Skip to main content

Full text of "Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur icones, nativis coloribus expressae"

See other formats


■.-•* i._. T- -^. ..■• •i^^^^;"^ ^ 

!^«?^:. • - ■ •• ^ >^ *">-:• 

.«^' 


r^,^^l 


kmk 
X^r^' .,: 

. >-^ t..--' '.*^-5r-..; 
'r^K>'*w -^^^' ^ 


■t',^.'- ' , ^^' • ' ■'■■ ■ 

\<'> ' >.^' •^•h i^w'^*^ ^~i^..V^.i^^ '^^v'^^^^. *^V.- .^h''^ :. .» ..i^^ ^'•:«' 
.'^:'.,^^^/^ .w. D. lACOBI CHRISTIANI SCITAEFFERI 

QVONDAM ECCLES. EVANGEL. RATISEON. PASTOR.IS ET SVPERINTENDENTIS F V N R V Q V I 1 N 

BAVARIA ET PALATINATV 

CIRCA 

RATISBONAM 

NASCV^^TVR 

I C O N E S 

NATIVIS COLORIBVS EXPRESSAE. ED ITIO NO VA 

COMMENTARIO AVCTA 
A 

D R. C. H. P E R S O O N. LIBRARY 

NKW YORK 

BOTANICAI. 

OARDF.N 
lOMI^S PRIMVS. ERLANGAE 

APVD lOANNEM lACOBVM PALMIVM. 
M D C C C. ■+~<9K, S3 . SALVTEM LECTORI. 

jV/| aximam omniiio pcrcipio voluptatem , quum primum to- 
mum iconum fiingorum BAVARIAE et PALATINATVS, 

iiatiuis coloribus cxprcilarum, rei herbariae ftudioiis ofFerrc, et 
quafi in manus tradcrc, mihi contingat. 

Et poflcaquam amici quidam mihi fignificarunt defidcrium, 
alii ctiam apcrtius mccum cgcrunt, vt curarem, ne opus hoc, 
et molc, et fumtu, nimium excrcfceret; huic, quoad iam in 
publicum prodit, vohmiini non nifi vnicum fuccedet. 

Sicuti hoc volumcn a^^aricos^ quod genus fungorum multo 
numerofiffimum efl, in fe continct; ita altcrum reliqua com- 
plcclitur gcnera; Iperoque fore, vt anni futuri medio totura 
opus abfoluatm*. 

Cetera, quae dc hoc opcrc monenda, aut vberius expo- 
nenda , cffe videantur , alterius partis praefationi referuare fa- 
tius duco. Ratisbonac, Cal. Sept. A. C. 

CIOIOCCLXII. S3orerinnennig. 
\t hm iitmgjlcit ^Bcrgmigen licfcre id) t>en greunbcn Ut 
' ^rdutcrfunbe t>cn er(len ^anb bcr naturtic^ au^gcma^l^^ 

tcn Qlbbilbungcn ^aprifc^cr unt> ^^al^ifc^cr ©d)tt)dmmc 

l^icmit in bie ^dnbc, 

Unt) ba l>crf(f)ict>ene grcunbe ju erfcnncn cjcgcku/ unb jum 
^I)ci(c micf) ganj cicjcnt(icf) barum erfuc^ct ^abcU/ bicfc^ «Bcrf 
nid)t aUjujtarf/ unh mit^in nicf)t aK^ufojlbar/ ju macf)en; fo foK 
t>icfcm cjccjcnnjdrtigcn ^anbc nicf^t mc&r, al^ nodf> eincr, folacn, 

©(ci(f)tt)ie bcr jlcjivjc Q5anb hk ^(dttcrfd^tt)dmmc/ M 
ta^ (Idrfjle (5d)tt)ammgcfc^(ccf)te/ entf)d(t; a(fo tt)irb bcr funftige 
bie ubrigcn ©cfc^(ccf)ter in ficf) faffcn; unb icf) ^offC/ in bcr ^dttt 
ttt» fimftivjcn ^a^rce l)(i^ 3Bcrf fcf)(ic^cn 5U fonncn. 

?Ba^ tt)cgcn biefcr Qfu^gak fon(l nocf) cincr (Jrinneruit^ 
obcr (Sridutcrung IJcburfcn mogtC/ tt)crbe ic^ in bcr funfticjcn 
SSorrcbc bci$ ^ci)tcn ^anbc^ kDjubringcn nic^t crmangc(n. 
EKcgcn^krg / bcn i. (Scpt 1762, GENVS PRIMVM. 

A G A R I C I. EXPLICATIO TABVLAE PRIMAE. 

AGARICVS PRIMVS. 

Efl: fimgus bicolor, tam celpitofus , quam fimplex , aliquan- 

tulum carnofus , intrinfccus cauus , parumque mutabilis ; 

petiolo ad bafm crafTmfculo & tcnuitcr fquamofo ; velo , 

araneum referente , 6c annulo perpetuo , praeditus. Pro- 

prio apud Batiaros nomine deflituitur. 

Fig. I. Fafciciilus fungorum ; aetatis , formae & cuolationis diverfae. 

Fig. 11. Fungus cuolutus , cuius fupcrficics inferior maxime efl; confpicua. 

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dillcctus. 

Fig. IV. FungLis euolutus , pileo valde conuexo. 

Fig. V. Fungus evolutus , pileo faftigiato. 

Fig. VI. Fungus nondum euolutus , cum velo araneum referente. 

Fig. VII. Pollen nativus. 

Fig. VIII PoUen lente auclus. 

(^ffldcuttg ber ecftert ^upfcctafel 

Ser erfte a3ldtterfcf)mamm. 

^^ i|T foliter ein jwcijfdrbij^er / ^owoH ein -^ al^ vidfacfeer / itm^ Hd{6)V' 
ger/ im-oenbii^ I)oI)ler/ unb njenii] \)erdnDerlitlKi' (Sdjwamm ; mit tU 
nem ettra^ Fiioilitjen unD ^artfc^iippigen (£tie(C/ eincr fpinncmvebigcn 
©aamenbccfc/ unD cincm beftdnDijjen ^Jtinge. ^at in SSaiKnt feincn 
0]amen. 

Fig. I. Sin ^ufd)({ bicfcL* (ScI)n,Hlmmc ; m\ t»crfc[)ic&cnem 2((tcr, bcrfc^lcticncc Q3c(]alt 
unt) (Jntivicfclung. 

Fig. II. Sin cntivicfiJtcr @d)mamm, m Mc untcrc <Saaracnfi5c!)c fon^cdtd) fict)tbac i(T. 

Fig. III. €'in fcnfrccl)t jcrfcl^nitrcncr ©d^ivanim. 

Fig. IV. @ni cntiviifcltcr @cl;nHimm/ mit gcn^olbtcm SMi. 

Fig. V. gtn cntwicfcltcr ©cbroamm/ mit jucicfpi^tcm Jputc. 

Fig. VI. (?in uncntwicfcltcr «e)cbroamm, mit fctncc fpinncnivcbiscn (Saamcnbccfe. 

Fig. VII. .'Dor natiirlitbc ©a^nmcnfraub. 

Fig. VIII. S)ci* J?cri)vo^crtc ^aamcntlaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SECVNDAE. 

AGxVRICVS SECVNDVS. 

EH fungus bicolor, raro cefpitofus , nulla fcrmc carne, intrin- 

fecus fiftulofus; pilco nunc faftigiato, nunc convexo; pe- 

tiolo fubtilitcr ftriato, & non raro tortili; fine velo & an- 

nulo. Nomen eius in Bauaria eft nuUum. 

Fig. L Par fungorum paruorum. 

Fig. II. Fungus le euoluens, pileo fafligiato. 

Fig. III. Fungus evolutus. 

Fig. IV. Fungus evolutus, cuius facies inferior marime coiifpicua efl. 

Fig. V. Fungus nondum evolutus. 

Fig. VI. Par fungorum, vti caelo admodum pluuio mutantur. 

Fig. VII. Fungus euolutus, pileo finb. v- 

Fig. VII (. Fungus aJ perpendiculum diflectus. 

Fig. iX. Fungus, cura dcllruitur, totus nigrcfcens. 

Fig. X. Pollcn natiuus. 

Fig. XI. Pollen vitro auctus. 

(^illdfmt^ bcr ^oteit :^upfci*tafe(. 

©er jmcDte ^Idtterfcf)n)amm, 

(5^ itl ro(d)cr cin jwci)favbtgcr/ in^gcmcin cinfad)cr/ faft gar nid"t jTcifd)i'' 
gcr/ imvcnbig i)ol)lcr/ ed)Ummni; mit tf^cil^ jii^cfps^tcm/ tlyCil^ gc-. 
uuMbtcm/ ibutc; mit cincm jart (^c)lrid)cltcn / unt) nid)t fc(tcn gcwun* 
tcncu/ ^ticlc; o{)nc (Saamcnkdc unt) ol)nc 9ving. .^^at in S5 a i; c r n 
fcincn 9]amcn 

Fig I. (5iii ^"Paac flcine (gc!)tvammc. 

Fig, II. (Jin fic!) cntUMcfclai^cr @cl;ivamn], mit ju.gcfvM^fjtcm .|:titc. 

Fig. III. iiin cntti> cfcitcr ®d)mamm. 

Fig. IV. ^in cnttvicfcltcr ©djivamm, an tvc!cf)cm bic untere ©anmcnffaclje fcnbcr* 
Ijd; ju fcl)cn i(i. 

Fig. V. gin uninrtv.cfclter (gdjnnimm. 

Fig. VI. ^in ^paar ©cl)n>ammo, tvie fic bc\) nnffcm ^Gctter {id) V>cvf5rbcn. 

Fig. VII. (£in cntiricfcltcr (gdnvamm/ mit jcrjpaltcnem ^utc. 

Fig. Vill. (£in fcnfrccbt 5crfd;niftcncc ©cl^nMimm. 

Fig IX. (!in ^cl.itvamm, \vk cr bci;in Q}cvflcl)en Dolfig fd)ntarj nnv&. 

Fig. X. .^cr natiuiid}e ©aamcnffaub. 

Fig. XI. :4^cc ycrcjroijcrte ©aamcnftaub. 

A 2 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE TERTIAE. 

AGARICVS TERTIVS. 

Efl fungus, prout lux in fupcificiem inferiorem incidit, modo 

vnicolor, modo bicolor, modo tricolor; fcmper fere fmi- 

plcx, carnofus, &, fi colorcm cxcipias, parum mutabilis; 

pileo punctis, vcl gi-anulis, adfpcrfo ; petiolo tuberofo & 

fubtiliter llriato; vclo araneum referente, fed nuilo annulo. 

Nomine proprio apud Bauaros caret. 

Fig. I. Fungus vnicolor , nondum euolutus , cum velo araneo fimili. 

Fig. II. Fungiis evolutus; pileo flituratioris coloris, pluribus pundis fparfo, 

& fcre granulato; fed pctiolo dilutioris coloris. 
Fig. in. Fungus inucrfus , tricolor , in quo maxime cognofcerc licet fuperfi- 

ciei inferioris colorem, quem ducit, variimi, feu heluokmi. 
Fig. IV. Fungus ad perpendicukmi dilleclus , carne in primis adparente. 
Fig. V. VI. Par fungorum vnicolorum; pilei & petioli pundlis fubtiliter funt 

conlpcrfi, fed ilgura diilcrunt. 
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & lente auc^us. 

(Sffldniitg bcr btittcn ^upfcvtafcL 

Sct ^ritte 33ldttctfcl)n>amm. 

^^ iH foltfjci-/ nait^cm ta^ 2id)t auf fcinc Untcifd(I)c fMict, m balb cin- 
t\ilb jwci)'. balt) h'Ct;fvU-biiKr ; fatl allcjcit cinfattcr/ tlcifd)igcr/ unb/ 
aufTcr ^cr ^v^irbC/ UH'niii| \?crdnbcrltcl)cr/ (Ednvannn; mit cincm gcbiP' 
pcltcn |)utC/ cincm fnoUiiicn unt» jart gc|lrici)dtcn (gticlc/ cinei* fpin-- 
ncnwclH^cn ©aamcnt»ccfC/ abcr cl)nc 9iing. s^at in ^ai;crn fcincn 
D^anicn. 
Fig.I. €iii cinfiicljfc tinenttvicfeUcr @cl)svatnm, mit fcincr fplnncntvcblgcn@aamcnbccfe. 
Fig. II. (£in cnttvicfcitcr tocl;tt>atnm / mtt tunFc'fatbigcm, llat:f gc^ivpcltcm uni) fafl 

fncppcriflcm , v^^utc ; abcf IjcHfarlnijom (Sticlc. 
Fig. Ili. (Jin umciefc^rtci- Duci)fi"irlM,acr ^cbtramm, an irclcl;cm bic (Scbiclerfatbc bct: 

Untcr|][iW)c fonDcrlJd) ju crfennen tff. 
Fig. IV. Ciiin fcnPrcdjt jcrfd)nittcncr ©cl;wamm/ wo i^crni^mlid; fctn flcifd;jge^ '2Bcfeti 

fidnbar i|l, 
Fig. V. VI. (^itt %\uv cinfiU-bijic (ScbtvilmmC/ mit jartgcMpvcItcn/ ^cr ©cflalt nacf) 

abcr iKrfd^icDcncn, A.'^iircn unC» tsr-ticlcn. 
Fig. VII. VIII. ;^er natfivltd;c unb i>ergi.6ifci-ie Saamcntlaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVARTAE. 

AGARICVS QVARTVS. 

Efl fungus fere vnicolor , tam fimplcx , quam ccfpitofus, in- 

trinfccus cauus, parum carnofus, parumquc mutabilis; pi- 

lco nunc convexo, nunc faftigiato; pctiolo varic inflcxo; 

vclo araneiim rcrcrcnte , fcd fnic annulo. Proprium in 

Bauaria nomcn non habct. 

Fig. I. Fafciculus horum fungoruni; magnitudinis , formac & euolutionis di- 
uerfae. Figll. Fungulus nondum euolutus, cum velo aranco ilmili, & pi- 
leo faftigiato. Fig. III. Fungus aliquatcnus cuolutus, pilco obtufc falligi- 
ato, & pctiolo duplicitcr inilcxo. Fig. IV. Fungus, qui coelo pluuio plu- 
rimum humoris imbibit, fifllis & flori limilis. Fig. V. VI. Funguli pilcis 
conuexis, paene globofis. Fig. VII. Inmgus euolutus oblique fitus, pctio- 
lo oblique truncato. Fig. Vlll. Fungus icre cuolutus, pileo nonnihil acu- 
minato & petiolo aliquantulum flcxo Fig.. IX. Fungus ad pcrpcndicu- 
lum difTcftus. Fig. X. Fungus euolutus, pilco fcre conucxo, & peciolo 
redo. Fig. XL XIL Pollcn natiuus & lcnte auc^lus. 

^rfldintitij tJCt l^icitcit ^upfcrtafcL 

©cr \}icuc ^(dttcvfri)nnunm. 

^i ijl folc^cr cin fajl cinfdrbiiicr/ ftnvot)! ciit-^ aii iMclfaciKT/ inmvciibitj I)ol)* 
lcr/ wcni^ flcifd^ii^cr uiiD wcnij vcrdnt)crlii1)cr (gci)\i\iinnt ; niit cincin 
gcwolbtcn / ct>cr ^uiicfpi^tcn .^utc ; cincm gclogcncn (Bticlc ; cincr fpin» 
ncmM%n ©aamenDcctC/ abcr oI)nc Dlint}. .^at in '^ai;crn fcincn 
Dlamcn. 

Fiig. I. (liw «Siircrjcl biefcr (^cf;n.\kimc, i>lmi i>crfif)icbcncr (5H-6|Je, (^kflaftunb (Jnt* 
jricfclung. Fig. II. ^in uncnttvicfcltc^ (g^djiiH^mmcjcn , mit fcincr fpinnctiwcbtgcn 
©aamcnbccfc utib jugcfpii^tcm ^oute. Fig. IIL C!in ctivas? ciujvicfcltcc (gd)niamm/ 
mit ruiibjuticfpiluctu .(^utc , unb eincm fd)IaniKufcrmiacn (gtidc. Fig. IV. ^tn, 
bci; naiTcm IBcttcr, ftacf an,(]cfau()tcr, jeripaltcncr uni) MumctniiMilidjcr (2d;ivamtn. 
Fig. V, VL ©n '^([^w: (Sd)nn^mmjicn, tntt .qctvolbtctu, unb fa|l tu.oclruubctu, ^f^utc. 
Fig. VII. (gin fd;r4a(iccicni>ci-/ imb am (g-ticlc fchicf abacfd^iiittcncr/ cnttvicfcltcr 
tod)n.^atnm. Fig VIII. (Sin mci|I ctitivicfcltcr *2:'d;tvati)iti, mit fdjivacl) ju,i)cfpiijtcin 
.gute. Fig. IX. ^in fcnfrcd)t jcrfcbnittcncr ^cl)t\Hunm. Fig. .X. (2in cnttvicfcltcc 
(fccbtvamm, mtt flcn^c-lbtcm .v;ute unti fa|i gcraDcm (g^ticlc. Fig. XI XII. .'^cc \\<(* 
tiiclid;e un£) tcrgc6|icctc ©aamcuflanb. 

A 3 EXPLL EXPLICATIO TARVLAE QVINTAE. 

AGARICVS QVINTVS. 

Eft fungus optime efculentus, bicolor, interdum tricolor, ple- 
rumque folitarius, carnofus, totus ladcus, mutabilis; pe- 
tiolo ad bafin craffiufculo, veio & annulo carens. Bauaris 
dicitur Braedliir^. 

Fig. I. Par fungorum euolutorum , quorum minor pileo , in vertice papillato, 

donatus eft. 
Fig. II. Fungus diniidia parte euolutus , cuius pro velo limbus marginis confpi- 

citur adluic introrfus conuolutus, cuiusque pctiolo duo funguliinfident. 
Fig. III. Fungus pileo furfum crcclo, euolutus, qui, dum acu pungitur, lafteum 

fuccum, fl, globulis lacrimulas imitantibus, exfudat. 

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum difleftus , pileo in centro profundius de- 

preiTo. 
Fig. V. Fungus pileo infundibulum imitante & inaequali. 
Fig. VI. VI i. Pollen natiuus & lente audlus. 

^rfldvun(j ^et funftcit .^upfcrtafel 

£)er funftc 33(dttcrfcf)mamm. 

^i x^ foId)cr m \3or an^ern ciKircr/ ^u>ci)^ obcr aiic^ &rci;fdrbf(^cr/ in^ 
cicnuin cinjclncr/ ficlfd)i3cr / imb v^crdn&cr(u1}ct:/ 9i)iiI(I)fd.)\van{ni ; mit 
btcflid) auglaufcnbcm ^ticlc/ ol)nc @aamen^ccfc unb o{)nc Diing. 3i^ 
\\\ ^^aycrn untcr bcm i)7amcn ^^rdblin^^ bcfannt. 

Fig. I. (2in '^aax entnNcftlte (gcimn^mme/ i)rtt?on Dev fleincvc eineii, in t)er '^xiU mxt 

jcnformtgcn/ ^ut^ Uh2,ii. 
Fig. II. Glin l)alb cnttvicfeltcr (gchn^cmm, on ivcktcni, fiatt einec ©aamen^ccfe/ {)te 

eintv..5rrg jufammcnctcrcUtc Ovanbcinfaffunc} ju fc^cn i|}/unD beffcn ©ticlenpd; 

ein ^aai ant)cre (gd^njammgcn anftijcn. 
Fig. III. (Sin entnMcWtcr ©d)n)amm mit auftv^rt^ gcrtd;tcfcm S;^\\u, unb nne bci^ra 

Dviijcn Dber ®d;neii)cn fccr 9J?ild)faft in vun&cn 5lu9cfQcn tf^r^nenartig \)iXt 

i^orOringt. 
Fig. IV. €in fenfccc^t jcrfcl)nittcner/ im ?D?ittcIpunfte bcg .^utc^ t?crttcfter, (2d;niamm. 
Fig. V. €in (Bd;tt)amm mit trid)tcrf6rmigcn unD unfilcidjcm ^"^uce. 

Fig. VI. VII. ;^cr naturlic^e unD ^cravolTcrte (gaamciiifaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEXTAE. 

AGARICVS SEXTVS. 

Efl fungiis hydrophoriis , tricolor , celi:)itofus , vix carnofus, 
intrifecus cauus, admodum mutabilis ; fme velo & annulo. 
In Bauaria proprio nomine carct. 

Fig. I. Fafciculus fungorum, actatis, euolutionis & formae diucrfae. 

Fig. II. Fafciculus fungorum pcrquam exiguorura. 

Fig. III. Fungus, deficiente neccifario humore, marcefcere incipiens. 

Fig. IV. Fungus , qui dum euoluitur , pollinem emittit , oc chartam fubieclam 

nigrore opplet. 
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diflTectus. 
Fig. VI. Fungus nimia ficcitate ruptus & marcidus. 
Fig. VII. PoUen natiuus. 
Fig. VIII. IX. PoUcn lente audus. (2i:!(drutt3 t»et fed^^tcn ^upfctlafcl. 

$Dei* fed)^te 35Idttevfcl)n)amm. 

(5^ itl feM)er cin brci^fdrbiger/ \jielfa(I)er/ fafl (^ar nid)t fleifd^igcr/ innwen^- 
i)ig ^ot)ler/ un^ [el)r verdnt»er(id)er ^C^atTerfd)\i>anutt; ol)nc ^aanicn-- 
becf e unb 9ving J^at in 55 a ») c r n f einen Dlamcn. 

Fig. I. €in ^iifci)ei t)iefcr @cf;ro5mnic, i->cn iH'i-fcI;ict)€ncm 2J(ter/ t)crfcf;ict)cncc tx\U 

ivicfclunc) unt) O^cflalt. 
Fig. II ©n 95ufd;cl blcfcc @cf;n)i^mme ton fcf)r Jfcincr 5lrt. 
Fig. III. £in@cl;n)amm/ tvclcl;cr mi ?]?angc( not^iflcr 3ciid;tigfcit ju Dcrnjclfcn m* 

fftnact. 
Fig. IV. £tn®d)n)amm/ n)c(d;cr tviifjrcnb fcincr G:ntmicfcfun.o bcn ©aamcnfiaub fat* 

lcn l^lfct, unb bamit ba^ untcritcgcnbc Q)apicr ganj fd;tvarj ubcrjicbet. 
Fig. V. 2in fcnfrcd;t jccfd)ntttcncr @d;tvanitn. ^ 

Fig. \' I. C:in yon aKsuarojJcr iDurre 5crri|Tcncr unt) Dcnvclftcr ^d;ivamin. 
Fig. VIL S)cr natitrlid)c ©aamen(iaub. 
Fig. Vlll. IX. 5)cr tjcrgrot^ertc ©aanicnflaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEPTIMAE 

AGARICVS SEPTIMVS. 

Eft fungus hydrophorus, bicolor , villofo - fquamofus , folita- 

rius, praetcr radiccm petioli non carnofus, intrifecus ca- 

iius ; pilco ab initio ouato , pofl conico, tandem vel cam- 

panulato, vel plano; petiolo radice, vel tuberofa, vel 

flexa & roftrata , donato; annulo plerumque perfiftente, 

fed fme velo. Nomcn apud Bauaros habet nullum. 

Fig. I. Fungus nondum explicatus, pileo ouato. Fig. II. Fungus nondum euo- 

lutus, ad perpendiculum dilTectus. Fig. III. Lamellae aliquod pilei, quarum 

color albidus in atrum mutari incipit. Fig. IV. Fungus euolutus, tertia iam 

parte refolutus; annulo perfiftente. Fig. V. Fungus euolutus, cuius pileus 

in atramentum, guttatim dcflucns, refoluitur ; petiolo perfiftente. Fig. VI. 

Fungus euolutus, cuius facies inferior fe maxime exhibet. F. VII. Petio- 

lus oblique diffectus, vibi a fili capitulum, cuius ope pileus cum petiolo con- 

nectitur , indicat. Fig. VIII. Pollcn natiuus liquamini immerfus . Fig. IX. 

X. PoUen auctus. 

^tfldnmg bei* Oe^cnbcn ^npfcrtafcl. 

©er ficbcnk a31dttcrf(l)iDamm. 

CE^ ijl roM)cr ein jwcofdvbiger/ jottcnfd^uppii^cr/ einsclncr/ au§er l)er ^ur* 

sc( t)c^ @ttdcg gar nicf)C)l[cifd)iiicr/ inwenbig t)obler^afler'' obcr 'Miil'' 

fc|)\vamm; mit eincm anfanij^ cyfomitgcn/ alsbcnn fegclartigcn/ un> 

cnbltc^ entive^er g(ocfendi)nlid)cn / o^er t^ad^cn .^ute; mit eincm (gtici 

k, ^ctTen ^Qn^tl entwc&cr fvMu], obcr gebogen i\l , unb in eincn 

©ct)nabc( auslduft; mit cincm mciilen^ beftdttbigcn iKingc/ aber o^nc 

©aatricnkcfe. ^at in 33at)crn fctnen Olamcn. 

Fig. I. &'n cnttvicfcftcr ©dptvamm/ mir ei)f6rmi(]cn ^ute. Fig. II. @in uncnftvicfelter 

©(^itjamm/ fcnfrcd;! jcrfdMiirtcn. Fig. III. Cinigc (Sanmcnbldttcr tic^ ^utcg/ njic 

bercn ivei^ltd;e Sarbc fcbn^drjlid; jii tvcrbcn anfanget. Fig. IV. gin cntjvicfcltcr unt), 

t)em &rittcn '^f)cilc md), fc[;cn t)crtt>cfctcr @d)tvanmi, mit cinem btfl^nbi.qen Qvingc. 

Fig. V. gin cnrmicfcltet:©d;wamm/ tvic bcifen Jput fid) in cinc 5lrt DcnSDitite au|!o* 

fet, unt) tropfennjcife abtripfet, Dcr (gticl abcr unDcr^nbcrt blcibct. Fig. VI. <iin cnu 

tvicfelter ®d;n,'»amm, w\e t)c)ten Unrcrfliid;e fid; jciflct. Fig. VII. (Sin fd)ief &urct>* 

fcbnittencr ^scticf, m bcr ^ucbflabe a ba^ itopfcicn De^Kniscn Saben ant)cutct, t?et:# 

niD3<bc|fcn ber^utmitbcmSticfcDcrbunOen i|l. Fig. VIII. 2)cr naturlidK@aa^ 

menftaub, ujtc er in bctn tvdlfcrigett ^efcu fd;n)immet/ Fig. IX. X. 2)er oerflrcifertc 

©aamcnflaub. EXFLI- EXPLICATIO TABVLAE OCTAVAE. 
AGARICVS OCTAVVS. 

Efl fungiTS hydrophoms, bicolor, villofo-fquamofus, folitarins; 

carnis expers, intrinfecus fiftolofus; multa habens prioris, 

fed omnino ab eo diucrfus; pilco ab initio facpe conico, 

plcrumque tamcn cylindracco, dcnique campanulato ac pla- 

no; petiolo altiori & crairiori, in origine bulbofo, furfim 

adtenuato; annulo facpiirimc fugaci, fcd fme velo. Nomen 

Baiiavis cft nullum. 

Fig. I, Fungus nondum cuolutus, pileo conico & fquamis lacero. Fig. II. Fun- 
gus nondum explicatus; pileo cylindracco, inferiori parte pilofo, fupcriori 
fquamofo. Fig. III. Fungus cuolutus; pilco conico, multum iam rclbluto; 
annulo a ad balin petioli rcliclo. Fig. iV. Fungus euolutus: pileo campa- 
nulato, maxima parte refoluto in ora extrorfum conuoluta. Fig. V. Fungus 
euolutus , ad perpcndiculum dilfcClus , vbi a lilium lanuginofum feu araneo- 
fum indicat, quo pctioli medium donatum eft. PoUen idcm ell, ac prioris 
agarici feptimi. Tab. VII. Fig. Vill. IX. X. 

(JiKdrun^ tec acf)tcu ^upfcrtafel. 

©ev a(l)te a3ldttcrfc!)uumin, 

^^ j|l fo(($cr ein 3wet)fdrlMger/ ;ottenfcl)upvi(^er/ einjelner/ a^r nic^t fTeifc^u 
(^er/ inn\i?en&ig ()oI)lcr/ ^atJcr oter 9?iifilcl)wannn ; trcl(i)cr bcm vorf^cr- 
gej^eni^cn jwar febr bcnfoinmt/ in bcr V^<M abcr i>on ihm verfd^ie^cii itl; 
mit einem anfanc;^/ oft fiiielartii^cn/ metftentl)ei{^ aber maljenforniigen/ oUlest glocfenhafti^cn ot)cr plattcn .^ute; mit cincin f)of)en unt) ftarfcn, 

^unn au^Iaufcn^cu/ <£riclc; mit c.nem unbe-' unten fnollic\en/ obcn aber 

fldntiijcn Olnige/ abcr obncSaamcui^ccie, 3U ni^i^apcrn o()neD]amen. 
Fig. I gin nod) uncmivicfcltcr (^d;n^an'm, mit cimm fcgcfcrtigcn, wwt, in ^lnfthung 
bcc ®cl)uppcn, jcrriiurcn S^twit Fig. II (2in ncd) uncntivicfcltcr (3cl)ivnnim, mit 
jval^cnfci-mi.Qcn, cbcn fdjuppi.^i'"/ 1'""^ "'if"^" l)Qarij3cn/ J^utc Fig III. €in cntivi* 
cfcltcr (gd)ivamm/ mit fondart (icm uni) ^vimlid) iHTircfctcni .f^^utc ; unbmo Dcr 3vitig 
untcnam©ticK'fti5cnciiblicbciii|i. Fig. IV. (!nKntn.->icfclrcr^gd)nmmm/ mitfllccfai» 
formi.acm, mcift t»crmifctcm .^"^ute, uni) bcffcn 9vani)jiuticnf)cr jufammcnacrcllct i|{. 
Fig. V. ^in cntivicfcltcr unb fcnfccd)t5crfd)niitcncrvid;»vamm/ mo bcr '^^Matiiabe ^ 
l)cn n>olIii]cn cbcc fpinncnivcbiflcn gabcn anbcutct/ tvcld)cc in t)cc9?iittc Dc^ vgd^ivanv 
mc^ bcmcrfct ivici). S)cc (gaamcnllaub i(t cbcn fo/ tvie bci; Dcm Dociscn ficbcn^cn 
ec[}tvammc. Tab. VII. Fig. VIII. IX. X. 

B EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE NONAE. 

AGARICVS NONVS. 

Efl: fimgas efculentus, bi-vel tricolor, fcmpcr cefpitofus, me- 

diocriter ramofus, intrinfecus modo fardtus, modo cauus, 

valde varius; pileo rarius regulari, perpetuo fcre alio, feu 

deformi; petiolo fupra annulum obfcure albo, infra cum co- 

lorato & Iquamuiofo ; velo araneum referente ; annulo per- 

fiftenti , fed imperfecto. Bauaris, ex loco natali, Stock- 

fchwamm dicitur» 

Fig. L Fafciculus fungorum, aetate, figura & direclione valde diucrforura. 
Fig. II. Fafciculus fungorum rainorLmi, variae euolutionis. Fig. III. 
Fafciculus fungorum , pilcis & petiolis magis regularibus. Fig. IV. Fungus 
nondum euolutus , velo araneum refercnte , pileo oblique dilledo. Fig. V. 
Fungus ad perpendiculum di(led;Lis; pileo far6lo, vermibus pauliuUmi exe- 
fo. Fig. VL Fungus ad pcrpendiculuiu diliectus : pileo cauo. Fig. VII. 
Pollen natiuus. F^ig. VJII. PoUen vitro audus. 

^iKdcuu^ ba ueuuteu ^upfettafeL 

^n ntnntt ^lattttfQjwmni 

Q^ ifl foId)e^ m t^bam, 5\v>ct)'. ober brei)fdrbigcr/ aik]tit ^ic(fad)er/ ttmi 
fleifd)i(jev/ ininuciibig balb ganjer/ baiD \)o\)ki'i unt) unijemcin iHn-dnber'' 
Iid)er @d)\vamm; mit eincm felu* fclten orh'ntIic1)cn/ faji aUcjeit am 
t)ern/ ot>er ungcilalteten/ ^ute; eineni obcrI)alb De^ 5Ktnge^ fd^nm^ig'' 
weitTcn unb giatteu/ untcrl)alb bciTeibcn iicfdrbten unb ,^artfc^upptgcn 
-, 51 >■.-.- -c^ ^ -O 

noci} nid)t cntmafelrcr iBcbwanim, luit jcincr fvMnncnnn-btjien ^aanicnbccfe. Fig. V. 
€in fcnt\-cci)i jcrfd^nirtenci' <cid)umnr.n/ snit i>oI(ein/ unb Ihmi -IGiirn-.ci-n iinacfcclTcnem, 
<Sticlc. Fig. yi. e;in fcnfrccbt jcrfd;n!ttenec (?4)n.mnnn/ niit f)£f)!cm ®i!c!c. Fig. 
VII. S5cf juuta-Ilc!;c ©cjiimenftiUib. Fig. V]lL-2)ci- i-scfiir^iuite ^aamenftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE DECIMAE. 

AGARICVS DECIMVS. 

Ell fungus bi - fiue tricolor , folitarius , pauUulum carnofus , 

intrinfccus intcgcr, modicc mutabilis ; pilco ab initio fafli- 

giato, poft campanulato feu conucxo, plus minus flriato ; 

pctiolo ad bafni cralTiufculo , facpe tuberofo , rarius vcl 

dcnfius flriato ; ncc vclo , nec annulo. Nomine Bauaria 

carct. 

Fig. I. Fungus fruftulo trunci infidens ; pilco comprelTo , faftigiato et paruin 

euoluto. 
Fig. IT. Fungus multum euolutus. 

Fig. III. Fungus euolutus , facicm inferiorem exhibens. 
Fig. 1\^. Fungus ad pcrpendicuiuin diHedus. 
Fig. -V. Pollcn natiuus. 
Fig. VI. Pollen vitro auc1;us. (Ecndruttvj bct: je^cnbcu ^upfcrtafel. 

©ev jcHMibe S(dtterfc()tDamm. 
Iir,en/ wcnia obcr flavf (^eftrid^dtfn ^ticlc; abcr ol)nc (gaamcntecfc 
unt) iKing. .^at in 25ai)Ci'n fcincn SHamcn. 

Fig 1. gin (gd)5vamni, jimc n cincm (gtucfgcn ^oljc aijffi(jct/ mtt jufammcngcticucffcm 

imi) etn^ag cntnMcfcltcm S^mc. 
Fig. II. (?ni \mf cntmicfclrcr (2cl)n>amm. 
Fig. Illi» (rin cntn.Mcfcltcu (gcMvamm , n^ic fid) fcine UiU(rpad;c ^cicjct. 
Fig IV. ^in fcnfrcd)! jcrfd)nittcncr @d;nHimm. 
Fig. V. ®cr natiirl;d)e @aamcn|]aub. 
Fig. VI. ©cr tcrgrolTcrtc @aa1iu'n|]auf>. 

B 2 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE VNDECIMAE. 

AGARICVS VNDECIMVS. 

Ell: fungus efculentus, vnicolor, interdunT multicolor , plerum- 
que folitarius , carnofus, paullulum cauus, fat variabilis, to- 
tus fucco , quem laefus plorat , turgens fanguineo , pileo 
vel plano & in centro excauato, vel infundibuliformi ; pe- 
tiolo fere cylindraceo ; nec velo , nec annulo. Bauaris di- 
citur Hitfchling. 

Fig. I. II. Fungi minores : quorum minimus exigua pilei parte pileo maioris 
adnatus elL Fig. IH. Fungus valde dcformis. Fig.IV. Fungus ad perpen- 
diculum difTedus, vbi aa lacrimae fanguineae, quas laefus plorat. Fig. V". 
Fungus euolutus , pileo plano. Fig. VI. Fungus euolutus , faciem inferio- 
rem fiftens , cum lacrimis a a fanguineis. Fig. VII. P^ungi duo multicolo- 
res, pileis eleuatis & plicatis. Fig. MII. Fungus maximus, infundibulifor- 
mis. Fig. JX. Fungus valde infundibuliformis , comprcirus. Fig. X. XI. 
Pollen nativus & vitro audus. 

(grfldfuitg bec eilftcii ^upfcrtafel. 

©er eilfte ^Idttetfcl)unimm. 

a^ iii foId)er cin c^tarcr/ einfdrbiiicr , bisweilen iMClfdrtnger/ meitl cinfa-- 
(^er/ fleifcl)iger/ (tm^ l)0l)lcr/ ^icmlici) tocrdnberlicfjer / unb mit einem 
l?IutrotI)en i^aitt befitwdngcrter (gcl)ivamm/ n?elcf)cr ani^eilod^en fol^ 
c^en tbrdncnartigentldjTct; mit cinem t^acf)en unb in tier ^litttn mtm 
teu/ ober tricl)terf5rmigcn/ .^ute; nwt cinem fail tvcUcnartigcn (gticle; 
of)ne (gaamenDccfe unt> 9\ing. 3n 55 a p e r n I)ei§t cr .£)irfc^ling. 

Fig. I. II. ^idne (^i)m\mme, bami bcc flcinfTc init cinem fcljr qcringcn ^^cile fcine^ 

S:>iiU6 i)cn) Jpiitc Dc^ ()c6§crn angctimchfcn ift. Fig. III. dm un,c)c|laltctcr igcinvamm. 

Fig. IV. (5in fcnfrcclK jcrfcl;nittcncr (2cl;tvamm/ m a a Me l>hiti,i]en ^^riiincn finb, 

ivcld)c ec iicclci5ct $u tvcinen fc^cinct. Fig. V. (2:in cnin)i(feltec®d)n.Himmrait bluti- 

Scn'^f)rancn aa Fig. VII. givecn Diclfdcbi.ac (gidjmamme, mit aufqeflil^^tcm uni) ge» 

ftiitenem .^ute. Fig. VIII. tim fel)c .(icojjcc tcid^tcrfDrmigcc ®djtvamm. Fig ^IX. 

€in tc!d)tccf6cmigcc unb 5ufammcn()eDcud'tec <^d)tramm. Fi^. X..XI. :^cc natucli* 

c^c ;in^ tecgvo^ccte (gaamentkub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE DVODECLMAE. 

AGARICVS DVODECIMVS. 

Efl fungus bi- vel tricolor, pilofo- flriatus, totus ladteus, folita- 
rius, carne porofi, paullulum cauus , priori quodammodo 
adfimilis, fed vere diuerfus; pileo ab initio rotundo-con- 
voluto , poft vel plano , vel inf\indibuliformi , in centro 
femper excauato; petiolo vel reclo , vel parum curuato; 
velo pilofo, fed fine annulo. Bauaris dicitur wkkr Hirfcb- 

Fig. I. Fungas nondum cuolutus , vclo pilofo. Fig. li. Idcm fungus, ad pcr- 
pendiculum dilTeclus. Fig. III. Fungus pauUulum euolutus , ccntro pilei 
excauato. Fig. IV. Fungus multum euolutus, cuius non m.odo facies in- 
ferior, fcd & lac aa, quod lacfus plorat, cernitur. Fig. V. Fungus cuolu- 
tus, modice infundibuliformis, ad pcrpcndiculum diflectus. Fig. VI. Fun- 
gus explicatus, ccntro cxcauato, ora pilofa. Fig. \''il. VUi. Pollcn natiuus 
& auclus. (^rfldruii^ bcr jti^olftcn ^upfcrtafcL 

©et 5n^6lfte SSldtterfc&untmiii 

a^ \\i fo(d)cr ein 5^01)-^ oDcr brcpfdrbigctv f^aari^cicjiricf^dtcr/ einfad)cr/ 16' 
cf)crigflcifct)igcr/ unb ettva^ t)ot)lcr ^331ilci)fii)wamm/ \rc(c^cr t»em t^orlicr- 
9cl)cni)cn j\r>ar glcid) fief)ct/ v»on if)m abcr gdnsltd) i^crfci)icben ifl ; mit ei* 
ncnt anfdiiiiiid; runb jufammcngeroUtcn / nad)ma(^ flad)cn obcr trid^ter- 
f6rmi'3en/ in bcr 93iittcn allcjcit \)crtictten .^utc ; mit cincm gcrabcn obec 
i^cboscncn (gtielc ; mit cincr f)aarigcn (gaamentiecfc/ aber obnc S^ing. 
3n ^ai)crn Wjrb cr wifDcr |)irfd)linij ocnennct 

Fig. I. gjn nod; uncntn.McfcItfr ©dwanim, mit fcincr baari.qcn ©aamcnDccfc. Fig. ir. 
Cbcn bicfcc (Ed;it»amm fcnfrcd)t jccfcfinirtcn. Fig. 111. (!in ctvva^ cntnncfcftcc 
@d)tvamm, mit cincm tn ^cr ?*??iften iiccticftcn .^ntc Fig IV. (iin ftauf cntivicfcltcr 
(gcinvamm/ nacl) fcincrUntcrflvuijc nnb tbrancnartic^cn ■^^'iikb a a Fig. V, (Sin cnt:' 
nMcfcltcr, (twa^ trid^tciformigcr, uni) fcnfrccbt jcrfcbi.ittcncc (Scl)n>anun. Fig, VI. 
(£m jiemlicl) cnttvicfcltcrin bcr9;)iittcn i>crticftcr unt) am3uinbcl)aani5cy(EcI;svamm. 
Fig. VII. VIII. S)ec naturlicl)^ unO i^ccijiojjcrte (2aamcn|Iaul>. 

B T EXPLI- EXPLICATIO TABVLAe DECIMAE TERTIAE, 

ACxARICVS DECIMVS TERTIVS. 

Eft fiingus vnicolor, tam folitanus, quam celpitofus , pamm 

carnofus, parumque intrinfccus cauus, omnium maxime va- 

rius ; pileo adeo multiformi , vt nihil certi determinari 

queat ; pctiolo pariter vario, ad bafin plerumque craffiufcu- 

lo & obtufo; absque velo , annuloque vel nullo, vel im- 

perfe6lo. Nomen in Bauaria habet nuUum. 

Fig. I. Fungu? fere euolutus, pilco valdc exiguo. 

Fig. II. Fafciculus fungorum, pileis plicatis. 

Fig. III. Fungus paullum cuolutus, petiolo tortuofo. 

Fig. IV. Fungus ad pcrpcndiculum diffedlus. 

Fig. V. Fungus cxplicatus, cuius facies inferior maxime confpicitur. 

Fig. VI Fungus pileo fmgulariter plicato & reuoluto, amuilo imperfeclo. 

Fig. VII. Fungus pileo conuexo , in ambitu lacero. 

Fig. VIII. Fungus cuolutus, pilco fcre plano, ad oram laccro & plicato. 

Fig. IX. X. Poilen natiuus & auclus. 

€a1(dru!t^ bci: t>i*ci)5c^cubcit ^upfcrtafcl. 

■Dcr tTCDjcbeiitc S3Idttcrfd)iDamm. 

(^g i\} folcfjer cin cinfdrbfgcr/ {moU cinjclncr/ ai^ \3iclfad)cr/ wcntA fl(i{d)h 
gcr uni) inncrlid) \vm\(\ tiot)lcr/ i^or iMfkn an^crn fc^r v»crdnkrlid)cr 
^d)\vamm; mit cincm>cri3cfia!t mannit^faltif^cn ^v,Ui ba^ jid^nic^t^ 
5$cftimnuc^ angebcn IdtJct; mit cincm cbcn fo vcrdn(?erltd)cn/ unten met-. 
flcnth;c:i^ ^idlidicn unb jiiacfpiljtcn (Etidc; ohnc(gaamcnbcdC/ unt) mit 
gar feincmoccr un\JoUfon'{cncm ^iincne, .fatiu ^ai;ern f eincn Diamcn, 

Fig. I. Qin fnft etunMcfcItcr @c[)iv>iin?ni , nitt cincm [chr flcmcn «t^ufe. 

Fjg. II. ^in ijvj[ci;cl gcl)n^(!immc/ mit jjcfaltcncn Jpatcn. 

Fig. III. (Sin cttwi^ cnttt)lcfcltcr (Scbtr^mm/ nv.t cincm gcfc(;lanc;cttcn ©ticle. 

Eig. IV. Sin fci.ffecftr 5crfcl)nittcncc (©d)tvamm. 

Fig. V. Sin cnttvicfcftcr (gcf)n?amm , DcjTcn Untcrti[acl)c fonberlid) ffdifl-ar i^. 

Fig. VI. (iin auf bcfon^crc 51rt acfaltcncr mb aufscfcl^lascncr (2)d}n>amm/ mit uni^oU* 

fommcncm Dvinge. 
Fig. VII. ^in @d)n.>amm niit flctvolbtcm unt) am Dvanbe jcrriffcnem >f)ute. 
Fig. VIII. &n cntnncfcltcr (Sdjmamm/ mit fiad;cm, am Dvcn^e jcrviijcnfm unb sefaftc* 

ncm v^ute. 
Fig. IX. X. S)ci: natiirlicbe unt) ecfflropcrte (gaamcnllaul). 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE DF.CIMAE QVARTAE. 

AGARICVS DECIMVS QVARTVS, 

Eft fungus bicolor , plcrumque (implex , carnofus , intrinfccus 

farclius , valde variabilis ; pileo vel conico , vel campanu- 

lato , faepiirime irregulari ; petiolo cylindracco , vcl rcclo, 

vel curuato ; nullo vclo , nec annulo. Nomen in Bauaria 

^ defideratur. 

Fig. I, Fungus paullulum euolutus, pileo campanulato. 

Fig. II. Fungus euolutus , filfus & quafi irregulari - tripetalus. 

Fig. iJI. Fungus euolutus, pileo in centro elcuato & falligiato. 

Fig. IV. Fungus cuolutus , pilco fere plano. 

Fig. \^. VI. VII. Fungorum, nondum euolutorum varietates, multa aqua im- 

butorum. 
Fig. VIII. Fungus euolutus, quoad facicm inferiorem. 
Fig. IX. Fungus ad pcrpcndiculum diiTcclus. 
Fig. X. Fungorum accruus , quorum maximus pilco conico ; reliqui valdc de- 

fornies, pilcis partim donati aaa partim eis bbb deitituti. 
Fig. XI. XII. Pollen natiuus & vitro auftus. 

^cfldrung bet: iiierjcknbeii ^upfcitafcL 

©cr t)ierjet)<^nbe 35fdtterfcf)iDamm, 

^iJ ifl ctn 5\DCJ)fdiiwr / in^(^cmcin cinfad)cr/ flcifitic^cr / imvcntiit} i^^oUcr/ 
unbfci)r unbeftdnDJf^ci' (gd^wamni; mit eincm fcQtlavtiiicn oDcr glocfcn> 
fermigcn/ mcijl abcr ung(cicf)cn i^ute; mit cincnnvcUcnglcidKn/ gcra- 
i)cn obcr gcFrummtcn @lic(c; o^nc ©aamcnbctfc un^ 9(ing. .^dt in 
!i5at;crn fcincn 9tocn. 

Fig. I. giti ctmi entivicfcltcr @cf)wamm, mit ()Iocfcnf6rm;gcm S^uU. 

Fig. II. (2in cntUMcfeltcc, flcfvaltcncc unb qlcicbfam unfl(cicl}^rci;b(iittccigcr/ ©d^niamm. 

Fig. lU. Cin cntnMcfclfcc ^cl^mamm , mit cincm in ^cc ^TAmn aiifj}cti)uinucn uuD ju* 
ptfVMi-itcn >putc 

Fig IV^ £in cntivicfcltcc ®c(nvamm, mit flan^ f[ad)cm >fDutc. 

Fig. V. VI. VII. 2(bi'tuc)ccuni)cn uncntivicfcltcc igc()ivammc , fiacF mit ^aflfcc an» 
.qcfau.qct. 

Fig. \'II1. ein entivtcfcltcr (3d)wamm, nucb fcincc llntctfi.^.cbe. 

Fig IX. (f !ii fcnffcc{)t ^ccfd}nittcncc @cl)tvamm. 

Fig. X. (fin ^^aufcn (2d}tvammc, balx^n ^ru jjcc^pcffc mit cisicm Fcocfactigcn J^u'c; bic 
ub.ctgcn ungcffalt, tf)cii^ mit -puicn j ■ ■•, xhcii6 olm •fOiite b b b b., jmD. 

Fig. XI. XII. ;^cc nattjclkl;c un^ VHcgccH^ctc (2aamcn|Kiu(^. EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE DECIMAE QVINTAE. 

AGARICVS DECIMVS QVINTVS. 

Eil fungus nociuus , bicolor , folitarius , intrinfecus plenus , 
paullulum carnofus , & colore & ligura diuerfus ; pileo ab 
initio plerumque conuexo , poft plano vel infundibulifor- 
mi ; petiolo bafi nunc latiori ; nunc angufliori , longiori 
vel breuiori, re6lo vel curuo ; tam velo , quam annulo 
deftitutus. Ob vires emeticas in Bauaria dicitur SpeyteufcL 

Fig. I. Fungus nondum euolutus ; pileo conuexo & integro. 

Fig. n. Fungus cuolutus; pileo infundibuliformi & plicato. 

Fig. III. Fungus explicatus , faciem inferiorem fillcns. 

Fij. IV. Fungus maior, pilco plano, in ambitu pauUulum reuoluto. 

Fi^. V. VI. Fungi diuerfae magnitudinis ; pileis incifis, quafi rcniformibus., 

Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auclus. eiKdruitcj bct fuitfjc^nbeit ^upfcrtafcL 

©ct funfic()n^e SSIdttcrfc^iDamm. 

a^ i|HoIcl)c^ cin fc{)dMi(f)cr/ sn^eDfdrbigcr/ einjclncr/ inmDcnbtg voUcf/ c^ 
wa^ flcifd^igcr/ fowo^l ber §arbc/ aU ©ctMt nad)/ fcbr abwcid)cnt»cr 
(gc^\t>amm; mit eincm anfang^ meitl gemelbtcn/ nad)kr flaci)en oticr 
trid)tci'f6rmii]en / .^ute; einem bolt) breit/ balb fd)ma(/ au6laufen&cn/ 
fut^tvuf ot^cr Idngeni/ gera^en oi^er gebogenen «^ricle; oI)ne ©aamcm 
becf e unt) ol)ne 9iing. ^n^t m ^ a i; cV n / mii cr '^rcdjcn ot)er <Spci;en/ 
ju crrcgcn pflcget/ @pei)tcufcl. 

Fig. I. ©n uncnfmicfelter ^d)mamm/ nnt (ictvDfbtem unb j^anjcm ^ufe. 

Fig. II. Sin entrDJcfelrcr (gd^niamm, mit trid^tciformiycm unb gcfaltcncm ^ute. 

Fig. III. gin cnttticfeltcr ^d^roamm, nad) fcincr Unterfiild)C. 

Fig. VI. Cin gro^cr ©djtvamni/ mit fJad;cm unb am Dvan^c cttra^ auf()cfcl;(ascnem 

^utc. 
Fig. V. IV. gtvecn unglcic^ gro^e (Sd;tv5mme , mit eingcfd;nittcncn unt) 9(eid;fam 

niercnartigcn ^uten. 
Fig. VII. VIII. 5t)ct natiirlid^c unb mgxo^(tt( ©aamcnflaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE DECIMAE SEXTAE. 

VARIAE AGARICI DECIMI QVINTI 
VARIETATES. 

Ex pluribus obferuationibu^ ccrto cdo<5lus ilim, coloreni an- 
tecedentis agarici decimi quinti, omnium maxime elle incon- 
ftantem, Ilinc omnes huius tabulae iconcs non nifi varie- 
tatcs eiusdem funt agarici nociui. 

Fig. I. Fungus cxplicatus ; pilco plano, circa ccntriim potiffimum rubefcens. 

Fig. II. Idemfungus, quoad tacicm inieriorcm. 

Fig. III. Fungus ad perpcndiculum dilfcctus, verrnibus erofus. 

Fig. IV. Fungus cuolutus; pileo in centro deprcflb, ora ftriata. 

Fig. V. Fungus colore nigrefccntc & ora tantum ruborc tinctus. 

Fig. VI. Fungus pallidc rubcfcens, pileo renilbrmi. einise Slbdnkrungen M funfseben^en 
^ldttevf({)iDamme^. 

Q3crm6(\c I)duiTGcr ^af^nicfinnmgcn bin icf) vcr^icwifjcrt \vov\>c\\, ba§ bie 
gdrbc l^c^ v»orI)crgc{)cni)cn fimfjch;n^cn ^ldttcrfitUHimmc^ unqcmcin 
vcrdn^crlid) unt» \3crfcl;ict»cn fci> *2lllc ^lbbilt^ungcn bicfcr .^upferta-- 
fd fint) alfo nicljt^/ al^ ^bmeid^unflcn ebcn Dcffclben fct)dblic^eii 
^d)ivammcl 

Fig. I. (£in cnti\M'cfc(tcr @d)tvnmm; mit pacfjem, um t>cn ?0?ittcfvH!nFt rot^licr^cm ^uf^. 

Fig. II. ^bcn bcvfclbc (gcbmamm, nacl) fcmcr Untcrflacbc, 

Fig. IIL &n fcnfrccl)t jcrfcl^nittcncr @cl)mamm, m\ "SBurmern angcfrcffcn. 

Fig IV. Gin cnttvicfcltcc @cl)n)amm/ mit eincm in t)cr ?)}?ittcn eingcbvucttcn unD m 

9\an&e .ac)irid)eltcn ^^utc. 
Fig. V. ^in .()rinilicl)cr unf> nur am dXan^c etm^ rot5(icl)cr (ScttvanutT. 
Fig. VI. e:in bla^rotljei: ©cl)tvamm/ mit nicrcnk\l}nlicl;em >&ute. 

C EXPLI- EXFLICATIO TABVLAE DECIMAE SEPTIMAE. 

AGARICVS DECIMVS SEXTVS. 

Efl fangus hydropborus, tricolor, ccfpitofus, intrinfecus ca- 

vus, vix carnofus, valdc mutabilis ; pilco ab initio conico, 

poft campanulato, denique fcre plano & vcrtice plerum- 

que faftigiato; petiolo cylindraceo, varie curuo , raro bafi 

crafliore, nullo velo, {ed annulo l]3urio & fugaci. Nomen 

in Batiaria defideratur. 

Fig. I. Fafciculus fungorum, diuerfae magnitudinis & euolutionis. 

Fig. II, Fungus nondum eaolutus; cum annulo, veli officium faciente. 

Fig. III. Fungus multum euolutus; pileo campaniformi & ora incifo, 

Fig. IV. Fungus euolutus, faciem exhibcns inferiorem. 

Fig, V. Fungus ad perpendiculum diffedlus. 

Fig. VJ. VIJ. Fungi euoluti, diuerfi coloris; pileis in ccntro falligiatis, ora 

incifis & euolutis, quafi multifidis. 
Fig. VIII. Pollen natiuus, liquamini immcrfus. 
Fig. IX. PoUen vitro au6ius. 

^Tfldcutt^ ba iiekitjcl^cnbcft ^iipfcvtafcl. 

^n fecf)§5e^nbe S5Idttevfci)ipamm. 

^$ ifl foldjcr ciu brei;fdrHger/ \?ie(fad)er/ inmvenbiij I)of)Ier/ mnui 
|teif(t)!ger / unb fef)r \?erdnbcrli(l)er 2Bafrerfcl)waniru ; mit anfdng-- 
lir^ fegelartiiKm / uaitmaiiJ gloifcnfcrnucicn/ enMic^ ctu?a^ flticl^em 
xnyii h\ ^er 9)littcu mcilleug ju^cfpiBtcm Jjute; m;t wal^euformigem/ 
auf mauc^erlei) Qirt gelogeucm/ uut) felten untcu bicflictjem/ (Btiiit; 
oI)uc ^aamcn^ccfe; jct)ocl) mit eiucm uubejldu^igeu ?(fterriugc, .^at 
itt 95ai)ern feincn Dlameu. 
Fig. I. (fin %ufcf;cl (gcl}ni^ninif, i^^on t»erf(l}iei)i'nci- ®rcgc unt» €niivtcfe(unc!. 
Fig. II. gjn nccl) uncntivicfcltcc <gc()ivanini; niit cinctn tRnWi tveld^ci: anfang^ (,Uf 

glcid) bie (gtclic i)er iSsaflnifuDccfc luTtritt. 
Fig- III. gjn iicmlicf) cntnMcfclter ®d;tvanim; niit cjlocfcnformificm unb am Dian* 

be cini)cfd)nittcnem S^^ut':. 
Fig. IV. Cin entnMctcltcr (gd^itsanim, nad; feincr UntcriTiScf)e. 
Fig. V. ^in fcnfrccl)t jcrfdjnittcncr (5d;tvamni. 

Fig. VI. VII. givccn entnMcfeltc ©dniH^mtiic / tcn i)erfd)iet)cner '^avbc; mit ^u* 
tcii/ irc(d)c in bcr ^??Jittct: jugcfp:^!/ am 3ian&c juiaimncngcrollt/ unDgleidv 
fam t>!c!fpa!tig ftni). 
Fig. VIII. 'a)(v natuilid)c ^taamcnrfaub/ \v\c cr iii beni "Sl^aJTer fcf;irimm<t. 
Fig. IX. 2)cr ficrgroltcrte <£cr i^crgroticrte (^aamcnfiaub. 

EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE DECLMAE OCTAVAE. 

AGARICVS DECIMVS SEPTIMVS. 

Efl fun^is modo vnicolor, modo bicolor, tam fimplex , qimm 

multiplex, intrinfecus cauus, parum carnofus, varius; piJeo 

ab initio vel rotundo , vel conico , pofl campanulato vel 

plano , fuperficie & ora vel integris vel laceratis & fqiiamo- 

fis, vertice faepe vel deprelfo & quafi excauato, vel fafti- 

giato; petiolo tuberofo , rec^o vel curvato ; fine velo, fed 

annulo 6c perfiftente & fugaci. Nomenin Bauaria abeft. 

Fig I. Fungi trcs, bafi connati ; pilcis parum cuolutis. 

Fig. II. Fungus nondum euolutus, annulo pileo adiiaerente. 

Fig. III. Fungus paullulum euolutus, pileo fquamofo, orae annuli particulis 

adliacrentibus, verticc deprefib. Eius bafi fungulus alius adftat. 
Fig. IV. Fungus nondum cuolutus ; vertice dcprefTo & quafi cxcauato. 
Fig. V. Fungus nondum euolutus ; pileo conico, vertice elcuato. 
Fig. VK Fungus cuolutus; pileo fquamofo, ora pilofo, vcrcice eleuato. 
Fig. VII. VI I. PoUen natiuus & auctus. 

(!vf(drung bct: ad^t^e^enbcn ^upfcrtafel. 

©ei* fjebeiucbnte a3!dtterfcl)mamm. 

a^ ifr fclrf)cr cin tl)ci[^ cinfdrbicjfr/ tl)ci((? vicifdrbt^cr/ fowclji cinfaif)etr 

fl(g iMclfacl;cr/ innircnbt^ t)ct)lcr/ wm(\ flcifcliigcr/ unt) iHrdn^crlt» 

d)cr (Bd)wamm: mit cincm antani]^ runbcn ctcr fcgcligcu/ nac^-^ 

mal^ Alocf igcn obcr flad)cn , an t»er Cbcrjldd^e unt> m ^Ranbe gan^eit 

ct^er scrriffcncn uni) fd^uppigcn/ in tcr ^3]ittcn oft cingc^rucftcn unb 

t^lcic^fam aui?(^cl)6I)Itcn obcr ju(]cfpi^tcn ^iiU ; nnt fnoUtgcm / gcra-' 

bcm oticr (^cfrununtcm (^ticlc; obre^aameni)C(fC/ \ro()( a(?cr mit bC'- 

fldnbigcm cDcr unlcftdnbiucm QiJigc. s^at m ^^ai)crn fcincn Dlamen. 

Fig. I. S^rcp untcn jufammen^ictvnd^fcne (gcl:tvv\nimc; mit ctncm nm^ «ntnMcfcltcti 

Jf^ute. Fig. 11. ^m wod) uncnttvicMtcc (gcOtvanim, m bct 9vmg i?om 

^ticle abac(o|ct unb i5cm «^"^utc flcfolgct jfl. Fig. III. (5in cttva^ cnttvicfcl# 

tcr ^cl)n-amni; mit fci)U).'>v:<3'-'"'/ i" ^<^^ 9??ittcn cin()ci)rucftcm ^iutc/ un^ t>clfcn 

9\an^e Uclcrbleibfcl bc$ Dvmflcg cin(}5n,Gcn. Untcn bcfiiiDct {\d) cjn anbcccr f(et« 

ncr ®c(;tvamm. ^ Fig. IV. (Sin uncnniMcfc(tcr (ssd^iiHimm; mit cingct)i:ucftcm 

unb fafi aug(5c()c()Itcm '2Girbci. Fig. V. ^-tn uncnttvicfc(tct: (gd)tvamm; mit.fc* 

9c(arti9cm uii& obcn cincjcDrucftcm Jpute. Fig VL Sin tntiricfcltci- (gd)njamm : 

mit fcijuvpigcm / am Svanbc ()aarigcm unb in bec ^Tattc auf9ct()t4t;tutcm .^ute. 

Fig. Vll. Vlll- 2)cr natt4t(id)e unb i^ctrgroticfte (Sctatuenjlaub. 

C 2 EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE DECIMAE*NONAE 

VARIETATES AGAPvICI DECIMI SEPTIML 

Varictates agarici antecedcntis decimi fcptimi, & colorc, & figu- 
ra, adeo funt diuerfae, vt vix ciusdcm fpecici videantur; 
hinc opcrae prctium duxi, iconcs addere. 

Fig. I. Fungus in ipfo euolutionis actu; pilco ora lacero, pilofo & inuoluto; 

annulo periillcnte. 
Fig. II Par fijngorum, bafi connatorum; quorum minor nondum euolutus, 

pileo globofo ; maior cuolutus , campanulato & ora lacero ; annulo 

nuUo. 
Fig. III. Fungus duplici quafi annulo donatus, quorum altcr petiolo, alter 

pilco adhacret. 
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dilTectus. 
Fig. V. Par fungorum; pileis euolutis, ora laccris, quafi multifidis, ncc non 

pilofis. 
Fig. VI. Fungulus nondum cuolutus, pileo conico. 

€rfldnnti5 bct: ueunjc&cnten :^upfcrtafcl. 

Slbdukrungeu M ficbeujcf)utcu asidtte^ 

f(i)U?ammc.^, 

^a ber vorigc |]ckn;cf)cnt»e ^(dtterfitwainm {owcU ^er SarbC/ aU ba* 
©cftalt nad)/ untcr fo manc^cn Qlb\veid)uni^cn vorfommt/ i?a^ man 
fic faum vor cincrlci) ^it J)a(tcn foKtc; fo l)abc id) c^ v»or aut anaefe'' 
i)cn/ nod) cinigc bcfonbcre ^lbbKtun^en auf biefcr tafcl ju licfcrn. 

Fig. I. (Sin cl>cn f\d) cnttvicfc(n^cr ©c!;ivamm; mitcincmam f)\anbe jcrritycncn/ f)Mtu 

gcn unb cintvnirt^ gcrolUcn ^f^utc; m^bcftan^tgcm Dvinfle, 
Fig. II. (iin ^aac untcii iiufammcn.qcivad^fcnc ^S:id)i\\imme; bat^on t)cr f(cincrc uncnttvt* 

cfc(t / mit fuiiclrunbcm ^butc ; t»er firot^crc cntfvicfclr i\i , mii glocfigcm unt) 

am Svanbc jcrri|fcncm ^butc; of)nc dim]. 
Fig. III. (?in (S([)ivanmi mit q(eid;fam Dopveltcm Svinge/ &at>on bev einc an iim\ ^tk^ 

k, bcc anbcrc am .putc, fid) bcfin^ct. 
Fig. IV^ Qin fcnFrcd)t jcrfd^iiitrcncr (2d;ivamin. 
Fig. V. (2in ^'JJaar ^djivammc ; mit cntuMcfcftcn, am Dtan&e jerriffcncn / gfcic^fatn 

inclfpaltigcn, unD juijlcid) haaricjcn .[outcn. 
Fig. VI. ©n nod;:incntmtcfc{tc^(Sd;tvammgcn/ niit fcgdiflcm ^ute. 
^ -^ ^ ^ ^ EXPLI- KXPLICATIO TABM.AE VICESIMAE. 

AGARICVS DECIAIVS OCTAVVS. 

Efl: fungLis volua fpuria cxccptus, bicolor vel tricolor, intrinfc- 

cus farclus , practcr pctiolum vix carnofus , parum mutabi- 

lis ;. pileo plcrumque conucxo fcu puluinato , lacui vcl 

fquamofo ; pctiolo tubcrofo ; vclo mcmbranacco & annulo 

pcrfiftcntc. Bamrh nomcn cft ignotum. 

Fig. I. Fiingulus nondura cuolutus , voluaque fpuna , praeter pileum nondum 

cgreHus, 
Fig. II. Fungus nondum euolutus; velo membranacco, cx voluaque ita egref- 

. fus, ut illius vix veiligium adpareat. 
Fig. III. Fungus e volua egrclliis; parum cuolutus; annulo pcrfillente. 
Fig. IV^ Fungus euolutus; pilco fquamofo; annulo pcrfiflcnte. 
Fig. V. P^ungus e volua erumpcns. 

Fig. V^I. Fungus cuolutus ; pilco intcgro fcu laeui, ora ftriato. 
Fig. \^II. Fungus ad pcrpcndiculum diirectus. 
Fig. WIW. IX. Pollen natiuus & auctus. 

(^cfldruuij bcc jmauji^flcu ^upfcilafcl. 

t^n act)t5e()nite 93(dtterfd)U>amm. 

^^ ill foUtcr cin imx)-- ot>cr brci)fdrbigcr : inint^cnbig i^oKcr/ aufjcr bcm 
^ticlc \t»cnigflcifct)ii3cr/ niit)t \?!Cl Verdnbcrltd)cr/ undd)tcrQi:i;fd)wamm; 
mit mcijlcnt()cili^ (\c\t?6Ibtcm obcr an^i^ctTopftcm / glattcm obcr fd^up' 
pi(icm |)utc; mit fnollii^cm ^tidc; mit I)dutii]cr (Eaamcnbccfc, unb 
lctldnbigcm ^tinijc. 3» '^ a t) c r n l)at cr fcinen Dlamcn. 
Fig. I. Sin uneiUaMcfeltccflcincr «Sd^iDamm, unb ivcicl;cr/ au)fcr bera .£)utC/ notf) in 

^cm 2lftcrc>)C ticcfcr. 
Fig. II (Ein uncnttvicfeltcc ®d)ivainm/ mit biiuti,(]cr ^aamcnbccfc/ unb tvcKtcr mi 

fcincm (J»)c alfo empor gc)]ie,acn , ba^ banon faum etiva$5 ju fvu^rcn 1)1. 
Fig. III. (!in au^ Dcm €i)e cmv>L>r3c)Iic()cnei: uni) ctwa^ cntivicfclrec (Sd;tvamm; mit 

bc|1dni)i,(icm 9vin,(ic. 
Fig. IV. (£in entivicfcltcr (gcl)ivamm ; mit fd)uv))i()cm ^^utc unb bcfiiinbigcm Svinge, 
Fig. V^ Stn ©cl)n.-»amm/ n^ic er au^ ^cm (fi)c |"id) crl)cbct. 
Fig. VI. (Jin cntUMcfcltcr (gd^roamm; mif jianjcm obci: glattcm, un& am 3\anl)e gc« 

)trid)c[tcm ^putc. 
Fig. VII. Cftn fcnfrcd;t Krfd)nittcncc (Sd)ivamm. 
Fig. VIII. IX. 2)cc natuvltd;c unt) i^ergr6)aTtc ^aamcnfiaub. 

C 3 EXPLI- > EXPLICATIO TilBVLAE VICESLMAE PRIMAE. 

AGARICVS DECIMVSNONVS 

Eft fun^s vnicolor, plcriimque folitarius , carnofus , intrinfecus 
far6lus, figura & colore varius; pileo ab initio conico, poft 
vel campanulato & in centro fafligiato , vel plano & in 
centro deprelfo, vel irrcgulari ; petiolo cylindraceo , bafi 
paullo cralTiori ; nec velo, nec annulo donatus. Nomen 
Bmiaris ignotum. 

Fig. I. Fungus paullulum euolutus; pileo faftigiato et granulis quafi adfpcr- 
fo; cui infra minimus nondum cxplicatus adnexus eft. 

Fig. II. Fungus magis euolutus ; pileo etiam faftigiato, fcd llriulis notato. 

Fig. III. Fungus cuolutus qiioad facicm infcriorcm. 

Fig. iV. Fungus ad perpendiculum diflTectus. 

Fig. V. Fungus euolutus ; pilco plano , in centro deprcfTo et granulato , cui 
infra plurcs minorcs adftant. 

Fig. VI. Fungus irrcgularis ; pilco incifo, et quafi rcniformi. 

Fig. Vli. VjII. PoUcn natiuus et auctus. 

(Sffldruitg bcr ein uitb jmanjigllert :^iipfcrtafel. 

©a* neunjet^entc ^ldttcrfcbmamnn 

Q^ i|l cin cinfdrbii^cr / mciftcntl^ctl^ cinfacfccr, t^cifcl^igcr/ innwcntig 'ool 
UVf t*cr ©crrair un^ garbc nacf) iHTfd)ic^cncr (gd^itamm; mit cincm 
anfang^ fcgcligcn/ nacbl)cr cntwcbcr glccfif^cn unb in bcr SJiittcn sugc-- 
fpfijtcn/ obcr flact)cn unb in bcrOJtittcn t^crticftcn/ ober aud) unform^ 
Iid)cn J^utc; mit cincmrunbcn/ untcn ctUHi3 birfcrn (rtlclc; cl)ne 
<gaamenbcde unb SJing. ^at in i23at)crn fc.ncn Dlamcn, 

"Fig. I. Sin cnvag enttiMcfcItet: ®d;»vamm, mit jugcfpifetcm unb d)a(irinnrtigcm Jouj» 

tc; uni> n^dd)cnunncn cin fchrficincrnod)uncnt4i>:cfcltcr<Sti)n3amm bcpflc^ct, 
Fig. II. €in jiemlid; cntnjicfcltci: ®d;n?amm / mit cinem jugcfvMfitcn unD flcftrid;cltcn 

vf)utc. 
Fig. III. gin cnttvicfcltcr ®d;n?amm/jiad) fctncr Untcrpdcf)c. 
Fig. IV. gin fenfred)t jcrfd}nirtcncr (Ss)d)foamin. 
Fig. V. gtn entn?icfelter ^gd^wamm / mit einem flac^cn , tn tnr Wttcn li<rticften unb 

cbagrinartigen ^utc; unD an n:»c(d)cm untcn mchrcrc flcincre fid) bcfinOcn. 
Fig. VI. &n ungeflaltcter (gd^matnm ; mit einem eingcfd;nittencn uni) glcid;fam nicrcn* 

formigen ^utc. 
Fi£. VII. VIII. jOqv naturlicf;c unb tergroperte ©aamcnfiaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAF. VTCESLMAE SECVNDAE. 

AGARICVS VICESIMVS. 

Efl fungus bicolor, folitarius, intcrdum multiplex, vix carnoflis, 

intrinfccus cauus & quafi aranca circumdatus, valdc viriabi- 

lis, volua fpuria cxccptus ; pilco ad initio conico vel cylin- 

draceo, intcgro vcl laccrato, facpc fquamofo, pofl campa- 

nulato vel plano ; petiolo cylindracco , tubcrofo , integro 

vel lacerato feu flriato - fquamofo , comprelfo et occulto , 

vel expiicato & altiori ; nullo quidem \'eIo , fed eius loco 

magno, 6c quafi duplici, annulo perfiitcnti praeditus. No- 

men in Bauaria delidcratur. 

Fig. 1. Par fungorum nondum explicatorum , quorum dcxtri volua fpuria pileo 
finiftri impofita. Fig. II. Fungus nondum explicatus; petiolo adhuc fub 
pileo latente. Fig. 111. Fungus nondum euolutus, ad perpendiculum dif- 
fectus. Fig. IV. Trias fungurum nondum explicatorum , baii leu volua 
fpuria connexorum, petiolis paullulum adparentibus. Fig. V. Fungus 
nondum euolutus ; petiolo ex volua fpuria eleuato leu adfcendentc. Fig. 
Vi. Fungus nondum explicatiis, pileo colorc dilutiori. 

(Erfldrun^ t»er ^mx) unb jmanjisllcn ^upfcrtafeL 

©er jman5i(}ftc a3(dtterfcl)ipanini 

(J^ ifl cin 5\vci;fdrlMgcr/ cin;clncr/ aud) manc^nia( incifact)cr/ uxnit} flci- 

fc^igcr/ tnmvcnbtc; hoblcr/ unt) wtc mit cincr (epinncnwcbc umflci-^ 

tctcr/ fcl)r \)crdnbcrltd)cr / undd}tcr (£-i)fd)\vamm ; mit clncm anfant]^ 

fci]cliijcn cbcr ivcUenartigcu/ ganjcn obcr jcrritTcncn uti^ oft fituppic^cn / 

nact)I)cr glocfigcn otcr flact)cn J)utc; mit cincm run^cn/ fnoUiijcn/ gat^ 

3cn o^cr jcrrttTcncn/ ot»cr awd) gctlrict)C(tfd)uyini]cn/ sufatnmcngcprct;'' 

tcn unt) ^jcrborgcncn / ol^cr cntwicfcUcn unblicbcn @ttclc; ohnc ^aa,. 

mcnbcdc/ an bcrcn (^tcllc abcr mit cincm groluMt/ imt) i^(ctcl)fam Dop^ 

pctteu/ bcftdn^iiKu ^iui^c pcrfcticit. ^jat in '^ a i) ci- n f cincn 3latncn. 

Fig. I. ©n iQ>aar imctittvicfdte (Scf)n\^mnic, m ba^ ?lfrcrcv^ 5ur rcc()tcn S;)m\i bcm ^^'^ute 

^ti anbern m Imfcn .pan^ auflictift. Fig II. tjin uncnnt>icfclfer <?^d)tvamm ; mit 

cincm anncd) untcr bcm 4?ute l^erborcicnen @tie(c. Fig. III. (iin fei t:ti)i jcrfc()nitj 

tencr uncntivicFeltcr ®c(;ivamm. Fig. IV. ,^rci> unenttvicfeltc ®cl;tVv^mmc / ivcld)c 

unrcn mit ihrcn ?lfterei)en ;uiammen,actvad)fen, Mc @tiele aber cttva'^ ftc(;(bar fint). 

Fig. V. gin uncnttvicfeltec @d)jvamm; miteinem auiJ Dem ?lftcrci;c emporgclticgc* 

tten .Coutc. Fig. VI. (£in uncntn)icfeUey(Sd;tvnmm, mit ()e((fat:bi()cm .^ute. 

EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE VICESLMAE TERTIAE, 

AGARICI PRAECEDENTIS VARIETATES 
ET POLLEN. 

Agaricus praccedcns viccfimiis antc & per explicationcm tam in- 
numcris variat modis , vt pliircs iconum tabiilas pollcm 
edcre. Expertus tamcn fum, vnam altcramuc iconcm fuf- 
ficcre, ad hunc fungum numquam non diftingucndum. 

Fig. I. Fiingus dimidia parte euolutiis ; pileo campaniforiTii , facie fupcriori 

lacerato, Itriato, fquamofo ; petiolo alto et laccrato. 
Fig. n. Fungus nondura euolutus; pileo cylindraceo, in centro faftigiato, 

fquamolx), lacerato. 
Fig. IIL Fungus pauUulum cuolutus, ad perpendiculum diffectus. 
Fig. IV". Pollen natiuus. 
Fig. V. Pollen auctus. (Stndruuvj bet brei) uitb jmattsiijjleit ^upfertafet. 

5lbdnt)erungen/ nebft tem ©aamenftaube/ \ii t)o^ 
^ergebenfcen a3ldtterfcl)n)ammeg. 

S)ci- vorl^crgclicn^e s^ranjififle IMdttcrfdnramm \?crdnbcrt f](()/ vor unb 
untcr t)cr (Jntwicf clunc^ / fo mauniijfdltic;/ ba§ man mcbrcrc 3:afcln 
mit ^lbhlbungcn licfcrii fimnte. ^i i|l icbod) aucl) cinc unD bie an-^ 
bcre 5tbbili)un3 fd)on t)inrcid)cnt? / bicfe ©d)\vammart von auDcrn 
ju untcrfd;eil)cn. 

Fig. I. ^in balbcntmicfeltcr (Scl)tv>amm ; mit fllocfijiem, jcrriffencm, flcffricl;c(tcm 
imb fdjupvi.iKm ^ute; uni) mit I)Dl)cm unb jecriltcncm (Stick. 

Fig. II. (^tn cnitt»icfe(tcc (gcf}»ramm; mtt runDcm/ in Dcr 9)Itttcn jugcfpi^tctn 
ffljuppisctti unt) jcrcijjenciti (gticlc. 

Fig. III. (iin cttva^ cnttvicfeltcr (gdjtDamm \ fcnfccd^t jcrfd;nittcn, 

Fig, IV. ."Det; naturlidx' @aamcn|Iaub. 

Fjg. V. liOcc DcrflcolTcrtc ©aamcnftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE QVARTAE. 
AGARICVS VICESIMVS PRIMVS. 

Efl: funffus fericus , folitarius, intrinfccus fardlus , carnofus, vol- 

va fpuria exccptus, parum varius; pilco ab initio hcmifl^hae- 

rico , pofl conucxo , facie vcl vndulata , vcl granulata , vcl 

ftriata; pctiolo brcui, cylindracco , fattubcrofo; vclo ara- 

ncum vcl fila fcrica rcfcrcnte , fcd annulo deftitutus. Bmiciri 

nomen nefciunt. 

Fig. I. Fungus nondum cuolutus ; pilco hcmifphacrico, voluae fpuriac adnexo. 

Fig. II. Fungus lc cxpliams ; pilco vndulato. 

Fig. III. Fungus fere explicatus ; pileo unckilato et ex parte irregulari. 

Fig. IV. Fungus cxplicatus , quoad facicm infcriorcm. 

Fig. V. Fungus euolutus; pileo conucxo, Itriato. 

Fig. VI. Fungus ad perpcndiculum diHectus. 

Fig. VII. V'lil. PoUcn natiuus & auctus. 

(2r!ldntit(j ber Incr iittb ^iDan^iiijIeit ^upfertafcl. 

^tt tin nnt) iipanji^ftc ©ldttcrfcf)iiMmin. 

(J^ iilfoldier cin feibcnart^ei', cinjdncr/ inmvcnbig voUcr, ^cifd)^', mi« 
dd)ter uni) wmio^ VKrdnbcrlid^er ^i;fd)\ramm ; mit einem anfanij^ I)a(b* 
hi(ie(rinit»cn / nad)t)er Gcwclbten , (^cwdtTeiten / ober d^aj^rinartigcn , 
obcr gcftrid^eltcn Jbutc ; einem fnxhCth runben unt) jlarf fnoU!i]en ©rie* 
ic ; ciner fpinncnwebiiien ot)cr fcit)Ciifa^ii3en ©aamcn^ccfe/ aber ot)ne 
9Iing. J^at in ^ai)crn feinen Dlamcn. 

Fig. I. €in unentii?icfc(tci' (gd^roamm ; mit (?a(()Fugc(run&em , unD Dcm ^fuxqt 

Qcmvt QuffifjcnDcm ^utc. 
Fig. II. C^in fid) cntwicfcltcr (gcbwamm ; mit gctviiffcrtcm >fDutc. 
Fig. lll.^ ein fnfl cntwicrdtci: @cl)wamm; mit gcwi^lTcftcm unJ) jum ^5ci(c «n* 

f6rmlic(}cm S^imc. 
Fig. IV. Cin entUMcfcItci: ^cf)ivamm; nacf; fcincr Untcr(lv^d)c. 
Fig. V. gtn cntixMcfcltcc ®cl)ivamm; mit gcit)oll)tcm unD acftdcr^cftcm -^ute. 
Fig. VI. Cin fcnfcecl)t icvfcbnittcner (gd)a^amm. 
Fig. VII. VlU. :^er natijrlid^c uni> l^ccgtoffcm ©aamcnfiaub. 

D EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE QVINTAE. 

AGARICVS VICESIMVS SECVNDVS. 

EH fungus vnicolor, modo fimplex, modo multiplex, intrinfe- 
cus fardlus, carnofus, parum varius; pileo ab initio coni- 
co, pofl conuexo vel plano, fuperficie fquamofo - flriata; 
petiolo cylindraceo, ftriato., bafi plerumque crailiori; fme 
velo et annulo. Nomen in Bauaria habet nullum. 

Fig. I. Fungus nondum euolutus. 

Fig. II. Par fungorum euolutorum, petiolis bafi connatorum. 

Fig. III. Fungus cuolucus , quoad facieni infcriorem. 

iiig. IV. Fungus ad perpendiculum diffcctus. 

Fig. V. Fungus explicatus , petiolo tuberofo. 

Fig. VI. Par fijngorum, petiolis connexorum , pileis conicis. 

Fig. VII. Funguli figiira et explicatione diuerii. 

Fig. VIIJ, IX. PoUcn natiuus et vitro au6tus. 

^rfldruu^ bcr fuuf \\\\\> ^mw^^tw ^upfcttafeL 

©et 5it)ei) unl) ^anjigfte ^ldtterfc&tDamm. 

(J^ ijlfolc^cr cin cinfdi-bjger, balb cinfad)er/ balb inclfad)cr/ inmvcnbig \)oU 
Ici*/ flcifc^i^ci* / unb wcnig i^crdnt»crlirf)cr ^itivamm ; mit eincm am 
fang^ f c^jcUgen / nac^I)Cr gemCMbtcn oDcr t^act)cn / miD frf)uppiggeftric^e('' 
ten.^utc; eincm runDcn / geilrid)cltcn / unt» untcn megcmcm l)idli(^ 
auglaufenkn (^tkit; oI)ne (gaamcntecfe unt) SRing. |)at in 5S a t) e r n 
feinen D^amen. 

Fig. I. €in unenUvfcfeftci* ©c^iramm. 

Fig. II, (?ln ^^aar cntaMctcite/ un& untcn mit iljren ©ticfcn siifammengctvacfjfcne/ 

@cf)!udmmc. 
Fig. III. €in cnttvicfcftct: ©djiv.imm, nacl; fcincf Unterfiacl;c. 
Fig. IV. (fjti fcnfrcrf)t 5crfrf)nittcncr @cl)rramm. 
Fjg. V. i^in cntaMcfcItcr <gcl;ivamm. 
F^ig. VI. (5;in *)3aar mit il)rcn ©ticfcn sufammengctvacOfenc (Scf;tr5mrae/ mit fe^ 

fldicbcn v.^iutcn. Fig. Vll. (Smiac (Sd)tiH^nmj5cn , ton i>crj\l)ict'.'ncr (?)cflaft unt) Sntivicfclung. 
Eig. VIII. IX. S)cr natiirlia;e unD vcrsiolicrtc (Saamcntlaub. EXPLr- EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE SEXTAE. 

AGARICVS VICESIMVS TERTIVS. 

Eft fungus bicolor vel tricolor, fimplcx, intrinfccus farcliis , car- 
nofus, parumvarius; pilco fcrc fcmpcr conico , ftriis longi- 
tudinalibus notato , interdum planiufculo et in ccntro fadi- 
giato; pctiolo cylindracco, modo tcnuiori, modo craffiori; 
vclo ct annulo orbatus, Nomen Bauaris eft nullum. 

Fig. I. Fungus parum euolutus; pileo conico; petiolo crafliori. 

Fig. II. Fungus magis euolutus; pileo planiulculo, in centro fafligiato; pctio- 

lo tenuiori. 
Fig. III. Fungus euolutus, quoad facicm inferiorem. 
Fig. IV. Fungus maior, pileo conico, pcriolo craifo. 
Fig. V. Idem fungus, ad perpendiculum dilfeclus. 
Fig. VI. Fungus parum euolutus; pileo compreiro, conico, ora fiflb et qua- 

li quinquifido. 
Fig. VII. Viil. Pollen natiuus et vitro audus. 

(2r!(dntng bcr fecf)^ unb ^aii^iijffcn ^upfcrtafcr. 

ta h*ci) un^ ^ana^ftc .53!dttcrfd)i))amim 

^^ i^ fo(cI)cr ein 5\i^ci) - cbcr keofiirbigcr, ci«facl)cr/ inmvcn^ici votlcr/ 
flcifc^iiger/ weni^^ abdn&crlici)cr (Bd^ri^amm ; mit cincm fajl aUc^cit fe-^ 
gcligcn/ unl) Idiiglicl) gcjlrid^elten / bj^ivcilen ctiiHii^ flad)cn unb in ^cr 
DDiittcn sugcfpl^tcn/ .^utc; cincm runkn/ balMMnmcrn/ balt) tidcrn 
^ticle; c{)ne gaamcnDcife uni) Dvincv ^o.t \\\ ^ai)ern fcincn 
Suimcn. 

Fig. I. Cin ctiDa^ . cntmicfcltcc (gcrjmdmni; mit fcgcllscm ^ute, «nb ctn^ci^ &{♦ 

cfcm ©ticlc 
Fig. II €in jicm(icl) cnttt^icfclfcr (Scbtvamm; mit cincm itmi flacf;en, in htt 

50?ittcn jugcfviijtcn ^Dutc unt) cincm ^unncn @tic!c. 
Fig. III. Sin cntivicfcltci- (gcbnmmm/ nacf) fcincc UnterfliU)C. 
Fig. IV. ^in iimt> flroJTcc @ci}ivamm/ mit fc^eliflcm jputc unb feicfem <^Mi. 
Fig. V, Sbcn ticfer (Scl;n>amm/ fcnfrcdjt serfd^nittcn. 
Fig. VI. Sin timt entiricfcltcc (^dnimmm; mit gc^rucftFccicIiflcm/ m Dvanbe fiefpaU 

tcncni/ unt) ,Qlcid}fiim funffacb ctnflcfd)nittcncm .f3ute. 
EigVII. \'ill. ^CL- natui-lid;e un& oci-flrciTcrte <Saamcn|laub. 

D 2 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE VICESI^L\E SEPTLMAE. 

AGARICVS VICESIMVS QVARTVS. 

Efl fLingus mufcarius, bicolor , .fimplex , fardtus , carnofus , pa- 

rum varius , volua {puvh exceptus ; pileo ante explicationem 

rotundo , volua laeui feu fcabra inuoluto , pofl explicatio- 

nem conico, deinde conuexo, et pcr aetatem in centro 

deprelfo ac infundibuliformi, Yoluac laceratae fragmentis, 

gemmas quafi rcfcrentibus , fTcpiirime maculato; petiolo 

duriufculo, tuberofo, faepae tenuiter ftriato et ad bafm 

lacerato; velo lato, membranaceo,^ fmiilique annulo, per- 

fiftenti ac laccrato, donatus. Bauaris nominatur Fiiegen' 

fcljwamm. 

Fig. L Fungus nondum euolutus; pileo fub volua fcabra, et quafi gemmata, 

latonte. Fig. II. Fungus fe explicans; pileo fragmentis voluae laceratae 

maculato. Fig. III. Fungus explicatus; pileo convexo et gemmato; pe- 

tiolo ad bafin laccrato. Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diiTcdus. 

Fjg. V. VI. Fungi duo diuerfi, quoad iacicm infcriorem. 

^Tndnmcj htt (lekit unb ^aii^iviflcu :^^ipfertafel. 

<Der wx uub siDauiiijftc ©ldttcrf(i)ii>amm» 

■^^ i)} foIcf)ci- ciit 5\vct)fdrtn(iicr, cinfadjcr/ i^ollcr/ flcifdjigcr/ wcnig 
\)crdn&cv(ici)cr/ undd;tcr i^yfdr.vainni/ mtt ciuciu \>o\: uer (fntwicrc-^ 
imc^ runMi(I)cn/ un^ in bcm i^lattcn etcr raud)cn 5lftcrci)e ttcvbor* 
flcncu/ nad) bcr ^ntwicfclung f'ei5c(icl)cn/ l)ierauf Qcivolbtcn/ unD 
Sulc^t in bcr dMtcn iiertiefteu unJ) tridjtcrformiacn / auc^ von ^m 
5urucf(icb(tcbcncn &Mm ^c^ '3!frcrei)Cij mci^iictlccttcn / unD wie mit 
^tctnen bcrcBtcn s^m; mit ()drt(!d)cm/ fnol(i<^cm/ oft^sartscftricljcU 
tcm/ unt> uiitcn ^UTtjTcncm/ ©rictc; cincr brcitcu/ l)autii>'n ^avv 
incnt)ccfe/ unt» cincin beri;(eid)cn i:ciidnt)igcn uut) scrrincncn Svmgc, 
.^tst in ^i a t) e r n S 1 i c g c n f ci) \t» a m m. 
Fig. 1. (Sinuncnnviiicltci- '^d^umnnii ; uiit eincm / iintcc &em raudjcn , mit) Qlctcofam 
mtt®tcincii bcfci.uon, ^lftcvcne iHTbcrcjcncn , ^t^utc. Fig. II. <im ficl; entrDicfelnbcc 
(gc!;mamnt; niit cincm om i^cm ^crriifncn ^:j{ftcrci}c flcflcc^rcm .putc. Fig. III. eiti 
cnniMcfcItcr ^2^d}iv(tmm ; mit gcwc-U-fcin unt) cjclKnnclfcm .^utc, unb cincm untcn 
'jcrniVciuii ©ticie. Fig. IV. gin fcnPrcdn jerfd.-nittcncr (gc^ivamm. Fig. V. VI. 
givccn tJcrfdjteDtne (£d;n."'AuiniC/ naci) i!;i-ci- Unrcrflt^d;e. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE OCTAVAE. 

VARIETxVTES AGARICl VICESIMI QVARTI. 

Etfi fiingiis mufcariLis praeccdens facpifiimc maculatus fc cxhibet; 
varias tamen' ob rationcs intcrdum fmc vllis maculis offcn- 
ditur. Hinc fcdulo caucndum , nc pro diucrfa ipecic acci- 
piatur. 

Fig. L Fungus fc cxplicans ; pilci ambitu limbria alba ornato ; vcli fragmen- 
tis, annulos rcfcrentibus, ad bafin pctioli reliclis. 

Fig. II. Fungus nondum explicatus; pilci facie inferiori volua , adhuc intcgra, 
tefta. 

Fig. III. Fungus fc cuolucns; volua ex parte difrupta. 

Fig IV. Fungus cuolutus ; pileo conucxo , ora maculato. 

Fig. V. Fungus euolutus ; quoad facicm inferiorem. 

Fig. VI. Pollen natiuus. 

Fig, VII. PoIIen lcnte aucT:us, . (Ji*ndntttg ^a a^t unb ^mattii^eu ^upfertafel. 

Sfbdnkniitijcn Ui wt uni jUHinjiitftcn Bldtte^ 

fd)iDammei 

C^glctd) bcr \JorI)crgcI)cnbc S^it^flCJ^f^t^^^^flmin mcl)rcntf)ci(^ (^cflccfct/ cbec 
gcjlcindt/ erfcl)cincr; fo trift nian i{)n t)0i1) aiid) oft ot)ne allc Stecfen 
an. 93kn \xnirt)e ba()er ^ar fc()r irrcn/ wcnn man Dicfe (£c^mamm> 
art v»or eine befonberc ©attung I)attcn woUtc. 

Fig. I. gin fid) ctniiMcfcItcr @d)ivamnTj mit eincm am Dvau&c tveif cinaefafitem -f^^nte ; 

unb an beffcn ©tielc einige ^e^tiicfcn i)ci:@aamcni)ccfe/ n)ie 3vtnge, Mng»'" 

Qcbliebcn ftni). 
Fig. II. £in nod; uncnttiM'cfc(ter @d)tvamm; DclTcu unterc .f")utf[ad;c mit bcr ncd) gan^^ 

jcn ©aamcnbccfc iibcrjDqcn iii. 
Fig. III. Sin (id) cntviMcfclnbcr (^c(;tvanim ; bctTen ^Saamcnbcctc an ciner <Scite M) 

ab.ac(c»fct ^at. 
Fig. IV. (fin cntivicfcltcr @d;tvamm; mit gcnjolbtcm , am 9vant)e gctlccftem/ v^pute. 
Fig. V. gin cnttvicfcltcr Sd;ivamm ; nad; fcincr Untcrflad;e. 
Fig. VI. ^ct natiiiiidx (gaamcn|]aub. 
Fig. VII. '^a Dcrflro^erte visaamenflaub. 

D -, EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE NONAE, 

AGARICVS VICESIMVS QVINTVS. 

Eft fimgiis, ob locum natalem, lignarius, vnicolor, ct fimplex 
et multiplcx, fardus, carnc duriuscula, omnium maxime 
adeoque varius, vt vix ccrta figura detcrminari queat; pilco 
faepe conuexo fcu planiufculo, faepiirime deformi, fcmper 
laccrato et fquamofo, lamcllis connatis etdentatis; petiolo 
laccrato, flriato, fquamofo, facpe deformi; tam velo, 
quam annulo, orbatus. Baiiaris nomen eil ignotum. 

Fig. L Fungus explicatus; pilco et petiolo fquamofo. 

Fig. II. Idem fungus , quoad facicm infcriorcm. 

Fig. III. Idcm fungus , inuerfus ad perpendiculum dilTcftus. 

Fig. IV. Pollcn natiuus. 

Fig. V. Pollen lente audus. ecfldruuij t»er itcuit uut) ^maniiijjlcn ^upfertafel. 

©er fiiiif imb 5U>anjigftc S5(dtterfc()!pamm. 

(ii ifl foId)cr ein cinfdrbiijcr: t^jzxii einfactcr/ tbciB iM'c(fad)cr/ rjoUcT/ 
I)ai-tflcifd)igcr/ unt) i^or antxni bcrgellalt ^JcrdnDcriid^cr Ijols'- 
fd)wamm/ l?a§ ftd) fcinc bcildnbijc ©ctialt ani^cbcn ld|Tct; mit ei'- 
ncni \JicIma(^ gc\v6(btcn o^cr ctn>a5 fladicn/ am I)du%ticn un(]c|ia('> 
tctctt/ aUcjcit abcr gcrnffcucn uni) fdjnppii^cn ^Mite; \v\t aud) jufanu 
nicngcirad^fcncn unb (^ejal^ncrcn (H^aamcnbidttcrn : mit eincm yini^t-- 
nen/ geilridjeitcn / fd)uppii}cn/ unb inagcmcin unsctlaitctcn (gticle; 
o^nc @aamcnbccfc unt) oDnc '^lxwcs^ ^<M in •^ayern feinen 
Snamcn. 

Fig. I. Sin cntti>icfc(tcr <ScI)tv>anim ; mit fd;npifigcni vf^ufe unD iSticIe. 

Fig. II. €ben t)erfc(be ®d;n)amni/ mic^ fcincr Untcrj1iy,)e. 

Fig. III. Sl^en Dcrfclbe ©djn^anmi, umgefc^i-t unb fcnlrccl^t jcrfd^niitcn. 

Fig. IV. 5>cr natur(id;< (Saamcnllaub. 

Fig. V. Sxc t)ec9r6(jert« ^Saamcnftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE. 

VARIETATES AGARICI VICESIMI QVINTI. 

Quia fungus praccedens viccfimus qiiintus fempcr lignis putrcfcen- 
tibus innafcitur, explicatio cius, ob loci angufliam et alias 
caudas, faepius impeditur. Hinc innumcrae fere varietates 
et figurae deformes adparent. 

Fig. l. Fungi quatuor defonnes , cx ligno enati. 

Fig. II. Par fungorum explicatoruui ; quorum maior florcm , minor infundi- 
bulum , refert. 5t6dnl>en(ngen iti funf unt) jtDanjigften 
S5ldttevfc()iDamme^. 

25cil t)cr \)or^erAcfienbe funf unb s^tianjigile |)0ljfd)wamm auf altm, 
unb jum Xfci(e fmkm, ^olje ^u w^ad^fcn pficgct; fo \virt) bcfien 
^ntwiddung/ nad) ^cff()a|ffcn[)eit t)c^ 9fJaumc^/ unb wcgen ankrcr 
Sufdlli(^feitcn/ oft gcbinbcrt. llnt) ebcn bicfc^ if^ bte Urfad^C/ ba§ 
bicfe (gd)mammart fatl immcr untcr einer anDcrn/ meijl unformli^ 
d)en/ Q3cila(t crfd)cinct. 

Fig. I. QSicc un(icf{a(tctc ®cf)tv(immc, tt»ic flc nu^ &cm ^cfjc 5cfi)or()ctvacf)fcn fTnb. 
Fig. n. gin ^Mt cnttvicfcUc @d)n?i^mmc; bav»on ba gropcre cinc 55(umc/ Dcc f(ei* 
ncrc cincn ^ricl;{cc/ v>or|icllct. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE PRIMAE. 

AGARICVS VICESIMVS S E X T V S. 

Eft fongus tenuis, tricolor, intcrdum bicolor, plcrumque multi- 

plex, intrinfccus cauus, vixcarnofus, parumvarius; pileo 

ab initio conico, poll hemifi:)haerico, fempcr vero fulcato 

feu plicato ; pctiolo colorato , gracili et fragili ; finc velo et 

annulo. Nomen in Bauaria habet nullum. 

Fig. I. Fungus minor , paullulum euolutus ; pileo conico. 

Fig. 11. Fungus inuerfus , parum cxpiicatus ; pileo conico. 

Fig. III. Fungus explicatus ; pileo hcmilphaerico. 

Fig. IV. Fungus explicatus ; multa aqua imbums , hincque colore mutato. 

Fig. V. Fungus explicatus , quoad faciem inferiorem. 

Fig. VI. Fafciculus fungorum, diuerfae magnitudinis , figurae ac explicationis. 

Fig. VII. Fungus maior, explicatus. 

Fig. VIII. Fungus ad perpendiculum difleclus. 

Fig. IX. X. Poilen nativus ct lcnte auctus. 

(2i'!ldnm§ bcc ' eitt mx^ brcij^igjTeit ^upfcvtafcf, 

^a fccl)§ unt> jmanjigftc ©Idttcrfd^n^amm. 

a^ i^ cin ^arter/ ^rei)fdvbiger / mandniia( aud) jwei^fdrbigcr/ tn^gcntcin 
\)iclfaci)er/ inn\rcnt)ig (;ol)lcr/ faft m nicl)t t^nld^igcr/ un^ mnu} 
\)crdnt>er(i(^cr (Jd;\ramm; mit cmcm anfanc;^ fci^cligcn/ nad)^cr 
^a(brun&cn/ ali^cit abcr t]cfurd)tcn ot»cr aefa(tcncn Joutc; cinem ge-^ 
' fdrbtcn/ ^unncn unb 5crLn-cd)Iid)cn gtieic; ol^ne @aamcnJ)ecfe unl) 
o^nc 3iing .^at in ^at;crn fcincn D^amcn. 

Fig. I. Sin fleinct ettvajJ cntjvicffftcf (24)roanini, mit fcgcfigcm ^ute. 

Fig. II. Sinunigcfel)i-tet/ fcbt a^cniii entmicfcltct Cci)!t»amm; mit fcgeligcm ^ufe. 

Fig. III. gin unentrDicfcltct (gcbit^amm; mit f^albrunbcm .[outc. 

Fig. IV. (Jin entroicfcltcr / ilaxf mit •-^Gaffct angefaugtct / ©c^n^amm / unb m\d)a 

ebcn t)at)utcf) feine gatbc gciinDett. 
Fig. V. Q:in entivicfcitet (Sd^wamm, nacl) fcinct Untctflad)c. 
Fig. VI. €in ^ufdjci @d)Jvdmme/ t)on i\'rfd)icl)enct ©to^e, ©efiaft «nb gntivicfelung. 
Fig. VII. (iin ctn^as gto0et/ enmMcfeltct, ©d)tvamm. 
Fig. VIII. gin fenftcd;t 5Ctfd)nutcnet @d)n>amm. 
Fig. IX. X. S)ct natutiid;c uiiD Dct^ropctte ©aamcn|Iaub. 

EXPLI- r ■XPLICATIO TABVLAE TRICESIIMAE SECVNDAE. 

AGARICVS VICESIMVS SEPTIMVS. 

Efl fung^iis tcnuis , vnicolor, raro bicolor, ccfpitofus , intrinfe- 
cus cauus , vix carnofus , parum varius ; pilco ab initio coni- 
co, pofl hcmifphacrico, interdum planiufculo, fempcr fulca- 
to vel plicato ; petiolo cylindraceo , gracili et fragili ; velo 
et annulo deflitutus. Bamris nomen efl nullum. 

Fig . L Fafciculus fungorum , multa aqua faturatorum , variae figurae & ex- 

plicationis. 
Fig. II. Fungus expHcatus, quoad faciem infcriorem, 
Fig. M. Fungus ad perpendiculum dilfeftus. 
Fig. IV. Fungus nondum cxplicatus. 
Fig. V. Fafciculus fungoriim, paullulum arefactortm. 
Fig. VI. Fimgus cuolutus, ct ad pcrpcndiculum difTedtus. 
Fig. VII. VIII. PoUen natiuus et vitro auctus. ^vfldruitvj bcr imi} uitb bvci)^i^|Ten ^upfertafer. 

•Dec fiekn mi s^Danjigftc 35ldtrcrf(f)mamnt. 

QE£^ ijl cin ftarter/ cinfdrbu^er/ feltcn 3\rfi)fdrL%r , t?ic(fad)er / inmrciibi(j 
l}o{)lcr / faft (^ar nid)t ticifdjiger , nnt) mm^ i^crdnbeil!d)cr (Ed)\vainni ; 
niit cincm / anfang^ fci^clti^cn / nad)f)er I)aibrunhn / biewciUn ctm^ 
flad)cn/ aUCjCir aber 0cfiird)tcn/ eber gcfaltcncn/ .^ute; einem runbcn^ 
Dunncn unb 5crbrcd)Iuten (^ticle ; ot)nc (Saamenbcdc unb oI)uc iKing, 
J^at in ^iaycrn fcincn Dlamcn. 

Fig I. gin ^ufd}cl flarf iuit 9ffaffcr angcfaugtct: <B^)w^mm(/ t>cn t)crfd;ie&<nc!r 

(>ict!ait unD (inmMcfclung. 
Fig. II. (?in cnmMcfcItcr ©d^tvatnni, nad; fcincr UntcrfJadje, 
Fig. III. (>in fcnfred)! }.rfd;nirrcnci- (g.clpivanim. 
Fig. IV. (^in uncntivicfcltcr @d)n.Himni. 
Fig. V. ^in ^^ufd;e( ctn-asJ burrcc @d)tv5mmc. 
Fig. VI. (Zin cntreicfdtcr uni) fcnfrcd)t jccfd)nittcncr ©d)tvamnT. 
Fig. Vli. VIII. S)ci- naturlid;e unb tcr^ro^crte (i^flamcnflaub. 

E EXPLI. EXPLIGATIO TABVLAE TRICESLMAE TERTlAE. 
AGARICVS VICESIMyS OCTAVVS. 

Eft fungus efculentus, bicolor, fere femper folitarius ; intrinfecus 

farctus, carnofus, varius ; pilco et ab initio et per aetatem in- 

certae figurae , non raro deformi , faepiilime vero fquamofo, 

ettomentofo, ad oram lacerato ; petiolo vario, cylindraceo, 

tuberofo, iacpe deformi, vclo coriaceo, annuloque perfiftenti, 

donatus. In Bauaria dicitur EhcgUrtd feu Cbampignon. 

Fig. I. Fungulus nondam explicatus, lamellis velo te6Hs. Fig. II. Fungus 
cxplicatus, pilco (l]uamoro, tomcntolb, ad oram lacerato; pctiolo cylin- 
draceo. l"ig HI. Fungus nondum euolutus, ad perpendiculum difTedus; 
petiolo tubcroib. Fig. IV. Fungus nondum euolutus; pileo et petiolo 
deformi. Fig. V. Fungus paullulum cuolutus; petiolo fufiformi. Fig. 
VI. Fungus paullulum cuolutus; pilco conuexo, ora lacerato, colore per 
aetatem mutato. Fig. VJL Fungus cuolutus, quoad facicm inferiorem. 
Fig. VIII. IX. Pollen natiuus et aurtus. 

€rffarung ha Utx) iint> brci)^igjlcn ^npfcrtafcl. 

©er acl)t unt) jipanjigfte S!dtterfcl))t)amm. 

a^ \\} cin cfbarev/ jVDCDfartiaci- / faft aUeseJt cinjclncr/ inmvcnbig ^jollcf/ 
flcifdjigcr/ vcrdntcrltcl)cr (^d)\vamni; rnit cincm/ fowol)! anfang^/ al^ 
mit bcr ^dt, unl-cfriintni^en/ niu)t fcltcn unf6rm(id)en / am t)diifi(iflcn 
abcr fd)uppj(]cn / jcttigcn/ unt> am 3\anbc jcrrifTenen SpuU; mit unbe> 
rrdnbiv]cm/ runt>cm/ rncUitjcm/ oft unfonnlidjcm (gtide ; einer (eber-' 
t)aften (^anicnbecfe / unb eincin beildnlJiiicn ^Jiinge. 2^x ^^ai)crn 
tctj3t er ^- 1) c (^ d r t c ( / o^cr Q l) a m p i ij n o n. 

Fig. I. Cin wxl) un:m\iy.ddta @d;ii\^mm / iit\\m ©aamenbfafter / tvecien &ec 
(ga.inicnDtcfe , u!ii"id;toai' tinb. Fig. II gin cntroictdcer ®d)tvamm / mit 
[d)ii»pi(jcm, 50tii(^cm, am dUnbe jccriiTcncn!/ S^iuU--, uni) cinem cunben @tie(e. 
Fig. 111. (fiii uncnnuicfdtcr l\'nfrcd;t ^orfdjnitrcncr (Sd;ivamm , niit fnoKigcm 
JSticIc Fig, IV. ^m uncnttivcfcltcr ©c!;»vamin ; mii: ungcjla^tctcm ^ute unt) 
K'DmU. Fig. V. ein ctmi cnttvicfcltcc (gd)n)amm / mit bunn auiJlaufen* 
bcm ^rie(c. Fig. VI. &n cnvag cntivicfclter fc)d;wamin, initaiivolbccuj, am 
3van&c jcvriiTcncm, uni) Mc g.irbc al\act^ni?ertctn/ -putc. Fjg. VII. (iin un# 
cntii^icfclter (24>ivamni/ nad; fcinei: UnicrfJ(icl)c. Fig. VIll. IX. :^iv natur* 
(id)c unD Derflrolicrtc ^aamenliaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAR TRICESIMAE QVARTAE. 

AGARICVS VICESIMVSNONVS. 

Eft fungus plerumque vnicolor, fimplcx, intrinfecus farctus, car- 
nofus , parum varius ; pileo ab initio rotundiiifculo , poll 
conucxo , faepe in centro depreifo feu excauato ; petiolo 
tuberofo ; velo araneum referente, annulo nullo. Bauari no- 
men nefciunt. 

Fig. I. Fungus cxplicatus ; pilco in centro dcprcfib ct papillato. 

Fig. II. Fungus explicatus; quoad faciem infcriorcm. 

Fig. 11 1. Fungus euolutus ad perpendiculum dillcclus. 

Fig. IV. Fungus fe explicans; velo araneofo adhuc donaais. 

Fig. V. Fungus parum euolutus, pilco in ccntro incifo, 

Fig. VI. PoUen natiuus, 

Fig. V.L Pollen vitro aiiftus. (^vflanmcj bec incc uitb brci)f>tci|lcn S^ttpfcvtafcL 

•Det ncun unb 5it)anjigfte 331dttcrfcl)it)amm, 

^^ i\i cin i«^0ciiicin cinfdrbiger, cinfacf^cr/ imi?cnt)i(^ \)ol(cr/ flc(fcl)igcr/ 
\t»cnig vcranbcrdc^cr @c^n?amm; mit ctncm anfang^ rmiMtcl)cn/ nac^-- 
mal5 (^enjMbtcn/ oft in bcr dMun vcrttcftcn / okr au^gebotiltcn, 
j^utc ; eincm tnoliigcn <Btkk ; cincr fpinncnn?cln(ien ©aamcnbecfe/ 
abcr ol)nc Oiinc^. .^at in 35ai)crn fcincn Dlamcn. 

Fig, I. gin cnitTicfcltir (Scl.nanim; mtt ciiuni in &«r ^}inm tmkfun iint) mxii» 

flcn ^iite. 
Fig. II, gin cntaMctdta* ©djmamrn ; nad) feiner llnterf}^d)c, 
Fig. III. ^in cntnMcfcltcr/ unD fcnPrccl)t jcrfcbnittcner/ @d)n>amm. 
Fig. IV. (^in fid) ciitmicfc(ni>cr ^Sd^i-Damm, an n)e(d;cm bie fpinncnn^cbtgc (Saamcn* 

bccfc ni:d; ftd)rbar t|I. 
Fig. V. €tn cttvag cntmicf"c(tcr (Sdjnjamm ; mit cincm in t)cc 2Jtittcn eingcfdpnittc* 

ncn vg)iite, 
Fig. VI. S^er natiUiid)c @aamcn(]aub. 
Fig. VII. S)cc bcrgroticrtc ®aamen(iau(». 

E 2 EXPLI- EXPLTCATIO TABVLAE TRICESIMAE QVINTAE. 

AGARICVS TRICESIMVS. 

EH fangus vnicolor , faepe bicolor , tam fimplex , qiiam multi- 
plex, fardlus, carnofus, parum varius; pileo hemifphaerico, 
in centro faepe faftigiato ; petiolo cylindraceo , ad bafin 
crafliufculo, et plerumque tortuofo; velo araneofo, fed an- 
nulo orbatus. Bauaris nomen eft nullum. 

Fig. J. Fafciculus fungorum, variae cuolutionis, figurae et magnitudinis. 

Fig. If. Par fungorum, quoad faciem inferiorem. 

Fig. III. Fungus ad pcrpendiculum dillectus, 

Fig. IV^ Trias fungorum, quorum duo pileis faftigiatis. 

Fig. V. Fungus velo araneofo adiiuc donatus. 

Fig. VI. Kungus euolutus; pilco in centro faftigiato. 

Fig. VII. Fungus nondum cuolutus; pileo hemifphaerico. 

Fig. VIJl. IX. Pollen natiuus et lcntc auctus ^1'flvii'ung l»ci* fuuf uiib brei)|ji|5frcu ^upfcrtafcL 

©er t^reofliijfte ^(dttcrfc()ipamm, 

(2^ (fl ejn cinfdvtM'gcr / oft .^u^eyfdrbiger/ fowcl)! cinfacf)cr/ ai^ »ie(fad^er/ 
voUcr/ t^cifd)igcr/ UH'nii] vcrdnbcrlidjcc ^ii)\rannn ; mit einein ^alb-- 
ninbcn/ in t»cr ^3}iirtcn ofr ^ugcfpi^tcn/ .^utc; cincm runl)en/ nacij 
untcn ju ^tcflid;cn nni) \mi\i gcfdjldni^jcltcn (gticle; einer fpinnemrctn'' 
Qtn (gaamcnbccfC/ abcr ol)ne -dluh]- .^at in ^aycrn feincn OTamen. 

Fig. I. (Eiii %3ufd}c[ @d)iv(!imme, bcn i)erfd;icbcnci- Sntmicfclung, ®c(lalt unb ®vo^t 

Fig. II. (Jm %\m ^i\)Kiimm, md) jl^rcr Untcrfli5clje. 

Fig. iil. (£in fcii£rcd)t jcrfcbnittcncf (gicl)ivamm. 

Fig. IV'. l^tei) (si:.cl)tri5nimc, Dcrcn jnu^cn jugcfpifetc J?ute f)\\5cn. 

Fig. V. ein @c{)ammm/ mit fctufr lp!nnemvcl'it3"cn •Saamciibccfc. 

Fig. VI. ^in cntivictrclrcL- '^d;i»am|T^; mit cincm in Dcr 9?l'ttcn jui]cfpi^ten .^ut*. 

Fig. V!I. ^in noci; u:iciuivicfcltec ed;ivamm; mit ^•■ilbfun^cm ^pute. 

Fig. Vlil. IX. ,''>Dcy natur!icl;c unD iKrgr6^"crtc ©aflmcnrcaub. 

. EXPLI- EXFLICATIO TABVLAE TRICKSIMAE SEXTAE. 

AGARICVS TRICESIMVS PRIMVS 

Ed fiingus vifcofus, bicolor vcl tricolor, folitarius, fardlus, car- 

nofus, pro actatc varius; pilco ab initio hcmii|-)hacrico , pofl 

planiufculo, tandcm infundibuli forma; pctiolo bafin vcrfus 

cralfiufculo ct colorato; vclo vifcof), fplcndcntc ct quafi 

vitrco, annulo autcm Ipurio, pracditus. Nomine apud 

Baimros carct. 

Fig. I. Fiingus nondum cxplicatus; petiolo craflb. 

Fig. IL Fungus pauUulum explicatus; pctiolo tenuiori. 

Fig. III. Fungus nondum cuolutus, ad perpendiculum dilTectus. 

Fig. IV. Fungus nondum explicatus quoad faciem infericrem; vt velum 

vitreum eo magis adpareat. 
Fig. V. Fungus maior pileo infundibulum referente. 
Fig VI. Fungus explicatus; pileo planiufculo, in centro dcprciro. 
Fig. VII. Idem fungus, quoad facicm inferiorem. 
Fig. VIII. IX. PoUen natiuus et auctus. 

(Jrfldruu^ ber fcd)6 uub t>vci)fn(j(lcu ^upfcrtafel. 

£5er ein unb brei^^igfte ^fdtterfrf)unimm. 

(i^ ifl cin flcbriiicr/ 5\t»ci;fdrbii}cr / obcr ^rci^fdi bi^cr / ciufacl)cr/ i^olicr/ 
flcifc^iger/ iint) mit t>cr '^m \)crdnbcrlu1)cr feci)':vamin; init ciucm 
anfangg ^albrunbcn/ nai{)f)cr ctnjas flai1)cn/ julcljt trid^tcrigcn |)utc; 
mit cincm nad) untcn ju bicf(id)cn unb gcfdrbtcn <gttc!c; cincr flebri' 
gcn-/ gldmcnbcn/ unb glcicbfam gldfcrncn/ SaamcnDcctc / unb cmcin 
und(I)tcn ^tingc .^at in ^;8ai)crn fcincn Dlamcn. 

Fig. I. gin iincnttticfcltcf ©d^ivamm; mit bicfcm ©ttcle. 

Fig. II. €in ii\mi cntn)tcfcitcc (5:ci)ivatnm; mit bijnncn @tic(o. 

Fig. III. gin nod) uncnttvicfcltct/ unb fcnfrccbt jcrfc()nirtcncr, Crcfm^aintn. 

Fig. IV. (2in nocl) uncnttvicfcltcr c&d)n>amm; nacl; fciucc lliucifilad)C/ uni) m bie . 

glAfcrne (Saamcnbccfc fcl^r fcnntlid) \\\. 
Fig. V. <5in ctmag grofjcr @d)n)amm; mit tridjtcrfovnti.cjcm S::i\\tt. 
Fig. VI. gin cntivicfcltcc (gd)n?amm ; mit ctivasJ ilad)cm, tn bcc ^^X\tU l-icrticftcm, 

JDutc. 
Fig. VII. eben bcrfclbc (Sd)a>amm; nad) fcincr nntci|T[;^d)c. 
Fig. Vlil. IX. ,'X)cr natiirlid;e unb Jjci-grof^ertc viaaaicr.|taub. 

E 3 K.XPLI- EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE SEPTLMAE. 

AGARICVS TRICESIMVS SECVNDVS. 

Eft fungus vnicolor, folitarius, fardus, carnofus, parum varius; 
pilco lilamcntis ftriato, ab initio rotundo, faepac conico, 
deinde coniiexo; petiolo cylindraceo, fimilitcrfilamentisflria- 
to; velo dcftitutus, fed annulo Ipurio notatus. Bauaros 
nomen fugit. 

Fig. I. Fungus parum cuolutus, quoad faciera inferiorem, vbique annu- 

lus fpurius maxime adparet. 
Fig. n. Fungus euolurus; pilco conucxo. 
Fig. III. Fungus ad pcrpendiculum diHectus. 
Fig. IV. Fungus cxplicatus; quoad faciem infcriorem: 
Fig. V. Fungus mukum euolutus; pileo in centro incifo. 
Fig. VI. Fungus paullulum cuolutus; pileo conico. 
Fig. VII. VIlI. Pollcn auctus ct natiuus. ^tfldrunij bcc ficben unb bcci^j^igjlcn ^upfertafcl. 

^a jipin) un^ brci)§igfte Sldttcrfrf^manm 

S^ i)} fin einfdrbigcr/ cinfac^er/ \)ollcr/ flcifc()tgcr / wmi^ \3crdnbcrlidxr 
@d)wamm; mit eincm fafcri9i]eftrid)Cltcn/ anfdnglicl) runben / oft fcge* 
ligen/ nad)l)cr acmolbten/ .ibutc; cincm runbcn unb fagcriGgetTridjcItcn 
©tiele; jirar ohnc ©aanfenbccfC/ abcr mit eincm undd)ten 9Iinge^ 
.^at in 5Sai)crn fcincn Duvmcn. 

Fig. I. <Sin cttDd^ cnttvicfdur <Sd)ivamm ; md) fcincc llnrcrfiW;c/ iinb m ba u\u 

hd)tt Svin.g t»ornduUid) ju evfcnncn i|i. 
Fig. II. gin tntn?icfdtcc ®d;rDamm; niit geit>6lbtcm Dvinge. 
Fig. III. (fin fenfrcd)t }crfd;nittcnct (gd;»vamni. 
Fig. IV. gin cntwticfcUer <gd;»vamm; nad) feincr UnterfliW)e. 
Fig. V. gin flcjtf (ntwicfeltct >e3d;tvamm; mit cinctn in Der 9??ittcn eingefcf^nittenen 

^ute. 
Fig. IV. (Sin etma^ en(tDicfe(tec (Si)ii5nmm/ mit fecjelijjcm .^utc. 
Fig, VII. VIII. ®cr X>iXQXo^m^ unt) natiii:!id;e ®aamcn)Iaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TAB\^LAE TRICE-IMAE OCTAVAE. 

AGARICVS TRICESIMVS TERTIVS 

Eft fungus bicolor, ct fimplcx et multiplex, fardlus, carnofus, 
pcr actatcm varius; pilco ftriato, ab initio fcre fphacrico, 
poft conucxo; pctiolo rotundo, Itriis variegato et colorato; 
velo dcflitutus, fed annulo fJ:»urio fignatus. Bauori nomcn 
habent nuUum. 

Fig. I. FungLis nondum euolutus; pilco fphaerico. 

Fig. II. Fungus explicatus , quoad facicm inferiorem, 

Fig. III. Fungus ad pcrpendiculum dillcctus. 

Fig. IV. Fafciculus fungorum, variac figurae ct explicationis. 

Fig. V, Par fungorum, peculiaris fitus. 

Fig Vl. Pollen natiuus. 

Fig. VJl. Pollen Icnte auctus. (^rfldruit^ ha a^t unb bitijfn^jlcn Stupfertafel, 

©ec bvei) unt> i)rei)|5i(}fte SSldtterfcftnnimm* 

di iflein ^wci^fdrbicicr/ tl)cj(^ cinjclnciv tl)ct(g inc(fad)cr/ voUcr/ flnWgcr/ 
unb mit t»cr 3cit vtcrdnbcr(ictcr ^cbwamm; mit eincni gcflric^c(tcn/ 
anfdnglic^ fu(;c(runt»cn/ nac^()cr (ic\w(btcn / .f^utc; eincmrunbcn/ fcl)5n 
gcflricl)c(tcn unt> gcfdrl^tcn/ ^tic(c; cl)ne @aamcnbccfc/ alHT mit ii^ 
ncm undd)tcn 9;ingc. .^at in ^ a i) c r n f cincn 97amen, 

Fig. I. giti nod) utiftitivtcfciter ^gdjwamin ; tnit fiigelrunbctn ^ute. 

Fig, II. gin cntnMcfcItec (ad^wamtn , nad) fciner Untcrflad;c. 

Fig. III. gin fcnfrcd;t jerfd;ntttcncr @d;matntn. 

Fig. IV. ©n ^ufd;cl ©dnv^mtnc, Don t>crfd)!cbcncr gi^ijr unb (fntnticfdung. 

Fig. V. gin ^aavf mit il)rcn >S)iiten jufatnincngcn?acf)fctic ®d;tv5mmc. 

Fig. \'l. 5r)rct) ®d)n>t\tnmc/ bon bcfonbcrcc vgtcKung. 

Fig. VII. S)cr naturlid)c (gaamcnfiaub. 

Fig. VIII. 2)cr ijcrgroperte (gaamcnitaul). 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE NONAE. 

AGARICVS TRICESIMVS QVARTVS. 

E(l fungLis vnicolor, ct folitarius et fafciculofus , fardtus, carno- 
fus, parum varius; pileo ab initio conico, faepae iphaerico, 
poft conuexo, tandem plano , ac infundibuli forma; petiolo 
cylindracco, ad bafm craifiufculo ; nec velum, nec annu- 
lum , habens. Nomen in Baiiaria datur nullum. 

Fig. I. Par flingorum , quorum minor pileum planiufculum , raaior infundibu- 

liformcm, babet. 
Fig. II. Fungus explicatus; pilco conuexo. 
Fig. III Fungus euolutus, quoad faciem inferioreiiu 
Fig. IV. Fungus ad pcrpcndiculura dilfectus. 
Fig. V. Fungus explicatus; pileo plano. 
Fig. VI. Fungus nondum cxplicatus; pileo conico» 
Fig. Vll. VJll. Pollen natiuus et lente auctus. ^rndniitvj bcr ncmt ititb bvcnfigjlctt ^upfcrtafel. 

Set wi v^x^ W\)^^\u 5B!dttcrfd))))amim 

(J^ ijl m cinfdrbicicr/ fowof)! cinicincr/ aB tiiclfac^cr/ voUcr/ fIcif(J)igcr , 
unt» wcnig \?crdnbcrli(t)ci* t8(i)\ranim; mit cincm anfang^ gcf^clartigcn^ 
oft fugclrunkn/ nacl)()cr (\c\t\^Ibtcn / julc^t flad)cn/ ot»cr tnci[)tcrformi'- 
Qcn/ |)iitc; mit cincm runtcn unb untcn biifcn (Eticic; ol)nc (Saamcn'- 
occfc unb oI)nc 9Ung. ^^t \\\ ^-^ai^crn fcincn S^amcn. 

Fig. I. gin ^^acic (SdjnH^mme/ i)at>on ber flcincre mtt clnem flacl)en/ tJec flrcj^ece mit 

cincm trid)terf6rmi.gcn -^ute ijcrfcljcn ifl. 
Fig. II. ^in cnttvicfeltcr <gcl)n)amm; mit gcirclbtcm .^ute. 
Fig III. ^in entroicfcltec @d)n?amm , nad; fcmcr Untccflad;?. 
Fil VI. ^in fenfced)t jccrd)nitten«c (Sd^mamm. 
Fig. V. gin entnncfclter <2)cf)n>amm; niit Pad)cm -[^utc. 
Fig. VI. gin uncnttvicfeltec @d)n.-)amm; nnt fcsctfocmigcm ^ute. 
Fig. Vil. Vill. SDec natuclid;e unD i?ecflc6ticcte ©aamenOaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE. 

AGARICVS TRICESIMVS QVINTVS. 

Eft fungus bicolor, feu tricolor, ct fimplex et multiplex, in- 
trinfecus paullulum cauus , carnofus , parum varius ; pi- 
leo pundlato, ab initio conuexo, pofl plano; petiolo (Iri- 
ato, cylindraceo, ad ballin craffiiufculo , et faepiifime co- 
lorato ; nec vclum , nec annulum , habens. Bauari nomcn 
neiciunt. 

Fig. I. Fungus euolutus ; pileo conuexo. 

Fig. II. Fiingus euolutus , quoad faciem inferiorem. 

Fig. III. Fungus explicatus , pileo plano. 

Fig IV. Fafciculus fungorum ; pilcis conuexis et quafi ouaUbus. 

Fig. V. Fungus ad perpendiculum diffedus. 

Fig. VI. PoIIen natiuus. 

Fig. \^II. Pollen vitro auftus. ^rfldtuti^ bet iJierji^lleit ^upfettafel. 

©ct Wnf unt> t>ret)^igfte SSIdttevfc&wamm, 

^^ ijl eiu jwct)' ober bret)fdrlnger / fowo^t einfad)er/ a\i wlf adntf tnnwett'' 
tig enva^ l)ot)(er / flcifd)t(ier/ unt» menig V)erdnt»er(i(^er (gcl)wamm ; mit 
einem (^cbippelten/ aitfang^ (^ewolljten/ nac^ber jlad^en/ .^ute; tnit et'- 
nem getlrid^cltcn/ ruiiDen/ unten t)icf ern / iittt» oft gefdrbten / ©tielc; 
obne ^aamenbecfc utit> ot)ite iKing. .^at in S5at)ern feinen snamem 

Fig. I. (Sin cntmkhUit (Sd}tvamni; mit gcjvclbtcm :^iitc. 

Fig. II. (!tn entn^icfelter ©cbmamni/ nad; feiner Untcrjlfid^c. 

Fig. IIL (fin cntniicfeltcr @cl)mamm; mlt fladjcm S;\utt. 

Fig. IV. (£in ^:i^ufcl;ci @d)mSmmc; mit gcn^olbtcn/ iinD gUic^fam (t)nin&m/ ^utctt. 

Fig. V. (!in fcnFrcri)t ?crfd)nittcncr ©d^wanim. 

Fig, VI. S)cc naturlid)c (Saamenf]aub. 

Fig. VII. 2)et tecgro^erte (gaamcnflaub. 

F EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE PRIMAE. 

AGARICVS TRICESIMVS SEXTVS. 

Efl fimgus bicolor, vel tricolor, folitarius, fardus, carnoflis, 

parum varius ; pileo granulato , ab initio Iphaerico , poft 

conuexo , feu conico , tandem planiurculo , faepe deformi ; 

petiolo cylindraceo, ad bafin faepe craffiufculo feu tube- 

rofo; tam velo , quam annulo, orbatus. Bauaros nomen 

latet. 

Fig. I. Fungus euolutus ; pileo conuexo , in centro fulcato. 

Fig. II. Fungus euolutus ; quoad faciem inferiorem. 

Fig. III, Fungus ad perpendiculum dilfedlus. 

Fig. IV. Fungus euolutus ; petiolo ftriis notato. 

Fig. V. Fimgus explicari incipiens ; petiolo tubcrofo. 

Fig. VI. Fungus euolutus ; pileo deformi. 

Fig. VII. Pollen natiuus. 

Fig. VIII. PoUen vitro au6lus. 

(2r!(dnntg t>ec tin mh Incrjicijlcn ^upfcttafcL 

©cr fecl)§ imt) brei^^igftc a3{dttcrfd)nntmm. 

a^ i\i m jwci) '- obcr trct^fdrtiger / etnsclncr / i^oKer / flcifrfjigcr / un^ \t>e* 
nig i^crdnbcrlic^cr/ (Bd^mmm; mit dmm c{)a<jnnartigcn / anfdnglic^ 
nmbcn / oft (^ctvolbtcn / okr fc3dd^n(id}cn / ;ulc^t flaf|)cn / oft unfornv- 
Iicl)cn / .^ute ; cincm runbcn / unt» untcn oft ^icfern / ober fnoUi<^en / 
@ticlc; of)ne ^aamcntccfe unt) o^ne Siiini]. .^at in *^ai;ern feine» 
9Tamen. 

Fig. I. gin «nnvicfcltci: (gcTjtvanim ; mitgcivoIStcni/ unb in ba ^litun gcfurd)* 

tm, ^iitc. 
Fig. II. gin cntiuicfcltcr ©cbsvvimm, nac^ fcinci: Untcrfldcfjc. 
Fig. III. ^in fcnfrccf)t jccfcimittcncir (2c(;tv»amm. 
Fig. IV. (Sin cnnv>icfclrcf@cl)ivamm; mit gcfirid;cUcm ©ttcfc. 
Fig. V. ^in fid; cntt-.)icfcltcr @c!;n)amm; mit fnciligcm ^tlcle. 
Fig. VI. gin cnttDicfcltcr ©djwamm , mit ungcflaftctem «t^nt^ 
Fig. VII. S)CL* natur(id)c (gaamcnflaub. 
Fig. VIII. S)cr i)cvi)cD|jCi:te ©aflmenflaut). 

• EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE SECVNDAE. 

AGARICVS TRICESIMVS SEPTIMVS. 

Ell fimgus tricolor , plerumque folitarius , far(5lus , carnollis, 
parum varius; pileo ab initio conucxo, poft plano; petio- 
lo vel cralFo, vel tenuiori, ad bafm tamen feraper craflio- 
ri , ac laepe tuberofo ; velo araneofo , fed annulo nullo. 
In Bauaria nomen defideratur. 

Fig. I. Fungus nondum euolutus ; petiolo tuberofo. 

Fig. II. Par fungorum ; quorum maior pileum. deformem gerit, minor non- 

dum cuolutus efl:. 
Fig. in. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem. 
Fig. IV. Fungus ad pcrpendiculum dilTe^^tus. 
Fig. V. Pollen nativus. 
Fig. VI. PoUen vitro auftus. ^•fMrung ber pei) ititb bieriigjTen ^upfertafef. 

©er fieben unt) i^teo^igfte S5(dtterfc{)it)amnn 

CF^ ifl ein t)renfdrbt(ier/ mettlentl)ei(^ ein^elner/ vjoKer/ fleifdjiger, unbwe-- 
nJaverdnocrIifl)er/ ©d;\ramm; mit einem anfang^ (jcuielbten / nacf){)er 
flad)en/ ^ute; einem cntwcbtt bicfcn / oter hmiicrii / jebod) nac^ um 
ten ju aliejcit ^iffcrn/ iinb oftfnolligen/ ^ticlc; mtt einer fpinnemtje'' 
bigen @aamcni)ecfe/ abcr ot)neiKing. 4>«t i» 25ai)ern feinen 9]^-- 
men. 

Fig. I. (!in nocl; uncntmicfcftcr ®d)it?a:iim; mtt fnoUigem ^^utc. 

Fig. II. Gin ^l^aac ^dnv^mme; t)at)on Dcr gvopcrc cinen ungc(io(tetcn ^ut \)'}i.ti Ut 
flciticrc abcc nod) unenttvicfdt i(I. 

Fig. III. (fin enttvicfcltcr ®cl)ii>amm, nacf) feinec UnterflW;?, 

Fig. IV. Sin |"cnf'fcd)t jecfd^nittencr @d;tvamm. 

Fig. V. SDec natrirljd)c ©aamcn|Taub, 

Fig. VI. S)cc Dccaiojicctc ©aamenliflub. 

F 2 EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE TERTIAE. 

AGARICVS TRICESIMVS OCTAVVS. 

^ Eft fungus, ex loco natali, lignarius, bicolor, & iimplex & 
multiplex, praeter petiolum non carnofus, paullulum tre- 
mulans, omnium maxime varius; pileo figurae fmgularis, 
incertiflimae , fere femper alius, (aepius deformis; petiolo 
breui, faepe vix vUo; tam velum, quam annulus, deficit» 
In Baiiaria nomine infignitur nullo. 

Fig. T. Fungii? euolutus , pileo aleclorolophoideo , feu criftam galli referente. 

Fig. 11. Fungus ad perpendiculum difTe^^lus. 

Fig. III. Fungus aleftorolophoidcs minor. 

Fig. I\'. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem. 

Fig. V. Pollen natiuus. 

Fig. VI. Pollen lente auclus. ^rfldrun^ bcc brei) unb tjieiiigjlen ^upfei:tafeL 

©ec acbt unl) brci^^igfte 35Idtterfc()mamm. 

(J^ j(l ro(d)cr cin jwci/drbigcr / fo\vof)l cinfad)cr , M \)iclfac^cr , auffcr 
t)cm ©ticlc gar ni(i)t flcifd^igcr / gang ungcmcin abdnbcrlicfecr Sitfer-' 
fd)mam/ unb/ t)crm6(^e fcinc^ @cburtortf)C^/ fogcnanntcr .feoljfi^wamm ; 
niit cincm fonkrbarcn / fcl)r unbeiTimmtcn / fatl allcjcit anbcrn / uni) 
fcl)r oft unformlid) ijcftaltctcn/ .^utc; cntwcDer mitclncm furjcn/ obcr 
wdt (^arfclncm/ (Stlclc; o^nc ©aamcnt)ccfc unl> obncOiing. .^at in 
i-^ai^crn fcincn DZamcn. 

Fig. I. (£in cntrtMcfcltcc @cl;tt»amm ; mit eincm ^a^ncnfammig^n ^^\xU- 

Fig. II. gin fcnfrcd^t jcrfclmittencr ®d)Jv>amm. 

Fig. III. G;in f(cincrcr l^ahncnfamniigcr @d;tvamm. 

Eig. IV. (2in cntn)icrc(tcr (Scl;»uamni/ nad; fcincr UntcrfIW;e. 

Fig. V. ;5)cr natur(ic!)c ®aanicn(Iaub. 

Fi^. VI. 'A^ia tcrflvotierte Saamcnftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE QVARTAE. 

VARIETATES AGARICI TRICESIMI OCTAVL 

Ne quis pracccdentis agarici varietates, ferc innumeras, pro di- 
uerfis habcat fpeciebus ; operac pretium duxi quibusdam 
fmgularibus hanc tabulam dicare. 

Fig. I. Fungus maior ; pileo florem irregularem et quadrifidum aemulante. 
Fig. II. Fungus deformis; pileo petalum irregulare, et ora laccratum, refercnte. 
Fig. III. Fungus fingularis; cujus pileus floris petalo cordiformi refpondet. 
Fig. IV. Fafciculus fungorum; quorum medii et pileis et petiolis funt conna- 
■ti, dexter ad florem linguiformem accedit. ^cfldfuits \)tt i^ier xmh \>itni0m ^upfertafel» 

Sibdnkningen ^e^ adjt unl) t>rei)^J3ften 
S5Idttetrd)n)amme§. 

©amit tiicmant) W, faji unjdf^Ibaren / ^lbdnbcrunf^en be^ toorI)ergeI)Cf^ 
ben (Ec1)\i?ammc^/ v»or fo wi cigcnc unb bcfonbcre ©attungen anfC' 
^cn mogc; fo {)abc id) c^ fur notbig crac^tct/ cimgc Dicfcr ^lbdnJjC' 
rungcn auf bicfcr ^afcl vorsujlcllen, 

Fig. I. <£in gcoflfct @($mamm, mit cinem unform(ld)cn / blumcn^f)nUd)m , mb gfcic^* 

fam t»icrfad)cingcfd)nittcncn , S?ut(. 
Fig II. Stn ungcftaltctcr @d)it»amm; bcJTcn ^ut eincm unf6i'm(id;en, unb am dianbt 

iccriflcncn, ^(umcnblattc fl(cid)ct. 
Fig. III. (!in fon&crbarcc ®c(;n)amm; bcjTcn ^ut eincm ^crjformigcn ^(umcnb(atte 

bci)fommt. 
Fig. IV. gin^ufd)c(@c[)it>dmmc; bat>on bicmitt(ccn, foivo5(&cn .?)utcn/ n(55 ®tic? 

(cn nad), ,ujfammcn,(]cn,>ad)fcn ftnt); Dcc juc rcci;tcn ^citc abcc ein jungcn» 

^^n(id;cg ^(wmcnb(att l?ocfic((ct. 

F 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE QVINTAE. 

AGARICVS TRICESIMVS NONVS. 

Efl fimgus bicolor, & folitarus & fafciculofus , cauus, paruip 
carnofus, parumque varius; pileo conuexo, in centro fae- 
pe, vel paullulum fafligiato, vel quafi truncato, & in am- 
bitu tenuilfnne ftriato; petiolo tenuiori, rotundo, ad bafm 
craffiufculo , faepe roftrato feu globofo; velo ac anniilo 
carens. Apud Bauaros nomen cfl niillum. 

Fig. I. Fafciculus fungorum , mulca aqua imbutorura ; pileis conuexis ac in 

centro paullulum faftigiatis. 
Fig, II. Fungus euolutus ; petiolo roflrato. 
Fig. III. Fungus euolutus ; pileo in centro quafi truncato ; pctioli radice re- 

pentc et globofa. 
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diflcdlus. 
Fig. V. Fungus euolutus, quoad faciem infcriorem. 
Fig. VI. Fafciculus fungorum coloris naturalis. 
Fig. VII. VIIL Pollen natiuus et vitro audus. 

erndrun^ bcr fuitf unb tjiec^icjllen ^upfcctafel, 

©cr neun unb fcreo^igfte S3(dtterfc{)n)amm. 

^^ ijl cin jmei)fdrbigci'/ fon>obI cin;c(ncr/ al^ \3iclfaiter/ f)ol)lcr/ ctnja^ 
flcifdjiger/ unb mwi^ \3crant)crlic^cr ©c^mamm ; mit cincm gcivolb* 
tcn/ in ijcr OTiittcn viclmal^ crl)abcncn/ obcr abjicftulstcn'/ unt» am 
3{ant)C gart3Ctlrtcl)cltcn/ ^utci mit cincm jnrtcn/ runbcu/ unt) untcn 
ctiija^ bicfcrn/ fc^nabclal)nljct)cn / obcr f uiiclrun&cn / (^ticlc; obnc <B<x(k'' 
mcni)ccfc unt) ol)nc 5Ring. ^<\i in '^ai;crn femcn 97amcn. 

Fig. I. t'm 'Sufci)c(/ t>om '2Ba]Tcr jkvf anscfaugtcr, ©djwibiuK; mit scroolbtcm / 

utii) in t)cc ^Ohttcn cnt^a^ cr^abenem/ .t)utc. 
Fig. II. (tm cntvoicfcltec ^cbsvamm; mit fd;nabel^()n(ic^cm ^tielc. 
Fig. III. gin cnttt^icfclter ©d^roamm; mit cincm m t<cr ^??httcn flleicljfam af>9eflui|fcn 

^^ute, un^ mit ciner friecfienbcn unb runi)cn ^urjcl. 
Fig. IV. (li-in fcnfrccbt jcrfdmittcncc (Scl)wamm. 
•Fig. V. gin cntriMcfcltcr ®d)it>amm; nacl; fcinec Untcrfl^djc. 
Fig. VI. gin ^iifd;cl @d;tv(imme ncid) il)rec natuciid;cn gacbe. 
Fig. VII. VIII, 2)ec naturlid)e uni) t)ccar6|Tcctc ©namcnflaut». 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE SEXTAE. 

AGARICVS QVADRAGESIMVS. 

Ed fungiis hydrophoriis , bicolor , foHtarius, fiftulofus, carne 
dcftitutus, pcr aetatem varius ; pilco ab initio fiififormi, 
poft conico, deniquc variis modis ad oram laccrato, re- 
voluto & dcformi, fcmpcr villis fquamofo, ac lincolis fc- 
cundum longitudincm exarato, ncc non porccllanarum in 
modum verficolori ; pctiolo cyiindraceo, radicc curuata 
feu roftrata, velo dcftitutus, annulo vel fj^urio, vel nullo, 
praeditus. Baiia7-i nomcn nefciunt. 

Fig. I. Fungus noncium euolutus ; pileo fufiformi. 
Fig. 11. Fungus explicari incipiens; petiolo annulo fpurio ornato. 
Fig. III. Fungus pauUulum euolutus ; pileo porcellanarum in modum verfi- 
colori ; petiolo rofirato , fed annulo dellituto. ^rfldrutt^ bet: fed^^ unb i^ierjigjlen ^upfertafeL 

©er t)iev5igfte 23!dttcrfcl)iDamm. 

a^ ijl cirt5\DCi)fdvbiger/ cinjclncr/ 6ol)(cr/ unj^cifcfjigcr / un^ mit &cr ^cit 
abdn^crliclKf ^iifrcr''Unt) t»litirct)wamm; mit cincm anfduiiltd) fpin-- 
fccIfcrmivKn , nacl)t)ci' f cgcld^nlt(l)cn / unt» julclit am ^ianbe auf man> 
(^crlci) ^cife scrriffcncn/ aufiicroUtcn unb uniicfiattctcn/ aU^ctt abcr 
50ttt3f(l)itppigcn/ unb langgc|^ricl)c(tcn / fonbcrUd) abcr porccUanfdrbi-. 
<\cn/ Jbutc; mit runbcm/ an bcr ^mi gcfrmnmtcn/ obcr fcl)nabel'' 
al)n(icbcm/ ®tic(c; obnc (gaamcnDccrC/ unb cutwcbcr ol)ne 3{in-3, 
obcr mit eincm ^ftcrrinsc. ^at in ^ai)crn fcincn 9]amcm 

Fig. I. lin uiicnnvicfeltcf ©djivamm; mit fvin&cIformicicnT .[outc. 
Fig. II. (Ein fid; cntivicfcdi^cr ^cl)tt5Qmm; mit cincm ^lftcrrtngc am ®tic(c. 
Fig. III. (fin ctm^ cntmicfcltcr ®cl)mamu;; mit cincm fdjonfiUbiflcn unt) "pmiU 
lctni^l}nlid;cn .^utc; mit cincm fci;nnbtliV}n(i(l;cu ©ticlc unD Jlftcrrincjc. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE SEPTIMAE. 

VARIETATES ET POLLEN AGARICI QVA- 

DRAGESIMI. 

Quia agarici praecedentis pileus, ex natura plerorumque hydro- 
phororum, per aetatem in atramcntum refoluitur, nonpol- 
ilmt non exinde innumerae oriri varietates; vti ex huius 
tabulae iconibus quodammodo videre licet. 

Fig. I. Fungus paullulum euolotus; pileo villis fquamofo, lineolisque fecun- 
dum longitudinem ornato; petiolo annulo carente. 

Fig. II. Fungus dcformis ; pilco in atramentum defluente , et maxima iam 
parte refoluto. 

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dilfedhis. 

Fig, iV. PoUen natiuus. 

Fig. V. PoUen vitro audlus. erndtun^ kr (lekii unb i^ieraigjleit ^upfettafel. 

2{&dnh*riingcn un^ ©aamcnftaul) M \)icrjjgftcn 

^(dttcrfcl)U)ammci 

®a t)er Jbut De^ \)ovl)crgeI:jenben 25Idtterfd)wamme{J/ nad^ 5(rt t)er mei|Tett 
^afleffd^mmmc/ mit t>er 2^it in m bintenartit^ed QBaiTci* aufgelo-' 
fet \t?irb; fo fann e^ nid)t mhi an^er^ ftt)n, al^ ba§ won baf)er um 
cnMid) \5icle Qlbdnbevungen cnt)icl)en muiTen. Vic Qlbbilbungen ^iefcr 
:^afel fenncn folc^c^ cinigcrmaffcn kgreifiic^ mad)en. 

Fig. I. Sin cttra^ enmMcfeftcr @d;rDamm ; mit eincm jcttiafcljuppigcn , unb nac^ t)ec 
i?i^ngc .gcjpgencn @ti-icf)cn, gcjicrtcn, ioutc; mit eincm ©ttelc o5ne Dving. 

Fig. II. Sin ungeiladetec @cl)tvamm; mit cincm tn 3)tntcni\)a|Tcc abfiictTcnDcn/ unt> 
5um '^^eil barinnen fcl)on oufgclefctcn , .^utc. 

Fig. III. (Sin fcnfrcd)t 5crfd)nittcncc fedjivamin. 

Fig. IV. 'Dcr natiirlid;c ©aamcntlaub. 

Fig. V. Scy Derflropcrte ©aamentlaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGE5IMAE OCTAVAE. 

AGARICVS QVADRAGESIMVS PRIMVS. 

Eft flingus, ex loco natali, lignarius, fericeus, tricolor, Iblita- 

rius, fardlus, carnofus, valdc varius; pileo faepius dfcfor- 

mi, modo conico, modo campaniformi, modo conucxo, 

vel laevi, velpundtato, vel llibtiliffime granulato, ad oram 

feu intcgro, feu incifo, plerumque tenuifllme ftriato; pe- 

tiolo cylindracco , tortili , & ad bafin crafllori ; nec ve- 

lum, nec annulum, habens. B a u ar i s nomcn qH nuWum, 

Fig. I. Fungus euolutus ; pileo conico , punctato ct in ambitu quadrifido. 
Fig. II. Fungus euolutus; pileo campaniformi , granulato, ad oram flriato. 
Fig lli. Fungus deformis ; pileo triangulari , in ccntro mammofo, et in ambitu 

ftriato. 
Fig, IV. Fungus explicatus, quoad faciem infcriorem. 
Fig. V. Fungus ad perpcndiculum diflbctus. 
Fig. V'. Fungus euolutus; pileo fafciato et flriato. 
Fig. VII. VllK PoUen natiuus ct auctus. 

(^iKdfuu^ bei* ac^t uub lnerji\;)!eu ^upfertafeL 

Scr m unt) t^iitjigfte ^BIdrtcrfcbit^amnn 

a^ i\l foidnxm trcDfarLngcr/ cinjclncr/ voUcr/ fc[)r \vcniaflcjfcl)igcr/ fcf)r abdii* 
bcrlicl)cr <geiDcnfci)\\nimm/ unb/ nacl) fcincm ©cburtsortc/ cin fOkjcnanntci: 
.^oljfilyiXHimm ; mit cincm fcl)v uft um^ctlaltctcn / balb fc^^cllgcn/ balb 
glocriacu/ balt) gciri:lbtcn/ cnnrcbcr s^ldttcn/ obcr gcMppcltcn/ obcrfc^r 
jart tnoppcriiicn / am 9?ant)c t^anjcn / ot>cr cini^cfctnittcncn / in^(]cmciu 
gartgcf}nii)C(tcn l^-utc ; mit cincm runbni/ (^civunbcncn unb untcn bi* 
cfcrn/ feticlc; o[)nc ©aamcnbccfc unb oj)nc iKinvj. .^at in ^aycnt 
feincn Dlamcn. 

Fig. I. (Sin cnt»vicfc'tcc (Sd^fDamm; mit fcflcligcm, gcbippcltcm, unt) am D^anbe t>icc< 

facl) gcfpalrcncm, ^Oiuc 
Fig. II. (Em^ntVtMcfcltci- iSd^mamm; mit glocfijjcm/ fnDv^pcriflcm / uui) am Qvantie 

.q(|lrid)c(r'.m, ^utc. 
Fig. Ili. tiin unqcftaltctcr ©d^njamm; rait brci)ccfi()cm / in ba ?0»ittcn m^iQm, 

unb am OvanDc gc(Iricl)c(tcm , .^^utc. 
Fig. IV. (iin cntroicfcltcr igcljnHimm, nad) fcincc UntcrfI^cf)C. 
Fig. V. ^£in fcnfrcd)t scrfcbnittciicc (gd)it>amm. 

Fig. VJ. Cfin cniUMcfcltcr @cl;n.->amm; mit banbfecmigcm unt) gcflncDcftCttl ^^utt. 
Fig, VII. VIII. ;^cv naturlid;c unb Dccflrct^crtc t^aamcnflaub. 

G EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE NONAE. 

AGARICVS QVADRAGESIMVS SECVNDVS. 

Eft fangus bicolor, vcl tricolor, plerumquc multiplcx, cauus, 

vix Garnofus, varius; pileo ab initio vcl globofo, vcl co- 

nico, poft plano, facpe deformi; petiolo cyiindracco, ac 

plerumque ftriis notato; velo ab initio membranaceo, poft 

araneofo, fcd anniilo nuUo. Bauaros nomen latet. 

Fig. I. Farciculus fungorum , variae figurae et explicationis; 

'Fig. II. Fungus nondum cuolutus; pctiolo quafi radicato; velo araneofo. 

Fig. III. Fungus ad perpcndiculum dilfcctus. 

Fig. IV'". Par ilingorum explicatorum ; pileis conicis. 

Fig. V. Par fungorum nondum explicatorum ; pileis globofis. 

Fig. VI. Trias fungorum ; quorum major euolutus , pileo plano ; minores euo- 

lui incipiunt, velis membranaceis. 
Fig. VII. Fungus quoad faciem inferiorem. 
Fig. Vili. IX. Polien natiuus et vitro auclus. 

(^Tffdruitg bcr ncutt uub bievjivijlcn ^upfcrtafcl. 

(J^ ifl fo(cl)ci- cin su^cyfditigtr cKt tvci^fdrtigcr / mctftcntl^cif^ iMcIfrtc|)cr^ 
lyoUer/ fajl ijar n!d)t Wci)it5cr / abdnterliciKr/ (^ctnvamm; mit cincm 
anfang^ cntr^ctcr f iiQclran^cn / ct^cr fcgclii^cn/ naci)I)cr fladjm/ oft um 
fcrmlict)cn / .&iite; mit ctncm runbcn/ unb mclilcn^ gcftricf)eltcn / (gtic> 
le ; mit cincr anfang^ l)dutiv]cn / nad)()cr fvinnctiwcbtgcn/ ^aamentc* 
tfcy aber of)nc 3iing ^at in 5Sai;crn Fcincn DTamcn. 

Fig.. I. Gjin Q.Mij"(l)cI ©cl;UH^mmc; i^cn Dcrfd^ictictier Qk^alt tinb (Jnftvicfcfuncj. 

Fig. II. (?in un«nttvid-c(rcr (gcl;n)anim ; mit cincm 2Bur;ci|]iclc unD eincr fpinncm 
ivcbi^cn @aamcnt)ecf'e. 

Pig. IIL (Sin fcnfrccl}t jcrfdjnttfcnef ^cbwnmm. 

Fig. IV. gin ^lViai* cnttvicfeitc @d)n.\kime; tnit Nelicjcn JQukn. 

Fig. V. ^in ^nor itncnn^jicfelte ®d)n.\1mnic; tnit fu.gcfn.-nben ^c^ilten. 

Fig. VI. ;^rct; ^cscbnH^mnic/ bai^cn ber groiicrc cnttxvcfclc^ifl/ tnit flacfnun '^uU; i>k 
flciticn (i'c[) Ju erittvicfcln anfanflcn / nnt f;aut!i)cn toaanKHDccfen. 

Fig. VII. iSin ©d;tvauitn nad) feiiier llntcri^ad)e. 

Fig* VIII. IX. S)er natur{id)e uiiD i^ergroiicrte <3;aamen|]aub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVIXQVAGESLMAE. 

AGARICVS QVADRAGESIMVS TERTIVS. 

Eft fungus vnicolor, fimplex & multiplcx, farclus, carnofus, 

varius ; pilco conico , vcl rotundo , faepinime deformi ; 

pctiolo cylindracco, ad bafm crairiori , faepe adpendicu- 

lo radiciformi praedito ; velo & annulo orbatus. Bauaris 

nomen cil nullum. 

Fig . T. Trias fungorum, variac figurae. 

Fig. II. Fungus cuolutus, multa aqua imbutus ; pileo fifTo. 

Fig. IIL Parfungorum; pilcis dcformibus, quibusquc aliud par minorum ad- 

natimi cl1:. 
Fig. IV, Fafciculus fungorum ; quarum mcdii pilcis connati funt, minor pi- 

leum hcmiiphaericum gcric. 
Fig. V. Fungus quoad faciem infcriorem. 
Fig. VL Fungus ad pcrpendiculum diiTcclus. 
Fig. V L Fungus cuolutus; pilco conico; petiolo adpendiculato. 
Fig. VllL IX. Pollen natiuus et vitro auctus. 

(^rfidruit^ ha fimftiijjlcit ^upfcrtafel, 

■Det t>iCi) iin^ Dieijiafte S8!dtterfd)\t)amm. 

a^ ifr foldjcr cin ctnfdrlMgcr/ fowol)( cinfadjcr/ ald v.clfad)cr/ \)oUcr/ j^ci'- 

fd)i9cr/ uni) i^crdni)crud)cr/ ^d)wanim; mit ctncni fcadu^cn / oticr rum 

icn / fcl)r oft unacftaltctcn/ Jbutc ; mit cincm runbcn /^ unt> untcn iU 

cfcrn/ (EticlC/ unt» m \vc(cl)cin fid) oft cin ^rur^cliifnlicljcr 51nl)ang bc-- 

fini>ct; o()nr (Snamcnkdc unD o()nc ^^ing. :^at in 5^ai;crn fcincn 

g]amcn. 

Fig. I. .T)i'ci; ©dwamine, l^on \)crfcf)!c^encr (5^cf]alt. 

Fig. II. (2in entmicfcltcr, unb ftarf mit '^a\Jit anflcfatigtcr, (2cl;t\^anim; mtt flc* 

fpaltcncm vfiutc 
Fig. III. €in ']>aai- (£cl)n>^mmc; mit unacfiaftctcn .^■)utcn; imi? trclc^cn untcn ctn 

'^a<\\: flemere (g-d^rodmmc aniiciimc!)fcn fmD. 
Fjg IV. (iin ^J5uKl)cI tgcbnn^mmc/ bapon bic mittlctn mit ibfcn ^^iitcn jufammcn* 

cjcuvKbicn fint), unb bev flcincrc cincn f>a(bvunDcn -g^ut ^at. 
Fig. V.^ (iin ®c!}nHtmm iiaJ) fciner llntirfivU1)e. 
Fig. VI. (S.n fcnfi-ccl)t jci-fcbnirtnicr ^d^nianmi. 
Fig. VII. (fin cntn^ia^cUec ^.djmamm; mit fc0c(5l)nlid)cm ^&utc/ unt) cincm ©tic(e 

niit cincm ^lnf)ani)c. 
Fig. Vlll. IX. 2)ci' natijdid;c unt) t>cr()rct;erte <Saamcn(lau(). 

G 2 " EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE PRIMAE. 

AGARICVS QVADRAGESIMVS QVARTVS. 

Efl flmgus tricolor, folitarius , farclus , parum carnofus, pa- 
rumque varius; pileo ab initio conico, pofl campanulato; 
petiolo cylindraceo, variae laepius deflexo, ad bafm craf- 
fiufculo; velo araneofo , annuloque teneriori, praeditus. 
Baiiaris nomen ell nullum. 

Fig. I. Fungus nonduni euolutus ; pileo conico. 

Fig. II. Fungus euoUuus; pileo campaniformL 

Fig. 111. Fungus cuolutus ; fcd exficcatus. 

Fig. IV. Fungus c.xplicatus, jam cxficcatus, fcd nimiapluuia denuo intumefcens, 

Fig. V. Fungus ad perpendiculura diireftus. 

Fig Vl. Fungus quoad faciem inferiorem. 

Fig. \^II. Fungus exficcatus , pileo deformL 

Fig. VIU. Pollen natiuus. 

Fig. IX. X. Pollcn vitro auclus. 

(^rfliifuii^ bcr ciit unb fiutfitgllcn ^npfcrtafcL 

©cv wi iinb i^jcrjigftc ^ldttcrfd^mamm, 

di i^i fo((^cr cin ^m;fdriMi^cr/ cinsclran-/ \?oUcr/ unnig flcifcfeigcr/ iml) tt)c« 
nig vcrrtnt)crlid)cr (^dyivamm ; mit cincm anfnnge fcgcligcn / nad)^cr 
(^locftgcn/ ^urc; eincm runbcn/ oft auf mand)crln) 5lrt gcfd^Idngcltcn, 
untcn birfcrn unb fnoUif^cn/ (gttclc; mit cincr fpinncnrocbigcn (Eaamcm 
bccfc/ unb cincm ^artcn Svingc. S;^c^t \w %a\)tx\\ fcincn iHamcn. 

Fig. I. €in uncntnMcfcItcr @d;»vamm ; mit Nelisfm ^utc. 

Fig- II. ^in ciumicfcltcc ©dnx^amm ; mit glocfi.ocm S^^uu. 

Fig. III. (Ein cntnMcfcltcv/ nbcr au^^cjcti-ccfnctcr, ©c^mamm. 

Fig. IV. gtn fcl)pn biiri: flcivcfcncr (Sd)ivamm; J)ec abcr U\) ^^\\%m d\m^ fafi 

gmijlid) ivicber aufgcfcbivoUfn \\i. 
Fig. V. t^in fcr.fi-cd)t jcrfcl)nittciicr @d)iDamm. 

Fig. VI. Sin (s5c[)iv.iirm nacl; fcincc Untcrfldcl)?. : 

Fig. vni. ^in ^urrcr (gcbivamm; niit unf6rmlict)cm ^&Ut^ 
Fig. Vlll. IX. ^a natf!r;id;c (gaamcnftaub. 
Fiff. X. XI. ."^cf i>crgv6|5crte <Saamcn|Iaub, 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVLNQVAGESIMAE SECVNDAE. 

AGARICVS QVADRAGESIMVS QVINTVS. 

Efl fungus hydrophorus, &, cx loco natali, lignarius, bicolor, 

& folitarius & fafciculofus , cauus, carnc dcftitutus, parum 

varius; pilco ab initio conico, poft vcl campanulato, vcl 

plano, in ccntro falligiato & in ambitu flriato, feu plicato; 

pctiolo cylindracco, tcnuiori & fragili; vclo & annulo or- 

batus. In Bauaria noniinc carct. 

Fig. I. Fafciculus fungorum, fruftulo ligni innatorura. Fig If. Trias fungorum, 
nondum euolutoruni, rainorum. Fig. 111. IV. Par fungorum , et pileis, 
et petiolis , connatorum. Fig. V. Fungus ad perpendiculum diHectus. 
Fig. VI. Fungus cuolutus ; pileo campanulato, in centro fartigiato. Fig. 

VII. Fungus major euolutus; pileo campanulato, in margine llriato. Fig. 

VIII. Fungus major euolutus ; pctiolo ad bafin craniufculo et tuberofo. 
Fig. IX. Fungus explicatus; pileoplano, in centro fadigiato. Fig. X. XL 
PoHen natiuus et vitro auctus. 

eTfldvuit^ t>et ^ei) unb fuufiigjten ^upfectafeL 

Sei* fiinf unb Dicrjiijilfc S5ldtteifi)iDamm. 

0:$ itT fcUtcr citt 3wci)fdrtn(icr/ fcwobl cinjcdicr/ al^ viclfattcr, f)cl)lcr/ mt-' 

tlcifcf)igcr/ wcnig\jcrdnbcrlicl)cr/ ^BatJcrfitwamm/ itn^/ i^crnicgc fcinc^ 

©cburt^crtc^/ cin fcgcnanntcr J^cljfcl)\t»amin ; mit cincm anfang^ fcgcti'' 

gctt/ nad){)cr cntwckr (^lccfiiicn/ ct>cr flad)cn/ in kr 9])?ittcn jugcfpit}- 

tctt/ unb am 9vanbc 9C|irid)cltcn / cbcr gcfaltcncn/ .^ute ; mit cincm 

runDctt/ jartcn unb 5crbrcd)littcn/ (^ticlc; cl)nc ©aamcnDccfc unb ci)ne 

^lim^. ^at in 33ai)crn fcincn iKamcn. 

Fig. I. (Sin "iSufdKl @d)tiH^mmc , tvie ft« cincm (gtucfqcn ^:)of^c auf|lf5cn. Fig. II. 

^xer) ncd) uncnttvicfcltc flcinc igdniH^mmc. Fig III. IV. (fiti ^panr ^cOmamme, 

tt)cld;e tnit il)rcn (gtidcn unb ^iitcn jufimniengcwadjfcn fint). Fig. V. ^in fcnf» 

rcd)t jcrfd)nitfcncr ^d)tvamm. Fig. VI. (Ein entnM'cfc!tcr ^d)tvai^im; mit flIocfi=! 

flcm uni) in ^cr ?)??ittcn jugcfpititcm .[outc. Fig. VII. (>in flrojjcr cntmicfcltec 

@d)ivamm ; mit giocfigcm unb am 3\anDc (,]c|lrid;cfti'm .fjutc. Fig. \1II Q:in 

flro^cr cntmicfcltcr (gdjtvatnm; tnit cincm untcn bicfcrn unt) fnoIli<icn <^tkle. 

Fig. IX. itm cntmicfcltcr Sd;n.^atnm; niit flacl)cm unb in ^cr ???ittcn jugcfpl^* 

tcm ^utc. Fig. X. XI. ;5)cv natt5rlicl)c unD iH-rflrolicrte (2aamcn|laub. 

G 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE TERTIAE. 

. AGARICVS QVADR.\G£SIMVS SEXTVS. 

Efl flmgus bicolor, plemmqiie folitarius , farftus , carnofus, 

' parum varius; pileo ab initio globofo, pofl hemifphaerico 

feu comicxo; petiolo crafliori & ad bafm tubcrofo; vclo 

araneofo, fed annulo nuUo. Nomen in Bauaria defide- 

ratur. 

Fig. I. Par fungonim , quorum minor nondum cuolutus , maior pilcum dcfor- 

mem gerit 
Fig. II. Fungus nondum euolutus, ad perpendiculum dilTecLUs. 
^^''ig. III. Fungus quoad faciem inferiorem. 
Fig. IV. Fungus euolutus , ad perpendiculum diflecbjs. 
Fig. V. Fungus maxima jam parte quidem cuolutus , fed velo araneofo adliuc 

donatus. 
Fig VI. Fungus euolutus ; pileo conucxo ct dccolori. 
Fig. Vli. VIII. Pollcn natiuus et auctus. 

^rfldcuncj ba hm) unt) funftigftcn f^upfcrtafe^. 

^it fccf)§ unt) t^icrjigftc Bfdttcrfcfjiintmni 
Fig. I. <im ^m fccljtvdmmc, &cit>ori Dcc flcincre nocf) iincntivicfift 1(1, Der grc^cre 

cincn i!nfor;;!fid)tn >f)i!t \)(\t. 
Fig. If. Cfin nod; uncnnr- cfcltcr unb fcnPrcu)t icrfd;nittcncc <^d)mmm. 
Fig. III. (fin <3cJ)n^amm ; nad) fcincr Untcrfldcl;c. 
F]g. IV. (?in cntivicfcltcr unb fcnh-cd)t jcrfd;.n:trcncr <Sd;tvamm. 
Fig. V. €in ^gctnvamm, u^cld;cr 5»var mci|iciiilH'if^ f-dl) cntiv;ct\[t \)at, m bcm aUt 

glcidjivof)! Die fpinncmvcbice ®aamcnbccfc nod; bcfinblici) {{1. 
Fig. VI. ©n emmicfcltcr @d)ivamm; mit gcivolbtcm «f^ute, unD Don abflcfd^olTcncr 

garbc. 

Fig. VII. VLll ^a naturlid^c unt) ter()r6|;crte (Saamcn|]aub. 

EXPLI- EXPLTCATIO TABVLAK QVL\Q\'AGESnL\E QVARTAE. 

AGARICVS QVADRAGESIMVS SEPTIMVS, 

Efl fungus bicolor , & fcrc vnicolor , plcrumquc folitarius , 
flirclus, carnofus, parum varius; pilco ab initio globofo, 
pofl conucxo; petiolo vcl craifiori vcl tcnuiori, fcmper 
tuberofo ; vclo arancofo , fcd annulo nulio. In Bmiaria 
nomcn dcficit. 

Fig. L Par fimgorum , nondum -explicatorum ; pctiolis connatis. 

Fig. II. Fungus cuolutus ; pilco conucxo. 

Fig. 11 1 Fungus quoad facicm inicriorcm. 

Fig. IV. Fungus nondum euolutus ; cujus pctioli bafi par minorum adnatum eil. 

Fig. V. Fungus nondum euolutus ; pilco deformi. 

Fig. VI. Fungus nondum euolutus , multa aqua mibutus. 

Fig. Vlf. Fimgus ad pcrpcndiculum dilTccais. 

Fig. VIII. JX. Pollen natitius et auctus. (Jcndniitcj t>ct: i)ief tmt> funfiigjlcu ^ttpfcitafcL 

t)a ficbcii imt) ^icrjf^fte ©(ditevfd)iDamm- 

^i iflfc(c[)Ci: m j\i?ei)fdi*bl(3cr/ unt»fafl etnfdrbigcr/ mciftcnt[)ci{^ ein^clner, 
vollcr/ tletfcl)igcr / unb tvcnig \3crdnbcdic()cr (gd;tt>amm; mit eincm an> 
fangf^ f uqclrunDcn / naci)l)ev gcwelbtcn / i^utc; mit cincm balb t)icferu/ 
balb bunncrn / allcjclt abcr fncIiiAcn / @ticlc ; cincr fpinncnwcbigeu 
(gaamcnbccfe/ abcr cl)ne %\\(s. .^at in ^ai^ern feinen DTamen. 

Fig. I gin '^aox ticd) itncntmicfcltc ©cOiiHimmc; tnit jufammcngctvad;fcncn ©ticlciT. 

Fig. II. Sin cnttiMcfcltcr @cl)tvauim; mit (icmolbtcm S^aWi. 

Fig. III, Sin <gd)tDamm nad) fcincr llntcr|icid;c. _ 

Fig. IV. £in nocl; uncnttiMcfcltcf ©d^tvamm; m ^cffcn ^isticlc ^ii) untctt cin ^Vtat 

onbcrc unb flcincrc bcfm&cn. 
Fig. V. (iin noch uncntroicfcltci- @cl)tvamm ; mit tutacRalrctcm ^oufe. 
Fig. VI. ^in nocb uncnttiMcfcItcr un&Jrarf niit "Hi^affci- aticjcfaugtcy Scl;n)amm. 
Fig VII. (fin fcnfrccl)t ^crfd^nittcncr fcdjtiMnim 
Fjg. VIII. IX. :Ocf nati^irlKi;c un& t»crgro{icrtc ^aamcnfraub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE QVINTAE. 

AGARICVS QVADRAGESIMVS OCTAVVS. 

Ed: flingus bicolor, fere vnicolor, folitarius, far(5lus, carno- 

His, varius; pileo ab initio conico, pofl conuexo, tandem 

plano , facpe infundibuliformi ; petiolo cylintlraceo , ad 

bafm faepe curuato & acuto; velo araneofo, fed annulo 

priuatus. Nomen Bauari norunt nullum. 

Fig. I. Fungus minor, nondum euolutus; petiolo curuato et acuto, 

Fig. ]'. Fungus maior, fe explicarc incipicns: petiolo pariter curuato et acuto. 

Fig, III. Fungus ad perpcndiculum diirectus. 

Fig. IV. Fungus explicatus; pilco conuexo et decolorato. 

Fig. V. Fungus explicatus; pileo plano, in formam infundibuli tranfeunte, 

Fig. VI. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem. 

Fig. VII. Fungus euolutus; pileo in margine, floris ad inftar, exciro, 

Fig. Vlil. IX. Pollcn natiuus et vitro auftus. 

(^cndnittg t»cf finif iinb funjigjlcn ^upfcrtafcl, 

©tt ad)t imii wx^^)U ^UtUtidjmmnt 

^^ ijlfofitci: cin jMieijfarbic^er/ iinb bci;nal)e cinfdrlnger/ einjclner/ voUer/ 
flctfd)i3cr / unb vcrdnbcrlidMn- / (^cljivamm ; nut cinem anfanc^^ fccicli* 
(^en/ na(i)l)cr gcrLiclbten/ iini) enMicl) flacl)cn/ ebcrtricl^rcrformigcn/ $)iu 
te; mit eincm runlen/ untcn oft (jchiunnitcn unb ^ugcfpi^ten/ (Ettele; 
mit fpunjcnwcbiflcr Saamcn^ccfe/ abcr obyuc 3cing. ^at in ^ai;ern 
feinen D]amcn. 

Fig. I. (yjn flcincv/ nocl; unentmicfcftcc @(I;n)amm; mit gcfnimmtcn unt) jugcfpi^* 

tem (gticlc. 
Fig II. (im qicfH-vcr fid) cnttvicfcfnbcf (gci^ittamm; mit glcicl;fal[s5 gcfnunmtcm unt) 

ju<)cfpii|tcm @ticle. 
Fig. III. ^in ftnffcd)i jci-fd^nittcncr <Scl;mamm. 

Fig. IV. ^in cnttvicfcltcc (gcbuHimm; mit gcn-^olbtem unb abffirbi.cjcm ^ute. 
Fig. V. (gin cntroicfcltcr ®d;aHvmm; mit eincm flad;cn un& tnd;tei-f6nniij njcrben* 

bcn vf)utc. 
Fig. VI. (?in cntnMcfcItct ®(I)ivamm/ nad) fcincr Untcrflad)e. 
Fig. VII. (!<:jn cntnncfcltec (Sd;n)amm; mit eineiu am iKan&e tlumenactifl auiQCt 

fcbnittcncn vf^^utc 
Fig.|Vl]I. IX. S)ec natijrlid;e unb t>cc9c6^ecte ©aamenflaub. 

EXPLI- EXFLICATIO TABVLAE QVINQVAGESLMAE SEXTAE. 

A G A R I C V S Q V A D R A G E S I M V S N O N V S. 

Efl fiingus bicolor, fere fcmpcr folitarius , fardlus , carnofus, 
pamm varius ; pileo antc cxplicationem globofo, poft 
conucxo fcu hemilphacrico ; pctiolo craifo & valdc tu- 
berofo; vclo arancofo, fcd annulo nullo. Bauari nomen 
ncfciunt. 

Fig. L Fungus nondum euolutus, pileo cxiguo , quoad magnitudincm , a pe- 

tiolo valde diflcnticnte. 
Fig. IL Fungus nondum euolutus ; pileo decolorato. 
Fig. III. Fimgus nondum explicatus; ad perpcndiculum di(le6lus. 
Fig. IV. Fungus cxplicatus ; pilco conucxo ; cujusque petioli bafis pluribus 

minoribus et dcformibus circumdata eft. 
Fig. V. Fungus nondum explicatus ; pileo colorato, et acu quafi compuniflo. 
Fig. VI. Fungus cuolui incipiens. ad pcrpendiculum dilfcftus. 
Fig. VIL Fungus explicatus, ad pcrpcndiculum dilleiftus. 
Fig. VIII. IX. PoIIen natiuus et lentc auc^us. 

^rndruit^ bet fecf)^ uitb fuufiigjleu ^upfertafeL 

£ct neun iinb Dicvjigfte aildttcrfcf)ipamm, 

Q:^ i|l foldjcr ein j\vci;fdrttiKr / f^f^ aUcaeit cin^elner/ i^cUcr/ fleifcf)irtcr/ 
tvenig verdnterlui;cr / ^d)tvamm; mlt euicm/ vcr bcr ^ntandc'^ 
lung/ fuficlruntcn/ nad)l)cr gctrclbten / cber t^aUrunbcn .^ute; mit 
cincm tidcn unb ilavi fncKigen (gtielc; cincr fpinnenwcbigen ^aa^^ 
mcnt)ede/ aber cl)ne Otin^j. ^at m 53ai)crn fcmen Stacn. 

Fig. L €in iu\i> iinenttvicfcltcr ®d;ammni; mitcincm/ in C*ln|'cl}un3 bciS ©ticlc^/ fcfjc 
ungcu 6l)n!icl) tlctncn .^utc. 

Fig II. (^tn nod) uncntmicfclrcc (Sd)mamm; niit abft^rbiflcm ^ute. 

Fig. III. if in UL^d) uncntnMctcltcr fcnfrcd)! jcrfd)niitencr 'Sd;ivamm. 

Ei^ IV. Gin entivicfcltcr (gclnvomm; n.it gcn^olltcm ^ute; unt) tcflfcn ©fiel untcn 
mit niil}vccn f[c;ncrn unf6rmlicl;cn umijcbcn t|L 

Fig. V. (fin nod; uncnttvlcicltcr ®d)»vamm; niit gcf^rbtem/ unt) gfeid^fam mit ei# 
ncr ^"labcl gcDippcltcm, .f;utc. 

Fig. VI. (Ein fid) cnniMcfclnDer unb fcnfrccfit jcrfcljnittcnct ^d^tvamm. 

Fig. VII. C;in cntroicfcltcr uni) fcnfrcd;t jcrfd^nittener (2cl)»vamm. 

Fig. VilL IX. :$)cc natur(ld;e uiii) Dcr^rotierte (Saamcnllaub. 

H EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESLMAE SEPTLMAE 

AGARICVS QVINQVAGESIMVS. 

Efl fungiis , tam , quoad locum natalem , lignarius , quam , 
quoad fabricam, vere & totus lignofus, vnicolor, hirfutic 
pilofus, non putrefcens; pileo fcmicirculari , plano, faepe 
deformi, in margine concinnis circulis prominente & cle- 
ganter flriato; lamellis duris & inordinate connatis; pe- 
tiolo, velo, annulo, ^ nommc Bauarico , orbatus. 

Fig. I. Fungus explicatus, fruftulo ligni innatus; pileo femicirculari. 

Fig. II. Idem fungus quoad faciem inferiorem. 

Fig. IIL Fungus pileo dcformi. 

Fig. IV. Fungus , fmgularis figurae. 

Fig. V. PoUen natiuus. 

Fig. VI. Pollen vitro audus. ^tfldnnuj bei- fitkn unh funftigjlcu ^upfertafel. 

©er funfjigfte S8fdtterf(f)untmm, 

(5^ ifl fofcficr ciit cinfin-tM\icr/ raud^l^aarigcr/ uni^cni?cg{id)cr/ unb fo* 
\vc\)l in 9tnfcl)uniii fciuce ©cburtortc^/ al6 fcnics inncrn ©cwcbc^/ 
cin cigcntltd^ci- unb voUfomincncr .^^ol^ft^uninnn ; mit cincm j)alb> 
runtien flad)cn/ oft unticftaltctcn/ iint> am 9?anbc mit fcl)r artigcu/ 
auffK^vcrfcncu unt) fd)6n gctlrid)cltcn ^lm(\m gcjicrtcn |)utc; mit 
I)art:cn unt> uncrbcntlid) jufannncnocrcadifcncn (gaamcnbldttcrn; abcc 
oI)nc (Bticl/ ol)ne (Baamcnbccfc un^ oI)ne SiiUi^. .^at in ^ai)i^\x 
feincn 9fTam.cn. 

Fig. I. ^in au^Qcbuiuut (gc^tDamm; mit f)albiirfd«;un&cm S;iuU, mbvoi^a timm 

(gtiicfgcn .^Dclje anftijet. 
Fig. 11. Sben ^icfcc <Scl;!vamm/ nacf) fcincc UntcrjISd^e. 
Fig. III. (Jjn (gd)roamm, mit ungcfialtctcm .^utc. 
Fig. IV. (£in (Sd)nmmm Don fonDcrbarcr 55;lt)ung. 
Fig. V. 5^cc natui-licfK ©aamcnffaub. 
Fig. VI. S)cr t^crgroi^cttc ©aamcnfiaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE OCTAVAE. 

AGARICVS QVINQVAGESIMVS PRIMVS. 

Eft fangus bicolor, folitarius , fardlus , carnofus , varius ; pi- 
lco ab initio globofo, poft conucxo, denique infundibuli- 
formi, fubtiliter pundlato; petiolo craifo, ad' bafm faepe 
tuberofo; velo, annulo, & nomine in Bamria, nullo. 

Fig. l. Fungus nondum cuolutus; pileo rotundo. 

Fig. II. Fungus explicari incipiens, quoad faciem inferiorem. 

Fig. III. Fungus euolutus; pilco infundibulum referente. 

Fig. IV. Fungus explicatus; pileo conucxo. 

Fig. V. Fungus ad perpcndiculum diHecliis. 

Fig. V'. Pollen natiuus. 

Fig. VII. PoUen lcntc auclus. eilldniitg bcr ad)t uub fuufticjjleu ^upfertafel 

T>a ejit imb fuiifsigfte 35ldttevfd)mamm* 

^i ijl foIdKr ciu swet)fdrlngcr, cinjcliicr/ voUcr, flcjfc^iger/ unt> \jerdm 
DcrlidKr/ @d)wamm; mit ciucm anfawo^^ f ugclrun^en / nad)^cr gC" 
wclbtcu/ cuMid) trid)tcrf6rmiflcn / unb jart !]Ct>ippcltcn .^ute; mit 
cincm bidcn, unt) untcn fc[)r ott fnoUiscu/ (gtielc; ot)nc (gaamcnbccfc/ 
unb ol)nc SUng. .^at in ^ai)cru fcmeu 9]amcn. 

Fig. I. Sin nod) uncntiiiicfcltcr @cl)mcimm; mit nmbcm .f^ute. 
Fig II. !£in ficl) cntw.cfclnbcr ©djnjamm ; nad; fciner UnterfIM;c. 
Fig. III. (!in cntnv.cfeitcr ©cl^mamm; mit tricbtcrformiflcm ^ute. 
Fig. iv^ (fin cntUMcfcltcr (gd^mamm; mit gcivolbtem ^ute. 
Fig. V. (Sin fcnfrccbt $crfd)nittcner ©d^roamm. 
Fig. VI. SDcr naturlid}e (gaamcnflaub. 
Fig. VII. ;^ci: \)cr()v6ljcrtc (Ji^aamentlviub. 

H a EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESLMAE NONAE. 

AGARICVS QVINQVAGESIMVS SECVNDVS. 

Efl fungus ex minoribus, bicolor, fimplex, fardlus, carnc de- 
ftitutus j valde varius ; pileo multiformi & fere femper alio ; 
petiolo tenuiori, varie plerumque flexo, faepe radicato; 
nec velo, nec annulo, donatus. Bauaros nomen fugit. 

Fig. L Fungus euolutus; pilco plano, in ccntro papillato. Fig. II. Fungus 
euolutus; pileo conuexo. Fig. III. Fungus parum euolutus; pileo pli- 
cato. Fig. IV. Fungus ad perpcndiculum diirc6lus. Fig. V. Fungus expli- 
catus; pileo florcm acnuilante; pctiolo radicato. Fig. Vi. Fungus euolu- 
tus ; pileo folis imagiucm rcfercntc?. Fig. \'II. Fungus quoad facicm in- 
feriorcm. Fig. Vlil. Fungus cuolutus; pilco radiato. Fig. IX. Fungus non- 
dum cxplicatus, pileo rotundo. Fig. X. Fungus multa aqua imbutus, quo- 
ad facicm infcriorcm. Fig. XI. XII. PoUcn natiuus. Fig. XIII. Pollen 
vitro audus. e-rfldnmcj l?cf iteim itnb funfit*]llcn ^itpfcilafcl. 

©cr jipci) iinb fimfjigftc asidttcrfcOipamnn 

(f^ i\] fcWxr cin Hciner/_5mci;fdr(-ii]cr/ mfadja-f \)cM'i unflcifitiger/ 
jCi^r iH'rdni)cd!d;cr/ lerfni^amin; mit eincni iMclformigcn ^ unl) faft 
rtUcjcit anbcr^ gctlaltctcn/ |)utc; mit cincm tnmncn/ in^gcmcin auf 
mand)crlct) 9(rt gcbcvicncn unb fc^r cfc wurjclf^aftcn/ ©tidc; o{)nc 
©aamcnticcfc/ unt» D^nc 9^ing. s^at in :iSai;ern fcincn STamcn. 

Fjg. I. (Ein cntmitveftcr Sd)tvamm ; mit flad;cm mb in bet ^yaiun tvarjigem S^^uu. 
Fig. II. (Sin cntivicMfoi- @d)mamm; mit gctvoliitcm ^utc. Fig. III. ©n cttva^ 
cntivtcfcltcc ©djtvamm; mit .gcfaltcncm J^utc. Fig. IV. 0i\ fcnftcd;! iCt:fd;ntttc# 
nct: @d)ti>amm. Fig. V. gin cntwtcfdccr (gcbivammj^ tnit blumenartigctn S;tuu, 
unb tvurjcl^nftcm @ricle. Fig. VI. <£in cnttvicfcltcr (ixl/.wimm; tnit fonnenct^n- 
lidjcm vf)utc. Fig. Vll. ©n @d;tvamttt nad; fetncr Untcrflad;?. Fig. VIII. ^in 
cnttvicfcltcr (2^cl;ivamm; mlt gciii'al;!tcm 40utc. Fig. IX. (5:in uncntnncfcitcc 
©d;ivaaim; mit ninbcm «^utc. Fig. X. (Sin mn 9S5a|Tcr flarf gcfd;ivdngct:tct: 
^dnvamm/ nad) fcincr Unfcrf!ad;c. Fig. XI. XII. ^cc natin"Iid;c (Saamct!* 
iimb. Fig. XIII, 'Jjci: t>erar6ticvte ^tiamcnjtaul). 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESLMAE. 

AGARICVS QVINQVAGESIMVS TERTIVS. 

Eft fungus tricolor , & limplcx & multiplex, cauus, carnofus, 
parum varius; pileo ab initio conico, poft campanulato, 
denique plano; petiolo cylindraceo, ad bafm craffiufcuio ; 
nec velum, nec annulum habens. Bauari nomen nefciunt. 

Fig. I. Par fungorum explicatorum ; pctiolis ad bafin connatis. 

Fig. II. Fungus ad perpcndiculum difTsftus. 

Fig. IIL Fungus quoad faciem inferiorem. 

Fig. IV. Fafciculus fungorum euolutorum. 

Fig. V. Fungus multa aqua imbutus. 

Fig. VI. Fungus exficcatus ; pileo conuexo, in centro fadiigiato. 

Fig. VI f. PoUen natiuus. 

Fig. Vlil. Pollen vitro audus. ©ct Hn) imt) fiuifjiflfte S5ldtrevfcf)ipam!ti 

di ijl iold)tt cin brci)fdrbigci-, fowol)! cinfadjcr/ al^ wlMa'/ ^of)(cr/ 
unf^cifdjigcr / wcnig vcrdnbci1icf)cr/ (giimanuii; mic cincm anfan(]g 
fcgcligcn/ nad)l)cr glocfigen/ julcl^t jliad^cn/ |)utc; mit cincm vun> 
t)cn unb untcn bicf crn (Sticlc; ol)nc ©aamcnkcfc unb oI)nc 9?ing. Jbat 
in *;Bai;ern fcincn SKamcn. 

Fig. I. gin '^aat tntwUMu (Scf)mrtmmc; mit untcn sufammcncjctDacOfcncn ©tiefcn. 

Fig. II. (fin fenfrcd^t jcffd;nitfcnec (Sd;mamm. 

Fig. III. (fin (Sd)tt)anim, nad) feincc Untcrfliid;e. 

Fig. IV. (fin ?Biifd)cf cntruicfcltcc (gcf)n.H\nnnc. 

Fig. V. (!in mtt 'iBaJTcr 9cfd)nt^n(]crtcc i&cl^ii^amm. ^ 

Fig. VI. (Ein aii6flctrccfnctcc @d;aHmim; mit gctvofl^tom tmb in bcr ???ittcn jugc* 

fpi^jtcm .[outc. 
Fig. VII. :5)cL- naturlid)c (gaamcnftauf). 
Fig. VIII. .'^cc Dccgro^crtc (Saamcnftaul). 

M 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEXAGES[MAK PRLMAE. 

AGARICVS QVINQVAGESIMVS QVARTVS. 

Efl: fungus bicolor , tam folitarius, quam fafciculofus , fardlus, 
carnofus, varius; pilco pilofo - fquamofo , ab initio coni- 
co, poll vcl campanulato & in centro faftigiato, vel pla- 
no; pctiolo pariter pilofo- fquamofo, modo fupra, modo 
infra, craffiori; vclo nullo , fcd annulo ipurio. Nomine 
in Bauaria infignitur nullo, 

Fig. I. Fafciculus fungorum nondum explicatorum, diuerfae raagnitudinis. 

Fig. n. Fungus quoad facicm inferiorcm. 

p'ig. IIL Fungus ad perpcndiculum difle6lus. 

Fig. IV. Fungus euolutus ; pilco plano, in centro faftigiato. 

Fig. V. Fungus explicatus ; pileo campanulato , in centro fafiiigiato. 

Fig. VL Fungus explicatus; pileo conuexo. 

Fig. VIL PoUen nativus. 

Fig. VI il. Pollen lente au6lus. 

^cfldfuitg bct eiit ttnb fcd^jigjlctt ^upfcrtafcL 

Sei: mi unb funf5Jt]ftc ^ldttcrfct)n)amm, 

Qii ifl fofdjcr etn s\vfi)fdrtn'gcr/ fotrot)! cinsdncr, al^ bufd^cltgcr / \Jol(cr, 
fcitoiflcr / lurdnbcrlicljer / ^rt)\ramin; mit cincm I)aaric^f(t)uppi'. 
gcn/ anfang^ fcgcligcn/ nad;t)cr entwcbcr ^locfic^cn unb in ^:r 9Jiit" 
ten sugcfpi^rcn/ obcr ffad)cn/ |?utc; mit cbcnfali^ t)aarigfd)uppigcn / 
balt> otJCU/ baib untcu/ tirfcrn (Eticlc; o{)ne (£oaamcnt)ccfe; aber 
mtt eincm ^tftcrringc. ^dt \\\ ^:Sai;crn femcn 3]amcn. 

Fig. L gin ^ufd;el unennvicfcltcr ^d;rt>i^nimc/ Don t>crfcl;ici)cner Q3r6{je. 

Fig. IL ^in (Sd)it)amin/ nacl; fcmcc llntcrflad;e. 

Fig. IIL Sin ffnfrcd;t jcrfd^nirtcncr (gd;ivamm. 

Fig. IV. gin entmicfcltct: ©d^n^iamm ; mit flad}cm unb in tiet: ^XMUw jugcfvt^tem vpute. 

Fig. V. ^jn eniroicfeltei; (Scl;wamm; mit glocfiflem unl) in ^er snittcn jugcfpi^tem 
-^^ute. 

Fig. VI ^in entivicfeltec (Sd)ivamm; mit |Iad;em ^utc 

Fig. VII. ©er naiurlid)e ©aamcnfiaub. 

Fig. VIII. 3)ei: uergrogcrte ©aamcnflaub. 
^ EXPLI- FATLICATIO TAB\T.AK SEXAGESIMAK SI-XVNDAE. 

AGARICVS QVINQVAGESIMVS QVINTVS. 

Eft fungus bicolor, fere tricolor, & fiinplex & multiplex, far- 

dlus, vix carnofus, varius; pilco ante explicationcrn co- 

nico, poft cam campanulato , vel plano, femper fubtili- 

ter fquamofo ; petiolo plerumque tubcrofo & parum llri- 

ato ; velo membranaceo , led annulo nullo. Nomen in 

Bauaria deficit. 

Fig. 1. Trias fLingorum , nondura explicatorum ; bafi conncxorum. 

Fig, II. Fungus nonduni euolutus, vbi vckim membranaceum maximc con- 

fpicLium. 
Fig. JII. Par fungorum minorum, bafi connatorLim. 
Fig. IV. FLmgLis euoluais; quoad facicm infcriorem. 
Fig. V. Fungus cuolutus , pilco conico feu campanulato. 
Fig. VI. FungLis cuolutus ; pileo conucxo , in centro dcpreflb et in ambitu 

quafi plicato. 
Fig. VII. Fungus ad perpendiculum diHcclus. 
Fig. VIII. IX, PoUen natiLms et au6lus. 

(^Tndnutvj ber jmct) imb fcclb^i^jlcn .^upfcrtafcL 

©cr fiinf unt) funfsigiite S!dttcrfci);pamm. 

^^ x^ fo(*er ein .j\vei)fdrb!(^cr/ fa|l t>rei)fdrln(icr/ fou'oi;( ei»farf)cr/ aB 
\jielfad)er/ vclicr/ faft- (^ar iuci)t flcifitiger/ ^crdrsl^erlicl^er/ (gdywamni; 
mit cmem \?or ^cr C^-ntmicfclunjj fegelivien/ imd) i)erteiben glod"i(H'n/ 
ot)er l^ac^cn/ aUc^eit sartfc^uppigen/ :^ute; init einem in<^v]emein 
fnol(ij]cn/ unb ct\i?a^ c;e|irid)elten / @tieie; mtt ciner bdutigen ©aa-- 
ment>ccf C/ aber of)nc Sttng. |)at m ^ a i) e r n f einen DTamcn. 

Fig. I. S>iH'9 nod) uncnttvicfclte, unt> untcn iufammcngeiwKf^fcnc, @cl)tt>i^mmc. 

Fig. II. (Sm nod) uncntmicfdtcL- ©djivanun; n>o Oic ^autigc i;£a.imcn&ccfe fon&crfid) 
ju fcf)cn if^. 

Fig. III. (jin ^aar ffeincrc, unb untcn 5ufammcngen)ad)fcnc / (gc(;n>Smme. 

Fig. IV. (Sin cntuMcf cltcc @d)tvamm ; nad) fcincr UntcrrHV.1)c. 

Fig. V^ (2in cnttiMcfcltcr ^djuiamm; niit fcijcli.acm o^cr ia[ocfi(]cm S^wtt. 

Fig. VI. ^m cntiiMcfcltcr i2cl}tvamm; mit gcttiolbtcm, in bcr^ittcn iHTticftcn, unc> 
am ?)uinbc acfaltcnem/ ^utc. 

Fig. VII. (Bin fcnfrcd)t jcrfd^nittcncr 'Sdjfeamm. 

Fig. VIII. IX. 2)er nati4Ulid;e unD t;)crgrotJcrte (2 a^uncnflaub. 

EXPLI- EXTLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE TERTIAE. 

AGARICVS QVINQVAGESIMVS SEXTVS. 

Eft fungus ex minoribus, vnicolor, plerumque fmiplex , ca- 

uus, non carnofus, varius; pileo vel conico , vel hemi- 

Iphaerico, vel campanulato , laeui vel (triato; petiolo gra- 

ciii & cylindraceo; velo & annulo nullo. Nomen Baiiari 

is;norant. 

Fig. I. Fungus eHolutus; pilco campanulato, in centro papillato. Fig. 11. Fun- 
gus euolutus; pileo rotunde conico. Fig. III, Idem fungus ad perpendicu- 
lum diflcclus. Fig. IV^ V. Fungus euolutus, pileo acute conico. Fig. VI. 
Fungus inuerfus, quoad faciem inferiorem : pileo conico. Fig VII. Fun- 
gus euolutus; pileo campanulato, ad oram ftriato. Fig. Vlll. Par fungo- 
rum cuolutorum; petiolis infra connatis. Fig. IX. Fungus euolutus, colo- 
re cmortuo. Fig. X. Fungus euolutus ; quoad i aciem inferiorem ; pileo 
conuexo. Fig. XI. Fungus euolutus; pileo praeter confuetudinem minori. 
Fig. XII. Fungus ad pcrpendiculum dilfectus. Fig. XIII. XIV. PoUen na- 
tiuus et vitro audus. 

^rfldrintvj bec btei) mb fec^^i^ileu ^upfcrtafeL 

^a fcd)^ unb fuiif^iijftc SIdtterfcl))inimni 

(i$ i\t folitcr cin fkhKV/ cinfdrbigcr/ mcifl cinfacl)cr/ \)oH(t, imflcifff)^ 
(^cr/ ^?crdnbcrlicl)cr/ (fcd)UHimm; mit cntwc^cr fci}cligcm/ obcr brdtv 
rim^cm/ obcr (^locfii^cm/ (^lattcm obcr 9cftrid;cltcm/ |Mitc; mit ^ar- 
tcm unt) runtcm (^ticlc; o^nc (gaamcn^ccfc unt) oI)nc 9iing. |)at 
\\\ ^at)crn fcincn 91amcn. 

Fig. I. Sin imcnttDJcfeltct: (gc()tvatiim ; niit gfoa^i.qcm utib iii tcr ^yMtm rcarjicicm 
:^iitc. Fig. II. gin (Sd;tranim ; mit timbfci^cltgcm >)^iiitc. Fig. III. (Jbcn bccfclbc 
©d)tvamm, fcnfccd)t jcrfd;nittcn. Fig. IV. V. (Sin cntiiMcfcitci- (£cl;ivanim; tiiit 
fpi^lgfcgcligcni Sputt. Fig. VI. gin umgcfcl)rtci- (gd;tv>amm, nad; fcinct: Untcr* 
fl5d)c; mit fcgcligcm :^utc. Fig. VII. (gin cnttvicfeftcr ®d;tvamnt ; niit glocfigcm/ 
nm 3vcm!)c getlricljcltem , ^outc. Fig. VIII. €in 'l^aar entiiMcfclter @d)ivimme; 
niit untcrbnlb jufammengcmad^fcnen ©ticfen. Fig. IX. cf tn csitwicfcltcr (gd;n?anim, 
bcn abgcfd^olTcnec^J^arbc. Fig. X. gin entmicfcltet: ®d;tvanim, nad; fcinci: Un» 
tcri1vW;e; mtt jiemclbtem «^^ute. Fig. XI. ©n cntivtcfcltci- ^d;tvamm ; mit eincm 
ungeirobnlid; flcincm ^ute. Fig. XII. gin fenfccd)t jccfd;nittcnec (£d;n?amm. 
Fig. XIII. XIV. 5Dcc nfltt4Clid;e wnt) t)ccgc6pccte ©aamenftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESLMAE QVARTAE. 

AGARICVS QVINQVAGESIMVS SEPTIMVS. 

Eft fungus bicolor, & fimplcx & fafciculofus , non raro ramo- 
fus, fardus, paullulum carnofus, varius; pileo ab initio 
conico, poft campanulato, vcl conuexo , femper pilofe 
ilriato; petiolo cylindraceo, faepe ramofo; velo & annu- 
lo orbatus. Bamris anonymus. 

Fig. I. Fafciculus fungorum diucrfae explicationis ; quorum quidam petiolis 

ramofis. 
Fig. II. Fungus euolutus quoad facicm infcriorcm. 
Fig. III. Fungus explicatus ad pcrpcndiculum dinTcdus. 
Fig. Iv^. Fungus ramoius ; pileis diucrfac tigurae. 
Fig. V. PoUcn natiuus. 
Fig. VI. PoUcn lente audlus. (2r!(drung t)er Wt unb fed^jigfien ^upfertafel. 

©ct* (iebcit unb funfji^jfte asidtterfd^ipamm. 

^^ i|lfoIcI)cr cin 3\tici)fdrbi(^er / fo\wf)( citisclner/ oXi iM'clfad)cr/ unb nicf)t 
fcltcn acfhger / i^ollcr/ \rcniii fleifil)tv^er/ \3erdnter(ici)er / (^cbivamm ; 
mit cinenl anfani^^ fct^digcn /"^ nactbcr glocrijien/ obcr acwolbtcn / aUc* 
Scit f)aarii]9Cjlricbc(ten / .^ute ; mit runbem / oft actli^cn / @tic(c ; 
o()nc (gaair.cnbecfc unb o(}nc 3\ing .^at in $Sai)crn fcmen 9]amcn. 

Fig, I, (Ein ^ufchel (5d)n\himC/ t»on i)ei-fcr;ict>cncr dntmicfcfung; uni) Deccn dnifle 

iVii.^c @tic(e ()abcn 
Fig. II. (Sin entuMcfcitcr fecl)ivcimm, nac^ fciner UntcrJ(iicf;c. 
Fig. III. (^in cntaMcfcltcr iin!) fcnfrcctt 5Cifcl)nittcncc ^i:cl)mamm, 
Fig. IV. (iin ^iiin.ei- (gcbivamm; mit bcrfci^ieticntlici; flcfaltvncn vf)utcn» 
Fig. V. 5>cr natur(icf)e @aamcn|Iau(>, 
Fig. VI. 2)ci: Dcrfitoljcrtc ©flamcnOaub. 

I EXTLT- EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESLMAE QVINTAE. 

AGARICVS QVINQVAGESIMVS OCTAVVS. 

■M 

Efl fungus bicolor, fere vnicolor, & folitarius & fafciculo- 
His, fard:us, carnofus , varius; pilco ante explicationcm 
rotundiufculo ^ pofb liemilphaerico , denique infundibuli- 
formi; petiolo varie plcrumque ilcxo, ad bafm vel crai- 
fiori , vei tenuiori ; nulio velo nuUoque annulo. Bauari 
nomen ignorant. 

Fig. I Fafciculus fungorum, diucrfae explicationis, direftionis et figurae. 

Fig. 11. III. Fungi explicati; pilcis infundibuliforiTiibus. 

Fig. IV. Fungiis pauUulum cuolutus, quoad faciem infcriorem. 

Fig. V. Fafciculus fungorum, variae direftionis pileisque tortuofis. 

Fig. VI. Fungus ad pcrpendiculum diilcftus. 

Fig. VII. Fungus major, cuolutus; pilco pUcato ad quoad Jaciem inferiorem. 

Fig. VJII. JX. PoUen natiuus et aucitus. 

(^cfldcuug ha fuiif uiit) fccf^ji^fccn ^upfcitafcL 

X)a aM mt> fimfjigfte a3(dttiafcl)tpanim. 

(^6 ifl fo{d)ei- cin jUKi/drlngcr , fajT cinfdrt-iger / fo\t?cf)I einfad^er/ al^ wU 
facl)cr/ voIUT/ ilei)d)ivicr / vcrdn^criiitcr / @d)wamm; mit eincm 
\m Der CfntwicfcUmi] ninblic^cn / nad)[)cr I)albrun&cn , cnMid) trid;rcr« 
- fermigen / .^ute ; mit cincm auf mand)erlcj; :Beife gefrummctcn / unD 
«nten balb Dicfern/ balb hnmern/ (Btidr, oI)ne ^aamcnbccfe/ unt) 
oI)ne 9?inG. ^at in ^ a t) e r n f cinen iHamen. 

Fig. I. (^in ^M'ifd;cl(2cl;tv5mme, Dcn t>crfd;tct)ctKr Stiftvi(f eUing/ fXid^fung unt) ®(ilaU. 

Fig. II. III. gntivictdte ^cbtvtSmmc; mit tndjfcrformigen ^f:^utcn. 

Fig. IV. (fin ctme cnttvicfcUcL- ©d^tvamm ; nacf) fcincr lUiterfiflcOc. 

Fig. V. Sin Q5ufcl;cl ©d}\rummc/ xm t?crfcl)tei)ener dlid)tmQ, unt) mit geFrfimm* 

tcn @fictc. 
Fig. VI. Sin fcnFrccf;t jccfd)ntffcner ©cbii>atnm. 
Fig. MI. (2in fluc^cc unb cnfmicfeltec ®cl)ivamm; mit gefalfcnem ^utt, unt) na^ 

fcincr Unfcrflilchc. 
Fig. VIII. IX. S)er natuvlid;e xmb t)cr()rc>{5cvfe <SaamenfIaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE SEXTAE. 

AGARICVS QVINQVAGESIMVS NONVS. 

Efl fungus hydrophoriis , tricolor, plcrumque multiplex, flftu- 
lofus , non carnofus , valde varius ; pileo ab initio co- 
nico, intcgro, (Iriato vcl plicato, pofl campaniformi vcl 
plano, ad oram lacerato fcu fiifo, faepe reuoluto; petio- 
lo cylindracco , ad bafin cralllulculo ; & vclo 6c annulo 
carens. In Bauaria nomen eft nullum. 

Fig. L Fafciculus fungoruni; variae explicationis ct figurae. 

Fig. II. Fungus inuerfus, quoad faciem inferiorem. 

!Fig. III. Fungus ad perpcndiculum diifectus, 

Fig. IV. Fungus raaior explicatus; pileo umbellato, plicato., in ambitu 

reuoluto. 
Fig. V. Par flingorum explicatorum; pilcis conicis, ad orara laceratis. 
Fig. Vi. Fungus cxplicatus; pilco conico, ad oram obliquc abfciiro. 
Fig. VU. Vlll. PoUcn natiuus et lente auctus. 

(^Tffdruitg bcic fcd)^ «itb fcc^ji(jjlcit ^upfcrtafcL 

Scu neuii imt) funfjigfte S31dttcrfci)ii)amm, 

fc 

onr^Jant^e ^ciri^Tcncn obcr gcfpaltcncn/ cft aufacrcUrcn/ |)iitc; 'mit 
cinern runt»en/ imb untcn ^ictlirijcn/ (^ticic; ol)nc igraamenDccfe/ unb 
ot^neOvin^. ^5at in ^^^aiKi'» fcincn Dtacn. 

Fig I. (Zin ^Vitc[;d(£dnv5nunc; l">on t»frfc[)ii'hcncr (fntnMcfcfung mii) @c(Ia(t. 

Fig. II. Sin umqcfcbrrcc ©clMvamm; nac() fcincr llntcrfliW;c. 

Fig. III. Cin fcnfrccl;t jcrfci^nittcncr ^gcl^a^amm. 

Fig. IV. (Ein fltclicrcr ctitnncfdtcr ®d)»v»amm; mit fDnncnfd;irmigcm/ ()cfa(tcncm iini) 

am fXiinDc aiihiorclltcm/ .fTiue. 
Fig, V^ (Jin %iat cntaMcfclte @d;mi^mmc;; mit fegcfigcm unb am 3vant)e jei*ri(fe< 

ncm .^ute. 
Fig. VI. (!in cntrcicfcftcr @d)tvamm ; mit fcgcliflcm unb am Dlanbc fd;icf a6gcfd;nit^ 

tcncm .^ute. 
Fig. VII. VIII. ;X)ec natuvlicl;c unt) Dcr()r6(fcrtc (Saamcn(]aub. 

I 2. EXPLI- 
EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE SEPTIMAE. 

AGARICVS SEXAGESIMVS. 

Efl; fangus hydrophorus , tricolor , & folitarius & multiplex , 
fiftulofus, carne deflitutus, per aetatem varius; pileo ab 
initio conico , poft campaniformi , denique variis modis 
ad oram lacerato , fiiib , & non raro reuoluto ; petiolo 
cyiindraceo , ad bafin vel craiTiori vel tenuiori , velo 
carens , fcd annulo Ipurio et fugaci donatus. Bauaris 
anonymus. 

Fig. J. Fiingus nondum euolutus; cuius pileus conicus et quafi plicatus; pe- 
tiolus ad balin tcnuior, annuloque fpurio et fulcato ornatus. 

Fig. II. Fungus fe explicare incipiens; pilco et petiolo fungi antecedcntis. 

Fig. III. Fungus explicatus; pileum habens campanil'ormem , ad oram lace- 
ratum; petiolum ad bafin cralTiorem et annulo deftitutum. 

Fig. IV. Fungus nondum euolutus , ad perpendiculum difledus. 

Fig. V. VI. PoUen natiuus et vitro auctus. 

^iKdrung bcr (icbcn unt> fcd^^igilcn ^upfcctafcl. 

©cr fccDsigfte 351dttcrfcf)mamui 

a^ i\l fodter cin t»rci)fdrtngci- , fo\t»ol)( cinffld)cr a(^ iMc(fad)cr / ()of)(cr / 
unjlcifd;igcr, uni) mit ^er Sfit abdntcv(td)cr, ^Baffcrfd^iramm ; mit 
cincm anfanc^^ fcjcligcn, nad)I)cr (^(ocfigcn unt» 3u(c^t auf mand^er- 
Ici; 26cife scrritJcncn , gcfpa(tencn , unb nid)t fcJten aufgcroUtcn / 
^utc ; mit emcm runbcn , unren ba(b t)idern , ba(b bunnern , (?tie(e ; 
o()nc @aamcnt)ccifc, abcr mit cinem undc^tcn m\\> untefldnbiscn 
Qiingc. .^at in ^Bai)ern Feincn SRamcn. 

Fig. I. Sin nocl) iincntmtcfclret: @d)rDamm; tnit cincm fccKligcn, unt) gfcid^fam ge^ 
faltcncn/ ^ute;_mttcincm untcn Dicflid;ccn, unb mit cincm gcfucd)tcn Slftcr* 
ringc flejicrtcn <^tUk. 

Fig. II. (!m fid) cntrDicfdnDcr (Sc^wamm; mit einem ^utc unb @tic(e t)cg wtiQm 
©cl)ii>atnmcg. 

Fig. III. (?tn entivicfcltcr ©djmatimr, mit glccfiacm unb am 3vant>c scrrilTcnem ^^ute. 

Fig. IV, (Sin cntroicfcltci: utiD (cnfrcd;t jcrfdmittcncr ®ct)ivaiiim 

Fig. V. VI. 2)cr natiii-iicbc unD i^ctflropcttc ©aamcnftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESLMAE OCTAVAE. 

VARIETATES AGARICI SEXAGESIMI. 

Qmim agaricus anteccdens , tam ratione explicationis , quam 
refpccla coloris , multum variet ; libet quasdam varieta- 
tes indicare. 

Fig. I. Fafciculus fungorum; variac cxplicationis. 
Fig. 11. Fungus euolutus minor ; pilco ad oram quafi crenato. 
Fig. III. Fungus euolui incipiens; pileo adhuc conico. 
Fig. IV. Fungus parum explicatus, ad perpcndiculum diflectus. ; cuiusque la- 
minae nigrefcunt. ^cfldrun^ bec a^t imb fe(f)^i^3)Ten ^upfertafel. 

Slbdnkruitgen t>c^ fec^jigften S51dtteit(f)mamme^* 

S)a l)ct vor()crgct)cn^c ©d^wamm/ fowoW bcr (Jntwicfcdmc^/ ai^ ^cr ^arbe 
nad) / iTcb gar fcl)r abdnbcrt ; fo t)at man nid)t vof uncbcn cngcfcbcn/ 
cintgc fodtcr 5tt?dnDci*ungcn \30filclijg ju mad)cn. 

Fig.. I. €in ^ufcf)cl ©cl)tv5mmcj t)on Dcrfcf)tebcnct: Sntmicfcdinci. 

Fig. II. Gin entmicfeltcr flcincr ^ci^mcimmi mit cincm am 9uinDc .()(eicl)fam Qttabi 

ten ^ute. 
Fig. III. (Ein fid) entivicfcfter (Scf^mamm ; mit einem annocf; feacfi.acn ^utc 
FJg. IV. Cin etiva^ cntitMcfcltcr unb fenfrec[)t jcrfcl;nittcnev ©cl;ivamm; Delfcn ^an^ 

tticnbl^ttcc anfangen fd^warj ju ivcrbcn. 

I 3 EXFLI- - EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE. NONAE 

AGARICVS SEXAGESIMVS PRIMVS. 

Eft fiingus bicolor feii tricolor, ct fimplcx et multiplex, far- 
dtus, carnofus, parum varius ; pilco ab initio globofo , 
pofl conuexo, denique campaniformi ac in centro faepe 
faffcigiato; petiolo vel ad mcdium vel ad bafin craffiori; 
ncque velum neque annulum habens. In Bauaria nomen 
deficit. 

Fig. I. Fafciculus fungorum, variae explicationis. 

Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo globofo; petiolo ad mcdium 

crafliori. 
Fig. HI. Fungus ad perpendiculum dilTectus. 
Fig. IV. Fungus, & quoad pilcum & quoad petiolum, deformis. 
Fig. V. Fungus pauUulum euolutus, quoad faciem inferiorem. 
Fig. VI. Fungus euolutus ; pilco campaniformi & in centro faffigiato. 
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & vitro auclus. 

miat\m bcr ncutt ttub \tdm^tn f upfcrtafcL 

©er ein unb itdjmtt matux^djwmm. 

(5^ i<l foId)Ct: ein j^iACi)fdrb(Qcr, ofccr brci^fdrtMc^cr , fowol)! c{nfad)cr/ aB 
\){elfad)cr, \)0Ucr/ flcifdjigcr/ unD wcnig wdnbcrtid^er/ €d)wamm ; 
mit e{ncm anfang^ f ugclruntcn / nad)I)cr (^ctrclbtcn/ sutc^t Alodiflcn 
unD {n tcr ^mutcn oft ^uc^cfp^Btcn/ .^ute; mit cmcm/ balO m t)cr 
mttmi balD untcn/ t){rfcrn "et{c(e; ol)ne eaamcnbccfc unD o^ne 
dim ^^^ i» ^ a I) e r n f c{ncn D7amcn. 

Fig. I. Sin Q5ufcl)d ®cl)n>amnK/ Dcn t?erfcf;tebenei- gntroicfeliing. . 

Fig. II. Sin nod) unentuMcrelter ©cl^mamm; mit eincm fugelrun&en ^^ute, uno einem 
in i)cr ^TAtUn bictcrn ©tielc. 

Fig. III. gin fcnfred)t jerfdjnittcncr @d)tvamm. 

Fig. IV. €in fomobl bem S;,ute, al^ ©tielc nad;, ungeflafteter ^cljtvamm. 

Fig. VI. gin entjvicfclter ®d;mamm nad) fcincr UntafiW)c. , 

Fig. VI. €in enttvicfcltcr ed;tramm; mit glocfiflcm uni) in bcr ^yaiUn iugefpi^tcm 

Fig. VII. VIII. S)ct natiirlid;c mb mQXo^wU ©aamcnflaub. 

ii.Al L.1' EXPL/CATIO TABVLAE SEPT\'AGESL\L\E. 

AGARICVS SEXAGESIMVS SECVNDVS. 

Eft fiingiis tenerior , bicolor , plerumque folitarius , cauiis, 
non carnofus , parum varius ; pilco plerumque conico , 
faepe tamen , \c\ hemifphacrico , vel campanulato ; pe- 
tiolo cylindraceo, varie interdum tortuofo, ad bafm craf- 
fiori, faepe radicato; tani velo, quam annulo, orbatus. 
Banari nomen ignorant. 

Fig. I. Fungus cuolutus; pileo formae digitalis. 

Fig. If. Fungus explicatus; pileo campanulato, in centro fafligiato. 

Fig. IIL Fungus euolutus; pileo hemifphaerico. 

Fig. IV. Fungus quoad faciem inferiorem. 

Fig. V. Fungus ad perpendiculum dillectus. 

Fig. VI. Par fungorum; pileis diucrfis. 

Fig. VII. VIII. Fungi explicati; pileis conicis; petiolis radicatis. 

Fig. IX. X. Pollen natiuus & vitro auctus. 

^rfldtuiig bet: (le^^^nji^^ltcit ^upfcrtafeL 

SDet imx) imt) fecf^jigfte ©latierfri)unimm. 

0:^ t|>foId)Ci' cin jartiT/ ^wct^fdrbicjcr / inf^gcmcm cinfadicr/ ()oI)lcr/ unflc!'' 
fd)igcr/ uni) mcnig al\int)crl(d)cr/ ^c^wamm; mit cincm mcitTcnrl)ci{^ 
fcgcligcn/ jcDoc^ aud) oftmal^ i)a(bht(ie(runbfn/ o^cr (^(odigcu/ J^utc; 
mit cincm runbcn / unb mand)jnal gcfd)ldngc(rcn / untcn bidcrn / oft 
(^cwurscitcn/ ^ticlc; ol)ne Saamcnkde unb oI)ne Siina» ^at in 
^^ai)ern fcinen iKamcn. 

Fig. I. (?in cnttvicfcltec ©d^tvamm; mit fin,(]crl)ut5l)nlic(Ki" -[Oute. 

Fig. II. (Ein cnttvidcltcr ©d^ivvimm; mtt jglocfigcm unD in Dcr ???ittcn juijcfpifitcni 

^utc. 
Fig. III. (5in cntivicfcftct: ®d)tvamm ; mit l^albfucjcliunbcm .^ute. 
Fig. IV. (Ein @cl)tvamm nacl) fcinct: Untci'flad)e. 
Fig. V. (gin finfcccf)t jei:fcl)ntttcncc <gcl)tvamm. 
Fig. VI. gm '']3aai: ^gcbiv^Smmc; mit utitcrfcl)!c&encn .fjtltcn. 
Fig. VJI, VIII. ^nttvicfcltc @cf)tvi^mmc; mit Fcgcligcn -^piltcn unt) bctvurjcltcn ®ticlcn. 
Fig. IX. X. X)ci' natui-I(d;c unb tjcrarolicrtc (Saamcnrtaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE PRIMAE. 

AGARICVS SEXAGESIMVS TERTIVS. 

Ell fungus bicolor, plemmque folitarius , fardlus , carnofus 
parum varius; pileo ab initio globofo , pofb convexo; pe- 
tiolo cralfo et tuberofo ; ct velo, et annulo , orbatus. 
A Bauaris nullo nomine infignitur. 

Fig. I. Par fungorum ; pileis ex parte deformibus; petiolis connatis; quo- 

rumque maior ligno infidet. 
Fig. ir. Idem par fungorum; a parte pofleriori & quoad facicm inferiorem. 
Fig. IH Fungus cuolucus, ad perpcndiculum dilTcctus. 
Fig IV. PoUcn natiuus. 
Fig V PoUen vitro auctus. ^rfldtung tet tin tmb (ickttjigjlcit S^npfcrtafcl, 

©er ixti) mti fcdnio^itt S5Idttcrfi1)iDamm. 

^i tjl fpKter cin jwet)fdvtngcr / in^getnein etnfad)cr/ fTeifc()i(^cr/ menig 
\?erditber(id)er/ (gdjwanttn; tnit eincin anfange htgdruttbcn / nac^^er 
gcit)5lbtcn/ ^ute; mtt einem ^iidm unJ) fnolligen «gticle; obne ^aa-" 
mettbecfc uttb ot)nc SRing. ^at in ^at^ern feinctr9Iamen. 

Fig. I. gin ^aav ®cf)n)5mmc; mlt ungcflaftctcn ^utcn unt) untcn iufqmm^ngc* 

tvad;fcncn @tic(cn; unb it*o bct: groljcrc ixm ^olje aufiTfict. 
Fig. II gbcn Dicfcg ^aat ©djTO^mme; nad; Dcr bmtecn ejcitc uni) Utitcr(IW;e. 
Fig. III. liin cntiiMcfclnDcr unt) fcnfrcc^t icrfd^nittcnci: @d;tt)amm. 
Fig. IV. S)cr natuclid;c ©aamcnftaub. 
Fig. V. S)cv t?ei;st:o^crtc ©aamen|Iaub. 

EXPLI- - EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE SECVNDAE. 

VARIETATES AGARICI SEXACESIMI TERTII. 

Etfi fungos hiiiiis tabulae minime , vti praeccdcntis tabulae fun- 
gos , ad ligna offendi ; nullus tamcn dubito , eos non nifi 
agarici ciusdcm cdc varictates. 

Fig. I. Par fungorum diverfae magnitudinis , petiolis connatorum. 
Fig. If. Fungus nondum penitus euolutus, pileo ad oram conuoluto. 
Fig. III. Fungus euolutus; pileo conuexo ; petiolo compreflb. 
Fig. IV. Fungus parum euolutus , ad perpendiculum dilfeftus. Ob id) gleic^ bic (gc^wdmme tcr gciicnu-dvtt(\cn ^afel ntcma(cn fo/ ^vic 
t)ic^d)rodtnmcbcr \5ca'(genlafd/ mf ^oV^t (^efunkn {)abc; fogUui', 
bc ic^ M) I Da§ c^ nuv Hofe ^lbdnkruniien ic^ getacfjtcn Bd)mnv^ 
me^ fmi), 

Fig. I. (!in ^aat ^cI}n?onime , \)on i^crfd;ict)cncr Q5r6|Tc ; unb tre(d;c niit i5ccn 
^ticUn uifiuiimengcmad^fcn |inD. 

Fig. II. Sin nod; nid;t bollig cnttvicfeltcr (Sd;tDamm ; mif cincm am Svanbc jufam' 
mcnj)cro[ltcn ^ute. 

Fig. III. Cin fid; cpftvicfcfnbcr (Sd;wamm; mtt gctvolbtcm ^ute unb jufaittmencx* 
brucftcm ©ticlc. 

Fig. IV. Sin Qtwa^ entivicfdtct: unb fcnfrcd;t jctfd^nittcnct: ©d;tvamm. 

K EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE TERTIAE. 

AGARICVS SEXAGESIMVS QVARTVS. 

Eft fungus ladleus , vnicolor , et fimplex et multiplex , fardlus , 
parum carnofas, varius; pileo ab initio globofo, pofl conuc- 
xo vel plano , denique infundibuliformi , faepe deformi ; pe- 
tiolo cylindracco , ad bafin cralTiori ; velo ac annulo carens. 
Bauaris anonymus. 

Fig. T. Fafciculus fungorum; quorum medius pileum conuexum, duo ad la- 

tera infundibuliformem et deformcm gerunt, 
Fig. II. Fungus paullulum euolutus; pileo globofo. 
Fig. Ili. Fafciculus fungorum minorum; pileis planis et radiatis. 
Fig. IV. Fungus euolutus; pileo in formam infundibuli tranllre incipiente. 
Fig. V. Fungus euolutus ; pileo plano , radiato , et ad oram verfus circulis in- 

fignito. 
Fig. VI. Fungus infundibuliformis , quoad faciem infcriorem; vbi fl gutulas 

ladleas , quas laefus exllillat , indicat. 
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus ct vitro au6lus. 

(^cfldruncj kr brci) uitb jteku^t^jjlctt ^upfectafel 

©cr mer iinl) fcd^jiijfte ^ldrterfciiiDamnu 

^i {|i foldjcr cin cinfdrtnijcr / foivcf)! cfnfacfxr/ al^ ^jiclfadjcr' / \Jol(cr/ 
tvcidi; flcifc{)i(]cr/ lurdnDcrlidKr / Md)fdnvamm; mit cinem anfang^ 
tunbcn/ nad)l)cr gcwolbtcn o^cr flad^cn/ cnblid) rrid)tcrf6rmigcn/ oft mv- 
gcfraltctcn / .^utc; nut cincm runtien/ unb untcn bicflic^cn/ (gttclc; 
6i)ne ©aamenDccfc unb oI)ne ^iim]. .^at in *:Sat)ern fcincn 9Tamen. 

Fig. I. (£in 55ufd)c( @cI)i\H^nimc; ^ai^m Dcr 53littlci*c cincn gcmolbtcn, &le jrocen au 
bcn ©citcn cinen tctd)rcrf6i-migcn uni) ungcikltctcn Jput ^aben. 

Fig. II. ^in crittag cntmicfelrcr ©cl)n)amm ; mit fugelrunbem Jpure. 

Fig. III. Sin ?Siif*.i)el fleincc (Scl^wfimme; mit cinem triducrformig tverbcnt)cn ^ute. 

Fig. IV. <2in cnfsvicfcltcr @d)tvamm ; mit flacl;cm unb gc!lcicl;clrem ^ute. 

Fig. V. Sin cntrtMcfeUcr (£d)mamm; mit ilacl)cni/ flc|]ral)lrem unb gcgen ben 3vant) 
gcringcltem S^nu, 

Fig. VI. ^in rricl;tcrf5rmiaer ©cfjtvamm, nad; fcincr Unrevflvid)e; an ive(d;em a Die 
rbri1nenar£i(]cn ??Wd;rropfcn anhcurcr, ifcld)ci- bicfdbcn \?on jTd; (Sifer. 

Fig. VII. VIII. ©er^iarurlicbe unD oerflropcrre ^aamenfiaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE QVARTAE. 

AGARICVS SEXAGESIMVS QVINTVS. 

Efl fungus bicolor, plcrumque folitarius, fardlus, paullulum car- 
nofus , parum varius ; pilco ab initio conico vel globofo, 
pofl conucxo, in centro laepe faftigiato, femper pilofe fqua- 
mofo ; petiolo cylindracco, ad bafm paullulum cralTiori ; velo 
et annulo membranaceo donatus. Bauari nomen ignorant. 

Fig. I. Fungus nondum euolutus ; pileo conico. 

Fig. II. Fungus nondum cuolutus ; vbi vclum mcmbranaccum maxime ad- 

paret. 
Fig. Ilf. Fungus explicatus quoad faciem inferiorem. 
Fig. IV. Par fungorum explicatorum ; pileis conuexis ; petiolis connatis. 
Fig. V. Fungus major euolutus; pilco in centro falligiato. 
Fig. VI. Fungus ad perpcndiculum diirectus. 
Fig. Vil. VI il. PoUen natiuus et vitro auftus. erfldtuttg bet tiec mh jiekn^igflen ^npfataftl 

©et fiinf unb fiHtjigfte a5ldtterfc()ii>anm 

^^ ijl ro{d)cr cin ijwci^fdrbigcr / inegcmcin cinjclncr/ Mkt, wcnig jTcifcOi'' 
ijcr / unt) \m\i(\, abdni)crlid)cr / ^dnvamm ; mit cincm anfani]^ h(\db 
gcn / ot>cr runbcn / nacl)l)cr (^cauMbtcn / in tcr 93iittcn oft ^UcjcfpiB'' 
tcu/ allcscit abcr Iiaari#)uppii^cn/ .^utc; mit ctncm runbcn/ unt 
untcn ct\"oagbidlui)cn/ ^ticlc; mtt cincr f)duti(^cn (^aamcnbccfe/ unl) 
cincm bcr^lcicl^cn ^iingc. .^at in ^ai)crn fctncn 3]amcn. 

Fig. I. (5in ncd) iincnrrDicMtcr <SJ)tt>anim; mtt fc.qeli.ocm ^ute. 

Fig. II. gin nod) uncntivicfcltcr @ci;mamm ; tt>o bu t^^utiac (Saamen&ccfe fon&et(iife 

fid;tbcic i|i 
Fig. III. ^in cniroicfclter (g;d)»V(imni; nad) feincr UnterfIM;e. 
Fig. IV. Cin ^oar cnttt>:cce(tc (gd;t\)ammc; mit flcjvolbtcn ^ritcn, unb jufammcn^c/ 

tvad}fcncn (gticlen 
Fig. V. <2in gvcjTcrcr cntrDicfcftcr Sd;n>amm ; mit cinem in &ec 5}?itten jugefpifAtctt 

^ute. 
Fig. VI. ^in fcnfrccf)t jcrfd^ntttcner @d;tvamm. 
Fig. VII. vni. 2)er natur(id;e unt» ^crflrojicrte (Saamenflaub, 

K a EXPLI- EXPLICATIO T_\BVLAE SEPTVAGESIMAE QVINTAE. 

AGARICVS SEXAGESIMVS S E X T V S. 

E(l fungus bicolor, folitarius, fardus, parum carnofus , varius; 
pileo ad initio conico velglobofo, poft conuexo, in centro 
faepe faftigiato , deniquc inflmdibuliformi , faepe defbrmi , 
petiolo rotundo , vel ad bafm vel ad medium craffiori ; nec 
velum, nec annulum, habens. Nomine apud Bauaros caret. 

Fig. L Fungus nondum euolutus; pileo conico ; petiolo ad medium craflTiori. 

Fig. II. Fungus nondura explicatus, pileo giobofo. 

Fig. III. Fungiis paullulum euolutus , quoad faciem inferiorcm. 

Fig. IV. Fungus euolutus , pileo in ccntro faftigiato. 

Fig. V. Fungus euolutus major ; pileo plano , fubtiliflime radiato , ct quafi 

quinquifido. 
Fig. VI. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi. 
Fig. VII. Vlil. Pollcn natiuus et vitro auclus. ^cndi'UU3 ber fuuf uub jickujicjjlcu ^upfertafcL 

©ct fccf)§ unb fcd^jigfte Sldtterfcl)ti^amm* 

(^•^ ifl fcfd)cr cin 5\vct)fdrt%r / cinjciiicr, »oUcr/ wcsiig Wdngcv/ mm 
MH)n'i @d)\t)amm; niit cinem anfang^ fcc^cligcn/ nad)l)cr gewoltv 
tcn, in tcr 83iittcn uft suaefpi^tcn/ sulc^t tridjtcrformigcn , oft ungc-' 
flaitcten/ |Mifc; mit cincm nmtcn / unb cntit^cDcr untcn / okr in t*cc 
33iittcn/ Mdcrn ^tlclc; oI)ne (gaamen^ccfe unD ot)ne 3iing. ^at in 
^ a t; c r n f cincn Dlamen. 

Fig I. ©n nod) uncntfitcMtcr ®cf)\vamm; mit cinem fcgcligcn ^^utC/ unJ) cincm in 

^er ^Jtxiim bicfcrn (Sticlc. 
Fig. II. (Ein ncd) uncnttvicfclfcr (gd)tvamm; mit eincm fu.Qcfrunbcn ^utc. 
Fig. III. (5in cttviis cntfDicfcitcr ©d^tDnmm ; - nad) fcincr Untcrflad;c. 
Fig. IV. €in cnttDicfcltcr (gdxvamtn ; mit eincm in ^cr s}D?ittcn jugcfvifjtcn S;:)\xii. 
Fig. V. ©n grcfTcr cntaMcfcUcr <Bd;tvamm ; mit flad;em, jart ()c|Iraf)ltcm unD s(eid;# 

fam funffpaftigcm >S)ufe. 
Fig. VI. (Ein cntiiMcfcifcr ©ctni^^amm ; mif frid)tcrformi(jcm ^utc. 
Fig. VII, VIII. S)cr naturiicbe imt) i)(rgro|5crte ©flamcnilaub. 

EXPLI- EXPLTCATIO TABVLAE SEPTVAGESLMAE SEXTAE. 

AGAP.ICVS SEXAGESIMVS SEPTIMVS. 

Ed fungus, et folitarius et ccf]^itofas, non modo lignarius, fed 

et quantus lignofus, omniumque maxime varius ; pilcus fae- 

pe floris figuram inciuit, plerumque deformem fe exhibet; pc- 

, tiolo vel breuilfmio , vel plane nullo , velo et annuio orba- 

tus. Bciuari nomen nefciunt. 

Fig. I. Par fiingorum cxplicatorum , florem acmulactijm, lignoqnc infidentium 

Fig. IL Fungus ad pcrpendiculum diiTcclus. 

Fig. in. Fungus cxplicari incipicns ; oblongus ; animal , capite , ventre e. 

cauda donatum, quodarnmodo referens. 
Fig. IV. Fungus quoad faciem inferiorem 

Fig. V. Fungus qui ex rima ligni modo erupit , adhuc tadbi moUis. 
Fig. VL Fruitulum fungi, variis circulis fignati. 
Fig, VII. Fungus fingularis ligurae, circulis eleuatus. 
Fig. VIII. IX. Pollen natiuus et vitro auctus. 

(yrfldtnmg bev fccl)^ imb fickuji^Hcit ^upfcvtafcl. 

•Det iubm mi fccf)5igfte ^attafd)wmm. 

Itd)er/ nid)t nur feincm ^efcn/ fcncern aiul)/ fcinem ©eluutstutc 
md), fogcnanter 4)ol3fd)mamm ; mtt cfnem vicfmali^ blumcnarti.aen , 
mci|lent{)etl^ ungcjlalteten |)ute; mit einem ent*yeDa- [cl)V Mnm, cber 
garfeincn/ (gtiele; c^ne ©aamcnDcde miD c^ite 9ltitg. .g)atin^ai> 
crn feincn 9]ameit. 

Fig. I. ^in "Paar cnttvicfclte, bfumcnSBnliclx/ unb bm .pc^lje auffirCn&e, ®cf;ii>ammc. 

Fig n. (gin fcnfrcd)t 5erfd;nitrcnci- (gd)it>annn. 

Fig. III. gin (ang(id;crfid}cntivicfc(tcr @cl)mamm, un& ^ci-cincn ff)ici-ti^n(;(l;cn 5vcvf/ 

£cib unl> ©cOnnmj ju ()abcn fcbcinct. 
Fig. IV. (5in (Sd^nmnmi, nacl) fcincc Untcr)TM;c. 
Fig. V. gin jn.Mfd)cn Dcc ^DisjvHilte faum au^tjcin-ocf^cncr/ imb nccl; trcid; anjufuf)-' 

(cnbcr, (gcbtvamni. 
Fig VI. (Ein ^tucf.cjcn (2d)wamm/ ivv(d)cg mit aKcr^ani) Sun.qcn gcjicrct ifl. 
Fig. VII. (Ein fonbcrbar gcbi(!)ctcr (SJni^amm/ niit crh^tbcncn Svinscn. 
Fig.' \'I1I. IX. S)cr natiirlidjc uni? i^cv^rof^crtc (c^aamcnftaub. 

K 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEFTVAGESIMAE SEPTIMAE- 

AGARICVS SEXAGESIMVS OCTAVVS. 

Eil fungus efculentus, vnicolor, et fimplex et multiplex, flircftus, 

carnofus , varius ; pilco ab initio conico , poflca campanula- 

to , ad oram plicato , in ccntro faepe faftigiato ; petiolo cy- 

liridraceo, ad bafm tenuiori; velo et annulo deftitutus. In 

iSamria , ob odorem aromaticum , Ncigelfcbviamry.^en adpel- 

latur. 

Fig. I. Fafciculus fungorum; diuerfae aetatis et cxplicationis, 
Fig. II. Fungus explicatus; ad perpcndiculum difleftus. 
Fig. III. Fungus explicaru? , quoad faciem inferiorem. 
Fig IV. Fungus explicatus; pileo in centro fartigiato. 
Fig. V. Par fungorum et pileis et petiolis connatorum. 
Fig. VL Fungus explicatus ; pileo campanulato. 
Fig. Vn. VIII. Pollen natiuus et vitro au(5lus. (^rflarung t»ei: fic^en «itb jickitjigHen :^upfcvtafel. 

©cr am unt) ftdjmitt mittttitlmmm. 

e^ ifl Wcr ein egbarcr, einfarbi^cr/ fowchi mfad)cr, aU vielfac&cr, 
voUer, f1eifd)jger/ \3crdnDcr(idicr , ^d^mmm; mit einem anfangg 
fcgcligcn, nad;l)cr gfccfigcn , am Dtanbe gcfoltcnen/ uni) in Dcr TOten 
oft gugcfvi^tcn, tntc; mit eincm runbcn, untcn Wcrn/ eticle; 
o^ne ©aamcnDccfe, unb oI)ne 3ting. 3n ^ai;ern mtv er mam kh 
ne^ (jciintrjl^aftcn ©crucijcs , 9] d g e l f ct) w d m m g c n gcncnnct. 

Fig. I. €in ^ufcf;c( ®d;n?dmme , \>on licrfd;jcDen(m ^Utcr unb Dci-fd;icbcncc ^nmi* 

cftlung. 
Fig. II. gin cnttvjcfcltcc unt) fenfL-ed;t jcrfc^nittcner ®d)n;amm. 
Fig III. Sin cntn)icfeltcr@dmmm, nad; fetnccUntcrfIW)c. 
Fig. IV.^in enttvicfcltcr (gc^mamm; mit eincm in Dec ^itun jugcfpirjtcn ^ufe. 
Jl!S- ^; ^") v^'^^^ @d)tvammc, mit }ufammcnflcmad;fcncn ^uten unb ©ticlen. 
Fjg. VI. €m entmicfcltcr (gd;n)amm ; mit glocf iscm ^ute. 
Fig. VII. VIII. S)cr natui-lid;e uni) J?crsr6|Terte eaamcnflaub. 

EXPU- EXPLICATIO TABVLAE SEXAGE.SIMAE OCTAVi\E. 

AGARICVS SEXAGESIMVS NONVS. 

Efl: fungus ferc vnicolor , plcrumquc folitarius, fardlus, carno- 
His, parum varius ; pilco ab initio vcl rotundo vcl conico, 
poll; hcmilphaerico ; pctiolo tubcro , facpc adpcndiculato ; 
vclo ct annulo dcftitutus. Bauaris cfb anonyrnus. 

Fig. I. Fungus major; pedolo cx parte deformi. 

Fig. II. Fungus pauliuluni cuolutus ; pileo conuexo ; pctiolo adpendiculato. 

Fig. III. Fungus cuolutus; quoad faciem inferiorera. 

Fig. IV. Fungus parum euolutus, ad perpcndiculum diiTeclus. 

Fig. V. Fafciculus fungorum , variac explicationis , omuium in fe conatorum. 

Fig. VI. Par fungorum , explicari incipicntiura. 

Fig. VII. Fungus explicatus ; pileo deformi. 

Fig. VIII. IX. PoUen natiuus et vitro audus. ©ei* ncim unt) fccl^ji^fte ©fdttcrfd)ipamm, 

^^ i|i folcticr ein faji cinfdrtngcr / nici|lentf)ei(^ cinsclner / voUer / flcifdjiger 
unl) \vcni(i i>erdnkrlit!;cr/ (Edjwamni; mit eincm anfdng(id) ennveber 
nmkn obcr fc<3e(ii]en/ nad)()er I)a(bruntcn/ .^utc; mit eincm fnoUi-- 
%t\\i oft gefdjwdnjtcn (gtieic; ol^ne ©aamcnbedc unD o^nc ^xw^, 
feat in ^ d i; c r » f cinen SKamcn. 

Fig. I. ^in flcincc ®d)tvamm ; mit cfncm ctma^ ungcflaltcfcn ^ufc 

Fig. II. gin ctmag cnttvicfcitcu ©cl;»vamm; mit flCJttolbtcm ^utc, un& gcfd^tVtSnjtcm 

®tic(c. 
Fig. III. ^jn cntmicfcfter @d)t\tamm, nad; fctncr Untcrfli^d^e 
Fig. IV. €in ctiva^ cntivicfckcr unb fcnfrcd^t jcrfd;nittcnci- ©djroamm. 
Fig. V. (5in ^ufd;c( (gd;tvSmtriC , luMi t>crfd;tei)cncr ^ntn;icfeluni) ; unb n?c(d;e ade 

untcn uifammcngcroad^fcn ftnt). 
Fig. VI. ©n %^([): \\i) cntirtcfclnbe (gc!;tvvitnmc. 
Fig. VII. (fin uncnttvlcfcitct: ©d^tvamm ; mit unjjcflaltctcm .^tite. 
Fig. Vlil. IX. 2)cc nattir(ici;e unD tcrgrclcrtc ©aamcnllaul). 

' EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE NONAE. 

AGAP.ICVS SEPTVAGESIMVS. 

Eil fangus , ob locum natalem, lignarius, vnicolor, folitarius, 
farcuus , carnofus , parum varius ; pileo ab initio rotundiuicu- 
lo, pofl hemifphaerico, denique planiufculo ; petiolo paullu- 
• lum flriato , ad bafm modo cralfiori , . modo tcnuiori ; velo 
nullo , fed annulo ipurio , praeditus. Apud Bauaros nomcn 
habet nullum. 

FifT. Trias fungorura explicatorum , ligno infidentiura. 

Fig. II. Par fungorum, nondum euolutorum ; ligno, fub terra latenti, infidentium. 

Fig. III. Fungus explicatus; quoad faciem infcriorem. 

Fig. IV". Fungus ad perpendiculum diffeckis. 

Fig. V. Fungus explicatus ; pilco reniformi; petiolo ad bafm tenuiori. 

Fig. VF. Fungus euolutus ; pileo planiufculo ; petiolo ad bafm crafiiori. 

Fig. Vll. Fungus explicatus ; pileo conuexo; petiolo ad bafm tenuior. 

Fig. VII. IX. Pollen nativus ct lcnte aucl:us. 

^rfldrun^ t>cr ncuu uub fickitjij^jlcu ^upfcvtafcl. 

©er ficfcenjigftc S3lditcrfcl)U\imm. 

.'Cnig tocrdm 
iiHanun ; 

geiirimcltcn / ' mib imtcn/ bdlt) ticfcrn / l^al^ tunncrn, (Eticle; cl)nc 
eaamcn^ccfC/ abcr mit eincm Qlftcrvinsc. .^at in ^atjcrn feineu 
Slamcn. 
Fig. I. S^cci) cnt»iMcfc(tc unb bm '^ofjc niifrif?ctit)c (gcinvammc. 
Fig. II. (£in ^aar nod; nicbt cnniMcfcirc, unb Dcm, untcr Dcc <£ci)e tcvborscn Hcgcn* 

bcn, ^cljc Quffiijcnbe/ (2d}»Vvimmc. 
Fig. III. ein entnvcfcUcc (gd;iramm, nad) fcincc llntcrflad)e. 
Fig. IV. €m fcnfrcd)t jcrfcbnittcncr (gcbtramm. , 
Fig. V. (Ein cntivicfcltcc (grf;mamm; mit nieccnfccmigcm ^ute, unb eincm untcn 

bunncvn (iiticlc. . 

Eig. VI. Q:m ame ct.tmicfcftcc ©d;ivamm; mit einem (tm^ flaa;cn ^utc, uno eu 

ncm untcn bicfcrn (2tic(e. 
Fig. VII. €in cntivicfcltcc ©d;ivamm; mtt gctrclbtcm Jputc , unb cincm unten oun^ 

nccn" ©ticle. 
Fig. VIII. IX. 2)ec nati4c(id)e unb fcccflvopctte ©aamenrtaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TxVBVLAE OCTOGESIMAE. 

AGARICVS SEPTVAGESIMVS PRIMVS. 

Efl fungiis fere vnicolor, pleriimque multiplex, fardlus, pal- 
lulum carnofus, parum varius; pileo ab initio conico, 
pofl campanulato , denique planiufculo ac in centro fafti- 
giato, femper pilofe fquamofo; petiolo ftriato, ad balin 
cralTiori, pariter pilofe fe]uamofo ; velo nullo, fed annulo 
Ipurio donatus. Apud Bauaros nomine caret. 

Fig. I. Fafciculus fungorum, variae aetatis ct explicationis. 

Fig. If, Tungiis cxplicatus; quoad facicm inferiorem. 

Fig. III. Fungus explicari incipiens, quoad faciem inferiorem. 

Fig. IV. Fungus paullulum euolucus , ad perpendiculum dilTcctus. 

Fig. V. Fungus cxplicatus^ pilco planiufculo, in centro falligiato. 

Fi":. \^I. VII. Pollcn natiuus & vitro auctus. Sei* cm unt) ile&cnjii^fte S3Idtterfc!)it)amm, 

^^ jfl fdc^eir cfn fajl cinfdrh^nfr/ mcitlcntlxK^ \3ic(fad)er/ voKcr/ cttva^ 
tlcifi1)igcr/ unb trcnuj verdnter(ict)cr/ (gcl)wamm; mit cincm anfang^ 
fcgeli(icn/ nari^bcr glocfigcn/ cnMid) cta>ni^ tlaitcn unt) in Dcr ^Jiittcn 
SUi^cipitjtcn / allc^eit f)aarii^fcl)uppigcn / .^utc ; mit euicm gctlricljdtcn / 
untcn J);cfltc^ern/ unb i](cict)faUf? l)aarig(cl)uppE*]cn/ ^ticic; o^nc ^aa-- 
mcnbccfe / abcr mit cinem 5lftcrrinjje. ^ox \\\ 35 a i) e r n fcincn 
OTamcn. 

Fig. I. gin ^ufcl;c( (gd)ttj(5mme , ton t»crfcl)tc&cncm 5l(tcc unb i?ct:f(f)ic&cnci: SntwtV 

cfc[itng. 
Fig. II. Sin cntn.Mcfc(tcr ^d^n-^amm, nacl) fcincr Untcrfl5d)C. 
Fig. III. Sin ficl) cntiricfelnber ©d^n^airm nad) fcincr UnrcrffW)f. 
Fig. IV. (Sin cnvas cntnncfcltcr imi) fcnfrccht jcrfcbnittcncr ®d)mamttt. 
Fig. V. (iin cntnjtcfcltcr (gcl^roamm ; mtt ctma^ flad;cm / unD in Dcc 53^iUcn iucjc* 

fpifetcm / .[?utc. 
Fig. VI. Vil. bcr natiiriic^e unt) vcrgropcrte <3aamcn|Iaui>. 

L EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESLMAE PRIMAE. 

AGARICVS SEPTVAGESIMVS SECVNDVS. 

Eft fungus tricolor, & folitarius & fafciculofus , far6tus, pa- 
rum carnofus, varius; pileo ab initio rotuiido, pofl con- 
vexo, deniquc plano; petiolo cylindraceo, ad bafin craf- 
fiori, faepe tuberofo; velo araneofo, fed annulo nullo. 
Nomen in Bauciria datur nullum. 

Fig. I. Par fungorum explicatorum ; pileis fereplanis; petiolis connatis. 

Fig. 11. Fungus explicatus, quoad faciem infenorem. 

Fig. III. Fungus euolutus ; pileo phno, ad oram inaequali. 

Fig. IV. Par fungorum nondum euolutorum ; pileis rotundis. 

Fig. V. Fungus, ad perpendiculum dillcftus. 

l'ig. VI. Fungus explicatus ; pileo conuexo, 

Fig. VII. Pollen natiuus. 

Fig. VIII. PoUen vitro auftus. ^Tflaruitcj tet ciit uiib acf^tjicjjlcn ^upfcrtafcL 

"va 5UHn) unt) fic&cnsiijftc a3fattcrfc{)mamm. 

(fe tft fctd)cr cin h*ci;'fai'Haci*/ foivof)! ein^cdier / al^ Intfd^eligci'/ i>o((er/ m-^ 
nig ilcifiticier/ Dcrdn^cr(icf)er/ (Sd)\ramm; mit etnem anfang^ run^ 
t»cn, nad)l)er 9c\r6(l;tcn/ en^(id) flad)cn/ |?ute; mit eincm run^en/ 
untcn bicf ern/ oft fnolligen/ Btklt: mit elner fpinnenttjcbigen ^m^ 
nmMci abcr cl)nc Dving. |>atin S5a»)ernfcincn 9]amen. 

Fig I Sin ^Mv cntfiMcfdte (gc[;at5mmc ; mit pac^cH ^utcii/ im& jufammengctrac^:' 

foncn ^ticlcn. 
Fig. II. gin cnttvicfcltcr ©cbtvamm ; nacf) feincc UntcrfIM;e. 
Fig III. €in cnttvicfcltor <gd)n>amm; mtt fiad;cm uni) am D\ani)e unglcid^em ^ute. 
Fig. IV. £tn ^^aar nocf) uncnttiMcfclrc e)cl;iviitrime , mii runDcn ^&fjten. 
Fig. V. (Jin fcnft:ed)t jerfd)nittcncc @cl;tvamm.^ 
Fig VI. gin cntfDicfelrcr (gcbroamm ; mit gctvolbtcm .^ute, 
Fig. VII. 5)cr naturlicl)e @aamcn|taub. 
Fig. VIII. ^a ijecgiotjcrte ©aamenftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE SECVNDAE. 

AGARICVS SEPTVAGESIMVS TERTIVS. 

Efb fangus efcLilentus , vnicolor , & folitarius , & fafciculo- 

fus, far^lus, carnofus, varius; pilco ab initio rotundiuf- 

culo, poft conucxo, faepe infundibuliformi & ad oram 

varie incifo &; reiioluto; petiolo rotundo, ad bafm vcl 

tenuiori, vel cralTiori; velo & annulo carens. Baiiaris 

nominatur Pfijferling-ye\ Reh^eifi. 

Fig. I Fafciculus fungorum, nondum euolutorum ; pileis rotundiufculis j petio- 

lis tuberofis. 
Fig. II. Fungus euolutus; pileo plano, florirorm', et quafi multifido. 
Fig. III. Fungus euolutus; pileo pariter plano, florem aemulanti et multifido. 
Fig. IV'. Fungus explicatus , quoad facicm inferiorem; pileo infundibuliformi. 
Fig. V. Fungus explicatus ; pileo conuexo ; petiolo ad bafin crafliori. 
Fig. Vf. Par fi.ingorum explicatorum ; pileis et petiolis connatorum. 
Fig. VI f. Fungus ad perpendiculum dilfectus. 
Fig. Vill. IX. Pollen natiuus ec vitro auclus. 

^rfltoit^ htt ^tDci) unb ad)t^ii]|Ien ^npfcrtafel. 

©er brci) un^ (icbenjigfte S)ldttcrfd)ipamnt 

^^ i|lfoId)cr cm c§bavcr/ cinfdrtMgcv/ [cwof)! cin^elncr/ al^\)iclfacf)cr/ \?oI* 

ki'i ftcifctjigcr / \jcrdni)ci"l!d)cr/ ©c^wamni/ niir cincm anfdntilic^ 

inmt)Iid)cn / nad)()cr gc\velltcn/ oft tric^tcrformit^cn / unl) am 9tdn^e 

auf mancl)cr(ci; ^cifc C5ni.]cf(l nittcncn unt> aufgcroUrcn/ ^m; mit cincm 

nmbcn/ uni) untcn cntirctcr bicfcrn/ cbcr hmncrn/ (^tidc; ol)ne 

(gaamcnbccf c unt» o()ne 9iing. ^n ::B a i; c r n t)C»tTct cr ^ f i f f cr ( i n g 

ober 9U()geit]. 

Fig. I. £in ^{\\d)cl m^d; unciUitMcfcffcr (^d}\\\mmc ; mit runMidicn ^fiton unb fnoU 

ligcn ©ticlcn. Fig. 11. (5in cntmicfekcr @cf}i-Damm; nnt fiacl)cm, Mumcnilbnli* 

(I)cm , unD gtcidjfam iMclfvMltigcm / J^ute. I ij. JII. (5in flcincc ciitnMcfcltcL' 

@d)n>amm ; tnit cbcnfcill^ flvidjcm/ blumcni^bn(id)cm un^ bidfpaltigem ^utc. Fig. 

IV. Q.u\ cntmictclrcr (Sdjifiimm ; nacl) fcinct: lint.rfliUiK', mit trid^terfcrmiacm 

j^utc. Fig. V. Sin eninv.cfcltcr *2;d)mamm ; nut .cicn^^oll-tcm ^utc, uni) cincttt 

. unicn &icfcrn ^tielc. Fig. \'I. (f in ^]iaar cntnncfclic (gd)n,H^nunc/ ivclcl)e nut ii)* 

cen Jputcn unb (Sticlcn jufanimcngcroad)fcn fmD. Fig VII. (Jin fcnfrcdit jcrfd)ntt* 

tency^^chv.unm. Fig. Vlll. JX. T^cv muiirlicte unt) Dcr9rot''trtc (£aamcnftau(>. 

L a EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESLMAE TERTIAE. 

AGARICVS SEPTVAGESIMVS QVARTVS. 

Eft fungus ladefcens , cfculentus, bicolor & fere vnicolor, 

plerumque folitarius, farctus, carnofus, varius; pileo ab 

initio rotundo, pofb conucxo, denique plano, faepe in- 

fundibuliformi ; petiolo cylindracco, modo breuiori, modo 

longiori, ad bafm tenuiori; velo et annulo deflitutus. 

Bauaris dicitur Hcendh^er TaeuhUn^. 

Fig. I. Fungus explicatus ; pileo infundibulum referente ; petiolo breuiori. 
Fig. II. Fungus explicatus ; quoad faciem infcriorcm ; vbi a guttulas lade- 

as , quibus totus turget , defignat. 
Fig. II! Fungus explicatus ; pileo conuexo, in centro depreflb. 
Fig IV. Fungus cxplicari incipicns ; quoad faciem infcriorcm. 
Fig. V. Par fungorum ; variac explicationis ; quorum maior pileum planum, 

minor conuexum, gerit. 
Fig. VI. Fungus ad pcrpendiculum diflcctus. 
Fig. \^II. VIII. Pollcn natiuus et vitro auctus. 

^iKdrung bet bvci) unt> ad&tjigflcn J^upfertateu 

T)tx wi uut) ficbeujigfte ^ldtterfcbmamm, 

^^ jfl foldxr cin c^baver/ swnjfdrbit^cr/ uni5 bci;na^e cinfdrlnacr/ in^ge* 
jucin cin^edicr/ voUcr / jlcifci)icicr / \jcrdnbcrlid)cr / D^iiktfdnfamm; 
3» ^ai;crn i)ci§t er .^dnbigcr^^dubling. 
Fig. I. (Jin entiiMcfdtcr ®ci;roamm; mit tcicl;terformtgem ^ufe, unt) mit cincm fur* 

icn ©ticlc. 
Fig. II. (Jin entn)tcfc(tet ®cl)tvamm nacf) fcincc ltnterflM;e / m a bic ?0]i(cf;tiru^fcn/ 

mtt n>e(cl;en ec angcfuUct ifi/ anjeiget. 
Fig. III. gin entuncfcltcc ®cl;njamm ; mit gctvolljtem uni) in bec ?0]ittcn t)crttcftcm 

^outc 
Fig. IV. Sin ficl; entnM\fc(cn&cc @cf)Jvamm ; nacf) fciner Untccfli^cDc. , 

Fig. V. gin ^paac ®d}nHinmic / ton t>crfd)ic&cncc (f nttvicfclung ; Dat>on &cr groffet^e 

ctncn r(ad)cn, Dcc ficiiicrc cincn geuuMbtcU/ Jpui: ho,i. 
Fig. VI. (gin fcnFcedjt }ecfd)ntttcncc (Sd)ivamm. 
Fig. VII. VIJI. :^cc natuclid;c unD &ccflc6|jectc ©aamcnflaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE QVARTAE. 

AGARICVS SEPTVAGESIMVS QVINTVS. 

Eft fungus ex maioribus, tricolor, folitarius, liftulofus, car- 
noflis, parum varius, pilco ab inilio vel conico vel pi- 
riformi, poft campanulato, fempcr pilofe f^iuamofo; pe- 
tiolo cylindracco , craifo , facpe paritcr pilofe fquamo- 
fo; velo Ipurio, fed annulo nullo, donatus. In Bauaria 
nomine caret. 

Fig. L Fungiis nondum euolutus, pilco piriformi , velo fpurio ornatus. 

Fig. II. Fungus explicatus , pileo campanulato, ad oram incilb. 

Fig. IIL Fungus explicatus ; ad perpendiculum dilfectus. 

Fig. IV. V. Pollcn natiuus ct vitro auctus. (^rfldtuitg £»et: \>kt ttnb ac^t^igjtcu ^upfcrtafet. 

^a fiinf unl> fiebcnjtgfte ^(dtterfcf)manm 

^^ifl foldjer cin grofet/ breijfdrbitjcr/ einjclncr/ ^o()(cr/ flcifd^igcr/ \ve> 
nJ9\?crdnbcrIidber/ ©c^wamm; mit etncm anfang^ cnt\t>cl)er fcijcfigcn/ 
obcr Inrnfermirtcn / nad&I)cr glocf igcn / allcscit {)aarigfd)upptgen/ ^ute; 
mit eincm runocn/ tttcfcrn/ unb bi^wciten et'cnfali^ ()aarJi5fd)uppjgcn, 
@tic(e; mit einer undcfttcn @aamcnl)ccfc/ atcr ol)ne 9?tng. .^at iw 
^at)ern fcinen SKamcn. 

Fig. I. Sin nocO cnttif icfcftcc ®d)n)amm ; mit cincm birnformigci-j Spwu, unb mit bcc 

un^cl)tcn ©aamcn^ecfe. 
Fig. II. Sin cnttticfcltcrSd^mamm; mit glocfiflcm/ unb am Dvanbe cingcfd^nittcncm 

^utc. 
Fig. III.. (£in cntnMcfcftci- unb fcnfrccf)t jcrfcl)nittcncr ^cbnjamm. 
Fig. I\^ V. S)fc natui;(id;c un\) t^crflri^^ticrtc @aamcn|iaut\ 

- ■ L 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE SEPTIMAE. 

AGARICVS SEPTVAGESIMVS SEPTIMVS. 

Efl fungus bicolor, & fimplex & nmltiplcx, far6lus, carno- 

fus, valdc varius; pileo per omncm actatem fcrc fcmper 

alio, rotundo, conuexo, deformi, integro, incifo ac lacc- 

rato; petiolo paritcr inccrto, cralfiori, tenuiori, fupra- in- 

fra-ad medium vcntricofo, rotundo, comprcffo, intcgro, 

laccrato, ftriato, fulcato, radicato, dcformi; vclo & an- 

nulo nuUo. Batiari nomen nefciunt. 

Fig. I. Fungus explicatus; pileo conuexo, dirupto; petiolo inucrfe conico, 
ligni fruftulo infKlente. Fig. il. Fungus cxplicatus ; quoad facicm infe- 
riorcm. Fig. III. Idem Fungus ad perpcndiculum difleftus. Fig. IV. 
Fafciculus fungorum, ex vna radice ramos aemulantium, variae figurac 
et explicationis. Fig. V. Fungus nondum explicatus ; pilco plicato; 
pctiolo quafi radicato. Fig. VI. \iL Pollcn natiuus ct auctus. 

erndnmg bci: fickit unh ad)t]i^ftn ^upfcrtafcL 

©et iitkn imb fie[>en5!gftc ©Idtterfcf^mamm, 

Q^ ift fc(d)a ein j\i^ci)fiirtMger / {cwo^i einfad)cr/ ali iMelfad^ei* / voUer/ 
fleifd)i(;er/ unb febi* v>crdnbcrlid)cr/ @d)\iHimm; mit cincm ju allen 
■ Scitcn bc^ Qllter^ fatl: flcts anbcrn / runben / Acwolbtcn / unfcrmlicbcn/ 
ganjen/ eingcfd^nittcnen unt) jei-ritTcnen / .^ute; mit einem glcic^faU^ 
un9C\t»iftcn/ ^icfern/ bunncrn/ obcn - untcn - okr in ber mittcn baud^i-- 
gen / runbcn/ jufammcngch-udtcn / gan^cu/ jcn-ifcncn / gcftricbdtcn / 
gefurdjten / \t>ur5elf)aftcn / okr unf6rmltd)cn/ HctKk; oi)nc (gaamcn* 
tecfC/ unb o{)ne 9ting. ^at in 56ai)ern fcinen S^amen. 

Fig.. I. ^in cnnvicfdtcr (gcf)tvanim; niit flaci;cm unt) jerbcrOcncm S;iute ; mit cincm 
umgcfebvt fcflcltgcn , unb einem ©tiicfgcn ^ooiic auffiijcni^cn , (gticfc. Fig II. 
€tn entmicfeltcr ©cfjmamm , nad; fciner Unter)Iiicl)e. Fig. III. gben Dccfelbe 
(gcbmamm/ fenfrecbt jcrfcl^nitten. Fig. IV. (l\n ^ijfcf)cl ®cl)tv>i^mme/ iicn Dcr* 
fd)ic^enei: C^klialt unb Sntiricfelung ; unb bk au6 eincr einjiflen QBurjcl , me 
gmeij^e o&ec Stcfle/ i^^^n einanDcc ab|Iel)cn. Fig V. gin ncd) unentivicfcltcc 
^d^mamm; mit jiefalttncm ^ute ; unt) cinem n^urjclal^nllc^^n (Sticlc Fig, VI. 
VII. ^(K natutli^e unD tersroferte (Saamen|Iaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE OCTAVAE. 

VARIETATES AGARICI SEPTVAGESIMI SEPTIMI. 

Etfi varietatcs agarici pracccdentis vcrc innumerae ofFenduntur; 
placct tamcn daas fingularis figurac cxhiberc. 

Fig. I. Fungus explicatus ; petiolo fere plano , floriformi , ad oram incifo, 
in fupcrlicie lineis fignato, lamellis in centro confpicuis; pctiolo lon- 
go incuruo , dimidia parte fuperiori profunde fulcato , inferiori inte- 
gro, fubtiliter llriato. 

Fig. II. Fungus dcformis ; pileo plano , lanicllis ad oram reuolutis ; petio- 
lo pcculiaris plano ftru(ilurae et ligurac. (Jvfldnmci ha adjt unb ac^tjigileu ^upfeilafef. 

Sfbdnkiningcn k§ (icbcn unb ficknjigftcn 
S3(dttcitd)ipammc§. 

Obglcicf) bie Qlbdtitenntgcn i>c^ v>orf)er(;cI)cnbcn ©d)'iDammc<5 iinsdf^Ibar fu\b; 
fo l)alc ifb c^ bod) vor (^ut ano(cfcl)en/ cin ^aar fccrslcid)cn von fontjci:* 
barcr SSii^ung v^orjicllijj ^u mad)cn. 

Fig. I. (?in cntivtcfeUcL- ^cl}»vomni; mit faf! f((icf;cm [ifimicn^f)n(id)cn, m fjinnbt 
cin.qcrc!)nittcncm , obcn mit allcrbQnb ©trid^cn gcjcid^nctcm vT-iutc , iinb in bciTcrt 
?}?ittclvninctc bic ©nnmcnbkUtcr ficbtbar fini); mit cincm liingcn, fnimmcn, 
unD an ba obcrn ^i^ffcc ticf flcfurcl;tcn/ an Dcr untcrn ^^(fte flanjcn, unb sart 
gc|f ricl;cltcn , ®tic(c. 

Fig. II. ©n un.9c(la(tctctcr (Scl;jvamni; mit jTadKm 'fQutc , unb an bcffcn 3uinbc bit 
©aamcnb(attcc aufgcrollct fin^; mit cincm ©tlclc t>on scini bcfonbcrcm ^aue 
unb fcftcncr (^cf]a(t. 

M EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE NONAE. 

AGARICVS SEPTVAGESIMVS OCTAVVS. 

Eft fungus bicolor , et folitarius et fafciculoflis , far(5lus , paul- 
lulum carnofus , parum varius ; pileo ferc femper conico , 
ftriis et maculis fignato ; petiolo tuberolb ; velo et annulo 
carens. In Bauaria nomen habet nulium. 

Fig. I. Farciculus fungorum ; variac cxplicationis ; quorum duo majores pileis 

connati llint. 
Fig. II. Fungus nondum explicatus ; pileo conico. 
Fig. JII. Fungus paullulum cxplicatus; pilco cx conico hemifphaerico, 
Fig. IV. Fungus ad perpcndiculum diircctus. 
Fig. V. PoUen natiuus. 
Fig. VI. Pollcn vitro audus. dtfldruitoi t>er iteuit uub acl^tji^ileu ^npfatafcl 

^a acf)t nn^ iitk\ui$\U BUttafifymnmi 

Q^ i\i fodtcr m swcyfai-biijCr/ fowol)! cin^clnci*/ al^ t^ufc^cligcr/ ^oikVi ttm^ 
|lctfd)igcr/ iinb mni^ \jcrvanbcrlid)cr/ (2d)iramm; mtt eincm fa|i 
fllkicit f'cgcltgcn/ gctlrtd)dten unt) gcflccftcn/ ^utc; mit fnoUi(^cn 
@tic(c; ol)ne (gaamcnDecfc/ un^ o^ne Sling. ^at in ^^aiKf» ^cinen 
9]amcn. 

Fig.l. (2in ^ufif)e( @d)jvi5mme, i)on t)ci*fd)tci)cnci* QiiUmddmQi &ai)on bic jtvccn grof* 

fcrcn mit iljrcn ©ttdcn iuritmmcn gctvacl;fcn fint). 
Fig. I[. &n nocf; untcntivicfcftcc ®d)n)amm ; mtt fcgclicjcm S;)nt(. 
Fig. III. dm ctn^ag cntivicfcftct: @cl)jvamtn ; mit cincm fcc)cii()vuni)cn -^ufe. 
Fig. VI. ^in fcnfrcci)t jcrfcbnittcncc ^iDd)ivamm. 
Fig. V. S5cc nati4rlici)C ©aamcnliaub- 
Fig. VI. :^ci: Dcrflcopci-te ©aamcnfiaub. 

EXPLI- FATLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE. 

AGARICVS SEPTVAGESIMVS N O N V S. 

Eft fangus volua fpuria donatus, bicolor, folitarius , firclas, 
vix carnofus, varias; pileo ab initio rotundo, pofl hemifphac- 
rico , deinde conuexo , deniquc plano vel infundibuliformi ; 
pctiolo rotundo ct tubcrofo ; vclo coriacco ac annulo perfi- 
llenti praeditus. In Bamria nominatur mlder FUe^enjch-jjarr.m. 

Fig. I. Fungiis explicatu? ; pilco plano, voluae fragmentis maculato; pctiolo 

ad bailn laccrato. 
Fig. II. Fungus euolutus ; pileo plano , a centro ad oram radiato , maculato ; 

petiolo ad bafin Ipurie annulato. 
Fig. III. Fungus cxplicari incipiens ; pilco pilofe flriato et maculato ; petio- 

lo fpuric in mcdio ct ad balin annulaco. 
Fig. IV. Fungus nondum cxplicatus; pileo rotundo. 
Fig. V. Fungus cxplicatus, quoad facicm infcriorem. 
Fig. VT. Fungus cxplicatus, ad perpcndiculum difleftus. 
Fig. \'1I. Vlil. Pollcn natiuus et vitro auctus. (^iKdriing bcc ncun^ujiTcit f «pfcrtafcl. 

£)er ncuii unt) ficbeniigftc ^ldtterfd)itnimiit/ 

^i ijT fold)Cf cin jwct^fdfbigcr/ cinjclncr/ \?ol(cr/ fail gar nicl)t ffcifd)tiKr/ 
abdntcr(id)cr / undd)tcr ^i)fct)ivamm ; mit cinem anfdni](jd) runbcn/ 
nad)l)cr (^atln-unbcn / a(gbcnn i^ctiuMbtcn/ unt» cnt»(id) tridjtcrformigcn/ 
.^utc; mit clncr (c^crt)aftcn (gaamcnttctfe unb cinem be)ldni)igcn 9iinge. 
3n ^aiKvn t)cififct er \\)ilt)cr gliegenfd)vvamm. 

Fig. I. <l\w cnfmicfclttT ©djrDnnim ; niit (((■ic()tm/ unb Don &cn (2i}(iucfen gcflccftcm/ 

^utc ; mit cincm untcn jcrrilfcncn (^ticlc 
Fig. II. Cin cntaMcfcItct (gcl}»v>amm ; mit fladjcm, t>on hm 5)?tttc(punftc ^cm Duin&c 

ju, (^ortra()(tcm unD stflicfrcm ^iutc; niit cinem untcn unvVijt ()frin.i)c(tcn ©ticlc. 
iMg, III. Cfin lui) cnniMcfcttcr @cl)tvamm ; mit cincm (^aarig flcrtridjcltcn unb gcflccftcn 

^iutc ; mit cincm in bcr 9}?!ttcn unt) untcn uniicf;t gcrin()e(ten (Siiele. 
Fig IV. t!in nod) uncnttvcfcltcr ®c(;tvanim, niit runDcm vP)ute. 
Fig. V. Sin cntn,Mcfc(tcc ®cl)n.iamm ; nac() fcincr Untcrpad^e. 
Fig. VI. VII. S)cy uatiirlid;c un& iHtgrcticrte @aamcn|iaub. 
^ M 2 EXPLI. EXPLICATIO TABVLx\E NONAGESIMAE PRIMAE. 

AGARICVS OCTOGESIMVS. 

Efl: fungus volua ipuria exccptus , bicolor , fcre tricolor , ple- 

ruraque folitarius , farclus , parum carnofus , varius ; pilco ab 

initio hemifphacrico , poft conucxo , dcnique plano, faepe 

infundibuliformi ; pctiolo tubcrofo, rotundo, l|)urie annula- 

to ; velo coriaceo et annulo pcrfulcnti ornatus. In Eatiaria 

dicitur wilder Flie^cnfchwamm. 

Fig. T. Fiingus nondum cuolutus; pileo volua fpuria inuoluto. 

Fig. II. Par fungorum ; quorum majoris pileus fragmentis voluae fpuriae la- 

ceratae maculatus, rainor nondum cuolutus , ell. 
Fig. III. Fungus nondum cuolutus; ad perpcndiculum diffeftus. 
Fig. IV. Fungus nondum euolutus ; pilco hcmilphacrico , velo adhuc inte- 

gro ; petiolo fpuric annulato. 
Fig. Vv Fungus euolutus ; pilco conuexo , fragmcntis voluae maculato et 

quafi granulato ; pedolo ad baiin fpurie annulato, 
Fig. VI. Fungus euolutus ; ad pcrpendiculum diirccl;us. 
Polleii idcm efl: , ac praccedentis agarici. 

etndruitcj bcr cin imb ncunjigjlcn ^upfataitl 

©rr ad)t5ii5ftc Sldtterfd)iDamm. 

(i^ i(t foidjtvm srceijfiirbiocr / uni) fail brcjifdrlMiKr / insgcrncin cinjelner/ 

V'Ollcr/ mm} «ieifcl)ii]cr/ 'ocrdnbcriiiter / imad)tcr (^•i;ftl)'irainm; mit 

emcm anfdnglici) bailTimbcn/ naf{)f;er flC\tuMlUcn/ cnMid) flad)en/ oft 

tr;i1)tcrf6rmii]Cu / Jputc; mit eincin fncUigen/ runkn/ oft undd)t gC'- 

ringclteu/ (gticle; mit einer Icberbaftcn ©aamenkcfe/ unt) einem tC'- 

• fldiibigcn Svingc. 3i^ '^ a i; c r n \uirt) er \v i l b e r S I i e 9 e n f d; n? a m m 

gencnnct. 

Frg. I, (?in nocl) uncnt*vicfc(tcr ®cl;n\imm ; mit eincm v>on bcm 51ftcrct)c kt)ccften ^ufc. 

Fig. II. (Sin ^aat ®cf)!v>ammc ; tiawn Dcr S;:ut t)c6 cjrojTcron i^cn Dcn ©liicfcn tiS 

ScrfilTcncn 5lftcrci)c^ gcflccFt , t)cr flcincrc abcc nocl; uncnttvicfclt/ ill. 
Fig. III. gin nocl; uncnni"»icfc(tcc unb fcnfccci)t jcrfclinittcncc.fednvcimm. 
iMg. IV. gin nocl) uncntUMcfcltcc ®cf)tvamni ; mit ()a(ln"unbcm .jputc / unD nod) gan* 

5-cc ©anmcnbccfc; mit cincm uni^d)t flcrtngcitcn @tic[c. 
F^ig. V. (Zin ct.ttricicitec (gci)nnimm ; nnt gcivoiltctti, l^on bcn &)flucfcn gcflccFctem/ 
unb ,<)(cicl;fam fnfvvccigciU/ ^^utc; mit cincm untcn unad;! gcrinflcltcn feticie. 
Eig. VI. Qitn cntivicfcltcc uttt) j'cnfrccl)t J.cifci;nittcncc (2ci)n)attim. 

S)cc ©aamenltaub ift cbcn ]», wic bci; Dctu v>or^ec3cf)cni)en ©cI;nMtntue. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE SECVNDAE. 

AGARICVS OCTOGESIMVS PRIMVS. 

Eft fui\:^us cfculcntiis, bicolor, plcrumque foHtarius, farctus, 
carnofus, varius; pilco ab initio rotundo, poll conucxo, 
dcindc plano, facpc infundibuliformi ; petiolo rotundo, 
recto vcl incuruo, ad bafm plcrumquc craffiori; velo .& 
annulo orbatus. In Bauaria nominatur rother- ImihUng. 

Fig. I. Fungus explicatus ; pilco plano , ad orani fbriato. 

Fig. II. Fungus cxplicatus ; pilco infundibuliformi ct comprenTo. 

Fig. Ilf. Fungus explicatus ; pileo conuexo, in centro dcprefTo. 

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dilleflus. 

Fig. V. Fungus nondura euolutus ; pilco rotundo. 

Fig. VI. Fungus explicatus ; pileo plano, lubtiliirnTie ftriato. 

Fig. VII. Vlli. PoUen nativus ct vitro auctus. (2v!(dinin^ ^cc ^tDCi) itut) ucmtjigjlen f upfcttafcL 

Sei* ciit unt) ad^tjigfte ©[dttcrfcbunimiin 

^^ itHoIitci: cin egbarcr/ jw^cofdvbigcr/ in^t^cmcin cinjclncr/ \?oUer/ flci» 
fd)i(icr/ abdnt)crlicl)cr / Sd)\x\\nim; mit cincm anfdncitid) runbcn/ 
na(i)^cr gcmolbtcn/ enblic^ f[ad)cn/ cft tric^tcrformigcn / J^utc; mit 
eincmrunbcn/ geraDcn obcrfrummcn/ untcn inDgcmcin bicfcrn/ ©tic* 
lc ; ol)ne ^aamentjccfc unt> oI)ne $)itng. 3n ^ a i; e r n I^cif^t er r o 1 1) c i: 
^dubling. 

Fig. I. <t\x[ mt\\<\iU\ta (Sd)ii>amm; mitffad)em unb am 3\anbc gcf^nd^eltcm vf^utc. 
Fig. II. Sin enttvicfcltcc @cf;mamm ; mit tcicf)tcff6rmi3cm unD jufammcngci-ofltcm 

^utc. 
Fig. III. (2tn cntn)icfc(t<c ©cf;iramm ; niit gctttofbtcm unt> in bci: 9^»ittcn bctticftcm 

.foutc. 
Fig. IV. (fin fcnFrcd)t jcrfd^nittcncr ©cl^tvamm. 
Pig. V. Sin ncci) uncnnricfcftcr @d)n\imm ; mit run&cm ^utc. 
Fig. VI. 2tn cnttvicEcfnDcr ^cljiuiamm ; mit fiacf)cni unb fcf)r jart 9cfiric!;c(tcm ^&ute. 
Fig. VII. VJII. 2)cr natijrfid;e uni) i?crc)rcficrtc ^isaamcnfiaub. 

IM 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE TERTIAE. 
AGARICVS OCTOGESIMVS SECVNDVS. 

Eft fungus cfculentus, bicolor, fcre fcmpcr folitarius, farctus, 
carnofus, varius, pilco ab initio rotundo, pofl conucxo 
& faepius in ccntro dcprcflb, non raro infundibuliformi ; 
petiolo cylindracco, ad bafin facpc modo tcnuiori, modo 
cratfiori; velo & annulo dcftitutus. In Bauaria dicitm* 
hlaiier Tacuhling. 

Fig. I. Fungus explicatus ; pileo conucxo ; per centrum fulcato. 

Fig. If. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem. 

Fig. III. Fungus cxplicatus ; pileo conuexo , in centro cxcauato ; petiolo 
ad bafin tenuiori. 

Fig. IV. Fungus explicatus ; pileo conuexo , fubtiliflime ftriato. 

Fig. V. Fungus major , explicatus ; pileo planiufculo , in ccntro depreflb 
ad oram quafi plicato. 

Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diflTeclus. 

Fig. VII. Vm. Pollcn natiuus et vitro audus. '&• (ycfldrung t»er fcrei) uitt) ncuitjigllen :^itpfcrtafel. 

S>cr 5U>ci) un^ ari^tj^gfte S3[dttevf(f)it)amni 

^HilfoIc^cv cin c§lwcr/ swcDfdrbii^cr / fa|l allcscit cinjcdicr/ voUcr/ flei» 
fd)igcr/ at?dnbcrlt(t)cr/ (gcl)\i?anim; mit cincm anfdnAlid; runtcn/ 
nad)t)cr gc\i?6lltcn unb in bcr ^Mtt oft \jcrtifftcn/ aiid) Inmveilen trJc^'- 
tcrformtgcn/ .^ute; mit ctncm runtcn/ untcn c-ft blcfcrn/ oft hnv- 
ncrn/ (gticlc; obne (Eaamcn&ccfe uni) o^ne 9iing. 3« Sai;crn 
^ci^t cr btanerldubling. 

Fig. I. ^in uncnttvicfclter @ci)txHimm ; mit o,mi>Mcm, in bcr ^tittcn scfurcf)tcm/ ^ute. 

Fig 11. ©n cntn.\ctc(tcr (Sd)iramm ; nacl) fcincr Untcrflud;e. 

Fig. III. <i\n cntwicfcltcr @cl)rc»amm ; mit gcivolbtcm, in Dcr ^D^ittcn t>crtieftcm .pu# 
tc ; mit cincm unrcn bitnnern ®tielc. ^ 

Fig. IV. gin cntnMcfcltcc (2d)»vamm; mit gctrod^tcm/ unb fc^rjart gcfli-ii)cltcm S^utc. 

Fig. V. gm grolTer cntn^icfcltcr (gdjivamm ; mit cttra6 tiad)cm/ In t^cr ^Mien Dcc.» 
ticftcni/ am 9vani3e ,(i|cid)fam flcfaltcncm, S;)utc. 

Fig VI. gm fcnfrcd;t 5crfd)nittencr ^cl)iramm. 

Fig. Yll. VIII. S)ct; natiiriid;c unD t)crgr6pcrte ©aflmcnflaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE NOXAGESIMAE QVARTAE. 

AGARICVS OCTOGESIMVS TERTIVS. 

Efl fungus efculcntus, bicolor, pcr actatcm tricolor, folita- 
rius, farclus, carnofus, varius; pilco ab initio rotundo, 
pofl conucxo vel plano, in ccntro faepc excauato, non 
raro infundibuliformi ; pctic^lo cylindracco , ab bafm ple- 
rumquc crafiiori , nec vclum , nec annulum , habens. 
Apud Bmiaros nomine graiier Taeubling, feu Graeulm^y infig- 
nitur. 

Fig. L Fungus major , cxplicatus; pileo fere plano , in ccntro excauato. 

Fig. II. Fungus cuolutus , quoad faciem inforiorcm. 

Fig. III. Fungus explicatus ; pilco conuexo , iii ccntro fulcato et quafi in 

duas partcs aequalcs diuifo. 
Fig. V. Fungus paullulum cuolutus ; pilco rotundiufculo. 
Fig. VI. Fungus euolutus; ad pcrpcndiculum diffedtus. 
Fig, VII. VI II. Pollen natiuus ct vitro auclus. 

(^rfldfuit^ bec Wt uut) ucuu^icjflcu ^upfcrtafel. 

©er fcrci) uiit) ad)t5igilc S3fdtrciM)iDamm, 

^^ ijl fo(c()cr cin eglwcr/ 5\-Dci)fdrt%r / miti)cm ^i.itcr trcijfdrbi^cr / cim 
Scliicr, V)ol(cr/ flcifd;igcr/ abdnbcvlicl)cr/ ^clnijamm; mit clncm an> 
fdng(td) runDcn/ nacl)l)cr gcwo^btcn/ ot)cr flad^cn/ in fccr 33iittcn oft 
i^rticftcn/ unb bt^wci(etrtrid)tcrf6rmigcn / |5ittc; mit cincm runbcn , 
untcn in^gcmcin bicfcrn (gtjc(c; ol)ne (gaamcnt^ccic unt» oI)nc Siin(]. 
3» ^ a \) c r n \mxl cr graucr 5 d u b ( i n (] / o^cr © r d u I i n g / gcncnnet. 

Fig. I. Cin grcjTcc cntmirfcltci* @d;wamni ; niit fatl fladxnn, in ^cc ???ittcn mxk^' 

tcm , vToiitc. 
Fig. II. Sin cntn:icfc(tcr ©d)mamm; nad) fcincc UntcvfiadK. 
Fig. III. Cin cntaMcfcltcr ©cl^ivamm; mit gcivoK^^tcm .^"iutc 
Fig. IV. ^in cntnMcfcItcr ®c()ivamm; mit jicivclbtcm, in i?cc ^'^liitcn gcfurcl^tcm imt) 

aleicl)[am in jtvocn '$:hcile abgcthcilrcm , 4^'Utc. 
Fig. V. Sin ctivajJ cnttvicfcltcr @cl)nta;iim ; mit runMicbcm S;,wtt. 
Fig. VI. (Sin entmicfcltcc unb fcnfrecljt jcrfcbnirtcncr (^cbmamm. 
Fig. \'ll. VIII. S)cr naturlicl;e unb iHTfiroficrtc Saamcnliaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE QVINTAE. 

AGARICVS OCTOGESIMVS QVARTVS. 

Eil: flmgus volua exceptus, bicolor, folitarius, farctus, paullu- 

lum carnofus, varius; pileo ab initio conico, pofl campa- 

nulato feu conuexo, denique plano, iaepe maculato & ad 

oram ftriato; petiolo cylindraceo, llriato, ad bafm craf- 

fiori; velo & annulo deilitutus, fed volua coriacea &; 

perfiflcnti donatus. In Baiiaria nomen habet nullum. 

Fig. I. Fungus intra voluam adhuc latens. 

Fig. II. Fungus euolutus , pilco plano , ad oram ftriato. 

Fig. ni. Fungus euolutus , quoad facicm inieriorem- 

Fig. IV. Fungus major explicatus ; pileo conuexo , fragmentis voluac ma- 

culato, ad oram Itriato. 
Fig. V. Fungus euolutus , ad pcrpendiculum dilTeclus. 
Fig. VI. Fungus cxplicatus ; pilco campanulato. 
Fig. VII. Par fungorum , voluis connatorum, ex eisque diruptis adfccnden- 

tium. 
Fig. VIII. IX. PoUen natiuus ct vitro auftus. 

(^iKdmit^ bct: funf imb ncuiijicjllcit ^upfcvtafcL 

©ci* wi unb ncunjigfti: S3(dttcrfcf)nntmm* 

^^ ift foId)cr cin s\t^ci)fdrbi(;cr / cin^chicr/ v»oUcr/ cta^fl^ flcifd)igcr/ ahin* 
bcrli(l)cr / ^ijfchwamm ; mit cincnt anfanc^i? f Ci^cd^cn / na(i)l)cr a^odi- 
gcn unb (^cwolbtcn/ cnb(id) flacbcn/ oft gcflccftcn/ unl) am ^Kanbc ge-' 
firid)c{tcn / ^uu ; mit cincm runbcn / 9C)lrid)cltcn / nnb untcn biif crn / 
©ticlc; ol)ne ^aamcnbccfc unb o()nc ^iing/ abcr mit eincm lct^crbaf^ 
ten uni) bcftdnbigen (Jix* ^^t in ^:Bai;crn fcincn 9]amcn. 

Fig. I. Sin (^-cl)ivamni , \x>ic cc nccf) in fcincm e»e iicrborgcn (icqct. Fig. II. gin cnt*' 
ivicfcltcu (Sd)tvamm ; mit flacl;cm unl) am Ouini3c gcflciclicltcm .[^iitc ^ Fig III. 
€in cntJivicfcItcr (gc[)ivamm/ ncid) fcincr llntcrfli^d)c. Fig. IV. (gin grofiercr cnt^ 
ivicfcltcr ®d)mamm ; mit.()C5v6lbtcm, l^on Dcn Uebcrblcibfcln bc^ (i\)(6 cu't!cct"tcm, 
wnb am dlanbe flc)]rid)cltcm , ^Outc. Fig. \'. (Sin cnnvicfcltcr unb fcnh-cd)t 5cr» 
fd)nittcncr ®d)tvamm. Fig. VI. (gin cntivicfcltcr (S::;d)ivamm ; mit gkHfiscni 
^utc. Fig. VII. (iin Q3aar (gd)n)dmmc, tvcld)e mit i[)rcn (2i)ern jufammcnge^ 
n5ad)fcn fmD/ unb jvic fic^au^ Dcnfclbcn cmpovflciflcn. Fig. VIII. IX. S)cr na-- 
turlid)C unD tcrijropcrtc (S:?aan)cnfia«b. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE NOXACESLMAE SEXTAE. 

AGARICVS OCTOGESIMVS QVINTVS. 

Eft fungus tricolor, ferc fcmpcr folitarius, far6tus & inter- 

dum pauUulum cauus, carnofus, varius; pileo ab initio 

rotundo fcu conico, pof!: campanulato feu conucxo, facpe 

deformi; pctiolo ad bafin facpe crafllori, & curuato; ve- 

lo mcmbranacco & annulo perfiflenti. In Bauaria dici- 

tur tvikkr Champipion, feu wikks Ebe»aerteL 

Fig. I. Fungus major explicatus ; pileo campanulato , fubtiliffime flriato. 

Fig. IL Fungus nondum euolutus; quoad faciem inieriorem. 

Fig. in. Fungus cuolutus, quoad faciem inferiorcm. 

Fig. IV. Fungus cxplicatus ; pileo conuexo, llriato. 

Fig. V. Fungus cxplicatus ; pileo angulato , a centro ad oram radiato, 

Fig. VL Fungus cxplicatus; ad pcrpcndiculum diOTedtus. 

Fig. V)I. Fungus nonduni explicatus , pilco ex rotundo conico, 

Fig. Vill. IX. Pollcn natiuus et vitro audtus. 

©ci^ fiinf unb ad^tjigftc S3ldttci*fci)iDamm. 

a» iflfoldjcr ctn kct)fdvbuKr / fail aKc^cit cmjdncr/ \Joacr unb In^wcifcn 
ct\va^l;Ol)Icr/ flcifdjii^cr / abanbcrlidKr/ (td)mnim; mit cincm an* 
fdncilid) runbcn otcr f ci^clicicn / nad)I)cr glocfigcn oter (jcwoibtcn/ oft 
ungcftaitctcn / .f)utc ; cinem oft i)id'crn unb gcfrummtcn (gticlc; mit 
ciner I)dutiQcn (gaamcn^ccfc/ unt) cincm bcildnbigcn Simiic. 3n '^ai> 
ern t)ct|5t cr wilbcr C^I^ampii^non/ okr w ilbc^ (il)Ci]drtcl 

Fig. I. ^m grcj^crcf cntroicfdter (gcl)tvamm; mit gfccfigcm unb fc()i: jait flcnrtd;cU 
tcm ^^utc. 

Fig. II. Sin nod) unentaMcFcftcr (ScOtvamm, nad) fctncr Untcrf!iid)c. 

Fig. III. (Sin cntivicfcitcr @(I)tvanim ; nacl; fcincr Untcrflt^d)c. 

Fig. IV. (Sin cnttvicftltcr @d;t\mmm; mit gcivolbtcm uni) ,acfirid;c(tcm ^^ute. 

Fig. V. (Em ciittvictcltcf (g:;d)tt>amn(; mit ccfiacm uni) in 6cc 9)?ittC/ bm d\mb( iU/ 
,acfira!)ltcm .[oute. 

Fig. VI. (Siit cnrtvicfcltcr unb fcnfred)t icffd}nitfcncr ®d;mamm. 

Fig. VJI ^in nf'c!) uncnttvicfclter ©d)tvamm, mtt fu.qelrunDcm .f)ute. ' 

Fig. VIIL IX. S)cv nfltta-lid;e unb Dcrflvot^crtc ©aamenflaut). 

N EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE NONAGESLVLAE SEPTIMAE. 

AGARICVS OCTOGESIMVS S E X T V S. 

E(l fungiis bicolor vcl tricolor , r'erumquc fiiTiplcx , fardtus, 

carnofus, varius; pilco ab initio ccMiico, faepe rotundi- 

■ vfculo , pofb hcmifphaerico vel infundibuliformi ; petio- 

lo cylindracco, ad bafin vel tenuiori vel craffiori, faepe 

curuato; vclo araneofo, fed annulo nullo. Bauari nomen 

nefciunt. 
Fig. I. Fungus nondum eunlutus ; pileo conico , petiolo ad bafin obtufe acuto. 
Fig. IL Fungus nondum cuolutus ; vbi velum araneofum maxime con- 
fpicuum elL Fig. IIL Fungus euolutus ; pilco infundibuliformi; petiolo 
curuato, ad bafin crafllori. Fig. W. Fuugus paullulum euolutus; cujus 
petiolo duo minores fmgulari modo adnati. Fig. V. Par fungorum non- 
dum euolutorum ; pileis hemifphacricis; pctiolis ad bafin connatis. Fig» 
VI. Fungus nondum cuolutus ; petiolo curuato. Fig. VII. Fungus non- 
dum cuolutus; pileo rotundiufculo. Fig. VIII. Fafciculus fungorum mi- 
norum, ad bafin connatorum. Fig» IX. Fungus, euolutus , ad per- 
pendiculum dillcclus. Fig. X. XI. PoIIen natiuus et vitro auctus. 

^rfldcuu^ ha ficbcn uitb ncunjigjlen ^upfcftafcL 

©er fecf)^3 unt) acf^tjigfte Sldtterfcbuiamnn 

^^j|l foUtiT cin 5\iV!)fiirlni5cr/ ober brci^farbigcf/ in^gcmcin cinfaclKr/ 'ooh 
Icv/ fleifd)!(\cf / abrtnDer(icl)cr/ ^d^mmm; mit cincm anfangiJ fegc'- 
ligen/ oft rmiNicljcn/ nadjbcr l)allnnmi)cn oDcr tnd;tcrf6rmi(^en / ^m; 
mtt cincm ruiibcn/ untcn t)icf ern obcr binmcrn/ oft gef riimmtcn / 
©tidc; m't ctner fpinncniuclngcn (SaamcnDcaC/ a6cr ol)nc Ditng. 
^at in ^a\)ti-n fcincnj}"tamen. 

Fig. I. Sin nod; unentwidcltci; ^c()ivamm ; mit Fcgcligcm ^utC/ tmb cinem untcn 
f]umpf5uac|>i.'^tcn *Stic!c Fig. 11. ^in ncci) uncntmiciclni)cf ©d^roamm ; an Dcm 
bie fpinncnwcbij}e ^aamcn&ccfc foni)ci-(icl) \u fcf>en i)L Fig. IIL ^in unentivicfeU 
tec @c[)mamm; mit irid;terf6fmtgcm ^ute ; mtt eincm .gefnimmtcn unb unten 
blcfcrn ®ticIo. Fig. IV. (gin etwai cntwiciclccc (2cl)ivannn; bclfcn S^mu jitu^cn 
flcincre mif cine bcfonbcrc ?lrt an,actt>ad)fcn fin^. Fig. V. (rm -]3aar nod; uncnt* 
tDicfcItet^d^ivuaimc; tnit balbvunbcn .[oiiren, unb bcrcn ©lide unten jufainmcn.ge^ 
wacbfcn ftnD. Fig. VI. (Sin nocf) uiicntnMcWtcr ©djnjamtn; mit scfnnntntcm 
©ticic. Fig. VII. (^in ncicl; uncnttvicfcitci: (?cl)n?amm ; mit runbltckm S^uu. 
Fig. VIIL (^in i^^ufcbc! fUincr <2cl)ivvinime/ uni) ivick!)c utitcn 5ufammcn,i]cn)ad;fcn 
ftnD. Fig. IX. (Eia ciitivicFeltci- unD [cnfrcd)t 5erfd;nittcnci: visd^tvamm. Fig. X. XI. 
S^it natucltcl)e unl) ycvgi-0^ei:te ©aamcnflaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE OCTAVAE. 

AGARICVS OCTOGESIMVS PRIMVS. 

Efl fungus , volua exccptus , bicolo, folitarius, farc^us, car- 
nofus, parum varius; pileo pilofo . primum conico, pofl 
campaniformi , dcnique plano; pctiolo cylindraceo , ad 
bafni craifiori; vclo h annulo orbatus. In Bauaria nomen 
defidcratur. 

Fig. I. Fungus intra voluam conicam , laccratam et fquamofam , latens. 

Fig. II. Fungus intra voluam ouatam, coriaccam et ad bafin quafi radicatam, 
adhuc occultus. 

Fig. III. Fungus ex volua, parum difiupta, adfcendere et fe euoluere incipiens. 

Fig. IV. Fungus euolutus, ad pcrpcndiculum difleckis. 

Fig. V. Fungiis euolutus , pileo campaniformi , pilofo , ex dimidia parum 
fupcriori volua adhacrcnte tcfto. 

Fig. IV. Idcm fungus quoad facicm inferiorcm. 

Fig. VII. VIII. Pollcn natiuus et vitro aucius. 

(2r!(dntng ha ad)t uub neunji^jlett ^upfertafeL 

Set fjf&cii uiii) ad)t,5fgfte ©!dttevfd)mamm. 

^^ ift fo(clKr ein ;;\vn)fdrbii3ei'/ cinsclncr/ voUcr/ fleifd)t(icr/ lucnig ab-^ 
dnbiTlicl)cr / (|i)fd;\i?amm ; mit cincm baarigcn / anfang^ fcgcltiicn, 
tiad)I)cr Glocfjgcn / un!) cns)lid) flad)rn .^utc ; etncm runbcn / untcn ^U 
(fern/ (gticlc; ol)nc ^aamcnkcfc/ unl) ol)ne 9ling. ^atm !Sai)eni 
feincn Slamcn. 

Fig. I. (im in fkinem fofldicjcn / scrrifTcncn unb fd^uppigcn / Q:i;c nod; Dcjrfcf^loflfcnct: 

Fig. II. (fin nod) in fcincm d^n.qficl^runbcn/ lc&crf)nftcn/ unt) unten g(eid)fam gcnnitr* 

jclfcn, (i'i}c i^cfborgcncr i^i-d^ammm. 
Fig. III. (!in au^ fcmcm gcborjtcncn (fi)e em)?oc|lc;flcni)ci- unt) {id) cnttvicfcln&ei: 

©cbivamm. 
Fig. IV. (?in fnfrcff>t jcrfcbniitcnci- ©d^tvamm. 
Fig. V. (£in entivMcfcltcr (gcbmamm ^ mit glocfiqcm , fjaamcm, xmb nn ber otci:n 

.^(.^lfte m\ bcm hamicngcblicbencn 6i)e ul-crtccftcm/ ^ute. 
Fig. VI. (ibcn bicicr (Sclnvainm; nad) fciner UntorfliVte. 
Fig. Vll Vlil. 5)cr naturli(l;e unt) i)croro(icrte (gaamcnllauf). 

N 2 EXPLI- explicAtio tabvlae nonagesimae nonae. 

AGARICVS OCTOGESIMVS OCTAVVS. 

EH: fungus bicolor , vel tricolor, ct folitarius ct fafciculofus, 

carne dcflitutus , fardlus, varius ; pileo ab initio rotundiufcu- 

lo , pofl campanulato , dcnique plano , ad oram plicato et 

plerumque excifo ; pctiolo gracili, cylindraceo et duro, redlo 

vel tortili ; velo et annulo orbatus. In Bauaria nomcn quidem 

habet nullum, fcd, quia digitis tritus, allium redolet, non iniu- 

ria AlliariuSy feu Kiioblaucbfchivamm , dici queat. 

Fig. I. Fungus explicatus; pilco plano, ad oram cxcifo. Fig. II. Fungus ex- 
plicauis, pilco plano, ad oram plicato. Fig. III. Fungus paullulum euo- 
lutus ; pileo campanulato. Fig VI. Trias fungorum explicatorum ; 
pileis planis , ad oram intcgris ; petiolis rectis. Fig. V. Fungus explica- 
tus ; pileo plano , ad oram exciib et plicato. Fig. VI. Fungus explica- 
tus; quoad facicm inferiorcm. Fig. VII. Fafciculus fungorum ; pileis 
planis, flores aemulantibus. Fig. VIII. Fungus explicatus; ad perpen- 
diculum dilTectus. Fig. IX. X. Pollen natiuus et vitro au6lus. 

^vfldvuno; htt neuii mih ncuuJi^jIeit .^upfeitafcl. 

t)tt acJ)t imb acl)tjjgfte 33lattcvrci)iDamnn 

(2^ ifl fo(d)cr ein 5\iiei)fdrln(]cr / o^er ^rcpfdrbigcr/ einscIncF ober buf(l)c(iger/ 
unflcifcl)ji]cr / voUer/ unt) aban^eriicl)cr/ (gcfjiramm; mit einem art'- 
fm}^ runMicl)en/ narf)l)cr glocfigen/ en^lict) flac{)cn/ am ^anU gefal'- 
tcnen / unD mcirt auegefconittencn .^ute; mit einem t)unnen / runt»eu 
unbo^^rten/ gcraDcn c&cr frummcn / (gttele; oI)nc (gaamenDecfe unD 
cl)nc ^Hiuiv ^tat jroar in '^ai)ern fclncn 9]an.ien / Kninte abcr 
5vnoHaud)YcI)*iininim gcncnnct a^crDen / mii er , wenn er gerieben 
u>irb/ nad) ^noblaud) ncd)ct. 

Fig.I. (tin cnmctclta @it)m:imm ; niit flad)em unb m Dtanbe (iu^9efc!;nif tcncm ^ute. Fig. 
II. (Ein cntivicfelter @d;ivamm ; niit fladicm uni> am OCanDc gcfaltcncm S;)utc. 
Fig. III.. (Sin ctn-.-ifi cntivicfcftcr ®cpri»amm ; mit j)(ocfic|cm ^utc. Fig. IV- 5)i'c«> 
cntrLMcfcftc ©dnvamr.ic; mit ]lacl)cn .(ofitcn / unD gcrabcn (Sticlcn. Fig. V. ©n 
cntinicfcltct; unD fcnfrcd;t jcrfd;nittcncc(id;n^amm. Fig. IX. X. 2)et: naturlic|)e unt) 
ternrcficrte (gaamcnftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TACVLAE CENTESIMAE. 

AGARICVS OCTOGESIMVS NONVS. 

Efl: fimgus hydrophoms , bicolor, plcrumquc lolitarius , fiflulo- 
liis, cfvrne priuatus, valde varius; pilco ab initio fquamulis 
tcclio, cylindracco vcl conico, po(l campaniformi , dcniquc 
plano, radiato, ad oram rcuoluto , intcgro vel incifo ; pctiolo 
adbafm cralfiori, rcclo vcl curuato ; vclo fpurio, fcd annulo 
nullo, pracditus. Batiaris cft anonymus. 

Fig. I. Fungus nondum cuolutus, pilco, fquamulis abflorfis, glandcm qucrneam 
optime refercntc. Fig. II. Par fungorum nondum explicalorum ; pileis 
conico cylindraceis , fquamulis adhuc tectis. Fig. II). Fungus cuolutus; 
pileo plano , a centro ad oram verfus radiato et reuoluto feu curuato. 
Fig. IV'. Fungus paullulum explicatus; pileo campanulato ct ftriato. Fig. V. 
Fungus euolutus, ad pcrpcndiculum diflcctus. Fig. VI. Fungus euolutus; 
pileo plano, a centro ad oram verfus radiato, reuoluto et incifo. Fig. Vll. 
Fungus explicatus; pileo fingulariter reuoluto feu curuato. Fig Vill. IX. 
Pollen natiuus et vitro auctus. 

(!v!(dvuitij ha ^uubcrtcjlcn .^upfcrtafcl. 

S?et ncim unb ad^tsigfte Sldttctfcljipanim, 

a^ \\i fo(cf)Ci* ein s^vet^fdrbigcr / mcitlcn^ cin^clncr / f)oI)hT / unjTcifdjiger / 

fcf)v abdnDerIic{)cr / ^atTcvfc()\inimm ; mit cincm antangg run^cn oDei* 

fcgeliijcn/ unD mit fleincn (E(f)uppcn lic^ccftcn / nic()^ycr glocfigcn/ unt) 

eni)Ii^ tTad)cn/ am 9tanbc auftjeroUtcn / flanjen ober eingcfd^nittencn/ 

^ute; mit eincm nad) untcn ju fid) vcrt>idcnt>cn / gcrai)cn ot»cr (icfrum'- 

meten/ (gtielc; mit eincr undd)tcn (^aamcuh^cfe / mv o^ne 5King. 

^at in ^aiKvn feinen 3u"imcn. 

Fig. I. (Ein nod; uncntivicfdteir (2)d)mamm ; mit cincm cid)c(cil)n(icl;en S;iiite, unb wn bcm 

bie flcincn (gituppf" abgc»t»ifd)t finb. Fig. Il^igin -l^aar uccb uiicntmicfclte ^4)whnu 

nie; mit !e,aclrun^cn, unbton bcn flctncn (;i)d;uvv»cnubciTiccftcn/ Jpiiten. Fig. III. 

£in cntn?icfc(tcr <3d)tvamm; mit}lad)em, t>om C>?Jittc(vninftc bcm Dvan^e $u, gc* 

Onf^eltem unb aufjicrolltcm oDcr .qcrtiiivncm -'putc. Fig. IV. C:in cttvas^ cntivicfcltcc 

(gdmHimtn; mit glocfiaetn unD gc|]nd)c(tcni .^iite. Fig. V. din ciitiincfcltcr uni) 

fcnfrcd?t ^ctfd^nittcncr *2.d)ivamm. Fig. Vl. Cin cnttvicfcltcr @d)ivainm / mit 

|lad)cm, i->om 5)httc(punftc bcm Dvanbe JU/ .()clira():tcm, aufflc|iii(ptcm unb cingc* 

fd)nittcnem, ^utc. Fig. VII. (Jin cntnncfclter ©cf)rDamm; mit eincm fonbcrbac 

aufijcftfilvHem ^putc. Fig. VUI. IX. 5)ec natia-(icl;e unD iJctQtojjcrtc (£aamcn(laub. 5^,7 gng.V. W\ (iiq m 
C . P. Traufur AJ.-.': -■ - A 
^i./r 
^u,.VI iFlo. VII Sr l,^'%hd finx ti.itisb a.P.Tfiyshuad fiHg. vn ifl^.II. ^b.m. ■f^iff. vm 3Hx,.I 
0Hp. VI <F[g.V, o* L.o\hd. puia: KcUish . ^iq.X 
^b.iv: i^.XII. ^Jno [T St Lifihel pitix, . Hahsh. Ouo U *■■•?* ^ufibuod .'culfS yin^trJr e^h.v. 5hg.VIT. 
\ g^xq.iv. Suc vn Tab.VJ 


:->\.iVi. I 
•^v/r. tfxcj.-IV. 


I ■^ 7/J ^ui.vni ^.vn. 
9Ha.I <q.ll - B iisin. pinx liatuh 5%.ffl =,(n, ^h.vni ff^io. V. 
> ^eeZvL ^injc HiUtjt ^h.IX gr^.K 
^^.Fir du.^.ym ^z^.II. 5 jpfe . ^uiut ^inx Kntuh Anoti sculpS Noriitih ^h.X. HHq.V, 9\g.VI. 
9Hc,m Jo^h Bie^in -puix - ^iZtuh. Anon scu^S T^crimi "i^/ in 0h<f.V. P^u,.IV. "■TTihXl ^^iF^.n. 
fHo. VJ .■''"<-Wfc-H-t*»<T-t''~'"" 
dHq. VII 'x,&&!N«<i->' VIIT X g^.xii. g^^.i 
gTr^JV 


0Hq.VlI. 
S ^j-h ^UZUL finx . Ra.tisb 
g^via U C V Nu.U.!>ie<jd jc A'j' dn^.n 0ho.I 
t'ab XIII. Sopk BtfZm ptnx KoH^i. -^ Tr;tu/rt^f j-c NortMni/ Uah.Xn ' ^.m. ^9j.j xn 
ffab.XV. 
%^r * gr^.v. r,„ Sf. Koihil pi'i.X' ■RJ.tuhon. g!vo. m. .^Q iJKy.vm 7o.VI G.pm^tie. ..,1 /. 


^. XP gr,^.v. 


9Hg IV. 

Shg.VJ. .^v'p/i HeeZin pmx Hj P ~yuO-hii>otl Sc^. 7Vffr7r>'A 9^hxvn 
0^.vn. d!io.I[ SHg.vm ^h XVUl 
0H^.ii 9uo. TV i %-^ Loibel pznx. Rat- AriQn sc.l^Qrxtnh SJTib.xix 
t.sihel pmx . RafisS- ..'Irurrt sc . '\jrw ^0^: ^h.XX dTro.I Wxqm.. £lHg.Il. giig.vm. 
^a. VI 

A.' tRff. VII. ■^ H^t^el pinx- JcattJ-6 ^~inon sc. W^^runf' 
."-Jub.XXI gTuj I M M 
y^uf.n 0^-i^. m 
0^. XXII iPig.JI. &rA.m. 
%. VI ^ib.xxm .*^, 


•S 


^ttik **. • ■\ '■ •i-n dhg.TV. 

,5-:\-"'- -., ■• j"-». 


-^^ \»» ^ MW ^zr. 

ii^uf.m. 5S. XXIV gr^.viL gr^.v. dn^.U 
^t .J...?ihil Vtrtx- Kj-t 
IV ^Hn^vin du^.vi. Trauitna- sc TVjrur:. ^h.XXT 


%g.lX. 
-^^■^^- fe \ Sf- .LoUd pi/lJC l^uti^i. G P. N,^J}Sii^,r gry.u. 
Sah.XXV, %.//?. ifi^.IV. 0hg.vm. ..Ml' i^^- VI. 0Hg.VIl. :::^-:fl^%t ^. T yiif^ ■gifix . ^atish- Cr.v^yu.rshuQds: N.^r .^-S^>^5l*x Sah.xxvn. 

s^.m. 
9h^ IV ^ .' /, e>tid ptnx ^iZtLfi tlalf.XXP'!!. iJhy.VI. dHg.T. 
gn^.vn. o g^xg. V Tra-iiit n .t r sc . A ^ STihxxix ijr^.i ^i^.IV. 
■ ^\ ^\ ■ ' / . ..'X ' <^^.^ . 

Sh^ II f m:- *i 
i.^u, m 
.S'-.V TitJiStn puix Hahsh Jtnon sc r^crtmf' ^ab XXX 
Oi>ffi. JyefZvt ptrtjc . Rahsh . JLrtiOft sc . yonmi ■ ^b.XXXl gr^.!. g^^.ix 
gru,vu .<^.FZff. St ■ T-othdvt*ioc aatiSe- G 7* 'NHf7heol7 J ■ Kortml. dHg.vm..^ g^ig.iv: 
ffab.XXXU ' ffio.lll. £Fig ni. 3^g.VI. S t L^ihel putx ' Rahsl (t . £ . jSv.'j-htiifil Sc. NcrtmJf %. vin ■■&& ifuj.U. -^■f .1 vT^ * i/f-' v~*-^v. tJab.XXKIII 


(T^.l. \ 


£r^.^ ^TV.?^/. V. ' yrhil f\nx H3^'h 'y^ih. XXXIF 
i^,o IT -^J^^va.VH. So^A 5«-,„ ^,„^. jp.,^^ /rattffnfr sc ^ortrn^ertf. yru, I. ^lrXXXK fPi^.m. 'j>,., ir 
du^.v. ffnq.vm. St JloikeZ^inx.Ri^i GP Vufstu^d /c •' mr^ ^fab.XXXJJ 
3^to. U. ti^.xxxni 

gug.vm. gH^.Tv: 


St Z^^iid pmx.R-ititb. ilhO-I - ^'Cih xxxiiii 
g^ig.vn ^ff^ovm ffH^.VI. i..''thil pinx R<\h^'h. W.V SnCsln^.<d ..- ^^oriml 9:lhXXXIX 0ho.vn 
g^ioiT-: Sha.vm. Shq.tt:. >t L.'thd. ptnx.^atuh Anon Si iV.' /.■/'// dTra.I. d^.XL. 
gho.vi 0h^.IK i.,'il>c/ 2^>inx Mattsh- Q.^P. ^ttisiu^i^ JC S^.?rirnt 
i:l^b.XH £!ho VII 0Ha.T. 
vm. i^ VI. /..•ih! ri"^ SjfL.'^ tflb XLIl 
(%. V tVi^ m gr^g.n. \ Oq"^^^-^^- ■./-.■/ ;.,r,i- tfahsh U V ^uiiliioll sc . Tfaijiih g:ib.xLin -gr^.ri. 0u^.V. f..-ihi}^ri,x Pai thih XLIl 
V.^ih-!- . Anan, sr Jyc^r^''- ^ib.XLP: iJhq. T 
iJh^.VTl 5u^.m. iFiQ.VTII. gih.XLVl 
0^ia. n nX.T.':!'-'' Tr.jiilt'!.-r ■. X.- '■:■■: b^id.XLVU i^^.IK 9uc-.F '.ct/'c' ptnx ■ttuhsh Lruultner tKib XLvm .^i^.vn- 
gr^g.iv. ^.FI. Tr:ii/ltitn- SC ZoJfd pinx- ff^J^ 9^ab.XLIX g^uf.vm. o » £^.IX 
^lab L ifiio. 1 . 

^ -^k. 
£^o.l>^ / 9HgVm # 0^^g.lV. 

£^. VU gHg.vi. • • 0^tq.IX. ■ f ''>thsl putx . Ratijb. ir-r.yuCcf.,^.r ^b.Ll iFz^.in 
d^iq. vm ' - V. ^,Q xr .'A':<:o 
St^P^ Btcin pinx RaAii iJ r.Nu!'Ai7^d /c yonml. ^h.iii. 
0^0. iv S^.o. VI g^vo.ix. St . hJilel ptnx ^atish 7^,.„>/„v- ■•• '^fy^mf- tiTib. Lm ^r^.vR.^ Q 
£^., m 
iPzff.IV. 
tlah.LIP g^g.vin. 
gr.g.v 'l'cl pT»X T^nfish. a ry„'7n S^Lil.LV 
gr^g.v np.vi. £hzo.Vm 
•»"•*;>., -^■^^ 
gJrg.m. 
tl^z^. VI ■-•'iri ;//M- i?j/- 9Zh.LVTl g^to.i. y^x.,.V. 0r,^.iii. 
Sha. TT 'Sa^A D/^Zin pmjc . A.,!fisb --*-V»*^ tlab.LVW. ^t^.VI gr^.w. gTuf.vn 
'■ DfeZtri i^ftjX ■ "RaUtb. Irauttner sc \2ijnnih- ^ib.LIX. dnq.I. ihtg.VI. 
dh^.iL. ^y.vn. 
%zf: 
0iy.vm:. jf^.jx. gTxg.xn. 
(K^.X 
g^iff.xui. gTt^.xi. 
-S.^' jiffZtn pinx .Iiatw6. G. P. TiujUu^el SC K^r-mU- iJ^h.LX 
di'.o-Vii 

ihi^.TUI. 
. [.' 9ab.LXL 
iru,.iv 'I.ciSel j>ur:x- J^a.h.fb /irvifK JC . ^oftmf' ^ihLXIl fl^o.I. #' vii ^- ^- 
9!t^VJI. T^Ojbil pirtJC Rithsf>* &.T. 'NufJbieQel sc A^-n//?^ dab.Lxm 
0lg.IV. 0^u,.VE A g^i^.n. dilg.xm. 

m 0Ha m. 
i?^. V t \^^^ — c 
^.FT. 
/j g^g.xiv. 
T.jibtl "pviQC '. Mirtuh . ^4,nort •fc . Lrorwtb. dah LXIt er^.v. 
^t . J^othel ^ix K.cuifh i'.ziiif7ia- sc JVafvrni. y^ib.LXV iX^vm. 
£^.v.FI 


^^ Ar//.,..' ,„„., iW^. ^twn Jc . Nonmh , yah.zxvi. 
du^.vni gr^.VJ. l^^iifel piit.v A.i.'3 Ai.^n /• iV"-'-.- -; ■ ^b.LXPlI if^.I. tJ^o.V. f.o.licl i'mx Hatisb T-,nfr,rr" r,- g^b.LXJL., 0^,1. n. , 
gr^^.vn \ gr^g.m.. 9^0 ITE 'i^l.arh! rinf Jiii!i'i .Q.F.yuC:-:. 
^h.LXXL dhg.IV. ,^K^.n. i^ah LXM 
u,II. -'..^:',' •>■■ l.;l:-l ;.,„.,- Zv'.,.-,./. H I T.r.f-. A . truJ,.LXXm 
(Ptg.IV. yab.Lxxiv .,111 
I 9!iq. VI .St T^oihel jnnx - CL<ziLsh C- P nu.fslne^J. sc.^Nc^," tQ>.LXXV 0^^.ni. 
g^^.viii. A % 
■ Wr - 0^0 IV. S/.. l ..k-lym.,- K^itsh. 


0U..VI. Cr 1' Traultiicf.tc -N.r ^yTiA LXXJT J^JT. 
Jly.UI L^Z^f' 2 ■J7» rn .ynA LxxvLr ^ ' j ■>'.', i'^' 
^ic.Jl: 


.%^.iixvm. 
,'/^A Lxxrx 
/>;, iv/. ^aJ>. ZXXX. 
.5Q 1XXX2 jX^f.m:. "^3 *-^Ct/. 
crsu/:ri.u. /;;.; ixiQ.ii ■ '-'s ^- 
,w nxm. 
j.a. Lxxxiv 
./7v m :7.z/: IXIW J'iyll , 
M.LSMSl .yi^- 1 AflM 
^fl. ^. Lxxnu. ^.M. 
aZ6. lyjQLTW 
• -y>/'. imjx\ j>^^. r/ ^^.M sv. t: 
'-,..- ij Z/u/> A ' ' -X^.I. .•??«.. IS 
i*' -w XCl 
.%iXClI. hq . TW. 
CFij.IV. .>,,,/. -yai. xcm 
^f//. i,Z .^.xm" .i^yvn 
C P A'ufybirvrJ f. .VT'f.^ rJa/.. Xll. 
^J^^ hy. vn. ,iv. Cn-iMn ire/ pm* Jl»*^i ^'^19- J. S^.IE^. ^^^. 5^.ir 
■:>%:,. [7/. .MA xcvn. ^^./ 
'/■rr, J2. ■^jxcvm 
'^AXCIX 
.'i^//: 
h,,. m. 
C^,:a.n 
.'/■,all. ' iftiri /iif\t- S<Uui 
JaAC D. lACOBI CIIRISTIANI SCIIAEFFERI 

F V N G R V 

Q V I I N 

BAVARIA ET PALATINATV 

CIRCA 

RATISBONAM 

NASCVNT^-R 

I C O N E S 

NATIVIS COL ORIBVS EXPRESSAE E D I T I N VA 

COMMENTARIO AVCTA 

D R. C. H. P E R S O O N. 

TOMVS SECVNDVS. E R L A N G /1 R 

A P V D I A N N E M I A C O B V M P A L M I V M 

11 D C C C. c LECTORI SALVTEM. /um alterum trado tomum huius opGris, icones finigonim Bamrlae et P^- 
latinatiis juperioris mthiis coloribus Qxprcffns ^ cxliibentis, ca, quae in prae- 
fationc primi tomi promifi , ad amuffim exfoluo. 

Quia nccenb milu fuit hanc fimgorum cditioncm meis vnius fumtibus pro- 
curare , is , qui non ignorat , quantum opcris , quantum curae , quantum la- 
boris, quantum dcnique impcnfarum, ct partim certorum, partim minus 
pracuiforum , fumtuum ad huius gencris opus claborandum requiratur ; pro- 
fecto acquum fe mihi praebebit , meque fatis ac paene plus , quam fatis , prac- 
ftitiife iudicabit. 

Interim fortaffe mutantur tcmpora. Quod fi eueniat, mihiquc aliundc 
via patefiat , qua opus hoc pofllt abfolutius et pcrfcctius excudi , in me fane ni- 
hil erit morae, quin ad eius continuationem alacritcr me rccipiam. 

Cum nouum gcnus fungorum , CLATIIIIOS , in his regionibus inueni- 
re numquam mihi contigerit, gcnus illud in hoc tomo defideratur. Qucm 
ego defectum in tabula extrema aliis quibusdam fungis dcpictis farcicndum fta- 
tui. Sunt illi cx genere agaricorum, quos aliquando cidcm ligni fruflo infi- 
dentes, deprehcndi. Mihi vidcntur euidenti effe argumcnto, pracfentiam et 
abfentiam petioli non magis , quam figuram pilei aliarumque partium , etiam 
in vno eodemque genere et fpccie fungorum , effentiale quid fiue perpetuum 
elfe, adeoque omnes definitiones ac diuifioncs fungorum indepctitas ad gcnui- 
nam cognitionem et diflinctionem parum aut nihil confcrre. Ex quo confcqui- 
tur, vt icones, natiuis coloribus cxprcffae, vnica via ct rario cffe videantur, 
qua in cognitione fungorum ccrti quidquam poHit confcitui, Ratisbonac, 
d. 19. Mart. MDCCLXIII. ^ ©etteioitet Cefet:! 

Sjurd) fBcforberung bc^ (jcgemt>drti^eit ^m\)tm ^anbc^ l^er natii^ 
"^^ lid) au^gcma^Iten ^rubiltungcn ^ai)rifc()cr un& ^fals^ 
fcl}cr ©c^^Auimmc, crfullc id; auf t^a^ Gcufluclic/ m^^n i^ mid) in fccr Q3oi*'' 
rcie bc^ crilen XI)ciI^ anl)cifd)ig gemad)t i)ah. 

3(^ ()abc mid) gar ba(i) gencti^iget 9cfcl)cn/ t^ie ^lu^gabe bicfcr ^d^wdm* 
me auf eiGcnc ^oftcn gan; allcin ju bciirciten. ^er nun wdi, ttjie uncnt)(id) 
\jicIS}iu^C/ Strkit/ ®ori]fa(t/ unb wcic^ cin GfoiTcr Qlufmnt» t\}cU^ gcunficr/ 
t^cil^ uncrivartctcr/ Unfoilcn/ gur 93crfertigung cinc^ ^crfc^ bicfer ^lrt/ 
erfort»ert voir^ bcr n?irt) mir bic ®cicd)ti3feit \i?ict)crfa^ren \af\m, bag ic^ 
liim ^mmm S5c|lcn vor tcr ^ant» gcniig/ unt> mc^r al^ ju \)icl/ Qct^an 
I;alc. 

llntcr^ciTcn dnbcrn flc^ VMc((cid)t 3cit luib Umlldnbe! ©cfd)ic()et biefe^/ 
unb foKtcn nur ^cgc crofnct 'ivcrten/ ^icfc 5lvbe;t vonildnbij^cr unt) vjollfom'- 
mcner f^n mad)en : fo, \t?erbe id) gcwi^ t^ic gortfeigung feincn 5(ugcnl1i(f am 
^ci)cn latTcit. 

:£)a id) ht^ ©efc()iecl^tc / b i c © i 1 1 e r fd) \t) d m m e / in unfern ©C(;cnben 
nie anGCtroffen i}at'c : fo fc()!ct bicfc^ ®cfd;(ed)t aud) in ticfem ^anbe. 3c& 
(^ale icbod) bicfcn ^lbgang mit cincr ^blMibung von ^d;ivdmmcn auf ber 
lejtcn Xafcl cifc^cn \toUcn. (g:e betrift eine 5trt 5B(dttcrfc^\t\4mme/ t»ie ic^ 
ein^mal^ \mtlik unt» bci; einanticr auf einem ©tucfgcn ^0(3 angetroffcn 
()c;be. 6ie buiircn mid) ein ubcr^euceiibcr ^e\reiiJ 5U fei)n/ t>ag bie ©C'- 
fliCmi^^art obcr 5ltnrcfcn(;cit t>:i (Etic(C!? cben fo wmiq, ali tie ©ejMt bc^ 
|)utc^ obcr anbcver X(;ci{C/ ciid) bcs) eincr unb eben berfclben 5(rt unb ©at-- 
tunr; ber (Ec|)\tdmme/ etwa^ ^efcniKcf^e^ ctcr 58eridnt);ge^ fci;; unt> ba§ 
alfo alic C£int()ei(u!tgen unt) ^cfct)reibungcn ber ©d)\t?dmme von crrrgcbacf^ter 
^.cfd^affcnljeit ^cr^enommen/ sur eigcntiidjcn .'^enntni^ unt) Untcrfd^cibung 
\tenig ct»cr gar nid)t^ bei)gctragcn ; fcl^lid) / ta§ naturlic^ au^9cma()(te ?lbbi^ 
t)unsen nod) bcr einjige 5(u6\tieg ju fci)n fcf^einen/ bie ^cnntni$ ber (B^wmv- 
nte auf einen |Td)ern Su§ ^u fc^en. 

«Kcscn^burtj/ bcn 19. Wt^ 1763. GENVS SECVNDVM. 

L E T I. g 6 (g e r f (fi 11) d III in e. EXPLICATIO TABVLAE tENTESIMAE PRIMAE. 

BOLETVS PRIMVS. 

Eft fungus tubiilofus , fcre vnicolor, et fimplex et multiplex, car- 
nofus, varius, et ob locum natalem arborius ; pileo femiel- 
liptico, faepe deformi, ^illofo, paullulum conuexo vel pla- 
no, ad oram varie excifo ac Mo; petiolo vel nuUo, vel 
breui et tuberofo. In Baiiaiia fme vUo quidem certo nomi- 
ne; quia tamen non, nifi juglandibus innafcitur, forfan Nufs- 
batiir.bilz dici qneat. 

Fig. T. Fungus feflllis pilco fcmiclliprico. 

Fig. II. Particula ejusdera fungi, ad pcrpcndiculum diffecli et a parte inferiori. 

Fig. III. Fungus fmgularis et quafi alatus; petiolo brcui et tuberofo. 

Fig. IV. PoUcn natiuus. 

Fig. V. Pollcn vitro auctus. (2i*!ldntitg bcr f)unbert utt& crjlctt ^upfcrtafcL 

T)n nitt Silj. 

(J^ijl fo(d)er ein rof)nijcr/ fowo^t cinselner / al^ \jic(facl&cr / jTcifttiger / ab 
dnber(ic!)cr 55auinrc^waniin ; mit cincm ()a(bci)vunt»en / oft ungcflaltc 
ten / jottigen / etiva^ tjcwoibtcn o^er fiad)cn / unb am 3\anbe manniij 
fadig ausgcjadtcn un^ (]cfpa(tencn .^utc ; entmc^er mit gar feinem, 
o^cr mit furjem unt) fnolliycm / @nelc. ^r ()at 5Uhic in iSai;crit 
Fcinen cii^entlid^en f)]amcn; tcnnte iel>ocf)/ ti>ci( cr nirgcnt»^/ al6 an 
9Tu§bdumen / gefun^en wirt» / ^er Diu§baumbi(j gcnannt \mkm 

Fig. I. Sin fiicUcfei' Q.MI5 ; mit f>i(bci>riin^cm S;ute. 

Fig. II. ijin fcnfrccl;t at\(]cfdMiifccmg vgtiVigcn DtcfcjJ ©cl;irammfg/ nac^) bit untcrn 

uni) tDljcitjcn cDcc l6d;crigcn kScitc. 
Fig. III. €in f-^nbccbai- iiciMlbctcr un^ gliic!;fam gejlugcltcr (2d;ivamm ; mit furjctn 

unt) fnclliacui *2rie(c. 
Fig. IV. 5)cr natuu(icl;c ^Saar.icnftaub. 
Fig. V. 2)cc »crc)rct5crtc (Baamcnllaub. 

EXPLI- I EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SECVNDAE. 

VARIETAS BOLETI PRIMI. 

Quia bolctus pracccdcns faepe impeditur, ne fe modo naturali ex- 
plicct, varias induit figuras; et non raro plurcs connati in- 
vcniuntur. 

Fig. I. Fungi plures , fquamarum ordine fibi incumbentes , variis locis con- 

nati. 
Fig. If. lidcm fungi , quoad facicm inferiorcm. 
Fig. III. Tubuli liLiius boleti, vitro aucti. Sibdn^crung k§ evftm 33i(5e^. 

^ei( bcr \Jor^ergebcnbe ^ilj gar oft gctiintcrt wirb/ (idi) naturHcf) au^jubrc^ 
ten/ fo ninimt cr aUcrbanb ©cilaltcn an; unt> e^ wcrkn nic^t fclten 
mel)rerc m^tid) , unt» ivel(t)C aufcinant>cr licgen / anGctroifen. 

Fig. I. ©nige ®cf)tt>ammc / tve(cf;e fci)uppenartt() oiifcinan&ej: liegeit, unb an i>ei'fcl;ic# 

Dencn Ortcii iufammctigcivadXcn finb. 
Fig. II. Sbcn ^tcfc (2cl;tv^ininc , uacl) ilifcr Unterflacf;e. 
Fig. III, 5)ic 3\61}rgcn ticfc^ ^^ilje^ , nacf; iljrci* QjevflrojTcruncj. EXPLI- EXTLICATIO TABVLAE CENTESIisL\K TERTIAE. 

BOLETVS SECVNDVS. 

Efl fimgiis efculentus, tubulofus, tricolor, plerumque folitarius, 
farctus, carnofus, varius; pileo ante euoiutionem globofo, 
poll: eam conuexo, deniquc planiori, petiolo cylindraceo , 
vellacui vcl liirfuto, bafi femper craffiori. B aiiar i s diciim' 
rothkopfi^^er BilzUng. 

Fig. L 11. FiingLis nondura explicatus ^ pileis rotundiufculis ; petiolis laeui- 

bus et crallis. 
Fig. ilL FunguS nonduni euolutus , ad perpendiculum difTectus. 
Fig. l\'. Fungus euolutus ; pileo conucxo ; petiolo hirfuto. 
Fig. V. Fungus femiexplicatus , pileo licmifphaerico ; petiolo pariter hirfuto. 
Fig. Vl. Fungus iemiexplicatus , ad perpcndiculum dijfcctus; ct quoad faciem 

inrcriorcm 
Fig. Pollen natiuus et au(5bas. (J^ i)! foIcl)cr cin cf;[\u'cr / v6f)riger / brcnfarbigcr / tui^gcmcin cinjcfncr i 
voUcr/ ffcifcfjigcr / abdn^erlid;er (gcl)\t>amm; mit anfdnjilid) runMi» 
d)cni / nact)f)cr gciD^ibtcn uijb cntt(ict) tTad)cm .£)Ute; mit cinem runt»en / 
cntmcb:r aiattcn obcr rauct>cn / untcn aUc^eit ticfcn (Stide. 3ft i» 
53 a y c r n imtcr bcn iJZamen rot^^opfiger^^ilsling bcf annt. 

Fig. I. II. gtvccn uncnnvicfclte ^cl^n^flmme ; mit runi)(ici;cn ^Outcn ; mit glattcn unt) 

bicfcn cgticlen. 
Fig.IIL (Jin nod; uncntii^icfeltcr unb fcnfrcd)t jcrfdjnittcncr ©cbtvamm. 
Fig. IV. ^m cntt\ncfc(tcr ^cl;ivamm; ntit ciiicm gcmolbtcn J*oute unt)raud;cn ©ticle. 
Fig. V, (tin f}a;bfnttviicFcItcr (gd;ivamm ; mit. ^albfuscIrunDcm S^tuu, unb cbcnfalljJ 

rauc!;cm @ticlc. 
Fig. VL (2in f)albcntit»:d\-ltci; unt) fcnfrccf;t jctfd;nittcncc (^d;!vamm ; unt) nad) fcinct: 

UntcrfltUf^c. 
Fig. VIJ. viu. 'A:)a natui-licl)c un& t>ci-i)ro^ci'te @aamcj)|iaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVARTAE. 

BOLETVS TERTIVS. 

Ell fungus efculcntus, tubulofus, bicolor vcl tricolor, plcrumque- 

folitarius, farctus, carnofus, varius; pileo ab initio globolb, 

poft conuexo fcu hcmifphaerico , denique plano; petiolo 

cylindraceo, hirfuto, vel gracili vel crallb , furfum adtenua- 

to. In Baiiaria nomimtUY Jchivarzkopfi^er Bilzling , Ccii Kilh- 

bitzling. 

Fig. L Trias fungorum nondum euolutorum , bafi connaLorura. 

Fig. II. Fungus explicatus ; pileo hemirpherico ; petiolo praealto , gracili et 

tortuofo. 
Fig. III. Fungus parum euolutus , pileo rotundiori ; pctiolo breui ,' cralfo 

et venti-iofo. 
Fig. IV. Fungus nondum explicatus ; ad perpendiculum diffeCLUs. 
Fig. V. Fungus euolutus; pileo conuexo; petiolo bafi cralfiori. 
Fig. VI, VII. Pollen nativus et auci;us. 

<2i:!(di*utt^ bcr f)unt>ert unh \>iatcn ^upfcilafel. 

©et itittt Silj, 

Q^ ijl fc{d)(v ein ef^lHirer / xbi)xu]a' , ism) cbcr tjrei)fdi'tv"(]cr , in^^jcmem 
einjelner/ \)oUcr/ f[cifd)igcr / abdnkrljd;cr (Bdni?amm; mit einem 
anfdnglid) fugelrunbcn / nad)fccr gc\t»c!l^tcn cbcr ^albfugclruni^cn / cnt)' 
M) flad)cn .^"utc ; mit einem runbcn / raud)en / entwe^cr hniiicn cbcr 
ticfen/ cbcn aUcjcit fid) i^erhmncnhn/ (cticlc. 3n 55ai)crn l)cii5t er 
fd)\t>ar3Fcpfi(]er ^ii,^Iin(i/ cter ^uf}tMl3linG. 
Fig. I. SDrci) nod) unciutvic^lte ©d^iuibimc, unb mc!d;e untcn jufamnjcn gcivad;fcti 

finb. 
Fig. II. Cin cntnM'cfcitcr ©cfjumnim ; mit (^albfugdrunDcm .[Outc , mit cincm I)Ol;cn, 

fd)ma(cn uni} ()cfd;(dn3c(tcn @tic(c. 
Fjg. III. (5;in ctmag cnttvicfcir^r ©djmamm; mit runb(id)cm .f:iutc ; mtt fufjcm , t\i 

cfcm unt> baud^iflcm (is)tic(c. 
Fig. IV. (fin nod) uncntivicfclrcc un!) fc:iFrcd}t icrfdjnittcncr ^chivamm. 
Fig V. Cin cntWMcfcitcr ®a)tvamm ; mit flcwcibtcm .foutc; mit cincm untcii bicfcn 

©ticic. 
Fig. VL VII. 3)cr natudid;e uni) tci*gt;6|^cfte (Saamcnflaub. 

A 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVINTAE. 

BOLETVS QVARTVS. 

Eil; fungus tubulofus, tricolor, plerumque folitarius , farctus, 
carnofus, parum varius; pilco ab initio rotundiufculo , pofl 
conuexo feu hemifphaerico ; pctiolo breui , tuberofo , colo- 
rato , facpiffime reticulato. Baimris anonymus. 

Fig. I. Par fungorum parum explicatorum , petiolis connatorum. 

Fig. II. Fungus euolutus , quoad facicm inferiorera 

Fig. in. Fungus explicatus pilco hemifphaerico ; petiolo ventriofo , bafi ob- 

tufe acuto. 
Fig. IV. Fungus explicatus ; pileo conucxo ; petiolo reticulato. 
Fig. V. Fungus nondum explicatus; petiolo rotundiori. 
Fig. IV. Fungus explicatus; ad perpendiculum dilTeclus. 
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus et auclus. (^rflaniit^ t)ct: ^untcct imt» funftcu ^upfcilafcl. ligcm/ gcfdrbtcm/ unb mci|lcnt(}cii8 gcijittcttcm Sticlc. ^-^^t in 5Sai)'' 
c r n hnncn STamen. 

Fig.. I. gjii ^^aai' cttvag cnftvicfcftc ©djnn^mmc, unt) &ie mit tf)t'cn ©ticlcn iufatii* 

tncngcmad)|"cn ftni). 
Fig. II. (^in cnitvicfdtcr (^cfjtvatitm ; nacf) fcinci: Untcrflaclx. 
Fig III. (Stn cnttvtcfcltcr®cl}tvamtn^mtt Ijalbfuficlrmibcm vpute; mit b(iucl)igem/ uni) 

untcn ftunipf sugcfpiijtcm/ '<cwk. 
Fig. IV. (^in cnttvtcfdtcc ®cl)tvamm ; mit gctvclbtcm ^utc ; mit scj,3ittcrtcm ©ticic. 
Fig. V. (Ztn noci) uncnttvlcfcltcc (Sd;n>amm, init runD|id;ciii .-^utc. 
Fig. VI. 6;in cntfDictcItcr unt) fcnfrcdjt jcrfd;nittcncc (isdjrjjamm. 
Fig. VU. VIII. 2)cr natiklid)e unD )?cravc6crtc (Saamcnjlaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAR CENTESLMAE SEXTAE. 

BOLETVS QVINTVS. 

Eft flingus tubulofus, feffilis, vcrficolor, arborius, lignofus, 
durus, pcrfiftcns, varius; pileo fcmielliptico , variis circulis 
vndulatis, tam punctatis, quam ftriatis, cleuato. Apud 
Bauaros nullo infignitur nomine. 

Fig. L Fungiis major ; pileo pkiribus circulis vndofis, et coloratis , ornato. 

Fig. If. Fungus tricolor; pileo in mcdio planiufculo, ad oram vndofe cleuato. 

Fig. III. Idera fungus , quoad faciem inferiorem. 

Fig. IV. Fungus minor, tricolor ; pileo paullulum hirfuto. 

Fig. V. Fungus recens natus , et adhuc moUis ; pileo nullis circulis donato. 

Fig. VI. VII. Pollcn natiuus et audus. €cf(acuttg bei* [;uut»eit uut» fed)^lteu ^\ip\at(\\cl 

5Der funfte SSJlj. 

Qi ijT cin r5I)r{ger , Otenofcr / manni(^fdrbigcr / t^oljjgcr / f^artcr / baucr^ 
Iiaftcr unb abdntcrlid^cr ^aumfclnramm ; mit cincm balbcnrunccn , 
unb m\ aUcrI)ant) wcllcnartigcn / tlicil^ c^c^ippcltcn , tkiB gc)lvicl)cltcn/ 
^Ringcn crI)obcncn .^utc. ^at in ^ai)crn fcmcn 9]amcn. 

Fig. I. (Stn groJ5cr (Sd;roamm; mit eincm aui Diclcn njcllcmictigcn unt) flcfarbtcn 

Ovingcn bcilcbcnbcn ^utc. 
Fig. II. Sin brct^fikbigcr ®d;»ramtn ; mit cinctn in &cr ?);ittcn cttva^ flad)cn/ am 

9vant)c UHKcnartic) erbabcncn / S;)m. 
Fig. III. Ghcn berfdbc @d;nMimm , nad; (cincr Untcrfl^d;c • 
Fig. IV. (Sm flcincr t)rci;farbigcr (£d)n^amm, mit cttvaj? raucbcm ^ticlc. 
Fig. V. <£in flanj jungcr , unb nod) m\d)cv , <Bd)m\m ; mit cincm ^utc o^nc 

3vinc)c. 
Fig. VI. VII. S)ct nati!ir(id)C un& licrgrcficrte ©aamcnllaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEPTIISIAE. 

BOLETVS SEXTVS. 

Efl fungus tubulofus, bicolor, plerumquc folitarius, farctus, 
carnofus , parum varius ; pileo ab initio rotundiori , poft he- 
niilphaerico et conuexo , denique plano; petiolo cralfo, 
ventriofo, reticulato, radicibus fubtilioribus faepe donato. 
Apud Baiiaros nomine eft nullo. 

^'"ig. T. Fungus parum cxplicatus. 

Fig. II. Fungus explicatus ^ pileo planiufculo ; petiolo ventriofo, reticulato 

et radicato. 
Fig. 111. Fungus explicatus ; quoad faciem infcriorem. 
Fig. IV. Fungus euolutus , inuerfus ct ad perpendiculum diflcftus. 
Fig. V. Pollen natiuus. 
Fig. Vi. PoIIcn vitro auctus. ^tfldruttvj ber l^tttibcrt itnb Itebettbctt ^upfcrtafel. 

a^ ift foId)er cin rofA-i^cr / 5\rcj)fdrb-'(5cr , tn^gcmcin einJctncr / i^otfcr / 
flcifd)iycr/ wmii abdn^crlidicr ©d^tfiimm; mit cincni anfdnc^Jicl) 
vmibiidxn / ncd;f)cr rdlfugcttur.hni uut» gcitoittcn / cn^Iid) fldd)en 
^wu; mit bidcm/ hiudiiicm/ gcaittcrtcm/ unb oft ffl)r jart beiiw> 
SCitcm/ (^tictc. .^at m ^ai^ern^fcincn 97amcn. 

Fig. I. (Jin fc^r Jrenig enfn^ideltcr @vl;ttiamm. 

Fig. II. gin cntn?icfdter ®d}rDamm ; mit einem flad;en ^^utc ; mit cincm kucl)iflen / 

gcaittmcn unD bcivurjelten ©ticle. 
"^ig III. dtn cnnvicfcltec ©d)f!?amm, nad; fcinci* Unterpdd^e. 
Fig. IV. ein entroichltcr, umgcfehrtcr uni) fcnfrcd;t jerfd^nittcnct ©d;tt>anim. 
Fig. V. S^cr nati!r(id)c (gaamcnftaub. 
Fig. VI. ^a Dcrflro^crte ©aamcnftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE OCTAVAE. 

BOLETVS SEPTIMVS. 

Ed fimgus tubiilofus, bicolor, folitarius, farctus, carnofus, va- 
rius ; pileo ab initio rotundiori, poft hemifphacrico feu con- 
vexo, epidermide vel integra, vel varie rupta; petiolo craf^ 
fo, tuberofo, plerumque reticulato. Baiiaris ell anonymus. 

Fig. I. Fungus explicatus ; pileo magno , puluinato, epidermide rupta; pe- 

tiolo crafiTo , rcticulato et pariter rupto. 
Fig. II. Fungus euolutus; pileo conucxo; petiolo tuberofo et integro, 
Fig. 111. Fungus euolutus, ad perpendiculum diffectus. 
Fig. IV. PoUcn natiuus. 
Fig. V. Pollcn vitro auctus. ^cndruttg bet l^uitbert uub ac^tcu ^upfertafeL - 

t)n iitbtnic S3il5* 

^^ i^ cin r6f)rigcr, jwct^fdrtMget/ einjcfncr/ i^oKcr/ fTciWgcr/ atdnbcr^ 
Iid)cr @(()\vamin; mit cincm anfana^ runMid)cn/ nad){)cr t)albhigc(rum 
l»cn obcr gc^rolbtcn / unb / in <Jlnfct)i'n(^ t)cr ObcrI)aiit , ganjcn obcr 
jcrplajten ^au ; mit cinem bid cn / fncUigcn unt> in^ijemcin gcgittertcn 
@tie(e. ^atin 53at;ernfcinen 3fTamcn. 

Fig.I. ©ncnttDicfe(tec@cf)n.>amm; mit cincm gri^l^en / .(lev^cfjerten / unb an tcv Cbm 
baut jcrvfajten ^utc; mit eincm bicfen/ flcaittcrtcn unb cbcnfaUg jerbor(ienejt Fig. II. Sin entn^icfc(ter (^d)wmm; mit einem 9cn.^o(6ten ^utc ; mit einem fnolligeti 

unt) flan^cn (gtic(e 
Fig. IIL Cin cntnMcfdtcr unb fcnfrcd)t jerfdjnittcner edjivamm. 
Fig. IV. 5^cr natur(:d)e (^iamcnOaul). 
Fig. V. SDcr spcrgro^crtc ^aamcnlkub. 

B EXPLT- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE NONAE. 

BOLETVS OCTAVVS. 

Efl fungns efculcntus, tubulofus, bicolor, et fimplex et multiplcx, 
carnofus, omnium maxime varius ; pileo varie plicato , loba- 
to et incertiifmiae figurae; petiolo vel plane nullo, vcl ad- 
modum breui et cralfo. In Bamria dicitur ^elbe Hlrfchzimge. 

Fig. T. Fungus linguam referens , duplici quafi pileo , altero alteri incum- 

bente. 
Fig. IL Fungus deformis ; pileo inordinatis globulis et lobis infignito , petio- 

lo craffo et breui. 
Fig. III. Fungus major , pileo varic lobato ct plicato ; pctiolo vix vllo. 
Fig. IV. PoUen natiuus. 
Fig. V. PoUen lente audtus. (2i'!(dnmg ^tt ^uuktt uttb ncuntcn ^upfcftafcl. 

©er a(f)te S5ilj. 

a^ fjT fo(rf)cr cin cf;barcr / vef)rigcr , ^wcofdrlngcr , fonjo^l ctnfac!)cr aB 
viclfad)cr / flcifc^ii]cr / gan^ ungcmcin abdnt)cr(icf)cr ®d)\i?amm ; mit 
ctncm manntgfalttj] gcfaltcncn / lappigcn nnt» hi\i)ii unglcid) (^cflaltctcn 
..^utc; mtt ctncm cntwcbcr fchr hir^cn uitD ^idm , otcr gar fcincm/ 
etidc. 3» ^ fl i; e t n i]i cr untcr Dcm 9]amcn gclbe JDirfdjsujige 
lcfannt. 

Fig. I. (gin sungeufonnigct: ®d;ivaram , mit gfcid^ram boppcftcm unb aufcinan&critc* 

gcnbcm .purc. 
Fig. II. ^in ijngc(Iaircfcr ®d)n)amm; mit cincm uiiDri)cnt(id) runbiic^en unb lappi* 

gcn J^utc.; niit cincm bictcn unD fur^cn fcticic. 
Fig. III. (!in gvotTcrcr ^gdwamm ; mit v»icifad; gciappctcm unt) gcfaltcncm -[Oute; 

fajl ofjnc fldcn vScicl. 
Fig. IV. ^(x naturlicbe ©aamcnftaub. 
Fig. V. 5)er tcvdvopcrtc ©aamcnfivtub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE DECIMAE. 

VARIETATES BOLETI OCTAVI. . 

Fig. T. Fungus major ; pilco varie lobato et quafi multiplici ; petiolo craflb 

ct breui. 
Fig. n. Fungus folii formam habcns , quoad faciem infcriorem. 
Fig. III. Fungus ad perpendiculum dilTcdus. i^-i-fldtun^ bcr ^mibcit unb je^cnbcn ^upfcrtafcl. 

3(t)dutei'un(jcn t>c§ acl)tcn Siljc^. 

Fig. L &'n grcfjcr ©cfjjvanim ; init manntgfaftt^ (appigcm unb gkicfjfam ticifac^em 

JFjute ; mit bkUm unt) furiem (gticlc. 
Fig. II. gin b(atti^5n(tcl;cr @cf;ivamm, nad; fcincv UntcrfiW;c. 
Fig. III. Sin fcnfrccf^t icrfcl;nittcnci: (Scl;ivamm. 

B a EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE VNDECIMAE. 

BOLETVS NONVS. 

Eft fungus efculentus, bicolor, mmofus, farctus, carnollis, ar- 
borius, varius; pileis ab initio rotundis, poft hemilphaeri- 
cis, denique planis, faepe infundibuliformibus ; petiolis 
cylindraceis , varie flexis & tortuofis. In Bauaria nominatur 

Eichhaafe. 

Fig. L Fungus major ; petiolis diuerfae cxplicationis. 
Fig. II. Ramus cjusdem fungi , quoad facicm inferiorem. 
Fig. III. Ramus ad pcrpendiculum dilfeclus. 
Fig. IV. Pollen natiuus. 
Fig. V. Pollen vitro audus. ^i^fldrmt^ ber ^m^at unb etlftett ^upfet:tafe(, 

©er neunte ^115. 

S^ij!fo(d[)cr cin c§barcr/ d)ligcr/ 5\t?ci)favHgcr / \)oUcr/ j^cifltiAcr / afe* 
dnbcrlidxr (gd)\vainm ; mit aiifang^ runMtd)cn / nad)^cr I)alof ugclrun-' 
t>cn / 3u(c§t flact)cn unb tridjjtcrfovmigcn |)utcn ; mit runbcn / unb 
manntafdtig gcbogcncn/ ©tic(cn. 3n ^ai;crn ijl cr untcr bcm 
9Tamch ^- i c^ ]& a a f c bcf annt. 

Fig. L (2in groljcr ®cf;tvamm ; mit ^utm 'oon t)ccrcf)icE)cncr Sntmicfe(ung. 

Fig. 11. gin 2111 cbcn Dicfcg ©cr^mammc^, nacft fcincr Untct:flW;c. 

Fig. III. Sin fcnfrcdjt jcrfd;nittcnec 21|l. 

Fig. IV. S)ei: naturlic[)c (Saamenfiaub. 

Fig. V. ^ct ttcrgro^crte ©aamcntiaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE DVODECIMAE. 

BOLETVS DECIMVS. 

Eft fungus tubulofus, bicolor & fcrc tricolor, plcmmque folita- 

rius, fardlus, carnofus, parum varius; pilco ante cxpiica- 

tioncm rotundiori, poft conuexo, per aetatcm fcre plano; 

petiolo vario, vel inuerfe conico, vcl tubcrofo, vei ven.- 

triofo, faepc reticulato. Baiiaris anonymus. 

Fig. I. Par fungoruni pauUulum explicatorum ; pileis et periolis connatis. 
Fig. II. Fungus explicatus ; pilco pcr aetatcm infra conuexo , fupra plano; 

petiolo flcxo. 
Fig. III. Fungiis explicatus ; pileo conuexo , in centro paullulum faftigiato ; 

petiolo tuberofo et reticulato, ad bafin radicato. 
Fig. IV. Fungus major ; pileo lato ; petiolo craffo et inuerfe conico. 
Fig. V, Fungus euolutus; quoad faciem inferiorem. 
Fig. VI. Fungus explicatus , ad pcrpendiculum diflTeftus. 
Fig. Vil. VllL Pollen natiuus et vitro auctus. 

^tfldruitcj bct: ^unbcrt uub jtDoIftcn ^upfcrtafel 

©cr jet)cnt)e l&iU. 

S^ ifl roId)cr citt r6I)r^cr / stt?cj)fdvbi(;cr unb fafl ^rci)fdrbigcr / in^^icmciit 
cinjclncc/ voUcr/ flcifd^i^cv/ \tjcnig abdnt)crlic^cr ^d)rt)amm ; "mit ei'- 
ncm vor bcr (5nttt>icf'clung runblid)cn / nad)^cr gcwolbtcn / unb ^ulc^t 
faflf[ac^cn|)ute; mit \)crdnkrlid)cm / bal^ umgch^bvtfcgcligcm / baiJ) 
fnoUigcm / ot»cr baud^igcm / oft gc(iittertem / ©ticle. .^at iu 
S5ai;crn fcincn iHamcn. 

Fig. I. Sin ^ac[t itmi (lUUjicfcIte @cf;ii?Smmc ; mit jufammcngcivad;fcncn ^utc» 

unD @ticlcn. 
Fig. II. Sin ennvicfcltcr ©cf^tvamm ; mit etncm unten gcjtolbtcn unb obcn flacfjcu 

^utc; mit .qebogcnen ©ticlc. 
Fig. III. £in enttiMcf cltcr ©d^tvamm ; mit gmiolbtcm r mb in bcr 50Jitten ttmi 

jucjcfpii^cn ^ute ; mit gcbogcnem <Stic(e. 
Fig. IV. (£in grofcc @d;mamm; mit brcitcm ^^utc; mit bidm mb umgcfe^rtfeflcli^ 

d)cm ©ticle. 
Fig. V. gin cntivicf eltei: ©d)ivamm , nacl; fciner Unterffi!icf;c. 
Fig.VI. gin cntmicfcltcc unb fcnfrcd)t jcrfd)nittcncr ®d)n?amm. 
Fig. VII. VIII. S)ei; natuclid^e tergvoljcrte ©aamcnffaub. 

B 3 EXPLI- EXFLICATIO TABVLAE CENTESIMAE DECIMAE TERTIAE. 

BOLETVS VNDECIMVS. 

Efl flmgus tiibulofus , bicolor vcl tricolor , folitarius , farctus , 
carnofus, coriaceus, omnium maximc varius, nimiae faepe 
magnitudinis , pileo fere femper diuerfo et alio , faepiffime 
florem irregularem , multifidum et infundibuliformem aemu- 
lante ; petiolo pariter vario, vel brcui ac inuerfe conico, vel 
longiori et ad baflin cralTiori, cylindraceo vel comprelfo. 
Bauari nomcn ignorant. 

Fig. J. FungTis explicatus, flabello non difTimilis ; pilco quafi duplicato; pe- 

tiolo inucrfe conico et comprenb. 
Fig. II. Idem fungus , quoad faciem inferiorem. 
Fig. III. Fungus major ; pileo florem monopetalum , infundibuliformcm et 

multifidum rcferente; petiolo cylindraceo , ad bafin crailiori. 
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diflcdus. 
Fig. V. Fungus explicatus; pilco plano, floriformi et multifido, 
Fig. VI. VII. Pollen natiuus et vitro audus. 

^rfldruii^ bcr ^unbert iiitb brcnje^enbeit ^itpfcrtafel. 

©er eilfte ^ilj, 

(5^ i|l folc^cr cin r6f)ri(icr/ jwcijfdrbigcr cbcr &rci;fdrbiger / cinjclncr/ "ooh 

Icr / lcbcrl)afrcr / ganj uni^citictn abdnbcrliitcr unb «iclmal^ fcbr gro§cr 

©fbwantm; mit cincm >at^ bcjldnbig anbcrn unt vcrfc{)ict>cncn .^U'- 

te / t»cr ic^oil) in^acmcin cinc uui^^cidic/ vicdualtiac un^ trid)tcrfcrmi-' 

ge 3?lumc vcrftcUct; ntir cincnt glcidjfalliJ unbcfidn^igcn / baib hir^en 

unt> untgcfcbrrfcgdiijcn / balb Idngcrn un^ mtrcn t)icfcrn / runt)cn ot»er 

gcDrucf tcn griclc. ^at in ^^ a i; c r n f eincn 3]amen. 

Fig. I. Sin twtwiddtet fonnenftVDcrigcr @dnvamm ; niit cincm 9lcid;fam bcvpcffcrt 

-f5ute ; mit «incm unipcfci)rtfe,ocligcn unt) gcbrucften @tic(c. Fig^ II. (Sbcn Dcr^ 

fcibc (gcl)mamm, naco fcincr JJntcrridcOc. Fig. ill. 2in grc^cr ^ad^wamm; &cf# 

jcn .fjut cincr einbkUtcrigcn / tricl)tcrf6rmi9cn unb i>ic(fpaltigcn Q5iume Jiidit un? 

Sleid) i^eha:, mit runDcm unb Dicfcrcm »2tic(c. Fig. IV^ (Ein fcnfrcd;t jcrfcl^nittc^ 

ncr <gd)n:»amm. P'ig. V. €in cntn?idfc(tcr (2d;ii)amm; mitflad)cm, biumcnavtt? 

flcm unD Die(fpa(tigcm ^utc. Fig. VI. Vil. S)cr natiirlicl;c unD j)crgr6jTcrte 

tgaamcnitaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE DECIMAE QVARTAE. , 

BOLETVS DVODECIMVS. 

Eft fungus cfculcritus, tubulofus, bicolor vel tricolor, plerum- 
que folitarius , fiiixtus , carnofus , parum varius; piieo ab 
initio vel conuexo vel in ccntro faftigiato, et quafi conico, 
denique plano, fubtilitrnne pilofc ftriato, pluiiiofa tcmpcftate 
vifcofo; petiolo cylindracco, ad bafm cralfiori; vclo et 
annulo coriacco, hocquc perfiftente. In Bauaria nomen 
gerit doppcltes Schaafeiteri. 

Fig. I. Fungus nondum euolutus ; pilco in centro fadigiato ct quafi conico. 

Fig. II. Idcm fungus, quoad lacicm infcriorcm j vclo adhuc integro. 

Fig. III. Fungus cxplicatus ; pilco plano. 

Fig. IV. Fungus euolutus , quoad faciem inferiorem ; petiolo annulo pcrfi- 
flente donato. 

Fig. V. Fungus explicatus ; ad perpcndiculum diiTectus. 

Fig- VI. Trias fungorum nondum explicatorum ; ad bafin connatorum. 

Fig. VII. VIII. Pollcn natiuus et vitro audus. 

^iKdnut^ t)ct l)nnhat uiti) iv^crjcfjciibcn ^upfcvtafcL 

a^ ijl folc^cr cin c§barcr / ro^riaer / 5WCi)fdrtM\3er oDer t>rc!)fdrtn(^cr in^gc- 
mcin ctn.^clncr / i^oUcr / flcifdiii^er / wnm abdn^crlidjcr Sd)vuamm ; 
mit cincm anfang^ cntwcber (^ewxMbten / ot>er in t>er 93iitten ;juiiefpj$" 
tcn uni) ateid)fam fciieligcn/ julcBt fladjcu/ ganj jartf^aarig gcftrldjelten/ 
imb \>om TRc^en flcbrigcn/ ^^ute; mit runbem/ unt) untcn biderm , 
(gticlc; mit cmcr leberl)aftcn ^aamcnt>ecfc/ unt) bergleid^cn beftdnbigem 
^iin^c. 3ii in S a i; c r n untcr bcm jHamcn t» o p p c 1 1 c ^ © c^ a a f c i- 
tcrl tcfannt. 

Fig. I. €in nod) unenthricfeftcr ©d^mamm; mit cincm siigcfv^iijtcn unb flfcicljfam fecjc* 
ligcn -^utc. Fig. II. (^bcn Mcfcr C5cl;jvamm , nad) fcinec Untevfii^cf)c , mi> mit 
ganjcr ©aamcnbccFc. Fig. III. (Sin cntivicfcltcc @d)»v>amm; mit flad;cm ^ute. 
Fig. IV. (2in cntn^icfcftcc @cl)n)amm , nad) fcincr Unrcrfl^kiic ; mit cinem f>e|ii\n* 
i)t(5 geringcften (g-ticlc. Fig. V. (tin cntivicfcltcc unb [enffcd^t jcrfd)nittcncc 
@d)n)amm. Fig. VI. .'^^rci) nod) unenrnMcfclte unt) unten jufammenyctiHtdjfene 
(gd)jv(imme. Fig. VII. Vill. S)cc natuclid)c unt) i^ecgcofTcctc @aamen|Iaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAR CENTESIMAE DECIMAE QVINTAE. 

BOLETVS DECIMVS TERTIVS. 

Efl fiingiis tiibulofus, bicolor vel tricolor, folitarius , farctus, 
carnofus, parum varius; pileo ab initio rotundiori, pofl con- 
vexo, ftriato vel punctato ; petiolo cylindraceo, redto vel 
curuato , ad bafin crafllori. Bauaris anonymus. 

Fig. I. Fungus explicatus ; pileo conuexo ; petiolo curuato. 

Fig. II. Idem fungus , quoad faciem inferiorem. 

Fig III. Fungus ad perpendiculum dinfedus. 

Fig. IV. Fungus nondum euolutus; pileo rotundiori, punctato. 

Fig. V. Pollen natiuus. 

Fig. VI. PoUen vitro au6bas. ^rnatutt^ ber ^uitbett unb fuufiejenben i^upfertafel. 

^g iflfplc^crcinro^rigcr/ jwci^fdrbigcr obcr brci^fdrbigcr / cinjclncr/ tottcr/ 
flcifct)igcr / wtni^ abdnkrlictcr (gc^ttjamm ; mit cincm anfdngiic^ rum 
ocn/ nact)^cr gc\t?6lbtcn/ ^cfiric^cltcn otcr get)ippc(tcn |)utc; mit cincm 
runbcn/ geraDct» ofccr gcf rummtcn / unt> untcn l)icfcrn (gticlc. |5at in 
5Sat;crn fcincn Dlamcn. 

Fig. I. Sin ciUtt.Mcfdtct: (5d;roamm; mit gcn?o(Hcm ^utc unb gcfrummten ©tte(c. 

Fig. II. €bcn bcrfc(bc ©d^mamm , nnd) fcincc Untcrfi^d^c. 

Fig. III. Sin fcnfrcd)t jcrfd^nittcncr @d;wcimm ; mit gcraDcm ©ttc(c. 

Fig. IV. gm nod) uncntn>lcfc(tcr (5d)tvamm; mit runDdc^cm unt) 0ct)Jvp<(teni ©tic(c. 

Fig. V. SDcr natur(id)c (Saamcnflaub. 

Fig. VI. ^ix \>imi>$iW (Saam«n|]au&. 

■ \ EXPLI- EXFLICATIO TABVLAE CENTESLMAE DECLMAE SEXTAE. 

BOLETVS DECIMVS QVARTVS. 

Efb flmgiis pauperibus csculentus , tulnilofus, bicolor, plcrumque 

folitra-ius, carnofus, molliufculus , arborius, omnium maxi- 

me varius; pileo punctato, fet fgurae inccrtiffimae ct fere 

cuiusuis capaci; petiolo vel nullo , vel admodum inconftanti 

et vario. Hinc innumerae varietates. In Bctuaria certum 

nomen non habet. 

Fig. I. Fiingus linguiformis ; quoadfaciem fuperiorem. 

Fig. II. Idcm fungus, quoad facicra inferiorem, 

Fig. III. Idemfungus, ad perpendiculum diflcclus. 

Fig. IV. Fungus imbricatim pofitus , feu fquamofus; pilco quafi duplici; 

petiolo fimplici et breui. 
Fig. V. Fungus pedem aemulans, ex partc ad perpendiculum difl"eclus. 
Fig. VJ. Fungus femicircularis , 'quoad facicm inferiorcm ct ad perpendicu- 

lum diffeftus. 
Fiff. VII. VlII. Pollen natiuus ct auclus. '&• ^cfldrung bcr ^uubett uub fcc^^eljcnbcu ^upfcilafel, 

a^ i)1 fofu)cr cin armcn £cutcn e^barer / rc'!;^riiiier/ jWfyfdvlMgcr/ in^ijemcin 
cinjelncr/ flcifdrigcr / cntta^ \i^c{rf)er , unb (^m^ ausncbmcnb abdnber» 
lid)cr ^aum[cl)manim ; mit etncm QCttiprcltcn / ater ^i:4)\i unyCii-ifrcn/ 
unb fail alie ^'JLrrcn m\ (Scflalrcn anncljmcnten/ ^ute; nut eincm 
cntrjcbcr cbenfall^ unbcildnbir^cn unt> abdnDerlid^cn / ci)er gar feincm/ 
(gtielc. llnt> tal)er fnii) ^ic' ^ibdnttrun^icn kffelbcn faft unjdt^lbar, 
.^at in ^ai)crn fclncn 9]amcn. 

Fig. I. gin 5ung<nfcini!>3cr ^dnvanini/ nacf) fcinci' Obcifi^d}?. 

Fig. II. (I-ben DcrfclU @d)ivanitn/ nacl; fcincr ruucrpdchc. 

Fig. IH. ^ccn ^crfclbc ^=Dd)ivanim ; fcnfrccl;t jcrftnittcn. 

Fig. IV. ^m fd}uppcnfLH"nii,i3cr @d;ivamm ; mit fllcidjfam bcpi>cltcm JQUti ; mit cin*' 
facl;cm unD furscm ^gtidc. 

Fig. V. (fin fufHUMi(id)cr <Sd}rt>amm; fo jum ^f)ci(c fcnfrcdjt icrfcfjnittcn ifl. 

Fig. VI. 0:in ^albjiifclrun^cr lird^ruamm ; nad) fcincr UntcrflW)e unt)fcufr«d;ticrfcf;nittcn. 

Fig. VII. V^ll. 2)ir naturlic!)e uni) Dcrjjrcf-crte «caamcnffaub. 

C EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE DECIMAE SEPTIMAE. 

VARIETATES BRIMAE POLETI DECIMI QVARTI. 

Fig. L Fungiis pileo femicirculari , fupra conuexo; petiolo breui, cylindra- 

ceo et punclato. 
Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem. 
Fig. III. Idem flingus, ad perpendiculum diirc6bis. 
Fig. IV, Fungus fingularis; pileo malleum quodammodo referente; petiolo 

caudato. ^t:!(drung ^tt ^uttbert Uttb (tekttje^ettbett ^upfectafel. 

©je aitm 5lbdnkrungen k§ »ierje^ent^en ^itie^* 

Fig. I. Sin ®cf;ivamm mit etncm f)a(brun&cn unt) gciDolbten ^utt ; mit furjcm , 

runt)em unb gebippeltem @tte(e. 
Fig. II. g6en berf<{be @d;n>amtn , nad) feiner llnter[I5d;e. 
Fig. IIL (Jben bei-fc(be ©djiioamin , [cnfrcd;t jcrfd;nitten. 
Fig. IV. gin fcnbcrbar gcbilbcter (gc^ivamm; telTen ^ut einen ^.ammer J?orfIeKet; 

niit flcfc^tvanjtem @tte(e. EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE DECIMAE OCTAVAE. 

VARIETATES SECVNDAE BOLETI DECIMI QVARTI. 

Fig. L Fungus flabellum quodammodo referens , quoad facicm fupcriorem, 
Fig. II. Idcm fungus, quoad faciem inferiorem. 
Fig. III. Idem fungus , ad perpendiculum diiTcdiis. 
Fig. IV. Fungus triangularis deformis. ^cfldruu^ bct f)uubcrt unh acTjtjc^cubcu ^upfcrtafcJ. 

SDic 5met)tcn 5l!)dnkrungen k§ t^iersebenkn SSifjctl 

Fig. L gin fcnncnfiW)Cfiger ©cf^mamm ; nacb feiner Chcx^i)(, 
Fig II. (£bcn berfelbe (gd^mamm/ nad; feiner Untcrflvicf;c. 
Fig. IIL (Sbcn berfelbc ©cf;iv>amm ; fenfred)t jecfcl;nittcn. 
Fig. IV. ^in brcpecfiscc unfieflaltcter ®cf;n?amm. C 2 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE DECIMAE NONAE. 

VARIETAS TERTIA BOLETI DECIMI QVARTI. 

Fig. L Fungvis fefTilis, nimiae faepe magnitudinis ; pileo trilobato, variae pli- 
catOj et peculiaris figurae. (^fldtuttg bet ^uttbett uttt) tteuuie^ettbett ^upfettafeL 

Fig. L SJn flicUcfeC/ oft ungcnKln grc^cr ©cfjtvflmm; mit &i;ci;(appi9cm, Qcfaltcncm, 
«nt) font)ci-bar gcbilDctcm/ '^utc. EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE VICESIMAE, 

VARIETAS QVARTA BOLETI DECIMI QVARTI. 

Nullus dubito , quin huius tabulae flingi merac fmt varietates bole- 
ti decimi quarti ; ctfi figurac oranio ab omnibus praeceden- 
tibus maxime differat. 

Fig. I. Fruftum ligni quernei, cuius parti defectae, eiusque fiffuris; fungi 
fex deformes , farcimina quodammodo referentes , innati funt. 

Fig. II. Vnus ex praedictis fungis, a parte fuperiori, qui adpendice, pe-- 
tioli ad inftar, donatus efl. 

Fig. III. Fungus ad perpendiculum diffcctus. 

Fig. IV. Fungus valde rugofus , a parte inferiori , qua fiffurae ligni innatus SSicite 5tl)dttt)enmg Ui t^ievjebent^en S3il5e§. 

O^kid) Ht ©cflalt ber gcgenwdrtiaen ©c^wdmme m\ fcen h'^l)er(0en 
^lbdnberungcn be^ \)Jer5cl)enbcn ^il^ci^ Mi(}> atnvciclict ; \o hin id) Doc^ 
0c\ut§ / baf e^ nur ncue 51bdnt>erungcn ^effclbcn fnil). 

Fig, I. ein ©tucf €\dmi}ol'i, an bcjTcn abgcf^^cjtcm '^^bcilc, unb inncchalb bcflTcn D\u 

ijcn unD (Sprungcn/ fcd;j5 ungc|1altctc unD tvurfti^bnlicf^c ecl;ivi\nimc \\d) be* 

^nbcn. 
Fig. II. gincr bicfcr crfl(]cbacr;fcn <®d;mi^mmc, nacf; fetncr Obcrfli^c^c ; unl) &crcincti 

fiicliif^nlictjcn 5ln^ang f)at. 
Fig. III. Ciin fenfrcd;t jcvfd}nittcncc ©cl;ivamm. 
Fig. IV. Ctn I;aufig runjclidjcr @d)mamm / nad; fctncr Vlntcrf?iW)c / mit trclc^cr <c 

itvifcl;cn Dcn ©paltcn uni> (gprimocn bc^ ^oljc^ fcft gcfcjTcn W. 

C 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE VICESIMAE PRIMAE. 

BOLETVS DECIMVS QVINTVS. 

Eft fLingus efculcntus, tubulollis, vnicolor, et fimplox et multi- 
plex, carnofus, farctus, varius; pileo ab initij convexo, 
pollpkno, faepe deformi; petiolo plerumque crallb , faepe 
tubcrofo et inaequali. In Batiaria fub nomine wcijfes Schaaf- 
eiterl notus eft. 

Fig. I. Fafciculus fungorum; petiolis connatis. 

Fig. II. Fungus cuciiitus; pileo plano ; petiolo tuberofo. 

Fig. III. Idera fungus, quoad facicm inferiorem. 

Fig. IV. Fungi dcformcs, quorum maioris petiolis pileo minoris adnatus eft. 

Fig. V. Fungus ad perpendiculum diHcctus. 

Fig IV. Fungus euolutus; pilco quaii reniformi. 

Fig. Vil. Vlli. Pollen natiuus ct auctus. ^tfldtuu^ bcr l^uttbert tin uut> ^ujaujigjleu :^U|)fei;tafel. 

©ct funfjcfHMi^e asilj. 

^^ {flfe(cf)cr cin efbarcr/ rof^riijer/ einfdrbiger/ fc\v0 einfac^er aU wU 
faci)er/ t^eifd)tger/ voIUt/ i3erdnberUcl)er / ^d)mmm; mtt einem 
anfan^^ gemolbten/ naci)l)cr flacben/ unb oft uncic|iaftcten / .^utc; 
mit cincm in^gcmcin bicfcn/ oft fnoU-gcn uni) ung!c!cl)cn (^tiele. Sn 
^ a i) e r n ifl er untcr Wa iHamen n? e lu e ^ (g cl) a a f c i t e r I bef annt. 

Fig. I. gtn ^ufdKl C2cl)tvanimc ; wld)C niit i^rcn (gticlcn sufammcn gen?ad)fcn ftnD. 
Fig. II. Sin ci.tmicfeltcc ©d^ivamm/ mit flacl;cm ^ute ; mit «incm fnoUtscn (gticle. 
Fig. III. <5bcn ^crfclbc (Sd)»t>amm , nad) fciiKr Unta-iiiW)e. 
Fig. IV. lliigc|]altcte (gd)n^dmmc ; bat>on ba fleincre mit fcinem vT^ute bm (Stiele 

bii grolTcren anacn>acl;fcn i(l. 
Fig. V. (Sin fcnErcci)t ^crfd^niitcncc ^gd^niamm. 
Fig, VI. (iin entancfeltcr ©d^rDamm ; mit niercnd()nftci)cin ^ute. 
Fig. VII. VIII. S)et: natiitiid;e mb ijergropem (Saamenftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESLMAE VICESIMAE SECVNDAE. 

VARIETATES BOLETl DECIMI QVINTL 

Etfi huius tabulae fungi a praecedcnti boleto toto coelo difFerunt ; 
illius tamen non nifi varietates efle pro certo habeo. 

Fig. J. Fungus deformis; pileo et petiolo , vt in reliquis , prae aeftu folis 
lacerato et quafi fquamofo; cuius pctioU bafi plures mmorcs ad- 
nati funt. 

Fig. II. IIL Fungi minores deformes. 

Fig. IV. Fungus ligurae fingularis; pileo triangulari et dentato. 

Fig. V. Tdem fungus , quoad faciem inferiorem. 

Fig. VI. Fungus ad perpendiculum dilTeclus. 

Fig. VIL Fungus peftinem aemulans. 

Fig. VIII. Fungus nondum euolutus. (^ffldrung kr r;urtbci*t jmci) uub ^manjt^llcu ^upfcrtafcl. 

5l5dnt)cvungen M funftebent^en ^i^tk 

00 fel)r aud) W. o,t^mmvtim (gd^wdmmc von ttn mic^m ^i^tn m- 
f^icben jint» ; fo gcwi§ finb c^ nur Hofic ^lbdnkinmscn tcflrelben 

Fig. I. €in ungcftaltctcr (gcbnjamm ; bcfTcn ^\it un& @tic( , mc bci) allcn fofgcnbcn, 
t>oc flcofjfcc ©onncii^ir^c gcborlicn unD fd^uppi.o / aud) lcijtcrcm untcn mct>ce* 
re flcinc angcmad^fcn finb. 

Fig. 11. III. Sroccn flcincre ungcilaltctc ®d)tv5mme. 

Fig. IV. ©n fonbcrbar cjcftaltctcc ©d;mamm ; mit &rci)ccf tgcm unD c)ej5f}ntcra ^ute. 

Fig. V. Sbcn bcrfclbc ®d)ivtamm, nad; fcincr Untcrfiad;e. 

Fig. VI. ^in fcnfrcd)t jcrfcbnittcncr @c()wamm. 

Fig. Vlf. ©n nmfd)cl^l)nlicf)cc 5?ammfd)ivamm. 

Fig. VIll. dm nod) uncntmicfcltcv ©ctjiDamm. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE VICESIMAE TERTIAE. 
BOLETVS DECIMVS SEXTVS. 

Eft fungiis tubulofus, vnicolor, plerumque folitarius, carnofus, 
farctus ; parum varius, pileo ab initio globofo, poft conuexo 
feu fornicato, in centro faepe faftigiato, et quafi conico; 
pctiolo vario, vel cylindraceo, vel tuberofo, vel deformi. 
Bauaris anonymus. 

Fig. I. Fungus explicatus; pilco in centro faftigiato. 

Fig. II- Fungus parum euolutus; pileo fere campanulato. 

Fig. III. Fungus explicari incipiens; pileo hemifphaerico. 

Fig. IV. Fungus explicatus; pilco conuexo. 

Fig. V. Fungus quoad faciem infcriorem. 

Fig. VI. Fungus ad perpendicuUim diiTectus. 

Fig. VII. Fungus pauUulum explicatus; pileo reniformi. 

Fig. VIII. Fungus explicatus; pileo fere conico. 

Fig. IX. Fungus nondum explicatus. 

Fig. X, XI. Pollen natiuus et audlus. 

Scfldcuncj bc^: r^unbert brci) unb ^njanjigflcn ^upfcrtafel 

t)n fect)§5cl)enK 351(5. 

^^ i|i cin r5f)ri(^er/ cinfdrbiger/ mei«Ten^ einjelner/ f(cifd)!(^er / i^cUer/ 
wcnig abdnbcrlidjcr ^cinvanim ; mit eincm anfdngltct) fugcIrimDen/ 
nad)l)cr gcwolbtcn nnb poljiijcn/ in ber 93l!tten oft gugefpi^tcn unb 
aleiitfam ie9cli(]en.^ute; mit vcrdnbcrlicl^em/ cnt\vcM* runto/ okr 
fnoiagcm/ o^cr auc^ an^erem/ ^tielc, .^at in ^at)ern feineu 
Dlamen. 

Fig. I. (5in cntivicfclfcr ©d^mamm ; mit ctncm in \itt ??>Jittcn crf;abcncn -fJutc. 

Fig II. €in ctivag cntrpicfcltcr @c{)tt»amm; mit gkxngcm vf:)i!tc. 

Fig. III. (£in fid) cnttvicfclnbcc Sd^ivamm ; mit halbrunbcm vP)iite 

Fig. IV. gin cnttvicfcltcr <Sd)rDamm ; mit gcivolbtcm v^ute. 

Fig. V. Sin @d)nHimm nad) fcincr Untcrf}5cl}C. 

Fig. VI. (?in fcnfrcd)t jcrfd^nittcncc ®cl)ivamm. 

Fig. VII. ©n cnttvicfcltcr ©cbtivitnm ; mtt nicrcnfkmigcm ^^uti. 

Fig. Vill Sin cntriMcfcltcr @d)ti\imm ; mit fcfcUgetn v£)UiC. 

Fig. IX. gin nod; unentnjicfcltcr @d>tvamm. 

Fig. X. XI. S)ci; nati4r(id;e uni) Dcvaropcric ©aflmcnftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE VICESIiMAE QVARTAE. 

BOLETVS DECIMVS SEPTIMVS. 

Eft fungus tubulofus 5 feflllis , vnicolor, folitarius, durus , ct 
lignofus et lignarius, pcrfiflens, adco varius, vt ccrti quid 
dcterminari nequcat ; plerumque tamen florem aemulans. 
Baiiaris anonymus. 

Fig. L Fiingus a facie fupcriori , qua conucxum fe cxhibet. 

Fig. If. Idem flingus, a facie inreriori ; qua eandcm habet conuexitatem. 

Fig. III. IV. V. VI. Var-etatcs hujus fungi; flores quodammodo referentes. 

Fig. VI [. Fungus ad perpendiculum dilTcclus. 

Fig. VIII. IX. Pollen natiuus et lente auctus. (ytf(druitg t)cr im^ai incr uttb ^njan^igjtcn ^upfcttafcl, 

©er fie()cnjci)niS)e SSilj* 

^^ itl folc^ci* cin ro^ii^iCr / ilJcUofcr/ cjnfdt*tni]cr / t\\\\t\\m , ^artcr/ ^au» 
erfcaftcr / unb fc\tc>I)l bcm Ortc / nls ^Sauc / naci) / cln fogcnanntcc 
^oisfc^wanmi ; uni) tabcy t^criicftalt al'dnt)ci-l;c()/ ta§ nicijti^ gcwtfTc^ 
anqcgebcn \i?cr6cn fann. 3f^cc!) ftcUct cr in^^cnKin cine 5lrt \?oii *^lu=« 
men vor. .^at in 55 a t) e r n f cincn Dlamcn. 

Fig. I. Cm @d)ivamm ; nacl) fcinor OberlHiube/ ivd er ftd) (lctvLMbet lt\Qit 

Fig. II. Qii^eii bevfelbe (£cl.)wamm ; iiad) fciner llntcrPrtcl;e, tie el^cnfoIB (]eroc((>et iff. 

Fig. III. IV. V. VI. 21baiit)cruni3en Diefcg (^clyWamme^ / tie «Ke Q3lumen ^(jnltd; 

fc()cn. 
Fig. VII. (rin fenfred)t jcrfc[)nittener ©c(}n.mmm. 
Fig. VUI. IX. ;4Dci; natiivlid;e unt) sjergrotjcrtc (gaamcnflaub. 

D EXPLI- •EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE VICESIMAE QVINTAE. 
BOLETVS DECIMVS OCTAVVS. 

EH fungus porofus, vnicolor vel tricolor, et fimplcx et multi- 
plcx, carnc dcftitutus, coriaceus, parum varius; pileo vel 
plano ct in centro pauUuIum depreiriori, vel infundibulifor- 
mi , a centro ad oram flibtiliirune ftriato feu radiato , variis 
lineis conccntricis picto, florcmque omnino refe-rente ; petio- 
lo ad bafm craifiufculo. Batiari nomen ignorant, 

Fig. I. Trias fungorum , pileis connritorum , multaque aqua imbutorum ; hinc 
vnicolorum. Fig. li. Trias fungorum, coloris naturalis; quorum duo pe- 
tiolis, omnespileis, funt connad. Fig. III. Idem fungi, quoad faciera in- 
feriorem. Fig. IV. Fungus colore cmortuo , quem marcefccns , coelo- 
que admodum aefluofo, induit. Fig. \^. Fungus ad perpendiculum dif- 
fecl:us. Fig VI. VII. PoUen natiuus ct lente auctus. Fig. VIII. Pori, 
fcu alucoli, vitro aucli. iSrf(di:uitij t>ct J)unhat funf unt> jtDanjicjlTen :^U|)fcrtafel 

(5^ ijT fokf)cr ein tbhmn , cinfdrln^cr / ot)cr brcofarbi^cr / fowo^I einfa-^ 
d)cr al^ viclfad()cr / uni1cifcf){acr / lcbcrf)aftcr / mni^ atdnkrlic^cr 
©cl)\vamm; mit cincm cntmcDcr ^a^m uni) in t>cr Tlittm (tm^ m^ 
ticftm, ot)cr tritl)tcrt^rm{gcn/ im inncn nact) auiTcn ju fc^r jart gc* 
flrji^cltcn/ ot)cr QcftraOItcn/ mit alicr^ant» gcfdrbtcn ^rcifcn gcjicrtett 
un>) blumcnd()nl(ci)cn/ .^utc; mit cincm untcn ctwa^ ^^cfcrn @tic(e, 
^^at tn 25ai;crn fcincn 9]amcn. 
Fig. I. ^m) (2ci;n^(^mme, mit 5ii[ammcni)civad}fcncn vfoufcn, unb bic/ tvecjcn b(§ t»ie^ 
(cn cingcfoflcncn '■2Gaf|tT5, cinfarbig ftnt). Fig. II. SDrei) (gd;n)5mmc , m\ m^ 
tiic(ici;ci- J^arbe ; bami jnjecn mit ihren ©ttclen, al(e abcr mit if)rcn .£)uten, ju* 
famnienijeivacbfcn |Tn^. Fig. III. ilbta bicfclbcn (Scbtv^^mmc / nad) il)rcr Unter^ 
flM;e. Fig. IV. e;in @d)njamm t>on a[\acfd;oiicncr 5^arbe, i-cfd^c cr ju &cr gfit 
j)at/ ivcnn er in qrL^iycr ^f^iije anfan,(]et Durre ^u n^crbcn. Fig. V. €in fcnfred)t 
serfcljnittcncr ®ci;ivamm. Fig. VI. VII. ^cc natia1tc[)e unD t)cr(}v6^erte ®m* 
nicnftaub. Fig. VIII. ^k ^tvixr/ oDcr SW;cc nad; Dec "^crflroiTerung. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE VICESIMAE SEXTAE. 

BOLETVS DECIMVS N O N V S. 

Eft fungus tubulofus; tricolor, et fimplex et multiplex, farctus, 
carnofus, parum varius; pileo ab initio rotundiori, poll 
conuexo, in centro pauUuJum dcprellb; petiolo cylindra- 
ceo , ad bafin verfus crairiori. Bamris anonymus. 

Fig. I. Trias fungorum explicatorum , petiolis connatorum. 

Fig. n. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem. 

Fig. III. Fungus ex'plicatus , ad perpendiculum diircdlus. 

Fig. IV. Fungus parum euolutus ; pileo angulato. 

Fig. V. PoIIcn natiuus. 

Fig. VI. Pollen vitro auclus. (^cffarun^ ^cc ^unbcrt fcd^^ unb pan^igjlcn ^upfcrtafcL 

■Det luunscben^e Silj» 

^i ijl folc^er chi rclirijcr , ^rci)fdrbt(^cr / ^mM cin^clncr al^ liiclfac^cr , 
i^Dllcr / flcifd)J5cr / \vcnig Qbdnbcr(itf)cr (gd)\ramm ; mit cincm an* 
fangg runt>Iiii}cn / nad)I)cr ^civolbtcn / in bcr 9Jtitrcn vcrticftcn / .^ute; 
mitrunbcm, m^ untcn 3U ^icf crcm / @tidc. |)at in ^;5ai)cni fci» 
nen 9Tamen. 

Fig. I. 5Di-ci) cntjtticfeftc / un& mitif)ren -^fitcn jufammcn(]cmad;fcnc/ @d;ttj5mmc. 

Fig. II. Cin cntJvicfcltcc ®cl)tramin / nad) fcincr Uiitcrt1i5d)c. 

Fig. III. (!in cntroicfcltcr unD fcnFrcrf)t jcrfd,)nittcncr <3d)ittamm. 

Fig. IV. (Jin ami cnftvicfcltcr @d)tvvimm ; mit ccfigcm ^putc. 

Fig. V. 5)cr naturlitfte ©aamcnllaub. 

Fig. VI. .'^cr t)crgr6pcrtc ©aamcnftaub. 

D a EXPLL EXPLICATIO TABVLAE CENTE5IMAE VICESIMAE SEPTIMAE. 

BOLETVS VICESIMVS. 

Eil fungus cfculentus , tubulofus , bicolor , carnofus , feflilis , 
arborius, parum varius; totus ante explicationen rugofus 
et cxcauatus, pojfl cam foliaceus fcu ex pluribus lobis, folia 
varie incifa et optime ftriata referentibus, compofitus ; nimi- 
ae faepe magnitudinis. Quianonnifi quercus amat, a Baiia- 
ris adpellatur Eichhaafe. 

Fig. I. Fungus nondum explicatus; cuius rugae et cauitates per explicatio- 
ncm in lobos foliaceos tranfeunt. (gcfldrun^ t»et: ^uut^cct fieku uub jtt^aujigllen ^upfettafel. 

(i^ ill folc^cr cin e§barcr / jwctjfdrlngcr / flcifc^iger/ flieUofcr / n?cnig ahm 
Midnt 5Saiinifitvoanim ; wcld^cr m ^cr (Jntwicfclung gang unb gar 
runsclid) unb au^9cl)61)lct i^/ nad) iJcrfclbcn akr Hdttcrig wirb/ unb 
oft V'cn ungcmcincr ©roiJc i\i. Q}3ci{ cr nur an (J-ic|) Iniumcn njdcf)fct / 
fo I)at cr in ^^ a t; c r n bcn siamcn (iid)l^aa f c. 

Fig. L Gin nod) unennvicfcltci- ©cOtvamm ; &c|ycn Dvunjcln iinb .5of)Iun()cn in bit 
€ntivicfc(un(j fici) blSttccavtig au^brcitcn. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTE5IMAE VICESIMAE OCTAVAE. 
BOLETVS PRAECEDENS VICESIMVS. 

Quara dcformcm bolctiis pracccdcns antc cxplicationcm fc exhi- 
bet; tam rcgularem et foliaceam figuram induit explicatus. 

Fig. L Fungus explicatus ; mediae magnitudinis , quantus quantus foliaceiis , 
quoad faciem fuperiorem. 

Fig. 11. Lobus foliatus huius fungi, ad pcrpendiculura diflefbus. (Eo ungeilaltct t)Cf \?or^cr<ieI)enbc ©(f)\vamm \>ov bcr (Jntmicfcluni] au^t1cf)ct/ 
cine fo ov^cntlid)e unD tldttcrige ©ejlalt nimmt cr unter unt> nacl) ^cr 
(Jnnvicfeiung an. 

Fig. L (Ein cnttvicfcftec ®cr;tvamm , l^cn mittelm^plgcr ©irofTc, ganj unb m t^K^t* 
tccig / unb naci; feincr .Obcri?iW;e. 

Fig. II. gin blnttaljnlicDc^ ©tucfgcn fcicfc^ <ScI)tt5ammc^/ fcnfrc^t jcrfcf;nlttcn. 

D 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE VICESIMAE NONAE. 
BOLETVS ANTECEDENS CVM POLLINE. 

Vt ftructura antecedentis boleti eo magis adpareat ; non ab re du- 
xi, eum a parte quoque inferiori, feu pofleriori, depingen- 
dum curare. 

Fig. I. Fungus explicatus , quoad faciem inferiorem , feu pofteriorem. 

Fig. II. Pollen natiuus. 

Fig. III. Pollen vitro auctus. ^a mio^t ^dmmmx mit Um ©aamenftaube. 

©amit ber 55au ^e^ ^Jcr^ergef^eiiDen (Ecl^mmmt^ um fo mel^r fenntlic^ fctin 
moge, fo l)abe id) geglaubet , nid)t uneben ju tf)un , i^n aud^ nad) l)er 
untern/ ober t)intern, (Bdtt m\Mi^ ju mad)cn. 

Fig. I. Sin entwcUlUt ©dwamm, nacl; fdnfc XlnUtf\H)e, o&cc tvie cc ^Jntcw^vtd 
au^fic^ct. 

Fig. II. S)cc naturficOe (SaamcnflauB. 

Fig. III. :Qa &crflv6pci;te @aamcn(]au(). 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE. 
BOLETVS VICESIMVS PRIMVS. 

Eft fungiis tubulofus , bicolor, fcrc fcmpcr folitarius, farctus, 
carnofus , parum varius ; pilco antc euolutionem rotundo , 
poft cam hcmifphacrico fcu convcxo, dcniquc planiufculo 
fubtililHmc punctato; petiolo vcl tenuiori vcl cralfiori, plc- 
rumque tubcrofo, fcmper reticulato, baii radicis inftar ad- 
pendiculato. Bauari nomcn ncfciunt. 

Fig. I. Fungus cxplicatus ; pileo conuexo ; petiolo cralTo et tuberofo , acute 

adpendiculato. 
Fig. II. Fungus explicatus ; pileo planiufculo ; petiolo tenuiori. 
Fig. III. Fungus explicatus , quoad faciem inferiorem. 
Fig. IV. Idem fungus , ad pcrpendiculum diffedus. 
Fig. V, VI. Pollen natiuus et vitro auctus. (^rfldtun^ bct f^mhat unb brei)^i3llcn ^upfcilafet. 

©er tin unl> aiDaitsigftc SSilj. 

G^ j<l foId5cr ein \:b{)xm, ^m\)fMmt f^i^ ^^^cjfit cinjdncr / i^oUcr , 
i^cifd)iiicr/ uunig abdnbcrltd)Cu/ (5d)mnim; mit cmcm vcr ocr c^nr- 
UMcfclmm vunbcn / nad)l)cr lialbnmtien / ot)cr gcwotbtcn / cnDua) tici-- 
d)cn, nnacmein jart ijct»ippc(tcn / .^utc ; mit cincm balj mmncin/ 
balbhcfcnt/ mciflcntbcil^ fnolliacn / aUejcit ^ttcrtcn , unt)untcnwic 
bcwvurscltcn / gticlc. :^at in ^ a i; ci^ « f ci»f» Slamcn. 

Fig. I. ein uncntroicfcltct: ®d)ivamm ; mit gcttMMhtem ^utci mit cincin bicfcn, 
fnolIii3cn, ttumpfMint) (angflU^laufmiDcn, ®tic(c. 

Fig. II. (Jincntivicfcltcr ^dnvamm ; niit flad)cm .^iutc, unb bunncin (£tlc(C. 

Fig. III. (fin cntn.Mcfcltci- (Sd^nHimm, nad) fcincr llntcrnW)c. 

Fig. IV. (£bcn Dcvfclbc (i^djtvamm, fcnfrcdjt ^crfdjnittcn 

Fig. V. VI. S)cv natur(id;c unb t^crflrDtJcrtc ^aamcnltaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE PRIMAE. 
BOLETVS VICESIMVS SECVNDVS. 

Efl fungiis tubulofus , bicolor et fere vnicolor , carnofus , fefli- 
lis , arborius , varius; quantus quantus ex lobis foliaceis , 
varie incifis et crifpatis , fquamarum in modum feu imbrica- 
tim fibi incumbentibus. Reccns natus mollis et ex globulis 
feu tuberculis irregularibus conftans; cxplicatus vero folia- 
ceus, durus, fibrofus, pcrfiftens; nimiae faepe magnitutinis. 
Apud Bauaros ccrto nomine caret. 

Fig. I. Fungus reccns natus , nondum explicaais , mollis , congeriem glo- 
bulorum feu tuberculorum in-egularium habens. ^cfldruitcj t>cr '^xmhttt tin «nb t>rci)^igjlcn §^npftttaftl 

©er v^ti) un& siDanjigfte Bifj. 

(J^ i^ fofitct cin ro^rigcr/ gwct^fdrbigcr iint> faf^ cinfvirbigcr / j!cifcl)igcr/ 
fticUofcr r abdnt»crlicl)cr '^aumfctmamm ; cr bcficlict au^ bidttcriiicn/ 
auf mannigfaltiv^e ?lrt cjnacfd)nittcncn unl) gc^raufctcn Sappcn / ijic 
fcl)uppcnarti9 ubcrcinanDcr licgcn. ^cnn cr nur crft cntfmnbcn/ fo 
ifl cr wcid) / unb mad)t lautcr unglcid^e ^uficlgen ol)cr ^noppern ; 
«jcnn er aber au^gcmad)fen i\ti fo wix\> er bldttcrig/ I)art/ fa\tm, 
uni) baucrt fcl)r lang. 93ian trift il)n PicImaB fcl)r grofj an. ^at m 
^ajjern feincn SKamen. 

Fig. I. ^in «ffl au^gcbrccl;cnf r , ncd) uncnfivicfeffcr / midjen , ©c^tvcimm ; «nt> 
i)ci: nicl;t^ / «l^ unslcid;c 5vugcln unD ^tnoppcm / jJorfTcUct. EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESLMAE SECVNDAE. 

BOLETVS ANTECEDENS CVM POLLINE. 

Etfi bolctus praecedcns vicefimus fccundus , vt dictum eft, 
rcccns natus mollcm , et inccrta figura donatum , fe cxhibet ; 
explicatus tamen , et pcr actatem, eam coriaceam duriticm 
et foliaceam figuram induit , vt vix pro eodem fungo habe- 
atur. 

Fig. I. Fungus explicatus ; mediae magnitudinis , totus ex lobis feu fquamis 

foliaceis duriufculis et fibrofis compofitus. 
Fig. II. Lobus huius fungi, ad perpcndiculura diOTc^lus. 
Fig. III. Pollen natiuus. 
Fig. IV. PoUcn vitro auc^us. (^cndutitg ha l)\mhat pei) ttttt) bt*ct)^iv3jlctt §inpfataftl 

T)n mii}t ^1(5 ncbft t^em ©aamenftaube. 

OtJgleic^ ber \?ctt)crget)ente im\) unb sn^anjicijle ^Bifj / voriicnKlbetermafen/ 
ttjenn er erft au8gcbrocI)en / wnd) unt) m\ uui^ciiMffer ©cfialt ifl ; fo 
wirt) er bocf) nact) fciner ^nt\t)idc(ung/ unb ticii je Idnger je niebr / fo 
teberf)aft un^ bldtterartig / fcajj man i^n faum fur einerte») ©djwamm 
t)attcn foUte. 

Fig. I. gin entivicfe(tcr (gd^wamm , t^cn miftc(m5|]i,()ci' ©rofTc ; vok cr aui lauUt 

Invpigcn , obcr fcl)uv>pigcn , l)i^rtlid)cn unt) fnferiijcn , ^Mrutcrn bc(Ic|)ct. 
Fig. II. (Jin bliUtcrartigeji «^tucf bicfeg ®tt)ivammc^ ; fenfrcc^t jcrfd^nittcn. 
Fig. III. S^cr naturlicl;c (Jaamcnliaub. 
Fig. VI. S)cr i>erarc|Tert( (£aamcn(Iawb. 

E EXPLI. EXPLICATIO TABVLAi: CENTESLMAE TRICESIMAE TERTIAE. 

BOLETVS VICESIMVS TERTIVS. 

Ell fungus tubulofas , bicolor , et fimplex et multiplex, carnofus , 
farctus , parum varius ; pileo ab initio rotundo , pofl conue- 
xo , denique planiufculo , faepe irregulari ; petiolo cylindra- 
ceo , tubcrofo , plerumque reticulato. Bavaris anonymus. 

Fi-T. J. Trias fungorum , diuerliie explicationis ; petiolis connatis. 

Fig. IL Fungus explicari incipiens , pileo fere globofo; pctiolo curuato. 

Fig. III. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem. 

Fig. IV. Par fungorum explicatorum ; pileis et petiolis connatis. 

Fig. V. Fungus paullulura euolutus; pilco angulato et irregulari. 

Fig. VI. Fungus ad pcrpendicuUim dilfcctus. 

Fis:. VI. VII. Pollen natiuus ct vitro auclus. ^rfldruitg bcr ^unbcit brei) unb brei)f;igjlen ^upfcvtafel. 

©et i)tei) tmb ^atiiigfte ^ilj. 

di ijl fofcber ein xh^xmi S^t^ci^fdvtngei- , \mi>^\ ctnfac()er m tne(fac|)cr, 
^ei}ct)if,cr , vollcr / mm alHint)crIicI)er B<^\mmm ; mit emem an-^ 
fdnglid) rimbcn, nad)f)er gewolbtcn/ enNicJ; flacDen, oft migc|ta(tcten 
Jbutc ; mit cincu! rim^en / fncUisicn / ineoemcm gcgitterten (gttele» 
§at in ^aijcrn fcincn Dlamcn. 
Fig. L SDi-ci; @cl)iiHimme , i>on terfd}icDencc gnttvicfclung , unb niit jufammcngc* 

it»act;fencn (gttclen. 
Fig. II. gjn ild) cntivicfcltcc (gcl;ivamm; mit fall Fugcfrunbcm ^ute / unt) gcFnmi;» 

tcm ©ticle, 
Fig. III. ein cntu-tcfcftcc ©cf;tvamm; nacl) fcincc Unterfiacf)C. 
, Fjg. ly. ^in ^^MX. cniiincfcltc ©c()ivamme / mit iu|ammcngcwad;fencn ^uten unt) 

©ticicn. 
Fig. V. (L-in ctiva^ cnnvicfoltcc ^cbtvamm, mit ccfigcm uni) ungictd^cm ^ute. 
Fig. VI. (£in fcnFrccf;t jcrKtnittcncc (2d)iv.v.nm. _ 
Fig. VII. VIII. S)ct natiu-lid;e uiiD DcrsfoiTcrte (i::aamenrtau&. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESLMAE TRICESIMAE QVARTAE. 

BOLETVS VICESIMVS QVARTVS. 

Eil fiingus cfculentus , tubulofus , bicolor , et finiplcx ct multi- 
plcx, carnofus, farctus, varius; pileo ab initio rotundiori, 
poft conuexo feu hcmifphacrico, faepe dcformi, et prae 
acftu lacero fcu fiilb ; pctiolo cradb , tubcrofo , faepe ad- 
pcndiculato. In Bauaria dicitur Stdnbilz. 

Fig. I. Fungiis nondum explicatus ; pilco rotundiori, fulco transucrfo rignato. 
Fig. II. Fungus fingularis ; cujus pileo alius minor innatus cft. 
Fig. III. Fungus nonduni cxplicatus, ad perpendiculum difleclus. 
Fig. IV. Fungus fcxtuplus, deformis. 

Fig. V. Fungus nondum cxplicatus maior; cujus petiolo minor adnatus eft. 
Fig. VI. Par fungorum; quorura major pileo conico, ejusquc petiolus mi- 
no^'i transuerfo, donatus eft. ecfldruit^ kc 1:jm\^txt i)icr tiiib t>tei)j5igilcn i^tipfcrtafcl. 

•Det mt unt) 5it)an5igtc 25i(5. 
tcm / iiiit) tct; grOjTcr .^ii?c 5crriiTcncnr unb -sctfprungcncm/ .f^utc ; 
mit mcfcm / fnolii^em/ cft m cincn i>lni)ani] totfiaufcn^cm (gtide. 3« 
^ a i; e V u \t?iri) cr (g t e i n b i ( 5 (^cnannt. 

Fig. I. Gjtn uncnniMcfclta- ®cl;n)anim ; niit runbcm unb tn Mc £>ucrc gcfut:d)tcm 

Fig. II. gin fonbcrbarcr ©cbJvatnm ; auf bcffcn >Dutc cin flcincr flc^ct. 

Fig. III. Gtn nocb uncntiincfcftcr unb faifrecbt 5crfd)niftcmc/ ©ctyivatum. 

Fig. VI. ^in fccl)^facf)cr unD ungcftalrctcr ©ci)tv>aniin. 

Fig. V. (!in nodf) uncntivicfcitcr groiTcrcr (£cl;n)amtn ; bcjTcn ®tic(c cin flcincr me l!(5Ct. Fig. VI. (!in ^aar ©cf;wijmmc ; bat>cn bcr (irolTcrc cincn fc>]cli.iicn S^\ii \)<xt, fcinctn 
®tic(c abcr cin anbcrcr flcincrcr in bic £>ucre anflctrsacbfcn ip. 

E 2 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE QVINTAE. 

VARIETATES BOLETI VICESIMI QVARTL 

Fig. I. Fungiis deformis ; cujus petiolo minor , et pileus tcrtii , adnatus. 
Fig. II. Fungus major ; pileo prae aellu rupto ; petiolo crafTo , conico. 
Fig. III. Fungus ad perpendiculum difledus. 
Fig. IV. Fungus expiicatus ; pilco prae aeflu lacero et quafi gemmato ; pe- 

tiolo cralTo et adpendiculato , cum radicibus tenuillimis. 
Fig. V. Fungus explicatus , quoad facicm inferiorem. 
Fig. VI. PoIIen natiuus. 
Fig. Vil. Pollen aucliis. (^rfldruit^ ber ^unbert funf unb t»rei)j5igjlen i^upfertafeL 

Slbdukrungen k§ mt unl) jtDanjigfteit ^il^tk 

Fig. I. Sin ungcflaftctcr (Sd)tvamm; i»c|Tcn ®tic(c cln flcincrcr^ uni) bcr^utcincg 

Drittcn, angcmacbfcn ifl. 
Fig. II. gin srolfcrcr ©cbivamm, mit cincm in &cr ^i^e gcborflcncn •^uU ; cincm 

bicfcn uni) Fcgcligcn (gticlc. 
Fig. IIL (£in cnttricrdtcr unb fcnfrcd)t jcrfd^nittcncr (gc^tDamm. 
Fig. IV. Sin cntn?iefc(tcr @d;n>amm ; mit cincra in &cr S^ikt jcrrijTcncn unb Qkid)^ 

fam gcilcincltcn -^uu ; mir cincm bicfcn , in cinem Sln^ancj fortlaufcnbcn 

unb fel)r jart bcnnrtjcltcn, ^ticic. 

Fig. V. (gin cntiDicfcitcr (gd;tvamm, nad; fcincr UntcrfiW;e. 

Fig. VI. ®cr naturlid;e ©aamcnfiaub. 

Fig. VII. S)et t>crgropcrte (^aamcnftaub. 

EXPLI- EXTLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE SEXTAE. 
BOLETVS VICESIMVS. QVINTVS. 

Efl fungus tubulofus, vel bicolor vcl multicolor, fcililis, durus, 
et lignarius ctlignofus, pcrfiftens, varius; pilco vcl ouato, 
vel femicirculari , pilofc punctato, lineis facpe conccntricis 
picto. In Bauaria nomine gaudet nuUo. 

Fig. T. Fungus minor ; pileo ouato , pilofe puuctato , lineis concentricis or- 

nato. 
Fig. II. Fungus , femicircularis , adpendice perioli ad inllar donatus» 
Fig. III. Idem ftingus, quoad laciem infcriorem. 
Fig. IV. Fungus minor reccns natus , lineis concentricis orbatus. 
Fig. V. Fungus major , recens natus et adhuc mollis. 
Fig VI. Particula fungi , ad perpendiculum diflecta. 
Fig. VII. Pollcn natiuus ct vitro auc^tus. (Scfldcung bct: fjuubect fed)^ uub bren^igjleu ^upfettafcL 

©cv funf unb jtpansigftc SBilj. 

S^ ijl fofc^er cin rof^rigcr / Kilt) jwcnfdrtM^gcr / balt» inclfart^ii^cr / ^icUO'- 
fcr / ^artcr / unl) fowcl)! bcm (Dcburf^ortc / al^ tcn ^BcftanDtl/ciknt 
nacf;/ i)aucrl)aftcr unb abdnbcr(i(i)cr / .f 'Jljfcl^v^^flnmi ; mtt eincm cnr^ 
webcr ci;runl)cn / obcr ^albjirfclrunbcn / i)aari5^]ct)ippc(tcn / unt) mit 
©rfcUinicn gcjicrtcn ^utc. .^at in ^ai)crn ^eincn 97amcn. 

Fig. I. gin gccflfcr ©d^tvamm; mlt <t)run&cmf ^anviijgcbippcltcm unt» cirfdlini^cm , 

^ute. 
Fig. II. (gjn f)al{ufi-fc(run^ec (Sd}tvamm / it*c(c!)er unfcn/ tvic in ctnen (gticl/ flu^(5uft. 
Fig. IIL ^bcn l)crfc(f)C @c[;nmmm, nacl; fcincc Untcrf1(Vi;c. 
Fig. IV. Gin flcincr, cr|] au$j,9clu-ocl)cncr ©d;iv>amm , o()nc Sirfc((inicn. 
Fig. V. Sin groiTcvcr/ er|I au^gcbroclKncr/ uni) noci) ganj »vcicl;cv*/ ®cf)tvamm. 
Fig. VI. gin ^tucfgcn (Scl)n?amm/ fcnfrccl)t jcrfdjnittcn. 
Fig. VII. VIII. ^ii natuvltd;e unt) iicrgvo^cvte ©aamcnflauf). 

E 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE SEPTIMAE. 

BOLETVS VICESIMVS SEXTVS. 

Efl fungus tubuloflis , etbicolor, et multicolor, felTilis, arborius, 
lignofas et varius. Pileus vel pedem equinum, vel aliam 
figuram , refert , faepe imbricatim pofitus ; hinc certum 
quid determinare nequeo. In Banaria nomen deefl. 

Fig. I. Fungus pedi equino fimilis, quoad faciem inferiorem. 

Fig. II. III. Fungi , pedes equinos referentes, diuerfae figurae. 

Fig. IV. Fungus minor , pcdcm equinum aemulans. 

Fig. V. Fungus ad perpendiculura diflcctus. 

Fig. VI. Pollen natiuus. 

Fig. VII. Pollen vitro auctus. (5^ ijl foldjcr cin rofiriger , fe\vof}( swei^fdrbtacr 'aU \3Jcifdrlnacr / flicKofci-/ 
lDoIiti^,cr unt) abdnt>crliclKr / SSaumfd^wamm. ©cr ^urVi(cid)ct entwe^ 
ocr cmcrn ''PfcrMiute/ obcr nimmt Caie jcDc anbcrc ©cjlait an/ unt» man 
gioct ott mct)rere fd)uppcnwcife iitcrcinan^cr licgcn ; Mjtv nic^t^ 
vSeanlTc^ angcgcbcn w^cr^cn U\m. .^at in ^ a i; e r n f eincn Dlamcn. 

Fig. I. <2in pfctbhufim (^d)mmm , nacf; fcincr Unta'f?iicf;e. 

Fig 11. ui. ^crgleid^cn ^)fcrM)uti()c ©dinnimme. 

Fig. IV. (5:in flcincc pfcrbbufi.gcr ^srcbsvamm. 

F]g. V. Cin fcnfreci)t jcrfd;ntttencr @cl;uj(imn?. 

Fig. VI. SDcr naturlid}c ^aamenflaub. 

Fig. VII. :^ec i>er()r6^'erte ©iiamen|]aub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESLNIAE TRICESLMAE OCTAVAE. 

VARIETATES BOLETI VICESIM SEXTI, 

Fig. I. Fungus major ^ pileis imbricatim pofius. 

Fig. 11. Fungus quali conicus. 

Fig. III. Fungus fere planus , ad oram incifus. (yrfldrun^ htt ^unbett ii(Ji)t unb t>t:ei)gigften f upfertafeL 

snjauknmgen t>e§ Dorigen fed)^ unt) jn?anjf3ften 

SSilje^. 

Fig. I. Sin fcl}r Qto^a ^d)mmm , mif fd;upp<naWi3«t aufcinan&ci: tfc^cnbcn .5utcn. 

Fig. IL £in fcg(ldi)nltd;cc @rf;ivflmm. 

Fig. III. £in jicmlicr; flacfKV/ mb am D\ani)c cincjcfd^nitrcncc/ ^cr;n?amm. GENVS GENVS TERTIVM. 

H Y D N A. 

©tjtte^ ©efc()(ec&te. EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE NONAE. 

HYDNVI^I PRIMVM. • 

Efl fungus bicolor vel tricolor, ct firnplcx et multiplcx, coriaccus, 

varius, ilorcm plerumquc intimdibuliformem aemulans, pilco 

lincis concentricis , a centro ad oram radiatis, donato, ad 

oram varie excifo; pctiolo cylindraceo, rccto vel curvato, 

ad bafm tcnuiori. In Bauaria nomcn gcrit nullum. 

Fig. T, Congeries-fungorura , pilcis connatorum , et quafi unicum fungum 

fiftentiuip. 
Fig. II. Fungus parum cuolutus ; pilco infundibuliformi. 
Fig. III. Fungus ad pcrpcndlculum diflccLus. 
Fig. IV, Trias fungorum , pilco vnico donatormti. 
Fig. V. Fungi figurae priraac , quoad facicm inferiorcm. 
Fig. VI. VII. ^'arictates fungorura , maximc euolutorum ; pileis fere planis. 
Fig. Vllf. Fungus explicari incipicns. 
Fig. iX. X. Pollcn natiuus ct auchis. 

(2ff(drun(j bct: f)mibci1 ncuit unb bvci^f>iciilcn ^upfcrtafcf. 

T^n evftc @ta(l>clfcf)ipamnt 

^d ift fo(d)ei- m 5\vci)fdrbic}Ci- , oi?ci' ^rci^fdrtngci- / tf)ci(^ ciUjClnct / tf)ci(^ 
i^idfad)cr / lc&cri)aftec / abdnt*criicl)cr / blmncndf)n(icl)ci' / in5ijcniciu 
trid)tcvf6rmi(icr / (BujaHinun ; init cincm cirrcllinijicn / v>on bcm ^M-- 
tcipunctc naci) bcm 9ianbc 511 nciliTii}(ten / un^ manniiUa(ti5 cinijcld^nit'- 
tcncn/ Jbutc; mit cincm runkn/ ACiviI^cn oi>cr gcfrummtcn/ untcn 
hnincrn (gtidc. ^c^t m ^ a i) c v n Fcincn D7amcn. 

Fig. I. (Sin ^Ticm ©cbivanimc ,, mit jiifanimcngctvad)ffncn .*piitt:n / unt) t)ie flicid)* 
fain nur cincn (Scbivamni au^maci)cn. 

Fig II. gin cnva^ cntivicfclter (gcI)nHimm ; mit tcicl^tcrfocmigcm S^fwu. 

Fig. III. (^in fctiffccbt jorfcimittcncr ^c!;tvamm. 

Fig. IV. :^i-ci; fecbiviimmc , niit cincm cinjigcn S;,i\U. 

Fig. V. S)ic (Scbwumme Der crtlcn %m' "^^^) '(»-''-1^ nntcrfl(.^cbc. 

Fig. VI. VII. ^ibanDeninj3cn mcift ciititicfcftcr @cbn^dmmc / mit fafl flad^cn ^puten. 

Fig. VIII. ^in fici; entr^^icvcleuDcc tcscbivamiu. 

Fig. IX. X. •Dcc naturlicbc unt) lH'Vi3r6t]ci;tc ^^^^aamcnftaub. EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVADRAGESIMAE. 

HYDNVM SECVNDVM. 

Eft fungus cfculentus, vnicolor, carnofus, farctus, varius; pi- 
leo ab initio rotundiufculo, poll: conuexo, faepe dcformi, 
fquarais fempcr eleuatis et dcntatis fcu acutis, praccipue in 
medio , pracdito ; petiolo cylindracco , ad bafm cralTiulculo, 
ficpc tubcrofo. In Bauaria dicitur hraiim Hirjchximge. 

Fi"'. I. Fungus deformis; pileo coniprc(T(j ct quafi duplicato ; petiolo crafTo, 

inuerfe conico. 
Fig. II- Fungiis euolutus; pilco conu.cxo ; cujus pctioli mcdio minor non- 

dum cuolutus , bafi maior explicatus, adnatus cft. 
Fig. III. Fungus cxplicatus , ad perpendiculum diiroctus. 
Fig. IV'. Trias fungorum minorum; pilcis quafi gemmatis; petiolis connatis. 
Fig. \\ Pollen natiuus, 
Fig. VI. Pollcn \'itro auctus. 

(^illdvuucj bci: ^unbcrt XiV^ i^icrjiijjlcu ^upfcilafcl. 

©ci* i\m)tt @tad)cff(f)ii^amm. 

(2s tft fditcr ein cf;bai'cr / ctiifdr'ct(icr; f cifci)ii]cr / voKcv/ abdnt»cr(t(I)cr / 
(2^{l)\yamm; \mt anfaui^iiib ritntiitd;cm / nacijbci* v^civolbtcm / cft im> 
gcrraltCiCm / S^-Mi unb auf vc^cKtcm / jonbcritd) in bcr^}itttcn/ aKcr-' 
Y)m^ fd)aif ariJiaiifcni^C/ crt)abcnc ^cbupucn ftci)cu; mit ctncm run- 
bcu/ untcu ctirae bidcru/ oft inoKigcu/ ^ticlc. 3» ^aycrn I)citTcC 
man if)n braunc .^irfd)junoc. 
Fig. 1. &\\ unqcllaltctir ©cl;manitii; init flcbi-ucftcm unt) s(cici;fam bopv^cltem ^u^ 

tc ; mit ticfcni unb umojefcl^ut fcCjCigcm ®tic(e. 
Fig. II. ^incntivicfcltcf ©cl^ronuim ; mit (]Civc(itaii ■^'"tc; unt) bc)Ten ©ticfe in Ut 
9)tittcn cin flcinctcr unentniicfcftcr / untcn abcr ein groifcfci* cntivicfcfta* 
an()c\voc()fcn ifi. 
Fig. III. (Sin cnttwicfcitcr unb fenfi-cd)t jcvfcijnittcncr ^cl;wamm. 
Fig. IV. l^tci) ficincrc «gcfnvtimmc ; mit cjlcic(;fam flcficincitcn ^ittcn ; mit jufam» 

nicn3c\c».icl>fcncn (gticlcn. 
Fig. V. Yi. :Dcr natur(icl;c uuD t)crrtvol5crtc «Saamcnftaul). 

F a EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE CENTESLMAE QVADRAGESLMAE PRIMAE. 

HYDNVM TERTIVM. 

Efl flingus vnicolor vel bicolor, rii-nplcx ct multiplex, carnofus, 

farctus , varius; pilco valde inconftanti, modo convexo, 

modc planiufculo, plerumque deformi; petiolo pariter vari- 

anti , vel tenuiori vel cralliori , fiue cylindraceo et ad bafm 

craflTiufcuIo , fiue compreifo et deformi. Nimiae faepe of- 

fenditur magnitudinis. In Bauaria caret certo nomine. 

Fig. I. Fungus euolutus ; pileo deformi; petiolo crafTo et depreffo. Fig. II. 
Fungus cxplicatus; pilco conuexo ; petiolo cylindraceo, ad bafin crafTiori, 
fere tupcrolb. Fig. III. Idcm fungus, quoad fuciem inferiorem. Fig. IV. 
Fungus major explicatus; pileo fere plano, ad oram excifo; petiolo com- 
prcHb. Fig. V. Fungus euolutus , pileo irregulari , quoad faciem inferio- 
rem. Fig. Vi. Fungus minor ; cuius pctiolus duplici pileo ornatus eft. 
Fig. VII. VIII. IX. Fungi dcformes. Fig. X. Fungus ad perpcndiculuin 
dillcclus. Fig. XI. XII. PoIIcn natiuus ct vitro auctus. 

QaKdnntg ber \)m\)tti ciit ttnt) i^ieiiigjlcn ^ttpfcrtafcL (J^ i)T foIcOci* ctn cinfdrbii^cr obcr 3tvci;fdrtn"(;cr / cinfacl)cr unb i>iclfad;cir / 
jlcifc^iacr/ voUcC/ abdnbcrlic^cr / (^ct»vannn; mit cincm fct)r unbC'' 
fldnt>iicii / balb gc\u5(btcn / balt» flacl)cn / in^ijcmcin uuAcflaltctcn / 
Jbutc; mjt cincm cbcnfvTif^ abdnDcrliitcn / baib i)icfcrn / balb tunncrn/ 
cnti-DCtcr runt>cn unb unrcn Mcfcru/ ckr gcbrucftcn unb ungcftaltc-. 
tcu/ (gticlc. (JruMrt» oft i^on uni}cmcincr @ro|Tc angctroffcn. .^at 
tn ^ai;crn fcincn Dtamcn. 

Fig. I. €in ciun.Mcfo(tcr ©cbivamtn ? mit ungefraftctcm «S)utc ; mit bicfcm unb qu 
brucfrcm @tic(c. Fig. IL (i\x\ ctuivicfcltcr ©ci}ivamm ; mtt flcrt>6([^tcm .^ute; 
mit nm^cm/untcii ^icfcnn, fofr f uelliccm ig^ticlc. Fig. III. (Jbcn bcr|"c(bc @c()roamm, 
nad) fcincr UntcrfitUhc. Fig. IV'. (S.in ()i*6|Tcrcr cnttvicfckcc <S'Ct)'ivamm ; mii fci(} 
flacljtm, uni) am Svan^c (iiiiflcfc!;mttincm, S;>mt; mit flc^rucftcm ©ticle. Fig V. 
^in fcnfrcct;t 5crfcf;niticncr <ir dnvamm. Fig. W. Cin flcincr (2cl)!vatntn ; bcffcn 
®ticlc cin iJoppt^ltcr .^ut auffi.^ct.^ Fig. VII. Mll. IX. Unscftadcte ^£2cl;n?4mme. 
Fig. X. SDcr natui(ici;c unD Dcrgvc^ct:tc «Saamcnftaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVADRAGESIMAE SECVNDAE. 

HYDNVM QVARTVM. 

Eft fungiis vnicolor, ramoflis, carnoflis, farctus, mollis, coral- 
loides , lignarius feu arborius. In Bauaria nomen deiicit. 

Fig. I. Fungus magnitutinis naturalis , a parte anteriori. 

Fig. II. Idem fungus , a parte poftcriori. 

Fig. III. Ramus hujus fungi, ad pcrpendiculum diflfe^bjs. 

Fig. IV. Pollcn natiuus. 

Fig. V. Pollen auctus. (2rfldt^uit3 t)cc ^uttbcil smei) u»b futtfii^Hen ^upfectafel, 

©ec wxtt ^U\^tM)\mm. 

a^ i|l foliter cin einfdrbiger , djliger / fTeifdjiger / voUcr / mi<i)cv , toxaU 
Icndl)n(td&ei' .£)Cl3* otcr ^aumfd^wamm. ^at in ^ayern fcincn 
9]amen. 

Fig. I. Sin ®d)tvanim tn natur(td;ct: ^voflTc / "«d; f«iii«r borbern <Sfite- 
Fig. II. (fbcn bcrfc(be tSd^irntnm, nad; fcincc l)intcrn ®cite. 
Fig. 111. &\\ $?Ifl i)icfcs5 ©i!}tvainmc<5 , fcnfrcd;t $crfd)nittcn. 
Fig. IV. !Dci* natiir(td;e ©aamenflaub. 
Fig. V. S)ci- fergrojfcrte ©flamcnflaub. 

F 3 EiTLI- g52?LICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVADRAGESimE TERTIAE 
HYDNVM QVINTVM. 

E)lI fungiTS vnicoior 5 facpe bicolor , et fimplex et multiplex, 
coriaccus , duriufculus , farctus, varius, numquam non in 
flrobilis abictis, vcl corum reliquiis, proucniens; pileo ple- 
rumque femicirculari , feu reniformi , faepe conuexo et in 
centro faftigiato ; pctiolo cylindraceo , praealto, tenui et 
pilofo. Bauaris anonymus. 

Fig. I- Trias fungonim ; qiiorum priniu? pilcum rcniformcm , mcdius con- 

vcxuia , et in ccntro laltigiutum , tcrtius lcmicircularcm gcrit. 
Fig. H. l''ungus quoad fiicicm inicriorcm. 
Fig. III. Fungus ad perpcndiculum diflcctus. 
Fig. IV. Par fungorum , pileis conncxis. 
Fig. V. VI. VII. Vlll. Varictatcs hujus fungi. 
Fig. IX. Par fungorum , llrobilo innatorum ; pilcis diuerfis. 
Fig. X, XI. Pollcn natiuus ct vitro auctus. 

^rfldvuit^ bcr f)U(tbcrt brci) uub Dicrjujjlcu :^upfcrtafc(. 

t)a funftc @tacf)c!fd)it)amm. 

(5^ iTt fo(d)ev ein einfiirtn^ier / cft yn^cyfiirbigcr/. fowohl clnfacf)cr al^ vfct-. 

fat!)cv/ Iebcd)affcr/ bdrtlidKi*/ wolicr/ al\in^crlid)cr ecD".vanim/ iniD 
h - -• - ^ ' " ^- 

bc 

flcn 

bcm 

^c^t iu ^ai;ern tcincn 97amen 

Fig. I, S)i-ci) ®c!;mdnimc ; bercn cifcrcr cincn nicrcnartttjcn / ^cr mittlcre cincn fle* 
ivolbtcn unD in Dcf ?0»ittcn crf)ahcncn/ bci' Drittc clncn l)cil[)cii-fclvunt>cn^ut f}vU. 

Fig. II. ©n igcl)ivamn], nad) tci: Untcr!lad)c. 

Fig. III. Sin fcnfccd;t jcrfd^nirtcncr @d)njannn. 

Fig. IV. eiin ^^aac ©cf)n>ammc / mit 5ufammcn,()mHKl;fcncn vfoutcn. 

Fig V. VI VII. VIII. 5lbanbcnini)cn Mcfcc^ ®d;tvammc!?. 

Fig. IX. <2in ^Viar (gchUH^mmc , fo 'Awi cincm gid^tcnjapfcn , ^ubclflci^ \x\ 
^apcru/ ,aciva(f)fcn fint)/ mit iKrfcbicDcncn .»^uten. 

Fig. X. XI. 2)ci: natuv!id;cj«nt> Dctflvopcrtc ©aamcnitaul). 
EXPLICATIO TABVLAE CENTESLMAE n\'ADRACESIMAE QVARTAE. 

HYDNVM SEXTVM. 

Eft fungus vnicolor, per actatem bicolor, ct fimplcxet multiplex:, 
moUis, vircollis, gclatinofus, tremiilans, lignarius, omnium 
maximc varius , certac ligurac planc ncfcius ; et fciliiis et 
petiolatus. In Bauaria nomcn defidcratur. 

Fig. L Par fungorura ; pileis plicatis et lobatis ; pctiolis crailis, 

Fig. II. Fungus quoad facicm infcriorcm. 

Fig, HI. Fungus ad perpcndiculum dillcclus. 

Fig. IV. V. VI. V^JI. VIII. Varictatcs, diucrfie ligurac et fitus. 

Fig. IX. X, PoUcn natiuus ct vitro auclus. ^rfldvuUij ber f)itnbevt Iner itiib i^ieiii^jlen :^upfcvtafe(. 

©ct* fc(I)frc @ta(I)e!fcf)iramm. 

(y^ ijl foldjcr cin cinfdilM^^ci: / niit bcr '^ixt 5\t^ci)fdrtngci* / cinfacl^cv itnD 
inclfacf)cr/ u^cidjCL*/ f(clu*iijci* / (^aUcndjCV / jittcvnbcr/ un^ t>crgc(Talt 
at)dn^cr(Jdjcr / ^o(3fd)\vamnt / H^ cr fajl kftdnMg untcr cincr an^-' 
^crn ©cfialt crfdjcinct; uni) "^nx mau/ Imlb mit cincm (^tictc/ hili) 
oI}nc @tic( / antrift. .^at iw 53 a i; c r n f cincn D^amcn. 

Fig. I. Gin "^^a^xt (2cI)Jv^mmc ; mitj^cfaftcncn tinb (appicjcn vf)utcn; mit bicfcn ©tlcfcn. 

Fig. II. (lin ©cljjvamm , nacl) fcincr Untci'jlacl;e. 

Fig. III. gin fcnfi-ccf)t jcrfcl^iiittcnci: (gcbivanmi. 

Fig. IV. V. VL VII. VIII. OUnin&crunjjcn t^on i^ccfcbicbcncr (53c(]a(t uni» ©tclfung. 

Fig. IX. X. S)cr natur(ic(;c uni) l^crgroticrtc '^aamcnttaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVADRAGESIMAE QVINTAE. 

VARIETATES HYDNI SEXTI. 

Quia huiiis hydni varietates adeo funt multac, vt facile pro 
diuerfis ipeciebus haberi queant ; huius tabulae icones mini- 
me erunt fuperfluae. 

Fig. I. II. III. Fungus minor, diuerfi fitus. 

Fig. IV. V. VI. VIL Fungi varie plicati , lobati, et feflHes. 

Fig. VIII. Fungus niinor , clauara referens. ^rfldnm^ t»er ^unbert fiutf m\> ijierjigflen ^upfertafel 

5lbdnkrungcn U^ fttijftm ^Ux^tlf^mmmt?^'. 

2Beit/ nngejetgtermaiTen , &ie 5lt\mbermigen Ikf^^ €c^mammefJ berge-^ 
iialt I)duji9 jlnt) , fcag man fie leif^t \>ov eigene tefon^ere (^d^wamm^ 
arten anfef)en fonnte ; fo n?ert>en W %m\)m^tn i^iefer tafel nid^t 
tiberilu^ig fei)n, 

Fig. I. II. III. gin ffeiner (Sc^tvamm / md) j?erfcl)iet)enen ©tcirun^cn. 

Fig. IV. V. vl. VII. (Einige auf allcr^anD Sirt gcfaitene / (apptse m\b 0tellof« 

©(I;tvv^mme. 
Fig. VIII. gin fleiner f^ulcnformiflcc ©cttDomm. 

EXPLI- EXTLICATIO TABVLAE CEKTESIMAE QVADRAGESIJ^IAE SEXTAE. 
IIYDNVM SEPTIMVM. 

Eft fungus vnicolor vcl bicolor, ferc fcmpcr folitarius, lignofus, 
durus, intns farctus et tibrofus, varius; pilco vcl nullo vcl 
quafi truncato, aut convcxo aut plano , ab initio faccharo 
quafi obducto , pcr actatcm floriformi ct fquamis clcuatis 
acuto ; pctiolo craflb vcl tcnuiori, inuerfe conico, ad bafm 
plcrumque craiTiori. Baiiaris anonymus. 

Fig. I. Fungus nondum explicatus; pilco truncato ct faccharo quafi obducto; 
pctiolo craifo. 

Fig II. Fungusminor, nondum explicatus; pileo truncato ct pauUulum conucxo. 

Fig. III. Fungus major pauUulum euolutus; piieo planiuiculo. 

Fig. IV. Fungus explicatus; pilco Horiform: , acute lI.|uamolb. 

Fig. V. Fungus quoad facicm infcriorem. 

Fig. VI. Fungus e.xplicari ivicipicns ; pileo plano. 

Fig. VII. Fungus ad perpendiculum diflectus. 

Fig. Vill. IX. PoUcn natiuus ct auctus. 

(f^ iftfoktcr ciu cinfdrbiaer obct 5mci)fdrbiii;cr/ faft uUc^cit cmjclncr/ hcU 
5t(]cr/ t)avtcr/ inmvcni^ii^ \)cUcr im^ fafcri(]cr/ abdni?crljd)cr/ (:^i1nvaniin; 
cntwctcr ol)nc .put/ ot>i'r niit abgcjlnijtcni/ gca^olbtcm obcr jlad)cni/ 
.fviitC/ un^ tjcr anfdnaiicf) it-ic mit ^iicfcr ubcr^oncn / mit t)cr Scit 
bUimcnarti^ unt) fdiarfKtuppiq tfr ; mit tidfcni obcr bmmcm , um* 
iyMjxt fC(5cUgem unO imtcn btcfcrm/ @tleie. .^at in 55ai;cvn fci* 
iicn 9Tamcn. 

Fig. I. dm ncd) tjncntnM'cf«(tcr <ed;svamm ; mit obgciitnrictn, unb tttc mtt gucf^? 
ubcrsccjencm , ^fJutc ; mit ciiicm biclett ®tielc. 

Fig 11. Sin ficuKc unentivicfcltcr <2ci;tvamm ; mit rlac!)cm S^wU. 

Fig, ill. Ciin (jiofcr a\vc\i cntiricfcltcr <2cl;tvamm ; mit etu\i3 ^c\d)m S;)uU. 

Fig. IV. Cin cntnMcfeUcr fca')waaim ; mit tlumcnartiflcm/ fdjartfcl^upviflcm , ^^utc 

Fig. V. Gin (gcl;wamm, n.icl; fcincr llnterflM)c. 

Fig. VI. Q:in ficl) tntnMcfclnbcr @cl)i\\tmm; mit flacl)cm «^ute. 

Fig. VII, (Sin fcnfrcrijt 5crf.i)tiittcncr t2^cl)tvamm.. 

Fig. Vlil. IX. ;^cr naiurlicl;c unt) i>ci\(]rcfTcrtc ^anmcnllaub. 

G EXFLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTE5LMAE QVADRAGESIMAE SEPTIMAE. 

HYDNVM OCTAVVM. 

Ell fimgiis bicolor, ct fimplex ct multiplex , fclTilis feu petiolatus, 
tam lignofus qiiam lignarius, durus, valde varius; pilco vel 
lacerato , crilpo ct varie incifo, vclplano, floriformi et in 
centro cxcauato, fquamis cleuatis acuto; petiolo, fi adefl, 
inuerfe conico. Apud Bauaros nomine gaudet nuUo. 

Fig. I. Fungus raajor, fenilis; pileis fquamarum in modura fibi inciirabenti- 

bus , laceratis , crilpis , varie cxciiis. 
Fig. 11. Fungus cxplicatus ; pileo floriibrmi , in centro excauato et fquamis 

erectis acuto. 
Fig. III. Idera fungus , quoad ficicm inferiorem. 
Fig. Fungus explicatus ; pilco oprime picto. 
Fig. V. Fungus explicari incipiens , infundibuliformis. 
Fig. VI. Idcm fungus , ad perpendiculum diirectus. 
Fig. VII. VIII. Poilen natiuus et lente aucius. 

^rfldrun^ kr ijmhat (lekit ttnt» inciiigllcu :^upfcrtafc(. 

^er arf)tc @tacl)t1fd))t)amiiL Q;^ i|T foldjci* cin jivcvfarbtiKr / C!nfad}cr uni) vicifad)ci- / flicHcfcr obcir 
t^ciiidtcr / l)artcf unt) fcl}r abdnt»ci1tcl;cr / .f^oIjfAroamni ; mit eincm 
ent-;vckr 5cri-if)cncn / fraufcn nnb vcrfctiicbcn cinc^cfitnittcncn / o^cr 
tladjcn/ Hutncndl)n!icl)cn luib tn t^cr ?)3?ittcn vcrticften/ fc&arffd)uppi> 
.acH/ S^m; mit cincni/ un^un cr aci]cmrdrtig ift/ umgcfel)rt fcscligcn 
"<8ticlc. J^at in ^apcrn fcincn Dtecn. 

Fig. I. gjn .oiroiTci- rncKcfcr @d)rivinim; ir.it [cf)uppcinirti()en / aufctnanbcr licgcn&cn, 

}crri|]cncn/ froufcn uni) iMclfacl) gefpviltcncn , >*>ute. 
Fig. II. (t'n\ entiDicfcltcr ^?;c!)mamm; nut Mumcnal)niid;cm in t)cr 50?ittcn V>erticf:f 

tcm unb fd)arffd)Uopi(3em .<putc. 
Fig. ill. (£bcn bcrfciiH' @d)ivamm, nacf) fcincr UnfcrfIiW)e. 
Fig. IV. (>in cntivicfcitcr ©d)ivitmm, mit fcl)on gcbilDctcm v^utc. 
Fig. V. ^in fui; ciuioicfcInDcr , trirf^tcrabnlicocr , (2tl,)ifamm. 
Fig. VI. e;bcn ^crfiibc (g^^cOiViimm/ [cnfrccbt 5crfd)nittcn. 
Fig. vn. VIII. S)cr naturlid)c wiiD t>crflrciicrtc @aamcnf]au&. 

GENVS GENVS 6LVARTVM. 

E L V E L A E. 

S fl n e n f (0 H) d iinn e* G 2 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVADRAGESLMAE OCTAVAE. 

ELVELA PRIMA. 

Efl fungus fefTilis , bicolor , interdum vnicolor , ct fimplcx et 
multiplex, cereus, fragilis, intus et extus laeuis, cyathi in 
formam excauatus ; quae. forma tamen faepilTime in aliam 
planara , plerumque plicatam et variam , tranfit. Baimris 
anonymus. 

Fig. I. FungUs cyathiformis et quafi duplicatus. 

Fig. ir. Fungus cyathiformis , quoad facicm infcriorem. 

Fig. III. Fungus parum excauatus , marginc varic excifus et crifpus. 

Fig. IV. Fuugus fere planus ; marginc inacquali. 

Fig. y. VI. VIL VIII. iX. X. Varietates , diuerfae figurae et magnitudinis. 

Fig. XI. XII. PoUen natiuus et lentc auftus. 

Fig. XIII. Fungus ad perpcndiculum diUcclus. ©cr crfte ga(tcnf(f))Damnn 

Q:i iil foLtcr m fiicUcfcr/ 5wct)fdrbii]cr / M^wcilcn cinfdrtMgcr/ cinfac^cc 
unb inclfad)cr/ wadj^artigcr / ncbrccf)l!d)cr / \)on inncn unt> auffcn 
(^lattcr / bcd}crf6rmt!3cr / (Sd)\i?dinm ; jcbocb trift man if)n auc^ oft 
^i\^i unt) insgcmcin gcfaltcn an. .^at in ^ai)crn fcincn 9]anmn 

Fig. I. gin kd)criif)nltcf)cr, unb glcicTjfam bcpvHltcc/ ©cl^mamm 
Fig. II. ©n bccl)cral)n(icl)cr @cl)»vamm, nad) feincc Uiitcrfl/icl)c. ig- 11. ein bccl)cral)nlicl)cr Qsdjivamm, nad; femcc Untcrflvidjc. 

'ig. 111. tfin ircni.g 5of)lcc, am Dvanbc cinycfcbnittcncf mb fraufci: ©cf^wamm. 

"ig. IV. Cin faft fiacl)cr *gd)5iMmm , mit unglctcbcm Otanbc. 

ig. V. VI. VII. VIII. IX. X. Slbanbcrnngcn/ i>oii i^crfcincbcncc (Sepaft unb ©rcj Fi 

Fi 

Fig. V. VI. vii; vili. IX. X. Slbanbcnmgcn/ i>oii i^crfcincbcncc (Sepaft unb ©rcjTe. 

Fig. XI. XII. S)ci- naturlicf)c unb ivrcjrctscrte (Saamcnitaut. 

Fig. XIIL gin fcnfrccl)t jcricl^nittcncr/ (£cf)tDamm. 

EXPU- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVADRAGESIMAE NONAE. 
ELVELA SECVNDA. 

Efl fungus pctiolatus , vnicolor , ct fimplcx ct multiplcx, coria- 
ccus , molliufculus , lacuis , clauam rcfcrcns , varius ; capi- 
tulo ouato, comprcdb, marginc inacquali , ad pctiolum plica- 
to; pctiolo cylindracco , intcrdum paullulum comprellb, 
in originc bulbofo, furfum adtcnuato , intus fircto. Apud 
Bauaros nomcn dcficit. 

Fig. I. Trias fungorum , marcefcere incipientium. 

Fig. II. III. IV. V. Varictates , vix tamen , nifi magnitudine ct numero, 

a fe inuiccm dilfcrentcs. 
Fig. VI. Par fungonnii , ad perpendiculum dilTedorum. 
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus et vitro auclus. ^rffdtuttcj \)tt 5«ttbctt ncutt u»b i)iciiig|Ictt ^upfcrtafcl. 

•Der m\)tt %o\ti\M)m\m\i 

S^ i)l ro(d)er cin bcflicltcr/ cinfdrbigcr / fowof)! ctnfacf)cr d^ viic(fad)cr, 
Ict>crf)aftcr / \t?cid)licl)cr / glattcr/ fdufformjgcr / wcnig alHinh'rlid)cr/ 
©cl)wamm ; mit cincm cnformigcn / gcbrudtcn > a\\\ 9?anbc uui^lcu 
d)cn/ unt) t)ci)m ^ticlc gefaltencn/ Jtopfc; mit cincm runbcn/ tM^'- 
tt)ci(cn ctwa^ (^cDrudtcn / untcn fnoUigcn unt> narf) obcn ya fict) \)cr> 
hmncn^cn/ inmvcnJjig vollcn / @tie(c. .^ai \\\ 55aiKrn fcineu 
SKamen. 

Fig. I. ^Drci) @ci)tv^mmc/ tvc(cr;e Ju l^crivcIFcn anfanqcn. 

Fig. II. III. iv^ V. (gpielavtcn, ivc(cl;e icDod) fa|I nut: Dcv @r6|)V unb 2(nial^( nad; 

tocrf(l}iebcn ftnb. 
Fig. VI. gtn l^Mt fcnfrccf)t jcvfcf)ntttcne ©cl;n^5ii^ne. 
Fig. VII. VIII. ^ix natuvIiclK unD t^ergvojjevtc (i2aanicnfTau[>. 

G 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVINQVAGESIMAE. 

ELVELA TERTIA. ' 

Efl fungus feffilis , vnicolor , et fimplcx, ct miiltiplex, cereus, 
fragilis , intus et extus laeuis, cyathi in moclum excauatus, 
fed admodum varius. Antc explicationem , non nifi globu- 
los , varie plicatos , comprciibs et orificio claufos liftit ; 
explicatus , laminas excauatas , conuolutas , expenfas et 
fere femper aliter formatas , exhibet. Bauari nomen 
nefciunt. 

Fig. I. Congerics fungorum, variac cxplicationis et figurac. 

Fig. II. III. IV. V. VL VII. Varictates , ex quarum icoiiibus figura omni 

dclcriptionc melius cognofci poteft. 
Fig. Vill. Pollen natiuus. 
Fig. IX. PoUen vitro auclus. 
Fig X. Fungus ad pcrpendiculura difili^lus. ^ffldrun^ ha ^untcil xm^ funfti^flcn ^upfcrtafel 

Scr hittc ga(tcnfc()iDamm. 

(i$ i^ foktcr cjn jlicllorcr/ cinfdrMgcr/ fowo^l cinfacfjcr al^ imlfa<f)tx, 
wadmvtic^ct / 5crlTci)Iid)cr / inmDcn^ig mit> aifiwcnbic; glattcr/ te* 
d)crf6rmiijcr / abcr fci)r al\ini?crli(l)cr (gcl^njamm. iSor kr ^nt-^ 
UMcfcIuns/ bciTc{)Ctcr aiie laiitcr gcfaltencn/ gcurncftcn unb am 5Kan'' 
t>e iHTfctjloiJcncn / ^iu}({\\ obcr 5^iumpcn ; burd) bic (Sntwicfclun^ 
t^rcitct cr fid; in ^oI)(e / 5ufammcn(]crollte / unt) faft allcscit anJ)cr^ 
gcfraltctc ^^ldttcr au^. .^at in S3 a i) e r n reincn 97amcn. 

Fig. I. ©11 xfiaufcn ©cOro^mmc, Don l^erfd^fc&cnct (Sntivicfdunci unb ©cjlalt. 
Fig. II. III. IV. v. VI. VII. (Svifi^irrcn , Dcrcn ©cftalt/ oljne ^^Sefc^i-cibung/ au^ 

bcn 3{bbt(Dungcn gcnucifam ^u crfcnncn itt. 
Fig. VIII. 5)ci- nanir(icf)c ©aamcnlKiub. 
Fig. IX. S)cc lHTi)rc{]crrc ©aamcnftaub. 
Fig. X. gin fcnf«cl;t icrfc(;nittcnci: @ci;iv«mm. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CEXTESIMAE QVL\Q\'AGESIMAE PRIMAE. 

ELVELA QVARTA. 

E{1 fungus fefTilis, bicolor, ct fiinplcx ct multiplcx, coriaccus, 
plcrumque cyathi in formam cxcauatus, hcmilphacricus, in- 
tus laeuis, cxtus et in marginc hirfutus, radicibus tenuilfmiis 
donatus , lignarius , valdc varius. Apud Bauaros nomine 
gaudet nullo. 

Fig. I. Fungus orbicularis , ferc planus. 

Fig. 11 — XI. Varictatcs , quarum defcriptioni iurc fupcrfedeo. 

Fig. XII. Fungus , quoad faciem infcriorera. 

Fig. Xlil. Fungus ad perpcndiculum diflectus. 

Fig. XIV. XV. Pollcn natiiius ct lcntc auctus. (^rndcuitg htt Jimbcit tin uiib funftiijjlcu ^upfcrtafcL 

Sct* mxtt MttnHlmmm. 

Qi i|l ro(d)cr cin flictbfcr/ jmci^fdrtngcr / cinfac[)cr unb \)ic(facf)cr / lc&cr* 
f)after/ in^gcmcin lcd^crartigcr / I)a(bfugclrunbcr/ inmvenM^^ g(attcr/ 
aiiswcnMg iinb atn 9Janbc raud^cr / fehr sait kivurjc^tcr uni) abdn-' 
bcrlidjcr/ Sd)mamm. J^at in ^a\)iv\\ fcincn aTanm 

Fig. I. gjn ruiibei- , fa|] flad;(ii*/ (Scbivnnim. 

Fig. II— XI. vs:p!c(ai-tcn, Dic/ wk id) flUuibc, ftim ciQcm ^cfif)i'ci()un3 ^c&urfcn. 

Fig. XII. Sm (5cl)ivamm/ naci) fcincrjlnrcrfiacl;c. 

Fig. XIII. <im fcnfrccbt jci-fcl}nittcncr ^dinmmm. 

Fig. XIV., XV. S)cc ncKutlicl^c unD i>evsvi3)fcrtc (Saamcn|lau&. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVINQVACESIMAE SECVNDAE. 

ELVELA QVINTA. 

Eft fimgus petiolatus , bicolor , folitarius , coriaceus , intus et 
extus laeuis , cyatlii in formam excauatus , faepe infundi- 
buliformis , varius ; petiolo cylindraceo , ab bafm globofo. 
In Bauaria nomine arbatus efi:. 

Fig. I. Fungus hemifphacricus , margine intcgro. 

Fig. II. III. Fungi hcmifphaerici , marginc laccro feu incifo. 

Fig. IV. Fungus comprelTus , margine lacero. • . 

Fig. V. VI VII. VIII. Fungi infundibulum quodammodo aemulantes. 

Fig. IX. Pollen natiuus. 

Fig. X. Pollen lentc audus. etfldruitg bec C)unt>ert ^tuei) unb fun^icil^ett ^upfertafel 

X)tx fimfte galtcnfct)it?anim. 

S^ iH foId)Cr ein befltcltcr , j\vei)fdrtngcr , ciii,^clncv / lekrfiaftcr / inmn'^ 
bjg unb au6\t?cntig glattcr / bccljcrformigcr/ oft tridjtcrfcrmigcr/ ab'^ 
anbcr(id)cr/ (gct)\vamm; mitrunt»cm/ untcn fugeligcm/ ©ticle. .^at 
m ^ a i) e r n f eincn 97amen. 

Fig. I. ^in ^afbFugcIrunber tuit) am Svan&c unncrlcfjter ©c^mamm. 

F'g« II I^'. ^ugelrunDe @d;wikimc, fo am DvanDe jcrritTen unb gefpaUcn {inl). 

J^ig. IV. (Sjin geDrucfter/ unD am dlanH jcrriiTcncr , ©clnMnun. 

Fjg. V. vi. VII. VIII. ^ricl;terdf)n(i(l;c ecl;a\^mme. 

Fig. IX. 5>er natur[icl;e ©aamenflaub. 

Fig. X. :^er tergro^crte «Saamennaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVINQVAGESIAIAE TERTIAE. 

ELVELA SEXTA. Eil: fimgus fcrc fcffilis, bicolor, ct fimplcx ct multiplcx, ccrcus, 
fragilis , intus concauus , cxtus conuexus , fuperficic inac- 
quali, rugofa, ettuberofa, omnium maxime varius. Totus 
fungus ex lamina, quafi indata, conftat, quae internc plu» 
ribus filis , pctioiorum ad infiar , locis arcnofis adfixa eft. 
Bavari nomen ignorant. 

Y\(y. I. Fungus fere quadratus , a facie faperiori. 

Fig. II. Fungus quafi lunatus , margine inaequali , crifpo et cxcifo. 

fig. II[. Idcm fungus, quoad facicm inferiorem. 

Fig IV. Congeries fungorum , diuerfie figurae. 

Fig. V. Fungus minor , globulum inacqualijm rcferens. 

Fig. VI. Fungus minor , ad perpcndiculum dilTcctus. 

Fig. Vil. VIII. Pollcn natiuus et vitro auctus. (^cndfintij ha r)uubcvt t»ui) uub fuuftiijdcu ^upfertafcl^ 

•Der fcd)fte gaftenfcl)ivamm. 
(B'd)\vmm icftcbct aw^ ciucr (^lciclifam aufiul-lafcncn 5)iinl)C/ tvc(cl)C 
inmrcn^ig mit v>ieicn gabcn / \vk mit e ticicn / ^cu fan^iijcn Ovtcit 
angcl)cftct ifl. p\t in *5 a \) c v n fcincn 9"ianicn. 

Fig. I. gin faft t»icrc cf iflcr eclimamm; nacl) felncr Oboiflacl^e. 

Fig. II, ©n monbf6rmisci;@cl;mamui/ mit unglcicl^cm/ frau|cm uni) au^scfcI;ntUcncm 

9vanC)c. 
Fig. III. ebcn bcrfclbc (2d;n?amm, nacl; fcincr Untcrfl>id;c. 
Fig. IV. ?t}?chrcrc «gd^iviimmc / wn t)crfci}ici)cncr OictlaU. 
Fig. V. ein flciner ®d;ivamm , n^cld)er cuic flcine 5?ugcl l^crflcHct. 
Fig. VI. Gin tlcincr ^d;n.\imm, feiiPrccl)t 5crfd;niCtcn. 
Fig. VII. Vlll. !^cr uatiirlid;c uuD iHrgroljcrte (baamcnficiub. 

H EXTLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVINQVAGESIMAE QVARTAE. 

ELVELASEPTIMA. 

Efl; fungus bicolor, folitariiis, cercus, fragilis, phalliforrnis ; ca- 
pitulo membranaceo , inflato , plicato, lacinato , rugofo, 
inaequali , angulato , vario ; petiolo craflb , extus coftis 
ramofis et fibi inuicem implexis circumdato, et rimofo, in- 
tus fiftulofo , a bafi bulbofi furfum adtenuato. Bauaris no- 
men ignoratur. 

Fig. I. Fungus quoad faciem inferiorem. 

Fig. II. Idem fungus quoad faciem polleriorem. 

Fig. III. Idem fungus ad perpendiculum diflecius. 

Fig. IV. Pungus minor ; petiolo ejusdem fcre craffitiei. 

Fig.. V. VI. Pollen natiuus et vitro audus. ^rflaruu^ ber l^unbcct \>m unb funfti^den ^upfertafeL 

^a iitbmU galtenfc&iDamm. 

(J^ i)T foIcf)ci* cin jwei^fiW.Kf/ cinjclner/ njai-^^artiger/ 5erhtcf)(id)cr/ um 
M)m !)3IorgcIfcl)mamni ; mit cincm I)dutigen/ aufgcblafenen / gefaltC'^ 
ncu/ runjclicijcn/ serritTencn/ un^^Icicf^en/ ccfigen unbabdnt>cr(icl)cn/ J^m 
te; mit eincm t)icf en / \)on autJen cl|ligrippigen unl) nljigcn / inmvenM(i 
l)o^len/ unD mn untcn nac^ obcn ju fid) V)er^unncn&cn/ ©tiele. .^at 
in 5Sai)ern fcinen 9]amcn. 

Fig. I. (Sin ®cl;n'amt!i/ nad) i)cr tcrbcrn «Seife. 

Fig. II. (2t>cn itcrfelbc «^thii^amm / v,ad) bn ^intcrn (Scite. 

Fjg. III. (fbcn bcrfdbc iSDcbiYnmm / fcnfrcd)t jcrfcl)nitrcn. 

Fig. IV. Qiin flcinci- <ScI)ivan]m; mit cincm fa\i bnulmi glcicljbicfcn ©tlele. 

Fig. V. VI. ®cr naturlicl;c unb iKrgrcjierte *i5aamcn)]aub. 

EXPLI- EXPLICATIO TalBVLAE CENTESIMAE QVINQVACESIMAE QVINTAE. 

ELVELA OCTAVA. 

Efl fangus fefTilis, vnicolor, faepe bicolor , et fimplex ct mul- 
tiplcx , ccreus , fragilis , cxcauatus , in margine fiepe con- 
volutus, criii:)us, excifus ct laceratus, cxtus et intus lae- 
vis , arborius , admodum varius ; interdum auriculae formam 
habct et adpendicc, pctioli ad infhar, donatus. Bauari ngmcn 
ncfciunt. 

Fig. I. Fungi diuerfi , quorum anterior auriculam rcfcrt. 

Fig. n. Fungus orbicularis , margine conuolutus. 

Fig. III. IV. V. Varietatcs , diueriae figurae. 

Fig. VI Fungus fioriformis. 

Fig. VII. Fungus ad perpendiculum dilTeclus , et adpendice petiolifornii or- 

natus. 
Fig. VIII. IX. Pollen natiuus et vitro auctus. ^cfldrung t)ec Imbat fimf un^ funfstglleit ^upfettafcf. 

Ser ac&te ga(tenfcf)n)amiiL 

^^ \\\ foId)cr cin fticUofcr / clnfdrln^^cr / oft g\vct)farbigcr / fowof}f citi* 
fad)cr al^ \jic(fad}cr/ \iiad}^artigcr/ 5crbrcc.^lid)cr/ au^dMitcv / un^ 
am 9{an^c oft siifammcngcroUtcr / fraufcr/ aui^f5cfd)ntttcncr unD 5cr> 
ritfcncr/ m\ aufTcnunb m\ inncn giattcr/ fcl}r abdnDcrUd)fr/ 33aum* 
fd)'.vamm. ^iswciUMt jlcUct cr cr.1 C{}r v^or / unb f}at nid)t fcitoi 
eincn |licldf)nlid)cn 5{ni)ang. ^at in 33 a i) c r n f cincn Dlamcn, 

Fig. T. Qjcrfctjicbcne (gdjtvcimme , &ai->on ba nDr^ccfte cincm Ol)tc glcici; fommt. 

Fig. II. (Jin runbcr , am dlanbe jiifammcticjci-oKieL-, ©cbroamm. 

Fig. III. IV. V. ^lbfinbcrungcn ^cn t>crfcl;icDcncr 33i(i)ung. 

Fig. VI. ^in (^(unicniil)n(id)cu Crcbummm. 

Fig. VII. Stn fcnfcccljt sccfd;nittencc ©cl^jramm, \ii\b ^cc cincn fticiformicicn SUis 

faf> hat. 
Fig. VIII. IX. S5cc natriciicTje un& utQto^aU ©aamcnflaubr 

H % EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVINQVAGESIMAE SEXTAE. 

ELVELA NONA. 

Eft flmgus vnicolor , folitariiis , coriaccus , parum varius ; lo- 
co capituli menbrana , cochlear , feu auriculam leporis , 
optime referente donatus ; petiolo breui , cylindraceo. 
Bauaris anonynms. 

Fig. I. Fungus deformis, conchiformis. 

Fig. II. Fungus explicatus, cochlearis ; petiolo breui , rotundiufculo. 

Fij. III. Idcm fungus, quoad faciem pofteriorem. - 

Fig. IV. Fungus minor , parum explicatiis. 

Fig. V. VI. Vll. VIII. IX. V^arietatcs , diuerfae cxplicationis et iigurae. 

Fig. X. Fungus ad perpendiculum diifectus. 

Fig. XI. Fungus clauiformis , feu rhophaloidcs , quoad fliciem pofteriorera» 

Fig. XII. XIII. Poilcn natiuus et vitro auctus. (2:rnflvuit3 kt ^unbert fed)^ unb funfiigjleu ^upfevtafeL 

©ei* neunte Saltcnfd^manm 

^^ i)l foIcOci* cin cinfdrbijcr/ cin^clncr/ Icbcr{)aftcr / wcnig abdnt>ctlid)cr 
@d)mmm; \vclcl)cr/ jlatt k^ .^utc^/ au^ cincr lofcr^ obcr c^rdfim 
Iid)cn i^m bcflcl)ct; mit cincm fur^cn unD runMicl)en ©ticlc. ^oX 
in 35 a i; c r n f cincn 5)]amcn. 

Fig. I. gin unscftaltcter/ mufdieK^bnlicficr , ©c!)n\-imm. 

Fig. II. gin cnnvictcltcr, (6ffc(c}lcicl;cr / ©cf;ivamm ; mit furjcm unD runb(icf;cm 

@tic(e. 
Fig.IIl. gbcn bcrfclbc ©($»!) .imm , nacb t)cr ^intern ®citc. 
Fig. IV. (fin f(eincr , fc()r ivciiig cntivicfc(tcr ©d^wnmm. 
Fig V. Vi. VII. VIII. IX. SlbilnDcrungcn , xtm ■Dci-fd;ic&cner (Snttvicfefung unb ®e* 

)ta(t. 
Fig. X. (fin fcnfrcc()t jcrftf;nittencr ®d)tvamm. 
Fig. XI. gin fauicnahnlidjCL* ^ci;aHimm, nacf) bcr f)intcrn ^cite. 
Fig. xil, XIII. S)ei; naturficfje unt) Dcraro^crte ErtamenfiBub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVIXQVAGESIMAE SEPTIMAE. 

ELVELA DECIMA. 

EH: flingiis bicolor , ct Iblitarius et fafciculus , coriaccus , tubi- 
formis, fcu lloris monopctali infundibuliformis figuram ha- 
bcns ; capitulo conuexo, ad marginem irregulariter multifido, 
fupra ftriato, infi-a plicato; petiolo fiftulofo, ab origine ad 
bafin adtcnuato, Nomcn in Batiaria eH nuUum. 

Fig. I. Fafciculum fungorum cxplicatorura , quoad faciem anteriorcm. 

Fig. IL lidem fungi , quoad faciem pofteriorem. 

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dilfeftus. 

Fig. IV". V. Fungi explicari incipientes , diuerilie magnitudinis. 

Fig. VI. Fafciculus fungorum ; petiolis craiTis , valde iiilktis et bafi connatis. 

Fig. Vll. Varietates , diuerHie explicationis. 

Fig. VIII. IX. Pollen natiuus et auelus. ^cfldtung kc ^unbert (ickn unb funfii^ilcn ^upfcilafcL 

©et itijcnU galtcnfd)roamm* 

a^ ifl folitcr ein jivci^fdrtngcr / fowof)t eittjclncr/ al^ tn'ifd)c(icf)cr / Ic^cr* 
^after/ trompctcndl)nl{d)er / ober cinbldttrtc^ tricKcrformif; blumcm 
artigcr/ ©d)tt?amm; mit gcivolbtcm/ am 9\anbc unglcid) qcfpaltC'- 
ncm / obcrwartMfi^fid^eltcm/ untenmirt^ gcfaltcncm/ .^utc; mit 
bol)(cm / \?on obcn nac^ untcn ju ftc^ \?crbi4nncnbcm (Sticlc. ^(\t \n 
^ai;ern fcincn 9]amen. 

Fig. I. €in ^ufcl)e( entiticfeltcr (gcTjtDcimmc / ncd; &er imbcvn ©citc. 

Fig. II. Sbcn Dicfclben ®cl)iiHlmmc , nad) ba f)intcrn ©citc. 

Fig. III. £in fcnfrcd)t jerfct)ntttcncr (gd^ivamm. 

Fig. IV. V. ©id) ennvicfclnbc @cl)ivammc , \)on lH'rfcI)icbencr ©roffc 

Fig. VI. gin ^ufd)el @d;ivmnmc / mit bicfcn, fcl)r aufgcblafcncn , uni) untcn ju# 

fammcngcuHichfcncn , <Stic(cn. 
Fig. VII. -Jlbiinberungen/ nad) tcrfd)ic!5cncn gnttvicfc(un(}en. 
Fig Vlll. IX. 2)er natiit(id;e unb tocrgropcrtc (giaamcnftawb. 

II 3 EiTLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIIMAE QVINQVAGESIMAE OCTAVAE. 

ELVELA VNDECIMA. 

Eft flmgus bicolor , faepe vnicolor, et folitarius et multiplex, 
mollis, carnofus , lignarius , omnium maxime varius , tam 
' feiTilis quam petiolatus ; loco capituli , fupra vel truncatus 
etplanus, vel varic rugofus , expanfus et conuolutus , infra 
rotundus, feu femicircularis ; pctiolo, fi adeH:, vel longio- 
ri vel breuiori, vel plicato et rugofo vel laeuiori. In Bauaria 
nomen deeft. 

FifT. L Fungi tliuerfae explicationis ; quorura minorcs explicari incipientes, 

major cxplicatus. 
Fig. II. Fungus cxplicare fe incipiens , fupra truncatus. 
Fig. IIL IV. V. VI. V\l. VUI. Varictatcs, diuerfae explicationis et figurae. 
Fig. IX. Fungus ad perpcndiculum dilfcftus. 
Fig. X. XL Pollen natiuus et vitro auctus. 

^rndrung bec l)m\hat ad)t unt) funftici(lcu ^upfertafeL 

©cr eilftc galtcnfcf)iDamnt 

^g ijl Mn ein 5\i>ci)farbi(5cr , oft ctnfarbtger, fo m\)i einfacl;cr al^ 
iMcHHiflw, wcKbcv, ilcifci)iacr / fo \t3ol)l tlicKofcr , a.f^ bc|ticltcr/ p 
acmcin abdnlcrlid)cr/ ^oljfdwamm; flatt bc^ .^utc^ / i^ er obcn 
entmckr abgcfd)nittcn unt» ^ad) , ot)cr manniafaltig runjcdd) / auf. 
gebrcitct unb jufamcngcroUt / untcn runfclid) okr ()aibvuniD \ mtt 
dncmigticle/ t>cr/ wcnn cr gcc^cmiwtii] / cntwcttcr hu]clruui)/ langud) 
ruuaclid) unb gcfalten / oDcr glatt iii. , J^at in 53 a i) e r n f cincn 97amcn, 

Fig. I. ed)ivamttie , »on t^erfcbiebcncr gntmicfelung ; &o&on Me ifleinern fid; it\i Jtt 
cnttvicfeln (infangcn / Dcc flrcflci-e aUx [cl;on enttvicfclt iff. 

Fig. II. (Ein \\i) entroicfdnber , unb oben abgclluistec, ®d)iv,imm. 

Fig. IIL IV. V. VI. Vll. VIII. 21bant)eiun()cn , m\ uecfd^icbencc entaMctelung 
unb dklralt. 

Fig. IX. &\\ fenfrccbf jcrfdjnittcnec ®d;tt)amm. 

Fig. X. XL g)ec nfltutlid;e «nD tcrsco^evte eaamcnflnub. 

EXPLI- EXPLICATIO TARVLAE CENTESIMAE QVINQVAGESIMAE NONAE. 

ELVELA DVODECIMA. 

Eft ftingus cfcLilcntus , bicolor, folitarius, ccrcus, fragilis, phal- 

iiformis; capitulo raembranacco, inflato , plicato, plcrum- 

. quc in mucroncs dcfmcntc, hinc bi-tri-vcl quadricufpida- 

to; pctiolo vcl cylindracco, vcl comprclfo, fiepc infuridi- 

bulilxjrmi, intus fiftulofo. Baiiaris dicitur Stocbuaurache^ 

Fig. I. Fungus tricufpidatus major; pctiolo deformi et quafi duplicato. 

Fig. II. Fungus tricufpidatus major ; pctiolo cylindraceo. 

Fig. III. Fungus quadricufpidatus , irregularis. 

Fig. IV. Fungus bicufpidatus ; capitulo comprefTo ; petiolo infundibuliformi. 

Fig. V. Fungus ad pcrpendiculum dilfcdus. 

Fig. VI. Vll, Pollen natiuus et vitro audus. eiKdfUttcj ber I)uitbci1 neuu uub funfiigjlen ^upfertafeL 

©er jii^otfte galtenfcf)!t)am!m 

^^ ifl foIcf)ci* cin c§bam- / 3\ijct)fdvtni$cr / ciiuclner/ waW^nlic^cr/ gcr* 
kcc!){iitcr / undd)tcr 93Iorgclfct)wamm ; mit cincm hdutipi / aufl^c-^ 
tJlafcneu/ faltii^cn/ uni) in^ficmcin in ©pi|cn au^iaufcntcn / folgiid) 
gwct;* t)rci)'. obcr vicrlpi^ii^cn/ ^utc; mit cincm runbcu/ obcr jufan^ 
mcngcbrua tcn / oft tridjtcrformiacn / inmvcnt^ig l)oI)lcn/ ©ticlc. 3» 
55 a i; c r n I)ci^t cr @ t o cf m a u r a d) c. 

Fig. I. Sin &rci)fpi(M'()ec groifcr ©cl;n^amm ; mit un.ocflaltctcm uni) gleictifam i)opi 

vcltcm ©ticlc. 
Fig. II. (?tn bcci^fpi^igcr @cI)Jt»annn; mit runbcm ©ticle. 
Fig. III. Sin iMcrfv>t(ji,()cr / un,a(cicf)cr , @d)mamm. 
Fig. IV. (f in jioci^fpiiMacc ®ci;ivamm , niit sufammcngc^rucftcm v^utc unb trid^tcr* 

formiacm ^ticic. 
Fig. V. (Jin fciifrcci)t jcrfcbnittcnec ®c{)tt»amm. 
Fig. VI. vil. 5>cr natiiiiicl;c unb fcrgro(Tcrte ©aamcnflaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEXAGESLMAE. 

ELVELA DECIMA TERTIA. 

Efl fimgus efculentus , bicolor , folitarius , cercus , fragilis , 

phalliformis, valde varius; capitulo membranaceo, plicato, 

rugofo, varie mucronato, faepius bi- vel triculpidato ; pe- 

tiolo vel cralTiori vel tenuiori , bafi plerumque tuberofo, 

faepe quafi duplicato, intus fiftuiofo. Apud Bauaros nomine 

Stockmaurache infignitur. 

Fig. I. Fungus bicufpidatus ; petiolo cralTo et compreiTo. 

Fig. II. Fungus ad perpendiculum dilTeclus. 

Fig. III. Fungus tricufpidatus ; petiolo quafi roftrato. 

Fig. IV. Fungus fingiilaris ; vnico mucrone donatus , petiolo valde cralTo. 

Fig. V. VI. Pollen natiuus et audus. ©et l)rci)5e^cnl>e galtcnfc^it^amm, 

^i ifl fdc!)cr ein efbarer/ 5wej;fdrtn'gcr /^ einjclncr/ m^1i^ai)nM)tv , ser-' 
kcci)hd)cr / fc()r abdnbcrlictcr / muid)tcr / 9}Tcrgc(fd)iiiatnm ; mit e^ 
nem (^dutigcn/ (^cfa^tcncn/ rini3c(id5f n / mannii]faltig jugcfpi^tcn / mib 
l)a()er oft 5\vcj)'-ckrbrci)fpi^iticn/ ^iiU; mit ba(t) ticfcrmy balbbim'. 
nerm/ untcn in^gcmein fnoKf^cm/ oft (i(ciri)fam ^oppcltcm/ unl) inm 
njcnbig ^ob(em/ @tic(e. .^at in SSayern kn 9]amcn (gtocfmau* 
vac^e, 

Fig. I. gin }tvct)fpi^tgct; ©d^ttamm ; mit Mcferm unD jufammcnscLirucftcm ©ticlc. 

Fig. II, Sin fenfrecbt jcrfd^nittcncc ©cl;n?fliiim. 

Fig. III. €in Drct;fv>i^i()cr @d)tt>amm 5 mit fd)nabc(df)nlid)cm ®tic(c. 

Fig. IV. gin jbnDerbaccr, cinfpi^igeu/ @d)n)amm ; mil fcf}i: Dicfcm ^tiik. 

Fjg. V. VI. S)ec Dcrflrojfefte ©aamcnllawl). 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CKNTESLMAE SEXAGESIMAE PRIMAE. 
VARIETATES ELVELAE ANTECEDENTIS. 

Fig. I. Fungus tricufpidatus ; mucrone medio quafi truncato. 

Fig. II. Fungus tricufpidatus ; petidlo dcformi. 

Fig. IIL Fungus fere globofus , vix mucronatus» 

Fig- IV. V. VI. Fungi deformes , variae figurae, 

Fig. Vir. Fungus bicufpidatus , ad perpendiculum diflbctus. erfldntit^ t>cf Junbctt ciu xmb idmfmx ^upfetlafcL 

fcl)iiiammeiv. 

Fig. L (Jin &rct)fvn^igcc (Scfjtramm , bcJTcn mittfccc (gjpif^c g(etci;fam ab^eflu^et ifl, 

Fig. 11. Qm bret^fpiisigct: @cl)ivamm ; mit migcfraltctcm ©ticlc. 

Fig. IIL eiti fap fiiadtrutibfr/ unD bci;naf)e gar nic[)t juccfpi/^tcr , @d;tvamm. 

Fig. IV. V. VI. lln.cjcltaltctc @cl)n)5mme , Don t)ci'fcl)te^encr ^tlbung. 

Fig. VIL £in itvei)fpi^tgcc , «nb f^nfrectt ictfcf^nittcncc, ©dyivamm. EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEXA(/ESLMAE SECVNDAE. 

ELVELA DECIMA QVARTA. 

Efl fangus fere vnicolor , foiitarius , cereus , fragilis , phal- 
liformis , varius ; capitulo mcmbranaceo , vel inflato 
vel compreffo , plerumque mucronato ; petiolo vel ven- 
tricofo vel compreflb, extus coflis longitudinalibus , vel 
fimplicibus , vel ramofis , donato, intus liflulofo, rugo- 
fo et excauato. In Banaria nonien habet nullum. 

Fig. I. Fungus ad perpendiculum difledlus. 

Fig. il. IIL Fungi bicufpidati ; pedolis ventncofis. 

Fig. IV. Fungus linguraris ; capitulo compreiTo , fupra bicufpidato , infra 

rotundo. 
Fig. V. VL Fungi tricufpidati , diuerfae magnitudinis. 
Fig. VII. VIII. Fungi deformes. 
Fig. IX. X. PoUen natiuus ct vitro au6lus. ©ev t)ier5cf)mi)e galtenfcbUHimm. 

a^ itl Wcr cin fajl chifdrbigcr, cinjclncr , \vad)^artiger, sertjrec^lid&cr, 
moriicldI}n(id)cr , abdntcrltd;cr , ©d)U^amm; nut emcm l^dutigcn/ 
cnttve&cr anfi]cb(afencn , ckr jufammcngcbrudccn / in^gemein (n 
©pi^cn au^[aufcnt)cn ^opfc ; mit cincm bauc^igcn ot)cr ^ufammcnge'- 
brMtcn , auiJiDcn^in mit einfadjcn obcr dl^igcn Idnglid^cn 9iippen ser* 
fcl)cncn, innwcn^ig l^o^len, run5C(id)cn unt) au^gcgrabcnen (Sticie. 
.^at in *S a i; e r n f cinen DTamen 

Fig. I. <l\\\ fcnfrcri)t jerfd)nJt[cnor vSd;mamm. 

Fig. H. III. ga^fi^fvMijiqc tgdmHlmmc, mit baiid^igcn ®tiefcn. 

Y\g. IV. (Jin fonNrbarcr (g^dmv.mm; niit jufammcncjcDrucftcm, obcn Stvcvfpi^ifl^ttl/ 

untcn geriaibctcni, 5tcpfc. 
Fig. V. VI. 3it>ci;fvMuiijc <r;driv6mmi: , DiMi ttcrfd;icbcncL' ©rcjfc. 
Fig. VIL VI1[. lUujcftaltctc vgd;mv^mmc. 
Fig. IX. X. SDcc naturlid;c un& Dcrflvopcctc ©aamcnftaub. 

EXPLI- EXTLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEXAGESIMAE TERTIAE. 

ELVELA DECIMA QVINTA. 

Efl fungus vnicolor, Iblitarius , ccreiis , fragilis, foliformis, 
ramofus ; foliis crilpis , multilidis , irregularibus ; petio- 
lo cralTo , carnofo , inuerfe conico. Totus fungus ar* 
bufculum non male refert. Bauaris anonymus. 

Fig. I. Fungus , magnitudine ct figura naturali, a parte anteriori. 

Fig II. Fungus , quoad faciem inferiorem. 

Fig. III. Ramulus fungi , ad perpcndiculum diffedus. 

Fig. IV. Pollen natiuus. 

Fig. V. PoUen auclus. ei1(4iniitg bcc ^uttt>crt trci) «»b fccf;5ij5|lcn :^upfcrtafcl 

S)er fiinf5c^enl)c ga(tcnfcf)it)amm. 

(5^ ijT fcl*ci* ciit cinfdrbigcf/ cinjclncr/ \vacl)^artiacr/ jcrkccf)Iicf)cr / b(dt* 
tcrdbnlid)cr/ dfti^cr (gcl)\ramm ; mit c^cfrnuf^tcn / \)iclfpa!ti3cn/ un* 
5lcif()cn ^ldrtcrn ; mit Mcfcm / umgcfcbvt fciidi^cm unt> flcifd)igcm 
(gticlc 'Dcr fianjc (5(i)\vamm jlcUct nid;t uncKnt ein '^dumgcn uor, 
|)at m ^at^crn fcincn Slatticn. 

Fig. I. ^tn ®d;n)amm / tn fcincr natiirltd;cn ©co^c uni) (ScflaU / 'oaw t5<r IDorbern 

<Scite. 

Fig. II. gin .^ci;tt?rtmm/ nad; ber f)inbcrn ©cltc. 
Fig. III. Sin 1[\\ Wt, ^i\)m\\\mt, , fenfrcd;t jcrfd;nittcn. 
Fig. IV. .I^cr nntijrlld)c (^anmcnflnub. 
Fig. V. S)cr i^erflrolfcrte ©aamcnfiaub. 

Il 2 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE -SEXAGESIMAE QVARTAE. 

ELVELA DECIMA SEXTA. 

Efl fangiis vnicolor , facpe bicolor , et fimplex et multi- 
plex , carnofus , duriufculus , varius ; figura vel clauam 
truncatam , vel florem , exhibens , extus fecundum 
longitudinem rugolus. Bamri nomen ignorant. 

Fig. L Fafciculus fungorum , clauam truncatam fiftentium. 

Fig. II. III. IV. Fungi deformes , fingularis figurae. 

Fig. V. Fungus , ad perpendiculum difle6b.is. 

Fig VI. VII. VIII. Fungi iloriformcs , diucrlae figurae. 

Fig. IX. Pollen natiuus. 

Fig. X. PoUen auftus. Ser fec&jc[)cnk galtcnfa^tDaim 

a^ i\\ foIcI)er em cinfdvbigei- / oft jwcDfdvtn^cr , fo\vo^( cinfac^cr a(^ 
Diclfadjev/ flctfcij^cv/ Ijdvtlidjev/ abdut>cvlic{)ev/ ^gd)\»amm; \mld)tt 
t>a(b einc abgeftu^tc ^du(C/ balb cine ^limiC/ t?ov(lcUct/ m]t)VOttauf' 
fcn t)cv l^inge nac() vunsclid; i\i, S;)at in ^ a i) e v n f cinen Dlamcn» 

Fig. I. e:in ^:iVifd)c( (gd^JDamme, ^cren jc&cv cinc abgcflu^tc Sthuk borflcHct 

Fig. II. III. IV. Un()c|io(tctc @cf)nidmme , un (>cfenDcnn ?(ugfe^cn. 

Fig. V. Qn fcnri-cd;t jcrfd^nittcncr @d,ni\imm. 

Fig. VI. VII. Viii. Q3(ijmcna[):;[id)c <Bd)\vkm\u, i)cn i^cvfcfjicDcnen ®e(}aften. 

Fig. IX. :7)er nntijrltd^c ©aamcnftaub. 

Fig. X. ^cr \)cri)v6jici-tc @aiimcn|lau[\ 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESLMAE SEXAGESIMAE QVINTAE. 

ELVELA DECIMA SEPTIMA. 

Eft fungus bicolor , ct folitarius et fccpitofus , coriaceus ^ 
tubiformis , valde varius. Antc explicationem orifici- 
um tubi claufum , pofl eam apertum et amplum , cor- 
pus inflatum , vel infundibulum , vel florem infundibu- 
liformem, refcrens. In ^t-mflna nomine caret. 

Fig. T. Fungus deformis , ex pluribus parum euolutis compofitus. 

Fig. IL Fafciculus fiingorum , diucrfac explicationis et figurae. 

Fig. III. Trias fungorum ; quorum mcdius , isqus maximus , expUcatus ; 

orificio amplo , corpore valdc inflato. 
Fig. IV. Fungus floriformis. 
Fig. V. Fungus ad pcrpendiculum diflJe6lus. 
Fig. VL Fungus minor, comprcHli^. 
Fig. VII. Vlll. Polieii natiuus et vitro auiflus. (2c!(druitg htt ^unbert funf unb fed^jigftcn ^upfeilafeL 

SDer fiebenjc&enk gaftenfcf)mamm. 

^^ ifl fo((I)cr m 5\vet)fdrbi^^ei* , tl)d{^ tin^cUKt t\)tiU \)ielfad)ei* / Icl)etr" 
^aftcr / trompctcndf)nlid)ei: / fcf)r abdus)crl!ci)cr / (Bci)wanmi. Q3oi: 
bcr (^ntancfcUuti; ifl t)ie 93iunbmig 5ugefd)(ofTen / nact) berfeiben 
wcit unt) ofen; er fclitfl aber iil aufQcblafcn/ unl) ffeUet eincn Xrici)> 
tcr/ o^ercine tvici)terdi)nlict)e SSIume / vor, .^atin ^aiKfn fcinen 
9]amcn. 

Fig. I. (lin iinflcpoftcfcr ©d)tt)amm, bcr au^ mchwrcn enfn)icfc(ten bcflcbct. 
Fig. IL (iin ^^iifcl;c( ©cbw^mmc, fec-n V»e«:fd)icbcncr;:Snt'aMcfc(uri(? unb @c(Ia(t. 
Fig. III. 5)rcj) ®cf)tt)ammc ; bcren mitt(ercr unD .Cir6j[cvci" cncn);cf"c(t 1(1 / clne tvcfte 

!X»?iinbun3 l)at , un\) flatf aufgctviebcn ift. 
Fig. IV. (fin (^fumcni'i^n(id;cr ©cl;ummm. 
Fig. V. Sin fcafrcd)t 5cvfii)nittcnci: @c()ivamm. 
Fig. VI. (gin ffctncr jufammcngcbrucftcc ©cfjivomm. 
Fig. VII. VIII. S)cr natucllcf)? unD tergrotJerte ©aamcnftaub. 

I 3 EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEXAGESIMAE SEXTAE. ' 

ELVELA bECIMA OCTAVA. 

Fateor , me valdc hacfitare , vtriim hanc eluelam varicta- 
tem praecedentis , an diucrilie Ipeciei , declarem ? Mul- 
tum omnino fimilitudims habct cum illa , fed pollen--ab 
eo differre mihi vifus efl. Neque tamen certamen ini- 
re animus efl cum quoquam , cui eam pro varietate, 
vel pro diucrfa ipecic, haberc placeat. 

Fig. L Fungus nundura euolutus , a parte pofleriori. 

Fig. IL III. IV. V. Fungi floriformes , diucrfac figurae et magnitudinis. 

Fig. VI. Fungus major , corpore valdc inflato. 

Fig. VII. Fungus ad perpendicukim difll^ctus. 

Fig. Vill. Par fungorum , quorum , minor nondum euolutus. 

Fig. JX. X. Pollen natiuus et auctus. (^vfldruii^ bcc ^unbcrt fcd)^ uub fcd^jigjlctt ^upfcHafcl. 

©er a(I)tje&cnk Sa(tenf(l)iDamm, 

^(S) Qe(lc()e c^/.&a§ id) M^c^^it ant^ciTanbcn f)ak, ob id) Mefcn Saltcm fcin (^aamcnilaub anM gcilaltet fct;. 3^"^ \tjcrt'c'abci- i^lcidjwol)! 

mit ariiemanti ilvcitcn / ber ihn mit miv fur cinc ciGcne 51it/ c&cr nur 

fur cincb(ofc51l>dni)crung/ f)a(ten it?oUte. 
Fig. I. (gin iincntmicfcfter ©cbtvamni , nacf; &cr f):iitcrn (Sctfc. 
Fig. II. III. \v. V. ^(umcn5f)nlid;e @d;iv5mme/ J)on i?crfd;te&cncc Sludfidjt mt> 

©rDfjo. 
Fig VI ^iii grolTcr, fe5r (larf niifgcbfafcner, @cl;tvamm. 
Fig. VIL ^tn fenfrcd)t ^crfctjnittcncr ©d^mamtn. 
Fig. VIIL giii ^'paac (2cf)tvamme , &ercn ficincrer noc^ uncnttvicfelt ift. 
Fig. IX. X. S)fc naturljcl;e uni) t^ecflroiTcrte tSaamcnitaub. 

EXPLI- EXPI.ICATIO TABVLAE CENTE^LMAE SEXAGESIMi\E SEPTIMAE. 
ELVELA DECIMA NONA. 

Efl: fungiis vnicolor, fere femper folitarius , hypocrateri- 
formis , coriaceus , parum varius ; capitulo hemi{|ihae- 
rico , excauato , extus pilofo , intus laeui ; pctiolo a bifi 
bulbofa ad capitulum verfus adtenuato , pariter pilofo. 
Apud Bauaros nomen defidcratur. 

Fig. I. 11. III. IV. Fungi explicati ; capitulis irrcgularibus , diiierfae figurac 
et fitus. 

Fig. V. VI. Fungi explicati, capitulis rcgularibus. 

Fig. VII. VIII. iX. Fungi explicari incipicntcs. 

Fig. X. Fungus ad perpendiculum diirecb.is. 

Fig. XI. XII. Pollen natiuus et auftus. ©et neunse^enk Saltenfcf)mamm. 

(ii ifl foWKt tm einfdrbigcr / fajl atlc^cit einjelner/ becl)erdl)nlicf)ef/ I^ 
Ucrbafrer/ wenig abdnt>erlid)er / <gcl)wamm; mit ^albhi(]elrunt)eui/ 
au5gel;61)ltem/ \)on aufTen raucl)f)arigcm/ inn^.t)eni)i(; glattcm/ j?opfe; 
mir fnolliscm / von unten nad) oben ju ftd) vcrtitnncnbcm/ unb cben-- 
faU^ rauitl)aari(jem/ ©tiele. .^at \\\ '^ a j; e r n f cincn iHamen. 

Fig. I. IL III. IV. a:nttticec(tc (gd;tv5mmc ; mit unslci(f)cii 5f6pf<n/ too» DcrfdMctx* 

ncc @e|Ialt unt) Dvid^tung. 
Fig. V. VI. (!ntnMcfc(te ©d^JvAmrac, mit ()[cid)gc|la(tetcn 5vcpfcn. 
Fig. VII. VIII. IX. Sinigc \\&) cntnncfdntic ©cl;ivan)mc. 
Fig. X. Sin fcnfrcdK jerfcl)nittcncc @c{)ivanim. 
Fig. XI. xn. 'X^iK mmh^im ©aamcnllaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TAB^TLAE CENTESIMAE SEXAGESIMAE OCTAVAE. 
ELVELA VICESIMA. 

Efl fimgus vermicularis , mollis , vifcidus , gelatinofus , tre- 
mulans , lignarius ; mefcnterium non iniufle referens. 
■ Nomine in Bcmaria infignitur nullo. 
Fig. I. Fungus major , a parte anteriori. 
Fig II. III. Fungi minores , a parte anteriori et pofleriori. 
Fig. IV. V. Fungi coloris dilutioris , a parte anteriori et pofleriori. 
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diflbftus. 
Fig. Vil. Pollen natiuus. 
Fig. VUI. Pollen vitro auctus. ^iffdnmg t>et: ^m\)at ^^t itnb fcd&^igllen ^upfettafcL 

©ct ^aiiaisfte Saltenfcl}iintmm. 

(J^ ijl foIcf)cr m tt>iivmdf)n({dicr / it)cid)cr/ gaUcria.cr/ f(c&ri\icr/ unt» ixU 
tcrnbcr .^oisfitmmm/ uui) m\ifm eincm (Scftxfc sicmlici) di)n(id) [icl)Ct. 
^(xt \\\ SSai)crn feincn DZamen. 

Fig I. €''n gro^cr (gc&twamm / t>cn bcc i)orbern ^i\U. 

Fig. II. III. jflcincrc ©d;iv4mmc / tcn Dcc borDcrn unb \:)\\ViiXX\ @ci(c. 

Fig. IV. V. @tt>»vamme / t>on ^cKcr ^axbc , nacl; bcr DcvtJcrn unb ()(nfcrn ©eitc. 

Fig. VI. ^in fcnfrcd;t jcvfd;nittcncc <gd;ivamm. 

Fig. VII. S)ci: naturliitie @aamen|Iaub. 

Fig MVil, 3)(i: Jjcrflropcrte Oaamenllaub. 

EXPLI- GENVS aVINTVM. 

CLAVARIAE. 

gunfte§ WMtt, 

f d u l f (S 1» ft in m e. K EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEXAGESIMAE NONAE. 

CLAVARIA PRIMA. 

Efl flingus eredlus , folitarius , carnofus , molliufculus , varius ; 

corpore fimplici , vel craffiori vel tenuiori ; vertice vel 

truncato et varie rugofo, vel rotundiori ; petiolo vario, 

ad bafm vel acuto vel tuberofo , extus fecundum longitu- 

dinem plicato, feu rugofo, intus fardo. Bauaris anonymus. 

Fig. L Fungus major , vertice truncato. 

Fig. IL Fungus minor, quafi bicapicatus. 

Fig. II f. Fungus vertice truncato et rugofo ; petiolo ad bafm globofo: 

Fig IV. V. VI. VIL \^arietates fungorum ; verticibus rotundioribus ; di- 

verfae figurae. 
Fig. VIII. Fungus comprcfFus, vix petiolatus. 
Fig. ]X. Fungus vertice truncato et varie excauato. 
Fig. X. Fungus rapiformis. 
Fig. XL Fungus ad perpendiculum difiicftus. 
Fig. XII. XIII. Pollen natiuus et vitro auccus. 

miatum htt I)unbcrt netttt unb fec&^iijjlett ^upfertafeL 

5Dct erfte ;^duIfcS)iMnm 

Q^iii rofd&cr ein gcraber, cinselner, Md^m r \mdMtv , oMnbcrti^ 
d)cr, cmfadKr, bait) bicfcr, balDbunncr, ecl)\iwiim; obcn balo ab> 
geiluljt, uni) auf \)crfcl)icbcnc m run^did)/ balJ) sugcrunDct; mit ei" 
ncmabdntierlid)en/ unten suijcfp (^tcn , obcr fnoUiBen , autTcn nad) &cr 
Sdnge gefaltcncn, obcr runscliQen / inmt^enbii} \)Ollcn/ (gtteie. ^at 
in !:bai;ern fcincn 3lamcn. 

Fig. I. (Jiti fli-olTcc unb obcn abgcftu^tcr , ©diivamm. 

Fig. II. ^in flciiuT/ g(cid)fam jmepfopjiicjer (gdjmamm. 

Fig. III. ein cbcn ab(5e|Iii(;tcr uni) cun5c(id;cr (gdjn^amm; mit unfen folotgem (&tte[c. 

Fig. IV. V. VI. VII. ^^ilanDcrunijCn/ bic oben juaerunbct; uni)S?errd;tc&cn scflaltet fmD. 

Fig. VIII. Qii] 5urammcnj5cDrucftci-/ unt) fafi llicUofer, (gcl)roamm. 

Fig IX. (fin cbcn abgeftuijtc): unD manniafaltic) au^gcQcabenci: @d;mamm. 

Fig X. (tjn retti.gformiflcr (gd^mamtn. 

Fig. XI. ein fcnfred^t jccfd^nittcnec (S^cbwamin. 

Fig. XII. XIII. ^a tJcrgropecte ©aamenfiaub. 

EXFLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEPTVAGESIMAE, 
CLAVARIA SECVNDA. 

Eft fungus coiTalloides , vnicolor, carnofus, varius ; corpore 
multifido, inacquali et ramofiffimo, in apiccs breues ct gra- 
cilcs terminato. In Bauaria nomen gerit nullum. 

Fig. T. Fungus major , ramis maximam quoad partem erectis. 

Fig. IL Ramulus fungi. 

Fig. III. IV. Fungi ramis tortuofis et varie flexis. 

Fig. V. Fungus , rarais diifufis , varie tortuofis et flexis. 

Fig. VJ. Pollen natiuus. 

Fig. VII. Pollen vitro audus. <2t1(dtun<j bet fjmM unb (lekn^igjleit ^npfcilafel. 

Sct 0t\)tt Iduffc()iDaim 

• •■ 

e^ jjl fo(d)cr cin etnfdttifier , M^W^ / aMnfccvlic^cr / unglcid; \>kl 
fpaltiQcr unb dftigcr / Gorallcnfd)wamm ; t)ciTcn 2lcflc fid) jn flcinc/ 
furjc unt) Dunnc/ (gpi^cn cntii^en. .^at in ^ai;crn fcincn 3Iamen. 

Fig. I. ©n gcclTcc ©cf^tramm / ^eiTcn 5tcj]c Qto^tmti)iUi flcra&e Oci^en. 

Fig. II. gin cinjclnci- 2I|1 bicfc^ ®cf;n>ammc^. 

Fig. III. IV. (gdjTOcbime , mit mannigfalti.ci gcwunbcnen un^ gcFrummtcn Slcflcn. 

Fig. V. ^in <^d)mmm, mit fmt au^flcbrcitctcn , l?crfd;ict)cn flcu^unbcnen unt) sc-- 

frummtcn 5leflcn. 
Fig. VI. S)ec natutlicl;e (gaamcnffaub. 
Fig. VIL Scv mQd^ixti (gaamcnffaub. K a EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEPTVAGESIMAE PRIMAE. 
CLAVARIA TERTIA. 

Eil fungus plerumque folitarius et eredlus, carnofus, molliulcu- 
lus, lignarius, varius; corpore fimplici, et gracili et craf^ 
fiori ; vertice vel integro et rotundo , vel truncato feu va- 
rie e-xcifo ; petiolo plerumque valde gracili , redo vel tor- 
tuofo, intus fardlo. Bavari nomen nefciunt. 

Fig. I. Fruftulum ligni , cui plures fungi , variae figurae et fitus , infident. 
Fig. II. III. IV. V. VL Vll. Varietatcs; vertice alii truncato, alii rotundo, 

quidam obtufe acuto. 
Fig. Vll'. IX. Par fungDrura , variae figurae. 
Fig. X. Fungus ad perpcndiculum diflectus. 
Fig. XI. XIL Pollen natiuus et vitro audus. ^tMtm^ bec ^un&ett tin itttb fiebeii^i^llett ^upfertafeL 

^tt \>tittt MuWmmm. 

di ifl fol^tv cin iit^gemein einjelncr unb gcrabcr/ ^cif^i^tv , iveic^er/ 
einfac^cr/ ba\t> Mcfcrcr/ l?alb bunncrcr/ .^oljfttwamm ; obcn cntwe* 
t>er (janj mit> vumid) / obcr abgcflu^t unD mannigfaltig auggcfinit'- 
tcn; mit cincm inggcmein bunncn/ gcra^cn ofecr gcfrummctcn/ inn* 
tt)cnt»ig mm, eticle. |5at in !5ai)ern fcincn mmm. 

Fig. I. Qin (gtucfgen J^ol^, bm einigc ©cf;m5mrae t)on t)ccfcl;iei)cner ©eflalf mb 

THi^tmQ auffl^cn. 
Fig. II. III. IV. V. VI. VII. 5(l)5nbcrungen / beren einige eben abflcfru^et, anbere 

runblid) / nod) anbcrc Oumpffpi^tg fmD. 
Fig. VIII. IX. i^in ^aar (ScOiDdmme »on t)erfd;ic&encr @e|laft. 
F)g. X. Sin fcnfrcdjt jcrfd)nittencr ©c^tramm. 
Fig. XI. XII. ^er natwrlid;e un& J?erflt6iTcrte ©aamenllau^ 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEPTVAGESIMAE SECVNDAE. 

CLAVARIA QVARTA. 

Eft flingus coralloides , vnicolor , carnofus moUiufculus ; 
corpore multifido, inaequali, ramofo, in apices graci- 
les et breues terminato. Bauari nomen nefciunt. 

Fig. I. Fungus, ramis confertis. 

Fig. II. III. IV. V. VI. Varietates , ramis diffUfis , et varie tortuofis.' 

Fig. VII. Ramus , ad perpendiculura dilTedlus. 

Fig. VIII. PoUen natiuus. 

Fig. IX. Pollen vitro au6lus» ^mdrutts ha ^uttbett m^) ««b jieBeujigjtett ^upfertafel. 

©et mttt ^M^^mim. 

(53 ijl TOci: fin ejnfdrbtger / WM^^ i we{#*er/ toielfpaltiger/ un* 
filejc^ djiiger / SoraUenfc^ttjamm ; teflen 5{e|le in l)unne un^ furjc 
(gpi^en au^Iaufen, .^at in 55 a ik J^ n f einen SHamen, 

Fig. L gin ®(f)n)amm , mit na^c an cinant)cc n«(>cnben Slcjlcn. 

Fig. II. III. IV. V. VL ^lbdnbcrungcn , mit wn cinanbcc ab)]c^cn&m unl) ttian* 

nigfaltig gcfcummten 2ic(]en. 
Fig. VII. ©n fenfre*t jctf*nittcnec 2lfT. 
Fig. VIIL S)ec naturltc(;e ©aamcntiaub. 
Fig. IX. :<5er tergroiectc ©aamenjiflub. 

K 3 EXPLI. EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEPTVAGESIATAE TERTIAE. 

CLAVARIA QVINTA. 

Efl fungus coralloides, vnicolor, gracilis, duriufculus; cor- 
pore mukifido , ramofiifimo ; ramis varie flcxis , et in 
apices acutos, plerumque longos et curuatos, termina- 
tis, Apud Bauaros nomen ignoratur. 

Fig. I. Fungus ramis confertis. • 

Fig. II. III. IV. V. VI. VIL VIII. Varietates , ramis diffliris , varie tortuo- 
fis et flexis. 

Fig. IX. Ramulus , ad perpendiculum difledlus. 

Fig. X. PoUen natiuus. 

Fig. XI. Pollen vitro auctus. ^rfldruns £>er ^uM brci) unt) jickitjig(lcn ^upfertafel. 

©er funfte !^au(fcf))vamm. 

(JiJ ifl fo{d;cr ciit cinfdrbigcr / i»unttcr / t)drt(id)cr / tjiclfpaltigcr , unt) G.^h 
m I SoraUcnfdjwamm ; t^efTcn ^lctlc mannJcifaltig gcroiien / unt> m 
fcl)arfc / in^gcmcin (angc unt> gcfvunimtc / (Epiljcn auglaufcn. ^^t 
in ^ai;crn fcincn Slamcn. 

Fig. I. gin ©c^mamm/ mif na^c an clnanber flef)ent)en 5(ef{en. 

Fig. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 2lb5ni)crungen , mit »on einant)er abfle^enben/ 

manniflfaltig 9efcl}'Jngc(tcn unb Qefciimmten, Slefien. 
Fig IX. gin 2iR , fenfcccl;t ierfc!;nitten. 
Fig. X. S)cr natiir(id;e ©aamenflaub. 
Fig. XI. $Der Jjcrflvoperte ©aaraenrtau&. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEPTVAGESIMAE QVARTAE. 

CLAVARIA SEXTA. 

Eft fungus coralloidcs, vnicolor, carnofiis, mollis, vifcidus; 
corpore multifido, ramofo; ramis craffiufculis , breui- 
bus, in apices breuiflimos terminatis. In Bamria nomi- 
ne gaudet nullo. 

Fig. I. Fungiis folitarius , vix ramofus. 

Fig. II. III. IV. Varictates , ramis fere rectis. 

Fig.. V. Vf. Varietates , ramis diffufis et tortuofis. 

Fig. VII. Ramulus , ad perpendiculuiu dilTedlus. 

Fig. VIII. PoUen natiuus. 

Fig. IX. Pollcn vitro auctus. Set fec{)fte f dulfc&tpanm 

a^ jfl Wcr cin cinfdrttger / M^^mi vijcid)cr/ fletnngcr /Jjiclfpalti^icr, 
djltger, (2oraUcnfd)wamm; bcfTen t)icf(i(l)e unb furse 5lcjte fic^ m 
flcine ©pi^en cnbiflcn. ^at in 35ai)crn fcincn mmcn» 

Fig. L €in einjclner / faum Sfiigcr , ©c^mamm. 

Fig. II. III. IV. Slbdn&ciungcn/ mit fafi gcrab au^Iaufcnbcn 2(cf]cn. 

Fig. V. VI. Slbanbcrungcn , mit »on cinanbcc abfic^cnbcn gcfi-ummtm 2(cfim. 

Fig. VII. €in fcnfrccf)t jcrfd)nittcncr 2lfi. 

Fig. VIII. Scc naturlidjc ©aamcnftaub. 

Fig. IX. ^a mQxo^ixU ©aamcnfiaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEPTVAGESIMAE QVINTAE. 
CLAVARIA SEPTIMA. 

Efl: fungiis efculentus, coralloides, vnicolor, mollis, carno- 
liis; corpore multifido, ramofo; ramis ab origine cra{l 
fis, in apices breuillimos terminatis. In Bauaria dicitur 
gelber Geishart. 

Fig. I. Fungus recens natus , ramis adhuc confertis. 

Fig. II. Fungus magis explicatus. 

Fig. III. Ramus fungi integer. 

Fig. IV. Ramus fungi , ad perpendiculum diflbdus. 

Fig. V. Pollen natiuus. 

Fig. VI Pollen vitro au6lus. ^tndruitg bec ^uttkrt fiinf m\> fieBetijigjlett ^upfertafel. 

©et fiebenk Sdulfe^mamm. 

(ii ifl folc^er ein e§barer/ einfdr&iger/ weic^er/ fleifcj)iger / \)iclfpaltiger/ 
diliger/ Sorallcnfitwamm ; beflcn 5lefle einen bicfen ^lnfang t)aben/ 
imb in fcf)r furse ©pi^en au^Iaufcn. 3« SSaijern ^ci^t er getber 
©ci^bart, 

Fig. I. gin tiut crf! «ti(f!ant)cner ©cbtucimm , mit annocl? nabe an elnant>cr flc^cn^ 

ben 2lcf!cn. 
Fig. II. gin ficD mc^r cntnjtcfcffcr ©cDnjamnt. 
Fig. III ©n 2tfl, ganj tmt) unwlcfet. 
Fig. IV. gin fenfrcd)t j^rfd^nittcner 2(fl. 
Fig. V. :^cr natur(td;e <3aamen|lauS. 
Fig. VI. S)cc tJccaro^crte ©flamcnnauf). 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEPTVAGESIMAE SEXTAE. 
CLAVARIA OCTAVA. 

Efl flingus corallcides, bicolor, carnofus, moUis; corpo- 
re multifido, ramofo; ramis ab initio craffis, breuibus, 
in apices breuifTimos ternjinatis. In Bauaria nomine 
infignitur nullo. 

Fig. I. Fungus, ramis confertis. 

Fig. II. Fungus, ramis craffis et baii bulbofis. 

Fig. III. Ramus integer. 

Fig. IV. Ramus , ad perpendiculum diflectus. 

Fig. V. PoUen natiuus. 

Fig. VI. Pollen vitro audus. ©er ac&te ^dulfc&iDamni 

Qi ifl fold&er cin sweijfdrbigcr/ ffcifd^igcr / wctctcr/ iMelfpalti^cr/ dfltgcr/ 
^orallcnfc^wainm ; bejten 5icfle eincn hdm unb fitr^cn ^Jnfan^; ba-. 
Un, unt) fid) in fef)r fursc unt) fleinc @pi^en ent»isen. ^at in ^aiv. 
ern feincn 9]amcn. 

Fig. I. ©n ©c^tvamm / mit mht an cinanbcc flcbcn&cn Slcflcn. 
Fig. II. €in ®d)tt)atnm/ mit btcfen unt) untcn fnolligcn 5lc|]cn. 
Fig. III. Sin 2lfi , flanj unb unjctrfcf^nittcn. 
Fig. IV. Sin fcnFred)t jerfd^nittcncr 2l|l. 
Fig. V. S)cr naturlid)c (gaamcnflaub. 
Fig. VI. 2)ec terflcolTcrte ©aamenfTaub. 

L EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEPTVAGESIMAE SEPTIMAE.- 

CLAVARIA NONA. 

Efl fungiis efculcntus, coralloides, vnicolor, carnofus, mol- 
lis; corpore multifido, ramofiflimo; ramis breuibus, 
et craffioribus et tenuioribus, in apices breuiffimos ter- 
minatis. In Bauaria dicitur rother Geishart. 

Fig. I. II. Fungi majores ; ramis confertis. 

Fig. III. Fungus minor ; ramis ab initio craffioribus. 

Fig. IV. Fungus minor ; ramis tenuioribus. 

Fig. V. Pollen natiuus. 

Fig VI. Pollen vitro auftus. i^'i:f(dntU3 t)er ()untert (lekn uut> fiekuji^(len ^U|)fei:tafe(. 

©cc ncunte :^dulfcf)mamim 

(5^ ijl folc^ci- ein e^barei-/ einfdrbiger/ fleifdjiger/ weic^er/ ^jlelfpaltigec 
un^ diliger/ eoraUcnfcf)mamm; i)e|Ten 5tefle furj/ balt> t)icfer/ M^ 
bunner fmb/ unt> iw fe^r furgc @pi^cn auslaufen. 3» ^flpern ^at 
cr bcn ai^amen rot^er ©ei^bart. 

Fig. I. n. ^imi grojTe ®cl;n>5mmc ; mit na^c cin cinanbcc flcf)cn&cn 5(c|lcn. 

Fig. III. (Ein flciner (Scl;wamm; &c|Tcn 2(c(Ic cincn Dicfcn ^lnfang Ijabcn. 

Fig. IV. (iin Hcincr @c!)wamm ; mtt &unnen 2lc)lcn. 

Fig. V. S>cr natur(id;e @aamcn|]aub. 

Fig. VI. S)er \?crflriS)i"crte (gaamcnfiaub. 

GENVS GENVS SEXTVM. 

P E Z I Z A E. 

«a e (» e i: f (? «) ft mm c. L t EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEPTVAGESIMAE OCTAVAE. 

PEZIZA PRIMA. 

Efl fiingus bicolor, et folitarius et cefpitorus, coriaceus, 

cxterne hirfutus , interne laeuis et flriatus , parum va- 

rius. Ante explicationem conum inuerfum, fupra, feu 

ad bafin coni, conucxum et pariter hirflitum; in expli- 

catione conum inuerfum, fupra, feu ad bafm coni, pla- 

num, velo tenui, quali golfypino, tectum; poft explica- 

tioncm conum inuerfum excauatum, feu infundibulum, 

corpuf culis lentiformibus , lilo donatis , repletum refert. 

Bauaris anonymus. 

Fig. L Fungi nondum explicati, quanti quanti hirfuti. Fig. II. Par fungorum, 
explicari incipientium, Fig. III. Par fungorum in ipfo explicationis actu, 
velo goffypino tectorum, Fig. I\^ Par fungorum explicatorum , quorum 
alter corpufculis lentiformibus adhuc repletus , alter vacuus cfl. Fig. V. 
Fungus, quoad faciem poderiorem. Fig. VI. Idemfungus, quoad faciem 
anteriorem , corpufculis lentiformibus replctus. Fig. VII. Corpufcula len- 
tiformia natiua. 

€rf(dnm^ \>a ^uubctt a(f)t m^ jlcbeuji^jlen ^upfcrtafel 

©er erfte a5ed)crK!)unimm. 

^•5 i!i folc^er cln juuDfdrbiger/ t^cK^ cinjelner/ tl)cil^ hdiifigcr^ leber^af* 
ter/ autTen rauc^cr/ innen glattcr utii) t^eririd^eltcr / njcnig abdnDer* 
Iid;er/ .^ol^fitnvamni. ^r ^dia \m 'l\n\myi cmcn urngcfel^rtcn i^t- 
(jd v>or/ t)cr olen/ ot»cr an bcr 03runb|!dd)c / gcrunbct unl) ebcnfall^ 
vaud) ijl; untcr Itx (Jntivirfclur.ij tiel^et cc cincm umgcfct)rtcn .^cget 
a(eiil)/ bcr obcu/ oticr an fcjncr CSrunbj^dd^C/ platt/ unb mit einem 
yaumtt?oUdI)nlid)cn .^durj^cn ubcri)cd'ct i{1 ; naci) t>er (IntmidcUmg 
l^ommt cr einem umgc?'chtcn !)Oi)(cn .^cgel/ ot»er txi^ttt, beo / in 
voe!d)cm (infenf^rmi^c .*f?ugcl(^cn / bie untcn mtt einem §Qt)en verfcbcn 
fins)/ tld) bcjinbcn. ^(\t m iSajjcrn feinen 3^amen. 

Fig. l^ llnciuriMifdic ® hivi^inmc , fo ubcr unb ubcr rauc^ ^ino. Fig. II. <^\x\^a(xt 
<gd)'.vainme , i)ic fiil; \u cnt»Dtcfc(n anfangcn. Fig. JII gin ^aar fid; cntwicfc(tc 
(Ecl)iVi]tiimc/ mit il)rcr haumtvo((i*i^n(icf)en 2)ccfc. Fig. IV. gin ^aar cntTOicfcItc 
(gcbroammc/ ba^o^n Dcc cine niit (infcnformigcn 5tiii)c(()cn angcfu((ct/ t>ci- aniDcrc (cec 
ift. Fig V. (2;in®d)ivamm, narf)i)cc^intern(2citc. Fig Vl.gbcn Dicfcr@cl;njamm, 
nad) Dcc \mhm\ (gcitc, mit (:nfcnf6rmtgcn^;ui3d3cn anscfu((ct. Fig. VII. S)ic (itu 
fcnforr.iicjcn .*$rui)eiSt'n/ in naturitc(;cc ®xh^i. EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE SEPTVAGESIMAE NONAE. 

PEZIZA SECVNDA. 

Efl fung;ns vnicolor , ct folitarius ct ccfpitofus , lignarius, 
coriaceus, parum varius Ante explicationem vrceo- 
lum, operculo conuexo vel planiori tectum; pofl expli- 
cationem vrceolum apertum , marginatum , corpufculis 
lentif ormibus , filoquc donatis, rcpletum cxhibct. Baiiari 
nomen ignorant. 

Fig. I. Friiftulum ligni, cui plurcs fungi infidcnt nondum explicati, opcrcU' 

lis ct conuexis et planis tecti. 
Fig. II. Trias fungorum , corpufculis Icntiformibus vacuorum. 
Fig. III. Fungus , quoad faciem pofteriorcm. 
Fig. IV. Idem fungus, quoad facicm anteriorem. 
Fig. V. Trias fungorum nondum explicatorum , operculis velde conuexis 

tectorum. 
Fg. VI. Trias fungorum ventricoforum , opcrculis minoribus tectorum. 
Fig. VII. Corpufcula lentiformia natiua. 
Fig. Vul. Trias fungorum explicatorum , corpusculis lentiformibus repletorum. 

^rfldtuu^ t»cr f)uubei:t ucuu uub ficbeujiiijlcu f^upfeitafcl. 

©ei: jmcptc ^cdierfcbroamni 

di ijl foId)er ein einfdrbigci* / fowoH ein^dnci* aU Hiif^t^ i Icticrl^aftcr, 
\t>cni(j abdnt>crlid)ei* / ^ol^fd^waiuni. ^m 'Mfaw^^i fiel)ct er einem 
^ruge / ber oben mit einem (^ewolbtcn / oI)ci- flad)cn / Vcdii vcrfil)(cf 
fcn ift I d()nlid) : nad) bcr ^ntiDidelani] ficllct er einen offenen Krug 
\3or/ t>er oben einen S^anb I)at/ unt> mit linfenfcrmigen / befa&eten/ 
^Rugelgen an^efuUet ifi. ^at \\\ '^ai)ern fcmcn Olaincn. 

Fig. I. (gin ©tucfflcn ^olj/ t>cm cinigc uncntroicfclrc (g^cbtvi^inmc aiiffi^jcii/ uni? bie 
mit tf)cilg geivolbten / t^cilfJ fliid)cn/ ij)ccfc(n iHTfc!)cn Ont)- 

Fig. II. S)rct) (SdjanVnmc / oI>nc inncre linfcnformigc itujjcljjcn. 

Fig. III. ^in (Scl)mamm , nacf) fcincr l)intcrn (Scitc. 

Fig. IV. Sbcn berfclbe (gdjtxHimm, nact) fcincr i^orbcrn (Scitc. 

Fig. V. 3^rei) uncntmicfcite (gcijromnmc/ i?ic mit fcf)r gcjvolbtcn .'Dccfcfn »crfcf}en fint)- 

Fig. VI. .'5)rei) fcl)r bfliid)ifle (gd^nnimmc , t)ic flcine T)ccfil l)abcn. 

Fig. Vil. ®ic linfcnformi.gcn 5?i1()c!i3cn, in natiirficbcr 0H'6f;c. 

Fig. Vlll. 2)rci) enttvicfcIte©d)UHlmmc, mit (infcnfermigcn 5fimcfflen anacfiidct. 

L 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE OCTOGESIMAE. 

PEZIZA TERTIA. 

Eft flingiis vnicolor, et folitarius et ceipitofus, coriaceus, 

lignarius , paullulum varius. Ante explicationem conum in- 

verfum, fupra, fcu ad bafm coni, conuexum et membrana 

tenuilfmia claufum ; poft eam vrceolum , margine lato dona- 

tum, corpufculis lentiformibus repletum, refert ; faepe conus 

figuram cornu curuati induit. Apud Bauaros nullo infignitur 

nomine. 

Fig. ). Fruflulum ligni, cui plures fungi innati ; quorum alter nondum expli- 
catus, alter explicari incipit, reliqui duo explicati. Fig. II. IIL Recepta- 
culum gelatinoilim, cui corpufcula lentiformia immerguntur, Fig. IV. 
Fungus Iblitarius, explicatus, corporibus lentiformibus rcpletus., Fig. V. 
VI. Vll. Vlll. Fungi cornua curuata aemulantes, diuerfi fitus. Fig. iX. 
Fungus explicari incipiens , membrana operculi paullulum rupta. Fig. X. 
Par fungorura corpufculis lentiformibus vacuorum. Fig. XI. Corpufcula 
lentiformia lilo donata. 

(yvndruitij bcr ^unbcvt uut» acl)tjt^jlcn ^upfcrtafcl 

$Dcr Hittt 35ulnxidmmm. 

(ii ifl fc{cf)cr cin cinfdrbiscr/ fo\rol)I cinsclner a\i ^duftgcf/ Icbcrl)aftcr/ 
\x:m abdnhrlid)cr/ .^olsfc^wainm. 3m 5lnfange fommct^cr cincm 
inii3cFcI)rtcn itegcl bci)/ ter obcn ober an fciner ©runt)flacl)e/ mit 
cincr ac\t6tbrcn unt» bunncn .^aut bcbccfct ifl ; nad) bcr dntwiiJ^t' 
Unii] ticl)ct cr cinem breitran^igcn / un^ mit ltnfenformi(\en .^ugelgen 
angcfuUten/ .^ruge dl)nlid); \?iclmal^ nimmt cr bie ©eflalt cinc^ frum* 
mcn .^orni3cn^ an. ^at in ^ a i; e r n f eincn 3]amcn. 

Fig I. Stn (gukfflcn ^o(j, bcm einigc (gd)tt.Himme auffifjcn; ba\>on t(t cine nDcI; un* 
cntwicfclt i)l/ Dci- anDcrc ficf) ju cnttiMcfcIn anf^ngct ; &ic libriscn jtvccn cntn.Mcfc(t 
finb. Fig. II. III. S)ag gaUcrigc '2Gcfcn, in tvc(cl)cm bic (infcnformigcn SiuQdgcn 
anfdnslict; ju (icgcn ^flcgcn. Fig. IV. Cin cin5c(ncr, cntiticfcltcr/ unD mit bctUin* 
fcnformtacn STugcIacn angcffflltcr ®d)itnmm. Fig. V. VI. VII. VIII. iporncrabn^ 
{id)c (^cbtt^ammc , nad) \)crfd)ict)cticr Dudnung. Fig. IX. Cin ftd) cntnMcfclnbcc 
ed)ti^amm, tvo bk b&um S)ccfc cttvag gcborflcn ifl Fig. X. (gin ^aar ^d)mnu 
mc/ obnc linfcnformigc ^'i1(jc(flcn. Fig. XI. ^k (iufcnformigcn ()cfaDctcn 5fu9c(gcn. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE OCTOGESIMAE PRIMAE. 
PEZIZA QVARTA. 

Efl fungus bicolor, et folitarius et ccfpitofus, coriaccus, exter- 
ne et interne laeuis, lignarius, parum varius. Ante explica- 
tioncm vrccolum ventricofum, membranula plana tcctum; 
pofl cam patulum, marginatum, et corpufculis lentiformibus 
rcplctum, fiflit. Apud Bauaros nomme CRvct. 

Fig. I. Frufhilum ligni , cui par fungorum explicatorum , et fungus nondum 

explicatus , innati. 
Fig. II. Trias fungorum; quorum duo nondum explicati, tertius explicatus 

et corpusculis lentiformibus repletus. 
Fig. 111. Fungus quoad faciera pofteriorem. 
Fig IV. Fungus explicatus , corpufculis lentiformibus vacuus. 
Fig. V. Corpufcula lentiformia natiua. ^rnacuitg bec l)\n\hat eiit uitb ac^t^icjlleu ^upfertafel. 

©er wxtt S5ec!)crfd)mamni 

a^ i\i foI(^er cin 5vt?ct)fdvtncjcr/ fowol)! einsclncr/ al^ l)dujiger/ (cberl)af^ 
tcr/ au^wcnbig unb inmvcnt>ig glatter/ wcnig abdnt)cr(id)er/ .&o(5'' 
fd)\vamm. 3m ^infangc |le(let cr eincit bauctigcn/ mit eincm fla- 
(l)en l^viutgcn bcbccften/ ^rug \3or; nad) t»er ^ntivicfe(un(i ifl cr of^ 
fcu/ unb mit (infcnformigcn ^uadgcn angcfuUct. .^at in 25a»;crn 
fcinen iHamcn. 

Fig. I. tin ©tiicfcjen ^oh/ txm cin ^aai* cnttuicfefte ©cl}m5mmc, nebfl eincm btiU 

ten uncntmicfeltcn / auffi(jcn. 
Fig. II. S)m> (gdnvdmme ; bcrcn jtvccn nod) uncntivtcfc(t/ bev Oritte cntnMcfeit unt) 

mit linfciiformigcn ^tugclgcn angcfiillet i(l. 
Fig, III. gin @ci;mamm , nad) i)cc ()inta-n CScitc. 
Fig. IV. gin cnttvicfeltcc (gd^mamm, chnc [infcnformigc 5viic)c(i3cn. 
Fig. V. S)ie (infenformigcn naturlicl;cn 5tuselgen. 

EXPLI. GENVS SEPTIMVM. 

LYCOPERDA. 

@ t (i « H (fi jH in in e» M EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE OCTOGESIMAE SECVNDAE. 

LYCOPERDON PRIMVM. 

Efl fungus globofus, vnicolor, feffilis, per verticem ofciilo M- 

lato donatus ; interne lanugine filamentofa et pollinifera re- 

pletus ; externe volua fpuria , ferc carnofa et in plures ra- 

dios , ftellae ad inftar, fiflk praeditus. In Bauaria nomine 

caret. 

Fig. I. Fungus minor , ofculo flellato adhuc claufo. 

Fig. II. Fungi explicati; quorum duorum ofcula adhuc claufa; tertii of- 

culum apertura , pollinemque , farinae inllar , eiaculans. 
Fig. III. Fungus, vnacuravolua, ad perpendiculum dilTectus. 
Fig. IV. Pollen natiuus. 

Fig. V. PoUen , -lanugini filamentofae adheraens, vitro auctus. 
Fig. VI. PoUen auctus. ©er erfte @taubfd)iDamnn 

^•^ i)l foldm' citi fiiiKlrunbcr / unt» rricUcfcr / @cl)wamm ; tvclcftcr obcii 
in t*cr ^tittm cinc tl^crnarti^c Defnung hat ; innwcn^tg mit cincr fa-' 
l)cnahnJid)cn (^aamcnmoUe anacfuUct/ unb au^tvcntig mit cincm fafl 
ffcjfftigcn/ unD in mc^rcre 5:I}cUc/ wit cin @tcrn / jcrfprungencn 
*2lfrcrci)C/ umgcben i|T. .^at in SS a i; c r n fcincn SRamcn, 

Fig. I. ^in flcincr ©cl)n.mmm, mit cincr ini-fcfjfoffcncn flcrnc^rtiscn ?0?unbtm(}. ^ 
Fig. II €ntn^icfc(tc @cl)n)i5mmc , an Dcrcn jivccn bic ?)?imi?un,qcn nod) ungc6|fn«t 

finb, am ^rittcn t^k ^Tlmbmh] offcn ift imb Dcn ©iicimcn|]aub aueflaubct. 
Fig. III. (£in @d;tvamm, tvclcbcr, fammt bem 2lftcrcpe , fcnfrccOt jerfdjnittcn i(f. 
Fig. IV, S)cc naturlid)c (gaamcnfiaub. 

Fig. V. S)cr i?cr,()r6|iertc <2aamcn|Iaub , tvie cc Ut fn\)\Qin ^olle nod; an|l'^cf. 
Fig. VI, ^cr J?crgv6l}«t« ©flantcnftaubr 

EXPLI- EXFLICATIO TABVLAE CENTESIMAE OCTOGESIMAE TERTIAE. 

LYCOPERDON SECVNDVM. 

Eft fangus globofus, vnicolor, petiolatus, per verticem ofculo 
ftcllato praeditus, interne lanugine filamentofa et pollinilera 
replctus; voluae Ipuriae infidens , cuius altera pars , in qua- 
tuor radios diuifa, fe extollit, altera pars pariter in quatuor 
radios diuifa, fubfidet, et fuperiori tanquam fulcra inferuit. 
Bauaris anonymus. 

Fig I. II. Fungi minores , ofculis adhuc claufis. 

Fig. III. Fungus maior , ofculo apcrto, pollinem per illud eiaculans. 

Fig. IV. Fungus, vnacumvolua, ad perpendiculum dillecl^us. 

Fig. V^. Pollen natiuus. 

Fig. VI. Pollen lanugini filomentofae adhaerens, vitro auclus. 

Fig. VIL Pollen vitro auctus , lanugine priuatus. ^vndntng ber l^unbett bret) unb ad^tjigjten ^ui?fevtafe(. 

©er jit^cDtc @taubfcf)ipamm. 

e^ ijlfcld)cr cinruntcr/ cinfdrbigcr/ tcfltcftcr/ (?d;\vamm/ n^cldxr ot^cn 
eine ^lcrnartigc OruuihniG l)at/ inn\vcnttg mit cincr fat»iiicn ^aamcm 
ft)oUc angcfuUet/ unb cincm V)icrilrat)ligcn ^lftcrcix bcrgcilalt aufilcf)cti 
bai^ t)cr cinc Xbcil \\&t obcn beftnt)ct/ u;il? tcr ant)cre Xi}cii untcrl)ai6 
Dcnfeibcn untcifmljct. J^at in ^ a t; c r n f cnicn 9^amen. 

Fig. I. II. Sf(etnerc Sci;iVvimme, beren g^^uniJungcn nccf) ungcoffnet ftnb. 

Fig. III. ^in grojTeror @d)mamm , m\t gccjfnctcr 9??unL!uni) , wwb m bct: (^aa* 

menftaub cibftaubct. 
Fig. IV. (Pm, fammt bcm 21ftcrei;c, fcnFrcri;t jcrfd^nittencr ®d;iv.r.nm. 
Fig. V. 2)cu nati^irlidjc @aamcn|laub. 
Fig. VI. S)cr 5jct6r6f'crte ©aamcntiaub , nv.c er ftcf; nod; an Dcr fabisen 2J3oKc f»e* 

fmt^ct. 
Fig. VII. .^cr i)crarDt5crte ©aamcnflaub , oI)ne ^abcntvoUe. 

M a EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE OCTOGESIMAE QVARTAE. 

LYCOPERDON TERTIVM. 

Eft fungus fubglobofus , vnicolor, felTilis, ftellulis ab initio ex- 
afperatus, per aetatem laeuis et in vertice hians , feu ofculo 
donatus; interne pulpa lanuginofa feu filamentofa, quaeper 
maturitatem in pollinem refoluitur , et per ofculum in auram 
abit , repletus. Apud Bamros nomen defideratur. 

Fig. I. n. III. IV. Fungi , variae figurae et magnitudiiiis. 

Fig. V. Fungus quoad faciem inferiorem. 

Fig. VI. Fungus cuius pulpa interior refolui incipit. 

Fig. VII. Idem flmgus , ad perpendiculum dilTcctus. 

Fig. \'11I. Fungus recens natus , ad pcrpendiculum difTedtus. 

Fig. IX. Fungus , Itellis priuatus et laeuis , ofculo aperto et polline in au- 

ram abeunte 

Fig. X. XI. XII. Pollen natiuus et auc"tus. ©er Uittt iStaul>frt)iDamm. 

a^ ifl fodjber ein runbliiter / cinfdrbigev/ flieUofer/ anfang^ mit lautec 
@ternigen (jejierter / ©cf;tt?amm ; rDeId)er mit t)er ^eit oben auffprin-- 
Citt / ober eine Ocjfnung er^dlt / innrocn&ig aber mit einer fletfc^igen 
o^cr faMi;en (EaamenwoUe an^efuUct ift/ n?elc^e cnMic^ al^ (gaamen-' 
flaub t>urcl) ^ic obere D^iunDung atjldutet. |)at iw ^ayern fci* 
nen iHamen. 

Fig. I. II. III. IV. @d)iV(5mmc , m\ t>ei*fc&fe&cncr ©eflaff unt) ®rojfc. 
Fig V. gin ®(I;»vamm , md) ba l\Mex\\M)i. 
Fig. VI. &n @cl;a\^mm / bcffcn innere^ 5'i''KD «tif^ngt fic^ «ufjulofcn. 
Fig. VII. gbtn Dcrfelbe (gd^tvamm , fcnfrcd)r ^crfd^nittcn. Fig VIII. gm erft cntilanbenci- ©d^ivamm , fcnfrcd;t ict;fd)ntttcrt. 

Fig. IX. (gin ungoftiriucc uni) glattcr <Sd;ivamm / mit ofTcnci: ^^imbuwQ/ 

bet ®aamcn|Iaub abflicget. 
Fig. X. XI, XII. ^a nat«rlid;e unb txrgrcjTcrte (Saamcnflau&. unti H 
EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE OCTOGESIMAE QVINTAE. 

LYCOPERDON QVARTVM. 

Efl fungus vnicolor , piriformis , petiolatus ; ab initio pilis hirfu- 
tus, poft laeuis, in vertice faftigiatus; pcr maturitatem in 
ofculum dchifcens, interne lanugine pollinifcra, petioio cx- 
cepto , repletus. Nomine jn Bamria gaudet nuUo. 

Fig. I. Fungi recens nati , in vertice faftigiati ct adhuc integri. 

Fig. II. Fungus recens natus , quoad faciem inferiorem. 

Fig. III. Fungus ad perpendiculum diflectus. 

Fig. IV. Fungus , cujus pulpa interior in lanuginem polliniferara refolui ia- 

cipit. 
Fig. V. Fungus , ofculo aperto et pollinem eiacubns. 
Fig. VI. Wii. VIII. Polien natiuus et vitro auctus. erfldtiuttg bet ^un^ert fuuf uub ad)t^igfteu ^upfevtafel. 

f5et mxit ©taubfcbmamm. 

(5^ iil roIcf)er cin birnformtgcr, bcflicltcr, cinfdrbigcr, unb obcn sugcfpi^'- 
tcr, ©d)wamm; \vcld)er anfana^ t)aaricl)rauct) Ml, mit ber 3ctt at>ct 
datt wixtii julc^t in cinc 9}?unDun(^ auffyriniKt, unb innwcnOic^/ 
bcn (gticl au^gcnommcn, mit eaamcnwoUc anflcfiillct ift. .pat m 
«Sat)crn fcincn ^lmm, 
Fig. I. Sif entdan&cnc ^ijwhmm, wcldjc obm jugcfvM^t unt) noc^ nici;f ciufde* 

fptungcn fin^« 
Fig. II. ^in er(I cntffiin&encc (gcftttamm , nacl; bcr Untcrjlacbe. 
Fig. III. €in fcnfcccl)t jccfcl}nirtciicr ®d)tvamm. 
Fig. IV. ©n @d)n>amm , bcfTcn innercg 'JGcfcn fid; in Mc ©aamcntvoUc ju mmxn 

bcln anfSnqct. ^ r^ ^ . 

Fig V. (5in obcn aufgcfprungcncr ©d;tvamm / unt) n?e(d;cr Dcn feaamcnttnub t^on 

fid) gichct. 
Fig. VI. VII. VIII. S)cr natur(id;c unt) i^cvgrof-crtc ©aamcnftaub. 

M 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE OCTOGESIMAE SEXTAE. 

LYCOPERDON QVINTVM. 

Efl fimgus vnicolor, flibglobofus , feffilis, echinis quafi qua- 
drangularibus et quadrifidis infignitus ; per aetatem, quoad 
partem fuperiorem , in furfuraceas portiunculas refolutus , 
interne pulpa lanuginofa , filamentofa et poUinifera repletus. 
Bavari nomen defiderant. 

Fig. I. Fungus major , recens natiis adhuc integer. 

Fig. IL Fungus minor, adliuc intcger. 

Fig. III. Fungus maturefcens , ad perpendiculum diffe6h.is. 

Fig. IV. Fungus maturus, lanugine pollinifera maximam quoad partem difflata. 

Fig.. V. Lanugo pollinifcra natiua. 

Fig. VI. VII. Pollen vitro auctus. erffdrun^ t>et; ^unbert fecf)^ unb ad^tjt^jlett ^upfertafel 

©er funfte ©tau&fc&tDamm. 

(y-^ ijl foIcl)cr cin miNic^cr/ cinfdrlMgcr/ flicUofcr/ mit gMfam \?icrccf{(^cn 
nnb vierfpaltificn <Stac&cIn nbcrfiictcr/ (tdwamm; bcffen obcrc|?fliftc 
mit bcr Scit m \\\ ung(eid)e (Btii(f cn auflofct / innwcnbtg abcr mit tcc 
U^\a,in ^aamcmnoUc angcfullct \% ^at in ^atjcrn fcincn D7amcn. 

Fig. I. Sin flroiTcrcr erf! cnt)lanbcner unl> nod) ganjcr ®d;tvamm. 

Fig. IL ^in fleiner, nod) ganjcr/ (gdjnjamm. 

Fig. III. Sm fid; auPofen^er ®c^n?amm , fenfrcdjt jcrfd;nittcn. 

Fig. iv. €in jottiger ®d)TOamm , belTen ®aamentt>olle meillen^ a&seflorben x^, 

Fig. V. 5)tc natur(id)c (gaamcnivoUe. 

Fig. VI. VII. s^ev jperQvo^erte (gaamcnjlaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTE5IMAE OCTOGESIMAE SEPTIMAE. 

LYC OPERDON SEXTVM. 

Eft fimgus vnicolor, petiolatus, piriformis, ab initio fubhirfu- 
tus, poll lacuis; per maturitatem, quoad partem fuperiorem 
in furfuraccas portiunculas , et quoad pulpam intcrnam in 
poUincm farinaccum, folutus; partc inferiori cuni petiolo 
perfiftens. Bauari nomen ignorant. 

Fig. T. Fungus reccns natus , integer. 

Fig. II. Fungus integcr , cujus pulpa interna refolui incipit. 

Fig. III. Fungus maturus , cujus pars fupcrior foluta. 

Fig. IV. Fungus ad pcrpendiculum diflct^tus. 

Fig. V. Lanugo poUinifera natiua. 

Fig. VI. Pollcn natiuus. 

Fig. VII. VIII. Pollen vitro aucl;us. S)et: fccl)fte ©taubfc^tDamm. 

^^ i)l foIci)er cin tnrnrormiaer/ einfdrbi^cr/ bejliclter/ anfani?^ raud)er/ mit 
t)er 3eit glatter/ (gdbwamm; Uf\cn obcre .^dlfte ttd) nacb unb md) in 
aacfbanb flcine ©tucfen / ba^ inncre ^efcn abcr in einen ©aamcnflaub 
nujlofet; bie untcrc J^alfte abei* langc 3eit iibrig blcibct. .^at in 
^at;crn feincn iHamcn. 

Fig. I. €in crfi cntrtan&cncc , nod) m<>^^ r ©cf;ivamm. , ". 

Fig II. din nocb ganjcu ®cl;»vamm, DcjTcn inmtc^ ^cfen |l'cl) aufjulofcn anf^ngcf. 

Fig .111. (gtn jcitigcr ®cb»vamm / bclfcn obcrc ^iKftc aufgclofct ill. 

Fig IV. (^in fcnfi-ccf)t jerfcl)nittcncr @cl;n>amm. 

Fig. V. S)ic natwrlid)c ©aamcntvoKc 

Fig. VI. .'Dci- natui-lid;c ©aamcnftaub. 

Fig. VII. VUl. :^cc ccrsropcrtc ©aamcnflaub. EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE NONAGESIMAE. 

LYCOPERDON NONVM. 

Eft fungus vnicolor, fubglobofus, feflllis, mappae geographicae 
ad inftar maculatus ; per maturitatcm, quoad fuperiorem par- 
tem folutus et difRatus , quoad inferiorem perfiflens ; interne 
lanugine filamentofa et pollinifera repletus. Apud Baitaros 
nomen habet nullum. 

Fig. I. Fungus rccens natus , adhuc integer. 

Fig. n. Fungus maturus , folutus. 

Fig. 111. Fungus ad perpcndiculum diffectus , cuius pulpa folui incipit. 

Fig. IV. Lanugo natiua pollinifera. 

Fig. V. VI. Pollen vitro auclus. (^cfldvunij bei* ^imbcrt uub neun^t^llcn ^upfcvtafcl 

')ttt ncunte @tau&Kf)it)amm* 

(J^ij! foId)ercm runMiiter/ cinfdrtM"(:ier / jiicUofer/ lanDfartcnartig gcfl^cdP^ 
UVi (Bil)\vamm; befjen cberc |?rtlfte ftd) auftofet unl) i^crflicgct; t>ie 
unterc langc 2^it ubrig tkikt/ unt> &ejTen 3n5'fi*f^ ntit cincr fabigcn 
^aamcmt^oUc angcfuUet ift. .^at in ^ai;crn feincn iHamcn. 

Fig. I. gin erfl cntflan&cner/ unb nod) ganjer/ ©cfjmamm. 

Fig. II. ©n jcitiger unb aufgelofctcc @cl;ivamm. 

Fig. III. <£in fcnfrecbt jcvfcl;nittencr <£c^ttamm/ t)f|fen tnncce^ CS3ffcn fid) aufjulo;? 

fcn anfangct. 
Fig. IV. S)ci: naturlicf^e (gaamcnffaub. 
Fig. V. VI. 2)er i^ergrofferte ®aamenftau&. 

EXPLI- EXTLICATIO TABVLAE CENTESIMAE NOXAGESIMAE PRIMAE. 

LYCOPERDON DECIMVM. 

Ell fungiis vnicolor, globofus, fcfTilis, nimiac ficpc magnitudi- 
nis, flcllulis clcgantibus ct punctatis infignitus; pcr maturi- 
tatcm quoad partcm fupcriorcm folutus ct difflatus; intcrne 
pulpa lanuginofa, filamcntofa, ct poUinifcra rcplctus. la 
Bauaria nomcn dcfidcratur. 

Fig. L Fungus recens natus et adhuc integer. 

Fug. II. Fungus maturus , quoad partem fuperiorem folutus. 

Eig. III, Lanugo pollinifera natiua. 

Fig. IV. Pollcn vitro auctus. ^rfldruttg htt ^uttbcrt eiu Uttb tteuttjivjjlen ^upfertafeL 

£)et je^cnk @taubfcl)mamm. 

QP^ ijT foIcf)cr ein runber/ cinfrtvbfger/ flicHofcr/ oft uncjcmcitt grofTcr/ n\\b 
unb mit (autcr flcinen (gtcrnacn uber^ippdtcr (^d)\vamm ; bctTcn obcrc 
.^dlfte mit ^cr 3cit ftd) an\{bf(t unt) 5cr)licbct/ inmvent>ig aber mit d^ 
ncr fa^igcn (gaamcnwollc an^efuUct i|l. |5at in ^a\)txn feinen 
SHamcn. 

Fig. I. €tn tt\l cutnanbcnec unb nocl; ganjcc (ScT^wamm. 

Fig. ir. (Sin jciti,^cc (gdjtvamni/ bcJTcn obcce ^iVftc 11(1; aiifgclofct \)({t. 

Fig.III. 2)cr natui'(id;c ©aamcnftaub. 

Fig. IV. ^a mQX(>]\aH @aamcn|]au6. 

N 2 EXPLI- GENVS OCTAVVM. 

M y C O R E S. 

m}td ©cfc()ic(i)tf. 

mwt @(flii5f($)i)ftminc. N 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE NONAGESIMAE SECVNDx\E. 

MVCOR PRIMVS. 

Efl fimgus vnico^or, feflilis, variae figurae; initio mucilaginem 
pilofam referens, poftca cortice tenui, in puluerem per aeta- 
tem fatiscente , obductus ; inteme polline , filamentis adhae- 
rente, repletus. Bauari anonymus- 

Fig. I. Fungus recens natus, mollis, necdum cortice obductus. 

Fig. II. Fungus cortice obduci incipiens. 

Fig. III. Fungus recens natus , ouatus , quoad faciem inferiorem. 

Fig. IV. Idem fungus, quoad facieni inferiorem. 

Fig. V. Idcm fungus , interne folutus , transucrfc difledlus. 

Fig. VI. VII. Pollcn vitro auckis. (^i-ndcuttg hct ^unbert ^mt} uu& ucunjigjleu ^upfcrtafeL 

©er evfte undc^te @taubfd)wamm. 

^•^ itl fcfcfjcr cin flicKcfcr/ cinfdrb((^cr/ mannit^faltii^ (^cjlaltctcr/ (^c()n?amm; 
mcU1)cr anfduiilid) wic m l)aavu}tv @rf)inimel "aiiejlc^ct/ m<i)\)cv intt ii- 
ncrjartcn 9\in^C/ i^ic iid) mit bcr 3cit i«i &anb \?crwant>c(t/ ubcrjcgcit 
\t?irb/ unb inmvcnbi^ mit ©aamcuiiiaubC/ i^cr an sartcn Satcn I)dnget/ 
antjcfuUct i)i/ .^at in ^;Sai;crn fcincn STamcn. 

Fig. I. ©ncr(T cnffTanbencr, mi^cv/ un&nocf;mitfclnet: Dvinbc ukvMinct, ©djwamm. 

Fig II. (£in ©cOmnmm, i)cc anfanset mit cimt ^vinbc ubcrjocjcn ju mer&cn. 

Fig. III.O:in crfl cntftanbcncr, ct;runi?cr, (gcbmamm/ nad; fcincc 43bcrfl4c^c. 

Fig. IV. (Jbcn &erfc(bc ®d;n)amm, nad) fc(ncr Untcrflad)c. 

Fig V. ^fccn t)crfc(bc C2d;ivamm, aufgc(cfcf/ xm\) bic Quccrc &ucd;fit»nlttcn. 

Fig. Vl VIL S)ci' ijcrflroffcrtc ©aamcnflaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE NONACESIMAE TERTIAE. 

MVCOR SECVNDVS. 

Efl fungus vnicolor, feiTilis, globofus, lignarius; initio veficu- 
las, humorc fmguineo cratTiori repletas, quem vulneratae 
guttatim dimittunt, referens; poft corticc tenui, et per ae- 
tatem varic dehifcente, donatus ; internc filamentis po linife- 
ris repletus. Nominc apud Bauaros gaudet nuUo. 

Fig. I. Friiflum ligni , cui plures fungi, rccens nati, infident. 
Fig. II. Fungus vulneratus, humore ex vailnere diffluente. 
Fig. in. Fungi, cortice disrupto, et polline in auram abeunte. 
Fig. IV. Fungi matm'i , corticc intcgro donati. 
Fig. V. VI. Pollcn vitro auctus. ^vfldiniit^ t>a ^mhcxt brci) unb ncun^igjlcu .tupfcvtafcf. 

SDev 0t\)tt undd)tc ©taubjAipamm. 

e^ 'i|l fp(d)er cin fliellofcr/ einfdvlni3er/ run^ci'/ -^oijfd^mamm ; tt)e(cf)cir 
anfdng(ici) f(cinc ^^(afcn v»crffcUct/ t»iceincn Mcflictjcn i-^BIutfaft/ \i>c(ii)cr/ 
mit l)cr 3cit ^cn ctncr jarrcn / unb jule^t ^erp(a!5cn&cn / 9tinbe iVocr* 
50(;cn mirt) ; innwcnbsg abcr mit fabigcni ©aamenflaube anj^efuKet ijT, 
.£)dt in $Sat)Ci^« fcincn Dlamcn. 

Fig. I- Cin ©tiicfgen ^t>c(j, bcm md)rcrc cr(I cntflanbciie ®d;tv5nime auftlf^cn. 

Fig. II. (2in t)cr(cf:tcr ®d)ammm/ t>iMi bcui Dcc bicnid^c '^lutfcift abtriv^pct. 

Fig. III Sin ^Mt <^4)\vammCf bercn 9vtn&e awfgcvlaijcr ifi, unb int (Snvimcn)?auf> 

jjcrjticbct. 
Fig IV. 3citigc@c[)tviimme, bcrcn 3\iniic nocf) gdnj unt>cr(cfjt ijT. 
Fig. V. VI. S)er natiji-dctje un& Dergroticrtc ©aamcnllaub. 

explV- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE NONAGESIMAE QVARTAE. 

MVCOR TERTIVS. 

Efl fungus vnicolor, feffilis, incertae figurae, lignarius; initio 
mucilaginem, feu lac coagulatum, aemulans; pofl cortice 
tenuiffimo, et inordinate difi-upto, obductus; interne fila- 
mentis polliniferis repletus. Bamris anonymus. 

Fig. I. Fungus recens natus , cortice nondum obductus. 
Fig. II. Fungus maturus, disruptus et laceratus. 
Fig. III. Pollen natiuus 
Fig. IV. Pollen vitro au6lus. ^i-fldruitg htt l)m\httt i)iet: iiitt) ttcttit^i^jlctt ^U).^fet:tafeL 

T>tt hitte uttdcl)te @taii()f*tt)amm. 

^^ ijl foIdK»: cin HtcUofcr/ cmfdrtMger / unglciit) (^eilalretcr/ |)oI#t)amm; 
tt)e(ct)Ci: anfanij^ tvie ©d)iinmcl/ obcr tcjTcr/ \vk scrronnenc ^lii^i 
aut?ftct)Ct ; nai1)mai^ mit cincr t>unnen unb auf allerj^anJ) 'Tivt scrplal^cn* 
bcn iKinbc ubcrso^cn wirt» ; inmrcnbig abcr mit fat>ii3em ©aamcni^aube 
ancjcfuUet ijl. ^at in ^ a t; cr n feinen 9]amcn. 

Fig. 1. gin txfl entffan&enci- ®cl)tvamm/ &ei* noc^) tnitfeinei: Svin&e tlberiogen i% 
Fig.ll €in jeiti()cr/ jerplatsfcc unb scvnlTetiet:/ (Scl;st>anint. 
Fig. III. S)er naturnJ)c ©aamcnflaub. 
Fig. IV ^it f ersrolfei^tc ©aamcnliaub. 

EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE NONAGESIMAE QVINTAE. 

MVCOR QVARTVS. 

Efl fungus vnicolor, fefTilis, plerumquc ouatus vel plicatus, ad- 
modum varius; initio mollis, vcficam, humore crafiiori re- 
plctam, referens, pofl cortice tenuiflimo, inordinatc dehis- 
cente, obductus; interne filamentis poiliniferis replctus. 
Bavari nomen ignorant. 

Fig. I. Frufliilum ligni , cui par fungorum adhuc mollium , ct nuUo cortice 

donnatorum , innatimi eft. 
Fig. II. Fruftulum ligni , cui fungi plicati et adhuc moUes infident. 
Fig. III. Fungus maturus , cortice rupto. 
Fig. IV. PoUen natiuus. 
Fig. V. PoUen vitro auctus. ^rndruit^ bet: .^uitbert ftiuf mt) ueuujigileu ^upfertafeL 

^a mttt madjtt @taul^fcf)U>amm* 

CE^ ifl fofdKi* cin ilicKofcr/ eiiifdrblf^cr/ in^f^cmcin et)runt>cr/ obcr (^cfaftC'' 
tcr/ fe|)r abdnbcriicl)cr (^djwannn ; wdAm- anfdnglld) gan^ wdd) l|T/ unb 
\vk elne55(c'fc/ mit elncm Md(ld)cn (^afte an^icfullct/ augflc()ct; mit 
bcr 3clt abcr mlc clncr {)lc unt> H ung(cld) auffpringcnbcn 9Jlnbe iibcr' 
S0(^cn wk^i un^ innvDcnbuj eincn faMJicn (Saamcnffaub cnt()dlt. .^at 
in '^ayern fclnen 3Ramcn. 

Fig. L <i.m (Stucfcjcn .foolj, bcm cin ^ciat (Sditvclmmc ouffificn/ hk nod; toeicf) unl) 

niit Fcincr 5)uni)e umgebcn fint>. 
Fig. II. (fin (Etiicfgcn ^olj, Dcm faltige unb norf) mk\)e (gc(;tvamme auffiliCn. 
Fig. III. (fin .^citigcr (gcl}tt)amm/ bc|fcn Qvinbc jcvplaiict ill, 
Fig. 1\^ 5)ci- naturlicOc @aamcn|iaub. 
Fig. V. ^cL' t)crgrD^crtc ©aauicn|laub. 

O, GENVS 
GENVS NONVM. 

P H A L L I. 

fSttmM ©cf*lc*tc. EXPLI. EXFLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE SEXTAE. 

PHALLVS PRIMVS. 

Efl flingus voliia exceptus, bicolor, pavum varius ; pileo obtufe 

conico , reticulato , in apice petioli haerente , fubtus paten- 

te, tremulo, in vertice vmbilicato , vifcido pollinifero obdu- 

cto; petiolo cylindraceo, paullulum ventricofo, cereo, cel- 

lulofo, fiflulofo, perfragili, cuticulae caliciformi infidcntc; 

ante euolutionem voluae, duplici membrana, cuius interfli- 

tiumvifcidoquodam turget tenacillimo ct transparente , prae- 

ditae, inclufus. Bauaris dicitur Stiiickfcbivamm, feu Hirfchbninft. 

Fig. I. Quatiior fungi , voluae inclufi , e terra crumpentes , variae figurae. 
Fig. 1[. Fungus , voluae inclufus , ad perpcndiculum dilfcctus. 
Fig. III. Fungus , voluac inclufus cique integrao. 

Fig. IV. Fungus , voluae inclufus , cuius fuperlicies prae nimio aeltu rugofa 
et quafi reticulata. 

^rfWmmcj bcc l)nnhat fccf^a tntt) ucuit^igHeit ^upfcrtafcl 

•Der evfte ©ic^t-^ obcr WlmitMnuim. 

a^ i)} foid)CY cin 5wci;fdrbii]cr/ it»cnfg\3crdnhHffd)cr/ (5i;fd)mmin; mit ct^ 
•ncm ftumpftcc^clujcn/ (?C;iittcrtcn / bcr (Byi^;c Dcs &kk^ a5^)]SjCi;bcn/ 
untcn abilcl)cnt'Cn/ ^ittcriiDcn/ obcn nabdijicn/ unb mit cinc:n bcfaam-' 
Unig in cincm (ji)C/ n?c{d;c^ au^ cincr boppcltcn J^)aut bcjlchct/ cinv]c* 
fd)(otTcn/ bcfTcn B^i-^ifd^cnraum abcr mit cinem ,^dl)cn unb cta>a^ Durcl)'- 
fld)tigcn QBcfcn au^c^cfuUct ifl. 3n ^ a i; c r n [)cifTct cr <g t i n f f d; w a m m 
obcr .f?irfd)brunft. 

Fig. I. Q]tict ®cf)ii>fimme/ roelcbc nccf) in il)vm (E>)e flcl; bcfinbcn, unt) aui bct Cii-bc 

f)fc'oqrbrcc(;cn/ i)on iHTfcbic^cncr OHItuft. 
Fig. II. (Jin ^cf}wamm/ inic cc in ^cmlfi)? nocf) cingcfcf^loffon ilT, fcnfrecf)! ^crfcf)nittcn. 
Fig. lli. CSin (gci/iw^mm/ bcu in fcincm, nocf) ganjcm , (Ei)c Dcrbor.ocn i|]. 
Fig. IV. G:in (Scf)n:*amni in fcincm <2i)c , bcffcn Olicrfli^icf^e bci) itarfcc ^^iijc runJlicf; 

SC0if(crt ift. 

O a EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE SEPTIMAE, 
PHALLVS PRIMVS. 

EXPLICARI INCIPIENS CVM POLLINE. 

Fig. I. Fungus , cuius volua in quatuor partes fifTa et a fungo feparata efl:. 
Fig. II. Fungus qui e volua modo erupit. 

Fig. III. Fungus , qui e volua erupit , cujus pilei vircidura refolutura gutta- 
tim defluit. 

Fig. IV. Pollen natiuus. 
Fig. V, PoUen vitro auctus. iS^ffldrun^ t>er imhat iitkn uub ueuujigjlen ^upfettafel 

©ev t)Dt:iae @cl)iDamm* 

tDie er (id^ tnMMt, uc^it hm ©aameujtauk. 

Fig.L 6'n ®d;tt>amm/ &cfiten 6; in »ifc ^bciU Durcl;fd)nitten / unb i?on bm 

®d)mmmi abgcjogen i|T. 
Fig. IL €in allcrcrf! auj5 feinem €pe au^tbtcx^xmt ©cIjtDamm. 
Fig. III. Sin m$ feinem Spe au^(jebcod;cner ^d)mmm, DejTen flebrigc^ ^cfert an 

bem .^Jutc 04) auflofet, unb fropfenn?eife abtrivpet. 
Fig, IV S^cc natur(ld)e (gaamenflaub. 
Fig V. ^it mQxo^im ©aamcnflawb. 

EXPLI- c 

EXPLICATIO TABVLAE NONAGESMAE OCTAVAE. 
PHALLVS PRIMVS EXPLICATVS. 

Fig. I. Fungus explicatus , cujus pilei vifcidum , ex parte jam refolutum ; 

defluxit feu difflatum eft. 
Fig. II. Fungus explicatus , cujus pilei vifcidum , penitus refolutum, deflu- 

xit feu difflatum eft , petiolo cuticulae caliciformi infidente. 

Fig. III. Fungus explicatus , vna cum volua , ad pcrpcndiculum dilTedus. ^rfldntttg bet: ^mUtt a^t uttb ttettttjigjlett ^upfet:tafet 

©et etfte ©icbtfc{)n)amm / in entn^icf eltem ©tanbe* 

Fig. L Siti enttt)icf«fter (gcf;tvamm, beflfcn fkUmti Q[Gefen am ^utc jTd; aufgcto;? 

fct l)at/ unt) gro^tent^cK^ abgcflolTcn unb abgefldubet ifl. 
Fig. II. ©n entmicfclter gd)n)amm, belTen flcbcriijeg ^efcn am ^ute Qamtid) ab* 

gctrippet un& abgcjtobcn i|I; t)e|fen ©tiel eincm fe(d;f6rmigcn ^Sutflcn im 

nefle^et. 
Fig. III. (Sin enttvicfctter (Scf;ivamm / a^elc^cr, mbfi bm (St)C/ fcnfrcclit jerfcf;nittcn ifl. 

O 3 EXPLI- EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE NONAE. 

A 

PHALLVS SECVNDVS. 

EH fungus efculentus , vnicolor vel bicolor , membranaceus , ce- 
reus, fragilis, varius; pileo reticulato, conico, acute ple- 
rumque, faepe tamen obtufe, terminato , interdum globo- 
fo, vel alio, intus excauato; petiolo tuberofo, intusliflu- 
lofo. In Bauaria adpellatur ipiVg-e Maurache. 

Fig. I. Fungus coloris dilutioris ; pileo fere truncato. 

Fig. II. III. Fungi coloris fufci ; pileis acute conicis, 

Fig. IV. Fungus , pileo obtufe conico. 

Fig. V. Fungus pileo globofo. 

Fig. VI. Idem fungus , ad perpendiculum difledus. 

Fig. Vil. VIII. Pollcn nariuus et audtus. (gt;f(dfuitc; ha ^tmbcit ttcim ttttb ttcuttjtgjlcit ^upfcrtftfcl. 

©er 5it)ei)te ^Morgelfcl^ivamm» 

^^ i|l folc^ei: cin cf^bavcr/ cinfdrhgcr obcr audj jwci^fdrbigcr/ ^duttgcr/ m^i^ 
axthia-f 5crbrcd)lid)cr / abdnt!cr(td)cr/ (Bdjmmm; ittit ctncnt gcgittcr' 
tcn/ balb fpi^igcn/ balb flur.tvf aus(aitfcnt) f cgcligcn / bi^\vctlcn runtcn / 
obcr aud) ankrn / unl) imtwcnbig au^gcbob.ltcn/ |)utc; mit fnolligcnt/ 
inweit^ig ^of)km, ©tiele. 3n 55 a t; e r n (jcitTet er fp i ^ i gc 9Jl a u r a cf) e. 

Fig I. (gtn bcaf^rbic^er (Sd)mmm, mit (tmi abQtfimcm -^ute. 

Fig II. III. .'5)unfclf^rbi(je @cl)ittdninic, mit fpiBigfegdigcn |)utm. 

Fig. IV. ©n (gdwamm, Delfen liunipffpifetgcm^ |)ute. 

Fig. V. (tin ^A)mmm, mit runt)cm .^ute. 

Fig. VI. gbcn Derfdbe @cf)ivamm, fenfrccf)t jcrfcbnittcn. 

Fig. VII. VIII. ^a naturlicf;e «nb mQxoifmt ©ciamcn|Iau&. 3^^.::^ 
g^-q.i. 9^/7 cn 
^h.cm aHq.i \ <7 
£CFT. ^h. CIK g!xg.VI. tJ^. VII. 
yt.J^ ^itil vinjc. ■ rCj.tzj'i . G. P. 'Su.fshuoel j-c . ^cnnth iho.T. tlab CV. cff^.f. vn J g^,o. lu 
&ha T ^h.CVT SJiq.TV 
fi^,o. m 
^iff. vn 
iK^.V sr^^.VT :.IT. £Q>.CTTI ilH^.V. Ghg.m iFio. VI. 
Soj>h SiiZin yttt.x' Ratif^' I. M ■ Vridnck SCutfS .Hw. £^«.7. ^h.cvm. gng.iv. 
Heettn. j?aix . Hatis^ J^ufshuoet ^c . 'Korutih - gr^ff.i. SZh.ax £^^ ZZ" :J'y. m l-.^ihd ^tnx ^atish. ^V^-"t fz. 'biQfxmh ■ iFto 1 gTib.cx.- 
I Lcihil plILX - tClt Ait*3fL SC Trjr^rrtf Shq.I. i:Tlb.CXJ 
if^o.IV. £p:.n. T,.!w/hier /c- 2Vjr-..n/ : .h! p,...v s.<h.!- .'>w- r dZ/.vn ^b.CXII. siy.nii 9^^.m. 
Lotid ,nnx Kj^i^ AnoiL sc 7ii>,.{mi ^hCXIII 
^za.VE. 


gj^^.Tv: \ Jj .■• ;/ .*/ pmx lia & STi^.V. 9 Tmuttwter- SC . 'Ncr^tmf' g^ig.vu Bab.CXE' ^- vm. c^ 
dn^.V. 

St . L,OT.hA ^jTix RaAsB thib.CXV. ^^.I. ^cm^&^m^,. . IIMI, »»■•♦« "^V^ 9,13.1'. 
ih ^:s a ^^ ^ ^ u. 'ah.CXVl 
gr^.T^n. yr^g.m. 
o ff^rqVm. £Fuf.IV. ikuj.E. 
. 9u\, T. tJlb.CXlll ir„ m. 
^h.cxm £^ 11 
Xjcwet. yut^x- . J\.aitsb . Lifra^SC . ^^^rtrrif' yab.CXIX 0^^.I. 
Glb.CXX. 0^ 111 g^g.iv 
ifio.l. ff^b.CXXl * d^<,.VE 
^..CXXI]. 
0^.VII gr,^.vin. ^-../. ^iah.cxxni iJu^.vn:. L.^thel ptn.v . Katij-h ^v ///. ^.X/. 
Vla. IX . Vufiluqll .'C jV.-^„;/- t/ab.cxxir g^n.i. dH^ni 

gHg.viii. 
^M 
3 £^^.rx 

^.FZZ" Sab.CXXL '.•tl fin.v k.f 
.^;, /7 truntfner fc '^•^rtfnt . fah.CXXFl^ SJZq.IK. J^oibel lyiruju-^Biati^sb Q .<w. I. '.^ib.cxxvn 
.%ircxxnx. 
if.g.U. iJ^ia 7 f^jl- CXXTX 


.V//Z 
^h. cxxx 
g^.vi. L.cih?l vmsc - Kab Tfroff-' SC . iVt? SFlh.CXXXL ijr^.i. 
g^b.cxxxn:\ 
. y 5^ JZT. £Pt..TV: t^.o T ^b.CXX .ty E £77tf nr 
rygTy.vm. 9^io. n. 0li.CXXXW. 3^.1. 
9^3.1^. 3^gM 
. ^ih.CXXXV 0fi<f.T g^ig.iv. "^UfU f/7.,. FT. 7^«. 7// 
i^w T. g^i.cxxxvi. . iPtff.VTI ^^vm. 
irlTib. cxxxi n g^^.VT g^^.vii. tVz<^m. 
£raiMrt£r Sc iVj ■ ^■cxxxnx 
^m-j^ -nt ; ^ 9=2, jar. 
LcU'dpincc . i?< ftncc . Kafzsb . Lrujiiincr jT l^jrrniS . ^/'cxxxrx 
^u,n ih^. IX . 0ham. 
gr^.vi %opk JfeeZtn pf/ue.RatLft. 
^.vu ^vnr. Trduentt- sc T^ffrtfni /■-/ '"• c^..'n> n r^sc ffab.CXL. g^.u 
i}<io IV S-y^-ft . lieezin ptnjc - 7?.iAl»i IratUn^ fc ■ yc^ni ■ tlab.CXU gr^.O^xn. (f^ g^<,.vi 


f"L. Fir.''^ 

} >i,y'^cpt^.Vm (fto TX ^cxin 
Lj^z^jrl ptnx . ^atUB Tr^it.tenfr fc . IS^ow-imJ: gU. cxLm I/^rh.^d'<:- A/^rvnJ hca^Ifi^ac.X^*"^ 3Zh. cxLir S^ig.R. 3^.gvn. 
i^c^.VI y^uf.nx. ^./. 0^b.CXLV 0^io.E du^.m. 
■9r.^vni. JaS. CXLVL 

f,. 


\ J .* 


^•^- , 
mif. va. SuJf.I ^. c:ki^pti S^iq. VE '\f 

fyO^^^vm 
^. c tJf^l i'UJ^ ■ ^ aii-fv C.T.NufthUifei ^^'■^^'^'^^- *.r ■"T, du^.XI. ffTih. cxLvm. £^.f. xm 
dH^.n ", 

<,. VI. .^.F77 
dH^.vm 
d^.TX 

^^■' g^.n. 

gTib.cxux. gru,.w 

gTi^.v. 
gTy vn. \^ g^t^.nx. 

^8 
i^^ nx 9H<f.I. 9ab.CL. 
9rio.w. 
ir.<,.iii. 


g!iqVi. 0L.V 
g^.x 
ifu^.VU. 
dho.n. gr^^.v. 
^io.XW SFuf.T. 

iK^.IV 
^tg. VU. 
dZh. CLI. 0u^.m. 

g^t^.vi. 9 ^ i ^-XJ^ 0ZO.IX. 
tPtoVm. 
g^.xn. 
gr,g.xi. 
^xiff. 

ElHo.U gr^v. 0iq.l. " glb.cui. ih[gm 
- ^' g^.vi. 
ifvq.VTL gr^ix. 
gr^x. Q t^.-,. Tin \ 9ZgI- Uab. cLin £%.zr .<<,. VE ^z^.v: gnq.m. 
./7., IX %>VI. 
ff^.CLir ^.,VT. (j\j 
^U,V. Sa.CLV. ^g.I. tfhq n 

g^gjji. gHqW 
gfig.nx 9H.q.V V g^vqVT.. 
pmtK .RaAsb g:ih.cLVT gr,„.ii. g^zg.ui. 
L.citel pinx . 'Rattst. Tifrojf^sc A ^hCLvn .^T. gr^^.nx 
f^UJ w hcihfl ptnx ^jtzs^ Tf^iiitnir .c S •ru 
yQ?.CLvm ^o.in dico.E. gfxg.v. grig.TH. \ '%.X7. _ .-c rr 
(Pio. IX 97ih.CLIX ana.vi 
dZq.vn. S \ \J S '^ £■_. 9^oJ. Slh.CLX. 
a^iq.vi. on^.v. *tu^ tPza. I g^h.cLxi 

a^ib.cLXU 3^^ n 
gTy.jv. g^uf.vE L. i.'\-/ pirtx.Sai 

.ru,.ix. gz,.x. QQ I ify.VJ f^u,. vm. Tyiojfic.^Nor ddbCLxm 
L.-thel pxTZx ftatzsi ly\t-uit7tff sc . iVfii (^fii^.I ^h CLXIV. ^gTxg.v. ^iS- l^l iJuo.m 
gr^.nx L^^if-il ffinjc. Ratub. TsuQhttKfel TC .^oryml cQb.CLXV. 
g^^.iv LiOthd. pinx. ptaixsh T^rxfjfrc-. tToi^it- fjTrff.n. STlhCLXVI 
^u vn iPrff.n 
9Hq.Vl. gr^g.v. ^u^.T. 
w ff^h. CLXVE 


gZqTa. gr.gjv. 
^xz. ^^.xff. gr^.vn gHg.vm 


g^g.ix. 97ib cLxvm. 01O.I. 
f^o.n .^^ rv r^^j^ 
£Pi^.VTI. 


i-r^„. vm. 2' 

fJ^o. VI. ^u, H. 7:^ia.\i\ ffH^.UI '.,.EX /},.-rm puix Jij^ ^o.vr. 
t''nj A.X . 9h^.I. 0ah.CLXX ff^.m dHg.vii 9r,g.vi 
d^a.V. "^ /, . i.hil pinx Satifb a p y-uiJh^^d -•-.- avr.-ii. \il' CLXXl 
i^zo. m St Lui.',-.' LliLX ff.lft./' /:,/.„ i'-A..' yab. CLXXn. £??a /r 
f..y^i^J j.-„t.-v R^^s6 TraiUhier . .?^.x 

tf^iCLXxm ^Z^.lV 

(Pu,. vm 
g^u,.M. gr^.vi. gTi^jx. 3lb. CLXXIV 
T.citd pmx ^alisl' Ti/n,ffsc tfor,„xb g^ib.cLXXF: ^<, /// ^Uf.IV. Q \J ^^- VI. 0Zq.I. ^d.CLXXVI. 
0u,.IV. :>A.' ■■•■'"'''*>K 

^o.V 
^b.CLXXFil 
^io.ni ..^'^ t^.VI. ^yj J 


1 m. ■^ 


0Ko.ni. 
gr^.i. 
gr,,,Tv 
fCibCLXXvm Sg^.E. ^y-^^m gr^.VE. gr^.vi. 
£%./. 0^h.CLXXIX. dH^.m. 


gr^.iv. '— ' ^- g^^.v. 
duff.VE. 

m 0u«.VI. 

gr^.vm. g^io.j. 
ff^b.CLXXX g^.n. 
^^.oTIL ^.^ %0 a^g.w. 
dUff.XI. 
£%.Fr. K/ ?J ^^ IX. £PL.X £%nx 
jL o th A'" pxnjc - Ra fr .' ^ 
gr^.vn. l?\iu/^tef sc At"-. 
£%.zr. 
^b.CLXXXI. 0^a. m. W. gHa.w iJ7ib.CLXXXll 0r,o.i 
^r^o.ui 
fi^.a.V '"h ■■;.; ■#■ '■'■' 


fJ^a.n: 
0Ua.ll. 
Lnuhel . riftx ■ K-utuh S^ufshieiff/ sc 'NcTitn/' ^- ^^ ^^i^cLxxxm .^\i n 
gr^.i. 
m^.vi. £^<7. ^: 

^ IF #^9 g^^.ii ^io.VI ^.,r 


(^- 

\^r'' ^'Qb. CLxxxn^ Gu^VTI 
^. ! IX. 
gTih.cLXXXv: 0ryji if.o m. Loc^el yi?rx J^jiish 0!'.„.I. 'Q^CLXXXFJ 
fr.^IL d^to.m tO». CLXKXlll %F. %/r g^^.vi 
tXa.ni. s^.vm. Ijci6el pt/tx x^ah^h Traxiitn^r SC ■ ^forvnxb 0^„,.E 0H^.iav: 0ig.I flTi/rCLXXXlIX g^..,ni. 
^ix/^ L>,.^i/<i'/ viTi.i: . K.iftjP- ^j^ig. xn. An<>it tc.Norotti., 


^i'. CXXXXLI 


-^ 
%^.r I-.oihU ptnjc, ICiiAsh. ^^ 'yifi^^ ■ •^'•«^'-/' 3^u)I 'Xti.CXC ^w. t. ^MBk^M^M^' .^^.Z7 £^.r^ 
9^,c.I. iiab. CXCl. 
iJ^^E Lcthtl j}tnx Hahjb. An:>v. s:. - ^Vlv-^/r./ ^ab. CXCII t^y./r. gr^.n. 
£^7 I. 'fafy cxaa 
ffho.n. Sha.V ^«* 


■^'is' £fto m 
g^ig.iv. 
9- O 

0^^:vi. 37ih.cxciv grzg.l. £^.2ZI. 
dH^.TV. 


4r gr^.u 
£^,..IV ^'^ o o 37h. cxcv 9u.j I 
0H^.m. 
gr^.v. 


^^a.W. 
iflsR. 
L,3ihel ptnx k.utt.fo . Trrjffsc N^'rtr?t/>- ^b.cxcn gr^o.i 
^{oU 
g^uf.w. f^o III \ Lfjxhel 7*m.x Ma.h.sh. 
'mJ'^ uu^nii' SC.i^-vrc ■iJ7ih. cxcva. gZt.E . 3r.g.i. 
9L.m. 


mmi j:, ^A-''''' 'o^"-' ' ■'','■.«1« 


^lih.CXCVIU 9^^.m. 
9^h. CXCIX 
g^^.vm. Q[ 
m<;.vi f^^.TV 
Ko m gr^a.vn. wm 
VTDKATim PKAKFATIO g^h.cc. 
VOfh Bolanacai GaiOvn LtlXBi QK608.G4S3 1800 1 1-X 9«" 

Schaetler. Jakob Ch/Fungorum qui in Bava 3 5185 001 16 7772 
*^J 4'/'^ .>'Y ■^i> -.^^*,-^' *"r'i » .■'rXf !M. i^:.' 


Pf'*^- 


y:^^'-\ v^ 


#. <^^' %. 
,^^:^'-^\'^'- 


/A *^. .■^,*^ 


.V^.'^ S^ .^^■.