boele, Boels, Boelis, Ned. 

P. Boelema-st at e onder Hallum. B ce- 
len s-st at e te Olterterj). Boelens-state 
(ook G r e a t-S k e p p e r , G root-Schepper ge- 
noemd), te Buitenpost. De Boelensleane, 
weg op de Surhuisterveensterheide. — Boe- 
lema-heerd te Loppersum, Gron. 

G. Boelstra. 

M. Boeltsje. In Ned. spell. Boeltje. 
Boeit yen, Boelke , Boeleke. Verkl. van Boele. 
Zie Boele. 

(i. Boeltjes. - Boelkes, Gron. Boel- 
ken , Drente. 

M. Boene, Boen. In verkl. Boenck. 
G. Boenga (Boeninga). 

(t. Boent el sse ma. 

M. Boer j Boert. Verg. Bore, Buur. 

G. Boeringa, Boerema, Boerma, 
Bourma, Boersma, Bourssetna, Boertsma. 
— Boersema , Boertsema , Gron. Boeren , 
Boere, Boers, Boering, Ned. 

P. Boerink, hoeve b\j Borkeloo, Gelderl. 

P. Boer, Biwr y Buere , Bityr, Bour, 
dorp in Franekeradeel. — Ten Boer, dorp 
in (iron. Verg. den plaat^n. Bûrren. 

(t. Boerstra. 

P. De Boerde, oudtgds, en in beter 
Digitized byLjOOQlC BOETE. 43 BOLDEWYN. Friesch De Birde, stuk land onder Huins, 
aan eene oude waterlossing. Zie den plaat^n. 
Bird. 

G. Boesmo. 

M. Boete, Boetia , Boette. Verlatijnscht 

tot BoèUus , Boèthius. Verg. Bote, Boede. 

G. Boetema, Boetes. — Butia, Oostfr. 

M. Boet se , Boet zen , Boet je , Boet h t/a, 

(t. Boetsinga, Boetsma, Boetsema, Boett- 

zema , Boettyama , Boetyema (Boe tsj erna) , 

Boeytsmaj Boetjes, Boetje. 

P. Boeisum, state te Oldehove, Gron. 

M. Boge, 

G. Bo£:ema. — Bogena, Oost-Fr. 

G. Bogarda, Bogerda. 

P. Bogarda-sate te Boer. 

G. Bogtstra. 

M. Boyde, Verg. Boede. 

M. Bo\|e, Boye, Boi, Boyen, Boje, 
Boying, Boike, Boyke, Boyko, Boite, 
Boitje, Boitse, Beitsen, Boitze, 
Boitzen. V. Boitske, Boitsken. G. Bo- 
yen^ra, Boykema, Boites, Boitsma. 
Zie bjj de mansn. Boaije , Boaijen , Boaijing, 
Boaike, Boaite, Boaitsje, Boaitse, Boaitsen. 

P. Boyl. Zie Beuil. 

M. Boile, Verkl. van Boye. Zie Boajje. 
Komt ook voor als bijvorm van Boele. 

M. Boymer. Verg. Boeymer. 

M. Boyn, Zie Boajjen. 

V. Boyn, Boin. In den Zwh. 

G. Boins, Oost-Friesland. 

P. De Bok, saté onder Britsum. De 
Bun te-Bok, Bontebok, herberg en geh. 
onder Nyehorne in Schoterland ; met 1 1 
Bfinteboks-ferlaet, sluis aldaar, en 
De Bûnteboks-reed ofleane, weg daar 
langs leidende. 

G. Bokstra. 

M. Boke , Booch\ Booke, BooJcke, Booko. 
Vermoedelyk verkl. van Boa. Verg. Boa, 
Bokke, Beuke, Bouke. G. Boochma. — Boeing, by de Angel- 
Sassen. 

P. Bokum, geh. bg Kloosterburen, (iron. 
Bokendorf , dorp bij Neumünster in Holstein. 

M. BoM y BcukeL Verkl. van Boke. Zie 
Boke, Beuke. 

M. Bokke, Bocke, Boeco y Bocko, 
BokkOy Bocka , Bokka, Bock. Verg. Boke. 

V. Bokje. 

O. Bokkinga, Bokkenga, Bockinga , 
Bockema, Bokkema, Bockma, Bok- 
ma, Van Bokma, Bockamaj Boccama, 
Burcama y Boksma, Boxma (deze twee 
laatsten waarschijnlijk rechtstreeks van den 
plaatsn. Boksum, Boxura afgeleid), Bok- 
kes. — Boeking, Bokkens, Buckinx, Buc- 
kinck, Ned. Bucking, Buckingham , Eng. 

P. Bokkum, geh. onder Nes in Utin- 
geradeel ; met De Bokkumermar, Bok- 
kumermeer. Bokkesleat, Bokkesloot , wa- 
terlossing onder Piaam. Bokkewiel, meert- 
je onder Langweer. Boksum, (meestal als 
Boxum geschreven), dorp in Menalduma- 
deel ; met De Boksumerdaem, Boxumer- 
dam, brug over de Sneek ervaart , en huis 
daarbij; en It Boksumersoal, Boxumer- 
zool , waterlossing. Bockema, Bockma- 
of Bokma-sate, te Groote Wierum in 
Hennaarderadeel . Bockama-sate te Pie- 
tersbierum. Bockema-sate te Rijperkerk. 
Bock ma-sa te te Peasens. Bokkeleane, 
weg te Oosterzee. — Nibbikswoud , voluit 
Nieuw-Bokswoude, en Oud-Bokswoude (an- 
ders genoemd Hauwert), dori)en in West- 
Fr. (noordelijk Noord-Holl.). Bockum , dorp 
bjj Krefeld in Rijn-Pruissen. Bockum, dorp 
bij Lüdinghausen in Westfalen. Bockenhuden, 
dorp in Holstein. Boeking, in Essex, Eng. 
Buckingham, in Berkshire, Eng. 

G. Bokstra. Zie bij den plaatsn. Bok. 

P. De (4roote Bol. Zie Boal. 
G. Bolstra. 

M. Boldewyn j Boldivyn, Boiaryny Boutcin, 
BoHtven y Biiwen. Ver^'. Bouwe, Alewyn, en 
de noot bjj Alegonda, op bladz. 12. 

V. Bouhta, BoU'Wina, Boudeinna, Bol- 
dewyne. Digitized by VjOOQIC BOLE. 44 BONGIERD. M. Bole, Bolo. Verg. Bolle, Boele. 

G. Bolingha^ Bolema, Boïama, Bolesina. 
Bolena, Bolen, Bohlen, Boolsna, Bohlsen, 
Oost-Fr. Bohlen, verlatijnscht tot Bohlenius, 
Weser-Fr. BolLng, Bolingbroke, Kng. Bo- 
link, Twente. 

P. Bohlswarfe, geh. bij Jever, Weser-Fr., 
Oldenl). Bolingland , verdronken land bjj 't 
eiland Noordstrand, Noord-Fr. Bohlsehle, 
dorp bij Neustadt, Hannover. Bolingbroke, 
in Lincolnshire , Eng. 

M. Bdeke f Boleko^ Boleka^ BoJicke, Bool- 
eken. Verkl. van Bole. Zie Bole. Verg. Bolke. 

M. Bolke, Bolko, Bohke. Verkl. van 
Bolle. Zie Bolle, Bolti^je. Verg. Boleke. 

G. Bolkema. — Bolken, Bolkens, Bol- 
lekens, Ned. 

P. B o 1 k e 8 y 1 , voormalige sluis onder 
Wier. — Bolkeweer, saté onder Eilsum , 
Oost-Friesland. 

P. It Bollân, Bolland, krite, met 
saté, onder Lions en Jorwerd. 

M. Bolle, Verg. Bole, Balie, Belle, Bulle. 

G. Bollin£:a, BoUema, Bolma, Bol- 
sma, Bolles. — Bollena, Oost-Fr. Bolling, 
Bollink, Bolles, Bollen, Bollens, Bols, ver- 
latijnscht tot Bolsius, Ned. Bollington, Eng. 

P. Bollingwier, BolUnga irere , geh. 
onder Ooster-Nijkerk. De Bollume r-R e i d. 
landpunt in de Bergumermeer , onder Oos- 
termeer. — Bolshuizen , geh. bij Feerwerd , 
Gron. Bollinghusen , dorp bij Leer, Oost-Fr. 
Bollingen (uitgesproken Boljene) , dorj) in 
Sagelterland , Oldenb. Bollingstedt , dorp in 
Sleeswijk. Bollenhagen, buurt in de gemeente 
Jade , Weser-Fr., Oldenb. Bollendorp, gehucht 
bij Heiloo, Noord-Holland. Bollezele, BolUngn- 
sela, dorp in Fransch-Vlaanderen. 

P. DeBolleholle, saté onder Ferwerd. 

G. Bolstra. Zie bij den plaatsn. Bol. 

P. Bolsward. Zie Boalsert. 

M. Bolte, BoltO, Bolty Boldt, Bolten. 
Zie Balt, Bout. 

G. Bolta (zie Bouta), Bdtinga, Bolte- ma, BoUsma, Bolten. — Bolts, Bolte, Bol- 
tens, Ned. 

P. Bolt a-stat e onder Almenura. Idem, 
onder Holwerd , te Oostrum , onder Arum en 
onder Anjum. — Bolteklap, ook Belteklap 
genoemd, geh. bjj Ten Boer, Gron. Bolten- 
hagen , dorp bij Greifswald in Pommeren. 
Boltenhoff, hoeve bij Lippstadt, Westfalen. 

P. De Bolten, krite onder Tjerkgaast 
Op de Bolten, krite onder Olde-Ouwer. 
De Boltensleat, waterlossing onder 
Warns. 

M. Bolt et, Bottod. 

M. Boltsje. In Ned. spell. Bollje. Verkl. 
van Bolle. Zie Bolle, Bolke. 
G. Bolides, Boltje. 

M. Bm}ie. Verg. Bomme, Bame. 

G. Boma, Van Booma, Boomsma. 

— Booms, Boomkens, Ned. 

P. Bohmstedt, dorp in Noord-Friesland. 

M. Bomme. Verg. Bom e, Bamme, Bemme. 
G. Bomminja. 

P. Borabüll , ook Bombell genoemd , geh. 
by Klanxbüll in Noord-Friesland. 

P. De Bommerieden, drooggelegd 
meerke onder Akkerwoude. 

(t. Bondstra. Verg. Bandstra. 

M. Bondt. 

G. Bonda. _ 

M. Bone, Bona , Boon. In verkJ. Boon- 
ft/e , Booncke , Boontje. In patronymicalen 
vorm Boninck. Verg. Bane, Bonne. 

G. Boni a f Bonya^ Bonye (Boninga), Bo- 
namUf Boonsma. — Boninga, Gron. Bo- 
nunga, Bonona, Oost-Fr. Boonen, Boone, 
Boontjes , Ned. Boning , Eng. Bohn , Böning, 
Duit^chl. 

G. Bong^a. Zie bjj den mansn. Bonne. 

M. Bonge, Bonje. Verg. Bange, Bunge, 
G. Bongia, Bonginga, Bungingüy Bongmtia. 
P. Bongsyl , geh. by Ockholm , Noord-Fr. 

P. Bongierd, Bongyrd, Bongird 
of Bongier, geh. onder Boznm. Digitized by LjOOQIC BONGMAR. 45 BOON. P. De Bongmar» Bongmeer, meerke 
in het Heidenschap onder Workum. 

P. St. Bonifacius-fontein, oude wel 
of bron , in een weideland , even buiten de 
Woudpoort te Dokkum. Verg. St. Wille- 
brordus-fontein. De voormalige St.-Boni- 
facius-kapel, in het veen onder Wyn- 
jeterp. 

M. Bonje. Zie Bonge. Verg. Bunje. 

M. BoHcke. Verkl. van Bonne. ZieBonne, 
Bontsje. In Noord-Fr. als Bonke nog in 
gebruik. 

G. Bonken. — Bonkink, Ned. 

P. Bonkenhave, havesate te Vollenhove. 

P. De Bonke, voluit DeBonkesleat, 
vaarwater onder Lekkum ; met De Bonke- 
brêgge, Bonkebrug , te Snakkerburen, on- 
der Lekkum. 

M. Bonne, Bonno, Banna j Ban. In 
patronymicalen vorm Banninck. Verg. Bone, 
Banne, Benne. 

V. Bontsje. In Ned. spell. Bontje, Bonke, 
Bonckej Bonneken. 

G. Bonninga, Bannynghay Bonneng^a, 
samengetrokken tot Bonga, Van Bonga, 
BoHjha. Verder Bonnema, Bonnen, Bon- 
nes, Bons. — Bonnen, Oost.-Fr. Bonnink, 
Ned. Bonning, Eng. 

P. Bons (Bonninga), geh. onder IJsbrech- 
tum. Bonn ia-hu 8 of Bonjehûs (voluit 
Bonninga-hûs), saté onder Idsegahuizen. 
Bonnia- ofBonjeterp, saté onder Tjerk- 
werd. Bonning a-state onder Abbega. 
Idem (ook Buwma- en Buma-state ge- 
noemd) , onder Driesum. Bonnema -saté 
te Pingjum. Idem, te Hardegaqjp. Idem, 
onder Kimswerd. Bon ga- of Bonninga- 
atate onder Kimswerd. Bonga-sate te 
Hol werd. B o n g a-t e r p onder Witmarsum . 
Bonga-sate, ook Bonga-hûs en Bon- 
gahtistra-sate genoemd, ouder Hidaard. 
De Bonn e-B rek ken, meerke onder Wij- 
kei. — Bonnhusen , geh. by Fedderwarden , 
Weser-Fr., Oldenb. 

M. Bonner , Boner, Bonnert, Bonert, 
H. Bonse, Bonsen; in misspell. Bon- zen. Verkl. van Bonne. Zie Bonne, Bonte, 
Bontsje. 

G. Bonsma, Bonzen. — Bonsema, 
Groningerland en Oost-Friesland. 

P. Bonsum, ook Bansum genoemd en 
geschreven , geh. b\j Bierum, Gron. Bonsum, 
verdronken dorp in den DoUart. 

G. Bonstra. Verg. Bornstra. 

M. Bonte, Bont, Banten. Verkl. van 
Bonne. Zie Bonne, Bonse. 

V. Bontsje. In Ned. spell. Bontje. Zie 
ook bij den mansn. Bonne. 

G. BontUf Bontha, Bontema, Bont- 
sma , Bontes. - Bonten , Bonting , Bon- 
tinck, Bontkes, Ned. 

P. Bontebûrren, Bonteburen, geh. on- 
der St. Johannesga. 

P. Bontemantel (ook wel, bjj misver- 
stand, Bontemans genoemd), saté onder 
Sint-Anna-Parochie. N i e u w-B ontemans 
(ook wel , bij misverstand , N i e u w-B o n - 
t e m a genoemd) , saté onder Sint-Jacobi- 
Parochie. 

P. Bontebok, Bontehond, Bontekoe. Zie 
bij Bûnt. 

M. Bontsje. In Ned. spell. Bontje. 
Bont ie f Bonthie. Verkl. van Bonne. Zie 
Bonne, Bonke. 

G. Bontjema, Bonljes, 

G. Booden. Zie bij den mansn. Bode. 

M. Baodse, Boodze. Verkl. van Bode. 
Zie Bode. 
G. Boodsma. 

M. Boogje, Booye, Booyen, Booyin^r, 
Booike , Booite, Booitsen , Booitse , 
Booitzd, Booitzen. V. BooitJ e, Booike, 
Booitske, Booitsken, Booitsl^e. G. 
Booyenga, Booienga. Zie BDaije, Boaijen, 
Boaijing, Boaike, Boaite, Boaitse, ^Boait- 
sen, enz. 

G. Boomsma. Zie by den mans. Bome. 

G. Boomstra. M. Boon. Zie Bone. Digitized by VjOOQIC BOONSMA. 46 BORRIT. G. Boonsma. 

P. De Boorn , Oldeboorn , Boornbergum , 
Boomzijl, Boornzwaag, enz. Zie De Boam, 
Alde-Boarn, Boarnbirgum , Boamsyl, Boarn- 
sweach, enz. 

G. Boonstra, Boomstra. In Fr. spell. 
Boarnstra. 

G. Boorsma. Zie bg den mansn. Boro. 

M. Boote. Zie Bote. 

P. Bootland. Zie Boartlân. 

M. Bootse. Verkl. van Bote. Zie Bote, 
Bootsje. 
G. Bootsma. 

P. Bootsum (ook wel B o a t s u m , 
Boaitsum ofBoitaum), geh. onder Hart- 
werd. Bootsm a-state te Kollum. Idem 
(ook C a ra s t r a-s t a t e genoemd) te Wirdum. 
Idem, te Nes in Dongeradeel. Bootsma- 
8 at e te Huizum. 

M. Bootsje. In Ned. spell. Bootje. Verkl. 
van Bote. Zie Bote, Bootse. 

V. Bootsje. In Ned. spell. Bootje. Zie 
by den mansn. Bote. 

G. Bootiema, Bootjema, 

P. De Boppebûrren, of- buren, Bo- 
venburen, geh. oniler Koudum. De Boppe- 
Knipe, Boven-Knijpe , het oosteljjke deel 
van de buurt De Knijpe , by het Heerenveen. 

M. Borchert. Zie Borgert. 

M. Bord , Boord , Boerd. In verkl. Bopd- 
se, Bordze. Verg. Bort, Bird. 

P. Berend-Bord z es -wyk, veenvaart 
onder Drachten. 

M. Boret Bores ^ Boris , Bortjs, Verla- 
tijnscht tot BoruSy Boreas , Borias, Verg. 
Borre, Borries. 

G. Boringa, Borenga, Borema, Boor- 
sma. - Borinx Ned. Boring, Eng. 

P. Boringdon-house, by Bickleigh in De- 
vonshire, Eng. 

M. Borg. 
G. Borga. 

P. De Borg, saté onder Eagum. De Borg, voormalige saté, met De Borgk ri- 
te en De Uorgsleat, nog bestaande , on- 
der Grouw. Zie Berg. 

M. Borgerf Borgert f Borchert. Voluit 
Borghard of Burchart. 

G. Borger. — Borgerda, Gron. Borger», 
Burger, Burgers, Borgrink, Burgerding , Ned. 

P. Borgerda-heerd , te Warfum, Gron. 

M. Borke, Borcke, Borck. Verkl. van 
Borre. Zie Borre. 

G. Borkes. — Borkens, Borrekens , Ned. 

P. Borkum, eiland in de Noordzee, Oost- 
Fr. (Zie Lex. 210, op Borre). Borkhom, 
gemeente by Löningen in Oldenburg. 

P. DeBorken, krite onder Akkerwoude. 

P. De Borls, saté te Licbtaard. 

M. Bom, Borren, Bome. Verlatynscht 
tot Bornius. Zie Bern. 
G. Bom. 

P. Borninck. Zie Gallée, Nom. geograph. 
Neerl. III, 364. 

P. BornegOf Borndegho ^ eene gouw in 
het middeleeuwsche Friesland. Zie Boam. 

M. Bornert. Verg. Bonnert. 
G. Borner»ma. 

P. Bornferd , Rechtsgebied, later ook De- 
kenschap, in het middeleeuwsche Friesland. 
Zie Boam, Bom ego. 

G. Bornhuistera. 

G. Bornstra. Zie Boornstra. 

M. Borre , Borra , Bor. Verlatynscht tot 
Borrius. Verg. Bore, Barre, Berre. 

G. Bornia (Borringa). — Bor, Borren, 
Borrens, Ned. 

P. Borni a-state te Weidum. — Bors- 
büll, geh. by Bredstedt, Noord-Fr. Borring- 
hauseu , dorp by Damme, Oldenb. 

M. Borren. Zie Bom. 

M. Borre, Borries. Verg. Bore, Bons. 

M. Borrit y Borryt. Verg. Bort. Digitized by Google BORSE. 47 BÔTEL M. Borse. In verkl. Borsieitj Borstzye, 

G. Borsma. 

P. Borsum , dorp bij Emden , Oost-Fr. 
Borsum, dorp bjj Hildesheiin , Hannover. 
Borsuin , geh. bij Asschendorf , Hannover. 
Borsfleth , dorp bij Glûckstadt , Holstein. Bors- 
j*ele, dorp in Zeeland. 

M. Bort. Verg. Borrit, Bord. 
G. Bortama. 

M. Boncerd, Borwert. 

M. Bos^chardt. Zie Bosgert. 

G. Boschga, Boschma. Zie by den 
mansn. Boske. 

G. Boschgra. Zie bjj den mansn. Bosgert, 

M. Bose, Zie Nom. geograph. neerl. dl. 
III, bl. 317, 318. Verg. Bosse, Buse. 

G. Bosen, Weser-Fr. Bosing, Ned. 

P. B o z u m , Boesum , Bosum , dorp in 
Baarderadeel ; met de B o z u m e r s y 1 in den 
Slachtedijk. — Bosinchent, oude naamsvorm 
van Beusekom , dorp in Gelderland. Bosinga^ 
in 804, thans Boesinghe, dorp in West- 
Viaanderen. 

P. Bos e ra er- of Boosmer -f o nne, 
stuk land te Molkwerum. Zie den piaatsn. 
Finne. 

G. BoS£^a. Verg. den manan. Boske en 
den piaatsn. Bosk. 

M. Bosgert f Bosgaert , Boschardt. 
(j. Bosgra (Bosgerda) , Boschgra. 

P. Bosyl. Zie Boarnsyl. 

P. Bosk, het Fr. woord voor bosch, komt 
voor als piaatsn. in: It Bosk, geh. van 
twee saten, met De Boskkrite, onder 
Grouw. It Bosk (eigenlijk genoemd Hob- 
bem a-stat e) te Witmarsum. It Bosk 
(eigenlijk genoemd Bangam a-sta te) on- 
der Oosthem. 1 1 Bosk, huis onder Ooster- 
bienim. It Bosk, geh. onder Kollumer- 
zwaag. It Wieuwer te r-Bosk of De 
Boskpleats (eigenlyk genoemd Thetin- 
ga-state) te Wieuwert. De Boskpleats, 
Boscbplaata (eigenlijk genoemd Roordama- state) te Tjummarum. De Boskpleats 
(eigenlijk genoemd Rosem a-sta te) onder 
Kollum. De Boskfeart, Boschvaart, on- 
der Kuikhome. De Boskstriette, Bosch- 
straat, te Sneek. It Boskhûs, Boschhuis, 
herberg onder Bergum. De Boskplaet, 
Boschplaat, bank of plaat in de Wadden. 
De Boskwei, Boschweg, onder Anjum. 
It Joldrenbosk, Ly cklama-bosk, 
Herkebosk, bosschen in Gaasterland. 
It Jiffer-Lise-bosk, onder Bergum. It 
Fûksebosk, Vossebosch (eigenljjk Syt- 
sama-state) onder Tjummarum. 1 1 
Krôddebosk, stuk land te Kollum, 

G. BosJca, Bosscha, Bosga, Boschga, 
Busscha, Buschciy Bosstra, Bostra. Het 
is twijfelachtig of de geslaehtsn. Boska , 
Bosscha, enz. van den mansn. Boske of 
van den piaatsn. Bosk afgeleid zjjn. 

M. Boske f Boscke y Bosck , Bosch. Verkl. 
van Bosse. Zie Bosse. 

G. Boska y Bosscha, Boschga, Bosga, 
Busscha^ Buscha. Zie de aanteekening bjj 
deze namen, onder den piaatsn. Bosk. Ver- 
der Bosschinga, Boschma, Boskma, 
Bosch. — Boskes, Bosk en, Ned. 

P. Boschma-sate te Kropswolde, Gron. 

P. De B o s k e r, stuk land onder Staveren. 

M. Bosse, Bossoy Bos. Verg. Bose, Buse, 
Bus. 

G. Bosma. Verg. Boschma. — Bossinga, 
Bossema, Uron. Bosse, Bossen, Bossink, Ned. 

P. Bosma-sate te Hartwerd. Idem, to 
Wouterswoude. — Bosbüttel, dorp in Dit- 
marschen. Bosseghem (Bossinga-hem) , dorp 
in Oost- Vlaanderen. Bossington-beacon , in 
Devonshire, Eng. 

M. Bote; in misspell. Boote. Bothe^ 
Botho. In verkl. Bootsje (in NeA. spell. 
Bootje), Bootse. Verlatijnscht tot Boë- 
thius. Verg. Bode, Boete, Botte. 

V. Bootsje. In Ned. spell. Bootje. 

G. Botinga, Botenga, Bootsma, 
Botes, Botesz, Boots, Bootjema, Botiema, 
— Bootes, Boten, Oost-Fr. Bootz, Ned. 

P. Botebûrren, Boteburen, geh. by 
Blija, onder Ferwerd. Bootsma-state, Digitized byLjOOQlC BOTGOARRE. 48 BOÜWE. enz. Zie bij den mansn. Bootse. — Boten- 
hagen, dorp bij Schievelbein in Pommeren. 

P. De Botpfoarre, Botgorre, oud 
stroomke in Menaklumadeel. 

G. Bothnia, Van Bothnia. Zie bij den 

mansn. Botte. 

P. DeBotmar, Botmeer, meerke op de 
grensscheiding van Idaarderadeel en Utin- 
geradeel, tusschen Grouw en Oldeboorn. 

M. Botmar y Boimer, 

M. BotsBy Botsen, Botze, Bottzen. Verkl. 
van Botte. Zie Botte, Botsje. 
G. Botsma, Bottzuma. 

M. Botsje. In Ned. spell. Bolje. Botge y 
Botgeuj Botke, Butke. Verkl. van Botte. 
Zie Botte, Botse. 

G. Botjes, Botje, Botke. 

G. Botstra. Verg. Batstra. 

M. Botte, BottOy Botta, BotihOy Bottha, 
Both, Botty Bot, Verg. Bote, Butte. 

V. Botsje. In Ned. spell. Bottje, 
Botje. Botte, Both, Bot. In den Zwh. ook 
Botke. 

G. Bottaj Bottinga, Bottenga, samen- 
getrokken tot Bothnia, Botnia, Van Both- 
nia; Bottema, Bottama, Botma, Bottes, 
Bots. — Bot, Both, Bottens, Ned. 

P. Bothnia-state te Hallum. Idem te 
Allingawier. Idem te Dantumawoude. Idem 
(ook genoemd Hottinga-state) onder Nij- 
land. Lyts Bothnia-state te Marrum. 
Bothnia-hûs en Bothnia-steich te 
Franeker. Bottewyk, veenvaart onder 
Langezwaag. Bottema- of B o t m a-s a t e 
te Morra. — Bottens (Bottinga) , geh. bij 
Pakens in Jeverland, Weser-Fr., Oldenb. 
Bottum , bij Fürstenau in Hannover. Bot- 
tink, hoeve by Brummen, Gelderl. Bottrup 
(Botdorf), dorp bij Bersenbrüek, Hannover. 

M. Bouke , Bouwlce , Bowke , Bowcko , 
Buwko, Buko, Bwccko, Bwka. Verkl. van 
Bouwe. Zie Bouwe. Verg. Boeke, Beuke,Bauke. 

V. Boilkje , Boilkjen , Bauck , Bonk , 
Bowck. Verg. Bankje. G. Boukema , Bouckema , Bwckama , 
Boukma, Boukes. 

P. Boukema-heerd , te Uskwerd, Gron. 
Boirke sete (saté van Bouke) , Booksede, thans 
Boeksetel, Boeksetelerfehn en Boekseteler- 
klooster, in Oost-Friesland. 

G. Bouma. Zie bij den mansn. Bouwe. 

M. Bouvik f Bourich, Bownck. Voluit 
Boudrik,Boldrik. Verlatijnscht tot BouriciUS. 

G. Boiiricius, Bouritius. In verla- 
tynschten yorm. 

P. Bouritius-sate te Oudeschoot. 

G. Boustra. Zie Bouwstra. 

M. Boutad , Boutet , verlatgnscht tot 
Boutetus. 
G. Botiteta. 

M. Boute, Bouta, Bout. Zie Bolt, Balt. 

G. Bouta, Boutema, Bowdema, Bowt- 
sma, Boudtsina, Boutstna. 

P. Bout a-sta te te Winaldum, te Hal- 
lum , onder Ternaard en onder Arum. B o u t- 
8 ra a-s a t e te Engwierum en te Westergeest. 

P. Bouwâlde, Buwalda (oudtijds vol- 
uit Bou wâlde-bûrren, Bualda huyren ^ 
thans in de dagel\jksche spreektaal J o n- 
kershuzen genoemd), krite met geh. on- 
der Tjerk werd. Zie den gesl. Buwalda. 

M. Bou'we, Bouwo, Bouw, Bow, Bouuo, 
Buwe , Biiwa, Bwa , Buo, Buwo, Buva, Bovo, 
Bwe. Verg. Bauwe. Verlatjjnscht tot BouillS. 

V. Bouke ; in Groningerland. Verg. Boukje .. 
bij den mansn. Bouke. 

G. BoHwinga , Buwitiga, Buvinga, Bwnga, 
Eou'wema, Bomcama, Buwaniaj'BoVLWinSi, 
Bouma, Buma, Van Buma, Bou*^- 
snia, Bousma, Buusma, Bou^wes. In 
verlatijnschten vorm Bouius. — Bousema; 
Gron. Bouwen, Oost-Fr. Bouwens, Bouvink, 
Buvink, Ned. Bowes, Bowen, Bowson, Eng. 

P. Bouwekleaster, Buurrloister, Bou- 
we- of Buweklooster, voormalig klooster» 
thans geh. onder Augustinusga. Bouwe- 
pet, meerke onder Oenkerk. Bouwesleat, 
Bouwesloot , waterlossing onder Grouw. B o u- 
w e t i 1 1 e , brug onder Surhuizum. Bouwe- 
Elingssteich te Akkrum. Buma- of 
Buwm a-state (komt ook wel voor als Digitized byLjOOQlC BOÜWEBT. 49 BRâOTSJR. BoHwema-f Btcnga-, Bonga- en Buwsma-state) 
onder Beetgum. Buwm a-state (komt ook 
wel voor als Buwinga- en Bonninga- state) te 
Driesum. Bum a-state onder Oudwoude. 
Idem, te Holwerd. Idem, te Westergeest. 
Bama-sate te Smallebrug^e. Bouma- 
8ate te Grouw. Bousma-sate te Hyum. 
— BoTing , geh. bg Bleksen in Stadland , 
Weser-Fr., Oldenb. Bovingdon in Hertshire , 
en Bovington in Essex, Eng. Bouvigny (Bou- 
vingen) in Lotharingen. M. Bouweii , Bowert. 
Boldwart. 
Ct. Bowertsma. Voluit Boudwert, M. Boutryn, Boniein, Bouwen , Bitwen. 
Voluit Boudewyn, Boldwin. Zie Boldewyn. 

V. BoU'Wina , Bawine. Zie bij den mansn. 
Boldewyn. 

G. BounTStra. Zie Boustra. 

M. Boco, Bouoj Bouuo, Zie Bouwe. 

G. Bov6ii£r&* Zie Bouwinga, by den 
mansn. Bouwe. 

P. Botinc. Zie Gallée, Nom. geograph. 
Neerl. dl. III, bl. 364. 

G. Braaksma. Zie bg den mansn. Brake. 

G. Braakstra. Zie by den plaat^n. Brake. 

G. Braamstra. 

G. Braarda. Vermoedelyk misspell. van 
Brada. Zie Brada, bij den mansn. Braelt. 

M. Braedts. Verkl. van Braelt. Zie Braelt. 

M. Braelt, Braalt, BraÜ. Voluit Barwald. 

Door uitslyting der /, Braed, Brade. In 
verkl. Braedts. Verg. Bareld. 

6. Brada. Voluit Barwalda (Barwada, 
Barada, Brada). 

P. DeBraemberg, saté onder Mirns. 

M. Brake y Braecke. Vermoedelyk ver- 
klein v. van Bra, Braed, Barwald. Zie den 
manHn. Braelt. Verg. Breke. 

G. Brakema, Braaksma, Braexnta, 
Braak P. De Brake, andere naam, in de volks* 
spreektaal gebruikelijk, van Sytsama- 
state onder Kimswerd; met De Brake- 
piip (ook Kimzertersyl, Kimswerderzyl 
genoemd), sluis in den Groenendjjk onder 
Kimswerd. 

G. Braakstra. 

P. De Brakken, onderscheiden in De 
Greate-, De Swarte- en De Sânbrak- 
k e n , Groote-, Zwarte en Zandbrakken, meer- 
kes of poelen onder Dantumawoude. Zie den 
plaatsnaam Brekken. 

P. It Braksan, Brakzand, zandplaat 
in de Wadden, by het Ameland. 

G. Braksma. Verg. den mansn. Brake. 

M. Bralt. Zie Braelt. 
G. Bralts. 

M. Brand, Brandt, Brant. Zie Brent. 
In verkl. Br&ntsje, Brandtje, Brantje. 

V. Branda; Brânt^*e, in Ned. spell. 
Brandtje, Brandje, Brantje. 

G. Branda, Brandlnga, Brandsma, 
Brantsma, Bransma, Brands. 
Brand, Brandt, Brandsen, Ned. 

P. Brantgum, ook Brandgum ge- 
schreven , Branteghum (voluit Brandinga- 
hem) , dorp in West-Dongeradeel. De B r a n- 
d e m a r , gemeenlyk als Brânnemar uit- 
gesproken (ook Lytse Sleatmermar ge- 
noemd), Brandemeer of Kleine Slooter- 
meer, meer in Lemsterland (by Slooten). 
DeBrânnebûrrefeart, Brandeburevaart, 
onder Workum. Bratida, of Branda-loon, 
voormalige saté onder Nes in Dongeradeel. 

P. It Brânlân, Brandland (met De 
Brânlâns singel), stuk land aan de Tjeu- 
kemeer. 

M. Branryck, Branrynck. Voluit Brandrik. 

P. De BrânsteedofBrânsté, Brand- 
stede , andere naam van Aylva-state te 
Holwerd. 

M. Brânt^e. In Ned. spell. Brandtje, 
Brantje. Zie Brand. 
G. Brantjema, Brantjes. 

P. Brant sjewyk, Brandtjewijk , veen* 

Digitized by V3Cfc)QlC BRâNWARREN. î)0 BREMS. vaart onder Surhuisterveen. It Brântsje- 
kleaater, Brandijeklooster , buurt te Leeu- 
warden. 

P. Brânwarren, Ald-Brânwarren, 
Old Brandweeren^ Oud Brandweeren, geh. 
onder Birdaard. Deze naam wordt ook wel 
Olbrandweeren geschreven , en is mis- 
schien eene verbastering van Albranda-wee- 
ren. Verg. den mansn. Albrand. 

G. Brassinfira. 

M. Brate, Verg. Bratte. 

G. Bratenga. ~ Braat, Braet, Ned. 

M. Bratte, Verg. Brate. 
G. Brattin^ra, Brattenga. 

P. Brattendorf, dorp bjj Hildburghausen 
in Thüringen. 

P. De Greate en De Lytse Brat- 
te n, Groote en Kleine Bratten, twee sa- 
ten onder Gaastmeer; met De Bratsleat, 
Bratsloot, vaarwater of stroom aldaar. Verg. 
de Bretten. 

G. Bratstra. 

M. Breekt, In verkl. Brechtje. Zie Bert, 
Bart. Verg. Brucht. 

V. Brechje. In Ned. spell. Breohtje, 
Breoht, Bregt, Bre^rtje, B rechte j 
Brechta. Zie Bertha. 

M. Brede, Bredo. Zie Breide. 
G. Breesma, Bresema. — Breeden, Oo8t- 
Fr. In verlatjjnschten vorm Bredius, Holland. 
P. Bredstedt, Breithstede, vlek in Noord-Fr. 

M. Breents, 

G. Breesma. Zie bij den mansn. Brede. 

G. Breeuwsma. 

P. Br egge, het Fr. woord voor brug , komt 
als plaatsnaam voor in : D e N y e-B r ê g g e , 
Nieu webrug, geh. in Haskerland, tusschen 
Haskerdgken en het Heerenveen. De Boal- 
8 er t er-B r egge; zie Boalsert. De Hege- 
Br egge (ook Klaerkampster-Brêgge 
genoemd), Hooge-brug, over de Dokkumer- 
Ee, bg Sibrandahuis. De Aeibrêgge, 
Eierbrug, te Sneek. De Jiffersbrêgge, Juffersbrug, te Harlingen. De Poppe- 
br egge; zie by den mansn. Poppe. De 
Brêgsleat; zie bjj Easter en Wester. De 
Brêggewarren, Brugge warren, krite on- 
der Terwispel. 

M. Breyde, Breyth. Zie Brede. 
G. Breidsma, Breitsma. 

P. Breithstede, Bredstedt; zie bg den 
mansn. Brede. 

M. Breek, In verkl. Breckle. Verg. Breke, 
Britse. 

P. Breklum, dorp in Noord-Fr., Breklen- 
kamp, geh. bg Denekamp in Twente. 

P. Breke, Breeck. Vermoedelgk samen- 
getrokken uit Bredeke, verkl. van Brede. 
Verg. Brake, Breek, Brede. 

V. Breka, Breke. 

G. Breeksema, Groningerland. 

P. De Brekken, naam die aan ver- 
schillende kleine meren en poelen eigen is; 
b.v. De Aldegeaster-Brekken, Oude- 
gaster-Brekken , by Oudega in Wymbritse- 
radeel. De Flakke Brekken, Vlakke 
Brekken, meertje tusschen Oudega in Wymbr. 
en Nyhuizum. De Boarn-Brekken; zie 
by den plaatsn. Boam. De Soalster- 
B rek ken, Terzoolster-Brekken , lang ge- 
strekt meerke by Ter-Zool. De Wit e- en 
De S warte-Brekken, Witte- en Zwarte- 
Brekken, en It Brekje, meerkes in Wym- 
britseradeel , bezuiden Sneek. De Greate- 
en De Ly t se-Brekken, Groote- en Kleine 
Brekken, in Lemsterland. It Brekker- 
hûs, saté onder Idsegahuizen. 

Het woord Brekken (het zelfde, volgens 
de algemeen geldige uitspraak, als Brakken 
— zie dien naam) hangt vermoedelyk samen 
met het woord breken (Fr. brekke), en be- 
teekent: door overstroomend water ingebro- 
kene en weggeslagene, van de bovensta aard- 
laag ontbloote, thans geheel met water 
bedekte gronden. 

P. De Breien, krite onder Mirns; 
met De Brélenswei, weg aldaar. 

P. De Brems of Brims, saté onder 
Hooge-Beintum. Digitized by LjOOQIC BREN. 51 ÊROEK. M. BffH t 
Verg. Brend. Brenne, In verkl. Brencleen, M. Brend f Drent, Zie Brand. 
6. Brendama. 

P. Brentford , stad in Middlesex, en Brent- 
wood, stad in Essex, Eng. 

P. De Bretten, saté onder Oosterbie- 
rom. Verg. De Bratten. 

M. BretU, In verkl. Breuta, 

M. BreiUyckj Breutick, Breuterick, Bru- 
ttriky Brutrick, Broetic. Verg. Bryowtick. 

P- It Bréwaet (Breede Wad), breed 
en ondiep gedeelte van de Bols warder vaart 
onder Burgwerd. 

P. It Brieder si ân, stuk land onder 
Langezwaag. 

P. De Brieken. Zie Briken. 

M. Brieskf Briesch, In den Zwh. 

G. Brietsma. Verg. den mansn. Britse. 

P. De Brieuwer, stuk land onder 
Staveren. 

P. De Briken (in misspell. Brieken), 
droog gemaakt meerke onder Tjerkwerd. 
Verg. Brekken. De Brikesleat, vaarwa- 
ter onder Ferwoude. 

V. BrÜ^e, Bryke. Vermoedeiyk verkor- 
ting van Adelbrica. Zie den mansn. Adelbric. 

P. De Bril. Zie Brul. 
O. Brilstra. 

M. Brinke, Brinkt, Verlatgnscht tot 
BrÏHcticus, Vermoedelijk verkl. van (Brin, 
Brinio). 

V. Brjfnke, 

O. Brinkama, Brinkema (ook inWe- 
ser-Fr.), Brinkama, Brinks, Brink. — 
Brincken, Ned. Brinnington, Brinkenson, Eng. 

P. Brinkum, dorp in Oost- Fr. Idem, 
dorp by Hoya, Hannover. Brinnington, bg 
Chesterfield, in Derbyshire, Eng. M. Briochty Brioeeht, 
G. Briochtinga, Zie Brucht, Brecht. M. Bryont. In verkl. Briontze. In patrony- 
micalen vorm Bryontinckj Briontich, Briotick, 
G. Bryontinga, Bryontzema, Bryonsma. 
P. Bryontsema-sate te Wons. 

M. Bryoictick. 
G. Briowtsma. 

P. De Brypot, vaarwater onder Ter- 
home. 

M. Britse, Britze, Verlatijnscht tot Bn7- 
sanuSf Britzanus. 

Deze, in zjjnen Latynschen vorm twijfel- 
achtige naam (men denke aan de sage (?) 
van Britsanus Joulsma en van Britsenburg), 
is vermoedelijk in oorsprong de zelfde naam 
als Breek. Zie hierboven. 

G. Britstna, Brietsma. 

P. Britsum, Bridthzum , dorp in Leeu- 
warderadeel. Brits ert, Britswerd, dorp in 
Baarderadeel ; met de drooggelegde Brit- 
sertermar, Britswerdermeer, aldaar. 
Britsaerd, Britsaard (Britsawerd) , geh. 
onder Wommels. 

G. Britstra. 

M. Broar. In Ned. spell. Broor. Zie Broer. 

P. De Broarre- of Broerredyk, 
Broeredyk , oude weg onder Sneek. D e 
Broarrekamp, stuk land onder Katlijk. 
De Broarresleat, Broeresloot , water- 
lossing onder Warns. Idem, vaart te Op- 
penhuizen. De BroarrestrieJ-te, voluit 
De Kriüssebroarrestriette, Broere- 
straat of Kruisebroedersstraat, te Sneek. D e 
Broarretsjerke, Broerekerk , te Bols- 
ward, en te Sneek. 

M. (Broek), Bruyck. Verg. Brok. — De 
mansnaam Broek (oorspronkelijk misschien 
een vleivorm van den mansn. Broer, Broerke), 
die, blijkens de geslachtsnamen Broekema, 
Broeksma, enz. oudtijds ontwijfelbaar be- 
staan heeft, is mij anders niet als in den 
vorm Bruyck voorgekomen; en dit slechts 
eene enkele maal. 

Digitized byLjOOQlC BROEK. 52 

G. Brtdckma, Broeksma, Broexmaj 
Broekens. — Broekema, Broeksema, Gron. 
Brooks, Eng. Broecki, Brouckxon, Vlaan- 
deren. 

P. De Broek, dorp in Doniawarstal. 
De Ikkerw&ldster-Broek, krite, met 
geh., onder Akkerwoude. De Broeken, 
krite in Lemsterland , bezuiden Echten. D e 
Broek, stuk land onder Uitwellingerga. D e 
Broek finne, Htuk land onder Drachten. 
De Broekleane, Broeklaan, weg te Wou- 
terswoude. De Swart e-Broek , meerke 
bg Roodkerk. Donkerbroek, dorp in 
Oost-Stellingwerf. — Broek in Waterland, 
dorp in N.-HoUand. 

G. Broekstra. 

M. Broen. Zie Brûn. 

M. Broer; Broar, in Ned. spell. Broor 
(oorspronkelijk voluit Broeder, Brodar), Bror, 
Broeder, Broder, Brother, Brothar, In verkl. 
Broerkej Broereken ^ Broerck ^ Broerka, 
Broertje , Broork , Broderick , Brodrick , 
Broederk , Broederik , Broerik , Briidderik , 
Broort. Verlatynscht tot Broêrius. In 
Noord-Fr. Broder, Broor, Bror, Brader, Brar , 
Broork, Brork, Brark. Verg. Broek, Brok. 

V. Broerkje, Broerck, Broork. 

G. Broersma, Brorsma, Broers. — 
Broersema, Gron. Brören, Brörkens, Brör- 
ken, Oost-Fr. Broders, Brodersen, Broders- 
sen , Bröderson , Broren , Brorsen , Brorken , 
Brörkens, Braders, Bradersen, Braren, Brar- 
ken , enz. Noord-Fr. Broeders , Broeren , 
Broere, Broertjes, Ned. 

P. Broer-Wy tses-wyk, veenvaart on- 
der Langezwaag. Broers in a-state te 
Kollum. Broersma-sate, onder Ee in 
Dongeradeel. Idem , onder Terzool. — Bro- 
derswerf , geh. by Fahretoft , Noord-Fr. 
Brodersdorf, dorp by Kiel, Holstein. Brade- 
rup of Brarup , dorp op Sylt , Noord-Fr. 
Idem , by Tondem , Noord-Fr. Idem in 
Angelen , Sleeawyk . Broderaby , dorp by 
Sleeswyk. 

G. Broerstra. Oneigenlijke naamsvorm. 
Verg. Leffertstra. 

M. Brogt» Brochi. In Sraallingerl. uit- 
gesproken Bijocht. Zie Brucht, Briocht. BRONT. 
G. Brogsma, 

M. Brogter, Brochter, Brogtert, Broghtert. 
G. Broyssema, Verg. Bruysma. 

M. Broek, Mischien vleivorm van Brorke 
Zie Broer, Broek. 

G. Broksma, Broks, Brok. — Broc 
kema, Oost-Fr. Brok, Broek, Brocx, Nederl 

P. Brockum, dorp by Lemförde, Hannover 

P. Brokmoi, Brokmui, huis by Dok 
kum, onder Oostrum. 

P. De B r o 1 , * Broei , marktplein (over- 
kruinde binnengracht) te Leeuwarden, en te 
Franeker. 

G. Brolsma. 

G. Brommersnia, Gron. Zie by den 
mansn. Brum, Brummer. 

M. Brenger, B rongher, Brongar. Zie 

Brunger. 
G. Brongersma, Brengers, Brenger. 

P. Brongergea, Brongerga (onderschei- 
den in Aid- en Ny-Brongergea — het 
laatste is De Knipeby het Heerenveen), 
dorp in Schoterland. Brongersma-sate 
onder Kollum, en onder KoUumerzwaag. 

M. Bronke , Broncke. Verkl. van Bronne. 
Zie Bronne. 

G. Bronkema, Gron. 

P. Bronkeraa-heerd , te Homhuizen, Gron. 

M. Bronne, Bronno. In Gron. ook Bron. 
Verg. Brûn. 

G. Brottga (samengetrokken vorm van 
Bronninga), Bronsma, Brons. — Bron- 
ninga, Bronnema, Bronsema, Gron. Brons, 
Oost-Friesland. 

P. Bronnens (Bronninga), geh. by Lellens. 
Gron. 

M. Bront. Verkl. van Bronne. Zie 
Bronne. 

G. Bronts. — Brontsema, Brondsema, 
Brontzema , Gron. 

P. Brontsema-heerd te Lellens , Gron. 
Bruntinge, geh. by Westerbork, Drente. Digitized byLjOOQlC BROOR. 53 BÜBO. M. Broor. Zie Broer. 

M. Brotick^ Brotich^ Broetich, Broetik, 
Verg. Bryowtick, Broutich. 

M. Brotrt/ck, Broftrick, Breutrik. Verg. 
Broderik (by Broer) en Bruterik. 

G. Rronsma, BrotPtsma. — Browesna, 
Oo«t-Pr. Verg. Briowtsma, by den mansn. 
Briowt. 

M. Broutich, Verg. Brotick, Bryowtick. 

M. Bracht, Bm^rt. In Smallingerland 
uitgesproken Brjucht. Verg. Brogt, Brecht. 

V. Bmchje. In Smallingerland Brjuchje. 
In Ned. spell. Bruchije» Brugtje. 

G. Braggrema, Bruchtetm^ Brugsma, 
Brujtsma, Bruchtstna y Bruchts, BrU£^, 
Bmgigron, Broer* ~ Bruggema, Brugma, 
Bmgsma, Gron. Bmggink, Bmchtink, Ned. 

P. Bmggink, huis by Zelhem, Geld. 

M. Bruchier. Verg. Brochter. 

M. Brudderik, Zie Brotryck en Broer. 

M. Bruyck. Zie Broek. 
G. Bruickma. 

M. BruixL V. Bruinsje» Bminsjen, 
BroiDskJen. G. Bruininsa, Bruinja, 
Bnunema, Brulnsma, Bruins. P. 

Brnindyk, Bruinsherne, Bruinsma- 
«ate, enz. Zie by den mansn. Brûn. 

M. Brwfs , Bruysse , Brus, 

(J. BruysrtM. Verg. Broyssema. 

M. Brutft. 

G. Bruiftsnia, Bruetsma. Verg. Browt- 
^ma, Briowtüma. 

P. De Greate en De Lyt.se Brul, 
Groote en Kleine Bril, twee saten onder 
Hitsam. — De Bril , en Bril til , geh. en brug 
bfl Zuidhom, Gron. Brill , dorp in Oost-Fr. 

0. Brilstra. 

M. Brunty Brumtntr. 

<». Brommersma, Groningerland. 

M. Brûn of Bnin. (Beide uitspraken ko- 
men Toor; de laatste hedendaags het meeste). In Ned. spell. Bruin. Bruno, Bruyn ^ 
Brttino y Brunfy BroeUy Brurty Bncn^ Brwyn, 
In verkl. Bruneke, Brunke, Brunicke, Bru- 
nicky Brwnko. In patronymicalen vorm 
Bruninc. 

V. Brûnsje, Brûnsjen, Brûnskjen, Brún- 
8Je, Brúnsjen, Brünskjen. In Ned. spell. 
Broinsje. Bminfiden, Bruins^en. Meest 
in den Zwh. 

G. Bruna, Bruyna; Bruininga, Bru- 
ninga , samengetrokken tot Brunia , Br unie , 
Brunye^ Brwnya , Bruinja , Brutn^a ; Brui- 
nema» Bruinsma» Bruins. — Bruininga, 
Brunsema, Gron. Bruninga, Bruns, Brun- 
ken , Ooflt-Fr. Bruin , Bruins , Bruyns , Bru- 
nings, Bruining, Bruynen, Serbruyns, Ned. 
Brown , Browns , Browning , Brownson , Eng. 
Braun , Brauns , Brunsen , Duitschl. 

P. Brûnaherne, stuk land onder Kom- 
werd. Brûndyk, Bruindyk, geh. onder 
Schettens. Bruninga- of Brunia-sate 
onder Tjummarum. Great en Lyts Bru- 
nia-state te Temaard. Bruinsma-sate 
te Friens. — Brunswarden, geh. by Roden- 
IdrcheninButjadingerland, Weser-Fr., Oldenb. 
Brunsföhr, huis by Alten-Huntorf in Stedin- 
gerland, Weser-Fr., Oldenb. Brunswyk 
(Braunschweig), stad in Duitschland. Brunink, 
hoeve by Aalten, Gelderl. Brûnnighausen , 
dorp in Calenberg, Hannover. Brunink; zie 
Gallée, Nom. geograph. Neerl. dl. III, bl. 
364. 

P. Brûndeer, Bruindeer, geh. onder 
Allingawier. 

M. Brunger , Brungher , Brungar, Zie 
Bronger. 

G, Brunger. — Brungersna, Brungsna, 
Brungersmunna , Ooat- Friesland. 

P. Brungershausen , dorp aan de Lahn, 
in Hessen. 

M. Bru8 y Bruys y Bruysse. 

M. Bruterik. Zie Brudderik, Brotryck. 

M. Bubbe, Verg. Bobbe, Bubo. 

M. Bubo. Verg. Bubbe, Bobe. Digitized by Google BÜCHE. 
M. Buchf, BuchOf Bugche, Buho, 

M. Budde. Verg. Birde, Boede, Butte. 
G. Budding, Buddingh, Ned. 
P. Buddingewold , geh. bg Ruinerwold, 
Drente. 

G. Budstra. Zie bjj den plaatsn. Bird. 

G. Bufflnga, Buffenga, 

M. Buger j Bueger, Bugir, Buyger. 
G. BuigirSj Buygers. 
P. Buygers- of Buigirs-sate, te 
Lekkam. 

M. BuUe, Buye, BuUen, Buyen. 

Deze namen stellen slechts eene eenigszins 
gewijzigde uitspraak en eene andere schrijf- 
wiize voor, van de namen Boaye (Bo^e , 
Boo^e), Boayen(Boyen, Booten), waar- 
mede zij overigens geheel eenzelvig zijn. 

V. Buicke, Zie Boaike. 

G. Buyingha, Buingha, Buynga , Buys, 
Btiis , Btüsma , Bugsma. — Buysse , 
Vlaanderen. 

P. Buyssinghen, dorp in Zuid-Brabant , 
bö Halle. 

M. Buicke y Buycke , Buike , Buyko. Verkl. 
van Buije. Zie Buije, Boaike. 

G. Buykinga, Buikema» Buyckama. 
P. Buikeraa-sate te Swichum, 

G. Buikstra; gesproken Bukstra. 

P. Buil. Zie Beuil, Boil. 

V. Buynaw. 

G. Bl llning a. Zie bij dien mansn. Bune. 

P. Bui se, Bui ze. Zie Bjuzze. 

G. Buiszna, Buysmn. Zie bjj de mansn. 
Buije en Buse. 

M. Buite. In verkl. Buytzen. Verkl. van 
Bujje. Zie Buije, Boaite. Verg. Bute. 

G. Buitinfira, Buitenira, Buite. Bui- 
tink, Ned. 

M. Buke, BukGj Bwko, Bwcko. Verg. 
Bukke, Buyke, Boeke, Bouke. 54 BÜLTE. 

G. Bucamaf Bükama, 

M. Bucke, Verg. Buke, Bokke. Boke. 

G. Buccama. Vorm , waarin de gesln. 
Bokkema, Bokma, wel in middeleeuwsche 
oorkonden voorkomt. 

M. BMa. 

G. Buldstra. ^ie bfj den plaatsn. Balt. 

M. BulCj Buele. Verg. Boele. 
G. Bwelama^ Bulens, — Buelinckx, 
Vlaanderen. 

M. Bulla. Verg. Bolle, Bule. 

G. Bullinga , Gron. Buis , BuUens , Ned. 
BuUing, Buis, Eng. 

P. BuUum (ook Bulum geschreven) , voor- 
malig dorp in Noord-Friesland, bij Tondem. 
BüUsbüU, geh. bg Leek in Noord-Fr. Buls- 
kamp. dorp in West- Vlaanderen. Bülsdorf, 
dorp by Stade , Hannover. Bullingdon , in 
Oxon , en Bullingham , in Herefordshire , Eng. 
Bulligny (Bullingen) in Lotharingen. Bul- 
ling; zie Gallée, Nom: geograph. Neerl. dl. 
III , bl. 364. 

M. Bulae, Verkl. van Bulle. Zie Bulla. 
G. Bulsma. — Bulsinga, Buising, Gron. 

G. BulBtra. Verg. Buitstra. 

P. De Bult, buurt te Ter-Idzert. Idem, 
te Olde-Berkoop. Idem, saté onder Appelsga. 
De Kûpersbult, zandplaat in de Noord- 
zee, vóór het Friesche-Gat. — De Bult, saté 
te Marum, Gron. Idem, geh. by Bellin^- 
wolde, Gron. Buite, geh. bjj Aurich-Olden- 
dorf , Oost- Fr. Bult , geh. bij Hohenkirchen , 
in Jeverland, Weser-Fr. , Oldenburg. En 
nog vele andere plaatsen, in alle Fr. gou- 
wen. Verg. den plaatsn. Bil. 

G. Buitstra, Buldstra. 

M. Bidte, BuUet. Verg. Bolte. 

G. Bultsma, Bults. — Bultema, Bul- 
tena, Gron. Bultynck, West- Vlaanderen 

P. Bulthusen , geh. bjj Jemgum , Oost-Fr. 
(Misschien behoort deze naam bij den plaatsn. 
Bult. Zie hierboven). Bultinge, geh. by 
Ruinen, Drente. Digitized by VjOOQIC BÜMA. 55 BURG. G. Buma, Van Buma. Zie bg den 
mansn. Bouwe, Buwe. 

M. Bumen. 

M. Bunde. Nog heden in gebruik op 't 
eiland Sylt, Noord-Friesland. 

G. Bundis, Noord-Friesland. 

P. Bundum, voormalig dorp bij Klanx- 
büll, Noord-Friesland. 

M. Bune, Buyne, Buyn. In patronymi- 
calen vorm Buningh, Buning. Verg. Bunne, 
Boyn. 

G. Bmün^ra, Buininga, Buinga, Buun- 
gha. — Buning, Buining, Buninge, Buy- 
ningh, Bueninck, Ned. 

P. Buinen, buurt bg Borger, Drente. 
Buinsweert, voormalig kasteel bjj Nijmegen. 

M. Bunne, Buxino, Bunna. Verg. Bune, 
Bonne. 

G. Bunningha, Bungha , Bunga, Bunnie 
(Bunnia = Bunninga). — Bunnie, Bunnies, 
Bons, bij de Weser-Friezen. 

P. Bunnink, hoeve bg Winterswijk, Gel- 
derland. Bünningstedt , dorp bij Oldesloe, 
Holstein. Bünninghausen , dorp by Soest , 
Westfalen. 

M. Bungcy Bunje. Verg. Bonge. 

G. Banginga, — Bunge, Bungen, Ned. 

P. Bunkerte (ook B o n k e r t ; misschien 
voluit Bonkwert), geh. onder Spannum. 

M. Bunte, Verkl. van Bunne. Zie Bunne. 
Verg. Bonte. 

P. D e B Û n t e-B o k , Bontebok , geh. met 
herberg (met It Bûnteboks-forlaet en 
De Bûnte-boks-reed, of -leane, sluis 
en weg), onder Nije-Home, Schoterland. De 
Bûnte-Houn, Bontehond , huis onder Wes- 
tergeest. De Greate- en De Lytse 
Bûnte-Kou, Groote en Kleine Bontekoe, 
twee herbergen aan den Breedendijk , onder 
Jelsum en onder Leeuwarden. De Bun te- 
Kou, herberg te Bergura, en elders. Bûnt- 
hústerwyk, Bonthuisterwijk , veenvaart 
onder Langezwaag. De Bûnte-Mere, Bon- 
temerrie, stuk land aan 't Molenend onder Oenkerk. De Bûnte-Papesteich, Bon- 
tepapesteeg, te Leeuwarden. 

M. Burcherty Burger, Zie Borchert, Borger. 

M. Burde. Zie Birde. 

M. Bure , Bura , Burre, Bar ra, In verkl. 
Burke, Burka. Verg. Boer, Bore, Borre. 
(Zie aangaande dezen mansn. en den plaatsn. 
Burum; Friesche Plaatsnamen, in de Nom. 
geograph. Neerl. dl. II, bl. 178. 

G. BuriD^ra, Burenga, Buurenga, 
Burema, Buurma, 'RMxanmA^ Buersniay 
Buerssema, Buyersma, Buruma, rechtstreeks 
van den plaatsn. Burum afgeleid. — Buiringa, 
Buirema, Buirma, Buurssema, Buirsema, 
Buirsma, Buurs, Buurke, Gron. Buring, 
Buringh, Buerinck, Buren, Buurkes, Ned. 
Bühring, Duitschl. 

P. Burum, Burum, dorp in Kollumer- 
land. Buursm a-state, Buersma , te Oud- 
woude. — Büringen, geh. bij Dudelingen in 
Luxemburg. 

M. Burg. Zie Borg. 

G. Burga, Burg^ (Genitivus van het 
verlatijnschte Burgius), Bur£r« 

P. Burgert, Burgwerd, dorp in Won- 
seradeel. 

P. De Burgen (of Birgen), krite on- 
der Scharl; met onderdeel: De Laeksu- 
mer-Birgen of La eks er-Burgen, bij *t 
geh. Laaksum aldaar. 

P. Burg^ ook Burghy Borg, Borgh ge- 
schreven , in de gewone beteekenis van ver- 
sterkt huis, burcht (kasteel), komt in Fries- 
land, zoo Oud als Nieuw, zeldzamer voor 
als in andere Germaansche landen. Tusschen 
Flie en Lauwers vooral , is het meestal door 
de bijzonder Fr. woorden stins en state ver- 
vangen. In Groningerland en Oost-Friesland 
was het als borg oudtijds meer algemeem in 
gebruik. In Fr. is, o.a. bekend: De Cam- 
mingha-burg of -burcht onder Leeuwar- 
den; De Sjaerdema- en De Roorda- 
burg onder Franeker; De Burcht op 
Schiermonnikoog, enz. Verder maakt het 
woord burg nog deel uit van den naam som- 
miger buurten, gehuchten en saten; maar Digitized by VjOOQ IC BURGOLF. 56 BûRREN. deze benaminj<en dagteekenen allen van be- 
trekkelijk nieuwen tijd, en hebben met de 
eigenlijke , de oorspronkelijke beteekenis niets 
te maken. Voorbeelden: Kleyenburg, 
geh. onder Leeuwarden. Tonnenburg, 
voormalige saté onder Leeuwarden. Fries- 
burg (ook Li e m burg genoemd), saté on- 
der Nije-Holtpade. Oostenburg, huis te 
Kollum. De Wide- en De Nauwe 
Burchtstriette te Sneek. 
G. Burgstra. 

M. Burgolf. 

P. Burgwerd. Zie bij den manan. Burg. 

M. Bunnan, Burgman. Verg. Bumen. 

G. Burmania, VanBurmania, Bur- 
manje (Voluit Burmanninga). — Burman, 
Burmans , Ned. 

In oude geschriften komt deze zeer oude 
geslachtsnaam in eene schier oneindige ver- 
scheidenheid van spelling voor. Ook als 
voorbeeld van 't gene bij andere geslachts- 
namen in gelijken zin gezien wordt, volgt 
hier een enkele maal eene opsomming van 
de voornaamsten en meest voorkomenden 
dezer spellingen : Burmanningha (de oorspron- 
kelijke, volledige naamsvorm), Bicrmanghie j 
Buytinangge^ Buurmannie, Burmana, Buur- 
mannidj Buurmaniay Buurmanie , Buuer- 
mannie, Bunnanuie , Burmannye , Bnyerman- 
nye, Buurmannye, Buirmannyey Buyrmannie, 
Bwrmannya, Burmannye y Buyermania y Bir- 
waniay Bourmaniay Bourmannia^ Bormaniay 
Bormannia y Buermannia y Buurmanja, Bitr- 
manjie, enz. enz., de talrijke vormen met 
Van of met A daarvoor , nog achterwege ge- 
laten. 

P. It Burmania-hûs en De Bur- 
mania-striette te Leeuwarden. Bur- 
man ia-stat e (ook Hay e ma-state ge- 
noemd) , te Stiens. Idem (ook E p e m a- 
state genoemd), te IJsbrechtum. Idem 
(ook S i X m a-sta t e genoemd) , te Huizum. 
Idem, te Augustinusga. De Burmania- 
feart, vaart onder Ferwerd. De Burma- 
nia-wyk, veenvaart onder de Rottevalle. ' 
— Burmannsheide , geh. bij Wetter, Osna- I 
brüek , Hannover. I 

M. Barre y Burra. Zie Bure. i G. Burma, Bursma. — Burkens, Bur- 
kes, Ned. Burring, Eng. 

P. Burrington in Somersetshire , en Bur- 
ringham in Lincolnshire , E&g. P. De Bûrren, Fr. woord, als Buren 
verhollandscht , niet in alle opzichten vol- 
komen met het Ned. woord buurt overeen- 
stemmende, beteekenende de bebouwde kom 
van een dorp, of dorpsbuurt; of ook een 
afeonderlijk gedeelte daarvan (b.v. De 
Greate-Bûrren en De Lytse-Bûrren 
te Grouw; De Tsjerkebûrren en De 
Brêggebûrren, Kerkeburen en Brugge- 
buren, Kerkbuurt en Brugbuurt , te Dronrijp, 
en te Winsum. De Hegebûrren, Hooge- 
buren, te Holwerd. De Langebûrren 
te Hallum, enz. Of ook beteekenende eene 
kleine buurt of een gehucht, afzonderlyk 
buiten de kom van stad of dorp gelegen; 
b.v. Camstra-bûrren onder Leeuwar- 
den; Snakkerbûrren onder Lekkam; 
Donia-bûrren of Dombûrren bjj Fer- 
woude, enz. Sommigen van deze harren, 
buurten of gehuchten, zijn in verloop van 
tijden, door het stichten van eene kerk ter 
plaatse, op zich zelven staande dorpen ge- 
worden, maar hebben den burrennaoLm be- 
houden, b.v. Sibrandabûrren, dorp in 
Rauwerderhem. Het woord bûrren komt 
ook wel in den vorm bûr voor, en dit ia 
zelfs de oudste, de oorspronkelijkste vorm 
van dit woord. Deze vorm bestaat in Un- 
gabûr, geh. onder Midlum; Tsjeppen- 
bûr, geh. onder Welsrijp, enz. Verg. den 
dorpsnaam Boer. Verder bestaat nog de 
plaatsn. De Bûrren, oorspronkelijk vol- 
uit Nesmerbûrren, Buren, buurt on- 
der Nes op het Ameland. En de samen- 
gestelde namen: De Bûrrefinne, wei- 
deland te Grouw, te Stiens, en elders; 
oorspronkelijk gemeen eigendom der geza- 
mentlijkebuurtgenooten; De Bûrrefinne, 
thans eene saté te Boksum, enz. Alle bûr- 
ren- en bûmamen vindt men op hunne al- 
fabetische plaats in deze lijst vermeld. Ove- 
rigens ziJn ze nog, als buren, buur, bur, 
boer, bühren, enz. eigen aan zeer vele plaat- 
sen in Groningerland , Oost- en Weser-Priea- 
land. Zie mgn opstel Friesche Plaatsnamen, 
in de Nom. geograph. Neerl. dl, II, bl. 178, Digitized byLjOOQlC BURTE. 57 BUWE. waar deze namen uitvoeriger behandeld zgn, 
ais hier geschieden konde. 
G. Buurstra. M. Burte, 
Bnrka. Verkl. van Burre. Zie Burre, M. Buse, Buys, Bua. In verkl. Buyske, 
Buake, Busje y Busck, In patronymicalen 
vorm Busing. Verg. Bosse. 

G. Buisma. Deze naam kan evenzeer 
van den mansn. Buge afgeleid zgn; zie dien 
naam. Busscha, Buscha. — Boesema, Gron. 
Boiainga, Busma, Ooat-Fr. Buysing, Busink, 
Bnsâink , Bassing, Bussingh, Busen, Buyssens, 
Bmssink, Bussen, Busken, Ned. Buse, in 
noordeijk Westfalen. Verg. Bosscha. 

P. Busum , verdronken dorp in Noord-Fr., 
tusschen Eiderstedt en Helgoland. Bussen- 
husen , geh. bg Tettens in Wangerland , 
Weser-Fr. , Oldenb. Bussenhus, saté onder 
Hamswerom, Oost-Fr. Bussum, dorp in 't 
Gooiland, Noord-Holland. Bussink; zie Gal- 
lée, Nom. geograph. Neerl., dl. III, bl. 364. 

G. Busstra, Bustra. 

M. But€y Buta. Verg. Buite. 

G. Butinga, Buitiuga, Buiteuira. Deze 
twee laatste namen kunnen eveneens van 
den mansn. Buite (Boaite) zyn afgeleid. 

P. Butinga-finne, stuk land onder 
Jubbega. De Biitsbrêgge te Molkwerum. 

P. De Bûtefinne, Buitenfenne, saté 
onder Aalsum. Bûtemoark, krite onder 
Rinsmnageest. Bûtepost, Buitenpost, dorp 
in Âchtkarspelen. Bûterêst, Buitenrust, 
huis onder Giekerk; verg, Binnerêst. Bûte- 
Tynje, Buitentgnje, oude dgk onder Ga- 
rgp. B Û t e w e i , Buitenweg , saté te Morra. 
— De Butenfenne, buurt te Winschoten, Gron. F. De Bûterherne, saté onder Hal- 
lum. De Bûterherne, Butterham (in de 
Leeuwarder spreektaal Butterhoek), buurt 
te Leeuwarden. Idem, te Sneek. De Bû- 
t e r p Ô 1 1 e , BoterpoUe , eilandje in de Zand- 
meer, onder Gaastmeer. 

G. Butsma. Zie bg den mansn. Butte. 
G. Butstra. 

M. Butte, Butta, Butto, But, In verkl. 
Buike. Verg. Bute, Botte, Botke. 

G. Buttinga, Butsma. — Van But- 
tingha, Gron. Buttinge, Butjens, Butkens, Ned. 

P. Buttinga, of Buttinge, geh. on- 
der Oosterwolde. — Butshusen , geh. bij Bar- 
dewisch in Stedingerland, Weser-Fr., Olden- 
burg. BQttebüll, geh. bg Bredstedt in Noord- 
Fr. Buttinge, geh. bg Grgpskerk, Zeeland. 
Buttington, bg Shrewsbury, Eng. 

G. Buurenara, Buurma, Buursma. 

Zie bg den mansn. Bure. 

G. Buurstra. Zie bg den plaatsn. Bûrren. 

G. Buwalda, Buwolda, Buwalde, 

Bualda , Bevalda. Zie bg den plaatsn. 
Bouwâlde. 

P. Buwalda. Zie Bouwâlde. M. Butvey BuwOf Buwa, Buwj Bwe, Btca, 
Buoy Buva, In verkl. Buwke^ BuwkOy Buke, 
BukOj Bwkaj Bwcckoi G. Buunnga, Bw 
vinga , Bwnga , Butcma , Buema , Buma , 
Van Buma, Buwstna, P. Buwecloister , 
Buma-state, Buwma-state, enz. Zie 
den mansn. Bouwe. C. 

De namen, die wel met eene C geschreven worden (Carst, Coert, Cornwerd, Comjum)^ 
ook in gegkten zin (Van Cammingha, Camstra), vindt men bg de letter K. Sommigen 
(als Cyrk, Cidccy voor Sierk en Sytse) bg de S. Digitized by LjOOQIC DAAM. 58 

D. DANCKAERT. M. Daam. InFr. spell. Daem. ZieDaem. 
G. Daams. Zie b)j den man^n. Daem. 

M. Daan. In Fr. spell. Daen. Zie Daen. 

M. Daoo. Zie Dake. 

M. Dadde. Verg. Dade. 

M. Dade, Daede, In verkl. Dadeko. In 
patronymicalen vorm Dading. Verg. Dede, 
Dadde. 

G. Dadema. 

P. Dadizeele , Dadinsele , Dadingseh, Da- 
dyngsele y dorp in West- Vlaanderen. 

M. Daem. In Ned. spell. Daam. Daenty 
Dame y Dama, Damo. Verkorting van den 
Kerkeljjken naam Damianus, Damiaen. Ook 
in gebruik als verkorting van Adam. Verg. 
Damme. 

G. Dames, Daams, Damen. 

P. Damink , hoeve by Oldenzaal, Twente. 

P. Daem , het Fr. woord voor dam, komt 
voor in sommige plaatsnamen; b.v. Daem- 
syl, Damzijl, saté te Kaard in Dongeradecl. 
De Stiennen Daem, Steenendam, buurt 
te Dokkum. Idem, driesprong van wegen, 
met tolhuis, op 't Geestmerveld, onder Rin- 
sumageest. De Houten-Dammen, in 
het meerke de Morra. De Lange Daem, 
Langedam , meertje onder Warns. Idem , 
vaarwater te Spannum. De Daemleane, 
Dammelaan , weg te Dantumawoude. Verder 
het dorji Mildaem, en DeGalama-Dam- 
men, Wigle-daem, Ymedaem, enz., 
allen op hunne alfabetische plaats vermeld. 

G. Damstra. 

M. Daen. In Ned. spell. Daan. Doen, 
Danel. Verkorting van den Bijbelschen naam 
Daniöl. Zie Danjel. Verg. Deen. 

M. Daerd. Verg. Dar, Dard, Dyaerd. 

M. Dage, Daghe. Verg. Dege. 
V. Dage. 

P. Daginghem. Zie G allee, Nom. geo- 
graph. Neerl. dl. lil, bl. 364. M. Dayey Daje, Dag. In verkl. Dagtje. 
V. Dag. 
G. Dagnga. 

M. Dakty DalcOy Daoo. Misschien sa- 
mengetrokken vorm van Dadeke. Zie Dade. 
Verg. Deke. 

G. Dakema. — Dakma, Dackena, Oost- 
Friesland. 

P. Dakendorf, dorp by Ahrensbök in 
Holstein. Daknam , Dackenham , dorp in 
Oost -Vlaanderen. 

M. Dale. Verg. Dalle, Dele. 

P. Dalinghausen , geh. bg Damme, Oldenb. 

M. Dalle. Verg. Dale, Delle. 

V. Daltsje. In Ned. spell. Daltje. 

G. Dallinara, DaUen^ra, Dalsma, 
Dalssma. — Dalling, Eng. 

P. Dallingaweer , geh. by Termunten, 
Gron. Dalling, in Norfolk, Eng. Dallington, 
in Sussex, Eng. 

(t. Dalstra. Verg. Delstra en Dolstra. 
M. Dantat. Verg. Damt 

M. Damme, DammOy Dam. Verg. Dame. 

V. Dam , Dameken. 

G. Dammin^ra, Damsma. — Dam- 
minge , Drente. Dammingh, Dammes, Dams , 
Dammen, Dammekens, Ned. 

P. Damsum, dorp by Esens, Oost-Fr. 

M. Damt. Verkl. van Damme. Zie Damme. 
Verg. Damat. 

G. Damstra. Zie by den plaatsn. Daem. 
P. Dam 8 tra-sa te te Eagum. 

P. Dam walde, Damwâld, Damwou- 
de. Zie Dantumawâlde. 

M. Danjel y Dangel, Ouderwetsch Fr. uit- 
spraak (met den vollen klemtoon op de 
eerste lettergreep), oudtyds ook wel aldua 
geschreven, van den Bijbelschen naam D&- 
nièl. Zie Daen. 

M. Danckaert , Dankaet% Dancharty Danc- Digitized byLjOOQlC DANNING. 59 DEDERICK. hert, Danckert, Donkert , Dancker , Danker. 
M. Banning, 

G. Dantema, Dantuma. 

P. Dantu ma-de el of -diel, Donthma- 
dHl, grietenij in Oostergoo. Dantuma- 
wâlde, Dantemawâld, Dointhimwaide 
'm 1369, Dontinwald in 1428, Dantumtcald 
in 1505 (in de dagelgksche spreektaal D a m- 
walde of Damwâld genoemd), Dantuma- 
woade, Damwoude. dorp in Dantumadeel. 

P. It Dantziger-Gat, zeegat in de 
Wadden, bezuiden het Ameland. 

M. Dar, Dard , Darde, Dar et. Verg. 
Daerd. 
P. Darum, dorp in Jutland. 

M. Date, Dato, DAtäo, Dathe, Verg. 
Dade. 

V. Daetsje. In Ned. spell. Daatje. 
Daetje, Daetke, Datje. De vrouwennaam 
Daatje komt hedendaags meest voor als een e 
verkorting van Alida. Zie Aelheit. 

G. Datama, Datema, Dates, Da- 
tons. — Daten, Daeten, verlatijnscht tot 
Daihenws, Vlaanderen. 

P. Datum, dorp bg Pinneberg, Holstein. 

V. Datsje. In Ned. spell. Dattje, Datje. 

M. Dauwe, Daue, Datca, Daw. Verg. 
Douwe. 

V. Dautsen, Dautsen; Dautsje, in 
Ned. spell. Dautje. Verg. Doutsen, bij den 
mansn. Douwe. 

G. Datizon. — Daues, Dauen, Oost- en 
Weser-Fr. Dawson, Dawes, Dawkins, Eng. 

P. Dauensfelde , bjj Heppens ; en Dauens- 
drift, geh. bjj Minssen, in Weser-Fr., 01- 
denb. Zie Do wens, bij den mansn. Douwe. 

G. Daversma. 

M. D(Bde, Dcedd€. Verg. Dêdde. 
V. Dofdken, Dofdje, Dwtje. Verg. Dêd- 
tsje, bg den mansn. Dêdde. 

P. Deademansfeart, Doodemansvaart, 
bg Hitsom. Deademanskiste, Dea- manskiste, Doodemanskist , duindel op 
Terschelling. 

F. It Dealien, stuk land onder Op' 
penhuizen; met De Dealienspoel, meerke 
aldaar. 

F. Dearsum, Deersum. Zie bj den 
mansn. Dere. 

M. Debelt. Vermoedelijk oorspronkelyk 
Dibbelt, Dietbald. 

M. Dêdde, Dêddo. In Ned. spell. Dedde, 
Deddo, Dedda, Ded. In patronymicalen 
vorm Deddingh , Dedding. Verg. Dede, Dette, 
Dodde. 

V. Dêdtsje. In Ned. spell. Dedtje, 
Dedje, Dedda, Ded, Deddeke , Dedke, Ded- 
tie. In den Zoh. Deddigjen, van den Sas- 
sischen vorm Deddechien, in Drente inheemsch. 
Op Terschelling Dedde. Verlatgnscht tot 
Decia. 

G. Deddinga, Deddes, Dedden. — 
Deddens, Gron. Dedding, Eng. en Ned. 

F. Dêdjum (ook als D ê d zj u m uitge- 
sproken), voluit Deddingahem; Deddinghem, 
Dedigum , Dedgum, dorp in Wonseradeel. 
Dêddinga-bûrren (in de dagelyksche 
spreektaal ingekort tot Dêdgeburren), 
Deddingaburen , geh. onder Olde-Berkoop. — 
Deddeborg , saté bg Holtgaste , Oost-Fr. 
Deddeloo , huis bj) Ammersum , Oost-Fr. 
Deddington, in Oxon, Eng. 

M. Dedder, 

M. Dede, Dedo. In verkl. Dedeke , De- 
diko. Verg. Dade, Dêdde. 

V. Deedtsje. In Ned. spell. Deetje; 
Deetgen y Dede, Dedeke, Dethia, De vrou- 
wennaam Deedtsje , Deetsje is heden ten dage 
ook in gebruik als vleivorm van den Bybel- 
schen naam Deborah. 

G. Deden, Deeden. — Dedens, De- 
ding, Ned. 

F. Deetzbüll, DedeshnU, dorp in Noord- 
Fr. Dedendorf, dorp bjj Hoya, Hannover. 
Dedinghausen, dorp bij Lippstadt, Westfalen. 
Dedingsweerde , adellijk huis bjj Lochem. 

M. Dederick, Zie Derk, Dirk. 

Digitized by VjOOQIC DêDJER. 
M. Dê^jer. In Ned. spell. Dedjer. 
M. Dedmar, Dedmer. Zie Detmar, Ditmar. 

M. Dee. In verkl. Deeka. Verg. Dede. 
V. Deetsje. In Ned. spell. Deetje. Verg. 
Deedtsje, bjj den mansn. Dede, Deeke, Deke, 

M. Deege, Deeghe, Dege, Deghe. Verg. 
Diege. 

P. ItDeeklân, Deekland, krite onder 
Jutrijp. 

P. Deel, Fr. woord, beteekende een ge- 
graven vaarwater, (volgens Lex. 642, op 't 
woord del, deel) in tegenstelling met eenen 
natuurlijken stroom. Dit woord is als plaats- 
naam eigen aan sommige wateren, hoofdza- 
kelijk in Tietjerksteradeel en Idaarderadeel. 
B. V. It Lang-Deel, It Wiid-Deel, It 
Nau-Deel, Langdeel, Wijddeel, Nauwdeel, 
aldaar. It Henshûster-Deel, Henshuis- 
terdeel, bij Henshuizen onder Akkrum. It 
Skroetsm a-D e e 1 onder Wartena, enz. Ver- 
der De Deelsfinne, stuk land onder 
Roodkerk. Ook It Deel , een pand of rak 
van De Heeresloot , in 't Noorden van Has- 
kerland. — De Deel, ook, en beter, Ten- 
Deel of Ten-Diel genoemd , geh. bij Middel- 
stum, Gron. 

G. Deelstra. 

G. Deelsma. Zie bij den mansn. Dele. 

V. Deeltsje. In Ned. spell. Deeltje. Zie 
bij den mansn. Dele. 

M. Deen, Zie Dene. 

G. Deersma. Zie bij den mansn. Dere. 
P. Deersum. Zie Dearsum, bij den mansn. 
Dere. 

M. Deert. 

V. Deetsje. In Ned. spell. Deetje. Zie 
bij den mansn. Dee. 

V. Deeuke, Deeuwke. Zie bij den 
mansn. Dew. Verg. Dieuwke. 

M. Deida. 

M. Deye, Verg. Doaije. 60 DEKKE. 

V. Deiy Deitsen, Deytzett. 
G. Deyama. 

M. Deyger. 

M. Deike, Deikeii, Deglce, Deycke, Deyko. 
Verkl. van Deye. Zie Deye, Deytse. 
V. Deilijen. 
G. Deykema. 
P. Deikum, geh. bg Pietersburen , Gron. 

G. Deymta. 

M. Deyne, Deine , Deyn. 

V. Deyne. 

G. Deynia , Deyngha (samengetrokken vor- 
men van Deininga), Delnema, Delniiina. 
Deze laatste gesln. is rechtstreeks afgeleid 
van den plaatsn. Deinum. 

P. Deinum, dorp in Menaldumadeel. — 
Deinstedt, dorp bij Bremervörde, Hannover. 
Deininghausen , geh. bij Dortmund, West- 
falen. 

M. Deitse, Deytse, Deitze, Deytze,- Deit- 
sen , Deytsen, Deytzen , Deytthye , Deytzie , 
Deytie, Deythio, Deythie, Deythien, Deytzia. 
Deitte. Verkl. van Deye. Zie Deye , Deike. 

G. Deitsma, Deythiema, Deytzetna, Deyt- 
tuma. 

P. Deytsma-sate te Driesum. Idem, 
te Wârga. 

M. Dek^^ Deken, Verkl. van Dee (zie 
Dee), en als zoodanig waarschönlijk voluit 
Dedeke (van Dede). Verg. Dake, Dekke. 

V. Deke , Deeke, 

G. Dekin^a» Dekenffa, Dekema, 
Dekama , Decama , Deeckema , Deeckama , De- 
kana, Dekena , Deeckena, — Dekena, Deec- 
kana, Daekena, Oost-Fr. Deken, Dekens, 
Deekens, Deking, Deeking, Ned. 

P. D e k a m a-s t a t e te Baard. Idem , 
(ook Camstr a-state genoemd) te Jelsum . 
Idem, te Weidum (met De Deka ma-wei, 
weg aldaar) , te Tjum , en te Kortezwaag. 
D e k a m a-h û s te Franeker. Idem, te Sneek. 
It Dekama-lân, stuk land onder Harde- 
garijp. De Dekama-, Cuyck- en Foeyts- 
feanen, venen in Schoterland. 

M. Dekke, Decke, Dekko, Decken, Dek- 

Digitized byLjOOQlC DEKSTRA. 61 DETELEF. ken. Misschien samengetrokken vorm van 
Deddeke , den verkl. van Dedde. Verg. Deke, 
Dokke, Dakke. 

V. Dekje, Deckje, Dekjen, 

G. Dekkin^ra, Deckema, Deksma. — 
Deckena, Oost-Fr. Dekking, Dekken, Ned. 

G. Dekstra, Dextra. 

P. Delbiirren, Delburen, geh. onder 
Sondel. De Del fe art, Delvaart, by Sur- 
huizum. 

M. DéU, Dede, Delis. Verg. Dile. 

V. Deeltsje. In Ned. spell. Deeltje, 
Deeltjen. 

G. Ddesma , Deelsma. — Delius , Deel- 
ken , Ned. De gesln. Ddesma is mg, in oude 
geschriften; ook voorgekomen onder den 
?orm Dylgisma. Zie by den mansn. Dile. 

P. Delingsdorf , dorp by Oldesloe, Holstein. 
Delentmp, dorp by Detmold, Lippe. 

P. De Delf, binnengracht te Staveren. 
— De Delf. binnenhaven te Emden, Oost- 
Fr. Delfzijl , in Gron. Verg. den plaatsn. Deel. 

G. Delfstra. 

G. Delfsma. 

P. Del f 8 tr ah u zen (in de dagelijksche 
spreektaal Delstra- of Delsterhuzen, 
of, volgens den Zuidhoekster tongval, ook 
Delsterhuzen genoemd), Delfstrahuizen , 
dorp in Schoterland. 

P. De Dellen, geh. aan het Dokku- 
merdiep, onder Oudwoude. — Idem, geh. 
by Nieuwolda, Gron. 

G. Delstra. 

M. Delte. 
G. Deltema. 

Ïi. Deme, Dema. Verg. Dame, Daem. 
G. Dema, Demes. — Deming, Eng. 

M. Dene, Deen, In verkl. Deneke, Denke, 
Verg. Daen, Deine. 

G. Denia, Denega (samengetrokken vor- 
men van Deninga), Denema. — Denkema, 
Gron. Deneka, Denekas, Däneka, Denkna, 
Oo8t-Pr. Deenik, Ned. P. Denia-state onder Ferwerd. Dene- 
m a-s a t e onder Winaldum. D e n e g a-e g , 
stuk land by Hollum op 't Ameland. 

M. Dengeluxn. Zie Dinglum. 

M. Depe. Verg. Deppe. M. Deppe, In verkl. Depke. 
G. Depina, Verg. M. Dere , Dero , Deere , Deert. 
Derre, Dar. 

G. Deersma. — Deroma, Gron. Deren, 
Dering, Deringh, Ned. 

P. Dearsum, Deersum, dorp in Rauwer- 
derhem ; met de krite It Deersumer- 
Leeg; en met It Dearsumer-Hiiske, 
overzetplaats aan de Sneek ervaart. Great- 
en Ly ts-Dearsum, Groot- en Klein-Deer- 
sum, twee saten onder Hitsum. — Derikum, 
Derincheim, dorp by Neuss in Ryn-Pruissen. 
Deringhausen , dorp by Arolsen, Waldeck. 

M. Derk. Samengetrokken vorm van 
Dederik, Diederik. Zie Dirk , Durk. De vorm 
Derk is niet de eigenlyk Friesche, maar is 
meer eigen aan de Sassische gewesten. Derk 
kan ook als verkl. van Derre voorkomen. 
Zie Derre. 

V. Derkje, Derkjen, Dercktyen. 

G. Derksma, Dercsma, — Derksema, 
Dercksema, Gron. Derks, Dercks, Derckx, 
Dercksen, Derkink, Ned. 

G. Derkstra. Oneigenlyke naamsvorra. 
Verg. Leffertstra, Broerstra, enz. 

M. Derre. Verg. Dere. 
V. Dertsen, Dertzen. 
G. Dersma, Derres. 

P. Ditsum , oudtijds Dertzum (van Dertse, 
verkl. van Derre), dorp in Oost-Fr. Dersum, 
dorp in Eemsland, Hannover. Dersingham, 
dorp in Eng. 

M. Detelef, Detlef, Detlif. Detliff, Det- 
Wf Detloff, DeteJf, Dietlef. In 't Oud-Fr. 
Thiadlef. In vleivorm Detéle, Zie Dietlef, 
Tjadlef. De vorm Detlef is aan Sassischen 
invloed te wyten. 

G. Detelefs, Detelfs, Detelfsen, Oost-Fr. 
Detlefsen, Noord-Fr. Ditloff, Ned. Digitized by VjOOQIC BETTMAÏt BIEMER. M. Detmar, Detmer j Dethmer, In mis- 
spell. Dertmaer. Oud-Fr, Thiadmar. Zie 
Ditmar. 

G. Detmers, Dethmers, Gron. Dettme- 
ring, Hannover. 

M. Dette. Verg. Dêdde. 

V. Dette; Detsje, in Ned. spell. Det- 
tje, Detvje; Detke. Verg. Dêdtsje, bij den 
mansn. Dêdde. 

V. Deuwer. Verg. Dieuwer. 

V. Deutjen. Verg. Doetsje, bg den mansn. 
Doede. 

M. Dew, Deuwo. In verkl. Deuke, Deiicko. 
Verg. Dyew, Dieuw. 

V. DeWf Deweke, /^é'Mir, Deuke; Deauke, 
in Ned. spell. Deeuke, Deeuwke. Verg. 
Dieuwke. 

G. Dextra, Dekstra. 

M. Dihhald, DibhM, Dibbelt; afgesle- 
ten tot Dibbet. Verlatijnscht tot Dibbal- 
dus. Voluit Dietbold. Sassische vorm. Oud- 
Fr. Thiadbald. Zie Dubbeld. 

G. Dibbels, Ned. 

M. Dihhe. Vleivorm van Dibbald. Zie 
Dibbald. 

M. Dibbelt, Dibbet. Zie Dibbald. 
G. Dibbet^, Dibbits, Ned. 

V. Dibbrich, Dibbrig, Dibbrichje, 
Dibbrigje; Dibbrechje, in Ned. spell. 
Dibbrechtje; Diebrictaje, Diebrechje. 

Voluit Dietbrechta, Theodberchta ; in Oud- 
Fr. vorm ITiiadbrecht. 

M. Dictus, Verkorting van Benedio- 
tus. Zie Bendix. 

M. Didde, Didda, Diddo, Dydde , Did ^ 
Dydt, Dit, Verg. Dide. 

V. Didda. Didtsje, Didzje; in Ned. spell. 
Didtje, Didje. De vrouwenn. Didde is ook 
als vleivorm van Dirkje in gebruik. 

G. Didden, Diddens, Oost-Friesland. 

M. Dide, Dido, Dyde, Dydde , Dydt, 
Verg. Didde. V. Dide, Dida, Dyd; Dydtaje, in Ned. 
spell. Dytje. 

M. Dideke, Didtken, Dideco, Verkl. van 
Dide. Zie Dide. 
G. Dydykana, Oost-Friesland. 

M. Dyderd, Dydert. Zie Diedert. 
M. Didmer, Zie Ditmar, Dedmar. 

M. Die. Verg. Dye, Dee. 

V. Dietsje, in Ned. spell. Dietje. Dieke. 

M. Dt)e, Dye, Dyo, Dy, In Noord-Fr. 
ook Dye. Verg. Die. Verlatijnscht tot Dyo- 
nisius. De mansn. Djje is ook als vleivorm 
van Dirk in gebruik. 

V. Dötsje. In Ned. spell. DQtJe. 

G. Dyatna, Dyanna. 

V. Diebrechje , Diebricbje. In Ned. spell. 
Diebrechtje, Diebrichtje, Diebregje, 
Diebrigje. Zie Dibbrich. 

M. Diede. Verg. Dide, Tiede. 
V. Died. 

M. Diedert, Diederd. Voluit Diet- 
hart. Dietsche vorm. In *t Oud-Fr. Thiad- 
hart. Zie Dietert, Tjader, Dyderd. 

P. Diedersbüll, geh. bjj Emmelsbüll. 
Noord -Friesland. 

V. Diedou, Died utre. 

M. Diedsen. Verkl. van Diede. Zie Diede, 
Dietaen. 

V. Diedske. 

M. Diege. Verg. Deege. 

V. Diegje, Diegjen. Verg. Dygjen. 

M. Dieke, Diecke, Dyecke, Verkl. van 
Die. Zie Die. 

V. Diekje, Diei^en. Verg. Dyckjen, 
bij den mansn. Dike. 

V. Diele, Dielke. 

M. Diemer, Dymer, Deemer, Dimmer, 
Voluit Dietmar. Zie Dedmar, Ditmar. Digitized byLjOOQlC DIEPKE. 6d DYK. G. Diemersma , Diemers, Dlemer- 
sen. 

V. Diepke, Groningerland. 
6. Diepenga. 

P. Diep. Zie Djip. 
G. Diepstra. 

M. Dierie. 

V. Diert, Diertjen. 

P. DeDieringen, krite onder Ooster- 
meer. 

M. Dierryts, Verg. Diederik, Dirk. 
P. DeDiest, knte onder Terwispel. 

M. DieU, Dyeto. Verg. Tiede, Tiete. 
V. Dietflje; in Ned. spell. Dietje. Diet. 
Zie bjj den mansn. Die. 

M. Dietert, Dieter, Dyteri. Zie Diedert. 
G. Dieters. 

V. Diethild, 

M. Dietlef, Zie Detlef , Tjadlef. 

M. Dietsen. Verkl. van Diete. Zie Diete. 
Verg. Diedsen. 
V. Dietske. 

M. Dieu, Dleuw, Dieuwe, Dt/eir. Zie 
Üjeu. Djuw, Djieuw, Dew. 

V. Diexike, Dieuwke, Dieuw^ Dieu, 
Diu, Dieuwcke, Dieuwck, Dyiche, Verg. 
Dew, Deauke, Djienwke, Djuwke. 

G. Dieuwema , Dieuema, 

M. Dieu'wer, Dietrer, Verg. Dyewert. 

V. Dieuwertflje. In Ned. spell. Dieu- 
wertje; Dieuwerke, Diewertje, Die- 
wtfy Dipara, Voluit Dietwara, een Neder- 
doitsche vorm; in't Oud-Fr. Thiadwara. Verg. 
I>juwertje, Djeurretje. 

M. Dyewert , Diewert , Dyeuvert , Dyewart, 
Diewarth. Voluit Dietwart, een Nederduit- 
8che vorm ; in *t Oud-Fr. Thiadwart. Verg. 
Djuwert, Djoerd. 

V. Diewert. Voluit Dietwarda, een 
Nederdoitfiche vorm; in 't Oud-Fr. Thiad- 
warda. P, DiuertsufoldfDiperswoide, Oude naams- 
vormen van Duerswftld. Zie dezen naam. 

M. Dieuwke, Dleuwko, Dyewke. Verkl. 
van Dieu. Zie Dieu. 

V. Dyf, Dyff, Dyfken. 

M. Digge y Diggo. Verg. Diege. 
V. Dygjen. Verg. Diegje. 

P. Diglewier, Diggelewier, Di- 
glatryer j Dycklewyer, saté te Friens. (Mis- 
schien van Diggele, een verkl. van den 
mansn. Digge.) 

M. Dignom, Digntim. 
V. Dignum. 

V. Dik. Te Hindeloopen. Zie by den 
mansn. Dikke. 

P. Dyk j Dyk. Dit woord is (behalve in 
zijnen eigenlgken zin), op zich zelven en in 
samenstellingen , uit den aard der zaak eigen 
aan vele plaatsnamen in alle deelen van 
Oud-Friesland , West, Oost en Noord. B.v. 
De Dyk, geh. onder Appelsga. D i k e n , 
Dijken (ook Y n d i k e n , Indyken genoemd), 
dorp in Donia warstal. Yndyk, Tndyk, geh. 
onder Bozum. Idem, saté onder Oudkerk. 
Dykshoarne, Dykshom , geh. onder Ee. 
Idem, hoek van den Slachtedyk onder Bozum. 
Idem, onder Workum. Djjkshoek, herberg 
en geh. onder Firdgum. Idem, saté onder 
Jorwerd. Dykhuzen, Dijkhuizen; saté, voor- 
malig geh., onder Gerkesklooster. DeGreate 
en De LytseDykslobbe, twee saten on- 
der Hol werd. Dykstrabûrren ofDyk- 
sterbûrren, Dyksterburen , geh. onder 
Kimswerd. Dykstrahuzen ofDykster- 
huzen, geh. onder Beetgum. Dykstra- 
hûs of Dyksterhûs, saté onder Tjerk- 
werd. Dykstra-sate onder Holwerd. Idem, 
onder Huizum. Idem, onder Lioessens. Ver- 
der Griendyk, Groendyk, voormalig kloos- 
ter onder Sneek. Haskerdiken, dorp in 
Haskerland. Langedike, dorp, eigenlyk 
slechts een geh. in Oost-Stellingwerf. En 
vele andere c/yAmamen, op hunne alfabeti- 
sche plaats in deze Ijjst vermeld. — Dyks- Digitized byLjOOQlC DÎKE. W BIRK. horn, geh. în de gemeente *t Zandt, en in 
de gemeente Ten Boer, Gron. Diekôterhu- 
sen, geh. h\] Loqnardt, Oost-Fr. Enz. 

G. DykBtra, Dyckstra , Dycksteraj Dyx- 
tra f Di/xtera, Dicsteraj Dickstera, Dixtra, 
Dixtera. 

M. Dike, Dyke, Dyko, Dico , Dyck, 
Dycke, Dycka. In Noord-Fr. als Dycke in 
gebruik. Verkl. van Die of van Dge. Zie 
die namen. 

V. Dyckjm, 

G. Dykema, Dykma, Dyckma, Dyk- 
sma, Dyken, Diken, Dieken. — Dy- 
kama, Dikema, Dykenga, Gron. Dikena, 
Diekena, Diken, Dieken, Dyken, Diekenga, 
Oost-Fr. Dijkink, Dgkens, Ned. Dycing, bg 
de Angel-Sassen. 

P. Dykum of Dikum, geh. bij Garshui- 
zen, Gron. Dykenshof, saté bij Wirdum, 
Oost-Fr. Dykings, in Lincolnshire , Eng. 

M. Dikke, Dicke, Dikka, Dicco, Dikko. 
Verg. Dike. Dekke. (In Engeland is de mans. 
Dick in gebruik als vlei vorm van Richard. 

V. Dik. Te Hindeloopen. 

G. Dickinga, Diekenga ^ Dickema, Dik- 
ken, Dikkes. ~ Dikken, Dikkens , Dic- 
kens, Oost-Fr. Dickens, Dixon, Eng. 

P. Dik k ing a-sa te te Almenum. 

G. Dikstra. 

G. Dykstra. Zie bjj den plaatsn. Dyk. 

M. Dile. In verkl. Dylke, Verg. Dille. 

G. Dylgisma. (Misschien oorspronkelijk 
Dilingsma of Delingsma ; zie bg den mansn. 
Dele.) — Dylana, Oost-Friesland. 

P. De Greate en De Lytse Dylik- 
ker, Groote en Kleine Dglakker, twee 
buurten (straten, gescheiden door eene bin- 
nengracht) te Bolsward. 

P. D e D i 1 1 e , geh. met herberg, brug en 
binnen-sluis , Dillesyl, aan en over de 
Sneekervaart (de Swette), onder Oosterwie- 
rum en Rauwerd. Zie Krinserarm. M. Daie. 
Verg. Dile. 
V. Diltsje. In verkl. Dilke, Diltje , Diltie. 
In Ned. spell. Dilt^Je. G. Dillema. — Dillinga, Gron. Dilling, 
Drente. Dilke, Eng. M. Dylstra. 

Dymer. Zie Diemer. V. Dimmeke, 

P. Dim ter (op de Joure en elders ook 
Djimter), Friesche vorm van den naam 
der stad Deventer in Overgssel. 

M. Dynert, Dinert , Dynneri. 
M. Dinger. 

M. Dini^lum, Din^relum, Din^rlom, 
Dincrelom. Voluit Dinghelm, Thinghelm. 
Zie Dengelum. In vleivorm Dingle, Verg. 
Willem (Willum), uit Wilhelm; Hattum, uit 
Harthelm. 

M. Dinke. In verkl. Dinkele. 

G. Dinkla, Gron. en Oost-Fr. Dinkna 
(verg. Denkna, bjj den mansn. Dene), Din- 
kela, Oost-Fr. Dinckels, Ned. 

P. Dinklage, dorp bij Oldenburg. Din- 
kelhausen, dorp bjj Uslar, Hannover. 

P. DeDinsen (ook Densen geschre- 
ven), krite onder Driesum ; met De D i n s e r- 
ofDenserfeart, Dinserleane en Din- 
serbrêgge, vaart, weg en brug aldaar. 
De Dinserleane, weg onder Garyp. M. DiocaviiS , Diokarus, 
naamsvorm van ? Verlatijnechte M. Dionys, bij verkorting Dion j Dyon; 
voluit de Kerkelijke naam Dionlsius. Komt 
ook voor als verlatijnsching van Djje. Zie Dye. 

M. Dyorre, Dyoere, Zie Djurre. 

V. Dyorken, Zie Diura, en bg den mansn. 
Djoere. 

G. Dyoeringa , Dyorsma, 

P. Dyoerrama-sate, Djurrema-sate. 
Zie bg den mansn. Djurre. Dyoringen-sfoet ; 
zie Jurgensleat. M. Dirk, Dirck, Dyrck, Dirrick, DitHdir^ 

Die riek, In verkl. Dy rekten, In het dage- 

I Ijjksche leven in den regel als Durk uitge- Digitized byLjOOQlC DIBBë. 65 DJIP. Bprolcen. Yolnit Diederik, Theodorik; in 
het Oüd-Fr. lliiadrik, samengetrokken tot 
Tsjark, T^erk. Op het Bildt meestal als 
Deark uitgesproken. In vleivorm Dll^e , 
D^, en ook Dirre en Dukke. Zie Derk, 
Durk, T&ijerk, Tsjark, Do^je, Djje, Dukke. 

V. Dirkje» Dirkjen, Dirckjen, Dyrcx- 
tien, In het dagel^ksche leven in den regel 
als Durkje uitgesproken. Voluit Diederika, 
Theodorika; in het Oud-Fr. Thiadrika. In 
▼leiform Dukke , Dujje , Dye , Dirre en Didde. 
Zie Durkje, Derkje, Tqerkje. 

G. JHrks, Dircks, Dyrcka , Dircksma, 
Dirxma. — Dirks , Dirksen , Dirken , Dircks, 
Dieriks, Dierickx, Deriks, Diereksens, Ned. 

P. Dirkjebûrren, Dirk-Sg es-til- 
tsje; zie bg den mansn. Durk. — Dirks- 
bom, dorp in West-Fr. (noordelijk Noord- 
Holland). Dirksland , dorp op *t eiland Over- 
Flakkee, Zuid-Holland. Dietrichsdorf, inde 
wandeling Dierksdorp genoemd , dorp by 
Kiel, Holstein. Dirkingen, dorp by OIpe, 
Westfalen. Dierkshausen , dorp bg Winssen, 
Hannover. Dyrczuntj oude naamsvorm van 
Ditzum , dorp in Oost-Fr. ; zie bg den mansn. 
Derre. 

M. Dirre, Dire, Dir, DM, In verkl. 
Dirtêen. Vlei vorm van Dirk. Zie Dirk. 

V. Dirtsen, in misspell. Dirtoen. 
Dirre, Dir. 

G. Dirringa, Dieringa, Dirtinga, Oost-Fr. 

P. Dieringhausen , geh. bg Gummersbach 
in Rgn-Pruissen. Verg. den plaaten. Dieringen. 

Û. Disselsma. 
O. DQstra. 

M. Dü, In verkl. Diitie, Dyttie, Verg. Didde. 
V. Ditsje. In Ned. spell. Dittje, Dil^Je. 
^yttien. 

M. DUhart. 

M. Ditmar, Ditmer. Voluit Dietmar; 
in *t Oud-Fr. Thiadmar. Zie Didmer , Det- 
mar, Diemer, T^admer. 

M. Ditêen, DyUen, Ditse , Dtftse, Dtftze , 
Djftzo, Dytge, DUthia, Dythia , Dythie, 
Df/tkio, Djfttkie, DyUzio. Verkl. van Dge, 
Dide, Didde, enz. V. Bitsen; Dytt^'e, in Ned. spell. 
DytJe; Ditske, Dytske. Verg. Dietsje, 
Diedske, en by den mansn. Dide. 

G. Dytthiama (Dyttsjema). 

M. Dittcart, 

V. Diu , Ditike, Zie Dieuw. 

V. Diura. Zie by den mansn. Djoere. 

G. Dixtania, Dixtema, Verg. by den mansn. 
Dikke. 

M. Djaerd, Dyaerd, Verg. Djoerd. 

M. DJeUy DJeuT^ve. Zie Dieu. 
V. DJeuwke. Zie Dieuwke. 

M. DJeurre. Zie Djure, Djoere. 

V. Djeurtsje; in Ned. spell. DJeurretJe. 

Zie Djurretsje. 

F. Djip, het Fr. woord voor diep, komt 
als naam van vele vaarwaters, zoo natuur- 
lyke als kunstmatige, in alle gouwen van 
geheel Oud-Friesland voor , op zich zei ven, en 
in samenstellingen ; b. v. It Dokkumer 
D j i p , Dokkumerdiep , stroom tusschen Dok- 
kum en de Lauwerzee. It Miedumer 
Djip, ook De Ake genoemd, stroomke in 
Leeuwarderadeel , onder Miedum. It Cas- 
par-Robles-Djip of Colonels-Djip {in 
de dagelyksche spreektaal wel Kom el s- 
djip genoemd, en, nog meer verbasterd, 
Knillis- of Knjillisdjip), vaarwater 
in Achtkarspelen , tusschen Stroobos en de 
Bergumermeer. It Keningsdjip, Ko- 
ningsdiep, naam die het bovenpand van de 
rivier de Boom draagt , in Opsterland, van ha- 
ren oorsprong tot voorby Beetsterzwaag. Deze 
naam is schier uitsluitend in de schryftaal 
in gebruik. De volksmond noemt dit boven- 
pand der Boom: It Ald-Djip, het Oud- 
Diep. It Moerdjip, meerke onder Tei- 
wispel. It Nye-Djip, Nieuwe Diep, vaar- 
water onder Suawoude. It Djipt, de bin- 
nengracht te Slooten. De Djippe-Wei, 
Diepeweg, waterlossing onder Ferwoude. 
De Djipswftl, Diepswal, buurt te Dok- 
kum. — Het Reitdiep, Damsterdiep, Boter- 
diep, enz. in Groningerland. 

Digitized by VjOOSIC ^8' DJIPPERT. 66 DOAITSE. G. Diepstra. 

P. De Djippert, Diepert, vaart onder 
Ferwoude. 

M. DJUle. 

V. Djiltsje; in Ned. spell. DJill^Je. 

M. Djimmer. Verg. Diemer. 

y. Djoeke, (ook Dioeke), Djoewke, 
DJoexike» DJoke, DJoxike, Djouwke. 

Misspellingen van Dieuwke. Zie Dieuwke, 
Diuke. 

M. DJoerd, Diurd, Dyort , Djort ^ Dzy- 
ortf Djurd, Djuird, In verkl. Diurdeko. 
Verg. Djoere, Diurco. 

V. Djurdtjen, 

G. Diurdistna, Dyoertstna, 

M. Djoere ) Diuro, Djoera, Dioera, 
Dyoerre , Dyora , Dyore , Ditir, Djure , Djuur. 
In verkl. Dyoercken^ Djoerke, In Noord-Fr. 
Djurk, Djurken. Zie Djurre, Dyorre. Verg. 
Djoerd, Jurre. 

V. Diura, Djorkettf Dyorken. Zie Djur- 
tsje, Djeurtsje. 

G. Dyoeringa, Dyoringa^ Dyorama, Dioer- 
kema , Dyorsma , Dyoerrama. Durken , Djur- 
ken , Weser-Friesland. 

P. Dyoerrama-sate ; zie bg den mansn. 
Djurre. 

V. DJoke, Djoxike» Djouwke. Mis- 
spellingen. Zie Djoeke, Dieuwke. 

V. Dju, Diu, Zie Dieuwke, Djoeke, en 
by den mansn. Djuw. 

M. Djtide, Diudo, 

G. Diudesma, Dyudesma. 

V. Djxüs. 

M. Djurre, Diurra, Ditirro, Diurre, 
Djorre, Djorra, Dyorre, Dyorra. In verkl. 
Diurco j Djuurke, Djuurken. In Noord-Fr. 
Djür, Jüür, Jürke, Jüürken. Zie Djoere, 
Dyorre. Verg. Djoerd, Jurre. 

V. Djurtsje; in Ned. spell. DJurretJe, 
Djurtjen, G. DJurrema, Diurrema, — Djuren, 
Djurken, Dyurcken, in Oost- en Weser-Fr. 

P, Djurrema-sate (Dyoerrama-sate) te 
Friens. 

M. Djuw, Djuwe. Zie Djeu, Dieu. 
V. DJUT^^ke , Diuke , Djuwe, Misspelling. 
Zie Dieuwke, Djoeke. 

M. Djuwert, Diuwert^ Dyuwer , Dyawer, 
Djouwer, Zie Dyewert, Dieuwert. 

M. Doa. Verg. Doe. 

M. Doaije. In Ned. spell. Doo^e, 
Dooye, Do^e, Doye. Doya, Doy, Dooje. 
Verg. Doaijen, Doeije. 

V. Doaike, Doaitsje, Doaitsen. In Ned. 
spell. Dooike, Doike, Dooitje, Doilje, 
Dooitsen, Doitsen; in misspell. Dooit- 
zen. Doycke, Doickj Dai. 

G. Doyinga . Doinyngha , Doyngha , Doyn- 
ga, Doynge, Dooyema, Dcjema, Doima^ 
Doyma, Doyetna, Doysma^ Dooyes, Doya, 
Dojes. — Doyink, Ned. 

P. Doaijemar (ook D o i m a r geschre- 
ven) , stuk land onder Molkwerum. D o a ij u m 
(byna als Dwaim uitgesproken), Dodo- 
ghemaburen, Dooyum, Doyum, Doyem, geh. 
ten deele onder Hit^um, ten deeie onder 
Franeker. D o a jj e m a-s a t e , Dooy ema-zathe, 
te Dooyum onder Franeker. Idem, onder 
Kimswert. 

M. Doayen. In Ned. spell. Dooyen, 
Doyen. Verg. Doaye. 

M. Doaike. In Ned. spell. Dooike. 
Doyke, Doyka, Doik. Verkl. van Doaye. 
Zie Doaye, Doaitse. 

G. Doykenga, Doykama. — Doykinga 
Oost-Fr. 

P. Doainjum, Doainwier. Zie by den 
mansn. Dode. 

M. Doaite. In Ned. spell. Dooite. Doyte. 
Verkl. van Doaije. Zie Doaije. 

V Doaite. In Ned. spell. Dooite. 
G. Doytinga, 

M. Doaitse, Doaitsen. In Ned. spell. 
Dooitse, Dooitsen, Doitse, Doitsen. 

Digitized byLjOOQlC DOBBE. 87 BOÊ. In misspelL Dooitae, Dooitzen, Doitoe, 
Doitaen. Doytsef DoHzo, Doyttyey Doytge, 
Doiftege, Doiftze, Doythye ^ Doytje. Verkl. 
van Doaije. Zie Doa^je, Doaike. Verlatynscht 
tot Dothias. 

y. Doaitake. In Ned. spell. Dooitske, 
Doitske. In misspell. Dooitsche. 

6. DooUsema, DaUsetnaf DoUsma, Doyt' 

P. Doaitsewiel, Dooitsewiel (ook Dooi- 
tjjewiel geschreven), meerke onder Tietjerk. 

P. Dobbey Pr. woord voor waterplas, of 
klein meertje, komt als plaatsn. voor, in: 
De Merjedob,ben, kleine meerkes, plas- 
sen, onder Tietjerk. De Dobbe, ook wel 
De Dobbepleats genoemd, saté onder 
Tonaard. De leldobben, Aaldobben of 
Aalplassen, krite onder Aigum. Idem, on- 
der Saa wonde. De Blauwe Dobbe, meer- 
ke in de heide onder Bakkeveen. De H Ô f- 
lânsdobbe, meerke onder HoUum op *t 
Ameland. De Kriiisdobbe, Kruisdobbe, 
meerke onder Oudega in Small. De Dob- 
bekamp, stuk land te Surhuizum. 

M. Dobbe, Dobbo, Duhhe, 

6. Dobma. — Dobbinga, Dobbenga, 
Gron., Oost-Fr. Dobbe, Dobben, Dobbens, 
Ned. Dobson, Eng. 

M. Dodde, Verg. Dode, Dedde, Dotte. 
V. Dod. 

6. Doddema, Doddama. — Dodden, 
Ned. Dodson, Ëng. 
P. Doddington, in Kent, Eng. 

M. Dode» Dodo, Doda. In verkl. Do- 
dico, Dodeke. In patronymicalen vorm Do- 
ding, Verktynscht tot Dodoneus. Verg. 
Dodde, Doede. 

G. Dodinfi^a, in versleten vorm Donia, 
Donye, Donie, Donnye, Donya^ Donnya, 
Doenye, Doenie, Donja, Donje, Doenja, 
Donga, Doynie, Doynje , Doynja, Doynya, 
Doyningh, Doeynigen, Dothnia, Dothnya. — 
Dodema, Dodena, Oost-Fr. Doden, Dooden, 
Doding, Ned. Doding, Eng. 

P. Doainjum (nog meer verbasterd als 
Doagum, schier als Dwaim uitgespro- 
ken , en door de Friesche stedelingen D o n- jum, Dunjum, Duinjum genoemd) , Do- 
deghum, Doedynghem , Dodynghum, (voluit 
Dodinga-hem, Donia-hem), Dongjum, dorp 
in Franekeradeel. Doainjegea, schier 
Dwainjegea, ter plaatse zelve en in den 
omtrek (in den Jouster- en Lemster tongval) 
Dunegea genoemd; voluit Doniagea of 
Dodingagea, Doniaga , dorp in Doniawar- 
stal. Doainjewarstal, (schier als D w a i n- 
jewa'stel uitgesproken) Doniawarstal of 
Doniawerstal , Dodingawerstal ^ grietenjj in 
de Ze ven wolden. Doainjebûrren, schier 
als Dwainjebûrren uitgesproken, maar 
door de Zuidhoeksch-Friesch sprekenden 
Donjebûrren, in de dagely ksche spreek- 
taal, by verbastering, veelal Dombûrren 
genoemd — ook wel Doainjehuzen, Don- 
jehuzen, Doniahuzen geheeten , Donia- 
buren, Domburen, of Doniahuizen, geh. 
onder Ferwoude. Doainjewier, ook 
Doainwier, schier Dwainjewier, 
Dwainwier, ook Donje wier, en, in 
de dageiyksche spreektaal, by verbastering, 
wel Dom wier genoemd, Doniawier of 
Dom wier, geh. onder Wons. Idem (in de 
spreektaal Domwier of ook Dongwier 
genoemd), geh. onder Warga. Doainjeterp, 
schier Dwainjeterp, maar ook wel Don- 
je terp genoemd, Doniaterp, geh. met 
terp, onder Wanswerd. Idem (in de dage- 
lyksche spreektaal , ter plaatse zelve, meestal 
Diinterp genoemd), geh. met terp, on- 
der Spannum. Doainje- of Dwainje- 
state, Doni a-state, onder Oosterbierum, 
Hallum, Wanswerd, Oosterend, Spannum, 
Winsum, Dantumawoude , Hidaard (met de 
Doniaterp), Wartena , Ooster-Nykerk , 
Engwierum, Ai^um, Nes in Dongeradeel, 
Burgwerd, Winaldum, Kimswerd, Makkum 
en Akmaryp. Doding a-sa te te Engwie- 
rum. — Donghorn, Doengehorn, Dodingahorn , 
geh. by Groningen. Doodshorn, Dodeshorn, 
geh. by Twixlum, Oost-Fr. Dodington, in 
Gloucestershire , Kng. Doetinchem , stad in 
Gelderland; zie Gallée, Nom. Geograph. Neerl. 
dl. III , bl. 838. M. Doe, Verg. Doa, Doede, Doewe. 
V. Doe. Verg. Doetsje, by den mansn. 
Doede. 
G. Doenga; verg. Donia, by den mans» Digitized byLjOOQlC DOEDE. DOEWÊ. naam Dode. Doema; verg. Douma, bg den 
mansn. Douwe. 

M. Doede, Doed, Doeda, Doedo, In 
verkl. Doedke. Verlatynscht tot Doedeni- 
tis, Doederus en Dodoneus. Verg. 
Dode, Doe. 

V. Doetsje (Duotsje, Duottsje, Duotke), 
eigenlijk Doedtsje, in NeJ. spell. Doetje, 
Doedetje, Doedtje, Doedje. Doetie, 
Doetke, Doedke, Doed, Doetsen, Dued, Deut- 
jen, In den Zwh., en vooral ook te Makkum en 
omtrek, ook Duttsje , in Ned. spell. Duttje, 
Dutje. Yerlatgnscht tot Dodonea. In 
vleivorm Dute, Dut. Zie Lex. 767. 

G. Duda, Doedinga, Doenga, Doede* 
ma, DoedeS; Doeden. — Doedens, Gron. 

P. Doedelân, stuk land onder Harde- 
gargp. Doeding a-state (ook voorkomende 
als Doenga- en als D o n i a-s t a t e , zie bg 
den mansn. Dode), te Winaldum. Doed- 
moers-hûs, te Leeuwarden. Doed-moije- 
h u z e n , Doedmoeiehuizen , buurt te Mak- 
kum. Doedslân (Doedes lan), oorspronke- 
lijke naam van eene buurt te Grouw, die 
thans , bij verbastering , D ú t s 1 â n , Duitscli- 
land, genoemd wordt. — Dudenbüttel, bij 
Himmelpforten , Stade , Hannover. Dudensen, 
dorp in Calenberg, Hannover. 

M. Doedke, Doetke, Doettge, Doedse, Verkl. 
van Doede. Zie Doede , Doeke. 
V. Doedske, Doetske. 

M. Doege, Verg. Doeye, Dogen. 

M. Doeije. In Ned. spell. Doeye, Doeje. 
Verg. Doege, Doajje, Dujje. 

V. Doeije. In Ned. spell. Doeye, DoeJe ; 
Doei, Doey. 

G. Doeyema , Doei/emma, Doeynga. — 
Doeyen, Doejen, Oost-Friesland. 

P. D o e ij e 1 â n , stuk land onder Suameer. 

M. Doeike f Doeycke, Doeyka , Doeitge, 
Doeifye , Doeyiyo, Doeytse , Doeytsen, Doeyt- 
thie. Verkl. van Doeije. Zio Doeije. 

V. Doeikje. 

G. Doeytiema (Doeitsjema). 

M. Doeke, Duco, Doeko, Doecke, Doecka, 
Ducko, Doeken. Waarschijnlijk een samen- getrokken vorm van Doedeke, den verkl. van 
Doede (zie Doede) , of anders verkl. van Doe 
(zie Doe). Verg. Doetse, Doke. 

V. Doekje. Verlatijnscht tot Duconia. 

G. Doekatna, Doekema, Doeksma, Doe- 
kes, Doekzen. — Duksna, Oost.-Fr. 

P. Doeke-Martens-hûs en Doeke- 
M a r t e n s-p i i p, Duco-Martena-huis, en Diico- 
Martena-pyp daarnevens, te Leeuwarden. 
Doekesleat, Doekesloot , waterlossing in 
de Wildlanden onder Grouw. Doeckema- 
state onder Leeuwarden. Doekemasate 
te Peins. Idem, te Foudgum. 

M. Doekele, Doekle, Doekel, Doe- 
kla, Doeckle , Duwkle, Verkl. van Doeke. 
Zie Doeke. 

V. Doekeltsje. In Ned. spell. Doelcel- 
tje, DutcckeÜye. 

G. Doekles. 

M. Doen, Doene. 

G. Doenga, Doenghe. Zie Donia, bg den 
mansn. Dode. 
P. Doeng a-sta te onder Bumm. 

V. Doerje. Verg. Doortsje, bg den 
mansn. Dor e. 

M. Doete. In verkl. Doetke. Zie Doetse. 
Verg. Doede. 

V. Doettsje of Doetsje. In Ned. spell. 
Doetje. Doetke. Zie bij den mansn. Doede; 
en Lex. 767. 

G. Doetin£:a, Doetjes. — Doets, 
Noord-Holland. 

M. Doetse. Verkl. van Doeteof van Doe; 
zie deze namen. Verg. Doedse, Doedke. 

V. Doetske. Verg. Doedske, bij den 
mansn. Doedse, Doedke. 

G. Doetsma. 

M. Doevre. Zie Douwe. Deze naam is 
inderdaad oorspronkelijk eenzelvig met Douwe. 
Hij vertegenwoordigt de oude uitspraak der 
Woudlieden in Oostergoo, en in de Zeven- 
wolden. De naamsvorm Doewe komt tbans 
nog voor in Achtkarspelen en in Stelling- 
werf; buitendien in Groningerland , Drente 
en in de Ysselgoo (noordelgk Overyssel). Men Digitized byLjOOQlC DOGEN. 69 DONE. vergel^ke de plaatsnamen de Joure in Hasker- 
land , en de Joere bij Oostermeer; het persoon- 
lijke voornaamwoord dou in Westergoo, met 
du [dot) in de Wouden, enz. 

G. Doewes, Doewen, Doeven. 

P. Doesum, dorp in Groningerland. 

M. Dogen. Verg. Doege. 

M. Do\ie, Doye, Doyen, Doitse, 
Doitsen, Doitze, Doitzen. V. Doike, 
Doitsen, Doitske. G. Doyxna, Dojes. 

Zie Doajje , Doajjen , Doaitse, Doaitsen, Doaike, 
Doait«je, Doaitske. 

M. Doke , Doko , Doco , Doocke, Doohe, 
Waarschijnlijk samengetrokken vorm van 
Üodeke, verkl. van Dode. Verg.Doeke, Dokke. 

6. Dokema, Dookes. — Dookes, Oost- 
Fr. Docing, by de Angel-Sassen. 

M. Dokke y Docke, Dokka, DockOy Docco. 
Vermoedelijk samengetrokken vorm van Dod- 
deke, verkl. van Dodde. Verg. Doke, Dekke. 

G. Dockama. Dokkuma, rechtstreeks 
a%eleid van den plaaten. Dokkum. — Doc- 
kes, Oost -Friesland. 

P. Dokkum, Dockum , Dockamahurgh , 
Doecunjnj Doccinga ^ Dockynchirica (= Dok- 
kinga-tsjerke) , stad in Oostergoo. Met It 
Dokkum e r-Djip (zie bij Djip); De 
Dokkumer-Ie) (zie "bij Ie); De Dokku- 
mer-K la ei, Dokkumerklei , de kleistreken 
benoorden Dokkum, de beide Dongeradeelen 
omvattende; De Dokkumer-Mar, Dokku- 
mermeer, meerke bjj Dokkum, onder Rin- 
samageest ;DeDokkume r-W â 1 d e n , Dok- 
kamerwouden, krite in Dantumadeel, het 
noordoostelijk deel daarvan uitmakende, en 
de dorpen Akkerwoude, Murmerwoude, Dan- 
tamawoude, Wouterswoude en Driezum om- 
vattende. 

P. Dol a-G o u t u m , Doelegoutum , dorp 
in Leeuwarderadeel. Deze volle naam is 
weinig in gebruik, en komt slechts voor, 
lïoofdzakelgk bij oude schrijvers , om dit dorp 
te onderscheiden van Schamegoutum in Wym- 
britaeradeel , dat, even als Dola-Goutum, in 
het dagelgksche leven slecht* als Goutum, 
zonder bijvoegsel, bekend is. Dolacamp^ 
stok land te Jutrgp, in 1511. G. Dolfsma. Verg. den mansn. Adolf. 

P. De Dolle, krite onder Oostermeer, 
aan het Gaspar- Robles-diep. De Trge Dol- 
len, Drie Dollen, meertje onder Wester- 
geest. De DoUegrêft, Dollegracht, oud 
vaarwater, thans droog, onder Langweer. 
De Dollen of Dalen, krite onder Sua- 
woude. De Brédol, stuk land onder Tiet- 
jerk. Dolhuzen, Dolhuizen, ook enkel De 
Dollen genoemd, geh. onder Oud e-Mirdum. 

G. Dolstra. 

M. Dole, Verg. den mansn. Dolle, en de 
plaatsnamen Dola-Goutum en Dolacamp. 
G. Dolen , Oost-Friesland. 

M. DóUe. In verkl. DóUee. 
G. Dolsma, Dolkema. 

P. Doltfterhuzen; zie Delfstrahuzen. 
G. Dolstra. Zie bij den plaatsn. Dolle. 

P. D e D o 1 1 e, onderscheiden in D e D j ip- 
pe-, De Droege- en Haijema-Dol te, 
vaarwaters onder Workum. De Dolte of 
Alde-Dolte, vaarwater onder Uitwellin- 
gerga. De Dolte (met De Doltewâl), 
vaarwater onder Broek. De Dolten, krite 
onder Haskerdijken , met De Doltesleat, 
Doltesloot, aldaar. Zie den plaatsn. De Dolle. 

P. Dombftrren. Zie Donia-bûrren , by 
den mansn. Dode. 

M. Domey Doom. Verg. Domme. 

G. Doma. 

P. Doma-sate onder Anjum. 

M. Domme. Verg. Dome. 
G. Domna. 

P. Dom na-sa te te Weidum. 

P. De Domp, saté onder Sneek. 
G. Dompama. 

P. Dom wier. Zie Donia-wier, bg den 
mansn. Dode. 

M. Done. Verg. Donne. 

G. Doningay Donama, Donexna. Digitized by VjOOQIC DONGA. 70 OOÜWE. G. DongCL. Zie b)j den mansn. Donne. 

P. Dong era de el of -diel (E ast- en 
West-), in de spreektaal D onderdeel. 
Dungherdele y Oost- en West-Dongeradeel , 
gezamenlijk De Dongerdelen, twee grie- 
tengen in Oostergoo. 

P. Dongjum. Zie Doainjnm , by den mansn. 
Dode. 
G. Dongjuma. 

G. Dongstra. 

G. Donia. Zie bg den mansn. Dode. 

M. Donke, Donco, Donko, Doncke. 
Verkl. van Donne. Zie Donne. 

P. Donkerbroek, dorp in Oost-Stel- 
lingwerf. 

M. Donne j Don, Verg. Done. 

V. Dontsje. In Ned. spell. Dontje. 

G. Donga. Vermoedelijk een samenge- 
trokken vorm van Donninga. Verg. Donja, 
Doenga, bij den mansn. Dode. Dons. 

P. Donningen, dorp bg Clerf in Luxem- 
burg. Donstorf, dorp by Diepholz in Han- 
nover. 

M. Doo^e ) Dooye , Dooijen, Dooike, 
Dooite, Dooitse, Dooitsen, Dooitze, 
Dooitzen. V. Dooike, Dooitje, Dooit- 
sen, Dooitzen, Dooite, Dooitske. G. 
Dooyema, Dooyes. P. Dooyum, Dooit- 
sewiel. Zie Doage, Doagen, Doaike, Doaite, 
Doaitse, Doaitsen, Doaitsje, Doaitske, Doaijum, 
Doaitsewiel. 

M. Dore, 

V. Dora; Doortsje, in Ned. spell. Door- 
tje, quasi verfraaid tot Doorthia. Doorke, 
Heden ten dage komen de vrouwennamen Dora 
en Doortje in den regel voor als verkortin- 
gen van de Kerkelyke namen Dorotbea en 
Theodora. 

G. Doringa, Dorama. 

P. Dorum, vlek in 't Land Wursten, 
Worthsaten, eene Oud-Friesche gouw aan 
den mond van de Weser, Hannover. V. Dorentsje. In Ned. spell. DorentJe. 
Verg. den mansn. Dore. 

M. Dorke, Dorcke. Verkl. van Dorre. 
Zie Dorre. 

G. Dorkema. 

P. Dorkwert, Dorquert, dorp in Gro- 
ningerland. Dorking, stad in Engeland. 

G. Dorpema. 

M. Dorre, Verg. Dore. 

V. Dorke, 

G. Dornya (Dorringa), Dorsma. — Dor- 
rie (Dorringa), by de Weser-Friesen. Dorre, 
Dorren, Ned. 

M. Dort. 
V. Dorte. 
G. Dortsma, 

M. Dote, Dotha, Dota, Dootte. In verkl. 
Dootke, Verlatynscht tot Dothias. Vei^g. 
Dode, Date. 

G. Dotinga, Dotenga, Doetingha, — 
Doting, Ned. 

P. Great Do t in ga-sta te (in de wan- 
deling It Readhûs, Roodhuis genoemd), 
te Qronrjjp; komt in oude oorkonden ook 
als Dodinga- staten voor. Lyts Doting a- 
state onder Marsum. Dotinga-state, 
onder Roordahuizum. 

M. Dotte, Dotto, Dotta, In verkl. Dott- 
^e; in Ned. spell. Dottje, Dotje , Dot- 
thya, Dottia. Verg. Dote. 

V. Dottsje ; in Ned. spell. DottJe, Dotje. 

G. Dottinga» Dottingha, DoUyngha, 

P. Dottinghe, Dottynghe, Dottinge, ver- 
waalscht tot Dottignies , dorp in West- Vlaan- 
deren. 

M. Doude. Misspelling. Zie Doede. 

M. Doxike, Dowcken, Douk, Doukele^ 
Doukle. Verkl. van Douwe. Zie Douwe. 
Verg. Doeke, Doekele. 

V. Doukje, Doukjen, Douwkje. 

Verg. Doekje. 

M. Dou'we , Doue , Douu? , Dowo^ Douuo^ 
Douvo, Douvct DowCf Dote, Dowa, Doutca 

Digitized byLjOOQlC DOÜWSTRA. 71 DRYCKE. Dowco, Douua , Duwa^ Dutce^ Duu\ Zie 
Doewe, Dauwe, Duif. 

Y. Doutsen, Douwtsen, Dowtsen, 
Dotctzen, (in misspell. Doutzen, Douwt- 
zen); Doutsje, in Ned. spell. Doutje, 
Douwlje, Douwetje, Doudtje ; Douwk- 
Je,Doutfii]en Dou'^nske. Te Hindeloopen 
ook Dou'we. In den Zwh. Douw. 

G. Douwinga, Dou'wenga, Dowing- 
hij Donna, Douwena, Douwama, Douiee- 
tnaj Dmvamaf Dowema, Dowma, Douwma, 
Douma, Dou^Tsma, Dousma, Dou- 
wes, Dou^vens, DoUT^ven; Verdouwema 
(zie bg de F.) — Douwena, Oost-Fr. Douw, 
Ned. Dowson, Eng. 

P. Douwedykje, weg onder Jelsum. 
Douwemar, drooggelegd meerke onder 
Hieslum. Douwepoel, meerke onder Op- 
penhuizen. Douwesleat (ook E b e 1 s- 
sleat genoemd), vaarwater onder Oppen- 
huizen. Douwe-Tsjear da-rak, vaarwater 
onder Nee in ütingeradeel. Donwewyk, 
veenvaart onder Jubbega. Douwe-Sytses- 
wyk, veenvaart onder Langezwaag. Don- 
wem a-sta te te Kimswerd, te Kornwerd, 
te Wartena. Do uwa ma-heer d te Kol- 
lumerzwaag. Doum a-state te Langweer, 
te Siksbierum, te Poppingawier (ook ge- 
noemd Alb ad a-stat e), te Britsum, on- 
der Gronw, onder Akkrum (nabij Imsnm), 
te Friens, te Oldeboom, te Morra, te Hal- 
lam (dit is Gerbada-state), te Garyp, te 
Weidum, en elders. — Douwehoofd, steenen 
dam in de Hunse, by Ruigezand, Gron. Dou- 
wen, buurt bg Leens, Gron. Dowens of Do- 
winge, verdronken dorp in de Jade, Weser- 
Friesland, Oldenb. G. DouTTcrstra. 

M. Douwtsen. 

Douwe, Douke. Verkl. van Douwe. Zie M. Dotoer, 

G. Dauersna, Oost-Friesland. 

G. Draadsnia. 
G. Draagsma. 
G. Draaisma» Draaysma. Zie Draisma. G. Draaistra. Zie bg den plaatsn. Draei. 

P. Drachten, ook nog wel D r a g t e n 
geschreven (oudtijds, en nog in de vorige eeuw, 
gemeenlijk De Dragten genoemd), vlek in 
Smallingerland , samengesteld uit de twee 
voormalige dorpen De Noarder- en De 
Suder-Drachten. De Drachster-Kom- 
panye, Drachtster-Compagnie , geh. onder 
Drachten. De Dracht, buurt te Heeren- 
veen. — De Drachtweg, te Schellinkhout in 
West-Fr. (noordelgk Nrd.-HoU.) Drechterland, 
eene gouw van West-Friesland, zich uitstrek- 
kende tusschen Medemblik , Ënkhuizen en 
Hoorn. De Drocht, geh. bg Zuidwolde, Drente. 

G. Dragstra. 

G. Draohtsma, Dragtsma. Verg Dwin- 
gersma, by den plaatsn. Dwinger. 

P. De Wide Draei, Wyde Draai, lang 
gestrekt meerke, of breede stroom, onder 
Ylst. Draeistra-huzen of Draeister- 
huzen, Draaisterhuizen, geh. aandeWyde 
Draai, naby Ylst (onder Heeg). 

G. Draaistra. G. 
ten. Dragstra. Zie by den plaatsn. Drach- G. Draisma, Draysma. Zie Draaisma. 

P. De Dreit (ook wel Drait genoemd 
en geschreven, en oudtyds ook Dragt) , oude 
waterlossing in Smallingerland. De Al de 
Drait, Oude Drait, waterschap aldaar. 

G. Drentsma. 

M. Drewes, Dreewes, Drewis, Dree- 
wis, Dreves, Drevis, Dreef s, Dreu- 
"wes, Dreu'W, Drews, Drceuwis, Verbas- 
tering van den Bybelschen naam Andreas. 
Zie Andries, Dries, Drieuwes. 

V. Dreweske, Drewiske, Dree- 
weoje, Drewifije, Dreveske. Zie Drieu- 
weske, Drieske, Andrieske. 

G. Drewesen, Drews, Oost-Friesland. Drev- 
sen. Noord -Friesland. 

P. Drewsheerd, saté by Finsterwolde, Gron. M. Dnycke. Digitized by Google 


DRIELSMA. 

G. Drielsma. — Drilsma, Gron. De 
geslachtsn. Drielsma, eigen aan eene Jood- 
sche maagschap in Friesland , zoude, volgens 
overlevering, aan den plaatsn. Drylts (Ylst), 
waar de stamvader van dit geslacht woonde , 
ontleend zgn. De Groningsche vorm Drilsma, 
eveneens aan eene Joodsche maagschap eigen, 
geldt , by de leden dezer geslachten, als eene 
verbastering van den oorspronkelyken, Frie- 
schen vorm. Verg. Dwingersma. 

M. Dries, Driese, Driest. Verbaste- 
ring van den Bijbelschen naam Andreas. Zie 
Andries, Drieuwes, Drewes, enz. 

V. Dries, Drieske. Zie Andrieske. 

M. DrieuT^ves, Drieu^we, Drives, 
Dri'weS) Drieves. Verbastering van den 
Bybelschen naam Andreas. Zie Andries, 
Dries, Drewes. 

V. Drieuweske. Zie Andrieske, Dre- 
weske. 

G. Driewenga, Oost-Friesland. 

P. Driezum, Dresum, dorp in Dantu- 
madeel; met de geh. Driezumerterp en 
Driezumersyl, en met De Driezumer- 
mar, meerke aldaar. 

P. Drylts (ook Dry Is), (aldus ter 
plaatse zelve en in den omtrek, vooral bg 
oudere lieden — anders zegt men veelal 
Drylst), eigenigk Der Ylts, Ylst, IJlst, 
stadje in Westergoo. Zie Ylts. 

P. De Dringelstriette, straat te 
Akkrum. 

P. Drinkiitsma-sate, onder Goutum. 
— Aangaande de drie, by eikanderen ge- 
legene huizen Putsma, Skinkynsma en Drink- 
útsma, zie men De Haan Hettema, Oud en 
Nieuw-Friesland , bl. 20 , en Waling Dykstra, 
Uit Frieslands volksleven, bl. 77. 

M. Dryoes. Zie Druesa, Dries, Andries. 
G. Drioesma, 

M. D riteer. 

P. De Droefstreek (eigenlyk in het 
Ned. Druifstreek, van het Oud-Fr- woord 72 DÜCATONS. 

druf (droef) , thans drúf (druif); een druiven- 
tros staat nog op eenen gevelsteen in den 
zygevel van het hoekhuis Keizersgracht en 
Droefstreek), buurt (thans straat, vroeger, tot 
1894, binnengracht) te Leeuwarden, Verg. 
Droevendal. 

P. Droeg eham (in de wandeling kortaf 
De Ham), Drogeham, dorp in Achtkarspe- 
len. De Droege-Lieu, Droge-Leeuw, saté 
te Ternaard. 

P. Droevendal (eigenlgk in het Ned. 
Druivendal — zie Droefetreek), straat te 
Leeuwarden. Idem, voormalig huis onder 
Hantumhuizen. 

P. Dronryp, Dr oenr yp , Droonryp (oor- 
spronkelyk misschien De Roun Ryp , De Bon' 
Ryp, De Runde- of Ronde-Ryp; in de wan- 
deling enkel De Ryp genoemd), Drouryp, 
dorp in Menaldumadeel. Zie Ryp, en verg. 
Tronde. 

G. Droogsma. 

M. Droan. 

M. Drouice, Zie Druw. 

M. Drueaa, Zie Dryoes, Dries en An- 
druys (by Andries). 

M. Druw, Dru; in verkl. Druke. Zie Drouwe. 

M. Dzyort, Verg. Djort, Djoerd, Djuwert, 

M. Duhhe. Zie Dobbe. 

M. Dnbbel, Dubbele. Verkl. van Dubbe. 
Zie Dubbe. Verg. Dubbeld. 

G. Dubblincra» Dublincra. — Dubling, 
Ned. 

P. Dubbelink, havesate by Delden in 
Twente. 

M. Dubbeld, Dubbelt. Verbastering 
van Dietbald, Thiadbald. Zie Dibbald. 
G. Dubbeld. 

P. Ducatons (De Trye), (ten platsten 
gezegd: Dikketons), Drie Ducatons, huis 
onder Leeuwarden, aan het binnenpad naar 
Jelsum. Aan dit huis is eene sage verbon- Digitized byLjOOQlC DUCO. 78 DÜNEGEA. den; zie Waling Dykstra, Uit Frieslands 
volksleven, bl. 135. 

M. Duoo, Ducho, Duke, In Noord- 
Friesland Dûcke. Zie Doeke. 

V. Daconia, quasi-ver&aaüng van Doek- 
je. Zie bïj den mansn. Doeke. 

P. D u c o-M a r t e n a-hu s en D u c o-M a r- 
tena-piip, te Leeuwarden. Zie biJ den 
Doeke. M. Dudde, Verg. Duedde. 

V. Dudt^e. In Ned. spell. Dudje, Dudt- 
Je. Dudk, Verg. Duttsje, bg den mansn. 
Doede. 

M. Due, Zie Du we , Don we. Verg. Duge. 
G. Duma, Zie Douma, b^j den mansn. 
Douwe. 

M. Duedde. Verg. Dudde. 
G. Duden. 

V. Dufke. Misspelling van Duf ke. Zie 
dien naam, bg den mansn. Dujf. 

M. Duge. In Ned. spell. Duye. In verkl. 
Duiktf Duickey Duycke ^ Duik, Duyck. Is 
ook in gebruik als vleivorm van Dirk of Durk. 
Verg. Due, Duco, Doa^je. 

V. Duike, DuL Is ook in gebruik als 
vleivorm van Dirkje of Durkje. 

G. Duyckinck, Duing, Ned. 

M. Duyf, Duyff, Zie Douwe, Doewe. — 
I>i»/' vertegenwoordigt den bgzonder-Holland- 
schen, Douwe den b^jzonder-Prieschen vorm 
van dezen , oorspronkelgk eenzelvigen naam. 
De naamsvorm Duyf, Duyff komt dan ook, 
in onde geschriften , slechts hoogst zeldzaam 
bj de Friezen voor (daarentegen zeer alge- 
meen hg de Oud-Hollanders) , terwgl Douwe 
onder de Friezen nog heden zeer algemeen is. 

V. DdQe, Dufke, in Ned. speU. DuiQe, 
Dnifke; Duif» Dufke, Duuwke, Duwke, 
^wfff^ Duyfcke, Duufke, Duyfcken, Zie 
Boowtsen, Douwke, bg den mansn. Douwe. 
Verg. Dieuwke. 

G. Duif. — Duyves , Duivis, Duyfe , Duy- 
vensz., DuyQes, DuiQes, Ned. 

P. Duivendrecht, dorp in Amstelland, 
Noord-Holl. Dnivendyke , buurt op het eiland 
Schoawen. Doivenee, verdronken dorp op 
't eiland Znid-Beveland. Duvenstedt, dorp by Hamburg. 
Hannover. Duveneck, dorp bg Hoya, G. Duimstra. 

G. Duinema. Zie by den mansn. Dune. 
G. Duinstra. Zie by den plaatsn. Dun. 

M. Duiterd, Duyterd, Duytert , Duterd, 
Verg. Duurd. 

G. Duizendstra. 

M. Duke, Duco, Ducke, Dukke , Duckle, 
Duwkle. Zie Duco, Doeke, Doekele. 

V. Duke, Dukke. Dukke komt ook 
voor als vleivorm van Dirkje of Durkje. Verg. 
Duike, by den mansn. Du|je. 

M. Duker, 

V. Dula, Dule. 

F. De Duif, krite onder Terwispel. Zie 
den plaatsn. Delf. 

M. (Dune). Verg. Doen. In Fransch-VIaan- 
deren komt, of kwam althans oudtyds, deze 
naam voor in den verkleinvorm, als Dunke. 
Zie «Friesche Namen in Frankrijk", in De 
Navorschet, jaargang XX, bl. 257. 

G. Dunia (Duninga) , Duinema, Du- 
nen. — Dunema, Oost-Fr. Duns, Gron. 

P. Dunia-finne (of Diinje-f inne), 
stuk land onder Akkerwoude. — Dunum, 
dorp in Oost-Fr. Dunwarden, geh. bg Beme 
in Stedingerland , Weser-Fr., Oldenb. Dun- 
ninge , hoeve in De Wyk, by Meppel, Drente. 

P. Dun, het Fr. woord voor duin, komt 
als plaatsnaam voor in Richje-moy e-dün, 
Richtjemoeisduin , op *t Ameland. Verder 
De Oerder- of Pinke-Dunen, De Koai- 
Dunen, De Bûrrenster-Dunen, De 
N e 8 m e r-D u n e n , enz. op 't Ameland. De 
Kobb e-Dun en op Schiermonnikoog, enz. 
De Appelsgeaster Dunen, zandheu- 
vels op het heideveld onder Appelsga. 

G. Duinstra. 

P. Dunegea, ook wel Diinjegea 
genoemd ; zie Doniagea, by den mansn. Dode. 

Digitized byLjOOQlC DUNSTRA. 74 DWINGEB. G. Dunstra. Verg. Duinstra; by den 
plaatsn. Diin. 

P. Dünterp; zie Doniaterp, h'\] den 
mansn. Dode. Diinterpen, Duinterpen, 
saté onder Jutrgp. 

V. Duotke, Duottsje. Byzondere Fr. spell. 
van den naam Doetje , Doedke. Zie Lex. 767. 

M. Dure, Duyerre. Verg. Dore, Durre. 

M. Durelf Dureld. 

M. Durk, Durck. In vleivorm Du\)e, 
Duye , Dukke. Verbastering van Dirk , Die- 
derik, Thiadrik. Zie Dirk, Derk, Duye. 

V. Durkje, Durckjen. In vleivorm Duk- 
ke en Di4je , Duye. Zie Dirkje , Dukke , 
Duye. 

G. Durkema, Durksz, Durks. 

P. Durkelân, stuk land onder Surhuis- 
terveen. D u r k-E abele s-wyk, veen vaart 
onder Langezwaag. Durk-Sijes-til tsje, 
brug onder Minnertsga. Durkjebûrren, 
Dirlgeburen, buurt onder Minnertsga. 

G. Durkstra. Oneigenlyke naamsvorm. 
Zie Leffertstra. 

M. Durre, Verg. Dure, Dorre. 

M. Duse^ Duys, Duis. 

G. Duyssen, Noord-Friesland. 

G. Dusselsma. 

V. Dute. Vleivorm van Doetsje. Zie 
dien naam, by den mansn. Doede. 

V. Duttsje. In Ned. spell. Duttje, Dutje. 
Andere uitspraak van Doetsje. Komt meest 
in den Zwh., en vooral ook te Makkura voor. 
Zie Doetsje, by de mansnaraen Doede en 
Doete. Verg. Dute. 

M. Duurd, DuiU!t, Duird^ Duert, 
Duyerty Durd. In Fr. spell. Diird. In verkl. 
DuurtkSf DuurkCf Duercke, Verg. Djoerd, 
Djurre, Dievert. 

V. Diirdtsje. In Ned. spell. Duurdtje , 
Duurtje. G. Duursma, Duyrsma, — Duursema, 
Duurts, Duurkens, Gron. Dürten, Oost-Fr. 
Dührsen, Holstein. Düringshoff, Duitschl. 

P. Dúrswâlde of Duerswald, 
Diurswoldj Diverswolde, Duurswolde of Duûrs- 
woude, dorp in Opsterland. Zie bfl den 
mansn. Dyewert. H e e g- en L e e g- D li r s- 
wâld, Hoog- en Laag- Duurswolde, twee 
geh. onder Oosterwolde en Makkinga, in 
Oost-Stellingwerf. — Duurswolde, het zuide- 
lijke deel der gouw Fivelgoo, in Gron. Duiir- 
kenakker, geh. by Muntendam, Gron. 

M. Dutccy Dutca, Duwo, Duw, Zie Douw e, 
Doewe, Due, Duif. In verkl. Duwke^ Duekle, 
Dufckele. 

V. Duuwke, Duwke. Zie Douwke, 
Douwtsen, DuiQe. Verg. Dieuwke. 

M. Dnwer, Verg. Dyewert. 

P. Dwarsfeart (De Noarder- en De 
Suder-), Noorder- en Zuider Dwars vaart, 
twee vaarten, met buurten, onder Drachten. 
It Dwershûs, Dwarshuis, (in de wande- 
ling veelal enkel Dwers genoemd), saté 
onder Metslawier. It Dwarshiis, huis op 
Donia- of Domwier, onder Warga. De 
Dwersmear, Dwarsmeer, vaarwater on- 
der Raard in Dongeradeel. It Dwers- 
N o a r d , Dwarsnoord , buurt te Workum. D e 
Dv/ersrijd, stroomke in Kollumerland. 
D w e r 8-y n n e-W e i, Dwars-in-den-Weg, bank 
in het Friesche-Gat , tusschen Ameland en 
Schiermonnikoog. De Dwarswyk, Dwars- 
wyk, veenvaart onder Surhuisterveen. 

P. Dwinger f Fr. woord voor baation, by 
vestingen en stadswallen of bolwerken, komt 
voorin De Wabbe-Wiss es-Dwing er (in 
de dagelijksche spreektaal der Leeuwarders 
verbasterd tot Wisjesd win ger), buurtte 
Leeuwarden, ter plaatse van een voormalig 
bastion in het bolwerk. Verder: De Alde- 
h o u s t e r-D w i n g e r , Oldehoofster-D winger; 
De Frouenpoar te-D winger, Vrouwen- 
poorts-Dwinger , enz. mede aldaar. De 
Dwinger (eigenlyk Alco ma-state) te 
Hallum. 

G. Dwing^ersma. Deze geslachtsnaam, 
in oneigenlyken vorm, is eigen aan eene Jood- Digitized byLjOOQlC EABE. 75 EADSGER. 8che maagschap in Friesland, en, volgens 
OTerlevering, ontleend aan den naam van 
den Wabbe-Wisses-Dwinger te Leeuwarden, 
waar de voorvader van dit geslacht, die in 
1811 deshcn naam aannam, woonde. Even- 
als Dragtsma, en eenige andere soortgelijke namen met ama, in plaats van atrOy achter 
eenen plaatsnaam, strijdt ook Dwingersma 
tegen den aard der Friesche taal. Zie De 
Vröe Fries, dl. XIII, bl. 340. 

M. Dzyort. Verg. Djort, Djuwert, Djoerd. E. Ela. De namen, met den Fr. tweeklank 
ea (ook wel se geschreven) beginnende, of 
waarin die klank voorkomt, worden heden 
ten dage, bg on- en misverstand, en door 
den invloed van de Nederlandsche taal, die 
dezen tweeklank niet heeft, ten onrechte 
wel met ae geschreven; b. v. Aebe, Aegum, 
Paesens — schrgfwgzen die geene andere 
nitspraak voorstellen dan Abe, Agum, Pa- 
sens , en die das verkeerd zgn. Zie bl. 5, M, 

M. Babe, .^Bbe, Eahhe, jEbbe, In mis- 
spelling Aebe. Verg. Abe, Ebe. 

V. Eabke, .^Bbke, Eabk, Edbck, jEbck. 
In den Zoh. ook Eabifi^len en .^BbifiTJen, 
tweeslachtige naamsvormen , die door den 
Sassischen invloed uit het naburige Drente 
zgn ontstaan. In misspell. Aebke, Aebigjen. 

G. Babiii£:a, Mbiaga,, Babbenga, 
^Ebbingha, Eabama, jEbbama^ Eabema, — 
Mb'mgt bg de Angel-Sassen. 

F. Eabinga- of -fibinga-state (ook 
wel verkeerdelijk Aebinga- en zelfs Abinga- 
Rtate genoemd en geschreven), te Hgum, te 
Bl^a en te £e. 

M. Babele» Bable, JBR>ele, .^Bble. 

In misspelling Aebele, Aeble. Verkl. van 
Eabe. Zie Eabe. Verg. Abele, Ebele. 

V. Babel, JBbel. Eabeltsje, in Ned. 
gpell. Babel^e, JDbeltJe. Eabelke, Ea- 
M€, EabU. In misspell. Aebel, Aebeltje. 

G. iEbling, b|j de Angel-Sassen. 

F. Eabele-omme-f inne, Eabele-ooms- 
fenne, stuk land onder Kollumerzwaag. 

F. Eaeh, het Fr. woord voor oog, komt 
voor als naam , waarmede sommige Fr. ei- 
landen worden aangeduid ; b. v. Skiër- 
mûniseach, Schiermonnikoog. It War- 
knm er-E ach, naam van een eiland bezui- den Workum gelegen , dat in 1623 door be- 
dyking aan den vasten wal gehecht is, en 
sedert, als polder, It Warkumer-Nglân 
heet. — Rottumeroog, eiland, Gron. Spie- 
keroog, Langeroog, eilanden, Oost-Fr. Wan- 
geroog, eiland, Weser-Fr., Oldenb. Süder- 
oog , Norderoog , eilanden , Noord-Fr. — 
Verder nog Allertseach; zie by den 
mansn. Allert. It Eachfliet, Oogvliet, 
meerke onder Wanswerd; in 1848 droogge- 
legd. 

P. De EaddoUen, in 1543 Eeddale, 
Eedd ellen , krite onder Westergeeat. 

M. Bade, Mde^ Mdo, Eadde, Verg. 
Ade, Ede, 

V. Eade, Eadke. 

G. Eadingaj Eadingha, JEdingha, 

V. Eadeltsje. In Ned. spell. Badeltje. 
Vergeiyk den mansn. Adel. 

M. Badje, Eadge, Verkl. van Eade. 
Zie Eade, Eadse. 

M. Badse, .SSdse, Badze, Mózb. 

In misspelling Aedse, Aedze. Verkl. van 
Eade. Zie Eade, Eadje. 

V. Badske, .ffldske. In misspelling 
Aedske, Eadsche, Aedsche. Verg. Eateke, 
by den mansn. Eatse. 

M. Eadsert, ^dsert, Aedsert. Zie Edsert. 

M. Eadsge. In misspelling Aedsge, 
Bedsge. Verg. Eiisge, Edsge. 

M. Badsger. Verg. Edsger. 

Digitized by VjOOQIC E AG E. 76 EANGWERT. P. De Eaj<e of iEge (verkeerdelijk ook 
Aege geschreven), bocht van de Wijde- of 
Peanster-Ee, bij Grou w. De Eagehoarne, 
Eagehorn of Eagehoek (ook als Aegehorn, 
Aegehoek misspeld) , vooruitspringende land- 
punt, die de Eage bepaalt. Verg. Ich. M. Eage, jEge, Ba^o, Mgo. Verg. 
Age, Ege. In misspeliing Aege. Verlatijnscht 
tot iBtgeus. 

G. Eagema , Eagama , jEghama , uEgema. 

P. Eagum, iEgum, Aeghutn y dorp in 
Idaarderadeel. Met het Eagumer-djip, 
vaarwater aldaar. In misspeliing Aegum. 

M. Ba^ele, iBgele, Bagle, Mgle, 

In misspeliing Aegele, Aegle. Verkl. van 
Eage. Zie Eage. 

V. Eageltsje. In Ned. spell. Bageltje, 
iEIgeltJe. In misspeliing Aegeltje. 

M. Bake, fflke. In misspeliing Aeke. 
Verg. Ake, Eke. 
V. Bakkie, Mk^e^ Bak, Mk^ MBdk^ 

Eacky ^ck. 
G. Bakin^ra, Bakma, iBkma, Mck,- 

ma, Eaksma^ Aeksnta , Eackama. 

P. Eakmaryp, ^kmaryp (in de he- 
dendaagsche spreektaal meestaV als Eage- 
meryp uitgesproken, en in de hedendaag- 
sche Nederlandsche schrjjfbaal meestal Akma- 
rjjp geschreven — bjj misspell. Aekmaryp), 
dorp in Utingeradeel. Eakinga, iEkin- 
g a (in misspell. Aekinga . Akinga, Aekinge), 
ook Eakinge, geh. onder Appelsga. Ea- 
ckama-sate te Winsum. 

M. Bale, JSLe^ MlO. In misspeliing Aele. 
Eal = Alef = Adlef = Odolf ; zie Halbert- 
sma, Naoogst, dl. I, bl. 226. Verg. Ale, 
Ele, Adel, Edel. 

G. iEling, bg de Angel-Sassen. Ealing, 
Engeland. 

P. Ealahuzeu of Ealehuzen, Ela- 
huizen, dorp in Hemelumer-Oldefert en 
Noordwolde. 

M. Balert. Verg. Allert, Eilert. 
M. Balf. Verg. Aelf , Alef. M. Balje. Verkl. van Eale. 
Ealtsje, Ealke, Ealse. Zie Eale, M. Balke, Balco. In misspeliing Aelco. 
Verkl. van Eale. Zie Eale, Ealje, Ealtsje, 
Ealse. 

M. Ealker. Zie Aelker. 

M. Balse, iSSlse, Balso, iSOso. In 
misspell. Balze, Aelse, Aelze. Verkl. van 
Eale. Zie Eale, Ealtsje, Ealtse, enz. Verg. 
Aelse, Else. 

G. Ealsma^ Balzes. 

P. Ealsum, Aehum, Aelsom, Aelsen, 
Aalsum (in misspell. Aalzura) , dorp in Oost- 
Dongeradeel. Kleaster-Ealsum, Aylsetn, 
Klooster-Aalsum (ter plaatse en in den om- 
trek enkel It Kleaster genoemd), voor- 
malig klooster, thans geh. onder Akkmm. 

M. Baltse, iSIItse; in misspeliing Ealt- 
ze, .iSntze, Aeltse, Aeltze. Verkl. van Eale. 
Zie Eale, Ealse, Ealke, enz. 

M. Ealtsje. In Ned. spell. Baltje, imtje. 
Verkl. van Eale. Zie Eale, Ealke, Ealse, 
enz. Verg. Aeltsje. 

M. Bame, Mme. In verkl. Bamke, 
Eamcke , jEmke , A£cemcke. In misspeliing 
Aeme, Aemke. Verg. Ame, Eme. 

G. Eaminga, jEminja, Eamkama, ASm- 
kama^ Eamkema. — Eames, Eng. 

P. Eambûrren (in de hedendaagsche 
volksspreektaal veelal lembûrren), Mm- 
b Û r r e n , iEmburen , Aemburen , geh. onder 
Parrega. Eaming a-state (ook iE m i n- 
g a- , Aeminga- , JS»w*fi^rt-state) onder Einkum. 
Idem , onder Wons. Idem , onder Parrega. 

M. Eamse, Verkl. van Ëame. Zie Eame. 
Verg. Amse, Emse. 

P. Eangeloane,te Rinsumageest. Zie 
den plaatsn. Loane. 

P. Eangterp of iEngterp (ook wel 
verkeerdelijk Aengterp , en zelfs Angterp en 
Ankterp geschreven), geh. onder Parrega. 

P. E a n g w e r t. Zie Engwert en Ingwert Digitized by LjOOQ IC EANGWIER. 77 EASGE. P. Eangwier. Andere spellinfl^ van 
Engwier of Abbingawier. Zie dien naam, 
bg den mansn. Abbe. 

P. Eangwierum. Andere spelling van 
Engwierum of Ingwierum. Zie die namen. 

P. Eangwirden of iEngwirden, 
ook wel Eangwird of iEngwird (in de 
dagel^ksche volksspreektaal Eanjewird, 
Enjewird en Anjewird en zelfs Anje- 
wier — wird = wud gesproken), Engwir- 
den , Eangwirden of ^ngwirden , verkeerde- 
lijk ook Aengwirden geschreven , grieten)) in 
de Zeven wolden ; ook wel De Lytse Grie- 
teng genoemd. 

P. Eanjnm of Enjum, andere uit- 
spraak (meest eigen aan Oost-Dongeradeel) 
van Ai\jum. Zie dien naam , by den mansn. 
Ane. 

P. It Earbyt of De Earbiters, Oor- 
bjt, geh. met tichelwerk, onder Dronryp. V. Eapke. 
Aepke. Zie Eabke. Verg. den mansn. M. Earde, Eard. In Ned. spell. Berde, 
Berd, Eardt. Verg. Eart, Aerd, Aert. 

V. Eardtsje, Earde, Eardke. In Ned. 
spell. Eterd^e, Berdje, Berdke, Berde. 

M. Eardse. In Ned. spell. Berdse. Verkl. 
van Earde. Zie Earde. Verg. Eartse. 

V. Eardske. In Ned. spell. Berdske; 
in misspelling Berdsche. Verg. Eartske. 

M. Earik. Zie Erik. 

M. Earke. In Ned. spell. Berke. Kercke. 
Eei-ken , Eerk , Eerck, Verkl. van Ere. Zie Ere. 
Verg. Earik. 

V. Earkje. In Ned. spell. Berkje. Verg. 
Erikjé. 

G. Eerkes, Eerkens, Gron. 

P. Ëarnew&lde ofEarnewâld (in 
de dagelgksche volksspreektaal ongeveer als 
Jennewoad uitgesproken) , Emawalden in 
1523, EemewauH, Emeivolde , Eermvolde , 
EemawMen , Eemewoude , dorp in Tietjerk- steradeel; met De Earnsleat, Eemsloot, 
waterlossing aldaar. Verder met De Ear- 
newarren, Eemewarren , krite of veld 
onder Eemewoude, Suameer en Garjjp, en 
met It Earnew&ldster-Wiid, Eeme- 
woudsterwijd , breede stroom of langgestrekt 
meerke aldaar. 

P. DeEarnje,in misspell. Eenje , krite 
onder Gaqjp. 

M. Bamse, JBSnuse. Verg. Eemst, Ernst. 

V. Eamstsje. In Ned. spell. Bemstje. 
Zie den mansn. Eemst. 

M. Earrit. In Ned. spell. Berrit, Ber- 
ret, Eerrert, Eerrerdt , Eerit, Eryt, Verg. 
Eart, Errit. 

M. Earst. In Ned. spell. Berst. Er«t. 
Verg. Eemst, Ernst. 

V. Earstke. In Ned. spell. Berstke. 

M. Eart. In Ned. spell. Bert. Verkl. 
van Ere (zie Ere), of samengetrokken vorm 
van Earrit (zie Earrit). 

V. Eartsje. In Ned. spell. Bertje. Zie 
bij den mansn. Ere. 

P. De Kartlftnnen, Ertlanden, krite 
onder Ee. 

M. Eartse. In Ned. spell. Bertse. Verkl. 
van Ere of van Eart. Zie Ere, Eart, Eartsje. 

V. Eartske. In Ned. spell. Bertske. 
In misspell. Bertsche. Verg. Eardske. 

M. Eartsje. In Ned. spell. Bertje. Verkl. 
van Ere , of van Eart. Zie Ere, Eart, Eartse. 

M. Basge, Basgo, iBsge, iBsgo; 

in misspell. Aesge, Aesgo, BIsgO. Verla- 
tynscht tot Aeschinus en .ZBSschinus. Deze 
naam wordt door sommigen geacht eenzelvig 
te zijn met het Oud-Fr. woord asega^ rech- 
ter, judex. Zie den mansn. Asinga. - 

G. Easga , Easgama , ^Esgama , ^isgama, 
jEisghama j Aesgama, Aeschema^ Asghama, 
AsgemOf Esgema. 

P. Easgama- of iE i s g a m a-s t a t e on- 
der Sibrandaburen. Idem , in de Poelen on- Digitized by VjOOQIC EASGEL. 78 EAtrWE. der Dronrgp, te Peins , te Foudgum, en te 
Kornjum. 

M. Easgelf jEngel, Verkl. van Easge. 
Zie Easge. 

M. Baseer, iEsger. In misspell. Aes- 
ger. Verbasterd tot Bssoher. Zie Eesger. M. Basse, iEffisse. In verkl. Easkfj 
Bask. Verg. Ase, Ese, Esse. 

G. Eassinga. — Easson, Eng. 

P. Eassinga- of iEssinga-sate te 
Friens. 

P. Eastf het Fr. woord voor oost, meest- 
al in verbogen vorm als easter , ooster, voor- 
komende Ct welk in de dagelyksche spreek- 
taal schier als jester , zelfs als Jister luidt) , 
maakt deel uit van de volgende plaatsna- 
men. It East, in den Hindelooper tongval 
It Aest (Aast) genoemd, buurt te Hinde- 
loopen. E ast er-B e in turn, Oosterbeintum, 
geh. onder Hoogebeintum; zie bg den mansn. 
Beint. E a s t e r-B ierum of Easte r-B j i r- 
rum (in dagelijksche uitspraak Jester- of 
Jisterbjirm) , Oosterbierum , dorp in Barra- 
deel; zie den plaatsn. Bjirrum. Easter- 
Boarn (uitgesproken Jester- of Jisterboan), 
Oosterboorn , geh. onder, Oldeboorn ; zie den 
plaatsn. Boarn. De Easterbrêgsleat, 
Oosterbrugsloot , stroom by üitwellingerga. 
Easterbûrren, Oosterburen, geh. onder 
Abbega. Idem, onder Gerkesklooster. (Eas- 
terbûrren, onder Arum, is misspelling voor 
Eester- of lesterbûrren.) De Easterdyk, 
en De Easterpoarte, Oosterdgk en Oos- 
terpoort, straat en voormalige stadspoort te 
Sneek. Easterein (in dagelöksche uit- 
spraak Jesterein of Jestrein), Oosterend, 
dorp in Hennaarderadeel. Idem, buurt onder 
Gaastmeer; met de Eastereiner- ofAl- 
de-Poel, meerke aldaar. Eastergoa, 
Ostraga , Oostergoo, gouw van Oud-Friesland. 
Easterich ofEastrich (ter plaatse A e s- 
trich, Aastrich genoemd), buurt te Molk- 
werum. Zie den plaatsn. Ich. Easter- 
Littens, Oosterlittens, dorp in Baardera- 
deel ; zie den plaatsn. Littens. Eastermar 
( meestal Eastemar genoemd, uitgesproken 
Jestemar), Aestemar, Oostermeer, dorp in 
Tietjerksteradeel. Easter-Ny tsjerk, Oos- 
ter-Nykerk, dorp in Oost-Dongeradeel. Eas- te r s é , Oosterzee , dorp in Lemsterland ; zie 
Eastsingerlän. De Easterstriette, Oos- 
terstraat, te Leeuwarden enteDokkum. De 
Easterwâl, Oosterwal, saté te Wier. 
Easte rwâld, Oosterwolde, dorp in Oost- 
Stellingwerf. Easter-Wierum (in de da- 
gelyksche uitspraak Jester- of Jisterwjirm), 
Oosterwierum , dorp in Baarderadeel. E ast- 
hem of Easthim, (in uitspraak Jesthim), 
Oosthem, dorp in Wymbritseradeel. Idem, 
geh. onder Witmarsum. Eastmahoarne 
(in de dagelyksche volksuitspraak Jestme- 
ho&nne), Oestummahorn , Oostmahom, geh. 
onder Aigum. E a s t r u m (voluit Easter-hem), 
Oostrum, dorp in Oost-Dongeradeel ; verg. 
Jestrum, Eestrum. Eastsingerl&n (sa- 
mengetrokken uit Easterséingerlftn), 
ook wel verkeerdelyk Eastsimgerlân) , Ooet- 
zinger- of Oostzimgerland, krite in Lemster- 
land , bezuiden Oosterzee. E a s t w â 1 d , Oost- 
woude, geh. onder Driezum. It Easter- 
sk e-Fin ts je, Oostersche-Fentje, onder Ga- 
ryp. De Easter-Wimerts, Ooster- Wy- 
merts , breede stroom onder Jutryp. — Slechts 
de byzondersten , in taalkundig opzicht , van 
de plaatsnamen met East, oost, beginnende, 
zyn hier vermeld; de ontbrekenden (b.T. 
East-Dongeradiel , East-Stellingwerf) , vindt 
men op de alfabetische plaats van den hoofd- 
naam (Dongeradeel, Stellingwerf). Verg. West. 
G. Oostra. 

G. Eastwarda, jEsttcarda, 

M. Bate, Mte. In misspelling Aete. 
Verg. Ate, Ete. 

V. Eatsje. In Ned. spell. Ba^e, MtiB. 
In misspelling Aetje. Eatke, Eat, 

G. iBting, by de Angel-Sassen. 

M. Batse, Mtae, In misspelling Batee, 
JBtee, Aetse, Aetze. Verkl. van Eate. 
Zie Eate. Verg. Eadse. 

V. Batake, .flBtske. In misspell. Aet- 
Ske en zelfs Aetsdie. Eatsk, Eatsck^ 
Eat$. Verg. Eadske. 

G. Eatwia, 

M. Eauwe. In Ned. spell. Beu'ove, 
Beu'W, Eaiie, Euwey Eeuwen, Euw, Ewt, 
Eetc, Eeua, Ew, Eave, Eawe, Eu. Zie 
Eave, leuwe. Digitized by Google EAÜKE. 79 ECO. y. Eau, Eank, Eauke. Te Hindeloopen 
en elders in den Zwh. In Ned. spell. Beuw. 
Beuwk, Beuwke. Eeucka, Euw, Eaw. 

G. Eeuwinga^ Emngha, Ewsnia, EitHmOf 
Betrwes. — Ewisma , Gron. Euwinga , 
Ewin^, Ewana, Ewisna, Ewena, Ewen, 
Even, Oost- Fr. Eeuwens, Ned. Ewing, 
Ewinga, Eng. 

P. Ewsum- of Ewisma-borg , bij Middel- 
stam, Gron. Evenkamp, dorp h\] Löningen, 
Oldenburg. 

M. Eauke. In Ned. spell. Beuwke 
Eeurke, Eeucka, Buke. Verkl. van Eauwe 
Zie Eauwe. 

V. Eaukje. In Ned. spell. BeuTvb;Je 

G. Eukena, Euken, Eukes, Oost-Fr. Eve 
kink, Ned. 

P. Eveking, hoeve bij Werdohl in Weat- 
£älen. 

M- Eatfj Eaue^ Eatre. In verkl. Jeuke. 
Verg. Eauwe. 
V. Eaw, 
G. Eavinga. 

M. Bbbe, Bbbo, Ebba, Verg. Abbe, 
Ebe, Eabe. 

V. Bbke, Ebcke, Ebck, Bbjen. 

G. Bbbiii£:a, Bbbes. — Ëbbens, Gron. 
Ebbena, Ebben, Oost-Fr. Ebbinge, Eb- 
bink, Ebbinkboff, Ebbinkhuysen , Ned. Eb- 
bin^haos , Dnitschl. Ebson , Ebsworth , Eng. 

P. Ebbingestraat en Ebbingepoort , te 
Gron. Ebbink, hoeve bjj Gorssel', Gelderl. 
Ebbingen, dorp by Walsrode, Hannover. 
Ebbingen (in het Fransch Ebbange) dorp in 
Lotharingen. Ebbinghausen , dorp by Lipp- 
Btadt, Westfalen. Ebsom, stad in Engeland. 

M. Bbbele, Bbble, BbbeL Verkl. 
▼an Ebbe. Zie Ebbe. Ebke. Verg. Ebele, 
Eabele, Abele. 

M. Bbben. Verg. Ebbe, Ëben. 
M. Ebbert, Verg. Ebert en Egbert. 

M. Bbbin^r* Patronymicale vorm van 
Ebbe, Zie Ebbe. Verg. Ebbg, bg Ebe. M. Bbe, Bbo, Eba, Eebe, Eeb. In pa- 
tronymicalen vorm Ebing. Verg. Abe, Eb* 
be, Eabe. 

G. Ebinga, Ebatna, Eebama^ Eebema, 
Ebema, Bbes, Bebes, Bbens. — Ëbe- 
kana, Ebekena, Eben, Ebens, Oost- en 
Noord-Friesland Ebing, Duitschl. 

P. Ebinga-state te Siksbierum. Ebe- 
m a-s at e te Ee. — Ebingen, stad in Zwa- 
ben, Wûrtemberg. Ebeshausen, dorp by 
St. Goar in Rjjn-Pruissen. 

M. Ebeid, 

M. Ebele , EbU , Ebla , Eeble , Eebla, BbeL 
Verkl. van Ebe. Zie Ebe. Verg. Ebbele, 
Eabele, Abele. 

V. Ebelt^e; in Ned. spell. Bbeltje, 
Bbeltvlen. Ebel, Eebel. Ook op Wanger- 
oog Ëbel. 

G. Bbels. — Ebeling, Ned. en Duitschl. 

P. Ëbelssleat (ook Douwesleat ge- 
noemd), vaarwater onder Oppenhuizen. 

M. Bben. Verg. Ebe, Ebben. 

M. Bbert. Verg. Ebbert, Ëibert. 
V. Ebertsje. In Ned. spell. Bbertje. 
Verg. Eibertsje. 

M. Bbke , Ebbeke , Ebbeken , Ebbeko , Eb- 

bico. Verkl. van Ebbe. Zie Ebbe, Ebbele. 

Verg. Ëpke. 

V. Bbb;Je, Bbkjen. Verg. Epkje. 

G. Ebkens, Oost-Friesland. 

P. Ebkeriege, geh. by Neu-Ende in Je- 
verland, Weser-Friesland , Oldenb. 

M. Ebolt, Ebelt. Verg. Edebolt. 

M. Ebse. Verkl. van Ebbe. Zie Ebbe, 
Ebke. 
G. Ebsen, Noord- Friesland. 

M. Booo, Bcko. Zie Ekke. 

V. Bchje. Zie Egje, by den mansn. Egge. 

P. Echten. Zie Ichten. 

M. Boo. Zie Eke. 

G. Ecoma. Zie Ekema, by den mansn. Eke. Digitized byLjOOQlC EDDE. 80 EDSERD. M. Edde, Bddo, Ed. Verg. Adde, Ede. 
Y. Ëdt^e. In Ned. spell. EdtJe^EdJe. 

Verg. Ettsje, bg den mansn. Ette. 

G. Eddema, Edma, — Eddena, Edden, 
Eddens, Oost-Fr. Edding, Sleeswjjk. Ed- 
80n, Engeland. 

P. Eddinghausen , dorp in Calenberg , 
Hannover. 

M. Eddicke, Eddich, Vermoedelgk verkl. 
van Edde. Zie Edde. Verg. Addick. 

M. Bde, Bdo, Eedcj Eedde, Eed, In 
verkl. Edeke, Edeken, Ediko, Edico, Edye. 
Verg. Ade, Eade, Edde, Ide. 

V. Eedjey Eedjen, Eedke, Eed. Quasi- 
verfraaid tot Bdonia. 

G. Bdinfira, Bdenfi^a, Edunga, Edye 
(Edia, samengetrokken vorm van Edinga); 
Edama, Bdema, Van Bdema, Bede- 
ma, Bdes, Bdesz. — Edena, Eden, Gron. 
en Oost-Fr. Edinge, Drente. Eding, Edink, 
Edixhoven, Ned. Eding, Edison, Eng. 

P. E d e n 8 ; zie lens. Edawerd , oude 
naamsvorm van Idaard; zie bg den mansn. 
Ide. Edingwerum , oude naamsvorm van Eng- 
wierum; zie Engwierum, Ingwierum. — Edens 
of Edenserloog, geh. bjj Werdum, Oost-Fr. 
Edenbüttel , geh. by Altenesch in Stedinger- 
land , Weser-Fr. , Oldenb. Edoburg, geh. by 
Accum in Ostringen , Weser-Fr. , Oldenb. 
Edohusen, geh. by Waddewarden in Jever- 
land, Weser-Fr., Oldenb. EdingloO; geh. 
by Bielefeld, Westfalen. Edeghem (Edinga- 
hera) , dorp by Antwerpen. Edinghen (in 
de Vlaamsche volksspreektaal verbasterd tot 
Ingen , in *t Fransch Enghien) , stadje in 
VI aamsch Henegouwen. Edington, in Wilt- 
fihire en in Northumberland , Engeland. 

M. EdehoU. Verg. Ebolt. 

M. Edel. In verkl. Ethelin. Zie Adel. 

V. Edel. Zie Adela, Adel. 

G. Edelen, Eedelen. Zie Adelen, by den 
mansn. Adel. — Edelinga, Edlinga, Oost- 
Fr. Edeling, Ned. Edlingham, Eng. 

P. Edehum , Ethüsumy oude naamsvormen 
van Eilsum, dorp in Oost-Fr. Ethelingstede, 
volledige, on verbasterde oude naamsvorm van 
Tellingstedt , dorp in Ditmarschen. Edelko- 
fen (Edelinkhoven) , dorp by Moosburg in Beieren. Edlingham in Northumberland, en 
Edlington in Yorkshire, Engeland. 

M. Edelmar. Zie Almer. 

M. Edemar, Edetner. Zie Edmer. 

M. Edenrad. 

M. Edgavy Edger , Edghar ^ Edgher, 
Edigher. Zie Adger, Edjer. 
G. Edgarisna, Oost-Friesland. 

M. Edghe. Verg. E^je. 

M. EdUred. 

M. Bdje. In Fr. spell. Edsje. Zie Edsje. 

M. Bdjer. Zie Edgar, Edsjer. 

M. Edleff, Edlef, Edli/f, Edly/f, EdHf, 
Eddelf. 

M. Bdme. 

M. Edmer, Zie Edemar. 

M. Edom. 

M. Bdon. 

V. Bdonia. Zie Eedije, by den mansn. Ede. 

V. Bdou-w, Bdou» BdoTir, Eduw, Verg. 
Jildou, Kenou, Reinou, enz. 

M. Bdse, Bdso, Bdzo, Bdzo. Verkl. 
van Edde. Zie Edde, Edsje. Verg. Eadse, 
Eedse, Etzen. 

V. Bdske, Edts. 

G. Edsama, Edsema. — Edzes, Gron. 
Edzen, Oost- Friesland. 

P. Edsema-borg, by Heveskes, Gron. 

M. Edseka , Edseko , Edseken. Verkl. van 
Edse. Zie'Edse. 

P. Edskenburg, geh. by Rodenkirchen in 
Stadland, Weser-Friesland , Oldenb. 

M. Bdser, Bdzer. Veig. Adser. 

M. Bdserd, Bdsert, Bdaerd, fihl- 
zert, Bdsard, Bdsart» Bdzard, Ed- 
zart, Edsaert. Zie Idsert Digitized byLjOOQlC EDSGE. 81 BELSE. Q. Edsardlma, EdBartsna, Bdsords, Oost- 
Friesland. 

M. Bdfige. Verg. Edsje, Easge. 
M. Bdflfirer. Verg. Edsjer, Eadsger. 

M. Ed^e. In Ned. spell. Bdje. Verkl. 
?an Ëdde. Zie Edde. Verg. Edsge. 

M. Bdfljer. Verg. Edsger. 

V. Edvardt, Edwert, Edetcert^ Bdwar, 
Bdwer, Edwtfr, Qoasi-verfraaid totBduar- 
da. Zie Eedwer. 

P. Ee, Eebuurt, Eewal. Zie Ie. 

M. Eedmit. 

M. Bedse , Beds. Verkl. van Ede. Zie 
Ede. Verg. Eadse, Edse. 

V. Bedske, Eedscke, Eedsck. Verg. 
Ëadske. 

M. Bedsge. Verg. Eadsge, Edsge. 

M. Bedsger. Verg. Edsger, Eadsger. 

V. Bedwer, Eedwar, Edewaer, Eedwair. 
Zie Ëdvardt, Edwer, Eedwyr. 

M. Eedwerd, Eedwerd, Eedward. (Eng. 
Edward). Quasi-verfraaid tot Bduard. 

V. Eeduftrdüf Edwerda, Eduwert, Zie 
Edvardt, Eedwyr. 

V. Eedtcjfr, Eeduer , Eeduir. Zie Ed- 
vardt, Eedwerda. 

M. Eef, Eeff. In verkl. Eefcke. Zie Ave, 
Aef. 

V. BeQe, Befke, Eeff, Eeffke, Deze 
naam kan zoo wel zjjn , de vrouwelijke vorm 
van den mansn. Eef (die wel als verkorting 
van Evert voorkomt), als eene verscheiden- 
heid, door verschil in tongval en uitspraak 
van Aafje, Aafke; of ook verbastering van 
den Bïjbelschen naam Bva. Verg, Yfke, 
lefke, Jifke. 

M. Eefwe, Zie Effwe. 

M. Eeg. Zie Ege. i V. Begje, B^sJeiL Zie bg den mamsn. 
Ege. 

M. Begele, Begle. Zie Egele. 

M. Bekke , Eeke , Eecko, Misspelling van 
Eke. Zie Eke, Eco. 

V. Bekje, Beke, Eeck, Zie b^ den 
manen. Eke. 

G. Eeckingha, Bekma, Beksma, Be- 
kes. Zie bjj den mansn. Eke. 

P. Eekwert; zie b^j den mansn. Eke. 
Eekm a-state (ook ala Eeckingha- state voor- 
komende), te Hoordahuizum. 

M. Eecker, Verg. Ekker. 
M. Eelbrant. Zie Albrand. 

M. Beldert. Zie Elerd, Aeldert. 

V. EeldertEije. In Ned. spell. Beldertje. 

M. Eleldo. 

G. Eelgersma. Zie Elgersma. 

M. Belke, Belko, Beloo (in de Wou- 
den veelal uitgesproken als Jilke), Eleke , 
Elico, Eliko, Elicke , El teken , Eleka , Eliken, 
Eelcken. Verkl. van Ele. Zie Ele , Eeltaje , 
Eeltee , Eelse , Jilke. 

V. Belke, Belok; zie by den mansn. 
Ele. BelkJe, BelkJen, Eelckjen, Blik, 
Blikje. In vleivorm Bke, Bekje, zie bü 
den mansn. Eke. 

G. Belkema, Eehoma, Eelcktna, Eelka- 
ma, Eelckama, Eelcama , Belksma, EeJck- 
sma , Eelxma , Eelxsma , Belkes. — Eel- 
king, Duitschland. 

M. Belker. Zie Aelker. 

M. Eelkrik. 

G. Eellersma. Zie den mansn. Elerd. 

M. Belae, Belze, Eelza. In verkl. 
Eelscka. Verkl. van Ele. Zie Ele, Eeltse. 
Verg. Ealse, Else, Aelse. 

G. Belsxna, Belsema, Eelssema, Bel- 
singa. — Eelssema , Gron. Eelsingh , Ned. 

P. E e 1 8 m a-s t a t e (ook als E e 1 s e m a- 
state geschreven) , onder Witmarsum. E e l s- 

Digitized by VjOOQIC EELTA. 82 EERRET. ma-state (komt ook als Elinga-state 
voor), onder Siksbienim. — Eelswert of Eel- 
wert, geh. bg Opwierde, Gron. Eelswert of 
Elswert, geh. bfj Kantene, Gron. 

M. Eelia, Eelt, Verkl. van Ele. Zie Ele, 
E^Jjse, enz. 

y. Eeltsje. In Ned. spell. Beltje. Zie 
ook by den mansn. Ele. 

M. Heitje. In Fr. spell. Eeltsje. Zie 
Eeltsje. 

G. Beltjes. Zie bfj den mansn. Eeltsje. 

M. Beltse. In misspell. Beltse. Verkl. 
van Ele. Zie Ele, Eelse, Eeltsje, enz. 

M. Eeltsje. In Ned. spell. Beltje. Verkl. 
van Ele, of van Eelte. In vleivorm Me, 
en Eman. Zie Ele, Eelta, Eelke, Eelse, enz. 

G. Beltjes. — Ehltjes, Oost-Friesland. 

M. Beme, Eemen. In verkl. Eempckt; 
Eetnle, Zie Eme, Eman. 

G. Bemstra. Misschien afgeleid van 
den naam der rivier de Eems in Oost-Fr. 

P. Eemswoude. Zie lemswâlde. 

M. Ben, Eene. Zie Ene. 

V. Eenk, Zie bg den mansn. Ene. 

G. Bennema, Eenema, Zie by den mansn. 
Ene. 

M. Benke, Eenicke, Eneke, Verkl. van 
Ene. Zie Ene, Eentsje. 
G. Eenkema, Groningerland. 
P. Eenkema-heerd , te Zeerijp, Gron. 

P. Eens. Zie lens. 

M. Bense. Verkl. van Ene. Zie Ene, 
Eente, Eentsje. Verg. lense. 

V. Benske. In misspell. Bensohe. 
Verg. lenske. 

P. Eenshuizen. Zie lenshuzen. 
G. Benshuistra. In het Fr. lenshdstra. 
Zie bjj den plaatsu. lenshuzen (Henshuzen). 

P. Eensloot. Verhollandschte misspelling 
van Eemsloot , Eamsleat. Zie bg Eamewâlde. G. Benstra. In het Fr. lenstra. Afge- 
leid van den plaats lens, Eens, Edens. Zie 
lens. 

M. Bente , BentO , Eent. Verkl. van Ene. 
Zie Ene , Eense , Eentsje, Eentse. Verg. lente. 
V. Eentsje. In Ned. spell. Bentje. Eentie, 
G. Eenthema. — Ehnts, Oost-Friesland. 

M. Ben^e. In Fr. spell. Eentje. Zie 
Eentsje. 
G. Bentjes. 

M. Eentse. Verkl. van Ene. Zie Ene, 
Eente, Eense, Eentsje. 
G. Eentsama. 
P. Eentsam a-state, te Minnertsga. 

M. Eentsje. In Ned. spell. Ben^e. VerkL 
van Ene of van Eente. Zie Ene, Eente. 
Verg. lentsje. 

G. Bentjes. 

M. Eepe^ Eeppe. In verkl. Eepke. Zie Epe. 
G. Bepema, Eepstna. Zie by den mansn. 
Epe. 

M. Berde, Berd. V. Berdtje, Berdje, 
Berdke, Berde. Zie Earde, Eard, Eardt^e. 

M. Berdse. V. Berdske. Zie Eardse, 
Eardske. 

G. Beringfa. Zie b^ den mansn. Ere. 

M. Berke. V. Berkje. G. Berkes. 

Zie Earke, Earkje. 

M. Eerlke, Erelke, Eerlka, Eerlko, Eherlke. 
P. Eemewoude. Zie Eamew&lde. 

M. Eernst. Zie Ernst, Eamse. 

V. Bemstje. In Fr. spell. Eamstaje. 

G. Eernsma, 

P. Great- en Lyts Eernsma-sate 
(ook genoemd Ernsma-sate), onder Joos- 
wier. Zie by den mansn. Ernst. 

P. Eernsum. Zie Imsum, Jinsum. 

M. Berret. Berrit. Zie Earrit. Digitized byLjOOQlC EERSSUMMA. 
G. Eerssumma. 

M. Berst. V. Berstke. Zie Earst, 
Earstke. 

G. Berstra. 

P. Eerstra-sate onder Idaard. 

M. Bert. V. Bertje. Zie Eart, Eartsje, 
en b^ den mansn. Ere. 

M. Bertse. V. Bertske. Zie Eartse, 
Eartske. 

M. Bertje. Zie Eart^e. 

V. Bertje. Zie bg den mansn. Ere. 

P. 'tEes. Zie Ys, Yst. 

M. Eesch. Misacbreven verkl. (Eesk) ?an 
Ese. Zie Ese. 

M. Besge, Esigo, Eesgo, Zie Easge, 
Efige. 
G. Eesgama, 

M. Besger. Zie Easger, Esger. 

P. Eeskwert. Zie leakwert. 

P. De Eest, De Eesten. Zie lest, lesten. 

P. Eesterburen, Eesterga, Eestrum. Zie 
lesterbûrren , lestergea , lestrum. 

G. Eestma. 

M. Betse. In misspell. Betze.. Verkl. 
Tan Ete. Zie Ete. Verg. Eatse, Eadse. 
V. Betske, Eets. Verg. Eatske, Eedske. 

M. Eeuwaert. Zie Eeuwert. Verg. Evert. 

M. Beu-we, Beuw. In Fr. spell. Eauwe, 
Eau. Zie Eauwe. V. Beuw, Beuwk. 
In Fr. spell. Eau , Eauk. Zie bjj den mansn. 
Eauwe. G. Beiiwes. Zie b^j den mansn. 
Eauwe. 

M. Eeuwert f Eeuward. Zie Eeuwaert. 
V. Eeuwertje, 

M. Beuwke. In Fr. spell. Eauke. V. 
Beixwkje, Beukjen. In Fr. spell. Eaukje. 
Zie den mansn. Eauke. \ EGGE. 

M. Effe. In verkl. Efke, Effcke, Verg. 

Affe, Efwe. 

G. Effing, Effink, Nederland. 

P. Efkebüll, dorp bj) Bredstedt, Noord-Fr. 

M. Efftve^ Efwe. Verg. Eefwe, Aiwa. 

M. Bgbert, Eghbert, Egbart, Egbaer. 
Verg. Ebbert, Eibert. 

V. Bgbertha. Egbertsje ; in Ned. spell. 
Bgbertje. Verg. Eibert€ge. 

G. Bgberts. — Egberdink, Egberink, Ned. 

P. Egbertsgaasten ; in de dagel^kscbe 
spreektaal genoemd Eibertsgeasten, ver- 
sleten tot Eibergeasten; zie by den 
mansn. Eibert. 

M. Bge, Eeg. Verg. Age, Egge, Eage. 

V. Eecl^'e. In Ned. spell. Begje , Beg- 
Jen. 
G. Eginga. 

P. Ëeghem, dorp in West-Vlaanderen. 
Egestorf, dorp by Hannover. 

M. Egebert. Verg. Egbert. 

M. Bgele, Begle, Begele, Bgle. Verkl. 
van Ege. Zie Ege. Verg. Eagele. 

G. Egeling, Nederland. 

P. Egelstadt, geh. by Osnabrück, Han- 
nover. 

P. De Egen of Wester-Egen, krite 
onder Westergeest. 

M. Bger. Verg. Egger. 

P. De Kromme-E gge, stuk land on- 
der Akkrum. De Eggen (met verschillende 
namen nader aangeduid , b. v. Denega-Eg , 
Wearts-eg, die op hunne alfabetische plaats 
zyn vermeld) , stukken land op *t Ameland , 
onder HoUum en Ballum. 

M. Bgrge , Bggo , Egga , Eggha. In verkl. 
J^m(^ (Egje), I^glo, Eggle. Verg. Ege, Agge. 

V. Bchje, Bgje. 

G. Eggyngha, Eggatna, Eggetna, — Eg- 
gana , Eggena , Egna , Eggen , Eggens, Oost- 
Friesland. Egges, Eggens, Groningerl. en 
Drente. Eggink, Nederland. 

P. DeEggedyk, weg onder Miedum. Digitized byLjOOQlC EGGER. 84 EFLE. Eggama-sate onder Aalsum. — Egworth^ 
Eggenwurth , oude naamsvormen van Eckwar- 
den , dorp in Rüstringen , Weser-Fr., Oldenb. 
Eggenswarf, geh. bj Ockholm, Noord-Fr. 
Eggehöm, geh. by Filaum, Oost-Fr. Egge- 
loge, geh. by Westerstede in Ammerland, 
Oldenb. Eggink , verschillende landhoeven in 
Gelderland , te Laren , Gorssel , Terborg, enz. 

M. Bgfi^er. In patronymicalen vorm "Bg- 
gerinfiT. Verg. Eger. 

G. Eggers, Eggerink, Nederland. 

P. Eggershausen , dorp bg Friesoythe, 
Oldenb. Eggersledt, dorp bg Alton a, Holstein. 

M. Eggerig, Bggerik. 

M. Qggert. 

G. Qggerts. — Eggerding, Eggerdink, 
Nederland. 

M. Eggest. 

M. Egübald. 

M. Egühard. 

M. Mbe, Eibo, Eijbo, Byb. In verkl. 
Eibele. 
V. Eibeltsje. In Ned. spell. Bibeltvje. 
G. Eibes, Gron. Eiben, Weser-Fr. 
P. Eibenhusen, geh. by Hesel, Oost-Fr. 

M. Eiberen f Eiebren, 

M. Bibert, Eybert. Verg. Egbert. 

V. Eibertsje. In Ned. spell. Mbertje. 

G. Eiberts. 

P. Eibertsgeasten, ook versleten tot 
Eibergeasten, Egbertsgaasten , Egberta- 
geesten , krite , met geh., onder Nyega in 
Smallingerl. — Eibertsburen , geh. by Lutje- 
gast, Gron. Eibertingen, dorp by Malmedy 
in Ryn-Pruissen. 

M. Etboid, Eybolt, Eybdd. 

M. Bid, Eide, Bido. 

V. Bida, Byda, Eyde. 

P. Eidewarden , geh. by Dedesdorf in 't 
Land Wührden , eene Oüd-Fr. gouw aan den 
rechteroever van de Weser , Oldenb. Eiding , 
aate by Burhafe inButjadingerland, Weser- Fr., Oldenb. Eidinghausen, Eidenhusen, dorp 
by Minden, Westfalen. 

f — 

M. Bidse, Mdso. Verkl. van Eide. 
Zie Eide. 
G. Bidsma, Eydsma. 

M. Eye, Ey, Eyen. Verg. Eige. 

V. Bike» Byke, Bika, Eye, Eyeikf 
Eyk, Eycke. 

G. Byma. 

P. Eihuse , geh. by Hohenkirchen in Wan- 
gerland, Weser-Fr., Oldenb. Eihausen, geh. 
by Zwischenahn, Oldenburg. 

M. Eyert, 

V. Blfje, Eyfk^, 

M. Eige, Eyge. Verg, Eye. 

M. Bike ; Biko , Eyke, Eyk, Eyck, Verkl. 
van Eye. Zie Eye, Eitse. 

V. Eikje, Eykje^ Eyckje. 

G. Bikema, ByokxnB, , Eyckema, Eyk^- 
ma, — Eiken, Eikens, Oost-Fr. Eyken, Ey- 
kens, Eyking, Nederland. 

P. Eikehöm, saté by Nortmoor, Oost-Fr. 
Ëikema-heerd , geh. (bestaande uit twee sa- 
ten , Ooster- en Wester-Eikema) , by Niekerk 
in Hunsegoo , Gron. Eikenhuse , saté by Wit- 
mund, Oost-Fr. Eickum, dorp by Herford, 
Westfalen. 

M. Bilard, Bilart, Bylart, Eylaert , 
Eilhard j Eylhard , Eilar. Zie Eilerd, Eil- 
dert. Verg. AUard, Ellert. 

M. Eilbrand, Eylbrant , Eilbrant. Verg. 
Eelbrant. 
G. Eylbrandisna , Oost- Friesland. 

M. Bildert, Bilder. Zie Eilard, Eilerd. 
Verg. Aldert. 
G. BUders. 

M. Bile, Eyla, Eyle , Eila. 

V. Eiltsje ; in Ned. spell. BUtje. Bilke, 
Bile, Eila. In den Zwh. ook Bylk. In 
Groningerland Eilje. 

G. Bylinga, Bilsma. — EiHng, Ned. 

P. E i 1 e w y k , veen vaart by Eorte^waag. 
. — Eilsgat (ook Eelsgat genoemd) , huis by 

Digitized byLjOOQlC EILERD. 

üithuistermeeden, Gron. Ëilingweer, geh. 
bij Hatsnm in Reiderland, Oost-Fr. Ëilshu- 
sen , dorp in Wangerland , Weser-Fr. Oldenb. 

M. Eilerd, BUert. Zie Eilard , EUdert. 
G. miers. — Eylerkesna, Oost-Friesland. 

M. ESilke, Biloo, Eileke, Eylcke, Eylko, 
EOken, Eylck. Verkl. van Eile. ZieEile, Eilt 
V. Blikje, Eylckjen. 
G. Bilkema. — Eilkes , Eilks , Oost-Fr. 

M. Eilmar, Eybner. 

M. Bilof , Eyloff, EyUff, Eyliff. 

M. Eilrad. 

M. Büt, Büto, EyUe. Verkl. van Eile. 
Zie Eile, Eilke. 

M. Eilward, Eylwert, Eylwerdt. 
M. Eimbert, Eymberth. 

M. Bime, Eyme, Eimo. 
y. Eiinkje, Eyfuck, 
G. Eimen, Eymen, Oost-Friesland. 
P. Eimstorf, dorp bg Bleckede, Hanno- 
ver. Eimsbüttel, dorp bg Hamburg. 

M. Eimer f Eymmer, 

M. EinU, Eymth, Verkl. van Eime. 

M. Sttne, SttnOy Eyne , Eyn. 

V. Binje, Eyntje, Eyncke. 

G. Einga (oorspronkelijk Eininga). 

P. Einhaos, geh. bg Bingum, Oost-Fr. 
Einswarden, geh. bg Bleksen in Butjadin- 
gerland, Weser-Fr, Oldenb. Einum, dorpby 
Hildesheim, Hannover. 

P. De Einekoerrepôlle, stuk land 
onder Tietjerk. 

M. Eynert, Einnert. Verg. Einret. 

M. Binke, Eyncke ^ Eineken. Verkl. van 
Ëine. Zie Eine, Ëintsje. 
V. Einkje, Eynckjen. 

M. Einret. Voluit Eginret, Aginrad. Verg. 
Ejnerl 85 EISE. 

G. Einretsa, Einretsna, Oost-Friesland. 

M. Binse, Eynsse. Verkl. van Eine. Zie 
Eine, Einte, Einke. 

M. Eynske, Verkl. van Ëinse. Zie Einse. 
V. EinsJ^e, Eynsckjen, Einsk, Eynêck , 
Einsch. 

M. Binte, Bint« Eynte, Eynt. Verkl. 
van Eine. Zie Eine, Einse, Ëintsje. 

V. Ëintsje. In Ned. spell. Bintje, 
Blndtje. Eyntje. 

G. Eynlama, Bintes. 

M. Ëintsje. In Ned. spell. Bintje. Eyn- 
tien. Verkl. van Eine, of van Einte. Zie 
Eine, Einte. 

M. Eioldy Eyold. Verg. Ayold , en Eilt. 
M. Bisbert, Eysherth. 

M. Bise, Biso, Bisse, Bisso, Eyse, 
Eyaae, Eysso. Verg. Aise. 

V. Bij9je, Bifljen, Bsnaje, Biske, in 
misspell. Bische. Eyske, Eysc/^f EysSy Eissen. 

G. Van Bysingra, BiiErin^ra, Bisenfi^a, 
Van Bisenfira, VanBizin^ra, Byzen^^a, 
Bizenga, Van Bizenfi^a, Eyssinga, Eys- 
singha^ Eisingha^ Eysinge^ Eyssingen, enz. 
Bizema, Eyssema, Bysema, Bisma, 
Bises. — In verlatijnschten vorm, Eyssonius, 
Gron. Eising, Drente. Eisink, Ned. Eissen, 
Oost-Friesland. 

P. E y sin g a-sta te te Rinsumageest. 
Idem , te Oenkerk. Idem , te Berlikum. D e 
Eysinga-leane, voormalige weg onder 
Pietersbierum. Eisinga-state te Anjum. 
E y si ng a-stat e (ook als Eyssinga-sate 
en als E y s m a-s t a t e voorkomende) , te Bu- 
rum. Eysinga-sate (ook als Eyssema- 
8 at e voorkomende), te Zwaag-Westeinde. 
Eysma-stins, op de Wygeest onder Oud- 
woude. Eysma-sate onder KoUum. It 
Eisinga-tsjerkhôf, stukje land onder 
Swichum. — Eisinghusen, geh. by Lopper- 
sum, Oost-Fr. Eisink, huis by Haren, Gron. 
Eisink, hoeve bg Heino, Overgssel. Eistrup, 
dorp bg Hoya, Hannover. Digitized by VjOOQIC EI8KE. 86 ELAND. M. Biske , Eyshe y Eyscke , Eisck , Eysck, 
Eysaeghe, Verkl. van Eiae. Zie Eise. « 

V. Eisb;Je, Eysckjen. 

M. Bite, BitO, mt, Eyt, Eyte. Verkl. 
van Eye. Zie Eye. Verg. Aite. 

V. Eitsje. In Ned. spell. Bitje. Eithi. 
Zie Eitsje, by den manen. Eye. 

G. Mtema, Mts. — Eytema, Eites, 
Oost-Friesland. 

M. B^ety Eytet. 
M. Eytger. 
M. Eyiher, 

M. Bitse. In misspell. Bitse. Eits, Eyts. 
Verkl. van Eite. Zie Eite. Verg. Aitse. 
V. Bitske. In misspell. Bitsohe. 
G. Eytsinga, Eytsma. 
P. Eitzendorf, dorp by Hoya, Hannover. 

M. Eitsje. In Ned. spell. Bitje. EUtia ^ 
Eitye. Verkl. van Eye, of van Eite. Zie 
Eye, Eite, Eitse. 

G. Bitstra. 

M. HJe. In verkl. Ejelke. Verg. Eye. 
V. me. 

M. Bke , Bko, Beo; in misspell. Beke, 
Bekke, Eecko. Verg. Ake, Eake, Ekke. 

V. Bke, Bka, Bekje, Eeckfe, Eeckjen, 
Eeck. — De mansn. Eke, en de vrouwenna- 
men Eke en Eekje , ofschoon als geijkte na- 
men voorkomende, gelden in den regel slechts 
als vleivormen van den mansn. Eelke, van 
den vrouwennaam Eelkje. 

G. EkingOy Eeckinga, Eeckingha, Bka- 
ma, Bkema, Ecama, Ecoma, Eeckama, 
Eeckenia, Bekma, Beksma, Bekes, 
£!kens. — Eeckana, Eekisna, Oost-Fries- 
land. Eekens, Nederland. 

P. E k i ng a-s t a t e onder Winsum. Idem, 
onder Winaldum. Eecking a-state (ook 
als Eek ma- en Ekem a-sta te voorko- 
mende), te Roordahuizum. Ekem a-sa te 
(ook als Ecama-sate voorkomende) onder 
Ternaard. Idem, te Ylst. Great-Eek- 
w e r t , Groot-Eekwerd , saté onder Bolsward. — Ekeburen, geh. bg Niekerk, Gron. Eek 
wert, geh. bg Wirdum, Groningerland. 

M. Ekele, Eekele. Verkl. van Eke. Zie 
Eke. 
G. Bekels. 

M. Eker. Verg. Ekker. 
G. Ekringa. 

P. D e E k k e , stuk land onder Birdaard. 

M. Bkke, Bkko, Boko,Bcco, Ecke, 
Ecka, Verg. Eke, Akke, Egge. 
V. Bkke, B^e, Bktje. 

G. Eckinga, Eckama, — Ekkenga, Ek- 
ken, Eekisna, Oost-Fr. Eeking, Nederland 

P. Eksmoarra, Eksmoarre, Eks- 
morra of Exmorra , dorp in Wonseradeel; met 
het geh. Eksmoarstersyl, of Eks- 
moarresyl, Exmorsterzgl , vroeger eene 
sluis in den Schraarder-Hemdgk. — Eckwar- 
den; zie by den mansn. Egge. Eckfleth , dorp 
in den Moorriem, Oldenb. Eekington, in 
Worcestershire , Engeland. 

M. Bkker. Verg. Eker, Acro. 
G. Eckringa, Ekkringa, Bkkers. 

M. Eckert. 

M. Bksert, Bzert. 

P. It Ekster nest, saté onder Hol- 
werd. 

G. Bkstra, Bztra. Vermoedelijk afge- 
leid van het Fr. woord ek, eke^ yk, eik. 

G. Ekwarda , Equarda, Vermoedelyk af- 
geleid van den plaatsn. Eek wert (zie bjj den 
mansn. Eke). Verg. Eckwarden, bg den 
mansn. Egge. 

V. BI ; te Hindeloopen. Zie by den mansn. 

EUe. 

P. Elahuizen. Zie Ealahuzen. 

M. Eland y Elant , Elandt, Elan. In verkl. 
Elanke, Voluit Edelland. 

V. Mand, Elant, Elantje, Zie Aland. 
G. Elankana, Oost-Friesland, Digitized by LjOOQIC ELARD. 87 ELINGSMA. M. Mard, Mart, Voluit Edelhart. Zie 
Elerd, Alert 

M. Elbe, Elbo. In verkl. Elbeke, Elbiken. 
Yevf^. Albe. 

V. Elberg. Zie Elborg, Elburga. 

M. Elbert. Volmt Edelbert , Adelbrecht. 
Zie Albert. 

V. Elbertsje. In Ned. spell. mbertje. 
Voluit Edelbertha, Adelbrechta. Elbertken, 
Zie Albertsje. 

M. Efhod. Zie Albod. 

V. Elborg, Elborga, Zie Elberg, Elburga. 

V. Elbrasr. Voluit Edelbrachte, Adel- 
berchta. Zie Elbrich. 

M. Elbrant. Voluit Edelbrand. Zie Al- 
brant, Eelbrant. 
G. EIbrandisna, Oost-Friesland. 

V. Elbrich, Elbrig, Mberioh, M- 
brigje, Elbrigh, BlbregT, Mbregje, El- 
bregrt, Elbrech, Voluit Edelbrechta, Adel- 
berchta. Zie E3brag, Albrigje. 

V. Elburga. Zie Elberg, Elborg. 

M. Mder, Blderd, Mdert. Zie El- 
lard, Aldert. 

G. Mdersma, Blders. — Eldering, El- 
dring, Nederland. 

P. It Eldersfjild, Eldersveld, saté 
onder Beetgum. — Eldersloo , geh. by Rolde 
in Drente. Eldershaar, geh. bg Borger in 
Drente. Eldersveld of Ellertsveld, heidekrite 
in Drente. 

M. Ble, Blo. Samengetrokken yorm 
van Edel, Edele, Adel. In verkl. Eleke , 
Eelke, Eeltsje, Eelse. Zie Adel, Eelke, enz. 
Verg. Ale, EUe. — De mansnaam Ele, of- 
schoon als geijkte naam voorkomende, geldt 
in den regel als vlei vorm van Eelke of Eelt- 
sje. Zie Eke. 

V. Eeltsje; in Ned. spell. Beltje, Belke, 
EeHien, Belok, Blik, Bli:b;]e. In vleiv. 
ook Hke. In Groh. Ee^je. Verg. Eelkje, 
bg den mansn. Eelke. 

G. BUn^^, Blenga, Blema, Elama, Bles, Bels. — Elema, Elens, Gron. Elen, 
Elana, Oost- Fr. Elink, Eeling, Ned. 

P. El ing a-sa te te Ferwerd. Idem, te 
Hantumhuizen. Elinga-state (meestal 
Eeism a-state genoemd), onder Siksbierum. 
Elahuizen ; zie Ealahuzen. — Elens (Elinga) , 
geh. by ülrum, Gron. Eelwert ; zie Eelswert, 
by den mansn. Eelse. Elema-heerd , by God- 
linse, Gron. Eleveld, geh. by Rolde , Drente. 
EHinghen, dorp by Halle, Zuid-Brabant , 
België. Elinghem , dorp in Artesië, Frankryk. 

M. Merd, Blèrt, Eler. Voluit Edel- 
hard. Zie AUard, Elart, Eeldert. 

M. Blger. Voluit Elgar, Edelgar. Zie 
Alger, Ethelger. 

V. Elgertsje; in Ned. spell. Blgertje. 

G. Elgera, Elgra, Blgersma. — Elgers, 
Elgering, Nederland. 

P. Elgera-sate te Kimswerd. Idem, 
onder Tjum. Elgersma-sate (ook als 
Humald a-state voorkomende), te Boer. 

V. Blgjen. Zie by den mansn. El Ie. 

M. BUas, ook geschreven BUJas, en 
verbasterd tot Meias. Bybelsche naam , in 
de plaats van Ele in gebruik genomen. Zie 
de noot by Andries, op bladz. 16. Verkort 
tot Lyas, Ly*s. In vleiv. Lyke. — De dich- 
ter Elias Annes Borger werd in zyne jeugd 
op de Joure gemeenlijk Lyke genoemd, en, 
als bynaam, wegens zyne vroegtydige geleerd- 
heid: ,Lyke-Profeet". 

M. BUbert. 

M. Elif, Elgff. Zie Alyflf, Alof. 
G. Elftena, Oost-Friesland. 

V. Blik, Blikje. Zie by den mansn. 
Ele. 

M. Blinff, Elingh, Elyngh, EUnck, Ee- 
linckf Elenck, Elyng, Patronymicum , onei- 
genlijk gebruikt, van Ele. Zie Ele. Verg. 
Aling. 

G. Blingsma, Elinxma, Elixma, Elincka, 

P. Ëlingsma-sate te Ooster-Nykerk. Digitized by Google ELIRAT. M. Elirat. M. Blisa, Eliza. Bijbelsche naam, waar- 
schijnlyk in gebruik gekomen ter vervanging 
van Eliso, of van Lise. Verkort tot Lize. 
Verg. Eliao, Else, Lise. 

V. Elisabeth, BUzabeth, Elsbeth. Bij- 
belsche naam ; in vleiv. Betteje. Zie by den 
mansn. Bette. Komt ook, vermoedelijk als 
misspelling, voor als Blizabert, en, in 
verlatynscht-mannel ijken vorm overgebracht, 
als EUsabertus. Zie Lysbet. 

M. Eliso. Verg. Else, Elisa. 

M. Elke, Blko, Blco, Elh , Elck , 
Elcko, Elcke, Eiken, Elleken. Verkl. van 
Elle. aie EUe, Eltsje. 

V. BUi^Je, Blk;|en, EUe]i;JeiL 

G. Elcketna , Elcoma , Elkes. — Elckma, 
Oost-Fr. Ellink, Twente. Elkington, Eng. 

P. Elkink, hoeve bjj Borculoo, Geld. 

M. Ellard, BUart. Zie Ellert, Eldert, 
Allard. 

M. Elle, BUo, Ella. In patronymicalen 
vorm Ellingh, Ellinck. Verg. Ele, Eling. 

V. Eltsje ; in Ned. spell. EltiJe, Mtjen. 
Elke, Blje, Elle, ElHen, Elleken, Te Hin- 
deloopen El. In denZoh. ook BUigjen, en 
isreer ingekort, EQgjen, door invloed van den 
Priso-saesischen, in Drente inheemschen vorm 
Ellechien. 

G. EUingha, Ellinga, Ellen. — Ellens, 
Oost-Fr. en Noord- Fr. Ellen , Elling , Drente. 
Elles, Ellinckhuysen , Ned. Elles, Ellis, 
Engeland. 

P. Ellensleat, Ellensloot, bg de saté 
Westerein, onder Workum. — Ellum, dorp 
bjj Lügumklooflter in Sleesw^k. Ëllecom 
(oorspronkelijk EUinchem), dorp in Gelderland. 
Ellenstedt, dorp bg Vechta in Oldenburg. 
Ellicon (EUinc hom), dorp in Zwitserland. 
Ëllington in Kent, en Ëllingham in Nor- 
folk, Engeland. 

M. EUer, Verg. Eler. 

P. EUerhmzen, geh. by Bedum, Gron. 
EDersinghuieen , geh. bjj Vlachtwedde, Gron. 
Ëllershausen , dorp bij Göttingen, Hannover. \ EL8T. 

Elleringhausen , dorp bij Brilon, Westfalen. 

M. Ellerd, Ellert. Zie Ellard, Eldert, 
Allert. 

G. Ellerts, Nederland. 

M. Elm, Verg. Almen.' 

M. Eliner, Zie Almer. 
G. Elmersma, Elmers. — Elmering, 
Elmerinck, Nederland. 
P. Elmersma-heerd bij Hoogkerk, Gron. 

M. Elmericky Elmerik, 

M. Eltnert. 

M. Elof, Eleff, EUff, Elyff, Verg. Alof. 
G. Elof. Zuid-AMka. 

M. Elprig. Verg. Helprig. 
V. Elprigjen, Elprichje, Quasi-verfraaid 
tot Elprica. 

M. Else, Elso, Eis, Eisen, Slae, 
Elzo. In verkl. Eiske. Waarschgnlgk verkl. 
van Elle. Zie Elle, Eltse. Verg. Alse. 
Ealse. 

V. Eiske, Bl£de, Else, Elsck. In de 
Sassische gewesten van Nederland en Duitsch- 
land geldt Elsien, Eiske, Elsche ook als 
vleivorm van Elisabeth, Elsbet. 

G. Elsinga, Elsinga, Elsenga, El- 
zenga, Elsma, Elssma. — Eisen, Oost- 
Friesland. Eising, Elzing, Drente. 

P. Else-Piters-Un, stuk land te Kol- 
Iiun. Elsloo, Elseloe, Elsélo, dorp in Ooet- 
Stellingwerf. Elsma-sate onder Ferwerd. 
It Elsinga-wear, stiik land te NJe-Holt- 
pade. — Elseghem (Elsinga-hem) , dorp in 
Oost- Vlaanderen. Elsfleth, stadje in Olden- 
burg. Ëlsum, slot bü Heinsberg in Rgn- 
PruiBsen. 

M. Elsera, ato«rt, ElMrd, Blaert. 

M. Blset. Waarsohgnlgk verbasterd uit 

Elsert. 

M. Bist. Waarschjjnlök samengetrokkea 
vorm van Ëlset. Elsert. ' 
G. Elstena, Oost-Friesland. Digitized by VjOOQIC ELTE. 89 ENERT. M. BM«, mt, In verkl. EUka, Eltko, 
EÜco, EUeko, Elteke, EUekcn, Verkl. ?an 
Elle. Zie Elle, Eltae. 

H. EUet. 
V. EÜetis. 

M. EUse, EUsen, Eltzeny Eltze , Eltzie. 
Verkl. van Elle, of van Elte. Zie Elle, 
Elte, Elke, Eltqe. 

M. £lt£ge; in Ned. spell. El^e, Mtjo, 
Ettye, EUyen. Verkl. van Elle, of van Elte. 
Zie Elle, Elte, Eltse, Elke, enz. 

P. El^enswgk , buurt by de Oude-Pekela, 
Gron. Eljewarden , geh. onder Dedesdorf in 
't Land Wührden , eene Oud-Fr. gouw aan 
den rechteroever van de Weser, Oldenb. 

M. Eman. Vleivorm van Eelt^e. Zie 
Eeltffje. Verg. Emen. 

M. Bme , Bmo , Ema , Eem, In mis- 
gpell. Beme, Eema, In patronymicalen 
Torm Eming. In verkl. Emeke , Eemcka , 
Eemke, Eemco ^ Eemcke j Eemka , Eempke, 
EmeU, 

6. Emia, Eminga, Emynghay Emingha. 
Deze naam komt in oude oorkonden ook 
Toor als Imminga. — Emena, Emen, Emens, 
Ehmen, Eemkes, Oost-Friesland. 

P. Eminga-state (in betere- spelling 
Eaminga-state) te Finkum; zie b^j den 
mansn. Eame. Idem, onder Wons. Idem, 
onder Parrega. Emeswalda , oude naamsvorm 
v&n lemswâlde; zie dien naam. 

M. Emen, Eemen, Verg. Eman. 
M. Enter. Verg. Emmer. 

M. Bmke» Emko, Emco, Embke, Empcke, 
Bmpke. Verkl. van Emme. Zie Emme, 
Imke. 

V. ]liiip]i;Je. 

G. Emkema. --Emken, Emkes, Oost-Fr. 

P. Ëmkema-satete Wartena. — Em- 
kum, geh. bg Lüdinghausen , Westfalen. 
Emkendorf , dorp bg Rendsborg in Holstein. 

M. Bmme, Bmmo, Emma, Verg.Eme, 
Aaae. V. Bmxna, Bmke, Emck, Emk, Em, 
Emmeken, In den Zoh. ook Bmmigje, door 
invloed van den Friso-sassischen , in Drente 
inheeraschen vorm Emmechien. 

G. Bmmin^^a. — Emmen, Gron. Em- 
mink , Emmius , Ned. Emming , Engeland. 

P. EmmelsbüU (oudtijds EmmingshüU) , 
dorp in Noord-Fr. Emminghausen , dorp bj 
Lennep in Ryn-Pruissen. Emmikhoven, geh. 
bfl Almkerk, Noord-Brabant. 

M. Bmmer. Verg. Emer, Âmmer. 

V. Emmertsje. In Ned. spell. ESmmertje. 

G. Emmers, Nederland. 

P. Emmerlev , dorp in Noord-Friesland. 

M. Emmerick, Emmerik, Emmrick. 
V. Emmerica. 

M. Emmert. Verg. Emmer, Ammert. 
G. Emmertna, Emtringa, Oost-Friesland. 
P. Emmertshausen, dorpby Altenkirchen 
in Hyn-Pruissen. 

M. Emoud, Emout, 

M. Emse , Emso. In verkl. Emscke. VerkL 
van Emme. Zie Emme. Verg. Amse. 

G. Bmsinga, Brnsen^ra. — Emsing, 
Nederland. 

G. Bndstra. 

M. Bne , Eno , Een , Eenna , Eene, Eenne, 
In verkl. Eentsje (in Ned. spell. Ben^e), 
Benke, Eneko. Zie Een, Ëenke, Eentaje, 
Eente. Verg. Ane, Enne. 

V. Eentsje; in Ned. spell. Bentje. Bne, 
Ena, Eenk. 

G. Bnia (samengetrokken vorm van den 
volledigen naam Eninga), Eningha, Eninga^ 
Eeninga, Enema, Eenema, Bennema, 
Bentjes. — Enuma (rechtstreeks afgeleid 
van den plaatan. Enum), Eenkema, Gron. 
Eenena, Eeninck, Nederland. 

P. Eninga-sate te Kimswerd. De 
Eningabûrrefeart, Eningaburevaart , 
onder Workum. — Enum (ook Eenum), dorp 
in Fivelgoo , Gron. Enum , geh. by Oldehove, 
Gron. Enumatü, dorp in Gron. Eenkema- 
heerd te Zeeryp, Groningerland. M. Enert, Enardt. Digitized by Google ENGA. 

G. Bxi£^a. Zie bjj den mansn. Enghe. 
P. E n g a-h Û 8. Zie bij den mansn. Enghe. 

M. En^rbert (in de dagelyksche spreek- 
taal meest als Ingbert uitgesproken), Eng- 
barthj Enghehrecht, Zie Ingbert. 

V. Engbertsje (in de dagelyksche spreek- 
taal meest als Ingbertsje uitgesproken); in 
Ned. spell. Encrbertje. 

G. Engberts , Engbera , Engberding , Ned. 

M. Enghe. 

G. Eii£:a, Eii£:ga, Bngena (ook in 
Oost-Friesland. 

P. Engebûrren (in de dageljjksche 
spreektaal meest Ingebûrren genoemd), 
Engeburen, geh. onder Grouw. Engahûs 
(ook Enge-hûs, en, in de dagelijksche 
spreektaal, meest I n g e h û s genoemd) , Enga- 
huis, saté bij Oosterend. — Engeweer, geh. 
bg Wester-Wjjtwerd, Gron. Engewert, oude 
naam van *t dorp Grypskerk , Gron. Engbüt- 
tel, saté bij Dorum in *t Land Wursten 
(Worthsaten) , eene Oud-Fr. gouw aan den 
rechter-oever van den mond der Weser, 
Hannover. 

P. De Enge Lap e, saté onder Roor- 
dahuizum. 

M. Ell£:elbert, Enghdhert. Verg. Eng- 
bert. 

M. En^rele, Bngle, En^rel (in de da- 
gel jjksche spreektaal meest als Ingele uit- 
gesproken), Engela, Englay Engelo. Verla- 
tijnscht tot Angrelus. In verkl. Engilcke , 
Engelke, Zie Ingele. 

V. Engeltsje (in de dagelyksche spreek- 
taal meest als Ingeltsje uitgesproken); in 
Ned. spell. Eii£:eltje. Ehigel (Ingel), Eng- 
hely Engeltien j Engelke y Engelken. 

G. Engla, Ehigelsma, Ehigels, Eii£:e- 
len. — Engelma, Engelkens, Engelkes, 
Gron. Engeln , Engel ken, Engelking, Oost-Pr. 
Engels, Nederland. 

P. Engelum of Englum (in de dage- 
lyksche spreektaal meestal Ingelum of 
I n g 1 u m , door velen ook I n g 1 o m ge- 
noemd), Engelum, dorp in Menaldumadeel. 
Eng la-sa te te Winaldum. — Engelum of 
Englum, ook Engluma-borg genoemd, geh. 90 ENNE. 

onder Oldehove, Gron. Engelbert (Engelbird, 
Englahirth), dorp in Gron.; zie den plaatsn. 
Bird. P. De Engelenfeart, Engelenvaart, 
(afgeleid van den geslachtsn. Engelen — zie 
den mansn. Engele), by het Heerenveen. 

M. Engelmar, 

P. Engelschmansplaat. Zie Ingelskmans- 
plaet. 

G. Engerna. — Engersma, Gron. 
P. Engersma-heerd te Uithuizen, Gron. 
Engerhave, dorp in Oost-Friesland. 

P. De Enghoarne of Inghoarne, 
Enghom, uitspringende hoek van het land, 
in de Sneekermeer, onder Gauw. 

G. Bngwerda, Bn^rvTirda, Eangtver- 
da f jEngwarda, uEngwerda, Vermoedelyk af- 
geleid van den plaatsn. Engwerd. Zie In^wert 

P. Engwert; zie Ingwert. Engwir- 
den; zie Eangwirden. Engwier; zie Ab- 
bingawier, by den mansn. Abbe. Engwie- 
r u m ; zie Ingwierum , en by den mansn. Ede. 

P. De En jen. Andere uitspraak van 
De Aiyen. Zie dien naam. Enjum; sde 
Anjum, by den mansn. Ane. 

M. Bnke (in de dagelyksche volksspreek- 
taal meestal Inke genoemd), Enka, Encka, 
EnkOy Encko j Enneko, Enneke. Verkl. van 
Enne. Zie Enne. 

V. Bn^e, Bn^en (in de dagelgksche 
volksspreektaal meest als Inkje uitgespro- 
ken), Enckjen. Verg. Ennik. 

G. Enckema. — Enkena, Enkissena, 
Oost-Friesland. 

M. Enne, Bnno (in de dagelyksche volks- 
spreektaal meest als Inne uitgesproken), 
Enna. Verlatynscht tot Enneus, Ennius. 
Zie Inne. 

V. Entsje. In Ned. spell. En^e. In de 
dagelijksche volksspreektaal meest als Intsje 
uitgesproken. Entia. In Gron. Eige. 

G. Enninga,Ennenia,. i^namo, Digitized byLjOOQlC ENNIK. 91 ERE. — Enninga, Ennenga, Ennana, Oost-Fr. 
Ënnes, Gron. Ennink, Drente. 

P. Ennema-borg te Midwolda in 't Old- 
ambt , Gron. Ennoswonne , saté bg Neu-Fun- 
niisyl, Oost-Fr. Enno-Ludwigs-Grode , bjj 
Neu-Funnixsyl , Oost-Fr. Enninglo , gemeente 
bg Herford, Westfalen. 

V. Wnnlk, Verg. Enk je , b)j den mansu. 
Enne. 

M. Enstf Erts. Verkl. van Enne. Zie 
Enne, En te, Entsje, Entse, Enke, Inse. 

G. Ensema, Ensen, Oost-Fr. Ensing, En- 
sink, Drente en Twente. 

P. Ensinky verschillende landhoeven in 
Twente en in Gelderland, o. a. biJ Gorssel en 
bg Eibergen. 

G. Bnstra. Verg. Endstra. 

M. Bnte, EfUhe, Entho. In de dagelyk- 
icbe Tolksspreektaal meestal Inte. In verkl. 
Enitke. Verkl. van Enne. Zie Enne, Entse, 
Inte, enz. 

V. Bnte, Bnteke (Inte, Inteke). 

6. Entema. — Entena, Entens, Gron. 
Entinge, Drente. Enting, Entink, Ned. 

P. Entena-borg te Warf huizen, Gron. 
Entinge, hoeve te Zuid-Laren, Drente. En- 
tinge, havesate te Dwingeloo, Drente. 

H. Entet. 

M. Mntse. In de dageltjksche volks- 
spreektaal meestal als Intse uitgesproken. 
Verkl. van Enne. Zie Enne, Entsje, Enke, enz. 

X. Ent^'e; in Ned. spell. Bntje. In de 
<lagelgksche volksspreektaal meestal als Int- 
^ uitgesproken. Verkl. van Enne. Zie 
Enne, Entse. 

6. En^'es, Groningerland en Drente. 

P. Eigebur, geh. bg'Esenshamm in Stad- 
land, Weser-Fr., Oldenburg. 

M. Bpe, BXK). Epa, Eep. Verlatgnscht 
tot Ipeus; verkort tot Peus (Pé-us). In 
»erkl. Eepke, Eepka. Verg. Ipe, Eppe. 

0. Epyngha, Epinga , Bpema, Bepe- 
ma, Eepsma. — Epena, Oost-Friesland. 

P. Epinga-sate te Pietersbieium. Epe- 
aa-state te Ysbrechtum , bg Hemelum (on- der Koudum). te Lioessens en te Hitsum. 
Great- en Lyts-Epema-sate te Idaard. 
Epema-sate te Wilaard onder Friens. — 
Epenwöhrden , dorp in Ditmarschen, Holstein. 

M. Bpke, Bpko, Bpoo, Epka. Verkl. 
van Eppe. Zie Eppe. 
V. BpkJe, Epkjen. 
G. Bpkema. — Epkes , Epkens , Oost-Fr. 

M. Bppe , Bppo. Verg. Epe , Appe. 

V. Bpje, Bpjen, Bppe, Ephe, In Gro- 
ningerland ook Eppien. 

G. Bppin^ra, Bppenfira. Eppama, Ep- 
pema, — Eppens, Gron. Eppena, Eppen, 
Oost-Fr.' Eppinge, Drente. Eppink, Ned. 
Epping, Engeland. 

P. Eppingahuizen (ook Eppinge-, Epping- 
en Eppenhuizen) , dorp in Gron. Epping^- 
weer, geh. bjj Jemgum, Oost-Fr. Epshuse, 
saté bg Fulkum, Oost-Fr. Eppink, hoeve 
by Aalten, Gelderl. Eppeghem (Eppinga 
hem) , dorp in Zuid -Brabant. Eppendorf , 
dorp bij Hamburg. Eppenhausen, dorp bjj 
Hagen in Westfalen. Epping in Lotharingen. 
Epping (met Epping-forest) , in Sussex, Eng. 

M. Eppen, 

M. E^se, Verkl. van Eppe. Zie Eppe. 
G. Bpsma. 

M. Ept. Verg. Apt. 

M. Erasing, 

M. Erasmus. Kerkelgke naam. Zie Asmus. 

M. Brd, Brt, Erdt. Verg. Earde, Eart. 
G. Erdsna, Oost-Friesland. 

M. Ercy Eere. In verkl. Eerke, Eerck, 
Verg. Are, Erre. 

V. Eartsje. In Ned. spell. Bertje. 

G. Brin£:a, Berin^ra, Erama, Berkes. 

P. Eringa-sate te Britsum. Secre- 
taris-Eringa-wyk, (meestal uitgespro- 
ken als Siktaris-Eringa-wy k), veenvaart 
onder Drachten. — Erinkloo, hoeve by Wijhe, 
Overijssel. Eringhem, dorp in Fransch-Vlaan- 
deren. Eringhausen, dorp by Wipperfurth 
in Ryn-Pruissen. Digitized by Google ERENT. 92 ËSLE. M. EIrent, Erend, Eem. Zie Arend. 

M. Brik, Eryck, Erick, Eerck , Earik. 
Ook in Noord- Fr. veelvuldijif in gebruik, 
waar deze naam wordt uitgesproken als Jerk. 

y. Brikje. Samengetrokken tot Eerl^e. 
Quasi-verftuaid tot Bricia. 

G. Brikz. — Eriks, Erichs, Nederland. 

P. Erichshagen , dorp in Calenberg, Han- 
nover. 

M. Brk. Misschien verkl. van Erre. Verg. 
Erre, Earke, Erik, Arke. 

G. Erkatna. — Erken, Noord-Friesland. 

P. E r k e n 8 (ook A r k e n s genoemd , en 
meestal zóó geschreven), geh. onder Fra- 
nekar. Zie Arkens, bg den mansn. Arke. 

V. Ermhurg, 

M. EmU. 

V. Ermpjef EmUs. 

y. Brnkje. 

M. Bmst , Eerenst, Eren^t, Emdts, Erns, 
Emse, Eernse, Erat. Zie Eernst, Eamse. 

y. Brnske. 

G. Emstenga f Ernsma. 

P. Ernsma-sate (ook Ernstma- en 
Eernstma-sate genoemd) , onder Jous- 
wier. — Ernstheem , geh. bg Eenrum, Gron. 

M. Brrit, Erri/ty Erit, Ererth , Erard, 
Erat, Eret, Veelal uitgesproken als Jert. 
Voluit Erhard, Eerhard. Verg. Gerrit = 
Gerhard. 

V. Erritsje; in Ned. spell. Brritje, Br- 
retje. Quasi-verft^aid tot Britia. 

G. Bnits. — EraUema, Eredsna, Oost- 
Friesland. 

M. Brt. Zie Erd. Verg. Errit. 

M. Bsdert. M. Bse, Esa, Eso, Eese, Eeaae , Eesm , 
Ees. In verkl. Eeske, Eeska, Eescke, Eesk, 
Eesch. In patronymicalen vorm E&ing, Verg. 
Ase, Ease, Esse, Eise. 

G. Esa f Esinga , Eessyngha. — Esen , 
Oost-Friesland. P. Esa-satete Herbaynm. Esa-sa^e 
onder Tjum. Eeskwert; zie leskwert. 
Esumasjl; zie lesumersyl. Esum , oude 
naamsvorm van Esonstad ; zie dien naam. — 
Esinge (Ezinge, Esinga), dorp in Gron. Esens, 
Esinghe, stadje in Harlingerland , Oost-Fr. 
Esingahusen^ oude naamsvorm van Eising- 
husen in Oost-Fr. ; zie bg den mansn. Eise. 
Esenshamm (oudtyds voluit Esmundeshtm , 
Esemesham) , doq> in Weser-Fr., Oldenb. 
Eaink, hoeve bg Lonneker, in Twente. M. Bsge, Bsgo. Zie Easge, Eesge. 
G. Esgema. 

M. Bsger. In misspell. Bscher, 
scher. Zie Ëasger, Eesger. M. Bske, Esko, Eak. In Noord-Fr. Es- 
kel. Verkl. van Esse. Zie Esse, Essle. 

G. Bskes, Eskwerda, Esquerda, — Es- 
kens , Gron. Eschen , Oost-Fr. Eskelsen , 
Noord-Friesland. 

P. Eskwerda- of Esquerda-sat e; 
zie leskwert. Eskesleane, laan te Kol- 
lum. Esklum, dorp in Oost-Friesland. M. Eskel, Eachd, Verkl. van Esse. 
Esse. Zie P. Esonstad, Eaum, verdronkene plaats 
in de Lauwerszee. . 

M. Bsscher, Bscher; zie Esger. 
G. Bscher. 

M. Elsse , Esaa, In patronymicalen vorm 
Essing. Verg. Ese, Asse. 

V. B^Je , Bsse, Eske, Essck , Esk, Esch, 
In Noord-Friesland Esgel, Eschel. 

G. Essema. — Essing, Essink, Ned. en 
Westfalen. Essing, Engeland. 

P. Esseborg (verkeerdelgk ook Nesseborg 
genoemd), geh. bg Vellage in Reiderland, 
Oost-Fr. Essink , hoeve bg Winterswyk , 
Gelderland, en by Dalfsen, Overyssel. Es- 
singhausen , dorp bij Olpe , Westfalen. Esaig- 
ny (Essinge), in Isle-de-France , Frankryk. 
Essington, in Staffordshire , Engeland. 

M. Essle, Eslfy EsseL Verkl. van Esse. 
Zie Esse, Eske. Digitized byLjOOQlC ESLEÜABÜREN. EWARD. P. Estemaburm , oade Viaamsvorm van 
leslumbûrren ; zie dien naam. 

P. Esumabnrren, Esumasyl. Zie 
lesnmburren , lesumersjl. 

M. Bte, Eta, Eto, Ethe, Eete, Eeta, 
Etha, EetU, Eet. In de Wouden als Jitte 
uitgesproken. In verkl. Betse, Betze (zie 
die namen) , Eets , Eedia , Eetje , Eetke , Eteke, 
Eikia, Etya, Etik , Eetscka, Etykie. Verg. 
Ate, Ette, Ite, Jitte. 

V. Eet^e; in Ned. spell. Betje. Bets- 
ke, Eetke, Eets , Etya, Eetk, Etheca, Eet- 
tie, Etha, Eeth, Eetza, Eetzie, Eetjen, 

6. Eten, Oost-Friesland. 

P. Etom, verdronken dorp in Oost-Fr. 
Etichove (Etink- of Etinga-hove) , dorp in 
Oost* Vlaanderen. Etingen, Ädinga (zie den 
mansn. Ade), dorp bg (jardelegen in de 
AHmark, Prmssen. 

M. Ethelger. 

6. Ethelgera, oude vorm van Jelgera. 
Zie by den mansn. Jelger. 

V. Ethelgerd, Ethelgerdis. Zie Adelgarda, 
Elgertsje. 

V. Ethellind, Etdind, Ethelindis. 

V. Ikhalmodis, Ethelmod, Zie Aelmoed. 

M. Btse, Btsen; in misspell. Btze, 
Bteen. Etza, Verkl. van Ette. Zie Ette. 
G. Etstna. 

M. Btte, Etta, In verkl. Etke , Etka. 
Verg. Atte, Ete. 

V. Ettsje of Etsje; in Ned. spell. Btje, 
Bttje, Eue, Etta, Ett, Et,Btke,BtaïLe, 
EUtke. Te Hindeloopen Btk, mk^. In 
Groningerland Ettien. 

6. Bttema, Etma, Eisma, Bttes. — 
Ëttana, Etten, Oost-Friesland. 

P. Etzhom^ buurt bg Oldenburg. Etting- 
hen, geL bg Schelde- Windeke in Oost- 
Vlaanderen. Ëttinghausen , dorp h\] Mon- 
tabaur in Nassau. 

M. Etter. 

M. Etiet. Verlatgnscht tot Ettetm. 

M. Buke. Zie Eauke. y. Buwl^en, Eeucka, Aeuka. In Fr. 
spell. Eaukje. Zie dien naam. 

G. Eukenm , Eeukema , Aeuketna. — En- 
ken, in Weser-Friesland. 

P. Eukwarfe, geh. bg Wiarden, Weser- 
Friesland, Oldenburg. 

M. Euren. Verg. Everen. 
V. Eu8e, 

M. Euice, Euwo. Zie Eau we, E we. 
G. Buwen. 

M. Euwef*t. Zie Eeuwert. 

V. Buwl^en. Zie bg den mansn. Euke. 

M. Eve, EevOf Euo. Verg. Eau we, Ewe, 
Ive. In verkl. Eveko. 
G. Evington, Engeland. 

M. Bveren. In den Zwh. Voluit Ever- 
wyn. Zie Everwyn. Verg. Euren. 

M. Bvert, Ewert, Excet , Ewt, Voluit 
E verhard. In vleiv. Eef. In patronymicalen 
vorm Bverin^T. Verg. Ewart 

V. Evert^e. In Ned. spell. Bvertje. 
Voluit Everharda. 

G. Bverda, Etrerda, Ewertsma , JSver- 
sma, Bvertsz. — Everdinga, Everhards, 
Evers, Oost-Fr. Everaards, Everaerts, Evert- 
sen, Everts, Everhardi, Nederland. 

P. Eversweer , geh. by Westerholt , Oost- 
Friesland. Everdingen, dorp in Zuid-Hol- 
land. Everghem (Everi^ighem , Everdinga 
hem) , dorp in Oost- Vlaanderen. Eversum , 
dorp bij Lüdinghausen , Westfalen. Evers- 
dorf, dorp h\] Harburg, Hannover. 

M. Bverwyn. In Ned. spell. Bver- 
W^Jn. Everuitiy Evonvin. Zie Everen. 

M. Bwald. Zie Ewold. 
G. Bwald. 

M. Bward, Bwart, Ewaert, Evard, 
Ewert. Verlatgnscht tot Bwardufi. Verg. 
Evert, Eeuwert. 

G. Ewertsma. Zie bg den mansn, Evert. Digitized by VjOOQIC EWE. 94 PALK. M. Uwe, EwOy EvOy Euo, Euwo, Ew, 
In verkl. Ewcko. Verg. Ave, Eauwe, Eve. 
V. Eef. Zie Eefle. 
G. Ewingha, -E^M^^ma. — Ewen, in Weser-Fr. 

M. Ewerickj Everick, 

M. Bwold, Ewóldt, Eeicolt, Bwoud, 
Bwout, Ewodt. Zie Ewald. V. Ëwoudt^e. Ia Ned. spell. Bwoudje. 
Bwouda. 
G. Bwouds, Bwoldt. 

M. Bxert, Bksert. 

P. E z m o r r a. Zie bg den mansn. Ekke. 
G. Bxtra. Zie Ekstra. F. Geen een Friesch woord , geen enkele Frie- 
sche naam begint mot de letter V. Dies 
vindt men de namen, die, door Hollandschen 
invloed, verkeerdelijk wel met eene v ge- 
Rchreven worden (Volkert, VokeKge, Valke- 
ma , Vinkeburen enz.) , ook allen hier bjj 
de F. 

G. Vaartstra. Zie bg den plaatsn. Feart. 

M. Faas. In Fr. spell. Faes. G. Faas- 
ma. P. Faasm a-state, Faasma-till e. 
Zie den mansn. Faes. 

G. Faatsmay Faetsma. 

G. Vaatstra. Vermoedelijk verbastering 
van Vaartstra. Zie dien naam. 

M. Fabe. Verg. Febe. 

G. Fabersma. Oneigenlyke naamsvorm, 
afgeleid van het Latjjnsche woord faber , 
smid, dat ook op zich zelven als geslachts- 
naam voorkomt. Verg. Bjjkersma. 

V. Faddou, Zie Fardou, en den vrouwen- 
naam Feddo. 

P. Faders-Hôfsté, saté onder Bols- 
ward. Idem, herberg tusschen Balk en Wykel. 

M. Faes. In Ned. spell. Faas. Faes, 
Vaas, Vaes, Phaes, Verbastering van den 
Kerkdijken naam Bonifacius. 

G. Fasinsra, Fazinga, Faasma, Fa- 
semaj Faesma^ Phaesma, — Fasing, Faas- 
sen , Vaassen , Fasen , Vasen , Nederland. 

P. Fa es ma-sta te (ook als Phaes ma- 
state geschreven) , met de F a e s m a-t i 1 1 e , onder KoUum. Fa es ma-s at e te Lutke- 
wierura. Idem, te Winaldum. Phaesma- 
heerd onder Westergeest. 

G. Faetsma^ Faatsina. 

M. Fa^e , Faye , Faeye. In verkl. Faike, 
Faycke, Faeyke, Faeika. Verg. Fege, Feike. P. Fajjefjûrswyk, 
veenvaart onder Hemrik. Vagevuurswflk , G. Fat/tsma. Afgeleid van Faitse, een 
verkl. van Fa^e, die mg echter nooit voor- 
gekomen is. Zie Fa\je. Verg. Feitsma. 

M. Fake, Verg. Feke. 

P. F âld en 8 (uitgesproken als F ad en 8, 
ook wel als Fadens en zelfs als Faddens ge- 
schreven), geh. onder Baard. 

P. Fftldum; zie Fatum. 

M. Falk, Falke, Falck, Falco, Falko, 
Valk, Valck, Valke. Ook oudtijds in Hol- 
land Valck. Misschien oorspronkelijk op zich 
zelven staande naam ; misschien verkl. van 
Falie. Verg. Falie, Folke. 

V. Falkje, VaU;|e, Faleky Valckjen. 

G. Falkama, Falkema, Valkema, 
Falkena, Falckena, Falken, Valken, 
Valks, Falckx, — Valksz, Falksz, Val- 
kis, Nederland. 

P. Falkshiem, saté onder Westergeest 
— Falkema- of Falkumborg, te Bellinga- 
weer, Gron. Valkoog, dorp in We«t-Fr. 
(noordelijk Noord-Holl.). Falkendiek, dorp 
bij Herford, Westfalen. Digitized by LjOOQIC FALKERT. 95 FARWERT. M. Falkert, Falckert , Falkart, Valkert, 
Valckert, VaUkatrU 
6. Valkering, Nederland. 

M. PaUe. Verg. Felle, Folie. 

V. Palke. 

6. Falliii£:a, Fallen^ra, Vallen^ra.— 

Fallema, Vallema, Gron. Valling, Ned. 

P. Fallinga-sate onder Ferwoude; met 
Fallinga-bûrren, (ook wel Fellinga- 
bûrren genoemd) voormalig geh. aldaar. — 
Vallinger- Viertel , geh. bg Dorum in 't Land 
Worsten (Worthsaten), Oud-Fr. gouw in Han- 
no?er. Fallingbostel , dorp bjj Celle in Han- 
no?er. 

P. De Fallingen, ook Fellingen 
genoemd en geschreven, in misspell. ook 
Vallingen, kriten in de Dongeradeelen , on- 
der Anjum , Ee , Lioessens , Peasens , Wet- 
«na , enz., onderscheiden in De A n j u m e r-, 
leater-, Ljuessenser- of Ljuessemer-, 
Wetsenser-, en Peasumer- ofPeasen- 
ser-Fallingen. 

P. De F a 1 o m , geh. onder Zwaag- West- 
einde en Dantnmawoude ; met de Fa lom- 
iterfeart en br egge, aldaar. Idem, on- 
der üreterp. Idem, saté te Tirns. 

6. Valomstra. 

M. Valt. Verkl. van Falie. Zie Falie. 
V. Fam. Verg. Femke. 

P. De Fammens-rakken of -rekken, 
stroom tusschen de Brekken en Jentjemeer, 
onder Langweer en Broek. 

P. De Fander, stuk land onder (be- 
tt)orden) Leenwarden. 

M. Faiike. Verkl. van Fanne. Zie Fanne. 

M. Fanne. In verkl. Fantse y Fantje,V9ú[ïr 
ke. Verg. Fenne. 

V. Fanne, Van, Vanken, 
I (s. Fangya, samengetrokken vorm van 

I den oorspronkelgken naam Fanninga. 

I P. Fante. Verkl. van Fanne. Zie Fanne, 

' Fanke. 

O. Faniema. P. Fantum (ook Fantuma- of Fan- 
te ma-s at e), onder T^um. 

P. De Far (ook wel It Far), Var, 
naam van sommige meertjes en vaarwaters 
in het Zuidwestelijke deel van Friesland. B. 
v. De Sleatemer- of Sleater-Far, Sloo- 
ter-Var, meertje onder Slooten. De Heeg- 
m e r- of H e g e m e r-F a r , onder Heeg. D e 
Gaestmer- of Gaester-Far, onder Tjerk- 
gaast. De Kromme Far, meertje onder 
Broek. It Far, vaarwater bg Ter-Home, 
Idem , in de Hommerts ; met de buurt F a r s- 
wâl aldaar. It Far of De Fard, vaar- 
water onder Koudum. De Tsjerke-Far, 
Kerkevar, meerke (ook Tedmans-poel 
genoemd), onder Idsega. 

P. Farbûrren, Vaardeburen , geh. on- 
der Bljja. 

V. Fardou, Fardo, Fardu, Farduw , 
Ferdtc, In misspell. Vardo ; door uitslgting 
der r ook Faddou. Zie Ferdouw, en den 
vrouwenn. Feddo. 

M. Farcy Faer, Voer. Verg. Fere. 

G. Farnia (samengetrokken vorm van het 
volledige Faringa), Faersma. — Faringa, 
Gron. Vaarzon, Ned. Farringdon, Farring- 
ton, Engeland. 

P. Farnia-state (ook wel Farica- 
state genoemd en geschreven), te Min- 
nertsga. Faersma-sate te Winaldum. — 
Fahrstedt, dorp in Ditmarschen, Holstein. 
Fahrendorf, dorp h\\ Bremervörde, Hanno- 
ver. Faringdon en Farington, stadje en dorp 
in Eng. Farringford-house, op 't eiland Wight, 
Engeland. 

M. Fark, Farck, Farick , Farke, Vaerke» 
Verkl. van Fare. Zie Fare. 

G. Farica, Farx, Vaartjes. 

P. Faric a-state; zie Farnia-state, by 
den mansn. Fare. 

P. Farwert, in den tongval van Fer- 
werderadeel en westelyk West-Dongeradeel 
gebruikelijk voor Ferwert. Op het Bildt zegt 
men Forwert. Zie Ferwert, bg Fedder. Digitized by Google PASINÖA. 96 PEDDE. ' Fasincra. Zie bg den mansn. Faes. 
M. Fast, Vast. 

M. Fastert, Vaatert, Vasterdt, Vasterd. 

P. Fatum, voluit F â 1 1 u m (door som- 
migen ook wel Fâdum genoemd en Fal- 
dum geschreven), Faltema^ Faltuma geh. 
onder T^um. 

M. Faukef Faw , Fawke. 

V. Fau, Fauke, Fauk , Fawke. 

G. Fawkes, Engeland. 

. P. Fean , het Fr. woord voor veen , komt 
in vele plaatsnamen voor. B.v. It Hear- 
r e n f e a n , Heeren veen (in de wandeling en- 
kel It Fean, het Veen genoemd), vlek, 
op de samentrefiGjig der grenzen van drie 
grietengen, Eangwirden, Haskerland en 
Schoterland gelegen. Surhiisterfean, 
Surhuisterveen (ter plaatse en in den omtrek 
ook enkel It Fean, het Veen, genoemd), 
dorp in Achtkarspelen ; met De Surhiis- 
t erf e ans ter heide; zie by den plaatsn. 
heide. It Goarrefean, Gorreveen, krite 
onder Gorredflk. Feanebûrren, Vene- 
buren, geh. onder Makkinga. Feanekoa- 
ten, Venekoten, geh. onder Oosterwolde. 
It Feanhearrehûs, Veenheerenhuis, huis 
onder de Rottevalle. Feanhuzen, Veen- 
huizen , geh. onder Gargp. Feankleaater, 
geh. onder Oudwoude. Feanstra-hûs, 
Veenstra-huis , saté onder Hooge-Beintum. 
(Deze naam is rechtstreeks van den geslachtsn. 
Veenstra afgeleid.) Feanwâlden, Faen- 
tcaldj Veen wouden (met het geh. F ea n w â 1 d- 
8 1 e r w â 1 , Veenwoudsterwal) , dorp in Dan- 
tumadeel. De Feanskieding, Veenschei- 
ding, vaart, met geh. tusschen Nije-Haske 
en het Heerenveen. De Feanslüs, Veen- 
sluis, buurt onder Heerenveen. Feanwyk, 
Veenwijk, saté te Oudega in Hemelunier 
Oldeferd en Noord wolde. De AldeFea- 
n e n , Oude Venen, petten in Idaarderadeel. 
G. Feenstra , Veenstra , Van Veen- 
stra. 

P. Fearty het Fr. woord voor vaart, in 
de zelfde beteekenis als in het Nederl. , komt 
menigvuldig voor; b.v. De Snitserfeart, 
De Boalseterfeart, Sneekervaart, Bols- wardervaart, trekvaarten tusschen Leeuwar- 
den en Sneek, en Leeuwarden en Bolsward, 
enz. Opfeart, opvaart, noemt men de klei- 
nere vaarten of zg vaarten , die uit de groote 
vaart naar een klein dorp, een gehucht, state 
of saté leiden. Verder: De Koer fe art. 
Koervaart, onder Hallum. De Jaenfeart, 
Jaanvaart, onder Jorwerd en Beers. De 
Tsjummerumer-, E as terbjirru mer- 
en Siksbjirrumer-Fiskfeart, Tjum- 
marumer- , Oosterbierumer- en Siksbiemmer- 
Vischvaart, in Barradeel , tusschen genoemde 
dorpen en den zeedgk. De Dyksfeart, 
Dyksvaart, onder Wierum. Ultsjebûrre- 
feart, Uiltjeburen- vaart , onder Grouw. De 
Aldfeart in Rauwerderhem , de oude vaart 
tusschen Leeuwarden en Sneek, eer de he- 
dendaagsche trekvaart gegraven was. De 
Sibada-feart, onder Oosterend. De Rog- 
gefeart onder Ferwoude. DeMâlkfeart, 
onder Makkum. Yskebûrrefeart, Yke- 
feart, Brouwersfeart, enz. onder Wor- 
kum. St-Japiksfeart, Sint-Jacobsvaart, 
te Winsum ; enz. 
G. Vaartstra. Verg. Vaatstra. 

M. Febbf. In verkl. Febke. Verg. Febe, 
Fepke. 
V. Febke. 

M. Febe. In verkl. Feebke. Verg. Febbe, 
Feepke. Vergriekscht tot Pboebufl. 
V. Febe. Vergriekscht tot Phoebe. 

M. Fechter f Vechter. 
G. Vegrter. 

M. Fedde, FeddO, Fedda, Fed. In 
verkl. Feddeke, FeddekOy Fedeko, Fedeka , 
Feddeka, Fedke , Fedka , Fedko, Fedtje, 
Fedse. Zie Fodde. Verg. Fet. 

V. Fedtsje; in Ned. spell. Fedtje, Fed- 
Je; in misspell. Fetje, Vetje. Fedda, 
Fedde , Fedt , Fed. In Stellingwerf en Lem- 
sterland ook Feddifi^Je, Feddigjen, oor- 
spronkelijk de Friso-sassische , in Drente en 
Overijssel inheemsche vorm Feddechien , Fed- 
degien. Zie Fod. 

G. Feddin^ra, Feddema, Feddama, 
Feddes. — Feddens, Gron. Fedden, Oost- 
Friesland. 

P. Fedde-Sibrens-wyk, veenvaart 
onder Gorredjjk. Fedde-Goaitses-wyk, Digitized byLjOOQlC PëDDER. 97 f*£INS. TeenTaart onder Eortezwaag. Pedtsje- 
mojje-wjk, veenvaart onder J ubbega — 
Schorega. Feddinga-sate te Midlum. 
Idem, te Tjum. Feddama-sate te Kims- 
werd. Feddema-sate te Grouw. — Fed- 
dema-polder , aan de Noordknst van Gronin- 
gerland. 

M. Fedder, Feder, Verg. Fere. 

G. Federinga, Oost-Friesland. Feddersen, 
Noord-Friesland. 

P. Ferwert (ter plaatse, en verder in 
Ferwerderadeel en West-Dongeradeel wel 
Farwert genoemd; en op het Bildt For- 
w e r t) , Fatruwerde , Feterwirde, Federwerth, 
Federwirth, Fedderward , Fertcairt, Fertcart, 
Ferwerd, dorp in Ferwerderadeel. Ferwer- 
teradeel of -diel, Ferwerderadeel, grie- 
tenij ^ Oostergoo. De Ferwerterryp, 
Ferwerderrgp , geh. onder Ferwerd. — Feer- 
wert, Federwurthf Federwerth, dorp in 
Gron. Fedderwarden , Federwurth , (in de 
dagelgksche spreektaal der Weser-Friezen 
Feddewert genoemd), dorp in Jeverland, 
Weser-Fr. , Oldenb. Fedderwerf , gehucht bjj 
Ockholm in Noord-Fr. Feddershafen , geh. b^j 
DagebOU in Noord-Fr. Feddersbüll, geh. bg 
Emmelsbûll in Noord-Fr. Fedderingen (in de 
wandeling Feddem genoemd), dorp in Dit- 
marschen. G. Ferwerda, Verwerda. 
Zie bg den plaatsn. Ferwert. 

M. Fedderik, Feddrik, Fedrik, Fed- 
drick. Verhollandscht (ten onrechte) tot Fre- 
derik. In vleivorm Fekke» 

V. Fddderll[;]e, Fedderickjen, Feddrick- 
jem. 

G. Feddriksma, Feddrixma, Feddrikfl. 

V. Feddo. Versleten vorm vanFerdon. 
Zie Ferdou. 

M. Fedse. VerkL van Fedde. Zie Fedde. 
Verg. Fetse. 
V. Fedske. 

M. Feebke. Zie Febe. 

P. Veen. Zie Fean. Feenstra- of 
Veenstra-hûs of -saté; zie Fean. 

G. Feenstra, Veenstra, Van Veen- 
sfera; ne bg den plaatsn. Fean. V. Veen^e. G. Veenen^ra, Veenje, 
Veenexna, Veemna, Veensma, enz. 
Zie bg den mansn. Fene. 

M. Feepke, Verg. Feebke , by den mansn. 
Febe. 

G. FeermayFeersma, Veersma. Zie 

bg den mansn. Fere. 

G. Veerstra. 

G. Veestra. Verg. Fiestra. 

P. De Feger, stuk land onder LoUum. 

M. Feidse, Feydze, Verg. Feitse. 

M. Fe^e, Feye, Feyo, Feya, Fey, 
Vergriekscht tot Phoeio. Op het Bildt uitge- 
sproken als Fae^e. Zie dien naam. 

V. Feife, Feyck, Quasi-verfraaid tot 
Feyoena en Feyana, 

G. Feyinga , samengetrokken tot Feynga ; 
Feyma, Feima, Feyama, Feyema, Fey- 
ens. — Feyen, Oost-Fr. Feye, Feys, Holland. 

F. F eins, geh. onder Wommels; zie 
Fyns. Feyinga-state (ook als Feynga- 
state voorkomende; maar eigenlek Foyinga- 
state), te Kollum. Zie den mansn. Foye. 
Feima- of Feyma-sate te Tornaard. 
Idem, te Holwerd. 

M. Feyge. In verkl. Feygie, IndenZoh. 

G. Feyga, Deze naam kan ook een ver- 
sleten vorm zyn van Feynga, Feyinga. 

M. Felke, Feiko, Feioo, Feycka, 
Feik, Verkl. van Fege. Zie Feije, Feitse. 

V. FelkJe, FelkJen, Feik, Feyck, 
Feyk. In misspell. Velkje. 

G. Feikema, Feyksma, Feyxsma, Felk- 
sma, FeikeSy Feykes, Feickens. — 
Feykena, Feiken, Feikens, Oost-Friesland. 

P. Feikepoel (ook wel Rintsjepoel 
genoemd), meerke onder Heeg. F eik e ma- 
sa te onder Siksbierum. Idem, onder War- 
tena. — Feickendorf, dorp bg Celle, Hannover. 

M. Feyme, 

P. F eins (verkeerdelijk ook wel Fyns 
geschreven) , geh. onder Wommels. Zie Feye. Digitized by Google PEINT8JE. 98 PELLÉ. V. FeinUje. In Ned. spell. Fetn^e; ' gom, ie Hoizom, en te Anjum. Ald- 
in misspell. Vein^e. P. Feintsum (door uitslgting der t, 
hedendaags Teelvnldig F e i n s n m g^oemd ; 
Terg. Belisnm, Belsom, Berlikum, bg den 
mansn. Berle) , FeniUhum, Feiniium, in 1580 
VirUkium, Finknm (ook wel als Vinknm 
misspeld), dorp in Leeuwarderadeel. 

M. Feyse, Feise. In verkl. Feisckt. Verkl. 
van Feije. Zie Fejje, Feitse. 
G. Fey9ma, 

G. Veyskera, 

M. Feite, FeitO, FeytO, Feita, Feyta, 
Feyte, Feü, Feyt , Feytta , Veit, Veyt, Veytt. 
In verkl. Feythia, Verkl. van Fege. Zie 
Feije, Feitse, Feike. 

V. Feitsje. In Ned. spell. Feitje. 

G. Feyta, Feytama, Feitama, 
Feüema, Fe^hama, Feitma, Feites, 
Feite, Feits. 

P. Feitehoarne, hoek van het land, 
uitstekende in de Zgltjesloot onder Goinga- 
rijp , waar oodtfldfl eene sluis was ; De F e i- 
tehoarnesleat, Feitehomesloot (anders 
ook Syltajealeat, Zjjltjesloot genoemd), 
vaarwater onder Akmarijp en Goingarijp. 
Feitemar, Feitemeer, voormalig meerke 
(eigenlgk slechts eene bocht van de droogge- 
legde Parregastermeer) onder Gaast. 1 1 
Feitesân, Feitezand, zandige landpunt, 
uitstekende in de Fluessen, onder Oudega 
in Hemelumer Oldeferd en Noordwolde. 
Feitema-8tate te Dronrijp. Feitema- 
8 a t e te Sibrandaburen. Idem, te Almenum. 

M. Feitke, Feytke, Feytken, Verkl. van 
Feite. Zie Feite. 

G. Feylkama^ Feytkema , Feitkema. 

M. Feitse. In misspell. Feitze. Feytse, 
Feytsie, Feytzie, Feyttzie. Verkl. van Feije 
of van Feite. Zie Feye, Feite. 

G. Feitsema, Feytzama, Feytzema, 
Feitsma, FHtiema, Feitses, Feitsen. 

P. Feitsma-sate te Hallum, te Hol- 
werd, te Deinum (ook Siersma-sate ge- 
noemd), te Kollum (ook als Feitsema- 
saté voorkomende), te Dongjum, te Foud- Feitsma-sate onder Huizum. 
M. Ftfo, Verg. Fege. 

M. Feke, Feken, Feecke. Verkl. van Feje. 
Zie Fejo. Verg. Fekke. 

G. Feekes. — Fekana, Fekema, Fee- 
ken, Oost-Friesland. Veeckens, Nederland, 

3(. Fekke, Fekko, Fecko, Feoco, 

Feckt, Vekke, Vek, In verkl. Fekla, Feckla , 
FekkUi , Fekkeh. Misschien samengetrokken 
vorm van Fedke; zie Fedde. Ook vleiv. van 
Fedderik; zie dien naam. Verg. Feke. 

V. Fekje, Fekke, Fee, 

G. Feckama , Fekkes. — Feckena , Pek- 
ken, Feckens, Oost-Friesland. 

M. Felh, Felbe, 

G. Velbada, 

P. Veld. Zie Fjild. 

G. Velda, Velâin£:a, Velden^ra, 
Veldema, Veldsma, Velds. Zie bg 

de mansnamen Feit en Feitse. 

G. Veldstra, Veltetra. Zie by den 

plaatsn. Fjild. 

M. FeU, Verg. Felle. 
G. Velema , Gron. Velink , Velingias , 
Veele, Veelkens, Nederland. 

M. Felke. Verkl. van Felle. Zie Felle, 
Feite, Felse. 

V. Felkjfy Felckjen. 
G. Felkens. 

M. Felker, Feicker, In misspell. Vel- 
kep. Verg. Feltjer. 
G. Feikers, Velkers. 

M. FeUe, Verg. Fele, Folie, Falie. 

V. Felk. 

G. Fellinfira , FeUyngha , Fel enfira , 
Vellin^a, Vellenga, Van Vellin^ra, 
Fellema, Vellema, Fels, Vels, Fellens. 

P. Fellinga-sate te Minnertsga. — Digitized byLjOOQlC FELLINGEN. 99 FENNICBL Vellage, dorp in Reiderland , Oost- Pr. Fel- 
linghausen, dorp by Siegen, Westfalen. 

P. De Fellingen. Zie Fallingen. 

P. Fellinga-bûrren. Zie Fallinga- 
bûrren, by den mansn. Falie. 

M. FeUty Fehse. Verkl. van Felle. Zie 
Felle, Feite, Felke. 

G. Felsinjha, Felsma, Velsma. — 
Velsink, Velsing, Nederland. 

P, Gr e at- en Lyts-Felsum (ook als 
Phelsum misschreven) , twee saten onder 
Spannum. 

G. Velstra. 

M. FeÜ, Feite, Feiten, Phelten. In verkl. 
Fekke. Deze naam komt als verkl. van Felle 
(ne Felle) voor, en tevens als verbastering 
van den Kerkeljjken naam Valentinus, Va- 
lentyn. 

G. Velda, Veldinga, Veldenga, 
Veltema, Veldema, Velts, Velds, 
Felts, Feiten, Phelten. — Velting , Velding, 
Velten, Feltz, Nederland. 

P. Feldum (ook tot Fellum versleten), 
dorp bji Hadersleven, Sleeswgk. 

M. Feltger, Feltjer , Feltier, 

M. Feltke. Verkl. van Feit. Zie Feit. 
G. FtUkmma, Feltkema, 

M. Feltse, Feltze, Verkl. van Felle of 
van Feit. Zie Felle, Feit. 

G. Veldsma. — Feltsema, Feldsema, 
Veltsema, Veldsema, Groningerland. 

G. Veltstra. Zie bg den plaatsn. Fjild. 

M. Femke, Femcke, Femk. In misspell. 
Vemke. Verkl. van Femme. Zie Femme. 
V. Femkje. 

M. Femme, Fenima^ Fem, Zie Fimme. 

V. Femma, Femke, Fempje, Fem- 
mel^Je, Fem, In misspell. Vemke. In de 
volkstaal uitgesproken als Fimke. In Stel- 
lingwerf en in Lemsterland ook Femmigje 
en Pemmigjen (in misspell. Vemmigje), oorspronkelflk de Friso-sassische , in Drente 
en Overijssel inheemscbe vorm Femmechien, 
Femmegien. In West-Fr. (noordelijk N. Holl.) 
Femmetje. 
G. Femmes. 

M. Fenderich, 

M. Fene, In verkl. Feneke, Fenike, Ve- 
neke^ Venike, Verg. Fenne. 

V. Feent^e. In Ned. spell. Veentje. 

G. Vena, Feninga, Fenenga, Ve- 
ninga , Veenenga, Fenega, Femje, Venia, 
Veenje (deze vier laatste namen uit het 
oorspronkelijke Feninga samengetrokken); 
Fenema, Venema, Veenema, Veen- 
ma, Veensma, Van Fenema, VeneS; 
Veenesz. — Fening , Feening , Vening , 
Veenink, Veenes, Veenis, Veenen, Ned. 

P. Fene ma-sa te te Blija. — Veningen, 
geh. bij Zuidwolde, Drente. Venink, hoeve 
by Zelhem, Gelderland. 

M. Fenne, Fenna, Fen. In de dage- 
lijksche volksspreektaal uitgesproken als 
Finne, en ook wel alzoo geschreven. In 
verkl. Fenke , Feneke f Fentje^ Fens, Zie Finne. 
Verg. Fene. 

V. Fenna, Fenne; Fentsje (of Fintsje); 
in Ned. spell. Fentje. Fenke, Fenje , Fen. 
In misspell. Ventje. In Stellingwerf en 
Lemsterland Fennigje, Fennigjen, Fen- 
niobje , oorspronkelijk de Friso-sassische, in 
Drente en Overijssel inheemscbe vorm Fen- 
nechien, Fennegien. Ook in Groningerland 
Fennechien, Fenje. 

G. Fennema, Vennema. — Venninga, 
Groningerland. Vennen , Oost-Friesland. Fens, 
Vennink, Vennekens, Nederland. 

P. F enne ma-sa te, ook Fennema- 
hûs genoemd, onder Arum. 

P. Fenne. Zie Finne. 
G. Fenstra, Venstra, Finstra, Fen- 
8tera. Zie den plaatsn. Finne. 

M. Fenne rt. 

M. Fennich, Fennlgh. Vermoedelijk pa- 
tronymicum (Fenning) van Fenne. Verg. 
Fenne, Fennick. Digitized by VjOOQIC FENNICK. lOO FET. M. Fennick. Vermoedelgk verkleinv. van 
Penne. Verg. Fenne en Fennich. 

P. ItFentke, vaarwater onder Molk- 
werum. 

M. Fepke, Vermoedeljk verkl. van Febbe. 
Verg. Febbe. 
V. Fepke. 

M. Ferd. Verg. Fert. 

G. Ferdema. 

P. Ferdema-sate te Brantgum. 

V. Ferdou, Ferdouw, Ferdu, Ferduw, 
Ferdue, Ferdw, Ferdwa, Ferthwa , Ferdo, 
In versleten vorm Feddo. Zie Fardou. 
Verg. Fredou. 

G. Verdouwema, Ferdouwema, Verdouwma. 
Deze oude geslachtsnaam, beter geschreven 
als Fer-Douwema of Ver-Douwema (zoo ook 
Veijelsma of Verielsma — Fer-Jelsma , Fer- 
ielsma) is geen patronymicum , maar een 
metronymicum. Immers Fer of Ver staat 
hier in de plaats van Frou of Vrou, Ver- 
Douwema beteekent: zoon van Frou (of 
Vrouw) Douwe, van de adellijke vrouw die 
Douwe of Doutsen, Doutsje heette. Zoo ook 
Verjelsma of Verielsma, zoon van Frou Jel 
of Vrouw Jeltsje. Deze geslachtsnamen, 
met Ver beginnende, zjjn de tegenhangers 
van die welke Her (Herjuwsma, Heralma) 
als voorvoegsel hebben. 

M. Ferdrick, Ferdrik, Ferdryck, Verg. 
Fedderik. 

M. Fere^ Feer, Veer , Veerd, Vermoede- 
lyk een samengetrokken vorm van Fether, 
Father. Verg. Fare. 

G. Feiinga, Van Feringa, Verin^ra, 
Feenua, Feersma, Veersma. — Veer- 
sema, Gron. Veering, Veren, Fehres, Ned. 

P. Feringa-sate te Visvliet, Groningerl. 

G. Ferjelsma y Verjelsma, Verylsma, Ver- 
ielsma, Vrielsma. Verg. Verdouwema. 

M. Ferk, Ferck, Fercke, Ferke, Fer ka, 
Fer riek, Ferrich. Verkl. van Ferre. Zie 
Ferre. V. Ferck, 

G. Fercksmay Ferkisma, Fercks. — Ver- 
kes, Ferken, Nederland. 

V. Ferkou, Fercu. 

P. Ferlaet, Verlaat; ook als Vallaat 
(Fallaet) misschreven. Uit het Hollandsch 
overgenomen, in de beteekenis van dubbele 
sluis. B. V. It Blau-Ferlaet, Blauw- Ver- 
laat, geh. met voormalige sluis, onder Au- 
gustinusga. It Urterper-Ferlaet, üre- 
terper-Verlaat , en It Bûtenst-Ferlaet, 
Buitenst-Verlaat , twee geh. onder Drachten. 
De Ferlaetsbrêgge, Verlaatsbrug , te 
Leeuwarden. — De Vier Verlaten, geh. on- 
der Hoogkerk, Groningerland. 

M. Ferre. Verg. Fere. 

G. Femia, Femya, Femye (Ferringa), 
Fermat Fersma. 

P. Fernia-state (metde Ferniapiip) 
te Minnertsga. 

M. Verritus, Door de Romeinen verla- 
tgnscht, vermoedelijk van Werrit, Werard, 
Werihard; in overeenstemming met Gerrit, 
Gerard, Gerhard. 

P. De Fersewei, Verseweg, onderGer- 
sloot. 

M. Fert, Ferte. Verg. Ferd. 
G. Fertsma, Phertsma. 

M. Fertze. Verkl. van Fert Zie Fert. 
G. Fertza, 

P. Fer tz a-stat e (later ook als Fetza- 
state geschreven) te Pietersbierum. 

P. Ferwâlde, Ferwalda in 1379, Fer- 
woude, dorp in Wonseradeel. 

P. Ferwert, FerwenL Zie bg den 
mansn. Fedder. 

G. Ferwerda, Verwerda. Ook afge- 
sleten tot Ferweda. — Ferweerda, Ver- 
weda, Verveda, Oost-Friesland. 

P. Verwiks- en Dietsma-sate, on- 
der Warga. 

M. Fet, FeUe, Fetthe. Verg. Fedde. 

Digitized byLjOOQlC PETSE. 101 FTIP. y. Fettq'e t in Ned. spell. Fetje , Fettje; 
en in misapell. Ve^e, Vettje. Fetke, Fet- 
kia, Feilden y Fetthia, Fetz, 

M. Fetee, in misapell. Fetse; Fetsa, 
Fettia, Fähza, Fetthie, Fetjen, Fetken, 
FeUik. Verkl. van Fet. Zie Fet. Verg. 
Fedse. 

y. Fetfije, Fetske. 

G. Fetm, Fetses. 

P. Fetsesingel, zandweg tnsschen St.- 
Nicolaasga en Legemeer. Verg. den plaatsn. 
Fetse. 

F. De Fetse, Fetseput, Petsefontein , 
overoade bornput te Dokkum, achter Sint- 
Maartens-kerk , waarnaar ook de straat al- 
daar, Fetse-striette, Fetsestraat (in de 
wandeling enkel De Fetse genoemd) haren 
naam draagt. Fetsa-state, ook enkel De 
Fetse of De Fedze genoemd, te Dron- 
rgp. Petsebûrren of Fitsebûrren, 
Fetseboren , geh. bestaande uit twee saten , 
tusschen Temaard en Hantum, waarvan de 
eene bijzonderljjk De Fetse of De Pitse 
heet Fetz a-state te Pietersbierum (zie 
bg den mansn. Pertse). Fetsa-state, in 
1486 Fetza-stcUten , oude naam van Dekama- 
state te Jelsum. Fetsehol, meertje tus- 
schen Langweer en üitwelllngerga. Zie „De 
Hel in Friesland" in den Frieschen Volksal- 
manak voor 1894. 

M. Feudo. 

M. Feuke. Misschien verkl. van Feudo. 
yerg. Fawke, Fôke, Poeke. 
y. FeiikJen. 

M. F», Fya, 

V. Fm, Fya, Fy , Fye.Fyke. Geldt heden 
ten dage meest als eene verbastering van 
den naam Sophia. 

M. Fidde» Fiddo. In verkl. Ftdae^ 
Fidze. yerg. Fide. 

AL Fidey Fyd. Verg. Fiddo. 

M. Fiebe. In verkl. Fiebco, 

G. Ilelstra. Verg. Pylstra. M. Fiepoo, 

verkl. van Fiebe. Fiepko. Vermoedelijk 
Verg. Fiebe, Fiebco. P. It Pierhûs (met De Fierhúster- 
dyk) saté onder Leeuwarden, aan de Dok- 
kumer-Ee. Deze naam is eigenlijk F j o u w e r- 
hûs, naardien deze saté in eene oorkonde 
van 1511 als FyoMir^rAM^wm voorkomt; maar 
de saté wordt heden ten dage altyd Fierhûs 
genoemd. It Fierhûs, saté onder Beet- 
gum. Pierhûs, ook Fierhuzenen Pjou- 
werhuzen, Vierhuizen , geh. aan het l^eu- 
kemeer, tusschen Rohel en Rotstergaast. 
Fierhuzen, geh. onder Oude-Mirdum; met 
De Fierhüsterpoel, oudtijds een meerke 
aldaar; thans drooggelegd. Zie f^ouwerhûs. 

M. Fier, Fierd, Fiers, 
G. Fiersma, Viersma, Fiers, Vier- 
sen, Vierssen, Vierzen. — Vierkens, Ned. 

G Fierstra, Vierstra. 

G. Fiestra. Verg. Veestra. 

G. Fifma, 

P. De Fiif Delen Binnendyks, en 
De Fiif Delen Bû t en dyks, waterschap- 
pen , van vgf grietenijen , tot onderhoud van 
zeedijken. Piifgea (De Freantsjerter- 
of Frjentsjerter-), de Franeker-Vijfta of 
Vijfdorpen, oostelijk deel van de grieteny 
Franekeradeel , omvattende de dorpen Schal- 
sum, Ried, Boer, Peins en Sweins. De 
Hasker-Piifgea, omvat de Oude- en de 
Nieuwe-Haske , Haskerhome, Westermeer en 
Snikzwaag, in Haskerland. De Ljemster- 
Fiifgea, Lemster Vijfga, omvat het wes- 
telijke deel van de grieteng Lemsterland, uit 
de dorpen de Lemmer, Eesterga, Follega, Ban- 
tega en de Lemsterhoek (Ljemsterhoar- 
ne), bestaande, waarvan de twee laatst- 
genoemden sinds eeuwen verdronken en ver- 
nietigd zyn. De Snitser-Piifgea, Snee- 
ker-Vijfga, deel van de grieteny Wymbrit- 
seradeel , de dorpen Schamegoutum , Goinga, 
Loinga, Gauw en Offingawier omvattende. 
It Fiifhûs, Vgfhuis, geh. b^j Wolsum. 
Fiifhuzen, Vijfhuizen, geh. bg Hallum 
(met De Piifhústerdyk, weg aldaar); 
ook bj Surhuisterveen , Franeker en Ureterp. 
Idem, buurt to Holwerd. De F ii fikkers 

Digitized byLjOOQlC FYCKE. 102 

of Fiifekers, Vijfakkers, saté onder Hart- 
werd. Fiifmanshoek, stuk land onder 
Oosthem. Fiifrôvershoek, stuk land on- 
der Wyns. 

M. Fycice. Verkl. van Fi. Zie Fi. 
V. F^ke, Pyke, Pykje. Zie de vrou- 
wennamen Fia en Fytsje. 

M. Fikkey Fikken, 
G. Pykstpa. 

M. Fyle, 

V. Fylk. 

ö. Filinga, Groningerland. 

P. Filens (Filinga), geh. onder Schet- 
tens. — Filinga-heerd , bg Wester-Emden , 
Groningerland. 

G. PylBtra, Vyifltra. Verg. Fielstra. 

G. FtJina. Misschien afgeleid van eenen, 
mij niet bekenden mansn. Fij. Misschien 
misspell. (door Hollandschen invloed) van 
Feima; zie bj) den mansn. Feye. 

M. Fimme,Fimmo,Fim. Zie Femme. 

V. Fimma, Fimke, Firn. Fimtsje; 
in Ned. spell. Fimtje, Fimmetje. Fimk- 
Je, Fimkjen, in misspell. Fimpkje, 
Vimkje, Vimke, Vim. Fimmeltsje; in 
Ned. spell. Fünmeltje. In Stellingwerf en 
Lemsterland ook Fimmigje, Flmmlgjen, 
en, in misspell. Vimmigje ; oorspronkelijk 
de Friso-sassische , in Drente en Overijssel 
inheemsche naamsvorm Fimmechien of Fim- 
megien. 

G. Fimmen, Oost-Friesland. 

M. Fyntme , Fymcke. 

V. Fymkje, Fsrmk. In den Zwh. 

G. Vindisnia. 

M. Fine, Fynne , Fyne, Verg. Finne. 
G. Finla, Fynia, Fynja, Fynje, 

Finyey Fyngha (afgesletene vormen van den 
voUedigen, oorspronkelijken naam Fininga); 
Fynghuma, 

P. Fin ia-state onder Kimswerd. Idem, 
onder Achlura, en onder Herbayum. Deze 
laatste ook Fingi a-state genoemd. FINNE. P. Fyns, zóó gespeld in den Atlas van 
Schotanus, en in eene oorkonde van den jare 
1543; thans algemeen F eins genoemd en 
geschreven; zie dien naam, bjj den mansn- 
Fege. 

M. Finke, Fincke, Verkl. van Finne. Zie 
Finne. 

V. Finkje. In misspell. Vinkje. 

P. Finkegea, Fenkiga, Finkega, in 
misspell. Vinkega , dorp in West-Stellingwerf. 
Finkebûrren, Finkeburen, in misspell. 
Vinkeburen, geh. onder Sondel. Idem, on- 
der Sint-Nicolaasga. Finkewâ.1, buurt 
te Molkwerum. Finkum; zie Feintsum. — 
Vinkeveen, dorp in Utrecht. Vinchem, dorp 
in West-Vlaanderen. 

M. Flxme» Fin. Zie Fenne. 

V. Flnna, Finne, Flnneke. Fintsje; 
in Ned. spell. Flntje. In misspell. Vlnne, 
Vlntje. 

G. Fingia (samengetrokken uit den oor- 
spronkelyken , volledigen naam Finninga), 
Flnnema, Vlnnema. — Vinson, Neder- 
land. Finning, Engeland. 

P. Fingia-state (anders ook geschre- 
ven F in ia-stat e) onder Herbayum. Fin- 
gia-hûs te Tjum. — Vinnum, geh. bij Lü- 
dinghausen in Westfalen. 

P. Finne, veelal als Fenne geschreven, 
en ook wel alzoo gesproken , in de beteeke- 
nis van een b^zonder stuk land, dat oorspron- 
kelijk uitsluitend als veeweide diende; thans 
zijn er ook wel finnen, die gemaaid worden. 
Komt, op zich zelven, en in samenstelling, 
menigvuldig als plaatsn. voor. B.v. De Fin- 
nen ofFennen, saté onder Hilaard. D e 
Finnen of Fennen, buurt te Veen wou- 
den. Op 'e Finnen, Op de Fennen, geh. 
onder Dronryp. Idem, krite, met geh. onder 
Mantgum en Jorwerd ; met De Finster- 
wei, Fensterweg , aldaar. De K o a r t- 
sweachster- en Langsweachster- 
Finnen, kriten onder Korte- en Lan- 
gezwaag. De Wylde Finnen, Wilde 
Fennen, krite onder SondeL De Alde- 
Finne, Oude Fenne, saté onder Sint- Jaco- 
bi-Parochie. De Bûrre finne; zie bg den 
plaatsn. Bûrren. De Finnewier, met De 
Fin wier stra-sate. Fennewier, Fenwier- 
stra-sate, onder Grouw. De Súrfinne 

Digitized byLjOOQlC FINNERT. 103 VITRINGA. (?oluit Suderfinne), Zuurfenne, saté on- 
der Gaast. De Südfinne, met De Súd- 
finstra-sate (bj) verbastering Saffen- 
stra-sate genoemd), onder Grouw. De 
Sader finnen, krite in Gaasterland. De 
Froaskefinne onder Britsam. De Knep- 
p el fin n e onder Jelsum. Fokelefinne 
te Broek. De Gielfinne te Jelsum. De 
Brêf^gefinne onder Tjerkgaast. De Lyk- 
f in n e, Lgkfenne, te Westergeest. D e S k o a 1- 
finne en De Smelfinne, Schoolfenne en 
Smalfenne, te Terkaple. De Reskfinne 
te AngQgtinusga. De Skoltefinne te 
Wams. Wissefinne en Lui-Jilles- 
finne te Surhuizum. Grietefinne onder 
Eemewonde. De Heechfinne, krite on- 
der Akkerwoude. De Présterfinne, 
Priesterfenne, bij Tacozfll. Fins tra- of 
Penstrabûrren, ook Finster- of Fen- 
aterbûrren (bij misverstand als Venster- 
boren geschreven), buurt onder Jelsum. 
De Stedsfinne, Stadsfenne, krite onder 
Sneek. De Bréfinne, Breêfenne, eilandje 
in de Terhomster-poelen. Gerrjtsfinne, 
Gerritsfenne , te Ter-Home. De Snylfin- 
ne bjj Drachten. De Broek finne bg 
Drachten. De Gagel finne, onder Jub- 
b^^ Butinga-finne, onder Jubbega. De 
Bynt finne onder Bergum; verg. De Bynt- 
kefonne, onder Molkwerum. De Reafin- 
ne, Roode-Fenne, stuk land onder Blga. Ot- 
tinga-finne, stuk land te Smallebrugge. 
De Rattel finne, stuk land te Britswerd. 
Sichtema-finne te Eemewoude. It Bas- 
te rs k e-f i n 1 8 j e, Oostersche-fentje, stuk land 
onder Gargp. In den Zuidhoekschen tongval 
luidt het woord finne als fonne of f on; b.v. 
De Byntkefonne, Jaersma-fonne, 
en De Boasemerfonne, stukken land te 
Molkwerum. Verder nog Sinte-Geertruyis- 
f enne, in 1543 te Abbega. — Finsterwolde , 
dorp in Groningerl. De Buitenfenne en de 
Binnenfenne, buurten te Winschoten, Gron. 
De Lokfenne en de Butfenne, straten te 
Emden, Oost-Friesland. Zie Fenne. 

G. Finstra, THnstra, Fenstra, Ven- 
stra, Fen9tera, 

M. Finmrt. Zie Fennert. 
G. Fynstra. M. Fintkef Fintje, Verkl. van Finne. 
Zie Finne. 

V. Fyowke. 

P. Firdgum, Fyrdgum , in 1511 Firdi- 
gum, (in de dagelyksehe volksspreektaal als 
F u rg u m ; ook als F u d g u m , uitgesproken), 
dorp in Barradeel; met De Firdgumer- 
leane en De Firdgumer-Miedleane, 
wegen, zoomede De Firdgumer Alde- 
me ar, Oudemeer, waterlossing aldaar. M. Fisae, In verkl. Fiske, 

V. Fissa, Viske, Visk. 

G. Vissinga, samengetrokken tot Vls- 
Sia. Vissenga, Vischga, Vysma, Fisma, 
— Vissing, Vissink, Nederland. 

P. Fiswert, terp, waarop in de mid- 
deleeuwen een klooster stond, en thans de 
algemeene begraafplaats is, te Leeuwarden. 
Sommigen meenen dat de naam Fiswert eene 
samentrekking zoude zjjn van Franciscuswert, 
naar de kloosterorde van Sint-Franciscus, die 
in dat klooster gevolgd werd. Ik acht dit 
niet aannemelijk. Vissiakamp, stuk land 
onder Drachten. — Fiskwert, in den regel 
als Visquardt geschreven, dorp bj) Emden, 
Oost-Friesland. 

P. Fiskbûrren, Vischbuurt , geh. on- 
der Temaard. Fiskersbûrren, Visschers- 
buren (ook Westerein gmoemd), geh. by 
Gaastmeer. Fiske rsbûrren, Visschers- 
buren , buurt op de Lemmer. It Fiskboe- 
regatsje, Vischboerengaatje , zeegat in de 
Wadden, bezuiden Ameland. De Tsjura- 
merumer-, Easterbjirrumer- en Seis- 
b j i rr u m e r-F i 8 kf e a r t, Vischvaart, in Bar- 
radeel , onder Tjummarum , Oosterbierura en 
Siksbierum ; met De T s j u m m e r u m e r- en 
De Easterbjirrumer-Fiskpiip, twee 
bruggen (pöpen) over die vaart. 

M. Pyt, Vyt, in verkl, Fitse, Voluit de 
Kerkelijke naam Vitufi. 

V. Fytsje. In Ned. spell. Fyt^e, F^lde. 
Verg. Fia, Fyke. 

G. Vitrüiga. (Het is onzeker of deze 
naam eigenljjk niet b^ de letter W behoort, 
Oigitized byLjOOQlC FITSE. 104 FLIE. als vermoedelijk oorspronkelgk Witringa, 
Withardinga z^nde). 

P. Pitae, Fitsebûrren. Zie Petse. 
P. F i V e fa 1 , stuk land onder Eimswerd. 
G. Vyverda, Vywerda. 

P. Fiversbûrren, Vgversbuurt, buurt 
te Leeuwarden. Fiverstriette, Vgver- 
straat, te Franeker. 

G. V^verstra. 

P. Fjild (Field), Fr. woord voor veld, in 
de algemeen Ned. beteekenis ; en in het bg- 
zonder eene uitgestrekte , weinig vruchtbare, 
hier en daar nog geheel of ten deele woest 
liggende vlakte beteekende ; b.v. 1 1 G e a s t- 
mer-fjild, het Geestmer-veld , tusschen 
Rinsumageest en de Tryn wouden. It Noed- 
fjild, het Noed- of Noodveld, ook enkel 
De Noed genoemd, bg Idskenhuizen. It 
Ichtenerfjild, bg Echten. It Warku- 
mer-fjild, by Workum. It Jinsumer- 
fjild onder Imsum. It Hasker-fjild, bjj 
Haskerdgken. It Sewâldster-fjild, wa- 
terschap onder Suawoude. It Olferts fjild, 
Olfertsveld, heideveld (thans bosch) tusschen 
Beetsterzwaag en Olterterp. Zie AlferQild. 
It Keatsfjild, Kaatsveld, plein te Fra- 
neker. ItStûke fjild, Stoeke- of Stuke- 
veld, gewoonlijk De Stuken genoemd, 
krite onder Suawoude. Fjildbûrren, Veld- 
buren, geh. bij Brantgum. It Fjildhûs, 
Veldhuis, saté bg Ylst. Fjildhuzen, 
Veldhuizen, geh. onder Tjerkwerd. 

G. Veldstra, Veltstra. 

P. Fjouwerhuzen, meestal Fierhu- 
z e n genoemd, Vierhuizen, geh. aan het Tjeu- 
kemeer, tusschen Rohel en Rotstergaast. Idem, 
onder Imsum, onder Allingawier, en onder 
Surhuisterveen. It Fjouwerhûs, heden 
ten dage altijd Fierhûs genoemd, in 1511 
Fyouwerhusum , saté aan de Dokkumer-Ee, 
onder Leeuwarden. 

P. It Fladdershout, brugje in den 
weg tusschen Imsum en Poppingawier. M. Flaeeke. 

P. De Flaeksstriette, Vlasatraat, te 
Dokknm. 

G. Vlagsma. 

P. It Flait, ook de Flaekmar ge- 
noemd, droog gelegd meer bg Molkwerum. 

G. Flandra. 

P. F 1 ft n s u m , Flansum , (ook wel in mis- 
spell. Flanzum), geh. onder Rauwerd; met 
De Flftnsumerdyk en DeFlânsumer- 
feart, weg en vaart aldaar. 

P. DeFlappe, saté onder Ferwerd. 

P. De Flapperspôlle, stuk land on- 
der Drachten. 

G. Vlassinfira, Vlasma. 

G. Vlasstra, Vlastra. 

P. De Flearbosk, Vlaarbosch (ook wel 
geheel verhollandscht tot Vlierbosch) geh. on- 
der Boorabergum. De Flearen, de Vla- 
ren , huis , met overzet , onder Bozum ; met 
De Fleardyk aldaar. De Flearen, 
krite onder Akkrum. De Greate- en De 
Lytse-Flearen, Groote- en Kleine- Vlaren , 
twee saten onder Tjum. 

G. Vleersma. Zie b^j den mansn. Fiere. 

M. Fleppe. 

M. (Fiere? Verg. Fliere). 

G. Fleeringa, Fleersma, Vleersma, 
Fleer, Vleer. 

P. F 1 e r i n g a-s a t e onder Menaldum. — 
Fleringen, in 1310 Vlederinghen , buurt bg 
Tubbergen in Twente. 

P. It Flie, het Vlie, in den mimsten 
zin genomen: de geheele binnenzee (het noor- 
derpand der Zuiderzee) benoorden de Ign 
Staveren— Enkhuizen ; in den gebruikelijk- 
sten zin : de mond van de Zuiderzee, benoor- 
den de lijn Harlingen — Helder; in den eng- 
sten zin: het zeegat tusschen de eilanden 
Vlieland en Tér-Schelling. Flielân, Vlie- 
Digitized by VjOOQIC flieEnest. 105 FOEKE. land, eiland in de Noordzee , tot West-Fries- 
land (noordelgk Noord-Holland) behoorende. 

P. ItPlieënest, Vlooienest , huis on- 
der Kollom. 

M. (Fliere?) Verg. Fiere. 

G. FUeringra. 

P. Vlierseele, dorp in Oost- Vlaanderen. 

P. It Fliet, het Vliet, voorstad van 
Leeawarden , zich uitstrekkende langs het 
vaarwater van dien naam; met De Fliet- 
sterbrêgge, Vlietsterbrug aldaar. Idem, te 
Franeker. Idem , meertje bg Westhem. Idem, 
geh. bij Witmarsum. It Koarte- en it 
Lange-Fliet, Korte- en Lange- Vliet, twee 
vaarwaters onder Workum. 1 1 Fliet, bum-t 
te Rinsumageest. De Fliete, krite onder 
Dantumawoude. — De Vliet, gracht en 
banrt te Leiden, Holland. 

6. Flietstra, Vlietstra. 

P. De Flieterpen, Vlieterpen, krite 
in Ferwerderadeel, de dorpen Jislam, Genum, 
Reitsom en Lichtaard omvattende. 

M. (Flisse?) 
V. FUshje, 
6. VUssinfira. 

P. Vlissingen, stad in Zeeland. Vlisseg- 
hem (Flissinga-hem) , dorp in West-Vlaan- 
deren. 

P. Fixus, Fljues, Oud-Fr. woord, over- 
eenkomende met het Ned. woord vlies, maar 
dat tevens de beteekenis heeft van moeras 
of van een meer, dat met samengestren- 
gelde waterplanten, als met een vlies over- 
^kken is. (Fluus^ moeras en schapevacht, 
in de gouwspraak van de Veluwe ; zie Aar- 
len, Veluwsch Taaieigen, in de Taal- en 
Letterbode, Jaargang V, bladz. 69). De 
Fliüssen (Fljuessen), Fluessen, meer 
in Hemelumer-Oldeferd. It Fliiiske 
(Pljueske), meertje bg Haskerdijken : De 
Fliüskamp, stuk land daarnevens. 

G. Flokstra. 

M. Florici, ' Flory^, Floryss, Floorys , Floeressy Floeris, Florens. Verbastering 
van den Latijnschen naam Florentius. 

V. Floriske. 

G. Florenama. — Florison, Nederland. 

P. De Florispoel, voormalig meerke, 
thans hooiland, onder Oenkerk. 

G. Flossinffa. 

P. Fluessen. Zie Flius. 

G. Fluitsma. 

P. De Foarnejacht, Voomejacht, 
rak van het Ouddiep, tusschen Meerslooten 
Schalkediep, onder Gar|jp. 

P. De Foarrige, Voorrgge, rg huizen 
teMakkum. De Foarryp, in 1611 Foryp, 
Voorqjp, geh. onder Winaldum. It Foar- 
wirk, Voorwerk, geh. onder Sigerswoude 
in Opsterland. 

M. Fob, Fobbe, In verkl. Vobke. 
V. Fobke. 

P. Fochteloo, Vuchtehf (in de Friso- 
sassische gouwspraak van Stellingwerf De 
Fochtel), dorp in Oost-Stellingwerf. 

M. Fodde (Hindeloopen) , Fodda, Fad. 
De Oud-Zuidhoeksche vorm van Fedde. Zie 
Fedde. 

V. Pod (Hindeloopen). De Oud-Zuidhoek- 
sche vorm van Fedt^e. Zie Fedtfije, bg den 
mansn. Fedde. 

P. De Foedikkers of Foedekers, 
Foedakkers, stuk land onder Brantgum. 
Idem (ook Foetikkers genoemd) , onder 
Boombergum. 

M. Foegle, Zie Fogel, Fogle. 

M. Foei, Foeye. In verkl. Foeike, Verg. 
Foye. 

V. Foeyck, Foell^Je. 

G. Foeyckenia. 

G. Foeyts (Vermoedelijk afgeleid van Foei- 
te, verkl. van Foeye). Verg. Foei, Foeike. 

M. Foeke, Foecke, Foeka, Foeck,Foek, 
Fuck. 

Digitized byLjOOQlC FOEKELE. 106 FOKKE. V. Foekje, Foekjen, Foek, Foeck. In 
misspell. Voekje. 

G. Foekema, Foeckama, FoeckmayFoe- 
kes, Foekens, Voeken. — Foeken, 
Oost-Friesland. Fooks, Engeland. 

P. Foekegrêft, vaart onder Nijega in 
Hemelumer Oldeferd en Noordwolde. Foe- 
k e w y k , veenvaart onder Haulerwjjk. F o e k- 
ma-sate te Anjum. 

M. Foekele, Foeckele y Foeckle , Foekle , 
Foeckla , Foekel. Verkl. van Foeke. Zie Foeke. 
Verg. Fokel, Fogel. 

V. Foekel, Foeckel , Foeckeltjen, Verg. 
Fokeltsje. 

M. Foecx, Zie Fokse en Fos. 

G. Foekstra. 

M. Foei, Foele, In verkl. Foelke , Foelze, 
Voelk, Vuylck, Zie Fule. 
V. Foelküy Foelke, Foelcke, Vuylcke. 
G. Foelssma. 

M. Foelff. Zie Foleif. 

G. Foepenia. 

P. De Foerde, Voerde, saté onder 
Marrum ; met De Foerdewei, Voerdeweg, 
aldaar. — Foerde, Voorde, Firde. Zie de 
plaatsnamen Sânfirde en Koufirde. 

G. Voepda. Zie Foorda. 

G. Voersma. 

G. Foesma. 

G. Foetzema, 

G. Voetstra. 

M. Fof/el , Fojla , Foogle, Fogle, Zie Foegle. 

V. Fogeltsje (eigenlijk Fûgeltsje?). In 
Ned. spell. Fog^eltje , Vogeltje* Verg. Fo- 
keltq'e. 

P. Fogelaangh-fltate te Veenklooster. 
Fogelsang-sate; zie Fûgelsang. — Fo- 
gelsang-van Hania-sate te Oosterwie- 
rum. M. Foger, 
Foye , Fooje. In verkl. Foyts, Verg. M. 
Fege. 

G. Foyinga, Foynga, Foyngha. (Deze 
naam komt in oude stukken ook als Feyinga, 
Feyngha voor). 

P. Foyinga- (ook Feyinga-state ge- 
schreven) te' KoUum. 

P. De Fok, buurt te Heerenveen. Idem, 
stuk land in de Halligen, tusschen Giekerk 
en Oenkerk; en elders. 

G. Fokstra. 

M. Fôke; in Ned. spell. Foke. Foka, 
Fook, Foockcj Fhoca, Phoco. Verg. Foeke, 
Fokke. 

V. Foock, Fook. 

G. Fookma. — Foken, Fooken, Oostfr. 

P. Fookma-sate te Ooster-Ngkerk. 
Idem , onder Ee. — Fookwarfe, saté bij Wad- 
de warden in Ostringen , Weserfr., Oldenburg. 

M. Fokelor Fokele, Verkl. van Foke. Zie 
Foke. • 

V. Fokeltsje; in Ned. spell. Fokeltje, 
in misspell. Vokeltje. Fokel, Fookel, Fo- 
kele, FoockeL Invleivorm Po. Verg. Fogeltsje. 

G. Fooklama, Foocklama, Fokelania, Fook- 
lema , Vooklema, Voocklama, — Fokela, Oostfr. 

P. Fokelebrêgge, Fokelebrug (ook 
Ymswâldstertille genoemd), brug on- 
der Tjerkwerd. Fokele finne, stuk land 
onder Broek. Fooklam a-state te Grargp. 

M. Fokke, Fokko, Focko, Focco, 

Foeke, Focka, Fock, Fucco, Vocko, Verg. 
Foeke, Foke. 

V. Fokje, Fokjen, Fok, Focfc;>, Fock- 
jen, Fock. 

G. Fokkdnga, Fockin^ra, Fokken- 
ga, Fookenga, Fokkema, Fockema, 
Fokma, Fockama, Foccoma, Fokkes, 
Fokkens, Fockens, Fokken, Fokke. 
— Fockenga, Fockena, Foeken, Fockes, 
Oostfr. Fokking, Fockink, Fokkink, Focks, 
Fockx, Focx, Vokken, Fokke, Foeke, Fock, 
Fok, Nederland. 

P. Fokkesleatof Fokkegrêft, Fok- 
kesloot ofFokkegracht., vaarwater bij Wouds- 
end. Fokkesleat, vaarwater bij Eeme- 
woude. F o k-m o ij e-w y k , Fokmoeiswgk , 
Digitized by VjOOQIC FOKKELE. 107 FOLKERT. veenvaart onder Lippenhuizen. Fokke- 
Eiles-wyk, veen vaart onder Gorredijk. 
Foc kam a-sa te te Jorwerd. Fokkema- 
06 rd of Fokkenoerd, Fokkema-oord , 
vooruitstekende landpunt in het voormalige 
Parregastermeer , onder Gaast. Fo ekens 
of Ald-Fockens, Oud-Fockens, landhuis, 
thans saté, te Beetsterzwaag. Fockeloen te 
Akkerwoude. — Fockehus, saté bg Pilsum, 
Oostfr. Fockwarden, saté bj Misselwarden 
in *t Land Wursten , eene Oud-Fr. gouw aan 
den rechteroever van den Wesermond , Hanno- 
ver. Fockendorf, geh. bjj Glückstadt, Hol- 
gtein. Fokkink, hoeve bij Borculoo, Gelderland. 

M. Pokkele, Fockela, Fochele, Fockle, 
FokU. Verkl. van Fokke. Zie Fokke. Verg. 
Fokela. 

V. Fokkelt^e. In NedspelLFokkeltJe. 

M. Fokse, Foks, Fox, Focks, Focx, 
Foecx, Fo8, Zie Foecx, Fos. 

P. Foksebûrren of Fûksebûrren, 
Vosseburen, geh. bij Hemrik. De Fokse- 
bosk of Fûksebosk, Vossebosch, ande- 
re naam van Sytsam a-state te Tjumma- 
ram. De Fokse- of Fûksebrêgge, 
Vossebrug , in de Knype bjj het Heerenveen. 
De Foksegatten, krite en geh. bj) Har- 
degargp. De Foksepôlle, Vossepolle, 
geh. onder Surhuisterveen. — Foxham , geh. 
bg Kolham, Gron. Foxhol (met de Foxhol- 
stermeer), geh. bg Hoogezand, Gron. Fox- 
wolde, geh. bg Roden, Drente. 

6. Fokstra. Zie bij den plaatsn. Fok. 

M. Folbaid. Verg. Folcbald. 
G. Volbeda, Oorspronkelijk en voluit 
(Folcbalda). 

M. Volbe. Verg. Volp. 

G. Volbeda. Zie bij den mansn. Folbald. 

M. Folbert, Folberth, FMart, Folharth, 
Zie Folbrecht. Verg. Folpert. 
G. Folberda, Volberda. 

M, Folbrecht, Volbregt, Zie Folbert. G. Volda. Verg. Foltu , bg den mansn. 
Folt. 

M. Foltff, Foliff, Fólyff, Fólff. Verg. 
Foelflf. M. Fd'jer y Foigert, 
G. Folgera, Voluit Folkgar. F. DeFolgeren, geh. onder Drachten; 
met De Folgerleane (of -loane), Fol- 
geralaan, weg daarheen leidende, en De 
Folger-feanen, veen veld en aldaar. 

M. Folchalt. Verg. Folbalt. 

M. Fofcbrat, Verg. Folbrecht. 

M. Folke, Folka, Vdke, Vofko, Fulke, 
FiUco. Verkl. van Folie (zie Folie) , of ver- 
korting van Folkbald, Folkbrecht, Folkhart 
-of eenigen anderen, met Fdk samengestel- 
den naam. 

V. Folhje , Folck. In misspell. Volkje, 
Volhjen. 

G. Folkinga^ in samentrekking Vólcknie 
(Folknia). Folkema, Folks, Volcks.— 
Folkinga, Folkinge, Groningerland. 

P. De Folkinge-straat te Groningen. Vol- 
zum, dorp in Brunswijk; in 1153 Volkessenu 
Volkegem (Folkinga-hem), dorp in O. Vlaand. 

M. Folken, Folkyn, Vdquin. In mis- 
spell. Volken. Verlatijnscht tot Polqui- 
nus. Voluit Folkwyn, Fulkwin. 

G. Folkens, Nederland. 

M. Fdker, Fokker, Volker, Volkier. Vol- 
uit Folkher, Fulkheri. 

V. Folkertsje. In Ned. spell. Polkertje. 
Verg. Folkertsje, bjj den mansn. Folkert. 

G. Folkersma, Foikers. — Folkringa, 
Folkeringa, Volkersma, Gron. Folkersna, 
Oost-Fr. Volkerink, Nederland. 

P. Folkershusen , geh. bü Seeriem in Har- 
lingerland , Oost-Fr. Idem, bji Waddewarden 
in Jeverland, Weaer-Fr., Oldenb. Volkers- 
wurth, geh. bij Meldorf in Ditmarschen. 
Volkerink, hoeve bJj Markeloo, Overgssel. 
Volkerinkhove , dorp in Fransch- Vlaanderen. 

M. Folkert, Folckert , Fdkart, Folkaert, 
Volkaert, In misspell. Volkert. In vleiv, 
Tolle. Voluit Folkhard. Verg. Fqlkwart. 

Digitized byLjOOQlC FOLCHERI. 108 FONGER. V. Folkertcge. In Ned. spell. Folkert^e. 
Verg. Folkertsje, bg den mansn. Folker. 

G. Folkertsma, Folkerts, Volkert- 
sma, Volkerts. — Folkerda, Gron. Fol- 
kertsena, Oost-Fr. Volkaerte, Nederland. 

P. De Folkertseleat, Folkertesloot , 
stroom in Idaarderadeel. Folkertsma- 
8 at e te Temaard. — Folkerda-borg , te 
Noordwolde in Hunsegoo, Gron. Folkerts- 
weer , Folkerdateera , verdronken dorp in den 
DoUart, Oost-Fr. Folkertswerf, geh. op de 
hallig Hooge, Noord-Fr. Folkeringe-, (Folker- 
dinghe-), straat, te Groningen. 

M. Folcheri, Zie Folker. 

M. Fclkmar, Folkmer, Folckmet\ Félc- 
mer^ Fóicmar^ Fulemar. Verg. Folmer. 
G. Folkmersna, Oost-Friesland. 
P. Volkmarsdorf, in Brunswyk. 

— ^ ^ 

M. Folcnath. 

M. Fólcner. 

V. Folkou, Folko, Folkuw, Folku, 
Folcku. Verg. Bemou, Jildou, Foltzou. 

M. Folkwald. 

M. Fclkwar. 

M. Folkwart, Volquardt, Vólquerdt. In 
Noord-Fr. als Volquardt nog in volle gebruik. 

G. Volquardtsen , Noord-Friesland. 

P. Volkwardingen , dorp bjj Soltau, Han- 
nover. 

M. Follag, Fdlegh, Folleg. In Noord- 
Friesland Falagh. 
V. Falagh, Volleg, in Noord-Friesland. 

M. Fdle, Fol, Vol, 

V. Foltsje; in Ned. spell. Foltje. In 
misspell. Voltje. Fokke^ Folck, Folts. 

G. Follinga, Follegra, VoUema, Fol- 
sma, Volles. 

P. Follegea, Follega, in misspell. ook 
Vollega, dorp in Lemsterland ; met De Fol- 
ie g e a-s 1 e a t , Follega-sloot , een stroom al- 
daar , en met De Follege a-b r ê g g e , brug 
over dien stroom. Folsgeara ofFolsgea- 
r e , Folsgara of Folsgare , dorp in Wy mbrit- 
aeradeel. It Follän, Folland (met het drooggelegde meerke It Follânswiel), 
krite onder Langweer. — Vollstedt, dorp 
bjj Bredstedt, Noord-Friesland. 

M. FóüeH, 

M. Folmer, Folmar. 

G. Folmers, Folmer. — Volmerink, 
Nederland. 

P. Vollmaringen , dorp bg Horb in Wür- 
temberg. 

M. Folmerdt, Folmert, Fultnert 

M. Volp, Verg. Volbe. 
G. Folpma, 

M. Folpert, Folperdt, Folper , Folpelj 
Fólpt, Folpte, Folptet. 

G. Folperda, Folopfa , Folpta,— Folpe- 
tra, Gron. Pholperdissena , Folpts, Ooat-Fr. 

P. Volpertshausen , dorp bg Wetzlar in 
Rgn-Pruissen. 

'M. Fdrad, Folreth, 

M. Folrik , Folrick, Fdrich. 
G. Folricha. Gron. Folricksna, Folrichs, 
Folerks , Oost-Friesland. 

M. Fólsert. 

G. Folserta, FoUertta. 

M. Folst. Verg. Folsert 
V. Folst, Folste. Nog in deze eeuw op 
Wangeroog, als Folste, in gebruik. 

G. Folstra. 

M. FoU, Fdte, In verkl. F(Mje, Fdtke, 
Ffdtcke. Verkl. van Folie. Zie Folie. 

G. Fdta. Verg. Volda. — Folts, Oost-Fr. 

P. Great- en Lyts-Folta-state, on- 
der Minnertsga en Firdgum. 

V. Foltzou^ FoltzWjFollzouf.YeTg. Volkou. 

M. Fon. Verg. Fanne, Fenne. 

V. Fonca (Fonke). 

G. Fons of Fondens f Fondma. 

P. Fons; zie Fûns. 

M. Fongrer, Fongher, Fungher, Fongert, 
G. Fongrers. Digitized by LjOOQIC Ï^ONCK. 109 FOÜ. M. Fonck. Verkl. van Fon. Zie Fon. 
G. Vonkes, Fonk, Vonk. 

P. Fonne of Fon. Zuidhoeksch. Zie 
flnne. 

P. De Fonteinebosk, boach bjj Kip- 
penbnTï? in Gaasterland. D e Fonteineleat, 
Fonteinaloot , waterlossing onder Leeawaiden; 
met It Fonteinspiipke aldaar. Sint- 
Bonifacius-fontein en Sint-Willebrords-fon- 
tein; zie bg die mansnamen. 

M. Fook, Zie Fôke. 

G. Fooklama, P. Fook lama-state. Zie 
bg den mansn. Fokele. 

G. Foolsma, 

P. Foolsma-sate, ook, met de krite 
daaromheen, Foolsum genoemd, onder 
Ooster-Ngkerk. 

V. Foolsck. 
G. Vooistra. G. Foorda, Voorda. 

den plaatsn. De Foerde. 

G. Voorstra. Zie Voerda, en G. Voosma. Verg. Vosma, bjj den mansn. 
Fosee. 

M. Fopke, Fopcke, Fopha, Fopcka. 
Yerkl. van Foppe. Zie Foppe. 

V. Fopkje, Fopckjen, In misspell. 
Vopkjen. 

G. Fopkes. 

M. Foppe, Foppo, Fop, Foppa, Phoppo, 
Verg. Fobbe. 
V. Fopke, Fopk, Fopje, Fopjen, 

Fop, 

6. Foppinga, Foppema, Foppamttf 
Fopma, Foppes. — Foppens, Gron. Fop- 
pen, Oost-Friesland. 

P. Foppinga-state onder Dronrgp. 
Poppema-sate te Winaldum, en te Oos- 
terbierum. F o p p e m a-e g , stuk land onder 
Hollum op 't Ameland. F o p m a-s a t e , on- 
der Pirdgum, en te Hooge-Beintum. Fop- pe s t o k , geh. onder Boombergum. — Fop- 
penpolder, te Maasland, Zuid-Holland. 

F. De For, vaartje te Molkwerum. Zie 
Far. 

P. De Forbarnde-Sleat, Verbrande 
Sloot (ook Ige-Sjoukes-sleat genoemd), 
vaarwater onder Jutryp. 

M. Forger, 

P. De Forkearde-Wei, Verkeerde- 
Weg, weg tusschen Wams en Scharl. 

P. De Formanjeleane, Vermanings- 
laan, te Lippenhuizen. De Forma nj e- 
steich, Vermaningssteeg, te Leeuwarden, 
Makkum, Warga, en elders. It Forman- 
j e b o s k j e , Vermaningsboscbje, te Drachten. 

M. Fortne, 
V. Formke. 

G. Formsma, Vormsma. 

M. Former, Fomtei-t. 
G. Former. 

P. Formerum (met De Formeru- 
m er-Jou), geh. op *t eiland Ter-Schelling. 

M. For re. Verg. Farre, Ferre. 
V. Forcke, Vorke. 
G. Forma, Forsma. 

M. Fortey Fort, Verkl. van Forre. Zie 
Forre. 

G. Fortema, Forteman, Fortemans. — 
Fortgens, Nederland. 

M. Fosse, Fos, Vos. Verg. Fokse. 

V. Foase, Foske, Fosaa, Fos, Vos. Quasi- 
verfraaid tot Fossea. 

G. Fossinga, Fossema, Vossema, 
Vosma. — Fossen, Vossen, Vosse, Ned. 

P. Foswert, voormalig klooster, thans 
geh. onder Ferwerd. 

G. Vostra. 

M. FoUj FouWf Fow. 

V. Fouke, Fouwke, Fouwe, Fouw, 
Fowck, Fouck. In den Zwh. Fouk. In mis- 
spell. Vouwe, Vouw. Digitized by Google POüDERmO. iio FREDE P. De Foudering, vaart tusschen 
Warga en Wartena (Wartensterwjjd)' 

P. Foudgum, dorp in West-Dongera- 
deel. 

M. Fouke, Fouwke, Foucke, Fowcke. 
Verkl. van Fou. Zie Fou. 

V. Foukje. In misspell. Voukjen. 
In den Zwh. ook Fouk. Fouwel. 

G. Fotcckema, 

M. Foute. Verkl. van Fou. Zie Fou. 
P. Foutebûrren, Fouteburen, geh. on- 
der Imsum. 

M. Fraeths. 

M. Frala, 

G. Fraeilema, Groningerland. 
P. Fraeileina-bor^ te Slochteren, en Fraei- 
lema-heerd te Losdorp, Groningerland. 

V. Framl^e. Verg. den mansn. From. 

P. Franeker. Zie Freantsjer. — De Fra- 
nekerweg, te Emden, Oost-Friesland. 

G. Franga (Franinga). 

P. Frang a-state te Pietersbierum. 

P. Franjum (Franinga-hem), voormalig 
klooster; en Franjuma-bûrren, bij ver- 
korting Franjumbûrren en Franje- 
bûrren, geh. onder Marsum. Zie „Fran- 
jebûrren", in het tijdschrift For hûs en hiem, 
jiergong 1888, side 279. 

M. Frank, Franke, Franco, Francke, 
FraenckCy Vrank y Vranck, Vranken. Verg. 
Frans, en den gesln. Franga. 

V. Frankje, Franke, Frenke. 

G. Frankema, Frankena, Franc- 
kena. Franks, Franx, Franke, Fran- 
ken, Frank. —Franken, Vranken, Frank, 
Servranckx, Nederland. 

P. F r a n k e m a-s a t e te Kimswerd. F r a n- 
k e n a-8 a t e te Elsloo. — Frankema-heerd te 
Warfura, Gron. Frankhuis, geh. bij Zwolle. 
Frankenmoor , dorp by Stade, Hannover. 

M. Frans; in Ned. spell. FranB. Ver- 
korting van den Eerkelijken naam Fran- 
ciBCUS. Verg. Frank. 

V. Frânske, Frânskje; in Ned. spell. Franske, Frankje, Franskje. Eigenigk 
Franciska. Quasi-verfraaid tot Francfjntje. 

G. Franza, Fransen, Franzen, Frant- 
zen. — Franssema, Franzema, Gron. 

P. Fransum, dorp in Groningerland. 

P. It Franskmannegatsje, Fransch- 
mannegaaije, vaargeul in de Wadden tus- 
schen Schiermonnikoog en het Ameland. 

M. Frau, Frame. In verkL Fraukty 
Frauckf. Zie Frowa. 
V. Frankje, Franken, Franke, 

Frawck, Frawcke, Fr au. Zie Froukje. 

G. Fraukefna. 

P. Frauhus, saté onder Wadde warden, 
Jeverland, Weser-Friesland , Oldenb. 

P. Freantsjer (ook wel als Frjean- 
tsjer of Frjentsjer geschreven), Froen- 
ackere, in 1417 Fronekera; Vroneckere^ 
Fraenker, Franequer, Franeker (dat is Fran- 
eker of Fran-ikker , in 't Ned. Vroon-akker) , 
stad in Westergoo. Daarvan afgeleid ; F r e a n- 
tsj er t er-deel of -diel, Franekeradeel , 
grietenij in Westergoo. Freantsjerter- 
reksein, Franeker-raksend , saté onder 
Welsrijp. De Freantsjerter-Fiifgea; 
zie den plaatsn. Fiifgea. De Freantsjer- 
t e r-U t b Û r r e n , Franeker-Uitburen , eenige 
geh. (Arkens, Salwerd, Miedum, enz.), on- 
der den klokslag der stad Franeker, het 
Midden-trimdeel van de grietenij Franeke- 
radeel uitmakende. — De Franekerweg (naar 
de Fran-ekers of Vroon-akkers leidende) , te 
Emden , Oost-Friesland. 

M. Freark, ook als Frjerk uitgesproken 
en geschreven. In Ned. spell. Freerk. Sa- 
mengetrokken vorm van Frederik. Zie Fre- 
derik. 

V. Frearkje, ook als Frjerkje uitgespro- 
ken en geschreven. In Ned. spell. Freerk- 
Je, Freerckjen, FreerckjeHy Frerikje. Sa- 
mengetrokken vorm van Frederikje, Frede- 
rika. 

G. Freerks. — Freerkzena, Freerksen, 
Frerks, Frerken, Frerichs, Oost-Friesland. 

M. Frede, Fredo, Vrede, Fr eed. In verkl. 
Fredeke. 
V. Freedtâje. In Ned. spell. Preed^e, Digitized byLjOOQlC P&EDENHôF. 111 PRIDDE. n*eeâje. Freetje, Vrede. In misspell. 
Vreedtje. Zie Freekje. 
P, Fredenhiem, huis onder Oudkerk. 

P. Predenhôf, Vredenhof, gasthuis te 
Dronr^p. 

M. Frederik, Frederick, Vrede fick, 
Freddrick, Fretheric. Zie Prerik, Freark. 

V. Fredrikje. Voluit Frederika. Zie 
Frearlge, Frerikje. 

G. Fredericksna , Oost-Fr. Frederiks, Ned. 

P. Sint-Frederikssteich (bg verbas- 
tering Skinkefreterssteich) te Leeu- 
varden. 

M. Fredewold, Fredoicald. 

V. Fredou, Freduwy Fredw, Fredu, 
FredOf Freeduf. Verg. Ferdou. 

M. Fredse, Fredze, Fredsen, Freds, Freds- 
ien. Vermoedelgk verkl. van Frede. Zie 
Frede, Freedsen. Verg. Fridse. 

V. Freedje, Freedtje, Vreedtje. Zie 
bg den mansn. Frede. 

M. Freedsen , Freedtae, Verkl. van Frede. 
Zie Frede. Verg. Fredse, Friedse. 

M. Freek. Samengetrokken vorm van 
Predeke, den verkl. van Frede (zie Frede) ; 
of verbastering van Freark, Frederik. Zie 
die namen. 

V. Freekje. Verg. Freedterje en Frearkje. 

M. Freerk. In Fr. spell. Freark of Fijerk. 
V. Freerkje. In Fr. spell. Frearkje of 
Fqerkje. G. Freerks. Zie den mansn. Freark. 

G. Freerkstra. Oneigenlgke naams- 
Torm. Verg. Leffertstra, Heinstra. 

M. Freesger , Freescher. Zie Fresgar. 

V. Freikje. Verg. Freekje. 

M. Vrey$, Zie Frese, Friso. 

V. Freken. Verg. Freekje. 

M. Fremer, Fremar, Freemer. V. Fremerke. In misspell. Vreemer- 
ke. 

G. Frengia (Frenninga\ 

M. Frens. Zie Frans. 

P. Freollum of Fri o Hum (in uitspraak 
Frjollum), geh. onder Ruga-Lollum. 

M. Frerik , Freerik , Frerick , Freryck. 
Zie Freark, Frederik. 
V. Frerikje. Zie Frearkje. 
G. Freriks. — Frerichs, Oost-Friesland. 

M. Fresa, Frese y Freese, Vrese^ Vreesse^ 
Vreys, In verkl. Freesk. Zie Friso. Verg. 
Fresse. 

V. Freesjen, quasi-verfraaid tot Fresia; 
Freesk. 

G. Fresinga. — Frezema, Gron. Fresena, 
Oost-Fr. Fresen, verlatijnscht tot Fresenius 
en Fresinius; Fresing, Nederland. 

P. Fresenhus , slot te Loppersum, Oost-Fr. 
Fresenhom , geh. bjj Ludingworth, Hannover. 

M. Fresgar. Zie Freesger. 

M. Fresse, Fressen^ Fres, Vresse. In 
verkl. Freske, Fresk. Verg. Frese. 

V. Freuwke, Freukje. In Noord- 
Friesland Freuke. Verg. Froukje. 

M. Fri, Fry, Frye. 

V. Fryke, Frike, Fry. In misspell. 
Vr^Jke, Vryke. 

G. Vrina, Fringa (Fryinga). — Frima, 
Fryma, Vryma, Gron. Fryoma, Oost-Fr. 

P. Friens (Fryinga), Fr eens ^ dorp in 
Idaarderadeel. — Fryma-borg, te Marum, Gron. 

P. Fryboarg, Vryburg, saté te Opeinde. 

M. Fridde, Frid. In verkl. Frids, Frid- 
se, FrydSy Frythia, Frytthia, Frytthie, 
Frytze, Fryts, Frydts , Fritske. Vermoe- 
delijk vleivormen van Frederik , of verkl. van 
Frede. Verg. Freedsen, Friedse. 

V. Fritsen, Frytske , FritskJexL Quasi- 
verfraaid tot Frytia, Fritia. Verg. Titia. 

G. Fridsma, Fritsma, Fritzma, Frit- 
sema , Frytzina, Fridses. — Fritzen, Oost-Fr, Digitized byLjOOQlC FBIDDRIK. 112 PBIÜND. P, Fridhüstra- of Fritskústra-sa- 
tc, onder Ooster-Nykerk. 

Al deze naamsvormen staan met den Hoog- 
duitschen naam Frita, vleivorm van Fried- 
rich, Frederik , niet in onmiddellijk verband. 

M. Friddrik, Frydridc, Zie Frederik. 

M. Friede. In verkl. Frieds, Friedse, 
Fryeda. Verg. Frede, Freedaen. 
V. Frieds, Friedsen, 

P. De Frge Gêrzen, Vrjje Grazen, 
krite onder üitweUingerga ; met De Frg- 
g ê r S'S 1 e a t , Vrggrassloot, vaarwater aldaar. 

6. Frieksma, 

G. Vrielsma, Zie Ver-Ielsma. 

P. Friens. Zie bj den mansn. Fri. 

V. Frientje, Zie bg den mansn. Friund. 

M. Fries, Friese, Friso, Frise, 

Friesae, Verlatgnscht tot Frisius. In verkl. 
FrifsJce , Friessche^ Fryskey Friesckey Vrieskfy 
Friske, Frisckey Frisk. 

V. Frieske, Friese, Friak, Fryak, 
FHskjen. In misspell. Vrieske. 

G. Friesingra, Friesenfira, Vriesin- 
ga, Vriesenfira, Vriezengra, Frisia (sa- 
mengetrokken vorm van Friesinga), Frie- 
sema, Friezema, Vriesema, Friesma, 
Friso. — Friese, Friesen, Vriesen, Vriese, 
Vrysen, Nederland. 

P. Friesema-state te Idaard. Ny 
Friesema-sate te Dronrijp. Friesen- 
terp, saté onder Oudega in Wymbritserad. 

P. Friesland. Zie Fryslân. 

P. Friesboarg, Friesburg, landhuis; 
thans, als Njj-Friesboarg, Nieuw-Fries- 
burg , huis van liefdadigheid, te Heerenveen. 

G. Frietema. Zie bf) den mansn. Frite. 

M. Frietsetif Frietzen. Verg. Freedsen, 
Friedsen. 

V. FrietSj Frietsen, Frietzen, Friet- 
ske. Ook Frytsen. 

M. Fryge. P. De FrgheitBplaet, Vrgheidfiplaat, 
in de Wadden, bezuiden het Ameland. It 
Frijhôf, Vrijhof, buurt aan het kerkhof te 
Ferwerd. 

V. Frikjen. Verg. Freekje, bg den 
mansn. Freek. 

P. Frisbûrren, Frisburen (ookals Vris- 
buren misschreven) , geh. onder Harich. 

M. Frisder. Verg. Fridser. 

M. Frisger, Vrisger, Vriesger. Verg. 
Fritsger. 

P. It Fryske-Gat, het Friesche-Gat , 
zeegat tusschen Schiermonnikoog en het Ame> 
land. De Fr ysk e-P e allen, Friesche-Pa- 
len, voormalige schans, thans geh., onder 
Ureterp, op de Groninger grens. De Fryske 
Wylp, de Friesche Wilp, geh. onder Si- 
gerswoude; zie den plaatsn. Wylp. 

P. Fryslân, Friesland. 

M. Frysmar f Frismer ^ Friismer , Frys- 
semer. Verg. Frusmer. 

M. Friso, Frise. Verlatgnscht tot Fri- 
sius. In verkl. Fryske, Friske^ Friscke, Frisk. 
Zie Fries. 

V. Frysk, Frisk, Friskfen. Zie Frieeke. 

G. SViso. Zie bfl den mansn. Fries. 

M. FHte, Fryte, FritU. In verkl. Frttke, 
Frytthie, 

G. Fritema, Frittema, Frietema. 

P. Frittema-state (met De Fritte- 
m a- w e r s t a 1 , een oude dingstal of gerichts- 
plaats op een terp), te Midlum. Fritte- 
ma-state te Dronrgp. Idem, te Dongjam. 
Frittema-hûs en -hof, te Sneek. — 
Frytama-state (en geh.) by Oldehove, Gron. 

M. F rit se rd , Fridser d. 

M. FritS£:er. Verg. Frisgar. 

M. Fritske. Zie Fridde. 

V. FritskjexL Zie bg den mansn. Fridde. 

G. Fritsma. Zie bg den mansn. Fridde. 

M. Friund f Frund, Front, In Oud-Ne- 
derl. vorm Vrient, Vrientken. Zie Pront, 
Godsfiiund, Godsfrjeun. Digitized by Google PRIENTJE . 113 FÜLCO. V. FHetUje. 

M. Fryx. 

M. Fqerk. V. Pijerkje. Zie Freark. 

P. De Froask (Kikvorsch), stuk land 
onder Sibrandaburen in Rauwerderhem. De 
Froaskepôlle, FroskepoUe (Kikvorschen- 
eilandje) , herberg onder Huiznm. Idem, saté 
onder Hallnm. Idem , by Offingawier (onder 
Oppenhuizen). Verg. Poddepôlle. D e F r o a s- 
kefinne, stuk land onder Comjum. 

M. Frode. Verg. Fruto. 

V. Frootsje. In Ned. spell. Frootje. 

V. Froene, Verg. den mansn. Friund. 

M. From. In verkl. Fromck. In Gro- 
ningerland nog heden als Vroomke voorko- 
mende. 

V. Fram^e. 

G. Froma. 

P. Froma-heerd te Luijegast, Gron. Fro- 
ma-sate te Niehove in Humsterland, Gron. 

M. Fronet Froonne, Verg. Friund, Froene. 
V. Vrone. Verg. Frientje, bfl den mansn. 
Friund. Verg. Fronika. 

V. Fronika, Vronioa. Verbastering 
Tan den Kerkelyken naam Veronioa. In 
vleivorm Frone , Froon. Verg. bg den mansn. 
Prone. 

M. Fronno, Front In verkl. Franko , 
Franke, Verg. Friund, Frone. 
G. Frontatsna, Oost-Friesland. 

V. Froolflje. 

V. Frootje. Zie bij den mansn. Frode. 

P. De Froonakker, Nederlandsche (liever 
DieUche) vorm van den naam Franeker, eigen 
aan eene buurt in die stad, die als de oor- 
sprong der stede geldt. Zie Freantejer en 
Godsakker. 

V. Fropkjen. 

G. Froterma, Groningerland. F. Froubûrren (op het Bildt Frou- 
buurt, en door de Fr. stedelingen ook al- 
zoo, of Frouburen, Frouwenbuurt 
genoemd), Onze-Lieve- Vrouwen-Parochie, dorp 
op het Bildt. De Frouw enleane, Vrou- 
wenlaan (ook Liauckama-leane ge- 
noemd), weg onder Pietersbierum. It Frou- 
wesân, Vrouwenzand, zandbank in zee, 
by Staveren. 

M. Frowa. In verkl. Frowcke^ Frawko, 
Frotcky Frouk, Frotoicke, Froule. Zie Frau. 

V. Frowckf Froucky Frowky FroUy Frouwe^ 
Frouk, FroukO; Frouwke, Froukje, 
Frou'^kJe, Frouckjen, In misspell. Vrou'W- 
ke, VrouwkJe, Vroukje, Vrouwtje. 
In vleivorm Poai. Zie Franke. 

G. Froukema, Froucketna, Frotickamaj 
Froukama. — Froukana, Oost-Friesland. 

P. Fr OU kem a-sa te te Hiaure. Idem, 
te Nes in Dongeradeel. 

M. Frusmer. Verg. Frismer. 

G. Früsmers, Weser-Fr. Oldenburg. 

M. Fruto y Frutte, In Noord-Friesland 
Fröd, Frödde. Verg. Frode. 

G. Fruitema, Gron. Früdden, Oost*Fr. 
Frödden, Noord-Friesland. 

P. It Fûgellân, Vogelland, krite en 
geh. onder Oostrum. De Fûgelrjjt, Vo- 
gelrgd, heidebeek onder Fochteloo. De Fû- 
gel sang, Vogelzang, saté onder Ooster- 
wierum. De Fûgelsang, stuk land te 
Berlikum. Idem, te Tibmaburen, onder Ee 
in Dongeradeel. Idem, onder Rottum. Fo- 
gelsang h-state; zie dien naam. 

M. Fuke, Fuka, FukOy Fuck, Fuecka, 
Verg. Foeke, Fokke. 
V. Fuuk. 

P. Fûksepôlle, Fûksegatten, enz. 
Zie FoksepôUe, enz. 

M. Fulbert. Zie Folbert. 

M. Fulcoy Fulkey FtdkOy Vuylck, Vuylcke. 
Verg. Folke, Ulke. 
P. Fulkum, dorp in Harlingerland, Oost-Fr. Digitized by Goc%k FÓLE. 114 GADOU. M. Fuπ. Verg. Pulle, Poele. 

V. Fulay Fula, Fuelcke, Vuylck. 

G. Faolma, Fuilsema, Groningerland. 

P. Fuulma-borg , Fuilsema-heerd , by 01- 
dehove in Humsterland , Gron. Fuhlsbüttel, 
dorp h\] Hamburg. 

M. Fulff. Verg. Foleff. 

M. FuUe, Verg. Fule, Folie. 
G. Fulsma, Vulsma. — Fuls, Oost- 
Fr. Fullen , FuUenius, Vullings , Fnllink, Ned. P. Fidnaho , oude naamsvorm van Vollen- 
hove, stadje in Overijssel. 

M. Fulmert. Zie Folmerdt. 

P. Fûns, Fons, Fondens (voluit Fon- 
dinga), state, met geh. onder Jorwerd. Zie 
bg den mansn. Fon. 

V. Fusllje. Verg. Foske, bg den mansn. 
Fosse. G. P. Ga. Zie Gea. 

M. Qaaye. In Fr. spell. Gaeije. Zie 
Gaege. 

M. Qaayke. In Fr. spell. Gaeike. Zie 
Gaeike. G. Qaaikema, Qaaykema. Zie 

bü den mansn. Gaeike. 

M. Qaaitse, Qaaitze. In Fr. spell. 
Gaeitse. Zie Gaeitse. V. Qaaitske. In Fr. 
spell. Gaeitske. Zie bjj den mansn. Gaeitse. 

M. Gaalkêt Gaaltje, Gaeike, Gaelthie. 
Zie Gaeike. G. QaaJJema. Zie bij den 
mansn. Gaeike. 

P. Gaast, Gaasterland, Gaastmaburen , 
enz. Zie Gaest, Gaesterlân, enz. 
G. Qaastra. Zie by den plaatsn. Gaest. 

V. Qaaske. In Fr. spell. Gaeske. Zie 
Gaeske, by den mansn. Gase. 

M. Qaatse, Qaatze. In Fr. spell. 
Gaetse. Zie Gaetse. V. Qaatske. In Fr. 
spell. Gaetske. G. Gaaisma. P. Gaatsma- 
sate. Zie by den mansn. Gaetse. 

M. Qaauke, Qaauwe. In Fr. spell. 
Gaeuke, Gaeuwe. G. Oaauwingra. Zie 
Gaeuwe. 

M. Qabbe, Qabbo, Gahha. In verkl. 
Gabbeken, Gabken , Gabke^ Gabbick, Verg. 
Gabe, Gebbe. G. Gabbingttf Gabbatna, Gabbema, 
P. Gabbema-sate te Holwerd. Lyts- 
Gabbema-sate onder Wartena. 

M. Gabbeth, Gabbod. 

M. Gabe, GdbOy Ghabe, Verbgbelscht 
tot Qabriöl, en quasi-verlatynscht tot Ckt- 
bius en Qabinus. In verkl. Gaebka, Gaebcke, 
Gabeke, Gabeken, Gabicke , Gabyck, Gabeek, 
Gabehy Gabel. Verg. Gabbe, Gebe. 

V. Gaebcka , Gcubcke^ Gabel. Quasi-ver- 
latgnscht tot Qabina. 

G. Gabema. In verlatgnschten vorm öa- 
bini. 

M. God. In verkl. Gadje , Gadse. Zie 
Gâdse. Verg. Gade. 

G. Gaddinga, Groningerland, Gaddinge, 
Drente. Gedding, Engeland. 

P. Gedding, in Suffolk, Engeland. 

M. Qade. In verkl. Gadie^ Gadye. Verg. 
Gad, Gate. 

V. Gadie. 

G. Qadema. 

P. Gadendorf , dorp by Lütjeburg in Hol- 
stein. 

M. Gadert. 

G. Gaedertz, Duitschland. 

V. Qadou, Gado, Gaduw. 

Digitized by VjOOQIC GADSE. 115 GAETEN. M. Gâdse. In Ned. Rpell. Qadse, Qad- 
se, Gadso, Verkl. van Gad. Zie Gad. Verg. 
Gätse. 

V. Gâdäke. In Ned. spell. Qadske. In 
miaspell. Gadsche. Verg. Gat«ke. 

M. Gaebka, Gaebcke, Verkl. van Gabe. 
Zie Gabe. 

V. Gaehcka, Gaebcke. Zie bg den mansn. 
(iabe. 

M. Gaeye. In Ned. spell. Qaaye. Goei. 
Zie Gaye. 
G. Gaeyama, 

M. Gaeike. In Ned. spell. Qaayke. Verkl. 
Tan Gaeije. Zie Gaeye, Gaike. 

G. Qaaikema, Qaaykema. 

P. Gaaikemaweer, geh. by Oldehove, Gron. 
Gaaikema-heerd te Losdorp, Groningerland. 

M. Gaeitse. In Ned. spell. Qaaitse; 
in misspell. Gaaitze. Gaeytghe, Verkl. van 
Gaejje. Zie Gaeye, Gaeike, Gaye. 

V. Gaeitske. In Ned. spell. Gaaitske; 
in misripell. Gaaitsche. 

G. Gaeketna. Zie bij den mansn. Gake. 

M. Gaeike, Gaelkay Gcuüke, Gaelthie, 
Gaeicke, Galeke, Gaaltje, Verkl. van Gal e. 
Zie Gale. 

V. GaeL 

G. Ghuüjema. 

M. Gaepke, Gaepka. Vermoedelyk mis- 
^\\. van Gaebke. Zie by den mansn. Gabe. 
V. Gaepke, Gaapke. 

M. Gaerlff, Gaerliff, GaerlifL Zie Gar- 
lef, Gerlof. 

M. Gaert, Gaard, Vermoedelyk samen- 
getrokken vorm van GaderL Zie dien naam. 
Verg. Gart, Geart. In verkl. Gaerdicke, 

V. Gaeske. In Ned. spell. Gaaske. Zie 
b^ den mansn. Gase. 

P. Gaest (nevens Geast — zie dien naam), 
in Ned. spell. Gaast, is een algemeen aard- 
rÖkakimdig woord, dat eene hoog en droog 
gelegene, ïandige, heuvelachtige landstreek beteekent, en dat op zich zelven en in sa 
menstelling, aan vele plaatsen eigen is. B.v. 
De Gaest, Gaast, dorp in Wonseradeel; 
ter onderscheiding van het volgende dorp 
ook De A 1 d e-G a e s t , Oude (iaast genoemd . 
De Gaest, voluit De Rotstergaest, 
Rotstergaast (ook wel, in tegenstelling met 
het voorgaande dorp De Nye-Gaest of 
De Lytse-Gaest, Nieuwe- of Kleine Gaast 
genoemd), dorp in Schoterland. De W es- 
ter-G aest, geh. by Rotstergaast; met De 
G e a s t e r f j i l d e n , Gaastervelden , geh. al- 
daar. De Gaest (ook De Geast ge- 
noemd), stuk land onder Drogeham. De 
Skarl der-G aest, krite onder Scharl. De 
Gaest, naam van don Koudumer terp , on- 
der Koudum. De Great e-G aest, kerk- 
buurt van het dorp Tjerkgaast (eigenlyk 
Kerk-(iaast) , in Doniawarstal. De Lytse- 
Gaest, buurt onder Tjerkgaast. De Wol- 
1 e-G aest, gèh. onder Tjerkgaast. De S o n- 
deler-Gaest, krite onder Sondel. De 
Gaest en (ook De Geasten genoemd), 
Gaasten of Geesten , krite , met geh. by Ou- 
dega in Smallingerlaud. Egbertsgaes- 
ten, of Eibertsgeasten, geh. onder 
Nyega in Small. De Sweachste r-G a e s- 
t e n , Zwaagster-Gaasten , krite onder Beet- 
sterzwaag. Gaesterlan, Ghesterlant, Gaas- 
terland, grieteny in de Zevenwouden. De 
Gaesterterp, terp onder Kubaard. De 
Gaest wei, Gaastweg, onder Sint-Nico- 
laasga. Gaestbûrren, Gaastburen, geh. 
onder Oude-Mirdum. Gaestmabûrren, 
geh. by Bergum , onder Hardegaryp. Gaest- 
mear, stroom in Wymbritseradeel, onder- 
scheiden in De Wide- en De Ne are (of 
Naue-) Gaestmear. Deze naam is ook 
eigen aan het dorp Gaestmear, Gerstnere, 
Gaastmeer , aan dien stroom gelegen, en in de 
dagelyksche volksspreektaal De Gaesmer 
of De Gasmer genoemd. Verder T s j e r k- 
gaest, Sângaest, enz. op hunne alpha* 
betische plaats vermeld. — In Groningerland 
en Oost-Friesland komt het woord gaest in 
den vorm gast voor, in de plaatsnamen 
Groote- en Lutjegast, Koomgast, Addinga- 
gast, Holtgast, enz. Zie Geast. 
G. Gaastra, Gastra. 

M. Gaeten, Verg. Gate. 

Digitized by VjOOQIC GAETSE. M. Gaetse. In Ned. spell. Gaatse; in 
miflspell. Gaatse. Oaetze, Goets, Gaethie, 
Oaetthye, Gaettie, Gaatje, Verkl. van Gate. 
Zie Gate. Verg. Gade, Gake. 

y. Gaetske. In Ned. spell. Gaatske; 
in miaspell. Gaatsohe. Gaetêcke, Goets. Op 
't Ameland Gaatje. In vleivorm Gate. Zie 
bö den mansn. Gate. 

G. Gaetsma, Gaatsma. 

P. Gaetsma-sate, Gaatama-sate on- 
der Grouw. 

M. Gaeuke. In Ned. spell. Gaauke. 
Verkl. van Gaeuwe. Zie Gaeuwe. Verg. 
Gaoke. 

M. Gaeuwe. In Ned. spell. Gaauwe. 
Verg. Gau. 
G. Gaauwinga. 

P. De Gagel f inn e, krite onder Jub- 
bega. 

M. Gaye, Gay o, Gai, Gajo, Verlaty nacht 
tot Gajus. Zie Gaege. 

V. Gaike^ Gaits. In den Zwh. Gaitqe; 
in Ned. spell. Gaitje. 

G. Gayama. 

M. Gaike, Gaiko, Gaioo, Gayco, 

Gayche, Gayken, Verkl. van Gay e. Zie 
Gaye. Verg. Gaeike. 

V. Gaikle, Gaylije. 

G. Gayka, Gaykinga, Gaykema, Gai- 
kexna, Gaikma, Gaicama. 

P. Gaykema-state te Aagustinasga. 
Gaykema-sate te Hennaard. Gaikma- 
8 at e te Temaard. — Gaikinga-borg te Dork- 
werd (met den Gaikingadgk tusschen Dork- 
werd en Aduard) , Gron. Gaikenboll of Gai- 
kenbüU, verdronken dorp op Noordstrand, 
Noord-Friesland. 

M. Gaüo. Verg. Gale, Geile. 

V. Gaiske. Verg. Gaitske, Geiske. 

M. Gaita, Verkl. van Gaye. Zie Gaye. 

M. Gaitse, Gaitsen; in misspell. 
Gaitse, Gaitoen. Gaytsa, Gaytza, Gayt- 
zie, Gaits, Verkl. van Graye of van Gaita. 
Zie die namen. Verg. Gaeitse. 116 GALEIJEN. 

V. Gaitske. In misspell. Galtschó. 
Gaytske, Gaytsek, Gayts. 

G. GaytsemOj Gaitsema, Gaitsma, Gayt- 
zma, GaytzemOf Ghaitzia, M. Gaitsje. In Ned. spell. Gaitje. Verkl. 
van Gaye of van Gaita. Zie die namen. 
V. Gaitsje. Zie bg den mansn. Gaye. 
G. Gaytiema, 

M. Gake, Gaeke, Gaken. 
G. Gaekema. 

M. Gale, Galo, Gala, God, Gaelo , 
Goeie, Gaal. Verlatgnscht tot GalenilS. 
In verkl. Gdleke , Galicke, Gaeike, Gaelcke , 
Gaalke, GaeUhie. Verg. Galle, Gele, Geale. 

V. Gala, God, Verg. Gela, Gealtqe. 

G. Galinga, Galama, Galema, Ga- 
les, Gdlisma, Gaelma , Gaaljema. — Ga- 
lis, Nederland. 

P. It Galegêrs, Galegras, krite te 
Eoudum. De Galesleat, Galesloot, on- 
der Tietjerk. Galinga-sate onder Tycnn. 
Idem, onder Grouw. Galinga-striette, 
in eene oorkonde van 1543 GaUnghe-straete , 
op de platte grond van Schotanus als Ga- 
ringo'straet vermeld ; hedendaags in geykten 
zin «Galiga-straaf' geschreven, en in de 
dagelgksche spreektaal der Sneekers «De 
Gallege- of Galge-straat" genoemd, te Sneek. 
Aid Galama-state te Ondega in He- 
melumer Oldeferd en Noordwolde. Gala- 
ma-state by Koudum , onder Hemelum. 
Idem, te Wams, te Mims, te Akkrum, te 
Akmargp, te Garyp, te Menaldum. ItGa- 
lama-fjild, krite te Eoudum. De Gala- 
ma-dammen, sluizen in den Slaperdjjk 
tusschen de Morra en den Kuilaart, on- 
der Koudum; met herberg. It Galeslot, 
saté onder Hardegargp. — Galing, geh. bg 
Bleksen in Butjadingerland, Weser-Friesland, 
Oldenburg. 

P. De Alde-Galegen, 01de- of Oade- 
Galileén (in de wandeling Alde-Gelegen, 
en zelfs Alde-Glegen genoemd), voorstad 
van Leeuwarden; draagt zijnen naam naar 
een klooster Galilea, dat in de middeleeu- 
wen daar ter plaatse, en later binnen de 
stad Leeuwarden ston;!.^ De Gleister- Digitized byLjOOQl GALGEFINNE. 117 GARD. tsjerke, Gleister- of Galileërkerk te Leeu- 
warden, is nog van dat klooster over. 
G. Qleistra. 

P. De G algefin ne, stuk land (waar 
OQdtgds de galg stond) onder Leeuwarden , 
met It Galgerak (ook It Galgedjip 
genoemd) , deel van de Harlingervaart daar- 
nevens, en met It Galgestring, stuk 
bouwland aldaar. De Galgesleat, Gal- 
gealoot, te Rinsumageest. Idem, bg Ooster- 
Ngkerk en Nyewier. De Galgestriette, 
te Sneek; zie Galinga-striette, bgden 
mansn. Gale. It Galgelân, stuk land 
aan de Houkesloot, onder Sneek. 

M. Gâlke. In Ned. spell. Galke» Qal- 
ko, Galco, Galcko. Galcktj Galkie. 
Verkl. van Galle. Zie Galle, (Sâltsje. 

6. Galkinga, GcUcama, 

P. Gâlkehiem, state onder Garjjp ; 
thans, als saté, Binnerêst genoemd. 

P. De Galle, onderscheiden in De 
Wide- en in De Neare Galle, Wijdeen 
Nauwe Galle, stroom bg Grouw. 

M. GaUe, Gaüo, Gal, Verg. Gale. 

y. Gâltsje. In Ned. spell. Oaltje. 

G. Gaüinga, Gallama, Gallema, — Gals, 
Oost-Friesland. 

P. DeG&lboek.e, geh. onder Boomber- 
gum, met De Gälhoekswei, weg daar- 
henen leidende. — Gallehus, geh. bg Ton- 
dem, Sleeswgk. 

M. Galse. Verkl. van Galle. Zie Galle, 
Gält«je. 

V. Gâlske. In Ned. spell. Qalske. In 
misspell. Galsohe. 

G. Gaüsema, 

M. Galte, Galt, GaUeke, Verkl. van 
GaUe. Zie Galle, Galse. 

G. Galtama, Galtema. — Galts, Jever- 
land, Weser-Friesland , Oldenburg. 

M. Gallet, Verlatgnscht tot Gallatus. 

M. Galtse. Verkl. van Galle. Zie Galle, 
(kke. M. GâJt^'e. In Ned. spell. Galtje. Gal- 
thye. In Gron. ook Graltjo. Zie Galle. 

M. Gawlert, Gannert, 

F. Gandersum , Gondorsum , Gondrikes^ 
hem^ dorp in Oost- Friesland. Ganderkesee, 
dorp in Oldenburg. 

M. Gangeliff, Gangliff, Gcmgleff, Gang* 
/er, Ganglofff Gangdf. 

M. Ganke. Verkl. van G^nne. ZieGanne, 
Gantse. 

G. Gankema, Groningerland. 

M. Ganne. 
V. Qanna. 

F. (jandrup, Gannerup (Gandorp), dorp 
by Ripen in Sleeswfjk. 

M. Qantse, Gante, Ganthie , Ganse, 
Gans. Verkl. van Ganne. Zie Ganne, Ganke. 

G. Ganainga, Qansdnga. 

M. Ganvert, 

M. Gapke. Vermoedelgk misspell. van 
Gabke, den verkl. van Gabbe. Verg. die 
namen. 

G. Gapkama, Gapkema, 

M. Garbe, Garben, Garbent, Zie Gerbe, 
Gerben. 

M. Garhertf Garhard, Zie Gerbert. 
V. Garbertjen, 

M. Garbet, Garbeth, GarbU, Verg. Ger- 
bald. 

M. Qarbrand, Garbrant. Zie Gerbrand. 
G. Garbranda, — Garbrands. Oost-Fr. 

M. Garbren, Zie Gerbren. 

V. Qarbrich, Qarbriobje, Garbri^:, 
Garbrigje, Garbreoht; Garbrecl^'e, in 
Ned. speU. Garbreoh^e; Garbergje, 
Garberg, Garbergh, Garborg, Garberich. 
Zie Gerbrich. 

M. Gardj Gardt, Gart, Vermoedelijk 
samengetrokken vorm van Garrit^ Garhard, 

Digitized byLjOOQlC GARDOLF. 118 GASE. Gerhard. Verg. Gcrd, Geart, Gerhard, Gar- 
rard. Zie Gart. 

G. Garda. 

P. Garding, stadje in Eiderstedt, eene 
Oud-Friesche gouw in Sleeswyk. 

M. Garddf. 

M. Gare, Gaere. Verg. Gere, Garre. 
G. Qarama, Garinga, 

P, De Garen en De Wâldgaren, 
Woudgaren, ook Ge ar en genoemd, kriten 
in het Geestmerveld , Dantumadeel. De 
Garewei of Gearewei, weg onder Li- 
oessens. Zie De Gearen en Folsgeara. 

M. Garheïm, 

M. GaHg. Verg. Jarich. 

M. Garikke. Verg. Garke. 

P. Garjjp. Zie Gearyp, bjj den plaatsn. 
Gea. 

M. Garke, Garcke, Garch, GarkfQar- 
CO. Verkl. van Garre. Zie Garre, Garle. 
V. Garck, 

M. Garle j Garlie, Verkl. van Garre. Zie 
Garre, Garke. 

M. Garlefy Garleff, Garliff , Garlgff, 
Garlof, Gaerliff, Garloff , Gaerlf, Garrelf. 
Zie Gerlof. 

M. Garlegh , Garlich , Garlig. Zie Gerlach. 

M. Garm, Garmen, Garment, Garmant. 
Zie Germ, Garmt. 

G. Garms, Garmsen, Groningerland. Gar- 
minge, Drente. 

P. Garmsenhusen , geh. bij Waddewarden 
in Jeverland, Weser-Fr., Oldenb. Garms, 
geb. by Tettens in Wangerland, Weser-Fr., 
Oldenb. Garmsbüll, verdronken dorp op 't 
eiland Noordstrand, Noord-Fr. Garminge, 
geh. by Westerbork, Drente. 

M. Garnter. Zie Germer. 
G. Garmers. Oost-Frieöiand. P. Garmerwolde, dorp in Groningerland. 
Garmerweer, by Holwierde, Groningerland. 

M. Garmt, Garmet, Garmpt. Zie Garm, 
Garment. 

M. Garnert , Garnet, Zie Gernert. 

M. Garrardy Garraerty Garrerth, Zie 
Gerhard. 

G. Garrerda. 

M. Garre f Gar, Zie Gerre. 

V. Garck, 

G. Garsma. — Garringa, Gh-oningerland. 

P. Garreweer, geh. bij Tjamsweer, Gron. 
Gamwerd, Groot-Gamwerd , dorp in Gron. 
Klein-Gamwerd , geh. onder Winsum, Gron. 
Garshnizen, dorp in Gron. Garstedt, dorp 
by Altona , Holstein. Gartrop , dorp by Duia- 
burg, Westfalen. 

M. Garrelfy Gaerlf, Zie Garlef. 
G. Garrelfs, Oost-Friesland. 

M. Garrelt, Garrold, Garlt, GareU. 
Voluit Gerwald, Garwold. Zie Gerrolt. 

V. Garrelt^e; in Ned. spell. Garreltje. 
Voluit Garwolda, Gerwalda. 

P. Garrelsweer, dorp in Groningerland. 

M. Garryt, Garrit, GarreL Voluit Ger- 
hard. Zie Gjerrit, Gerhard, Gert, Grart, 
Geart. 

G. Garretstna, Garrizma, Garritsma. — 
Garritsen, Nederland. 

P. Gariitsma-sate te Herbigum. 

M. Gart, Gardt, Gard, Zie Gard. 
V. Gartsje ; in Ned. spell. Gartje. Nqt%, 
Gertsje. 

G. Gartinga, Ghartinga. 

M. Garwart , Gartoard , Garwert , Ghar- 
wert. Zie Gerwert. 

M. Garwyn, In verkl. Garwgncke, 

M. Gase, Gaes. Verg. Gasso. 

V. GaeHke. In Ned. spell. Gaaske. 

G. Gazengra. Digitized by LjOOQIC GASMER. 119 GEA. P. DeGasmer, ofDeGaesmer. Zie 
Gaestmear, bg den plaatsn. Gaest. 

M. Gasso. Verg. Gase. 

V. Gaske, Gas. 

P. Gassink, hoeve bg Wamsveld, Gelderl. 

M. Gast 

G. Gastma. — Gastema, Groningerl. 

G. Gastra. Zie bg den plaatsn. Gaest. 

P. Gat, Ségat, Zeegat; b.v. It Fryske- 
6a t, zeegat tusschen Ameland en Schier- 
monnikoog. ItPinkegat, Dantziger- 
Gat, Robbegat, Mounlegat, Molen- 
gat, Kikkersgat, Fiskboeregatsje, 
Franskmannegatsje, allen vaargeulen 
in de Friesche Wadden. Ook bjj de binnen- 
waters ; b.v. It Kol marsgat, It Djip 
Gat en It Droeg Gat, allen in de Snee- 
kermeer. Verder It Stobbegat, It 
Flear boskergat, enz. 

M. Gaie, Goto, Gathe, Gaetttiy Gaatte, 
Verg. Gade , Gatte. In verkl. Gaetse , 
Gaatse, Gaetze, Gaets, Gatie, Gaethie, 
Gaetthye, Gaettse, Gaatje. 

V. Gaetske, in Ned. spell. Gaatske. Gaet- 
ske , Gaets , Gaettie , Gaathye. Op 't Ame- 
land Gaetsje, in Ned. spell. Gaatje. In 
vleivorm Gat«. (Gate komt ook voor, als on- 
geschreven vleivorm van den Kerkelyken 
naam A^ratha). 

G. Gaatsma , Gaetsma. — Gatena, Oostfr. 

P. Gaetsma-sate, Gaatsma-sate , on- 
der Gronw. 

M. Gathe. Verkl. van Gatte. Zie Gatte, 
Gâtse. 

M. Gatse ; in Ned. spell. Gatse ; in mis- 
spell. Gatze. GaUhia, Gatthie , Gatthye. 
Verkl. van Gatte. Zie Gatte, Gatke. Verg. 
Qaetse. 

V. Gâtske; in Ned. spell. Qd^täkB ^ Gatz. 

G. In vergriekschten vorm Gatsonides. 
— Gatzen, Groningerland. 

P. Gatske winkel, oud bosch bjj Kip- 
penborg, Gaasterland. 

M. Gatte. Verg. Gate. 

P. Gau, Gauw, dorp in Wymbritsera- deel; met De Gausterh oppen, bocht 
van de Sneekermeer, onder Gauw. De Gau, 
meertje bg Kolluraerzwaag. Zie Geau. — 
Gouw, meertje bg Enkhuizen. De Grouwe, 
riviertje in Zuid-Holland, met de stad Ter- 
Gouw of Gouda. 

M. Gau, Gauw. Zie Gauw. 

V. Gaud. 

M. Gauke, Gauwke, Gaauke, Gauc- 
kay Gaucke f Gauk. Verkl. van Grauw. Zie 
G^auw, Gb.utsje. Verg. Gouke. 

V. Gaukje, Gauwkjen. 

G. Gauekema , Gaukema, Gaukama. 

P. Gauckam a-state onder Oudwoude. 

M. Gautsje; in Ned. spell. Gautje. 
Gauthye , Gauttie, Gaut j Gaute, Gautet^ 
Gauthie. Verkl. van Gauw. Zie Grauw, G^au- 
ke. Verg. Grout. 

G. Gauta. 

P. Gauta -state te Pietersbierum. 

M. Gauw, Gauwe, Gaauwe, Gau, 

Gauwej Gawe, Gaue. Verg. Geau. 

V. Gauck, Gauts. 

G. Gauwin^ra, Gaauwin^ra, Gau- 
weii£r&> Gauwma, Gauma. 

P. Gauma-sate te Oldeboom, 

P. Gea, Ga, Gae, Ghae , Fr. woord voor 
dorp, komt in vele samengestelde plaatsna- 
men voor ; b.v. A 1 d e- en N y e-G e a (A 1 d e- 
gea en Ngegea), Abbegea, Idsegea, 
Follegea, enz.; allen op hunne alphabe- 
tische plaats vermeld. Verder Gearyp (in 
de dagelyksche spreektaal meestal samen- 
getrokken tot Geryp en zelfs wel tot Gryp, 
soms ook met het lidwoord: De Gearyp), 
Garyp, dorp in Tietjerksteradeel. It Gea- 
lân, krite by Oudega in Smallingerland. 
De Geawei (in de wandeling ook De 
Prikkewei genoemd), weg in het noorden 
van Opsterland; bjj Beets. Verg. Gewei. In 
meervoudsvorm : D e Leg e-G e a e n (de Lage- 
Dorpen), in de wandeling De Leeggeaen 
of De Leegean genoemd , en soms wel als 
„De Lege Ean of Eam" misschreven; eene 
krite in het zuiden van Rauwerderhem en 
in het noorden van Wymbritseradeel , om- 
vattende de dorpen Ter-Zool, Sibrandaburen, 
G^uw, Groinga en Loinga. ^ ^ . 

Digitized byLjOOQlC GEALE. 120 GEAU. Dit ga in plaatsnamen moet wel onder- 
scheiden worden van het ga (deel van den 
patronymicalen uitgang inga) in geslachts- 
namen. De geslachtsnamen Abbinga, Idsin- 
ga, Follinga, en de plaatsnamen Abbega, 
Idsega , Follega , ofschoon , in hunne Nederl. 
vormen, voor oor en oog bjjna gelijk, zgn 
in hunne uitgangen geheel verschillend van 
oorsprong. 

M. Geale, Gealo. In verkl. Gealcke. 
Verg. Gale, Gele. 

y. Gealtsje. In Ned. spell. Qealtje. 
Gedle, Verg. Gala, Geeltsje. 

M. Qealof. Waarschijnlijk misspell. van 
Gearlof. Zie Gearlof. 

M. GeaU, Verg. Gjalt. 
V. Gceceake. Verg. Geeske. 

M. Geard. In Ned. spell. Qeerd. Voluit 
Gerhard. Zie Geart, Gerd. 

V. Geerd. 

G. Geerdinga, 

P. Geardinga-sate, Geerdinga-sate , 
te Peperga. — Geerdink, hoeve bij Delden 
in Twente. 

P. De Gearen, Geren, krite bij War- 
niahuizen onder Oldeboom. Zie de plaatsna- 
men De Garen en Folsgeara. 

P. It Gearfloijen, het (Jaarvloeien (sa- 
menvloeien) , stroom in de Wadden, bezuiden 
Schiermonnikoog. 

M. Gearle. In Ned. spell. Qeerle. Verkl. 
van Gere. Zie Gere, Geercke, (Jerle. 
G. Geerlsma. Zie Gerlsma. 

M. Gearlich, Gearlig. In Ned. spell. 
Geerlich, Oeerli^r. Zie Gerlich. 
G. Qeerligs. 

M. Gearlof. In Ned. spell. Geerlof, 
Geerlef, Geerlf. Zie Gerlof. 
G. Geerlofs. 

M. Geart. In Ned. spell. Geert. In 
verkl. Geertaen. Samengetrokken vorm van Geerhard, Gerhard, (^erard. Zie Gerhard, 
Gjerrit, Geard, Gert. 

V. Geartsje. In de dagelijksche spreek- 
taal Gjettsje , en Gjet. In Ned. spell. Geert- 
je, Geertjen, Geertsen, Geert, Geerd, Zie 
bij den mansn. Gerhard. Komt ook voor als 
verkorting van Geartruda. Zie dien naam 

G. Geertsma, Geerts. — Geertsema, 
Groningerland. 

P. Geertsweer, verdronken dorp in den 
Dollart, Oost-Friesland. 

V. Geartruda, in Ned. spell. Gtoertrui- 
da, Geertrusrt, Gertrude, Gtoertru- 
dis, Gertrudis. Zie Geart^'e en Truike, 
en Gertrud. 

P. Sinte- Geertruytsfinne, in 1 543, te Abb^^. 

P. Geaat (ook wel Geest), andere uitspraak, 
volgens anderen tongval, van het woord 
Gaest, Aan de spreektaal van de zuidelgke 
en zuidwestelijke grietengen van Friesland 
is de vorm gaest eigen; geast daarentegen 
aan die van de oostelyke, vooral noordoos- 
telijke grietenijen. Zie Gaest. Rinsuma- 
geast, Rinsumageest, dorp in Dantuma- 
deel , wordt in de wandeling , bij verkorting, 
enkel De Geast, De Geest, genoemd. It 
G e a s t m e r f j i 1 d ; zie bij Fjild. Verder W e s- 
tergeast, Westergeest, dorp inEollumer- 
land. De Lytse-Geast, Kleine-Geest (ook 
wel Westergeast genoemd) , geh. onder 
Tietjerk. De Geasten, Geesten of Gaas- 
ten , krite , met geh. onder Oudega in Small, 
De Middelgeast, Middelgeest of -gaast, 
geh. onder Boombergum. De Wigeast, 
De Heeggeasten, enz. Zie die namen. 
Eibertsgeasten; ziebj den mansn. Ei- 
bert. De Geastleane, Geestlaan, onder 
Oostermeer. — Verg. Geestmer-Ambacht, in 
West-FriesL; verder Uitgeest, Oegstgeeet, 
Endegeest, De Geestbrug, enz. in Holland. 

P. De Ge au. Geeuw (een woord dat 
oorspronkelgk het zelfde is als Gau en Grouw), 
naam van vele wateren in Friesland. B. v. 
De Geau, stroom tusschen Sneek en Ylst; 
met De Geausmiddelhim, krite tus- 
schen de Geeuw en den Hemdyk , tusschen 
Sneek en Ylst. Idem, meerke bjj Wams. 
Idem, bij Oudega in Wymbr. Idem, onder 
Oudega in Small. Idem (ook wel De Gau 

Digitized byLjOOQlC GEAÜ. 121 GEIKE. of Gou genoemd, in 1543 GheWj bfi Grouw; 
met De Geauwesleat, Geeuwsloot (ook 
wel Morre of Moarre of Marre ge- 
noemd), daarnevens. De Modderige 
Geau, stroom onder Oppenhuizen. Zie den 
plaatsn. Gan. 

M. Geau; in Ned. spell. Qeeuw, Gheeuir, 
Gewe, Gheewy Ghew, Geew, 
6. Geeuwinga, Gtoeuwenfira. 

M. Geanke. In Ned. spell. Gtoeu^T^ke, 
Qeeuke. Geeuwcke, Geetvke, Verkl. van 
Gaan. Zie Geau. Verg. Geuke, Geecke. 

M. Oebbe, Geh, In verkl. Gtobke, 
GObeke, Gébhtl, Gepcke, Verg. Gabbe, Gebe. 

V. Gebbe, Geh, Gtobke, Gtopke, 
Qepkjen, Gtopje, Gehhekt, Gebbeken, Geb- 
hdje, Gébbel. In Stellingwerf en Lemsterland 
ook Qebbigje , volgens den Fri^o-sassischen, 
in Drente en Overgssel inheemschen vorm 
Gebbechien, Gtebbegien. 

6. Gébbesma, Geptna» — Gebbink, Gel- 
derl, Gebken , in Weser-Friesland. 

P. Gebbink, hoeve bjj Beltrum, en eene 
andere bfl Lichtenvoorde , Gelderland. 

M. Gebde. 
G. Gebdiema. 

M. Gebe, Geba, Gebo. Verg. Gabe, Gebbe. 

M. Gtobke.^ Zie Gebbe. 

M. Gede, Gedo. In verkl. Geedts, Verg. 
Gade. 
G. Greden, Gredens, Oost-Friesland. 

M. Gedse, 

V. Oedske, Gtodskje. Verg. Getske. 

M. Gedser. 

M. Geecke, Zie Geke. 

V. Geeke. Komt ook voor als vleivorm 
▼an Geeske. 

G. Geeckinga, Gekinga, Ghekama, Geec" 
kema, Geekema, 

M. Geele, GeeUa. Op Flieland Qeel. 
In verkl. Geeltje^ Geelcke, Geelt. Zie Gele. 
Vei^f. Geale. 

V. Geeliege. Hier en daar in de dage- lljksche spreektaal als Gjilt^e, Gjilke lui- 
dende. In Ned. spell. Gtoel^e, Qeelke, 
Gtoelkje. Geely Gheel, In den Zwh, ook 
Qeelk. Zie b^ den mansn. Gele. 

M. Geepcke. Vermoedelijk verkleinvorm 
(Gebeke) van Gebe. Verg. Gebe. 

M. Geerbren, Zie Gerbren. 

M. Gtoerd. V. Geerd. G. Geerdinga. P. 
G e e r d i n g a-s a t e. Zie bjj den mansn. Geard. 

M. Geercke, Geerke^ Geerck, Geerco, Geer- 
kye. Verkl. van Gere. Zie Gere, Geerle. 
G. Geerken, Geerkens, Oost-Friesland. 

M. Qeerle. In Fr. spell. Gearle. G. 
Gtoerlsma. Zie Gearle. 

M. Geerleman. Verg. Gearle. 

M. Gtoerlioh, Qeerli£r. G. Qeerligs. 

Zie Gearlich. 

M. Geerlof. In Fr. spell. Gearlof. G. 
GtoerlofiB. Zie Gearlof. 

G. Geerstna, Zie by den mansn. Gere. 

M. Geert. V. Gtoertje. In Fr. spelL 
Geart, Geartsje. G. Qeertsma, Geerta. 
Zie den mansn. Geart. 

V. Qeertruida, enz. In Fr. spell. Gear- 
truda, enz. Zie Geartruda, enz. 

V. Geeaie, Qeeojen, Qeeske, Geze, 
Gese, Geese^ Geessen^ Ghese^ Gheese, Geesse, 
GeeSf Geesk, In de Wouden veelal alsGiske 
uitgesproken. Verg. Geiske, Gaeseske, Giske. 
In Oost- Fr. ook misspeld als Gesche, Geeeche. 

P. De Geeuw. Zie Geau. 

M. Qeeuke, Gtoeuwke. In Fr. spell. 
Geauke. Zie Geauke. 

M. Gtoeu^w. G. Gtoeuwiiifira, Qeeu- 
vrengBL. Zie Geau. 

M. Gegge. 

M. Geike^ Geicke^ Geecke, Gegcka, Geifke^ 

Digitized byLjOOQlC GEILE. 122 GELLAND. Geycky Geyko, Geik, In Noord-Fr. als Geike 
en Geik nog in volle gebruik. Verg. Gaike. 

V. Qeike, Geye. 

G. Qeykema, Geikema. — Geiken, 
Oost- en Noord-Friesland. 

M. Geile, Geyle Geylo, Geyl, Geü.Yerg. 
Gailo, Gele. 

V. Geyla, Geyle, Geyl. 

P. Geins, Geyns, Goyns, geh. onder 
Wommels. 

M. GeySy Geis. Verg. Gise, Gys. 
V. Geiske, Geiaije, Geys, Te Hinde- 
loopen Geis. Verg. Geeske. 

M. G^isbert. Vermoedelijk misspelling. 
Verg. Gysbert. 

M. Geisbeth. Vermoedelijk misspelling. 

V. Geitsje. In Ned. spell. Geitje. 
G. Gtoitema. 

M. Geke, Geka, Geken, Zie Geecke. 
Vermoedelijk samengetrokken vorm van Gre- 
deke , den verkl. van Gede. Zie dien naam. 

V. Geeke. Is ook vleiv. Geesje. 

G. Gekinga , Ghekama, Zie bg den mansn. 
Geecke. 

M. Gelber, Ghelher, 

G. Gelberresna, Oost-Friesland, 

M. Gelbert, Ghelbert , Gelbart , Gdbaert, 
Gelbrecht. 
• G. Gelbertsna, Oost-Friesland. 

V. Gtolbrich, Gelbri^:, Gelberioh, 
Gelberic:, Gelbriobje, Gelbrigje, Gel- 
breobje, Gelbreohtje, Gelbergjen. In 

vleivorm Gep. 

M. Geld. Zie Geit. 

P. Geldterp; zie Gelterp, bjj den mansn. 
Geile. 

P. De Geldeherne, krite onder Rg- 
perkerk en Veenwouden. 

M. Gelder, Geldert, Geldard, Ghelder , 
OMaert, Verlatgnscht tot Geldarduê, G. Gtoldra, Gelderda , Geldersma, 
Gelders, Gelder. — Geldard, Engeland. 

P. Gelderingen , geh. bj Steenwijkerwold, 
Overjjssel. Gelderswoude , geh. bj Zoeter- 
woude, Zuid-Holland. 

P. DeGelderskeHoeke, Geldersche 
hoek , krite aan de Dokkumer-Ee onder 
Britsum. 

M. Geldolf, Geldulf, Geldulph. 

V. Geldou, Geldu, Geldtc. Zie Jeldou, 
Jildou. 

M. Gele, Gela, Geella. Op Flieland 
Geel. In verkl. Geelcke, Geeltje, In patro- 
nymicalen vorm Gelingh , Geling, Verg. 
Gale, Geale, Geile. 

V. Geeltsje; in Ned. spell. G^ellje. 
Geelke, Gtoelkje, Gela, Gele, Ge^l, Gheel, 
In de dagelgksche volkstaal uitgesproken 
als Gjiltsje en Gjilke. In den Zwh. ook 
Geelk. 

G. Gelama. — Ghelana, Oost-Friesland. 
Gelicg, Gelinck, Nederland. 

P. Gelebûrren, Geleburen, buurt te 
Baard. — Gelink, hoeve bg Beltrum, en bjj 
Groenloo in Gelderl., en by Hengeloo in 
Twente. 

M. Gelf , Gelief. Verbastering van den 
volledigen naam Gerlof. Zie Gerlof. 
V. Gelfke, Gelfske. 
G. Gelfen. 

M. Gelf er, Gelfert, Gelf re. 

M. Geljer. Verg. Jeljer. 

M. Gelke. Op 'teiland Sylt, Noord- 
Friesland, Geik. Verkl. van Geile. Zie 
Geile, Geit. Verg. Jelke. 

V. Gelkje. 

G. Gelkes. — Gelkinga , Groningerland. 

P. Gelkinga- of Gelkinge-borg , en Gel- 
kinge- straat , te Groningen. Gelkingeland , 
krite bezuiden de stad Groningen. Gelken- 
horst, geh. bjj Bameveld, Gelderl. Gelkenea, 
in den Alblasserwaard , Zuid-Holland. 

V. Gtolland, Gellant; Gellanteije , in 

Digitized byLjOOQlC GELLE. 128 GERBEN. 

Ned. speU. Gellanlvle. Verg. Gerland. M. Gefnmer. M. Geile, GeUo, Gella, Ghetla, Verla- 
tgnscht tot Gellius en Geljus. In patro- 
nymicalen vorm GeUinck. Verg. Gele , Galle, 
JeUe. 

V. Geltsje; in Ned. spell. Geitje. Geile, 
Gel In den Zwh. Gelk. 

G. Geüinga, Gdlema, Ghellema, — Gel- 
lens, Gelling, Ghellynck, Nederland. 

P. Gel terp (ook Geld terp misschre- 
ven), geh. onder Achlum. — Geltorf, dorp 
bg Sleeswflk. Geltrup, geh. bfi Lüdinghausen, 
Weatfalen. Gellinghausen, dorp bj Meschede, 
Westfalen. Gellicum of Gellekom , Ghellinc- 
hem, dorp in Gelderland. Gellink, hoeve 
bg Winterswijk, Gelderland. Gellesheim, 
oode naamsvorm, van 1195, van Gilzum, 
dorp in Brunswijk. 

M. Gelmer y Gelmar, Ghelmaer, verla- 
tpscht tot Gelmarua. Verg. Jelmer. 

G. Gelmers. — Gelmersma, Gron. 

P. Gebnerema-heerd , bjj Ten-Boer, Gron. 
Gelmersdorf, dorp bjj Angermünde, Bran- 
denborg, Pmissen. 

M. Gelred. 

M. Gelse, Verkl. van Geile. Zie Geltse, 
üelke. 
V. Gelske ; in misspell. Gelsche. Gels, 
6. GhtUema, Gelsema. 

M. Geit, Gelte, Verkl. van Geile. Zie 
Geile, Gelse. 

P. Gel terp. Zie b|j den mansn. Geile. 

M. GeUeti GheUet, 

M. Geltse, Geltze. Verkl. van Geile. Zie 
Geile, Gelke. Verg. Jeltse. 
G. Gdtsemay Geltsma, Geldsnta, 

M. Gemma , Gefftme. In verkl. Gemke. 
Zie Jemme, Jimme. 

V. Gemke, Gemck. 

(t. Gemma. — Gemminga, Groningerland, 
Gemmink, Nederland, 

P. Gemmingetiy Gemminghum , oude naams- 
vorm van 't dorp Jemgum in Oost- Friesland. M. Gene , Geno , Geen, Verg. Genne, Jeen. 
P. Genum. Zie Gennum, Ginnum. 

P. Gennaerd, Gennaerd , Gematcerd , 
Gernaurthj Gemaard, voormalig klooster 
(Genezareth genoemd) , thans geh. onder 
Hallam. 

M. Genne , Genna , Genno. In verkl. Gen- 
ke , Gentie, Genie. Verg. Gene, Ganne, Jenne. 

V. Genna j Genk, Ghencke. 

G. Genkens. 

P. Gennum (in de dagelijksche spreek- 
taal door velen Ginnum genoemd), Ge- 
num, dorp in Ferwerderadeel. 

M. Gentert. Verg. Gandert. 
G. Genters, in Weser-Friesland. 

M. Geolt. Zie Gjolt, Gjalt. 

M. Gepke, Gepco, Gepcke, Gepko. 
Vermoedelyk misspelling van Gebke, verkl. 
van Gebbe. Verg. Gebbe. 

V. Gepke, Gepje, Gepkje, Gepkjen, 
Gepck, Verg. Gelbrich. 

G. Gepma. — Gepkens, Nederland. 

P. Gepkepoel, meerke (eigenlgk booht 
van de Zwarte Brekken) onder Jutrfjp. 

M. GercUt , Gheralt , Geraut, Zie Ger- 
rolt, Grald. 

M. Gerbald. Zie Gerbold. 
G. Gerbalda, versleten tot Gerbada. 
P. Gerbada-state (ook als Douma- 
state voorkomende), te Hallum. 

M. Gerbe, Gerhe, Gherba. Verg. Ger- 
ben, Garbe, Gurbe. 
(j. Gerbesma, Gerbisma, 

M. Gerben, Gerbin, Gherben, Geerben» 
Versleten vorm van Gerbem. Zie Gerbren. 
Verg. Gerbe, Gerber. 

V. Gerbentsje. In Ned. spell. Gerbenlje 

G. Gerbensma, Gerbens, Gerbenzon. 

P. Gerben-Alles-Ferlaet, voormalig 
verlaat of sluis in het Kolonelsdiep , Acht- 
karspelen. Gerben-Martens-steich, op 
de Joure, Digitized by Google 6ERCER. 124 GHERLA. M. Qerher. 
G. Gerbers. 

V. Oerherg, Gerhurg. Zie Gerbrich. 

M, Gerherty Geerbert, Gerharty Geerbart. 
Voluit Gerbrecht. Zie Gerbracht. 
G. Gerbertsma, Gerbert». 

M. Gerhet, Gherbet , Gerbeth. Verg. Ger- 
bit. 
G. Gerbetsma 

M. Gerbylt. In verkl Gerbyltie. Verg. 
Gerbit, Gerbald, Gerbold. 

M. Gerbit, Gerbith. Verg. Gerbet, Ger- 
bylt, Gerbod. 

M. Gerbod, Verg. Gerbet, Gerbit, Gerbold. 

M. Gerbold, Gheerbold. Zie Gerbald. 
Verg. Gerbod.' 

M. Gerbracht, Zie Gerbert. 

M. Gerbrand, Gerbrant, Gerbran, 
Geerbrant, Gerrebrand, Gherbrant, Zie 
Garbrand. 

V. Gerbrântsje. In Ned. spell. Ger- 
brandtle, Gerbrandje, Gerbrantje. 

G. Gerbranda, Gerbrands. In ver- 
lat^nschten vorm Gerbrandy. 

P. Gerbrand a-stat e te Ferwerd, on- 
der Oosterwierum , te Pieterabierum , te Bui- 
tenpost, en te Kimswerd. 

V. Gerbreohje, Gerbrechtje, Ger- 
bregje. Zie Gerbrich, Grerbrug. 

M. Gerbren (eigenlyk Gerbern), Ger- 
brin , Gherbren , Geerbren. Zie Gerben, Gar- 
bren. Verg. Gerbrand. 

V. Gerbrentsje. In Ned. spell. Oer- 
brentje. 

V. Gerbrich, Gerbri^r, Gerberioh, 
Gerbriohje, Gerbrigje, Gerberg, Gerburg, 
Gerburgis, Gerburg. Zie Gerbrechje, Gar- 
brich, 

M. Gerd. ,Zie Gert, Geard. 

G. Gerds, Gerdes, Gerdessen, Ned. 

F. Gerdshaus, by Moorweg inHarlinger- 

land , Oost-Pr. Gerdingen , dorp in fielgisch- Limburg. Gerdehans, dorp bg Celle, Han- 
nover. Gerdessem, oude naamsvorm, van 
1226, van Gardessen, dorp in Brunswijk. 

M. Gere, Gero, Geer. In verkl. Geereke , 
Geerke, Geerde, Geerco, Geerlcye. Verg. Gare, 
Gerre, Gerke. 

G. Geringa, Geerama, Geers. — Geer- 
ken, Geerkens, Oost-Fr. Geerens, Geerinck, 
Geerinckx, Vlaanderen. 

P. Geringa-state onder Holwerd. 
Idem, onder Britsum. — Gerum, dorp bjj 
Boitzenburg , Mecklenburg. Geringhausen , 
geh. by Lingen, Hannover. 

M. Gerf. 

M. Gerffert, Gerf red, Gerfrid, Gherfrid, 
Gerfried. 

M. Gerhard, Gerrart, Geerart, Gerard, 
Geerhardf Geeraert, Gheeraert, Zie Greart^ 
Geard, Gert, Gart, Gjerrit. 

G. Gerards, Geradts. In verlatijnsch- 
ten vorm GerhardL — Gerhards, Oost-Fr. 

P. Geeraertsbergen , stad in Oost- Vlaan- 
deren. 

M. Gerhold, GeerhoU, Geerold, Ger- 
rold, Gerrolt. Zie Geralt, Gerrold. 

M. Gerjet. Verg. Gjerrit. 
G. Gerjets, Oost-Friesland. 

M. Gerke, Gerko, Geroo, Gerk, 

Gercke, Ghercke, Gherka, Gherck, Gerck, 
Gerrico, Gerrick. Verkl. van G^rre. Zie 
Gerre, Gertsen, Garke. 

V. Gerkje. 

G. Geroama, Gerkema, Gercoma, 
Gerkama, Gerkma, Gerkysma, Gerkes, 
Gerks. — Gerken, Nederland. 

P. Gerkeskleaster, Gerkesklooster , 
dorp in Achtkarspelen. Gerkesbrêgge, 
Gerkesbrug, brug over de Lauwers, te Stroo- 
bos, onder Gerkesklooster. Gerkema-sate 
te Warstiens. Gerkma-sate te Ai^om. 
Gercksheim, oude naamsvorm , van 11 95, van 
Jerxheim, dorp in Brunswyk. 

G. Gherla. Andere schryfwyze voor Jaarla 
of Jarla. Zie by de mansnamen Jaerle, Jarl. Digitized byLjOOQlC GERLACH. Ï2l GERSTE. M. Oerlaoh. Verlatynscht tot Gerlar 
COB en Oerladus. Verg. Gerlich. 

H. Gerldke, 

y. Gerlandy Gerlanda, Gerlant, Ger- 
I&ntg'e, in Ned. spell. Oerlandtje, Ger- 
landje, Gfrerlantde. Verg. Gelland. 

M. Gêf'leff, Gerleeff, Geerlef, Gerlff, Geerlff, 
Geerlf, Gheerlf, Zie Gerlif, Gerlof , Gelf. 

M. Gerlegh. Verg. Gerlach, Gerlich. 

M. Qerlich. Verg. Gerlach, Gearlich, 
Gerlegh. 
G. Gerligs, Holland. 

M. Gerliff, Gerlyff, Gherliff, Zie Gerleff. 
6. Gerlifsna, Oost-Friesland. 

V. Gerlindis. 

M. Oerlof, Gerloff, Gheiloff, Gerrelof. 
In de volksspreektaal Gelf. Zie Gerleff, 
Geariof, Garlof, Gerolf , Gelf. 

V. Oerlotje, Oerlof ke. In de volks- 
epreektaal Gelfke. 

G. OerlofiBona, Gerloff ma, OerlofÉ. 

M. Gerit, Gerle, Gerlse, Gherlt, Verkl. 
▼an Gerre, Zie Gerre, Gerke, Garrelt. 

V. Oerrelflke. In misspell. Oerrelsohe. 
Gerlê. Verg. Gelske, bg den mansn. Gelse. 

G. Oerlsma, Gerltsma, Gerlenia, 

P. Gerlsma-sate te Winaldum. 

M. Oerm, Geerm, Zie Garm. Verg. 
German (Harmen of Herman en Harm). 
G. Oerms. 

M. German , Germand. Zie Germen , 
Genn, 
V. Germana. 
G. Gennans. 

M. Germen, Germent. Zie Garmen, 
German. 

V. Germenterje. In Ned. spell. Ger- 
men^e. 

M. Gtormer, Germar, Ghermer, Geer- 
mer. Zie Garmer. 

P. Germerhuzen, Garmahuysen, geh. 
onder Hantum. M. Germt, Germet, Geermei. 

M. Gemant, Gernt. 

M. Gemert, 

M. Gerolf. Zie Gerulf. 

M. Gerre, Gerro, Gherre, Gher, Ger. 
Zie Garre. Verg. Gere. 

V. Gertsje. In Ned. spell. Gertje. In 
de dage4)ksché spreektaal als Gjetsje en 
Gjet uitgesproken. Gertsen. In den Zoh. 
ook Gerrigje, in samengetrokken vorm 
Gergje; eigenlek de Friso-sassische , aan 
Drente eigene vorm Gerrechien of Gerregien. 
Zie Garteije, Geart^e. 

P. Gerns (ook Gers genoemd en ge- 
schreven), geh. onder Witmarsum. 

M. Gerrit, Gerryt. V. Gerritje. G. 
Gerritsma. P. Gerritsfinne, enz. Zie den 
mansn. Gjerrit. 

M. Gerrold, Oerrolt, GeerM, Ger- 
rout, Gerroudt, Gerhold. Zie Gerhold, 
Gerald, Grold, Greault. 

V. Gerrolt^e. In Ned. spell. Gerroltje. 
GerrcHtie. 

G. Oerroltsma, Gerrolsma, Gerólsma, 
GerroUuma, Gerollema. 

P. GerroUema- state te Finkum. 
Gerroltsma-state te Tornaard, te Wier, 
te Winaldum, en onder Lioessens. Ger- 
roltsma-hûs (anders ook genoemd Both- 
nia-hûs) te Franeker. — Geroldshausen , 
dorp by Ochsenfurt in Beieren. 

M. Gerae, Geerse. Verkl. van Gerre, 
Gere. Zie Gerre, Gertse. 

G. Gersma, Gerrisma. — Geersinga, 
Geersenga , Geersema , Gron. Gersema, Ger- 
zema, Gersma, Oost-Friesland. 

P. Gêrsen (De Frge); zie bg de F. 
De Gêrsikkers, Grasakkers, saté onder 
Marrum. It Galegêrs, Galegras, krite 
te Eoudum. 

P. Gersleat, Gersloot, dorp in Eang- 
wirden. De Greate Gersleat, Groote 
Gersloot, voormalig meer by Koudum. M. Gerste. Digitized by Google GERT. 126 GYE. V. Gerste, 

M. Gert, Gerdt, Gord, Gerthy Ghert. 
Samengetrokken vorm van Gerhard. Zie 
Gerhard, Geart, Gart, Garrit. 

V. Gertsje; in Ned. spell. Gertje. Ger- 
tsen. Gertie, Zie Gertsje, by den mansn. 
Gerre. 

G. Gertnia , Gertnie (Gertinga) , Gertsma, 
— Gerth, Gerta, Nederland. 

M. Gertje, Gertye, Gertie, Verkl. van 
Gerre, of van Gert. Zie die namen. 
G. Gertjes. 

V. Gertrud, Ghertrud, Ghertruut, Gher- 
trudis, Geertruyd, GhertrtU , enz. Zie Gear- 
truda. 

M. Gertse, Gertsen, in misspell. Gert- 
se, Gertzen; Gertza, Verkl. van Gerre, 
of van Gert. Zie die namen; ook Gerke, 
Gertflje, enz. 

V. Gertake. In misspell. Gertsche. 

M. Geriüf, Gherulf, Gerulph, GeróLf, 
Zie Ccriof. 

P. Gerclfsdyck, oude naamsvorm van 
Geersdijk, voormalig dorp, thans polder, op 
Noord-Beveland, Zeeland. Geerolfatraat, te 
Brugge, Vlaanderen. 

M. Gerwalt, 

M. Gerwertj Geneer, Gervert, Gerward. 
Gheerwaert , GherweH, 

P. GerwaertS'sate, voormalige saté , inde 
middeleeuwen, op het (toenmaals nog geheel 
Friesche) eiland Marken. 

M. Gerwic, 

M. Geslik, Verg. Goaslik. 

M. Gesae. In verkl. Geske. Verg. Goasse. 
V. Geshe, Gesje, 

P. De Getse, saté onder Wierum. 

M. Getse. Verkl. van Gette. Zie Gette. 
Verg. Gâtse. 

V. Getske, Getskjen. In misspell. 
Getsche. 

P. Getserdersyl, voluit Getswer- 
dersyl, Getstcerdaayl , Getaerddsyl , sluis in den Slachtedijk, onder Siksbierum en Fra- 
neker. 

M. Gette, Get, Verg. Gatte. 

V. Getsje. In Ned. spell. Gettje, Get- 
Je, Getsen. In vleivorm ook Kekke, Kek. 
Verg. Gertsje en Geartsje. 

G. Gettama. 

M. Geuchje, Geuchjen, Geugje, 

Geughje, Gueghjen. 
G. Geuohjes. 

M. Geuke, Geucke, Gheuke, Vermoede- 
lijk verkl. van Gode (Gödeke). Verg. Gode, 
Goetje, Goaike, Guike, Goke, Gokke. 

G. GeucUnga, Geukama, G^ukema, 
Geukes. — Göken, Gödeken, Von Goec- 
kingh, Oost- Fr. Göcke, Göcken, Westfalen. 

M. Geurik. Voluit Goderik. 

M. Geurt. Voluit Godehard. Verg. Geart, 
Guur. 

V. Geurt^'e. In Ned. spell. Geurtje. 
Voluit Godeharda. 

M. Geuvert. Voluit Godeferd, Gk)dfred. 
Zie Govert. 

P. De Alde Gewei, oude waterlossing 
onder Roodkerk en Rinsumageest. Verg. 
Geawei, by den plaatsn. Gea, en den 
plaatsn. WeL 

M. Gewert, Gevert, Ghetcert, Gewaert, 
Oudtijds aan de Zaan Jevet, Jefet. Voluit 
Geefhard, Hoogduitsch Gebhard. 

G. Gevaerts, Gevers, Nederland. 

M. Gewte. 

M. Giaele. Verg. Gale, Geale. 

M. GidU, Ggalt, GiaeH. In verkl. 6riaZilv. 

Zie Gjalt. 

* 
M. Gyaepke, Gyapke, 

M. Gibbe, Gihho, In verkl. GihUe. Verg. 
Giebe, Gippe. 

M. Gye, Gie. 
V. Gyeke, Gieke. Digitized by LjOOQIC GIEBE. 127 

M. Giihe. Verg. Gibbo. 

V. Gieh. 

M. Oyeke y Giecke , Oieke, Verkl. van 

Gye. Zie Gye. 

6. Grieekema. 

P. Gieckema-sate onder Warga. P. Giekerk. Zie Gietsjerk. 

M. CHele, Giel, Ghiel, In verkl. Gieltje^ 
Gieltjm, Gielke, Verg. Gile, Gieles, Gele, 
«eale. 

V. Giel 

G. Gidstna. 

P. Gieltjensdorp , geh. by Laag-Nieuw- 
koop, üta-echt. 

P. De Giele Ikker, of Giel-ik- 
ker (ter plaatae, in de wandeling , Giel 
Eker genoemd), Gele Akker, buurt te 
Warga. De Gielfinne, stuk land te Jel- 
Hum. 

M. Gieles, Gielis, Verg. Giele, Gilles. 

M. Gielt, Gyelt, Gieldt , Gyeldt. Verg. 
Gialt 
G. Gydtsma , Gieltma , Gieltsema, 

6. Gielstra. Zie Gylstra. 

M. Giete, Gyet. 
6. Gietema. 

P. Great- en Lyts Gietens, twee 
saten onder Wommels. 

P. De Gieterske-Feart, Gietersche- 
?aart, veen vaart onder Oosterzee; en De 
Gietersk e-B r ê g g e, Gietersche-Brug, brug 
over die vaart, met groote buurt, aldaar. 
Dns genoemd naar het dorp Giethoorn (in 
de wandeling Gieteren) in Overjjssel, van 
waar de eerste ontginners dezer venen ge- 
komen zgn. 

P. Gietsjerk, Ghietzerckay in 1242 Ghe- 
tztrcha, in 1487 Geetzerha, Giekerk, dorp 
'm Tieljjerksteradeel. Verg. den mansn. Gye. 

M. Oyke, Gyeke. Verg. Gyehe. 

M. GOhert, Gylbert, Ghübart. GYSBERT. 
G. Gillebaert, Nederland. 

M. Gild, GyldL Zie Gilt. Verg. Geld. 

M. Gilden, Ghyldert, Gyldert. Verg. 
Geldert, Jildert. 

M. Gile, Güo, Verg. Giele, Gille. In 
verkl. Gylk. 

M. Gille. In patronymicalen vorm (Hl- 
linck. Verg. Gilles, JiUe. 

Y. Oilke. Gütsje; in Ned. spell. Oütje. 
Zie by den mansn. Gilt en den vrouwenn. 
Geeltsje. 

M. Gilles, Gillis. Volgens sommigen 
verbastering van den Kerkelyken naam Aegi- 
dius. Ghilles, Ghillia, Verg. Gille, Jillis. 

V. Gilleske, Gilliske, Gilletje, GU- 
lisje. 

G. Gilles. 

M Giltnen, 

M. Gilmer , Ghilmar. 

V. Gilpe. 

G. Gylstra. Zie Gielstra. 

M. Güt, Gylt. 

M. Gilicerd, Gilwerth, Gyltcerd. 

G. Gimma. Zie by de mansnamen Gem- 
me en Jimme* 

M. Gytike. 

M. Gyoert. Verg. Guur. 

M. Giolt, Zie Gjolt, Gjalt, Jolt. 

M. Gippe. In verkl. Gipke, Verg. Gibbe, 
Jippe. 

M. Girbe, Girben. Verg. Gerbe, Gurbe. 

M. Girtsen. Verg. G ertsen, Gurtsen. 

M. Gysbert. In Ned. spell. Gjjsbert. 
In misspell. Giesbert. Digitized by VjOOQIC GISË. 128 GOA. V. Gyebertsje. In Ned. spelL G^bertje. 
In misspell. Giesbertje. 

M. Oise , Giso , Gys. In misspell. Gie- 
se. In verkl. Giseke, 

V. Giaej Gysje. Te Hindeloopen Gys. 
In misspell. Gieske. 

G. Gysa, Gyzen, Ghiama, — Gysen, 
Giesen, Giesing, Ned. Gisema, Gron. 

P. Gysenzeele , in 976 Gyainga sela, dorp 
in Oost- Vlaanderen. 

V. Gisela, Gysele, Gisele, Gyseltje. Verg. 
Jisseltje en Jysselfcsje. 

M. Giselbert, Ghyselbert, 

V. Giflke. Verg. Gysje , bg den mansn. 
Gise; en den vrouwennaam Geesje. 

M. GlBold, Gysolt, Gisolt. 

M. Giuice, 

M. GJalt, Gialt, GyaU, Zie Gjolt, Gjelt. 
V. Gjaltsje. In Ned. spell. GJaltJe. 
G. GJaltema, GJalts. 

M. GJap, In verkl. Gjapke, Verg. Gy- 
aepke, Gjebbe. M. Gjebbe, In verkl. 
Gjapke, Gebbe. 
V. Gjebbeke. Gjebbeke, Verg. M. Gjelt. Zie Gjalt. Verg. Gielt. 
V. Gjeltsje. In Ned. spell. Gjeltje. 

M. Gjerrit, Gjerryt, by samentrekking 
ook Gjert. In Ned. spell. Geppit, Gerryt. 
Geryt, Geeryt, Gherryt, Gheryt, Gerit, Ge- 
reydt. Voluit Gerhard. Zie Gerhard, Gert, 
Geart. Verg. Gorrit. In vleivorm Kei. 

V. Gjerritsje, Gjerryteje. In Ned. spell. 
Gerritje. GerrUjen, Gerrytjen, Gerrytchen, 

G. G^rritsma, Gerritsen, Gerrit- 
zen, Gerrits, Gerrytsma, Gherrytsma, 

P. Gjerry tsfinne, stuk land te Ter- 
heme. De Gjerrytsfeart (ook Lolke- 
feart genoemd), Gerritsvaart, onder Oppen- 
huizen. Gjerrit-Gaukes-polder, onder 
Rinsumageest. — Gerritshusen , geh. bj} Pa- kens , in Ostringen , Weser-Fr», Oldenb. Qer- 
ritsland , polder op Texel. 

V. GJetfiJe, GJettJe, GJetJe. Oor- 
spronkelgk vleivormen van Gertsje. Zie bg 
den mansn. Gert. 

V. GJilken. Verg. GUke. 

M. Gjoerty Gyoert. Verg. Geurt, Guur. 

M. Gjolt. Zie Gjalt, Gjelt. 

V. Gjoltsje. In Ned. spell. GJollje. 

M. GJorrelt. Verg. Gorrelt. 

M. GJosse. Verg. Gosse. 

M. (Glase, Glas). Vermoedelgk verbas- 
tering van den Kerkelgken naam Gelasius. 
G. Glazema, Glasz. — Glasius, Ned. 

G. Glastra. 

P. DeGleistertsjerke, Gralileörkerk, 
met De Gleistertsjerkstriette, Gali- 
leërkerkstraat , te Leeuwarden. De A 1 d e- 
Glegen, Oude-Galileön ; zie dien naam 
by Aid, en by Galeien. 

G. Gleistra. 

G. Glemmenga, Groningerland. Verg. den 
mansn. Glimme. 

M Glen, Gleen. 

M. Glimme f Glymme, Glyni, 
G. Glim. — Glimmenga. Groningerland. 
Verg. Glemmenga. 

P. Glins, ook Glinstra-state (in de 
wandeling It Blauhûs, Blauwhuis ge- 
noemd), onder Dronryp. Glins, oude saté 
onder Kempens. Glins, saté by Balk. 

G. Glinstra, Van Glinstra. 

G. Glyza. 
M. Gnirre, 

P. Goa of GoOf Oud-Fr. woord (overeen- 
komende met het Dietsche woord gouw, het 
Hoogduitsche gau) maakt deel uit van de Digitized byLjOOQlC UOADA. 129 GOASLING. namen van twee Oud-Fr. gouwen of land- 
streken : Eastergoa en Westergoa, 
Oostergoo en Westergoo. Zoo ook Yssel- 
goo, IJsselgoo, Oud-Fr. gouw, thans noor- 
delijk Overijssel; Hunsegoo en Fivelgoo in 
(ironingerl.; Eerasgoo en Federgoo in Oost- 
Friesland. De (Joadyk, Goodjjk, oude 
dyk, thans straatweg, in Leeuwarderadeel 
(noorder trimdeel). 

M. Goada. Zie Gode. 

M. Goage. In Ned. spell. Gooye, 
Goye, Gooi, Oooy, Ooi, Goy, Ooie, 

Goje, In verkl. Goaike, Goaitse, Goyghie^ 
Goiojen , Goiggien^ Gogtghen^ enz. Verg. Gode, 
Goada. 

V. Goaike , Goaik , Goaitsje. In Ned. 
spell. Gooike, Gooit^Je, Goike, Goyke, 
Goycke, Goycka, Goitje, GoojTtjen, 
Goyeke, Goik, Goyck, Goiggien. Goye. Te 
Hindeloopen, en elders in den Zwh. ook 
Goaik, Goaitj; in Ned spell. Gooik, Gooyk, 
QooytJ. 

G. Goingra, Gooyenga, Goênga, 
Goynjhay (Van Goinga). — • Goyens , Vlaan- 
deren. 

P. Goaijum, Gooyum of Gooye m , geh. 
onder Surich. Goagingea, Goyngum in 
1Ô11, (in de hedendaagsche dagelyksche 
spreektaal als Goâingea, met den vollen 
klemtoon op de ai, waardoor de vooraf- 
gaande o zeer kort wordt, schier als G w a i n- 
gea uitgesproken), Goinga of Goënga, dorp 
in Wymbritseradeel; met De Goajjingea- 
mieden, Goinga-mieden , geh.; en De 
Goagingeaêrkolk, meerke by dat dorp. 
Goaijingeahuzen, Goingahuizen , geh. 
onder Boombergum , aan de Wyde-Ee , 
b^ Grouw; met De Goaijingeahiister- 
sleat, Goingahuistersloot , stroom aldaar. 
Goagingearyp (door de Fr. stedelingen 
nitgesproken als Gongryp), Goeyngryp, 
Goingargp , dorp in Doniawarstal ; met D e 
Goagingeary psterpoelen, meertjes 
aldaar. De Goaisleat, Gooisloot, water- 
logsing te Goingahuizen. 

M. Goaike. In Ned. spell. Gooike, 
Qoike, GoykeHy Gaycka, Goiky Goikjen, 
Verkl. van Goage. Zie Goaye, Goaitse. 
Verg. Geuke, Guike. 

V. Goaikje. In Ned. spell. Gooikje, Gooikjen, Goikjen, Gooykjen, Goyckie. 

M. (ioaitse , Goait«en. In Ned. spell. 
Gooitse, Gooitsen, Goitsen; in mis- 
spell. Gooitze, Gooitzen, Goojrtze; 
Goits. Verkl. van (ioaije. Zie Goaije, Goaike, 
(ioaitsje. 

V, Goaitske. In Ned. spell. Gooitske, 
Goitske » Gooitskjen , Goytskjen , 
Gooits; Goits. In misspell. Gooitsche. 

P. (loaitsen-Gabes-wyk, Gooitsen- 
Gabes-wyk, veenvaart onder Surhuister veen. 

M. Goaitsje. In Ned. spell. Gooitje, 
Goythien, Goytie, Goythia^ Goythyo, Goïtje , 
Gogthye, Goytghen , Goitjen. Verkl. van 
Goaije. Zie Goaije, Goaike. 

V. Goythia, Goyihie, Goithe. 

G. Goytkiama (Goaitsjema). 

P. De Go ar re dyk (in de wandeling 
tot G e d y k , en soms tot G* d y k ingekort) , 
Gorredyk, vlek in Opsterland. It Goarre- 
fean, Gorreveen, krite by de Gorredjjk. 

M. Goarrelt. In Ned. spell. Gorrelt. 

Gorrold, Gorroft. Verg. Garrelt, Gerrolt. 

V. Goarreltsje. In Ned. spell. Goireltje. 

M. Goarryt , Goarrit. In Ned. spell. Gor- 
ryt, GoPPit. Goi'U y Gorith. Verg. Gerrit, 
Godard, Joarrit. 

V. Goarrytsje, Goarritsje. In Ned. spell. 
(korryxie, Gorritje, Gorret^Je. 

G. Gorrits. 

P. Goartbûrren, Gortburen, geh. on- 
der Oude-Mirdum. 

M. Goaslich. In Ned. spell. Goslig. 
Goslich. Verg. Goasling, Goaslik. 
G. Gosligs. 

M. Goaalik. In Ned. spell. Goslik; Gos- 
lick f Goshjckj Gosselik , Gosselyk^ GodsUk. 
Kwam oudtijds ook voor (even als de vol- 
gende naam Goasling) als by vorm of als ver- 
bastering van (iodsskalk. Zie Godsskalk. 
Verg. (loaslich, Goasling. 

M. Goasling. In Ned. spell. Gosling. 
GosUnck. Patronymicum van Goassele , den 
verkl. van Goasse. Zie Goasse. Verg. Goas- 
lik, Goaslich. Digitized by Goc^gle GOASSE. 130 G. Goslinga, Van Goslinga, Oos- 
lenga, Gosliga, Van Gosliga, Goslyngha, 
Goslings. — Gosling, Engeland. 

P. Goslinga-state te Hallum. Idem 
te Wanswerd, te Dongjum, te Siksbierum, 
te Winaldum, te Driesum. — Gosselink, 
hoeve bj Ter-Borg in Gelderland. 

M. Goasse. In Ned. spell. Gosse. Gos- 
sa, Gosso. In patronymicalen vorm Gossing. 
In verkl. Goshe, Gosske, Goska, Gosk, Gos- 
sele, Gossel. Oorspronkelijk vleivorm van 
Godsskalk. Zie Godsskalk, Goasling, Goaslik. 

V. Goaske. In Ned. spell. Goske. Gosske, 
Goszely Gosseïke. 

G. Gossinga, Goasama, Gossema , Gos- 
xna , Gosses. — Gossels, Oost-Friesland. Gos- 
sink, Nederland. 

P. Goasse-Hanses-wyk, Gosse-Han- 
fies-'vqjk, veenvaart onder Lippenhuizen. 
G o a s s e-H i n n e s-p o e 1 , meerke onder Har- 
degarijp. — Gossink , hoeve bij Winterswijk, 
Gelderland. 

M. Goatse. In Ned. spell. Gotse. In 
misspell. Gotze. Verkl. van Goatte. Zie 
Goatte, Gotte. 

V. Goatske. In Ned. spell. Gotske. In 
misspell. Gotsohe. 

M. Goatte. Gotte , Gotta, Zie Gotte. 

P. Goattum, Gottum (ook wel Gotum, 
en, by misverstand, Gortum misschreven), 
geh. onder Gronw. Zie bij den mansn. Gotte. 

M. Gohe. Verg. Gabe, Gebe. 

M. Goch, In verkl. Goghje. Verg. Geuch- 
je, Goga. 

M. Godard, Godart. Voluit Godehard 
of Godhard. Zie Godert, Geurt, Guur. 

V. Godarda. Voluit Godeharda. Zie 
Godertsje , bjj Godert. 

M. Godher. 

G. Godbersen, Noord- Friesland. 

M. Godbern. 

G. Godbernisna, Oost-Friesland. 

M. Godde, Gode, Goode, In verkl. Go- GODSPRIUND. 

deke, Godikin. Verg. Goeye, Gotte, Goatte, 
Goaje, Goaitsen. 
P. Goddington, in Oxon, Engeland. 

M. Gode, Goode, Godel. 

G. Godekama, Gron. Godingha , Gödeken, 
Oost-Friesland. — Godding, Ned. 

P. Geuns, in Hoogduitsche spelling Gdns, 
voluit Gödens of Neustadt-Gödens , Godense, 
Godinge, stadje in Oost-Fr. Godeka kirk, 
oude naamsvorm van het dorp Forlids in 
Oost-Fr. Godensholt, dorp bg Oldenburg. 

M. Goddert, Zie Godert , Godard. 

M. Godert, Goder, Gooder, Zie Godard, 
Goddert. 
V. Godertsje. In Ned. spell. Godert^e. 

P. It GodleasTolhûs en De God- 
lease-Singel, Goddeloos Tolhuis en God- 
delooze Singel , tolhuis , en singel of gracht 
bij het geh. Val om in Dantumadeel. 

M. Godfried. Hoogduitsche naamsvorm. 
Zie Govert. 

M. Godhfy Godliff, Godlief, Godelf, Hoog- 
duitsch Gottlieb. 

P. Godlevingiy middeleen wsche naamsvorm 
van Godlinse, dorp in Groningerland. 

M. Godmar, Godmer. 
G. Gotmers, Nederland. 

P. Godsikker, Godsakker, buurt te 
Franeker. Verg. Froonakker, Freantsjer. 

M. Godsfriundf Godsfrjeun, Godsvriend. 
Deze schoone, volledige, Oud-Fr. naam, in 
de 16e eenw nog geenszins zeldzaam bg de 
Friezen in gebruik, en ook in de 17e eeuw 
nog voorkomende (Gysbert Japicx meldt hem 
nog als Goadsfrjuen) is heden ten dage in 
Friesland , jammer genoeg , geheel buiten ge- 
bruik gekomen. Hy is een van die vele na- 
men, die in oude geschriften op allerlei 
wijzen gespeld staan; b.v. als Goodafrion, 
Godsfnjond f Goedsfrioen, Gaidfriofit, GodS' 
f rond, Goodfriond, Godfriond, GoedsvrunéU , 
Goedfrundt , Godtsvrundt, Goodffrund, Goods- 
f rund f Goesfrioend, Goespriendt, Goeffrunt Digitized byLjOOQlC GODSSKALK. 131 GOITSBN. Godthrrleni, Gosfroin, Goetfrynt , Godfrieundt, 
enz. 

M. Godsskalk, Godschalk, Godschaick, 
Gofdschaick , Gootscalck , Goidscalck (Gods- 
knecht), enz. In vleivorm Goasse. In bij- 
vorm of verbastering Goaslik, Goasling. Zie 
die namen. Verg. Godsfriund. 

G. Godschalk. 

P. Godschalksoord, Goidschalxoord, buurt 
bg Heinenoord, in het Overmaassche Zuid- 
Holland. Godescalcksthorp f oude naamsvorn: 
van GoUendorf , dorp op het eiland Fehmarn, 
Sleeswjjk. 

M. Goede, Goe, Goey. In verkl. Goeke, 
Goeken (Goedeke), Goetse. Verg. Gode, God- 
de, Goey. 

V. Goede, Goedele, Goedel. Quasi-verla- 
tgnscht tot Gudula. In Noord-Friesland. 
Gûde. 

M. Goedwerth. Verg. Goewert, Govert, 
Godfried. 

M. Goeffert. Verg. Goewert, Goifert. 

M. Goey. In verkl. Goeyke , Goeike , Goeit- 
je f Goeytjen , Goeycke, Goeytgen , Goeytthie , 
Goeytie, Goeytien , Goeyttien, Goeyck, Goetjt- 
^cn. Verg. Goede, Goeke, Goetse, Goaije, 
Goiitse. 

M. Goen. 

M. Goenart, Gonairt. 

M. Goerd, Goerf. Zie Geurt. 
V. Goerke. 

M. Goes, Goesae, Goesaen. Zie Gosen. 
V. Goeske, Goeoje. 

P. De Goesekoer, of anders gespeld 
Goezzekoer (Ganzenkorf) , bg misverstand 
ook Goesekoese misnoemd, voormalige 
«ate aan de Geeuw, onder Sneek. Deze 
Mam leeft nog in De Goesekoerster- 
hem of -krite, bg misverstand Goese- 
koesterhem of -him, en in De Goe- 
lekoerater-mounle, molen aldaar. De 
Goesepôlle, of GoezzepôUe, saté met 
krite onder Engwierum; hedendaags wel. geheel verkeerd, De Goesepolder en zelfe 
Ganzenpolder genoemd. 

M. Goetse. Verkl. van Goe , Goede. Zie 
die namen, en Goeke. 

M. Goettert. Verg. Godert, Guttert. 

M. Goettier, Goetier. Verg. Goettert, 
Goiter. 

P. De Goewei, krite onder Gaast en 
Piaam. 

M. Goewert. Zie Goedwörth, Govert. 

M. Goffe» Goffa, Goff, Gof , Guffe , Goef- 
fa, Goeffe. Vleivorm van GofiFert. 
V. Gofke, Goffcken. 
G. Goffema , Goffes. — GufiFens, Zuid-Ned. 

M. Goffert, Gofffert, Goifert. Voluit 
Godferd,Godfred. Zie Govert, Goewert, Goeffert. 

P. Goefferdingen en Godveerdeghem, twee 
dorpen in Oost- Vlaanderen. 

M. Gofke. Verkl. van Goffe. Zie Goffe. 
M. Goya. Verg. Goch. 

M. Goye, Goy, Goi, Goie, Goje. V. 
Goike, Goyke, Goycka, Goit^Je, Goye- 
ke, Goyey Goik, Goyck , Goiggien. G. Goin- 
ga, Goênga, Goyngha. P. Goinga of Go- 
ënga, Goingahuizen , Goingargp. Zie den 
mansn. Goaije. 

M. Goifert, Goyfert. Zie Goffert. 

M. Goyghie, Goiggien , Goigjen. V. Goig^ 
gien. Zie Goage, Geuchje. 

M. Goike , Goyken , Goycka , Goik, Goik* 
jen. V. Goikjen, Goikje» Goyck^ Goyckie, 
Zie den mansn. Goaike. 

M. Goita. Verkl. van Goi. Zie Goage. 

M. Goiter. Verg. Goetier. 

M. Goythien , Goytien. V. Goythia. G. 
Goythiama. Zie den mansn. Goaitsje. 

M. Goitsen, Goits. V. Goitske. Goyts- 

Digitized byLjOOQlC aO^E. 182 

Icjen, Goits. Zie den mansn. Goaitsen. 

M. Goke^ Gokhe^ Gocke j Gocka, Vermoe- 
tïelijk samengetrokken vorm van Godeke, 
Goddeke> den verkL van Gode, Godde. Zie 
die namen, en Geuke, Goaike. 

G. Gókenga, Gokema, — Gockinga, Go- 
kema , Goekema, Gokkema, Gokkes, Gron. 
Von Goeckingk, Ooat-Fr. Göcke, Göcken, 
Westfalen. 

V. Golda, Golde. Zie Gouda. 

M. Gohy Goelle. Op Flieland Gooi. Ver- 
moedelijk samengetrokken vorm van Godele, 
den verkl. van Gode. Zie Gode, Goke. 

V. Goaltsje. In Ned. spell. Gooltje. 

G. Golema. 

P. De Gollen, stuk land onder Wykel. 

V. Golske. Verg. Golda, en Goolske. 

M. Golten. 

M. Golter. 

M. Gommel. 

M. Gommer y Gommert. Samengetrokken | 
vorm van Godmar , Oud-Vlaamsch Goemaere. 
Verlatynscht tot Gommarus, Gummari^. 

G. Gommerta. 

P. Sint-Gom merskerke, oude naam van 
«en gedeelte der stad Enkhuizen. 

V. Gona. 

M. Genard, Gonairt, Gonnar, Zie Goe- 
nart. 

M. Gondebaldf Gondébold. Zie Gundebald. 

V. Gondel 

M. Gonke, 

V. Gonne, Gontje. Komt ook voor als 
verkorting van Hildegonda, 

G. Gons. West-Fr. (Noordelijk Nrd.-Holl.) 

P. Gonsbüttel, geh. bjj Tönning in Ei- 
derstedt, Sleeswgk. 

P. Goo, Goodjjk. Zie Goa. 

M. Goo^e, Gooye, Gooi, Gooy. V. GORKÉ. 

Gooike, Gooilje, Gooytjen, Gooik, 
Gooyk, GooytJ. P. Gooyum. Zie den 
mansn. Goaije. 

M. Gooike. V. Gooikje, Gooikjen, 
Gooy]i;Jen. Zie deze mansn. Goaike. 

M. Gooilje. Zie Goaitsje. 

M. Gooitse, Gooitsen, Gooitze, 
Gooitzen, Gooytze. V. Gooiteke, 
Gooitskjen, Gooits, Gooitsche. P. 

Gooitsen-Gabes-wyk. Zie den mansn. Goait^e. 

M. Gooi. Op Flieland. Zie Gole. 
V. Gooltsje. In Ned. spell. Gooltje. 
G. Golema. 

V Goolske. Verg. Golske. 

M. Goord. Verg. Goerd, Geurt. 

M. Goosen, Goossen, Gosen, Gozen, 
Gose, Goze, Goose. Voluit Gosewyn. Zie 
Gosewyn. 

V. Gooske. 

G. Goossens. 

M. Gootse, Goetsen, in misspell. Goot- 
ze, Gootzen, Gootje, Verkl. van Gode. 
Zie Gode, Goke, Goaiise. 

V. Gootske. 

M. Gopke. Verg. Gapke, Gepke. 
M. Gorbrent. Verg. Garbrant. 

M. Gore. In verkl. Goorke , Goorcke, 
Goircke, Verg. Gorre, Gorke. 

G. Gores. 

P. Gorinchem, stad in Zuid-Holland. Zie 
Gorkum, by den mansn. Gorke. 

M. Goris, Gorris. Verbastering van den 
Kerkelyken naam Georgius. Zie Joris, Gorris. 

P. Gorishoek , geh. bg Scherpenisse , Zee- 
land. 

M. Gorke, Verkl. van Gorre. Zie Grorre, 
Gore, Jorke. 

G. Gorkink, Twente. 

P. Gorkum , volksuitspraak van den naam 
der stad Gorinchem, in Zuid-Holland. Digitized byLjOOQlC GORM. 133 GOUT. M. Gomt. 
V. Gormke, 

V. Gorntsje. Tn Ned. spell. Gomtje. 

M. Gorp. Verg. Gurbe. 

M. Gorre. Verg. Gore. 

P. Gorredgk, Gorreveen. Zie Goarredyk, 
Goarrefean. 

M. Oorrelt. V. Oorreltje. Zie Goar- 
relt. 

M. Gorris. Zie Goris. 

M. Oorrit, Qorryt. V. Gorritje, 
Gorrytje, Gorretde. G. Gorrits. Zie 

Goarryt. 

M Gort, Gord. In verkl. Gortse, Gortze, 
Gortzen. Vermoedelijk samengetrokken vorm 
van Gorrit. Verg. Goarryt, Gart, Gert. 

V. Gord. 

G. Gordisna, Oost-Friesland. 

P. Gortburen. Zie Goartbûrren. 
G. Gortstra. 

M. Gosen, Gose, Gozen, Goze. Zie 

Goosen. 

M. GosO'wyn, Gosewin, Gosunn. Vol- 
uit Godeawin, Godswin (Gods vriend). Verg- 
Godsfriund. Zie Goosen, Gosen. 

M. Goslig:. G. Gosligs. Zie denmangn. 
GoasUch. 

M. Goslik. Zie den mansn. Goaslik. 

M. Goslin^. G. GosUnga, Van Gos- 
Unga, Goslenga, Gosliga, Van Gos- 
Uga, Gosling^s. P. Goal ing a-sta te. Zie 
den mansn. Goasling. 

M. Gk>sse. V. Goske. G. Gosma, 
Crosses. P. Gosse-Hanses-wiJk, Gosse-Hin- 
nes-poel. Zie den mansn. Goasse. 

M. Gote y Goto. In verkl. Gothie. Verg. 
Gotte, Gode. G. Gotama. — Gooiges , in West-Fr. (Noor- 
delijk Noord-Holl.). Gotink, Nederland. 

M. Gotse, Gotze. V. Gotske. Zie 

den mansn. Goatse. 

M. Gotte j Gotta, In verkl. Gotje, Gotghe, 
Gotse. Zie den mansn. Goatte. Verg. 
Gote, Godde. Goatse. 

G. Gottama, Gottema. — Götz, Gö<3en, 
Oost-Friesland. 

P. Gottum. Zie Goattum, bg den mansn. 
Goatte. 

M. Gottert. Zie Guttert, Godard. 

P. De Goud berg, saté onder Tjum. 
Idem, onder Augsbuurt. Idem, stuk land 
te Bözum. Idem, te Peasens. De Goud- 
birde (uitgesproken als Goudbudde), 
krite onder Slooten, Jutröp en IJlat. Zie 
den plaatsn. Bird. De Goudene Boa i- 
j e m , Gouden-Bodem, saté onder Heeg. Idem, 
ook als Gouden Boam uitgesproken, stuk 
land onder Jelsum. Gouden Boers, saté 
onder Sneek. De Goudene Klopper, 
saté onder Witmarsum. It Gouden Rek, 
gedeelte van de vaart, bij Warga. De Le- 
gemearster Goudene Rân, Legemeer- 
ster Gouden-Rand, dgk rondom het dorp 
Legemeer. 

M. Gouden. Verg. Golten, Gout. 

V. Goudtsje. In Ned. spell. Goudtle, 
Goudje, Gouda, Goud. Verg. Golda. 

P. De Goudtsje-poel, meerke onder 
Oudega in Smallingerland. 

M. Gouke , Gouwke. Verkl. van Gou- 
we. Zie Gouwe. Verg. Gau, Gauke. 

V. Goukje. 

G. Gouka, Goukes. — Gowkinga, 
Oost-Friesland. 

M. Gout. Verg. Gouden. 

V. Goutsje. In Ned. spell. Gout^Je. 

P. Goutum, Goltuniy Gólthum^ voluit 
D o 1 a-G o u t u m , DoelegoiUum , dorp in Leeu- 
wardei-adeel. S kern e-Gou turn of Skar- 
n e-G o u t u m , Schamegoutum, dorp in Wym- 
britseradeel ; wordt door de in- en omwoners 
in het dagelflksche leven ook enkel Gou- 
tum genoemd. 

Digitized by VjOOQIC GOUWE. 134 GREDSKE. M. Gouwe. Verg. Gau. 
V. Gouwtaje. In Ned. spell. Gouwtje. 
G. Gouwema^ Gowemay Gouma, Gouw- 
ma. — Gouwe , Gouwen , Ned. Gowing, Eng. 
P. Gouma-8ate te Hempena. 

P. De Gouwe of Gou. Zie bjj denplaatsn. 
Gau. 

M. Govert, Govaert, Gouert, Voluit 
Godferd, Godfred. Zie Goeffert, Goifert. 
V. Govertsje. In Ned. spell. Govertje. 

G. Graaf sma. Zie bg den mansn. Grave. 

G. Graafstra. 

G. Graansma. 

G. Graanstra. Verg. Koornstra. 

V. Graatske. G. Graatsma. Zie b{j 
den mansn. Grata. 

M. Crraerd. Verg. Gerard. 

M. Grald, Graeld, Graelt. Samengetrok- 
ken vorm van Gerald, Gerhald. Zie Ger- 
hold, Garrelt, Grealt, Grata. 
G. Graldtty GraaMa^ Graelda, 
P. Gralda-state te Menaldum. NJj- 
Grald a-state te Dronrijp. Great en 
Lyts Gralda-state (meestal „Grada" 
genoemd, en ook wel zoo geschreven), on- 
der Schalfium en Peins. Grald a- saté te 
Heeg. Gralda-ofGraalda-satete Grouw. 

M. Grahf Groei j Graal. 

G. Grallinga. 

P. Grallinga-sate te Wartena. 

M. Gralef, Graleve, Graloff, Graelff, 
Graalf, Gralff, Grelf. Zie Grolef. 
G. Graalfs, Graelfs, Oost-Friesland. 

G. Gramsma. 
G. Grasma. 

M. GratOj Grate, Gi*atte. In verkl. Graet- 
thiOy Graetthija, Graethye , Graethie, Grattye, 
Gratthye, Gratye, Graedts , Graetz, Gratele, 
Gratille. 

V. Graetske. In Ned. spell. Graatske; in misspelL Graatsche. Graetske, Great- 
ske, Graets j Graathie, Graata^ Graetthie, 
Graatje, Graetke^ Gratthie, Graits, Graet- 
zie. Op Schiermonnikoog Gratje. Verla- 
tijnscht tot Gratia. 

G. Gratinga, Graetinya, Greatinga , sa- 
mengetrokken tot Graetnia, Grcetnia , Grat- 
nia, Gretnia; Gratama, Gratema, 
Graatsma, Grada. — Graataema, Grede- 
ma , Groningerland. 

P. Gratinga-state (ook Grsetinga-, 
Grettinga-, Greetnia-, Gretni a-state 
genoemd en geschreven) onder Midlum. G r a- 
tinga-, Grettinga-, Greetnia-, Gret- 
ni a-bûr ren, buurt aldaar, en onder Al- 
menum. G rating a-h ûs te Hitsum. 

P. De Grau. Zie Grou. De Gr au en of 
Bûte-Grauen, krite onder Tjerkgaast. Zie 
Greven. 

G. Graustra. Verg. Groustra. 

P. De Grauwe Kat. Zie Grouw e Kat. 

M. Grauwert. 

M. Grave, Graue. Verg. Greve. 
G. Gravingoj Graafsma. 

P. DeGravinne-leane, Gravinnelaan, 
oude weg onder Suameer en Gargp. De 
G r a v i n n e-w ei; zie Grevinne-wei. D e 
Gravinne-, Grevinne- ook wel Gr e a- 
V ene-Wei, Gravinne- weg , ook wel Gra- 
vene-weg , oude dijk onder Imsum. De G r a- 
vinne-djjk en De Gravinne-singel, 
onder de Joure. Verg. Grevinne-wei. 1 1 
Gravepoeltsje, meerke onder Lang weer. 

M. Grealt, Griald. Verbastering van 
Gerhald. Zie Gerhold, Grald, Greeult, Greeld. 

P. Great e-Pier (eigenlyk O sin ga- 
st at e), saté te Kimswerd. Greate-Wie- 
rum (gesproken Greatewjirm), Groote- 
Wierum, geh. onder Lutkewierum. Vele 
plaatsnamen, vooral staten en saten, heb- 
ben 't woord Great als voorvoegsel; men 
vindt die vermeld op den eigenleken naam. 

M. Grebbert. Verg. Gribbert. 

V. Gredske, Gretske. Zie den mansn. 
Grette, en Graetske, by den mansn. Grata. Digitized byLjOOQlC GREELD. 135 GRIBBETH. M. Greeld, Greelt, Oreeuld, 
Greeult, Oreuld, Greult, GrecHd y 
Griold, Griald, Greild, Gryolt, GHoelt. 
Verbastering van Gerhold. Zie Gerhold, Grealt, 
tirald. 
6. Oreelts, Oreults. 

P. Grêft, Fr. voor gracht» gegraven vaar- 
water, komt voor in de plaatsnamen Ter- 
Grêft, Ter-Gracht, saté onder Wanswerd, 
aan de Dokkumer-£e. De Grêft, Graft of 
Gracht , vaarwater in Idaarderadeel, tusschen 
Wartena en Grouw. De Grêft, Graft, 
vaarwater onder Heeg. De Dollegrêft, 
DoUegracht, oud vaarwater, thans droog, 
onder Langweer. De Hôllegrêft, Holle- 
gracht , vaarwater onder ITitwellingerga. D e 
Djjgrêft, te Ylst. De Sâlte-Grêft, Zou- 
tegracht, onder Imsum. De Turfgrêft te 
Makkum. De Grêftswâl, Grachtswal, 
buurten te Leeuwarden en te Sneek. 

P. Greide , Fr. voor weideland. De G r e i- 
de, buurt te Franeker. 

6. Oreydanus, Greidanus. In ver- 
latjjnschten vorm. 

M. Greïd. Zie Grealt. 

G. Greldsma, 

P. Greldsma-sate te Suameer. 

M. Grelf, Zie Gralef. 

P. Grending a-w i e r , onbebouwde wier 
onder VVieuwerd. 

G. Greninga. 

G. Grensma. 

M. Grent, 

P. Greonterp. Zie Grjonterp, en bij den 
manan. Greve. 

M. Greolt, Zie Grealt. 

P. Greoltshaven, meerke onder Heeg. 

P. Gr e ons. Zie Greuns. 

V. Grete , Greta , Greeth, Verkorting van 
den Eerkelgken naam Margaretha. Zie 

Grytqe. M. GreUe. In verkl. Greta , Gretske, 
Verg. Grata. 

V. Gretske, Greta ^ Ghredske. 

G. Grettinga; ingekrompen vorm : Gr et* 
nia; Gretinga^ Greetnia, 

P. Gretnia-state en Gretnia-bûr' 
ren. Zie by den mansn. Grata. 

M. Greuld, Glreult. Zie Grealt, Greeld. 
G. Greults. 

P. Greuns, Greons, ook wel Gruns 
en G r o n 8 genoemd en geschreven) , vaar- 
water in Leeuwarderadeel , beoosten Leeu- 
warden; onderscheiden in De Wide- en 
De Ne ar e- of Nauwe-Greuns. Zie 
Grons. 

G. Greustra, Verg. Groustra. 

M. Greve. Zie Grave. 

G. Grevinga, GrevOD^rft» Greuinga, Greu- 
enga , Greunga. — Grevana , Greven, Graven, 
Gost-Fr. Greve, Greven, Grevinchovius, Ned. 

P. Grewingeterp j oude naamsvorm van 
Greonterp, Zie Grjonterp. Grevinga- 
sate te Wieuwerd. — Grevinga-heerd bg 
Leermens, Gron. Grevinghoff, hoeve bjj Al- 
bersloh, Munster, Westfalen. 

P. De Greven, onderscheiden in De 
Binne- en Bûte-Greven, Binnen- en 
Buitengreven , krite in het Haskerveld, Has- 
kerland; met De Grevensfeart, vaart 
aldaar. Zie Grauen. 

P. De Gr e V in n e-W ei, ook wel Gra- 
vinne-Wei, oude, harde strook lands, be- 
noorden Workum onder den zeedgk uit- 
komende , en door de lage landen en poelen 
van Wymbritseradeel (Oudega, Oppenhuizen), 
door de Sneekermeer, en verder door Utin- 
geradeel (Ter-Home, Akkrum, Oldeboom) 
tot in West- Stellingwerf loopende. Zie Mr. 
Ph. van Blom, De Gravinneweg, in den 
Frieschen Volksalmanak, voor de jaren 1886 
en 1887. Zie ook Gravinne-leane en Gra- 
vinne-Wei. 

M. Grlbbert. Verg. Grebbert. 
M. Gribbeth. Oigitized by Google GRIE. 18G GRIPE. P. De Gr ie, krite onder Sint-Jansga. 
De Griede, stuk land onder Anjura. De 
Grieën, krite onder Oosterzee. De E as- 
ter-, W ester- en Suder-Grie, De 
Koai-Grie en De Bure-Grie, kriten op 
het Ameland. — De Grie, krite in het Oos- 
ten van Ter-Schelling. De Grie, krite op 
Texel. De Griede, krite bij U i thuis termee- 
den, Groningerland. Verg. Greide. 

M. GHelis. 

M. Grielof. Verg. Gralef. 

F. Grien , Fr. voor groen , komt voor in : 
De Griene Dyk, Groene Dyk , oude wa- 
terkeering benoorden de Sneekermeer , tns- 
schen Sneek en Abbingawier onder Irnsum. 
Idem, onder Bozum, onder Witmarsum en 
Kimswerd, onder Leeuwarden, in de Tryn- 
wouden, bij Kollum en elders. Griendyk, 
Groendijk , voormalig klooster onder Sneek ; 
met De Griendykstersyl, sluis in de 
Oudvaart aldaar, nog bestaande. 1 1 Grien- 
del," Groendal , saté onder Sint-Nicolaasga. 
It Griene Wâld, Groenewoud, geh. on- 
der Oostermeer. De Griene Reed, Groe- 
ne-Reed, weg onder Lioessens. De Grie- 
ne Tekken, Groene-Deken, onland, of 
moerassige krite en waterplassen , onder 
Eemewoude. De Griene Singel, om 
Dekama-state teJelsum. De Griene Wei, 
Groeneweg, straat te Leeuwarden. De Grie- 
ne Weide, Groene- Weide, herberg te Leeu- 
warden. 

G. Griepsma. Zie bij den mansn. Gripe. 
P. Grietmansrak, enz. Zie Grytmansrak. 
M. Grietsen. In misspell. Grietzen. 

V. Grietje. In Fr. spell. Grietsje; of 
beter, volgens de meest gehoorde uitspraak, 
Grytsje. Griete, Griet, Grytie, Grita, 
Grieta, Greta^ Greet j Gretje. Op Schier- 
monnikoog ook Greetje. In vleivorm Kike 
en Dite. Verbastering van den Kerkelyken 
naam Margaretha. 

P. Grietefinne, stuk land onder Eer- 
newoude. Gry tsje-Fokkes-wy k, Grietje- 
Fokkes-w^jk, veenvaart onder Kort^ïzwaag. M. Gfinij GrimmOj Grimme, 

G. Grimmenga, Gron. Grim, Grimm, 
Grimme, Grimmink, Grimminghaus, Ned. 
en Duitschl. 

P. Grimmens (Grimminga), geh. bg Ho- 
henkirehen in Wangerland, Weser-Fr., 01- 
denb. Grimmenes , deel van Oud-Amsterdam- 
Grimbergen , stadje in Zuid-Brabant. Grim- 
mingen , dorp in Oost-Vlaanderen. Grimming- 
hausen , dorp bij Herford in Westfalen. 
Grimsthorpe , in Lincolnshire , Engeland. 

M. Gr immer. 

P. Grimersum, dorp in Oost-Friesland. 

M. Grimmert. 

M. Grtmmet, Verg. Grimmert, Grimwald. 

M. Grimoaldy Grimóld. Verg. Grimwald. 

M. Grimwald. Verg. Grimoald, Grimmet. 

P. It Grynd of Gryn, Grind, eilandje 
in het Flie; onbewoond. 

P. G r i n 8 , Groningen (de stad) ; G r i n s- 
1 â n , Groningerland , Groningen (het gewest). 
Zie bjj den mans. Gruno. De Grins er- 
kamp, stuk land onder Uardegarijp. De 
Grinspôlle, een der acht pollen, buur- 
ten op eilaniyes, van Molkwerum. 

M. Griol, Gryddl, Grioelt. Zie Grealt , 
Griald, Greolt. 

G. GrioldsmOf Griolsma, 

G. Griongha. Verg. "Grevinga. 

G. Grioestera, Grio8tra,Griw8tera. Verg. 
Groestia. 

M. Gripe f Gryp. 

G. Grsrpma, Grypsma, Griepsma, 
Gryp. — Grypenga, Gripsema, Gron. Gry- 
pink , Ned. Grypkens . Zuid-Nederland. 

P. Grypskerk, dorp in Gron. De naam 
Gryp, waar dit dorp naar heet, was een 
geslachtsnaam, niet een mansnaam. Grijps- 
kerk, dorp in Zeeland. Gripekoven (Gri- 
pink-hoven) geh. bij Erkelenz, in Rijn- 
Pruissen, Digitized by Google GRYPSTRA. 137 GROÜ. G. Grypstra, Qripstra. 

P. De Grits, buurfc te Kubaard. 

P. It Gryt mans rak of -rek (in de 
wandeling, bij verbastering, Grypmans- 
rak genoemd), rak in den Eestroom, bewes- 
ten Smal-Ee. It Grytmanslan, stuk 
land onder Tietjerk. De Grypmans- (of 
Grytman8-)kamp, stuk land onder Lan- 
gezwaag. 

V. Gryteje. In Ned. spell. Grietje. 
Zie Grietje. 

P. Grjonterp, Griounterp, Grionthu- 
ren, Grewingeterp, Grouterp (en dit weer 
vcrdiet^cht tot Grot>endorp)j Greonterp, dorp 
in Wonseradeel. Verg. den mansn. Greve. 

G. Grobstra. Verg. Grubstra, Gropstra. 

P. De Groedaem of Groeddaeni, 
oudtijds een dam in het vaarwater onder 
(irouw. 

P. De Gr o ede Groed of Groe, saté 
onder Marsum (ook Groestra-sate ge- 
noemd). — Groet, G roede, Grudcy polder in 
West-Fr. (noordelijk Noord-Holl.) Gröde, 
hallig in Noord-Fr. G roede, dorp in Zeeuwscli- 
Tlaanderen. De Groe, geh. bij Kloetinge, 
Zeeland. Verg. Grou en Grie. 

G. €h*oestra, Grostera, Gruatra, Grïw 
äera. 

G. Groefsema, Groningerland. 

P. Groendgk, Groendal, Groenewoud, 
enz. Zie Grien. 

G. Groenia, Groenje, Groenema, 
Groensma; zie bjj den mansn. Gruno. 

G. Groenstra. 

G. Groestma. 

P. Groetse. Zie Grûtse. 

G. Groestra. Zie bij den plaat.sn. G roede. 

M. Grold, Grolt, Grolth, Grolet. Sa- 
mengetrokken vorm van Gerhold. Zie Ger- 
bold, Gerrolt, Grald, Grealt, G. Grolda , Grddama. 

P. G r o 1 d a m a-s t a t e (anders, en gewoon- 
lijk, genoemd Gr al da- of Grada-state) 
te Schalsum. 

M. Grolef. Groylff. Zie Gralef. 
G. Grondsma, Gronsma. 

G. Grondstra. Vermoedelijk oorspron- 
kelijk Gronsstra , afgeleid van den plaatsn. 
Grons. 

P. Grons, saté onder Hichtum. De 
Grons of G r e o n s ; zie Greuns. D e 
War kumer-Gron 8 (anders genoemd An- 
ne-B rouw er spoel), meerke onder Wor- 
kum. De Modderi ge-Grons, voorma- 
lige poel, thans drooggelegd, onder Workum. 
De Sânnige Grons, Zandige-Grons, poel 
ot meerke , do zuidelgke bocht van de Vlak- 
ke-Brekken uitmakende, onder Workum en 
Nijhaizum. De Gronsen, voormalig meerke, 
thans drooggelegd onder Molkwerum. 

P. Groppe , Fr. woord voor greppel, komt 
voor in Mûntsegroppe, Trigroppe 
enz. Zie die namen. 

G. Gropstra. Verg. Grubstra, Grobstra. 

M. Grote, Groote, Groot, Grot, Groit, 
Groete. Verg. Grata. 

V. Grotse. In misspell. Grotze. 

G. Groiinga, Grotlyngha, — Grootes, a/d 
Zaan, Noord-Holland. 

P. De Grou, Grouw , stroom in Idaar- 
deradeel, onderscheiden in De Kromme- 
en De Riuchte-Grou, Kromme en Rech- 
te Grouw. Grou, voluit Grouergea of 
Grouwergea, Grow, in 1242 Growe, in 
1505 Grouwa; Grouen/hae , Grouw, dorp in 
Idaarderadeel. De N e s m e r-G r o u , Nes- 
ser-Grouw, geh. onder Nes in Dongeradeel. 
De Greate Grou, Groote Grouw, saté 
onder Anjum. It Grou en It Ald-Grou, 
drooggelegde poelen beoosten de Slootermeer, 
onder Tjerkgaant. De Grou (ook als Gr au 
en Grauw geschreven) , satc te Molkwerum» 

G. Groustra, Grou"wstra. Digitized by LjOOQIC GROÜSTINS. 138 GUTTE. P. DeGrouweKatjin't Ned. gewoon- 
lijk als Grauwe Kat misschreven (Fr. grou 
= dik, zwaar, grof), geh. met herberg, 
onder Arum. Idem. onder Westhem, met 
De Eatsyl, sluis in den Hemd^jk aldaar. 

P. Groustins, Grovestins (eigenlyk S i r- 
tema-state) te Engelum. De Groustins, 
oude stins te Gaastmaburen onder Hardega- 
rjjp; dit was de laatste volledige middel- 
eeuwsche stins in Friesland ; in deze eeuw 
afgebrand; thans nog eene saté aldaar. De 
Groustins te Koudum. Groustinshûs 
te Heerenveen. — Grovestins-heerd, by Grjjps- 
kerk, Groningerland. 

G. Grovestins, Van Grovestins. 

M. Groice. 

V. Grouw, Grou^e. 

M. Grutto, Grunne, Gruns, Groen. 

G. Groenia en Groenje (samengetrok- 
ken vormen van Groeninga), Groenema; 
Groensma, Groen. — Groeninga, Gron. 
Gronenga, Oost-Fr. Groenen , Groening, Groe- 
nings, Groenink, Groeninks, Ned. Grüning, 
Duitschland. 

P. Groningen , Groeninghen , Gruoninga , 
(in 't Fr. Grins, en by de Fr. stedelingen 
Grunningen^, stad tusschen Lauwers en 
Eems. Zie Grins. Waarschijnlijk ook Grons 
(Groninga), saté onder Hichtum. — Grönin- 
gerhusen, geh. by Werdum in Harlinger- 
land, Oost-Fr. Groonhusen, geh. bij Hohen- 
kirchen in Wangerland, Weser-Fr. Oldenb. 
Grönninghoved , dorp bij Hadersleven in 
Sleeswyk. Groeningen, dorp in Noord-Bra- 
bant. 

G. Grubstra. Verg. Grobstra , Grupstra. 

G. Grunstra. Vermoedelijk afgeleid van 
den plaatsn. Gruns. Zie Greuns , Grons. 

G. Grupstra. Verg. Grubstra, Gropstra. 

P. De Gruse, oude waterlossing te Ber- 
likum. 

G. Grustra. Verg. Groustra. 

G. Gnitersma, Griiijtersma. 
P. Grutersma-stins of -hus (anders 
genoemd Dekama-hûs) te Sneek. P. De Griits, Gruyts^ Gruets, oud 
stroomke in KoUumerland. 

P. De Grûtse, buurt te Temaard. 

M. Gruwlff, Verg. Groylff, Grolef. 

M. Gruwlt. Verg. Greult. 

P. De Gudsekop, stroom onder üit- 
wellingerga , en stuk land aldaar. 

M. Guffe. Zie GofiFe. 

G. Guifens. Zuid-Brabant. 

M. Crwi, Guy, In verkl. Guike, Guite. 
Waarschijnlijk eene andere (meer steedsche, 
vooral Dokkumsche) uitspraak en schryfwgre 
van de mansn. Goaije en Groaike. Verg, die 
namen, en Hoaite en Huite, Poai en Pui. 

V. Guikje, Gugckje, Guickje, Guitske, 
Guytske; in misspell. Gtiitsche. Zie 
Goaikje, Goaitske. 

G. Guikema, Gron. Guikink, Nederland. 

M. Gulhert, 

M. Guit, Verg. Golten. 

M. Gumme, Gumma. In verkl. Gumme- 
ke^ Gummel. Zie Gommel. 
V. Gumme. 
G. Gumma. 

M. Gummer. Zie Gommer. 

M. Gundehaldy Gundehóld. Zie Gondebald. 

M. Gunne. 

V. Gunne, Gunk. Verg. Gonne. 

G. Gunstra. 

M. Gunter. 

M. Gurbe. Zie Girbe, Gerbe. 

M. Gurtsen. Zie Gertaen. 

M. (Gut te). In verkl. Gutke, Guiske. Verg. 
Gotte. 
V. Gutske. 
G. Guitama. Digitized by Google GÜTTERT. 139 HACIRA. M. Guttert. Verg. Gottert, Godard. 

M. Guulke. 

M. Guur, Gure f Gurre, 
V. Guurtsje, Gurtsje. In Ned. spell. 
Guurtjje, Gurtje. De vrouwennaam Guurtje (en de mansn. Guur byzonder- 
igk) komt in Fr. slechts hoogst zeldzaam 
voor; maar in West-Fr. (noordelijk Noord- 
Holl.) en ook aan de Zaan, en elders in 
Noord-Holl. is vooral Guurtje tamelijk veel 
in gebruik. Even als Geurt en Geurtje zgn 
deze namen verbasteringen van de volledige 
namen Godhard en Godharda. Zie Godard H. G. Haadama. Zie bij den mansn. Hade. 

V. Haafje. In Fr. spell. Haefje. Zie bij 
den mansn. Have. 

G. Haagsma. Zie b^j den mansn. Hage. 

M. HaatJe, Haaye, Haaie, Haay, 
Haaje, Haaike, Haaise, Haaitsen. 

In Fr. spell. Haege of Haje, Haeike, Haeise, 
Haeitsen. Zie die namen. Y. Haaike, 
HaahiJe. In Fr. spell. Haeike, Haeitsje. 
Zie die namen, b)j den mansn. Haejje. G. 
Haayes , H aaltema , Haaikes , Haai- 
tes. Zie bg de mansn. Haefje, Haeite, Haeike. 

V. Haakje. In Fr. spell. Haekje. Zie 
bg den mansn. Hake. 
G. Haaksma, Haaxma, Haakma. 

Zie bg den mansn. Hake. 

G. Haakstra. 

G. Haalstra. Zie h\] den plaatsn. Halen. 
G. Haaxnstra. 

M. Haan, Haantje, Haans. In Fr. 

spell. Haen, Haentsje, Haens. Zie Hane, 
Haentsje, Haens. 

G. Haantjes. Zie bij den mansn. 
Haentfge. 

P. Haanmeer. Zie Haenmar. 

G. Haanstra, Haenstra. Vermoede] yk 
afgeleid van het Fr. woord ham y hoarn, 
heme. Verg. Hornstra, Hensti-a. 

H. Haard, Haarts. In Fr. spell. Haerd, Ha erts. G. Haarda, Haarts. P. H a a r d a» 
state. Zie bjj den mansn. Haerd. 

G. Haarsma. P. Haarsma-state. 
Zie bjj den mansn. Hare. 

G. Haasma. Zie by den mansn. Hase. 

V. Haatje. In Fr. spell. Haetsje. Zie 
btj den mansn. Hate. 

G. Haatstra. 

M. Habe , Habo. In verkl. Habeke , mis- 
schien ook Haephe, Verg. Habbe, Hebe. 

M. Habel, Habele, Hable, Haabele, Ha- 
belOy Haeble, Haebel. Verkl. van Habe. Zie 
Habe. Verg. Heabele, Hebele. 

V. Habeltsje. In Ned. spell. Habeltje. 
Habel, Verg. Heabeltsje. 

M. Habbaldy Habbold. Verg. Habbet. 
G. Habbalda, Habbada, Oost-Friesland. 

M. Habbe, Habbo, Habba, Ilab. In 
verkl. Habkey Habken. 

G. Habbema , Uabboma , Habma. — 
Habbinga, Habbana, Habbena, Habben, 
Habbeka, Oost-Fr. Habbynck, Vlaanderen. 

P. Habbrugge , geh. bjj Ganderkesee , 
Oldenburg. 

M. Habbert. 

M. Habbet, Habbeth. Verg. Habbald. 
G. Habbet sma. V. Hacira, Digitized by Google HADDE. 140 HAEITSE M. Iladde, Iladdo. In verkl. Had se. Verg. 
Hade, Hedde. 

G. Hadtliiif,'ïi , Gron. Hadden, Oost-Fr. 
Haddink, Ned. ïladdinf?, Enjfdand. 

P. Haddincre-straat, te Groninj^en; zie bij 
den mansn. Harder. Iladdien , Jladdhif^a , 
geil. bij Waddewarden in Jeverland , Weser- 
Fr. , Oldenb. Haddenhausen, dorp bij Min- 
den, Westfalen. Haldington, in Lincoln- 
shire, Engeland. 

M. Hade, Hado. In patronymicalen vorm 
Hading. In verkl. llacdtic. Vg. Hadde. 

G. Haadsma. — Hading , • Phigeland. 

P. Hadem , dorp bij Siegen in Westfalen. 
Hadingen (verwaalscht tot Hadigny), dorp 
in de Champagne, Frankrijk. 

M. Iladelen. 

P. De Had en, krite onder V/ykel. 

V. Hadewey, Hadewig: , lladewijh , 

Hadeicichj lladeweg, ilaideuej , Jladuijh. In 
minder juiste spell. Hadde^^g; geheel in 
mi.s.spell. Hardeweg. Zie Hedwig. 

M. Haiflef, Iladliff, Haddvlf. 

M. llaecht. Verg. Hage. 

V. Haefje. Zie bij den mansn. Have. 

G. llaegsta. Zie Hagata. 

M. Haeije of Haje. In Ned. spell. Haa^e, 
Haaye, Haje, Hajo, Haayo, Haaie, 
Haaje, Haye, Hayo, Haie, Haio. In 

patronymicalen vorm Ilaying (in Gron. 
Hayink) ; vergriekscht tot Hajonides (oor- 
sjironkelijk patronymicum). In Noord-Fr. 
Haje, Haaj, Hay, Hai. Verg. Heije, Hooije. 
V. Haeike , Haeitsje. In Ned. spell. 
Haaike, Haayke, Haike, Hayke, 

Haaltje, Haitje, Haei, Jfaeg, Ilaegke , 
Haje f llag. Te Hindeloopen ook Haik. 

G. Ha e y inga , Hagitigaj Haijcuga , Ha ge- \ 
ma, Hagoma , Ha ga n ui y Halma, Haayes, ' 
Haayen, Hayes. — Haigiengaj Gron. j 
Hayunga, Hajunga, Hayena, Hayana, Hay 
ingsna, Hayen, Oost-Fr. Hajenius (verla- 
tijnschte vorm), Ned. Hayes, Engeland. P. Haeijum of Hajum, Haayum of 
Haayem (met De H a e ij u m e r-I e a n e , weg 
daar henen leidende, en De Haeijumer- 
tille, brug aldaar), geh. onder Wons. 
Hay e ma- of Hay om a-sta te (anders ge- 
noemd B u r m a n i a-s t a t e) , te Stiens. 
Hay e ma- of Haysma-sate te Kollum. 
H a y m a-s a t e te Terna ird. Idem , onder 
Ee. Haya ma-sa te te Winaldum. — 
Hayunghaus, saté te Sterbur in Harlinger- 
land , Oost-Fr. Haihusen , geh. bij Wadde- 
warden in Jeverland, Weser-Fr., Oldenb. 
Hayensloot, geh. bjj Eckwarden in Butja- 
dingerland, Weser-Fr., Oldenb. Hayenwerf, 
geh. bij Rodenkirchen in Stadland, Weser- 
Fr.. Oldenb. Hainshalïig of Hayenshallig, 
eilandje in de Wadden , Noord -Friesland. 

M. Haeike, Haike. In Ned. spell. Haai- 
ke, Haayke, Haike, Hayke, Haico, 
Haiko, Hayco, Haeyke, Uaykia, Haikjen. 
In Noord-Fr. Haik. Verkl. van Haeije. Zie 
Haeije. Verg. Heike. 

V. Haeikje, Haikje. In Ned. spell. Haaik- 
Je, Haaikjen, Haikje, Haykjea, Hayck- 
jen y Hacykje , Haeykjen. 

G. Haikema, Haykama, Haaikes, 
Haikes, Haikens, Haykens. - Hay- 
kinga, Haykana, Oost-Friesland. 

M. Haeise. In Ned spell. Haaise, 
Haise, Haiso, Hayso. Verkl. van Haeije. 
Zie Haeije. 

G. Haeysmaj Haisma, Haysma. 

P. Haysm a-state; zieHaytsm a-s t a- 
t e , bij den mansn. Haitse. 

M. Haeite. In Ned. spell. Haaite, 
Haite, Haeyte, Hayte. Verkl. van Haeye. 
Zie Haeije, Haeise, Haeitse. 

V. Haeitsje. In Ned. spell. Etetaitje, 
Haitje. 

G. Haytfhema, Haytema, Haitema , 
Haaites, Haltes, Haytthummama. — Hai- 
ting, Haitink, Haytink, Gron., Overijssel, 
Gelderland. 

M. Hiieitso, ilaeitsen. In Ned. spell. 
Haaitse, Haaitsen, Haitse, Ha3rt8e, 
Haitsen, Haytso; in mi^spell. Haaltze, 
Haaitzen, Haitze, Haitzen. Verkl. van 
Haeye. Zie Haeije, Haeike, Haeite. 

V. Haeit^ke. In Ned. spell. Haaitske, 

Digitized byLjOOQlC HAKITSE. 141 HAITET. Haaitaken, Haitske; in mis^pell. Haait- 
sche, Haitsche. 

G. Haaitsma, Haitsma, Haytsma, 
Haytsema, Uaytzuma. — Haitsema, Hait- 
lema, Groningerland. 

P. Great en Lyts Hayts ma-state 
te Makknm (ook wel als H a y s m a-s t a t o 
penoemd en geschreven). H ai tnni a-state, 
HaytzHtnma'State y te Minnertsga. Hayt- 
^ ma-sa te te Wons. 

M. Haeitsje. In Ned. spell. Haaltje, 
Haitje, Haeitgeny Ifaifiien ^ Ilat/tti/c , Jlait- 
thye. Verkl. van Haejje. Zie Haeije, Haeike, 
Haeii»e. 

G. Haytjema. 

V. Haekje. In Ned. Hpell. Haakje. Zie 
bij den mansn. Hake. 

G. Haeksta ^ llaexta. Zie HagHta. 

M. Haen , Haena , Haentsje. In Ned. spell. 
Haan, Haans, Haantje. Zie den mansn. 
Hane. 

P. DeHaenmar, Haanmeer, droog ge- 
legd meer in Hemelumer-Oldeferd. 

M. Haepke. Zie by den mansn. Habe. 

M. Haerd. In Ned. spell. Haard , Iluerd, 
Haertj Haart. In verkl. HaertH (in Ned. spell. 
Haarts), Uaerts. Verg. Hard. 

G. Haerda , Haar da , Haerde , Haerdetna, 
IhifrdfjtM , Haarts. 

P. Haerd a-stat e, Haarda-state , onder 
Oosterbierum. 

G. Haersma, Van Haersma. P. 

Haersma-st ate. Zie bj] den mansn. Hare. 

V. Haetaje. In Ned. spell. Haatje. Zie 
bji den mansn. Hate. 

M. Haije , Ha ja , Ha jen , Haecht. In verkl. 
ilafjhjf, Haejhjen, Haajje. Verg. Haeije, 
Hain, Hegen. 

G. Haga, Van Haga, Hage, Ter 
Haagha, Hagema, Haagsma, Hagen. 
— Hagena, Hagen, Oost- Fr. Hagens, Ned. 

P. De Hage in Hemof-Him, oude 
«ate te Laakwerd omier Tjum. Hage (De Houtige), geh. onder Upeinde in Small. 
De Hagen, niet afgeveende strooken grond 
in de lage venen van Opsterland en Eang- 
wirden, onder Gorredijk en Gersloot, onder- 
scheiden in De Stok kers-, De Pink e-, 
D e K o n- Hagen, enz. 

G. Hajfita , Haksta , Haxta , Hofgsta , 
Haeksta^ Haexta. 
P. H a g 8 1 a-8 1 a t e , onder Sibrandaburen. 

M. Haibe. Verg. Habe. 

G. Haidstra. Verg. Heidstra. 

M. Hatie, Haye, Haie, Haio. V. 
Haike, Hayke, Haitsje (in Ned. spell. 
Haitje), Haik. G. Haima, Hayes. 

P. H a ij e m a-s t a t e , H a y e m a- of H a y- 
s m a-s a t e , H a y m a-s a t e , H a y a m a-s a t e. 
Zie den mansn. Haeije. 

M. Haike, Hayke, Haiko, Haioo, 
Hayco. V. Haikje. G. Haikema, Hai- 
kes , Haikens, Haykens. Zie den mansn. 
Haeike. 

M. Hain, Hainne, In verkl. Haittga, 
Hainge, Verg. Hage, Hein, Haeije, Hane. 

G. Haynya ^ Hagnia, Hagnie, Hainja, 
Hainje (voluit Haininga). Verg. Hania. 

P. Hainanhuseny middeleeuwsche naams- 
vorm van Hobnsen , dorp bij Coppenbrügge 
in Hannover. 

M. Hains, Hainse, i/a ////>, Haintsen, 
Haintse, Haintke. Verkl. van Hain. Zie Hain. 

V. Hainske, Hainskje, Hainskjen. 
In den Zwh. ook Hains. 

G. Hagtttttma. 

M. Haise, Haiso, Hayso. G. Hai- 
sma. Zie den mansn. Haeise. 

G. Haistra. Verg. Haidstra. 

M. Haite. V. Haitsje (in Ned. spell 
Haitje). G. Haytema, Haitema, Hai- 
tes. Zie den mansn. Haéite. 

M. Haitet, Hagtet. Verg. Haite. 
G. Hagtetsma. — Haytetsna , Haytadisr 
na, Haytatj<na, Oost-Friesland. Digitized by LjOOQIC HAITSE. ue HAL8E. M. Haiteje. In Ned. spell Haitle. 6. 
Haytjema. Zie den mansn. Haeitsje. 

M. Haitse , Haytse , Haytso. In mis- 
spell. Haitze, Haytze. Y. Haitske. G. 
Haitsma, Haytsma, Haytsema. P. 

Haytsm a-stat e, Haytsma-sate. Zie 
den mansn. Haeitse. 

M. Hake^ Haco, Haeche. Verg. Hakke. 

V. Haekje. In Ned. spell. Haalde. 
UaecJcjen , Haackien. 

G. Hakema , Hakoma , Ilaacma , Haeck- 
ma, Haakma, Haekmay Haakflma , 
Haazxna. — Haex, Nederland. 

P. H a e k m a-b û r r e n , Haeckmahuyren , 
Haakma-buren , buurt te Leeuwarden. — 
Hakendorferwurp, geh. by Rodenkirchen in 
Stadland, Weser-Fr., Oldenb. Hakenweg, 
buurt in de gemeente Jade , Oldenb. Haaks- 
wold, geh. by Ruinerwold, Drente. 

M. Hakke f Hacke, HakkOj Hak, Hack. 
Verg. Hake, Hekke. 

V. Hakke, Hak, Hoc, Hack. 

G. Hakkema, Hacxema, Hakse. — 
Hackes, Hacken, Oost-Friesland. 

P. It Haklân, Hakland, krite onder 
Akkrum en Ter- Home; met It Haklâns- 
hop, breede stroom of meerke aldaar. 

G. HakstOf Haxta. Zie Hagsta. 

M. Halbald, Halbold, Halbad. 
G. Halbada (voluit Halbalda). 

M. Halbe, Halbo, Halba. Vlei vorm 
van Halbald en van Halbert. 
V. Halbke, Halpke. 
G. Halba, Halbesma, Halbes. — 

Halbingha , Oost-Friesland. 

F. Halbewyk, veenvaart onder Sur- 
huisterveen. — Halbeland, saté bj) Wiefels 
in Wangerland, Weser-Fr., Oldenb. Halhin- 
gestat^ oude naarasvorm van Helmstadt, by 
Würzburg in Beieren. 

M. Halbert, Halberth, Halbat-t, Halbaert. 
Zie Halbe. 

V. Halberisje, Halbartsje. In Ne J. spell. 
Haibertje, Halbartje. 

G. Halbertsma, Halbersma. 

P. Halberstadt, stad in de Pruissische pro- vincie Saksen- Halbertshofen , dorp bjj NeU' 
burg in Zwaben, Beieren. Halbarting , geh. 
bg Kern aten (Neuburg) in Boven-Oostenrijk. 

M. Halbet, HalbHh. Verg. Halbald en 
Halbert. 

G. Halbeda, Halbetsma. — Habets, 
Limburg. 

P. Halbetsma-sate onder Kollam. 

M. Hale, Hael. In verkl. Halico, Haliko, 
Halike, HaJeke , Haelcken. Verg. Halle, Hele. 
P. Halebüll, dorp in Noord-Friesland. 

P. De Halen, hooge krite in de Dok- 
kumer-Wouden, onder Dantuma-, Murmer- 
en Wouterswoude ; met De Halepaden, 
zandpaden, daarhenen en daarover leidende. 

G. Haalstra. 

M. Halke. Verkl. van Halle. Zie Halle. 

V. Halbijen. 

G. Halkema, Halkes. 

M. Halle. Verg. Hale, Helle. 

G. Hallinga , Hallema , Hallama , Hal- 
ma. — Hallinga, Hallenga, Ooat-Fr. Bal- 
ling , Hallinck , verlatünscht tot Hallungins, 
Ned. Halling, Engelund. 

P. Hallnm, dorp in Ferwerderadeel ; 
met De Hallumerhoek, geh., en De 
Hallumer-Mieden (in dagel^ksche uit- 
spraak Hallemieden) en It Hallu- 
m er-Leeg, kriten aldaar. Hallinga- 
sate onder Wommels. — Hallum, dorp in 
Jutland. Hallingdal in Noorwegen. Hals- 
trup (Halsdorp), buurt bïj Westerstede in 
Ammerland, Weser-Fr., Oldenb. Hallinghen, 
doq) in Artesië , Frankrijk. Halling in Kent, 
Eng. Hallington, in Lincolnshire, Eng. 

P. De Greate- en De Lytse Hallin- 
g e n , kriten in de Trynwouden, bg Oenkerk 
en Giekerk. — De Halligen, onbedgkte ei- 
landjes in de Noord-Friesche Wadden. 

P. Halsbân (De Peinjumer); zie biJ 
den plaatsn. Peinjum. 

M. Ualse. Verkl. van Halle. Zie Halle, 
Halke. 

G. Halsma, Van Halsema. — Halse- 
ma, Gron. Halsena, Oost- Friesland. Digitized by VjOOQ IC HALSTRA:. 143 HANE, G. Halstra. 

M. Balver f Ucdvor. 

P. Ham, een algemeen aardrijkskundig 
woord, in oorsprong hetzelfde als hem, en 
een stnk land of eene krite van grootere of 
kleinere uitgestrektheid beteekenende , die 
door een djjk , als waterkeering , omgeven ia. 
Zie Stratingh , Marken m Friesland , en Van 
Richthofen's Altfriesisches Wörterbuch, bl. 
317. Het woord komt op zich zelven, en in 
samenstellingen , in Al-Friesland, als plaatsn. 
voor. B. V. De Ham, krite van bouwlan- 
den onder Niawier in Dongeradeel. De 
Hammen, krite onder Westergeest, ook 
wel de Ham meren genoemd; zie dien 
naam. Idem, onder Suïiwoude. Droege- 
ham; zie h\] de D. Hamshoarne, 
Hamshom , geh. onder Drogeham. — Blijham 
en Den Ham, dorpen en verschillende geh. 
in Gron. Blankenhara en Den Ham , dorpen 
in Overijssel. De Buikslooter-Ham , krite bjj 
Buiksloot, Noord-Holl. Steenham, stuk land 
bg Buschwarfen, gemeente Moorweg, Ooat- 
Fr. Flintham, stuk land bg Nordorf, Oost- 
Fr. Zie bjj de plaatsnamen hem en urn, 

G. Hamstra. Verg. Hemstra, Heem- 
stra, Hiemstra. 

M. Uame, Hamo , Haem. In verkl. Ha- 
«WW, Hamaka, Verg. Heme, Hamme. 
G. Uaemmema, — Hameka, Gron. 

M. Hamer, Hamar. Zie Hammer. 
G. Hameringa^Hamersina, Hamers, 
Hamer. 

P. De Hameren of Hammeren, 
ook wel , vooral op het Bildt, D e H a m m e- 
ring genoemd, krite met geh. onder Vrou- 
'en-Parochie, nab^ Beetgum. 

M. Hamke, Hamko, Hamco, Ham- 
mAe, Hammeken. Verkl. van Hamme. Zie 
Hamme, Hammele. 

G. Hamkema, Hamkes. In verla- 
tSnschten vorm Hamconius, — Hammeka, 
Gron. Hamekens, Helgoland. 

H. Hamme, Hammo, Verg. Hame, 
Hemme. V. Hamke. 

G. Hamma , Hammama, Hamfnna, Ham" 
mes, Hammen. — Hamminga, Gron. 
Hamje (Hammia, Hamminga) bij de Weser- 
Friezen. Hamming, Hammingh, Hammink. 
Nederland. 

P. Hammingaheerd, bij Lellens, Gron, 
Hamswerum , dorp in Oost-Fr. Hammshusen, 
geh. bjj Tettens in Wangerland, Weaer-Fr., 
Oldenb. Hamstrup , geh. bj Lastrup, Oldenb. 
Hammink, hoeve bg Almeloo, Twente. Idem, 
bjj Steenderen, Gelderl. Hammbühren, geh. 
bg Celle, Hannover. 

M. Hammele, Hamle, Uammel, Verkl. 
van Hamme. Zie Hamme, Hamke. 

P. Hammelwarden , dorp in Stadland, 
Weser- Friesland , Oldenburg. 

M. Hammer, Zie Hamer. 

G. Hamrlnga, Hammersma, Ham- 
mers. — Hammerga, Oost-Friesland. 

P. Hammerstille, voormalige brug 
onder Westergeest. — Haramerum, dorp bjj 
Ringkiöbing, Jutland. 

M. Hamokar, 

G. Hamstra. P. Hamshoarne; zie 
bij den plaatsn. Ham. 

M. (Hande). Verg. Hant. 
V. Handtsje, in Ned. spell. Handtje. 
Op Schiermonnikoog. 
G. Handema. 

M. Hane, Hano, Haene , Haen , Haen (in 
Ned. spell. Haan). In verkl. Haentsje (in 
Ned. spell. Haantje), Haanke, Haentje , 
Haenken, Haanken, Haentken, Haencke, Ha- 
nik, Haanik, Haens (in Ned. spell. Haans), 
Haansen, Haense. Verg. Hanne, Hans, Hanke. 

G. Hania, Hanja, VanHanJa, Han- 
je, Haenye , Hanyje , Hanye (samengetrok- 
ken vormen van Ilaninga); Hanema, 
Haantjes. — Hana, Oost-Friesland. Hae- 
nen , Haning, Haentjens, Ned. 

P. Hania-state, te Holwerd, te Wei- 
dura, te PinjTJnm (met De Hania-leane, 
weg daarheen leidende) , te Marrum , ouder 
Grouw (met de Hania-sleat aldaar), te 
Minnertsga, te Wierum, te Oosterwierum , Digitized byLjOOQlC HANGE. 144 HARBRAND. te Roordahuizum , te Welsrijp. Hania-hûs 
en Hania-steich, Hania-huis en Hania- 
steeg, te Leeuwarden. Han ia-wal, saté 
onder Eagum. — Hanum , verdronken dorp 
op 't eiland Föhr, Noord-Fr. Hanum , dorp 
bij Salzwedel in de provincie Saksen, Pruis- 
sen. Hanstele, f^eb. bjj Wildediausen , 01- 
denbur^. 

M. Hange, Hanga, Hangie. Verkl. van 
Hanne. Zie Ilanne. 
G. Hanjama, 

M. Hanke , Hanko , Hanco , Hanka , 
Hankj Ilanneke j Hannen'O. Verkl. van Han- 
ne. Zie Hanne, Hange. 

V. Hanckje, Hanckjtn. 

G. Hankeinay Ifanckema, Hankes. 

P. H a n k e m a-s t i n 8 en -state te 
Scharl. — Hankema-borg , te Zuidhorn , Gron. 
Hankehausen, in 1059 Ilanninchusen^ geh. 
bij Rastede, Oldenb. Hankensbüttel , dorp 
bij Isenhagen, Hannover. 

M. Hanne, i/a /f /10, Jlantm , Hun. Verg. 
Hane, Henne. Deze naam, met zijne ver- 
klein- en vleivormen , geldt ook als vleivorni 
van den Bijbelschen naam Johannes , en , 
wat den vrouwelgken vorm aangaat, van 
den vrouwennaam Johanna, die daarvan 
afgeleid is. 

V. Hattney Hanna (dit is eveneens ook een 
Bijbelsche naam), Hanke, Hanneke; Hants- 
je (in Ned. spell. Hantje) , Hanje ^ Hant- 
Ben, Hantse, Hansen;in misspell. Hant- 
zen, Hantze, Hanzen. Te Hindeloopen 
ook Han. 

G. Hannema, Hannen. — Hanning, 
Engeland. 

P, Hanswerf, geh. op de hallig Hooge, 
Noord-Friesland. 

M. HannitvaUL 
G. Hanewald. 

M. Hans, L..anso. In verkl. Hanscke. 
Deze naam kan zoo wel zijn een verkl. van 
Hanne , als een ingekrompene vorm van den 
Bijbelschen naam Johannes. Zie Hauiie , 
Johannes, Jan. 

V. Hanske , Hanskje , Hansje, Hans, 
Mansck . Ilansk. In misspell. HaDSChe. G. Hansma, Hansen, Hanzen, Han- 
son , Hanzens. — Hansema , Gron. Han- 
sen, Hanssen, Hanson, Hansson, Ned., 
Duitsehl., Eng., Skandinavië. 

P. Han s m a-s a t e te Kimsweri. Idem 
te Siksbierum. H a n s e m a r (ook Holst- 
m a r genoemd), meerke onder Grouw. H a n s- 
Oenes-wyk, veenvaarb onder Gorredijk. 
Hans-Linses-steich te Leeuwarden. 
Hansma-tille onder Witmarsum. 

G. Hanstra, Hanstera. 

M. Haute ^ Hanto, Hant. In patronymi- 
calen vorm Hant ing. Verkl. van Hanne. 
Zie Hanne, Hanke, Hanso. 

V. Hantsje ; in Ned. spell. Hantje. Hant. 
Verg. Hantsje, bij den mansn. Hanne; en 
den vrouw enn. Handtsje. 

G. Hantinga. 

P. H a n t u m , dorp in West-Dongeradeel. 
Hantumhuzen (ook wel Hantumhu- 
zum genoemd), Hantenhwsum ^ dorp in 
West-Dongeradeel. H a n t u m e r-Ü t b û r r e n, 
Hantuma-Uythuyreny eene reeks gehuchten 
en verspreide saten, in West-Dongeradeel. 

M. Hantke. Verkl. van Hante. Zie 
Hante. 

M. Hantse j Handtse; in verkl. Hantske. 
Verkl. van Har.ne. Zie Hanne. 
G. Hantsma , Hantsema. 

M. Hantsje; in Ned. spell. Hantje. Ook 
Hantsje. Hantzie, Hanthie. Verkl. van 
Hanne. Zie Hanne. 

G. Hanthiema, Hanthyama (HantÂJema). 

M. Happe. In verkl. Hapcke, Hapkin , 
HapscKy Haepke. Verg. Habbe, Hoppe. 

M. Harald, Hareld , HarU. 

M. Harber. 

G. HarberSj Oost-Friesland. 

M. Harbert. Zie Herbert. 
(t. Ilarberts, Oost-Friesland. 

M. Harbrand. Zie Herbrand. 
G. Hurbranda. Digitized by VjOOQIC HARD. 145 HARKE. M. Hard, Harde ^ Hardt, Hardt, Hardy, 
Hardo, In patronymicalen vorm Harding, 
In verkl. Hardso, Hardzo, Verg. Hart, 
Haerd. 

G. Harda , Hardsma. — Harding, Ned. 
Harding, Ha^dinge, Engeland. 

P. H a r d a-8 1 a t e ; zie Haerda-state , bij 
den mansn. Haerd. Hard a-terp, onder 
LoUum. — Hardeweer , geh. by Esinge , 
Gron. Hardinghausen, geh. bjj Neuenkirchen , 
Oldenb. Hardinksveld , dorp in Zuid-Hol- 
land. Hardingen, geh. by Neuenhaus in 
Bentheim, Hannover. Hardinghera, in Ar- 
tesiê, Frankrijk. Hardingham, in Norfolk, 
en Hardington in Somerset, Engeland. 

M. Hardbert, Verg. Harbert. 

P. Hardegarjjp. Zie Hirdegaryp. 

M. Harder, Herder, 

G. Harderinga, Groningerland. 

P. Harderinga^eerd te Bedum , Gron. 

Harderinga-strate , thans Haddinge-straat , 

te Groningen. 

V. Harde'W^eg. Zie Hadewey. 
M. Hardrih, 

M. Hare, Haro, Hari, In verkl. Haer- 
hy Haercke, Haarke, Hareke, Hareh, Harik, 
Zie Haring. Verg. Harre, Heare. 

V. Harike. 

G. Haringa, Harengra, Haringha, 
Harema, Harama, Haarsma, Haer- 
sma, Van Haersma, Haren, Haars, 
Haerekema. — Harena , Haren , Haarken , 
Oost-Friesland. Haerynck, Vlaanderen. 

P. Haersm a-state te Oudega in Small. 
Idcin te Jelsnm, te Oostermeer, te Buiten- 
post, te Drachten. Great en Lyts Ha- 
ring a-sa te te Eagum. — Harum, geh. 
bg Steinfurt, Westfalen. Haringhe, dorp 
in West-Vlaanderen. Haringen, in 1297 
Uaringa, dorp bij Gandersheim in Brunswijk. 
Hareigny (Haringe), in Picardië, Frankrijk. 

M. Haren, Haron, Harent, Haarent. 

M. Harger, 

G. Uarkema, Zie Herhema. M. Harioh, Harig, HarrUh. Verg. 
Haring, Jarich en Jaring. 

P. Harich, dorp in Gaasterland. Ha- 
rich (ook Great-Harich genoemd), voor-» 
malige saté onder Hol werd. 

M. Haring, Haringh, Haryngk, Harynck, 
Harinck, Oorspronkelijk een patronymicale 
vorm van Hare. Zie Hare. Verg. Hearing; 
ook Jare en Jaring. 

V. Harinkje; in Ned. spell. Haringje. 
Harinkje, Harlnckjen, Haring. 

G. Van Harinxma thoe Slooten, 
Haritixtna thoe Heeg , Harinxma thoe Sneeck, 
van Harinxma , Harinckama, Hargngh' 
sma , Harinckxma, Harinxma, Haring- 
sma, Harings. De gesl. Haringa en 
Harenga (zie bij den mansn. Hare) kun- 
nen hier ook nog bijgevoegd worden. — 
Haringsna , Oost-Friesland. 

De toevoegsels thoe Slooten, thoe Sneeck 
— verder thoe Kingraa (bjj van Beyma), 
thoe Hesens (bij Fons) , enz., maken oorspron- 
kelijk geen vast deel uit van de geslachts- 
namen, waar zjj achter geplaatst zijn. Zij 
duiden slechts de plaats aan, waar het stam - 
huis (de stins, de state) van het geslacht 
stond , of waar de man woonde , die zulken 
toenaam voor het eerst voerde. In dezelijst 
zijn zij in den regel ook slechts opgenomen, 
voor zoo verre zü eigen zijn aan thans nog 
levende maagschappen. 

P. Harinxma-stins te Slooten. Ha- 
rinxraa-hûs te Sneek. Harinxm a-state 
te Heeg, te Jelsum, te Beetsterzwaag. Ha- 
ringsleat, Haringsloot, vaarwater te Tie- 
tjerk. — Haringhusum, voormalig slot te 
VLsvliet, Gron. Haringhuizen en Haringkar- 
spel (of Harenkarspel) , twee dorpen in West- 
Fr. (noordelijk Noord-HolL). Homsey (oud- 
tijds Haringseg) , in Middlesex , Engeland. 

M. Harke, Haroo, Harko, Hark, 

Harka j Harcka^ Hareke. Verkl. van Harre. 
Zie Harre. Verg. Haerke, bij den mansn. 
Hare. 

V. Harkje, Harckjen. 

G. Harkinga , Harkynghe , Harkema, 
HarckemOy Harckumma , Harksma, Har- 
kes. — Harken , Harkens , Harksen , Noord- 
Friesland. Harking, Harkink, Nederland. Har- 
ken, Harksen, Weser-Friesland. 

Digitized by VjCJOQIC HARKEN. 146 HARRE. P. Harkesyl, voormalige sluis , thans 
brug, in den Mamedgk onder Witmarsum. 
H a r k e m a-O p e i n (in de dagelgksche volks- 
spreektaal Pein, H ar kern a-P ein, meest- 
al echter H a m 6 1 e r-P e i n of ook Ham- 
ster-Heide genoemd; zie Opeinde), 
Harkema-Opeinde of -Opende, dorp in 
Achtkarspelen. Harkem a-state te Aus- 
baart. H a r k e m a-s a t e te Tjummarum. 
— Harkebaurt , geh. bjj Oosterend op *t ei- 
land Texel, West-Pr. Harkstede, dorp in 
Gron. Harkesdjk, dgk (en huis) in de Bot- 
slooterkoog, Noord-Fr. Harkeborg, verdron- 
ken dorp in den Dollarfc, Oost-Fr. Harke- 
diep (of Harketief) geh. bg Nesse, Oost-Fr. 
Harkebrügge, dorp in Oldenb. Harksheide, 
heideveld bg Pinneberg in Holstein. 

P. De Harken, krite (maden of hooi- 
landen) onder Makkinga. 

M. Harker, Hareker, Haercker. Verg. 
Harger. 

M. Harkon» 

M. Harld, Hareld, Harald, 

G. Harlda, Harelda, Oost-Friesland. 

M. Harle, Harl, Hare! , Haerle, Harilo. 
In patronjmicalen vorm Harling» Verkl. 
van Harre of van Hare. Zie die namen. 

G. Harla, Uaerlay Haarla^ Harliga, 
Harlinga, — Harling, Ned. en H anno ver. 

P. Harlingen, Harlinghe , Herlynghe ^ 
Herlinge , stad in Westergoo ; in het Friesch 
Harns; zie Hams. — Harlingen, dorp bg 
Dannenberg , Hannover. Harlingen, dorp in 
Luxemburg. Harlingerode , dorp in Bnins- 
wgk. Harlinghausen , adellgk landgoed bg 
Brake , Oldenburg. Harlinghausen , dorp bg 
Ltibbecke, Westfalen. Harlington, dorp bg 
London, Engeland. — De naam Harlinger- 
land, eigen aan eene Oud-Friesche gouw, 
aan de Noordzee tusschen Oost-Friesland en 
Jeverland, en die van het dorp Harlinger- 
syl aldaar, is niet aan den mansn. Harle, 
maar aan het daar stroomende rivierke De 
Harle ontleend. 

M. Harm, Haerm. Op het Bildt als 
Herm uitgesproken. Voluit Harmen, 
Harman, Harmin. In verkl. Haermtien, 
Zie Herman. V. Harmke» Harmenke, Harmkje, 
Harmpje, Harmtsje (in Ned. spell. Hann- 
tje), Hamnanna, Harminke, Harmentie, 
HamUitn, 

G. Harmana (ook als Hermana voorko- 
mende), Harmensma, Harmsma» Har- 
mens, Harms.Harmsen.Harmenzon. 
— Harmena , Haramana , Harmensna, Harm 
sna, Oost-Fr. Barmening, Harmse, Ned. 

P. Harmana-eg, stuk land onder Hol 
lum op *t Ameland. — Harmenhusen , geh. 
bg Beme in Stedingerland , Weser-Fr. 
Oldenb. Harmhusen, saté hg Burhave in 
Bu<{jadingerl. , Weser-Fr. , Oldenb. Harmen 
wolde, verdronken dorp in den Dollart 
Oost-Fr. Harmsbattel , saté onder Misse! 
warden in 't Land Wursten, Weser-Fr. 
Hannover. Harmwöhrden, dorp in Ditmar- 
schen. Harmshom, dorp hg PlOn in Hol 
stein. 

M. Ham, Hame. Verg. Haren. 

V. Hamtsje. In Ned. speU. Hamtje. 

M. Hamig. 

P. Harns, Harnse, Hernsze ^ ^ojrlingenj 
stad in Westergoo. Zie Harlingen, by den 
mansn. Harle. 

M. Hamae. Verkl. van Ham. Zie Ham. 

G. Harnsma, 

P. Harnsma-sate onder Holwerd. 

M. Hamt, Harrent Verg. Harent. 

M. Haron, Zie Haren. 

M. Harpe, 

M. Harper. 

G. Harpia. 

P. Harpt a-sa te te Nes in West-Don- 
geradeel. 

M. Harre, Harro. In patronymicalen 
vorm Harring, Verg. Hare, Herre, Haring. 

G. Harringa, Harma, Hars. — Har- 
ringa, Harrenga, Harrens, Oost-Fr. Harren, 
Harrs, Noord-Fr. Barrington, Engeland. 

P. Hardyk, weg onder SondeL — Har- 
Digitized by VjOOQIC HAKECENT. 147 HASKE. ringlmsen , landgoed bg Eggelingen, Oost-Fr. 
Harrendorf, dorp by Hagen (Stade), Han- 
nover. Harrenstätte , geh. bg Meppen , Han- 
nover. Harrington, in Lincolnshire , Eng. 

M. Harrent, IlanU, Verg. Harent. 

M. Handt, Harryt. In misspell. Har- 
riet. Versleten vorm van Harhard. Verg. 
Gerhard, Gerrit, Gerryt. 

V. Harritsje. In Ned. spell. Harritje. 

M. Harst, Verkl. van Harre. Zie Harre. 
6. Harsinga , Harsma. — Harsaema , 
Groningerland. 
P. Harsnm, dorp bg flildeeheim, Han- P. De Harsta of Harste, ook Har- 
st a-sta te genoemd, te Hooge-Beintum. 
Idem, onder Deersom, met De Harst a- 
bûrren of Harstr abûrren (in de da- 
gelgksche spreektaal verbasterd tot Haz- 
zebûrren), geh. daarnevens, onder Fop- 
pingawier. De Harste (in de dagelijksche 
spreektaal De Semarre-Harste of 
-Haste), geh. onder Suameer, met De 
Harsteleane en De Hars tewei, laan 
en w^ aldaar. De Harstewei, oude weg 
onder Eestmm. — Harstdhusum^ middeleeuw- 
«che naam van het hedendaagsche Hatshau- 
sen, dorp in Oost-Fr. Zie De Wytharst. 

O. Harsta. Afgeleid van den plaatsn. 

6. Harstra. 

P. ItReadHart (gemeenlijk Rea- 
hart), Rood Hert, herberg te Bergum, te 
BoWard, te Sneek; eertgds ook te Leeu- 
warden. 

M. Hart. In patronym. vorm Harting. 
Verlatgnscht tot HarUsiua, In verkl. Hart' 
hen, Hartgen. 

V. Hartflje. In Ned. spell. Hartje. 

6. Hartingha, — Harting, Hartink, Ne- 
derland. Hartington, Engeland. 

P. Hartwert, Hertwerth^ Hartwerd, 
dorp in Wonseradeel, met It Hartwer- 
t e r-K 1 e a 8 1 e r , Hartwerder-Klooster ; zie 
AldeKleaster. — Hartwart, dorp in Har* lingerl., Oostfr. Hartwarden, dorp in Buija- 
dingerl., Weserfr., Oldenburg. Hartum , dorp 
bg Minden , Han. Hartingen, dorp bg Bams- 
torf, Han. Harting^n, in Engeland. 

M. Harten, Vervloeiing van Hartwin. 
Verg. Gosen, Gosewyn. 

M. Hartger, Hartgert. 

M. Hartjen, Hartgen, Hartken. Verkl. 
van Hart. Zie Hart, Hartse. 

G. HartJexna, Hartjes. — Hartjens, 
Groningerland. 

M. Hartman. 
G. Hartmans. 

M. Hartmod, — Hartmuth, Hoogduitsch. 

M. Hartogh, Zie Hertog. 

M. Hartse, Hartso, Hartze, Verkl. van 
Hart. Zie Hart, Hartjen. 

G. Hartsma. — Hartsema, Gron. Hart- 
sinck, Hartsing, Hartsen, Nederland. 

P. Hartsum, middeleeuwsche naamsvorm 
van Hatsum of Hatzum, dorp in Oost-Fries- 
land. Verg. Hatsum, bg den mansn. Hatse. 

G. Hartstra. 

M. Hartwig, Hartwich ^ Hartwik. 

G. Harweisma , Oost-Fr. Hartwigsen, Ned. 

M. Hase^ Haso, Hazo, In verkl. Haseke, 
Verg. Hese, Hasse. 

V. Haeske. In Ned. spell. Haaske. — 
Haesje, Haesjen, Oud-Hollandsch. 

G. Hasinga, Van Hasinga, Haasma, 
Hazen. — Hase, Hazes, Haasse, Hasens, 
Haasken, Haasjes, Nederland. 

P. Haseborg, saté te Kirch^Borgum, Oost- 
Fr. Hasenburg, geh. bg Lan^ warden in 
Butjadingerl., Weser-Fr., Oldenb. HasenbÜh- 
ren, dorp bjj Bremen. Hastrup, dorp by 
Bersenbrück, Hannover. Hasalinga, mid- 
deleeuwsche naamsvorm van Heeslingen, 
dorp in Hannover (bjj Bremen). 

P. De Haske; hieronder verstaat men 
de doi-pen Aid e- en Nije-Haske, Oude- 
en Nieuwe-Haske , in Haskerland. Has- 
ke r l â n , Haskerland , grietenü in de Ze- Oigitized byV^OOQlC HASKER. 148 HAULE. venwouden, oudtyds ook wel De Hasker- 
Fiifgea genoemd. Zie Fiifgea. Verder: 
Haskerdiken, Haskerdijken , en Has- 
kerhoarne, Haskerkome, twee dorpen, 
met De Haskerskans, Haskerachans, eene 
buurt, en De Haskermaden, en Has- 
kerfeanen, kriten, alles in Haskerland. 
De Haskerdyk, onder Oldeboorn. De 
Haske, saté onder Jelsum; met De Has- 
kemear (ook Jelsumer-Feart genoemd), 
oude waterlossing, vaarwater, en De Has- 
ke d y k , weg aldaar. 

M. Uaaker. 

M. Hasse , Hos» In verkl. Hasha^ Haske. 
Verg. Hase, Hesse. 

V. Hasseltsje. In Ned. spell. Hasseltje. 
In Noord-Fr. Haschje. Haske, Haska, 

G. Hasse, Hassing, Hassink, Ned. Has- 
singham, Engeland. 

P. Hassenbüttel , dorp in Ditmarschen. 
Hassink, hoeve bg Grorssel en by Beltrum, 
Gelderl. Hassingham, in Norfolk, Eng. 

6. Hastra. 

M. Hate, Hat o, Haete, In verkl. Haet- 
hiey Haetse. Verg. Hatte. 

V. Haetsje. In Ned. spell. Haatje. 

G. Haihiama (Haetsjema, Haatjema). — 
Haatjes, Gron. Haats, Oost-Friesland. 

M. Hatehrand. 

M. Hatet, Hatat, 

G. Hatadsna, Oost-Friesland. 

V. Hathehurgis. 

M. Hatse, Hatsie. Verkl. van Hatte. 
Zie Hatte. 

G. Hatsma, 

P. Hatsum (door velen uitgesproken 
als Hotsum), geh. onder Drouryp. — 
Hatsum , in Oost-Friesland ; zie bij den mansn. 
Hart. 

G. Hatstra. 

M. Hatte, Hatto. In verkl. Hatghc, 
Verg. Hate, Hette. In Noord-Friesland 
Hatje. Zie Hatse. V. Hatje. 

G. Hatnia, Hatnyey ITa/mV (samengetrok- 
ken vormen van Hattinga), Hattin^rft» 
Hattama, Hattema. — Hatten, Hats, 
Oost-Friesland. Hatting, Hattink, Ned. 

P. Hatting a-sate, onder Itens. — 
Hattstedt, Hattastath ^ vlek in Noord-Fries- 
land. Hattem, Hatheim, stadje in Gelderl. 
Hatten, dorp by Oldenburg. Hattingen, 
stadje aan de Ruhr in Westfalen. 

M. Hattem, Hattum. Voluit Hart- 
helm. Verg. Willem, Wilhelm. 
G. Hartemink (Harthelming) , Ned. 

M. Hauke, Hauk, Hauck, Hawk, Hau- 
ko , Hauka , Hawke. In Noord-Fr. Haulk. 
Oudtyds in Holland Havik. Verkl. van 
Hauwe. Zie Hauwe. Verg. Houke. 

V. 'HBxJs^e y Hauckieny Hauckjen, Hauck, 
Hawkjen, 

G. Haukema, Haukes, Haucksma, — 
Haueke, Havekes, Ned. Hawken, Hawkins, 
Engeland. 

P. DeHaukesleat, Haukesloot, (ook 
veelvuldig als Houkesloot geschreven), stroom 
in Wymbritseradeel (tusschen Sneek en de 
Sneekermeer). Een geschrift uit de 16* eeuw 
(Proeliarius of Strödboek) vermeldt de Hauke- 
sloot als Houwckesloot j aldus genoemd naar 
den havik , „ab fdlcone'*. Nu stemt de mansn. 
Hauk wel in klank overeen met den Frie- 
schen en Engelschen naam van den roof- 
vogel havik (hauk , hawk) , en heeft het 
Oud-Hollandsch den mansn. Havik, nevens 
den Frieschen vorm Hauke, Hauk; maar 
het blijft toch de vraag of bedoelde stroom 
naar eenen man Hauke , of naar den havik, 
hauk, zijnen naam draagt. Verg. de Fr. 
mansn. Falke, Douwe, Ule (Uiltje) en Arend, 
met de vogelnamen Valk, Duif, Uil en Arend. 

P. DeHauleofHaula(in uitspraak 
Hau'l), dorp in Oost-Stellingwerf , met De 
Haulerwyk, Haulerwgk, nieuw dorp, mede 
in die grietenij. De Haule, ter onderschei- 
ding veelal Rotste r-H a u 1 e genoemd, dorp 
in Schoterland. Ouster-Haule (bg mis- 
verstand wel Oosterhaule genoemd en ge- 
schreven), dorp in Doniawarstal ; met De 
H au 1 ster po el, meerke aldaar. De Haa- 
Digitized byLjOOQlC HAUT. 149 HEARE. Ie wei, Hanleweg, weg onder Winaldum. 
Idem, onder Wolvega. 

M. Haut , Haute , Hauto. Verkl. van 
Hauwe. Zie Hauwe, Hanke. 
G. Hautinga. 

M. Hauwart , Ha uwer t. 

M. Hauwe, Hauwo , Hawe , Hauo. 

V. Hanke. Te Hindeloopen ook Hauk. 
Verg. Haukje, bij den mansn. Hauke. 

G. Hau'wema. — Hauwen , Hauen , 
Ooat-Friesland. 

P. Hauwert , dorp in West-Fr. (noordelgk 
Noord-HolL) Hauenhusen, saté b)j Burbafe 
in Harlingerland , Oost-Fr. Hauenborst , 
dorp bj Steinfiirt in Westfalen. 

31. (Have). Oorspronkelijk dezelfde naam, 
in andere spelling, ala Hauwe (Haue). 

V. Haefie. In Ned. spell. Haafje. Ha- 
reUie. 

G. Havin£:a, Havenga» Hava, Ha- 
ven. — Havinge, Drente. Havinek, Have- 
kes, Ned. Haves, Engeland. 

G. Havendorf, dorp b\j Esensbamm in 
Stadland , Weser-Fr. , Oldenb. Havesdunc in 
1208, thans Haasdonk, dorp in Oost- Vlaan- 
deren. 

G. Hawada (misscbien voluit Halwalda). 
V. Haxedis. 

M. Heabele> Heable, Haebele, HaB- 

ble. In misspell. ook wel Haebele, Hae- 
ble. Verg. Hebele. 

V. Heabeltsje. In Ned. spell. Heabeltje, 
Hsebellje. In misspell. Haebeltje. Verg. 
Hebeltsje. 

P. De Heabergen, Hooibergen, geb. 
onder Njje-Mirdum; met De Heabergster- 
leane, en De Heabergsterwyk, weg 
pn vaart aldaar. De Headaem, Hooidam 
(ook wel in bet meervoud De H e a d a mm e n , 
Hooidammen genoemd), berberg en brug 
onder Oudega in Smallingerland ; met De 
Alde- en De Nge-Headaemsleat, 
Onde en Nieuwe Hooidamsloot , twee 
stroomen aldaar. De Headammen, Hooi- dammen , krite onder Ai^jum , met De H e a- 
daemwei, Hooidam weg, en met De 
Greate- en De Lytse-Headaem, 
twee bruggen over de Zuider-Ee aldaar. De 
Headollen, krite onder Driesum; met 
De Headollewei, weg daar been leidende. 
De Heamar of Haeimar (ook Haen- 
mar. Haanmeer genoemd, misscbien uit 
misverstand), meerke onder Greonterp. De 
Aldegeaster-Healännen, Oudegaster- 
Hooilanden (ook De Hege Warren ge- 
noemd; ter plaatse uitgesproken als Haei- 
lännen), krite in 't Westen van Smallin- 
gerland, onder Oudega beboorende , met De 
He a wei, Hooiweg, van Oudega daar he- 
nen leidende. 

P. Healbeam, ook Hearbeam, ver- 
basterde dagel)jkscbe volksuitspraak van den 
naam des dorps Herbae^um. Zie dien naam. 

P. Healbird en Healdoar, misspel- 
lingen; zie Helbird en Heldoar. 

P. Healwei, Halfweg , saté onder Nia- 
wier in Dongeradeel. Ook dragen vele ber- 
bergen (b.v. onder Drouryp, onder Marsum) 
dezen naam. De Healweisleat, vaart 
onder Wartena. 

M. Heard , Heart. In Ned. spell. Heerd, 
Heert, Heerdt. In verkl. Heertken, Heert- 
sken. Verg. Herd, Haerd. 

V. Heardtsje, Heartsje. In Ned. spell. 
Heerdje, Heertje. Zie ook Heartsje, 
bij den mansn. Heare. 

G. Heerda. 

M. Heare (wordt gemeenlijk als Hjerre 
uitgesproken), in Ned. spell. Heere, 
Heero, Here, Hero, Hera, In verkl- 
Heerie. Verg. Hare, Herre. 

V. Heartsje. In Ned. spell. Heertje, 
Hera. Zie Heartsje, bj den mansn. Heard. 

G. Heering^a, Heerenga, Heeryngha, 
Heerefi^a, Herin^ra, Herengra, Heryng- 
ha, Heerema, Heeroma, Heerma, 
Herema, Van Herema, Heroma, Hee- 
res, Heeren, verlatijnscbt tot Heerins. 
— Herana, Herena , Oost Friesland. Herinck, 
Heerincks , Nederland. 

P. Heringa-buzen, geb. onderArum. 

Digitized byLjOOQlC HEARENBORG. 150 HEBBË. He ring a-state te Marsum. Idem (in 1541 
De WrUzie, in 1623 Die Blincke genoemd), 
te Raawerd. Idem, onder Hantumhuizen , 
onder Abbega, op Sopsum onder Achlum, 
en te Dongjum. Herama-, Herema- of 
Heerma-^tate te Berlikum. Heerema- 
state op de Joure. Idem (in middeleeuwsche 
oorkonden als Hederama^ Hederim en Hedrum 
voorkomende), op Holprgp onder Tjum. 
Idem, ook Ng Heerma-state genoemd, 
onder T^um. Idem, te Warga. Idem (veelal 
als Heroma-state geschreven) te Oude- 
Sehoot. Great Heerema-state te Sweins. 
Great Herema-state te Warbena. He- 
rema-sate te Boksum. Heerma-hûs te 
Bolsward. Hearewyk, Heerewyk, veen- 
vaart te Ureterp. Heare-Simens-sleat 
en Heare-Simens-poel te Jatrijp. — 
Herema-sate, met het geh. Heerbnren, te 
Niehove in Humsterland, Gron. Heerenborg, 
dorp bj Leer, Oost-Fr. Heering, geh. bjj 
Abbehaosen in Butjadingerland , Weser-Fr., 
Oldenb. Heringhusen, geh. bg Waddewar- 
den in Jeverland, Weser-Fr., Oldenb. He- 
ringaand, geh. by Wesselburen in Ditmar- 
schen. Herongen, dorp bjj Vierssen in RJjn- 
Pruissen. Herinkshave, havesate bg Tub- 
bergen in Twente. 

P. Hearenborg, Heerenborg, naam 
van den ouden dyk langs den noorderoever 
van de Wetering, onder Imsum; afgeleid 
daarvan, naam van een waterschap in Rau- 
werderhem. It Hearenfean, Heerenveen, 
vlek in de Zevenwouden , in de drie griete- 
nyen Eangwirden, Schoterland en Hasker- 
land gelegen; in de wandeling, bij verkor- 
ting, gewoonlijk slechts 1 1 F e a n , Het Veen» 
genoemd. De Hearenwâl, Heerenwal , 
buurt op het Heerenveen, in Haskerland. 
De Hearesleat, Heeresloot, vaarwater 
tusschen Haskerdyken en het Heerenveen. 
It Hearenheech, Heerenhoog, krite on- 
der Wykel. De Heg e- en De Lege 
Hearewei, Hooge- en Lage Heerenweg, 
twee wegen onder Hallum en Marrum. De 
Hearewei, Heerenweg, tusschen Anjum 
en Morra. Idem, te Augustinusga. 

M. Hearing. In Ned. spell. Kering, 
Heerin^^, Heringh. Patronymicale vorm 
van Heare. Zie Heare. Verg. Haring. G. Uerinxma , Uerynxma , Heringsma , 
Herings. 

M. Hearke, door velen uitgesproken als 
Hjerke, Jerke. In Ned. spell. Heerke, 
Heerco, Ueerka, Heerk. Verkl. van Heare. 
Zie Heare. Verg. Herke. 

V. Hearkje. In Ned. spell. Heerkje, 
Heerkjen, Heerckjen, 

G. Heerkema, Heerkama^ Heerkemma, 
Heerkes. — Heerkens, Oost-Friesland. 

P. It Hearkebosk (ook wel Herke- 
bosk genoemd en geschreven), Heerke- of 
Herkebosch, bosch onder Oude-Mirdum. 

V. Hearou ; in Ned. spell. Heero, Hero, 
HeroUf HeeroUt Herruw, Herwe» Verg. 
Jildou, Bennou, enz. 

M. Hearse. In Ned. spell. Heerse. Verkl. 
van Heare. Zie Heare, Heart^'e. Verg. 
Herse. 

G. Heersma. — Heersema, Gron. 

M. Heart. In Ned. spell. Heert. In 
verkl. Heertken, Heertaken, V. Heart^e. In 
Ned. spell. Heertje. Zie Heard, en den 
vrouwennaam Heartsje ]>y den mansn. Heare. 

M. Heartse. In Ned. spell. Heertse; 
in miflspell. Heertae. Verkl. van Heare. 
Zie Heare, Heart^'e. 

M. Heartsje. In Ned. spell. Heertje. 
HeeHie. Ook in Noord-Holl. Verkl. van 
Heare. Zie Heare, Hearke, Heartse. 

G. Heertjes. Ook in Noord-Holland. 

P. De Heauwen, Heeuwen of Heu- 
ven, krite onder Oldeboom. 

G. Hebbada, Hebbaede. 

M. Hebbe, Hebbo, Hebba. In verkl. 
Jlebke, Hebbeke, Hebka, Verg. Hebe, Habbe, 
Heppo , Hepke. 

V. Hebke, Hebbe, Heb. 

G. Hebbama, Hebbema, Hebma^'HébbeB, 
Hebbens, Hebkama. — Hebben, Oost-Fr. 
Hebbink, Hebbinck, Ned, Digitized byLjOOQlC HEBBËLE. 151 HEECH. P. Hebbingahem, oude naamsvorm van 
Ebblinghem , dorp in Fransch-Vlaanderen. 
Hebbin^hem , voormalig geh. b^ St. Omaars 
in Ârtesiê , Frankrgk. Hebbinghausen , geh. 
bg Lennep in Rgn-Proissen. 

M. Hebbele, Hebble. Verkl. van 
Hebbe. Zie Hebbe. Verg. Hebele. 
V. Hehhela, Hebbele, Hebbelke, HebbeUje, 
6. Hebbelynck, Vlaanderen. 

M. Hebe , Hebi , Heeb, In verkl. Hebeka, 
Hebeke. Verg. Hebbe. 
V. Heba, Hebe, 
G. Hebekema, Gron. Hebeka, Oost-Fr. 

M. Hebele, Heble, Hebei, Hebeïo, 
Uebela, Ueebla, Quasi-verlatjjnscht tot He- 
belias. Verkl. van Hebe. Zie Hebe. Verg. 
Heabele. 

V. Hebela. Hebeltsje; in Ned. spell. 
Hebellje, Heebbellje, Hebelke, Hebei 
Verg. Heabeltsje. 

M. Hebeltsje. In Ned. spell. Hebellje. 
Verkl. van Hebele. Zie Hebele. 

V. Heberg, Verg. Heburg, Hebrich. 

V. Hebrich, Hebrigis, Verg. Heberg. 

M. Hebt. Verkl. van Hebbe. Zie Hebbe. 

V. Heburg, Verg. Heberg. 

M. Hedde, Heddo, Hedt, Hed, In 
verkl. Heddeke, Heddik, Verg. Hede , Hadde. 
Zie Hedse. 

V. Hed, te Hindeloopen. Heds. 

G. Heddingha, Heddinga, Heddema, 
Eeddamay Hedma, Heddes. — Heddens, 
Gron. Heddenga, Heddena, Hedden, Hed- 
dekana, Oost-Friesland. Hedding, Eng. 

F. Heddoburg, saté te Sengwarden in 
Jeverland , Weser-Fr. , Oldenb. Hedding- 
hanaen, vier dorpen in Weatfalen: bij Bri- 
lon , bg Lippstadt, bg Lûbbecke, en bg Min- 
den. Heddinghoven , dorp bg Solingen in 
Rijn-Proissen. Heddingham in Essex, en Hed- 
dington, in Wiltshire, Engeland. M. Hedder. Verg. Herder. 
G. Hedders. 

M. Hede, Hedo, Verg. Hade, Hedde. 
V. Hedye, 
G. Hedema. 

P. Hedehusüm, dorp op 't eiland Föhr, 
Noord-Friesland. Hedem, geh. bg Lübbecke. 
Wcstfalen. 

M. Hedlef, Hedleff, Hedddef, Hedlaf, 
Heddelf, Hedliff, Hedlgff, Hedloff, Verg. 
Hadlef. 

G. Hedlefs, Hedelfe, Oost-Friesland. 

P. Hedelfingen, dorp bg Cannstadt in 
Würtemberg. 

M. Hedman, Hetman, 
P. ItHedmanslän, stuk land onder 
Bergum. 

P. Hedrum, Hederim, Hederama , oude 
naam van Herem a-state onder Tjum. 

M. Hedse, Hedtze, Hedtie. Verkl. van 
Hedde. Zie Hedde. 
V. Hedske. 

M. Hedser , Hedsert , Hedzert, Hed- 
zerd, Hedzer. 

V. Hedwig, Hedwich, Hedewig, ITecf- 
toigis; in misspell. Hedwlchis, Hedwle- 

ges. Zie Hadewey. 

M. Hee, Verg. Heke. 

V. Heebbeltje. Zie Hebeltsje, bg den 
mansn. Hebele. 

P. Heechy het Fr. woord voor hoog, is 
in Gaasterland en elders in het Zuidwesten 
van Friesland, op zich zelven in gebruik 
voor hoogte , lage heuvel ; b.v. 1 1 B a k h ú s- 
ter-Heech, It Himmelumer-Heech, 
Bakhuister-Hoog , Hemelumer-Hoog , hooge 
zandgronden onder Bakhuizen en Hemelum. 
Verder It Hearenheech, Heerenhoog, 
onder Wykel. It Tsjerkeheech, Kerke- 
hoog, onder Oude^Mirdum. Dit woord komt 
in de zelfde beteekenis ook nog elders voor; 
b. v. Oegeheech, hoog stuk land onder 
Veenwouden. Verder Heech, Haegh, Ha' 
gekerka, Heeg, dorp in Wymbritseradeel ; Digitized byLjOOQlC HEEGSMA. 152 HEERNE. met De Heegmer- ofHegeme r-m a r , 
Heegermeer, It Hegemer Far, meer en 
stroom aldaar; en De Hegemer-S ket- 
ting; zie Sketting. Heeg-Appelsgea, 
Hoog-Appelsga, geh. onder Appelsga. Heeg- 
Dúrs-wâld; zie by den mansn. Duurd. 
Hege-Beintum; zie bjj den mansn. Beint. 
De Hege-Brêgge, Hoogebrug (van ouds 
ook de KI aerkamps te r-Br egge ge- 
noemd) , brug over de Dokkumer-Ee , onder 
Sibrandahuis. Idem , over het Oud-Deel , in 
den Zwarten Weg, beoosten Leeuwarden. 
It Heechhûs of Heechhústra-sate, 
Hooghuis of Hooghuistra-zathe . onder Arum, 
onder Hallum, onder Morra. Idem, herberg te 
Sn eek. Idem (ook Birger-bosk genoemd) 
huis onder Bergnm. It Heech-hiem, 
Hooghiem , saté te Goingahuizen onder Boom- 
bergum. Idem, onder Uitwellingerga , onder 
Wier, onder Wartena, onder Friens, onder 
Tjum , en onder Deinum. Heegenhiem, 
Hoogenheem, saté onder Hol werd. De H ege- 
d a e m , Hoogedam , brug onder Burum. 1 1 
Heeg-Ein, Hoogend, buurt te Sneek, 
met De Heegeinster-Piip, Hoog- 
endsterpijp (zie den plaatsn. piip) y water- 
poort aldaar. It Hegefean, Hoogeveen, 
buurt onder Appelsga. De Hegesyl, Hoo- 
gezyi , brug onder Tjummarum. De H e g e 
Geasten, Hooge-Geeaten , onder Bergum. 
De Hege lesten, Hooge-Eesten, krite on- 
der Gargp. De Heg e-W ei, Hoogeweg, 
weg in Smallingerland , beoosten Oudega. 
De Heechpôlle, Hoogpolle , buurt te 
Dokkum. It Heechterp, geh. (twee sa- 
ten), met terp, onder Lekkum en Leeuwar- 
den. It Heech, saté opeenterpke, onder 
Ee. It Heech, het Hoog, straat te Bols- 
ward ; idem , buurt te Dronrijp, en te Bozum. 
Heechstins, Hoogstins (ook genoemd S o 1- 
c a m a-8 1 a t e) te Garijp. De Heechstriet- 
te, HiUfhestriete , Hoogstraat (Greate- en 
Lytse-), te Leeuwarden. 
G. Heegstra. 

G. Heeg^ina ; zie bij den mansn. Hegen. 

M. Ueecke, Zie Heke. 

V. Heeltsje. In Ncd. spell. Heeltje. 
Heély Ileelka. Zie bij den mansn. Hele. M. Heemke^ Heempke, Verkl. van Heme. 
Zie Heme. 

V. UeemkCy Heemcke ^ Heempke , Heemck, 
Zie bg den mansn. Heme. 

P. Heein , Dietsche vorm van het Fr. woord 
hiem; zie Hiem. — Heemstra-state bg 
Morra, bij Roodkerk, te Oenkerk, te Foud- 
gum, onder Herbayum, en onder Kimswerd 
(ook Osinga-state genoemd). Heem- 
st r a-s a t e onder Lioessens. Al deze namen 
komen oudtijds uitsluitend, en thans nog 
veelvuldig in hunnen eigenlijken Fr. vorm, 
als Uiematray voor. 

G. Heemstra, Van Heemstra. Zie 
bij den plaatsn. Hiem. Heemstrahuys of 
Heemsterhuys ; zie Hemsterhuis. 

M. lleenka y Ifeentze. Verkl. van Hene. 
Zie Hene , Heense. 

G. Heenkiama , Heentianw , Uientzymn, 

M. Heense. Verkl. van Hene. Zie Hene, 
Heenka. 

M. Heep. In verkl. Heepke, Zie Hepe. 

V. Heepke. 

G. Heepkama, Heep. 

M. Heerd, Heert. V. Heerdje, 
Heertje. G. Heerda. Zie bij de mans- 
namen Heard, Heart. 

M. Heere, Heero. V. Heertje. G. 
Heerin^ra, Heerengra, Heerega, Hee- 
rema, Heeroma, Heerma, Heeres, 
Heeren. P. Heerm a-state, He er e ma- 
state, Heerm a-h û s , enz. Zie bij den 
mansn. Heare. 

P. Heerenveen, Heerenhoog, Heeren weg, 
enz. Zie de plaatsn. Hearenfean , Hearen- 
heech, enz. 

M. Heering. Zie Hearing. 

M. Heerke, Heeroo. V. Heer^e, 
Heerkjen. G. Heerkema, Heerkes. 

P. Heerkebosch. Zie bij den mansn. Hearke. 

M. Heerne, Verg. Hem. Digitized by Google HEERO. 153 HEYLMAR. V. Heero. Zie Hearou. 

M. Heerae. G. Heersma. Zie bij den 

mansn. Hearse. 

M. Heert. V. Heertje. Zie bij den 

manan. Heart. en bg den mansn. Heare. 

M. Heertle. G. Heertjes. Zie bij den 
mansn. Heartsje. 

M. Heertse, Heertze. Zie bij den 
mansn. Heartse. 

G. Heestma, 

M. Heet. Verg. Hede, Hette. 

V. Hegeltaje. In Ned. spell. Hefireltje. 

M. Hegen. Verg. Hagen. 
6. Heegsma. 

6. Heiansma. 

P. Heide, Fr. woord van de zelfde betee- 
kenia als heide in het Nederl.; komt, op 
mh. zei ven en in samenstellingen , in vele Fr. 
plaatsnamen voor; b.v. De Heide, geh. 
onder Oudeschoot. De Heide, saté onder 
Lutkewierum ; eigenlek Heydoraa-sate 
genoemd. De Lytse-Heide, Kleine Heide, 
geh. onder Sint-Nicolaasga. De Heide, 
stuk land onder Hnins, en elders. De Bir- 
g e r-H e i d e (Burger-Heide uitgesproken) , 
Bergumerheide , heideveld met gehucht on- 
der Bergum. De Staten-Heide, heide- 
veld met geh. onder Bergum. De Ham- 
ster-Heide en De Twizeler-Heide, 
gehuchten in Achtkarspelen. Surhuster- 
feanster-Heide (bij verkorting enkel 
F e a n 8 1 e r-H e i d e), Surhuisterveensterheide, 
geh. onder Surhuisterveen. De Semarre- 
fleide, De Nije-Mardumer-Heide, enz. 
Suameerder-Heide , Nieuwe- Mirdum er-Heide, 
heidevelden onder Suameer en onder Nieu- 
we-Mirdum. Hûs-t er-Heide, herberg on- 
der Bergum. Idem, herberg tusschen Lang- 
weer en Sint-Nicolaasga. Heidebürren, 
Heideburen, buurt te Heerenveen. Heid- 
b arren, geh. onder de Rottevalle. Heid- 
huzen, Heidhuizen, geh. onder Olterterp. De Heidkamp, stuk land onder Ooster- 
meer. Idem, onder Suameer. 

G. Heida. Verg. den mansn. Heide. 
Verg. Bosscha, Berga. Heidstra. In ver- 
latflnschten vorm Heidanus. Verg. Grei- 
danus. 

M (Heide). Verg. Heite. 

G. Heida; verg. den gesln. Heida, by 
den plaatsn. Heide. Heidis^a, Heidengra, 
Heidema, Heydoma, Heidsma. — Hei- 
dinga, Heidema, Groningerland. 

P. Hey do ma-sa te (in de wandeling 
De Heide genoemd), onder Lutkewierum. 
Heidum, oude naam van het dorp Keitum 
op *t eiland Sylt , Noord-Friesland. 

P. It Heidenskip, Heidenschap , uit- 
gestrekte krite van lage landen, onder Wor- 
kum , ten deele ook onder Oudega en NJjega 
in Hemelumer-Oldeferd. Idem, bg Moddei- 
wier, onder Grouw. — Het Heidenschap, 
krite, met geh., by Garmerwolde in Gron. 

M. HeUe, Hey e, Heyo, Heie, Hei, 

Heyen, Verg. Haeije. 

V. Heike. Te Hindeloopen ook Heye. 

G. Heyinga, Heyen^ra, Heienga, 
Heima, Heyema, Heyes.. — Heynga. 
Heyen. Heyungs, Heyens, Oost- Fr. Heye, 
Heyen, Heyings, Heyink, Ned. 

M. Heike, Heiko, Heik, i/^z/cAr. Verkl. 
van Heye. Zie Heije, Heitse. Verg. Haeike. 

V. Heikje. 

G. Heikes, Heikens. — Heikema, 
Gron. Heikena, Heyken, Heykes, Heykens , 
Oost-Fr. Heickens, op 't eiland Helgoland. 

P. Heikeland , geh. by Kngerhave, Oost-Fr. 

M. Heyl , Ueyla , Hcylo. 

V. Heiltsje. In Ned. spell. HeUtJe, 
Heilke, Heylcke, Heyicken , Heila , Heyla^ 
Heyle, Heyl , HeylL 

M. Heylynr, Heihjer. Verg. Helger. 

M. Heilke. Verkl. van Heil. Zie Heyl. 
V. Heilkje , Heyldden. 

M. Heylmav ; Heihner. Verg. Heimer, 

Digitized by VjOOQIC HEILWIG. 154 HEKKE. V. Heilwig, Heylwich, Hetflwegh. 

M. Heiman, Heyman, Heymen. 

M. Heyme, Heymo^ Ueinw, 
G. Heimes. 

P. Heimshôf, saté te Almenum. 

M. Heine , Heino, Heyna, Heyno, (Hein, 
op 't Bildt als Hain uitgesproken , komt ook 
voor als vleivorm van Hendrik; meest in 
de Fr. steden, en in Holland.) Verg. Hain, 
Hagen, Hegen. 

V. Heintsje. In Ned. spell. Heintje, 
Heinke, Heyna, Heyne, Heynttie. 

6. Heynemay Heins. — Heynen, Oost- 
Fr. Heynink, Heynink, Heyninx, Ned. 

P. Heineburen, geh. by Zevenhuizen, Gron. 
Heinum, dorp bij Gronau, Hannover. Hey- 
nencamp, voormalige saté op het eiland 
Marken. 

M. Heineman, Heynmen. 

M. Heinke, Ueynke, HeinJc , Heinik^Uey- 
mck. Verkl. van Heine. Zie Heine , Heintse. 
y. Heinkje. 

M. Heynrich , Heynryck , Heinerick. Oude, 
oorspronkelijke vormen van Hendrik. Zie 
Hendrik, Hindrik. 

M. Heinse. In misspell. Heinze. Verkl. 
van Heine. Zie Heine, Heinke. 

V. Heinse. 

G. Heinsma, Heiensma. Verg. Heian- 
sma. 

P. De H eins te-Ho llann er, Heinste- 
HoUander, saté onder Bolsward. Schotanus 
teekent in zijnen Atlas ook nog eenen , Verste- 
HoUander" aan, tegenover zjjnen ^ Hens te- 
Hollander". Hü vermeldt ook onder Alme- 
num eenesate: «Hendste-Hof. Heynstecamp^ 
in 1543 te Menaldum. Het Fr. woord hein 
of hen, in overtreffenden trap heinate of hen- 
ste (hendste) is het Ned. heinde = dicht bij , 
in tegenoverstelling met verre. 

G. Heinstra. 

M. Heinte. Verkl. van Heine. Zie Heine. G. Heintema, Heints. 
P. Heintema-sate onder Ooster-Ny- 
kerk. 

M. Heintse, in misspell. Heintze, 
Heyntze. Verkl. van Heine. Zie Heine, Heintë|je. 

M. Heintsje. In Ned. spell. Heintje, 
Heyntjen, Heyntgen, Heynthie, Heyntthie. 
Verkl. van Heine. Zie Heine, Heinke. 

G. Heynthiema (Heintsjema). — Heintjes, 
Heyntges, Nederland. 

M. Heise^ Heyss, Verkl. van Heije. Zie 
Heije. 
V. Heizeltsje. In Ned. spell. Heizeltje. 
G. Heiama. 

G. Heistra. Verg. Heidstra, bij Heide. 

M. Heite , Heito , Heit. Verkl. van Hege. 
Zie Heg e. Verg. Haeite. 
V. Heitsje. In Ned spell. Heitje. 
G. Heitin^ra, Heites, Heyt. — Heits, 

Oost-Friesland. Heiting, Heitingh, Heytink, 
Heitinck, Nederland. 

M. Heitet. 

M. Heitse, in misspell. Heitse. Heytse, 

Heita. Verkl. van Heije. Zie Hege, Heike. 

G. Heitsma, Van Heitsma. — Heit- 

sema, Groningerland. 

G. Heitstra. Verg. Heidstra, bg Heide. 

M. Heke^ Heecke. Verkl. van Hee. Zie 
Hee. Verg. Hekke, Hake. 
G. Heketnüy Hekumtna. 

M. Hekke ^ Hekko, Hecko, Hecco. Waar- 
schijnlgk samengetrokken vorm van Hedde- 
ke , den verkl. van Hedde. Verg. Heke , 
Hakke, Hedde. 

G. Heckama^ Heckema, Hekkes. — 
Hekkema, Hekma, Gron. Hekking, Hek- 
king, Hekkingh, Ned. Haecing, bg de An- 
gel-Sassen. 

P. Hekkum, geh. bg Adorp, Gron. Hec- 
kinghausen , dorp bg Elberfeld in Rgn-Pruis- 
sen. Heckentrup , dorp bg Beckum in West- 
falen , Heckingham in Norfolk , en Hecking- 
ton in Lincolnshire , Engeland. Digitized by VjOOQIC HEKSTBA. 155 HELMAR. 6. Hekstra. 

P. Hel (of in anderen vorm, aan den 
Zwh. eigen, hol) ^ naam die oorspronkel^k 
eigen is aan sommige diepe putten , poelen, 
meerkes en stroomen, waar de Oude Friezen, 
in het heidendom, den ingang naar de on- 
derwereld dachten te zyn. Komt als plaats- 
naam nog voor; b.v. De Hel en De Lytse 
Hel, twee saten in het Heidenschap onder 
Workum. De Hel, stuk land in de Hallu- 
mer-Mieden, onder Hallum; idem onder 
Ferwoude. De Re ad e-Hel, saté onder 
Bolsward. Zie ook den dorpsnaam Reahei . 
De Heldoar, Helledeur (verkeerdelijk 
ook Healdoar geschreven), krite (voormalig 
meerde) met saté, onder Birdaard. De 
Helsdoar, voormalig meertje in de 
Hallamer-mieden, onder Hallum. Verg. De 
Helder (voluit Helledeur) in West-Fr. 
(noordelijk Noord-Holland). Zie Nomina 
Geograph. Neerl. I, 163. Helbird (dat is: 
de Helleboord , de rand van de Hel ; zie den 
plaatsn. bird), verkeerdelijk ook Healbird 
geschreven, geh. bfi Oudkerk, onder Rood- 
kerk behoorende. Okkehel; zie bfl den 
mansn. Okke. Zie den phatsn. Hol. En: 
De Hel in Friesland , in den Frieschen Volks- 
almanak voor 1894. 

G. Helstra. 

M. Hdhald, HelholL Versleten tot Jïe?6a<f. 
G. Uelbada, — Hellebaut, Vlaanderen. 
P. Helbada-state. onder Temaard, 
onder Metslawier, en te Nes in Dongeradeel. 

M. Helbe. Verg. Halbe. 

M. UelhH, Zie Helbald. 

P. Helbird, Heldoar; zie bjj den 
plaatsn. Hel. 

M. Held. 

P. Heldam, dorp in Jutland. 

M. Hele.HedU. Verg. Helle, Heile. 
V. Heeltsje. In Ned. spell. Heeltje. 
Ueel, Heelka. 
G. HeliD£ra> Helema, Van Heioma. 

P. De Heloraa-feart en De Helo- ma-slÚB, Heloma-vaart en -sluis, in West- 
Stellingwerf, tusschen Olde-Lamer en Mun- 
nikeburen. — Heelsum , dorp in Gelderland. 
Hehlingen, dorp bg Helmstedt in Brunswgk. 

M. Helge, Helgo. 

M. Uelger. Verg. Heilger. 

M. Helgert, 

M. Helgric. 

M. Helke, Helko. VerkL van Helle. 
Zie Helle. 

G. Helkes. ~ Heiken, Oost-Friesland. 

P. Helkenburg, saté te Golzwarden in 
Butjadingerland , Weser- Friesland , Oldenb. 

M. Helle. In patronjmicalen vorm Hel- 
ling, Verg. Hele, Holle. 

V. Heltsje; in Ned. spell. Heitje. Uelke, 
Helthien, Helcke, In Stellingwerf ook Hel- 
ligjen, in navolging van den Friso-Sassi- 
schen, aan Drente en Overyssel eigenen 
vorm Hellechien. 

G. Hellinfi^a, Hellenga, Hellema, 
Helma, Helles» Helling:. — Hellynck, 
Hellynckx, Hellinckx, Vlaanderen. Helling, 
Engeland. 

P. Helward of Helwert, ook wel 
genoemd Helwar de ra-state, te Roorda- 
huizum. Great en Lyts Helling a-s ate 
onder Warga. Hellinga-state onder 
Temaard en Hantum. Idem, onder Mant- 
g^m. Hellinga-sate onder Grouw. Hel- 
lem a-sta te onder Harich. — Helium, 
dorp in Gron. Helwert, geh. bg Rottum, 
Gron. Hellinghen, dorp in Henegouwen. 
Hellinghausen, dorp bij Lippstadt in West- 
falen. Hellinghill in Northumberland , Eng. 

M. Ileliebrecht. 
M. Uellinghern. 

M. Helmar, Uelnier. 

G. Ilelmersma. — Helmers, Ned., Oost- 
Friesland. Helmering, Nederland. 
• P. Helmerweg, landgoed bjj Berum, Oost- 
Friesland. Helmarshausen, stadje in Hessen- Digitized byLjOOQlC HELMCKE. 156 HEMME. Kassei. Helmeringhausen , dorp b}j Brilon, 
in Westfalen. 

M. Helmcke. 

M. Heimet. Zie Helmod. 
G. Helmts, Oost-Friesland. 

M. Helmich, Helmig, Helmigh. 
6. Helmich. 

P. Helmie h-D ouwe s-w y k , veen vaart 
onder Langezwaag. 

M. Helmriky H^lmryck^ Helmerik j Hel- 
mejHch , Helmerk. 

G. Helmerichs, Oost-Friesland. 

M. HeUe. Verkl. van Helle. Zie Helle, 
Helke. 
V. Helske. 
G. Helsingra. 

P. Helsenwarfen , geh. bj) Ooster-Acciim 
in Harlingerland , Oost-Fr. Helsinghausen , 
dorp bij Rinteln in Keur-Hessen. Helsingör 
(Ned. Elseneur), stad in Denemarken. Hel- 
singborg, stad in Zweden. Helsingfors, stad 
in Finland. 

G. Helstra. Zie bij den plaatsn. Hel. 

M. Hehvartf Helwert. 

G. Helwerda , Helworda, — Helwerda , 
Groningerland. Verg. Hilwerda. 

P. Helward, Helwert. Zie bj) den 
mansn. Helle. 

P. Hem f heden ten dage veelal uitge- 
sproken als himy een oud woord van alge- 
meen-aardrijkskundige beteekenis , in den 
tegenwoordigen tijd meestal voorkomende 
in die van het Ned. woord polder, bepaal- 
delijk een groote polder, eene geheel e, veelal 
laaggelegene, door eenen hem- ofpolderdjjk 
omringde, soms met verscheidene dorpen 
bezette landstreek. B.v. De R a e r d e r-H e m 
of -H i m , Rauwerderhem , grieteny in Oos- 
tergoo. Verder: De HemofHim, krite, 
met geh., tusschen Baard en Jorwerd. Idem, 
krite, met geh., onder Wirdum. De Hem- 
men of Himmen, krite onder Makkum. 
Sparkhem, krite bij Sneek. De Mo- 
hemmen, krite in Opstorland. De Him- 
tille, brug onder BaanL De Hem- of Himdyk, meestal in 't meerv. De Him- 
dyken genoemd, reeks van oude dijken in 
Wonseradeel , Wymbritseradeel en Rauwer- 
derhem. De Nijlânner-Him, Nijlander- 
Henx, krite onder Ngland. De Goese- 
k oer s t er-H im; zie bij Goesekoer. De 
lemswâlder-Him; zie bii lemswâlde. 
Easthim en Westhim, zie die namen. 
Koarte-Himraen, Korte-Hemmen, (ter 
plaatse en in den omtrek enkel De Him- 
men genoemd), dorp in Smallingerland ; 
met De Himster-Balke, brug over de 
Dreit, aldaar; zie Balk. De Noard- en 
De Suurhimmen (voluit Suder-Hi ra- 
men). Noord- en Surheramen, kriten on- 
der Drachten. Geaus-middelhim ; zie 
Geau. — Hem, dorp in Drecht«rland , 
West-Fr. (noordelyk Noord-Holl.). Verg. Ham, 
Hemrik , Heem , Um. 

G. Hemstra. Verg. Hamstra, Himstro. 
Hemsterhuys; zie Heemsterhuys , bg den 
plaatsn. Heem. 

M. Heme. In Noord-Fr. Heeme. Hemo, 
Hema. In verkl. Heemke, Heemckt, Heempke. 

V. Heemcke, Heemk. 

G. Heemkema. — Hemen, Noord-Fr. He- 
ming, Eng. Hemink, Heems, Nederland. 

P. Hemink, hoeve bij Zelhem, Gelderl. 
Heminghrough in Yorkshire, en Heming^n 
in Somerset, Engeland. 

P. Hemert. Zie Himert. 

G. Hemelsma. Vermoedel^k afgeleid 
van (Hemele), een verkl. van Heme. Verg. 
Heme. 

P. Hemelum. Zie Himmelum. 

M. Hemke (meestal uitgesproken als 
Himke) , Hemco , Heinka , Hempko , Hempke. 
Verkl. van Hemme. Zie Hemme, Himke. 

V. Hemkje , Hemlijen, Hempkje, 
Hempk (meestal uitgesproken als Himkje). 

G. Hemkes. — Hemken, Oost-Fr. 

P. Hem kink, Hemmekink, hoeve bij Zel- 
hem , Geld. Hemkenrode, dorp in Brunswijk. 

M. Hemme, Hemmo, Hemma^ Hem 
(meestal uitgesproken als Himme). Inpatro- Digitized byLjOOQlC HEMPE. 157 HENKE. nymicalen vorm Hemming, Zie Himme. Verg. 
Heme. 

V. Hemke (meestal uitgesproken als 
Himke), Hemme f Hemma. 

G. Hemma, Hemxninga, Hemmen- 
ga, Hemmemay Hemmama, Hemmes. — 
Hemmen, Oost-Friesland. Hemminge, Drente. 
Hemmie (voluit Hemmia = Hemminga),bö 
de Weaer-Friesen. Hemmings, Ned. Hem- 
ming, Hemmingson, Engeland, Zweden, 

P. Hemming a-state onder Hol werd. 
Hemming a-s ate, onder Opeinde in Smal- 
lingerland. Idem, bij Beetsterzwaag. Hem- 
mem a-sta te te Berlikum. Idem te Beet- 
gum, te Menaldum, te Minnertsga. Hem- 
mbgstedt, Hemmyngstede , dorp in Ditmar- 
schen. Hemminghöm, geh. bij Catharinen- 
heerd in Eiderstedt, Sleeswyk. Hemmingen, 
doq) bij Hannover. Hemmink, hoeve by 
Etten in Gelderl. 

M. Uempe. 

V. Hempe. 

P. Kempens, veelal uitgesproken H i m- 
pens, dorp in Leeuwarderadeel ; met De 
Hempensermar, (in de wandeling Him- 
penstermar) Hempensermeer , voormalige 
meer, reeds lang ingepolderd, aldaar (onder 
Warga). En De Hempenserwier, saté 
onder Warga. 

G. Hempenius , verlatynschte Vorm , 
afgeleid van den plaatsn. Hempens. 

G. Hempstra. 

G. Hemringa. 

P. DeHemrik (veelal uitgesproken als 
Himrik, Himmerik en Himmerk), 
dorp in Opsterland; met It Hemriker- 
fjild, Hemrikerveld , De Hemriker- 
8 kar ren, kriten onder de Hemrik; en 
It Hemriker-Hout, brug over het Ko- 
îûngsdiep , aldaar. De Hemrik, (ook 1 1 
Himrik gezegd) krite van lage hooilanden, 
onder Hempens, Warga en Huizum. Idem , 
stokken land onder HoUum op *t Ameland. 
Hemrikein, veelal Hemmerkein, 
Himrikein of Himmerkein genoemd, 
Henuiksend of Hemrikseinde, geh. (bestaande 
uit twee saten, Great- en Lyt s-H e m r i k- 
e in) onder Swichum en Warga. G. Hemrica, Hemrika. 

M. Hemse, Ilemao. Verkl. van Hemme. 
Zie Hemme. 

G. Hemsinga. — Hemsing, Nederland. 

M. Hemsingr* Eigenljjk een patronymi- 
cale vorm van Hemse. Zie Hemse. 

G. Hemstra. Zie bg den plaatsn. Hem. 

V. Hendie. 

M. Hendrik, Henderik, by letterkeer 
Henderk, door velen uitgesproken (en ook 
aldus in geijkt en zin geschreven) als Hin- 
drik, Hinderik, Hinderk, Heindt-ik, 
Ueyndrichf Heinrik ^ Heynrick, Uetirgk, Uind- 
ryck , Uynric , Hynryck. 

V. HendrikJe,Henderkje,Hendrika, 
(in misvorm ook Hendrina, Henderina, 
Hindrina, Hinderina, en zelfs Hende- 
ryntsje, in Ned. spell. Hender jjntje), Hin- 
dri^e, Hinderkje (in Stellingwerf ook 
Hinderkien), Uenrickje, Hendrickien, Heyn- 
rike, Hendrickgen^ enz. In vleivorm Hinne 
en Hinke. 

G. Hendriksma, Hendriks. 

F. Hendrik- of Hindrik-Tsjaerds- 
P 1 a e t , Hendrik-Tjaards-Plaat , bank of 
plaat in het Flie, bewesten Harlingen. 
Hindrik-Teakes-kamp, stuk land onder 
Oostermeer. 

M. llene , Heno, Heen, In verkl. Heenka^ 
Heniküj Heniko, Heenize, Verg. Hane, Henne, 
Heense. 

G. Heentiama (Heent^jema). 

P. Heentiama-hû8 en -finne, in het 
middeleeuwsche Leeuwarden. 

M. Henge , Henga , Henghe, In verkl. 
Hengke. 

M. Uengist, 

P. Hengst , Hengstepad , Hengstepoel , 
Hengstewerp. Zie Hyngst, enz. 

M. Henke (veelal als Hinke uitgespro- 
ken), Henko j Henco ^ Henka^ Henneka, Hen- 
neke , Henneko, Verkl. van Henne. Zie 
Henne, Hinke. 

Digitized byLjOOQlC HENLINÖA. 158 HERABD. y. Henl^Je (veelal uitgesproken als 
Hinkje). 

6. Henkema, Henckema, Henkes. — 
Henken, Nederland. 

P. Henkema-hom , oude grensplaats tus- 
schen Fivelgoo en het Goorecht (in de ge- 
meente Sloch teren) , Gron. Henkenshage , 
kasteel bg Sint-Oedenrode in Noord-Brabant. 

G. Henlinga, 

P. Hennaard. Zie bg den mansn. Hem. 

M. Henne (veelal uitgesproken Hinne), 
Hettna, Henno, Hen, Zie Hinne. Verg. 
Hene. — De mansn. Henne, meir zijne vrou- 
welijke vormen, en met zijne verkleinvormen, 
komt, even als Hanne, ook voor als vlei- 
vorm van den B^jbelschen naam Johannes. 

V. Henke (veelal uitgesproken als Hin- 
ke); Hen, 

G. Hennema. — Hennye (Hennia = Hen- 
ninga), bg de Weser-Friezen. Hens, Hen- 
ning, Henny, Hennens, Nederland. 

P. Henshuzen (veelal uitgesproken 
Hinshuzen, in veler mond schier luidende 
als Hjinshuzen, Jinshuzen, lenshuzen — verg. 
den geslachtsn. Eenshuistra, lenshiistra) , 
geh. onder Akkrum; met It Henshuzer- 
deel, vaarwater, De Henshuzer-mar , 
drooggelegd meerke, enit Henshúster- 
fjild, Henshuizer-veld, krite aldaar. Hens- 
walde (veelal uitgesproken Hinswâlde of 
Hinswâld), Henswoude, krite, met geh. on- 
der Oldeboom. — Hensbroek , dorp in West- 
FriesL (noordelyk Noord-HolL). Hennstedt, 
dorp in Ditmarschen, 

M. Hennlng , eigenlijk een patronymi- 
cale vorm van Henne. Zie Henne. 

M. Hense, Henze (veelal uitgesproken 
Hinae\ Verkl. van Henne. Zie Henne. Verg. 
Hans, Heense. 

V. Henske, Hensck. 

G. Hettsemaf Groningerland. 

G. Henstra. Afgesleten vorm van Hem- 
stra. Zie by den plaatsn. Hem. 

M. Hente (veelal uitgesproken als Hinte). 
In verkl, Hentke, Hennytge» Verkl. van Henne. 
Zie Henne. V. Henthe. 

G. Hentifiga. 

P. Hentinga-sate onder Ter-Oele. 
Hentwieriim was in 1642 eene saté onder 
Warga. 

M. Hentye. Verkl. van Henne. Zie Henne, 
Hentse. 
G. Henthiama (Hentsjema). 

M. Hentse j Henttzie. Verkl. van Henne. 
Zie Henne, Hentye. 

M. HepCf Heep, In verkl. Heepke^ Heepk, 
Verg. Heppe. 

V. Heepke, Heepk, Heep. 

G. Heep, Heepkama. — Heepkes, Oost-Fr. 

M. Hepke, Hepco, Hepko^ Hepka. 
Verkl. van Heppe. Zie Heppe. Verg. Hebbeke. 

V. Hepkje, Hepkjen. 

G. Hepkama, Hepkema. 

P. Hepkehûs, Hepkehuis, oudtgds eene 
stins, (hans saté te Smallebrugge. It Hep- 
ke 1 â n , stuk land te Oudega in Smallinger- 
land. 

M. Heppe ^ Heppo. Verg. Hepe, Hebbe. 

V. Hepke, Hepk, 

G. Heppena, Gron. en Oost-Fr. Heps, 
Vlaanderen. 

P. Heppens (Heppinga) , oud dorp in Rost- 
ringen, Weser-Fr., Oldenb., thans deel der 
stad Wilhelmshaven uitmakende. Heppin- 
gen, dorp bg Remagen, Rgn-Pruissen. Hep- 
stedt, dorp bjj Zeven in Hannover. 

P. Herbaegum of Her ba ju m (voluit 
Herbadegum, Herbaldingahem) , in de wan- 
deling wel Hearbeam en Healbeam 
genoemd, Herbayum, dorp in Franekera- 
deel. Zie Friesche Plaatsnamen, in de 
Nom. Geograph. Neerl., dl, I, bl. 174; 
en verg. Herenbaldeghem , oude naamsvorm 
van 1125, van het dorp Erenbod^hem in 
Oost- Vlaanderen. 

M. Her ar d, 

G. Herathema, Groningerland. 

P. Herathema-heerd , te Eenrum, Gron. Digitized byLjOOQlC HERAWEYSfERA. 159 HERN. G. Her aweif sier a. Zie hiQ den plaatsn. 
Herwei. 

M. Herbe. 

6. Herbana, Oost-Friesland. 

M. Herhern, Herbren. 

M. Herbfrt, Zie Herbrecht 

G. HerUlda. 

M. Herbrandf Herebratit. 

G. Herbranda. 

P. Herbranda-state te Buitenpost. 

M. Herbrecht j Heribert, Herbert. 

M. Herbren y Herbern, 

M. Herd, Hert. In patronymicalen vorm 
Herding. in verkl. Hertken. Zie Hertsen. 
G. Herda. — Herdingh, Herdes, Ned. 

M. Herder. Zie Harder. 

M. Herderik, Herdrick, Herderic. 

M. Herdert. 

M. Herdrad. 

M. Here, Hero. G. Heringa, He- 
renga, Herema, Heroma, Van Here- 
ma, Heres. P. Heringahuzen, He- 
rema-state, Herema-sate, enz. Zie 
bg den mansn. Heare. 

G. Hergersma , Hergesma. 

G. Herhema. Zie Harbema. 

M. Heribert. Zie Herbert 

V. Heriburga. 

M. Herimod. 

M. Hering, Heringh. G. Herinxma, 
HenfHxma, Heringsma, Heringa. Zie bg 
den mansn. Hearing. 

G. Herjuwsma, Herjusma, Heriusma, Her- 
tfttêma, Herjouêma, Heer-Jousma. Zie de mansn. Jou en Ito. — De lettergreep Her, 
vóór dezen Oud-Fr. geslachtsnaam, is anders 
niet als bet woord heer, in de gewone be- 
teekenis. Heijnwsma is dus letterlgk zoon 
(of bloedverwant of volgeling) van Heer-Juw, 
zoon van eenen, waarschijnlijk geestelgken 
heer, die Jnw, Jon of Ivo heette. Verg. 
den geslachtsn. Her- of Heer- Alma, zoon van 
heer Alle; en de geslachtsn. met Fer begin- 
nende (op bladz. 100, Verdonwema). Zie ook 
Winkler, De Nederl. Geslachtsnamen, bl. 147. 
P. Herjnws ma-state (ook enkel als 
Juwsmastate voorkomende), onder Fer- 
werd. Zie bg den mansn. Jou. 

M. Herke, Herko, Heroo, Herk, 

Herka, Herck, Herrik. Verkl. van Herre. 
Zie Herre, Hertse. Verg. Heerke, Harke. 

V. Herkje , Herkien. 

G. Herckingha, Herkinga, Herkenga^ Her' 
kama, Herckema, Herkema. — Herkens, 
Weser-Fr. Herking, Herken, Nederland. 

P. Herkebosk; zie Hearkebosk. Her- 
keloo (Herculo), buurt bij Zwolle. Herkin- 
gen, dorp op Over-Flakkee , Zuid-Holl. Her- 
kingen (verwalscht tot Herquignies) , dorp in 
Henegouwen. Herkentrup, geh. by Munster, 
Westfalen. Herkingrade, dorp by Lennep 
in Rijn-Pruissen. 

M. Hercle. Verkl. van Herke. Zie Herke. 

M. Herman, Hermen , Hertn, Heerm. 
Zie Harmen. 

V. Hermpje, Henntien. Zie Harmke. 

G. Hermana, Hermansma. 

P. Great en Lyts Hermana-state 
te Minnertsga, Hermana-state te Koum 
onder Tjum. 

G. Hemada (Hernalda). 

M. Hem , Herna, Herne. In verkl. Herncke, 
Zie Ham. 

G. Hernsema , Hernsma, 

P. Hennaerd. — Hemawerth is de oude, 
volledige, oorspronkelijke vorm (later Her- 
naerd), van den naam van Hennaerd 
(door velen uitgesproken Hinnaerd of 
Hinnaed), Hennaard, dorp in Hennaarde- 
radeel. Hennaerderadeel of -diel, 
in 1398 Hennawerderadeel j in 1444 Her' Digitized by VjOOQIC ÖERN. 160 BESSË. nawerderadeel {door vélen uitgesproken Hin- 
naderadeel), grieten^ in Westergoo. 

P. Hem , Herne , Herna , Fr. woord voor 
hoek. Zie Horn, Hoam, Hoek. Komt in 
sommige plaatsnamen voor : Ter Herne of 
Terherne (in uitspraak Terhenne, 
zelfs wel Tr'enne — schier Trenne — ) Ter- 
Horne, dorp in ütingeradeel ; met De Ter- 
Hernster-poelen,in eikanderen vloeiende 
meerkes aldaar, en De T er-H ernst er- 
syl. De Kolherne, krite onder Beets 
(Verg. Kolhom, dorp in West-Fr. , Noor- 
delijk Noord-HolL). De Boarnherne, 
krite onder Irnsum. De Kromme Herne, 
krite onder Oldeboorn. De Knolherne, 
krite onder Beetsterzwaag. De Flokherne, 
buurt te Oenkerk. De Bûterherne, sa- 
te onder Hallum, enz. 

G. Hemstra, Henstra. Verg. Boorn- 
stra en Boonstra. 

M. Hero. G. Heroma. Zie b^j den 

mansn. Heare. 

V. Hero. Zie Hearou. 

M. Her per. Oud-Hollandsch : Harper , 
Harpert. Verg. Herbert. 

M. Herre , Herro (door velen uitgespro- 
ken als Hjerre, Jerre). Quasi-verlatjjnscht 
tot Herrius. Verg. Heare. 

V. Hertaje. In Ned. spell. Hertje. 

G. Herrema, Herma, Herresma, 
Herres. 

P. Hersbüll, verdronken dorp op 't ei- 
land Noordstrand, Noord-Friesland. 

M. Herrent. 

M. Herret. Zie Herrit. 

M. Uerrihert. Zie Herbert. 

M. Herrig, Verg. Herrik, bij Herke. 

M. Herrik. Zie Herke. 

M. Herrit. Zie Harrit, Herret. M. Her8\ Verkl. van Harre. Zie Herre, 
G. Hersma, Hersema. 

M. Hert , Herte , Herla. In verkl. Hertke, 
Verkl. van Herre (zie Herre), of, de zelfde 
naam als Herd (zie dien naam). 

M. Hertel, Quasi- verlatijnscht tot Herte- 
tus f Herthetus. 

M. Hertman, Verg. Hartman, Hetman. 

M. Hert och. Verg. Hartogh. 

M. Hertsen, Hertse; in misspell. 
Hertzen, Hertze, Herttzie. Verkl. van 
Herre of van Hert. Zie die namen. 

G. Hertsema f Hertsma. 

G. Herwarda. Zie den mansn. Herwert^ 

P. Her wei, state te Temaari. 
G. Heraweystera f Herweystra. 

M. Herwert. 

M. Herwig. Verg. Hartwig. 

M. Hese f Heso. In verkl. Heseco, Verg. 
Hase, Hesse. 

G. Heesen, Nederland. 

P. Hesens, state onder Jorwerd, met 
De Hesenser-feart of Hesens er-Al d- 
feart, Hesenser-vaart of -Oudvaart ; De 
H e s e n s e r-m a r , drooggelegd meerke , en 
De Hesenser-hoarne, Hesenser-hom of 
-hoek, hoek van de Bolswarder-vaart. — 
Hesenbrook, geh. by Schirum in Oost-Fr. 
Hesingen , in de 8'*« eeuw Hasungen , geh» 
bij Tubbergen in Twente. 

M. Hesling. Patronymicale vorm van 
Hessel. Zie Hessel. 
G. Heslings. 

M. Hesse, Hesso. Verg. Hese, Hasse. 

V. Hesje. 

G. Hesnia (samengetrokken vorm van 
Hessinga), Hessama, Hessema, Hesma. — 
Hessinga, Hessena, Oost-Fr. Hessiug, Hes- 
sen, Hessens, Heskes, Nederland. 

P. DeHeskampen, geh. onder Hoo^e- 
Beintum, bestaande uit twee saten, De Digitized byLjOOQlC HÈSSEL. m HlBBE Greate en De Lytse Heskamp; met 
De Heskampster-wei, weg daar henen 
leidende. Hes ma-sa te te Nes in Dongera- 
deel. — Hessens , saté te Neu-Ende in Rust- 
ringen, Weser-Fr. , Oldenb. Hessum, geh. 
onder Dalfsen, Overijssel. 

M. Hessel. Verkl. van Hesse. Zie Hesse. 
Qoasi-verlatijnscbt tot Hesselius. 

V. Hesseltsje. Tn Ned. spell. Hesseltje. 

6. Heslin^ra, Hesselinga, VanHes- 
]inga, Hesslema, HesseUma, Hessel, Hes- 
sela. Quasi-verlatijnscht tot Hesselius. — 
Haesling, bg de Angel-Sassen. Heslington, 
Eng. Heslingb , Hesseling , Hesselink , Hess- 
ling, enz., Nederland. 

P. Heslinga-state (ook -stins), te 
Friens. Idem, te Bied. Idem (ook genoemd 
Hette ma-stat e) te Poppingawier. Hes- 
linga-sate te Pietersbierum. Idem, te 
Anjam. Hesselhûs, ook genoemd Hes- 
selhiistra-sate, HesselhuLstra-zathe , on- 
der Sibrandabnren. — Hesselingen , geh. bij 
Staphorst in Overyssel. Heslink, hoeve bij 
Hengeloo, Overijssel. Hesselink, hoeve bfl 
Wamsveld, en elders in Gelderland. Hesse- 
Kng, erve onder Steenwijkerwolde. Hesling- 
ton, in Yorkshire, Engeland. 

P. De Hess ing, plaat of bank in de 
Wadden, bezuiden het Ameland. 

M. (Hest). 

6. Hestama, Vermoedelijk ook Hesta, 
thans te Amsterdam. 

M. Mester. 

V. Hester. Deze vroawennaam is ver- 
moedelijk oorspronkelijk de bekende Bijbel- 
9che naam Esther. 

G. Hestra, 

P. Hes tra-s at e onder Hol werd. 

M. Hete, Heto, Heet. Verg. Hette. 

V. Iletgarda. 

M. Hettnan, Uedman, Verg. Hertman. 

M. Het0e. In misspelling Hetze. Hett- 
^y Hetza, ffettza , Ilettsen. Verkl. van Hette. 
Zie Hette. V. Hetske. In misspelling Hetsohe. 

Hetsck, 

G. Hetsema , Hetzyma, Hetsma, 

P. H e 1 8 m a-s t a t e onder Kollumer- 

zwaag. Hetsma-sate onder Anjum. 

M. Hette, Hetta, Hetto, Het, Vergriekscht 
tot Hector. Verg. Hatte. In verkl. Het- 
thie, Het je, Hettie, Hetke, 

V. Hetsje. In Ned. spell. HetJe, Het- 
tje. Hetke, Hette, Het, 

G. Hettin^ra, Van Hettin^ra, Het- 
tensra, Hettema, Van Hettema, Het- 
tes. Hetthiama (Hetsjema). — Hetting, 
Hetten, Nederland. 

P. Hettinga-state te Nes in Donge- 
radeel. Idem, ter Oele, te Jorwerd, te 
Nijland (ook genoemd Bothni a-stat e), 
en in de Hommerts. Hetting a-h ûs te 
Eollum. Hettem a-state (ook genoemd 
Heslinga-state) te Poppingawier. Het- 
tem a-s ate te Nijland. — Hetthom, dorp bij 
Bremerlehe in Hannover. 

M. Heume. 
G. Heunsma. 

M. HetUe, Heutay Heui/te, Heuite, Verg. 
Huite. 

M. Hewo, In verkl. Hetctse, 
G. Hewtsma, 

M. Hiahele, Verg. Heabele. 

M. Hiade, 

M. Hiari, Hiaro, Verg. Heare en Jare. 

P. H ia ure, Hyower^ Hyoetcerf uitge- 
sproken Hjaure, Hjoure, Jaure, Joure, 
meestal Jouer of Jouwer (ter onderscheiding 
van De Joure in Haskerland, gewoonlijk D e 
Lytse Jouwer, Kleine-Joure, genoemd), 
dorp in West-Dongeradeel. Verg. Joure en 
Joere. 

M. mbbe, Hibbo, Verg. Hibe, Hebbe. 

V. Hibke. Hibbeltsje; in Nederl. spell. 
Hibbeltje. Hibck, Hibbd. 

G. Hibbema, Hibbama, Hyhbema , 
Hibma. ^ . j 

Digitized by VjCBIDQIC HIBBEBT. 162 HIEM. P. Hibbema-state te Oosterbierum. 
Hibma-sate te Hiaure. 

M. Hihhert. 

M. Htbe^ Hyho, In miaspell. Uiehhe^ 
Hieben. Verg. Hibbe. 

G. Hyhema. — Hyben, Hieben, Oost- 
Friesland. Hiebink, Nederland. 

M. Hifble, Hihele, In misspell. Hiebel. 
VerkL van Hibe. Zie Hibe. 

M. Hyhrand. 

M. Hicht, Hichte, 

P. Hichtum, dorp in Wonseradeel. 
Hichtepoel, (ook Pangweer genoemd), 
meerke bfj N^jega in Hemelumer Oldeferd 
en Noordwolde. 

M. Hidde, Hiddo, Uidda, Uydda, 
Hyddo f Hydde, Hid. In patronymicalen 
vorm Hiddiny, Hiddinck, Verg. Hide, Hedde. 

V. Hidtsje. In Ned. spell. mdlje, Hidje. 
Hids, Hidda, Hidde, Hiddeke, Hidke. Te 
Hindeloopen ook Hid. In Oost-Friesland ook 
Hidde. Verg. Hit^e. 

G. Hydda, Hiddinfira, Hiddenga, 
Hiddema, Hyddama, Hidma, Hydma, 
Hidded. — Hids, Gron. Hidden, Oost- 
Friesland. Hiddinge , Hiddingh, Drente. Hid- 
dink, Sassisch-Gelderland. 

P. Hid dam, saté onder Wons. Hid- 
dinga-state te Jorwerd. Hiddinga- 
sate te Peperga. Aid Hiddema-state 
onder Witmarsum. Hiddema-state on- 
der Hempens. Idem, onder Nijland. Idem 
te Siksbierum. Hiddema-sate te Ping- 
jum. H i d d e m a-h û s te Bolsward. — Hid- 
dinga-a4jl, geh. by Saaksumhuizen , Gron. 
Hiddinger-berg, hoeve bg Steenwgk, Over- 
gssel. Hiddigwarden , geh. by Bern e in Ste- 
dingerland, Weser-Fr., Oldenb. Hitzacker, 
Hiddêsaker (Hiddesakker , oude Friesche 
gouwgrens), stadje aan de Elve in Hannover. 
Hiddink, hoeve bg Laren, en bg Varsseveld, 
Geld. Hiddinchusen , middeleeuwsche naams- 
vorm van Hedikhuizen , dorp in Noord-Bra- 
bant. Hiddinghausen , geh. bg Hagen in 
Westfalen. Hiddesdorf, dorp in Calenberg, 
Hannover. Hitzhusen, in 12S6 Hyddeshusen , 
dorp by Bramstedt in Holstein. M. Hiddeke, Hiddeken, Hiddik, Uiddich, 
Verkl. van Hidde. Zie Hidde. 
G. Hiddekana, Oost-Friesland. 

M. Hiddele. Verkl. van Hidde. Zie Hidde. 
G. Hyddulana, Oost-Friesland. 

M. Hide, Hydo, Hyd. Verg. Hidde. 

V. Hideke, Hyd. 

P. Hidaerd, Hidawerth , Hidauerth , 
Hidaard of Hydaard , dorp in Hennaardera- 
deel; met De Hidaerdersyl, in den 
Slachtedyk. 

M. HidseyHidze, Verkl. van Hidde. Zie 
Hidde. 

M. Hidser, Hidzer, Hidsar, Hidzar. 

M. Hidserd, Hidsert, Hidzerd. 

M. Hiebel. Zie Hyble. 

M. Hieben. Zie Hibe. 

M. Hieke, Hieko. Zie Hyko. 

V. Hieke, in Friesche spell. Hike. Vlei" 
vorm (in misspell.) van Hylkje. Zie bg den 
mansn. Hylke. 

G. Hiekma. Zie bg den mansn. Hyko. 

G. mekstra. 

M. mele, melke, Hielk, HieHde. 

Zie Hile, Hylke, Hyltsje. 

V. meltde, HielkJe,HielkJen,melk, 
Hieïka, Zie Hyltsje, Hylkje. 

G. Hielema, Hielkema, Van iffiel- 
kema, Hielkes. Zie bg de mansnamen 
Hile, Hylke. 

P. Hientf ook, verhollandscht , als heem 
voorkomende, algemeen Oud-Germaansch 
woord in bijzonder Frieschen vorm, van al- 
gemeen aardrgkskundige beteekenis. Zie 
het Woordenboek. Heden ten dage heeft 
het in de eerste plaats , in Friesland , de bfl- 
zondere beteekenis van erf of werf rondom 
een boerenhuis; in dezen zin komt het ook 
als hientinge voor. De oorspronkelyke be- 
teekenis is die van omheinde woonstede, in 
overeenkomst met het Hoogduitsche htim , 
het Eng. home, In dezen zin maakt het, 

Digitized byLjOOQlC HIEME. 1B8 HILBREN. ook in den byvorm henif deel uit van zeer 
vele samengestelde plaatsnamen, over alle 
Oud-Fr. gouwen, Oost, West en Noord ver- 
spreid; en wel in den afgesletenen vorm 
MN, die, uit oorzake van zgn menigvuldig 
voorkomen , aan de plaatsnamen een bijzon- 
der Friesch kenmerk verleent; b. v. Huizum, 
Goutxun , Marsum, Deinum, Jelsnm, Eomjum. 
Verder Wognum in West-Fr. (noordelyk 
Koord-Holland); Bedum in Gron. Rysum in 
Ooet-Fr. Westrum in Jeverland, en Dorum 
'm 't Land Wursten , bg de Weser-Friesen; 
Keitum in Noord-Fr. (om uit iedere gouw 
slechts een enkele naam te noemen). On 
Teranderd, dus van jongere dagteekening 
komt het woord hiem voor in de plaatsna 
men Bartlehiem, Grâlkehiem, Hoatsehiem 
Keisershiem, Ikelhiem, Tsjallehiem, Ernst 
heem , die men op hunne alphabetische plaats 
Tindt aangegeven. Verder Hiemstra- 
state te Oenkerk. Zie Heemstra. Hiem 
stra-sate (ook als Heemstra-sate ge 
schreven), te Foudgum, te Anjum, te Oos 
ter-Ngkerk , te Lioessens , te Morra , te Her 
bayum , en te Kimswerd. Zie Hem, Ham, Um 
6. Hiemstra. 

M. (Hieme). In verkl. Hiemcke. Verg. 
Hime. 
V. Hierna , Uiemkey Hiemph. 
0. meminga. 

M. (Hiemer.) 
G. Hienterstna. 

P. Hiemert, Hemert. Zie Himert. 
G. fflemerda, Hymerda, Zie bg den 
plaatsn. Himert. 

P. H i e m s t e , Heemste (voluit Heemsté, 
Hiematede?), geh. in Smallingerland. 

G. Htentiema, Hientzyma. Deze gesl.n. 
bmt, in middeleen wsche oorkonden, afwis- 
selend voor met den naamsvorm Heentiama 
(zie bg den mansn. Hene). 

M. UUrd. 

M. Uierej Hier re. Verg. Hire. 
G. merema. 

M. Hierke. Verkl. van Hiere. Zie Hiere. P. H i e s 1 u m (door sommigen als Hiez- 
lura uitgesproken), dorp in Wonseradeel ; 
met het meerke De Hieslum er-Ie. 

M. Hiete, In verkl. Hietse. Verg. Hite, 
Hete, Hytse. 
G. Hiethyema (Hietsjeraa). 

M. Hyho, Hyke, Hike, Hycke. In misspell. 
Hieke» Hieko. Verg. Hikke. Waarschgn- 
lj}k vleivorm van Hylke. Zie dien naam. 

G. Hiekma. — Hikena, Oost-Friesland. 

M. Hikke, Hicke, Hicko, Hicco. Waar- 
schgnljjk vleivorm van Hilke, den verkl. van 
Hille. Verg. Hike, Hekke. 

V. Hikke. Vleivorm van Hiltsje. Zie 
bg den mansn. Hille. Ook wel vleivorm van 
Richtsje. 

G. Hikkema, Hikma. — Hikna, Hic- 
ken, Oost-Friesland. 

P. Hikkaerd, Hikkaard, saté tusschen 
Wanswerd en Jislum. — Hickingen , geh. bg 
Voxtrup (Osnabrück), Hannover. 

P. DeHikmieden, Hekmieden, krite 
onder Wirdum en Swichum. 

M. Hilbad, Versleten vorm van Hildbald. 
Zie Hüdebald, Hübeth. 
G. Hilbada. Voluit Hildbalda. 

M. HUbert, HiUebert, Hillehart, Hyl- 
hert, Hylberih, HyUebaert. Voluit Hild- 
brecht. Verlatgnscht tot Hillebartus. 

V. Hilbertsje; in Fr. spell. Hilbert^Je. 
Hilberta, Hilbarta, Hilbertken. 

G. Hilbers, Oost- Fr. Hillebers, Ned. 

P. Hilbersheim, dorp bg Ingelheim in 
Rgn-Hessen. 

M. Hübeth f Hylbet, Vei-sleten vorm van 
Hildbald. Zie Hildebald, Hilbad. 
G. HUbeda. Zie HUbada. 

M. Hilbrân; in Ned. spell. Hilbrand. 
Hylbrand, Zie Hildbrand, Hillebran. 

V. Hilbr&ntsje. In Ned. spell. Hü- 
brandtje. 

G. Hilbrands, Drente. 

M. Uilbren, Hylbren, Voluit Hildbern. Digitized by Google ftlLD. \U HILLE. M. Hild, HÜde. Zie Hille. 
V. HUda, Hylda, HUdJe, Hilleda. Zie 
Hiltflje; bjj den mansn. Hille. 
G. HUdama, âildema. 

M> ffildbrand f Hildebrand , Hiilhrand y 
Üilbranty HpÏbrant, Hylehrant, HUlebrand, 
HUbrand. Zie deze namen. 

M. Hildehald, Zie Hübad, Hilbeth. 
G. Hilbada, HUbeda. — Hilbolling (vol- 
uit Hildbolding) , Drente. 

V. HUdegard^ Hylgardty Hillegardis. 

M. Ilildegnm, Ilildgrimf Hyldgrymy HU- 
digriin, 

V. Hildegondi Üildgond^ Itylgundt, HÜ- 
legondt^ Hylgond, Hilgundt, HUdefiTOnda» 
BillefiTonda. Zie de aanteekening by Ale- 
gonda, op blads. 12. 

M. tiüderiky Hylderik, Hildnc , Hyld- 
ryckf Hilric, Hilrik, Hylryk, 

M. Hilder. Voluit Hildheri. 

M. HÜdert, HUderd, Hildard, Hyl- 
dert. Voluit Hildhard. 
G. Uildarda^ versleten tot Hildra, 

M. Hildgard. Zie Hylgard. 

M. Hildmar» Zie Hilmer. 

M. mum, 

M. Hildrard, HiUerardt, 

M. Uildred, Uüdered. 

M. HMulf, Hyldólfy Hyldelff, HÜdelef. 

M. Hildtcin, 

M. Hyle, Hylo, Hiïe, Hüa, Hyla, 
Hylla, Hylle. In mispell. Hiele. In vlei- 
vorm Hike, misgespeld als Hieke. Verg. 
Hille. 

V. Hylty'e. In Ned. apell. Hyltje. Hyl- 
ke, Hylcken, Bylk, Hylck, Uylle , Hyl, Hüeka, Hylick , Hylts , Hyll. In misapell. 
Hieltje, Hielk. In vlei^orm Hike, mis- 
gespeld als Hleke. 

G. Hylema , Hyïlinga , Hylumma , Hyi- 
luma^ IlyUamay Hylltmaj Hüema. — Hiele- 
ma, Gron. Hylen, Oost- Friesland. 

P. H i 1 a e r d , Hilaieerth (komt in oode 
geschriften ook voor als Elaefdt, EylarrtJ, 
Hilaard of Hylaard, dorp in Baarderadeel. 

M. Hilgar , Hilger , HyJger , HUIeger. 
Voluit Hildgar. 

M. Hylgard. Zie Hildgard. 

M. Hilke, Hilcke, Hülcken, Verkl. van 
Hille. Zie Hille. Verg. Hylke. 
G. Hilckema, 

M. Hylke, Hylko, Hylco, Hyicke, 
Hylkat Hylky Hylck , Hylik. In misspell. 
Hielke, Hielk. In vleivorm Hike, roiâ- 
speld als HLeke. Verkl. van Hile. Zie Hile. 
Verg. Hilke. 

V. HylkJe, HylkJen, Hylktje. In 
misspell. Hielkje , HLelkJen. In vleivorm 
Hike, misspeld als HLeke. 

G. Hylkema, Van Hylkema, Van 
Hylckama, Hylcama, HLelkema, Van 
melkema, Hylkes, Hielkes, Hylken. 

M. Hillart. Zie Hillert. 

M. mile, Hilla, Hiilo, HylU, Hyllo , 
Hylla. Verg. Hile. 

V. Hiltsje; in Ned. speU. HUIJe, ^- 
letje. Hilke, HiUeke, Hyllyck , HiU^hen , 
Hiick, Hil, Hüla. In Stellingwerf ook HU- 
ligje, Hilligjen, Hillegjen, in navol- 
ging van den Friso-sassischen , aan Gron. 
en Drente eigenen naamsvorm Hilligjen (Hil- 
lechien, Hillegien). In Gron. ook Hilke en 
Hilje. Op Wangeroog Hilk. In vleivorm 
Hikke. 

G. Hillinga, Hillensra, Hillefira, HO- 
fi^enga, Hillama, Hillrma, Hilma, Hylluma, 
Hyllema, Hilles. — Hiljenga, Gron. Hil- 
ligjes, Drente. Hilling, Hillingdon, Eng*. 
Hille, Hillen, Nederland. 

P. Hillebûrren, oorspronkelijk Hil- 
lemabûrren, buurt te Warga. Hillin- 
ga -sa te te Hantnm. Liem, te Mantgom. 
Digitized byLjOOQlC HlLLEBRaN 165 HIMMELTSJE. Hillema-state te Bergam. Idem, te 
Hallam, en te Harich. Hillema-sate te 
Slappeterp. H i 1 1 e m a - e g , stuk land onder 
HoUum op 't Ameland. Hillema-steich 
te Leeawarden. — Hillema- of Hilmahuis , 
saté en geh. by Lutjegast, Gron. HUlegom 
iHillinga-hem) , dorp in Zuid-Holland. Hilleg- 
hem (Hillinga-hem) , dorp in Oost- Vlaande- 
ren. Hilligsfeld, dorp h\\ Hameien, Han- 
nover. 

M. Hillebrân ; in Ned. spell. Hillebrand. 
Zie Hildbrand, Hilbrand. 

V. Hillebrântsje. In Ned. spell. Hille- 
liran4]e. 

G. HUlebrand, Hillebrands. 

P. Hillebränsfeart, Hillebrandsvaart, 
Toormalige vaart onder Tjerkwerd. 

V. Hülegardis. Zie Hildgard. 

M. UiUer, Uylar. Verlatijnscht tot Hi- 
laiios. Voluit Hildheri. 

0. HUlers. Verlatijnscht tot HUarius, 

Hylarlus, en vergriekscht tot Hilarides, 

I ^larldes. -- Hillering, Nederland. 

I P. Hillershusen , geh. by Oldorf in Wan- 

i gerland, Weser-Fr., Oldenb. Hilleringhau- 

!<aï, geh. by Schwelm, Westfalen. 

M. UaUm. 

H. HUlert, Hillart, Hyllert, Hyïert. 
Voluit Hüdhart. Zie Hildert. 
6. HUlerts. 

P. It Hillige-lân, Helgoland, Noord- 
frieach eiland inde Noordzee. De Hillige- 
m ie den, Heilige-mieden , krite onder Al- 
lingawier. De Hillige saté te Huins, 
ook genoemd De Tsjerkepleats. De 
Hillige-wei, Heilige- weg, straat te Har- 
lingen. Verg. De Heilige- weg, te Amster- 
<^, te Krommenie en elders. 

M. Hiime, 

M. Hihner y Uümary Hylmar, Hidmer, 
Voluit Hildmar. Verg. Heimer. 

(j. Hilmersna, Hylmerisna, Hillmers, 
<^k»t-Prie8land. 

M, Hiimerd. G. Hilmts, Oost-Friesland. 

M. Hilse. Verkl van HiUe. Zie HUle. 

G. Hilstra. 

M. Hjltsje. In Ned. spell. Hyllje. In 
misspell. Hieltje. Verkl. van Hile. Zie 
Hile, Hylke. 

G. Hieltjes, Oost-Friesland. 

M. Hiltrat, Zie ffildred. 
V. HiUrudis. 

M. Hilwert, Hilwerd, Uildeward. 

G. Hilwerda, HUverda. — Hilwerts, 
Hilwers, Oost-Friesland. Hilverding, Hilver- 
dink, Hilverink, Hilvers, Ned. 

P. Hilversum (Hilwarts hem), vlek in 't 
Gooiland, Noord-Holl. Hilvarenbeek (Hild- 
wardena beek), dorp in Noord-Brabant. 
Hilwardshausen , dorp by Göttingen, Han- 
nover. 

P. Uim. Zie Hem. 

G. Himstra. Zie Hemstra. 

M. Hymhat Hymhe, Verg. Himme. 

M. HymCy Hymen, Himen. Verg. Him- 
me, Hieme. 

V. Hyma, Hima, 

G. Hyma. 

P. Himert, in misspell. Hiemert, He- 
mert, geh. onder Burgwerd; met De Hi- 
merter-leane, en De Himerter-tille, 
weg en brug aldaar. — Hemert, geh. onder 
Lellens, Groningerland. 

G. Hymerda^ Hiemerda, van den plaatsn. 
Himert afgeleid. 

M. Hjrmke. Verkl. van Hime. Zie Hyme. 
V. Hymkje. 

M. Himme. In verkl. Himke , UUnpke, 
Andere uitspraak van Hemme, Hemke. Zie 
die namen. 

V. Himke, Himkje. 

P. It Himmeltsje, Het Hemeltje, 
saté onder Wirdum. Digitized by Google HIMMELÜM. 166 HYPA. P. Himmelum, Hernhm^ Hemelum, 
dorp in Hemelumer-Oldeferd ; met De Him- 
melumer-Nöebûrren, geh. , en met De 
Himmelumer-Feanen, Hemelumer- Ve- 
nen, en It Himmelumer-Heech, Heme- 
lumer-Hoog , twee kriten , met geh. , onder 
dit dorp. Himmelnmer-Aldeferd en 
Noardwâlde, Hemelumer-Oldeferd (meest- 
al misschreven als Oldefaert en Oldephaert) 
en Noordwolde, grieteny in Westergoo; in 
1374 Hemmelra-Aldaferd. De Himme- 
1 u m e r-L e a n e , Hemelumer-Laan , weg 
onder Tims. 

P. Himpens, Himrik, Himmerk- 
e i n ; zie Hempens (by den mansn. Hempe), 
Hemrik en Hemrikeinde. 

G. Himstra. Zie bjj den 'plaatsn. Him, 
Henu 

P. Hindeloopen. Zie Hynljippen. 

G. Hindema. 

M. Hindrik» Hinderik, Hinderk. 
y. Hindrikje» Hinderkje, Hindrika, 
Hinderkien. 'P. Hindrik-Tsjaerds- 
Plaet, Hindrik-Teakes-Kamp. Zie 
den mansn. Hendrik. 

M. Hine, Hino, Hyno. In patronymi- 
calen vorm Hyningh, Verg. Hinne, 
G. Hyuema, Hynghema (Hiningema). 

P. De Hyngst (ook It Jak-Yst ge- 
noemd) , bank of plaat in het Plie, tusschen 
Flieland en Harlingen. It Hyngstehôf, 
Hengstehof, saté te Almenum. De Hyng- 
ste-Petten, uitgeveende plassen onder 
Saawoude. It Hyngstepaed, Hengste- 
pad, straat te Bolsward. De Hyngst e- 
poel, meerke te Jutrgp. It Hyngst e- 
w â d , Hengstewad , aleer te Leeuwarden , 
Jel8um,en elders. It Hyngstewerp, Heng- 
stewerp, smal eilandje in de Terkapelster- 
Poelen. — De Hengst, rot-s in zee, aan de 
kust van Helgoland. De Hengst, reede in 
de Noord -Friesche Wadden , bg Hoyer. 

M. Hinkdertf Hinkart., M. Hinke , Hinco , Hincka , Uynka, Hink 
Verkl. van Hinne. Zie Hinne. 

V. HiTikJe. 

G. Hinkema, Hinckema. — Hinkena, 
Hinkqn, Oost-Friesland. 

P. Hinkböll, dorp bjj RingkjÔbing, Jutland. 

P. Hynljippen (by versnelde, slordige 
uitspraak zelfe wel Hylpen), Hindahlop in 
de 8*** eeuw, Uintinluofe (een verhoogduit- 
schte vorm waarschgnlijk), Uindelepum, Hin- 
deloopen^ stad in Westergoo. 

P. Hinnaerd, Hennaard. Zie by den 
mansn. Hem. 

M. Hixme, Hixmo, Hynne^ Hynno, Zie 
Henne. 

V. Hinke I Hincka^ Uinek, Hintje, 
Hinna. Te Hindeloopen ook EOn. Ver- 
griekscht tot Helena. Komt ook voor als 
vleivorm van Hindri^e, en Rinske. 

G. Hixmema, Hinnes. 

P. Hinnem a-state te Jelsnm, en t« 
Jellum. H i n n e m a-8 a t e (in eene oude oor- 
konde ook als Hinnadera-saihen voorkomen- 
de), onder Warga. — Hinnenkamp, dorpbjj 
Damme, Oldenburg. 

P. It Hinnelân, stuk land onder 
Leeuwarden. 

M. Hinse, Hinso. Verkl. van Hinne. 
Zie Hinne, Hintsje, Hintse. 
V. HiniBiJe. 

P. Hinshuzen, Hinsw&ld. ZieHens- 
huzcn, Henswäld, by den mansn. Henne. 

M. Hintse f Hintsen, Verkl. van Hinne. 
Zie Hinne I Hinke, Hintte. 
G. Hyntzema, Hyntziema. 
P. Hyntsema-sate te Boksum. 

M. Hintsje; in Ned. spell. Hintje. Hint- 
thie, Hynthye. Verkl. van Hinne. Zie Hinne, 
Hintse. 

G. Hintjama, Hintiama , Hyniyma, — 
Hintjen , Oost-Friesland. 

M. Hypa. In verkl. Hypke. Verg. Hippe, 
Hipke. 

V. Hypck, Digitized by Google HIPKE. 167 HOAISE. M. mpke, Hipka, Verkl. van Hippe. 
Zie Hippe. Verg. Hepke. 
y. Hipb;)e, Hipb;)en. 
6. Hipkena, Hypkena, Oost-Friesland. 

M. Hipker. 

M. Hippe, Uippo, Hip. Verg. Heppe. 

y. mpke, Hipka. 

G. mpma. — Hjppana, Oost-Friesland. 

M. Hipse, Verkl. van Hippe. Zie Hippe, 

Hipke. 
G. Hipsena, Oost-Friesland. 

M. Hipte y Hipt. Verkl. van Hippe. Zie 
Hippe, Hipke, Hipse. 

P. Hirdegarjp (in uitspraak Hudde- 
garyp), Hardegargp, dorp in Tietjerksteradeel. 

M. Hire. Verg. Hirre, Hiere. 

M. Hirre, In verkl. Hirke, Hircke, Hirc, 
Verg. Hire. 
G. Hircsma, Oost-Friesland. 

G. Hirstama. 

M. Hjfs. Verg. His. 
y. Hys, Hysse. 

G. Hysinga. — Hyssana, Oost-Friesland. 

P. Hisaerd, Hisawerth, Hysaard, geh. 

(twee saten) tosschen Arum en Ruga-Lollum. 

M. Hiske, Hisco, HiskOj Hiaken. Ver- 
bgbelscht tot Hiskia en Hiflklafl. Verkl. 
van Hisse. Zie Hisse. 

y. Hiskje, Hiskjen, Hiskia. In vlei- 
Torm ook Hikke. Verg. den vrouwenn. Hiltsje. 

G. Hyscana, Oost-Friesland. Hiskes, 
Groningerland , Drente. 

P. Hiske-opfeart, vaart te Berlikum. 

M. Hisse y HissOy His. Verg. Hys. 

y. Hiske, Hiska, Hisk, Hissa. Te 
Hindeloopen ook Ss en Hisse. Op het 
Ameland S^Je. Qnasi-verbybelscht tot 
ffiskia (in de wandeling Hikke). 

G. Hissink, in Sassisch-Gelderland. 

P. Hissemar, Hissemeer, meerke on- 
der Abbega. — Hissenhusen , geh. h\] Reeps- 
holt in Harlingerl., Oost-Friesland. Hissink, 
hoeve bg Zelhem, Gelderland. M. Hitse; in misspell. Hitse. Hytse, 
Hytze. Verkl. van Hitte. Zie Hitte, Hiterje. 
V. Hitske. In misspell. Hitsohe. 
G. Hitsma. 

F. H i t s u m , dorp in Franekeradeel ; met 
het geh. Wester-Hitsum. 

M. Hitsje; in Ned. spell. Hitje, mttje. 
Verkl. van Hitte. Zie Hitte, Hitse. 

M. mtte, mtto, HUta. Verg. Hidde, 
Hette. 

V. Hitsje; in Ned. spell. HÜJe, HittïJe, 
Httjen. Hittie, Hit. In den Zwh. ook Hitte. 

G. mttinga. 

P. Hittinga-sate te Nes in Donger- 
adeel. 

V. Hiwck. 

P. H|jam, Hyem, Hiem, Heem, dorp 
in Leeuwarderadeel. 

V. Hiutce, Hjutce. 

M. Hywerdt. 

M. Hjerre. In verkl. Hjerke. Zie 
Heare, Hearke. 

M. Hjerte. Verg. Hert. 

M. Hoaije ; in Ned. spell. Hooye , Hoye, 
Hoyo. Hoy, Hoi. In verkl. Hoyke, Hoyko, 
Hoycoy Hoitje, Hoyttie, Hoytthie, Haitge, 
Hoytkya. Verg. Haeije, Hege, Hoege. 

V. Hoaitsje ; in Ned. spell. HoitJe. Hoy- 
ke y Hoike, Hoikje. 

G. Hoyenga, Hooyenga, Hooin^ra, 
Hoyengha, Hoykama. — Hoyng, Gron. 
Hoying, Hooying, Hoynek, Hoyink, Ned. 

P. Hoisbüttel en Hoisdorf, dorpen bjj 
Hamburg. Hoinghausen , dorp by Lippstadt, 
Westfalen. Hoykenkamp, geh. in de ge- 
meente (ïanderkesee , Oldenburg. 

M. Hoaise; in Ned. spell. Hoise. Verkl. 
van Hoage. Zie Hoage. 

G. Hooysma, Hooisma, Hoyssema. — 
Hoising, Hoisingh, Groningerland, 

P. Hooisum, heerd (saté) bjj Warfum, 
Groningerland. Hoysinghausen , dorp in 
Hoya, Hannover. Digitized by Google HOAITE. 168 HOARNE. M. Hoaite; in Ned. spell. Hooite, Hol- 
te, Hoyte. Uoyta, Hoit, Hoyt y Hoyth , 
Hoitta, Verkl. van Hoaije. Zie Hoaije. Verg. 
Huite. 

V. Hoaitetsje; in Ned. spell. Holtetje. 
Jloits. 

G. Holtinga, Holtenga, Hooltinga, 
Holtema, Van Hoytema, Holtes, 
Hooltes, Hoytinga. — Hoytema, Gron. 
Hoifcen, Hoitf», Oost-Friesland. 

P. Hoaitebûrren, Hooiteburen , ook 
Huiteburen genoemden geschreven, geh. 
onder Nge-Mirdum. Hoaitebrekken, 
Hooit^brekken , meerke onder Tjerkgaast. 
Hoaitepoel, Hooitepoel, meerke onder 
Workum. Hoaitesleat, Hooitealoot, stroom 
onder Langweer. Hoaitenswei, Hooi- 
tensweg, onder Ee. Hoitem a-state te 
Hantumhuizen. Idem, onder Tjerkwerd. 
Idem , bij Oudega in Wymbritseradeel. Idem, 
by de Joure. — Hooitumheerd , bij Hoog- 
kerk, Groningerland. 

M. Hoaitse; in Ned. spell. Holtse, 
Hooitse. In misspell. Holtze, Hooltse. 
HoUsOf Hoythia, Verkl. van Hoaye. Zie 
Hoage, Hoaite. 

V. Hoaitske; in Ned. spell. Holtske, 
Hooltske. In misspell. Holtsche, Hooit- 
sche. 

G, Holtsma, Hooltsma, Hoytziema, 
Hoythyamay Hoytzema^ Holtses. 

P. Hoanne (De Brette), De Gebra- 
dene Haan, herberg onder Oosterzee; eer- 
tyds ook te Lyons. De Swarte Hoan- 
ne , De Zwarte Haan , herberg aan den zee- 
dijk onder St -Jacobi-Parochie , met veer op 
Ter-Schelling en Ameland. De Hoantse- 
pôlle, saté onder Workum. Hoanne- 
bû r r e n , Haneburen , geh. onder Terwispel. 
De Hoanne kjitte, Hanekiete (letter- 
lijk hanendrek), oude saté onder Eeme- 
woude. Hoantseplaet, Haantjeplaat, 
bank of plaat in de Wadden., bezuiden het 
Ameland. 

P. Ho ar e (Ten-), Ten-Hoox*e, geh. on- 
der Oosterwolde. 

P. Hoarne, meestal geschreven Horne, 
Hom, Fr. woord van algemeen-aardrijks- kimdige beteekenis, een vooruitspringende 
hoek aanduidende, en in vele plaatsnamen 
voorkomende. Bgv. De Hoarne, Home, 
en De Lytse-Hoarne, geh. onder Bui- 
tenpost. Ter-Home , dorp in Utingeradeel ; 
zie Ter-Herne, bij denplaatsn. Herne. T er- 
Ho ar n e (ook wel Ter-Herne genoemd, 
en in deze eeuw zelfs wel tot Hoek verhol- 
landscht) , geh. onder Langweer. T e r- 
Hoarne, geh. onder Burgwerd. T e r- 
Hoarne, Ter-Home, andere naam voor 
Marten a-state te Beetgum. De Hoar- 
ne, geh. (twee saten) in de Menaldumer- 
Mieden onder Menaldum. De Hoarne, 
de Hom, saté te Dongjum. De Ho ar n en, 
Homen , geh. onder Arum. Idem , onder 
Holwerd. De Tsjummearumer-, Seis- 
bjirrumer- en Easterbjirrumer- 
Hoarne, Tjummarumer-, Siksbierumer- en 
Oosterbierum er-Hom , kriten aan den zee- 
djjk, onder die dorpen. De Wylde Hoar- 
ne, krite bg de Joure. De Trije-hoarne- 
f i n n e , stuk land te Marsum. De Hoarne- 
s treek, krite in Barradeel, van den 
Groenend^k tot Djjkshome zich uitstrekken- 
de, langs den ouden zeedijk. In de dage- 
lyksche spreektaal zegt men gewoonljjk, 
b^ verbastering, Honnestreek, en zéïh 
wel Hounes treek, alsof het de "Hon- 
denstreek" ware. Aid e-Ho ar n e en Nge- 
Hoarne, Oude-Hoom en Nieuwe-Hoom of 
01de- en Nge-Home, twee dorpen in Scbo- 
terland. De Noarder-Hoarne (door ve- 
len schier als -Ham e uitgesproken), Noor- 
derhom, buurt te Sneek. De Kopster- 
Hoarne, uitstekende landpunt in de Snee- 
kermeer, onder Offingawier. Hoarnwier, 
saté te Hantum. Hoarnsterbûrren, 
Homsterburen , geh. onder Rauwerd. De 
Hoarnsterdyk, Homsterdjjk, onder Stiens. 
Hoarnstra-sate, Horastra-sate , te Ee. 
De Greate en de Lytse- Hoarnster- 
m a r , Groote- en Kleine-Hornstermeer , twee 
meerkes onder Haskerdjjken. Hoarnster- 
8 w e a c h , Hoomster- of Hornsterzwaag, dorp 
in Schoterland. De Hoarnster-sweach- 
8 1 e r-K o m p e n iJ e, Hoornsterzwaagster- Com- 
pagnie, geh. onder Hoornsterzwaag. Ver- 
der Haskerhoarne, Piiphoarne, enz. 
op hunne alphabetische plaatsen vermeld. Ook 
in de andere Friesche gouwen komt het woord 
hot'n of hoorn menigvuldig in plaatsnamen Digitized byLjOOQlC HOABSA. 169 HOEK. voor; bgv. Hoorn (door de Friezen als Hoam, 
achier als Hoan uitgesproken) , hoofdstad van 
West-Friesl. (noordelgk Noord-HolL). Idem, 
dorp op Ter-Schellinsf. Idem , dorp op Texel. 
De Koudehom, buurt te Haarlem. Barsin- 
gerhom, Kolhom, Avenhom, dorpen in 
West-Fr. Komhorn, Donghom, in Gron. 
De Krummhöm, kiite in Oost- Fr. Katshörn, 
bjj EmmelsbuU in Noord-Fr. En vele an- 
deren meer. 

G. Homstra, Hoomstra. Verg. Hen- 
stra, Hoekstra. 

P. De Hoarsa of Hoarse (uitgespro- 
ken Hodsse), ook wel It Hoarsegat ge- 
noemd, meertje onder Hieslum. Idem , vaart 
onder Workum. Idem , geh. onder Delfstra- 
huizen. De Hoarsewei, Horseweg, stroom 
onder üitwellingerga. 

P. It Hoarslân, Horsland of Paarde- 
land, met De Hoarslânsfeart, krite, 
met geh. en vaart onder Beetgum. Idem, 
Mie onder Rinsumageest. 

M. Hoatse. In Ned. spell. Hotse. In 
misspell. Hotze. Hotaa, Hotzo,Hotz, Verkl. 
van Hotte. Zie Hotte. Verlatgnscht tot 
Horatiiis. 

V. Hoatske, Hoatskje. In Ned. spell. 
HotBke, Hotsbje. In misspelling Hot- 
8€he. 

6. Hotsma, UotUuma, Hotses. Ver- 
latgnscht tot Hotzenius, en vergriekscht tot 
Uotsonidfs. — Hotzen, in Weser-Friesland. 

P. Hoatsehiem, Hotsehiem, saté on- 
der Wierum in Dongeradeel. Hotsma-sate 
te Warga. 

M. Hobbe, Hobbo, Hobba. In verkl. 
Hobbeke, Hobke, Verg. Habbe. 

V. Hobke. In Stellingwerf en Lemster- 
iand ook Hobbigje, HobbifirJen, eigenlgk 
Friso-sassische , aan Drente en Overyssel 
eigene vormen (Hobbechien). 

G. Hobbema, Hobma, Hobbes, Uób- 
beien, — Hobbing, Oost-Fr. Hobbie (voluit 
Hobbia = Hobbinga) , bjj de Weser-Friezen. 
Hobbes, Hobbins, Hobson, Engeland. 

P. Hobb e ma-sta te onder Witmarsum. 
Hobbema-sate te Eubaard, te Ruga- 
LoUnm, en te Drourgp. Hobma-sate te Hallum. — Hobbensen , dorp in Lippe- 
Schaumburg. 

M. Hobbrand. 

M. Hobe. Verg. Hobbe. 
F. Hoben, geh. by Abbehausen in But- 
jadingerland , Weser-Friesland, Oldenburg. 

F. DeHocht, saté onder Wierum ; met 
De Hochtwei, weg daar heen leidende. 
De H o e h t , stukken land in de Holwerder- 
Mieden. Idem, buurt onder Arum. 

M. Hodde, Komt ook in Noord-Fr. voor. 

G. Hodson, Engeland. 

G. Hoefstra. Zie den plaatsn. Hoeven. 

M. Uoegt. Verg. Hugo. 

G. Hoegsma. Zie b\j den mansn. Hugo. 

M. Hoetle, Uoeye, Verg. Hoaje. 

M. Hoejfer. 

M. Hoeike, Verkl. van Hoeye. Zie Hoeye. 
V. Hoei]i;jen« 

M. Hoeitty Hoetfte y Hoeyto, Hoeito, Hoeit, 
Verkl. van Hoejje. Zie Hoedje, Hoeike. 
G. Hoeytingha^ Uoeytema, Hoeytsma. 

M. Hoeitje, Verkl. van Hoeye. Zie Hoeije. 

F. Hoek f eigenlek een algemeen Neder- 
landsch, en geenszins een bjjzonder Friesch 
woord ; het komt echter ook wel in Friesche 
plaatsnamen voor , die dan in den regel van 
jonge dagteekening zgn. B|jv. De Hoek, 
geh. onder Tietjerk. Idem , buurt onder 
Wykel. Hoek, eigenlyk Ter-Hoarne, 
geh. onder Langweer. Zie Hoame. It Han- 
tumer Hoekje, herberg onder Hantum. 
De Waerme Hoek, herberg te Drachten. 
De Greate Hoek, saté onder Offingawier. 
Hoek, Home, Hoerne^ Hom, voormalig 
dorp in Leeuwarderadeel , thans (reeds sedert 
de laatste middeleeuwen) deel uitmakende 
van de stad Leeuwarden; De Hoeks t er- 
po ar te, voormalige stadspoort; De H o ek- 
ster e in, Hoeksterend, eene buurt; en It 
Hoekster-tsjerkhôf, Hoekster-Kerkhof , Digitized byLjOOQlC HOEKE. 170 HOYE. eene andere buurt, alles te Leeuwarden, 
bewaren nog naam en gedachtenis van deze 
plaats. De Gâlhoeke en De Gelder- 
ske Hoeke; zie deze namen bij de G. 
De Hallumer-Hoek, krite onder Hallum. 
De Westhoek, geh. onder Sint-Jacobi- 
Parochie. De Prulboek, geh. onder Sint- 
Anna-Parochie. Kapershoek, krite onder 
Sint-Anna-Parochie. De Mieuwehoek, 
Meeuwehoek , bank of plaat in de Wadden, 
tusschen Ter-Schelling en Barradeel. 

G. Hoekstra, Hoeckstra. Verg. Hom- 
stra en Henstra. 

M. Hoeke , Hoeche f Hoecko , Hoecha , 
Hoeka , Hoehen , Hoek. Verg. Houke, Hoaike. 

G. Hoekema, Hoeckama, Iloexsma , 
Hoeksma, Hoeks. — Hoekinga, Hoe- 
kenga, Hoeksema, Hoeckzema, Hoeksum, 
Hoexum, Gron. Hoeks, Oost-Friesland. 

P, Hoekaert (Hoekawerth), Hoekaard, 
buurt te Arum. Idem , Hocaat , te Franeker. 
H o e k e n 8 , geh. onder Oosterend, bestaande 
uit twee saten , Greaten Lyts Koekens. 
Hoek e ma-sa te te Huizum. — Hucking 
in Kent , Eng. Huckstedt , geh. bjj Melling- 
hausen in Hoya, Hannover. 

G. Hoekstra, Hoeckstra. Zie by 

den plaatsn. Hoek. 
P. Hoekstra-sate onder Hol werd. 

M. Hoelcke. 

V. H<m^ke, 

M. Hoense^ Hoenze. 

G. Hoenstra. Verg. Hoomstra. 

M. Hoepke. 

G. Hoepstra. 

M. Hoerne. Verg. Home. 
G. Hoerna, Hoernsema. 

G. Hoestra. Verg. Huistra. 

M. Hoete. In verkl. Hoetje, Uoethie, Hoets. 
V. Hoetske. 

G. Hoetnya (samengetrokken vorm van 
Hoetinga). — Hoeting, Hoctink, Ncd. P. De Hoeven, ook De Hoven ge- 
noemd, saté bewesten Sint-Jacobi-Parochie. 
G. Hoefstra. 

P. Uôfy met de zelfde beteekenissen als 
het Ned. woord hof, komt voor in: It Hof- 
plein (van ouds: By het Hof, bjj het stad- 
houderlijk verblijf) , buurt te Leeuwarden. 
It Skoppershôf, Schoppershof , en Ef- 
ter de Hoven, Achter de Hoven, buurten 
te Leeuwarden. De Easter- en Wester- 
Hoven (ook als Hoeven geschreven) , twee 
geh. onder Finkum. It Prinsehof, veld 
van onland en petten , onder Wartena. 1 1 
Skettenserhôf, herberg (eertjjds saté) 
onder Schettens. Nannen-hôf, buurt te 
Bolsward. It Hôflân, Hofland, groote 
krite onder Grouw, met vele saten, waarvan 
eene bjjzonderlijk It HôflânofDeHôf- 
lânstra-sate heet; De Hôflftnster- 
sleat, aldaar. It Great-hôf (ook Bot- 
n ia-h óf genoemd), hovinge te Franeker. 
Thomashof (Tomeshôf) saté onder Wor- 
kum. BI au hof, saté te Spanga. F re- 
denhof, gasthuis te Dronrijp. De HOf- 
lânsdobbe, meerke h\] Hollum op 't Ame- 
land. De Hôfmar, Hofineer, meerke onder 
Workum. — Ibenshof, saté onder Wobben- 
büll in Noord-Fr. — Het enkele woord hóf 
heeft in het Fr. ook nog in het bijzonder de 
beteekenis van kerkhof, en wordt nog van 
eenige oude, verlatene kerkhoven in Fries- 
land gebruikt; b.v. It Aid hof, Oudhof, 
thans een meerke, met eilandje in 't midden 
(het eigenlijke hof), tusschen de Hommerts 
en üitwellingerga. Idem, het oude kerkhof 
van 't verdwenene dorp Sint-Jansga , bg Ak- 
margp; dat van Olde-Ouwer, enz. Zie Hou. 

G. Hofstra, Van Hofstra. 

M. Hoffo, In verkl. Hofke, 
G. Hofïna, Hofkes. 

G. Hofstra, Van Hofstra. Zie by 

den plaatsn. Hof. 

M. Hoge, Hooge. Verg. Hugo. 

G. Hoga,Hogema,Hoogema, Hoog- 

ma, Hoghiama (Hoogjema). 

M. Hoye, Hoyo. V. Hoitje. G. 

Hoyenga. Zie biJ den mansn. Hoaye. Digitized byLjOOQlC HOIKE. 171 HOLLâNNER. M. Uotke, Verkl. van Hoage. ZieHoaije. 
V. Hoime. 

M. Hoire, In verkl. Hoirke, 
G. Hoircketna, 

M. Hoise. Zie Hoaise. 
G. Hoyssema, 

M. Hoite, Hoyte, Hoitse, Hoitze. 
Y. Hoitske, Hoitsche. G. Hoitinga, 
Hoitensra, Hoitema, Van Hoytema, 
Holtes, Holtsma, Holtses. P. Hoite- 
bûrren, Hoitema-state. Zie bjj den 
mansn. Hoaite, Hoaitse. 

P. üeHoiten, krite onder Ee. 

y. Hoitertsje. In Ned. spell. Holtertjje. 

M. Ui^, Verg. Hokke, Hoeke. 
G. Hokema, Oost-Friesland. 

M. Hokke, Uocke. Verg. Hoke. 

y. Hokje, Hoekje. Te £[indeloopen Hok. 

G. Hocketna, Uoxma, Hoks. — Hoc- 
kana, Oost-Fr. Hocking, Eng. Hok- 
werda, Hockwarda; rechtstreeks afgeleid 
Tan den plaatsn. Hokwerd. 

P. G r e a t-H o k w e r d , saté op Weakens 
onder Winsuni. Hoxwier, Hoewyer, Hoc- 
irirt, state te Mantgum. Hoxmarsate 
onder Grouw. — Hockensbüll , geh. bjj Scho- 
bflll in Noord-Fr. Hozem, geh. bg Hoe- 
gaarde in Zuid-Brabant. Hoxfeld, dorp bij 
Borken in Westfalen. Hocquincourt (Hok- 
kinga-hof), dorp in Picardiö, Prankrgk. 

P. It Hoklingslân, stuk land onder 
Terkaple; en elders. 

P. Hol, in den tongval van den Zwh., 
het zelfde als hel elders in Friesland; zie 
dien plaatsn. De Hol en De Lytse-Hol, 
twee, thans droog gelegde poelen by de 
saté Hel (of Hol) in het Heidenschap on- 
der Workum. De HoUegrêft; zie bg 
den plaatsn. Grêft. De Holpoarte, Helle- 
poort, saté onder Jutrjjp; met De Hol- 
poartepoel, Hellepoorten poel , meerke 
daarnevens. De Holle-Brekken, meerke 
onder Wykel. De Hollemar, Holle- of Hellemeer, stroom tusschen Workum en de 
Workumermeer. DeHolsgrêft, door J. H. 
Halbertsma „Infernua canaUs'\ Hellegracht 
genoemd, de gracht bezuiden Sint-Pieters- 
kerkhof te Grouw. Zie Lex. 407. Zie Hel. 
Verg. De Hollen. 
G. Holstra. Zie Helstra. 

G. Holbada, 

M. Holbe. Verg. Halbe. 

M. Hold, In patronymicalen vorm Hol- 
ding. Verg. Holt. 

G. Holdlnga, Van Holdlnga, Hol- 
dyngha. — Holdena, Oost-Fr. Holden, Eng. 

P. Holdinga-state te Finkum, te 
Ai\jum(ook Holding a-b oarch, Holdinga- 
burg of -burcht genoemd), en onder Ee; 
deze laatste ook Ald-Holdinga genoemd. 
Holding a-h ÛS te Leeuwarden. — Holden- 
stedt, dorp bjj üelzen, Hannover. 

M. Holden f Holdan. 

M. Hole. Verg. Holle. 

G. Hoola. — Hoolsema, Groningerland. 
Hohlen^ Oost-Friesland. Holing, Engeland. 

P. Hole wei, saté te Ternaard. — Ho- 
lum, dorp in Harlingerland, Oost-Friesland. 

M. Holke, Holche, Hdcka, Holka , 
Holck, Holk. Verkl. van Holle. Zie Holle. 
In den Zwh. ook Holk. 

V. Holkje, Holkjen, Hólake. In den 
Zwh. ook Holk. 

Holkema, Van Holkema, Hol- 
— Holkens, Groningerland. 
P. Holkema-state te Midlum. — 
Holkham, in Engeland. 

G. Holkêtra. 

P. Holckstra-sate te Midlum. 

P. De Holken, stroom onder Koider- 
wolde. 

P. Hollânner (De Heinste en De 
Fierste-), Heuste- (beter Naaste-) en Ver- 
ste-Hollander , twee saten onder Bolsward; 
met It Hollânnerset, overzetplaats over 
de Workumer-vaart aldaar. It Hollân- 
nershûs, Hollandershms , saté onder Hui- G. Digitized byLjOOQlC HOLLE. 172 HONGERSKAR. zum. It Hollânnersstik, stuk land 
onder Veenwouden. 

M. Holle, Hóllay Hollo, Hol, In patro- 
nymicalen vorm Holling, 

V. Holk. In den Zuidwesthoek. 

G. HoUinfira, Van Hollin£:a, Hol- 
lenga, Hollyngha, HoUema, Holma, 
Hollen. Ook Holwerda en Holwarda, 
die rechtstreeks aan den plaatsnaam Hol- 
werd zfln ontleend. — Holling , Hollink. Ned. 
Holling, Hollins, Engeland. 

P. Holwert, Holwerd, dorp in West- 
Dongeradeel. Ho 11 urn, dorp op het Ame- 
land. De Hollumer-leane, Hollumer- 
laan, weg onder Komwerd. Holling a- 
state te Anjum. — Holwierde , dorji in Gron. 
Holwarden, geh. bij Burhave, Weser-Fr., 
Oldenburg. Hollingstedt, dorp in Ditmarschen. 
Hollingen, dorp bg Steinfurt, Westfalen. 
HoUingsbury-hill , bjj Brighton, Eng. Hol- 
lingboume, stadje in Kent, Eng. Holling- 
ton, in Sussex, Eng. 

P. De Hollen, krite en geh. onder 
Rflperkerk. — Hollen , dorp in Overledinger- 
land, Oost-Fr. Hollen, geh. bij Ramsloo in 
Sagelterland , Oldenburg. Verg. Hol. 

M. Holmar, Hdimr, Verg. Heimer. 
G. Holmersma , Groningerland. Holmers , 
Holmering; Nederland. 

P. Holpryp, saté en geh., onder Tjum. 

M. Holst. 

P. De Holstmar (ook Hansemar 
genoemd), raeerke onder Wartena. 

G. HolBtra. Zie bij den plaatsn. Hol. 

M. Holte, Holt, Verkl. van Holle. In 
verkl. Holtke, Zie Holle. Verg. Hold. 
G. Holtinga , Holts. — Holten, Oost-Fr. 
P. Holtum, dorp in Jutland. 

P. Holtpaed (Alde- en Nije-) , Oude- 
cn Nieuwe-, 01de- en Nge-Holtpade (ter 
plaatse zelve en in den omtrek Holpea 
genoemd) ; twee dorpen in West-Stellingwerf. 
Alde- en Nij e-Holt walde. Oude- en 
Nieuwe-, of 01de- en Nije-Holtwolde, twee 
dorpen in West-Stellingwerf. M. HoUser, 

P. De Hol ven, krite te Wams. 

P. Holwert; zie bij den mansn. Holle. 
Holwarda-state, oudtijds voorkomende 
naamsvorm van Helward , of Helwarda- of 
Helwardera-state te Roordahuizum. Zie bjj 
den mansn. Helle. Verg. den plaatsn. Hol. 

G. Holwarda, Holwerda. 

M. Home, Homa, Verg. Homme. 

P. De Homear, Homeer (in 1768 ge- 
schreven Houtmeer), oude waterlossing tus- 
schen Augustinusga en Surhuizum. 

M. Homer, Verg. Hommer. 

M. Homme, Hommo, Homma, Hom. In 
verkl. Homke, Homcke, Homeka , Homeo, 
Homko, Hommeko, Homka, Verlatijnscht tot 
Homerus, Verg. Hamme, Hemme, Humme. 

V. Homl^e, Homck, 

G. Homma, Hommin^ra, Hommen- 
fi^a, Hommingha, Hommema, Homsma, 
Honmies , Homckema. — Hommen , Ned. 

P. Homme-Wigers-wy k, veenvaart 
onder Langezwaag. Homminga-sate te 
Tjerkwerd. Hommem a-state te Dron- 
rijp. Hommem a-s ate te Oldeboom. — 
Hommingaham, verdronken dorp in den 
DoUart , Oost-Friesland. 

M. Hommer. Verg. Homer. 
G. Hommersma. 

P. De Hommerts, die Hummerze, dié 
Hommaerdta , dorp in Wymbritseradeel. — 
Homster- of Humst^rland , Hugmerchi, gouw 
in Groningerland. ZieHommerse, Hugmerke, 
in De Vrye Fries, dl. IX, bl. 382. 

M. Hom pet Hompo, 

G. Hompanaj Oost-Friesland. 

G. Hondema. Zie bij den mansn. Hont 

M. Hotte, Hoon, Verg. Hunne, Honna. 
G. Honinga, Hones. 

P. It Hongerskar of Hûngerskar, 
Hongerschar, krite, met geh., tusschen St Digitized byLjOOQlC HONNA. 178 HORE. Nicolaasga en Idskenhuizen. Idem, krite 
onder Ferwoude. De Honger kamp, 
stuk land te Sint-Jacobi-Parochie. 

M. Uimna. In verkl. Honke , Hontje, 
U(mneke, Honse. Verg. Hone, Hunne. 
P. Honnewarf, geh. bjj Norden, Oost-Fr. 

M. HoHt. 

6. Hondema. — Hondinga , Gron. Hon- 
dela, Oost-Fr. Hondelink, Hnndlïng, ook 
verlatgnscht tot Hnndlingius, Nederland en 
Ooet-Friesland. Hnnding, Engeland. 

P. Hondinga-heerd , bjj Pieterburen, Gron. 
Hondeghem (Hondinga-hem), dorp in Fransch- 
Ylaanderen. Hondeshausen , geh. bg Treis 
(Coblenz) in Rjjn-Pruissen. 

P. Hooft (It Reade), Roode Hoofd, 
bank of plaat in de Wadden tusschen Schier- 
monnikoog en Peasens. Y n *t Hooft, saté 
onder Ee. 

P. Hoog. Zie Heech. 
G. Hoo£^8tra. 

G. Hoofirhlemstra, ook in afgesleten 
TOrm als Hoofirhiemster voorkomende. Af- 
geleid van den plaatsn. Heechhiem; zie b^j 
Heech. 

G. Hoogma, Hoo^rema, Hoogsma. 

Zie bïj den mansn. Hoge. 

G. 'HoogBtra,. Zie bij den plaatsn. Heech. 

M. Hooye, Hooite, Hooitse, Hooit- 
se. V. Hooitske, Hooitsohe. G. Hooy- 
enga, Hooin^ray Hooysma, Hooisma, 
Hooites, Hooitin^ra, Hooitsma. P. 

Hooiteburen, Hooite-Brekken, enz. 
Zie by de mansn. Hoajje, Hoaise, Hoaite, 
Hoaitse. 

P. Hooi (De Kalde), Koudehool, sa- 
te onder Rauwerd. Verg. Koehool. 

6. Hoonstra. Verg. Hoornstra. 

G. Hoopstra. 

G. Hoomsma. Zie b^j den mansn. Home. G. Hoomstra. Zie bg den plaatsn. 
Hoame. Verg. Homstra, Henstra. 

G. Hoorsma. Zie bjj den mansn. Hore. 

P. Hop, Fr. woord, beteekenende bocht 
van zee of meer ; het komt voor in de plaatsn. 
It Ljem ster-Hop, Lemster-Hop, bocht 
van de Zuiderzee bjj de Lemmer. De Gau- 
s t e r-H oppen, bocht van de Sneekermeer, 
bfl Gauw. It Wikelder-Hop, Wykeler- 
Hop, bocht van de Slootermeer, by Wykel. 
It Haklânshop, breede stroom onder 
Ter-Home. It Hop, meerke bg Sandfir- 
de. — It Hoarnsk e-H o p , Hoomsche Hop, 
bocht van de Zuiderzee, bg Hoom, Weftt-Fr. 
(noordelijk Noord-Holl.) 

M. Hope. Verg. Hoppe. 

G. Hopena, Oost-Friesland. Hope, Ned. 

P. De Hopmans fe art, vaart te Mid- 
lum. 

M. Hoppe. In verkl. Hopke, Hopck, 
Hoph, Verg. Hope en Hobke. 

V. Hopkje, 

G. Hoppin^ra, Hoppengra, Hopma, 
Hoppema , Hopkes. — Hoppen , Oost- 
Friesland. Hopping , Hoppinck, Drente. Hop- 
kins, Hopkinson, Engeland. 

P. Hoppem a-state onder Westergeest. 
Hopma-sate te Almenum. — Hoppingen, 
dorp bg Harburg in Zwaben, Beieren. Hop- 
penstedt, dorp bg Celle in Hannover. 

M. Hopper, 

G. Hoppers. Verlatynscht tot Hop- 
perus. 

P. Hoppers-state te Hemelum. 

M. Hoppert , Hoppart» 
G. Hopperta, 

P. H o p t i 1 1 e , brug Over de Bolswarder- 
vaart, tusschen Huins en Hilaard; en tol- 
huis aldaar. Hoptilla-sate onder Huins. 
Hoptillewyk, veenvaart onder Surhuis- 
terveensterheide. 

M. Hore^ Hora. Verlatjjnscht tot Hora- 
tilis. Verg. Horra. 

G. Hora, Hoorsma. — Horinga, Oost- 
Friesland. Horing, Engeland. 

Oigitized byLjOOQlC HOREYTIE. 174 HOÜ. P. Horum, geh. h\] Minfien in Wanger- 
land, Weser-Fr., Oldenb. Horenburg, geh. 
bjj Manslacht, Oost-Friesland. 

M. Horeytie. V. Horeytie, 

G. Horncula, Zie bj den mansn. Hometh. 

P. Home. Zie Hoame. 

M. Home, HornOy Hoerne. Verlatynscht 
tot Homus. 
G. Hoema, Hoomsma, Horensma. 

P. Homum, geh. bij Witraund in Har- 
lingetland , Oost-Pr. Homum , zuidelijk deel 
van 't eiland Sylt, Noord- Friesland. Verg. 
den plaatsn. Hoame. 

M. Horneth, Hornt. Voluit Homald. 
G. Hornada. 

G. Homstra. Zie bg den plaatsn. Hoame. 

M. Horre, Verlatynscht tot Horreus. 
G. Hondngra, Horrenga, Horrema. 

Verlatijnscht tot Horreus, Horjus. — 
Horrekens , Horlings , Ned. Horring , Hor- 
rington, Eng. 

P. Horrstedt, dorp in Noord-Fr. Horring- 
hausen, geh. bij Altena, Westfalen. Hor- 
rington, in Somersetshire , Eng. Horring- 
iord , dorp op 't eiland Wight , Eng. 

M. Horrit. Verg. Harrit 
G. Horritsma, 

M. Horsa, Hor se. Verg. Hengist. 
P. Horsbüll, dorp in Noord-Friesland. 

P. Horsa, Horsland. Zie Hoarsa, Hoars- 
lân. 

G. Horstra. 

M. Horte, Hortse. Verkl. van Horre. 
Zie Horre. 
V. Hortske, 

M. Hoske, 

M. Hotey Hoot, Hooth, 

G. Hootkama, — Hooten, Oost -Friesland. M. Hotse, Hetze. V. Hotske, Hots- 
kje. G. Hotsma, Hotses. P. Hotse- 
hiem, Hotsma-sate. Zie bij den mansn. 
Hoatse. 

M. Hotte, Hotto, In patronymicalen 
vorm Hotting, 

V. Hottje. 

G. Hottingra, Van Hottinga, Hot- 
tenga, Hotnia, Hotnya, In verlatgnschten 
vorm Hottenius, 

F, Hottinga-state (ook Sibranda- 
state genoemd), op Holprgp onder Tjam. 
Idem (bgzonderlijk ook in den samengetrok- 
kenen naamsvorm Hotnya- state voorko- 
mende), te Nijland. Idem te Dronqjp, te 
Pietersbierum , onder Wommels, en». Hot- 
tinga-stins te Workum. Hotting a- 
hûs te Franeker. Hottingawier, saté 
onder Grouvp^. Hottinga-syl, bij Akkmm. 
— Hottingen, Hottinga^ dorp bg Zürich in 
Zwitserland. 

M. Hotsje. In Ned. spell. Ho^Je, 
Hottje. Hotthia, Hothia, Hotthya, HotHo, 
Hotke, Hottye, Hotthie. Verkl. van Hotte. 
Zie Hotte. 

G. Hottyema, Hottiema (Hot^ema). 

M. Hottum, Zie Hattum. 

P. Hou j andere uitspraak van het woord 
hof, thans verouderd, maar nog in verscheidene 
plaatsnamen voorkomende; b.v. Hou, geh. 
onder Korawerd. De Houwen, krite on- 
der Parrega. Idem, saté op de Flieterpen. 
Aldehou en Nijehou, Oldehove en Nge- 
hove, twee voormalige dorpen, thans ge- 
deelten der stad Leeuwarden uitmakende. 
De toren der kerk van Oldehove, nog be- 
staande, wordt in het Fr. ook nog De Al- 
dehou genoemd. De Longerhou (oud- 
tijds ook in verdietschten vorm als Langer- 
hoce voorkomende), dorp in Wonseradeel. 
De Noarder-Hou, saté onder Tjumma- 
mm. De Housleat, Houwsloot, vaarwa- 
ter in Hemelumer-Oldeferd. De Houwik- 
ker, Houwakker, stuk land op het Roode- 
Klif, onder Scharl. De Housterdyk, weg 
onder Jorwerd. — De Houw, geh. onder 
ülmm , Groningerland. Zie Hof. Digitized by VjOOQIC HOIJKE. 175 HÜGO. M. Houke, Houwke, Houk, Howke, 
Verkl. van Houwe. Zie Houwe. Verg. Hoeke. 

y. Hookje, Houwkje, Honktje, 
Howke, Howck. 

6. Houkama, Houkema, Houckema, 
HonkeB. 

P. Honkesleat, Houkesloot; zie bg 
den rnansn. Hauke. Houckem a-state on- 
der Winaldum. Hoakmojje-l&n, stuk land 
onder Bergam. — Honkema-heerd , by Baf- 
loo, Groningerland. 

P. De Honn, Hond, krite onder Gou- 
tnm, met De Hounsdyk, Hondsdgk, op 
de scheiding van Goutum en Warga. De 
Bonte Houn; zie op de B. 

P. Hout , oudtgds veelal Holt geschreven, 
ïolkomen overeenkomende met het Ned* 
voord hout, komt voor in de plaatsn. Holt- 
paed en Holt walde; zie die namen. 
Verder in De Houtwielen, meerke on- 
der Rgperkerk, en een ander onder Veen- 
wonden. De Houttoom, meerke onder 
Oude-Ouwer. De Houtige-hage, geh. 
onder Drachten. De Houtgaest, krite 
onder Koudum. Buitendien heeft hout in de 
Fr. spreektaal nog de beteekenis van kleine 
brug of groote vonder. In dezen zin (ook 
als Heechhout, Hooghoat) komt het voor 
in de plaatsnamen It Weidumer-hout, 
brug over de Sneeker-vaart , bg Weidum. 
It Himrik er-hout, brug over het Ko- 
ningsdiep, onder Hemrik. It Jiffershout, 
brugje onder Sint-Anna-Parochie. Kiel- 
moge-hout, onder Wirdum. It Flad- 
dershout, brugje in den weg tusschen 
Irnram en Poppingawier. 

G. Houtstra. 

M. Houte, Hout. Zie Holt. 

V. Hout^'e; in Ned. spell. Houtje. 

G. Houtema, Houtsma. 

M. Houwe f HouWf Hou. Zie Hove. Verg. 
Haawe. 

V. Howke, Hoicche, Howa, How, Houk, 
Umck, Houck. 

G. Hou^vema, Howyngha, Hou^wen. 
— Houwinga, Houwenga, Hoving, Gron. 
Huwinga, Houwena, Howesna, Oost-Fr. Houwing, Houwink, Ned- Howson, Eng. 
F. Huwinga-borg , in Oost-Friesland. 

V. Houweltsje. In Ned. spell. Hou^wel- 
tje. In Noord-Fr. Howelke. 

F. De Houwen. Zie Hou. 
M. Houwer, 

M. Houwert. 

G. Houwerda, Van Houwerda, Ho- 

werdaj Houwarda, Houverda, Huwerda. 

F. Hou werd a-sta te te T^ummarum; 
met De Houwe rda-syl aldaar. H ou- 
we rd a-state te Wirdum. — Houwerda- 
borg te Appingadam, Gron. Houwerda-huis 
te Woldendorp, Gron. Howerda-gast , ver- 
dronken dorp in den Dollart , Oost-Friesland. 

F. D e H o u w i k k e r. Zie bg den plaatsn. 
Hou. 

M. Houwke. Zie Houke. 
V. Houwkle. Zie Houkje. 

G. Hovinffa, Hovengra. — Hoving, 
Gron. Afgeleid van den mansnaam Hou 
(How, Hove). Zie Houwe. 

G. Hozinga. 

M. Huhald. Voluit Hugbald. 

M. Huhhe. 

G. Hubbenia. — Hubben, Nederland. 

M. Hube. 

M. Hubert, Huibert, Huyhert, Huy 
barth. Voluit Hugbrecht. 

V. Hubertfiije. In Ned. spell. Hubertjje, 
Huibertje, Huibarta, Hubertcken, Hwj- 
bertie. 

G. Huberts. 

M. Hudde. 

M. Hugo, Huge^ Huga, Hugen, Hwgo^ 
Hwge, Huyge, Huige, Huygh, Hugh, Huyghe^ 
Huig, Hugha. 

V. Húchje. In Ned. spell. Huigje, 
Huigtje. 

G. Hughingha, Huginga (ook als Huinga Digitized byLjOOQlC HUÎBERT. 176 HTJNE. voorkomende), Huyghia, Hugesz , Huygîê, 
Uuygen8, Huyges, Hu£:es. Waarschijnlijk 
ook Hoegsma en Hoegen. — Huginga, 
Oost-Friesland. Huging, Ned. 

P. Huyghes-hû8, en Huyghes- 
striette, te Leeuwarden. 

M. Huibert. Zie Habert. 

V. Huibertje. Zie Hubertsje. 

V. Huggelandt^ Huygelant. 

G. Huginga, Huyngha. Zie bg Hugo. 
P. Huyinga- of Huynga-sate te 
Eollum. 

G. Huisixiga, Huisenga, enz. Huis- 
ma. Zie bij den mansn. Huse. 

G. Huistra. Zie bg den plaatsn. Hûs. 

M. Huite , Huyte , Huytte, Andere, meer 
steedsche oitâpraak van den mansn. Hoaite. 
Zie Hoaite. Verg. Gui. 

V. Huitsje. In Ned. spel]. Huitje, Huits- 
ke. Te Hindeloopen ook Huit. 

G. Huitinga, Huitenga, Huitema, 
Van Huitema. — Huyttens , Vlaanderen. 

G. Huiversma. 

G. Huizenstra. 

M. Huhkef Hucke f Huecke, Hugck, Verg. 
Hoeke. 

M. HtUbrand» Verg. Hilbrand. 

P. De Hulder of Holder (ook wel 
It Hulderhûs of^hiiske genoemd) , saté 
onder Jelsum. 

M. Hulle, Verg. Holle. 

V. HiUke. 

G. Uullema, — Van Hullema, Gron. 

P. Hulk est ein (in de dageiyksche 
spreektaal Ultsjestein — in uitspraak 
lültsje-, soms ook ûltsje-stein genoemd), tolhuis 
en herberg aan de Bolswardervaart , onder 
Oosterlittens. 

P. De Hulp, waterlossing onder Han- 
tum en Hantumhuizen. De Alde Hulp, 
Oude Hulp, waterlossing onder Holwerd. M. Hidse. Verkl. van Hulle. Zie Hulle. 
G. Hnlsinga, Hulsenga, HoLsinga 
Hulzenga, Van Hulzinga. 

P. Hulsink, hoeve by Losser, Overgaeel. 
Hulsinkhuizen , geh. by Putten, Gelderl. 

G. Hulstra. 

G. Humalda. Zie by den mans Humelt. 

M. HumberL 

M. HunUf HumOy Huma, Verg. Humme. 
G. Humingha, Oost-Friesland. 

M. HumeU, Hummelt. (Waarschynlgk 
voluit Humald, Humwald). In Weser-Fries- 
land Hummel. 

G. Humalda, Van Humalda. 

P. Great-Humalda-state, onder 
Leeuwarden (benoorden). Humald a-state 
te Ee in Oost-Dongeradeel. 

M. Humme t Humma^ Hummo. In verkl. 
Humcke, Verg. Hume, Homme. 

G. Hummingha , Hummengha , Uumkama, 
— Hummema, Gron. Hummyngha, Hum- 
mena, Hummen, Oost-Friesland. 

P. Hummum, verdronken dorp bg Hors- 
buil in Noord-Fr. Humtrup of Humdorp, 
dorp in Noord-Fr., bjj Tonderen. 

M. Hummtr, Verg. Hommer. 

M. Hune, Huno. Verg. Hunne. 

G. Himia (samengetrokken vorm van 
Huninga), Jluinga. Verg. Huyinga. — Hu- 
ninga, Gron. Huning, Huyninck, Huniuk, 
Hune, Huenens, Huens, Ned. Huning, Eng. 

P. Huns (Huninga), Huins, dorp in Baar- 
deradeel. Hunia-dyk (gesproken Hüiye- 
dyk) , onder Tims. It Huning a-p aed (bg 
verbastering Huningspaed), te Oude- 
Mirdum. Huynga-sate te Kollum; zie bg 
den gesln. Huyinga. — Huninga-borg te 
Beerta, Gron. Huninga-heerd te Eenrum, 
Gron. Idem, in den Reiderwolderpolder, 
Gron. Huninga-weer, geh. by Woldendori^, 
Gron. Huninga-meer, bij Midwolde in 't 
Oldambt, Gron. Hunie-borg (Huninga-borg), 
geh. bij Tettens in Wangerland, Weser-Fr., 
Oldenb. Hunink, hoeve bg Borculoo, Gel- 
derland. Digitized by Google HÜNGE. 177 HUWET. M. Uunge, 

M. Uunger. Verlatgnscht tot Hungerua, 
Hungarius, 

P. Hungerhusen, geh. bjj Wiarden, We- 
ser-Fr. , Oldenb. Hungerhöm , geh. by Wre- 
men in 't Land Wursten , Weser-Fr. , Han- 
nover. Hungerink, hoeve bjj Neede, Geld. 

M. Hunne j Hun. In verkl. Hunke. Verg. 
Honne. 

G. Hunninga, Hunkena, Oost-Friesland. 
Hanning, Hnnnings, Hunnik, Nederland. 
Hnnning, Hunningham, Engeland. 

P. Hunnenswerf , geh. op de hallig Lan- 
geness, Noord-Fr. Hunningsfieth , dorp in 
Holstein. Hunninghani, in Warwickshire , 
Engeland. 

M. Hunte, Verg. Honi 

G. Hnnting, Nederland, Engeland. 

M. Hure. Verg. Hore. 

P. HûSj het Fr. woord voor huis, komt 
in sommige plaatsnamen voor: Sibranda- 
hÛ8, Toppenhnzen, Rngahuzen, enz. 
die allen op hnnne alphabetische plaats ge- 
ronden worden. Verder: Hûs ten Oard 
(bg verbastering meestal Hûs ter Noard, 
Huis ter Noord, genoemd en geschreven), 
herberg bg eene brug over de Dokkumer- 
Vaart, onder Oudwoude. It Marshiiske, 
huisje in de Marschen onder üreterp. A 1 d e- 
en Nije-Hûs, Oudehuis en Nieuwehuis, 
twee saten (eertÄds staten) onder Winal- 
dum. It Lâns-hûs, Landshuis, knte on- 
der Drachten. It Wite Hûs, Witte Huis, 
herberg te Olterterp. It Boun Hûs, het 
Ronde Huis, saté onder Hartwerd. It 
Lang Hûs, saté onder Morra. It Dwers 
Hûs, huis onder Warga. Jornahûs, saté 
onder Kubaard. It Koaihûs, Kooihuis, 
üate onder Morra, enz. Verder It Bosk- 
hus, Barrahûs, BlanhûS; Hûs ter 
Heide, Hûs f en Birou, enz. ook allen 
op hunne alphabetische plaats vermeld. 

G. Hulstra. M. HusCf Huso. In verkl. Huaeke, Hus- 
ken, Husk. Verg. Hoske. 

G. Hoisiiiffa, Hiüsenfira, Huisiiiffa, 
Huisen^a, Huysinga, Huisma, Hugsa- 
ma, Hwama, Huiskes. — Huising, Oost- 
Fr. Huizing, Drente. Husink, Husen, Huyse, 
Huese , Huyssoon , Huiszoon , Huissen , Huys- 
sens, Huyskes, Huysckens, enz. Ned. Hü- 
sung, Duitschland. 

P. Huzum, Husum, Hu>sum , in 1481 
Hwsniaghae y Huizum, dorp in Leeuwardera- 
deel. — Huizum, geh. bjj Warfum, Gron. 
Husum, stad in Sleeswgk, aan de Noordfr. 
grens. Husum, dorp in Calenberg, Han- 
nover. Huizinge, Huainga y dorp in Gron. 
Huysinghen, dorp in Zuid-Brabant. Hösingen, 
dorp by Lörrach in Baden. 

De plaatsn. Huzum, Husum, zoowel op 
zich zelven als in samenstellingen (Roorda- 
huzum , Surhuzum , Nijhuzum , Tsjalhuzum , 
Benninghusum , Hunwerthusum) , komt in 
alle Friesche gouwen menigvuldig voor. Het 
is zeer onwaarsch^niyk dat het de mansn. 
Huse zoude 'zgn , die aan al deze namen ten 
grondslag ligt. Veeleer is de oorsprong van 
dat deel dezer namen in het woord hüs, 
huis te zoeken. Ook werden sommigen 
dezer namen oudtyds wel als husen j hui- 
zen, geschreven; b. v. Eoerdahugaen. Met 
Tsjalhuzen , Tjalhuis:.en is dit nog heden wel 
het geval. Maar komt de patronymicale 
uitgang ing in deze plaatsnamen voor (zoo 
wel als in den geslachtsn. Huisinga), zoo als 
in HuaingOf Huizinge, en in den Brabant- 
schen en Badenschen plaatsn. boven vermeld, 
dan is er aan den oorsprong uit den mansn. 
Huse, naar mgne meening, geen twijfel. 

G. Hustma, 
M. Huswgn, 

M. Hutte. In verkl. Hutgen. Verg, Hotte. 
G. Hattin^ra, Huttenfira. 

M. Huwet. Verg. Houwert. 

G. Huwerda, Huxcarda. Zie Houwerda. Digitized by Go[£)gle YA, 178 

I. Y. YBERT. De letterteekens i en ij vertegenwoordigen in het Friesch slechts twee vormen van één 
en de zelfde letter , van één en den zelfden klank. De y schqjft men om den zuiveren, zachten 
♦ klank in geslotene, de i om dien zelfden klank in opene lettergrepen voor te stellen: 
b.v. de apel is ryp; ripe apels. De woorden ryp en ripe worden met volkomen den zelfden 
klank uitgesproken. Zoo worden ook de nieuwere spel wy ze van den mansnaam Ipe en de 
oudere als Ype (zelfs wel Yppe) volkomen gelijk uitgesproken. Oudtijds vooral werden 
beide letterteekens wel door eikanderen gebruikt, in een en het zelfde woord, in een en 
den zelfden naam; nu zus, dan zoo. Dien ten gevolge kunnen in deze naamlyst, die zoo 
wel de oude als de nieuwe spelwyzen en naamsvormen vermeldt, de t en de y niet ge- 
scheiden worden. 

Deze zuivere , enkelvoudige , zachte i en y moeten vooral niet verward worden met den 
tweeklank ie^ al is het dat de Nederl. taal, en bjjzonderlyk de Hollandsche gouwspraak 
en tongval geen onderscheid meer kent tusschen deze oorspronkelijk zeer verschillende 
klanken, maar den tweeklank als de enkelvoudige lange i uitspreekt. De Fries evenwel^ 
zeer te recht, onderscheidt zeer nauwkeurig de uitspraak van Ibe (of Yhe) en lehe^ van 
Ide en lede , van Itne en leme. Dit zijn dan ook oorspronkelijk verschillende namen , en 
geenszins verschillende vormen van eenen en den zelfden naam , al spelt heden ten dage , 
door onverstand , en door den verkeerden invloed van Hollandsche onderwijzers , ook menige 
Ihe of Yhe y menige Ide of Yde^ Ime of Yme zjjnen naam, ten onrechte, als Lbe y lede f 
leme. Maar die werkelgk lebe (labe), lede (lade), lente (lame), met duidelgk uitgesproken 
tweeklank, heet, die schrijve, te recht, ook aldus lebe, lede, leme. Immers Ibe en lebe zgn 
werkelijk twee verschillende namen (iedere Fries hoort dit terstond aan den klank). Maar 
Sytse en Sietze, Wytse en Wietze zgn dit niet. Bij deze namen zijn de vormen met ie 
slechts misspellingen, en anders niet. De Fries kent in deze en soortgelijke namen slechts 
den enkel voudigen , en niet den tweeklank. 

De oude Friezen gebruikten de y ook wel als beginletter van woord of naam , waar wy 
thans eene j plaatsen, en uitspreken; b.v. Ya, Yetse, Yeppema, Yoernahtcsum , heden- 
daagsch t/a, Jeiae , Jeppema^ Jornahuzum. Zulke namen vindt men op de ^ vermeld. M. Ka. Zie Ja. 

M. Yaye^ en«. Zie Jaeije. 

M* Ibbe, Ibb, Ib. In verkl. IbbeTce, 
Ïbbek, Verg. Ibe , Ebbe. 

V. Ibbe, 

G. Ibbena , Ibben , Oost-Friesland. Ibsen, 
Noorwegen. 

P. Ibbenhusen , geh. bij Waddewarden in 
Ostringen, Weser-Fr. , Oldenburg. Ibbenbüh- 
ren, stad in Westfalen. 

M. Ibbert, Ibberth, Verg. Ibert. 

M. Ibe, Ybe, lbo, Ybo, Yb, In 

Oost-Friesland en Weser-Friesland Ibe en 
Ihbe. Verg. lebe en Ibbe. 

V. Ibet^e; in Ned. spell. Tbetje. In 
Stellingwerf en Lemsterland (door Sassischen invloed) ook Tbigje, Tbigjen. Verg. 
lebigje. 

G, Tbema, Ybes, Yben. — Ybana, 
Iben , Oost-Fr. en Weser-Fr. Ibens, Ibink, Ned. 

P. Ibelân, Ybeland, stuk land op de 
Tieke onder Suameer. — Ibenshoif, sat* bij 
Wobbenbüll in Noord-Friesland. 

M. Ibele, Ybele, Ible, Yblo, Ibel. 
Verkl. van Ibe. Zie Ibe. In patronyra. 
vorm. Ibeling. Verg. lebele. 

V. Ibeltsje; in Ned. spell. IbeltJe, 
Ybeiye, Ybbeiye. Tbelke, Ibel, Ybel. 
Verg. lebeltsje. 

G. Tbeles, Ibels. ~ Ibelings, Oost-Fr. 

P. Ybelepôlle, stuk hooiland onder 
Roodkerk. 

M. Ybert, Yberd, Ibert Quasi-verla- 
tijnficht tot Ibertus, IbartUS. 

Digitized byLjOOQlC IBÊRDA. 179 ros. G. Iberda, Ybarda. 

P. Ibert of Ybert (De Wikelder- 
en de Sondelder- of Sindelder-), 
Wykeler en Sondeier Ybert of lebert, twee 
geh. onder Wykel en Sondel. Deze naam 
wordt in den laatsten tijd ook wel verkeer- 
delyk als Eebuurt geschreven. Ter plaatse 
en in den naasten omtrek luidt de volksuit- 
spraak als Iwyd. 

M. Ibrandt, Ybrant, 
V. Tbranda. 

y. Ibrich , Iberich , Ibbrich , Ibberij 

P. Ich of Iggej Fr. woord voor oever, 
Mud of kant, komt in sommige plaatsn. 
?oor, als Surich, Har ich. Zie die na- 
men. Verder in Surch en Noarch, Su- 
rich en Noarich, Suderich en Noar- 
derich, twee kriten onder Molkwerum; 
en in Eastrich en Westrich, Easter- 
(Ooster-) en Westerich, twee buurten, 
zoogenoemde pollen , te Molkwerum. 

E Icht, Ichte. 

P. Ichteghem (Ichtinga-hem) dorp in West- 
Vlaanderen. 

P. I c h t e n , ter plaatse en in den wjjden 
omtrek als Ychten uitgesproken, Echten, 
dorp in Lemsterland; met De Ichtener- 
brêgge, Echtenerbrug, geh., en It Ich- 
tener-fjild, Echtenerveld, krite aldaar. 

P. Idaerd, Llawerth, Idauet-th^ in 
13U Eticerth, in 1392 Edawere, dorp in 
Idaarderadeel. Idaerderadeel of -d iel, 
Erhtaicerderadeel , in 1392 Edaicerderadele y 
in 1.398 Ydauwerderadele , Idaarderadeel, grie- 
teng in Oostergoo. Oogenschgniyk , volgens 
zijnen hedendaagschen vorm , behoort de 
plaatsn. Idaerd by den mansn. Ide (Ida 
iceiih, werd van Ide); maar sommige oude 
naamsvormen, boven vermeld, weerspreken 
*lit Derhalve staat de plaatsn. Idaerd hier 
öp zich zelven, en niet by den mansn. Ide. 

M. Idde, ld, In verkl. Iddeke, Verg. 

1de, Edde. V. Idtsje; in Ned. spell. Idtje, Idje, 
Idde f Id^ Idtsen, Idtjetty IddeL In Stelling- 
werf, Lemsterland en Gaasterland, ook 
Iddigje, Iddigjen, volgens den Friso- 
sassischen , aan Overgssel en Drente eigenen 
vorm Iddechien, Iddegien. 

G. Van Iddekinge, Gron. Iddinga, Eng. 

P. Idstedt, dorp in Sleeswgk. Iddensen, 
dorp by Harburg, Hannover. 

M. Ide, Yde, Yd, Ydt, Verg. Idde, 
Ede, lede. 

V. Ydtsje, in Ned. spell. Ydtje, Ytje. 
Ida, Yda, Ide, Ydt, Yde, Yd, In Stel- 
lingwerf ook Idigje, Ydigjen, volgens den 
Friso-sassischen , aan Drente eigenen vorm 
Idegien, Idechien. Verg. Ytqe, bg den 
mansn. Ite. 

G. Ydama. Idema, Ydema, Van 
Idema, Ides, Ydes. — Idinga, Oost-Fr. 
Iding, Iden, Ide, Ned. 

P. Idem a-state te Westergeest. Idem, 
te Lippenhuizen. — Ideweer , geh. bg Meethui- 
zen, Gron. Idehörn, geh. bjj Breinermoor, 
Oost-Fr. Idink, hoeve by Terborg, Geld. 
Ideghem (Idinga-hem), dorp in Oost-Vlaande- 
ren. Idingen, dorp by Fallingbostel , Han- V. Idelberga. Zie Itelberga. 

M. Idele, Ydle, Ydla. Verkl. van Ide. 
Zie Ide. 
V. Ideltsje; in Ned. spell. Idel^Je. 

F. Ydlaerd (Idela-werth) , saté onder 
Temaard. 

M. Idert. 

G. Ihrhove, Yderahave, dorp in Oost-Fr. 

V. Idigje , Ydigjen. Zie bjj den mansn. 
Ide. 

V. Iddigje, Iddigjen. Zie by den 
mansn. Idde. 

M. Ids, IdtS, Idse, /rfxo, Idze, Idza, 
Id«a, Verkl. van Idde. Zie Idde. Verg. 
lts, Edse, Yds. 

V. Idske, Idflje, Idtske. In misspell. 
Idsche. Digitized by VjOOQIC IDSÎNGA. 18Ô lEBELE. G. Idsinga, Van Idsin^ra, Idzenga, 
Van Idzenga, Idsama, Idsma^ Idtsma, — 
Idsing, Gron. Idsinga, Itzenga, Itsinga, It- 
zettj Oofit-Friesland. Idsingh, Ned. 

P. Idsegea, Idsega, dorp in Wym- 
britseradeel. Idsegeahuzen, ook wel I d- 
8 in gh UZ en, en, in de dagelijksch e spreek- 
taal , bg verbastering, Skuzum ofSkuzen 
genoemd, Idsegahuizen , dorp in Wonsera- 
deel. Idsinga-stins (dat is de Skiër- 
stins) te Veenwouden. Idsing a-state 
te Eagum. Idsama-sate te Firdgum. — 
Idflinga-borg , te Lintel by Norden, Oost- Fr. 

M. Yds^ Ydse, Ydsa, Vdza, Ydze. Verkl. 
vau Ide. Zie Ide. Verg. Ids. In verkl. Ydske. 

V. Ydske. 

G. Ydsma , Ydtsma , Ydsen , Ydskema. — 
Ydsingena , Oost-Friesland. 

P. Ydskama-sate te Bollingwier on- 
der Ooster-Nijkerk. 

M. Ydsald, 

G. YdsaMa. 

P. Ydsalda-sate te Lioessens. 

M. Idsard, Idsart, Idzard, Idzart, 
Idserd, Idsert, Idzerd, Idzert, Yd- 

eei't, Ydsaei'dt j Idzaert y Idsaertj Ydsaert, 
Ydaati, Idzer, Zie Edsard. 

G. Idsarda, Idzarda, Idserda, Id- 
zaerdaj Ydzarda, Ydszaerda. Verlatynscht 
tot Idsardi. — Ydsersna, Oost-Friesland. 

P. Idsarda-stins te Ter-ldsert. Ter- 
Idsert (Ter-Idsart, Ter-Edzart, enz.), 
in de dagelyksche volksspreektaal, by ver- 
bastering, De Ridsert, dorp in West- 
Stellingwerf. Idserda-bûrren, geh. bij 
Hieslum. 

M. Idske, Idsge, Idschej Idscica, ld- 
fika^ IdsikOf Idscha. Verkl. van Ids. Zie 
Ids. Ook IdBkia. Verbijbelscht totHlskia. 

V. Idskje,IdakJen,Idtskjen, IdBkia. 

G. IdskemUy Idtskema, Ydskema. 

P. Idskenhuzen, in de dagelyksche 
volksspreektaal Jiskenhuzen, Idskenhui- 
zen, dorp in Donia warstal. Idskewyk, 
veenvaart onder Langezwaag. — Idschen- 
husen, geh. bij Sengwarden in Jeverland, 
Weser-Friesland , Oldenburg. V. Idwer, Ydwer. Zie Eedwer. 

V. Idwinge, 

M. Ye, Zie leke. Verg. Ya. 

P. Ie, Ee, naam, overeenkomende met 
A of Aa in andere Nederl. gewesten, en 
eigen aan vele verschillende stroomen in 
alle Friesche gouwen; tevens aan sommige 
plaatsen , waarop de naam van het wat^r is 
overgegaan. De Dokkumer-Ie, door de 
Dokkumers ook wel De Luwerder-Ie 
(Leeuwarder-Ee) genoemd, oude stroom, later 
trekvaart , tusschen Dokkum en Leeuwarden. 
De Ie ofGrouster-Ie, stroom bg Grouw 
De Wide-Ie, Wijde Ee, in Tietjerkstera 
deel bjj Bergum. Idem, in Smallingerland, 
De M Û n t s e-I e, Munnike- of Monnike-Ee 
mede aldaar. De Smelle-Ie, bij verbaste 
ring soms ook wel Smellen-Ie, Sm el 
n i e , tegenwoordig meestal 1 1 S m e 1 1 e 
lester San, Smaleester-zanding, genoemd 
mede aldaar. Naar dezen ouden stroom 
thans tot een meertje uitgedijd, draagt ook 
zijnen naam het geh. S m e l-I e , Smal-Ee 
(oudtijds een klooster) onder Boornbergum, 
aan dit water gelegen. De Ie, stroom of 
meertje bij Woudsend. De Hieslumer- 
le, meertje bij Hieslum. De Suder-Ie, 
stroom in Oost-Dongeradeel , bezuiden Morra 
en Anjum. De A 1 d e • I e , Oude-Ee , te 
Kortezwaag. De Nijhúster-Ie, Nieuw- 
huizumer-Ee, meertje by Nieuwhuizum in 
Wymbritseradeel. De Kromme-Ie, stroom 
onder Boornbergum. Ie, Ee , dorp in Oost- 
Dongeradeel. Ie, Ee , geh. bö Itens. 1 1 
Convent Ie, krite bjj Sneek, onder Ys- 
brechtum. De Ie of Ye, stuk land onder 
Parrega. De I e w â 1 , Eewal , buurt te 
Leeuwarden, te Woudaend en onder Rinsu- 
mageest. ledaem, Edam, stad in Noord- 
Holland. 

G. lestra, Testra. M. lebe, leb, Yeb, Yebe. Verg. Ibe. 
V. leb, Yeb, lebbe, In Stellingwerf 
(Friso-Sassische vorm) lebigje. 

M. lebele, leble, Yeble. Verkl. van 
^ lebe. Zie lebe. Verg. Ibele. 

Digitized byLjOOQlC lEBELTSJE. 181 lENSKE. V. lebeltge; in Ned. spell. lebeltje. 
lebel, YebeL Verg. Ibelt^e. 

M. lede, Yede. Verg. Ide. 

V. ledtsje ; in Ned. spell. ledtje , led- 
Je. ledke, Yed, ledy ledt. Verg. Ida, 
Ytsje. 

G. ledema, Tedema. 

V. ledeltge; in Ned. spell. ledeltje. 
Verg. Ideli^'e. 

M. ledse^ Yedse , ledsj Yed>i, ledts. Verkl. 
van lede. Zie lede. 
V. ledske, leds, Yedsk. 
6. Yedsma. 
P. Yedsma-sate te Firdgum. 

V. ledtcer, Yedwer. Zie Eedwer. 

M. lef, Yef. Yeff, Verg. Yf. 
y. lefke, lef^e, Tefke. tf. le^re. 

V. lege, 
(t. legema. Verg. Ige. M. iQje. Zie Ye. Verg. Yje. 

M. leke, Yeke. Verg. Ike. 
Y. lekje, lekjen, lek, Teke, Tek- 
ke, lekke, Tek. 

M. lelde. 

M. leldert. Verg. Jildert. 

M. Iele, lelie. Verg. Jelle. In verkl. 
lelke. Yelck, lelse, Yehe. 
V. leltaje ; in Ned. spell. leitje. Iel 

V. lelkje, YelkJen, Yelk, hik. Zie 
den raansn. lelke, bij Iele. 

M. lelte. Verkl. van Iele. Zie Iele. Verg. 
Jelte. 
6. leltema. 

M. leltsje ; in Ned. spell. leitje. Verkl. 
van Iele. Zie Iele. 

P. De lelsdobben of leldobben, 
Âalsdobben of Aaldobben, krite onder An- 
jnm. Idem onder Suawoude. De lelshûd, Aalshuid, een stuk land op Rewerd onder 
Huins. 

P. De lem, krite hooiland onder Oude- 
schoot. 

M. leme, lemme. lemma, lemma, 
Yeme. Verg. Eme , Ime , Jimme. 

V. lemke, lemck, lemk. Verg. Ymke. 
lemtflje; in Ned. spell. lemtje. 

G. leminga, Yemingha, 

P. lembûrren. Zie Eambûrren. 

M. Yemete. Verkl. van leme. Zie leme. 
Verg. Ymbe. 

M. lemke, Yemke, Tiemke. Verkl. 
van leme. Zie leme. Vtrg. Jimke. 
V. lemkjen, Yemckfen. Verg. Ymkje. 

P. lemswâlde, Ymawalda , Imiswalde , 
in 1298 Hy mes walt, Eemswoude of Ymswolde, 
geh. onder T^erkwerd. De lemswâlder- 
h i m , YemawMerahem , Emeswalderahem , 
krite in Wonseradeel. De lemawâlder- 
tille (ook Fok el ebr egge genoemd), brug 
over de Workumervaart , bg Eemswoude. 

M. lene. Verg. Ine, Ene. 
V, lent^e; in Ned. spell. lentje. lena. 
lenke. 
G. lenema. 

P. De lenhoarn, Eenhoorn, saté on- 
der Kom werd. 

P. lens, Edens, dorp in Hennaardera- 
deel. Zie by den mansn. Ede. 

M. lense, lensen. Verkl. van lene. 
Zie lene. Verg. Ynse en Jinse. 
V. lenske, Tenske. 

G. lensema. 

P. lenshuzen. Zie Henshuzen by den 
mansn. Henne. 

M. lenske. Verkl. van lense. Zie lense. 

V. lenskje, lenskjen, Yenskje; in 
misspell. Yenschje. Verg. Ynskje. 

P. lenskenskate, saté onder Berendorp in 
Noord- Friesland. lenskenswarf, saté onder 
Dagebüll in Noord-Friesland. Digitized by Google lENSTRA-SATE. 182 IGCIER. P. lenstra-sate onder Idaard. Zie 
Eenstra. 

M. lente. Verkl. van lene. Zie lene. 
Verg. Ynte. 

M. Iep, Yep, lepe, Yepe, Yeppe, 

Yepo. Verg. Epe, Ipe, Jippe. 
V. lepje. Verg. Ypje. 
G. Van lepema, leppema. 

M. lepke. Verkl. van Iep. Zie Iep. 
Verg. Ypke. 
V. Yepkje. Verg. Ypkje. 
G. lepkes. 

M. les. Verg. Ise. 

V. leske, lesk, les, Tes, lesel. Ie- 

seltsje; in Ned. spell. leseltje. Verg. Jis- 
seltsje. 

P. lesfean, Eesveen , geh. onder Steen- 
wgk, Overijssel. 

M. leske. Verkl. van les. Zie les. 
V. leskjen. 

P. leskwert, in 1562 leackwirdf , ook 
Eskwertf Esquerd , Esquerda saté, Eeskwerd, 
geh. onder Oosterend. 

M. Tesle. Verkl. van Tes. Zie les. 

P. leslumbûrren, Eselemahurum, EsU- 
maburen, Eslemahuyren (ook wel Yslum-. 
bûrren genoemd en geschreven), geh. on- 
der Achlum. Zie bij den mansn. Essle. 

P. De lest, saté onder Suameer, met 
De lestwei aldaar. De lesten, Eesten, 
krite, met geh. onder Eestrum. De He ge 
lesten, Hooge Eesten, krite onder Garjjp. 

P. lesterbûrren, Esteraburum y (in 
de dageljjksche spreektaal als Jisterbûr- 
ren luidende), geh. onder Ai-um. lester- 
gea (in de dagelijksche spreektaal als Jis- 
tergea luidende), Eesterga, dorji in Lem- 
sterland. 

G. lestra, Yestra. Zie h\] den plaatsn. Ie. 

P. lest rum (in de dageljjksche spreek- 
taal ook als Jistrum luidende), in 1580 
Aestrum , Eestrum , dorp in Tietjerksteradeel. P. lesumbûrren, Esumaburen , geh. 
onder Anjum ; met De lesumasylofle- 
sumersyl, Ysmasyl ^ Esumazyl, sluis in 
den zeedijk aldaar. Zie Esum. 

M. lete, Yete, Yette, lette. Verg. 
Ite, Jette, Jitte. 

V. Ietsje; in Ned. spell. letje. Iets, 
G. Yettenga. — letema, Groningerl. 

M. letse, letsen, Iets, Yetse; in 
misspell. letze, letzen. Verkl. van lete. 
Zie lete, Ietsje. Verg. Jetse, Ytsen, Jitse. 

V. letske, Yetske. In den Zwh. 
Yetsk. In misspell. letsche. 

G. letsma, Yetsinga. 

M. Ietsje; in Ned. spell. letje, lettje, 
lettia. Verkl. van lete. Zie lete, letse. 

M. leu^we, Yeu'we, Yeuw. In verkl. 
leu'wke. Zie Eauwe. 
V. leuwke, leuwkjen, Ieawk;Je. 

M. Yf, Yff, Yffe, Yffa, Iff, In verkl. 
Yfke, Yfka. Verg, lef. 
V. Yfke, Yff, Ifke. Verg. lefke. 

M. Yft. Verkl. van Yf. Zie Yf, Yfke. 

M. Ige, Igo, Yge, Ygo, Igay Igha, 
Yg, Ygge, Verg. Igge, Ege. 

V. Ychje; in Ned. spell. Ygje, Ygjen. 
Iga, Ige, Ygh , Yg. 

G. Yggngkttf Yggama, Yghema, Igesz. 

P. De Igewalden of Igawâlden, 
Yghawolden , Igawouden , het oostelijke deel 
der gidetenij Hemelumer-Oldeferd en Noord- 
wolde; ook Noardwâlde, en enkel De 
Walden genoemd. Het draagt dezen naam 
naar den beroemden edelman Ige Galama. 
De Ige-Sjoukes-sIeat (ook Forbarne- 
sleat genoemd), vaarwater te Jutrgp. 

M. Igge, Igga, Ig, In verkl. Iggeie. 
Verg. Ige, Igele, Egge. 

G. Iggema, Iggen, Oost-Friesland. 

P. Iggewarden, geh. by Langwarden in 
Butjadingerland , Weser-Fr. , Oldenb. Iggen- 
hausen, dorp bij Buren (Minden), Westf alen. M. Igger, Digitized by LjOOQIC IGLE. 183 ILP. M. Igle, Igelcy YgeUy YgJe, Yglo^Igela, 
Yffhehf Iglo, Verkl. van Ige. Zie Ige. 
W- Iggele. 

G. Ygdema. 

P. Iglebûrren, geh. onder Workum. 

M. Igmar. 

M. Igolt. 

V. Iggerich. 

M. Igram, Tgram. 

M. Tje, Ijo. 

V. J[/^. In zonderlinge quasi-verfraaiing 
TJebeth. Ikkerwâldste r-B roek, Akkerwoudater- 
broek, krite met geh. aldaar. A r end sik' 
k e r , Arendsakker , buurt te Menaldum. D e 
Dylikkor, Djjl akker, buurt te Bolsward. 
De Fiif-ikkers, Vflfakkers, saté on- 
der Hartwerd. F r e a n-i k k e r ; zie Frean- 
tsjer, Franeker. De Gêr sikkers, De 
Grasakkers, saté onder Marrum. Gods- 
ikker. Godsakker, buurt te Franeker. De 
Houwikker, Houwakker (Hou- of Hof-ak- 
ker? Zie Hou), stuk land op het Roode-Klif 
onder Scharl. De Krûdikker*, Kruidak- 
ker, saté te Hiaure. De Gielelkker, 
Gele Akker , buurt te Warga ; zie dien naam. 
De Moardikkers; zie op de M. 

G. Ycstra. Zie Ekstra. M. Yk, Yck, Zie Ike. 
M. Ikberi. Verg. Egbert. 

M. Ike, Yke, Iko, Ico, Ikoy Yka^ 
Yk, Yck. Verg. leke, Ikke. 

V. Ika, Yka, Tkka, Tkje, Tkjen, 
Yk, Ike, Tkke. 

G. Ikingha, Ykema, Icama ^ Iken. — 
Van Ikema, Gron. Icoma, Ikena, Ykesna, 
Oost-Friesland. Ikink, Nederland. 

P. Ikefeart, Yke vaart , onder Workum. 
- Ikema-heerd, te Oldehove, Gron. Ikama- 
polder, aan de Noordkust van Groningerl. 
Itenhusen, geh. bj] Oldorf in Wangerl., We- 
ser-Pr., Oldenb. Ikenhausen, dorp by Warburg 
in Westfalen. 

M. Ikele, Ikle, Tkele, Tkle, Yde. 
Verkl. van Ike. Zie Ike. 
G. Iceling, bij de Angel-Sassen. 
P. Icklingham, in Suflblk, Engeland. 

P. It Ikelhiem, Eikelheem, stuk land 
te Boven-KnÄpe. 

M. Ikkfy Icke, Op Wangeroog Ik. Verg. 
Ike, Ekke. 
V. Ikyen. 
G. Ickena , leken , Oost-Friesland. 

P. Ikker^ nevens eker ^ het Fr. woord 
voor akker, komt voor in Ik k er wal de, 
Akkerwoude , dorp in Dantumadeel ; met D e M. //6, Ilhe. 

i M. Ilhrien, 

, M. Ildert, YldeH. Verg. Illeirt. 

M. Ildirad, lldrad, 

G. Ildsismay Ildzisma, 

V. Ylduw. Zie Jildou. 

M. Ile, Iloy Yle, Ylo, II, Ylen. In verkl. 
Yltje, Yljey Ilcke, Verg. Iele. 

V. Ilake, Ylkey Ilke, 17, Ylkje, Ylk- 
Jen. 

G. Ylema. — Illies (tweede naamval van 
Illie, Illia = Illinga, Ylinga = Ilinga's 
zoon), in Weser-Friesland. Heken, Ned. 

P. Ilienworth, in 1230 Ylingiwot'tf dorp 
in het Friso-sassische Land Hadeln, Hanno- 
ver. Illingworth , in Engeland. Ilhom, dorp 
bij Soltau, Hannover. Ilkenberg, geh. by 
Wremen in de Friesche gouw Land Wur- 
sten, Hannover. Illekoven (Illink-hove) , geh* 
biJ Bom en Roosteren, Limburg. M. Ylge. 

V. niand. Verg. Eland. 

M. Illerty nierth. Verg. Ildert. 

G. Yllersma. 

M. ƒ//>. Verg. nb. 

G. Ilpsema, Groningerland. Digitized by Google YLST. 184 INDE. P. Ylst, Ilehe, Ylihe , in 1318 Ylcke, 
n 1315 Yhlike, in 1424 Yldze (eigenlijk 
Ylts, bg letterkeer verkeerdelijk tot Ylst 
geworden, en in de dageljjksche spreektaal 
steeds met het lidwoord der er voor, Der 
Ylts of Der Ylst, bjj samentrekking 
Drylts of Drylst genoemd), Ylst, stadje 
in Westergoo. 

G. Ylstra. (Zie ook Drielsma en Dril- 
sma.) 

V. lUte, 

G. TlUnffa Van Ylte, verkl. van He. 
Zie dien naam. 

M. Imbert, Ymbert. 

P. Ymbertsje; in Ned. spell. Tmbertje. 

M. Ime, Tme, Ymme, Ima, Yma, 
Ymen. Verg. Imme, leme. 

V. Tmke, Ymcka, Ymka, Ymeke, Ymk, 
Ymck. TïXïSl. 

G. Yminga, Ymama^ Ytnmama, Tmessen. 

P. Imedaem, Ymedaem, Emedam^ 
Ymedam , tusschen Koadam en Molkwemm. 
Y m e w y k , veen vaart te Surhuisterveen. 
Ymswâlde; zie lemswâlde. 

M. Imele, Tmele, Ymelay Ymelo, 
ImelOy Imely Ymel, Ymmel; verlat^nscht tot 
Imilius. Verkl. van Ime. Verg. Immele. 

G. Ihmels, iu Weser- Friesland. 

M. Ymery Ytnmer, 

P. Imeresfeart, Ymeresvaart, onder 
Gaast, bij Workum. Ymerwyk, veen- 
vaart in de Drachtster-Compagnie. 

M. Imke, Imko, Imoo. Verkl. van 
Imme. Zie Imme. Verg. Ymke. 
V. Imkje. 

G. Imckna. 

P. Imkehöm, saté onder Ter-Gast in 
Oost-Friesland. 

M. Tmke, Ymeke, Verkl. van Ime. 
Zie Ime. Verg. Imke. 

V. Tnü^e, Tmktje. Verlatgnscht tot 
Bmella. In vleivorm. Pym. 

G. Tmkes. 

M. Imme, Immo. Verg. Ime, Emme. V. Imke, Imma. In Stellingwerf en 
Lemsterland (Friso-sassisch) Immigje, lm- 
migjen (in Drente Immechien). 

G. Imminga f Immenga, Immes. — 
Immink , Twente. Imming , Immens, Immen. 
Ned. Immingham, Engeland. 

P. Immenwarfen, geh. bg Wiarden, Wan- 
gerl. , Weser-Fr., Oldenb. Imsum, in 1091 
Imtneshemy dorp in de Friesche gouw Land 
Wnrsten , Han. Imminghusen , verdronken 
dorp op Noordstrand, Noord-Fr. Imming- 
stedt , dorp biJ Schwesing , Noord-Fr. Im- 
mingham , in Lincolndiire , Ei^|^. Imming- 
hausen , geh. bj Attendom (Olpe), Westfalen. 

M. ImmBle. Verkl. van Imme. Zie 
Imme. Verg. Imele. 

M. Immer. Zie Ymer. 

V. Immertsje; in Ned. spell. Immerti}e. 

G. Immer, Holland. 

M. Imp. In verkl. Impke. Zie Ymp. 
V. Impl^en. 

M. Ymp, In verkl. Ympcke, Ympck. 
Zie Imp. 
V. Tmpl^e, Ympck, 

M. Imptet, 

G. Impeta, Groninger! and. By letterkeer 
ontstaan uit den oorspronkelyken vorm Imp- 
teda. Verg. Ompteda. 

M. Imte. Verkl. van Imme. Zie Im- 
me. Verg. Ymte. 
V. Imtsje; in Ned. spell. Imtje. 

M. Tmte, Ymt. Verkl. van Ime. Zie 
Ime. Verg. Imte. 
V. Ymtsje; in Ned. spell. Tmtje. 

M. Imtety Imüet, Verg. Imptet. 

M. Yn. Zie Ine. 

M. Itide. Verg. Inte. 
G. Indatna, India (samengetrokken vorm 
van Indinga). — Indema, Inden, Gron. Digitized by Google YNDYK. 185 INSE. P. Yndyk, ook wel Yndyken, Ind^ 
of Indijken , yoormalig dorp , thans geh. by 
Woüdsend. Yndyk, Indgk, geh. en weg 
onder Bozum; met De Yndyksterfeart, 
Yaart aldaar. Idem, saté onder Oudkerk. 
Idem , onder Temaard. De Yndyk, vaart 
onder Hindeloopen. 

M. Indse, Indis, Verkl. van Inde. Zie 
Inde. 
V. Ihdflk#. 

M. Ine, Ino, Yne, r»o, Yn, Ynne. 
In Oo«t-Fr. en Weser-Fr. Ino, Ihno, Ihne. 

V. Yntsje, in Ned. spell. Tnl^e. Ina, 
Yaa, Ine, Tnne, Tn, Ynje, Tnke, 
Yntse, Tntsen, Yntie, Ynts, Ineke, Yn- 
thie, In den Zwh. ook Tnk. Te Hinde- 
loopen ook YntJ. 

G. Inia, T^nia, Yntfe^ Inie (samenge- 
trokken vorm van Ininga), Tnema, /iip>i}a, 
Ynama, Ynnema. — Inama, Inema, Ihnen, 
in Oost-Frieeland en Weser-Friesland. 

P. I n i a-8 a t e te Wiemm. Idem , te 
Ried. Lyts-Ynia, ook Lyts-Ynje ge- 
Bchreven, Lutke-Inia of Klein-Inia, saté on- 
der Garijp. De Inia of Ynje, krite onder 
Boznm. 

M. Inst>ert. Andere uitspaak van Eng- 
bert Zie Engbert. 

V. IngberiBJe; in Ned. spell. Ingbertje. 
Zie bg den mansn. Engbert. 

M. Inge, Inga, Verg. Enge. 
V. Inget^e; in Ned. spell. Inzetje. 
Inge, Ing, Yngh, Ook in Noord-Friesl. 
6. Ingena, 
P. Ingena-sate te Nyland. 

M. IngelbaeH, Ingelbert, IngelhreehU Verg. 
Engelbrecht. 

M. IngeU, Ingheh, Ingle, Ingel, Yngle, 
Andere uitspraak van Engele, Engel. Zie 
dien naam. 

V. Ingeltsje ; in Ned. spell. Ingeltje. An- 
dere uitspraak van Engeltsje. Zie dien naam. 

P. Ingelum. Zie Engelum. 

P. De Ingelskmansplaet, Engelsch- 
mansplaat, bank of plaat in de Wadden, 
besuiden het Ameland. P. De Inghoarne, Inghoom of Eng- 
home, hoek van het land in de Gauwster- 
hoppen, Sneekermeer. 

P. Ingwert, Engwert of Engwirt , voor- 
malig klooster, thans geh. (twee saten) bg 
Poppingawier. I n g w i e r , Engwier ; zie Ab- 
bingawier. Ingwierum, Ëngwierum, dorp 
in Oost-Dongeradeel. Zie bjj den mansn. Ede. 

P. Ynhimmeren, Inhimmeren, saté 
te Rauwerd. 
G. Inhimra, 

V. 'iTnJe. Zie bJj den mansn. Ine. 

M. Inke, Ineke, Verkl. van Inne. Zie 
Inne. Verg. Ynke. 
V. Inl^e, Inkjen, Innekja. 

M. Ynke, Yneke, Ynka, Ynk , Yncke, 
Inik, Inyke, Inick, Ineke, Verkl. van Ine. 
Zie Ine. Verg. Inke. 

V. Ynkie, Ynckjen, 

G. Ineke, Ned. Ihneke, Duitschland. 

P. Ihnkeburg, saté bg Funnix in Har- 
lingerland; Oost-Fr. Ihnikwarf, eate bfl 
Tettens in Jeverland, Weser-Fr., Oldenb. 

V. Tnke , Ineke, In den Zwh. ook Tnk. 
Zie bg den mansn. Ine. 

P. Inkhuzen, ook wel Inkhuzum, 
Enkhuizen, stad in West-Friesland, Noord- 
Holl. It Inkhuzumer-S&n, Enkhuizer- 
Zand , zandplaat in den mond der Zuiderzee, 
bg Enkhuizen. De Inkhuzumer-Leane, 
Enkhuizer-laan , laan te Rgs onder Mims. 

M. Inne , Inno , In, Andere uitspraak 
van Enne. Zie Enne. Verg. Ine. 

V. Inne, Inke, Inje, Ink, Inneken. 
Int^'e; in Ned. spell. Intje. 

G. Innema, — Innes, Engeland. 

M. Inse , Inso , Ins, In misspell. Inze. 
Verkl. van Inne. Zie Inne. Verg. Ynse. 

V. Inske, Inskje, Inse. In misspell. 
Insche, Inschje. 

G. Inama. 

P. Insenhusen, geh. bj) Ooster-Accum in 
Harlingerland , Oost-Friesland. Insingdorf, 
geh. bg Melle, Hannover. Digitized by Google YNSE. 186 IPPE. M. Tiise, Ynso, Tnsen. In misspell. 
Tnze. Verkl. van Ine. Zie Ine. Verg. Inse. 

V. Tnske, Tubbb ,Yn8ck , Ynsk, Yns. 
In misspell. ITnsche, 

G. Tnsema, Tnsma, Tnsen, Yn- 
zen. In vergriekschten vorm Ynsonides. 

M. Tnske. Verkl. van Ynse. ZieYnse. 
V. Ynslcje, Tnslijen. In misspell. 
Tnschje. 

M. Inte, IntO, Inta, Intte, Intta, Int, 
Indt. Verkl. van Inne. Zie Inne. Verg. Ynte. 

V. Intsje; in Ned. spell. Intje. Intke, 
Intk, Int. Te Hindeloopen ook InlJ. 

G. Intingha, Intinga, Interna. 

M. Ynte, Ynto, Ynta. Verkl. van 
Ine. Zie Ine. Verg. Inte. 

V. Yntsje; in Ned. spell. Yntje. 
G. Yntema, Yntena, Yntes. 

P. Yntebûrren, geh. onder Oosthem. 
Yntehûs of Yntahûs, saté onder Rau- 
werd. 

M. Intet, Inthet , Intat , Intit. Quasi- 
verlatijnscht tot Intatus. 

M. Intke. Verkl. van Inte. Zie Int. 
G. Intkama. 

M. Intse j Intsen , Ints. Verkl. van Inne. 
Zie Inne. Verg. Yntse. 
V. IntsJe, Intske. 

M. Yntse, Yntsen, Ynts. In misspell. 
Yntze, Yntzen. Verkl. van Ine. Zie 
Ine. Verg. Intse. 

V. Yntske, Yntschy Yntse, Yntsen, 
Ynts. In mispell. Yntsche. 

M. Intsje; in Ned. spell. Intje. Intyen, 
Inttia, Intia, Inthie. Verkl. van Inne. Zie 
Inne. Verg. Yntsje. 

G. Intjema, Inthjewa , Inthietna. 

P. Inthie ma- of Yn tsjema-hûs, 
-state, en -si e at, te en onder Workum. 

M. Yntsje; in Ned. spell. Yntje. Yntie, 
Ynthie, Yntyen y Yntge , Yntghe. Verkl. van 
Ine. Zie Ine. Verg. Int^e. 

V. Yntsje; in Ned, spell. Yntje; Yntie, Ynthie. Te Hindeloopen ook YntJ. Zie 
ook \)\\ den mansn. Ine. 

G. Ynthyenm, Ynthiema (Yntsjema). Zie 
Inthiema , by den mansn. Intsje. — Dmtjes, 
Oost-Friesland. 

P. Yntsjema-satete Kimswerd. 

M. Intsje. Verkl. van Intse. Zie Intse. 

M. Ipe, Ype, Yppe, Ypo, Ipo, Yp. 
Quasi-verlatönscht tot Ipeus en Bpeus. 

Verg. lepe, Ippe. 

V. Ypje, Ypke, Yp. 

G. Ypinga, Ypenga, Ipema, Ype- 
ma, Ypma, Ypsma, Ypssetnay Ypes. 
In verlatgnschten vorm Ypey. — Ypema, 
Ipema, Groningerland. Iping, Engeland. 

P. Ipenbûrren of Ypenbûrren, 
voormalig geh. onder Parrega; met De 
Ipenbûrremar, Ypenbuurstermeer, droog- 
gelegd meerke aldaar. Ipema-state on- 
der Westergeest. Lyts Ypma-sate te Hol- 
werd. Ypsma-sate te Augustinusga. Ipe- 
Brouwers-steich, steeg te Leeuwarden. 
— Ipegat , oude kolk onder Noordhorn, Gron. 
Ypesloot, geh. bjj Diemen in Amstelland, 
Noord-Holl. Iping, in Sussex, Engeland. 

V. Ipeltsje; in Ned. spell. Ypeltje. 

M. Ypke, Ypko, Ypeke, Ypcke, Ypk. 
Verkl. van Ipe. Zie Ipe. Verg. lepke, Ipke. 
V. Ypkje, Ypkjen, Ypckiett. 
G. Ypckema. 

M. Ipke, Ipka. Verkl. van Ippe. Zie 
Ippe. Verg. Ypke. 

G. Ipkema, Ipckema. — Ipken, Noord-Fr. 

P. Ipkenswerf, geh. op de hallig Hooge, 
Noord-Friesland. 

P. Ypkolsgea, Ypcolghae, Ypekelde- 
kerke j (in de dagelijksche spreektaal veelal 
Ypkelsgea en zelfs Ipelsgea genoemd), 
Ypekolsga, dorp in Wymbritseradeel. 

M. Ippe, fypo. Quasi-verlatjjnscht tot 
Ippius. Verg. Ipe, Eppe. 

G. Ippinga , Iptna. In verlatijnschten vorm 
Ippius. - Ippana , Ippen , Oost-Friesland. 

P. Ippenwarf , saté by Simonawolde, Ooat- 
Fr. Ippendorf, dorp bj Bonn in Rijn-Pruis- Digitized byLjOOQlC YPPERDA. 187 YSKE. sen. Ippinghausen , dorp b\j Wolfshagen in 
Keur-Hessen. 

ö. Ypperda, 

M. Ipse. Verkl. van Ippe. Zie Ippe. 

M, //rf. Verkl. van Ippe. Zie Ippe. 

M. Ypt. Verkl. van Ipe. Zie Ipe. 

M. Iplet, 

V. Imigard, 

V. Irmtrudf, 

P. Imsum. Zie Jinsum. 

M. Yiy. 

6. Irsma, 

M. Yrsi. 

P. Ys (It Noard-), in 1543 Noordt- 
Ees, NoordiJH, bnurt te Harlingen. De Ys- 
dyk, Ysdyk, onder Parrega. It Ys of 
Yst, (in uitspraak ook wel les en lest) 
krite onder Finkum, met den Ystdyk 
aldaar; in 1763 ^t Ees en Eesdtjck, It Jak- 
•Yst, zandbank bg Flieland. — Nord-Ys, 
saté bij Thunum in Harlingerland, Oost-Fr. 
Wegter-Ys , saté bij Schweindorf in Harlin- 
l^erland, Oost-Fr. Zie Gallée, Nomina Ge- 
(^rapbica Neerlandica, dl. III, bladz 341. 

M. Ysald, Zie Ydsald. 

G. Isalda; by afsl^jting ook laada. 

P. Isalda-sate te Lioessens. 

M. Isard. 

M. Ysbert. Voluit Isbrecht. Zie dien 
naam. 
G. lesbertfi, Nederland. 

M. Ysbran; in Ned. spell. Tsbrand. 
Ysebrnndt, Isbrand , hbrant , Tsebrand, 
Tssebrand, Izehrand. 

V. Ysbrântsje; in Ned.spell. Tsbrandt- 
Je, Yshrandje, Tsbranda. 

G. Ysbrandsz, Tsbrants. Verla- 
tjjiBcht tot Tsbrandi, Tsbrandy, Is- 
brandt. — Isebrands, Oost- Friesland. M. labrecht, Yabrecht 
P. Ysbrechtum (in uitspraak ook wel 
lesbrechtum), dorp in Wymbritseradeel. 

M. Ysbren. 

M. Ise, Iso, Yse, Izo, Ysse, Y», In 
verkl. Ysaien. Verg. Isse, lese. 

V. Yflje, Yske, Ysk, Ysck, Yscha, 
In Stellingwerf en Lemsterland ook Ysig- 
jen , volgens den Friso-sassischen, aan Dren- 
te en Overijssel eigenen vorm Ysechien , Ise- 
gien. 

G. Ysinga, Van Ysinga, Yzinga, 
Yzenga, Ysma, Yssema. — Isinga, Ihs- 
sen, Oost-Friesland. Ising, Isings, Ned. 

P. Ysenbûrren, geh. onder Herbaj urn. 
Ysgum (Isinga-hem) , geh. onder Dedgum. 
De Ysinga-wei, weg te Birdaard. Ys- 
ma-hoarne (in oude oorkonden ook als 
Id»mahorn en Ibsmahorn voorkomende, ter 
plaatse zelve in de hedendaagsche volks- 
spreektaal wel Idemerhoarne genoemd, 
en wel als Eismahom misschreven) , stuk 
land te Winaldum. Zie Jisma-hoarn. — 
Isens (Isinga), geh. bfl Burhave in Butja- 
dingerland, Weser-Fr., Oldenb. Iseghem 
(Isinga-hem), stad in West- Vlaanderen. Ise- 
horn , geh. by Scharmbeck , Hannover. Ising- 
heim, dorp bij Meschede, Westfalen. 

M. Ysebrand. Zie Ysbr&n. 

M. Isgar y Ysger, 
G. Isgara. 

G. Isgerda, 

M. Isik , Izik. Dagelijksche uitspraak van 
den Bijbelschen naam Isaäc, Isa&k. 

P. It Isikswiid, Izaäkswijd , veenplas 
onder Wartena. 

M. Iske f Isck. Verkl. van Isse. Zie Isse. 
Verg. Yske. 

V. Iskje, Iskjen, Inckjetty Isck. 

M. Yske , Yska , Ysko, Iseke, Yscky Ysky 
Yscha. In misspell. Ysch. Verkl. vanise. 
Zie Ise. Verg. Iske. 

V. Yslije, Yskjen. Verg. Iskje. 

G. Yska, Yskama, Yske, Yskes. — 
Iseken, Nederland. 

P, Yskebûrrefeart, Yskeburevaart 

Digitized byLjOOQlC YSLAND. 188 IVO. (by misverstand ook wel Yskeboerevaart ge- 
schreven), onder Workum. Yskama-sate 
te Winaldum. 

V. Ysland, Island. In West-Fr. (noorde- 
lijk Noord-Holl), nog heden voorkomende. 

P. Yslumbûrren. Zie leslumbûrren. 

G. Ysra, 

M. Isse. Verg/ Ise, Esse. 
V. Iske, Ischy Isch. Te Hindeloopen 
ook Isk. 

G. Issinghoff, Nederland. 

P. Issum, dorp bjj Dusseldorp, Duitechl. 

P. Isse (De Wester-i, vaart in West- 
Dongeradeel. 

M. Tssebrand. Ook het zonderlinge 
(misschrevene?) Tsselbrand is mg voorge- 
komen. Zie Ysbrân. 

P. Ystdyk. Zie bg den plaatsn. Ys. 
M. Ystze. Verkl. van Ise. Zie Ise. 
G. Ystra, Istra. Verg. lestra. 

M. Ite, Yte, Ytte, Ythe, Yta, Ytt, Yt. 
Verg. lete, Itte. 

V. Ytsje; in Ned. spell. Ytje, Yttje. 
Ytke, Ytze, Yte, Ytcke, Ytgen, Ytzen, 
Yttie, Ytia, Ytie, Ytaen, Yts. Verg. Ietsje, 
Ydtsje,. Ida. 

G. Itinga, Ytinga, ook in samengetrok- 
ken vorm als Ytnya voorkomende ; Ytema. 
— Ites, Iten, Oost-Friesland. 

P. Itens ofYtens (Itinga), dorp in 
Hennaarderadeel. — Iteghem (Itinga-hem}, 
dorp by Antwerpen. 

M. Ytel Verkl. van Ite. Zie Ite. 

V. Itelberga,Iti8bersra, Idelberga. 

M. Itsen , lts, Itzen , Itza , Itse; in verkl. 
Itske, Verkl. van Itte. Zie Itte. In Weser- 
Friesland Itze. Verg. Ytsen. 

V. Itske, ItQje, Itak^e, Itset. Te 
Hindeloopen Itsk. In Weser-Friesland Itzke. 
Verg. Idske. In misspell. Itsohe. 

Ut, Itamay Va» Itsma, Itsima, — It- zen , in Weser-Friesland. Itsing, Itzings, Ned. 
Itsinga, Itzenga, Oost-Friesland. 

P. Itsmabûrren, ook Ytsmabûr- 
ren genoemd, geh. onder Marrum. Itsma- 
saté te Holwerd. Idem, te Wierum. - 
Itzingaborg, te Lintel, Oost-Fr. Itzendor- 
ferrot , geh. bij Norden , Oost-Fr. Itzhuaen , 
geh. bfl Eggelingen in Harlingerland , Oost- 
Friesland. 

M. Ytsen, Ytse, Yts; in verkl. Yts- 
cke. In misspell. Ytaen. Verkl. van Ite. 
Zie Ite. Verg. Itsen. 

V. Ytske, Ytaje, Ytejen. Zie bij 
den mansn. Ite. 

G. Ytsma, Ytaema, Ytsen, YtMma, 
Ytskama, 

P. Ytsum, geh. bjj Wolsum. 

M. Itsje; in Ned. spell. Ilje, Ittje. Itke, 
Itjen, ItkOy luie, Ittyen. Verkl. van Itte. 
Zie Itte. Verg. Ytsje. 

G. Itthiema, Ittyama, (Itsjema). 

M, Ytsje; in Ned. spell. Ytje. YUie, 
Ytien, Ytthie, Ytgen. Verkl. van Ite. Zie 
Ite. Verg. Itsje. 

G. Ythiema , Yttyama (Yttyema). 

M. Itte. Verg. Ite. 
V. Ittie, 

M. YUer. 

M. Ivo, Yvo, Yve, Ive, Iwo, Ywo, 

Fwa, Yw, YVf Yva, Yuo, Iwen, Yuwe, In 
patronymicalen vorm Iwing. Zie Jou. Iro 
is oorspronkelijk een en de zelfde naam als 
Jou, in het Oud-Fr. ook Juw geschreven. 
Yweke is dus ook het zelfde als Jouke, Iwck 
als Joukje , Iwema als Jouma of Jutcmn. Men 
vindt den naam van de KoUumer maagschap 
Iwenm oudtjjds dan ook wel als Juma en 
Juwtna geschreven ; en den plaatsn. Jouswier 
in 1511 als Itceaweer. Deze verschillende 
vormen van eenen en den zelfden naam 
vinden hunnen oorsprong in de byzondere 
uitspraak der oude Frieaen, bij wie v als n, 
en w als ou gold , en waarbjj dan de vooraf- 
gaande i tot j werd ; dus Iwema = J — ou 
— ma; Ivo = J — ou. Ivo vertegenwoordig 
den algemeen-Germaanschen , Jou den by- 
zonder-Frieschen vorm van dezen naam. 
V. Iwa, Iwck. Digitized byLjOOQlC YWALD. 189 JABE. G. Iwema, Ywema, Iwisma , Iwes» 
Mnghema. Zie Juma. Ivens, Ned. Ives, Eng. 

P. It Hear-Ivo-striettsje (in den 
tongral der Leeuwarders Serivestraat- 
aje), VHeer-Ivo-straatje, te Leeuwarden. — 
Ivenbûll, verdronken dorp op 't eiland Noord- 
strand, Noord-Friesland. 

M. Ywald, Verg. Ewald. 
G. Ivalda, Oost-Friesland. 

M. TTvapd, Iirerty rff<»r<. Verg. Ewert. M. Yweke y Iwka , Iwcke , Itcck , Iwek, 
Verkl. van Ive. Zie Ivo, Jouke. 

V. Iwlkje, Iwck. Zie Joukje. 

G. Iwkema (Joukema). — Ywekana, Iw- 
kena, Oost-Friesland. 

P. Iwyd. Zie Ibert. 

P. Delzermieden, IJzermieden, krite 
onder Augustinusga. J. 

De letter j werd in het Oud-Friesch in den regel als i afgebeeld ; maar ook veelvuldig , 
vooral als beginletter van woord of naam , als y. Dus schreef men de mansnamen Jemme 
en Jeh zoowel als lemme en leb, als Yemme en Yeb (deze laatste vorm komt, in gegkten 
zin, nog heden ten dage voor). Deze schryfwjjze kan lichtelük verwarring te weeg bren- 
gen met de mansnamen leme en leb of lebe (met den /tref klank iej^ die in oude geschrif- 
ten ook wel als Yente en Yeb of Yebe gespeld staan, en die men in dit geval geenszins 
als Jenie en Jebr hebbe uit te spreken. Het is niet altjjd met zekerheid uit te maken of 
de namen Yebj Yemme en andere dergel\jken, in oude geschriften vermeld, de namen 
Jmme (Jimme, Gefuma) en Jeb , dan wel leme en leb moeten voorstellen. M. Ja, Ya, In verkl. Jaeiia. Zie Jake. 
Verg. Ye. 

V. Jaetsje; in Ned. spell. Jaatje. Jaje, 
Jake, Jatie, Jatye, Jaetti/e, Jaeta, 

G. Jainga, Yama, Jaesma^ Jaasma. 

P. Jainga- of Janga-sate onder Ee 
in Oost-Dongeradeel. 

G. Jaa^rsnia. Zie bg den mansn. Jage. 

M. Jaaye. Zie Jaeye en Jaje. 
V. Jaaike, JaaL Zie bjj den mansn. 
Jaege. 

V. Jaaitje; in Fr. spell. Jaeitsje. Zie 
bjj den mansn. Jae\je. 

G. Jaalsma. Zie by den mansn. Jale. 

G. Jaalstra. 

M. JaaxL V. Jaantje; in Fr. spell. 
Jaentsje. Zie bij den mansn. Jaen. 

M. Jaap. V. Jaapje, Jaapjen, Jaap- 
ke, Jaapkje. Zie by de mansnamen Jaep 
en Japik. M. Jaarg. Zie Jaerg. 

G. Jaarla, P. Jaarla-state. Zie byden 
mansn. Jaerle. 

G. Jaarsma , Jaars. P. Jaarsma-sate , 
Jaarsma-fonne. Zie by den mansn. Jare. 

V. Jaartje; in Fr. spell. Jaertsje. Zie 
by den mansn. Jare. 

G. Jaasma. Zie by den mansn. Ja. 

V. Jaatje; in Fr. spell. Jaetsje. Zie 
Jaetsje. 

M. Jabbe. Jabbo. Eigenlyk vlei vorm van 
Jacob. In verkl. Jabke, Jabko, Jabco, Zie 
Jacob, Japik, Jappe. Verg. Jabe, Jebbe. 

V. Jabke, Jabbeke, Jabken, Jabbe, Jab, 
Jabje, Jabkf Jabs. 

G. Jabben, in Weser-Friesland. 

P. Jabkenkoog , polder by Tating in Ei- 
derstedt, eene Oud-Fr. gouw in Sleeswijk. 

M. Jdbey Jaba. Verbasterd tot Jabes. 
In verkl. Jabeke, Verg. Jabbe. 

Digitized byLjOOQlC JABIK. 190 JAKE. V. Jahe , Jaheltje. 

G. Jaben, in Weser-Friesland. 

M. Jabik. Verbastering van Jacob. Zie 
Jacob, Japik. 

M. Jacob , Jakob. BybelHche naam. Op 
het Bildt uitgesproken als Jaewk. In vlei- 
vorm Bab, Babbe, Bap, Jabbe. Zie Japik, 
Jabik, Jaep, Jabbe, Jappe. 

y. Jacobje , Jaoobjen. Ook Jacoba, 
in vleivorm Kobe. Zie Japikje. 

G. Jacobsma, Jakobsma. Yerlatynscht 
tot Jacobi; vergriekscht tot Jacohides. 

P. Sint-Jacobi-Parochie ; zie by den mansn. 
Japik. 

M. Jad y Jadde, Jadda. Verg. Jade. 
V. Jads, Jadske. 
G. Jaddamn , Jaddema. 

M. Jade. In patronymicalen vorm Jading. 
Verg. Jadde. 
V. Jadigjen. 

M. Jaeije of Jaje; in Ned. spell. Jaaye, 
ook Jaje. Jaaiy Jaeij Jaay^ Jaey. 

V. Jaeike, Jaei; in Ned. spell. Jaaike, 
Jaai. Te Hindeloopen ook JaaytJ en 
Jaay. Jaeyke^ Jaaits, Jaeyts. 

G. Jaeima. M. Jaeitsje; in Ned. spell. 
Verkl. van Jaeye. Zie Jaeije. 
G. Jaeythiama (Jaeitsjema). Jaaitje. M. Jaen^ Jaan. In verkl. Jaencke, Jaent- 
zieuj Jaanke, Zie Jane. Verg. Jan, Jeen. 

V. Jaentflje; in Ned. gpell. Jaantje. Op 
het Bildt komt deze naam meestal voor als 
verkorting van Ariaantje, Adriana. 

G. Jaenga (Janinga) , Jaensma^ Janema. 

P. De Jaenfeart, Jaanvaart, onder 
Jorwerd. De Jaensleat, Jaansloot, on- 
der Langweer bJi de Koevorde. 

M. Jaep; in Ned. spell. Jaap. Vleivorm 
van Jacob. Zie Jacob, Japik. 

V. Jaepje, Jaepjen, Jaepke, Jaepkje; in 
Ned. s|>ell. Jaapje, Jaapjen, Jaapke, 
Jaapkje. Zie Jacobje, Japikje. 

G. JapenfiTft* — Jaape, Jaapies, Noord- 
Holland. M. Jaerdf Jaard , Jaerde. Verg. Jaert 

V. JaerdCf Jaarde. 

G. Jaerda^ Jaarda, Jaerde. 

M. Jaerg; in Ned. spell. Jaarg. ZieJarich. 

M. Jaerle. Verkl. van Jare. Zie Jare. 
Verg. Jarl. 

G. Jaerla , Jaarla, 

P. Jaerl a-sta te, te Wetsens, met 
De Jaerla-sleat en It Jaerla-gat al- 
daar. — Jaarlingermeer , voormalig meer, 
thans polder, by Warmenhuizen in West- 
Friesland (noordelijk Noord-Holland). 

M. Jaert y Jaart, Verg. Jaerd. 
V. Jaertsje; in Ned. spell. Jaartje. Zie 
ook by den mansn. Jare. 

V. Jaetsje; in Ned. spell. Jaatje. Zie 
by den mansn. Ja. 

M. Jage. In verkl. Jagle^ Jagel. Verg. 
Jaje. 
G. Jaagsma. 

G. Jagersma. Afgeleid van het woord 
jager. Verg. Bykersma, Kuipersma. 

M. JayCy Jay ^ Yaye. In verkl. Jaiiia, 
Jaythie, Jaythye, Jayttie, Jaytie, Jayka, Jait- 
jey Jayke. Verg. Jaey e, Jaeitsje. 

V. Jaike, Jayke, Jay, Jaits, Jaytê, 
Jaye. Verg. Jaeike. 

G. Jainga , Jayetna, Jaytna, Yaitmt^ 
Jaiema, Jaiama , Yaikamay Jaythiama, 
Jaytjama, Jaytiama. 

P. Jainga ofJanga-sate, onder Ee 
in Oost-Dongeradeel. Jayema- ofJayma- 
sate (ook genoemd Jurrema-sate) onder 
Hallum. 

M. Jaje. Zie Jaeye. 

M. Jaitse, Jaits, Verkl. van Jaye. Zie 
Jaye. 

V. Jaitske, Jaits, Jayts. In misapell. 
Jaitsche. 

M. Jakcj JakOj Jacoy Jaeke^ Jaccke. 
Verkl. van Ja. Zie Ja. In verkl. Jaeckjt, 
Verg. Jakke. Digitized by LjOOQIC JAKELE. m JANCKE. M. Jakele, Jakle, Jakel, Jacloy 
JaecUy Jakla^ Jti^cla, Jaeckehf Jaekele. 
Verkl. van Jake. Zie Jake. Verg. Jakkele. 

6. Jakles. 

M. Jacky Jockey Jcücke, Vermoedelijk 
vleivorm van Jacob. Verg. Jake. 
V. Jaky Jacke, Jack] Jakke. 
G. JackemOy Jackoma, 

M. Jakkele, Jakkle» Jakkei, Jack- 
k, Jachk. Verkl. van Jakke. Zie Jakke. 
Verg. Jakele. 

y. Jakkeltsje; in Ned. spell. Jakkel- 
ye. Jackeltyty Jackeliien. 

(t. Jakkeles, Jakkles. 

P. Jakkeleset, voormalige overzet- 
plaats tusschen Aliingawier en IJaegahuizen, 
op de scheiding van de Makkumer- en Par- 
regaster-meren. 

M. Jakol) , Jacob. % Bybelsche naam. 
Zie Jacob. 
G. Jakobsxna, Jacobsma. 

M. Jaldert, Verg. Geldert, Joldert. 

M. Jale. In verkl. Jaelcke , Jaalke, Verg. 
Jalle. 
G. Jaalsma. ~ Jalink, Twente. 

M. Jalfy Jallef. Verg. Gelf , Jelf. 

M. Jalke, Jalcke, Jalck. Verkl. van 
Jalle. Zie Jalle. Verg. Jelke, Jolke. 
V. Jalkje, Jalkjen, Jalck. 
G. Jalkanm. 

M. Jalle. In verkl. Jdltjey Jalk. Verg. 
Jelle, JoUe. 

V. Jalteije; in Ned. spell. Jaltje. Jal, 
Verg. Jelteje. 

M. Jallert, Verg. Jaldert. 

M. Jalmer, Verg. Jelmer, Gelraer. 

M. Jalp. 

M. Jalt, JaUe. Verg. Jelte en Gjalt. 

P. De Jammerwjk, veenvaart te 
Brachten. M. Jan, Janne^ JatmOj Janna, Vlei- 
vorm van Johannes. Zie Johannes, Hans, 
Jannes, Jantje, Janke^ enz. Verg. Jaen, 
Jane. In vleivorm Nan, Eanne. 

V. Jantsje; in Ned. spell. Jantje. Jan- 
ke, Janna, Janneke, Jantsen, in mis- 
spell. Jantzen, Jancken^ Jancky Jan, In 
vleivorm Kanne en Eanke, en op het Bildt 
Eaen. In Stellingwerf en Lemsterland ook 
Jannigje, Jannegje, JannichUy overeen- 
komende met den Friso-Sassischen vorm Jan- 
nechien, Jannegien, aan Overjjssel en Drente 
eigen. Ook op het Bildt Jannigje, gespro- 
ken Janneehie. 

G. Janninga (bg samentrekking Janga)y 
Jansma, Van Jansma, Yansema, Jans, 
Jansz, Jansen, Janzen, Janssen. Deze 
laatste vijf naamsvorraen (met Janse, Jan- 
sens , enz ) ook veelvuldig in alle gouwen 
van Nederland (Noord en Zuid) en van Noord- 
westelijk Duitschland, tot Hamburg en Keulen. 

P. S i n t- J a n 8 g e a , Sint-Jansga of Sint- 
Johannesga, dorp in Schoterland. Idem, 
voormalig doq3 in Utingeradeel , bjj Akma- 
rjjp. Sint-Janspoarte en Sint-Jans- 
striette, voormalige poort, en straat te 
Bolsward. Janssleat, waterlossing te Go- 
ingahuizen onder Boornbergum. Jan-Ea- 
bleswyk, veenvaart onder Surhuisterveen. 
Jan-ommepôlle, stuk hooiland onder 
Roodkerk. Jansma-sate te Ferwerd Jan- 
ga-sate zie bij den mansn. Ja. — Jansum, 
verdronken dorp in den Dollart, Oost- 
Friesland. 

G. Jandsma. 

M. Jane, Yanej Jaen, Jaan. Verlatynscht 
tot Janus, en dit weer verbasterd tot 
Janes. (In Holland is de mansn. Janus 
veelal verbasterd uit Adrianus). In verkl. 
Jaenkcy Jaencke. Zie Jaen. Verg. Jan. 

V. Jane , Jana. Jaentsje ; in Ned. spell. 
Jaantje. (Op het Bildt en in Holland is 
de vrouwenn. Jaantje meestal verbasterd 
uit Arjaantje, Ariaantje, Adriana). 

G. Janema, Jaensmay Jania (Janinga). 

M. Jancke , Jancko , Janke , JankOy Janco, 
Janka y Janneke y Jank, Verkl. van Jan. 
Zie Jan. 

G. Jankatnay Jankeniay Jancketna. Digitized by LjOOQIC JANNES. 192 JARICH. P. Jankesiogel, te Balk, 

M. Jannes, Jannis, Jans. Vlei- en 
verkleinvormen van Johannes. Zie Johannes, 
Jan, enz. (Deze naamsvormen zyn hoofdza- 
kelijk inheemsch in de oostelijke, aan Gro- 
ningerland en Drente grenzende grietenijen; 
in genoemde gewesten komen ze menigvul- 
dig voor. Echt-Friesche vormen zijn het niet.) 

V. Jannesje, Jannesjen, Jannii^e, 
Janniiden, Janneske, Janniske. (van 
deze vrouwennamen geldt het zelfde als bo- 
ven by den mansn. Jannes, enz. is aange- 
teekend.) 

P. Jannum, H^annum^ Hyanum^ Uja- 
num, Janum, dorp in Dantumadeel. 

G. Janstra. 

M. Jantje y Jantie^ Janthien^ Jantye^Jant- 
ke, Verkl. van Jan. Zie Jan. 

G. Janfyama, Janthyama^ Janthiema 
(Jantsjema) , Jantema , Jantjes. 

P. Jantsjesé, Jantjezee, voormalig 
meerke , thans ingepolderd , onder Dantuma- 
woude. Janthiama-stins, en Jan th ia- 
ma-fin n e in het middeneeuwsche Leeu- 
warden. 

M, Jantsettf Jantzetiy Jantse. Verkl. van 
Jan. Zie Jan, Jantje. 

G. Janttzuma. Verg. Janthiama , by den 
mansn. Jantje. 

P. Janum. Zie Jannum. 

G. Japenfi^a. Zie bij den mansn. Jaep. 

M. Japik, Japick. Bijzonder-Friesche 
verbastering van den Bybelschen naam Ja- 
cob. Zie Jacob, Jabik, Jaep, Jappe. 

V. Japikje, Japikjen, Japick, Zie 
Jaepkje, Japkje. 

G. Japikse, Holland. (Japicx, de toenaam 
van den Frieschen dichter Gysbert Japicx, 
is slechts een patronymicum ; niet een ware 
geslachtsnaam.) 

P. Sint-J apik-bûrren, in de wande- 
ling kortaf Sint-Ja pik genoemd, en in 
den tongval van deBildtkers Sint-Jaewk, 
(In afleiding Stjaesburster — StjaesbArster' 
tntt = kermis, merkt of markt, te Sint- Jacob), Sint-Jacobi-Parochie , dorp op het 
Bildt. S i n t- J a p i k 8-f e a r t , Sint- Jacobs- 
vaart, te Winsum. Sint-Japiks-striet- 
te, Sint-J acobsstraat , te Leeuwarden. 

M. Japke. Verkl. van Jappe. Zie Jappe. 
V. Japkje, Japkjen, JappekJe. 

M. Jap, Jappe, Jappo. Vleiv. van 
Jacob. Zie Jacob, Japik. (Hoofdzakel^k in 
den Zuidhoek, tot Makkum; ook in Noord. 
Friesland inheemsch.) 

V. Japke, Japje, Jap, Te Hindeloo- 
pen ook Jappe en Japk. In Lemsterland 
ook Jappigjen, een Friso-sassische vorm 
uit noordelijk Overyssel herkomstig. 

G. Jappes. 

P. Japkemoü e-kolk, onder Hardegarijp. 

V. Jarhurg, 

M. Jarrf, Jart,' Verg. Jaerd. 

G. Jardin^ra, Jardengha, 

P. Jardinga-bûrren (in de wandeling 
enkel Jardinga genoemd), geh. onder 
Oosterwolde. — Jardinghausen , dorp bj 
Syke , Hannover. 

M. Ja;v, Jaer, Verg. Jarre. 

V. Jaert^e; in Ned. spell. Jaartje. Te 
Hindeloopen ook Jaar^. 

G. JarinfiTCt > J^iarsma , Jatrsama , 
Jaars. — Jaarsema, Groningerland. 

P. Jaringa-sate te Kimswerd. Jaer- 
sma-state (ook als Jarichsma-state 
geschreven), Jaarsma-state te Holwerd. Idem 
onder Ternaard, onder Anjum, onder Met- 
slavrier, en onder Hantumhuizen. Jaer- 
sma-fon of -fonne, Jaarsma-fenne , stak 
land te Molkwerum. — Jaarsdorp, geh. b}j 
Schagen in West-Friesland (noordelgk Noord- 
Holland). Jaarsveld, dorp in 't Sticht van 
Utrecht. 

M. Jarf, In verkl. Jarfke, 

M. Jarg, Jarge, Jarghe , Jarch, Verg. 
Jaerg, Jarich. 

G. Jarges, Jargen. — Jarga, Gron. 

M. Jarioh , Jarig > Jaerich , JnHga , 
Jarrich, Verg. Jaerg. Jarg, Jaring. Digitized byLjOOQlC JARÏNG. I9â JEÊN. V. Jarichje, Jarigje, JaHch, TeHin- 
deloopen ook Jaarg. 

G. Jarichsma» Jarigsma, Jarichiema, 
Jarickma , Jariga , Jarichs , Jarigs. — 
Jarig86| Holland. 

P. Jarichssleat, vaarwater in Wym- 
britsepadeel. Jarichsma-sate ónder Ou- 
dega in Hem. Oldeferd en Noordw. Idem , 
t« Driesum. 

M. Jaring. Ëigenlgk een patronymicale 
Torm van Jare. Zie Jare. Verg. Jarich ; 
Ele en Eling. 

6. Jarixigsixia , Jarings. 

M. Jarky Jctrcke, Jarrick^ JaHck, Verkl. 
?an Jarre, Jare. Zie die namen. Verg. 
Jork, Jarich, Jarg. 

M. Jarlj Jarïe. Verkl. van Jarre. Zie 
Jarre. 

G. Jarla , Yarla , Yarle. 

P. Jarla-state te Foudgum. — Jar- 
lingen, dorp bg Fallingbostel , Hannover. 

Y. Jarmke. 

M. Jarre, Verg. Jare. 
G. Jarsma, 

P. Jarsaam, dorp in Oost-Friesland. Jars- 
dorf, dorp bij Itzehoe, Holstein. 

V. Jarst, Jarste, 

P. It Jaskcrlftn, stuk land bg Alten- 
burg onder Tietgerk. 

M. Jasle. 

M. Jasper , Jaspert , Jaspar , Jaspir. 
Bg verkorting Jas. 

V. Jaspert^e; in Ned. spell. Jaspertje. 
Bg verkorting Jas. Verg. Jes. 

G. Jasper, Jaspers. 

M, Jatsej Jattzie. Verkl. van Jatte. Zie 
Jatte. Verg. Jetse. 
V. Jatske, Jatack. 

M. Jatsje; in Ned. spell. Jatje. Jattjey 
Jrtttif. Verkl. van Jatte. Zie Jatte. Verg. 
Jetsje. 

M. Jatte, Yatte. Verg. Jette. V. Jatsje; in Ned. spell. Jatje , Jattje. 
Jattya^ Jats, JcU^e. 

G. Ja ut ma, 

M. Jauicey JawOy Javo. In verkl. Jauke^ 
Jauka y Jawke. In Weser- Friesland Jave. 
Verg. Jouw. 

V. Jaufe^e, Jauwl^e, Jauke, Jauk, 
Verg. Joukje. 

G. Jaxcinga , Jauckama, — In Weser- 
Friesland Javen; in 1332 Jauinga. 

M. Jéf, Ye, Verg. Ja, Ie (Ye). 

M. JeaHy t/flw». Zie Jeen. 
V. Jeanke. 

M. Jebbe, Jehho, Jeby Teb. In verkl. 
Jehbeke, Jehle, Yeble. Verg. Jabbe, leb, 
Jebe. 

V. Jebbeltsje ; in Ned. spell. Jebbellje. 
In Stellingwerf en Lemsterland Jebbigje, 
Jebbegje , in navolging van de Friso- 
sassische, aan Drente en Overyssel eigene 
vormen Jebbechien, Jebbegien. 

G. Jebbema, Jebbama. 

M. Jebe. Verg. Jebbe. 

V. Jebeltsje; in Ned. spell. Jebeltje. 

M. Yeble. Verkl. van Jebe of van Jebbe. 
Zie die namen. 

V. Jebbrichy Jebrich. Verg. Jelbrich. 

M. Jed, Yedt, In verkl. Jedtie. Verg. 
lede, Jede, Jette. 

V. Jedts, Verg. Jetske, bjj den mansn. 
Jetse. 

Jeddema, G. 

M. 

V. 
G. Jedej Yede. Verg. Jade, Jed, lede. 
Jeede, 

Jedema. 


M. Jeekle y Jeeckle. Zie Jeke. 

M. Jeen, Jene. Veelal als Jean uit- 
gesproken. Zie dien naam. In verkl. Jeen- 
ke. In Oost-Friesland ook Jehn en Jehne 
geschreven. Verg. Jen, Jean, lene. 

V. Jeentsje; in Ned. spell. Jeentje. 
Jeenke , Jena. Veelal uitgesproken 

DigitizedbyC#Ogle JEENSTRA. 194 JELGEH, jBant^e, Jeanke. In de oostel^kste dorpen 
ook Jenigjen, in navol^g van den Friso- 
Sassischen, aan Drente eigenen vorm Jene- 
gien, Jenechien. 

G. Jeenincra, JeeDenga, Jenenga; 
oudtyds ook in samengetrokkenen vorm Je- 
nia, Jenema, Jeensma, Jeens. 

G. Jeenstra. 

M. Jeep, Jepe, In verkl. Jeeph, Verg. 
Jaep, Jeip, lepe. 

y. Jeepke, Jeepje, Jeepl^en, Jeep- 
kie. Verg. Jaepke. 

G. Jepema, Jeepsz. 

V. Jees, Yees. 

V. Jeeslik f JeesHck , Jeeslyck , Yeeslik. 
Zie Jeselik. M. Yeete. 
(Yete). In verkl. Jeetye. Verg. lete V. Jeeuwkjen. In Fr. spell. Jeaukje. 
Zie Jeva, Jieuwkje, Jeuwkjen. 

M. Yef , lef. In verkl. Yeffke. 
V. Jef ke. Verg. lefke (Yefke). 

M. Jeye. In Ned. spell. Jeye. In verkl. 
Jeike , JHts, Eigenljjk vleivorin van Jelle, 
Jelmer, enz. Zie Jelle, enz. 

V. Jeike, Jey, Jeitie , Jeydt, Ook in 
Noord-Friesland Jei en Jeiken. Verlatijnscht 
tot Juliana. Eigenlijk vleivorm van Jeltaje. 
Zie JeltRJe, by den niansn. Jelle. 

M. Jeip, JeyPf Jeype. Ook in Gronin- 
gerland nog Jeipe. Verg. Jeep. 

V. Jeipke, Jeipkje. 

P. Jeip-Lieuwes-wyk, veen vaart on- 
der Ureterp. 

M. Jeke. In verkl. Jekele , JeekUy Jeeckle^ 
Jekle. Verg. .Take, Jakele. 

V. Jekke, Jekje, Jektje. In den 
Zwh. ook Jek. Eigenlijk vleivorm van 
Jetske en van Tsjet^kc. Zie die namen. 
Verg. Jikke. 

M. Jelbe, JeWo. V. Jelbje. 

M. Jelbethy Jelbet, JelbU, Jelbout. 
spronkelyk voluit Ethelbald. Oor- V. Jelbrich. Oorspronkelyk voluit Ethel- 
burg. 

M. Jelde f Jelda, Jeld, Jeldt. In verkl 
Jeldscy Jeldze, Verg. Jelte, Geld. 

V. JeJd. 

G. Jeldsma. — Jeldinga, Groningerland. 
Jelden , Oost-Friesland. 

M. Jelder. Oorspronkelijk voluit Ethel- 
heri. Verg. Gelder. 

G. Jeldersma. 

P. Jelder 8 ma-sta te, onder Kollumer- 
zwaag. 

M. Jeldert. Oorspronkelijk voluit Ethel- 
hart. Zie Aldert. Verg. Jildert. 
V. Jeldert, 
G. Jelder da. 

M. Jeldren. 

M. Jeld/ydj Jeldrid, Jeldryt. 

M. Jeldriky Jelderik, Jeldericky Jelderieh, 
Jelderkf Jelrik. Oorspronkelyk voluit Ethel- 
rik. Zie Alrik. 

G. Jelderks, Oost-Friesland. 

V. Jeldou, JeldOUW, JeUlu^ Jeldmr, 
JeldWy Jelduy^ lelduj Jeldtr. Ook uitgespro- 
ken en geschreven als Jildou, Jildouw, 
Judo, Ylduw. In verkl. Jelduke. Verg. 
Geldou. 

M. Jele. In patronymicalen vorm Jeling, 
Jelingh. Verg. Jelle. 
G. Jeletna. 

V. Jelet. 

M. Jelger, Jelyher, Yelgher. Oorspron- 
kelijk voluit Edelger, Ethelger, Ethelgar. 
Zie dien naam; ook Alger en Je^er. 

V. Jelgertsje, in Ned. spell. Jelgertje. 

G. Jelgera, Jdghera (ook geschreven 
Ethelgera), Jelgerhuis, Van Jelgerlials 
(in vollen Oud-Frieschen vorm Jelgerahûs, 
Ethelgerahûs) , Jelgherhuys; Jelgersma, 
Jelgers. Digitized byLjOOQlC JÊLÎS. 195 JELTÊ. P. Jelgera-hÛ8, Jeljherahws ^ Jelgera- 
ÄMjf*, stins bjj het middeneeuwsche Leeu- 
warden. Jelgerhûs-finne, stuk land on- 
der Rjjperkerk. Jelgersm a-state, onder 
Leeuwarden. Idem , onder Roordahuizum , 
Minnertaga, en Firdgum. 

M. Jelisy Jelys. Verg. Jellis. 
M. Jeljer. Verg. Jelger. 

M. Jelke, Jelk, Jelka^ Jelko, Jelco, 
Jdckf Jelken, Yelco, Yellcke. Verkl. van 
Jelle. Zie Jelle. 

V. Jel^e, Jelckye, Jelckien, 

G. Jelcama, Jelckamay Jelcoma^ Jelkatna, 
Jeücema^ Jelkana^ Jelkes. 

P. Jelkelân, stuk land te Rottevalle. 
Jelkema-sate, onder Nes in Dongeradeel. 
Jelcoma-sate onder Temaard. 

V. Jellantsje; in Ned. spell. Jellanlde, 
Jdlantie. Oorspronkelijk voluit Ethelland. 
Verg. Gellantsje. 

M. JeUe, Jella, Yella, Jello, Yelle. In 
patronymicalen vorm Jelling , Jellinck. Ver- 
latijitócht tot Gelllus en Julius. In vlei- 
rorm Je^e. Zie Jeije. Verg. Geile, Jolle. 

V. Jeltsje ; in Ned. spell. Jeltje. Jellelde, 
M. Jell, Jelke, Jelcke , JeJck , Jelk, Jeltie, 
JtHe, Jeltsen, Jelts, In Stellingwerf en 
Lemsterland ook Jelligje, in navolging van 
<len Friso-sassischen , aan Drente en Overyssel 
eigenen vorm Jellegien of Jellechien. In vlei- 
ïorm Jeike, Jet. Zie Jeike. Verg. Joltsje. 

<^ Jellingha , Jell inga , Jella man , Jellama^ 
Jellema, J^/ma; Jelles, Jels. Rechtstreeks 
^an den plaat^n. Jellum afgeleid is Jellu- 
ma. Verder JeUesma; zie ook bjj den 
mansn. Jelse. — Jellen, Gron, Jellena, Oost-Fr. 
Mies (tweede-naamval van Jellie = Jellia, 
Jellinga), Weser-Fr. Jellinghaus, Westfalen. 

P. Jelleboerspet, uitgegraven veen- 
put onder Veen wouden. Jell e-S i b e s w y k , 
peenvaart onder Langezwaag. Jellum, 
Hitttum, Etheluniy dorp in Baard eradeel. 
J^'llema-state te Kollum. Jellema- 
•ate te Oosterend. Jellinga-sate te 
I'laard, en te Britsum. — Jellema-borg te 
Zoidhom, Gron. Jelgen (Jellinga), saté on- 
dier Stollhamm in Butjadingerland , Weser- 
Fr., Oldenb. Jellistedo (Jellinga-stede of -state) by Hohenkirchen in Wangerland, Weser-Fr., 
Oldenb. Jellinge, in Jutland. 

G. Jellersma. 

M. Jellert. Oorspronkelp voluit Ethel- 
hart. Zie Allert. Verg. Gellert. 

M. Jellis, Jelhjs, Jellies. Verg. Jelis. 

M. Jellumer. Misspelling, door onver- 
stand, van Jelmer. Zie Jelmer. 

M. Jelmen. Oorspronkelijk voluit Ethel- 
man. Zie Alman. 

M. Jelmer, Jelmar. Oorspronkelük vol- 
uit Ethelmar. Zie Almer. In misspell. Jel- 
lumer. In vlei vorm ook Jeye. Verg. Gel- 
mer, Jolmer. 

V. Jelmer. Te Hindeloopen. 

G. Jelmer a, Jelmersma, Jelmers. 

P. Jelmera-stins of burcht (ookCam- 
mingha-stins genoemd) , op het Ameland. 

M. Jelp, 

M. Jelrikj Jelrick , Jelrgck. Oorspronke- 
lijk voluit Ethelrik. Zie Alrik , Jeldrik. 

M. Jelse ^ Jelsa f Jelso^ Jels. Verkl. van 
Jelle. Zie Jelle, Jelte, Jelke. 

V. Jelske. In misspell. Jelsche. JeU. 

G. Jelsma, Jehema, Jellesma. 

P. Jels urn, Hgelsum, Hjelsum, HieUum^ 
Hicltsum y lljolsum , Ujelsmaghae , Jelsum , 
dorp in Leeuwarderadeel. Jelsma-sate 
te Warga. 

M. Jelske, Verkl. van Jelse. Zie Jelse. 
V. Jehte, Jelst. 

M. Jelte , Jelta , Jelto , Jeltho , JeU ' 
Jelth, Yelty Yelth. Verkl. van Jelle. Zie 
Jelle, Jeltse, Jelse. Verg. Gielt (Gjelt) , 
Gjalt, Giold. 

V. Jeltskey JeU. 

G. Jelta ^ Jeltingha^ Jeltinga , Jeltgnga , 
Jeltema, JeU ma j Jeltes. 

P. Jeltelân, stuk land onder Bergum. 
Jeltesleat, Jeltesloot, stroom in Wym- 
britseradeel , tusschen Heeg en de Koevorde. 
Kromme-Jelte- poelen, meerkes onder 
Heeg. Jelta-sate te Nes in Dongeradeel» 

Digitized byLjOOQlC JELTEKÊ. 196 JENTSE. Jeltinga-state onder KoUum. Idem, te 
Makkum. Jeltinga-sate te Britsum. 
Jeltema-sate te Ternaard. 

M. JeltekCf Jeltika, JeltekUf JeltekOf Jeltco, 
Jeltkay Jdtke. Verkl. van Jelte. Zie Jelte. 
G. Jeltcama, Jeltkanuij Yeltkema, 

M. JeUer. 

M. Jeltet. 

M. Jeltse, Jeltsen. In misspell. Jeltze, 
Jeltzen. Jeltzie. Verkl. van Jelle. Zie 
Jelle, .Teltsje. 

y. Jeltske, Jeltscken, In misspell. 
Jeltsche. 

G. Jeltsema, Groningerland. 

M. Jeltsje; in Ned. spell. Jellje. Jeliie , 
JeltyCf Jelthicy Jeltzia. Verkl. van Jelle. 
Zie Jelle, Jeltee. 

G. Jeltjama, Jelthiema^ Jelthyama ^ Jel- 
tjes. — Jeltjen, Oost- Friesland. 

P. Jeltjam a-state (komt ook voor als 
Jeltcama-, Jeltema- en Jeltinga- 
state). onder Buitenpost. 

M. Jeme. Verg. Jemme, leme. 

M. Jemke , Jemka f Jemcko , Jemck. 
Verkl. van Jemme. Zie Jemme , Jimke. 
Meestal uitgesproken Jimk^ 

V. Jenü^e. 

M. Jemme, Jemma^ Jeinmo. Meestal 
uitgesproken Jimme. Verlatynscht tot Gem- 
ma. Zie Jimme. Verg. Gemme, Jeme. 

G. Jemmama , Jemmes. — Jemma , 
Oost-Friesland. 

P. Jemgum (Jemmingahem) , ook Jem- 
mingen en Gemmingen geschreven , Jem- 
minghen , Gemmymum , Gemmezum , dorp in 
Reiderland , Oost-Friesland. 

M. Jemmele ^ Jemmel. Verkl. van Jemme. 
Zie Jemme, Jemke. 

M. Jene. V. Jena, Jenigjen. G. 
Jeninga, Jenenga, Jenema. Zie Jeen. 

M. Jenjey Jennye. Verkl. van Jenne. Zie 
Jenne, Jentaje. G. Jenjema. 

M. Jenke, Jemieke, Jenk, Jenko 
Jencko, Jenck, Yencke. Verkl. van Jenne. 
Zie Jenne, Jentsje, Janke, Jinke. 

V. Jenkjen. 

G. Jenkay Jenckefna^ Jenkema. — Jenne- 
kens, Ned. Jenkins, Engeland. 

M. Jemie, Jen, Jenna, Jenno, Ver- 
moedelijk vleivorm van Johannes, en bgvorm 
van Jan. Zie Jan, Jeen, Jinne, Henne. 

V. Jemie, Jemia, Jenke, Jenneke, 
Jenneken. Jentsje; in Ned. spell. JentiJe, 
Jennetje. Jens, Jenk, Jenck. In Stelling- 
werf en Lemsterland ook Jennigje, Jen- 
nigjen, in navolging van den Friso-sassi- 
schen, aan Drente en Overyssel eigenen 
vorm Jennechien, Jennegien. 

G. Jennama , Jennema , Jens , Jennes. 
— Jenning, Jennink, Jennings, Ned. Jen- 
nings, Engeland. 

P. Jennemar, Jennemeer, voormalij? 
meerke, thans droog gelegd, onder Gargp. 
Jennema- saté, onder Anj urn. 

M. Jenneke. Zie Jenke. 

M. Jense, Jensen, Jens, Jenst. In 
misspell. Jenze , Jenzen. Verkl. van Jenne. 
Zie Jenne, Jentsje. 

V. Jenske, Jenskje. Quasi-verfraaid 
tot Jenskea. 

G. Jensma, Yensma, Jensen. — Jen- 
sema, Groningerland. Jensing , Jenskens, 
Jenneskens , Nederland. 

P. Jensma-sate te Holwerd, en te 
Augustinusga. — Jensema-borg bü Oldebove. 
Groningerland. 

M. Jente, Jenthe, Jenth, Jent, Jentte. 
Meestal uitgesproken Jinte, Jint. In verkl. 
Jentke. Verkl. van Jenne. Zie Jenne, Jent«je. 

V. Jente, Jent. Te Hindeloopen ook 
Jentk. 

M. Jentema , Jentma , Jentkemn, — Jen- 
tink, .Tentinck, Nederlïind. 

P. Jentema-sate te Hol werd. — Jen- 
tink , hoeve bjj Aalten , Gelderland. 

M. Jentse, Jentsen. In misspell. 
Jentse , Jentzen. Verkl. van Jenne. Zie 
Jenne, Jentse. 

Digitized byLjOOQlC JENTSJE. 197 JETSE y. Jentske, Jents. 

G. Jentsema, Groningerland. 

M. Jentsje; in Ned. spell. Jentje. Ver- 
latijnscht tot Gentius. Verkl. van Jenne. 
Zie Jenne , Jenke. 

6. Jentjeniat Jenthiama. In Groninger- 
land is Jentjema nog in wezen. 

P. Jentsje mar, Jentjemeer, (ook Jen- 
jemar genoemd — zie den mansn. Jenje), 
meerke onder Broek in Doniawarstal. 

M. Jepe^ Yepe. Verg. Jeppe, lepe. 
G. Jepema. 

M. Jepke, Yepcke. Verkl. van Jeppe. 
Zie Jeppe. 
V. Jeplije. 
G. Jepkema, Jepkes. 

M. Jeppe , Jep , Yep , Jeppa , Jeppo , 
Yeppe. Vermoedelyk vleivorm van Jacob, en 
bgvorm van Jappe. Zie die namen. Verg. 
Iep, Yeb, Jeppik. 

V. Jepke. 

G. Jeppama, Jeppema^ Jepma. — Jep- 
sen, Nederland. 

P. Jeppe ma-state te Kollum. Jep- 
pema- of Jepma-state te Anjum. Idem, 
te Wester-Nijkerk ; met de Jepma-leane, 
weg onder Ferwerd , naar die state leidende. 

G. Jepperda. 

P. Jepperda-sate te Hallam. 

M. Jeppik, Verg. Japik, Jepke. 

M. Jergen, Jerjen. Verg. Jurjen. 

M. Jerke , Jerck , Jercke. Verkl. van Jerre. 
Zie Jerre. Verg. Jork. In Noord-Fr. is Jerk 
de dagelijksche volksuitspraak van Erik. 
Zie Erik. 

V. Jerhje. 

M. Jerla. Verkl. van Jerre. Zie Jerre. 
Verg. Jarl. 

V. Jerreltqe, in Ned. spell. Jerreltje. 
Jerrelske. 

M. Jermer. Zie Germer. 

M. Jeroen, Jeroon. Verbastering van den 
Kerkel^ken naam Hieronymus. Zie Roan. V. Jeroentsje; in Ned. spell. Jeroentje. 

M. Jerre, Jkero, In sommige streken 
de dagelijksche volksuitspraak van Heare. 
Zie dien naam. 

V. Jertsje; in Ned. spell. Jertje, Jerl^e. 

V. Jerreltje, Jerrelske. Zie bg den 

mansn. Jerla. 

M. Jerrit, Jerret, Jert. Verg. Gjei-rit. 
V. Jerta, Tertske. 

P. De Jesdyk, ook Yesdyk geschre- 
ven, tusschen Witmarsum en Wons. 

M. Jesk, Jesckt Jeake, Verkl. van Jesse. 
Zie Jesse. Verg. Jisk. 
V. Jeskje. 

M. Jesle^ Tesle. Verkl. van Jesse. Zie 
Jesse, Jesk. 

M. Jesler. 
V. Jesler. 

V. Jeslik, Jeslick, Jeselijk, Jeselick^ Yes- 
lick f Jeeslyck^ Yeeslyk ^ Yeeslik, 

M. Jesse, Jessa, Jes, Jeesse. 

V. Jesje, Jesck, Jes, Jees, Yees, YeSj 
YeesA , Jesse , Jezel. Jesseltsje ; in Ned. spell. 
Jesseltje en Jesellje; in misspell. Je- 
zellje. Te Hindeloopen ook Jesk. 

G. Jessen, Noord-Friesland. 

V. Jestay Jeste. 

P. J e 8 1 é , (of Jeststé ?) Jestee , saté te 
Peasens. 

G. Yestra. 

P. Jet, geh. onder Brits werd. A m e- 
Jet, saté onder Tjum. Zie den mansn. Ame. 

M. Jetse, Jetso. In misspell. Jetze, 
Jetzo. Jetz. Ook Yetze. Verkl. van Jette. 
Zie Jette. 

V. Jetske, Jetsk, Jetsje, Jets, Jedts. 
In misspell. Jetsche. In vleivorm Jekke. 

G. Jetsinga, Jetsensra, Jetzin^ra, 
Jetzenga, Tetsinga, Jetzema, Jetsma, 
Jetses, Jetzes, Jetsen. 

P. Great- en Lyts Jetsma-sate op Digitized byLjOOQlC .lETTE. 198 .HETTING. de Bird onder Grouw. Je tsk e-reed, weg 
te Berlikum. 

M. Jette, Yette, Jetta, Jet, Jeth. In 
verkl. Jett(/hen, Yetghen j Jethiaj Jetthie, Jet- 
thye^ Jetja, Jetge, Jetke, Jeitie , Tettje, Zie 
Jetse. Verg. Jotte. 

V. Jetsje; in Ned. spell. Jetje ; ook Yet- 
tje. Jet f Jeth, Jetse, Jetse j Jetse, Jets, 
Jetskia, Yettgen. Deze oorsi^ronkelyk Frie- 
sche naam moet niet verward worden met 
den naam Jetje, Jette, Jet, die tegenwoor- 
dig wel in de andere Nederl. gewesten in 
zwang is , als eene verkorting van den Fran- 
Hchen naam Henriette. 

G. Jetthiama, J(?/tVm« (Jetsjeraa), Jetten. 

P. Je tsj e-san, Jetjezand, plaat of bank 
in het Flie, benoorden Harlingen. Vermoe- 
delijk verbastering van Jetting a-san, 
Je tt ia-san; zie Jietting. 

P. Jetting (De Harlinger); zie Jietting. 

V. Jeurdtsje, Jeurtsje; in Ned. sj^ell. 
Jeurdtje, Jeurtje. 

M. Jeurik. Verg. Jorick. 

M. Jeuw. Verg. leuwe. 
V. Jeu'^kjen. Te Hindeloopen Jeuwk, 
Jeuk. Zie Jeeuwkjen en Jieuwkjen. 

M. Jera. Verg. Jeuw. 
G. Jetcema. 

P. Je wier. Zie Abbewier. 

M. Jhero. Zie Jerre. 

M. Jibbe, Jibbo. Verg. Gibbe. 
V. Jibbigjen (Friso-sassische vorm.) 
G. Jibben, Oost- en Weaer-Friesland. 

M. Jible, Jibbele, Verkl. van Jibbe. 
Zie Jibbe. Verg. Jieble. 
V. Jibbeltsje; in Ned. spell. Jibbeltje. 

M. Jidde. In verkl. Jgdts. 
V. Jid, Jyde , Jgd, Jydt. 

M. Jiddelf. 

M. Jw», Yie. Verg. Ye. Zie Jietse. M. Jieble. Verg. Jible. 

M. Jiedsk. 

V. Jiedtaje ; in Ned. spell. Jiedtje , 
Jiedje. 

V, Jiefke. Verg. Jifke. 

V. Jieke. Verg. Jyke. 

M. Jieldert. Verg. Jildert. 

M. Jielis, Jielles. Verg. Jillis. 

M. Jielke, Jielje. Verg. Jelke, Jilke, 
V. Jielkjen. 

M. Jielt. Verg. Jilt, Jelte, Gialt. 

M. Jiemke. Verg. Jimke. 
V. Jiemkjen, Jiempkjen. 
G. Jiemkes. 

M. Jiene, Jienne. In verkl. Jientsjc; 
in Ned. spell. Jientje. Jiense ; in mis- 
sx)ell. Jienze. 

V. Jientsje; in Ned. spell. Jientje. 
Jienke, Jients. In Friso-sassischen vorm 
Jienigje. 

M. Jieppe. Verg, Jipe, Jippe. 
V. Jiepe, Jiepkje. 

V. Jierseltsje; in Ned. spell. Jierseltje. 
In den Zwh. ook Jiers. 

M. Jies , Jiesse. In verkl. Jiesk. 

V. Jies, Jieske, Jiesel. Jieselt^je; in 
Ned. spell. Jieseltje, Jiseltje, Jysseltje. 
Jiesk, Jieskje. 

M. Jietse. In misspell. Jietze. Verkl. 
van Jie. Zie Jie. 

V. Jietsje; in Ned. spell. Jietje. JietS, 
Jietske, Jietsk. 

P. Jietting (De Harnser), Uernser 
Jettingoj De Harlinger Jetting (waarschÄnlijk 
Gieting , uitgieting van eenen stroom), vaar- 
geul in het Flie , benoorden Harlingen ; te- 
genwoordig gewoonlijk De Blauwe Slink 
of Slenk genoemd. Oorspronkelijk eene 
vaart, in de middeleeuwen door monniken 
gegraven, toen het tusschen Barradeel en 
Ter Schelling nog laag land was. Digitized by VjOOQIC JIEÜWKE. 199 JIOLT. V. Jieuwke, Jieuke, Jieuwkje, 
Jieuwkjen, Jie'^kje. Verg. Jeeuwkje, 
leuwke. V. Jifke, Jifkje. 

lefke. Verg. Jief ke , en P. DeJiffersbrêgge, Juffersbrug, te 
Harlingen. It Jiffersgat, waterlossing 
in Smallingerland. It Jiffershout, brugje 
onder Sint- Anna-Parochie. It Jifferspaed, 
Jufferspad, te Jelsvim. It Jiffer-Liae- 
bo!*k, onder Bergum. 

V. Jyke, Jyk. Verg. Jieke, Jikke. 

y. Jikke. Te Uindeloopen ook Jik, en 
elden in den Zwh. ook Jiks. In den regel 
geldt Jikke als vleivorm van Tsjitske en 
Jiteke. Zie die namen. 

M. Jilbert Verg. Gelbert. 

M. JUdert. Verg. Jillert, Geldert. 
V Jildertsje; in Ned. spell. Jildertje. 
G. J^derda, Jilderts. 

V. Jild, Jilda, Jüde, Jüds. 

P. It Jildleaze Paed, Geldlooze pad, 
te Franeker. — Het Geldelooze Pad , weg 
te Haarlem , en te Rotterdam. 

V. «nidou, Wdouw, Jieldou, Jiel- 
douw, Jildoe, Jildo, Jüdw , Jilduw, 
Jyldw. In verkl. Jüduke. Zie Jeldou, Geldou. M. Jllje, Jüjes. Verkl. van Jille. 
JUle, JUke. Zie M. mke, Jück. Verkl. van Jille. Is 
ook b^vorm van Eelke. Zie Jille , Jilje. 

V. JUkjen, Jükye. 

P. Jilkehutte,bg Kippenburg in Gaas- 
terland. 

M. jniker. 

M. ^lle , Jyllo. In patronymicalen vorm 
Ming. Verg. Jelle. 

V. Jütsje; in Ned. spell. Jütje. Jü, 
Me, Jilsen. Verg. den mansn. Jild. 

(t. Jillings, Nederland. M. JiUert, Jülerd, JmsLrd, JyUert. 

Verlatijnscht tot Jillardus. Zie Jildert. 

M. Jilles , Jillis. Verbastering (even als 
Gilles en Gillis) van den Kerkelgken naam 
Aegidius. 

V. Jüleske, Jilliske, Jilske. 

P. Lui- Ji lies- finne, stuk land te 
Surhuizum. 

M. Jilt, Ji/lt. Verkl. van Jille. Zie Jille. 
V. Jiltsje; in Ned. spell. Jillje. Zie ook 
h\] den mansn. Jille. 

G. JUverda. 

M. JJmke. Verkl. van Jimme. Zie 
Jimme, Jimmele. Verg. Jiemke. 
V. Jimkje, Verg. Jiemkjen. 
G. Jimkema, Jimkes. 

M. Jimme, Jim, Jyma, Jytne, Verla- 
tijnscht tot Gemma. Zie Jemme, Gemme. 
V. Jimpje, Jymckf Jympck. 
G. Jixmnes. — Jimmink, Nederland. M. Jimmele , Jimmel. 

Jimme. Zie Jimme, Jimke. Verkl. van M. Jimte. Verkl. van Jimme. Zie 
Jimme, Jimke. 

M. Jinke. Verkl. van Jinne. Zie Jinne, 
Jintsje. 

G. Jinks, Engeland. 

M. Jimie. Verg. Jenne. 
V. Jinke (ook wel gesproken: Ynke), 
Jink. Jintsje; in Ned. spell. Jintje. 

M. Jixuse, Jins. Verkl. van Jinne. Zie 
Jinne, Jintsje. 
V. Jinske, Jins. 
G. Jinsma. 

P. Jinsum. Volksuitspraak van Jim- 
sum, Irnsum. Zie dien naam. 

P. Jinskuzen, wordt ook wel gezegd 
in plaats van Henshuzen. Zie dien naam. 

M. Jintsje; in Ned. spell. Jintje. Verkl. 
van Jinne. Zie Jinne, Jinse. M. Jtolt Verg. Gjalt. Digitized by VjOOQIC JIPE. 200 JOARRIT. M. Jipe, In verkl. Jypke, 

M. Jippe. In verkl. Jipke , Jipcke. Verg. 
Jeppe. 
V. Jipke, Jipkje, Jipk. 
G. Jipma, Jippes. 

P. Jippepôlle, stuk land onder Veen- 
wouden. 

M. Jippert. 
6. Jipperda. 

F. Jipperda-satete Hallum. 

F. De Jirden, voluit De Alde Jir- 
den (uitgesproken als Jidden, door som- 
migen zelfs als Jinnen), buurt onder Sur- 
huist^rveen. De Lange en De Koarte 
Jirden ofJerden, krite by Slooten. 

F. Jirnsum (in den regel uitgesproken 
als Jinsum), Ymtzom, Yrnesem, Yrnsim , 
Irnszen, Emsont , Eernsom^ Eernsum^ Im- 
sum, dorp in Rauwerderhem. 

V. Jiseltje, Jysseltje. Zie bg den 
mansn. Jies. 

M. Jlsk, Jiske, Jischa. Verkl. van 
Jisse. Zie Jisse. 
V. Jiskje, Jiskjen, Jisckien. 

G. Jiskes. 

F. Jiskewiel, meerke bg Akmargp. 

F. Jiskenhuzen. Zie Idskenhuzen. 

F. Jiskwert. Zie leskwert. 

M. Jisle, Jissele, JisseL Verkl. van 
Jisse. Zie Jisse. 

P. Jislum of Jeslum, Uyeslum, Uiea- 
lurtij Jislum, dorp in Ferwerderadeel. Verg. 
Hieslum. 

V. Jishjck, Jislick. Zie Jeslik. 

M. Jisse, Jis. 

V. Jiske, Jisk, Jiska, Jischa, Jisscha, 
Jisch , Jisse. In Noord-Fr. ook Jis en Jisken. 

G. Jisma. — Jissink, Nederland. 

P. Jisma-sate (bg misverstand ook 
Tjitsma-sate, en anders ook Ockinga- 
sate genoemd), te Winaldum. Van dezen 
naam is afgeleid: De Jisma-hoarne 
(tegenwoordig wel verbasterd tot Ysma- hoarne, en zelfs als Eisma-hom misschre- 
ven) , stuk land te Winaldum , den hom of 
hoek der landergen van Jisma-sate uitma- 
kende. 

M. Jissele, JisseL Zie Jisle. 

V. Jisseltsje; in Ned. spell. Jisseltje. 

V. Jyssellde. Zie bg den mansn. Jies. 

V. Jissertsje; in Ned. spell. Jisser^e. 

F. Jisterbûrren, Jistergea, Jis- 
trum. Zie lesterbûrren, lestergea, lestmm. 

M. Jitse. Verkl. van Jitte. Zie Jitte. 
V. Jitske, Jitfide, Jitsk. In misspell. 
Jitsche. In vleivorm Jikke. Zie dien naam. 
F. Jitsum, saté onder Wolsum. 

M. Jitte, Jyt. Verg. Jette, lete, Ete. 
V. Jitsje; in Ned. spell. Jilje. Jitke, 
Jitte, JUs. 

M. Jiire. Verg. Jeva, Jieuwe. 

F. It Joa, Joo, meerke onder Oudega 
in Wymbritseradeel. 

F. ItJoadskeDykjeenDeJoad- 
ske Til Ie, Joodsche Dgkje en Tille, dgk 
en voormalig brugje onder Hooge-Beintum. 

M. Joan. In Ned. spell. Joon. Verg. 
Jan, Jeen. 

F. Joanewyk, Jonewgk , veenvaart on- 
der Drachten. 

M. Joarke; in Ned. spell. Jorke. Jork, 
Jorck, Yorck, Verg. Jorrick. Vermoedelgk 
oorspronkelijk voluit Everrik. 

V. Joarkje; in Ned. spell. Jorl^e. 

G. Jorckama, Jorkama, Jorkema. 

F. Jorckam a-stat e (ook Jorcka- 
m a-slot genoemd), te Winaldum. 

M. Joarre; in Ned. spell. Jorre. Verg. 

Jore, Gorre, Ever, Ivor. 

G. Jorringa. 

M. Joarrit. V. Joarritsje. In Ned. spell. 
Jorrit, Jorritje. Volksuitspraak, hier en 
daar in Fr.; niet overaL Zie Jorrit, enz. Digitized by Google JOART. 201 JOHANNES. M. Joart; in Ned. spell. Jort, Joort. 
Zie die namen. Volksaitspraak , hier en daar 
in Fr. — niet algemeen. 

P. Joarwert, Jorwert. Zie dezen 
naamsYorm. Volksuitspraak, hier en daar 
in Fr.; vooral ter plaatse zelve, en in den 
omtrek; niet algemeen. 

M. Job. Deze naam kan zoo wel zgn 
de Bgbelsche naam Job of Hiob ; als ook 
een vleivorm (ook buiten Friesland, elders in 
Nederland wel voorkomende) van den Bjbel- 
schen naam Jacob. Zie die namen. Verg. Jap. 

G. Jobse, in Zeeland. Jobson, Eng. 

P. Sint-Jobs-Lien, St.-Jobsleen, buurt 
te Leeuwarden. 

P. Jobbegea; Jubbega, dorp in Scho- 
terland; met De Jobbegea-Skûregea- 
ster-K ompenge, Jubbega-Schuregaster- 
Compagnie, geh. aldaar. M. Jóbe, 

V. Joheke. 

(t. JobentUt Joobema, 

G. Jot)8tra. — Jobing, Oost-Fr, M. Jochem, Jochum, Jogohum, 
Jogchem, Jochim, Joch t/m , Joegchum. 
Oorspronkelyk de Bijbelsche naam JoachinL 

V. Jochemtsje, Jochumt^e; in Ned. spell. 
Jochemide, Jochumtle, Jogchemije, 
Jogchumlje. Jogchumke. 

0. Jochemsma, Jochems. 

6. Jodinga. 

M. Jodserd, Jodzerd, Jodsert, Jod- 
zert. Zie Jotsart. 

M. Joe, Yoe. Verg. Jouw, Juw. 
V. Joebje. Verg. Jobje, Jobeke. 

6. Joedema, Joedtna. Zie Joudema. 

M. Joege. 

G. Jwgema. 

M. Joeke, Joecke, Verkl. van Joe. Zie 
Joe. Verg. Jouke, Jukke. 
V. Joekje, Joeke, Joektje, Joek. Joeke komt ook wel voor als verkeerde, 
slordige uitspraak van Dieuwke. 
G. Joekema, Joeckema, Joekea. 

M. Joekele. Verkl. van Joeke. Zie Joeke. 

M. Joelt, Verg. Jiold. 

M. Joenke, Joencke , Joenk. Verg. Jonge. 
G. Joenckema, Joenkema, 

P. De Joere, geh. onder Oosterraeer; 
met De Joere-leane, weg daar henen 
leidende. Zie De Joure en Hiaure. 

M. Joere. Verg. Jore. 
V. Joerke, 
G. Joersma. 

M. Joerick y Joerich, Komt voor als ver- 
bastering van den Kerkelyken Qeorgius. 
Zie Jurjen, Joercke. 

M. Joerit , Joerith^ Joereth, Joryt^ Joert, 
Verg. Jorrit. 

M. Joercke y Joerk, Verkl. van Joere. 
Zie Joere. 

M. Joern. Zie Jorn. 
G. Joerna, Joernema^ Joernstna. 
P. Joernahut/sum j oude naamsvorm van 
Jornahuzen. Zie dien naam. 

M. Joese. In verkl. Joesel. 

V. Joesje. 

P. Joeswert, geh. bg Feerwerd, Gron. 

M. Jogchem, Jogchum. V. Jog- 
chemtje , Jogchumtje , Jogchumke. 

Zie den mansn. Jochem. 

M. Johan, Johaan, Johaen. Verkorting 
van den Bybelschen naam Johannes. Zie 
Johannes , Jan , Hans. 

V. Johant«rje; in Ned. spell. Johantje. 
Johanneke. 

M. Johannes, Johannis. Bgbelsche 
naam. Zie Johan, Jan, Hans, Jannes, enz. 

V. Johanneske , Johanne»je , Johan- 
nisje ^ Johannisjen; ook Johanna. In vlei- 
vorm Kanne. 

G. Johannesma. 

P. Sint-Johannesgea; zie Sint-Jans 

Digitized byLjOOQlC JOY. 202 JONGE. gea. Sincte-Johanneslandt y te Sandfirde, in 
1543. Sint-Johannes saete , te Hommertö, 
in de 16de eeuw. Sint-Johan nis-walt ^ oude, 
middeleeuwsche naam van 't dorp Veenwou- 
den. J o h a n n a-8 a t e te Ypekolsga (oneigen- 
lijke naam, van jonge dagteekening). 

M. Joij f Jooi. 

V. Joy. Is nog heden in gebruik als 
vleivorm van Joukje. 

M. Joike, Joyk, Joikj JoUjjni j Joythe. 
Verkl. van Joy. Zie Joy. Verg. Joeke, Jokke. 

V. Joimke. In den Zuid-Westhoek. 

P. De Jokke, saté tusschen Idaard en 
Wjjtgaard. 

H. Jokke. 

V. Jokje. Op 't Ameland. 

G. Jokketna. 

M. Jolbf. Verg. Jelbe. 

G. Jolba. 

P. Jolba-state te Oudwoude. 

M. JMrick. 

M. Jold, Joldt. Verg. Jeld, Geld. 

M. Jolderen. 
G. Joldersma. 

P. Jolderenbosk (ook Jolderbosk) 
bosch onder Oude-Mirdum. 

M. Joldert. Verg. Jildert, Geldert. 
V. Joldertsje; in Ned. spell. Joldertje, 
Joldertjen. 

V. Joldou'W. Zuidhoeksche vorm van 
Jeldou of Jildou. Zie dien naam. 

M. Jole. In patronymicalen vorm Jo- 
ling. Verg. Jolle. 

V. Jooltsje; in Ned. spell. Jooltje. 

G. Jolama , Joles. — Joling, Jolink, Ned. 

P. Jolama f verdronken plaats in de Lau- 
werszee. — Jolink, hoeve bg Zelhem, Gelderl. 

M. Jolke , Jolka f Jolcka , Jolk , Jol ken. 
Verkl. van Jolle. Zie Jolle, Jelke. 
V. Jolkje, Jolckjen. 

M. Jolle . Jolla , Jol, Zuidhoeksche vorm van Jelle. Zie Jelle. Verg. Jole. In patro- 
nymicalen vorm JoUin^T (te Uindeloopen en 
elders in den Zuid- Westhoek). 

V. Joltsje ; in Ned. spell. Joltje. Jolke, 
Jolk, Jol. Zie Jelt^je. 

G. Jollinga f Jollema^ Jdsma, JoUes. 

P. Jollefenne, stuk land te Koudum. 
Jollepoel, onder Tjerkgaast. 

M. Jollef, Jole f, By de Weser- Friezen Jolf. 
G. Jolfs, in Weser-Friesland. 

P. De Jollen, krite onder Dyken in 
Doniawarstal. 

M. Jolmer. Zie Jelmer. 

V. Jolmertsje ; in Ned. spell. Jolmertje. 
Te Hindeloopen en elders in den Zwh. ook 
Jolmer. 

G. Jolmers. 

M. Jolper. 

M. Jolt. Jold, Joldt, Jolta. In verkl. 
Joltsje; in Ned. spell. Joltje. Zie Joute, Jelte, 
Jeltsje. 

G. Joltinga. 

P. Jonewjjk; zie bji den mansn. Joan. 

M. Jotnme. In verkl. Jomke, Jompk^ 
Jompcke. 

V. Jomt^je; in Ned. spell. Jomtje. 

M. Jonge, Jonga , Jonghe , Jongha, Jonck, 
Junge, Junga , Jonken. Verg. Joenke. 

V. Jontsje; in Ned. spell. Jontje. 

G. Jongrema , Jon^^a , Jonghama , 
Jwnghema f Yungha , Jungama ^ Jong^sma, 
Jonc»ma, Joncssma, JongB, Jonk, Jonks, 
Jong^ens (ook Jongstal , Jongestal , Jonge' 
dyk, Jongrerhuis , enz.). — Jonge, Jon- 
gen, Jonges, Jonxis, Ned. Jungena, Jungen, 
Oost-Friesland. 

P. Jongebûrren, Jongeburen , geh. by 
Ter-Home, onder Goingaryp. De Jonge* 
dyk, te Nyland. Jongama-state, te 
Hallum. Idem, te Rauwerd, te Wommels, 
te Goinga, onder Grouw en te Siksbierum. 
Jongama-hûs en Jongama-striette 
te Bolsward. (J ongestal-sa te, anders 
gezegd: Ondersm a-state, te Hallum.) — 
Jungingen, dorp by Ulm in Zwaben, Würt- 
temberg. Digitized by VjOOQIC JONGGûDSUN. 203 JORRIT. P. It Jonggûdslân, stuk land aan 
Jen Oudendyk, onder Stiens; onder Oppen- 
huizen, en elders. Verg. Hoklingsl&n. 

M. Jonger. 

G. JoDfi^stra. 

M. Jonyck. 

P. De Jonkers, krite te Makkum. Jon- 
kershuzen, geh. onder Tjerk werd. It 
Jonkerslân, geh. onder Korte- en Lange - 
zwaag. It Jonkerski p. Jonkerschap, gras- 
plein te Achlum. De Jonkersterp, terj) 
onder Makkum. 

V. Jontje. Zie Jonge. 

P. Het Joo. Zie It Joa. 

M. Joon. Zie Joan. 

M. Joort. Zie Joart. 

M. Joost, door sommigen als Joast uit- 
gesproken, Joest, Joos, Joea, Yoeat. Verbas- 
tering van den Kerkelijken naam Jodocus. 
Verlatgnscht tot Justus en Josinus. 
Verg. Joese. 

V. Joost^e of Joastsje; in Ned. spell. 
Joostje, JoOflJe, Joesjen, Jo€88%en, Joost, 
Joest, Verlatgnscht tot Josiixa. 

6. JooBtema, JoostexL 

P. Sint-Joost , dorp in Wangerland , 
Weser-Friesland , Oldenburg. 

M. Joppe, Jop, Verg. Job, Jappe. 

V. Jop. 

G. Jopètna. 

P. Jopsma-sate te Ferwerd. 

M. Jore, Yore. Verg. Jorre. 
G. Jooren, Joore, Joren, Joores, Joors, 
•Jorink, Joring, Nederland. 
P. Jorum, geh. onder Kubaard. 

M. Jorcrd, Jorert, Verj^. Jorrerd, Jor- 
rit, Joret. 

M. Joret y Joreth, Jorit. Verg. Jorerd, 
Jorrit. 
G. Jordsma. M. Jorg , Jorgien. In verkl. Jorgel. Waar- 
schijnlijk verbastering van den Kerkelyken 
naam Georgius. Verg. Jurjen. 

M. Jongh , Jorih , Joryck. Verg. Jorg , 
Jorrick. 

M. Joris, door velen uitgesproken als 
Joaris. Verbastering van den Kerkelyken 
naam Georgius Zie Jurjen. 

G. Jorissen, Nederland. 

M. Jorke (door sommigen uitgesproken 
als Joarke), Jork. Jorck, Yorck. Verkl. van 
Jorre. Zie Jorre. Verg. Jorrick, Jurk. 

V. Jorl^e (door sommigen uitgesproken 
als Joarkje). 

G. Jorckama^ Jorkama^ Jorkema. 

P. Jorckama-satete Winaldum. 

M. JorUy lom, Jorrin; in verkl. JortiÄ;^. 
Bjjzonder-Friesche , samengetrokkene vorm 
van den Algemeen-G ermaanschen naam Ever- 
win, Eburwin, Ivorin. Zie Joern, Jume. 

G. Joma , Joerna , Juma , Jornenia , 
Jornsma. — Jörning , noordwestelijk Duitsch- 
land. 

P. Jornahûs, Joemahuston ^ Jomahuis, 
geh. onder Warga , met de drooggelegde 
Jornahüste r-m a r (thans meest De L y t- 
s e - M a r genoemd ) aldaar. Jorna-hûs, 
saté onder Kubaard. Jornema-sate te 
Minnertsga. Jornsma-state te Britsum. 

M. Jomd, Jomt, Jomd, Yomd. 
Vermoedelijk oorspronkelijk, in volledigen 
vorm , Jornand , Ivomand , Evernand. 

M. Jorre. Meestal uitgesproken als 
Joarre. Verg. Jore , Garre , Ever, Ivor. 
G. Jorringa. 

M. Jorrerd. Oorspronkelijk voluit Jorhard, 
Ivorhard, Everhard. Verg. Jorret, Jorrit. 

M. Jorrick y Joryck. Verg. Jorigh, Jorke. 

M. Jorrit (meestal uitgesproken Joar- 
rit) , Jorret , Jorit , Jorryt. In verkl. Jor- 
ritsje, Joarritsje; in Ned. spell. Jorritje. 
Oorspronkelijk voluit Jorhard , Ivorhard , 
Everhard. Zie Jorrerd, Evert, Jurrit. Verg. 
Gerhard, Gjerrit. Digitized by VjOOQIC JORT. 204 JOWDE. V. Jorritsje of Joarritsje; in Ned. spell. 
Jorritje, 
G. Jorritsma, Jorretsma. 

P. Jorritsma-sate te Oosterwierum. 

M. Jort, JorcL Meestal uitgesproken 
als Joai*t. Vermoedelijk samengetrokken 
vorm van Jorrit. Verg. Jorrit, Joort. 

P. Jordsand, zandplaat in de Wadden 
bjj 't eiland Sylt , Noord-Friealand. 

P. Jortryp, oorspronkelijke, nog in de 
vorige eeuw gebruikelijke spel wijze van den 
naam des dorps Jutrijp. Zie dien naam. 

M. Jorwertj Joericerdt. Bijzonder-Frie- 
sche vorm van den Algemeen-Germaanschen 
mansnaam Everward. 

G. Jorwerda. 

P. Jorwert, Joencaerdj Everwird {door 
velen als Joarwert uitgesproken), Jor- 
werd, dorp in Baarderadeel. 

Toevalliger wijze vertoont zoo wel de 
plaatsnaam als de mansnaam Jorwerd of 
Jorwert thans den zelfden, versletenen vorm, 
zonder daarom oorspronkelijk een en de 
zelfde naam te zjn. Van oorsprongs wege, 
en voluit, is de mansnaam Jorwert of Ever- 
ward samengesteld met den zelfden naam- 
stam wardj wart of warth^ die ook deel 
uitmaakt van vele andere Oud-Germaansche 
mansnamen ; b.v. Alwert of Adelward , Hil- 
wert of Hildward , Bemward , Eedward , enz. 
De plaatsnaam Jorwerd daarentegen is oor- 
spronkelijk Joi*wirt, Everwxirth^ samenge- 
steld met het algemeen aardrijkskundige 
woord tourth , wirth , dat als wert , tcerd , 
ivardy warden heden ten dage in vele Frie- 
sche plaatsnamen voorkomt; b.v. Hol werd, 
Ferwerd, Bolsward, Leeuwarden (Liowert). 
De geslachtsnaam Jorwerda kan dus zoo 
wel afgeleid zijn van den mansnaam (gelgk 
Hilwerda van Hilwerd) , als van den plaats- 
naam (gelijk Holwerda van Holwerd). 

M. Jo8, Joss f Yo8s, Verg. Jes. 
V. Joskj Joshje. 
G. Jossma. 

M. Jother. M. Jotsartj Jotsert, Zie Jodserd. 

M. Jotte , Jot, In verkl. Jotsje ; in Ned. 
spell. Jotje en Jottje. JoUhia, Jottie, 
Jotse. Verg. Jette, Jetse. 

V. Jotsje; in Ned. spell. Jotje en Jotlje. 
Jotthea. Te Hindeloopen ook JotJ. 

Jotte en Jotsje komen meestal, eigenlp 
uitsluitend in den Zwh. voor. Even als het 
Zuidhoeksche Jolle staat tegenover het al- 
gemeen Friesche Jelle, ook Fod tegenover 
Fedtsje, zoo staan ook de bgzonder Zuid- 
hoeksch-Friesche naamsvorroen Jotte en Jot- 
sje tegenover de algemeen Friesche naams- 
vormen Jette (Jetse) en Jetske. Die dubbele 
vormen vinden hunnen oorsprong in ver- 
schil van tongval. 

M. Jou, JOU'W, Jou^we, Jouwa , Joir, 
Jov, Juw, Jwy Ju^ Iw, Jua t Juo, Juwt, 
Juwo, luo, IwOy Iv, lu. Bijzonder Friesche 
vormen (in uitspraak en spelwijze) van den 
algemeen Germaanschen naam Ivo, die ook 
als Ive, I'we in Friesland voorkomt. Zie 
Iwe. Verg. Jui, Joe. Verlatijnscht tot Jo- 
vlus en Jullus. 

V. Jouk, Joucke, Jowck, Jowky JuWy 
Juwck j Ju, Juke. Verg. Juik, Joukje. 

G. Juwinga^ Juwngha , Jowinga , Juinga, 
Jou'wsxna, Jousma, Jowsma, Juuwsma, 
Juwstna , Jouwisma , Juwisma , Jotissema , 
Jusma, Juysama, Jugsma, Iim»ma, Joutcema^ 
enz. Verder Herjuwsnia, Heerjausinaf Hert- 
vesmoy enz. Zie bladz. 159, Herjuwsma. — 
Jauen, Oost- Friesland. 

P. Jouswier, Juustvier, in 1511 Iwestceer, 
Jouwswier of Jouswier, dorp in Oost-Donge- 
radeel. Jousterp, geh. onder T^^rkwerd. 
Jouswert, in de wandeling uitgesproken 
Jousert, geh. onder Wolsum. Jousum- 
bûrren, ook wel Jousma- en Jousen- 
bûrren genoemd, geh. onder Hallum. 
Jouwing a- of Juwinga-state, ook 
Jongama-state genoemd , te Hallum. 
Jousma- (of J u w s m a- of J o w s ni a-) 
state te Ferwerd. Jousma-state of 
Jouwsma-hûs te Leeuwarden. Idem te 
Wirdum, te Rinsumageest en te Nes in 
Dongeradeel. 

M. Jowde. Verg. Joute, Jud. 
G. Joudema, Verg. Juddama. Digitized by Google JOUGJE. 205 JUCK. V. Jougje. Eigenlijk een Friso-sassi- 
sche, aan de Stellingwerven eigene, vrou- 
weljjke naamsvorm Jouchien, Jougien, van 
den mansnaam Jou afgeleid. Zie Jouke, bg 
den mansn. Jou. 

M. Jonke, Jouka, Jouko, Jouk, Joucka, 
Joicica, Juka, Juko, Jucho, Juco , Jukty 
JtckOf Jwke y Juwka. Verkl. van Jou. Zie 
Jou. Verg. Jukke, Joeke, Juke. Verla- 
tgnscht tot Jodocus. 

V. Jou^e, Joubjen, Jouwkje, 
Jooktjey Jou'wktje, Jmckje. In vlei vorm 
Joi, Joai. 

G. Jouckema, Jowkamay Juwkamaf Juke- 
ma, Jwkema, Joukes , Jouksma. — 
Janken, Oost-Friesland. 

P. Jou k e-Ba rel ds wyk, veenvaart on- 
der Langezwaag. — Jaukenburg, saté bjj 
Thunum in Harlingerland , Oost- Friesland. 

G. Joulstna. 

P. De Joure of De Jouer of Jouw er, 
te recht ook wel Hjouer gespeld, Hiawer, 
Hifotceref Hiurray de Joure, vlek in Has- 
kerland. Verg. Hiaure en De Joere. — De 
Jouwer, geh. by Grootegast in Groningerl. 
Jüwre, geh. op het eiland Romoe, benoor- 
den Sylt, Noord-Friesland. 

G. Jonstra, Jou^wrstra. 

P. DeJonsen, vaarwater in Leeuwar- 
deradeel , bjj Komjum en Britsum. 

G. Jouserda. Afgeleii van den plaats- 
naam Jousert , Jouswerd. Zie bjj den mansn. 
Jou. 

V. Joofije. 

P. Jousterp , Jouswert , Jouswier , Jousum- 
bûrren; zie b|j den mansn. Jou. 

G. Joustra. Zie bg den plaatsn. de 
Joure. 

H. Joutd, JouUfy Jout, Jouihe, Jouwta, 
Jouta, Jowta, Verg. Jute, Jud. Verkl. van 
Jou. Zie Jou, Jolt. 

V. Joutsje; in Ned. spell. Joutje, Jou- 
den, Jowtke, Joutk. G. Joata, Jautsma, 

M. Jou'w, Jou^we. G. Jouwama. 

Zie den mansn. Jou. 

M. Jou'werd, Jou'wert, Jouei-ty Jou- 
wirty Jouwer y Jower y Youwer, Jour, 

V. Jouwerfceje; in Ned. spell. Jou'wer- 
tje. Jouwerke, Jouerke, JoMtr^, You- 
wer y Jour. 

G. Jouwertsma, Jouwersma, Jours- 
sma. 

G. Jou'WBtra. Zie bg den plaatsn. De 
Joure. 

M. Jubbf. 

G. Jubbin^ra, Jubbenfira, Jubbega. 

P. Jubbega. Zie Jobbegea. 

M. Jud, Verg. Jutte. 

V. Judtsje; in Ned. spell. Juâje. 

G. Juddama, 

V. Judigje (verhollandscht tot Juidig- 
Je), JudU^e. Vermoedelijk verbastering 
van den Bgbelschen naam Judith. 

M. Juiy Jny y Juyen, Juen; in verkl. 
Juikey Juyckey Juik, Vleivorm van Jurjen. 
Zie Jurjen. 

V. Juiy Jut/y Juik. Vleiv. van Jurjentsje. 

M. Juke y Juka , Juko , Juco. Andere 
vorm van Jouke. Zie dien naam. Verg. Jukke. 

V. Juke. Zie Jouk , by den mansn. Jou. 

G. Jukema, Jukes. — Jukena, Oost- 
Friesland. Jukes, Engeland. 

P. Jukema-state te Stiens, en te 
Menaldum. — Jukawerth , oude naam van 
1396 , voor Juk werd , dorp in Groningerland. 

M. Juck, Jukke y JuckOy Juckey Juky 
Jukkay Jukko, Verg. Juke, Jouke, Joeke. 
V. Jukje, Jukke y Juk, 
G. Juckama, Juokema, Jukkema, 

Juccatna , Jucknta, — Juckena , Jückens , 
Oost-Friesland. 

P. Great en Lyts Jûkkema-state, 
Juckema-state , te Siksbierum ; met D e 
J Û k k e m a-1 e a n e, weg daar henen leidende. 
Juckema-state te Rinsumageest ; met Digitized byLjOOQlC JûKSË. I)e Alde Jukkema-feart, Oude Jucke- 
ma-vaart, aldaar. Juckema-state te 
Bokaum. De Jûkkema-feart, vaart on- 
der Dantumawoude. — Juckeina-borg , oude 
state te Zeeryp, Groningerland. 

P. De Jûkse of Jokse, Jûksen of 
J k 8 e n , vaarwater in Leeuwarderadeel , 
by Wirdum. DeJûkwei ofJokwei, te 
Steggerda. 

M. Julle, Jullo, Julla; in verkl. Jul- 
tyen , Julcken , Juhe. 

V. Jultsje; in Ned. spell. Jultje. 

G. Van Julyingha, Julsingh, Jullens, Gron. 

M. Julfy Juîlef. Deze laatste naamsvorm 
is nog heden bg de Weser-Friezen in gebruik. 
G. Julfs. In Weser-Friesland. 

M. Julger, 

G. Junta. Zie Jouma, bij den manan. Jou. 
P. Juma-statete Kollum. 

M. June f Juen , Juyne. Verg. Joene. 
G. Junia , samengetrokken vorm "van 't 
volledige Juninga. 

F. Junia -saté te Anjum. 

G. Jungema, Zie Jongema. 

M. Jurgen, Jurjen, Juryian, In vlei- 
vorm Jui, Juike. Verbastering van den Kerke- 
kelyken naam Georgius. Zie Jui, Jurrie, Joris. 

V. Jurgentsje, Jurjentsje; in Ned. spell. 
Jurg^entje, Jurjentje. In vleivorm Jui, 
Juike. 

G. Jurjensma, Jurjens, Jurgens.— 
Jurgena, Jörgena, Oost-Friesland. 

M. Jurk, Jurke^ Jurken. Verkl. van 
Jurre. Zie Jurre. Verg. Djurke. 

M. Jume, Jurn ^ Juren. Zie Joeni, Jom. 

V. Jurrentsje; in Ned. spell. Jurrentje. 

G. Juma. Zie Joma, bij den mansn. 

Jurn , Joem. 

M. Jurre. Verg. Djurre, Juur. 
V. Jurretsje; in Ned. spell. Jurretje. 
G. JurHnga , Jurresma. — Jurrema , 
Groningen. 2Ö6 JÜTRYP. 

F. Jurringa-sleat, by verbastering 
Jargesleat, en in de wandeling kortaf 
De J u r g e genoemd , stroom bg üitwellin- 
gerga. Jurrema-sate (ook Jaima-sate 
genoemd), te Hallum. M. Jurrie. Verbastering van den Ker- 
keljjken naam Georgius. Zie Jurjen. \ 

G. Jurrisma. 

M. Jurrig , Jurig. Verbastering van den 
Kerkelyken naam Georgius. Zie Jurrie, 
Jurjen, 

V. Jurrigje. 

M. Jurrit; Jurryt, in misspell. Jurriet. 
Zie Jorrit. 
V. Jurritsje; in Ned. spell. Jurri^e. 
G. Jurritsma. 

M. Jurt, Verg. Jurrit en Jurre. In Gro- 
ningerland is de verkleinv. Jurtko nog in 
gebruik. 

M. Juur f Jure. Verg. Jurre. 

G. Juurma. — Jühren, Weser-Friesland, 

P. Juurma-sate te Nes in Dongera- 
deel. 

M. Juurd. Verg. Djoerd. 

M. Juurse. Verkl. van Juur. Zie Juur. 

G. Juursma, Juursema, Groningerland. 

P. Juursema-hem , te Hoogkerk in Gro- 
ningerland. Juursema-kluft , geh. by GrjjpK- 
kerk , Groningerland. 

M. Jusse. In verkl. Juske. Verg. Jesse. 
G. Jussma. 

M. Just. Verkorting van den Kerkel ij- 
ken naam JustUS. Zie Joost. 

G. Justema, Juistema, Groningerland. 

M. Jutte ^ JuttOy Jut, Jute, 

V. Jutte, Jutjen. In de middeneeuwen 
gold in Holland de naam Jutte als vleivorm 
van Johanna. 

G. Jutema. 

P. Jutryp (eigenlyk Jortryp, zoo al^ 

Digitized byLjOOQlC JüTSTRA. 207 KALKSTRA.. in de vorige eeuw nog wel geschreven werd), 
Jutryp, dorp in Wymbritseradeel. 

6. Jutstra. M. 

V. 

G. 

Jou. Juw^ Jutce, Juo, Zie Jou en Ivo. 
Juwck. Zie Jouke , by den mansn. Jou. 
Juwinga , Jiiwsma, Zie by den mansn. K. M. Kaai In Fr. spell. Kaei. Zie Kaei. 
P. Kaaiegat. Zie by den mansn. Kaei. 

P. De Kaap. G. Kaapstra. Zie by 
den plaatsn. De Kaep. V. Kaartje. 

Zie Kaertsje. In Fr. spell. Kaertsje. G. Kaastra. Volgens overlevering zoude 
deze geslachtsnaam anders niet zyn als eene 
qnaai-verhoUandsching van den geslachtsn. 
Keestra ; even als kaas de Hollandsche vorm 
is van kees , de vorm die aan de verbasterd- 
Friesche spreektaal der Friesche stedelingen 
eigen w ; Friesch : tsiis. Zie den geslachtsn. 
Keestra , bij den plaatsnaam Kie. 

M. Kabe. 

M. Kaei; in Ned. spell. Kaai. Kaet/e, 
Kaye , Kayen , Kai. In Noord-Friesland Kai, 
Kaike. Vleivorra van Klaas, Nicolaas. Zie 
Klaes. 

V. Kaeije; ongeschreven, slechts in de 
spreektaal voorkomende vleivorm van Kla^ke, 
Klaaske; zie die namen. 

P. Kaeyegat, inham van de Pikmeer, 
onder Grouw. V. Kaeke. 

Zie Kekke. Wanspelling van Kekke. P. D e K a e p , Kaap , geh. onder Imsum. 
G. Kaapstra. 

V. Kaertsje; in Ned. spell. Kaartje. 
Verg. den mansn. Kar. 

P. K â h o a 1 , voluit Kâldehoal (oor- 
spronkelijk misschien Kâlde-hol = hel ; 
zie die woorden en namen) , Caldehool , 
Ooldehool, Cddehol y Caudehoel; hedendaags, by verbastering meestal Koehoal, en ook 
wel Kouhoal genoemd, en Koehool ge- 
schreven — geh. aan den zeedijk , onder 
Tjummarum. Idem, tweesaten, Great en 
Lyts Koehoal, met De Koehoalster- 
leane. Groot en Klein Koehool, en Koe- 
hoolsterlaan , aan den zeekant , onder Fer- 
werd. Zie Kâldehoal. 

P. DeKakewei, of ook Kakkewei, 
Kakeweg, onder Stiens. 

P. Kâldehoal, Coldeh ooi , Koudehool , 
saté onder Rauwerd. Zie Kâhoal. Kâlde- 
h o a r n e , Koudehorn , Koldehoom of Kolder- 
hom, saté in het Heidenschap onder Wor- 
kum. Verg. De Koudehorn of -hoorn, buurt 
te Haarlem. Kâldehuzen,Kâldhuzen 
of Kaldhuzum, Coldehuysen, Coldehuysum^ 
Coldahui/sumj Koudehui/sum ^ Koudehuizen of 
Koudhuizum, geh. onder Witmarsum. De 
K â l d e m a r , Koudemeer , andere naam van 
de voormalige Makkumermeer. 

M. Kale. Verg. Kalle. 

G. Kalama. — Gaaien , Cales, Kalis, Hol- 
land. 

P. Caligny (Calingen) , in Normandiê , 
Frankryk. 

M. Kalke, Kalleken. Verkl. van Kalle. 
Zie Kalle. 

G. Kalksma. 

P. Calhingehetn^ oude naamsvorm, van 1116, 
van het dorp Cachtem in West-Vlaanderen. 

P. De Kalkman, naam dien de Pea- 
sumer en Wierumer visscherlieden geven aan 
de Engelschmansplaat in de Friesche Wadden. 

G. Kalksma. Zie bij den mansn. Kalkc. 

G. Kalkstra Digitized by Google Kalle. 208 KAMSTRA. M. Kalle, CaUe. Verg. Kale, Kelle. 

G. Kalma, Kalsxua — Gallen, Gal- 
lens, Ned. Galleen, Sleesw^k. 

P. CalHnghe, middeleeuwsche naam van 
het dorp Callants- of Galantsobg in West- 
Friesland (noordelyk Noord-Holland). — Kal- 
leshave, geh. by Achterup in Noord-Friesland. 
Kallenkote, geh. bij Steenwykerwoud, Over- 
gssel. Kallenheym in 1300, thans Kalme, 
dorp in Brunswijk. Callington, in Gom- 
wallis, Engeland. 

G. Kalverda. 

M. Kamma, Camma, Cammo. Verg. Kern me. 

G. Van Oammingha, Cammingha, Cam- 
tninga, Kamminghe, Kammingen , Cammygay 
Camiga , Camga , Canga , Kanga ; Kam- 
minga , Oamminga , Kammenga , Oam- 
menga, Kamma, Kamsma, Kams — 
Gamminga, Groningen. Van Cammenga, 
Oost-Friesland. Gamming, Nederland. 

P. Camminge hunderi, in 839, landgoed 
in Westergoo. Gamminga-burcht onder 
Leeuwarden. Gamminga-burcht of 
-stins (ook Jelmera-burcht genoemd), 
oudtijds te Ballum op het Ameland. Gam- 
mingha-hûs te Leeuwarden , met D e 
Gamminghahoarne, de hoek van de 
Groote Kerkstraat en de Kleine Hoogstraat 
aldaar. Gammingha-hûs te Franeker. 
Gammingha-bûr, in de wandeling, by 
verkoi-ting, meestal Gambûr, Kambûr, 
Kambuur, genoemd , Gammingha-buur of 
-buren , geh. by de voormalige aloude Gam- 
mingha-burcht , onder Leeuwarden; met It 
Gambûrster-paed, Gambuurster-pad of 
-padje, weg van Leeuwarden en van het 
Vliet daar henen leidende. Gammingha- 
state te Ferwerd , te Wirdum, te Oudkerk, 
en te Arum (deze laatste ook Heechhûs- 
t r a genoemd). — Gamdyck , saté by Belum 
(Stade) , Hannover. 

P. Kamp, algemeen aardrijkskundig woord, 
met de zelfde beteekenis als in het Neder- 
landsch, komt op zich zei ven, en in samen- 
stelling, als plaaten. in Friesland voor. De 
Kamp, gedeelte van het geh. Moddergat, 
onder Peasens. De Kamp, saté onder 
Hindeloopen. De Kampen, saté onder 
Witmarsum. Idem, onder Tjum. De Noar- der-Kampen, met De Kampinger 
Mae dj es, krite onder Oosterwolde. De 
B y 1 k a m p, krite onder Bergum. De Bloe- 
dige Kamp, stuk land te Kimswerd. 
Bloemkamp en Klaerkamp, oudtyds 
twee kloosters; zie die namen op hunne 
alphabetische plaats. De Broarrekamp, 
Broerekamp, stuk land onder Katlgk. De 
Dobbekamp, stuk land te Surhuizum. 
De Fljueskamp, krite onder Haakerdy- 
ken; zie It Fljueske, by het woord Flius. 
De Gêrskampen, Graskampen , krite 
onder Oudega in Small. Baeijenkamp, 
saté onder Engwier; zie by den mansn. 
Baeije. Keringskamp, stuk land onder 
Terwispel. De Poepekamp, stuk land 
tusschen Hardegaryp en Bergum. De S k i e p- 
pekampen en De Stienkampen. Scha- 
pekampen en Steenkampen, kriten onder 
Oudega in Smallingerland. De ünwaers- 
kamp, Onweêrskamp , stuk land onder Ter- 
wispel. De Grytmanskamp, stuk land 
onder Langezwaag. Kampsterbûrren 
(ook enkel De Kamp genoemd), buurt te 
Bozum. — Kampen of Gampen, Campum, 
dorp in Oost-Friesland. (Te dezer plaatse 
of by den mansn. Kampe ?). Kampen, dorp 
op 't eiland Sylt, Noord-Fr. Kampen, stad 
in Overijssel. 

G. Kampstra , Campstra , Campstera , 
Camstra, Van Oamstra, Kamstra. 

M. Kampe, Campo, Camper Kampo, 
Kampay Kamp. In verkl. Kampeke. Verla- 
tynscht tot Campegius. Verg. Kempe. 

G. Kampeng^a , Kampema , Campena , 
Kampen, Campen, Kampea Kamps. 
— Kampinga , Kampenga , Gron. Cam- 
penga, Gampena, Oost- Fr. Kamping, Cam- 
pens, Gamps, Ned. Gamping, Engeland. 

P. Kamp e ma-sta te te Peins. Kam- 
penstille, brug onder Tjum. — Kamping , 
geh. by Palling, en Kamping, geh. by Strass- 
kirchen, beide in Beieren. 

G. Kampstra Zie by den plaatsn. Kamp. 

G. Kamstra, Camstra, Van Cam- 
stra. Afgesleten vorm van den oorspron- 
kelyken , volledigen naam Kampstra » 
Campstera. Zie by den plaatsn. Kamp. 

P. Gamstra-state te Firdgum , te Digitized byLjOOQlC KANE. 209 KAT. Wirdum en te Jelsnm (deze laatste is De- 
kam a-stat e). Camstra-bûrren, buurt 
te Leeuwarden. 

M. Kane, In verkl. Kanye. Verg. Kene, 
Eanne. 

G. Kanis , Kaan , West-Fr. , (noordelijk 
Noord-Holland). Caene , West-Vlaanderen. 
Kftne, Engeland. 

P. Canum, Canynge, Canegum^ Canagum, 
Canynghem , Kaninghent , dorp in Oost-Fr. 
Caneghemi , in 956 Caningaheim , dorp in 
West-Vlaanderen. 

M. Kanke , Canco. Verkl. van Kanne. 
Zie Kanne. 

V. Kanke. Zie bij den mansn. Kanne. 

G. Kankena , Cankena , Oost-Friesland. 
Kannekena, Vlaanderen. 

M. Kanne, Canne. Verg. Kenne, Kane. 

Y. Kanne, Kanke. Deze namen ko- 
men ook voor als vleivormen van Johanna, 
Janke, Jantsje. 

G. Kannin^ra, Canninga, oudtydsook 
in samengetrokken vorm als Canga voorko- 
mende. Verg. Canga h\] Van Cammingha. 
Canne. — Canninga, Kannenga, Kanning, 
Groningerland. Cannington , Engeland. 

P. Canhusen , Cannyngehusum , dorp in 
Oost-Friesl. Cantrup, dorp bij Bassum in Hann. 

M. Kant. Vermoedelijk verkl. van Kanne. 

G. Kant. Duitschland. 

P. Kantens (Kantinga), in Groningerland. 

M. Kanter j Canter, 
G. Kanter, Canter. 

P. Canter-state onder Driesum. It 
Kanterlân, krite onder Miedum in Leeu- 
warderadeel, met De Kanterlâns wei en 
De Kanterlânsbregge aldaar. 

P. De Kannewier, terpke te Boorn- 
Wgum. — Kannemoor, dorp in Ditmarschen. 

M. Kapfy Kaeppe, Verg. Kabe en Koop. 
G. Kapingra, Kapen^ra. 

I P. De Kapelle, volksnaam voor de 
I kerk te Haskerdijken , oorspronkelijk eene 
klooëterkapel. De Kapelleterp, onder Ooaterbierum. De Kapel 1 ewei, weg on- 
der Tjummarum. 

P. De Kapershoek, krite onder St. 
Anna-Parochie. 

P. K a p p e l (T e r) , eigenlyk Ter Kapelle 
of Bij de Kapel , Terkaple , dorj) in Utinge- 
radeel ; met De Te r-K a p p e 1 s t e r Poe- 
len, meertjes aldaar. 

M. Kar. 

G. Carrington, Engeland. 

M. Karhehn. 
V. Karyn. 

P. K a r r e (1 1 A 1 d-) , Oud Karre, meertje 
(eigenlijk slechts eene bocht van de Fluessen) 
bij Kolderwolde. 

M. Kars, Karst, Carst, Karate, 
Karaten, Oaraten, Karatjan, Carst- 
Jan, Karstiaan, Karsjen, Karsje, 

Carste, Karstketiy Ka rake j Karstgen^ Karst- 
jen , Casten , Cast , Cassen , Kassen , Kast. 
Verbasteringen en ver-^letene vormen (ook 
in verkleinv.) van Ohristiaan, Christia- 
nus. Zie Kerst en Korst. 

V. Karatje, Karsje, Karajen, Kars- 
ken. Verbastering van Christiana, Ohris- 
tina. Zie Kerstje. 

G. Carsten, Karsten, Carajens, 
Karajens. By verbastering Kasje. — 
Carstensen, Noord-Fr. Cai*stens, Denemarken. 

M. Kasper, Casper. De Kerkelijke 
naam Casparus. 

V. Kaspertsje ; in Ned. spell. Kaspertje. 

G. Kasperama, Caspersma. — Cas- 
pers , Gaspari , Nederland. 

P. Casper-Robles-djip (ook Cor- 
n e 1 s d j i p genoemd , en , bij verbastering , 
K n i 1 1 i s-d j i p) , Casper-Robles of Kolonels- 
diep, vaarwater in Achtkarspelen. 

M. Kast, Cast. Zie Kars. 

G. Kastma. BiJ verbastering Kasma. 

P. Kat (De Grouwe), meestal Grau^ 
we Kat geschreven; zie bjj de letter G. 
K a t s y 1 , sluis in den Hemdijk, onder West- 
hem. It Kattegat, geh. onder Ooster- Digitized by Google KATLIJK. 210 KEES. meer en de Rottevalle. De Kattepôlle, 
buurt te Molkwerum. De Katterêch, 
(meestal Kattrich — Kat-rich — uitgespro- 
ken), Katterug, straat te Bolsward. Idem 
te Harlingen. Kattebûrren, geh. onder 
Dyken in Doniawarstal. It Kathûs, Kat- 
huis, saté onder Nes in ütingeradeel. Wel- 
licht behooren de beide laatstgenoemde na- 
men niet te dezer plaatje, maar by den 
mansn. Katte. 

P. Katlök. Zie Kjetlik. 

G. Katstra, Catstra. Niet onwaar- 
fichgnljjk afgeleid van den plaatsnaam Kat 
(G rouwe). Zie dien naam. 

M. Katte, Catte, Cath, Verg. Kette. 

G. Cattema, Katma, Katama, Oat- 
sma, Kat, Cath, Katje. — Kats, Cats, 
enz. Nederland. 

P. Kattebûrren,KathÛ8; ziebjjden 
plaatsn. Kat (Grouwe), hier boven. — Kat- 
ham, buurt bö Edam, Noord-Holland. Kat- 
wjjk , dorp in Zuid-Holland. Idem in Noord- 
Brabant. Katwoude , gemeente in Noord- 
Holland. Katshöm , geh. bij Emmelsbüll , 
in Noord-Friesland. Kattens (Kattinga), geh. 
bg Westrum in Ostringen, Weser- Friesland, 
Oldenburg. Katjenbattel, geh. by Beme in 
Stedingerl. , Weser-Friesland , Oldenb. 

P. DeKatûlewyk, Katuilen wgk, veen- 
vaart by Langezwaag. 

M. Camng. Deze naam, dien men aan- 
neemt eigen te zyn geweest aan eenen Frie- 
schen muntmeester in de Xlde eeuw , is 
twijfelachtig. 

P. De Keakelders-mar, Kakelaars- 
meer, meerke in het veld tusschen Tietjerk 
en Suawoude. 

P. De Keallestirt of Kjellestirt, 
Kalverstaart , saté te Genum. It Kealle- 
dykje of Kjelledykje, weg onder Leeu- 
warden ; en elders. 

P. ItKeatsfjild, Kaatsveld, plein en 
buurt te Franeker; oudtyds dienende voor 
het kaatsspel. Idem , stuk land te Wit- 
marsum. De Keatskamp, stuk land te Gauw. It Keatslân, Kaatsland (de Snee- 
kers zeggen K a s 1 a n) , stuk land (Exercitie- 
veld) te SneeÊ. 

M. Keding. — Caeding , bg de Angel- 
Sassen. 

M. Kee. 

V. Keke. Verg. Kekke. 

P. Kee. Zie Kie. 

P. De Keeg of De Kegen, oorspron- 
kelyk onbedijkte, by gewoon ty drooglig- 
gende gronden of velden, buitendyks, in 
de Wadden, langs de Noordkust van Fries- 
land, vooral aan de kust van Ferwerdera- 
deel. Dit zelfde woord komt ook , als Koog 
en Kaag, in andere Friesche gouwen voor; 
b. V. It Kagelond , Kaagland , in Noonl- 
Friesland. De Kaag, dorp by Leiden in 
Zuid-Holland. Koog byzonderlyk is ook in 
West-Fr. (noordelyk Noord-Holland) , en in 
Noord-Friesland de algemeene benaming 
voor polder. De dorpen Koog aan de Zaan, 
Koog op Texel , enz. danken hieraan hunnen 
naam. Verder nog: de Keeg, saté tus- 
schen Ternaard en Wierum. De Keeg 
(met De Keegsdobbe) stuk land te Hol- 
werd. De Kegen, geh. onder Burum. De 
I Kegen, krite, met geh. onder Bomwerd; 
met De Alde-Keeg, Oude Keeg, water- 
lossing aldaar. De Keegsdyk, voorma- 
lige waterkeering , thans weg by Groot- 
Hu malda-state , op 't Leeuwarder Nieuw- 
land, benoorden de stad. 

G. Keegstra. 

G. Keekstra. 

G. Keeptn<t. P. Keepma-leane. Zie 
by den mansn. Kepe. 

M. Keer. Verg. Kier. 
V. Keer. 

M. Keerst. Verg. Kerst. 

M. Kees. Deze in het dagelyksche leven 
zeer gebruikelijke vleivorm van den Bybel- 
schen naam Cornelis is mij , in geijkten zin, 
nooit voorgekomen. 

V. Keesje. Zie Kneliske. Digitized by VjOOQIC KEESTRA. 211 KENAU. 6. Keesma , Keessma. — Eecsen. Ned. G. Keestra. 

Verg. Kaastra. Zie bij den plaatsn. Kie. M. KeL In verkl. Keike. Eigenlyk vlei- 
Tonn van Gjerryt. Zie Gjerryt. Verg. Kaei. 

V. KeL Ook in Noord-Fr. Kei en Kei- 
ken. Vleivorm van Gjerrytsje (Gerharda). 
Verg. Kai. 

G. Keynta, Keikes. 

P. Kei-Wibes-lân, stuk land onder 
Veenwonden. Key ma-sa ie te Nes in Don- 
geradeel. — Keins, met Groot-Keins en De 
Keinsmerbrug, geh, onder Schagen in West- 
Fr. inoordelijk Noord-Holl.). Keyem, dorp in 
West- Vlaanderen. 

P. De Kei, stuk land onder Staveren. 
M. Keyer, 

M. Keimpe , Cinjmpe , Keimpa , Keimpo. 
Verg. Kempe, Kampe. 
V. Keixnpke, Keympe, 
G. Keimpema, Van Keimpema, 

KHmpinga^ Keimpes. 

P. Keimpewier, saté onder Janum. 
Keimpetille, volksnaam voor Kingma- 
tille, geh. onder Sweins. Keimpetille, 
ook Spoekerstille genoemd, brug tus- 
K-hen Wommels en Oosterend. Keimpe- 
Ate.««-onlân, veld onder Oudega in Smal- 
lin^erl. Keimp'-omme-reed, weg onder 
Temaard. Keimpewyk, veen vaart onder 
Lippenhuizen. K e i m p e m a-s a t e onder 
Teniaard. Keimpemasyl, ook M o u n 1 e- 
j-y l genoemd , voormalige sluis aan de Boom 
onder Akkrura; deze naam geldt nog voor 
'Ie saté , die daar nevens ligt. Keimpe- 
m a-h Û » te Leeuwarden ; met de Keimpe- 
ma-piip aldaar, en It Keimpema-es- 
pel. wijk of afdeeling van Oud-Leeuwarden. 

M. Keyn , Keyne , Keins. 
V. Keinke. 

M. Keit^ Keus, Verkl. van Kei. Zie Kei. 
P. Keitum, dorp op 't eiland Sylt, Noord-Fr. 

M. De Keizersdyk, onder Hardega- 
rgp. Keizershiem, oude saté in Acht- kai*8pelen. De Keizerskroan, huis te 
Leeuwarden. 

V. Keke. Zie bij den mansn. Kee. 

M. Kekke. 

V. Kekke. Eigenlijk vleivorm van 
Geartflje en van Tsjeardtsje. Zie die namen; 
en Keeke. 

V. Celdui (Keldwy). 

M. Kele, Keel. Verg. Kale. 
V. KeJe, Keel. 

M. Kelle. Verg. Kalle. 

G. CeUinyha, Do juiste uitspraak van 
dezen uitgestorvenen geslaehtsn. onbekend 
zijnde, is het onzeker of hij hier by den 
mansn. Kelle, dan wel bij Selle behoort. 

P. De Kelnersdyk en It Kelner s- 
set, weg (oude dijk) en brug (oudtijds over- 
zetplaats) tusschen Hallum en Wanswerd. 

M. Kepne. In patronymicalen vorm Ke- 
ming. Verg. Kern me. 

G. Keminga , Keeminga. — Kema , Kee- 
ma, Groningerland. Kemink, Nederland. 

P. Kemeswertj oude naamsvorm van Kims- 
werd. Zie Kimsert. 

M. Kemme. Verg. Keme, Kamme. 

G. Kemma, Kemmlnga, Kemsma. — 
Kemsna, Oost-Friesland. Kems, Nederland. 

P. Kemminga-sate te Winaldum. — 
Kemminghausen , dorp bij Dortmund in 
West falen. 

V. Kemolda. 

M. Kempe, Keinpa^ Kempo, Op 't Ame- 
land Kemp. Verg. Kampe. 

G. Kempiii£r&> Kempema, Kempama , 
Kempes, Kemps, Kemp. — Kempen- 
ga, Groningerland. Kempink, Gelderland. 
Kempynck , Vlaanderen. 

G. Kemstra. 

V. Kenau, Kenou, Kenauw, Ken- 
nau, KemiO, Kenuw ^ Kemc ^ Ken we , 
Kemiou'w, Kümau'w. Oudtijds ook 'm Digitized byLjOOQlC kp:ne. ■212 KETTE. Holland voorkomende. Verg. Jildou, Mei- 
nou, Reinou. 

M. KenCf Keene, Keno, Keen. Verg. 
Eenne, Kane. 

V. Kena, Keensck, In misspell. Keensoh. 
Verg. Kenau. 

G. Kenama. — Kenesna , Keensena, Oost- 
Friesland. Kenens, Nederland. 

V. Kennau, Kennouw, Kenno. Zie 

Kenau. 

M. Kenne. In verkl. Kenke, Verg. Kene, 
Kanne, Kinne. 

V. Kenna, Kenne, Ken; Kennigje 
(een Friso-sassische vorm). Verg. Kena en 
Kenau. 

G. Kennega (voluit Kenninga) , Kennama^ 
Kennema. — Kennink, Kenninck, Ned. 
Kennesna, Kenka, Oost-Friesland. Kenning- 
ton, Engeland. Cenning, bjj de Angel-Sassen. 

P. Kennema-sate (in de dageiyksche 
spreektaal K i n n e m a- , en ook wel alzoo 
geschreven), te Hantum. — Kenwert, geh. 
by Oldehove , Gron. Kentrup , geh. by Wa- 
rendorf in Westfalen. Kennington (zuide- 
lijke voorstad van London), in Kent, Eng. 

M. Kennert. 

V. Kenou. Zie Kenau. 

M. Kenscj Kennen. Verkl. van Kenne. 
Zie Kenne. 

V. Kenskej Kensche, 

G. Kensma, — Kenzen, Nederland. Ken- 
sington, Engeland. 

M. Kent. Verkl. van Kenne. Zie Kenne. 

M. Kepe. Verg. Kape, Keppe. 

G. Kepingha , Kepynga , Kepinga, Keepma. 

P. K e e p m a-1 e a n e, weg onder Ferwerd. 

M. Keppe, Verg. Kepe. 
G. Kepma. 

P. K e p p e n 8 (Keppinga) , saté onder 
Bolsward. 

P. De Keppelstriette, Keppelstraat 
(eigenlyk Kuddestraat), te Dokkum; en De Keppeldersleane, Keppelerslaan (eigen- 
lyk Herderslaan) , onder Dantumawonde , 
onmiddellijk by Dokkum ; beiden leidende 
naar de St. Bonifacius-bron , en naar het 
voormalige klooster Sion. Deze namen staan 
vermoedelijk in verband met de kudden (Fr. 
keppeh) schapen, door de herders (Fr. kep- 
pelders) als offergaven naar die van ouda 
vermaarde Heilige plaatsen gedreven. 

P. Kerkeburen , Kerkgaast , Kerkevar , 
Kerkevaart, enz. Zie Tsjerkebûrren, Tsjerk- 
gaest, enz. 

G. Kerkstra. Zie by den plaatsn. 
Tsjerke. 

V. Kemelske. Verbastering van Knel* 
ske, Kneliske, Corneliske. Zie die namen. 

M. Kerst, Kerste , Kersten. In verkl. 
Kerfije, Kersjen, Kerske, Kersken, Ver- 
bastering van Kerstiaan, Christiaan. Zie 
Karst, Kest. 

V. Kerfije, Kersjen, Kerstje, Kers- 
ken. Zie Kesje. 

G. Kerstma, Kerstsma, Kersten. 

P. Kersten-sleat (Pier-). Zie Pier- \ 
Christiaans-sloot. 

M. Kest. Versleten vorm van Kerst, 
volgens de dagelijksche uitspraak. Zie Kerst, \ 
Kast. 

V. Kefi^e, Kesjen, Kesk^. | 

G. Kestma, Kestens. 

M. Kete. Verg. Kette. 

G. Keta. — Ketema, Groningerland. 

P. Ketelvaart. Zie Tqettelfeart 

P. K et lik. Zie KjeÜik. 

M. Kette. In verkl. Ketsje; in Ned. spell. 
Ketje. Ketske. Verg. Kete. 

V. Ketske. 

G. Ket. — Kettema , Groningerland. 
Ketting, Ketjen, Nederland. 

P. Kettingwier (ook wel, door mis- 
verstand, Ketling- of Kjetlingwier 
genoemd; maar in 1580 als Kettingatreer 
geschreven), saté onder Westergeest. — 
Käsdorf, in 1264 Kettesdorp, dorp in Bruns- 
wijk. Digitized by VjOOQIC KETTING. 213 KINNE. P. Ketting. Zie Kjetting , en bg Abbega 
en Wolaura. 

y. Keunigje, Keunigjen, Keunink- 
Je, Koninya, Keunje, Keiinske, Keun- 
8kje. 

M. Kewe. Verg. Cawing. 

P. It Kiblân of Kibbelân (by ver- 
bastering K e p e 1 â n) , stuk land onder 
Jebum. 

M. Kie. Verg. Kee. 
V. Kye. 

P. Kie, Kee, state en geh. onder Fra- 
neker; met De Kiestraayl of Kiester- 
sjl, Kiester- of Keesterzijl, sluis in den 
Slachtedyk aldaar. De Kie, Kye^ geh. onder 
Greonterp. 

G. Kiestra, Keestra. Verg. Kaastra. 

M. Kiel. Verg. Kil. 

V. Kiele. 

P. Kielewier, saté onder Tims. Kiel- 
moij e-hout of Kjil-mojj e-hout, Kiel- 
moei-hont , vonder in den weg tusschen Wir- 
dum en Wytgaard. 

Cf. Kielstra. Zie Kylstra. 

G. Kiemstra. Verg. Kimstra. 

G. Kienstra. Zie Kynstra. 

M. Kier, Kijer, Kiert, Verg. Kir. 
G. Eiersma, Klers. 

G. Kiestra, Kystra, Zie by den phiatsn. 
Kie. P. Kievitaherne. Zie Ljiepeheme. Zie V. Kike. Vleivorra van Grytsje. 
Grietje. 

P. Kike-raoge-lân, stuk land bij den 
Hooidam, onder Oudega in Smallingerland. 

M. Kihke. Is hedendaags ook als onge- 
whreven vleivorm van Sjirk in gebruik. 

G. Kykena, Oost- Friesland. 

P. Kiksbûll of Kixbüll, geh. by het dorp 
Rodenäa in Noord-Friesland. P. De Kikker, plaat of bank in de 
Wadden, bezuiden het Ameland; met It 
Kikkersgat, vaargeul aldaar. 

G. Kikstra. 

M. Kille y Kil. Verg. Kiel. 
V. KU. 

G. Kylstra. Zie Kielstra. 

P. De Kim, ook Kimstra-sate ge- 
noemd, saté onder Schalsum. 
G. Kimstra. Verg. Kiemstra. 

M. Kim, In verkl. Kimse, 
G. EZimsma, Kim. 

P. Kimsert, Kemeawert, Kemswerdt , 
Kimswerd , dorp in Wonseradeel. Zie h\] den 
mansn. Keme. 

M. Kimpa, Verg. Kempe. 

P. De Kimster, bank of plaat in het 
Flie, benoorden Harlingen. P. Kimstra-sate. G. 
bö den plaatsn. De Kim. Kimstra. Zie M. Kyney Kyn, Verg. Kinne. 
V. KynskBy Kynsche, Kynsch. 
G. Kynama y Kynma. 

M. Kinge. Hedendaags als ongeschreven 
vleivorm van Rinse in gebruik. 

V. Kinge, Kingke, Kingske. Deze 
naam is hedendaags meest in gebruik als 
vleivorm van Rinske. Verg. Rinske. 

G. Kingma, Kinguma, Kingsma. 

P. K i n g m a-s t a t e te Sweins ; met het 
geh. Kingma-tille (in de dagelijksche 
volksspreektaal Keimpe-tille), aan de 
Harlingervaart aldaar. K in gm a-sta te, te 
Nes in Dongeradeel. 

V. Elimiau'W. Zie Kenau. 

M. Kinne, Zie Kenne. Verg. Kyne. 

V. Elimia, Elimie, Kinke, Kinske, 
Kinkske, Kinsch. 

G. Elimiema, Kinnama. 

P. Kinnum, geh. op 't eiland Tér- 
Schelling. Kinnem a-state te Grarijp. 
Idem, te Ee, en onder Marsum. Idem (ei- Digitized byLjOOQlC KlNTE. 214 KLAI. gcnljjk K enne ma-t zie bij den mansn. 
Kenne) te Hantum. 

M. Kinte, Kint , Kyut , Kindt. Verkl. 
van Kinne. Zie Kinne. 

V. Kint8je; in Ned. spell. Kintje. 
G. Kintsma. 

M. Kippe. Verg. Keppe. 

P. Kiptille (ook Attsjetille ge- 
noemd), onder Achlum. Kipsleat, op- 
vaart onder Gauw. 

P. Kippenburg, herberg in Gaa-sterland. 

M. Kir. In verkl. Kirke. Verg. Kier. 

G. Kijstra. Verg. Kiestra. 

P. Kjellestirt, Kjelledykje. Zie 
Keallestirt, Kealledykje. 

P. Kj essen (I t Forwielene), Flu- 
weelen-Kussen , saté onder Sibrandahuis. 

P. Kjetlik, of Ketlik, Kathalike , 
Katlijk, dorp in Schoterland; onderscheiden 
in de gehuchten G r e a t- , L y t s- en N fl- 
Kjetlik, Groot-, Klein- en Nieuw-Katlijk. 

P. Kjetting (De Abbegeaster- en 
De Wolsumer-); zie b^j de plaatsnamen 
Abbega en Wolsum. K j e 1 1 i n g w i e r ; zie 
bij den mansn. Kette. 

V. KJille. Komt meest voor als vlei- 
vorm van Knilliske. Zie dien naam , by den 
mansn. Knelis. Verg. Kiel. 

P. Klaarkamp. In Fr. spell. Klaerkamp. 
Zie Klaerkamp. 

M. Klaas; in Fr. spell. Klaes. V. 
Klaaske ; in Fr. spell. Klaeske. G. Klaa- 
sesz, Klaassen, Klaassens. P. Klaas- 
kemeer, De Klaaskamp, enz. Zie bjj den 
mansn. Klaes. 

G. Klaastra. Verg. Freerkstra, enz. 

P. Klaerkamp, Klaarkamp, saté en 
geh. bij Sibrandahuis , waar in de middel- 
eeuwen het klooster (Cistercienser Abdy) 
van dien zelfden naam (oorspronkelyk in 
het Latjjn Clarus campus) stond; met De Klaerkampster-brêgge (ook Hege 
b r ê g g e genoemd) , brug over de Dokku- 
mer-Ee, en De Klaerkampst er-mar, 
meerke aldaar. 

V. Klaerke; in Ned. spell. Klaarke. 
Veikl. van den Kerkelijken naam Clara. 

M. Klaes; in Ned. spell. Klaas, Claas, 
Claes, Klaes f Claus , Klats ^ Klaei, Klaey 
(eveneens Klaei of Klaey in West-Vlaande- 
ren) ; verbastering , ingekorte vorm , van den 
Kerkelijken naam Nicolaus , Nicolaas. In 
vleiv. Kaege en Likele. Zie Nicolaas, 
Kaeije, Likele, Nikele. Verg. Kleis, Klies. 

V. Klaeske , Klaesken , Klaesje , Klaesjen; 
in Ned. spell. Klaaske, Klaasken, 
Klaasje, Klaasjen. Klaeske y Klaesje j 
ClaesJeHy Claeske ^ Claesken , Claeyske , does- 
sten , enz. Ook de zonderlinge vorm Klaas- 
inne is mij een enkele maal voorgekomen. 
De quasi- verfraaiing Klazlna komt, ten on- 
rechte, meer en meer in gebruik. Zie den 
vrouwennaam Ellaske. 

G. Klasin^a, Klasenfira, Klagrtnga, 
Klazengra, Klasema, Klazema, Claes- 
ma , Klazes , Klasesz, Klaasesz, Klaas- 
sen, Klaassens, Klazen. — Claeys, 
Claeyssone, West- Vlaanderen. Clausen, Clau- 
sing , Noordwest-Duitschland. 

P. K 1 a e s-P i e r s-r e e d , weg onder Ber- 
gum. De Klaeskamp, krite bij de Lem- 
mer. Klaeske-mar, Klaaskemeer, droog- 
gelegd meerke onder Sibrandahuis. K 1 a- 
singa-sate (ook Sickinga-sate ge- 
noemd), met Klasinga-bûrren, geh. 
daarbij , onder Oosterwolde. It Sinter- 
KI a e s-h û s , saté onder Edens. It Sinter- 
Klazegat, in de Earnewarren onder Ga- 
ryp. Sint-Nicol aesgea; zie by de N. 

P. Klai of Klaei, het Fr. woonl voor 
klei. De Klai (Op 'e Klai), is de naam, 
dien men aan de Noordelijke streken van 
Friesland geeft, waar de bodem uit klei 
bestaat ; in tegenoverstelling van De Wal- 
den, It Fean en It Wetterlan. De Dok- 
kumer-Klai, in de volkstaal , voor de 
Dongeradeelen. De Klaifinne, stuk land 
te Surhuizum. It Klailän, krite onder 
Blija. K 1 a i t e r p , Kleiterp , geh. onder 
Bozum ; met De Klaiterp^terleane, Digitized byLjOOQlC CLAMA. 215 KLEIS. weg aldaar. K 1 a i 1 o a n , Clayloen , Klei- 
loon, saté onder Sibrandahuis. Zie Loan. 
Klaijenboarch, Cleyenhorgh , Kleienburg, 
saté en geh. onder Leeuwarden. Idem , 
buurt onder Franeker. — Kleihörn , geh. bjj 
Kotzenbüll, in Eiderstedt, Sleeswijk. 
G. Kleistra. 

G. Cïama. 

P. De Klamp, saté onder Wirdum ; met 
De Klampsterbrêgge, brug over de 
Wirdumervaart aldaar. — Klampshörn , saté 
onder Morsum op *t eiland Sylt , Noord- 
Friesland. 

G. Klampstra. 

G. Klamstra. Vermoedelijk oorspronke- 
lijk voluit Klampstra. Verg. Kampstra en 
Camstra. 

P. De Klanderij, herberg buiten de 
Wirdumerpoort te Leeuwarden. 

M. Klant, Klante. In verkl. Klantke , 
Klanke, Clanke , Klatttse , Klatttze. 
G. Klantinga, Klant, Olant, Klanke. 

— Klantenga, Groningerland. 

P. Clant-8tate te Lutkewoude. — 
Klanksbüll of ClanxbüU, dorp in de Wie- 
dingharde , Noord-Friesland. 

V. Klaske, Klasje. Bijvorm, volgens 
de bijzondere uitspraak der Friezen , van 
Klaeske, Klaesje. Zie bij den mansn. Klaes. 

G. Klasinga, Klasenga, Klazinga, 
Elazenga, Klazema, Elazes, enz. P. 
Klasinga-state, enz. Zie bij den mansn. 
Klaeïi. 

M. Klater. Vermoedelijk in oorsprong 
Klafheri of Klef heri. Zie Klever. Verg. Kleffe. 
G. EQaversma, Klaver. 

P. De Greate en De Lytse Klaver, 
Groots en Kleine Klaver, twee saten onder 
Bolsward. It Klaverlân, stuk land te 
Bozum. 

V. Kleanske. 

P. Kleaster , het Fr. woord voor klooster, 
i* veelal , als plaatsnaam , heden ten dage 
nog eigen aan de plaatsen, waar oudtijds kloosters gestaan hebben ; ook komt dit woord 
kienster nog in samengestelde plaatsnamen 
voor. Bijvoorbeeld : K 1 e a s t e r-A n j u m , 
Kleaster-Lidlum, Kleaster-Ealsum , 
Kleaster-Klaerkamp, Gerkeskleas- 
ter , enz.; allen op hunne alphabetische plaats 
vermeld. Verder nog: Kleaster-Sion, 
thans eene saté onder Niawier. KI e ast e r- 
Sionsbergoflt Bergkleast er, thans 
een geh. uit twee saten bestaande, onder 
Dantumawoude , bg Dokkum. 1 1 A 1 d e- 
Kleaster, Oldeclooater (ook BI om kamp 
genoemd) , Oude-Klooster , thans een geh. on- 
der Hartwerd; met De Al de-K least e r- 
feart, Oude-Kloostervaart , van daar naar 
Bolsward ; en De Kleastertille, brug 
aldaar. N ij-KI e as ter (ook It Goutumer 
KI e as ter genoemd), geh. onder Schame- 
goutura. It Beginekleaster, Beggnen- 
klooster, buurt te Leeuwarden. De K leas- 
terwei, weg tusschen Niawier en Wetsens. 
De Kleasterdyk onder Ferwerd. De 
Kleasterreed en De Kleasterbrêg- 
ge, weg en brug bg Klaarkamp, enz. 
G. Kloostra, Oiostra. 

P. De Kleef, buurt te Akkrum. Verg. 
Klif. 
G. Kleefstra. 

G. Kleefsma. Zie bjj den mansn. Kleve. 

M. Kleffe y Kleff. In algemeen Oud-Ger- 
maanseh Claffo , Cleph. Verg. Kleve, Klaver. 

P. KI effens (KlefSnga), geh., uit twee 
saten bestaande, onder Raard in West- Don - 
geradeel. 

G. EHeixna. Vermoedelgk afgeleid van 
eenen mansn. Klei, die mij evenwel nooit 
voorgekomen is. Verg. Klaei, Klaas, Kleis. 

G. Kleinsma. Verg. Klynsma. 

G. Kleinstra. Verg. Klynstra. 

M. Kleis , Kleys , Cleis , Cleys, Vermoe- 
delijk verbastering van den Kerkelifken naam 
Nicolaus. Verg. Klaes, Klies. 

V. Kleiske, Kleisje, Kleiskje, 
Cleysjen, 

G. Kleisma, Kljjssen. — Kleissen, 
Kleessen, Oost-Friesland Klgzing, Nederl. Digitized by LjOOQIC KLEITERP. 216 KLOOSTRA. P. Kleiterp, Kleienbörg, Kleiloon, enz. 
Zie Klai. 
G. Kleistra. 

G. Kleiwerda. 

G. Klemstra. Verg. Klamstra. 

P. DeKletten, geh. onder Opeinde in 
Sniall. ; met De Kletsterfeart , vaart 
en waterschap aldaar. 

M. Klevf, Klef ff. Verg. Kleffe, Klever. 
G. Kleefsma. — Kleef kens, Nederl. 

M. Klever. Algemeen Oud-Germaansch 
Klefheri. Zie Klaver. 

G. Kleveringa , Cleveringa , Klevering , 
Clevering , Cleringa , Kiering , (iron. Cla- 
vering , Engeland. Clerincx , Vlaanderen. 

P. Cleverna , Cleverensze (Cleveringa), dorp 
in Jeverland , Weser-Friesland , Oldenburg. 
Cleveringa-heerd , bjj Uithuizen, Gron. Kle- 
verskerke , dorp op 't eiland Walcheren , 
Zeeland. 

P. De Klidze ofKlidzebûrren (ook 
wel als Klitse misschreven) , geh. onder 
Zwaag-Wcsteinde. De Klidze (ook in mis- 
spell. als Klitse, en zelfs als Klisse voorko- 
mende) geh. onder Tcrwispel ; met 1 1 K 1 i d- 
zerak, een stroom, en De Klidze pol- 
der aldaar. 

M. Klies. Verg. Kleis, Klaes. 

P. Klifj naam van sommige hoogten aan 
den oever van de Zuiderzee , in Gaaaterland 
en Hemelumer Oldeferd ; onderscheiden in 
It Reade Klif of Reaklif, Roode Klif 
(oudtyds ook R e a w i e r , en in den Zuidhoek- 
schen tongval R a w i e r genoemd) , door de 
sage vermaard; bjj het dorp Scharl. It 
Laeksum er-Klif, waarop het geh. Laak- 
sum gelegen is. It Mirnser- (gesproken 
Munser- of Muinser-) en It Marde r-K 1 i f , 
Mirnser- en Mirdumer-Klif , bij de dorpen 
Mirns en Oude-Mirdum. It Klifrak, deel 
van het vaarwater De Lange Vliet, onder 
Workum. Zie Kleef en Kliuw. — Verg. Het 
Roode Klif, Ruad Klif, heuvel aan den zee- 
oever, op het eiland Sylt, Noord-Friesland. 

G. Klifstra. G. Klimstra. 

P. DeKlyndobben, kri te onder Veen- 
wouden. Verg. den geslachtsn. Klynstra. 

M. Kline , Klynne. In verkl. Klinke^ 
KUncky Klint, Klynth. Ook Klinge, Kling 
(vermoedelijk de samengetrokkene patrony- 
micale vorm Klining). 

G. Klynema, Klynsma, Klieiui, 
Cflnga. — Van Klinckema, Groningerland. 

P. Klinckema-borg , bjj Zuidhom, Gron. 
Klinkenborg, h\] Kantens , Gron. Klinks- 
weer, Clinxweer, bjj Leermens, Groningen. 
Klintum, dorp in Noord-Friesland. 

P. D e K 1 i n g e , stuk land onder Wester- 
geeat. 

P. De K 1 i n 8 e , andere naam , in het 
dagelyksehe leven meest gebruikelgk , voor 
Aysm a-state te Oud kerk. 

G. Klynstra, Clynstera. Afgeleid van 
het woord klyn , een bijzonder soort van 
veengrond beteekende. Verg. Klienstra. 

P. Klynstra-sate te Kimswerd. 

P. De Klitse of Klisse. Zie Klidze. 

P. Kliuw, herberg, en geh. onder Hidaard, 
aan de helling van den Slachtedyk gelegen. 
Idem (ook als Klieuw misschreven), saté 
onder Abbega , aan de helling van den Hem- 
dyk. Zie de plaatsn. Klif, Kleef, en de 
geslachtsn. Klui%tra, Kluufstra. 

G. Kloeksma. 

P. Kloezewier. Zie Klûzewier. 

G. Kloetstra. Verg. Klootstra. 

P. DeKloksimbels, stuk land onder 
Oudwoude. 

G. Klokstra. 

P. De Klomp, (men zegt ook Klom- 
pen) saté onder Hieslum. Verg. De Lears. 
G. Klompstra. 

G. Kloostra, Clostra. Afgeleid van 
het woord klooster; zie Kleaster. Digitized by Google KLOOTE. 217 KNOLLE. M. Kloote, Cloet, 

0. Hootsema , Gron. Kloote , Eloete , 
Cloete , Kloots , Cloots , Clootz , Cloetens , 
Cluytens, Cloeting, Cleuting, Nederland. 

P. Kloetinge, dorp op 't eiland Zuid- 
Beveland, Zeeland. 

6. KlootBtra. Verg. Kloetstra. 

P. De Klopherne of Klophoarne, 
Klophorn, saté onder Bljja. 

M. Klop f CIopp, 

6. Klopma. — Klopp, Oost- Friesland. 

(i. ESopstra. 
6. Klosma. 

6. Clostra. Zie Kloostra. 

G. Kluif stra, Kluufstra. Oorspron- 
kelgk Kliuwstra, afgeleid van den plaatsn. 
Kliuw. Verg. Kleefstra, Klifstra. 

6. Cluyvinga, 

P. De Kluzewier, Kloezewier, wier, 
of kleine onbehuisde terp, in het veld onder 
Boombergum; met De Klûzesleat, Kloe- 
zedoot, stroom daarnevens, en It Klûze- 
8 et, overzetplaats aldaar. Vermoedelijk 
heeft op deze wier in de middeleeuwen de 
kinis, klüzey van eenen kluizenaar gestaan. 

G. Klunfsma. 

G. Kluufstra. Zie Kluifstra. 

M. Kluurd, Cluerd, 

V. Khirtsje; in Ned. spell. Kluurtje. • 

6. EQuurda, Cluurda, Cluirda, Kluer- 

da. Deze gealachtsn. kan zoo wel van den 

mansn. Kluurd, als van den, hier volgenden 

plaatsn. Klürd zyn afgeleid. 

P. De Kluurd of Klürd, geh. be- 
staande uit twee saten, Great en Lyts 
K 1 u u r d a-s a t e genoemd , onder Kimswerd. 

G. Kluurda. Zie bü den mansn. Kluurd. 

M. Knatsse y Knasse. 

P. De Knekkeren, oude, thans na- 
genoeg geheel dichtgegroeide vaart tusachen 
Staveren en Molkwerum. M. Knelis, Cnelis, Cneles. Door velen 
uitgesproken als Knillis en zelfs Knjillis. 
Verbastering van den Bjjbelschen naam 
Oomelius. Zie Cornelis, Kees. 

V. Kneliske, Kneleske, Knelleske, 
Knllliske, Knelske, Cnelisje. Verbaste- 
ringen van Comeliske. Zie Kernelske. 

P. It Knillis dj ip, verbasterde volks- 
uitspraak van Kornelsdjip, Kolonels- of 
Caspar-Robles-diep. Zie die namen. 

P. De Kneppelen, saté onder Lut- 
kewierum. Do Kneppelfinne, stuk land 
onder Jelsum. 

P. De Knibbelsteich, steeg teSneek. 

G. Kniepstra, Knjrpstra. Zie by den 

plaatsn. De Knipe. 

V. Knier, Knierke. Kniertsje; in Ned. 
spell. Kniertje. Knierke , iCnyr. Verbas- 
tering van den Kerkeljken naam Cunera of 
Cunira. 

M. (Knipe). 

G. Knypinga, Knypenga. 

P. Knipum , verdronken dorp op 't eiland 
Ararum , Noord-Friesland. 

P. De Knipe, Knijpe (onderscheiden 
in de Boven- en Beneden-Knipe) , buurt by het 
Heerenveen, eigenlgk Ng-Brongergea, 
Nieuw-Brongerga , genaamd. De Knipe, 
saté onder Hallum. Idem, onder Wetsens. 
Oorspronkelijk beteekent deze naam eene 
vernauwing in een vaarwater, meestal bj] 
eene zjjl. Zie Boekenoogen , de Zaansche 
Volkstaal," op het woord Knipsluis. 

G. Knsrpstra, Kniepstra. 

P. De Knippe of Knip, huis onder 
Oudwoude. De Knippe, waterlossing uit 
het veen, onder üreterp; met De Knip- 
pewyk, veenvaart aldaar. De Knip- 
sleatswyk, veenvaart onder Haulerwijk. 

P. It Knisk, saté onder Ee in Oost- 
Dongeradeel. 

P. De K n o 1 1 e , geh. onder Oosterwolde. 
De Knolherne, krite onder Beets. Digitized by Google KNOLLEMA. 218 KOERFEART. G. KnoUema. 
G. Knorringa. 

G. Knossen, Cnossen. Verg. de mans- 
namen Knoes^e en Knasse. 

P. Knossens (Great en Lyts), twee 
saten onder Bolsward , met De Knossens- 
leane, weg aldaar. 

P. Koai , Kooi , Eendekooi , inrichting om 
wilde eenden te vangen ; met de zaak zelve, 
komt dit woord menigvuldig als plaatsn. in 
Fr. voor. De Koaipleats, Kooiplaats, 
saté met eendekooi; onder anderen op het 
eiland Ameland, waar ook De Koaidu- 
nen, Kooiduinen, It Koaistran, Kooi- 
strand, en It Koai-Grie voorkomen. De 
Koaijen, Kooien, geh. onder Bergum. It 
K o a i h Û 9 , Kooihuis , .saté onder Morra. D e 
K o a i f i n n e , Koyfenne , Kooifenne , saté 
onder Oosterend. De Swarte Koai, 
Zwarte Kooi , saté onder Rijperkerk, vroeger 
onder Miedum behoorende. Koaihuzen, 
Kooihuizen , geh. onder Piaam. De K o a i- 
leane, Kooilaan, weg onder Ferwerd. De 
Kobbekoai, kooiplaats by de Groote 
Wielen , onder Rjjperkerk. R o m m e r t- 
omme-koai, stuk hooiland onder Garjjp. 

G. Kooistra, Kooystra. 

P. Koarkemear. Zie Korkemear. 

P. Koarnjum (uitgesproken als Koan- 
jum) , Cornium (oorspronkelijk voluit Cornia- 
hem, Corringa-hem)^ Kornjum of Cornjum, 
dorp in Leeuwarderadeel. 

P. Koarnwert (uitgesproken als Koan- 
wert of Koanw't), Cornwerthj Cornwairt , 
Quirnitvurth , Kornwerd of Cornwerd , dorp 
in Wonseradeel ; met it Koarnwerter- 
sân, Komwerderzand , plaat of bank in het 
Flie, nevens Kornwerd. Great en Lyts 
Koarnwert, Groot en Klein Kornwerd, 
twee voormalige saten onder Genum. 

P. Koart , kort , komt voor in De K o a r- 
te-ÏIimmen, Kortehemmen, dorj) in Smal- 
lingerl. Koar t-S weagen, Kortezwaag, 
dorp in Opstor land. Koartwâlde, Kort- 
woude, geh. onder Surhuizum. 

P. DeKoaten, Coothen, Coeten, Koten, dorp in Achtkarspelen ; met de geh. Opper- 
koaten, Koatstermaden , Koatster- 
mounle, Kootstermolen , en Koatster- 
tille (de drie laatste namen uitgesproken 
als Koastermaden , Kodstermounle of -mole 
en Koïistertille). Koaterhuzen, Koter- 
huizen, geh. onder Wierum in West-Don- 
geradeel; met De Koaterwei, weg daar 
heen leidende. It Koaterhûs, Koterhuis, 
saté onder Terzool. 
G. Kootstra ,. Oootstra. 

P. De Kobbe duiden, duinreeks op 't 
eiland Schiermonnikoog. De Kobbekoai: 
zie by den plaatsn. Koai. 

P. De Kochelskans, Kochelschans , 
buurt te Leeuwarden. 

P. Koehool. Zie Kahoal. 

P. Koekoeksvaart. Zie Kûkûksfeart 

M. Koele. In verkl. Koelke. 
G. Koelinga, Koelma. — Koelink, 
Nederland. Zie bij den mansn. Kole. 
P. Koelink, hoeve bij Beltrura, Gelderland. 

G. Koelstra. Afgeleid van het woord 
kûUy kuil. 

M. Koen , Koene , Cocfi , Coene^ Kuene. 
In verkl. Koenthie. Algemeen-Germaansch 
Kuno. Vleivorm van Koenraad, ot van 
Koenbert (Cunibercht) , Kuonwalt, enz. 

V. Koentsje; in Ned. spell. Koentje. 
Koena 

G. Koens, Koenen, Koenes, Cuinema. 

M. Koendert , CoetideH , Koenert , Ko- 
nertj Cohairt , Konder, Conder. Verbaste- 
ring en vervorming, bij letterkeer, van 
Kuonreth , Kuonrath , Koenraad. Zie Koene, 
Kundert, Koert. 

V. Koendertsje ; in Ned. spell. Koen- 
dertje 

G. Coeitdringa. In verlatijnschten vorm 
Oonradi — Koenders, Coenders, Gron. 

P. Coendringa-sate te Oosterwolde. 
Koendersborg , by Nuis in Groningerland. 

M. Koepy Coep. 7Ae Koop. 

P. De Koer fe art, Koervaart of Korf- 
vaart, onder Hallum. It Koerlan, stuk Digitized byLjOOQlC KOERT. 219 KOLMAR. land onder Molkwernm. De Koermak- 
kerastriette en De Koermakkers- 
piip, Korfm akersstraat en -pflp te Leeu- 
warden. 

M. Koert, Goert, Kourt, Court, 
Coerdl, Coort , Kurt, Curt , Kuert, Ver- 
latjnacht tot Cartius. Verbastering, samen- 
getrokken vorm, van Koenraad. Zie Koendert. 

V. Koertsje; in Ned. spell. Koertje. 

tr. Koertsma, Koertssma, Koersma, 
Koerts, Koerten — Curtis, Engeland. 

M. Koese, Kuse. 

G. Koezema, Koeze. Zie Kuzema. 

G. Koestra. Verg. Koostra. 

M. Koet. Verbastering van Koert. Zie 
Koert. 
G. Goets, Koets. 

P. Koevorde, Koehuis, Koesprong, Koe- 
tille. Zie bg het woord (plaatsn.) Kou. 

M. Kok, Cock. 

G. Koksma, Gock. 

P. Kok-omme-lân , stuk hooiland on- 
der Roodkerk. 

P. Koldaerd, Coldaert , Koldaard, saté 
onder Grouw ; ook genoemd Coldaerstra- 
sathe. 

P. It Kolde fe ar, Koldeveer, geh. on- 
der Gorredyk. 

P. Koldehool. Zie Kâldehoal. 

P. De Koldersleat (met De Kol- 
de rbrêgge daarover) — versleten vorm 
van het oorspronkelijke Koldumersleat, 
Koldersloot, eigenlek Koudumersloot , oude 
naam van de Koudumervaart. Kolder- 
walde (eigenlijk Koldumerwâlde, Kou- 
dumerwoude) , Kolderwolde , dorp in Heme- 
lumer Oldeferd en Noordwolde. It Kol- 
derfean, Kolderveen, krite (polder) te 
Terwispel. 

P. K o 1 d y k , Coldyckslra-fioie , Coldiek- 
ster-saie , saté onder Grouw ; met 1 1 K o 1- 
dikerrek, rak in het vaarwater aldaar. M. Kole. 

G. Koolsma, Goolsma, Kool, Gooi. 

Verg. Koelinga, Koelma. — Gooien, Colinck, 
Coole, Kooltjes, Ned. Coles, Engeland. 

P. K o 1 i n g s of K o 1 1 e n 8 ; zie Kons. — 
Coolskamp, in 1163 CWf«f cfw/), dorp in West- 
Vlaanderen. Coleshill, stad in Warwick- 
shire, Engeland. 

P. Kofkf De Kolken y naam van kleine, 
maar diepe meertjes, gewoonlijk onstaan 
door uitwieling en uitspoeling, bj] groote 
ovei-stroomingen ; b.v. De Kolk, bj] Ka- 
hoal in Barradeel. De Kolken, krit« van 
droog gelegde meerkes, bg Driesum. Idem, 
tusschen Ee en Anjum. Idem, onder Hiaure. 
De Kolkmear, in 1450 Koelkamaer, 
verbasterd tot Korkmear en zelfs tot 
Koarkemear), Kolkmeer , meestal Kurke- 
meer misschreven, oude waterlossing bij 
Sehilkampen, onder Leeuwarden. Kolkhu- 
zen, geh. uit twee saten bestaande, onder 
Birdaard. De Kolkereed, weg onder 
Fondgum. 

M. Kolk€, Kolck, Verkl. van Kolle. Zie 
Kolle. 
G. Kolksma, Kolk. 

M. Kolle. Verg. Kole, Kalle. 

G. Collingha , KoUen. — CoUings , Col- 
lins, Collinson, Engeland. 

P. Kollum, ColUim, Collehetn, Colle^ 
heim , Colheint^ vlek in Kollum erland. Kol- 
lumerlan en Ng-Kriúslân, Kollumer- 
land en Nieuw-Kruisland , grietenij in Oos- 
tergoo. Kollumersweach, Kollumer- 
zwaag, dorp in Kollumerland. Kollum er- 
kluft, Kollumerpomp, Kollumer- 
syl en Kollumerterp of -torp, geh. 
onder Kollum. K o 1 h e r n e , krite onder 
Beets. — Kolhorn, dorp in West-Fr. (noor- 
delijk Noord-Holland\ Kolham, dorp in 
Groningerland. Kollund , dorp bij Bredstedt, 
Noord-Friesland. 

P. De Kol mar, Kolmeer ofKollemeer, 
drooggelegd meer biJ Workum. De Kol- 
mar, met De Kol mar si e at, Kolmeer- 
sloot , en 1 1 Kolm arsgat, gedeelten van 
de Sneekermeer, nabij de Houkesloot en 
het Kruiswater. Digitized by Google COLONKLSDJIP. 220 KOOTSMA. P. It Colonelsdjip (in den mond des 
volks tot Kornelsdjip, en zelfe tot K n i 1- 
lisdjip vervormd), andere naam van het 
Caspar-Robles-djip ; zie dien naam. 

M. Kolp, 

M. Komcy Kom me, 
G, Cominga. 

M. Kommer j Commer, 

V. Kommertsje; in Ned. spell. Kom- 
mertje. 

P. It Kommerhûs, saté in de Han- 
tumer-Uitburen. — Kommerzijl, geh. onder 
Oldehove, in Groningerland. G. Kommereinstra. r^ M. Conairtj Konert. Zie Koendert. 

M. Kone, Cone, Coone, Koonen. Verg. 
Koene, Konne. 

V. Koney Cone. 

G. Konia, Conia, Kontje (samentrekking 
van den oorspronkelyken , volledigen vorm 
Koninga). — Konisna, Oost-Friesland. Conyng- 
ham, Engeland. 

P. Konia-state, te Ternaard. 

P. Koninebûrren, Konyneburen, buurt 
te Koudum. De Koninepôlle, buurt te 
Heerenveen. 

P. Koningsburen (de eigenlijke Fr. vorm 
van dezefi naam , die Keningsbûrren zoude 
zgn, wordt nooit gebezigd; wel hoort men 
nog van sommige oude lieden Keunings- 
bûrren zeggen), buurt aan de Harlinger- 
vaart, onder Midlum. It Koningsdjip, 
Koningsdiep, zoo noemt men wel het bo- 
venpand van de rivier de Boom, in Opster- 
land. De Koningswei, weg bjj Veen- 
klooster in Kollumerland. De Kening s- 
striette (in den tongval der ouderwetsche 
stedelingen Keuningsstraat) , Koningsstraat , 
te Leeuwarden. 

M. Konne. In verkl. Konke, Koncke , 
Concke. Verg. Kone, Kanne. 
V. Koncke, Concka, Konka. 
G. Konnisna, Konka, Oost-Friesland. V. Conowella, 

P. Kons (De Alde-), Oude Kons, (ook 
wel Kollens en Kolings genoemd en 
oudtijds geschreven Colze^ CdU), waterlos- 
sing en vaarwater in Hemelumer-Oldeferd , 
uit het Haanmeer naar de Wiske. 

M. Kooi, Kooye, Koye, Verg. Kaei. 
G. Kooyenga, Kooima, KooL 

G. Kooistra, Kooystra. Zie bij den 

plaat^n. Koai. 

G. Kooksma. Verg. Koksma, bjj den 
mansn. Kok. 

G. Koolsma, Ooolsma. Zie bjj den 

mansn. Cole. 

G. Koolstra. Verg. Koelstra. 
G. Koonstra. Verg. Koornstra. 

M. Koop, Coop. In verkl. Copehin. Meest 
in den Zoh. voorkomende. Verkorting, ver- 
bastering van den Bybelschen naam Jacob. 
Zie dien naam , Japik , Jaep , Kop , enz. 

V. Koopke, Koopje, Koopjen. 

G. Koopsma, Koops, Koopen. - 
Kopinga , Copinga, Groningerl. Kopen, Oost- 
Friesland. Coping, Engeland. 

P. Kop elan, stuk land op het Zwart- 
veen onder Opeinde in Smallingerland. 

G. Koopstra. 

M. Coordf Cord. Zie Coort, Koert. 
G. Koorda. 

M. Coorn. Vermoedelijk verbastering van 
den Bybelschen naam Oomelius. ZieCor- 
nelis. Kees, Knelis. 

G. Korensxna. 

G. Koornstra, Korenstra. 

G. Koorstra. 

M. Coorf, Court. Zie Coord, Koert. 

G. Koostra. Verg. Koestra. 

G. Kootsma. Zie biJ den mansn. Kote. Digitized by Google iOOTSTRA. 221 KBAY. G. Koot8tra, Oootstra. Zie by den 
plaatsn. Koaten. 

P. Kooten , Kootfltertille . enz. Zie Koaten. 

M. Kop, Cop, Koppe, Coppe, Koppen, 
Coppen. In verkl. Copke, Copk, Coppin, 
Coppjfn, Verlatynscht tot Cappidus. Ver- 
korting en verbastering van Jacob. Zie Ja- 
cob, Koop. 

G. Kopsma, Copsma, Copsstna, Copzma. 
In verlatgnschten vorm Koppius, Gron. 
Koppen, Coppen, Kops, Koppes, Coppens, 
Kopjes, Nederland. 

P. Kopkewier, geh. onder Ferwerd. 
Verg. Pan tsje wier. 

G, Korensma. Zie by den mansn. 
Coom. 

G. Korenstra, Koomstra. 

P. De Korkmear. Zie Kolkmear, bg 
den plaatsn. Kolk. 

M. Oomelis , Komelis. De Bgbelsche 
naam Oomelias. Zie Kees, Knelis, Coom. 

V. Oomeliske, Komeliske, Gome- 
UfllJe, Komelioje. In misspell. Oome- 
Usche. Zie Kneliske, Kemelske. 

G. Komelisma, Komelis. 

P. Korneliskekamp, stuk land te 
Oudega in Smallingerland. 

P. It Kornelsdjip. Zie Colonelsdjip. 

P. Koriyum, Komwerd. Zie Koarnjum, 
Koamwert. 

M. Korre. Vermoedeljjk verkorting van 
Cornelis. Zie dien naam. 
G Korringa. 

M. Kors, Cors. Verkorting van Cor- 
stiofH, verbastering van Christiaan. Zie 
Kerst, Karst. 

V. Korsje , Corsje, Corssien. Zie Kers- 
tje , Karstje , Kestje. 

P. Korslân, stuk land onder Engelum. 

M. Kort, CorL Verg. Cord , Koert. 
G. KortenfiTft* -^ Korting, Korten, Gor- 
ten, Gort, Nederland. P. Kortehemmen , Kortezwaag , Kort- 
woude. Zie Koartehimmen , enz. 

G. Kortstra. 

M. KotBy Cote, Cooth. In verkl. Kootse, 
Coetse, 
G. Kotema, Kootsma. 

P. Koterhuizen. Zie Koaterhuzen. 

P. Koudenberg of Koudenburg, 
geh. onder Haule in Stellingwerf. Kouden- 
boarch, Koudenburg, saté onder Jislum. 
Idem, herberg te Stiens. De Koudeweg, 
onder Sint-Jacobi-Parochie. 

P. K o u d u m , Coudum , Coldum , dorp in 
Hemelumer Oldeferd. Zie Koldersleat, Kol- 
derwâlde. 

P. De Koufirde of Koufird (uitge- 
sproken Koufudde , Kouftid en ook Koufid) , 
Koevorde of Koevoorde (bjj misverstand tot 
Koevoet verbasterd), ondiep meer in Donia- 
warstal ; met It Koufirderhûs, Koevor- 
derhuis , saté aan de Koevorde , onder Lang- 
weer. K o u f i r d e , bocht van de Haanmeer, 
onder Hindeloopen. (Verg. Koevorden, stad 
in Drente. Oxford, stad in Engeland. Och- 
senfiirt , stad in Duitschland). De Kou- 
sprong, Koesprong, saté aan de Koevorde, 
onder Langweer. De Koumar, Koemeer, 
droog gelegd en ingepolderd meerke onder 
Bergum. De Kouhagen, Koehagen, stroo- 
ken onverveende grond in de lage venen 
tusschen Gersloot en de Gorredyk. De 
K o u t i 1 1 e , brug over de Harlingervaart , 
onder Midlum. It S wart-Kouhûs, Zwar- 
tekoehuis , voormalige saté onder Winsum. 
De Bun te-Kou, Bontekoe, herberg onder 
Jelsum. Idem, te Bergum. De Reade- 
Koupôlle; zieby den plaatsn. PôUe. 

P. Koum (in twee lettergrepen uit te 
spreken: ko-um of kou-um) , geh. onder Tjum. 

j M. Kray, Cray, 

\ G. Kraayinga, Kraayenga» Kraai- 

ma. Verg. Kroyenga. — Kray , West^Fries- 
land (noordelijk Noord- Holland). Craying, 
Engeland. 
P. Kraayenwerf, verdronken geh. op *t Digitized byLjOOQlC KRABBEDYK. 222 KRÖE2INGA, eiland Marken. Kraayenisse, polder op 't 
eiland Over-Flakkee , Zuid-Holland. Cray- 
wick , dorp bij Grevelingen , in Arteaië , 
Frankqjk. 

P. DeKrabbedyk, oude waterkeering 
onder Dedgum. 

P. De Kraenlânnen, Kraanlanden , 
krite ouder Boombergum ; met De K r a e n- 
lânswei, weg daar henen en daardoor 
leidende. 

M. Craghty Kracht ^ Kragtj Cracht, 
G. Kragt. 

P. Krake(DeGreateenDeLyt8e), 
twee saten onder Slappeterp. 

G. Crack, Krak. 

P. Crac k-state te Ileerenveen. 

G. Crama, Crcema, Cr erna. 

G. Kraussema. 

P. De Kr ei 1, voormalig woud tusschen 
Hindeloopen , Staveren en Medemblik ; in 
het laatst der 12de eeuw door het Flie over- 
stroomd en weggespoeld. Hiervan is nog 
overig het geh. De Kreil, aan den zee- 
dijk , benoorden* Barsingerhorn in West- 
Friesland (noordelijk Noord-Holland). — De 
Kreil en, krite tusschen Oudega en Op- 
einde in Smallingerland. 

M. Krelis. In ongeschreven vleivorm 
Keke. Verbastering van Cornelis. Zie dien 
naam , en Knelis , Kees , enz. 

P. DeKrieke, saté onder Oldeboorn. 
G. Kr^gsma. 

M. Kryn, Oryn, Krine. In misspell. 
Krjjn, Kiien, Kriene. Verbastering van 
den Griekschen naam Quirinus. 

V. Kryntsje; in Ned. spell. Kryntje , 
Kryntje. Op 't Ameland ook Krynke. 
Verbastering van Quirina. 

G. Krsrns, Krïjnsen. 

P. De Krinserearm, Krinserarm , 
oude naam van eenen voormaligen stroom 
(eigenljjk een arm van de Middelzee), tus- schen Rauwerd en Oosterwierum , waarvan 
de hedendaagsche Oosterwierumer-vaart nog 
een overblijfsel is; met De Krinserearm- 
dyk (in de wandeling meestal It Earme- 
dykje genoemd), thans weg tusschen Oos- 
terwierum en de Dille; en DeKrinser- 
e a r m s y 1 , sluis , met herberg , thans D e 
Dille genoemd, aldaar. 

P. De Krynserwei, weg onder Ee in 
Oost-Dongeradeel . 

P. Krite (Hoogduitsch Kreis), Fr. woord, 
beteeketiende eene bijzondere, meestal door 
natuurlijke grensscheidingen omgevene land- 
streek van verschillende, veelal echter ge- 
ringe uitgestrektheid , soms slechts een paar 
stukken land, soms ook een of meer dorpen 
en gehuchten omvattende. Hoofdzakelijk, 
maar toch geenszins uitsluitend is krite in 
gebruik voor waterschap of polder; b. v. 
De Greate Krite, waterschap in Idaar- 
deradeel. De Markrite, Meerkri te, onder 
Poppingawier. De Bos^krite en De 
Nge Borgkrite onder Orouw. De Wi- 
de Wetterkrite, Wyde Waterkrite, 
uitgegraven \s^s^ veen onder Boornbergum. 

P. Kriúslân of Krúslân (Nij), Nieuw- 
Kruisland, het noordoostelijke gedeelte van 
de grietenij Kollumerland en Nieuw-Kruis- 
land, bestaande uit ingedijkte gronden aan 
de Lauwerszec, zonder dori). De Kriús- 
dobbe, meerke onder Oudega in Small. 
De Kriús pollen, vier eilandjes in de 
Fluessen. It Kriúswetter of De Krins- 
w etters, Kruiswater, plaats waar vier 
stroomen samenvloeien, bfl Wartena. Idem 
aan het begin der Houkesloot, in de Snee 
kermecr. Idem, onder Terhome. De Krius 
finne, Kruisfenne, stuk land te Eksmorra. 
De Kriiissebroarrestriette, Kruis 
broedersstraat , te Sneek. It Swart Kriiis, 
Het zwart Kruis, saté onder Sint-J acobi 
Parochie. Idem, herberg onder Bergum. 

P. It Krôddebosk, stuk land te Kol - 
lum. G. Kroe2sin£:a, 

mansn. Cruse. Kroesema, Zie bij den Digitized by VjOOQIC KROYENGA. 223 KÜNNÉ. G. Kroyen^ra, Krooyenga. Verg. 
Kraayenga, bij den mansn. Cray. 

M. CroUe. 

6. Krol, Orol, Oroles. 

M. Cronty Krwnm, Cr urn. 
6. Krommenfira. — Kromminga, Kram- 
minga, Cnimminga, Oost-Friesland. 

P. Krom m e-Je Ite-poel en, meertjes 
onder Heeg. De Kromme-syl, ook L i t- 
tensersyl genoemd, sluis in den Slach- 
tedgk onder Wommels. Krom wal geh. 
onder Britswerd.- Idem , saté ondei Burgwerd. 
De Kromme-sleat, vaarwater onder 
Idaard; met It Kromsleatsrek, rak in 
het groot vaarwater van Grouw naar Warga. 
De Kromme-sleat, buurt te Makkum. 

G. Kroninga, Kroonsma. 

V. Cronwella. 

6. Kroodsma, E^ootsma. 

G. Krooyenga. Zie Kroyenga. 

P. Krook of Krok, saté onder Tjum. 

G. Kroonsma, Kroninga. 

P. De Krû dikker, Kruidakker, saté 
onder de Hiaure. 

P. De K r u i 1 , bank of plaat in de 
Wadden, bezuiden het Ameland. Verg. de 
Kreü. 

P. De Krdnsterfeart, Kruinstervaart, 
onder Jorwerd. 

M. Cruse, 

G. Krusingha^ E^uisinga, Kruisenga, 
Kmizenga, Kroezinga, Cruisenm, Kroe- 
««wa , KroeBe. — Kniissink , Crusens , 
Gruyce, Kruisse, Ned. Kruse, Duitschland. 

P. Kruisinga-wyk (met de Kruisinga-brug), 
veenvaart , met geh. , tuaschen Hoogeveen 
en Ommen , op de grensscheiding van Drente 
en Overyssel. Cruisema-huis , b^j Hoogkerk 
in Groningerland. P. Kûbaerd, Coubaertj Koehaert^ Cu- 
haerty Kubaard, dorp in Hennaarderadeel. 

G. Kubbenga. 

P. De Kuijefinne, stuk land onder 
Surhuizum. 

P. Kuik of Cuyk, saté onder Sint- 
Anna-Parochie. 
G. Kiiikstra. 

G. Klüpersma. Oneigenlijke naams- 
vorm. Verg. Bijkersma, Jagersma. 

P. Kûkherne, Kuikhorne, geh. onder 
Veenwouden. 

P. De Kûkûksfeart of Kûkúts- 
feart, Koekoeksvaart, onder Rijperkerk. 

P. De Kuiert of Kúldert (met It 
K Ú 1 d e r t s g a t) , Kmjlaert , Kuil art of Kui- 
lert, meerke by Koudum. 

P. DeKünder, Kuinre of Kuinder, ri- 
vierke in Stellingwerf, en dorp of vlek, aan 
den mond daarvan , in Overijssel. Deze 
naam Kiinder vertegenwoordigt eigenlijk 
slechts de Friesche uitspraak van den niet- 
Frieschen naam Kuinder. De echte , oor- 
spronkelijk Friesche naam is Tsjonger. Zie 
dien naam. 

M. KitndeH , Cundert , Kunde r , C ander. 
Zie Koendert. 

V. Kundertsje; in Ned. spell. Kun- 
dertje. 

G. Kundersma, Kuindersma. 

M. Kunej Kuene, Kuen, In verkl. Kuen- 
thle. Zie Koene. Verg. Kunne. 

V. Knne, Gune. — Kuinje, Groningerl. 

G. Cunia (samengetrokken vorm van het 
volledige Cuninga) , Cuinema. 

P. Cunia-sate te Ternaard. 

M. Kmme. Verg. Kune. 

V. Kunne , Kunke , Kunske , Kiinsk, 
KlUiskJe. In den Zoh. , door Sassischen 
invloed (Kunnechien) ook Kunnigje, Kun- 
nigjen. 

G. Kunnema, Kunnen. — Cunningham, 
Engeland. Digitized by Google KUNNKRT. 224 LAER. P. De Kunnesingel, pad te Lege- 
meer. Zie Singel. 

M. Kunnertf Kunert, Zie Kundert. 
G. Kuinersma. 

G. Kunstra. 

P. DeKûpersbult, zandplaat in zee , 
by Schiermonnikoog, vóór het Friesche Gat. 

M. Curyn. Zie Kryn. 

M. Curt, Kart, Zie Koert. 

G. Kuurstra. P. It Kûwein, Kuwend (Kon-ein *? 
Koe-einde?), poel onder Miedam. 

M. Kuse, Koese. 

G, Kuzema. Zie Koesema. 

P. De Kwaejjen, Quaeyen, Kwaaien, 
krite tusschen Wanswerd en Ferwerd. 

P. De Kwearen of Kwearens, ^«^ 
rena, Queerns, Kweren, krite tusschen Beeta 
en Oldeboom. 

P. De Kwelde rpleats, saté onder 
Kollum. L. G. Laadstra. Zie h\\ den plaatsn. Laerd. 

G. Laandstra. 

G. Laansma. Zie by den mansn. Lane. 

G. Laanstra, Lnenstra. Zie b^ den 
plaatsn. Leane. 

P. Laenstra-sate, Laanstra-zathe , te 
Kubaard. 

M. Laar. In Fr. spell. Laer. Zie Laer. 

M. Laas. In Fr. spell. Laes. Zie Laes. 

V. Laaske. In Fr. spell. Laeske. Zie 
by den mansn. Laes. 

P. Laa.sterp; in Fr. spell. Laesterp. Zie 
by den mansn. Laes. 

V. Laatske; in Fr. spell. Laetske. Zie 
by den mansn. Laetse. 

G. Laatstra. Zie by den plaatsn. Laerd. 

M. Laau^we; in Fr. spell. Laeuwe. Zie 
Laeuwe. 

P. L a b a n, huis, en krite, onder Wartena. 

M. Labbert Verg. Lambert. 

M. Labe, Labere. 

M. Lade, Verg. Ladde. G. Ladema. 

M. Ladde. Quasi-verlatynscht tot Lad- 
dus. Verg. Lade. 

P. Laech (It Bré-), Breede Laag, 
stroom in de Wadden, bezuiden Schiermon- 
nikoog. 

P. Laeksum of Laexum, Laxnunif 
Laaksum of Laaxnm, geh. onder Scharl: 
met De Laeksumerfinne en It Laek- 
sumerklif. 

P. Laekwert (in de volksspreektaal 
veelal als Leakwert uitgesproken), La- 
quert, Laakwerd, geh. onder Tjum. Laek- 
wert, Laakwerd, saté onder Spannum. — 
Laquarth , Laquerth , Ijacicurdh , oude naams- 
vormen van Loquard (thans Lookwei-t uitge- 
sproken), dorp in Oost-Friesland. Zie den 
mansn. Lake. 

G. Laenstra, Laanstra. 
P. Laenstra-sate, Laanstra-zathe, te 
Kubaard. Zie by den plaatsn. Leane. 

P. Laepke (It Forwielene), Fluwee- 
len Lapke, stuk land te Siksbierum. Zie 
den plaatsn. Lape. 

M. Laer; in Ned. spell. Laar. In verkl. 
Laertze. Digitized by VjOOQIC LAERD. 225 LAMMEHT. P. Laerd (Lawerd), in de volksspreek- 
taal Laed (Laed en Saed), Laard, geh. 
onder Wolsum. Verg. Saerd. Lytse Laerd 
(in de volksspreektaal van de Dongeradee- 
len ook Lytse Leard, of wel Lytse 
Lear en zelfs Lytse Lea genoemd), 
Lotke-Laard , geh. onder Hiaare in Don- 
genuleel. 

6. Laadstra, Laatstra. 

M. Laes; in Ned. spell. Laas. Vermoe- 
delgk verkorting van den Kerkelyken naam 
Nicolaas. 

y. Laeske; in Ned. spell. Laaske. 

G. Lcteama. 

P. Laesterp, Laasterp , geh. onder 
Ooaterend. 

M. Laetkef Laeise, Laetze. Verkl. van 
eenen mansn. (La of Laet). Verg. Lake. 
V. Laetske; in Ned. spell. Laat8ke. 
Cf. Laetkama^ Laetgma, Laetzema, 

M. Laeuwe; in Ned. spell. LaaUT^e. 
Verg. Lauwe, Leauwe. 

M. Laitze, Layttia, Verg. Laetse. 

M. (Lake). Vermoedelgk verkleinv. van 
eenen mansn. (La). Verg. Laetke. 
G. Lakama. 
P. Laekwert. Zie dien naam. 

M. Lalef, Verg. Lulef. 

M. Lambe, Lambbe, In verkl. Jjamble, 
Vleiv. van Lambert. Zie Lambert. Verg. 
Lampe. 

V. Lambke, Lambkje, Lambe. 

G. Lambsma. Verg. Lamsma en Lampsma. 

M. Lambert, Lambart, Lambrecht. 
(han-verlatiinscht tot Lambertus en Lam- 
bartas. In oorspronkeiyken vorm Land- 
brecht. Verg. Lammert. 

G. Ijombringa (in oorspronkelgken , vol- 
ï«digen vorm Lambertinga , Landbrechtinga). 
lAmberts, Lambarts, Lambrechts. 

P. Lambertsschagen , dorp in West-Fr. 
(noordelgk Noord-HoU.). Lambersyl^ oude 
naam van Pieterrgl , Qron. Lambertink , 
liaresate bjj Lonneker in Twente. Lam- brechtshagen , dorp bg Doberan in Meck- 
lenburg. 

P. Lam er (Al de en Nye), ook zeer 
algemeen Alde en Nge Lj emmer of 
Lemmer genoemd , 01de- en Nge-, of Oude- 
en Nieuwe* Lamer of -Lemmer , twee dorpen 
in West- Stellingwerf. Zie De Ljemmer. 

M. Lamke, Lamka. Verkl. van Lam- 
me. Zie Lamme. Verg. Lemke. 
V. Lamkje. 
G. Lamkema, Lamkama. 
P. Lamkama-satete Welsrgp. 

M. Lamme ^ Lam, Vleivorm en verkor- 
ting van Lammert. Zie Lammert. Verg. 
Lambe. 

V. Lamke. Lamtaje; in Ned. spell. 
Lamtje. I^mme, Lam, Lammeke, Lamcke^ 
Lamk. In den Zoh. ook Lammigje en 
Lammigjen, volgens den Friso-sassischen , 
in Drente en Overjssel inheemschen vorm 
Lammechien, Lammegien. 

G. Lammin^a, Lammenga, Lam- 
mama, Lammema y Lamsma, Lammes, 
Tiam. — Lamming , Drente. Lammens , 
Vlaanderen. 

P. Great en Lyts Lammema-sate 
te Minnertsga. Lamming a-s ate te Tjum- 
marum. — LamminscHet , oude naam van 
de stad Sluis in Staats- Vlaanderen. Lams- 
waarde, dorp in Staats-Vlaanderen. Lam- 
stedt , dorp bj] Bremervörde , Hannover. 

M. Lammer, Lamttteren. Vermoedelflk 
verbastering van Lambren , voluit Land- 
bem. Verg. Lammert. 

G. Lamringa , Lameringa , Lammer^ 
sma. — Lammers, Oost-Friesland. Lam- 
ring , Lamrinck , Nederland. 

P. Lamraerburen , geh. bj Oldehove , 
Groningerland. Lamraersveen, geh. by Stick- 
husen, Oost-Friesland. 

M. Lammert; door uitelyting der r 
ook wel Lammet. Verbastering van Lam- 
bert, Lambrecht, Landbrecht. Verg. Lambert. 

V. Lammertsje ; in Ned. spell. Lam- 
mertje. Lammertcken. 

G. Lammertsma, Lammerts. — Lam- 
merding, Nederland. 

P. Lammert-Warnderfl-stcich te Digitized by Google LAÎiORAAL. 2^6 LANO. Harlingen. Lammertsoard , hoek van 
den zeedjjk onder Oosterzee. Sint-Lam- 
merts-sate te Arum. 

M. liamoraal; in Fr. spell. Lamorael. 
Naam van vreemden oorsprong , in Friesland 
nog , ofschoon zeldzaam , voorkomende ; oud- 
tgds ook in Holland en elders. 

6. LamoraaL 

M. Lampo, Lampen. Verg. Lambe. 
V. lismpke. 

G. liSinpsma. Verg. Lambsma. — 
Lampe, Duitschland. 

P, Lân, de hedendaagsch-Friesche vorm 
van het woord land (Oud-Fr. land en londj , 
voorkomende in al de beteekenissen van het 
algemeen-Nederl. spraakgebruik. Bg voor- 
beeld: Fryslän, Friesland. It Am elan, 
Ameland, eiland in de Noordzee. Hasker- 
l&n, Opsterl&n, Skoaterl&n, enz. na- 
men van grietenijen. Ljibbelän, Houk- 
moge-lân, Pandiggelslftn, Spoeke- 
l&n, Kanterl&n, enz., allen stukken land, 
of kleine kriten, en allen op hunne alpha- 
betische plaats vermeld. Verder nog It 
Wâldboereian (in den tongval der Leeu- 
warder stedelingen Woudeboersland), 
voormalig stuk land buiten de Wirdumer- 
poort te Leeuwarden, thans met huizen be- 
bouwd, en de wgk uitmakende tusschen de 
Willemskade en de spoorhalle. Bearu- 
Skipperslftn, stuk land onder Veenwou- 
den. It Briederslân, stuk land onder 
Langezwaag. It Grytmanslân, stuk land 
onder Tietjerk. It Snyllân, stuk land 
onder Hardegargp. It Wolvelân, krite 
onder Deeraum. It Leechlân; zie bjj 
Leech. It Lânshûs, Landshuis, krite on- 
der Drachten. 

G. IjandBtra. 

M. Land, Lande, Lando. Verg. Lant. 
G. Landa, Landye (Landia, voluit Lau- 
dinga) , Landinfi^a, Landsma, Land. — 

Landsen , Noorwegen. 

P. Landsbûrren, geh. onder Suameer. 
Landrum ofLanderum (Landheri-hen:), 
geh. op het eiland Ter-Schelling. — Lands- 
meer, dorp in Waterland, Noord-HolL Lan- 
deghem (Landinga-hem), dorp in Oost-Vlaan- 
deren M. Landrie, Landrik, 

M. Lane. 

V. Laenke, Laencke , Latnck. 

G. Lania (Laninga), IiaailBimL — La- 
ninga, Laning, Groningerland. Laane, Lae- 
nen, Laenens, Nederland. 

P. Lan ia-sa te onder Temaard; met 
De Lania-tille, brug over de Ketelvaart 
aldaar. — Laningen, dorp in BrunswÄk. 

M. Lang, Lange. 

P. Lang f een woord volkomen als in het 
algemeen Nederlandsch , komt voor in vele 
plaatsnamen; als: It Langaed, Langaad, 
rak in de Sneekervaart bü Bozum; ook de 
saté , aan dat rak gelegen, voert dezen naam; 
almede is hier van afgeleid Langadera- 
bûrren, de oude naam van het geh. De 
Flearen onder Bozum. It Langdeel, 
vaarwater in Leeuwarderadeel , Tietjerkster- 
adeel en Idaarderadeel. De Langemear, 
Langemeer, vaarwater in Tietjerksteradeel , 
onder Suawoude. De Langesleatten, 
Langesloot, stroom tusschen Wartena en 
Eemewoude. Langedike, Langedgke , 
dorp in Oost-Stellingwerf. De Langelille, 
krite met geh. aan de T^onger, onder Mun- 
nikeburen. De Lange Luten, krite on- 
der LioesseuB. De Lang er au, krite, met 
geh. onder Ooster-Nykerk ; met De Lan- 
gerauBterwei, weg daar henen en daar 
door leidende. De Langikkeren, Lang- 
akkeren, krite te Wams. De Langeripen, 
krite te Terwispel. De Lange Dans, 
stuk land te Augustinusga. De Lan^hds- 
t er wei, weg van Beetgum naar Sint Anna- 
Parochie. De Langstirtepoel, Lang- 
steertepoel, Langstaartepoel , meerke onder 
Broek en Uitwellingerga. Lan g-S w e a ^ e n , 
Langezwaag, dorp in Opsterland. 1 1 L a n g- 
hâs, Langhuis, saté onder Franeker. Idem, 
onder Burgwerd. Idem , onder Morra. 1 1 
Langpaed, voetpad te Jelsum. De Lan- 
gewyk, vaart onder de Rot-tevalle, It 
Langstek (eigenlek Tsjepma-sate ge- 
noemd), saté onder Roordahuizum. Lang- 
wa er; zie hier beneden. It Lang^wear, 
Langweer , oude waterkeering onder Wester- 
geest. Langwert, Langwerd, geh. met terp, 
onder Oosteriittens. — Lang^warden, dorp in 
Butjadingerland , Weser^Friesland, Oldenb. 

Digitized byLjOOQlC LANGWAEE. 227 LAÜWERS. 6. Iiaiigstra. 

P. Langwaer of Langwar, Lang- 
weer, dorp in Doniawarstal; met De Lang- 
waerd er-Wiel en, meer aldaar. 

G. Lan^rw^eerstra. 

M. Lanke, Lancke, Verkl. van Lanne. 
Zie Lanne. 

G. Lankema. 

P. Lankum, geh. bestaande uitdehui- 
2en Great-, Lyts- en Nij-Lankum, 
onder Praneker. 

M. Lanktle, Lankle. Verkl. van Lanke. 
Zie Lanke. 
G. Lankelma. 

M. Lanne. Verg. Lane, Lonne. 
G. Lansma, Iians. 

M. Lante, Lant , Lanth. Verkl. van 
I^ODne. Zie Lanne, Lanke. 

6. Lantin^a, I«anten£:a, Lantema, 
ï'ft'^tB. — Lantinge, Lanting, Lante, Ned. 

G. Lanwerda, 

P. De Lap e, saté onder Wirdum. Idem, 
ook genoemd De Reade Skoarstien, 
saté onder Wartena. De Piklape, stuk 
land onder Engelum. It Lapegat, krite 
bij de Kortwoudemertille , onder Surhuister- 
▼een. It Forw ielene Laepke, Flu- 
weelen Lapke, stak land te Siksbierum. 

G. Lapstra. 

P. Larts (De Wide), meerke, en De 
Neare of Nauwe Larts, vaarwater ol 
stroom, onder Workum. 

M. (Latte). In verkl. Lattia , Lattie, Latse, 
iMizie. Verg. Lette. 

G. Lattaiema , Latzema , LatBina. — 
Latma, Groningerland. 

P. Latsma-sate te Siksbierum. 

M. Lank , Lauke , Laucke , « Lauycke. 
Verkl. van Lauwe. Zie Lauwe. 
V. Laukle. 

G. Lawkama, Lawkoma, Laukema, 
P. Laukeriege , buurt by Norden, Oost-Fr. 

M. Laurens, Lauicerens, LautcerentZy Lawrens, De Kerkelgke naam Laurefn- 
tius. Zie Lourens, Louw, Lauw. 

G. Laurentsma , Liaurens. 

P. Laurenswyk, veenvaart onder 
Drachten. Laurentsma -saté te Dron- 
rjjp. Sint-Laurettscamp , in 1511 een stuk 
lanJ onder Kimswerd. 

M. Laus ; op *t Ameland. Laws. 

G. Lausingha, Lausma, 

P. Lausma-sate (ook Louwsma- ge- 
schreven), te Foudgum. Laus-state, te 
Tritsum onder Tjum. Idem , te Midlum. D e 
Laus mar, Lausmeer, ook wel geschreven 
Louwsmeer, voormalig meerke, thans droog- 
gelegd , onder Tietj erk. L a u s w â 1 d , Laus- 
wold , ook wel misschreven als Lauswolt , 
landgoed te Beetsterzwaag. 

M. Laut j Laute , Lauth, Verkl. van 
Lauw. In verkl. Lautzien , iMtUsjen, 

V. Lautske. 

G. Lauta, Van Lauta, Lauiema^ 
Lauts. — Lautena , Lautets , Oost-Friesland. 

P. Lauta-state te Wier. Lautama- 
sate te Rinsumageest. 

M. Laui^, Lau, Law, Lauwe j La^u- 
"We. Verbastering , verkorting , van Lau- 
rens. Zie dien naam , en Louw. 

V. Lauckf Lauk. 

G. Lauwetna. — Lauwes, Lauen, Oont- 
Friesland. Lawson, Engeland. 

P. Lauwarden , geh. by Doi-um in 't Land 
Wursten , eene Oud-Friesche gouw aan den 
rechteroever van den Wesermond , Han- 
nover; verg. Leeuwarden. Lauenburg, saté 
bij Beme in Stedingerland , Weser-Friesland, 
Oldenburg. Lauenstede, saté bij Wüppels 
in Ostringen, Weser-Friesland, Oldenburg. 

P. De Lauwers, Lagbeki j Lauhachi, 
Labekif LaHca, Lavece, Loobeke, Loveke, 
rivierke, de grensscheiding uitmakende tus 
schen Friesland en Groningerland, scheidende 
de Oud-Friesche gouwen "bewesten en be- 
oosten Lauwers". De Lauwerssé, Lau- 
werszee , zeeboezem aan den mond van de 
Lauwers, tusachen Friesland en Groninger- 
land. Zie Nomina Geographica Neerlan- 
dica, deel II, bladz. 156. Digitized by VjOOQIC LAUWERT. 228 LEÊPSMA. M. Lauwert, Latcert, LaueH^ Lauwer^ Lawer. 
G. LaTurersina , Laversma. 

M. Leafwin, Liaftcin, 

P. Leakwert, andere uitspraak van 
Laekwert. Zie bij den mansn. Lake. 

M. Leaie. In patronymicalen vorm heling. 
Quasi-verlatgnscht tot Laelius en Leeliiis. 
Verg. Lelie. 

V. Lealke. Ook in verhoUandschte spell. 
liOelke. Leelka, Leilke, liOeU^e, Leït/e 
(Lea^e), quasi-verfraaid tot Lelia. 

G. Lelia. (Samengetrokken vorm vf.n 
Lelinga, Lealinga). 

P. Lel ia-sa te te Temaard. Idem, te 
Vischburen onder Ternaard. 

M. Leah. 
V. Lealt. 

P. Leone, het Fr. woord voor laan, heeft 
in het Fr. (in tegenoverstelling met de f.1- 
gemeen-Nederlandsche beteekenis) ook de 
beduidenis van eenen niet bestraten of ver- 
harden , soms geheel of ten deele met gras 
en kruiden begroeiden weg, ook al is hg 
in het geheel niet met boomen omzoomd. 
Verg. De Kleverlaan, een geheel opene, boom- 
looze weg tusschen Haarlem en Bloemen- 
daal. Het woord leane maakt veelvuldig 
deel uit van Fr. plaatsnamen , als S â n 1 e a n, 
in 1543 Sandlaen (door velen als Saunlenn 
missehreven , als of het Zevenlaan ware , en 
niet Zandlaan) , geh. onder Oosterend. D e 
Leane, weg te Makkum. De Leanen, 
Lanen, buurt te Harlingen. De Harst e- 
leane, De Gravinneleane, It Fin- 
Ie a n t sj e , Fenlaantje , allen onder Sua- 
meer. De Heabergerleane, Hooiber- 
gerlaan , onder Ngemirdum. De L e i s e- 
Icane, De Smidsleane, De Inkhu- 
zumerleane, Enkhuizerlaan, onder Mirns. 
De leuwige Leane, Eeuwige Laan, on- 
der Tims en Lutkewierum. De Skyl leane, 
Schillaan, onder Tjuramarum. De Hutte- 
leane te Siksbierum. De N o a r d c r 1 e a n e 
onder Wons. De Romkes leane, Roia- 
keülaan, buurt te Leeuwarden. De Greate 
en De Lytse Leane, Groote en Kleine 
Laan, wegen in het Workumer Nieuwland. 
De Tûzentredsleane, laan, zoo men zegt, van duizend treden lang, onder Ter- 
wispel. — In Oostergoo spreekt men loane 
uit, in pleats van leane; b.v. De Folger- 
loane, Folgera-laan , onder Drachten. De 
Spoekloane, Spooklaan, te Valom. Het 
schijnt dat leane en loane oorspronkelgk niet 
volkomen van de zelfde beteekenis zgn. 
Verg. Loon , Loen. 

G. Laanstra. Loonstra. Misschien ook 
Leenstra. 

P. Leard (Lytse-), ook versleten tot 
Lytse Lear, en zelfs wel tot Lytse 
L e a , volksuitspraak , in den tongval der 
Dongeradeelen , van Lytse Laerd. Zie 
dien naam. 

P. DeLears, saté te Greonterp. Verg. 
de Klomp. 

G. Leerstra. Deze geslachtsnaam kan 
ook wel van den bovenvermelden plaats- 
naam Lytse Lear afgeleid zgn. 

M. Leauke; in Ned. spell. LeeUTurke. 
Leaucke, Leeuke, Leuke ^ Lereke. Zie Liau- 
ke, Lieuke. 

V. Leaukje; in Ned. spell. LeeUTurkJe, 
Leeuwk;Jen, Leeukje. Zie Lieukje. 

G. Leauckema , Leeukama , Leeukema. 
Zie Liaukema. 

M. Leauwe; in Ned. spell. Leeuwe, 
LeeuTxr. Zie Lieuwe. 

V. Leauke; in Ned. spell. Leeuwke, 
Leeuke. 

G. Leeuwinga, Leeuwes, Leeu- 
wens, Leeuwen. 

M. Lebbe. Verg. Lebe. 
G. Lebbinga. — Lebbing, Lebbink, Ned. 
P. Lebbink , hoeve by Wamsveld in Gel- 
derland. 

M. Lebbert. 

M. Lehe , Leehe. In verkl. Lebye. Verg. 
Libe, Liebe, Lebbe. 

V. Ledewina, Ledivyna. Ledewyntsje; 
in Ned. spell. LedeTxrjJntJe. 

M. Leed. 

G. Leefsma. Deze geslachtsnaam, ei- 
Digitized byLjOOQlC LEEG. 229 LEEÜWKE. gen aan eene Joodsche maagschap in Fries- 
land, is gevormd van den Hebreeuwschen 
mansnaam Levi (in verkorting ook Leef, 
Hoogduitsch Löw) , met onredelijke en eigen- 
machtige achtervoeging van den Fr. ge- 
slachtsnaamsuitgang sma. Verg. Dwinger- 
sma, Drielsma. Met den Oud-Fr. mansnaam 
Lefe heeft Levi noch Leefsma niets te maken. 

P. Leeg of Leech^ het Fr. woord voor 
laag, in de zelfde beteekenis als in het 
algemeen Nederlandsch , komt voor in de 
plaatsnamen : De Lege Geaen; zie bg 
den plaatsn. Gea. Leeg-Dúrswâld; zie 
b j den mansn. Duurd. It Hallumer- 
Leech, krite van lage landen onder Hallum 
(oudtijds ook als HelUma-leeg voorkomende, 
dos genoemd naar het meerke de Hel). It 
Hillema-Leech , laag land bj Hillema- 
state onder Hallum. ItDearsume r-L e e c h, 
krite laagland onder Deersum. It Noar- 
der-Leech, krite laagland onder Hallum. 
De Lege Dyk, Lage Dyk, weg onder 
Goutum. Idem , onder Lutkewierum. D e 
Leg e-W â 1 d e n , Lage Wouden , landstreek 
in Wjmbritseradeel en Utingeradeel , tus- 
schen Sneek en Akkrum. De Lege Wei, 
Lageweg , buurt te Dokkum. De Leechte, 
Laagte, krite, met geh. onder Burum. It 
Leechlân (in de wandeling uitgesproken 
als L i c h 1 â n) , Laagland , krite onder Grouw 
en Wartena. De Leeg A f. k e , Legauke , 
kriie in Smallingerland , tusschen Drachten 
en Oudega. De Legemear; zie dien naam. 
It Turkeleech, heidekrite, met meerke, 
onder üreterp. 

G. Leegstra. 

G. Leegsma. 
G. Leeksma. 

G. Leekstra. Afgeleid van den plaatsn. 
De Like, De Leek; zie dien naam. V. Leelke, 

mansn. Leale. 

G. Leemsma. Leelkje. Zie bjj den P- Leempolle, Leemige Weg; zie Liem- 
pôlle, Liemige Wei, enz. G. Leemstra. Zie by den plaatsn. Liem. 

M. Leendert , Lenert , Lenaert , Le- 
noerdt , Leenert , Leenaert , Lenairi , enz- 
Voluit Leonhard , Leeuwenhart. Verg. Ever- 
hard, Wolf hart, enz. Ook wel. volgens 
verbasterde uitspraak, liindert. 

V. Leendertsje; in Ned. spell. Leen- 
dertje. Leende rken. 

G. Leenderts. — Leendertz, Leenderse, 
Nederland. 

M. Leenke , Leenck. Verkl. van Leen , 
inkorting van Leendert. 

V. Leenke. Leentsje ; in Ned. 8i>ell. 
Leentje. Leentk. De vrouwennamen Leentje 
en Leenke zjjn heden ten dage ook veel- 
vuldig in gebruik als ingekorte vormen van 
den Bjjbelschen naam Magdalena , en van 
den Griekschen naam Helena. 

G. Leeninga, Leenema, Lenema, 
Leensma, Leenes, Leentjes, Leen. 

P. Lehnshallig, geh. by Emmelsbüll in 
Noord-Friesland. 

G. Leenstra. Verg. den plaatsn. Leane. 

M. Leeppa, Verg. Ljippe. 

V. Leepke f Leepk , Leepck, Verg. Ljipke. 

G. Leerstra. Zie bjj den plaatsn. Lears. 

M. Lees. Verg. Laes. 
V. Leeske. 

G. Leestma. 

G. Leestra. 

M. Leeupke. Verg. I^ipke. 

M. Leeuw, Leeuwe. V. Leeuke, 
Leeuwke. G. Leeuwinga, Leeuwes, 
Leeuwens, LeeuTxren. Zie by de mans- 
namen Leauwe, en Lieuwe. 

P. Leeuwenburg; zie Lieuwenboarch , by 
den mansn. Lieuwe. - Leeuwenhom, huis 
bij Schagerbrug in de Zype, West-Friesland 
(noordelyk Noord-Holl.) 

M. Leeuwke. V.LeeuwkJe, Leeuwk- 
Jen, Leeukje. G. Leeukama, Leeukemüj 
Leukema, Leucama. P. Leeukama-borg , 

Digitized byLjOOQlC LEEUWARDEN. 230 LEI.LE. adelljjk huis te Doezum in 't Westerkwar- 
tier, Gron. Zie bjj den mansn. Loauke. 

P. Leeuwarden. Zie Ljouwert. 

M. Lcfe, Verg. Leffe, en de aanteeke- 
ning bij den geslachtsn. Leefsma. 
V. Leefke. Verg. Liefke. 

M. Leffe. Verg. Lefe, Leffert. 

V. Leffe y Lefke, Leffke, Lefken. 

G. Leffen, Oost-Friesland. 

P. Leffinghe , in 1247 Lefhinga , dorp in 
West-Vlaanderen. Leffincourt (Leffinkhove), 
in de Champagne, Frankrijk. 

M. Leffert, Leffart, Leffaert, Liaeffert, 
Lefard, Lefert. Door uitslijting der r ook 
Leffet; verg. Lammert en Lammet. 

V. LeiFertsje; in Ned. spell. Leffertje. 

G. Lefferts. — Leffring, Nederland. 

P. Leffrinkhoek of LeflFrynckhoucke (Lef- 
fertink'hoek) , dorp b\j Duinkerke in Fransch- 
Vlaanderen. 

G. Leffertetra. Oneigenl^ke naams- 
vorm; verg. Freerkstra, Durkstra. 

P. Legauke. Zie bjj den plaatsn. leeg. 

P. De Legemear, Legemeer, dorp in 
Doniawarstal ; met De Legemearater 
Gouden e-r ân (rand) , dgk om dat dorp en 
de velden, daar toe behoorende. Het is 
twijfelachtig of de naam van dit hooggele- 
gene dorp wel samenhangt met het woord 
leech^ laag; misschien met leech\ ledig. 

P. De Legmar, Legmeer, voormalig 
meertje, thans drooggelegd , onder Eksmorra. 
— De Legmeer, meer in Amstelland (Noord- 
HolL). 

M. (Lei; in verkl. Leike). Zie de aantee- 
kening bg den mansn. Elias. 

V. Leyke. 

G. Leysma, LeikBnia. — Leima, 
Groningerland. Leyen, op Texel. 

P. De Leije, voluit De Alde Leije, 
Oude Leie, in den tongval van het Bildt 
De Ouwe Laei, geh. op de grenzen van het 
Bildt, Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel , 
tusschen Lieve-Vrouwen-Parochie , Hijum en Hallum; met ,It Lei ster Djip, Leister 
Diep, de vaart aldaar. De Leijen, on- 
diep meer (vergraven veenland) in Tietjerk- 
steradeel en Smallingerland , tusschen Ber- 
gum en Drachten. De Legen, vaart on- 
der Ureterp. De Greate, De Lytse en 
De Wide Legen, Groote , Kleine en Wjjde 
Leien, meerkes onder Oppenhuizen; met De 
Legesleat of Leijensleat, Leieeloot , 
waterlossing aldaar. De Sondeier Lei- 
jen, meerke in Gaasterland, bg Sondel. 
De Lege, huis onder Mims. De Lege- 
pôlle, eilandje in de Fluessen, onder Ela- 
huizen. De Leidyk, lang gestrekte strook 
grond tusschen vergraven venen, bg Job- 
be^a en Hoornsterzwaag. It Leikampke, 
stuk land onder Ureterp. 
G. Leistra, Leystra. 

M. Lein, Leyn. 

V. Leintsje; in Ned. spell. Leintje. 
Leinkje, Lein, 

M. Leiner. 

M. Leipke. 

P. De Leiseleane. Zie bg Leane. 

P. Dn Leits, krite, met geh. onder 
Terwispel. 

P. D e L e k , bocht van de Botmeer, on- 
der Nes in Utingeradeel. Lekkerterp, 
geh. onder Oudeboom. De Lekmar, Lek- 
meer, onder Terzool. 

P. L e k k u m , Laccum , Lochum , Lek- 
kum, dorp in Leeuwarderadeel. 

G. Lelia (Lelinga). P. Lel ia-sa te. 
Zie bü den mansn. Leale. 

M. Leling, Zie Leale. 

M. Lelke. Verkl. van Lelie. Zie Lelie, 
V. Lelkje. Verg. Leelkje. 

M. Lelie, Lel. Verg. Leale. 
G. Lelsz. 

P. Lellens (Lellinga), dorp in Gron. Lelm, 
in 1200 LeUenheim, dorp in Brunswgk. Digitized byLjOOQlC LEMAN. 231 LEUKE. M. Leman, 

M. I«emke, Lentcke, Lembke, Lemmehtfn, 
Verkl. van Lemme. Zie Lemme , en Lamke. 
V. Lexnkje. 
6. Lemkema, Lemkes» Lemke. 

P. Lemkenhaven , dorp op 't eiland Fe- 
marn, Sleeswgk. 

M. Lemme , Lem , Lemmen, Verg. Lam- 
me, Lomme. 

y. Lemke» Lemme. In den Zoh.ook 
Lemmigjen, Lemmicl^en, in navolging 
fan den Friso-sassisclien , aan Drente en 
Overyssel eigenen naamavorm Lemmegien, 
Lemmechien. 

6. Lemama. — Lemminga , Groningerl. 
Lem, Lemmens, Nederl. Lemson, Engeland. 

P. Leni-moge-wyk, veenvaart onder 
üreterp. 

P. De Lemmer, door velen (vooral in 
den Zuidwesthoek) ook als De Lj emmer 
uitgesproken , in 1421 Lyamer , vlek in 
Lemsterland. Lemsterlân of Ljemster- 
Un, Lemsterland, grieten^ in de Zeven- 
wouden. DeAldeenDe Nge Lemmer 
of Ljemmer; sie Lamer. Lemstra- of 
L j e m 8 1 r a-h o ar n e , Lemsterhom of Lem- 
sterhoek, verdronken en verwoest dorp in 
Lemsterland. De Lemster- of Ljemster^ 
hoek, landpnnt in de Zuider2.ee, beoosten 
de Lemmer. It Lem ster- of Ljemst er- 
kop, bocht van de Zuiderzee, bg de Lem- 
mer. De Lemster- of Ljemster-Fiif- 
gea; zie Fii^ea. 

6. Lemstra. 

G. Lemmersma. Oneigenlijke naams- 
vorm. Verg. Drachtema. 

M. Lemp. Vei^. Lamp. 

M. Lenaerdt^ Lettert, Leenert, Zie Leendert. 

(^. Lenema. Zie by den mansn. Leenke. 

M. Lenkêf Lencke, Verkl. van Lenne. 
Zie Lenne. 
G. Lenkema» Lenkeama. 

M. (Lenne). Verg. Linne. 
V. Lenke, Lencke, M. Lense» Lenze» Len8, Verkl. vau 
Lenne. Zie Lenne, Lenke. Verg. Linse. 

V. Lenske, 

G. Lensema. — Lensing, Lensink, Ned. 

P. Lensink , naam van onderscheidene 
boere-hofsteden in Gelderland. 

G. Lenstra. 

M. Lente. In verkl. Lentke, Verk^. van 
Lenne. Zie Lenne, Lense. 
V. Lentke. 

M. Lenter, 

G. Lentstra. 

M, LeoUe. Verg. Lolle , LeUe. 

M. Leomot, 

V. Leopk. Zie Liopk. 

P. De Leppeof Leppedyk, Leppa , 
Leppadyck (bg Beets onderscheiden in De 
Alde- en De Nge Leppedyk), oude 
dyk, als binnenlandsche waterkeering die- 
nende , en zich uitstrekkende tusschen Ooster- 
goo en de Zevenwouden, van Beets, langs 
Oldeboom en Imsnm (den loop volgende 
van de rivier de Boom), langs Friens en 
Rauwerd naar den Krinserarm of de Dille. 

G. Lepstra. 

M. Leppe. 

M. Lesse, 

P. Let (Ter-), saté onder Hart werd. 

M. Lete, Verg. Lette. 
G. Letema. Lethiama (Leetsjema, van 
den verkl. Leetsje). — Leta, Letema, Gron. 

M. Lette» In verkl. Letse. Verg. Lete. 

V. Lettje. 

G. Lettinfi^a, Lettenga. — Lettink, 
Lettinck, Nederland. 

P. Lettinga-state te Tjerkgaast. 
Idem te Britsum; met de voormalige L et- 
tin ga-syl aldaar. 

M. Leuke, Leveke. Verkl. van Leuwe. 
Zie Leuwe, Leeuwke, Leauke. 
V. Leukje, Leuck, Leuk. Digitized by LjOOQIC LEÜL. 232 

G. Leukema , Leucama. Verg. Leaukema. 
M. LeuL Verg. Luel, Lul. 
M. Leulifj Leuli/ff. Verg. Lulof. 
V. Leuntsje; in Ned. spell. Leuntje. LÏEBBE. M. Leurts. 
V. Leurtske, 

y. Leutske. 

M. Leuwe f Leuwa , Leuw, In verkl. 
LeuT^ke. Zie Leeuwe, Leauwe, Liauwo, 
Leve. 

V. LeuT^]i;Je. Verg. Leukje, Leaukje, 
Liaukje. 

M. Lere^ Lewe, In verkl. Leveke ^ Leveko, 
Zie Leuwe, Leauwe, enz. 

G. Lewynga, Zie Leeuwinga. — Levinga, 
Lewe, Groningerland. 

M. Lever, 

M. Lewert, Lewart.. 

M. Liaeffert, Zie Leflfert, Lieffert. 

V. Liafhurch , Liafharg , Liafhorg, 

M. Lyatthie. Verg. Latte. 

M. Liaukey Liatickef Lgawka j Lgaucke, 
Verkl. van Liauwo. Zie Liauwo, Leauke. 

V. Liaukje f Lgauckje^ Liauck , Lgauck, 
Zie Leaukje, Lieuwkje. 

G. Liaukema , Lyauckama , Liauckama, 

P. Liaukama-state te Siksbierum ; 
met De Liaukama- of Frouwenleane, 
weg aldaar. Liauckem a-state te Teems. 
Idem (meestal genoemd Tsjitsma-state) 
te Winalduni. 

M. Liautej Lgauth, Verkl. van Liauwo. 
Zie Liauwo, Liauke. Verg. Laute. 
G. Liauta. 
P. Liauta-state onder Franeker. 

M. Liauwo y Lyauwo, Zie Leaue, Lieu- 
we, Leuwe, Leve, Lief. 
V. Liauva , Liawa , Liave. Verg. Lief ke. 

M. liibbe, IJibbe. Lib. In verkl. L«6- 
ble. Verg. Libe, Liebe. V. Libbe, Lib. In den Zoh. Ubblgje 
en Liibbigjen , in navolging van den Friso- 
saesischen , aan Drente en Overjjssel eigenen 
naamsvorm Libbegien, Libbechien. 

G. liibbenga. 

P. Libbelftn, LibbepMle. Zie bg 
den mansn. I^ibbe. 

M. Libbert, Verg. Libert. 
G. Libbers, Noord-Friesland. 

M. Lybbren , Liberen. 

M. Lybe, Libe. Verg. Libbe, Liebe. 
V. Lybke, Libe^ Lyb. Verg. Liebe. 
G. Libana, Oost-Friesland. 

V. Libeltflje; in Ned. spell. Lybeltde; 
ook I4Jbelt|]e. Afgeleid van Libele, den 
verkleinvorm van Libe. Zie Libe. 

M. Libert, Lybert. Verg. Libbert. 
G. liiebersma. 

V. L^brioh, Lybrig, L^brlohje, 
Lybrigje. Zie Liebrig. Verg. Liafburch. 

P. Lichtaerd, Liehtawerd, L^htarr- 
den , Lyehtaurt , Lichtauweri , Lichtaard , 
dorp in Ferwerderadeel. — Lichtaerd of 
Lichtaard, dorp h\\ Turnhout in de Ant- 
werpsche Kempen, België. 

M. Lide, Lidio. 
V. Lide. 

V. Lidduy Liddou, Liddo, Lydue, Lidw. 
Verg. Lydwyd, en Jildou. 

P. Lidlum, Ledlum, voluit Kleasier- 
L i d I u m , Klooster-Lidlum , voormalig 
abdg, thans nog een geh. onder Oosier- 
bierum. 

M. Lidse. 

M. Lidser. 

M. Lidsert. 

V. Lydwyd. Verg. Liddu. 

M. liiebbe, Uebe. Verg. Liobbe, Lybe. 
V. Liebe, Liebk. In den Zoh. ook Digitized byLjOOQlC LIEBRICt. 238 LIEÜWKE. UeMgjen, een Friso-sassische naamsvorm. 
Verg. Libe, Libbigjen. 

6. Liebma. 

P. Liebma-sate te Hallam. 

V. Liebri^:, lâebregjen. ZieLybrich. 

M. LUf^ I^y^ff' Zie Liauwo. 
V. üefke, Liefden, Lieff, Lief, 
heffke. 

M. lAeffert, Liaefferi, Zie Leffert. 

M. Uekele. Uekle, UekeL Mis- 
gpell. van Likele, Lykle, Likel. Zie die 
namen. 

V. Liekeltje. Misspell. van Likeltje. 
Zie dien naam. 6. Liekfftva. 

Like. Zie bg den plaatsn. De If. Lielie, Lieüen. Verg. Liolle, Lylcke. 

M. Lieme» Liemme, Lieumme, Ly- 

ma. Zie I^jomme. 

P. De Liemendgk, Leemendgk, buurt 
te Harlingen. De Liemige Wei, Lee- 
mige-weg te Oude-Mirdum. De Liempôlle. 
Leempolle , saté onder Tjummarum. L i e m- 
boarch (ook Fries burg genoemd) saté 
ondw Nge-Holtpade. 

6. Leemfftra. 

P. De Liemerfeart, Liemervaart, 
onder Menaldum. 

M. Liender, Ldendert, Liennert, Inverkl. 
Uentje, Lientken, Lyenthie. 
G. Lienes. — Lienen, Ooet-Friesland. 

P- It Lienhûs, Leenhuis, saté onder 
Akkrum. 

M. liiepe» Ueppe, Lyeppe, Verg. 
Liebe, Lyoppe, Lippe. 
V. Liepke. Verg. Liopk; Liebke, Lipke. 

M, Liepke, Lyepk^ Lieupke, Verkl. van 
Liepe. Zie Liepe. 
V. JAepkie, Uepkjen. Verg. Lipkje. 

V. Liesbert» Uesber. Misschien mis- 
spelling van eenen oorspronkel^jken Ger- maanschen naam (Lisberchta, Lisebrecht)? 
Of anders verbastering van den Bybelschen 
naam EUsabeth. Verg. Liesbet. 

V. liiesbet, Liesbeth, Liesebeth. 

Verbastering van den Bijbelschen naam 
Blisabeth. In vieivorm Like en Lite. Zie 
Lysbet. Verg. Liesbert. 

M. Liiese, Lieze. Misspell. van Lise. 
Verbgbelscht tot Bliza, Blise, Blise, SUas. 

V. liieske, Liesche, Lieskje. Mis- 
spell. van Lyske, Lyskje. Zie die namen. 

G. lAeTingeL, Liezenera. 

V. liietske. Te Hindeloopen Liets. 
Misspell. van Lytske, Lyts. Zie Lytske, 
Litske. 

M. liieube, Lieubbe, Verg. Liebe. 

M. Lieutse, LieiUken. Verkl. van Lieuwe. 
Zie Lieuwe, Lieuwke. 

V. Lieutske, LieuBke, lAewtB. Verg. 
Lyoetske. 

M. Lieuwe, Liewe, Liuwe, LymwCf 
Lyetca, Lywe. Verlatijnscht tot UviUS en 
Leo. Zie Leauwe, Liauwo. 

V. Lieuwke, Lieuwk, Lieuke, 
Lie'Wke, Lieuw, Lieweke, Lieuk, Lientje, 

G. Lieuwema, Ueuwma, Lieu'wes, 
Lieuwens, Lieuwen, Lyewoema. 

P. Lieuwedaem, vaarwater te Gaast- 
meer. Lieuwenboarch, Lieuwenborg , 
Leeuwenburg, huis (en buurt) te Sneek. 
Lieuwema-sate te Pietersbierum. 

M. Lieuwer, Lieuwert, Liemrt, 
Liuert, Zie Lioward, Lewert. 

G. Lieuwertma, Liuwersna, Lyuwerdisna, 
Lyursna, Oost-Friesland. Lieuwerink, Ned. 

P. De Lieuwesingel, Leeuwensingel, 
weg onder Beetgum ; zoo genoemd naar 
twee steenen leeuwen, die eertgds aldaar 
de homei van Mai'tena-state versierden ; met 
De Lieuwepiip aldaar. 

M. Lieu'Wke, Lieuke. Verkl. van Lieuwe. 
Zie Lieuwe, Liauke, Leauke. 

V. Lieuwkje, LieuwkJen,Lieuk]e. 
Verlatijnscht tot Llvia. 

Digitized by VjOOQIC LIEVE-VROÜWEN-PAROCHIE. 234 LINNE. G. Lieuwketna , Lyeúketna^ Lieukma^ Lieur 
kema, Ueui^kes. 
P. Lieuwkema-sate te Makknm. P. Lieve- Vrouwen-Parochie, 
bûrren. Zie Frou- M. Lifferd, Verg. Leftert, Lieffert. 

M. Lyfke. Verg. Lieuwke, Leveke. 

M. Like, Lyhe f lAka , Lyeke, Lyck, 

V. Like, Likel. Heden ten dage geldt 

Like als ongeschreven vleivorm van Lysbeth, 

Elizabeth. 
6. Lj/ckania, Llekens. 

V. Likje. 

P. De Like, of Liike, De Leek, dorp 
in Groningerland. Leke , dorp in West- 
Vlaanderen. 

G. Uekstra, Xjeekstra. 

M. Lykele» Lykle, Lyckle, Lykel, 

Licla, Lycle, Lickla, Lickele. In misspelL 
lüekele, Uekle, Uekel, I4Jkele, enz. 
In de meeste gevallen is deze naam zonder 
twgfel een vleivorm van den Eerkel^ken 
naam Nicolaus ; dit blükt ook uit den naams- 
vorm Likelsgea in plaats van Sint-Nicolaas- 
ga. Niettemin, Lykele kan evenzeer be- 
schouwd worden als een verkleinv. van Like. 
Zie dien naam. 

V. Likeltsje of Lykeltsje ; in Ned. spell. 
L^keltje, liikeltje. In misspell. Lie- 
keltde» LUkeltJe. 

G. Lyoklama, Van Lyoklama, I4|k- 
lama, Lycklema, Lyklema» Lykele- 
ma, Likletiia, Lyekelema, Lykles. 

P. Likelekamp, stuk land onder de 
Rottevalle. Likelsgea, of Sint-Likels- 
gea, naam dien men, in de dagelgksche 
volksspreektaal, geeft aan het dorp Sint- 
Nicolaasga. Zie bg den mansnaam Nicolaas. 
Likelshûs; zie b^ Nicolaas. Lycklama- 
stins onder Haskerhome. Lycklama- 
state te Makkinga, te Olde-Berkoop , te 
Wolvega (ook Lycklama-stins genoemd) 
en te Beetsterzwaag. Lycklam a-bos k in 
Gaasterland. Ly cklama^wyk, veenvaart 
onder Lippenhuizen. 

P. DeLykfinne, Lgkfennei stuk land te Westergeest. De Lykwei, Lgkweg, 
onder Drachten, en elders. 

M. Lylcke. Verg. den vrouwennaam Lyltê. 

P. Lille (De Lange), krite, met geh. 
aan de Tjonger, onder Munnikeburen. 

P. Lil Ie wier, saté onder Janum. 

M. Lüof. Zie Lulof. 

V. LyUêy LUU, Lyltsm, 

M. Lyma. Veig. Limme, Lieme. 
V. Lyme, Lymke. 

M. liimke. Verkl. van Limme. Zie 
Limme. 
V. Iiimkje, Urnkjen, Limpklen. 

M. Iiimxne, IJimme. Verg. Lemme, 
Lom me. Zie Lex. 143* 

V. Umke, Lim, In den Zoh. ook Urn- 
mSgje, een Friso-sassische vorm. 

M. Lyn, Linen, 

V. Lyntsje; in Ned. spell. Lyntje; in 
misspell. L^tje. Lynke^ Lynken, Lineke, 
Lyntie^ Lyns, Lyn, 

G. Lynkema, Lyn, Ij^Jn. 

P. De Linde (sommigen zeggen ook 
wel Lyn de; in Stellingwerf als Lende 
en Lenne uitgesproken), Lemma ^ Ltemftr, 
Lienma , rivierke in Stellingwerf. Van dezen 
riviemaam afgeleid It Lynsterfean (ei- 
genlgk Lyndsterfean), krite aldaar 

M. Lynde, Verg. Lint. 

V. Lynde. 

G. Lindena, Oost-Friesland. 

M. Lindert. Zie Leendert. 

M. Lindolph, Lindolf, Lyndcif; in ver- 
latljnschten vorm LhuMfuêj Lymduiftts, 

M. Limdrady Limdred, 

G. Lingsnia. 

M. (Linne). Zie Linse. 
V. Lintsje; in Ned. spell. liintje. Un- 
ke» liink. Verg. Lyntsje. Digitized by VjOOQIC LINKSMA. 
G. Lhiksma, Tiinxma. 235 LIOENIA. V. Lyoefke. M. Linse, IiillSO, Ijinze, Lins, Lynê, 
Yerkl. van Linne. Zie Linne. Verg. Lense. 

V. Linske, Lyns, 

G. Llnses, Iiinzes, Linssen. — Lins- 
kens, Nederland. 

P. Hans-Linses-steich, te Leeu- 
warden. 

G. Unstra. 

M. Lint, In verkl. Lintjen. Verg. Lynde. 
V. Lintsje; in Ned. spell. Untje. Zie 
bg den mansn. Linne. 
G. Linting, Nederland. 

M. Lintraven, 

G. TihiTTna, Xjinksma. 

M. Lióbha , Lyobha ^ Liobbo, Liobbe , 
Lyobhe j Ljobhe , Lioebe , Lyubbo , Lt/ubbe, 
Verg. Lioppe, Lubbe. 

G. Lyobbama , Lyobbeina , Liobbama, Liob- 
bema, Lywbbema^ Lyobma, Liobma, — Lyub- 
binga, Oost-Friesland. 

P. Liobma-sate te Hallam. M. Liobbren , Lyobbren, 
bren, Hlodbem. Voluit Liod- V. Liobbrieh. Voluit Liodberchta, Hlod- 
brechta. Zie Lubbrich, Liebrig. 

M. Liodolf, Liodulf, Lyodulf, 
VL LAothe, Zie Liobba, Lyubbo. 

M. (Liod, Ljod, Ljoed, Hlod). In verkl. 
Lioedae , Lioetae , Lyoets , Lyoeds , Lyods , 
LoeUe, 

V. LioedSj Lioets, Lyoeda, Lyoethêy Lyots, 
Lyoethie, Lyoetska , Lyoets , Liuets, Verg. 
Lutske. 

G. Lyoetema, — Lyuddisna , Oost-Fries- 
land. 

P. Lyoedmeersdaent, Lyoedmnerdaetn^ Lud- 
aumerdam, in 1482 Liudmersdaent , Lioed- 
mersdaem; in 1599 Ludtsumerdam , oude 
naamsTormen voor den ouden Bergumerdam. 
Zie bg den plaatsn. Birgum. 

M. Lyotfke, M. Lyoeck, Zie Liowa en Luike. 

V. Lyoeck, Lioek, Liuche. Zie Lyouck. 

M. Lyoel, Lioel, Lioula. Verg. Liolle, 
Luel, Lul, Lolle. 

M. Lyoelf, Lyoelff, Lioelf, Liodeff, Lyo- 
loff, Lideff, Liolef, Liolof, Lilof, Lidf, 
Lioliff, LyoeUff, Liodolf, Voluit Liodlef, 
Hlodlef, Hlodolf, Lodulf, Ludolf. Verg. 
Roelof, Rolef en Rudol£ 

M. Lioesse. In verkl. Lioeske, Lyoeska, 
Lioska, Lyoeske, 

V. Lyoescke, 

G. Liosêema, Lyosêoma. 

P. Lioessens (Lioeesing^) , uitgespro- 
ken Ljuessens, Ljussens, heden ten 
dage ook wel Lüessens en Lussens, in 
1511 Luyaaens, in 1580 Loigne, Ldoeses, 
Lioessens, dorp in Oost-Dongeradeel , met 
De Ljdessenser-Fellingen, krite al- 
daar, en De Ljiiessenser-Polder, in- 
gedijkt land aan de Wadden. 

M. Liole, Lyoele, Verg. Liolle. 

G. Liola, 

P. Liola-sate te Temaard. 

M. Liolle t Leolle, In verkl. Lyolke. Verg. 
Liole, Lyoel, Lolle. 

G. Liollama^ Liollemaj Lyollema, 

M. Lidoff, Lioleffy Lyolff , Lioliff, Lilof, 
Zie Lyoelf. 

M. Lyoma, Verg. Lieme, Liomme. 

M. Liomme , Lyomme , Lyomma, Lyumma, 
IJomme. Verg. Lomme, Limme. 

M. Liommer, Lyomme', Lyummer. Vol- 
uit Liodmar, Hlodmar. 
G. Lyommera, 
P. Lyommera-sate te Winaldum. 

G. Lioenia , Lyonia , Lioenye , Lyonye , 
Lyoenye, Lyonie , Lyongha, Oude vormen 
van den geslachtsn. Lunia. Zie dien naam. 

P. Lionibert , oude vorm van den plaatsn. 
Luniabird of Luinjebert. Zie dien plaatsn. 

Digitized byLjOOQlC LIONS. 236 LYSBET. Lionia-sate te Hallum. Lionaurd- 
8 tra-stat e onder Don^uin. 

P. Li on 8. Zie by den mansn. Liowa. 

M. Lioppa j Lioppe , Ltjoppa , Lytcppe. 
In verkl. Liophe , Liopko , Lijopke, Verg. 
Liobbe, Luppe. 

V. Liopkf Li/opckf Lyopk^ Lyoepck. 

G. Lioppetna , lAoppama , Liopma^ Liup- 
ma , Liopkema , Lyopkama , Lyopkema^ Liup- 
ka ma. 

P. Lioppema-aate te Wierum. 

M. Liopffj Lyopt. Verkl. van Lioppa. 
Zie Lioppa. 

M. Lyore y Lyoer ^ Lyura, In verkl. 
LyordSt LioftSj Lyord, Lyork. 
V. Lyords, 
G. Lyortza, 
P. Lyortztt-8ate te Kimswerd. 

G. Lioasema , Lyoasama. Zie den mansn. 
Lioesse. 

G. Lyoitama^ Liottema. 

M. Liowa y Liova , Lyouwaj Liutce , Lyu- 
wa, Lyuwoy Liouwe. In verkl. Lyouka, 
Liowka , Lyutcke. Zie Leauwe , Lieuwe , 
Lyove, Leauke, Lieuke, Liauke, enz. 

V. Liouck, Lyouck. In hedendaa^schen 
vorm IJoukJe. Zie Leauke, Lieuwke. 

G. Lyotinga , Lyoukama , Lyouckema , 
Lioula, 

P. Lions, oudtijds voluit Liowens (dat 
is Liowinga) , in de dageljjksche volksspreek- 
taal uitgesproken als Ljiiens, Ljuns, 
en door het jonge volk zelfs als Liiens, 
Luns, Lions, dorp in Baarderadeel. 

M. Lioward, Liouert , Lyuward, Luwat-t, 
Liouwardt, Liutcert , Lywert. Verlatjjnscht 
tot Lywardus. Zie Lieuwer, Liudeward. De 
mansn. Lioward, Liouwert vertoont slechts 
eene toevallige overeenkomst met den plaats- 
naam Liowerd, Ljouwert (Leeuwarden). Al 
moge misschien de eerste lettergreep van 
deze beide namen oorspronkelgk een en het- 
zelfde woord zyn , met de laatste lettergreep 
(ward , werd) is dit zeer zeker niet het geval. 
Verg. de aanteekening bjj den mansn. en den plaatsn. JorwerJ; verder den mansn. en 
den plaatsn. Baerd. 

G. Lyuwerdesna, Liuwersna j Lieuwert- 
sna y Oost-Friesland. 

P. Llo.wert. Zie Ljouwert. 

P. De Lip, stuk land te Stiens. 
G. Lipstra. 

M. Liphard j Liphart. 

M. Lipke, Lippeke, Wordt ook als 
mipke geschreven en uitgesproken. Zie 
dien naam. Verkl. van Lippe. Zie Lippe. 

V. Ijipk;Je, Ijix>kjen. Wordt ook als 
Ljipk;Je geschreven en uitgesproken. 

G. Lipkens, Lipjes, Nederland. 

M. Lippe ; ook als IJippe uitgesproken 
en geschreven. In sommige gevallen is deze 
naam anders niet als een ingekorte vorm 
van den Bijbelschen naam PhilippuB of 
FUippus. Zie Ljippe. Verg. Lyppe. 

V. liipje, Lipkien, Lipk. Wordt ook 
als mipje uitgesproken en geschreven. 

G. Lippema , Lippes , Ups. — Lippens, 
Serlippens, Nederland. 

P. Lippenhuizen, Lippenwoude. Zie Ljip- 
penhuzen, Ljippenwâlde , by den mansn. 
Ljippe. 

M. Lyppe ^ Lyppo. Verg. Lippe. 
V. Lypje, Ljrpkje. 

G. liipstra. Zie den plaat^^n. Lip. 

M. Lysbertus, Lisebertus. Verla- 
tijnschte vormen van eenen oorspronkelgken 
naam (Lysbert, Lisbrecht). Deze oorspron- 
kelijk goed Germaansche naam komt ook 
wel, onredelijker wjjze, voor als vermanne- 
lijking van den vrouwennaam LysbethjCven 
als men in Friesland ook eenen mansnaam 
Blizabertus en Blizabert gevormd heeft 
van den vrouwennaam Elizabeth. 

V. Lysbert, Lysberth. In misspel). 
ook Liesbert. Oorspronkelijk Ljsbertha, 
Lisbrecht a. Verg. Lysbet. 

V. Lysbet, Lysbeth, Lisebet, Ly- 
sebet, Lysebeth, Lisbet. In misspell. 
Liesbet, Liesbeth, Liesebeth, I4|8- 

Digitized byLjOOQlC LISE. 237 LITSK. bet, enz. Verbasteringen en ingekorte vor- 
men Tan den Bgbelscben naam Illisabeth. 
In vleivorm Like en Lite. Zie Lyske. 

M. Use, Lyse, Lyze. In misspell. 
Liese, liieze, I4Jze, enz. Vermoedelijk 
een oorspronkelijke Germaansche naamstam. 
Verbijbelscht tot Elisa. Verg. Lisse. 

V. Ijyske, Lysk, Lyach, Lyaje. In 
misspell. Ueske, liiesje, Ljjske, enz. 
Deze naam geldt zoowel als een ingekorte 
Torm of een vleivorm van den Bijbel schen 
naam ESUsabeth, als voor den vrouwelij- 
ken vorm van den mansn. Lise. 

G. Lysensra, Lyzenga, Liezinga, 
liezengra. — Ljjsen , Lijseseune , Nederland. 

P. Lize-bosk (It Jiffcr-), of Jiffer- 
Lysse-bosk volgens somm iger uitspraak , 
Juffer-Lize-bosch , onder Bergum. — Lies- 
böttel, dorp biJ Itzehoe, Holstein. 

M. Liske. Verkl. van Lisse. Zie Lisse. 
Y. liiskje. In misspell. Liscbje. 

M. Lisse. Verg. Lise. 

V. Liske, Lisckj Lisk, Lisch, 

G. Lissingh, Nederland. 

P. D e L i t s , stroom in Gaasterland, door 
Balk in de Slootermeer vloeiende. Idem 
in Wjmbritseradeel , by Woudsend en Ipe- 
kolsga. Idem, stroomke in Smallingerland 
en Tietjerksteradeel , bij de Rottevalle en 
Oostermeer. Idem , een rak tusschen de 
Galgesloot en de Schiersloot in Dantuma- 
deel, by Akkerwoude. De Lange Lits, 
meerke onder Grouw. De Alde Lits, 
Oude Lits, vaarwaterke bjj Lekkum. Alle 
deze namen , maar bijzonderlijk die van den 
Gaasterlandschen stroom, worden ook wel 
Luts genoemd en geschreven. — Forlitz 
of Forlids (Foar-Lits , voor de Lits) , dorp in 
Oost-Friesland. 

P. Lyts, het Friesche woord voor klein, 
maakt deel uit van vele Fr. plaatsnamen, 
en komt, wat den gejjkten Nederlandschen 
vorm dier namen betreft, veelal nog voor 
in den verouderden Friso-sassischen vorm 
LutJee of Lutje; b.v. Ly tse- Wj ierum , 
lutke- of Lutje- Wierum , Kleine- Wierum ; 
even als in de andere Friesche gewesten; 
»>o als: Lutjebroek, Lutjewal, Lutje-Win- kel in West-Friesland (noordelijk Noord- 
Holland); Lutjeboeren, Lutjeloo, Lutjegast, 
Lutje- Wytwerd , in Groningerland ; Lütje- 
gaste. Lutjeloog, Lütjewolde, in Oost-Fries- 
land; Lütgenhorn, Lfltjenhoeft in Noord-Fr. 
— Lytsebûrren, Lutkeburen of Kleine- 
buren, geh. bij Marrum. Idem, bij Winal- 
dum. Idem , deel van het dorp Grouw , van 
Warga, en van vele andere Friesche plaat- 
sen. Lytse-Geast, Kleine-Greest (ook 
Westergeast genoemd), geh. onder Tie- 
tjerk. Lytshuzen, geh. onder Heeg ; met 
De Lytshúster-Poel, meerke aldaar. It 
Lyts-Kritls, Lutkekruis, kruisvormige of 
vierarmige waterplas benoorden de Tjeuke- 
meer, onder Olde-Ouwer. Lytse-Lollum, 
Lutke- of Lutje-Lollum, geh. onder Franeker. 
Lytse-Laerd, -Leard, -Lear, -Lea; 
zie bg den mansn. La. Ly tse-Peinjum, 
Lutke-Pingjum , saté met groote terp , onder 
Pingjum. Lytse-Post, Lutke-Post, dorp 
in Achtkarspelen. De Lytse-Wa, Lutke- 
Wa (ook de B 1 i n s e genoemd) , krite onder 
Eestrnm. Lytsewâld, Lutkewoude (ook 
A u 8 b Û r genoemd) , dorp in KoUumerland. 
Lytsewier, Lutkewier, geh. bü Wetsens. 
Lyts e-W ierum (meestal uitgesproken als 
Ly tse-Wjierum of zelfs -Wjirm), Lut- 
kewierum of Kleine-Wierum , dorp in Hen- 
naarderadeel. De Lytse Jouwer; zie 
Hiaure. L y t s - Y n j e ; zie bjj den mansn. 
Ine. Bovendien nog vele staten en saten, 
die als G r e a t en Lyts onderscheiden 
worden; b.v. Great en Lyts Juckema- 
state onder Siksbierum : Great en Lyts 
Lammema-sate onder Minnertsga , enz. 

M. (Lit). Verg. Lette. 

V. liitte. 

P. Litten3(Easte r-), veelal gesproken 
Jesterlittens, Oesterletens , Oosterlittens, 
dorp in Baarderadeel. Weater-Littens 
(ook wel Littenserbûrren genoemd) , 
geh. onder Womraels; met De Littenser- 
of Krom m e-sy 1 , sluis in den Slaehtedijk 
aldaar. 

M. Litman. 

M. Litrik. 

M. lAtBe , Liike , Litteke j Litsie. Verkl. 
van Lit. Zie Lit. Verg. Lyts. Digitized by VjOOQIC LYTS. LJACHTE-MAB. V. Utske, Litah, Uts. 
G. liitBema. 

M. LytSy Lythe, Verg. Litse. 
y. Lytske. Te Hindeloopen Lyts. In 
misspell. Lietske, Lietsohe, Uets. 

M. Liubba , Liubbe , Liubbo , Lyubbo , 
Lynhbe. Zie Liobba. 

M. Liubbertj lAubeH, 

M. Liudard, Zie Liathart. 

M. LiitdbcUd , lAudbad, Zie Liutbald. 

V. LUtdburg, 

M. Liuderikf LiudHc. 

M. Liudeward, lAuduard , Liuward, Liw 
werd. Zie Lioward, Luidward. 

G. Lyuwerdeana , Liuwersna, Lieuwert- 
sna, Oost-Friesland. 

M. LiudgeTy LitUger, Zie Ludger. 

V. Liudgerd, Liutgarde. 

M. lAudmund, 

M. Liudo, In verkl. Liudiko. Verg. Lude. 

V. lAueta, 

G. Liudelinga, 

P. Lyoedsmerdaem , Lgoedmeersdaem, Lud- 
sumerdaem , oude namen van den ouden Ber- 
gumerdam. Zie Lyoedmeersdaem. 

M. Liudolf, Liudulf, Zie Lyoelf. 

M. Liudrad. 

M. Liuke, Zie Liéuwke, Leauke, Lyoeck. 
V. Liuk^ Liuk/ej Lynch, Zie Lyoeck. 
G. Lyuckema. 

G. Liuma, 

M. Liumme , Lyumma. Zie Liomme, 
IJomme. 

M. Liuppe, Liuppo. In verkl. Lyuppeko. 
Zie Lioppe. 

V. Lyupckj Lyupkf Liupck, 

G. lAupma , lAupkama, — Leupen , 
Leupe, Nederland. P. Liupma-sate te Wierum. — Leu- 
pegem (Liupinga hem) , dorp in Oost-Vlaan- 
deren. 

M. Liura, Lyure, Zie Liora. 

M. Liurd. Zie Luurd. 

M. Uutbert, Zie Lubbert 

M. LiiUbaidy Liutbold , Liuppcid , Liud- 
bald, Liudbad, 

M. Liutbrant. 

M. Liutfrid. 

V. Liutgarda, Liudgerd, 

M. Liutgery Liudger, Zie Ludger. 

M. Liuthartf Liudard, 

M. Liutke^ Liudiko, Zie Liudo. 
V. Lyutie, Liuets, In hedendaagschen 
vorm muutske. 

M. lAwwe, LiowOj Lyua, Lyuwa,Lyuwe. 
Zie Lieuwe, Liowa. 
V. Lyuaj Liuwkjen. 
G. Liunga. 

M. Lit>e, Liven, Liwe, Lywe, Lywa, Lic 
ven. Zie Lieuwe, Liuwe, enz. In andere 
Ned. gewesten, buiten Friesland, geldt de 
mansn. Lieven , van ouds her daar niet zeld- 
zaam, als een afgesleten vorm van Liewgn, 
Liefwin. 

G. Livia (samengetrokken vorm van Li- 
vinga), Lywema, 

P. Li vi a-stat e te Ritsumaz^l onder 
Marsam. 

G. Lywbbama, Zie bg den mansn. Lioba. 

M. Lywertj Lywari. Zie Lioward. 
G. Lywkama. Zie Lieuwkema. 

M. Ljeube. Verg. Lieube, Lioba. 

P. De Lj ach te-m ar (of De Ljochte- 
mar — naar verschil in uitspraak), Lichte- 
meer, meertje in het Heidenschap onder 
Workum. Ljachtmar, Lichtmeer, s&te 
onder Menaldum. D e L j a c h t e-w e i , Lichte" 
weg, weg in het Nieuwland onder Debum- Digitized byLjOOQlC UIBBE. 889 LOD. Verg. De Tsitistere-wei. De Lj acht mis- 
djk, Lichtmisdijk , onder Menaldum. 

M. I^ibbe. Zie Libbe, Liebe. 

P. It Ljibbel&n en De Ljibbepôl- 
le, Libbeland en Libbepolle, stukken land 
onder Boombergnm. 

P, De Ljiepeherne, Eievitsheme of 
Kievitehoek , hoek in den Groenendijk onder 
Witmarsum. Idem, saté aldaar. 

IC I^imme. Zie Limme, Lieme,Lioma. 

M. IJipke. Yerkl. van Ljippe. Zie 
Ljippe. 
y. IJipbje. 

M. ljippe. Zie Lippe. 
y. IJipJe. 

P. Ljippenhuzen, Leppenhuysenj Lep- 
penhHif^um, in 1315 Luppingahuêum , (oud- 
tgds ook Cobunderhuysen genoemd) , Lip- 
penhuixen, dorp in Opsterland. Ljip pen- 
wal d, Lippenwoude, geh. onder de Hom- 
merts. Ljipp-ommewyk, Lip-oomswgk, 
en Ljippe-Gabriëls^y k , veenvaarten 
onder Ureterp. 

M. Ifjobbe, Zie Liubba. 

P. De Ljochte-mar, Ljochtmis- 
djk, enz. Zie I^achte-mar, enz. 

M. momme, lAomma, Lyomme, Zie 
Ljomme. Verg. Lom me. 

P. Ljomme-Oenzeawyk, en Ljom» 
me-Joukeswyk, veenvaarten onder Kor- 
teiwaag. 

y. moukje. Zie Lyonck. 

P. Ljouwert (ook geschreven Lio- 
werd, Leanward, Ljeauert, en schier 
als Ljout uitgesproken), Liunvert in de 
Xlde eeuw , Lienwart in 1 149 , Linvert, Lun- 
^trt, Leeuwarden (door de stedelingen Lé- 
warden, en Luwa'den genoemd, en op 
het Bildt Ljuwt), stad in Oostergoo. Verg. 
Laowarden. Ljouwerteradiel of -deel 
(in de dagel^ksche spreektaal Ljoutera- 
diel, en, door ouderwetsche stedelingen 
Lnwa'deradeel genoemd) , Lymcerdera- 
M, enz. grieteng in Oostergoo. — Lieu- werderwolde (ook Lienwerderwinkel , en la- 
ter Wester-Stadshamrik genoemd), kriteten 
Zuidwesten van de stad Groningen. Lewert, 
Oplewert, Uplewert, Op Leeuwert, dorp in 
Oost-Friesland. 

Even als dit by vele andere Fr. namen 
het geval is (sde b.v. den geslachtsn. Burma- 
nia, op bladz. 56), zQn ook de vormen en 
schrgfwgzen, waarmede de plaatsn. ljou- 
wert voorgesteld wordt, zeer talrgk en on- 
derling zeer verschillende, zoo in oude als 
in nieuwe geschriften. Van den naam Ljou- 
wert, Leeuwarden z^n er ongeveer twee- 
honderd verschillende spellingen bekend. Zie 
Eekhoff, Geschiedkundige beschrijving van 
Leeuwarden, dl. I, bl. 369. 

P. Ljuens, Luens. Zie Lions , by den 
mansn. Liowa. 

M. LJumme, Lyumme^ Lyumtna. Zie 
Ljomme. 
V. I^umkje. 

P. De Ljúrkepôlle, stuk land onder 
Sint-Anna-Parochie. 

P. Ljiissens. Zie Lioessens. 

V. Ljiitske; in Ned. spell. muutske. 
Liuets, Lyutie. Zie Luutske; en by den 
mansn. Liuth. 

P. Loane. Zie Leane, Loon, Loen. 

P. De L o aten, Looten, krite onder 
Sneek. 

M. Lohhe, Zie Lubbe. 

V. liObke, Lobje, Lobbeije, 

G. Lobbingat Lobben, 

V. liObberioh, Lobbrioh, Lobbrig, 
Lobberig , liobbriohje , Lobbrigje , 
Lobberigje. Versleten vorm van Hlod- 
berchta of van Hlodburga. Zie Lubbrich. 
Verg. Liebrig. 

M. Locbman. 

M. Iioobnaar, liochenaar. 

M. Lodt Lodd. Verg. Lode. 
V. Lodd, Digitized by VjOOQIC LODE. 

G. Loddama, 

P. Loddehel, stuk land onder Harde- 
garüp. 

M. Lode. Verg. Lod. 

G. Lodema, Loodema, Loodsma, 
LootBina, Loot. — Looden, Oost-Fries- 
land. Loode, Loots, Lootz, Nederland. 

M. Lodewyk; in Ned. spell. Lodew^k. 
Lodemk, Lodewycky Loicich. 

V. Lodewykje ; in Ned. spell. Lode- 
wÂjkJe. 

M. Lodowyn, Zie Luten. Voluit Hlod- 
win. 

V. Lodewyntsjé ; in Ned. spell. Lode- 
Wijntje. 

V. Lodow, Zie Ludou. 

P. De Lod 8, krite bg Tibmaburen, 
onder Ee. 

M. Lodser, Lodzer. 

M. Loebert. Zie Lubert, Lubbert. 

M. Loech. 

M. Loef, Loeffj Louf. 

M. Loeye. 
V. Loeyek. 

M. liOeke. Vermoedelijk verbastering 
van den Bijbelscben naam Luoas; ofverkl. 
van (Loe), Lode, Lude. 

V. Loekje. 

G. Loeks. 

P. Lûkswâld. Zie dien naam. 

M. Ijoeh Zie Lul. Luel. 
G. Loelia (Loelinga). 
P. Loelia- saele j oude naamsvorm van 
Lelia-sate; zie dien naam. 

M. Loen. 

G. Loenia (Lunia, Loeninga), Van Loe- 
ninga^ LOBD. — Loenis, Nederland. 
P. Loenia-sate te Ec. 

P, Loen, Zie Loon. 240 LOYTSA-SATE. 

G. lioenstva. Zie Loonstra. 

M. Loepke. Zie Lyopke, Lyupke. 
V. Loepke. 

P. Loerd, satc, met terp, onder Ruga- 
Lollum. 

G. Loesma. 

P. De Loete, meerke bjj Oudega in 
Smallingerland. — Idem , in den Krimpe- 
nerwaard , Zuid-Holland. De Loet, deel van 
het vlek Schagen in West-Friesland (noorde- 
Iflk Noord- Holland). Idem , geh. bg Ha- 
zerswoude , Zuid-Holland. 

M. Loetse. Zie Lyoedse, Liod. 

M. Loe^wert. Zie Lyuwert, Lioward. 

M. Loffaert, I^ffeH. Verg. Leffert. 

M. Loffelt, 

G. Loftaia. Verg. den mansn. Loef. 

M. Loif Loyo, In verkl. Loycke, 

V. Loyck, 

G. Looyinga, Looyenga , Looienga, 
Lo^enga, Lojenga, Loinga, Loyestna. 
— Looyen, Nederland. 

P. Loingea (Looyengea, Loagen- 
g e a) , Hlyongum , Hlyoenghum , Hlyonge , 
Hlyoingengae , Lioninga , in 1551 Lyongum , 
in 1543 Hfyoenge , uitgesproken Loaingea, 
(Lo-aingea , met den klemtoon op ai) , 
Loinga of Loênga, dorp in Wymbritsera- 
deel. 

P. Loyebbema-sate te Wons. 

V. Loyd. 

M. Loyf. Verg. Loiliff en Loef. 

M. Loiliff. Verg. Lyoelf. 

M. Loke. Verg. Lokke. 
G. Looxma. 

P. Looxma-grêft, te Sneek. — Look- 
fenne, buurt te Emden, Oost-Friesland. 

P. Loytsa-sate te Eagum. 

Digitized by VjOOQIC LOKKÉ. 241 LOON. M. liOkke, Locke. Vermoedelijk vlei- 
Torm Tan Lolke. Verg. dien naam. 

V. liOkke, Ijokie, Lockjm, Vlei- 
vorm, zoowel van Lolke, Lolkje, als van 
Latske, Luxt. 

G. Lochama, Lolc 

P. Lokke-bosk, stuk land onder Ooa- 
tenneer. 

M. Loleké. Verg. Lolke. 

M. Lolke, LoUeke, Lolcka, Lólk. 
Verkl. van Lolle. Zie Lolle. 

V. liolkje, LoUcJen, Lolktje. 

(t. Lolcama, Lolkama, Lolokema, 
Lolkema, Van Lolkema, Lofkma, 
Lolksma, Ijolkes. — Lollekena, Ned. 

P. Lolke fe art (ook Gjerrytsfeart 
genoemd) , vaart onder Oppenhuizen. L o 1- 
kama-sate, te Hooge-Beintum. Idem , 
onder Kollumer-zwaag. Idem , tusschen 
Wons en Abbingawier (Engwier). 

M. Lolle, Lolla, Lóllo^ Lolly Lol. In 
patronymicalen vorm Lólling, Quasi-verla- 
tgnscht tot LoUius. In vleivorm Loo. 

V. Lolke , Loh'ke , Lolck , Lolk. Loltsje ; 
in Ned. spell. Loltje. In den Zwh. ook LoL 

G. Loilinga, LoUema. LoUes. — Lol- 
linj?, Oost-Friesland. 

P. L o 1 1 u m , nader onderscheiden als 
Rûge-Lollum, Ruga-Loll um of Ruige- 
LoUum, dorp in Wonseradeel. Lollum, 
Lcilegum, nader onderscheiden als Lytse- 
Lollum, Lutke- of Lutje-LoUum, geh. on- 
der Franeker. Lollinga-sate te Wartena. 
LolUnga-landt y te Oaastmeer. De Lollu- 
mer-monnle, molen onder Wartena. — 
Lolieburg, geh. bg Schagen in West-Fries- 
Iftnd (noordel gk Noord-Holland). 

M. Lomme. Zie Ljomme, Ljumme. 

ML LoHf Lone, 

V. Loontje, 

G. Lonia, Lonyty Loninga. Verg. Loe- 
nia, Lunia. 

P. Lonia-sate, Loema-safen , onder 
Ee in Ooat-Dongeradeel. 

G. Londema. P. Longerhou (oudtijds verhollandscht 
tot Langerhotye) , Longerhouw, dorp in Won- 
seradeel. Zie Hou. 

P. It Longerskar, Lollinger schar 
(verg. den mansn. Lolle) , Longerschar, krite 
onder Uitwellingerga en Oppenhuizen. 

M. Lonse. Verkl. van Lon. Zie Lon. 
Verg. Lense. 

M. Loo. Vleivorm van Lolle. Zie dien 
naam. Komt ook voor als verkorting van 
Lodewjjk. 

P. LoOj Loey oud en verouderd algemeen 
Nederl. woord, dat bosch of woud in het 
algemeen , maar byzonderljjk ook eiken- 
bosch schjjnt beteekend te hebben, en dat 
in de Sassische en Frankische gewesten van 
Nederland zeer algemeen, in de Friesche 
gouwen echter uiterst zeldzaam als samen- 
stellend deel van plaatsnamen voorkomt; 
Elsloo en Fochteloo, dorpen in Stel- 
lingwerf. It Loohûs, Loehuys , voormalige 
saté ander Oosterwolde. Verder nog: Loo, 
eene plaats , op de kaart van Schotanus 
(1694) vermeld , en gelegen onder Rjjper- 
kerk, ongeveer ter plaatse waar in deze 
eeuw de buitenplaats Vgversburg gelegen 
was. — Bafloo, Friescheloo, dorpen in Gron. 

G. Loodema, Loodsma. Zie bg den 

mansn. Lode. 

M. Loof. Verg. Loef, Loyf. 

G. Looyinga , Looyenga , Looienga. 

Zie bij den mansn. Loi. 

G. Looitsma. 

P. Loon , Loen , een oud en verouderd 
woord van onzekere aardrijkskundige betee- 
kenis, maar dat een bosch of boschrijke 
streek schjjnt aangeduid te hebben , en mis- 
schien oorspronkelijk het zelfde woord is als 
loo j loe ; zie hier boven. In het Noord- 
Oosten van Friesland , bijzonderlijk in de 
Dokkumer- Wouden , kwam het oudtjjda als 
plaatsn. voor (en ook heden nog wel), ge- 
lijk oude oorkonden aangeven; b.v. Cleyloen 
te Rinsumagcest of te Sibrandahuis (Bene- 

Digitized by VjOOQIC LOOPKE. 242 LÜBBELT. ficiaal-boek , bl. 197). De kaart van Scho- 
tanus (1718) vermeldt nocr eene plaats 
Brandaloon, naby de oude Branda- en Het- 
tinga-saten , onder Nes in West-Dongeradeel. 
Verder de Breeloen, in 1511, te Birdaard. 
Wreloen (Oer 'e loan?) in 154:) te Akker- 
woude. Fockeloen te Akkerwoude. Danfu- 
maloen te Dantumawoude. Die Lonen te 
Rinsumageest. Ook te Beetgum , en te Har- 
lingen (dit laatste misschien eene oude 
schrjifwjze voor De Lanen aldaar), lieden 
ten dage geldt in de Wouden loa/ie als ge- 
lykbeduidend met leane^ laan; b. v. Twis- 
keloanen, krite onder Rinsumageest. De 
Eange-Loane te Rinsumageest. — Loon, 
geh. bij Assen. Verg. Leane. 
G. lioonstra. 

M. Looj)ke. Zie by deh mansn. Lope. 

O. Loopstra. 

M. Loos. 

G. LoOtsma. Zie bjj den mansn. Lode. 

G. liOOxma. P. Looxma-grêft. Zie 
bij den mansn. Loke. 

M. Lope, Looppe, In verkl, Loopke, 
P. L o p e n 8 , geh. onder Kubaard , be- 
staande uit de saten Great- en Lyts-Lo- 
pens, met De Lopenser-terp. — Lop- 
hem , in 1110 Lopem ^ in 1187 Lopehem ^ 
dorp in West- Vlaanderen. 

M. Lor, Lorr. In verkl. Lorck, Verg. 
Lyora. 

G. Loringha, Löringa, Oost-Friesland. 

P. Lorbûrren, geh. onder Harich. — 
Loring, hoeve by Millingen (Rees) in Rgn- 
Pruisaen. 

M. Lot, In verkl. LotUje, 

V. Lotsje; in Ned. spell. Lotje. Lottye, 
Deze vrouwennaam geldt heden ten dage, 
vooral buiten Friesland , veelal als eene in- 
korting van den Franschen naam Charlotte. 

M. Lotger» Zie Ludger. 

V. Lotgertsje ; in Ned. spell. Lotirertje. 

M. Lot me r. Zie Ludmer. M. Lotü. Verkl. van Lot. Zie Lot. 
(t. Lotstra. 

M. Lourens. Misspell. van den Kerke- 
lyken naam Laurens , Laurentius. Zie 
Laurens. 

V. Lourenske. 

G. Lourens. 

M. Loutet, Verg. Laut. 

M. Louw, LouTxre, Lou, Low. Ver- 
korting van Lourens, Laurens. Zie die namen. 

V. Louwke. Loutqe; in Ned. spell. 
Louwtje. 

G. Louwetna^ Louma^ LouWBina, Lott- 
9ma, Louwes. 

P. Louwsma-sate ; De Louwsmeer. Zie 
by den mansn. Laus. Louwepoel, meerke 
onder Jutryp. 

M. Louwert. Zie Loewert , Liowerd. M. Louwke , Louke. 

Louw. Zie Louw. 
V. Louwkje, Loukjen. Verkl. van M. Luhavt, Lubbart, Luyhert, Voluit 
Ludbrecht , Liudbercht. Quasi-verlatgnscht 
tot Lubartus en Lubbartus. Zie Lub- 
bert, Luibert. 

M. Lubbe, Lub, Lubben, Lubbo. 
Verg. Lobbe, Lyobbe, Ljnibbe, Liobba, Luibe. 

V. Lubke, Lubbetje, Lubbeke, Lub- 
bike, Lubbe y Lub. In den Zoh. ook Lub- 
bigje , Lubbigjen , Lubbijhjen , volgens 
den Friso-sassischen , in Drente en Overijssel 
inheemschen vorm Lubbechien, Lubbegien. 

G. Lubbema , Lwbbema , Lubma , Luib- 
binga, Lubbes, Lubben, Lubbens. — 
Lubbana, Oost Friesland. Lubbinge, Drente. 
Lubbe, Nederland. 

P. Lubma-sate onder Anjum. Lub- 
bema-heerd onder Oudwoude. — Lub- 
binge , geh. bij Zuidwolde , in Drente. Lub- 
benhusen, geh. bij Waddewarden in Ost- 
ringen, Weser-Friesland , Oldenburg. 

M. Lubbelt. Voluit Liudbald. Zie Lub- 
bod, Lubbet. Digitized by Google LÜBBERGJEN. 243 

V. Lul>l>ergjen. Voluit Liudberga. 
V. Lubberkje. Zie Lubbrich. 

M. Labbert, Lubert, Lubber, Lwb- 
hert. Voluit Liudbercht. Zie Lubart, Luibert. 

V. Lubbertsje; in Ned. spell. Lubber- 
tje. Voluit Liudbrechta. 

G. Lubberts. — Lübbers, Ooat-Pries- 
land. Lubberden , Nederland. 

P. Labbertsfehn , geh. bg Aurich, Oost- 
Friesland. Lubberink, geh. bjj Denekamp, 
Twente. 

M. Lubbet. Versleten vorm van Lub- 
bolt, Lindbald. Zie Lubbelt. 
V. Lubbetqe; in Ned. spell. Lubbetje. 

M. Lubbod, Versleten vorm van Lub- 
bolt, Liudbold. Zie Lubbelt, Lubbet. M. Lubbrand, 

Liutbrant. Voluit Liudbrand. Zie M. Lubbren, Voluit Liudbem. Zie Luybren. 

Y. Lubbrich, Lubbri£^,Lubbrichj6, 
Lnbbrigje, liXibrigy Lubrigje, Lu- 

brigjen. Zie Lubberlgen. Verg. Lubbergjen, 
Lobbrich. 

M. Lubdo. 

M. Lubke, Lubcken^ Lubbico, Lubbeken, 
Lubbdce. Verkl. van Lubbe. Zie Lubbe. 

V. Labl^e. 

G. Lubkema. 

P. Lubkema-sate bji Nes in West- 
Bongeradeel. 

M. Ludberi, Liutbert Zie Lubbert. 

M. Ludde, Luddo. Verg. Lude. 

V. Ludde, Ludge, 

G. Ludden, Oost-Friesl. Ludding, Eng. 

P. Luddeweer , geh. bg Woltersum , Gro- 
ningerl. Luddingwolde , geh. bg de Leek, 
Groningerl. Luddington , dorp bg Stratford 
ön Avon, Engeland. 

M. Ludder. Verg. Luder. 

M. Lude , Luda, Zie Luyde. Verg. Ludde. 

V. Lude, Luda, Ludekine. 

G. Ludigman (Lodingman, Ludinga-man); LUDSUMERDAEM. 

Ludinga , verhollandscht tot Luidinfi^a, Luy- 
dinga; Luda, Ludema, LudeiL — La- 

dens, Oost-Fr. Luding, Ludink, Nederland. 
P. Ludum, Luydem, in verhoUandsch- 
ten vorm Luidum , saté onder Achlum ; met 
De Ludum er-terp, ook Ludematerp 
genoemd. Ludinga-kerk ; zie Lûntsjerk. — 
Ludema-borg, te üskwerd, Groningerland. 
Lüdinghausen , Liudinghuson , stad in West- 
falen. Lüdingworth, dorp in 't Land Ha- 
deln, Hannover. 

M. Ludeke, Ludeko, Ludeken, Ludekin. 
Verkl. van Lude. Zie Lude. 

M. Ludelef, Ludelf, Zie Ludolf. Verg. 
Lyoelf. 

G. Ludelsma, Groningerland. 

M. Luder , Lueder. Verg. Ludder, Lueter. 

M. Luderick, Luderich, Zie Luyerck. 

V. Ludewei. Zie Ludou. 

M. Ludger^ Liudger , Liutger. Zie Lut- 
ger, Lotger. 

V. Ludgertsje; in Ned. spell. Ludger- 
tjen. Ludger, 

G. Ludgerink, Nederland. 

P. Ludgerskerke, verdronken dorp in den 
Dollart. 

M. Ludnier. Voluit Liudmar. Zie Lutmer. 

M. Ludolf, Lugdolf. Quasi-verlatynscht 
tot Ludolfus, Ludulphus. Zie Ludelef, 
Luylf , Lyoelf. 

V. LudoUf Luidu, Luyduw^ Ludoiv, Lugdaw, 
Ludo, LuydOy LuydWy Ltcdw, Zie Ludewei. 

M. Ludse , Ludae , Luidse , Luds, Verkl. 
van Ludde. Zie Ludde. Verg. Lütsen. 
V. Ludske, Luds. Zie Lut«ke. 

M. Ludzer, Ludser. Verg. Ludzert. 

M. Ludzert, Ludsert, Ludserd. 

Verg. Ludzer. 

P. Lvdsumerdaem, Zie Lioedmeersdaem. 

Digitized by VjOOQIC LrE. 244 M. Lue. Zie Lui. 

Gr. liuma. 

M. Luel f LuelL Zie Lyoel, Li olie, Lolle, 
Lul. 

G. Lnlema. — Lula, Groiiin<3;erland. 

P. Lulema-borg, bij Leens, Groningerl. 

P. Liiens. Zie Lions, bij den mansn. 
Liowa. 

M. Luentken, Verg. Loene. 

M. Luer. Zie Luur, Lyure, Liora. 

M. Luerd , Luert. Zie Luurd , Lyuwert , 
Liowerd. 

M. Lues. Zie Lioesse, Loos, Luis. 

G. Lusinga. 

P. Lüessens; zie Lioessens. 

M. Lueter. Zie Luder, Luter. 

V. Laetske. Zie Lútske, Luutske. V. Lügje of Liichje ; in Ned. spell. Luig- je. M. Lujt^ Lugto, 

G. Lugt, Lugten, Nederland. 

M. Lui, Luiji Luye. Zie Lue, Loy. 
V. Luyetje. Verg. Liiisje. 
G. Luma. 

P. Lui-Jilles-finne, stuk land te Sur- 
huizum. 

M. Luibet LuibOy Luibbo. Verg. Lubbe. 

V. Luibkje. 

G. Luibbinga, — Luyben, Nederland. 

M. Lutjbrefi. Verg. Lubbren. 

M. Luid f Ltiida, Luyde ^ Lugd, Luido, 
In verkl. Luideke^ Luydtge. Zie Lude, Luit. 

V. Lnidske, Luidia j Luid. Zie Ludske, 
Lutske, Liitske. 

G. Luidinga, Luydinga. Zie by den 
niansn. Lude. 

P. Luidum. Zie Luduni. 

V. Litidburg, Verg. Lubbrich. LUITSE. 
M. Luldjer. Zie Ludger. 
M. Luidmer. Zie Ludiner. 

M. Liigdolf. Quasi-verlatijnscht tot Li'y- 
dulfns. Zie Ludolf. 

M. Luid Wil rd j Lng.hniert. Zie Liowerl, 
Liudeward. 

M. Luyerck^ Luierk, Zie Luderick. 

M. Luigje. In Fr. spell. Liigje of Liicbje. 
Zie Ldgje. 

M. Luik, Luike. V. Luikje. 6. 
Lulkinga, Luikenga, Luiken, Lui- 
kens, Luiks. Zie den mansn. Luk. 

M. Luilj Luile. Zie Luel, Lul. 
G. Lidema, 

M. Luylff Luyloff. Zie Lyoelf , Ludolf, 
Luydolf. 

M. Luymej Luimme, V. Luime. Zie 
Lume. 

G. Luimstra. 

P. Luine (Huis Ter-) ; zie Lune (Hûs Tor-). 
G. Luinstra. 

P. Luinjebert, Luinjebird. Zie Lûnjebird. 

V. Luintje. Zie Ldntsje. 

M. Luype^ Luyppe. In verkl. Lnypke, 
Luypck. Zie Lioppa, Lyopk. 

G. Luyrstra. M. Luisy Luysse. Zie Lues. 
G. Lusinga. 

M. Luit, Luite. V. Luitje. G. Lui- 
(erna , Luyima , Luiten, Luitsz. P. Lui- 
te ma-s at e. Zie de mansnamen Lut, Lute. 

V. LnytyardUj Luyfgardis ^ Luitgerdis. 

M. Luitje, Luitjen. G. Luitjes, 
Luytjes, Luitjens, Luitjen, Luytdes. 

Zie den mansn. Ldtsje. 

M. Luitse, Luitsen, LuitBen, Luitse, 

Digitized by VjOOQ IC LÜYWE. 245 LUNJIER. Luits. V. LTüt8ke> Luitsken. G. Liüt- 
sma, Liiltzes, Luitsmaterp. Zie den 

mansn. Lútsen. 

M. Luywe. Zie Luwe, Liiiwe. 

M. Luk en Luk, Luke. In Ned. spelL 
Loeke, Luik, Luike. Luycke. Verkor- 
ting van den Bjjbelschen naam Luoas — 
of samengetrokken vorm van Ludeke. Zie 
Loeke. Verg. Lukke, Lude. 

V. Lûkje en Lükje ; in Ned. spelL Loekje 
en Luil^e. Luke. Verg. Lukke. 

G. Luikixi^ra, Luikengra, Lakken, 
Luikens, Luiks. — Lukenga, Groninger- 
land. Luikins:, Ned. 

P. Lûkswâld, Luxwolde , oud dorp , 
thans geh. onder Gersloot in Eangwirden, 
im deele ook behoorende onder Langezwaag 
in Opsterland ; met De Lûksterhoarne 
iroluit Lukswald-sterhoarne, heden- 
daags ook wel half-verhollandscht tot Lûk- 
Hterhoek), Luxterhorne; en De Lukster- 
Tinia of -Tynje, Luxter-Tynje , twee 
geh. aldaar, onder Gersloot; De Lûkster- 
heawei aldaar. — Lûkswâld, Lucas- 
wolde , geh. tuaschen Marum en Grootegaat, 
rrroningerl. Luxberg, saté bjj Bredstedt, 
Noord-Friesland. 

M. Lukke, Liicke, Lucken, Lucca. Verg. 
Lak, Luik, Loeke, Lokke. 

V. Lukje, Lukjen, Lukke. Deze 
laatste naamsvorm komt meestal voor als 
ïleiyorm van Lutske. 

G. Lukkes, Luxen. 

P. Lukswolde , Luksterhorne , Lukster- 
Tynje. Zie Lûkswâld , bij den mansn. Luk. 

M. Lul , Lull , Luel , Lulle, In verkl. 
Ltdeke. Zie Luel , Luil. Vleivorm van Lul- 
lif, Lulof , Ludolf. Verg. Lolle. 

G. Lulema, Lülkema^ Luiknma. — Lule- 
ma , Lula , Groningerl. Lülling , Oost-Fr. 
Lnlling, Engeland (reeds bj de Angel-Sassen 
voorkomende). In Nederland verlatynseht 
tot Lulius. 

P. Lulema-borg te Warfhuizen, Gron. Lul- 
lingstone, in Kent, Eng. Lullington, in Sus- 
^x, Eng. Lüllau, dorp bij Harburg, Han- 
no?er. Lullingen, dorp in Luxemburg. 

M. LuUif, Lullyf, Luie f, Lulof, Luy- loff. Voluit Ludolf, Ludwolf, Hlodulf. Zie 
Ludolf, Lyoelf, Luylf. 
G. Lulolfs. 

G. Luma. Zie bij den mansn. Lue. 

M. Lume, Lumen, Luyme, Luimme. 
Verg. Lu mme. 
V. Luime, 
G. Luimes, Luymes, Nederland. 

M. Lumke, Lumcken. Verkl. van Lumme. 
Zie Lumme. 
V. Lumkje. 

M. Lumme, Lumma, Lum. Verg. Lume, 
Ljumme, Lommc. 

V. Lumke, Lumcke, Lumme, Lump- 
Jen. In den Zoh. ook Lummigje, Lum- 
migjen, Lummige, volgens den Friso- 
sassischen vorm Lummechien, Lummegien, 
in Drente inheemsch. 

M. • Lummer, 

M. Lummert. 

P. Lune (Hu 8 Ter), Huis Ter-Luine, 
oudtijds een slot of versterkt huis , met veer, 
aan den ouden, toenmaals nog niet afge- 
damden mond van het Dokkumer-diep ; 
thans eene saté onder KoUum. De Al de 
Lune, Oude Luine, oud stroomke onder 
Suawoude. Verg. den plaatsn. Liinsterwei. 

G. Luinstra. 

M. Lune. In .patronymiealen vorm Lu- 
ningh. Verg. Luentken. 

V. Luntsje, Luntsje; in Ned. spell. 
Luintje, Limtje, Lunke. 

G. Lunia, (samengetrokken vorm van 
Luninga), Luitna, Luynje, Loenye, Locnje, 
Lunye (in de dagelijksche volksspreektaal 
Lûnje en Lúnje). — Luinga, Groningerland. 
Luinge, Drente. 

P. Luniabird of Lûnjebird of Lún- 
jebird, Luinjebird, -berd of -bert, Lonia- 
bert, Lonigaheri, Lioniebert, in 1315 Lioni' 
gaherde , dorp in Eangwirden. L u n i a-s t a t e 
te Hallum. Idem, te Olde-Berkoop. — Luin- 
gaborg, te Bierum, Groningerland. 

P. L u n j i e r , geh. (twee saten, met terp), 
onder Bolsward, bij Longerhouw. Digitized by LjOOQIC LúNSTERWEI. 246 LÜTSEN. P. De Lúnsterwei, Luinsterweg, te 
Berlikum. üe 1 .insterweg, op het Oud- 
Bildt , onder Sint- Jacobi-Parocbie. Verg. den 
plaatsn. Lune (Hûs ter). 

V. Lûnt^je , Lúntaje ; in Ned. spell. 
Luintje. Zie b^j den mansn. Lunc. 

P. Lûntsjerk, Lüntsjerk (oorspron- 
kelijk en voluit Ludinga-tejerke), 
Lioetitziercke j in 1421 Lyodyngehet'ke ; Lyo- 
dengetziercka , Ludinghakercke , Lunykercke , 
Luynkerckef Luinkcrk, voormalig klooster, 
thans saté en geh. onder Midlum. Zie bjj 
den mansn. Lude. 

M. Lupke. Verkl. van Luppe. Zie Luppe. 
V. Lupkje, LupkjeiL 

M. Luppe, Luppo. Verg. Liuppe, 
Ljippe. 

V. Lupke. Ook vleiv. van Lubbrichje. 

G. Luppema , Luppens. — Luppinga , 
Luppenga, Lueppena, Luppen, Groningerl. 
en Oost-Friesl. Luppink, Lups, Nederland. 

P. Luppingahusum , oude naamsvorm van 
Ljippenhuzen ; zie den mansn. Ljippe. — 
Luppenhuis, geh. by Sellingen, Groningerl. 

M. Luppeld, Luppcltf Luppoli. Verbaste- 
ring van Ludbold, Hliudbald. 

M. Lurk, Lurck, Verg. Luurk, Lorck. 

M. LtisOf Luzo, Zie Luis, Lues. Verg. 
Lusse. 

G. Lusinga. 

M. Lusse. Verg. Luso. 

V. Lusje, Luskûf Lusckj Luskje. 

M. Liit, Lute; in Ned. spell. Luit, Lui- 
te, Luut, Lute. Luyt, Luyte , Luyfh , 
Luythe , Luthe. Zie Luit , Lute. Verg. Lutte. 

V. Lütsje ; in Ned. spell. Luutje, Luitje. 
Luyijefiy Luyitie^ Luitke y Luits , Luitse. 

G. Luitetnaj Luytma, Luten, Luiten, 
Luitsz. — Luyten, Luitingh, Nederland. 

P. Lutema-sate, Luitema-zathe , te 
Anjum. 

M. Lutheri. Voluit Ludbrecht , Hliud- 
bercht. Zie Lubbert. 

M. Lute, LtUOy Luthe y Luut, Lueth , Luite, Luit. In verkl. Luuthien, Ltahie. 
Zie Lút. Verg. Lutte. 

V. Lütsje; in Ned. spell. Luutje, Lui- 
tje. Lutey Luthia, Verlatijnscht tot Lucia. 

M. Luten , Luthen. Voluit Ludwin, Hliud- 
win. Zie Lodewyn. 

M. Luter, Lueter. Voluit Luther, HliadherL 

M. Lufet, Luthet, Luteth , Luytet. 
G. Lûtets, Oost-Friesland. 
P. Lütetsburg, Luetsborg^ LUtsborg, dorp 
bjj Norden , Oost-Friesland. 

M. Lulfrid. Voluit Hliudfrid. 

V. Lutgardttf Lutgart^ Luthgardis. Zie 
Luytgarda en Lutgertsje. 

M. Lut£rer, Lutgert, Liutger, Quasi- ver- 
latijnscht tot Lutgrerus. Voluit Ludgar, 
Hliudgar. Zie Ludger, Liudger. 

V. Lutgertsje; in Ned. spell. Lutfirertje. 
Lutgert. 

G. Lutgers, Groningerland. 

P. Lutje en Lutke; voorvoegsel bg vele plaats- 
namen (Lutkepost, Lutje-Lollum). Zie Lyts. 

M. Lutmei\ Luthnter. Voluit enoorspron- 
kelyk Hliudmar. Zie Ludmer. 

G. Luthmers. — Lütmers, Lüttmers, 
Oost-Friesland. 

M. Lutje, Lutjen; in Fr. spell. Lutsje. 
Zie Lutsje. Verg. Liit^e. 

M. Lutke, Luiken, Luthken, Luttike, Lut- 
teke. Verkl. van Lutte. Zie Lutte, Lutje. 

P. De Lut s. Zie De Lits. 

M. Lutsen; in misspell. Lutzen. Luise. 
Verkl. van Lutte. Zie Lutte. Verg. Lutsen. 

V. Lutske, Luthscky Luts. In misspell 
Lutsohe. Verlatijnscht tot Lucia. Verg. 
Lutske, Luxta. 

G. Lützen, Noord-Friesland. 

P. Lutskelân, stuk land te Westergeest 
Lutskedykje, te Stiens, 

M. Lutsen; in Ned. spell. Luitsen, 
Luitse, Luitzen, Luitze, Luits. 
V. Lutske; in Ned. spelL Luitske, Digitized byLjOOQlC LÜTSER. 247 LWDW. Liütsken, Luutske; ook Luetske. In 
mlsspell. liUitSChe, enz. 

Cr. Liiltsxna , Luytsma , Luitzes , Ltiit- 
smaterp, Luytsniaturp. 

M. Lutsei'j LtUsert , Lutzer. Zie Ludser. 

M. Lutiïje; in Ned. spell. Lutje, Lut- 
jen, Lutghetiy Luttie ^ LuUhien, Liitthia. 
Verkl. van Lutte. Zie Lutte. Verg. Lútsje. 

G. Lutjes, Lu tjens, Lutjes, Lutgens, Ned. 

P. Lütjensfehn, geh. bj Neu-Schoo in 
HarlingerL, Oost-Fr. Lütjenswarf, geh. in 
den Fahretofter-koog , Nóoj d-Friesland. 

M. Lntsje; in Ned. spelL Luitje, Luit- 
Jen, Luytie, Luthien , Luf/tken , Lui/tffhen, 
Luyijen, Luitke, Luytthien ^ Luyttie , Luthia. 
VerkL van Lût , Lute. Zie Lút , Lute . 
Luutje, Lútsen. Verg. Lutsje. 
G. Liii1des,Iiuitden8,Luitde]i,Liiytdes. 

M Lutte, Lutto, Lut. Verg. Lute, Lnite, 
Lüde. 

Y. Lutsje; in Ned. spell. Lutje, Lut- 
Jen. Luttien^ Luiken y Lutge ^ Luts^ Lutsz^ 
Luizia, Lutsie, Verg. Lutsje, Luutje, Luit- 
je, Luxta. 

G. Luttinga , Lutma , Luttema. 

P. Lûtzhöved, dorp bj] Flensburg, Slee.swjjk. 

M. Luudsen; in Fr. spelL eigenlijk 
Lddsen. Verkl. van Lude. Zie Lude. Verg. 
Ldtsen. 

V. Luudse ; in Fr. speU. eigenlyk Liidse. 

M. Luur; in Fr. spell. eigenlijk Liir; 
iHfr, Zie Lyura, Liora. 

G. Luursma , Lmrsma , Luyrsma , 
Luurs. — Luursema, Gron. Lührs, Luirs, 
Oost-Friesland. Luuring, Luers, Nederland. 

P. Luursema-heerd , te Feerwerd in Gro- 
ningerland. 

M. Luurd; in Fr. spell. Lúrd of Luerd. 
Samengetrokken vorm van Luwerd. Zie 
Luwert, Luurt. 

V. Lúrdqe of Luerdiye; in Ned. spell. 
Laurdje. 

M. Luurdse; in Fr. spell. eigenlgk 
Ldrdse of Luerdse. Verkl. van Luurd. Zie 
Lourd, Luurisen. 

V. Lúrd^ke of Luerdske; in Ned. spell. Luurdske; in misspell. Luurdsohe. Zie 

Luurtfike. 

M. Luurk; in Fr. spell. eigenljjk Lurk 
of Luerk. Samengetrokken vorm van Lu- 
derik, Hludrik. Zie Luderik, Luyerck, Lurk. 

M. Luurt; in Fr. spell. eigenljjk Lúrt 
of Luert. Luyrt, Samengetrokken vorm van 
Luwert. Zie Luwert, Luurd. 

G. Luyrtsina^ Luiertsmay LuurtS. — 
Luurtsema , Groningerland. 

M. Luurtsen, Luurtse; in Fr. spell. 
eigenlijk Lúrtsen , Lürtse , of Luertsen , 
Luertse. Luyrtze. Verkl. van Luurt. Zie 
Luurt, Luurdse. 

V. Luurtske. In Fr. spell. eigenljjk 
Lürtske of Luertske; in misspell. Luurt- 
sohe. 

M. Luut; in Fr. spell. eigenlijk Liit. 
Zie Lut, Lute, Luite. 

V. Lutsje, in Ned. spell. Luutje, Zie 
Luitje. 

M. Luutse, Luutsen, Luutzen, 
Luutze. In Fr. spell. eigenlgk Lüt^en. 
Verkl. van Luut, Lute. Zie Luut, Lütsen , 
Luutje, Luitsen. 

V. Luutske. In misspell. Luutsche. 
In Fr. spell. Ldtske. Zie Lútske, Luitske, 
Lutske. 

M. Luutje, Luutjen, Luutghen, Luut- 
hien. In Fr. spell. Lutsje. Verkl. van Luut, 
Lute. Zie Luut, Lute, Lütsen, Liitaje, Lutsje. 

M. LU'we, Luwa^ Luow, Zie Lieuwe , 
Liuwe, Liowe. 

V. Luwtsje. In Ned. spell. Luwtje, 
Lu^TvkJe. 

G. Luxvema. 

V. Luwema-fütate onder Oudwoude. 

M. Luwerd y Luwert j Luwart , Lurerd. 
Zie Lyuwerd, Lioward. 

V. Luxta, Luxte. Zie Lukke. 

G. Luxwolda. Afgeleid van den plaatsn. 
Lûkswâld. Zie dien naam. 
P. Luxwolde. Zie Lûkswâld. V. Lwdw, Zie Ludou. Digitized by LjOOQIC MAAGE. 248 

M. MAGE. M. Maage. V. Maage. Zie Mage. V. Maaike. 

Maeike. In Fr. spell. Maeike. Zie y. Maamke. In Fr. spell. Maemke. 
Zie bij den mansn. Mame. 

M. Maart, Maert, 

V. Maartje. In Fr. spell. Maerfcaje. Zie 
Maertsje. 

V. MaaHyhjen. In den Zoh. Zie bij den 
mansn. Mare. 

M. Maas. In Fr. spell. Maes. Zie Maes. 
V. Maaske. In Fr. spell. Maeske. Zie 
by den mansn. Maes. 

G. Maastra. 

V. Maatje. In Fr. spell. MaeUje. Zie 
bij den mansn. Mate. 

V. Machielt, Machteld, Machtel, Mach- 
teltje. MagteL Voluit Machthild , Mathilda. 
Zie Magcheltsje. 

M. Made. 
V. Mada, 
P. Madum, dorp in Jutland, 

P. De Maden, naam van verschillende 
kriten lage hooilanden , meest in de Zeven- 
wolden ; b. v. De Haulermaden, krite 
onder Haule in Oost-Stellingwerf. De Lan- 
ge Maden, krite onder Oosterwolde. De 
Ban ster-Maden, onder Terband. De 
Marrimaden, te OldeTryne. De Maed- 
1 ân n e n , Maadlanden , onder de Gorredyk. 
Zie Mieden, Med. 

M. Madern. 
G. Made ma, 

V. Madzy. Dit is eigenljjk slechts een 
opgedachte of fantasie-naam , van jonge dag- 
teekening, door Mr. J. van Lennep, in zij- 
nen roman De Roos van Dekama, aan de 
hoofdpersoon in dat werk, eene midden- 
eeuwsehe Friezin , eigendunkelijk gegeven. 
In navolging daarvan , is deze naam, in de laatste helft dezer loopende eeuw , aan som- 
mige meiskes, ook in Holland, gegeven. 

V. Mae. 

V. Maeike. In Ned. spell. Maaike. 
Maeike , Maeyhe , Maeyken , Majeke , Maeï , 
Maal, Maay. Verbastering, vleivorm, van den 
BJjbelschen naam Maria. Oudtijds, vooral ook 
in Holland, Zeeland en Vlaanderen, geenszins 
zeldzaam, en nog heden wel ten platten 
lande in zuidelijk Zuid-Holland voorkomende. 
Zie Mary. Verg. Maike. 

V. Maemke; in Ned. spell. Maamke. 
Zie bij den mansn. Mame. 

M. Maerty Maart. Verg. Marten. 

V. Maertsje; in Ned. spell. Maartje. 
Zie ook by den mansn. Mare. Deze vrou- 
wennaam komt in Friesland slechts zeldzaam 
voor; hoofdzakelijk op het Bildt, waar bij 
als Mseaïtsie wordt uitgesproken ; in vleivorm 
Mseaek. Ten platten lande in Holland ech- 
ter, vooral ook in 't oude West- Friesland , 
komt deze naam veelvuldig voor, en geldt 
daar als de vrouwelijke vorm van den Ker- 
keljjken naam Maarten (Martinus), of als 
verbastering van den Bijbelschen naam Mar- 
tha. Verg. Martsje. 

G. Maersma. Zie bij den mansn. Mare. 
P. Maersma-sate, onder Kollumer- 
zwaag. 

M. Maes; in Ned. spell. Maas. In som- 
mige Ned. gewesten geldt Maas als een ver- 
korte vorm van den BJjbelschen naam Thomas. 

V. Maeske; in Ned. spell. Maaske. 

G. Maas. 

P. Maasbüll, dorp in Noord-Friesland. V. Maetsje; in Ned. spell. Maatje. 
bij den mansn. Mate. Zie V. Magcheltsje of Macheltsje; in Ned. 
spell. Magcheltje, Magdeltje, Magtel- 
tje. Machteltje. Zie Macht^lt. 

P. Mage (De Kalde), De Koude Maag, 
vaarwater onder Terhome. Digitized by Google MAGE. 249 MALTE. M. Mage, Maage, Magha, In verkl. 
Maegke. Verg. Maffge. 

V. Maa£re. In West-Friesl. (noordelijk 
Noord-Holl.) ook Maagje. 

Ct. Magatna. — Maag, Nederland. 

M. Magge , Magga. Verg. Mage. 

V. Maggel t«je ; in Ned. spell. Maggeltje. 
Vermoedelijk afgeleid van (Maggele), verkl. 
van Magge. Verg. Magcheltiye. 

G. Magghama, Magma, 

P. Maggenheim. Zie Makkum. 

M. Magnus, Misschien een verlatynschte 
?onn van Magge. Verg. dien naam. 

M. Mage, Verg. Meije. 

Y. Maike, Maiken, May, Mai, Verg. 
Maeike. 

G. Mayngha, 

P. Maienswerf, geh. in den Fahretofter- 
Koog, Noord-Friesland. 

M. Mayert. Verg. Meijert. 

M. Maile. Misschien verkl. van Maye. 
Zie Maye. Verg. Meile. 

y. Mainste. 

V. Maintsje; in Ned. spell. Maintje. 
Verg. Meinteje. 

V. Majeke, Zie Maeike. 

M. Make, Moeke, Maecke , Mako, Maken. 
Oorspronkelijk vleivorm van Markwart. Zie 
Markwart. Verg. Meke , Makke. In Noord-Fr. 
al8 Maak nog in gebruik. 

V. Make , Maeck , Maak. Misschien 
verkl. van Mae. Verg. Mae. 

P. Makeghem (Makingahem) , geh. bij 
Schelderode , Oost-Vlaanderen. 

M. Makke , Makka , Macco , Macke , 
MackOt Makko. Verg. Make, Mekke. 

V. Makke, Mack. Ook vleiv. van Martsen. 

6. Makkinga, Makkes. — Mackens, 
Oost-Friesland. Makkink, Maks, Nederl. 

P. Makkum, Mack urn j oudtijds ook 
Mackinge, in 1379 Maeckittge , in de elfde 
eenw Maggenheim (verg. den mansn. Magge) 
en, ter onderscheiding van de volgende 
plaatsnamen, ook Makkum op Sé ge- 
noemd, vlek in Wonseradeel ; met De M a k- k u m e r- W a e r d , bank of plaat in zee , 
nevens Makkum, en De Makkumermar, 
meer (thans drooggelegd). Makkum, ter 
onderscheiding Makkum op 'e KI a ei, geh. 
onder Bozum. Makkengea, Mackinghe , 
Makkinga, in de dagelijksche spreektaal ook 
Makkum genoemd , en, ter onderscheiding, 
Makkum op San, dorp in Oost-Stelling- 
werf. — Makkum , geh. bjj Beilen in Drente. 
Mackeriege, geh. bij Norden, Oost-Friesland. 
Mackendorf, Mackenthorpe in 1160, dorp in 
Brunswjjk. Macquinghem , doi*p in Artesië , 
Frankrijk. Mackenrode, doq) bij Göttiugen, 
Hannover. 

F. Makûrren. Zie Molkwarren. 

Ct. Malda. Verg. den mansn. Mal te. 

M. Malerick. Verlatijnscht tot Malorix , 
Mallorix. Vermoedelyk oorspronkelijk Ma- 
dalric. 

V. Male, Maale. Te Hindeloopen, en 
elders in den Zuidwesthoek. 

P. De Malkfeart, Melkvaart, naam 
van twee vaarten onder Makkum ; een , 
noordwaarts van het vlek , naar Wons ; de 
andere , zuidwaarts , naar Idsegahuizen voe- 
rende. Idem , onder Eksmorra ; met D e 
Mâlkmar, Melkmeer, ingepolderd meerke 
aldaar. De Mâlkherne, stuk land onder 
Snikzwaag. 

P. De Malle, krite onder Oostermeer; 
met De M â 1 1 e w e i , weg aldaar. 

M. Malle; in Ned. spell. Malle, MaUo. 
Verg. Melle, Mol Ie. 

G. Malga (vermoedelijk samengetrokken 
vorm van Mallinga), Mallama j Mallema. 

P. Mallum, buurt bjj Eibergen, Gelderl. 
Mallinghausen , dorp bij Hoya, Hannover. 
Mailing, stadje in Kent. Mallinkrodt, rid- 
dergoed bij Hage, Westfalen. 

P. De Mallegraefsboarch, Mallc- 
graafsburg, huis onder Oudwoude. 

M. Mallorix y Malorix. Zie Malerick. 

M. Malte. Verkl. van Malle. Zie Malle. 
G. Malta. — Malten, Nederland. Digitized by Google MAME 250 MARCHJE. M. Mame, Mamo. Verg. Mamme. 
V. Mame, Maamke; in Fr. spell. 
Maemke. 

G. Mamekens, Nederland. 

M. MaiTlTne, Mamma ^ Mammo. Inverkl. 
Mamka. Verg. Ma me. 

V. Mamkje, Mamck. 

G. Mammingha, Mamminga ^ Mammenga 
(ook in Oost-Friesland), Mnmmema ^ Mam- 
men. — Mammen, Mammes, Oost-Friesl. 

P. M a m m i n g a- of M a m m e m a-a t a t e 
te Jellum. Lyts Mamminga-sate on- 
der Menaldum. — Mambnrg, dorp in Har- 
lingerland, Oost-Friesland. Mamhusen, geh. 
bjj Hovel in Harlingerland , Oost-Friesland. 

M. Mane, In verkl. ManeJce. In Noord- 
Friesland Maans. Verg. Manne. 

G. Manema. — Maenens, Nederland. 

P. Maninghem, dorp in Artesië, Frankr. 
Maningham , in Norfolk , Engeland. 

P. Maneburen. Zie Monebûrren. Mane- 
dyk , Manesyl ; zie Mamedyk , Mamesyl. 

M. Mange. 

V. Mangel tsje ; in Ned. spell. Mangeltje. 

M. Manger, 
G. Manger. 

M. Manne, Manno. In verkl. Mantje, 
Manke, Mannick ^ Mank. In patronymicalen 
vorm Manning, Verg. Mane. Menne. 

V. Manna. Deze naam komt meestal 
voor als eene afkorting van Hermanna. 
Mant8. 

G. Manninga (ook in Oost-Friesl.). Op 
't Araeland Manje, (dat is: Mannia, Man- 
ninga). Mankes. — Mannis, Noord-Friesl. 
Manning, Engeland. 

P. Mansholt, dorp bij Wiefelstede in 01- 
denburg, Duitschland; Mannington in Nor- 
folk, en Manningtree in Essex, Engeland. 

M. Manse, Mans. Vorkl. van Manne. 
Zie Manne, Mante. 

G. Mansana, Oost-Friesland. 

P. Mansingen , dorp bjj Westerstede in 
Oldenburg , I)uit«chland. 

M. Mante, Mant, Verkl. van Manne. 
Zie Manne, Manse. G. (Vermoedelijk) Mandema, Groningerl. 
Manting , Drente. Mantingh , Mantink , 
Manden, Nederland. 

P. Mantgum (Mautinga-hem) — som- 
mige oude lieden spreken dezen naam als 
Mantsum uit — , dorp in Baarderadeel. 
Manting , geh. bjj Westerbork , Drente. Man- 
tinghausen , dorp bij Buren (Minden) in 
Westfalen. 

P. Mar, Fr. woord voor meer, in de al- 
gemeen Nederl. beteekenis; b.v. De Snit- 
ser-Mar, Sneeker-Meer ; De Birger-Mar, 
Bergum er-Meer; De Tsjieuke-Mar, Tj^"* 
ke-Meer, enz. Komt ook voor als samen- 
stellend deel van dorpsnamen ; b.v. E a s t e r- 
mar. Oostermeer; Semar, Suameer. Ver- 
der 1 1 Mar, het Meer , buurt te Heeren- 
veen. Marshol, stuk land onder Offinga- 
wier. De Marfinne, Meerfenne , saté 
onder Grouw. Idem (ook wel Mar finstra-, 
saté genoemd), onder Stiens. Verg. Mear. 

P. Mardum (Al de- en Nije-), Olde- 
en Nije-, of Oude- en Nieuwe-Mirdum, twee 
dorpen in Gaasterland; met De Marder- 
H o a r n e , Mirdum er-Hoek, buurt onder 01de- 
Mirdura; 1 1 Mar der-KI if, Mirdumer-Klif, 
hooge wal van de Zuiderzee, onder Mirdum 
(zie Klif); en De Mardersleat, ook San- 
sleat genoemd, MirdumerslootofZandsloot, 
vaarwater in Gaasterland. 

P. Mardunga, Zie De Marne. 

M. Mare, Ma ere. Verg. Marre. 

V. Mare, te Hindeloopen. Marigje, 
Maarighjen j (een Friso-sas-sische vorm), in 
den Zuidoosthoek. Verg. Marchjen, Marij. 

G. Maringa, Manjngha, Marema, 
Maersma. — Maris, Maars, Marinex, Ned. 

P. Maersm a-stat e te KoUumerzwaag. 
-" Marum; zie Merum. 

P. De Maren, buurt onder Koudum , 
en krite en buurt onder Hemelum. Idem , 
krite onder Olde-Mirdum. 

V. Marchje, Marcbjen, Margje, 
Margjen. Marrigje. Deze naam komt 
voor als de Friso-sassische, vrouwelgke vorm 
(Marrechien) van den mansn. Mar; en ook Digitized byLjOOQlC MARIJ 251 MARREN. als Terbastering van Margaretha. Zie Mar 
en Grieije. 

V. MarU, Marjjke, Marry; ook Ma- 
rijtsje, in Ned. epell. MarJUtJe; in misspell. 
Marrfjtje; en in Gaasterland ook Marike. 
Oorspronkelijk de fiybelsche naam Maria, 
hier en daar als Maerje uitgesproken. 

P. Marijëngaerd of Mariëngaerd 
(in de hedendaagsche volksspreektaal tot 
Begaerd verbasterd), voormalig klooster, 
thaM saté onder Hallum. Vroeger stond 
hier in de nabyheid een vermaarde koren- 
molen, De Margëngaerder-mounle of 
Begaerde r-m o u n 1 e ; deze naam is thans 
nog eigen aan een geh. onder Hjjiim. It 
Margëngaerder- of Begaerder-lân, 
krite op het Bildt, onder Lieve Vrouwen- 
Parochie, anders genoemd: It Ald-Mûn- 
tse-Bilt, Oud- Monniken -Bildt. — Marien- 
choor, Marienhafe, Marienwehr, drie dor- 
pen in Oost- Friesland. Maricnkamp, voor- 
malig klooster in Oost-Fr. Marienkoog, pol- 
der in Noord-Friesland. 

M. Marik, Maerck. Vermoedelijk verkl. 
Tan Mare. Zie Mare. Verg. Mark. 

M. Mark, Marck, Marken. Deze naam 
kan zoowel eene inkorting zjjn van den Bjj- 
belschen naam Marcus, als verkleinvorm 
van Mar (zie Mar) , of ook een oorspronkelijk 
Germaansche , op zich zelven staande naams- 
Torm. Verg. Merk. 

V. Markjen, Marckje, 

G. Marks, Markens. — Marx, Ned. 

F. Marx, Marckes , Markese y Markinge , 
dorp in Harlingerland , Gost-Frieal. Mar- 
keghem (Markinga-hem) , dorp in West- 
Vla anderen. 

M. Markele, MarckeL Verkl. van Mark. 
Zie Mark. 

G. Markla, Marckla, Mar da, Marckela; 
ook Merckla, Mercla. 

F. M a r k 1 a-s t a t e (thans eene arbeiders- 
woning), onder Hallum. 

M. Markltf, Marcklef, Marckliff, Mark- 
lyff, Marklof, Marckelff, Markolff. 

M. Marcrad, Markrad. M. Markwart , Marcktcard , Marquard , 
Marckwertf Marcuard , Marckert , Marcward, 

P. De Marne, of Marninge, krite 
(oude hem) onder Schraard. De M a r n e- 
dyk, Marndyk of Marna-dyk, oude 
djjk om de Marne, tusschen Bolsward en 
Schraard; in de dagelijksche spreektaal der 
stedelingen wel Manedyk genoemd, en 
in die ten platten lande wel Meanedyk* 
De MarnesyUMane, Meane-ofMean- 
syl, Maerlingasyl y Maerinyhasyl , Maern^yl, 
sluis, thans brug, in den Marnedyk, onder Bols- 
ward. De Marninge, Marnia of Mam- 
je (veelal uitgesproken als Ma en je), Mar- 
dxtnga, oude stroom of waterlossing, in de 
Marne. Great en Lyts Marnstra-sate 
te Pietersbierum. De Marneterp te Korn- 
werd. — De Marne , gouw in Groningerland, 
het noordwestelijke deel van Hunsegoo uit- 
makende. Mamekoog, polder in Eiderstedt, 
Oud-Fr. gouw in Sleeswjjk. Verg. De Ma- 
ren en De Marren. 

G. Mamstra, Mamstera. 

M. Mar , Marre, Verg. Mare en Mark. 

V. Martsje (de r wordt in de uitspraak 
niet gehoord) ; in Ned. apell. Martje , 
Marretje. Ook Martsen; in misspell. 
Martzen. In vleiv. Mat. De oorsprong 
van dezen vrouwennaam staat niet vast. 
Immers kan hy zoo wel afgeleid zijn van de 
mansnamen Mar en Mart, als dat hij een 
verfrieschte vorm kan wezen van den Bjjbel- 
schen naam Martha. Vrouwen , die op 
den naam Martha gedoopt zijn, worden in 
het dagelijksche leven gemeenlijk Martaje 
— Ma(r)t8Je, of Martsen — Ma(r)t8en ge- 
noemd, in de steden ook Marte — Ma(r)te. 
Ook de mansnaam Marten, Martinus, kan, 
in sommige gevallen, deel hebben gehad 
aan de vorming van dezen naam. Zie 
Marchje. 

G. Marra, Marrin^ra, Marrenga, 
Marsma. — Mars, Marres, Marren, Marrink, 
Nederland. 

P. M a r r u m , Merehem , Merheim , Me- 
rum, dorp in Ferwerderadeel. 

P. De Marren, krite , met geh. onder 
Aalsum in Oost-Dongeradeel. Idem , krite 
onder Akkrum. Idem, onder Hooge-Beintum. 
Yn 'e Marren, saté onder Lichtaard. Digitized byLjOOQlC MARRIMADEN. 252 mkamp:rt. De Lege Manen, krite onder Stiens. — 
Die Marren, geh. bij Welt in EiderstecU, 
eene Oud-Fr. gouw in Sleeswijk. Verg. Marne 
en De Maren. 

P. De Marrimaden, Men*iemaden , 
krite onder Olde-Tryne. Zie Maden. 

V. Marrit. 

P. De Mars ken, Marschen, (ter plaatse 
als Mes ken uitgesproken) krite van lage 
hooilandeu of maden aan de Boorne (het Ko- 
ningsdiep) in Opsterland, met It Marsk- 
h li 8 k e (in Opsterland als M e s k h û s k e uit- 
gesproken), Marschhuisje, onder Uret., aldaar. 

P. Marsum, ook wel Marssum ge- 
schreven, Mersum, dorp in Menaldumadeel. 

— Idem , in Groningerland. 

M. Mart. Verkl. van Mar (zie dien naam), 
of inkorting van Marten. Verg. Maart. 

V. Martsje, in Ned. spell. Martje; 
Martsen, Martzen; zie bij den mansn. 
Mar. Verder Martsjen, Martzie. 

G. Martema. 

M. Marten. Uitgesproken zonder r als 
Ma(r)ten; in sommige plaatsen, o. a. te Grouw, 
ook als Merten, gesproken Me(r)ten, schier 
slechtweg Metten. Verbastering van den 
Kerkeljjken naam Martinus. 

V. Martentsje, als Ma(r)tentsje en Me(r)- 
tentsje , of rechtstreeks Mettentsje uitgespro- 
ken — in Ned. spell. Martentje. Ook 
Martynisje; in Ned. spell. Mart^jntje. 

G. Martena, Martna^ Marine ^ Marthe- 
na, Mertena, Mertna, Martsma, Martens. 

— Martensna, Oost-Friesland. 

P. Mart e na-state te Kornjum. Idem 
(ook T er-H o ar n e geno?md) , te Beetgum. 
Ma r ten a-hu s te Leeuwarden, en te Fra- 
neker. Marten-Annes-lan, stuk land 
onder Oostermeer. Marten-Eel tsj es-lân, 
stuk land te Minnertsga. Marten sfinne, 
stuk land te Eestrum. Martensrêch, Mar- 
tensrug, plaat of bank in de Wadden, be- 
zuiden het Ameland. S int-Ma r tin i-se t, 
overzetplaat^ op de Joure. Sint-Marti- 
nus'-sate, te Sweins. — Marten sdorf, dorp 
bij Norden, Oost-Fr. Martinawarf, geh. bij 
Eskebüll, Noord-Fr. M. Martsen. Verkl. van Mart. Zie Mart. 

P. Marwert of Marwirt, in 13U 
Merwethe (met De Marwert e rdyk en 
De Marwerterfeart), saté Qnder Wir- 
dum. Great en Lyts Marwirt, twee 
saten onder Bolsward ; (Verg. de Mame). 
Idem, idem, onder Arum. Het is onzeker, 
of men, bij deze namen, aan den mansn. Mar, 
aan den plaatsn. Marne , of aan mar , meer, 
te denken hebbe; maar waarschijnlijk komt 
mij dit laatste niet voor, wijl er in de nabij- 
heid dezer plaatsen juist geen meren zjjn. 

M. Mascy Maze, Maas. V. Masekt, 
Maaske. Zie Maes. 

P. Maskebûrherne, saté onder Gre- 
onterp. 

P. M a s t e r-L ieuwe-feart, Meester- 
Lieuwe- vaart, onder Workum. M ast er- 
Sip k e-la n, stuk land onder Oostermeer. 

M. MaU', Maet, Maat. Verg. Matte. 

V. Maetsje ; in Ned. spell. Maatje. Verg. 
Maertsje. 

G. Matena, Oost-Friesland. Maats, Mae- 
tens , Maatjes , Nederland. 

M. Matej, Matheg. 

P. Mathuzen, ook (en beter) Mad- 
huzen of Medhuzen genoemd en ge- 
schreven, geh. onder Fochteloo. Zie Med. 

M. Matte, Mat, Math.Yerg. Mate, Marten. 

V. Matsje (Mattsje), in Ned. spell. Ma't- 
tjo, Matje ; Matsje, Matsen, in misspell. 
Matzen; Mat. Verg. Martsje. 

G. Matsma. 

P. Mats ma-s at e te Pietersbierum. 

M. Maurits, Maarts ^ Maurya. Voluit 
de Kerkelijke naam Mauritius. 
V. Mauritske , Mauriscke. 
G. Mauritsma j Man ris ma, MauritS. 

P. De M e ag er e-weide, Mugere-weide, 
saté onder Wartena. Idem , onder Leeuwarden. 

P. Meamert, Memert, Meemerd, geh. 
(twee saten, met terp), onder Winsum. De Digitized byLjOOQlC MKANKWËI. 25'^ MEKUVV18. Meumertï», Memcrt« , droog golegdo poül, 
onder Sneek. 
(t. Memerda. 

r. De Meancwei. Zie Mienewei. 

P. De Mear, Meer (wel te onderschei- 
den van Mar, meer), naam, die aan vele 
oude waterlossingen en stroomen eigen is, 
b.v. De Mear, waterlossing onder Boorn- 
bergum en Kortehemmen. DeLangeMear, 
stroom in Tietjerksteradeel en Idaarderadeel, 
onder Suawoude en Wartena. De Alde 
Mear, Onde-meer, waterlossing onder Leeu- 
warden, onder Tjnm, en ook elders niet zeld- 
zaam. De Alde- en De Ny e-M e ar, twee 
waterlossingen onder Oudkerk. De Haske- 
mear (ook Jelsumer-feart genoemd) on- 
der JeUum. De B 1 i n e (of B 1 y n d e-) M e a r, 
Blinde Meer, onder Jelsum. De Hoarn- 
s ter mear in Haskerland. De Homear, 
code waterlossing in Acht karspelen, tusschen 
Angostinusga en Surhuizum. De Me ar- 
krite, waterschaj) onder Poppingawier. 
Meara-hoarne, Meershorae. saté onder 
Poppmgawier. It Mearhûs, Meerhuis; 
saté onder Poppingawier. De Mearsleat, 
Meersloot, vaarwater onder Wartena en Ga- 
rgp: Mearswâl, Meerswal, geh. onder Me- 

naldum. Idem , saté onder Kuga-Lollum. 
G. ' Meerstra. 

P. Med , Mad, Made, hooiland. De B r â n- 
nij^e Med, Brandige Mad, hooiland bji 
Stobbehoek in Smallingerlr.nd. Zie Med- 
hazen, Medwert, De Maden. 

P. Medderbûrren, Med der t. Zie 

Medwert. 

M. Mede, 

G. Medema, Medenfi. 

P. Medent. Zie Miedein. 

P. Great en Lyts Medhuzen, twee 
geh. onder Ee. Medhuzen; zie Mathuzen. 

P. Great en Lyts Medwert, Med- 
fridy MedetoeHh^ (in de dagelijksohe spreek- 
taal, in samengetrokken vorm Meddert), 
twee saten onder Holwerd; te zamen ook 
Medder-bûrren, voluit Medwerter- 
Ijûrren genoemd. V. Meekje , Mee, Zie by den mansn. Meke. 

G. Meekma, Meeksma, Meeken, 
Meek. Zie by den mansn. Meke. 

P. Meekma-sate onder Ferwerd. Zie 
bij den mansn. Meke. 

M. Meelke, Meelcke, Verkl. van Mele. 
Zie Mele. 

y. Meeltsje; in Ned. spell. Meellje. 
Meelke, Meelcken, Verfraaid tot Amelia. 

G. Meeïsina. 

M. Meense. Verkl. van Mene. Zie Mene. 
Verg. Minse. 

V. Meenske , op Schiermonnikoog. 
Meeftsckj Meens^ Meensche, Verg. Minske. 

G. Meenstra. Zie Mienstra, bij den 
plaatsn. Miente. 

M. Meente, Meento, Meent. In 

verkl. Meenthie , Meentse. Zie Mient. Verg. 
Minte. 

P. De Meep. Zie Miep. 

G. Meerema, Meersma. Zie bjj den 

mansn. Mere. 

G. Meerstra. Zie den plaatsn. Mear. 

M. Meerten, Meert. Zie Marten (Mer- 
ten) , Maert. 

G. Meertens, Nederland. 

M. Mees. Zie Mese. Verg. Maes en 
Meeuwis. 

G. Mcsenm. — Mees, Nederland. 

P. Meesterhuis. Zie Miesterhûs. 

G. Meestra, Meestrin^ra, Meeste- 
ringa. Vermoedelijk afgeleid van het woord 
master, meester, magister, In Overijssel Mees- 
ters. Verg. Bykersma, Kuipersma. 

M. Meet, Verg. Mate. 

V. Meet. 

G. Meetsma, Meeth. 

M. Meeuwis, Meeuwes, Meeuw, 

Mewis, Me vis, Mee vis, Meeuwe, Meeus^ 
Meeees y Meewes , Me uut s^ Meitves. Verbas- 
tering van den BijbelHchen naam Bartho- 
lomeus. 

Digitized byLjOOQlC MECHELTSJE. 254 MEINE. V. Meeuwiske, Meviske. 

V. Mecheltöje; in Ned. spell. Megchel- 
tje. Zie Machteld, Magcheltsje. 

M. Mega , Mege, Verg. Megga , Mage. 
G. Megama^ Meghema. 

M. Megga, Verg. Mege, Magge. 
G. Megghama. 

M. Megnert. Verg. Meinert. 

M. Meydt, 

M. Meije; in Ned. spell. Meye. Mega, 
Meyo. Verg. Maye, Mije. 

V. Meike, Meyke, Megcke, Mege, 
Meje. Ook Meitsje; in Ned. spell. Meitje. 

G. Meynga (voluit Meyinga) , Meyema , 
Meyma, — Meiina, Groningerland. Meyena, 
Oost-Friesland. Meyes, Nederland. 

P. Meim a-huis , by Groningen. Meyg- 
hem, in 969 Meinghetn (Meyinga-hem), dorp 
in Oost- Vlaanderen. 

M. Me\|el, MeyeL Verkl. van Meije. 
Zie Meije, Meile. 

V. Meyeltsje; in Ned. spell. Meyeltje. 
Verg. Meiltsje. 

M. Me^er, Meyer. Verg. Mejjert. 
Onder de Joden in Friesland , en elders , is 
ook een mansnaam Meyer in gebruik ; maar 
deze naam is van Hebreeuwschen oorsprong 
(mHr) j en heeft slechts eene toevallige 
overeenkomst met den Frieschen , den Ger- 
maanschen naam. 

G. Meyering, Meirink, Nederland. 

P. Meyerink , hoeve onder Gorssel , Gel- 
derl. Meyerinkhoek , bg Wierden, Twente. 

M. Meiert, Meyert, Megerd, Megerdt. 
Verg. Meger, Majjert. 

M. Megge. 

M. Meike, MeikOy Megcke. Verkl. van 
Mejje. Zie Meije, Meile. 

V. Meike, enz. Zie biJ den mansn. Meije. 
G. Meikama , Meyckema , Megcksma. 

M. Meile. Verkl. van Mejje. Zie Meije, 
Meyel, Meike. V. Meiltsje; in Ned. spell. Meiltje. 
Meylcka. Verg. Meyeltsje. 

G. Meila, Meilema, Meilsma. — 
Meyls , Oost-Friesl. Meiling , Meylink, Ned. 

P. Great en Lyts Meila-hûs, twee 
saten tusschen Oosterend en Lutke-Wierum. 
Meylema-sate te Pietersbierum. Meil- 
8 m a 8 a t e te Pingjum. — Mey legbem (Mei- 
linga-hem), dorp in Oost- Vlaanderen. Mei- 
lingen, dorp by Langenschwalbach in Hes- 
sen. Meilsdorf, dorp by Hamburg. 

M. Meilke f Meglcke , Meüka, Meylka, 
Verkl. van Meile. Zie Meile. 

M. Meilof j Meiloff, Megloff. Voluit Mein- 
lof, Meginlof, Meginolf. 
G. Meüof. 

M. Meilom, Meylom. Verg. Meilom. 

M. Meinard , Meinaart , Megnairt , 
Megnnaert. Voluit Meinhart, Meginhart. 
Zie Meinert, Meindert. 

G. Meinarda. In verlatynschten vorm 
Meinardi, Meinard^. 

P. Meinarda-state onder Hallum. 

M. Meinbern, Voluit Meginbem. 

M. Meinhert. Voluit Meginbercht * 

M. Meind , Meynd. Zie Meint 

M. Meinder. Eigenlyk Meiner, voluit 
Meginheri. Zie Meiner. Verg. Meindert. 
G. Meindersma. 

M. Meindert. Verbastering van Mei- 
nert, Meinard, Meinhard. Zie die namen. 

V. Meindert«je, in Ned. spell. Meindertje. 

G. Meindertsma, Meinderts. 

P. Meindertsbûrren. Zie Meinerts- 
bûrren, by den mansn. Meinert. 

M. Meine, Meino, Mein, Megne, 

Megno , Megn. 

V. Meintsje; in Ned. spell. Meint^e, 
Meintjen. Meinke, MeintB, Meine. 

G. Meina, Meinezna, Meines, Mei- 
nesz, Meinen. — Meining, Meyning, 
Nederland. Meininghaus, Daitschland. 

P. Meinesleat, Meinesloot, stroom by 
Akkrum. Meinewyk, veenvaart in de 

Digitized byLjOOQlC MEINELT. 255 MKKKE. flerarik. Meyneraa-sate te Wester^eest. 
— Meiningen , stad in Thürin^en. Meining- 
hausen, geh. bij Hagen in Westfalen. Mee- 
nen, in 1161 Mttningen ^ stad in Weat- 
Ylaanderen. Zie Jul. Claerhout , Meenen , 
Toorkomende in Philologische By dragen 
(Belfort), jaargang III, bl. 10. 

M. Meinelt, Zie Meinholt. 

M. Meiner. Voluit Meginheri. Zie M einder. 

G. Meyners. — Meiners , Oost-Friesland. 

P. Meinersfehn , geh. b{j Stickhausen , 
Ooet-Friesl. Meinershusen , geh. bg Seng- 
warden, Jeverland, Weser-Fr., Oldenburg. M. Mrinerickj Meinerich, Voluit Meginric. 

M. Meinert. Voluit Meinhart» Megin- 
hart Zie Meinard, Meindert, Meinhard. 

V. Meinertsje, in Ned. spell. Meinertje. 

6. Meinertsma. — Meinerdsma, Gron. 
Meinerta, Meinertz, Noord-Friesland. 

P. Meinertsbiirren (ook Meinderts- 
bûrren gezegd en geschreven), geh. onder 
Gronw. — Meinertshagen , stad in Westfalen. 

M. Meinet t Meynnet. Zie Meinhold. 

M. Meinhard. Voluit Megmhart. Zie 
Meinard, enz. 

M. Meinhoidf Meindt, Voluit Meginhold. 
Zie Meinelt, Meinet. 

M. Meinkff Meyncky Meynk , Meynke, 
Meinko, Met/nco. Verkl. van Meine. Zie 
Meine, Meintse. Verg. Mink. 

M. Meynoutr. Verg. Meinhold. 

V. Meinou, Meinouwj Meynau, Meynutr, 
Mfinu, Meynw , Meynuy. Meinoutsje, in 
Ned. spell. Meinoutje , Meinouwtje. Ook 
Meino. Verg. Jildou, Reino. 

M. Meins, Meinse, Meynse, in misspell. 
Melnsse. In verkl. Meynske. 

V. Meinsje, Meinske, Meynsk, Meynsck, 
Meins, Meyns, Meinskje, Meinskjen, 
Meinsk. Verg. Meenske. 

(r. Meizusmia, Meynaama^ Meynsenui ; 
qoaai-yerlatynscht tot MeynsillS. I P. M e in sm a-sa te te Peasens. Idem, 
j te Buitenpost, en te Pingjum. 

M. Meinst, 

V. Meittftt, Meynst, Verg. Mainate. 

M. Meinte, Meint, M,'yntn, Meynt. 
Verkl. van Meine. Zie Meine Misschien is 
Meint ook een samengetrokken vorm van 
Meinout. Zie Meinhold, Meinet. 

V. Meint, Meyni, 

G. Meintema, Meints. 

P. Meintema-s^te te Herbajum. 

M. Meintse j Meyntse, Verkl. van Meine 
of van Meinte. Zie die namen. 
G. Meintsma. 

M. Meintsje, in Ned. spell. Meintje, 
Meyntje. Verkl. van Meine of van Meinte. 
Zie die namen. 

M. Meynum, Voluit Meginhelm. Verg. 
Alem, Hattum, Willem. 

M. Meinward, Voluit Meginward. 

M. Meys, Verg. Mees. 

V. Meisje, MeyBje, Meis, Meys, 

M. MHl. In verkl. Meitse. 
V. Meytie. 
G. Meitsma, 

V. M(^e. Zie by den manen. Meye. 

G. Mejontsma. Zie bjj den mansn. Mient. 
P. Mej on tsm a-state te Buitenpost. 

M. Meke, Meko^ Meco, Verg. Mekke. 

V. Meke y Meekje. 

G. Mekama, Meeckatna, Mecima , Meke- 
ma, Meekma, Meeksma, Meken, 
Meeken. — Meeke, Maken , Oost -Friesland. 
Mecing, bij de Angel-Sassen. 

P. Meek ma-sa te onder Ferwerd. 

M. Mekke, Mecke , Mekko, Mecko. Verg. 
Meke, Mokke. 

V. Mekke j Meckjen. 

G. Meckama , Mekknma , Mecramrtf Meck' 
hama y Meckmn , Mekma. — Mekkes, Gron. 
Meekana, Mekkena, Oost-Fr. Mekking, Ned. 

P. Meckama-state te Kollum; met Digitized byLjOOQlC MELCHER. 256 MENALD. De Meckama-striette aldaar. Mecke- 
ma-state te Rinsamageest. Great en 
Lyts Meckama-8 tate Ie Siksbierum. — 
Mekkink , hoeve bj) Aalten, Gelderl. Mecking- 
hoven , dorp bü Recklinghausen in Westfalen. 
Mecquingies (Mekkingen), dorp in Fransch- 
Vlaanderen. 

Ml Melcher, Melchert, Melchir, Ver- 
basteringen van den Kerkelflken naam Mel- 
chior. Zie Melger, Melker. 

M. Melcy Melaj Melo. Verg. Melle. 
V. Meeltsje; in Ned. spell. Meeltje. 
Meelke. Verfraaid tot Amelia. 
G. Melama , Melema , Meehma. 

M. Mehf, Meleff, Melf. In Noord-Fr. als 
Melf nog in volle gebruik. 

G. Melfsen, Noord-Friesland. 

P. Melfswarf, geh. op de hallig Langen es, 
Noord-Friesland. 

M. Melger, Jüel^ejft. Zie Melcher. 
V. Melgje, Melchje. 

M. Melis, Meelli8. 

M. Melke, Melka, Melko, Melcka, MeÏcke, 
Melco. Verkl. van Melle. Zie Melle. 

V. MeUiJe. 

G. Melkama , Melkema. 

P. M e 1 k e m a-s at e , Malkum, in de wan- 
deling ook Mei ken s genoemd, onder Rin- 
sumageest. — Melkema-heerd te Huizinge, 
Groningerland. 

M. Melker. Zie Melcher. 

M. MeUe, MeUo, Mella, Verg. Malle, 
Molle. 

V. Meltaje, in Ned. spell. Meltje, Mel- 
letje, Melke. 

G. Mellinjha^ Mellinga, Meïlama, Mel- 
lema, Melma, Melles. -- Mellen, Oost- 
Friesl. Mellink, Ned. Melling , Engeland. 

P. Mellinga-sate (met De MeUin- 
g a-terp) onder Finkum. Great en Lyts 
M e 1 1 e m u-h a t e onder Grouw. M e 1 1 e m a- 
8 a t e te Oostrum (met 1 1 M e 1 1 e m a-m a r- 
ke, drooggelegd meerke aldaar). Idem te 
Foudgum , te Oosterbierum , te Dantuma- 
woude. — Mellink, huis by Varsseveld, Gel- derland. Mellum , verdronken dorp in den 
Wesermond, bij Langwarden, Weser- Fries- 
land, Oldenburg. Meldorf, vlek in Ditmar- 
schen. Mellingstedt , dorp bij Hamburg. 
MelHnga sele, plaatsn. in Fransch- Vlaande- 
ren, ten jare 857. Mellink, hoeve te Die- 
penveen, Overijssel. 

M. Mellom, Melm. Verg. Meilom. 

M. Mellorlx. Verg. Malorix. 

M. Melse, Verkl. van Melle. Zie Melle, 
Melke. 

G. Melsma. 

P. Melsma-sate te Kimswerd. 

M. Meme. In verkl. Memeke, Verg. 
Mame, Memme. 
G. Meemen, Meemken, Oost-Friesland. 

P. M e m e 1 i k , Medemblik , stad in West- 
Friesland (noordelijk Noord-Holland). 

G. Memerda. Zie by den plaatsn. 
Meamert. 
P. Memerda-sate onder Hallum. 

M. Memke. Verkl. van Memme. Zie Memme. 

M. Memme, Memma, Memmo, Verg. 
Meme, Mamme. 

G. Memminga , Memmenga. — Memmena , 
Memmen , Oost-Friesland. 

P. Memminga-borg , te Weener in Oost- 
Friesland. Memmegaste , geh. bij Neermoor, 
Oost-Friesland. Memmenburg, saté bij Eek- 
warden in Butjadingerland , Weser-Friesl. , 
Oldenburg. Memmhusen, geh. bjj Akkum 
in Jeverland . Weser-Friesland , Oldenburg. 
Memmink; hoeve bg Terborg, Gelderland. 

P. M e n a e m , Meynoldum , MenneMen 
(Menalda-hem) , Menaldum, dorp in Mena- 
m e r a d e e 1 of -d i e 1 , Menaldumadeel, grie- 
teny in Westergoo. De M enam er-Mi e- 
d e n , krite onder Menaldum. Verg. Winaem. 

M. Menald , Menalf, Voluit Meginhald , 
Meginhold. Zie Mennolt, Meinhold. 

G. Menalda. — Mienalts, Oost-Friesl. 
P. Menaldum. Zie Menaem. Digitized by Google MENARD. 257 MENTSE. M. Menardf Menert. Voluit Mejjinhard. 
Zie Meinard, Menner t. 

M. MenboU, Voluit Meginbold. 

M. Menco. Zie Menke. 

M. Menddt. 

M. Mendert. Verbastering van Men- 
nert. Zie Mennert, Meiniert, Mindert. 

M. Mene. In verkl. Meniko , Menika, Me- 
niek. Verg. Mane, Menne. 

V. Mena. 
I G. Menye (dat is Menia, Meninga), lif 
nema. — Meenenga, Oost-Friesland. 

M. Menfrid. — Manfried, Manfred, in 

I DniUchland en Engeland. 

I M. Menger, Mengher, Verg. Manger. 

I 0. MenfiT^rB* — Menghersna, Oost-Fries- 
land. Mengerink, Nederland. 

P. Mengershusen , geh. bjj Langwarden 
in Botjadingerland , Weser-Fr. Oldenb. Men- 
gerink, hoeve bg Borculoo, Gelder!. Menge- 
ringhausen, stadje in Waldeck. 

M. Menich. 

y. Menke, Menco, Menk, Menko, 

^tnck, Menka, Menneke, Verkl. van Menne. 
Zie Menne. Verg. Mink. 

(r. Menkema, Mencama, Menkes. ■— 
Van Menkema , Gron. Menken , Oost-Friesl. 

P. M ene kern a-bus te KoUum. — Men- 
keweer, geh. by Ouderdendam, Gron. Men- 
kema-borg te Uithuizen^ Gron. Menkema- 
heerd en Menkema-til, onder Ulrum, Gron. 
Menkenfeld , geh. by Abens in Harlingerland, 
<)a<t-Prie8land. Menkeshave, havesate by 
den Ham, Overyssel. 

M. Menne, Menno. In patronymica- 
len vorm Menninj, Verg. Meine, Minne. 

V. Menna, Menke; Mentsje, in Ned. 
^11. Mentje. Mennen Mencke, Ments, In 
'ïFoningerl. ook Menje. Verg. Minke, Mintsje. 

G. Mennenfi^a, Menningha, Mennama ^ 
yffnnema , Mennes. — Menninga , Men- 
nenga , Mennega , Gron, en Oost-Fr. Mennen, 
Mens, Oost-Fr. Mennens, Menning, Men- 
lingh , Mennink , Menno , Mennessen , Ned. P. Menneweer, geh. bjj Vierhuizen, Gron. 
Menstede, dorp bg Norden, Oost-Fr. Menn- 
husen , geh. bg Akkum in Jeverland, Weser- 
Fr., Oldenb. Menningweer , geh. in de Scher- 
mer, Noord-Holl. Menninghausen (in de da- 
geljjksche spreektaal Mayhusen genoemd), 
dorp in 't Land Wahrden, eene Oud-Fr. 
gouw aan den Wesermond, Oldenb. Menning, 
hoeve bg Steen wjjk, Overijssel. Mennink, 
hoeve bjj Winterswgk, Gelderland. 

M. Mennert. Zie Meinard, Mendert. 

G. Mennei'da. 

P. Menner da-sa te te Kimswerd. 

M. Mennolt, Mennold, Menold , Menoud, 
Voluit Meginbold. Zie Meinolt, Minnald. 
V. Menolda. 
G. Menoltsma. 

M. Menfie, Menso, Menze, Menzo, 

Mens. Tn verkl. Metiske, Verkl. van Menne. 
Zie Menne. Verg. Minse. 

V. Mensje, Menskjen, Mensck, 
Mensk, In misspell. Menschje. 

G. Mensing^a, Mensama, Mensema, 
Mensma. Vergriekscht tot Mensonides. 
— Mensana , Mensen , Oost-Fr. Mensing, Men- 
singh, Mensink, Menso, Nederland. 

P. Mensingaweer, dorp in Gron. Mensinga- 
state te Roden in Drente. Mensema-huis te 
Noord wolde, Gron. Mensink, hoeve te Gees- 
teren , Gelderl. Men«inghausen, dorp in Hoya, 
Hannover. Menslage, dorp bg Quakenbrück, 
Hannover. 

M. Men8t. 

V. Menste, Menst. 

G. Menstra. Verg. Meenstra. 

M. Mente, Mettta, Menthe^ Menth , MentOf 
Ment, In verkl. Menteko^ Ment se , Ments. 

V. Mentha. 

G. Mentes, Ments. — Mentekaraa, 
Gron. Mentenesna , Oost-Friesl. Menten , 
Menisz, Mentink, Nederland. 

P. Mentekaraa-borg te Uithuizen, Gron. 

M. Mentet, 

G. Menteda , Van Menteda , Groningerl. 

M. Mentse, Ments ^ Mentzie. Verkl. van 
Menne of van Mente. Zie die namen. 

DigitizedbyC^CyOglC MENTSJE. 
G. Mentsma, Mentesma, 

M. Menteje; in Ned. spell. Menige. 
Mentie, MetUhyey Menihie, Verg. Mintsje. 
G. Mentiama (Menisjema). 

V. Menu, Verg. Meinou. 
M. Menward. Zie Meinward. 

M. Menulf, Voloit Meginulf , Maginwolf. 
P. Menolvinga hem, ten jare 877 eene 
plaats in Franscli- Vlaanderen. 

M. Meppe, 

M. (Mere). In patronymicalen vorm Mering; 
in Weser-Fr. Mebring. Verg. Mare. 

G. Merinera, Merema, Meerema, 
Meersma. — Meringa, Groningerl. Merings, 
Oost-Fr. Mehrings , Weser-Fr. Merens , Me- 
ring, Meers, Nederland. 

P. Merewyk; veenvaart onder Drach- 
ten. — Merum, Fr. naam van het dorp 
Marum in Gron. Merum, geh. by Garrels* 
weer, Gron. Marum, verdronken dorp op 't 
eiland Amrum, Noord-Fr. Meringsburg, saté 
te Wadwarden in Ostringen , Weser-Fr. 
Oldenb. Mering, in Notte, Eng. Mehrum, 
bjj Dinslage in Ryn-Pruissen. Verg. Marrura. 

V. Mergje. Zie Margje. 

P. De Merjedobbe, Merriedobbe , 
poeltje onder Tietjerk ; met De M e r j e- 
dobbehäls, nauw gedeelte daarvr,n. It 
Merjegat, meerke onder Kol lumerz waag. 
Verg. Marrimaden. 

M. Merk, Merck, Merke, Verg. Mark, 
Murk. 

V. Merkje, Merk. 

G. Merkens , Merkes, Merks, Merckx, Ned. 

M, Merkart, Voluit Merkward. Zie Mark- 
ward, Merquardt 

G. Merckla, Mercla. Zie Markla. 

M. Merklof, Merckloff, Zie Marklef. 

V. Merckn, 

M. Mernig, 258 METSKE. 

G. Memstra, Mernstera, Zie Mamstra, 

M. Merquardt, Zie Merkart, MarkwanL 

G. Mersma, 

M. Merre, Verg. Mere. 

M. Merte, Verkl. van Merre. Zie Merre. 
Verg. Merten. 
V. Merte, 
G. Mertsma, — Mertisna, Mertsna, Oost-Fr. 

M. Merten. Uitgesproken als Mett«n. 
Verbastering van den Kerkelijken naam 
Martinus. Zie Marten, Metten. 

G. Mertena, Oost-Friesl. Mertens, Ned. 

P. Mertenshaus, geh. bg Gevelsberg, in 
Westfalen. 

G. Merwerda, Merverda, Merreda, 

M. Mese, Mees. Zie Mees. 
G. Mesema, 

M. Meske, Mesken, Messekin, 

V. Meskje, 

G. Meskema. — Meskens, Nederland. 

P. Meskenwier, Metskewier, Metsin- 
gawier, geh. en terp onder Akkrum. Mes- 
kema-sate onder Oldeboorn. 

G. Meslema. 

M. Mest, 
V. Meste. 
G. Mestma. 

M. Mete. Verg. Mate, Mette. 
G. Meetsma, Meeth. — Meting, bij 
de Angel-Sassen. 

M. Metse, in misspell. Metse. Metzie. 
Verkl. van Mette. Zie Mette, Met«je. 

V. Metske. 

G. Metsema, Metzuma, 

P. Metsenheerd, saté bjj Pewsum, Oost- 
Friesland. Metsen burg, geh. bg Nenndorf 
in Harlingerland , Oost-Friesland. M. Metsge. Verg. Metske. 

M. VLeXal^e^ Metska, In misspell. Met- 
8Che. Verkl. van Metse. Zie Metse. 
G. Metskes. Digitized byLjOOQlC METZYAERDA. âöô MIEDEN. P. Metaketcier. Zie Meskenwier. 

G. Meizffoerda. 

P. Metslawier, Metselawier (in 
de dagel^ksche spreektaal ter plaatse en 
in den omtrek Mitselwier), MUselawyer , 
Miftdawyer , dorp in Oost-Dongeradeel. 

M. Mette. In verkl. Metke. Verg. Mete. 

y. Metta; Metsje , in Ned. spell. Metje, 
Melden, Mett^e, Mettjen, Metteke, 
Metke, Mette. 

G. Mets, Metz. — Mettinga, Oost- 
Friesland. Mettes, Metten, Mettens, Met- 
ting, Mettenius, Nederland. 

P. Metten werf y saté onder Rodenas, Oost- 
Friesland. Mettingen, dorp bg Teek lenburg, 
Westfalen. Meitinghaosen , dorp bg Buren 
in Westfalen. Mettingham , in Suffolk, Eng. 

M. Metten. Verbastering van Merten. 
Zie Merten. 

V. Mettentsje; in Ned. spell. MettenIJe 
(Mertentje). 

M. Mettie, Verkl. van Mette. Zie Mette. 
P. Metjendorf, buurt bjj Oldenburg. 

V. Meuke ; Meutsje , in Ned. spell. 
Meul^Je. Verg. Moe. 

!f. Meur, 

M. Me'WiS , Mewes , Meivs , Meuws. Zie 
Meeuwis, Mees. 
V. Mewiake , Meweske. 

M. Mialty Myalt. 

M. Miohiel, oorspronkelijk de Bijbelsche 
naam Michaël. Miggiel , Miggel. Deze naam 
wordt door de Friezen, oudtijds meer dan 
thans , ook wel uitgesproken , met den klem- 
toon op de eerste lettergreep, ongeveer als 
Mich'l ; anders gewoonlijk M'chiel , M'giel. 

P. Middelbûrren, geh. tusschen Ou- 
dega en Nijega in Smallingerland. Idem , 
onder Makkinga. De Middelgeast, krite 
en geh. onder Boombergum. De Middel- 
de, voormalige, thans geheel ingepolderde 
leeboezem, tusschen Oostergoo en Wester- 
goo ; zie Boarnsé. Geaasmiddelhim;zie op de G. L y t s M i d h u z e n , geh. onder Ee 
in Oost-Dongeradeel. De Midstriette, 
straat op de Joure. Midsbûrren, geh. 
onder Wartena. Midsläns (It Mids des 
lans, het midden des lands, des eilands, 

— en niet Midsland) dorp op Ter-Schelling. 

— Middelie, dorp in Noord-Holl. Middel- 
bert , dorp in Groningerl. ; zie Bird. 

P. Midlum (in de dagelijksche volks- 
spreektaal M u 1 1 u m genoemd) , dorp in 
Franekeradeel. — Groot en Klein Midlum, 
Middilhem, twee dorpen in Oost-Friesland. 
Midlum , dorp in 't Land Wursten , eene 
Oud- Fr. gouw aan den Wesermond , in Han- 
nover. Midlum, dorp op 't eiland Föhr, 
Noord-Friesl. Middelstum , dorp in Gron. 
Middels, Myddehzen, Midlesthum, dorp in 
Harlingerland , Oost-Friesl. Misselwarden , 
Midlistantcurtk j dorp in 't Land Wursten , 
Hannover. Middelswarfen , geh. bij Tettens 
in Wangerland, Weser-Friesl. , Oldenburg. 

M. Middent. 

G. Midzarda, 

G. MidwerdUy Midverda, 

F. De Mieden; met dezen naam wor- 
den uitgestrekte, laagliggende velden hooi- 
land aangeduid; b.v. De Menamer Mie- 
den, onder Meualdum ; met De Miedhús- 
k e 8 , een klein geh. , en De Miedwei, 
weg aldaar. Verder De Holwerter-, 
Hijumer-, Hilaerder-, Burgerter- 
Mieden, De Hallumer Noarder- en 
Suder-Mieden, enz. onder de dorpen 
Holwerd , Hijum , Hilaard , Burgwerd en Kal- 
ium. De Alde Mieden, ook wel De 
Lege Mieden genoemd , Oude- of Lage 
Mieden, krite, met geh. (bjjzonderlyk Alde 
Mie de genoemd), onder Suawoude. De 
Hillige Mieden, Heilige Mieden, te Al- 
lingawier. De Wylde Mieden, Wilde 
Mieden , krite , met saté , onder Witmarsum. 
Op 'e Mieden, Op de Mieden, saté onder 
Oosterbierum ; met De Miedleane, weg 
aldaar. De Miedein (Miedeinde), krite 
onder Aalsum in Oost-Dongeradeel. Great 
en Lyts Miedein, ook wel misschreven 
Medent (Meed-end, Miedeinde), Medeyndy 
twee saten onder de Hantumer-Uitburen. 

GooqIc Digitized by ^ >8' MIEDÜM. 260 MYLE. nabg de Aalsumer krite Miedein. De H i k- 
mieden, Hekmieden, krite onder Wirdum 
en Swichum. De Miedwei, onder Tjum- 
manim. De Miedfinne, onder Kollu- 
merzwaag. — De Mieden, krite met geh. , 
onder Schagen in West-Fr. (noordel jjk Noord- 
Holl.). Idem , onder Nieuwendam in Water- 
land (Noord-Holl.). Zie Maden, Med. 

P. Miedum, Medem, Medhem^ dorp in 
Leeuwarderadeel ; met It Miedume,r- 
djip, vaarwater aldaar; ook wel Ake ge- 
noemd. M i e d u m , voormalig klooster, later 
Bate, thans geh. onder Franeker en Tjum; 
met De Miedumer-Dyk en De Miedu- 
mer-Piip, dijk (weg) en brug aldaar. 

G. Miedema. Verg. Medema. 

V. Mieke, me]i;Je. In den Zwh. ook 
Miek. VermoedelQk vleivorm van Maria. 
Verg. Myke. 

P. Miekefean, Miekeveen, krite on- 
der Sint-Johannesga. 

M. Mien, Miene. Verg. Mjn. 
Y. Mienke , Mienje ; Mientsje , in Ned. 
spell. Mientje. Verg. Myntsje. 
G. Mienes. 

P. De Mienewei, ook Mienewei- 
sleat, en bij misverstand Meanewei ge- 
noemd, vaart onder Warga. Zie Wei, als 
water. 

M. Mientsje, in Ned. spell. Mientje; 
Mienke, Verkl. van Mien. Zie Mieu. 

P. ItMienskar, ofMiensker (ver- 
hollandscht tot Meenschar) , Fr. woord om 
eene gemeene , algemeene , gemeenschappe- 
lijke weide , schaarweide , aan te duiden ; 
oudtijds , en ook nog wel heden , by som- 
mige dorpen bestaande ; b. v. De Ljip pen- 
hu ster-, De Kjetliker-Mienskar, on- 
der Lippenhuizen, en onder Katlgk. Se- 
m a r r e-M iensker, Birge r-M i e n s k e r ; 
onder Suawoude en Bergum. It Miensker, 
stuk land op het Nieuwland onder Jelsum. 
Zie Skar. 

G. MienBtra. Zie Meenstra. 

P. Mien te, Meente, Fr. woord van 
de zelfde beteekenis als Mienskar, maar in 't bijzonder eigen aan den Zoh. B.v. De 
Rottige Miente, krite onder Nye-Tryne. 

M. Mient , Miente , Miunt , Meont , Me- 
jont, In verkl. Mientse, Miuntse, Verg. 
Mi/ntf Meent f Meentse. 

V. Mientsje, in Ned. spell. Mientje. 
Zie ook by den mansn. Mien. 

G. Meontsma^ Mejontsma, 

P. M e j o n t s m a-s t a t e onder Buitenpost. 

P. De Miep en De E as te r-M iep, 
Meep- en Ooster-Meep, breede stroomen in 
de Wadden, tusschen Barradeel en Tér- 
Schelling. 

M. Miere, In verkl. Mierek, Mierk, Myercky 
Myrck, MiHck. 

G. Mieringa, Mierenga, Mirrima, 
Miersma. 

M. Mies, Verg. Mees, Mis. 

P. It Miesterhûa (eigenljjk Miedster- 
hûs), Meedsetüj Meedsetrahus (Miedsate, Mied- 
saterhuis), Meesterhuis (en geenszins Master- 
hûs), saté onder Tjum. Zie Mieden. 

P. De Mieuwehoek, Meeuwehoek, 
plaat in de Wadden, tusschen Barradeel en 
Ter-Schelling. De Mieuwmar, Meeuwe- 
meer, voormalig meertje onder Bakkaveen; 
met De Mieuwmarswyk, veenvaart al- 
daar. 

M. Miggelf Miggiel, Verbastering vanden 
Bijbelschen naam Miohiel. Zie dien naam. 

M. MlJe. Verg. Meye. M. 
V. Myke, 
Myke. In den Zwh. Verg. Mieke. P. De Mildyk, Middeldgk of weg, door 
den Grooten Wargastermeerpolder. Zie Mid- 
lum, Mulhim. 

P. Myldaem, Mildam, dorp in Scho- 
t^riand. 

P. 1 1 M y 1 d s d j i p , Mildsdiep , vaarwa- 
ter onder Burgwerd. 

M. Myle, Mylle, In verkL Milcké» 
G. Milingha, Groningerland. 

Digitized byLjOOQlC MYLGE. 261 MINTE. P. Mflingha-borg te Faan in Groningerl. 
Millinga-heerd te Midwolda, Groningerland. 

M. Mylge, Mylger, Miflges. 

M. MÜpel. 

M. Myn, Myne, Mynne^ Mynna^Mynno. 
Verg. Minne. 

y. Mynke, Mynje; Myntsje, in Ned. 
spell. Myntje, Mijntje. Verg. Minke, 
Mïntsje. 

G. Minia, Mynia , Mynghie, Mynge^Myng- 
ha (samengetrokken vormen van Mininga); 
Mynnama (zie Minnema). 

P. Minia-sate onder Grouw. Idem, 
onder Lioessens. Minia-Roorda-sate; 
zie Roorda. 

M. Mindelt, Minmlt, Voluit Minhold, 
Meginhold. Zie Meinhold. 
Y. Mindeltsje; in Ned.spell. Mindeltje. 

M. KQndert. Verbastering van Minnert. 
Zie Minnert. Verg. Meindert. 

V. Mindertsje; in Ned. spell. Ifindertje. 

G. Ifindertsma , IflOndersma, Min- 
derts. 

P. Mindertsgea; zie Minnertsgea. 
Mindertslân, stuk land onder Eemewoude. 

M. Msmdert. Verg. Mindert, Meindert. 
V. Myndertsje; in Ned. spell. Myndertje. 

M. Mindis. Zie Mintse. 

M. Mynge. 
6. Myngema, 

M. MingeVj Mingher. Zie Menger. 

M. MinhcUt. Voluit Meginhald. Zie Min- 
nelt, Meinhold. 

M. IMOnk, lünke, Minka. Verkl. van 
Hinne. Zie Minne, Mynko, Menke. 
V. Minkje. 
G. lünkema , lünkes , Minks, Mink. 

-- Mincing, bjj de Angel-Sassen. 
F. Mincbingburj , in Hertshire , Engeland. 

M. Mynko» l£yiiok,o , Mynk-a , Myncke, 
Mynck, Mynick, Verkl. van Myn. Zie Myn, 
Myntsje, Mink. G. Mynnekesna , Oost-Friesland. 
M. Minnalt, Zie Minnolt. 

M. Minne, Minna, MinnOy Min. Zie 
Mien, Menno, Meine. 

V. Minke» Minckey Minka, Mincka; 
Mintsje , in Ned. spell. Mintje. MintSj Min. 

G. Minningha, Minnen^ra, Minnema, 
Mynnema (zie Minia), Blinnesma, Minnes. 

— Minnigh, Minnen, Minnens, Nederland. 
P. Minnema-stins, Minnem a-state, 

te Arum. Minnema- state te Imsum. 
Idem, te Harich, te Anjum, te Hantum- 
buizen. Minnema-hûs en Minnema- 
striette te Leeuwarden. — Minsen, Min- 
nensze (Minninga) , dorp in Jeverland, Weser- 
Friesland, Oldenburg. 

M. Minnert, Minnard, Mynnert, Myn- 

nerdj Mynnarth, Zie Mindert. Verg. Meindert. 

G. Minnerda, Minnersma, Minnerts. 

— Minnaert, Vlaanderen. 

P. Minnertsgea, Meynaertsgae (ook 
wel Mindertsgea en Mindersgea ge- 
noemd), Minnertsga, dorp in Barradeel. — 
Minnerda-sate onder Brantgum; met 
De Minnerda-wei, weg aldaar. 

M. Minnolt, Minhold, Minolt , Miunalt, 
Meynnoltj Mynnolth. Zie Meinhold, Mindelt. 

V. Miunoltsje, in Ned.spell. Minnoltje. 
Minnelt. 

G. MinnoftsmOf MinoHsma, Mynnóttsma, 
Minaltama, Minohma, — Minolts, Oost-Fr. 

P. Minoltsm a-state te Bomwird. 

M. Minse , Minso , Minsse , Minzo , 

Mynse, Mynsse, Mins. Verkl. van Minne. 
Zie Minne, Minte, Mintsje, Mense. 

V. Minske , Minaje, Minskje, Minsck, 
Mina. In misspel, Minsohe. Verg. Meenske. 

G. Minednga, Minsma, Minses. 

P. Minse-Jans-wyk, veen vaart onder 
Drachten. — Minsenstelle , saté onder Ho- 
henkirchen, Weser-Friesland , Oldenburg. 

V. Minste f Minst; Minstsje, in Ned. spell. 
BSinstJe. Zie Menste. 

G. Minstra. 

M. Minte f Mint, Verkl. van Minne. Zie 
Minne , Mynt. Verg. Meente Digitized by VjOOQIC MYNT. 262 MODDER. G. Mint inga , Groningerland. — Min ten , 
Mintens , Nederland. 

P. Mintewede, buurt bg Cappeln in 01- 
denburg. Mintenbeck, geh. bij Ludenscheid, 
Westfalen. 

M. Mynt. Verkl. van Myn. Zie Myn, 
Mjnt^'e, Mint. Verg. Meinte. 

V. Myntsje, in Ned. spell. Myntje, 
Mijntje. Myntz. 

M. Mint«je, in Ned. spell. IflOntije. Min- 
tie. Verkl. van Minne of van Mint. Zie 
die namen. Verg. Mentsje. 

G. Minthyama , Minthtema , Mintiama 
(Minty'ema). IflOntJes. — Mintken, Oost- 
Friesland. Mintjens, Nederland. 

M. Myntsje, in Ned. spell. Myntje, 
MQntije. Mynthye, Mynthie, Mynthia. Verkl. 
van Myn of van Mynt. Zie die namen. 

M. IflOntse, Mintsse, Mintze , Mindts , 
Mintzie, Verkl. van Minne. Zie Minne , 
Minte, Minse. 

V. Mintske. 

G. Mintzima. 

M. Mt/ntse , Myntsen , Mynts , Myndts. 
Verkl. van Myn. Zie Myn, Myntsje. 

P. DeMirdewyk (men spreekt Mudde- 
wyk; van mird — mud --, bunsing), veen- 
vaart te Haulerwyk. 

P. Mirdum. Zie Mardum. 

M. Mirky Mircky Myrck) Myrirk, Myrk y 
Mirick y Mierck. Zie Mire, Mier. Verg. Murk. 
G. Myrica. 

P. Mirns (in uitspraak Muns of Muins), 
dori> in Gaasterland ; met It Mirns er Klif 
aldaar; zie Klif. Verg. Tuns (Teuns) en 
Wuddum, Tims en Wirdum. 

G. Munstra. Deze naam moest eigen- 
lek Mirnsstra gespeld worden. Verg. Bud- 
stra, van Bird. 

M. Mis, Mise. 

V. Myaje, Mis, Mise. 

G. Mitzama. P. Mits el wier; zie Metslawier. 

M. Mitsert. 

P. Miûksgroppe, Mjûksgroppe, 
zie Mûntsegroppe , bij 't woord mûnts, 

P. Moannebûrren; zie Monebûrren. 

P. De Moardsleat, Moordslooi, wa- 
terlossing onder Beets. De Moardikkers, 
Moordakkers , krite op het Nieuwland onder 
Oosterwierum. 

P. De Mo ark, Mork of Murk, oud ri- 
viertje in Dantumadeel, onderscheiden in 
een wijd en een nauw gedeelte , De W i d e 
en De Neare of Nauwe Moark; met 
Bû te-M o ark, Buiten-Murk, krite aldaar, 
onder Rinsumageest. 

P. Moarmerwâld (vrj) algemeen als 
Moarmwâld, door sommigen ook als 
Moarrewâld uitgesproken), Murmatcatla, 
Morrenwald, Mormwoude, in 1580 Morrum- 
wMe , Murmerwoude , dorp in Dantumadeel. 

P. Moarra of Moarre, Morra of 
Morrha, dorp in Oost-Dongeradeel. De 
Moarre, Morra, saté onder Abbega, met 
De Moarre-him, krite aldaar. D e 
Moarre, Morre, meer in Hemelumer-Olde- 
ferd. Idem , vaarwater onder Grouw , an- 
ders ook genoemd De Geauwesleat, 
Geeuwesloot. It Moarrewieltsje, Mor- 
rawieltje , (verkeerdelijk wel Marswielt^e 
genoemd), meerke onder Wolsum. Soar- 
remoarre; zie dezen naam op de S. 

P. ItMoarseldal of Moasseldal, 
Mosseldal, meerke onder Oudega in Smal- 
lingerland. De Moarsewiel, krite onder 
Giekerk. 

M. Mode. In verkl. Modeke. 
V. Mootsje, in Ned. spell. Mootje 
(Moodtje ?). 
G. Moda. 

P. De Modder, krite onder Oldeboom. 
Idem, steeg te Leeuwarden. De Modder- 
berg, terp aan de Zwadde, onder Veen- 
klooster. It Moddergat of Moddegat, 
buurt bij Peaaens, maar beboorende onder Digitized by Google MODER. 268 MOLLE. Nes in West-Donj^eradeeL De Modder- 
kamp, stuk land aan den Oudlandsdgk , 
onder Stiens. Modderwier, saté onder 
Groaw. It Moddergat, vaart tusschen 
WierenBerlikum. De Modderige Gean, 
stroom onder Oppenhuizen en Uitwellin» 
gerga. De Modderige Poel, meerke 
t€ Goingahuizen onder Boombergum. De 
Modderige Kyd, vaart onder Jutryp. 

V. Moder, Nog in de vorige eeuw was 
deze naam ook in gebruik in Jeverland , 
Weser-Friesland. Zie Moeder, Moer. 

M. Moe, 

V. Moe. In verkL Moeke, Verg. Moe- 
der, Moer. 

V. Moed. In verkl. Moetke , Moetje, 
Verg. Aebnoed, Weimoed, Moeiske. 

V. Moeder, Moder, In verkl. Moederke, 
Zie Moe, Moer. Verg. Saster en Moei. G. Moefirema. Mogena, Oost-Priesl. M. MoeyUe. Verg. Moyta. 
V. Moei, Moeye. In verkl. Moeike, 
^oeiftjey Moeiftze, Moejeke, Verg. Moye. 

M. Moene, In verkl. vorm Moense; in 
mi»pell. Moenze. 
V. Moentêje, Moensk. 
P. Moenes werf , geh. op het eiland Marken. 

V. Moer, In verkl. Moerke. Aan de 
Zaan, Moertje. 

P. De Moerdiest, geh. onder Terwis- 
pel. It Moerdjip, Moerdiep, meerke on- 
der Terwispel. 

V. Moetske. Verg. Moed, Mootske. 

P. De Mohimmen of Mohemmen, 
trite onder Terwispel. 

M. Moye. 

V. Moye, In verkl. Moyke. In Noord- 
Friesland als Moi, Moiken, in volle gebruik. 
G. Moyema, 

M. Mointe, M. Moytê, Verkl. van Moye. Zie Moye. 
V. Moitêke, Moytske. Verg. Mootske. 

F. De Moker, stroom in de Wadden, 
benoorden Wierum. 

M. Mokke^ Moeke, Mock, Verg. Mekke, 
Makke. 
V. Mock. 

G. Mockamat Mokketna, Mockumma ^ Mo- 
kama , Muckema , Mokma , Mockma , 
Mookes. — Mokken, Groningerland. 

P. Great Mokkema-sate te Aalsum. 
Mokkema-sate onder £e. M o c k e m a- 
state te Kollum. Mockema-hûa te 
Dokkum. — Mokkenburg, saté te Noord- 
hom, Groningerland. 

P. DeMokselbank, Mosselbank, hoek 
in den zeed^k , onder Nes in West-Dongera- 
deel, met De Mokselbankwei, weg al- 
daar. 

M. Mold, MoU. 

G. Molda, Mouda, Oost -Friesland. 

P. Molenend, Molengat, Molenhome. Zie 
by Mounle. 

M. Mde. Verg. Mele, Molle. 

G. Molema. 

P. Molinghem, dorp in Artesië, Frank - 

rgk. Molington, in Oxfordshire, Engeland. 

G. Molenstra. Zie by den plaatsn. 
Mounle. 

M. Molert. 

P. Molkwarren, Molkwar, Mol- 
queren , Mólquem , Molkwerum , dorp in He- 
melumer-Oldeferd ; ter plaatse, en elders in 
den Zuidwesthoek Makûrren genoemd. 

M. MoUe, MoUo, Molla, In verkl. 
Mdke y MóUke , Mólck, Verlatynscht tot 
Mollerus. Verg. Melle, Mole,Jel leen J olie. 

G. Jtfo/^a, MoUinera, Mollenfira, Mol- 
lema , Molma , Mólckama , MoUcema, — 
Molling, Oost-Priesl., en Engeland. Mol- 
link, Mollen, Mollekens, Nederland. 

P. M o 1 1 e 1 â n , stuk land te Opeinde in 
Smallingerland. Molla-sate onder Eak- 
margp. MoUama- of Molma-sate, in Digitized by VjOOQIC MOMME. 

het geh. Mollum onder Lutkewierum. 
Great en Lyts Molsert, Molswerd, twee 
saten, onder Schalsum. — Molhem, doq) 
in Zuid-Brabant. 

M. Momme. In Noord-Fr. nog in volle 
gebruik. Verg. Mamme, Mumme. 

V. Momme. Als Momken in Noord-Fr. in 
volle gebruik. 

G. Momsma, — Mommen , Mommens, Ned. 
Mommsen , Noord-Friesland. 

M. Mone, In verkl. Moontie, Verg. Mane, 
Monne. 

V. Moontsje, in Ned. spell. Moonl^e. 

G. Mone. Moneka; afgeleid van den 
verkl. (Moneke). — Moonen, Moone, Moons, 
Nederland. 

P. Monebûrren (ook wel, uit onver- 
stand, verkeerdelyk als Moannebûrren uitge- 
sproken, en als Maneburen, Maandeburen, 
Mandeburen geschreven) , Moneburen , geh. 
onder Parraga; met de droog gelegde Mo- 
nebûrsterpoel, voormalig meertje , thans 
polder, aldaar. 

M. Monne. In verkl. Monke, Verg. Mone, 
Manne. 

V. Montsje , in Ned. spell. Montje, Mon- 
Je; Monts, Monk. 

G. Monnema. — Monnen, Oost-Friesland. 
Mons , Monningh , Ned. Monson , Engeland. 

P. Monnema -saté onder Arum. 

P. Monnike-Bayum , Monnike-Bildt , Mon- 
nikeburen, Monkesleat, Monkedammersleat, 
enz. Zie Mûnts. 

M. Monse; in misspell. Monze. Verkl. 
van Monne. Zie Monne, Monte, Montse. 
V. Monske. 
G. Monsma. 

P. M o n 8 ra a-s a t e , Montzima-saeten , te 
Bljja. Monsma-state onder Bolsward. 
Monsebûrren; zie Montsjemabûrren , by 
den mansn. Montse. 

. V. Monste^ Monst. 

M. Monte, Monla^ Monto. Verlatynscht 
tot Montanus. Verkl. van Monne. Zie 
Monne, Montse. 

G. Monta f Montama^ Montana, — Mon- 
tens, Nederland, 264 MOSSELBANK. 

P. Monta-sate te Aiyum. 

P. De Montelbank, stuk bouwland 
onder Eestrum. 

M. Montse, Monts, Verkl. van Monne. 
Zie Monne , Monte , Monse. 

G. Montzama , Montzima^ Monthienin, 
Montiemcif Monthyema, Montsema, Montyama 
(Montsjema) , Montsma. 

P. Montzima-aate onder Hantum. 
Montzima-hûs (ook Monsma-hûs ge- 
noemd) te Leeuwarden. Montsema-sate 
te Wolsum. Mon tsjema-bûyren, Mont- 
zamabuyren , (in de dagelgksche spreektaal 
Monsebûrren), Montjem a-buren , geh. 
onder Hennaard. 

M. Moontie, Verkl. van Mone. Zie Mone. 
V. Moontsje, in Ned. spell. Moontje. 
Zie bij den mansn. Mone. 

V. Moolje, Mootske. In Fr. 8})ell. 
Moat^'e, Moatske. Verg. Moetske, Moed. 

M. More, Verg. Morre. 

G. Moora. — Mooren, Nederland. 

P. Moreghem, in 967 Moringahim, dorp 
in Oost- Vlaanderen. Moringhem, dorp in 
Artesië, Frankr|jk. Moorsum, geh. bij Sil- 
lenstede in Ostringen , Weser-Fr., Oldenburg. 

P. Mork of Murk. Zie Moark. 

P. Mormerwoude of Murmerwoude. Zie 
Moarmerwâid. P. Morra. Zie Moarra. 

M. Morre, In verkl. Morck, 7Aq Murra, 
Murk. 

G. Morra, Morrema. — Morren, 
Morks, Ned. Morris, Morrison, Engeland. 

P. Mosketerp, Musschenterp (verbas- 
terde uitspraak en spelling van 't oorspron- 
kelijke Mûntseterp, Monniken terp) , terp 
(thans geslecht) te Winsum. It Moske- 
rit, stuk land te Ternaard. De Moske- 
wyk, veenvaart onder Langezwaag. 

P. Mo.sselbank; zie Mokselbank. Mossel- 
dal; zie Moarseldal. Digitized by Google MOTTEKAMP. 265 MûNTS. P. De Mottekamp, saté te Rugabui- 
len. Idem , stuk land onder Augsbuurt. 

P. Mounie , het Fr. woord voor molen, 
komt in sommige plaat<snamen voor; b.v. 
Monnlebûrren, Molenburen, geh. onder 
Danrswolde in Opsterland. Idem , onder 
Noordwolde in West-Stellingwerf. De 
Monnle-ein, in de dagelgksche volks- 
üpreektaal M o u n e i n (in Oostergoo spreekt 
men mounie uit als moune) genoemd, Mo- 
lenend , bnnrt onder Oenkerk. Idem , buurt 
te Draehten. It Mounl e-gat, Molengat, 
vaargeul in de Wadden , bezuiden het Ame- 
land. Mounlehoarne, Molenhom , geh. 
tosBchen Surhuizum en Surhuisterveen. Bit- 
gumer-Mounle; zie Bitgum. De Moun- 
leratille, (men spreekt Mounders- 
tille), Molenaarstille , brug te Temaard. 
It Readmounle-län of Reamounl&n; 
zie bg de R. De Mounlers- of Moun- 
derswielen, Molenaarswielen, krite onder 
Oudkerk. — Molenhome , geh. bij Zandeweer, 
en een ander bïj Bl^jham, Qroningerland. 

M. Moiirus, Mourens, Mouris, Mon- 
ren. Verbastering van den Kerkelgken naam 
Mauritius. Zie Maurits. 

V. Mourk. 

V. Moutsje, in Ned. spell. Moutte. 

P. De Mouwe, krite onder Terwispel. 

G. Mouwetna. 

P. De Mudzert of Mutsert, Mu^t- 
zardf krite en buurt b|j de Lemmer. 

6. Mudstra. 

V. Muike. Zie Moeke. 

G. Muischen^TA* Verg. Musschenga. 

P. Mullum, volksuitspraak van den 
naam des dorps Midlum. Zie Midlum. 

M. Mume, Verg. Mumme. 

M. Mumme j Mumma. Verg. Munie, Momme. 

V. Mum. 

P. Mumma-Ida-state te Tjum. 

P. Munnikeburen , enz. Zie Mûnts. G. Muimiksma. Afgeleid van het woord 
munnik , monnik. Een oneigenlijke naam , 
als Bijkersma, Kuipersma, Jagersma. 

P. M u n 8 , of M u i n 8. Zie Mims. 

G. Munstra. Zie bij den plaatsn. Mtrns. 

M. Muntej Munt, Mund, Verg. Mon te. 
V. Muntsje, in Ned. spell. Muntje. 
G. MunÜn^ra, Munts. — Muntinghe, 
Muntingh, Muntinge, Munting, Groningerl. 

P. Muntjemuurstraat. Muntjezjjl. Zie 
Munts. 

P. Munts, het Fr. woord voor monnik, 
maakt deel uit van vele plaatsnamen, die 
met de middeleeuwsche kloosters in verband 
staan, en die thans, in geijkten zin, met 
•* munnik*', of, nieuwerwetscher, met , mon- 
nik" gespeld worden. Munts e-B a e |j u m ; 
zie Baeijum. Mûntse-Bil; zie by Bilt, 
en by Mariëngaerd. (De volksspreektaal 
heeft hier, en elders, veelal Mûntsje- 
B i 1 , enz.) Idem , saté onder Achlum. M û n t- 
sebûrren, Munnikeburen , dorp in West- 
Stellingwerf. Idem , geh. onder Hieslum ; 
met De Mûntsepôlle, saté aldaar. 1 1 
Mûntsehûs, Monnikehuis , saté onder 
Hart werd. Great, Lyts en Wyt Mûnt- 
sehûs. Groot, Klein en Wit Monnike- 
huis, drie saten onder Holwerd. Great 
en Lyts Mûntsehûs, twee saten onder 
Nes in West-Dongeradeel. Mûntsehûs, 
saté te Ezumazjjl onder Anjum. Mûntse- 
I e , Monniken-Ee, stroom in Smallingerland. 
Idem , voormalig meerke onder Hieslum. 
Mûntseleane, Monnikenlaan , weg on- 
der Pietersbierum. Idem, onder Oudwoude. 
Idem , weg tusschen Arum en Achlum. 
De Mûntsemar, Monnikenmeer, droog- 
gelegd meerke onder Tjummarum. D e 
Mûntsest ringen, (ook Munkestrin- 
g e n genoemd) , Monnikestrengen . krite te 
Gaast. De Mûntnetille, Monniketille , 
geh. onder Drogeham. Idem, brug onder 
Winsum. De Alde en De Nije Munts e- 
groppe, Oude en Nieuwe Monnikegreppel, 
in de volkstaal door onverstand verbasterd 
tot Miûksgroppe (Mistgreppel) , en zelfs 
tot Mus- of Moeagroppe, en nog meer, 
tot Mjûksskrobbe, — twee vaarwatei-s in 
Smallingerland, bjj Smalle-Ee. De Mûnts- 
groppewei, Monnikegreppelweg , weg by Digitized byLjOOQlC MÜNTSTKA. 266 NAMKE. de Rottevalle en het Witveen , tusschen 
Achtkarspelen en Tietjerksteradeel. D e 
Mûntseleane of loane (in de volkstaal 
tot Mûsloane verbasterd), Monnikelaan 
te Smalle-Ëe. Zie Leane en Loane (Loon) , 
en de Mûslânnen, hier vervolgens. Mûnt- 
semûrre-striette (in de Leeuwarder 
volksspreektaal Muntsjemuurstraat), 
Monnikem uurstraat, te Leeuwarden. M û n t- 
sesyl, Muntjezïjl of Munnikez^l, kerkbuurt 
in Kollumerland. De Mûntseterp, saté on- 
der Tjummarum. Idem; geslechte. terp onder 
Winsum, bjj verbastering De Mosketerp 
genoemd. De Mûntsefeart, Monnike- 
vaart, onder Terzool. De Mûntsewei, 
Monnikeweg, onder Arum en Achlum. De 
Mûntselânnen (hedendaags , door on- 
verstand , veelal De Mûslânnen ge- 
noemd), Monnikelanden, krite onder Sua- 
woude. De Mûntsesleat, Monnikesloot , 
vaargeul in het Flie, bg Flieland. De 
Mûntsedammersleat (te Molkwerum 
Monkedammersleat, enby verkorting 
Monkesleat genoemd), vaarwater onder 
Molkwerum. — Verder nog De Mûnts, De 
Monnik, molen te Sneek, te Warga, en 
elders, zoo genoemd naar de gedaante van 
eene bjjzondere soort van molens. 

G. Miintstra. V. Murgje. Verg. Murkje. 
P. Murk, Mork. Zie Moark. 

M. Murk, Murco. Verg. Mork, Merk, 
Mirk. 
V. Mur]i;Je. 
G. Murks. 

P. Murmerwoude. Zie Moarmerwäld. 

M. Murra, Verg. Morre. 
V. Murtsje, in Ned. spell. Murtje. 
G. Mnringa, Muurma, Oost-Friesland* 
P. MOrwarden, geh. bg Langwarden in 
Butjadingerland , Weser-Friesl., Oldenburg. 

P. De Mûzel, ook Moesel en Moe- 
z e 1 geschreven , oud stroomke in Idaardera- 
deel en Rauwerderhem , tusschen Friens en 
Rauwerd. 

P. It Mûzereit, Muizenqjd (Muixen- 
riet), oud stroomke in Dantumaieel en Tie- 
tjerksteradeel, tusschen Veen wouden en Rij- 
perkerk. De Mûzerit, Muizerid , oud 
stroomke onder Oostrum. De Mûslânnen, 
Mûsgroppe, Mûsloane; zie by Mnnt«. 

G. MusSGhenga. Zie Muischenga. N. V. NaanIJe. In Fr. spell. Naentsje. Zie 
bg den mansn. Nane. G. 

G. 
P. Nadema. 

Naemtkema. Naemtkema-sate te Wons. 
G. Naenga. Zie bg den mansn. Nane. 
M. Naenke. Verkl. van Nane. Zie Nane. V. Naenke, Naenske, Naene, Naenkjen, 
Naentske, Naentje, Naenk, Naents. Mis- 
epellingen van Neanke, Neanske, enz. Zie 
die namen. M. Naercke. P. Naerderbûrren (oudtgds voluit 
Uernaefdera-huyren) , Naarderburen, ook wel 
als Nardeburen misnoemd en misspeld, geh. 
onder Warga. 

G. Nakinga, 

M. NaUe. In den Zwh. Verg. Nolle. 

M. Name. In Noord-Friesland als Na- 
men veelvuldig in gebruik. Verg. Namme. 

V. Naemck, 

G. Naminga. — Nahmens , Namens, oud- 
tgds ook Namanny (Naminga), Noord-Fr. 

P. Naminga-state te Tjum. 

M. Namke, Namk, Namcke, Narnme- 
ken. Verkl. van Namme. Zie Namme. Digitized byLjOOQlC NAMLE. 267 NAUTA. 7. Naml^e, NanÜljMi; in misspelling 
Nampl^en, Nampje. 

M. Namle. Zie Nammele. 

M. Namme, Nam. In patronymicalen 
Torin Nat^ming, Verg. Nammen, Name. 

y. Namke, Namcke, Namck, Namk. 

G. Namminga, Naxnmenffa, Nam- 
na, Naxnmes. 

M. Nammele, Namle. Veikl. van 
Namme. Zie Namme, Namke. 

M. Nammen. Verg. Namme, Namen. 
V. Nammentsje; in Ned. spell. Nam- 
mentje. 
(j. Nammensma, Naimnens. 

M. yammei. 

M. Nane, Naan, Noen. In Noord-Fr. 
Nahne. In patronymicalen vorm Naning, 
In verkl. Naenke, Naanke, Naencke, Naen- 
cka, Naamijtj Naentje, Naentie. Verg. Nanne. 

V. Naen^e , Naenke , Koene, Naentje, 
Naenck^ Naentie, Verg. Neanke, Neantsje.. 

6. Nania (samengetrokken vorm van Na- 
ninga). — Nahnsen, Noord-Friesland. 

P. Nania-sate onder Warga. 

M. Nanglie, 

M. Nanke, Nanka, Nanko, Nancke , Nan- 
neke, Nancko, Nannick, Verkl. van Nanne. 
Zie Nanne. 

ö. Nankes, Oost-Friesland. 

M. Namie, NamiO, Nanna, Nannen, 
Nan. Verg. Nane. 
V. Namia, Nanke , Naoneke, Nank, 

Xanken; Nantsje, in Ned. spell. Nantje ; 
XaMnitie. In Stellingwerf en Lerasterland 
ook Namiigje, Namügjen, volgens den 
Fiiso-Sassischen , in Drente en Oveqjsael in- 
heemschen vorm Nannechien. 

O. Nanninga, Nannenga, Nannama, 
Namien, Namies. — Nanning, Nan, Ne- 
derland. 

P. Nanningea, Nanningu (waarschijn- 
Iflk oorspronkelijk Nanning-gea of Nanninga- 
gea), geh. onder Oosterwolde ; met It Nan- 
ningeaster-Forlaet, Nanningaster- Ver- 
laat (veelal kortaf, maar verkeerdeljjk „Nan- ninga- Verlaat'* genoemd), sluis in de Com- 
pagnons-vaart aldaar. Nannenhôf, bnurt 
te Bolsward. It Nannewyd, meerke of 
veenpoel (vergraven land) onder Oude-Haske. 
— Nansum , geh. onder Bienim , in Fivel- 
goo, Groningerland. Nannenborg, saté bjj 
Collinghorst , Oost-Friesland. 

M. Namiele. Verkl. van Nanne. Zie 
Nanne. 

M. Nannen, Verg. Nanne. 

M. Nanning , Nanningh , Nanninck. 
Patronymicale vorm van Nanne. Zie Nanne. 
G. Nanninga. 

M. Nantke. Verkl. van Nant of Nand, 
als ingekorte vorm van Winand , Ferdi- 
nand, enz. 

G. Nantkes, Oost-Friesland. 

V. Nantske. 
G. Napstra. 

M. Narde. 

P. Nardesfinne, stuk land té Rijper- 
kerk. Nardeburen; zie Naerderbûrren. 

M. Nark, 

G. Narla. 

P. Nasareth, voormalig klooster, thans 
saté onder Idsega. 

M. Nasse. 

M. Nate. 

G. Nauta, Van Nauta, ook in afge- 
sleten vorm Naute. De oorsprong en be- 
teekenis van dezen geslachtsnaam is onzeker. 
Hy kan beschouwd worden als eene verla- 
tgnsching van den geslachtsnaam Schipper 
(ook het half-verlatynsche Schipperus komt 
in Holland als geslachtsn. voor), zoo als 
Faber eene verlatynsching is van Smid, Vië- 
tor van Kuiper, Agricola en Rusticus van 
Boer en Landman, enz. Maar Nauta kan 
ook evenzeer een patronymicum zfln, in 
Oud-Frieschen vorm, van den Oud-Germaan- 
schen mansn. Nauto, Naute, waar ook de Digitized byLjOOQlC NEANKE. 

Vlaamsche gealachtsn. Nauts van afstamt. 
In dezen laataten zin staat Nauta hier vermeld. 

M. Neanke. In misspell. Naenke. 
Verkl. van (Neane). Verg. Nene. 

y. Neanke, Neank, Neane; Nean- 
tsje, in Ned. spell. Neanl^e; Neants, 
Neanske, Neankjen, Neantske. In 
misspell. Naenke, Naenk, Naene, 
NaenIJe, Naents, Naenske, Naenk- 
jen, Naentske. Verg. Neontske, Neenke. 

P. Neav , Fr. woord voor nauw; komt 
voor in De Naar e Ga 11 e; zie Gâlle. De 
Neare Mo ark; zie Moark. De Neare- 
steich, Nauwesteeg, te Grouw. 

M. Ned, Verg. Nette. 

V. Neeke, Neke. Op het Ameland 
en op Ter-Schelling. NeecJc, Neek, Eigenlek 
vleivorm, ook op het Bildt in gebruik, van 
Neelke, Neeltsje. 

M. Neeldert. 

M. Neelke. Verkl. van (Neel), vermoe- 
delijk eene verbastering van Comelius , 
Oomelis. 

V. Neeltsje, in Ned. spell. Neeltje, 
Neelke, Neelkjen, Neel. Verbasteringen 
van Oomelia. 

M. Neels, Verg. Neelke, Nelis. 
M. Neelt. Verg. Neelke, Nelis. 

M. NeentS, Neente^ Neentje ^ Neencke ^ 
Neettck, Neenk. Verkl. van Nene. Zie Nene. 
Verg. Neanke. 

V. Neent*ge, in Ned. spell. Neentje; 
Neenke, Neenske, Neen]i;Jen, Neents- 
ke, Neentie. Verg. Neanke. 

M. Neers. 

V. Neertske. 

V. Neeflde,Nee8ke, Nees, Neess. Verg. 
Niesje, Neisje, Nese. 

V. Neetske. 

P. De N e ij e r , stuk land bjj Rustenburg 
onder Tietjerk. 268 M. 

V. 

V. 
Neesje, NENNE. 
Neycke, 

Neifie. Verg. Neane. 
Nelfije, Neiske, Neiskje. Verg. M. Neita, 

M. Neke. 

V. Neke. Zie Neeke. 

G. Nekkin£:a. 

M. Nele. Vermoedelijk vleivorm van Cor- 
nelis. 

V. NelOf Neel. Vermoedelijk verbastering 
van Petronella of vanCornclia. Verg. Neelke. 

M. Nelis, Nelus. Ingekorte vorm van 
Cornelis. Zie Neelke, Knelis. 

M. Nelle. 

V. Nelteje, in Ned. spell. Neltje. JVW. 
Nelske. In Stellingwerf en Lemst^rland 
ook Nelligje, Nelligjen, NelsJe, toI- 
gens den Friso-sassischen , aan Drente en 
Overijssel eigenen naamsvorm Nellechien. 

P. Neltsjeshaven, gedempte vaart 
te Sneek. 

M. Nema, 

M. Nemke. Verg. Namke. 
V. Nemke, Nemck. 

M. Nene, Neno. Verg. Nenne, Neane. 

V. Neentsje, in Ned. spell. Neenlje. 
Neenke, Neenske , Neentske, Neenk- 
Jen, Netta. In misspell. Neentsche. 

M. Nenke, Nencke. Verkl. van Nenne. 
Zie Nenne. 
G. Neutjes; op het eiland CJrk. 

M. Nenne. Verg. Nene, Nanne. 

V. Nenna. Nentsje, in Ned. spell. Nen- 
tje, Nennetije; Nenke, Nenne. In Stel- 
lingwerf en Lemsterland ook Nennigje, 
volgens den Friso-sassischen, aan Drente 
en Overijssel eigenen naamsvorm Nennechien. 

G. Nennen. 

P. Nenndorf, dorp in Harlingerland, Oo«t- 
Fr. Nenndorf, geh. by Wadde warden in Os- Digitized byLjOOQlC NENSE. 269 NU. tringen» Weser-Fr., Oldenb. Nennenswerf, 
bunrt bij Efkebüll, Noord- Friesland. M. Nense. Verkl 
G. Nensma, van Nenne. Zie Nenne. M. Nentke, Zie Nantke. 

V. XeontsJce. Verg. Neantske. Njentske. 

P. Nes, dorp in Utingeradeel. Deze naam 
w oorepronkelgk Neskergea, Nescheragae^ 
en ?onnt nog heden , in afleiding : „Nesker"; 
b.T. It Nesker hof, het kerkhof van Nes. 
Zoo ook De Neskersyl, Nesserzgl, sluis 
in den Leppedijk , te Nes. Deze plaatsnaam 
18 mits dezen waarsohijnlyk niet geheel van 
Jen zelfden oorsprong als de volgende drie 
«e^naraen, die in afleiding „Nesmer" (Nes- 
sumer?) vormen. Nes, dorp in West-Don- 
geradeel ; met De Nesmer-Grou, krite 
met geh. benoorden dit dorp. 'Zie Grou. 
Nes, dorp op het Ameland, met het geh. 
Neamerbûrren, Nesserburen, in de wan- 
deling enkel Buren genoemd. Zie Bûrren. 
De Nes, krite, met geh. onder Pingjum ; 
met De Nesmerleane, Nesserlaan, weg 
aldaar. — Nes , buurt bij Schagen in West- 
Friesland (noordelijk Noord-Holland). Nes, 
dorp in Âmstelland, Noord-Holland. Nesse, 
Tlek in Oost-Fr.; met De Nesmer-Oldendyk 
(t^enwoordig ook totNesser-Altendeich ver- 
duitscht); de Nesmer-G roden, Nesmersyl, enz. 
Nesserland, voormalig eilandje in de Eems, 
thans, door inpoldering, geh. by Kmden, Oost- 
Fr. Wijdenes, dorp in West-Fr. (noordelyk 
Noord-Holland). Groot en Klein Neshusen , 
twee saten onder Tettens in Wangerland, 
Weser-Fr., Oldenb. De Groote en de Kleine 
Nes, twee saten onder Bierum, Groningerl. 

G. Nestra. Verg. Neststra. 

M. Xese, Neso, Nees, Verg. Nesse. 
V. Ne9e, Nees, 
G. NeseD^ra. 

M. Nesse, Ness, Nes. Verg. Nese. 

G. Nestra. Zie bij den plaatsn. Nes. 

0. Neststra. Vermoedelijk verkeerde 
schrijfwijze, voor Nestra. 

M. Nette, Verg. Nitte. G. Nettinga, Nettema, Nettes, Netten. 

P. Nettekoven (Nettinkhoven) , dorp bg 
Bonn in Rijn-Pruissen. Nettenscheidt , geh. 
bij Altena in Westfalen. 

P. Nif (in de Wouden uitgesproken als 
Ni; oudtijds Nif, Ni, Nt/a, Nia, Nie ge- 
schreven) , het Fr. woord voor nieuw , komt 
in vele plaatsnamen voor. Verg. Aid , oud. 
Nij-Brongergea, Nieuw-Brongerga, buurt 
biJ het Heerenveen, gemeenlijk De Knip e 
genoemd; zie De Knipe, en bj den mansn. 
Bronger. Nije-Berkeap of Ny-Berkeap, 
Nieuwe-Berkoop ; zie Berkeap. It Nije- 
Bilt of Nij-Bil, het Nieuwe-Bildt , noor- 
delijk deel van de grietenij het Bildt; met 
De Nije-Bilt- ofBilpôllen, kriten be- 
noorden den ouden zeed^k van 1600, aldaar. 
De Nije Bilt- of Bilsyl, geh. onder 
Lieve- Vrouwen-Parochie, De Njje-Br egge, 
Nieuwe Brug ; zie bij Brêgge. N ö e-B û r- 
ren, Nieu weburen, buurt by Workum. 
Idem, buurt in het dorp Ternaard. Idem, 
op de Lemmer. Idem , straat (vroeger eene 
binnengracht) te Leeuwarden; en veelvul- 
dig elders. De Himmelume r-N ij e b û r- 
ren, Hemelumer-Nieuweburen , geh. on- 
der Hemelum. Nijdaem, ook Nijdam- 
s tra-sa te genoemd, saté onder Grouw, bij 
de Irnsumerzijl. De Nijedoar, saté te 
Tjum. De Nij-finne of De Nije Fin* 
n e , Nieuwe Fenne , saté onder Hantum. 
Nijegea (ter plaats zelve Nigea, eigen- 
lijk Niige genoemd), Njjega, dorp in Smal - 
lingerland; met DeNge-ofNigeaster- 
Hoek, elleboog in den weg, met saté en 
herberg, aldaar. Njjegea, dorp in Heme- 
lum er-Oldcferd en Noordwolde. Idem, ter on- 
derscheiding ook Ou wster-Nijegea ge- 
noemd , dorp in Doniawarstal. Idem , ter on- 
derscheiding ook Reahei of Reahol, Ro- 
hel genoemd, dorp in Schoterland. Nije- 
H a 8 k e , dorp in Haskerland. N ij e-H o a r n e, 
Nije-horn of Nieuwehoom, dorp in Schoter- 
land. N ij e-Hol tpaod, Nije of Nieuwe- 
Holtpade; en Nije-Holtwâlde, Njje- of 
Nieuwe-Holtwolde, twee dorpen in West- 
Stellingwerf; zie bij Holt. Nijehove, Nije- 
hôf of Njjehou, voormalig dorp, thans deel 
uitmakende der stad Leeuwarden. Nije- 
hûs of Nijhûs, geh, in de Hantumer-üit- 
buren; met De Njjhüsterpiip, brug al- 

Digitized by VjOOQIC NICOLAES. Ô7Ô NiEüWSMA. daar. N^ehûs, saté onder Hidaard. Nij- 
enhûs, saté te Finkum. Nij-Huzum of 
Nyhnzum, Nydkuysum in 1543, N^j- of 
Nieuwhuizum , dorp in Wymbritseradeel. 1 1 
Nyhûs, saté onder Oldeboom, ook Ng- 
hüstra-sate genoemd. Nyekleaster 
of Njjkleaster, Niéuwe-Klooster of Nye- 
klooster, voormalig klooster, thans geh. on- 
der Schamegontum. Nij-Kriúsl&n, Nieuw- 
Kruisland; zie Eriüslân. Nijlân, Ngland 
of Nieuwland , dorp in Wymbritseradeel. 
It Ingwjirmer-Nijlân, Ingwierumer 
N y 1 & n , Engwierumer-Nieuwland , krite aan 
de Lauwerszee , onder Engwierum. N g 1 â n , 
geh. onder Rjjperkerk. 1 1 N g 1 â n , Nijland 
of Nieuwland , kriten in Leeuwarderadeel , 
Menaldumadeel , Baarderadeel , enz. , den 
bodem der voormalige Middelzee uitmakende, 
en nader onderscheiden in It Stienser-, 
Koarnjumer-, Jelsumer-, Marsu- 
mer-, Boksumer-, Weidumer-, Mant- 
gumer-Nijlân, enz., dus genoemd naar 
de dorpen, in welks gebied deze kriten ge- 
legen zjjn; zie Aldlân. Nije-Ljemmer 
of L e m m e r ; zie Lamer. N jj e-M a r d u m , 
Nieuwe Mirdum; zie Mardum. De Njje- 
Ryn, Nieuwe Ryn; zie Ryn. De Njje-Syl 
of Ngsyl, Nieuwezfll, geh. onder Oosthem. 
De DokkumerNye Silen; zieSyl. Nije 
S k o a t , Njje- of Niéuwe-Schoot, dorp in Scho- 
terland. De Nye Skou, Nieuwe Schouw, 
pverzetplaats , met herberg, over het Deel, in 
den weg van Akkrum naar de Joure, onder 
Haskerdijken. De N^jestêd, Nieuwestad , 
buurt te Leeuwarden. De Birgumer- of 
Birger-Njjstêd, Bergumer Nieawstad, 
buurt onder Bergum. Ngtap of Ni tap, 
herberg en geh. onder Opeinde in Smallin- 
gerland. Idem , onder Hemrik. De N jj e 
Trine, Nieuwe-Trjjne of Nije-Tryne; zie 
Trine. Ngtsjerk, Ngkerk, dorp in Oost- 
Don geradeel ; ter onderscheiding E a s t e r- 
NJjtsjerk, Ooster-Nykerk , genoemd. Idem 
(Wester-Njjtsjerk), dorp in Ferwerder- 
adeel. N^ewier, Nijwier ot Niëwier, 
N ia wier, Niawier of Nyawier, dor^) in 
Oost-Dongeradeel. 

M. Nicolaes, de Kerkelijke naam Nico* 
laas of Nicolaus, komt meest voor in de 
vormen Klaes en Likele ; in Dongeradeel 
ook wel Nikels. G. Nicolai; in verlatijnschten vorm. 

P. Sin t-N icolaesgea, by verbastering 
Sint-Nikelsgea, en in de dagelyksche 
volksspreektaal Sint-Likelsgea of enkel 
maar Likelsgea genoemd, Sint-Nicolaas- 
ga , dorp in Doniawarstal. Sin t-N i c o 1 a e s- 
hûs, in den regel It Sinter-Klaeshûs, 
maar ook wel Sint-Nikelshûs, Sint- 
Likelshûs of enkel maar Likelshûg 
genoemd , Sint-Nicolaashuis , saté onder 
Edens. Sint-Nicotaea-state ^ in 1511 te Mid- 
lum. 

M. Nyd, 
G. Nydinga. 

M. Nidhart, Zie Nittert. 

M. Nidikf Nydik f Nydick ^ Nydich , Ny- 
dyck, Niding, Nidingh , Nyding , Nydinck. 
Verklein- en patronymicale vormen van Nyd. 
Zie Nyd. 

M. Nie. 

M. Nlekele. Misspelling van Nikele. 
Zie Nykele. 

V. Nlekellje. Misspelling. In Friesche 
spelling Nikeltsje. 

M. Nienko. 

V. Nien , Nienke , Nienske. Nient^je, 
in Ned. spell. Nlentije. Verg. Nine, Nyn- 
ke, Neenke. 

M. mer, Nierk. 
V. Niersjen. 

M. Nies. In verkl. Nieake, NieacL 
V. Nieske, Niesje, Nieslije, NJiske. 

In den Zwh. en in Smallingerl. ook Nies. 
P. Nieswyk, veenvaart onder Surbuis- 
terveen. 

G. Niestra. Verg. Nieuwstra. 
P. Ni es tra-sa te onder Bergum. 

V. Niete. Zie bj den mansn. Nytte. 

G. Nieuwsma. Vermoedelyk verbaste- 
ring van (Niesma) , afgeleid van den mansn. 
Nies. Verg. Alleensma. Digitized by Google NIEUWSTRA. 271 NOARD. G. Nieu'WStra. Vermoedelijk verbaste- 
ring van Niestra. Zie dien naam. 

G. Nyhemstra. 

M. Nyck, Nyk. Vermoedelgk verbaste- 
ring van Nicolaas. 
V. Nyh, In misspell. Nleka. 
6. Nyckama, 

M. Nykele , Nykle. In misspell. Nie- 
kele. Verkl van Nyk, en vleivorm van 
Nicolaas. Zie Nyk, Nicolaes, Lykele. 

V. Nikeltsje; in Ned. spell. Nykellje, 
mkeltje. In misspell. Niekell^e. 

M. Nickel, Nikkel, Zie Nykele. 
V. Nylk. Verg. Neelke. 

M. (Nine). Verg. Ninne. 

V. mne, Nyn. In verkl. Nynke. In 
misspell. IHen, Nienke. Eigen -gk vlei- 
Torm van Tryntsje. Zie Tryntsje. 

6. Nynnama. 

M. Ningo. 

M. Ninne, In verkl. Ninke. Verg. Nine. 

V Nintsje, in Ned. spell. Nlntje; Nin- 
ke, Nintske. Verg. Nine, Neontske, Neen- 
ke, Neanke. 

M. Nys, Nise. Verg, Nis, Nies. 

V. Nyske, Nysje. Verg. Nieske, Niske. 

M. Nis, Niase. Verg. Nys, Nise. 
Y. Niske , Niakie. 

M. NUte, Nitta. Verg. Nytte. 

G. Nittama, Nittema, Nitma, 

P. Nittema-sate te Morra. Idem, 
onder Dantamawonde. Ni t te ma- of Nit- 
m a-sa te te Anjum. 

M. Nytte. Verg. Nitte. 

V. Niete. Misspelling van Nite. 

G. Nyttama, Nytthema , Niethema. Deze 
namen werden wel afwisselend gebruikt met 
Nittama, enz. (zie bg den mansn. Nitte), 
om personen van een en de zelfde maagHchap 
aan te duiden. 

M. Nytger. M. Nitsaert, Nitzaerd. 

M. Nyiae, Nytze, Verkl. van Nytte. Zie 
Nytte. 

M. Nittert, Nitterd, Nytert, Nyttart, 
Nyttert, NUard, Nittaard, Nittart, Nyiter, 
NUter, Voluit Nydhart. Zie Nidhart. Verg. 
Nuttert. 

G. Nittardamay Nitardsma, NUtertsma. 
— Nittersna, Oost-FriesL Niterink, Ned. 

P. Nittertshoek, ook wel (by verbas- 
tering) enkel De Nittels genoemd, hoek 
in den zeedgk aan de Lauwerszee; by Mun- 
nikez^l — Nittersum, voormalige burcht te 
Stedum, Groningerland. 

G. Niicema, 

V. NJeentake, NJentske. In misspell. 
NJeentSChe. Verg. Neontske, Neantske, 
Neentske. 

P. De Njirrepôlle, stuk land in de 
Valom in Dantumadeel. 

V. NJiske. Verg. Nieske. 

P. Noarch, Nordejh, Norg ^ buurt te 
Molkwerum. Zie Surch , Surich. — N o a r c h, 
Norg, dorp in Drente. 

P. Noard, de Fr. vorm van het woord 
noord , komt voor in Noardbûrren, Noord- 
buren , geh. onder Jellum. Idem, W a r n s e r- 
N o a r d-b û r r e n , het noordelijke gedeelte 
van het dorp Wams. De Noarddaem, 
Noorddam, saté te Genum; ook als Noor- 
damstra'8ate voorkomende. 1 1 N o a r d , het 
Noord , buurt te Franeker. Idem, saté onder 
Spannum. It Noard-Deel, vaarwater on- 
der Terhorne. De Noardein, Noordeinde, 
geh. bjj Wytgaard, onder Wirdum. Noar- 
d er mar, Noordermeer, geh. onder Bergum. 
De No ard er-Dr ach ten (by verkorting 
enkel It Noard genoemd), eertjjds een af- 
zonderlijk dorp, thans het noordelijke ge- 
deelte van het vlek Drachten in Smallin- 
gerland uitmakende. DeNoarderDwers- 
feart, Noorder D warsvaart, vaart en buurt 
onder Drachten. De Noarderhou, saté 
onder Tjum. Idem, onder Tjummarum. 
It Hûs te Noard, Huis te Noord. Mis- 
spelling; zie bü den plaat«n. Oard. It Digitized byLjOOQlC NOARWEKT. 272 NOOR. Hû8 te Noard, saté te Jorwerd. It 
Noarderleech, met It Noarder- 
L e e c h s-B û t e fj i 1 d , Noorderleegs-öuiten- 
veld, krite (polder) met buitendjjksveld , on- 
der Hallum. It Noarder Rûglän, 
krite onder Tietjerk. De Noardermar, 
meerke bg Gaastmeer. De Starumer- 
N o a r d e r-m a r ; zie by Starum. Noarder- 
mieden; zie Mieden. Noard walde, 
Noordwolde, oosteljik deel der grieteng He- 
melumer Oldeferd en Noord wolde, daar en 
in den omtrek gemeenlijk enkel De Walde 
genoemd ; zie Igewâlden. Noardwâlde, 
Noordwolde, dorp in West-Stellingwerf. De 
Noarderhoarne of -harne (Wide en 
Naue), straat te Sneek. 
G. Noordstra. 

P. Noarwert, Norwert, verdronken 
dorp, tusschen Staveren en Hindeloopen. 

P. De Noas, Neus, stuk land onder 
Bozum. 

M. Nohe, 

M. AV. Verg. Noi. 

M. Noed, Noedt, 

P. De Noed of It Noedfjild, het 
Noedveld, uitgestrekte krite (mienskar) in 
Doniawarstal , tusschen Idskenhuizen , Tjerk- 
gaast, Sint-Nicolaasga en Doniaga; met De 
N o e d 1 e \j e n , en de saté It Noedhûs. 
(„Oan de Noedhikke onder Diinnegea", B. 
562). De Noed, krite (mieden) onder Tjerk- 
werd. B. 558. 

M. Noenhe, 

V. Noen; Noentsje, in Ned. spell. Noentje. 

M. Noi. Verg. Noe. 
M. Soints, 

G. Nointetna, 

P. Nointema-sate, onder Nes in 
West-Dongeradeel. 

M. Nole, Tn verkl. Noolke. Verg. Nolle. 

V. AV>My. 

G. Nolens, Nederland. M. Nol, Nolle. Is als vlei vorm in ge- 
bruik van Amold of Amoldus. In verkl. 
Nolke , Nolcke. Verlatgnscht tot NoUius. 

V. Nol, Nolke, Nolk, Nolkje; Nol- 
töje , in Ned. spell. Noll^e ; Noila, Noichjen. 

G. Nollema, Nolles, Nolle. In ver- 
griekschten vorm NoUedes. — Nollen , 
Oost-Friesland. Nolling, Engeland. 

P. Nollington, in Sussex, Engeland. 

M. Noldus. Verkorting van Amoldus, 
Amold. 
V. Nolduske. 

M. Nome, Nomo, 
G. Nomes. 

M. Nomme , Nommen , Nomno , Notnd , 
Nomde , Nommel , Nomke , Nomcke, In Noord- 
Friesland als Nommen nog in volle gebruik. 
Zie Nummen. 

G. Nommensen, Noord-Friesland. Nom- 
den, Oost-Friesland. Nomsz, Nederland. 

M. Noney Xono, In verkl. Noneke, Verg. 
Nonne. 

V. None f Noon, 

G. Nonia (samengetrokken vorm van No- 
ninga). Noneka, — Noninckx, Vlaanderen. 

P. Nonia-sate onder Ternaard. 

M. Notikty Noncke, Nonck. Verkl. van 
Nonne. Zie Nonne. 

G. Nonkes. — Nonnekes, Nonnekens, 
Nederland. 

M. Nonne ^ Nonna, Nonno. Verg. None, 
Nunne. 

V. Nonke, Nonk, In Noord-Friesland als 
Nontjen nog in volle gebruik. 

G. Nonnye (samengetrokken vorm van 
Nonninga). — Nonninga, Oost- Friesland. 
Nonning, Nederland. 

G. Noodstra. Verg. Noordstra, Noot- 
stra, en den plaatsn. De Noed. M. een versleten vorm 
Oud-Germaanschen Noor, Misschien 
van Noard , van den 
naam Nord, Nordo. 

V. Nore. 

G. Noorda. — Norda, Oost-Friesland. 
Noording, Noordink, Nederland. 

Digitized byLjOOQlC NOORDSTRA. 273 OATÖALD. P. Noordink, hoeve en geh. onder Hen- 

geloo in Gelderland. 

— • 

G. Noordstra. Zie by den plaatsn. 
yoard. Verg. Noodstra. 

6. NootBtra. Verg. Noodstra. 

M. Norberich, 

M. NotgHm, Noihgrim, 

M. Nothrad. 

M. KoHe. Verg. Nutte. 

G. Nottema. Misschien ook Nota. Verg. 
Nauta. — Notting, Notten, Noten, Nederl. 
Notting, Engeland. 

P. Nottensdorf, dorp by Harsseveld (Stade), 
Hannover. Nottingham, stad in Engeland. 
Nottinghül, voorstad van Londen, Eng. 

Gr, Nouta. Oorspronkelijk misspell. van 
Nauta. Zie Nauta. Verg. Nota. 

M. NoHtoe. In verkl. Nouke, 

6. Nouktma, 

P. Noukema-satete Brantgum. 

M. Nume, Verg. Nummen, Nome. 

M. Nutnde , Namde, Zie Nomme. M. Nummen. Zie Nommen. 
G. Nummen, Noord-Friesland. 

M. Nmnmele. Verkl. van (Numme). 
Verg. Nummen, Nommel. 

M. NuftCt Nuno. Verg. Nunno. 
G. Nuninga, Nuininga, Nuinenga, Gro- 
ningerland. NOninghoff, Oost-Friesland. 

F. NQnningen, dorpby Fallingbostel , in 
Hannover. 

M. Nunno, Verg. None, Nonne. 
M. Nupe, 

M. Nutfjcr, 
V. Nutger, 

M. Nutte. Verg. Notte, Nitte. 
V. Nutsje; in Ned. spell. Nuttje. 

G. Nutma , NuUema , Nuttes, Nutten. 
— Nuttens, Nederland. 

P. Nutma- of Nuttema-sate onder 
Temaard. 

M. Nutter, Nutter d, Nuttert. Verg. 

Nitt^rt. 
G. Nuttere. 
P. Nûtterraoor, dorp in Oost-Friesland. o. P. 1 1 Oard, Surcher Oard; zieOerd. 
It Oard, Oord, buurt onder Wolvega. 
De Darden, Oorden, stuk landr onder Op- 
penhuizen. De Oarden, meertje in Heme- 
lumer Oldeferd en Noordwolde, tusschen de 
Floessen en het Oud-Karre; deze naam is 
eigenlyk van toepassing op de vooruitsprin- 
gende hoeken des lands, die dit meerke in- 
sioiten. Lammertsoard, hoek van den 
zeedijk, onder Oosterzee. It Uûs ten 
Oard, op de kaart van Schotanus (1718) 
Uuys ten Oort (hedendaags door misver- 
stand gemeenlyk Huis te Noord of ter 
Noord geschreven), herberg aan de Dokku- 
mer-Vaart onder Oudwoude. It Oardtsje, 
Oordtje, buurt te Bolsward. Idem, stuk 
land te Schamegoutum. — Ohrt, de land- 
«ipitA van Stedingerland , tusschen de Himte en de Weser, Weser-Pr., Oldenb. Zie Oerd. 

M. Oark; in Ned. spell. Ork. Orck, Verg. 
Orrick. 

V. Oarkje; in Ned. spell. Or^Je, Orchien, 

G. Orxmat Orks (uitgesproken Oarks). 

P. Oarkeset, Orkezet, voormalige over- 
zetplaats, thans brug over de Jaanvaart on- 
der Jorwerd. Oarksm a-state, Orxma- 
state, te Menaldum. Great Oarksm a- 
state, Groot Orxma-state, te Minnert<ïga. 

P. O ark. Zie Ork. 

P. Oarns (Great en Lyts), Groeten 
Klein Ooms, twee saten onder Hichtum. M. Oathald, Digitized by Gqpgle OBBE. 274 OEDS. M. Obbe, Obbo, Obba. In verkl. Ob- 
beke, Obbeko, Obboke, Ohbick, Verg. Ubbe, 
Obe, Oebe. 

V. Obkjen, ook vervormd totOp^en. 
In Stellingwerf en Lemsterland ook Obbig- 
je, volgens den Friso-saseischen , in Drente 
en Overijssel inheemschen vorm Obbechien. 

G. Obbema, Obbama, Obma, Obbes. 
— Obbena, Obben, Oost- Friesland. Obsen, 
Noord-Friesland Obbing, bjj de Anglo-Sassen. 
Obbens, Obbink, Nederland. 

P. O b b e m a- of O b m a-sate onder Ee 
in Oost-Dongeradeel. 

M. Obe, Obo, Oob. In verkl. Obele , 
Oble, Obela, Obelen, Oopke (eigenlek Oobke). 
Verg. Obbe, Ubo, Oebe, Oebele. 

V. Oopke, Oop^e, Oopje (eigenljjk 
Oobke, Oobkje, Oobje), Oob. 

G. Obama^ Obes, Oblema, — Obeka, 
Groningerland. Oben, Noord-Friesland. 

P. Obenhusen, geh. bjj Wüppels in Os- 
tnngen, Weser-Friesland , Oldenburg. 

V. Obertha. 

V. Obrich. 

M. Obt, Verg. Ubt, Opt. 

V. Obtflje; in Ned. spell. Oblje. 

V. Odbilda, 

M. Odde , Oddo, Odda, Verg. Ode, üdde. 

V. Odday Odizen. 

G. Odden, Oddens. — Odding, Od- 
dink, Nederland. 

P. Odderade, dorp in Ditmarschen. Od- 
dington, dorp bjj Oxford, Engeland. 

M. Ode, Odo, Oda. In verkl. Odeko, 
Verg. Odde, Ude, Ocde. 

V. Odtty Ode, Oodise. 

G. Odinga, Odenga. — Oden, Odens, 
Oost-Friesland. 

P. Ode wal, bank of plaat in de Wad- 
den , bij Schiermonnikoog. — Odenbüll , dorp 
op 't eiland Noordstrand, Noord-Fr. Odgk, 
oorspronkelijk voluit Odewijk, dorp in 't 
Sticht van Utrecht. Odinghem (Odingahem), 
de volledige, oorspronkelijke vorm van den 
naam des dorps Oyghem in Vlaandoren. M. Odelbald, Odilbald, Odibald, Verg. 
Adelbald. 

V. OdelhaUla, Odilbalda. 

M. Odger, Verg. Adger, Outger. 

M. Odolf, Odulf, Odulph. Verlatynscht 
tot Odulphus. Verg. Olof, Oedolf, üdolf. 
G. Odolphi. In verlatynschten vorm. 

M. Od«, Odts, Odze, Verkl. van Odde. 
Zie Odde. 

V. OdtzeUf Odtz, 

M. Oebe, In verkl. Oepke (eigenlp 
Oebke). Verg. Ubo, Obe. 

V. Oepke, Oepl^e (eigenlgk Oebke, 
Oebkje). 

M. Oebele, Oeble, Oebel, JVbbeU, 
Wbble, Uble. Verkl. van Oebe. Zie Oebe, 
Uble , Uwble. Verg. Oble. Ook in verkl. 
Oebeleke. 

V. Oebeltsje; in Ned. spell Oebellje. 

G. Oebeles, Oebles, Oeblesz. — 
Oebeling, Nederland. 

P. Oebele-om-sleat, Oebloomsloot (Oe- 
bele-oom-sloot) , waterlossing onder Wartena. 
(Door onverstand, in gejjkten zin, verhol- 
landscht tot Hoekbloemsloot — sic.) Oebe- 
lekamp, stuk land te Rottevalle. 

V. Wblant (Oebland). 

M. Oede, Oeda, Wde. Verg. Ode, Udo. 

V. Oeda, Oede, Oedje, Oetje, Oetzien, 
Oedtje, Oedekyn. In den Zuidwesthoek Oed. 

G. Oednia , Oednye (samengetrokken vorm 
van Oedinga). 

M. Oeds, Oedse, 0edze,0et8, Oet- 
se, Oetze, Oetzen, Oedzen, Wttie, Vthie, 
Verkl. van Oede. Zie Oede, Oets. 

V. Oedske, Oetske, Oedsken. 

G. Oedsynjha^ Oedzynga, Oedzinghe, Oed- 
singa, Oetsinga, Oedzema , Oedsma, Oet- 
sma, Oetzes. Verlatijnscht tot Oedsonius. 
— Oetzen, Oost-Friesland. 

P. Oedsinga-state y oude naamsvorm van 
Osinga-state te Kimswerd. Oedsingahuysen , 
Oessingehuyssen j oude naamsvormen van 
Osingahuzen, geh. onder Heeg. Digitized byLjOOQlC oedsë:e. 

M. Oedêhe, Verkl. van Oeds. Zie Oeds. 
M. Oedolf, Oedulph. Zie Udolf, Odolf. 

M. Oef e, Oeffe, In verkl. Oefke, Oefka, 
Offfcke, Verg. Offe, üffo, Ofke. 
G. Oeffingha, 0^ffinga. 

M. Oege, Oego, Oega, Oeg, Verg. Uge, 
Oge. 

V. Oegje, Oeg. 

G. Oegema, Oeghama, Oeges. 

P. Oegekleaster of Ugokleaster, 
Ügoklooster, voormalig klooster, thans saté 
onder Hartwerd. Oegeheech (ook De Ald- 
finne genoemd), stak land onder Veen- 
wouden. Great en Lyts Oegema-sate 
te Minnertsga. 

M. Oege f Oeje, 

M. Oeke, Oeko, Oecke, Oeken, Oor- 
spronkelijk vleivorm van Oelke, Ulke. Zie 
üko. 

V. Oekje, Oekjen, Oeke; in misspell. 
Oekke. Oorspronkelijk vleivorm van Oelk- 
je, Ulkje. 

G. Oeckema, Oekenta. — Oeken, Oost-Fr. 

P. Gek e ma-sa te te Dantumawoude. — 
j Oekema-borg op 't Zandt, Groningerland. 

I P. Oeke; zie Uke. 

M. Oekele, Oekle. Verkl. van Oeke. 

! Zie Oeke. 

P. Gele (Ter-), Oe/rt , in de dageJijksche 
spreektaal samengetrokken tot T r o e 1 e , 
dorp in Doniawarstal ; met De Ter-Oel- 
ster Sipen of Troelster-Sipen, Ter- 
Oelater-Zjjpen , meerke aldaar. Vergelijk 
Tronde, Dronrgp. 

G. Ttolrïstra (eigenlek Ter-Oelstra). 

M. Oele, Ule, In verkl. Oehke , Oelke, 
Oeitje, Oelthie, Wiek, Vlke, Zie Ulke. 

V. Oelkje, OelkJen, Wlka, Wlcke. 
In vleivorm Oeke. Zie Oekje , bg den 
mansn. Oeke; ook ülkje. 

0. OeUamay Ulama, Wlama. 

P. ühlebüU, geh. by Niebüll, Noord-Fr. 

M. Oelse, thans nog slechts op Schier- 275 OENTSE. monnikoog in gebruik. Verkl. van Oele. 
Zie Oele. 

G. Oelsma, Wl$ma, verhollandscht tot 
Uilsma (en dan gesproken Ulsma — úlsma). 

P. Oelsm a-hoarne, Uilsma-hom, ook 
G r e a t-0 e 1 s m a-s a t e genoemd , onder Hol- 
werd. Zie by den mansn. Ule. 

M. Oeme, Oemen. In verkl. Oemke, Zie 
Ome, Omme, Ummo. 

M. Oene , Oeno , Oena , Oenna, Zie Une. 
Verg. Onne. Quasi- verfraaid tot OniaB. 

V. Oentsje, in Ned. spell. Oentje, Oe- 
netje; Oenke, verbasterd als Oenike; 
Oencke^ Gentsen ^ Oentzen, 

G. OengnghOf in samengetrokken vorm 
Oenia, Oenga, Oennye , Wnnge (UniA), Oettga; 
Oenema» Oenama^ Wnama; Oenes. Ver- 
griekscht tot Oneldes. 

P. Oentsjerk, Oentzercka , Oenkerk , 
dorp in Tietjerksteradeel. Oeni a-state, 
gesproken O enj e-state, ouderwetache uit- 
spraak voor U n i a - 8 1 a t e ; zie by den 
mansn. Une. Great Oenema- state, te 
Blija. Idem, ook Ald-Oenema, onder 
Wirdum. Oene ma-state (ook als R o o r- 
d a-sta te of Roorda-hûs voorkomende) 
te Terkaple. Idem onder Hantumhuizen , te 
Foudgum , onder Wouterswoude en by het 
Heerenveen. Oene-Jelkeskamp, stuk 
land onder Drachten. 

M. Oenge (Oenje). Verkl. van Oene. Zie 
Oene. 

M. Oenke, Oenka^ Oenko, Oeneko, Uneke^ 
Unico, Oencke, Verkl. van Oene. Zie 
Oene, Une. 

G. Oenkema. 

van Oene. Zie Oene, Oentse. 
V. OenskJen. 
G. Oensema. 

G. 'Oenstra. Oneigenlijke naamsvorm. 
Verg. LefFertstra, Durkstra. 

M. Oentse, Oentsen, Oents. Verkl. 
van Oene. Zie Oene, Oentsje, Oense. 
V. OentQje, Oentske, Oentscken. 
G. Oentsema ^ Wntzemn^ OentziemOy Oent- 

Digitized by LjOOQIC OENTSJË. ^76 OPPÉ. P. Oentsema-sate, Wntzemasate, on- I overgegaan op het westelgke deel van het 
der Winaldum. Idem, onder Westergeest. | gehucht Moddergat, aldaar. M. Oentsje; in Ned. spell. Oentje, 
Oentja, Oenthia, Oendtge , Oentia, Oenthie , 
Oenttie, Oenthye, Verkl. van Oene. Zie 
Oene, Oentse. 

G. Oentia, Oenthyama (Oentsjenia). 

M. Oep. Zie Oebe, Uppe 
V. Oepke, Waarachijnlijk eigenlyk Oe- 
beke, Oebke. Zie bjj den mansn. Oebe. 
G. Upington, Engeland. 

M. Oepke, Oepcke, Wpcko, Uwpko. In 
misspell. Oupcke, Verkl. van Oep of van 
Oebe. Zie Oep, Oebe, Upke. 

V. Oepkje, Oeplcjen. 

G. Oepkes. 

M. Oept. Zie Upt, Opt, Obt. 
V. Oept, 
G. Oepts. 

M. Oer, In verkl. Oerk, Oerckj Oerik. 
Verg. Oark, Uretze. 

F. Oereterp of Oerterp; zie ürterp. 

F. 1 1 O e r d , oostel jjke landpunt van 
het eiland Ameland; met De Oerder-D u- 
nen,' duinreeks aldaar. It Surcher- of 
Surger-Oerd (ook Oard genoemd), Zu- 
richer-Oord, in zee uitspringende hoek van 
het land, by Zurich in Wonseradeel. De 
Oerd, stuk hoog land te Jet, onder Brits- 
werd. Idem, stuk hoog land, in laag land 
uitstekende, tusschen Jorwerd en Hesens. 
F o k k e m a-o e r d ; zie bjj den mansn. Fokke. 
Den Oert was in de 13e eeuw een stins 
onder Middelstum in Groningerl.; thans de 
saté Oldenoort aldaar. Nifenoert of Nienoord, 
burcht in Fredewold , Groningerl. Zie Oard. 

G. Wrdstra (Oerdstra). 

M. Oerds. Waarschijnlijk verkl. van 
Oer (zie Oer), of misspell. van Oeds. Verg. 
Uretze. 

F. O er du m, voormalige saté onder 
Sweins. 

F. De O ere, Oever, buitendyksch veld 
onder Nes in Dongeradeel. Deze naam is M. Oeshrandy Oessehrand. Zie Osbrand. 

G. Oesinghtty Oesinga, Oude vorm van 
Osinga. Zie bij de mansnamen Oeds en Ose. 

M. OeswcUt, Zie Oswald. 

M. Oete, Oeta, Oette, Oetta. Zie Ute. 
Verg. Ote. 

V. Oetthie, Oetje, In den Zuidwesthoek 
Oet en Oetk. 

G. Oetnya, Oetnye, Samengetrokken vorm 
van (Oetinga). Oetema, Wtema, Oetma, 
Oetes. 

F. Oetinghe of Oetingen, dorp in Zuid- 
Brabant, België. 

M. Oetger, Oetgher, Zie Otger, üitger, 
Outger. 

M. Oetje, Oettie, Oeige, OHken, Verkl. 
van Oete. Zie Oete, Oetee. 

G. Wttiama (Oetsjema). — Oetjes , Oetjen, 
Oetken, Oost-Friesland. Oetgens, Nederland. 

F. Het Oetgenspad of Oetjenspad, bunrt 
te Amsterdam. 

M. OetS, Oetse, Oetsen, Oetsjen, Verkl. 
van Oete; zie Oete. Komt ook voor als 
andere spelling van Oeds. Zie Oeds. 

V. Oetske» Vuyta, Vtzie, Wihia, 

G. Oetsma, Oetzes. — Oetzen, Oost-Fr. 

F. O e t s m a-s t a t e te Boksum. G r e a t 
en Lyts Oetsma-sate, UtanM-saeten , 
in het Suurend onder Grouw; verkeerdelijk, 
door misverstand, ook Toetsma-sate ge- 
noemd, en bij verkorting, De Toetse. Zie 
die namen. Verg. Toppenhuzen, To Oppen- 
huzen. Idem , onder Siksbierum. Zie Oeds- 
masate, bjj den mansn. Oeds. O etsen- 
me ar, waterlossing onder Rinsumageest. 

M. Oererd, 

M. Oewe. In Noord Friesland , als Uwe 
nog in volle gebruik. Zie Ouwe. 

G. Uwen, Noord-Friesland. 

M. Off e, Off o, Offa, Waarschgnlflk vlei- 
vorm van Olfert. Zie Uffe. In Noord- Fr. 

als Off nog in gebruik.^ 

Digitized by v^3 oog Ie OFFER. 277 OKSEKAMP. V. Ofje, Ofke, Ofcke, Offcken. 

G. OtOng^ Offencra, Offema, Offes. 

P. O ff inga wier (in de dagelyksche 
spreektaal Offenwier), dorp in Wy mbrit- 
äeradeel. Offinga-hûs (in de dagelyksche 
iïpreektaal O f f e n h û e) , Offinghahuysen , 
Offingahuis, saté onder Achlum. Offinga- 
boarch, Offinga-aûs, of Offinga- 
state te Hallum. Idem, te Peins. Offe- 
mear, Oftemeer, waterlossing tusschen Oen- 
kerk en Wyns. — Oflfenbüll, verdronken dorp 
in Ederst^dt, eene Ond-Priesche gouw in 
Sleeswgk, waarvan de polder Offenbttllerkoog 
en de Oflfenbüllerdyck nog overig zyn. Of- 
fenwarden, dorp bg Sandstedt, Weser-Fr., 
Hannover. Offignies (Offinge), dorp in Pi- 
cardië , Frankryk. Offenbüttel , geh. in Zui- 
der-Üitmarschen. Oflia's Dyke, een oude 
^renswal in Engeland, in de Sste eeuw op- 
gericht door den Angel-Sassischen koning 
Offa, van Mercia. 

M. Offer, Verg. Offert. 
G. Offeriiifira, Offerenga, Oflringa, 
Oifreiiga, Offers. 

F. Offeringa-borg te Nuis in *t Wester- 
kwartier van Groningerland. 

M. Offert. Versleten tot Offet. Verg. 
üffer. Zie üffert. Verg. ook Lammert en 
Lammet. 

M. Ofke, Ofko, Of ha, Ofcke, Offcke , 
Ofken. Verkl. van Offe. Zie Offe, Ufke. 

G. Ofkema, Ofkes. 

F. Ofkema-sate te Wartena. 

M. Ofte, Verkl. van Offe. Zie Offe. Verg. 

Uft. 

M. Ogtf Ojo, Oga, Oghe, Oogha, Ogha. 
Verg. Oege, üge. 
V. Og, Ogg, Ogh, 

M. Oide, Verg. Ode. 

F. De Oyefeart, Oyevaart (bij mis- 
verstand ook Ojjefaer genoemd), oude vaart 
van Blauwhuis naar Westhem. 

M. Oyer, Oyer, Oo^er, Ooyer, 

Ojtr, 

M. Oike, Oiko, Oik. V. Oyke, Oik, 
M. Oisig, 

M. Oke, In Noord-Friesland als Oke en 
Ook nog in volle gebruik. Verg. Okke. 

V. Oke. 

P. Okens (Okinga), saté bjj Esensham in 
Stadland , Weser-Fr., Oldenb. Okeghera (Okin- 
ga-hem), dorp in Oost- Vlaanderen. 

M. Okele, Okle, Okel, Ookle, Verkl. 
van Oke. Zie Oke. Verg. Okkele. 
6. Okeles, OkeL 

M. Okke, Okko, Occo, Okka, Ocke, 
Ocko, Ocka, Ok. Verlatynscht tot Occius, 

V. Okje, Oktje. Te Hindeloopen ook 
Okke en Ok. Occa, Ockje, Ock, 

6. Okkinga, Ockingha, Okkenga, Ok- 
kema, Ockema^ Occama, Ockama, Okma, 
Okkes, Ockesz, Okken, Ockens, Ock- 
na. — Ockinga, Oekana, Ockens, Oost-Fr. 
Ocken, Gron. Ocken, Ockens, Noord-Fr. 

P. Okkinga-sate onder Burgwerd. 
Idem, te Winaldum. Ockinga-hûs (ook 
Dekama-hûs genoemd) te Franeker. Oc- 
kinga-hûs te Leeuwarden. Ock e ma- 
sa te te 1^'erkwerd. Okke-hel, stuk land 
te Pingjum, waaraan eene sage verbonden 
is. — Okswert, geh. bjj Noordhom, Gron. 
Ockeweer, verdronken dorp in den DoUart, 
Oost-Fr. Ockenhusen , geh. bg Oltmannsfehn, 
Oost-Fr. Ockholm , Occoholm , dorp by Bred- 
stedt in Noord-Fr. Okkenswerf en Okken- 
lützwerf, twee geh. op de hallig Hooge, 
Noord-Fr. Okkenbroek, geh. bg Diepenveen, 
Overyssel. Oxhetn^ oude naamsvorm van 
1067, van Socx, dorp in Fransch-Vlaanderen. 

M. Okkele, Okle, Okkle , Okkalo, Ockla , 
OckelOj Occalo. Verkl. van Okke. Zie Okke. 
Verg. Okele. 

M. Ocker, Okker. 

P. De Oksekamp, Ossenkamp, krite 
in Lemsterland. De Oksekop, stuk land 
in de Wilgen onder Boornbergum. Idem , 
buurt te Leeuwarden. It Okselân, Os- 
senland, krite onder Smal-Ee. Idem, stuk 
land te Terkaple. De Okseweide, saté 
onder Oostrum. Idem, stuk land onder Digitized by VjOOQIC OKTÜEN. 278 OLOF. Eïij?elum. O k 8 e w i e 1 , poeltje bji Terhorne. 
M. Oktgetu Verkl. van Okke. Zie Okke. 
M. Olbe. Verg. Ulbe, Albe. 

M. Olher. Verg. Olbert, Alber. 
G. Olbersma. 

- M. Olbert, Verg. Albert, Ulbert. 
G. Olberding, Nederland. 

M. Olhet, Olbeth, Oorspronkelijk Olbald. 

G. Olbetsmay Olbotsma, 

P. 1 b e 1 8 m a-s a t e onder Wester-Nijkerk. 

M. Olbrand f Olbrant, Verg. Albrand, 
Ulbrand. 

P. Olbrandweeren, Olbrandewec- 
ren; Oldebrandewierum; zie Brân- 
warren. 

M. Olbren, Verg. Ulbem, Adelbern. 

M. Olbrûtg, 

M. Olchard, Olohert. 

M. Olde, Olda. Verg. Aid, Oud, Out. 

V. Olda. 

G. Gidsen, Noord-Friesland. 

P. Olde-Berkoop , Oldeboorn , enz. Zie 
bij Aid. 

M. Oldefert. Zie Oltfaert, Olfard, Olfert. 
Tusschen dezen mansnaam en den naam der 
grietenij (Hemelumer-) Oldeferd (en Noord- 
wolde) — ook Oldefert en zelfs wel 01de- 
phaert geschreven — bestaat slechts eene 
schjjnbare gelijkheid. De mansnaam is vol- 
uit Odalferd, Othalfrid; de plaatsnaam is 
01de-, Alde- of Oude ferd, frede = het 
oude rechtsgebied (van Hemelum). Toch 
is de laatste lettergreep van beide namen 
oorspronkelijk een en het zelfde woord; name- 
lijk fredey vrede. 

G. Oldersma. 

P. Oldersma-sate onder Hallum. 

M. Ole, Ooi Verg. Olie. 

G. Olinga^ Olania, — Olinga, Oling, Groningerland en Oost-Friesl. ; verlatijnacht 
tot OlingiuB. Ohlsen, op Helgoland. 

P. Oling, geh. bg Appingadam. Ohlum, 
dorp bg Peine in Hannover. Ohling, dorp 
in Ditmarschen. 

M. Olf, Verg. Wolf en Olof. 
P. Olfhusum, geh. bg Emmelsbûll in 
Noord-Frie«land. 

M. Olfepd, Olfert, Olfard, Olffart, 
Olphert, Olphard, Olphart. Verlatgnscht 
tot Olpherduê. Verg. Alfert, Oldefert, 
Oltfaert, ülphard, ülfert, Olver. 

V. Olfertaje, in Ned. spell. Olfertje. 

G. Olferda, Olf era y Olfertsma, OlfferUma, 
Olf erts, Olf er 8. — Olpherts, Engeland. 

P. Olfertebûrren, ook verkeerdelijk 
Olf er ter- en Olferderbûrren genoemd 
(buitendien den naam van Skarnebûrren 
dragende) , geh. onder Ferwoude. O l f e r d a- 
saté onder Hantumhuizen. It Olferts- 
fjild; zie AlferQild. 

M. Olger, Olgert, Oliger. Verg. Al- 
ger, ülger. 

G. Olynsxna. Vermoedelijk oorspronke- 
lijk Olyngsma of Olingsma, afgeleid van 0- 
ling, patronymicum van 01e. Zie dien naam. 
Verg. Alleensma. 

M. Olke, Olcke, Olken. Verkl. van 
Olie. Zie Olie. 

G. Olkema, 

P. Olkewyk, veenvaart onder Lange- 
zwaag. 

M. Olie, Ollo. Verg. Alle. 

V. Olcke. 

G. OUema, Olxna, Ollama, —- Olson, 
Olsen, Skandinavië. 

P. Olling, geh. bü Lintrup (Ripen) in 
Sleeswijk. 

M. Olme. 

M. Olof, Olaf, OUf, Oluf. Verg. Alof. 

G. Olufs, Noord-Friesland. 

P. Sint-Olofe-steich (ook wel, niet 
ten onrechte, Sint-Odolphi-steeg geschreven), 
bij verbastering in de dagel^ksche volks- 
spreektaal Oarlochsteich, Oorlogsteeg, Digitized byLjOOQlC OLPKK. 

genoemd, steeg te Harlingen. — Sint-Olofb 
poort, buurt te Amsterdam. 

M. Olpke, Verg. Ulpe, Ulpke. 

M. OlHk, Oirtjh, Verg. ülrik. 
V. Olrik, 

G. Olsma. Zie bg den mansn. Olie. 
P. Olsma-sate onder Hallam. 

V. Ohck. 

M. OhL 

M. OH, OUe, Olta. Verg. Alte. P. Olterterp, Olterdorp , Otterdorp , 
in 1315 Utrathorpe, dorp in Opsterland. 
Deze naam wordt door sommigen opgevat, 
ala zoude hjj eigenlijk Oldterp , de oude terp, 
zijn (gelijk de Atlas van Schotanus dezen 
naam ook vermeldt). Maar de oude naams- 
vormen , en ook de hedendaagsche volks- 
!*preektaal zijn met die opvatting in stryd. 
Olterfoet (samengetrokken of verbasterd 
van 01de- of Alde-Trifoet ; zie dien naam), 
krite onder Oudega in Smallingerland. 

M. Oltfaert. Zie Olferd, Oldefert. 

M. Oltger. Verg. Olger. Zie Outger. 

M. Oltman, Oldman. 
G. Oltmans. 

P. Ollmannsfehn of Oltraansfeen , dorp 
in Oost-Friesland. 

M. Oher. Verg. Olferd. 

V. Olvertsje, in Ned. spell. Olvertje. 
Verg. Olfertffje. 

P. Olversum (ook Alversum geschreven) , 
dorp bjj Tönning in Eiderstedt, Sleeswjjk. 

M. Ombert, In verkleinvorm Ombertken, 
7de ümbert. 
G. Ombertza, Oost-Friesland. 

M. Om€, Oanie, Oom, Oetn. Verlatynscht 
tot Omius. Vergelgk Oeme , Om me. 

V. Oom, Oomken, in Noord-Friesland. 

G. Omenga, Omena, Omen, Oost-Fries- 
land. Oomen, Oome, Ooms, Oomsz. Ned. 

P. Ohmstede, dorp by Oldenburg. 279 ONEKO. 

• I M. Omeke, Omeka, Omeko. Verkl. van 
Ome. Zie Ome. 
G. Oomkens, Gron. Ohmken, Oost- Fr. 

M. Omer. Komt ook in Zeeland voor. 
Omar, Omaer. Voluit Othmar, Audomar. 
Verg. Ommer. 

P. Sint-Omaars of Sint-Oraer, stad in 
Artesië, Frankryk. 

M. Omke, Onicko , Omco. Verkl. van 
Omrae. Zie Omme. Verg. Omeke. 
V. Otnkje , Omckjen. 
G. Omka. 

P. De Omkromte, zandweg by de 
Joure. 

M. Omme, Omma, Ommo, Verg. Ome. 
G. Ommingha, Ommen^a. — Ommena, 
Ommen, Oost-Friesland. 

M. Ommer. Verg. Omer. M. Omptet, Zie Umptet. 

G. Ompteda, Groningerl. en Oost-Fr. 

P. Ompteda-borg , op *t Zandt, Gron. 

M. Omt, Zie Umt. 

G. Omta. Groningerl. en Oost-Fr. 

M. Ondel, Verg. Ondolf. 

P. Ondereerdenweg. Zie Underierdenwei. 

G. Ondersma» Oendersma. 
P. Ondersm a-state te Hallum (an- 
ders genoemd It Hûs fen Birou). 

M. Onddf, Ondtdf. 

M. One, Ona, Oone, Oonna. In verkl. 
Onia (Oonje), Oondtge (^Oontsje). Verbjjbelscht 
en verlatynscht tot Onias, Onesimus en 
Onuphrius. Verg. Oene, Une, Onne. 

G. Onynga, Oninga, in samengetrokken 
vorm Onegha, Onia, Onye, Verder Onama , 
Onema. Oneldes; zie by Oene. — Ohnen, 
Oost-Friesland. Ohnen, Onen, Noord-Friesland. 

P. Ohnigstedt, geh. by Thedinghausen in 
Brunswyk. M. Oneko, Oneco, Oneke. 
One. Zie One. 
G. Onekes, Nederland. Verkl. van Digitized by VjOOQIC ONGA. 280 OOSTRINGA. P. Oneking, geh. bg Altena in Westfalen. 

M. Onga, Onge. Zie ünge. 

G. Onga, 

P. Ongabûr, Ongebûr (ook ünga- 
bûr, niet ten onrechte geschreven), Unga- 
burum, Ongabuur of Ongebuur , ook Onga- 
of Ongeboer, geh. onder Midlum. On ga- 
st a te onder Temaard. Idem, te Ferwerd. 

M. Onger, Zie ünger. 
P. Onfirersma. 

M. Onhey Onko, Oncke, Oncko, Onco, 
Onneke, Onneko, Verkl. van Onne. Zie 
Onne, Ontae, Ünke. 

G. Onckinga , Onkema. — Onnekes, Onne- 
kens, Groningerl. Onken, Oncken, Onkens, 
Oost-Friesland. Onnekink, Nederland. 

M. Onne, Onno, Onna, Yerlatijnscht 
tot OnniiiB. Verg. Unne, One, Oene. 

V. Ontsje; in Ned. spell. Ontje. Onna, 
Onne, Onke. 

G. OnnamOj Onnoma, Onnemat Onga 
(misschien ook samengetrokken vorm van 
Onninga) , Onnes. — Onninga , Onnens, On- 
nen, Groningerl. Onna , Van Onna, Onninga, 
Onnega, Onnia, Onja, Oost-Friesland. 

P. Onnema-borg te Zandeweer, Gron. 
Onnen, geh. bg Haren, Gron. Onnen-erben- 
stelle, saté by Groot Werdum (Tettens) in 
Wangerland , Weser-Fr., Oldenb. Onnink, 
hoeve en geh. h\] Winterswijk, Gelderland. 

M. Onnekeld. 

G. Onnekelda, Oost-Friesland. 

M. Onse, Verkl. van Onne. Zie Onne, 
Onte. 
G. Onsin^ra. 

G. Onstama, Onstaman^ Onsia, Onstema, 
Ook in Groningerland. 

P. Onsta-borg , Onstemannaborg , bij Sau- 
wert in Groningerland. 

P. On tank. Zie üntank. 

M. Onte. Verkl. van Onne. Zie Onne, 
Onse. 

M. Ontger, M. Ontje, Onnthié, Ontift, Onthia, Ontêe. 
Verkl. van Onne. Zie Onne, Onke. 

G. Ontyema (Ontsjema), Ontêma. — On- 
tjes, Oost-Friesland. 

M. Ontko, Ontco, Ontke , Ontheke, Verkl. 
van Onte. Zie Onte. 

P. Onweörskamp. Zie Unwaerskamp. 

M. Oodtse. Verkl. van Ode. Zie Ode. 
V. Oodske. Verg. Ootske. 

M. Ooyer. Zie Oyer. 

P. Oog f voormalig eiland in de Laawers- 
zee, thans deel van Nieuw-Kruisland , bjj 
Munnikezijl- Zie Each. 

M. Ookle. Zie Okele. 

M. OMrick, OMryck, OMrik, Oddrick. 
Zie Ulrik. 

M. Oólger, Verg. Olger. 
M. Oólp, Oolpe. Zie Olpke. 

V. Oopke, Ooplf^e. Zie M. Oopke, 
Obe. P. Oord, Oorden, Ooms. 
Oarden, Oams. Zie Oard, M. Ooslnfi^h. Oorspronkelijk een patro- 
nymicale vorm van Ose. Zie Ose. 

P. Oost. De plaatsnamen met Oost be- 
ginnende, vindt men op East 

M. Oost, Ost 

G. Oostinga, Oostenfira, Oostema, 
Oostma, Oosten. — Oostens, Oostingh, 
Oosting, Ned. Ostinga, Osten, Oost-Friesl. 

P. Oostinge, geh. bg de Leek in Gron. 
Ostinghausen, geh. bg Soest in Westfalen. 

G. Oosterga. Verg. Oostringa. 

P. Oostergoo. Zie by East. 

G. Oostra. Zie bij East. Verg. Westra. 

G. Oostrln^ra. Verg. Oosterga, — 
Oosterink, Nederland. Digitized by LjOOQIC OOT. 281 ORSEL. M. Oot, In verkl. Ootse. Zie Ote. 

V. Ootske. In den Zuidwesthoek ook 

Oot Verg. Oodske, Ote. 

6. Ootzenia. — Ootea, Nederland. 

P. 1 1 O p (in de wandeling wel D e T o p 
genoemd — zie Toppenhuzen , Toetsma , enz.), 
krite, met saté te Oppenhuizen. 

P. Opein (in de dagelyksohe volkfispreek- 
taal , door samentrekking , Pein, De Fein 
genoemd, en, ter nadere aanduiding De 
Drachtster-Pein, naar het naburige vlek 
Drachten) , Opeinde ; dorp in Smallingerland. 
Opein (ook Pein genoemd, en ter onder- 
scheiding Hark e ma-Op ein of Harke- 
ma-Pein, ook wel Hamster-Pein, naar 
het naburige dorp Drogeham), oud dorp, 
thans geh. in Achtkarspelen. — De Grin- 
ser-Pein, Opende, dorp in Groningerland, 
nabg de Friesche grens. Verg. Ophûs, Pus. 

P. Ophûs (in de dagelgksche volks- 
spreektaal, door samentrekking Pus ge- 
noemd, en zelfs wel De Pus — de Poes), 
Ophois, geh. onder Surhuizum. 

M. Opke. Verkl. van Oppe. Zie Oppe. 

G. Opckaftta, Opketna, 

P. Opkema-sate te Morra. 

M. Oppe. 

6. Oppema, Opma. 

P. Oppenhuzen, Opndhusefi^ Upman' 
nahusum, Opmdhuysen y Oppenhuysum (in 
de dagelgksche spreektaal Toppenhuzen 
— dat is: t' Oppenhuzen, to Oppenhuzen), 
Oppenhuizen, dorp in Wymbritseradeel. 

P. Opperbird (oorspronkelijk Op der 
Bird, Up der Boerd, dat is: op of aan den 
oever), saté onder Grouw. Zie Bird. 

P. Opperbûrren, Opperburen , geh. 
onder Oudega in Smallingerland. Idem , 
geh. onder Wynjeterp. 

P. Opperkoaten, Opperkoten , geh. 
onder Koeten. Zie Koaten. 

G. Oppersma, Oppers. P. Opsterlân, UpsaiUrlandy Upster' 
land, Opsterland, grieteng in de Zevenwol- 
den. 

M. Optf Opte. Verkl. van Oppe. Zie 
Oppe. 

M. Optet, Verlatgnscht tot Optatus. 

M. O p t w i z e 1 , deel (geh. of buurt) van 
het dorp Twyzel in Achtkarspelen. Verg. 
Opperkoaten. 

P. Opwierde, dorp in Groningerland. 
G. Opwyrda, Groningerland. 

P. ItOranjewâld, Oranjewoud, bosch- 
rflke landstreek in Schoterland , met de lust- 
huizen Oranjewoud en Oranjestein, en met 
de Oranjegrêft, gracht aldaar. De 
Oranjewâl, (voluit Oranje-Iewal) oude 
naam van een deel der Eewal te Leeuwar- 
den. Idem, binnengracht te Dokkum. It 
Orunjewâltsje, buurt op het Noordvliet 
te Leeuwarden. 

M. Orcker. 

M. Ordach, 

M. Orferd. 

M. Ork. V. Orkje. G. Orxma, Orks. 
P. Orkeset, Orxm a-state. Zie Oark. 

P. Ork of Oark. Fr. naamsvorm voor 
Urk, eiland in de Zuiderzee. 

M. Orp. 

M. Orre, In verkl. Orse, Ortze, 
V. Ortje, Ornia, quasi-verfraaid tot Oronia, 
G. Ornia (samengetrokken vorm van Or- 
ringa). Orsingay Orsma, Orsuma. — Oor- 
sema, Groningerland. 

P. Ortszum, verdronken dorp in Harlin- 
gerland, Oost-Fr. waarvan de Otzumer-balch, 
een vaargeul in de Oost-Frieache Wadden, 
nog naam en gedachtenis bewaart. 

V. Orsda. 

V. Orsel; Orseltsje, in Ned. spell. Or- 
96lt|je; nog meer verbasterd; Osseltsje, ii; 

Digitized byLjOOQlC orsp:k. 182 OTTER. Ned. spell. Osseltje. Verbasterinj^en van 
den Kerkelgken naam Ursula. 

P. Sint-Orsele-kleaster, Sint-Ursula- 
klooster, voormalig klooster, thans saté in 
het Heidenschap onder Workum; met de 
Sint-Orsele-poel, meerke aldaar. 

M. Oraer. 

M. Orte. Verkl. van Orre. Zie Orre. 

M. OsCy Osi, In patronymicalen vorm 
Oosingh. Verg. Osse, Uso. 

V. 08e y Oosey Oos y Oosje. In Noord-Fr. 
als Ose (uitgesproken Uas) nog in volle ge- 
bruik. 

G. Osinga, Osenga, Ozinga, Ozen- 
£ra, Oesinga^ Oesingha. In vele gevallen, 
misschien in alle, is deze geslachtsn. eene 
verbastering van Oedsinga (zie bij den mansn. 
Oeds). Uit oude oorkonden kan dit aange- 
toond worden. 

P. Osinga-huzen, Oessingehuijssen , 
Oedsittgahugsen , geh. onder ïleeg. Osinga- 
state, Oedsinga-, Odslnga- y te Kim s werd. 
O s i n g a-s t a t e , met de O s i n g a-1 e a n e , 
te Halluni en Wester-Nijkerk. Osinga- 
state te Langweer, Idem, op Sottrum 
onder Schetttns, onder Grouw, en te Dron- 
rijp. Osinga-hûs, saté onder Oosterend. 

M. Osebrandf Osebranty Oseb randt , Os- 
brandt. Zie Oesbrand. 

M. Osebrult, Osbrult. 

M. OsewoU y Osu'old, Zie Oeswold. 

M. Oske^ Osken, Verkl. van Osse. Zie 
Osse. 

P. Oskwert, in misspell. Osquardt, geh. 
bij Oost-Bense in Harlingerl and, Oost- Friesl. 

M. Osmund. 

M. Osse. Verg. Ose, Asse. 
V. Oske. 
G. Osma. 

V. Osseltje. Zie Orseltsje, Orsel. 

M. 0ste, Ostkin. Verkl. van Osse. Zie Osse. 

M. Ostef. M. Ostnot. 
M. Ostrida. 

M. Ote, Oot, Otho. Verg. Otte, Ate, 1%. 
V. Ote. In den Zuidwesthoek Oot. 
G. Ootsnia. — Ootes, Nederland. 
P. Ooteghem (Otinga-hem), dorp in West- 
Vlaanderen. 

M. Otger, Otgher. Verg. Outger. 

V. OthUda. 

M. Otmer. Zie Omer. 

M. Otravan , Othravan, Otraven. 

M. Otse, Otzen, Ots. Verkl. van Ott«. 
Zie Otte. 
V. Otske. 

M. Otte, Otto, Otta, Ot, Olt, Oliho. 
In verkl. Otken, Otfeke , Ottie, Ottye , Ottjen, 
Otje. Verg. Atte, Ote. 

V. Otsje; in Ned. spell. OtJe, Ottje, 
Ottye. Voorts Otke. 

G. Ottingha, Ottinga , Ottema, Ottama, 
Otma, Otten, Ottes. In vergriekschten 
vorm Ottonides. — Ottjes , Groningerland en 
Oost-Friesland. Otsna, Oost-Friesland. Ot- 
tens, Ottink, Ottings, Nederland. Otjes, 
Noord-Holland. 

P. Ottebûrren of Ottenbûrren, 
voluit Ottinga-bûrren (ook wel Atte- 
bûrren geschreven — deze twee vormen 
zijn, naar de Friesche uitspraak, bijna niet 
te onderscheiden), geh. onder Zurich; met 
De Ottenbûrster-leane, weg aldaar. 
Ottenterp, te Oosthem. Ottepoel, voor- 
malig meertje, thans drooggelegd en inge- 
polderd, te Koudum. Otting a-state te 
Makkum. Ottinga-finne, stuk land te 
Smallebrugge. Ottema-sate te Pieters- 
bierum. — Otteslev, verdronken dorp bg 
Bredstedt , in Noord-Friesland. Ottensen , 
dorp bij Hamburg. Ottenhausen , dorp bg 
Höxter in Westfalen. Ottignies (oorspronke- 
lijk Ottinge), dorp in Zuid-Brabant. Ottin- 
gen, dorp bjj Rotenburg in Hannover. 

M. Otter. 

G. Otter, Otters. 

P. De Otter wei weg te Oosterzee. — Digitized byLjOOQlC On'ERDOM. Otterahörn geh. by Thunum in Harlinger- 
land, Ooat-Friesland. 

P. Otterdom, stuk hooiland onder Rood- 
kerk. — Oterdum, dorp in Groningerland. 

P. Ond. De plaatsnamen met Oud, Oude 
of Old, 01de beginnende, vindt men op Aid. 

M. Oud. Verg. Out. 
V. Ouda. Verg. Auda. 
G. Ouda, Oudema, Oudsma. — On- 
des, Nederland. 

6. Oude^ra. Waarschijnlijk oorspronke- 
Igk de plaatsn. Oudega. Zie Aldegea. 

M. Oudger, Verg. Outger, Aldgar. 
G. Oudgerisna, Oost-Friesland. 

M. Oudqe. In Ned. spell. Oudje. Verkl. 
van Oud. Zie Oud. 

M. Oudsfirer, Oudtsger. Zie Oudger. 

M. Ouert Zie Ouwert. 

M. Ouge. Verg. Oege, Oge. 

M. Ouke. Verkl. van Ouwe. Zie Ouwe. 
Terg. Auke. 
V. Oub^Je. Zie Ouwkje. Verg. Aukje. 
G. Oukema, Oukes. 

M. Oiildger j Oulger. Verg. Oudger. 

M. Oulke, Oultie. Verg. Oelke. 

M. Oupke. Verg. Oepke. 

M. Ouren, Ourens, Ouwrens. 
V. Ourenske. 
G. Ourensma. 283 O VERSTRA. 

P. Ouster-Haule, Ouster-Nöegea. 
Zie bij den plaatsn. Ouwer. 

M. Out. In verkl. Outje. Verg. Oud. 
G. OutB, Outjes. — Auts, Oost-Fries- 
land. Outzen, Noord-Friesland. 

M. Outger, Outgar, Outgher, Outgheer, 
Outcher. Verg. Oudger, Otger, Outjer. 

M. Outjer. Verg. Outger, Oudger, Ouds- 
ger. M. Outker. Verg. Outger. 

M. Ou'we, Ouwo, Ouwen, Owe , Wue, 
Verg. Oewe, Auwe. 

V. Ouw^e, Ow. Verg. Oukje. 

G. Ouwinga, Omcynna, Ouwens. — 
Ovena, Oven, Oost-Fr. Owen, Noord-Fries- 
land en Eng. Ovinge , Drente. Ovinckx, Ned. 

P. Oving , in Sussex ; Ovingham , in Yorks- 
hire; Ovington in Essex, Engeland. 

P. Ouwer (Alde-) of -Ouer, Oude- 
Ouwer, dorp in Doniawarstal ; met De 
Ouster- of Ouws ter-Haule (verkeerde- 
lijk wel Auster-Haule , en , door misverstand, 
zelfs wel Ooster-Haule geschreven; door het 
volk ter plaatse , en in den omtrek , als D e 
Holle of Hôule uitgesproken); en met 
Ouster- of Ouwster-Nijegea (verkeer- 
delyk wel Auster-Nijegea , en, by misverr 
stand, wel Ooster-Nijega geschreven), twee 
dorpen in Doniawarstal. De O ust er-H a ul- 
ster-p oei, in de wandeling enkel De 
Haulster- of Hôlsterpoel genoemd, 
meertje bij Ouster-Haule. 

M. Ouwert, Ouert, Zie Auwerd. 

M. Ou"WTens. Zie Ourens. 

G. Overetra. Digitized by LjOOQIC PAAYE. 284 
P. PALLE. M. Paaye, Paeye. Zie Paye. 

G. Paaima. Zie bji den manen. Paye. 

M. Paals, Paels. Verkl. van Pale. Zie 
Pale. 

V. Paahk, Paehk, Paelsck, Paehke. 

G. Paalsma^ Paelsina. 

P. Paelsma-sate, Paalsnia-zathe, on- 
der Wommels. 

M. Paars, Paeis. Verkl. van Paer. Zie 
Paer. 

M. Paaske, Paeske , Pasche ^ Paesche , 
Paeaache. Verbastering van den Kerkelyken 
naam Pasohasius. Zie Paschier. 

M. Pabbe. Verg. Pabe, Pappe. 
G. PabbemOf Pabbemma. 

M. Pabe, Pabo, Paba, Paebe. Quasi- 
verlatynscht tot Pabus. Verg. Pabbe , Pape. 
V. Paabke, Paebke , Pabeke, Paebcke, 
G. Pabinga, Pabes. 

G. Paed , de Friesche vorm van het woord 
pad, komt voor in de dorpsnamen Alde- 
en Nije Holtpaed; zie bg Holt. Verder 
It Huninga-paed te Oude-Mirdum. It 
Roggepaed, voetpad over het veen, bij 
de Hemrik. It Wylpsterpaed , voetpad 
over de heide , tusschen Ureterp en de Wylp. 
It Wyldpaed; zie bij de W. ItSim- 
merpaed, Zomerpad, te Eksmorra. It 
Roomske Paed, onder Wikel. It Phi- 
losofiske Paed, op War onder Franeker. 
It Breedpaed, buurt te Heerenveen. 1 1 
Langpaed en It Jifferspaed te Jel- 
sum. It Sânpaed te Weidum. It Spoe- 
k e p a d , Spokenpad, te Komjum. It S k o a 1- 
lepaed, Schoolpad te Tjum. It Blijere 
Paed, voetpad van Hol werd naar Bljja. 
In de zuidoosteliike grietenijen spreekt men 
dit woord uit als pa en pea; b.v. 1 1 S k e a n- 
p a te Beetsterzwaag ; H o 1 p e a , Holtpaed , 
in Stellingwerf. — De Pade , geh. by Hoog- 
woud, West-Friesland (noordelijk Noord- 
Holland). 

M. Pael. Zie Pale. M. Paer. Zie Paars. 
V. PaerkCy Paereke, Paerka , Paerck. 
Verg. Park. 

M. Paesche, Paeske. Zie Paaske. 

P. Paffenraed of Pafferaed, ook 
wel Paffenrade en Paffenrode ge- 
noemd (verbasterde naams vorm van Pfeffen- 
rath, oorspronkelijk een Hoogduitsehe ge- 
slachtsnaam, eigen aan den stichter der sa- 
te), voormalige saté onder Leeuwarden. 

M. Patfe, Paeye, Paaye, Pay , Pai, Paje, 
Pajo. In patron. vorm Paying, In Noord- 
Friesland als Pai , Pay , nog in volle gebruik. 

G. Paynia (versleten vorm van Pay inga), 
Payema, Paeyema, Playma, Paaima, Pais. 
— Paysen, Paisen, Noord-Friesland, Payen, 
Payens, Nederland. 

P. Paysyl en Paytille (ook wel 
Poaisyl en Poaitille, Paye-syl en 
Paye-tille, Peisyl en Peitille ge- 
noemd en geschreven), binnensluis met brug 
in den Vijfdeelen-Slachte-dijk , onder Ach- 
lum. Payeland, stuk land onder Westhem, 
in 1511. Payma-sate, onder Hallum. 
De Paijingen, krite te Wons. — Payglop, 
buurt te Alkmaar. 

M. Pake, Puko, Verkl. van (Pa)? Verg. 
den geslachtsn. Pama. 

V. Paeck, Paek. 

G. Pakington, Engeland. 

P. Pakens (Pakinga), Packenszey dorp 
in Jeverland, Weser-Friesland , Oldenburg. 

P. It Pak elan, stuk land onder Op- 
einde in Smallingerland. 

M. Pale, Paele, Paale, Pael Verg. Palle. 
Zie Paals. 

G. Palinga. — Paling, Palink, Paelinck, 
Paals, Nederland. 

P. Palesleat, Palesloot, waterlossing 
uit het Haanmeer, tusschen Hindeloopen en 
Molkwerum. Palinga-sate, onder Mid- 
lum. — Palingen, dorp bij Schönberg in 
Mecklenburg-Strelitz. 

M. PaUe, Paüa, Pal. Verg. Pale. 
Digitized byLjOOQlC PALS. V. Palt^. In Ned. spel]. Palt^Je. 

G. Palma, Pais, PaL — Palles, Eng. 

P. Palma-sate (Great en Lyts), 
ie Warjfa. — Palmar, Falmaer, in 1338 
Paüemar , verdronken klooster in den Dol- 
lart, Oost-Friesland. Palling, in Norfolk; 
Pallingham in Sussex ; Pallington in Dorset- 
ahire, allen in Engeland. Palling, dorp b^j 
Tittmoning in Beieren. 

M. Pais, Palse. Verkl. van Palle. Zie 
PaUe. Verg. Paals. 
V. Palske, Palskje, Pals^en. 
6. Palsma. 

P. Palsepoel, voormalig meertje by 
fleeg, thans ingepolderd, en Pais e po 1- 
d er genoemd. Palsma-sate, te Lutke- 
Wienun. 

6. Palstra. (Van der Pal komt ook in 
Friesland voor.) Verg. Polatra. 

M. Palts, Paltse, Verkl. van Palle. Zie 
Palle, Palse. 

i P. Palts (De Poarste en De Efter- 
I 8 te), Voorste en Achterste Palts, twee 
, stokken bouwland te Bergum. 

G. Pama; ook in Groningerland. Verg. 
den mansn. Pake. 
( P. Pama-heerd , by Niehove , Groningerl. 

V. Pamme, 

P. It Pândiggellän, stuk land by 
Oudega in Smallingerland. 

P. Pang we ar (op de kaart van Scho- 
tanus, van het jaar 1721 staat Pampus) ^ 
ook Hichtepoel genoemd , meerke onder 
Nijega in Hemel. Oldeferd en Noordwolde. 

P. Pânkoeken, krite onder Witmar- 
sum. 

G. Panstra. 

P. Panstra 's län, stuk land onder Rot- 
tevalle. 

P. Päntsjewier, saté onder Marrum. 
Va^. Kopkewier. — Pansath , buurt by 
Esens, Oost-Friesland. 

P. It Pânwirk, Panwerk, fabryk 285 PASCHUNTJE. 

van dakpannen , meestal aan de vaarten 
naby de steden voorkomende, en met de 
arbeiderswoningen , daartoe behoorende, een 
gehucht uitmakende; b.v. bij Franeker, by 
Harlingen, vroeger ook te Huins; enz. De 
Pânwirksbrê gge, te Huins. It Aid 
Pânwirk, oud Panwerk, saté onder Wi- 
naldum. Verg. Tichelwirk. 

M. Pape^ Papo, In verkl. Papeke. Verg. 
Pappe, Pabe. 

V. Pae^ïke^ Paepcke, 

G. Papinga, Papema, Paepema, Paepma, 
— Papinge, Drente. Papink, Paping, Ned. 

P. Papinga-stins, te Leeuwarden. 
Paping a-state, te Weidum. — Paaptil, 
geh. by Oldenzyl , Gron. Papeghem (Paping- 
ga-hem), geh. by Vlierzele in Zuid-Brabant. 

P. Pape-steich (De Bûnte-), Bonte- 
Papesteeg, te Leeuwarden. 

M. Pappe, Pappa. In verkl. Papke. Verg. 
Pape, Poppe. 
G. Pappinga, Papma, Pikjes. 

P. Papma-heerd , by Niehove , Groningerl. 

P. Par (De Sûre), Zure Peer, stuk 
land te Oosterboom onder Oudeboom. 

P. ItPardys, Paradys, huis te Jelsum. 

M. Par re, Par, Verg. Park, Porre. 

G. Parma, Pars. — Parson, Eng. 

P. Parragea ofParregea (vermoede- 
lijk niet van den mansn. Parre afgeleid), 
Pangeraghae y Pandregae, in 1543 Pandergae, 
Parrega , dorp in Wonseradeel, met de droog- 
gelegde en ingepolderde Parregeaster- 
m a r , Parregaster- m eer. 

M. Par gr in. Verg. Pelgrim. 

M. Park. Verkl. van Parre. Zie Parre, 
Perk. 

V. Pa rek, Pa rek, Paerek, Ptierky Paerke, 
Paerka, Parkje. 

G. Parkinson, Parkes, Engeland. 

M. Paschier, Passohler. Geldt als 
verbastering van den Kerkelyken naamPa- 
SChasius. Zie Paaske. V. Paschyntje. Digitized by VjOOQIC t>ASMA. 286 PEER. G. Pasma, Pastma. 

P. FlMsinchuêen , oorspronkelijke naams- 
vorm van Peetzen, dorp in Hannover. 

P. De Pastoars-piip, brug te Tjum- 
marum; zie Piip. De Pastorijewyk, 
veenvaart onder Drachten. Idem onder Lip- 
penhuizen, en onder Kortezwaag. De Pas- 
t o r ij e-] e a n e , Pastorie-laan , weg te Lu- 
niabird. 

M. Pater, Verg. Peather. 
G. Pater. 

P. Patertille-skar, stuk land te Ak- 
marjjp. 

G. Patingha^ Patinga^ Paetinga, 

P. De Patroans-tille, brug onder 
Rijperkerk. De Patroans-wei, weg on- 
der Genum. 

M. Potte, In verkl. Pätae. Verg. Pette. 

G. Patsma. 

P. Pattingham, in StÄfFordshire , Eng. 

M. Pa ui , Pa u wel , Pa u wels , Pa uels^ Po uel^ 
Powl. In verkl. Poweltie. Verbastering van 
den Bybelschen naam Paulus. 

V. Pauluske. 

G. Paulusma, Paulussma, Poule- 
sma, Poulusma, Paulsma. Vergriekscht 
tof Paulides. — Pauls, Pauwels, Paeu- 
wels, Paulsen, Pauli, Nederland. 

P. P au lus-br egge, brug te Menaldum. 

M. Pausinga, Pausma, Pawesma, 
Paiiesma. Vermoedelijk zijn ook deze namen 
van den naam Paulus afgeleid. Verg. Pauw. 

P. Pau sm a-sa te, Paieesma- of Paeus- 
ma-saeie y onder Burum. 

M. Pauw, Pawe , Paewe, Pawel. In verkl. 
Pauhe, In Noord-Friesland als Pave in ge- 
bruik. Vermoedelijk zijn ook deze namen 
ingekorte vormen van den naam Paulus. 
Verg. Paulus. 

P. Paugngha, Pavinga, Parisma , Pawe- 

sma, Pauws, Patikema. 

M. Peake, Pwke. 

V. Peack , Peak, 7Ae bij den mansn. Peke. 

P. De Pealdyk, Paaldijk, bjj Waak- sens in Hennaarderadeel. De Fryske 
P e a 1 1 en , Priesche Palen , voormalige 
schans, thans nog een huis onder üreterp, 
op de Groningerlandsche grens. De Greate- 
en De L y t s e-P e a 1 1 e n , Groote- en Kleine 
Palen, buurt te Sneek. 

P. De Pean, geh. aan weerszijden van 
het vaarwater De Grêft, ten deele onder 
Grouw, ten deele onder Nes in Utingera- 
deel ; met De Peanster-Ie (ook wel 
W i d e-I e , en , by misverstand, Pinkster- 
I e genoemd) , stroom of langgestrekt meerke 
onder Grouw. Verg. Peene , dorp in Pransch- 
Vlaanderen. 

G. Peenstra. Deze naam moest eigen- 
lijk als Peanstra geschreven worden. Verg. 
Budstra = Birdstra, Munstra = Mimsstra. 

P. DePeasens, stroomke in Dongera- 
deel, de scheiding tusschen Oost- en West- 
Dongeradeel uitmakende. Peasens, in 
1440 PagdzOy in misspelling Paesens, dorp 
in Oost-Dongeradeel , ter plaatse waar het 
stroomke De Peasens oorspronkelijk in zee 
vloeide, maar thans tegen den zeedgk dood 
loopt. De Peasens-wftl, saté onder Nes 
in West-Dongeradeel. 

M. Peather. Verg. Pater, Pi eter. Peter. 

M. Pebe. Verg. Pabe, Pibe. 

V. Peepke. Eigeniyk Pebeke , Peebke. 

G. Pebenga, Pebesma, PebessL — 

Peben, Päben, Oost-Friesland. 

M. Peedt. Zie Pete. Verg. Piet, Peter. 
V. Peedt. 

M. Peeke, PeekOy Peecke, Peecko, Peec- 
ka, Peka, Zie Peke. 

V. Peekje, Peelden. 

G. Peekema, Peekma, Pekema, 
Peeksma. — Peeken, Weser- Friesland. 

G. Peenstra. Zie bij den plaatsn. Pean. 

V. Peepke. Zie bjj den mansn. Pebe. 

M. Peer , Peei'ke , Peerken , Peercke , 
Pee rek , Peerk. Verbastering van den Bij- 
belschen naam Petrus. Zie Petrus, Peter, 
Piter, Pier. 

V. Peerk, Peer. In den Zuidwesthoek. 

Digitized byLjOOQlC PEET. 287 PENTE. G. Feersma, 

M. Peet, Zie Pete. 

V. Peetken, Pecât , Peeth. 

G. Peetsma. Zie b^j den mansn. Pete. 

M. Peewe, Pnce, 

P. Pewsum, PèweshatHf Pewishem, Peves- 
hem, doq) in Oost-Friesland. 

M. Peye, Pey. In verkl. Peike, Peycke, 
Peika, Peycko, Peiko, Peyko, Verg. Paye. 
Pege is nog heden in gebruik, als onge- 
schreven vleivorm van den mansn. Feitse. 

V. Peyke, Peyck, Peye, Pey. 

G. Peyngha , Peynga (voluit Pey inga) , 
Peyama, Pey ma, Peima, Van Peyma, 
Peifema, Peis. 

P. Peins (Pey inga) , dorp in Franekera- 

deel. Pey ma-state te Oosterlittens. Pey- 

ma-sate onder Hantumhuizen. Peyma- 

wyk, veenvaart onder Drachten. 

— 1^ 

V. Peiile, 

P. De Pein. Zie Opein. 

P. De Pein je, met De Peinjedyk. 
Zie Pinia. 

P. P e i n j u m , Pennigum , Pinnegom , 
Penghum (Penninga- , Pinninga- , Pinnia- 
hem), Pingjum, dorp in Wonseradeel. De 
Peinjumer-Halsbân (ook genoemd 
Peinjumer Werpdyk), Pingjumer Hals- 
band, oude binnen-zeewaterkeering , waar- 
door het dorp Pingjam en bijbehoorende ge- 
huchten omsloten wordt. De Pein j urne r- 
Rige, Pin^'umer-Rjjge , geh. Ly ts e-P e in- 
ju m, Lutke-Pingjum of Klein-Pingjum , sa- 
te met terp. Alles onder Pingjum. Zie bij 
den mansn. Penne, Pinne. 

G. Peypstra. Verg. Pypstra. 

M. Peke, Peeke, Peka, Peko, Peeko, 
hrcke. Geldt als vlei- en verkleinvorm van 
Petrus. Zie Petrus. Verg. Pake, Pike, 
Pekke. 

V. PeekJe, Peekjen. 

G. Pekema , Peekema, Pecama, Peek- 
ma. — Pekinga, Peeks, Peeken, Oost-Fr. M. (Pekele), verkl. van Peke. Zie Peke. 
G. Pekelsma, PekeL M. Plekke, Pekka,Brcka, Pfk. Verg. Peke. 

Paehlig , M. Pele, Verg. Pale, Pelle. 
G. Pelinck, Pelink, Drente. 
Duitschl. Peels, Nederland. 

P. Pelincthun, dorp in Artesië. M. Pelgrim j Pelgrom, Pelegrum, Pelgrum. 
Zie Pylgrom. 

M. Pelle. In verkl. Pelke, Pelleken, 

V. PèL 

G. Pellenm, Pelma. — Pellens, Pels, Ned. 
De geslachtsn. Pel , aan Fr. geslachten eigen, 
komt hier niet in aanmerking, als zynde oor- 
spronkelgk opgekomen als bij- of toenaam 
van eenen pelmolenaar. 

P. Pelkum (Pellinkheim), dorpbiJHamm 
in Westfrtlen. Pellingen, dorp bij Trier in 
Rijn-Pruissen. 

M. Pelmer. 

M. Pels, Pehse. Verkl. van Pelle. Zie 
Pelle. Verg. Pais. 

G. Pelsma. 

P. Pelsum of Pelsen, saté te Oos- 
terlittens. 

M. Pelser, 

M. Pelte. Verkl. van Pelle. Zie Pelle, 
Pels. 

M. Pene. Verg. Penne. 
G. Pen ge, Pen ia , Penyga (Peninga'i , Pe^ 
niema, 

M. Penne. Verg. Pene, Pinne. 

G. Penninga, Pennenga, Pen ja. — 
Penning, Pennink, Penninekx, Pens, Ned. 
Penning , Pennington , Engeland. 

P. Peinjum. Zie dien naam. — Pen- 
nigbüttel, dorp bij Osterholz, Hann. Pen- 
nigsehl , dorp bij Nienburg (Hoya), in Hann. 
Pennington, in Hantshire, Engeland. 

M. Pente. 

G. Pentinga, Pentenga. 

P. Pentinghausen (Pentekusen) , geh. bij 
Freilingsdorf (Cöln) in Rijn-Pruissen. Digitized by VjOOQIC ^ERÉ. 288 PIBË. P. Pep erge a (ook wel Pi per ge a ge- 
noemd), dorp in West-Stellingwerf. 

M. Pere, Verg. Peer. 

V. Peerk (in den Zuidwesthoek), Peer, 

G. Perama. — Pera, Groningerland. 

M. Perk, Perke. Verkl. van Pere? Zie 
Park. 

V. Perkje, Perk, Perck, Perkte, Perkia. 

M. (Perse). Verkl. van Pere? Verg. Pere. 
G. Per»inga , Persnm, 
P. P e r 8 i n g a-8 a t e te Marrum. — Per- 
singen, geh. by übbergen in Gelderland. 

M. Peschier. Zie Paschier. 

P. Pet, het Fr. woord voor veenput, uit- 
gegraven veen veld, thans uitgestrekte, soms 
diepe, onderling veelvuldig samenhangende 
poelen en plassen vormende, onder den naam 
van De Petten bekend. B.v. De Boarn- 
birger-, Earnewftldster-, Warten- 
ster-Petten, uitgestrekte petten onder 
Boornbergum, Eemewoude, Wartena. Ver- 
der: Bouw e-Pet, onder Oenkerk. De 
Wi de-P et, onder Surhuisterveen. De 
Wynj es-Petten en De Hyngs te-Pet- 
ten onder Suawoude. Ro el tsj e-Petten 
onder Gargp. De Petsleat, Petsloot, wa- 
terlossing onder Westergeest. Verg. Potten. 

M. Petej Peet. In patronymicalen vorm 
Peting, Verg. Pett«. 

V. Peetken, Peedt, Peeth. 

G. Qeetsma. — Peting, Peeting, Ned. 
Popting, bjj de Angel-Sassen. 

M. Peter. Oorspronkelijk de Bjjbelsche 
naam Petrus; zie dien naam. 

V. Petertsje; in Ned. spell. Petertje. 
Peterken. In den Zuidwesthoek ook Peter. 

G. Petersma, Peterzon. ~ Petei-s, 
Petersen, enz. Nederland. 

V. Petrik. Zie Pietrik. 

M. Petrus. Bjjbelsche naam. Zie Pe- 
ter, Piter, Peer, Pier. 

G. Petrusma» Petrussma. In ver- 
latijnschten vorm Petraeus, Petri, 

M. PeUe, Peth. Verg. Pete, Patte. V. Petje, Petke. 

G. Pettin^ra, Petten^ra, Petten. — 

Pettens, Petting, Ned. Pettenkofer, (Pettink- 
hofer), Duitschland. 

P. Petkum , Pettinghem , Pettehem , dorp 
in Oost-Fr. Pettingen, dorp in Luxemburg. 

P. It Petterhûs of De Petterhús- 
t ra-s at e, te Stiens. 

M. Peuwel, Peuwelts, Misschien verbas- 
tering van Paulus. Zie dien naam. 

M. Phaas, Phaea, Zie Faes. 
G. Phaeama, 

P. Phaesma-state, -tille, -heerd; 
zie by den mansn. Faes. 

M. Phelt, Phelte, Zie Feit. 

G. Phelten, Pheltes. 

P. Phelsum; zie by den mansn. Felse. 

G. Phertsma, Zie by den mansn. Feri 

M. Phoca, Phoco. Zie Fôke. 
V. Phoca, Verfraaid tot Phoda» in de 
wandeling Syke genoemd. 

M. Phoppa, Phoppo, Zie Foppe. 

P. Piaem of Pyaem, PUüdum, Piam- 
gum, Pyanghum, in 1543 Pgam , Pyaam, 
dorp in Wonseradeel. 

M. Pibe, Pybe, Pibo, Pybo, Ptba, 

Pyh. Veelal uitgesproken Piibe. In mis- 
spell. Piebe. In verkl. PgheL Oorspron- 
kelijk vleivorm van Sibren. 

V. Pyhe, Pgh, Oorspronkelyk vleivorm 
van Sibriclye, en als zoodanig nog heden 
wel, ongeschreven, in gebruik. 

G. Pibema , Pyhama , Pyhema, Pybes. 
— Pybena, Oost-Friesland. 

P. Pibesleat, Py besloot (ook Skelu- 
mer-Opfeart genoemd, en, door onver- 
stand , P i i p e 8 1 e a t) , vaarwater onder Win- 
8um. P i b e w e i , Pybeweg , weg in de 
Ilallumer Mieden. Pibinga-sate teWels- 
qjp. Idem, te Irnsum. Pibe ma-sa te te 
Pingjum. Idem , tusschen Foudgum en de 
Hiaure. — Pievens, Pyuenze (Pibinga), geh. 
by Tettens in Wangerland, Weser-Fr., 01- 

Digitized byLjOOQlC PIKBH 

denb.; âe Strackerjan, Die Jeverländischen 
Pereonennamen , bl. 30. 

M. Piebe, Piebo, Pieba, Ook in Je- 
verland (Weaer-Friesland , Oldenb.) in ge- 
bruik. Misspelling van Pibe. Zie dien naam. 

V. Pyeb. 

G. Piebing^, Piebenga^Piebes. Ook 
in Weser-Friesland. 

M. Pieke, Pieko, Pieck, Piek. Zie Pike. 
Vei^. Peke. 

V. Piekje, Piecke. Te Hindeloopen 
ook Piek. 

G. Piekema, Pieksma. 

P. Piekemar, Piekeloer, enz.; zie 
bg den mansn. Pike. — Piekhusen , geh. by 
Hohenkirchen in Jeverland, Weser-Fr., Ol- 
denb. Pieksburg, geh. by Golzwarden in 
Butjadingerland , Weser-Friesland , Oldenb. 

(t. Piekstra. Verg. Pykntra. 

F. It Piel, bocht van de Fluessen, by 
de Gaastmeer. Het woord piel was, in de 
16e eeuw, in den geheelen omtrek van de 
GaaHmeer, als Pr. vorm van het woord poel 
in jjebruik. Verg. De Peel, moeras, nitge- 
««trekte landstreek van laag veen , in Noord- 
Brabant en Limburg. 

M. Piel^rer. Misspelling van Pylger. Zie 
dien naam. 

M. Piepe. In verkl. Piepke. Misspel- 
ling van Pype. Zie dien naam. 

G. Piepsma. Zie by den mansn. Pype. 

M. Pier, Pifer, Pyr, Pir, In verkl. 
Pterkif Pierekj Pier eken, Piertje ^ Pyertie, 
Pierti. Verlatynscht tot Pierius en Piri- 
0«. Verbaitering van Piter, Petrus. Zie 
die namen; ook Peer. 

V. Pierke, Pierkje, Pierkjen; Pier- 
tje, in Ned. spell. Piertje. Verg. Pirkje. 

G. Piersma, Piers, Pieren. 

P. Piers-mar (ook Aylva-mar ge- 
noemd), meerke tusschen Allingawier en 
TJerkwerd. Pier-Christiaens-sleat (vol- 
uit Pier-Christiaens-Oosterzee-sleat, 
en in het dagelyksche leven ook wel Pier- 
Kerstens-sleat genoemd), stroom uit de 
Tjeukemeer in de 'Qonger. P i e r k e-p 1 e a t s, •289 saté te Eimswerd. 
Holland. PïKE. 

— Piershil , dorp in Zuid- M. Pierter, Vermoedelyk misspelling voor 
Piter. Zie dien naam. 

M. Piet. V. Pietje. G. Pietenga, 
Pietema, Pietsma. P. Piet-Skeve- 
plaet, enz. Zie den mansn. Pyt. 

M. Pieter. V. Pietertje, Pieterke,. 
Pieterkje. G. Pietringa, Pietersma, 
Pietersen, Pieters. P. Pietersbie- 
rum, enz. Zie den mansn. Piter. 

M. Pietrik. V. Pietrich, Pietriobje, 
Pietriky PietrikJo» enz. Zie den mansn. 
Pitrik. 

P. Piip is het Fr. woord (ook in de Fr. 
steden in gebruik) voor eene gewelfde stee- 
nen brug; b.v. De Lange Piip, De 
Dubbelde Piip, De Doeke-Martens- 
(of D u c o-M a r te n a-) P i i p te Leeuwarden; 
De Sekkedragers-Piip, Zakkedragers- 
pyp te Franeker; De Heecheinster- 
Piip, Hoogeindster-Pyp , waterpoort te 
Sneek, enz. Verder: De Skilige Piip, 
Schele Pyp, onder Veen wouden. (Verg. De 
Scheluwe Brug te Rotterdam. Zie ook by 
de S.). Pastoarspiip te Tjummarum. 
De Drachtster-P iip, ook wel enkel De 
Piip e genoemd, thans een houten brug 
over de Drachtster- vaart in den Hoogeweg. 
Fernia-Piip te Minnertsga. De Wier- 
ster-Piip, by Wier. Piip-hoarne, Pyp- 
horn, zoo heet van ouds de hoek, gevormd 
door het samenvloeien der Harlinger- en 
Bolswarder- Vaarten , tusschen Deinum en 
Dronryp. De Piipsteich, Pypsteeg, te 
Sneek. Piipesleat; zie by den mansn. 
Pibe. In verkleinvorm Piipke; b.v. It Fon- 
teinspiipke te Leeuwarden, ülbepiip- 
ke te Jelsum. 

G. Pypstra. 

M. Pyke, Pike, Pioo, Pyke, Pycke, 
Pyka, In misspelling Pieke. Verg. Pieke. 

V. Pyke, Pike, PykJen. In misspel* 
ling Piekje, Pieoke. Deze naam geldt 
ook wel als vleivorm van Pytsje. 

G. Piekema, Pieksma. 

P. Pikesyl, Piekezyl , sluis indenHem- Digitized by VjOÖQIC PYKER. 290 PYT. d}jk, onder Abbega; en geh. aldaar. Pi- 
ke m a r , Piekemeer , meerke onder Abbega. 
Pik el o er, opvaart te Wieuwerd. Pike- 
poel, meerke onder Oosthem. — Pieks- 
burg, geh. by Golzwarden in Butjadinger- 
land Weser-Friesland, Oldenb. Pieekenbrock, 
geil. bü Lfldinghausen in Westfalen. 

M. Pyher j Pycker ^ Pieker. 

M. Picco. Verg. Pike. 

P. De Piklape, stuk land onder En- 
gelum. 

P. De Pikmar, Pyckmeer in 1543, 
Pikmeer, meerke bg Grouw. 

G. Pykstra. Verg. Piekstra. 

P. De Pylders, Pilaars, herberg te 
Veenwouden. 

M. Pile, Pyle, Pyl , Pil, Piel In verkl, 
Pylke, Pylk. 

V. Pylk. 

G. Pylma, Pylsma. — Pyls, Pilkes, 
Nederland. Pilkington, Engeland. 

P. Pylkwier, saté onder Huizum, met 
de drooggelegde Pylkwierstermar, 
voormalig meerke aldaar. ~ Pilsum, Pyles- 
hem f dorp in Oost-Friesland. 

M. Pilger, Pylger; in misspell. Piel- 
ger. Verg. Pylgrim. 

M. Pylgpim, Pylfirrom, Pylgrum, 
Pilgrim, Pilgrom, Pilgrum. Zie Pelgrim, 
Pilger, Pargrin. 

G. Pylgroma. 

G. Pylma, Pylsma. Zie by den manen. 
Pile. 

M. PUter. 

M. Pyn, Verg. Pinne. 

G. Pynia (Pjninga). — Pynema, Gron. 

P. Pyn ia-sa te, Peyngha (thans Pein- 
je genoemd) te Warga; met De Pyn ia- 
of Pynje-dyk (gesproken Peinjedyk) 
aldaar. I P. Pingjum. Zie Peinjum , en bij den 
I mansn. Pinne. 

P. De Ping mar of Pin km ar, Ping- 
of Pinkmeer, meertje onder Wartena. 

t P. DePinkedunen (ook De Oerder 
d u n e n genoemd) , de oostelijkste duinreeks 
op het Ameland. It Pinkegat, zeegat 
beoosten het Ameland. 1 1 Pink e-w a d , 
deel van de Wadden, bezuiden het Ame- 
land. 

P. De Pinkehagen, strooken onver- 
veende grond in de lage venen , onder G er- 
sloot. Zie Kouhagen. 

M. Finkert, 

M. Pinne, Verg. Pyn, Penne. 

G. Pinyia (samengetrokken vorm van Pin- 
I ninga) , Plnnema. — Pinninek , Nederland- 
, Pinning, Duitschland. 

P. Pingjum. Zie Peiiyum. 

I M. Pyns. Verkl. van Pyn. Zie Pyn. 

M. Pype, Pypo, In misspell. Piepe. 
G. Pypma, Piepsma, Pipesma. 

M. Pypken. In misspell. Piepken, 
Piepke. Verkl. van Pype. Zie Pype. 
V. Pypkjen. 

G. Pypcitra. Zie bg den plaatsn. Piip. 
Verg. Peypstra. 

M. Pyr. Zie Pier. 

V. Pirl^en. In den Zuidwesthoek ook 
Pipk. Zie Pierkje, Pjirkje. 

P. DePisherne, krite onder Goutum; 
met De Pishernedyk aldaar. 

M. Pyt; in Ned. spell. Piet. In verkl. 
Pietse. Verkorting van Piter. Zie dien naam. 

V. Py tsje ; in Ned. spell. Pietje. Pytje, 
Pytlje, Pyttia, Veelal verkort tot Pyt; in 
vleivorm ook Pike, Pyke. Op 't Ameland 
ook Pytke, geschreven Pietke. 

G. Pietengra, Pietema, Pietsma. 

P. Pyt-Skeve-plaet, Piet Scheve-plaat, 
in de Wadden, bezuiden het Ameland. Digitized byLjOOQlC PÎTËR. 291 PLEATS. Pytsje-bûrren, spotnaum voor Pieters- 
bierum. Pjtsje-gat, vaarwater te Friens. 
Py ts j e-m o y e-p ô 1 1 e, buurt onder Oosthem. 
Pytsje-moije-finne, Pietje-moeye-fen- 
ne, stnk land te Folsgare. 

M. Piter; in Ned. 8pell. Pietep. Ver- 
bastering van Petrus; zie dien naam. Komt 
ook nog voor, geschreven ah Pyter en 
Pytter , eene spelling , die nog in de vorige 
eeuw vrij algemeen was, en die beter de 
jaiÄte uitspraak der Friezen afbeeldt, dan 
de hedendaags meest in gebruik zgnde, ver- 
hollandsehte schrijfwijze Pieter. Verg. Pitter. 

V. Pitertsje, Piterke, Piterkje; in Ned. 
^11. Pietertde, Pieterke, Pieterkje. 
Verder Pytertje. 

G. Pietrinfira, Pietersma, Pieter- 
sen, Pieters, Pyttersen, Pieterzen. 

P. Piters-Bj^irrauk oi Pii»T»1>^iK- 
ram, Pietersbierum , dorp in tiarradeel. Zie 
Bjirrum. Piters-bûrren, Pietersburen , 
geh. onder Ureterp. Idem, buurt aan het 
Zuid-Vliet te Leeuwarden. Piters-wyk, 
veenvaart te Drachten. Sint-Piters-lea- 
ne, Sint-Pieters-laan , weg te Wolvega. — 
Pieterburen , Pieterzgl , dorpen in Groningerl, 

M. Pitrik , in Ned. spell. Pietrik. Py^ 
rik, Pyttrik, 

V. Pitrik, in Ned. spell. Pietrik. Ver- 
der Pytpik, Pyttpik, PytrlkJe, Pi^tHch, 
PUtrü:. En Pietrich, Pietrichje, Piet- 
rig, Pietrigje,<Pieterigje, Pieterik, 
Pieterikje, Pietrikje. Zie Pjittrik. 

M. Pitter. In Noord-Friesland Pidder. 
Zie Piter. 

6. Pitstra. 

M. Pywes. Verg. Pewe. 

V. PJerkJe. Verg. Pjirkje, Perkje. 

V. PJirkJe. Zie Pierkje. 

V. Pjittrik. Zie Pitrik. 

P. Ptaet f de Friesche vorm van het woord 
plaat, bank of droogte in de Wadden. B.v. 
Pyt-Skeve-plaet, De Ballest-plaet, 
l^e Bob k-p la et. De Ingelskmans- plaet. De Hoantse-plaet, enz. De 
Blikplaet, in de Lauwerszee. 

M. (Plante). 

6. Plantinga, Plantengra, Van Plan- 
tinfi^a, Plantema, Planten. In verlatynsch- 
ten vorm Plantinus. — Planting, Drente. 
Plantf/Hj Nederland. 

P. Plantlünne , dorp by Lingen in Eems- 
land , Hannover. 

P. De Platte Dyk (ook Lege Dyk 
genoemd), onder Lutkewierura. 

P. Beats , de Fr. vorm van het Ned. plaats, 
ook Boerepleats, Boerenplaats , wordt heden- 
daags meest gebruikt in de dagelijksche 
spreektaal, in stede van saté, landhoeve; 
even als in Oost-Fr., waar het verhoogduitscht 
als "^Platz" voorkomt. Sommige saten, van 
jonge dagteekening , dragen dezen naam ook 
in geijkten zin; b.v. Pierkepleats te 
Kimswerd. De Spoekepleats, Spoke- 
plaats, saté onder Oudwoude. De Greate 
P 1 e a t s , onder Jislum. DeMoaije Pleats, 
onder Sint-Jacobi-Parochie. De Kwelde r- 
pleats, onder Kollum. Soms is de bena- 
ming pleats slechts aan de spreektaal eigen , 
en komt niet in geschrifte voor; b.v. De 
Boskpleats, Boschplaats (eigenljjk Ro- 
sema-state), onder Kollum. De Boskpleat- 
8 e n , twee saten (eigenljjk Minia- en Roorda- 
state), in de Bos'ïkrite onder Grouw. Zie Bosk. 
Saten, die het eigendom zgn van een gast- of 
van een weeshuis (b.v. van het Sint-Antoni- 
Gasthuis te Leeuwarden of te Bolsward , of 
van het Old-Burger- Weeshuis te Leeuwarden 
of te Sneek) , worden in het dagelyksche le- 
ven ook wel Gasthûspleats, Weeshûs- 
of Weespleats genoemd; b.v. De Wees- 
pleats, saté onder Wester-Ngkerk. Saten, 
waar eene eendekooi bjj is, noemt men 
Koaipleats; b.v. onder Eernewoude. Sa- 
ten , die by een slot of adellyk huis behoo- 
ren: Slotpleats. De saté, ter plaatse 
waar oudtyds het klooster Sionsberg stond 
(bij Dokkum) heet nog Bergpleats. Sa- 
ten , die aan eene kerk of eene pastorie bo- 
hooren , noemt men wel De T s j e r k e- 
pleats, De Pastory e-pleats, b.v. te 
Sibrandahuis. Verder De Poartepleats, 
volksnaam voor de state Wieuwens onder Digitized byLjOOQlC PLEBER. î>92 POEPEIÎûS. Oosterlittens , enz. In de steden heeft pleatSy 
plaats, ook de beteekenis van plein; b.v. 
De Breede Pleats, te Leeuwarden , Fra- 
neker, Harlingen en Sneek. 

M. Pleber. 
G. Pleinma. 

M. Fletse. Verkl van (Plet)? Of Oud-Fr. 
vorm van (Plekke, Plekker) ? 

G. Plekkrinfira, Plekker, Plet. — 
Pletting, Plettynck, Nederland. 

M. Pleun, Pioen f Hoenis. Verbast. van 
den Kerkelijken naam Apollonius. 

V. Pleuntsje. In Ned. spell. Pleunl^e. 
Meest op het Bildt. Verbastering van den 
Kerkelgken naam Apollonia (tot Aplonica 
misvormd). Zie Ploontje. 

M. (Plinse). 

G. Plinsinga, Plinziiiga. 

G. Ploegsma. 

G. Ploegstra. 

M. Ftoenj Ffoenis, Zie Pleun. 
V. Ploontsje, Plone. In Ned. spell. Ploon- 
tje. Ptoon f Ftoen , Plonnie, Zie Pleuntsje. 

V. Pluuntsje. In Ned. spell. Pluintje. 
In den Zuidoosthoek. Zie Pleuntsje, Ploontfije. 

P. DePluzerswyk, Pluizerswyk, veen- 
vaart onder Lippenhuizen. 

V. Poai, Poaike, Poaitsje. In Ned. spell. 
Pol, Polke, Poilje. Oorspronkelijk vlei- 
vorm van Froukje. Zie Froukje, en den 
mansn. Poye. 

P. De Po al si o an e (zie Leane), ook uit- 
gesproken als Poasloane (verhol landscht, 
reeds in 1T02, tot Postlaan — te recht?), 
weg onder Boombergum; met De Po als- 
of Poasbrêgge, Postbrug, brug over de 
Dreit, aldaar. 

P. De Poartebûrren, Poorteburen , 
buurt te Hallum. De Poartepleats; 
zie bij Pleats. De Poartesilen (ook wel misschreven als Potte- 
zglen) te Sneek. 
G. Poortstra. en zelfs als Potter- P. De P o as ter br egge, Poosterbm^ 
of Poostbrug, over de Boom (het Konings- 
diep) onder Olterterp. 

P. It Poddehûs, Paddehuis , saté on- 
der Eksmorra. De Poddepôlle, Padde- 
polle , saté onder Broek. Verg. De Froaske- 
pôlle. 

M. Poeke, Verg. Pocka, Pouke. 

P. Poel, klein, ondiep meertje, in Fries- 
land veelvuldig als plaatsnaam voorkomende, 
zoo op zich zelve, als in samenstellingen. 
B.v. De Poel, geh. onder Oosterwolde. 
Idem, saté onder Kondnm. De Poel 1 en, 
(eigenlijk als-Pûollen uitgesproken) krite, 
met geh. onder Dronrüp. Idem , krite on- 
der Bolswai*d. De Goingearypster-, 
Terkapelster- en Terhernster-Poe 1- 
len, reeks van onderling samenhangende 
meerkes, onder Goingargp, Terkaple en 
Terheme. De Nyegeaster Poel, en 
De Hichtepoel (ook Pangwear ge- 
noemd), meerkes onder Nijega in Hemelu- 
mer Oldeferd en Noord wolde. S in te-O r- 
8 e 1 e-p o e 1 , Sint-ürsula-poel , meerke in het 
Heidenschap onder Workum. Rykholts- 
poel ot Rikoltspoel, meerke bij Wykel. 
Ottepoel, drooggelegd meerke onder 
Koudum. De Skûtelpoel, Schotelpoel, 
by Idsega in Wymbritseradeel. De Sâlte 
Poel, Zoutepoel , meerke tusschen Terkaple 
en Terhome. De P einder Poel, meerke 
onder Opeinde in Small. Poelhuzen, 
Poelhuizen , geh. onder Finkum ; met D e 
Poeldyk aldaar. De Po el wei, weg bg 
Waaksens in West-Dongeradeel. It Poel- 
stik, stuk land onder Veen wouden. De 
Poelfinne, stuk land te Menaldum. 

G. Poelstra. 

M. Poele, Poeh. Verg. Pole. 
G. Poelma, Poelsma. 

P. It Poepehûs (ook wel Touten- 
boarch genoemd), saté onder Broek. De 
Poepekamp, stuk land tusschen Harde- 

Digitized byLjOOQlC POEPE. 298 POMPE. gmjp en Bergam; met De Poepeleane, 
veg aldaar. 

M. Pbepe, Poeppe, In verkl. Poepke, Komt 
in onde geschriften afwisselend met Pope, 
Poppe, Popke voor. Zie die namen. 

G. Poepma; zie Popma. Poepkema, Poep- 
jes. — Pupkes, Oost-Friesland. 

M. Poepte. Zie Popte. 
G. Poepia. Zie Popta. 

V. Poerke. 

G. Poetsma. Verg. Poutsma. — Poet- 
sema, Groningeriand. 

M. Poife, Potf. Verg. Paye, Peye. 
V. Poike, Poitde, Poi. Zie Poai. 
G. PoytMy Poiesz. 

M. Poke. Verg. Pocka. 
G. Pokema. 

M. Pocka. Verg. Poke. 
V. Pokje. 

P. Pockens (Pokkinga) , geh. by Endzetel, 
in Harlingerland , Oost-Friesland. 

M. Pole, Pool. Verg. Poele, Polle. 
G. Pool. — Pohlenga, Oost-Friesland. 
P. Polinchove , dorp in Artesië , Frankrijk. 

M. Polle, Polla, Pol. In verkl. Polke. 
Ver??. Pole. 

G. Pollema, Polma , Polsma , PoUzma. 
Verlatijnscht tot PollhlS ; weer verbasterd tot 
Poljus. — Polling, Gron. en Drente. Pollen, 
Pols, Pollingh, Pollsen, Ned. Polson, Eng. 

P. Pollinchove , dorp in West- Vlaanderen. 
Pollhorn , geh. bjj Neu-Katbeck (R endsburg), 
Holstein. 

P. Polle, Fr. woord voor klein eilandje 
in meer of stroom ; kleine , ronde hoogte in 
omringend laag land; ook eene ronde gras- 
zode. Komt in vele plaatsnamen voor, op 
zich zei ven , en in samenstellingen. B.v. D e 
Polle, buurt te Sneek. Idem, te Bozum. 
Idem , saté te Grouw. Idem, geh. onder Rot- 
ster-Haule. De Pollen, saté onder Oudega 
ifl Wymbritseradeel. De Pollen, banken in 
zee, vóór de Harlinger haven. De Bi lp ol- 
iën, door den Pôldyk omsloten; zie den plaatsn. Bil. De BoerepôUen en DeBok- 
k e p Ô 1 1 e n , buitendijksche velden aan de 
Wadden, in Ferwerderadeel. De Heechpôl- 
1 e , HoogpoUe , buurt te Dokkum. De R e i d- 
pôlle, sat« te Deersum. De Kon in e- 
pôlle, buurt te Heerenveen. De Kriiis- 
p 611 en, KruispoUen, vier eilandjes in het 
meer De Fluessen. De Slieperspôlle, 
Slaperspolle , een van die vier KruispoUen. 
De Roaspôllen en De Reade-Kou- 
polle, Roode-Koe-polle (in de wandeling 
veelal , volgens de uitspraak der stedelingen, 
Roôkoepôlle genoemd, en dit weer ver- 
basterd tot RoekoepôUe), eilandjes in 
de Sneekermeer. De Trge Pollen, oor- 
spronkelijk drie eilandjes in de Houkesloot 
by Sneek, waarvan thans nog slechts één 
in wezen is. De Bûterpôlle, eilandje in 
de Zandmeer. De NjirrepôUe, stuk land 
in de Valom, in Dantumadeel. P'ûsie- 
pôlle, huis onder Scharnegoutum. Pyt- 
sj e-ra oy e-poll e, buurt onder Oosthem. 
Verder De Liempôlle, LjibbepôUe, 
Froaskepôlle, Poddepôlle, enz. allen 
op hunne alphabetische plaats vermeld. Dan 
nog De Pôllewâl ofPôlswâl, saté on- 
der Oosterbierum. De PôUesleat te 
Akkrum , enz. Het oude Molkwerum was 
op zeven eilandjes of potten gebouwd; te 
weten : De Hoanepôlle, Hanepolle (ook 
wel HounepôUe, Hondepolle genoemd) ; 
De Kattepôlle; De Sorkepôlle of 
Sarkepôlle (sorke of sarke is het Molk- 
werumer-Friesche woord voor kerk; dus 
Kerkepolle); Eastrich, Westrich (zie 
bij den plaatsn. ieh); De Grinspôlleen 
De Wibren-Hantsj es-pol Ie (ook wel 
Achthuzerpôlle genoemd). 
G. Polstra. 

P. Pomp f Friesch woord, beteekeneude : 
waterlossing, door een pijp of buis onder 
eenen dyk doorgaande, komt voor in den 
plaatsnaam De Kollume r-P o m p , geh. 
onder Kollum; met De Pompsterryd, 
waterlossing aldaar. It Pomprek, ge- 
deelte van het vaarwater tusschen Warga 
en Grouw. — De Pomp, geh. bjj Wester- 
Wytwerd, Groningeriand. 

G. Pompstra. M. Pompe. Digitized by Google POMPKJE. 294 

V. Pompje. Verg. Romkje. 
G. PompBma. — Pompen , Pompe , 
Nederland. 

M. Ponej Pmo. Verg. Ponne. 

V. Poonhe, 

P. Ponenswerf , geh. op de hallig Hooge, 
Noord-Friesland. Pohnshallig, onbedijkt ei- 
landje in de Noord-Friesche Wadden. 

M. Ponne. In verkl. Pontje. Verg. Pone. 

G. Ponga (samengetrokken vorm van Pon- 
ninga), Ponnama, PowM^-mo, Pons, Ponne. 

P. P o n g a-s t a t e (oudtjjds ook Pouwinga- 
ütate geschreven); zie bij den mansn. Pou. 

M. Ponnes. Verg. Ponne, Ponse. 
M. Ponghe. 

M. Ponse y Pons. Verkl. van Ponne. Zie 
Ponne. 
G. Ponsma. — Pons , Ponsen , Nederl. 

M. Pooly PooUis. Verg. Pole. POPTE. G. Poortema, Poortengra, Poortin- 

ga. Zie bjj den mansn. Porte. 

G. Poortstra. Zie bij den plaatsnaam 
Poarte. 

V. Poot. Zie bij den mansn. Pote. 

G. Pootsma. Zie bjj den mansn. Pote. 

M. Pope; in Ned. spell. Pope, Popo. In 
Oost-Don geradeel als Pobe uitgesproken. In 
patronymicalen vorm Poping. In verkleinv. 
Popcke , Popeka, Popeho, Popiko. Verg. Poepe 
en Poppe. 

G. Popinga, Popama, Popema , Poopma. 
— Popenga, Oost-Friesland. 

P. PôpeBrouwers-loane, weg onder 
Ureterp ; zie Leane. P o o p m a-s a t e , te Nes 
in West-Dongeradeel. — Popinga-borg , te 
Tjamsweer, Groningerl. Popens (Popinga), 
dorp bij Aurich, Oost-Friesland. 

M. Poppe, PoppOy Poppa, Poppen, Pop. 
Verlatijnseht tot Poppius, Poppéus, 
Poppejus en Pompejns. Verg. Pope , Poepe. 

V. Popke, Popje, Popk, Pop, 

Popck. G. Poppinga, Poppenga, Poppoma, 
Popma, Poppes, Poppesz, Poppen, 

Poppama f Popsma. — Poppens, Groninger!. 
Poppinga , Pöppinga , Poppen , Poppens , 
Poppena, Oost- Friesland. Poppen, West- 
Fr. (Noordelijk Noord-Holland). Popping, 
Poppink, Poppe, Ned. 

P. Poppinga wier (in de dagelijksche 
spreektaal Poppenwier), dorp in Rau- 
werderhem. Pophoarne, Pophome, geh. 
bij IJsbrechtum. Poppenhuzen, geh. on- 
der Oldeboom. Popma-state, Popma- 
hûs, Popmabûrren,te IJlst. Poppa- 
ma-sate te Kimswerd. Idem, onder Ure- 
terp. Popma-sate te Witmarsum. Pop- 
p eb r egge (in de wandeling wel verbas- 
terd tot P o u b r ê g g e) , brug over het Vliet, 
te Leeuwarden. — Poppenhusen , saté bij 
Waddewarden, Jeverland, Oldenburg. Pop- 
penhusen en Poppenwurth, twee dorpen in 
Ditmarschen. Poppenbüll, geh. bij Hoyer, 
Noord-Friesland. Idem , dorp in Eiderstedt, 
Sleeswijk. Poppenbüttel , dorp bjj Hamburg. 
Poppendam, voormalig geh. bij Ransdorp 
in Waterland, Noord-Holl. 's-Heer-Poppe- 
kerke, geh. bij West-Kapelle, Zeeland. 

M. Popke, Popko, Popco, Popka, 
Poppeke, Poppeka, Poppeken, Poppik, Popk, 
Popske. In Weser-Friesland Popken en Pop- 
piek. Verkl. van Poppe. Zie Poppe. 

V. Popkje, Popkjen. 

G. Popka, Popkama, Popkema, Pop- 
kes. — Popken, Oost- en Weser-Friesland. 

P. Popkewyk, veenvaart onder Lan- 
gezwaag. Popkewier; zie Lex. 788. P o p- 
kema-sate onder Leeuwarden. Idem, te 
Weidum. — Popkenhöge, geh. bij Struck- 
hausen, Oldenburg. Popkenstelle , saté bjj 
Hohenkirchen in Wangerland, Weser-Fiiesl.. 
Oldenburg. Popkensburg, oude burcht bjj 
't dorp Sint-Laurens op Walcheren, Zeeland. 
Popkenstraat , te Groningen. 

M. Po2>tej Popf. In verkl. Poptke. Verkl. 
van Poppe. Zie Poppe. 

V. Popt. 

G. Popta, Van Popta, Poptsma. — 
Pupts, Oost-Friesland. 

P. Popta-statete Hantumhuizen. Idem. 
te Winaldum, en onder Kimswerd. 1 1 Pop 
t a-gas thûs, gesticht te Marsum. De Pop- Digitized byLjOOQlC PUPTET. 295 PREEÖTERIKKER. ta-steich (in de volkstaal Pipsteich ge- 
noemd), stee^ te Leeuwarden. Popts ma- 
sa te te Oostheni. — Potshausen, oudtyds 
Poptishusen, dorp in Oost- Friesland. 

M. Poptet. Verlatgnscht tot Poptatus en 
Poptetus. 

M. Porre. Verg. Parre. 
G. Forma. 

M. Porte. 

(t. Porta, Portinga, Portenga, 
Poortinsra , Poortenga , Poortema , 
Portma . Porten» Porte. (In 't Fr. uitge- 
sproken als Poarte). 

P. P o r t i n g a-s a t e onder Elsloo. P o r t- 
ma-sate onder Hantumhuizen. 

M. Posse. 

G. Posma, Possma. 

6. Postema, Postma, Postsma. In 

verlatgnschten vorm (op den klank afgeno- 
men) Posthuma, en dit weer vermannelijkt 
tot Posthumus (alsof deze naam een zoon 
moest aanduiden , na des vaders dood ge- 
boren); versleten tot PostmUfl. De oorspron- 
kelijke vorm van alle deze verwante ge- 
slachtsnamen , Postema, kan afgeleid zyn 
?an eenen mansn. Poste (verkleinvorm van 
Posse; zie dien naam), welke mij echter 
nooit te voren gekomen is. 

P. Post (B Û t e-) , Buitenpost ; en L y t- 
se-Poat, Lutke- of Lutjepost; twee dorpen 
in Achtkarspelen. 

Post is ook de naam , dien men te Bols- 
ward geeft aan de gewelfde steenen bruggen 
over de binnengracht; elders Piip genoemd 
(zie dien plaatsn.). B.v. De Trije Pos- 
ten, aldaar. Postlaan, Postbrug; zie Poals- 
loane, Poalsbrêgge. 

G. Postra, Poststra. 

P. It Pot, stuk land onder Staveren. 
De Potten, poeltjes onder Offingawier; 
met It Potskar, krite aldaar. De Sâlt- 
potten, Zoutpotten; zie dien naam. (Potte- 
silen, te Sneek. Deze naam is misspelling 
en verkeerde uitspraak van Poartesilen ; zie 
dien naam). De Potsleat te Wams. Pot 
is de Zuidhoeksche vorm van het algemeen Friesche woord pet; zie dien plaatsnaam. 
G. Potstra. 

M. Pote, Poto, Pota, Verg. Potte. 

V. Poot. 

G. Pootsm.a. — In verlatjjnschten vorm 
Potinius , Oost-Fr. Poot , Poten , Pootjes, Ned. 

P. Potenburg, geh. by Eckwarden in But- 
jadingerland , Weser-Friesland , Oldenburg. 

P. De Potmarge, oude stroom onder 
Leeuwarden en Huizum ; met De Potmar- 
ge w â 1 , buurt te Leeuwarden ; en De P o t- 
margebrêgge, brug aldaar. 

M. Potte. Verg. Pote. 
V. Potjen. 

G. Pottinga, Pottema, Potma, Pot- 
sma. — Potting, Potjes, Ned. Potte, Engeland. 

G. Potstra. Zie by den plaatan. Pot. 

M. Pouge. Verg. Puge. 

G. Poulesma, Poulusma. Zie by den 

mansn. Paulus. 

G. Poutsma, Pówtsma. Verg. Poetsma. 
P. Poutema-aate te Wierum. 

M. Pou, Pouw f Powly Powel y Pouwel, 
Powh. In verkl. Pouke. Verbastering van 
Paulus. Zie dien naam. 

V. Ponk. 

G. Pouwinga (in samengetrokken vorm 
Ponga), Pouwsma» Pousma. 

P. Pouwinga- of Ponga-state te 
Marrum. 

G. Praamsma. 

G. Praamstra. 

M. Prakke. 
G. Prakken. 

P. Prandingea, Pi'andinghe y Pran- 
dinga, voormalig geh. onder Oosterwolde. 

M. Pr eng e. 

P. De Preesterikker, Priestcrakker , 
krite, met geh., onder Veenwouden. De 
Preesterherne. krite onder Scharl. De 
Preester finne, Priesterfenne , stuk land Digitized byLjOOQlC PRIKWEI. 296 PÜTSMA-SATE. bflTacoïsijl. It Preesterlân, Priesterland, 
etuk land onder Harde^ïarijp ; met 1 1 Prees- 
t e r h Û 8 , Priesterhuis , saté aldaar. 1 1 
Preestor-skar, stuk land te Ferwoude. 
Idem, te Komwerd. 

. P. De Prikker sreed , weg te Berlikum. 

P. De Prikwei, Prikkeweg (ook Ge a- 
w e i genoemd) , weg tussehen Beets en 01- 
deboom. 

G. Pricksiera. 

P. De Prinseheide, geh. onder Oude- 
schoot. It Prinsenhof, Toormalig huis 
aan de Hansemeer, tussehen Eemewoude, 
Wartena en Grouw ; aan de huisstede , de 
pôlle , de krite, is nog deze naam verbonden. 
De Prinsestriette, Prinsestraat, te Har- 
lingen. De Prinsentiin, lusthof te Leeu- 
warden. De Prinsewyk, veenvaart bg 
het Heerenveen. 

P. DePrinsessewei, bank van harde, 
roode oer, die dwars door den bodem der 
Grouwster-Ee loopt. Verg. Grevinnewei. 

M. Priske. 

G. Proemstra. 

G. Prollema. 

V. Pronde. 

G. Pronkstra. 

M. (Prop). 

G. Proppingha, Propsma, Ppop. 

P. Propswyk, veenvaart onder Lange- 
zwiuig. Proppingha-lant y stuk land onder 
Klooster- Aalsum , in 1474. G. Propstra. 

V. Proon, 

G. Pruiksma. 

G. Pruimsma. 

G. Pnüsma. 

P. De Prúlhoeke, Pruilhoek, krite 
onder Sint-Anna-Parochie met De Pnil- 
hoekspleats, saté aldaar. Zie Pleats. 

M. Puel. V. PueL Verg. Pullc. 

M. Page. Verg. Pouge. 
V. Puydt^ 

V. Puike , Pui, Steedsche uitspraak van 
Poaike. Zie Poai. Verg. Gui, Guikje. 

M. Pulk, Verg. Puel. 

G. Puma. 

P. De Pus. Zie Ophûs. 

P. Pûskepôlle; zie by Pôlle. 

P. De Put, buurt te Leeuwarden. De 
Fetse-put te Dokkum; zie Fetse. De 
Barnene Put, Brandende Put , sat« on- 
der Echten. De Putten, stuk land te 
Kimswerd. Zie Pet en Pot. 

P. P u t s m a-s a t e , voormalige saté onder 
Goutum. Verg. Skinkinsma en Drinkütsma. Er bestaan geen Friesche namen, die met eene Q beginnen. Namen, die oudtijds wel 
met eene Q misschreven werden {Quaegm ^ Queenis), vindt men op de Kw. Digitized by LjOOQIC r RAAD. 297 KAERD. M. Baad. In Fr. spell. Raed. Zie Raed 
en Rade. G. Raadersma. 

Rader. Zie bjj den mansn. G. RaadBina. Zie bij deu mansn. Ra<le. 
P. Raaldgk. Zie Raeldyk. 

M. Raamt, RaenU, Raemth, Verg. Rammed. 

M. Raang. In Fr. spell. Raeng. Zie 
Raeng. 

P. Raansloot. Zie Raensleat. 

M. Baap. In Fr. spell. Raep. Zie Raep. 

M. Raard. In Fr. spell. Raerd. Zie 
Raerd. 

G. Baarda , Raerda, Zie b^j den mansn. 
Raerd, en bjj den plaatsn. Raerd. 

P. Raard. In Fr. spell. Raerd. Zie Raerd. 

P. Raaskamp. In Fr. spell. Raeakamp. 
Zie Raeskamp. 

V. Raauwkje. In Fr. si)ell. Raeukje. 
Zie Raeukje. 

M. Rabbe, Rabbo. Verg. Rebbe. 
G. Rabersma , Groningerland. 

M. Rabbod f Rabbold, vervormd (quasi- 
rerfraaid) tot Rabbodes. Verbastering van 
Radbold. Zie Radbold. I Radsma. — Raatjes, Groningerland. Ra- 
ding , Radink , Raden , Raads , Nederland. 

M. Rader f Raeder. Ver moedel yk verbas- 
tering van den oor.spronkeljjken volledigen 
naam Radheri. 

G. Radringa, Radersma, Van Ra- 
dersma, Raadersma. 

M. Radferd. Zie Rathfried. 

M. Radjc. Verkl. van Rade. Zie Rade. 

M. Radmer. Verg. Rodmer. 
M. Rad nik, 

M. Radolfy Radtdf. In de middeleeuwen 
in Vlaanderen: Radwolf. Verg. Roelof. 

G. Radsma. Zie Radje, Rade. Verg. 
Ratsma. 

M. Raed; in Ned. spell. Raad. Zie Rade. 

P. De Raeldyk, Raaldyk (ook Tas- 
kewei genoemd), dijk(weg), bij Wyns en 
Oudkerk. Vermoedeliik afgeleid van den 
mansn. Rale of van den geslachten. Rhala. 

M. Raenitj Raemth , Raamt. Verg. Rammed. 

M. Raeng. In Ned. spell. Raang. Ver- 
moedelijk samengetrokken vorm van Rading. 
Zie Rade. 

P. De Raensleat (door sommigen ook 
wel Roansleat genoemd), Raansloot, 
stroom onder Eernewoude (misschien wel M. Radbad, Radbod j in vollen vorm /?rtrf 
haid, Radbdt, Radbout. Verlatijnscht tot : eigenlek Rânsleat, Rmdsloot), 
Radbodus en Radbodis. Zie Rebbat, 
Rabbod. M. Raep; in Ned. spell. Raap. Raep, I Zie Rapé. 

M. Raerd ; in Ned. spell. Raard. Samen- 
getrokken vorm van Rauwert. Zie den mansn. 
Rauwert. Verg. Baerd , als mans- en als 

tronymicalen vorm Radittf/. In verkl. Radeke, plaatsnaam ; evenzoo Jorwerd. 

Raedjff Raeihjen, Radje. Verg. Rode, Rate, G. Raerda , Raarda. Deze naam kan zoo V. Radboda. 

M. Raddag. 

M. Rade, Rado, Raad, Raed. In pa- Raeng. 
G. Radinga, Radema, Raadsma, wel van den mansn. Raeixl = Rauwert, als 
van den plaatsn. Raerd — Rauwert afge- Digitized byLjOOQlC RAKRI). 298 KAMTE. leid ï!,yn. Verg. de geslachtsnamen Rau- 
werda, Jorwerda, Baarda. 

P. Raerd (uitgesproken Raed, Raad) 
is de vorm dien de naam van het dorp Rau- 
werd in Rauwerderhem , in de dagelyksche 
volksspreektaal heeft; in 1474 Baerderajae. 
Raerderhem (uitgesproken Raderhira), 
Rauwerderhem , grietenjj in Oostergoo. 
Raerd (eveneens uitgesproken Raed, 
Raad), in 1511 Hrawt, in 1543 Bauwert, 
Raard, dorp in West-Dongeradeel. Raerd 
(uitsjn'aak als bovenvermeld), voluit Ra er- 
der terp (gesproken Rad er terp), en ook 
wel uitgesproken als Roard (Road) of 
Roarderterp (Roder terp), Roorderterp, 
geh. en terp, tot de Hanturaer-Uitburen be- 
hoorende. 

G. Raerdtty Baarda, Zie bij den mansn. 
Raerd. 

M. BaeSy Baess , Baesse , BaaSj Base. In 
verkl. Baeske; misspeld als Baessche. 

P. De Raeskamp, Raaskamp, stuk 
land onder Berlikum. Vermoedelijk afgeleid 
van den mansn. Raes. Zie dien naam. 

V. Raeuwkje, Raeukje; in Ned. spell. 
Raau'wl^e. Zie by den mansn. Rauwe. 

M Bagnar. 

V. Bar/oude. Voluit Radgunda, Rade- 
gonde. 

V. Raindtsje; in Ned. spell. Raindtje; 
Baintje, Baine. Verg. Reine. 

M. BainoHt. Zie Reinald. 

M. Bain stal, 
G. Reinstal. 

V. Bainu. Zie Reinou. 

M. Baiicalij Baywalt ^ Baiwolt , BaywoU. 

P. Bak of Bek , Fr. woord , beteekenende 
oen recht loopend gedeelte van stroom of 
vaart, tusschen twee bochten begrepen. B.v. 
It Galgerak (nevens De Galgefinne 
en It Gal ges tri ng), deel van de Har- 
lingervaart , onder Leeuwarden. 1 1 Rak fen Ungemak, Bak van Ongemak, deel 
van de Boorn, bij Irnsum. It Divelsrak 
in de Woudvaart, by Sneek. De Rak- 
kenspoel by Woudsend. It Gouden 
Rek, Koldiker Rek, Kromsleats- 
rek, Pomp rek, gedeelten van het vaar- 
water tusschen Grouw en Warga. It Lan- 
gerak, geh. onder Terwispel. Verder It 
Freantsjerter-Rak (met It Frean- 
tsjerter Raks-ein), It Grytmansrak, 
De Fammensrakken, op hunne alpha- 
betische plaats vermeld. — Verg. Het Dam- 
rak en het Rak-in (of Rokin) te Amaterdam. 
Langerak, dorp in Zuid-Holland. 
G. Rakstra. 

M. Bakan. 

P. Raken (De Alde- en De Nije-), 
Oude- en Nieuwe-Raken , twee saten onder 
Kollum. 

M. Bakmar. In Noord-Fr. als Rackiaer 
nog in volle gebruik. Verg. Rikmer. 

G. Balda. 

M. Baley Baele, Baelle. 

G. Bala, Bhala. 

P. Rh al a-state onder Hallum. Idem, 
te Wyns. Rhala-hûs te Leeuwanlen, en 
De Rhala-piip daarnevens. It Rale- 
hûs (ook genoemd Ralehiis tra-sa te) 
onder Stiens. 

M. Bam, In verkl. Ramke. Bamjtckt. 
Verg. Rem, Rom. 

V. Ramkje. 

G. Rajnkema, Bamkama, 

P. Ramkema-sate onder Hol werd. — 
Ramstedt, dorp in Noord-Friesland. Ramhu- 
sen, dorp in Ditmarschen. Ramminghausen, 
geh. bij Syke (Hoya), Hannover. Ramsca- 
pelle, dorp in West- Vlaanderen. 

G. Bamersma. 

M. Bammed. 

V. Bammot, 

V. Bamte. Verkl. van Ram. Zie den 
mansn. Ram. Digitized by Google RANDOLF. 299 KEAD. M. Bandolf, Randiüf. 
Randulphus, Verlatijnscht tot M. Rangar. Verlatijnscht tot Rangarius, 
M. Rangtcerd. 

M. Ranne , Ranni. In verkl. Ranca, 
Ranka, Rank, Rante, Verlatijnscht tot Rancus. 

V. Ranslcjen. 

G. Ransma. — Randa , Gron. en Oost-Fr. 

P. Ranswerd, geh. bjj Appingadam. Ra- 
nnm, oud dorp, thans geh. bjj Winsum, 
iTjroningerland. Rantum, dorp op 't eiland 
Sylt, Noord-Friesland. Ransdorp, dorp in 't 
Waterland van Noord-Holland. 

M. Ranneft, 
G. Raxmeft. 

M. Rapé, Raep, Raap. Zie Raep. 

P. Rapenboarch, Rapenburg, geh. 
tosschen Huizum en Goutum ; met 1 1 R a- 
penboarger-dykje aldaar. 

M. Rapke. Verkleinvorm, vermoedelijk 
van Rabbe. Zie dien naam. 

M. Rare. Verg. Raerd. 
M. Rase, Verg. Rasse. 

P. It Raskelän, krite onder Lekkum 
en Miedum. 

P. De Raskers, krite, met saté, on- 
der Anjum; met De Raskerswei, weg 
aldaar. 

M. Rasse y RaszOy Ras. Verg. Rase. 

M. Rai, Rath. In verkl. Bafjc, Ra the. 
Verg. Rade. 
G. Ratsma. — Ratinckx, Raatjes, Ned. 

M. Ratger. 

M. Rathfried. 

M. Ratmer. Zie Radmer. 

M. Rauwe, Raue, Rare. In verkl. Rau- 
ke. Zie Raven. Verg. Rouwe , Rouke. 
V. Raeukje; in Ned. spcU. Raauwkje, G. Ratlkema. — Ravekes, Ned. Rauen, 
Oost:Friesland. Rawson, Engeland. 

M. Rauwerty Rauert. In Noord-Friesland 
nog in volle gebruik. Verg. Raerd. 

G. Rauwerda, Rauwarda. — Rau- 
ertz, Noord-Friesland. 

Het is onzeker of de geslachtsnamen Rau- 
werda, Rauwarda, Raarda, van den mans- 
naam, of van den plaatsnaam Rauwert, Raerd, 
afgeleid zjjn. Het eene is zoo wel mogelyk 
en waarschijnlijk, als het andere. Verg. 
Jorwert, Jorwerda. Baerd, Baarda. 

P. Rauwert, Rauwerd, dorp in Rau- 
werderhem, in de dagelijksche spreektaal 
Raerd genoemd. Zie dien naamsvorm. 

M. Raven , Rave. Zie Rauwe. 

G. Ravinga , Oost-Friesland. Raven , Ned. 

M. RaHger. 

P. De Rawier (Ned. Roode heuvel), 
oude, verouderde naam, in den Zuidhoek- 
schen tongval, van het Roode Klif. Zie 
Reade Klif. 

G. Ra'^^ersma. Zie Rewiersma. 

P, De Ré , Ree of Rhee, saté onder 
Sint-N icolaasga. 

P. Readj in versleten vorm ook Rea^ het 
Fr. woord voor rood , komt voor in de plaats- 
namen: Readtöjerk of Reatsjerk, 
Raedtzercka , Roedevkercke , Roodkerk , dorp 
in Dantumadeel. It Reade Hoofd, Roode- 
hoofd (ook Robbewâl genoemd) , bank in 
de Wadden , tusschen Peasens en Schiermon- 
nikoog. It Reade Klif of Reaklif, Roode 
Klif, heuvel aan den Zuiderzee-oever bij Scharl, 
half door de zee afgeslagen, en van eene harde, 
roodachtige aardsoort. Zie Rawier en Klif. 
De Reafinne, Roode Fenne, stuk land 
onder Blija. De Reade Hel, in de . da- 
gelijksche volksspreektaal samengetrokken 
tot R e a h e 1 (en in den Zuidhoekschen tong- 
val tot Rahol), Roohel of Rohel (ook N iJ e- 
gea genoemd), dorp in Schoterland aan de 
Tjeukemeer. Idem , saté onder Slappeterp. 
Idem (meestal voluit De Reade Hel, 
Roode Hel genoemd), saté onder Bolsward. 
Idem, geh. onder Angustinusga. Ook een 

Digitized byLjOOQlC REAMER. 300 REDWKR. polder onder Buitenpost draagt dezen naam. 
It Readhûs, Roodhuis, (in de volksspreek- 
taal verbasterd tot T r e h ii s) geh., met kerk, 
onder Oosterend. De Reade Skoalle, 
Roode School, voormalige saté, thans nog 
bekende pek grond, onder Surhuieterreen. 
De Reade S k o a r s t i e n ; zie h\] de S. 
De Reade Skûrre, Roode Schuur, geh. 
onder Augustinusga. Idem , sa te onder Bu- 
rum. Idem, saté in het Heidenschap onder 
Workura; met De Reaskûrster-mar, 
Roodschuurdtermeer , meerke daarnevens. De 
ReadeTille, brug onder Winaldum. Idem, 
ouder Siksbierum. It Read Hart, herberg 
te Bolsward, te Snesk, te Bergam, oudtjjds 
ook te Leeuwarden. It Reamounlelân 
(in uitspraak Reamounlân), Roodemo- 
lenland, stuk hooiland onder Boornbergum. 

M. Reamer. Verg. Riemer , Redmar , 
Rodraar. 

(j. Reamersma. 

M. Rebbe, Rebba, In verkl. Rebs. Verg. 
Rabbe. 

V. Rebke, Rebs. 

M. Rebbady Rebbod , Rebbald , RebboH , 
Rebbet, Rebt , Rebot, Rebotte. Verlatijnscht 
tot Rebodus. Verbasteringen van Radbolt, 
Radboud. Zie Radbolt, Rabbold, Redbald. 

V. Reboda. Verbastering van Redbolda, 
Radbouda. 

P. Rêchj het Fr. woord voor rug, komt 
voor als benaming van hooge, smalle ban- 
ken in de Wadden; b.v. Martensrêch; 
zie bij den mansn. Marten. De Oester- 
r ê c h , tusschen Schiermonnikoog en de Lau- 
werszee, aan den Groningerlandschen wal. 
Ook in de steden, als straatnaam : De K a t- 
t er och (meestal Kattrich — Kat-rich — 
uitgesproken), straat te Harlingen. Idem, 
te Bolsward. 

M. Redart , Redard , Redcrt. Verlatflnscht 
tot Redardus. Voluit Redhart. Verg. Roder. 

(t. Redartsma f Redertsma ^ Reder sma, 
Reedersma. — Rethardisna, Oost-Friesland. 
Retherink, Nederland. 

P. Redertshausen , dorp bij Friedberg in 
Beieren. M. Redbald. Zie Radbold, Rebbad. 

M. Reddag. 

M. Redde, Redt, Red. In patronymica- 
len vorm Reddinj. Verg. Reed. Zie Redse. 

G. Reddingrius , in verlatynschten vorm. 
— Redding, Oost-Friesland. 

P. Reddingen , dorp bij Soltau , Lüneburg. 
Hannover. 

M. Reder. Verg. Redart. 

G. Reder sma j Reedersma. — Reedersna, 
Redei-sna, Reersna, Oost-Frie.sland. Rede- 
ring, Reering, Reerink, Nederland. 

P. Rederstall, dorp in Ditmarschen. 

M. Rederik. Verlatijnscht tot Rede- 
rious. 

M. Redger, Redgher. 

G. Redghera. — Retgers, Nederland. 

P. Redghera-satete Oostrum. 

M. Redle, Redla. Verkl. van Redde. 
Zie Redde, Redse. 

G. Reddeles. 

P. Redlinghausen , geh. bij Hagen in 
Westfalen. Redlikon , Redilinghoira , dorp 
bij Zurich, Zwitserland. 

M. Redlef, Redlof, Redelef, Redef/ , RHh- 
elf, Redtdf, Reddf. 

G. Redlefs, Redlefsen, Noord-Friesland. 
Redelfs, Redolfs, Riddelfs, Oost-Friesland. 

P. Redlefswei-f, geh. in den Ockholmer- 
koog, Noord-Friesland. 

M. Redler. 

M. Redmer, Redtmer. Zie Radmar, 
Rodmar, Reamer. 

G. Redmers, Oost-Friesland. 

M. Rednard. 

M. Rednath. 

M. Redse. Verkl. van Redde. Zie Redde, 
Redle. Verg. Reeds, bij Reed. M. Redwer. Digitized by Google RKKD. :^0l HKiilNA. M. Rethcerdy Redward, Redewert , Reed- 
tctrt. 

M. Reed, Reedt, In patronymicalen 
Tomi Reding. In verkl. Redt/e, Reeds. Verg. 
Redde, Redse, Reet, Reid. 

P. Redichem (Redink-hem) , oude naams- 
vorm van Renknm, dorp in Gelderland. 

P. Reed, Fr. woord voor eenen kleinen 
PU smallen weg. Verg. Engelsch road , 
Schotsch raid. Zie Gallée, Nomina Geogra- 
phica Neerl. bl. 352 ; en Kern , in de Taai- 
en Letterbode, Jaarg. V, bl. 12. Klaea- 
Pier8-reed, wegje onder Bergum. Keimp- 
omme-reed, te Temaard. Jetske-reed 
te Berlikum. De Griene Reed te Lioes- 
sens. De Alde Griene Reed, Oude 
Groene Reed, te Peasens. De earste en 
Detwade Griene Reed onder Holwerd. 
Prik kersr eed; zie bj de F. De Kol- 
ken reed, onder Fondgum. De Swarte 
Reed, te Bozum. In verkl. Reedti^je ; b.v. 
Piter-Rinderts-reedtsje , te Jelsura. 

M. Reecka, Reecle, Vermoedelijk samen- 
getrokken vorm van Redeke, verkl. van 
Rede. Verg. Reed, Deke, Dekke. 

V. Reelcje. Zie Reka. 

(t. Rekema, Rekes. 

M. Reelf. Samengetrokken vorm Viin 
Relef, Reilif, Redlef. 
G. Reelf», Oost- Friesland. 

V. Reeltsje; in Ned. spell. Reellje. Zie 
bij den mansn. Rele. 

V. Reenie, Zie Riem e. 

M. Reemer. Zie Reamer, Riemer. 

V. Reemrïch, Zie Reimeriek. 

M. Reemt. Zie Remt. 
G. Reemsma, Remesma. Reemtsma, 
Reemts, Oost-Friesland. 

P. Reen. Zie Rien. 

G. Reenstra. Zie Rienstra, bj] den 
plaatsn. Rien. M. Reen. Zie Rene, Rein. 
V. Reene, Reents. Zie Reine, Raine. 
G. Renia (samengetrokken vorm van Re- 
ninga), Renema, Reen. 

G. Reenalda. Zie by den mansn. Rei- 
nald. 

V. Reetiit, 

M. Reenke f Reenko , Reenco , Reencke , 
Reenck f Reenk. Verkleinvorm van Reen. Zie 
Reen, Rene, Rienk. 

G. Reenkisma, 

P. Reenkisma-atate (thans R e i n s m a- 
state genoemd en geschreven), te Rinsu- 
mageest. 

M. Reense. Verkl. van Rene. Zie Rene, 
Reenke. Verg. Rinse. 

V. Reenske, Reenskje. In misspel- 
ling Reensche , Reensohje. Verg. Rein- 
ske, Rinske. 

G. Reensma. 

V. Reenste. 

M. Reent. Verkl. van Reen. Zie Reen 
Reense, Reenke. 

M. Reent^je; in Ned. spell. Reentje. 
Verkl. van Reen, of van Reent. Zie die 
namen , en Reintsje. 

M. Reerd, Samengetrokken vorm van 
Redert. Zie Redart. 

G. Reersma. Voluit Redersina. — Reer- 
sna. Oost- Friesland. 

P. Reersma-sate te Minnertsga. 

G. Van Reesema (oorspronkelijk Reer- 
seraa, in Oost-Friesland). 

M. Rett. Zie Reed, Reid. 

M. Rfettwardt j Reeuicert, Zie Reuwert. 

M. Refrid. 

M. Regger, 

V. Regina, Regine. Des^e vrouwen* 

Digitized byLjOOQlC RECUNBERG. 302 REIMEIR. naam , in vollen Oud-Germaanschen vorm , 
heeft slechts eene toevallige overeenkomst 
met het Latynsche woord regina, koningin. 

M. Reginherg. 

M. Reginhart. Zie Reinert. 

G. Regnada (deze zelfde geslachtsnaam 
is my ook, in eene oude oorkonde, als Rie- 
natha voorgekomen), Regnalda, Regnaelde. 
Zie Reenalda, Reinalda, by den mansn. 
Reinald. 

M. Rfgner, Reginerd, Verlatynscht tot 
Regnerus. Zie Reinert, Reinier. 

y. Regnera» Regenera. 

G. Regnaerda. In latijnsehen vorm Reg- 
ner^. 

M. Reihold. 

P. Reid, het Fr. woord voor riet, komt 
in eenige plaatsnamen voor: It Reid,krite 
onder Metslawier; met De Reidswftl, 
saté , en geh. , onder Metslawier en Jons- 
wier. 1 1 R e i d f j i 1 d , Rietveld , krite , met 
saté, onder Roodkerk. Idem, krite onder 
Gaast. De Reidpdlle, saté te Deersum. 
De Reidwarren, Rietwarren, krite on- 
der Garijp. De Reidfinne, Rietfenne, 
stuk land te Surhuizum. — Reidland, geh. 
by Bedum , Gron. Het Reiddiep of Reitdiep, 
bijzondere naam voor het benedenpand van 
de rivier de Hunse in Gron. De Reit, moe- 
rassige krite onder Winkel in West- Fr. (noor- 
delijk Noord-Holl). De Reid of Ryd, vaar- 
water by Noord-Scharwoude in West-Fr. 
(noordelijk Noord-Holl.). Reitland, geh. by 
Seefeld in Butjadingerland; en Reitmoor, geh. 
by Dedesdorf, in 't Land Wührden; beide 
in Weser-Friesland , Oldenburg. 

G. Reidstra. 

M. Reid» Reyd, Reydt. In verkl. Reydtje, 
Reidje. Verg. Reit, Reed. 

V. Reydtje. Te Hindeloopen Reid. 

G. Reidinga, Reidenga. — Reiding, 
Nederland. 

P. Reid-Jans-wy k, veenvaart bij de 
Rottevallo. Roidinga-polder, to Ter- wispel. Reidingswyk, veenvaart onder 
Drachten. 

M. Reider, Reidder. Verg. Rydder. 

M. Reidmer. Verg. Redmer. 

M. Reyds, Reydts. Verkl. van Reid. Zie 
Reid. Verg. Reeds (bij Reed), Reitse. 

V. Reidske, Reydtscke, In misspell. 
Reidsohe. Verg. Reitse. 

G. Reidsma. — Reidsema, Groningerl. 

M. Re]Je, Reye, Rey. In verkl. Reyke, 
Reyka, Reycka^ Reyken. Reye is ook in ge- 
bruik als vleivorm van Reitse. Zie dien naam. 

V. Reyke f Reyxke. 

G. Resringa, Reyenga, Reienga, 
Reykema^ Reyckema. 

M. Rejjer, Reyer, Reyert. In patro- 
nymicalen vorm Regering. 
V. Rejjerke, Reyerke. 

G. Reyerink, Nederlands 

M- Mei^r. Voluit Reinger, Regingar. 
G. Reigersma. In verhol landseh te mis- 
spelling R^gersma. Reiger. 

M. Reikent. 

M. Reycker. 

M. Reile , Reyle, In patronymicalen vorm 
Reiling. 
G. Reiling, Nederland. 

M. ReUef , ReyUff, Reylif , ReyH/T, Rey 
lyff, Reilof, Reylff, Voluit Reinlef, Regin- 
lef, Raginolf. In West- Friesland (noonlelijk 
Noord- Holland) Reilof, in misspelling Rylof. 

V. Reilfke. 

G. Reylofsma, 

M. Reim, Reym, In verkl. Reymka. Zie 
Reemer, Riemer. 

V. Reimtje j Reymtte, Reymh, Reimme, 

M. Reimhold. 

M. Reimer. Voluit Reinmer, Reginmar. 
V. Reimer^ Reymir. 

G. Reimers, Oost-Friesland, Helgoland. 
Reimerinck, Nederland. Digitized by VjOOQIC REIMERÎCK. .%3 KtîINlKR. P. Reimerswaal , verdronken stad in Zee- 
land. Reimersmoor, geh. by Oberndorf 
(Stade), Hannover. 

V. Reimei'ick. Zie Reemrieh. 

M. RHmóld, 

M. Reimpe, 
V. RHmpje, 

M. Rein, Reyn, Zie Reen. Verg. 
R«nne, Rinne. 

V. Reina y Reine, Rein, Reynke; Rein- 
teje, in Ned. spell. Reintje. In den Zuid- 
ooéthoek ook Relnigje, verbasterd tot 
Reingje , Reinohje , eigenlgk een Friso- 
«aawscbe vorm, het Drentsche Reinchien. 

G. Rejniinga, Reiningra, Reinema, 
Reina. — Reinenga, Reinen, Oost-Friesland. 
Reinmgh, Reinink, Serreyns, Nederland. 

P. Reinseel, saté te Marienweer, Oost- 
Friesland. Reinshusen, geh. bjj Friesoythe 
in Oldenburg. Reiningen, dorp bg Soltau 
in Hannover. Reinsbüll, in Eiderstedt. Reins- 
büttel, in Ditmarschen. 

M. Reinaldy Reynald, Reynalt. Quasi- 
verlatijnscht tot Reinaldus, en zelfs Rein- 
naldus. Voluit Reginhald. Zie Reinhold, 
Reinold, Reinout. 

G. Reinalda , Reynalda , Reynaelda , 
Reynaelde; verbasterd tot Renalde , Ree- 
nalda, en zelfs tot Ringnalda, Ringe- 
nalda. Zie Ringnoldus. 

F. Rein al da-state te Wester-Nijkerk. M. Reinanke. 

voluit Reginnand. Verkl. van (Reinan) , M. Reinart, Reynart, Reynard, Reyn- 
naert. Voluit Reginhard. Zie Reinert , 
Reindert. 

0. Reinarda, Reywierda, Reynaerde. 

P. Rei nard a-state onder Oppenhuiwen. M. Reinhad. — In Vlaanderen, 
middeleeuwen, Reinbaut, Reinbout. 
Reginbald. 

M. Reinhern. Voluit Reginbem. M. Reinbert, Reinhart. Quasi-verlatijnscht 
tot Reinbartus. Voluit Reginbrecht, Re- 
, ginbercht. 

I M. Reind, Reynd , Reyndt, Samenge- 
trokken vorm van Keinhard, of van Rein- 
hald. Zie Reint. 

V. Reindt^je; in Ned. spell. Reindtje. 

G. Reyndma, Reyndsma. — Reyndisna , 
Oost-Friesland. 

M. Reindele. Verkl. van Reind. Zie Reind. 

M. Reinder , Reynder. Verbastering van 
Reiner. Zie Reiner. Verg. Reindert. 

G. Reindersma, Reynders, Rein- 
ders. 

P. Reinder 8-1 eane, weg te Ferwerd. 
Reinders-wyk, veenvaart onder Drach- 
I ten. 

M. Reindert, Reyndeft. Verbastering 
van Reinert. Zie Reinert. Verg. Reinder. 

V. Reindertsje; in Ned. spell. Rein- 
dertje, Reindertjen, Reyndertien, 

M. Reiner , Reyner. Voluit Reginheri. 
Zie Reinder. Verg. Reinert. 

V. Reyner, 

P. De Reiner s-w e i , oude naam van 
den weg tusschen de Irnsumerzyl en Grouw. 

M. Reinert, Voluit Reginhard. Zie Rein- 
dert. Verg. Reiner. 

V. Reingard. Voluit Regingard. 

M. Reinjer. In Vlaanderen in de Mid- 
deleeuwen Reingheer. Voluit Regingar. 

V. Reingje, Reinchje. Oorspronkelijk 
Reinigje , Reinechien, de Friso-sassische vorm, 
in Drente en Overyssel inheemsch , van den 
mansn. Rein afgeleid. Zie Reinigje. in de 
Voluit M. Reinhart. Voluit Reginhart. 
misspelling R^|nhard. Zie Rein art. In M. Reinhold , ReinhoU. 
hold. Zie Reinald, Reinold. Voluit Regin- M. Reinier, Reineer. Quasi- verlatijnscht 
tot Reinerus en Reinerius. Zie Reiner, 
Regner. Digitized by Google RRINK^.îK. :^04 

V. Reinira. 

V. Reinigje. In den Zoh. Zie Reingje. 
M. Reinik. Verg. Reinke, Reenick. 
V. Reiniîda. Voluit Reginhilda. 

M. Reinje. Verkl. van Rein. Zie 
Rein, Reintsje. 

M. Reinke , Reynke , Reyncke , Reyneke , 
Reinico , Reynck , Reynekyn. Reink , op 
Schiermonnikoog. Verkl. van Rein. Zie 
Rein, Reintsje. 

V. Reinkje, Reinigen, Reynckje. 

G. Reinkena, Reinken, Oost-Friesland. 
Reinkens, Reinking, Nederland. 

P. Reinkendorf , dorp bjj Penkum , Stet- 
tin , Pom meren. 

M. Reinlef. Voluit Reginlef, Raginulf. 

M. Reinold, Reinolt. Voluit Reinhold, 
Regiuhold. Zie Reinhold, Reinald, Reinout. 

V. Reinolda. Reinol tsj e ; in Ned. spell. 
Reinoltje. Reynoltken. 

G. Reynolds, Engeland. 

P. Reinoldestovpe in 1160, thans Reins- 
dorf, dorp in Brunswjjk. 

V. Reinou, Reinouw, Reynouw, Rei- 
naUj Reynoic, ReynUy Reinuic^ Reynw, Reyn- 
tee f Rainu , Reino. In verkl. Reinnuke. 
Ook Reinof ke (bij misvei stand , uit Rei- 
now). Verg. Jildou, Meinou. 

M. Reinout, ReynonJ. Zie Reinold. 
V. Reinoutwje; in Ned. spell. Reinoutje. 
ReynoHtjen , Reynoutke. 
G. Reinouts. 

M. Reinse , Reinsse , Reins , Reyns. Verkl. 
van Rein. In verkl. Reynske. Zie Rein , 
Reintse, Rense, Rinse. 

V. Reinske, Reinfik, Reynska, Reyn- 
ske, Reina , Reinskjen , Reinskje, Reyns, 
Reynsck. In misspell. Reinschjen. Op 
Ter-Schelling Reinsje. Zie Renske, Rinske. 

G. Reinsma, Reynsma, Reynsema. 

P. R e i n H m a-s a t e te Ternaard. 

V. Reinst, ReynM , Reinste. Zie Reenste. REIT. 

G. Reinfitra. Verg. Rynstra. Ook Hein- 
stra, LefiFertatra, Durkstra, enz. 

M. Reint, Reynt. Samengetrokken vorm 
van Reinhart, of van Reinhold, Reinout In 
verkl. Reyntge , Reyntgen, Verg. Reinte, Rei- 
nert, enz. 

V. Reintsje; in Ned. spell. Reintje. Zie 
ook bij den mansn. Rein. 

G. Reintma, Reints. — Reynetena, Oost-Fr. M. Reinte, Verkl. van Rein. Zie Rein, 
Reintsje, Reinse. 
V. Reinte. 
G. Reintens, Nederland. 

M. Reintsje; in Fr. spell. Reintsje. Zie 
Reintsje. 

M. ReintSf Reyntse, Reyntze. Verkl. van 
Rein. Zie Rein, Reintsje, Reinke. Verg. 
Rients. 

G. Reyntsma. — Reintsna, Oost-Friesland. 

M. Reintsje; in Ned. spell. Reintje. 
Reyntje, Reyntjen, Reyntie, Reyntye, Verkl. 
van Rein of van Reint. Zie die namen. Verg. 
Rentsje, Rintsje. 

G. Reiniiema, Reyntzyama (Reintsjema). 
— Reintjes, Reynijes, Reyntjens, Nederland. 

M. Reinulf. Voluit Reginolf, Raginwolf. 
Zie Reinlef. 

P. De Reinwr.r, krite onder Koudum 
en Molkwerum. 

M. Rein wart , Reynwaeri , Reynieart. Vol- 
uit Reginwart. 

M. Reise. In verkl. Reisk , Reysck. Verg. 
Reinse, Reitse. 
V. Reiske. 
G. Reisin£:a, Reisma. 

V. Reiste, Reist. Verg. Reinst. 

M. Reit, Reyty Reyth. In verkl. ReUjt. 
Reytje , Reytie , Reyttie, Reitke, Reytyo, Reyt- 
gho. Verg. Reid, Reitse. 

V. Reitsje; in Ned. spell. Reitje. 

G. Reitinga, Reytiema, Reytiama (Reit- 
HJema), Reits. 

P. Reithamm, geh. bg Oost-Kei, Oo«t-I>. Digitized by VjOOQIC REITSE. 805 REMMEL. IL Beitse , Reytse, In misspell. Reitse. 
Verkl. van Reit, of van Reije. In vleivorm 
R<>ie, Rege. Zie Reit, Reye. 

V. ReitBke, Reytskty Reytscke, Reitse, 
In misspelling Reitsche. 

G. Reitama, Reytsma. — Reitsema, 
Reitzema, Groningerland. 

P. Reitsum, Reytzum , Reyaum , Reysem, 
in 1314 Reiêim, dorp in Ferwerderadeel. 
Verg. den mansn. Reise. Reitsma-sate 
te Lioessens. — Reitsema-boï^g bjj Grgpskerk, 
Groningerland. Reitzburg, geb. bg Stedes- 
dorf in Harlingerland , Oost-Friesland. 

M. R^er, Verg. Reyer. 

M. Reke, Reken, Reecka, 
Y, Reekje, Reka. 
G. Rekema, Rekes. 

M. ReU. Verg. Relteje. 

V. Reelt^e; in Ned. spell. Reeltje. In 
Noord-Friesland Rel e. 

G. Reeling, Nederland. 

P. Relinghusen, geh. bg Sillenstede in 
Ostringen, Weser-Friesland , Oldenburg. 

M. Relef, Releffy Releve.Reloff. Zie Reelf, 
Relf, ReUef , Rellof. 

M. Relf. In verkl. Relfke. Zie Relef, 
Rellof. 

M. Rellof. Zie Relef, Redlef. 

M. Reltffje; in Ned. spell. Reltje. Op 
Ter-Schelling. Verkl. van(Relle). Verg. Rele. 

M. Rembad , RembalcL Verg. Reinbad. 
Zie Rembod. 

G. Rembada, Voluit Rembalda, Regin- 
balda. — Rembadisna, Oost-Friesland. 

M. Renkbart , Remheri , Rember. Quasi- 
^erlatynscht tot Rembartus. Voluit Re- 
ginbercht. Zie Reinbert, Remmert. 

M. Rembod, Remboldty Rembolt , Rembotit. 
Vdmt Reginbolt. Zie Rembad. 

M. Rembrand. Voluit Reginbrand. M. Rembt. Samengetrokken uit Rem- 
bad. Zie Rembad, Rembod, Remdt, Rempt. 

M. Remdt. Zie Rembt, Rempt. 

M. Rente, Rema,Remo. In verkl. Remeko. 
Verg. Remme. 

V. Reme, Rema, Reeme, Remia (Reemje). 
Zie by den mansn. Riem. 

G. Reemsma. 

M. Remeltj Remold. Voluit Reginwold. 
Verg. Remmelt. 

M. Remer. Verg. Riemer, Reamer. 
G. Remer sma. In verlatynschten vorm 
RemerU, Remerie. 

M. Remeren. Verg. Remmeren. 

M. Remert. Verg. Remmert. 
G. Retnertsma. 

M. Remety Remeth. Zie Reemt. 
V. Remet, Remyd. Quasi-vei-fraaid tot 
Remetta. 

G. Remedsna, Reemtsma, Reemis, Oost-Fr. 

M. Remgis. 

M. Remke, Remka, Remcka, Remko, 

Remeko , Remnieken , Remmeke , Remmeka , 
Remmike, Remmycke, Verkl. van Remme. 
Zie Remme. 

V. ReinkJe. 

G. Remkema, Remkama. — Remkes, 
Groningerland. 

P. Remkema-sate te Marrum. 

M. Remme, Remmo, Remma, Rem. 
Verg. Reme, Rimme, Romme, Ram. 

V. Remke, Retncke, Rem. 

G. Remmlnga , Rems. — Remmen, 
Nederland. Remmington, Engeland. 

F. Remsert (gemeenlyk uitgesproken 
Rjemset), voluit Reraswert, Remswerd, 
geh, onder Wolsum; met De Remser- 
ter-leane (Rjemse'ter-leane), Rems- 
werderlaan, weg daar henen leidende. 

M. Remmel, Retnmele, Remie. Verkl. 
van Remme. Zie Remme, Remke. 

Digitized by VjCJOQIC RëMmELT. â06 REliHOLf. G. Remmelink, Nederland. 
P. Remmelink, hoeve bg Varsseveld, 
Gelderland. 

M. Remmelt. Verg. Remold. 
G. Remmelts. 

M. Bemment, Voluit Reginmand. 

M. Remmer, Voluit Reginmar. In pa- 
tronymicalen vorm Remmering, Zie Reimer. 
Verg. Remer, Remmert. 

G. Renimerama, — Remmersna, Rem- 
merssen, Oost-Friesland. Remmers, Ned. 

M. 'ELextaaeTem^ Remmeryn,Remrm,Z\Q 
Rim meren. 

M. Remmert. Zie Rimmert. Verg. Re- 
mert, Rommert. 

G. Remmertsma, — Remmerden, Rem- 
merde, Nederland. 

P. Remmerden, geh. bö Renen, Utrecht. 

M. Remmet, Verg. Remet, Remt. 

M. Remold, Zie Remelt. 

M. Rempe, Remp. In verkl. Rempko, 
V. Rempkje, Rempje, Rempck, 

M. Rempt, Remptet, 

G. Remptema, Rempts, Groningerland. M. Remae. Verkl. van Remme. 
Remme, Remke. 
G. Remsma, Zie P. R e m s e r t. Zie by den mansn. Remme. 

G. Remstra, 

M. Remt. Zie Rempt, Remdt. 

V. Remt^e; in Ned. spell. Remtje. 

G. Remtema , Remtsma , Remts , Gron. 

M. Renald. Zie Reinald. 

G. Renalda, Reenaida. 

M. Renbod. Zie Reinbad. 

G. Rendema. 

M. Render. Zie Reinder, Rinder. M. Rendert. Zie Reindert, Rindert 
Verg. Render. 

V. Rendertsje ; in Ned. spell. Rendert^. 

M. Rendolf, Rendulph, Verg. Randolf. 
M. Rendólt, 

M. Rene, Reno, Reen. Verg. Rein, 
Renne. 

V. Rene , Rena ; Reentsje, in Ned. spelL 
Reentje; Reneke. Quasi-verfraaid tot 
Renia. 

G. Renema; Renia, Renye, Renja (sa- 
mengetrokken vorm van Reninga). Reen. 

P. Reninghe en Reningh-Elst , twee dor- 
pen in West- Vlaanderen. 

M. Reneke f Renike, Reniko, Rtenko, Reen- 
ke, Reenk, Verkl. van Rene. Zie Rene. 
Verg. Renik, Rienk. 

G. Renekenga, 

M. Renenck, Vermoedelijk patronymicale 
vorm van Rene. Zie Rene. 

M. Rener, Zie Reinier, Renier, Reiner. 

M. Renerdt, Renert, Zie Reinert. Verg. 
Rennert. 

G. Renerda. — Renerdisna, Oost-Friesl. 

M. Renf, Renff. Vermoedelgk verbaste- 
ring van Renlof, Reinlof, Reginolf. 

M. Renge, In verkl. Rengk, Rengck. SÜe 
Ringe. 

M. Renner. ZieRinger. Verg. Reinger. 

V. Rengertsje; in Ned. spell. Ren^ertJe. 

G. Renners , Renner. — Rengrersen , 
Rengerink, Nederland. 

P. Rengersstede , saté te Doezum , Gron. 
Rengerskerke , voormalig dorp op *t eiland 
Schouwen, Zeeland. Rengershausen , dorp 
bji Einbeck in Hannover. 

M. Renget'd y Rengert. Verg. Renger. 

G. Rengerda, Groningerland. 

P. Rengerda-borg , te Godlinse, Gron. 

M. Renholt. Verg. Reinald, Reinholt. 
Digitized byLjOOQlC RENIER. .%7 REPEL. M. Renier. Zie Reinier. 

M. Beniky Renick^ Renyck, Renich^ Ree- 
nich. Verlatjjnstht tot Renlous. Verg. Re- 
neke, Rienk. 

G. Reniksma , Renixma. 

M. Rmit, Reenit. 

M. Renje. Verkl. vaa Renne. Zie Renne, 
Renke. 

M. Renke, Renco, Renko, Renka, 
ïtencQj Rencke, Renk. Verkl. van Renne. 
Zie Renne , Rentsje , Rinke. 

V. Renkje, Renckjen, 

Cr. Renkema, Renckfma, — Renken, 
Oost-Priefiland. 

P. Renkebar^iT, geh. bg Ihren, Oost-Fries- 
land. Renkum; zie b)) den manan. Reed. 

M. Rcnckel j Renkel, Renkje. Verkl. van 
Renke, Zie Renke. 

M. ReitloC RetOoff. Voluit Reginlof, Ra- 
«inolf. Zie Reinlof. 

M. Rennardy Rennaert, Rennerthy Rennert. 
Zie Reinard, Rinnert. 
Cf. Rennarda, Rennerda» 

M. Renne. Verg. Rinne, Rein. 

V. Renk, Renck , Renke, Rencke f Rents, 

fi. Rennya (voluit Renninga). — Renning, 
Engeland. Renninghoff, Duitschland. 

P. Renneborg, geh. bjj Vlachtwedde, 
<^»roningerland. Rennington, in Northumber- 
land, Eng. Renninghausen , geh. by Dort- 
mund, West