Skip to main content

Full text of "An gaidheal : paipeir-naidheachd agus leabhar-sgeoil gaidhealach"

See other formats


\ ,/ f . 
bM^' Ulo LIST OF GAELIC BOOKS 

And Works on tJie Highlands 

PUBLISHKl) AND SOLD BY 

MACLACHLAN & STEWART, 

BOOKSELLERS TO THE UXIVERSITY, 

63 & 64 SOUTH BRIDGE, EDINBURGH. 


A liberal discount allowed on orders for exportation 
or for private circulation. 


M'Alijine's Gaelic and English Pronouncing Dic- 
tionary, with Grammar, 12mo, doth, 
... Ditto ditto, hf. -hound calf, 
... Gaelic and English, separately, c/o^/i, 
... English and Gaelic, separately, doth, 

M'Leod and Dewar's Gaelic Dictionary, doth, ... 


s. d. 

9 
11 
5 
5 
10 G 

1 G 
G 

G 

1 6 

G 

1 6 

2 G 
1 
7 6 

G 
4 

.3 

1 

2 

3 
2 

1 G 


Alkine's Alarm to the Unconverted, 

Saint's Pocket Book, doth, Is. seiued, 

Almanac for 1 875, in Gaelic, 

An T-Oranaiche, by Sinclair, (in parts), each, ... 

Assurance of Salvation, 1 8mo, sei<?«/, 

Baxter's Call to the Unconverted, ISmo, doth, ... 

. . . Saint's Kest, translated by Kev. J. Forbes, 
Beith's Catechism on Baptism, ISmo, sewed, 
Bible in Gaehc, Svo, strowjhj bound in calf, 
Blackie's (Prof.) Language and Literature of the 

Scottish Highlands, Svo, doth, 

Boston's Fourfold State, 12mo, doth, 

Bonar's (Rev. Dr 11.) Christ is All, 18mo, sewed, 

... God's Way of Peace, 

Buchannan (Dugald) of Rannoch's Life and Con- 
version, with his Hymns, 18mo, doth, 

... The Hymns, separately, ISmo, seiced, ... 
Banyan's Come and Welcome, ISmo, doth, 

. . . AVorld to Come, or Visions from Hell, doth. 


64 South Bridge, Edinburgh. Gaelic Boohs Sold hi/ Madaclilan and Stewart. 


Bunyan's Grace Abounding, 18mo, cloth. 


% 


d. Pilgrim's Progress, (</i?-ee ^'t*'"^'') c/o^/(, ... 


2 


6 


... Water of Life, cfo^A, 


1 

... Sighs from Hell, 18mo, c?o</», 
Heavenly Footman, ISmo, c'to/A, 


1 

Burder's Village Sermons, 18mo, cfo</i, 


1 


6 


Catechism, Shorter, Id. Gaelic and English, 

2 


Mother's, Id. Gaelic and English, 

2 


Brown's Shorter, for Young Children, 

1 


Confession of Faith, fcap. Svo, doth, 


2 


6 


Dairyman's Daughter, sciwrf, 

4 


Dan an Deirg agus Tiomna Ghuill (Dargo and 


Gaul), with a new Translation, Notes, and 


Introduction, by C. S. Jerram, 


2 


6 


Dewar's (Rev. Dr) The Gaelic Preacher, Svo, ... 

4 


Doctrine and Manner of the Church of Eome, ... 

3 


Doddridge's Rise and Progress, 12mo, dotli, 


3 

Dyer's Christ's Famous Titles, ISmo, doth. 


2 


6 


Earle's Sacramental Exercises, ISmo, doth, 


1 


6 


Edwards' (Rev. Jonathan) Sermon, sewed. 

2 


Elegy on Dr Macdonald of Ferrintosh, 12mo, ... 

6 


English Poems, with Gaelic Translations, ar- 


ranged on opjjosite pages, 12mo, Part 2, ... 


1 


G 


Finlaysou, (Rev. R.) Brief Sketch of the Life of. 


by Rev. J. Macpherson, ISmo, doth. 


1 

Flavel's Token for Mourners, ISmo, doth. 


1 

Forbes' (Rev. J.) Baptism and the Lord's Supper, 

4 


... An Lochran : Dialogues regarding the 


Church, 
. . . Long Gheal : The White Ship ; a Spiritual 


Poem, 

4 


Gael (The), a Monthly Gaelic Magazine, bound in 


cloth for 1873, 74, 75, and 76, each, 


7 

The same in Numbers, Monthly, each, . . . 

6 


Gaelic First Book, ISmo, 2d. ; Second do., 

4 


Gaelic Spelling-Book, ISmo, cfo^A, 

6 


Gaelic Tracts, 50 different kinds, sorted, for ... 


2 


G 


Gaelic Tracts, 8 sorts, 100 for 


1 

Grant's (Rev. Peter) Hymns, ISmo, doth, 


1 


6 


Guthrie's Christian's Great Interest, ISmo, doth, 


2 

Hall's (Newman) Come to Jesus, 

G 


64. South Bridge, JEdinhimjh. / 

GAIDHEAL; PAIPEIR-NAIDHEACHD LEABHAR-SGEOIL GAIDHEALAOH. (AlREAMH 25 GU 36.) "Mar ghath soliiis do m' anam fein 
Tha sgeula ua li-aimsir a clh' f halbli." — Oiseaì;. GLASGOW: 

PUBLISHED BY NICOLSON & CO., 34 HUTCHESON STREET. 
187 4 ' <■ GLASGOW: 
PRINTED BY A. & J. B R Y S N, 

34 HUTCTIKSON .'■-TrEET. . ::30 !.:Y 

^o 1S58 /' CLAR-INNSIDH (Contents of Vol. III.) Taoeh 
Aimsirean na Bliadhna — A rgatlialian, 55 
Alasdair Mac ChoUa — Teachdaire 

Gaklhealach, - - - - 369 
Alasdair Sgiobalta — Ead. le Mac- 

MharcuU, - - - - 110 
Alnascar — Ead. le Mac-Mharcuis, 184 
America, Mar a fhuaradh a mach— 

P. Mac-Griogair, ... 361 
Bas a' Mharaiclie — J. W., - - 185 
Beinn Vesuvius — Leabhar nan Cnoc, 249 
Blar na Stairsnich — Ead. le Iain 

lain-'ic-UiUeim, ... 266 
Bliadhna Thearlaich, Sgeul air — 

Sgiathanach, - - - - 279 
Briathran Cairdeil — >S'., - - 212 
Bron Matlaar — Ead. le Mac-Mharcuis, 298 
Caiptein Euadli Ghlinn Liobhann — 

C'uairfeir nan Gleann, - - 307 
Ceannaiche Glic, An, — Sgiathanach, 342 
Coinueamli Chaidreach, - - 88 

Comliairlean do ilhathairichibli— 

Sgiathanach, - - - - 277 
Comhairleau Mhic-Cailein, &c. — 

Ead. le Abrach, ... 40 

Comhraidlinean, — Alasdair Euadh, Ji-c. 
13, 49, 78, 112, 136, 168,207,233, 

273, 302, 325 
Comunn ur Gaidhealach, - - 312 
Cosamlilachdan — Ead. le Mac- 
Mharcuis, - - - . 21 
Criountaclid— /S., - - . 187 
Cumha Eao — Mairi Nic-Ealair, - 122 
Carraicean-oidhche, Na, — Ead. le 

Mac-Mharcuis, - - - 364 

Dearmad na Gaidhlig — Gilleash. 

Mac-Iain, - - - - 143 

Dr. Livingstone — Mac-Mharcuis, 86 
Du'irteach, Aii,—D.M'K., - 197 
Earrach, Ant-,— 5., - - 187 

Eilean, Ant-, — Ead. U Mac-Mharcuis, 215 
Facal d' ar Luchd-leughaidh, - 377 
GaidliealagusamMinisteir,An-J". W. 372 
Gobhainn Sanndach, An, — Ead. le 

Siucram-Cam, - - - 243 

Iain Dughallach, Pictou— X>. B. B., 175 
Iain Williams, agus an duine dubh, 
—J.W., .... 313 Taobh 
Imrich nan Eun — Teachdaire Gaidh- 
ealach, - . . . 20 
lomlauachd — S., - - - 215 
Lachlunn INIac Thearlaich Oig — 

Sgiathanach, - - 120, 145 

Larach Niuebheh — S. , - 44, 84 

Litrichean o Fhionnladh Piobaire — 

Teachdaire Gaidhealach, 117, 156 

Long mhor nan Eilthireach — D?-, 

Mac-Leoid, - - . 293 

Luchd-cluich nan Cairtean, &c. — 

/. W., - - - - 187 

Mac na Bantraich — Sgiathanach, 246 
Maighstir agus an Gille, Am, — Blto 

I. F. Caimheul, - . . 180 
Mairi a' Ghliune — 7??-. Mac-Lioid, 

229, 261 
Morair Cholasa— Z». MK., 106, 148 
Naidheachdan, ... 58 

Orcheard, An t., — Sgiathanach, 4 

Osdair agus an Seoladair, An t-, 337 

Raonull Ìlac Ailean Oig — Abrach, 72 
Ridire Ghrianaig — Bhol. F. Cambeul, 

338, 357 
Saobh-chrabliadh nan Innsibh — 

Sgiathanach, - - - 201 

Sealladh o MhuUach Beinne — Leabhar 

nan Cnoc, - - - 152 

Seaun Sgeul Gaidhealach — Teachd- 
aire Ur, - . - 182 
Sean Sgoil— i). M'K., - - 332 
Seumas Garie, An t - Ollamh,— 

Sgiathanach, ... 282 

Searmoin Ghaidhlig — A.M., - 158 
Sgeulachdan Bhraid-Albann— ZA C. , 

8, 48, 75 
SilisKic-Coinnich — Ead. le Mnileach, 

1, 37, 69, 101, 133, 165 
Sir Uilleam agus a' Ghaidhlig, 10 

Sop as Gach Seid, 7, 13, 22, 47, 56, 
91, 104, 116, 121, 123, 124, 135, 
148, 154, 176, 200, 203, 216, 273, 

281, 282, 313, 336, 363, 375 
Spiorad na h-Aoise — Lr. lfa«-Leoid, 

203, 238 
Theodorus, Buachaille Ormai — 

T., 178 CONTENTS. BAEDACHD. 

Taoeh 
Ainm losa, Laoidh, - - 337 

An Oige, Laoklh, - - - 377 
Biis Peathar — Ead. le Mac-Mharcuis, 241 
Blar Slumadail — U. Mac-DJnmleihhc, 

6, 42, 77, 104 
Breacan Mairi Uisdein— /. Macill- 

eathain, .... 372 

Brosnachadh Bhruce — Ead. 1p A.M., 186 
Caoidh Chrimine — Dan an Deirg, 248 
Caismeachd Cliloinn Chamroin — 

Ead. k Mac-Neachdainn, - 377 
('. Salm (L.M.)— ^. ÌV., - - 158 
Cruachan Beann — P. Mac-an-t-Saoir, 337 
Cumlia Dbaibhidh air son Shauil 

a;;u3 lonatain — Ead. le Mac- 

Mharcuis, - - - 124 

Ciimha Eao — Ead. le Mairi Nic- 

Ealair, - - - - 122 

\y-aM\s.g—Mac-Oidhche, - - 311 
Duanag Leannanaclid — D. Mac 

M/nnrkJi, - -_ - - 110 

Duan Oisein do 'n Ghrehi, - 119 

Eas Ridhe, Co-cliomnnn ri, — A. 

Camaron, .... 305 i AUEH 

Failte an Eilein Sgiathanaich — N. 

M'L., . . - . 83 

Fogradh nan Gaidheal — F. DonvU- 

ach, .... 11 

Grian ra' anma, Laoidh — Ead. le 

Tobar-Chaiain, ... 9 

Homer — Ead. le Eohlian Mac-Lach- 

aum, 173, 213, 245, 271, 299, 330, 373 
Iain Gilpin — Ead. le Dr. Mac- 

Lfoid, - - - - 269 

Laoidh — Ead. le Mac-MharcvU, 10 

Leomag— ^» t-Urr. E. Madllca- 

thain, .... 177, 218 

Maighdean Ghouri, - - 124 

Oran a' Gheamhraidh — Mac Mha'ujh- 

stir Alasdair, .... 308 
Oran an lasgair, - - - 360 

Grain, le 'm fuinn, 19, 57, 92, 122, 155, 

181, 217, 278, 314, 346, 376 
Shobhrach Mhuileach, An t-, — 

MuUeach, .... 12 

Tarsnachan (Acrostic) — Mairi Nic- 

Ealair, - - - - 364 insriDEx: TO THE ENGLISH DEPARTMENT OF VOL. III. Page | 
Argyle and Bute Celebrities, - 27 

Argyle, The House of, - - 318 

Beltane Eve, - - - 353 

Black AVatch at Coomassie, The, 66 

Captain Patrick Ross, - - 381 

Celtic Chair, The, 96, 97, 255, 350 

Celtic Music, - - - 127 

Cluny MacPherson of 1745, - 347 

Correspondents, To, . . 100 

Duthil, Antiquarian Discoveries at, 290 
Fairy's Palace, The, - - 379 

Gael in the Far West, The, - 28 

(iaelic in Schools, - 29, 225, 256 

Gaelic Class in F.C. College, Glasgow, 66 
Gaelic Lecture, - - - 95 

/ Gaelic Philology — Rev. A. Cameron, 

23, 59, 93, 159, 220, 283, 315 
Herring Harvest, The, - 260 

Highland Airs and Melodies, Review, 227 
1 1 ighland and Welsh Gatherings, 228 
HÌL'ldand Funeral, The, - 190 

Ilii.'!dand Families in Canad.a, - 63 

1 1 i-hland Kilts on Lowland Legs, 125 
iligliland Language and Literature — 

Prof. Blarkie, ■ 251, 258 

Highlands, The Condition of, 188 

Inverness Gaelic Society, - 194 Page 
lona Ruins, - - . 193 

Kin tyre Man in New Zealand, Death of, 349 
Lairds of Argyle, The, - - 253 
M' Donald's Gaelic Poems, Review, 322 
M 'Kay's ( Dr. C. ) New Work on Gaelic, 196 
Massacre of Glencoe — Pev. Geo. 

GiltiUan, - - - - 286 

News of the Highlands and Islands, 

31, 64, 67, 100, 130, 164, 195, 196, 

285, 292, 323, 354, 382 
Oban Soiree, .... 30 

Registrar-General and the Gaelic 

Language, The, - - 161 

Second Sight, - - - 351 

Sean Dana, Review, - - 65 

Sutherlandshire Association, - 163 
To our Readers, - - - 384 

Treasure trove, - - - 222 

Varieties, - 29, 132, 192, 352, 355 

POETRY. 

Boat Song, Highland, - - 291 

Farewell to Rothicmurchus — Ayhmr, 65 
Home in the Highlands — Professor 

Blackie, .... 31 

Ree Waterfall, The,— ^. Cameron, 305 
Rome and Caledonia- W. Murray, 193 


'■^ Mar ghaih solu'is do m^ anamfein 
Tha s'jeula na h-aimsir a dh' fhalbh ." — Oiseax. III. Leabh.] DARA MIOS an EARRAICH, 1874. [25 Air. SILIS NIC-COINNICH. 

SEAXX SGEUL GAIDHEALACH. 

(Bho Bheurla Sheumais Hogg, 

Ciohair Ettvich.) 

T. 

limi cogaclh Mlioiitrose dh' 
eirich cinn-f Iieadhnaagus cearmas- 
cirmidh na Gaidhealtachd gu ire 
ni 'b' airde arm am meas agus ami 
an luach na 'bhuineadh dhoibli 
riamli roimh an am ud. Bha 
cumliaclid agus treubhantas nam 
fineachan air an cur gu dearbli- 
adh arms a' chogadh ud, agus 
mar sin, bha uaclidaran air a 
mheas a reir lionmhorachd a 
chuid ioclidaran, a bha 'g a aid- 
eachadh mar an ceann-fine, agus a 
dh' eireadh air 'iarrtas gu cogadh 
aim an aobhar sam bith a 
roghnaicheadh esan air an son. 
Mar sin, bha fabhar agus deagh- 
ghean chumhachdan na ri©gh- 
achd do gach uachdaran, a reir 
aireamh a luchd-leanmhuinn. 

B' ann 's an am ud a thachair 
an gnothnch eagalach is bun do 
m' sgeul, ann an daimh ri aon 
de theaghlaichean urramach na 
Gaidhealtachd. ach a thuit gu mor 
o chionn loma bliadhna, o'n inbhe 
aird a""* »" I'obh iad aon uair, 
agus uime sin, air sgath na tha 
de 'n gineil fhathast beo anns an 
taobli tuath, is eiginn dhomh ann an tomhas, an ainmeannan agus 
an aiteaclian-comhnuidh 'athar- 
rachadh. 

Tha Caisteal - Gharnaid, aite- 

comlmuidh a' chinn - f headhna 

chumhachdaich an am bheil mi 

gu bhi 'deanamh iomraidh, 'n 

a sheasamli air inbhh- f hiadhaich 

far am bheil dithis de aibhnich- 

ean ainmeil na Gaidhealtachd a' 

coinneachadh a clieile, agus fo 

dhubhar nam beann arda, creag- 

ach a tha 'g eirigh gu cas air a 

; chulthaobh, ris an aird-an-iar. 

Tha 'aghaidh a' sealltainn ris an 

; aird-an-ear, os cionn na h-aibhne 

' ud, a tha 'giulan uisgeachan fall- 

j ain, fionnar nan allt agus nam 

j fuaran gni cladach aon de na 

! caoil-mhara sheimh, neobhruaill- 

eineach sin anns an trie am faigh 

àm-ach a' chuain acarsaid thear- 

uinte. Bha aillidheachd agus 

duaichnidheachd mheasgaichte 

nan cluaintean agus nam bruth- 

aichean creagach mu 'n cuairt a' 

chaisteib'n an samhladh riochdail 

' air an linn stoirmeil anns an do 

^ thogadh e. Aig iochdar na faiche 

i mu choinneamh dorus-bcoil a' 

I chaisteil, bha drochaid - mhaide 

thairis air da stalla a bha mu 

f hichead aitheamh air airde, agus 

eatorra bha eas cumhann,scoiTach 

troimh an robh uisgeachan na 

h-aibhne air an grad thionndadh 

1 2 AN GAIDHEAL. Dara Mios an J^analcli, 1874 gii leum-uisge cho aillidh agus 
clio tiadhaich 's a chithear air 
fad 's air farsuingeachd nan 
garbli - cliriocli, tuath no 'n - iar. 
Bha an drochaid air a deanamh 
de shailtliean daraich, agusged a 
bha i gle ainleathan, lorn, gun 
taobhan no casan air taobh seach 
taobh dhi, clia robli rathad eile 
a dh-ionnsaidh a cliaisteil aeli i, 
do mliarcaicliean no do clioisich- 
ean. 

Fo riaghladh buaii-easach ain- 
tigheariiail nan riglirean Stiubh- 
ardacli, chaill Caisteal Gharnaid 
tomlias nach bu bheag de 'n 
ghloir, de 'n cumhachd, agus de 'n 
mhoralaehd air son an robb 
e aitbnichte agus iomraiteach 
roiiuhe an am ud. B' i crioch 
shonruichte ealaiu-riaghlaidb nan 
Stiubhardach a bhi 'bristeadh 
cumhacLd agus ughdaras nam 
fineachan, nan ard-uaislean, nan 
ceann-feadbna agus nan ridirean 
le bhi 'g am brosnachadh gu 
falachd agus naimhdeas an agh- 
aidh a cheile, leis an robh iad 
ann an tomhas mor air an lag- 
achadh agus air an isleachadli 'n 
am measg fein. Chlaon agus 
chrion tiodal ainmeil.aosda teagh- 
lach Chaisteil Gharnaid, ach bha 
fhathast fuigheal de am moral- 
achd a lathair ann am pearsa a' 
chinn-fheadhna a blia beo aig 
an am so, ach fo tliiodal ur — 
eadhoin, Morair Eidirdeil. B' 
esan 'n a aonar an t-aon nibean- 
glan a bha lathair de tbeaghhach 
ainmeil a shiiinsearachd; mar sin 
bha mor-chumhaclid'n a sheilbh, 
oir bha e'n a chcann air fine a bha 
fhathast ro Honmlior, uaiblireach 
borb, ainmcineach. Ach na 'm 
basaicheadh e gun sHochd, tliuit- 
eadh an oighreachd agus an ceannas-cinnidh, a reir coltais, air 
neach a blia, thar gach duine, 'n 
a chuspair fiiath dha fein agus d' 
a iochdarain ; duine leis an robh 
e air a chreachadh ann an tomhas 
mor de'n onoir agus de'n t-saoibh- 
reas air an robh e aon uair ann 
an seilbh ; agus duine, ged a bha 
e ann an dluth dliaimh dha, a bha 
aig an dearbh am ud, a' cleachdadh 
gach innleaehd a bha 'n a chomas 
gu a thilgeadh a mach as aite, 
agus gu 'thoirt gu bochdainn. 

Anns an t-suidheachadh dheu- 
chainneach ud, phos Eidirdeil air 
comhairle maithean a luchd-lean- 
mhuinn, Silis, aileagan Chlann- 
Choinnich. Bha iad le eheile ro 
og ; bha ise aillidh, caoimhneil, 
deagh-bheusach agus so-lubadh ; 
b' i annsachd a companaich i, 
amis an t-seadh a b' airde, agus 
cuspair uigli agus deagh-ghean 
an iomlain de aluehd leanmhuinn. 
Ach mo chreach ! chaidh bliadhna 
an deigh bliadhna thairis, gun a 
chhraid og ud a bhi air am 
beannachadh leis an toradli sin a 
bha ion-mhiannaichte os cionn 
gach beannachd eile — eadhoin, 
oighre og air son oighreachd 
Ghlinne-Garnaid agus air son 
Moraireachd Eidirdeil. Ciod a 
ghabhadh deanamh ? Bha an 
fhine gu h-iomlan, fo bhuaireas 
agus ann an imcheist; bha coinn- 
eamh an deigh coiniieimh aig 
maithean a' chinnidh mu 'n chuis, 
agus b' e an codhunadh aonsgeul- 
ach gus an d' thainig iad aig a' 
cheann mu dheireadh, gur h-c a 
b' f hearr gu 'm basaicheadh eadh- 
oin deichnear de na baintigh- 
earnan a b' uaisle a bha beo de 'n 
fhine, na gu "n tuiteadh an t-iom- 
lan de 'n fhine, maille ris gach 
onoir a bhuineadh dhoibh, ann Dara Mios an Earraich, 1874. AN GAIDHEAL. 3 an lamhan Nagarr, a bha 'n a 
cliuspair fuath agus diomb dlioibli 
idle. 

]\Iu thuaiream seachd bliadhna 
an deigh do Shilis tighinn gu bhi 
'n a mnaoi, ach cho neo-clioltach 
ri tighinn gu blii 'n a mathair 's 
a bha i riamh ; thainig bnidheann 
de mhaithean a chinnidh air 
teachdaireachd gu Morair Eidir- 
deil, le seann laoch calma, 
TighearnaCharnaich air anceann, 
am fear a b' fhaisge ann an inbhe 
agus ann an cumliaclid do 'n 
cheann-f headhna e fein. Dh' innis 
iad dha gu 'n d' thainig iad a nis 
gu codhunadh .suidliiehte g-u 'm 
feumadh e gun tuilleadh dail no 
seamsain dealachadh ri.s a' bhain- 
tighearna, beo no marbh mar bu 
roghnaiche leis. Blirist e maeh 
ann am feirg, agus, ars' esan, 
" Na biodh a dhanachd aig an 
f hear is feari- 'n ur measg a leithid 
'ainmeachadh gu brath an deigh 
so." Gun eagal, gun athadli, 
fhreagair seann laoch Charnaich. 
" Ciod is fiach thusa as ar 
n-aogaisne? Runaich sinn uile 
gur fearr gu 'm basaieheadh, cha 
n i a mhain, ban-mhorair Eidir- 
deil, ach gach baintighearna eile 
a tha beo d' ar fine, na gu 'n 
tigeadh an fhine gu bhi 'n an 
traillean fo an-riaghladh agus fo 
chumhachd Xagairr." Chiinnaic 
am ]\Iorair nach robh dol a null 
no nail dha ach strioehdadh 
dhoibh. Thuirt e gu 'm bu chàs 
eruaidh e gun teagamh sam bith, 
ach ma runaich Ard-riaghlair na 
cruitheachd gu 'm b' esan an 
t-oighre deireannach de 'n stoc 
aosda, fhiughail o'n do ghineadhe, 
a sheilbhicheadh oighreachd agus 
onoir a sliinnsear, nach gabhadh 
an t-orducrh atharrachadh ; acrus na 'n tngadh iadsan gu bull an 
gniomh uamhasach a runaich iad 
gu 'm faodadh iad a bhi cinnteach 
gu 'n tugadh iad mallachd 
an Uile-chumhachdaich a nuas 
orra fein agus air an fhine gu 
leir. Cliuir e "n an cuimhne nach 
robh e fein agus a bhaintighearna 
ach fathast ro og, nach d" thainig 
iad eadhoin gu an Ian fhàs no gu 
treine an neart, agus mar sin nach 
robh e idir mi-choltach gu 'm 
faodadh ise bhifathast'n a mathair 
teaghlaich lionmhoir; ach coma 
CO dhiu, gu 'm b' ise thar na 
h - uile cuspair eile anns an 
t-saoghal, ailleagan agus annsachd 
a chridhe, agus gu 'm bu luaithe 
a dhealaicheadh e ris gach ni 
a bhuinneadh dha, eadhoin ri 
'oighreachd agus ri 'chinneadh na 
rithese. 

Chrath Carnach a cheann liath, 
agus le gruaim bhagaraich air a 
ghnuis, tliuirt e ri Eidirdeil gu n 
robh a chainnt ro amaideach, 
agus 'n a freagradh cruaidh- 
chridheach do iarrtas an fhine d' 
am bu cheann-feadhna e, agus 
nach b' e a chomain e. '"' Aidich- 
idh sinn," arsa Carnach, " gu 'm 
bheil a' bhaintighearna fhathast 
ann an ceitein a h-oige, agus air 
sgath a h-oige, ged tha ar foigh- 
idinn air a cur thuige gu ro mhor, 
bheir sinn fathast dail thri 
bliadhna dhi, agus aig ceann na 
h-uine sin, ma bliios i gun sliochd, 
gabh m' fhocalsa air gu 'm feum 
thu a cur uait le dealachadh 
laghail, no ma-dh'fhaoidte air 
dhoigh is miosa, agus bean eile a 
phosadli ; agus sin air sgath nam 
miltean a tha an crochadh riut 
mar an athair, an cul-taiceagus an 
dochas saoghalta ; oir ma thig g-u 
brath an latha sin ann.s am bi AN GAIDHEAL. Dara ifios an Earraich, 1874. Gleann-Garnaid gun oighre dligh- 
each, bithidh laithean Chlann- 
Choimiicli mar cliinneadb, air an 
aireainh am measg nan nithibh 
a chaidli seacliad. 

Smuainich Morair Eidirdeil 'n 
a inntinn tein, gur h-ioma car a 
dh' fhaodadh tighinn air an 
t-saoghal an taobli a stigh de 
thri bliadhua, agus an dochas ri 
maitheas an Fhreasdail, dh' aon- 
taicli e ris na eumhachan a clmir 
Carnach agus na maitliean eile ri 
'uchd, ni a thug faothachadh agus 
fuasgladh dha aig an am ud, 
ao-us mar sin.dhealaich e fein agus 
a chairdean, saodmhor, toilichte, 
taobh air thaobh. Thainig na 
tri bliadhna gu crich, — an deich- 
eamli o 'n a phosadh iad, ach mo 
thruaighe ! bha Morair Eidirdeil 
ao-us a cheile uasal fhathast gun 
oighre, gun bhan - oighre, agus 
gun choslas caochlaidh. Bha 
Silis cho cuirteil, cho aillidh, cho 
flathail, cho sunndach agus cho 
iullagacli 's a bha i riamh, gun 
smuain, gun umhail, gun amharus 
mu na comhairlean dorcha, droch- 
mheineach a bha air an deilbh d' 
a taobh. Ach mo chreach ! bha 
a binn air a seulachadh leas an 
iomlan de 'n f hine, firionn agus 
boirionn, ard agus iosal, oir fjha 
an aimheal agus am mi-fhoigh- 
idinn air tighinn gu ire bhuair- 
easaich do-chiosaichte, agus bha 
gach teanga 'g a casaid gu bàs. 
Runaicli aireamh de sheaim 
mhnathan-uaisle cur as dhi le 
puinnsean ; chaidh te dhiu air 
aoidheachd do 'n Chaisteal le 
puinnsean millteach air a giulan, 
a runacliadh cothrom a ghabhail 
air a fhritliealadh air dhoigh 
eigin, ach clui bu luaitlie chunn- 
aic i aghaidh aoibheil, ueo-chion- tach na ban-mhoraire, na bhuail 
a coguis oirre, agus thilg i am 
puinnsean anns an teine. An 
deigh sin dh' f heuch iad druidh- 
eachd, ach dh' f hailnich an geasan 
cho math ris gach oidhirp eile ; 
agus cha robh a nis leigheas air 
a' cliuis ach gu 'n cuirte teachdair- 
eachdadh-ionnsaidh a' Mhoraire, 
agus air an dearbh latha air an d' 
thainig na tri bliadhna gu crich, 
rainig na maithean ceudna Cais- 
teal Gharnaid, le seann Tighearna 
Charnaich aon uair eile air an 
ceann. Muileach. 

(i?/ leantuirin.) AN T-OR-CHEARD. 
Bha or-clieard anu am baile araidh 
ann an Sasunn, agus chuir e suas 
butli arms au robh e 'cumail gach 
obair-oir a bha f reagarracli air son gach 
ard agus iosal, agus mar an ceudna 
clachan-luachmhor agus seudan de 
gacli gne. Bha e 'n a dhuiue coir, 
ionraic, agus measail am beachd 
gach neach a chuir eolas air. Air 
dha a bhi curamach agus glic, dh' 
fhas e 'n a dhuine saibhir, agus bha 
an saoghal a' soirbheachadh leis gu 
maith. Oha do phos e riamh, agus 
air dha a bhi gun teaghlach, agus 
pailteas aige, maille I'i cridhe fialaidh, 
truacanta, bha e aiiimeil air son a 
mhaitheis do na bochdaibh, agus air 
son a bhi 'roinn a mhaoin a ghiulan 
air aghaidh gach gniomh seirceih 
Mu dheireadh thainig briseadh air a 
shlainte, agus runaich e dol a dh- 
iounsaidhtobair araidh a bha ainmeil 
air son a bhuadhan gus a' ghne 
euskiint a bha airsan a leigheas. 
Bha 'n tobar astar mor o 'n bhaile 
anns an rolih an duine coir so 
'fuireach. Rinn e deas gu falbh ; 
dh' fhag e a bhutli air curam 
hichd-ceirde dileas a bha 'g obair 
aig-e, agus dh' fhalbh e air muin Dara Mios an Earracih, 1S74. AN GAIDHEAL. 5 eich. Thug e leis bocsa Ian cle na 
seudan a bu luachmhoire a bha 'n a 
bhutli, a b' f liiach na miltean piuind 
airgid ; agus tbuarasdalaich e gille 
tapaidh a thacbair air, cbum am 
bocsa a gbiulan. A tbuille air na 
seudan, thug e leis moran airgid, 
gun fbios nach cuireadh e feum air 
mu 'm pilleadb e dacbaidb. 

An deigb a bbi biitbean air falbb^ 
agus dol troimb ioma baile agus 
macbair bba iad a' faotuinn gu gasda 
air an agbaidb, agus bba 'n t-sligbe 
a' deadh-cbordadb ris an or-cbeard. 
Air la araidb, bha 'n ratbad-mor air 
air an robb iad ag imeachd 'g an 
treorachadh thairis air aitean mona- 
dail, aonaranach, far an robb locban 
agus garbblaicbean fiadhaicb. Db' 
inndrinn an :lrocb-spiorad aun an 
cridbe a' gbille a bba 'giulan a' bhocsa 
agus aig ionad uaigneach araidh, ri 
taobb loch dorcba, thairis air an robb 
beanntaii arda, mar dhubb neul a' 
tilgeadh am faileas, ghrad lainaicb e 
a mbaigbstir a mhortadh, agus e fein 
a tboirt as le a mhaoin. Aig a' cheart 
am thainig a mbaigbstir as an dioll- 
aid, a bbeacbdacbadb air gach seall- 
adh mu'n cuairt, agus a tboirt cotbrom 
do 'n each greim 'itbeadh ri taobb an 
rathaid. Gbabb an seirbbiseach 
cruaidh-chridbeach fatli air a mbaigb- 
stir, agus bbuail e sgian mhor a bba 
'n a f hochar troimb cbridhe an duine 
choir. Bba e marbh ann am priob- 
adli ]ia sula — ghrad thug am 
mortair an t-airgiod dbeth — lion e 
pocaidean a chota-mhoir le clacban 
— thilg e 'n corp 's an loch — rinn e 
greim air a' bhocsa agus air an each, 
agus ann an tri mionaidean gbabb e 
an t-slighe. 

Chaidh an duine truagh so db' 
ionnsuidh aite iomallacb de 'n tir, 
far an do thoisich e air malairt, agus 
far nach robb fios aig neacb sam 
bith mu aon ni a thacbair. An 
toiseach bho e a' reiceadh obair- 
chruadhach, agus nithean air bheag luacb, cbum nach gabhadh neacb air 
bith amburas m' a tbimchioll. Mar 
so bha e 'dol air agbaidb i)liadhn' an 
deigb bliadbna, a' chuid 's a' chuid, 
gus ma dheireadh an d' eirich e gu 
ard inbhe'u a cheird. Cha do smaoin- 
icb neacb air bith nach robb a 
shoirbbeacbadh a' srutbadb o 'n dich- 
ioll a bba e 'gnatbacbadb 'n a cheiixl 
fein, an uair a bha esan le mor 
sheoltachd a' giulan air agbaidb le 
bathar luachmhor an duine sin a 
mhort e. Bba e curamacb, measail, 
agus creideasacb. Phos e nigbean 
duiu'-uasail, agus roghnaicheadb e 
an toiseach gu bbi 'n a uacbdaran, 
agus an sin gu bbi 'n a ard-uachdaran 
's a bbaile 's an robb e a' tamb. 
Choimhlion e a dbreucbd air sheol a 
choisinu mor chliu dha o gach ard 
agus iosal. An da chuid, mar 
uacbdaran agus mar bbreitbeamb 
bba e measail ann an suilibh nan 
uile, agus bhuanaich e mar so I'e 
aireamb bbliadhnachan. 

Air latba araidh bha e 'n a aite fein 
's a'chuirt maille ri breitbeamhnaeile 
a' bbaile, agus thugadh a lathair 
duine gu bbi air fheuchainn air son 
a mbaigbstir fein a mhortadh. 
Chaidh na fianuisean a- tharruing 
agus a cbeasnachadb. Labhair na 
fir - lagha gu deas-bbriatbrach air 
gach taobb. Chaidh an hicbd-deucb- 
ainn air leth car tamuill bhig, agus 
thug iad a mach am binn, gu 'n robb 
am priosanacb ciontach. Db' f ban 
na h-uile 'n an tosd gus an chiinneadh 
iad binn a' bhais air a toirt a 
mach leis an ard - bbreitbeamb. 
Chaidh mionaid an deigb mionaid 
seachad; ach cha do gbluais am 
breitheamh. Bha suilean nan uile 
'bba 'lathair a nis suidhichte air, 
agus chumiaic iad mor iomaguin- 
inutinn air. Bha e 'g atbarracbadh 
dhreach, agus a reir coslais anabarr- 
ach neo-sbocrach ! Mu dheireadh 
db' fliag e 'aite-suidhe fein — chaidh 
e sios o bheinc nam breitheamhna. AN GAIDHÈAL. 1) ara Mios an Eanaich, 1874. agus a chum mor-iog-liiiadli nan 
uile, slieas e ri taoMi an duine 
tliruaigh a blia gii bhi air a 
dhiteadh. Labhair e am fianuis 
na cuirte, agus thiibhaii't e ami 
am briatliraibh soilleir agus soil- 
eimte : — " A bhreithcamhaa, agus a 
luchd-eisdeachd gu leir. Tha sibli a' 
faicinn mu choiuneamh ur sul, duine 
boclid, truagb, ciontacb, a ta 'g a 
tboirt fein suas mar ueacb a ta 
toillteannacb air peanas a bbais a 
a reir lagba Dbe agus dbaoine. Tha 
sibli a' faicinn creutair ni 's truaighe 
agus ni 's ciontaiche gu mor na 'n 
(hiiue so a fhuaireadh a nis toill- 
tcannacb air bas ! Is mise an duine ! 
Is mise an creutair aingidh a mhort 
mo dheadli mhaighstir, agus a clieil 
an gniomh eagalach re dheich 
bliadhna ficliead ! Cha 'n 'eil iun- 
leachd agam fantuinn ni'sfaideair 
mo chlaoidli le h-agartas cogais, agus 
feumaidh ceartas a bhi air a dhean- 
amh do 'm thaobh anns an doigh a 's 
follaisiclie, a reir mo thoillteannais. 
Cba 'n 'eil sith ami domh gus an 
deanar sin. Is e m' iarrtas-sa ceartas 
fhbiitheanais a bhi deanta, agus 
gu 'n robh Dia na gloii'e trocaireach 
ri m' auani." 

Cha 'n 'eil e comasach ioghnadh a 
])hobuill a chur an ceill an uair a 
flnial iad an aidmheil a rinn esan a 
blia 'n a blireitheamh co measail 
beagan mhioiiaidean roimhe sin. 
Dh' iiinis e gach ni gu mion mar 
a mharbh e an t-or-cheard ; agus 
air 'aideachadh agus air 'iai-rtas fein 
thug na breitboamhna a mach binn a 
cln-ochaidh maille ris a' chiontach 
eile. Cliuiri-adh gu bas iad aig an 
aon am, agus chaidh iad le cheile 
stigh do shiorruidheachd ag aidcach- 
adli toillteannas am l)inne fein, agus 
a reir coslais a' creidsinn 's an Ti sin 
aig a bheil slainte do cheann-feadhna 
nam pcacach a ni aithreaclias. 

ScilATHANACn. BLAR SHUNADAIL. 

(Air ieantinnn.) 

DuGHALLACH. — ' Tha mise 's an am 'n 

a sheirbheis ; 
'S cuis shearbh a thoirt detli na dh' iarr 

thu. 
Cha 'n 'eil fear an diugh beo 
Is fearr eolas air na mise, na 'bu trice 
Sheas r'a ghiiallainn le teine 's tuadh 
An criochan Eirinn. 

Dh' fhuadaicbeadh m' athair'n a dhuin' og 
A duthaich ^Ihic-Aoidh 
All taobh tuath na h-Alba, do Lochlann. 
Bba mo mhathair a's coignear eile 
Leis 's a' bhirlinn. Cha robh mi ach tri 

miosan 
An uair a raiuig iad tir nam borb gnu : 
Thogadh mi giis a so 'n am measg. 
An uair a chruinnich Rurach 'fheachd 
A <lhol do dh-Eirinn, 
Rinn e ceaunard-ceud dhiom 'n a chabh- 

lach ; 
Ehuair mi rithist lau clieannas an fheachd 

mhara. 
Cha robh mi 'n cath na deisinn sin thall ; 
'S e 'n cabhlach mo churam. 
Fhuair mi ordugh an de an caladli so 

'fhaireadh ; 
An uair a chuidich mi na bràth'rean, 
'S theirinn ribhse, aon a's uile, — 
Teichibh, a's innsibh do na Gaidheil 
Gu 'm bheil Ruracli a' tighinn, le feachd 

lionmhor 
Air tir 's air fairge, 'ghlacadh Chinntire, 
Gniomh a bhios fad' an seanachas. 
Seasaibh mar bhur n-athraichean treun ; 
Tha làtha nan creuchd am fagus ! ' 
AiLEiN — 'A cheannaird, an leig thu 

mise gu Dun-cholg 
Fo dhubhar na h-oidhche 's an innis thu 

dhomh 
C aite 'm faigh mi cònlach no connadh 
A thogas an lasair ohaoireach, 
M' an sgaoil sinn na siuil a theicheadh 

thairis ?' 
DuGHALLACH— 'Gheibh thu na dh' 

iarr thu, 
Sopan fodair a's fraoich 
Cho math 's a sh^id gaothgu sradan dearg; 
Cuir fras diul)h ri earball Kuraich ! 
Coinnich mis' aig a' chreagan bhreac so 

shuas, 
'S gheibh thu na chual' thu 's mo chomh- 

nadh : 
A laoich bi 'd Ian armachd, 
'S gun fios CO 'tha 'scalg 's an oidhche 
Le ordugh Ruraioli. 

A dhaoin'-uaisle, biodh a' bhirlinn ullamh; 
Cha bhi filth fuirich ann an deigh sud.' 

Choinnich Ailein 'f bear-ruin 
Aig Cain Mhic-Dhugliail], Dara Mios au Earraicli, 1874. AN GAIDHEAL. ;Mar a their an seanaclias ; 
Gliluais an Jitliis gu Dun-cliolg 
'S an dorcha 's gim lens air spenr ; 
Thainig iacl gu fosgladh cumhann, 
Aig bonn bruthaich an naigneas sàmhaeli. 
DuGHALLAGH. — ' So an t-aite; tha chuis 
mar d' iarrtas ; 
Tha 'n ceann so d' an tùr de dharach 

tioram, 
'S gun uisge dhith ach aon tobar beag 
An cul ua h-aitreibh. 
Faigheadh an teine aou uair greim, 
'S cha d' thainig thar fairg' a Lochlann 
Na chaisgeas e : loisgear gu gual 
Cnamhan na fardaich, 's na th' innte.' 
AiLEix. — ' Ceangail an snathain casta 
so ri ni' chluais, 
'S tarruing e a thoii-t sanais dhomh 
Ma thig an luchd-fair' ort 's thu 'd aouar; 
'S olc cuis aoin am measg airimh. ' 
Rainig Ailein an dorus daraich, 
'S, mar a thuirt a charaid ris, fhuair e ; 
Chuir e chual ris a' chomhla ; 
Bha sop lasrach o 'n laimh gun mhearachd 
Am piiobadh na sid' ris na gasan tioram ; 
Thill e mach gun duil ri coinneachadh 
Ei tichead fear de mhuinntir Kuraich 
An lagan uaigueach, 

Kach cuala's uachfaca Ailein, ach, a'faire 
Mar ordugh cogaidh — 
Comhail gliarbh do 'n dithis threun 
D' am b' eiginn comhrag, no 'u glacadh beo 
Gu bàs gun iochd. 

Chunnaic iad airm nam borl) a' dearrsadh 
Ri leus na h-oidhche. 

DuRHALLACH. — ' Ciod e nis, a Mhic 
Thorr-loisg ; 
Tkoir au t-ordugh, 
Tha mise le deoiu aig do sheirbheis.' 
AiT.EiN. — ' Mo sgiath laidir ! tha thu 'n 
so ; 
An ainm Righ Coinneach 's nan Gaidheal 
Bitheamaid aunta I ' 
Sheas au dithis fo sgiirr na caraige, 
'S an fhichead fear garg 'g am bualadh, — 
Xamhaid a' tuiteam leis gach buille, 
'S an da churaidh gun leon, 
Gus an do thuit ua liadh-dhaoiue 
Gun chomas torrachd no buille. 
Laidh iad uile 's an lagan uaine, 
'S toirm nan toun, le monmhor, 
A' seinn coronaich fhuair, 
'S am fuil a' traoghadh. 
Raiuig na gaisgich am bràth'rean, 
'S a' bhirlinn 'n a h-uidheani : 
(Thabh iad an uidlie troimh 'n linue 

dhomhain. 
(jU corsa na h Alba, a's gaoth a's fairge 
'G an luasgadh — tonnan fuaimneach 
Nach ciuinich treise 'n duine — 
'S faoin na 's urrainn e 's a' ghniomh ud. 
An uair a shoillsich a' mhadainn, Sheiun Ailein, 's e air ramh-guaiUne, 
An duau beag so air fuaim clarsaich : — 

' Tha 'n linne so buan, 

'S fhad' a chithear thu shuas, 

A thalaimh ghleanuaich 

Xan ruadh-bhoc siùbhlacli. 

Ged tha ^lanainn fo chis, 

'8 a laoich air tuiteam 's an strith, 

Tha thus' a"s do Righ gun mhuthadh. 

'N uair thig na Lochlannaich gharg, 

Gun bhaigh ri beo no ri marbh, 

Theid biodag chlaiseach 'n an sealbhan, 

's i ruisgte ! 
'S bidh Eiijh nan arm* so ri m' thaobh, 
An laimh nan curaidh nach aoni. 
'S ged 'thig buillean gach taobh cha 

lùb e, 
Geda chluinnear nuallartaich shearbh — 
Nam borb a' tighinn le colg, 
Bheir suinu nam boinneidean gorm 

dhaibh dùbhlau ! 
Ach cliù mo ranntachd a' chual 
Shopan dearrsach nam buadh 
Air an leitir a bhuain an Dùgh'lach ! 
A laoich laidir gun cheilg, 
Beatha bhuan dhuit gun mheirg ; 
Dh' fhag thu 'u sud an ton-ruadh 

air Rùraich ! ' 

Dh' orduich m' athair, Righ ^Mhauainu 

duinu 
Teachd a's 'innseadh gun dàil 
Gu 'm bheil an namhaid fuileach ud an 

ordugh, 
',S m' au laidh grian da sheachdain, 
Bidh e le 'fheachd air an traigh so. 

SuNADAL. — 'S mor do sgeul a mhic 

Righ Mhanainn ; 
Cha 'n fhada bhuainn la na deuchainn. 
Bidh faobh'r ri feusaig 's sleagh ri cneas ! 
Ohi thu cinn-fheadhn' a' chearn so ; 
Gheibh sinu an comhairle, 
M' an ruith crois-tàra feadh nan gleann 
A chruinueachadh nan clann gu cath, — 
Laoich nach stad le ag no eagal ; 
Cha chuis -au-teagamh an gniomhsan I 
(Ri leantubm.) 

Is i saothair chruaidh an luach a dh' 
iarrar air son soirbheis, agus cha cheann- 
aichear i le luach sam bith eile. 

Tha fireantachd mar chloich-chinn na 
h-oisinn ann an giulan an duine ; agus 
mur bi i air a steideachadh gu daingean 
ann an laithibh na h-oige bithidh gaoid a 
chaoidh anns a' chaith-beatha. 

Tha aineolas a' cur sreiue ri teangadh 
nan daoine glice, ach a' cur gluasad gun 
sgur air teangadh nan amadan. 

• All claidlieamh mor. AN GAIDHEAL. Dara Mios an Earraich, 1874. SEANN SGEULACHDAN MU 
BHRAID-ALBANX. 

I. DOXNACHADH DUBH a' CHURRAIC. 

A reir gach fiosrachaidli a tha 
againn o eaclidraidh, bha Donnach- 
adh Dubh, aon de mliorairean 
Bhraid-Albann, 'n a dliuine gm'g, 
cruaidli-chridlieacli, gun suim sani 
bitli mu bheatba a cbo-cbi-eutairean. 
Gbairmeadb dbetb Donnachadh Duhh 
a! churraic^ agus a reir coslais, bha 
e CO dubh 'n a nadur 's a bha e 'n a 
phearsa. Mhcndaich e an oighreachd 
gu mor le iomadh car agus cleas. 
B' esau a leag steidh caisteal Bheal- 
aich aig ceann an ear Loch-Tatha. 

Bha, anns na laithean sin, fear- 
fearainn ann an Gleann-Liobhann 
ris an canadh Donnachadh Dubh gu 
magail, avi Bodach Hath. A chum 
greim 'fhaotainn air oighreachd bhig 
an duiiie so, runaich Donnachadh 
cur as da, agus shonraich e an gniomh 
oillteill so 'earbsa ri tighearn eile a 
bha an Gleaun-Liobhann d' am b' 
ainm Donnachadli Ruadh. Chaidh 
fios air Donnachadh Ruadh gu 
Caisteal Bhealaich, agus aii" dha 
tighinn, chuir am morair failte ro 
chridheil air agus rinn e a bheatlia 
le mor ghreadhuachas. A lion cuid 
a's cuid leig Donnachadh Dubh ris 
da an gnothach mu 'n do chuir e fios 
air, agus gheall e duals mhor air son 
a dheanamh ; agus a thuilleadh air 
sin gu 'u dionadh esan e o gach 
cunnart o lagh na i-ioghachd. Ged 
blia Donnachadh Ruadh 'n a dhuine 
gle neo-sgàthach, tìadhaich, cha robh 
e 'n a nadur a lamhan a thumadh 
ann am fail an t-scann duine choir a 
bu choimhearsnach dha, agus dhiult 
a le grain an gniomh salach so a 
dheanamh, ach is ann a bu mho a 
a dh' earailich, agus a ghrios 
Donnachadh Dubh air, le iomadh 
gealladli mills agus sodal, gu a 
ghabhail os laindi. Aig an am sin 
bh:. Doiina.-lia.lh Ru;i-lh '- a ro sharachadh air son airgid, agus an 
deigh dha smuaineachadh mu 'n 
chuis chuir e roimhe greim 'fhaotainn 
air an duals, agus dh' aontaich e a 
dheanamh mar dh' iarr Donnachadh 
Dubh air — is e sin ceann a' Bhodaich 
liath a thoirt do Bhealach. 

Oidhche no 'dha an deigh so, 
bhuail Donnachadh Ruadh gu dana 
aig dorus a' chaisteil mu mheadhon 
oidhche, agus dh' iarr e am moi'air 
'fhaicinn gun dàil, ach cha robh aon 
de na seii-bhisich a dhùraigeadh dol a 
dhusgadh am maighstir aig an trath 
sin. Mu dheireadh dh' fheuch iad 
dorus a sheomaii- do 'n f hear ruadh ; 
bhuail e gu dana, agus leig Donn- 
achadh Dubh a steach e. Air dha 
faotainn a steach, thug e sac a's e 
'sileadh fola a mach fo 'bhreacan 
agus leig e 'fhaicinn do Dhonnach- 
adh Dubh e. " Tha mi a' faiciun gvi 
'n d' rinn thu an gnothach gu h-eir- 
eachdail mar gheall thu," thurt am 
fear dubh, agus e 'suadhadh a lamhan 
le h-aoibhneas. " Nach robh mi 
riamh cho math ri m' ghealladh ! ach 
nach gabh thu sealladh air ceann a' 
bhodaich?" arsa Donnachadh Ruadh. 
" Cha ghabh an drasta. Tha mi 
cinnteach gu leoir gu bheil e an sin 
agad." Thoisich Donnachadh Dubh 
air seanachas gu cridheil ach gun 
f hacal aige mu 'n duals a gheall e. 
Mu dheireadh thuirt Donnachadh 
Ruadh, "So, so, thoir dhomh an 
duals air son na cuise so agus leig air 
falbh mi, fhii--an-tighe." " Duals, 
mo ghille gasda ! cha 'u am so g\i 
bruidhinn mu airgiod agus duaisean 
agus do bheatha co mor an cunnart. 
Thoir an cam ort gus am foigh mise 
mathanas duit bho 'n righ. Cha 'n 
'eil thu a'tuigsinn a' ghàbhaidh anns 
am bhcil thu, a dliuine bhochd. Ma 
theid do ghlachadh crochar thu gu 
cinnteach." " An cluinn thu mise?" 
thuirt Donnachadh Ruadh, agus e 
'tariuiiig a chlaidhindi 's e dearg le 
full ; " mur paigb thu an duais gun Dara Mios an Earraich, 1S74. AN GAIDHEAL. dail, ann an aon mhionaid tlieid do 
cheann-sa anns an t-sac maille ri 
ceann a' Bhodaich Hath." Cliunnaic 
Doonacliadli Diibh nach robh seol 
dol as aige, agus gu 'n deanadli a 
cliompanacli an ni a bhagair e. Ged 
giiairmeadh e air a cliuid daoine clia 
robh sin ach gu bhi 'foillseachadh a' 
ghniomh mu 'n robh e. Rinn e, uime 
sin,gaire,agusthuirt e nach robh e ach 
ri beagau feala-dhà. Chunnt e an 
t-airgiod a mach air a' bhord. Sheall 
Donnachadh Euadli air agus thuiit 
e, " Dh' fheuch thu ri mise 'mheall- adh, agus, air a shon sin, mur dub- 
laich thu an t-suim theid do cheann 
a phogadh ceann a bhodaicli." Cha 
robli rathad dol as aige, agus mu 
dheireadh, riun am fear dubh mar a 
chaidh iarraidh air. Thruis Donna- 
chadh Euadli an duals gu geanail 
agus ghabh e a chead ag radh, 
" Seall am bheil muthadh air aogas 
a' bhodaich." An uair a sheall 
Donnachadh Dubh air an ni a bha 's 
an t-sac clod a f liuair e an aite ceann 
an t-seann duine ach ceann reitlie 
maoil leis fein ! D. C. G R I A N M' A N M A. 

Grian m'anma 's tu, Fhir-shaoraidh chaoimh, 
Eoimh d' ghnuis gTad theichidh as an oidhch', 
Neul talmhaidh 'm feasd, na h-eireadh suas 
A thoirt do hiith'reachd neamhaidh uam. 

'N uair dh' f hailceas druchd a' chodail thlaith 
Mo rosgan fann aig crioch an la, 
Mo smuainte biodh mu 'n f hois 's mu 'n t-sith 
Tha 'feitheamh orm an comunu Cbriosd. 

Bho mhoch gu h-oidhche dean leam tamh, 
Oir m' oighreachd 's tu 's mo chuid fo neamh ; 
Bho fheasgar fuirich leam gu la ; 
Oir 's oillt, as d' eugmhais, leam am bàs. 

Ma thionndaidh's aon de d' leanaban ualt, 
'Toirt cul an diugh ri ceum ma stuaim ; 
A cheum biodh dha gim tamh gun f hois ; — ■ 
Pill fein an t-àurach truagh air ais. 

Do 'n tinn 's do 'n bhochd gabh curam caoin, 
A' freasdal doibh, dhe d' stor nach traoigh ; 
'S mar chodal naoidhein, aoibhinn, tlath, 
Do 'n bhronach biodh an nochd a thamh. Do bheannachd oirnn gach madainn taom 
'N ar turas sgith a' dol roimh 'n t-saogh'I, 
A chum 's an cuan do ghaoil air neamh, 
Gu 'm bi sinn feadh gach ail a' snamh. 

Eadar. le ToBAK-OlIATAlX 10 AN GAIDHEAL. Dara Jlios an Earraicli, 1S74. NA '8 DLUITHE DHUIT FEIN. 
Na 's cllùitli', mo Dliia, dhuit fein, 

Na 's cUiiith' dhuit fein ; 
Ged tliogar mi a suas 

Le deuchainn 's pein. 
A ghnath 's i so mo laoidh, — 
h'a 's dliiith' do m' Dhia, na 's dlnith', 

Do m" Dhia, na 's dh'iith'. 

Ged bhitheam, mar sheachranach, 
'N uair laidheas grian, 

Am shuain le cloich fo m' cheann, 
A's dorch gach sion, 

Am aipling b' i mo ghuidh', — 

Na 's dliiith' do m' Dhia, na 's dliiith', 
Do m' Dhia na 's tUiiith . 

Faiceam mo shlighe 'n sin, 

'Direadh gii glòir ; 
Na chuir thu orm a' teachd 

Bho d' shlaiute uihùir ; 
Aingle 'g am ghairm air m' ùidh, 
Na 's dliiith' do m' Dhia, na 's dlùith'. 

Do ni' Dhia na 's dliiith'. 

An siu 'n uair dhuisgeas mi, 

Le d' chliii 'g a luaidh, 

Togaidh mi BùteLl ard 

Air stt-idh mo thruaigh" ; 

Thig mi, troimh bhron a's chaoidh, 

Na 's dliiith" do m' Dhia, na 's dliiith'. 
Do m' Dhia na 's dliiith'. 

Eadar. le Mac-Mhaecuis. SIR UILLEAM S.-MAXWELL 
AGUS A' GHAIDHLIG. 

A PHUINE MO GHAOIL, — Mar 
eiseimpleir air an ath-bheotbachaclli 
a tlia air tigliinn air a' Gluiidhlig o 
chiojiii ghoirid agus am meas a tlia 
air a chnr air an t-seana chanain sin 
agus air a luclid-labhairt seacli mar 
b' abliaist, tha mi a' cur ad ioausaidb 
Litir-blirengaidL a chuir an t-uasal 
iirramacb agus foghliiimte, Sir 
Uilleam Stir]iiig-I\rax\vell tliuu na 
muinatir anu an Sitjn-aiiiacLd Pheairt 
aig" au rohb coir an guth a thoirt aim 
an roghuacliadh bichd-suidhe na 
Parlamaid ùir a tba an dràst 'g a 
tagliadh le .shiagh na lioghachd so 
aig iarrtas na Bau-righ. Tha mi 
cinnteach, ma tbeid tigad air aite 
thoirt (lo'ii litir, gu 'm bi e 'a a ])i 
aii"a«ach 1^' <r bichd-It'Ughaidh agus bidh iad toilicbte a chhiinntinn gu 'n 
do rinn Gaidheil Siorramacbd 
Pheairt mar bu dual daibb — chuir 
iad "k stigh mar am fear-ionaid anus 
a' Pharlamaid an duin'-uasal eireachd- 
ail a chuir a leitbid so de dh-urram 
orra fein agus air a' Ghaidhlig. Cha 
'u 'eil f bios agani na 'n d' f bench fear 
no dha de na chaidh a sheotadh a' 
Ghaidhlig ris an lucbd-taghaidh mar 
a rinn Sir Uilleam nach biodb a' 
chuis au diugb air atbarrach ! 

Liubhair mo mbile beamiacbd do 
m' charaid coir, Muracbadh Mac- 
]\Ihuiricb auns a' Cbreig-liatb ; is ann 
bhuaith a fhuair mi an litir. 

Gu 'n eiricb gu matb dhuit! — 
guidbe duracbdacb do cbaraid, 

Mac-Mharcuis. 

Rudha-nam-faoileann, 
Dimàirt Inid, 1874. 

E H, EOTORS 

SHIORRAMACIID PHEAIET. ADHAOIN'-UAISLE,— Tha cuireadh 
air a thoirt dhomhsa le buidheann 
mhoir agus chudthromaich gu mi fhein a 
chur air adhart mar Cliandklate no Fear- 
roghaiun air son ua h-onair suidhe air iir 
sonsa mar Mhi'inber Parlamaid, agus tha 
mi a' faicinii iomchuidh co-aontachadh ris 
a' chuireadh. 

Tha an t-Ard-Mhinistear a' toirt reus- 
anan seacbadair son an S(/noileadh calamh 
so a tha gun choimeas anu ar n-eachd- 
raidh. Tha corr agus tri tichead 

Member air a tbaobhsan a thuileadh's a 
th' air an taoljh eile, agus tha e ag radh 
nach urrainn e an TTacbdaraiiachd a chum- 
ail air adhart ; agus mar so, ann an doigh, 
a'deanamharaach gubheila riaghailteach- 
adh anfhann am meadhon soirbheachaidh 
comharraichte. 

Tha sealbhachadh mor ua rioghaghd 
air cur fuathas a dh-airgiod an lamhaii 
Mhr. Gladstone, ach bhitheadh e moranna 
b' fhearr na 'n tigeadh e Ic Cunntas na 
bu shoilleire an lathair na duthcha ; agus 
cboisneadh e moran tuilloadh fabhair o 
sbluagh ciallach na 'n do oliuir e a Bhud- 
(jet (no 'Chunntas Solair) mar liu chleachd 
air bculaobh na Parlamaid, an aite a bhi 
ga 'Sgaoilcadh mar bhratach nah-Elcctton. Dara Mios an Earraich, 1S74. AN GAIDHEAL. 11 Ma bhitheas an onair agamsa a bhi mar 
Mhcmhi'r air iir sonsa'rithisd 's aim mar 
Chouservatlve (no Iviaghladair cùramacli)a 
dh'fheumassinabhi. Aclithamian docbas 
gu'n d' fheuch mi uibhir a mheasarrachd 
ami mo bheachdan, agus a dheigh air bhi 
a 'faiciiiii agus a' cliiinntiiiu do thaobh na 
h-iiile ceist, agus a dhearl)h dhuibb gur 
duiiie mi is urraiiin seasamh iieo-eiseam- 
aileacb mar bu choir do Mhemher a bhi a 
shuideadh air son Siorrachd cho cud- 
thromach ris an t-Siorrachd so. 

Tha agam ri a radh a thaobh votes 
nan Siorrachdaii agus nam Bailtean a bhi 
coltach ri cheile, nach aithne dhomh bonn 
turail sam bith air an gabh cur an aghaidh 
so, agus bheireadh e moran taitneas 
dhomh gu 'm faigheadh sluagh ciallach, 
cumanta na h-Alba am miann anns a' 
ghnothach so, no, mar tha ]\Ir. Gladstone 
ag radh, " Gibht o lamhan na h-Ard 
Chomhairle gun slaoid, agus la deadh 
thoil nan uile a bhi air a toirt seachad " 
— facail a tha toirt oirne a cho dhuuadh 
gur e run uachdaranachd cheart agus 
cumhachdaich sin a thoirt seachad. 

Ach nis 'tighimi dh' ionnsaidh ar gnoth- 
aichean fein, faodaidh mi a radh mu 
laghannan an Hypothec agus a' Ghame gu 
'm bheil iad a dh-aindeoin gach geallaidh 
agus cumail a mach a bh' againn ami an 
1868, fhathast amis an aon staid 's an 
robh iad aig dunadh Parlamaid na 
bliadhna sin. 

'S e mo bheachd an comhiiuidh mu lagh 
an H;ipothec gur e ceist a th' aim a bhuin- 
eas do 'n Tuathnach na 's mo na do 'n 
Uachdaran ; agus o 'n tha an Tuathnach 
na 'aghaidh bhithinn ro dheas gu chur air 
chul. 

Tha laghannan a' Ghame o chiomi iom- 
adh bliadhna 'n an campar mor, ach tha 
eagal orm ged rachadh maighicheau agus 
rabaidean a thoirt as an lagh uile gu leir, 
nach bitheadh a h-uile gnothach ceart 
fhathast ged tha cuid a' smuaineachadh 
gu 'm bitheadh. Bhitheadh sluagh fhath- 
ast moran na bu mho air am buaireadh gu 
dolthaircriochanagus fearaim dhaoin eile 
a dh-aindeoin an lagh. B 'e moran a b' 
fhearr, a reir mo bharail-sa, gu "m bith- 
eadh a' cheart uibhir choir aig an Tuath- 
nach ris an Uachdaran air na beathaich- 
ean sin. 

Tha moran call aig an tuathnach troimh 
tuilleadh 's a choir'de Ghame a bhi air a 
ghleidheadh, agus bu mhath leam doigh 
ghoirid agus shaor a bhi aim gus an call 
sin a niheas agus 'fhiach a mhathadh do 'n 
tuathnach amis a' mhal. 

Tha na ToUukhean o chionn fhada, 
mar an ceudna, 'n an saracliadh mor, ach tha Siorrachdan aim cheana anns am 
bheil iad air an cur sios, agus 's i mo 
bharail-sa gu 'm bu choir an cur a bhan 
aim an Siorrachd Pheairt cuideachd, a 
cheart cho luath agus a ghabhas sin dean- 
amli le ceartas air gach laimh . 

Tha mathachadh an fhearainn aig deir- 
eadhnagabhalaich airtighinn ami an doigh 
ro shoileir an aire sluaigh 's an am so, agus 
tha uibhir thairbh' amis a' gnothach so do 
'n Tuathnach agus a th' aim do 'u Uachd- 
aran ach b' fhearr leam solar ceart a bhi 
anns na gabhalaichean mu choiimimh, na 
lagh ur a bhi air a thoirt a mach mu 
'dheibhinn. Ach na 'm bitheadh lagh ur 
air a chur an lathair na Parlamaid a 
dheanadh ceartas agus a bheireadh a choir 
fhein do na h-uile duiiie dheanainn uibhir 
chomhnaidh agus a b' urrainn donih ri a 
thoirt a mach mar lagh na rioghachd. 

Mar fhear-fearainn mi fein, bu mhath 
leam lagh a dheanadh creic agus ceann- 
ach an fhearainn na bu shaoire na tha 
e a bhi aim, agus lasachadh eigin a bhi 
air a dheanamh aim an lagh an Entail, na 
e a bhi air chul uile gu leir. 

Tha ar tim cho goirid agus gu 'm bheil 
eagal orm nach bi mi murrach air dol ach 
do ro bheagan dh' aiteachan a thachairt 
ris na Voters (no an Luchd-taghaidh) mar 
bu math leam an onair a bhi agam ; agus 
tha mi an dochas gun dean so mo leisgeul 
a ghabhail dhoibhsan nach urrainn mi a 
ruigheachd an drasta. — Tha an Onair 
agam gur mi ur Seirbheiseach dileas, 

UILLEAM STIRLING-MAXWELL. 

Keir, 30mh de Gheud Mhios 
na Bliadhna, 1874. OKAN AIR FOGRADH NAN GAIDH- 
EAL A TIR NAN ARD-BHEANN. 

LE FEARACHAR DOMHNULLACH. 

Air Fonn : — " Tha mise fo mhulad 'a 

an am." 
'S tior airidh air beannachd nam bard, 

Deadh Chomunn nan àrmunn fìal, 
A bheothaich gach cleachdadh, a's gnàths, 

A bha aig na Gàidheil riamh, 
O'n 's toileach leoth' "fhaicinn an dan, 

Mar sgapadh 's gach ceàrn an siol, 
Nior mheal mi idir mo shlàint', 

Mur cuir mi gun dàil e sios. 

Na Gàidheil bha ainmeil 's gach linn, 
Gu seasamh an righ, 's a choir ; 

'S trie dhearbh iad le 'n armaibh 's an stri, 
Nach faighte fo chis an seors' ; 

'N am eirigh na 'n èideadh gu grinn, 
Le tormaii nam piob fo shròl, 12 AN GAlBHEAL. cara Mios an Earraich, 1874. S iad 'thilleadh mar bliiiinne na 'still, 
Na thigeailh le spid na 'n coir. 

Na beatbraicliean sgaiteach an streup, 

A choisneadh le 'n euchdan buaidh ; 
An caismeacbd mar thorunn bho 'n speiir, 

'N am tarriiing nan geur-laim cruaidb ; 
B' aigeantacb, .sgairteil an ceuni, 

A' leantuinn an deigh na ruaig, 
'S 'n nair jibilleadb iad, 'g aitbris an sgcil, 

B' e 'm fasan bbi eibbiim, suairc'. 

Reir naduir 's e tbainig mu 'n cuairt, 

Gu 'n tbaisgeadb 's an iiaigb na suinn, 
'S cba 'n fbaicear an sliochd far 'm bu dual, 

Ach ainneamh 'measg sluaigb 'tbeid 
criiinn ; 
'S ann lionadb am fearann a suas, 

Le coigricb gun truas, gim suim, 
'S gur annsa leo' mèilich nan uan, 

Na caithream bho tbuath an fhuiim. 

Gbluais acaid ro ghuineach na m' cbridb ; 

'S gur bras 'frasadh snitbc bho m' shùil, 
Ri deachdadh na 's fiosrach mi fhin, 

Mu tharruing na sgriob l^lia ciuirt ; 
'Sliochd ghaisgeach le achdan g' am binn, 

'Cur aitreibh mu 'n cinu na 'smùr, 
'S ga 'n cartadh a mach as an tir, 

Gun charaid, gun ni, gun iid. 

Bu tursach am muigh air an raon, 

A chunnaic mi 'n aois, 's an òig ; 
A's, geurad an acain, 's an gaoir, 

Cha 'ii fhaigh mi o m' smaoin ri m'bheo; 
Gun dachaidh, gun fhasgadh bhoghaoith, 

Ach tional an taobh nam frog, 
'S e b' eigiun bhi gabhail mu sgaoil, 

'S a fagail nan caol fo sheòl. 

la furasd' a thuigsinu,''s gur cinnt, 

Na th' agaiim ri imis' na m' sgeul, 
Gur lionmhor trioblaid, a 's toinn, 

A choinnich riuth' 'n tiribh cèin ; 
Ge b' fheudar dhoibh dealach' ri 'n glinn, 

Tha pàirt dheth an cridh' na 'n deigh, 
'S ged chfirnadh iad airgead na iidiill, 

Cha leighis e mir dheth 'n crcuchd. 

'n threig iad gach fireach, a's gleann, 

Cha 'n fhaicear, ach Gall 's gach ciiil ; 
Am fochair a chaoirich gu trang, 

'S e 'clcachdadh a chainnt r' a chi'i ; 
Le bhrcacan air fhilleadh m' a cheann, 

A's caogad car cam na 'run, 
'S gur fbearr Icis an t-anam a chall, 

Na riobag bhi gann de riisg. 

'n dh' imich na gaisgich tliair chuan, 
Cba 'n eisdear leinn duan no ce«)l, 

Cha chluinnear caomh chailin gu suairc', 
Ki luiuueag aig buar mu chrò ; Cha 'n fhaicear na fieasgaich bu dual, 

A' siubhal gu ruag' fir-chroc. 
Am beagan dhiubh sud nach do gbluais, 

'S e th' orra 'n diugh, tuar a' bhròin. 

Gu 'n d' fhàgadh INIac-talla fo phràmh, 

'S gach ionad 'n robh àbhaist riamh, 
'S ann tha e air leabaidh ri bàs, 

A' cumhadh nan sàr fhear iial 
A chumadh e 'n cleachdadh gach la, 

'S do 'n d'thug e a ghradh, 's amhiagh; 
Cha 'n fhiù leis an dream tha na 'n ait, 

Cha toir e à 'n canran ciall. 

Ged shiiiblainn bho Ghearr loch an fheòir, 

Gus an ruigimi an t-Oban ciar, 
Cha 'n fhaicinn Ceann-tighe air 'fhòd, 

A dh' fliuirich do ph(>r nan Triath ; 
An àite nan leòghann bha coir, 

'S e th' ann an diugh seòrsa fiat, 
Airson drochart a's airgiod na 'spòig, 

A thilgeas a coir an siad. 

B' e fasan, a's aiteas nan Triath, 

Bha barraicht' am miagh 's am muirn, 
Bhi fuileaclidach, calgach na 'n triall 

A' leantuinn nam tìadh 's an stiic ; 
Bhi sac'adh an gillean le h-iasg, 

'S toirt bhradan air fiar gu dluth ; 
Bhi òranach, corauach, fial, 

'N am tional nan cliar gu 'n Dùin. 

'S nam b' fheudar dhiobh tachairt 's an àr, 

Cha ghabhadh iad sgàth no gruaim, 
Bha iir ac' a sheasadh an ciis, 

'S a rachadh na 'm piiirt le h-uaill, 
Na milidhuean colgarra, dan, 

A dheanadh le 'n stràcan smuais, 
'S a ghleidheadh an reachdan bho thàir, 

Le iomairt nan stàiliim fuar. 

Ach 's mithich bhi criochn'adh mo dhain, 

Le focal na dhà chur sios, — 
Mo shoraidli, le durachd mo ghràidli, 

A dh-ionnsaidh gach Gàidheil fior, 
'S e m' aiteas gu 'm bi iad a' fas. 

An urram, 's an stàth gach ial, 
'S gu 'n tionail iad fathast gu 'n ait, 

'S gu 'n sgapar a' chàth romh 'n t-siol. AN T-SOBHRACH MHUILEACH. 
Failte an Ughdair do Shùbhraichean a 
fhuair c a Eilean Mhuile, air dha am 
planntachadh ri taobh lilidhean, 'u a 
gharràdh ann am Baile ]3huncidin, anns a' 
mhios Mhairt, 1S70. 

Air Fonn :— " BirUnn bhan a' Clnihair." 
Luinntag — A lilidh, reul nam fluran, 
(ied fhuair thu urram; 
'iS taitniche gu mor leam 
An t-sòbhrach Mhuileach. Dara Mios an Eairaich, 1874. AN GAIDHEAL. 13 A lilidh chaoiu-gheal uasal, 
Ka biodli end no gruaim ort ; 
Ged iiach tu mo luaidh 
Cha 'u 'eil mi suaracli umad. 

Tha thu iiigheil luach'or 
Aig islean a's aig iiaislean, 
Bidh na baird ri luaidh ort 
Anns gach duan a's luinneag. 

Tlachd a's miann mo sliul thu, 
'^leasg nam blath 's nam fluran ; 
'S coma learn gach umpaidh 
Xach biodh muirneach umad. 

Ach fhuair mi deideag lamh riut, 
Anns gach buaidh bheir barr ort ; — 
Sobhrach bhanail, mhald' 
'Chaidh ài'ach 's an Leth 'r-Mhuilich. 

Mo shobhrach gheal-bhui', thiath, 
D' an duthchas a' choill' fhasail ; 
Bha do bhreth a"s d' fhas 
Am braighe Creag-an-Iubhair. 

Cha b' e blaths a' ghuail 
A thug dhuit càil a's tuar, 
Ach feartan grein' nam buadh, 
A's anail fhuar Chaol-Muile. 

'Feadh nan raointean lorn ud, 
Far nach cinu na foth'uain, 
Gheibhte dluthaibh trom dhiu 
Air gach torn a's tulaich. 

'S coidiieas deas no tuath leat, 
'Measg nan earn 's nam bruachag, 
Cimiidh tu gu guamach, 
Fallain, snuagh'or, lurach. 

Ged a tliig ort dùiseal 

Ann an am na dubhlachd. 

Cha tig bàs fo 'n iiir ort 

Ged robh 'n fhiimntainn guineach. 

'Dh' aindeoin cruas a' gheamhraidh, 
S fuaclid an fhaoiltich chraiuntidh ; 
Bidh do thrusgan bainns' ort 
Mu 'n tig am na cuthaig. 

An tir na toit 's nan du-Ghall, 
Fad o thir do dhuthchais ; 
Tog do Cheaun gu sumidach 
'S cuir air eliul am mulad. 

A lilidh, reul nam fluran, &c. 

MUILEACH Cuimhnich so. Cha 'n e na chosnas tu, 
ach na chaomhnas tu, a ni saibhir thu. 
Chan e na dh' itheas tu, ach na chnamhas 
tu a ni laidir thu. Cha 'n e na leughas 
tu, ach na chuimhnicheas tu, a ni fogh- 
luimte thu. COMHRADH. 

EADAK MUKACHADH BAN AGUS 
COINNEACH CIOBAIK. 

MUE. — Failt oi-t, a Clioinnicli, is 
fliad o 'u da la sin. Ciod a dh' 
eirich duit o cheann fada, fada, oir 
cha do chuir mi suil ort on la sin air 
an do chomhlaich sinu r' a cheile 's 
an Oban, agus tha tacan maith o sin Ì 
Chiiala mi gun teagamh gii 'n d' thug 
thu Eirinn ort, agus gu 'n robh thu 
thall re tamuill am measg nan 
daoine geur-bhriathrach sin ann an 
seann Innis-fail ; agus ma bha tha 
e cinnteach gur iomadh ni a chual' 
agus a chunnaic thu. Dean suidhe 
sios air an tolman bhoidheach so, 
agus ni mise suidhe ri d' thaobh gus 
an cluinn mi do sgeul agus gus an 
toir thu mion-aithris air gach neach 
agus ni a thainig 'n ad char o 'n 
'n chuir sin an oidhche ud seachad 
CO taitneach cuideachd ann am fard- 
aich fhialaidh Ealasaid, nighean 
Ruaii-idh 's an Oban. So, so, leag 
fein 'n ad shineadh, agus innis domh 
am bheil Seouaid choii", agus na 
paisdean gu gleusda fallain. 

Coin. — Ma ta, a Mhurachaidh, 
chuir thu na h-uLread de cheistibh 
orm air muin a cheile, agus bhruchd 
thu CO bras a mach iad 's nach furast 
domhsa am freagah-t fa leth, ach 
dean socair bheag, agus bheir mi 
an t-sreang- bharr beul a' bhuilg, 
agus an sin cluinnidh tu mo naidh- 
eachdan a chuid 's a chuid mar is 
cuimhne leam. Tha seonaid mathah- 
na cuim gu fallain, slan, surdail, 
agus tha na paisdean ag eirigh, ag 
itheadh, agus ag ol mar a b' abhaist, 
agus a thaobh sin tha aobhar taing- 
eileachd agam-sa; agus tha dochas 
agam gu 'm bheil an t-aobhar ceudna 
agad-sa, a' charaid ioumhuiun a 
thaobh do theaghlaich fein. 

MuK. — Eo mliaith^ a Choinnich, 
ro mhaith, tha buidheachas orm-sa 
a radh gu 'm bheil mo theaghlach-sa, 14 AN GAIDHEAL. Para Miosan Earraich, 1874, mar an ceudna, eadar bheag agus 
inboi- air am bonuaibli, agus aim an 
slainte. Ach ciod mii Eirinn, ihir 
mo cliridhe ] Dh' f heudadh tn o 'a 
dh' flialbh tliu dol null air an 
fhairge mhoir gu ruig Amei'ica, 
agus do chairdean f haicinn ann an 
Canada, no ann an Ceap-Bretoin, no 
ann an Eilean Eoin, no ann an cear- 
nadh sam bitli de na criocliaibh 
iomallach sin. 

Coin. — Clia 'n 'eil teagamh idir, a 
Mhurachaidli, nach 'eil na longa- 
teine, na slighean-iaruinn, agus na 
h-innleaclidan sin nile a tlia air an 
dealbhadh, agus air an cleachdadh o 
clieann beagan bliliadhnaichean air 
ais, chum muinntir a ghiulan o aite 
gu aite, 'n am mioi-bhuilibh annta 
fein agus cha 'n 'eil iad cneasda, 'n 
am bharail fein, fhir mo cliridde, cha 
'n 'eil iad sin ; oil- is leoir iad chum 
ceann duine a chur 'n a bhreislich. 
Cha 'n 'eil ann ach gleadhraich, 
othail, upraid air gach taobh, agus 
cha chluiunear 's cha 'n f haicear ach 
buaireas, eigheach, agusiomairt anns 
gach aite — daoine a' rnith a null 's a 
nail, agus a' leum am measg a' cheile 
mar amadain. Gu dearbh, a' Mhur- 
achaidh, tha na h-uile nithe a' dol 
CO bras air an aghaidh 's gu 'm bheil 
iad a' cur muinntir troimh' cheile 's 
a' cheaun agus cha cheaduich iad do 
dhuine fiu atiail fein a tharruing, 
mar a b' abhaist da a dheanamh. 

M UK.— Cha 'n 'eil thu fad am 
mearachd, a Choinnich, ach cha d 
iunis thu dhomh fathast, c' ait an 
deachaidh thu, agus cia lion car a 
chuir thu dhiot o 'n dhealaich siun 
ma dheireadh. 

Coin. — Tha mi'tuigsinn gu'n cual' 
thu gu 'n robh mi ann an p]irinn, 
agus bu leoir sin fein leamsa, gun 
Anierica a thoiit orm mar a blia thu 
auii am feala-dha a' cur an aghaidh 
orm. Ach bha mi ami an iomadh 
cearu agus baile air feadh Eirimi, 
agus chord na li-Eireannaich agus mi fein gu taghta, oir is daoine 
fialaidh, cairdeil iad ri coigrich, ach 
's i mo bharail-sa gu 'm bheil morau 
diubh ui 's pailte ann am briatbraibh, 
na tha iad ami an cuid. 

MUR. — Moladh gach neach an 
t-àth mar a gheibh se e, a Choinnich 
oir cha 'n 'eil teagamh sam bith 
agamsa nach 'eil na h-Eireannaich 
mar tha an crodh anns a' bhuaile, 
cnid diubh maith, agus cuid eile 
dona; ach ma bhuin iad gu maith 
riutsa, a laochain, bn inhearachdach 
dhnit a' chaochladh a radh mu 'n 
timchioll. Ach thubhairt an sean- 
fhocal, " Am fear a theid do 'n bhaile 
mhor gun ghuothuch, bheir e guoth- 
nch as." A nis, a Choinnich, ciod 
fo 'n ghreiii an gnothnch a thug 
thusa do dhuthaich nan Eireanach ? 

Coin. — A cheart ni a chuir an 
earb air an loch, an eiginn, a Mhur- 
achadh ; is iomadh ni a bheir an 
eiginn gu crich ! Tha fios agadsa gu 
'n do chuireadh as mo leth-sa, gu 'm 
bheil deadh shuil agam air each, 
agus air mart, agus caor, agus 's e 
sin a' cheart ni a chuir a dh-Eiriun 
me. 

MUR. — Cha bu mhaith an gnoth- 
nch gn 'n cuiiteadh as do leth, a 
Choinnich, gu 'n robh droch shuil 
agad a thaobh ainmhidh 's am bith, 
's 6 sin mor-chrodh, no meaubh- 
chrodh, no eich, no uain, no ceithir- 
chosach sam bith, a dh' fheudas am 
fireach a thoirt air, oir cha mhaith 
an ni droch shuil. Is fhad o 'n 
-•hual thu gu'iii l)heil droch shuil aig 
a' phiollan bhochd, luideagach sin, 
Tormaid Leoghasach, an creutair 
truagh dona sin, nach urrainn aniharc 
air each gu 'n chur . as da, no air 
inart-laoigh gun an toradh a thoirt 
as a' bliainne aice, no fiu air a' mhuic 
fein, gun toirt oirre crionadh air 
falbh gu neoni. Bha droch shuil 
ann riamh, ach mo lamh-sa nach eil 
i ann an ceann Choinnich Chiobair. 

Coin. — Tha mi an dochas nach Dara Mios an Earrakli, 1874. AN GAIDHEAL. 15 'eil, a Mliurachaidli, agus gu robh 
niise air rao ghleidheadh o bhi eadhoii 
a' smuaineachadh au nilc a thaobh 
co-chreutair sara bith giiti ghuth air 
a cliui' g'u cleachdadh. Ach is e ua 
tlia mise a' ciallachadh so — gu 'm 
bheil daoiue 's a' bharail nach 'eil 
mise idir aineolach air gacli gne 
spreidh, agus uime sin gu 'm bi mi 
chum feum"do 'n ti sin leis am miaun 
a bhi ri malairt annta. 

MUR. — Gu ciunteach cha b' fhiach 
thu hxu do chluaise dhe 'n iiisge mar 
biodh mor eohis agad orra, oir is i do 
cheird a bhi 'n am measg. Rugadh 
tu chum na criche sin, agus beag taing 
dhuit air sou gach fiosrachaidh a tha 
agad mu gach feudal, agus aiumhidh 
ceithir-chasach fo 'n ghrein, ach gu 
h-araidh mu 'n fheudal sin leis am 
am bu ghuath a bhi 'g ionaltradh air 
garbhlaichibh na Gaidhealtachd. Ach 
ciod a thug a dh-Eirinu thu, iuiiis 
domh a nis ! 

Coin. — Is mise a dh' iimseas, agus 
is mi a's urrainn. Tha mi ciunteach, 
a Mhurachaidh, gu 'n cual' thu mu 
thimchioll mo mhaighstir uasail, Sir 
Seumas, aig am bheil, tha eagal orm, 
seillean 'n a cheaun 'air a' bhliadhna 
so mu 'n oighreachd aige, agus a ta 
'cur roimhe moran atharraichean a 
dheauamh, air son an gabh e fathast 
aithreachas ceart co ciunteach is gur 
e Muracliadh is ainm dhuit. 

MuR. — Chachualami riamh guth 
mu thimchioll ; ach cha chuireadh 
ui sam bith a dheauadh Sir Seumas 
iongantas ormsa, a Choinnich, oir 
bha e riamh o 'n thaiiiig e dh' ionu- 
suidh na h-oighreachd, luaineach neo- 
sheasndiach, mi-steidheil'n aghuoth- 
uichibh feiu air fad. Thilgeadh e 
an ni sin a dheauadh e an diugh, 
bun OS ceann am maireach, agus 
riaghailt sam bith cha b' aithne dha. 
Ach, a Choinnich, ciod a ta 'n tras' 
'u a cheann ? 

Coin. — Cha 'n ann chum droch 
fhreagairt a thoirt ort, a Mhur- achaidh, ach is comadh ciod tha 'u a 
cheann. Cha 'n 'eil teagamh nach 
'eil upraid agus othail gu leoir ann, 
agus air amannaibh gle bheag 
toinisg. Tha e fein agus an tuath 
a's cothromaiche air an oighreachd 
aige, an deigh cur a mach air a cheile, 
agus tha e 'boideachadh nach toir e 
oirleach fearainn do mhac mathar 
diubh, ach gu 'n gleidh e na gabhalt- 
ais aca 'u a laimh fein. 

MuR. — Is mor an naidheachd sin 
da-rireadh, a Choiimich, ach ciod na 
fearrahm deth am bheil e 'cur nan 
tuathanach mar sin air falbh? 

Coin. — Tha na gabhlaichean aig 
am bheil na h-aontau aca a mach, mar 
a tha Leitir-nan-coileach, an Torran- 
uaine, an Slios-buidhe, Achan-nan- 
claidhean, an Torr-breac, agus na 
h-uiread eile. 

MuR. — Ach ciod a thainig eadar 
e fein agus na tuathauaich choir aig 
an I'obh ua bailte sin, moran diubh o 
'n rugadh iad, agus au siuseara 
rompa. 

Coin. — Thainig eatorra na feidh, 
na h-earbaicheau, na maighichean, 
na coineanan, na cearcan-fraoich, na 
coilich-dhubha, na h-eoin-ruadha, 
agus an leithidibh sin,- — creutairean 
a ta 'deauamh millidh agus sgrios 
gun choimeas air gach pòrr agus 
barr; agus cha toir an t-uachdaran 
taing do'n tuath air son na calldach. 
An aite sin lasaidh e am feirg mu 
labhrar lide gu'n d' rinn iad dolaidh 
sam bith air toradh na talmhainn. 
Ach cha'n e sin a mhain, ach theid 
coisridh mhor a mach le'n eachaibh 
agus le'ji cuid chou, agus bheir iad 
steiid asda am meaSg nan raointean 
arbhair agus gach barraidh eile, 'g 
an saltairt fo 'n cosaibh, agus 'g am 
milleadh. Ach an uair a nithear 
gearau ri Sir Seumas, is ann a thogas 
e a shroin co ard ri crann soithiche, 
a chionn gu'm bheil a dhanadas aig 
na tuathaTiaich bhochd fiu aou 
f hocal gearain a dheauamh. 16 AN GAIDHEAL. Dara Mios an Earraich, MuR. — Tha sin gle chruaidh gun 
teagamh a Choinuicli agiis gun a 
chridhe a bhi aig an tuatli- 
anach sliaraichte aon srad luaidh 
a chur 'n a dheannal 'n an deigh. 
Agus cha 'n e sin a mhaiu, ach 
cba 'n f heud e a bbeul 'fhosgladh 
aig am togail a' mhail chum sgillinu 
lughdachaidh fhaotuinn air son a 
challdach. Ach aig a' cheart am so 
tha gleadhar mor air feadh na riogh- 
achd a thaobh laghanna xira a bhi air 
an dealbhadh air son na seilge, agus 
cha 'n 'eil teagamh agam-sa olc air 
mhaith leis na tigheai-naibh-fearainu, 
nachdeanar riaghailteau agus reachd- 
an araidh, chum coir a chumail ris 
an tuath, agus chum gnothnichean 
na seilge a shuidheachadh air steidh 
uir agus chiinitich. 

Coin. — Tha sin uile fior, ach an 
deigh sin, ciod a dh' eireas do'n 
tuath ma thilgear a mach iad, mar 
tha Sir Seumas a' deauamh, agus 
mar a ni iomadh Sir Seumas agus Sir 
Uilleam eile ag radh gur leo fein am 
fearann, agus gu 'm feud iad an toil 
fein a dheanamh leis ? 

MuR. — Cha 'n f had gus an leigheis 
am mearachd sin e fein. Cha d' 
rinn tigheania-fearainn riamh mor- 
bhuaunachd, no buanuachd idir, o 
bhi 'g aiteachadh an f hearainn aige 
fein; agus cha'n fhad gus am fas e 
sgith dhe 'n tuathnachas, agus gus 
am buidhe leis a thoirt seachd air son 
mail mar a rinneadh riamh. Ach, a 
Choinuich, cha d innis thu dhomh re 
na h-uine so ciod a thug a dh-Eirinn 
thu. 

Coin. — Cha 'n fhm-ast na h-uile 
nithe a chur an ceill comhladh, a 
]\Ihurachaidh, ach inusidh mi a nis 
mo ghnothuch g\\ dol a dh-Eirinn, 
agus 's © ÒO ii. Ghabh mo mhaigh- 
stir urramach 'n a cheann nach robh 
ait'annco freagarrach ri Eirinnchum 
crodh, caoraich, agus eich a cheaii- 
nachadh, a dheanamh suas stuic air 
son nam bailte-fearaian a thuiteas air a laimh fein ann an nine ghoirid, 
Uime sin, dh' ainnich e la air an 
rachadh e null do sheann Innis-fail, 
chum rogha a's tagha a dheanamh 
air gach gne f heudaU agus mheanbh- 
chruidh 's a bhiodh a dhith air ; agus 
thug e aithne dhomhsa a bhi' deas 
gu dol maille ris air an la sin. 

MuR. — Tha mi 'g ad' thuigsinn a 
nis, a Choiunich, ach ciod a thubh- 
airt Seonaid mu 'n chuis sin ? An 
robh ise reidh agus Ian riaraichte 
chum comas nan cas a thoirt duit, 
agus chnm dealachadh riut re nine 
CO f ada ? 

Coin.— Ochan ! Ochan ! a Mhur- 
achaidh, is i nach robh, oir an 
uair a chuir mi an ceill di iarrtas 
mo mhaighstir coir 's ann a thoisich 
i ri eigheach, ranaich, agus bas- 
bhualadh, ag radh, " A Choiunich, a 
ghraidh, cha teid thusa null do 'n 
droch aite sin far am bheil iad a' 
mortadh agus a' marbhadh a' cheile, 
agus far an cuir iad as duit ann am 
priobadh na sula. Cha teid, cha 
teid, b' fhearr learn gu mor gu 'm 
fagadh tu seirbhis an duine chuth- 
aich sin. Sir Seumas, na gu 'n cuir- 
eadh tu do bheatha fein an cunnart. 
0! smuainich, a Choinuich, orm-sa, 
agus air na paisdibh lurach, laga 
sin, na 'n eireadh ni sam bith 
dhuitse ; agus cha 'n earbainn 
do bheatha aon latha ris na 
droch chreutairibh a ta chomhnuidh 
's an duthaich aimhreitich sin ! 
Ochan! Ochan! cha teid cas no 
cnaimh dhiot ann idir, a Choinnich 
a luaidh mo chridhe, — cha teid, cha 
teid. 

MuR. — Tha mi 'fa'icinn nach robh 
Seonaid deonach air dealachadh riut, 
a Choinnich, ach ciod a rinn thu? 
Ciamar a chaidh a' chuis leat '? 

Coin. — Ciod a rinn mi 1 an e tha 
thu 'g radh ? A chum an sgenl a 
dheanamh goirid. thaiiiig Sir Seumas 
air an la a shonraich e, agus thul)h- 
airt e, " Biomaid a' falbh, a Choinn- Dara Jlios an EaiTaich, 1874. AN GAIDHEAL. 17 ich, tha g-ach ui deas," agiis chiiir e 
aii-g-iod aim an laiiuli Seonaid, ag 
radh rithe a blii fo dheadh mliisniclj, 
oil' nacli b' fhad an nine gus am pill- 
eadhmaid a ris. Le sin gliabli mi 
beaunachd cabhagach le Seonaid, 
phog mi na paisdeau, agiis le mo 
mhaileid 'n am laimh, ghrad dliirich 
mi an carbad a blia aig an dorus, 
agus CO luath ris a' ghaoith, bha Sir 
Seumas agns mi fein 'n ar deanu- 
rnitb, gus an d' fhuair simigreimair 
an t-slig'he-iarninn a tling do Ghlas- 
chu sinn. 

MuK. — Tha mi 'tuigsinu sin gu ro 
mhaith, ach ciod an car a chuir thu 
dliiot a ris Ì 

Coin. — Is iomadli car sin, a 
Mhuracbaidh, agus Ochan ! Oclian ! 
b' e' m baile e. Cha robh mi riamh 
roimbe aun, gad is lionmbor cuireadb 
a fhuair Seonaid agus mi fein o 
Mharsali Chaimbeul, nigliean pea- 
thar m'athar, agus o 'n chompanach 
aice Ruairidh Mac-Dhomhnuill, gu 
del g'am faicinn. Ochan ! na sraid- 
ean-fada, na carbadan, na lougau, 
na soithichean-smuide, na baintigh- 
earnan agus daoine-uaisle, agus na 
nithe eile gun aireamh air nach 
ruig cunntas, a chunnaic mise ! 
Agus ciod a their mi mu na tighean- 
mora, na h-eaglaisean, na ceardaich- 
ean eagalach sin aig an robh 
simileirean a'ruigheachd nan neoil ? 
Gu dearbh, a Mhurachaidh, chuir- 
eadh mo cheann n a bhoile leis an 
stairearaich agus a ghleadhraich 
gun sgur air gach taobh, direach 
mar gu'm biodh mile clach-bhalg 
'g an crathadh ri m' chluais uile 
comhladh. 

MuR. — Tha mise gle eolach air 
a' ghleadhraich sin, a Choinnich, 
ach c'ait' an do thog Sir Seunias 
agus thu fein bhur cairtealan ? 

Coin. — C'ait' ach ann an Tigh- 
osda na h-Iolaire, far an d'fhuair 
mi gach goireas. Ach an deigh sin 
bha mi 'tuio'sinn nach bu mhaitli dhomh a bhi 's a' bhaile mhor sin 
gan aon chuid Sir Seumas no an t- 
airg'iod a bhi maille rium. 

MuR. — Gle cheart, a Choinnich, 
gle cheart, cha bhiodh an gnothach 
idir CO taitneach mur biodh aon 
chuid Sir Seumas no an t-airgiod 
maille riut, agus bu ghasda le cheile 
iad. Ach cia mar a chuir thu am 
feasgar seachad, oir bha toiseach 
na h-oidhche ftida gu bhi 'n ud 
shineadh gu diomlmnach a stig-h ? 

CoiK. — Cha b' fhad' a bha mi 
stigh, ach cha duraiginn dol a mach 
leam fein, air eagal gu'n caillinn an 
rathad air m' ais. Bha mi ro dheo- 
nach air dol a chur failte air mo 
dheadh charaid, agus b'e sin esan, 
an Gaidheal, gu taing a thoirt da 
aghaidh ri h-aghaidh air son a 
naidheachdan tarbhach agus tait- 
neach, ach ged a fhuair mi seoladh 
thun an aite o bhalach a chomhlaich 
mi, an deigh sin uile cha deanainn 
a mach e agtis bha bron orm. Thubh- 
airt e rium, " Rach sios gus an 
ruig thu an treas sraid, a ris rach 
gu tuath, agns a ris cum chum na 
laimh deise, agus an sin theid thu 
seachad air tigh mor Ian dhealbh 
air a mhullach, agus an sin foigh- 
nich air son tigh a' Ghaidheil, 
agus cha'n uriainu thu dol am 
mearachd." Ach gun fhocal 
breige, a Mhurachaidh, bhiodh e 
ceart co furast domhsa snathad 
fhaotainu ann an sguaib fhodair; 
agus mo thruaigh ! b' f heudar till- 
eadh dhachaidh, agus, Och mo 
chreach I cha'n f hac mi mo charaid 
ionmhaiun an Gaidheal. 

Mur. — Ciod a dh' eirich dhuit an 
sin, ma ta Ì 

Coin. — Innsidh mi sin duit, a 
Mhurachaidh. Bha mi am shuidhe 
ann an seomar beag a' g-abhail smuid 
dhe 'n phiob, an uair a thainig Sir 
Seumas a stigh, agus thubhairt e 
rium gu'm b' fhearr domh dol tlh' 
ionnsuidh an Tighe-chluiche, gus 18 AN GAIDHEAL. Dara Uios an Eanaich, 18T4 . am faicinnRob Ruadh Mac-Griogair 
a blia g'u bbi air a cbluicbeadh an 
oidbcbe sin. Chuir e cairt bbeag 
'n am laimb, agus thubbairt e gu 'n 
leigeadh i sin a stigb mi, agus gu 'n 
cuii-endb e aon de na gillibb caol, 
ard, dubb sin a bba's an tigb maille 
rium dli'ionnsindb an aite. Lean 
mi an t-oganacb a bba air 'eideadh 
ann an sgeadacbadb dubh mar 
gu'm bu mhinisteir òg e ; rainig sinn 
an Tigb-cluicbe : cbaidb mise a 
steacb. aa'us an ceann tacain bbig 
tbogadb snascuirtean mor, leatliann, 
a bba 'cbeart uiread ris a' gbaradb 
cbail agam, agus, O ! an sealladb 
a cbunnaic mi 1 daoine, beauntan, 
uisge, agus na b-uile nitbe co 
soiileir, nadurra, agus co anabarrach 
aluinn 's nacb urrainn mi an cur an 
ceill. 

MuR. — Is tu a fhuair do sbuilean 
'fbosgladb, a Cboinnicb, agus is olc 
an airidb gu'm bbeil an oidbcbe a' 
farming dlutboirnn,air cbor"s nacb 
urrainn mi gacb ni a cbluinutinn gu 
ceart, acb tba uair eile a'tigbinn, 
tba mi'n docbas. 

Coin. — Cba cbuirinn-se an ceill 
re seacbdain na nitbe iongantacb a 
clmnnaie mi an oidbcbe sin ; aeb 
b'e Rob Ruadh fein an gaisgeacb 
treun. Ocban ! 's ann air a bba'n 
eididb mbaiseach 1 Acb cba nibor 
nacb do Sgain mi mo cbliatbaichean 
a' gaireacbdaich ri creutair beag 
piullacb a tbainig a stigb ris an 
abi-adb iad Dugball, agus bba 
mabalaich Ghadhligaige, oir cbunnt 
ni eigin suas — aon-dba-tri-ceitbir- 
coig — agus ma cbunnt, 'sea thug 
air an tigb uile an lasgan gaire a 
cbur suas, a's mo a cbual' mi riamb. 
Acb bba dorran orm an uair a 
l)ha gacb ni tbairis, agus a b' 
eiginn domb Osda na b-Iolaire a 
tboirt orm co luath 's a bheireadb 
mo cbosan mi. 

MuR. — Ciod a dh'eiricb dbnit air 
an atb mbadainn, a Clioinn'ch? Coin. — Is ann air eiginn a tbainig 
solus an latba a stigb an nair a dh* 
eiricb Sir Seumas. agus tbubbairt e 
rium gu'n robb sinn gu dol air luing- 
theine aig ocbd uairean a bheireadb 
a dh-Eirinn sinn. Dheasaich sinn 
gacli ni, agus tlnig sinn an traigh 
oirnn, agus am measg chabhlaich 
gun choimeas de shoithichibh dheth 
gacb gne, rainig sinn toit-long mbor, 
ard, aig an robb gach crann luchd- 
aicbte le srolaibh buidhe, dearg, 
agus gorm a'cratbadh anns a' ghaoith. 
agus cbaidb sinn air bord. Cha 
b'fhad gus an do bhuaileadh clag le 
gleadhar cabhagach, agus ann am 
priobadh na sula bba Mercury (ainm 
na luinge) 'a deann-ruith a sios air 
Cluaidb. Rinn i dail bbeag ann an 
Grianaig, agus cba do lasaich a 
cuibhlichean tuilleadh gus an deacb - 
aidh sinn air tir ann am Belfast an 
Eirinn. 

M UR. — Direach ceart, a Cboinnicb, 
agus rainig thu gu sabhailt seann 
rioghachd na h-Eireann, agus is cinnt- 
each gur iomadh ni a chual agus a 
cbunnaic thu 's an duthaich mhaisich 
sin. Acb gus an comhlaich sinn a ris 
cha toisich thu air mion-sgeul a tboirt 
domh air do thuras am measg nan 
Eii-eannach. 

Coin. — Cha toisich, fhirmochridhe, 
oil' cha b' e so an t-am gu toiseachudh 
air nitbe aithris mu 'n tir sin far an 
d' fhuirich Sir Seumas agus mi fein 
dlutli air ocbd seacbdainean. Ach 
tba mi 'n docbas gu 'm bheil la maith 
a'tigbinn air an leudaich sinn airtap- 
achd agus seoltachd nan Eireannach. 
.MuR. — Biodh mar sin, a Choin- 
nich. Gu robb buaidh leat fein, 
agus piseach air Seonaid agus air 
na paisdibh. Oidbcbe mhaith dhuit, 
fhir mo ghraidh, agus gu 'm bu 
solasach a chi sinn a cheile a ris. 
Alasdair Ruadh. Dara Alios an Jlan-aich, 1S"4. AN GAIDHEAL. 10 SORAIDH COMUNN CHOMHAIL. 

(FoNK — Mot Nian a' Ghioharlaln. ) $ ■A--^- ^^^m i^ r:f=±=tri --a — -^-T R , r . — : r . m 1 : s . M ra , r . — : r . M ^b=r-M=^JEl:^lE|ElEp^=1=^^ li : d . r d . li : si . Li i #^»- S^ :^=^ ^^-•^ -\f=^ ^t- 1^=^ si . li : d . d di : t., D' d'., t =S E^i ^=^: -^ — ©- MOLADH AGUS SORAIDH 
CHOMHAIL, 

AGUS A LUCHD-AITEACHAIDH. 

Le Bard Ghlinn - da - Buadhail an 
Siorramachd Earra - Ghaidheal 
ann an Albainn. 
Tlia an t-ai'd sgoilear fialaidh so 
a nis a cliomhnuidh an Eilean 
Phrionns Eduai'd, aun am Mov-roinn 
Chanada. Chiiir an duin'-nasal 
foghkiimte so an t-oran a leanas am 
ionnsaidli air son Comunn Comli- 
alach Glilascbu, maille li 'ghradli, a 
dheadh run agus a blieannachd ; 
agus mar an ceudna, a dhoclias dur- 
acbdach gu 'n soirbliicheadh leo, agus 
na 'n deonaicheadh iad, gu 'n robh 
cead aca an t-oran a sheinn aig an 
coinnimli bliliadlmail a bha ri tacli- 
airt ann an Seomraichean na Ban- 
rigb ann an Glaschu air an 6mli 
latlia de chiad mbios an Earraich 1874. Cliaidh iarrtas a' bhaird a 
clioimhlionadh le mor ghairdeachas, 
urram, speis agus buidbeachas, an 
lathair corr agus naoidli ciad de 
shluag-h a tha ainmeil agus fior mhea- 
sail ann an Glaschu agus air feadli 
Chomhail uile. Tha na Comhalaich, 
agus gu sonruichte na Glinnich, a' 
cur ciad mile beannaclid agus taing 
a dh-ionnsaidh a' Ghaidheil urram- 
aicli ann an America air son na 
duals phriseil a chuir e nail thun 
Comunn Comhalach Glilaschu — a 
luchd-duthcha ionmhuinn fein. 

Glinneach. 
Ghlaschu : 
At t-Seann Fbeill-Brighde, 1874. FONN Ròsan an Leth-Bhaile." * Soraidh nam gu Comlial, 
Tir bhoidheach nan hiasanan, 
Nan seamair a's nau neonain, 
Nan ros a's nan subhagan, Mor Nian a'GMorhailai 20 AN GAIDHEAL. Dara ilios an Eanaich, 1874. Nan coillteaii maiseach, ceolmhor, 
Lc seirm nan smeorach luiimeagach,— 
Kam machraicheau, 's nam mor-})heann, 
]S'am frog a's nan sruthan glan. 

Air fail ithil 6, 

Agus liu ro seinidh mi, 

Air fail ithil 6, 

Agus ho ri') seinnidh mi, 

Air fail ithil Ò, 

Agus hoirionn o, seinnidli mi, — 

Gu slainte Chomuinn C'hòmh' laich, 

Gu sònruieht' am Pytfsklcnt. 

'S i sin tir a' chaoimhneis, 
An aoibhuis 's an t-sulihachais, 
An oileiu, a's an eolais, 
'8 nan seod a tha curanta, 
Cumachdail, deas, ordail 
Bho 'm hroig a suas gu 'm muUaichean ;- 
'8 iad deas-chainteach gun ))hoilich, 
A's seolta, gun chluipeireachd. 
Air fail, etc. 

Cha leig mi 'choidhch' air di-chnindnr 
An tim bha mi maille riu ; 
Is och is och mo leireadh ! 
'S e dh' eignich 'thigh'n thams mi, 
'Bhi 'faicinn nach robh sta dhomh 
Bhi tamh a Ijheag na b' fhaide 'n sin, 
'S na glinn ga 'n cur fo chaoraich. — 
'S na laoich as an dachaidhean. 
Air fail, etc. 

Na tineaclian, d' an dualchas 
'Bhi uasal a's eireachdail, 
A's dileas d' an cinn-fheadhna, 
'S d' an righ,- — 's air taobh na h-eaglais, 
Ga 'm fogradh a's an rioghachd, 
Le mal, a's cis, a's eascairdeas 
Nan uachdaran mhi-thruaeanta : 
Oruaidh-chi-idheach, bleidireach. 
Air fail, etc. 

Ge deacair so 'n ar suil-ne, 

Bha 'chuis air a suidheachadh ; — 

Oir 's iomchuidh gu 'm bi duthchanium 

Hr air an tuineachadh, 

'S gun Bhreatannaich a sharach 

Gu brath, cha 'n fhag an t-eileaii sin— 

Ged 's mor a b' fhearr do phairt duibh, 

'Bhi 'tamh an America 

Air fail, etc. 

An sin ma bhios iad grideil, 
A's diehiollach, oidhirpeach, 
'S gun mhi-fhortan bhi 'n dan doil)li, 
Ach slan, laidir, adliartach ; 
Mu 'm bi iad fada 's tir so, — 
A cheart cho chinnt' 's tha coill' inntc,- 
Ridh aca crodh a's caoraicli, 
Biadh, aodach, 's mor ghoireasan. 
Air fail, etc. Ged tha 'n Geamhradh fuar, 
lleota, cruaidh, sneachdach, gaillionnach 
Bithidh aca tighuan blath, 
'S teiue laidir a gharras iad, 
'8 cha bhi curam fuachd doibh, 
Is CT)ille bhuan ri gearradh ac' : 
'8 ma thig sibh 'nail a Comh'l 
Tha mi 'n dochas nach aithr-jach leibh. 
Air fail, etc. Ax G lEAL A>X AX AmKKIC'A. IMRICH NAN EUN. 

'• Seadh, is aithne do 'u chorrbhaiu aims 
an athar a h-am fein, agus is aithne do 'n 
choluman, agus do 'n gholfhlan-ghaoithe 
am an teachd." — leremiali. 

Cha 'n 'eil e comasacli smuaineach- 
adli air an tuigse-naduir a bhuilich 
Dia air an eunlaith, gun bhi air ar 
lionadli le iongantas, agus de gach 
tuigse tha aca, cha 'u 'eil ui i.s aith- 
ridh air beaclid, na mar theid cuid 
diubh tliir gu tir air aniaibh son- 
raiclite. Gad a tha ioniaduidli seoi's' 
againn 's an t-.samhradh cha inhor a 
dh' f huiigheas againn fad a gheamh- 
raidh. Cha luaithe a thoisicheas 
am fuachd ri teachd na dh' fhalbhas 
a' chuthag, an golan-gaoithe, an liath- 
truisg, a' chorra-riathach, agu.s iomad 
seors eile. Itealaichidh iad air falbh 
do dhuthchaibh is fearr a fhreagras 
doibh: agus anns an am cheudna 
thig coin eile oirnn o rioghachdaibh 
is faide nni tliuath n' an duthaich 
againne. 

Tha da ni ro-chomharraichte 's an 
imrich so. 'S e cheud ni gu'n tuig- 
eadh na creutairean sin an t -am is 
tVeagarraiclie dhoibli gu falbh agus 
gu tighinn; agus's e 'n ni eile, gu'm 
biodli fhios aca c' aite 'm bu choir 
dhoibh a ghabhail. Tha e air a 
thuigsinn gu bheil aig eoin na 
h-imrich so sgiathan, agus cnniadh a 
tha guh-araidh freagarrach airsoudol 
air asdar fada. Agus tha e ro shon- 
raichte gu l)heil iad air na h-amaibh 
so a' leigeil ris gliocas agus riaghailt a 
tlia cur mor ioghnadh oirnn. Mhoth- AN GAIBHEAL. 21 aiclieadh ann an cuid de dliiitlichaibli 
gu 'n cruiuuich iad 'n an sgaoithibh 
lionmhor, as gach cearnaidli de 'n 
tir, ann an aiteachaibh fa-leth a I'eir 
an gne, beagan iiine ma 'n gabh iad an 
turas, mar gu'm biodli iad a' deaiiamli 
suas ri cheile mu 'n aite chiun an 
an robli iad a' dol ; agns lalbhaidli 
iad an sin le aon fbeachd, agus gun 
stiuii- gun cliombaivSt 's an oidbche 
dhall dborch, thairis air cliiaautaibb, 
agus riogbacbdaibhjdo na dutbchaibb 
is iomallaicbe. Tha turas nan 
giadb agiis nan tunnaga-fiadbaicb, 
aitbridb air beacbd sonraicbte. Falbli- 
aidb iad 'n an da sbreitb a' coinneacb- 
adb air an toiseach, mar gum biodb 
geinn ann. Tba 'n t-aon is toisicbe a' 
gearradb an aile do cbacb ; 's an nair 
a bbios esan agus an ditbis a tba na 
dbeigb sgitb, tbeid iad a cbum an 
deiridb, agus gabbaidb triuii- eile an 
aite. Tba e air a mbeas gu blieil 
cuid diugb so a ni da cbeud mile an 
aon la, 's gun a bbi air iteig acb 
sea uairean. 

Anns an imricb so tba maitbeas 
agus freasdal De ro-sboilleir. Nacb 
furast 'fbaicinn a cbaomb tbrocair 
dboibb ann an solai' loin, air an son 
agus 'g an stiuradb far a bbeil so ri 
fbaotainn, 'n uaii* tba e faillneacbadb 
orra an aite eile. Tuigeamaid iiaitbe 
so gu bbeil gacb ni ann an liogbacbd 
an Uile-cbumbacbdaicb air a sboc- 
racbadb le gliocas neo-mbearacbd- 
acb, agus maitbeas neo-cbriocbnacb. 
Tba 'u t-eun is faoine 's an ealtuinn 
to cburam Dbe. Smuainticbea- 
maid air a so, agus gabbamaid naire 
airson ar n-an-earbsa,ar teagamb.agus 
ar n-iomaguin. Esan a tba seoladb 
a macb sligbe dona b-eoin, nacb mor 
is mo na sin a ni e dbnitse, dbuine, 
ail- bbeag creidimb Ì — Teachdaire 
G'aidhealach. COfc^AMHLACHDAN. 

IV. A' CHATHAG UAILLEIL. 

Bba cathag araidb cbo iiailleil 
mbor-cbuiseacb 's nacb b' urrainn di 
a bbi toilicbte le a cranncbur no bbi 
'tigbinn beo am measg a coimpirean, 
acb 's ann a gbabb i gu trusadb nan 
iteag" a tbuit bbo ua peucagaibb, 's 'g 
an stobadb am measg a b-iteacb 
fein, agus anns an eideadb so 'g a 
nocbdadh fein gu neo-sgàtbacb ann 
an coiuneamban nan eun briagba sin. 
Cba b' f bada gus an 1' fbuair iad a 
macb i ; stroicbd iad a riombaidhean 
coiiJgbill bbarr a droma ; gbabh iad 
di le 'n guib gus an d' fbuair i am 
peanas a tboill i airson a ladarnais. 
Lau doilgbeis agus trioblaid, pbill 
i a db-ionnsaidb a seana cbompanaicb 
's i toileacb deanamb a suas riutha, 
acb bba Ian fbios acasan air an doigb 
gbiulain agus an caitbe-beatba a bba 
aice o 'n db' fbag i roimbe iad, agus 
dbiult iad a gabbail a stigb d' an 
cuideacbd ; aig a cbeaii am tbug 
aon diubb dbi an t-acbambsan so : A 
bbana-cbaraid, na 'm biodb tusa toil- 
icbte le d'cbor, agus mur deanamb tu 
tair air an inbb anns an do sbuidbicb- 
eadb tbu cba d' fbuair tbu an t-uis- 
neacbadb truagbso uapasan am measg 
an do nocbd tbu tbu fein, agus cba d' 
fbuiliug tbu an tamailt agus am 
masladb folaiseacb so a tba sinne a' 
meas mar fbiacbaibb oirnn a cbur 
ort. 

An Coinlicliur. 

Is e tba sinn li 'tbuigsinn leis a' 
Cbosamblacbd so, gu 'm bu cboir 
dbuinn tigbinn beo gu toilicbte le ar 
cranncbur ciod air bitb e, gun a bbi 
a' gabbail oirnn ambarc na 's mo na 
'tba sinn le bbi a cur umainu 
eideann sgiambaicb nacb. buin duiun, 

V. Ax LEOGHANN AGUS NA BEaTH- 
AICHEAX EILE. 

Rimi an leogbann agus cuid de 
bbeatbaicbean eile co-cbordadb air •)0 AN GAIDHEAL. Dara ilios ;ui Eaiiaicli, 1S74. son each a cheile 'dhion's a chuideach- 
adh, agus bha iad ri tighinn beo gu 
cairdeil feadh na coille. Air latha 
araidh chaidh iad a mach a chum 
seilg; ghlac iad fiadh reamhar, 
ahiinn agus roinn iad e 'n a cheithir 
earrannaibh, oir thachair nach robh 
a lathair aig an am ach an leoghann 
agus triuii- eile. An deig'h do 'n 
roinn a bhi air a deanamh agus na 
h-earranuan air an cur a mach fa- 
leith, ghluais an leoghann a nail, 
agus, a' cur a laimh air aon de na h- 
ean-annaibh, labhair e mar a leanas: 
Tha mi'glacadh agus a'gabhail seilbh 
air an earrainn so mar mo choir a 
a chionn gu 'm buin mi gu dligheach 
do theaghlach rioghail an Leoghainn. 
An earrann so (agus e 'deanamh 
laimh air an dara te) tha mi a' tagar 
le coir nach 'eil mi a' meas air chor 
sam bith mi-reusanta, oir tha 'fhios 
agaibh gu leir gur aim ri m' neart 
agus mo chruadal a tha soirbheach- 
adh gach comhraig a tha againu ris 
an uamhaid an earbsa; agus aidichidh 
sibh uile gu bheil cogadh tuilleadh 
's cosdail ri 'ghiulan air aghaidh gun 
chomhnadh freagarrach. An treas 
earrann tha mi a' gabhail mar mo 
choir-dhlighe mar uachdaran — coir 
air am bheil mi cinnteach gu 'n cuir 
bibhse, mar iochdarain umhal agus 
dhileas, gach uile mheas agus urram. 
Air sou na ceathraimh earrainn, tha 
ar n-eigiiin aig a' cheart an\ so cho 
cruaidh, ar stor cho gann, agus ar 
creideas cho lag 's gu bheil mi a' 
tagar gu 'n tabhair sibh dhomh i gun 
seunadh gun talach ; na gearainibh 
ma tlia meas agaibh air ur Ijeatha. 

Ail Comhchur. 
Cha 'n 'eil comi)anas air Ijith tear- 
uinte a tha air a dheanamh riusau a 
tha OS ar cionn aim an cumhachd. 
Ged a ghabhas iad orra fein na 
boidean a 's trnime 's a 's solaimto 
aig toiseach na comhdhail, a' chiad 
chothvom a gheobh iad tha iad air am buaireadh gus an cumhuant a 
bhristeadh, agus tha iad daonnan 
(leas le leisgeulan a chum iad fein 
'f hirinuetvchadh. Cha 'n 'eil e furasta 
'radh co dhiu is amaidiche do dhaoine 
iad fein earbsa ann an lamhan 
muinntir a tha na 's cumhachdaiche 
na iad fein, na iongantas a bhi orra 
a rithist gu bheil am muinghinn 's 
an dochas air am mi-ghnatliachadh, 
agus an cuid 's an coir ar an 
spuinneadh. 

Eudar. le Mac-Mharcuis. 

SOP AS GACH SEID. 

Cha 'n 'eil daoine sam bith cho falamh 
riusan a tha Ian diubh fein. 

;Xa comharraich a mach mearachdan 
dhaoine eile le coraig shalaich. 

An uair a tha daoine a' faa crabhaidh 'n 
an seann aois cha 'n 'eil iad ach a' tairgs- 
eadh du Dhia fuighealach an Diabhuil. 

Tha esan a mhiomiaicheas, ag aideach- 
adh nach'eil'fhacal lorn airidh air creideas. 

Is ann orrasan a 's mo air am bheil de 
eagal Ue is lugha tha de eagal duine . 

Ciod e saibhreas ? Is e saibhreas gach 
nia tha daoine a'solaireadh's an t-saoghal 
air son am beò-shlaint agns an toilinntinn 
fein. Is i saothair a bheir saibhreas gu 
buil. Tha gliocas a' cumail saibhreis 'n a 
criochaibh fein trid am bheil i 'meudach- 
adh agns a' fas cumhachdach. Tha na 
daoine saibhre air an deanamh suas 
dhiùbh-san a fhuair cuid o mhuinntir 
ede, — dhiiibh-san air an do thuit beartas 
gun fhios gun aire dhoibh, — agusdhiubh- 
san a choisinn e dhoibh fein le fallus an 
gruaidh. Air an dùigli cheudna, tha na 
daoine bochda air an deanamh suas 
dhiùbh-san a shèalbhaich bochduimi o 
mhuinntir eile, — dhiubh-sanairaud'thain- 
ig i gun fhios gun aire dhoibh, — agus 
dhiubh-san a thug le h-amaideachd orra 
fein i. Ginidh Icisg agus diomhanas 
bochduiim. Cha saothraich duine, cha 
choisinn e a' bheag, agus tha e, uime sin, 
bochd. (-'ha 'n 'eil leigheas ann air son na 
bochduinn sin a ta 'sruthadh o'n leisg, ach 
dichioU agus isaothair. Is coir do na 
h-uile a bhi dicliiollach, ionraic, agus 

Faodaidhslaightiro tuilleadh a bhuidhinn 
ann an aon latha na ni an duine onorach ; 
ach l)ui(lliinnidh an duine onorach tuill- 
eadh anna a' bhliadhna na 'bhuidlnnneas 
an slaightirc. THE GAEL, ENGLISH DEPARTMENT. IVE-A-IiCIi, 1874. GAELIC PHILOLOGY. 

NOTES BY THE REV. ALEX. CAMERON 
(Cont'mued from Vol. II. jxige 377. ) 

244. Clock or dach and Gr. krokc. 
Clock or clack (stone) Stokes 

equates (Goid. p. 29) with Gr. kroke 
(rounded or rolled stone, a pebble). 
For r ^l of. cdt and artus above. 
The Gaelic and Gr. tenues correspond 
by rule, and final c of clock is aspir- 
ated because vowel-flanked. 

245. Geal (a leech), of which deal is 
another foriu, = W. ^e/, and may be 
compared with Old H. Ger. egala, 
ecala (leech), New H. Ger. egel (leech), 
Dan. iyle (leech). Cf. Ebel's Celtic 
Studies, pp. 117. For y^d cf. 
glosgan — diosgcm. 

246. Coisrigeadk (consecration) 
and coisrig (consecrate) are loan- 
words from Lat. consecro. Coisrig- 
earfAwasin Mid. Gael, coisegradk and 
in Old Gael. coisecrad=^consecrata. 
Cf. W, cysegriad. In Gaelic n dis- 
appears before s by rule. 

247. Mlorhhuil (miracle ; in Mid, 
Gael. mirbaU) is a loan-word from 
Lat. mirabile. Cf. Stokes' Glosses. 
p. 88. 

248. Cuid, gen. codach (part, 
share ; anc. cuit, gen. cota) is con- 
nected with Lat. quota (how much 
or how many, the part or share 
assigned to each). Cf. Stokes' Goid., 
p. 116. 

249. Ack (but, except), of which 
ockt is another form, was in Old 
Gael, act., which is cognate with Gr. 
ektos (without, except), from ek (out 
of). Cf. Stokes' Goid., p. 115. 

250. Tagk., tagkadk, rogkn, and 
choose. Tagil (choose) and tagkadk (choos- 
ing) are modern forms from the Old 
Gael, togib (choice) = do-fo-gv., from 
the root gus., which is cognate with 
Sansk. gusk (to love, to desire), Gr. 
gcu-o (I taste), Lat. gas-tare (to taste), 
Goth, kius-an (to choose, to prove), 
A. S. ceos-an (to choose), Eng. choose. 
The root gus appears in ad-gus-i (he 
desires), and asa-guss-im (I wish). 
Cf Stokes' Goid., p. 144. Jiogka 
(choice; anc. rogu^ro-gu) is from 
the prefix ro and the root gu, for gus. 

251. Crios and rhyj. 

Grios (a girdle ; anc. cris = cri-s) 
is cognate with kri-kos ( = kir-kos, a 
ring, a circle), Lat. cir-cits (circle), 
Ice. Itri-ngr (a ring). Old H. Ger. 
kri-ng (ring), A. S. kri-ng (ring), Ger. 
and Eng. (k)ri-iig. Curtius com- 
pares Sansk. kdkras (wheel). Cf. 
Stokes' Goid., p. 81, whei'e see old 
form crinna (a girdle). It has been 
already frequently pointed out that 
c ( -^k) in Gaelic, Greek, and Latin 
-~ h in the Teutonic languages. 

252. Bail and dak, dell. 

JJail (a field, a plain) == W. dol and 
corresponds to Ger. tlial (dale, vale), 
Ice. dcdr (dale), Dan. dcd (dale), A. S. 
dcd (dale), Eng. dale and dell. 

253. Sean (old ; anc. sen) = W. 
ken and is cognate Avith Lat. sen-ex 
(o\à ; gen. sen-is), Lith. senas (old), 
senis (an old man). 

254. Maor (an otìicer ; anc. mder) 
= W. maer (mayor). Maor and maer 
are loan-words from Lat. major. Cf. 
murmder (high steward) in the Book 
of Deer, p. 91. 

255. Sguah and sheaf. 
Sguah-scual) (sheaf, also l)esom) 

= W. ysgub (besom, sheaf) and is cou- 24 THE GAEL. nected with Lat. scopce (besom) from 
scopa (a thiu branch of trees , Ger. 
schob and scliauh (a sheaf, a bundle 
of straw), Old H. Ger. scovh, Dut. 
sclioof, A. S. sceaf, Eng. sheaf. 

256. Cohiman. 

Colaman (a dove, pigeon) is formed 
by the addition of the diminutive 
termination an from colura (cf. colm, 
pigeon, dove, in O'Reilly) = Lat. 
columha (dove, pigeon). In colum., 
columaii, in is not aspirated because 
it = mb. The name Malcolm = 2[aol- 
coluhii or Mael-coluiiii (the attendant 
of Columba.) Columcille is from 
Colum and cill (church, cell; anc. 
cell) = Lat. cella. 

257. Beamuichd, mallaclid, deachcl, 
diog. 

Beaiiiuichd (blessing ; anc, henn- 
acht, hemuict, hendacht) is a loan- 
word from Lat. benedictio (a speak- 
ing well of one, blessing). Mallachd 
(curse; anc. mcdlact, maldacht) is 
from Lat. maledictio (a speaking evil 
of one, curse). Deachcl = decht is 
from dicto (to dictate) frequentative 
of dico (to say, to speak). Dloy (a 
syllable, " vox minima") is perhaps 
connected with dic-o. D has become 
assimilated to n in beannachd and 
to I in mallachd. 

258. /Sganncd and sccciulctl. 
Sganncd (scandal) = scanned (also 

spelled sgainnecd) = Ija.t. scandcdvm 
and Gr. skandcdon (that upon which 
one stumbles, offence), from which 
is derived Eng. scandal. 

259. Spread, spreodadli, and sprit, 
òpreod (a projecting beam) may 

be compared with Dan. spra-d (sprit), 
A.S. spreot (bow-sp'-it), Dut. spriet 
(bow-sprit, spear, javelin), Eug. 
sprit. Spreodadh (exciting, provok- 
ing) is from spreod. Crann-spreuid 
is Gaelic for bow-sprit. 

260. Grls and grisly. 

Gris (horror, terror, shiiddering) 
may be compared with Gr. gries-cln 
(to shudder), A.S. a-gris-an. (to dread, to fear greatly), and grisdic 
(horrible, dreadful), Eng. grisdi/ 
(horrible). 

26L Faire and icare, loary, aware. 

Faire (watch, also to watch) corres- 
ponds to Dan. rare (guard, care, and 
also, as verb, to watch), A.S. ivarian.i 
Eng. icare, wary, aware. Gael. /" 
regularly ^^ Eng. ?/;, 

262. I/as and leeh. 

Lus (herb) - Manx Ihiiss (leeks, 
herbs), C*orn. les (herb), plur. 
losow., W. plur. llysiau (herbs), may 
be compared with Ger. lauch (leek) 
from Old Ger. luken (to shoot up), 
Dut. look (leek, garlic), Dan. luig 
(onion), A.S. leac (leek, onion), Eng. 
leek. Cf. Stokes' L-. Glosses, p. 98, 
and Wedgwood's Dictionary. 

263. Callainu. 

Callainn {iSew-Year's Day; also 
spelled ccdla ind) is from Lat. calendae., 
from callo (to call out, to proclaim). 
Ccdlainn^ccdendae Januariae (1st 
January). 

264. KoUaig (Christmas ; anc. 
notlaic and nolloce) = W. nadolig. 
Both words are from Lat. natcdicia 
from natus ( = gnatus). The root is 
gen. See vol. I. p. 246. 

265. Umhcd and humble. 
Urnhcd = Lat. Jmmilis (low, near 

the earth) from humus, the earth, 
Eng. humble (near the ground) is 
from humilis. 

266. Dearc, chicmuiirc, òirdheirc, 
and Gr. derkomai, Eng. dragon. 

Dearc (the eye; also to see) was 
in Old Gael, derc. The root is dark 
(to see), which is connected with 
Sansk. darc^ (to see), Gr. derk-oinai 
(to look, to see), from root derk = 
drak, from which comes drakOn 
(dragon). Chunnavrc (saw) Avas in 
Old Gael. condoArc, from con- and 
dare. Cf. adcondairc in Nigra's 
Turin Glosses, p. 39. Oirdheirc 
(excellent, illustrious) was in Old 
Gaelic airdirc, irdirc, and erdirc, 
from air-( =- ari-J and dare (to see). THE GAEL. Cf. Z. G. C, p. 5. Brayoii is from 
Gr. drakdii. 

267. Greigh (a herd, a flock of 
horses or deer ; anc. graig [ = gragl-s] 
and in Mid. Gael, groigh) may be 
compared with Lat. grex^ 9>W^s (a 
flock or herd). 

268. Gar and -warm, fever. 

Gar (to warm • in Irish garaiia 
and goraim, I warm) is connected 
with Sansk. gharina (heat) from root 
giiar, Gr. tJiermos (hot), Lat. forimis 
(hot, warm), Goth, varmjan, Old Ice. 
varmr (warm), Ger. ivarm, A.S. 
ivearm, Eng. ivarm. Gr. therinos is 
from thei-d (to heat) with which is 
connected (cf. Liddell and Scott's 
Lexicon) Lat. ferveo (to be hot) and 
febris (fever ; for ferhis), Eng. fever. 
*For Gr. <A = Lat. f(2>h) cf. Gl^ ("Ac?- 
and Lat. fera, Gr. ^/w«-« and Lat. 
forts. 

269. Grlan (snn ; =^ grautj may 
be compared with Sansk. ghrni (sun, 
ray) from the root ghar, Vedic ghraiis 
or gliransa (snn-glow, light). Cf. 
Stokes' Jr. Glosses, p. 113. 

270. Nighean (daughter ; anc. 
ingeii) = Gaulish andegenaici. Stokes' 
Gold., p. 119), of which ande- = Old 
Gael. iiid-( = in-) = Lat. in-, and 
genu is from the root gen. Cf. Vol. 
L p. 246, and Z. G. C, p. 877. 

271. Minig and many. 

Minig (frequent ; anc. 'ìnetdc) ^ 
W. mynych and is cognate with 
Goth, manags (much), Dut. menig 
(many), Dan. mange (many), A.S. 
iiumig (many), Eng. inany. Cf. 
Old Gael, meince (abundance), Goth. 
inauagel (multitude), and Ger. vienge 
(multitude). See Ebel's Celtic 
Studies, p. 116, and Diefenbach's 
Goth. Worterbuch. 

272. Lann, iodhlann, aud land. 
Lann (land, enclosure ; anc. land) 

- W. llau (area, yard, church) and 
is cognate with Goth, laiul (land, 
country), Ger. land (land, ground, 
country), A.S. land and loud (ground, field), Eng. la')td. Loinn is now 
used iustead of lann in the nomina- 
tive. lodJdann (corn-yard ; = W. 
ydlan) is from iodh (corn ; anc. ith 
= W. yd) and lann. Cf. Ebel's 
Celtic Studies, p. 118, and Diefen- 
bach's Goth. Woi-terbucli. 

273. Sicir (wise, steady, not easily 
imposed on, sagacious) := W. siccr 
(sure, steady, certain, safe) and may 
be compared with Dan. aikher (secure, 
sure, safe), Ger. sicker (secure, safe, 
certain, sure), Scot, sicker. 

274. Side (silk) corresponds to 
Dut. zijde (silk). Cf. W. sidan 
(silk). 

275. Struth and ostrich. 

Struth (ostrich) = Lat. struthio 
(ostrich), Gr. struthion (ostrich). 
Ostrich is from Old Fr. ostrucke, 
Span, avestruz, from Lat aves (bird) 
and struthio. 

276. Strlth and sti-i/e. 

/Strtfh (strife, contest) may be com- 
pared with Old Ice. stridha (to 
quarrel, to strive), stridh (contest, 
war), Ger. strehen (to strive) Bret. 
strif., striv (quarrel), striva (to quar- 
rel), Old Fr. estrif (stiife), Eng. 
strife, strive. Cf. Wedgwood's Dic- 
tionary of Eng. Etymology. 

277. Sràid and street. 

iSràid (street; pronounced also 
stràid) = Lat. strata (street, i.e. via 
strata, paved way) from sterna (to 
spread, to strew; to level, to make a 
path). From strata are also derived 
Ital. strada, Ger. strasse, Dut. 
straete, Eng. street. The W. is 
ystrycl. 

278. Sreang and string. 

Srecmg (string ; pronounced also 
streang) corresponds to Dau. stramg 
(string). Old Ice. strengr, Dut. streng, 
Grer. Strang, A.S. streng, Eng. strivg. 
Cf. Ital. stringa (a lace, tie), Lat. 
stringo (to draw tight, to tie tight), 
Gr. straggO (to draw tight). To 
the same root belong A.S. Strang 
and Eng, atrujig (lit. drawn tight, 26 I^HE GAEL firm). Cf. Curtius' Gr. Etymology, 
p. 342. 

279. Bramaire (a noisy fellow, 
boaster) may be compared with Dan. 
bram (boasting), bramme (to boast, 
brag, vaunt). 

280. Ola, and oil. 

Ola (oil) and idllidh (oil)=W. 
oletv and may be compared with 
Dan. olie (oil), Lat. oleum (olive-oil, 
oil), Gr. elaion (olive-oil), elaia, (olive- 
tree), Goth, alev (oil). Old H. Ger. 
ol, Eng. oil. 

281. Olla, olann, and viool, flannel. 
Olla (woollen) may be compared 

with Old Ice. ull (wool), Dan. uld 
(wool), Goth, vihlla (wool), Russ. 
vulna (wool). Old H. Ger. loolla 
(wool), Ger. woUe^ A.S. vmll, Eng. 
loool. These words are connected Avith 
Gr. odlos (woolly) for Fodlos and Sansk. 
ilrnd (Avool) from root var (to cover). 
Cf. Bopp's Glossary, p. 61 and Die- 
fenbach's Goth. Worterbuch. Olccim 
(wool), which Bopp refers to Sansk. 
th-nu, corresponds to W. ywlan 
(wool) from which ywlanen (flannel) 
is derived. Flannel, formerly flan- 
nen^ is from gwlanen. Giv -f. Cf 
Wedgwood's Dictionary. 

282. Fearmid (a sj^indle or whirl; 
anc. fersaid) corresponds to W. 
rjwerthjd (spindle). Corn, gurt/dt (a 
spindle), Bret, giverzid (a spindle). 
It is connected with Lat. oerto (to 
turn), versatilis (that turns round or 
may be turned round). Cf. Stokes' 
Ir. Glosses, p. 80. 

283. Bllleachdan. 
Dllleachdan (an orphan) is from 

anc. dilechta (lit. bereaved), which 
Stokes I'egards as the pi-et. part, 
pass, of a verb dileichn ^ di (prefix) 
and leicim ( ^ linquo), now leig. Cf. 
Stokes' Ir. Glosses, p. 161. 

284. Flon and ivine. 

Fìoìi (wine ; anc. fin) = W. gwin 
and is cognate with Gr. ohios (-svine) 
for Foinos, Lat. vinum, Ice. viii, Ger. 
we in, A. 285. Fear (man ; anc. /er = viras) 
= W. givr and is cognate with Lat. 

vir (man), Goth, vair (man), Sansk. 
vara (excellent). Cf. Stokes' Ir. 
Glosses, p. 72. 

286. Riglb and rich., riches. 

Mgh (king; anc. rig )^lj-dt. rex 
(king) = regs from rego (to direct in 
a straight line, to govern, to guide), 
Goth, reiks (ruler), Old H. Ger. rihhi 
and rtchi (rich), New H. Ger. reich 
(to reign ; also rich), Dan. rig (rich), 
A.S. ric (powerful, rich) and rice 
(power, dominion), Eng. i-ich and 
riches. CfEbel's Celtic Studies,p.ll4. 

287. Eeachd and right. 

Reachd (law, statute; anc. red and 
recht) = Lat. rectus (right, straight), 
from rego (to direct ; cf. rlgh above), 
Goth, raihts (right, straight), A.S. 
reht (right, law), Eng. right. Cf. 
Ebel's Celtic Studies, p. 114, and 
Diefenbach's Goth. Worterbuch. 

288. Mèag or meog (whey; in 
Mid. Gael. ineadhgJ = W. maidd 
(whey) and may be compared with 
Old Fi-. niegue, Ger. matte, plur. 
matten (curds). Cf Stokes' Ir. 
Glosses, p. 1)6. 

289. rircean (a little ])ig; cf 
oircean in O'Reilly) is diminutive of 
arc (a pig) ^ Lat. porcus (a hog, a 
pig), Gr. 2Jorkos (a pig). Initial p, 
as previously noticed, is frequently 
lost in Gaelic. Cf. the double dim- 
inutive oircnin in Stokes' Gloss., j). 
77. 

290. Iseun (a young bird) - Ir. 
esine (fledgling). Esine, which has 
dropped initial 'p, is for pesme = 
petme from the root ^>«Y, the same 
from which are derived eun ( = 
etn) and ite. See vol. ii. p. 56, and 
Stokes' Goid., p. 16. S of isean 
arises from /. Cf. treas and Lat. 
tertias for tretius. 

291. Gràs (grace) = Lat. gratia 
(grace, favour), Eng. grace. Cf W. 
gras. 

(To be cuiitiuued.J THE GAEL. ARGYLL AND BUTE 
CELEBRITIES. 
Professor Eraser, of Edmburg'h, 
in addressing the Argyll Association, 
adverted to the recent death of Lord 
Colonsay, an honoiir to the county, 
and to the present Dnke of Argyll, 
than Avhom no name in the long- 
annals of his illustrious house will 
stand higher in history''. " Lord 
Macaulay," said the Professor, " may 
be claimed by Argyllshire, as the 
gTandson of one of our ministei'S, 
while his grandmother was born at 
Inveresragan, in my native parish 
of Ardchattan, The greatest Scotch 
mathematician of the last centuiy 
was Colin Maclaurin, Professor of 
Mathematics in the L^niversit}' of 
Edinburgh, the friend, correspon- 
dent, and expositor of Sir Isaac 
Newton, was born in Cowal, in the 
Manse of Glendaruel, and his brother 
too was one of the most famous of 
Scotch divines. Turn from Cowal 
to Bute. In the pleasant parish of 
Rothesay the Rev. Dugald Stewart 
lived and laboured as parish minister 
during all the former half of last 
century. His son was Matthew 
Stewart, the successor of Maclaurin 
in our Chair of Mathematics. 
Matthew Stewart was the father of 
Dugald Stewart, the most eloquent 
moralist and philosophei' of modern 
times. Then, we all remember that 
the solitudes of Mull and the shores 
of the Sound of Jura fed the poeti- 
cal spirit of the author of " The 
Pleasures of Hope," and that in 
Thomas Campbell we have another 
son of Argyllshire. David Living- 
stone sheds histre on the Island of 
Ulva. Nor can Argyllshire forget 
her connection with the noble- 
hearted NoiTQan Macleod. But I 
must not enlarge on these themes. 
Yet I cannot sit down without fixing 
my eye for a moment on a narrowei- 
region — that part of Argyll and the Isles that is associated with all my 
own earliest recollections of ' life's 
morning march, when our bosoms 
ai-e young ' — the Land of Lorn, and 
the adjacent Mull and Morven, with 
the intersecting seas — and then 
eastward, around Ben Cruachan, up 
the Pass of Glen Etive, into the 
loneliest region in all the Highlands, 
where Glen Etive stretches into 
Glencoe — or eastward up the Pass 
of Awe toGleustrae and oldKilchurn, 
ai]d the romantic bi-aes of Glenorchy. 
" Heaven lies about us in our in- 
fancy." Lorn seems a pleasant 
region when I look back into it as 
it was in the days when George the 
Fourth was king, when railways 
where luiknowu, when steamers with 
cargoes of Lowlanders Avere only 
beginning to break the seclusion, 
when the old families lived in the 
old ancestral halls, and the traditions 
of the '45 were still fresh among the 
cottages in the winter evenings. 
Much of this is now changed. 
Nothing call bring back to me ' the 
hour of splendour in the grass and 
glory in the flower,' and strength is 
now to be found ' in the faith that 
looks through Death, in the years 
that bring the philosophic mind.' The 
vision remains as one looks back 
through more than 30 troubled years, 
but now I visit the sublime country 
of Lorn unknowing and unknown. 
Yet the end may be better than the 
beginning. That great modern in- 
strument of social change, the rail- 
road, is on its predestined course to 
Oban, and a new world is rising in 
the surrounding- country out of the 
i-uins of the old. May the railroad 
carry into the mountain solitudes of 
Argyllshire influences which shall 
rouse the dormant energies of the 
people ; and, in return for this, ujay 
the thousands thus carried from the 
crowded cities of the the South be 
made better and nobler as human 28 THE GAEL. beings by free couverse with Nature 
in these sublime solitudes ! Argyll 
aud the Isles may thus iuvigorate 
and elevate the too utilitarian civili- 
sation of the South, in the high 
pressure of a commercial and uncon- 
templative age. Perhaps, in the 
revolutions of the world, Oban may, 
in this and other ways, become the 
instructress of the Southern regions, 
as loua, in a different fashion, was 
thirteen centuries ago. THE GAEL IN THE FAR WEST. 
A lecture on this subject was i-e- 
ceutly delivered by the Rev. Dr. 
Masson, of Edinburgh, in Inverness. 
Referring to the Scotch settlers in 
Amei-ica, the doctor stated that Perth- 
shire, and more especially Breadal- 
bane, as well as Badenoch and 
Strathspey, where chiefly represen- 
ted near the end of last cenùuy in 
the state of New York, and thei"e 
were still descendants of emigrants 
from Scotland on the banks of the 
Delamere, Mohawk, and Connecticut 
rivers. The people of Inverness set- 
tled chiefly in Georgia, and the people 
of Skye aud the Long Island, and 
the opposite coast of Ross and Suther- 
land, betook themselves to North 
Carolina, and it was in this part of 
the new world that Flora Macdonald 
had lived with her kinsmen. Until 
recentl}' in many parts of the districts 
named, Gaelic was preached to the 
Gaelic speaking pepniation. He (the 
lecturer) had travelled among his 
kinsmen 6000 miles on Canadian soil, 
and related some very interesting 
anecdotes about what he saw with 
his own eyes, and heard with his own 
ears. In the eight months he was in 
Canada he had heard more Gaelic, 
and met more Gaelic men, than in 
the previous twenty years at home. 
Their mother language was spoken 
fluently in Gape Breton, New Bruns- wick Nova Scotia, Prince Edwai'd's 
Island, in some parts of the back- 
woods, and other places too numei'ous 
to mention, aud in some of these 
disti'icts he pi'eached in Gaelic to con- 
gregations often exceeding 400j and 
sometimes exceeding 1000. He 
then referred to the names of places, 
observing that even names in many 
parts of the Far West were redolent 
of the heather — a land where, alas I 
the tenderest care has never yet 
been able to make the heather grow. 
They had their Fingal, Glencoe, 
Glengarry, Inverness, Tobermor}', 
St. Kilda, lona, Lochiel, Lochaber, &c. 
The speaker then described the coun- 
try lying round about Lake Ontario, 
where he first came into contact 
with the Gael after arriving in 
Canada. lie also graphically des- 
cribed Port-Elgin, where he met a 
large number of Gaels, and whei'e he 
held Gaelic services. He related a 
number of anecdotes illustrative of 
the manners and customs of the 
people, and their mode of worship. 
He also drew a vivid conirast be- 
tween the freedom and happiness of 
the settlers in the Canadian settle- 
ments with the hard-working and 
in many cases poverty - stricken 
families still in the Highlands. 
Speaking of the great towns, cities, 
and settlements of the new world, 
the lecturer observed that on the 
back of the railway guide-books, and 
on the green covers of the Gael, 
there was a standing advertisement 
which said — " When you are in the 
Highlands visit M'Dougall's ! " and 
he would say, " When you are at 
Canada visit Glengarry." It was 
here that the Canadian Gael might 
be seen at his best advantage. This 
was the oldest, largest, and most 
purely Celtic of all the Highland 
colonies in the great province of 
Ontario. With respect to the mari- 
time pi-oAÌnccs, he stated that the THE GAEL. 20 Gael in these districts were happy, 
and lacking for nothing, leading a 
sort of primitive Arcadian life, whicli, 
in many respects, was very beautifnl ; 
and if he had gained something in 
comfort, intelligence, and indepen- 
dence, he had snrely lost nothing of 
the devontness and keen religious 
seusibilit}" which he carried with him 
from Sk\'e and Barra, and the lone 
straths of Sutherland. Referring to 
the connection which existed bet-\\'een 
the Gael of the new and old world, 
and of the power of example, Dr. 
Masson stated that when he was in 
Chicago he saw a book of the 
" Transactions of the Gaelic Society 
of Inverness," and that book led to 
the formation of a similar Society in 
that city. It was Mr. Mackaj', 
brother to the ex-secretary of tlie 
society he was now addressing, 
that showed him the book, and in 
Mr. Mackay he found a good and 
true Gael. Indeed, everywhere he 
met with kind, hospitable Gaels, 
anxious to hear something of their 
mother country, and their friends on 
this side of the Atlantic. — 'Oban Times. GAELIC IN SCHOOLS. ' 

The question whether Gaelic 
should be taught in the Highland 
schools, which has lately been dis- 
cussed in Stornoway, is one of con- 
siderable importance, and demands 
the serious attention of School 
Boards. The Gaelic is no doubt 
giving way very rapidly before the 
English, and it is almost certain ere 
long to disappear altogether. Not 
being the language of the literature, 
law, and commerce of the country, 
the young Celts are laid under the 
necessity of mastering English if 
they are to improve their social cir- 
cumstances; and now that thefacilities 
of communication have brouoht Highlands and Lowlands into closer 
proximity, this necessity is year by 
more widely felt. But there is still 
a larger Highland population almost 
entirely ignorant of English. In 
the outer Hebrides, from the Butt 
of Lewis to Barra Head, the vast 
majority of the jjeople know only 
Gaelic, and most of the childi-en of 
course know no other tongue. 
Hitherto in several of the schools 
these children have been taught to 
read English without understanding 
it, and without any serious elibrt 
being made to make them under- 
stand it. So far, therefore, as any 
real knowledge of the English 
tongue Avas concerned, they might as 
well have been taught to read Latin 
or Greek. Now that we have 
School Boards in every parish armed 
with powers of compelling atten- 
dance, it becomes a matter for grave 
consideration whether this kind of 
tuition is that which shoiild be ex- 
clusively given. The better plan 
seems to be to instruct the Gaelic 
speaking children in their own 
tongue ; for, unless they afterwards 
learn to speak English, it is only in 
this way that they can derive any 
real benefit from their education. 
The native Gaelic literature is not 
very extensive, but it has been en- 
i-iched with numerous translations, 
which afford a valuable, if not a very 
varied means of religious and moral 
culture; and it is therefore desirable 
that children who know only Gaelic 
should be taught to read such ])ooks. 
We do not mean, however, that tu- 
ition in English in their case should 
be suspended, but only that the tu- 
ition of Gaelic should not be aban- 
doned. — Daily Mail. Without a considerable knowledge of 
C4aelic no person can make any proficiency 
whatever in philology. — Dr Murray. 30 THE GAEL. Manli, 1S74. OBAN AND LORN SOIREE. 

Prof. Blackie, of Edinburgh University, 
presided at the annual festival of the 
Glasgow natives of Oban and Lorn, in the 
Crown Hall, Sauchiehall Street, filasgow. 
He was supported on the platform by the 
Rev. Alex. Brunton, Dr. D. (J. Black, 
Dr. ]\Iacgillivray, Messrs. D. Cowan, Jas. 
Reid, Duncan Sharp, Peter Maclean, and 
D. MacArthur. There was a large 
attendance. 

Professor Blackie said — I have to 
express my wonder and astonishment 
that the chairman of this or any other 
public meeting is called upon to make an 
address at all. I understood that the 
duty of the chairman was to sit upon the 
chair to prevent the other people from 
talking too much— [laughter] — and to see 
that things were done decently and in 
order, but not to pretend to do anything 
like oratory in his own person. [Laugh- 
ter.] But since the \\all of the persons 
who dispense the tickets is despotic, and 
as I think the best way in this world is 
to do as you are bid, I shall say a few 
words, though I shall never make a 
speech — which is an abhorrence I never 
do perpetrate. [Laughter.] I am not an 
Oban man myself ; I am merely a kind 
of exportation — little better than those 
hordes of Cockneys who come in the 
summer and fly ofi' the next day. Some- 
how or other I took a fancy for Oban, and 
determined in a small sort of way to 
make a summer settlement there ; and I 
really achieved the dignity of being an 
Argyllshire laird — being a proprietor, at 
least under the feudal law, of a property 
amounting to an acre and three-quarters. 
My property has, however, this miracu- 
lous virtue, that not being fenced round 
about without with those ugly exclusive 
thmgs called stone walls, I am supposed 
by all who go past in Mr. Hutcheson's 
steamers to be the lord of all the hills 
round about. [Laughter.] It is to this 
circumstance, I have no doubt, that I 
owe the very high compliment paid to 
me. There is, hoM-ever, this other cir- 
cumstance, that though I am a very 
small laird I never cleared oS' any people 
from my estates. [Laughter.] As St. 
Paul says, though it is extremely foolish 
a man must sometimes boast ; and I had 
an opportunity of clearing off a person 
from my estate, though it is only an 
acre and three-quarters. [Laughter.] 
But I said— "I prefer to have human 
beings near me, and for the paltry pride 
of making a corner look more rounded. I will not clear off human beings and happy 
families — cheers — and if there be any 
laird with 100 or 100,000 acres who 
would clear off families, then I say I de- 
serve much more than he does, to sit 
upon this chair. [Cheers.] So far as I 
could I have done my duty in that part 
of the world, and I am sure Dr. Mac- 
gillivray will say that so far as subscrib- 
ing to kirks, and delivering all sorts of 
lectures go, I am as good as the best man 
there. I shall do you the compliment to 
suppose that you have good substantial 
reasons for placing me here. [Laughter. ] 
When I am in the Highlands I feel my- 
self nobly iirfected by the atmosphere of 
the Highland. I sympathise with High- 
land tradition.s and Highland life; and 
I desire for the time being to be a Celt to 
the very backl^one. I cannot compre- 
hend how any person living in the High- 
lands can have any other feelings. I 
cannot understand how a man could buy 
a Highland estate, with Highland bens 
and glens — associated with the most chi- 
valrous songs and the most heroic tradi- 
tions up to the present day — and think of 
nothing but grouse andgame. [Applause.] 
I say that the laird is not a man at all 
who does not think of the people as the 
first, the second, and the third thing, and 
the deer as only a minor consideration. 
I am sorry I have found people in the 
Highlands, and I have found a great 
many people in Glasgow, in Dumbarton, 
in Paisley, and everywhere about, who 
think the best way to deal with the High- 
landers is to extirpate them oft' the face 
of the globe ; to civilise them out of their 
character ; to make them a tabula rasa 
on which the Saxon may WTÌte himself, 
and nothing but himself, as if God's gifts 
and graces had been given to the Teutonic 
race, and to them alone. [Cheers.] I 
have always protested against that as a 
narrow-minded, despotic, and tyrannical 

way of viewing things Let 

things die when they die, and must die, 
and it is perfectly true that Gaelic and 
Welsh must die ; but while they live let 
us treat them with respect. [Cheers.] 
Don't let us kick the old gi-andmother 
out of the way because she is no longer 
able to make moneJ^ Does she not con- 
tain all the traditions of the family, and 
tell the old stories that stir up the mind 
of young people to become heroes in their 
day? [Cheers.] You don't esteem your- 
selves enough ; you are ashamed of your 
language. After again expressing the 
pleasure he experienced in %-isiting the 
Highlands, Professor Blackie concluded THE GAEL. 31 by i-eading the following original poem to 
the company : — 

MY HOME IN THE HIGHLANDS. 

Some there be that love to roam 
In the whistling railwaj^ far from home, 
East and west beneath the sky — 
Far as the travelling bird can fly; 
Bnt give me, free from carking care, 
The open moor and the mountain air. 
The amber stream and the sounding sea. 
And I'm as happy as king can be 

In my breezy home in the Highlands ! 

Some seek release from reeky toils 
In classic Bella's sunny isles. 
Where pillar'd shrines all spotless rise 
Beneath the blue, untainted skies; 
But give to me the shifting play 
Of gleam and gloom on the purple brae, 
The silver loch and th'j shimmering sea, 
And I'm as happy as king can be 

In my breezy home in the Highlands ! 

Some there be that love to stare 
At saints and virgins painted fair, 
Where St Peter's Viceroy reigns 
O'er slaves that curse their sacred chains; 
But give to me the powers that sway 
O'er dark blue tarn and shining bay, 
And white clouds sailing silently, 
And I'm as happy as king can be 
In my breezy home in the Highlands ! 

Some there be who rinse their veins 
With German wells to clear their brains, 
And feed their fancj' Avith the revels 
Of Brocken hags and Rhenish devils; 
But give to me where eagles hover, 
Or sea-mew floats, or screaming plover, 
To croon my song and wander free. 
And I'm as happy as king can be 

In my breezy home in the Highlands ! 

Some there be that love to clime 
Helvetia's frosted peaks sublime. 
Then reel to ground, precipitous borne 
From Jungfrau, or from Matterhorn; 
But give to me;;Bens robed not in snow. 
But with the Ijright purpureal glow 
Of heather flushing far and free. 
And I'm as happy as king can be 
In my breezy home in the tiiglilands ! 

Some seek beyond the' Atlantic tide 
For prophet, oracle, and guide. 
Where, far from foes, and safe from fears, 
Her insolent front young Freedom rears ; 
But give me friends, a kindly few, 
To Queen, and clan, and country true. 
With loyal hearts from faction free, 
And I'm as happy as king can be 

In my breezy home in the Highlands ! Let them range and let them roam 
East and west away from home. 
Where the dewless desert glows. 
Where the pole is stiO' with snows ; 
I remain and I will stand 
In the green and rocky land 
Of foaming flood and fragrant tree, 
While ben and glen are free to me 

In my breezy home in the Highlandr ! 

Several other addresses followed, among 
the speakers being Rev. Alex. Brunton, 
formerly minister of the U.P. Church, 
Oban, and Dr. Black. NEWS OF THE HIGHLANDS AND 
ISLANDS. 

KiLMOR.\CK. — We understand that the 
Rev. Peter Robertson, of the Gaelic 
Church, Inverness, has accepted the call 
and presentation to the church and parish 
of Kilmorack, vacant by the death of the 
late Rev. Mr Cameron. Mr Robertson 
has been known in Inverness as an earnest 
labourer among the poor, and his removal 
is much regretted. 

G REENOCK — Highland Society. -At 
the February meeting of this energetic 
society, the Rev. Pujbert Blair, M.A., of 
St Columba, Glasgow, delivered a most 
interesting and eloquent lecture on 
"Gaelic Poetry," maintaining in the 
course of the address (delivered in Gaelic), 
that it had been demonstrated beyond a 
doubt that Macpherson's " Ossian,'" about 
which there had been such a prolonged 
controversy, was as genuine as Homer, 
and as full of genius. The Secretary 
reported that since last meeting the 
Marquis of Lome had contril)uted £10 to 
the funds of the society, as a subscription 
towards bursaries for Gaelic students at 
any Scottish University. 

Inverary and Lociifyneside Soiree. 
— The eighth annual re-union of the 
natives of Inverary and Lociifyneside 
resident in Glasgow, was held in the 
Albert Hall, Bath Street, last month. 
There was a large attendance. Duncan 
Smith, Esq., of Charles Tennant & Co., 
occupied the chair. After tea, the chair- 
man delivered a brief and interesting 
address, which was well received by the 
audience. The Rev. Gilbert Meikle and 
Rev. D. C. Mactaggart also delivered 
addresses, which were much appreciated. 
The vocalists were Miss Fletcher, Mr 
Jas. Houston, Mr. J. Wood, and glee 
party, all of whom acquitted themselves 
creditably, and whose efforts were much THE GAEL. Mnwh. 1874, applauded. Messrs A. and D. Macarthiir 
played several tunes on the bagpipes. 
^Ir Hugh Craig, of the Alexandra Palace, 
London, danced the Highland Fling and 
Sword Dance to perfection. 

Bla.tr Athole — Competition in Gae- 
lic. — -The subject of instruction in Gaelic 
has occupied much attention of late. A 
good step has been taken in this place, 
and being under the aupices of the Duke 
of Athole, we may assume that the 
example will be followed by many who 
might not stoop to imitate a lesser man. 
A number of young persons from different 
parts of the Athole estates, recently met 
in the school-room here to compete for 
prizes for Gaelic given by the Duke of 
Athole. The examination was conducted 
by the Rev. Messrs Macleod, of Blair- 
Athole, and Fraser of Logierait, in the 
presence of the Duke and Duchess, who, 
from their practical knowledge of this 
ancient language, were much interested 
in the result. After being tested in 
reading, writing to dictation, and the 
translation of a short English story, Dun- 
can M'Gregor, Edington, and Margaret 
M'Donald, Baluaire, were found entitled 
to the prizes. His Grace, in amiouncing 
the decision of the examiners, exhorted 
all present to persevere in their endeav- 
ours to acquire a knowledge of the Gaelic, 
and do all in their power to prevent it 
from falling into disuse. It might not, 
perhaps, be so necessary in the business 
of their future lives as English; but it 
could be easily carried about, and would 
not fail at some time or other to Ije of 
service to them. He who could speak 
two languages was certainty more accom- 
plished than he who had a knowledge of 
one only. His Grace also stated his inten- 
tion of giving a present to each of the 
unsuccessful canditates. It is a grievance 
in Highland districts that the Scottish 
code gives no encouragement to teachers 
who are both able and willing to teach 
Gaelic as a special subject, while payment 
is offered for instruction in Latin and 
French, which in very few instances can 
ever be turned to any practical account. 
It is deser\'ing of being recorded here, 
that the Duke, who figures so creditably 
in the above proceedings, may be seen 
almost any day figuring in the garb of his 
own land and race ; and that few figures 
are more elegant than that which he and 
his fair Duchess cut amid the thousand 
natural beauties which combine to make 
his seat one of the most lovely in Scot- 
land. 

Edinbuegu,— The sixty -third annual meeting of the society for the support of 
Gaelic schools in the Highland and islands 
of Scotland was held on Monday after- 
noon in the Royal Hotel — Mr. John Cowan 
of Beeslack occupied the chair. The Chair- 
man said the society was now sixty-three 
years old, and it had achieved work in 
the remote Highlands and islands for 
which the coimtry ought to be sincerely 
thaulvful. The Rev. Dr. Maclauch- 
lan read the annual report. He made 
feeling reference to the death by di-owTi- 
ing of Sir James Cokpihouu of Luss, to 
whose family the Gaelic schools were 
under deep obligation. The report went 
on to discuss the question whether, now 
that the Education Act was in operation, 
it was necessary to carry on the society. 
The dii'ectors had obtained the opinion 
of clergymen of different parts of the 
Highlands, and from these they came to 
the conclusion that, even where univer- 
sally spoken, the reading of Gaelic was 
not likely to be taught, or taught with 
efficiency, in the national schools, as it 
was not to be taken into account in the 
Government examinations. Mr. Thomas 
Martin submitted the financial statement, 
which showed that the ordinary income 
had been £1017, and the payments to 
teachers £1060, being a deficit on the 
year of £43. Adding a deficit of £10G 
from last year, the total deficit was thus 
£149. They had also to pay at Whit- 
sunday next, teachers' salaries to the 
amount of £412, so that, for the receipt 
side of the account, to equal the pay- 
ment, they would require £501. The 
superannuation fund showed a surplus of 
£11. The adoption of the report was 
moved by the Rev. J. C. Macphail, 
seconded by Councillor Maclaren, and 
approved. Resolutions commending the 
society to the public, appointing ofiice- 
bearers, &c., were moved and seconded 
by the following gentlemen : — Rev. Dr. 
Maclauchlan, jMr. Alex. Scott, Beanston; 
Rev. Alex. Mackenzie, Mr. Wm. Dick- 
son, Rev. W. Ross, Rothesay; Mr. Don- 
ald Beith, W.S. Rev. Mr. Macphail 
thought the society ought to make a 
strong recommendation to the Education 
Department to have the teaching of 
Gaelic recognised in the national schools 
in the Highlands. Books Rkcieved. — "Sean Dana," with 
Translation, by C. S. Jerram, M.A — 
" The Philologic L^ses of the Celtic 
Tongue," by Professor (ieddes, Al)er- 
deen , 


Mar ghath soluis do m' anam fein 

Tha sfjeula na h-aimsir a dh fhalbh." — Oisban. III. Leabh.] TREAS MIOS AN EARRAICH, 1874. [26 Air. SILIS NIC-COINNICH. 

SEANN SGEUL GAIDHEALACH. 

IT. 

Bha Morair Eidircloil, a nis air 
a chur thuige gu goirt. Thug e 
a gheallaclh d' a fhine, air 'f hocal 
agus air 'onoir. Choiinhlion iad- 
san am pairt fein de 'n chordadh 
a rinneadh eatorra, agus mar sin 
cha b' urrainn esan air 'onoir 
claonadh o a phairt fein a clioimh- 
lionadh mar an ceudna. Dh' 
ullaich e dinneir ghreadhnach, 
chosdail, a thug barrachd air gach 
fleadhachas a cliunnacas riamh an 
taobh a stigh de thallachan Chais- 
teil Gharnaid, agus a dh-ionn- 
saidh an do chuir e na maithean 
a chaidh ainmeachadh cheana. 
Shuidh a'bhan-mhoraire aigceann 
a' bhuird, le deise shioda de 
bhreacan Chlann-Choinnich, agus 
i a' dearrsadh le usgraichean òir 
agus le seudan ro luachmhor. 
Cha 'n f hac iad riamli i a seall- 
tuinn cho aillidh, cho aoibheil no 
cho ionghradhach ; agus an uair 
a dh' eirich i o 'n bhord agus a 
dh' f hag i iad leotha fein, cha robh 
suil thioram anns an talla ; cha 
b' urrainn a h-aon dhiubh smid a 
labhairt ri aon eile ; shuidh iad gu 
tosdach samhach ag amharc aun 
an aodannaibh a cheile. 

An uair a chunnaic Eidirdeil an deargadh druighteach a rinn lath- 
aireachd agus giulan caoin, flath- 
ail Silis air faireachduinnean nan 
aoidhean gu leir, ghlac e misneach 
gu tuilleadh dalach 'asluchadh 
orra. Chuir e fan com hair gu'm b' 
f hearr leis gu mor a bheatha fein 
a chur 'n an cumhachd na deal- 
achadh rithese a b' i annsachd a 
chridhe ; gu'n robh a bheatha gu 
iDuileacli ceangailte suas innte, 
agus mar sin nach b' urrainn e air 
chor sam bith aontachadh ri lamh 
a chur 'n a beatha ; agus a thaobh 
litir-dhealachaidh a thoirt dhi, no 
a fogar o' bhroilleach, ni a bhiodh 
dh' ise ni 'bu chruaidhe na am bas 
fein, nach robli e 'n a chomas a 
dheanamh air bonn laghail no 
onorach ; gu 'n robh a leithid do 
bhuaidh aice air a chridhe agus 
air 'aignidhean is gu 'n robh e Ian 
chinnteach na 'n deanta ciurram 
no ainneart oirre gu 'n diobradh 
a chiall agus a thabhachd e, agus 
nach treoraicheadh e gu brath 
tuilleadh a chinneadh gu iomairt 
nan lann ann an aobhar an duth- 
cha ; agus labhair e mar an ceudna 
gu faireachail mu an dian ghradh 
leis an robh a cridhe uasal neo- 
chiontach ceangailte, cha b' ann a 
mhain ris fein ach ris an iomlan 
de 'n fhine. 

Bha nis gach aon de na h-uais- 
lean a caoineadh agus a' suathadh 38 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Earraich, 1874. nan dorn ; cha d' thug iad focal 
freagairt do 'n Mhoraire ; agus aig 
deireadh na cuirme, thog iad orra; 
dhealaich iad ri an ceann-feadhna 
mar a choinnich iad, ann an 
an-dochas neo-umhaileach, gun 
chuing no cumha a leagail air, 
mar a runaicli iad m' an d' thai- 
nig iad a dh-ionnsaidh na cuirme; 
ach air dhoibh a bhi cheana air 
an gairm gu eirigh a chogadh ri 
naimhdean an Rigli, thainig iad 
gu codhunadh gur h-e a bu ghlice 
dhoibh gach ni a sheachnadh a 
dh' fhaodadh troimhe-cheile no 
easaonachd a dhusgadh am measg 
an fhine aig an am ud, ach a' cur 
rompa an ni a chuir iad ri 'n suil 
a thoirt gu buil 'n uair a thigeadh 
;\m a bu fhreagarraiche. 

Cha b' fliada n a dheigli so gus 
an robh Eidirdeil, le buaireas 
iomaguineach inntinn air a leag- 
adh sios le fiabhrus a chuir a 
bheatha ann an geur chunnart, 
agus a chuir am fine uile fo eagal 
agus fo churam d' a thaobh. Cha 
robh guth a nis air cur as do 'n 
bhan-mhoraire, oir na'm basaiche- 
ndh am Moraire, bha fios aca, am 
fad 's a bu bheo ise as a dheigh, 
nach b' urrainn Nagaar, ged a b' 
e a b' f haisge ann an daimh do 'n 
cheannfheadhna, seilbh a ghlac- 
adh air an oighreachd, no am fine 
fhaotainn fo'smachd agus fo'ugh- 
darras. Bha Eidirdeil nine f hada, 
an deigh dha dol am feothas o 'n 
fhiabhras, mu 'n robh e air a Ian 
aiseag gu neart agus deadh 
shlainte ; agus re na h-uine ud, 
nochd am fine, eadar mhaithean 
agus iochdarain, a leithid de 
cliaoimhneas agus de dhilseachd 
dha fein agus d' a cheile a's gu 'n 
robh e nis ann an dochas gu n 
robh a leithid do bhuaidh aicf aillidheachd, cliu,agus ard-bheus- 
an Silis air an cridheachan, a's 
nach cuireadh iad gu brath 
tuille dragh no tuairgneadh air 
as a leth — sliochd a bhi aice no 
uaipe. Thug an dochas ud a 
leithid do shonas agus de sholas 
dha, a's gu'n robh e'n a mheadh- 
on air a shlainte 'aiseag air ais 
dha, ged nach robh car greis, a 
bheag a dhuil gu 'n tigeadh e idir 
uaithe ; agus an taobh a stigh de 
chuig miosan, bha e cho slan 
fhallain 's a bha e riamh. 

Ach thainig gasaidean eagalach 
o 'n taobh deas, agus bha Eidir- 
deil a rithis air a ghairm gu 
màrsadh gun dail air ceann gach 
mac mathar de 'n fhine d' am b' 
urrainn lann a ghiulan a chuid- 
eachadh Mhontrois, air dha bhi 
ann an cruaidh-chas cunuaitach, 
air a chuairteachadh le naimh- 
dean, roimhe agus 'n a dheigh. 
Bha Eidirdeil agus a dhaoine cho 
ullamh a's a b' abhaist ; ach cha 
b' urrainn e aig an am, airm a sholar 
acli airson tri cheud fear, coma 
CO dhiu, mhàrs e leis an aireamh 
ud fo dhubhar na h-oidhche. Air 
an t-slighe, mu bhristeadh nafaire 
thainig e tarsuing air na Rothaich 
agus air na Forhesich ; thug e 
deannal sgaiteach dhoibh anns an 
dol seachad, agus rainig e campa 
Mhontrois ann an deadh am gu a 
phairt fein a ghiulan de bhlar 
fuilteach Dhon, a chuireadh air 
an dara latha de July aims a 
bhliadhna 1645, agus anns an d' 
rinn e fein agus a dhaoine casgairt 
sgriosail air sgiath chli feachd na 
Parlamaid — agus an deigh dha an 
ruaig a chur orra gu dian agus gu 
danuara, thill a dhaoine dhach- 
aidh d' an glinn fein luchdaichte 
le creich, gun duine dhiu a chall Treas Mios au Earraich, 1S74. AN GAIDHEAL. 39 ach ditliis leointe, a dh' fhag iad 
'n an deigli ; ach air do 'n f heachd 
rioghaila'Ghaidhealfcachdfhagail, 
thoisich ar seann chairdean, maitli- 
ean a' chinnidh air ceannairc 
agiis ar-a-macli a dhusgadh aon 
uair eile gu h-uaigneacli, an 
aghaidh a' chinn-fheadhna, agus 
ni bu deine na a rinn iad riamh. 
Chunnaic iad a nis gu soilleir 
meud a' chumhachd agus na 
h-onoir a bhuineadh d(3 cheann- 
feadhna flathail, priomhathaireil 
d' am biodh dian gbradh agus 
urram aig a chuid iocbdaran ; 
agus as eugais a leitbid sud de 
Cheann-feadbna,nacb b'fbada gus 
am biodh Clann-Choinnich air an 
ditbeachadh, no aii' a, char a b' 
fhearv, gu 'n tuiteadli iad o'n 
t-seasamh thoiseachail, ainmeil a 
bha aca riamh am measg fhinea- 
chan na Gaidhealtacbdmuthuath. 
Db'fheumta rud eigin a dhean- 
amh — rud sam bith, maith no 
olc, a thiorcadh iad o chumhachd 
Nagair, a bhiodh a reir am 
beachd, 'n a thamailt dhoibh mar 
f bine, agus 'n a isleachadh tubais- 
teach o 'n ehbu agus o 'n ainm 
fbiughail a bhuineadh riamh 
dhoibh. Bha fiosaichean, buidsich- 
ean agus taibhsearan air am 
fasdadh gu bhi a faighinn a mach 
ciod a bha ri tachairt. Bha tais- 
beanaidheannamfiosaicheanairan 
cumail n an diomhaireachd, agus 
binn eagalach air a toirt a mach 
air SiUs. 

Chaidh na maithean aon uair 
eile le teachdaireachd a dh-ionns- 
aidh a' Chinn-f headlma, ach aig 
an am so, cha b' ann a dh-iarraidh 
air dealacbadh ri annsachd a 
chridhe, ach a chomhairleachadh 
dha uidlieamachadh a dheanamh 
airson turus-cràbhaidh soluimte gu uaigh an Naoimh Bothain, air 
latha Nollaig ; oir gu 'n d' f hogb- 
hiim iad o chaochladh fhiosaich- 
ean agus thaibhsearan as an robh 
iad earbsach, mar thoradh air an 
turns, agus a reir naduragusbiach 
na h-ofrail a leagta leis a' bhan- 
mhoraire air naomh-chobhan 
Bhothain, nach b' f hada gus am 
beirte leatha oighre air teaghlach 
aosda Ghlinn-Garnaid agus Eidir- 
deil ; agus gu 'n d' thugadh dearbh 
chinnt dhoibh, nacli tuiteadh am 
fine gu brath fo chumhachd no 
fo riaghladli teaghlach mallaich- 
te Nagair. 

Bha Moraire Eidirdeil a nis air 
a lionadh le gairdeachas dòchas- 
ach agus le taingealachd. Sbaoil 
e gu 'n robh gach cunnart agus 
liuaireas leis an robh e air a 
sharuchadh re ioma latha, a nis 
air tighinn gu crich. Chur e 
litirichean-cuiridh a dh-ionnsaidli 
an i©mlain de mhaithean a chinn- 
idh, iad fein agus am mnathan a 
thighinn gu pairt a ghabhail anns 
an turus-chrabhaidh ud gu uaigh 
Naomh Bothain, oir bha e 'cur 
roimbe gu 'm biodh an turns ud 
air a cbomharrachadh le greadh- 
nachas morchuiseach. Ach thain- 
ig an Nollaig le stoirm cho 
gaillionnach, a's gur gann a b'urr- 
ainn do neach sam bith seall- 
tuinn a mach thar doruis ; bha a' 
gbaillionn uamhasach. Ged tha 
an geamhradh mar is trice gle 
iargalta anns a Ghaidhealtachd, 
thug an geamhradh ud barrachd 
orra uile. Bha an sneachd ana- 
barrach trom, agus air an fheas- 
gar roimli latha Nollaig, thainig 
aiteamh le garbh-fhrasachd agus 
le gaoith dhoinionnaich nach bu 
chuimhne leis an fheadhain bu 
shine a bha 's au duthaich, a 40 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Eairaicli, 1874. leithid 'f haiciim. Bha an duth- 
aich uile 'n a h-eabar sluaistreach 
le sneachd leth-leaghta ; uillt 
chaoireach a' taomadh o gach leath- 
ad ; air chor agus nacli measteadh 
neach air bitli a bhi 'n a cliiall, a 
smaointicheadh air dol a mach a 
dorus air maduinn na Nollaig, oir 
bha gach abhuinn agus allt thar 
am bruachan, agus mar sinn cha 
d' thainig de ua maithean a bha 
air an cuireadh gu Caisteal 
Gharnaidach ceathrar, gun bhean 
gun nighean comhla riu, oir b' 
ann air chunnart am beatba a 
thainig iad fein. Chuir na maith- 
ean ud rompa, nach faodteadh 
air chor sam bith dàil no dearmad 
a dheanamh air a' ghnothuch 
chudthromach airson an d' thainig 
iad, ciod air bith cunnart no 
saruchadh a thigeadh 'n a lorg ; 
oir chaidh 'innseadh dhoibh na 'n 
cumadh eagal roi fhuachd agus 
roi fhliuchadh air an ais iad air 
an latha ud, nach tigeadh latha 
eile gu deireadh an t-saoghail 
anns am biodh an turus-crabh- 
aidh air a chrunadh le buaidh, no 
le beannaehd Naoimh Bhotain 
Bha earrann de 'n rathad gle 
chunnartach, ach cha robh an t- 
astar ro f hada ; chaidh Silis 'n a 
h-uidheam gu toileach, sunndach 
air a comhdach cho math 's a dh' 
f haodadh i, agus a mach ghabh 
iad air an turns. Anns a cheud 
dol a mach, bha aca ri dol thairis 
air an drochaid-mhaide. B 'e 
sud an sealladh eagalach ; cha 'n 
f hacas riamh roimhe a leithid an 
Albuinn. Bha an abhuinn a' 
ruikh n a caoirean mulanach, 
nuallanach, agus a' leum thar nan 
stallachan le toirm uamhasaich 
leis an robh iad ach beag air am 
bodhradh ; bha an tuil 'n a stioman cobhragach a' ruith fo 'n 
drocliaid le a leithid de luathas 
a's nach. b' urrainu neach a shuil 
a chnmail oirre car mionaid gnu 
dol 's an tuainealaich, agus an 
drochaid i feiti, laidir mar bha i, 
air chrith mar shiataig chaoil. 
Chriothiiaich Silis, threig a mis- 
neach i, agus tharrning i air a h- 
ais o 'n t-sealladh uamhasach ; ach 'n 
uair thug i fainear an dauuarrachd a 
bha g-u soilleir ri fhaicinn ann an 
guuis gach aon de chach, chuir i 
roimhpe gu 'n leanadh i iad; dhuin i 
a suilean agus ghreimich i gu teann 
ri gairdean a fir, agus gabh iad au 
toiseach. Leau Carnach agus mac 
a bhrathar, Bar-a-mhuilinn, air au sail, 
agus Achadh-ua-sion agus Monar air 
dheireadh. Air meadhon na droch- 
aid, ghlac Carnach agus Bar-a-mhuil- 
inn Silis, agus ann am priobadh na 
sul' thijg iad bharr na drochaid i. 
Bha au gniomh air a dheanamh cho 
grad 's nach robh uiue aice air sgal 
no sgread a thoirt aisde, no eadhou 
a suilean 'fhosgladh ; ann an tiota 
chaidh i as an t-sealladh ; bha an 
sruth cho laidir a's gu 'n do ghiulain 
e air 'uachdar i cho aotrom ri iteig. 
Thuit i air a druim 'n a leth shuidhe, 
cha deachaidh i oirleach fodha, dh' 
fhalbh i air uchd na tuil mar shaigh- 
ead o 'n t-sreing, agus aun an uine 
ro ghoirid chaidh i as au sealladh. 

MUILEACH. 
(El leant mnn.J COMHAIRLEAN 
MHIO-CAILEIN D' A MHAC* 

MU 'N TUATH'S MU 'N OIGHEEACHD. 
A Mhic, — Bidh e duilich dhuit 
tighin air ceart nan nith^ean so a 
thaobh gach cuimrig a bhios 's an 
rathad ort ri linn dhuit tighin a 
stigh air an oighreachd. Gun * The Marquis of Argyll's Instructions 
to his Son. London, 1689. Treas Mios an iiarraicli, 1874. AN GAIDHEAL. 41 ghuth thoirt air na sliluigeas an 
Crun d' i, is ioma fear-fuadain a th' 
anil gu tagartas a dheauamh oirre, 
agus sin an ainm na còrach. Clia 'n 
fliuilear dhut, ma ta, d' uile-dlii- 
clieall a dheanamh, agus a bhi air do 
ro-fliaicill, 's na tlia de naimbdeau 
mu 'n ciiairt dut. 

Is e d' f bearann-sinnsireacbd gun 
teagamb is dualaicbe leantuinn riut. 
H-uige so, ma ta, feumaidh tu an 
t-seann-tuatb a cbumail air an aon- 
laraicb, agus an tàladb gu caidreacb 
riut le mùirn 's le caoimbneas. Le 
bbi bbo cbian an làraicbean an 
seanairean fo dbion Mbic-Cailein, 
tba iad a nise cbo deotbasacb umpa 
's nacb togair iud air cbor sa bitb gu 
d' dbiobairt, na 's lugba na tbuigeas 
iad gu 'm beil tbu air cinntinn fuar 
riu, agus coma mu d' bbuannacbd 
fbèin. Fbad 's is Mac-Cailein is 
ainm dbut, agus a sbeasas an tuatb 
air do cbiil, bidb e ionann 's do- 
dbèante dbut do cboir-dblig'beacb a 
cbalb Tba 'n oigbreacbd cbo far- 
sainn agus bailtean db' i cbo letli- 
oireacb 's gu'ni beil ciiid db' i nacb 
aitbne dliòmbsami fbèin,gun ruig a's 
i bbi foleagadb lamb nab-arfuntacbd: 
is ioma dligbeacbas a f buair mi, agus 
seirbbis-claidbimb a riuneadb dliomb 
air son coracb nacb deacbaidb riabb 
an leabbar. Tbaobb an fbearainn- 
cbeannaicb, tba farmad-cùirte nacb 
deic mar a tba ris, air cbor 's nacb 
combairlicbim dbut moran stritb a 
dbèaiiamb mu dbeibbinn a tbarrainn 
a cliorra ort. Bidb màl na seann- 
oigbreacbd 'n a Ian pbailteas dbut. 
Cba I'obb riabb agam air mo tbigbin- 
a-stigb bbàrr na b-oigbreacbd an 
Albainn, acb ionann 's mar dbloladb- 
fbiacb an eirig mo cbostais. Cia 
dbiiibb ni e suas sin dutsa no 'n corr, 
cba 'n ion dut bhi ciinntadb air. 

Cba 'n am na tlmeannan so gu 
seasamb a macb mar a b' àbbaist : is 
iomad arfuntacbacbadb a rinneadb 
air uoislean na b-Alba ; acb cba 'n f biosracb mi gu 'n cuala mi riabb gin 
is docba dba tacbairt da na dbutsa. 
C uime cbeilinn ort e Ì mar a db' 
innismiroimbedbut, isculaidb fbuatb 
a's eud nacli 'eil faoin sinn. Air an 
aobbar siu,fèumaidb tugacbmeadbon 
lagbail a tbàrras tu, a ebur an 
gniomb, gus do tbeasraiginn bbo 
leir-sgrios. Feumaidb tu truas a 
dbiisgadb 'n ad aobbar — rud nacb 
nacb duilicb dbut. Tàirnidb 

sin bàigb ort, agus gabliar speis 
dbiot ; agus bbo speis, tbigear gu 
bun a's earbsa cbur aniiad — an rud 
is luaitbe sa bitb a ni do sbocracbadb 
'n ad sheilbb. 

Ma gbeobb tbu mar so air a li-ais 
do cboir-dbligbeacb, — agus tba b-uile 
dòcbas agam gu 'm faigb, cia dliiùbb, 
gbeobb no nacb fbaigb tbu d' ainm 
a's d' inbbe — cuimbnicb nacb dean 
tbu dearinad air do tbaingealacbd a 
dbearbbaib do d' dbilsean a bliuin 
gu b-onoracb riut ; acb tboir an t- 
seal-airenacbteid tbu tuilleadb's fada 
leis, fàgail a tba mar is trice fuaigbte 
ri uaisleaii na b-Alba. Oir, bbo 'n a 
gbearrar dbiot sgiatban do inbòrachd, 
cba teid agad air eirigli suas a db-aou- 
iounsaidb ; agus an àite d' earbsa 
cbur 'n ad cbumbacbd f bein is ann a 
db' fbeumas tu nise do bbiin a cbur 
an gaol 's an tairisneacbd do cbuid 
tuatlia, — oir 's iadsan do cbiiltaice 's 
do cbala-tiaruaidb. 

Dean m' ainm-sa gblanadb bbo 'n 
drocb-alla tbogadb orm — a bbi 'n am 
nacbdaran cruaidb-cbridbeacb gun 
iocbd ; agus le feotbas do nàduir, 
fiacb am faigb tbu le ciiiiue làmb-an- 
uacbdar air gacb buaireas a's ansboc- 
air a db' f baodas tigbin 'n ad ratbad, 
— ni, 'n a uaireannan, a tliug diilan 
dombsa an la a b' fbèarr a bba mi 
riabb. 

Fbad 's a tba 'n ad cbomas seacb- 
aiun lagb a's conspaid — leo, iiitear do 
gbnotbaicbean uaigneacb follaiseacb. 
Gabb ealla ris gacb calldacb a's 
eucoir nacb dèanar suas dbut gun del 42 AN GAIDHEAL. j'reiis iHos an Earraicli, 1874. a dh-iomairt laglia ; agus bi striochdte 
fo gacliaiuneart nach gablileasachadh 
dhut. 

Air tils cruinnich d' fhortan, 's 
gur sgapteach e, gii dluitlieil ri cheile; 
agus le caitheamli - beatlia stòlta, 
sìtheil, daingnich do ghrèim air do 
slieilbli ; air chor 's ma chuirear mu 
d' clioinneamh do chòir-dhligheach a 
dhearbhadli, nacli bi thu 'n cuunart, 
a thaobh an iii sin nach leat. 

Snidhich d' fhearann air cho beag 
de làinhan 's a dh' fhaodas tu. Na 
cuir air imrich tuathanaicli a thug 
thu aonta dhaibh roimhe, no neach 
sa bith a bha fo d' rian air slieol 
eile. Gu h-àraid na cuir air falbh 
seirbliisich do 'n aithne do ghnoth- 
aichean a raharachadh; oil', a tliuill- 
eadh air e bhi 'ii a shooair dhut, 
gleidhidh e dhut tiarainnteachd nach 
beag. 

Mar nach b' àill learn lughdachadh 
a thighin air do mheas leis an dubh- 
bhochdainn, amhuil sin cha bu 
mhath learn gu 'n deanadh ailis- 
bheairtis beud ort ; agus gus an 
seachuadh le cheile, feuinaidh tu 
tighin suas air cuibheas — gun chrine 
gun strògh, gun a bhi mar a bha 
Diogenes no mar a bha Divus. Mar 
is mo dh' f hidrichear mu staid na 
h-oighreachd, 's e 'n gliocas dut a' 
mhiad sin a cumail an ceilt, — rud is 
tirrainn dut a deanamh gun chunnart 
's gur h-anu 'n ad leisgeul fheiii a 
bhios tu. 

Ach tha mi creidsiun gu 'm faod 
an oighreachd a bhi na 's tiarainnte 
fo bhiùthanas an ama chaidh seachad 
— is e barail/eadhnach gu 'n d' f hag 
mise i air rian cuimseach, math 
— na bhios i le seoltachd do ghliocais- 
sa, no air gabhaltas, no boiin steidhe 
nobha sa bith eile ; agus saoraidh sin 
thu o bhi 'n ad chulaidh-f harmaid. 

Cum thu fhein an luib-a-stigh 
asgailt an fhortain a bhuilich Dia 
ort, ciod sa bith e ; ma bhios tu làn- 
thoilichte leis, meallaidh tu rnintean do naimhdean. Co aig tha fins nach 
e dòigh is f hèaiT. Is ioma caisleach- 
adh bu mho f huair oighreachdan eile ; 
ach an ionad an cur as am bonn, 's 
anil a fhriamhaich iad le barrachd 
gramalais na bha aca riabh I'oimlie. 

Ge b' e fear ris an earb thu riagh- 
ladh na h-oighreachd, thoir an t-seal- 
aire nach leig tlni 'n ailm à d' achlais 
fhein. Ciirn mion-chvinntas air gach 
bonn a phàidheas tu agus a thig 
a stigh dhut ; cumaidh e d' f hadal 
dhiot, agus thig e gu d' bhuannachd ; 
oir cumaidh a's gleidhidh e do 
sheirbhisich ri 'n dleasnas, agus, air 
an aobhar sin 'n ad dheagh-ghean. 

A chaoidh na tarrainn teinn ort 
fhein le mi-chiall no struidhealachd 
— le airgead a ghabhail an iasad air 
urras, no 'n geall na h-oighreachd, no 
ràthan a' mhàil. Bheir iomfhuasg- 
ladh caraid ort dol an urras ; ach 
thoir an aire nach 'eil e saor bho 
chunnart dut ; ach a bharrachd air 
nach gniomh duin'-uasail an da sheol 
eile, caillidh tu do chreideas leo, agus 
bidh iad 'n an reudain ag cnàmh na 
h-oighreachd. 

Null'Uììi uumen abest, si sitprudentia 
tecum. 

Eadar. le Abrach. BLAR SHUNADAIL. 

(Air lecmtuinn.J 
Thainig air toiseach nan ceannard, 
Mac-Mhaoilein mor a' Chnaip — 
Air chiiairt an Gròbphort, 
'S Mac-Calum, Domhmill Lag-au-fheoir, 
'S Duiblineach Bhracluinn 
Bho ghleann cas nam preasan trie, 
'S Mac-Alasdair Tliigh-na-luachrach — 
SgiobaircruadalachdeCblann-Domlmnill. 
Chuala na maitheau an sgeul ; 
Dh' iarr iad gu leir crois-tarra 
A ruith gu Caradail an toiseach, 
A's as a sin da fhear dheug taghta 
A dhol feadh gach cearn, 
'S air cunnart bàis each a dh' eirigh 
A thoirt an Bgeoil air fad na (hithcha, 
'S bantrach INIhic-Dhomhuuill 
Le 'macan fo churam na Fine 
A chur do Dhun-a'-Chlachain, Treas Mios au Eunaicli, 1874. AN GAIDHEAL. 43 'S muinntir a' Chinn-shiar 

A chur leth-cheud fear do Dhun-abhar 

taidh ' 

A ghleidheadh baideal ard Chlann- j 
Dhoinhnuill ; I 

'S gach ni diubh siu an ainm an oiglii'e, I 
'S na daoin' a choinneacliadh gun dàil \ 
Air faiche Bliracliiinn 'n an Ian armachd, 
'8 Mac-Ionmbuinn Thigh-nan-com 
A chur Dhun-Charadail an uidheam seisd- i 
idh, _ . j 

'8 na birlinnean o 'n ]\Ihaoil gii Loch an- 

Tairbeart i 

A bhi aig traigh Shunadail an ordngh ì 

cogaidli, j 

'8 Dun-sgiobnais a ghleidheadb na tli' aim j 

Gus an tig am sgaoilidh gu catli na faiche, 

Ma chuireas an namhaid sinne 'n eiginn I 

cunnairt ; | 

Tein'-eigiun a lasadh air Beinn-an-tuirc | 

A thoirt rabliaidh do mhuiuntir He 's [ 

Chòmhail, | 

Clann-Domhmiill gii leir le 'n luchd- 

leanmhainn { 

A theaehd a dhion an leanabain, oiglir' an j 
cinnidb. j 

^Iac-Mhaoilein. — Co theid a dh-fhair- I 
adh na linne ] 

^1' an tig na naimhdean oirnn gun fhios ? 
OioHRE Mhanaixn, — Tha sin deaut' a 
dhaoin'-uaisle ; 
Mac lain-ghearr le 'sgioba treiui, 
Ghabh e air fein a' chuis sin. 
Cha ghluais Rurach clar o 'n chladach 
ISach faigh sibh rabhadh o 'n fhear 

ainmeil ; 
Bidh e 'n so trath gu leoir 
A dh-aindeoin na tha beo dhiubh 
A Manainn thursach. 

Mar sgaoth bheachan o 'n sgeap; 
A' cruinneachadh air geug an còmhail, 
B' ionaun tineachan da ghleann deug 

Chinn-tire 
A' tional as gach cearn — 
Gaisgich de gach ainm, 
'S Fakhe Bhraclvinn anns gach beul, 
'G an ceangal ri cheile mar aon ; 
Ka birlinnean-cogaidh, le 'm brataichean 

germ, 
Suaicheantas cabhlach rioghail na h-Alba, 
A' teachd an ear 's an iargu calaShunadail; 
Gach cais-teal a's tiir-faire 
Air fad a' chladaich sgolbaich, 
Fo chrannaibh seisdidh, 
']S uaii- a chunnacas eithear Mhic lain- 
ghearr, 
'8 cobhrach m' a guallainn a' srachdadh 
Thonnan Chaolas-Bhranndain, 
'8 i 'giulan fios, — ' Tha Rurach a nios an 

linne ; 
Dh' fhag e Manainn an de le cabhlach 
A lionas o 'n Mhaoi] gus an traigh so ; I Bheir madainn am maireach sinn an greim Dh'fhalbh gach ceannard gu Faiche 
Bhracliiinn 
A rianachadh ceart a dhaoine ; 
Gach ceann-feadhna am broillcach a 

mhuinntir, 
A'comhdachan fhiiiim'n am bnidhnean 

lionmhor. 
Thagh na maithean, le aon run, 
Mac-^NIhaoileiu mor a' Chnaip 
"X a cheannard an iomlain — 
Curaidh iomraiteach 's ceann-feadhna 
Na treubh a shloinnear o 'n fhreumhach 
A thug ainm dha. 

Dh' fhalbh e le Mac-Iche mor gu Sunadal 
A chur an comhairle runaich ri cheile 
Mar gu 'm b' e sin an la mu dheireadh 
A bha aca ri 'fhaicinn, 
A's Rurach garg a' teachd, nach till 
Ach le claidheamh cosgarrach na h-Aiba. 
Bha oighre Shuuadail, oigear ciatach 
A' cur airm an tighe an rianachd — 
Luirichean, clogaid, a's sgiathan, 
A's claidheamhau liath gun smiir. 
Bha tri claitlheamhan neart 
A bha 'n deigh a cheile aig seauair, mac, 

a's ogha 
Oinn-tighe o shean, sinnsear an fhir 

mhoir — 
Bha na h-airm sonraicht' ud an oisinn, 
Fo chomhdach corcuir a's obair ghreis, 
Le pabagan airgid a' filleadh air am 

faobhair. 
Thainig an t-oighre far an do shuidh 
An dithist a' comhradh. 
Bha claidheamh loimiireach, ur 
A rinn gobha Shunatlail, Mac-Thuileann 
An lamh an oighre, a dh' fheoraich d 'a 

athair, — 
' An toir mi learn am fear so ? 
Xa ciod è 'thaghas mi 'measg nan arm ? — 
Orduich na 's aill leat. ' 

Sunadal. — Cuist a rudain chrin ! an 

saoil thu 
An cuideachd leamsa a chumail Cnoc-na- 

cùmhail, 
Thu fein 's am bioran sin 
'8 an cogadh arm ? 
A Mhic-Mhaoilein amhairc an so. 
Fhaic thu geinihleag do shin seanar, 
Alasdaii- mor a' C'hnaii) : is cuimhne leat 
Gu 'n do bhrist a chlaidheamh latha 

Ghlinn-Righ-'s-dail. 
Thainig e gu tigh Cblachair-au-tuim ; 
Bha 'bhean's an dorus ; thuirt e rithe, — 
' Am bheil arm 's am bith a steach ?' 
Fhreagair i, ' Tha mo dhuine 's a' chath; 
8o na th' agam;' shin i dha gheimhleag ; 
Thill e riutha ; sheas e 'm Bealach-na-h- 

iolaire; 
Leag e seachd air fhichead diiibh, 44 AN GAIDHEAL. Nach d' eirich fathast. 

Air a thighinn dacliaidh 

Dh' fhag e gheimhleag an so ; 

Tha i 's an oisinn sin gua an diugh ; 

Glileidli mo sheanair 's m' athair i 

Gun smur gun smal. 

Is tusa 'n t-oighre; 's'mis am fear-gleidh- 

idh; 
Co dhinn aig am bi gheimhleag am 

maireach ? 
Abair na 's aill leat, iar-ogha 'n diùlnaich. 
MAC-MHAOiLEiN.-Cha'n'eilfeardhinne 

'n diugh air thalamh 
Is urrainn a' gheimhleag sin'iomairt; 
Tha thusa, IVihic-Iche, ad aonar 
De spiomiadh nan laoch a shean. 

Thuirt an t-oighre 's an oidhch' air 

tuiteam — 
' Tha birlinn an tighe air an traigh 
Am fag sinn i ? na ciod è their m' athair ? 
Mac-Mhaoilein.— FhirShunadail,thig 

a nuas 
'S dean aon uair eile mar d' abhaist, 
'N uair bhiodh tu 'g a tarruinn, 
'S mise 'g a cumail direach. 
Co ni e ma thuiteas tu maireach ? 

SuNADAL. — 'S fearr a toirt as a sud, 
Na 'faicinn 'n a connadh aig Eurach. 

Dh' eirich an t-oighr' a's triuir eile, 
A dh' fhalbh leis gus a' bhirlinn. 

Mac-Mhaoilein. — Biodh dithist air 

gach taobh, 
'G a cumail direach, 
Ach spiouaibh 'n a aghaidh le 'r n-uile 

neart 
Gus am faic sibh ceart am fear mor. 

Ghlac Mac-Iche toiseach na h-eithir; 
Thug e leis i gun stad, gus an do choinuich 
Barr creig' i, am falach 's a' ghaineimh ; 
Mhothaich e 'n grabadh clis ; las e, 's gun 

fhacal, 
Thug e saidh-thoisich na sè-ramhaich, 
Na cinneadan 's an ailbheag, 
'N an spealgan air grinneal na tragha ! 

Sctnadal. — A Mhic-Mhaoilein, 
Cha do mhothaich mi riamh cho trom i. 
Mac-Mhaoilein. — Cha 'n ioghnadhged 

a mhothaich thu trom i; 
Dh' iarr mis' air a' cheathrar tarruinn ad 

aghaidh 
Le 'n uile spionnadh, 's rinn iad sin. — 
Co oighre na geimbleig a nis 
'S a sheasas aite Alasdair Mlioir, 
Ach thus' air fold comhraig ? 

SuNADAL. — Cha 'n fhearr thu fein na na 

balachain, 
'S thu 'faicinn gu 'm bheil mi a' dol air 

m' ais; 
Tha 'u t-am a bhi 'm Bracluinn 
Am measg nan daoine. 

(Mi hantuinn. ) LARACH NINEBHEH. 

(Bho Fhear-tathaich nam Beann.) 

B' e Niueblieli aig aon am ceana- 
bhaile lompaireachd mlior Asiria — 
ail t-aite auns an do thiiinich prionn- 
sachan agus maitliean na rioghachd 
sin re ioma linn ; agus b' e baile a bu 
mho agus a bu shluaghmlioire a bha 
's an am sin air aghaidh an t-saogh- 
ail. Tha e air innseadh dhuinu ann 
an leabhar Gheneses (x. 11.), gu'n 
deach Asur, aon de mhic Sheim, a 
mach o thir Shinar, agus gu 'n do 
" thog e Niuebheh;" ach cha 'n 'eil 
sinn a' cluinntin tuilleadh cunntais 
uime 's na Sgriobtuirean naomha gus 
an do chuireadh am faidhe lonah le 
teachdaireachd o Dhia a dh-ionnsuidh 
a luchd aiteachaidh, a chur an ceill 
doibh gu 'm biodh am baile air a 
sgrios an ceann " da fliichead la," 
do bhrighgu'n robh an aingidheachd 
air dol suas 'an lathair Tighearna nan 
sluagh. Tha lonah a' cur an ceill gu 
'n robh ann an Ninebheh " tuilleadh 
agus se fichead mile pearsa 
(120,000), nach b' aithne an lamh 
dheas seach an lamh chli," 's e sin de 
chloinn bhig ; air choir 's nach b' 
urrainn gu 'n robh an luchd-aiteach- 
aidh gu leir dad fo shea ceud mile 
sluaigh (600,000) 'n a aireamh — 
tuilleadh 's a tha 'n Glaschu ! Bha 
e 'u a " bhaile ro-mhor, astar thri 
laithean," no thri fichead mile mu 'n 
cuaii't. Cha robh e idir coltach ri 
bailtean mora nan laithean so — cha 
robh an luchd-aiteachaidh air am 
pacadh suas ann ausraideancumhaun, 
salach, far a bheil sea no seachd de 
theaghlaichean domhail a chomh- 
nuidh OS ceann a cheile, mar a tha 
iad aig an am so 's na bailtean mor 
a's aiumeile 's an Roinn-Eorpa ; oir 
cha 'n e mhain gii 'n robh sluagh 
lionmhor ann, ach bha mar an 
ceudna " moran spreidh" ann. 
Mar so, 'u uair a bheir sinn 
fainear meudachd Ninebheh, agus Treas .Mios an Eanaich, 1S7 AN GAIDHEAL. 45 mar an ceudna an teisteas a tha 
Nalium a' toirt uimpe; 's e sin gu "n 
robh i 'n a " catliair fhuiltich'? uile 
'n a ceilg-, Ian de reubainn/' cha 'n 
'eil e idir iongantach gu 'n d' oidhir- 
picli duine iosal ann an inblie 's am 
misnicli mar bha lonali, air " teicli 
eadh do Tharsus o' fhianuis an 
Tighearna ;" oir " bheir eagal duine 
ribe leis," 

Ged a gliabli muiuntir Nineblieb 
aitlireachas fo sliearmonacliadh 
lonah, agus a bha iad car nine air 
an caomlmadh ; gidheadh tlia e 
coltach nacli robh '- am maitlieas 
acb mar neul na maidne, agus mar 
an druclid mocli a shiubhlas air 
falbh:" oir gle ghoirid na dheigh so 
tha 'n Tighearna, le beul nam faidh- 
ean Nahum agus Sephaniah, a' 
cur an ceill '•' trom eallach Ninebh- 
eh" — ag innseadh gu'm biodh e air 
a' dheanamh " 'n a larach luim, 
tioram mar an fhasach," agus gu'm 
biodh cumhachd ag-us moralachd 
rioghachd Asiria air an toirt gu lar. 
Tha Nahum ag radh mu 'dheighinn 
gu'm bubhail'elemoran dhaingneach, 
le geatachan lionmhor agus croinn- 
dhruididh -gu'nrobhahachd-malairt 
lionmhor thar reultan neimh — gu 'n 
robh a phrionnsachan lionmhor mar 
na locuist, agus nach I'obh crioch air 
'ionmhais. " So (arsa Sephaniah) 
a' chathair luaghaireach a ghabh 
comhnuidh gu tearuinte ; a thubliairt 
'n a cridhe, Tha mi agus cha 'n 'eil 
ann ach mi. Cionnus a dh' f has i 
'n a fasach, 'n a h-aite air son bheath- 
aichean gu luidhe sios ann ! " A 
reir a' chuntais a tha air a thoirt 
seachad le luchd-eachdraidh creid- 
easach, bha 'n ftiaidheadaireachd so 
air a coi'-lionadh o cheann da mhile 
agus ceithir cheud gu leth balidhna. 
Chaidh righ Mhedia agus Phersia, 
agus Nabopolasar, righ Bhabiloin 
ann an co-bhoinn an aghaidh 
Ninebheh, agus do bhrigh gu'n robh 
tomhas aingidheachd a' bhaile sin air a lionadh, thug an Tighearna thairis 
e do lamhau a naimhdean. Thainig 
•' esan aphronnasaun am bloighdibh 
a nios fa comhair ;" bha •' fuaim 
slait-sgiursaidh, agus torman farum 
nan rothan, agus nan each meam- 
nach, agus nan carbad leumnach " 
r'an cluinntinn anns na sraidean ; 
" bha geatachan na h-aimhne air 
am fosgladh, agus bha 'n Inchairt 
air a sgaoileadh;" " cha robh crioch 
air na cairbhinnibh ;" bha chreach 
airgid agus oir air ''a glacail ;" 
agus " cha chualas guth a teachd- 
airean ni's mo;" " chunuaic na 
cinnich a lomnochduidh, agus na 
rioghachdan a naire." 

Tha 'n cunntas a dh' fhag seann 
sgriobhairean 'n an deigh, agus mar 
an ceudna aithris an luchd-turuis 
sin a shiubhail troimh 'n aite. a' 
cordadh aii* dhoigh ro-chomhar- 
raichte ris na dh' innis na faidhean 
a bha gu tachairt. Tha e air a radh 
gu'n robh ballachan Ninebheh ceud 
troidh air airde, tri ficheadmilemu 'n 
cruairt, agus air an dion le cuig ceud 
deug tur (1500) — gach aon diubh 
da cheud troidh air airde. Tha 
Lv.cian, aon de luchd-aiteachaidh 
Samosata dluth air an abhainn mhoir 
ExupUrates, a sgriobh mu cheud 
bliadhna an deigh bas Chriosd, ag 
innseadh gu n deach as do Ninebheh 
gu tur, agus nach b' urrainn neach 
air bith innseadh urad agus c' ait 
an robh e 'n a sheasamh. 

Re nan ochd ceud deug bliadhna 
a chaidhseachad onasgriobh Lucian, 
cha robh aithne air bith air Nine- 
bheh ach a mhain ann an ainm. 
Chaidh eadhoin a laraichean briste 
as an t-sealladh ; agus an uair a bha 
luchd-turuis agus daoine foghluimte 
eile a' tionndadh suas agus a' rann- 
sachadh gach ni bha air mhaireann 
de riomhadh 's de mhoralachd na 
Greig agusna Roimh, cha robh ach 
gann for'ais air bith 'g a dheanamh 
mu Ninebheh no mu Bhabilon, no 46 AN GAÌDHEAL. Treas ìlios an Karralch, 1874. oidhirp air bith air a tolrfc gus an 
t-aite 's an do slieas luchairtean 
greadlinach riglirean Asiria agus 
Chaldea f haotuinn a mach. 

clieann beagan uine tbng cuid 
de'n luchd-turuis a tbaogbail an 
Asiria faiuear aireamh mor de 
dhuintean 's de tholmain air taobli 
na b-airde tnatb de'n abbainn sin 
ris an abrar an Tigris — abbainn a 
tba ruitb 's an aon cbnrsa ri abb- 
ainn Etiphrates; oir tba iad araon 
ag aonadb r'a cbeile tacan maitb 
mu'm bbeil iad a' taomadb a mach 
ann an Geodba mor Pbersia [Persian 
Gulf). Tbug aon no dba oidbirp 
air cladbacb ammeasgnan duintean 
ud, db' fbeucb am faigbeadli iad ni 
air bitb a cbuireadb solus air eacb- 
draidb an aite 's an am a db' f balbb; 
acb do bbrigb nacb robb aca gacb 
goireas a bba iomcbuidb a cbum 
obair de 'n t-seorsa a gbiulan air a 
b-agbaidb, b' eiginn doibb sgur gun' 
a bbi dad ni bu gblice na bba iad 
an uair a tboisicb iad. Air mnllacb 
aon de na duintean so tba uaigb ris 
an abrar " Uaigb lonab," agus tba 
beul-aitbris ag radb gur b-ann an so 
a bba am faidbe air adblacadb. 

Air do dbuin' og, tapaidb d'an 
ainm Layard, agus a tba de naisinn 
Fbraugaicb, iomradb a cbluinntin 
air na duintean 's air na tohnain air 
an robb sinn a'labbairt, tbog e air, 
agus cbadeacb stad aii a cbois gus an 
d' rainig e bruacban na i'iyris. Cbo 
.luatb 's a rainig e 'n t-aite, 's a db' 
ambairc e gu mion mu'n cuairt air 
gacb coslas balla, agus tuir a bba 
r'am faicinn ; agus air dba beagan 
pbiocaidean agus sbhiasaideau a 
sbobir, agus muinntireas a ebur air 
letli-dusan de na b-Arabaicb a tba 
fuireacb mu'n aite, tboisicb e air 
cladbacb anns an aon a's motba de 
na duin, a tba mu ocbd ceud deug 
troidb air fad, naoi ceud troidb air 
lend. :igus cuig 's tri ficbead troidb 
air airde. Cba deach iad fad' air an agbaidb 'n uair a ibacbair iad 
air seomraicbean ro-eireachdail. 
Bba ballacban nan seomraicbean so 
air an deanamb suas de leacbdan 
mine air an robb dealbban each agus 
cbarbadan cogaidb. paigbdearan mar 
gu'm biodb iad ag caitbeadb le'n 
saigbdean, agus moran gi'abbalaidb 
eile de iomad seorsa ; acb a tbaobb 
'8 gu 'm b' ann le teine a cbaidb an 
tur so a mbilleadb, mar a tba gu 
soilleir r'a f baicinn, bba 'cbuid mbor 
de na seomraicbean air am briseadb, 
agus na leacbdan air an losgadb gu 
b-aol. Acb ged a bba moran de na 
leacbdan 's de na b-iombaidbean a 
tbuit 'n an smur co luatb 's a cbaidb 
an rusgadb, gidbeadb bba feadbain 
CO cruaidli, sbleambain, agus an 
grabbaladb co soilleir, cuimir 's 
a bba iad riamb 1 Bba cuid 
de na dealbban a bba air an 
tilgeadb tbairis le b-or agus le 
nitbibb luacbrabor eile ; agns 'n 
uair a cbunnaic na b-Ai'abaich 
an t-or cba robb teagamb aca nacb 
b' aim air toil' ulaidb, no ionmbas 
foluicbte a bba Mr. Layard; agus 
bba mor iogbnadb orra, 'u uair a 
tbuirt e riu gur clacbau a bba esau ag 
iarraidh, agus gu 'm feudadb iadsau 
gacb or agus airgiod a gbeibbeadli 
iad a ghleidbeadb. Bba ua daoine 
so, mar a tbasluagh na cearn' sin gii 
leir, ro aiueolacb araon aii- eacbdraidb 
an dutbcba feiu agus dbutbcliannau 
eile, agus mar sin cba b' urramn 
doibb a thuigsinn ciod an toileacbadh 
no 'bbuannacbd a bbeireadb e do 
neacb, a mbaoin agus 'uiue cbaith- 
eadb aii- ni a bba co faoin 'u am 
beacbdsan. Cba d' fbairicb iadsau 
riamb an diau iarrtas a bba aig Mr. 
Layard gu ni-eigiu fbaotaiuu a cbuir- 
eadb solus air cleacbdadh agus 
suidbeacbadb nan Asiriauacb anna 
na linntean ciau 's an do Jabbair na 
faidbean, agus air son an robb e nis 
"a' rannsacbadb mar air son ionmlias 
foluicbte." Tiea,- iliosan Eairaich, 1S74. AN GAIDHEAL. Goirid 'ii a dheigli so chuir na 
Maboraadaiiaich a bba mu 'n cuairt 
an aite stad air Mr Layard 8 air a 
chnid daoiue, a' cumail a mach gu 'n 
robh iad a' milleadh naigheau nam 
for Chriosduidhean (na Mahomada- 
jiaicli !); ach dhearbh Mr Layard gii 
ro sheolta dhoibh nach b' uaigheau 
Chreidmheach a bh' annta; " oir 
(ars esan) nam b' eadb bhiodh an 
dara cuid an ceann no 'n casan ri 
Meca (an t-aite 's a bheil am faidbe 
breige Mahoniad adhlaichte); acli tlia 
sibh a' faiciun nach aun mar sin a 
tha, agus air an aobhar sin fenmaidh 
gur naighean Ana-creidmheach a tli' 
annta." Leis a' mhineachadli so bha 
na Mahomadnaicli Ian riaraiclite, 
agns cha do clniir iad tuille grabaidh 
air. Gidlieadh cl)iiir cuid eile de na 
cinu-cbinnidli ioma bacadh air; ach 
le siobhaltachd, 's le gleusdachd 
fhuair e thairis orr' uile. 

Aon la, 'n iiair a bha iad a' cladh- 
ach am measg nan laraicheaa, ruisg 
iadiomhaigh shnaidhte demhendachd 
mboir. Cho hiatb 's a cbunnaic na 
li-Arabaicb ceaun na h-iomhaigh so, 
chrith iad le h-oillt agus thug ditbis 
dhiubh ascoluath's a ghiulaineadh 
an casan iad a chum an sealladh eag- 
allach a cbunnaic iad a chur an ceill 
d'an ceann-cinnidb. Ann am beagan 
ume, 'n uair a bha Mr Layard a' 
togail air falbb na b-iu'ach a bba 
'combdach na b-ionibaigb, cbual' e 
tabnraich chos a' tarruing dhitb dba, 
agus 'n uair a thug e suil os a chionu 
cbunnaic e sgaoth de na b-Arabaich 
le'n ceaun-feadhna, uile air mbarc- 
achd, 'n an seasamb air bruaich na 
claise. 'N uair a cbunnaic ian ceann 
na h-iomhaigh, gblaodb iad le aon 
gbuth, " Cha 'n 'eil dia ann ach Dia, 
agus 's e Mahomad 'Fhaidhe !" Cha 
cbreideadhna h-Arabaich an toiseach 
nach b'e aon de na hocain^ no de na 
h.-i(rraisgean air a bheil iomradb ro 
tbric ann an seann sgeulacbdan an 
duthcba 'l)b' ann ; ach an deigb moran iompaidb, gblac an ceann- 
feadbna de mbisnich na theirinn 
do 'n t-sloc. 'N uair a laimbsich e 
'n iombaigb, gblaodb e gu b-ard, 
" Cha d' riinieadb an obair so riamb 
le lamhau dhaoine, — 's iad na famb- 
aireau aua-creideach niu 'm bbeil am 
Faidhe — sith gu 'n robh maille ris ! 
ag radh, gu 'n robh iad na bu mho 
na cbraobh a b' airde 's a' choille — 's 
e so aon de na b-iodbalau a mhal- 
laicb Noah, — sith gu 'n robh maille 
ris ! roimb laitbean na dile f agus 
anus a' bbeachd so dh' aontaich gach 
Arabach a bha 'lathair. 'N uair a 
shocraich na cuisean thoisich an 
lucbd-cladbaich a ritbis, agus mu 'n 
deach a gbrian fodha ruisg iad iom- 
baigb eile de 'n aon mheud, 's de 'u 
aon choltas ris a' cheud aon ! Aig 
na h- iombaigb ean so bha aghaidbean 
mar agbaidh duiue, bba 'n cuirp agus 
an cosan mar leoghaiu, agus bba 
sgiatbau aca mar sgiatban iolaire. 
Bba gach aon diubb mu dhusan 
troidb air fad, agus mu'n tuaiream 
cbeudu' air airde ! Leis an toil-intinn 
a ghabb Mr Layard ris na h-iomh- 
aigbean so rinn e feisd ro mhor do 
na h-Arabaich air an oidbche sin, 
agus chaith e fein agiis iadsan tacan 
maith 'an cuideacbd a cheile, le mor 
cbridbealas agus gbreadbnachas. 
Chombdaich Mr Layard na b-iomh- 
aigheau so thairis le peallagan 's le 
luirichean ioma-gnetheach, 's chum e 
lucbd faire orra 'latba 's a db-oidhche. 
S. 
(Ri leantuinn.) Tha briathran coltach ri saighdean — cha 
bu choir an tilgeil air thuaiream. 

Tha agaimi da chhias ach gun ach aon 
tcanga, uime siu bu choir dhuinu moi'an 
a chluinntinu agus beagan a Libhairt. 

Tha an ti a ta 'deanamh maith do 
dhuiue eile, a' deanamh, mar an cendna, 
maith dha fein, cha 'n e mhain '.s an am a 
ta ri teachd, ach 's an am a ta lathair. Is 
moi' an duais deagh choguis a bhi 'toirt 
tianuis air deagh dheanadas. 48 AN GAIDHÈAL. l-reas Mios an Earraich, 1874, SEANN SGEULACHDAN MU 
BHEAID-ALBANN. 

II. — DONNACHADH DUBH. 

Anns na laithibh 's an robh Donn- 
achadh Dubh 'n a Mhorair air 
Bealach a's Braid-Albann thainig 
ordugli macli o 'n Righ gu Clann- 
Ghriogair a sgrios. Chaidh na 
Caimbeulaich agus Donnacliadh 
Dubh cho fada 's a b' un-' iad gus an 
ordugli oillteil ud a choilionadh le 
bhi murtadh gach neach de Cbloinn 
Ghriogair a cboinnicbeadh iad. Bba 
nighean aig DoDuachadh Dubh a 
thuit an gaol air fear de Chloinn- 
Ghriogair. Theich an dithis a's 
phos iad. Bha Donnachadh Dubh 
gu dian an toir air companach a ni- 
ghinn, air feadh nam beann, nan 
gleann 's nan coilltean ; agus mu 
dheireadh ghlac e e. Chaidh an 
Griogarach a thoirtgu Bealach, agus 
an ceaun asgathadh dheth le tuaidh. 
Rinu nighean Dhoiinachaidh (bean 
Mhic-Griogair) an cuinha a leanas, 
air di a h athair agus Cailean a 
brathair 'fbaicinn a' marbhadh a fir, 
's a ceud leauabh air a glun : — 

Moch madainn air la Liuiiasd 
Bha mi 'sùgradh mar ri m' ghràdh, 
Ach mu 'ji d' thainig meadhon latha 
Bha mo chridhe air a chradh. 

Ochan, ochan, ochan, iiiridh, 
'S goirt mo chridhe 'laoigh ; 

Ochan, ochan, och.in, uiridh, 
Cha chluinn d' athair ar caoidh. 

Mollachd aig maithean 's aig cairdean 
'Rinn mo chradh air an doigh, 

'Thainig gun fhios air mo ghradh-sa 
'S a thug fo smachd e le foill. 

Na 'm biodh da fhear dheug deth 'chinn- 
each 

A's mo Ghriogair air an ceatiii, 
Cha bhiodh mo shuil a' sileadh dheur 

No mo leanabh fein gun dàimh. 

Chuir iad a cheann air stocan daraich 

'S dhoirt iad fhuil mu lai- ; 
Na 'm biodh agam-sa 'n sin copan 

Dh'òlainn d' i mo shàth. 'S truagh nach robh m' athair ann an 
galar 

Agus Cailean ann am plaigh 
Ged bhiodh nighean an Kuthainich 

'Suathadh bhas a's lamh. 

Chuiriun Cailean liath fo ghlasaibh 
'S Donnachadh Dubh an laimh ; 

'S gach Caimbeulach a tha 'm Bealach 
Gu giulan nan glas-laimh ! 

Rainig mise Reidhleau Bhealaich 
'S cha d' fhuair mi ann tàmh; 

Cha d' fhàg mi roinn de m' fhalt gun 
tarruing, 
No craicionn air mo laimh. 

'S truagh nach robh mi'n'riochd na h-uiseig 
'S spionnadh Ghriogair 'ann am laimh; 

'S i chlach a b' airde auns a' chaisteal 
A chlach a b' fhaisge do 'n làr! 

'S truagh nach robh Fionnlairig 'n a lasair 

A's Bealach mor na 'smal, 
'S Griogair ban nam basa geala 

Bhi eadar mo dha laimh. 

Ged tha mi gun ubhlan agam, 

'8 ubhlan uil' aig each, 
'S ann tha m' ubhal cubhraidh, grinn 

A's cul a chinn ri làr. 

'S ged tha mnaithibh chaich aig baile 
'S na 'n laidhe na 'n cadal seimh 

'S ann 'Ijliios mis' aig bruaich mo leapa 
Bualadh mo dha laimh. 

'S mor a b' annsa 'bhi aig Griogair 

Air feadh coille 's fraoich, 
Na 'l^hi aig Baran crion na Dalach 

A'n tigh cloich' a's aoil. 

'S mor a b' annsa 'bhi aig Griogair 
A' cur a' chruidh do 'n ghleann, 

Na bhi aig Baran crion na Dalach 
'G 61 air fion 's air leann. 

'S mor a b' annsa bhi aig Griogair 

Fo bhrata ruibeach roinn, 
Na bhi aig Baran crion na Dalach 

'Giulan siod' a's sx'òil. 

Ged bhiodh cur a's cathadh ami 

A's latha nan seachd sion, 
Gheibheadh Griogair dhomhsa ci-agan 

'S an caidleamaid fo dhion. 

Ba hu, ba hu asraimi bhig, 

Cha 'n 'eil thu fhathasd ach tlà ; 

'S eagal leam nach tig an latha 
Gu 'n diol thu d' athair gu brath. 

B 'i " Nighean an Ruthainich" a 
th' air a h-aiiuneachadh 's an oran. Treas Mios au Earraich, 1874. AN GAIDHEAL. 49 mathair ua te a bha 'caoidh a fir. 
Air do 'u leauabli fas gu bhi 'u a 
dhiiiue mor, thng e turns gii Caisteal 
Bbealaich, agiis chaidh au tiiadh leis 
an do mbarbbadb 'atbair a cbur 'u a 
laimh. Sheall e gu brouach oirre, 
's au deigb sin tbug e i do 'n neacb a 
thug dha i. Bha cuid a theireadh 
gu 'm bu ghealtaire e bbo nach do 
sgath e 'n ceauu de 'n ueach a thug 
dha i. Cha 'u 'eil teagamh uach d' rinu 
an gille ua b' fhearr leis mar riun e. 

III. — IAIN GLAS. 

Bha lain Glas, Morair a Bbeal- 
aich, 'n a dhuine ro sheolta agns ro 
chuilbheirteach. 'S ana gle aiumig a 
dheauadh e raearachd aun an ni 
sam bith auns an cuireadh e 'laimh. 
Le faicil agus geur-thuigse air nadar 
ua muiuutir ris an robh e roinn, 
bheireadh e air gach ni tachairt mar 
bu mbiaun leis ; air an aobhair siu 
bha sluagh na duthcha 'creidsiun gu 
'n robh biiidseachd aige ; a's cha 
chuireadh iad diumb air, ui mo 
dhiultadh iad e. Bha a chuid daoine 
'creidsiun gu 'm b' urrainn d a an 
gleidheadh bho gach cunuart. Tha 
'n sgeul a leanas air 'aithris mar 
dhearbhadh air a thapachd : — 

Bha fearg air Iain Glas ris an 
larla Chatach, agus chnir e roimhe 
creach a thogail uaithe. Thng e 
ordugh do 'chuid dhaoine a bhi cruinu 
air latha araid aig Fionniairig. 
Chruinnich na fir bho gach gleann 
mar a dh' iarradh orra. An sin 
ghabh Iain Ghlas doigh air na daoine 
'bu thapaidhe a thaghadh airson na 
seirbhis a bha 'n a bheachd. Chaidh 
breacan a chrochadh eadar dithis 
dhiubh gus an robh an oir a 'beantainu 
do 'n làr. Gach fear a leumadh 
thairis air a' bbreacan mar so fo Ian 
armachd chuireadh air leth e airson 
dol do Chataobh. Leum iri cheud 
fear thairis air a' l)hreacau ; agus an 
sin dh' ordaich Iain Glas biadh a 
chur air beulaobh nam fear mu 'n gabhadh iad an turns. Am measg 
nam biadh bha mios bhrochaiu, agus 
chaidh iarraidh air gach neach ol 
aisde. Thuig na daoine gu 'u do 
chuir e giseagan anus a' bhrochan, 
agus dh' Ò1 iad an sath dheth. 
Chaidh iad air an turns. Thug iad 
creach mhor leo bho na Cataich gun 
aou duiae chall. 'N uair a bha iad a' 
pilltinn dachaidh dh' fhas fear de na 
fir gu tiun as dh' eug e. Cha do 
gliabh an duine so de 'u mheis bhro- 
chaiu mu 'u d' fhalbh iad, oir bha e 
aig an tigh a' toirt leis ni-eigin a 
dhi-chuimhuich e. Le so bha each 
an lau bharail gnr h-i a 'bhuaidh a 
bha 's a' bhrochan a chum iadsan 
bho gach olc a's aimhleas, 

D.G. 

COMHRADH. 

EADAK MURACHADH BAN AGUS 
COINNEACH CIOBAIE. 

MUE. — Pailte na maidne dhuit, a 
Choinuich ; is moch a dh' f hag thu 
au Goirteau Fraoioh an diugh. Tha 
duil agam gu 'n robh thu a' strith ris 
a' ghreiu, agus a reir mo bheachd-sa 
is tusa a's luaith' a dh' eirich oir tha 
astar fada eadar so a's do dhachaidh- 
sa agus a thuilleadh air sin tha 'u la 
flinch, na raointean bog, agus an 
t-slighe gun teagamh gach ni ach 
taitueach. Dean suidhe a steach ris 
an teiue, cuir dhiot do chas-bheart, 
agus dean na 's urrainn thu chum thu 
feiu a thiormachadh. 

Coin. — Moran taing dhuit, a 
Mhurachaidh, ach tha mi co tioram 
ri arcan. Cha d' thainig mi o 'n 
bhaile an diugh ; cha d' eirich mi gus 
an robh e sea uairean, cha do ghabh 
mi mo lou-maidne gus an robh e 
seachd, agus cha do choisich mi an 
diugh ach o thigh Alasdair Mhic- 
Ruairidh, ogha brathar mo sheauar 
far an d' rainig mi an raoir, agus far 
an cuala mi moch an diugh gu 'n do 
chuir thusa an oidhche seachad an ;o AN GAIDHEAL. so maille ri do cbai-aid coir feiu, 
Uilleam Mor. TJime siu, ghreas mi 
orni chum gu 'm faicinn thu, agus 
fhir mo chridhe, tliugadh a nis au 
solas siu dhomh. 

MUE. — Cha 'n fiiaca 's cha cliual' 
mi riamli ui sam bith ni 's foi'tanaicli' 
ua siu, oir cha chluiuu Uilleam Mor 
guth air mise so fhagail au diugh, 
agus ma leigeas do ghuothuch leat- 
sa e, a ChoÌDDÌch, fauaidh tu maille 
riumsa gu feasgar agus bithidh la 
againu dheth, agus mo lamh-sa 
dhuit gu 'n altaieh Uilleam Mor agus 
Cairistioua a bhean eireachdail do 
bheatha au so, ged a dh' fhauadh 
tu fad seachdain. 

Coin. — Cha 'u 'eil mi 'ciir siu 's au 
teagamh idir, a Mhurachaidh, fauaidh 
lui gu feasgar co dhiubh, agus cha 
ghoirid au uiue sin. Ach ciamar 
tha iad uile agad, a Mhurachaidh, 
eadar bheag agus mhor, agus ciamar 
tha 'n crodh Ì 

MuE. — Tha siuu uile guu deireas, 
agus tha dochas agam gu 'm bheil 
Seonaid agus au oigridh gu leir air 
au cosaibh. 

Coin.— Cha 'n 'eU fath a bhi 'gear- 
au. Bha Seonaid o cheaun da la gle 
chrosda, friounasach leis a' chueidh- 
fhiacal, ach is eucaU siu nach tarr- 
uiug moraii truais o' n chridhe. 

MUR. — Is eucail i gidheadh, a 
tharruingeas na cnamhan asau fheoil, 
agus cha 'u fhurast do mhac au duiue, 
mar is deagh-fhios domhsa, cur suas 
le siu. Tha a chneidh-fhiacal gabh- 
aidh guiueach guu teagamh, ach o 
nach 'eil i, mar a theirear marbhtach, 
cha ghabh iadsau nach do mhothuich 
riamh i suim di, agus uime siu, cha 
nochd iad ach co-fhulangas ro bheag. 

Coin. — Ach ciod au leabhar a tha 
agad au sin, a Mhurachaidh, a tha 
air a cheaugladh co ro ghrinu ? 
Faiceam e. Ochau ! mo dheagh 
charaid, au Gaidheal ? Nach tu a 
chuir suas gu riomhach, grinu e ! 
Seadh, da aireamh dheug. Is mais- each e,agns c'ait am faighearaleithid? 

MuR. — Tha thu 'faicinn, a Choiun- 
ich, gleidhear gu curamach, glan, 
tearuint' e mar siu, agus cha 'u eirich 
dochunu sam bith dha. 

Coin. — Cha 'u eil e co f urasd an t- 
Ard-Albaiinach ceanalta a dheauamh 
suas mar siu a thaobh a mheud, ach 
thoill esan curam a bhi aii- a ghabhail 
deth mar au ceudua. 

MuR. — Tha e ceart co furasd, ma 
ghleidheas tu gach aireamh gun 
reubadh, gun mhilleadh. 

Coin. — Ma ghleidheas mi iad ! 
gleidhidh ceart co curamach lis ua 
puiimd Shasuunach, agus morau ui 
's ciuntiche, oir tha gue sgiathan aig 
ua puinud Shasuuuach agus gun 
fhios gun aire dhomh itealaichidh 
iad air falbh. Le tuiteauias thachair 
mi an la roimh air duiue tuigseach, 
tlachdmhor, coir a mhuiuntir Inbhir- 
nis, agus thainig aige air labhairt 
mu 'n toiliuntiuu a bh' aige o bhi 
'leughadh nan seann sgeul aig au 
Teachdaire Ghaidhealach, aig 

CUAIRTEAN NAN GlEANX, FEAR- 

tathaich nam Beann, agus aig a' 
GHAIDHEAL,au^4?■(:^^4/km?lac/^agus 
an leithidibh siu. Riuu mi solas ris 
a' choigreach cheaualta d' am b' aium 
Sim Friseil, duiue da-rireadh gasda, 
ceatharnach foghaiuteach aig anrobh 
deagh eolaB air an Sgiathanach, a 
chaidh, thubhairt e, gu miuic a dh- 
amharc air, au uair a bha e 'fulaug 
le euslaiut 'u a chosaibh ; ach au uair 
a chuunaic mise e bha na cosau gu 
ro mhaith a' deauamh an dleas 'nais; 
agus bha la auu au uair nach cuir- 
eadh na h-uile fear druim au Fhris- 
eilich choir siu gu talamh I 

MuR. — Tha mi 'cluinutiun gach 
lide a deir thu, a Choiuuich, ach deau 
suidhe, agus stoldaich thu feiu, agus 
inuis domh beagan mu d' thuras Eir- 
eauuach, agus uiu gach cearnadh 
chum au deachaidh Sir Seumas agus 
thu feiu air feadh ua seaun rioghachd 
sin? Treas Mios an Earrnich, 1871. AN GAIDHEAL. 51 Coin. — Dh' innis mi roimhe dliuit, 
a Mhurachaidh, gn'n do chiur aa 
toit-long- air tir siun aiin am Belfast 
ag-us b'e sin Belfast na bochduiim 
dhomhsa. 

MUK. — Ciod a dh' eiricli dbuit a 
Choiiinicli, aim am Belfast, baile mor 
le sraidibh fada, farsuiog, agus 
lioumboracbd sbiaigh ? 

Coin. — Ag-am-sa tba fios air sin, 
a Mhm-acbaidh, agns fios air mo 
chosdas. Cbaidh sinn db' iounsuidb 
Tigb-osda mor le dealbh feidb os 
ceann an doruis, agus guu teagamb 
rinn mo cbridbe solas ris a' cbeann 
clirocbdacb an diiilgu 'm fac e Gaidb- 
ealtacbd ua b- Alba roimbe sr). Acb 
CO dbiubb, an deigb dbniun gacb 
goireas a dbeanadb maitb dbuinii 
'fliaotuinn, cbuir mo mbaigbstir a 
macb mi aii deigb dliorcb-oidbcbe 
a db-iarraidb gne tbombaca air an 
robb ainm neonacb a, tbng e dbomli 
sgriobbta air ciiibbrig geal litreacb. 
An sin db' fbalbb mi, agns bba na 
sraideau gle tbaitneacb agus letb- 
sboilleir leis na locbranaibb a l)ba 
air an snidbeacbadb aig astar araidh 
o cbeile. Sbeas mi aig aite a bba 
ann an cuil ri taobb na sraide, agus 
cbuimaic mi Eireannacb an sin 'n a 
sbeasainb aig dorus tigbe big a tbog- 
adb le fiodb ; agns bba e ag eigbeach 
gu eruaidb, agns le 'uile neart, ris an 
t-sbiagb gu dol a steacb, agus gu 'm 
faiceadh iad ni miorbbuileacb, eadbon 
eacb le 'cbeann far am bu cboir 'ear- 
l^all a blii. Bba cuireadh aig na 
ii-nile gu dol a stigb air son da 
• sgiUinn. Stigb a gbabb mise maille 
ris na ficbeadaibb eile, agus mar 
amadan mor sbeas mi an sin, agus 
cbuimaic mi an t-eacb miorbbuileacb 
sin mu'n do gblaodb an t-Eireannacb 
le 'uile sgairt, cbum n' am b' urrainn 
dasan, gu 'm faiceadb na b-uile e. 

MuR. — Seadb, cbunnaic tbn an 
t-eacb, agus an robb e mar a tbu!)bairt 
an duioe luideagacb, bith-bbiiatb- 
aracb a bba co eruaidb a 'cur bbuaidb- eau ioagautaeb an ainmliidb an 
ceiU ? 

Coin. — Ocban! ise'bba. Cbunn- 
aic mi eacb beag, ballacb, gorm 'n a 
sbeasamb le 'cbeann a macb agus le 
tbulcbainn aigceann sbuasna prasaich 
far am bu cboir d' a cheami a bbi. 
Tbuig mi gu b-ealamb an cleas a 
rinneadb orm, acb cba dubbaii-t mi 
diog ; mar iiacb dubbairt neacb eile 
de na bba a stigb. An uair a cbaidb 
sinn a macli air dninn a bbi, ma b' 
fbior, Ian iougantais, bbrncbd na 
ficbeadan eile a stigb, gu bbi air am 
inealladb mar a bba sinne. Acb 
cba 'n e sin a mbain a cbuir dorran 
orm, oir bu bbeag agam e, acb db' 
eiricb altrap ro tbubaisteacb dbomb. 
Cba luaitb' a db' fbag mi am botban 
's an robb an t-eacb, agus a rainig 
mi' an t-sraid na db' iondraiun mi 
mo sporran anns an robb tri puinnd 
Sbasuuuacb ann an or, agus beagan 
a dh' airgiod briste. Thugadh as 
mo phoca an sporran le fear-reubainn 
gun fbios guu aire dhomb, anns an 
dombladas sluaigb a bba 'g ambarc 
air an eacb tbubaisteacb a bba an sin, 
agus cba 'n fbaigh mi e a chaoidb. 

MUE. — Cba mbaitb a dh' eirich 
dbuit idir, a Cboiimicb choir, is daor 
a pbaigh tbu air son an t-seallaidb a 
a fbuair tbu dbe 'n eacb bhallach ; 
acb ciod a db' eiricb dbuit — ciod a 
rinn thu ? 

Coin". — Sheas mi tacan beag far an 
robb mi, a' rannsachadh gacb aite 
mu'n cuairt domb, acb ocban! bha 
'n call gun teagamb deunta. Bha 
duin'-uasal, co dhiul)h ann an coslas, 
'n a sbeasamb ri m' thaobh, cbunnaic 
e gu 'n robb ni-eigin am mearacbd, 
agus dh' f hoighneachd e ciod a dh' 
eirich dbomb ? Dh' innis mi dha, 
flgns thubhairt e rium stad an sin 
mionaid no dha. Rinn mi sin agus 
gblaodb esan feai'-eigin air ainm, agus 
ghrad thainig duine foghainteacb, 
ard,le bioraid bhioraich air a cbeann, 
crios mor, dealrach nj 'a chom, agus 52 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Eaiiaich, 1874. bata beag, bixidhe 'n a laimli ; agus 
chuir e Ian a' plieice cle cbeistibh 
orm. Dh' f barraicl e co as a tbainig 
mi, c' ainm bba orm, ciod a bba mi 
'deanamb, cait an robb mi fuireacb, 
ciod an datb, a' cbumadb, agus an 
deanamb a bb' air mo sjjorran, ciod 
an t-airgiod a bba ann, cuin a db' 
ionndrainn mi e, agus ceistean gun 
cbeann gun cbricb mar sin, acb db' 
fbalbb esan, agus db'fbalbb misegu 
bronacb dbacbaidb cbum Tigb-osda 
an Fbeidb. 

MuR. — Cia mar a dh.' eirich dbuit 
a ris 1 

Coin. — Db' innis mi gu saor gacb 
ni mar a tbacbair do Sbir Seumas, 
agus rinn e lasgan gaire. Tbubb- 
airt e, " A nis, a Cboinnicb, teagais- 
gidb fear an eicb bbig, bballaicb, 
gbuirm, gliocas duit, agus feumaidb 
tu sin mu 'n suibbail tbu Innis-fail 
o cbeann gu ceann. Acb c' ait am 
bbeil mo tbombaca, air son an do 
cbuir mi macb tbu Ì An do cbaill 
tbu esan mar an ceudnaT' Fbrea- 
gair mi Sir Seumas, agus tbubbairt 
mi gu 'u robb an tombaca far an robb 
e riamh air mo sbonsa, do bbrigb 
nacb robb sgilliun ruadb agam a 
cbeannaicbeadb e. Cba dubbairt an 
duin'-uasal a bbeag, acb a mbain so, 
gu 'n teagaisgeadb cleacbdannan an 
t-saogbail agus nan Eireannacb glio- 
cas dbomb. 

MuR. — Cba d' fbuair tbu do 
tbeagasg a nasgaidb, a Cboinnicb, 
agus cba 'n 'eil f bios agam c' ait am 
faigbeadb. Comadb co dbiubb, cba 
'n 'eil teagamh nacb d' tbug do 
Mbaighstir sporran ur le 'Ian airgid 
dbuit an ait an fbir a cbaill tbu. 

Coin. — Is esan a rinn sin air ball. 
Macb a gbabb mi a ris. agus cba do 
cbum eacb, no asail, no Eireannacb 
mise gun tilleadh gun dail leis an 
tombaca, agiis bba gacb cuis ceart. 

]\IuR. — Acb ciod a dh' eirich dbuit 
a ris, a cbaraid choir, agus c' ait an 
deachaidh tu air an ath la ? Coin. — Dh' fhalbh Sir Seumas 
agus mi feiii air an ath mhaduinn, 
agus tbug sinn Baile-Cliath oii'nn 
air an t-slighe-iaruinn ; agus ! b' e 
'm baile maiseach e, le aitreabhan 
aluinn, sraidean lurach, tighean 
greadbnach, agus gacb ni eile a reir 
sin. Gu dearbb chord Eirinn air 
fad rium anabarrach maith. Is 
briagh an duthaich i, agus is aluinn 
na glinn, na beannta, na macbraicb- 
ean, na b-aibbnichean, agus na loch- 
an sail agus uisge a chitbear anu. 

MuR. — Cba 'n 'eil teagamh idir 
nach i sin an fhirinn, a Cboinnicb, 
ach am fac tbu moran dhe 'n duth- 
aich re na h-uine a bba thu innte 1 

Coin. — Chunnaic mi ach beag gach 
siorramachd 's an riogbacbd. Bha 
sinn a' siubbal gach la o dheas gu 
tuatb, o 'n ear gus an iar, agus a' 
taghal bhailtean, agus mbachraich- 
ean, thigbean nan tuathanach, agus 
chaistealan nan uaislean, agus 
mbaitbean na tii'e. Seadh, c' ait 
anns nacb robb sinn, oil" bha luchd- 
eolais aig Sii' Seumas anns gacb ait 
agiis ionad. Chunnaic sinn moran 
spreidh de gach seorsa, crodh-dubh, 
caoraich, agus eicb ; agus cheannaich 
mo mbaighstir na chuireadh stoc air 
an oigbreachd aige air fad ; agus cba 
'n f bios domh-sa c' ait an cuir e an 
darna letb dheth, ach 's e sin a 
g-bnotbucb-san. 

MuR. — Ach am bbeil sgil aige-san 
air feudal Ì Am. faithnich e deagh 
bheatbach cruidh, no eicb, no 
caorach Ì 

Coin. — Is ainneamb fear aig am 
bbeil suil ni 's fearr air each agus air 
damh, ach cba 'n 'eil e co tur eolach 
air fior chaora mhaith. Acb db' earb 
e na bba a dbith air ri uaislibh tball 
agus a bhos gu bhi air an cur 'n a 
dheigh air muir aig an am fhrea- 
garrach, agus le sin cba robb iad 
cbum dragh sam bith dhomhsa, acb a 
mbain gn 'm fac' mi iad ; agus ma 
chunnaic b' f hearr learn gu mro Ti'oas :Nrios an Rarraifli, 1874. AN GATDHEAL. feudal nam beatiii Albamiach ; ach 
gaeli duine d'a thoil fein. 

MuR. — Bii mlior a b' t'lieairrd thu 
do tliuras Eireaiiaacli, a Cboiuuicli, 
oil" tbug e eolas duit air daoiriibb, 
agus air an cleachdannaibh — eohis 
nut'h faigheadh tare liun's a'Ghoirt- 
ean-Fbraoich. 

Coix. — Cba 'ii 'eil teagamb idir air 
sin, agus cba robb mo sbaotbair 
oaillte a tbaobb gii 'm foe' agus gu 'n 
cuabx mi iomadb ui ris nacb b' urrainn 
tliu gun gbaire a dbeauamb. Tba 
iad 'ii an sluagb air letb air son 
beumadaireacbd, cas-f hreagairtean, 
agus geur-cbainnte. 

Muii. — Is fbad 'n cbual' sinn mu 
tbapacbd agus mu theomacbd nan 
Eireannacb, acb is i mo bliarail gu 
'm bbeil na buaidbeau aca air an 
doigb so air am meudacbadb tliar 
tombais, agus nacb 'eil iad acb mar 
sbhiagb eile. Gun teagamb fhnair 
iad an t-ainm, agus tba deagb fliios 
agad-sa air firinn an t-sean-fbocail, 
" Am fear aig am bbeil an t-aiiira gu 
bbi 'g eirig-b gu raocb, gu 'm feud e 
cadal a dbeauamb gu b oidbcbe." 

Coin. — Tba sin uile gle cbeart, j 
agus gu sonraicbte a tbaobb an t- 
sean-fbocail, acb an deigb sin uile, ' 
fbuair inise iomadb dearbbadb, re 
mo cbeilidb gboirid ami an Eirinn, j 
gu 'm bbeil muinntir na riogliachd i 
sin air an deacadb gu nadurra cbuin 
a. bbi geur-bbriatbracb, bearradacb, j 
agus tbar tombais beumacb. Agus is 
iomadb gaire mor a tbug iad air 
Sir Seumas a dbeauamb, 'n am doibb 
a bbi labbairt ris amis a' Bbeurla, 
cainnt nacb tuiginn-sa acb airmbodb 
neo-iomlan. 

MuR. — Tba mi 'g ad cbrcidsinn, a 
Cboiunicb, acb cbum a' cbuis sin 
fbagail gn nair eile an deigb so, 
tbeid sin db' ionnsaidb ni eile, agus 
's e so e, an cual tbu idir na b-Eir- 
eauuaicb a' labbairt na Gaidblig Ì 

Coin. — A' labbairt na Gaidblig ! 
Ocban ! blia iongantas orm air la araidb, air domb a dhol a mach a 
b-ambare mu'ji cuairt domb, an uair 
a bba Sir Seumas a' deanamb gbuotb- 
uicbean maille ri duin' uaeal o 'n do 
cbeanuaich e feudal; tbug mi an 
ratbad-mor orm fad letb-mbile, eadar 
da riagb de cbraobbaildi aillidb, 
dosracb, uaine, ard, agus tbainig mi 
air seisear dbaoine calma, tapaidh, 
air an robb fallus a' leasacbadli an 
ratbaid. Air domb dlutbacbadb 
riutha, tbog iad an ciiin, agus tbubb- 
airt iad rium 's a' Bbeurla, " Is 
briagb, blatli an la so." Bba ion- 
gantas orm, gun teag'amb, acb 
fbreagair mo gu siobhalta na fir, 
agus gbrad tboisicb iad air an obair 
fein. Acb, fencb m' iongantas an 
uair a cbual mi iad a' labbairt na 
Gaidblig r' a cbeile. Db' eisd mi, agus 
cbunnaic iad gu 'n robb iogbnadh 
orui, agus an sin bu mhoide an sean- 
acbas aca r' a cbeile a' gaireacbdaicb, 
agus a 'g radb, " Is coigreacb so, agus 
tba iongantas air ann a bbi 'cluiiin- 
tinn canain nacb 'eil e a' tuigsinn." 
Bba gun teagamb iongantas orm an 
nair a cbual mi a' Gbaidblig far nacb 
robb duil agam ritbe, acb bba mi 
'tuigsinn a' cbuid bu mho dbe 'm 
briatbraibb ged a bba iad 'g an 
labbairt ni 's braise, agus 'g an gearr- 
adli ni 's caise na cbual mi a' Gbaidblig 
'n ar dutbaicb fein, Acb co dbiubb, 
ann an nine gboirid, tbubbairt mi, 
," Tba mi 'faicinn. f beara, gu 'm bbeil 
Gaidblig agaibb." Tbog iad an cinn, 
tliilg iad am piocaidean air an lar, 
sbeall iad orm mar gu'ra biodb adli- 
aircean air mo cheann, leum iad air 
an aghaldb, agus rug iad air mo dba 
laimb, agus tbug iad cratbadb cair- 
deil, cridheil dboibh, ag eigbeacb, 
" Albannaicb, Albannaieh tba sinn 
toilicbte d' fbaicinn!" Db' flian mi 
maille riu re uair na dinneir aca. 
Tbug iad cuii-eadb dliomb a dbol 
maille riu gu tigb-osda a bba goirid 
o laimb cbum deocb a gbabbail 
maille riu, acb dbiult mi an caoimb- 54 AN GAIDHEAL. Treiis Mios an Eanaich, 1874, ueas aca le taing, agus dliealaicli 
sinu 'n ar deagh chairdibh. 

MuR. — Bha sill uile ro thaitneacb, 
a Cliuiunich, agus tlia mi g'le cliiuii- 
teach gu 'u robh iougaiitas ort a' 
GhaidliligacliluiuiitiiHiannaiiEii'ilin. 
Acli tliuigeadh iadsaa tliusaalabliairt 
ui b'flieaiT iia tliuigeadh tusa iadsaii. 
Tha ùiteau ami au Eiriuu far naeli 
tnigeadh tliu ach fior neoni dhe 'u 
chanaiu aca, agus àiteau eile far au 
cumadli tu c(nuliradh ris au t-sluagh 
direacli mar a tha thu ag innseadh. 

Coin. — Ach tha chilis mar siu'n ar 
duthaich fein. Cha dean mise a' 
bheag deGhaidhlig Chataobh,uode'n 
Ghaidhlig a ta 'g a labhairt aiui au 
Gleauu-sithe, uo ami am Braigh- 
Mhàrr goirid o Bhaile - Mhorair, 
caisteal ua Bau-righ coir agaiuu 
fein. Cha tuig mi ach neoui de 
Bliardach Rob Diiuiun, agus ochau, 
ochau, cha b' e Donnachadh Ban 
againu feiii, oir is ann aige-sau a 
bha a'Ghaidhhg bhhisda, ghriiiu. 
" 'S e Coire Cheatliaicli nan aighean 
siubhlacli, 
An coire riuiach is ùrai- fonn, 
Gu hirach, miacl-flieurach, min-glieal, 
sughar, 
Gach his a's ur-bhlath is eiibhraidh 

learn." 
MUR. — Siu thu fein, a Choimiich, 
feuinaidh sinn la air chor-eigin au 
deigh so do chluiiintinn ri rannair- 
eachd, agus a' gabhail orau, ach 
leigidh sinu leo siu aig au am so,^ 
gus au chiiuu simi tuilleadh mu 
Eiriuu. Ach a iiis, co a chual uo 
'chuuuaic thu anus an I'ioghachd sin 
air do thuras, a dhearbh dhuit gu' m 
bheil muinutir ua tire sii) ui' s geur- 
bhriathraich, agus ui' s ealanta auu 
am f reagairtibh ua muinutir eile Ì 

Coin. — Cha robh mise fad amis 
an duthaich siu mar a ta fios agad ; 
ach au deigh sin, thachair mi air ua 
h uiread a thug barrachd gaireachd- 
aich orin na' s urraiun mi a chur au 
ceill, agus na' n tuiginn iad gu ceart, 
cha 'n 'eil fios again cianiar a dh' fhàgadh iad mi. Air dol a stigh 
dhoinh la àraidh do bhuth grèasaich, 
bha Eireannach bochd an siu, a bha 
ail- a sharuchadh co mor 's gu' n robh 
'f hallus fein 'g a dhalladh, a' tarruiug 
air a chosaibh botau ura a bha 
tuilleadh's teaim dha. Mu dheireadh, 
a' lasadh be corruich, thilg e airfalbh 
uaith iad gu ceauu eile an tighe, agus 
glilaodh e a niach ris a' ghreasaich, 
"• Ochau I cha 'u f haigh mise ua 
bbtan tubaisteach siu orm gu brath, 
gus au caith mi la uo dha iad air mo 
chosaibh au toiseach !" 

MuR. — Bha sin gasda da-rireadh, 
a Choinnich, agus bu uihaith an 
airidh Pat bochd air ua botau 
f haotuiuu ua 'u rachadh iad idir in' a 
chosaibh, ach ciod tuilleadh ? 

Coin. — Ciod tuilleadh ! So agad, 
ina ta, a Mhurachaidh; Bha balach 
beag Eireannach aou la air an t-sraid 
a' ranaich gu goirt au uair a 
chunucas e le Bau-tighearua sheirceil 
a' bha 'gabhail na slighe. Labhair 
i ris, agus thubhairt i, " Ciod a tha 
'cur ort, a bhrogachaiu thruaigh, an 
uair a tha thu a' gal mar siu Ì " 
" Tha mi 'gal a chioun gu 'u do chaill 
mi sgillinn athugmomhathairdhomh 
au diiigh." " Bi samhach, bi samh- 
ach, mo ghiuUan bochd, agus so 
dhuit sgillinu eile 'n a h-aite," agus 
dh' f halbh i. Cha deachaidh i ach 
beagan shlat air a h-aghaidh an uair 
a chual i am brogach ag eigheach ni 
's cruaidhe na rinn e riamh. An 
sin, phill a' bhau - tighearna gu 
h-ealamh air ais, agus dh'fhoigh- 
neachd i dhe 'n bhalachan ciod a bha 
cur air a ris ; agus thubhairt e, 
" Tha direach so, a bheau-uasail, 
mur caillinn a' cheud sgillinu, bhiodh 
a uis da sgillinu agam." 

MUK. — Bha am brogach bochd 
airidh air an sgillinu eile f haotuiuu, 
agus a reir coslais f huair se i. Ach 
a nis, a Choinnich, faigheamaid aou 
sgeul eile, agus au siu bithidh sinu, 
le beannachd, a' bogadh nan gad. Treas Mios an Earraich, AN GAIDHEAL. 55 Coin, — Na'n ceadaicheadh ùiue 
bheiriuunaticheadau dhn'u leithidibh 
sill duit, a Mbumcliaidb, a chiuinaic 
mo dhà shùil feiu ; ach aig an am 
so fog'hnaidh aou sgeul eile. Blia 
Eireannach ami au ait' àraidb, cha 'u 
'eil cmmba' agam air'àium, acb riuu 
e cordadb air son suim sbom-aiciite 
airgid cbum tobar a cbbidliacbadb 
ann an ioiiad a cbaidli fbeucbainu 
da ; agiis bba 'n toll gu bbi da 
fbichead troidb ann au doimlme, 
clium an t-xiisge a ruigbeacbd. Au 
uair a cbladbaicb e sios dbitb air an 
doimbne siu, tbaiuig e air maduinu 
mboicb, agns cbumiaic e gu 'n do 
tbuit au uii' a stigb gus au robb au 
toll gu bbi laii, agus ocban, is e a 
bba cianail, dorrauacb da-rireadb. 
Acb gbrad bbuail iuuleacbd 'n a 
cbeaun ciod a dbeauadb e. Sbeall e 
mil 'u cuairt da air gacb taobb, agus 
cba 'u f bac e mac matbar am fad 
no'mfagus. Au siu, tbilge dbetli 
a' cbuid a's mo dbe 'u eudacb aige, 
agus cbrocb c suas air craoibb e 
goirid o bbeul au tuill, agus db' 
fboluicb se e fein auu au meadbon 
pris a bba am focbair au tobair. 
Cba b' fbad gus au d' tbaiuig muiuntir 
an ratbad, ag'us ma tbaiuig* cbuunaic 
iad an toll aii" a lionadb leis an ùir a 
thuit a stigb, agus bbeacbdaicb iad 
air an eudacb aig Pat bocbd air a' 
cbraoibb. Tbogadb glaodli cianail, 
agus ruitb iad tball 's a bbos a 
cbruinueacbadb sluaigb, oir cba robb 
teagamb aig ueacb, nach do tbuit au 
uir a stigb, agus nacb do mbucbadb 
Pat bocbd auu au iocbdar au tuill. 
Cluiir iad ris gu niaitb agus gu ro- 
mbaitb. Cbruiunicb iad cuiuneagan, 
agus taoid, sluasaideau, agus gacb 
imietil air am b' urraiun iad greim a 
dbeanamb, agus dh' oibricb iad gun 
sgios gun sgur, agus ann an nine 
uacb rol)b fada, raiuig iad gruund au 
au tuill, acb bba iougautas gun 
choimeas mor orra uacb robb Fat 
Murphy ri fhaicinu au sin beò no marbb. Air do 'u obair a bhi 
criocbuuicbte, gbluais Pat gu ciuiu, 
socaireacb a macb as a' pbreas, agus 
thug e niorau taing do 'u lucbd-oibre 
air sou au caoimbueis agus au dicbill 
ann au cuidoacbadh leis mar a rinu 
iad. 

MuR.— Mile taing, slaiut is furau 
duit, a Cboiuuicb, is gle tbaitueacb 
ua nitbe siu uile, an uair a bbicjs iad 
ail' au deagb aitbris, mar a riuu 
tbusa. Acb tba mi 'n docbas gu 'm 
bbeil la maitli eile a' tigbiuu fatbast, 
agus gu 'u comblaicb siun a ris r' a 
cbeile, cbum barracbd uaidbeacbd a 
bbi againn. Ma tba tbu 'cur roinbad 
an Goirteau-Fraoicb a tboirt ort an 
nocbd, cba'n eil uiue ri cbàll, oir 
tba 'n t-sligbe fada, agus an ratbad 
garbb. Au docbas gu 'm faigb tbu 
Seonaid, ua paisdeaii, agus an crodb, 
guu ditb, gun deireas ; beaunacbd 
leat, a' cbaraid dbilis ; agus gu 'ni 
bu maitb a ruigeas tu dbacbaidb ! 

Alasdair Ruadii. AIMSIREAX NA BLIADHXA. 

A Ghaidheil Uuxaich, — Bba 
mi a' runacliadb o cbionn iomadb 
latba sgriobb:idb ad ionnsaidb mu 'n 
doigb anus an do cbunut na seana 
Gbaidbeil aimsirean na bliadhna, 
mar a tba am Faoilteacb ; an 
Fbeadi^g ; a' Gbobag ; " Iomadb 
sgrios na Feadaig 's nam Faoilteacb ;" 
Seacbdain a' Gbearrain ; Seacbdaiu 
ua Gaillicb ; Neoil dhublia na Caisge ; 
Glasadb na Cutbaige ; au Ceitein 
Earraicb; agus "Latba buidbe Beall- 
tainu." Ged a cbleacbd mi gacb 
oidbirp air so a dbeanamb gu 
coimblionta, gidbeadb tba ambarus 
again uacb 'eil e ceart agam ; cba 'n 
fbaigbinn ditbis a bba a' co-cbordadb 
r' a cbeile anus a' cbuuntas ; agus 
air eagal gu 'n caillear e gu buileacb 
tba mi 'g a cbur ad ionnsaidb mar 
fbuair mi e — tlieagamb an uair a 
cbithear e amis u'Ghaidheal, gu 'm 50 AN GATDHEAL TiefiB >rir)a an Earraich, bi neach eigin ri 'fhaotainn a cliuir- 
eas ceart e, oil' is duilich gu 'n 
racbadh e as an t-sealladh uile gu 
leir. 

Oidhcheagixs geari'-mhioso Sbamh- 
ain gu Feill-Andrais, agus tri oidli- 
cheachan a dh-easbhuidh a' gliearr- 
iiiliios eadar Feill-Andrais agus 
Nollaig. 

Seachdain Nollaig, Seachdain 
Coiunle, agus Seachdain Saiiiseil. 

Toisicbidh am Faoilteacb Geamb- 
raidb aigceanncbeitbir seacbdainean 
agus tri laitbean an deigb Latba- 
Coinnle, eadbon an 29mblàde cbeud 
mbios na bliadbna (January), agus 
crioclmaicbidb e air an 12mb latba 
d' an dara mios (February). Toisi- 
cliidb am Faoilteacb Earraicb air a' 
14mli latba agus criocbnaicbidb e air 
an 28nib latba ; mar sin is i nine an 
Fbaoiltich ceitbir-la-deug air gacb 
taobb da Latba-Fbeill-Brigbde. 

Thig an sin Tri latba Feadaig 
agus ceitbir latba Gobaig — fior 
dbrocb sbld ; mar a theirear : — 
" 'S mise 'ii Fheadag sgriosach luath ; 
Marbham caora, marl)liam uan, 
'8 marbham gabhar ri aou tratli." 

Tbig a nis Seachdain iomadh-sgobacb 
nam , Feadag 's nam Faoilteacb 
criocbnaicbidb so air a' 14udi latbn 
d' an Mluirt. 

Tha an sin ann — 

" Sgiorraidhean na Feill-Conaih, 
'8 doinionn na Feill-Pàraig." 

Is 6 so am cur an t-sil. 
"Eisd a'chiad Mhi'irt, 
'S an dara Mart, 
'8 an treasa Mart ma 's eudar e ; 
Ach olc air mliaith g' am bi an t-sid, 
Cviir an siol 's an fhior Mhàrt, 
Gar an rachadh tu do cheithir fad 
fein an aghaidh na gaoith tuath." 

Tha a nis agad an 28iub latba d' an 
Mbàrt. 

'N a dbeigh so tha agad Seachdain 
na Caillicb, a cbrioclmaicbeas air a' 
4mb latba d 'an Gbiblin (April). 
Air an latba so tilgidb a' Cbailleach 
uaipe an slachdan-druidbeacbd leis an robb i a' cumail fodba a' chinneis 
fad na diibhlacbd, agus tba i ag 
radb : — 

" Dh'fhag e sbios mi, 

Dh' fhag e shuas mi, 

Dh' fhag e eadar mo dha chluais mi ; 

Dh' fhag e thall mi, 

Dh' fhag e bhos mi, 

Dh' fhag e eadar mo dha chois mi." 

Tilgidb i an sin uaipe an slacbdan 
aig bun craoibb-cbuilinn air nacb 
cinn duilleacb no dos gu toiseach na 
b-atb dbùbblacbd, agus teicbidb i le 
sgread oillteil do' n fbùsacb. 
° Tba an sin ann Neoil dhubba iia 
Càisge, agus Glasadb na Cutbaige, a 
mbairears ocbd latba deug ; an deigh 
sin ocbd latba deug de Cbeitein 
Eai-raicb.agus an sin " Latba buidbe 
Bealltainn." 

Aroathalian. 
Bade 'n Obain, 
Am Mart, 1874. 80P A8 GACH SEID. 
Esan a tha a ghnath deas gu bhi 'toirt 
comhairle, tha feum mor aige fein oirre. 

Is ann aige-san is niù a their is lugha 
tha ri radb. 

Is aithue do 'n duine ghUc 'aineolas 
fein, ach tha an t-amadan am barail gur 
aithne dha na huile nithe. 

8eaehain an t-suil a tha teoma air 
faiciiin an uilc agus mall a dh-fhaicinn 
a' mhaith. 

Tha eadar- dhealachadh mor eadar a 
bhi ag urnaigh, agus a bhi ag aithris 
urnaigh. , , • • 

Cha 'n urrainnear a radh gu 'n d' thamig 
l>às ath-ghoirid air-san a uhuimaic laithean 
fada. 

Cha 'n 'eil ni sam bith urramach nach 
'ed neodochdach, no ni sam bith suarach 
nach 'eil a' tarmachadh an uilc. 

ladsan a tha toigheach air a bhi 'cur an 
ceill a'h-uile ni a's aithne dhoibh, tha 
iad ealamh gu bhi 'cur an ceill tudleadh 
's a 's aithue dhoibh. 

Do na daoinibh treuna tha deagh shoir- 
bheas agus droch shoirbheas, mar an lamh 
dheas agus an lamh chli; ach tha iad 'g an 
cur le cheile g>i feum. 

Is e arcridhefein, agus cha'n iadbaraileau 
sluaigh eile, a bhuilicheas meas agus ur- 
ram ° irnn am meaag ar co-chreutairean 
fein. I'reas Jtios an Èarraich, 1874. AN GAIDHEAL. 57 Key B Flat. 

.Slowly. CHLUINN MI NA H-EOIN. 
3^iil33^^Eg=|g=gg 
J,;; =:^ '^^=W^ ^BES s, I : Ml . , fi 

n.c. ^'h 


-:^^-- 


-^33E 
=f=M si : 1 ., d d ., ti : L| . li s, ., s, : 1, ., d r f s } KoTK. — 1 have to express my obligations to my excellent friend and j'oiir valuable 
contributor, MiiUeiidi (Mr. D. Macpbail), for this beaixtiful lyric, the composition of his 
grandfather. The Captain Campbell referred to was Captain Alexander Camjibell, of 
Achnacroish, in the parish of Torosay, in the island of Mull. In the version of the 
air, with Avhich^ I was familiar, the final note of the verse rose a third higher than 

in that given me by my friend. I have given the note double, thus -j ^ • so that 

your musical readers may have their choice. J. W. LUINNEAG 

Chluinn mi ha h-eoin, 's biun leam 

na h-eoin, 
Xa h-'join, na h-eoin bhoidheach 

bhinne. 
Chluinn mi na h-eoin, 's Ijinn leam 

na h-eoin. 

'8 binn leam fhein, nabhami'g eisdeachd, 
Madainn cheitein 's spreidh a' sileadh. 
Chluinn mi, &c. 

'S l)iini leam smeorach air bharr geige, 
'iS uiseagan 's an speur ri iomairt. 
Chluinn mi, &c. 

'S liinn leam coileach dubh ri durdail, 
'S cearc an tuchaiu dluth 'g a shireadh. 
Chluinn mi, kc. 

'8 l)inn leam gog nan coileach-ruadha 
'8 moiche'ghluaiseas's a' bhruaich fhirich. 
Chluinn mi, &c. 

'8 binn leam cuthag le "gùg-gùg, 
'8 a' mhadainn chiùin air stuc a' ghlinne. 
Chluinn mi, &c. 

'8 binn leam guth na h-eala buadhaich, — 
Luinneag is glan fuaim air linne. 
Chluinn mi, &c '8 binne na iad sud gii leir 
An naidheachd eibhinn a fhuair sinne : 
Chluinn mi, &c. 

Na Scots gni/s air tigh"nn ;i Eirinn 
Sabhailte gun bheud, gun mhilleadh. 
Chluinn mi, &c. 

An Citj/fain Caimbeid le 'chomannda, 
De na bh' ann 's e b' annsa leinne. 
Chluinn mi, &c. 

0, na 'n greasadh Righ na grein' thu 
( III d' thir fein gu' m b' eibhinn leinn' e! 
Chluinn mi, &c. 

Gu tigh mor nan tuireid arda, 
'8 e 'dol fas gun àird' air inneal. 
Chluinn mi, &c. 

An tigh a thog dhuit Flath na feille ; 
'8 ioma siiil 'bha deurach uime. 
Chluinn mi, &c. 

81iochd Iain bhig 'ic-Iain-'ic-DhòmhuiU, 
G' an robh coiricliean Bhraigh'-Ghlinne. 
Ciduinn mi, &c. 58 AN GAÌDHEAL. TreasxMìosanEarraich, 1874. NAIDHEACHDAN. 

Thill am Prionns Alfred do 'u 
lioghachd so le a " cheile iiiiadh- 
pbosda," "• Mairi Bliaii og," niglieau 
Impire Eussia aige air laimh aig 
toiseacli a' mhios a chaidh seachad. 
Air an dara la deiig nochd a' cluiraid 
og iadfein aim am baile-mor Luuaiua. 
>Ja 'u cuideacbd bba ar Baii-rigb 
cbaomb fein agns ciiid eile d' an 
teaghlacb riogbail. Bba an latba 
sneachdar, fuar, acb cba robb a 'so 
acb rnd a cbleachd a' Bhau-duic 'n a 
duthaich fein. Coma co dbin, ma 
bba an t-sid geamhrail, bba aoibb an 
t-sambraidb air gacb gnuis anns an 
dumbladas mbor sbluaigb a tbainig 
a macb a cliur failte 's furaiu air 
Alfred agus air a " Mbairi bboidbich 
's a Mbairi gbaolaicb." 

Chaidh a' Phai'lamaid ur'fhosgladh 
acb cha do cbnir iad fatbast a' bheag 
troirab 'n lamban. Bba soirbheachadh 
nior aig an riogbachd air a' bhlidbna 
chaidh seachad ; tba snil gu 'm bi 
suim mbor airgid acbòrr thairis aim 
an sporau mor na diithcba an deigh 
gacb cosdais coitchinn a dbioladh. 
Cba 'n 'eil fbios ceai't fbatbast ciod 
na sochairean, ann an ratbad saorsa 
bbocbisean, atliig anlorgant-soirbh- 
eachaidh agns a' bheairtis so ; 
fe lunar sin 'fhàgail an eavbsa ri 
gliocas na parlamaid agns ràidh gille- 
sporain na riogbachd. 

Tba na saighdearan a bba tball 
anu an Africa a' cogadb ri rigb au- 
i(jchdmbor, borb As/tantee an deigh 
tilleadh dhachaidh. Am measg an 
airm a bba tball, bba am "Freiceadan 
dubli" aiimieil, agns tba e air 'aid- 
eachadb leis gacb aon a bba 'n am 
fianuisean air an giùlan 's an eucbdan 
— ged a bba an t-arm g-u leir airidb 
air gacb urram — gu'n do cboisinn 
iadsan gu sonraichte, agus mar bu 
dual doibh, mor chliu agus onoir aii- 
son na gaisge agns na treubhantachd 
a nochd iad. " 'N uair thainig an trioblaid 
S i 'iihà-'s-an-da-fhichead' 
Bha dana le misnich 

'8 le meas orra fein ; 
Bras, ardanacb, tiosrach, 
Gun fhàillinn gun bhristeadh, 
'8 cnid àraidh d' an gibhtean, 

'Bhi 'n gliocas 's an ceill. " 

Tba gorta ro mbor an drasta ann 
am Bengal, aon de earrainean nan 
Innsean-an-ear. A thuilleadh air 
gu 'n do cbuir Uachdaranacbd na 
riogbachd so suim mbor air leitb 
g' an cuideacheadh, tba sluagh na 
duthcha mai' an ceudna a' tional 
airgid a chum cùmbnadh a dheanamh 
le 'r comh-chreutaireau bochd aun an 
Bemjal. Cba 'n 'eil teagamh againu 
ma ni airgiod e nach deantar foir 
orra. 

Tba corp an eiltbirich ainmeil, Dr. 
Livingstone air an ratbad dhachaidh 
do Shasuiin. Tha a I'un oirnn 
cunntas a tboirt uime air an ath 
mhios. 

Air an Kbnh d'an mbois a dh' 
fhalbh tbainig am prionnsa og, mac 
Impire na Fraing jiacb maireann gu 
aois-lagba — is e sin, a reir lagh na 
Frainge, ochd bliadbn' deug. Tbainig 
moran de sheann iochdarain athar 'a 
nail a b-uille ceum as an Fhraing a 
thoirtumhlachd da's g'achomh-fbailt- 
eacbadh mar an uacbdaran. Faodar 
a smuaineachadh nach robh a' so ach 
feala-dba air ueo dian-dhealas a tha 
a' siuthadh o thairiseacbd agus o 
gbradh do 'n fbear a dh' fhalbh; 
ach tha na Frangaich gu nadarra 
cho neo-sheasmhach 's nach 'eil fbios 
aca f hein no aig daoin' eile cia cbo 
fada 's a bbios iad toilicbte leis a' 
ghne riaghlaidb fo 'm bheil iad an 
dràst, no cia cho luath 's a ghaii-meas 
iad a nuun Napoleon og gu cathair- 
riogbail 'athar, 's a chrunas iad e, 
" gun bbiiille gun urcbair," mar 
Impire na Fraing. Bii choir do chomhairle tuiteam gu 
sèimh mar an druchd, 's cha 'n ann mar 
fhrois chlachameallain. THE GAEL, 

ENGLISH DEPARTMENT. -A.I»mL, 1874. GAELIC PHILOLOCIY. 

NOTES BY THE REV. ALEX. CAMERON. 
(Continued from. Vol. III. jjofje 26. ) 

292. Jiàìt (white, jiale, wan) is 
cognate with Gr. phaeinos (shining, 
radiant) of which p/iae>iHos is another 
form. The root of ban is bd. Cf. 
Sansk. root bhu (to shine), from 
which comes bluuiu (light). Cf. 
Z. G. C, p. 776. Gael. 6 = Gr. ph 
by rule. 

293. Ball (memher) corre.sponds 
to Gr. p)lmlloi<. Cf Stokes' Ir. 
Glosses, p. 150. 

294. Dim, ijuan. 

Dan (gift ; aj-t ; fate, destiny ; 
poem) is from the root da which is 
common to Gaelic and other Aryan 
languages. JJàii corresponds to 
Sausk. dana, (gift) from root dd (to 
gÌA'e), Lat. donum (gift) from do, 
dare (to give; ■= da-re). Dìkui 
{Y>(}em ; = don) corresponds to dà». 
From the same root come Gr. diddmi 
(to give) and ddroii (gift). Cf. 
Z. G. C, pp. 776, 998. 

295. Sàsaich and sàth. 

Sàsaich (to satisfy) = Lat. satio (to 
sate, to satisfy). /6' of sàsaich arises 
from t. Cf treas ( = tres) and ter- 
tius ( = tretius); yras and gratia (p. 
26). Sàth = -hAt. Sat. 

296. Solas (joy, solace) = Lat. 
solathim (comfort, consolation), Ital. 
solazzo, Eng, solace. Cf. W. solas 
(comfort, solace). 

297. Fris (])rice) = Lat. pretixm 
(worth, price), Eng. price. Cf. "W. 
pris. 

298. l-')os (piece ; anc. j/tsj — Low 
Lat. petium (a piece of land), Ital. 
pezza, Fr. 2nere, Eiig.^>;'ec'e. In these 
ex:\ni]i]es Gael, s ^ Lat. /. 299. Or (gold) =-- Lat. aimnn (gold) 
for ausum. Cf. Sansk. root iish (to 
burn, to shine) in Bopp's Glossary, 
p. 59. Cf also Stokes' Tr. Glosse'^s, 
p. 83. 

300. Airgiod (silver; in Mid. 
Gael, airged and in Old Gael, airget 
and argat) = L?d.. argentum (silver). 
In Gaelic u is dropped, as already 
noticed, before the tenues by rule. 
The Welsh is ariant. 

30 L 2Luincheall or nmiiic/nll and 
manacle. 

Jf((inche(dl or viui/ichill (sleeve ; 
anc. rtmhicille) = Lat. inanicìila, dim- 
inutive of manica (a sleeve), from 
maims (the hand). Cf Old Ice. 
liiKiid. See Stokes' Ii-. Glosses, p. 
L54. Manacle is from Lat. manicula. 

302. Aoradh (worship, adoration ; 
anc. adrad) = Lat. adoratio. Adrctd 
by aspiration became adhradii, which 
has only recently become aorad/i. 

303. JJeiir and tea7\ 

Deur (tear; anc. dèr) = ^. dagr 
or daigr and is cognate with Gr. 
dakru (a tear) and dakruon (a tear), 
Lat. lacrima for dacrima, Goth. 
tagr (tear), Ger. zdhre (tear), A.S. 
ta'her and tear, Eng tear. D in 
Celtic, Greek, and Latin = t in Gothic, 
Anglo-Saxon, and English, and z in 
High German. Cf deicii (ten), Gr. 
deka, Lat. decern, and Goth, taihun, 
A.S. ten, Eng. ten., Ger. zehn. 

304. JJeud and tootlt. 

Bend (tooth ; anc. det) ^ W. dant 
and is cognate with Sansk. davta 
(tooth), Gr. odo'us, Gen. odoidos, 
Lat. dens, gen. dent is, Goth, tunthus 
Ger. so/mi, A.S. fo^A, Eng. <oo^/«. 

305. Feitli. and ?rai7. 

/V/M (wait) ^ W. gictifio (to wait) 60 THE GAEL. April. 1874. and may be compared with Old High 
Ger. icahten(to watch, to keep guard), 
Okl Fr. vaiter (to watch, to attend), 
Eng. valt. F in Gaelic = (/»' in 
Welsh and id in English. 

306. Flor (true ; anc. fir) = W. 
(jioir (true) and corresponds to Lat. 
verus (true). Firinn (ÌYWih) is from 
fir. 

307. Ch and hound. 

Cà (dog ; gen. coin, gen. plur. 
con) ^; W. ci, cion, and is cognate 
with Sansk. rvan (a dog), Gr. ki(cm, 
gen. kuiios, Lat. canis, Goth, himds, 
A.S. huud, Eng. hound. C in Gaelic, 
Greek, and Latin — It in Gothic, 
Anglo-Saxon, and English. 

308. Corn and Jiorn. 

Corn (a drinking-horn) = W. com 
= Lat. cornu (a horn) and is cognate 
with Gr. keras, gen. keratos., Goth. 
hnurn (horn), A.S. horn, Eng. Iiorn. 
With Gr. keras, keratos, are con- 
nected A. S. heorot, heort (stag), and 
Eng. h(irt (lit. a horned animal ; a 
stag). 

309. Fair and liour. 

Fair (hour ; anc. }iar) = W. aicr and 
corresponds to Gr. liOra, and Lat. 
hora (hour), from which hour is de- 
lived. 

310. Z«s (loose, slack) corresponds 
to Lat. laxus, from which lax is de- 
rived. S in Gaelic frequently cor- 
responds to X in Latin. 

311. loynhaigh and iììiage. 
lomhaigh (image) = Lat. imago, 

from which image is derived. 

312. Laoch (a hero ; anc. laech) 
- Lat. laicus (belonging to the laity) 
from Gr. laos (the people). Laoch- 
raidh (heroes, warriors) is from laoch. 

313. Cldimh and Clhình. 
Clviinh (wool ; doAvn), pronounced 

clhimh in some parts of the High- 
lands, is the same word as clhmh 
(down ; anc. cllim), and is cognate 
Avith, if not deiived from, Lat. •pluma 
(a soft feather, down). C in Gaelic 
frequently correspoiids top in Latin. 314. Bòrd (a table or board) = W. 
bwrdd, also bord, and corresponds to 
Goth, batird (a board), Old Ice. bordh 
(a border, table, board), A.S. bord^ 
(a board), Eng. board. Cf. Ebel's 
Celtic Studies, p. 117. 

315 — Tart, tioraiii, tior, Cioradh. 
tlorail, and thirst, dri/. 

Tart (thirst) is cognate with Sansk. 
tarsha (thirst) from tarsh (to thirst), 
Goth, thars (to be dry), thaurstis 
(dry), thaicrstei (thirst), Gr. tersomai 
(to be or become dry), Lat torreo (to 
dry) for torseo, tosium for torstum, 
Dan. tverst (thirst), Ger. durst (thirst), 
A.S. thtcrst (thirst), thyrstan to 
thirst), Eng. thirst. Tioram (dry ; 
anc. tin in) may be compared with 
Old Ice. thurr, Dan. toer (dry), A.S. 
thijrr (dry), Ger. diirr (dry), A.S. 
drig (dry), Eng. dry. Tior (to dry 
as corn), tioradh or tireccdh (kiln- 
drying), tlorail (sheltered, warm), 
are from the same root as tioram. 
To the same root Stokes refers tlr 
(land), which may possiljly be con- 
nected with Lat. terra. Cf. Stokes' 
Ir. Glosses, p. 88, Diefenbach's 
Goth. Worterbuch, and Bopp's Glos- 
sary, p. 168. 

316. Nuadh and 7iew. 

Nuadh (new ; anc. nua, nu, nue, 
nuae, nilide) - W. nevxjdd and is 
cognate with Sansk. ndva{\\Q'vf) from 
root nu, ndvya (new), Lat. novus 
(new), Gr. neos (new) for neFos, Lit. 
nauja-s (new), Goth. nii(jis (new), 
Old Ice. nyr, Dan. ny, Old H. Ger. 
niwi. New H. Ger. neu, A.S. rdwe, 
Eng. neic. Cf. Bopp's Glossary, p. 
211, and Ebel's Celtic Studies, p. 
111. 

317. Fubhrad and bro\c. 

Fabhrad or fabhradh (an eye- 
brow; in Mid. (^•A^\. fahra, gun. fab- 
rat, and in Old Gael, abra, gen. 
abrat) is cognate with Gr. ophrus 
(the ey e-hrow ; = o-pliriL-s)., Sansk. 
bliru (a brow, or eye-brow), Goth. 
brahv (eye-brow). Old H. Ger. brd.ica April, 1874. THE GAEL. ei (eye-brow), A.S. brxioa (a brow), 
Eng. broic. 

318. Fraoc/t (heath; anc. fraccli) 
is coguate with W. grvg (heath), 
Gr. creike (heath, heather) liat. erke 
(heath). Cf. Stokes' Ir. Glosses, p. 
1(52. 

319. LeòmJian and Uun. 
Ledmhaa (lion) is connected with 

W. Uew, Dan. feye (lion), Old H. 
Ger. lewofnj^ Gar. loice (lion), Dut. 
Ireaio, A.S. leon, Eng. lion. Cf. Gr. 
lean and Lat. leo(n). 

320. " A mhàùi," niaitac/i, and 
monk. 

Mfiiu in the phrase " a mhàin" l 
(only) is cognate with Gr. monos 
(alone), from which comes Gr. 
monachos (single, solitary), Lat. inon- 
achus (monk), Ger. nwnch (monk), 
Eng. monk. Mamich (monk) is from 
Lat. moiuichus. 

321. Cliath (hurdle ; = clcta) = Old 
"W. and Corn, duit, Mod. W. cliryd 
(hurdle) and may be compared with 
Lat. crates (hurdle), Mid. Lat. vleta, 
Fr. dale (hurdle), Proven<;al deda. 
Cf. Stokes' Ir. Glosses, p. 50. 

322. Sedinar and diamher. 
Sedmar (chamber; in Mid. Gael. 

seoiiira) is derÌAed through the 
Anglo-Norman from Lat. carnera 
(a vault, an arched covering, arched 
roof or ceiling), Gr. kamara (vaulted 
chamber). Cf. Fr. dmmhre (from 
camera). Chamber is from chambre. 
Cf Stokes' Ir. Glosses, p. 50. Wedg- 
Avood thinks that the root is probably 
c((iii (crooked). 

323. Peallach, pealhy., and /dl. 
PeaUach (shaggy, having rough or 

matted hair, matted) and peallag (a 
shaggy hide or skin ; an ill-dressed 
or ragged woman) are from peall (a 
skin or hide ; a covering, a mat) = 
Lat. pdVifi (the skin or hide of a 
beast), Dut. vd (skin), Goth. //7 
(skill), Old Ice. fdUr (skin), A.S. 
fdi, Eng.ye/Hskin). 

324. Srathair (pack-saddle ; in Mid. Gael, srathar) = W. ystrodijr 
(pack-saddle) = Mid. Lat. stratura. 
Cf Stokes' Ir. Glosses, p. 62. 

325. CuUeag (a fly ; lit. a little 
fly) is diminutive of cuil (a fly ; 
gen. cuilech) = Lat. cidex (a gnat). 
Cuil is, therefore, as pointed out by 
Stokes (cf. Gold., p. 57, 2nd ed.), 
a c-stem. The second c of cide.v 
( = c alecs) appears, not in (/of rnUeag, 
bat in the aspirated ch of the gen. 
cu'dech. 

32G. Cuach (a cup, a bowl) = W. 
catrg (a basin, a bowl) --^ Gr. kaukeov 
kanka (a kind of cup). 

327. Blast (beast) = Lat. bestia, 
from which Eng. beast is derived. 
The diphthong ia = e. Beist, if not 
from beast, is another form of blast. 

328. Cedear-Aud cellelreadh (chirp- 
ing of birds, music ; in Mid. Gael. 
ceileabhar and cellebradh) are from 
Lat. cdebratio (celebration, jiraising). 
Cf Stokes' Ir. Glosses, p. 92. 

329. Ceathani and ceatJmnuich. 
Ceatharit (a troop) is either from 

Lat. quuterido or from its derivative 
quaternion (a flle of four soldiers). 
Ceatharnach (a soldier, a hero) is 
from ceathani. 

330. Bràthair and brother. 
Bràthair (brother; anc. brdtlilr ) 

= W. brawd, plur. brodi/r, and is 
cognate with Sansk. bhratar (brother), 
Gr. phrater, Lat. frater, Goth. 
brothar, Ger. bruder,\^..^. brodhvr, 
Eng. brother. 

331. Bltii, hi, bha, bit, and Eng. b''. 
Bdh (being, existence) and bl (be 

I thou), bha (was), and ba (was) are 
cognate with Sansk. bhu (to be), Gr. 
j)hu-d (to bring forth ; to come into 
being), Lat. /ti^i (I was) and_A"o (to 
be, to become), A.S. be-oit (to be, to 
exist), Eng. be. 

332. Bi/e, bileag. dnlllc, dulUeag. 
Bile (a leaf, a blossom) of which 

bileag is diminutive, may be regarded 

as cognate with Gr. pliidlon (a leaf) 

I fory^?/{/'o;/, Lat. /(>//.^/i/^ (leaf). Duille 62 TtìE GAEL. April, 18t4. (leaf) of wliicli duiUeag is diminutive, 
may be regarded as related to phullon 
and folium as dorus is to Lat. /oris. 
Cf. Stokes' Ir. Glosses, p. 94. 

333. Màthair and mother. 
Màthair (mother; anc. vi.dth'ir = 

matari) is cognate witti Sansk. 
mdtar (mother) from root mu (to 
fashion), Gr. ìiiMèr, Dor. mater, Lat. 
vmter, Ger, iimtier, A.vS. modur and 
moder, JEng. liwthcr. 

334. Mhth (to change) =^ Lat. mnto 
(to change). 

335. Meddlioii, and )n(W, middle. 
Meadlion (middle ; anc. medon) is 

cognate with Sansk. madhya (middle), 
Gr. meson and viessos (middle), Lat. 
inedius, Goth, iuidja, Ger. ■?/«;7/.e, 
A.S. nddde, Eng. ?»?V? ; Ger. mittel, 
A.S. iuiddel, Eng. middle. 

335. Gabhar (gofit) = W. gafr and 
corresponds to Lat. c'rt;^:>er (a he-goat), 
although irregularly, for the Greek 
and Latin tenvies shoidd be repre- 
sented, according to Grimm's Law, 
l)y the corresponding tenues in 
Gaelic. There are, however, excep- 
tions to the rule, as capio and gabh, 
"do and if/i. Cf Old Ice. ha/r, A.S. 
hii/er. 

337. Capull (a horse, a mare) = 
W. cpfi}/l and is connected with Lat. 
(•(dxillus (a horse), Gr. kaballès (a 
nag). Gf. Ebel's Celtic Studies, p. 1 10. 

338. lolair (eagle ; anc. JlKr) = 
W. erj/r, Corn, er (an eagle), Bret. 
erer and er, Goth. «?r/, gen. arins, 
Old High Ger. arc, Old Ice. ari. Cf 
Stokes' Ir. Glosses, p. 56. 

339. Ceard (a mechanic, a tinker; 
anc. cerd ) corresponds to Lat. cerdo 
(a handicraftsman), Gr. herd on (gain, 
profit). The root is car = Sansk. Ir 
(to make). Cf. Stokes' Ir. Glosses, 
p. 58. 

340. Hà,mìt (an oar) ^ rZ'/r///' and 
corresponds to Lat. remvs (an oar). 
Fi-om ràmh are derived ràmhaim (to 
row), ioiiirnmlioim (to row ; = ///j 
and ramJi ), and iomnii/a (to row). 341. Bath {a float, a raft) - Lat. 
ratis (a float, a raft). 

342. Midachan (a cheese; = Ir. 
midchan = Old Gael, midcmi) is cog- 
nate with Goth, miluks (milk). Old 
High Ger. miluh, New High Ger. 
milch, A.S. Jiieolur. and meolr, Eng. 
milk. Cf Lat. mulgere and mulcere, 
and Gr. amelgò. Mulachag is an- 
other form for mulachan. Cf. vStokes' 
Ir. Glosses, p. 60, and Diefenbach's 
Goth. Worterbuch. 

343. Fttal and urine. 

Fii(il=vola which may be com- 
pared with Sansk. vdr and vari 
(water), Gr. onron for Foitron, Lat. 
urina., from which urùie is derived. 
Cf Stokes' Irish Glosses, p. 58, 
and Bopp's Sansk. Glossary, p. 358. 
L and r frequently interchange. 

344. Machair (a field, a plain ; 
anc. 'macha,{re) = Vl. magivyr (wall, 
enclosure, field) = Lat, maceria (a 
wall enclosing ground). Cf. Stokes' 
Ir. Glosses, p. 102. 

345. Priomlb and 2}ri>i/e. 
Frlomli, (chief, ])rincipal ; anc. 

priììi) = Lat. primus, from which 
Eng. ^jrwMe is derived. 

346. Amhariis (8us[)icion ; anc. 
amires, amaires, and amiress) = am 
and iress, the priv. pi-efix am and 
iress or airess (faith). Jress or dirrss 
is formed from the ])refix r<y>, which 
also occurs as t?', er, and ar, and 6rss 
from the root sad, which corresi)onds 
to Sansk. sad (to sit), Gr. hed in 
hezomivi and Lat. se.d in sec/eo. Cf 
sess (a seat or car) in Stokes' Glosses, 
p. 43. 

347. Itii and eat. 

Ith (to eat) is cognate with Sansk, 
admi (to eat), Lith. edmi, Gr. edo, 
Lat. et/o, Goth, if a, Ger. essen, A.S. 
e^/rt», Eng. p«/. In //// the tenuis / 
represents, contrary to rule, the 
medial d in Sanski'it, Greek, and 
Latin. Cf Bopp's Glossary, p. 7, 
and Stokes' Ir. Glosses, p. 41. 

348. Marc. marcacJi, and mare. March, 187-4. tHE GAEL. ^3 Marc (a horse; cf. Gaulish ace. 
marhan) =-- W. march (a horse), and 
is cognate with Old H. Ger. maracli, 
inarch, and marh (a horse), fem. 
mer'ììui and merha (a mare), A.S. 
iiiparh (a horse), mare and myre (a 
mare), Eng. viare. Marcnch (a horse- 
man) is from rnarr. 

349. 2Iaoth (soft, tender ; anc. 
viaeth = "\V. mv-yth (soft), iind is 
cognate Avith Lat. ìn'if'ts (mild, soft^ 
tender). 

350. Màl (rent, tribute) may be 
compared with A. S. nial (tribute, 
toll, subsidy), Scottish mcdl (tribute, 
rent). 

(To he continued.) OLD HIGHLAND FAMILIES 
IN CANADA. 

The Highlanders of Greenock 
tui'iied out in great force lately to 
keep their yearly festival — the Town 
Hall, which seats 1400 persons, be- 
ing crowded from floor to ceiling. 
The (ireenock Advertitter gives the 
following summary of an address 
delivered on the occasion b}- the 
Rev. Dr. Masson, of Edinlmrgh : — 

" It was no small honour to be 
asked to address that magnificent 
gathering of the clans. (^Applause.) 
That honour he owed, doubtless, to 
the circumstance that some weeks 
ago he was able to give them some 
interesting information of their 
brother Highlanders across the At- 
lantic. At that time he told them 
of many Highlanders in Canada who 
had risen to wealth and intinence. 
Of these he would mention again 
but one name. The Hon. Alexandei" 
Mackenzie was then the honoured 
leader of her Majesty's Opposition. 
That Perthshire High lander was now 
Prime Minister of the Dominion. 
Beginning life as a journeyman 
mason, he now wielded, in the name 
of their gracious Queen, the sceptre of an empire A^dder that any it ever 
entered into the dreams of the first 
Napoleon to rule over. To-night, 
Dr. Masson said, it was his inten- 
tion to break new ground. As he 
I had told them formerly of High- 
; landers who had made a name for 
'■ themselves in the Far West, he 
would tell them to-night of brother 
'. Celts who, among the yeomanry of 
Canada, bore by right of birth names 
j that wei'e dear to all of them, some 
I of which filled no mean place in the 
, Scottish history. Two of these, the 
; Chisholm and Morar, had but re- 
' cently been recalled from Canada to 
j support the ancestral roof-tree in 
I Scotland. The Chisholm, one of the 
I most popular of their chiefs, was a 
; native of Montreal ; and ISforar, the 
I handsomest man in the Parliament 
j House and Town Council of Edin- 
j burgh, hailed from the far west 
I Glengarry. And last summer the 
j speaker had a visit from another 
I Glengarry Canadian who believed 
himself, and was believed by others, 
to be the veritable Morar. In Glen- 
I garry. also, he met a claimant of the 
1 title and wide domains of Breadal- 
I bane — a gentleman, whatevei' the 
j technical defects of his claim, who 
] was believed by his friends to re- 
present a branch much nearer the 
trunk of the old Breadalbane tree 
than the family of Glenfalloch. The 
name of Corriemony would long be 
dear to every intelligent Highlander. 
The honours of that name were 
woi-thily borne by a leading jjhysi- 
cian in the Dominion capital, who 
was the grandson of the ijatriotic 
and learned author of the "Gael." 
And CoiTÌemony's cousin of Ach- 
triachtan, a name closely associated 
with Prince Charlie, not long ago 
])ractised medicine also in the same 
province. In " Oliver k Boyd's 
Almanac" the heir-aj>parent of the 
now landless Lord Eeav was set 64 ffiE GAEL. April, 1874. down as the vice-president of the 
Privy Council of the Netherlands. 
Tlie Canadian Highlanders thought 
they knew better, and looked to a 
certain official of the Grand Trunk 
Railway as the real Eeay tliat was 
to be. A late number of Black- 
ivood's Ifagazine gave them a nar- 
rative of the Prince's wanderings 
after Culloden. Avritten in his life- 
time by that brave, devoted Mac- 
donald — Glenalladale, he thought it 
was — who more than shared the 
perils and privations of that memor- 
able light. The descendants of that 
chi\'alrous Highland gentlemen were 
highly esteemed citizens of Prince 
Edward's Island. And their near 
neighbours were the Bruce Stewarts, 
Avhose veins carried tlie old blood 
royal of Scotland. One of the Bruce 
Stewarts, not long ago, claimed the 
honours and magnificent estates now 
so worthily held by the young Mar- 
(|uis of Bute — that right royal patron 
of Ossianic lure -who lately gave 
them a sumptuous edition of the 
father of Celtic song. If his voice 
could reach the ear of the noble 
marquis, he would whisper that a 
presentation copy of that beautiful 
I'ook would be an appropriate gift 
to the marquis's cousin in the Far 
West. Dr. Masson believed that 
his friend, Mr. Bruce Stewart, was 
'no connection' of a weak brother 
of the same name, near Dundee, who 
had lately been venting sentiments 
the most repugnant to the feelings 
of all true Highlanders. (Applause.) 
For among all her Majesty's sub- 
jects, the whole world ovei", he 
ventured to say there did not breathe 
a more loyal man than this grand 
old Prince Edward Islander ; who, 
with his Greek Testament and 
Horace, and surrounded by a highly- 
cultured family of as handsome sons 
and as beautiful daughters as ever 
^cracr'd baronial hall or bower, lived a life of pious patriarchal refinonent 
and simplicity on his own fair seig- 
neiirie in the garden of British 
North America. In Canada, the 
language and traditions of the Gael 
were held in high esteem. But in 
the States they Avere not only ne- 
glected, but degraded. For example, 
the grandest Clan names were in a 
generation or two so changed and 
caricatured in the States that no 
Highlander could recognise them, 
or, if he did, he -would be ashamed 
to own it. The M'lans had dege- 
nerated by ea.sy descent into Mac- 
Keans, M'Kends, and Keans. And 
the most tolerable form of Mac- 
lauchlan was Maglaughlin. The 
chaplain of the Celtic Society in 
the Far Wtst was a Rev. Mi". 
M'Chiffin ; and an erring sister in 
New York, who made the acquaint- 
ance of the police for attempting to 
blackmail the most jiopular preacher 
in America, had a])})ropriately de- 
graded the same honoin-ed name into 
Claffin. One clan name wliich he 
met with in Canada complet'^ly 
bafHed him. It was M'Noah. He 
wondered what the Macleans would 
say to it ! (Laughter.) But since 
his return to Scotland he found that 
this name was not a corruption, but 
the name of an old and honom-ed 
family, some members of which still 
survived to tell of the day when Gal- 
lotv-ay was a Celtic province." Arrival of the 42ij Hkjhlasders.— 
The 42d, "the Black Watch," disem- 
barked at Portsmouth on the afternoon 
of Monday, the 23d March, and were 
enthusiastically welcomed. Having 
marched to Governor's Green, they were 
drawn up in line, and (General Lord 
Tempi etown gave the word for three 
cheers from the garrison troops. The 
regiment were then invited by the Mayor 
to the banquet prepared for them, and 
Colonel Maclcod having responded, the 
troops marched to barracks. April, 1S74. THE GAEL. 65 FAREWELL TO ROTHIEMURCHUS, 

Farewell, Rothieaiurclius, farewell, and for ever, 
Adieu to thy woodlands and richly clad vales ; 

For I must now leave thee and fondest ties sever : 

Tlien farewell to thy mountains, thy corries, and vales ! 

How l)eauteous thy woodlands with grey birch and larches, 
That hang in luxui'iance o'er crag and o'er fell ! 

And shading thy paths by entwining their branches, 
And loading the air with their odorous smell. 

How oft in the future I'll thiidv of that river. 
That flows so majestic near by the fair Donne I 

And the thought of that dear spot will make the heart (juiver, 
As it fades from my memory, Ah ! sometimes too soon. 

Oh, fair Loch-a;i-Eilan ! thy sides fringed with heather ! 

Thy weird-looking grandeur I'll often i-ecall, 
Whei-e bracken and heath-bell commingle together, 

And osprey keeps watch o'er thy grey castle wall. 

Yes ! scenes of my childhood from them I must wander, 
Amidst their wild grandeur the stranger may roam ; 

But when parted from them, Ah ! oft shall I ponder 
On fair Rothieinurchus, my dear Highland home. Aylmer. SEAN DANA.* The appearance of a new edition 
of two ancient Gaelic poems with an 
English translation, l)y an English- 
vian, is enough to caitse a Highlander 
to blush for his fellow-countrymen ; 
and yet such is the neat little volume 
befoie us. It is a revised reprint, 
with a fresh translation of two of 
the ancient poems which comprise 
the Sean Dana of the late Dr. 
Smith, of Campbelton. Were the 
work but even very indifferently 
executed, there would be much to 
rejoice at in its appearance, as a token 
of a revived interest in the Gaelic 
language ami Celtic matters gene- 
rally, but we are glad to be able to 
bear testimony to the remai'kable 
correctness of the Gaelic of this 
work — a somewhat rare luxury, and 
the beauty and faithfulness of the 
ti-anslation. In his lueface to the volume, Mr. Jerram, with great 
honest}'-, states the arguments oa 
both sides of the Ossianic question 
without venturing to propound an 
opinion of his own regarding the 
authenticity or spuriousness of the 
].)oems — this he wisely pi'efers to 
leave " to every reader to form his 
own conclusion." In addition to 
the poems we are furnished with a 
critical Introduction and explanatoiy 
Notes, which contain quite a store of 
literary odds and ends, not only 
valuable for elucidating the text, but 
as throwing much light upon the 
corners and bye-ways of Celtic lore * Dan an Deieg agus Tiomxa Ghuill 
(Daego and Gaul) : Two poems from 
Dr. Smith's collection, entitled, Sean 
Dana, newly translated, with a Revised 
Gaelic Text, Notes, nnd Introduction, by 
C. S. Jevram, .M.A., Oxou, C6 THE GAEL. April, 1874. iu general. While again coiifessiug 
with regret how little is done for 
Gaelic literature by oui- own fellow- 
countrymen, we would all the more 
cordially welcome and connnend 
what is being done on behalf of the 
dear old tongue by such as Mr. 
Jerram and other southern brethi-en. 
Let us no more regard the Sasse- 
nach and the foreigner, who favour 
us with their presence, as intruders 
ill "the country of the Macg-reg(.)i-," 
or as spies coming to expose the 
nakedness of the land, and to ridi- 
'cule the people and language, for we 
have evidence springing up iu not a 
few imexpected (Quarters that their 
purpose is far otherwise. The pi-e- 
sent Avork is not by any means an 
insignificant adminicule of such evi- 
deuce. Instead of idly lamenting 
the decay of the Gaelic language, if 
our own fellow-countrymen would 
" cease shrieking and begin consider- 
ing" the creating and fostering of 
an iiitelligeut interest iu our lite- 
rature would not be left to English- 
men, Germans, and Frenchmen. In 
the ab.sence of native-born bards, let 
us gladly and thankfully welcome the 
labours of our college-taught sena- 
ciiies. 

" And of our scholars let us learn 
Our own forgotten lore." GAELIC CLASH IN GLASGOW 
FREE CHURCH COLLEGE. 
The following gentlemen received 
prizes at the close of the present 
session in the Gaelic class taught 
by the Rev. Mr. Cameron, of Ren- 
ton, in the Free Church College, 
Glasgow : — 

Senior Division. 

1. N. M'Neill, Argyllshire, (Bursary of 

£10, for two years). 

2. John G. M'Xeill, Argyllshire (£4). 

3. D. M'Cormack, Argyllshire (£3) ) , 

4. M. Morrison. Eoss-shire (£3) ( ^^"^^ 

5. John Ross M'Neill, Koss-shire (£3). Junior Divi.sion. 

1. D. jSIorrison, Argyllshire, (Bursary of 

£10, for one year). 

2. John M'Rury, Inverness-shire (£4). 

3. A. M'Tavish, Argyllshire, (£3). 

4. Duncan M'Rae, Ross-shire (£3). 

Also the following gentlemen, 
whose examination papers are de- 
serving of special mention, received 
prizes : — Senior Division — William 
Mackinnon and Donald M'Innes. 
Junior Division — John M'Coll, Ar- 
gyllshire; Donald Mack ay and Neil 
Grant, In^'er'ness-shire. 

The class was open for students 
of all denominations. The money 
for the prizes was contributed by 
gentlemen in Gla.sgow who take an 
interest in the study of the Gaelic 
lantjuao-e. THE BLACK WATCH AT 

COOMASSIE. 
Mr Henry M. .Stanley, in one of his 
letters to the New York Herald, describes 
the advance on Coomassie, and writes as 
follows of the bravery of the Black 
Watch : — The interchange of musketry 
in our rear lasted until a quarter to two 
p.m., when Sir Garnet ordered the 42d 
Highlanders to advance along the road to 
Coomassie. Sir Archibald Alison was, of 
course, the brigadier commanding the ad- 
vance ; but Colonel MacLeod, of the 42d, 
was the officer in immediate command of 
the regiment. Sir Archibald was more 
of a looker-on ujion the exciting scene of 
the advance. The conduct of the 42d 
Highlanders on many fields has been con- 
siderably belauded, but mere laudation 
is not enough for the gallantry which has 
distinguished this regiment when in 
action. Its bearings have been beyond 
praise as a model regiment, exceedingly 
disciplined, and, individually, nothing 
could surpass the standing and gallantrj' 
which distinguished each member of the 
42d, or the Black Watch. They pro- 
ceeded along' the well ambushed road as 
if on imrade, by twos. "The Forty-se- 
cond will fire by companies, front rank 
to the right, rear rank to the left," 
shouted Colonel Macleod. " A comi^any, 
front rank fire 1 rear rank fire !" and so 
on, and thus vomiting out two score of 
bullets to the right, and two score to the 
left, the companies volleyed and thun- April, 1S74. THE GAEL. 67 dered as they marelied past the ambus- 
cades, the bagpipes playiug, the cheers 
rising from the throats of the lusty Scots 
uutil the forest rung again with the dis- 
cordant medley of musketry, bagpipe 
music, and vocal sounds. Eait's artillery 
now and then gave tongue with the usual 
deep roar and crash, and with an emphasis 
autl result ^hich must have recalled to 
the minds of the Ashantees memories of 
the bloody tield of Amoaful, when Captain 
liait and his subalterns, Knox and Saun- 
ders, signalised themselves conspicuously. 
But it was the audacious spivit and true 
military beai'ing on the part of the High- 
landers, as they moved down the roads 
towards Cooniassie, which challenged 
admiration this day. Very many were 
brought back frightfully disfigured and 
seriously wounded, but the regiment 
never halted or wavered ; on it went, until 
the Ashantees, perceiving it useless to 
fight against men who would advance 
heedless of ambuscades, rose from their 
coverts and fled panic-stricken towards 
Coomassie, being perforated by balls 
wlienever they showed themselves to the 
hawk eyed Scots. Indeed, 1 only wish I 
had enough time given me to frame in tit 
words the uncpialitied admiration which 
the conduct of the 42d kindled in all who 
saw or heard of it. One man exhibited 
himself eminently brave among brave 
men. His name was Thomas Adams. 
It is said that he led the way to Coo- 
massie, and kept himself about ten yards 
ahead of his regiment, the target for 
many hundred guns ; but that, despite 
the annoying noise of iron and leaden 
slugs, the man bounded on the road like 
a well -trained hound on a hot scent. This 
example, together with the cool, calm 
commands of Colonel Macleod, had a 
marvellous effect on the Highland bat- 
talion, so much so, that the conduct of 
all other white regiments on this day 
pales befoi-e that of the 42d. NEWS OF THE HIGHLANDS AND 
ISLANDS. 
FiSHiXG News. — So far the winter 
fishing, both herring and ling, has turned 
out a failure almost all over the Highlands, 
principally in consequence of the very 
rough and boisterous M-eather experienced 
over the ^Yest Coast within the paet 
three months. As the season for the 
Spring and Summer herring fishing is ap- 
proaching, crews are being engaged at 
the principal stations at about 20s per cran, with 20s of bounty or arles, per man 
of the crew. In some cases a larger sum 
of bounty is given, a shilling or two less 
being given for the cran of fish. As a 
rule, however, bounties are not the order 
of the day, aud other jierquisites are also 
dying out, tlius causing the fishermen to 
depend more on their perseverance and 
attention during the season, ^lany of 
the fishermen approve of the new ar- 
rangements as being more profitable in 
the end. 

DoRxorn.— IxDUCTiox.— The Rev. 0. 
M'Gregor was inducted to the church and 
parish of Doimoch, on the 12th ult. 

Ardoch. — The Queen has been pleased 
to present the Ilev. George Donald ^Mac- 
naughtan to the church and parish of 
Ardoch, in the Presbyteiy of Auchter- 
arder and count}^ of Perth, vacant by the 
translation of the Rev. Chai'les M'Gregor 
to the church and parish of Dornoch. 

LocHFYXE. — At a meeting of fishermen 
and others recently held in Ardrishaig 
Hotel, it was resolved to petition Par- 
liament to legislate with a view of pro- 
hibiting trawling on Lochfyne. 

DixfiWALL. — Sir James Mathewson, 
Bart., of LcM-is, has intimated to the 
Dingwall To-mi Council that on condition 
of their enclosing and embellishing it in a 
suitable manner he wiU present to the 
burgh as a pultlic recreation ground, the 
field in the vicinity of the railway station, 
Avhich is bounded by the road leading to 
Conon-Bridge . The Council, at their 
meeting on Tuesday, accepted the hand- 
some gift, and directed that an expression 
of their thanks he sent to Sir James. 

The Birds of Ioxa axd Mull. — 

This is the title of a work, by tlie late 

Mr H. J. Graham, that will shortly make 

its appearance in Glasgow. It is proposed 

to include in it all the ornithological 

papers -m-itten by Mr Graham during the 

I last twenty years. Several of these have 

already been published in the 2\^aturaHst, 

but the larger portion will consist of notes 

i drawn up by the author during the last 

' few }-ears of his life, and completed in 

j 1870. The materials have been edited 

j by Mr Robert Gray, author of the " Birds 

of the West of Scotland," to whom Mr 

! Graham's ornithological corresijondeuce 

I was originally addressed.— AtJienceum. 

j The Natives of Mull and Ioxa in 

j Glasgow.— On Thursday night, the 5th 

j March, the eighth annual reunion of the 

j natives of MuU aud lona resident in 

Glasgow was held in the City Hall. The 

gathering was very large, the hall being 

I crowded. Sheriff Clark, president, pre- GS THE GAEL. April, lSi74. sided, and was supported by liev. Donald 
M'Kinnon, Messrs. M'jNtillan, Dunlop, 
M'Lean, Captain Hatfield, Lieutenant 
Sutherland, &c. After tea, Sheriff Clark, 
who was loudly applauded, said, I can 
assure you that it would be affectation on 
my part were I to say that I do not very 
miich feel the honour that has beendone 
me — so much do I feel the honour that I 
tell you there is no other association in 
Clasgow for which I would undertake the 
same tluty. (Cheers.) I have often 
heard a great deal of talk about the 
working man and his grievances. There 
has been a great deal of talk about the 
nine hours, and even the eight hours. I 
assure you it would be a very great bene- 
fit indeed if there were some Act passed 
limiting the hours of labour of the Sheriffs 
of Glasgow — (cheers) — for a set of harder 
worked men I do not believe exists any- 
where. We have to work from ten in 
the moi-ning ; after we get home and dine 
we have to fall to work again in the even- 
ing. Nor is the work always of a pleasant 
or agreeable kind. Too often we are re- 
quired to act in such a way as is painful 
to ourselves, however necessary or salu- 
tary it may be to the public. (Cheers.) 
This is often the case when I sit in the 
Small-Debt Court, and more so when I 
am condemned to preside in the Criminal 
(!;ourt. (Cheers.) I often say to myself 
how much more agreeable would it l)e 
to discharge the duties of Mull and lona 
— to follow the deer or the parti-idge over 
the mountain — or follow the plough 
in the fui-row -to take my turn as a 
reaper — happy all the while to have the 
blue sky of heaven over me, and the 
glorious gales of the Atlantic blowing in 
my face. (Loud cheers.) I must not, 
however, lapse into a speech . The High- 
landers of Scotland in general ha^'e made 
themselves known by their deeds, not by 
their words. (Cheers.) We don't re- 
quire to talk ; because all over the world 
wherever a Highlander is found, you will, 
as a rule, find him to be a man of sturdy 
honesty and persevering energy. And 
something has lately transpired to raise 
the character of the Highlanders higher 
than ever. Look at the achievement of 
the 42d Regiment— the old Black Watch 
— in reference to the African Expedition 
in whidh our country is engaged. 
(Cheers.) It is admitted on all hands 
that it was due to their distinguished 
bravery, their almost reckless courage, 
that Coomassie was won — won, no doubt, 
at great loss, but won by the loss of the 
heroes of the 42d, (Loud cheers.) Hav- ing referred to the fact that the late Dr. 
Livingstone was the near descendant of a 
man who long lived in the Island of Ulva, 
the learned Chairman went on to con- 
demn the mistaken policy which removed 
from the Highlands the men who were 
the ornaments of the world, to make way 
for sheep or deer. (Cheers.) I think, 
he said, that this is a great national mis- 
take, and the sooner it is corrected the 
better. (Cheers.) At intervals during the 
evening a number of pipers played a selec- 
tion of Highland airs, and addresses were 
delivered by Captain Hatfield, Mr. .Tames 
M']\Iillan, and Rev. Donald M'Kinnon. 
In the concert, which was an excellent 
one, Miss Bessie Aiken, Mr. J. M'Fadyen, 
Mr. Macdonald, and Mr. Houston took 
part. An assembly followed, and brought 
a very successful meeting to a happy close. 

Olasoov.'. — Two interesting lectures 
wei-e delivered in the Hall of Hope Street 
Free Church last month on behalf of the 
Glasgow Gaelic Mission — the first by the 
Rev. Mr. Blair, of St. Columba Church 
(in Gaelic), on the Early Mai-tyrs of the 
Christian Church ; and the second by the 
Rev. Mr. Cameron, of Renton, on Celtic 
Philology. The lectiirers treated their 
respective subjects with their usual 
.ability ; we could have wished that they 
had been favoured with larger audiences. 

N.^TivES of Ross-Shiee at Glasgow. 
— The re-union of the natives of Ross- 
shire took place on the 12th March, in the 
Queen's Rooms. There was a large at- 
tendance. Mr. R. U. Strachan, advocate, 
Edinburgh, occupied the chair, and on 
the platform Avere — Captain Sinclair, 
Messrs. George Sinclair, James Mac- 
Donald, S.S.C. ; John Walls, S.S.C, 
Edinburgh; Wm. Duncan, S.S.C. ; John 
ArthiTr, D. Ross, H.M.'s Inspector of 
Schools ; Rev. M. M'Lean, D. M'Leay, 
— Eraser, J . W. Ross, Lieut. Munro, &c. 
The Chairman, in the coiirse of an elo- 
quent speech, gave an intere.sting descrip- 
tion of the beautiful scenery of the 
county, and said it was celeljrated as 
the birthplace of Sir Roderick Mur- 
chison and Sir George M'Kenzie. In 
point of agriculture, it had been well 
described as the " granary of Scotland." 
He said that in the late Indian mutiny 
no one could forget that it was the gallant 
7Sth (Ross-shire Bufi's) that saved Luck- 
now, which gained them the appellation 
of the " Saviours of India," and re-estab- 
lished British supremacy in India. A 
capital concert followed, and a number 
of Gaelic songs were given by JMr. M 'Leod, 
and much appreciated by the audience. Gi--^ii3ia:EJk.ij ' Mar ghath soluis do m' anamfeln 
Tha sgeula na h-ainmr a dh fJicdbl -OlSKA.V. ITI. Leabh.] CEUD MHIOS AN T-SAMHRAIDH, 1874. [27 Aiu. SILIS NIC-COI^NICH. 

SEANN SGEUL GAIDHEALACH. 

IIT. 

Cha bu luaith' a thilgeadh Silis 
bliarr na drochaid-mliaide, na glilac 
na maitlieau ud an ceami-fine 'n an 
gairdeanim, agus g'liiulain iad eatorra 
e air ais do 'n Cliaisteal. Cliaidli e 
gu buileacli as a cliiall ; bha e 
motliachail air a cliall, ach clia robli 
beaclid toinisgeil aige ciamar a 
tliacbair e, clia b' urrainn e a 
thuigsinn. Anns a' cheud dol a 
mach mliallaich e BaiT-a-niliiiillinu, 
agus bhoidioh e gu 'm faca e le a 
shuileau feiu e 'g a putadli bliaiT na 
drochaid ; acli bhoidicn each an aite 
sin, gur h-ann a tbng Barr-a-mbuillin 
ionnsaidh air greim a dheaiiamh 
oirre 'n uair a inbothaicb e i a' 
tuisleachadb leis an tuaineal a 
chaidh'n a ceann, leis an t-sealladh 
uambasacb a bha aii- gach taobli dhi, 
agus a tbug oirre leum bbaiT na 
drochaid ; agus mu 'n d' thainig an 
oidhche, thug iad air a chreidsinn gur 
h-ann mar sin a bha chuis. 

Cho grad's a ghabhadh e deanamh, 
chuir iad eich agus gillean air falbli 
gu beul na h-aibhiie, ann an dochas 
gu 'm faighte corp Silis an oir a' 
mhuir-lain ; fhuair iad bàtaichean 
agus iasgairean, le 'n lin agus le an 
greimichean ann an ordugh cho 
cabhagach 's bu chouiasach dhoibh ; 
sgriob iad an cladach thall 's a bhos 
gus an d' thainig an oidhche orra. ach cha d' fhuair iad Silis. N' uair 
a chuala am Moraire nach d' 
fhuaradh i, chaidh a bhron thar 
cuimse, chain e a chiall agus a 
bhreithneachadh gu buileach ; chuir 
e roimhe gu 'm feumadh e fein togail 
a mach air toir a Silis ionmhuinu 
ionghradhach ; stoirmeil dorcha mar 
bha an oidhche, an e gu 'm fanadh 
esan fo dhion no fo fhasgadh gun 
fhios nach faodadh annsachd a 
chridhe a bin 'g a luasgadh ann an 
oir a nihuir-lain re na h-oidhche, gun 
duine a sealltuinn a' mach air a son ; 
! na 'm b' esan a bhiodh na h-aite, 
is i a Shilis ghaoil, nach leagadh a 
ceann ri cluasaig air an oidhche ud 
mar a bha a chairdean ag asluchadh 
air a dheanamh. Ri h-uine, gheill 
e do chomhairle a chairdean; ach 
bha a bhron cho domhaiu agus nach 
e a mhain gu 'n robh a chridhe fein 
an impis sgaineadh, ach gu 'n robh 
a leithid de bhuaidh aige air cridh- 
eachan bruideil an-iochdmhor nam 
maithean uail)hreach ud, a's gvi 'n do 
chriothnach iad le uamhann agus le 
geur-aithreachas airson a' ghniomh 
aingidh, fhuiltich anns an robh an 
lamhan air an deargadh. 'N a 
aonarachd dheuchainuich, bha, a 
reir an aideachaidh, an comh- 
fhulangas a' bu chaomhala aca ris a' 
cheann-f bine, cha 'n f hagadh iad leis 
fein e ; ach cha 'n f haodadh iad 
fuireach ro f hada 'n a chuideachd, 
agus air falbh bho an teaghlaichean 
fein : uime sin chomhairlich iad dha, 
e sgur d' a chaoidh cho ealamh a's a 
5 70 AN GAIDHEAL. Ceucl Mhios an t-Samliraidh, 1«74. b' urrainn e, oir ged a dh.' f liaodadh 
e bhi an aghaidli a thoil agus 'fhair- 
eachduinu aig an am, gu 'm b 'e a 
dlileasdanas — clia b' ann a mliain air 
a sgatb fein, acli gu sonruiclite air 
sgath a chinnidh cliumliachdaicli air 
air an robh e 'n a clieann — 'inntiun 
a dheanamh suas gun dail gu 
sealltuinn a mach airson ceile a 
Ijliiodh airidh air a laimh, agus air 
an iubhe aird agus ciiudtliromaich 
anns an robh e air a shuidheacbadli. 
Agus ged bha a chall agus aobhar a 
thrioblaid aig an am 'n a f hreasdal 
dorcha, co aig an robh fios nach b'i 
toil an Uile-chumhachdaich gu 'u 
tachradh e, gu bhi toirt as an rathad 
a' cuuspair ud, uasal, aillidh agus 
ion-ghradhach ged bha i ; ach a reir 
coshiis, a bha seasanih eadar esan 
agus oighre dligheach 'fhagail 'n a 
dheigh gu bhi cuiuail suas ainm agus 
teaghlach'athraichean, agus gu bhi 
tiorcadh a chinnidh o thuiteam n' an 
traillean agus 'n an iochdarain fo 
neach do nach robh aon chuid, spcis 
no urram aca. " Aidichidh mi" ars' 
am Moraire, " gu 'm bheil na h- 
aobharau a chuir sibh fo m' chomhair, 
cudthromach agus reusanta. Ged 
bha mi riamh mothachail gu 'n robh 
mo chi'annchur a reir toil agus 
ordugh an Tighearna, gidheadh, bha 
e 'n a 'dhoilghois dhonih. Ach clia 'n 
'eil na nithe so aig duine air bith, 'n 
a chumhachd fein, agus ged tha cuid 
aun, aig am bheil an cridheachan 
cho suidhichte air na nithe d' an 
crioch am fein-bhuanachd, a's gu 'm 
bheil am faireachduinnean agus an 
gniomharan air an riaghladh leo, 
cha 'n 6 sin cor mo chridhe-se aig an 
am so. Ma thig an latha anns an 
urrainn mise mo cln-idhe briste a 
lubadh gu bean eile a ghabhail do 
m' ionnsaidh, ni mi sin, ach c' u.h 
a thig an latha sin orm^ cha'n 
urrainn mi a radh. Ciamar is 
urrainn mise mo lamli a thairgseadh 
do mhnaoi eile fo 'n ghrein ? An gradh a thug mi do Shilis, cha toir 
mi gu brath do mhnaoi eile. Dh' 
fhaodainn mo lamh agusmobhoidean- 
posaidh a thoirt dhi ; ach 'u uair a 
dhuisginu aims a' uihaduiun agus a 
gheibhinn a mach gu 'r te air bith 
eile ach mo Shilis a choidil 'u am 
bhroilleach, chuireadh e a leithid de 
bhuaireas orm a's gu r h-eagal learn 
gu 'n cuirinu lamh 'n a beatha, agus 
agus 'n am bheatha fein mar an 
ceudna. A chairdean gradhach, 
calma, creidibh mi agus na cuiiibh 
teagamh ann, — tha call mo Shilis 
fein, air a dheargadh cho domhain 
air mo chridhe a's nach urrainn mi 
gu bratli te eile a chur 'n a h-aite. 
Ach ma 's comasach gu 'n tig 
atharrachadh air mo chridhe, ge b' e 
uair a thig e, geillidh mi d' ur 
comhairle, ach gus an tig, cha 
gheill." 

Cha robh freagradh a' Mhoraire do 
chomhairle a chairdean idir cho 
fabharach 's a bha fiughair aca ; 
chuir e fo ghruaim agus fo amhladh 
iad ; chrath gach aon dhiu a cheaiin 
le feirg agus le duil - bhristeadh. 
Thug iad fuil neo-chiontach air an 
cinu, gun a' chuis a dheanamh dad 
ni b' fhearr, ach moran ui bu mhiosa. 
Cho fad 's a bha Silis beo, bha rud- 
eigin de dhochas aca nach basaich- 
eadh Eidirdeil gxin oighre fhagail 'n 
a dheigh, oir mo chreach ! ghearradh 
as i mu 'n robh i ach gann naoi 
bliadhna fichead a dh-aois ; bha a 
h-aite nis falamh, agus cuisean, a 
rei]- coltais, ni bu duirche na bha 
iad riamh. Bha cridheachan ardan- 
ach nam maithean uaibhreach ud a 
nis air am bioradh le geur-aith- 
reachas. 

Ma bha nii-fhorta:i a' Mhoraire 
gach latha, o mhocli gu anmoch, 'n a 
chuis sheanchais eadar e fein agus 
a chairdean, cha bu lugha bha e mar 
sin am measg nan seirbheiseach shios 
an staidhir, ach bha mor easaonachd 
am measir iian seirbheiseach d' a Ceud ilhlos an t-Samliraldli, 1S74. AN GAIDHEAL. 71 tliaobli — gacli aon fa leth dliiu de 
cliaocliladh barail mil ';i doigh air 
au do thacliair an sgiorrailh craiteat;h 
ud leis au dochailliadbaumliaighistir 
a bha cho nasal, cho aoidheil agiis 
cho so-riaghlaichte. A m measg nam 
tiueachau Gaidliealach bha gach 
diombaireaclid agus comh-chordadb 
am bitheautas aitbnichte do 'n 
iomlau dbiu, ai'd a's iosal, ach 
dhoibhsau an aghaidh am faodadh 
falachd DO aimhleas a bhi air a 
dheilbh. Am measg an fhine so, 
gu sonruichte, gheibbte na h- 
iochdarain de 'n aon bliarail mu 
gach cuis ris na h-uachdarain. Bha 
na h iochdarain cho trailleil agus 
oho eisiraeileach a's gix'm faodadh na 
h-iiachdarain, gun eagal gun soradh, 
gach diumhaireachd earbsadh riutha. 
Re ioma bliadhna, cha robh anthaehd 
agus mi-run nan uaislean do Shilis, 
'n an diomhaireachd do neach sam 
bith ach dhi fhein a mhain ; cha do 
smuaiutich ise riamh gu 'n robh 
i ann au cunnart. Bha geur-amharus 
aig na seirbheisich gu 'n robh lamh 
aig na maitbean cuilbheaiiach ud, 
air doigh eigin, 'n a bas, ach 'n an 
traillealachd dhiblidh, cha 'n aidich- 
eadh iad e ; ciod air bith barail a 
bh' aig a' Mhoraire agus aig a 
chairdean shuas au staidhir mu 'n 
cliuis, b'i sin am barail-san mar an 
ceudna. Achbhacaileag og, thapaidh, 
bhiorshuileach am measg nan 
seirbliiseach, d' am b'ainm Oighrig 
jS'ic-Coinnich, a bha 'n a comhdhalta 
do Shilis; agus d'an robh mor speis 
aice. Bha Silis Ian - earbsach a 
dilseachd Oighrig anns na h-uile ni, 
agus bha Oighrig da- rireadh airidh 
air a muingbinn. B'i barail Oighrig 
gu 'n robh na maithean ud ciontach 
do bhas na bau-mlioraire, agus cha 
b' eagal leatha a h-amharusan 
aideachadh an latbair neach air 
bith, coma co e. Bha a h-amliarus 
laidir air seann fhear Charnaich, 
mar cheann agus mar fhear-stiuraidh do claacli; bha i lan-dearbhta 'n a 
beachd fein, agus cha b' eagal leatha 
'chur as a leth, gun athadh, gun 
soradh, gu 'n do mhoirt e a bhan-tigli- 
earna, agus gu 'n robh e a' mealladh 
a' Mhoraire, a chionn gu 'n robh 
deagli fhios aige gur h-e fein a b' 
fhaisge anu an daimh do 'n cheann- 
fheadhna, agus na 'm basaicheadh 
am Moraire gun oighre f hagail 'n a 
dheigh, gu 'n tuiteadh antiodal agus 
an ceannas-cinnidh air fein agus air 
atheaghlach,dobhrigl; nach geilleadh 
am fine gu brath do Nagaar. Ged 
a bha na seirbheisich 'ga breugnachadh 
agus a' maoidheadh gu 'n casaideadh 
iad i mur cumadh i a droch theanga 
fo smachd, a dh-aindeoin gach 
l)agrai(lh, sheasadh Oighrig gu calma 
ris na thubhairt i ; bha i coma co a 
chluinueadh e. Chuir i na seirbheisich 
to eagal agus fo bhuaireas le a 
danachd neo-sgathach; chrninnichiad 
m'a timchioll a' crathadh an cinn, 
a' sj)lèucadh agus a' dur-shealltainn 
an aodannaibh a cheile. " Tl;a mi lan- 
dearbhta" arsa Oighrig. — " Is math 
is aithne dhomh iia bha de 
innleachdan diomhair, cuilbheartach 
air an deilbh le maithean suaiach, 
drochmhuinte ur cinnidh,an aghaidh 
ur deagh bhan-nihaighistii-, uasal, 
aobbach, neochoireach mar bha i ; 
ach gu sonruichte leis an t-seaun 
nathair lùbach ud, Caruach, a bha 
air ceann chaich, mar shealgaii- air 
ceann lothainn chon-luirge, a' feuch- 
ainngach innleachd gu cur as dhi; mo 
clneach agus mo dhiubhail gu 'n 
deachaidh leis ; ach beiridh diogb alias 
airsan gun dail. Thig fianuis do 'n 
Chaisteal mu 'n teid moran 
laithean seachad, a dhearbhas a 
chionta ; tha mi lan-chinnteach as, 
oir chaidh 'fhoillseachadh dliombpa 
bho an duthaich tha taobh thall na 
h-uaigh nach fada gus am faic mi a 
sheann chorp mosacb, gun deo gun 
anail 'n a shineadh air bearradh v.a, 
crelge eadar an abhainn agus an 72 AN GAIDHEAL. Ceud Mhios an t-Samlu'aidh, 1S74. Caisteal, le 'fheoil aii- a reubadh 
agus a clinamhau air am bristeadh. " 

MUILEACH. 
(Hi leaiitutnn.) 

RAONULL MAC AILEM OIG. 

Fhir mo CHRIDHE, — Is math tlia 
f hios agam ciod a theii* thu an uair 
a ruig'eas sO tliu : " Puirt, a's droch- 
iiair !" Dlreach sin puirt na 'm b' 
àiU leat e. A reir coltais, thacliair 
dhoiuhsa 's do na puirt, mar a thach- 
air, ged uach ionann, do Mhac 
Mhaighistir Alastair agus do 'n 
Phrionnsa : — 

" Cha toir sibh asainn Tèarlach, 
Gu bràth, gus an teid ar tachdadh !" 

Tha iad ag ràdh nach misde 
fCtiothach sa bith bristeadh-seanchuis. 
Bho shean, cha ghabhadh fear no tè 
port no dan, gun an toiseach, eachd- 
raidli ghoirid a thoirt seachad nm 
dhèidhiun ; theagamh ma tà gu 'n 
tig dhomlisa facal no dhà chur an 
ceill an toiseach tòiseachaidh. 

B'e Raonull mac Aileiu oig — Mac 
Dhùg-haiU Mhòrair. Theirteadh gur 
teaghUich Mhic Dhiighaill a bu 
dhligich a thàiuig- ua teaghlach Mhic- 
Mhic-Ailein ; ach is coma sin an 
diugh. Is so agad mar a chuala mi 
bhi sloinueadh Raonuill : Raonull 
mac Ailein oig, mhic Dhiighaill, 
mhic Raonuill bhàin (151 3 j, mhic 
Ailein (1481-1509), mhic Ruairidh, 
mhic Raonuill, mhic Iain Ilich, mhic 
Aonghuis oig, agus eile. Is ann an 
Cros a bha thuinidh ; ach a bharrachd 
air oighreachd Mhic-Dhùghaill, bha 
fearanti aige an Uithist. A reir 
Innse-sgeuil cha robh mac-samhuilt 
ami da air spionnadh ; ach bha e 
ciùin, caomh, agus cho fiuealta ri 
maighdinn. Fidheall' no cl arsach bu 
choimh-dheis ; agus cha do leag a 
lùdag air sionusar, piobaire b'fhèarr. 
Cha 'n fhac e neach an tèiun no 'n 
aire nach d' rinn e chulaidh-mhathais gu fuasgladh air. Is ioma diachainu 
chruadalach a sheas e au aobhar a 
chiimidh 's na còrach, ach thàinig e 
slàn {is gach cunuart a's teugbhail. 
Phuair e aois mhor, agus bàs ri 
aghart. Thog na piobairean a 
chumha ; agus fhad 's is aithne do 
fhear dhiubh cuairt a chluith, liidh 
cuiinhiie, 's gur h-airidh, air RaoauU 
mac Ailein nig. 

Is cuimhne leat mai- a riun e air a' 
chreachadair-chuaiu a chuir au geall 
ri laia Garbh mac Gille-Chaluim 
Ratharsaidh. Bha Iain Garbh 'n a 
mhac peathar dha. Ciod a bh' aig 
an sgiobair so ach an sgoil-dubh, 's 
cuirear geall na luinge I'i Iain Garbh 
nach b' urrainn da a thogail bhàrr na 
cathrach. Chuir Iain Garbh an 
oighreachd an geall gu 'm b' nrrainn, 
's thu^ar bràthair a mhàthar air. 
Bha Raonull 'n a sheann làithean 
ach dh' impich Iain Gavbh e gu dol 
cònihla ris. Thàinig an la shonr- 
aicheadh agus chaidh Raonull au 
dàil a' chrèineastair air clàr-uachdair 
na luinge. Thug e da iounsaidh, 
ach cha do ghlidich e e. Air an 
treas iounsaidh, slàufar an innseare, 
thog e leis na bha os cionn a' chrios 
d'e, 's choisinn Iain Garbh a gheall. 

Bliadhna bha 'n sid bha coiuneamh 
gu bhi aig Mac Dhonuill Duibh au 
Achadh-ua-carra, 's f huair Raonull 
cuireadh. Thog e air, e fhein 's a 
ghille. Air au rathad taoghlar am 
muilioim ]ia Corpaich. Rinn am 
muilleir prat air chor-eigin orra, 's 
chuir Raonull stad air a'chuibhle- 
mhuilinn, agus spion e a bheo-bheum 
bhàrr nan sorchan i. A' ruigsiun 
Achadh - na - carra, ciod a' cham- 
chomhdhail a thachair oiTa, ach tarbh 
mor caothaich, a leigeadh, mar a 
shaoil leis-san, fo sgaoil an uair a 
chunnacas e fhein 's a ghiile tighinn. 
Ghabh e sàs 's an tarbh, 's shniomh 
e an da adhairc dh' e, 's mharbh e e. 
Ghabh e mire-chath, 's an uair a 
ràinig e bha ceannsachadh-chiad aca Ceud JIhios an t-Samhraidh, 1874. AN GAIDHEAL. 73 s ann an sin nnn e AN TARBH EREAC DEARG. 

'S e 'n tarbh, 's e 'n tarbh, 
'S e 'n tarbb, 's e 'n tarbh, 
'S e 'n tarbh, 's e 'n tarbh, 
'S e 'n tarbh mbarbli mi. 
'S e 'n tarbh breac-dcarg, &c. 
'S e 'u tarbh mharlih mi, &c. 

Ri liun Raomiill, bliiteadli a' faicinn 
" C(>!auin-gini-cheann"* eadar CVos 's 
ail Tràigh am Morair. Blia feadhaimi 
an diiilgu'm b' e'm bocau so, spiorad 
crèutair bbochd a chuir cnid-eigiii 
g-n bàs air son a bhi gx)id air an tuath. 
Acb coma; bhabràtliair-altniim aig 
Raomill air an ]"obh gaol g'lm 
cluiibbeas aige. Tlmit dba a bhi 
oidhche anmoch aggabhail aiiratbaid 
so, agus ma 's fhior, gn'n do thacbair 
" Colainn-gim-cbeann" air. Acb co 
sa bith a tbacliair air, flmaras marlih 
an bi 'n ath-ii)bàireacb e 's a gbuDna 
fbeiu air a tlioimieamb 's e sios 'n a 
ainbaicb. Bba Raonull, rnd iiacb 
b' iogbnadb, anbarracb duilicb air 
son a bbràtbar-altruhu,agns bboidicb 
e'n aicbmbeil a tboirt a macb. Goirid 
an deagbaidli so bba e oidliche ag 
gabliail an ratbaid cbiadca eadar 
Cros 's an Tràigb, 's cluiiniear 
glaodli : "An tu 'n sid, a Raomiill 
mboir .''" " Is mi, beaimaicb a's 
coisrig- sinn! c6 tbnsa ?" " Is mise 
' Colaimi - gun - cbeann.' Is mi a 
nibarbh do bbràthair-altrnim 's bidb 
do bbeatba-sa agam an nocbd." Is 
e bb' ann, a mbic-cbridbe. gn 'n do 
gliabb e fbein 's " Colaimi - gun- 
cbeann " an dromaunan a cbeile, 's 
ma gbabb cba bii gbleacbd e gus an 
oidbcbe sin. Mu dbeireadb, riiin 
Raomill pasgadb-iia-ploba oirre, agiis 
sparrar'n a acblais i g' a toirt gu 
solus, los gu'm faiceadb e c6 b' i. 
Gbrios a's gbrios i air a leigeil jis 
acb mur do tbeannaicb cba do lasaicb 
e idir a gbreim. Mu dbeireadb tball, 

* See " Popular Tales," bj' .T. F. 
Campbell, vol. ii., pp. 89-91. an nair a tbuig- i nach robb dol as 
aice, gbeall i dba, nach cuireadb i 
dragb tuille air beatbacb no air duine 
f bad's a bhiodh g-in a bhniueadh 
dba am Morair, 's cba mbo chuir. 
Air na cumblaideau so leig e a cead 
d' i. Leuni i 's na speuran a null 
tbair a' chaol rathad an Eilein ; agus 
f had 's a bba sealladh aige oirre, bha 
e 'g a cluinntinn ag- g'abhail a' phuirt 
so — 

EEALACH a' MHORBHAIN. 

SS fhada bhuam fhin 

Bonn Beinii Eadarainn ; 
'S fhada bhuam fhin 

Bealach a' Mhorbhain. 
'S fhada bhuam fhin 

Bonn Beinn Eadarainn ; 
'S fhaila gun teagamh bhuam 

Bealach a' ]\Ihorl)hain. 

Bho bhonu gu bonn, 

Bonn Beinn Eadarainn ; 
Bho bhonn gu bonn, 

Bealach a' Mhorbhain. 
'S fhada bhuam fhin 

Bonn Beinn Eadarainn ; 
'S fhada guu teagamh bhuam 

Bealach a' Mhorbhain. 

Bho chill nam beann, 

Bonn nam bealaichean ; 
Bho chid nam beann, 

Bealach a' Mhorbhain. 
Bho chid nam beann, 

Bonn nam bealaichean — 
'S fhada guu teagamh bhuam 

Bealach a' Mhorbhain. 

Cid nam monaidhnean, 

Bial nam bealaichean ; 
Cid nam monaidhneaii, 

Bealach a' Mhorbhain. 
Cid nam monaidhnean, 

Bial nam bealaichean — 
'S fhada gun teagamh bhuam 

Bealach a' Mhorbhain. 

Murb'e dol romb m' sgial bbeiriim 
port-sitb eile dhut— port Dbr.nuill 
bbàiu mhic Aongbuis. B'e Dùnull 
so, seann sealgair a bba 's a'Bliràighe 
ri linn Bliadbna Tbèarlaicb. Bha e 
turns a' sealg an Sratli-Oiseann 's 
faicear e sitbiche a' marcachd feidb 
an comhair a ebiiil 's luinncag aig-e 74 AN dAIt)HEAL. Coud Jlliios an t-Sanihraidh, 1874. air a' pliort so. Is cuimbne leat a 
chluinntinn trie air an truimb. 

Di hoidinnean, hidiuiiean, 
Hoidiuiieau, iribhi, hoidinnean, 
HÒ oho. 

Di hoidinnean, hidinnean, 
Hoidinnean, iribhi, hoidinnean 
Ha ohà. 

Di hidinnean, hidinnean 
Iribhi hidinnean 

HÒ oho.— 

Di hidinnean, hidinnean, 
Iribhi hidinnean, 
Ha oha. 

An nair a leig Fear Bhaosdail 

dh'e an creicleamh Caitliceach, cliuir 

e roinihe cleas "a'liLata bhuidlie" 

dlieaTiamli air autiiath — an tioimdadh 

a dlieoin no dh' aindeoiii de 'n 

aidinheil aige fhein; ag-us shùnraicli e 

air Didouaich àraid gns a run a chnr 

an cleaclidadh, Tliàiiiig a' chuis gu 

clnasan Raonuill, 's ma thàinig cha 

bn rabliadh gun fhreagairt. Chnir 

e 'n àrdramliach fo bheairt, 's thng e 

leis da fliear dhiag a's jiiobaire, 's 

bba e'u Uirhist moch Didònaicb. 

Chaidh e ftiein's a ghille gu tir 's 

ruigear tigb a' mbinisteir. B' olacb 

fosgarra, coir, am miiiisteir, 's cba 

robb cùram na moch-eirigb air. 

Cbo hiatb 's a chnala e an t-aoidh a 

bba stigb, gbrad-èiricb e 's cbnir e 

nime tbriiil)bas. Cbnir e fàilte 's 

fxiran air Raonnll, 's tbngar tai-rainn 

air an t-slige-cbreacbainii. Db' ol 

iad gu cridbeil air a clièile ; agus 

an nair a tbuig Raoiiull gu 'n robb 

Mac - na - bracba beotbacbadb I'i 

chompanacb, tbng e cuireadb dlia 

tbun a' bbàta ; gu 'n robb cnò aige 

tbug e leis de sbàr-l)braundaidli, 's 

gu 'm biodb aou sblige aca db' i uni' n 

dealaicbeadb iad. Is e so a rinn 

iad ; acb, eadar a li-uile I'ud a bb' ami 

cbaidb gutb-tbairis air an t-fiearmoin. 

A tbarrainn dàlach, thuirt Raonnll 

na'n tos'radbegu'ncluitbeadh ecuairt 

airan " Tarbb-bhreac-dbeai-g,"portùr a rinn e. Bba 'm ministeir ro-tboil- 
eacb, 's db' iomair iad tacnn a nnicb 
bbo tbir. An nair a bba Rronnll 
ag cluitb a' pbuirt tbngar an aire do 
Bbaosdal 's co-tbional mùr crniiin 
aige ; agus is e bb' ami gu 'n do leig 
e air tir am ministeir ; acb eadar 
spionnadb na branndaidb, agus e bbi 
cbiad-lomaidb, an uair a ràinig e'n 
sluagb bba e gun cbumail-cbas. Cba 
robb aig Baosdal 's aig a' pbobnll an 
latba sin acli sgaoileadb. Dilnain 
ràinig Raonnll Baosdal, 's tbnirt e 
ris, na 'n cluinneadh esan gu 'n 
teannadb e ri leitbid a ritbist, gu 'n 
deanadb e pasgadb-na-pioba air; acb 
clia do tbeami, thug e tuille an toil- 
sbaor d' a cbuid daoine. Buidbeacbas 
do 'n Ti is àirde cbaidb linn an 
ainneirt ud seacbad. Tba 'n diugb 
gacb duine "gabbail tàimb gu sitbeil 
fo cbrann-fige fbein." 

Sin agad ma ta am fàtb mu 'n d' 
rimieadh 

a' GHLAS-MHIAR.* 

Bbeir mi 'n toiseacb dhut ùrlar a' 
pbuirt mar is àbbaist do na piobairean 
a cbluitli; agus an sin, cuiridb mi 
sios dbut ceitbreambnan d'e, na tb' 
agam db 'e, mar is cuimbne leat siuu 
fbin 'g a gbabbail 'n a pbort-a-bial. 

URLAR. 

01, Ò1, Ò1 ; Ù1, ol, ol ; 61, ol, ol ; 
01, ol, ol ; ol, ol, ol ; ol, ol, ol ; 
01 air an daoraich, ol, ol, ol. 
01, ol, ol ; &c. 

01 air an daoraich, ol, ol, ol ; 
01 mar a dh' fhaodas, ol, ol, ol ; 
01 air an daoraich, 61, ol, ol ; 
01 mar a dh' fhaodas, ol, ol, ol. 
01 air an, &;c. 

FoNN — 01 air an daoraich, ol, ol, ol ; 

01 mar a dh' fhaodas, ol, ol, ol ; 
01 air an daoraich, ol, ol, ol ; 
01 mar a dh' fhaodas, ol, ol, ol. 

01 air an dallanaich, 
'8 61 air an daoraich. 
01 air an, &c. 

* See M 'Donald's pipe music, p. 7. Ceiid Mhios an t-Samhraidh, 1374. AN GAIDHEAL. 75 Bho (Ihallanaich, gu dallauaicli, 
Gu dallanaich na daoraich. 
01 air an, etc. 

01 air mhisg, 61 air mhisg, 
01 air mliisg, 61 air inhisg. 
01 air an, etc. 

Chuid nach òl sirrne dh' e, 
Olaidh na gilleaii e. 

01 air an, etc. 

Olaidh na gillean e, 
larraidli ua gillean e. 
01 air an, etc. 

Olaidh sinn, olaidh sinn, 
Pàidhidh sinn, olaidh sinn. 
' 01 air ann, etc. 

Mach a mach, a mach, a mach, 
Fear nach pàidh an tigh, a mach. 
01 air an, etc. 

Olaidh sinn ar boineidean, 
Ged lomadh air ua maolaibh. 
01 air an, etc. 

Olaidh sinn na gartana, 
Th' air na casan caola. 
01 air an, etc. 

Olaidh sinn na breacana, 
Ged bhimid ris a'ghaoith. 
01 ah- an, etc. 

Theid sinn a dh-òl do chrù nan caorach, 
(Jhru nan gobhar, do chrò nan caorach 
Theid sinn a dh-òl do chrò nan caorach 
Theid sinn a dh-òl a dh-.òl, a dh-òl. 
Ol air an, etc. 

Chum thu, chum thu, chum thu 'n de mi ; 
Chum thu, chimithu, chiim thn 'n de mi ; 
Chum thu 'n diugh mi, chiun thu 'n de mi ; 
Tinn an diugh mi, 'g ol an de mi. 
01 air an, etc. 

Chum thusa mis', chiim mis' thus' 
Chiun thu.sa mis', chum mis' thus' 
Chiun thu, chiim thu, chiim thu 'n de mi, 
Tiun an diugh mi, 'g ol an de mi ! 

01, ol, ol ; 61, ol, ol, etc. 

Sin agad na chiiala mise dh' i ; cha 'ii 
'eil aim acli an con-ablacb, agus sin 
fheiii 'n a bhrolamas aii- feadli a 
chèile ; acb na 'm biodh i ag-am na 
b' flièaiT glieobliadh tu i. — Buaidli 
a's piseacli ort, agns, 

D' fhaicinu slàn, 

Abeaph. 
An Tom-Buidhe, 
Ceitein na h-lUnsich, lb74. ' SEANN SGEULACHDAN MU 
BHRAID-ALBANN. 

IV.— NA COIN DIIUBIIA. 

! An nail" a tliainig an t-oi'diigh 

riogliail a mach gu Clann-Ghriogair 

' a sgrios, agus gun aon sean no og, 

j beag no nior d 'aTi chinne threun, 

I mhi.sueachail sin 'fhagail beo, cha 

I robh aon d' an naimhdeau fuil- 

' eachdach a bu deine air an toir na 

na Caimbeulaich agus Donnacliadli 

Dubh, Morair Bhealaich. Cha bu 

leoir Ico daoiiie bhi 'ruagadli nan 

I Gi'iogarach agus 'g am murtadh, ach 

fhuair iad da chu a leanadh 

Griogarach clio dian agus nacli robh 

seol dol as aige. 

Ghlac na Caimbeulaich bean de 
Chlann-Ghriogair agus thug iad 
oil-re an da chuilean so 'tliogail air a 
broilleach ; agus an uair a dh'fhas 
na coin, bha iad cho deigheil air na 
Griog'avaich, agus gu 'n togadh iad 
faile aoiu diuljh an measg ceud fear 
de chinneach air bith eile. Mar so 
chaidh. moran d' an •chinneach bhochd 
sin a ghhicadh 'n an àitibh-folaich 
leis na coin dhubha sin, agus a chur 
gu bàs, gus mu dheireadli an 
deacliaidh doigh 'f haotainn air na 
coin a mbarbhadh. Tliacliair e mar 
so : — 

Bha duine d' am b' ainm Mac- 
Eoghain a' tamh aig Taobh-Loch- 
Tatha aig an robh bau-Ghriogarach 
mar mhnaoi. Bha eagal air gu 'm 
biodh a bhean air a murtadh leis na 
coin, agus bha blàths 'n a chridhe do 
Chlann - Ghriogair aii- sgath a 
mhnatha. Chuir e roimhe cur as do 
na coin na 'm b' uirainn da. Tlioisich 
e le bhi ag radh nach robh na coin 
a' glacadh ach neach air bith a 
thigeadh 'n an ratliarl, agus gu 'n 
robhgach uileneach an cunnjiìtr.iìj'a. 
Air do fheill a bhi anns a' CLeaim- 
mhor, chaidh Mac-Eoghain chum na 
feille, ach m' an d' fhag e a tliigh 
iVin fhliuch e a lamh o:;us a dhoi-u AN GATDHEAL. Ceiul Alhios an t-Saniliraidh, 18^4. le full a mhnatba. Chaidli na coin 
a leigeil am measg an t-slnaigli a 
a dh-fheuchainn an glacadh iad aon 
de Chlann Grhriogaii" anns a' chuid- 
eachd. Cbitir Mac-Eoghain e fein 
'n an vatbad an deigb da bhi ag radb 
ris gacb neacb* mu 'n cuairt da gu 'n 
leanadb na coin air Caiinbeulacb co 
ealamb ri neacb eile. Tbog aon de 
na coin fade na fola a bba air a 
laimb, agus ann am priobadb na snl 
bba e an sas ann. Bba 'f bios aig 
gacb neacb nacb bn Gbidogaracb 
Mac-Eogbain ; db' eiricb buaireas 
am measg an t-shiaig'b, agns cbaidb 
aon de na coin a spadadb an sin, 
agus am fear eile latba no dba as a 
dbeigb : mar so cbaidb ciu' as do na 
coin dbubba. 

V. — MAC-THAMHAIS BEAG NAN 
SAIGHDEAN. 

Bu cbleacbdadb leis na daoine 
treuna o 'n d' tbainig sinn, an nair 
nacb bitbeadb iad a' cogadb an 
ag-baidb a cbeile no an agbaidb nan 
Sasnnnacb, a bbi a' togail creicbe. 
Anns na laitbibb sin cba robb e air a 
mbeas 'n a ni tamailteacli do neacb 
air bitb a bbi i-i meairleadb air an 
doigb so, acb is ann a bba e air a 
mbeas 'n a ni ro mbeasail a Idii a' 
creacbadb fine eile. Mar so bba e 
gle tliric a' tacbairt gu 'n racbadb 
ard-uaislean le 'n cuid daoine a gboid 
criiidb agus cbaoracb. Bba buidbnean 
beag de cbreacbadairean anns gacb 
gleann, agus mar a h' f haide a 
racbadb iad a tbogail creicbe, is ann 
a bu mbeasaile iad am measg an 
lucbd-dutbcba, 

Anns na linntibb a db' f balbb, 
tbog ocbdiiar de gbillean lùtbor, 
tapaidb orra o Bbaideanach, agus 
tbriall iad gu sunndacb air an sligbe 
ti'oimbmbonaidbneauAtboll. Gbabb 
iad gacb atli - gboirid troimb nan 
beann gun tighinn am fagus do na 
bailtean. Cbum iad, gun stad air 
an ceum, air an agbaidb gu deas. Tbeirinn iad air Sratb-Tbatha aig 
Laganràta, agus gbabb iad an ceum 
gu .Sratb-Bbreambainn. Cba do 
stad iad an so, acb dbiricb iad troimb 
Gbleann-Gambar, mu tbri mile an 
iar Dbunchaillionu, agus an iiair a 
rainig iad ceann eile a' gblinne, aig 
dol fodba na gi'eine, rinn iad suidbe 
car tamuill a leigeil an sgios. Bbo 'n 
aite-suidbe cbitbeadb iad ceo 
deatbaicb baile Pbeairt, agus iomadh 
acbadb ruadb fo bbarr tarbbacb. 
Aig iocbdar na beinne, dlutb dboibb, 
bba Tulaicb-Bbealltaiiin le iomadb 
mart boidbeach ag ionaltradb air a 
raointean gorm. Is ann a si)uinneadb 
nan raointean sin a tbainig na daoine 
gacb ceum a Baideanacb. Rinn iad 
tamb am beul a' gblinne giis an robb 
an oidbcbe dorcba, agus muinntir 
air dol gu tamb. An sin tbeirinn 
iad agus cbruinnich iad an spreidb 
ri 'cbeile, agus ghreas iad ris a' 
bbeinn iad gun aon neacb 'g am 
faicinn no 'g an cluinntinn. Cba do 
cbum iad an t-sligbc air an d' 
tbainig iad, acb cbaidb iad tbairis 
airBreambainn aig Allt-a'-mbadaidb, 
ceitbir mile ni b' airde, agus rainig 
iad aite fasail am fagus do Ruitb-na- 
Scotacb ris an abradh Ruith-an-t- 
sratbain mu cboig mile o Abar- 
pbeallaidb. Runaicb iad fuireacb an 
so gus an tigeadb an oidbcbe, agus 
an sin dol air an agbaidb troimb 
Sbratb-Tbatba. An deigb ndieadbon 
latba tboisicb nagillean aircluicbean, 
a chur seacbad na b-uine gu feasgar. 
Bba bogbachan-saigbead aig ceitbir 
dbiubb, agus tboisicb iad air bbi 
tilgeadb sbaigbead air com bar a 
cbuir iad suas. Am feadb a bba 
iad gu cridbeil a' farpais ri 'cbeile 
mar so, tbainig gille beag de cbiobair 
d' an ionnsaidb, agus bba e a' 
sealltainn orra, ma b' f bior, le tlacbd 
ro mbor. Tboisicb e air ruitb a 
tboirt air ais nan saigbead a bba iad 
a' tilgeadb. An uair a bba e greis 
mbor a' ruitb mar so, tbuirt e na'n Ceud Mhios an t-Samhraidh, 1874. -^^ VN GAIDHKAL. tilgeadli iad ua bh' aca de shaighdean, 
gu 'a tugadli e air au ais iad comlila. 
Einn iad so, acli 's ann a tbrus an 
ciobair na saighdean agus chuir e 
iad ann am balg a bli' aige air a 
dhruim fo 'bhreacan. Tliug e ann 
sin taiTuing air bogha beag de 
stailinn a bba air a clileith fo 'chota. 
Thionndaidh e an sin ris na 
creachadairean agus tlniirt e mur 
fag-adh iad an crodh agns an ratliad 
a tlioirt orra gu luatli, gu 'n cuireadli 
e saighead troinih gacli fear dhiubh. 
Thug iad ionnsaidh air blii aige, acb 
an uair a chuniiaic iad an t-saigbead 
deas air a' bhogha stad iad. Tliuirt 
au ceannard ris, " Ciod a tha ihw ag 
radh, a phocain leibidich, no co 
thusa ?" " Tha sibh a' cluinntiun 
ciod a tha mi ag radh," ars' esan, 
" agus CO air bith mi faodaidh tusa 
l)ln cinnteach as an t-saighead soma 
thig thu ceum na 's faisge." M' an 
robh nine aige freagairt a thoirt rinn 
aon d'a chompanaich cagar'n a chluais 
gu 'n robh e am barail gu 'm b' e so 
Mac-Thamhais beag nan saighdean 
air an cual' iad morau iomraidh. 
Bha Mac-Thamhais ro ainmeal mar 
am fear-bogha a b' f hearr anns an 
duthaich air fad ; agus bha e cheart 
cho ainmeil air son a luathais. Thug 
e mach iomadh buaidh air son a 
theomachd leis a' bogha, agus air 
son ruith reisean. Rainig a chliu 
eadhon gu Baideanach gar am fac 
iad e fein riamh. " An tusa Mac- 
Thamhais nan saighdean o'n tha 
thu cho sporsail as do thapachdf 
dh' fheoi-aich an ceannard dhetb. 
" Is mise sill, gu dearbb, le 'r cead," 
ars' an ciobair. Chunnaic na 
spuinneadairean nach robh seol aca 
air cur 'n a aghaidli nis o nach robh 
saigbead aca ; agus ged rachadh iad 
g' a ruith, bha fios aca nach robh 
aon 'n am measg a b' urrainn a 
ghlacadh. A tbuilleadb air sin, 
chaitheadb e an saighdean fein 
orra. An deigb comhaii'le a c'babliail am measg a cheile, chunnaic iad 
nach robh ach an aon doigh aca air 
dol as — falbh agus an crodh Tbagail 
as an deigb. A' guidlie mile mallachd 
air a cblobair, thionndaidh iad agus 
tbitg iad am monadb orra. Chruinnicb 
an ciobaii- an spreidh agiis .tliug e 
iad ail' an ais gus ua daoine d' am 
buineadh iad aigTulaich-Bhealltainn. 
Air sou a thapachd fhuair Mac- 
Thamhais aite fearainn d' an ainm 
Arachail, ambraigb Abar-pheallaidh, 
saor da fein, a mbac agus 'ogba. 
Tha a sbliochd ann an Arachail gus 
an latha 'n diugb, ged a mbùth iad 
an sloinneadb gu Caimbeulaich ; 
agus tha an sgriobbadh a fhuair 
Mac-Thamhais beag nan saighdean, 
fatbast aca a leigeil 'fhaicinn mar a 
fhuair e coir air an aite. D. C. BLAR SHUXADAIL. 
(Air leantitinn.) 
An uair a rainig iad Lochan Bbracluinn, 
Chual iad port - caismeachd Chlanu- 

Domhnuill 
A nios au gleauu. 

ISrxADAL. — "Sin na li-Ilich ! pongan- 
meoir a' Ghruamaich, 
A' ruith air an oiteig. 
Urram 's lamh-dheas ua h-Allia, 
Bratach ainmeil C'lilaun-Domhuuill, 
A' so a dhiou an oighre. 
Suinn gun fhoill an fhine threun ud, — 
Tha siune reidh mar an iaritas ; 
'8 e teine Beinn-an-tuirc a rinn so." 
Mac-Mhaoilein. — "An chnnn thu 

phiolj i;d eile ?" 
SuxADAL. — "Cluinnidh a nis: sin ua 
Còmhalaich, 
'S Grogair-nam-bò air an ceapn ; 
Sin cuir chathach nan Griogarach 
Fo bhratach a' ghiubhais — ' S rioghail an 

dream .'' 
Ghviiseamaid 'n an còmhail. 
Treoraich iad gus an fhaiche. 
Theirear 'Tachairt nam braithrean' 
Eis an oidhche so cho fada's a bhio.s 

di;illeach air coill, 
No creag air rudha." 

An ath mhadainn, aig sgarthanaich nan 
neid, 
C'hunncas cabhlach Eiiraich 
Am beul Chaolais-Bhranndain, 
'S nuallaitaich nam borb a' rànaich 78 AN GAIDHEAL Ceud JNlhios an t-Saniliraidh 1&74. " Caismeachd nan ceann," 
'S niac-talla 'g am freagradh 
Bho chreagan Arainn 's Chinntire, — 
Rabhadh gun mhearaclid do na Gaidheil. 
Tharruing birlinnean Kioghachd an 

Leoghainn 
An ordugli-cath' air am fiaradh, 
Bho bheul allt beag Ghrob-phort 
Gu Rudha Shunadail, le sruth siubhlach 

na linne 
An taobh a mach dhiubh, 
Riob a ghlac grad na uaimhdean 
A thoisich an cath an toiseach an lionaidh. 
'S bu chruaidh-strith Pcamhachd 
A ghleidli an sreathan gun bbristeadh. 
Cba robh dith misnich no eolas-cogaidh 
Air feachd nam borb ; 
Dh' fhosgail iad le colgnafrasan basmbor, 
Gathan a's saighdean a' tuiteam, 
Mar chlacha-meaUain o neul faoiltich, 
Air cinn nan Gaidheal 
A chuir na naimhdean gu grad an sàs 
Le greimichean iaruinn a thug gun taing 

ud 
Gu buillean lamb. 

Db' fheuch na Locbbxnnaich ri bordadh ; 
Cha robh 'sud ach leon as ùr dhoiljh. 
Sheas na laoich do nacb duchas eag.al, 
'K an sreathan, le 'n sleaghan fada 
A toirt dùlain do amas na tuaidhe, — 
Saidhean geur' birlinnean nan Ceamitir- 

eacb, 
Comhduiehte le iarunn, 
A' sgoltadh gus an uisge 'a na bu doimhne, 
Buird a's aisnean daraich nan eithear 

laidir 
Bho 'n dromaiman gu 'n stocan-beoil, — 
Croinn a's slatan, stadhannan a's fàiaidh 
'G an gearradh le tuadhan trom 
Nan Earraghaidhealack d' am bu choingeis 
Duine, craobh, no crann hiinge ! 
Bha cinn a's casan nan Lochlannach garg 
A' tuiteam 's an fhairge, 
'.S an linne 'n a li dheirg. 
Lionadh na mara 'g eirigh, 'a cuislean a' 

traghadh, 
Sleagh a' sathadh 's tuadh a' gearradh, 
Beuc an leoghainn rioghail Albannaich 
Am beoil nan Ceanntireach o dheas gu 

cli, 
Sreath nach striochd a's bord dhiubh 'n 

uachdar. 
'N uair a dh' fhannaich an sruth 
Chruinnich na Lochlannaich gun iochd 
A chuartachadh nan Gaidheal 
Le run an sgaradh o 'n traigh, 's am mort 
Le airimh — da fliichead ri aon. 
Bha na fineachan air tir 
'N an laidhe air an armaibh 
An talamh tolmach nam bruachan trie 
Bho chrioch Shunadail gu (Jraobh-a'- 

Bhaird Aig allt Dhun-leabhair, 

'S an cinn-fheadna air tom-faire 

An sealladh a' chabhlaich, a' faicinn 

Am braithrean fo thosgan 

A' mhatlighamhain ghairg, thuathaich, 

'S gun doigh air bualadh 'n an aobhar. 

A.n ath mhionaid chualas 

Guth ard misnich, le facal a' chòmhraig — 

Ainn righ Alba, " Coinneach ! Conn- 

each !" 
An leoghann 'g a thogail 
Am barr gach ci'oinn, 
'S a' phiob-rahor a' toirt fuaim o ghlcann 

's o charaig. 

{Ri leantu'mn.) COM H RAD H. 

AM MAIGHSTIR-SGOILE AGUS CALUM 
POSTA. 

[Chaidli an Comliiadh ciatach so 
a sgTÌobliadh leis an Ollamh 
UiTamacli Tormaid Macleoid, " Car- 
aid nan Gaidheal " goirid an deigh 
an am aims an deachaidh. cosdas- 
giulan litficheau a thoirt a nuas gu 
aon sgillinn.] 

MaiGHSTIR - SgoilE. — Tarniing 
do clieum, a Chalnim, clia flireagair 
do gLillean na Ban-righ a bhi cho 
mairnealacli, leisg ; tba thn fad' air 
deireadh an diugli. 

CaluM. — Tha — 's ami agam a tba 
fbios ; acb na 'm l)itheadb nio 
mhaileid air do dhronnaig-sa, agns 
d' anail ad ncbd, mar thacbair 
dhombsa, cba i)bitbeadb tu cbo 
ealamb gii aclnnbasan a tboirt do'n 
t-seana Pbosta. 

M. Sg. — 'S ami da-rireadb a tha 
mi. So, so ! tarrning ort — bha gille 
beag a' Bhaillidh an so o cheann da 
uair a'feitlieamb ort — tbnge clieai-d- 
ach air a slieideadh a'bhuilg, a 
db-f hencbainii blàis a chur air fbein; 
ach 's mor m' eagal gu 'n deachaidh e 
dhacbaidh. 

Cal. — Ma cbaidli, turns math 
dha : tha mo bbalgsa cho mor air a 
slieideadh ri ao7i blialg ceardach 's 
an (bithaicli. Ged robh am Baillidh Ceiut Mhios an t-Samliraidh, 1874. AK GAlDilEAL. 79 fbein an so, agus am niinisteir 
comhla ris — gun tighinn air gille na 
bi'igise biiidhe, clia robli comas air. 

M. SC4. — Ma ta o'n a thachair 
dhuit 'ainmeachadh, bha 'm laiinisteir 
an so cuideachd — cbaill e fhoigh- 
idinn agus chaidh e dhachaidh — cha 
robh e idir toilichte. 

Cal. — Nach roblr? 'S ueouacli 
learn sin ! 'S ioreadb latha 'thug 
daoin' eile 'breabadb an sailtean aig 
ceanu na b-eaglais a' f«itbeamb ris- 
sau, an duine coir, 's gun a' cbridh' 
ag-ad f bei]], ged is seorsa de pbears'- 
eaglais tbu, a radb ris gu 'm b' olc ; 
agus a tbaobb 'f boigbidinn a cbaill 
e, is suaracb an ulaidb i dba-san a 
db' amaiseas oii're — bba i gu maitb 
air a caitbeamb. 

M. Sg.- — So, so! fosgail do bbroill- 
eacb 's tboir dhomb na litricbean. 

Oal. — Mo bbroilleacb ! Fbir mo 
cbridbe cbaidb e bb' uaitbe sin a 
nis : cba deacbaidb cliabb moine 
riamb air mo dbronnaig cbo trom ris 
a' mbaileid uir so. 

M. Sg. — Maileid, a Cbaluim ? 

Cal. — 'S eadb, maileid — no sac, 
ma 's e 's fearr a tbuigeas tu — sac 
eicb, 's cba sbac air soi] Criosduidb. 
Cba b' iouauu 's an leobag bbeag 
leatbraicb a b' abbaist a bbi agam 
le sreing m'a muineal, cbo soii'bb r'a 
giulan ri aon spliucan tombaca'cbuir 
dniue lianib 'n a plioca ; 's ged nacb 
robb moran litricbean iunte bba iad 
luacbmbor — ceir uasal, dbearg orra, 
cbo cruinu, leatbann ri bonn cruin ; 
tri no ceitbir air son a' mbinisteir, 
agus leobag bbeag an ceann gacb 
raitbe air son a' Cbeannaicbe bbain ; 
agus da-riieadb b'fbiacb e a pris a' 
bbraoisg fbaicinu a cbuireadb e air 
'g a leugbadb. Cbunnaic mi sinn 
a' tanuiug barracbd airgid air tri 
litricbean 's an am sin na ni sinn air 
Ian cumain de 'n t-seors' ur a tbug 
mi 'ti diugli leam — cailc ruadb air a 
b-uile aon diubb, mar a cbi tbu air 
na seotaicbeau uain — " paiglite," " paigbte," air clar gacb aodainn 
diubb : agus air son pbaipeirean- 
naidbeacbd ! cba 'n 'eil balacb a tbug 
foid moine fo 'achlais do 'n sgoil an 
diugb nacb faod paipeirnaidbeacbd 
a tboirt dacbaidb 'n a aite. Cba 'n 
fbogbnadh an t-seaim fbeadbalnn, 
acb fear ur — fear Gaidbealacb, ma's 
fbior — Cuairtear nan Gleann ! 
Cuairtear — acb cba 'n abair mi tuill- 
eadb. Sin agad a' mbaileid — se 
ficbead litir, agus cuid diubb air son 
feadbainn nacb d' f buair litir riamb. 

M. Sg. — Fuir'ibb air ur n-ais gus 
an seoi'saicb mi na litricbean — cba 'n 
fbaodar lamb a cbur air a h-aon 
diul)b. 

Cal. — Cba cbuir sinne corrag 
01 ra, acb foadaidb an cat ambarc aii' 
an rigb. Co dba tba i sud ? a b-uile 
litir air a cul cbo reambar, gbarbb 
ri m' ludaig, 's cbo cam ri iomaire 'u 
amadain. — Stad, f buair mi e — 
Donald M'Lvcais, Esquire, Shooter of 
Wild Beasts, Big-Craig. Esquire ! ! 
Fbeara 's a gbaoil ! DombnuU 
Brocair 's a' Cbreig - mboir 'n a 
Esquire! tbug so barr air na cbunnaic 
mi riamb ; acb co i so ? Miss 
Christiana Mac 0' Shenag^ Old Wife's 
Point, Mull. Ubb ! Ubb ! Ubb ! 
CO i so ? Feucbaidb so riut fbein, 
ge b-eolacb tbu. An aitbne dbuit 
i 1 Old Wife's Point ; sin aite nacb 
cuala mise ri m' linn, no fear eile 
rombam. — ! Bheurla, Bbeurla, 
mar a tba i 'tolladb a stigb ! 

M. Sg. — Nacb cum tbu dotbeanga, 
Cbaluim ; an e nacb aitbne dbuit i ? 
Cairistiona mbor aig Rudba-na- 
Caillicb. 

Cal.— Rudba-na-Caillicb ! Old 
Wife's Point. Mo cbreacb, mo 
cbreacb. ! C'ait' an stad so? 's 
culaidb-spuirt so gim teagamb ; acb 
stad — tba mi 'tuigsiun co bbuaitbe 
tba litir Cairistiona. Cuiridb mi 
geall gur e bodacb na brigise cainbe 
'l)ba'g iasgacb nan cruban 's nan 
<;iomacb ail- son aTi t-Sasunnaicb 80 AN GAIDHEAL. Ceud ilhiosan t-Saniliraidh, 1S74. mlioir 's a' Cbaisteal, a dh' fhag a 
cbleibli 's a lin an tigli Cairistioua ; 
ach tlia i 'inacli a' cladadh, 's bidh 
greis mil 'n ruig an litir i. 

M. Sg. — Uist ! a Chaluim, air 
neo cuiridb tu f beiii a's mise 'mach 
air a cbeile, 's cha bbi sin freagarr- 
acb. 

Cal. — Cba cbuir — gu dearbb cba 
cbuir ; b' e sin an ordag an agliaidh 
na glaice, mise 'bbi 'stii riut-sa. So 
agad Eogban figbeadair ag iarraidb 
litreach. 

EOGHAN. — Feucbaibli am faic 
sibli te ail' mo shon-sa bbo Ailein 
mo mbac ; 's f had' o 'n cbiiala mi 
bbuaitbe. Bba e aun an Sasium 'n 
nair a tbainig an te mu dheireadb, 's 
tba mi fo mbor iomaguin. 

M. Sg. — Tba i ann au so, Eogbain 
— am fosgail mi if 

EOGIIAN — Ciod eile, fbir mo 
gbraidb ; iiacb sibb f bein mo pbeann 
's mo shuileau ? 

M. Sg. — Tba e slan, fallaiu, gun 
ditb, gun deii'eas, agus gu dearbb 's 
e f bein aig am bbeil an gnotbncb ri 
sgriobhadb ; an gille gasda, tba 
sodan orm litrichean cbo poncail, 
cbeart, agus lamh-sgriobbaidb cbo 
reidb, eireacbdail 'f baicinn bbuaitbe. 
Fuiricb an deigb chaich agus leugb- 
aidb mi air fad i. 

EOGH. — So agaiblma db'fbnasglas 
i. Reic mi 'n coileacb ruadb ri 
Cailleacb nan uiblaeau, 's ar leam 
gur e tri-sgilHiin-deug 's bonn-a-se 
'bba n te mu dbeireadli a tliaiuig. 

M. Sg. — Cum d' airgiod ad 
sporan, Eogbaiu, cba 'n 'eil dad r' a 
pbaigbeadb : db' fbalbb an bitba 
sin,'s tbainig latba 's riagliailtean a's 
fearr. 

Cal. — Chi sinn, mar a tbuirt an 
dalb 

EOGH. — Cha 'n 'eil mi gu ro mhaith 
'g ar tuigsinn. 'N e nach 'eil dad r'a 
dhioladb air son litrichean ? 

M. Sg. — Phaigh do mbac i, 's cba 
robh f<Ì!i 'n a uallach dba ; thug an sgillinn ruadli a Sasunn i, agus 
cniridh sgillinn eile fios-freagairt air 
ais. Sin agad an riagbailt ur. ISTach 
cord sin riut ì 

EoGH. — Cha chuala mi riamb a' 
leitbid ; cha b' f hearr a nasgaidh iad 
— riagbailt cheanalta ? 

Cal. — A' Bhan - righ, Eogbain; 
caileag laghach, Eogbain ; ach tba i 
og ; 's beag tba f bios aic' air a 
liugbad ceiim eadar so a's Limnuinn. 
Cha seas an riagbailt nr so, cba 'n 
urraiun i seasamh ; cha 'n 'eil ann 
ach amaideacbd ! 
. M. Sg. — -Uist ! a Chaluim ; cha 
tig 6 dhuit-sa bbi 'labhairt mar sin 
mu 'n Bhan -righ a tba 'cum ail na 
spabie 'm beul do theaghlaicb. Am 
bheul dull agad nach 'eil lucbd- 
comhairle maith aice ? 

Cal. — Theagamh gu 'm bheil — 
theagamh gu 'm bbeil — ach cha do 
choisich iad riamh au LeatharMhuil- 
eacb, 's cha mho bha iad air an 
aiseag ri sneachda 's ri gaillimi mar 
bha mise 'n de, air neo cba smaoin- 
ticheadh iad aon litir a chur an ratb- 
ad so air son sgillinn. 

EOGH. — A' bbeannachd sin orra- 
san a cbuir ami am chomas seanachas 
a bbi agam ri Ailein bocbd air son 
sgillinn. Chi sibhse, mbaigbstir- 
sgoile, gu 'm bi ficbead litir a nis air 
son an aoiu a bh' aim roimhe so. 
Cha chaidil mi'n nocbd gus an 
sgriobh mi litir a dh-iounsaidh 
Ailein, agus tba iomadh aon 's an 
sgireachd a ni 'n gnothuch ceudna. 
'S mithich do na sgoileireau a bbi 
'cur nam peanu air uidbeam — litir 
do Shasunn air sgillinn ! 

Cal. — A'pheic air an sgillinn 's 
gun an sgillinn ann. 

EOGH. — Tba'u sgilliim ann. Tba 
mi']i dbuine bocbd, ach 'de dheth 
sin, am l)beil agam ach gun ghreim 
tombaca 'chur fo m' fbiacail fad 
latba, 's tba mi leis a sin a' caombu- 
adh na chumas suas eolas air mo 
i mbac, na leigeas domb mo cbi-idhe Ceud Mhios au t-Saiuliraidh, 1874. AN GAIDHEAL. 81 fhosg-ladh dha,suidhe le m' ghaoilean 
mar gu 'in b' anu taobh uaii cuoc, uo 
taobli a' ghealbhaiu ; tha uiise 'g 
radii riiit gu 'm paigb mi sgillÌQiicbo 
togarrach 's a rinu mi rud riamb ged 
nacb robh agam r'a imiseadb dba 
acb gii 'in bheil Robag bbeag, an 
abbag beo, 's mar a mbarbb i 'iii 
feocallan au la roirabe. Sgilliuu ami ! 
— -cba'u 'ell tigb as am bbeil smuid 
nacb faod cearc eile gbleidbeadb, 
agus beiridb i de db-iiibbean air son 
na caillicbe Gallda ua cbumas 
seanacbas r' an cairdean feadb au t- 
saogbail. Biodb iad a' bruidbinu, 
acb ma 's e 'n lieforiun^ no clod a's 
aium dba, an Reform a riun so, 's 
maitb na rinu e — an riagbailt gliasda! 

Cal. — 'S oil learn nacb robb do 
dba sbliunean air au rusgadb mar 
tba iad agam-sa ; 's cba bu gbearau 
na 'ni paigbeadb an guotbucb. 
Tubaist air na b-amblaireau guntuigs' 
a smaointicb air a' leitbid ! Ma tba 
'b-uile combaiiT eile 'tba iad a' toirt 
do 'n Bban-rigb cosuibuil ritlie so, 
cba seas ise no iadsan iada ; bitbidb 
iad cbo bbriste ri long mbor au 
iaruinu, uo ri marsant' a' gbiiirmein. 

M. Sg. — Ciod so 'n gearan a tb' 
ort Ì Fbad 's a gbeibb tbusa 's niise 
ar tuarasdal cba bbiiiu e dbuinu a 
bbi 'faotainu coire dboibb-sau a tba 
tbairis oirnn. 

Cal. — Fbir mo cbridbe, 's fburasda 
dbuit a bbi 'labbairt aig nacb 'eil a 
bbeag r'a dbeanamb acb do sgian 
bbeag, bboidbeacb a tlioirt a macb 
a d' pboca 's gob ur a cbur air do 
pbeanu ; 's ionanu dnit-sa miltean 
litricbeau ris an f bicbead ; acb na 'm 
biodb a' mbaileid agad r'a giulau, db' 
atbai raicbeadb tu do cbainnt. Cba 
pbaigb e gu diliun, tba mi 'g radb 
riut. 

M. Sg. — Stad tbusa, Cbaluim ; 
ged nacb' eil a' bbeag r'a fbaotainn 
air sou na tbaiuig, cuimbnicb gu 'm 
bbeil sgillinn air son gacb fios- 
freagairt. Cal. — Nacb , iongautach leam 
sibbse, duine tuigseacb ! c' ait am 
faigb iad au sgilliun ? C ait' am 
faigb Miss Christiana Mac O Slienag 
an sgillinn, te nacb do sbiu a lamb 
riamb ri ladar nam bocbd o'u a 
rugadb i, 's nacb 'eil a' faotainn air 
sou a ciridb 's a cladaidb acb ru^g 
cloimbe, no sliasaid bbragsaidb ? 
Tba mise 'g radb riut nacb 'eil de 
db-airgiod odbar 's au dutbaicb na 
dbioladb fios-freagairt do na tba 'n 
sin. JFaodaidb na foirficb iii'a ladair 
uam bocbd a cbur air na sparran 
taobb carbad nam marbb. Abradb 
am ministeir mar tbogras e 
" Cuimbuicbibb na bocbdau," no 
mar tbubbairt am ministeir og- a 
leugb dbuiiui an t-searmoin tbioram, 
cbutacb a sbeaclidain o'u Dombiiacb 
so'cbaidb, " Cuimbuicbibb na buic ;" 
acb couia,cmmbnicbidb iad ua litricb- 
eau. Ar leam gur leir dbomb 
Eogban figbeadair 's an sgilliuu 
ruadb 'u a gblaic, 'n uair tba 'm 
foirfeacb nior a' cur nunn an ladair; 
tba Eogban a' toirt sreotbairt aird 
agus a' cromadb a cbinu mar le naire 
gus an teid an ladar seacbad; am 
ministeir ag radb " Cuimbuicbibb na 
bocbdau," acb gutb beag eile 'g 
radb, " Cuimbnicb iitir Ailein s' na 
dealaicb ris an sgillinn." 

EOGH.— Ma ta, Cbaluim, 's mi 
nacb deauadb e ; an aite sinn 's aun 
a bbeir mi barracbd 's a tbug mi 
riamb. Bu neo-sbnairce mi-tbaingeil 
mi mur tugadb. Cba robb mo 
bbonu-a-se riamb air deireadb 's tba 
docbus agam nacb bi ; 's beag tba 
fbios cia luatb 's a bbios mi 'n a 
eisimeil. 

M. Sg. — Togamaid d'ar seanacbas 
faoin ; acb f beara, o'u tba na litricb- 
eau a uis air an seorsacbadb, nacb 
mor an t-socbair so da-rireadb ? 
Comas aig daoine bocbd' eadar da 
cbeann uariogbacbd air seauacbas a 
dbeanamb r 'an cairdeau, agus eolas 
acbumailorra; daouiebochda's eioinn Si AN GAIDHEAL. Ceutl Jihios an t-Samhi-aidh, 1S74. dealacliadb r' an cloiau a dheoin no 
dli'ainde<jin, 's an cur <i;u Galldaclid 
o'u cosnadh, gn 'm faod iad iomradh 
f liaotainn ovra nair 's a' rahios fad 
na Lliadlina air son fiacb an leth- 
bhodaich g-hrainde ; agus chnnn mi, 
Chalnim, tbor thusa leat gn 'm faod 
gillean boclida, no caileagan blath- 
cllridlieacli 'tlia aig cos.'iadb. a nis, 
leth-chrnii no crnu, no 'bheag no 
'nilior mar a thogras iad a chur 
dliacluiidh a dh-ionnsnidhancairdean 
le dol do 'n Phost-OJice a's dhiithe 
dhoibh agns leis an airgiod a tlioirt 
a stigh an sin, gheibh iad litir- 
chreideis a dh-ionnsnidli Post-Office 
an aite 's am bheil an cairdean a 
cliomhnuidh, agus diolar dhoibh e 
cho poncail, fhirinneach, 's ged thig- 
eadh iad fliein a h-nile cenm air 
bomiaidh an cas leis dhachaidh : 
agns cuimhnich so, cha 'n nrrainiiear 
a glioid no 'thoirt as an litir ; cha 
dean an litir-chreideis maith do neach 
ach dha-san d' am buin i. Faodaidh 
mac Eoghain da sgillinn - deng 
Shasunnach, no pnund Sasunnach, 
beag, mor mar a thogras e 'chur 
dhachaidh a Sasnun g' a ionnsnidh 
gun chnnnart a chall no dol am 
mearachd ; agus so le fior bheagan 
a phaigheadh air son an saoithreuch. 
Cuiridh se sgillean mar so dhachaidh 
da phnnnd Shasunnach. 

Cal. — Cha 'n fhaod mi radh nach 
'eil seorsa do thnigse 's a' chnis sin ; 
cha I'obli fhios agam air a sin ; ach 
coma, cha 'n fhaic mi fhein ciod am 
moran rath 'tha 'n lorg an aiigid a 
tha na gillean gaolach 's na caileagan 
laghach a' cur dhachaidh ; cha 'n iad 
na daoine bochda'bu mhianii leo-san 
fhaotainn a tha 'g a shealbhachadh, 
ach coma co dhiubh, clia'n abair mi 
tuilleadh air an am. 'S fhad' o'n a 
chuala mi, " Mar a leagas Murchan 
ithidh Mearchan." 

M. Sg. — Nach taitneach an ui 
'bhi 'mothachadh mar tha 'n saoghal 
a' dol air aghaidh le innleachdau ura, mar tha eolas a' craobh-sgaoileadh 
feadh an t-saoghail ; i-iogliachdan a' 
dluthachadh r'a clieile. 'S usa gu 
mor dol a nis do Lu uiuimi na bha e 
'n laithean m' oige dol do Ghlaschn ; 
agus air sou Ghlaschn, nach 'eil e aig 
an dorus ? Na carbadan iaiuinn 
a' sinlihal deich-mile-fichead 's an 
uair; litir o Lunnninn an7i tri laithean; 
am paipeir-naidheachd againn flinch 
o'n chlo-bhualadh ! Co 'nis a bhiodh 
a' ruith gu bata-deathaich no soith- 
each-seolaidh le litir ? co a dh' 
earbadh litir ris a' Cheaimaiche mhor 
e fhein, no ri fear eile a chailleadh i 
air an rathad, ma dh' fhaoidte, air 
ueo a bheireadh dhachaidh 'n a phoc 
i ; 'n WdJw a dh' fhaodar air son aon 
sgilli.'in a cur leis a' phosta, 's e cho 
cinnteach gu 'n ruig i'n t-aite 'tha air 
a shonrachadh dh' i 's gu 'n ruig a' 
ghrian ud shuas aii cuan mor a tha 
cul Irt nan enn fionn, an noclid mu 'n 
caidil i. Mo bheannachd air an 
riaghailt ghasda, agus soirbheachadh 
dhoibh-san a smaoiiitich oirre. Cha'n 
fhaod an riaghailt so guji chinn- 
eachadh. 

Cal. — Cha 'n abair mi diog, ach 
chi siim ; air mo shon fhein cha leir 
dhomh am mor f heum a th' anns a' 
chabhaig so 'tha 'sgaoileadh thar an 
t-saoghail a nis, a h-uile h-aon agus 
a h-uile ni 'n a chabhaig : carbaid 
iaruinn a' falbh leth-cheud mile 's an 
uair; gu de dheth sin 1 Am bheil 
so aeh a' mealladh dhaoin' o'n 
dachaidh. Nach fhaic thu daoin' a 
b' abhaist a bhi glic, a nis mar gu 'm 
biodh teine-sionnachain air an earba ill : 
cha 'n fhan iad seachduin aig an 
tigh, ach air an ais 's air an adhart ; 
a mach an Dun-eideann an diugh, 
's 'an Lunnninn am maireach ; 
aiteachan nach f haca na daoine coire 
bho 'n d' thainig iad, riamh ; agus 
nach 'eil a bhuil, a h-nile sgillinn a 
clirninnich iad aig an tigh 'g a chost 
air falbh. Am bheil ar tighearnan 
a nis na's fialaidh, na's iochdmhoire, Ceud Jlhios an t-Saiuliraidh, AN GAIDHEAL. 88 na's cairJeile I Clia'ii fhiacli leo 
am inal flieiii a tliogail a uis, acli 
Baillidh mor 's Baillidh beag, 
sgriobliadaireau's luchd-Iaglia maor- 
coille, maor srutlia, agus iad fliein, 
uaclidarain na tire 'siubhal leth- 
clieud mile's an uair,troimh Sliasuiin 
uo'u Fhraing. Ma thig so gu ratii 
's iongantacli leam-s' e ; agus innsibh 
so dhomh. Am bheil ua tuatbanaicli 
na's cothromaiche ? mo chreach 's mo 
leii'eadh, 's ann agam a tha fhios 
nach 'eil. Am blieil ar fieasgaicli 
na's modliala, na's fogliainticlie, ar 
maiglideanan na's modhala, na's 
malda, na's beusaiclie Ì Am bheil 
aa co-thional a mach air an fhaiclie 
sin shios air latha na Sabaid na's 
tlaclidmhoire na bha iad an linn d' 
oige 1 Ack coma co dliiubli, ars' 
tliusa, tlia Glaschu aig an donis; 
thig litir a Lnimuinu an tri laithean; 
siiibhlaidh daoin' air rathaidean 
iaruinn na's luaithe na ni gobhlan- 
gaoithe aii- iteig — 's mor a' chnlaidh- 
bhosd sill. Thig cnap feola dhachaidh 
a Glaschvi 'n aite 'bhi marbhadh a 
mliairt reamhair; gheibhear slinnean 
tana caorach o'n bhuth an aite bhi 
'feannadh nam mult mora — nach 
mor ail t-sochair sin ] Coma learn 
an spiocaireachd thiuagli ! Tha 'n 
saoghal a' dol air aghaidh ! Tha 
mi cho sgith de 'n t-seanachas so' s a 
bha 'n losgann de 'n chleith-chliata Ì 
Oha robh's na daoine bho 'n d'thainig 
sin ach ua baothairean — ud, ud, cha 
robh ! a chionn nach robh aca 
litrichean saora ; ach bha fearann 
saor aca, agus cairdeas saor, agus 
biadhtachd shaor ; agus mur lobh 
na paipeirean-naidheachd lionmhor 
bha paipeirean a bu luachmhoire 
lioumhoi'. Gheibhinn iasad choig 
pninnd Shasunnaeh air m' fhocal, 
far an diugh nach i'heoraichear, An 
tu so, a Chaluim Ì Gabhaibh mo leth- 
sgeul, ach sin agaibh-s' an f hirinn — 
thug sibh f hein a mach i lion beagan 
a's beaeran, mar a dh' ith an cat an sgadan ; ach slan leibh — cairibh a' 
mhaileid far nach ruig na radain 
oirre. FAILTE DO 'N EI LEAN 
8(1IATHAXAUH. 

0, failt air do stùcan, 
Do choireachan ùdlaidli, 
Do bheanntahmeau sùghor, 

Far an siubhlach ain meauu ! 
Tha 'n geamhradh le 'dhubhlaclid 
Mu ua ineallaibh a' dunadli, 
'S gach doire le 'bhùirean, 

Air a rusgadh gu boun. 

Chi mi Cuchuilinu 

2*Iar leoghaim guu tioma, 

Le 'fhiasag d' au t-sneachd 

Air a pasgadli m' a clieaun ; 
'S a ghruaidhean a' sri'iladh 
Le easauau smiiideach 
'Tha 'tuitean 'n au lubau 

Gu urlar uan gleauu. 

Do chreagau gu li-uaibbreach, 
Mar challaid m' au cuairt dbuit, 
'S na ueoil air an iomairt, 

A' filleadh mu 'm bàrr ; — 
'S am boiin air a sguabadli 
Le sriilaicheau gruamach, 
Bho bharcadh a' cbuain 

A' toirt uuallaiu air traigh. 

0, c'àil 'eil ua gaisgich 
A dh' àraicb do ghlacau ? 
'Bu shuilbeara macnus 

Mu stacau a' cbeo, — 
Le fudar 'g a sgailceadh 
Bho 'u cuilbheireau glaua, 
'S am miolchoin 'u an deannaibh, 

Nach fanuaioli 's an tùir. 

Na laoich nach robh meata 
Pd aodann ua bataiit, 
Nach aomadh gu taise 

Ri caismeachd an nàmh ; 
Cha 'n 'eil raou agus machair 
Air na sgaoil iad am bratach, 
Nach d' fhag iad au eachdraidh 

Gun mhasladh do 'n àl. 

Ach tba 'm fàrdaicliean sguabte, 
'8 an seomraicheau uaine, — 
lad fein a's an gaisgeadh 

'N an cadal fo 'n fhòid ; 
'S tba osag nam fuar bheann, 
Le 'h-osnaidhean gruamach, 
'G an caoidh mu na cruachan, 

'8 a' luaidh air au 'Aidv. 84 AN GAIDHEAL. ceud MIUos an t-Samhraiilh, 1874. 0, c' ait 'eil gach solas 
'Bha again am ùige ? — 
'Toirt meal' as na ròsan 

Mu d' chòsagan tlàth. 
Tha companaich m' eòlais 
Air am fuadacli o 'n còmhnuidh, 
Tha mliil air a deothal 

'S tha 'n ròsan guu blilath. 

Ach 's caomh leam do ghleauntan, 
Do shrathan 's do bheanutan, 
'tS an ceo 'tha 'n a chadal 

Air baideal nan àrd', 
Na ciobhagan torach, 
Na sròuagan corrach, 
'S na sruthain ri coireal 

Do 'n eilid 's d' a h-àl ! 

Gu ma biian a bhios d' eachdraidh, 
Agus cliu aig do mhacaibli, 
G us an crionar an talamh, 

'S am paisgear na neoil ! 
Fhad 's 'bhios sioban na mara 
A' bualadh air caraig, 
Bidh mo dhurachd gun deireas 

Do dh-Eilean a' Cheo ! 

N. M. L. LARACII NINEBHEH. 

(Air leantuinn.) 

" Is trie (arsa Mr. Laijard) a slieas 
mi re iomad uair de tliiom a' dil- 
bheaclidachadh air na li-iomliaigliean 
miorbbiiileach so. Re dba labile gu 
letb bUadbna bba ua samblaidbeaii 
iongautacb so air moracbd Asiria air 
am folacb o sbealladb dbaoiiie ; 
agus tba lad a nis air seasamh a 
macb'u an seana mboralacbd aoii 
uair eile ! Acb 0, cia mor au 
t-atbarrachadb a tb'air gacb iii 
mu 'ii cuaii t doibb ! Cbaidb iuiileacbd 
agus sogb a' cbimiicb tbreiu a 
tbuiiiicb aou iiair 's a' mbor-roiim 
so gu tur as an t-sealladb, agus tba 
iad ail- au leantuinn le bocbduiiin 's 
le aiueolas beagau de fbineacban 
borba. Tbe beairteas nan teampuU 
agus saibbreas nam bailtean-mora 
air an leantuinn le laraicbeau briste, 
's le duintean salacbair. Tbairis air 
an t-seomar auns an do sbeas na 
dealbban so cbaidb an crann-treabb- aidb, agus os au ceann gbearr corrau 
a' bbuauaicbe au t-ai'bbar ! Aims 
au Eipbit tba carraeban-cuimbne 
a gbleidb an laracb anus gacb liuu 
agns a bba gbuatb r' am faicinu a' 
cur an ceill a cumbacbd, a b-uabbair 
's a b-innleacbd auu an laitbean a 
soirbbeacbaidb agus a cliu, 'n uair 
nacb d' rinu na b-iombaigbeau so 
acb an ciun a tbogail eadboin a nis 
4 'ii seomraicbeau cadail udlaidb, a 
tbogail fianuis leis an fbaidbe gu 'm 
' bu cbraun-seudair ann an Leabanou 
au t-Asirianacb, le geugaibb mais- 
eacb, agus le sgaile dborcba, agus le 
airde mboir ; agus bba a bbarr am 
measg nam meangana tiugba, . . 

. db' eiricb 'airde siias os ceanu 
uile cbraobban na macbracb, agus 
bba a mbeangana lionmbor, agus 
db' fbas a gbeugan fada, le lion- 
mlioireacbd nan nisgeacban, an uair 
a sgaoil e macb. Rinn uile eunlaith 
nan speur an nid 'u a gbeugaibb, agus 
fuidb a gbeugaibb rug uile bbeatb- 
aicbean na macbracb an alacb, agus 
fuidb a sgaile gbabb cruiuneacbadh 
mborau chinneacb combuuidb. . . 

. . Air an aobbar sin, mar so 
tba an Tigbearna Dia ag radb, A 
cbionu gu 'n d' rinn e ùaiU as 'airde, 
agus gu 'n do cbuir e suas a bbarr 
ann am meadbon nan neul, agus gu 
bbeil a cbridbe air a tbogail siias 'u a 
airde ; nime sin tbug mise tbairis 
e do laimb aoin ebumbacbdaicb nan 
cumeacb : buiiiidb esaii gu laidir ris, 
db' fbuadaicb mise a macb e air sou 
a cbiouta.' " — Esec. xxxi. 

Mu tboiseacb an earraicb, 1846, 
f buaradb da iombaigb ndior eile, car 
coltach ris a' cbeud ditbis ; ■ agus 
goirid 'n a dbeigb sin ruisgeadb aou 
seomar anns au d' f buaradb sea 
leogbaiim deug, air an deanamli de 
mbiotailt ruadb, car coltach ri copar. 
Bha cuid diubh so nacb robb thar 
oirleach air fad, agus cba robb au 
t-aon a h\\ mbo dhiubb acb ganu 
troidb air fad, agus bba iad nile ro Ceuil Mhios an t-Samhraidh, 1874. AN GAIDHEAL. 85 sg-eineil, chumaclidail. Cha 'a 'eil 
teagamh air bith uacb b' iad so na 
diathan breige do 'u robli muiimtir 
NÌQebheh ag aoradh, agus tha e 
coltach gu 'n robh na h-iomhaigheau 
beaga so air an deauamli le liichd- 
ceird seolta, coltach vi Demetrius an 
ceard-airgid, a blia 'deanamli beairtis 
air taileadh saobli-chrabliadli an 
coimhearsnaich. 'S iad so " an 
iomliaighslinaiglite,agus an iomliaigli 
leaghta," a tha Nahum ag radh a 
ghearradh lehobhah " a mach a tigh 
nan de : " agus da-rireadh tha ua 
h-iomhaigheau so a' cur sokiis ro 
iongantach air Nahum, ii. 11, 12. 
" C ait am bheil comhuuidh nan 
leoghann, agus aite-beathachaidh nan 
leoghann oga Ì far an do ghhiais an 
leoghann, an seanu leoghann, agus 
cuilean an leoghaiun, gun aon air bith 
a chur geilt orra. Reub an leoghann 
gu leoir air son a chuileana, agus 
mharbh e air son a leoghauua-boirionn, 
agus lion e a thuill le cobhartach agus 
agus 'uaimh le creich." Mor so tha 
e coltach, gu 'n robh aun anteampuil 
nan diathan breige so, mar tha 
ghnath ri fhaotuiim 's gach aite de 
'n t-seorsa, .sagartan cuilbheartach 
a bha sior-sparradh air an luchd- 
aoraidh tabhartais a thoirt a steach 
a bhiodh freagarrach do chail nan 
diathan, gus am biodh " an tuill air 
an lionadh le cobhartach, agus an 
uaimhean le creich ;" air chor 's gu 'n 
robh am pailteas aca fein a chum an 
ciocras a shasachadh. 

An uair a chualas an Lunainn 
an soirbheachadh a bh' aig Ilr. 
Layarcl am measg laraichean briste 
Ninebheh, chuir an Comunu aig a 
bheU riaghladh a' Bhritisli. Museum 
airgiod d ' a iouusaidh a chum 
comhnadh a dheanamh leis 's an 
obair mhoir ud. Cha 'n 'eil e 'n 
comas duinne aig an am aa deicheamh 
cuid de na ruisgeadh de sheomraich- 
ean 's de iomhaighean, de gach 
dealbh agus cumadh, a chur an ceill. Air iarrtas a' Chomuinu cheudna 
phac J\Ir. Layard a' chuid a b' usa 
'ghluasad de ua h-iongantais a fhuair 
e, ann am bocsaichean, agus an 
deigh moran saothair a's cosdais 
chaidh aig' air an cur g'u cladach, far 
an robh soitheach Breatuunach a' 
feitheamh gu an galjhail air bord a 
chum an toirt do Lunaiini. An deigh 
dealbhan ua cuid nach b' urrainnear 
a charachadh a tharruiug air paipeir, 
chomhdaich e le h-uir iad, agus phill 
e do Shasunn. 

Cha 'n 'eil neach air bith a tha 
'creidsinu gu 'n do " labhair Dia o 
shean gu minic agus air iomadh 
doigh leis na faidhibh," do nach 
toir na nithean a tha mar so air an 
toirt gu solus moran misuich ; oir 
tha iad'n an dearbhadh laidir,.maille 
ri iomadh aon eile de 'u nadur 
cheudna, gus an " teid neamh agus 
an talamh thairis, nach teid aon lide 
no aon phuinc " de na labhair Dia 
" thairis, gus an coi'-liouar gach aon 
ni." 

Biodh ar rioghachd-ne a' foghlum 
gliocais o ua laraichean bi'iste air an 
robh sin a nis a' beachdachadh. Ma 
chaidh " crann seudair Leabanoin " 
a leagail agus " a mheangain a 
bhriseadh," gabhadh " crannaibh na 
frilhe" rabhadh, air eagal 's gu 'm 
bi iadsan mar an ceudua "air an 
toirt thairis gu bàs." Ma bha Nin- 
ebheh, " uile 'n a ceilg agus Ian de 
reubaiun" air acaitheadh as le teine 
— ma " rinu Dia a h-uaigh a chionn 
gu'n robh i gTaineil," ciod a thachras 
do bhailtean mora fuileachdach an 
ama so, nach 'eil a' toirt geill do 
shearmonachadh " neach a's mo na 
lonah," 's nach 'eil a' pilltion " o'n 
fhoirneart a ta 'u an lamhan!" Tha 
eachdraidh nan Impireachdan a 
chaidh seachad a' cur an ceill gu 
soilleir gu 'm feum rioghachdan 
uaibhreach an t-saoghail tuiteam gu 
lar. Uime sin tha 'u Criosdaidh gu 
trie a' miannachadh sgiathan a' 
6 86 AN GAIDHEAL. Ceud Mhios an t-Samhraidh, 1874. cholmaia a bhi aige, chum gu 'n 
itealaicheadh e air falbh 's gu 'm 
biodh e aig fois — far am faigh e 
Ian slieilbh air an " oighveachd a ta 
ueo-thrnaillidh, agus neo-shalacli, 
agus nach searg as, a tha air a 
coimbead's na neambaibb." Acb 
ged a racbadh riogbacbdan an t- 
saogbail so as o na breitbeanasaibb 
coitcbionn mu 'n robb siuu a' labb- 
airt, gidbeadb tba 'n t-am a teacbd 
anns an " teid na neamban agus an 
tabimb tbairis le toirm mboir, agus 
anns an leagbar na duilean le dian 
tbeas." 

' ' O'n theid gacli ni mar so a sgrios, 

Mar fhuair siuu fios o Dhia, 
Nach iomchuidh dhuinue deasachadh 

Fa chomhair teachd ar Triath ? 

Cia naomh bu choir dhuinn bhi gach uair 
'Nar smuain', 'nar cainut's'nar gniomh, 

'N uair tha ar suil ri crioch an t-saogh'l, 
'S ri caochla gach aon ni ?" 

o. 

— Fear-tathaich nam Beann. DR. LIVINGSTONE. 

Air Disatbuirne an t-ocbdaiuh la 
deug cV an mbios a cbaidb seacbad, 
dbùin an uaigb tbairis air an uasal 
urramacb agus ainmeil, Dr. Living- 
stone. Ged bba a cbliu cbo far- 
sainn, — a'ruigsinntbar an t-saogbail 
gu leir — agus ged db' f baodar 
ambarc air mar aon a bba cbo mor 
anns an run no a' cbriocb araid a 
cbuir e roimbe,'s anobair mboir anns 
an do cbaitb e a cbuid a b' f baide 's 
a b' f bearr d' a bbeatba — 's gu 'm 
bu dbanadas do aite seacb aite a 
radb, " so far an do rugadb e," tba 
sinn toilicbte gu 'm faod sinn a 
tbagradb mar Albannacb, aguscba'n 
e mbain sin, acb mar f bior Gbaidbeal 
agus mar mbac Gaidbeil. 

Rugadb e ann am Blanfyre dlutb 
do Gblascbu, anns a' bbliadbna 1813. 
Bba a pbarantan ann an inbh ro 
iosail ; acb ged bba iad bocbd 'n an cor ^aogbalta, tba e coltach gu 'n 
robb iad, air mhodb sonraicbte, 
" saoibbir ann an creideamb," agus 
fo dbeadb cbliii am measg an 
coimbeai'snaicb air son fioi'-cbrabh- 
adb agus fiacbalacbd an caithe- 
beatba. Ann an gearr-eacbdraidb 
air a bbeatba fein a cbuir Dr. 
Livingstone a macb anns a' bbliadbna 
1857, tba e ag innseadb dhuinn mar 
a leanas : — " Aon de m' shinu- 
seanairean tbuit ann am Blar Chuil- 
f bodair a' cogadh as letb sliocbd nan 
seann righ, agus bba aon de m' 
sbeanairean 'n a thuatbauacb ann 
an Ulbbadb, far an do rugadb m' 

atbair Is math tba 

cuimhne agani mar a b' abbaist 
domh eisdeacbd ris \è tlacbd, oir 
bba 'inntinn air a lionadh le seann 
sgeulacbdan, moran diubb gle 
cboltacb I'iusan a cbuala mi uaith 
sin air an aitbris leis na h-African- 
aich, agus sinn 'n air suidbe combla 
m' an cuairt air an cagailtean cein, 
trath-feasgair. B' abbaist do m' 
shean-mbatbair cuideachd a bhi 
'seinn orain Gbaidhlig." Tha e 
coltach gu 'm buineadb a shinnsrean 
aig aon am do dh-Eaglais na Roimhe, 
agus tha e ag innseadb dhuinn gu'n 
robb iad " air an deanamh 'n am 
Protastanaich le tighearn an f bear- 
ainn, a tbigeadh m' an cuairt agus 
duine leis aig an robb bata buidhe 
'n a laimh, a bha a reir coltais a' 
tarrainn tuilleadb aire na bha a 
theagasgan, oir b' e a b' ainm do 'n 
chreideamb ur re uine fliada as a 
dheigh so, agus theagamh gus an 
latha 'n diugh, ' creideamb a' bhata 
bhuidhe.' " 

Aig aois dheich bliadbna chaidh 
Daibbidh Livingstone a chur a dh- 
obair ann am muileann-cotain ann 
am Blantyre. Bha de dheigh aige 
air foghlum agus air leugbadh, 's 
gu 'n do cbuir e cuid de 'n cheud 
phaigbeadh a fhuair e a cheannach 
grammar Laidinn, a b' abbaist da Ceud Mhio8 an t-Samhiaidh, 1874. AN GAIDHEAL. 87 a bhi ag ionnsacliadh an deigli d' a 
obair-latha a bhi seachad. Cha robli 
leabliar air au ruigeadli e nach robh 
e a' leughadh le deine agiis le 
gioiiaclid do-riaraichte. M' au robli 
e ach gle og bhiiail iarrtas mor e gu 
dol a mach do dhuthcliaunaQ cein 
mar lighiche ; agus a chum, an run 
so a choimhiionadh, aig aois naoidh 
bliadhna deug, chaidh e do Oil-thigh 
Ghlaschu, far, ri nine, an <V fhuair e 
na mhiannaich e. As a dheigh so, 
chuir e roimhe e fein a thairgseadh 
do chomunn mor an Lunainn a bha 
ag- uidheamachadh agus a' cur a 
mach mhinisteirean do dhuthchannan 
fad as ; agus air do 'n chomunn so 
gabhail ris, cliaidh a chur air leth 
mar mhissionary do dh-Afiica a 
chinn a deas, agus sheol e aims a' 
bhliadhna 1840. 

Cha b' aun an aon aireimh d' an 
Ghaidheal a b' urrainnear a chur an 
ceill na rinn e ann an Africa — mar 
a shaothraich e am measg nan daoine 
dubha, an da chuid chum an leas 
spioradail agus aim.sireil a chur air 
aghaidh — mar a chaith e a bheatha 
ann an aobhar a dhuthcha fein, a' 
farsainneachadh ar n-eolais air cruth, 
air cor, agus air toraidhean na 
duthcha duirche sin, Africa, agus a' 
fosgladh suas rathaid troimh an 
ruigear air a luchd-aiteachaidh le 
teachdaireachd phriseil an t-Soisgeil 
agus leis na buaidhean tarbhach 
agus feumail a thig an lorg co- 
mhalairt agus co-chomunn eadar 
rioghachdan Criosdail agus cinnich 
bhorba agus aiueolach — mar a thog 
e a gliuthj gun sgur gun sgios, as 
leth nan daoine dubha bochd, agus 
an agliaidh na malairt mallaichte sin 
leis an robh ar co-chreutairean air 
an reic mar spreidh gu bhi 'n an 
traillean, agus gu bhi air an gnath- 
achadh air mhodh nach buineamaid 
ri ainmhidhean na machrach. 

Eadar an t am anus an d' fhalbh 
Livingstone an toiseach, agus am a bhais, rinn e turas no dha air ais 
du 'n rioghachd so. Is ann 's a' 
bhliadhna 1866 a dh' fhalbh e air 
an turas mu dheireadh. Goirid an 
deigh sin thainig fios a nail gu 'n d' 
fhuair e am bas, agus re nine ghabh 
moran daoine ris an sgeul mar 
fhirinn, ach chaidh cuideachd a 
chur a mach a Sasunn anns a' 
bhliadhna 1867 a rannsachadh co- 
dhiii a bha an t-iomi'adh fior no 
nach robh. Thill iad leis an 
naidheachd tliaituich nach robh e 
fior ; agus goirid as deigh sin thainig 
litir o Livinystone fein, a chaidh a 
sgriobhadh bho 'n am anns au robh 
e air a radh gu 'n do shiubhail e. 
Bha e fad nine an sin gun iomradh 
again n c' iiite 'n robh e, gus an 
deachaidh duine og, tapaidh a 
mhuinntir America, H. M. Stanley, 
'uidheamachadh agus a chur air 
falbli a dh-fheucainn an amaiseadh 
e air Livingstone — ni a rinn e, agus 
thug e fios air ais gu 'n robh an 
t-eilthireach caomh gu lan-mhath 'n 
a shlainte, ach gu 'n robh e feumail 
gu leoir air a' chuideachadh a thug 
esan g' a iounsaidh — caoimhneas 
nach do dhi-chuimhnich Livingstone 
gu latha 'bhais. 

Cha 'n 'eil moran foi'ais againn 
fathast air a ghluasadan an deigh 
tilleadh Mhr. Stcmlei/. Mu thoiseach 
na bliadhna so thainig fios gu 'n d' 
fhuair e bas air a' 4mh latha de 
cheud mhios an t-Samhraidh au 
uiridh, ach bha moran daoine neo- 
thoileach gabhail ris an sgeul. Mu 
dheireadh thainig litrichean ag 
innseadh gu 'n robh cuid d' a luchd- 
leanmhaiun air an rathad dhachaidh 
le 'cliorp, agus chuir so gu buileach 
mar sgaoil a' h-uile dochas a bha aig 
daoine gu 'n robh am fios so neo- 
airidh air geill, mar bha gach fios a 
thainig roimhe. 

Tha e coltach gu 'm b' e a b' 
aobhar d' a bhàs, fliuchadh agus 
baothaiseachadh a fhuair e air a 88 AN GAIDHEAL. Ceud Mhios au t-Samhraidh, 1874. tliuras troimh f hearann bog, feitli- 
eacli, far an robh e iomadh. iiair gus 
na h-aclilaiseaii ann an uisge. Tliog 
so galar a bhàis. Air latha araidh, 
's e 'g a mliothachainn fein tinn, 
thuirt e riusan a bha leis, " Togaibli 
dhomli bothan amis am faigh mi am 
bàs." Cliaidli bothan a tliogail agus 
leaba a sgaoileadh dha. Air an 
treas latha thuirt e, " Tha mi ro- 
fhuar; cuiribh tuilleadh tuthaidh 
air a' bhothan." Tlia iad ag 
innseadh g'li 'n robh e bitheanta ag 
urnaigh air leaba a bliais, agxis aig 
aon am gu 'n cual' iad e ag radh 
"Tha mi a' dol dachaidh." Chaocliail 
e air a' 4mli latha de mhios Màigh 
1873. 

Cha b' urrainn duinn taisbeanadh 
a b' fhollaisiche 'iarraidh air dills- 
each d agus air teas-ghradh nan 
seirbheiseach dubha a bha aig Dr. 
Living stoiie, agus air mar ghabh a 
chaoimhneasgreimaii'ancridheachan, 
na mar bliuin iad r' a cliorp. An 
deigh dlioibh a chur an ordugh 's a 
phacadh le salann — agus sin ann an 
uaigneas, air eag'al gu 'n cuirteadh 
stad orra le uachdaran an aite 's an 
robh iad aig au am — ghiùlain iad e 
troimh gach cruadal agus deuchainn, 
re iomadh latha gu h-acrach sgitli, 
thairis air tuilleadh agus mile de 
mhiltean astair, ann an duthaich 
gun rathad-mor gun slighe, gus an 
do rainig iad an cladach far an 
deachaidh a chur air bord luinge 
agus a thoirt a nail do Shasuun. 

M' an do sheol e air a thuras mu 
dheireadh thuirt e, au cursa 
seanchuis, ri caraid da, " Na 'm 
faighinn m' iarrtas bu mhath leam a 
bhi air mo thiolacadli ann an 
meadhon coille far nach cuirteadh 
dragh orm gu Madainn na h- 
Aiseirigli." B' i so a roghainn ; 
ach mlieas an rioghachd so nach 
robh uiYain a ghabhadh cur air 
duine an deigh a bhais air nach b' 
airidh Dr. Livingstone. Chaidh a thiolacadh ann an Ahaid mhor West- 
minster am measg duslacli nan 
righ, agus na dream a bha air 
am meas airidh air an onair a 
b' airde. Ann an lathair aireimh 
mhoir shluaigh, agus maitheau as 
gach cearn de Bhreatunn, as an 
Roinn-Eorpa, agus America, chaidh 
a leagail aims an duslach far nach 
cuirear dragh air " gu Madainn na 
h-Aiseirigh. " 

' ' Na 'm bu daoine blieireadh dliiuii thu, 
Dli' eireadh miltean air an tòir, 

A rachadli togarracli ga d' dhioladh. 
Nach obadli dol a sios le deòin. 

'S ann tha chùis na 's fhearr mar tha i, — 

Dochas laidir thu bhi beò 
Am measg nan aingeal a tha 'm Pàrras, 

Ann an gairdeachas ro mhor : 
Gur e 'n Ti a ghlac air làimh thu, 

Thug 's an aite sin duit coir 
Air oighreachd is fhearr na dh' fhàg thu, 

'N àros àdhmhor Kigh na glòir'. " 

Mac-Mharcuis. COINNEAMH CHAIDREACH. 
Is e ar beachd gur h-i a' Choin- 
ueamh Chaidreach a bha aig Gaidheil 
Ghlaschu air a' chiad latha d' an 
Ghiblin so chaidh, coinueamh d' an 
t-seorsa a bu mho a chaidh a 
chumail riabh. Bha an talla is 
mo anus a' bhaile, agus anns an faod 
mu dha mhile sluaigh suidlie aig 
bord, Ian bho dhorus gu dorus, gu 
h-ard 's gu h-iosal ; agus sin gu 
h-iomlau le Gaidheil, sean a's og, 
firioun agus boirioun. A thuilleadh 
air gu 'm biodh cothrom air a thoirt 
do Ghaidheil a' bhaile-mhoir cruinn- 
eachadh agus aon oidhche chridheil, 
chairdeil a chur seachad, mar gu 'm 
b' eadh mu 'n aona bhord, bha a run 
orrasan a chuir air chois a'choin- 
neamh, beagan airgid a thional mar 
chuideachadh a chumail air a h-agh- 
aidh na h-oibre a tha ga 'deanamh le 
comh-thioual Eaglais Chaluim-chille, Ceud Mliios an t-Samhraidh, 1S74. AN GAIDHEAL. 89 anil an'ceann tiiath a' bhaiie, far a 
blieil eaglais bbeag air a cur a suas, 
agus meaclbona nan gràs air am 
fntbealadh ann au Gaidblig, 

Fada roimb am toiseachaidb, bba 
an Talk Mor loma-làu ; agus cbum 
au sluagb a cbur air gbleus, agus an 
cum ail bbo fhadal gus au tigeadb 
am dol an caraibb ua cuirme, bba 
piobaireau eireacbdail a' spaidsearacbd 
air an urlar-àrd 's a' cluicb — mar a 
bu glilan a b' urraiuu daibb — cuid de 
na seana pbuirt sbugbacb, inn- 
tinneacb, spreigeil sin a bu mhinig a 
cbuir suund fo cbridbeacban ar 
siuusearan air feill s' air banais, 's a 
blirosnaich ar gaisgicb gu euclidan 
iomraiteach air iomadb faicbe dbeirg 
— cbo matb ri cuid de ua fuiuu 
tbiambaidb agus bbinue sin a tbarr- 
aingeas na deoir bbo sbuilean a' 
Gbaidlieil ann au tiribli ceiu, no am 
measg nan Gall, agus a gbhilaineas 
'iuntinn air a b-ais gus na beaimtan 
fraoich 's na leacanna gorma air am 
b' eolach e an laitbibb 'oige, 's a 
bbeir, ma db' f baoidte, 'u a cbuimbne 
an cladb tosdacb, fuar anus am bbeil 
iadsan a bu gbaolacb leis 'u au suain 
— au cladb anus an cual' e na ceart 
pbuirt so mu dbeireadb, an am a 
bhi 'g an leagail 's an ùir. 

Air ceann na cuirme sbuidb an 
t - uasal Donnacbadb IMac - a- 
Mhaigbstir, a bba air 'eideadh gu 
sgiambacb — mar a bba aireamb 
nacb bu bbeag anus a' cbuideacbd — 
anus an deise-gboirid. An deigb do 
'n Urramacb 2Ir. Blah- beannacbadb 
'iarraidb ann an Gaidblig, cbaidb an 
tea — au t-aon rud a bu Gballda a 
bba air a' cbuu-m — le aran de gacb 
seorsa, bbo 'n aran cbruaidb, cboirce 
a nuas gu breacagau cruitbneacbd de 
gacb dealbb agnis datb, a sbeirbbeis- 
eacbadb do 'n t-sluagb. Cbaidb 
buidbeachas a tbairgseadb le bbi a' 
seinu earrainn d' an 145mb Salm. 

Db' eiricb an sin fear na catbracb, 
agus labbair e gu snasmbor anu an Gaidblig ris a' cbuideacbd. Db 
inni^ a cbo toilicbte 's a bba e a 
leitbid de cboinuinib tbaituicb 
'f baiciuu. Bba e au docbas, ged a 
b' i so a' cbiad cboiuneamb d' au 
t-seorsa a cbaidb a cbumail, nacb b' i 
an te mu dbeireadb. Tbug e 
buidbeacbas daibb air sou na b-onoir 
a cbuir iad air au uair a rogbuaicb 
iad e gu suidbe air ceann na cuirme. 
Bba e Ian cbinnteacb nacb biodb a 
dbleasuasau mar f bear na catbracb 
duilicb a cboimbliouadb, oir bba 
Ian f bios aige gu 'n deauadb gacli 
aou a bba latbair a dbicbioll a cbum 
's gu 'n racbadb gacb ni air 'agbaidb 
gu b-ordail agus gu b-eireacbdail ; 
agus b'e a mbiaun nacb e mbaiu 
gu'm biodb iad uile air an riaracbadb, 
ach gu 'm faigbeadb iad mor 
bbuannacbd o'u co-cbomunn cairdeil 
ri cacb a cbeile. Cbaidb e an sin 
air 'agliaigb gu labbairt air muinutii- 
a dbi-cbuimbuicb au Gaidblig — nacb 
bruidbiieadb i agus nacb b' urrainn 
a tuigsinu, ma b' f bior iad fein, agus 
a bba mar so a' taisbeanadb gu 'n 
robb naire orra d' an tir-bbreitb 
agus d' an lucbd-dutbcba. An robb 
so nadurra"? db' f beoraicb e. — Cba 
robb ; cba robb ann acb meud-mboir 
agus ciou tùir. Is f hada m' am b' i so 
barail muinntir eile mu 'n Gbaidb- 
ealtacbd, oir nacb robb iad a tigbinn 
as geacb cearu, miltean de mbiltean 
astair a db-fbaiciun na dutbcba 
ainmeal agus aillidb sin anus au 
robb seallaidbeau ri'm faotainn do 
nacb faigbteadb coiuieas aim an 
cearu eile air uacbdar au t-saogbail. 
Ma bba au dutbaicb mar so airidb 
air mor mbeas, neo-ar-tbainig mar 
robb au siuusearan airidb, a db' fbag 
an aiumeannau agus an eucbdan, an 
cliu agus an combarra, sgriobbte ann 
au litricbeau buau-mbaireanuacb air 
clar-eachdraidb an t-saoghail. Nacb 
robb Gaidbeil r' am faigbinn gus an 
latba 'n diugb a' liouadb nan àitean 
a b' airde aun an combairlean ar 90 AN GAIDHEAL. Ceud ilhiosan t-Samhraidh, 1874. riog-hachd, aims an eagiais, agus 
anus aa arm. Co a fhuair urram 
atiDS na h-InnseaD-au-Ear? co a 
bhuidhinn cliu amis a' Cin-imeal co 
ach ììii Gaidbeil ; agns nacli robh an 
duthaich o cheann gu ceann anns na 
laitliibli so fein a' deaiiarab iiaill agiis 
gairdeacliais thairis air gaisge agiis 
treubbantas nan Gaidbeal arm an 
Ashantee, as an robb. am Freiceadan 
Dubb an deigb tilleadh, lucbdaicbte 
le nrram agiis gloir. Is i a'cbombairle 
a bbeireadb e air gacb aon d' an 
cbuideacbd, — 

' ' Lean gu dluth ri cliu do shinnsear, 
'S na diobair a bhi mar iadsan." 

Db' earailicb e orra g'u duracbdacb 
iad a bbi dileas agus firiuueacb araon 
daibb fein ag'us do mbnimitir eile, 
ge b'e suidbeacbadb amis an tuiteadb 
dbaibb a bbi, agus an dleasnasan a 
cboimh-liouadb d' an Dutbaicb, do 'n 
Cbrùn, agus, os cioiin gacb ni eile, 
do Dbia — le bbi a' deanamb mar sin 
cba bbiodb iad acb a' leantainn 
cbeumau ua dream o 'n d' tbainig 
iad. Tbagair e an sin gu laidir 
agus gu deas-bbriatbracb as leitb na 
Gaidblig, — a' cbainnt mbilis, bblàtb 
sin a b' f bearr gu càiueadb no gu 
moladb — agus ged nacb robb i a 
nis, le ditb ua cleacbdainu, cbo f reag- 
arracb gu gnotbaicbean malairt a 
cbiu'troimb lamban — a' cbainnt anns 
an deacbaidb iomadb treud mbor 
cbaorach, agus iomadb buaile cbruidb, 
a reic agus a cbeacnacb. Db' 
asluicbeadb e orra le uile dburacbd 
a cbridbe iad a leantainn r 'an Gaidb- 
lig, iad a dbeanamb an uile dbicbioll 
gu a cumail beo, am feadb 's a bba 
a naimbdean a' feucbainn ri cur as 
di, agus iad g'a siueadb sios mar 
oigbreacbd luacli-mboir d' an cloinn 
agus do cblann an cloinne. 

B' 6 an atli f bear-labbairt an t- 
Urramacb Mr. Blair, niinistear 
Eagiais Cbalium-cbilie. Tboisicb e 
le bbi a' moladb cboinneambancoltacb riutba so, ag ràdb gu 'm faodadb iad 
a bbi cbum mor bbuannacbd do ]ia 
Gaidbeil a bba, mar gu 'm b' eadb, 
air an call ann am bailtean-mora ua 
Galldacbd, agus aig nacb robh 
cotbrom ach fior ainneamh air coinn- 
eacbadh r' a cheile. Thug e an sin 
beagan earailean ro fhreagarrach 
agus dbm-acbdacb gu sonraicbte do'n 
oigridb iad a bhi dileas, stuama agus 
firinneacb, oirmurbiodh iad mar so 
nacb biodh moraii meas orra agus 
nacb soirbbicbeadb leo — iad a gbabb- 
ail gacb cothroim a gheobhadh iad 
gu bhi deanamb maith d' an lucbd- 
dutbcba, gu sonraicbte iadsan a db' 
I'baodadb a bhi ann an euslaint 
no trioblaid, no fo throm uallaicb. 
Db' earailaicb e orra iad a cbumail 
air mbaireann le 'n uile dbicbioll 
canaiu an sinnsrean — iad a thional 
agus a sgriobbadh sios a mheud 's a 
b' urrainn daibh de sheann orain, de 
tboimbseacbain, de sbeuna agus de 
sheau-fhacaii na Gaidbeal tacbd, oir 
gu 'n robh an t-am a' tigbinn anns 
nacb biodh ann a bbruidbneadh a' 
Gbaidblig acb cuuic agus aibhnichean 
na dutbcba. Cbaidh e an sin air 
'aghaidh gu bbi labhairt air baidacbd 
na Gaidbealtacbd, — bardacbda bha 
gun choimeas air son fallaineacbd 
agus beusacbd, agus a bba ach beag 
gu tur saor o gacb truaillidbeacbd 
cainutea gheobbar ann an ranntachd 
iomadb dutbaicb eile. C aite an 
robh leitbid bardach Oiseiu agus 
Dhounacbaidh Bbaiii air son gloinead 
agus snas de gacb seorsa, araon ann 
am miuead bbriatbar agus airde 
srnuaiu. ISTach b' eireacbdail, mar 
eiseimpleir, an rann sin ann an Coire 
Cheathaich, — 

" Tha bradan tarra-gheal s a' choire 

gharbhlaich, 
Tha tigh'un o 'n fhairge 'bii gbailbheach 

tonn, 
Leluinneasmheamnacha'ceapa'mheanbh- 

chuileag, 
Gu neo-chearbacli le cham-ghob croin : 
Air bhuinne borb, a's e leum gu foirmeil, Ceud Mhios an t-Samhraidh, 1874. AN GAIDHEAL. 91 An eideadh colgail 'bu ghorm-glas druiiti, 
Le shòislean airgid, gu h-iteach, meana- 

blireac, 
Gu lannach, dearg-bhallach, earr-gheal 

sliom." 

Is miuig a bheireadh e ni sain 
bitli air sou a bhi og a rithist a chum 
's gii 'mb'iiiTaÌMii danaseaiin nitheau 
siu a chiir sios a bha a nis a' dol air 
dhi-cliiiimhne gu bras, agus nach 
gabhadh gu brath toirt air an ais. 
Ann an co-dhiiunadh dh' iarradh e 
orra gu leir, le 'n uile eolas agus 
ionnsachadh, iad a sliireadh au eolais 
sin a b' airde— eolas Chriosd. As eug- 
inhais so ge b' e air bith clio saoibhir 
no clio foghluimte 's a dh' f haodadh 
iad a bbi, cha bhiodli stàth aim 
daibh ; acli leis an eolas so, blia iad 
air an cur an seilbb air sòlasan agus 
toil-iimtinnean an t-saoghail so, agus 
air sonas siorruidh anus au t-saoghal 
ri teachd. 

Thug Mr. Domhnullach o America 
beagan f hacal ro thaitueach air cor 
nan Gaidheal auns an duthaich siu. 
Cliaidh taiug na cuideachd gu leir a 
thairgseadh dhaibhsau a bha aig 
dragh ann an cur na coiuuimh air 
chois, agus labhair Mr. Sharp as an 
leith ag radh nach bu dhragh idir leo 
e, ach gur ann a blia Ian duais aca 
air sou gach ui a rinu iad ami a bhi 
faicinn cho math 's a shoirbhich leo, 
agus gu 'n robh e an dochas gu 'm 
biodh aca an ath bhiiadhna, coinneamh 
eile d' an cheart seorsa. Thagair e 
as leith gun rachadh gach cuideachd 
bheag Ghaidhealach ann an Glaschu 
comhla agus gu 'n deanadh iad aon 
chomunn mor, laidir de mluiiuntir 
tir nam beann, agus mar so, gu 'm 
biodh iad na bu chomasaiche air 
math a deanamh d' an luchd-duthcha 
le bhi 'cur suas thighean-taghail air 
sou nan Gaidheul auns amfaigheadh 
iad air neoni, leabhraichean agus 
paiperan-naidheachd r'an leughadh 
agus cothroman air co-chaidreamh a 
chumail r'a cheile, ceilidh bhuaim- achdail a dheanamh, agus seaua 
chairdeas agus choimhearsnachd 
'iirachadh agus a chumail air 
chuimhue. 

Chaidh aireamh mhor de dh-orain 
Ghaidhlig a sheinn au cursa na h- 
oidhche agiis cha robh dith air 
piobaireachd 's air dannsadh. Gun 
aon seach aon de ha h-oigearan 
'ainmeachadh a chnidich mar so 
cridhealas agus sunnd na coinniinh 
a chur air aghaidh, faodaidh siuu a 
radh gu 'n do rinn iad uile an 
dleasuasan fa-leth gu toileach agus 
gu tapaidh — ni air son an d' f huair 
iad mar bu ghlan a choisinn iad, 
cliu agus taiug na bha lathair. 

Sgaoil a' chuideachd mu airde 
mheadhon-oidhche an deigh dhaibh 
earraun no dha a sheinn ann an 
Gaidhlig d' an oran iomraideach siu, 
Auld Langsijne. SOP AS GACH SEID. 

Na 'm bu mliianu leat do bhiadh a bhi 
blasda, oibrich air a shon — iia'm bu 
mhatb leat d' aodacbi a mliealtainn, paigh 
e — na 'm bu mhatli leat cadal gu suaimti- 
neach, thoir coguis ghlan a laidhc leat. 

Tha spiorad an fhior Chriosdaidh, gu 
h-araidh spiorad an , f liior chreidimh a' 
deaohdadh caoimhneis agus niacantais 
anns na h-uile. Tha e comuunail, cairdeil, 
aoibhneach, agus seirceil. Cha 'n 'eil 
gnothuch aige ris an t-saobh-chrabhadh 
agus an dall-eud sin a ta co dubhach, 
fuar, agus neo-sheirceil 's gu 'm bheil iad 
a' comhdachadh na gnuise le dubh-bhron, 
a' truailliadh an nadair, a' tilgeadh an 
spioraid fo lag-mhisnich, agus a' tarruing 
cuii'tean duibhre agus ciauaileis thairis 
air au duine gu h-iomlan, eadar spiorad, 
anam agus chorp ! 

Dean t'obair fein gu ciallach, socair- 
each. Tha iomaluasg agus ro churam 'n 
an aobhar do thinneas agus mi-fhoisneachd. 
Feumaidh sinn ar tuisge a ghnathachadh 
chum ar ciocras agus dian-thogradh a 
cheannsachadh, oir mar dean sinn sin, 
geillidh ar neart corporra, agus theid as 
duinn. Cuirahnicheamaid gu 'n toir sinn a 
mach a' bhuaidh le neart nach leinn fein. 
Is cogadh e nach 'eil an crochadh aou 
ehuid riu-san a ta luath no laidir. 92 AN GAIDHEAL. Ceud Mhios an t-Samhraidh, 1874. Key F or E. 

ith Spirit. MO NIGHEAN DUBH. ■^- 


Choru 


-^l^ 


~ir 


FTTFr 


-*-v- 


-^^- 


=^ 


1 %J 


-4d^-. 


^^.. 


It 


=^^^2- 


=^= 


4 « 


^ 


-jiL 
4 Li I d . , r : m . , r m . , s : di . L | 1 , s . m : m. , r I m : li . Li I ^W::^ ^=4^ :r^ :^^ :^1=^ I d.,r:m.,r I m,s,-:l, .Di 1, s . m : m. r i ^i _^:z P=^=^==p: :t^^ :g i 1. , t :1, s L . , di : t . , s J i 


^s 1 :l. T 

D.C. I ^ ^^!f Mzzsn ^zfEz:^ ^^ J;=:2j=^ di . , 1 : s . , 1 l.,t:di.L l,s.m:in.,r SEISD. 

Jfo nighean diibh, tJia boidheach duhli, 

Mo nighean dubh, na treig mi : 
Ged theireadh each gu bheil thu dubh, 
Cho geal's an gruth learn fhein ihu!'"' 
Moch la Coinnle anns a' mhadairm, 

'M leaba 's mi gun eirigb, 
Gil 'm facas oigh an taice rium, 

'S a gnuis ro dhreachmhor, ceutach. 

Toisichidh mi aig do cha.';an, 

Clium do mhaise 'leughadh ; — 
Didomnuich a' dol an chlachan, 

Bean do dhreach cha leir dhomh. 
Thig stocaidh gheal air rogha dealbha 

Air do clialpa gle-gheal ; 
Brogan barra-chnmh'nn, 's bucaill air- 
gid— 

Oigh air dhealbli na grein' thu ! 
Seang chorp fallain, mar shneachd meall- 
ain, 

Ko mar chanach sleibhte ; 
Mar fhaoileag chladaich, ri la gaillinn, 

Air chuan mara 'g eirigh. 
'S math thig giin 's an fhasan duit, 

Cho math 's a tha 'n Duneideann, 
Mu d' mheadhon caol 'g a theannachadb, 

'S a' chamhanaich 's tii 'g eirigh. 

* Repeat the chorus after eveiy verse. Do shuilean mar na dearcagan, 
Do ghruaidh air dhath na ceire, 

Cul do chinn air dhreach an fhithich, 
'S gradh mo chridhe fhein ort. 

Suil chorrach ghorm fo d' chaol mhala 
Bho 'n tig an sealladh eibhinn, 

Mar dhealt camhanaich 's an Earrach, 
'S mar dhruchd meala Cheitein. 

Tha fait dubh, dualach, trom, neo- 
luaidhte, 

'N ceangal sguaib air m' euchdaig ; 
Gur boidheach e mu d' chluasaibh, 

'S cha mheas' an cuailein breid e. 

Clia dean mi tuilleadh molaidh ort — 

0, 's tu mo rogha ceile ! 
'S ann ort a tha 'n ciil fàinneagach, 

Mar sud 's am braighe gle-gheal. 

'S olc a rinn do chairdean orm 

'S gu 'n d' rinn iad pairt ort fein d' e, 

'N uair chuir iad as an dù'ich mi, 

'S mi 'n duil gu 'n deanainn feum duit. 

'S ged nach deanainn iidhleireachd, 
Gu 'n deanainn sgrioljhadh's leughadh ; 

'S a Nàile ! dheanainn searmoin duit 
Nach talaicheadh neach fo 'n ghrein THE GAEL, 

ENGLISH DEPARTMENT. 1sA:J^-^^ 1874- GAELIC PHILOLOGY. 

NOTES BY THE REV. ALEX. CAMERON. 

(Continued from Vol. III. page 63. ) 

35 L Mil and MiHs. 

Mil (honey ; gen. meala) = W. 
mel and is cognate with Lat. mel 
(honey ; gen. mellis for meltis)., Gr. 
meli (honey ; gen. melitos), Goth. 
milith (honey. Milis (sweet) is from 
7nil. 

352. LÌ071, leine, and lint. 

Lion (flax, lint; anc. ltn) = ^. 
llin (flax) and is connected with Lat. 
linum (flax, lint), Gr. linon (any- 
thing made of flax, also the phxnt 
that produces flax), Old Ice. Un 
(flax), Ger. lein (lint), A.S. Un 
(flax), linen (linea), linet (flax), Eng. 
linen, lint. Leine (a shirt) Stokes 
regards as probably connected with 
Un. Of. Ir. Glosses, p. 41. 

353. Chis and cause. 

Cuis (cause ; anc. ace. sing, cois) 
is from Lat. causa, from which 
comes Eng. cause. 

354. Càs and case. 

Càs (ditiiculty, emergency) = Lat. 
casus (fall, misfortune, calamity) 
from which Eng. case is derived. 

355. Flaith and Jlaitheanas. 
Flaith (dominion, sovereignty) 

corresponds to the Old W. gulat 
(region, country ; now yiolud) and 
is cognate with Goth, valdan (to 
govern), Ger. loalteu (to govern). 
From flaith, gen. flaiha or flatJio, is 
derived flaithem (lord) from which 
come flaithenmas (glory), now 
flaitheanas (heaven), and flaitheas 
(sovereignty, dominion). Flath (a 
cliief, king, prince, noble) is now 
used iov flaithem. Cf. Z. G. C., p. 
53, and Ebel's Celtic Studies, p. 116. 356. Cis (rent, tribute) = Lat. 
census (a census, valuation of every 
man's estate). In Gaelic n is 
dropped before s by rule, 

357. J/tas (a dish, a platter ; gen, 
^?^^*^ or mèise) = Lat. mensa (a table 
to eat on, a dish) from onetioi', mensus 
(to measure). The diphthong ia = e. 

357. Mios and moon, month. 
Mios (month ; anc. mis, and now 

iu Iiish ml = W. mis and corre- 
sponds to Lat. mensis (month), Gr. 
men (month ; gen, menos from 
mensosj, Sansk. mus (moon, month), 
and mdsa (month), Goth, mena 
(moon) and menoths (month), Old 
Ice. onana (moon), Ger. mond, A.S. 
mona, Eng. moon, Ger. monat 
(mouth), A.S. monath (month), Eng. 
month. 

358. SàloY sàile, salann, and salt. 
Sal or sade (the sea, salt Avater) = 

W. hal and is cognate with Gr. 
hals (the sea). Salann (salt) = W. 
luden, Lat. sal (salt), Gr. hals (salt), 
Sansk. sara, Ger. sah, Goth, salt, 
A.S. salt and sealt, Eng. salt. Cf. 
Curtius' Greek Etymology, p. 538. 
Lottner, quoted by Stokes (Cf. Ir. 
Glosses, p. 114) says that Gr. hals 
(the sea) is "radically connected with 
hallomai (from saljoinai), Lat. salio, 
which we find again iu Sanskrit in 
the forms sal, sar (to g-o). Hence 
salilo (water), sarit (rivei-), saraa 
(lake) = helos. Hence it clearly re- 
sults that water is denoted by all 
these words as the ' bounding, leap- 
ing, billowing,' just as this meaning 
lies in the Greek salos, Lat. sahiin, 
'the (leajjing) sea-flood.' The pas- 
sage from the fundamental idea to 
that of ' salty,' could only take 94 THE GAEL. place on becoming acquainted with 
a great salt sea. And so there can 
be uo doubt that the European peoples 
■were still unsevered when they 
reached the sea, whilst the primeval 
abodes of the stem lay remote there- 
from." 

359. Càisg (Easter ; in Mid. Gael. 
caisc, but in Old Gael, case) is fi'om 
pascha (the Passover). G in Gaelic 
frequently =^? in Latin and Greek. 

360. Meadh, misge, and mead. 
Meadh (mead ; anc. med, gen. 

meda) = W. medd and is connected 
with Gr. methy (Avine), metJiè (strong 
drink, drunkenness), Sansk. madhu 
(honey, inebriating drink), Old High 
Ger. metu (mead), New High Ger. 
mpAh (mead), Dut. mede., A.S. inedo, 
Eug. mead (honey and water fer- 
mented). Misge (drunkenness; anc. 
mesce) = med-cia (the root med and 
the suffix cia, d becoming s before 
-cia). 

361. Ltiaidhe and lead. 
Luaidhe (lead) corresjionds to 

Dan, lod (lead), Dut. lood (lead), 
A.S. lead, Eng. lead. Ua and also 
uai = 0. Cf . uair and Lat. hora. 

362. Fitheach (a raven ; —fiach) 
may be compared with Old H. Ger. 
loiho, New H. Ger. vmhe (a bird of 
prey, a kite). Cf Stokes' Ir. Glosses, 
p. 63, 

363. Garhh (thick ; rough, harsh, 
haughty ; anc. garh) = W. garw, and 
is equated by Stokes (Ir. Glosses, p. 
159), with Sansk. garva from root 
garv (proud, haughty). For Gael. 
b = v cf. fedb = vidna^ and the next 
word. 

364. Tarbh (bull ; anc. tarb == 
Gaul, tarvos) = W. tarw, and is cog- 
nate with Lat. taicrus (bull, ox), Gr. 
tau7-os (a bull). 

465, Bior, biorach, bioran. 

Bior (a pointed stick or stake ; 
anc. bir) corresponds to W. ber (a 
spear, lance, or pike), and is cognate 
with Lat. verri. (a spit, a spear). Cf. Ebel's Celtic Studies, p, 107. Biorach 
(pointed ; anc. berach) and bioran (a 
little stick) are from bior. 

366. Abhall, ubhal, and apj^le. 
Abhall (apple ; anc. aball) =- W, 

afal and is cognate with Old H. 
Ger. Aj^hul and aphol, Old Ice. aixd, 
A.S. fip/jZ, Eng. apijle. Ubhal { = ubull) 
is another form of abhall. 

367. Jo^ (implying variety, many) 
and ilar (multitude). 

The prefix iol- (cf. iol-bhuadhach, 
iol-ghleusach, iol-mhodhach) was in 
Old Gaelic il-. It is cognate with 
the Goth, filu (many), Gr. pohjs 
(many). (jf Z. G. C, p. 67, 
Initial p) is frequently dropped in 
Gaelic. Ilar is from il. Cf. Curtius' 
Gr. Etymology, p, 282. The com- 
parative lia, (more ; cf. O'Reilly's 
Dictionary and the H.S.'s Dic- 
tionary) corresponds to the Greek 
comparative pleion (more). Cf, 
Z. G. C, p. 67. 

368. Seanadh (synod ; in Mid, 
Gael, senadh = W. senedd and Corn, 
sened) is from Lat. synodus = Gr, 
synodos (an assembly, a meeting). 

369. larunn and iron. 

larunn (iron; anc. hiarn and iarn) 
— W. haiarn, and is cognate with 
Goth, eisarn, Old H. Ger. isarn, 
New H. Ger. eisen, Old Ice. isarn 
and iarn, Dan. iern, A.S. isern and 
iren, Eng. iron. S between vowels 
disappears in Gaelic. 

370. Geall and giall. 

Geall (hostage, pledge) was in Old 
Gaelic gell = giall(e = ia). This 
word is cognate with Old H. Ger. 
gisal or Msal (hostage). New H. 
Ger. geisel (hostage), Dan. gidsel 
(hostage), A.S. gisel (pledge, hostage). 
The vowel-flanked s disap^iears as in 
ia.ru }in. 

371. lach (salmon) = W. eog = 
Corn, ehog - Ann. eheug, nud corre- 
sponds to Lat. esox - esocs, Gr. isox 
(a salmon). Cf. Stokes' Ir. Glosses, 
p. 57. May, 1874. THE GAEL. 95 372. Laoidh and lay. 

Laoidh (hymn) may be compared 
with Ger. Ued (song), A.S. ley (a 
lay), Eng. lay. 

(To be continued.) 

GAELIC LECTURE IN 
GEEENOCK. 

The eighth aud last lecture of the 
course, under the allspices of the 
Greenock Highland Society, was 
delivered on Monday evening", the 
20th April, in the Temperance In- 
stitute, b}' Dugald Macphail, Esq., 
Glasgow ; the Rev. J. M'Pherson 
presiding. The lectui-er handled his 
subject — " A Criticism on Modern 
Gaelic Poetry" — in his usual happ}^ 
style, and was listened to throughout 
with wrapt attention by an appre- 
ciative audience. At the outset, 
having made a few preliminary re- 
marks on poetry, he went on to show 
its place and power in the history of 
nations, ancient and modern, ex- 
plaining very clearlj' the origin, 
status, and emoluments of the Poets- 
Laureate of Greece, Rome, and Eng- 
land. He highly eulogised Duncan 
Ban Maclntyre's " Beiun-dorain," 
and coutrasted it ver}-- favourabl}' 
with Tennyson's " Hol}^ Grail." The 
lecturer then pointed out the advan- 
tages aud encouragements enjoyed 
by the ancient Gaelic bards in their 
cultivation of the muse, and their 
important functions as family chron- 
iclers, harpers, and poets ; and in 
his own quaint style gave amusing 
specimens of un poetic doggerel, pub- 
lished within the present century; at 
the same time by apt illustrations 
characterising true poetry as contra- 
distiuguished fi-om common - place 
versification. He, in conclusion, 
ably recited numerous specimens of 
choice modern Gaelic poetry, pub- 
lished and unpublished, including 
selections from the works of Mary Mackellar, Livingstone, Macleod, 
IMacColl, Buchanan, and Maclachlan, 
with special remarks on the latter's 
Gaelic translation of the first Seven 
Books of Homer's "Iliad." The 
lecturer concluded with the fol- 
lowing eloquent appeal : — I thought 
I made a summer tour to 
Lochaber ; and while there, I re- 
solved not to return to the Low- 
lands withoirt paying a visit to Ewen 
M'Lachlan's grave. On a calm 
summer evening — the sun descend- 
ing slowly and majestically to her 
night's repose in the west, casting 
long dark-blue shadows across the 
rug-ged heights and lonely dells of 
Glencoe — I wended my way to the 
Sequestered Churchj'ard of Kil- 
levaodin. Being alone, without 
guide or companion, I weut leisurely 
over all the gravestones, which la}- 
hither aud thither without order or 
arrangement, expecting to discover 
somewhere the name of this rare 
classic poet ; but was sadly disap- 
pointed. Just as I was turning 
away regretfully, methought I saw 
a grey-headed old man, with his 
drooping head resting on his hand, 
and reclhjuig on a green sod near 
me. On approaching, he responded 
to my salutation in a faint and 
listless voice. I asked him if he 
would kindlj^ point out to me Ewen 
M'Lachlan's gravestone. "With a 
significant shake of the head, he 
muttered, "Ewen M'Lachlan's grave- 
stone, forsooth !" He rose and led 
me to a lonely corner covered over 
with a profuse hixuriance of nettles, 
and beating them about right and 
left until he came to a spot where 
he fixed his staff in the ground, aud 
leaning on it, he gazed ruefully in 
my face, aud said, " Here we stand 
over E wen's grave without a stone, 
slab, 01- cairn to mark the spot ; and 
when my head is laid under yonder 
green sod, I shall not leave behind 96 THE GAEL. May, 1874. me in this, or in the nearest parish, 
one single individual who can tell 
the stranger or tourist, whose dust 
rests here ; soon, very soon, all 
traces of it will be lost, unless the 
Argyllshire Highlanders may be 
aroused to the realisation of their 
dut}' of erecting to the memory of 
Ewen M'Lachlau, on this spot, a 
simple monument such as the Perth- 
si lire and Breadalbane Highlanders 
are al)Out to erect to the memory of 
Dugald Buchanan at Kinlochran- 
noch." I awoke, and thought to 
myself that if the Argyllshire High- 
landers should ever resolve to 
emulate the laudable example of the 
Perthshire men, the honour of plant- 
ing the first stone on the cairn may 
belong to the Greenock Highland 
Society. 

Mr. Macphail was frequently ap- 
plauded during the course of his 
interesting lecture ; and the Chair- 
man, in moving him a vote of thanks, 
which was most cordially awarded, 
expressed the hope that he may 
favour the society with another lec- 
ture next season. This the lecturer 
kindly consented to do. 

At the close of the lecture the 
monthly meeting of the society was 
held, at which Mr. Macintosh, 
treasurer of the Highland Gathering, 
recently held in the Town Hall, read 
his financial statement, which was 
very satisfactory, and for which he 
received the thanks of the society. 
Mr. M'Lachlau, secretary, read a 
letter from the Gaelic Society of 
London, presenting the society with 
a copy of the quadiilles recently 
published by them, and offering to 
supply the members with copies at 
the reduced price of 2s. per copy. 
The meeting instructed the Secretary 
to thank the London Society for 
their gift, and expressed the hope 
that the members will take advantage 
of the offer made them. I THE CELTIC CHAIR. 

Sir, — May I crave insertion of a 
rambling sentence or two in the 
Gael regarding that long-talked- 
about but interesting subject, " The 
Celtic Chair," — a subject which I 
trust to see exhaustively discussed 
in the columns of the GAEL ; and if 
I succeed in diverting the pens of 
some of your able contributors to 
the matter, my immediate wish and 
aim are attained. 

From a recent speech of Professor 
Macgregor's, at Edinburgh, it would 
appear that for want of pecuniary 
encouragement the Edinburgh Com- 
mittee have temporarily shelved 
" The Chair," suggesting a " Lec- 
tureship" in its stead. More re- 
cently I observe that this Professor 
has resigned, and that that " Pior 
Ghaidheal," Professor Blackie, has 
been installed Chairman of said 
Committee. Although I have faith 
in the Committee doing their work 
well, I question their wisdom in 
making public this temporary sus- 
pension of their purpose, as tending 
to cool the ardour of all Gaelic-loving 
Highlanders on the matter. 

I doubt not they may be got to 
work heartily and to subscribe 
liberally for " The Chair," but they 
certainly Avill look upon the " Lec- 
tureships" with anything but favour. 
If their language is to be raised to 
a common level with other languages 
of the civilized world, it must be by 
the highest and best attainable 
means, or the true Gael's enthusiasm 
will never be successfully enlisted 
in this cause. Despite all counter- 
acting influences he dearly loves his 
language, and no half measui'es for 
its revival will suit him. Once his 
real patriotic nature is moved 
to action, he will make open war 
against all its enemies, holding firm 
to his purpose, until the last stone is 
placed on the cairn. THE GAEL. 97 Now that Mac-'Ille-Dbuibh has 
takea the reins in hand, we cau 
hopehilly look forward to a success- 
ful effort being' made for the " Celtic 
Chair." I have little faith, like the 
Professor, iu the Highland Lairds. 
My trust leans elsewhere — in the 
multitudes of i^atriotic Highlanders 
whom those same Lairds are yearly 
compelling to abandon the clachan for 
the city in search of their daily bread. 

It has been said, however, that a 
solitary but generous chieftain has 
already offered £1,000, and the 
Cowal Society £200, for '• The Chair;" 
but it is not known to what extent 
our innumerable Highland Societies 
and Clubs may contribute. The 
matter has not been properl}^ brought 
before them. Every Highland So- 
ciety, Club, or established " gather- 
ing" of " natives" of every town in 
Gaeldom, should be urged to declare 
their intentions regarding, perhaps, 
the last movement that will ever be 
made to lift their native language 
from its present position. From 
America, Australia, and the far 
awa}'' corners of Gaeldom, let the 
hands and heart of Professor Blackie 
be filled to overflow. The iiltimate 
influence of the institution of a 
Gaelic Chair upon the language 
itself it is needless to conjecture — 
let the sermons of the Highland 
clergy of the future testify- — and the 
future Sgiathanachs, Ruaasdachs, (|-c., 
of the Gael, the Aed-Albannach, 
and Beatach will blaze it over all 
the world. Gille Dubh. 

Greenock, April, 1874. The Eev. Mr. Chatterton tells us lie 
delivered his hrst sermon in a small vil- 
lage before an audience of seventeen 
persons. Before he had gone far an old 
lady fainted, and then a young lady 
went into hysterics, and as it took four 
men and two women to take each lady 
out, there were only three left, and of 
the three, before he had finished, two 
were asleep, and one was deaf. THE PROPOSED CELTIC CHAIR. 

At the statutory half-yearly meeting 
of the General Council of Edinburgh 
University on the 21st ult., after 
the transaction of some other matters 
of business, Professor ilacgregor gave 
in the report of the committee on 
the endo'mnent of the Celtic Chair, the 
etfect of which was that the efforts of 
the, com m ittee had resulted in nothing 
being done. Other members of the com- 
mittee, the Professor said, had more faith 
than he in regard to the ultimate success 
of the undertaking, and he decisively 
intimated that he could continue no 
longer convener of the committee. He 
rejoiced, however, that Professor Blackie 
had accepted the convenership, and as 
they were going to appeal for funds 
outside of Scotland, and even of Britain, 
Professor Blackie's name would have 
greater influence than his. 

Professor Blackie said he was surprised 
to hear, but not sorry to know, that a 
Professor of Greek had more faith than a 
Professor of Theology in the Free Church. 
(A laugh.) He thought the Free Church 
would have done very little indeed if it 
had had as little faith in theology as it had 
in philology. (A laugh.) He was not the 
least surprised that no answer had been 
made to the appeal for endowments for 
the Celtic Chair, and that there was not 
a more coi'dial response from the people 
of Scotland. That was a subject on 
which Scotland had a weak side. The 
Scotch people had a word "utility." 
What did it mean ? Usefulness for some 
end. There was no end so useful as a 
Professor of Celtic and Philology in our 
University. It was useful to recover to 
Scotland its position on the platform of 
European Science; it was useful for 
education in the good teaching of our 
Highland schools, and for the intellectual 
filling of our Scottish pulpits. It was 
the most useful thing in the world ; but 
the weakness of the Scotch mind, the 
weak side of the Scottish character, the 
besetting sin of all Scotchmen, was that 
they meant by utility a step to something 
that went directly or indirectly into the 
pocket. He feared the}- were perfectly 
right in supposing that the institiition of 
a Celtic Chair would bring nothing either 
directly or indirectly into their pockets. 
Though that was the vice of Scotland, as 
Scotland, it was not necessarily the vice 
of all Scotchmen, and therefore he would 
on no account give up an expedient course 
of treatment for this expectant Chair ; 
for he knew that the best Highlanders 98 THE GAEL. May, 1874. were not in Scotland, but out of Scotland. 
In this respect, and perhaps in no other, 
they were like his friends the Greeks. 
The best, richest, most patriotic, and 
most influential, and the most large- 
hearted Greeks were not found in Athens 
or Greece, but in Odessa, Petersburg!!, 
London, Liverpool, and Manchester— 
all over the world, only not in Greece. 
(A laugh). The most influential High- 
landers were to be found in Canada, or, 
as Dr. Begg told them the other day, 
grand Celtic heroes were to be found in 
iSTew Zealand. (Hear, hear, and a laugh. ) 
Considering, therefore, that they had to 
wait hopefully for the enthusiastic and 
glorious last will and testament of some 
rich Celt abroad, he saw no reason why 
their excellent fi-iend (Professor Mac- 
gregor), should want faith. Perhaps he 
might want time, but why he should 
want faith he (Pi'ofessor Blackie) did not 
know at all. ( Laughter. ) It was a great 
pity that there wera such vulgar ideas 
about the Celtic language and people, 
and that some people should follow the 
Roman maxim — ubi soUtud'uiem facinnf 
pacem appellant — when they make it a 
solitude they call it a civilization. The 
best thing they could do for the High- 
landers — whom they looked upon as a 
parcel of barbarians, forgetting what they 
had done for them not a thousand years 
ago — was to do away with them altoge- 
ther, and let the Highlands be a place for 
grouse and for deer, and for sheep, leav- 
ing the mountains and the waterfalls for 
silly Cockneys to stare at ! (A laugh). 
But to do anything to encourage the 
patriotic feelings of the people by 
cherishing their ancient traditions and 
their language never occurred to them, 
especially to those who called themselves 
the nobility and gently forsooth. (Ap- 
plause.) He therefore accepted the 
function of convener of the committee 
with great pleasure, to prove, at all 
events, that he had great faith. He 
expected he would not have much to do, 
but perhaps to pay money out of his own 
pocket ; but he would C(jmmunicate with 
those who were far beyond the seas, and 
perhaps something would turn up which 
Avould make Professor Macgregor regret 
that he had lost faith so soon. (Laughter, ) 
At the same time, it was of no conse- 
quence whether good works were carried 
on by a Professor of Greek or a Professor 
of Theology, and he hoped that before 
ten years passed over that some High- 
lander in Otago or Canada might die and 
leave £20,000 for the foundation of a Celtic Chair in the University of Edin- 
burgh. (Applause. ) 

Professor JVFacgregor said that what he 
meant to say was, that the result of the 
experiment he had made in Scotland was 
to show that any enthusiasm for a Celtic 
Cliair was a very poor business, and mere 
sentimeutalism ; that Highland proprie- 
tors were stony-ground hearers, and that 
they need not expect much from them. 
He was rejoiced that Professor Blackie 
accepted the office with such manifest 
appreciation ; but being a broken-spirited 
man he was not the man to carry the 
scheme on. 

Professor Blackie — I never saw a Free 
Churchman broken-spirited before; never. 
(Laughter.) 

Sheriff Nicholson moved that the report 
be adopted and the committee reap- 
pointed, Professor Blackie convener, with 
the addition of Sir John M'ISieil ; Mr. 
M'Kechnie, advocate ; Ilev. William 
Watson ; Mr. Donald Ross, inspector of 
Schools; Mr. Alex. M 'Quarry, Inspector 
of Schools ; and Mr. Donald Beith, W.S., 
to receive subscriptions in behalf of the 
council. He was not surprised at Pro- 
fessor Macgregor giving up his post and 
being highly dissatisfied at the want of 
response to the appeals he had so exten- 
sively made to the class of persons from 
whom some sympathy might have been 
expected with regard to an object so 
interesting to all persons, more particu- 
larly to persons connected with the High- 
lands. He thought Professor ^Macgregor 
was justified in coming to the conclusion 
with regard to those persons that the 
amount of their sympathy was to be un- 
derstood by the amount of the subscrip- 
tions they were willing to give towards 
this object. The amount of sympathy in 
shape of pounds sterling given to the 
appeal throughout Scotland, and espe- 
cially from the great territorial proprie- 
tors, who were most chiefly interested in 
the Celtic race, had certainly been far 
from encouraging, but he quite agreed 
with Professor Blackie that that was no 
groimd for losing faith, and he hoped by- 
and-bye to see the professorship endowed. 

Rev. Mr. Howitt seconded the motion, 
and stated that they owed a debt of gra- 
titude to Professor Macgregor for his 
services in regard to this matter. (Hear, 
hear. ) 

Professor Sir P^obert Christison said 
that the committee had never reported to 
the council exactly what they had done 
nor how they had failed. He mentioned 
this because he thought Professor Blackie May, 1874. THE GAEL. 99 had been rather hard on the Highland 
proprietors. He wished to know Avhether 
the great Highland propi'ietors had been 
systematically and properly appealed to ; 
for, if not, it was hard that they should 
be abused in that meeting. They all 
knew that Highland proprietors, as well 
as other people not proprietors, had so 
many applications of this kind for assist- 
ance, that they were obliged to inquire, 
and not only to inquire, but ah^ays to 
select — and to select from among various 
applications which might be all meri- 
torious. They all knew tliat it was 
no use merely sending printed jjapers ; 
the people should be waited on personally, 
and have the matter properly explained 
to them. If personal communication was 
made -with all the great principal High- 
land proprietors, and they declined to 
give aid, then he thought they deserved 
what had been given them by Professor 
Blackie. (Hear, hear.) 

Profe»sor Macgi-egor said he was not a 
good judge of what was a proper applica- 
tion, but he thought it was a proper 
application to send a carefully prepared 
statement along with a lithographed 
letter signed by the convener of the 
Committee of the University Council. 
Perhaps he was mistaken. He did not 
say anything in the way of denouncing 
the Highland proprietors — he was not 
authorised to do so by the committee — 
but he intimated that the enthusiasm of 
which there were appearances was a very 
hollow affair. 

Professor Blackie said that what he 
had stated regarding the Highland pro- 
prietors was from personal knowledge 
and intercourse. Generally speaking, he 
found ignorance and a want of sympathy 
with Celtic traditions and language — in 
fact, a barbarous state of mind. (Laugh- 
ter. ) If it could be possible to take them 
by the cuff of the neck and compel them 
to come in with subscriptions, it would 
be a most delightful exercise for him in 
the summer time. (Laughter. ) He did 
not think he was the man for getting 
subscriptions — Sir Alexander Grant, their 
Principal, would be better — but he as- 
sured them he loved aU classes, and 
though he sometimes said a hard word 
regarding them, he respected the aris- 
tocracy. Tbey were gentlemanly fine 
fellows, and all that, but he did not think 
they had Celtic enthusiasm in their 
hearts. (Laughter.) If Sir Piobert 
Christison thought that anj'thing could 
be done by joining the fortiter in re with 
the suaviter in modo, he would make it his business this summer to go up all the 
Highland glens and catechise those gen- 
tlemen, and if he came back with £1000 
in his pocket he would be very much 
surprised indeed. He believed the High 
landpropx'ietors cared more for the grouse 
and deer than for the men, (Laughter 
and applause.) 

The motion was then agi'ced to. GAELIC TOPOGRAPHY. 

No one can have much to do with 
Gaelic topography without being struck 
with the descriptive power, careful ob- 
servation of nature, and often great jaoetic 
beauty, embodied in its nomenclature. 
I could give innumerable examples of 
this. The haunts of foxes, badgers, 
otters, wild cats, eagles — of the old forest 
boar, the wolf, the stag, the seal, and I 
know not how many other animals, wild 
and tame, may be learnt from a study of 
the names of hills, lakes, and streams in 
the Scottish Highlands. These very hills, 
lakes, and streams themselves give rise 
to a rich variety of terms expressive of 
minute differences in the objects classed 
under certain generic titles. For examjjle, 
under the head of hill, we have the 
" dun," or fortified eminence, crag, ridge, 
stack, lump, bump, knob, steeple, nose, 
cone, shoulder, and there are many more, 
each applied in its proper place. This 
shows what a keen sense the Highlander 
has of individuality and delicate shades 
of distinction in the mountain scenerj^ of 
his country, from the smallest knoll to 
the grandest pinnacle. Then, again, the 
same discrimination is exercised in de- 
scribing colour — colours of birds and 
beasts, besides the innumerable tints of 
heath, wood, hillside, and water, in what 
is pre-eminentlj- the land of colour. And 
there are oftentimes mournful memories, 
as, for instance, in those heaps of stones 
and tender green strips one so often comes 
upon in solitary glens or along seashores 
— sites of homesteads long since deserted 
by everything save the name. Or, it may 
be, a touch of humour comes peeping out 
of some quaint name when we least ex- 
pected it. To travellers I would say — 
treasure up Gaelic names wherever thej^ 
can be got ; and with the help of a dic- 
tionary, if you take the trouble to look 
into them, they will repay you. For 
much, very much, of the history, charac- 
ter, and interest of every coxmtry, mark- 
edly so the country of the Celt, lies stored 
in its names. — Captain Whit'', R.E., in 
" Good Words." 100 THE GAEL. May, NEWS OF THE HIGHLANDS AND 
ISLANDS. 

The Late Loru Colonsay. — A meet- 
ing of natives of Colonsay, resident in 
Glasgow, was held in Drummond's Hotel, 
Union Street, on the 18th April last^ 
Mr. Alexander M'Neill in the chair. 
There was a large attendance. The 
Chairman, in very feeling terms, referred 
to the object of their meeting together — 
the great loss they all sustained by the 
death -of their late distinguished country- 
m^. Lord Colonsay. His eminent 
abilities as a judge and legislator were 
spoken o'f in that august assembly of 
which he was one of the brightest orna- 
ments, and also in the press ; but great 
as he was in these capacities, he was 
greater still at home as a laird and a 
friend, as they all, who knew him so 
well, could testify, where he took the 
warmest interest in young and old, going 
out and in among them, and alwaj's 
speaking in a kindly waj^ to all in their 
native tongue, the Gaelic. Therefore, it 
was only natural that they should be 
anxiotis to have some lasting memorial of 
his kindness — it was but a jvist tribute 
of the living to the illustrious dead. A 
committee was then formed, and a sub- 
scription sheet opened, to which all pre- 
sent subscribed, in order to co-ojierate 
with their friends at home, in America, 
and other places, to raise funds for a 
memorial to the late Lord Colonsay. 

Edinburgh. — A concert was given in 
the Freemason's Hall, George Street, 
Edinburgh, on Tuesdaj' nigbt, the 21st 
April, under the auspices of a Highland 
club which was instituted in Edinburgh 
a short time ago. There was a very large 
attendance, the hall being quite full. 
Councillor Macdonell occupied the chair, 
and the following gentlemen amongst 
others were present : — Sheriff Nicholson, 
Councillor M'Lachlan, Mr. Macdonald of 
Skeabost, Mr. Duncan Grant, Mr. John 
Macdonald, Mr. M'Kechnie, advocate, 
and IMr. W. Mackintosh, advocate. 
Councillor ?^Iacdonell having briefly but 
appropriately addressed the audience, an 
excellent concert followed, the Gaelic 
element of course largely predominating, 
ilr. Pillans, of the Theatre-Koj^al, sang 
several Scotch songs in his usual excellent 
style, and on each of his appearances was 
loixdly applauded. Mr. Norman Thomp- 
son, Aliss Isabella Robertson, INIiss Sim, 
Mr. Frederick Lindsay, and other .2>lusic 
Hall artistes contributed a lai-ge number 
of songs ; and a pleasing feature in the 
entertainment was a Gaelic recitation by Mrs. M'Kellar, the poetess. The pro- 
gramme was at intervals varied by reels 
and other Highland dances, which were 
executed by Messrs. A. Grant, George 
Macdonald, Ross, Johnston, and others. 
Altogether the concert was a great 
success. 

Ross.— The Free Church Synod of 
Ross at its recent meeting agreed to over- 
ture the General Assembly "to adopt 
such measures as they may see fit to se- 
cure the teaching of Gaelic" in Highland 
Schools. 

Edinburgh University. — Honours. — 
We are glad to see that Mr. William 
Macphail, son of iSIr. Dugald ilacphaU 
(our correspondent Muikach), has taken 
the Gold Medal in the Junior Humanity 
Class and first-class certificate in the 
Junior Greek Class at the Edinburgh 
L^niversity. 

The Highlanders of Glenelg. — The 
Rev. Dr. Beith, in his "Highland Tour," 
says — "The Highlanders of Glenelg and 
the neighbouring districts are not of the 
Celtic tribes — not of the same race as the 
Highlanders of Islay and Argyll. Of 
Scandinavian origin, their type of person 
is greatly superior to the other. They 
are tall, stalwart, ponderous men, with 
high features and a lofty bearing. Their 
women, in proportion, are the same. 
They are of the class of Highlanders who 
never think of a great man but as a man 
of gigantic stature, who do not care to 
realise the fact that a gi-eat soul can in- 
habit a body which is not in some due 
proportion to its greatness. They would 
have had my friend Dr. Candlish's bodily 
presence something different from what 
stood before them. 'Ne so an diilne mor? 
they said to me repeatedly in a sort of 
lowered tone." ^0 CorreBuonbcnti Can any of our readers favour us with 
the words of either of the following 
songs ?— 

' ' A Mhairi na 'n tigeadh tu thaitneadh 
tu rium." 

" Hie dhuinn, chaidh tu 'm dhith; 
Slan gu 'n tiU thu 's gu 'n ruig thu. " Errata. — In the Gael for April, page 
G5, line 6, for "vales" read "dales." 

We omitted to state that the publishers 
of Sean Dana are Maclachlan & Stewart, 
Edinburgh. 


' Afar ghath solids do m' anam feiii 
Thu sgeula na h-ahnsir a dh fhalbh."- -OlSEAN. 1 11. Leabh.] DARA MIOS an T-SAMHRAIDH, 1874. [28 Air. SILIS NIC-COIWNICH. 

SEANX SGEUL GAIDHEALACII. 

IV. 

An uair a cliunnaic fear de na 
seirbhisich d' am b' ainm Aonghas 
Saor, cho dian-bhriathrach agus 
cho dannarra's a bha Oiglirig'n 
a beachd fein agus nach cumteadli 
'n a tosd i aon chuid le impidh 
no le bagradb, chaidh e agus dh' 
iiinis e do 'u Mhoraire gach ni a 
bha i 'cur as letb nan naislean, 
agus ars' esan, " Mur cuirear stad 
oirre gu h-ealamb,blieir i masladh 
air a' cbinne gu leir." Dh' eisd 
am Moraire, gun bhi a reir coslais 
air a gbluasad gu ro mhor leis 
gacb ni a bha air'innseadh dha 
le Aonghas ; thug e taing dha 
air son a dhillseachd ; ach 
thug e bretb air a shon fein ; 
bu mhath dha na 'n d' rinn e inar 
siu roimh laimh. Ach aig an 
am ud cha bu chomasacb dha bhi 
caoin-shuaracb mu ni sam bith a 
theirteadh no a shaoilteadh mu 
bhas a Shilis. Mar sin, cho biatb 
's a bha an dinneir thairis, chuir 
e fios gu Oighrig Nic-Coinnich 
gu 'm fcumadh i tigbinii an 
lathair nan seacbd uaislean de 'n 
fhine a Viha 'n an suidhe leis 
mu 'n bbord air an f heasgair ud. 
Ann an tiota, bha Oighrig suas 
an staidhir, agus 'n a seasamh gun athadh, gun ghriobhaig air 
beulthaobh nan uaislean. " So 
agaibh," arsa Eidirdeil, ri 'chaird- 
ean, " baobh chro.sda de shearbli- 
anta, aig an robh comhdhaltas ri 
m' cheile uasail nach maireann ; 
agus d'an robh mor speis aice. 
Tha e air 'innseadh dliomh gu 'm 
bheil i a' sgaoileadh a mach a 
leithid de chasaidean tuaileasach 
ann ur n-aghaidhse agus ann am 
aghaidh fiiein a thaobh bas na 
ban-mhoraire, agus gu 'm feumar 
a toirt gu cunntas air a shon gun 
tuilleadh dalach. 

Oighrig, thig ni's dluithe ; 
seas air mo bheulthaobh, agus 
seall direach ann am aodann. 
Ciod e so an tuaileas mallaichte, 
droch-mheineach a tha thu a' 
sgaoileadh cho dalma agus cho 
bathaiseach am measg nan 
seirbhiseach ?" 

" Cha d' thubhairt agus clia do 
sgaoil mi dad ris nach seas mi 
ann ur lathairse agus an lathair 
ur cairdean; cha 'n e sin a mhain, 
ach ri aghaidh an dearbh dhuine 
sin a tha gu sonruichte ciontach 
ann ur measg uile." 

" Oighrig, cha 'n urrainn thusa 
ni sam bith a dhearljhadh, mar 
fhirinn, air nach robh thu fein 
ann ad shuil-fhianuis." 

"An e nach urrainn? — Tha fios 
agam air barraohd na'shaoileas 
7 102 AN GAIDHEAL. Dai"a Mios an t-Samhiaidh, 1874. sibh. Tha moraii air 'f hoillseacli- 
adli dhonih, nacli faca mi riamh le 
m'shuilean. Tha silihse a saoilsinn 
nacli 'eil f hios again co a thilg 
mo bhain-tigliearna ionmhuinn 
thar iia drochaid. Dh' f liaodadh 
sibh fein, mo thighearna, a bhi 
Ian deai'bhte mu 'ii cliuis, mur do 
dhi-chuimhuich sibh gach 'inn- 
leachd a bha air an cleilbh 'n a 
h-aghaidh o am gu am. Ach ma 
tha sibhse air ur dalladh cho inor, 
mar is i mo bharail gu'm bheil, 
innsidh mise dlmibh mar thach- 
air. Is aim le himhan na dithis 
sin a tha 'n an suidhe aig ur 
laimli dheis agus chli, a thilgeadh 
leis an t-sruth ur ceile uasal, 
ionmhuinn, ach gu sonruichte 
les an t-seann abharsair sin- 
Carnach, a bha o cheann bhliadh- 
nachan a sior dheilbh innleach- 
dan cuilbheartach gu cur as d' ur 
Silis uasail, ionghradhaich ; agus 
a thug gu buil iad aig a cheann 
mu dheireadh, le fath a ghabhail 
air a bhreislich a thainig oirre 
fo uamhas na tuil a bha 'ruith fo 
'n drochaid-mhaide. Agus cha 'n 
esan a mhain tha ciontach d^ 'n 
ghniomh mhortail ; bha e air a 
chuideachadh le mac a brathar — 
Barr-a-mhuilinn, an lasgaire uasal 
sin a tha air bhall-ehrith fa m' 
chomhair, agus 'n a shuidhe gu 
statail ri 'r guallainn. Faodaidh 
iad am Haclan a chasadh rium. 
Is mise tha coma. Tha deagh 
fhios agamsa ciod e bu mhathair 
aobhair d' am feall-chomhairlean 
ifrinneil. Cha do thuig sibhse 
fhathast a' chrioch shonriuchte a 
bha aca 's amharc. Air son crioch 
shuarach, fheineil, mhort iad 
bain-tighearna neochioiitach, cho 
glan, cho uasal, cho ionmhuinn 
agus cho teo-chridheach 's a tharruing riamh anail na beatha. 
Ah ! gu dearbh, gu dearbh ! cha'n 
ioghnadh leam am faicinn a' 
clisgeadh ami am lathair, agus na 
deoir a' sileadh o an suilean an- 
iochdmhor. Tha sar-fhios aca 
gur h-i an fhirinn a tha mise ag 
innseadh dliuibh, agus is e an di- 
bheatha gu bhi cnamh an cir 
oirre." 

" Ciod e so tha mi 'faicinn ? 
Carson a tha thu a caoineadh, a 
mine blirathar-mi-athar?"arsa am 
Moraire ri Carnach. 

" Mar is aitline do gacli neach 
de m' luchd-eolais," arsa Carnach, 
" bha mi riamh o m'oige, forfhais- 
each mu nithibh sonruichte a dh' 
f haodadh a bhi 's an dan dhomh 
aims an f hreasdal ; agus o chionn 
bhliadlmachau, bha roimh-bharail 
again gu 'n tugteadh a' bhan- 
mhoraire air falbli uainn le bàs 
obann agus tubaisteach ; agus 
mar tha beatha aon neach gu trie 
an crochadh ri beatha neach eile, 
bha e air m' inntinn gu 'm biodh 
a bas air doigh eigin 'n a aobhar 
air mo bhàs fein a tlioirt mu 'n 
cuairt. Ach ged bha mi ach 
beag Ian dearbhta uime, chaidh 
e ri h-uine as mo chuimhne, gus 
an d' thug a' ghaorsach dhalma, 
bheag-narach so, le a tuaileas mi- 
runach gu m' chuimhne e as ur ; 
agus a nis, tha mi lan-chinnteach 
gu n toir a bhiasd shuarach 
dhroch-mheineach so gu buil e. 
0,1110 thighearna agus mo clieann- 
feadhna ionmhuinn, an leig thu 
a leithid so de ladarnas as gun 
pheanas Ì" 

" Cha teid an ciontach as gun 
pheanas," arsa Eidirdeil, " ach 
leanaidh peanas air sail dearbh- 
aidh. Cho fad 's a theid m' fliocal 
agus mo riaghladhsa, cha ditear Dara Mios an t-Samhiaidh, 1S74. AN GAIDHEAL. 103 neach, co air bith e, as eugais 
dearbbaidh. — A nis, Oighrig, tha 
iad uile an so, a bba 'n an suil- 
fhianuisean air bàs na ban- 
mboraire. Tha fhios againn nach 
faca tusa cia mar a thacbair e." 

" Ann e naeb faea mise le m' 
sbuilean fein e T' arsa Oigbrig 
" Tbugadh na mortairean an aire 
dba. An saoil siblise gu 'm b' 
urrainn mise mo bban-mbaigb- 
istir nasal, mo bban-cbaraid 
cbaombaib a leigeadh thar na 
h-aibbne ann an cuideachd nan 
con-luirge sin, gun sealltainn as 
a deigb ? Tha sar-f bios aca-san 
gu 'm bheil mi ag innseadb na 
tirinn, agus dearbbaidh mi orra 
e. Tbugadh iad an aire d' an 
ambaicbean," ars' ise, agus i a 
tarruing a meoir mu 'n cuairt a 
muineil fhein, 

Chiteadh gu soilleir air gnuis a' 
mboraire, gu 'n robb e air a ehur 
thuige le uambunn agus le 
iongantas le bbi 'cluinntinn a 
chairdean air an casaid mar so 
'n an latbair fein; agus cha 'n 'eil 
e mi-cboltacb gu n do thoisich 
e aig an am ud ri tombas eigin de 
ambarus altrum a tbaobh an 
cionta agus an dubailteacbd ; 
ach db' eiricb Carnaeb suas ann 
am braise feirge, tharruing e a 
chlaidbeamb, agus, ars' esan ris a' 
mboraire, " Cha 'n f beudar a 
leithid so de cbasaid a gbiulan, 
agus cha gbiulainear leatba ni 's 
mo. Cha 'n fbaod a' bhiasd 
dho-bbeartach so a bbi beo ni 's 
faide." 

" Air d'atbais,Fbir Charnaich!" 
arsa Oigbrig, le a dorn blieag, 
gheal togta suas ri'aodann. "Cha 
'n fhaod mi basachadh an nocbd, 
aill ar 'n aill leat e. Tha hos 
agam gu 'r b-e sin a riaraicheadh do chridbe an-iocbdmborsa, mar 
is math is aithne dbuit do ebunn- 
art cho fad 's is beo mi ; ach 
coidlidh mise an nocbd far nach 
ruig do ghairdein brùideilse orm, 
agus far an bi comb-chaidreamb 
agam ritbese a bba air a tilgeadli 
sios leis an dearbh ghairdein sin 
agadsa. Thugaibh deagh aire do 
na tha mi ag imiseadb dhuibh. 
Na gabbaibh mi' fbocalsa a 
mbain air cionta nan uaislean so," 
arsa Oigbrig, agus i a tionndadh 
ris a' mboraire ; "mur tig fiannis 
a duthaich eile a dh-ionnsaidh a' 
Cbaisteil, an taobb a stigh de 
thri laithean, a lan-dbearbbas 
dhuibbse cionta nan daoine so, 
ceadaicbidh mise dhuibh mo 
chorp a ghearradb 'n a bhloigh- 
dean, agus m' f beoil a tbilgeadh 
am mach a dh-ionnsaidh nam 
feanmigan agus nan iolairean. 
Cha bbùsaich mise an nocbd, 
Fbir Charnaich, iseiginn gu 'm 
mair mi beo gus an toir mi Ian 
dearbhadh do 'n mboraire air ur 
ciontasa. A mhortairean, mar 
tha sibb ann, tha dearbh chinnt 
agaibbse gur h-i an fbirinn a 
tha mi ag innseadb. Fbir 
Charnaich, bhruadair mi gu 'm 
faca mi do cborpsa 'n a ablach 
reubta aig bonn a cbaisteil, agus 
tha fhios agam gu 'n tachair e. 
Ach, O, tha mi an docbas gu 'n 
crochar thu an toiseach 1 Oidliche 
mbath leat ; ach cuimbnich, nach 
hasaich mise an nocbd — bidh mi 
beo ge b' oil leat e." 

" Ciod a tha an dubb-chaile 
mballaichte so a ciallachadh ?" 
arsa na h-uaislean, agus iad a 
sealltainn an aodannaibh a cheile. 
" Ceadaicbidh i dhuinn a corp a 
reubadh 'n a bhloigbdean mur 
tig fianuis gu'r diteadh à duthaich 104 AN GAIDHEAL. Dara Mios an t-Sanihiaidh, 1874. eile ; agus gu 'ni bi comh- 
chaidreamh aice an nochd ris a' 
blian-mhoiaire nach maireann. 
Ciod a tha a' bhuidseach ifriuneil 
a' ciallachadh ?" 

" Tha e do-thuigsinn dhomhsa," 
ai'sa Eidirdeil, " ciod a tha i a' 
ciallachadh ; ach tha mi a lan- 
thuigsinn nadur na casaid a thog 
i'n ur n-aghaidhse. Agus bu 
shona 'bhithinn an nochd na 'm 
bithinn saor o amharus gu'm 
faod i bhi fior. Coma co dhiu, 
tha e furasda gu leoir dhuinn 
feitheamh gu ceann nan tri 
laithean, gus am faic sinn an tig 
no nach tig an fhianuis dhiomhair 
ud mu 'n d' thug i sanas dhuinn. 
Agus mur tig, an deigh sin, bheir 
siim a ghaorsach gu breitheanas." 

" Faodaidh i dol as oirnn mu'n 
tig an t-am sin," arsa Carnach. 
" Thuig mi air a cainnt gu 'm 
])heil e 'n a run sin a dheanamh 
air an oidhche so fhein. Is e 
'bu choir dhuinn a' bhiasd a 
ghlacadh air' a mhionaid so. Is 
i mo chomhairle-se mata, gu'n 
ceanglar a casan agus a lamhan, 
no gu 'n teid a glasadh a stigh 
anns an toll-dhubh gun tuilleadh 
seamsain. Gabhaidh mi fein orm 
a bhi am fhear-coimhid a' phrios- 
ain." 

" Cha ruigear a leas aon chuid 
a ceangal no a priosanachadh," 
arsa Eidirdeil. " Theid mise an 
urras oirre, gu 'n cuirear 'n ur 
lathair i, beo no marbh, aig ceann 
nan tri loichean." 

IMUILEACH. 
(Hi leantuinn.) Tionndaiclh do shuilean ort fein 's air 
do dheanadas, agus na toir breth air 
<leanadas feadhnacli eile. BLAR SHUNADAIL. 

(Air hantuinn.) 

"A chlanna nan con, 
Thvjibh a' so 's gheibh eibUfnoil." 

AiLEiK-NAN-Sop. — A dhaoin'-uaisle 's 
cruaidh so 'fhaicinu a's 'eisdeachd ; 
Sin beuc-dùbhlain au Leoghaiim ; 
Cha 'n f hag aon diubh beo an larach. 
Ceadaichibh dhomh ruith le comhairle ; 
larraibh orm 'innseadh dhaibh 
An ruith air tir, no caillear 
Na chi sibh, gun aon diubh 'fhagail. 
Na CiXN-rHEADHKA. — 'S math a thuirt 
thu, Mhic Thorr-loisg— 
Mar sin bitheadh. 
Ach ciamar gheibh thu air bord, 
'S gun chlar air cladach a bheir am mach 
thu? 
AiLEiN. — Tha na raimh agam fhein, 
'S ni Ailein, au eiginn, a' bhirlinn ! 

Chrioslaich ej'clilaidheamh air a leine ; 
Ruith e gu traigh ; 

Leum e gun sgath am buillsgean nan tonn; 
Shnamh e gu birlinn Mliic laiu-ghearr ; 
Dh' iunis e 'naidheachd . am briathran 

athghearr : — 
" A Mhic-Alasdair 's fhir-chiunidh, 
Air iarrtas nan uaislean, 
Ruithibh gu luath air an traigh iad ; 
Cha dean misneach no toil tuilleadh ; 
Cha 'n nrrainnear dol thar na rinn sibh ; 
Tha'n t-sreath fhathast an dubhlan gun 

bhristeadh ; 
Gluaisibh mar sin gus an traigh, 
Cho dliitli 's a shnamhas iad, bord ri 

bord ; 
Sin an t-ordugh a f huair mise." 

Sheid Mac-Alasdair an dudach ; 
Ghabh na Gaidheil gu tir, 
'S na naimhdean lionmhor 'n an deigh. 
Mac-Alasdair. — Ciod e'nis, a Mhic 

Thorr-loisg ? 
AiLEix. — Cuiribh teine riutha; cumaibh 
balla lasrach 
Eadar sibh fein 's na naimhdeau ; 
Tha na gaisgich sin thall deas gu bualadh 
Cho luath 's a bhios sibh air an talamh. 

An ath shealladh a chunnacas, 
Traigh Shunadail am buidealaich dheirg 
Bho Dhunsgolbgu lagan Chrob-phoi't, 
'S na Lochlaimaich a' teicheadh 
Do dhoimhne na Linue. 
Chain iad dochas aon a ghlacadh ; 
Cha d' fhuair iad ach sgrios gun eirig — 
Creuchdan nach druideadh eolas. 

Chaidh maithean nam fineachan an 
comhairle 
Co-dhiubh choinnicheadh iad air an traigh 

iad 
No 'n leigeil an aird air an aonach. Dara M i AK GAIDHEAL. 105 Mac Iaix-gheaer. — Tha ceart a's cearr 

a reir barail : 
Tha iia iiaimhdeaii dannara lionmhor ; 
Fauauiaid as an t-sealladh 
Gus an dirich iad o 'n ti'aigb, 
S iad an dull gu 'n do tlieicli sinu gnu 

tilleadh. 
An nair a gheibh sinii an eangladh nan 

glac iad, 
Bidh cothrom a' bhrutliaich leinne. 
Cha 'n urrainii iad an sreatban a sbineadb, 
'S lanu ri lann bidh an strith 's na bealaicb. 
Cha 'n 'eil fear am shealladh uach trinir 

dhinbh ! 
An nair a gheiljb sinu iad air barraibb 
Lanuan nan ceann Ileach 's coma co 

dhinbh 
A tha iad lionmhor no ainneanih. 

SuNADAi,. — Air ni' onoir, aLeathainich 

threin, 
'S firinn o d' bheul na chualas. 
A dbaoin'-naisle, leigibh a nios iad 
Air liouadh na madaiime 
Gun tnilleadh dàil'; fanaibb sambach 
Air cul ur n-armaibh. 

Air aird' an liouaidh 's a" mbadainn 
Tliarraiuu na Lochlaunaich an cabhlacb 
Hi bile na tragbad, 's an deireadh gu tir, 
Taobh ri taobh mar rathad leathann 
Air au coisicheadh dafhicbead augiiaillibb 

a cheile. 
Sheas iad gun eagal, gun aon 's an t- 

sealladb ; 
Cbaidh iad au ordugh caismeacbd 
Gun duil ri namhaicl. Bruadar foilleil ! 
An uair a dhiricb iad ri bruthach 
ZS'au sgolban glas, — mar gu 'm fosgladh an 

talamh 
A thoirt auail as ur dha— 
Chualas beuc an Leoghainn, 
'S na Gaidbeil a' brucadh troimb na 

glacan, 
Claidheamh leathann a's tuadh Abrach 
A' plathadh ri gatban na greine, 
Crios air leLne 's gaii-dean ruisgte ; 
Fhrcagair cnuic a's sluic 
Do uuallan catb-bhuidhnean nam borb 
A' bualadb nan Gaidbeal, 
'S a'spealtadh luirichean ; 
Clogaidean, claiginn a's cnamhau 
Xan coimheaeb iargalt, 
'G au gearradh mar bbarracb criouaich ; 
Gargaicb gbnù Locblanu a' tuiteam 
Le builleau nam tincachan ; 
Glacan an aonaich an smuidrich 
'X an caocban dearg. 
Air bearradh Bhracluinn 
Nach b' urrainn ua creachadairean alld" a 

ghlacadh — 
A dh-aindeoiu na sheas 's na thuit dhinbh 
'S a' chath gun bbiiaidli ud^ 
Far nach d' fbuaradb iochd Ei fear^a dh" fhagadh air a leon 

De laoicb nan earraibb ioma-datbach — 

B' e facal-comhraig nan naimbdean 

Au garg aonach : 

" Na ijltdhh, ca^gair's na caomhain /" — • 

Dian, dioghaltach, leauailteach, 

Chuir iad an cath 

Gun troidh a bhuidhinn no 'chall. 

Sheas na Gaidbeil guu bbristeadb 

\Mar a chleacbd iad, 's nach cualas riamb 

An iarrtas strioehdaidh an talamh nam 

beo — 
Coir a tbiig Nadur tlbaibh 's gacb limi. — 
Cha toir iiine dhimie i, 
A chlann nam fear ud ! 

ÌIac Mhaoilein. — A Shuuadail, tha 

iad seai-bb de gbi'eadadh nam faolihar; 
Chi mi gluasad ur. 
Tha na fir-bhogba a' teachd gus au 

toiseach 
Greasaibh gu cul a' bhearraidh, — 
Staing-ghrabaidh nam f riobhag basmbor ■,— 
Tha Kurach seolta ; 
'S ma ni e bealach leis na saigbdeau 
Buailidb luchd uan sleagli a steach 
Cho grad ri oiteig o 'n speur ; 
Theid sinue do 'n eug — 's an latba caillte. 
Laidhibh diùth ri cul a' bhearraidh 
G' am mealladh gus an saoil iad 
Gu 'u do sgaoil sinu 's an ruaig. 

Au uair a rainig na naimbdean 
An druim thoirmisgte, an ruith chuthaicb 
'8 mar a shaoil iad a dli-fhaotaiun buaidb 

a's tùrachd, 
Far au d' eirich na seoid riù, uchd ri uclid. 
'S ged a ghlacadh le giorag. 
Na biothanaich gbrag, 
Xacli do thairg 's nach do gbabh 
Maitheanas o nambaid riamb, — 
Iarrtas nach cualas 'n au sgeul, — 
Thog iad nuallau a' chath as iir, 
Bi'iireadli mortach uan tuadh 
A' bualadb le oonfbadb an dutbchais 
Na sreath dbluth nach do bbrist ; 
Gun taing do sgrios nam borl), 
A' liouadh nam bealach 
A dh' fhosgail an sgathadh nach d' fliag 

beatba 
An deigh builleau nan Gaidheal ; 
Bòmban garg cheann-feadhna Lochlaiun 
A' brosnacbadb nan gnùsgach iargalt, 
Gus an d' fhailnich anail, cuambau, as 

feithean. 
'S na cbaidh as diubli, 
jNIar mhisgear ag iai-raidb a rathaid 
An uair a bhios a lùithean 
A' diùltadb a chumail direach, 
'S mùn an Diabhuil air ghoirn a eau- 

chainn. 

A CHMOCH. 106 AN GAIDHÈAL. Dara Mios an t-SamÌiiaidli, 1874, MOKAIR CHOLASA. 

1. AM FEAR-LAGH. 

Tha e 'u a chleachcluin aig 
Gaidheil, agns is ion - mbolta a' 
clileacbduiii sin, an xiair a 
cliruinniclieas iad am nieasg a clieile, 
a blii 'cur cuimbne air daoine ainmeil 
d'aiu fuil fein. Beagau bbliadbnacban 
roimbe so, an uair a racbadli cunutas 
a dbeanamb air na Gaidbeil sin a db' 
ardaicb, 'n ar latba-ne, cliu an stuic 
o'u do db-fbas iad, a's a dbearbb 
do 'n t-saogbal gu bbeil buaidbean 
inntimi co maitb ri neart cuirp co- 
cbeangailte ris an f buil Gbaidbeal- 
aicb, bba triuir gu baraid air an 
deanteadb luaidb 's gacb cuideacbd 
— Morair Cbluaidb — Morair Cbolasa 
— agus Daibbidb Mac-an-Leigbe. 

Tba e combarraicbte mu tbimcbioll 
nan viaislean un-amacb so gu 'n robb 
an dutbcbas anns na b-Eileanan-an- 
lar. Bbo linn Sbombairle Bbuidbe 
clia do tliog He gaisgeacb cbo fogb- 
aiuteacli ri Cailean Caimbeul ; is 
urram do Mbuile, ged is iomadb 
ceatbarnacb treun a db' araicbeadb 
'n a gliliun, gu bbeil coir aige air 
Mac-an-Leigbe ; agus db' fbag Donn- 
acbadb Mac-Neill iomraiteacb Eilean 
iomallacli Cbolasa. 

Ged nacb 'eil curam gu 'n teid 
iomradb nan laocb so air di-cbuimbn' 
am measg ar lucbd-dutbcba an 
cabbaig, tba e freagarracb gu 'm 
biodb cuimbne Gbaidbeal aii' am bu 
mbiann leis au riogbacbd gu leir a 
bbi 'cur urraim, aii* a gleidbeadb 
luacbnibor agus ùrail 's au leabbar 
so. Anns an aireimb so de 'n 
Ghaidhecd is e ar run a bbi 'toirt 
cunntai.s aitbgbearr air Morair 
Cbolasa iiiar fhear-lagh ; ann an 
aireimh eile, ma db' fbaoidte, ni 
sinn iomradb air mar uachdaran 
Gaidhecdach. 

B' e Donnacbadh Mac-Neill dara 
mac Iain'Ic-Neiil,Tigbeanja Cbolasa 
agus Orasa, da eilean bbeag taobb 
a cbeile, airceann-an-iarEarragbaidb- eal. Rugadb Donnacbadb ann an 
Orasa ann am fogbar na bliadbna 
1793. Fbuair e tus 'fbogbluim an 
tigb 'atbar. Bbo 'leanabaidbeacbd 
tbug e dearbbadb air an tùr agus a' 
gbeiread inntinn sin air son an I'obb 
e combarraicbte re a bbeatba. Tbeir 
iad an Colasa gus au la 'n diugb an 
uair a bba e 'n a cboisicbe gu 'n do 
tbacbair Eacbann figbeadair air 
'atbair 's air fein, agus an t-slat- 
tbombais aig Eacbann 'n a laimb. 
An uair a db' fbag iad am figbeadair 
tbuirt Donnacbadb : " Nacb i 'n 
t-slat-tbombais a bb' aig Eacbann 
an sud a' deanamb bata dbitb T 
" Cba 'n 'eil teagamb nacb i," ai's' 
'atbair, " acb ciod e dlietb sin]" "Tba 
eagal orm," fbreagair am balacban, 
" ma bbios i trie ris an obair ud, gu 
'm feum gu 'm bi a tombas gauu." 
Smuainicb 'atbair air briatbran a 
mbic, agus, ma 's fior an sgeul, tbuirt 
e 'u oidbcbe sin fein, " ISTi mi fear- 
lagb de Dbonnacbadb." 

An uair a bba e gle og— da- 
bbliadbna-dbeug a db-aois — cbaidb 
e do oil-tbigb Cbill-ribbinn. 'S an 
oil-tbigb db' fbag an Colasacb og a 
cbompanaicb fada 'u a dbeigb, ged 
bba a' cbuid mbor dbiubb ni bu 
sbine na e. 'N a ocbd-bliadbna- 
deug, cbaidb e 'Dbuneideann a db- 
iunnsacbadb lagb, agus an uair abba 
e tri-bliadbna-ficbead tbainig e macb 
'n a f bear-tagraidb 's a' cbuirt. Bbo 
'n am sin gu latba 'bbais cba robb 
ainm eile ni h\\ trice 'm beul sluagb 
Albaimi na ainn Dbonnacbaidb 
Cbolasa ; agus feudar le firinn a 
radb nacb robb fear-lagb riamb an 
Albainn a cboisiun an da cbuid 
uiread nieas agus tlacbd o gacb neacb 
ris an robb a gbnotbucb, ri Donn- 
acbadb Mac-Neill, Morair Cbolasa. 

Bba, gun teagamb, moran nitbean 
a' co-cbuideacbadb a dbeanadais fein 
a cbum soirbbeacbadb abluianuacbd 
dba. Bba e de tbeagblacb urramacb, 
agus bba caiixlean cumbacbdacb aige Dam Mios au t sanilnaicDi, 1S74. AN GAIBHEAL. 107 — nithean a bha ni b' fheumaile do 
fitear-tagraidh 's au la tid ua 'n 
diugli. Blia a bhuaidhean ard, 
lioninlior, agus air au deagli gliiull- 
achd — iuutinn fhallaiu ann au corii 
treuu, ail- nacli deargadli au saruchadh 
a bu ghoii'te ; aiguidhean togarracb. ; 
cridbe blatb ; gluasad fearail ; teang- 
adJi dheas - bhriatlirach ; cuimhue 
glieur ; eolas farsuiug ; uadur ueo- 
ghluasadadi ; agus misueacli uacb 
failuicheadh. 

A tbuilleadh air so, bha e aluiuu 
'u a dhveacb. Chaidh a dhealbh a 
tbaiTUÌDg iomadb uair agus dearbb- 
aidh gacb oidbeirp re iomadb liuu 
eireacbdas a pbearsa, ged tbeir ua 
b-eolaicb uacli 'eil aon diubb a tbig 
a uios ris au f'bior dbuiue e feiu. 
Bba a cbeauu air liatbadb 's a cbeum 
air tromacbadb o'li is caiuibue learn 
e, acb saoilidb mi gu faic mi auu au 
guuis au t-seaua bhreitbeimb — 
stolda, foisneacb mar tba i — ciamar 
a db' ambaiiceadb am fear-tagi'aidb 
'u a dbeicb-bliadbua-ticbead, au uair 
a bbiodb e air a bbrosuacbadb gu 
foirueart a sgiursadb, iro gus am 
priosauacb a cbur fa sgaoil. Auus 
an am ud, cba robli a' coiseacbd 
sraid Dbuneidiuu gille 'bu dreacb- 
mlioire ua Douuacbadb Mac-ISTeill. 
Bba e os ciouu se troidbeau air airde ; 
lugbmbor, fearail. Cba robb iad ach 
tearc a ruitbeadb, uo 'leumadb, uo 
'sbuaiubadb ris. Pearsa dbireacb, 
dbeas ; ceauu mor. fada, air a 
cbombdacb gu troiu le fait duldi ; 
agbaidb sboilleir, tbuigseacb, fbosg- 
ailte, auus am faiceadb tu, mar au 
sgathau fior, gluasadau ua b-iuutiuii ; 

' ' A ghruaidii mar au t-iiitliar caoiii, 
A shuil nach b' fhaoiu a sgaoileadh ard, 
Fo mhala chròm, dhorcha, chaol ; 
A chiabh (dhiibli) 'n a caoir ma'cheanu, 
'Taomadh mu gbuuis aluiuu au fliir." 

Is anil's a'bbliadbua 18 Id a 
a fbuair Mac-Neill comas tagraidb 
's a' cbuirt. Anus au am ud bba 
daoine treuu 's an laob. B' i sud " linn au àigb" do lucbd-lagb 
Albaiuu. Riamb o'n a cbaidb au da 
riogbacbd fo 'n aon cbruu, agus gu 
b araid o'n a cbaidb Pai-lamaid 
Albaiuu a sblugadb suas auu an 
Parlaniaid Bbreatuiuu, b'auutroimb 
bbealacb au lagba a bba 'n aon sligbe 
gu b-urram agus gu cumbacbd 's an 
riogbacbd. Dbruigb, mar so, a' 
cbuid mbor de db-uaislean 's de 
dbaoiue fogbluimte Albaiuu a stigb 
do 'n dreucbd so, air cbor 's gur gann 
a gbeibbear, re moran gbiuealacb, 
combairlicbe, fear-eacbdraidb, oid'- 
fbogbluim, ugbdar, no sgoilear 
aiumeil an Albaiuu uacb robb anus 
a' cbeart am 'n a f bear-tagraidb. An 
uair a bba, mar so, na b-uiread de 
db-eanacbaiuu agus de fbogblum na 
riogbacbd 's an lagli, feudar a 
tbuigsiun cia cbo duilicli 's a bba e 
aite-toisicb 'f baotainn uo 'gbleidb- 
eadb auu. An uair a tboisicb Mac- 
Neill air tagradb 's a' cbuirt, bba 
catbraicbean nam breitbeambna air 
au lionadb le daoiue gleusta, fogb- 
luimte ; am measg an lucbd-tagraidb 
a bu sbine na esan, bha fir a tbog 
cliu na riogbacbd so le 'n iomadb 
buaidh ; agus gbeibhte am measg a 
cbomb-aoiseau oganaicb air nacli 
deanadb aon acb burraidh tàir. 

Gidheadb bba soirbbeacbadbmaitb 
aig Dounacbadh Mac-Neill o'n cbeud 
la a db' f bosgail e 'bheul 's a' cbuirt. 
" Cba bbi dicbeall air deireadb ;"' 
agus a tbuilleadb air gacb talaun 
eile a bbuiUcbeadh air an duiue 
aiumeil so, bba a dbicbeall comli- 
arraicbte. Cbarobb fein-f biosracbadb 
aige air leisg. Cba robli saotbair 
air bitb tuilleadb 's cruaidb leis a 
mbeudaicbeadh eolas. Cba 'u fbagadb 
e clacb gun tionndadb a sbaoileadb 
e 'cbuireadb solus air a' chuis a 
gbabbadb e os laimb. Cba robb 
car no lùb 's au lagb uacb do 
raunsaicb an inntinn gbeur, bbeo 
ud le raor-cburam. Cba do lean a 
sheanair ni bu deiuc riamb air luirtr 108 AN GAIBHEAL. Daia ilios an t-Samliraidh, 1874. Mliic-a-Plii, o leab-fholuicli gu leab- | 

f liokucli gus an do ghlac e 's a' 

Chaolas-iaracli an Eilean-nan-Ron e, 

's an do dhaighnich e 'choir air 

Colasa le fail a namhaid, na leanadh 

Donnachadli " a charaid foghluimte 

air an taobli eile" troirah gach toll, 

a's frog, a's Kib aniis am feuchadh e 

ri e feiu 'fholach. Blieir napaipearan- 

naiglieaclid a' sgriobhadh 's an am nd 

fiannis air barail a cliomli-luchd- 

drencbd ran Mhac-Neill. Thiiirt 

Jpffrey, aon clio ainmeil 's a bha 'u am 

measg, " Gearraidli Donnacliadh 

Mac-]Sreill troLnih chridlie cuise, glan 

mar sgian ghenr." Ptinn e gn 

h-aithgliearr ainm dha fein a' dioii 

phriosanacb . Lionadh iad deagh 

leabhar gach naigheachd a tha 

fathasd air an iniiseadh mn ghleust- 

achd Dhonnacliaidh Cholasa aim an 

tilgeadli chuisean - ditidh bnn os 

ceann, a's air gach seol a's cleas a 

chleachd e chum a phriosanach 

fhaotainn a iuean an lagha. Thiig 

a theomachtl anns a' chearn so de 'n 

lagh cliu agus buannachd d' a 

ionusaidh. Gu h-araid 's a' Ghaidli- 

ealtachd chaidh 'ainm am fad 's am 

farsuingeachd. Cha robli Gaidheal 

a bhiodh " an teauutachd, no an 

aiufhiach, no fo smuairean 'n a 

inntinn," nach feumadh acbomhairle 

'chui- ris an nasal og a bha 'deanamh 

ainm dha fein an cuirtean na 

rioghachd. Anns a' bhliadhna 1820 

f huair e 'n a f hear tagraidh fo 'n 

Chrun, agus bha nis am mion-eolas 

air an lag'h, agus an t-seoltachd a 

chleachd e cho buadhmhor a' tilgeadh 

chnisean-ditidh, air an cleachdadh 

an cur ri cheile chùisean anns nach 

faigheadh neach eile failinn. Tha 

na cuisean-ditidli a tharruing e 'n an 

riaghailt fathasd air son soilleireachd 

agus diongmhaltachd. Bha nis a 

chas 's an f hàradh, agus a lion ceum 

a's ceum, gun tuisleadh, gun mhear- 

eachd, rainig e 'mhullach. Riuneadh 

'n a Shiorramh air Peairt e's a 

bhliadhna 1824, agus deich bliadhna 'n a dheigh sin, thaghadh e gus an 
dara aite 's an lagh fo 'n (Jhrun ; 
agus bha, mar so, 'cheud aitecinnteach 
dha CO luath 's a bhiodh e falamh. 

Tha 'n rioghachd air a riaghladh 
le aon bhuidheann no buidheann 
eile, agus is ann aig a' bhuidheann 
a tha 'n cumhachd a tha comas gach 
dreuchd 's gach oifig fo 'n Chrun a 
lionadh. Thilg Donnachadli Mac- 
Neill o'n toiseach a chrannchur leis 
a' bhuidheann ris an can iad 's a' 
chainnt eile na To7-ies. Fendaidh 
tosa agus raise, ma dh' f haoidte, a 
bhi 'saoilsinn gur i bhuidheann eile 
is fearr a dh' oibricheas a chum leas 
na rioghachd, ach cha 'n abradh 
neach do 'm b' aithiie Donnacliadh 
Mac-Neill nach b' ann le coguis sliaor 
a roghnaich esan a' bhuidheann ris 
an do lean e cho dileas re a bheatha. 
Ach gleusta agus seolta 's mar bha 
e air son cuis fir eile, cha robh e cho 
dana air a shon fein. Is i rao 
bharail gun robh e daonuan car 
narach — ni bu deise gus a sholus a 
mliuchadh na 'chur far am bu 
leir do gach neach e. Tha e air 
'aithris gur beag nach do chaill 
'fhaiteachas, anns a bhliadhna 1834, 
'aite dha. Ach f huair e 'dhuais, 
agus air bàs Sir Uilleam Rae 's a' 
bhliadhna 1842, rinneadh Fear- 
tagraidh na Ban-righ dheth. Nochd 
a chorah-luchd-dreuchd an earbsa 
'n a chumhachd 's an tiachd d' a 
phearsa le 'thaghadh gu bhi 'n a 
cheann orrafein 's a' bhliadhna 1843. 
Chuir a Shiorrachd fein, Earra- 
ghaidheal, do Pharlaniaid e 's a' 
bhliadhna so, agus re nan ochd 
bliadhna a shuidli e 's a' Pharlamaid 
thug e dearbliadh air farsuingeachd 
'inntinn a's air a run gu bhi cothrom- 
achadh an lagha ri feum an t-sluaigh 
— air am bheil againn mar f hianuis 
"Lagh nam Bochd" (1845), maille 
ri iomadh atharrachadh feumail air 
doigh - riaghlaidh an lagha, agus 
air deanamh soilleir coraichean fear- Darn ^Mios an t-Samhraidh, lST4. AK GAIDHEAL. (■<) Anus a' bliliadlina 1851 dh'ardaich- 
eadh gii bhi 'u a bhreitheamli e ; 
agus, auns an ath-bliliadlma, an uair 
a bha 'chairdean an cumhacbd, 
cbuireadh air ceann na cuii-t an 
Albaiun e. Bha e 'n a ard-bhreith- 
eanih an Albainn re chviig- 
bliadhiia-deug, gus an d' ardaicheadh 
do thigh uachdarach na Parlamaid 
e 's a' bhliadhna 1867, fo alum Baran 
Cholasa agus Orasa — a' chevid f hear- 
lagh an Albainn a fhnair an t-urram 
o 'n a dh' aonadli an da rioghachd ri 
clit ile. Shuidh e 'n Tigh nam Mor- 
aireau a' toirt seachad a chomhairle 
luachmhoir agus a' co-chumadh gach 
Achd a thigeadh fa chomhair na 
h-ard Cliomhairle ri fior-leas a luchd- 
duthcha. Chaochail e ann an 
deireadh a' cheud mliios de 'n 
bhliadhna so, air a chaoidh gu goirt 
leis gach neach d' am b' aithu' e, a's 
air 'iundrainn gu mor le ard- 
mhaithean na rioghachd air son a 
ghleustachd, 'fhoghluim a's a sheirc. 
Air feasgar aillidh Earraich 
's a' bhliadhna 1867, sheas mi an 
tigh na Parlamaid an Duneideami. 
Bha 'n luehuirt aluinn sin air a 
lionadh o thaobh gu taobh — cha robh 
aite-suidhe ri 'fhaighinn. Thionn- 
daidh uaislean a's mnathan-uaisle a' 
bhaile-mhoir am mach. Bha na 
breitheamhna gu leir, sgeudaichte 
aim an eideadh an dreuchd, 'n 
'n an aite. Bha gach dreuchd 's an 
high — fir thagraidh, sgriobhadairean, 
cleirich- — an t-ard 's an t-iosal, an 
sean 's an t-og — cruinn an sud. Bha 
Donnachadh Mac-Neill a' gabhail a 
•' chead deireannach" do 'n chuirt 
anns an do shaothraich e> fa<^ leth- 
cheud bliadhna. Cha robh aite 
fosgailte dha 's an lagh nach do lion 
e le mor-mheas dha fein, 's le onoir 
d' a dhuthaich. Ee nan cuig- 
bliadhna-deug a bha e air ceann lagh 
Albainn, dhearbh e air gach doigh 
gu 'm IV e da-rireadh a b' airidh air 
an inbhe urramaich sin. Dh' ardaich e an lagh agus chuir e urram air. 
Agus bha e nis a' fagail nan 
luchuii-tean sin anns an do chaith e 
'bheatha, air a ghairm le ordugh a' 
Chruiu do luehuirt a b' urramaiche 
gun teagamh, ach do thir choindiich, 
am measg choimpirean ùra, a lionadh 
'n a shean aois — bha e tri deug a's 
tri fichead — aite nach deach'a lion- 
adh riamh roimhe, — breitheamh Al- 
bannach's an ard-chuirt an Lunainn. 
Chunnaicmi adhealbh air achrochadh 
's an " Talla 'm bu ghnath le (Mac- 
Neill)"— urram nach d' thug a bhraith- 
rean re a bheatha do neach riamli ach 
dhàsan a mhain. Chuala mi 'chliu 
'g a seirm le beoil o 'm bu bhinn a 
thigeadh moladh. Einueadh luaidh 
air a dhillseachd 'n a dhreuchd; — air 
an earbsa a bh'aig sluagh Albainn 
'n a bhreith chothromaich ; — air an 
tlachd a bh' aig ard agus iosal, sean 
agus og, do 'u uasal a bha anns gach 
ceum da bheatha, 

" Mar shruth ris na sàir ; 
Ei laigse nan lann cho ciiiin 
Ri aiteal gaoith air raon an f heòir. " 

Chuala mi anns gach beul, " Ma 's e 
's gu'n teid fear-lagh a chur do 
Shasunn, cha 'n airidh neach eile air 
an urram f had 's is beo Mac-Neill ; 
ach 

' Co nis a thogas an claidheamli, 
No 'ni a' chathair a Honadh. ' 

Ciod a ni a' chuirt as eui?:itdiai.-> 
Cholasa." I'lir i 
gruaidh an i-.^^ ;,...'. 
chuala Ini a ghulh eritLcacIi " a',^ 
freagradh na soraidh chairdeil a 
chuireadh leis ; agus shaoil migu 'n 
do thuig mi cuid de na smuaiiitean a 
bha 'luasgadh "inutinn 'n uair a bha e 
'gabhail a chead de 'n aite a bha 
ceaiigailte ri 'chridhe le cho iomadh 
suaim. Bha mi taingeil gu 'm faca 
mi 'n sealladh 's gu 'n cuala mi 'u 
guth ;— thaisg mi le cheile ann am 
chridhe iad, oir " bha m' uaill as ni' 
uachdaran mor." jj M'K 11(1 AN GAIDHEAL. Dcira Mios an t-Samliiaiilh, 1S"4. DUANAG LEANNANACHD. 

(With translation by the Author. ) 
Air fonn — " Tka duracJid mo chrklhe leat." 0, theid mi do 'n choill leat, 

Mo mhaighdean deas, òg ; 

0, theid mi do 'n choill leat, 

JNIo mhaighdean deaS, òg ; 

'S cha chum eagal maoir 

'Bhi 'g ar glaodhaich gu stùl 
Mi fein gun dol do 'n choill leat, 
Mo chaomh chailin òg. 
'S e miann daonnunn suaraich 

'Bhi 'cnuasach gach lò ; 
'S e miann an-laoch cruaidh-chridh- 
each 
Euagadh a's leon ; 
'S e miann ain-tigh'rn aibhreach 

An tuath chumail fò ; 
'S e mo mhiann-sa 'bhi 'gluasad 
Le m' luaidh 'choil] nan cnò . 

0, theid mi do 'n choill, &c. 
Mar ghriau-ghath do chuailein, 

'Thug buaidh air an or ; 
Do mhiog-shuil mar dhrùchd, 
Madainn chiuin air an Ion ; 
Doghruaidh's do bhileanbith-bhlath, 

Bho 'm millse thig pòg, 
Dh' fhag fann taobh deas nan ùbhlan 
A's ùr-bhlàth nan rùs. 

0, theid mi do 'n choill, &c. 
Nach ann m' an tig an aois oirnn 

A shaoileas tu 's coir 
Dhuinn tlaitheas 'dheanamh 'n t- 
saoghal, 
'S an gaol chumail beo ? 
'S bho 'n is gearr an ùin' 

Eadar glùn 's caisil-chrò, 
O, caitheamaid i, ruin, 
Ann an sugradh 's an ceùl. 

0, theid mi do 'n choill, &c. 
Ma 's e 's gu 'm beil e 'n dan duinn, 

Mar dha dhuilleag òg, 
Craobh mhor na beatha-s' 'fhagail 

'D è 'm fàth bhi fo bhròn ? 
Tha 'n gliocas fein a' glaodhaich, 

Gur faoineachd mar sgleo 
'N uair threigeas togradh gaoil sinn 
'Bhi 'n gaol air 'bhi beo. 

0, theid mi do 'n choill, &c. 

DOMHNtJLL MAC-MHUIRICH. We'll go, 

To the green wood alone ; 
We'll go, lassie, go. 

To the green wood alone : 
In spite of kirk and elders 

And frowning Mess John, 
We'll go, lassie, go. 

To the green wood alone. 

Give misers their treasures 

To count o'er and o'er ; 
Give mad-brained ambition 

His red fields of gore ; 
Give tyrants svich slaves 

As ne'er jjant to be free ; 
Give me the calm eve 

In the green wood with thee. 
We'll go, lassie, go, &c. 

No gold with thy bright flowing 

Ringlets can vie ; 
No dew drops can rival 

The light of thine eye ; 
No wild budding rose 

Whence the bee honey sips 
Can equal the sweets 

Nor the glow of thy lips. 

We'll go, lassie, go, &c. 

Since youth is the season 

That Nature has given. 
To taste what this life has 

That savours of heaven. 
Let us seize on its joys. 

Dearest maid, ere it flies, 
Nor spend our gay spring-time 

In groans and in sighs. 

We'll go, lassie, go, &c. 

I ask not long life. 

Since by sages I'm told. 
That age is like winter. 

Unpleasant and cold ; 
But let the vital stream 

In my veins cease to move, 
When no longer I feel 

The warm raptures of love ! 

Donald Mac-Phersoh. 
1847. ALASDAIR SGIOBALTA, TAILLEAR LAG-AN-DROIGIIINN. 

Thacliair do mliimstear og, aigHear- I aige r' a dheanamh, 's bha e a' 

ach a bhi 'ciir seachad oidhche ! faireachdainn na h-iiine fada. Chuir 

gheamhraidh ami an Tigb-osda Lag- j e fios air fear an tigh-osda dh' 

an-droio-hinu. Cha robh a bheag I f heuchainn an robh duine tuigseach, Dara Mios an t-Samhraiilh, 1874. AN GAIDHEAL. Ill cracairiclie math, no feai* a clh' 
innseadh sgeulachd anns a' bhaile, a 
glieobhadh e a chur seachad an 
f lieasgair leis. Thiiirt fear an tighe 
gu 'n robh, — an t-aon duine a b' 
fheaiT a dli' aitliris naidlieachdan, 
no a ghabliail oran na 'm b' eiginn 
e, eadar Maol-Chinntire agiis Tigh- 
lain-Ghroid, — b' e sin Alasdair 
Sgiobalta, an taillear. Dh' iarr am 
ministear air fios a chur air Alasdair 
ma tà ; rud a rinn fear an tighe, 's 
cha d' f heith an taillear an dara 
cuireadh : is duilich leam gur iomadh 
uair a rachadh e an rathad ceudna 
gun chuireadh idir. Coma co dhiiibh, 
thainig Alasdair 's chaidh a sheoladh 
a stigh do sheomar a' mhinisteir. 
Chaidh am botul a thoirt air bonn 
agus Ian slige a chur leth ri goile an 
tailleir g' a chur air fonn seanchuis ; 
's Moire ! cha robh sin duilich ! An 
taice nan sgeulachd chaidh an taillear. 
Bheireadh am ministeir dha an 
deàrrsach eile as a' bhotul, " eadar 
dha naidheachd," mar their iad — 's 
faodar a bhi cinnteach nach robh e 
'deanamh dearmaid air fhein 's a' 
cheart am — gus mii dheireadh an d' 
fhàs an companas cho cridheil's 
gu 'n robh aon air bith d' an dithis 
— gu sonraichte an taillear — deas air 
son gniomh cuimsich sam bith. 
Mar bha 'n t-olc 's a' mhinistear, ars' 
esan ri Alasdair, "■ Jnnsidh mi dhuit 
ciod e 'ui mi — bheir mi dhuit gini 
oir air na cumhnantan so : gu 'n 
leum tliu air d' ais 's air d' aghaidh 
thar na cathrach so fad leth-uair — 
gu riaghailteach, socair' — a' glaodh- 
aich am mach aig a' h-uile leum, 
' Is mise Alasdair Sgiobalta, taillear 
Lag-an-droighinn ;' ach ma bhruidh- 
neas tu aon fhacal eile, no ma stadas 
tu de d' leum gus am bi an leth-uair 
thairis, caillidh tu do dhuais." 

Chuir neonachas na tairsge a thug 
am ministear dha, ioghuadh air an 
taillear, 's bha e tiota beag ann an 
ag am bu choir dha aontachadh leatha, ach ars' esan ris fhein, 
" Tarrainnidh mi snathainn no 'dha 
an Lag-an-droighinn m' an coisinn 
mi 'urad ; agus bidh latha 's bliadhna 
m'an tig a' cheart tairgse am charaibh 
a rithist — gabhaidh mi rithe." " Is 
bargan e," thuirt esan ris a' mhin- 
istear; " cha 'n 'eil ann ach sinn 
fhein, agus cha 'n 'eil na cumhachon 
duilich a choimhlionadh ; — is mairg 
a theirteadh Alasdair Sgiobalta rium 
mur leumaiun fad leth-uair, no fad 
latha na 'm b' eiginn e, thairis air 
cathair ! — is iomadh leum a b' airde, 
agus theagamh a b' amaidiche a thug- 
mi air son duals a bu shuaraiche" 
Thug am ministear am mach 'uairea- 
dair agus thilg an taillear dheth a 
chota. A' cur a laimhe air cul na 
cathrach, thoisich e air leum, 's e 
gu farumach ag aithris nam facal a 
chaidh iarraidh air, "Is mise Alasdair 
Sgiobalta, taillear Lag-an-di-oighinn!" 
An deigh da so dol air aghaidh fad 
mu thuaiream choig mionaidean, 
thug am ministear tarrainn air a' 
chlag 's thainig seirbheiseach a stigh, 

" Ciod air an talamli a bu chiall 
duibh," thuirt am ministear ; " a 
leithid so de dhuine cuthaich a chur 
a stigh leamsa ] Nach do shaoil mi 
gu 'm bu duine tuigseach a bha ann ; 
an ann toileach amadan a dheanamh 
dhiom a bha sibli ]" 

Alasdair. — " Is mise Alasdair 
Sgiobalta, taillear Lag-an-droighinn!" 

^Seirbheiseach. — " Air chinnt, a 
mhinisteai-, cha 'n 'eil fhios agam 
ciod a dh' fhairich e ; cha 'n f haca 
mi riabh roimhe e'dol air 'aghaidh 
mar so — Alasdair, Alasdair ! ciod is 
is ciall duit i" 

Alasdair.—" Is mise Alasdair 
Sgiobalta," àc. 

Seirbheiseach.— BeannRÌcli mise ! 
Alasdair thailleir, cuimhnich c' àite 
bheil thu ; nach 'eil meas agad air an 
duin'-uasal a chuir fios ort? Carson 
a tha thu a' deanamh burraidh dhiot 
fhein ?" 112 AK GAIDHEAL. Bara Mios an t-Samliraidli, 1874. Alasdair. — " Is mise Alasdair 
Sgiobalta," &c. 

Fear-an-tighe (a' tigliinn a stigh 
le cabhaig). — " Ciod an ainin an 
Flireasdail a tlia 'so? — tba an duine 
air mheara-cLinn — nacli ann agad 
'tlia 'n dearg aghaidli, dliuine, dol a 
thoirt maslaidh do dhaoin'-naisle ann 
am thigli-sa le 'leithid so de cliluicli- 
eaclid ! " 

Alasdair. — " Is mise Alasdair 
Sgiobalta," ■&lc. 

Fear-an-tighe, (ri aon d' a sbeirbh- 
eisich).^ — " Riiith air son a mhnatba, 
oir cha 'n nrrainn domb cur suas le 
so. A cbairdean, tba e soilleir gn 
bbeil an duine air dearg lasair a' 
cbutbaieb ; agus tba docbas agam 
nach tig dimeas air mo tbigb an lorg 
a' gbnotbaicb so." 

Alasdair. — " Is mise Alasdair 
Sgiobalta," &c. 

Bean Alasdair (a' ruitb a stigb). 
— " O ! Alasdair, Alasdair, ciod a 
tbainig ort ? Nacb aitbne dbuit 
mise — do bbean fein f 

Alasdair. — " Is mise Alasdair 
Sgiobalta," &c. 

Bean Alasdair (a' caoineadb). — 
" Mur 'eil umbail agad dombsa, 
cuimbnicb air do leanaban aig an 
tigb, agus tbig dacbaidb learn." 

Alasdair. — " Is mise Alas " 

Cba b' nrrainn d' a mbnaoi an 
gnotbacb a sbeasamb na b' f baide ; 
leum i 's tbilg i a lamban m' a 
mluiineal, 's cbrocb i ris air a leitbid 
de dboigb 's nacb robb comas aige 
air leum tuille a tboirt. Is ann an 
sin a bba a' gbleacbd — esan an geall 
air a' ghvni, 's a' feucbainn ri ise 
'tbilgeil dbetb ; acli cbunnaic e nacb 
gabbadb so deanamb, 's gbeill e dbi. 

" Drocb bbàs ort ! oinseacb gun 
tùr," tbuirt esan gu muladacb ; " cba 
do bbuidbinn mi riabh gini cbo 
furasda na'n leigeadb tusa learn." 

Feumar 'innseadb gu'n robb an 
t-bsdair moran na bu toilicbte leis 
a' mliincacbadb a cliaidli a tboirt air a' cluiis na bba bean an tailleir, A 
cbur saod air Alasdair bocbd tbug 
am ministear dba gu saor an gini a 
bu glile mbath a cboisinn e. 

Mac-Mharcuis. 

Rudba-nam-faoileann, 
A' Bbealtainn, 1874. 

COMHRADH. 

EADAE MUEACHADH BAN AC4US 
COINNEACH CIOBAIE. 

MUE. — Is niinic a cbual'sinu, a 
Cboiunicb, " Nacb tig an cota glas 
CO maitb do na b-nile fear," acb gun 
teagamb sam bitb is maitb tba 'n 
cota glas a' tigbiiin dbuit-sa, f bir mo 
cbridbe, agus gu mo slan a bliitbeas 
tu g'a cbaitbeadb. Acb ciod i do 
naidbeacbd, agus ciamar tba Seouaid 
cboir, agus an teagblacb gu leir o'n 
cbuimaic mi mu dbeireadb tbu ? Is 
mi tba toilicbte d' f baiciun. Dean 
suidbe aTi siu, agus cluinneamaid 
gacb ùracbd a tba agad I'i aitbris. 

Coin. — Ma ta, a Mburacbaidb, 
far greim air do laimb, agus innis 
domb do cbor, agus cor gacb seau 
agus og 'n ad f bardaicb. Cba bbeag 
mo sbolas tacbairt riut au duigb, a 
cbaraid ionmbuiun, agus mar an 
ceudna co tratb 'a an la. JNfur 'eil 
cabbag ort, cniridb sinn beagan 
uairean nine seacbad cuideacbd, a 
cbum gu 'n tig sinn air na cuisean a 
tbacbair air feadh &n t-saogbail o'n 
cbunnaic sinn a cbeile roimbe, agus 
tba nis iomadb seacbdain o sin. 

Mur. — Mo lamb-sa dbuit, a Coin- 
nicb, gu 'n suidb mise gu socaireacli 
fliad 's a tbogaireas tn, cbum 
gacb ur-sgeul a cbluinatiun, agus 
combradb taitneach a bin agaiim mu 
na nitbibb a bba agus a bbitbeas. 
Acb, a' cbaraid, cba laidh mo sbuil 
air do cbota glas, oir is maitb e. 
Cba 'n 'eil teagamb agam nacb i obair 
Seouaid cboir tba'n siu, agus is Dara ilios an t-Sauihraitlli, 1S74. AN GAIDHEAL. 113 tlaclid-mlior a dh' f hag- i e ; agus 
riiiu au taillear, ge b' e co e, a chuid 
feiu de'ii gliuothuch gu snasmhor, 
ceaiialta. 

CoiX. — Tha tbu gle cbeart, a 
Mhurachaidh, oir roglinaich Seouaid 
na h-nrad de nisgaibli uau caorach 
a bli' agam air au Leiteai'-Bliuidlie, 
chum au trusgan so a diieauamh do 
cbaraid araidh d'au ainui Muracliadh 
Ban. Le 'lambaibb feiu cbard, agus 
cbo-tlilam, agus sbuiomb i e. Au 
sbi, thug i do DbombnuU Breabadair 
e ; a ris cbuireadb air a' bbord- 
luaidbe e, gus an d' rinueadb e co 
tuigb ri clnais laoigb. Au deigb sin 
gbearradb 'n a dba letb e, agus leis 
au darua letb I'iuu Fionnladb Tailleir 
suas e mar a tha tbu 'g a f baicinu, 
agus tba 'u letb eile aig Seouaid anus 
a cbiste dbeh'g, agus a sin cba tig e 
gus au teid Muracbadb Bau g' a 
iarraidb. 

MuE. — Direacb, glan, ceart, a 
Cboinnicb, tba Muracbadb Ban fada 
fada an comaiu Seouaid, tba gun 
teagamb; cba'n'eil fios co a dbeanadb 
a leitbid acb i feiu ; acb tba i tuill- 
eadb 's ceaualta, coir, air au doigb 
sin, agus bu dual atbar agus matbar 
dbi sin, mar is maitb tba fios agam- 
sa. Tba ise a' dearbbadb an t-seau- 
fbocail a deir, " Gu 'm bbeil gride 
uau sÌQUsear anus au t-sliocbd." 

Coin. — Cba tig e dbomb-sa gun 
'aideacbadb gu saor, a Mburacbaidb, 
gur gleusda, tapaidb,dileas, agus glic 
a' bbeaii Seouad. Tba i dleas'uacbail 
d' a compauacb agus da cloinu, 
cairdeil do 'u bbocbd, suairce ris na 
b-uile, agus air gacb seol 'u a deagb 
bbean-tigbe. Na 'm biodb i a cbaocb- 
ladb sin, bbriseadb i mo cbridbe, oir 
is miuic a cbual tbu " Gu 'n 
ceaunsaicb gacb fear au drocb bbean, 
acb esau aig am bbeil i. 

MUE. — Ro fbirinneacb, a Cboiu- 
uicb, acb cbaombaiu am Freasdal 
tbusa o gacb trioblaid agus briseadh- 
cridbe air au doigb siu ; agus tba fios aig an t-saogbal gur i Seouaid a 
I'inu duiue dbiot, a Cboinnicb, Mu 'n 
do pbos tbu, tba cuimbu' agad feiu. 
nacli robb auuad acb sliomair mor 
de bbalach luidseacb, neo-cbuimir] 
agus slaodacb 'n ad pbearsa agus 'n 
ad sgeudacbadb. Seadb, a cbaraid, 
tba deagb f bios agad nacb I'obb anus 
an am sin aite sam bitb cbo taitueacb 
leat, agus anns am bu trice am 
bitbeadb tu, na tigb-osda Dbonna- 
cbaidb Tbaileir. Ocban is iomadb 
sgillinn gbeal agua ruadb a db' 
f bag tbu 's an tigb sin ; agus is 
iomadb la agus oidbcbe a cbuir tbu 
seacbad ann, air bheag buannacbd 
do d' cborp no do d' auam. xlcb 
air siu gu leir cbuir Seouaid grad 
cbriocb, agus cha b' anu 'aatbratb. 
Is ciauail ri 'smuaiueachadb air a 
butbad teagblacb's a tba air an 
creacbadh le amaideacbd ceanuard 
an teaghlaicb auns au tigb-osda. 
Tba e cioutacb do pbeacadb a ta 'n a 
mbatbair-aobbair do gacb peacadb. 
Tba e a' milleadb a cbliu agus a 
cbodacb, a' cur as do 'n cbloinn aige 
leis an ocras,agus'g an sgeudacbadb 
le luideagaibb suaracb agus salacb. 
Tba e 'toirt air falbb gacb sitbe agus 
suaimbueis's an t-saogbal a ta latbair, 
agus 's au t-saogbal a ta ri teacbd, 
agus 'g a sgriosadb feiu, le 'sbuilibb 
fosgailte, eadar auam agus cborp. 

Coin. — Ma ta, a Mburacbaidb, 
cba 'n 'eil duil agam nacb deanadli 
tu ablach mbaitb de miuisteir, oir 
cba b' f bearr na sin a b' urrainn 
seauu Mbaigbstir Dombnull agaiuu 
feiu a cbur a macb as a' ebupaid 
aige. Gidbeadb, feumaidb mi 'aid- 
eacbadb le taingeileacbd, gu 'm bbeil 
Seouaid bbocbd airidb air gacb cliu 
a tba tbu a' caradb air a ceanu. 
C uin a thig tbu do 'u Gboirteau- 
Fraoicb a db-fbaotuinn do cbota- 
glais oir cba cbuir Seouaid 'n ad 
iouusaidb e gus au teid tbu g'a 
iarraidb ? Tbig, a cbaraid, ann an 
uiue gboirid le run gu fantuinn 114 AN GAIDHE AL. Dara Mios an t-Samhraidh, 1874. inaille niiim re dha na tri oidhcliean, 
agns gabhaidh Fiouuladh Tailleir do 
thombas, ag'us ni e do cbota gu 
freagarracb dbuit mu 'm fag tbii au 
tigb agaiuD. 

MuR. — Tba mi fada, fada 'u ad 
cbomaia, a' Cboiunich choir, agus 
tba mi morau uis mo na sin an 
comaiu Seonaid air sou a' cuimb- 
neacbain agus a caoimbueis do m' 
tbaoblisa. Blieir mi oidbirp air dol 
a sbealltuiuu ort an uair a bbios 
comas ag'am, agus air fuireacb maille 
riut fbad 's a cbeadaicbeas mo 
gbuotbuicbeau dombsin a dbeanamli; 
agus cuiridb mi litir do 'ii Gboirteau- 
Fraoicli la no dba mu 'n ruig mi, a 
db-iunseadb an ama air am feud duil 
a bbi agad rium. 

Coin. — Mo bbeaunacbd agad, a 
Mburachaidb, bheir au uaidbeacbd 
sin sobis uacb beag do Sbeonaid, an 
uaii' a db' iuuseas mise sin dbi ; acb 
na cuir dail ro fada 's a' gbnotbucli 
air eagal gu 'm bi sinu a' call ar 
foigbidinn. 

MuE. — Acb a nis, a Choinnicb, air 
duinn na cotaicbean glasa, agus an 
turas d' on Gboirtean-Fraoicb a cbur 
air doigb, cluiuueamaid ma 's e do 
tboil e, ciamar tba do mbaigbstir 
mor, Sir Seumas, agus ciamar tba 
an spreidb Eireaunacb, a' tigbiuu 
air an adbairt 's an dutbaicb so, a 
tba gu tur coimbeacb dboibb, agus 
air iomadb seol ni 's gairbb' agus nis 
creagaicbe na bba na macbraicbean 
combnard' agus reidb air an d' 
araicbeadb og iad, aun an seann 
Innis-Fail Ì 

Coin. — Direacb " an eatorras, 
mar a bba 'm baile am Baideanacb." 
Tba Sir Seumas fein gu slau, fallaiu, 
acb cba 'n 'eil aon cbuid an crodb no 
na caoraicb a' tigbinn air an agbaidb 
mar bu mbaith leinu. Cbaill sinn na 
b-uiread de na caoraicb le gue tbuain- 
eal a thainig 'n an ceann ; agus tba 
'n crodb a' fuireacb caol, seargta, 
aL'us neo-bbeotbail. Cba 'n 'eil iad idir 'g am faiciun fein aig a' bbaile ; 
agus na'ntugadb an diugh dbacbaidh 
au de db' fbagadb Sir Seumas an 
tuatb 'n am fearainu fein, agus cba 
gbabbadb e gnotbucb ri sgiiob dhetb 
'n a laimb fein ; is e nacb gabbadb. 

MuR.— Tba mi ga d' dbeagb 
cbreidsinn, a Cboinnicb, agus o |'n 
toiseacb cba robb a' cbaocbladb 
barail agam ; oir, cba 'n fbaca mi 
riamb uacbdaiuu a' soirbbeacbadb 
an uair a gliabbadb e am fearaun 
aige 'ji a laimb fein. Cban 'eil e 
ceart siii a dbeanamb, agus cban 'eil, 
cba robb, agus cba bbi beannacbd 'n 
a lorg. Acb is iad na lagbaima 
seilge siu a cbuir eadar Sir Seumas 
agus an tuatb agus b' fbearr da gu 
mor an diugb na 'm biodb e air lan- 
cbead a tboirt doibb air gacb gearr 
agus cearc fbraoicb, gacb fiadb agus 
earb air an oigbreacbd a smaladb as, 
na dealacbadli ri deagb tbuatb mar a 
rinn e. 

Coin. — Ro cbeart, oir is fbad o'n 
cbual sinn gu 'n " teagaisg cleacbd 
agusfeiu-fbiosracbadhnah-amadain," 
agus tbeagaisg iad gu dileas Sir 
Seumas, ge b 'e co d' an aidicbeadb 
se e. Gu ciunteach fbuair e a 
cborragan a losgadb, agus bithidh 
tacan maitb mu 'n slanaicbear iad, 
oir bba na leoiu guineacb agus 
searbb, 

MUE. — Cba robb ni sara bitb co 
taitneacb mu 'n gbnotbucb gu leir 
ris an toilinntiim a thug do tburas 
Eireaunacb dbuit fein, a Cboinnicb, 
an uair a cbual agus a cbunnaic tbu 
iomadb ni a tbug lasgan gaire ort, 
ged nacb d' fbuair mise cotbrom ort 
fatbast cbum a bbeag de na nithibb 
sin a cblunntinn. Acb is e nis an 
t-am, agus sooraicb tbu fein re 
sealain gus an aitbris tbu dbomb 
beagau tuilleadb dbe 'n tapacbd a db' 
fbiosraicb tbu. 

Coin. — Ni mise mo dbicbioll, ma 
ta, air sin a dbeanamb. Bba mi aon 
la air feill, agus co a bba ri m' Dara Mios an t-Sanihiaidh, 1874. AN GAIDHEAL. 115 thaobh acli saighdear a bbuiiieadh 
do'n aite siu. Bha e 'u a sheasainh 
ag-iis a cas-labhairt, gus an robb e 
air a' cbnairteachadb mii dheireadb 
leis na-ficbeadaibb sluaigb a bba 'g 
ambaic aU- au aid aige le toll peileir 
iuute. "Seallaibb air an toll so/' 
ars' esan, " agiis tba sibb 'faicbiu na 
'm biodb i 'n a b-aid le cruu iosal, 
cbaidb am peileir troimb 'n cbeann 
agam." 

MUE. — Is maitb a tbubbairt an 
saigbdear bocbd, acb ciod tuilleadb ? 

Coin. — Air la eile, bba duine beag, 
luideagacb 'n a sbeasamb goirid nam, 
agus dblntbaicb coimbearsuacb dba 
fein ris, a tbubbairt " Cba deacbaidb 
tbu do bbaile Cborc an diugb, a 
Pbat." " Ocbau ! cba deacbaidb, a 
gbraidb-geal mo cbridbe, oir db' innis 
dniu'-uasal domb gu 'n robb dubli- 
rudb gn bbi air a' gbealaicb an so 
an nocbd, agns db' fbuiricb mi gus 
am faiciun e." 

MUE. — Mo bbeanuacbd air Pat 
bocbd! bha dull aige nacb robb 
gealacb idir auu an Core, mar a bba 
far an robb e, agus db'fbau e gu glic 
gus am faiceadb e au dubbradb. 
Acb am bbeU cuimbn' agad air dad 
tuille. 

Coin. — Air la araidb bba Eireann- 
acb a' gabbail na sligbe an deigh 
lorg mbor mbaide a gbearradb a' 
coille oig a bba ri taobb an ratbaid. 
Cbomblaicb an t-uacbdaran e anus 
an eudann agus tbubbairt e ris, 
'• Fbir gnu uaire, innis domb air 
ball, c' ait an do gbearr tbu an lorg 
sin, oir is maitb a' cbraobb a mbill 
tbu.? C ait an do gbearr tbu e ? " 
Tbioundaidb Pat a gbuuis ris an 
duin'-uasal, agus a' cur a cborraig ri 
barr a' mbaide, tbubbairt e, " gbearr 
mi direacb tarsning an sin e." 

MuR. — Cba robb an duiu'-uasal 
air a dbeauamb a' bbeag ni 'bu gblice 
leis na ceistibb a cbuir e ris a' 
bbalacb bbucbd. Acb cba 'n 'eil sin 
CO maitb ri Eireaiinacb a cbuuuaic mise 'g iarraidh oibre air tuatbanacb 
a bba goirid o Ghlascbu. Sbeas an 
duiiie bocbd ri taobb an tuatbanaicb, 
a tbubbairt ris — " Cba ruig tbu leas, 
a bbalaicb, cba ruig tbu leas a bbi 
'cur dragb' orm-sa, oir fbuair au 
ditbis mu dbeireadb a bba agam as 
an dutbaicb agadsa bàs air mo laimb, 
agus b' eiginn domb an cur fo 'n 
talamb air mo cbosdas fein, agus 
agus cba bbi gnothucb agam ri auam 
tuille as an tir sin, uime sin, bi 
falbb ma ta." *' Ocbau ! a dhuin'- 
uasail,cba'n eagal domb-sa, gu firinn- 
eacb, cba 'ji eagal domh-sa, oir gu 
cinuteacb gbeibb mi teisteanas o gacb 
maigbstir aig an robb mi riamb nacb 
d' fbuair mi bàs aig aon diubh. Is 
mi nacb d' fbuair, agus feudaidb sibb 
mo cbreidsinn a dbuiu'-uasail urram- 
aicb." 

Coin. — Cba d' rinn an tuatbanacb 
gu ceart mar d' thug e obair do 'u 
duine bbocbd an deigb gacb dicbill 
a rinn e gu dbearbbadb gu 'n robb e 
beo. Gun teagamb is ro iongantacb 
freagairtean nan Eireannacb air 
amannaibb. Cbual' mi mu dhitbis 
sbaigbdear a bba ann roimb so aig 
an robb mor-speis d' a cbeile. Bba 'n 
t-aon 'n a Albannacb, agus an t-aon 
eile 'n a Eireannacb. Mu 'n deacb- 
aidb iad sios do 'n cbatb, rinn iad 
cordadb r' a cbeile na 'n racbadb a 
b-aon diubb a leonadb gu 'n cuidicb- 
eadb an t-aou eile leis. Tbacbair e 
ann am blar fuilteacb gu 'n do leon- 
adb an t-Albannacb le peileir air an 
leis, agus gbrad ghlaodb e li 'cbaraid 
Eireannacb air son cuideacbaidb. 
Tbog Pat suas ah- a gbuaillibb e, 
agus d' fbalbb e leis chum an leigb. 
An uair a bha e air an t-sligbe sguab 
peileii- eile an ceann dbe'n Albannacb 
bbocbd, gu 'n f bios, gu 'n aire d'a 
cbompanacb. Chunnaic an leigb an 
t-Eireannacb a' giulan na closaich 
gun cheanu, agus tbubbairt e ris, 
" C ait am bbeil tbu 'dol le sin, a 
Pbat ? " '' C' ait am bheil mi 'dol ] 116 AN GAIDHEAL. Dava Mios an t-Samluaidh l^li. Co a chual riamh a leitliid, c' ait acli 
clmm an leigh, gus an leigliisear an 
duine truagli a leonadli co searbb Ì" 
"Ach, a' charaid," deir am fear eile, 
*' am bheil thu 'faicinn gu 'm bheil 
thu 'giulau closaich gun cheanu?" 
"OcLon! mo thruaigh an gnothucli 
cianail ! tlia mi 'faicinn sin a nis, acli 
smuainich air na breugaibli eagallacli 
a labhair an droch-f hear rium ; oir 
CO cinuteacb ris a' bhas, dh' innis e 
dhomlisa gur ann a leonadh e le 
peileir aun an lag na sleisde." 

MuR. — Is e fior Eireannach a blia 
's an fhear sin gun teagamb, a 
Choinuich, an uair a bba e an duil 
gu 'n robh comas aig fear gun cheanu 
labliairt ris, agus na breugan a chur 
an ceill da. Ach chuala mise mu 
Eireannach eile a bha cheaxt co ion- 
gantach ris an t-saighdear sin, agus 
iniisidh mi dhuit m' a thimcliioll. 

Coin. — Tha sin ceart, a Mhurach- 
aidh ; ach rach air d' aghaidh, agus 
cluinneamaid ciod a thachair. 

MuR. — Bha Eireannach bochd, 
luideagach aou la ag imeachd air a 
shocair, agus a' gabhail an rathaid- 
mhoir a' feadaireachd dha fein, 
Ghrad chomhiaich e tarbh mor, fiadh- 
aich, aig an robh suileau a' lasadh 
mar theine leis a' chutbach a bba air. 
Ann am priobadb na sula, leum e 
air an duine thruagh, thog e suas 
air adhaircibh e, agus le aon bhras- 
upag, tbilg se e tbar garadh-cloiche 
a bha ri taobh an rathaid. Air do 'n 
Eireannach bbochd eirigh air a chos- 
aibh mar a b' f hearr a b' urrainn e, 
tbilg e suil air an aÌDmhidh fheargach 
agus chunnaic se e le 'shroiu air an 
lar, a'sgriobadh agus a' reubadh suas 
natalmhainn le'chois thoisich, mar 
is cleachd le brviit's an staid sin a 
dheanamb. Rinn Pat bochd snodh- 
gaire, 'n am da a bhi 'crathadh a 
cbuid luideag, agus a' tionndaidh 
ris an tarbh, thubhairt e, "A bheist 
ghrannda, chrosda, mur faicinn thu 
a' striochdadb, a' sgriobadh, agus a' deanamb mor-umblachd air an doigh 
sill, air m' onoir gu 'n saoilinn gu 'n 
robh thu ann an da-rireadh, an uair 
a tbilg thu mi thairis air a'gbai'adb." 

Com. — Nach b' e am blaomasdar 
gun 'cbeill e, le bhi 'n duill gu 'n 
robh an tarbh a' deanamh nmblaclid 
dha, an uair a bha e 'n a chas-fheirg, 
a' sgriobadh suas an I'athad-mboir. 
Bu mhaitli dha nach deachaidh e 's 
an am a dheanamb suas na reite ris 
an ainmbidh fheargach, oir bu ro 
chinneach gu 'n tilgeadh se e an 
dara uair tbar mullach a' gharaidh, 
mur deanadh e na bu mbiosa air. 

Mur. — Moran taing dhuit, a 
Choinnich, is neonach, ach istaitneach 
do sgeulan Eireannach, agus tha mi 
an dochas nach do theirig iad iiile 
fhathast, agus gu 'nl bheil la maith 
eile a' teachd. Ach ciod an carbad 
a chaidh seachad le leithid deghleadb- 
raich ? Seall a macb agus faic. 

Coin. — A Mburacbaidh, 's e car- 
bad Sliir Seumas a th' ann. Cba 'n 
fhac' mi riamh ni 's fearr. Stadaidh 
iad aig an Tigh-gheal a bheatbachadh 
nan each. Gheibh mise dhachaidh 
maille riu, agus caomhnaidh sin 
iomadh ceum coiseacbd dhomh. 
Greas ort do 'n Ghoirlean-Fraoich, a 
charaid ionmhuinn, agus altaicbidh 
Seonaid do bbeatha. Gabh mo 
leisgeul air son a bhi 'dealacbadh 
riut CO cabhagach, ach comhlaichidb 
sinn an ath-ghoirid. Slan leaf ! le 
moran bbeannachd dboibh-san gu 
leir aig a' bhaile. Slan leat ! 

Alasdaie Ru-adh, Is fhasa gu mor fiiireach samliach, na 
gun fhacal a thuilleadli 's acliòira labliairt. 

Cha labhair iieacli air bith gu tèaraiute 
ach esan a tha 'sireadh a bhi 'ii a thosd. 

Cha 'n 'eil neach air bith tèarainte 'a a 
mhaighistir ach esan nach ob a bhi 'u a 
sheirbheiseach. 

Cha ghabh neach air bith toil-inntinn 
thèarainte ach esan aig am bheil teisteanas 
deadh chogais. 

Is mor an ghocas gun bhi cas an gniomh, 
no diorasach 'n ar barail fein. D.ii-A Mios an t-Samhraiaii, 1874. AN GAIDHEAL. 117 LITIR O FHIOXNLADH 
PIOBAIEIE G'A MIIXAOI. 

A Mhairi, a Giiraidh, — Is bliadhiia 
leani gach la o 'n a dliealaich mi riut 
fheiu agiis ris na paisdeau. Tha 
mi 'ii tras' anu aa Glasclui mor nan 
stiopall, baile na g-Ieadhraich. O I 
nacli robli lui aoii uair eil' am 
sliineadli air bi'uacli na h-aibhue far 
Tiacb cluiniiinn ach torman nan allt, 
bairich nam bo, agus ceilearadh nan 
eun. Tha mi 'nis, mar a gheall mi, 
'di)l a dh-iniiseadh dliuit mar f Iiuair 
mi a mach. 

Tha cnimhn' agad fheiu mar a 
dhealaich sinn. Thog mi orm le 
bocsa na pioba gn benl a' chaolais ; 
's ann an sin a blia 'n otbail : Marsali 
Mhor agus na bnanaichean a bha 
leatha cho aoibhinn, aighearach, 's 
ged nach biodh iad ach a' dol do 'n 
choille-chno. Co 'blia 'm broilleach 
na cuideachd ach Para Mor le eile- 
beag 's le 'bhoineid, mar a b' abhaist 
da— cnaille de bliata daraich 'n a 
laimh — maileid de bhian gaibhre air 
adhruim. " Failt' ort, Fhionulaidh 
Phiobaire," ars'esan, "gu'm meal thn 
do bhvigis." " Ma ta," arsa mise, "tu- 
baist oirre — 's i so a' cheud uair a 
chuir mi orm i; na'm fuir'eadh i shuas 
cha bu ghearan e ; ach tha mi 
cheana cho sgith dh' i 's a bha da 
bhliadhnach eich de 'n ghad, a' cheiid 
oidhch' a chuireadh aire." A mach 
ghabh sinn an coiimeamh soitheach 
uasmuide, a' Mhaighdean-Mhorairn- 
each, mar a their iad rithe. Bha i 
'teannadh oirnn o Mhuile, a' cur nan 
smuid d' i. " Tlia i so a' tighiim," arsa 
Para Mor, " an aigeannach mhaol 
ghranda, le 'gleadhraich, 's le 'h- 
upraid ; cha b' ioghnadh learn ach a' 
Mhaighdean a radh rite ; b' i sin 
a' Mhaidhdean gun mhodh, gun 
eisimeil." Tharruing i oirnn, le 
caoiribh bana fo 'sroin — a' slach- 
draich, agus a' sloisreadh na fairge 
foipe, 'bha 'g eirigh 'n a h-iomaireaii 
bana col)hraa;aich a nunu mi li-Aros. ' Thainig i 'uuas oirnn a' bagradh ar 
smaladh fo 'cuibhleachan. Fa dheir- 
eadh stad a' bheist— a's cha Uiaith' a 
stad na cuibhleachan o 'dhol mu 'n 
cuairt, na 'thng feadau fada caol, a 
bha suas ri taobh an t-simileir 
mhoir, aon ran as a sliaoil mi 
'sgaiueadh mo cheaun. '8 anu an 
sinn a bha 'n uinich 's an othail an 
dol ri cliathaich na Luiuge, a h-uile 
beul 's a' bhata fosgailte 's an aon 
am — gun urram fear d' a cheile. 
Ma 's i ^larsali Mhor thug i 'mach a' 
Bheurla sin nach do chleachd i o 'n a 
bha i'n uraidh air a' Clhalldachd ; co 
ach ise — bha 'Bheurla 's a' Ghaidhlig 
am measg a cheile. " Dean fodha," 
ars' an dara h-aon ;" " nach iomair 
tliu, a mhic do mhatliar," ars' an 
t-aon eile : " a stigh an ramli 
braghad shuas, buille 'g a deireadh 
shios." " Cani, cani illeaii," arsa 
Marsali Mhor — " gu reidh," ars' a 
h-uile h-aon. Mur bhith mo naire, 
's mar a bha mi ceangailte 's a' 
1)lirigis, bha mi 'mach a shnamh gu 
tir. Fa dheireadh thainig ball cainbe 
le fead mu 'r cluasail)h, agus ghlaodh 
gach neach, " Cum aii gu grainail, 
Iain Bhaiu." Thug a' Gheola aon 
sathadh aisd' a nunn gu taobh na 
Luiuge, ag'us shaoil leam gu 'n robh 
sinn thairis. Fhuair mi 'suas, ach 
cha 'n fhios domh cionnas ; a's cha 
mho bha 'fhios agam c'ait' an 
tiomtda'inn. 

" Tha thu 'n sin Fhionulaidh," 
arsa Para Moi-, " mar bho mhaoil 
am buailidh choimhich. Thig leam 
dh' amharc miouach na Maighdiun 
so fheiu, a dh' fheuchainn an tuig 
sinn mar tha 'bheairt imdeachdach 
ag iomairt." Ach, ma chaidh, 's 
ann an sin, a Mhairi, a bha 'm fire, 
faii-e ! — Sailthean iaruinn agas slatan 
a' gluasad a nunn agus a nail, a sios 
agus a suas, air an ais 's air an 
adhart, gun bamh, gun stad ; cnagan 
agus gobhlan ac^us eagan a' freagairt 
d' a. cheile. Cuiuhleachan beaga 'n 
8' 118 AN GAIDHEAL. Dara Mios an t-Samhraidh, 1874. an deaim-niith mu na cuibhleaclian 
mora. Duine truagli shios am 
measg na h-acf huiiiii, a' cur na smuid 
deth, far nach saoileadh tn am b' 
urraiim do Inch dol gun a milleadh ; 
ach bha esan a' gluasad air feadh na 
h-upraid, cho neo-sgathacli 's a 
rachach Para Mor no mise am measg 
nan caorach ; ag- ai-madh gach 
acfhuini), achlais, udalain, agus 
feadain le li-olaidli agus le h-im. — 
"Adhuine thruaigli," arsa Para Mor, 
'■'■ 's ann agam uach 'eil suil ri d' aite; 
is daor a tha thu 'cosiiadh d' arain." 
" Car son ars' esaii V 's e 'tioundadh 
suas a shul a bha 'suamh ami am 
falhis. Ged a labhradh a' gbeimhleag 
iarninn a bha 'u a laimh, cha b' 
urrainu duinn barrachd ioghnaidh a 
bhi oirim na 'n uair a chuaUi siun an 
duine so a' labhairt na Gaidhlig. 
" Nach do shaoil mi," arsa Para Mor, 
" gur Sasuimach, no Eirionnach, no 
Gall bochd a bh' ami." Thaiuig e 
nios, a' siabadh an fhalluis o'ghnuis 
le bad corcaich a bha 'n a laimh ; 
agus thoisich e air beachd a thoirt 
dhuhm air an acf huinn. Ach 'eudail, 
b' i sin an f haoineis. " An saoil 
thu, a Phara Mhoir," a deir mise, 
'' nach anns a' cheann a smaointich 
an toiseach air so a bha 'n inn- 
leachd ?" " Coma leain e fheiii a's 
'iniileachd," arsa Para mor. " Is 
mi-nadurra, peacach an inideachd so 
fhein, a cur srnth' agus soirbheas an 
Fhreasdail gu n dulan, a' dol 'ii an 
aghaidh gun seol, gun ramh. — Coma 
learn i; — cha'ii 'eil an innleachd so 
cueasda. B' f hearr leam a bhi aun 
an geola dhuibh Acha-na-craige — 
Eoghau an Rudha airan stiuira'ruith 
le croinn ruisgte, troi' Bhuinne-nam- 
biodag, ua'blii imite — tha mi 'g radh 
riat nach 'eil an innleachd s > cneasda." 
Mar a bha sin a nu m gu ceann 
Mhusdail chuala mi fhein sgal pioba 
air mo chnl, agus air dhomh tiound- 
adh CO bha 'n so ach balach ronnach 
de mhuinntir Thirithe. a' gleusadh a phioba, an f had 's a bheireadh duiu' 
eile cuairt aisde. " Ma ta," ai'sa 
Para Mor, "'Is ceannach airan ubh 
an gloc' Cia mar tha so a' cordadh 
riut, Fhiouulaidh," ars' esan? " Is 
searbli a' ghloir, a deir mise nach 
fhaodar eisdeachd." Chluich e, fa 
dheireadh, " Bodach-nam-brigisean," 
agus mu 'n do sgulr e dh'i, bha mi 
cho sgith dheth fhein 's da clieol 's 
a bha mi de 'n bhrigls lachduinn. 

Co 'bha 'n deireadh na Luinge, 
ach Alastair rnadh Mac-aii-Abraich, 
Tighearna Cliola. Mliothaich e 
dhomh fhein, agus smeid e orm-- 
clia robh maith a dhiultadh — bha 
morau uaislean shios leis air clar 
deiridh na luinge : Sasunnaich, Goill, 
agus Frangaich. Cuid diubh a' 
leughadh, cuid 'n an cadal — cuid a' 
meananaich, cuid ag itheadh. Fear 
dhiubh ]e gloin' amhairc fhada, 
riomhach r' a shuil, mar gu 'm biodh 
e'dol a losgadh air Caisteal Dubhairt; 
mhothaich mi fear fada caol, ghis- 
neulach le speuclair air a shioin, 'us 
bioran ruadli 'n a laimh leis an robh 
e 'tarruing dealbh a' Chaisteal. Bha 
baintigheaina mhor, riomhach 'n am 
measg agus measau leibideach de 
chu beag, molach 'n a h-uchd, ris an 
robh i a' briodal, agus 'g a phogadh ; 
agus da inhaighdean og leatha, air 
an robh rud nach faca mi riamh 
roimlie, brigiseai geala auairt, fo'n 
chuid eile d'auaodach. Thug mi 
fhein a mach a' phiob mar a dh' iarr 
iad, ach a' cheud sgal a thug i, theich 
gach aon diubh ach aon Sasuanach 
mor, reamhar, a shuidh inu'm choinu- 
eamh le dha mheur 'n a chluasaibh, 
agus sgraiiig air mar gu 'm bithinn 
a' dol g' a itheadh. 

Ma bha ceol am measg nan uaislean, 
bha ceol agus dannsadh an ceann 
eile na Luinge. Ach inar'bhasinn 
a' dijl sios gu Eisdeal, chaidh an ceol 
air feadh na f idhle. Bha 'n f hairge 
'n a mill agus 'u a gleanntaibh ; 
thoisich soitheach na smuide fheiii ri Dara Mios an t-3amhraidh, 1S74. AN GAIDHEAL. 119 danusadh. Cha x'obli ran a bheireadh 
am feadaii mor as nach saoileadh tu 
g'u 'u robh muc-inharar'a cliathaicli. 
ChacliIuuuieadlitii'tiisacho.snaicheaJi 
o g'acli aite. Bha 'n Sasnuuacli mor 
a bha 'fochaid air a' pliiob, 's a cheana 
thar beul-mor na hi'nige, an iinpis 
sg-aiiieadh. " An tuilleadh teaauaidh 
ort," a deir mise; " ueo'ar thaiiig- laur 
'eil pkiic piol)air' a nis ort fhein." 
Rainig siiiu au Crionan. Is priseil, 
arsa Para Mor, a' chas air tir ; a' 
elieud fliocal a tliaiiiig as a cbeanti 
o'ti a cliaidli simi seachad air beul 
Locli-faochann. 

Air au la maii'each raiuig sinn 
Glascliu, aite ri.s an aliair iad am 
Broomielaw ; b' e sin Ceithe na h- 
upraid. Luingis na smuide a' falbh 
ag-us a'teachd lau skiag-h, mar gn 'm 
biodh an saoglial a' dol do Glilasclin, 
agus an saog'lial a' teicheadh as, 
nach d' fhas mi bodhai' leis a' 
g-lileadliraich a bha 'm chluasaibb, 
cha cburam learn gu 'u caill mi 
mo chlaisteachd tuille. Bha sreatli 
dhaoine* air an tarruing' suas fa 
chomhair nan soithichean le ball 
cainbe mu g-huala gach ac^in diubh, 
agns braiste riomhacb air 'uchd. 
Bha iad so a' smeideadh oirnn mar a 
bha siim a' dol gu tir, a h-uile beul 
fosgailte mar g'u 'm biodh iad a' cur 
failt' oirnn ; gach lamh sinte, ag'us 
gacli suil siulihlach mar gu 'm biodh 
iad ag iari'aidh luchd-eolais. Bha 
aon fhear, gu h-araidh a shocraich a 
shuil orm fhein, agus air dhonih 
amharc air gu gear, a dh' f lieuch an 
cnimhnichinn co e, chuir e 'lamh r' a 
aid, agus chrom e 'clieann cho 
modhail, sliiobhalta,'s nach b'uiTaiuu 
domb gun au f hailt a fhreagradh; 
aun an prioba na sula bha e air clar 
na luinge, agus tliog e leis l)0csa mo 
phiobaagus maileid ParaMhoir, cho 
ensgaidh 's a ghlacadh Gaidseir 
Thobar-Mhoire buideal uisge-bheatha, 

* Purtairean a' cheithe. gun chuireadh, gun chead. " Air 
d' athais," arsa Para Mor. " An 
cuala tu riamh, mo gliille maith, mar 
thuirt Clag Scain, ' An rud nach buin 
da.'" "Leanaibh mis a dhaoin' 
uaisle," ars an duine, agus e 'falbh 
ceuni romhainn. " 'S ann 's a' bhaile 
rahor fhein," a deir nis', " a tha 'm 
modh. Is fad' o 'n a chnala mi, 
gu 'm bigill'aig an fheannaig fhein 
's an fhoghar." Dh' iarr sin air e 
g' ar toirt gu tigh Eogbain oig, far 
an d' rinn iad ar beatha gu cridheil. 
Slan leat, a Mhairi, a ghraidh, air 
an am. Cuiridh mi litir eile ad 
iouiisaidh ann an nine ghoirid, 'n 
uair a gheibb mi cosnadh. Cha 'n 
'eil thu fhein agus na paisdean tiota 
as mo chuinihne. ! bi furacbair 
mu Lachann beag, mo chuilean 
gaolach. Am Freasdal a bin maille 
riut guidhe durachdach, d'Fhir- 
phosda ghradhaich, 

FlONNLADH MAC-AONGHAIS. 
— Bho'n Teachdaire GliaklheaiacJt. DUAN OISEIN DO 'N GHREIN. 

O thusa fein a sliiiibhlas shuas, 
Co cruinn ri làn-sgiath chriiaidh nan 

triath, 
Cia as a ta do dhearrs' gun gliruaim, 
Do sliolas 'ta clio buan, a ghrian ? 

Thig thnsa nach a' t' àille tlirein, 
A's fal'chidh reultan bliiiainn an triall ; 
Theid gealach bhreac gun tuar bho 'n 

speur, 
'G a ceiltinn fein fo stuaidh 's an lar. 

Tha thus' a' t' astar mor a mbain ; 
Oil- CO 'tha dan gu bhi a' d' choir ? 
Bho 'n chruachan tuitidh 'n darach ard, 
A's caithidh earn fo aois, a's sgorr ; 

Seadh traighidh agus Honaidh 'n cuan, 
A's caillear sliuas an i-e* 's au speur : 
Tha thus' a' t' aon a cliaoidh fo bhuaidh, 
An aoibhneas buan do shobiis fein. 

'N uair dhubhas trom mu'n domhan 
stoirm, 
i Le torunnt borb as dealan beur,t 
X sin seallaidh tus' a' t' aill bho 'n toirm, 
S fiamh ghair ort fein 's an tailmrich 
gheir. 

" A'ghealacli. •(- Tuinieiueauh. :J; Uamliaiach. 120 AN GAIDHEAL, Dara Mìos an t-Samhraldh, I874. Ach dhomhsa tha do sholus faoin, 
'S nach faic mo shuil a chaoidh do ghnuis, 
A' sgaoileadh cùil a 's òrbhuidh ciabh 
Air aghaidh àillt' nan nial 's an ear, 
No 'n uair a chritheas tu 's an lar 
Aig dorsaibh ciar do shuain air lear. 

Math dh' fheudt' gu 'm bheil tliu mar 

mi fein, 
An am gu treun, 's gun f heum air am; 
Ar bliadhnaibh 'tearnadh luatli bho'n 

spevxr, 
A' siubhal cas le clieil' gu 'n ceann. 
Biodh aoiblineas orts', a thriath gun 

bheud, 
'S tu neartar, òg, fo glileus nach gann. 

Is dorch', mi-thaitneach làith' na h- 

aois — 
Mar shohis faoin an re gun chàil ; 
I 'sealltainn sios bho neòil air raon, 
'S an liath-cheo 'gluas' air taobh nan 

earn, 
A'ghaoth bho thuath air reidh neo chaoin, 
'M fear-siubhail aosd fo bheud 's e mall. LACHLUNN MAC THEAR- 
LAICH OIG, 

AM BARD SGIATHANACH. 
Is lioiimhor feart agus cuinhachd- 
iiintinn a leigeadh ris, agus a dh' 
f boillsicheadh leis ua Bardaibh 
Gaidhealacb. Gheibhear moraii 'u 
am measg a bha ro choinharraiclite, 
cha 'n e mhaiii air son deas-bhriath- 
rachd agus oirdbeirceas cainnte, 
ach max- aii ceudua air son geiread, 
grad-leirsiiineachd, agus dian-thiiigse. 
Rugadh na feartan so maille riutha, 
agus blia iad, uime sin, nadurra 
dhoibh. Mar bu trice cha do 
tharruiiig iad a bheag sam bith de 
na buaidhibh a shealbhaicheadh leo, 
o f hoghlum, o theagasg, no air sheol 
sam bith o bhai'diichd nam filidh 
Greugach, no Romaiiach, no Sasun- 
nach, do bbrigh gu 'n robh iad gu 
tur aiiieolach air gach ni a sgriobliadh 
leo sin fa-leth. Bha 'n luehd-dan a 
sgriol)b 'n ar rioghachd fein 's a' 
Bheui'la amis gach linn air ais, 
eolacli air na Bardaibh Grengach 
agus Romanacli, mar a bha Homer, Virgil, Horace, agus moran eile, 
agus bha iad a'feudaÌQii cuideachaidh 
o gach samhladh agus riochd-caiimte 
a bha air an gnathachadh leo siu 
anus na seann liuntibh. Ach bha 
na nithe so uile, mar gu 'm b' ann 
glaiste air luchd-filidh na Gaidh- 
ealtachd ; agus an deigh sin, c' ait 
am faighear ann an caiunt sam bith 
bardachd a bheir barrachd air moran 
de na danaibh a dhealbhadh's a' 
Ghaidhlig 1 Tha Oiseau mar gu 'm 
b' ann leis fein, eadar-dhealaichte o 
m\ h-uile, air sou maise agus 
f reagarrachd nan samhladh a ghuath- 
aicheadh leis. Ach gun ghuth 
a thoirt airsaii, nach aillidh na 
samhlaidhean a ta air an dealbhadh 
leis a' Bhard-Aosda, le Donnachadh 
Ban, Dughall Buchanan, Nigheau 
Alasdair Ruaidh, Rob Donn, agus 
na ficheadan eile ? Cha 'n 'eile creag, 
no beiim, no sruth, no cuan, no 
craobh, no luibh, no gaoth, no ceo, 
no ni sam bith ami an oibridh a' 
Chruitheir mu 'n cuairt duiiuj, air 
nach d' rinneadh greim chum an 
luinneagan aillidh a dheachdadh le 
maise agus beothalas ! 

'N am meag-san, uime sin, a riun 
iad fein cliuiteach agus comharraichte 
air son fior dhuantaireachd bha am 
Bard Sgiathanach, Lachlunn Mac 
Thearlaich Gig. Ged nach 'eil mor- 
eolas aig an t-saoghal air, agus ged 
nach 'eil ach beagan a lathair de na 
danaibh a chumadh leis, gidheadh is 
airidh Lachlunn coir air'aite feiu 
fhaotuinn am measg nam Bai'd. 
Rugadh e am an sgiorachd an 
t-Srath, anns an Eileau Sgiathanach, 
's a' bhliadhna 1665. Bu mhac e 
do Thearlach Og, Mac Theai'laich 
Mhic lonmhuinn, 's a' Cheann- 
Uaclidarach. Bha Fear a' Chinn- 
Uaehdaraich'n a thuathanach co- 
thromach, measail, agus 'n a f hoirbh- 
each eaglais. Bhaedlutli annandaimh 
ri Mac-Ionmhuinn, Uachdaran an 
t-Sratha, B' i bu mhathair do Dara Mios an t-Samhraldh, 1874. AN GAIDHEAL. ■121 Lachluim, Maii-i Nic-L('oid, iiigliean 
laiu Mliic-Leoid, fear na Droighnich, 
's ail eileaii cheudna. BLia paranta 
Lacbkiitiu ro mlieasail 's an eileao, 
ag'us rinn iad an dichioll air gacli 
foglihim 'n au comiis a thoirt dasan, 
agus do 'n cliuid eile dbe 'ii teaghlach. 
Autis ail linn siu cha robh sguilean 
ach gle ana-minic air an suidheacbadh 
's an Eileati Sgiatbanacb ; agus 
cluiui leas a' tbeag-blaicb a cbnr air 
agbaidb, fbuair Fear a' Chinn 
Uacbdaraicb ogaiiach as an Taobh- 
deas cbiun teagasg a tboirt d' a cbnid 
cloinne. An nair nach robb Lacbhmn 
acb fathasfc 'n a leanabb, nocbd e 
gu soilleir gn 'n robh caileachd agus 
gride na bardacbd 'n a cbridhe. Aig 
aois ocbd bbadbda nocbd e treoir 
agus beotbalas-innfciun nacb faicbt- 
eadbacb gu tearcauuam balacbanaibb 
iiiread eile na b-aoise siu. Blia e 
cridbeil, sunndach, geur-bbriatbracb, 
agus ro dbeidbeil air ceol agus 
bardacbd. An uair a rinn a 
pbarantan an dicbioU chum gacb 
fugbluni 'n an comas a tboirt do 'n 
cloinu fein aig a' bbaile, cbunnaic 
iad gu 'n robh Lacblunn a' toirt 
barracbd air each, agus air an aobbar 
sin, air doibh a bbi cotbromacb 'n 
au staid fein, runaich iad Lacblunn 
a cbur aig aois sbea bliadbna deug 
gu Inbbir-Natbrunn, bade beag nui 
cbuig mile deug- an ear air Inbhirnis, 
far an robh sgoil ro ainmeil a db- 
ioniisaidh au robh oganaicb air an 
cur as gacb cearnadh mu 'n cuaiit. 
Db' fban e anus an sgoil so re tbri 
bliadhua, far an robh e cliuiteach, 
cha 'n e mbain air son tapachd a 
bhuaidbean-inntinn, ach mar an 
ceudna air sou aii duracbd agus a' 
bbuan-sheasmhacbd leis an robh e 
'g an guathachadh, agus 'g an atb- 
leasachadh. Cha b' f bad gus an d' 
thug e barracbd air gacb oganach 
eile a bha maille ris, agus gus an do 
choisinn e deagb-ghean a lucbd- 
teagaisg gu leir. Dhasan cIim b' urraiun a bhi diomhain; agus an uair 
a bhiodh a chompanaich ri mireadh 
agus cluiche air na raointibb, 
ghei!)hte Lacblunn gu diau aig a 
leabbar fein. Bha e mar so a' 
gnatbachadh a mbionaideau taimb 
ann a bhi 'deanamh dhuanag 's a' 
Bheurla ; agus bha cuid dliiubh gle 
bbi(jdbeach. Ach do brigh nach b' i 
a' Bheurla cainnt a mbathar, cha 
robh na luinneagan sin airidh a bhi 
air an samblachadh ris a' bbardachd 
gbrinu a riiin e 's a' Ghaidblig. B' 
olc an aiiidh da-rireadh nach do 
sgriobh e sios ach fior neoni de na 
nithibh taitiieach a rinn e 's a' 
Ghaidblig, oir na 'm biodli iad gu 
leir air au gleidbeadh, agus air an 
clodh-bbualadh aun an aon leabbar, 
thogadh iad an ughdar fein suas 
chum na h-ard-inbbe sin am measg 
luchd-filidh na Gaidhealtachd, air an 
robh e gun teagamb co ro airidh. 

'N a phearsa bha Lacblunn Mac 
Thearlaicb'n a dhuinemor, sgiandiach 
calma, agus cha bu lionmbor iad a 
chuireadh a dbruim ri talamh. 
Gidheadh, bha e ciuin, macanta, 
agus stuama. Bha e comharraicbte 
air son daimheileachd agus fior 
chairdeis. Bha tlachd aig na h-uile 
dba, agus bha a bheatba air a h- 
altachadh anus gacb cuideacbd. Bha 
e uasal 'n a nadui-, gidheadh, iriosal 
'n a gbiulan do glinath. Bha gacb 
ceann-cinnidh agus uachdaran air 
feadh na Gaidhealtachd eolach air, 
agus cha do mheas iad gu 'n robh 
cuideacbd no comuim sam bith a 
chruinnicbeadh air son aoibbneis no 
cridhealais, idir ceart agus ionilan, 
mur biodh Lacblunn Mac Thearlaich 
Gig a lathair maille riu. 

SC4IATHANACH. 
(Ri leantuinn.) Is e an t-earchall a's niio«a, a thig an 
car dnine, a bhieu comusach air 'earcliall 
a ghiulan. 122 AN GAIDHEAL, para Mios an t-Samhraidh, 1874. AN EIBHINN DONN. 
lE|E!E|=ÈÌ^E|:*$*:l^Et|EÈEEE2E -È-È^ 4^-»r .R I r.,m:s.,m r.,d:d.,D i ^ .^=3^=^1=4^: di . . t 1 : 1 . Di ?EÈ 


3., s :1., ; f.,r:d.,d 'a runach learn mo ribhinn donn 
'S a'ghleann taobli thall uam fuar- 
bheann — 

'S an fheasgar cbiuin theid mi le m' rnu 
Gu doire dluth nam fuaran. 

Mo sheang-choin-seilg tha 'n garbblach 
fhiadb, 
S' mo chiidhe cian tha 'n comhnuidh, 
'S a' gbleann 's an eisd mo ÌSJ hairi ghrinn 
Ki ceilear binn nan smeorach. 

O 's runach learn, &c. 

Tha eoin an t-sleibh air sgeith mu 'n 
cuairt, 
'S cha duisg iad fuaim mo lamhaich, 
A's mis' am i^hramh an sgath nam brnach, 
'S mo smuain mu 'n ghruagaich ghradh- 
aich. 

's runach leam, &c. 

'S i 's aotruim" ceum 's is dearrsaich' suil, 
'S a gair' tha ciuin a's caoimhneil, 

'S a guth tha dhomhs' mar sholas ciuil, 
'S mi falbh nan stuc 's an oidhche. 
's runach leam, &c. A ciabhan fainneach 's aillidh sgeimh, 
'S a braighe 's gle-gheal boidhche, 

Fo osna 'cleibh ag eirigh seimh. 
Mar fhaoillinn bhain air Lochaidh. 
's runach leam, &c. 

A cridhe aobhach 's aotrom sunnd, 

Mar mhang aig surd an reidhlein ; 
Ach caomh a's tlath mar bhlath fo 
dhriuchd, 
'S fo mhaise chiuin a' Cheitein. 

's runach leam, &c. 

Mo ribhinn ghraidh a's aillidh sgeimh, 
'S do 'n araidh beus a's boidhche, 

'S a' mhaise dh' fbas air gradh nan ceud 
Cha treig i 'n Inbhear-Lochaidh. 

's runach leam, &c. 

Ged gheibhinn lu-chuirt 's crun an Eigh 

A d' iunnais dhiobrainn coir orr' ; 
'S tu bheann 's a' l^han-righ 'bheirinn leam 
Gu tamh aig bonn nam mor-bheann. 
O 's runach leam, &c. 
A. M. C U M H A 

Air dhomh an t-oran a lean as 
fliaicinn deireadh na bliadhiia anus 
leabbar ris an abvar aims a' Blienila 
an " Sunday Mag-azine," dh' eadar- 
theangiiich mi e le rnii a cliur a dh- 
iounsaidh a' Ghaidheil ; agus a nis 
air dhomli cead f haot'^inn o f hear- 
ullacbaidli an leabliair sin a clinr 
air adhart, tha mi 'g a sgiiobhadh do 
bhur n-ionnsaidh. Chaidh an t-oran 
a dheauamh le bean bhochd aun an 
aon de na h-eileanaibh fiadhaich anus 
am bheil daoine aa itbeadh feoil a RAO. 

cheile le mor bhias. A reir a' 
chnnntais a chaidh a thoirt, bha 
liao agus a fear-posda ro chaomh 
mu cheile gu aon latha mi-shealbhar 
a dh' iarr i air am fait a bbearradh 
d'a ceann. An nair a chnnuaic e 
an craiceann cho geal, bbriagh thnirt 
e gu 'm feumadh e a ceann f haotainn 
ri itheadh gnn dàil, agus thoisich e 
vi teasachadh na h-àmhninn, agus ri 
sgaoileadh dhuilleagan na craoibh 
pailm air a h-nrlar. Thoisich Eao 
air deanamh a' chumha so dhi fein : Dara Mioi an t-Samhraidh, 1874. AN GAIDHEAL. 123 bha fios aice nach ntbli dol as aim 
di ; a,L;-i]a bha a piutliar-cheile a' gul 
ri 'taobh,oir bha an tuineas partanach 
(cancer) oh-re, 's bha Rao ro ghriuii 
rithe. An uair a bha an àmhiunn 
teth, mharbh a' bhrùid au-iochdaihor 
a bhean l^hochd, agns rosd e a ceann, 
a riarachadh 'anamiaim grained. 
Chuir e an corr d' a feoil am falach 
fo chraoibh. An nair a bha e an 
sin leis thainig da bhrathair Rao g' 
a faicinn ; dh' iunis a pinthar-cheile 
an sgeul bochd dhoibh, ngus chaidli 
iad air toir na beiste. Bha e a' cnr 
falach craoileig Ian de fheoil a' 
blioireannaich bhochd ; leum iad 
air gu grad, agus mharbh iad e, agns 
rosd iad a oheann-san anns a' cheart 
àmhuinn 's an d' iillaich esan ceann 
Rao. Is f hendar dhomh ainmeachadh 
gur anu 's na h-eiieanaibh a tha 's a' 
Mhuir Phacific a thachair so, gun 
f hios nach abair am fear-eachdraidh 
a thig an deigh an fhir a mhuinntir 
New Zeaìaìid air an robh Macanlaidh 
a' sgriobhadh, gur an aig bun Beiim 
Nibheis a chaidh Rao itheadh, 's 
gur ann an Gaidhlig a rinn i an 
cnmha bronach, bochd so, natliachras 
seann aireamh d' an Ghaidheal air 
aims am faic e 

CUMHA KAO AIR A SON FEIN. 

Freumh. 
Mo thruaigb, cia minic a bha againn 
comhradh diomliair ! 
Guil, guilibh air nio shon ! 
Slan leibli, tha sin a' dealachadh gii 
siorruidh, 
guilihh air mo shon I 
'S trie bha againn comhradh diomhair 
leinn fein, — 
O nach gabh thu truas diom ? 
Tha mo thini air fas gearr, 
'S dU;th an oidhche bhuan domh,- — 

giiilibh air mo shon, 
'S sinn a' dealachadh gu siorruidh ! 
Guib guibbh air me shon ! 
Ho rinn an o — ho ro io ro ! 
Ceud viheas. 
guilihh air mo shon, 
'S mo ghrian 'dol sios air cul nam beann- 
tan. 
nach gabh thu trnas diom ? 'S mi 'faicinn ann an sud an amhuinn, 

A's esan a'gearradh a' chonnaidh 

A ròsdadh mo chuirp bhochd gu biadh dha. 

O guilibh air mo shon, 
A's sinn a' dealachadh gu siorruidh ! 

Dara 7neas. 
guilibh air mo shon ! 
Bu shona sinn aon uair comhla 
Ann an conaltradh grinn a' ghraidh, 
'8 sinn gun dealachadh, gun dùlas, — 
Mise, run m' athar Jlonyovi ; 
A's thusa, chliamhainn chiatach, 
Tri miosan na gorta moire, 
Bha 'g a chuideachadh gu gniomhach. 

guilibh air mo siion, 
A's sinn a' dealachadh gu siorruidh ! 

Treas meas. 
guilibh air mo shon, 
A's mi mar iasg air a tharruing 
A doimhne na fairge oillteil, 
'G a thionndadh thairis a's thairis 
Air griosach nah-amhuinn teiuntich. 
Mo cheile, tha thusa cho sgiamliach 
Ri eideadh de chraobh a' mheas-arain, 
'N uair a ghealaichteadh ri griau e. 

O guilibh air mo shon, 
A's sinn a' dealachadh gu siorruidh ! 

Ceathramh meas. 
guilibh air mo shon, 
Gabh thusa truas diom, mo cheile ; 
Tionndaidh o d'smuaintean an-iochdmhor 
'S paisg a ris ri d' bhroilleach fein mi. 

Guil, guilibh air mo shon ! 

Ho rinn an o — ho ro eile. 

Tha an t-orau agam sgriobhte 
mar an ceudna anns a' ciiànain anns 
an deachaidh a dheanamh, ach o 
nach leugh moran e cha chuir mi 
gu 'r n-ionusaidh e. 

A' guidhe deadh shoirbheachaidh 
do 'n Ghaidheal, is mi 

Bhur bau-charaid dhileas, 

Maiei Nic-EalLxMK. 

Duneideann, Mioa Maigh, 1874. Is esan an duine a's saibhi'e am measg 
an t-sluaigh, a tha taingeil air son a 
chrannchuir fein, agus Jan thoilichte leis 
na nithibh a ta e a' sealbhachadh, 

Tha tior obair na h-eanchainn chum 
deagh shlainte agus beatha fhada, ach 
air an laimh eile, tha saruchadh na h- 
eanchainn a' tarmachadh tinneis agus 
bais. 124 AN GAIDHEAL. Dara Mios an t-Samhraidh, 1874. CUMIIA DHAIBHIDH AIR SON 
SHAUIL AGUS lONATAIN. 

Tha mais' an t-sluaigli air beanntaibh 
garbh 

Ghilboa sinnt' giin treòir ; 
Oir tbtiit ai- gaisgicb cbumbacbdacb 

An àird' an trèin' 's an glòir : 
Na cluinnte 'n Gat no 'n Ascelon 

Gur h-iosal cinn nan sonn. 
Mil 'n dean ua h-oigbean Pbilisteach 

'N ar bròn-ne uaill le fonn. 

A shleibbtean ard Ghilboa, 

Ka sileadh oiibh gn bratb, 
'S an earracb frasan gealltannacb, 

No drùchd 's an t-Sambradb bblàtb ! 
Oir 's ami an sin 'chaidb sgiatb an rigb 

A thilgeadb sios le tair, 
'S a luidh, am measg nam miltean marbb, 

Corp uasal, uugt' an t-sàir. 

Bha bogha buadb'or lonatain 

Ail- tboiseacb auns gach càs ; 
'S air thus bha claidheamh millteach 
Shauil, 

'S na lorg chaidh sgrios a's bàs ; 
Mar fhir-eòin luath, mar leògh'naibh 
treun 

Maiaon bha 'm beatha chaomh ; 
'S a nis 'n an suain tha "n righ 's a mhac, 

Neo-sgairte, taobh ri taobh. 

A nighnean Israeli, deanaibh caoidh 

Air son nan gaisgeach mòr, 
A dh' eudaich sibh le sgàrlaid, 

A's a chrùn ur cinn le h-òr ! 
I lonatain, mo bhràth'ir, ad dheigh 

Is goirt mo dheùir 's mo chràdh I 
Oir b' iongantach, thar gaol nam ban, 

'S bu taitneach dhomh do ghriidli. 

Ciomius, mo chreach ! air beanntaibh ard 

Ghilboa 'thuit na sàir ! 
An àird' an glòir 's am mòralachd, 

'S am biiilsgean dian a' bhlair ! 
C'iomiais a thuit na cumhachdaich 

Air faiche dheirg na stri, 
A's sinnt' r' an taobh an sgiatb 's an 
t-sleagh. 

Am bogha 's lanu, gitn chli I 

Eadar. le Mac-Mhakcuis. Giiiidh Subhailc maise, ach ginidh 
rnbhailc duaichneachd. Siuidh Subhailc 
beatha an duine a mach, ach greasaidh 
Dubhailc e gu bàs. MAIGHDEAN GHOURI. 

(Blio'n Bheurla.) 

A mhaighdeau og, an teid thu leam, 
An teid thu leam, an teid thu leam ? 
A mhaighdean og, an teid thu leam 
A nunn gu Carsa Ghouri ? 

Air feasgar Samhraidh 'n am a' Cheitein, 
Ciau ro bheag roimh laidhe greine, 
Thainig oigh 'n a h-ùr-ghìm ceutach, 
Thar an t-sleibh do Ghouri. 

A maighdean og, &c. 

Cha robh am chridh' dhi aon ni cearr, 
'S mu 'braighe geal gu 'n chuir mo lamh, 
A's thuirt mi ri am briathrailih gi-aidh — 
" An teid thu sraid do Ghouri?" 
A mhaighdean og, &c. 

Is maiseach ceud-fhàs ros 's an drùchd, 
Fo dhearrsa grein' air madainn chiuin, 
Ach b' càiir (.'atriona na gach flur 
A dh' fhas o thus an Gouri. 

A mhaighdean og, &c . 

Ni mi sgiamhach thu le sioda, 
'S bheir mi thu do chuirt mo shinnsear, 
'S ni mi ban-tighearn' àiUidh dhiotsa, 
Air ua chi thu 'n Gouri. 

Le pogaibh mills a beoil cubhraidh 
Sgaoil rugha deii-ge 'n a gniiis ghil ; 
Chagair i gu malda ciuin rium — 
" Theid mi, I'uin, gu Gouri." 
A mhaighdean og, &c. 

Thug na seann daoine an deoin doibh, 
'8 thainig sagairt gu am posadh ; 
Feuch a nis a' mhaighdean og, 
Le sioda 's srol an Gouri I 

A mhaighdean og, &u. Chuireadh a' cheist air duine gUc 
roimh so, — "Ciod is aois duit!" Fhreagair 
e, " Tha mi ann an slainte." Chuireadh 
a' cheist air a ris, " Cia co saibhir 's a 
tha thu ?" Fhreagair e, " Cha 'u 'eil mi 
aun am fiachaibh." 

Cha d' rinn aingidheachd riamh am 
j maith a's lugha do 'n duine. Cha 'n 
urramn i neach sam bith a dheanamh ni 
j 's saibhre, ni 's sona, no ni 's glice. Cha 'n 
I ardaich i duine ann an suilibh nan subh- 
I ailceach, agus tha i uamhasach ann an 
] sealladh nam lirean. Uime sin biodh 
I amgidheachd air a seachnadh leis na 
I h-uile. THE GAEL, ENGLISH DEPARTMENT, JXJJSTE, 1S74. No. HIGHLAND KILTS ON LOW- 
LAND LEGS. 

(FEILKACHAN GAIDHEALACH AIR 
LUIRGNJEAN GALLDa), 

^•1 Railway Bsviiniacence. 
Sir, — ^Uiider the above notable 
heading, there appeared in tlie Aber- 
deen Journal^ in February, 1861, the 
following amusingly graphic descrip- 
tion, written by an observant travel- 
ler to the editor of the periodical 
narued, concerning the signal dis- 
comfiture, through the medium of a 
wordy interchange of sentiments, in- 
flicted by an emulative and jealousl}' 
patiiotic "Gaidheal" on a triumvirate 
of outlandish peregrinators, wdio, 
strangers to the Highland common- 
wealth (as the test of language in- 
disputably demonstrated), had, not- 
withstanding,arrogatinganationalit3' 
in costume to which they had no 
birthright, presumed to array them- 
selves in the " ancient garb our 
fathers loved," and were thus, like 
the daw in tlie fable, bedecked in 
borrowed feathers. As the story 
loses nothing of piquancy thi-ough 
lapse of time, inasmuch as not a few 
erratic specimens of the same as- 
sumptive uoudeso'ipts may still be 
met with on either side of the 
Grampians— the reputed boundaiy 
line of the Highlands — and as it may 
be new to most of your' readei'S, I 
venture to lay the sgeiil befcjie you, 
in the hope that you may kindly 
grant it space in the pleasurable 
pages of the Gàidlteal. The astute 
and irrepressible mountaineer who so 
zealously upheld our Celtic integrity, 
and effectually cowed the kilted dis- simulators, must have been of a 
kindred temiierameiit with the re- 
nowned Highlaiid heroes, Lieutenant- 
General Sir Alan Cameron — "Ailean 
an Earachd" — and Colonel John 
Cameron, " the gallant grandson of 
Locheil, valiant Fassifei'n," both of 
whom are related to have been 
actuated with Celtic enthusiasm of 
the most ardent kind. The former 
of these chivalrous men, when rais- 
ing the 79th Eegiment, and with 
the determination to have it virtually, 
as well as nominally, Highland, en- 
listed none but Gaelic speakers, 
which distinctive Celtic qualification 
procured for his battalion the appro- 
priate appellation of the " Cia mar 
thà-s." Our loved and loving- 
sovereign, whose well-known predi- 
lection for the land of Gaelic and 
everything therewith connected, some 
months ago, commendably confeiTed 
upon the 79th the regal title of " The 
Queen's Own Cameron Highlanders." 
" Fassifern," as tenaciously jealous 
for the honour of the dress, as was 
his clansman for the language, of 
Highlanders, was wont to affirm that 
" a Southron in the kilt reminded 
him of a hog in armour •" and, on 
the first intrusion of an English 
ensign, bearing the whimsical sur- 
name, Mudge, into his corps, the 
Gordon Highlanders, or 92nd Regt., 
" whose banners bright ai-e stream- 
ing high, with deeds of daring 
crowned," the recreant "Sasunnach," 
whose antipathy to the kilt rendered 
him odious, had the effi-onteiy to ad- 
dress the Commander-in-Chief, sug- 
gesting the abrogation of the High- 
land uniform in the 92ud, which was 126 tHE GAEL. the means of procuring Mudge's 
summary dismissal ; a consummation 
with which Cameron and his High- 
landers were greatly pleased. 

Without further trenching on your 
space, I remain, yours faithfully, 
" Mac a' Ghaidheil." 

Glaschu, 
Mios a' Chèiteiii, bliaclhua, 1874. . . . . Would you allow me to 
describe a scene which I witnessed lately 
in a railway carriage, for the behoof of 
such of your readers as are ardent ad- 
mirers of the Highland garb— of course, 
I mean chiefly those who can speak 
Gaelic ; for, to any other, the favour for 
the "Garb of Old Gaul" must be a 
mere boyish, ball-room fancy, stagy, and 
disappearing with the first show of beara. 
The other occupants of the carriage, Ije- 
sides your humble servant, were a bluff, 
big-whiskered, square-built personage, in 
rough plaid check, and three young men 
of divers configuration — one fat and 
squab, one thin and tall, and one in no 
wise particular. But these three were 
distinguished very much indeed by their 
attire, which was the Highland dress, in 
which they seemed very ill at ease, or a 
good deal fuller of it than even it was of 
them. The bluff, big-whiskered personage 
eyed them for a few minutes alternately 
with the pages of an Edinburgh news- 
paper. He then remarked to me that it 
was a fine day, and after some friendly 
conversation, "" Fàilte oirbh !" said he 
to the Highlanders ojiposite, giving the 
usual salutation of the hills. No answer. 
"Ambheil Gàiligagaibh?" which, being 
interpreted is — "Can you speak Gaelic ?" 
asked the big-whiskered Celt, with an 
air of great interest. No answer, but 
evident discomfiture on the part of the 
kilts. " Bruidhnidh gach fear air am 
bi feileadh, Giiilig ! E !" (Everybody 
that wears a kilt speaks Gaelic ! Eh !) 
remarked the whiskers, half Ijy way of 
question, half by way of general state- 
ment, turning round to me, as if for 
confirmation of his views. The whiskers 
continued looking at the three, seriatim, 
at every substantive. "Breacan, sporan- 
molach, luirgnean ruisgte, agus cha 'n 
urrainn duibh uiread agus ' Fàilte oirbh' a 
ràdh ann an cainnt nan Gàidheal !" — 
(Tartan, hairy purse, bare legs, and 
haven't Gaelic enough to say 'God bless 
you!') That's a very free translation, but never mind. The curl of the whiskers 
translated it to the gentlemen opposite, 
who now began to talk very loudly to- 
gether. But the Celt went on with his 
soliloquy. " Cha dean na 's lugha 
gnothuch na biodagan agus sgeanau 
dubha !" (Nothing less will do than dirks 
and skeandus.) The kilts looked out at 
the window in a great absorption of that 
negative interest known as indifference. 
" Laoich na Feinne air tighinn a nuas o 
na speuraibh, 's cha 'n eil smid' theangadh 
an sinnsir'n ancinn !" (Some of Fingal's 
heroes comedown from the skies, and not 
a syllable of their fathers' tongue in their 
heads.) The three kilts now looked 
fierce ; but as the whiskered soliloquist 
was, to all appearance, addressing the 
lamp in the roof of the carriage, they 
could say nothing ; and he went on — 
" Dagachan, adharcan-fùdair, clachan à 
càrn-gorm ! 'N uair chuireas Criosduidh 
clogaid an Turcaich air, bithidh e mòr da 
rireadh !" (Pistols, powder-horns, cairn- 
gorms ! When a Christian puts on the 
helmet of the Turk,* verily it will be a 
big one !) The kilts seemed half inclined 
to bolt for it, at the risk of breaking their 
necks. At length one of them asked the 
whiskers if their owner meant to be im- 
potinent? "Impertinent! Oh dear, not 
at all," was the reply. " Nothing more 
pertinent in creation than Gaelic to the 
Highland dress. In fact, the imperti- 
nence, gentlemen, derivatively speaking, 
is entirely opposite. It's a weakness 1 
have got. I can't help speaking Gaelic 
in the presence of a kilt and hose. If I 
have said anything offensive, for any sake 
tell me, and I'll apologise on the spot. 
What was it?" "Your manner, sir — 
your conduct in every respect. I shall 
complain at the first station," was the 
reply of one of the party, to which the 
others gave a fierce acquiescence. "Man- 
ner, manner," said he of the whiskers, 
"I thought it had been the matter. If 
it was only the manner, then it was no 
matter, as, of course, you know — pos- 
sibly, at least, that ' Ilka Ian' has its ain 
laigh, ilk kin' o' corn has its ain hule,' 
and I'm a poor body of a Highlander who 
can't help his Highland manners, and 
you should be the last jjeoijle to find 
fault, seeing that yoii go about as High- 
landers yoiirselves, eh !" "You have no 
business with what way we go about, I 
presume," said the kilted interloquitor. 
" Oh, Lor', no?" was the rejoiner, "not 
the smallest, but I have a right to speak 
to myself in my mother tongue, or to this 
gentleman, who seems highly edified by •Tune, 1874. THE GAEL. 12'; my conversation." I could not help 
laughing, as, of course, the unfortunate 
kilts hail not had their feelings specially 
hurt by any remark in particular ; and, 
as for that matter, provided I -was 
amused, I did not care much how, as all 
"were equally strangers to me. The Celt, 
evidently, felt in no way disposed to give 
in, but continued, " An d' fhairich sibh 
riamh fàile an fhraoich ? Am faca sibh 
riamh ruadh-bhoc ? ISo, am breabadarean 
Ghlaschu sibh a mach air hi feill ?" (Did 
you ever smell heather ? Saw ye ever a 
red buck ? or are ye Glasgow weavers 
out on a holiday ?) The kilts all looked 
intensely on their newspapers. " Feil- 
eachan oirbhse ! Itean cholamain air a' 
chathaig 1" (You with kilts. Daws 
with doves' feathers !) The whole three 
looked as though thej^ were about to fall 
foul of the whiskers at once, and pull 
them out by the root ; but the owner 
went on without withdrawing his ej-es 
from the lamjj. " Luirgnean ! ab, ab ! 
'lUean, ma ghabhas sibh mo chomhairle, 
cumaidh sibh ur luirgnean sgarrach am 
falach fo bhrigis Ohallda, an ath uair a 
thig sibh air chiiairt ?" (Legs I ab, ab I — 
expression of contempt — if you take my 
advice, you will hide your foul legs imder 
Lowland breeks the next time j'ou take a 
trip) said the Celt, with a look of solemn 
admonition, addressed to the lamp in the 
roof as hitherto. Immediately the whistle 
sounded, and no sooner did the train halt 
than the three kilts disappeared, quick- 
stick, looking dirks, shean-dus, and 
broadswords as they passed the hirsute 
expostulator. 

" Well, said I, " I think you have been 
quite hard enough on these gentlemen." 
"Hard: oh, no," was the reply. ""What 
did they knoAv whether I was hard or 
soft, barring an unpleasant impression 
that they were the subject of mj' re- 
marks?" "But," said I, "thej' are 
pehaps Volunteers, and if so, they 
scarcely deserve to be laughed at." 
"Well," said he, "I should not like 
they were Volunteers, b\' any means. 
But, even then, what's the use of tagging 
theatrical bosh to that glorious move- 
ment ? I'm a Volunteer myself, and I 
can make allowance in London, for in- 
stance, for a larger sprig of heather than 
is quite real, where you can't get a deuced 
look at heather, thistle, or Scottish fir, 
except at Convent Garden Market. But, 
in Scotland, to get up that sort of thing 
is all bam ; and, let me tell you, when 
sedentary people take to wearing kilts in 
winter in the towns, they'U soon bless the inventors of the braccae, even although 
these useful articles did come in with the 
Lower Empire. " 

Creag-an-dakaich. CELTIC MUSIC. 

Not the least important of the 
monuments of the Celtic race is 
their music. What an interesting 
fact, that a race which has run its 
course in its old home should leave 
behind it, in its music, a language 
of grief so affecting; that other people 
although strangers to its fate, listen 
with deep emotion to the heart-rend- 
ing sounds that this fallen race sends 
forth like a dying swan. It is even 
more extraordinary, that from 
among these tones of grief the ear 
is sometimes pierced by a cry of 
merriment, sounding like mockery 
amidst the usual strain of sorrow: it 
is like the sun breaking through the 
rain clouds. Such is the music 
which we inherit from the Celtic 
race. 

Their thoughtless and warm- 
hearted gaiety, like an inseparable 
nature, has not been changed by the 
iron weight of adversity, which has 
not been able to do more than impart 
to the merry strain of their tunes, 
that longing which constitutes their 
chief charm and most prominent 
characteristic. It is indeed so pro- 
minent that the melodies of this 
race sound to our ear like the songs 
of memory. Their fond memory of 
bygone happier days is character- 
istically expressed with more or less 
force in the music of all Celtic races. 
Both rhythmus and harmony com- 
bine to effect this. The first" by the 
long drawn Trochee | — ^ | which 
drags itself through all Celtic 
melodies, and the latter by the 
equally characteristic sixth major. 
These are common to the music of 
all Celtic nations, and notwithstand- 
ing the varied development whicli 128 THE GAEL. tlie science may have taken in 
the different branches of this race, 
these two characteristic marks suffici- 
ently indicate the common origin 
and kindred nature of the Celtic 
melodies wheresoever found. Music 
seems in truth to be interwoven 
with the whole existence of the 
Celtic people. It civilized and 
humanized the race, accompanied it 
to power, and now mourns over its 
grave. An emanatioB of the theo- 
cratic institutions, it formed one 
powerful link in the chain which 
held together the whole Druidic 
system. The Bards were from the 
first most important agents in sup- 
porting the sacerdotal andin counter- 
acting the chieftain power, and it 
was with a jealous eye that the 
priestly caste watched over the edu- 
cation of those powerful movers of 
minds and hearts in order to con- 
centrate all light and might in their 
own body, and to prevent the stray 
wandering of a single ray that 
might illuminate with another brilli- 
ancy than their own, the gloomy 
hemisphere of their reign. In vain 
their watchfulness; — the light came 
from another side. The Druids fell, 
but not tlie Bards, who became more 
deeply rooted in the hearts of their 
countrymen, and even after the in- 
troduction of Christianity, maintain- 
ed throughout the Celtic portion of 
the British Isles their exceptional 
position, continuing to oppose 
the power of the chieftains, as we 
see from the unceasing efforts of the 
latterto break their gallinginfluence. 
i\ midst all this internal strife, and 
the long bloody wars with the 
Anglo-Saxon race, the Celtic music 
— which, like the whole Druidic 
institutions; according to Ca?sar, had 
its cheif seat in our island, to whose 
schools all neophytes resorted — at- 
tained the highest degree of perfec- 
tion. At an age when the .soft lays of the troubadours were not yet 
heard amid the wild turmoil of tur- 
bulent and contending nations, 
before their language had been 
moulded, the British and Irish bards 
poured forth their heart- stirring 
war songs and rhapsodies. 

The purest of the Celtic musical 
compositions which are presei'ved to 
us, are those of the Irish bards, and 
in their melodies wc hear most 
distinctly that mingling of half 
laughing and half sobbing sounds 
which seem to be the voice of the 
race, while the Scotch tunes laugh 
more merrily and the Welsh sob 
more mournfully. The emphatic 
sixth major is the leading feature 
of the Ii'ish music. It is there in 
its original purity, and so strikingly 
introduced, that it does not need an 
acute ear to distinguish at once by 
its guidance an Irish melody from 
every other. 

In the Scotch music we must 
particularize two very different 
kinds, — the real Highland tunes, 
and what we should call the Scoto- 
Irish melodies on account of their 
close resemblance to the Irish airs, 
which is often so great that many 
of them are claimed by both nations. 
There was frequent intercourse 
between the Irish and Scotch bards, 
in which the former, as the most 
cultivated, obtained the upper hand, 
and modified the original character 
of Scotch music. In the Highlands 
only, where their influence never 
penetrated, it remained pure. Not- 
withstanding this amount of Irish 
influence, we can easily distinguish 
Scotch from Irish tunes ; a peculiar- 
ity in the rhythmus marks the differ- 
ence. Thus in the most pahetic of 
Scotch tunes the playful change and 
inversion of the original Celtic 
rhythmus, an essential and exclusive 
Scotch conventionality, is occasion 
introduced. This is never to be THE GAEL. 129 found in Irish airs, as they 
preserve the pure Celtic Trochee 
throug-hout, without the sliglitest 
alteration. 

The most striking examples of 
this playful Scotch rhythmus occurs 
in the unquestionably Highland 
pibrochs and strathspeys, and these 
are the real representatives of gen- 
uine Scotch music, which may be 
said to ring with wild laughter, 
admirably embodying the merry- 
heartiness of the Celtic character. 
The alterations and inversions in 
the rhythmus go so far as to pro- 
duce a new rhythmus, a union 
of the Antispastus of the ancients 
I :^ I — ^ : I alternately with the 
Choriambus | : _ ^ — — : | . This 
rhythmus is enhanced by the abrupt 
close of most Highland tunes with 
the fifth, deluding, as it were, even 
at the last moment, the ear, which 
is waiting for the key-note as a rest 
from that shrewd playfulness that 
has harassed it through the whole 
tune. These tunes, full of exuber- 
ant joyous spirit and wild enthu- 
siasm, would almost look like a 
satire, when charged upon our sober, 
cautious, and calculating northerns, 
were we not often reminded by many 
a half humoi'ous, half self constrained 
look, that the spark of Celtic wit still 
lurks beneath the serious and shrewd 
faces of the Scotch people. 

In Scotch music we observe, per- 
haps more conspicuously than in 
any other music, the influence of 
the mnsical instrument on the music 
itself. 

Musical instruments are to music 
what tools are to a handicraft em- 
ployment They are invented and 
perfected according to the develop- 
mtiut of music; but as the tools in- 
fluence the handicraft, so musical 
instruments in their turn react on 
the character of music, and impart 
to it a distinctive character, leading even to considerable modifications 
in its general features, and thus form 
an important agency in the whole 
development of the art. We have 
only to remind our readers of the 
connexion between the grand Erard 
pianos of seven octaves and the 
new pianoforte schools. We need 
scarcely ask, could the one exist 
without the other ? We can thus 
trace the action of musical instru- 
ments in the national music of all 
countries, and in most instances we 
can discern in the character of the 
music, the nature of the instrument 
which serves to express it. In 
every Spanish air we hear the sigh- 
ing of the mandolin or the clinking 
of the Castanet, in the Venetian we 
have the dreamy sound of the guitar, 
in the Swiss the echo of the bugle, 
—and who could mistake in Scotch 
music the drone of that old worthy 
the bagpipe? It seems growling- 
at the follies of the small reeds, 
while it accompanies their mad 
leaps with its uniform and benig- 
nant hum, and largely contributes 
to the humorous effect by the con- 
trast it presents to the quick high 
notes of Scotch tunes. To the bag- 
pipe we must attribute in a great 
measure the predominancy in .'the 
Scotch music of fifths and thirds, 
besides the emphatic sixth major. 

The third and last pure branch of 
Celtic music is the Welsh. Although 
of a kindred if not the same origin 
as the Irish and Scotch, its con- 
nexion with them must have been 
early severed, for it has assumed a 
distinct character. We learn from 
Hanmer's Chronicle, (p. 197,) that 
in the latter end ef the eleventh cen- 
tury, Griffith ap Conaw, Prince of 
Wales, who had resided a long time 
in Ireland, brought over with him 
into Wales " divers cunning musi- 
cians, who devised in manner all 
tlie insirnmental music upon the 130 THE GAEL. harp and crowth that is there used, 
and made laws of minstrelsy toretain 
the musicians in due order," Not- 
withstanding this importation the 
diversity between the Welsh and 
the other branches of the Celtic 
music remained. 

It is true many Welsh tunes pos- 
sess to a certain degree the two 
characteristic marks of the pure 
Celtic muse, the emphatic sixth 
major and the trochee in their 
rhythmus, but these particularities 
do not form the distinctiv'e feature. 
Another peculiarity essentially Cel- 
tic is also retained, and much more 
prominently than in the Irish and 
Scotch music, although they pre- 
serve it to a certain degree, namely, 
the frequent and successive repeti- 
tion of the same note, and this prin- 
cipally at the fall of the rhythmus. 
This is a characteristic which Welsh 
music has in common with many 
French airs. Without entering 
into disputes about the origin of old 
Britons and their connection with 
the Gauls, we may point out this 
singular fact as indicating national 
music to be one of the keys which 
will help to open those long hidden 
but not lost records -of bygone races, 
that, lie buried as secretly if not as 
deeply as those fossil remains from 
which the genius of Cuvier and 
Owen have re-constructed an extinct 
world of animal life. In Welsh 
music we perceive the character of 
that hard struggle which the old 
Britons sustained for centuries, 
first against the Romans, and then 
against the Anglo-Saxon race; and 
we have only to listen to one of their 
many spirited and warlike tunes, to 
understand the policy, or as some 
may call it, cruelty, of Edward I. 
after the conquest of Wales, when 
he raged more against the Welsh 
bards than against the Welsh chief- 
tains. He very well knew that those inspired martial sounds were 
more calculated to stir up the energy 
of a patriotic peeple than all the 
prosaic commands of a chieftain. 
This military spirit has imbued 
Welsh music with its energetic 
character, and speaks, louder than a 
thousand tongues, of those brave 
deeds and that burning patriotism 
which awed even Ctesar's invincible 
legions, and which only fell after a 
stern death-struggle, before the ex- 
pansive force of a more powerful 
race. 

As Welsh nationality yielded to 
the superior sjoirit of the conquering 
race so did Welsh music, — and 
although, as we have observed, the 
prominent Celtic character is dis- 
tinctly visible, many of their tunes 
now exhibit strong touches of a 
foreign hand and mind ; this influ- 
ence is chiefly observable in the 
occurrence of the seventh at the 
concluding cadence, one of the 
prominent features of the Teutonic 
music, and which is never found in 
pure Irish or Scotch airs. — North 
British Reoieio, Feb., 1854. NEWS OF THE HIGHLANDS AND 
ISLANDS. 

HERPaxG Fishing.— The fishing con- 
tinues unsuccessful at Stornoway. At 
some of the Lews out-stations a fair fish- 
ing has been made ; at others, httle or 
nothing. The catch in the Hebrides this 
season is now xery far short as compared 
with the catch at this date last year. 

Thb Free Chl^rch in the High- 
lands AND Islands. — Dr. Maclauchlan's 
report contained information as to 
the state of the Churches in the 
Highlands. The Free Church, .he said, 
had still about 170 congregations in 
Avhich the Gaelic language was preached. 
It might be true that the language was 
in a state of decay, and that gradually it 
would disappear, but it was stiU the 
language of the homes, the hearts, and 
the religion of nearly 300,000 of the 
people of this country, of whom the great 
mass belonged to the Free Church. The June, 1874. THE GAEL. 131 providing of a Gaelic-sjieaking ministry 
for these people fell to a large extent on 
this Church, and hitherto she had been 
enabled, notwithstanding the difficulties 
she bad had to encounter, to do so with 
remarkable success. 

West Coast Fish Traffic and the 
Highland Line. — Advantage is being 
largely taken of the facilities afforded by 
the Railway Company for the conveyance 
over the Dingwall and Skye and Highland 
Lines of herrings from Stornoway, Loch- 
maddy, and Loch Boisdale, to the London 
fish markets, and to the East Coast ports, 
for shipment by steamer to the conti- 
nental markets. Since the commence- 
ment of the fishing — about the 20th ult. 
— -the Company's steamer, which runs 
weekly between Stornoway and Stroma 
Ferry, has carried about OGO barrels of 
of herrings, which were conveyed liy 
mail and special trains from Strome to 
Leith and Aberdeen, for shipment to the 
Elbe and the Baltic. Private steamers, 
which run almost daily between Loch 
Boisdale, Lochmaddy, and Strome, have 
conveyed nearly 1200 boxes of herrings 
for the Loudon markets. These boxes 
are taken from Strome by the 6 a.m. 
train, go South by the 10.18 a.m. from 
Inverness, and arrive in Loudon at 4 a.m. 
on the following morning. 

Applecross. — This place on the West 
Coast of Ross-shire, as its Gaelic name, 
" Comaraich," implies, had the privilege 
of sanctuary, which is said to have ex- 
tended six miles round the mouastry, 
aud the monkish chronicles record several 
instances of the Divine vengeance being 
visited on those who violated it. The 
modern name of the place is simjjly the 
anglicised form of its ancient designation, 
viz., "apur," or "aber" (mouth of a 
river), and " crossan," which would seem 
to have been by a coincidence the early 
name of the stream flowing through the 
glen, and not connected with " crois" 
(cross). It being so named, however, 
what could ba expected but that the 
popular mind should have associated this 
monastry in some way with the holy 
cross and apples ? Accordingly, we find 
a tradition, probably of quite modern 
growth, that every apple on a certain 
tree in the monks' orchard had a cross 
marked on it. — Good Words. 

The Gaelic Language. — In the Free 
Church Assembly, the report of the 
Publication Committee stated that strong 
representations had been made to the 
Committee with respect to the issuing 
some jjublicatiun in the Gaelic language, giving information of the work of the 
Church. Conflicting views on this sub- 
ject had been frequently expressed, and 
these arose from the diversity of the cir- 
cumstances in which different portions of 
the Highland population existed. With 
the view to get up the facts of the case, 
queries had been addressed to the minis- 
ters in the Highlands, aud replies had 
been received from many. The result 
was, that while in some Highland districts 
sucli a periodical as that described would 
be of no use, in others (for example, in 
in the bounds of the Synod of Glenelg), 
verj^ considerable benefit would, in the 
opinion of the minister.^, be derived from 
it. It was estimated that, beginning 
with a quarterly periodical, the total cost 
of getting up any quantity likely to be 
required would not materially exceed 
£100 a year. Against this sum would be 
placed to the credit of the undertaking 
the amoimt received from sales. 

Propcsed New Church at Beauly. 
— A proposal has been made to erect a 
building in connection with the Estab- 
lished Church at Beauly, the parish 
Church being two and a-half miles distant 
from the village. The Home Mission 
Committee approved of the proposal, and 
reported as follows to the General As- 
sembly : — Lentil now there has been no 
Protestant place of worship in the flourish- 
ing agricultural parish of Beauly, which 
the opening of the Highland Railway has 
brought into importance. It is feared 
that manj^ of the villagers will become 
irregular in church attendance, if not 
wholly negligent of religious ordinances, 
unless a church be 2)lanted in the midst 
of them. A project has been started for 
erecting a place of worship in Beauly, to 
hold 350 sitters, and to cost from £900 to 
£1000. The parish minister of Kilmorack, 
whose church is about two and a-half 
miles distant, has undertaken to have 
service in the Beauly Church every Sab- 
bath, without asking the Committee to 
assist in supporting a preacher. They 
have, therefore, cordially granted 15s. a 
sitting towards the proposed building. 

Highlanders in Australia. — In the 
Free Church Assembly, Dr. Adam sug- 
gested that a deputation, consisting of 
one clergyman and one layman, should 
visit Austi'alia and New Zealand. Dr. 
Begg said he had no objection to that, 
but he would like, at anj' rate, that they 
would be Highlandmen — (Laughter) — 
because some of the most eminent men in 
colonies were Higliland men. (Applause). 
Out there the Highlandmen were far 132 THE GAEL. greater than they were in Lochaber ; 
yonder a Macnab and a Mackellar had 
stood on two mountain tops and claimed 
all the land they saw— and more than 
that, they had got it— (Laughter)— and 
were now eminent men. (Applause.) 
He (Pr. Begg) had stayed with a descend- 
ant of the Campbells who had half a- 
million sheep, the clip of whose wool was 
£100,000. These were true Highland- 
men. (Applause and laughter.) He 
therefore thought it would be well if some 
such men as Dr. Kennedy could be got 
to act on the deputation to be sent out to 
these colonies. (Applause.) The Hi(/h- 
lande.r suggests, as a counter suggestion, 
that a deputation of Highlanders should 
be invited from Australia and New 
Zealand to inspect their native Highlands. 
Men who had enjoyed a large measure of 
freedom in the colonies, and who have 
prospered there, notwithstanding great 
difficulties with which they had to con- 
tend, might be able to show them better 
than any others, how the difficulties at 
home may be overcome, and what ought 
to be done to insure the prosperity of 
the their kindred in the old land. 

Monument to a Heroic Golspie 
Fisherman. — We observe in the North 
of Scotland Granite Works here, a very 
neatly executed obelisk of Peterhead 
polished granite, which is to be placed 
over the grave of Adam Macdonald, who, 
as our readers are aware, perished in 
endeavouring to save the lives of three 
young lads who were in his boat, and 
which was partially capsized off Golspie 
on the night of January 24, 1873. The 
monument is about nine feet high, and 
bears the following inscription : — ^" In 
memory of Adam Macdonald, tisherman, 
aged 24 years, who, on the night of 
January 24th, 1873, swam ashore more 
than a mile for help to save three j^ouths 
left on his boat, which had been partly 
capsized by a squall. They were rescued, 
but he, the whole support of his aged 
parents, perished on Golpsie finks. In 
admiration of his heroism, this stone is 
erected by voluntary subscriptions." 

Island of Lewis - Emigration to 
Canada— On Saturday, 23rd ult., the 
steamer Fairy Queen called at Ness, near 
the Butt of Ijcwis, and took on board 
about thirteen families of emigrants bound 
for Canada. They came into Stornoway 
in the afternoon, where they were joined 
by several more, making in all about 
eicrhty. The men were all of the labour- 
ing class, and presented a very good ap- 
pearance. They left in the afternoon for Liverpool in charge of Mr. Angus 
Nicholson, Emigration Agent of the 
Canadian Dominion. Mr. Nicholson has 
been very successful in this district, hav- 
ing sent away quite a large number within 
the past three years. A number more 
are expected to follow this year. Those 
who have already gone are reported as 
doing well, and sending home very favour- 
altlc reports. We have seen several of 
their letters from the provinces of Quebec, 
Ontario, and Manitoba, and all were very 
encouraging. 

THE USE OF BOWS AND ARROWS. 

Among the last instances of bowmen 
in the Highlands were two which oc- 
curred in the reign of Charles II. After 
a long and protracted feud between the 
Lairds of Macintosh and Lochiel, com- 
mencing in a claim of the former to 
lands held by the latter, Macintosh, to 
enforce his claim, i-aised his clan, and, 
assisted by the Macphersons, marched to 
Loehaber with 1500 men. He was met 
by Lochiel with 1200 men, of whom 
300 were Macgregors. About 300 were 
armed with bows. When preparing to 
engage, the Earl of Breadalbane, who 
was nearly related to both chiefs, came 
in sight with 500 men, and sent them 
notice that if either of them refused to 
"agree to the terms which he had to pro- 
pose, he would throw his force into the 
opposite side. This was a strong ar- 
gument, and not easily refuted. After 
some hesitation his offer of mediation 
was accepted, and the feud amicably 
and finally settled. The other instance 
happened about the same time, in a 
contest between the Macdonalds of 
Glencoe and the Breadalbane men. 
The former being on their return from 
a foray, in the low countrj', attempted 
to pass through Breadalbane, without 
giving due notice, or pay the accustomed 
compliment to the earl, who had a short 
time previously been raised to that rank. 
A number of his lordship's followers, 
and a great many others who were as- 
sembled at the Castle of Finlarig, to 
celebrate the marriage of a daughter of 
the family, enraged at this insult, in- 
stantly rushed to arms, and following 
the Macdonalds with more ardour than 
prudence, attacked them on the toj) of 
a hill, north from the village of Killiii, 
where they had taken post to defend 
their cattle. The assailants were driven 
back with great loss, i>rincipnlly caused 
})y the arrows of the Lochaber meir. 


' Mar ghath sohiis do m' anamfe'm 
Tha sfjeula na h-aimsir a dh fhalhli." — Oisean. TIL Leabh.] TREAS MIOS AN T-SAMHRAIDH, 1874. [29 Air. SILIS NIC-COINNICH 

SEANN SGEUL GAIDHEALACH. 

V. 

Clia robli focal tuilleadh ri radh 
mil Oighrig aig an am ud ; ach bha 
dian-chonaltradh am measg nan 
uaislean a thaobli na casaid a thog 
i 'n au aghaidh. Ged bha an dithis 
a bu chiontaiche dbiubh a' gabhail 
orra, an latbair a' Mboraii-e, a bhi 
caoin-sbuaracb mn 'n chasaid ud, 
chiteadh 'n an gniiis gu 'n do chuir 
i campar agus buaii-eas orra nach b' 
uri'ainn iad a chletli ; agus gu 'n 
robh iad le cheile fo eagal gu 'n robh. 
stoirm a'tannacbadh mu'n timchioll 
a bliristeadb gun dail le maoim 
t'huathasach air an cinn. Bha am 
buaireas ud ri 'fliaicinn gu ro- 
shoilleir air gnuis aog - neulaich 
Charnaich. Bha Carnach uile gu 
leir 'n a dhuine iongantach — bha e 
fearail, calma, cruaidh-chridheach 
agus misneachail ; dileas d' a cheanu- 
feadhna, agus baigheil teo-cliridh- 
each ris an iomlan de 'n f hine ; ach 
cha robh riamh anns an duthaich 
ghrisreagaich ud aon chreutair eile 
a bu mho bha fo bhuaidh thrailleil 
ant-saobh-chreidimh. Bha Ian chreid- 
eas aige anns an taibhsearachd, agus 
gheibhteadh e a' sior-niheachranachd 
ris g-ach neach a bha 'g aideachadh a 
bhi ann aii seilbli air an tiodhhiic 
dhiomhair sin. Cha rachadh e aig 
am air bith de 'n bhliadhna, air 
thurus-cuain, a dh-fhaicinn chairdean 
agus hichd-cinnidh dha.a bha'chonih- nuidh ann an Eirinn, gun sid agus 
soirbheas fabharach a cheannach l)ho 
bhuidsich aiiimeil a bha 's an Eilein- 
Sgiathanach. Bha e 'creidsinn ann 
an tannasgan, bncain, spioradau- 
mara agus tire, agus anns a' chumh- 
achd a bh' aca tharais air beatha 
agus agus crannchur dhaoine. Uime 
sin, air do bhagraidhean Oighrig a 
bhi'comh-chordadh ri faoin-bheachdan 
saobh-chreidhmheach a bha 'luidbe 
air 'inntinn roimhe so, rinn a 
faistneachd mu na bha an dan dha, 
dearg-adh cho domhain air a chridhe 
agus gu 'n robh e coltacli ri duine as 
a chiall. Bu leoir e gu a reusan a 
thoirt uaithe, a bhi fo eagal gu 'n 
robh fianuis aog'aidh, neo-thalmhaidh 
gu 'thig-hinii bho taobh thall na li- 
uaigh a dhearbhadh r'a aghaidh, 
ann amfiaimis a' Mhoraire, angniomh 
bruideil an-tromaichte d' an robh e 
ciontach. Cho robh e freagarrach 
dha fuireach iii b' f haide air falbh 
bho 'theag'ldach feiu, agus mar sin, 
thoisich e ri deanamh deas gu till- 
eadh dhachaidh ; ach chuir am 
ÌMoraire gu naire e air son a 
chhidhaireachd. " Ma tha thu 'dol 
a theicheadh air falbh o 'n chaisteal 
air an doigh so," ars' Eidirdeil, " is 
beag nach bi e comh-ionann dhiiit 
ri saor-aideachadh air do chionta." 
Air a' bhonn sin, chuir e air 'fhocal 
e nach gluaiseadh e null no nail 
bho 'n Chaisteal gus am faicteadh 
ciod an f hinid gus an tig-eadh casaid- 
ean agus faistneachd Oighrig'. Air 
an ath oidhche as deigh do Oighrijr 134 AN GAIDHEAL. Dara Mios an t-6amhiaidh, 1874 abhi airacea.snachadh,tliug Carnach 
mac a blii*athar a leth-taobli, agus 
tliuirt e ris gu 'n d' thaiuig e gu 
codhiinadh nach rohli 'nis leigheas 
a b' fhearr air a' cliuis, na Ian 
aideachadh a dheanainh air an cioiita, 
gun tuilleadli dalach ; ui ris nach 
aontaicheadh Bar-a-mhnilinn air chor 
sam bith, " oir tba mi dearbh 
cbinnteach," ars' esan ri brathair 
'athar, "gu 'm bheil bron a' Mhoraire 
cbo donihain agus clio geur, agus 
na'n aidicheamaid ar cionta, gu 'n 
crochadh e sinn le cbeile, gun 
bhreith, gun deuchainn, gun dail, 
gua soradh ; agus a thuilleadb air 
sin," ars' esan, " ciod is fiach focal 
caile shuaraich nach faca ciod a 
thachair, ach aig astar fada uaipe, 
an aghaidh teisteas ceathrar dhaoiìi'- 
uaisle a bba 'n an suil-fliiaiuiisean 
air. A. Charnaich, clia 'n aidich sinn 
idir e ; air dbuiun ar lieatba 'cbur 
an cunuart air son leas ar cinnidh, 
seasainaid gu daiiigean guala ri gnala 
gus a' chuid is faide mach." 

Bba an diniieir car anmocli air an 
f heasgai- ud, agus air do 'ii Mhoraire 
'thoirt fainear gun robli a chairdean, 
a reir coslais, iosal 'n an spiorad, 
choitich e am fion ori'a clio suilbhir 
agus cho fialaidh 's a b' ui-rainn 
e. Bha Carnach anabarrach neo- 
fhoisneach agus mion-mhothachail, 
ach riim am fion iii bu mhiosa e. 
Bha a shealladh fiadhaich, neo- 
shuidhichte, agus a ghuth air uairibh 
ard, sgalanta, agus air uairibh eile 
mabach, iosal, critheanach. Shileadh 
a shuileau gu frasach 'n uair a 
chluiimeadli e am focal bn lugha rnu 
bhàs na ban-mhoraire. Anns an 
t-suidheachadh bhuaireasach so bha 
fleadhachas an f heasgair a' dol air 
'aghaidh, agus direach mu 'n am 's 
an do ruith an gloine-ùine an naoith- 
eamh uair, cliaidh stad a chur air an 
cridhealas le aoidh iongautach a 
bhrist a stigh orra gun sireadh. gun 
iarraidh. B' oidhche dborcha i ami an 

ti-easamh mios a' gheamhraidh. 

Shiolaidh an stoirm ghaillionuach ud 

a mhair moran laithea;i, gu fèath 

agus ciuine. Bha an speur fo 

mharbh-bhrat dorchadais. Bha an 

iarmailt coltach ri seomar-bais, 'a 

nair theid an ospag dheireannach 

seachad ; agus bu leoir e gus a' 

chuideachd a luasgadh agus a lionadh 

le uamhunn agus le iongautas, gu 'n 

tigeadh aoidh tabnhaidh sam bith a 

dh-ionnsuidh a' Chaisteil mu 'n am 

ud, air oidhche a bha cho dorcha 

agns cho iidlaidh. An uair a \)' airde 

fuaim agus farum a' chonaltraidh 

am measg nan uaislean mu bhord a' 

Mhoraire, chualas maoth - bhuille 

sgaiteach, sgiobalta aig an dorus- 

ndior ; aig nach buaileadh uair sam 

bith, ach luchd-tathaich urramach, 

ard-inbheach. Is ciunteach gu 'n 

robh rud-eigin anabarrach sonrnichte 

anil am fuaim na buille ud ; oir 

ma-dh' fliaodta nach cualas riamh 

buille eile de 'n t-seoi-sa, aig an robh 

a leithid de bhuaidh air cridheachan 

agus air aghaidhean dhaoine, a bha 

cho misneachail, cho fearail agus 

1 cho chalma ri aoidheaTi Eidirdeil. 

Chuir a' bhuille ud grad-chasg air 

farum na poiteireachd ; bba gi'uaim 

dhorcha,iomaguiueach air gach gnuis; 

! gach suil air an dorus, oir le mend 

j na h-oillt agus an eagail a thaiaig 

': orra cho obann, cha V urrainn aon 

dhiubh sealltuinn direach 'san aodami 

air aou eile. Chualas ceuaiau 

aotram, siibailte air an staidhir, agus 

j a' tighinn direach gu cul dorus an 

j t-seomair, far an do stad iad gu 

samhach caj- tiota — agus b' i siu an 

I tosdachd uamhasach do na h-uaislean 

a bha air an taobh a stigh. Ri h- 

uine, chaidh aji dorus 'f hosgladh gu 

h-athaiseach,agus dh'èalaidh Oighrig 

Nic-Coinnich a stigh gu seuuh, le a 

h-aodann cho glas-neulach ri tanuasg; 

air a sgeadachadh le brai'-lin gheal, 

agus neapaigin gheal mu 'ceann. DiM ^ffos ail t-Samhraidh, 1874. AN GAIDHEAL. 18; Is math a b' aithue dhi cliii 
agus g'lie ail diiiue iid d' an 
robli sar-fhuatli aice. Guii diog a 
vadh, abeall i gii duairceach aun an 
aodaun Charnaicb ; thog i a corrag' 
I'i 'aghaidh ; thiouudaidh i air a 
sail ; dh' f hosgail i an doms, agus 
leig i stigh Hills, Ban - uihoraire 
Eidirdeil ! ' 

Clia'n'eil focal amis an ursgeiil so acb 
sraior na firinn — cha 'n f baoin-sgeul 
mac-meamnach e, no deilbh-iiiutinn 
baird no feallsanaich ; ach fiiiun cbo 
dearbbta ri eachdraidh teagblaicb 
sam bitb, an taobh a stigh do 
chriocliaji Bhreatuiin. Is i Silis a 
bh' anil gnu teagamh, agns auns an 
dearbh eideadh leis an robh i air a 
sgeadacbadb 'n uair a chaidh a 
tilgeadh 'bharr na drocbaid mhaide. 
Bha a h-aodann glas-neulach ; cha 
robh i idir cbo aoigheil no cho 
fail teach 's a b' abhaist dhi bhi ; ach 
a thaobh gach dreach agns crutb, 
agus coniharra-giiuise a bhniueadh 
dhi, cha bu chomasach do neach d' 
am b' aithne i an teagamh 'bu lugha 
'altruni mii a tiuichioll. Chriothnaicb 
gach mac mathar a bha nin 'n bhord. 
Ann am priobadh na sul, dh' eirich 
Carnach, agus a dh' aon sitheadh 
leum e mach troimh an uinneig a 
b' fhaisge dha — bhauinneagan sean- 
f hasanta a' chaisteil air an crochadh 
le ludagain, agus thachair ^'do 'n 
niniieig nd a b' fhaisge do Charnach 
a bhi leth-f hosgail te aig an am ud. 
Ciod air bitli a b' aobhar dha, 
dhearmaid Oighrig a craunadh air an 
fheasgar ud. Mu 'n gann a blia 
(Jaruach thar na h-ninneige, leum 
Bar-a-mhuilinn a mach as a dheigh ; 
ach cha do ghlnais a h-aon de na 
b-uaislean eile : bho nach robh lamb 
acasaii, da-rireadh, ann am full na 
ban-mhoraire, cbnir iad rompa gu 'n 
seasadh iad ris a' chnis gus a' chuid 
a b' f haide mach ; ach bha iad uile 
air an gi-ad-ghlacadh le a leithid de 
ohaiameachd, agus nach d' thug gin dhiubh fainear 's a' cheud toiseach 
gu 'n de:'.oliaidh Carnach agus mac a 
bhrathar am mach troimh an uinneig; 
ged a thug Oighrig sgread oillteil 
dhioghaltach aisde, an uair a cbun- 
naic i fear an deigh fir dhiubh a' do! 
as an t-sealladh. Ged a mhendaich 
sgreadail Oighrig breisleach bhuair- 
easach nan uaisleau car tiota, cha 
b' fhada gus an robh an iniitinnean 
air an dusgadh suas leis an taisbean- 
adh iongantach a bha fa chomhair 
an sul. Sheas Silis car mionaid no 
'dha air raeadhoin an urlair, le a 
suilean silteach a' dur-amharc ann 
an aodann a' Mhoraire. j\Iu dheir- 
eadh, thog- i suas a snil agus a 
lamhan ri n^amh, agus ann an 
cruaidh-ghleachd anama, ghlaodh i 
a mach : — " Ciod e so a thainig orm, 
no ciod a rinn mi, nach 'eil duine 
an taobh a stigh de m' thigh fein a 
chuireas failte no furan orm !" Bha 
gach teanga balbh, gach suil ris an 
lar ; cha do ghlnais, eadhoin Eidir- 
deil, a fein, lamh no cas, gus an do 
leum an tannusg 'n a dhail. Ghlac 
i e 'n a gairdeanan, leig i a ceann air 
'uchd agus ghnil i gu goirt. " 0, a 
Dhe m' athraichean ! mar is beo mi, 
is i mo Sbilis fhein a th' again — 
Silis mo chridhe agus mo ghaoil," 
thuirt Eidirdeil, agus e 'g a tasgadh 
gu teann ri 'bhroilleach. Is i Silis 
a bh' ann gun teagamh. 

MUILEACH. 

[F.S. — Giulaineadh luchd-leugh- 
aidh a' Ghaidheil le an teagamhan 
mu fhirinn an ursgeoil so, gus am 
faic iad a chrioch anns an ath 
aireamh. M.] 

{Ri leantuinn.) Na 'n tionndadh duine a chulaobh a 
h uile nail- a thigeadh a' ghaotli 'n a agli- 
aidh cha tig an latlia a ruigeadh e ceann 
a thurais. Mar sin, esan a leigeas leis 
fein a bhi air 'amaladh.leis gach ni a thig 
cearr air, cha dean e moran adhartais ann 
an turas na beatha. 136 AN GAIDHEAL. Tieas Mios an t Samluaiilh, 1874. COMHRADH. 

EADAE MURACHADH BAN AGUS 
COINNEACH CIOBAIR, 

Coin. — Tha 'n Goirtean-Fraoicli 
sona an diugli agus Murachadli Ban 
an taobh a stigh d' a chriochaibli. 
Cha chomas domli 'innseadh an 
toilinntinn a ta oirnne gu leir gu 'n 
d' thainig- tliu, a cliaraid ionmluiinn, 
a I'eir do glieallaidh ; agus Jia 'm 
bitliinn-sa co fileanta, snas-chainnt- 
eacli ri Mac-Mharcuis an aigh, 
chuirinn-sa do chliu an ceill ann an 
rannaireachd ; acli dhiult na deich 
oighean sin a ta 'cliomlmuidh (max- 
a bba thu ag innseadh dhomh) air 
stucaibli ard Pharnasuis, comas na 
teangaidh dhomb clium sin a 
dheanamh. Ach an deigh sin uile 
cha lugha an durachd a th' agam 
dhuit, agus an solas a ta 'lionadh mo 
chridhe air sou do theachd. 

MUR. — Cha 'n fhac agus cha chual 
mi I'iainh thu cho deas-bhriathrach 
agus cho gleusda leis an teangaidh, 
's a tha thu an diugh, a Choinnich ; 
is cinuteach leam gu 'n d' rinn thu 
greim air aon no dithis de na 
h-oigheau sin air am bheil tliu ag 
iomradh, agus aig am bheil tàmhachas, 
mar a thubhaii't thu, air mullacb 
Pharnasuis. Ach ciamar a fhuair 
Fear a' Ghoirtein-Fraoich eolas air 
na Ceolraidheau sin, agus co a dh'- 
inuis da mu 'n timchioll ? 

Coin. — A Mhurachaidh Bhain, is 
neonach leam do cheist, Fhuair 
Fear a' Ghoirtein-Fraoich eolas air 
na Ceolraidhibh agus air iomadh ni 
eile uait fein, a charaid, mar a ta 
deag-h-fhios agad, agus mar an 
ceudna o mo charaid ionmhuinn an 
GaUlheal ann an Glaschu, agus o 'n 
Ard-Alhannach ann an Inbhirnis. 
Mo mhile beannachd aca maraon ! 
B' iad na diulnaich thapaidh iad, 
agus is mi fein a ta 'n an comain. 
Ach, a charaid choir, suidh a stigh 
ris an teine, agus dean thu fein co 
soimeach, soci-ach 's is urrainn thu. Ma tha do chaisbheart fliuch no 
àitidh, tha osain agus brogan ni 's 
leoir aig Seonaid ; agus co d' am bu 
choir di an tabhairt air thoiseach air 
Mui'achadh Ban ? Ach mo dhi- 
chuimhne ! is luaithe deoch na sgeul, 
— far nail am botal dubh, agus an 
t-slige-chreachainn, a Sheonaid, a 
ghraidh, oir is feàirrte do charaid 
sg-ailc bheag- de dhruchd nam beann, 
gus am bi goireas ni's fearr agad 
deas. So, so, air do shlainte, a 
Mhurachaidh. Far do lamh, agus 
nah-uile la leat, " An la a mhai-bhas 
tu fiadh, agus an la nach marbh." 

MuR. — Tha nair'orm, a Choinnich, 
an dragh agus an trioblaid a tha 
Seonaid agus thu fein a' gabhail 
do m' tbaobh-sa. Da-rireadh, cha 'n 
'eil feum idir agam air bad de na 
tha umam 'atharrachadh, oir tha mi 
CO tioram ri àrcan, o bharr gu bonn, 
agus cha 'n aithne dhomh an diugh 
ciod a dh' f hagadh air 'chaochladh 
mi, oir tha 'n la taitneach, tiorail, 
tioram, agus ged tha boglaichean air 
an t-slighe, gu sonraichte anns a' 
Ghleann-Mhor, tha deagh shuilean 
'n am cheann chum an seachnadh. 

Coin.— Cuir riut, a Mhurachaidh, 
cuir riut, gabh deur beag dhe 'n 
stuth sin aig Seonaid, agus tog 
greim dhe 'n aran agus dhe 'n chaise, 
gus am bi ni 's fear r'a fhaotuinn ; 
direach dean thu fein aige a' bhaile. 
MUR. — Is druchd nam beann so 
da-rireadh, air am bheil iomadh 
deagh bhuaidh. Tha e mar a rinn- 
eadh e — cha do bhaisteadh e riamh, 
agus cha 'n 'eil droch f haile na cise 
dheth. 

Coin. — Cha mheallar gu healamh 
deagh bhreitheamh, a Mhurachaidh, 
oir tha thu gle cheart. Tha 'n 
druthag sin saor o uisge, agus ceart 
CO saor ri sin o 'n chis. Riuneadh 
e 's a' Ghlaic-Bhuidhe o chionn 
leth-bhliadhna, le Gilleasbuig Mac 
Dhouuill-duibh, agus is maith an 
lamh air an obair e, na 'm biodh Treas 5tios au t-Samhraidh, 1874. AN GAIDHEAL. 137 cead ua coise aige. Ach tha eagal 
nan Gaidsear aii', agus cha 'n ann 
gun aobliar. Tha 'n sean-f hocal ag 
radb. " Xach d' riuu Theab riamh 
cron," ach cha 'n fhior da sin. Theab 
an Gaidsear Gilleasbuig bochd a 
ghlacadh an uair a bha e 'deauamh 
na boinne bige so 's a' Ghhiic- 
Bhuidhe, 'n a bhothan uaigneach 
fein. Chnunaic a shiiil fein an 
Gaidsear mar iiidh cheud slat o 'n 
bhothau ; bhuail an t-eagal e ; 'n a 
chabhaig chuir e soitheach na ruith- 
shingilte thairis, ag'us dhoirt e a 
dharna leth, agus cha bu bheag an 
durran sin. 

MuR. — An deachaidh ao Gaidsear 
do 'n bhothan ? 

Com. — Cha deachaidh, gu fortan- 
ach, oir bha e air a thogail ann an 
slochd eadar da chreig, air a chomh- 
dachadh le fraoch a bha 'fas os a 
chionn, agus air a chealachadh co 
maith 's nach do thuairnieis an 
Gaidsear idir air, ged a rinn e deagh 
rannsachadh air a shon, air da a bhi 
omhoch gu dubh aii- feadh chreagan 
agus choilltean na Glaice-Buidhe. 

Ml'R. — Ciod a dh' f hag co dian, 
deas, diorrasach e 's a' Ghlaic- 
Bhuidhe, seach aite sam bith eile Ì 

Coin. — Ma ta, innsidh mi sin 
duit, a Mhurachaidh, thugadh brath 
dha gu 'n robh a leithid de bhothan 
ann. 

MUK. — Brath dha ! an e tha thu 
'g radh ? Bratli dha ! Tha 'n truaigh 
air a' ghnothuch ; ach tha mi 'n 
dochas nach 'eil anam co mi-dhileas 
's na criochaibh so, 's gu 'n treigeadh 
6 coimhearsnach, agus gu souraichte 
Mac Dhonuill-duibh, mac an deagh 
athar. Is nair' r'a chhiinntiun gu 'm 
biodh aon neach a bhrathadh a 
choimhearsnach r'a fhaotuinn anns 
a' cheai-nadh so, an uair, ann am 
bliadhna Thearlaich, nach d'fliuavadh 
±iu a h-aon a bhrathadh am Prionnsa 
ged a ghealladh deich mile-fichead 
airgid mar dhuais air a shon. Coin. — Tha eagal orm, a Mhura- 
chaidh, gu 'radh riutsa, agus cha 'n 
ann ri Gall, gu 'm faighteadh na 
ticheadan an diugh am measg nan 
Gaidheal a brathadh e aii- son deich 
mile fichead sgillinn Shasunnach. 

MUR. — Ach co a rinn brath air 
Gilleasbuig Mac Dhonuill-duibh a 
tha 'n a dhuine cho neo-lochdach ? 

Coin. — Co ach duine dona, 
suarach — creutair beag, crotach, d' 
an ainm Leslie as a' Ghalldachd, a 
bha an toiseach 'n a charbadair aig 
Sir Seumas, agus dhealaich e ris air 
da nighean Cailleach Dan cearc aige a 
phosadh ; agus tha e a nis ann am 
bothan beag, a' teachd beo, tha mi 
lau-chreidsinu, air a' mheirle! Dh'iarr 
e coingheall an eich bhain air Gilleas- 
buig coir air la araidh, agusthuirt Gill- 
easbuig ris, " A phiollain gun diu, 
tha 'u t-each bau marbh ri taobh a' 
gharaidh ud tball, ach ged bhiodh e 
beo cha 'n fhaigheadh tu e." Ghabh 
Leslie so 's an t-sroin, agus air ball 
rinn e brath air Gilleasbuig ; ach 
cha robh moran a nasgaidh aig 
Tomlin an Gaidsear de 'u ghnothuch. 

MUE. — Ciod a ghne tir a tha 'n 
Tomlin ■? 

Coin. — Tha sgonn-bhalach mor, 
drabasda, duaichuidb, a' crathadh le 
reamhrachd, agus aig gach ceum a' 
sileadh falluis mar bhuideal eu- 
dionach. Bha e 'cur neach 'u am 
chuimhne nach f haca mi riamh, agus 
a chaoidh, a reir coslais, nach faic, 
agus 's e sin an Tagradair mealltach 
Arthur Orton, a bha 'cumail a mach 
gu 'm b' e fein Roger Tichborne. 
Chunuaic mi a dhealbh gu trie ann 
an Eirinn, agus cha 'n fbac mi liamh 
e, nach do chuimhnich mi air Tomlin 
mor, an Gaidsear dubh agam fein. 
Ach dh' f halbh e, agus is comadh co 
dhiubh, oir cha duirig neach poc a 
chur an toll, no am poll uisge, no 
poit-dhubh air teine air eagal nam 
fear sin a tha rannsachadh na 
duthcha mar brocairean an deigh 13.^ AN GAIDHÈÀL. r)a»si Mios an t-Samhr*idh, 1874. nan sionnach. Is anabairacli cruaidh 
an lagh, a JMnracliaidh, nacli 'eil a' 
ceadachadh do dhuiiie gacli ni a's 
toil leis a dheanamli le cLnid 
dhligliich fein. Cba 'n 'eil e idir 
ceart, oir tha e an aghaidh naduir. 
Cuid duine fein, an ni sin a choisinn 
e le fallus a gliruaidh ! nacli cruaidh 
ri'sniuaineachadligu'm biodli reaclid, 
no lagh sam bith 'g a bhacadb chum 
na thogras e a dheaoamh leis. 

MuR. — Cha 'n 'eil fios agani air 
sin, a Choinnich oir " tha da thaobh 
air a' Mhaoil," agus tha da bharail 
gu bhi air an gabhail de 'n chuis sin. 
Tha cead agad aran a dheanamh 
dhe 'n eorna agad fein, agus a chur 
gu feum mar sin, air son niaith do 
theaghlaich, ach cha 'n 'eil cead agad, 
air chor sam bith, nisge-beatha a 
dheanamh dheth gun fhios, agns 
gun ordugh an luchd-iiaghlaidh, 
agus tha sin ro cheart. Na 'm 
biodh an cead so aig ua h-uile 
mhilleadh iad, mar an ceudna, an 
duthaich le raisg agus ana-measaiT- 
achd, agus dh' f hagadh iad toll mor, 
falamh ann an sporran mor na 
rioghachd, leis na cisean a chnmail 
air ais, a tha 's an am air an tarruing 
o'n deoch laidir. 

Coin. — Tha mi 'faicinn gu 'm 
bheil nioran firinn anns na thubhairt 
thu, a Mhnrachaidh, oir bii mhor 
am beannachd do iomadh neach mar 
biodh deur dheth 's an rioghachd air 
fad. A reir mo bheachd-sa tha e 
mar shochair eile 'n a aite fein. Tha 
e ro fheumail air ainannaibh — 'n a 
dheagh sheirbhiseach, ach 'n a 
dhroch mhaighstii-. Mo thruaigh 
an neach air am faigh e ard- 
cheannas. Gidheadh, mar a thubh- 
airt mi cheana, tha e ann an tomhas 
cuimseach mar bheannachd aimsircil 
eile, agus cha chreid mi gur peacadh 
sam bith do dhuine 'fheumalachd fein 
a ghabhail deth, mar a ghabhas e de 
ni sam bith eile a tha toirbheartas 
an Fhreasdail a' buileachadh air. MuR. — Cha 'n urrainn mi 'radh, 
a Choinnich, nach 'eil mi fein gle 
dhliith air a bhi dhe 'n bheachd 
cheudna. Ach their cuid riut gur 
peacadh mor barr na teangaidh a 
thumadh ann, no am boinne a's 
Ingha dheth a chur 'n ad bheul. 
Tha iad dian dhealasach'n am beachd 
fein, agus cha 'n eisd iad li reusan 
no ri tuigse. Tha iad a' deauamh 
'mach, do bhrigh gu 'm bheil deoch 
laidir 'n a h-aobhar iomadh truaigh 
agus sgrios anns an t-saoghal, gur 
peacadh do dhuine an gnothuch a's 
lugha a blii aige rithe, no eadhon 
beaiintuinn rithe idir. Dh' fheudadh 
iad CO maith a radh gur peacadh 
greim ubhaill a chur 'n ad bheul, a 
chionn gur e itheadh an ubhaill a 
bha 'n a aobhar air gach sgrios 
agus amhghar anns an t-saoghal. 
Aidichidh mi, gibheadh, air an laimh 
eile, gu 'm bu sholasach an ni do 'n 
Rioghachd Bhreutannaich nan cuir- 
eadh na h-uile cul I'is an deoch 
laidir sin, agus nach biodh iad idir 
'g a cleachdadh, mur comusach 
dhoibh a gabhail le stuamachd. Ach 
deanadh iad sin air steidh cheairt, 
agus deanadh iad e gun ghealladh, 
gun mliionnau, gun bhoid, gun 
ni sam bith ach Focal De agus an 
coguisean fein 'g an stiuireadh. Nn 
biodh iad ag iarraidh cur as do 'n 
aobhar truaighe sin le bhi 'togail air 
steidhibh meallta, a' carnadh suas 
bhoidean agus ghealltanasan, agus 
'g an sparradh le daiiachd air an t- 
sluagh,mar nach biodh Focal Naomh 
Dhe 'n a riaghailt iondan ag'us 
freagaiTach ann fein, air son giulan 
agus caith-beatha an duine anns an 
t-saoghal so. 

Coin. — Fagaidh siiin uiar sin fein 
e, a Mhnrachaidh, agus 1)U taitneach 
an ni na 'n gnathaicheadh na h-uile 
stuamachd agus measarrachd anns 
ua h-uile nithibh, agus gu 'n giulain- 
eadh siadjiad fein ann an cothrom 
agus ann an ciuineas maille ris gach D.^ra Mio* an t-Samhraidh, 187-t. AN GAIDHEAL. 130 iieach eile. Bn ghleusda, tapaidli, 
a thaobli nadair,gan gbuth a toivt air 
na buaidbibli spioradail a bhuilich- 
eadli air, au ti a thug a' chomhairle 
a leanas, o cheann fada, seachad : — 
"Biodh bhiir measarrachd follaiseach 
do na li-uile dhaoinibh." Tha nadur, 
reason, agus taisbeau a' deauamh 
'mach gu 'lu blieil staid mbeadla- 
onach ann eadar da iomall cricbe, 
agus gur i sin an staid a's sona, as 
glice, agus as fearr. Clia 'n 'eil an 
duine sin glic a tlieid dJi' ioimsuidh 
na cuid a's faide a macli, a thaobh 
ni sam bith. Cha'n 'eil e glic do 
tUniine a blii tuilleadh 's dian 'n a 
bharail fein, no tuilleadh 's balbha. 
^Seasadh e 's a' luheadhon thaitneach, 
eadar dha auabharr, agus na seoladh 
e tuilleadh 's ard no tuilleadh 's iosal. 
Faic ciod an stritli tha crochadan 
an uaireadair nihoir a' deanamh gu 
iscasamh 'n a thaiuh, eadar null agus 
nail, nail agus null, na 'u leigteadh 
leis ; agus ceart mar &iu tha gach 
ni thaobh giulau an duine gu bhi 
measarra, meadhonach, agus stuama. 

MUR.— Ud ! Ud ! Ud ! a Choinn- 
ich, is tu a dh' fhas geur, foghluimte, 
agus fiosrach mu gach cuis. Tha 
mi gu cinnteach ag aontachadh leis 
gach lide a labhair thu ; ach ciamar 
a thaiuig thusa gu beachd a ghabhail 
de na cuisibh sin uile ? oir cha trie 
leo-san aig am bheil e mar dhreuchd 
a bhi 'gleidheadh nan caorach, an 
inntinnean feiu a chur troimh a 
cheile le ceistibh diomhra de 'n ghue 
sin. 

CulN.--Thaiiiig mise gu beachd a 
ghabhail air na nithibh sin o bhi 
'leughadh nnru timchioU's -a Ghaidh- 
ea/ agus ann au leabhraichibh eile. 
Is mor am fiusrachadh a gheibh 
neach a ta 'g ianaidh eolais o na 
sgriobhauiiaibh aig Renton^ an 
Runasdacli^ Mac-Mharcuis, Cona, am 
Micileach, agus La ficheadan eile 
nach gabh lair ged nacb 'eil nine 
agam an ainmeachadh aig an am. Tha Bun-Lochabar mar thobar nach 
traoigh, an ccjuihnuldh Ian, agns an 
comhnuidh a' toirt seachad. Tha 
Benton^ air an laimh eile, guu 
choiuieas a thaobh 'eolais air 
gach bu;i agus barr, stoc agus 
freumh, a bhuineas do chanaiu na 
Gaidhealtachd. Is taitueacb, mar 
au ceudna, na teagasgaii fallaiu aig 
an Runasdach. Saoghal fada agus 
deagh bheatha do 'u triuir sin am 
measg chaich, oir is maith iad uile. 
Cha 'n eil a bheag agam ri 'radh aig 
au am mu 'n chreutair Sgiathanach 
sin. Tha eagal orm gu 'm bheil a 
cheann air a lion"<,dh tuilleadh 's mor 
le taibhseai-achd, giosigan, agus 
seunachd an eilein sin. Ach 's an 
am, bheir mi guth maith agus cead 
a choise dha, do bhrigh nach 'eil 
mi ro chiuuteach as. Ach so tha 
mi 'g radh, a Mhurachaidh, tha eagal 
orm g\\ 'm bheil thusa a' deanamh 
tair air dreuchd na buachaiileachd, 
agus ma tha, cha 'n eil barrantas sam 
bith agad air son sin a dheanainh. 
Tha deagh fhios agad-sa gw'n robh 
a' bhuachaiileachd 'u a dreuchd ro 
urramaich anus na ceud linntibh. 
Bha ar roimh-aithrichean ach beag 
gu leir 'n an aodharaibh, agus cha 
do mheas iad e 'n a thaniailt an ceud 
mhac agus uighean a chur a ghleidh- 
eadh nan caorach. Agus co a's 
fearr fios na thu fein, a' charaid, gu 'n 
robh righ Israeli fein an toisich 'n a 
bhuachaill air machraichibh Bhet- 
leheim ; agus cha 'u e sin a mhain 
ach mar au ceudna Esan air an robh 
Daibhidh 'n a shamhladh a thubh- 
airt le 'bhilibh beaniiuichte, " Is 
mise am Buachaill maith, agus is 
aithue dhomh mo chaoraich fein, 
agus aithnichear le 'm chaoraich fein 
mi. 

MU1{. — Ud ! Ud ! a t'hoinnich 
choir, tha thu 'nis a' ruith air falbh 
leis na cliathaibh gu buileach orm. 
Cha do smuaiuich mise riamh air 
tair a dheanamh air do dhreuchd. no 140 AN GAIDHEAL. Treas ilios an t-Samhraidh, 1874. ort feiu 'a ad thigh feÌD, no ann an 
aite sam bith eile io 'n ghrein ; oir 
tha barrachd meas na sin agam ort 
feio agus air do theag-hlach. Ach 
gun teagamh chiiir thii iongantas 
nach bn bbeag orm le farsuingeachd 
an eolais a leig thu lis dhomh o'n 
chomhlaicb siuu mn dheireadh, an 
coimeas ris na bha agad an uair a 
thainig siuu an car a cbeile au 
toiseach. 

Coin. — Tha taiug a thaobh siu 
dligheach dhuit-sa ad aooar, a charaid 
iunmhuinu ; oir mar b' e thusa, 
bbithiun-sa an diugh co aiueolach ri 
loth na h-asail f hiadhaich. Is tu a 
stiuii- mi air mo chairdibh urramach 
na Gaidheil f hogluimte siu a thug 
gach eolas domh auu au cainnt mhihs 
mo mhathar. 

MUK. — Is comadh learn do bholaich 
agus do ghoileam, a Choinuich, oir 
is iad do dhichioU agus do dhurachd 
fein a rinn an gnothuch air. Ach 
faic, a charaid, faic ciod a chuir 
Seouaid choir air mo ghluiu, o 'n 
chaidh thu a mach — mir mor de 'n 
chlodh ghlas, chum a leithid eile ri d' 
thrusgau feiu a dheanamh dhomh, 
agus ! nach aillidh au t-endach e ! 
Xach e tha miu, moUich, maiseach, 
agus reidh ! Cuir lios air Fiouuladh 
tailleir gus au gabh e luo thomhas, 
agus gus au dean e mo chota glas 
air a' shocair. Au uair a bhios 
e deas is furast dha a chur am 
iounsuidh le neach eigiu ; ach gu 
cinuteach tha uair' orm air son 
caoimhneas Seouaid. 

Coin. — Nair' thall no bhos, is 
comadh co dhiubh ; ach so agad 
mar a bhios a' chuis, a Mhurachaidh, 
cha teid ceauu no cas dhiot a so, gus 
an dean Fiouuladh tailleir an cota 
gu maith 's gu ro-mhaith, ged a 
ghabhadh e caigeaun sheachduin 
ris. Is tu nach caraich, fhir mo 
ghraidh, agus bi 'n ad thosd, agus 
na cluinneam focal tuilleadh as do 
cheann mu 'leithid do ui amaideach. Tha greim agam ort, agus cumaidh 
mi e gu daingeann. Mur urraiuu 
mise annad,foghnaidh Seouaid dhuit, 
agus cha soirbh an ni dol a liontaibh 
nam ban. Tiugainn a mach, agus 
rachamaid a dh - fhaiciuu seann 
chaisteal Shir Seuraas, agus a ris 
bheir sinn suil air a'chrodh Eireaiai- 
ach gus am bi greim diuueir deas aig 
Seouaid. 

Mur, — Ciod a smuainicheas iad 
aig a' bhaile, a Choinuich'? cuiridh iad 
a mach air mo thoir mur ruig mi 
dhachaidh gun dail. Cha deau e au 
gnothuch idir. 

Coin. — Cha 'n eagal doibh, oir 
cha smuainich iad gu 'n deachaidh 
Murachadh Ban ann au slochd, uo 
air seacharau, o 'n tha deagh fhios 
aca gu 'm bheil e ciiounta gu leoir 
chum an aire a thoirt dha fein. A 
Sheonaid, an cluiun thu mi ? Cuir 
airfalbh Seumasbeag a dh-innseadh 
do Fhionnladh tailleir gu 'm bheil 
mise 'g a iarraidh am maireach. 
Biodh e an so aig naoi 's a' mha- 
duinn, thugadh e a chrios-tomhais 
leis, agus cuiridh siuu an diulnach 
air deauanaich air a' chlodh-ghlas. 

Mur. — " Is dan, misneachail an 
coileach air a dhunan fein," a 
Choinuich, agus cha 'n 'eil e modhail 
domh-sa a bhi 'cur gu diau 'n ad 
aghaidh, ach tha a la fein aig gach 
neach, agus cha 'u 'eil fios nach 
faigh mise gTeim ort uair-eigin aig 
mo thigh fein, agus ma gheibh, cha 
bheo mise mar toirear ortsa an ni 
so 'iocadh da f hillte, ged nach geall 
mi aon chuid cota dubh no glas 
dhuit ah' son do cheilidh. Rachamaid 
a nis a shiueadh uau cas, agus 
thugamaid caisteal an Ridire oirnn, 
agus a ris tilgeamaid air suilean 
car sealain air an f heudal Eireann- 
ach. 

Coin. — Rachamaid do 'u chaisteal 
an toiseach, ma ta, a chum amharc 
air ua seomraichibh greadhnach, 
agus air gach earuais a chithear Treas Alius an t-Saiiihiaitlli, lb? J AN GAIDHEAL. 141 annta, agus an deigh sin, bheir siun 
suil air a' chrodh. 

MuR. — Cuii" ceum aun, a gbille 
mo chridlie, giis an dean siiiii a' 
chuid a's feari d' ar n-iiine, oir tlia 'u 
la a' dol seachad. 

Coin. — Tbugamaid an dorus oirnn 
ma ta, agus a ris an caisteal, air am 
f aigh siun Ian chomns gu rauusachach 
o li-nilinn gu h-oisinu, air do Sliir 
Seumas feiu a blii ann an Lnnainn 
aig an am. 

MuR. — Ocbau ! a righ ! nacb ann 
an so tba na dealbbau — acb co i a' 
cbailleacb bbeag, bbiorach nd, aig 
am bbeil sron co geur 's gn 'n gearr- 
adb i caise ? 

Coix. — Is i sud seann-sean-mbatb- 
air Sbir Senmas, agus tba e air 
aithris gu 'n robb i auabanacb crion, 
coirbte, crosda. I'e laitbean a beatba ; 
agus an uair cbaocbail agus a db' 
adblaiceadb i ann an Cladb-nan-catb, 
gn 'n do dbiult a spiorad faire a 
dbeanamb aon oidbcbe tbairis air 
innis sin nam marbb. 

MUE.— Tba e cosmbuil gu 'ii robb 
a' cbailleacb bbocbd dùr, rasgacb, 
ceannairceacb, an uair bn bbeo agus 
bu mharbb i, ma 's fior an aitbris. 

Coin. — Acb ciod bu cbiall do 'n 
bbarail neonaicb sin, a bba moran a' 
creidsiim, agus a ta cuid a' creidsinn 
gu ruig an la an diugb Ì 

MuR. — Tba e cianail r' a smuain- 
eacbadb am measg nam beaunacbd 
spioradail a tba sinu a' sealbbacbadb 
anus an tir sboua agus sbaor so, 
gu 'm biodb aou neacb r' a f baotuinn 
a bbeireadb geill anns a' cbuid a's 
lugba do nitbibb saobh-chrabbacb 
mar so, gidbeadb tba euid ann a ta 
'g an creidsinn ; acb ciod a cbual 
tbusa mu na nitbe faoine sin ? 

Coin. — Ciod a cbual mi, an e 
tba tbu 'g radb '? Cbual mi an uair 
a dh' adblaicbear duine anns a' 
cbladb, gu 'm bbeil a spiorad-san 
mar fbear-freiceadain air na mairbb 
a ta 's an àit'-adblaic sin gu leir, agus gu 'm mair e anns an dreucbd 
dbuis-neulaich, oillteil sin gus an 
adhlaicear an atb cborp, an uair a 
ni spiorad a' cbuirp sin a dbreuchd a 
tbogail gus an tig an atb adblac a 
ris, agus mar sin air adbairt gun 
sgur. Acb ma 's fior an sgeul, 's i 
so an (b-eucbd ris nacb gabbadb 
spiorad na caillicb crosda, greannaicb 
air an do gbabb tbu beacbd, gnotbucb 
sam bitb. 

MuR. — Acb c' ait am bbeil an 
saobb-cbrabbadb muladacb so 'g a 
cbleacbdadb ì 

Coin. — Ann an iomadb ait' air 
feadb na Gaidbealtacbd,^ — ann an 
iomadb siorramacbd, — agus ann an 
iomadb sgioracbd ! Acb taing do 
cbumhacbd an t-Soisgeil, agus do 'n 
t-solus f bior - gblau, sboilleir, neo- 
mbearacbdacb a tba e a' craobb- 
sgaoileadb am fad 's am farsuing, 
cba 'n 'eil duil agam gu'm bbeil 
neacb sam bitb air an la 'n diugb a' 
toirt geill do 'n dian-cbrabbadb so ; 
acb cba I'obb a' cbuis mar sin anns 
na linntibb a db' f balbb. Cba 'n 'eil 
fad o 'n cbunnaic mi mo cbaraid 
coir agus ceanalta, Sim Friseil o 
Inbbirnis, — duine suairce, stuama, 
creideasacb, agus air an aobbar sin 
duine air am bbeul mor-mbeas le a 
lucbd-eolais fein air fad. Tbainig 
againn air labbairt mn na seaun 
cbleacbdannaibb millteacb, mearacbd- 
acb aig na Gaidbeil, agus db' innis 
e domb gu'n robb e fein, agus ar 
caraid an Syiathanach a' combradb 
r' a cbeile mu na nitbibb faoine, 
amaideacb so, agus gu 'n robb deagb- 
cbuimbn' aige air daoiuibb 'f baicinn 
ann an Cill-taraglain, agus ann an 
Cill-mhoraig, a bba 'creidsinn nan 
nitbe sin ceart co cinnteacb 's a bba 
iad a creidsinn sgriobbanna an 
abstoil Pboil, — agus cba 'u e sin a 
mbain, acb bba iad a' creidsinn nacb 
fagadb an t-anam corp gu buileacb, 
agus nacb biodb fior dbealacbadh 
eatorra gus am biodb an corp U2 AN GAIDHEAL. Dar« ilios an t-Samliraidh, 1874. air a chur 'ii a shineadh 's an 
uaig'h. 

MuR. — 0! aChoiuiiicli, a Chuimi- 
ich, an comas domli do chveidsiun 1 
Au urraiuu e bhi gn 'in l)heil ua nitlie 
sin fior? 

Coin. — Cha 'n eil mise a' creidsinn 
gu 'in bheil iad lior, acli tlia e fior 
gu 'n robh gn leoir 'g an creidsinn, 
mar a cliual thn fein, agus mar a dh' 
innis mi dhnit a clinal mi o bheul i 
na firinn, beul Shim Friseil choir, 
nin 'u chonihradh aige ris au Sf/iatli- 
anach. Cha 'n 'eil, mo thruaigh ! 
comas nan cas aig au duine clieau- 
alta, air neo thigeadh e a baile 
Inbhirnis, ga d' chomhlachadh chum 
moran a chur an ceill duit, mar a 
bha e 'deanamh ris an Sgiathcmach 
mu na cleachdannaibh eagallach sin. 
Na 'm b' e an Sgiathanach fein a 
leigeadh na nithe sin ris domh, 
cha bhiodh a dhanadas agam a radh 
nach robh e ag innseadh na firinn, 
ach thehinn gur ann as a'ghealaich 
no as na reultaibh a f huair e eolas 
air na nithibh sin nach buin do'n 
talamh s(j againn idir, agus uiine 
sin, nach 'eil iad airidh air creideas a 
thoirt doibh. Ach creididh mi Sim 
coir, oir cha 'n 'eil e 'toirt geil! do 
chleachdannaidh talmhaidh nach 'eil 
air an steidheachadh air i-eusou, no 
do na nithibh saobh-chral^haeh sin 
a dh' aidicheadh am measg a 
Inchd-eolais ann an dnthaich a 
bhreith. 

iVluR. — Stad, a' Choimiicb, stad, 
agus dean air do shocair. Tha mi 
'faiciun gu'm bheil thu ancomhnuidh 
a' cur amharuis agus teagamh amis 
an SgiathcuiacJi a thaobh a I'eultair- 
eachd an dull, feudaidh e bhi, gu 'in 
bheil e 'toirt geill do chleachdannaibh 
nan speuradaireau, nan drin'dhean, 
agus au luchd- fiosachd, ann an 
laithibh Dhanieil "/ 

Coin. — Cha 'n 'eil mi 'dol co fada 
ri sin idir, a Mhurachaidh, ach an 
deigh sin cha 'n 'eil e ciiea^^da, an uair tha e ag innseadh dhuinu, gu 'in 
bheil a' ghealach, nach 'eil ni 's mo 
aim am rneud na guit-fhasganaidh 
CO mor 's gu 'm bheil gliun agus 
machraicheau,creagan agus beauntan 
innte ! Och ! mo chreach ! Co e 
an ti,le 'shuilibh fosgai]te,a bheireadh 
an creideas a's lugha do na faonach- 
daibh sin ? Aon ni tha cinnteach, 
agus 's e sin, nach dean Coinueach 
Ciobair e ? 

MuR. — Tha Coinneach Ciobair 'n 
a dhuine gasda, treibh-dhireach, 
tuigseach, ach an deigh sin, feumar 
a sliuilean 'fhosgladh gns am faic e 
na diomhrachdan sin mu 'n bheil e 
aig a' cheart am gu tur aineolach ? 

Coin. — Chum mo shuilean - sa 
'fhosgladh ma ta mur dean an 
Gaidheal agus Mui'achadh Ban sin 
a chur air aghaidh, faiiaidh Coinn- 
each Ciobair CO dall ris a' chloich- 
niaraidh, agus co da 'n comas cron 
'fhaotuinn da an uair tha e 'labhairt a 
reir an eolais agus na tuisge a 
bhuilicheadh air ? 

Mur. — Ro cheart a' Choinnich, I'o 
cheart, — ach is coir do 'n aineolach 
a bhi iriosal agus tearc 'n a bhriath- 
raibh, oir is glic an ti sin nach 
labhair ach beagan, agus biodh am 
beagan sin fein le stuamachd, air 
eagal gu 'u leig e ris 'eas-eolaisfein, 
oil- is trom au eire an t-aineolas. A 
ni.s, fhir mo chridhe, tha sgios a's 
cadal orm le 'r sraid-imeachd. Rach- 
amaid dhachaidh air eagal gu 'n saoil 
Seonaidgu 'u d' fhalbh na sithichean 
leiuu. Cuairticheamaid dieas'nas an 
fheasgair, — cuireamaid sinn fein 
agus ar hichd-daimhe air curam an 
Ti Uile-bheaunuichte sin a ta 'faicinn 
atius a' fiosrachadh nan uile, agus le 
buidheachas agus beannachd, cuir- 
eamaid ar cinn far am bheil dochas 
againn am faighear gu slau fallain 's 
a' mhaduinn iad. 

Alasdaie Ruadh. Osri^ >tins ai) t .Sanihiviidh, 1374. AX GAIDHEAL. 141 DEARiIAD NA GAIDHLIG. 
A (thaidheil loxMHUixy, — Au toir 
sibh aite do charaid a tha toileach tighiun 
'stcach do 'r fardoicli 's ag radh " sith 
agus soirbheachadh do 'n tigh so f' Is 
tigh leam a' Ghaidklig, agus is toigli leam 
aii dream leis an toil i, ach cha toigh 
leam au aimhreit a tlia 'n am measg. 
Oil- auus a' cbeart àm 's am bbeil au 
ambreit siu a' dol air a b' agbaidb tba a' 
Gbaidhlig bbocbd a' fulang, 's air a 
fogradh as an dutbaicb le cion a bbi air a 
teagasg 's na sgoiltean — mar gii 'm biodh 
na brocairean a' diau-chonnsacliadb mu 
CO am fear is fbearr coin, agus 's a' 
cbeart am em sionnaicb a'toirt leis uan 
uan. 

Cba 'n 'eil facal 'n ar cauain is luraiche 
na " da-rireadb," agus b'fhearr leam gu 
ciuuteacb gum biodb e air a cblo-bbualadb 
air cridhe gacb neach a tba 'g aideacbadb 
'bbi 'n a cbaraid di. Na 'm biodb sin 
mar sin, cha b' ann air na nithibb faoin 
abhuineas di a bhiodb an aire'socrachadb, 
ack air na nitbibb cudtbromacb — na 
nitbibb a cbumadb auu am bitli i — a 
chumadb suas le sgoiun i, 's a bbeireadh 
oirre freumh a sgaoileadb gu dombain 's 
an dutbaich. Ciod is tiacb a bbi conusacb- 
adb m' a timmcbioll, ma leigear bas i ; 
agus cbo ciunteach 'sin, bas gbeibb i mur 
teagaisgear 's na sgoiltean i. Nacb 'eil e 
soiilear do 'u b uile duine aig am bheil 
toirt-fainear ma bbuanaicbeas cùisean car 
tri ficbead bliadbna mar a rinn iad re nan 
tri ticbead bliadbna 'cbaidh seacbad, gur 
gann a bbios facal Gaidblig air a labhairt 
air Tir-mor. IS'acb muladacb an sealladb 
'bbios I'i 'fbaicinu leis an fbuigbeal bheag 
a l)bios anu de na fior Gbaidbeil, na 
(.inntiricb, naCùmblaicb, na Latbarnaicb 
na Braid-albannaicb, ua Liombanaicb, 
agus muinntir Saineacb, iiab-AtboUaicb, 
na b-Arduilicb, na Marrauaicb, na Baid- 
eauaicb, na b-Abraicb, na Eosaicb agus 
na Cataicb, gun acli gann aon smid de 'n 
Ghaidblig 'n an ceaun : bitbidb tuille co- 
fbaireachduiim aca ris na Sasunnaicb 
thioram, fbuara na ris na daoine blatb- 
cbridheacb, ceolmbor, cairdeil o 'n d' 
thainig iad. Bithidh na daoine truagb 
dall, aineolacb air ainm gacli ni a's aite 
"s an duthaicb. 

Ocban nan ock 1 au caochladb truagb 
'S a' Gkaidkealtackd 'tkig 's gack taobh 

mu 'n cuairt. 
Ma tbeid a canain cliaoin 'n a suain, 
Le cion an t-sluaigh a labkras i I 

Luckd-iiiteachaidh nan gleann 's nan stiic, . ^/aù— bteppiug stores, f Fair-Uw higlita 
Thao1)b aimn gacb ni a s ait 's an du'ich, rklge of a hill as «een against the sky. An teangaidh GhaUd' cba 'n urrainn lùb', 
Bidk iad gun tùr gun aitbne orr' ! 

Ocban nan ock ! &c. 

Gack creag, a's sliabb, gacb stuc, as earn, 
Gacb lag, a's cnoc, a's slios, a's learg, 
Gacb glaic, a's tulaicb, eas, a's allt, 
Bidk iad gu dall a's aineolack ! 

Ockan nan ock ! &c. 

Gack dail, as bail', as dun, a's tom, 
i (iack coille, doire, 's leackduinn lorn, 
Gack clacban, 's ciU, gacb innis, 's fonn, 
Cba ckuir fonn 's an anam ac' ! 

Ockan nan ock ! &c. 

Gack coire dubb, gorm, liatb, no glas, 
Gacb tireack ard a's aodann cas, 
Gack ackadk, 's raon, a's caockan bras, 
Bidk iad neo-bblasd mar Laidiun daibk. 
i Ockan nan ock ! &c. 

Gack meall 'tka dubk, dearg, odk'r, no 

uain, 
Gack sroin a tka fo ckaockladk snuadk ; 
Gack àiridkgkorm, mo ckreackl ckofuar 
1 Seack mar bka "n sluagk a' fanackd innt' I 
Ockan nan ock ! &c. 

Gack stair* a's drockaid, 's aiseag bàt', 
Gack fuaran tobair, lock an, 's fàir,t 
Gack Ion a's miadau, 's criock gack ait, 
An cainnt gu bratk cba 'n aitkris iad. 
Ockan nan ock ! <ltc. 

Gack rudka, 's àird, gack mam a's maol, 
Gack lockan sail, gack traigk a's caol 
Gack acairseid a's caladk saors' 
Bka 'n cainnt ro ckaoin an aitkrickean, 
Ockan uan ocli I &c. 

Cka 'n aitbne 'ckainnt, 's cka tuig a fuaim, 
Bko ni no ait a tka mu 'n cuairt, 
Oir reic am parantan, mo tkruaigk '. 
Iad uil' le 'u uaill 's le 'n amaideackd. 
Ockan nan ock I &c. 

Kiuntraillean dkiudo'n t-fekas'uackmkor. 
'S an toirt fo ckis do ckainnt a bkeoil ; 
A Gkaidkealtackd ckur iad fo ckleoc — 
Nack cian an ceo a ckaidleas oirr'! 
Ockan nan ock ! &c. 

Beinn-Nibbeis ard is tiatbail snuadb. 
Bidk i fo mkuig, s air maladk gruaini, 
A ckionu a' ckauain 's binne fuaim, 
Nacb cluinn a cluas 'g a labkairt i. 

Ockan nan ock I &c. 
Beinn-Cruacban fein is guirme .snuadk, 
Bidb 'cridb' focbradb ri tuireadb trnagk, 
A ckionn 's nack cluinn i ckaoidk gu buan 
Ack goileam cruaidk nan Sasuunack. 

Ockan nan ock ! &c. lU AN GAÌDtìÈAL. reas ilios an t-Saiiihraidh 18*4. Beinn-Ghlòdh nan eag — cha beag an 

t-ioghn' 
A cridh' bhi goirt 's fo sprochd a' caoin' — 
'S nach cluinn i chànaiu mhilis, chaoin 
Bh' aig luchd a gaoil, na h-A-thallaicli. 

Ochan nan och ! &c. 
'S Beinn-Labhr', bidh i 'n a lasair dheirg — 
Ki luchd an fhoghluim bidh i 'm feirg, 
A chionn 's gun mheall an sluagh le 'n 

ceilg, 
'G an cur an geimhlean Sasunnach. 
Ochan nan och ! &c. 
(xach creag a's stachd, gach sgorr a's stuc, 
Togaidh am foun le comh-sheirni ciuil, 
Gu tiamhaidh trom le mulad 's tùrs' 
'Chioiui cainnt an dùthch' nach ruairiomii. 
Ochan nan och I &c. 

M' an tachair sud, a luchd mo speis, 
Gi'ad eiribh suas ri guaillibh 'cheil, 
A' boideachadh gu daingeau treun, 
Nach strioehd, nach geill, 's nach tach- 
air e. 

Ochan nan och ! &c. 
Nach ceadaich sibh gi\ 'm bi 'n ur dù'ich, 
A' chanain ghaoil 'g a cur air chul, 
Le traillean leibideach gun fhiu, 
D' an ainm 's d' an cliu bhi fasanta. 

Ochan nan och I dtc. 
Tha luchd - aiteachaidh na Gaidh- 
ealtachd, do thaobh na Gaidlilig air an 
roinn 'n an tri buidhnibh. Tha an 
aireamh is lugha teth ; an aireamh is mo 
meagh-bhlath ; agus aireamh mhor fuar. 
Tha cuid mhath de 'n bhuidheann mu 
dheireadh ni 's miosa na bhi fuar — tha 
iad a' miauuachadh da-rireadh gu 'm 
basaicheadh i. Ged a tha moran dhiubh 
sin mor ann an cumhachd 's ard ann an 
ughdarras cha 'n 'eil m'fharmad riu, a 
chionn ma's ami de shiiochd nan Gaidheal 
iad, tha rud-eigin gairisneach ceangailte 
riu ; cha daoine iad idir — cailleachan 
bochd — traillean truagh I Tha iad air an 
atadli 's air an seideadh suas le uabhar 's 
le morchuis an cridheachan fein — a' 
miannachadh bhi uasal, fasanta ' ' cainnt 
an t-Sasunnaich ann am beul, gu proiseil, 
feineil, spagluinneach. " Fhuair na nithean 
sin a leithid de bhuaidh orra, a' cur 
sogan mealltach "s breislich 'n an cinn, a 
dh' fhag iad cho mi-nadurra ri eich a' 
geumnaich no crodh a'sitii'ich — seadh, 
cho mhi-nadurra ris na Frangaich bhi 
deanamh Shasunnach dliiubh fein. Tha 
an aiteam ud a' saoilsinn gur coir do gach 
neach amharc orra-sin mar na dauine, ach 
chain iad an coir air an ainm — cha 'n 
airidh air an urram iad. Gha duine 
duine mur seas e a dhutliaich, seadh 
agiis canain a dhuthcha mar an ceudna. Do thaobh na muinntir sin a tha meagh- 
bhlath cha 'n 'eil iad sin da-rireadh a' 
miannachadh gu 'm basaicheadh a' Ghaidh- 
lig ; tha iad a' saoilsinn nach eagal di ; 
acli a chionn 's gu 'm bheil iad a' meas na 
Beurla feumail do 'n cloinn air son an 
toirt troimh an t-saoghal, tha iad toileach 
a teagasg dhoibh ged a bhiodh dearmad 
air a deanamh air a' Ghaidhlig. Cha 'n 
'eil coire 's am bith ri 'fhaotainn daibh 
air son a bhi toileach eolas na Beurla 
a thoirt d' an cloinn, ach 'a i a' cheist — 
CO dhiubh is coir a Bheurla bhi 'n a ban- 
oglaich dhaibh, na bhi 'n a ban-mhaigh- 
stir OS an cionn. Aon uair 's gu 'n tig i 
gu bhi 'n a ban-mhaighstir chuir iad cul 
ris na Gaidheil. Agus a bharrachd air sin, 
'd è am modh is freagraiche air eolas na 
Beurla 'thoirt do 'n chloinn ? Co dhiubh 's 
ann le tur chul a chur ri 'n canain fein 
mar a tha air a dheanamh 's na sgoiltean, 
no le feum a dheanamh dhi mar 
mheadhon chum ruitheachd air a' 
Bheurla? 'S e 'm modh mu dheireadh tha 
mi dearbhta 'tha ceai't. " 'S e am modh so 
tha 'li-uile duine 'gabhail ann a bhi 
foghlum chanainean coimheach ; agus a 
bharrachd air sin, am bheil ni sam bith 
is mo a mheudaicheadh an eolas air an 
canain fein na bhi 'g eadar-theangachadh 
o 'n Bheurla 'g a h-ionnsaidh, air chor 's 
gu 'm bheil na Maighstirean-sgoile cearr 
ann an da sheadh — gun bhi gabhail a 
mhodh cheart air eolas na Beurl' a thoirt 
d' an sgoilearan, agus ann a bhi cur tur 
chul ri 'n canain fein. Faiceadh na daoine 
meagh-bhlath sin ma ta, agus faiceadh na 
Maighstirean-sgoil' mar an ceudna, 'd 
è gus an treoraich an t' oileaneachadh 
so — gus a' Ghaidhlig fhogradh as an 
duthaich. Thami a'feoraich, ambuanaicli 
sibh ann a bhi 'g a dheanamh ? Ma 
bhuanaicheas, tha sibh 'g \\r comharrach- 
adh fein am mach mar dhream a tha 
toileach cur as gu buileach do 'n Ghaidh- 
ealtachd, agus gu bhi 'n ur cuis ghrain 
do na tior Ghaidheil. Gu cinnteach cha 
bu math learn 'bhi 'n ur caiseart ! Och 
mise ! Cur as do 'n Ghaidhealtachd '. 
Nach uamhasach an dall cheo a chomh- 
daich inntinnean nan Gaidheil, 'n uair 
nach 'eil iad a' toirt fainear an ni 
eagalaich a tha air a chur an gniomh 'n an 
tir ! Tha iad a' Ijuntainn ris a' Ghaidh- 
ealtachd mar a bhuineas cuid de dhaoine 
ris na seau eich gun fheum a bhitheas 
iad toileach a chur gu bàs cho seamh 's is 
urrainn daibh. Fosglaidh iad cuisle 's 
leigidh iad dhi sputadh giis an tuit iad 
sios marbh, traighte de fhuil am beatha. 
Ma 's e 's gu 'm bheil ni ann ris an feud 
sinn fuil beatha na Gaidhealtachd a radh Treas Mios an tSamhiaidh, 1874. AN GAIDHEAL. 146 's i a canaiu. An uair a chailleas i a 
canaiii, chaill i a beatha. Uime sin, teanu- 
aibli, teannaibh air falbh a dhaoine 
gairisneach, an-ioclicTmlior, mi-nadurra! 
An aill leibh mo dhuthaich chaomh a 
thragliadli de fhuil a beatha gua an tuit i 
sios marbli 'n ur lambau ? 

Na 'm biodh mo cliomas a reir mo thoil, 
bheirinn iirchaii' dhuibh a chuireadh an 
comhair ur cuil sibh agus 's e mo 
mhiann an ni nach urrainn domhsa 
'dheanamh, gu 'n dean nio luclid-duth- 
cha e. 

Do thaobh na h-aireamh bhig a tba 
lethdhileas — thaiadann, acbtba iadtearc. 
Tha chuid is mo dhiu 'g am faotainn fein 
air an guilan air falbh le sruth cho laidir 
's nach 'eil feum bhi stri ris ; ann am 
beachd nach seas a' Ghaidhlig — gu 'n cuir 
beagan de liuntean as di gu tur — tha 
cuid de ua daoine gaolach sin a' gabhail 
misnich ged a bhasaicheas i 's a' Ghaidh- 
ealtachd gu 'm fan i beo ann an Canada — 
baothaireachd mhor ! Ma thraghas a' 
mhathair-thobair ciounas a sheasas na 
sruthanan ? Seasaidh a' Ghaidhlig, agus 
na h-abradh duine sam bith leis an toil 
i atharrach. Cha 'n urrainn mac Gaidheil 
tuilleadh maslaidh 'thoirt air fein na bhi 'g 
radh nach seas i. Am bheil iad dol a 
sheasamh air an ais mar na daor 
ghealtairean ag amharc oirre mar an 
t-uan ann am fiaclan easgraidh an 
leoghainn agus gun oidhirp a thoirt air a 
teasairginn. Mo naire ! mo naire ! an 
do chaill iad an gaisge ? Na cluinneam 
a' chainnt tuille 'tighinn o bhilean Gaidh- 
eil agus a h-uile duine o 'n tig i, biodh e 
nasal no inbheach, cuiribh 'n a thosd e. 
Na 'm bitheadh da fhichead gaisgeach 
treun againn coltach ri Lachann Mac- 
Illeathain, ughdar ' ' Adharah agus Eubh" 
am b' uri-ainn daibh sin a bhi 'n an tosd ? 
Cha b' urrainn, cha 'n fhagadh iad clach 
gun tionndadh, gus am mosgladh iad 
suas an luchd-duthcha ann a leithid de 
dhoigh 's nach tugadh iad cadal d' an 
suilean no clo-codail d' an rosgaibh gus 
am bitheadh i air a teagasg gu coimhlionta 
ann an sgoiltean na duthcha ; agus tha 
mi dearbhta na 'm biodh sin mar sin, le 
feum a dheanamh dhi mar mheadhon 
chum ruitheachd air a' Bheurla, gu 'm 
biodh ar cloinn 'n an sgoilearean Beurla 
gu mor ni 's fhearr na tha iad. 

Gun teagamh tha daoine eudmhor ann 
an Comunn Oiseanach Latham, 's ann an 
Comunn Gaidhlig lonar-Nis, ach tha 
daoine annta air atharrach, air chor 's ged 
a bhiodh a' chiad chuid ag iomram air 
an darna taobli, bhiodh each a' deanamh 
fodha air an taobh eile ; 's mar sin am bàta a'sior dhol mu 'n cuairt gun an 
t' ait 's air robh i 'fhagail. 

A dh-ionnsaidh bhlair, a ghaisgich 

threin. 
Mar chlann nan Gaidh'l ri guaillibh 

'cheil ! 

Ma leanas each sibh is math, ach mur 
lean tilleadh iad dhachaidh mar na daoine 
bha 'g ol an uisge air an gluinean. 

Is e Cluainidh Mac-a-Phearsoin, ceann 
Comunn Gaidhlig lonar-Nis, Ceann- 
cinnidh is cliuitiche's a' Ghaidhealtachd, 
air chor 's ged a threig each gu maslach 
canain an duthcha, tha esan air leth. 
Urram gu 'n robh dlia a's saoghal fada, 
le sonas siorruidh 's an t-saoghal chein ! 
Mhiannaichinn da-rireadh gu 'm biodh 
fior Ghaidheal cho urramach ris air a 
roghnachadh mar Cheann-feadhna do na 
Gaidheil uile, a chionn 's gu 'n do threig 
an Cinn-chinnidh fein iad. Is mi bhur 
caraid dileas, 

GiLLEASB. Mac-Iain. 

An Cragan Soilleir, 1874. LACHLUNN MAC THEAR- 
LAICH OIG, 

AM BARD SGIATHANACH. 

(Air leantuinn.) 

An am da a bhi mu tliri bliadlma 
ficliead a dh-aois, plios e Fionnaghal 
Chaimbeul, nig-liean Fir Rannda 's 
an Eilean Eari-iicli, boirionnach 
maiseach agus eireaclidail. Air da 
a blii ro dheigheil air Eilean a 
bhreitli, ghabh e air mal o 'Cheann- 
cinnidli fein fearann Blireacais 
maille ri eilean Phabaidh, ann an 
sgireachd an t-Sratha. Re beagan 
bhliadhnaicheanandeigli sinshealbh- 
aicli e mor tlioilinntinn 's an 
tuatlinachas so, maille r'a bhan- 
cliompanacb cheanalta fein ; agus 
an uair a rinn ise, mar a cheile-san, 
a dleas' nas fein anns gacli cuis, cha 
do chuir riamli fear cas ann am 
broig a bha ni bu dillse agus 
dleasnachail mar fhear-posda, agus 
mar athair teaghlaich, na bha esan. 
A-ch mo thruaigh ! luaineach mar a 
ta gach toilinntinn thalmhaidh, cha U6 AN GAIDHEAL. Dara Mios an t-.Sainliialdh, 1874. b' fliad gus an d' tliaiuig ciiocli air 
mor-shouas an de-igh dhuine so. 
Chaochail a cheile ioumhuinn auii am 
maise a li-oige agus a neirt, agus air 
do mhor-speis a bhi aige sau d' a 
ndmaoi ghnidliaich feiii, ghrad 
bhuaileadli e le buille air nacli d' 
t'huair e riainh thairis. Cliaill e a 
mhisueadi gn tur. Ghabh e grain 
air an aite far an do sliealbliaich e 
re nine glioirid toilinntiim agus 
sonas CO mor, agus chuir e dheth 
an tuathanachas air fad. Tbaiuig 
duibbre air inntinn an f bilidb, agus 
cba b' urrainn e a sbuil a tbilgeadh 
air ni sam bitb a bheireadb solas 
d' a cbridhe. Cbuir e cul ris an 
Eilean Sgiathanacb air ball, thug e 
Ceanntail air, agus gliabb e seilbh 
fearainn an sin o Mhac-Coinnich. 
Cha b'fbadgusamfac e atharracbadh 
mor eadar muinntir Cbinntail agus 
a cbuideachd cbairdeil fein Claun- 
lonmbuinn an t-Sratba. Blia na 
cleacbdannan agus na doigbean aig 
ua coimbearsnaicb ura aige co 
anabarracb fuar, ascaoin, coimheacb, 
agus neo gbineadail 's nacb b' urrainn 
e cur suas leo. Bba iad air gacli 
seol CO tur neo-cbaombail 'a an gue, 
's nacb robb e 'n a cbomas gride na 
bardacbd 'u a cbridbe a cbumail fo 
smacbd. I7ime sinn, rinn e na 
li-uiread de rannaibb sgaiteacb, 
beumacb, agiis eisgeil an aghaidh 
muinntir Cbinntaile, agus cboisinn 
siu da gu b-ealamb am mi-gbean 
agns an corruich. Tbarmaicb iad 
'n an cridbe fein fuatb agus gamblas 
do'n Sgiathanacb aonaranacb, agus 
cba robb fior cbaraid aige no neach 
ris am fosgladh e 'inntinn fein 's an 
dutbaich sin air fad. Chuir e seacbad 
ceithir bliadhua air an doigh so, anns 
nacb robb aon la sonais aige, agus 
an sin runaicb e dol air ais db' 
ionnsuidh sgireacbd a bbreith. Rinn 
an Ceann-cinnidh aige solas mor ris, 
agus sbuidliicb se e a ris 'n a sbeann 
tbuatbanacbas fein ann am Breacais. An deigh dha a bhi da bhliadbna 
dbeug 'n a bhaiitracb, chaidb e air 
turas db' iounsuidh bai le Inbbirui.s 
a db-amharc air seann cbompauaich 
a bba's an sgoil maille ris, agus a 
bha funtuinn 's a' bliaile sin. Clia 
robb e fad an sin, im uair a cbo'- 
eignicb a chairdean e chum bean- 
uasal araidh's a' bbaile a phosadh. Bu 
bhantrach i de Cbloinn-au-Toisieb. 
agus bha 'n t-ainm gu 'n robb i 
saibbir. Thug e geill d' an combairle, 
ach cba b' ann gu buileach le 'thoil 
fein. Cba 'n e mbain gu 'n robb 
Nic-an-Toisich gun sgillina ruadh 
aice dhe 'n t-saogbal, ach bba i gu 
domhain an am fiachaibb. Air 
an ath mbaduinn an deigh a' 
phosaidh, thaoghail na maoir air, 
agus thug iad dha gairm laghail gu 
cuirt a sheasamb air son cuid fiach 
na mna aige. Bu chruaidb sin uile 
air Lachlunn coir, a db' f heudadh a 
radh, " An d' fhuair sibb mi, mo 
naimbdean Ì" An xiair a bha 'n 
sumain 'n a laimh, ghlac e peann, 
db' f bosgail e Biobull a mhna, agus 
sgriobb e na briathra a leanas air 
clar an leabhair naoimb :- — 

" Tha 'n saoglial air a roirui, 

Tha da dhàn ann; 

Tha dan anu gu bhi sona, 

Ach chi mi dan an donais ann. " 

Cha luaith' a rinneadh am posadh 
truagb agus mi-fhortanach so ua 
theicb sonas Tbearlaicb, agus dh' 
f hagadh e 'n a dhuine gun sunnd, 
gun mbisnic^b, gun cbridhe chum 
ni sam bitb a dbeanamb mar a b' 
abhaist da. Bha a' bhean ardanach, 
uaibhreacb, crosda, agus a'sealltuinn, 
oirre fein mar stuth morau ni's fearr 
ua companacb feiu. lilar mhuime, 
bba i searbh, dalma, coimheacb, 
agus ro chruaidb air a' chloinn aige- 
san, a cbaill am matbair chaomhail 
fein. Bbiodb i an combiniidh 
'g an smachdachadli giin aobhar, 
*g am bualadh 's 'g an ciob- 
adb roimh shuilean an athar fein Dsra Mios an t-Sanihralilh 1874. AN GAIDHEAL. U7 aig nacli robh a' chridhe a blieul 
fhosladh. Bha so uile aiiabarrach 
cruaidh air a' bhard bbochd, agiis 
cha robh aon inhionaid sithe no 
siiaimlineis 'n a tbigb, o'li la sin aii* 
an deachaidh ise a stigh air au 
starsuaicl) aige. Air la soni'aichte 
chuir a' bhean tbuaireapach so gu 
searbh a macli air an nighinn bu 
sliine aig a comi)aijach fein, agus 
thubhairt i ris a' chaileig gu 'n robh 
gi-ain cridlie aic' oirre, agus gu 'm bu 
dubh dhi-se an la sin, air an do 
cliomhlaich. i an toiseacli gu mocli 
's a' mhaduinn i. Ghrad flireagair 
a' chaileag a muiine, agus gu 'n 
teagamh le beagan de gheur-bliriathr- 
achd a li-atliar fein, thubhairt i 
lithe, " Cha 'n ioghnadh learn ged a 
theireadh tu gu 'm bheil fuath agad 
domhsa agus tha uioran aobhar agad 
a chreidsinn gu 'in bheil e mi- 
shealbhach niise a chouihlachadh, oir 
bu mhise ceud - chomhlaiche m' 
athar thruaigh air a' mhaduinn mhi- 
shuairuhuich siu air an d' f hag se a 
a dhachaidii fein chum thusa a 
])liosadh." 

Rinn liachlunn dichioll air giulan 
mar a dh' fheudadh e leis gach 
amhghar agus trioblaid a thainig air, 
ach bha a spiorad briste, agus chaill 
e moran dhe 'n t-suilbhireachd- 
inntinn a bha aige a thaobh nadulr. 
An deigh sin uile, bu duine e air au 
robh mor-raheas aig gach ard ag'us 
iosal ; agus ged is fad an nine o 'n 
dh' f hag e an saoghal, tha deagh 
chuimhiie air fathast aun an duthaich 
a' bhreith ; agus is iomadh linn a 
theid seachad mu'n di-chuimhnichear 
Lachlunn Mac Thearlaich Oig, le 
'chinnidh ag'us le 'chairdibh 's an 
Eileau Sgiathanacb. Tha earrainnean 
de na h-oi'anaibh aige fathast air an 
aithris 's an duthaich sin, agus tha 
moran de na briathraibh-gliocais 
aige air chuimhne gu ruig an la an 
diugh. Is anabarrach grinn an 
t-oran a rinn e air triuir oigb a chomhlaich e la araidh an uair a 
bha e air chuairt air na raointibh. 
Bha iad ro mhaiseach agus aillidh 
'n an cruth, agus cha bu bheag an 
t-iougautas a bha air tachairt air an 
triuir d'am b'ainm "lochd a's Gradh 
a's Fiughantas " Ach innsear ni 's 
fearr mu 'n timchioU ann am briath- 
raibh Lachluinn Mhic Hiearlaich 
fein, a thubhairt :— 

Làtha 'siiibhal sleibhe dhonih 

'S mi falbli learn feiu gu dluth, 
A chuicleachd aims an astar siii 

Air guiina glaic a's cù ; 
Gu'n thachair clann riuni anns a' ghleaun, 

A' gal gu fann chion ii'iil ; 
Air learn gur iad a b' aillidh dreach 

A claunnacas riamh le m' shùil. 

(In 'm b' ioghnadh learn mar tharladh 
dhoibh, 

Am fàsach fad air chiil, 
C'oimeas hichd an aghaidhean 

Gu 'n tagha de cheann iùil, 
Air beaunachadh ueo-fhiata dhomh 

(in 'n d' fhiaraich mi — " Co sud ?" 
"S fhreagair iad gu ciauail mi 

Am briathraibh mine cii'iin. 

"lochd, a's Gradh, a's Fiughantas, 

'N ar triuir gur e ar n-ainm, 
Clann nan uaislean cùramach, 

A choisinu cliù "s gach ball; 
'N uair phàigh an fheile cis do 'n Eug 

'8 a chaidh i fein air chàll, 
'N a thiomnadh dh' fhag ar n-athair sinn 

Aig maithibh Innse-Gall !" 

Bha Lachlunn 'u a dheagh shealg- 
air. Gun teagamh cha robh a 
choimeas 's an Eileau air fad chum 
nam fiadh a lorgadh,agus na faoghaid 
a ghiulan aii" aghaidh. Am measg 
nan iomadh buadh a bhuineadh dha, 
bha e 'n a deagh f hidhleir. Cha 
robh a leithid air son ciuil de 'n ghne 
so 's an Eilean uile, uime sin, bu 
lionmhor iad de gach inbh a bha 
'taoghal air, agus is esan a bha 
lialaidh, fiughantach, ceanalta, a 
thaobh nan uile. Cha biodh toil- 
inntinn a dhith orra, fhad 's a 
dheauadn filidheachd, ceol, orain, 
sgeulachdan, agus glic-bhriathran an 
riarachadh ! 148 AN GAIDHEAL. u Mioi ah t ,-^ainliraiaii, 1S74. Mar dliearbliadh air fior dliillseaclid 
Lachluinn Mliic Thearlaicli, chaidh 
e re iia sliglie as an Eilean Sgiatlian- 
acli air a cliois do Iiibliirnis, fad 
au aghaidh toil a Cliiun-Cbinnidh 
fein, aims a' bhliadhua 1717, chum 
au t-ainm aige a chur ri Litir- 
ghairdeachais do Righ. Deorsa I., air 
son a tlieaclid chum na righ-chath- 
rach Bhreatunnaich. Chuir e 
seachad iomall a laithean ann an 
Eilean agus sgireachd a bhreith. 
Chaochail e aig aois naoi agus tri 
tlchead 's a bhliadhna 1734. Bha 'n 
duthaich fad fo bhron air son bas 
an deagh dhuine so. Cha chualas 
riamh iomradh air uiread a bhi air 
adhlac 's an Eilean Sgiathanaeh 's a 
bha 'lathair 'n am a bhi 'cur Lach- 
luinn do 'n chill. Bha, ach beag, 
gach Ceann-cinnidh 's a Ghaidh- 
ealtachd, agus an luchd-leanmhuinn 
air an adhlac aige. Chunncas an 
sin a charaid Alasdair Dubh a' 
Ghlinn-Garaidh, agus a chuid daoine, 
Mac-Dhouihimill nan Eilean, Mac- 
LeoidDhunbheagain,Mac-Ionmhuinn 
an t-Sratha, Mac - Coinnich na 
Comaraich, Tighearna Ghearrloch, 
agus moraii eile, maille ri 'n 
comhlanaibh agus luchd - lean- 
mhuinn. Bu la cudthromach sin 's 
an sgireachd. An uair a thogadh 
an t-adhlac bha seachdnar phiobair 
le 'n nuallauaibh tiamhaidh a' 
leautuiun na ciste. Bha Beilig, 
Blath-bheinn, Marsco, agus na 
beannta mu 'n cuairt a' co'-sheirm le 
fuaim na piobaireachd, gus an d' 
rainig a' mhor - chuideachd Cill- 
Chriosd,aite-adhlaicna sgireachd 's an 
d' riigadh esan a chuireadh 'n a shin- 
eadh's an uaigh chumhainn, dhuirch, 
maille ri duslach a shinnsear o 
linntibh an cein ! 

Sgiathanach. Mar liiing gun stiuir feadh thulgadh 
nan tonn, 's amhuil duine mairnealach 
nacli lean a ghnothach. MORAIR CHOLASA. 

II. AN T-UA(JHDARAN GAIDHEALACH. 

Bha Cloiuu-Neill an inbhe nrram- 
aich an EaiTaghaidheal o chionu 
ceithir cheud gu leth bliadhna. Cha 
toir eachdraidh siun ni 's faide air 
ais ; ach tha seanachas air gu 'n d' 
thaiuig da bhrathah-de Chloiuu-Neill 
a Eirinn iomadh linn roimhe sin ; 
gu 'n do tlndnich fear dhiubh an 
Earraghaidheal, 's gu 'n deachaidh 
am fear eile mu thuath. Tha e air 
'aithris gu 'm be am fear mu dheireadh 
so a bu phriomh-athair do theaghlach 
Bhan-a. Fhuair clann an f hir a dh' 
fhan au Earraghaidheal coir air 
Caisteal Suaiu o Dhomhnullach nan 
Eileanan 's a' bhliadhna 1422. Corr 
a's da cheud bliadhna 'u a dheigh 
siu, 'n uair a bhriseadh cumhachd 
nan Domhuullach gu tur 's na h- 
Eileanan, fhuair Duic Earraghaidheal 
coir air Colasa. Bhuineadh au 
t-eilean 's an am sin do Chlauu-a- 
Phi, agus do bhrigh gu 'n do lean 
iadsau aobhar nau Domhuullach, 
thug au Diuc seachad a choir air 
Colasa do Mhac-Neill air sou fearanu 
Airidh-Chonaiu a bh'aig au teaghlach 
's au am. Chaidh Mac-lSÌeilI le 
feachd do Cholasa ; ghlac a's mharbh 
e Mac-a-Phi ; agus tha 'n oighreachd 
an lamhan au teaghlaich gus au la 
diugli. 

Bha Cloinn-Neill Cholasa 'n an 
daoine treuii, gleusta — baigheil ri 'u 
sluagh, agus fo mhor-mheas aig au 
luchd-aiteachaidh. Tha e air aith- 
ris gu 'n robh athair Dhouuachaidh 
'n a dhuine dreachmhor, tuigs- 
each, foghluimte. Bha 'mhathair 
de theaghlacli au Duu-mhoir, ainmeil 
'u a latha air son eireachdas a pearsa 
agus beothalachd a h-inutinu. Ruf- 
adh do'n charaid uasail so teaghlach 
mor — seisear mac agus ceathrarnigh- 
eau— agus is fior e uach robh, da 
f hichead bliadhna roimhe so, teagh- 
lach eile 'n Albainn a b' eireachdaile 
na teaghlach og Cholasa. Cha T reas llios an t-Sainhraidh, 1S74. AN GAIDHEAL. 149 b' e Doiiuacliadh a mliaiu a thug 
dearbhadh ah' buaidlieau ard 's 
ail teag'hlacli. Cliaidli am mac a 
bu sliine — Alasdair — a bhathadh 's 
au Orion'B a' bhliadhiia 184G, air a 
chaoidh gni trora an Earraghaidheal 
's gu h-araid au Colasa. Chum au 
ceathramli mac — Caluui.Og- — a suas 
cliu au teaghlaicli mar dheagh 
sliaiglideir. Tha an treas mac — 
Sir laiu — fathasd a lathair, agus a 
uis 'u a uaclidaran air Colasa. Aun 
au rioghachdau cein — aun am Persia 
agus au Russia — choisinn esan mor 
urram dlia feiu agus do 'u teaghlacli 
o 'n d' thaiuig- e. 

Fhuair Morair Cliolasa seilbh air 
oiglireaclid 'aitliricliean's a'bhliadhua 
1844. 'S au am sin, agus fad iomadli 
giuealacli roimhe siu, bha suidheacli- 
adh an t-sluaigli 's au eilean sin mar 
blia e 'm bitheantas air ua h-oighr- 
eaclidau a lean an lamhan uau sean 
teaghlaichean. Bu lionmhoire daoiue 
iia caoraich aun. Cha robh mal troui; 
bha 'u t-eilean torach, ainmeil air 
son buntata 's crodh dubh. B' aite 
Colasa anus an togteadh teaghlach 
air gle bheag. Rachadh am mal a 
phaigheadh le ceilp's le gamhuimi 
firioun, 's au teaghlach a bheathach- 
adh ail' beagan mine, moran buntata, 
im, a's bainne. Cluiunidh siu o 
chuid gu 'm b' i sud an tim shona 
do Ghaidheil, 'u uair a bha 'n sluagh 
lionmhor, caoraich ganu, 's tighean 
's rathaideau-moramar a dh' f heudadh 
iad. Cluiunidh sinn o chuid eile, gu'u 
robh sluagh na Gaidhealtachd 's an am 
ud 'n an traillean, ann an suidheach- 
adh a bha suarach do dhaoiue saor 
a bhith, fo smachd 's fo chumhachd 
neach a bha dhoibh mar Thighearna 
's mar High. Is i mo bharail gu 
bheil beagan de 'n f hirinn air an da 
thaobh; ach tha 'n so ceist f harsainu, 
air nach 'eil tim a bhi 'leudachadh 
air an am, 's air a bheil caochladh 
barail aig na daoiue is mo a smaoin- 
tich mu 'deidhinu. Bliadhua no dha 'u deigh do 
Mhorair Cholasa an oighreachd 
'f haotaiuu, dh' f hailnich am buntata, 
agus bha mar so, mor-chudthrom 
air a chur air iomadh uaclidarau 
g'u h-araid 's a' Ghaidhealtachd. 
Bha 'u sluagh lionmhor, 's bha 'm 
beo-shlaiud gu grad air a ghoarradh 
air falbh. Chaidh suini mhor airgid 
a thogail air feadh ua lioghachd air 
son daoiue a bha 'basachadh le gort 
a chumail beo. Thar cuid de 
oighreachdan sguabadh air falbh an 
sluagh bochd gu neo-iochdmhor do 
bhailte-mora 's do rioghachdau cein. 
Air cuid eile ghleidh na h-uachdarain, 
le mor-chostas dhoibh fein, beo au 
sluagh, choisinn iad mor urram 's an 
rioghachd air son am fialuidheachd. 
Air oighreachd bheag Cholasa ghal>h 
au t-uachdaran atharrach doigh air 
au am chruadalach a bha sud 'f haot- 
aiuu seachad. Cha robh e 'creidsitm 
gu 'm bu ui ceart sluagh a l)heath- 
achadh 'n an tamh. Bha e tuillidh 
's uaibhreach air son cuideachadh a 
ghabhail o choigrich ; bha e tuillidh 
's ceart air son an luchd-aiteachaidh 
'iomain air falbh ged a bha 'u 
uallach air fein. Bha tanachadh 
feu mail gun teagamh do 'n t-sluagh 
's do 'n uachdaran, ach bha e ceart 
a's freagarrach gu 'm biodh au 
tauachadh so air a dheanamh gu 
foighidueach 's gu curamach. 

Thoisich Morair Cholasa air a bhi 
'cur air aghaidh oibrichean feumail 
a chum leas na h-oighreachd agus au 
t-sluaigh. Re fhichead bliadhua, 
gun sgios gun sgur, bha 'n obair a' 
dol air a h-aghaidh, agus bha 'n 
sluagh a' faotainn cothrom air 
a bhi cumail au teaghlaichean 
le obair au lamha feiu, 's a 'g 
iunusachadh dicheall, aghartas, agus 
eolas a bhiodh feumail dhoibh, ge be 
aite a 'm b' eigin dhoibh a bhith na 
dheigh so. Bha ceann glic an 
uachdarain a' dealbh gach obair a 
rachadh air bona ; bha 'shuil gheur 
10 150 AN GATDHEAL. Treas ilios an t-Samhraidh, 1874, a' faiciua ua h-obair air a criochuacli- 
adh gu ceart ; agus bha 'eisempleir o 
la gu la, 's o bbliadhna gu bliadlma 
am measg au t-slnaigh 'u a dheagh 
iunnsacbadh air foig'liidiuu, dicheall, 
gleustaclid, agus soirbheacbadh. E.e 
ua b-uine a db' aiumicb mi cbaidh 
tig-beau a's aitreibb, gàraidbeau a's 
geataicbeau, a cbur suas a cbosd 
milteau puimd Sasunnacb ; cbaidb 
ratbaidean-mora a g-bearradb roimb 
'n eileau o tbaobb gu taobb ; cbaidb 
acarsaid ur a dbeauamb ; tigbeau- 
Bgoile ura ; an eaglais a cbur an 
ordugb ; tigb-ministeir a cbur suas, 
a's miuisteir suidbicbte'fbaotaiuu 
do 'n eileau ; ceudan de db-acraicbean 
fearaiun a tboirt a's ur fo àiteacb ; 
innealau a's beairte-treabbaidb a 
tboirt tbar Galldacbd, agus Goill 'n 
au cois a cbum an deagb laimbseacb- 
adb iunusacbadb do 'u lucbd-aiteacb- 
aidbj atbarracb stuic; atbarracb poir; 
duaisean dboibbsau a bu sgileile air 
treabbadb's air iiiteacb fearaiun. Cba 
robb, gun teagamb, tuaireasdail 
mor, acb bba obair cinnteacb, bba 
paigbeadb cinnteacb, 's bba 'u t- 
iuuusacbadb maitb. Bba 'n t-eileau 
o sbean aiumeil air son crodb 
dubba's spreidb,acb fo uacbdrauacbd 
a' Mborair db'fbas e ni b' ainmeile. 
Cba robb spreidb air Gaidbealtacbd 
a bn trice 'gbeibbeadb duais aig 
cruinneacbadb, no b' airde reiceadb 
air feill na trend Cbolasa. 

Fbuair Morair Cbolasa an oigb- 
reacbd le tigbean air dbrocb càramb, 
le aiteacbas fad air ais. Ratbaidean- 
mora cba robb idir ann. Bba 'n 
sluagb lionmbor, — ann am bbeacbdsa 
ro lionmbor, — toilicbte ann an 
tombas, acb a' mbor cbuid diubb air 
dbrocb cotbrom. Ficbead bliadbna 
'n a dbeigb sin, cba robb oigbreacbd 
eadar am Parbb a's Maol-Cbinntire 
anns am faiceadb fear - turuis 
tuilleadb de cbombaran comb- 
fburtacbd am measg an t-sluaigb. 
Cbaidb moran de 'n t-sluagb re na b-uiue sin air imricb do dbutbcbaun- 

aibb cein — gu b-araid do Cbanada ; 

acb bba so combarraicbte mu 

tbimcbioU na b-imricb à Colasa, 

nacb d' f bag aon an t-eilein an agbaidb 

a tboil fein gu 'u d' fbalbb a' cbuid 

mbor diubb air costas au uacbdarain ; 

agus (ged gbeibbear barracbd Cbolas- 

aicb an diugb aii- falbb na gbeibbear 

aig baile) gu bbeil iadsaii a db' f bag 

cbo maitb riusan a db 'fbaii, a 

db-aon sgeul mu 'n tlacbd 's nm 'n 

speis do 'n nasal a b' uacbdaran 

tbairis orra. Cia mar fbuair Morair 

Cbolasa, am measg nan dleasdanais 

cbudtbromacb a bbuineadb d'a 

dbreucbd, niread d'a nine 's d'a aire 

a cbur air letb air son gnotbuicbean 

'oigbreacbd 's a sbluaigb, tuigidb 

iadsan a mbain aig a bbeil eolas air 

na cbuireas duine gleusta nacb 'eil 

uair sa bitb 'n a thamb seacbad de 

dbeagb obair. Ged nacb robb dubie 

'n xVlbaiun aig am bu mlio bba ri 

dbeanamb, no bu cburamaicbe 

'bbeireadb aire air a dbleasdauas na 

esau, fbuair e cotbrom air tri miosan 

de gacb bliadbna 'cbiu' seacbad an 

Colasa, agus air a bbi mion-eolacb 

air gacb ueacb 's gacb ni a tbacbradb 

ann. Bba iomadb uacbdaran Gaidb- 

ealacb, creididb mi, a bu mbo 

'tbarruingeadb speis sluaigb, air 

bbeag eolais, na Morair Cbolasa; 

acb 's i mo bharail gur gaun a bba 

Tigbearna 's a' Gbaidbealtacbd o 

cbionn ceud bliadbua a cboisinn 

uiread urraim agus tlacbd o gacb 

neacb d'a sbluagb fein, 's a cboisinn 

an t-uasal ainmeil soo gacbColasacb, 

ge b'e aite an robb no bbeil iad. 

Cba robb Baird an Colasa a sbeinn- 

eadb a cbliu; agus, ma db' f baoidte, 

nacb cordadb mor9,n d'a dboigb ris 

a' cbuid mboir de na Baird Gbaidb- 

ealach a sbeinn o cbionu da cbeud 

bliadbna. Bu duine e aig an robb 

firinn a's ceartas mar riagbailt stiuir- 

idb air 'oigbreacbd an Colasa cbo 

maitb a's anus a' cbuirt au Duneid- Treas Mios an t-Samhraidh, 1874. AN GAIDHEAL. 151 eann. Duioe cruaidh, cnmhuantach, 
theireadli cuid ; ach, a reir mo 
bheachd sa, cruaidh ris an leisgeiu a 
mhain. Ris an dicheall, ris an 
fheumach, blia e caoimhueil, seii'ceil, 
coir. Agns gheibli firiuu agus 
ceartas buaidli thairis air iiintiuneau 
agus cridlieachau Ghaidheal cho 
maith 's thairis air duilean a' chruth- 
achaidli mhoir gu leir. 

Na 'm biodh uachdarain Ghaidh- 
ealach a' buntaiun ri 'u sluagh air an 
doigh so, saoilidh mi nach bu lugh- 
aide 'n cliu am measg an iochdaraiu 
fa dheireadh. Na 'n cleachdadh iad 
fas ui b' eolaiche air cor 's air feum 
an t-slnaigh; a ghabbail orra fein 
mar dhleasdanas an sluagh a theag'- 
le 'm focal 's le 'n eiseimpleir gu 
dheanadas ; cothrom a thoirt 
do 'n dicheall, an uair a bheireadh 
iad achmliasan do 'u t-slaodaire; agus 
thar gach ui, a leigeil f haicinn do 'n 
t-sluagh gu 'n robh iad fein 's am 
fior-leas gu trie 'n an smuainteau, 's 
nach fuilingeadh iad eucoir a dhean- 
amh air aon diubh le neach air bith 
'u an ainmsan, chluinueamaid ui bu 
lugha mu thimchioU cruaidh-chas 
nan Gaidheal, ni bu lugha mu 
sgapadh theaghlaichean air sou aite 
'dheanamh do dhaoine 's do f heidh. 
B' ann mar so a chunnaic mi Morair 
Cholasa — re f hichead bliadhna — a' 
dol mu 'n cuairt am measg a chuid 
daoine. Duine e fein a f hnair iirram 
am measg ard-chomhairlichean na 
rioghachd nach d'fhuair Gaidheal 
eile 'n ar latha-ne ; ach a lean ri 
canaiu 's ri cleachduin 'aithrichean 
cho dlu 's ged nach fagadh e riamh 
Colasa. Cha robh duine air 'oighr- 
eachd, sean no og, bochd no beairt- 
each, air nach robh e mion-eolach, 
B' aoibhinn leis an soirbheachadh ; 
bu duilich leis an iiireasbhuidh. Gu 
sunndach, foighidneach, suairce, 
labhradh e ris an neach a b' isle 
'n a chanain fein. Cha chualas 
riamh focal suarach as a bheul ; cha 'n f hacas riamh cabhag air 'n 
uair bha gnothuch ri 'dheanamh. 
Bheireadh e 'thuarasdal do'n bhuach- 
aille-laogh cho suilbhean-a 's cho 
modhail 's a ghabhadh e mal o 'n 
tuathanach. Ri gearan nam bochd 
bha 'chinas an comhnuidh fosgailte. 
Cha robh truas aige do 'u lunudaire 
no do 'n mhisgeir ; ach b 'e caraid 
na bautraich 's nan dilleachdan e, — 
nachdaran, a dh' aon fhocal, a bha 
"chmii dioghaltais air luchd-deanamh 
an ixilc, ach chum cliu dhoibhsan a 
ni maith." 

Bu bheatha so, agus b' eiseimpleir 
so, ann am bheachdsa, — nach 'eil a' 
creidsinn gu bheil " leughadh a's 
sgriobhadh a's cunntas" uile-chumh- 
achdach air son iunnsachadh skiaigh, 
— a b' eifeaohdaiche na obair fichead 
maighstir-sgoile, agus, le cead na 
cleire, leth-dusan ministeir. Agus 
bha'bhuil. Am mach à Gaidhealtachd 
Albainn tha e do-thuigsiun an t-urram 
agus an speis a bh' aig a dhaoine 
dha. Fhuair an luchd-lagh an 
Duneideann a dhealbh air a tharruing, 
's cha 'n 'eil uair a choisicheas mi 'n 
luchairt aluinn 's am bheil an dealbh 
crochte, nach tog mo chridhe 'n 
uair a chi mi air a nochdadh an 
tlachd agus am meas a bh' aig a 
chomh-luchd-dreuchd air-san a bha 
cho fada air an ceann ; ach cha 'n' e 
so dealbh is mo a bheothaicheas mo 
chuimhne air maitheas an uasail a 
nis nach mairionn. Chaidh a dhealbh 
a thaiTuing air 'iarrtas luchd- 
aiteachaidh Cholasa o chionn se 
bliadhna, na eudach clo mar bha e 
cleachdte ri dol mu 'n cuairt 'n am 
measg ; agus chi mi 'n so comharra 
nach 'eil trie ri'f haicinn air speis 
iochdaraiu da 'n uachdaran. Chithear 
an dealbh so crochte an aite-tuinidh 
a' ghille oig Cholasaich 's a' bhaile 
mhor; chithear an tigh an tuathanaich 
an Colasa e ; chithear am botban na 
bautraich e, agus chithear aoibh a 
gnuis roimh a deoir 'n uair a 152 AN GAIDHEAL. Treas ilios an t-Samhraidh 1874. dh' inuseasid' adilleaclidain lagamu'n 
uasal urramach a dh' fhaodadh a 
radh, le Fioun o siiean, 
" Bha 'm feumach riamh ri mo laimh, 

'S dh' fhas an lag dana fo m' chruaidh." 
Cha 'n 'eil eagal gu 'n teid a leithid 
so de bheatha air dichuimliTi' ; agns 
cha maith an comharra ma tlieid 
"fhad 's a dli' inusear sgeul an 
Gaidhlig." Chi sinn gu bheil 
uaislean Earraghaidheal a' cur air 
bonn cuimhaeachan dha an tigh na 
Siorrachd an Inbhir-aora, agus tha 
so freagarrach. Tha fios againn gu 
bheil muinntir Cholasa a' cruinn- 
eachadh aiigid air son a chuimhne a 
ghleidheadh ur do 'n dream a thig 
'n an deigh 'n an eilean fein, agus 
tha dochas againn nach 'eil Colasach 
am muigh no aig baile a chluinneas 
iomradh air run a luchd-duthcha 
nach " cuir clach 'n a charn." Gun 
teagamh,as eugmhais carra-cuimhne, 
bithidh e fior an Colasa, 

' ' Gus an crion gii luaithre a' clilach, 

'S an searg as le h-aois a' gheug, 

Gus an sguir na sruthain a ruith, 

'S an dèagh mathair-uisge nan sleibhtean; 

Gus an caillear an dilinu aois 

Gach filidh, 's dan, a's aobliar sgeil," 

nach feoraich an t-aineol " Co 
Morair Cholasa V ach gidheadh tha 
e iomchuidh gu 'm biodh cuimhne 
an uasail agus speis an t-sluaigh dha 
air an comharrachadh re iomadh 
linn do choigrich. Cha suidh oighre 
'n a chathair. Cha 'u 'eil 'uir am 
measg a shluaigh. An tir choimhich 
bhasaich e ; an Duneideauu dh' 
adhlaiceadh e. Bu cheol niu 'n 
cuairt d' a chreathail an Orasa 
" meaghal mhiol-chon 'cleasadh ard," 
geumnaich bha-laoigh, 's gaoir a' 
chladaich ; agus b' e miann muinntir 
Cholasa gu 'n laidheadh e "an eilean 
fuar nan geotha crom" ri taobh 
'aithrichean " gus am biodh òadal 
na h-uaighe criochnaichte." Ach 
cha do thachair mar so. Soraidh 
mhaith, ma ta, agus soirbheachadh leosan a tha 'deanamh ni 's urrainn 
doibh air son cuimhneachan a chur 
air boim do 'n Ard urramach Morair 
Cholasa. D. M'K. 

Duneideann, 1874. SEALLADH O MHULLACH 
BEINNE AN EARRA- 
GHAIDHEAL, 

MU DHOL FODHA NA GREINE. 

Bho 'n is cuimhne leam beathach 
no duine b' e mo thlachd a bhi 
'siubhal nam beann ; agus is miuic 
a ghabh mi sealgaireachd mar leth- 
sgeul, chum an srath 'fhagail, agus 
farsuingeachd a' mhonaidh a ghabh- 
ail fo m' cheann. Tha toileachas- 
inntinn r' a fhaotaiun air mullach 
beinne aird', leis an t - sealladh 
fharsuing a tha uaithe air muir agus 
air tir, nach f haod gun ardachadh- 
inntinn a dhusgadh a tha air doigh 
araidh taitneacli agus tarbhach. Is 
ann uaithe so a tha e 'tachairt, gu 'm 
bheil speis mhor aig gach aon do 'n 
bheinn a's dluithe do 'n aite 's an d' 
fhuair e 'arach — baigh a leanas ris 
fhad 's beo e ; agus thigeadh e 
dhachaidh a Inusibh na h-aird' an 
Ear no 'n lar, cha bhi e fada 's a' 
choiuihearsnachd gun togradh a dh- 
ionnsaidh an ait' anns an d' f huah- e, 
ar leis, a' cheud bheachd air farsuing- 
eachd an t-saoghail ; agus bithidh e 
deidheil mar an ceudna air 'eolas 
ath-urachadh air gach glaic agus 
coire a b' abhaist da 'thaghal 'n a 
oige, 'n uair' a bu luthmhor a cheum, 
agus a bu bheag a bha 'n saoghal a 
cur air a chridhe de churam. B'aluinn 
an la an an ceitein an t-samhraidli, 
'n uair a dh' fhalbh mi gun duine 
maille rium, le run fior mhuUach na 
beinne a ruigheachd, agus sealladh 
'fhaotainn aii' dol fodha na greine. 
Bha 'n la 's an am sin 'n a fhad agus 
'n a bhlàs ; bha gach eun a' seinn aig 
beinn 's aig baile, agus obair na Treas Mios an t-Sanihraidh, 1S74. AN GAIBHEAL. 153 ci-uitlieaclid fo sliolas. Dliirich mi 
o gluiala gn guala, o clioire gu coire, 
gus an d' rainig mi an t-aite 's an 
rohli an airidh ri m' chend cliuimline; 
bha lamicliean nam bothan fhathast 
r' am faicinn ; blia cro nam meaiin 
'n a tliolman nainc, an t-sobliracli 's 
an neoinein a' fas air. B' aighearach 
an sugradh a b' abliaist a blii 'n so 
mocli-thrath. agus feasgai" an am 
bleodhan na spreidhe. Bba'n t-alltan 
beag a' siubhal gu seimli troimli 'n 
ailein, le tormaii cIio tucbanach 's 
a bu ghnatli leis. Shuidh mi car 
taranill air a' bbruaicli ag iarraidii 
fionnachd 'n a bhi-aonaibh tlatha. 
Clia deachaidii mi seacliad air aon 
tobar a chaisg iota m' oige gun 
'f heuchaiun, no air air eas no leum- 
uisge gun seasamb air an cul a 
db-fheuchainn an robb cbo liuglia 
bogba-frois r' a fbaicinn 's a b' 
abbaist. Mar so cbaidh moran de 'n 
latba seacbad, acb rainig' mi fa 
dbeireadb mullacb na beinne. Sbuidh 
mi 'm fasgadb an liatb-cbuirn a bh' 
air a mullacb, agus db' ambairc mi 
air an dutbaicb mu 'n cuairt — 

' ' B'àluinu a beinuean 's a srathau ; 
B' eibhinn datli a gleanntan." 
Bba tir-mor na dutbcba ri m' cbnl, 
acb bba 'mach calg-dbireacb mu m' 
cboinneamb a' cbuid 'bu mbo a db- 
Innse-Gall, an cuan mor le 'cbaoil 's 
le 'luingeas, agus a' glirian gblor- 
mlior f beiu a' tearnadb o airde nan 
speur aun an ailleacbd an f beasgair. 

Cba robb eilean eadar Caol-Ile mu 
dbeas, agus an Caol-Sgiatbanacb mu 
tbuatb; cba robb sliabli eadar Beinn- 
an-bir an Diura, agus a' Cbul'inn ann 
an Eilean-a'-Cbeo, nacb robb gu 
soilleir am bbeacbd. Bba Muile 
dorcba, le 'cbaol-mara mar abbuiun 
aluinn ag iadbadb mu 'n cuairt da, 
direacb to m' sbuil. Bha I nan 
Deoraidb le 'laraicbibb briste, ann 
an uaigneas sambacb r' a thaic ; 
Staffa ainmeil le namli' nan tonn 
mar dburadau beag" a mach air an f bairge ; Tii'itbe iosal an eorna — 
Cola creagacb — Eig, le'Sgur ri speur; 
's an t-Eileau Sgiathanacb, ban-rigb 
an iomlaiu ; agus a mach air an cul 
gu leir, ann an iomall na riogbacbd, 
an t-Eilean Eada mar mliile sgeir, 
ag cirigb air agbaidb a' cbuaiu, smuid 
gbairdeacbais ag eirigb o gacb aon 
diubb, 'n uair 'bba 'gbidan a' siubbal 
seacbad os an • cionn, 'g am fagail 
mile de mbiltibb 'n a deigb. Bu 
diombain oidbirp a tboirt air a' cboi'- 
lion smaoint a bba taitneacb, agus tba 
docbas agam, tarbbacb, a dliuisg 
suas leis an t-sealladb so. Air a' 
leitbid so a db-am cba ruigear a leas 
an inntiun a chuniail fo smacbd. 
Bu sbona a bbiodb daoine na 'n 
giulaineadb iad, am measg uinicb 
agus otbail na bbeatba so, caileigin 
de'n aigne mbaitb sin, a tba uaigneas 
agus sambcbair a sbambuil so de 
db-ait' a' tarmacbadb. Oir, gu 
cinnteacb, inar is mo a tbairngeas 
sinn air falbb o iorgbuill an t- 
saogbail so, 's ann is mo a ruigeas 
siun air an fbonn spioradail sin, trid 
am bheil an t-anam air a cbur air 
gbleus gu co-cbomuun ard a cbumail 
r' ar n-Atbair neambaidb. Na 'm 
bu mbaitb leinn blasad de 'n aoibbu- 
eas so, cba bu neo-iomcbuidb dbuinn 
air uairibli comunn an t-saogbail so 
'fbagail,agus a radb ris gacb imcbeist 
bbuaireasaich a bbuineas dba, mar 
tbubbairt Abraham r' a oganaicb, 
" Fanaibhse an so, agus tbeid mise 
suas a thairgseadh na h-iobairt." 

Bba 'ghrian a' tearnadb gu luatb ; 
bha datb an oir air agbaidb nan 
speur ; bba a leadan aillidh cbeana 
's a' cbuan, agus an fbairge, mar 
gvi 'm b' ann, a' dunadh mu 'n cuairt 
dhi. Is blasd' a' cbainnt a cbleacbd 
Bard na dutbcba so f hein, 'n uair a 
bba 'n sealladb so aige, ma db' 
fhaoidte, o 'n mhullach cbeudna, 
mar a cbi sinn ann an " Dan Oisein 
do'n Gbrein an am luidhe." Acb 
bu dall sinne mur gabbamaid beachd 154 AN GAIDHEAL. Treas MIos an t-Samhraidh, mi a b' aircl' air an t-sealladli so na dh' 
f haodadh esan 'fhoglilum o tliuigse 
naduir. An neach nacli mothaicli- 
eadh o 'n t-sealladh so, gloir an Ti 
naoimh a chrutliaicli a' ghriaii, agiis 
a sgeadaich an saogbal le 'uile 
aiUeachd, bu bbochd, gu dearbb, a 
choi", agus cba cbulaidb fbarmaid a 
chridbe ; oir, gu deimbin, bu gblor- 
mbor an taisbeanadb a bba 'n so ah* 
cumbacbd agus maitbeas Dbe. A 
blii 'motbacbadb do 'n gbairdein 
tbreun sin air am bbeil an domban 
ci'ocbta, a' fosgladb air an dara laimb 
dbiom dorsan na b-oidbcbe do 'n 
gbrein, 'g a cur a macb a sboillseacb- 
adb taobh eile 'n t-saogbail, 's a 
dbusgadb nam miltean as an suain ; 
's a bbi 'faicinn a' gliairdein cbeudiia 
a' togail na gealacb dbuinne 'n a b- 
aite, an robb e comasacb gun eigb- 
eacb a macb, " Is glormbor tbusa, O 
Dbe uile-bbeannaicbte ! tba neamh 
agus talamb Ian de d' gbloir, a 
Tbigbearna nam feart ; tba tbu 'toirt 
dbuiune gaeb beannacbd 'n a tbratb, 
agus cba 'n 'eil tbu, air am sam bitb, 
'g ar f agail fo an-docbas no ditb ! " 

Cbaidb a' gbrian fodba, agus 
sbaoileadb tu gu 'n robb an saogbal 
a' caoidb ; bba 'n drucbd trom, mar 
dbeoir na oidbcbe 'n a dbeigb, a' 
braonadb gu lar. Db' f balbb a' 
gbrian, acb bba fbatbast airde nan 
speur air an oradb le'datban agbmbor 
a' lubadb a nuas gu fann fbatbast 
air an t-saogbal 's 'g a bbeanuacbadb 
le eadar-sbolus an anraoicb. Bba 'n 
ceo a' sgaoileadb sios air an leacainn, 
agus bba 'n t-am dbomb 'nis am 
monadb 'fbagail. Bu bbeannaicbt' 
an t-sambcbair a bba 'macb air feadb 
an dombain ; bba corr fbuaim ann, 
acb cba bu cbulaidb eagail no 
uambais iad — torman nan allfc, mar 
a bba iad a' tuiteam leis an aonacb 
o cbreig gu creig — sgriacb na b- 
iolaire, 's i 'g itealaicb air bile a' 
cbreacbainn ag iarraidb a li-àil aii- 
an aisridb cborraicb ; au fbeadag gbuanacb o tbom gu tom ; gogail a' 
cboilicb-ruaidb 'g am dboicbioll o 'n 
bbeiun ; a' cbeai'c a' gairm a b-àil 
fo 'sgeitb, agus miogadaicb nan 
gabbar ag iarraidb nam meann. ! 
cia iomadb mile beo-cbreutair air 
feadb an t-saogbail, smaointicb mi, a 
tba 's a' cbeart am so a' dol gu tamb 
fo sbuil-cboimbead an Fbreasdail 
sin a bba 'faireadb tbairis orra, agus 
a dh' uidbeamaicb aite taimb do gacb 
aon aca fa letb. Tba suilean nan 
uile ort, Dbe ; tba tbu 'toirt doibb 
gacb socbair 'n a tbratb, Agus ma 
tba Dia mar so a' buileacbadb orra- 
san uii-ead de cburam, an dean e 
dearmad air mac an duine? " Feucb," 
a deir Criosd, " eunlaitb an atbair ; 
cba cbuir iad, agus cba bbuain iad, 
agus tba Dia 'g am freasdal ; agus 
nacb fearr sibbse gu mor na iadsan?" 
Eisd so, O tbusa air bbeag creidimb; 
guilain na smaointean so leat do d' 
leabadb ; earb tbu fbein ri Dia, leis 
an docbas a tba 'g eirigb uatba, a's 
bitbidbdocbadaltaitneacb. — Leabhar 
nan Cnoc. A Chaothain nan solus aigh, 
Tha do lòchrains' an tràsa fo smal ; 
Amhuil darag air crionadh gu hiath 
Tha do phàillinn, 's do shluagli air treig- 

sinn. 
Soir no siar air aghaidh d' aonaich 
Cha 'u fhaigliear do aon diubh ach 

larach. 
An Seallama, 'n Taura no 'u Tigh-mòr- 

rigli 
Cha 'n 'eil slighe, no òran, no clàrsach. 
Tha iad uile 'n an tulachain uaine, 
'S an clachan 'n an cluainean fein ; 
Cha 'n fhaic aineol o 'n lear no o 'n 

fhàsaich 
A h-aon diubh 's a bhàrr romh neul. 
'S a Sheallama, theach mo ghaoil ! 
An e 'n tòrr so d' aos-làrach, 
Far am beil foghnan, fraoch a's fòlach, 
P>i bròn fo shileadh na h-oidhche ? 
Mu thimchioll mo ghlas-chiabhan 
Ag iadhadh tha chomhachag chòrr, 
'S an eax'bag a'clisgeadli o 'leabaidh, 
C4un eagal romh Oisean a' bhròin. 

— Sean Dana. Treas Mios an t-Samhraidh, 1874. AN GAIDHE AL. 155 KEY F or E. NIGHEANAG A' CHUIL DUINX. 

Chorus. P -^ >f V-^ rJzzizzi di . , t : 1 , s . - i^^' mm -^ — •- i^=tc: ■^-W-- 
.,s:s.,l (ii.,l:s.,f m.,in:f.,l s.,f:m,r. Nigheauag a' chuil duinu, nacli flian | 

thu? 
Fhios a's tir gav mi do leaniian. 
Nigheanag a' chuil duinn, nacli fhau 

thu? 

Nigheanag a' chuil bharr'inn bhoidhich, 
Tha mi 'n tòir ort o chionn tamuil. 

Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

'S aun o 'n bha mi beag am phaiste 
Thug mi 'n gradh dhuit a bhios maireann. 
Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

'N uair a bha sinn ris a' chuallach, 
Thug mi luaidh do d' chuailein barr'ionn. 
Nigheanag a' cliuil duinn, &c. 

'S leis na dh' fhas de dhreach 's de dh- 

aoidh ort, 
Thàlaidh thu mo ghaol gu daingean. 

Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

Gorm-shuil mheallach aig mo ghaolsa. 
Mala chaol a 's caoine sealladh ; 

Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

Gruaidh a 's deirge na an caorunn, 
'S e fo bhraon am barr nam meangan ; 
Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

Belli o 'm binne ceol a's gàire, 
Deudach aluinn mar a' ghaillionn ; 

Nigheanag a' chuil duinn, &c. Muineal geal mar chanach sleibhe, 
Broilleach ceutach mar an eala ; 

Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

Seang-chruth cuannda, cuimir, eutrom, 
'8 e gun eislein no gun ainneamh. 

Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

'S trie a fhuair mi treis de d' mhanran. 
Air an airidh, anns na gleaunaibh 

Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

'S minic bha mi riut a' sugradh 
Fo na geugan cubhraidh barraich 

Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

'S ann 's a' rahadainn latha Càsga, 
Thug thu dhomh do lamh 's do ghealladh. 
Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

Ach ma dh' fhagas tu an duthaich, 
'S trom mi 'giulan do chion-falaich. 

Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

C' uime rachadh tu gu Galldachd 
Dh' fhoghlum fealltachd o na Gallaibh ? 
Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

Fan, a ghaoil, an tir nan Gàidheal, 
Far am bheil an abhaist cheanail. 

Nigheanag a' chuil duinn, &c. 

S. M. 

— An t-Ailleagan. 156 AN GAIDHEAL. Tieas 31Ì0S an t-Sauiliraidh, 1S74. DAE A LITIR FHIONNF.AIDH 
PHIOBAIRE G' A MHNAOI. 

A Mhairi, eudail nam can. — 
Gheall mi sgrlobliadli ad ionnsaidh, 
agus da-rireadli is faochadh do ra' 
chridhe coualtradh beag a blii agam 
riut. Cha 'n 'eil thu f hein no na 
paisdean tiota as mo cliuimlme. 
Am cliadal no 'm f liaireacliadh tlia 
sibh fa cliomliair mo shul agus ann 
am beaclid m'iuutinn. Is taitneach 
learn uaigneas gu bhi smaointeach' 
oirbh. Is minic a ghoideas mi 
'mach 's an anmoch, gu bniacli an 
uillt, a tlia dluth do 'n aite 's am 
bheil mi cbum conaltradh diomhair 
a chumail ribh j saoilidli mi gvir e 
torman an uillt againn f hein a th' aim 
agus ceileireadh nan eun bucliallach 
a dh' f hag mi as mo dbeigli. Fhuair 
mi o cheann oidhcbe no dba, bàta 
beag seilelstir a' snamli 's an linne, 
's ge faoin e r'a radb, sbil modbeoir, 
oir thug i mo luracban gaolach, 
Lacbann beag, am cbuimhne. A 
Mbairi, a gbraidb, ma dbeonaicbeas 
am Freasdal dbomb-sa dol dacbaidb, 
cha bbi e soirbb mo cbur a ritbist 
o 'n tigb. Tba mi taiugeal nacb d' 
tbaiuig moran riamb eadaruinn, oir 
is gann gu 'm bbeil focal crosda no 
atb-gboirid a labbair mi riut nacb 
'eil a' tigbinn gu 'm cbuirabne ; 's 
cba'n eil eamcbomasam fuadacb; acb 
toir tbusa eudail maitbeanas dhomb. 
Bba mi seacbdnin ann an Glascbu 
mu 'n d'fbuair mi cosnadb. Cbunnaic 
mi Rigb Uilleam 's an t-eacb odbar 
— an Eaglais Mbor, an Tigb-eiridinn, 
's am Piiosan. Cbunnaic mi iad a' 
sniomb au tombaca 's a' cbotain — a' 
deanamb nan gloineachan ; cbunnaic 
mi beairtean a' figbeadh leo fbein, 's 
a' falbb cbo ciallacb 's ged a bbiodb 
Iain figbeadair e fbein aig ceann 
gacb snatbaiun. Stad tbus', a 
Mbairi, 's mur toir mise dbuit-sa 
naidbeacbd, ma tba e 'u dan domb 
dol dacbaidb. Bba mi ann an 
tigbean moran d' ar lucbd-dutbcba, agus b' iad sin, am bitheantas, na 
frogan dorcba anns nacb facas riamb 
gnuis na greine, cba b' ionann 's mo 
bbotban boidbeacb. A Mbairi, a 
ruin, biomaid taiiigeil ; cba b' i 'n 
f baoineis a cbuireadb do 'n bbaile 
mbor mi ; ged nacb bi againn acb a' 
cbearc bbananacb, maoracb a cblad- 
aicb, faile glan nam beaun, agus 
samhcbair bbeannaicbte, seacb mar 
tba iad ann an so, air an tacbdadb 
le toit, 's air am bodhradb le 
gleadbraicb. Cba d' fhuair mi 
fbein cadal socracb, samhach o 'n 
oidbch' a dhealaicb mi riut. Shaoil 
leam gu 'm biodh fois ann air la an 
Tighearna, acb mu 'n gann a db'eiricb 
mi thoisich na cluig, 's ma thoisich ! 
's ann an sin a bba 'm fai'um — • 
fonn air letb aig gacb aon diubh — 
agus a h-uile b-aon a' stri co a b'airde 
pong. A mach bhrucbd an sluagh, 
as a h-uile cuil agus caol-shraid, a 
taosgadh a mach 'u am miltean ; 
sruth agus saobhshruth, a sios agus 
a suas air gacb sraid, carbadan air 
an ais agus air an adhart, saighd- 
earan le 'n drumaichean tartarach, 
agus na cluig a' cur nan smuid diubh. 
An e so, deir mise, la na Sabaid ! 
O ! nacb robh mise aon uair eile ann 
an Uladal fo sgaile 'bharraich ri 
taobb an uillt sbambaich, an t-athar 
ard as mo cbionn, na beanntan mora 
mu 'm choumeamh — mo dbaoine, mo 
chairdean, 's mo leauaban ri m' 
thaobh, sith agus samhcbair na 
Sabaid am mach air an t-saogbal ; 
fear teagaisg mo ghradh fo sgaile na 
creige ; auam gacbaoiu ann am fonn 
an Dombnaicb, agus an co-thional 
caomb, cairdeil a' togail le Somhaiiie 
runach an fhuinn tbiambaidh, a 
sheann iad gu trie leis na daoin' o 'n 
d' thainig iad ! 

'S mor an cothrom a th' aig na 
Gaidheil anns a' Bbaile mhor so, 
tbigeadh iad o 'n ear no o 'n iar 
gheibh iad Gaidblig an duthcha fbein 
auu an eaglaisibh a' bbaile. Treas Mios au t-Samliraidh, ISTi. AN GAIDHEAL. 157 An saoil thu 'Mliairi nach do 
tbeab Para nior agus mis' a bhi 's a' 
phriosan au oidhcbe roimlie. Bha 
sinn a' dol dhacLaidli gu samhach, 
ciallacli, gun f hocal as ar ceann; mise 
'giulan bocsa na pioba fo'm bhreacan, 
'ii uair a tLaiuig tiiuir no clieartliar 
mu 'n cuairt duinn, agus mu 'n 
abradli tu seaclid, spionar nam bocsa 
na pioba, agus glacar mi fheiu air 
sgornan. Mar a bha'u tubaist air 
Para mor, dh' eirich e air each le 
'bliata daraicli, agus rinu epronnadli 
nam meanbb-chuileag orra, Bha 
clachbhalg aig" fear dhiubh 's cha 
luaithe 'thug e srann aisde, na 
thainig sgaoth dhiubh mu 'n cuairt 
duinn, agus giiilaiiiear air falbh sinn 
do dh' aite ris an abrar am Police 
Office. Ait' an uamhais ! Tha oillt 
orm fhathast smaointeach' air. 
Daoine 'n an sineadh air dall ua 
daoi-aich thall agus a bhos, a' call 
tola, a's niallachadh 'u am beul ; 
mnathan (b'e sin an sealladh grain- 
eil), air an dallanaich, cuid diubh 
'cauineadh 's a' ranaich ; a's cuid eile 
'gabhail oran, agus, Ni-maith d' ar 
teasraiginn ! duine marbh 'n a shin- 
eadh air an urlar, Dh' fheoraich 
mi fhein cho modhail 's a b' urraiun 
domh, c' ar son a thugadh an so 
sinn Ì " Chi thu sin a thiota," deir 
fear dhiubh 's e 'cur a laimhe ann 
am bocsa na pioba : thug a' phiob 
ran bronach aisde, agus chlisg e mar 
gu 'm biodh nathair innte. " Faod- 
aidh tus' 'ille mhaith a radh," arsa 
Pai-a mor, " mar 'thuirt an sionnach 
a bha 'g itheadh na pioba. Is biadh 
a's ceol so dhomh-sa." Ciod a tha 
agad ail', 's anu a sliaoil iad giir corp 
leinibh a bh' againn, ach 'n iiaii' a 
thuig iad mar a bha 'chuis leig iad 
as sinn. 

Fhuair mi cosnadh, 'sa' cheud dol 
a mach, o thuathanach se mile am 
mach a Glaschu. Thug e sinne 
agus sgaoth Eirionnach, agus dorlach 
bhau leis. 'N uair a thainig an oidhche chuireadh air fad sinn a 
luidhe do 'n t-sabhal. Is fad' o 'n a 
chuala mi mu leabaidh mhoir na 
h-airidh, agus da-rireadh b'i so i ; 
na mnathan air an dara taobh, agus 
na 'm biodh meas ceart aig na 
nniathan orra fhein, ghabhadh iad 
fasgadh an tuim a roghainn air a 
leithid a dh-aite ; ach is iomadh aon 
a tha modhail narach na 's leoir, do 
reir coltais, 'n an duthaich fheiu (co 
ach iad, le 'm boineidean connlaich, 
le 'n gnuis-bhrat uaine a' cleth an 
aodainn), a tha gle shuarach m' an 
gnathachadh 'n uair a thig- iad gu 
Galldachd Ì Ged a bhiodh fichead 
nighean agam (cha 'n e idir, a Mhairi, 
gu 'm bu mhiann learn an uiread 
sin a bhi ann) cha leiginn am feasd 
gu foghar' iad air an doigh so. 
Gheibhiun dhoibh, ni 'tha soirbh r' a 
fhaotainn, cosnadh maith seasmhach 
anu an teaghlaichean measail ; ach 
an cur am mach am measg Eirionn- 
ach agus bheistean, o bhaile gu baile, 
nar leag am Ereasdal gu 'm faicinn- 
se aon a bu mhaith leam gu maith 
air an doigh so. 

Dh' fhag mi tigh an duine ud, 
agus fhuair mi fhein agus Para 
mor cosnadh a mhaireas gu Samh- 
uinn, ma chaomhnar sinn, an tigh 
an duine bheannaichte, mu 'n cuala 
tu Anna mhor nighean Eoghain 'Ic 
Ailein cho trie a labhairt — fear Mr. 
Ponton. Tha deadli thuarasdal 
againn, agus cha bhi e cruaidh orm 
am mal a chur r' a cheile. An saoil 
thu, Mhairi, nach faca mise buth 
ann an Glaschu, far nach robh sion 
saoghalta ach boineidean connlaich, 
agus bha mi 'feoraich luach au 
aodaich sgarlaid a bhios anns na 
cleocaichean ; cha 'n abair mi bheag, 
ach cum thusa, eudail, suil air na 
paisdean, agus cha 'n 'eil 'fhios ciod 
a dh' fhaodas tachairt. Tha tuiltean 
coimheach againn 's an aite so ; bi 
furachail aii- Lachanu. Slan leat, a 
gbraidh, ua bi fo iomaguin do m' AN GAIDHEAL. Treas Mlos an t-Samliraidh, 187^. tliaobli ; tlia mi gun dith gun 
deireas. 'S e 'm Freasdal a chuir do 
'n teaghlach so mi, far am blieil 
iomadh deadli cbleachdadh r' a 
fhaicinu. Leig fios do 'u Mliinisteir 
's Phear-a'-bhaile mar a db' eiricb 
dhomh. Cba 'n abair mi tuilleadb 
air an am, ach gur mi, 

D' fbear-posda dileas, 
FlONNLADH MaC-AONOHAIS. 
— An Teachdaire Gaidhealach. SEARMOm GHAIDHLIG.* 

Cbaidb au t-searmoin so — bho 'n 
cbeauu-teagaisg Ecsod. i, 6, "Agus 
fbuair loseph bàs, agus a bhraitbrean 
uile, agus an ginealacb sin uile." — 
eadar-theangachadh leis an fhior 
Gbaidheal chaoimhueil, cbeanalta 
sin, Mr. Uilleam Catanach ann an 
Duneideann leis an robh leas a 
luchd-dutlicha riabb air a tboirt 
fainear ; agus is iomadb Gaidheal 
boclid do 'u d' riun a chairdeas 
dealasacb feum agus fuasgladbannan 
aimsir airce. Tba cliu an ugbdair fad 
agus farsuing, 's ged " tba e marbb 
tba e fbathast a'labbairt." Tba 'n 
t-searmoin so barraicbte am measg 
feadbnacb eile a tba combaraicbte 
air son an teagaisg 's an cumhacbd 
cainnte. A' cbuis mu 'm bbeil an 
teagasg buiuidh dbuinn, uile gu 
durachdacb a tboirt fainear, mar 
cboigricli 's mar lucbd-cuairte air 
tbalamb, cbum 's gu 'n deanamaid 
an aireamb iomcbuidb sin air ar 
laitbibb le bbi 'g ullacbadb air son 
ar cricbe deireannaicb. Cba do 
cbaill an t-searmoin a bheag d' a 
brigb, d' a cumbacbd, 's d' a maise * Dearbh-shamhuilt air gach uile 
Ki — "Agus fhuair e bas :" Searmoin 
leis an Ollamh Ard-urramach R. S. 
CancUish. Eadar-theangaichte gu Gaidhlig 
le Uilleam Catanach. Dimeicleann : Clo- 
bhuailte le Lorimer & Gillies, an Sraid 
Chluaidh, 1874. anns an eadar-tbeangacbadb. Tba 
a' Gbaidlilig snasmbor agus furasda 
'tbuigsinn. Tacbaraidb beagan fbacal 
oirnn nacb faigbear 's an Fbocalair 
acb b' f bearr do 'n Fbocalair iad a 
bbi ann no as, ann an aite iomadb 
facail nacb faigbear ann an leabbar 
's nacb cluinnear an cainnt. 

Bba aig ludbaicb, aig Cinnicb 's 
aig Criosdaidbean iomadb cuimb- 
neacban seadbar air a' bbàs, 's 
CO dbiubb 's i 'n uaigb 's an lies no 
cbiste mbairbh taice na leapa, no 'n 
claigionn air bord-taobb seomar na 
cuirme no searmoin dbruigbteacb 
mar i so, a tba mar cbuimbneacban 
air a' bbàs — Rigb nan uambas agus 
uambas rigbrean — is coma ma 's e 's 
gu bbeil an Spiorad Naomb a' 
deanamb cuimbneacbain air bbitb 
'n a aobbar brosnacbaidb dbuinn gu 
ullacbadb feumail gu codbail a 
obumail ri r' Dia. Mbolamaid do 
gacb Gaidbeal an t-eadar-tbeaugacb- 
adb so a leugbadb no 'eisdeacbd gu 
trie agus gu sonraicbte dboibb-san 
do 'm bbeil a' Gbaidblig 'n a b-araar 
araidb no aonaracli cbum teagaisg 
dbiadbaidb. 

A. M. C. SALM. 
(Long metre version by J. W.) 
Gach nile shioigh air thalamh 'tha, 
Seinnibh le iolach àrd do Dhia ; 
Le aoibhneas deanaibh seirbheis dha, 
'S le binn-cheòl àrdaichibh an Triath. 

Tuigibh gur Dia lehòbha treun ; 

'S e 'mhàin a chruthaich sinn 's a dhealbh; 

Mar shluagh's mar chaoraich fòs dha 

fein. 
Is leis-san sinn gu lèir mar shealbh. 

Le buidheachas 'n a làth'r a steach 
'N a gheataibh àiUidh thigibh dlùth ;" 
Togaibh, an ciiirtibh naomh a theach, 
D' a ainm-san moladh àrd a's cliu. 

Oir tha an Tighearn maith gu fior, 
Gu bràth cha diobair trùcair Dhè ; 
Bidh 'fhirinn maireanuach gu sior, 
Gun chaochladh buau o r6 gu rò. THE GAEL, 

ENGLISH DEPARTMENT, JXJL^Sr, 1874. GAELIC PHILOLOGY. 

NOTES BY THE REV. ALEX. CAMERON 

(Continued from Vol. III. page 95. ) 

373. JDian, Beine. 

I) Ian (eager, vehement ; = den) is 
akiu to Gr. chinos (fearful, mighty, 
powerful) from deos (fear). Deine 
(eagerness, vehemence ; anc. dè7ie) 
is from dian. 

374. Croich (cross ; anc. nom. 
sing, crock) = Lat. crux, gen. crucis. 

375. Uile and all. 

die (all) = W. holl or oil (the 
whole, all) and is cognate with Goth. 
alls (all), Ger. aller (all), A.S. eal 
and call (all), Eng. all. Cf. Ebel's 
Celtic Studies, p. 118, and Diefen- 
bach's Goth. Dictionary. 

376. Spealt (to cleave, to split) 
may be compared with Ger. sjxdten 
(to cleave, to split), Dan. spalte (to 
split). 

377. Ceart, ceartas, ceartaich. 
Ceart (right, just, fair ; anc. cert) 

= Latin certv.s from cerno. Ceartas 
(justice) and ceartaich (to set right) 
are from ceart. 

378. Ohair (work ; gen. oiiyre) is 
from Lat. opera. Ohair, as pointed 
out by Stokes (cf. Ir. Glosses, p. 
106), is a fem. i-stem. 

379. Ccds and cheese. 

Càis (cheese) = W. cctics and is 
connected with Lat. caseus (cheese), 
Ger. hcise (cheese), A.S. cese or cyse 
(cheese), Eng. cheese. 

380. Uchd, (breast ; anc. ucht) is 
connected with Lat. pectus (the 
breast), initial p> being dropped in 
ucht as in athir, iasc, &c. 

381. Clih (fame, g'lory ; anc. clU) 
= W. clyw and is cognate with Sansk. p-avas (rumour), Gr. kleos 
(rumour, report, fame) = MeFos (cf. 
Stokes' Ir. Glosses, p. 85). 

382. Zàmh (hand ; aiic. lam) = 
W. Haw and is cognate with Sansk. 
labh (to get, to obtain), Gr. lamhand 
(to get, to take hold of), from root 
lab (cf. 2 aor. elabon). Eor on = hh 
cf. nem (heaven ; now neamh) and 
Sansk. nahhas. Cf. Bopp's Sansk. 
Glossary, p. 331 and Stokes' Ir. 
Glosses, p. 98. 

383. Làthach (clay, mire) = lothach 
(mire, mud) from loth (mire, mud) 
connected with Lat. lidum (mud, 
loam). 

381. Nigh (to wash) is cognate 
with Sansk. nig (to wash), Gr. nizo 
(to wash, to cleanse) for nigjd. Cf. 
Curtius' Gr. Etymology, p. 318, 
658. 

385. Aithreach and cdthreachas. 
Aithreach (penitent ; anc. aidrech 

(for aithrech = aith-rech) is cognate 
with Goth, idreiga (repentance). 
From aithrech comes cdthirge (re- 
pentance), of which ithirge is another 
form. Aithreachas (repentance) is 
from aithreach. 

386. Treun, treise, and dai'e. 
Treun (brave; anc. tren^tresn) 

is cognate with Gr. thrasys (bold, 
daring), Sansk. dhrish (to be bold), 
Goth. Gadaursan and daursun (to 
dare), A.S. dyrran and dear (to 
dare), Eng. dare. Treise (stronger, 
braver ; anc. tresa and tressa = W. 
trech, stronger, mightier) is the 
comparative from tren for tresn. Cf. 
the Cambi-. traha (dariug) with h 
for 5. 

387. 2Iiosa (worse). 

Miosa (anc. mesa and messa), a 160 THE GAEL. comparative of whicli we find the 
positive in the prefix mi-^ is cognate 
with the Goth, viissa- (evil, ill), Eng. 
mis- (cf. misfortune, mishap). Cf. 
"Ebel's Celtic Studies, p. 118, and 
Stokes' Ii". Glosses, p. 129. 

388. Fearr (better). 

Fearr (anc. ferr) = W. gwell 
(better) and is related to Sansk. 
varhjans (greater, better), comiiai-a- 
tive from varu^ Gr. areion (better) 
for Fareidn. Stokes points out that 
the second r in fen' and I in (/well 
represent the assimilated y of vart- 
ydiis. Cf. Stokes' Ir. Glosses, p. 129, 
and Bopp's Sansk. Glossary, p. 345. 

389. Mo (more), of which also the 
forms moo, moa, md, m.do, and mda 
occur ill Old Gaelic, = W. 7iiv)>j, Corn. 
moy^ and Bret, muy, and is cognate 
with Lat. major for magics, Gr. 
meizon for megjon, Sansk. ma/mjdiis, 
Goth, maiza. The Celtic forms 
have lost a vowel-flanked g. Cf. 
Stokes' Ir. Glosses, p. 129. The 
old superlative of mo or md is moam. 

390. Molt and mutton. 

Molt (wether ; = W. mollt) = Low 
Lat. multo, Ital. montone, Venet. 
moltone, Fr. mouton (wether), Eng. 
mutton. 

39 L Beith (birch; anc. hethe) may 
be compared with W. hedio (birch), 
Lat. betida (the birch-tree). 

392. Balbh (dumb, mute ; anc. 
halb) = Lat. halbus (having an impe- 
diment of speech, stammering, stut- 
tering). Cf. Ebel's Celtic Studies, 
p. 99. 

393. Bailc, also written hale (a 
ridge, a land-mark) = W. hale and 
is connected with A.S. hale (a heap, 
a ridge), Eng. halk. 

394. Anail, anam, ainmhidh. 
Anail (breath ; anc. anal, gen. 

anala, dat. anail) = W. anadl (anc. 
anadyl) from root an and the ter- 
mination dl for tl or tla (cf. Z. G. C, 
pp. 769, 820). The root an is 
identical with the Sausk. root an (to breathe) from which comes anild 
(wind). Gr. anemos (a stream of air, 
wind) and Lat. anima (breath, life, 
soul) are from the same root. Anam 
(soul ; anc. animj — Lat. anima. 
Ainmhidh (animal ; anc. aimnide) is 
from anim. Cf. Bopp's Glossary, p. 
9, and Stokes' Ir. Glosses, p. 64. 

395. Bile (flood ; anc. diliic) = 
Lat. diluvium (flood) or rather 
diluvio, gen. diluvionis (flood). Cf. 
gen. dllinn. 

396. Saile (spittle, saliva ; for 
which sile is now used) = W. haliio 

=- Lat. saliva (spittle). 

397. Fas and waste. 

Fas (empty, vacant, void, hollow; 
anc. fas and f ass, the ss arising from 
st) may be compared with Lat. 
vastus (waste), Old Fr. guasle, Ger. 
tvilst (desert), A.S. weste (waste, 
barren), Eng. waste. Cf. Z. G. C, 
p. 787. 

398. Siur, jyiuthar, and sister. 
Siur (sister ; for .sisur) = "W. 

chwaer (W. eh = Gael, s), and is cog- 
nate with Sausk. svasdr (sister, Lat. 
soror (sister) for sosor, Goth, svistar. 
New H. Ger. sehwester, A.S. sweoster, 
Old Eng. suster, Mod. Eng. sister. 
Bopp refers ^Jiii^Aa?*, gen. j^^C'thar, 
to Sansk. svasdr, v an djo interchang- 
ing. Cf. Bopp's Glossary, p. 439, 
Stokes' Ir. Glosses, p. 68, and Ebel's 
Celtic Studies, p. 112. For slur 
from sisur (the vowel-flanked s being 
dropped) confer Z. G. C.,}). 52. 

399. Gath (a dark, sting, javelin) 
was in Old Gael, gai (adj. gaide, 
armed with a javelin) for gais, as se 
(six) is for ses. Cf. the Gaulish 
tribe name gaesati (Gr. gaisatoi) 
from Lat. gcesum or gesum (a heavy 
dart or javelin used by the ancient 
Gauls. Ebel comj)ares Old H. Ger. 
ger and A.S. gar (a dart, a javelin). 
Cf Z. G. C, p. 52, and Ebel's Celtic 
Studies, p. 117. 

400. Geamh, geamhradh. 
Geamh (winter ; anc. gaim) is .Tuly, 1874. THE GAEL. 161 cognate with Sausk. himas (snow), 
Jibn (frost), Gr. cheima (winter, 
winter-weather, storm), cheimon 
(winter), Lat. heims, Slav, zima, Lit. 
zema. Geamhradh (winter ; anc. 
gaimred) is formed from gaim and 
the termination red or rad. Cf. 
Z. a C, p. 856. 

401. Samh, samhradh. 

Samh (the sun, summer ; anc. 
sam) = W. haf and is cognate with 
Old Ice. sumar, A.S. sum'er and 
sumor, EiJg. summer. Samhradh 
(summer ; anc. samrad) is formed 
from sani and the termination rad. 
Cf. Ebel's Celtic Studies, p. 118. 

402. Fonn (land, earth, region, 
district ; gen. fidnn) = Lat. fundus 
(field, land, estate). 

403. Banais (wedding) is a deri- 
vative from ban (cf. Stokes' Ir, 
Glosses, p. 68) which was previously 
shown (Vol. I. 246) to be cognate 
with Gr. gune, Sansk, gani, Goth. 
gvens, A.S. ewen, Eug. queen. 

404. ^S'eò^ and sail. 

Seal (sail ; anc. seol and sool) = 
W. hivijl and is cognate with Old 
Ice. seyl., Dan. sei/, A.S. segel, Eug. 
sail. Cf. Ebel's Celtic Studies, p. 
118. 

405. Ar and ear. 

Ar (ploughing, also to plough) = 
W. aru (to plough) and is cognate 
with Gr. aroo (to plough), Lat. aro 
(to plough), Goth, arjan (to plough, 
to till), A.S. erjan (to plough), Old 
Eng. ear (to plough). 

406. Measg or raasg, cumasg, and 
mix. 

Measg or masg (to mix, to mingle ; 
root misg ov masg) = W. mysgu (to 
mix) and is cognate with Gr. misgo 
(to mix), Lat. viisceo (to mix). Old 
H. Ger. miscjau (to mix), ISTew H. 
Ger. mischen (to mix), A.S. miscan 
(to mix), Eng. mix. C'umasg (a mix- 
ture, contention, strife ; anc. cum- 
masc - W. cymysc) is from the root 
masc and prefix com. 407. Ain (fire, heat, brightness, 
splendour; anc. a?ie from an, bright, 
shining) is cognate with Sansk. agni 
(fire), Lat. ignis (fii'e), Gr. aigle (the 
light of the sun, radiance) for 
agliè = agnie. Cf. Stokes' Gold., p. 
155. G before n frequently disap- 
pears in Gaelic. 

fTo be continued.) THE EEGISTRAR - GENERAL 
FOR SCOTLAND ON THE 
GAELIC LANGUAGE. 
The Registrar-General is a very 
useful functionary, and so long as 
he devotes himself to the collection 
and arrangement of our statistics, 
ill id even to offering suggestions 
legitimately within the scope of his 
labours, few will be disposed to 
quarrel with him ; but we beg to 
pi-otest against the following prag- 
matically sage advice which he offers 
in his recently issued report on the 
census of 1871. After referring to 
the great disproportion of the sexes 
in Scotland consequent on the excess 
of male over female emigration, he 
says : — " It is quite plain that female 
emigration should be encouraged to 
a much greater extent both to our 
colonies and our larger towns ; but 
a formidable barrier to the migration 
of females from the rural districts 
to our towns exists in the fact, that 
over a great portion of the north 
and west of Scotland, and in all the 
western isles, the Gaelic language 
is still encouraged, and the popula- 
tion are cut ofl:' from emigrating to 
the towns from a want of knowledge 
of the English tongue. The Gaefic 
language may be what it likes as to 
antiquity aiid beaut}', but it decidedly 
stands in the way of the success of 
the natives in life, and shuts them 
up from the paths open to their 
fellow-countrymen who speak the 162 THE GAEL. July, 1874. English tongue. The Gaelic lan- 
guage ought, therefore, in the opi- 
nion of the Registrar-General, to 
cease to be taught in all our national 
schools ; and, as we are om people, 
we should have but one language." 
We hope the School Boards will 
direct" their attention to this matter ; 
but we should first like to ask the 
Registrar-General a question or two. 
Would he kindly inform us how the 
possession of the Gaelic Language 
can possibly stand in the way of 
one's success in life, or shut him out 
from paths open to English speakers'? 
We were of opinion that it was not 
the possession of Gaelic but the loant 
of English that stood in the way of 
the Highlander when he came 
among his southern brethren. Not 
only so, but we are still strongly of 
opinion that, so long as Gaelic is 
the prevailing language of so many 
— so long, indeed, as it continues to 
be the only language understood by 
a large number of our fellow- 
countrymen, the surest and shortest 
I'oad to their attainment of an intel- 
ligent knowledge of English is by 
the teaching of it through, and by 
means of, the Gaelic language. The 
Gaelic may be destined sooner or 
later to die, and give place to the 
English ; and when the time comes 
we are quite willing that Highlan- 
ders sliould accept, though regret- 
fully, the inevitable ; but there are 
circumstances in which it is people's 
dut}' to resist the inevitable, and we 
conceive this to be an instance 
in point, at least, until the 
Gaelic shall have done its work in 
imparting to those who can speak 
no other tongue, an intelligent 
knowledge of the English language, 
and the desirability, nay, the neces- 
sity, of possessing it as a pre-requiste 
to success in life. If we might be 
allowed to offer the enemies of Gaelic 
a suggestion as to the best way to give it an early and an honourable 
death, we would say — Teach it in all 
purely Highland schools, or rather 
use it for the purpose of conveying 
to our Celtic youth a knowledge of 
what they are taught to read in 
English ; make the scholars trans- 
late from the one language into the 
other ; and thus when you have 
enabled them to use the English as 
the language of trade and commerce 
— and not a mere parrot language 
which they may be able to read but 
not understand or wield satisfac- 
torily — then the English will, as a 
matter of course, assert its power 
and usefulness, and the Gaelic will 
retire to its place as the lan- 
guage of the affections, and by- 
and-bye will cease to exist as a 
spoken tongue altogether. We 
are quite disposed to agree with 
Johnson when he says, " every man 
is more siDcedily instructed by his 
own language than by any other." 
This is the method which nature 
suggests, and he who teaches na- 
turally teaches best. But perhaps 
we do the Registrar-General an in- 
jury; he means well and has the 
welfare of onr countrymen at heart; 
and for this kind solicitude we thank 
him ; but we regret that he should 
allow himself to be swayed by the 
prejudice which prevails against the 
Gaelic language in high places, and 
should so far yield to it as to make 
the very foolish proposal which has 
called forth these remarks. Why, 
if the vernacular tongue is so very 
inimical to the best interests of 
Highlanders, let it be proscribed al- 
together, nor let one Gaelic word be 
spoken from Kintyre to Cape Wrath 
upon pain of death. We are con- 
fident, however, that such is not the 
case ; the mere possession of Gaelic 
is no drawback, but the want of an 
intelligent knowledge of the English 
tongue is a serious hindrance to our July, 1874. THE GAEL. 163 fellow-countrymen, and we would 
therefore rejoice to see it increase 
more and more, nor would our plea- 
sure be any the less were we to see 
the correct grammatical study of 
the dear old Gaelic take its place 
beside the study of its Sassenach 
neighbour. If the English has 
utilit}^, the Gaelic has beauties of 
its own that entitle it to be taught 
and studied quite independently of 
the aid which it could afford the 
Highlander in his pursuit of other 
languages. We shall allow one of 
its own bardic sons — Duncan Ban — 
to proclaim its merits : — 

" 'S i 's binne bhi 'g a h-eisdeachd 

A thuirt beul no 'chiiala cluas; 
Their Albainn agus Eiriiiu, 

Sasuun feiu gur mor a hiach; 
Aou duin' aig am bi f eiiui oirre, 

Cha treig i e air duals; 
'S i chilis is fearr gu 'u d' eirich i, 

An deigh a bhi 'n a suain. 

Bii mhor am beud gu 'm basaicheadh 

A' chanain is fear buaidh; 
'S i 's treis' thoirt greis air àbhaclid, 

'S gach ait an teid a biaigh; 
'S i ' fearr gu aobhar-ghaire; 

'S i 's binne, blaithe fuaim; 
'S i ceol nam piob 's nan clarsach, 

Luchd-dhau, a's dheauamh dhuan. 

'S i 's fearr gu togail inntinu 

Le binn-ghuth comhraidh tlath; 
'S i 's sgaitiche gu mi-mholadli, 

'S is mine 'nochdas gradh; 
'N am cruinneacliadb nam miltean, 

Le piob, gu iomart lann, 
'S i 'dhuisgeadh colg air oigridh, 

'N uair thogteadli sròl ri crann. " THE EDINBURGH SUTHERLAND- 
SHIRE ASSOCIATION. • 

A meeting of the Edinburgh Suther- 
landsbire Association was held in No. 5 
St. Andrew Square, Edinburgh, on the 
evening of Friday, the 6th ult. 

Mr. John ^Nbicdonald, vice-president, 
occupied the chair. The Secretary gave 
in a report on the competitions, which 
took place on 15th April last, for pi-izes 
oifered by the Association to pupils 
attending the schools in the county of 
Sutherland. Eight examinations were held simultaneously in different parts of 
the county, and these were attended by 
30 boys and 13 girls ; together, 52 com- 
petitors. The questions were prepared 
in Edinburgh, printed and sent down in 
sealed packets to clergymen in the 
various districts, who kindly superin- 
tended the examinations on behalf of the 
Association. The papers in geu,eral 
scholarship had been examined by Mr. 
Alexander Moody Stuarf, advocate ; the 
Gaelic papers by Rev. Thos. Maclauchlan, 
LL. D. The number of competitors was 
smaller than in the two preceding years, 
but this was principally due to the un- 
settled condition of the educational 
machinery in many of the parishes, in 
consequence of the transition from the 
old system to the new being still incom- 
plete. The subjects of examination were 
the same as last year, but the questions 
were somewhat more difficult ; and this 
would partially explain tiie falling off in 
the number of marks obtained by the 
competitors. In the Lairg district the 
papers show an improved average, and 
this is also the case in the Durness and 
Melvich districts ; but these are the dis- 
tricts in which the hindrances before 
alluded to have been least felt. Mr. 
Moody Stuart's opinion of the papers 
submitted to him must be gratifying both 
to the competitors and their teachers. 
He writes to the Secretary as follows : — 
' ' I believe it is the privilege, if not the 
duty, of an examiner to express his 
opinion on the general results of his 
investigation, and give any hints that 
may occur to him as likely to be helpful. 
Judging from the papers that I have 
examined, I can with pleasure give a 
decided opinion that there is at present 
given in Sutherlandshire instruction of a 
most efficient description in all the dif- 
ferent branches of knowledge embraced 
in this examination, and cannot doubt 
that these iuterscholastic competitions 
are stimulatmg the pujiils to make the 
most of the advantages they enjoy. 
Such examinations are the only available 
means of judging of the comparative pro- 
ficiency of scholars, and practice in such 
will be of the utmost service to any who 
purpose completing their education at 
any of the Universities. Still, for the 
encouragement of those competitors who 
may feel disheartened at the position 
they occupy, when judged of by the 
actual number of marks their papers have 
obtained, I may state that all who have 
had any experience in examinations are 
well aware that the best scholar is not 164 THE GAEL. July, 1874. always the most successful competitor, 
especially if he have not been accustomed 
to answer long printed questions in a 
limited time. As to the comparative 
proficiency in the various branches in 
which the pupils have been examined, 
Sutherland boys seem— like, I believe, 
all other boys in Great Britain — strongest 
in Latin and weakest in English, but 
certainly Highlanders have an excuse for 
deficiency in English grammer and spell- 
ing that Lowland lads cannot plead. 
The arithmetic papers generally are ex- 
cellent, and though the average in 
geometry is, perhaps, not equal to last 
year, this is owing to the greater diffi- 
culty of the questions. The writing of 
almost all the pupils is remarkably good ; 
and, on the whole, I am satisfied that the 
scholars of the Sutherlandshire schools 
will well stand comparison with any in 
similar schools in Scotland. The girls 
show, I think, quite as much general 
proficiency as the boys, but while some 
of the Latin papers given in by the girls 
are excellent, I confess I feel it is worthy 
of renewed consideration whether girls 
should be examined at all. I think a 
somewhat difficult pajjer in Enghsh 
grammer, composition, and etymology 
might probably, with advantage, be sub- 
stituted for the Latin paper. 

Wishing all success to your Association 
in its most praiseworthy efforts for the 
good of the county, believe me, &c., 

(Signed), Alex. Moody Stuart." 

Thirteen boys and three girls com- 
peted for the Gaelic prizes. Their papers 
showed a very marked improvement on 
former years, although still below the 
standard that might be expected. The 
Gaelic prizes have been awarded as fol- 
lows :— 

1. Barbara White, Durness, 65 marks 
out of 100— 20s. ; 2. George White, 
Olyne, GO marks — Gaelic Dictionary. 

The Secretary then stated that he had 
just received, through Mr. David Grant, 
a communication from the Secretary of 
the Caithness and Sutherlandshire As- 
sociation of Otago, New Zealand, accom- 
panied by a copy of the rules of that 
Association. It appeared that our Otago 
countrymen are most anxious to open 
friendly correspondence with this and 
similar Associations at home. One of 
their objects is to welcome and assist new 
comers on their arrival in the colony, 
and they ask that the Association here 
should grant letters of introduction to 
intending emigrants. The meeting in- 
structed the Secretary, in replying to this communication, to assure the Otago 
Association that this Association would 
cordially assist, so far as in its power, 
in any measures likely to be beneficial to 
the natives of Sutherland at home or abroad. 
Mr. John A. M 'Donald referred to the 
loss the Association had sustained by the 
death of Mr. .James M'Kay, one of the 
original members of the Association, and 
who had all along taken an active and 
generous interest in its affairs. He 
moved that Mr. M 'Kay's services to the 
Association be recorded in a minute, ex- 
pressing a sense of their value, and of 
the deep regret felt by the membei-s at 
his early removal from the stage of life. 
The motion was unanimously adopted. 

NEWS OF THE HIGHLANDS AND 
ISLANDS. 

Inverness. — The annual inspection of 
the Inverness Administrative Battalion 
of Puifie Volunteers took place in the 
Public Park, Haugh Iload, Inverness, by 
Golonel Dunn, of the 9()th Regiment. 
Clear sunshine in tlie morning gave 
place about noon to a cloudy sky, and 
about two o'clock a slight shower of rain 
fell, after which we had a cool, pleasant 
afternoon, highly favourable to the as- 
semblage. After the review the officers 
and their friends dined in the Caledonian 
Hotel. Major Lyon-Mackenzie occupied 
the chair ; Captain Macandrew was 
croupier ; and among the large company 
present, in addition to the officers of the 
battalion, were Colonel Dunn, the in- 
specting officer ; Mr. Stewart, of Brin ; 
Sheriil Blair, Mr. Waterston, the Rev. 
Mr. Macgregor, Dr. Wilson, Dr. Aitken, 
Captain Macpherson, &c. 'The following 
was the fare ; we hope the guests and 
waiters understood the Bill : — 

AN SOLAR ITHEANNAICH. 

lasg-fhearan SoiUeir. Càl Coimeasgta. 

lASG. 

Leobag. Bradan. 

Taobh-Shoithichean. 

Giomach Casda. 

Slisnean Mhart-f heoil agus Ballag losgainn. 

MILLSARAN. 

Lachan Rosda agus Peasair. 

Slisnean Mhuilt-fheoil. 

Uain Rosda agus Biadh-lus, 

Eireagan Earraich. 

Teangaidh. Mart-fheoil Rosda. 

Cuileanan Maighiche. 

MABAGAN SIRIS. 

Slaman Unnein. 

Ceathan eug-samhla. Slaman na Banrigh. 

Slaman Eighe. Gach gnè caise. 

CAIL-MHEASAN. G- Jk. 1 13 H: E -A. L 2fiir ghàth t'ohii-i do ni anain /tin 

Tlia sgettla na h-abnsir a dh'fhalh/i." — Oiseax. III. Leabh.] CEUD MHIOS AN FHOGHAIR, 1874. [30 Air. SILIS NIC-COIWNICH. 

SEANN SGEUL GAIDHEALACH. 

VI. 

Air taobli tliall ua li-aibline mu 
choiuueamli a' Cliaisteil, blia, a reir 
dual-cliaiunt an aite, dutliaicb eile 
nacb buineadh do oigbreacbd Chlaiiu- 
Cboiuuicb. Is i an abbuinu ud a 
bu cliombarradh - cricbe eotarra. 
Aii' an taobb ud de 'n abbiiinn, 
goirid bho 'n Cbaisteil, bba ceatliarn- 
acb fogbainteacb a cboniliiiuidb, d' 
•àm b' ainn Mungan Mao-Ratb— 
iiiuilleir Lag--a'-mbuilinn. Anns na 
bùthean nd, cba robb inuilliiean ua 
(-xaidhealtacbd — le an cbxcban, le an 
act'buinu, le an' cuibblean, le an 
linnteacban uisge agus le an tuib 
dlioi'san, air an togail, no air an 
deilbli cbo diongmbalta, cho snas- 
mbor agus cbo ealanta agus a tba 
iad a nis. Is ioma tuil gliailbbeacb 
a cbunnaic Muugan; a«b bi a bbarail, 
mar tbeireadb e, " Nacb facas riamb 
o laithean Noab, agus nacb faicear 
tuille gu latba 'bhreitbeauais 
leitbid na tuil a thainig le aiteamb 
na Nollaig air a' bbliadbna ud." 
Cbuir i Mungau 'u a cbabbaig, oir 
bbrucbd i tbairis le maoini air 
callaidean-taobb na liiiue-mbuilinn 
air cbor agus gu'n robb am muileann 
agus gacb tigb eile a bbuineadb dba, 
ann an ounnart a bbi air an sguabadb 
air falbb. Tbug e 'macb a bbean, a 
mbacagus a nigbean.adb-fheucbainn 
ciod a 1)' urrainn iad a dbeanainb gu 
blii 'tionndadb an uisge seacbad air 
a' nibuileauu, le bbi a' torradb suas ' eallaid-dbidein air cultbaobb na 
combla-uisge, le maidean, le clacban, 
le sgratban agus le Ibid de 'n inneir 
as an dun-aolaicb. 

Bba Mungan a' cur na siauid 
dbeth, a' caniadb agus a dinneadb ri 
cul na couibla-uisg-e, gacb ni a 
tbig-eadb gu 'laimb ; agus a' smàdadb 
's a brosnuebadb a lucbd cuidcacb- 
aidb gu barracbd adbartacb4 agus 
dicbill. " A bbean gun nibath, 
siutbad, siutbad, crom do dbruiui 
ris an obair ; na biodb eagal ort do 
laraban niiu a sbalacbadb ; bi falbb 
gu luatb agus lion gacb poca a tba 
anns a' mbuileann leis an innear ; 
hiatbaieb do cbeuui; bi grad-cbaracb. 
A Sbeoiiaid, a gbleosgaid bbog', 
luideacb, ciod e air aui bbeil tbusa 
a' smaointeacbadb ? 3Iar is beo mi ; 
cba 'n 'eil os cionn deicb clacban 
de 'n inneir agad aims a' pboca sin 
air do dbruim. Uisdein, a sblaodaire 
leisg, cba tusa dad is fearr na cacb ; 
nacb 'eil tbu 'faicinn mar tba sinn 
an impis a bbi air ar sguabadb air 
falbb as an t-saogbal, niur dean tbu 
barracbd dicbill." " Atbair, an blieil 
uicbair anns a' Okeapaich "?" " Mo 
mbile mallacbd orfc, a bbeisd gun 
cbiall, gun naire. Is beag na bbeir- 
eadb orm do cblaigionn a bbristeadb; 
ciod e a tba dbitb ort a dbeanamb 
leis a Cheapaich aig an am so?" 
" Cbi mi coslas eala bbreagba a' 
tigbinn a nuas leis an t-srutb." 
" Ruith, cbo luatb 's a rinn tbu 
riamb ; greas ort ; tba a' Cheapack 
daonnan Ian, gu tiorara, glan ; grea« 
11 1(36 AN GAIDHEAL. 

T-lL A. ('cud Mhios an Flioirhair, 1S74. ort, agus cuir idh sinn smuid risan 
eala, cipd lir bitM& dh! ^ùt 
mliuitelnii. ' "■••fJT'a MBtiin 
Rigli ! Clia 'u i eala a th' aim, ach 
boirionuach baite." " Obh I obli ! 
jiach uiise fin duiue truagh'n' iii" 
measg. Ciod a'tHainig li ' tJifsdèà'rf ; 
ciod a. tlia !g, a chuniail cko fada ; 
i\gus Msibhse, lar.lpid^anv iVogiy Igjiu^ 
tapa<lh, gun cliiuadHl ri aiu na 
li-eigiun, acli caoiueadlj . ijigua bas- 
1»hualad]i.'' Anns rai dol seaQbi^'dj 
rlnii JMuiigtiii greiui 1 aisair a' cTiorpj 
hgns aim am priobacUi ii;i sul, slilaod 
^e. gu tir e; acb 'n uair a sliè^U ò 
juu 'n ciuiiit, bha a bheau a^vM a 
nigheau a' teiclieadk uaitbe cbo luijitb 
''a, A bheiieadh an casaii iad. " C a'ite 
'à' nis am bbeil 8ibli a' do), a' cbrent- 
aireai), gleadhrach, neo-smaoiuteacb- 
^a'il: Pillibh' aijas ' puidicb'ibli ^^aiii a 
giitlaii a Bligh. ' Na cbiiimefim 
^uilletitdb d'Uv duniiaiaicL.; !^o,' 'a 
'ni^, glacaibh mo dlia btindise; lèigibli 
yios a ceaaii, a db' fbeuchaiim an 
iinir i liiach paiit de !n uisi^e & tba 
air a. giùìaii ] cba 'n 'eil! fìxìoH. 

na!cìi'ÈLod' kn^'AèÒ 'bM 'miitè f hà'tb- 

^i*W )i;).-->r.Mrf];_, j; .),i,v . .-,r!''. 7 

asd.j, j. ,-; '•. ._ ,, ^ , , ,^;,,, 
'''^''''Ò, a 'll^iingain^ iia 'dièau"^sin^ 
cùm ' snàS m,o cbeann : clVa 'n 'eii 
tìioi-ah ceaiT orm,; cba deacbaidli 
tiio cTieàuù ^iH^iiili'-fo'dka''''sj' a'ji 

■ '^.''0, mo cbvt^acb's mo dbiub'bail I" 
aV^a Mnugan, '^' ebo cijuiteacb a_;iis 
a tbeid mi.se cbur ;>iv la' f liocal aig a 
bbreitbeanas mhor. i.si baixttigbearna 
nasab Eidirdeil a, tha againn. Ctu 
'ui l)t^aanaicb an • t-Atbàlr' JSTapmb 
sìbh : ciod e a cbuìr au sò sìbli; cia 
mara tbàinig sìbb : an eiialas l-i<ÌT'ù'h 
aleitbid :" " i"ii,- ) 

!''"Thainig mi uii-eaob mar a 
churmkic tnti ;.coma eo dbiu, cuir 
ami àn 'leabaidb' bbbitb mi, agus 
innsidh mi dhuit an t-iomlaji , . ri 
b-iiiue ; 'oil* bbH taisdeal eàgalàcb 
agam a dji-ionnsuidh do thi*lie-àe J 
f drtis c^^hagacb da-rìreadii. ' 'C'fta"''ri' 
'eil tbai* iuionaid de tbim bbo 'cbaiU m ai r laimh a' Mhoraire, 
tbàiris J^ f\i£j3^cbaid- 

Cha b' fbada gns an robh Silis air 
a ckitbacbadb gu seasgair combfhurt- 
aebail atìB: a'n^Ueaba bblatb, tbioram 
a'* mbuìllèìr, àgus air a h-eiridinn 
leas gacb curam agus frideani a .b' 
)!irri<iìsinj fij,/ tbmgbV-ch cf^^i^^ilirfei^ ja 
bbuileacbadb oiri-e. Db' asluicb i 
I Qgf-a, ft'/cl^iiji^ ,a^ cbpp^il .^ifn^ m 
dioinhaireachd, gus _ am faiceàdn. i 
iomc]ixu(ilì' " i 'fe'iii' 'a ' "' dlièaiiiimb 
aitlmicbte > l^cb cba ,deachaidh j am 
fètìbKa:^' 'òiiò' luktb" 's' à; lÀ'i' 'dtiil -^ ^e. 
l^ìug An ' ciisgeadb* riatìibits^acìj" èi 
fbiiaiir; i, ' caisleàcbfjdb^' gùìk'''à*'k 
(^aìleaebd agps'cV a'ìl-fn'rit'iVin'.''' 'jShpt 
1 air a cur thuige gi\ m'or le att|b?ìì-ùs 
piautacb gli 'r li-e' ani ' 3f òl'aire, 1 e 
feiii, a thilg. tbar na drochaidliy .ò.ha 
b' uiTainn i an t araharns.'so,' d'W^ni 
deargj^db p^-aiteacli ,air a' cridbè, 'a 
dheanàmb aithniciitè' dd' tbl*i\gbUch 
i' mbuiljear : ac:b cbuii!' 'i 'fòiiiipe 
fuii-feàcb lèo tiiin annaign^'asColaiòbte, 
^us au olniiiueadb'ì ci'od àri cTjrnitas 
a Mieirteadb leis a' ^lboraire ag'us le 
a"cliairdeàn inu Ihimcbidll a bais. 

An dèigb beagAn laitbeanj tibairg 
I duais'nibov do Uisde^ri, nà 'u gabji'- 
àdli e OS lainih dol gu b-naigneàch a 
db-ionasui'lk a' cbaisteLl, agus' sanns 
a tbob-t d' a* comb-dhalta. Oighriij 
Nic - Coinnicli i 'tliiguinn g',^ a 
faiciun. \. ' 

'•'■},lù chreacb leir I" ar^' a ■n;!batliair, 
"Isbeag a rnigear a leà'S duals bbeag 
iLO mjior , a tbairgseàdli dp Uisdein 
còir airsoii dol aij- giit)t)ihc|i ,iiaig-- 
beacb gu Uigbrlg Xic - Cbiiuiicb. 
tìia mo gbiìie matb ni's trTcè àun 
an cuidèacbd Oigbrig, na 'cbitLeàv^H 
an EaglkÌs' e'; cba bii duias fliaoin 
a cbùmadh ùa'ijDè e: agus rbaise 
cLo seolta àgus clio'cuireiileaeb ;igus 
iiacb d' fbuavadb a maeli i:ìd riaudi 
fbatbasd, aoii cjmid lèib'bse, jiii) le 
neàcb . ', eilè' trìiicÌijdU' ' a'' ' cbaisteil . 
"Vlì'i'lì 'taUe 'àii'' ui-ràs 'dhuibb.sè, nàcli 
' ceum cdr gbàig' le Uisdeui dol leis -ml Alliios ill, Fhifch, AN'(I?A?ieHEAL. 167 ft» : ^tieachdaiueachd' ' gui iOighrig : ach 
ììM I giiabhas' : e' ( ' ftcwo. ruadài-l)kouii 
COpaifc airsoli' la 'shaothair, beofch- 
mcliidk 'feise è air dubh-hhrobhìtil 
ec>a'ua> gHlu im, giiii blininne gii cemm 
niÌGSlàn-deigksoi'';- !M ■ ■• ;;;-:' 

An^ uair a chuala Oighrig' bbodM^ 
sgeul Uisdein. blia a cridhe an 
irapis sgaineadli Ìe aoibhneas, gbuil 
i gii frasacb, agiis phaisg i a lamhan 
gealamu mbiiiiie;;! garbli a'mlrailleir, 
phog i e ; neb clio rol)b furas no 
foigliidinn aice jtirsbn a bheag d' a 
bhriodkT aig air am nd ; anri an tiota, 
hhsi i Ì ' deaa, :agus ghoid /i air falbb le 
TJisdeinv a dh'> fhaicinii' fiiMcabniH 
bbaiiiChitraidS- i i • - t ! Hm 

Oha liliiodh e bomasach eaiinit a 
qhur aU" na .faiVeacbdhiiuiean iiieasg- 
aiciite leis : an do eluanilicH Silis 
^gu8 Oigbrig ri 'cheilf?, 'u. an HOiiar, 
aim aiiseomai" samhacb. Mhuugain 
Mhic-JRatb.; Aig a'jcboMfflneimh ud> 
db' iilnis jQigbvig gu daoii , d,' a h-ah: 
charaid, a mhewol'agùs a'b';aitilane 
dbi de gacb comb-chordddii^ agms dè 
gacb inuleacbd dborcha.hgus dbi'Dcb- 
mbeinneadi a l)ba air au deilbji le 
I'liaiebeiin a';cbiimidli, gu dea]p^^ia<'.li 
a chur eadar i fein ^gine a ceiltì uasal, 
beo; iro ;mai*M);; agus jiiav an ceudha, 
cho daingtiaii agns ebo dilea?; 's h 
.slleas à.\\\ Moraire an agbaidh aij' mle 
cbowhaii'iiean, r a db-airidHoiii gacb 
l)ag"raidb agus dian-iarrtijis leis an 
<lo sbariiich iad e diiy, taobb 0:Obionn 
]»ldiadbnacban ; gus mu dbeiir<Jadb 
ail do'bbuadbaicbiad aji-,'g« aoatajeb- 
adb,;ris:an turijs cbrabbaidh nd "g»t 
im^gh, IfaDÌuibiBbotbain ; agus gni'ir 
li-e Oarn^acb, gu sonruicbte, le ouid- 
eacbadji mac a bhrathar : — Bai'-à'- 
inbuilinn — a tbilg thai' na drocbaid 
i : agus gu 'n do ghiulain iad ain 
:.'()!-aire eatorra ann an^ rioclid 
irbh, air ais do 'n cbaisteal ;_ agus 
•Ì! b' fbada gus an d' tbiig iad air 
:! cbreidsinn gu 'm V ann le a sa(nv 
tboil feii), fo eagal breisleacbailv a 
leuni i tbar r\a cb.-ochai(i mbi>ide.; , 

Ti^ijg auj fiosri^p;baclb a f hnair SJiis bbo Oigbrig", faotbachadh agus Ian-' 
sbaorsa dbi bho gacb anibarus leis 
au i'obb i air a saracbadb a tbaobh 
ueocbiontas agus treibbdbireas a' 
Mlioraire; agus air dbi a nis, a bbi 
lan-earbsacli 'n a dbilseacbd agus 'n 
a gbradb, bba i caoin-shuaracb mu 
gacb niy no neacb a dh' fbaodadb a 
bbi ann an drocb run; dbi, air 
uacbdar an tsaogbail. Mu 'n do 
dbealaicb i fein agus Oigbrig^ rinn 
iad suas eatorra, an oidhche, agua 
an uair, air au tilleadb i dbacbaidb, 
annlan cnideacbd, agus lb sbeoladh 
Oigbrig.: Thacbair so oidbcbe no 
'idhai, ibn 'n robb Oigbrig air a 
ceasiiJidbadb leis a' Mboraire, an 
latbair nan uaislean; agus bba e air 
a cboiinblionadb gu seolta, sgiobalta 
le tapadb Oigbrig, mar a cbaidb 
aiumeacbadb cbeana, agus mar an 
ceudiia, a' ebriocb eagalacb gus an d' 

tbaÌBÌgtì.1 : i'' 

Ajv uàirL a ichaidb iad a ruacb a 

i fjbealltuinii as deigb nan uaislean 

a;leum troi an ninneig bba Oigbrig, 

givn sgatb gun eagal air toiseach na 

cuideacbd, le leus 'n a lainib. Fbuair 

iad Carnacb 'n a sbineadb eadar an 

caist<>ab agus bruacb na b-aibbne; 

\)iha e cbeana niarbb, oir bba e as an 

au)ba.icb, agus a, cborp air a pbronn- 

adb'] gu ; deiatinneacb. Goirid o 'n 

:iite 's an robb Carnacb 'n a luidbe, 

fbuair iad Bar-a'-nibuiliuu air a 

(Jlu'acb bbrutbadii acb cba robb e 

uiarbb. An deigb dba dol am 

feobbas, db' aidicb e do Sbilis, an 

t-i<)mlan. , d« gacb innleacbd mball- 

j a,iebte a -bl^a air an runacbadb leis 

na. maitbean airson a cur as an 

I ratbad. Air dbi a tbuigsinn, nacb 

! b' ann le falacbd no le mi-run d' a 

j taobb fein, gu pearsanta, acb le suil 

I ri leas coitchionn a cbinnidh, a bba 

iad ail" an gluasad gu feucbainn ri 

a dealacbaidb bbo 'n Mlioraire, tbug 

Silis saor-mbaitbeanais dba ; aanis 

le a breadargbuidbe as a letb, fbuair 

e as gun pbeauas ; acb bba e 'n a 

eirtjljeaqb. crubacb cbo fad 's bu bheo 168 AN GAIBHEAL. (.cud MliioB an 1'lu.gliair, 1874. e. Tha an t-aideachailh a rinn e 
do Shills, 'ri a thaisbeanailh lioclitlail 
air dilseacbi uaislcau nam tiueaclian 
Waidhealacli dan iochdarain, aims 
ha laitneau a dh' t'halbh. Dli' inuis 
e dhi a iich b' aim giip an d' f haii-slich 
Diira,, an iduigh ioma deucliainn, am 
Mdh»ire eigueaeliadli gu dealachadh 
TÌtlie, agus bean eile a ghabhail 'n a 
h!-aitè, a^àmaointich iad air an turus^ 
divabhaidh gu iiaigli Naoimh Bhoth- 
aiii, a dh-asluehadh air, iia 'm b' 
fhior, ise a I'litaunachadh le luanabh 
riiic, a bhiodh 'n à cheann-feadhria 
do 'u fhine ann ati aite 'athraichean ; 
ach: gu'r h-e a bha da-i-ireadh 'n an 
run, jnacli tilleadh, aon cliuid, i fein 
no aonde na mnathau-coimheadaolul 
a bha ga bill comlila ritiie beo air 
an ais bhd'n fheisd clirabhacli ud. 
Gha ; robli e riainli 'u an run, a 
bathadh ; g'lis a' mhioDaid air an 
d' fhuiir iad i air mullach ua droch- 
aid^mluride. Blia searrag- de fliion 
puirinseauaichte aea, a bha gn bhi 
air '01 le Silis agus leis na baintigh- 
earuan ard-inbheach eile a bha gu 
bhi'nàcuìdeaehd, a cupan-comaiiach- 
aidh oir ; oir mar nach biodh e 
comasaeh dhoibh eadar-dhealachadh 
a: idheananih, chair iad rompa gu 'n 
iobradh iad beatha gach aon de na 
bfliutig-hearnai) eile, gn iad fein a 
>ihaòradh blio amhanis d' a taobhse. 

Ach is e deireadh mo sgeoil a' 
ehuid is t'eaiT de 'n iomlan. Co aca 
IB anu o bhi a' cadal fad cheithir-la- 
deiig air leaba chruaidh f hraoich, no 
le bhi air a beathachadh re na h-uine 
ud air brochan-l)aÌMne agus im ; no 
CO dhin abha no nach roI)h biiai Ih- 
athaiiachaidh aig a ghabhadh troi* 
an deachaidh i 'n a cnaiit eag-alaich 
air uclid na tiiil gu Lag-a'-iidmilinn, 
ait a caileachd agus air a slainte — 
coma, CO dhiu — mu 'u deachaidh 
blirtiihnaeile thairis, rugadli nighean 
dhi, agus' ri h uiiic, ditlns ndiac. 
CUiaith i fein agus a compaiiach uasal 
fcasgar an laithean ann an sonas 
agds ann an sioohainnt ; chaochail iad aig seann aois, ann an unam 
agus ann an ard-bhiuthas ; ach tha 
an gineil gus an latha an diugh, 
fhathast ann an seilbh diiligheach 
air cuibhriomi chuimseach de sheann 
oighreachd fhaisuing, iom raidea<;h 
Eidirclfil. Ml'lLEACH. 

A CJIKIOCH. oo:MnRADn ,„i , 

EADAR CUAUITEAR NAN OLEÀNI^ 
AGU.S EACHAXX TIRlHDfiACH. 
GUAIRTEAE. — Am ann a rrthist, 
Eachainn ? Cha chreid mi nach 
'eil leauiian agad 's a' bhaile-mhor ; 
cha 'n uiiainnear do chninall as. 

Eachanx. — Cha 'n 'eil, cha robh, 
agus cha bhi I Chaidh laithean ma 
leaniiaiiachd fheiu seachad, 's ged 
bhithiiMi og" 's air toir mnatha, da- 
rireadh cha 'n aim am measg 
ghuaiiagan a' bhaile inhoir a rachaiiin 
a shuirdhe ; 's olc a f hreagradh iad 
do m' leithid— ach suidliidh mi le 'r 
cead air a' chathair — tha mo cheann 
's an tuaiiiealaich. 

OuAiR. — Ciod so 'dh' eirieh do d' 
cheami, Eachainn ? 

Each. — Thig* e uaitho vi nine, 
tha dochas agam, ach cha seasadh 
ceanu iarniiin. gun ghuth air 
eanchainn cumaiita an t-aite 'n robh 
mise 'n diugh. 

CuAiu. — (" ait' an robh thn, 
Eachainn .' 

Each. — An robh mi ! Ma ta, 

le 'v cead, cha 'n ann g'u droch 

fhreagairt a tiioirt duil)h — 's coma 

j c' ait' an robh mi — I)ithidh latha 's 

bliadhna niu'm bi mise 's an aite 

j clieudiiu 'ritliist. Nach robh mi anu 

am Faisfei/ air carbad na smtiide ; 

1 ach c' arson a bhithinn a' geai-aii ; 's 

aim agam tlia 'n t-aobhar taiiigealachd 

g'u 'm blieil mi bet), 's nach do 

sheideadh a suas mi am bhloighdean 

I aiuis na ispeiiraibli. O, b' e l)hi 

! 'bnaireadh an FlireHsdail, do dhuine 

I sam bith 'n a bheachd, cuid a Klioyliair. 18r4. AN GAIDHEAL. 1(59 chiintiairt a ghabhail d' a leithid a 
dh-aite, f had 's a tha coinas nan cas 
aig-e, 110 dh' fhaodas e snidhe an 
caii-t .shocraich, chiallaich, air boitein 
connlaich. 

CuAiR. — All ann mar sin a tha 
thu 'labhairt mu 'n aon doig'h shiubh- 
ail a's innleachdaiche 'f iiuaras riainh 
am mach le mac an dnine i 

Each. — Cha 'n 'eil ceist nach 'eil 
i innleachdach ; cha 'n ann an sin 
tha 'n fhaillinn ach an chiinn sibh 
mi — b' f [learr learn latha 'g-habhail 
g'' a choiseaehd no do! an dail na 
h-upraid chendn' a rithist. Oh a 
robh mi tiota air falbh iniite'n naiv 
a bheirinn na rhunriaic n>i riamh gn 
robh mi ao!i uair eiie air bonn mo 
choise air fonii, no ged a b' ann snas 
gu m' amhaich am mach air a' mhuir. 
Fheara 's a ghaoil ! b' e sin an carbad 
siàbhlacli ; tlia mi am barail na 'n 
gabhadli e air 'aghart uair an nair- 
eadair na b' f haide gu 'n voWi m' 
eanchainn mar bhrochan an claig- 
eann mo chinn. 

CuAiR. — Seadh, Eachainn, inuis 
doinh mar tbachair. 

Each. — Tha mac agam, mar tha 
fhioa agaibh, 's an aite so — gille 
deanadach, glic, gmnindail. Tha 
mi 'deamamh dheth gu 'm bheil suil 
aige I'i nmaoi fhaotainn aim am 
Pttisley, 's cha 'n f hog'hnadh leis gun 
Tnise 'dliol a mach g' a h-amharc. 
Ciia robh mi deidheil air Carbad na 
!<muide, ach bha Niall ('s e sin aiiim 
mo mliic), agus buirdeasach og eile, 
sgaomaire 'ndiuiiiiitir an Obaiu a 
h\vA mailie ris, deidheil air feala-dha 
'bhi aca air mo thaiHeadh. A stigh 
do charbad na smuide chairich iad 
mi ; ag radh rium gu 'm bithinii cho 
socrach, shamha«h, f hoisneach 's ged 
a bhithiiin ann an cathair-mboir 
taobli an teine. Ghabh mi lieachd 
air a' charbad — chunnaic mi fear na 
stiurach a' gabhail 'aite, le ailm 
iaruinn 'n a laimh, agus fear eile 's 
an toiseach mar gu 'm biodh fear- 
iDDsidh nan uisgeachau ann, ag amharc a mach. Bha smuid as au 
t-siraiieir 's na h-uile ni samhachj 
socrach na 's leoir. Chaidh irii 
'stigh, agus shnidh mi dl'uth do 'li 
uimieig- chum sealladh a bhi agàtìS 
air an duthaich. Tiota beag 'n ]^ 
dheigh sin chuala mi bene moy^i 
ran tuchaiiach ard,' agiis an sin feaJ? 
oillteil. " Ciod e so r arsa inise v'r 
Niall ; rinn esan 's an LathariiaelV 
gaire. " Sird agaibh, athair" ar-sà' 
Niall, "sitirich an eich iartiiUif,''h^'è 
'togaii-t falbh." " Sitirich m h-oillt'!'^ 
arsa mise, '' k>ig a maieh'iViii" ^AbÌ^ 
bha 'n doruS air a dhlu'idefidii.''fjPhiig 
an t-eacli iaiaiinn stadag — -bhuail a(f 
j carbad aims an robh mise am fear a 
j bha roimhe, agus bhuail am fe;-^ra'bii{(, 
I 'nadheighamfearannsanrobh s'lnn^,* 
I 's cha mhor nach do iihionnadh l-v' 
I fliiaclau an aghaidh a cheile. TÌmg-'i^ 
ran eile, agus fead ; agns 'a^ì '^iti 
leig- iad siubhai achas dri^— 's thar'tì 
as. Thoisich an stairirich 'ti fi' 
ghleadhraich. " An i so a' chathaii>l 
mhor, aNeill/" arsa mise. ' Bha ti 
'dol a nis 'n a shiubnal, 's elm ''b'è 
siubhai an eieh, no luas an i'hèitìh'' 
cha tugadh ceithir chasan riamh do 
bheo-chreurair air an talamh a Idios^ 
no sgiathan do dh-eun 's na speuraibll 
shuas a chumadh ria Cha" d'' 
thubhairt mi fhein diog — ^rintì M 
greini bais, gun fhios c'arsoìì, a-ir'-att 
aite-shuidhe. Dhuin mi too bhewi 
— chas hii m' fhiaclan, nni-ii ctiimm 
troi' in' theangaidh iad— <lh' flrè'VC 
mi mo chasan gu daingeaiuv; '"'^ 
bhithinn ceait shuarach ged rc^'Mi 
mo chlaisteachd 's a' chiste ruaid'h 
anil ail Tirithe 's mi fhein cho 
bodhar ri Iain Balbhan. fjlirdv 
Nialf a bheul ri m'chhiais---'' Athair" 
ars' esan "am' bheil sibh 'n n'r 
cadal ?" ''Uist!" arsa niise •' bi 
samhacli." Chuir an t-< Jbanach og 
a cheanii ri m' chhiais. " Eachainn/' 
! ars' esan, " nach e 'n t-each iaruinn 
'\ fhein an gille ? " Uist !" arsa mise. , 
j Bha mi 'nis a thigiilu gu seorsa de 
! thui', ghabh mi misueach, ach bha 170 M:H<è!tM]iA®SAì^. geuil JyiJ^osaq liÌJQglfsix lt.7,4. seDi'sa de Jjair' urm ; oir l^lia|.^^bf;^! 

luhojjShioclac'h, iiueiaeat'li, leaiuuur, i 

's a' cliarbad, ag-us ge 1>' arJ glcadli.- j 

raich au eacli iaraiiuj, hhn ;i gutLi i 

cbo ard, agiis a teaiiga ut o av-JbUiiii!^ 

chu luatli. JJLa 'n muueag- fosgiiiilte^, 

dli' ainbahc mi 'macb a .gbabbail, 

seallaidb air au t-saogbal, acb gbrad 

spioii iad air m' ais lui, '• Tboj.r ^^m 

aire dbuit f beÌLi,".avs' iadsan, '.' Gimi 

a stigb du cbeauii, air iieo tbeagaiub. 

gu 'in fag- tbii luiJe 'd dhejgb e iMU,'^i 

ioundrainn tbu o d' gbaaijìibl^ .«.',' 

Gbrad tbariuing- mi air ui' ais, 'b.bu 

uibaitb gu'u do tbarruiiig, uir,cbua,bi. 

lui genmnaicb agus , rauaic]! oill teil 

a' dlatbacbadb oivnu. , Cbfi robb a' 

'nibucmbara sin riainb air cuaii a 

dbeauadb seidricbcoltacb ris. Tbaiuig' 

seorsa de bbreislicb orm— acb gbrad 

chaidb steiid-eacb; iariiiua eile 

seacbad oiriin— 'n a, ruitb '^ ;!)a 

dbeauu-ruitb, a' aeidricb, 's a' feadal- 

aicb ie boi'.e 'tbngoria ciiotbnacbadb 

le b-oiUt. Bba na ficbeadau carba,d 

'n a dbeigb acb cba deacbaidb i>f ikij.- 

riamb o bbeul à' gbuìina-mboir le 

luas a bu mbo iia cbaidb iadaeaebad 

uiriiD. Cba robb duil a,gain ; gu ')i 

rubb leud ua ludaig txidar 'dix .da 

cliarbad, 's ua 'm biudli iad ' aiv a 

cbeile 'bbuaUidb, c' ait' au siu.au 

robb EacbanuV Tbarruing mi m' 

anail " Tba 'n siul aou i-udba fodli- 

aiuu," area iiiise riuiu fbeÌJi. Db' 

fbeucb mi 'uis beacbdacbadb air au 

dutbaicb inu 'n cuairt, acb cba rpbb 

so comasacli ; cba robb a' bbeag nii" 

aru b' urraiuu au t-auil yocrachadb 

acb a b-uile acbadb, a's craObb, a's 

cnoc, a's tigb, a' ruitb nm 'n, cuaivt 

an deigli a cbeile ; tigJieàu mor' a' 

tigbiun 's aii t-sealladb, ach fg^: b' 

fbada bbiiaina iad cba fbada 'gau 

ruigbeacbd— auìi am prioba na Bula 

bba aiuu seaybad omi. Cbmuuvic' 

mi acbadb airaiirobli inorau wbti'i];ni 

a's rucbdaii feoir. . Bba iad a'iìiitb 

mu'u cuairt, U b-uiltt b-^WKiainia 

bbuuu ibein nial" gbille-miieìn:/''s ^,n j ipufliiii,; ij>a|'i ,jgfl,'j,T(i bipdh ,i.a(di , ^ ^ 
daiiUv-^adb. ceUbil^ -cbiiirT fbidiead, 
Kuidlilc tbiilacuaiu. Db'. fb(^ucb , mi^ 
aa aiveajiib acli luii 'ii do .cbumit iui. 
letb-dusai; diubb bba iad as au tr.Sealln 
adb. Bba^mi -^jifj gaàu'fbALi:e\cbduimi 
fbeiU;.; r^id-rieigiij socracb, .agiis .i\\k 
tf^iagi^l igUiiin' fbugail, 'h naii; \i^, 
tbainig au dif,bJj-fJb(»rcbadas, oii'UiiiI; 
<(;|ba,;r,o,iib igri^i)|,.4iq/](3U.s so]\iiis i^nu, 
9reag|,m^pi; dihubb n (?riat|ia<;!iiiaì 
V^arbfiid ^ figiiS: ,811, apii i'bimiiu fb^sai]^ 
ef(,gf> laqb, air i cbor ,agns eadar rauaiob; 
au i(>ic^b iaruiiiij, gleadUi'aicb ,iia 
b^aGÌ'buiiiii agiiso-fbieagradb mUÌQi 
taUa 's aii naimb dhuirche tre'n vpbU 
•siiiu a' dol, gii 'u i-olib Uii , i-\i;l^;,gn 
leir fo fagal ua bu ihImi Jia il^jiaiUii 
fbatliast— raij.; Ui,o b],iodbi:a)LlU,,aii-;,mu 
dbalbidb, 's mo cljieaun '^^ au, tii,aijir^ 
ealaipb. , , j ; ' '■ lCipdi e; s,u ?'' ai:sa mists ; ij 
ITiaU. ;j,;'',^i^i,;^)(N"«''5" ai'.s :eaii»fiiiv. 
i' B.';e,'^ ,do].inal e gu deai-bb,''.arsa 
mise, ",au du'.iiialaicb a'a giaiudtì 
'cbuaja-mi ;'' acli aiii prioba. jia. sula 
bba siuu a macli taobb, eilt),'cb)ijuit>TT-i 
l}iav)i'ni,^iig,i)Hinv anail agus ,tli,og mo 
cbridbe. Cb.iidli , f^inu ;?i, h]§ , trfiimh 
fJlìut,b;a(V-"^ , 1 iHÌlUdlj; iTT- h).ifL eicb, : , a's 
crodb,.a.'s Ciaoraicb .ag ioiialtradb-t4 
acb cba rpbb a b-aoii diubb, yo beth 
cbresjtair, yacb (\o theiqb o tbaobb 
au rHftbaiiCl iumr iH dUutbaicb miu 
tìm^rM fl^^^ 's awifavbaill ri b-atbai(, 
's JÌfiUa,: rb' iongau^a,clj., siu, ; h' . e, > 
itj^iUU^S, .,e ,(ìVp I nti I biiuifleaft. ibocl^ilai 
Bbf- 'bi^, ^iai- a sbaoilleam, ìui {^ii^ll 
I au. ucbd au eicb iaruiim— tbug ,e 
,vaui.;, i'iSFbalbb,";ar.sa. iiii.se, ".cba_^u 
Àuii.ga^taoli.jeiaiu, patbadb ^[.bbi oi:t,l' 
Chiiala mi i be^c-^a's, ; , fetid-r-bbji^i.'n 
siuìjbal a' fascia ,bu mboillie,, V Cb^ lu 
,nvi"aiiiu ??ud iSe^asauiJ?," arsa i^ise-^.'i 
NiaU. Stad ati cjubad. : '^ Leig, a 
, macb mi,''',ar8a misu ; uir 8iti,ai)iuticb 
j.uii g.M 'a (lcacbaidli iiiiouacb aii oifb 
LiiitiWiini air aiiubnil, '.-i gu 'n sgaiii- 
iiefldb 4iu c«:>J!t' luor a.iii.s all,: robbj'M 
kt->tiii^gftiyS* ''ì^fipi^ ' •, (1 1 1 1 1 Jpe^, , iiyifk , niny<U 

\-m/( liuafci umn-: ■-'■■Air-,.iy.f.svca(i^", tteit4 Mih1<)S'a»lt>9*o«lisJfr, i'874.' itì^^i^kÌDtìÈM m 'atlmUV'^-wsa; Niall. : ' ft)h' fhtjs^fail i 
ckiinie modfeilj JtgMs^ ciirfiit 'oir'^iliiV I 
'aid,ittn idoraaii '' Thigibh-'*m&,ch|'j 
adl-iaoiW-r.aislfe,'Wsesài!Ìr- '■'■^^■■^ g^l^iiv | 
hheil :• sirm ajg-ceanrt aii' rathfiid'f" 
iUKA Viiise; ''■ oehd 'inite artn an ochd- 
niionaide-Jekbg' !"^ •'"Chaidlr 8ift:i ''-a' i 
iHaqb, aoh 'sigfiania b'uiTaion d>>ttih'; 
seasaiiili uleisiiftii '• 'tiiaine^lrfiuli a 'bhil' \ 
am ohearJiai I'^iCioda 't!i^ fig^iilili Hti, ' 
ach:igu-'«f faca' luii' Igkn^iiau Nfill. 's- ! 
air tnl fiJiooà,ilr,'eaiie eireacbdiu}'' An ' 
iiaiir. bhaiie €heiii_'s ftu t-Ohrt!uw>h oc; 
ag iniiseac^h em 'n eagrtl a liha ©rhi, j 
skeas i ini gii ga-sda, Hgns' t'hain i an 
cai'biid iaruinii giut'og-hainteacli. .Sin 
agaibh mar thachair dbondi. ' 

lOuAlR'.. — Mo nilùie taing, Euchainn ! 
acih'cia-inaif a thainigijfehn ail-^idi'.ai^i ^j 

. EAOm-^^Thili- rni'd's'!iJ,^iLj;i^i(i)^gh'j| 
dbeadnai ; ■ cba ^deakldieadb lad l-inm .' • i 
cba vobh.! fenni a i)Iii'eur'n mt agbaidli; ' ' 
Ghaidh uii Mrigli. sheachainn ifti 'n'' 
iiinneag, dhniii -.lui too ■shnil^'aii, d!i' ■ 
t'hc.rc mi nio ùlsaHMii. '-■'^ Ohnii- an- 1 
leauui a dhi' o! mi," ar.samise;i'-i^cisi(tf«lM 
onn.leigilik'leam.:" ^Bih' fhal'bh'siiiii;' 
tJioisièh ali air^ Laoidh= i\f hio-iCealaiir' ! 
agii«.tgacb ]anidh eile iiiia agaui ait- 
mo theangaidli 'aithris ; acli nm 'ii 
d' fhuair nii ietli rompa bha i^ini aig 
ceanrj av tm-uis. agos a rithist tear- 
Tiintei :air sraidibb Ghlaschu. "Siir 
agaibb. a Ghuairteir riituiieh;i eacbd-J 
vaidb mo liinivm^ <\ci P/iàièìeffJ i >'> ii'-^ 
Cui iKit^Agitsi a : nis, ■ Ekcliaiuir/l 
iiacb aidiclithkt gxtr moran't-^oehitir' 
iia ii-iiinleaciidaa sin/ Is eiginu ' 
g.u 'm bi daoiiie 'sinbhal o aite gu : 
hUait-èr-Miia. dè ghiiotèmicbea!i' a Bife'l 
eadar ait' agnÌ3 aite, eadar duiti' agus i 
diiine; dèinbalait't 's- de dhMom^airtii 
de guch seoiiga, .'s g«r anabai^raob an ' 
t-sochair a tha daoiiie 'faotainn tiapa. i 
Oha 'n uiTainiiear Lr.nnninn agiis 
rxlascbu 'tharrniug na 's dbntbe d' <v 
cbeile na tba lad -^ Lnnniiimi ' a- 
shlaodadh a • Jumt?, no Glascbu ' a ' 
a spavradJi a. snas ;■! clia !» 'eiii «- 
oomas^b au''.t^astaii ■ a' dheaTiatuli ' g^beibbear Mir' t-kètaii^ a 'dbeanàmb' 
an>!S a' dièàCbramh' Cnid'xJ'e 'n • bine' 
'b' I4;b1)aist ' da ■•gbri'bhallii'bàcb '.e 'sitt^ 
an t-aon 'in 'fi ged''à' i^hiodh iad ai^i^^ 
a!> dlnthaobadh; -i^' k cbeiJe Ì Tba^ 
l.^{-h-c)iend inilè''wi.'( wìhv blui 'deidì' 
livi'fe- vi ■ linn m' (->ige. Sinhblaidli' 
daOiile 'nis- ' arm a?i ceithir-naii'e^' 
iìtì)ìeàd astai' a gbat)hftdh seaclidnin' 
o 'f4y(^rinh -fhiebeiad Vdiadbna, agnS' 
oliH olios'tp 'n dei'cheanlb euidia dh*^ 
airuind : a<j,\mì nacb m<M-ian t-sochaii^' 

Eaoh.— ^€baf "teiM^. dfewnh'-'fìbèili' 
gu 'm' bbeil-a'chiiis'bfa^J'-a tba' Isibh' 
ag radbJ.'-i Ma ■' tba '-Cotbl-eirt' aig- 
daoiiie' 'Jiis^'fttF* fcb'o^'aite giti h-Jaite 
nÀdi'- robb 'Aekv' c}od!i'6''-siin !<'■' AMi 
blleil '^hid 'w?t}'s ìtìgba^cost-'«}giid©ii*^» 
eadb na Wiadbna '?• An aitè- sift tbd^ 
iad a'coi^t *■ dheic-li niread 's a bb^- 
n(i.u].ioine bho '-n d' tbainig iad — thai 
iad'a dbeicb tnVioad <» 'ntigb. Mti'P'' 
biodb lOòtbi'oitì aig ceatbarnaicb ' aii." 
doli'gni daMdticbd'aoh' ail- bomvaui 
ooise, tio''a%ina 'h-^naisteayi i^cb aii*' 
nnivn eiebile 'Vdltse., n& maileid 
leat!iTa.ièb air ctìì na dioltaid, mar a 
b'i'abltaist', cba ; bbiodb niread.de 
dbiior 'g i 'de (ih-aiigiod dhaoine 'g a« 
ohòst. i a rnitb n aite gu b-aite,:'&;, 
bhiodb iad - a' ^ebearticbo iiialth 4betìa;? 
aig- clean ni. Jia Ijliadbi'fa imI-jhi kwIm 7. 
! €tj!A t r . ^--Faoda id b .tn a ' i-ad b. gn 'jh i 
robb an dnUkdcb ebo maitb • dheths 
'n nair nacb roi>b droch-aid, no ratbad-T 
ni<)r an rigb, no cairfean, no baracha-' 
rotba 's an tir ;■ am ministeir fbeiu 
a'' marcbacbd da 'n:iiEaglais;!i;'si aR 
bbeaa' air pil!eii?);airià'jcbul,!'is!)a' di)' 
laimb m-a'tbeiS'^Mieadiioinf ; -aguaiaiib 
tu atb ai r - clnd- , sratikracby 'k. ■ taodji 
connlaTcb.^ -i ■ t-^ ' i:'-_ i^i'iiii'it-in-iJ 

EAoii,-»^Ma ' tai 1 efeai i'n 'eH js f hio^ 
agam nacb Tobh, ag«s uiot-aa! Tiai-b*^ 
fhearr.. ■ Ged^ Mabhradb 'sibb- fad 
bliadbuaj cba toir sJbli orm a cbi*èid-l 
siiin nacb 'eibbocbdainn, agus fua«bf(^,l 
agus ditb cairdeis a' tigbinnia stìgH' 17:i AJ^ GAIDHEAL. ( t'Uil Mhios an i liuglmir. 1674. do dbuthaidi mar tha iia cleaclid- 
aitiiieiui ma, Gallda siu a' tighinii 
uiriiii. Nach taitiieach ai) ui uiarc- 
ai'lid air muiti eich, no gu socracb. 
cialJach, athaistach, air caiit, agus 
mar a tbubbaiit mi, boiteiu couiilaich 
fo dhuine, agus sealladb a bbi aig'e 
de 'u t-saogbal aillidb mil n cuaii-t 
da, gun sgatb no imclj<'ist, seaeb a 
bbi air a gbUisadb a stigli "a a' leitbid 
a db aite 's au robb mise ; bruacb 
ard air gacb taobh dbetli, agus au j 
ait eile a' ruith uiar uatbair fo 'n 
talamb ; agus cridbe duine 'bualadb 
'u a iicbd, iiiai- gn 'ni bu mbaigbea<:b 
bhocbd, gliealjacb e '>s am uibiol-chu < 
as a deigb. Coma leaui iad ! 

CUAIK. — Am bbeil truas idir agad 
ris iia b-eicb bbdcbda :" NacL ; 
deistimitacb an iii 'bbi air do 
tbarruiiig aii' carbad cbeitbir eacb, 
agus motbacbadb mar tba iad air au 
liodairt — air an claoidii — air an 
saracbadb — air am murt — cuid diubb 
a' tuiteam, mar a cbunuaic mi, gun 
pblosg air an ratbad-mbor fo sgiurs- 
adb eagalacb, ueo-iuebdmliur nam 
beistean a tba'g an iomain. Tba 
solas orm gu'u d' f buaradb am macb 
doigb anus am bi na b-eiob gba.sdà 
air an caomlinadb. An ceann nine 
gboirid bitbidb malairt ua dutbcba 
air a giulan air na sligbean iarninu. 
A bbarracbd air so tba iad ag 
ialeacbadb luacb gacb «eorsa teacbd- 
au-tir, agus iomadb ni eile dbuinne. 
Faic tliusa iia carbadau iaruinn a 
a tba air toiseacbadb an diugb flieiu 
eadar Giascbii 's louar-Air ; uacb 
auabarracb am fosgUidb tba e 
'deananjbl Tbig iasg a's uibbean, 
a's im, a's meas, a uuas a nis o gax:*h 
aite eadar simie agus Liiiar-Air ; 
l)rucbdai(lb gacb baile 'macb ua th' 
aca r' a sbeacbnadb ; tbig iad a uuas 
's a' mbaduinn ieis gacb goireas a 
sbaoileas iad a gbablias reic, agus 
piHidb iad dacbaidb 's an fbeas<;ar le 
'fbiacb'ri an;S|;w»4ran! Am bbeil sucli- 
air ».n h\u /;• i .:ii Each. — Oba leir dbomb gu 'm 

bbeil. Gun teagamb is socbair e 

do Glascbii ; tba 'b-uile cearu a' 

doitadb a stigb na tba aca r' a 

sbeacbuadb, a reambracbadb a' 

bhaile-mboir so, agus tba 'bhuil : 

tba e 'fas 's a' fas — tigbean ura — 

oibricheau ura — sraideau ura— gus 

uacb eil fbius c' ait' an stad iad — 

soitbicbean smuid' o gacb eilean, u 

gacb cearn an Eirinn 's an iSastum — 

a' toirt lucbd air muin lucbd a 

bbeatbacbadb sluaigh mboir an aite 

so ; agus a uis, carbadau iaiuiun a' 

slat)dadli a stigb gacb ui. Tba siu 'u 

> a sbocbair nibor, gun tettgamb, do 

; Gblascbu, acb b' e siu " Calum beag 

a cbur a dbitb cbum Murcbadh mor 

; a reambracbadb." Ciod au t-socbair 

do mbuiuntir lonar-Air agus Irvine, 

agus nan aiteacban sin, anus nach 

j urrainu doibb a uis cudainn, no 

bodacli-ruadb, no iil.ib, no im a.' 

cbeaunacb, gun uiread a dbiol air a 

sbon 's a tba muinntii Gblascbu a' 

deauamb. 'S mor an t-socbair 

dbombsa, da-rireadb, uacb toir mo^ 

bbeau ubb dbomb air latba Caisg, 

j ach 'g an gleidbeadh air son Gblas- 

: cbu. Tba ruise 'g radb ribb, na 'm 

biodb (jiiascbu, agus a leitbid ani 

ntacb air a' mbuir, gu 'n i-obb pailteas 

's an til'. 'S iad ua bailteau-moia 

, 'tha 'g itbeadb na dutbcba. Nach. 

'eil a uis lau cbinnteacb ceud mile 

I fear a' giulan bidb a liuuadb bronna 

1 muinntir Gblascbu. Tba e 'cur am 

: cbuindme-sa muc mhor a bba mo 

! l)beau aon uair a' reambracbadb. 

i Cba robb cal no buntata, no fuigbeall ' 

! eorna uo coiice, no inionacb eisg', 

: no ui air au graniaicbeadh tiacail 

I uacb robb ia'slaodadb adb-ionnsaidb 

( na lieiste. Chluimieadli tu ua coarcau 

a' gogail 's a' sgriobadb an dunaiu ' 

leis an acras— an coilcacb Frangach, 

cba d' rinn e guguil fad mios — am 

mada' brt^u^ an t^aon cbu-uisge 's 

' fearr au Tiritbe. 'eaiball eadar a 

cbasan, 's a chuamhau a' tig-binu C'eiul Alhios all i'hogliair, ls7 AN GAIDHEAL. 17;^ troi' chiaicionn — iia tuniiagan 's 
'• fag-, fixg" a' ghearan uapa blio 
mlKich gu li-aiimocli, agus so iiile 
eLiini au tore bieao a reaiuhracliadb. 
Clio luath 's a inharbhadh e, b' e siu 
latha 'n aigb do gach crentair mii 'n, 
dorus ; chUiiniieadb tu iia geoidh a' 
sgeigil gu faramacb, ua cearcau a' 
gogail le solas — npiaid air gacb aon 
diubb — an coileacb Fraiigach 's a 
sprogan cbo dearg ris au sgarlaid a' 
gugui] gu cridbeil — 's am uiada' coir 
a' tatbumi gu toganach^ — na tumi- 
agau a' siiamb air liniie nan geadli 
agus a' miieag gu subbacb : agus 
c'arsoiil Mbarbbadb a' mbuc mlior; 
bba na cbaitb a' bbeist air a roinii 
eadar gacb creutaireile. 

CuAiE. — Tba sin gle lubaith, 
Eacbahiu, acb c' att' an deacb' an 
t-airgiod a fliuair do bbeaii air son 
na uudce .' 

Each. — Ma ta ubuir sibb ceist 
orui : sin ni 'tba duiUcb a f breagairt; 
cbeannaicbeadb sud agus so — gun' 
ur — curracbd ur — umbt'eUa ur — 
soitbicbean ura creadba 's na fiacb^ 
eadan ni eile nacb d' ionndraicb sinn 
gus au d' tbug" am iasau a stigb iad ; 
— tba mi am mearacbd — tbug i 
dhomb a' pbeiteag so tba orm. 

CUAIE. — -Acb c'arson nacb do reic 
tbu fbein a rabuc, 's nacb do phaigb^ 
tbu do ndial leis an airgiod Ì 

Each.— Fbir mo cbridbe, tiiug 
mi mbuc 'n uair a bba i 'n a 
b-uircean, do m' mbnaoi. " So," 
arsa mise, latba bba i 'g iairaidh ni-' 
eigiii nam> — " so," arsa mise, " uirc- 
ean ; reambraicb e 's I'eic e, agus 
ceannaicb na tba dbitb oi-t." " Mo 
bbeannacbd ort, Eacbiiimi 1" ars' 
ise. •' Cbuireadb aun an cro e, 
tboisicb an reambra«badb : ma bba 
'm meog goirt, " tboir do 'n mbuic e" 
ma bba 'bhlatbacb tana, •'tboir do 'n 
mbuic i •" — na dallagan a b' abbaist 
duinn fbagail air a' cbladacb b' eigin 
an toirt dacbaidb do 'n mbuic. Ann 
an aon fbocal, bba 'b-nile ni air a I shlaodadb do cbro na muice — acb 
j cbuireadb a' cborc innte mu dbeir- 

eadb. "Mo mbuc fbein." arsa mu 
I bbean; bba i cbo bosdail as na bba de 
j sbaill oirre 's ged robb i aice air a 
I cicb. Cbadubbaii-tmidiog. 'S aithne 
j dbuibb na mnathan, a Obuairteir, 

cba'n'eil maitb'bbi'cur'n an agbaidb 

— 's mor an t-socbair sitb. Acb 's 
I eigiun domb falbb. Slan leibb ! fbir 
I mo cbridbe — ma cbaombnar mi 
I bitbidb mi air m' ais an nine gboirid 
\ le lucbd de bbiianaicbean, agus cbi 
j mi siljb. Slan leibb ! ,,(1 

1 CuAlK.— Slan leat ! Eacbainn. ì^ 
I e 'm baile-mor mionacb na dutbcba, 
' agus is olc a tbig do na lamban 's 

do uacasanabbi'gearan'n a agbaidb. 

— Acb slan leat I I'-l 

Each.— Aon fliocal ; tba xÀi 

'guidbe oirbb gun iomradb tboirt 

anns a' Chuatrtear mu 'u mbuic, air 
I neo cba ruig mise 'leas tilleadhJ 

Sian leibb ! fbir mo cbridbeJ^j. 
I Cuairtear nan Gleaiut, .SGIALACHD NA TKOIDHE. 

Air a thionudadli bho Gbreugais Houieir 

gu GàitÌlibg Abraicli. 

Le Eobhak Mac-Lachain>. 

(JDuAX II., srcathaii 4S4-4DJ. GJò'-i}44,-. 
739-7371: Duax III., .<rmthav 428j_ UO). SX CEOLRAiDH. A. Oheulraiilliean biun an dàiii 
Tha 'n gorm-lùcbuirt àrd nan rèiiL 
Is dearbh gur leibhse fios na bhà, 
'S tios na tha, 's ann duibh gur lèir ; 
Is fios duibh neamli 's an talamh eian, 
'S an dubh-dhoimhneachd shios fo "n 

bhonn; 
Ar sùibne cha 'n f haca ni, 
Chualas a mhàin brigh nam foim . 
lunsibli cia ban gaisgeach treun 
A threnirich a' lìhrèig gu buaidh: 
t/ha 'n fhuilgeadh mo re 's mo neart 
(tU 'n airmhinn-sa feachd an t-sbiaigb- 
Ged chuirteadh deich teanga 'm tJaeann, 
A's deich beòil gu ranndaehd dhuan, 
Onfhadh neo-bhristeach an call 
'S mo sgairt-chuim de'nstàilbnnchruaidh. 
liinsibk learns', a Naoinear Oigh 
Tha 'n tighean àrd lòbh bhith-bhuain, 174 AN ìGAIDHEAL. Ctìud M'hiotì ari FhitRhnir, iffl4>. Tliaii- aii tuiiiii" un Truulh nan stuaclJj. Tlioas mnc Anaru'inuin clic.rr .. 

(i'eannarrV iran .-l'^tolac'h garg, ' '" '■'■'■'"'• j 
A Wcui-ou iadèiuo taic, , ..ui ' .iI-jIj | 
'ìS. Calw-loanfiii ]cac9,inu ilearg,,| ijtlirnll) 
Òl^nn^nciar-annachcas,, ,,.,,, ti.,'„^j„|., 

.SgujT J hucutì nam bao onmi . 

CaWHfs iosal lifr (•vaiy;<11utiuii' ''''"' ' ' 
*(>ià'sl/)Ì3treailh le'luinn nan touTi 
CKueus gnisgeil clia robih. ann„. - 
E fht^'du's a clilaan guu^VlV) V'-^^f}' iwiiii n.l 
Alc'l eager, a' clmll ùir [ . ', , '. { ,.< ■, 
f^ò thns'.saflh Haiti fuel's 'ÀiiiiaìgliI" ,'"' ;' 
Dh' earb na h- JÀtolaich ri swiaclui'' ■ ' ' 
T-lioaifl ,UiaQ]a \>M lag 's &n sboirm:,; i ■ ;■ > 
'8 bìia 'n da fhicbuad luii.n 'u an, ,f^i]j , , . , 
Null tL:\ir .liliiiu jKi!i stiiaclli'gorm^ ^ 

Shiagb lì')obaha tbanib an th-''-*---'' > '.n. ..o 
Euiituis bn riogìiail smacJuJ, ; ■ 
paingu(^af;h Tbricca 's islc stuaidb , , , 
'.S niur Itìionie nan ciuacb breac. ii,r,|,/ 
Obiteadli ^triall taisainn an flitìinn'"-' ' ^ 
A' ni-oH<,''laflb Maiu buiiUmean ti-i'o '■ Mi'Hj; 
Dà inbac . ìiacixhiiÀxda àigb ; i if k iÌ,j < '■»(1 
Fodalir's iUac^auJi gliq , ■ ,|,|ic,[ „jil,-'. 
Db' fbogradb iad so le sgil làmii ^^^. ^^^^. ^ 
Gacb aou gbaoid a th'ùrr an comV 
'S aii' trì deicb àrdraicbean slini 
8giiab iad c-Làiridb nibin nan tonn. 
Sliocbd; Ormeiiinin làr a' gbbnu 
Hiper nan srutb liur-gbbui, luatli, 
Aster d' an cul-taice 'n sliabb, 
'S 'l'itan nialach nan Kneacbd Iman. 
Euripil air cdieauji uan tri^uii 
Mac Ebbempin a b' ùrd,c;liù : 
'S lAia (\hk fliicliead liùracl^ ^riua , 
Ag crùnan thaìr driiim nan sùgh. ., AN l'HRKAGAIliT A THUtì PAKIS 

AIK lUU.F.X. .11/ 

Tbàinig tbn bbo 'n gbloacbd,; a shuiun, ; ; 
A rigb nach robh 'n ruinn ad cbrèubll,. i 
Bbo Ìaiuili neavtnibdir an lliior hioioL 
M' flioar-gauil niu 'n d<> gbaì;]i mi 'n twum. 
Is tiic a cbuala-s uaill do bhcòii 
Mil 'ii rigli Spartacli is niùr blagU— 
Nacb seasadb o riut aù-, bLir, ;• j 

An ncart làmb no 'n còuduaig idilca^,,.; 
I'albb, nia tba 'udiisnicb ad dioni, iiii ,,,> 
Eugair an trciin gii stiitb lann; : / 

Ach 's UBua- jj;uj.' atJasgaivi' tàuib 
'iS gup ju4B»cb4 air gjibbadb touun. 
IS'ycliJ t^iii"' ^'liii l'!iiiii»|4|>' f^ciitqa, ; ,, , 
'l^ illiji^rbh gur c;^jo(;^l ,flo i'n ,<Fl>^u4iJ'fVÌa 
fbaoin ,, ., , , m ,,■,(! iIÌ-.J'ki) 

IS',fcti. l>i,iail tliu 'n t-iit)i Uofili 'n a .dlitìgh. 
Fhrcag;».ir,JWis: Ainnir tbJ,àth, , ;,,,,, 
Lf j^^ivVtÌu'iifMiii,<;i,'àidii iu" vJiiidli' .. .,: i Fhiwr esau a's Pallas bu^idh,' 

Aflb, Imauf^aiclulcai; leiime rìst. 

LiJniie tbii diatb'an s an .spènr, 

A ehogas gu trèun ri 'l- taubli: 

Aol\ ijìinsa'fe mitiu biodh ri-ir1h, 

l'ìai} ar.cèjljidii, am buan-ghcW}l.,i u;.ì; ,ìÌ.) 

is ^ili.lt^^ij) dlùtb cbaidrt3aujj,: a fjHii^^j^nJ 

Ri d' gb'eal 'cbncuo i*j iVire sgianih; r 

RiaHb ì)lio"fi c-bniMi.ioas do sb;tr gbiii'uS, 

Mo shannt cba ilo dhWsg ùho dìan; -.'"'r.='' 

Bbo 'u db' aipig thu:'m luing thaii' dhM^u^ 

A tu' .Sparta nam buaiuji c^ìUh; ildniii 

'N c'iluin Ohranai', glae niu gblaiu. .,, 
'^ nair dhearbb sbin eltas aiK a*" ^iiti&'il.' ' ' 
TogYadh gn' feart do dheilbh gbi-iiul|")^.'j;« 
An (;li:ast tbug am inntinn biirrt'ninllHl i5 
Qacb uile bbuaidh a tlia'm cbi'mi'j. 11««,»$ 
riearg-laste It- foi.n do ghraidli r _ 
(ihlnais eaan gu 'uirighph.'.st;"'^ "^ *"^ 
Marri Hel(?n uan òr-cbnl: '' 'nn<xsO 
DU'liadh i uiu 'h dg a glac àigb,. i;dd 
'8 mbeal a' cliàraid.ai^.làuj^ùn-., mbiio 
(^lìl Ì^autcnì0jf 1; 1' > . 
, .■ I . : M tì -^ — 1+-),: .::,:-!uÌ-J«l'[ 

„u. ilA.I;ìioDUGHALLAUH.-iii5-J 

A BHA ANN AM inCTOL-, AMEElL'AiwMl/l 

ti-JM-, ii.il- ;tCHÌLI:^VTJU.. K .i;'/jt 

: I iRjigiicJh Ifiiu Dugliallaub: au d«igii 
l^ft$. 'athar ai»u an Gleiiuu .UrcLuidaiui 
aig taobh.LocU'iiis tulir a,^lòur^bll«rtba' 
d' a^i Mliàrt !,s- a'i))liiii3U.lljiia),il,i:!iU5^; 
B' iad n },i)uuautaii, lain DiigliaUach. 
a;0'us Oiginig,' FiieiitOii agns b' ecJaiL 
;\ !>' oifj:c dtì 'tì teajulilaeji, .aimsijwi- 
robh deic]uit)aF--c-«>iyeHr bliraitbrejiifx > 
ag'us oojguar pheatluaicJiean. Blia 
l;ji.i(i.,iJJ|ug)laaillacl^'atiaaiir 'uj a 'gàobli-i 
aimi-aiiui, a.gus. bha e 'titii-eacli autti 
au, l)uu;r Eideauii luai'lle rÌB liiu 
Rciseaiiiaid d' am buiiaeadli .e ; aguHi 
an uai]- (111' ung e iiliill a'blieaii agu«' 
an tuagJila*,;!) dbaclj:<iilli dO Giilcauu. 
Uiicljadaiu, til- an dutbdiais. B' ami > 
iUi.deigh dljii«*o piUtinugul'rcluidiùu 
a j,mga(lh lain bg, agus db' aimuich- ■ 
eiujb e; ,,aiW..,.Wi) 'atbai-. Bhrt, ),*i 
mbatliair I'w a.iua»aoi dJiuidliaidb ai^i 
aji vobb ))i(iatlmax;hadb geur, inutiuju 
riuiUain, agu«' tuig.se, ^^lluilIen•; agus 
l>JjuineadU i do Pbeutònaicb: aui 
KilfeiU WgJUtbauaiuh \\ tbaiuig-!auu«»!i 
o . liu, I l^eiituuuic'b u; Wia. ■ 1*11 ! i 1 laial > 
ligbicliibUi^-iAiuiuil xlfiiU. iaiu. iMvulitf 
agiis;yii llniMitiJjfalLi i^afiIia-Si»ibba,K t■el^ ,u^MH^.^„yjj/>gba}y, ì^j, , 4?i :^T|TOK44^, \7h n oa air a ^tlieaffàss? o aoia a 
ìiaDaidnfaCiia ami an eolas.iian i'i)a 
Aiiiice. Iain 

It 

Sgrio)otni- agus an eagal an Ti 

CQsiVjln'ni ' ri TnvibtWs roàc' 

ÌSÌlÌa uuiÌLLue fjiìva'tliaìgè o:i-i-.^;!i-n;>' 
is trie a. linn c huii'iu ;iir a li-jiiiiia 
lè c;v>Hilia]acìuI.av;u.? ;.:aai]L, air alia 
blii Ian iiiliotliacliail air a' c'luniiai;i 
fo 'ii roij*!! e/dhi'. ' Ann an lait'liiM; 
'bi;^r lilia cutluvjiii aiij;^' airaii :^S,.;>^- 
ewi a L-liluiuiitiiiii m M.eul uau l>;a-i;!l- 
aiveau vuTauiacL, aiiiiiuil, diadli- 
aiclh, IainC'paiiaidlK'.;-i-li a' ('LuistciU' 
Buaidli. agus ]:iiu ])<:.:, IiJudìlVdl^ 
i)a Triis.acJi. ];ii,! f Jiiav ail L-','Ui!n:i 
a' cimiail (jouiuinu li daoi'iiiili diadh- 
aidh eile. mra- alili;i Iain ni^inlnpill- 
ach aijii an Biiu - ]f;t];;rui. i'car 
ceasnacliaidh I rcliadaiu a Idia 
aiiiiiit-il air smi aTi tulas a l:!;a ail;*' 
iiir teagasgaii.il a:i t-S-ii-gvi!. I^li' 
f lias . lain, ng :^ua^. ail '.ii. ail aig 
casail.ilxuau da.oiuildi so. ai;iis inhi-ud- 
aicli (' anil a:i e'da.s nan '-^grio'i-tiii- 
ionnus gnn d' tliainiu' e' air adhaii 
tliar moriUi d' a clioiuhaoi.silih'ann an 
fiosiachadli agus ann anfogiihirn na 
diadliaiieadul E' at^taist da luar 
au ct'udna a nhi do] gu IniiLii -nis. 
lubliir-narunn. Allt - Eireann. aL;U;> 
Aird-cijlacli. i'ar an do cLuinnicli v 
ri CViusd.aidljfaii soilleir. diadliaidli 
a Ijlia 'u an ailliricLilih 's an 
Eaglais; 

Ann am niiu.s meadlionacli an 
t-Samhraidii (JniiL-). I<s2.'^ "n uair a 
blia (' coiT agus tri Idiadliiia tidiPa.d 
a dli-aois cLaidii e air iniricli o tliir 
a dhut'iicliais gii Xnadli AlKainn an 
ceaiii! Tnat]i Aiiiv'ri(;-;i. Tliainig i- 
air tir am Picton agr,-, an deigl: dlia. 
beagan lililiadbuaclian a e-bnr seacliad 
thaiVsa bho.s'.air"feadb iia dutlieba, 
g'babb e tuineacbas faJbeoKlb air a' 
Bheinn Gbuiriii osf (^eauii GbÌàscbii= 
Nomba^ fa*!' an robb morari d' a cbo 
lucbd-dutbcba d' am bu mbinistear 
aig an ^àm ,sin , ..^n, , t -j .uiTa,uiacb 
Ddmbnull Xneau IFriseab ^.linLstf ar 
Beimi Mhic (jiU-ibinm in. An sin 
pbus e Seonaid, nighean Kiiaiiidb Dbughall^icb ci XT rcliadaiu, ris an 
vlM "siiricfed "àigb' ■ dB'^iii 'hMl m i8^ 
air iidiairfoun "ii a dbeigb tV-in — mac 
d'i'n ainni IJuairidln agus nighean 
d.' iiii aiiim Oigbrig a tba posdari 
D. .nduiull og iuacT)bombnuin • Koy 
midc T'iilt'i'm Kois u rrcliUdaiff/^ 
linairSfwiiaid Dbngballacb, a bbfeitìV 
! :;-. air an 2im]i UttJia dim 'n 'SUìkf^ 
iil:). a-ns Iba .■ ann an sM^ 
l.i-.tiachais voir a's da 1 bliadbna; 1^ 
da. leanaii'ii I'-'air a cuurain ; ag|is 
ail deiu'b' sin iibns tj a, ritbisr aim 'iiV 
SHj.tfmber 18-1^. S^^onaid ';N;ìc--G'ìÌ1|:' 
i'Iii;,!i.àn an ilara bc'an,.'k,tÈÌà''fatìti[£Ì^ 

Ai-" am DJalaobadli uaii-EagMik 
•s a' bhliadlma 1n4M, agus 1^4^,' 
iJiilg e a diranntdiiii' a sfigb leis aii' 
Eaglais Sbaoir. ;igiis dii' f biùriòE' 
e iniito 'n a bliail dile;is. seasmliaen. 
gii iatiia a' !'ii;ds. lUimeadb 'orducb.- 
ailh'n a ^^beanail• "s au EaL;b;is 8li;iolr 
ail- a" bldiadhna 1 rUR. 'n iiair a Ijlia 
an t-rrraiuacli Alasiair Caimbeura'. 
searnionarhadli eadar Lricbabar,''. a* 
BheiunGhorin agus Aldiuinn IMaifi-l,' 
(Jiiriimbli'oji e dleas« bmasaii a dbveiidtq 
gu dileas. fogbabjteacb, agus bbil. è 
'n a ebeànn-iuil agus 'u a cbomh-:' 
airlirbf:' d' a bbraitìirifib anns aii 
1 seisea.u : agus an iiair a bbiodli.iad' 
ami an imclieist is ann d' a iotins'- 
aidli-san a tbigeadb iad daoiman atr 
sun senbiidli. '" ' 

Aim aia mios meadbonacli ' a' 
GÌKaminaidb (Deceu'ibei-) l!^o5, 
bliuai'L'a.db e le teaSaicb-sgamliain'''à' 
db' fliag breoite 'n a .sblainto e fa^ 
lailliean a bbeatba an de-igb sin r; òli' 
eba robli e rialib tuille au duiii'ti 'a 
bha e roimbe sin ami am lallaiueacM 
agu.s neart. Thug- so air a ' blii 
'cuimbneacbadb gu trie air a' blias 
'g a sbamblacbadb fein ri dniiie k" 
feitbeanili ris anaiseag gus au tigeaclli' 
àp'bàta nail g' a tboirl a nnnn tbHi' 
iia b-aibbne. MbothaicL e niar'k'ii 
!-.\1-foi iarrta. a bid air suibliE^ 

agU- ■■■■ Mli iliaiilc li f'r.'i-.' II! 'bii''r!9 

tdieair dha, oir i.ba e 'miannacliiitìA 176 AN GATDHEAL. 'eud Mliios ;ui i-'lioglmir, 1874. a bhi air clioigrich as a'clioluiuii 
agus a bhi latbair maille ris an 
Tigbeaiiia ; gidheadli dW fheith e le 
foigliidiiiii giis an d' tbainig an uair. 
Is minic a cbuir e an ceill do 'n 
sg'iobair am niiaun a bha aige air son 
CiKjcliladb cal)hagaich mar a lluiair 
an t-Olhimh Chalmers agus an 
Ollanih Wflah. Is cosnihiiil gu 'n 
d' fhuair 'urnuigb eisdeachd. Air 
latba iia Sabaid, an lomb latba de 
mhio.s June, 1873, bha e aig frith- 
ealatlh sacramaid Snipeir an Tigh- 
earna aig Bailean-tobair air aji 
Abhainu Mli(»ir(East River, Pictou). 
Air an 22mb latba d' an nibius 
cbeudna bha c aig a' chomuiiacbadb 
aig Abbainn Hbairnidb. AirDiluain 
an 2;3mb latba cbaidb e do Ghlascbu 
Nuadli agns fliritbeil e aig an aoi"adb, 
latlia na taingealacbd an deigb na 
sacramaid ; as a sin chaidli e a 
thagbal air cuid d' a cliairdiUi re na 
seachdain, agus bba c na bu treise 
'n a shlainte na b' abbaist da bhi o 
rliionn bliadhna i-oimhne sin. Air 
Diluain an 30uili latba de •Tini';^ 
1873, bha e cbo trenn 's a bu ghnath 
ieis gus an d' tbainig am feasgar. 
Eadar naoidb 's a deicli 's an fbeasgar 
chaidh e am madi do thigh a nihic 
a dh-innseadh dba iiaigheaclid an 
t-tSeanaidh. Mu dheich uaireau phill 
e a stigb agus chaidh e a chadal, 
ach dbuisg e eadar aon agus da uair 
dheiig ; db' eirich e agu8 shuidli e 
aig au tcallaicli auns an ospardaich 
le dith na h-analacb ; agus an ceann 
beagan nine gbiulaiiicadh air ais do 
'n leabaidh t; Je 'mhnaoi agus le 
'mhac. Cha robh e fada's an leabaidh 
au uair a thionndaidh e 'aghaidh ris 
a' bhalla mar gu biodh e ii urnuigb, 
oir bha faos aige gu 'n lobh a chrioeh 
air teachd, agus air ball thug e suas 
an deo, beagan roind) aon uair 's a' 
udiadaiiin, Diniaiit. a' cheud la de 
■I obj, 1873, an uair a bha o corr agus 
ocbd a's tri tichead bliadhna dh' aois. 
Thriall an Spiorad neo-bhasmhor I a dh-iounsardh an t-saoghail shior- 
i ruidh. 

Tha e air 'ionndraiuu Ieis na h-uile 
d' am b' aithne e, agus gu soni-aichte 
le coithional na Beinne Guirme, a dh' 
fhaodas briathian Dhaibhidh mu 
Abuer a ghabhail doibh fein, " Nach 
'eil fios agaibli gu 'n do thuit 
prionusa agus duine mor an dingh- 
aun an Israel ?" Cha 'n 'eil duine 
eile anus an aite a bhiodh cho mor 
air ionndrainu Ieis na h-yile neadi • 
agus dbearbhadh so air latha a 
thiolaicidh oir chruinnich iad as gach 
cearna dhe'n duthaich m' an cuairt,' 
agus bha muinntir a' choithi(maii 
uile a latbair, aiuon daoine agns 
mnathan. Bba so a' nochdadh gu 'n 
robh meas mor aca air an t-seanajr 
a gbairmeadh air falbh as am measg'. 
Bha e eudmhor air son aobhar 
Chriosd agus fialaidh do reir a mhaoin 
agus a chomais. Bha e caoiiuhneil 
ris gach neach agus gu sonraichte ris 
an oigridh, aig an robh morspeis da., 
Bha e 'u achondiairliche tairis, dileas 
do na h-anamaibh sin a bha ag 
iarraidh na sligbe gu Sion, ach nach 
robh a faiciun a' cheuni gu soilleir. 
Bha curam mor air mu 'n eaglais 
agus an uair a cbual' e mu bhreith 
an t-Seanaidh aun an Ceist a' Phos- 
aidh eadar luchd-daimh, rinn e gair- 
deachas mar a rinn Simeon an uair 
a thuirt e, •' A Thighearna, a nis 
leig do d' oglaoh triall ann an sith, 
oir chunnaic mo shuilean do 
shiainte." Laidh esius air a leabaidh 
an oidhche sin fein agus gluibh e a 
cliead d' an t-saoghal. Cliuir a 
thertghlach leac air 'uaigh air am 
bheil na briathra so air an gearradh 
ami an Gaidlilig — '■ Air ehuimhne 
gu biath bithidh am tirean." 

I). B. B. Cuir (lochoiiiluiirle ri iliiine turail a^^iis 
cogaiseaob, agus l)i air do stiuradh le fear 
is gliota ua thu fciu a logliain air do 
dhoigh fein a leantainu. t.oucl Mhios au Fhogliair. 1874, 

LE0MAC4.* 
Tha ghrian a nis air eirigb, 
A's sgaoil ona sleibhtean an ceo ; 
'S tha solus suilhhear an latha 
A' (lusgadh aigbir anna gach beo. Tha 'u iiiseag air sgiathaibh Kith'or 
A' seiun a ciuil air aird nan speur ; 
'S a' chuthag, le 'deise chul-ghuirm, 
A' gairsinn le surd aii' a' gheig. 

'Ilia na laoigh a' ruith do "n bhuaile, 
\' freagradh do nuallan nam bo ; 
'S a' bhanarach a' falbh gu h-uallach 
Le cuinneig a's buarach 'n a dòrn. 

Tha 'n tiiath'nach as a leiue 
A' gearradh an fheir air au raon, 
A's bnidheann de nighneagan sunndach, 
l&u deas 'g a thioundadh 's a' ghaoith. 

, Tha na h-iasgairean 's a' chladach, 
Gu h-ealamh a' sailleadh au eisg — 
Chi mi thall 's a bhos m' au cuairt domb, 
Gach creutair a' gluasad gu feum. 

Acli tha Leomag bhochd 'n a laidhe 
An glacaibh a' chadail gu dluth ; 
'S gus am buailear an clag-madaiuu, 
tha 'n f hosgail i baltan a .sùl'. 

'S duilich leatli' a ceann a ghluasad 
Bho 'n chluasaig d' an chanach mhiu ; 
'S cha leig i 'u t-aodach dheth a h-uachdar, 
Le eagalfuachd 'thigh"n air a druim. 

Ni i dha no tri de mbianaiu 
M' an cuir i a troidh air an làr ; 
'8 m' an dean i a h-aodann ionnlad. 
'S eiginn do 'n bhiirn a bhi blath. 

Bidh botail de ola cubhraidh 
X a steathau dluth air a' bhord ; 
'S bocsaicheau cuimir le fiular, 
Tha aice gu sgiiradh a beoil. 

'N uair a theid i'n a Ian ordngh, 
Cha 'n fhaicear cho boidheach 's an tir. 
Am faile "tha 'sgaoileadh 'n a seomar, 
'S e " otto nan ròs" e, air chiunt ! 

Ciod an iomhaigh tha 'n a coinnimh, 
Anns an sgàthan shoilleir, reidh ''. 
'is e 'cruth f ein a- tha i coimhead, 
??o aingeal sholuis as an speur '. 

Tha cueapauan buidhe d' au ùmar 
]M"a muineal geal, mòdhar, min ; 
A's ciabhan d' an fhalt is aillidh, 
'G an cumail 'n an aite le cir. 

Air a broilleach uasal, gasda, 
Tha bràiste maiseach d' an ùr, AN GAIDHEAL. 177 A lazy, conceited girl, A's saighead chorrauach 'g a ghlasadh, 
Leis an spadadh i na seòid. 

Thoir an aire ! gluais gn sicir ! 
'S na bi idir 'tigh'n 'n a coir ; 
Chi mi, as aonais fìos-tìosaieh', 
Fuil do chridhe air a smeoirn ! 

Fire, faire ! co ach Leomag ! 
'8 i thogas a sroin a suas. 
O 'n fhuair i urram na bòidhchead 
Thar nan oighean 'tha m 'an cuairt I 

Tha na h-uile uimpe 'seanchus, — 
Fleasgaich chalma's bodaich mhaol ; "i 
'8 is lionmhor iad, na gaisgith ainmeiln 
'Cheangail i 'ra failbheagan a' ghaoil. 

Ann am measg nan gillean oga 
A thainig do Leomag fo eh is, 
'8 aithne dhuibh Fionnladh Mac-Leoraidh 
'Tha 'chomhnuidh am braigh a' ghlinii. 

Tha Fionnladh 'n a ghille surdail, 
Agus grunndail anus gach doigh, — 
Tha aige fearunn agus feudail, 
Le iomadh trend de chaoraich-mhor. 

Bha Leomag, air latha faoilich, 
Ag imeachd 'n a h-aonar troimh ghleann, 
Shil an t-uisge, sheid na gaothan, 
'S ard a dh' eirich gnoth nan allt : jyounn. 

Thainig na fi-asau gu minic, 
Le clacha-meallaiu nimheil, cruaidh, 
A's dh' fhagadh Leomag 'n a gibein, 
An impis a milleadh le fuachd. 

Chaidh Fionnladh gu luath 'u a eojnu- 
imh ; 
8heas e le 'bhoineid 'n a laimh ; — 
" Is doivbh an latha, M/iiss Leomag, 
A thug sibh, o 'n t-&roin, a nail. 

Tha am monadli momha 's fiadhaich, 
Is iargalt tha dreach nan speur, 
"S cha bhiodh ann ach nigun chiall duibh 
Del g' a f hiachaiun 's sibh leibh fein ; 

Thigibh tiota beag gu fasgadh, 
'S am faigh mi a' chairt 's an t each ban ; 
Dh' easbhuidh suidlieachan is boidhche, 
Bidh boitein math feoir 'n a mas." 

Bha gach ni gu deas 'n a uidheam — 
Sud Leomag 'n a siubhal troimh 'u t-sian, 
A's Fionnladh 'n a shuidhe lamb rith', 
Le 'bhreacan glas, blath 'g a dion. 

Thainig i gu ceann a turais ; 
Oir cha robh cunnard dhi fo 'laimh ; 
'8 dh' fhag e i gun cbnead, gun fhailing, 
Gu sabhailte 'n a h-aite taimh. \7$ i\lN/«AII>HEJ»ck Cl-iwI M)MOsan:fc'Jn*;lmia', 187-1 " Ma tbeitl .M»-w;.-Le<.ufti<llj,'.£W.gu-Sflftrj;'j7Ì- 

Thilg i ail t-saighead gu seolta, 

'.S ah- ino,W3wvl.!>«b*xoijli,ji,;i¥i%olj(.dT Dh' fhairich'V acaiil 'n a ilii'iui ; .Ì ;,]',■ -i 
'S au uair a illi' uirich e "s a" inhailainii, 
Bha 'of5naiclheau fat^ a^iistiom. 

{Ri. iefnit^mnn.) 

I.,. ;iliilbi-l •■ii nnrrirr i i" ;. i ., i : 
! i-TÌr.ii ) ift;'j^Tr7fltTTn:-)ifi(i<) (U;i( •ifiil'l" 

THEonoiUTs, bua(;hajll oRHAT. 

Bu bhhac'liaiile - chaoràeh Tlieodome 
eaomh; air duauaibk gla^i (<liliun Ounai 
bha'u treud aiu ax:'ioiia!tradh a bha "n 
earbsa r" a chiiram. (Ji> bu stulda giulaii 
ua Theoiloi-us? 'Co bu chiuine. spioral 
ua e '' Bha giiatb 's a i;baitJie-l<oatha oo 
reidh, siimbaeh li uiisgeacbaii an alltaiu 
bhig,: lub;iich a bka 'yiuVihaJ a .sio.ii le 
liorbhau iosal roiiuh ghleaun Onnai. 
Blia 'u t-sligbfc air au.r<)J)h .v-, 'g iiuea(i;hd 
do ghuath glau, 's elia 'ii fUacas riam3i 
snial no sal air a thrusgau geal. ^)h,' 
eisd a.tbreud 1« dealas r" a ghuth, oir bJi* 
"ghuth taitiieacb agus l»iiiu r 'a eisdeachd, 
mar chetd o cbrui^ iifVU teud. TUuit a 
bkiiatbran blasda o, '^heul mar mbil o 
na ciribU meaLa. Bha 'clioiu,hj-a<lh msw 
dbrucbd an fheasgaii- air na.lua:?.a Juai>tU. 
Bu mbacanta, ciuui a nadur — Iju cbaoiub, 
iriosal aigut; Tkeodovui,-*. .Ic.b ma Wia a 
spiorad macauta, acimh, :l)Ua. e t^:^iu 's *ik 
am cheu(bia gealtacb, uieatb-chl-idbeaeb. 
Mur b' urraiuu e lo briatbrau tlatb aU 
t-uainean goal a dbusgadb o 'shuaiu, agus 
sanaf? a tboirt da gu 'n rolih an nionnrfcb 
dbith, cha rol)b du mhisnich aige a ghuth 
a thngail gn h-ard agusTahbadb smaeb<lail 
a thoirt seachad. 2>ia'Ti tftchradh do 'u 
chaiira gb<iraich (iol airseachrftn air bilibh 
nan crcagan oas no na sgairuiidi aird, 
theagamb gu 'ii combairlichfadh Tbeu- 
<hjrus dhl fuirèacb air a h-ais agus 
pilleadh riian treud ; acb air cagal sgath 
chur rtirro, no oillt a dbusgadb 'il a cridbe 
—air eagaloil))hc'uni a tliuirt di, iiigwa^lh 
t;,J,v;aUia gabhail air a b-agh;u'lh nìar^ 
b',a.iir katba, Jigus tuituaui tliairis ,^0 
mbuHach nan <;reag. l.abliradb o rÌ^^'sif 
treud ann am liriatliraibb cuitcliionu liiiu 
cbunnart nan oiwvg 's nau tuiitcan ; agus 
c© a b'unaiuna cbur ;u) eoill anni an 
cainntl)iitaitiiiehe,niuneartJUiJeogb»iuT», 
seoltaobd aii; . t-sionnaich, biatUas,- ^ij, 
b-ioLaire air toir na creicb, na Tbeodorus, 
l)u;ichaille nau caoi-ach ann :ui gkAuu 
Ormai ? Uo b'lfbearr a db' iiU(fc«:wiJl 
ciwmart nancaoraeh ''.■ ngns da-riruadh \m 
taitneacii, uiilÌB a ghloir, b bu oheiloivvacli an t-oran a 9fb0Ì)ta0a4ti | e air 'fheadan 
binn : aob clia duiaicbeadb e radji i 
; h-aon seach Aon dinbh, '"ScMcJjflin sud, 
j 110 so."' 'Cha'èig'èadb ;• cLr^dhc in',ipaii.m 
kis a rad!^'. " Ii? t^sa chaora ghoracD, 
sheacbrainafclV." B^ix leiSfg ' le'i^ ' a b-aoil 
seacU ,ii+a^ ,!<rtwlj''^- <^- c^rpua,ol^fil|i., ,j<j)ba 
duraiclideailh ,e i .radii ; , " J^ft tiisa 
cbeavt , obaora a bUrlst, •i»i , .W?^'^^^. --o 
J ionaltra^lb lian treud -'s tUfa 'sliuas air 
i a' mbadaiiiii so air a" ]>hi-uaiob a dh' 
iaiTiudii ()Vt ftslieaahnivdh Vs t|,ii>j*,aUs ft-aon 
aig am l)h/eil. au waiUu; ;igusr;au ck-it^ebd- 
adh liaiji: a itha .ft^ aonjntlb gu.;,:(5mH- 
art, gu (tfiisiglie f^gu* gu has, jmir 
caisgear e." (.'liana'lb e riu ann am 
l)riatbran coitchionii, " Bithibh "liii ar 
u-earaLas an agbaidh r.n leughainn agus an 
fc-siokfiaich ;" aefo eha rx^bk de mhisnioh 
aige na tkeirtiadb ri aon chatn-a sea.o"h 
oaora eile, " Tba thusa gu b-araiilh aim 
an cniinart ; t>ir tlia, 'thii Hatbaich nau 
aiteackan amis am bbeilar. leOgkàiin 's all 
siminaeii a' tambi ' Aiins an t ~;lighe sin 
"s an dèack tbu^a aiv seaebran, agiis a 
dh'iarradli ort a shrailnridli tba nauib- 
aid laidir,' earacb a tba "g iarraidli (b> 
sgrios." Do bhrigh iiack (b) labhair 
Theo'cVorus gji' sgaiteaclx, smacli(b\i] ris ua 
caoraick aguis gu'ii' robk è do gkiiatk ciiiiii, 
seiiak agus siotkckail, ■ amp^oiutick ,iad 
gu'u, robk anabaiT gjaidh aige O-kpib^^j 
agus.uime sin gliradkaick au ti'eud,,t$9Ji 
gu luoi'. ,Bka iad da lireadk 'xi au tre.ijid 
sambach, soirljb, iieo hiflKhaeh ; agus gcd 
nach robk i Theodorus n a ))kuacha11ie 
eudmkor, durackdack, .sa()itki'e;\chàD', 
gitlheadk air ioraa doigk aiioirbhick a' 
idiuacbailleaclul leis. Blia e fein laii 
toibchte leis na rinii e. gun a tlioirt idir 
faineav nq,' dh' fheudadli 6 a dbeanatnk. 
Thug 6 IniidhcaCbas do Oliirc gu 'h robh 
a skaotkair ;vir a beannach'adk gu mor ; 
gun eagal, giin mhidad do 1)kiigli nach 
lolik i.deick uaircan ui bu lulio air a 
beiuiiiacbadb, mar a dh" fheudadli i 'bhi, 
nam biodb esau cho eucbuhor 's a . bu 
ohoii- dha. Thiig e iuLnear gu "u rolji 
buaekaiilean cile ni l)u iieo-eliuranuiicke 
na bha esan. lliaraick so e-^bka è Ian 
toiliekte .leia feinylagiiS' smftointick eigii 
'n robb. i ]:>ia lilaii (toilichte leisi mac sùx 
ceudna. - ■! i' ; 'i; - nlvui ' Iv. ._i::,, ,'7, 
Mar so bhruadar Tbeodorus seaekad a 
laitb.e'jiii'agii^ a l)hliadkuachan, àgii's bka 
e io bui dochas ,gn 'm fosgbidh e 'skxtiredn 
anil an neamb 'n' iiair a , tkigòad'h' (a 
bhruadar 's aii ■t-sa(')'ghitl ' so gii oricb. 
f^au de i^a, suuiauitjbh sojasaok sin, 
dkiiicb e'air feaagar aillidb .-lamlirai^'li 
ucbdacb na btinuc os ecanu gleann 
Ormai, a )jlie»t;kducUadkMtir dol'fodlia (1 ilhios an Fhoghair, 1S74. AN GAIDHEAL. 170 iia greiiie mar a,' blia I'teaniadh d ainle 
nan speur a chleith a leadain oir air cnl 
a'cliuain 's an iai-. "O !" deir «saii, 
"(is st>na .da-i-ireadji an dnine sia a ,tha 
'^ .hnijachd auji am feasgar a laithean, 
raar a' ghrian ud tliall, ami.au sith, agus 
coltach ris a' glireiii sin nacli "eil a" d(>l 
fiodha ach cari tamuill gn eirigli a vis ann 
s^ii saoghal eile. Mar ' so deonaich, (J Ì 
phfi, 'n nail- a tLig mo laithesoi-sa gu 
crich, 's is eigiuu domli triall, giir ]i-anu 
liiaT sin a shiiibhlas mise, 'clinm 's an 
nkir a thig madaimi na h-ai.seirigb gu 'n : 
tog liii mo cheaun le gairdeacliag aims au. 
aite blieannaiekte sin far iiacb Iji feum. 
air griau noairgeabxob — far am beatbaich. 
an t-lJan a tb' ami am meadbon ua rigli- 
cbaitbreacb a cbaoirich fein, agus far an 
treoi-aicb e iad gu tpbraicheau uisge, , j 
agus an tiormaicii; l)i?i gaph deur gu brath 
6 'n suilibb." ■; ; , , , : ' 

Air dha labbairt uiar àb,'clinaj.e mar 
gn 'm V>' ann f ann gimtb a' teac)id air oiteig 
an anamoich mar bhorbban iosal am 
measg dbuilicb nan craoljb air a cbnl- 
tbaobb Tbionndadb egu gtad, agus ; 
chuunaic o nrra ailHdb, neo-shaogbalta, 
aig an robh enginhas agiis d reach ni bu , 
ahoilleire gu luor na gitli nr-bhuitlbe na 
greine a bkaiiis >' del as an t-sealladh 's 
an iar. BEa 'n fbahiiiig £<, bba uime mar 
aile glan nan neamb. J3ba 'gbutb cb tjatb 
ri fuaim thiamhaidb ua cbirsaich, 'n iiair 
a bhuaileadb au oigh na teadan reidb. 
Ifub Tbeodorus a cbeami gu Iar, agus bba 
èt'n tbosd — bka 'anam air a liouadb le 
uaiubas ard agus naondia. Thuirt au 
t-aingeal ris, " iSitb gn robbdhuit," agus 
mar so, ged a bba Theodorns air a liouadb 
le urram ard, cba robb eagal air a 
spiorad. " Ambairc a sics air a' gbleann,," 
ars an t-aingeal, " agus tboir fainear gu 
inaitb na obi tbu/' Thionndaidb Thebd- 
orus a gbabbail lieacbd mar a db' iariadb 
air. Bba solus gu mor ni bu dealraicbe 
ua gatbana na greine a,ir a'uibeadbou la 
ij.' dearsadb air sratb a' gblinne. Cbunn- 
àfc e aim an sin aitreabb ard agus 
dbreacbmhor 'g a:togail, a;tbug bn.rr ann 
an ailleacbd air Teampull iomraiteacb 
rigli SolambjUO- Pailiuinainmeil Tliad- 
mor "s an fbasaicb. Bba deicli uairean 
deicb mile lamb a' togail na b-aitreabb ; 
agus am feadb 's a bba e 'beacbdachadh 
])ba au olmir air a criocbuacbadh, agus ! 
bba 'cblacb-mbullaicb air a cur a ,suas le 
sairdeacbas.' 'X a dlieigb sin l^lia gacb j 
fuigbeal.agTis spraidbleach mu tbimcbioU ] 
an aite air a cbruinneacbadh, 'a air a 
tbilgeadb ann aim an sloe dbOmbaiua bb?. j 
air a cbladbacV ^iv a ,suoii, . Bbfi na 
sailean agus na lobbtaicbuan air an robb I au lucbd-togail. 'u an, seasamb fbad 's a 
bba m aitreabb a' dol suas fatbasd'u ap 
aite f eini. Db' fbeoraicbeadb do "n avj4'-:t 
mbaigbstir ciod a dbeantadb . riiv?", 
"Gabb. a' cbuid as t'earr dbiubb."' deir 
esau, "agus, deasaicb.iad gu bliiài am 
puitìt, s gacb aon diubli mar cbarragb^ a 
iitigh 's an teampull far au seas iad gu 
sutbain agus gu brath ; aoh a' chuid eile 
cba 'ii 'eil feum na's faide, agam dbiubh. 
riireagair iad a' cbriocb air son au do 
cbleacbd?.dh iad ; agus a nis tilg iad 
maille ris an spruileat^b, 's ris au t-salacbar 
(jile, agus faic gu 'm bi iad air an losgadb 
leis an i;eine a's sgaiticbe." M.aa- a 
thubbairt an t ard-cblacbair rinueadb. 
Bba sail au deigb saile air an toirt gu Iar 
^cuid diubli air an caradb air an laLmji 
dbeis, gu bhi air an gabbail a stigb gn 
bbi'n am puist 's au teampull, agus ciud 
c-^ir an laimli cbli gu 'obi air an tilgaadh 
'a an t - sioc. '2s uair a laiiubsicb au 
luchd-fritbealaidh aon sail araidb. a bba 
n sin, 's a bba iad 'g a, cur air letb gu 
"tilgeadb 's an teine, cbriotbiiaicb Tb.eod- 
orus le oillt — thainig uambas "!i- 'anam — 
cblig e mar gu 'm biodb mile <':,. /-iban an 
deigb aghlaca<lb, agu's ami an doilgbeas 
'auama gblaodb eimach, "<)I Dhe uile 
gblormbpr, caombain mi anyad tbrocair, 
mar 'eil e nis tuilleadb a's anniocb 
dbombsa giiidbe air sou trocbair. no 
aitbreacbais."' ■ Na 'm biodb e tuille 
a 's anmocli," ars' an t-aingeal, " oha 
robb mis air mo cbiu" ad iounsaidh. 
mar tbeacbdaire grais. Tba tiota beag 
fatbasd de aimsir air a dboonacbadh, 
dhnit anus an t-saogbal so, ged a tba'm: 
feasgar a' ciaradh mu. d' thimchioll, ciia 
deacb do gbriau fatbasd fodha. Diiisg^ 
mosgail agus l;>i eudmbor — bi glic, saoitb-, 
reaciiail, deanadacli — guidb aii- an ard 
bbnachaille barrachd duracbd a thoirt 
duit ; agus na di-cbuimhnicb fbad 's is 
bebtbu an rabhàdh a f buair thu 'n diugii." 
"01 mO'' Tiiigbearna," arsa Tbeodoriia, 
" ciod is ciall d<) 'n t-sealladb a chuunaic 
mi 'n ' so ? ged a tha, 'ar learn, seorsa dè^ 
dh' fhiosracha<lb agam air." "An ait- 
realjh a cbimnaic thu," ars' an t aiugeal, 
' ' sin agad Eaglais Cliriosd. '8 iad xninis- 
tearan uab-Eaglaissin na meadbonanathà 
esan a'cleacbdadhachum an aitreabb siii-a 
thogail. Tha cuid diubb a bba dileafe,' 
duracbdabb, saoitbreachail; agus bidli 
gacb aoii diubb .so n a cbarragh glormhor 
anus an teampuU shuas . Blia cuid eile 
dbiubh ; nach robh uile gu leir diomhan- 
ach, ach cba d' rinu iad spairn — cba do 
chleacbd iad dpracbd- I\inn iad beagaii 
cT.cb- cha d' riiin iad an ueiclieamb cuid tl,e 
na dh' fbeudadh iad a dhcaiiamh. Oha ia<) M:flMPyRW^ C'eiul Mhi'is ail Kliogliair, 1S74. "n 'eil feum tuille orra, 's mar nithe suar- 
ach giin fheuin tha ia<l air an diteadh. 
Mhothaicbeadh an cunnart anns an robh 
thusa — ghabliaflh tnias dbit^t— ehuireadh 
mise ann an eairdeas ad ionnsaidh a chum 
a sparradh air d' intinn uach dean giulan 
riaghailteaeh, gun end, gun saothair, cnis 
— gn hheil durachd a^as spairn an anama 
ri bhi air an cleacbdadh. As engmbaia 
so cba dean gaoh lethsgenl eile feum. 
Nach do spion mi tbii mar aithne as an 
teine? Imicb ann an sith. ( uimhnich 
Jo ohunnart, agus biodh d'anam's an 
iibair, anns an am a tba romhad." 

An df i<j:h do 'n aingeal bdihairt mar so 
obriocbnaicbeadh an taisl>ein a cbunnaic 
Theodoras ann an gleann < )rraai! Sgaoil 
an t-aingeal a sgiathan aillidh, airgiodach 
'n nair a dhirich e suas air oiteag an 
anmoich gu neamh. Bba "u fbuaini mar 
tbornian an uillt 's a' gbleann 'n nair a 
thniteas e sios eadar ghengan nan craobh 
<) cbreig gu creig, ,g\i aigeal iosal a' 
ghlinne. T. 

— Fcar-tath<iH-h nam Beann. AM MAIGHISTIR AGUS AX 
GILLE. 

Bha uair-eigin roimlie so droch 
thiomaniiati aim agns bha moran de 
sbeirbliisicli ag iarraidli aiteaclian, 
agus clia vobli moraii de aiteachau 
aim daibli. Bha tnathaiinach an 
sin, agus cha gabhadh e gille sani 
bith ach gille a dh' fhuireadh leis 
gn ceami seachd bliadhiia, agus 
iiach iairadh de tliiiarasdal ach na 
ghlacadh e 'ii a bheul de 'ii t-siol, 
'u uair bhiodh ea' bualadh an arbLair 
aims an t-sabhal. 

Cha robh gin a' galihail aige. Mu 
dheireadh thubhairt e, gu 'n leigeadh 
e leo an siol a chur anus aii ire a b' 
fliearr a bhiodh aige, agus gum 
faigheadh iad na h-eicli, s an cvann 
aige feiii a dheanamh an treabhaidh 
agus na h-eicli aige feiu thuii a' 
chiiathaidli. 

Bha gille og an sin, agus thubhairt 
e, " Gabhaidh niise agad," 's chnir 
an tuathanach niuiniitireas air. 'S e 
am bargan a rinn iad, gu'in b' e an 
tuarasdal a bha gn bhi aige a'gliille, 
na ghl.ieadh e de graineanan sil 'n a bheul, tra bhitheadh e a' bualadh an 

arbhair, anns an t-sabhal. Agus bha 

e gus laotuiim an siol sin a chur 

aims an ire b' fhearr a bh' aig an 

tuathanach, agus bha e gus na 

ohiimeadh air an t-siol sin a ghleidh- 

eadh agus ciod air bith an siol a 

ghlacadh e'n a bhenl.'unairbbitheadh 

e a' bualadh an arbhair, a chur 

j comhla ris, agus sin a chur anns an 

I ii'e a b' fhearr a bh'aig an tuathanach 

j an ath bhliadhna. Bha e gu eich 's 

crann, no goireis air bith eile a 

bhiodh feuraail da airson cur no 

buaiu, f liaotuiun o 'luhaighistir ; 

! agus mar siu gu ceann 'n an seachd 

i bliadhiia. Gu 'm bitheadh aig-e, 

I seachd geamhraidheau's an t-sabhal 

I a' bualadh, seachd earraich gu cm-, 

I seachd samhraidhean cinneis de 'n 

bharr, agus seachd fogharaidheau 

buana, agus cicxl air bith an tighiim 

am mach a bhiodh aim an siol a'ghille 

's na seachd bliadima, b' e siu an 

duais a bha gn bhi aige 'n nair 

dh' f halbhadh e. 

Chaidh an gille dliachaidh gu 
'mhaighistir agus daoiman 'n uair 
bhiodh e a' bualadh anns an t-sabhal, 
bhitheadh a mhaighistir a' bualadh 
leis. Agus cha d' rug e 'n a bheul, 
achairtri graiueauan gus and'thaiuig 
an t-earrach, agus chnir e iad aims 
an ire b' fhearr a bh'aig a' bhodach. 
Chinu asda sin tri diasaii, agus 
bha air gach dias. tii-lichead giaine 
math sil. 

Ghleidh an gille iad sin gn curam- 
ach, agns ciod air bith gralne sil 
air an do rug e, chuir e comhla rin 
iad. 

Chuir e iad sin a rithis air an ath 
earrach. Agus aig an fhogharadh a 
rithis bha toradh aige, cho math 
's a l>h' aige a' bhliadhna roimhe sin. 
Chnir an gille seachad a shiol gu 
cnramach, agus ciod air bitii a 
ghlac e 'u a bheuJ, 'n nair bhitheadh 
e a' bualadh 's an ath gheandiradh, 
chuir e maille ris a' chuid eile e. Oeuil ilhios an Fli AN GAIDHEAL. 181 sill do 'ji gliille, o 1 a pliaigheaidh ,io, '\i, itoatshalmch- a b' 
)liadliiia .^His mo dheir- | f haisg'e dba, air son ire's an cuireadh 
an gille an con' sil a bh' aige, ag'us 
pairt de 'n spreidh aig' a chreic, achiou 
gTuinnd air an ionaltradh iad ; agus 
cha deaiiadh e baragan aii" a' cjieart 
doigh ri gille ,gu ;,brath. tnille. Agus mar 
])hliadlina gn 

eadh, a dheanamh sgeiil fada goirid, 
gu 'n do clmii' an g'ilìe, air a' 1>!iàdh- 
na mu dheireadii na u-ni!e ire 
rhreabhaidh a bh' aig a' bliodach. 
Agns blia con- sil aige r' a chnr agus fha mlior nach rol)]i am bodacli air SgeulacJidau, Gaiilheaiach, Je. I, F. 
a clireaehadh. B'fheudav da xwsli.Cahtihenl. 'kKY F. ('LACtìÌÀJr'GlfLINN-DA-VjrA'IL. m- pàEà 


ÌEàELl 
1-^-^-,-s-»- d , d . - : m . , d 1 r . , si : Si . Li d , d . - : m . , f I s : s . L 5=i^ ^^i r^zz: W di ., t : 1 ., s I g.,j[j)mi;f,rr I d : d SEISU. 

Mo cliaileag bliian-gheal, mheall-sliuil- 
eacli, 

A dh' fhiis gu fallain, fiiasgailt', 
(rilr trom mo cheum o'n clhealaich sinn 

Aig Olachan CThlinu-da-Rua'il. - i 

Di Jomhuaich rinn liii 'chomlilachadh, ' ' ' 

Beau og is niodhar gluasad : 
Tha 'gutb mar ckeol ua smeoraiche, 

'S mar bliileau ròs a gruaidheau. 
Mo cliaileag, Slc. 

X uair b' fhileaut' briathra mhiiiistpiiiy 
A' tiosrachadh mu 'r truailleachd, 

Bba mise 'coimliead durachdacb, 
Na seirctha'd slmil neo-luainich. 
Mo chaileag, &c. ' 

■'Olia suaimlineas oidhcb' air leaba dhomh, 
^J èa (rfhaiciun ami am bruadar ; 
'%. am Biobull fein cha laimhsich mi 
Gtiii d' iomhaigb ghraidb. ga m' bhuair- 
eadh. 

Mo cliaileag, &c. 

( red shuidbeas cleir na tire learn, 

'S mi'sgrlpbhadb dboibh le luatb-laimh, 

'S anil bhios mo smiiaiutaiii diomhair- 

eaeli . . ' • , . 

Air .Siue dboiui a' cRuach-f huilt. , .[.),. 

M (J cliaileag, eVc. ; Is eaoin .a seaugishlios fui-auach, 
Neo-churaidh. a ceum uallach ; 
Tha 'gàirdeau bàu gle chuiuachdail, " 
'S deiid iurach.'n a beul giramach. 
■ Mo chaileag, &c. 
r.L . ' - -!! ,.,;:. 

i^Si no' f hadcilleach 'n a comhradh i, i- -iiu; 

Gun sgilm, gun sgieo. guu tuaileas ; 
Gur riathail coiseaohd sraide i. 
Ail- bheagan stàit no guaineis. 
Mo chaileag, &c. 

Ged bh«ireadh Dei^-sa aite dhomh, 
Oho ard s ;i tha 'iucasg 'uaisleau. 

Air m' fhaca!. '.-. \:u<v a tUuàrr learn 
A bhi 'n C(ir.v-chii;i;iiiu am bhuachaill! 
j.Io chaileag, «&c. 

0, 's truagh nach robh mi 's m' àilleagan- 
Air àiridh 'n cois nam IJuar-bbeaini ! :/ 

Bu shocair sèimh a chaidilinn, , 

'S i 'm achlais, air an luachair. 
Mo chaileag, &c. 

Ach 's eagal learn, le m' cheileireachd, 

Gu 'n gabh an seisein gruaim.rium.— 
.Geddh' ihogras iad do 'n Olaind mi, 
f (Èji ni'bliep cha toil- mi fuath dhuit 1 
',' '' • ", ■ Mu chaileag, &c. 

12 182 AN GAIDHEAL. Kluv.'liair, 1874. SEANN SGEUL GAIDH- 
EALACH. 

chionn corr a's. ceitliir clieud 
bliadhna, dli' eiricli coiiili->»trith iiihor 
eadiir na Cuiineaiiaich agiis Clann- 
aii-Toisich, aig an lobh oighreachd 
iiihath, goirid o fhearaiin a' Chuini- 
eauaich, Lirla Bhaideanach agus 
Athull. Bba Baii-Iaila a' Chniiu- 
eanaich, a leir na h-aitliiis 'n a baiia- 
gheocaire aiiaban-ach ; agus a cbum 
an ciocras so a sbasachadh b' eig-uui 
di buiituiiin g-u ro-cbruaidh lis an 
tuatb bhochd. Theirteadh gii 'n 
itheadh i seipein smior gacb aon la 
air a dinneir, a bhari- air ioniad 
goireas sogbar, autiasacb eile. Le 
'leitliid sin de strogb agus de ana- 
caitbeaiuli, cblaoidb i a cuid tuatba 
comor's r.acb robh iad 'a an urrainn 
ua mail a dhioladb, no 'm feai- 
ann a sliaoitbreacbadb, ionnas gn'm 
b' eigiun di dol a db-aslacbadb 
faoidhe air a eoimhearsnaicb shaoi- 
bbir. An deigh dlii an dutbaicli 
inieacbd ag iarraidb faoidhe, dh' 
innis i d' a fear an soirbbeacbadli a 
bba 'n co'-lorg a turais, agus gu 'n 
d' thug Mac-au-Toisich inor Thir-eni 
dhi da-bbà-dheug agus tarbh. An 
aite a tbaitigealacbd, is ann a dbuisg 
an f bialaclid slioinalta so a dbiumb, 
'f barmad, agus a chonuicb ri sanibb- 
reas a cboiuibearsiiaicb. Bba sgatb 
air r' a bheairteas, agus do tbaobli 
sin, cbuir e roimbe gu 'n cuireadb e 
as da ; 's a cliuni sgail a obuT air a' 
gbuionib inhi-cbneasda sin, cbuir e 'n 
ceill gu'u robb a:i t-uasal sin tuilleadb 
's nior aig a inbnaoi. Air leis gu 'n 
robh so 'n a dlieudli lei.sgeul, agus 
'a a cbion - fatb freagaracb air 
connspoid. ]Mia e ais a' feitlieanib 
nam fatb diuni a run a cbur aa 
gnionili ; ni a fliuaii- e gu grad a 
dbeaaamb, le caisteal an duin' eik' 
aig T(mjafnir (aite bba goirid o 
Bblar-Atliull), a (•buairteacliadb mu 
mlieadliua oidbcbe, 'a uair a mliar]>b 
iad an teagblacli gu b-iomlan eadar fhirionn agiis Viboirioniii à bha'n an 
suain - cbadail gun fhianih, gnii 
amliarus. Le so a dlieananib glial ih 
e sealbh air a cbiiid fearainn, a l)ba 
ni bu mho na bba aig aonduin'-ua'stil 
eile bba 's aa dutbaich. •■ 

Bba, din do inbur >fliic-aii-ToÌ9- 
ieb, seaini dniae a cboinbauidh, aig 
an robh greim beag fearainn uaithe, 
ail- nach robh de nibal aeh boii.eid 
ur uair 's a'bhliadbna; agus thug 
a nihaigbstir an t-seana bbpiaeid 
dha an am na te ùir 'fhaotainn ; 
agus air a sbon sin theirear Gi-oit- 
na-boineid ris a a fhearanu sin gnis 
an latha 'n diugb. Bba ioghaadh 
air an t-seaaa duiue co sambacb 
's a bha talla mniraeach a mbaigb- 
stir, 's a' aibudaiaa aa deigh a chas- 
graidh mbuladaicb sia, agus chaidh 
6 a dh-fliaiciaa an aol^hair. Cha 
luaithe obaidh e stigli aa chuaiiaic 
e cuid de aa cniip blieubanaichte 
gun deo air aa nrlnr. Le mor 
ioghnadh agus uaiMliuaa leis na 
chnnnaic e, liiiiabsicb e gacli aoii 
fa leth dhin, a dh-f liendiaian an 
robh iarmad beatha ana aa aoii 
sani bith dhiubh, uch, bu diombaia 
a sbaothair. Air a lionadb le 
mulad, thog e suas a'direatball, a 
bba bun-os-ceann air an urlar, agus 
fhuair e 'n leaaabh-beag foidhpe, 
lis an abradli iad am brideach Eo- 
glian, agus le mor sholas tliuig e 
gu 'n robh e beo, ach ro lag le cud- 
flinim ua creathlach agus an aod- 
aicli. Glirad rug e air, agus ghiu- 
laiu e e clium a sheaaar a tliaobb 
a mhatliar, iMitc - (;!Iaiscia loiiar- 
bbac, a cbuir gu grad air falbli leis 
e gu dill cbaraid de sliliocbd Dhiar- 
iiiaid ana an Eniragbaidheal, cliuia 
aacb biodli e mar fliiid laiiabe do 'n 
Chuimeanaoh ; far aa d' fliuair e a 
dbeadh aiacli. Bhae'n a gliuath- 
acbadh aig an t-seann duine thug 
aa sia e dol gu trie g' a fhaiciaa ; 
ach a cliiona gu 'n robh na Cuiin- 
eaiiaich CO cumhaclidnch '^ an auj Ceud >rhios an I"! AN GAIDHKAL. 183 sinn a,M Albaiuii, raheasadh feumail 
a cliuinail an cletli gu 'n I'obli au 
leauabli beo, g-us am fasadli e 
siias, agiis gii 'm biodh e air sou 
'athar a dLioladli. Ged a bha e 
car nine lag, gun mbor cliiniieas, 
tliainig e air aghaidh, agus dh' 
I'has e gu laidir, eii-eachdaii, agns 
bha e ro theoma leis a' bhogha, ni a 
tbugmor mhisneach d' a sheaiia char- 
aid, an duil gu 'u tngadh e aich- 
eamhail a niach air son na sean fhal- 
achd. Air am araidh chaidh e g' a 
fhaiciiH), agus cliuoiiaic e co niatli 's 
a bha e air a' chusl)aii-eachd ; thnirt 
e ris gu'n i-ol»h bruilleach au i'hir a 
mharbh 'atbair ni bn leatha na 'n 
comharadh ud — ni a chuir mor 
ioghnadh aii an fhleasgacli, nach 
cnala riamli roiinlie iomradh air. 
Ghrad leag an seann duine ris an 
diuras, leis gach duraclid a bha 
'n a chomas, nui thimchioU a chaii'- 
deah agus 'oighreachd. Dh' eisd 
an t-og - fhlath le ro - aire ris an 
sgenl, agns air dha bhi air a bhual- 
adli gu guilt ri aithi'is a'chraidh, 
bhruchd e 'macli, le aixl bhas-bhual- 
adli, agus a' bras shileadh nan denr ; 
agus thaosg e mach 'inntiun agus 
a run an iichd an t-seann duine. 
Air dha a ids a bhi lau-fhiosrach 
air na thachair, bha fadal air gu dol 
a bhnannachd oighreachd 'athar 's a 
sheanar, agns a dheauamh diogh- 
altais air naimhdean an-iochdar a 
thighe. Cha "n uri-ainnear a churan 
ceill an solas a thug e do 'n t-seanu 
dnine mend iia h-ioniaguin a bh' 
air an f hleasgach gu bhi 'trial] g' a 
dhnthaich fein. Dh' asluich iad le 
cheile air a chairdibh iad a chur 
ceathuirne leo a bheireadh aghaidh 
air a naimhdibh, agus dheonaich 
iad an iarrtas, le ceithir-fir-fhichead 
a chur air falbh maille riutha, fo 'n 
Ian armaibh agns rainig iad tigh 
Mhic-rrlaisein, a sheanair, a chaidh 
leo agus ochduar thaghta fo 'u Ian 
armaibh maille ris. Uaithe sin rainig iad coille Urard-bhig, far an 
d' f huiiich iad gu seimh samhach 
gus an do chuir iadfios a dh-ionnsaidh 
banaltrum Eoghain. Chaidh e fein 
j g' a li-ionnsaidh, agus rinu e cagar 
aig a dorus ; dh' fheoraich i co a bh' 
ann aig nair co aiuaoch ? Fhreagair 
e gu 'n robh a dalta Eoghan jNIac-an- 
Toisich. " Tha 'n guth coltach r' a 
ghnth," a deir i ; " ach ma sheideas 
1 tu t' anail a stigh troimh thoU na 
' glaise, tuigidh mi 'n sin gu ciimteach 
j ma 's tu th' ann." Rinu e sin, agus 
j thuig i gu grad gur e fein a bh' ann; 
I agus bha i ro ait a chioini i ga 
'f liaicinn. Chaidh a mhuime chur a 
j dh' fhaighinn sgeoil mu 'n Chuim- 
: eanach, agus phiU i leis an teachd- 
j aireachd gu 'n deach e le 'chuid 
I daoiiiibh gu drochaid Teilt, mu 
thimchioll mile air asdar, a thoii-t 
abhachd dha fein agns d' a chuid 
daoine. Le so a chluinntinn roinn 
Mac au-Toisich a chuid daoine 'n an 
da bhuidhiun, agns bha Mac-Glaisein 
air ceann an darabuidhinn, a chnmail 
freiceadau air Caisteal Bhhur, agus 
bha Eoghan airceannna buidhinneile 
maille ris an t-seann duine, nach do 
dhealaich idir ris, agus chaidh 
iad ail' t')ir a' Ghuimeanaich. Co 
luath 's a thuig e gu 'm bu naimh- 
dean a bha ga 'iarraidh, theich e 
dh' ionnsaidh a' chaisteil, far an do 
choinuich a' bhuidheann eil' e, a 
ndiai'bh moran diubh mnn do thàr 
iad as. agus lean iad an ruaig a 
mach (Jleann-Teilt, a' marbliadh agus 
a' leonadh moran diui>h. Chaidh an 
t-sron a chur de dh-fhear aig allt ris 
an abrar o'u latha sin Allt-na-sroinej 
lotadh fear eile 's a bhroiun aig Allt- 
nam-marag. Am feadlr a bha iad 
tnar so air an rngadh suas ana gleaim 
le Mac-Glaisein, ghabh muinntir 
I Eoghain falach-talandadh orra, agns 
I thachair iad riutha aghaidh-mn-chnoc 
I Tha e air a radh gur e'n seann duine 
} a bha do ghnatli air thoiseach, 
I agus ami am briathraibh sraachdail ■m AN GAIDHEAL. ghlaodh e, " .Slid agad do uamhaid, 

nil Cuiinounach agns ma leigeas tu 
as V tc/iUidJi tu bas cladliaiie t'liao- 
tuinii," Ukuir Eughaii gu grad a 
,l^,Uggba aiv lagli, agus chuir e 'a 
trsajgkead troiiah cliridhe a' Cliuiiu- 
auaicli. Tlmit e air lie ieatbaiii ri 
taobh na slighe, far an. do tliug iad, 
luar bu gliiiath, (.'avii chlach mar 
.phuiiahneachau air an euclid, lis an 
a,l^rar Caru-a'-Cliuiaieaaaich giis au la 
•a dlugli. Their na (iaidlieil ris aa 
^Vii^a siu, Cuira-na-Falachd. — An 

'.'"V;"".'"M^1^AS0AE. 
, 'iriii ' I' rr'-! '. ■ 
"Am bruadar so, am faoiii-sgeul e. 
No 'm faudadh e bhi fior ?" 

Cha robh ann an Alnascar ach 
huiudaire leisg nacli oibriclieadh car 
's aach salaiclieadli a laaili cho f had 
',s a Vju blieo 'athair. Aig aai a 
bhais, dh' fhag 'athair aige coig 
hchead bona òir. A chaia Il;^ cuid 
a b' fhearr a dheanaaili dhiubh, chuir 
e aai laach iad aaa aa g'loiaeachaa, 
l)otail, agus soithichean creatha ro 
luHchmhor agus ro riomhacli. Iad 
so chuir e aim am bascaid mhoir, 
agus au. dèig'h dha biith beag a 
ghabhail air adiàl, shuidh (^ aua ; 
,chuj,r e a' bhascaid aig a chasaa, 
agus leig e a dhruiai ris a bhalla a' 
feitheamh luchd - ceannaich. Aui 
feadh 's a shuidh e aiar so gu 
socair ag iuahare air a/ l^liascaid 
agus air a' lihathair pliri.seil a bha 
inate, thuit e aau aa ti'om-saiaoin 
auabarraeh taitaeach ; agus chualas 
e le cuid de aa coiaiheai-saaich a' 
bruidhiaa ris t'lieia laar a leanas : — 
" Chosd aa cliatli so dlioaihsa mo 
,choig tichead l)(.>au Tiir— mo chuid 
an t-saoghal. An uair a reiceas aii 
na th' aaa tilgidh e air a' chuid is 
lugiia deich fichead boiia uir. Aaa 
aa uiue gle giioirid eii'idh aa t-suim 
so gu ceithir cliiad agus ri h-uine, 
ciiyu^ii.. S9 i\ .rithist gu c^itliir milt.-. Cha bhi e doirbh peithir aiile ])oua 
oir a dhcaaamh 'n a ochd mile, (Jho 
luatli's a bliios au) mliaoiu aiar so 
air ciuatiau gu deich laile, cuiridh 
aii dhioia obair ghloiaeachau' as 
bhotal, agus gabhaidii aii gu ijialair.t 
aan an seudau agus clachaa luach- 
mhor. An sia reicidh mi gach seorsfi 
dhaoiaieaa, neaaihnaid, agus usgraicli- 
ean briagha. Aa \iair a chuii-eas 
mi r' a cheile de shaoiblueas; na 
mliiannaichiaa, ceannaicliidli mi an 
tigh is eireacbdaile a ghabhas 
faotaiaa, laaille ri tVarauu. seirbli- 
eisicli agus feudail. 'ròisichiilh uii 
au sia air toil-inntinneau na, bea^I^i 
so a ndiealtaiaa ; , agus niur; de^u 
laise stairirich anas an t-saoghal ! 
Ach cha chum so idir rium ; K'auaidh 
mi air gus a a cuir aii cruiaa ciac^ 
mile bona òir ; agus, le so , lb nV 
laimh, is diitli dhomh bhi ag aiuÌi^rp 
OS cionn barr mo shroiue ; cha, bhi 
prioausa 's an riogliachd nach Iji mi 
cho miadhor ris^ agus iaii-adh mi 
nigheaa an Uachdaraia air laimh 
aiar aihnaoi ; aa deigh dhomh an 
toiseach a chur an ceill da a,a cuuntas 
ard a f huair mi air aa eireachdas, 
au tuigse, agus a' chrioantachd air 
sou aai bheil i comharraichte agus 
ainiaeil. Leigidh mi ris da, aig a' 
clieart am, gur e luo ruu mile boaa 
oir a shiaeadh dha mai- thiodhlae air 
oidhche ua baiuuse. An luur a 
phosas mi nighcan an Uachdai-ain 
ghcobh mi dhi deich seirbheisich a 
dh-fheitheamh oirre, cho math 's a 
ghabhas faotaiaa, ma.ai aix'giod e. 
'N a dheigh sia tiieid siuu le greadh- 
uachas, agus le i-iomhaidh guu a 
k'ithid a dh-fhaicinu in' athar-ceile, 
Aa uaii- a chuireas o mi am shuidhe 
air a laimh dlieis — rud,a ni e gaa 
teaganili, ged nach Iriodh arm ach a 
char urraiia air a nighinn— siadih 
mi dha am mile bona òir a gheall 
mi, agus aa deigh sin, chum a inhor- 
iiighnaidh, bailichidh mi air sjjoraa 
anus am l)i iiidhir eile ag radh i-ud- C'eiid '?.Ihiòs an l-hosrliair AN GAIDHEAL. vm eigin iiifir so : — ' Tlia thii a' faiciim 
f^nr (luinc mi :i slieasas ri m" f liac-^l 
— seadh, is guath leani daounun 
tuilleadh 's a gheallas mi a thoirt 
seacljad.' 

" Audeigh domli a'bliau-phiioniisa 
a thoii-t dacliaidb cliiim mo hicliuirt, 
Mieir mi ati aire mhatb gu 'n oiieaii- 
aicli mi i gu mor mheas agus urram 
a chiir orm m' au toir mi an t-sriau 
d' ar sugradh agus d' ar gaol. Chum 
ua cricbe so cumaidh mi 'u a seomar 
ieiii i car tamuill, a' dol au drast 's a 
rithist g' a faiciim, 's gun a' labhairt 
acli Ijeagan I'itlie. Tliig an sin a 
mnatliau-frithealaidh a dli-inuseadli 
dliomh g'u blieil mo mhi-chaoimhneas 
an irapis a cridhe a blii'isteadh, agus 
guidhidh iad orm, le deoir 'n an 
snilibb, mi 'dbol g' a caidreadb. agus 
mi 'leigeil ]eatba suidbe Jamb rium ; 
aeb gabbaidb mi orm a bbi do-Kibadh 
agus tionndaidbidb mi mo cbul oirre. 
Tbig- a matbair agus bbeir i a 
li-igbean am ionnsaidb 's mi learn 
fbein air snidbeacbaii liombacb. 
Tilgidb an nigiieau i fein aig' mo 
cbasan, a' sileadb nan deur, agus 
aslaicbidb i orm mi g' a gabbail air 
a b - ais a db - ioiiiisaidlj mo 
cbridbe agus mo gbaoil. An 
sin a cbnm 's gu 'm bbi i air 
a lionadb le Ian urram domb, agus 
gu bbi umba], iiii;)sa], tàirngidh mi 
mo cbas, agus tilgeadb mi nam i le 
l)ieab a cbuireas an combair a ciiil i 
tliun taobb eil 'n tigbe." 

Bba Alnascar cbo mor air a sbhig- 
adb suas leis an taisbeanadb fbaoin 
so 's nacb b' urrainn da gun a cbur 
an gniomb le 'cbois an ni sin a bba 
aige 'n a smaoiutean ; ail- cbor 's 
gu 'n d' tlnig e gu mi fboitanacb 
hreah do 'n bbascaid Ian d' an bbatbar 
bbrisg, a bba gu bbi na bbuuait aig 
a gbreadbnaciias gu leir, a tbilg i 
fein 's na. bba innte 'n am pronimn 
am macb air meadbou na sràide. 
Eadar. le Mac-Mharcuts. 

Latha Mhartainn-bhuilg, 1874. BAS A' MHARAICHE. 

Ged a b' iad maraicbean agus cabb- 

lacblBbreatuinn a dbion an riogbachd 

ri linn cogadb mor na Fi-ainge, agus 

I g'ed a tba sinn 'n an eiseimeil air sou 

a bbi 'giulau ar batliar-malairt do 

dbutbcban ceiii air feadb an t-saogb- 

ail, \s a' toirt moran d' ar ionnsaidb 

cbum ar beatbachaidb 's ar sgead 

1 achaidb ; gnis o cbionn gboirid 's 

I beag a cbaidb a dbeananib air sou 

I leas aimsireil- no spioradail nam 

I maraicbean bocbd. Tba, a nis, 

1 tigbean luor air an cur suas aims na 

baiitean-puirt a db-aon gbnotbacb 

I air an sou, fai' am faigh iad tuineacb- 

[ adli an nair a tba iad air tir, gun 

I cbunnart a bbi air an spiiinneadb le 

j ci-eacbadairean mar bu trie a tbacbair 

! dboibb roimbe. A tuilleadb air 

! sin, tba àiteacban - aoraidb agus 

] ininistearan air an curairleitb dboibb. 

Is e an t-àite aoi-aidb a gbeobbar an 

j cuid de cbalaidbean. seann long air 

\ a de'asacbadb le lobbta agus siiidb- 

; eacbain ; agus sean seoladair cràbb- 

aidb a cbombimidb innte 's a' cumail 

; aoraidb mocb a's anmocb. 

! Cbuala mi an sgeul a leanas luu 

■ bbàs tir a bba fada au aon de na 
I b-aiteacban-aoraidb so. An luiir a 
•. bbuail galar a bbais e. tbainig cuid 
I d'a sbeanucbompanaicb g' a fbaicinn. 

Db' fbeoraicb iad ciod am beacbd a 
I bba aige a tbaobli an turais-mbara 

air au I'obii e a reir coslais gu 
i seoladb. Fbreagair e. au cainnt 

na mara, " Tba 'm feavann au seall- 
' adb, tba 'm fearam an sealhidb" 
i (Land a-hexid, kind ahead) .' An 

atb nair a tbainig iad bba e na bu 
, laige. Db' fbeoraicb iad ciod an 
I staid 's an robli e. Fbreagair e, 

■ " A' do) timcbioll an rudba, a' dol 
timcbioll an rudba" (liotinding the 

' point, rounding tJie jìoiìit). An nair 
a tbainig iad a ritbist bu gbanu a 
b' urrainn da an ceistean a fbreagairt; 
tbulibairt e, " Gacb ni gu maitb, 
gacb ni gu maitb" (All is loell^ all is 186 AN GAIDHEAL. Ceiul .\lhios an Fhoghair, 1874. \rell). An uaii- mu dbeireadh a luur bu ghnàtli leo 'n uair a ruigeadli 
tbfiinig iad g' a fliaiciim bba e gun ' iad an cala miaunaicbte, " Leig sios 
chdimit, acb cba do cliaill e a pburp. ' an acair" (Lt.t go the anchor), as le 
Bu leisg leo 'f luigail gna sauas eigiu j sin tbug e suas an deo. 
fhaotainn a tbaubb a mbisnicb agiis 

e cbo dlutb d' a cbricb. An uair a | J . NN . 

bba iad gu 'fbagail chruinnicb e am 
beiigan neait a bha aige 's tbuiit e, Lag-na-h-abhuiin, 1874. BKOSNACHABll BHRL'CE 

1)' A FHEACHD Xi\X iW.Xll JULAXNUCKlJUKN. 

Fheachd Alb', le Wallace^ '«liil to cbreuchd, 
■'8 to Bliruce 'chaidh dan gu blar nan euchd, 
'Nis iairaibb bàs an àv nan eug, 

No buaidh <ju treuu '.s an .stritli I 'N diugli latba cliruais — 's i 'n uair tha làth'i- 1 
Feucb feachd to 'n cruaidh, to ghruaim a' bblàir 
Feucli louihar 's 'flieachd gii gleachd a' tar 
A dbeauainb tlirailleau dhibb ! 

Co thig do '^n stiith, neo-dhi!eas, claon ? 
Co dh' iarras uaigb ach uaiiie 'n raoin .' 
Co striocbda.s sios gn diblidb faoin ? — 

Air cul an claon-fhear clitli I 

Co, 'n càs a Eigb, a Kiogb'chd, '.s a Reacbd, 
Bheir benni nan geur-lanu trfun an gleachd '. 
Gu buaidh am blar, no bàs'n a bheachd I 
An gaisgeacli leanadh mi ! 

Air truaigh a's teimi ar n-ainueirt thniaigh ! 
'S ar sliochd an siis 'n an geimbbbli cruaidh ! 
Bho 'r cuislibh tràight' air .sgàtli ar sKiaigh, 
Tiiig saorsa's l)uaidli le sith ! Na coimhich caisgibh, f heachd nan sàr ! 
'S cruaidh dhaoi gun iochd na thig gu làr ! 
Thig saorsa f hein o 'r beuni am blar ! 

(Ar n-aghaidh I) Buaidh no i>às 's an ^trfth ! 

À\(dtir. ìe. A. M. AN GAIDHEAL. 187 AN' T-t:APvRAeH. 

An t-Earracli ! àiii ath-uracliaidh ii:v 
talmbaiiin. Tlia 'n t-Earrach a' giiilaii 
air a sgiathaibh moran a bharraclid air I 
gorm dhreach iia macharaeli, agus faile [ 
culihraidh nam blath. Tha 'n t-Earracli I 
'a a ghealltanas air na nithibh sin a | 
dhuisgeas suas gacli dochas, an da chuid ' 
a tbaobhant-saoghail so agus an t-saogliail 
a ta obum teaclid. Is ann o ath-philleadh 
riagliailteacb an Earraich a ghabh (Jinnich 
o shean beach d gur eiginn a leithid de 
ni ri Neo-bLasmhorachd a l)hi ann. Ma 
tba'n saoghal 'n a laidhe gu neo-mhotii- 
achail, raai'bli, fo chviirtean reota a' 
gh(;amhraidli, agus ma thig aiseirigh 
thairis air, leis an duisgear suas gach 
luibh agus blath, agus gach eun-cbeol 
agus suilbhearachd, an urrainn e bhi 
nach eirich an duine sin a ris a tha aim 
an tfom chodal a' l)hais, agus nach duisg, 
e suas chum beatha nnaidh, agus chiim 
gacbdeagh-dhochas ashealbhachadhi Tha 
siiin gu leir a' creidsinn so, do bhrigh 
gu 'm bheil Focal De 'g a tbeagasg dhuinn; 
ach tba iadsan, aun an seadb, 'g a cbreid- 
sinn nach 'eil fatbast eolacb air an Fhocal 
sin, air da a bhi air a sparradb orra le 
òibribh Nadair mu 'n ciiairt doibb. Ach 
an deigh sin uile, tha an smuainte mu 
tbimchioll na firima cudtbromaich so, air 
an comhdacbadb le sgaile diomhaireacbd 
agus neo-chinnteacbd. Biodb na li-uile, 
uime sin, taingeil air son an Taisbein 
Naoimh sin a thugadb dhuinn leis aq 
Ti a's Airde, trid ajn bbeile beatha agus 
neo-bhasmhorachd air an toirt clium an 
^-^òluis. .S. 

i CaiOXNTACHD. 

Tba e gu trie a' tacbairt gu "m bi a' 
cheud fichead pumid Sasunnacb a cbosuas 
oganach glic, an deigh gacb ni a' chur 'n a 
aite fein, chum mor bhuannachd dba air 
son a dheagh ghiulaiu an deigh laimli. 
Tba'n t-suini sin, ged nach 'eil i ro mhor, 
a' teagaisg cui-aim agus dichill dba a 
leanas ris uilelaitbean al)bea.tha. Tha e 
moran ni 's fearr air a shon fein gu 'n 
cosuadb e le saothair a lamh am lichead 
pvmnd Sasunnach sin, na gu 'm faigheadh 
e mar thiodblac iad o neach eilc. Ma 
chosnas e an t-aii-giod sin, tha tios aige 
air an dichioU a ghnathaieb e ga 'chur 
r' a clieile.' Bha a' cbnid a's mo dhiubhsan 
a ta saibhir u ar measg aon uair bochd, 
agus air doiVih le 'n dicbioll ouaraicli foin 
beagan a chur mu seacb, tba meas ni 's 
mo aca air. Bha iadsan a nigadh le 
spainibii airgid 'n am lieul a gbnath 
buailteach au- bliadhuaicheau an oige a 
chur seachad ann an ruiteireaclid agus diomhanas, agus mar is niinic a chunncas, 
cha d' eirich iad suas gu bhi aon chuid 'n 
au cliu dhoibh fein, no'nam Ijuannacbdidir 
do "n t-saoghal mu 'n cuairt doibb. S. 

LUCHD-CLUICH NAN CAIRT- 
EAN AGUS NA SKOLA- 
D AIRE AN. 

Tha fhios aig neavt de ua tha 'dol 
uiorau feadh ua duthclia, gu bhcil 
U)uiuiitii- ariu a tha 'g au toirt fhein 
trouuhe le bi gu foilieil a' toirt an 
cuid bho 'n .uiliuiiiutir sliocharach a 
gheil)b iad a chluich leoair cairtean. 
Shuidhich càvaid dhiiibh iad fein 
ri taobb an rathaid, dkith do bhaile 
àraid air latha feille. Chuir iad 
iompaidh air tuathauach 'a au dol 
seachad a lainh fljeuchaiun. Fhad 'iS 
a chluich iad le argiod-geal leig iad 
leÌH a bhi buidhinn ach nn uair a 
tlioisich iad air ua notaicheau, chuir 
iad "' car ùr an rnidhle bhodaich ;" 
le 'u ceilg thug iad eutroniachadh 
air a sporan. Air dha dul do 'u bhaile 
agus innseadh d' a choinihearsuaich 
mar chaill e 'chuid, co 'thuit a bhi 
lathair ach sgioba aoithich de sheolad- 
aireajj. " C aite bheil iad .^" dh' 
fheoraich iad. ''Cha 'n 'eil iad 
fhathasd fad as," fhreagair esan. 
" Tiugaiun as au deigh," ars' iadsan ; 
'' thig 's leig f haicinn duiuiie na 
daoine thug uait do chuid 's bheir sinn 
orra' thoiit duit air ais." Air an toir 
ghabh iad ; 's air dhoibh teaclid a 
nios riutha, " Thugaibh a chnid air- 
gid do 'u duiue so," arsa na seoladair- 
ean. So cha robh iad air aon a 
dheanaiuh, a' reusaiiachadh gu 'n 
Id'fhuair iad e gu dligheach. Cach 
I cha 'n eisdeadh ri 'u leisgeul, ach le 
j 'u (lorn ris an leth-cheaun aca, b' 
j eigiu:i doibh a h-uile sgillinn d' a 
1 chuid a thoirt do 'u tuathauach. 
; Cha 1)' e a luhain sin, ach thug iad 
: orra beagaii a thoirt doibh a dh- 
j fhaotaiim ilrani air son an dragh a 
j fhuair iad aim an tighinn as an 
deigh. ' J. W. 

! La^-na-h-ai)huuii, IG74.. THE GAEL, ENGLISH DEPARTMENT. / / ..A-XJOTTST, 1874-' CO^^DITION OF THE HIGH- 
LANDS. . 
The Aberdeen Free Prefs speaks 
as follows advea-ting to aù appeal 
made a few days ago in. tlie public 
]>ress by Mr. Fraser Mackintosh, 
M.P., for aid to assist poor Higb- 
lauders in emigrating. The writer 
appears to nnder.stand his subject 
and we fear his remarks are only too 
pointed and true. He says:-- 
Although the cost of emigration is 
reduced to something like the small 
sum required to pay a stenmV)oat 
fare from Inverness to Glasgow, and 
to purchase a few cheap articles of 
o\itit necessary for the sea-voyage— 
in all, we suppose, not exceeding 
two pounds per individual emigrant,- 
yet even this moderate sum exceeds 
the niean.s at the èommfind of the 
unhappy Highlanders! -Mr. Fraser 
Mackintosh says that many of them 
are utterly unable to provide the 
necessary outfit, and that aid is 
required to procure suthcient clothing 
tor them. The amount required to 
meet the necessities of the case is 
estimated at a couple of pounds for 
each emigrant; and to raise this 
small sum the appeal to the ])ub]ic 
is made. We agi'ee with Mr. Fraser 
Mackintosh,' in thinkiiig that "it 
would be an act of great kindness if 
the sum were contributed, in order 
to enable the Highlanders to obtain 
new and better homes beyond the 
ocean." Deplorable as the rapid 
depoinilation of the country is, no 
one Avould like to see peojiie like 
those on whose liehalf aid is solicited 
coiurjSellied by sheer [)()\eity to carry 
on longer their hoi)eless struggle 
with starvation, when there .-ue other lauds — less beautiful, perhaps, 
but more kindly^ — open to them, 
Hud where they could speedily attain 
to a condition far superior to what 
they haA'e experienced here. The 
pitiful case to which public attention 
has thus so pointedly been drawn is, 
we fear, no excei)tional one. We 
recently had to notice the dejiarture 
of large companies of Highlandere 
from tiie islands of Skye and Lewis 
— driven on to the step by the same 
direful necessity which presses on 
their brctlu-en in the mainland. W"e 
may thus conclude thst over the 
Highlands gejierally the condition, 
of the people is in many cases very 
fai- from Avhat it ought to be. Those 
bodies of Highland men and wpmen 
would not leave their native glens 
^nd break the many tender and 
tenacious links that bind them to 
the homes of their fatheis, were 
there not a terrible necessity laid 
upon them. What that necessity 
is may >)e understood V)y any one 
who reflects on what the fact of 
honest and industrious peasants 
being worth less than forty shillings 
a head means. 

Revelations like these luiist be 
somewhat startling to people who 
have had their informatian concern- 
ing the Highlands supplied to them 
by the class to whom the co,untx-y 
is now greatly given ovei*— sports- 
men. According to these gentle^ 
men, the Highlander, who used to 
be a soit i)f 8a\;ige, has lx3eu raised 
immensely in his character and 
cijcumstances since he made the 
ac(piaintanee of sjiortsmeii, and hHn 
a chance of becoming a keeper or a 
I gillie [.nt in his v.;.\. The evidence THE GAEL. led recently before the Game Law- 
Committee contained a great deal of 
remarkably distinct information on 
this point. The member for the 
county of Inverness — ]\L'. Cameron 
of Locbiel — than whom there should 
be no better authority on the sub- 
ject, told the committee that he con- 
sidered the raising of game and the 
letting of laud to sportsmen to be 
'• a very great benetit to the inhabit- 
ants." The Highlanders got them- 
selves engaged as keej^ers, &c ; the 
.shooting lodge had to be supplied 
with bread and meat by the village 
baker atid butcher ; the blacksmith 
had to shoe the sportsmen's ])()nies : 
tho gh-ls got places at the lodge as 
housemaids ; the crofters get a 
market for their butter, eggs, and 
milk; and labourers got no end of 
work making roads, tkc. In fact, 
said Mr. Cameron, "■' there is hardly 
an}^ class in the community that 
does not gain i^ru fuiUo by the 
establishment of a shooting lodge 
where there was none before." Mr. 
Horatio Ross, another "great" au- 
thority on Highland affaii's, had 
'•not the smallest hesitation" in 
telling the committee that the crea- 
tion of deer forests had benefited the 
population of the Highlands to a 
very large amount, and for this 
simple reason that the deer forests 
ha-^'e brought a very wealthy class 
of men down to Scotland, and these 
men have been most libei'al in their 
expenditure." " Any one," contends 
Mr. R(iss, •• who has lived, as I have 
done, in the Highlands for so many 
years, would be able to see a gradual 
improvement in the people ever since 
the deer forests and the grouse 
shootings have been the object of 
people coming down to Scotland for 
sport." Anotlier witness, 8ir Dudley 
Coutts Marjoribfiuks, was at great 
trouble to show, that on his estate 
in Inverness-shire, the people had 
benefited by the introduction of deei- foresting. He had built ever so 
many new and improved cottages, 
and the population had increased to 
nearly the double during the scA'cut 
teen years he had possessed the, 
estate." He had paid away £23,000 • 
principally for labour, and wages had 
risen by one third. The Black- 
smiths' trade had been qitadrupled, 
and Lady Marjoribanks had at 
Christmas given away to the children 
at school no less than 60 cloaks. 
Mr. Edv/ard Ellice of Glengarry 
gave similar evidence. He said — 
" I can say that the condition of the 
people is quite ditferent from what 
it was 40 years aga For every; 
half crown which used to be in the' 
country there is a pound at least ; 
the increase of expenditure of money 
has been very large indeed." ,^^.^ 

How are such statements as theser 
to be reconciled with the fact that 
many hundreds of the Highland 
people are, in a single season, forced 
to emigrate for lack of the means of 
life? How does it hap})eu that 
while in the olden time a much' 
larger population than at presei^i 
inhabit the Highlands found meat, 
clothing, and shelter, suthcient to 
satisfy their wants, now a-days, Avhen 
their numbers have been reduced by 
decades of eviction, and their condi- 
tion has been so vastly improved by 
deer foresting, they should be com- 
pelled by starvation to seek new 
homes, but be utterly imable from 
sheer lack of means to remove from 
the scene of their misery.' If that 
great institution, Sport, has brought 
all those blessings to the Highlimds 
in its train which its devotes claim 
for it, the misery of the Highland 
emigi-ants is a hoax. If that misery 
be real, the benefits bestowed on the 
Highland people by the sporting 
; system are piu-ely and absolutely 
j apocryj)ha,]. . The lat]ber conclusion 
1 we haA-e not the slightest diiUculty 
I in accepting as tlie sound one. 100 THE GAEJ.. THE HIGHLANDER'S FUNERAL. I 

A TKAVELLER's TALE. . 

Ill a wikl and gloomy vale wljich aikirts 

the base of a line of dark moiliitaius in 
the district of Lome hi Arglesbiie, and 
not far distant from the famous pass of 
Glencoe, with whose fearful tragedy 
every historical reader must ))e ac- 
([uaiuted, stands, or rather stood— for its 
ruins only now remain - — an hiimlde 
shieling built of stone and turf, the only 
liuilding material the valley afforded. If 
solitude or a sense of the bul)lime had 
been an object to its inhabitant, liis gra- 
tifieatit)n must have been cumplete, for a 
wilder or more romantic site for human 
habitation could not well be conceived, 
lleared upoii a gentle acclivity, with 
M-hich the e(|uality of the vale is 
now and again disturbed, it looks'^ out 
upon a rsheet of water some two miles in 
breadth, which bears the local name of 
Loch Lual. A rapid-running stream 
dashes past it on the north, while, at 
some distance behind, the bare crags 
slioot up above the looming mists, assum- 
ing the most fantastic forms, and their 
singularity is increased by the rugged 
furrows cut out by winter torrents, which 
liave tlieir origin in the top of the moun- 
tains. Unlike the principle generall}' 
observed in the construction of similar 
dwellings, it was void of natural shelter, 
luiless a few stunted trees that straggled 
around it were considered a iJi'otection ; 
and when the tempest laged along the 
vale, the nide structure was wholly unht 
to resist its effects, as was amply testified 
by the rain that oozed through its pene- 
trable roof. Exposed to the piercing 
winds that blew fitfully from the mountain 
gorges, it was cradled in the howling 
blast, and soaked with heavy rains, and, 
although it outlived their violence, their 
i-avages left impressions of speedy decay. 
The glen could have no inducements as a 
residence to any other tlian the heedless 
mountaineer, for the stillness and solitude 
which jirevail, instil feelings wide at war 
with all sociality, and exclude any cheer 
or comfort which might otherwise exist ; 
aii<l saving an occasional visit from a 
l>assing sea-bird, or the sheep tliat gnvze 
upon tlie liill pastures, there are no 
indications of life, or the progress of 
civilisation. The dreariness of the dell 
may l)e sometimes broken liy the scream 
of some solitary eagle, as it continues its 
s\7vvi|ji"& UiyUt, to i,ts eyry among the 

"'l'ri'ihi^.Hid4'li,iiti, aloiife with his aged sister, resided Ewan Macgregor, the orJy, 
shepherd On bis side bf'tKe loch -vnthin a 
ciix;le of twelve Highland miles. Many' 
years ago, when our eyes less lacked lustre^ . 
and our tread upon the heath v.as less, 
feel)le and more manly than it now is, 
we had occasion to pass oA-er this tract of 
country on a pedestrian tour through 
the Highlands; and we then met JNlac- 
gregor for the first time, but his husky 
voice and stooping gait showed that he 
was then beyond his prime. It Avas 
drawing toAvards the close of a dark 
louring <iay about the latter end of 
autumn, when the sere and yellow leaf 
was t^'irling from the bough ; and though 
the farmer of the Lothians had his crops 
safeh' secured under 'thack and raip,' the 
uugonial chmate of the west prevented 
the cottar's husbandry being finished 
until the season was farther advanced. 
"When we halted, the shepherd Ava4 
putting up his scanty croj) into stocks,' 
and from the rank appearance of the} 
stalks, our limited knowledge of agricul-; 
ture gave us reason to fear that his labour 
would l)e but sadty rc'iuited in its fruits.' 
Taking a seat upon a rough piece of crag 
Avhich had rolled down into the valley 
from its more primitive repose, we salutetl 
the outhw of Glen Lual, and thereafter 
entered into conversation Avitli him re- 
garding the objects of interest in that 
part of the country, and the extreme 
loneliness of the life iie letl ; and, so rarely 
did he receive a visit from a traveller, 
that lie eagerly indulged in a privilege 
which seldom occurred with him — a chat 
with a citizen. An hour or more had 
thus passed very pleasantly to )ipth-^tQ 
him on accoiuit of the iiUe gossip which 
he had got about the doings of a world 
to which lie was so great a stranger, and 
to us because our limbs required some 
cessation from the incessant ti'iunp with 
which Ave had prosecuted our toilsome 
pleasures for some days previous — when 
the sky, which had been foreliodiiig à 
storm throughout the day, was suddenly 
overcast, ami the rain Ijegan to descend. 
"We rose to resume our jtuirney, when the 
warm liearteil Celt anxiously pressed us 
to remain with him for the night, and 
1 promiseil that the rudeness of an unkindly 
I couch, aiui the iiomeliucss of our movin- 
I tain fare, AVould be compensated by a 
I hosjiitalile Avclcomc. But fcAV jiressihg 
I invitations Avere necessary to ihduce ub 
U) accept of his kindness, for the misty 
day Avas merging into a stoi'iny night, and 
Avhat little of oui'. st^-eugth , r.ema^^d 
Avoitld hiiA^e b'aret;^ seen us to a niore THE GAEL.. 1 01 comfortable halting-place ; so, following 
oui' host, we were soon seated on a rougli 
oak- root around the red embers of his 
faggot-hi-e. When we entered, his sister 
was away spoiling the erraut poultry's | 
nests of the day's eggs; for her domestic j 
brood, wooing even deeper solitude than 
reigned within her house, sought the ; 
fern or the heath for the purposes of I 
incubation. She was a little surprised, 
on her return, to find her fireside com- j 
panions, which usually consisted of her 
brother and sheep dog Oscar, so unex- j 
pectedly increased; but the usual saluta- 
tions o^•er, and a few mysterious words iu j 
their native tongue fi'om our landlord, she | 
hastened to prepare a homely reipast^to 
refresh us after our fatiguing march. 
'Hunger is good kitchen' is an old 
Scotch sajang, and never was its truth- 
fulness so forcibly felt as when we were 
seated at that rude table in the wilds of 
Lome. 

Our appetitive wants being satisfied, we 
then got an outline of his life from the 
grey-haired Gael, and the cause of hia 
having chosen that solitary glen for his 
abode. His father was a small farmer in 
one of the Hebridean islands, and by 
industry and frugality had managed to 
bring up a family of sevi^u children. His 
lot had been like that of many others of 
his race ; al;le to maintain himself ' and 
ott'spring beyond, although not far above 
the reach of want, Ijut never realising 
that position in life which is generally 
understood by the name of independence. 
The subject of our tale was but eighteen 
years of age when the death of his 
father scattered a helpless famUj- upon the 
wide world in search of a livelihood, and, 
after many emigrations, Ewan ultimately 
settled in the northern extremity of Ross- 
shire, in the capacity of a farm-ser^•aut. 
Here he remained a good number of 
years in Arcadian bliss, until well on in 
man's estate, when he got himself 
involved in the intricacies of that passion 
whose feelings are much more ardent 
than those of friendship. The object of 
his love was a cottar's only daughter, 
and, if Ewan's delineations of feminine 
beauty and innouence were correct ; she 
must at least have been -n orthy of the 
purest affection. But iShakspeare says 
that ' the course of true love never did 
run smooth,' and so it seems to have been 
with Ewan ^Macgregor. Despite all the 
troth that was plighted, and the a'ows 
that were solemnly made, the fair maiden 
proved faithless, and slighted her be- 
trothed, she chose a neighbouring rustic for the partner of her joys and cares.. 
When love is suffered to go imreqnited, 
and laughed at with a sneer of falsity by , 
her who was once all that truth could,', 
desire, it speedlj" evaporates, and is.. 
immediately succeeded bj^ a deadlier 
passion, which changes a man from a 
loving friend to a dreaded foe. The 
rejected suitor coidd ill brook such 
neglect, and after combating the throb- 
bings of a broken heart for a considerable 
time, his sj.ippressed troubles burst forth, 
and in a tit of mad revenge he played the 
part of an incendiary, bj- setting fire to 
their dAvelling one night when the newly 
wedded pair were absent on a visit to the 
young wife's parents; and sealing his 
heai-t against society and its kindred 
feelings and desires, the love lorn Ewan 
lied from the scenes of his mingled joys 
and griefs, and ultimately located himself 
in the vale where we found him, and made 
it the land of his adoption. He built his 
own hou.se, and brought in the patches of 
land to a state of semi-cultivation, 
without deigning to ask the consent of 
the proprietor, presuming the barren 
heath was as free to the alien as to the 
scion of the rightful lord; and he was 
suffered to remain unmolested in the 
enjoyment of his self-made possessions. 
After he had outlived the objects of his 
malice, or considered himself secure from 
their retaliation, he invited his sister, the 
only sur\'iviug member of the famOy 
besides himself, to reside -with him ; and 
uniting the occupation of a shepherd of 
the flocks which grazed upon the moun- 
tains belonging to a neigliI>ouring laird, 
with the tilling of his cot-land, he lived 
as when we first met him, 'unknowhig 
and unknown.' ]Sow that the feverish 
impetuosity of youth had died away, he 
regretted that he had ever allowed 'him- 
self to commit such an outrage against 
one who had shared so largely of his 
youthful love. 

Our host's fireside biogi-aphy having 
brought on the hour for retiring to rest, 
I he led us up a rude ladder, into the 
j garret overhead the apartment which had 
served us for a dining-room, where we 
found a clean heather bed, upon which 
■s\e very soon sought respose for our 
wearied frame ; and, despite its ungrate- 
ful tendencies, and the storm that now 
battled around us -wdth all its native 
wilduess, we sprung as lightly from it on 
the return of daylight as if it had been of 
fleece or feathers. The poor man's 
hospitality having been again exercised 
in pur\-eying for our morning meal, and 102 THE GAEL. August. 18T4. which had nearly been the cause of 
offence because of our profi'ering recom- 
pense in return, we baile him and his 
aged rehitive an affectionate adieu, with 
a promise to see him again, should Ave 
ever be in that district 4 and resolutely 
betook ourselves to our journey along the 
beaten sheep-ti-ack that Arinded through 
thu .£,'1on. The last time Ave saAv him "vras 
staniliug on an eminence a little distance 
behind his house, AvaATÌng his hau'l, and 
signalling a long and last fareAvell. 

A considerable interval elapses at this 
part of our narrative, for a dozen Avinters 
and as manj' summers had fleeted from 
the future to the jiast ere we again 
visited that lonely glen, and among the 
many changes Avliich had taken place 
during that period, the cottage had 
become a ruin. When AVe again came 
Avithin sight of it, pai't of its Avails were 
a heap of rul>)>ish, and x>art stood totter- 
ing in the blast, Avhile the rotten rafters 
reared their fragments to the sky. 
Notwithstanding the short time AVe had 
l»een Avithin its Avails in earlier daj^s. and 
the length of time A^'hich had elapsed 
since then, Ave recognised familiarities, 
which, though in ruins, told a tale more 
impressÌA-e than the best AvOA'en Avoof of 
lomance or reality. The cot, cA'er 
friendly as a shelter, was noAv, in its 
decay, the habitation of some wood-l)irds 
Avho riew aAvaj" seemingly deprived of a 
prescriptÌA'e right by our intrusion on the 
unbroken silence of their home. Some 
fcAv days afterAvards, AA'hen at a sinall 
hamlet on the opposite shore, Ave learned 
the subsequent history of our aged friend. 
The Avinter after our A-iait had been too 
great a trial for old Alice's frame, and 
after a sliort illness, she ceased to suffer, 
liy the intervention of death. Tavo 
Avinters more saw the old man's end too. 
Kor some days after his death, the villa- 
gers on the other side of the loch had not 
observed any smoke rising from his 
dwelling, or other indication of things as 
they used to be, and ju'lging that there 
must be something wrong or nuui^ual, tAVo 
men took a l>oat and pulled across to 
satisfy their misgivings. (hi entering 
the house, the door being only on the 
latch, they Avero greeted by the Highlan- 
der's sheep-dog, which, on hearing the 
Hoimtl of footsteps, wagged his tail aiid 
looked imploringly in tlie nien'S faces, as 
if he wishe<l their assistance in an èiner- 
geucy, of whicli by the way there was 
much need. Tlie poor animal A^as spent 
Avitli liunger, watching his master, who 
was fouii<l stretelied upon his lonely death-bed. Without' any friendly hand 
to smooth ilia dying pillÒAV, he breathed ' 
his last \inteude(l an<l uncomforted. 
After a little ctmsultation, one of the 
men roAved home again, to return Avith 
some friemls the next day and bury the 
deceased ; Avhile the other, with the dog 
for his companion, reraaineil with the 
corpse during his absence — a self-imposed 
task, which, considering the superstition 
that exists amohg the 'sons of the mist,' 
might l)e deemed too m\ich for one man's 
courage. Three boats containing twelve 
individuals arrived next day, and the 
cofhn, which they had brought along Avith 
them, haA'ing received its tenant, it Avaa 
laid athwart the stern of the first boat, 
Avhich Avas manned A\'itli four I'OAvers, and 
a fifth took his seat beside the remains. 
A neAvly cut sapling, Avitb a black rag 
fluttering at the top, Avas placed in the 
boAV, as a befitting accompaniment to the 
Avhole. Taking tiie poor dog as a passen- 
ger, the boat thus freighted fonued the 
van, the others fqlUnving in the rear;' 
and in this order they contiiiueil fòi" the 
half of the A'oyage, till, oAving to the 
heavy swell upon the loch at the time, 
all the boats AA'erc driven to a distaiice at' 
different points beloAV tlniir intended 
landing ^jlace, Avhere thej"- were obliged 
to get ashore as they best could, as it was 
impossible to roAy against the gale. When 
the party in the first b.oat Avere landing, 
b}'- some uufortuitous circumstance, or 
the negligence of the man at the stern, to 
Avhose care the remains were intrusted, 
the coffin slipped 0A"erthe side'of the 
boat, and, floating out a short distance, 
suddenly disappeared, and leaA'ing no- 
thing but the surge and rolling Avave. 
found a grave lieiieath the tidal A\'atera of 
a Highland loch. The moment the boat 
lost its inanimate cargo, the dog nobly 
plunged into the Avater to the rescue, but 
his howling and his efforts Avere alike un- 
availing, and, liej'ore the roAvere conhl 
again put off, the fu;ieral(ibsd(|uies of the 
voluntarj' exile Avcrq finished. 

l^'or man\' a day after, tlie 'dog visited 
the resting place of his old. nistster, 
mingling liis cries with the Avhi.9tling 
Annds and no-.v'he rests beneath a green 
SAvard on the A'erge of the loch', Avith the 
native rock for his headstone. Upon Avhieh 
some untutored haiid luvs chiselled the 
simple Avord "/>.!.r«/-." , 

If you wdtild relish y'òui'fc(6d,''if^rlt^f6*' 
it; if you Ai^ould 'eiljoy yb\lv f aihttièiit,' 
l)ay for it ; if you would sleep soundly, 
tal:e a eloar conscience to bed Svith y<Hi. AUL'Ust, 1874. THE GAEL. 193 RESTORATION OF THE EUJNS 
IN lONA. 
The couditioii of these interest- 
ing ruius has for some time past 
beeu engagÌDg the atteutioii of 
the Duke of Ai-gyll, who seeius fully 
alive to the desirableness of having 
steps taken for their effectual pre- 
vation. Last year, on the invitation 
o{ his Grace, Mr. R. Andei'son, 
architect, Edinbnrgh, visited the 
island, and, after careful exauiina- 
tion, drew up a report, in whieJi he 
offered various suggestions iov the 
repair and partial restoration of the 
liuildingè. On digging into the 
mounds at the foot of the walls, Mr. 
Ande]-S(ju found several relics of 
ancient sculpture ; and, altogether, 
saw enough to satisfy him that a 
a thorough, search would bring to 
light many ^characteristic featui'es of 
the old cathedral. What he re- 
commended, therefore, Avas to have 
the mounds opened up, with the 
view at once of clearing the ground 
and of recovering tlie valual^le por- 
tion of their contents. The material 
so recovered he proposed to employ 
in making good defects in the cathe- 
di'al walls, thus avoiding the error 
which was made some years ago in 
repairing the chapel of St. Oran in 
such a way as entirely to destroy its 
architectural character. It seems 
that repairs are specially required in 
the west gable, which is at present 
in a very precarious state. In the 
cliapter-hou.se. again, the va.ult is 
thrusting out the walls, and measures 
must be taken to make the srracture 
secure. As to the cloisters, Mr. 
Anderson believes that a great deal 
of the original stonework could be 
recovered fi-oia the rubbish heaps — 
perhaps, indeed, almost as much as 
would make it worth while to re- 
erect a portion of the building. How 
far these anticipations may be 
realised remains to be seen ; but, in i any case, the nemoyalof the mounds 
from this and other parts of the 
ruins would seem to be necessary in 

: order to reach the foundatitins, which 

I in various pJaces require to be under- 
pinned. Irrespective of more elabo- 
rate restorations, should such be 

■ resolved ou, there is a good deal to 
be done everywhere in the closing of 
the cracks, the repointing of the 
masonry, and the protection of the 
wall-heads so as to keep out rain 
from the interior. We understand 
tliat Mr. Anderson has received f i-om 
the Duke a general commission to 
commence operations, and will ac- 
cordingh' proceed to the island with 
a suitable staff of workmen. The 
exact nature and extent of the work 
to be done will probably be deter- 
mined, in some measure at least, b}- 
the result of the excavations, which 
are, in the first instance, to be under- 
taken. The public, however, will 
confidently look to the noble pro- 
prietor to ca,ny the improvements 
as far as, in respect of amenity or 
antiquarian interest, there seems any 
substantial object to be gained. — 
Scotsman. OLD ROME AND CALEDONIA. 

THE BATTLE OF GLENLYOX ORIOIX 

OF THE KILT. 

In the valley of the Lyon, in front 
of the ancient vaLle}^? of Eortingall 
(or Fort of the G-ael), a decisive 
battle was fought between the Cale- 
donians, led by >one of their most 
celebrated Kings (lineally descended, 
by the way, from Adam, the first 
King or Chief of Caledonia), and the 
Romans, commanded by the emperor 
in person, when the lattei', compris- 
ing the flower of the Roman armies, 
, fled before the victorious Caledonians 
with great precipitation, leaving 
thousands of their tunics (or short 
coats reaching nearly to their knee). 194 THK GAEL. August, 1874. T)ehiiid them on the fiehl to facilitate 
their flight. Among tliese tunics 
was discovered that of the Roman 
Emperor himself, which in the fill- 
tilment of liis vow, was at once 
appropriated hy the Caledonian 
monai-ch ; and from this royal gar- 
ment was formed the lirst mo;lel of 
the famou.s, historical, and gi-aei'fiil 
Highland Kilt. 

'I'he Roman master of the world, 
\Vith all his warriors, mailed aurl gnarled ; 
With glittering spears ami flags imfurled, 
Invaded Caledonia. 

\\'ithin wild Lyon's rocky glen, 
Where frowns Sehiehallion's lofty hen. 
The niiglity Cresar and his men 
First met the Caledonians. 

" Why come ye here ':" inquired the Cael, 
■ " Witli all your spears and coats of mail? 

And why with such high pomp assail 
' The peaceful Caledonians ?" 

If* We come to conquer," Eome replied, 
" What, is oui'. royal right denied ? 
"è>hall Rome imperial he defied 
** By naked Oaledouiaus ? 

Must i,ou, forsooth, he ans\\-ered why? 
Our hauners o'er the world .should fly I 
Enough ! at once suhmit or cry 
Farewell to Caledonia." 

" So long as rocks our mountains crown, 
And our strong arms can hurl then\ down, 
No poWer on earth shall Avin renown, 
O'er free horn Cakdouiaus. 

And more than that, proud Homan, know; 
Great Rome herself shall he laid low 
Before a foreign coch shall crow. 
In sacred Caledonia. 

As for our ' nakedness,' ])erchance 
Yourselves iu this may help our wants ; 
AVe vow in Ciesar's rohes to dance 
This night in Caledonia." 

Before the Roman hosts could utter 
The name of Jove, into the gutter 
They sank Uke melted snow or hutter. 
Beneath tlie Caledonian.^. 

And ere the sun that day went down 
..Behind Schiehallion'ts lofty crown, 
Trom Caesar's royal rohc had grown 

•* TtIE Klt,T op C^T.KTiONT V. IXVERNE.Sh' (JAKLK! SO(TETY - 
ANX-UAL AS8EM15LY. 
The third annual assembly of the 
Gaelic Society of Inverness was held on 
Tuesday evening, 28th ult., iu the 
Northern ?deeting Rooms. On former 
occasions the meetings came off during 
the week of the Wool ]\Iarket, hut this 
year the committee considered it advis- 
;d)le to postpone it until the M^eek of the 
ITigldand Society's Show. In the absence 
of the Cliief of the Society, Sir Kenneth 
Mackenzie, Shoritf MfK-donald. late of 
Stornoway, was in the chair, supported 
by the Rev. Mr. Macgregor, (Captain 
Chisholm, of Glassburn ; iMr. Macdonald, 
Balranald; Mr. Jolly, R.M. Inspector of 
Schools ; Dr. Carruthers ; Mr. John 
Murdoch, and Rev. Mr. \A>ight. While 
tlie company were assembling, Ripe- 
Major Maclennan played at the entrance 
tM the hall, and lie opened the proceed- 
ings with an air from the platform, "The 
I i^Jbisholm's Welcome." 

Sheriff Macdonald delivered an in- 
teresting address, during which he said 
that the Society was decidedly patriotic, 
and by no means confined its work to the 
cultivation of tlve i^aelio Jaugnage. Nor 
did they in the least desii'e to prevent 
(Gaelic people from leai-ning the modern 
and commercial languages now in use. 
Quoting from the constitution of the 
Society, he stated that its objects were 
to perfect the members iu the use of the 
(iac'iic language, to cultivate the poetry 
and music of the Highlands, to preserve 
manuscripts, litei-ature, and traditions, 
and to establish a library in Inverness, 
c<insistiug of books in any way liearing on 
the language or interests of the Highlands 
and Plighlanders both at home and 
abroad. He reminded them that the 
Highland and Agricultural Society now 
holding its show at Inveziiess began its 
operations on a very small scale, tliough 
it now included the whole of Scotland ; 
and he hoped the motto of lioth Societies 
would be ''Foremost, not only in valour, 
but hi iiulu.stry.'" (Applause.) The 
second volume nf tlie Transactions of the 
Society was now in print, and would 
sUoitly be in the hands of members. At 
tlie date of making up tliat volume, the 
number of members mhs^ììI, and the roll 
had since increased. The funds were 
also in a prosperous condition, the 
Society having from £70 to £80 in hand. 
He trusted that every member would 
take a pride in getthig anotlier member 
t,) ,.joLii. Ill this_ way Ihcy would 
.bijV.igtliVri the Societv, and perhaps be ■August, 1874. THE GAEL. 19; al>le to do sometbhig to promote the 
teaching of Gaelic in our cottages and 
schools. 

Several sougs and recitations were 
then rendered in good style by various 
parties. 

The Rev. Messrs. Macgregor and 
Writ;at also delivered addresses. In the 
course of his remarks, ilr. Wright said 
that in many parts of France, and gene- 
rally in Germany, the writings of Oisean, 
the great Scottish poet, were better known 
than they were in Scotland ; and this 
should not be the ca.se. If they were to 
make auy progress as a society, Ossiau 
should be studied more than he is, for 
unless his writings received fair justice 
in Scotland, the Gaelic language could 
not make auy progress. Mr. Wright 
then brietij' referred to the characteristics 
of Ossiau as a poet, the value of his 
poems as literary productions, and 
that a knowledge of him M"ould be cul- 
tivated by the people among whom he 
should be well known. (Applause. ) 

Mr. Jolly proposed a vote of thanks to 
Sheriff Macdonald, for taking the chair. XKWS OF THE HIGHLAISDS AXD 
ISLANDS. 

C.\LL TO THK EeV. Mr. C.iMEROX OF 

E,EXTOX. — TheEev. Alexander Cameron, 
of Eenton, well known to our readers as 
the aiithor of the able and intere-sting 
articles on Gaelic Philology, -which ha\e 
been appearing in The G.^el for the past 
two years, has received and accepted a 
unanimous call to the Free Church of 
Brodick. 

The Sutherland and Caithness Railway 
was formally opened from Helensdale 
to Wick and Thurso on the 28th ult., 
and is said to be well patronized, both as 
to passengers and general traffic. Two 
trains are run daily each way so as to 
make close connections with the Inver- 
ness trains for the South. The Board of 
Trade Inspectors expressed themselves 
well satisfied with the road. 

Sad Case of Brownixg ix Loch- 
broom. — Two fishermen from Letters, 
Lochbroom, were recently drowned off 
Isle ]^Iartin. It appears that two boats 
left I'Uapool together, and the uight 
being calm, the crews tied the boats to- 
gether ann rowed quietly along. While 
lounpng on the gunwale of his boat, 
Duncan Mackenzie, the skipper, tumbled 
or fell backwards, and seized hold of one 
of his crew, known as Keunsth Eoy's I son. Both fell .overboard. The other 
men were at the oars pulling. John 
i\5"acken5de, son of the skipper, jumped 

' overboard, but while attempting to save 
his father's life, nearlj' lost his o^ìti, 
and was pulled on l^oard by his com- 
panions in an exhausted state. Both 
men, Avho retained hold of one another, 
sank at once, and were not seen again. 
The rest of the crew returned to L'llapool 

I and reported the sad neM"s. The de- 

j ceased were both married, and have left 

I large families. 

i Wick. — A man named Alexander Mac- 
leod, belonging to Harris, a hired man 
on board a tishiug boat, was thrown 
overboard by getting foul of the sheets 

, when setting sail after hauling the nets, 

I and was dro^vned. Deceased was thirtj- 
tv\'o years of age, and unmarried. 

AlKS AXD MeLODIF„S OF THE HlGH- 

. LAX'DS AND IsLAXDs. — Mr. Mackenzie, 

Bank Lane, Inverness, has issued the 

• Highland airs aud melodies, qompiled and 

1 arranged by the late Captain Fraser, of 

I Knockie, with corrections and additions 

I made by his son, the late Angus Fraser, 

' who inherited the musical tastes of his 

1 father. Before the publication of this 

editioj], the work was extremely scarce 

I and dear, and ilr. ^Mackenzie deserves 

credit for bringing it out in this cheap 

and convenient form. Those who are 

I anxioiis for the preservation of our old 

: Highland music should not miss the op- 

■ portunitj- of adding this enlarged edition 

1 to their collection. 

j A Trie Highlander. — Let me tell 
! you, as .shortly as i can,' how it happens 
j that I know something al>out traditions 
! of any kiud. I was " raised"' in the 
I Highlands of Scotland, and as soon as I 
was out of the hands of nursemaids I was 
j handed over to the care of a piper. His 
name was the same as mine — John Camp- 
bell — and from hiui I learned a good 
many useful arts. I learned to be hardy 
and healthy, and I learned Gaelic ; I 
learned to swim, and to take care of my- 
I self, and to talk to everybody who chose 
I to taUv to me. My kilted nurse and I 
I were always walking about in foul 
weather or fair, and every man, woman, 
and child in the place had something to 
say to us. Thus, I made eai'ly acquaint- 
ance with a blind tiddler, who could re- 
cite stories. I worked with the carpenters; 
I played shinty with all the boy^ about 
the farm ; and so I got to know a good 
deal about the ways of Highlanders bj' 
growing up as a Highlander myself.— 
J. F. Campbell. 100 THE GAEL. August, IsTi. KKW WORK ON GAELia 

h- Dr. Charles Muckay is busily 
ptepaving for publictitioii, by sub- | 
soription, his work, on '• The Gaelic | 
Etyinok.gy of the Languages of i 
W'estei II Europe, and more espe- j 
cially of the English and Lowland 
Scotch and Cant, Slang, and C'ollo- 
(juial Dialects." In his introductory ^ 
notice, issued to the public by way 
of advertisement, the learned doctor 
says—" All ])hilologists wh(j have 
leally studied the subject admit that • 
the Gaelic, like the human race i 
itself, had its rise in the far Eawt, '. 
and that it is of greater antiquity 
than any other language now spoken 
in Europe. How much it is inter- 
woven with and underlies the ver- 
nacular English 'has only recently 
been suspected. Two branches of 
the Celtic language wore spok(>u by 
the British people prior to the 
l^ioman, Saxon, and Danish invasions 
—the Cymric, or Welsh ; and the 
Gaelic, wrongly called the Erse, 
spoken to this day in the Highlands 
of Scotland, the"^ Isle of Man, and 
Ireland. The proofs are — first, the 
fthe Celtic names of places in every 
part of the British isles and through- 
out nearly the whole of Eiu-ope ; 
second, the patronymics of families, 
not merely Scottish, but English, 
which are clearly ti-aceable to the 
Gaelic ; and third, the incorporation 
into the language of a large number 
of words— used in the vernacular — 
many of them supposed to be slang 
or cant, unfit for the purposes of 
literature ; and many others' a 
puzzle to all philologists who ob- 
stinately or igiiorantly refused lo 
look for their roots in the only place 
M-here it was possil)le to find' them. 
(,'ant itself is a Gaelic word, and 
signifies language ; and l)eing used 
by the aboriginal inhabitants — em- 
phneil by their Saxon conquerors, as jQhiiBou suggests, f iu the culture 
of the ground, and other latiorious 
and ignoble services,' became the 
language of the people. Johnson 
cites but four words which he ac- 
knowledges to be of Gaelic origin, 
and six which he calls ' Erse,' un- 
aware that the Erse and the Gaelic 
are the same language, and that they 
dirter in little except in the ortho- 
graphy. Later lexicographer, notably 
Mr. Wedgwood, have begun to look 
into the Cymric ^nd Gaelic for the 
British substratum of tlie English lan- 
guage; but the preseutis the first work 
that has attempted, either m Eng- 
land or on the Continent, to treat 
the subject exhaustively, and to trace 
to its origin th{; colloquial and un- 
literary speech of the British people 
— to show the false foundation of 
current etymology, and to clear up 
the obscurity that has so long hung 
over the words which Johnson and 
his successors have described as low, 
vulgai', or without traceable ety- 
mology. The- work, when com- 
pleted, will contain a preliminary 
essay on the rise and growth of the 
English language, and a summary of 
the causes which have prevented it 
from being so essentially Anglo- 
Saxon as many learned philologists 
have assumed it to be."; Okdjnation at Ì40C«INVEK. The Free 

Fresbytery of Doruoch met recently at 
Locbiuvor, and ordained the llev. Nor- 
man ^iackay, probationer, to be the 
minister of the Free Church congregation 
there. The call has been a harmonious 
one, and all the proceedings iu connec- 
tion Mith the settlement have passed 
over very agreeably. Mr. Mackay, we 
may mention, is son-in-law of the late 
Jlu-h Miller, the (ieol-igist. 

It is not high crimes, such as robbery 
and murder, which destroy the peace of 
soeiety. The village gossip, family quar- 
rels, jealousies, ajid bickerings between 
neighljours, meddlesomeness, and tattling 
are the worm.s which eat into all sociaj 
happiness. 


Mai- ghath soluis do m' anam fein 

Tha sgeula na h-abnsir a dh'fhalbh." — Oiseajh. III. Leabh.] DARA MIOS an FHOGHAIR, 1874. [31 Air. AIR AN DU'IRTICH. 

Blia toil mhor agaui o cliionn 
iomadh latha dol a dh-ionnsaidh ua 
Du'irticli. Cha robh iongantas aim. 
Rugadh a's thogadh mi an sealladh 
na cveige. Ciiiteadli a' sgeir o 
dhachaidh m oig'e, cruinn, maol, a' 
snamh -gu socrach air nclid a' chuaiu 
mboir, an uair a bliiodh an aimsir 
siochail; ach " 'n nair dli'eii'eadli gail- 
lionn a'chuain ard," bu ghreadbnach 
agus b' uambasach an sealiadb a bbi 
'g- ambarc air na tonnan buaireasacb 
a' sior sbkncbdraicb aii- a' cbreig, 's 
a' tilgeacUi an onfba fein ceudaa 
troidb do na speuran. B' i a' sgeir 
aonaracb, dliubb ud, se mile deug a 
mach 's a' cbuan, an aon bbocan aii' 
son smacbd a cbuuiail air cloinn 
bbig anus a' cbearii 's an do tliogadb 
mi. Cba robb taibbse, no mauadli. 
no glaistig, 110 ban-sbitb roimh 'n 
robb a leitbid de db-eagal againu. 
Mur gabbadb tu do bbiadb an uair 
a db' iarrteadb ort, racbadb fbagail 
air an Du'irticb ; ni sam bitb a 
bbiodb a dbitb ort, miu" biodb toil 
a tboirt dbuit, bba e air an Du'irticb ; 
agus mur deanadb tu gu b-ealamb 
gacb car a bbiodb air 'iarradb ort, 
racbadb do cluir air an Du'irticb. 
Tha e duilicb learn a cbreidsinn gu 
'n robb a' sgeir 'n a culaidb-iiambais 
ni bu mbo do'n t-seoladair a bu 
gbealtaicbe 's a' chabblacb Bbreat- 
unnacb, iia bba i dbomb fein cuig- 
bliadbna-ficbead roimbe so. Gun 
teagamb, an inntinn an t-seoladair, blia 'n Du'irteacb co-cbeangailte ri 
oidbcbean dorcba, luingeas 'g am 
briseadb, muatbaji 'n am bantraich- 
eau, 's clann 'n an dilleacbdaiu ; 
agus dbombsa cba duisgeadb i ach 
cuimbneacbaiu air brocbaiii fbuar, 
leasain gun iunnsacbadh, 's laoigb 's a' 
gbart : acb, a cbaraid, 's beag t-eolas 
air nadur uau bg, ma their tbu gu 
bbeil coguis cbiùrrte agus gu 
sonruichte broinn fhalamh 'n a ni 
faoin, soirbb a gbiulan do aois naoi 
bliadbna de bbalacb 'n a eliorp 
shlainte. Bbo cbioun beagan bbliadb- 
nacban cbaidb tigb -soluis ceutach a 
tbogail air a' sgeb', agus bba 'so 
aobbar eile air son dol a cbur eolais 
ni bu dluitbe air mo sheaiia bhana- 
cbaraid (no bhau-uambaid). Cba 
luaitbe 'cbaidb ioraradb air an turas 
cuain so, na rinneadb suas a tbiota 
da cbuideacbd. Cbaidb da bbirlinn 
cbomasacb a cbur 'n an uidbeam ; 
agus bba sinn a' feitbeamb, le uiread 
foigbidinu 's a db' f baodamaid, ri 
latha freagarrach air son na slighe. 

Mocb 's a' mbadainn air an t-seath- 
amb-Ja-deug de mbios deireanuach an 
t-sambraidb a cbaidb seacbad "thog 
siun na siuil bbaidealacb, bharra- 
gbeal ri croinn fbada, fbulaiigacb, 
fhiughaidb" na Malghdinn Orasakh 
's a bana-cbompanaich ann am Port- 
ua-feamanta. "Bba soirbbeas beag, 
lorn agaiun mar a thaghamaid fein." 
Bba siun earbsach as ar teoraacbd 
foÌD, 's gu h-araid as a' Ilhavjhdinn, 

"Nach'eil bata'n taobh so Chluaidh 
A bheir a fuaradh thar a sroin." 
13 198 AN GAIDHEAL. Dara Mios an Fhoghair, 1874. Bha sinn 's a' Mhaighdvin seachdnar 
a chuitleachd, a rugadh's a dh'araich- 
eadh 's an aon sgireachd. Chaidh 
seisear dliinn iimusachadh 's an aou 
sgoil ; 's i an aon t-slat a smaclidaich 
sinn. Bha 'n t-seachdamh air an 
t-saogbal ginealach roimh chacli, ach, 
mo blieamiachd air, b' e rogha 's 
tagha an fhir-thurais e, air muir no 
air tir ; oir 

" Gecl nach dean e fidhleireachd, 
Swriobhaidh e a's leughaidh, 
'S air m' fhacal, ni e searmoiii dliuit, 
Xach talaicheadh neach fo'n ghrein oirr'." 

Bha sinn 'n ar cuideacbd cho sunn- 
dach, tbuigseacb, 's a gheibbteadh 
air latha sarahraidb ; air coinneacb- 
adb aon iiair eile " aig* an tigb " a 
dh-uracbadb 's a neartacbadb eolas 
a's tlacbd ar n-oige. Cbaidh, gun 
teagamb, gacb aon againn roiiub 
" 'ainhuinn tbeionticb " fein, agus 
bu shona esan, ma bba e ann, a 
fbuair an ambuinn air a teasacbadb 
ui bu mbo le ordugb an Rigb na le 
'dbeanadas fein ; ach an deigh gacb 
datbadh a rinneadh oirnn, bba sinn 
fatbasd an trein ar neirt, le ar mis- 
iieacb laidir, ar cridbeacbaii bbitb, 
agus sinn gaolacb mu cbomunn a 
cbeile air dboigb nach faigbear, 
saoilidb mi, ach an eileana beaga 
na Gaidhealtacbd a mbain. Rugadh 
's tliogadb sinn taobb na mara ; bu 
cboingeis leis gacb fear'againn stiuir, 
ramb, no taoman ; 's gheibbteadh 
'ii ar cuideacbd sgeul, iorram, no 
searmoin. Feudar a bhi cinnteacb 
gur iomadh cuimhueaeban a cbaidb 
a dhusgadh, naigheaclid a cliaidb 
'innseadh, oran a chaidh a sheiuu, 
ceist a chaidh a chur 's a f breagairt ; 
's gur iomarlli focal maitb Gaidblig 
a chaidh a sgoltadb, re nan tri uair- 
ean a thug a' Mhalcjhdeami " a' 
geaiTadb a b-astair feadh thonu, 
gun churam," o cliladacb bearnach 
Cholasa gus an Du'irteacb. 

Bha uiread othail 'n ar measg a' 
ruigbeachd na sgeire 's ged a bhith- eaniaid a' dol a thoirt a mach baile- 
daighnicb. Bha stri co bu luaitbe 
'bbitlieadb air tir. Chaidh ar beatba 
'dbeauamb gu cridheil le fir au tigb- 
sboluis ; 's bu mhor ar moit an uair 
a dh' iuids iad dluiinn gu 'm bu sinn 
a' cheud chuideacbd, a mach o luchd- 
riagblaidb 's lucbd-freasdail, a chaidh 
a dh' aon ghnothuch g' am faicinu 
o 'u a thogadh an tigli. Chaidh an 
t-slig-e mu 'n cuairt, 's ol air slainte 
na J)u'irtich 's a luclid-àiteachaidh. 

Tba cbreag da cheud 's da ficbead 
troidh air fad, deich is se fichead 
troidb air leud, 's ag eirigh a doimb- 
neacbd a' chuain mu dlieicb troidhe 
fichead os cionn airde a' mbuir-lain. 
Cha 'n 'eil tanalacb a' briseadb 
cumhachd na faii'ge mu 'n cuairt di, 
ach a mbain tri sgeirean beaga air 
an taobb an iar a chitbear ri isle- 
mhara. Cha 'n 'eil sgeir aLr an 
deach' togail a dbeanamh ceithir 
thimcliioU Bbreatuinn air an d' fhair- 
icbeadh buille na fairge cho trom. 
Leis gacb àsaig a b' urrainu innleachd 
a's airgiod a chur an comas luclid- 
togail an tighe, cha d' fbuair iad air 
tir air a' sgeir a' cheud bbliadhna a 
tlioisicb an togail ach seacbd latha 
ficbead, ochd latha deug thar fbicbead 
an ath bbliadhna, tri fichead an treas 
bliadhna, agus mu tbri fichead gacb 
bliadbna 'n a dbeigh sin. Chitbear 
a' cbreag air a treabbadh 's air a 
sgolbadh, ged 's cruaidh a gne, le 
cumhachd na fairge — dearbhadh 
laidir air cho deanachdach 's a tba 
buille na tuiune a tba 'briseadb oirre. 

Is e tig-h-sohiis na Du'irtich am 
fear mu dheireadh a chuireadb suas 
anns au t-sreath a tba 'coinneachadh 
luingeis a thig o'u chuan air iar-bhord 
na h-Alba. Maol-Cbinntire, Port- 
na b-aibhne, Du'irteacb, Sgeir mhor 
nan ròn, Ceann deas Bbarra, Haoisg- 
eav, Coann tuath Leoghais, — gacb 
aon o oidbche gu oidhche a' tilgeadb 
a mach do 'n chuan a sholus dealrach 
fein an coinneamh a' mbaraiche, a' Dara Jlios an Fhoghair, 1S74. AN GAIDHEAL. 199 cur failte air do dh-Albainn, 's 'g a 
thi'eoracbadh air a shlighe. Tlia 
solus ua Du'irtich mu sheachd fichead 
troidh air airde ; solus laidir, seasmh- 
ach (mar their na maraichean), a' 
dean-sadh geal ris an airde-'u-iar, an 
airde-deas, 's an airde-'n-ear ; acli 
dearg ris an airde-tuath. Anns a' 
bliliadlina 1867 tlioisicli an t-ullach- 
adh air son na togalacli. Anns an 
ath bliliadlina chladhaicbeadh steidh 
an tig-be. Bba chlacbaireacbd criocb- 
naicbte aun an tri bliadbna eile ; 
agus ann au geambradb 1872 bba 'n 
solus laiste, gun sgiorradh gun 
docbaun air neacb de 'n lucbd- 
obair. 

" Ciosnaicbear Xadur le geilleadb 
dbi," — is fior an radh so ; agus b' 
f harsuing, geur-sbeallacb inutinn an 
f bir a cbuir an f hirinn an cainnt. 
Cha 'n 'eil e farasda dearbbadb is 
laidire f baotainn air a' gbuatb-fbocal 
ua gbeibbear a' beacbdacbadh air 
tigb-soluis na Du'irticb. Is e criocb 
araid tigb-soluis, an solus is neart- 
niboire anns an togail is tearuinte. 
Is ioniadb lagb Naduir air am feuniar 
a blii mion-eolacb, agus d' am feumar 
geilleadb mu 'n toirear a' cbriocb so 
gu deagb bbuil. 'S ann air a 
gbluinean a tbug esan buaidb a 
dbealbb 's a cbriocbnaicb tigb-soluis 
na Du'irticb. Tba steidli au tigbe 
dombain 's a' cbreig. Cbaidb gacb 
clacb 's an togail a cbbidbacb, a 
tbombas, a cbuimreacbadb, 's oib- 
reacbadb an Eilean - Earraid an 
iocbdar Mbuile, far a bbeil a nis 
dacbaidb lucbd coimbead 's lucbd 
freasdail an tigbe. Se mile deug 
air falbb o 'n cbreig, cbaidb gacb 
clacb a cbotbromacbadb, gacb aon 
air son a b-aite fein. Cba 'n 'eil seol 
no iunleacbd a fhuaradb a macb 
nacb robb air a cbleacbdadb a cbum 
na clacban a cbeangal ri cbeile aii- 
an doigb a bu laidire 's a bu diong- 
mbalta. Bba gacb aon air an eagadb 
's air an ealpadb 'u a cbeile, 's air an tàtbadb leis a gblaodb a bu teinne 
greim; air cbor's gu bbeil an tùr 
ard a nis cbo laidir 's cbo seasmbacb 
's ged a b' aon cblach e o mbullacb 
gu bonn. Agus tba 'n t-eolas 's an 
t-seoltacbd cbeudna air an cleacbd- 
adb, 's neo-ar-tbaing cbo buadbmbor, 
air son neart a's tearuinteacbd an 
t-soluis. 

A' direadb gu mullacb an tigbe, 
tba OS cionn deicb troidbe ficbead 
d' an t-sligbe air fàradb prais a tba 
sinte ri cliatbaicb an tùir, agus, gun 
teagamb, is feairrde duine suil a's 
lamb a's cas cbinnteacb a bbi aige 
mu 'n teid e 's an fbàradb. 'N a 
dbeigb so tba 'n tur fosgailte, 's tba 
'n direadb air an taobb a stigb le 
seacbd staidbricbean — gacb te mu 
dbeicb no dusan troidb air airde. 
Tba cbuid fbosgailte de 'n tigb air a 
roinn 'n a sbeacbd urlair ; 's gacb 
aon air a cbur air letli air son a 
gbnotbuicb fein. Seomraicbean cad- 
ail a's suidbe do 'n lucbd-faire ; 
aiteau-tasgaidb air son gacb goireas 
a bbitbeas feumail do na daoine, 's 
gacb ni a bbitbeas a dbitb air sou 
an tigb a cbumail laiste agus glan ; 
— gbeibbear so anns na urlair is isle. 
Os an cionn sud tba clag trom a 
bbitbear a' seirm ri am ceo, 's a 
cbumar a' bualadb le bbi nis 's a ris 
'g a tboinneamb mar nitbear air uair- 
eadair; glaineacbdan a's innleacbdan 
air son a bbi 'g innseadb teas na 
side, luatbas na gaoithe, ruitb na 
tim, 's a leitbide sin. Am mullacb 
an tigbe tba seomar an t-soluis, agus 
is leoir a radh nacb 'eil innleacbd 
no seol ah- an d' f buair lucbd-eolais 
greim gus an latba a cbaidb an solus 
a lasadb, nacb 'eil cuideacbadb is 
urrainn curam a dbeanamb le eolas 
o 'n am sin, nacb 'eil air an cleacbd- 
adb ah' son cumbacbd agus cinnt- 
eacbd an t-soluis a mbeudacbadb. 
Le mor-cbaoimbneas tbreoraicb am 
fear-faire sinn troimb 'n tigb, agus 
le mor - tboinnisg cbombarraich e 200 AN GATDHEAL. Dara Mios an Flioghair, 1874. mach g-acli aite 's gach iunleaohd a 
bli' auu. 

Blio mliuHacli an tiglie tha 'n seall- 
adli mu'u cuairt favsuiiig, greadliuach 
acli neo-cliumanda. Chitliear Tirithe, 
•• til- iosal an eorna" a' sgaoileadh a 
macli ris an iar-tliuath ; 's an eav- 
tliuath chitliear I-Chaluim-Chille, 
sgarte o "Mhuileuancraobli"lecaolas 
mu nihile air lend, 's a' sealltuinn 
niarchunnaicCalum-Cille feine'n uair 
bha e 'seoladh seacliad air an Dn'- 
irtich tri clieud deug bliadlina roimlie 
so, 'n a dhachaidh theariiiute do 'n 
t-soisgeulach aan an linntibh borb, 
's clio iosal 's nach faicteadli Eirinn 
tliar a' clinuic a b' airde dlieth ; 
air n ear fearann Cholasa a 
luidhe iosal fo bheanntan riabhach 
Dhiùra ; 's " He gblas an f heoir" a 
teicbeadh air falbh a dh-ionnsaidh 
na b-airde deas. An cuan mor 
fosgailte o 'n airde-' n-iar, le 'tbuinn 
ail- an la ud, a' glasadb gu seimh 
mu 'n sgeir a bha ri 'faicina 
fothainn corracb, dubh, le birlinn 
air acair air gach taobb dhi. Ag 
eisdeachd ri osna throm na fairge 
air a' chreig, shaoileamaid gu robh 
an cuan mor, mar ghaisgeach treim, 
a' leigeadh a sgios,'s a' cruiuneachadh 
tuilleadh neart a chum a bin ag- urach- 
adh a' chath ris a' sgeir, a thoisich air 
a' mhadaiuu " air an do chr ninnicheadh 
na b-uisgeachan a ta fuidh neamh a 
dh-aon aite, 's an do leigeadh ris an 
tir thioram." Cia mor an leirsgrios 
a rinneadh o'n sgu^ibadh an ar-fhaich 
so 'n toiseach, cia lionmhor beatha a 
chaidh a chall, cridhe a chaidli a 
bhriseadb, 's teaghlach a chaidh an 
culaidh-bhroin, bithidh fios a mhain 
" an uair a bheir an fhairge uaipe 
na mairbh a bhitlieas innte." 

B' eigiu tearnadh. Sgriobh sinn 
ar n' ainm, mar is gnath le luchd- 
tathaich, ann an lealihar a th' air a 
ghleidheadh air son a' ghnothuich so. 
Sgaoil sinn beagan inhionaidean 
air a' sgeir — gach aon titheach air s ju cuimhneachan a bhi 
dhachaidh leis — mir de 'n chreig, 
bàirneach, duileasg, ni eigin 
a ghabhadh toirt air falbh ; agus 
cliruinnich sinn a ris a dh-fhagail 
beanuachd chairdeil aig na fir 
chaoirahaeil, thuigseach a tha'gleidh- 
eadh an tighe, '? a dh-ol " deoch an 
doruis." Bha 'n t-am a' chreag 
'fhagail. Bha'n t-slighe buan ; cha 
robh a' ghaoth ach lag, agus na 
bh' ann cho direach 'n ar n-aghaidh 
's a b' urrainn di seideadb. 

Bha'n tilleadh fadalach ; ach bha 
chuideachd sunndach. Tbuit dalla- 
bhrat na h-oidhche oirnn 's sinn 
fathasd moran mhilteau o cheann ar 
turais. Dhealaich sinn fein 's ar 
bana - chompanach. Dh'eirich a' 
ghaoth ; dli' fhas a' ^JI/iaìghdeann, 
a bha cho morasda re an la 's an 
flieasgair, sunndach, curaideach ; 's 
tliug mi 'n aire gu 'n d' fhiiiling i do 
'n fhairge " mholach, cheannagblas" 
a beul a phogadh gu trie 's an dorcha. 
Ged nach "sgoilteadh i cuinnlean 
caol coirce le fheobhas 's a dli'fhalbh- 
adh i," cha robh i fada 'g ar giulan 
gus a' cbaladh, 

' ' A tha crom mar bhogha air ghleus, 
A tha seimh mar uchd mo ghaoil." 

Cha robh ar bana-chompanach fada 
'n ar deigh. Chaidh an glaine uair 
eile mu 'n cuairt ; agus sgaoil a' 
chuideachd ; — am fear a bu ghlice 
'n ar measg a' meas gu robh an la 
air a dheagh chaitheamh, 's am fear 
a b' oige dearbhta nach di-chuimh- 
nich e 'n turas f had 's a ghleidheas 
cuinihne a h-aite am measg buaidh- 
ean 'iniitinn. 

D. M'K. Thigeamaid beo air sheol '3 nach creid- 
ear neach a labb ras gu h -olc mar timchi oil. 

Is sonas aon de ua nitbibh sin a gheibh- 
ear, cha 'n ann aig astar fad as, am 
measg uan coigreach, ach mu 'n chagailt 
aig a' bhaile. Dara Mios an Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 201 SAOBH-CHRABHADII ANNS 
NA H-INNSIJ3n. 
Is ceart a thubhairt an Salniadair 
gu'uj bheil "Aiteau dorcha na tire 
Ian de ionadaibli-comhnuidh an 
flioinieirt." Clia 'n fhaicear fo 'n 
glnein tir iii's maisiche agus iii 's 
oirdheirce air iomadli seol na Iiiii- 
seau na h-Aird-an-ear ; gidheadb, 
cba 'a 'eil tir eile ami, feiidaidb e bbi, 
far am bheil nitbe 'g" an deaivauih a 
ta 'iiocbdadh trnaillidlieachd nadair 
an duiiie air niliodh ni 's soiUeire 
agus far ana bheil nitlie 'g an 
deanamli a ta ni's leoir clinm gach 
neach aig am bheil an conins, a 
dheachdadh le dichioU agus deagh- 
dhurachd, gi\ cur as do 'n t-saobli- 
chrabhadh sin leis am bheil na h- 
Innseanaich air an toirt co cianail 
air seacharan. Tha 'n duthaich feiu 
aillidh gun teagamb. Tha gacli ni 
air mnir agus air tir, mar gu 'm b' 
anil ag" oibreachadh le cheile chum 
gach eolas agus toilinutiun a bhnile- 
achadh air an luchd-àiteachaidh. 
Thairis air an duthaich fhad' agus 
fharsuing sin gu leir tha ghvian a' 
soillseachadh le toirbheart;iS ro 
tharbhach, agns a' toii't air gach ni 
aim an nadar a bhi aoibhneach ann 
an ailleachd a solnis dealraich. An 
sin, feudar a radh gu 'm bheil uile 
chraobhan na machrach a' bualadh 
am basau, agus na glinu a' deanamh 
gairdeachais air gach taobh, Tha 
gach ni a' cur an ceill gloire an Ti 
bheannaichte a ta 'riaghladh os an 
ceann, agus a' toirt gu cuimhne, ann 
a)i seadh, dealbh-choslas nan ionad 
sin far an do ghluais ar ceud 
sinuseara gun truaillidheachd ann 
am parras. Ach. mo thruaighe ! 
aims a' cheart tir sin, air an do 
bliuilich an Ti a 's airde iomadh 
buaidh urramach, tha nithe cianail 
'g an cur an gniomh air an la 'n 
diugh ! Anns an tir sin, a dh' 
fheudadh, a thaobh maise, a bhi 'n 
a Q;àradh do 'n t-saos>-hal 2u leir. tha clann air an co-eigneachadh 
gu bhi 'faicinu am parantan fein 
agus parantan gu bhi 'faicinn an 
cloinne fein, a' dol gu muladach 
a dhith ! Tha so a' tachairt, 
cha 'n ann do bhrigli nacli 
'eil Ion air na h-achaibh, treudan 
anns a' mbainnir, agus feudal air na 
roi(nntibh, ach a' chioan gu 'm bheil 
iad air am buaireadh, agus air an co- 
eigneachadh le saobh-chrabhadh 
ifrinneach agus air gach seol, ro 
dheistinueacli chum bas eagallach 
f haotuinn le lamhaibh a(;iu a cheile. 

Faicibh an comhlan cianail sluaigh 
ud a' deanamh cabliaig- fo ghathann- 
aibh teth na greine gu taobh an t- 
sruth naomha, agus a' deanamh 
grad-sheasamh air a bhruaich. Acli 
faicibh ciod a tha iad a'giulam air 
an guaillibh chum an ionaid far am 
bheil iad a' seasamh ri taobh na h- 
aibhne. So agaibh mic agus nigh- 
eana, gu crabhach, diadhaidh, a' 
tar ruing air an adhairt an athar no 
am mathar fein, a bhuaileadh le 
tinueas, chmn gu 'm bi iad air an 
tilgeadh mar so le'n sliochd fein do 
'n doimhueachd mhoir uisge a ta air 
am beulaobh, far am bi iad gu h- 
ealamh air am bathadh, air son leas 
an aiiama. Grad ghinlaiiiidh an 
an srutli sios iad far an ithear iad le 
cunlaith agus le ui!e-l>heistibh nan 
uisgeachau ! Is eagallach an cleach- 
dadh, so. Tha e co mi-nadurra 's 
nacli 'eil idir cumhachd aig briath- 
raibh an gniomli oillteil a chur gu 
tieagarrach an ceill. 

Ach faicibh a ris, a' chruach ard 
sin, air a togail suas, agus air a 
deanamh de fhiodh tioram, air a 
sgoltadh as a cheile; agus ciod is 
ciall do 'n torr sin? Carson a 
charnadh co cas suas e Ì Air 
'uachdar chithear air an siiieadb 
taobh ri taobh, corp marbh, breun 
an athar, agus coluiun bheo na 
mathar! Tha iad air an suidheach- 
adh an sin gu bhi air an losgadh 202 AN GAIDHEAL. Dara Mios an Fhoghair, 1874. cnideaclicl gns am bi iad 'n an 
hiaitlire! Buidheachas do 'u Ti 
Bheaiinuichte a ta 'riagliladh os 
ceann nau iiile, tha na torran fiodli 
sin air an cur as auns gacli cearuadh 
de na h-Iniisibh a bhuineas do 
'n Rioghachd Bbreatuinnicb, acb 
cba'n 'eil na reacbdan iiamliasacb sin 
a dliealbb iad air an cnr air cul, ni 
mo tba 'n spiorad a tbarmaicb iad 
air a smaladb as. Na 'm biodb 
gairdean treun na Cuuibacbd 
Bbreatuinnicb air a tbarruing air ais 
an diugb, bbiodb air an bi maireacb 
mile torr a' lasadh air comb- 
nardaibb nan Innsean ! Far nacb 
'eil lagb na Riogbacbd so a' ruigb- 
eacbd, tba 'n cleacbdadb gbraineil so 
fatbast air a gnatbacbadb mar a b' 
abbaist. Tilgibb bbur suilean, ma 
ta air an torr cbianail sin, air a 
dbeanamb de cbuailtibb tiorma agus 
corp marbli an atbar, agus coluinn 
bbeo na matbar 'n an luidbe air 
'uacbdar. Mu 'u cuairt da cbitbear 
'n an seasamb a' cblann bbocbd, 
tbruagb, a' dil-bbeacbdacbadh air an 
t-sealladh bbronacb. Acb c' arson 
tba iad'n an seasamb an sin? An 
ann a dbusgadb suas truacantais 
agus co-fbulangais na matbav? Cba 
'n ann. An ann cbum na lasraicliean 
eagallacb a smaladb as le'n deuraibb"? 
Cba 'n aim. An ann gu gacb 
innleacbd a glmatbacbadb cbum 
cuirp am paranta fein a tbeasair- 
giim beo no marbb? Cba'n ann. 
Acb tba iad 'n an seasamb an sin, 
cliuin, ann an ainm nan dia d' am 
bbeil iad a' deanamb aoraidb, gu 'n 
cuir iad an leus teinnteacb ris a' 
cbruaicb trid an eiricb na lasraicbean 
millteacb suas, leis am bbeil na 
creutairean truagb sin air am fagail 
ann am priobadb na sula 'n an 
dilleacbdanaibb gun atbair, gun 
mbatbair,aim an saogbal coimheacb, 
fuar. 

An comas do cbuilbbeartaibli na 
h-ifrinn fein del ni 's faide an aghaidb aitbeantan agus iarrtais Soisgeul an 
Tigbearn losa Criosd? Feudaidh, — 
oir tba paranta 's na criocbaibb 
iodbol-aorach sin a ni greim air an 
cloinn fein, agus cbum dia eigin a 
tboileacbadb, a tbilgeas a mach iad, 
aon cliuid gu bbi air an itbeadb suas 
le fiadb-bbeatliaicbibb na macbaracb, 
no gu bbi air an cagnadli beo, slan, 
le geur-fbiaclaibli uile-bbeistea)i a' 
cbuain. , 

Acb anns na criocbaibb iomallach 
sin, far am bbeil gacb dichioll'g a 
dbeanamb leis gacb Eaglais 'n ar 
measg fein cbum teagasgan an t-Sois- 
geil a cbraobb-sgaoileadb, tba cleacli- 
dadb eile ceart co delstinneacb, 
graineil' ris na nitbibb a db' ain- 
micbeadli cbeana. Tba e air a 
dbeanamb 'mach, gu 'n do cbuireadb, 
o laitbibli Cbriosd air an talamb, 
corr agus oclid ceud deug mile 
leanabb-nigbinn gu bas le 'm maitb- 
ricbibb fein ! 0, nacb eagallacb da- 
rireadb an saobb-cbrabbadb sin tiùd 
aai bbeil mortadb co uambasacb 'g a 
dbeaiiamb le matbairicbibb air an 
cuid 'cloinne fein, an duil le sin 
gu 'm bbeil iad a' ciuineacbadb an 
diatbau fein, agus a' cosnadb an 
deagb-gbean d' an taobh. Tba na 
mathairicbean so a' deanamb macb 
gu 'm bbeil a' cblann-nigbean a'toirt 
gacb tubaist, donais, agus mi-sbeilbb 
a stigb do na teagblaicbibb aca ; 
agus, uime sin, gur e an dleas'nas 
d'an diatliaibb agus dlioibb fein na 
leanaba sin a gbearradh as eadar 
bbun agus bbarr ! Gu cinnteacb is 
e so ro mbeud gacb cimibacbd agus 
buaidb a bbuineas do Sbatan, tbairis 
air a' cbreutau- bbocbd, tbruagb sin 
a cbaill iombaigb a Cbruiteir fein, 
agus a rinn e fein buailteacli do 
mbearacbd agus do sgrios. Is e 
dleas'nas nan uile a bbi beacbd- 
smuaineacbadb air na nitbibb so, 
agus a bbi 'guidbe air an Dia sin, a 
tba 'I'iagbladb os ceann nan uile, 
gu 'n tionndaidheadh e a' mbuinntir Dara Jlios an Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 203 shaobli-cbrabhacli sin o dhorchadas 
gu sohis chiun seirbliis a dlieanamh 
dha fein a mliaiu. Eireadh na 
h-iiile snas air ball, chum an 
dieas'nas a dheanamb d'amfuil agus 
d' am feoil fein, agiis na fagadh iad 
clach gu 'n characbadh chum na 
Cliche sin. Tha, agus bha moran 
de dhaoiiiibh treim 'n ar dnthaich 
fein de gach creidimh agus eaglais, 
a nochd iad fein tairis agus eudmhor 
chum an soisgeul a chur a dh-ionus- 
uidh nan cinneacb so. 0, nach bu 
dian, dealaidh anns an obair mhor 
agus chudthromach so an diadhair 
uiramach sin Tormaid Og Macleoid, 
a chaidh e fein do na h-Innsibh, gus 
am faiceadh e le 'shuilibh fein mend, 
fai-suingeachd, agus cumhachd an 
t-saobh-chrabhaidh a bha'lionadh na 
duthcha sin, agus gus an deachdadh 
e le latbaireachd thaitnich, agus le 
a chomhairlibh glice.na teachdairean 
durachdach agus eudmhor a bha 'cur 
a' chatha le avmachd Dhe an aghaidh 
dhaimhiieachdan nan iodhol-aorach ! 
Ach, mo leon ! bha end cridhe, 
agus durachd inntinn an deagh 
dhuire sin tuilleadh 's mor air son 
a neart agus a shlainte ; agus cha 'ii 
'eil teagamh nach do ghiorrach e a 
laithean, ann an seadh, agus nach 
do dh-iobair e a bheatha agus a 
bhuaidhean cumhachdach ann an 
obair chudthromach so a Mhaighstir 
neamhuidh fein. gu'n leanadh 
na miltean esan 'n a threibhdhireas 
clunn cleachdanna co sgriosach do 'n 
dnine, agus co eas-urramach do Dhia 
a sguabadh, lecuideachadh an Spior- 
aid Xaoimh, bharr aghaidh na talmh- 
aiuu ! 

Sgiathanach. Xa creid ni sam bitli an agliaidli do 
choimhearsnaich. achle deagli-ughdarras, 
agus le Ian dearbhadh. ^^a cnir an ceill 
an ni sin a dh' flieudadh dochiinn a dheau- 
amh do neacli eile, mur bi e 'n a dhochunn 
ni's miosa do mhuinntir eile a chealach- 
adh. SPIOEAD XA n-A0I5E. 

SEAXN SGEULACHD GHAIDHEALACH 

LEIS AX DR. MACLEOID, NACH MAIR- 
EAXX. 

Bha ann roimhe so, air chul 
Beinne-nan-Sian, aireach ghabhar d' 
am b' aium Goila-nan-treud, aig an 
robh triuir mhac agus aon nighean. 
Bha buachailleachd nam meann an 
earbsa ri ailleagan an f built oir. 
Latha de na laithean, an uair 'bha i 
'mach ri uchd na beiune a' buachaill- 
eachd nam meann, theirinn badan 
de cheo druidheachd cho geal ri 
sneachda na h-aon oidhche, agus air 
dha iadhadh mu ghuala na beiune, 
chuairtich e an t-ailleagan aouai-au- 
acb, 's cha'n fhacas i na 's mo. 

An ceanu latha 's bliadhna 'n a 
dheigh sin, thuirt Ardan, mac mor 
an airich, " A' bhliadhna gus an 
diugh dh'falbh mo phiuthar, ailleagan 
an f built oir, agus is boid a's 
bviathra dhomh-sa nach dean mi fois 
no tamh, a latha no dh' oidhche gus 
an lorgaich mi 'mach i, 's bithidh mi 
air cho-dhiol rithe f hein." " A mhic," 
arsa'athair, "ma bboidich thu sin cha 
bhacmisetbu; ach bhuineadh dhuit, 
mu 'n deachaidh am focal a d' bheul 
ciad d'athar iarraidh. Eirichabhean, 
agus deasaich bonnach do d' mhac 
mor, a's e 'dol air thurus fada." Dh' 
eirich a mhatliair agus dheasaich i 
bonnach mor agus bonnach beag. 
" A nis," ars' ise, " a mhic, an fhearr 
leat am bonnach mor aim am feirg 
do mbathar air son thu dh' fbalbh 
gun ahead, no am bonnach beag le 
'beaunachd ?" " Dhomh-sa," ars' 
esan, " am bonnach mor, 's g'leidh 
am bonnach beag 's do bheaunachd 
dhoibh-san a i-ogbnaicbeas iad." Dh' 
falbb e : agus ann am prioba na sul', 
bha e a sealladh tigh 'athar. Chuir 
e sad a's gach lodan agus o bharr 
gach tomaiu ; bha e dian-astarach 
gun chaomhuadh air bonn no eang, 
[ no ruighe, no feith. Bheireadh esan 204 AN GAIDHEAL. Dara Mios an Fhoghair, 1874. air a' ghaoith luaith Mliairt a bha j 

roimhe ; acli a' gbaoth luatli Mhairt ; 

a bha 'ii a dbeigh, cha bbeireadh i j 

air. Mu dheireadh bhuail acras e. 

Siiidhear air cloich ghlais a dh' 

itheadh a bbonnaich mboir; tbigeadli 

fitbeacb dubh au fbasaich agus 

suidbear air sgorr creige os a cbeauu. 

"Mir, mir, a rabic Gborla-iian- 

treiid," ars am fitbeacb. " Mir cba 

'n f baigh tbii," arsa mac Gborbi ; 

" mir no deur cba 'n fbaigb tbu uam- 

sa,'bbeathaicb gbrainde stur-sbuiHcb, 

star-sbiiilicb, lacbduinn ; tba e beag 

na 's leoir dbomb feinn." 'N xiair 

blia sud tbar bearradb a cbleLljb, 

gbbiais e 'ritbist gu siubbal nan 

eaiig — bbeireadh esau air a' gbaoitb 

hiath Mhairt a bha roimbe, acb a' 

gbaoth biatb Mhairt a bba 'n a 

dlieigb cha bbeireadh i air. Chrioth- 

naich a' mbointeach mar a dbbitbaicb 

e oirre — thuitan drucbd o 'n fhraoch 

bbadanacb gborm, agus tbeicli an 

coileacb-i-nadb do 'n cbàtbar a b' 

airde. Bba t(jiseacb aig an f beasgar 

air ciaradb — bba neoil dhubba, 

dhorcha na b-oidbche a' tigbinn, 

agus neoil sbioda, sbeimb an latba 

a' triall ; na b-eoin bbeaga, bbiicbull- 

acb, bhacbaHach, orljbuidbe 'gabbail 

mu thamb ann am bun nam preas 's 

am barraibb nan dos anns na b-inus- 

eagan laghacb, '.s gacb ait' a b' fbearr 

a tliagbadb iad ; acb ged a bba, cha 

robh mac mor Ghorla-nau-treud. 

Cbunnaic e tigh beag sokds fada 

uaithe 's ge b' fbada iiaitbe 

cha b' fbada 'g a ruigbeachd. 

'N uair a chaidh e stigb, cbunnaic 

e seann nrra cboltacb de dhuine mor, 

Toirteil, liatb, a' gabbail socair shàsda 

air beinge fbada aii- dara taobb an 

reine, agus gruagacb dbreacbrabor 

a' cireadh cul dualach a leadain oir, 

air an taobb eile. ••' Gabb a nios, 

'ogaiiaich," ars' an seann duine, 's e 

'g eii-igh ; " 's e do bbeatba. 'S 

minic a thalaidh mo lens loinm-eacb, 

astaraicbe nam beaun. Gabb a nio.s, 's leat bias agus fasgadh, 's gacb 
cobbair a tba 'm botbau an t-sieibb. 
Dean snidbe ; 's ma 's miauu leat, 
cluinnear do sgeul" " 'S olacb 
mise," arsa mac mor an airicb, " a 
tba 'g iarradb cosnaidh — thalaidh do 
leus loinnearacb mi a dh-iarraidb 
bias agus fasgadli na b-oidbche." 
"• Ma dh' fhauas tu agam-sa," arsa 
'n seann-duine, " gn ceann bliadhna, 
a bbuacbailleachd mo thri mairt 
mbaoF, odbar, gheibb tbu do dhuais, 
a's cha bbi fath talaicb." " Cha b' e 
mo cbomhairle dha," arsa nighean 
an riiuilt oir 's na cir' airgid. 
" Combairle gun iarradb," arsa mac 
mor Gborla, " cba robb meas riamh 
oirre. Gabhaidh mi do thairgse, a 
dhuine — ann an camhanaicb na 
maidne, 's mise do gbilie." Roimb 
laugau an f beidh 's a' cbreachanu, 
bbleodhaiun gruagacb an fbuilt oir 
's na cir' airgid, na tri mairt mbaol', 
odbar. " Sin iad agad a nis," ars' 
an seann duine ; " gabb m' an cul — 
lean iad — na pill iad — na bac iad — 
iarradb iad au ionaltradb f bein — 's 
leig leo imeachd mar is aill leo — 
fan thus' as au deigb — agus thigeadb 
aon ni 'thogras ann ad rathad, na 
dealaicb tbusa riutha — biodb doshuil 
orra agus orrsa-sau a mbain ; agus 
a db-aon ui g' am faic tbu no g' an 
cluinn tbu, na toir suil aii-. So do 
dhleasnas — bi dileas — earb a m' 
f bocal — bi saoithreach, 's cha bbi do 
shaotbair gun duais." 

Dh' fbalbb e mu cbul na spi-eidhe, 
agus lean e iad. Cha robh e acb 
goirid air falbb, 'n uair a cbunnaic 
e coileach oir agus cearc airgid a' 
ruitb i-oimbe air a' bblar. Ghabb e 
air an toir ; acb ged a bba iad a nis 
agus a rithist, air leis, 'n a gblaic, 
dh' f bairtlich air gramacbadh orra. 
Pbiil e air 'ais o'ji t-siubhal fhaoiii, 
agus rainig e 'u t-aite 's an robb na 
tri mairt mbaol', odhai- ag ionabradh, 
agus thoisich e 'rithist air am buacb- 
ailleachd ; acb chu b' fbada 'bba e Dai-ii iJios an Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 205 air an cul 'n uair a cliunntiic e 
slatag- uiv agns slatag airgicl a' cur 
iiaii car dliuibh air an leidhlean, 
agus glirad tlioisich e air an ruitli. 
" Clia 'n fhaod e bbitli," ars' esan, 
" nach iad su a's usa 'ghlacadh iia 
iia li-eoin a inbeaU mi o cbeaim 
gboirid." 8iuear as 'a an deigli ; 
acb ged bbiodh e 'g' an niitb fhatbast, 
clia bbeireadb e orra. Tbng e 
'bluiacbailleacbd air ; agus mar a 
bba e 'leautuiun jiam mart mju)!', 
odhar chuunaic e doire coille air an 
robli na h-iiile meas a chuunaic e 
riamb, agus da mheas dheug uacb 
fhac e. Toisicliear air e I'hein a 
shasacbadb leis iia measaibh — thug 
na mairt uihaol', odhar an aghaidb 
dhaciiaidh, agus lean e iad. Bbleodh- 
aiiin gi-unpaeli an fbuilt oir iad, acb 
an aite bainiio riia d'thainig acli nus 
glas. Thui^- ail seann duine mar a 
bha : " Ulaich gun fbiriun 's gun 
dilseacbd," ai-s esau, " bbrist thu do 
ghealladb." Tbog e a sblacan- 
druidheachd — buailear an t-ogauach, 
's deanar cai-ragb cloicbe dbeth, a 
sheas tri laithean a's tri bliadbna ri 
taobh an teine ann am botban an 
t-sleibh, mar cbuimhneachan air 
bristeadb focail, agns co-cheangail 
fasdaidh. 

'N nair a bha latba 's bliadbna 
eile air del scachad, thuirt Ruais 
ruadh, mnc nieadhonach Ghorla, 
" Tba da latha 's da bhliadlma air 
dol seacbad o 'n a dh' f halbh mo 
pliiuthav aillidh, agus tha latha 's 
bliadbna o 'n a dh' f halbh mo bhrath- 
air mor ; 's boid a's briathar dbomli- 
sa imeachd a.) diugh air an toir^ 
agus an co-dhiol a bhi agam." Ceavt 
mar tbacair do 'n bhrathair a bu shine 
anns gach doigb, mar sin thacbair 
do 'n mhac mheadhonach ; agus 'n a 
charragb cloicbe tba esan. an ceanu 
tighe bothain an t-sleibb, mar 
cbuimhneacban air bristeadh focail, 
agus co-cheangail fasdaidh. 

Latha agus bUadhua 'n a dheigh so, thuirt am mac a b' f)ige — 
Caomhan donn an aigh — " Tha 'nis 
tri hdtbean agus tri bliadbna o 'n a 
chain sinn mo phiuthar aillidh. Db' 
flialbh braitbreau mo ghaoil aii' a 
toir. 'Nis, 'athair, ma 's deonach 
leat-sa, ceadaich dhorah imeachd 'n 
an deigb 's an co-dbiol a bhi agam — 
agus na deanadh mo mbathair mo 
bbacadb, Guidhcjim ur cead — na 
diidtaibb mi." 

" Mo chead 's mo bheannacbd 
tha agad, a Chaombain, 's cha bhac 
do mbathair thu." 

" Audeasaich mise," ars' a mbath- 
air, -'am bonnach mur as eugndiais 
mo bheannacbd, no am boi^nach 
beag le durachd mo cbridbe agus 
deothas m' anama ?" " Do ' bheann- 
acbd, a mbathair, thoir thusa dhomh- 
sa ; agus beag no mor a tbig 'n a 
chols, tha mise toilichte — bu bbocbd 
leal a oighreachd an t-saoghail mhoir 
's do mhallachd 'n a lorg. Air 
beaunachd mathar, 's mi nach dean 
tair." 

Thog Caombaa donn, mac Gborla- 
nau-treud, air •. 's mar a bha tigh 
'athar 's a ndiathar 'g a f hagail 's a' 
cheo, bha 'cbridbe Ian, Thug e gu 
siubhal nan eang — ruigear doii-e nan 
earb — suidhear fo chraoibh a dh' 
itheadh a' bhonnaich sin a db' f buin 
a mbathair chaomh dha. " Mir, 
niir," arsa fitheach dubh an fbasaicb; 
" mir dhomh-sa, Chaombain, 's mi 
fann." " Gheibb thu mir, a bheath- 
aich bhochd," arsa Caomhan, " 's 
docha gu 'm bbeil thu na 's feum- 
aiche na mi fhein — foghnaidh e 
dhuinn le cheile — tha beannachd 
mathar 'n a chois." Dh' eirich e, 's 
ghabh e air a thurus. Ghabh e 
fasdadh aig an t-seann duine ; agns 
dh' f halbh e a bhuachailleachd nan 
tri maj-t mabl', odhar. Chunnaic 
e 'u coileach oir 's a' chearc aiig-id, 
ach thionudaidh e air falbh a shuileau; 
lean e 'n spreidh — chunnaic e 'n 
t-slatag oir agus an t-slatag airgid ; 206 AN GAIDHEAL. Dara llios an Fhoghair, 1S74. acLicliuiiuhiiicli e a gliealladh, 's cha 
cleacbaidh e air an toir. Rainig e an 
doire — chuniiaic e 'm meas a bha 
boidlieach, aillidh do 'n t-sealladh ; 
ach cba do bblais e e. Gbabh iia 
tri nmiit mbaol', odhar seachad air 
a'cboille, 's rainig iad aonach farsuing 
air an robh falaisg — am fraocb fada 
r' a theine — gbabh iad g' a ionns- 
nidb. Bba 'n fhalaisg a' sgaoil- 
eadb air an raou a' bagairt e 
fheiu 's na inaii't mliaol', odbar 
a losgadh ; acb gbabh iad troimpe — 
cba d' fheucb e am bacadb, oir b' e 
so an gealladli a tbug e ; lean e iad 
troimb 'n teine, 's cha do bDÌsgeadh 
roimje 'db' fhalt a chinn. Faicear 'n 
a dheigh sin abhninn mbor a bba air 
at le tuiltibh nam beaun. Tbairis 
oirre gliabh na mairt mhaol', odliar, 
agus as an deigh ghabli Caomhan gu 
ceo-sgatliacb. Tiota beag 'n a 
dheigh sin, faicear tigh-aoraidh geal, 
boidheach air reidhleiu naiue, ri cnl 
gaoithe 's ri aodanu greine, as an 
cual' e fuaim nan dana mil is agus 
nan laoidhean binne. Lnidh an 
spreidh air a' bhlar, 's chaidb 
Caomhan doun a stigh a db' eisde- 
achd sgeul an aigh, Cha b' fhada 
'bha e 'g eisdeachd teachdaireachd 
an aoibbneis, 'n uair a thainig 
ogauach giianach a stigh air dorus 
an tigh-aoraidh, le suil bhuaireasaich 
a's 'anail 'n a uchd, a dh-innseadh 
gu 'u robh an crodh maoh odhar anns 
a' ghart agus e 'dhol a mach g' an 
saodachadh as. "Imich nam," arsa 
Caomhan : " b' usa dhuit-sa, 'bhobaig, 
an cur as thu fhein, na ruith mar so 
's an anail ad uchd a thoirt, an sgeoil 
a 'm ionnsuidh-sa — eisdidh mise na 
briathran taitneach." Tiota beag 'n 
a dheigh sin, thainig an t-oganach 
ceudna air 'ais — buaireas a's boile 'n 
a shuil agus anail 'n a uchd : — " A 
mach, a mach, a mhic Ghoi-la-nan- 
treud," ars' esan, " tha na coin 
againn-ne a' ruagadh do chnid mart 
— mur bi thu 'mach am prioba na sul', cha 'n fhaic thu 'n t-ath-sheall- 
adh dhiubh." " Air falbh, a 
bhobaig," arsa Caomhan donn, " b' 
usa dhuit-sa do chuid chon a chasg- 
adh na teachd mar so 's an anail 'ad 
uchd g' a innseadh dhomh-sa. Eis- 
didh mise teachdaireachd an aoibb- 
neis." 'N uair 'bha an t-aoradh 
seachad chaidb Caomhan a mach, 
agus faighear na tri mairt mhaol,' 
odhar a' cur an sgios, gun ghluasad 
as an aite 's an d' rinn e 'm fagail. 
Dli' eirich iad agus ghluais iad air an 
t-slighe dhacbaidh, agus lean Caomh- 
an iad. Cha b' fhada bha e air an 
cul, 'n uair a chunnaic e machair 
fharsuingcho lom's gu'mfaiceadh e'n 
dealg a bu chaoile air an Ion lar; agus 
mhothaich e capnll agus searrach og 
meanmach, lughmor ag ionaltradh, 
agus iad cho reamha.T, fheolmor ri 
ron a' chuain mlioir. "Tha so 
iongautach," arsa Caomhan donn. 
Faicear tiota beag 'n dheigh sin, 
machair eile, fo bharr fasaich, air an 
robh capull agus searrach nach 
seasadh minidh nan cuaran 'n an 
druim leis a' chaoile. Faicear 'n a 
dheigh so, lochan uisge, agus morau 
a dh-oigridh aoibhiun, aighearach, 
ur, aillidh, ag imeachd le caithream 
bhinn, agus 'n am buidhnean ait, a 
dh-ionusuidh ceann ard an lochain, 
gu tir na greine, fo sgaile nan 
craobh a bu chubhraidh boltrach: 
chual' e toiman nan allt a bha 'n 
duthaich na greine — ceileirean nan 
eun — fonn theud air nach robh e 
eolach, agus inneil chiuil nach cual' 
e riamh roimhe sin. Mhothaich e 
buidhnean eile de mhuinntirthruaigh 
a' triall gu ceann iosal an lochain do 
thir an dorchadais. B' eagalach an 
sgreuch a thod iad — bu chulaidh- 
oilt am bas-bhualadh bronach. 
Bba ceo agus neoil dhorcha tbairis 
air a' triall, agus chuala Caomhan 
tairueanach trom. " Tha so," ars' 
esan, " da-rireadh iongautach." Leau 
e na tri maiit mhaol', odhar. Bha Dai a Mios au Fhoghaii-, 1874. AN GAIDHEAL. 207 'n oidhche 'n sin a' cur roimpe 'blii 
fiadbaich, gun bhrath air fasgadh no 
fardaich aims au cuirte seachad i, 
acli CO 'thachair air Caomliau acli 
madadli na luaoile moire ? agns cba 
luaitlie 'thacbair ua thug an co- 
dbalaiclie coir, agus an deadb 
bliiadbtaicbe dba cuireadb. 's clia b' 
aun gu gnu, doichiollacb, acb gu 
fiugbautacb, fial, e 'cbur seacbad tri 
trianan d'a sgios agus au oidbcbe air 
fad mailJe ris. 

(Hi leantuimi.) COM HEAD PI. 

EADAR MUEACHADH BAX AGUS 

COINNEACH CIOBAIE. 

MUR. — A dbiulanaicn mo gbraidb, 
ciod ris am bbeil thu mar so, le d' 
cbaibe mor, le d' gbeimbleig fbada, 
agus le d' pbiocaid gbeur Ì Ann an 
ainm an aigb, ciod is obair duit, agus 
ciod is ciall do 'n toll mbor, f barsuiug 
a tba tbu a' cladbacb air a' cbonib- 
nard so ? 

Coin. — Gleidh mise ! Am bbeil 
mo sbuilean a' cur an ceill na firinn, 
no am bbeil iad ga m' mbealladb le 
faoin-sgailibb luaineacb, no le taibbs'- 
sbealladb air mo cbaraid runacb Ì 
Is tusa tb' ann, fbir mo gbaoi], is 
tu a tb' ann gun teagamb. Ocban ! 
ocban ! tba solas an diugb mar 
cbaouib-sbolus na greine a' boisgeadb 
anns gacb ionad agus oisinn mu 'n 
cuairt, do bbrigb gu 'n do nocbd tbu 
tbu feiu gun fbios gun aire, gun 
dull gun docbas riut. Is mairig a 
tbeir nacli 'eil brigb ann am bruadar. 
Cbunnaic mi 'n am cbadal an i-aoir 
tbu, agus tbubbairt mi 's a'mbaduinn 
ri Seonaid, " Cba 'u fbada gus am 
faic sinn ]\Iuracbadb Ban," — agus 
nacb b' f bior e ! Ocban, a Rigb ! 

Is i do bheatha do 'n Ghoirteau-Fraoich, 
'S aigliearach, aobhach an diugh mi ; 

A Mhurachaidli, thig, 's dean suidh' ri m' 
thaobb, 
Dh' f hag d' f haotaiun bàlblx gun gliuth Tha Seonaid 'dannsadh air an raoin, 
Tha 'n Goirtean-Fraoicli gu cridheil ; 

Gach beag a's mor a' glaodhaicli maraon — 
" Tha Murachadh Ban air tighinn !" 

MuK. — B' e 'n t-iogbnadb e, a 
Cboinnicb, b' e n t-iogbuadb caraid 
fbaicinn a cbunncas leat gu trie 
roimbe, a cbiumcas leat o cbeann 
gboirid, agus a cbitbear leafc fatbast 
gu trie ma bbios cotbrom agus comas 
nan cas aig seauu Mburacbadb Ban. 
Acb tba moran agam r' a fboigb- 
neacbd mu 'n gbue oibre a tb' agad 
OS laimb an sin ; mu 'n bhardacbd a 
rinn tbu a db-altacbadb mo bbeatba 
aon uair eile do'n Gboirteau-Fraoicb, 
agus mu cbor Seonaid a tba 'daim- 
sadb air na raontibb, ma 's fior a 
deagb cbompanacb. Tba eagal orm, 
gidbeadb, nacb 'eil anus an dannsadh 
sin acb aon de na dealbbaibh luain- 
eacb a sbuidbicb na Ceolraidbean 
anns an inntinn inuleacbdaicb aig 
Coinneacb Ciobair. Acb biodb sin 
mar a' f beudas, cba d' innis tbu riamb 
dbomli gu 'u robb gride na bardacbd 
's a' cblaigeann cbruaidb sin agad, 
agus cba do smuainicb mi liamb gu'n 
robb tbu air do dbeacbdadb le spiorad 
nan ceolraidb, gus an cual mi na 
ranuan ud a rinn tbu air ball, au 
uair a tbainig mi ort gun fbios gun 
aii'e dbuit. Tba deagb fbios agam 
gu 'm bbeil tbu tagbta air na 
b-oranaibb ged nacb robb comas 
agam aig am sam bitb do 
cbluinntiuu. Acb cluinnidh mi an 
deigb so caileigin de 'n rannai]-eacbd 
air am bbeil tbu gun teagamb co ro 
gbleusda. Aig an am so, gidbeadb 
cba 'n 'eil uin' agam r' a bbuileacbadb 
air na nithibh sin, db' aindeoiu co 
taitneacb 's a bbitbeadb iad. 

Coin. — Nacb minic a cbual tbu, 
a' Mburacbadb, " gur luaitbe deocb 
na sgeul I" Air do 'n cbuis a bbi 
mar sin, fagam an toll mosacb, salacb 
so, far am bbeil mi, mar a tha tbu 
'faicinn, co bog, fluich, tartmbor, 
sgitb, agus racbamaid a cboimhead 208 AN GAIDHEAL. Dara Mios an Fhoghair, 1874. air Seouaid, air am bheil fadal gu 
leoir, gu d' fhaiciuu, agus feuchaidh 
biuu ciod a dh' f lieudas a bhi s' au 
t-searraig-diiuibli, oir tlia e cinnteacli 
gu 'm bheil teuiii uacli beag agad-sa 
air boinne 's air bonuach an deigh 
do uhurais ; agus cba mhiste mi fein 
au t-suil a Ihliucliadh au deigb m' 
aornagaiu agus mo luidridh 's au 
t-rtloc dbuibb ud. Tiugainn, ma ta, 
thugamaid au tigli oirnn, oir co 
cinuteach ris an airgiod bhaistidb, 
tha Seonaid air call a foighidinu, 

MuR. — " Co cinuteach ris an 
airgiod bliaistidh," au e a thubhairt 
tliu, a' Choinuich choir. Bba 'ii la 
sni aun, ach am measg uithe eile, dh' 
fhalblj e. Cha'n 'eil guth an diugh 
air airgiod baistidhj ach 'n a aite 
bheirear seachad mir mor paipeir co 
leathauu ri dorus a' mhuillinuj aii' am 
bheil gach iii mu 'u leanabaii air a 
chur sios ; ach is tu fein a's eolaiche 
air so a chleachd e. Air mo shou-sa 
dheth, tha'u la sin seachail^ ach cha 
d' eirich siu duit-sa, fhir mo ghraidh. 
Ciod, gidheadh, is ciall do 'u t-sloc 
uamhasach siu anns am bheil thu a' 
cladhach ?" 

Coin. — Is comadh leaui sin, a' 
Mhuiachaidh, agus cha 'u aun a 
thoirt droch fhreagairt ortsa ; ach 
chachuireadh e mor-dhuilichinn orm, 
ged dheauadh e leabadh re seachdaiu 
do'n fhear a's coireach ri bhi ga 
'dheanaudj. 

MuR. — Seadh, ach co e am fear 
sini 

Coin. — Co, ach Sir Seumas an 
uigii ! So mar a bha 'ji guothuch. 
Bhruadair e air oidhch' araidh gu 'n 
robh aui fearaun aige Ian guail, agus 
nach robh au gual ach beagan shlat 
sios o bharr ua tahnhainu, anns a' 
cheart aite far aui bheil mi a' cladh- 
ach. Uime sin, dh' ordiiich e dhomh- 
sa cumadh au tuiU a gheanadh a 
mach, agus a bhi 'criouiadh ris uiar 
a dh' f heudas mi, gus an cnir e 
comunn laidir ga 'oibreachuda ail" au ath sheachdain. Theid e sios, 
tha 6 'g radh, gu doimhueachd thri 
no ceithir fichead aitheamh ; ach ged 
a rachadh e sios gus an tig e a mach 
air taobh eile pheileir ua ta'mhainu, 
cha 'n f haigh e smad guail. 

MuR. — Cha chual mi a leithid 
riamh ! Au c so aobhar a' bhurach- 
aidh a tha thu a' deauamh, a charaid Ì 
Tha 'u obair mor, ach cha 'n 'eil i 
taitueach, ag'us gu cinuteach, mar a 
thubhairt thu, cha bhi i tarbhach. 

Coin. — A reir mo bheachd-sa, a 
Mhurachaidh, tha'u guothuch luar 
so — cha 'u 'eil teagamh agam ami — 
agus 's e sin, gu 'lu bheil bruaillean 
iougautach aun an eanchainu Shir 
Seumas riamh o 'u dhealaich e I'is an 
tuath mhor aige, agus o 'ii ghabh e 
ua fearanna 'u a laimh fein. Gach 
la o 'n am sin, bha e cosmhuil ris a' 
bhuideal ■ a bha cas-ruidhleadh leis 
au leathad, guu ai'cau anu, agus a 
blia sior chur nan car dheth,ach cha 
robh car ach car gu call. Mar sin, 
dh' eirich do Shir Seumas. Bho am 
an dealachaidh so, cha robh tlachd no 
rath air ni sam bith a bhuiueadh 
dha. Ghabh e searbh aithreachas, 
ach cha 'n aidich se e. Dh' f has e 
CO f riouasach, crosda, greauuach 'n a 
nadur ri cearc-Fhraugaclj, agus cha 
robh e 'faotuinn fois 'ii a inntiuu fein 
a la no dh-oidhche. Cha do fhreagair 
an spreidh Eireaunach 's an tir so 
idir. Chaidh na h-idread de ua 
h-eich a dhith air, agus iadsan nach 
deachaidh,dh' f has iad co caol,cruaidh 
ri bulas ua poite. Chaill au crodh 
na laoigh, shearg na caoraich as leis 
a' ghalar-greidh, agus cha 'n 'eil ach 
rai-shealbh air gach ni o 'u la 
dheistinueach siu air an d'thainig 
eadar e fein agus na tuathanaich 
cheaualta a bha 'g àitcachadh au 
fhuiun aige. Cha sugradh mi-ghean 
agus droch-ghuidhe au duine bhochd. 
Cha 'n 'eil te«gamh nach iomadli 
mallachd a ghuidheadh dha leo-san 
a chuireadh air imirich, guu fhios Dara Mios an Fhoghair, 1S74, AN GAIDHEAL. 209 aca c' ait an racliadh iad. Agiis is 
iad na feidh, na gearaiii, agus na 
cearcan-fraoicli bu clioireach ri sin. 
Bu ciio niaith, tlia mi an duil, le Sir 
Seumas nrchui- a losgadh air a chuid 
cloinne agus a losgadh le tuath- 
anach air na h-eoin-ruadba, no air 
nacoilich-dhubha, abhiodh a' milleadh 
nan adag, agus a' saltairfc air an 
arbbar fo 'n cosaibh. Bu cbruaidh 
a bhi ga 'm faicinn mar sin a' mill- 
eadh toradh na talmhainn, agus 
gun chridhe bhi aig- neach ite a 
chiu- asda le fudar agus luaidh, no le 
innleachd sam bith eile. Cha 'n 'eil 
mi ga 'mheas 'n a plieaCcidli idir, a 
Mhurachaidh, urchair a gliabbail 
ma glieibhear 1 gun f bios ; agus 
cha ruig duine a leas a bbi fo rugba- 
gruaidbe ged a bbeireadb e crauu a 
coille, bradan à srutb, no fiadh à 
fireacb. Acb tba 'ii t-am air teacbd 
cbum gu 'm biodb na nitbe sin aii" an 
socrachadh le lagb na riogbacbd. 
Tbauacbdaraua-iearaiun mar dbaoine 
air bbainidb a tbaobh na seilg. Tba 
iad caoin-sbuaracb, coma, ciod an 
diombail a ui na creutairean sin air 
por an tuatbanaicb,agus adb-aindeoin 
na ui iad de cball, cba mbaitbear 
aon sgillin ruadb air a sbon, air an 
la anus an togair na mail. 

MuR. — Cbual mi gacb lide a labb- 
air tbu, a' Cboinnicb. Tba mi ag 
aontacbadb leis gacb ni a cbuir tbu 
an ceill, agus tba duiUcbinn orm gu 
'm bbeil Sir Seumas co fada, fada 'n 
a sbolus fein, agus co diau an agbaidh 
soirbbeacbadb nan daoine ceanalta a 
rugadb agus a db' araicbeadb air an 
fbearann aige. An aite sin, bu cboir 
uaill a bbi air, air son muinntir co 
treun, cliuiteacb, gaisgeocb a bbi 'n 
a f bocbair, agus ann an seadb a bbi 
leis fein. Is mor am milleadb agus 
am mi-sbuaimbneas a tba 'n sealg- 
sin a' deanamb. Tba seann oran ag 
radb : — 

" Is aoibkaeach an obair an t-seilg, 
Is màirg nach faigh comas a.ii\" Acb cba measnatuatbanaicbbbocbda 
'n a ni ro aoibbaeacb e, a bbi faicinn 
nan raon aca air am milleadb leis, 
an deigb gacb cosdais a tba 'n an 
lorg. Cba 'n 'eil e furas do Sbir 
Seumas seasamb an agbaidb nan 
nitbe sin, oir tba 'n calldacb mor 
agus dorranacb, — agus cba lugbaid 
e idir nacli ruig a leas duil a bbi 
aige ri co'-fbulaugas sam bitb f baot- 
ainn uatba-san a ta mu 'n cuairt da. 
Tbeir iad : — " Tba cbead aige — 
tboill e gu leir e — is maitb an airidb 
gu 'm faigheadb e a cbeanDsacbadb, 
oir cba d' riun e baigb ri ard no 
iosal air au oigbreacbd aige. Cba 
sugradh gaoir an duine bbocbd." 

Coix. — Is mise tba sgitb dbe bbi 
cluinutinn seanacbais de 'n gbne sin 
gacb la tba mi 'g' eirigb agus a' 
gkiasad, agus o bbeul gacb ueacb a 
db' fbosgaileas am bilean mu 'n 
cbuis. Tba eagal mor orm gu 'm 
bbeil na nitbe sin uile a' cur bruaill- 
ein ann an ceann an ridire oir tba e 
'g orducbadb gu 'm biodb sud agus 
so air a dbeanamb gun fbios idir 
c'arson. Nacb amaideacb an obair 
so fein, a bbi 'cladbacb tuill ann an 
aite far nacb fViigb e gu bratb fiacb 
na sgillin ruaidb air son a sbaotbair- 
eacb ? 

MuR. — Cba 'n 'eil tbu fad am 
mearacbd, a Cboinnicb, agus cba 
mbinic a bba, acb f bad 's a bbitbeas 
tu ri sin cba bbi tbu ri ni eile, agus 
cba 'n 'eil comas agad air. 

Coin. — Gle cheart, acb is fbad 
o 'n cbual sinn gur •' cruaidb a bbi 
'breabadb an agbaidb nan dealg. " 

MuR. — Tba ugbdarras againn gu 
'm bbeil sin ceart, acb an deigb sin, 
a Cboinnicb, tba tbusa cosmbuil ris 
a' gbiullan Ileacb a bba 'breabadb 
agus a' bualadb a bbroige ri creig, 
an uair a gblaodb e gu 'm " bu 
mbiosa do 'n cbi-eig- na dbi." Mar 
sin, tba do cbuid bbrog-sa a' bualadb 
nan dealg 'n an smuir, gun docbunn 
sam bitb a dbeanamb air do bbrog- 210 AN GAIDHEAL. Dara Jilios an Fhoghair, 1S74. Coix. — Tha miga d' thiiigsinngu 
ro maith, ach cha 'ii fhiiras idir do 
dh-fhuil agus do flieoil pheacach 
giulaii leis na nithibli sin. Tha e 
air innseadh dbuinn, gidbeadb, gu 
'm fiiigh foigliidinn furtaclid, agus 
air an aobhav sin, feumar foighidinu 
a glinathachadh gu 'n f hios c'uiu a 
cliuireas " cuibhil an f hortain" car 
dhi. 

MuR. — Is maith nach 'eil fios 
againn air ua uithibh a ta chum 
teachd, oir n' am biodh, cha bhiomaid 
sona re aoin la ; tha iad gu glic' 
agus gu trocaireach air an ceiltiuu 
uainn. Ach tha 'n t-am agam-sa, a' 
Choinnich, an gnothuch a thug air 
car so mi, a chur an ceill duit. 

Coin. — Ma ta, Mliurachaidh, cha 
'n fhurast do Choinneach Ciobair 
mar dean e spaii-n chvuaidh chum do 
thoil-sa a dheauamh a reir a chomais. 
Ach, a charaid, ciod a th' air d' aire Ì 
oir clia 'u ann guu ghnothuch a 
thainig thiisa do 'n chearnadh-sa, 
gun f hios guu aire dhuinn. 

MuR. — Inusidh mi mo ghnothuch 
aim am beagau bhriathraibh, a 
Choinnich, agus 's e so e : tha duil 
aig Seonaid — a' chaileag is sine 
againn — ri posadh; agus do bhrigh 
gur Ì a' cheud aou dhe 'n teaghlach 
a chaidh a mach air an doigh sin, 
tha sinn a' cur romhainn beagau de 
na cairdibh a thoirt cuideachd, agus 
crioman beag bainnse a bhi againn ; 
agus thubhairt a' bhean agam nach 
biodh rath air a' ghnothuch mar 
biodh Coinneach Ciobair, agus a 
dheagh-bhean, Seonaid maille ruinn. 
Dh' fheudaiuu litir a chur ad 
ioimsaidh, agus dh' fheudadh tusa 
an litir a dhiultadh ; ach an aite sin 
thainig mi fein, oir air g-nuis bheir- 
ear breith, agus cha ghabh mi 
diultadh, cha 'n 'eisd mi ri diultadh, 
agus cha bhi diultadh 's a' ghnothach 
idir. 

Coin. — Dean air do shocair, a 
charaid, dean air do shocair, agus na tig CO ro chas orm. Guidheam ort, 
thoir cead smuaineachaidh agus labh- 
airt dhomh. Sgeul an aigli ! Seonaid 
og gu posadh ! Tha i og da-rireadh, 
coinih-aois Dhomhnuill againn ach 
aon tri laithean. Ach co tha i 'fao- 
tuiunl— a' chaileag cheanalta agus, 
bu dual mathar di sin! — co tha i 
faotuinn Ì 

MuR. — Tha deagh dhuine, duiiie 
siobhalta, duiue ionraic, agus duine 
cothromach, eadhon Seumas, aon 
mhac fir Ach-an-t-seilich. 

Coin. — Oganach ceanalta, tapaidh, 
tlachdmhor. Fhad 's a chi suilean 
dhaoine, tuitidh Seonaid og air a 
cosaibh an la sin, agus gu robh 
buaidh agus piseach a' leantuinn 
nighean a h-athar agus a mathar, 
uile laithean a cuairt ! Ach c'uin 
tha 'n la taitneach sin a' tighiun, no 
am bheil e air a shoni-achadh fathast 1 
MuR.— Ud ! Ud ! 's e tha— tri 
seachdain o maireach 's e sin a' cheud 
Dimairt de 'n ath-mhios; ach bithidh 
duil agam riutsa agus ri Seonaid air 
deireadh na seachdain roimhe sin, 
gun ath-sgeul, gu 'n leisgeul sam 
bith. 

Coin. — Ma bhios Seonaid agus 
mise ann an slainte, ged tha 'n uidh 
fada, cha diobair agus cha treig sinn 
ar deagh chairdean 'n am an solais 
agus am mor-thoilinntinn. Ud, ud ! 
cha treig ; oir le falbh trath ni an 
t-each clubh an gnothuch air mu 'n 
tig an oidhche. Is mor an t-aobhar 
taingeileachd a ta aig fear agus aig 
bean-na-bainnse maraon, gu 'm bheil 
an athraichean beo, slan, fallain, oir 
" is lorn tigh gun bhuuait ;" no 
mar thubhairt an t-oran : 

" Cha 'n 'eil tlachd sam bith mu 'n tigh, 
Cha 'n 'eil tlachd uo sealbh ; 
Ccan no gaire cha bhi stigli, 
Is fhear-mo-thigh' air falbh." 

MuR. — Gu ma h-aighearach dhuit, 

a Choinnich ! dh' aithnich mi gu 'm 

I bu bhard thu, agus a nis thug thu Dara Mios an Flioghair. 1S74. AN GAIDHEAL. 211 dearbliadh dbomh gu 'm blieil fonu, 
call, agus ceol 's a' cheaun sin. 
Feumaidh mi an ath-ghoirid an 
t-o]-au sill a cliluinntinn o thus gu 
deis, agus a uis feuch gu 'ni bi e air 
mheothaii- agad. 

Coix. — Ma tlia sin clium toileach- 
adh dhuit-se, a Mhui-achaidh, ni mi 
mo dhichioll air an oran sin a gbabli- 
ail. 

MuR. — Buaidli leaf 1 rack air 
d' aghaidh, ma ta. 

Coin.— 

SEISD. 

Cha "n 'eil tlacbcl sam bith mu 'n tigh, 
Cha 'n 'eil tlachd no sealbh ; 

Gean no gàire cha bbi stigb, 
Is fear-mo-thigh' air falbb. 

'S am bbeil làn-chinnt gur fior an sgeul, 

Gu 'm bbeil e fallain, slàn ? 
Bbiir cuibble tilgibh uaibb gu grad ; 

Cha 'n am gu sniomh an t-snàth. 
Cha 'n 'eil tlacbd. &c. 

An am gu suiòmb no obair so, 

Is Cailean dliith air làimh ? 
A nuas mo bbreacan, 's tbeid do 'n pbort, 

Gu 'fhaicinn tighinn gu tràigb. 
Cha 'n 'eil tlacbd, etc. 

Greas, sguab dhomb taobb an teallaicb 
glan, 
'Pboit sbomalta cuir air, 
A cbòta Dòmbnacb do db-Iain beag, 
'S a frogan sroil do Cbeit. 

Cba 'n 'eil tlacbd, etc. 

Am brog biodh dubb mar airneagaibb, 
An stocaidb ban mar sbneacbd, 

Gacb aon ni 'tboileaebadb mo cbiall, 
'S e "m faicinn briagb a tblacbd. 
Cba 'n 'eU tlacbd, etc. 

Tba da cbearc reambar anns a' cbrò, 

A bbiadbadb mios a's còrr ; 
Grad-sbniomb am muineal 's cur air 
doigh, 
Gu cùilm dba "s blasda sògb. 

Cba 'n 'eil tlacbd, etc. 

Is cuirnnicb bòrd gu b-eireacbdail, 

Le b-eilein a's le dealbb, 
'Cbur furain failt' air fear mo gbraidb, 

A bba cbo fad air falbb. 

Cba 'n 'eil tlacbd, etc. 

0, fair an so mo bboineid dbomh, 
Mo rogha gùin de 'n t-siòd' ; I 'S do bbean a' Bbiiille 'n innis mi 
I Mu Cbailean 'tbigbinn gu tir ! 
I Cba'n 'eil tlacbd, etc. 

Mo bbrògan bioracb cuiream orm, 
Mo stocuais bamb-gborm faun, 

A los gu 'n toilich fear mo ghaoil 
'Sheas fior 'n a gbaol gun fheall. 
Cha 'n 'eil tlachd, etc. 

Gur biun a gbuth, gur min a gblòir, 

Mar àUeadb 'anail caoin ; 
Tba fuaim a' cbos 's e tighinn a steach, 

[Mar èun-cbeol àit nan craobh. 
Cha 'n 'eil tlachd, etc. 

Gacb fead-ghaotb fhuaraidh gbeàmb- 
radail, 
Mo chridbe tròm a cbraidh. 
Air seideadli seacb', 's e tear'nt' am 
gblaic, 
'S cha dealaich — ach am bàs. 

Cha 'n 'eil tlachd, etc. 

Ach 'd e cbuir dealachadh am cheann ? 

'S maith db' fbeudt' gur fad' e 'n cein ; 
An t-àm ri teachd cba 'n fbac aon neach, 

An t-àm tba làthair 's leinn fein. 
Cha 'n 'eil tlacbd, etc. 

Biodh Cailean slàn, 's Ian thoilicbt' mi, 
Cba 'n iarr mi 'n còrr gu brath ; 

'S ma bhios mi beu air son a leas, 
Gur sona mis' tbair cbàcb. 

Cha 'n 'eil tlachd, etc. 

An e gu 'n cluinn mi 'gbuth a ris ! 

Gu 'm faic mi 'gbnùis gun smal ! 
'S ann 'tba tuaineal inntinn orm, 

'S mi 'n-impis dol a gbal. 

Cha 'n 'eil tlacbd sam bith mu 'n tigb, 
Cha 'n 'eil tlachd no sealbh, 

Gean no gaire cha bbi stigb, 
Is fear-mo-thigh' air falbb. 

MuR. — Mile taing dliuit, a Clioinn- 
ich, air son an orain tbaitnich sin 
d' an d' nnn thu fior-cheartas ga 
'sheinn. Is minic a chual mi's a' 
Bheurla e, ach am bheil fios fo'n 
ghrein co a dh' eadar-theangaich air 
mhodh CO gi-inn e Ì* 

Coix.^ — Cha chual mi riamh 's a' 
Bheurla e, agus ged a chluinneadh, 
cha mhor a dheanainn-sa dheth ; ach 
tha e anmoch a nis, a' Mhurachaidh. * Translated bj^ the late Kev. Dr. 
Macintyre, Kihnonivaig. 212 AN GAIDHEAL. Dara Mios an Flioghair, 1S74. racbamaid le beannachd an Ti a's 
airde gu tarali, agus na bi mar 
cbearc air groideil theth, ag eirigli 
's a' mbadainn. Direach fuiricb ad 
leabaidb gus an duisg' mise tbii. 
Fhir mo ruin, deagb cbadal dxxit. 
Beannacbd leat. 

IMuR. — (Anns a' mhadainn. ) — 
Failte na maidne dbuit, a Cboinnich ! 
]Ma db' eiricb tbu gu mocb, cba d' 
tbaiuig thvi gu mocb 'ii am cbar-sa. 
Tba e fada's an la. Mo nair'onn 
iein ! bu cboir dorab a blii letb na 
sligbe dbacbaidb. 

Coix. — Cba bbiodb tu sin ged db' 
f balbbadb tu an uair a thug tbu do 
leabaidb oi't, a' Mbni-acbaidb cboir. 
Gabb an gnotbucb air do sbocair. 
" Cba 'n anil na b-uile la a bbios mod 
aig Mac an Toisicb," agus cba b' 
f bearr gu 'm biodb. 

INIuR. — Cba dean e an gnotbucb 
idir, a Cboinnicb, oir bu cboir domb 
a bbi dbacbaidb air airde an fbeasgair. 
Tba liubbairt agam ri gbabbail 
mocb 's a' mbaduian am maireacb 
à deicb ficbead caora a cbeannaicb 
mi air Feill-Cbaiamain, gu stoc a 
cbur air aite nom molt air Beinn-a- 
Cblaiginn, agus feumaidb mi mo 
cbasan a tboirt as. 

Coin. — Ciod nacb dean fear an 
airgid, a Mburacbai'lb 1 Acb cba 'n 
fbalbh cnaiuib dbiot gus an teid tbu 
'macb a db-fbaicinii a' bbeagain 
cruidb a bbuineas domb-sa. 

MUR. — Racbamaid, ma ta, db' 
ionnsaidb na buaile a db-fbaicinn a' 
bbeagain a tb' agad, ma 's fior tbu. 

Coin. — Beagan da - rireadb, an 
coimeas ris a' moran a tb' agad-sa 
tball's a bbos ; acb tba tbu ag 
iomairt gu cruaidb cbum do cbuid a 
rabeudacliadb ; agns is minic a cbnal 
fiiiin — '« Cba cbaill 's a' bbuinnig, am 
fear nacb cuir a cbuid an cuiinard." 
A nis, a Mburacbaidb, am bbeil tbu 
a' faicinn na bà riabbaicb ud ? 

]\JuR. — Is mi a tba, ngus is maitb 
j. Cba trie a cbithear a leitbid, Coin. — Tba laogb 'n a cois ; tba 
deagb bbainne aice ; tba i clio soilidb 
ri uain ; air a ceud laogb ; agus cba 
'n 'eil i na ceitbir bliadbna a macb. 
Tba mi ga 'sonraobadb mar cbuspair 
comaiii do bbeanu-na-bainnse — Seon- 
aid og — agus bitbidh i na toiseacb 
piseacb dbi, le mile beannacbd o 
Cboiinieacb Ciobair 'n a cois. 

MuR. — Tba cbomain mo 's mor ; 
acb cbi sinn, mar a tbubbairt an 
dall ; agus mu cbairdeas Seonaid, 
cba 'n abair mi, acb a mbain — " gur 
mise 'bba tball 's a cbunnaic." 

Alasdair Ruabh. BRIATHRA C AIRDE AL. 
Cba mbor a' cbosdas briatbra 
cairdeil. Cba gbabb e nine fbada 
cbum an labbairt. Cba tog iad leus 
aon cbuid air an teaugaidb, no air 
na bilidli, air an turas a stigh do 'n 
t-saogbal, ni mo an dean iad docbunn 
sam bitb do 'n cborp no do 'n anam. 
Ged nacb cosd iad moran, ni iad 
moran. Tba daoine glice ag inns- 
eadb dbuinn gu 'm bbeil na briatlira 
feargacb a gbnatbaicbeas duiiie 'n a 
dbian-cborruicb mar cbonnadb do 
lasair na feirge, leis an loisgear ni 's 
seirbbe agus ni's seirbbe e. Acb, 
air an laimh eile, bbeir briatbra tla 
agus caoimbueil a macb toradb 
cairdeis agus sitbe a I'eir an gne. 
Meudaicbear caoimbneas le briatb- 
raibb caoiiubneil, agus sin gu 
b-ealamh cinnteacb. Ni briatbra 
caoimbueil iadsan caoimbneil a db' 
eisdeas riu, gun fbios gun aire dboibb 
fein. Marbbaibb briatbra fuara 
muinntir eile le fuacbd ; losgaidb 
briatbra tetb iad le tens ; lotaidb 
briatbra geur iad le lotaibb ; uitbear 
garg iad le briatbraibb searbb ; agus 
feargacb le briatbraibb corruicb ; 
acb dealbbaibb briatbra caoimbneil 
an iombaigb fein air anam an duiiie, 
agus is maiseacb, aluinn, oirdbeirc, 
an iombaigli e ! 

S. Dara ilios an Flioghair, 1874. AN GAIDHEAL. 213 SGIALACHD NA TROIDHE. 

Air a thioutidadh bho Ghreugais Hòmeir 

gii Gàiclhlig Abraicb. 

Le Eobhan Mac-Lachainn. 

(DuAX IV., Sreath 419 gus a' chrioch. ) 

CIAD lOMARBHAIDH AN DA AIEM. 

Labbair e 's 'n a eideadb grinn, 

Thòii-leum a cbarbad an sonn ; 

B' earragblaiseacb, 's e ruitb 'n a dbeann, 

Slinntriob nau arm-pràis' mu 'cbom. 

jNIar sbior ghhiasad uan stuadb gorm, 

Uu leitir is onfbacb fuaim, 

'N am maomaibb glas, càirgbea], cian, 

lorgbiiill nan gaoth dian 'g an ruag. 

Ag greanuadb air reidb a' cbnain, 

'S ag garbb-at romb bias na stoirm', 

Bristidb gacb limn le beucbd ard, 

Cur sguim bbàin mu 'n cbarraignicb 

dboirbb ; 
'S sin mar sbior gbluaiseadb romb 'n lòu 
Feacbd na Greige 'n ùrdugb-blàir. 
Fo 'n aon cbeum 'n an tosd a' triall, 
'G eisdeacbd facail nau cliar àigb. 
B' iogbnadb siubbal sluaigb cbo mòr, 
Gun aon lide de gblòir-cbinn. 
Loiuutricb 'n an imeacbd romb 'n tràigb, 
Beairtean mcàillicb nan dealbb grinn. 
C'bluinuteadb Tròidbicb ri àrd gbaoir, 
Mar cbaoiricb fior pbailt an sògb, 
A' diol bainue geal uan tràtb, 
'N an deicb milteau 's an Ian cbrò ; 
lad a db-aon deutbas gu leir, 
A' freagairt mèilicb nan uan ; 
Is sin mar cbluinnteadb "s an fbeacbd 

mbòr 
An iomagblòir bu bbruidbneacb fuaim. 
Cba b' aonmbiar-cinnidb an sreud, 
Idir cba b' aon an tèis-bheòil : 
Cànain measguacb nau ciad brigb — 
B' ioma tir bbo 'n tbàrr an slògh. 
Tbog j\Iàrs na Trùidbicb gu surd, 
'S Pallas nan gorm sbiil a' Gbreig ; 
Db' eiricb gart, a's oillt, a's fearg, 
'S confbadb ruaimleacb nan dearg 

cbreucbd ; 
Cbiteadb còmbstritb 'n goil a fraoicb, 
'S an fbuil 'g a taosgadb 'n a deann, 
Combstritb , baobb-cbaotbaicb a' gbrunnd, 
Piutbar ilbàrs is pronutacb iann. 
'S beag au tùs i, 's luath a fas, 
An Tarmasg nacb àillidb greann, 
'S uaibbreacb air talamb a triall, 
'S àrd am measg nan nial a ceanu. 
'S cràiteacb, goirt an cinne-daond' 
Gacb taobb 's an saltair a bomi. 
A' miadacbadb ànraidb bblàr, 
Sgrios, a's bàis, a's osnaicb sbonn. 

Dbruid gu còmbraig an da fbeacbd. 
I'bliitbaicb beairt ri beairt gu glens. 
!^reatban nau ceanu mbàilieach breac, j Ruiunean nan sleagb, neart nan treun. 
Air copaibb sgiatbau uan beum, 
Dbiiisg torunu beucbdacb a' bblàir. 
Bba gaitbean iarainn 'n an deami, 
'S miltean Iann ag iomairt air. 
'N sin db' eiricb sgreadail nan truagb, 
'S caitbreim bbuadbacb àrd 's an speur ; 
Cuid ri tur mbilleadb gu dian, 
Cuid 'g an spealtadb sios fo 'n eug. 
Og-fbiùrain bu gbairsneacb diol, 
Tbuiteadb sear a's siar gu dlùtb, — 
Fuil an cneas 'n a caoiribb dearg, 
A' taosgadb tbair learg nan liib. 
Ambuil fuar tbuiltean nan sian 
'N an dian-ruitb le slios nam beann, 
Ag co-tbilgeadb uan steall ban 
'S an aon cblais air làr nan gleann. 
Am buacbaiir air cbritb 's an àrd 
Ag eisdeacbd ri gàir nan stuadb; 
B' ambuil, 'n uair mbeasgnaicb an streup, 
Toirm earragblaisicb eubb an t-sluaigb. 

Mbarbb Antilocbus air tbiis 
Gaisgeacb armacb, ùr bbo Tbròidb, 
Ecbepolus nan cruaidb-bbeum, 
iMeasg nan treun an ucbd a' gbleòis. 
Tbilg e 'n t-sleagb air an òg bbras 
ilu 'n cbeann-bbeairt bu bbabacb dos, 
Cbaidb an calg fritb bbacacb, glas, 
Romb 'cblàr-aodainu le tròm lot, 
Spealg an t-iarann an cruaidb clinàimb, 
Dhoi-cbaicb nial a' bbàis a sbiiil, 
Tbuit e sios mar dbaingneacb àigb 
A db' aomas gu làr 'n a bbriicbd. 

Tbainig Elpeuor gun dàil, 
Ceaun Cblann-Abais bu mbatb cruas, 
Gblac e cas a cbuirp gu dan, 
'G a tbarrainn bbo 'n àrfbaicb ruaidb, 
Bbo stoirm mbillticb nau gatb caol, 
'S gu 'n coisneadb e 'm faobb 's na b-airm; 
Acb, 's sid an t-seilbb nacb robb buan, 
'S bu gbèarr 'uaill os ciomi a' mbairbb. 
An am tarrainn a' cbuirp a nidi, 
Bbeacbdaicb Ageuor an sonn, 
Air a leis bba sgiatb gun mbeang, 
A tbaobb nocbdte 's a cbeaun crom. 
Leig e 'n t-sleagb liombaidb romb 'cbneas, 
Tbuit esan guu neart air làr , 
Sbiul>bail an deò as a cborp 
Am fuil dbeirg an lot a' snàmb. 
An sin gu b-àirde dbùisg am fearg 
Mar mbadaidbean garg nan toll, 
Dbruid iad gu cbeile 's a' gbaoir, 
'S leag gacb laocb a sbeis' air fonn. 

Cbasgradb leis an Ajax l)borb 
Oigeir ùr bu taitneacb dealbb, 
A rugadb am measg nan trend. 
Air bruaicb Sbimois nan ceum balbb. 
Air teaclid db' a mbàtbair a nuas 
Bbo ucbd Ida nan cruacb àrd, 
Mar ri b-atbair 's ri 'matbair gbaoil, 
A sbealltainn nan caoracb ban. 
Rug i 'n sin an t-òg gun truaiU', 

u 214 AN GAIDHEAL. Dara Alios au nioghalr,1874 Simoisius nan gruaidh àigh, 
Neart a toil-inntinn 's a mi'iirn ; 
Ach b' e cliranncliur ùine ghèarr 
Bu diomhain an dragli 's an siird 
Ag altrum an fhiùrain ghràidh, 
Air teachd dha gu catli nan deur 
Thilg an Grèugach sleagli a' bhàis, 
Buailear 's a' chich dlieis an t-àgh 
Leis an ruinn bu gliràineil lot ; 
Shiubhail romh 'ii t-slinneiu an calg 
'S thuit gaisgeach nan arm gun phlosg. 

Amhuil 'a craobh-chritliinu air Ion 
Le stoc sleagliach, còmhnard, rèidh, 
Dosrach ag cinntinn mu 'bàrr, 
'S lùisreadh bhlàth air alios a geug, 
'N uair ghearras saori le loinn 
Gu cuibhle a' charbaid ghrinn, 
Aomaidh an t-ùr-gballan àrd, 
'S tuitidh sios air làr a' ghlinn, 
A' seargadh fo chaochladh shian 
Gun aon mhiagh de sgiamh a croc. 
B' amhuil an t-òg àrmunn trèun 
'S e aint' air an fheur gun deò. 

Thainig Antij)lios le sgaoim — 
Tròidheach de chloinn an righ, 
Thilg air com an Ajax bhuirb, 
Cha robh an sid ach cuimse chlith. 
Rainig an t-sleagh Leucus còrr, 
Og do 'n d' thug Ulisses speis 
'vS e tarrainn a' mhairbh a nail 
Bho mhi-chàramh nan lann geur; 
Chaidh 'n a chruachan an gatli 
'S dh' fhosgail e lot-bais romh 'bhroinn, 
Thuit 6 fhein 's an corp mar aon 
Taobh ri taobh air cruaidh an fhuinn. 
Mu eug a chompanaich ghaoil, 
Dh' at Ulisses le f raoch dian ; 
Theann-ruith e gu tiis an t-sluaigh, 
'S chiteadh bho 'chruaidh foidhleus cian. 
Sheas e 'm buillsgein nam paidhc dlùth 
'S bheachdaich dùr a null 'a a nail; 
Stiiiir e 'n sin le glaic gun chearb 
'S an t-sleagb dhealrach thilg le ai'ann. 
Sgap na Tròidhich le crith-oillt, 
'N uair thilg an saoidh ruinn nam beum, 
'S e mac diolain an t-seann-righ 
A bhuail an trighlacach gheur 
Democon air teachd as iir 
thir nan stèud cruibheach, seang ; 
Airsan chuimsich an sonn garg, 
'S rainig an gath searbh 'n a dheann; 
Romh chlaigeann bho dheas gu cli, 
Ghluais an calg bu mhdlteach toll; 
Dhuin an dorcha mu 'shuil dlieirg 
Thuit e, 'a ghliongraich airm nm 'chòm. 
Dh' oilltich Hector 's na ciad shuinn 
Grad-mhaomar a null romh 'n tròun ; 
Thog na Greugaich iolach shearbh 
Tharrainn ciiirp nam marbh bho bhèud, 
Bliruchd iad a steach a dh-aon bheum. 
(^'liunnaic Phn?bus le fior fhraoch, 
Dhearrs e 'n a l;ui ghlòir blio 'n dùu 'S le àrd-chaismeachd dhùisg na Lioioa. 

A ghaisgeacha Thròidh uaii steud, 
Na coisneadh a' Ghrèig oirba geall ; 
Cha 'n iarann 's cha clilach am feoil 
Nach snaoidhear le spòltadh lann, 
Tha 'n t-Aicheall gun chuimhn' air feiun, 
Deagh mhac Thetis a' chùil òir, 
Fada thall 'n a hiing air trligh, 
Fearg a chuim 'g a chnàmh le bròn. 
Is sin mar labhair dia nau calg, 
Eaglach a' dealradh bho 'n tiir, 
'S Pallas ghàir-chathach 'n a leum 
A' mosgladh na Greig' le surd. 
Fhuair Diores dan an Eig 
Bho Phirus làmh-fhèum a' ghleòis 
Ceannard-iiiil nan Tracach geur, 
Ghluais bho ^-Enos le 'threun lod. 
Ghrad-thug Pirus 'n a ghlaic ghairbh 
Sgealb de charx-aig chraimnich, chruaidh; 
Bhuail e aobrunn deas an righ, 
'S phronn e 'n cnàimh 'n a mhile bruan; 
Ghearr am meall bu bhaobhail neart 
Sreang nam faltan taic a' bhuinn ; 
Bheuchd Diores le sgread-chràidh, 
'S thuit e sios air làr an fhuinn ; 
Gu chàirdean shin e 'dha làimh, 
'S aileag-bhàis am bràigh' a chleibh. 
Bha Pirus a' leum a nail 
'S shàth 'n a imleig lann nan creuchd. 
As an lot bu chraosach gag, 
Thaosg am mionach blath 'n a bhrùchd; 
Dh' fhalbh an sgàil a dh-ifrinn fhuair, 
'S dhuin ceathach bith-bhuan mu 'shuil. 

Sheas an t-^Etòlach trèun. 
Thug duibh-lèum gu Pirus àigh, 
Lot e fo 'n chich au sonn ùr, 
'S chrith an crann 'n a ghriidhan blàth. 
Sheas air a mhuin Thoas garg, 
Spion e sleagh nan calg à 'chòm, 
Tharrainn e 'n ain lann nam blar 
'S bheum gu gràineil sic a bhronn; 
Sgap e bheath' air ghaotha luath, 
Dh' aindeoin sid cha d' fhuair e 'm faobh. 
TimchioU dhòirt na Tracaich bhorb, 
'S fad-shleaghan nan gorm-ghath caol. 
Ged Iju mhordhach, calma, gnùth 
An laoch cliiiiteach 'a a' chath chruaidh, 
Dh' iomaiu iad e null bho 'n chairbh, — 
Bu leisg 'fhalbh, 's bu ghreann-dhubh 
'shnuagh. 

Is ain mar thuirt an da fhear-iùil 
An teas carraid dhliith nan sonn, 
Oeannaird Thracach nan àrd bheum, 
'S Epeidheach nan eideadh trùm, 
Dh' iadh mu 'n sùilean cadal buan 
'S dhuin iad fo laimh fhuair a' bhàis — 
Lcir-sgrios ag caitheamh mu 'n cuairt, 
'S mairbh 'g an cruachadh fad a' bhlàir. 

Na 'n siùbhladh aon neach romh 'n 
leirg, 
'S nach ruigeadh ball-airm a chòm, 
'S gu 'ui faiceadli e 'u sluagh gu leir Dara Mios an Fhoghair. 1874. AN GAIDHEAL. 215 'G iomairt iorghuill gheur nan conn, 
Pallas 'g a dhion air gach làimh 
Bho neart gàbhaidh nan ruinn cruaidh, 
Mheasadh e foghaint gach seòid 
lonmholta le gÌòir bhith-bhuain. 
B' ioma Truidlieach a b' ard gleus, 
B' ioma Greugach caisgeil, còrr, 
A bha 'n la sin taobh ri taobli 
Sint' an smùr an raoin gun deò. 
(Ri leantainn. ) 

[Mearachd. — Tha sin duilich gu 'n 
deachaidh sreatli fha':cail a mack a 
"Sgialachd na Troidhe" anns an airimb 
mu dheireadh. Os cionn na còigeamh 
sreath o 'n iochdar, airtaobb-duilleig 174, 
an deigh an fhacail "raou" cuireadb ar 
luchd-leughaidb a stigb ant-sreath so — 
" 'S dùisg an triath gu caonnaig gheir."] lOMLANACHD. 

Bi-sa an toir air iomlanachd anns gach 
ni, ged nach 'eil e coniusach ruigbeachd 
oirre ach gann ann an ni sam bith. Thig 
iaddan a ta 'g iarraidh iomlanachd, agiis a 
ta 'buannachadh 'n an dichioU, moran ni 
's faisge dhi na iadsan a ta_ air an co- 
eigneachadh le 'leisg agus mi-churam gun 
strith sam bith a dheanamh 'n a deigh. 
o. AN T-EILEAN. 
Bha sinn a chomhnnidh air eilean 
mor air ar cuairteacliadh le farsiiiug- 
eachd a' chuaiai. Mar a dh' amhairc- 
eamaid in' an cuaiit cha robli siou ri 
'f liaicinn ach na h-uisgeachan agus 
an speur. Bha sinn gnn luingis 
leis am b' urrainn duinu an t-eilean 
'f hagail — a' tigliian beo mar so leinn 
fein. Bha agaiiin fearainn, a's 
tighean-mahih-t, 's gach ni direach 
mar a tha againn a uis, ach a mhain 
gii 'n robh sinn air eilean. Aon ni 
eile : a h-uile drast 's a rithist thig- 
eadh long mhor a dh-ionnsaidh an 
eilein ; thigeadh an sgiobadh air tii' 
agus bheireadh iad ah- ar coimhear- 
siiaich 's ar cairdean, agus shlaodadh 
iad ah- falbh iad as an t-sealladh. An 
ceanu latha no dha thigeadh long eile, 
's long eile; agus mar so bha iad a 
ghaath a' tighinu oirnn gun fhios co 
as agus a' giulau &\v falbh seau a's og, caii'dean a's coimhearsuaich, agus 
cha robh fhios no forais againn ciod 
a bha 'tighinn riutha. Bba sinn ri 
gal 's ri caoidh, agus fo gheilt mu 'r 
timchioU feLii, ach cha b' eol duinn 
ciod a dheanamaid. Mu dheireadh 
faicidh sinn duine a' i-uith gu bras a 
sios a dh-ioiinsaidh na tràighe gu 
bàta beag a bha e aif a thogail aig 
a chosdas fein. Tha e 'lenm a stigh 
iimte, agus a' sgaoileadh a shiuil 
l)heaga ris a g-haoilh, tha e 'cur a 
toisich ris a' chuan mhor 's a' seoladh 
air falbh air lorg nan luingeas eagal- 
ach, a dh-fhaiciiiii ciod a tha air 
tachairt d' ar caiidean. Tha ar suil 
a' geur-amharc thar a' chuan as deigh 
na h-eitbir aotroim, bhochd gus am 
bheil i as an t-sealladh, fo amharus 
an till ar caraid gu brath. Tha na 
soithichean dubha oillteil a' sior- 
thighiun mar bha iad roimhe agus a* 
glacadh air falbh ar luchd-daimh 
agus ar luchd-eolais a dheoin no dh- 
aiudeoin. Is trie ar suil aii- a' chuan 
ag amharc a mach air son ar caraid 
agus a bhàta beag, agus fo ioghnadh 
ciod a tha ga 'chumail ; oir thuirt e 
ruinn na 'n amaiseadh e air ar caird- 
ean a chaidh a ghiulan air falbh, gu'n 
tilleadli e air ais le brataich ghil 
am barr a' chroinn. Mu dheireadh 
faicear am bàta 'tighinn an sealladh. 
Is i a tha ann gun teagamh sam bith, 
agus a' bhratach gheal a' crathadh 
am barr a croinn! Fhuair e ar 
cairdean. Tha an sluagh gu leir a 
dian niith a sios an cladach a 
chluinntinn an sgeòU. Tha am bàta 
beag a' tighinn gu tir agus ar caraid 
a' leum air talamh tioram. Tha na 
h-uile a' glaodhaich a mach, " Ciod 
an sgeul — bheil naidheachd agad 
mu 'r cairdean — an d' amais thu 
orra Ì " 

" Dh' amais." 

" A bheil iad beo 1 " 

" Tha iad uile beo." 

"A bheil iad sona — ciod a tha iad 
I a' deanamhf 216 AN GAIDHEAL. Dara ilios an Fliogliair, 1S74. " O, tha iad gu leir air an giulan 
do dhutliaich fad as, le soithichean 
an righ. An nair a tha iad a' ruigli- 
eachd, tha iad air an cur fo dhearbh- 
adh agus iadsan a sheasas an 
deuchaiua so gu math, tha iad a' 
faighinn urraim, tha iad gu seasgair, 
sona, ann an tigheau-comhnuidh 
anabarrach àillidh, agus cha tigeadh 
iad air an ais a' so aii" son an 
t-saoghail. Ach iadsan nach urrainn 
an deuchainn a sheasamh, tha iad 
air am fuadach air falbh do 'n fhàs- 
aicb, agus tha iad anu an cor ro 
thruagh." 

Ach an tig na soithichean air an 
ais tuille?" 

"Thig; thig iad a rithist agus a 
rithist agus bheir iad air falbh a 
h-uile gin agaibh. Ach faodaidh 
sibh sibh fein uUachadh air son na 
deuchainn, agus an sin bidh sibh 
sona, agus cha ruig leas eagal a bhi 
oirbh falbh." 

Ach ciod — ciamar a ni sinn an 
t-ullachadh so — ciod a dh' fheumas 
sinn a dheanamli Ì O ! innis dhuinn 
gu luath, oir faodaidh na soithichean 
a bhi againn m' am bi siuu deas." 

" Cha 'n urrainn domh innseadh 
dhuibh a nis ; tha mi air mo chlaoidh 
gn bàs. So dhuibh ; am faic sibh an 
leabhar so a tha mi a' toirt a mach 
as mo bhroilleach'? Innsidh e dhuibh 
ciod agus ciamar a tha sibh ri 'dhean- 
amli. Tha e so-thuigsiun agus Ian 
eolais. Thugaibh geill d' a theagasg- 
an agus bidh sibh uile sona. Seall- 
aibh, o nach b' urrainn domh 'f haigh- 
inn air atharrach, dh' fhosgail mi 
aon de m' chuislibh, agus sgriobh mi 
e, ach m' an robh crioch agam air 
shil an fhuil direach o m' cridhe. 
O! gabhaibh e mar chuimhneachau 
agus mar dhearbhadh deireannach 
air meud mo gràidh." 

Tha e 'sgur a labhairt, agus a' toirt 
thairis le sgios agus laigse, tha e a' 
tuiteam marbh air an traigh. 0! a 
leithid de charaid! — nach anabarr- ach an leabhar a dh' fheumas a bhi 
againn an so! 

Tha sibh ga m'thuigsinn, nach'eill 
Tha sinne air an eilean : is iad tinuis 
agus anshocairean na soithichean 
uamhasach a tha a' tighinn agus 'g 
ar giulan air falbh; is i an t-siorruidh- 
eachd an duthaich cheiu gus am 
bheil sinn air ar giulan ; is e Criosd 
an caraid caomh sin a chaidh troimh 
'n uaigh a stigh do'u t-siorruidh- 
eachd; is e am Biobul an leabhar 
sin a sgriobh e dhuinn g"' ar n-ullach- 
adh air sou a' bhreathanais mhoir; 
dhoirt e 'mach anam gu bàs a chum 
ar deasachadh mar so gu dol a stigh 
do 'n t-siorruidheachd, agus gu bhi 
beo ann an sonas neo-chriochnach. 
Nach mor an caraid air am bheil iad- 
san a' deauamh tàir agus dimeas nach 
'eil a' toirt gràidh do 'n Tighearn 
losa Criosd! Nach ro luachmhor 
an leabhar sin a tha iadsan a' cur an 
neo-shuim 's a' dearmad a tha 'teachd 
beo o latha gu latha gun lamh no 
smuain a thoirt air a Bhlobul ! — An 
t-Urr. Iain Todd. 

Eadar. le Mac-Mharcuis. 

Eudha-nam -f aoileami, 
Toiseach an Fhogh. 1874. 

Na biodh naire ort 'aideachadh gu 'n 
robh thu am mearachd. Oba 'n 'cil ann 
ach aideachadh air an ni sin de uach ruig 
thu leas naire bhi ort— gu bheil tuilleadh 
tuigse agad 's a bha agad roimhe, gu bhi 
faicinn do mhearachd, tuilleadh umhlachd 
gu 'aideachadh, agus tuilleadh gràis gu 
'chur ceart. 

Mar a sgriosas tv do Mhac. — 1, 
Leig a thoil fein leis. 2, Leig leia 
'airgiod a chur gu buil mar thogras e. 
3, Ceadaich da siubhal far an toilich e 
air an t-Sabaid. 4, Thoir Ian chothrom 
da dol an cuideachd dhroch chompauach. 

5. Na gairm uair sam bith gu cunntas e 
ciamar a chuir e seachad am feasgar. 

6, Na leig gu dreuchd no obair e. Lean 
na oomhairlean so agus mur faigh thu 
saoradh iongantach ni thu brou os cionn 
leinibh air a thruailleadh agus air a sgrios. 
Dh' f hairich na miltean an deireadh truagh 
so, agus chaidh iad sios do 'n uaigh le 
doilgheas agus le bron, Dava ;Mios an Fhoghair, 1S74. AN GAIDHEAL. 217 r. A N . 

(Fonn " Cumha Amlmeàrnakj." ) fe: a=a== -.■tzzt .l_l_ ES -^r 'À R . m i s : m : cii ^ 1 : - : Di . ni | m : r : m \ d : — : R . m 


E3EÈEÈtE£ ^E| -^r^ SEfcEEÌEp^ bt m : di ■ 1 : - : 1 - I S . 1 di : ri : di 1 : - : Di . , m IJ m : r : m È d 

9 i m s : m :cU 
Sig:^:^^^^^|si di :ri :di 1:-Di.,m m:r:m d:-:R.m s : m : d^ 1: — :1 s SLAN LE BEANNTAN AN FHRAOICH AGUS LE GLEANNDARUAIL. 

Le Ughdar "Slainte 'Ghomainn Chòmhlaich." Air a sgriobhadh amis a' Bhliadhna 

1839 air son owanach a mhuinntir a' Ghliime a bha 'dol do dh- Australia. Slaii le beanntan an fhraoich 
Dhosach, ghiicagach, ohaoin, — 
Badan suaicheautais dbeadli Chloinu 

Dòmb'uiU, — 
Le shugk meala a's ceir, 
'Tàladh 'n t-seillein, 's an fheidh, 
A's 'g an sàsacb' dbetli fein le sògb ; 
'S a' toirt fasgaidb ri fuachd 
Do cbaoraicb 's do dh-uain, 
'S, do na cearcagan ruadh, an Ion. 
"S a' toirt fasgaidb, &c. 

'S le Gleanndaruail mo cliritUi', 
Tvigb gacli gleann tba 's an tir ! 
Far an d' araicbeadli mi bho m' òig — 
Gleann nan coilltean 's nan raon, 
Gleann nan glacag's nan craobb, 
Gleann nan aigbean, nan laogb, 's nan 

bo; 
Gleann nam bradan, 's nan gris, 
Gleann nan cam-lùba min, 
Gleann is pailte 's an cinn gaob pòr ! 
Gleann nan bradan, &c. Air Fonn " Cuìnha Aircbnecrrnaiy." 

Far am biune na h-eoin, 
Far an grinue na b-òigb'n, 'S iad gu ceileireach, ceolmbor, coir 
Modhail, bensacb, gun gbruaim, 
Teisteil, cuii'teil, grinn, snairc', 
Tuigseacb, fogbluimte, stuaim', 

pbrois ; 

Dreacbail, meacbair, gun mbeang, 
Ann am pearsa 's an cainnt, 
'S iad deas, nosail, gun sgi-aing, i 

sgleò. 

Dreacbail, meacbair, &c. 

A's na fleasgaicb is àiU', 
Foinnidb, fearail, Ian baigb, 
Uasal, smiorail, air sraid 's aig mod ; 
'iS iad ard-inntinneacb, dian ; 
'>S anns an tir am mor mbiadb — 
'S iad a sbeasadb gun fbiamb a' clioir ! 
'Eeacbadbfoirmeil's an stritb, 
'Bbeireadb naimbdean fo cbis, 
A's nacb geilleadb gu siorruidb beo. 
Racbadb foirmeil, &c. gam 218 AN GAIDHEAL. -Mios an Fhoghair, 1874. I\r au cuii- C;leatmta.n m' an cua'ft 
Dlaiubh cranndachd an fhuacbd. 
Bidh Gleaundariiail nam buadh 'n a 

ghloir ; 
Bidh chraobh-nbhal fo bblath, 
Bidb an dniUoacb aig 'I'has, 
'8 ceileir cuthaig an sgatb nam frog ; 
Mac '8-'Illeatbain le 'phiob, 
'N am na greiu bbi 'dol &ios. 
A' toirt fuaim as an tu- le 'cheol. 
'S Mac-'Illeathain, &c. 

Acbaidb-teangain an àigli, 
Soraidh slan leat gn bi'atb ! 
S lei's gack neacb a tba 'tamh air d' 

f hod ;— 
Slan le cuideachd mo ghraidh, 
Slan le m' athair 's le m' mhath'ir, 
Slan le m' pheathraichean baigheil, og ; 
Slan le m' bhraithrean gu leir, 
Slan le m' chairdean 's Inchd-speis, 
Slan le uiseag nan speur 's a ceol ! 

Slan le m' bhraithrean, &c . 

'S eiginn domhsa nis triall, 
'Dh-fhagail duthaich nan triath, 
Nam lilidh nan eliar 's nan seòd ; 
Na h-earba, 's an fheidh, 
Agus iolair nan speur, 
Na h-eala, nam penc, a's nan còrr ; 
Nan sithean, 's nan couach, 
A's nan dim, a's nam bruach, 
Nan doire, nan cluan, a's nan cos. 
Nan sithein, &c. 

Ged tha 'n diith'ch so Ian bhuadh, 
'S iomadh diomb 'tharith' fuaigbt', — 
Cha chum ceileir na cuaich rium lùn, — 
Tha na fearainn ro dhaor, 
A's na tuarasdail saor, 
'S cha 'n 'eil farraid air saothair dhaoin' 

^«; . . 

Ach tha siuil ris an long 
'Tha gu m' aiseag thar thonn, 
Gu Australia, fonn an fheoir. 
Ach tha suil, &c. LEOMAG. 

(Air leantainn o'n aireimh mu dheireadh. ) 

Bha Fionnladh 'n a dhiunlach laidir 
A shiubhladh an fhasach mar fhiadh; 
Ach a nis tha 'neart 'g a fhagail, 
'S cha 'n 'eil aige caU gu biadh. 

'S i Leomag a rinn a dhoch'nuadh, 
'S a chumas e 'n a bhoil' a chaoidh ; 
Tha i 'n a smaointe 's an latha, 
'S 'n a aisliug an cadal na h-oidhch'. Anns an fheasgar shìocha'l, bhoidheach, 
'S na h-eoin a'cluich am bavr nan geug, 
An aite 'radh, " An cluinn thu 'n smeor- 

ach?" 
'S e "Leomag"' a thjg'n a bheul. 

Uair-eigin mu am na Callainn', 
Chaidh e le ca^aid gii bàl; 
Mu 'n chois dheis ga 'n chuir e stocaidh, 
'S mu 'n chois thoisgeil osan gearr. 

" Ciod a their mi," arsa Fionnladh, 
"Ris na caochlaidhean tha ann? 
Bheil an saoghal air dol tuaitheal, 
No 'n tuaineulaich 'th' air teachd am 
cheann ? 

" Eho 'u latha 'thachair mi a^r Leomag 
Tha m' inntinn fo sgleo gu leir ; 
Mi 'm bhall-fanoid aig na h-eolaich, 
'S am iongantas ro mhor dhomh fein. 

" 'S beag nach saoil mi ann am bhreis- 
lich 
Gu bheil an deas air dol gu tuath ; 
'S an iiair a sheideas gaoth romh m' 

chlàraiclh, 
'S e ceol na clairsich 'bhios am chluais. 

" An t-uisge a bha fuar a' sileadh 
'N a bhoinnean minic o a ciabh, 
Gheobh mi e 'n a shruithean blatha. 
A' siubhal gun tamh troimh mo chliabh. 

' ' Fhad 's a Ijhuanaicheas an latha, 
Tha 'h - iomhaigh ga m' leantainn a 

chaoidh ; 
'S an uair nach leir do m' shuil a faileas, 
Tliig a h-anail orm 's a' ghaoith. 

' ' Och gur mise 'th' air mo riasladh 
Le spleadhachas a bhos a's thall ! 
'S mur a' faigh mi fois o m' iarguin, 
Cha 'n f hada gus an liath mo cheann. 

" 'S iomadh cuspair a tha 'dusgadh 
Na cnuimh ciùrrail 'tha ga m' leon ; 
Tha 'n druidheachd gu cinnteach laidir, 
A rinn mo sharachadh cho mor. 

' ' Ma theid mi le m' chairt air thuras, 
Bidh mi muladach leara fein ; 
'S ma bheir mi am boitean feoir leam, 
'S ann chuireas e mo bhron am meud. 

" Tha rud a nise nach robh roimhe 
An ceann 's an dronnaig an eich bhàin 
Tha 'm breacan fein air fas neonach, 
Leis 'n do chum mi Leomag blath. 

" 'S trie mo smuaintc air an àille 
A choisinn anus gach aite buaidh ; Dara llios an Fho.diair, 1874. AN GAIDHEAL 219 Mus a h-i a iviiiu mi ca'i-eac'i. 

'S i fein a bheir dhomli slaiaue bhuan. 

" A's ciod ail' sou a dheanMiimmaUle ? 
Tha bhi 'fantaion 'n a ni fiio'Q ; 
Mar bhios an cean^^al n' is trù'the, 
'S ann is blaithe bhios an S'lol." 

'X sin thoisich Fionnladh gu sgoinneil 
Air a thigh a chur air doigh ; 
Eiun e ua seomraichean soiUeir, 
A cur gloine 'n aite bhord. 

Fhuair e brat air son an nrlair, 
Agns uidheam buird d' a reir ; 
'S dh' fhalbh e 'n sin le mor dhurachd. 
Gus a run a chur an ceill. 

Eainig 's chunnaic e an og-bhean. 
'S thubhairt e an comhradh i"ann, — 
" Bu mhise am fear soua sogbach. 
Na n tigeadh ^liss Leomag an gbleaon.'' 

Fhreagair i le seorsa gaire, 
'S an t-ardan a' cluich 'n a beul. — 
" 'S cuimhne leam do chailleach mathar, 
'S thusa 'n ad ghài'tach 'n a deigh. 

"Tha thu gnu urram gun chairdean ; 
'S graisg a tha annaibh gu leir ; 
Chain thu do thuisge 's do naire, 
A bhalaich is ro dhàine beus. 

"Fuich, fuich. ach am fàileadb 
'Tha gu laidir 'tighinn am shioiii ! 
Gabh romhad, a bhumailleir ghràinde, 
'S odhar le teavr do dha chròg !" 

Chunnaic Fionnladh. a's e'''lisgeadh, 
An nathair shllgaeach 's an I'heur, 
A's sud e a mach an tiota. 
Mar gu 'm biodh an t-Olc 'n a dheigh ! 

Thubhairt e 's e suas am fii-each, — 
" 'S ann domh is mithich a bhi saor ; 
Ach fhuair mi mo chas as an ribe, 
'S dh' fhalbh am bior a bha am thaobh. 

"Tha mi nise sunndach, laidir — 
Cheart cho slan 's a bhi mi riabh ; 
'S leumaidh mi cho aotrom mheamnacli, 
Ri boc-earb a th' air an t-sliabh. 

"Bheir mi air Leomag mo bheauuachd, 
A dh' aisig dhomh mo neart cho luath ; 
Leighis i chreuchd le tri facail, 
A dh' fhairtlich air an Doctor Euadh." 

Bha Fionnlaidh gun dith, gun dolaidh, 
'N a dhuine sona auns a' ghleann ; 
Fhuair e bean 'bha ciallach, gleidhteach, 
'S bu ghlan 'n am beus i feints a' chlann. Cha I'obh spiocaireachd no gorta 
'N taobh a stigh d' a dhorsaibh fial ; 
Bheireadh e aoidheachd do 'n choigreach, 
'S gheobhadh am bochd ann a dhiòl. 

Saoil sibh fein nach b' i an tubaist 
'Dhiult gu tur an duine coir, 
A bheireadh dhi gun dith, gun dearmad, 
Im a's aran agus feoil ? 

Mar a theid an sgeul am mearachd, 
'S fad o 'n ghabh a claigionn gaoth ; 
'S is trie i an toir air faileas, 
Xach fhaigh i 'n a glaic a chaoidh. 

Tha a suil ri nithe mora, 
'S duilich dhomhsa chur an cainnt, — 
Saibhreas, a's urram, a's soghachd, 
'Dol m' an cuirt mar cheo 'n a ceann ; 

'S ann mar sin tha inutinn Leomaig, 
Lionta le goralas ro fhaoin, 
Eich, a's carbadan, a's caisteil, 
'S brataichean a' snamh 's a ghaoith. 

Air sgiath aotrom a mac-meamna 
Siubhlaidh i Albainn gu leir, 
'tj a h-uile ceaun a chi i ruisgte, — 
Tha sud mar umhlachd dhi fein. 

Ach chaochail a nis na laithean ; 
Thuit na caisteil ard a nuas ; 
Threig a neart, a's dh' fhalbh a h-àille, 
'S tha sruth an ardain air fas fuar. 

Ann am measg nan arniunn oga 
Cha 'n olar a nis air a slaint' ; 
Cha 'n 'eil iomradh air a boidhchead, 
'S cha 'n fiieoraichear mu 'h-aite-taimh. 

Tha a maise air a treigsinn ; 
Shearg, as a h-aodann, an rùs ; 
Tha'h-amhach feadanach, feitheach, 
'S a smig air eirigh r' a sroin. 

Tha ghnuis, a bha roimhe tlachdmhor, 
Air fas claiseach leis an aois, 
Mar bhalg craicinn tioram, preasach, 
Bho 'm fada a theich a' ghaoth. 

Tuille cha tig neach 'g a h-iarraidh, 
Oir dh' fhalbh gach ciatadh a bha ann ; 
'S i 'n a briogaid bhochd air liathadh, 
Gun m-ad a's fiacail 'n a ceann. 

[Einneadh an Duan so leis an Urramach 
nach maireanu, Mr. Eachann ]\]ac- 
"Illeathain, Locbaillse. Ann^n aireimh 
mu dheireadh, taobh duilleig 1&7, rann 19, 
an aite " gaoth nan allt." leugh, "gaoir 
nan allt."] THE GAEL, 

ENGLISH DEPARTMENT. SEFTETVEBER, 1S74. GAELIC PHILOLOGY. 

NOTES BY THE REV. ALEX. CAMERON. 
( Continued from Vol. III. jMrje^o. ) 

408. Ploc or 2iluc and bloch. 
Ploc (any round mass, a piece of 

earth ; a club ; a block of wood ; = 
W. pfocj is fi'om Old Ger. bloc, block, 
from which are derived Fr. bloc and 
Eng-. block. Phic is another form of 
2)loc. Of. Stokes' Fis Adamnaiii, 
p. 33. 

409. Deamhan and demon. 
Deamhdn {demon ; anc. gen. plur. 

demne, ac. plur. demncd) is from Gr. 
daimon (a god, godess) from daio (to 
divide or distribute destinies). From 
daimon are derived Lat. daemon, Eng. 
demon. 

410. Dus, duslach, and dust. 
Dus (dust) may be compared with 

Old Ice. dust., A.S. dust from which 
comes Eng. dust. S frequently = st. 
Cf. fas and Lat. vastus, Eng. loaste. 
Duslach (dust) is dus with the ter- 
mination lack. 

411. Lnreasan (a dispute, con- 
troversy ; anc. imbressan and in 
plur. ac. imbresna) is for imm-fris-an, 
which is compounded of the preposi- 
tions imm- (cognate with Gr. amjihi, 
Lat. amb-, am-), iris (cognate with Gr. 
pros, with which it agrees also in sig- 
nification), and the termination -an 
or -na. Cf. Z. G. C, p. 884. 

412. Sidth and soot. 

Sidth (soot ; in W. siota, a bor- 
rowed word) corresponds to Ice. and 
A.S. sot, Dan. sod or sood, Eug\ soot. 

413. Locar {si plane) = Ice. lolcar 
(a plane), A.S. locer or locor (a 
joiner's instrument, a plane). Ap- 
]iarent]y l^orrowed by the Celts from 
the Norsemen. 414. Scarbh (a cormorant) = Old 
Ice. skarfr. Ice. skarv. 

415. S(jor or scor and scar. 

Sgor or scor (to scarify, to cut in 
pieces) is cognate with Old Ice. 
s^'or, Ice. skar, Dan. skaar (a cut, a 
notch). Ice. skor (a cutting), Eug. 
scar. Cf. Lat. scarifico (scratch, sca- 
rify), Gr. skarii^haomai (to scratch). 

416. Sgriid (to search, examine) 
may be compared vvith Lat. scrutor 
(to search, to explore) from scruta = 
Gr. gr^tte, Sgriid is probably a 
loan-word from scrutor. 

417. Trosg (cod-fish) may be 
compared with Dan. torsk. (cod- 
fish). 

418. Trasg or trosg (fast, religious 
fast) may be regarded as a loan- 
word from Gr. tlireskeia (a worship- 
ping", worship, often with the idea of 
superstition) from tlireskos (religious, 
superstitious). 

419. Clambar (wrangling) = Dan. 
klammer (quarrel, contention, strife). 

420. Cloimh or claimh (itch, 
scurvy) may be compared with Dan. 
klcee (itching, itch). 

421. Trod (a scolding, quarrel, 
strife) may be compared with Dan. 
trcette (dispute, quarrel). 

422. Taom (to pour out, to empty) 
may be compared with Dan. tcemme 
(to empty), Ice. tcema (to empty). 
Scot. toom. 

423. Reis (a race), may be com- 
pared with Dan. and N. H. Ger. 
reise (journey), Eng. race. 

424. Ras (a shrub) and rasan 
(brushwood or underwood) may be 
compared with Dan. riis (brushwood, 
faggots). Ice. hris (copse - wood), 
A.S. hris (small bi'.-inches), N, H. September, 1S74. THE GAEL. 251 Ger. reis (twig, rod, sprig). Old Eng. 
ryse or reis (a twig or rod). 

425. Bus (St. Anthony's fire, 
erysipelas) = Dan. rosen. 

426. Uig (a nook, a retired or 
solitary hollow, cove) — Dau. vig, 
creek, cove). Ice. vik, A.S. ivic (a 
bay, creek). 

727. Ulla (beard) may be com- 
pared with Ice. uU and Dan. uld 
(down, hair) cognate with Gr. oidos 
and Eng. ivool. Cf. Vol. iii., 2S. 

428. Caineal or canal (cinnamon) 
= W. canel, Dan. kaneel, Scot. 

cannel. 

429. Coinein (a rabbit, coney) = 
W. cionhig or cwningen, Corn, cynin, 
Dut. conyn, Dan. kanin, Ger. kanin- 
chen, Eng. coney. Cf. Lat. cuniculus 
(a coney). 

430. Reddh (to freeze ; anc. 7-eMC?) 
^-: W. rhewu (to freeze), and is re- 
garded by Garnett as cognate with 
Ger. reifen (to rime), A.S. hrim, 
Dut. r?j'?«, Eng. »77?ze (Essays, p. 257). 
Compare, however, Stokes' Goid., 
p. 59. 

431. Gruach (a heap), may be 
compared with Ice. hraukr (a stack, 
heap). Cf. Holmbce's ISTorsk og 
Keltisk, p. 13. 

432. Specdg (to make splinters of, 
to split) is cognate with Dut. spalken 
(to splint), Scot. S2)elk, (a sjilinter), 
A.S. s^yelc (a splint), Ice. spelka or 
spjalk. 

433. òpàl (a weaver's shuttle) 
may be compared with Ice. sjjola (a 
spool), Dan. spole (a spool), Ger. 
spide, Dut. sjjoel, Scot, spioole, Eng. 
spool. 

434. Straighlich (sparkles, flashes) 
may be compared with Dan. straale 
(ray, beam of light), Dut. straal 
(ray, beam, flash), Ger. strahl (beam, 
ray, flash of lightning), A.S. stnd 
(an aiTOw, a dai't). 

435. Siaoig (a collop, a steak, a 
piece of flesh) = Ice. steik (broiled 
meat), A.S. sticce (a part, steak), Eng. steak. See High). Soc. Diet. 
Cf, Dan. steg (roast-meat). 

436. Stannart (a stint, a limit, a 
bound, a measviring wand) is from 
Eng. standard. See Highl. Soc. 
Diet. 

437. Srabh and stravx 

Srabh (straw), also pronounced 
strahh), is akin to, perhaps not bor- 
rowed from Eiig.s^razf (lit. thatwhich 
is strewed), A.S. streaw and streow 
(straw), Ger. stroh, Dan. straa., Ice. 
stra. Cf. next No. 

438. Struidh, struidheas, and 
strew. 

Struidh (to squander, to waste) is 
connected with Dan. strcee (to strew), 
Goth, straujan (to strew), Ger. 
streuen (to strew, to scatter), A.S. 
streoioimi (to strew), Eng. strew. 
Cf. Lat. steriio (to spread), Gr. 
stornimii (to spread), to strcAv), 
Sansk. star, str (to spread). Struidh- 
eas is from struidh. 

439. Strloch and streak. 
Strioch (to delineate, to draw lines; 

also, as noun, a line, a streak) = 
Dan. streek (a stroke, a line), A.S,' 
strica (a stroke, a line), Eng. streak. 

440. Stadh, more correctly stagh 
and stay. 

Stadh or stayh (a stay, the rope 
that sustains the mast) = Dan. stag, 
(stay), Eng. stay. Cognate with 
Ger. stehen, Lat. sto, Eng. stand. 

441. Uhraid (dispute, confusion, 
contention) may be compared with 
Dan. ufred (war, troubles, distur- 
bances) from fred (peace) with nega- 
tive prefix U-. 

442. Frachd (freight) = Ban. fra.gt 
(freight, cargo), Qev. fracht (a load), 
Eng. freight. Cf. Dut. vrachten (to 
carry). 

443. Geadas or gead-iasg (pike) 
may be compared with Dan. gedde 
or giedde (pike), Ice. gedda (pike), 
Scot. gedd. 

444. Tearr (tar) = Ice. tjara (tar), 
Dan. tjcere (tar), Dut. terr (tar, 222 THE GAEL. September, 1874. pitch), Old Dut. tarre and tcrre, A.S. 
tero (tar, glue), Eag. tar. 

445. Tobha (a rope) = Ice. tog or 
tcmg (rope), Dan. tog (rope), Dut. 
touw (rope), A.S. tow, £ng. tow (to 
tug a vessel through the water with 
a rope). 

446. Seàrr (a sickle, a saw) = Lat. 
serra (a saw). See Highl. Soc. Diet. 

447. Side or tyide (time, season, 
weather) corresponds to Dut. tijd 
(time, season), Ger. zeit (time), Dan. 
lid (time), A. 5. tid and tud (tide, 
time, season), Eng. tide. For s = t 
cf . sorii and torn, sahaid and tabaid. 

448. Sgaoth (a swarm) may be 
compai'ed with Lat. scaieo or scato 
(to gush or spring forth, to come 
forth in great numbers, to swarm 
with). 

449. Stràille (a carpet, mat, rug) 
= Lat. straguluni (a carpet, coverlet, 

blanket) fi-om sterno (t(; spread). 

450. Spadal (a paddle, a broad 
short oar, the blade of an oar), if not 
from Eug. spattle, is direct from Lat. 
spatula or sjmthida, diminutive of 
$patha = Gr. spathe (any broad blade). 

451. Sltgh (to suck iu, to drain) is 
cognate with Lat. sugo (to suck), 
Dan. suge (to suck), Ger. saugen (to 
suck), Dut. zuigen (to suck), A.S. 
sugan, sucan (to suck), Eng. such. 
Cf. Sansk. chush (to suck). Cf. 
Bopp's Glossary, p. 140. 

452. Gloc (the cluching of a hen) 
= "W. clwc (clucking) and may be 

compared with Dan. klukke (to cluck), 
Dut. klokken (to cluck), Ger. Glucken 
(to cluck), A.S. cloccan., Eng. cluck. 
Cf. Gr. klossd (to cluck like a hen), 
kldgmos (the clucking of hens), Lat. 
glocio (to cluck as a hen). 

453. Steòrnadh (steering, by the 
stars, guiding, directing, ruling) 
from sieòrn. (to steer, guide, &c.) = 
Ice. stjorna (to direct, govern, reign) 
from stjorn (steerage, rule, manage- 
ment, direction). Of. Ice. stjarna 
(a star), Dan. stjerne, Goth, stairno, Ger. stern, Lat. aster .^ Gr. ast^r, Eng. 
star. Armstrong has an obsolete 
steorn (a star). Cognate with stihir 
to steer). Cf. Diefenbach's Goth. 
Lexicon. 

454. Spiid and spite. 

Spld (spite, malice) = Dut. spijt 
(soi-row, grief, spite), spijten (to vex, 
displease), Eng. sjnte. Spld (speed) 
is from Eng. speed. 

455. Spidll (spoil), of which sphinn 
is another form, = Lat. spolium 
(spoil, booty), akin to Gr. skulon, 
plur. skiila (the arms strlpt off a 
slain enemy, sj^oils) from skullo (to 
skin, flay), Eng. spoil. 

456. Spideal (a spital or hospital) 
= Eng. spital (originally a place for 
the entertainment of strangers), Ger. 
spital (liospital) from Lat. hospitalis 
(connected with guests), hosptiuiii 
a lodging for strangers), from hospes 
gen. hospitis (a landlord, entertainer, 
host; also the person entertained, 
guest). 

457. Speuc (a spike, splinter) may 
be compared with Ice. spik (a splin- 
ter), Eng. sjnke. 

(To be continued.) TREASURE TROVE. 

DISCOVERY OF THE " LOGAN GAELIC MAN- 
USCRIPTS. 

Sir, — Those who are still alive and wlio 
lived in the vicinity of the Serpent's 
Walk about the beginning of the present 
century, will remember the old High- 
lander who lived in the little cottage on 
the inner side of what was known at that 
time as " Cubbie's Plantin," but has long 
been buried in the mass of improvements 
around where was once the orchard of 
the Mayor of Cartsburn. The little cot 
which I have referred to was probably 
one of the outhouses connected with the 
mansion of the C'rawfurds, which at the 
time I speak of, was a ruin possessed of 
few features calculated to attract the 
student of antiquarian or archreological 
lore, or indue* the artist to transfer them 
to his canvas ; although at a later period 
an artist of some celebrity did make ^ September, 1874. THE GAEL. picture of the somewhat arL'ticial falls in 
the glen on the waterside of these ruius. 
At the period I refer to Lindsay Logan — 
for that was the name hy which he was 
known — was regarded by some of the 
older folks %vho knew him well as the 
resident representative of the Crawfurd 
family, for he was a person of considera- 
ble natural and acquired accomplishments, 
though there was not much in his outward 
appearance to denote these ; but he was 
regarded as a person eminently above the 
average of those he casualty associated 
with, and as his family and origin were 
alike unknown to even his most intimate 
friends, this fact was the occasion of all 
sorts of rumours being hazarded in regard 
to the one and the other. But those 
who were not of a very speculative dispo- 
sition, and disliked all sorts of gossip, 
were satisfied with a currently received 
opinion that some one of Logan's family 
had befriended the Crawfurd family at a 
period anterior to the time of Logan's 
being known to any of the Cartsburn 
people — indeed it was said that Logan 
Lindsay was his proper name, and that 
he was virtually a very remote branch or 
relation of the Crawfurd's themselves, 
but whether the bond was one of blood 
or of charity, the genuine outcome of the 
connection was that Logan was provided 
— as he said himself — in a manner suffi- 
ciently ample to enable him to spend the 
few years he had to pass here without 
taking too much thought of the morrow. 
I have called him what he was always 
considered to be, a Highlander, but his 
studies and acquirements, and the length 
of time he had resided in the low country, 
had almost obliterated any traces of his 
Celtic origin, so far as neutralizing the 
gutteral and natural sonorous vocalization 
of the Highlander, and it was only, or 
chieliy, on account of what has recently 
transpired that we knew that he was a 
Highlander at all. 

Well, Logan lived in this asylum, and 
that there were no hixuries no one ever 
doubted, but that there was some 
comfort all were satisfied, and from the 
fact that he spent so much of his time in 
that humble dwelling, the people judged 
there was at least some enjoyment to be 
found there of a kind which was conge- 
nial to his temper. I do not remember 
seeing the old man but once, for at the 
time of his death my grandmother lived 
close by, and my granclfather was one of 
those who enjoyed his friendship and 
oonlidence along with a few others, 
Kobin Taj-lor, Mr. Boyd the gardener, and the folks at Castle Spunks — at least 
so my grandmother said — and when he 
came to my grandmother's — which was 
not often — he used to address her in a 
homely and jocular manner, and called 
her Mrs. Tambour (Barbour was her pat- 
ronj'^mic), which was on account, I 
suppose, of finding her continually at 
work at her tambouring. The object of 
his calling was not, as is frequently the 
case among people, to indulge in a raid 
of gossip on the neighbours, but was, as 
I afterwards learned, to consult my 
grandfather, who had a most uncommon 
memory, in reference to some matters of 
pre-historic time?, and as soon as his 
object was obtained he seemed satisfied, 
and would bid my worthy ancestors 
good-bye, and shortly after they would 
see him wend his way by the path 
through the trees, and disappear behind 
the old ruin which obstructed their view 
of his quiet old rustic domicile. 

It is now nearly fifty years ago. So 
far as I can mind, it was about the time 
when Luke Lindsay's first house was 
built that old Logan took unwell, and he 
was attended by ray grandmother and 
Mrs. Spens, who used to stay at the top 
of Cartsburn Street, or rather at the foot 
of l*artsburn Brae, and between whom 
and Logan there ever after existed a deep 
and solid attachment which only afflic- 
tion and sympathy call into existence, 
and which seemed to grow stronger as 
his days advanced. 

I have found it necessary to be thus 
particiilar wath these few outlines, as 
they go far to exjjlain what follows, and 
to make intelligible the remainder of the 
narrative. It was on a Saturday night, 
about forty years ago, and al)out the lat- 
ter end of November. As my custom 
was, I had gone to %asit my grandmother, 
and had stayed longer or later than was 
usual for me to do on such occasions. 
When I was about to leave we were 
startled and surprised by hearing some 
one ascending the stair in a hurried and 
breathless manner, and without the ordi- 
nary and common ci\^lity of knocking at 
the door, rush in, and in a panting and 
speechless manner hand my grandmother 
a box, with the request to take care of it, 
and muttering something about an awful 
visitation and the safety of Mrs. Spens, 
he turned and left, descending the stair 
with a speed altogether unlike his years. 
This was the only time I had ever seen 
Logan, for my grandmother, after re- 
covering from her surprise, told me it was 
him, and she said it was her opinion he 224 THE GAEL. September, 1874. had gone demented, and I mind how sad 
she and my grandfather were during the 
short interval of susi^ense which followed, 
for in a verj'^ few minutes after he had 
gone away we were attracted hy a hnid 
rushing sound as if the trees in the plan- 
tation had recovered their foliage and 
were bending to the blast of a severe and 
protracted hurricane, which was fol- 
lowed by distant cries of distress, the 
falling of heavy objects, and a general 
wail, which left no doubt on our minds 
that some awful and destructive catas- 
trophe had taken place. 

The night was one of fearful terror and 
alarm and sleepless apprehension, and 
when the daylight broke over the scene 
how terrible was the wreck. The floods 
had descended through Cartsburn Glen 
roaring and leaping in their wild course, 
and were dealing death and destruction 
to everything which opposed their force 
and fury — embankments, bridges, trees, 
houses and their inmates were swept 
away by the mad torrents in their fatal 
course. And terrible as was the scene of 
ruin, much more terrible and appalling 
were the pale, sorrowful, and anxious 
mothers who were looking for their 
children, and thrilling was the frantic 
and despondent wail of satisfaction when 
some lost one was abstracted from a 
confused heap of debris a cold and life- 
less corpse. Houses which were a few- 
hours before the homes of happy families 
levelled in the universal wreck, and 
broken walls and confused and huddled 
heaps of furniture were to be seen at 
every turn. There was scarcely a dry 
eye to be seen as the curious and sorrow- 
ful crowd moved from one scene of woe 
to another, scanning the disaster and 
terrible ravages of that night of terror. 
Every place where it was thought pos- 
siljle for a lost one to be was sought and 
explored — the channel of the burn, the 
timber-yards at its outlet, every heap 
and pile of debris and mud which were 
found in the corners — and though many 
were found and laid out for identification 
in the old house at Springkell Street, 
where the mill now stands, the body of 
Logan was never recovered, and though 
his name did not ajipear in the register of 
the lost at the time, that was more the 
result of the uncertainty of his fate than 
any doiiljt which existed in the minds of 
his friends in relation to it, for it was 
ascertained that he never reached Mrs. 
Spens' house, and he Avas never seen after 
le<aving my grandmother's on that fatal 
night ; and he must have been in the vicinity of Cartsburn bridge about the 
time the heaviest portion of the flood 
descended through the glen, which carried 
so manj^ of the heavy metal moulds from 
the bank behind the foundry where they 
used to be piled together. 

The box which Logan left in my grand- 
father's care was found to contain, when 
opened some time after, a number of 
mauuscrijits, some of them very much 
soiled, and written in what was supposed 
to be a foreign language. But an uncle 
of mine, who had been at the herring 
fishing at Tarbert, had seen something of 
the same sort in a house there, and 
affirmed it was Gaelic ; but this we con- 
sidered at the time was said more to give 
him a character for learning than any 
truth we attached to the statement ; and 
before this time I had heard of a cele- 
brated doctor who had gone the entire 
round of the Hebrides without being able 
to discover any similar example of the 
language in which he said these were 
written. But as the box latterly fell en- 
tirely into my care and keeping, and as 
an acquaintance of mine knew one of the 
directors of the Highland Society lately 
organised in town, I consented that the 
contents of the box should be submitted 
to a scrutiny by some of the Gaelic- 
speaking members with the view of 
having them translated into English, 
provided they thought their labour would 
be of any service to the society and the 
public. 

It was some time ago that my friend 
spoke to me of the matter, and it had 
quite gone out of my memory, when a 
few days ago two of the directors called 
at my house, and being shown the manu- 
scripts, declared them to be written in 
very choice modei-n Gaelic, and pressed 
me to allow them to take possession of 
the papers, which, after a little, I re- 
luctantly consented to, for 1 was afraid 
that some one might be compromised by 
publicity being given to their contents ; 
but I thought that the great time which 
had elapsed since they came into the 
family, and the fact that they were 
written in a language of which I knew 
nothing, were sufficient to exonerate me 
on that point ; but before leaving the 
house I asked one of the directors, whom 
they said was a Commissioner of Police, 
and who was inore communicative than 
the other, what the papers were about, 
but this he did not really do ; but after 
a while's delay, during which he examined 
carefully what he said was the introduc- 
tory part of the writings, he said the September, 1S7-1. THE GAEL. 99; title was peculiar and idiomatic, but the 
nearest and freest translation he could 
give was "The Records of the Burgh." 
I don't know whether he said so for a 
joke or not, but he smiled and carried off 
the box, sajàng that I would likely possess 
them shortly in another form ; and I 
thought it was only just and fair to the 
public to inform them that such papers 
have been taken possession of by a public 
body of men, so that they may shortly 
expect their contents either in lectures 
or bj' some other medium accessible to 
the many M'ho are interested in the 
existence of papers of such importance as 
they are said to be. 

Arthur Freeland. 
— Greenock Telegraph. 

THE GAELIC LA:N^GUAGE IN 

SCHOOLS. 

Sir, — Having been informed since 
coming to make my usual summer 
residence here, that no measures 
have been taken, under the New 
School Board, for the regular read- 
ing of the Gaelic language in the 
schools of the district, I take the 
liberty in my own name, as a prac- 
tical educationist of some standing, 
and in the name of those who love 
the Gael in this place, to request 
your insertion of the following 
reasons in favour of the regular 
teaching of Gaelic in Highland 
schools, so long at least as Gaelic 
shall be preached in Highland pul- 
pits. — Sincerely yours, 

JoHK Stuart Blackie. 

Altnacraig, 6th August, 1874. 

1. Because there is a ^-il■tue in the 
mother tongue, the tongue which we 
have sucked in with our mother's milk, 
which has grown with our gi'owth, be- 
come strong with our strength, and is 
interwoven with the whole tissue of our 
existence, that in the nature of things 
can belong to no acquired language. Its 
commonest phrases are rich in the most 
pleasing associations, and its words pos- 
sess a hue, a fragrance, and an expressive- 
ness that belong to them only, as the hue 
and scent of the rose belong to the rose. 
The man who disowns his native tongue and adopts another one, does so always 
■«-ith the loss of an essential part of his 
vitality, for which no adequate substitute 
can be found. 

2. This is especially the case when, as 
in the case of Gaelic, the mother tongue 
has for centuries been the origin of ex- 
pression to a people manty in sentiment, 
gallant in action, and who have for cen- 
turies performed a prominent part in the 
social and military historj^ of the nation 
to which they belong. The language 
spoken by the Scottish Highlanders is 
the bearer of 'some of the most patriotic 
traditions and ennobling memories that 
are the glory of the British nation, and 
contains embodied in its literature not a 
few of the most stirring, pathetic, and 
graphic lyi'ics to which British genius has 
given birth ; and, as such, deserves to be 
kindly cherished so long as it maintains 
a national existence, and puts forth a 
spontaneous vitality on the soil. That it 
will die, as Cornish and other Celtic 
dialects have done, and that at no distant 
date, is certain ; but this unavoidable 
destinj' which belongs to it in common 
vnth all mortal things is no reason why it 
should be contemptuously disowned on 
its own soil, and despotically extruded, 
while alive. 

3. But in the Scottish Highlands the 
Celtic language has a special claim to our 
regard, as the favourite organ of religious 
instruction and devotional exercise in the 
Christian Church ; and as this Church in 
our quarter of the world is mainly Pro- 
testant, and asserts the right and duty of 
every individual Christian to search the 
Bible for liimseK, it is a most inconsistent 
and suicidal procedure to preach from 
the Sci-iptures in a language which the 
hearer is not able to read. He thus 
ceases to be a Bible reader altogether, 
and, as a Protestant, makes void in prac- 
tice the principle on which his dissent 
from Rome was founded. 

4. If it be said that, though the Gaelic 
Christian loves to hear a sermon in the 
Gaelic tongue, yet he can always read 
the Enghsh Bible, the reply is ob%aous, 
that a knowledge of the English Bible 
is a far more difficult achievement for ii 
native Celt than a familiarity with his 
OAvn Gaelic. To a large class of the 
common people, English vriW always pre- 
sent itself in somewhat of a foi-ced and 
artificial character, as Latin does to 
British schoolboys. The Bible will always 
strike the deepest roots in the heart when 
it is planted in the same tl'.cp au(i rich, 
sou from which the mother tongue has 22G THE GAEL. September, 1874. grown. The mother tongue, in fact, and 
whatsoever belongs to it, is always in a 
special sense a growth ; every acquired 
language is more or less a manufacture. 

5. The above remarks do not in the 
slightest degree proceed upon the notion 
that the English language ought not to 
form a dominant and distinctive element 
in the teaching of all Highland schools. 
From the peculiar position of the Celtic 
race in the British empire, it is, before 
aU things, essential that every member of 
the family shoidd be instructed in the 
language which is the common medium 
of expression to the community of which 
he forms a part. But it is an idle and 
shallow notion to imagine that the study 
of any foreign tongue necessarily implies 
the neglect and abandonment of the 
mother speech. On the contrarj% the 
foreign dialect -vnH then be best suited 
when it is used as an element of com- 
parison and contrast with the acquired 
tongue ; and Gaelic and English when 
well taught ought to help one another in 
Highland schools, just as English and 
Latin do in the Lowlands. From Roger 
Ascham's time (the expert teacher of 
Queen Elizabeth) down to the present 
day, no method of teaching languages has 
proved so efficient in practice as that of 
translation and free translation, which, 
applied to Highland schools, simply 
means that the best method of teaching 
English is the method by which English 
is turned into Gaelic to-day that it may 
be turned back into English to-morrow ; 
and this method cannot be pursued with 
any profit unless the learner can read 
both languages, as well as speak them. 

6. In a Protestant country, as above 
stated, the Bible always will be the book 
of which a minute personal knowledge 
will always be the sign of a well-educated 
person, isow, in this view, it deserves 
specially to be mentioned that, though 
the Scriptures in the mother tongue wiU 
always furnish the natural spiritual food 
to the Gaelic Christian, it by no means 
follows that he will receive a most 
healthy stimulus to Christian intelligence 
from the accompanying use of the English 
version. All persons who have made the 
experiment know that the discriminating 
perusal of the Scriptures in ditierent lan- 
guages is the most suggestive of all com- 
mentaries. To a V)iliugual reader who 
has had the good fortune to be brought 
up in a well appointed school, while the 
English version will sometimes help to 
throw light on the Gaelic, the Gaelic will 
»8 frequently serve to remove the ob- scurity ot the Euglish. To a young 
person, for instance, the word "publican" 
in the English Gospels always requires to 
be specially explained ; but if, in read- 
ing the nineteenth chapter of Luke, 
which contains the history of Zaccheus, 
the pupil has had the good fortune to 
read the Gaelic instead of the English 
version, he will find instead of the unin- 
telligible and confounding word "pub- 
lican" the distinctive and expressive 
word Cis-mhaor, or "collector of cess," 
which requires no explanation. And this 
one case may serve an intelligent teacher 
as an example of the manner in which 
the Gaelic Scriptures may be used as a 
most suggestive and instructive commen- 
tary on the English. 

7. In the face of these observations, I 
confess it is extremely difficult for me to 
conceive by what arguments the directors 
of schools in the Highlands can justify 
themselves for the systematic neglect 
of the mother tongue which is so fre- 
quently observable. There may be prac- 
tical reasons of some kind, and local 
differences iu special cases, which make 
the production of this so barren result a 
necessary evil ; but if any man glories in 
this evil as a good, I can only say that I 
pity him, and that he appears to me to be 
destitute alike of the intelligence which 
makes a \Wse man, the patriotism which 
makes a good citizen, and the brotherly 
love whioh makes a good Christian. It 
is no sign of high intelligence but rather 
the reverse to despise the yrìlà flowers 
that gi-ow at our feet, and run hunting 
after botanic gardens full of flaring 
exotics, beyond our reach ; it is no mai'k 
of patriotism to endeavour to stamp 
rudely out of existence the special type 
of one of the most interesting elements 
of British society ; and the ignoring of 
the Celtic element in our social arrange- 
ments, merely because it is numerically 
or morally the weaker, certainly does not 
proceed from an alDundance of that 
Christian love which teaches us, in the 
words of the great Apostle, not to seek 
always after high things, but to conde- 
scend to men of low estate. I shall there- 
fore await, not without a certain anxious 
wonder, for an exposition of the reasons 
which may have induced the directors of 
public education to neglect the regular 
reading of Gaelic in the schools of a dis- 
trict where Gaelic sermons are preached 
to large congregations every Sunday, and 
how it comes to pass that the poems of 
Duncan Macintyre are altogether ignored 
in the educational exercises of Highland September, 1874. THE GAEL. 227 lads and lasses who breathe Highland air 
and foot Highland heather, within a 
day's walk of the classic heights of Ben 
Dorain, and within view of a parish for 
many years presided over by that wise 
and good man who, after the Cross of 
Christ, delighted above all things to in- 
scribe on his banner — " The Friend of the 
Gael." — Ohan Times. HIGHLAND AIRS cj- MELODIES. 
A double part (the third and 
fourth) completes the new edition of 
Highland Airs and Melodies com- 
piled by the late Captidu Eraser, of 
Knockie. The i)art contains Captain 
Eraser's preface and notes to the 
original edition, in which there is 
much interesting information. The 
woi'k having been published under 
the auspices of the Highland Society 
of Scotland, the compiler presented 
the Secretary with a written state- 
ment, explaining from what sources 
he had collected the airs and melo- 
dies. His paternal grandfather, he 
states, was one of the most extensive 
graziers and dealers in the North, and 
carried on partnership with Mr. 
Mackay, of Bighouse, in Sutherland, 
his cousin-german. The nature and 
extent of their business led them to 
every corner of the Highlands and 
Islands ; and during the period from 
1715 t© 1845, they were thoroughly 
conversant with Highland habits 
and customs of the purest native 
type. Mr. Eraser w^as a fine singer, 
and Mr. Mackay was landlord and 
patron of Robert Donne, the Suther- 
land poet. As a member of the 
original Black Watch, Mr. Eraser 
had further opportunities of ac- 
quiring Highland songs and melodies. 
He seems to have left a collection to 
which his sou —an oificer who scaled 
the heights of Abram — made con- 
siderable additions. His son, the 
late Captain Eraser, arranged and 
published the collection ; and he also 
left a son, the late Angus Eraser, | who made some further emendations 
and additions. It is seldom that 
musical, or any other kind of talent, 
survives in one family through so 
many generations. The collection 
has long been a favourite, but, as 
previously stated, co])ies had become 
extremely scarce, and Mr. Mackenzie 
has done a service in publishing this 
caiefully prepaied and handsome 
edition. The Gaelic names, &c., 
have been revised and corrected by 
the present editor, Mr. William 
Mackay, from whose preface we 
quote as follows : — 

" Captain Eraser, the compiler, 
was born at. Avdachie, near Eort- 
Fergus, in 1773. He subsequently 
removed to Errogie, in Stratherick, 
and for a long time was tenant of 
Knockie, in the same disti'ict. A 
warm patriot and an enthusiastic 
lover of nnisic, the Captain early set 
himself to collect the sweet melodies 
of his native Highlands — noting 
down the airs as sung ai'ound the 
hearth on winter nights, or on sum- 
mer evenings among the shielings of 
Stratherrick. Eor several years he 
served in the Eraser Eencibles ; and 
duiing a period of seven years spent 
with them in Ireland, he found con- 
siderable scope for his taste in Celtic 
music, and became acquainted with 
the compositions of Carolan, the Neil 
Gow of that c(juntry. Besides being 
a compiler on so large a scale, Captain 
Eraser was a composer of no mean 
mei-it ; and as a performer on his 
favourite instrument, the violin, there 
were few to surpass him. A gen- 
tlemen who, in his you?iger days, 
was a?] intimate friend of the Captain's 
— Mr. Colin Maccallum, one of the 
honorary presidents of the Gaelic 
Society of London — says : — ' An 
uncle of mine, the late Captain Mac- 
diarmid, of the 42nd Highlanders, a 
first-rate amateur player on flute and 
violin, was a great admirer of 228 THE GAEL. September, 1874. Knockie's music, aud could play it 
Avell ; but he used to say, that he 
did not think any person could do 
the tunes justice but himself. At 
all events, / never heai'd any one 
who could make the fiddle speak 
Oaelic so beautifully !' 

" Captain Fraser gave his music 
to the world in 1816, but this did 
not terminate his labours. From 
time to time, up to the date of his 
death iu 1852, he added to, and 
made emendations upon, his large 
collection ; and from the materials 
thus left to him, his now deceased 
sou, Angus Fraser, prepared an 
amended copy of the work. This 
valuable copy became the property 
of the other honorary president of 
the Gaelic Society of London, and a 
life membei- of the Gaelic Society of 
Inverness, Alexander Halley, M.D., 
F.G.S., through whose kindness the 
present editor has been enabled to 
avail himself of its use. In several 
cases the emendations have not been 
harmonised. This omission has been 
supplied by Mr. George Croal, Pro- 
fessor of Music, Edinburgh, whose 
cultivated hand has been kuidly lent 
to render the present edition as ac- 
ceptable as possible to the public. 
In this edition the original names of 
the airs will be found in correct 
Gaelic orthography ; and, altogether, 
the care which has been bestowed 
upon it will, it is hoped, enhance the 
value of a work already much prized 
as a faithful compilation of genuine 
Highland melodies." — Inverness 
Courier. HIGHLAND AND WELSH GATHER- 
INGS. 
The Welsh National Eisteddfod took 
place at Bangor— Lord Clarence Paget 
presiding. Mr. Watkin Williams, M.P. ; 
Mr. R. Vaughah, Captain Verney, and 
Mr. l-Jrinloy Richards were present. A 
brief inaugural address eulogising the gatherings as tending to the encourage- 
ment of literature and art svas delivered 
by the president . During the day a gold 
medal aud twenty guineas were awarded 
— the gold medal awarded for an original 
musical ode to John H. Roberts, of 
Bethesda, late of the Royal Academy of 
JNIusic. Prizes were also awarded for 
pianoforte-playing, vocalisation, and cho- 
ral singing. In the evening, the prize 
ode was performed. Miss Edith Wynne 
])eing principal artist. A pavilion 170 
feet long by 140 broad, aud capable of 
easily accommodating 4000 people was 
erected on a hill side near the town, on a 
site surrounded by large oak trees, sloping 
down to the high road, and pi-esenting 
a flue view of the Menai Straits, aud the 
Carnarvonshire Mountains. The seats 
rising upwards from the platform with 
the natural condition of the ground aud 
the whole arrangements supplied a 
striking example of an amphitheatre 
accomodated to the habits of modern 
times, with a linen roof to suit the 
changes of a northern climate. These 
meetings at which competitions in the 
ancient music and literature of Wales 
take place are of periodical occurrence in 
Wales, and the fact that £500 was offered 
for prizes at the Eisteddfod indicates the 
magnitude of the scale on which these 
assemblies are conducted, and the interest 
taken by Welshmen in preserving their 
ancient literature and music in its purity 
and entirety. Notwithstanding the 
many centuries during which the Welsh- 
speaking people have been brought into 
close contact with their Saxon neighbours, 
they have never lost their love for their 
mother tongue, which like its sister 
tongue the Gaelic of the Scottish High- 
lands is so full of beauty and expression. 
Might not the Highlanders of Scotland 
take a lesson from their brethren in Wales, 
and by the promotion of similar gatherings 
help to develope the intelligence and the 
taste of their own people, aud excite in 
other peoples' minds a deeper interest in 
the measures possessed by the Gael. It 
is well to have games and musical com- 
petitions, and displays of well dressed 
men in home-made tartans, but these 
things would be only enhanced in value 
by the addition to our programmes of the 
intellectual elements which form so pro- 
minent a part of the Welsh national pro- 
ceedings. I 


" Mar ghath sohds do in' anamfein 
Tha sgeula na h-aimsir a dh'fhalbh." — Oisean. ITI. Leabh.] TREAS MIOS AX FHOGHAIE, 1874. [32 Air. SGEUL AIR MAIRI A' 
GHLINNE. 

a' oheud earraxn. 
B' aim ail- feasgar cend latlia na 
bliadhu' uire, inar a bba mi air mo 
cbeuia a' teaebd mach a Tigb- 
eiridiati ami am bai!e-mor araidb 
u.icb 'eil fad' o 'ii ait' am bbeil mi 
'cbombnuidb a fbnair mi a' cbeud 
sealladb de Mbairi a' Grhlione. 'S 
maitb a tba cuiinba' agam air an 
latba. Bha cridbealas, snnnd, agus 
gleadbar a macb air na sraidibh — 
aobbneas air gacb gnuis ; ach tre an 
aitreibb 's an robb mise, cba robb 
r' a eisdeacbd acb osnaidbean agus 
bron, gearan agus caoidb. Cbaidb 
mi le ligbicbe'u tigbe troimb. gacb 
seomar, agus da-rireadb bu cbruaidb 
an cridbe nach faigbeadb aobhar 
smuaiu agus cuis bbroin anns gacb 
aon diubb. " Tha cuid de na leap- 
aicbean so," ars' an ligbicbe, "fabanib 
an diugb, auns an robli daoine an 
de ; agus tha moran an dingh ag 
osnaicb 's an tigb so, a bhitbeas 'u 
an cuirp gun deo niu 'n tig an bi 
raaiieacb." B' aobhar taingealachd 
an ciiram agus an aire 'bha air an 
taisbeauadh do gacb aon. Ged 
dh' abradh sibb gu 'm b' iad mo 
chairdean a bu dilse 'bhiodh ami, 
cba 'n iarrainu am barracbd caoimh- 
neis a bbi air a nocbdadb dboibli na ' 
'chunuaic mi 's an tigb-eiridinn eir- 
eachdail so. Bha mi air mo cheum 
a dh' ionnsuidb an doruis, 's an ligb- 
icbe 'dealachadli rium, 'n uair a mhotbaich mi dithis no triuir a' cuid- 
eachadb le og-mbnaoi laig, bhreoite, 
euslainticb, a' gluasad a dh' ionnsu- 
idb leapa 'bba air a b-uidbeamacbadh 
air a sou, anu an seomar beag letb- 
oireach anns an robh da leabaidh: 
aon air son na h-og-mbna so, agus 
I an t-aon eile air son mnatba coire, 
[ tiachdmhor a bba raaille ritbe, agus 
a db' iarr cead fuireach oidbche no 
I dha g' a faire. 

Bha 'n dùile bhocbd og so cho lag 
j 's a b' urraiun do neacb abbitb anns 
j an robh an deo. Cba d' riim iad 
1 acb an cleoc' agus a combdacb-ciuu 
a tboirt dh'i, 's leig i i fliein 'u a 
siueadb air uacbdar na leapa le osna 
tliruim. Db' ambairc mi oirre gu 
dbitb. Ls ainmic da - rireadh a 
chunuaic mi aodann a bu bhoidbcbe, 
no gnuis a b' aillidh. Cba robb, gu 
dearbh, blatb na slainte air a gruaidh; 
bba 'b-aodann geal, ban fo sbuuadh 
a' bhais : sbearg gacb deirge, acb 
aon bhoinne beo 'bha fbatbast ag 
iadbadb an deigh chaich, a' tighiuu 
's a'falbh 'u a gnuis chiuin. Thuig 
mi gu luath uacb b' aun 's a' bbaile- 
mhor a fhuair an ailleag f bann so a 
b-arach — bba fonu nam beann air a 
cainnt ; agus o na briathraibb briste 
a labbair i, thuig mi gu 'm b' ann 
an aon de ua b-eileanaibh tuatbacb 
a fhuair i 'togail. Bba seana bbean 
tblachdmhor mailie ritbe, a shuidh 
taobb a leapa fo imclieist ujhoir. 
Bba gnuis fblatbail aig an t-seana 
rahuaoi so, ged 'bha preasadb na 
b-aois' agus curam an t-saogbal an 
15 280 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Fhoghair, 1874 deig'h iomadli clais dhombain a 
dheargadh oirre. Chnuuaic thtisa 
(arsa mise 'm cliridhe fhein), latha 
'b' fliearr : mur 'eil ini air mo 
inLealladh, dh' fhiosraich sibhse le 
'clieile bbur cnibbiionu f bein de db' 
atbarracbadb an t-saogbail cbaocb- 
laidicb so. 

Db' aitbuicb au t-seana bbean mi, 
" Deauaibb suidbe," ars' ise, 's i 
'combarracbadb a macb catbracb 
dbomh, dlutb do 'n leabaidb. Tbarr- 
niiig i osaa tbrom, agus tboisicb i 
air a suileaii a tbiormacbadb. 
" Tbugaibb maitbeauas domb," ars' 
ise, " tamnll beag." 

Db'fbosg-ail an oigb a bba's au 
leabaidb a suil agus db' ambairc i 
niu 'u cuairt d'i. " Co," deir 1, " 'tba 
'm cboir ? Co 'tba biuib rium '?" 
" Mise, 'gbraidb," ars' an t-seaua 
bbeau, "do bbauacbaraid nacb treig 
tbu. Nacb aitbue dbuit lui, 'Mbairi 1 
Nacb Labbair tbu aon fbocal a 
tbruagbain uiO cbride ; nacli iunis 
tbu am bbeil tbu idir na 's f bearr?' 
Db'fhosgail i a siiil bboidbeacb, 
gborm. Bba fiamb de gbaire faoiu 
air a gnuis — agus braou a db' f ballus 
faun a' teacbd a macb air a batbais 
aird. " Tba mise," arsa Mairi, 
" mar bu mbiauu learn a bbitb--tba 
mi air leabaidb mo bbais ; acb ! 
anu an tigbeiridinu am measg cboig- 
reacb — fada, fada o tbir m' eolais — 
an tir nacb faic mise gu bratb ! Acb 
nacb coma Ì Cba seas so fada. 
Tiota beag agus bitbidb gacb 
deucbaiuu sbaogbalta gu bratb 
seacbad. ! gu 'n robb mise 
cinuteacb a aon ni ; agus au sin" — 
Dbuin i a suil — tbarruiug i aon osna 
tbrom, mar gu 'n biodb a cridbe 
bocbd an impis sgaiueadb. Bba a 
bilean a' gluasad ; agus b' f burasd' 
f baicion gu 'n robb iomaguin tbrom 
air a b-anam. B' f biirasda 'tbuigsinn 
air caocblaideacbd a guuise gu 'n 
robb smaoiurean buaireasacb, troma 
'n a cridbe : mar cbitear air uairibb neula dorcba, bruailleauacb air agb- 
àidb nan speur, air feasgar aillidb 
sambraidb. " O ! mbatbair," ars' 
an truagban faun 's i 'fosgladb a 
ritbist a sul ; " mo mbatbair," ars' 
ise, " ua 'm bu leir dbuit mise air an 
am so — annsacbd do cbridlie f beiu, 
d' aon duiue cloiune, do cbaileag 
bbocbd, aonaracb ! ua 'm bu leir 
dbuit mi'n so am measg cboigreacb, 
gun duiue air am bbeil mi eolacb, no 
'dbuineas mo sbuilean !" " A Mbairi," 
arsa 'n -t-seaua bbeau, " nacb 'eil 
mise 'n so ? Cba treig mi tbu ; — 
nacb do gbeall mi fuireacb leat .'' 
Bi sambacb, 'eudail ; cba 'u 'eil tbu 
gun cbaraid. C'ait' am bbeil do 
cbreidimb 1 An do dbi-cbuimbnicb 
tbu an caraid a tbubbairt, "Cba 
treig 's cba dibir mis' tbu gu bratb T 
An do dbi-cbuimbnicb tbu " an caraid 
a leauas na 's dluitbe na aon bbratb- 
air Ì" 

Pbaisg ise 'bba 's an leabaidb a 
da laimb air a b-ucbd, agus db' 
ambairc i suas. " Cba do dbi- 
cbuimbnicb," ars' ise, " tba esan 
maille i-ium ; tba mo Ian earbs' as ; 
tba, tba ; mur bitbeadb, bu truagb 
da-rireadb mise." Tbarruiug mi 
dlutb, agus le gutb cbo caoimbneil 
agus cainut cbo baigbeil 's a bba 'm 
cbomas a cbleacbdadb, labbair mi 
ritbe. Dbuin mi 'n dorus ; leig mi 
mi f bein air mo gbluinil)b taobb a 
leapa, agus cbuir mi suas guidbe 
dburacbdacb as a letb. Tbarruiug 
mi a b-inntinn gu caoimbueas a 
b-Atbar neambaidb, a tbug fasgadh 
db 'i an am a h-airce 's au tigb anus 
au robb i. Labbair mi uime-san 
aig nacb robb aite far an leagadb e 
a cbeann ; labbair mi air toillteanas 
a bbais ; gras agus saorsa na slaint' 
a cboisiuu e ; 'iocbd agus a gbradb 
do pbeacaicb bbocbda ; labbair mi 
air 'aiseirigb 's air an eadar-gbuidbe 
gblormbor a tba e 'deanamh as letb 
a cbuid cbaoracb feiu air deas-Iaimh 
an Ti a's airde. Labbair mi mu n Treas Mios an Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 231 Chomhf hurtair. an Spiorad Naomli ; 
gliuidh mi air sou a sholais, a chid- 
taic' agus a latlmireaclid a bbi raaille 
rithe au am a teinii. Labliair mi 
ritlie mil ghradli an Ti sin a tlia 
'faire thairis air au euu a's faoiue 
'tha 's an ealtaiun ; athair nau dill- 
eaclidan, agus leigh mor cliorp agus 
auauiaunau au t-sluagh. Ann an 
aou f hocal, labhair mi rithe na shaoil 
mi a bha ceadaichte dhomh a radii 
ri li-aon air uacb. robh 'bheag no 
'mlior a dh' eolas agam, ach gu 'n 
robh i do reir coslais air leabaidh a 
bais ag'us fo iomaguiu spioradail. 

'N uair a bha mi deas gu falbh, 
shiu i 'mach a lamh. " Mile, mile 
taiug," ars' ise. " 's mise 'f huair 
am f aochadh ! Bha tart air m' anaui, 
agus thug sibhse dh' iouusuidh au 
fhuarain mi. Bha m' anam, meat' 
air seargadh, ach thaiuig druchd 
grasmhor air. Tha mi 'u dull gu 'm 
faigh mi cadal — tha sith naouih air 
teachd air mo spiorad. Mise a' 
gearau ! ! am bi mi 'gleachd 'n a 
aghaidh gus an thilg mi 'n deo Ì An 
tig an t-uabhar so gu brath gu lar Ì 
Au Ti a's airde 'thoirt maitheanais 
domh !" 

Thug i fasgadh cairdeil do m'laimh; 
agus au deigh dhomh focal na dha a 
labhairt, dh' eirich mi gu falbh. 
Lean an t-seana bheau mi dh' 
iouusuidh an doruis. " Mile buidh- 
eachas, fhir mo chridhe," deir ise, 
" na 'm b' aithue dhuit co i, bhiodh 
tu baigheil rithe — b' eolacli ur da 
athair air a cheile." 

" Pillidh mi 'maireach, deir mi, 
ma 's beo mi, g' a h-amhairc ; 's 
cha 'u 'eil baigh uo cairdeas a tha 'm 
chonias a nochdadh dh' i uacli dean 
mi. Ciod a tha 'cur oirre Ì " Tha," 
deir an t-seana bhean, " cridhe briste; 
ach cluinuidh sibh sin 'n a dheigh 
so." 

Phill mi mar a gheall mi, 's f huair 
mi Mhairi gu mor na bu laidire ; — 
bha i coniasach air seanachas •. agus dh' f hiosraich mi le solas gu 'u robh 
i eolach air a Biobull, air a dleasnas 
d' a Cruith-f hear, agus air obair na 
Slaiute. Fhuair i cothrom maith 'n 
a h-oige, agus thug deuchainnean, 
tinneas, agus bochdaiuu gu trom- 
mhothachadh i. Bha iomadh sean- 
achas taithneach agaiun. Chinu siun 
eolach air a cheile ; dh' f hosgail i a 
cridhe rium, agus cha do cheil i 
nam na bha 'cur curaim agus bruaillein 
air a h-auam. " Air son an t-saoghail 
so," arsa Mairi, "tha mi sgith 
dheth ; mheall e mi gu trom ; chuala 
mi iomradh air saoghal a's fearr, — 
air saoghal aillidh agus sona, agus 
air na riim mo Shlaiuiighear chum a 
chosnadh dhomh. Saoilidh mi air 
uairibh gu 'm bheil mi a' lan-chreid- 
siun cairdeis, iochd, agus graidh mo 
Dhe ; saoileam gu 'm bheil mi 
tearuinte, nach 'eil fath iamaguin. 
Anus ua h-amanuan sona sin tha 
seallaidbean glormhor air am fosgladh 
dhomh tridcreidimh;arleamgu'mbheil 
Dia g'u ciuuteach agus gun teagamh 
air bith ami an sith ri m' auam, air 
sgath na rinu losa, agus na tha 
losa 'deauamh air mo shou. Agus 
! anus na h-amaunau taitueach 
sin, bu mhiauu leam sgiathan na 
h-iolaire bhi agam, itealaich air 
falbh, agus a bhi aig fois. Ar leam 
anus na h-amanuan sin gur leir 
dhomh Criosd aig ceanu na slighe, a 
dhuais mhor ghrais 'n a laimh, agus 
a dheas lamh sinte 'm cho-dhail. 
Seadh, ar leam gu 'm bheil mi 'g 
eisdeachd caithream naomh laoidhean 
arda nan aiugeal, agus am focal agh- 
mhor sin o bheul m' Athar, — ' Thig, 
na bi fo eagal, tha do pheacaidhean 
air am maitheadh dhuit : bhasaich 
Criosd air do shou-sa, c'arsou a tha 
thu fo eagal Ì ! thus' air bheag 
creidimh, eirich agus thig dhachaidh.' 
Ach O ! air nairibh eile tha 
teagamh, a's amharus, a's eagal, 
agus eu-dochas ga m' bhuaireadh — 
stad a' chuisl© ard spioradail — tha 232 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Fhoghalr, 1874. marbhantaclid agus luxmbas 'g am 
giilacadh. Tha a' cheist inhor sin, 
An g-abh Dia ri m' anain ? a rithist 
a' dusgadh oillt. Tha mi 'disg-eadh 
air m' ais o 'u bliniaich, agus ag 
eigheacli, ' I leig-dhomh a bliibeo.' 
So an cor bi'onacli anns am bheil ini. 
Is siblise li-aon de theachdairibli an 
t-soisg-eil — labhraibh agus eisdidh 
mi — db' fhosg-ail mi mo cliridlie 
ribli." 

'S ann de tlieacLdaii'ibli an t-soisgeil 
mi, aeo-airidli 's mar tha mi air nri'am 
cho mor, agns so barantas mo 
theachdaireaclid, " Imich air feadh 
an t-saoghail nile, agus searmouaich 
an soisg-eul do gacli duil." Agus ma 
tha thu 'feoraich ciod e an soisgeixl Ì 
innsidh mi sin duit ann an cainnt 
aing'il o neamh. " Feuch (ars' an 
t-aingeal, Luc. ii. 10,) tha mi 'g 
innseadh dhuibh deadh sgeil mhor- 
aoibhneis, a bhitheas do 'n nile 
shluagh :" agus ciod e an deadh 
sgeul, no an soisgenl, a bh' aig an 
teachdaire ghlormhor i" " Rugadh 
dhuibh an diugh Slanuighear" — 
Slauuighear o pheacadh, o ifriun, 
agus o thruaighe. Agus co e a 
thainig air turns an aigh ? " Criosd 
an Tighearna," "Dia air 'f hoills- 
eachdh 's an f heoih" Dhuit-sa tha 
an Slanuighear so air a bhreith — 
dhearbh e 'n a bheatha co e le 
umhlachd do thoil Dhe — le toillteanas 
a bheatha agus iobairt a bhais — le 
'aiseirigh agus le 'eadar-ghuidhe aig 
deas-laimh aa Athar, choisinn e 
beatha shiorruidh dim it - sa agus 
dhomh-sa, agus do gach aon air 
feadh an t-saoghal a chreideas ann, 
a dh' earbas an anamannau ris, agus 
a tha air an co-eigucachadh gu 
bhi beo dhasau a ghradhaich 
lad agns a bhasaich air an 
son. Creid aim, agus bithidh tu air 
da thearnadh : earb as, agus cha 
mheallar thu. So gealladh Dhe ; 
dhuit-sa tha an gealladh so air a 
dheanamh : earb ann— tha e sgriobhta le peaiin siorruidh — air a thoirt 
seachad fo bhoid uach failuich. Tha 
fasgadh mu d' choin neamh — teich 
d' a ionnsuidh ; 's e do bheatha — do 
Ian bheatha ; thig mai a tha thu — 
thig a nis — na bi fo amhai'us — is e 
d' Athair f heiu a tha ga d' ghairm — 
tha e ann an reite rint — fhuair e 
fhein iobairt air do shou. Thoir an 
aire nach cuir thu teagamh ami an 
Dia, agus nach creid thu namhaid d' 
anama 'roghainn air ; oir 's esan a 
tha 'dusgadh an amhai'uis thruaigh a 
tha ga d' chumail o uchd d' Athar. 

Thog Mairi a suilean ri neamh, 
a's phaisg i a da laimh air a h-uchd. 
" Tha mi 'n duil," ars' ise, " gur e. 
A Thighearna tha mi 'creidsinn ; 
neartaich Thusa mo chreidimh. ! 
gu 'n deauadh an Spiorad Naomh 
gach audiarus agus teagamh fhuad- 
ach^ agus gu 'n tugadh e dhomh-sa 
Ian earbsa laidir, sliocrach a charadh 
air toillteanas mo Thighearna — air 
obair na saorsa !" 

Thubhairt mi rithe gu 'm b'e sin 
miann Dhe — gloir a thabhairt dha le 
earbsa as. Air falbh ma ta le d' 
amharus agns le d' eagal ; tha d' 
eagal a' fuarachadh do ghraidli — tha 
so a' pasgadh a suas sgiathan a' 
chreidimh a tha 'togairt sgaoileadh 
a mach agus itealaich air falbh. 
Earb ma ta ann am focal, ann an 
gealladh Dhe, agus dean uaill 's an 
t-Slannighear. Boclid, mi - airidh, 
truagh, peacach, mar tha thu, creid ; 
agus abair, Bhasaich Criosd air mo 
shon-sa, agus is learn e — 's leam an 
iobairt reite 'thug e seachad — air 
mo shon-sa tha e beo, 's a' deanamh 
eadar-ghuidhe shuas ann an neamh. 
Abair, 's i so acair m' anama 'tha air 
a tilg'eadh fad' a stigh do 'n ionad 
naomh ; agus ged tha 'n t-eithear 
beag, breoite, air a luasgadh, 's air 
a h-udal air aghaidh nan nisgeachan 
ann an latha nagaillinn agus ann an 
oidhche 'n dorchadais, giilheadh cha 
d'i. Cha 'n eagal bonn : Treas 5Iios an Fhoghair, 1ST4. AN GAIDHEAL. 2S3 oil- tha 'n acfhuinn ris am blieil i 
'n earbsa ceangailte ri Righ-chathair 
Dlie — au acfhuinn luachmhor nacb 
failiiicL a cbaoidh I Tog do gbiitb 
ma ta, maille ris au t-Salmadair, 
agus seinii le caitbieam taiogeal- 
acbd : — 

"0 m' anam c' uim' a leagadh thu 
Le diobhail misnich sios ? 
A's c' uim' am bheil thu 'n taobh 'stigh 
dhiom 
Fo thrioblaid a's fo sgios ? 

"Cuir dochas damgeann aun an Dia, 
Oh- f athast molam e ; 
Air son na furtachd a's na slàint' 
'Thig dhomh o 'aodann reidh." 

Fhiiair Mairi solas. Ged a b' e 
meadbou a' gbeambraidh a bb' arm, 
bha e dh'ise mar mbeadhou an 
t-sarahraidh agus am sehin nan euu. 
Dbeouaich am Freasdal caonih a 
beatba 'sbineadh a mach ; chimnaic 
mi i gii trie 'u a dbeigb so, 's bha i 
anu au staid shambaicb, sbiocbail, 
shona, Bha i aun an caitheaiub 
trom, a' sioladb as o la gu la. 
Chuunaic mi nach robh an t-ait' auns 
au robb i freagarrach — 's i 'n eigiim 
cbruaidh a tbug air a bana-cbaraid 
bbochd a cur aun — cba robh aice na 
cbumadb 'n a seomar beag fbein i — 
cbost i na bb' aice air aghadb an 
t-saogbail, ach dol a db' iarradh na 
deirce cba b' urraiun db'i. " Their 
air a h-ais i," arsa mise, " agus na 
biodh aon ni a dhith oirre 'tha 
freagarrach, feuraail air a son. 'S 
a' bhaile-mbor so tba sporan nan 
Gaidbeal furasd' fhosgladb ; cha robb 
siiaim chruaidh riamh air 's bean- 
duthcha no fear-dutbcba an aire. 
Thoir air a b-ais i," arsa mise, " db' 
ionusaidh do dhachaidh fhein, agus 
gheibh sinu mu 'u teid a' ghrian 
fodba 'u iiocbd, na dh' fbogbiias. 
Gbeilih — 's cha cbluinu each co dba 
'tba simi 'g a iarraidh no co 'bha an 
aire." Tbug so fuasgladh raor d' a 
cridhe. ged dh' fbas i co lag ann an j latba no dha 's nach deacbaidh 

agaiun air a gluasad. 
! Latha dhomb, le bean-dutbcha 

cbeanalta, a bbi 'g a h-ambarc 's i 
I niorau na bu laidire, dh' innis i 
! dhomh a h-ef>chdraidh, agus oidhirp- 
I ichidh nri a toirt seachad 'u a cainnt 
: bhlasda fein. — Leabhar mm Cnoc. 

{Ill hantuinii.) COM HE AD H. 

EADAK MUKACHADH BAX AGUS 
COINNEACH CIOBAIE. 

MuR. — Is e dnil do chomhlachadh 
an so, a Choinnich, a thug o 'n 
bhaile mi, agus cha bheag an solas 
a ta 'lionadh mo cbridhe, aon sealladh 
eiie fbaotaiun dhiot, a charaid, agus 
mar an ceunda de Sheonaid, a 
thaiuig, tha mi 'tuigsiun, maille riut. 
Tba mi 'n dochas gu 'm bheile sibh 
air fad ann an slainte 's a' Ghoirtean- 
Fraoicb. 

Coin. — Tha sin guu dith, gun 
deireas, a Mhurachaidh, agus tha mi 
's an earbsa gu'm bheil an teaghlach 
agus au crodb air au cosaibb agad 
fein, agus gacb ni eile ag eirigh 
leat, fhir mo ghi-aidh. Cha do chuir 
mi suil ort 's a' bhaile no 's a' mha- 
cbair, o 'n chnniiaic Seonaid agus 
mi fein thu re na seachdain sin a 
bha siun na d' fhardaich fhialaidh 
fein air banais Seonaid oig ; agus 
Ochan ! b' i bhanais i ! Cba 'n fhac 
mi a h-aicheadh riamh, agus cha 'n 
fhaic. Bha an comunn lioumhor, ach 
bha iad uile co taitneach, beusach, 
riagbailteach, cridheil — uile mar aon 
duine, a dh-aon inntinn, agus a' dol 
gu 'u dulan a thoirt toisich agus 
urraim do aon a cheile. Tba mi an 
dochas gu 'm bheil a' chuideachd og 
a' tighinn air a cheile gu ro mhaith, 
agus gu 'm bheil deagh-slainte agus 
gach sochair eile air au sealbhachadh 
leo. 234 AN GAIDHEAL. Treas Mios au Fhoghair, 1874. MuR. — Is og an uollaig a' ciieud 
oidbclie, a Choinnicb, is iiiò 's tratli 
dboibli a bbi 'gearan fatbast; deanadb 
iad stad gus am bi iad cuideacbd 
daviia letb naiu bliadbnaicbean o 'n 
pbos tbusa agiis mise, a' Cboinnicb, 
agus cbi iad an sin gu 'm bbeil 
iouiadb car, agus cleas, agns cluicb- 
iomart aig an t-saogbal tbrioblaideacb 
so, nacb fbac iad fatbast, agus air 
nacb do sniuainicb iad riamb. 

Coir. — Ro cbeart gun teagainb, a 
IMbiiracbaidb, acb tba iad 'n an 
ditbis glic, agus ged a bbiodb iad 
air a cbaocbladli sin, tba deagb 
f bear - iuil 'n an focbair, — deagb 
cbombairlicbe dlùtb air laimli, 
eadbon Muracbadb Ban. 

MuR. — Bi'ii ad tbosd, a Cboinnicb, 
agus sguir dbe d' ndiiodal agus 
gboileani. Cba 'u 'eil Muracbadb 
Ban bocbd acb mar a tba e, agus ged 
bbiodb e ni b' fbearr cba bu mbiste 
se e. Ocbau, cba 'n 'eil Is lag, 
neo-iomlan, agus amaideacb sinn 
uile, ma db' fbagar sinn dbuinn fein, 
agus mur iarr sinn an neart agus an 
gliocas sin a ta a dbitb oirnn chum 
ar stiuireadb air sligibb ar dleas'nais 
fein. 

Coin. — Tba sin uile gle cbeart, 
a' Mburacbaidb, acb is maitb au 
guotbucb gu 'm bbeil cuideacbadb 
iomlan agusfreagarracb r" a fbaotuinn 
a nasgaidb, seadb, gun airgiod 
agus gun or, ma db' iarrar e uaitb- 
san a tba 'thoirt air gacb ui a bbi ag 
oiV)reacbadb le cbeile chum ar leas 
aimsireil agus spioradail maraon. 

MuR. — Am measg gacb uile cbuis 
agus gbnothuich, cba 'n fbeum sinn 
dearmad a dbeanamh air an dleasnas 
dha-san o 'm bbeil ar beatba, ar 
bitb, agus comas ar gluasaid againn, 
a Cboinnicb ; cba'n fbeum idir, oir 
cba 'n 'eil fios againn air ciod a bbeir 
aon la mu'ii cuairt. 

Coin. — Is maitb nacb 'eil fios 
againn air sin. Tba e gu trocaii'eacb 
agus gu glic air a chealacbadb oii'un, oir mur biodb, cba b' urrainn sinn a 
bbi beo air an talamb. Is gasda, 
grinn a mbinicb Maigbstir Iain, an 
seann mbinisteir coir againn fein, an 
teagasg sin duinn air an t-Sabaid a 
db' f balbb, air da a bbi 'searmonach- 
adb o 'n earrainn a ta 'g inn seadb 
dbuinn gu 'n " Teid sgiamb au 
t-saogbail so seacbad." 

Mur. — Am bbeil banais mbor gu 
bbi againn au so an nocbd, a 
Cboinnicb Ì Cbuir Seumas Mor fios 
db' iouusuidb na mna, a bbi cinn- 
teacb gu 'n tigeadb i maille rium-sa 
db'ionnsuidb na bainnse aig Isiobail 
agus gu 'm faiceamaid Coiinieacb 
Ciobair agus Seonaid rombainn an so. 
Agus gedisemacbratbar mo mbatbar 
Seumas Moi-, cba tigiuu idir au 
nocbd, mur b' e gu 'n cual mi gu 'n 
robli tbusa, a charaid, agus Seouaid 
gu bbi rombam. Fagaidb sinn a' 
bbanais 's a' cbuid a's mo de 'n 
oigridb, agus tbeid tbusa agus mise 
do cbuil air cbor-eigiu, a labbairt air 
cuisibb an t-saogbail, agus na riogb- 
acbd. 

Coin. — Mar sin bitbeadb e, a 
Mburacbaidb, gbeibbear nine air son 
gacb ni ; oir mar a tlnibbairt an 
duine glic, " Aig gacb ni tba tratb, 
agus am aig g'acb run fuidb ueamb. 
Am gu gul, agus am gu gaire ; am 
gu caoidb agus am gu dannsadb." 

Mur. — Is firinn sin, gun teagamb, 
a' Cboinnicb, an agbaidb nacb 
urrainn ueacb ni sara bitb a radb. 

Coin. — ('ba 'n 'eil fios agam air 
sin, a Mburacbiidb, tba e air a radb 
gu 'm bbeil "^am ann gu dannsadb," 
acb cba 'n e nocbd e, oir bba mi 
bacacb, crubach fad seachduin leis 
na rinn mi dbe 'n dannsadb air 
banais Seonaid oig agad fein, agus 
mo lamb-sa dhuit, nacb faicear air 
an ui-Jar an so mi, 

Mur. — Na toirboid, a' Choinnicb, 
oir an uair a tbainig litir-cbuiiidb o 
Sheumas Mor db' ionnsuidb an tigbe 
aw dol "u ]).'inais Isiobail db' aiu- Treas Alios au Fhoghair, 1874, AN GAIDHEAL. 235 micheadh gu robh Coiiiueach Ciobair 
agiis Seonaid gu bhi ann, agus thubh- 
aivt an t-seaiin bhean bliochd agam- 
sa, g-ii 'ii rackadh i ann diveach chvim 
aoii riiidliil danusaidli a bhi aice 
maille ri Coiuneach Ciobaii-. Feuch, 
ciod do bharail air a' chailleacli 
bhocbd agam-sa. Ocban ! nacb bi 'ii 
oisneacb i, — te a db' fbeudadb i bhi 
'u a sean-mhathaii' ! 

Coix. — Gle cheart, a' Mhurach- 
aidlh Tha bhean choir agad-sa co 
suundach, cridheil, geanail, 's gu 'm 
bbeil tlachd aice ann a bhi 'faicinii 
gach neach sona mu 'n cuairt di ; 
agus mar au ceudna gach og agus 
aosda a' gabhail toil-iuntiuu neo- 
chiontaich dhoibh fein, agus c'ait an 
deanadh iad sin, mar deanadh iad 
air banais e ? 

MuR. — Is comadh co dhiubh, a 
Cboinnich, fagaidh sinn sin mar a 
tba e, agiis rachamaid a macli car 
tacain a dh-amharc au t-saoghail mu 
'n cuairt, agus a dh' fbaotuinn do 
naigheachd. 

Coin. — Tha deagh naigheachdan 
tearc agus ganu, agus cha tig mo 
bbeul air au droch naigheachd ged 
bhiodh i auu. Ach ciod i do bharail 
air a' chogadh rongach sin a thainig 
o cheann ghoirid gu crich 's an 
Roinii- Africa Ì 

MuK. — Seadh direach, an cogadh 
a bha againn ris na h-Ashanteich, — 
sluagh cealgach, mealltnch, dubh air 
gach doigh, agus lionmhor mar na 
cuileagan. Cha robh e 'n a chogadh 
taitneach idir; 's e sin, cha robh 
moran moralachd, urraim, molaidh 
no aird-chliu ri 'm faotuiuu o bhi 
'ruagadh chreutairean cho suarach, 
aiueolach, agus iodhol-aorach am 
measg choilltean agus gharbhhiichean 
na duthcha aca fein ; ach an deigh 
sin, bha e 'n a chogadh anabai-acli 
cunnartach a tbaobh seoltachd agus 
foill nan naimhdean, a bha 'g am 
folach fein thall 's a bhos, agus a' losgadh an uaigueas air na saighd- 
eiribh againn-ne. 

Coin. — Tha sin uile, a' Mhurach- 
aidh, gle nadurra dboibh r' a 
dheanamh. Tha e nadurra dhoibh 
iad fein agus an cuid a dhion mar a 
dh' fheudas iad, agus au dichioll a 
dheanamh gu cur an aghaidh gach 
cumhachd eile a dh' fheudas ionus- 
aidh a thoirt orra. 

MuR. — Cha 'n e mhaiu gu 'n robh 
sin nadurra dhoibh a dheanamh, ach 
I'inn iad e, agus is iomadh mac 
mathar treun agus gaisgeii a thuit 
marbh air na raointibh aca, 'n am 
doibh a bhi cogadh nan aghaidh. 
Thuit aireamh nach bu bheag dhe 'n 
Fhreiceadan Dhubh, a bha riamh co 
cliuiteach agus gaisgeii o 'n thogadh 
au ioiseach e. 

Coin. — Tha mi 'n duil gur fad an 
nine o 'n thogaclli am Freiceadau 
Dubh an toiseach. 

MuR. — Thogadh e air tus aig 
ceann drochaid Obairfeallaidh 's a' 
bhliadhna 1740, agus cha robh mac 
mathar 's a' chuideachd ah- fad ach 
claim dhaoin'-uaisle, agus cha robh 
a h-aon duibh fo shea troidhean ann 
an airde 1 Thug am Freiceadan 
Dubh buaidh anns gach blar 's an 
robh iad riamh, ach a mhaiu aia; 
Ticonderoga, agus aig Fontenoi. 
Agus eadhon anns na h-aitibh sin 
rinn iad gaisge do chur an ceill, — 
gaisge, air son an d' rinneadh iad 'u 
au Albanaich Rioghail anus gach 
linn li teachd Ì Na 'u rachadh eachd- 
raidh an treubhautais agus an 
tairisneachd a sgriobhadh sios ann 
an ordugh, lionadh agus dheanamh e 
suas leabhar anns am biodh na ceudan 
duilleag. 

Coin. — Cha 'n inghnadh, ma ta, 
ged a bheireadh iad, maille ri 'n 
comhlannaibli dileas, buaidh air Eigh 
Coffi CalcalH, agus ged a chuireadh 
iad Coomassi 'n a lasaii- theine. 

MuR. — Is iomadh oran-molaidh 
a rinneadh du na lior *' Albanaich 236 AN GAIDHEAL. Treas Alios an Fhoghair, 1874. Rioghail" so, ach 'n am measg sin 
gu leir, cba 'u 'eil dull ag-am gu 'n 
d' thngadh barrachd air a' chliu a 
tliugadli dhoibh leis an Urramach 
Eoibeart Mac-Griogair, a bha aon 
nair 'n a Mhinisteir aim an Cill- 
Mhuire, 's an Eilean Sgiathanacli. 

CoiN.^ — Cha 'ii 'eil diiil again gu 'n 
dial mi riamh an cliu sin, a Mluir- 
acbaidh, am bheil a' blieag sam bith 
dlieth agad air do mheomhair ? 

MuR. — Tha dull agam gu 'm blieil 
a' cbuid a's mo dlietb air chuimbn' 
agam, a Cboinnicb, acb tba eagal 
orm gu 'm bheil cuideacbd na baiunse 
'g ar n-ionudrain air falbh uatha, 
oir cba 'n 'eil sinn gle cbomunnail 
riutba air sbeol sam bitb. 

Coin. — Ma tba, mo tbogair, cba 'n 
eagal doibb. Cba 'n iad seaun 
bbodaicb mar a tba sinne a tba iad 
ag iarraidh, acb inuinntir cbridbeil, 
eutrom, og ; agus tbeid mise an urras 

MuR. — nacb'eil gutb aca idir m' ar timcbioll. 
Le sin, a Mburacbaidb, cuir seisde ris 
an oran, agus bbear sinn lucbd na 
bainuse oirnu an uair a tbig criocb 
air. 

MUE. — " Is trian oibre toiseacb- 
adb," nime sin tlioir cluas, a Cboinn- 
icb, agus ged uacb 'eil cail agam gu 
seinn, tba teangadb agam cbum na 
focail a cbur an ceill. 

Coin. — Tba teangadb agad gun 
teagamb, a' Mburacbaidb, acb tba 
mi meallta mur 'eil i gle tbioram, 
cosmbuil, ri mo theangadb feiu. Is 
feairrd sinn ar teangannan a fbliucb- 
adb le boinne beag de dbrucbd nam 
beann, oir tba tart oirnn le cbeile, 
agus tba pail teas an so, agus 's i ar 
bbeatba d' a ionnsaidh. A nis rach 
an t-adbairt leis an oran-molaidb 
do 'u Freiceadan Dbiibb, a tba mar a 
tbubbairt tbu, air fonn an siubbail 
fein. MOLADH DO 'N FHREICEADAN DHUBH. 

Faigheadh cliu o gach rami fhear, gii ceòlmhor's gu bimi, 

An Dubh-Fhreiceadan Gaidhealach a dh' àraich na glinn ; — 

Ciiimir, fuasgailteach, finealta, slàinteil 's a' chom, 

Fearail, ceannsgalach, cruadalach, treun, agus trom. 

'S gu robli buaidh leis na seòid ghuiueacb, ghàig, agus bheo, 
Chaidh do bhuillsgein nam Fràngach, mar ghaoth 'dol 's a' cheo 
Is nach d' flieucli fatha?t cùl do neach riamh nach robh leò ; 
Oir cha striochd sliochd nan ghàrbh-chrioch, a's annta an deò ! 

'S maith thig breacan-an-fheilidh, gu leir do na sùinn, — 
Osain ghèarr air an calpannaibh dòmhail, geal, cruinn : 
A's iteagan dorch', air slios gorm-uidheam cheann, 
Sud i eididh nam blàr, 's cha bi 'n tè fhada theànn. 
'S gu robh biiaidh, &c. 

'S ceart a labhras iad canain na h-Alba o chiàn, 
Mar a bha i aig Fionn a's aig Oisian gu diàn ; 
Cha do ghluais chum na tuasaid, 's a' chaoidh iad cha ghhiais, 
Gun am bolg-fheadain nihèur-thoUach, fhuaimneach 'n an cluàis ! 
'S gu robh buaidh, &c. 

Cha tearc gabhadh a's ait, aa an d' thainig le buaidh, 
Gaisgich chalma na comhraig, 's nan dlùth-bhuillean cruaidh ; 
Roimh gach diomhanas, sògh, aidhear, 's aoibhneas a thagh, 
A bhi 'dionadh an saorsa an duthcha, 's an high' ! 
'S gu robh buaidh, &c. 

'S iomadh deuchainn a fhuair na fir àrdanach bhras, 
Bho 'n nach geilleadli diùbh làmh, 's o 'n nach tionndadh dhiùbh cas ; 
Bho 'n nach Iheudadh gun caochaileadh an dualchas n' an cleachd, 
Leis an d' fhàgadh gun sàmhladh an sinnsir 's a'ghleachd. 
'S gu robh buaidh, &c. Treas ilios an Fhoghair. 1S7-1. AN GAIDHEAL. 237 Mar a bhlàth-mhadiiinu shàiuhraiclh, iad ciùin ann an sith, 
Acli mar gheàmhradh nam beaiin aca, searMi ann an strith ; 
Sgaiteach, gruamach, a' luaithreadh nan naimbdean le feirg, 
'G an cas-ruagadh 's gau sguabadh a araichibk dearg ! 
'S gu robb buaidh, &c. 

Cha 'n 'eil ùiue ni 's mo a' ruith dbàsan nach geill, 
Bidb mar dhearbhadh corp màrbb, gu 'm bu ghànn e de cheill ; 
Seachnadh 'u ti leis nacb f earr guin an eig, na bbi slàn, 
Casadh riusan a suas, a ta millteach a's dan ! 

'S gu robb buaidh, &c. 

Mar a's gairge an uamh, mar a's cruaidbe an cath, 
'S ann is àirde 'n sin iuntiun luchd-trusgaiu nan dath ; 
Tha 's an doruinn a' fas anam mùr dboibb air fad, 
Leis an rèub, leis am mill, 's leis an claoidb iad gun stad. 
'S gu robb buaidh, &c. 

'S i so 'n fliirinji gu dearbh, air gach seòl agus doigh, 
'S ga co'-dhàingneach' gu dilinn, bidh la t'ontenoi ; 
Sud an la a thug ainm dhoibh air tiis anus an fheachd, 
Bha an rim uile-dhileas do 'n Righ 's do gach reachd. 
'8 gu robh buaidh, &c. 

Och : chaidh 'n sài-uch' 's an leonadh; bha 'n ceud charraid teth 
Oir aig Ticonderoga, ged chàiU iad an leth, 
Na sheas bhuadhuaich le comhnadh na dh' aom gu ro ghrinn I 
Einn a' chounstridh ud Kioghail iad, 'nuas feadh gach linn ! 
'S gu robh buaidh, &c. 

Rinueadh gniomharra leu anus gach tir chum an deach', 
Bhios 'u an ioghna, 's nam miorbhuil', gu brath do gach neach ; 
Cha leig air dearmad an saoghal, an treun'tas gii sior, 
'M feadh 'bhios speis agus mor-mheas do shaighdaireachd fhior 1 
'S gu robh buaidh, &c. 

Ach CO Cheòlraidh uo 'n teangair is ùirdheirce th' ann, 
'S urrainn innseadh mar 'bhuadhaich 's an Eipbit a' Chlànu ? 
Luaidh neo-ghann, gathan-lann, sleaghan-chrann, chaidh gu luath, 
'M fir do-cheannsach' do chach, o na h-armuinu o Thuath '. 
'S gu robh buaidh, &c. 

As na gàirdeanaibh liith-chleasach, feitheach, ghrad leum, 
Goimhli's bàs a chuir miltean o chàinnt a's o fheum ! 
Ghabh na Laoghaich 's an am mireadh 'u-searbh-chath a's conn 
'Dol troimh dhiiiutean a's ar-chlosach naimbdean le fonn 1 
'S gi; robh buaidh, &c. 

'S glan a dh' eirich am buaireas air connlann an àigh, 
Oir le lèir-sgTÌos, chaidh f rangaich a bhualadh gun bhàigh I 
Thuit gach aon air an làr dhiubh, 'n a sheimh-chadal buan, 
'S thug na Gàidh'l leo 'n sròl aca nail thar a' chùan ! 

Mar so buaidh leis na seòid, ghuineach, gharg, agus bheò, 
'Theid do bhuillsgein nam Frangach, mar ghaoth 'dol 's a' chec 
'S nior fheuch iad an cùlaobh do 'n dream nach bi leo, 
0, nior striochd iad gu siorruidh, a's annta an deò ! Coix. — Is gleusda a rinn am bard 
a dhichioll,agus is gle-mhaith a chuir 
e a bhriatliran an altaibli a' cheile. 
Agus, a Mhura chaidh, is g'lan a dh' 
aithris thu an t-orRn-molaidh sin. agus is iougantach do chuimhne. 
Moran taing dhuit, ach bithidh 
tuilleadh againn mu bhardachd au 
deigh so, ma chaomhnar sinn. A 
nis. biomaid a' toivt an t-senmair- 238 AN GAIDHEAL. Ireas ilios au t'hoghair, 1874. iosail oirnn, oil- tha mi 'clniuntinii 
gii 'n d' tliainig am Ministeir a chiu- 
na snaim sin le 'bhilibh iiacli fuasgail 
eadhou Murachadh Bau le'fhiaclaibli. 
So, so, ma ta, racliamaid sios. 

Alasdair Ruadh. 8PI0RAD NA H-AOISE. 

SEANN SGEULACHD GHAIDHEALACH 

LEIS AN DR. MACLEOID, NACH MAIR- EANN. (Air leantuiim.) Fliuaii- Caomhan gabliail aig' air 
an oidhclie sin gu maith cartliautacli 
maille li madadli ua maoile-moire, 
ann an uaimli thioraim, gun tighinn- 
fodha iiothairis — ua'm foghnadh sin 
a's feoil mhilis, uauacli, mlieaunacli, 
gun ditb, gun gliainne, gun doluni; 
agus an am falbli 's a' mbaduinn, gu 
leoirair son turuis an latba. " A 'nis," 
arsa madadb na maoile-moive, " slan 
leat a Cbaomhain ! Soirbheachadh 
leat ge b' e ait' an teid thu — sonas'ii 
ad shiubhal 's 'n ad glduasad. Tliairg 
mi aoidheachd, 's clia do dbuilt thu 
i ; ghabh thu gu cridheil, sunndach 
na thairg mi : chuir thu oidhche 
seachad ami au uaimh niadadh na 
maoile-moire — dh' earb thu as — 
naisg thu a chairdeas, agus cha 
mheallar thu. A nis thoir fainear 
mo bhriathran. Ma thig cas cruaidh 
no eiginn gu brath ort, anus au dean 
huis coise agus gniomharan eusgaidh 
feuiii dhuit, cuimhnich air madadh 
na maoile-moire — miannaich e 's 
bithidh mise ri d' thaobh." 

Dh' amais an cairdeas agus an 
fhialachd cheudna ris an ath oidhche 
o 'n t-sar-bhiadhtaiche iomairteach, 
shiubhlach, fitheach dubh choire- 
nan-creag, air uach hiidheadh an 
cadal, agus air nach eireadh a' glirian, 
gus am biodh aige na dh' fhoghnadh 
dha fein agus dha-san a thigeadh 
s' a dh' fhalbhadh. Gu gearr- 
k'umnach, clapartach, sgiathach, vinn e 'n t-iul da air choraibh sgeithe 
troimh aisridli chasa-gabhar gu cos 
sgorra dhionaich creige, far an d' iarr 
e air tri trianan d' a sgios agus an 
oidhche gu leir chur seachad maille 
ris. 

Fhuair e gabhail aige'n oidhclie 
sin gu maith 's gu ro mhaith comhla 
ri fitheach dubh choire-nau-creag, 
na 'm foghnadh feoil a's sithionn ; 
agus an am falbh 's a' mhaduinn 
thuirt e ris, "A Chaomhain mliic 
Ghorhi-uan-treud, thoir leat na dh' 
fhoghuas air do thuras — cuid a' 
choigrich cha d' ionndraich mi riamh ; 
—agus cuimhnich mo bhriathran 
deireanuach. Ma thuiteas dhuit a 
bhi 'n cas no an eiginn gu brath aims 
an dean sgiath laidir agus misneach 
nach dibir, feum dhuit, cuimhnich 
orm-sa : 's blath do chridhe, 's 
caoimhiieil do shuil — dh' earb thu 
thu fein riumsa — blieathaich thusa 
fitheach an fhasaich roimhe so, 
agus roiun thu ris do Ion— 's mise do 
charaid, chuir thu 'n oidhche seachad 
ann an cos nan creag — earb asam." 

Air an treas oidhche dh' amais 
comhdhail agus biadhtachd nach bu 
mhiosa air Caomhan o 'n dobhran- 
donn ; an sgorr-shuileach, an siriche 
teoma, eusgaidh, air nach biodh cuid 
fir no gille 'dhith f had 's a bliiodh e 
r' a f haotainii air muir no air tir. 
Ged nach robh 'u a gharaidh r' a 
eisdeachd ach sgiamhail a's inealan- 
aich chat, a's bhroc, a's thaghan, a's 
fheocallan, threoraich e e gun sgath, 
gun eagal, gun sgiansgar, gu taiceil, 
foghanta, raideil — gu roibeanach, 
bior-shuileach, mion-eolach, gu beul 
cuirn, far an d' iarr e air tri trianan 
d' a sgios agus an oidhclie gu h-uile 
'chur seachad comhla ris. Neo'-ar- 
thaing mur d' fhuair e gabhail aige 
'n oidhche sin comhla ri dobhran- 
donn an t-srutha, an sior shiubhlach, 
na 'm foghnadh ia,sg de gach seorsa 
'b' fhearr na cheile — agus leaba 
thioram, shcORgair, udiaitli. de Treas Siios an Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 239 dhreamsgal ai'd-lain stoirme reoth- 
airt, a's feamainn-chireiii aii dubli- 
cLladaicb. " Cuir seacbad an 
oidhche, 'Chaombain," arsa 'ii dobb- 
ranu-donn ; " 's e Ian ditb do 
Tbbeatba. Caidil gu samliacb ; 's feai' 
faire furacbar an dobbran." 

'N uair a tbainig an bitba 's a bba 
Caoniban gu imeacbd air a tburus, 
cbaidb an dobbran air cboimbead- 
acbd greis de 'n t-sligbe niaille ris. 
" Slan leat ! a Cbaomliaiu," ars' 
esan ; " rinn tbu caraid dbiom. 
Ma tbig- càs cruaidb no teaiin eiginn 
ort anns an dean esan a sbnambas 
an srutb no 'tbnmas fo 'n f bairge 
freasdal diiit, cuinibnicb orm-sa, 's 
bitbidb mi ri d' tbaobb." 

Fbuair e na tri niairt mbaol', 
odbar 's an lagan 's an d' f bag e iad 
— db' eiricb iad, agus mu airde 'n 
fbeasgair sin fbeiu rainig iadsan 
agus esan, gu sabbailte, socair, 
botban an t-sleibb. Bba failte 's 
furau 's an tigb 'n uair a rainig 
Caomban. Fbuair e gabbail aige 
guuairceas, gun cbrine. Db' fbeor- 
aicb an seann duiue dbetb cia mar 
db' eiricb dba o 'n a db' f balbb e, 
tboisicb e air sud 'iunseadb. Mbol 
an seann duin' e cbionn nacb do 
gbabb e gnotbucb ri aon ni 'cbunnaic 
e gus an d' rainig e tigb nan 
laoidbean biune, do bbrigb nacb 
robb annta gu leir acb culaidb- 
bbuairidb — sgleo faoin a chum a 
mbealladb. " Fosgbiidb mi dbuit 
dubb-cbeist na cuise 'n a dbeigb so," 
ars' an seann duine ; " agus leigidb 
mi ris duit bi'igb gacb seallaidb a 
cbuir mor-iongaiitas ort. Bba tbu 
dileas, a Cbaombain. larr do dbuais 
agus gbeibb tbu i." " Cba bbi sin 
trom dbuit-sa, tba mi 'n docbas," 
arsa Caomban, " agus bitbidb e pailt 
na 's leoir leam-sa. Aisig dbomb 
piutbair mo gbraidh agus da bbratb- 
air mo ruin a tba agad fo dbruidb- 
eacbd, beo, slan mar a db' f bag iad 
tigb an atbar ; agus boim oir no tastan aii-gid cba 'u 'eil a dhitb air 
Caomban." " 'S ard d' iarrtas, 
ogauaicb," arsa 'n duiae ; " tba 
duilgbeadas eadar tbu 's na db' iarr 
tbu OS ceaun na tba ad chomas a 
cbotbacbadb." " Aiiimicli iad," ars' 
Caomban, " 's leig leam-sa 'n cotb- 
acbadb mar is fearr is urrainn 
domb." " Eisd ma ta : Anns a' 
bbeinn aird ud sbuas, tba earb 
sbiubblacb a's caoile cas ; a letb- 
bbreac cba 'n 'eil ann ; 's ballacb, 
caisionu a slios, 's a croc mar cbabar 
an fbeidh. Air an locban bboidbeacb 
dlutb do tbir na greine, tba lacb a 
thug ban' air gacb lacb — lacb uaine 
a' mbuiueil oir. Ann an liune dbor- 
cba a' cboire-bbuidbe, tba breac 
tarra-gbeall nan gialaii dearga, a's 
'earr mar an t-airgiod a's gloiue 
suuadb. Falbb, agus tboir dbacbaidb 
an so eilid cbaisionn, bballacb na 
beinne, lacb aillidb a' mbuiueil oir, 
agus am breac a db' aitbnicbear o 
gacb breac ; a's innseadb mise dbuit 
an sin mu pbiutbar do gbaoil 's mu 
dba bbratbair do ruin." 

Db'f balbb Caomban donn. Cbaidb 
gruagacb an f built oir 's na cir' 
airgid na dbeigb. " A Cbaombaiu," 
deir i, " gabb misneacb ; tba beann- 
acb do mbatbar ag'ad agus beannacbd 
nam bocbd — sbeas tbu do gbealladb 
— tbug tbu urram do tbigb nan 
laoidbean binne ; imicb, agus cuimb- 
nicb mo bbriatbran dealacbaidb — - 
Gu bratb na toir geill." Tbug e 'n 
sliiibb air — faicear earb na beinne — 
a letb-bhreac cba robb 's a' bbeann ; 
acb 'n uair a bba esan air aon 
bbearradb bba 'n earb air bearradb 
eile ; 's bba cbo maitb dba oidbirp 
a tboirt air neiilaibb luaineacb nan 
spem-. Bba e 'n impis geill a tboirt, 
'n uair a cbuimbuicb e air na labbair 
gruagacb an fbuilt oir. " O !" arsa 
Caomban, " nacb robb agam-sa 'nis 
madadb na maoile-moii'e 's nan casan 
lutbmbor !" Cba luaitbe 'labbair e 
'm focal, lui bba 'ni madadb coir r' a 240 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Fhoghair, 1874. thaobli ; agus an deigh dim cuairt no 
dim 'thoirt mu 'n bbeinn, dh' fhag e 
eilid chaisionn an t-sleibli aig bonn 
a cboise. Thug' Caomhan 'n a ctlieigh 
sin an locban air, agus faicear lacb 
uaiue a' mbuineil oir ag itealaicb os 
a cbeann. " !" arsa Caomhan, 
*' nacb robh again-sa 'uis fitheach 
dubh an fbasaich a's laidire sgiatb 's 
a's geire suil!" Cha luaithe 'thubhairt 
e so, ua chuuuaic e htheach dubh an 
fbasaich a' dhithacbadh air an locban, 
agus air ball dh' fhag e lacb uaine a' 
mbuineil oir r' a thaobb. Raiuig 
e 'n a dheigh sin an dubb-liune 
dhorcha, 's faicear an t-iasg tarra- 
gbeal, airgiodacb, aillidh a' snamb o 
bbruaicb gu bruaicb. " !" arsa 
Caomhan, " nacb robh agara-sa 'n 
dobhrau-donn a shnamhas an sruth 
's a thumas fo 'n tuinn !" Aim am 
prioba ua sul' co bha 'n a shuidhe 
air bruaicb an uillt ach an dobbran 
coir. Dh' amharc e 'u aodann 
Chaomhaiu le baigh — thug e air gu 
grad as an t-sealladh, agus a mach 
a dubh-linne dhorcha nan gealag, 
thug e 'm breac taiTa-gheal a bu 
loinnriche snuadh, agus leigear e 
aig cois Chaomhain. Thog e air 
dhachaidh, agus fagar an earb, an 
lach, agus am breac boidbeach air 
stairsnich botbain an t - sleibh. 
" Buaidh a's piseach le Caomhan 
donn !" ars' an seann-duiue. " Cha 
do chuir a ghuala ris nacb do chuir 
tuar thairis. Thig a stigh, a 
Chaomhain ; 's 'n uair a bhleodbnas 
gruagach an f built oir 's na cir' 
airgid na tri niairt mhaoF, odhar, 
fosglaidh mi dhuit dubh-cheist na 
cuise, agus tairngidb sinn gliocas o 
fhasdadh agus o thurus Chaomhain." 

DUBH-CHEIST NA SGEULACHD AIR A 
F0S3LADH. 

"Chad' fhag tbusa tigh d' atbar 
's do nihatbar gun an cead. Beann- 
achd d' atbar 's do mbatbair bha 'n 
ad cbois, a Cbaombnin. Cbn do dhuilt tbu an greim do 'n acrach 'n 
a aire. Bha beannachd nam bocbd 
ad cbois, a Chaorabain. 

" Riiui tbu f\isdadh- — gheall thu 
agus choimblion thu; 's tha duals 
nam fireau ad cbois, a Chaomhain. 

'• Clmnnaic thu an coileach oir 's 
a' chearc airgid, buairidbnean an uilc 
— ail sgleo 'tha or a's airgiod a' cur 
air an t-suil--chuimhnich thu do 
gbealladh — ghluais tbu ann an 
slighe do dhleasnais — bha sonas air 
Caomhan. Dh' fbeuch am buair- 
eadair thu a rithist fo shambladh 
slataig oir a's slataig airgid. 'S iad 
so do reir coslais a b' usa 'ghlacadb ; 
ach chuimhnich thu do gbealladh, a 
Chaomhain, agus lean thu an spreidh. 
'N uair nacb deacbaidh aige air do 
mhealladh le b-or agus airgiod, dh' 
fbeuch e do mhealladh le meas 
boidbeach na coille. Chuir e mu d' 
choinneamb gach meas a chunnaic 
tbu riamh, a's da mheas dheug nacb 
fac' tbu — ach tbionudaidh tbu air 
falbb. 

N' uair nacb do bhuadhaich e na 
bha 'n a bheachd le b-or no airgiod, 
no leis a' mheas a bha taitneach do 
'ii t-suil dh' fbeuch e do mhisneach 
— an lasair agus an tuil ; ach chaidh 
thu trorapa aim an slighe do dhleas- 
nais, agus thuig thu nacb robh 
annta ach faoineis. Chual' tbu guth 
nan dan naomba — fuaim nan laoidh- 
ean rnilis — chaidh thu 'stigh— 's 
niaith a fbuaras tu j ach lean am 
buaireadair an sin fein thu. 'S 
maith a fhrcagair thu e — ' Eisdidh 
mise 'm focal.' Chunnaic tbu 'n 
t-ionaltradb lorn 's an fhalaire ard, 
mbeamnacb, le 'searrach mear a' 
deanamh gairdeachais air. Mar sin 
gu trie, a Cbaomhain, 's an t-saogbal : 
tha tigh nah-aoidheachd air uairibh 
gann ; ach tha sitb, gairdeachas, 
agus cinneachdainn 'n a tbaic. 
Chunnaic thu an t-ionaltradh fasail, 
agus gach ceithir - chasach chum 
bnsncbfidb Iris a' cbaoilo : mar sin's Treas Mios an Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 241 an t-saoghal, tigh a' bhodaich 
cbrioniia ; tha pailteis ann, ach cha 
'n 'eil aige cridhe 'chum a shealbh- 
achadh — tha gainne am meadhou a' 
phailteis^tha daol aig bun gach 
freumha, agus tha gach bhith air 
seargadh. 

" Chuunaic th\i an lochau boidh- 
each — chuala tu caithream nam 
buidliuean sona 'bha 'triall gu tir na 
gveine. Sin agad iadsau a thug 
fainear mo ghuidhe-sa agiis a blia 
glic 'n an latha f hein. Chuala tu 
tuireadh craiteach na muinntir eile 
bha 'triall gu tir an doi-chadais. 'S 
iadsan an sluagh gun tuigse, gun 
steidhe, gun fhirinu, gun dilseachd, 
a chur an suarachas gach sanas, 
agus a nis tha iad a' caoidh gu 
truagh. Cha d' rinn thu tair air 
caoimhneas agais aoidheachd nam 
bochd ; ghabh thu ann an cairdeas 
na thairgeadh gu fialaidh ; cha do 
naraich thu an t-aiunis — leis a' so 
naisg thu an dilseachd. Sheas thu 
do ghealladh — lean thu an spreidh 
— choisinu thu do dhuais — dh'earb 
mi as do rahisnich. Cha do mheat- 
aich duilgheadais thu ; chuir thu do 
ghuala riutha, 's chaidh leat. Dh' 
fhiosraich thu nach robh niadadh na 
maoile - moire, fitheach dubh an f hasaich, no dobhran - donn an 
iasgaich, guu an feum. Cha d' thug 
thu geill ; agus a nis, a Chaomhau, 
a mhic Ghorla-nau-treud, eisd lium. 
' Aisig,'ars thusa, 'domh mophiuthar 
aillidh agus braithrean mo ghaoil a 
tha agad fo dhruidheachd.' Fo 
dhrnidheachd, a Chaomhain ! Ciod 
e drnidheachd Ì lunleachd charach 
nan cealgach, leth-sgeul baoth nan 
gealtach. Ciod e drnidheachd ? 
Bocan nan amadan- culaidh-uamhais 
nan lag-chridheach— ni nach robh "s 
nach 'eil, 's nach bi. An aghaidh 
an dleasauuaiche 's an f hirein, cha 'n 
'eil drnidheachd, no innleachd. Do 
phiuthar, ailleag an fliuilt oir 's na 
cir'airgid, gheibh thu leat dhachaidh; 
ach do bhraithrean, ged tha iad beo, 
rinn leisg a's mi-dhilseachd iad 'n 
an allabanaich gun dachaidh, gun 
charaid. Imich thusa chixm tigh d' 
athar, a Chaomhain, agus taisg ann 
ad chridhe na chunnaic 's na chual' 
thu." 

" Agus CO thusa," arsa Caomhaii, 
" a tha 'labhaii-t ?" 

" 'S mise," arsa 'u seann duine, 
" Spiorad na h-Aoise. Slan leat, a 
Chaomhain ! Beannaclid na h-aoise 
gu 'n ]-obh air do shiubhal 's air d' 
imeachd." BAS PEATHAR. 

(Le Raiheavt Pollock, A.M.) 
Bu trom ar n-osnaidhean, 's bu phailt ar deòir ; 
Oir b' ioumhuinn ise 'dli' fhalbh, 's bu ghràdliach leinn. 
Urail 'n ar cuimhne — iir mar an la dè, 
Tha 'n latha Ceitein air an d' f hnair i bàs. 
Oigridh na Cruitheachd bha gii h-aoibhinu, ait 
A' briosgail ann an gathan blàth na grèin', 
'S a' gealltainn lànachd inbh' : a's aoibhinn fos 
Bha sinne, agus lèum an fhnil 'n ar cridh' 
Le aiteas fallain, 'n nair a f hnair sinn sgèul 
Gu 'n d' rugadh leanabh : 's thainig fios a ris 
Gu 'n robh an te 'thug breth dha tinn gu bàs. 
Cia dlùth air sàiltean aoibhnis, ceuiiia broin I 
M' an cuairt a leaba thionail sinn gu leir, 242 AN GAIDHEAL. Ti-eas Mios an Fhoghaii-, 1874. A's lùb ar gliin au guidhe dhiiracbdaicli 

Ri Cathair Trocair, a's le 'r n-uniaighean 

Chaidh osnan agiis deura treibhdliireacli ; 

Ach 's ann bha sinn a' strltli ri aiugeal naomh 

A chumail air an talamh — spiorad deas 

Chum gloir' ; a's Trocair auu a maitlieas dhiùlt 

Ar n-iarrtas faoin : na 's trocairiclie ruinn 

Au uair a's liiglia shaoil sinn ! grasmhor fos, 

Mar 's trie, 'n uair shaoileas sinn i blii fo g-liruaim ! 

An seomar, a's an leaba 's cuiniline leam, 

Anns au do laidh i, a's na h-aodainn fos 

A chruinnicli dlùtli a's muladacli m' au cuairt. 

A h-atliair, a's a màth'r, a' cromadli, sheas ; 

'S a SÌOS an gruaidhean aosda thuit na deoir 

Gu lionmhor, goirt ; a's mar an ceudn' au sin, 

Bha a fear-posda gràidb, 's a braithrean caomh, 

'S a peathraichean, a' caoidh gun chomhfhurtachd ; 

Gach ni 's an tigh fo mhulad bha 's fo bhron. 

So 's cuimhne leam gu maith ; ach 's mor is feàrr 

Am bheachd, 's gu bràth cha di-chuimhnichear leam, 

An t-siiil — an t-siiil a mhàin 'bha soilleir, glan, 

'S a dh' f has an soilleireachd mar dhlùth'ch am bàs ! 

Anihuil mar chunnaic mi am flùran sèiinh 

Ag amharc na bu ghrlun' 's an aiteal ghrèin' 

A thilgeadh air troimh nèul dubh tàirneauaich, 

Gu grad a dh' iadh a uuas, a bhuail, 's a sgap 

Am flùran àillidh, sgiamhach, air an raon. 

Smèid i an leauabh òg a thabhairt dlùth ; 

A's chàirich sinn an uaoidhean aig a taobh. 

Dhearc i gu caoin air 'aghaidli, nach d' rinn gàir' 

No gal, 's nach d' aithnich c6 l)ha 'sealltaiuu air ; 

Leag i a làmh air 'uchd, a's dh' aslaich i, 

Le sealladh drùighteach suidhichte I'i nèamh, 

Do 'n leanabh, beannachdan do-labhairt mor, 

'Bheir Dia a mhàiii, aig ùrnaigh-bhàis na dream 

Tha 'fàgail naoidheana'u au deigh 's au t-saogh'l. 

" Dhia gleidh mo leanabh !" chuala sinn i 'g ràdh, 

'S cha chual' ach sin. Gu dileas mar a gheall, 

Sheas Aingeal a' Chomh-cheangail, deas gu triall 

'N a cuideachd troimh Ghleanu Dorcha Sgail a' Bhàis. 

'S a nis a sixilean las, 's olio dealrach dh' fhàs, 

Nach b' urrainn duinue amharc air a gnùis 

Le 'r siiilean dèurach làu : dhùiu iad gun uèul. 

Chaidh 'n solus as mar reiil na maidue gloin, 

Nach teid a sios feadh nèula dorch 's au iar, 

'S jiach folaichear 'measg ghaillioun garg nau spèur, 

Ach 'shiolaidheas air falbh an solus nèamh. 

Eadar. le Mac-Mharcuis. Treas Mios an Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 243 AN GOBHAINN SANNDACH. ' 
Bha tailiear agus gobbainii a' till- 
eadh le cheile air feasgar araidh a 
baile auiis aQ robh iad ag obair air 
an ceirdibh fa-leth. Mar bha am 
feasgar a' teannadh orra, chunnaic 
iad a' ghinaii a' dol sios air cnl nam 
beanu, agus a' ghealach ag eirigh 's 
an airde-'n-ear. Aig a' clieart am 
cliual iad, fad as, ceol binii a bha a' 
fas iia bu chruaidhe mar a ghabh 
iad air an aghaidh. Bha an fhnaim 
car neo-tbahnhaidh, ach bha i cho 
aiiabarrach binn 's gu 'n do dhi- 
chuimhnich iad an sgios, agus ghabh 
iad an rathadle ceumaibh suinidach. 

An deigh doibh dol beagan astair, 
I'ainig iad aoinidli ghrinn, far am 
facaidh iad banual de dhaoine agus 
de mhnathaibh beaga, greim aca air 
lamhaii a cheile, agus iad a' danns- 
adh gu h-aighearach ris a' cheol a 
chual iad. 

Ann an teas-meadhoiii na cuairt 
mu 'n robh na sithicheau a' danns- 
adli, sheas seann dniiie daigeil, 
beagan na b' airde 's na bu shult- 
mhoire na each. Bha cota de 
iomadh dath air a dhruim, agus bha 
'fheusag cho geal ris an t-sneachd 
a' ruigheachd sios gu 'bhroilleach. 
Sheas an tailiear agus an gobhaiun 
ag amharc le mor-ioghnadh air na 
dannsairean, 'n uair a smeid an 
seaim duine riutha, agus riiui na 
daoiue-beaga bealach dhoibh chum 
's gu 'n tigeadh iad an taobh stigh 
d' an chuairt. 

Bha an gobhainn 'n a dhulue 
gaisgeil, le croit bhig air a dhruim, 
's leum e stigh 'n am measg gun 
sgath, ach bha an tailiear an tois- 
each car gealtach, agus sheas e air 
ais. An ceann beagan nine, ged 
tha, air faicinn da cho aoidheil agus 
cho suilbheara 's a bha iad, ghlac e 
misneach, agus chaidh e stigh do'n 
choisir leis a' ghobhainu. Ghrad 
dhuin na sithichean m' an timchioU 
mar mhuiuutir air mheara-chinu. Am feadh a bha so a' dol air 
aghaidh, tharraing an seann duine 
'bha 's a' mheadhou, sgian mhor a 
bha 'n crochadh r'a chrios, gheur- 
aich e air cloich i, agus a' feuchainu 
a geiiead le barr a mheoir, thionnd- 
aidh e agus sheall e air na coigrich 
air mhodh a thug orra critheachadh 
le h-oillt. 

Cha deachaidh an cumail fada an 
imcheist, oir rug am bodachau air 
a' ghobhainu, agus ann am priobadh 
na sul, ghearr e dheth a h-uile rib 
fuilt a's feusaig le aon sguidse ! 
Thionndaidh e 'n sin ris an tailiear, 
agus rinii e 'n cleas ceudna airsan. 

Ach dh' f halbh an geilt an nine 
ghoiiid, oir, au deigh do 'n t-seann 
duine au gnothuch a chur seachad 
mar so, thainig e agus dh' f hàiltich e 
gu cridheil iad, a' bualadh a lamh 
air an guallainii, mar gu 'm b' ann 'g 
am moladh air son cho èasgaidh 's 
a cheadaich iad dha an Iomadh. 
Chomharraich e mach dhoibh an sin 
dun guail a bha dhith 'laimh, agus 
smeid e orra iad a lionadh am 
pocauuan. 

Fhreagair iad e, ged nacli robh 
fios fo 'n ghrein aca ciod am feum 
a bhiodh anus a' ghual doibh. An 
sin thog iad orra 's dh' f hag iad 
na daoine-beaga, oir bha e 'fas 
aumoch, 's bha toil aca amas air 
codaichean-oidhche. 

Direach mar rainig iad an gleann, 
chual iad clag a' bualadh da uair 
dheug. Ghiad sguir an ceol, 
shiolaidh na daoiue-beaga air falbh 
mar sgàile, 's laidh an aoinidh gu 
tosdach, ciuin fo sholus fuar na 
gealaichte. 

An ceaun ghreis rainig na coisich- 
ean tigh-osda aig taobh an rathaid, 
ach cha robh au sin doigh air an cur 
suas mur laidheadh iad air boitean 
connlaich ; rud a nun iad gu toileach, 
'g an sineadh fein a sios, le 'n 
aodaicheau orra mar bha iad, agus iad 
tuilleadh's sgith gu smaointeacheadh 244 AN GAIDHEAL. Treas Mios an FhoghaU-, 1S74. air am pocaiuiaa 'f halacliadh cV an 
ghiial. Mocli air madainn, fada na 
bu trathaile na b' abliaist doibli, dhuisg 
cudthrom a' gliuail iad as an cadal, 
agus 'n uair chuir iad an lainliau 
'n am pòcaniiau, is gann a chreideadb 
iad an suilean air faicinn doibh, an 
aite guail, gur anu a bha an lamlian 
Ian de db-or fior-ghlan ! 

Cba bu Ingba an t-iogbnadh a 
bba orra an uair a mbotliaicb iad 
gu 'u robb an cinn air an combdacb 
le Mt. Bba iad anu an tiota air 
fas beairteacb ; acb air do 'n gbobb- 
ainn a bbi ro sbanndacb 'n a nadur, 
liou e an da pboca leis a'gbual, air 
alt agus gu 'n robb a dba urad oir 
aige 's a bba aig an taillear. 

An deigb so uile cba roljb e bin 
tboiUcbte, agus cbuir e an ceann a 
cbompanaicb gu 'm fuireadb iad gus 
an atb latba, gu'u racbadb iad air 
an atb fbeasgaragus gu 'm faigbeadb 
iad tuilleadh oir as a bbodacban 
bbeag. 

Dliiult an taillear so a dbeanamb. 
" Tba gu leoir agani" ars' esan, 
" agus tba mi buidbeach, riaraic'bte. 
Cba 'n 'eil a dbitb orm acb cur suas 
air mo laimb fein, a' mbaigbdean 
àillidb air am bbeil mo gbaol a 
pbosadli, agus an sin tba mi am 
dbuine sona." 

Coma-co-dbiubb, a tboileacbadb a 
cbaraid, db' f ban e latba eile 's an 
tigb-osda, agus amis an fbeasgar 
tbog an gobbaiun air leis fbein, le 
da pboca air a gbuallainn, agus 
agus raiiiig e an aoinidb. Fliuair e 
na daoine beaga a' daimsadb agus a' 
seinn mar a bba iad air an fbeasgar 
roimlie. 

Gbabb iad gu cairdeil a stigb do 'n 
cbroileacban e, thug an seaun duine 
dbetb a rithist am fait 's an fiunisag, 
agussmeid e ris mar a rinn e roiinbe 
6 'tboii-t leis uidbir gbuail 's a 
tbogradb e. Cba d' iarr an gobbainn 
iiab'fbearr; cba 'n e mbain gu'u 
do lion e a pbòcannau acb an da pboca-saic cuideacbd, agus thill e 
dbacbaidh Ian gairdeacbais a' smaoin- 
teacbadb air a dbeadb fbortau. 

Ged nacb d' fbuair e leaba au 
oidbcbe sin, laidh e sios le 'aodach 
air mar bba e, ag radb : " Moth- 
aicbidb mi au uair a dh' f basas an 
t-or trom ; duisgidb e mi ;" agus 
mu dbeireadb tbuit e 'n a cbadal air 
a liouadb le dull cbiunticb gu 'n 
duisgeadb e anns a' mbadainn Ian 
maoin agus saoibbreis. 

Cba luaitbe db' f bosgail e a sbùil- 
ean na ghrad leum e suas, agus 
tboisich e airapbocannanarannsacb- 
adb ; acb ciod a bu mbo a b' iogbnadh 
leis na am faigbinn Ian de gbual 
salacb, dubb, mar a bba iad roimbe ! 
Tbilg e 'macb Ian duirn au deigb Ian 
duirn acb gun aon cbrioman oir. 

" Cba 'u 'eil atbarracb air" ars' 
esan ; " tba agara fatbast an t-or 
a fbuair mi a' cbiad oidbcbe — tba a' 
cbuid sin cinnteacb gu leoir ;" acb an 
uair a chaidb e a sbealltainn bba e 
uile air fàs'n a gbual a rithist, agus 
bba e air 'fbugail gun pbeigbinu an 
t-saogbal ! 

Chuir e a lamban salacb a suas 
air a cbeann acb bba e gun rib 
fuilt agus a smig cbo min ri boiin a 
cboise. Acb cba b' e so fatbast 
criocli a mbi-fbortaiu, oir bba a' 
chroit a bba air a dhruinn an deigb 
fas fada na bu mbomba na blia i 
riabb. An uair a cbuunaic e mu 
dbeireadb gu 'n robb e a' fulang 
l)eanais air sou a shanntacbd tboisich 
e air bron 's air caoidh gus au do 
dhuisg e an taillear coir. Chomh- 
fburtaicb esan e mar a b' fhearr a 
db' fbaod e, ag radb ris gu caoimh- 
neil agus gu fialaidb, " Sguir de d' 
cbaoidb ; bha siirn 'n ar companaich 
agus 'n ar lucbd-turais le cbeile 
agus a nis is e do bheatba fantainn 
learasa agus co-roinn a gbabbail de 
m' cbuidse ; bidb gu leoir ann duinn 
le cbeile." 

Sheas e vi 'fhacal ; acb cba d' Treas Mlos an Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 245 fhuair an gobbainn riabh saor 's a' 
chroit a bha air a dliriiim, agus b' 
eigiiu da daounaQ tiiille boineid a 
chaitheamli a dh-fholacb a chinn 
iiibaoil, sgailcicb. 

Eadar. le Siucram-Cam. SGIALACHD NA TROIDHE. 

Air a thionndadh blio Ghreugais Hùmeir 
gu Gàidhlig Abraich. 

Le Eobhax Mac-L vchainn. 

DUAJf I. 

lOMARBHAIDH AN AICHILL AGUS 

AGAMEMNON. 

SuiM. — JBho sliean bha a' Ghreig 
uile air a roinn 'n a dùthchamian, 
's i fo fhlaitheachd cheann-feadhna, 
coltach ris a' Ghàidhealtachd romh 
bliliadbu' a' clioiuhaich (1745). Mu 
dhà cMad diag bliadhna romh thighiu 
Chriosta, an uair a b' e Agamemnon righ 
Argois, agus ]Menelaus a bhràtbair righ 
Sparta, chaidh Paris, d" am bu cho-ainm 
Alastair Og mac righ ua Truidhe, air 
chuairt do 'n Ghreig, agus thug e air 
fuadach leis Helen, bean Mhenelauis, an 
t-aon bhoiriounach a bu mhaisiche a bha 
beo 's an linn sin. Ghabh na Greugaich 
tàmailt anbarrach, agus gai aichmheil a 
thoirt a mach thog iad de armailt na 
luchdaich da chiad diag long-chogaidh ; 
agus leis a' mhòr fheachd so sheòl iad gu 
righeachd na Tròidhe, ris an abrar an 
diugh Tuirc thuathach Aisia. Bha an 
cogadh deich bliadhna air chumail ; agus 
mu dheireadh, an deaghaidh ni gun 
àirimh de ionmhas a chaitheamh agus 
mòran fala a dhòrtadh taolih air thaobh, 
ghlàc na Greugaich baile na Tròidhe, 's 
loisg iad 6 gu làr. 

Tha ciad duanna h-oibre so a' tòiseach- 
adh air an t-seanchus aig toiseach an 
deicheamh earraich bho thus na h-ior- 
ghuille. Ghlac na Greugaich cuid de j 
bhailtean - diithcha na Tròidhe, agus 
thiomsaich iad mòran cobhartaich. An 
am a bhi roim na criche thàinig air righ 
Agamemnon boirionnach og, àluinn d' 
am b' ainm Chriseis, nighean Chrises, 
sagart Apollo. Thugadh Briseis, nighean 
mhaiseach eile, do Aichioll mòr mac 
Pheleuis, ciad lamh-fheuma na Greige. 
Thainig sagart ApoUo do long-phort na 
Greige a dh-iarraidh a nighinne air 
Agamemnon. Ach dhiùlt an righ e, agus 
mhaoidh e gu h-ascaoin air. Ghabh Apollo corruich, agus tharrainn e plàigh 
air an ai'm Ghreugach, a chioun nach d' 
thug iad an t-urram dligheach do Chrises. 
Cho - ghairm Aichioll comhairle nau 
ceannard, agus fhuaradh a mach bho 'u 
fhàidh Calchus gu 'n d' thainig a' phlàigh 
a thoradh na tarchuise a rinn Agamemnon 
air an t-sagart 's gu 'n do dhiùlt e a 
nighean da. Tha 'n duan an sin ag cur 
an ceill mar a throd Aichioll agus 
Agamemnon mu 'n da bhoirionnach, mar 
a chuir Agamemnon dhachaidh nighean 
an t-sagairt, mar a thug e Briseis bho 'n 
Aichioll le f (Jirneart, agus mar a sgaradh 
6 fhein agus an t-Aichioll bho cheile an 
teas feirge, an lorg na brionglaide. 

An deaghaidh do 'n chomhairle sgaoil- 
eadh rinn an t-Aichioll casaid ri mliàthair, 
Thetis, te de bhan-diathan na fairge, a 
thaobh a' mhaslaidh a dh' fhuilig e bho 'n 
righ. Chaidh ise gu Olimpus far an robh 
lobh, àrdfhlath nan dia 's nam ban-dia, 
agus ghrios i air gu 'n cuireadh e leis na 
Trùidhich an aghaidh nau Grèugach, mar 
dhioghaltas. Gheall lobh d' a reir ; ach leis 
a' ghealladh thug e oilbheum d' a mhnaoi, 
luno, a thog lasan feirge. Dh' aisig 
Vulcan reit eatorra ; agus chaith ua 
diathan na bha rompa de 'n lath a sin an 
cuilm eibhneis. 

Is e uile aimsir a' chiad duain naoidh 
latha na plàighe, latha na comhairle, 
agus an da latha dhiag a rinn lobh 
fuireach an Ethiopia, mu 'n deachaidb 
Thetis a chasaid ris. Is e an t-ionad- 
gniomha an long-phort Greugach, Eilein 
Chrisa, agus sliabh Olimpuis. 

AiTHEis, a' bhan-dia nam fonn, 
Fearg mhic Pheleuis nan glonn àigh — 
Fearg mhillteach a chiiirr a' Ghreig 
Le bend nan deich mile cràdh ; - 
Fearg a sguab do 'n uaigh romh 'n am 
Anmannan dheich miltean soun. 
An cuirp aig àr-choin an fhuinn, 
'S aig ianlaith nan speur 'n am pronn . 
B' e sid run an Dùilich àird : 
Ach ciod bu cheannfàth do 'n strith ? 
C uhiie chog an t-Aichioll còrr 
'S ciad-fhlath 'n t-slòigh bu mhòr brigh ? 
Co de luchd-àitich nan speur 
A dhiiisg àrdan nan treun borb? 

Mac Latona 'sgaoil a' phlàigh 
'S lionmhor bàs a thàr 'n a lorg. 
Las falachd an de ga chioun ; 
Sgap a shaighdean sgrios gun bhàigh, 
'S chàrn e marbh air làr an fhuinn. 
Ràinig an sagart gun fheall, 
Luathchabhlach na Greig' air tràigh, 
Los inghean fhein fhuasgladh saor, 
Luigheachd nan luach daor 'u a làimh, 
Crùn Apollo 's an Colbh òir ; 

16 246 AN GAIDHEAL. Treas Mios au Fhoghair, 1S74. 'S dh' aslaicli e 'n deasjh ghean gu foil, 
Ail- raic Atreuis ghuidh e 'n tiis, 
An da rigli a stiiiir na slòigh : 

A dha cheaun-riaghailt na Greig' 
'S fheacbda treun nan cas - blieairt 

cruadh'ch, 
Griosam air flaithean nan speur 
Gu 'n c'irich leibh euchd a's buaidh. 
Chionn gu 'n leag sibh Trùidh 'n a smùr 
'S gu 'n till sibh gu 'r dùthaich sltin. 
Fuasglaibh m' òg nighean 's glacailih 

duais 
Air fiamh dia nan luath ghath bàis. 

An sin dh' eubh le aon-ghuth na laoich 
ISIodh dligheach do 'n Aosda dhiol, 
Gu 'n grad-ghlacteadh 'n luigheachd 

chòrr 
'S gu 'n deònaichteadh a reir a mhiann ; 
Ach, dh' aindeoin, cha d' impich cridh' 
Agamemnon, righ nan sonn, 
Dh' fhùgair e 'n seanfhear bho 'ghuùis 
Gu neo-chiùin le bagradh trom. 
As m' fhianais a sheaufhir bhaoth, 
Bhàrr an raoin gun stad bi triall ; 
Rist, ma thilleas, tuig nach feum 
Crixn no colljh an de gu d' dhion. 
D' inghean cha leigim fo sgaoil, 
Seal mu 'n crion an aois a blàth, 
'S i 'n lùchairt Argois nan righ, 
Fada cian bho thir an gràidh, 
Cur leaba mo thaoibh air seòl, 
'S air bhrat sròil a' dealbh nan greis. 
Mar sin na tog briouglaid fhaoin, 
Ma 's miann leat dol saor a's beud. 
Chrith an liath, a's gheill air ball, 
Dh' fhalbh e 's osua gu trom, trom, 
Eomh 'n oitir bhàin le cèum fann, 
Aig slios ioma-shloisreach nan tonn. 
Ag imeachd grathuinn bho 'u t-sluagh 
Thairg e suas an ùrnaigh dian 
Do àrd Phcebus nan colg còrr, 
Mac Latròna b' òrbhuidhe ciabh : 
Ardrigh a' bhogh'-airgid, eisd, 
D' au run Cilia 's cèutach bàrr, 
Tenedos do d' neart gu 'n geill, 
'8 Chrisa 'g eibhneas fo d' chaoin bhlas. 
Riabh, ma chroch mi 'd theampall àigh, 
Lus-chrùn iir a b' àillidh dealbh ; 
Riabh ma cluuimh air d' altair ghrinn, 
Sleisdean ighmhor bhoc a's tharbh ; 
Eisd rium, Apollo nam buadh, 
Air m' anshocah' ohruaidh dian fòir ; 
Taosg do shaighdcan calgach, geur, 
'S dioghail air a'Ghreig.mo dheòir, 
Chual Apollo 'n acain-bhroin ; 
An fhearg mhillteach bhòchd'n a chliabh; 
A nuas le cruaich Olimpuis àii-d, 
Thùirling e 's bu ghàbhaidh thriall. 
Bogh' air ghleus mu 'ghiiailuean àigh, 
Baig fo lim-uidhiiu ri thaobh, 
Fhluinnteadh 'n a imeachd, 's gach ceum, 
Fuainn ghliongrach nan rdub-bhior caol. INIar oidhche nan sian a ghreann, 
'S e teannadh a choir nan long ; 
Thilg e chiad urchuir 'n a deann, 
Thorchuir an tiis 'iiithaidh ghrag 
Mnileideon is geal-choin luath, 
Fad a's liad a' chaimp 'n a dheigh, 
Fhrois e 'n t-eug am measg an t-sluaigh. 
Bu lionmhor air lom a' bhlàir 
Teintean-soillse cràmli nam marbh ; 
Naoidh làithean gun mhearachd gleòis, 
Sgap Apollo 'u dòrlach searbh. 
Cho-ghairm air an deicheamh la, 
Deagh mhac Pheleuis an lan-fheachd ; 
An diol le luno bu truagh ; 
B' ise ghluais an smuain 'n a bheachd. 

(7?« leantainn.) MAC NA BANTRAICH. 

SGEUL FIOE. 
Ann am baile beag araidh anus 
an taobh-deas blia Sgoil-Shabaid, 
ag-us bha moran cloinne 'g a taoglial. 
Am measg cliaicli bha balachau 
beag, tapaidh, aon mhac a mhathar, 
agus bu bhantrach i. Cha 'u 'eil 
teagamh nach do mhilleadh e, 
gidheadh, le bhi 'toirt a thoil feia da 
anus gach ni, agns le bhi 'g a fhagail 
gun smachd a chiir air, ge b' e ni a 
dheanadh e. Is trie tha na miltean 
dhe 'n oigridh a' dol air seacharau, 
agus a' claonadh gu tur air falbh o 
shlighe na firiuu trid mi-churam 
sgriosail am paranta fein. Nach 
trie a chual siim uile an sean-fhocal 
— " Ni na big, mar a chi na big ;" 
aeh tha e ceart co fior gu 'a noehd 
an oigridh, an uau' a ruigeas iad gu 
inbh agus aois, au deagh-ghiulau 
sin a sparradh orra ami an laithibh 
au oige le 'm parantaibh feiii. Nach 
glic an ti a thubhairt, " Teagaisg 
leanabh a thaobh na slighe air an 
coir dha imeachd ; agus an uair a 
bhios e sean, cha treig e i." 

Bha mac na bantraich na dhroch 
ghille, steidhichte air a bhi 'deauamh 
au uilc — fiadhaich, reasgach agus 
droch-bheirteach ! Chuireadh chum 
na sgoil e, ach cha robh siu chum 
feum sam bith. Au ait dol do 'a 'l'reas Mios an Fhoghair. 1874. AN GAIDHEAL. 247 sgoil, racliadh e air falbh maille ri 
drocli cliompanaicli gix blii I'i milleadli 
agus ris gacli olc a thigeadh iia 
'char. Is aun a tliaobh meas a bin 
air a mhathair a cheaduiclieadli dha a 
blii sa sgoil acli mu dheireadJi cba 
do ghabh neach sam bitU snim deth, 
agns nmaicli a bichd eolais cead a 
clioise a thoii't dha, gns an tugadh a 
sbroiu foia comhairle air. An sin, 
thug* e an t-aite so, agns an t-ait lul 
eile air, a' del a mill 's a nail, giis mu 
dheireadh an do dhruideadh a mach 
e leis na h-nile air sou a dhroch 
ghiiilan feiii. La de nn, laithibh, air 
da a bhi faiin, sgith, ocracli, agus 
eagal air dol dhachaidh dh' iomisuidh 
a mhathair, o 'u bhris e a cridhe, 
ghabh Uilleam bochd aims na 
saighdearaibh, agus chuireadh e gu 
cogadh America. Ged a chaidli e 
do 'n arm, agus fad air falbh o 
dhuthaich a bhreith, cha d' thainig 
caochladh idir air chum maith, ach 
d' fhau e ceart co coirbte, aiugidh, 
agus malluichte 's a bha e riamh. 
Bha a mhathair bhochd fathast air a 
caomhuadh gu bhi ri caoidh air a 
shon, agus gu bhi 'guidhe air an 
Tighearn' trocair a noclidadh dha. 
Air di a bhi fo mhor thrioblaid- 
inntinn air son a mic amaidich, chual 
i mu shaigh dear eile, mac tuathanaich 
'n a coimhearsuachd fein, a bhuin- 
eadh do 'n aou chuideachd ri Uilleam, 
agus a bha gu seoladh gun dail 
tliar fairge chum dol dh' ionnsuidh 
ua reismeid. Dh' fhalbh i, agus 
clieanuuich i BiobuU beag chum a 
chur leis an t-saighdear mar thiodhlac 
luachmhor d' a mac. Cha 'n 'eil 
teagamh nach do f hi inch si e le 
'deuraibh, agus nach do chuir i mile 
beannachd agus deagh-dhurachd 'n a 
lorg. Chuir an t-oganach truagh a 
cheana gu dian an aghaidh gach 
iuiileachd agus strith a riuneadk le 
'mhathair chum 'ath-leasachadh, ach 
CO a's virraiun a radh nach cuir gras 
an Tishearua eifeachd anns a' chuimhneachan graidh so chum an 
t-oganach a chasgadh'n abhras ruith 
gu leir-sgrios. Rainig an saighdear 
gu tearuinte, agus ghlac e a' cheud 
chothrom chum mac na bantraich 
fhaicinn, agus thubhairt e ris, 
" Uilleim, fhir mo chridhe, chunnaic 
mi do mhathair mu 'n d' fhag mi 
Alba." " Seadh," ars' Uilleam, " am 
beo a' chailleach chrosda ?" — agus 
chuir e a' cheist air mhodh co mi- 
nadurra 's a nochd gu 'n robh e 
comadli co dhiubh bha i marbh no 
beo. " ! Uilleim, Uilleim, an ann 
mar sin a tha thu 'labhairt mu d' 
mhathair chaoimheil fein Ì Bha i 
beo, ach gle dhiblidh, fann, tuirseach, 
ag'us air cromadh gu lar le bron ; 
aeli chuir i tiodhlac beag- leamsa 
ad ionnsuidh le moran bheannachd." 
— '' Tha mi 'n dochas," deir an 
t-oganach, "• gur e airgid a chuir i 
thugam, oir is mise tha feumach air." 
" ! mo ghille maith," deir an 
saighdear," is tiodhlac e a ta ni 's 
fearr na airgiod, agus ma ni thusa 
feum cheart dhetb, feudaidh e 'bhi 
dhuitse ni 's luachmhoire na uile 
airgiod agus or na cruitheachd, — is 
e Biobull a tha ann, Uilleim, am 
Biobull, Leabhar uaomh an De bheo." 
Thilg e a shuilean air an tiodhlac 
luachmlior le tair nach gabhadh 
cealachadh, ach cha dubhairt e guth. 
Dh' fhan e 'n a thosd, a' tilgeadli a 
shuilean iomluasgach air an lar. 
" Chuir do mhathair 'ad iounsuidli 
aon iarrtas deireanuach," deir an 
saiglidear," agus ghuidh i ort an 
Leabhar so fhosgladh gach la, agus 
earrann deth a laugliadh, ged nach 
biodh ann ach aon raun." — Ghabh e 
an Leabhar, agus laimhsich se e, 
mar gu 'm biodh aon chuid eagal no 
nair air a mlieur a chur air, no 
'thogail 'u a laimh. Dh' fhau e 
tamuU 'n a thosd, agus a' togail a 
chiuD, thubhairt e, " Cha'n 'eiì e ua 
ni mor gun teagamh aon rann a 
leughadh gach la ma bheir sin 248 AN GAIDHEAL. Tieas Mios an Fhoghair, 1874. coiiihf Imrtachd idir do 'u chaillicli 
sin a's inatliaiv domh. An ceanu 
tacaiu dli' fhosgail e au Leabhar, 
ag'us thubliairt o, " Is iongautacli 
an ni gu 'n do tliuit mo shuil air an 
aoia earrainn a bha riamh ana 
chomas ionnsachadh 's an Sgoil- 
Shabaid, agus 's iad so na briatlira, 
— " ThigibL. am iounsuidh-sa sibhse 
iiile a ta ri aaothair agns fo tlirom 
iiallaicli, agns bheir mise fois diubb." 
Tlia so ro iongantach da rireadli ! 
Ach CO e so tba 'g radh, •' Thigibh 
am ionnsiiidh-sa'?" " ISTacb'eil fios 
agad," deir an saiglidear ri Uilleani, 
" gur e losa Criosd Mac Dhe a tlia 
't'lirt a chniridh so do dbaoiuibh 
truagh, peacacb, sarnichte, mar a ta 
tbusa agns mise ?" Dh' fbalbb an 
saighdear, agns air da sealltuinn air 
ais, chnnnaic e mac na bantraich le 
'lambaibh air a shnilibh, agns na 
deoir a' tniteam sios 'n an tniltibb 
gu lar ! 'n la sin tlioisicli e air 
na Sgriobtuirean a rannsachadli, 
agns cba b' fhad gns an robb e co 
combarraicbte air son a naomliachd 
's a bha e riamli air son a jjheacanna. 
Bhnanaicb e tnille an deigh sin 
'n a dlinine cliniteach, measail, agus 
diadbaidh. Oba b' fhad an nine, 
gidheadli, gus an d' thugadh e a tir 
Ian amhgbair agus broin gu I'ioghachd 
a ta " neo-thrnaillidh, neo-shalach, 
agus a chaoidh nach searg as." 
Chuireadb cath deistiuneach beagau 
an deigh sin, agus air do'n t-saigbdear 
a bhi air a chaomhnadh chaidb e 
seacliad air an araicb fhuiltich air- a 
conibdachadh le closaicbibb 'n am 
marbh, agus clinnnaic e IJilleam mac 
na bantraich 'n a sbineadh gu 'n deo 
fo cliraoibb ! Ghlac e am peileir 
mu 'n ambaich, ach bhae a' leughadh 
a' Bhiobuill a reir eolais an deigh 
dha 'bhi air a leonadli, o 'n bha e 'n 
a luidhe tharais air, agus bha e fos- 
gailte aig a' cheai-t earrainn a dh' 
ainmiclieadh a cheaiia. Thug an 
eaighdear leis am Biobull, agus cha do dhealaich o ris fhad 's bu bheo e. 
Chuir e litir dh' ionnsuidh Ministeir 
na sgriorachd far an robh a' bhan- 
trach a chomhnuidh, chum gach ni 
a chur an ceill di mu thimchioU a 
mic. Rinn an Ministear sin, agus 
bha cridhe na bantraich Ian solais a 
thaobh an atharrachaidh a rinneadh, 
le gras De, air mac a graidh, agus 
thug i cHu do 'n Ti a's airde agus 
dh' fhag i fein gu sona an saoghal 
beagan an deigh sin, le dochas gu 'u 
robh Uilleani air thoiseach oirre aim 
an rioghachd na gloire. Gu robh 
Focal naomh an Tighearna, uime 
sin, air a bheannachadh do na h-uile 
a ta mi-churaraach, mar a bha e, 
gun teagarah do 'u oganach 
struidheil air an d' thugadh a uis 
iomi-adb. 

Sgiathanach. CAOIDH CHRIMINE. 
thaibhse, bho airde nan nial, 
Cromaibh a dh' iarraidh ur Deirg ! 
A's thigibh, oigheau an Trein, o 'r 

talla, 
Le ur-fhalhiinn leibh do m' ghradh ! 
C uime, Dheirg, au robh ar cridh' 
Air au suiomh co dlu 'u ar com ! 
A's c'uim' a spionadh thusa uam, 
'8 an d' fhagadh mise gu truagb trom ? 
Mar dha his sinn 's an druchd ri gaire, 
Taobh na creige 'm bias na greiue, 
Gun fhreumh air bith ach an aon, 
Aig an da lus aobhach aoibhiuu. 
Sheun oigheau Chaothain na bus, 
Is boidheach leo fein am fas I 
Sheuu a's ua h-aighean eutrom ; 
Ged thug an tore do aon diu 'm bas. 
Is trom trom, 's a cheann air aomadh ; 
'N t-aon lus faoin tha fathasd beo, 
Mar dhuilleach air seargadh 's a' 

ghrein — 
O ! b' aobhinn bhi nis gun deo ! 

A's dh'iadh orm oidhche gun chrich ; 
Thuit gu sior mo ghrian fo smal. 
Moch bu lannair air Mor-hheinn a 

snuadh, 
Ach anmoch chaidh tual an car. 
'S ma threig thu mi, shobiis m' aigh ! 
Tha mi gu hi bhrath gun ghean. 
Ocli ! mur eirich Dearg a phramh, 
la duibh-neul gu brath a bhean ! Treas Mtos an Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 249 fuar do I a 'S duaichnidh do dhreach. 

clu'idli' ; 

Gun spionn' ad laimh, no cli ad chois. 
Och ! 's balbh do bheul a bha binu ; 
Och 's tinu leam, a ghraidh, do chor ! 
Nis chaooliail rughadli do ghruaidh, 
Fhir nam mor-bhuadh anns gach cath ? 
'S mall, mar na cnnic air 'n do leum, 
A' chas a chuir eilde gu stad. 

A's b' annsa Dearg seach neach fo 'n 

ghrein ! 
Seach m' athair deuracL, 's mo mhathair 

cbaomh. 
Tha n suil ri lear gu trie 's an eigheach ; 
Ach b' anusa leamsa del eug le m' 

ghaol ! 
A's lean mi 'n cein thar muir a's glinn 

thu, 
'S laidhiun sinte leat 's an t-sloc ; 
! thigeadh bas no tore do m' reubadh, 
Neo 's truagh mo cLàramh fein an 

nochd. 
A's rinneadb leaba dhuinn an raojr, 
Air an raon ud cnoc nan sealg ; 
'S ni 'n deanar leab' air leth an nochd 

dhuinn, 
'S ni 'n sgarar mo elioi-p o Dhearg I 

Tuirlibh, thaibhse nan nial, 
Bbo ionadan fial nam flath ! 
Tuirlibh air ghlas-sgiathan ur ceo, 
A's glacaibh mo dheo gun athadh ! 
Oighean tha 'n tallaibh an Train, 
Deilbhibh ceo-eideadh Chrimine ; 
Ach 's annsa leam sgiobul mo Dheirg ; 
Ad sgiobuls', a Dheii-g, biom ! 
■ — Dan an Deir,j. — Jtrram, BEINN VESUVIUS. 

Anns a' ijbliadhna 1717, ana am 
iijeadliOB a'cLeiteiu, rainig mi (arsa 
Easbuig' Berkley) muUacli Leimie 
Vesvviiis^ ariijs am faca mi fosgladh 
farsuing as au robh smiiid co mor a' 
teacbd a iiios, 's nacli robh e am 
chomas doimline no ciimadh au 
t-sluicLd fbaiciiiLi. Anns au dubh- 
aigean tàllteil so, cbuala mi fnaim 
eagalach, a' teaclid a nios, mar gu 
'm b'ann, a meadbou ua beinue, 
agns air uairibb cosmlmil ri tair- 
neauacb no fnaim gbunnacba-mora, 
DO leaclidan creadba a' tuiteam o 
mbnllacb tbigbean air a' cbabbsair. 
Mar db' atbarraicli an soirbbeas air 
nairibb db' fbas an toit ni bu lugba, I a' taisbeauadb lasair dbearg, a bba 
mn 'u cuairt do bbenl au t-slnicbd, 
ballacb dearg, agus air uairibb 
buidbe. An deigb dbuiun fuireacb 
corr a's uair, 's an smuid a bbi air 
a h-atbarracbadh leis an t-soirbbeas, 
bba agaiuu air uairibb seallada 
aitbgbearr air an t-slocbd mbor so. 
Ann an iocbdar an t-sluicbd, bu ieir 
dhomb gu 1;-araidb da aite-tbeine 
dhi d'a cbeile ; bba 'u t-aon air an 
laimb cbli mu tbuaiream tri slatan 
air lend, as an robb lasair ruadb, a' 
tilgeadb OS a cbeann doii-neagan 
cblacb a bba dearg-tbeitb, le toirm 
anabarracb : agus an uair a tbuit 
iad air au ais, rinn iad an stairiricb 
cboimbeacb sin a db' ainmicb mi 
cbeana. Air an ocbdamb la de cbeud 
mbios an t-sambraidh, dbiricb mi 
mocb 's a'mbaduiim an dara b-uair 
gu mullacb na beinue so, agus fbuair 
mi beacbd agus sealladb ur air au 
aite. Bba 'n toit ag eirigli suas co 
direacb reidb, 's gu 'u d' fbuair mi 
lau-sbealladb air beul an t-sluicbd, 
a bba, a reir mo bharail, mile 
mu 'n cuairt, agus mu cbeud slat air 
doimbneacbd. 'u a bba mi 'n so 
mu dbeireadb, bba earn mor cruinu 
air cruinneacbadb ann an iocbdar an 
t-sluicbd. Tbacbair so o na clacb- 
aibb a bba air an tilgeadb suas, agus a 
tbuit a ris air an ais anus an t-s1ocbd. 
'S am; 's a' mbeall ur so a bba 'n da 
tbeine a db' ainmicb mi. Bba 'n 
dara b-aon diubb, gacb tri no ceitbeir 
de mbionaidibb, a' tilgeadb an aird 
le fuaim uanJiasaicb, aireamb ana- 
bbarracb de cblocbaibb deurg, teiuu- 
teacb, air a cbuid bu lugba tri 
cbeud troidb os mo cbeann ; acb do 
bbrigb nacb robb gaotli ann tbuit iad 
sios anns a' cbeart ait as an d' tbaiuig 
iad. Bba 'n t-aon eile Ian do stugb 
leagbta dearg, teitb, mar cbi sibb 
anu an tigb deanamb gbloineacban, 
ail- gboil agus tre a cbeile, ag at 's a' 
gluasad mar tbonuaibb na faii-ge. 
Air uairiLb 250 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Fhoghalr, 1874. cliuir an stugh goileacli no thaivis, 

ag'us ruitli e sios air taobli a' 

cLuirn, dearg-theith mar tliainig e 

mach, acli cliaocLail e 'dhatli 

's a clioslas mar chruadhaicli agiis 

mar cliinn e fiounar. Na 'n atharr- 

aicLeadli a' gbaoth, 's gii 'n seideadli i 

clium an taobh air aa robli sinne, 

bba sinn an cnnnart a bhi air ar 

marbliadh leis na mill leaglita a bha 

air an tilgeadh o 'n aigean; ach o'n a 

bba 'ghaotb freasdalach, fhuair sinn 

cotbrom air sealladb beach daidb a 

gbabbail air an ait ioiigantach sin 

car uair-gn-letli a db-niue. Air a' 

cbnigearab la de mbios meadbonacb 

an t-sambraidh, cbnnnacas an sliabli 

so fad an rath aid o bhaile-mor 

Naples, a' brncbdadh thairis; agus 

tri laithean 'n a dheigh sin dh' ath- 

nraicheadb an fbnaim thorrnnuach a 

thainig as, air chor 's nach e a mhaiii 

gu 'n do cbrithich gach niuneag, ach 

mar an cendua gach tigh, a bha sa' 

bhaile, cbriothnaich iad o 'n steidh. 

0' n am sin dh' at e thairis, agns air 

nairibb san oidhcbe chitbteadh mill 

theinnteach air an tilgeil fad' os a 

ceann anns na speuraibb. Air an 

deicheamb la 'n nair a shaoil sinn 

gn 'n do sgnir i, tboisich i as ur, ag 

at agns a' bencbdaich gu h-oillteil. 

Cha 'n 'eil e 'n comas do neacb 

beachd a's firinniche bhi aige air an 

fbnaim a thainig naipe, 'n nair bn 

choimbicbe i, na smnaiuteacbadh 

mar gum biodh doinionn gbailbheach 

a' gheamhraidb, toirm atmhor a' 

chnain mhoir, torrunn spenr, agus 

callaid glinnnacba-moi-a, air an aon 

am, a'deanamb co'-fhnaim eagallaich 

le cheile. Ged a bha siime da-mbile- 

dheug air astar, bu chulaidh-uamhais 

an fluiaini. Chuir siiiiie romhainn 

del ni bn diuithe air an t-sliabh, 

agns thug triuirno chcathrar againn 

bàta leinn, agus chaidh sinn air tir 

aig bun na beinne. Mharcaich sinn 

an sin ceithir mile mu 'n d' thainig- 

sinn a db-ionnsuidb an stugli leaghta a bha sruthadh a nuas 'u a chaoiribh 
dearga air slios na beinne. 'S ann 
a nis a chinn an stairirich agus au 
fbnaim uamhasach thar tomhas. 
Anus an neul a bha os ceann beul 
an t-sluichd, mbothaich mi gach dath 
a bhiodh ann am breacan. Bha 
maraon rughadh dearg, uamhasach 
anns an speur^ os ceann an aite 
far an robh an stugh teinnteach 
a' tearnadh. Bha, mar gu 
'm biodh, abhuinn mhor de stugh 
leaghta a' niitli a nu.as o mhull- 
ach gu bonn na beinne, agus le neart 
nach b' urraiiniear a chasgadh, a' 
milleadh, a' losgadh, agus a lom- 
sgrios gach fiou-lios, gach craobh 
olaidh, agns gach tigh a thainig 'n a 
rathad ; agus sgoilt am beum-sleibhe 
so as a cheile air gach taobh mar 
bha creagan agus cnnic a' cur gTab- 
aidli air 'n a dheanuruith mhillteach. 
Bba 'n sruth bu mho dhiubh mu 
leth-mhiie air lend agus cuig mile air 
fad. Dhiricb mi suas beagan ri 
taobh na h-aibhne teinntich so ; ach 
b' eigiun domh grad-tbeicbeadh air 
m' ais, athaobh's nach mor nach do 
thachd faileadh a' phronnaisc mi. 
Am feadh a bha sinn a' dol air ar 
n-ais mu thri uairean s a'mhaduinn, 
chuala sinn beucaich na beinne, a' 
ranaich gu h-oillteil fad na slighe ; 
agus chunnaic sinn i a' tilgeadh os 
a ceann steallan lasrach agus clachan 
teinnteach, a bha, mar a thnit iad 
air an ais, cosmbuil ri rionnagan 
drileannach a thuiteas o theine 
ealanta a ni daoine le fudar. Air 
leam gu 'n robh na clachan teinn- 
teach sin air an tilg'eadh mile troidh 
direach anns an athar os ceann 
mullacb an t-sleibh. Anus an 
t-suidheachadh so dh' fhnirich e re 
sheachd no ochd de laithibh. Air an 
ochdamh-la-deugde'nmhios cbeudna, 
sguir gach coltas de 'n t-seorsa so, 
agus bha beinn Vesuvius mu dheir- 
eadh gu ciuin samhach, gun smuid; 
gun lasair. — Leabhar nan Cnoc, THE GAEL, 

ENGLISH DEPARTMENT. Vol. III. OCTOBER, 1874. PKOFESSOR BLACKIE on the 
LANGUAGE AND LITERA- 
TURE OF THE SCOTTISH 
HIGHLANDS. 

We are indebted to the Ohan 
Times for the following' report of an 
interesting- lecture delivered by Pro- 
fessor Blackie, on the invitation of 
the Tobermor}' Mutual Improvement 
Society, in the Sheriff Court Room, 
Tobermory, on Tuesday evening', 
29th September. The subject of 
the lecture was " The Language and 
Literature of the Scottish High- 
lands ;" and the attendance, notwith- 
standing the inclemency of the 
weather, was large. The Professor 
divided his discourse into three parts 
— the first part, philological ; the 
second part treating- of Ossian and 
the Ossianic poems ; the third part 
of the other lyric poets and general 
literature of the Gael. Lender the 
first head he treated of the Gaelic 
language as one of the oldest and 
most interesting members of the 
great Aryan family, which had 
spread over the world in so many 
fruitful branches, from the Ganges 
to Mount Hecla; and pointed out 
specially, as the distinctive pecu- 
liarity of the Celtic branch, the habit 
of modifying the root for grammatical 
purposes by softening the initial 
consonant, or what is technically 
called aspiration. By virtue of this 
peculiar law, m for instance, and òin 
certain cases, are changed into v 
(written mh and hh) when they 
commence a word. This change 
takes place not only in tenses and 
cases for the purpose of flection, but 
in many cases from a sort of infec- tious influence asserted over the fol- 
lowing word hj that which precedes ; 
and this influence depends on a 
certain fine perception of vocalic 
euphony peculiar to the Celtic race. 
Under the second head the Professor 
classed the Ossianic poems ])ublished 
by Macpherson iinder the same 
category as the Homeric poems, 
which are now read under the name 
of Homer*. The Greek and the 
Gaelic poems alike were put together 
from materials floating for centuries 
amongst the people, and gathered 
into a unity by the shaping- power 
of a presiding genius ; only the lec- 
turer thought he had good reasons 
for believing that the genius of 
Homer had more to do in moulding 
the old Hellenic ballads into their 
present epic shape than Macpherson 
had in moulding the materials which 
he found in his manuscripts, or col- 
lected from the recitation of the 
people. There was nothing indeed 
contrary to the evidence collected — 
principally by the Highland Society 
some sixty years ago — in supposing 
that Macpherson was nothing better 
than he professed from the beginning, 
viz., a mere collector, compiler, and 
editor of existing compositions ; 
and, as an editor, entitled to use 
such liberties of occasional excision 
and interpolation as were understood 
to belong to the editorial function. 
Under the third head the lecturer 
briefly indicated the great wealth of 
excellent lyric poetry wdiich the 
Celtic intellect in the Scottish High- 
lands had poured forth, and of which 
some idea might be got from a cur- 
sory inspection of " Mackenzie's 252 THE GAEL. October, 1874. Eeauties of Gaelic Poetry." It was, 
he held, a great mistake in persons 
who dwelt in the Highlands to allow 
these rich fields of natural and noble 
sentiment to lie unreaped — crops of 
healthy feeling and elevating thought 
which belong as peculiarly to the 
Hig-hlands as the deer in the glen, 
the salmon in the river, and the 
purple heather on the moors. He 
hoped the day was not far distant 
when this discreditable neglect would 
transform itself into a diligent cul- 
ture ; and he might yet live to see 
the day when the valuable records 
of Celtic literature — Scottish, Irish, 
and Welsh — should be expounded 
by eloquent teachers in Edinburgh 
and Glasgow with as much fervour 
and taste as were now devoted to 
the most cherished monuments of 
the Greek and Roman intellect. The Greeks were Vv'ise, and the Pv.omans 
were strong ; but man with Celtic 
blood in their idens had a natural 
vocation to give to Celtic learning, 
Celtic song, and Celtic traditions of 
all kinds the first place in their 
hearts above all competitors. The 
Professor concluded by reciting 
poetical translations from the Gaelic 
poets, which he had executed this 
summer, including specially the three 
first sections of Macdonald's vigorous 
and ^schylean poem called " The 
Launching of the Birlinn ;" a hu- 
morous song characterising the 
drinking habits of last century, called 
" Callum o' Glen ;" and the follow- 
ing English version by himself of a 
modern Gaelic song in praise of the 
island of Mull, by our own respected 
contributor, Mr. M'Phail, Architect, 
Hill Street, Glasgow. THE ISLAND OF MULL. 

PROM THE GAELIC OF DUGALD MACPHAIL. 

O the Island of Mull is an isle of delight. 
With the wave on the shore, and the sun on the height, 
With the breeze on the hills, and the blast on the Bens, 
And the old green woods, and the old grassy glens. 

Though exiled I live from the land of my race 
In Newcastle a gray and a grimy old place, 
My heart, thou fair island, is ever with thee 
And thy beautiful Bens with their roots in the sea ! 
the Island, &c. 

There was health in thy breeze, and the breath of thy bowers 
Was fragrant and fresh 'neath the light summer showers. 
When I wandered a boy, unencumbered and free 
At the base of the Ben 'neath the old holly tree ! 
O the Island, &c. 

Where the Lussa was swirling in deep rocky bed. 
There the white-bellied salmon, with spots of the red 
And veins of dark blue, in young lustihood strong 
Was darting and leaping and frisking along ! 
O the Island, &c. 

And a deft-handed youth there would gallantly stand 
With a triple-pronged spear, smooth and sharp in his hand, 
And swiftly he pounced, like a hawk, on his prey — 
And glancing and big on the grass there it lay ! 
the Island, <fec. October, 1874. THE GAEL. 253 Aud tlie red lien was there 'nsatli the wood's leafy pride, 
And the cock he was crooning and cooing beside ; 
And, though forest or fence there was none on the Ben, 
The red deer were trooping far np in the glen ! 
O the Island, &c. 

then 'twas my joy in the prime of the May 
To list to the sweet-thi'oated birds on the spray, 
And to brush the cool dew from the low-winding glen, 
"When the first ray of morning streamed down from the Ben ! 
O the island, &c. 

Bright joys of my youth, ye are gone like a dream, 
Like a bubble that bursts on the breast of the stream ; 
But my blessing, fair Mull, shall be constant with thee. 
And thy green-mantled Bens with their roots in the sea ! 
the Island, &c. THE LAIRDS OF ARGYLL. Recurring to the valuable Parlia- 
mentary return of owners of lands 
aud heritages in Scotland, we find 
that there are 144 landowners in 
Argyllshire who bear the Highland 
designation of "Mac" prefixed to 
their sur-names. Eleven of these 
are Macdonalds, but of that once 
numerous and potent clan only one 
— the laird of Largie — is entitled to 
be ranked among the larger pro- 
prietors. His estate consists of 
12,775 acres, the rent of which 
amoimts to £4025 a-year. There 
are nine Macdougalls on the list, 
^even Macintyres, seven Mackenzies, 
and nine Mackaj^s. The Macgregors 
(Clan-Alpine — the royal clan, as they 
styled themselves) have been com- 
pletely stripped of their patrimonial 
estates in Argyllshire, aud are now, 
indeed, "landless — landless." The 
Campbells — to whom the letters of 
fire and sword issued against this 
ill-fated tribe were entrusted — con- 
trived to obtain possession of the 
teiTÌtory from which the Macgregors 
were expelled. Glenstrae, the re- 
sidence of Alister Macgregor, the 
liTckless chief whom the Earl of Argyll betrayed by a Highlandman's 
promise, " keeping," like the witches 
in Macbeth, "the word of promise 
to the ear but breaking it to the 
hope" — is now swallowed np in the 
vast Breadalbane estates, and so is 
" Caolchùirn and her towers," on 
Loch-Awe. The Macueils on the 
roll — seven in number — all possess 
respectable estates. Colonsay and 
Oronsay, the patrimonial inheritance 
of the chief of the clan, on the death 
of the late Lord Colonsay, devolved 
on his brother, Sir John Macueill, 
and yield him a rental of £2172. 
The Macneills of Taynish, who i-e- 
ceived a charter of the lands of Tay- 
nish, and of the island of Gigha from 
Alexander, Lord of the Isles and 
Earl of Ross, early in the 15th cen- 
tury, are now represented by T. 
Macneill Hamilton of Raploch and 
Taynish. The gallant Lieutenant- 
General Roderick Macneill, who 
fought with distinction in the Pen- 
insula and at Waterloo, was the head 
of the Macneills of Barra, whose 
estates have passed into the hands 
of strangers. The Macalisters claim 
to be descended in a direct line from 254 THE GAEL. Alaster, eldest son of Angus More, j 
Lord of the Isles, a.d. 1284, who 
was forfeited for his resistance to 
Robei-t Bruce iu the War of Inde- 
pendence. Their ancient patrimony 
of Loup has passed into other hands, 
but they still retain Glenbarr, re- 
turned at £2617, and Crubisdale 
Avhich yields L.540 a-year. The 
Maclaiues of Lochbuy still retain a 
fi-ag-ment of their territory, returned 
at £2067 a-year; and there are other 
ten Macleans on the roll, including 
Ardgour — the 14th, in direct descent 
fi'om the founder of the family — 
whose estate 3'ields him £2514 a-year. 
But the Duart Macleaus have dis- 
appeared froni among the landowners 
of Argyllshire, and their patrimony', 
with the old castle of Duart and the 
celebrated stronghold of Ardtornish, 
have passed into the hands of a 
Liverpool merchant. The Stewarts 
of Appin, so renowned in song and 
story, have all passed away, and 
their territory is in the hands of the 
daughters of the late Mr. Downie of 
Appin — a model M.P. of the old 
school, whose opinion might be 
changed by the speeches delivered 
in the course of a debate, but his vote 
never. Their kinsmen, the Stewarts 
of Ardshiel, have also disappeared; 
but a minor branch of this house, the 
Stewarts of Fasnacloich, still possess 
a small estate, returned at L.736 
a-year. The ex-Vice-Chancellor, Sir 
John Stuart, is a cadet of the Bal- 
lachulish famil}', and his nephew, 
Mr. Stewart of Achnacone, is the 
owner of 2200 acres in Appin, yield- 
ing L.252. Another Stewart is laird 
of Coll, and has a rental of L.4118 
a-year. The Lamonts are the oldest, 
and in ancient times they were the 
most numerous and ])0werful clan in 
Cowal, and, unlike most other High- 
knd clans, they can prove their 
lineage by charters, and not by the 
genealogies of the sennachies. They affirm thatthe Stewarts, Maclachlans, 
and Campbells obtained their first 
possessions in Argyllshire by marry- 
ing the daughters of the Lamout 
chiefs. Like the other clans iu 
Cowal, Lorn, and Kintyre, they were 
gradually despoiled of their terri- 
tories by the greedy " Campbells," 
and they presented a formal accusa- 
tion against the celebrated " Gilleas- 
puig Gruamach," that in 1644 he 
had assaulted and taken Castle 
Toward, their principal stronghold, 
and put to death 200 of its inmates. 
In spite of spoliations and forfeitures, 
they still retain a remnant of their 
ancient patrimony. The chief of the 
clan, Lamont of Lament, has an 
estate yielding L.2959, and Lamont 
of Knockdhu has L.1775 a-j^ear. 
There are a considerable number of 
new men on the roll of Arg^'llshire 
lairds, some of them self-made men, 
who having, by dint of industry and 
ecouoni}', amassed a fortune, are 
proud to return as lairds to the dis- 
trict which they quitted as bare- 
legged Highland laddies. Others 
have merely sought a good invest- 
ment for their money, while a third 
and more numerous class, comprising 
English lords and squires, bankers, 
law^^ers, merchants, and manufac- 
turers, have become Aigyllshire 
landlords from the love of sport and 
a desire for recreation. The most 
extensive proprietor iu the class of 
new men is Mr. Malcolm of Poltal- 
loch, who owns 82,579 acres, which 
yield a rent of L.18,200 a-year; Mr. 
Hunter of Hafton has L.3569; Mr. 
Finlay of Castle Toward has L.2867; 
and Mr, Kirkman Finlay of Dun- 
lossit has L.2882 a-year. Colonel 
Buchanan of Drumpellier owns 
18,000 acres, valued at L.2575 
a-3'ear. The Earl of Morton's estate 
of Ardgour consists of 46,883 acres, 
but it is returned at a rent of only 
L.1685. Mr. Scarlett of Gighn has THE GAEL. 255 L.2288; Mr. Pender, M. P. for the 
Wick Burghs, L.1474; Mr. Raukiue 
of Otter, L.1552 ; Mr. Muir of luis- 
tryuich, L.12o9; and Mr. Hall of 
Taugy, L.2o00 a-year. Skipness, 
an ancient possession of the Camp- 
bells, is the property of the heirs of 
the late Robert Graham, the eminent 
merchant and mannfacturer in Glas- 
gow, is valued at L.187C. Four of 
the ubiquitous Smiths have made 
their -way into Argyllshire, and one 
of them owns Acharanich, yielding 
a rental of L.1800 a-yeav. Ardshiel, 
the patrimony of the chief who led 
the Stewarts of Appiu in the '45, has 
fallen into the hands of a Yorkshire 
lawyer, M.P. for Leeds. A Northum- 
berland baronet (Sir John Orde) has 
emigrated to the shores of Loch 
Fyne, where he possesses an estate 
of L.1218 a-year; another baronet, 
a cadet of the ancient Border family 
of Riddell, owns 54,418 acres at 
Suinart, in Ardnamurchan, worth 
L.3672 a-3-ear. Altogether, there 
are 581 landowners (of one acre and 
upwards) possessing 2,030, 148 acres, 
the gross annual value of which is 
L.359,181 ; and 2283 owners of less 
than one acre, yielding L. 70,9 70 
a-year. The grand total is 2864 
landowners possessing 2,030,948 
acres, of the gross annual value of 
L.430,151.— iY. B. Daily Mail PROFESSOPt BLACKIE AND A 
GAELIC CHAIR. 

The appeal which Professor Blackie 
has just addressed to the " members 
of the Argyllshire Gathering," on 
behalf of a Celtic Professorship, is 
both earnest in tone and weighty in 
argument. The learned Professor, 
though not a Celt, is yet more en- 
thusiastic in support of the study of 
the Gaelic tongue than the sons of 
the Gael themselves. For years he 
has advocated a Gaelic Chair ; and now, tilled w4th all the fervour 
which the fresh pastures opened up 
by his Gaelic studies have awakened, 
he makes another rousing and, let 
us hope, a final because successful 
appeal. We have already insisted 
in our columns upon the importance 
of such a chair, adducing in support 
of this, as Professor Blackie now 
does, the value of comparative 
philology whose study it would aid, 
the benefit which would accrue to 
the Highland pulpil through its oc- 
cupants acquiring by it a more 
thorough acquaitnance with the 
Gaelic tongue, and the poetical and 
antiquarian lore which it would 
more completely open up. It is cer- 
tainly " a blot on the fair scutcheon 
of our national intelligence," as lie 
urges, that there should be professors 
in German universities eminent for 
their knowledge of Celtic philology, 
and none in ours ; and we do not 
wonder, therefore, at his present 
vigorous exertions to have this blot 
wiped out. It may also be urged 
that it is exceedingly desirable that 
our Highland population should not 
lose their native tongue. Though 
a knowledge of English is necessary, 
from its being the language of our 
literature, science, and commerce, 
yet its diffusion need not supplant 
the Gaelic ; and our Highlanders 
should make a vigorous effort to 
preserve it. The language of a 
people is one of the traditional 
roots which connect them with the 
past, and supply the nourishment to 
their love of kindred and country. 
The old Gaelic poetry and the old 
Gaelic traditions should no more be 
sealed to the child i"en of our northern 
hills than the old Gaelic music, if 
they would perpetuate, as it is im- 
portant they should, their ancestral 
life. Now, we are persuaded that 
the chair which is proposed woiild 
aid in maintaining the Celtic tongue. 256 THE GAEL. October, 1874. We do not know wl^-ethcr siicL a 
response will be given from the 
Hig-lilaiid coiiiities to his appeal as 
the Professor expects. The £10,000 
■wliich is needed is not a very for- 
midable sum to such a constituency 
ais the Celts represent. If there 
were only a hundred more like the 
scion of the clan Mackay, who has 
generously subscribed a hundred 
guineas, the thing would be done. 
We hope, for the credit of the Gael, 
that generous donors will not be 
aw anting. — iV^. B. Daily Mail. THE GAELIC LANGUAGE IN 
SCHOOLS. 

The question raised by Professor 
Blackie ia your issue of the 8th inst. 
deserves the earnest and thoughtful con- 
sideration of all who desire to see the 
Education Act worked to the best ad- 
vantage in the Highlands of Scotland. 
To the genial and learned Professor, as 
well as to most of those who turn their 
thoughts to Highland education, it cannot 
but appear a strange anomaly that Gaelic 
is not read in more than a few dozen 
schools ; that in these schools the reading 
(the only "II." taught) is confined to a 
free transLation — made many years ago — 
of Dr. Andrew Thomson's old-fashioned 
series of school books and the Gaelic 
Scriptures ; that the " bards" whom the 
Professor so warmly admires, and Oisean, 
for whom every Highlander — especially 
when he goes South — is ready to do 
battle, are not and never were read in 
Highland schools. Perhaps the Gaelic- 
speaking population of Britain are the 
only people who hold as the first article 
of their educational creed the ignoring of 
their mother tongue. 

It may be doubted, however, whether 
many would advocate the reading of 
Gaelic upon the grounds so ably advanced 
by Professor Blackie. It is true that 
there has betn manifested of late years a 
considerable amount of activity by well- 
meaning people for tlie revival and, if 
possible, the perpetuation of the lan- 
guages ; but most Higlilanders, I imagine, 
are too sensible of the advantages of an 
English education to encourage any 
movement which may tend to prolong 
the existence of the Gaelic in the land. 
They believe that there are forces at work through the opei-ation of w^hich 
Gaelic will cease to be a .s])oken language; 
and for the sake of coming generations 
they desire that the end should come as 
speedily as possible. It is not so clear, 
however, as your correspondent "A 
Celt" puts it, that "if the Gaelic lan- 
guage is ' contemptuously disowned' and 
' despotically extruded' from our schools 
it will happen as a natural result that 
the next generation will be entirely an 
English-speaking one." For my pai't, I 
do not believe that the schoolmaster is 
the only or even the chief means for 
bringing about this vei'y desirable con- 
summation. Nay more, paradoxical as 
it may appear, my experience has led me 
to believe that the more the school- 
master, in a purely Gaelic district, ' ' con- 
tempuously disowns" and "despotically 
extrudes" the language, the more he will 
retard, instead of accelerating, the pro- 
cess of extii'pation. 

Let me take the case of my native 
parish -a secluded parish of Argyllshire, 
not frequented by tourists, and till lately 
not approached by a steamer. About 
thirty years ago the schoolmaster gave 
the command, '" Let there be no Gaelic." 
Since that time Gaelic has not been read 
in the school ; four generations of scholars 
have disappeared off the school-roll ; the 
earlier generations (many of them) "have 
married and had infants, whose baby 
lispiugs have been in Gaelic ;" these 
infants have now become the pupils of 
the school, and they know as much and 
as little of English as their parents did 
thirty years ago. This is not a solitary 
case. Let "A Celt" visit the schools 
along the Western sea-board (including 
the islands) from Cape Wrath to the 
Mull of Kintyre, and he will find, except 
in the villages and their neighbourhood, 
much the same state of matters. He will 
find that in almost all these schools 
Gaelic seemed to be taught ten, twenty, 
thirty, or forty years ago. He will find 
that generation after generation of school- 
going children have left these schools 
able to read English — unable to read 
Gaelic. He will find further, if he pur- 
sues his enquiries, that the great bulk of 
these children, now men and women, 
never read an English book since they 
left school ; but that most of them read 
their Gaelic Bibles, which they learned 
to read, not at school, but at home of an 
evening if their parents could teach them, 
or by following the minister as he read 
the Bible in the church. Even of those 
who went south, "A Celt" would be October, 1874. THE GAEL. 257 surprised to learn from ministers in 
charge of Highland congregations in 
Edinburgh and Glasgow how few of their 
Gaelic hearers read an English book or 
newspaper. 

The tact is, that the Gaelic "area" has 
diminished surprisingly little for the last 
two hundred years. English has, how- 
ever, made considerable inroads within 
the area, especially during the last gene- 
ration or two. Tourists, sportsmen, 
steamers, and r.ailways — these have been 
the chief means ; but stray farmers, 
shepherds, and tradesmen with families 
from the south have been more instru- 
mental in disseminating a knowledge of 
English among the people tlian school- 
masters ; while in some districts a factor 
with expatriating proclivities has dis- 
pensed M'ith the necessity for any arti- 
ficial language. The educational history 
of the Highlands for the last two gene- 
rations does not support the opinion of 
" A Celt," that to cease teaching Gaelic 
is to cease speaking it. The teaching, 
except in a few exclusivelj^ Gaelic schools, 
practically ceased a generation ago, and 
we see the result. That the language, 
as a spoken language, is doomed, no one 
can doubt, but the process of extinction 
is slow. The schoolmaster has not, by 
ignoring it in the school, effected much 
during the last forty years. What, then, 
should be the attitude of School Boards 
towards the language, in the interests of 
the generations immediately succeeding, 
who are, to all appearance, destined to 
be Gaelic speaking ? 

It might be urged that even if the 
teaching of the Gaelic in the schools 
should lengthen its span of life by a 
generation, live generations (say) of in- 
telligent Gaelic-speaking men and women 
would be more conducive to the best 
interests of the country than four genera- 
tions of ignorant Gaelic speaking, with 
the fifth English speaking, and probably 
as intelligent as the newly-born usually 
are. But is it not actually the case that 
an intelligent knowledge of English is 
best imparted by making a judicious use 
of the language which the children 
already know ? This certainly is the 
method followed everjTvhere except in 
the Highlands and in the South of Ire- 
land when teaching a foreign language. 
What is there in the relation between 
Gaelic and English which forces the 
Highland schoolmaster to pursue a 
method different from that of all known 
teachers ? Surely our teachers committed 
a grave mistake some forty years ago when they "contemptuously disowned" 
the langiiage of the children as a means 
of education. It has been ascertained 
that a class of Gaelic-speaking children 
able to read easy narrative in English 
can learn, in twenty to thirty lessons, to 
read with intelligence one of the Gospels 
in Gaelic. If these children were taught 
systematically a Gaelic lesson — saj^, once 
a week — and were compelled to -m-ite out 
at home an English translation of a part 
of it ; if they were led persistently in 
this manner through a course of Gaelic 
reading embracing, in prose, extracts 
from such works as " Campbell's Tales," 
and "Macleod's Dialogues, "and in poetry, 
Buchanan, the easier parts of Boss, Mac- 
mtyre, &c., with selections from Smith 
and Macpherson's collections of ancient 
poetry, they would, apart altogether 
from the English reading lesson, at the 
age of thirteen, leave school with a far 
greater command of English than the 
average Highland boy or girl possesses 
under the present system, and they would 
carry with them besides a taste for read- 
ing which would continue through life, 
and which would not be confined to 
Gaelic hterature. Surely an hour a week 
might be spent in making the experiment, 
since the other system has so completely 
failed. Objections have frequentl}' been 
urged of late years against the teaching 
of religion in the common school, because 
religion would be apt to be associated 
afterwards with " pains and penalties" in 
the pupils' minds. With what feelings 
the average Highland boj^ and girl re- 
member the dreary daj's and years spent 
in conning over pages which remained 
through life unintelligible jargon, they 
alone can tell ! 

This method of teaching English 
through the medium of Gaelic to Gaelic- 
speaking children is not, I am well aware, 
in favour with the teachers of the North. 
They do not believe in its siiccess. I 
would respectfully ask them to consider 
whether the sj'^stem of ignoring GaeUo 
has succeeded. I think those of them 
who have laboured where English is not 
spoken will admit that it has not. Is it 
not worth while to try a sj- stem Avhich 
appears so reasonable ? It has been tried 
in some instances, and, to my own per- 
sonal knowledge, with a considerable 
measure of success. I have been told 
that the late James Munro produced 
valuable results by the use of it. The 
system was eloquently advocated by the 
late Dr. Ixorman Macleod. It is difficult, 
if not impoBsible, to iu^til a taste for 258 THE GAEL. tlctobev. 1874. reading by reading only a language which | 
is understood at the best but imperfectly; 
and I believe that the schoolmaster will 
not become a powerful instrument for 
extirpating the Gaelic language till he 
makes his scholars readers. The fact is, 
that it is not at all uncommon to find the 
best Highland teachers encouraging their 
more advanced pupils to learn Latin in 
order to enable them the sooner to ac- 
quire the English. If the pupil ever 
becomes a scholai-, he will find out for 
himself that the road he has been made 
to travel is a very circuitous one ; and 
he will fall back upon the "disowned" 
Gaelic in order to perfect his knowledge 
of both English and Latin. 

It is frequently said by those who 
have known the Highlands best and 
longest that the present youthful gene- 
ration are not so intelligent or so cultured 
as those who preceded them. It this be 
the case, may not the extrusion of the 
language as a means of education be, in 
part atleast, held accountable? Before the 
unintelligible reading now in vogue be- 
came so general as it is, a considerable 
amount of literary information was con- 
veyed by the ear. The practice of reci- 
tation and story-teUing has all but 
ceased ; and it is doubtful whether it 
has been replaced by customs intellec- 
tually more healthful. 

I should 1)0 sorry to think that an in- 
telligent knowledge of their native 
literature, scanty though it be, would 
tend to make our Highland youth " mere 
dreamers and song makers," or "would 
unfit them to play their part on the 
world-^vide field of action." Certain it 
is that those of our race who have given 
the best proofs of energy and success in 
the Avorld have, in many cases, been 
known to read the little there was of 
Gaelic literature worth reading, although 
they never got a Gaelic lesson in school. 
We all admit that the great aim of 
Highland educationists should be to give 
our Highland peasantry the best possible 
English education. Whether this end 
can" best be attained, as 1 hold, by the 
judicious and persistent use of the (.iaelic 
language in the school or not, the im- 
portance of the question, at the i>resent 
stage of our educational history, can be 
denied by none. It is certain to receive 
thoughtful consideration and full discus- 
sion at Highland School Boards and else- 
where ; and the thanks of all enliglitcned 
Highlanders are due to Professor Blackie 
for* having so energetically opened the 
discussion in your columns. D. M'K. 
Edinr., Aug. 2G, \SlA.—Oban Times. GAELIC LANGUAGE AND 
LITERATURE. 

TO THE MEMBERS OF THE AKGYLE- 
SHIRE GATHERING. 

Gentlemen, — We have just 
brought to a happy conchision the 
exercises and festivities belonging 
to one of those great local Associa- 
tions which contribute so much to 
strengthen that bond of unity whose 
functions it is to gather into a com- 
mon organism tlie several groups of 
which a prosperous Empire is com- 
posed. No man that took part in 
those exercises, whether of a more 
weighty or of a more light descrip- 
tion, but will bear witness to the 
potency of their virtue in fanning 
the flame of a healthy life in this 
district. My masters, the Greeks, 
always took a special pride in such 
sports ; and no man who knows the 
history of his species can doubt their 
efficiency as amongst the best ele- 
ments that go to the making of a 
great nation. But in the roll of the 
exercises so felicitously exhibited on 
the green fields of Oban on AVed- 
nesday last there was one notable 
omission. The race and the dance, 
the music and the manufactures, the 
physical strength and the adroitness 
of the Celtic people ^vere represented, 
but not their intellect. The Gaelic 
language possesses treasures of ' 
popular poetry second to none pos- 
sessed by any people of Europe. 
The works of Duncan M'Intyre and 
M'Donald of Ardnaranrchan will 
bear comparison with similar eftbrts 
of the best poets in any language ; 
not to mention the admirable grace, 
humour, and wisdom of the prose 
works of the good father of the 
good Norman M'Leod, and the rich 
mines of early Celtic history that are 
preserved in the chronicles of the 
old Irish masters. And yet, some- 
how or other, by sad neglect and a 
concurrence of untoward cii'cum- THE GAEL. 259 stances, the venerable language of 1 
the Gael, in whose picturesque phrase 
the sublime scenery of our country- 
has been so admh'ably photographed, 
is systematically neglected by those 
who should naturally cherish it. 
This most unreasonable and unna- 
tural neglect is the cause of the sad 
blank in the department of the 
Celtic laug-uage and literature which 
your festive gatherings in Oban and 
our learned exercitations in the 
University of Edinburgh equally 
present. There are Professors emi- 
nent for their knowledge of Celtic 
philology in German Univei'sities, 
but none in Scotland. The existence 
of this blank is a blot on the fair 
scutcheon of our national intelli- 
gence, which ought to be removed ; 
and I appeal to you, as intelligent 
Celtic gentlemen, to give me a help- 
ing- hand in its immediate removal ; 
if you do so, you will, at very little 
expense, achieve a five-fold good — 
you will co-operate with Dr. Muir, 
the founder of the Sanscrit Chair, 
Edinburgh, in the creation of a 
great school of comparative philology 
in the metropolis of Scotland ; you 
will elevate the tone of the High- 
land pulpit, by giving to the native 
preachers a more masculine hold of 
the venerable language which they 
wield ; you will advance the teaching 
of English in the Highland schools 
by that aid which every practical 
teacher knows can be given only by 
the apt comparison of the mother 
tongue ; you will enrich the intellect 
and warm the fancy of the people in 
the North by cherishing those gal- 
lai\t memories, and fanning those 
generous sentiments which it is the 
mistaken policy of some to obliterate 
and extinguish; and, finally, you 
will gain for yourselves by one 
stroke the love of the Highland 
people, and the respect of all the great 
scholarsand large thinkers of Europe. 
The plan that I propose to you for the creation of a Chair of the 
Celtic Language and Literature in 
the University of Edinbui'gh — which 
is decidedly the most worthy thing 
that you could do to fill up the blank 
in the progranune of your gatherings 
— is a very simple one, and cajjable 
of being realised immediately by a 
very moderate amount of Celtic zeal, 
and a little decent human co-opera- 
tion. Suppose there are two hun- 
dred members of the Association — 
I don't know the exact number, but 
it must be somewhere thereabout — 
let each one of these subscribe five 
pounds ; and we have a thousand 
pounds for the County of Argyle. 
The example of intellectual zeal thus 
shown by a high-minded aristocracy 
in the West cannot fail to spread a 
noble contagion ; Liverness-shire, 
as a special Highland County, will 
follow with another thousand pounds; 
Perth, Ross, and Sutherland will do 
the like ; and Elgin, Nairn, Crom- 
arty, Aberdeen, and Banfi"as counties 
possessing only a small area of a 
Celtic population, will club together 
to make a sixth ; in this way we 
have £6000 Stirling, which, with 
£4000 added from private and per- 
sonal sources, will easily produce 
£10,000, the sum wanted for the 
respectable endowment of such a 
Chair. 

I have only further to mention 
that my appointment by the Univer- 
sity Council of Edinburgh to the 
ofiice of Convener of Committee for 
the foundation of a Celtic Chair in 
the Metropolitan University, forms 
my natural apology — if, indeed, any 
apology be necessary — for making 
this public appeal to you on the 
present occasion. I have also to 
state that I have received from a 
gentleman of tiie clan Mackay, at 
present resident in Shrewsbury, a 
letter guaranteeing a subscription of 
a hundred guineas towards the pro- 
posed object in the name of the 260 THE GAEL. Octolier, 1&74. Clan ; aud I sliall put down my own | 
subscription for Fifty Pounds the. 
moment I receive any notice of co- 
operation from gentlemen of rank 
and position, who are naturally called 
upon to take the lead in such a 
movement. 

John Stuart Blackie. 
Altnacraig, Oban, Sept. 12, 1874. THE SCOTCH HERRING HARVEST. 

So far as can be ascertained — the chief 
statistics will not be published till July 
IS75— the present year's herring fishery 
is likely to prove more successful than 
the three richly productive seasons which 
have preceded it. On the north east 
coast of Scotland, from whence the 
greater portion of our supply of herrings 
is derived, the annual fishing may be held 
as closed. The most striking record in 
the mass of figures detailing this year's 
herring harvest is the comparative down- 
fall of the great fishery at Wick. For 
many years Wick has been looked upon 
as the herring metropolis of Scotland. It 
was at Wick that the largest fleet of 
boats used to assemble, and it was in the 
Bay of Wick that the most productive 
finds of herrings used to he obtained. 
But apparently that to-^Ti is in future 
destined to hold a second or perhaps 
even a third rate place as a herring 
fishery port. It is significant, at all 
events, that this year only 710 boats 
have fished from Wick, and, as the boats 
fishing there had only taken an average 
of 94 crans as against the average of 218 
crans taken at Fraserburgh, it is not at 
all likely that the number of vessels 
fishing from Wick will increase next 
year. The fleet of boats engaged by the 
Fraserburgh curers is only twenty-eight 
in number less than the number now at 
Wick, while the fleet fishing from Peter- 
head is larger than that of either port, 
numbering as it does 750 boats— the 
average take of fish being 198 crans. 
Very large averages were also obtained 
at Aberdeen— no less than 209^ crans. 
The total capture on the north east coast 
during the four years preceding the cur- 
rent fishing was respectively — in 1870, 
343,762 crans ; 1871, 350,486 crans ; 
1872, 375,029 crans ; 1873, 479,312 crans. 
The present year's catch wiU be 528,206 
crans. These enormous quantities of 
fish represent a great moaey value, and are drawn from the sea without let or 
hindrance. All who choose may embark 
in the adventure. But, although the 
average looks well on paper, some boats 
have this season, even where the aggre 
gate "take" has in-oved so wonderful, 
met with very poor success ; and at 
Wick, with its average over the whole 
fleet of nearlj' a hundred crans of fish, it 
is pretty well kno^^Ti that half of the 
boats have not, dviring the six weeks of 
the fishing, taken above a third of the 
quantity named. On most of the nights 
on which the boats are able to go to sea 
a very poor average is obtained ; some- 
times it i.s only a cran, but on perhaps 
two nights of the season, the shoal, or a 
spot of it, may be so exactly hit that a 
third of the whole fleet will be loaded to 
the gunwale with herrings in the finest 
possible condition for the market. Two 
hundred and fifty of the boats may have 
taken each of them a hundred crans — not 
a bad night's work — but then they may 
fish for twenty years and never have 
such luck again. All fishery adventui-es 
are doubtful, and this is particularly the 
case with the herring fishery. This j'ear 
Peterhead and Fraserburgh may divide 
between them herrings to the value of 
half a million pounds sterling, next year 
they may not take a single fish. This, 
of course, is putting an extreme case, but 
it is simply put by way of illustration ; 
although it is not the first time that a 
great shoal of herring has deserted a 
given locality and gone away, leaving not 
a fish behind. Nor is it at all an uncom- 
mon incident of the fishery for one boat 
to capture on a particular evening forty 
or fifty barrels of herring, while several 
of the boats fishing close at hand do not 
take sufficient fish to afTord a breakfast 
to the crew who handled the nets. The 
successfid fishing which has just termi- 
nated on the north-east coast of Scotland 
has, however, one drawback — a large 
percentage of the fish have been of in- 
ferior quality, or, as they are called, 
"spent"' herring; in other words, they 
had fortunately fulfilled the grandest in- 
stinct of their nature before they were 
captured. But if all our herring were to 
be taken before they spawned, what 
woidd become of future supplies ? In the 
herring fishery "full fish" are of the 
greatest value ; they bring on an average 
a much higher price than "shoten" her- 
ring ; and so long as this is so, it is vain 
to talk of instituting a close time for 
these fish, which, in the aggregate, are 
the most valuable pi'oduct of the British 
Hea.a.— Fall Mall Gazette. 


"Mar ghath soluls do m'' anam feln 

Tha sgeula na h-ahmir a dh' fhalhh ."—Oiseaìì. III. Leabh.] TREAS MIOS AN FHOGHAIR, 1874. [33 Air. SGEUL AIR MAIRI A' 
GHLINNE. 

AN DARA H-EARRANN. 

" Rugadli raise," arsa Mairi a' 
GhJiane, " aun au Eilein a' Cheo — 
's ard e bheaiuitan goruia — 's fasgacli, 
uaiiie a g-hliim blioidheach. Ged is 
lag-, diblidh mi 'u iiuclid tha fail 
dhauiiie treuiia, air an cuala siblise 
iouiradh, a' ruitli am cLuislibli. Clia 
lobL leauabh aig m' athair 's aig mo 
mliathair acli mi, agus gliradhaich 
iad mi le tuiglie niLoir. 

" Bba mi, gii tiiiagb, air mo mlieas 
ua b' ailiidli agus ua bu bhoidiiche 
na aoiia chaileag' eile 'bha 's an 
duthaicb. Bha crodh a's caoraich 
againu, a's gabhail bheag fhearaiiiu : 
cha robh dith no uireasbhiiidh oiriiu, 
no farmad ri aon teagblac]i 's an 
eilean. 

"• 'N uair a thainig mi g'u b-aois, 
bha 'h-aon no dha ag iai raidh mo 
pbosadb ; ach cia mar a b' urraiim 
domh mo lamh a thoirt do dhnia' 
eile, 's gu 'n robh mo chridhe o 
cLeann Ibada aig Maniis donn na 
Beinne Ì 

" Thogadh siim le 'cbeile, agus 
mar a dh' fbas sinu 'suas neartaich 
ai- gaol. Cha 'n 'eil stath inuseadh a 
thricead 's a bboidicb e nach robli 
air aghaidb an t-yaoghail te d' au d' 
thug e gaol ach Mairi a' Ghliune ; 
agus, mo chi-each ! 's e mo chridhe 
bochd a dh' inuseadh dhomh-sa cho 
blath, sheasndiach 's a bha moghaol- 
sa dha - sau. Chaidh au aimyir seachad gu maitli ; bha m' anam 
mar gu 'm b' auu a' snamh anu an 
solas. Cha I'obh cleth no falach 
eadaruinu : c'arson a bhitheadh ? 
Cha robh 'n a bheachd ach na bha 
ceart agus measail, agus focal cha d' 
thainig as a bheul acli a' chaiuut a 
bu bheusaiche agus a bu chliuitiche. 
" Bhacairdean Mhanuis dhomh-sa 
mar mo mhuimitir f hein, gach aon 
diubh ach a phiuthai-, a bha fada, 
fada 'm aghaidh, guii f hios c' arson. 
Cha robh doigh a b' uri'ainn i 
'chleachdadh nach d' fheuch i chum 
cur eadaruiun ; ach so cha deachaidh 
aic' air an am a dheanandi. Bha 'n 
nine 'dol seachad, agus bha latha na 
Itaiunse bn bhi air a shuidheachadh, 
'n uair a thaiuig litir as na h-Iuiisibh 
au Ear, o bhrathair-athar Mhanuis, 
ag iarraidli air e 'dhol thairis g' a 
ionusuidh agus gu 'm fagadb e 
'bheairteas aige. Thainig a phiuthar 
le cabhaig agus le solas a dh' 
in iiseadh so dhomh. Tbainig e f hein 
air an la 'm maireacli ; agus tha mi 
'lan-chreidsinn gu 'm b' f hearr le 
Manus fuireach learn 's a' ghleann 
air a' bheagau, na m' f hagail air son 
or nan Inusean. Ach cha d' fhuair 
e tamb no fois o 'chaii'dibh. Bha 
brathair 'athar aosda, enslan, bha e 
saoibhir mar an ceudna ; aim an 
uiiie ghearr bhiodh Manus dhachaidh 
a rithist, agus an sin choindilionadh 
e gach gealladh dhondi-sa. Mar so 
labhair cairdean Mhanuis, agus 
chunnaic mi gu 'n robh e fhein 
deouach air lalbh. Cha didjhairt 
33 262 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Flioghair, 1874. mise gu 'm b' olc, agus clia mho 
'tliubbairt mo inbuiiiiitir. 

" Cbaidb e mach do Dbim- 
Eideanu a cbeaniiach gacb goireis a 
bba dhitb air, oir tLaiuig dhachaidh 
am pailteas chum na Cliche so. 
Fhiiair e 'dhealbh fheiu ah- a 
thaiTuing, agus coslas na b' f hh-iiin- 
iche cha 'n f hacas le sail. Blia 'a 
dealbh so air a shuidheachadh ann 
an or, le 'fhalt domi fheÌQ ag-iis m' 
f halt-sa air an amladh le 'cheile mu 
'a cuairt da. Thug Maims an 
dealbh so far an robh mi an oidhche 
mu 'a d' f halbh e. ' So,' ai's' esan, 
' a Mhairi, cuimhneachaa beag a 
thug mi dhachaidh air do shon. 
Giulain aun ad uchd e, agus fixgus 
air do chridhe ; agus ma chluinneas 
tu tuaileas orm-sa, ma bhios eagal 
ort gu 'a di-chuimhnich mi tiiu, 
amhairc air an dealbh sin : chi thu 
firinu, as baig'h, a's g-radh 's aa 
t-suil sin, nach caochail aai feadh 's 
a tha'n t-aaam am chora.' Chairich 
mi aun am uehd e. ' 'S e 'm bas,' 
arsa mise, ' a dhealaicheas sinn ^ 
agus mar a thubhairt, b' fhior. 
Ciod a th' agaibh air— b' eigian 
dealachadh. Bha 'ghealach ag eirigh 
cul na beiiuie 'n uair a phill mi o 'a 
traigh. Tha farum nan rauih, agus 
oafhadh trom, tursach a' chuain 
fhathast am chuiadiae mar gu 'ai 
b' aim an raoir a dhealaich sinn. 

" Phill mise dhachaidh — ach 
chaidh aa t-saighead am chridhe air 
an oidhche sin, a dh' f hag gain nach 
d' thaiaig, agus nach tig, as. Bha 
mi gorach, amaideach, aineolach ; 
air mo Chruithfhear bha mi tur 
di-chuimhneach. Bha iodhol eile 
aig mo chridhe — a's dhiol mi 
gu trom air a shon. Air-saa bha 
mi 'smaointeachadh moch agus 
aamoch ; .bha e aan am smaoiatibh 
's an latha — bha e ana am aisliag 's 
an oidhche. Ge b' e taobh a rachaiiin 
bhiodh 'fhaileas fa chomhair mo 
shul : a' siubhal aa rathaid-mhoir. bhithinn a' meorachadh abhriathrau, 
agas, ge h-oillteil r' a innseadh e, 's 
ana air a bhiodh m' iaatinn a' ruith 
ann aa tigh-aoraidh an Tighearaa ; 
oir ged a dh' eirina 's a shuidhiim 
mar a dheanadh each — ged bhiodh 
am Bioball am laimh — ged bhiodh 
fonn nan salai air mo bhilibh, 's aaa 
anas aa h-Iimsibh, aig Manns aa 
Beiane, 'bha gradh agus tlachd m' 
aiiama. 

" O ! 's mise 'bha cealgach ! 's 
ann de throcairean an Tighearna 
nach d'thainig sgrios orm aa lorg 
mo ghiulaia fhaoin, ghoraich. 'S 
ana air an dealbh a bha 'n crochadh 
ri m' uchd, ag eirigh ' s a' luidhe 
learn a bha 'cheud sealladh 's a' 
mhaduina, agus an sealladh ma 
dheireadh 's aa oidhche. 

" Bha 's a' cheud dol a mach 
litricheau a' teachd uaithe gu trie, 
Ian de 'n chainat a bu bhlaithe 's a 
bu ghi'adhaiche ; ach chinn iad na 
b' aiamice agus aa b' f haaire. Mu 
dheireadh stad iad gu buileach, agus 
cha robh fios a' teachd am ionasaidh 
ach aiar a bha naidheachd aa duthcha 
'g innseadh. 

" Bha aonta m' athar a mach ; 
chnireadh mal mor mu choinneamh 
a'bhaile; bha e f hein breoite, euslan ; 
mhothaich e mar a bha mise 'sioladh 
as. Is minic a chanadh e rium, 's 
na deoir a' tuiteam gu frasach : — 
' A Mhairi, chuilein mo ruin, cha 'a 
'eil thusa mar bu mhiaaa le d'athair.' 
Thainig a' bhairlian — thainig latha 
Bealltuiaa. B' eigiaa an gleaaa 
boidheach 'fhagail. Beiceadh gach 
crodh a's caoirich ; ach ma 'n d' 
thainig latha na h-imrich, bha 'n 
t-athair a bu bhaigheile fo 'a fhoid % 

" Thog aio mhathair a's mis' oirna; 
agas aan am bothaa bochd air aon 
aihart, agus baidaeia beag ghabhar, 
fhaair sinn gabhail againn ann aa 
ceann eile aa dathcha. Cha b' 
fhad a sheas mo mhathair. 
Bliadhaa an deigh bas m' athar Treas ilios au Fhosliair. 1874. AN GAIDHEAL. 263 cbaireadh a corp r' a thaobb. Cbaith.- 
eadh am beagau a bh' ann, an am a 
bais, a's dli' fbagadh mise 'm dbuile 
bbocbd, laig, bbreoite, gun atbair 
gua mbathaii-, gun pbiutbar guu 
bbratbair, guu duine air uacbdar an 
t-saogbail mboir auu an dlntb- 
cbairdeas domb. Acb 's fad' o 'n 
a cbuala sibb e, ' Tbig Dia ri b-airc 
's cba 'n aire 'n nair a tbig.' 'S mis' 
a db' fbiosraicb gai 'm b' fbior. 
Cbuir Esan caraid am ratbad. Bba 
ministeh- 's au eilean sin — fear a' 
cbridbe mboir. 'S iomadb truagban 
bocbd a f buair fasgadb 'n a tbigb ; 
's iomadb dilleacbdan bocbd d' au 
robb e mar atbair ; 's iomadb 
allabauacb diblidb a fbuair e air 
seacbarau, 's a bba e 'n a mbeadbon 
'n an treoracbadb a db' ionnsaidb an 
Ti aird a cbum ag-us a cbrutbaicb 
iad — 's b' ann diubb mise. Cbaocbail 
tbu, 'fbir mo cbridbe ! — acb tiota 
beag, ag'us coinnicbidb sinn aun an 
dutbaicb a's fearr ! Bba cairdeas 
fad' a macb eadaniinn, 's cba 'n 
fbogbnadb leis acb mi 'dbol a 
db' ionnsaidb a tbigbe. Turns au 
aigb dbomb-sa ! A macb o 'n latba 
siun f buair mi misueacb — fbnair mi 
beacbd ur air an t-saogbal — bba mi 
'fas na bu laidire, acb bba mo cbridbe 
fbatbast goirt— agus bitbidb. 

" Tbainig bean-nasal cbeanalta, 
bbeairteacb dbachaidb air an t-samb- 
radb sin a Duu-Eideaun, 's cba 
gbabbadb i dinltadb nam gun do! 
leatba gu Galklacbd, a' gealltuinn 
gu 'm faigbeadb i cosnadb dbomb, 
leis an tugainn mi fliein troimb 'n 
t-saogbal gun a bbi 'm uallaicb air 
neacb air bitb. So na bba 'dbitb 
orm. Db' fbag mi tigb an duine 
bbeanuaicbte, 's raiuig mi Dun- 
Eideann. Fbnair mi cosnadb ann 
an tigb measail, le teagblacb caoimb- 
neil, far nacb robb 'bbeag agam r' a 
dbeanamb acb cnram a gabbail de 
dbitbis pbaisdean, cbo Inracb, aluinn 
's a bba riamb ann an aon teagblacb. I Bba mi dileas, faicilleacb. Latba 
de na laitbean mar a bba mi 'macb 
air na sraidibb leas na leanaban, 
mbotbaicb mi og-bbean nasal, eir- 
eacbdail, ag-us duin' nasal ard, flatbail 
a' labbairt r' a cbeile, dlntb do 'n 
aite 'n robb mi 'am sbeasamb. 
J )bealaicb iad j acb mar a bba esan 
a' gabbail tarsuiun air an t-sraid, 
cbuala mi ise 'g eigbeacb gu b-ard 'n 
a dbeigb air 'aium. Uiod an t-ainm 
a bba so acb an t-aium a bu bbinne 
leam-sa eisdeacbd ? Eainig- am fonn 
mo cbridbe. Db' ambairc mi agus 
mbotbaicb mi gu 'm b' e Manns a bh' 
aun. O ! db' aitbnicbinu e 'm measg 
sluagb an t-saogbal. 'S e a tb' ann, 
arsa mise, acb ceum cba robb mi 
comasacb air gluasad. Tbainig 
tuainealacb am cbeaun ; tbainig 
breisleacb orm ; 's rnnr bitbinn air 
mo tbaic a leigeil ri ceanu tigbe 'bba 
dlutb dbomb, bba mi air tniteam 
air a' cbabbsair. Gbadb iad (ise 
'leigeil a taic air a gbairdean), a nail 
far an robb mi, agus bba mo 
fbradbarc a ritbist a' tighinn. Bba 
'b-aon de na leanaban air a' cbabbs- 
air, 's tboisicb a' bbean-nasal ri 
briodal ris. Dblutbaicb iad orm; 
n:bolbaicb iad nacb robb mi gu 
maitb, oir bba mo tbaic fbatbast ris 
a' bballa ged a bba snil agam air na 
leanaban. Db' ambairc mi gu geur 
'n a aodann. Db' fbag an deii-ge a 
g-bruaidb — tbug e clisgeadb beag as. 
Cba robb comas agam air aon fbocal 
a labbairt : tbainig reacbd am 

mbuiueal. Cba d' aìtbnicb e mi 

tba mi Ian - cbinnteacb nacb d' 
aitbnicb : acb an deigb, dboibb dol 
seacbad cbunnaic mi e 'toirt snil 'n a 
dbeigb, agus uaitbe so tbnig mi a 
db' aon cbuid, gu 'n d' tbug- e fainear 
gu 'n rolih samblacbadb eadar mi 's 
Mairi a' Gblinue. 

" Tbacbair dbomb bbi 'maeb latba 
eile, agus cboinnicb mi te de 
mbiiinntir mo dbutbcba, a db' innis 
domb gu 'n robb Manns 's a' bbaile ; 264 AN GATDHEAL. Tieas Mios an Flioghair, 1874. gu 'n do pliill e as na h-Iniisibh le 
anabarr beairteis ; agiis gu 'n cual' i 
gii'n robli e fhein agus maighdean 
og Sliasunnach a' dol a phosadh. 
Chuala mi an t-aite 's an robh e 
'fiiiveacli, acli clia leigeadh mo 
cLridlie learn dol far an robli e. 
Cliaill mi mo sblainte. B' eiginn mo 
cbosnadh 'f bagail. Chaidli au teagb- 
lacb aig an robli mi do Shasuim, 
acb cba robli e 'm chomas au 
leautuinn. Thainig mi do 'n bbaile- 
mbor so, gun fbios c'arson : agns 
fluiair mi fasgadh agus cairdeas ami 
an tig'li na mnatba coire sin a 
cbunnaic sibb maille rium 's an aite 
so. Reiceadh na bb' agiiinu, a cbuid 
's a cbuid : bba mo bbana-cbai-aid 
bocbd — cbo bocbd 's a bba mise. 
Tbuig mi gu 'n robb am bas diutb. 
Cbuabi mi gu 'n robb jVIanus posda ; 
gblac mi 'm peaini uair agus uair 
cbum fios a leigeil d' a ionnsaidb air 
a' cbor bbocbd auns au robb mi, 
acb tbainig fuil mo shinnsirean, 
' Sliocbd Olgbaire an Duin' beo, kg 
mar a bba mi, agus tbilg mi 'm 
peann as an t-sealladh. Cba dubliairt 
mi focal na bu cbruaidbe riamb 'n a 
agbaidb na am Freasdal a tboirt 
maitbeanais da. 'S e sin guidbe 
duracbdacb mo cbridbe. Mbeall iad 
e ! — mbeall iad e ! — cba deanadh 
INIanus riamb mar a riun e mur 
biodb iad air a mbealladb. Tba mi 
'n so a nis, agus am bas dlutb. Is 
e 'bbeatba — failt' air ! Tiia mi sgitb 
de 'n t-saogbal — tba mi 'nis a' motb- 
acbadb gu 'm bbeil gradb aig mo 
Dbia orni. Roimbe so bba 'm bas 
'n a cliuliddb eagail leain, acb mar is 
dluitbe'tba mo cbeann-cricbe 'tigbinn 
orm 's ann a's soilleire an sealladb a 
tlia 'm Fear-saoraidb a' toirt dborab 
air ailleacbd an Ard Rigb, agus 
maise na dutbcba 'tba fad' as. Tba 
m' fbuil a's m' fbcoil a' failneacbadb, 
acb aims an Tigbearna Diatba neart 
siorruidb. 'S e mo cbul-taice 's mo 
sbolas, nacb 'eil diteadb dboibb-san a tb 'aim an losa. Air-san a mbain 
tba m' earbsa air son tearuinteacbd. 
'S trie a leugb mi 's a' Bhiobull uaGb 
'eil saorsa ann acb tre fbuil Cbriosd; 
acb a nis tba motbacbadb agus 
fiosracbadb laidir again air an f birinn 
so. 'IST uair a dli' ambairceas mi air 
in' ais air mo cbaitbe-beatba, cba 
leir dbomb 'bbeag acb aobbar naire 
agus aitbreacbais — acb 'n uair a 
bbeacbdaicbeas mi air mo Sblan- 
uighear, cba leir dbomb 'bbeag no 
'mbor acb neart, agus slainte. Tba 
fbios agam gu 'n do riaracli e'n 
lagli, gu'n d' tbug e steacb firean- 
tacbd. Tba 'fbios agam gu 'n d' tbug 
e an gatb as a' bbas, agus gu 'n d' 
tbug e buaidb tbairis air an uaigb ; 
air cbor agus ged a bbasaicbeas mi 
gu 'm bi mi beo, oir tba m' Fbear- 
saoraidb beo, agus seinnidb mi 
fbatbast a cbliu maille ri spioradaibh 
nan daoine maitbe, foirfe, ann an 
gloir. Tba mo tbaic air trocair Dbe 
ann an Criosd. 1 cia mor a 
mbaitbeas !" 

Mar so cbriocbnaicb Mairi a' 
Gblinne a'b-eacbdraidh. Cba robb 
latba f bad 's bu bbeo i 'n a dbeigb 
so, nacb deacbaidb mi g' a b-ambarc. 
Bu sboilleir gu 'n robh criocb a 
turuis saogbalta 'n impis a bbi 
seacbad — bu sboilleir gu 'n robb an 
tend oir a' failneacbadli. Bba a tur 
's a tuigse, agus comas lal)bairt alee 
gacb am. Cba 'ii iarradb i acb. a 
bbi 'leugadb a' Bbiobuill. " O ! 
leabbar an aigb !" arsa Mairi bbocbd 
— " cliu dba-san a dli' fbag againn 
e mar fbuaran fiounar, beo 's an tir 
airsnealaicb so." 'S iomadh seaiiacbas 
taitbneacb a bb' againn le 'cbeile. 
Tbogadb i gu trie laoidb le gutb 
faun, briste, 'N uair a sbaoileamaid 
gu 'n I'obb i 'n a suain, db' fbosgladh 
i a suil chiuin le aomadli ard — 
" Tba mi 'n so, a Tbigbearna, a' 
feitbeamb d' ama-sa, deouacb, togar*' 
acb gu falbb : acb ma tha'm barracbd 
I agad-sa mu m' cboinneimb 's an Treas Mios an Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 2GI t-saogbal so, do tlioil feiu gu 'n roLh 
deaiita." 

LatLa de ua laitliean, mar a blia 
mi 'suidhe aig taubh a leapa, agus 
1110 cliul ris an doi'us, thug Mairi 
sgread ard aisde, agus clmiinalc mi 
iieul a' bLais air a giuaidh. Dli' 
fliosgail i 'rifcliist a suileau — thug i 
oidhirp air a hiimh a thogail — " S e 
gun teagamh/' deir ise, a th' ami — 
cha 'n 'eil mo fhradharc 'g am 
mhealhidh — 'S e a th' ann. O ! 
'Mhanuis, a Mhaiiuis, an tu a th' 
aim !" Tuilleadh chab' uiTainn dli'i 
— thuit i tliaiiis. Thug" mi suil a 
dh' ioniisaidh an doruis, agus chunn- 
aic mi ard nasal eiieachdail 'n a 
sheasamh maille li lighichte 'u tighe. 
Cha robh suim aig'e de ui : oir cha 
chual' e na thubhairt Mairi. " Thig 
a nail," arsa mise, " agus amhairc 
's an aodanu so." Shaoil mi gu 'n 
do chaochail i, agus chuir mi romhan 
'innseadh dha co i. Bha 'dhealbh 
f heiu aice 'n a laimh. Dh' amhairc 
egugeur — dh' fhag an fhuil 'aodann 
— thainig- seorsa de chrith air. " Is 
i a th' ann," arsa mise, " JIairi a 
Ghlinne. Sin agad buil agus criocli 
du cheilge !" 

Thuit e air a' chathair — thilg e 
an neapaicean shioda 'bha 'n a laiinh 
thairis air 'aodann — tharruing e osna 
throm : thug e taobh na leapach air 
— thilg e e I'hein air a ghluinibh — 
ghlac e a lamh f huair, agus chunnaic 
mi a dheoir a' tuiteam gu frasach. 

Thigibh an so, a luchd na ceilge — 
a luchd nam ])i'eug, a mhealltairean! 
faicibh toradh an uilc ! eisdibh na 
h-osnaicdean, a' tha dusgadh as a' 
chogais leonta so. Thigibh an so, 
sibhse 'tha le geallaidhnibh posaidh 
a' dusgadh dochais nach 'eil a 
nihiaun oirbh a choimhlionadh — 
faicibh an ailleag thruagh so air 
leabaidh a bais air tailleadh gheall- 
aidhnean briste ! 

Thainig Mairi as a' phaiseanadh 
— dh' fhosgail i a suil ghorm a rithist — bha 'm fallus fnar air a 
bathais ghil, ach bha hainh a' ghaire 
ail' a h-aodann ciuin. " Tha thusa 'n 
sin, a Mhanuis," ars' ise ; " thig 
na 's dluithe dhomh — tha mi lag, lag. 
Tha mi 'toirt maitheanais duit — tha, 
ghruiind mo chridhe. Mhealladh 
bhn. ! 's mor a dh' f hulling mi air 
do slion — ach nach coma c<j dhiubh — 
tha fuasgladh dluth. Tha mise sona, 
'Mhanuis. O ! gu 'n robh thusa 
mar a tha mise 'n uair a chairear 
thu air leabaidh bais. Tha thu 
posda, 'Mhanuis : gu 'n robh thu 
soija ! ach ! cha ghradhaich te 
thu gu brath mar a rinii mise. 
C'ait' am blieil thu ? Tha tuaineal- 
aicli am cheann. A Mhanuis, na 
fag mi — tiota beag." " Cha 'n fhag 
— cha'n fhag! U! nach rubh mi 
riamli gun d' fhagail ! Cha do 
mlicall duine mi ach mo chridhe 
uaibhreach fhein. Cha robh mi 
sona — 's cha bin ; si an le so]ias an 
t-saoghail so dhomh-sa ! Mhort mi 
thu, agus bithidh mallachd an uilc 
air mo shuibhal fhad 's is beo mi. 
Clia d' thug thu maitheanas domh, 
a Mhairi — cha'n urraimi duit maith- 
eanas a thoirt domh !" " Thug," 
ars' ise : " aige-san a thug dhomh 
an comas sin a dheanamh tha 'fhios 
gu 'n d' thug mi Ian mhaitheanaa 
duit ; — ach na foghnadh sin leat-sa 
— guidh air Dia maitheanas a' thoirt 
duit." 

Thug i 'mach an dealbh a bha 
crochta r' a muineal — " So," ars' ise, 
" g-abh air 'ais an cuimhneachan so 
— bha Mairi a' Ghlinne dileas — 
thubhairt thu liuin, ' Gleidh e, a 
Mhairi, gu latha do bhais.' Thainig 
an latha sin a nis — cha 'n 'eil feum 
air na 's fhaide. So, a Mhanuis, 
gabh air 'ais e ; ach stad — leig 
dhomh aon sealladh eile 'ghabhail 
deth — leig dhomh a chur aon uair 
eile ri m' chridhe. Is iomadh latha 
'thug e solas dhomh. Cha d' thainig 
atharrachadh air an dealbb si:i 266 AN GAIDHEAL. Treas Miss an riioghair, 1874. riamli : tha bias na sula sin — fha | 
fiamh a' gliaire sia — tha ailleaclid na 
mala sia, agiis cumadli a' bheoil sin, 
cho baigheil neo - cliaochlaideach 
dhomli-sa gu latha mo bhais, 's a 
bha air ait a' cheud latha anns an 
d' f huair mi uait e ail' an traigh. 
's iomadh faochadh a fhiiair 
mo chridhe bochd o 'n chuimh- 
neachau bheag sin. So, a Mhaniiis, 
gabh air 'ais e — Slau leis — slan leis 
an t saoghal !" 

Thuit i seachad tamull beag. Cha 
do labhair sinn focal. Thog i 'rithist 
a ceann — " Tha mi," ars' ise, " 'dol 
air mo thurus — tha mi deonach. 
Tiia mi 'mothachadh gu 'm bheil 
tobar na beatha a' traoghadh — gu 
'm bheil an tend airgid a' fuasgladh. 
Tha dorchadas a' tighinn orm. Tha 
mo chridhe fuar, fuar. Na fag mi, 
'Mhanuis. An duin thu mo shuil 
's a' bhas ? Cha leir dhomh thu — 
O ! trocair do m' anam, a Dhe !" 

Thuit a ceann air uchd Mhanuis 
— tharruing i aoa osua— mhothaich 
mi aou spairu lag. Bha 'n iispairn 
dheireauuacli seachad. Bha Mairi 
a' Ghlinue ami am Ibis shiorruidh. 

BLAR NA STAIRSNICH. 

(Le George Roy.) 
Is fuathasach an uaill 's an othail 
a bhios air daoine mu 'm blaraibh, 
an euchdaii-cogaidh, an gaisgich 
ainmeil, chliùiteach, 's cha'n 'eil fhios 
ciod ; agus cha 'n iad a mhain na 
blaraibh fein a tha iomraiteach — 
feumar faruiu mor a dheanamh mu 
eachdraidh nam blar fo linn Oiseiii 
a nuas gus an tuasaid mu dheireadh 
a thachair 'n ar linn 's 'n ar latha 
fein. Am fear is deise 's is eireachd- 
aile 'chuireas an ceill do 'n t-saoghal 
muthreubhantas nan curaidh a sheas 
no 'thuit 's aa strith, tha a e air 
'ardachadh gus an t-ionad is airde 
'n am measg-san a tha air am ineas 
airidli air fleasg 's air suaicheantas 
na h-onoir. Cha 'n abair mi gu 
bheil so mar nach bu choir dha ; cha 'n 'eil mi ach a' tighinn thairis 
air ga m' neartachadb ann a bhi a' 
tagradh gu 'm faigheadh mo bhana- 
charaitl labhrach, Mairi Nic-an- 
Rothaich a h-aite fein am measg na 
dream a mheasar airidh air cliu 
nam bard 's nan eachdraiche; oir tha 
mi dearbhte nach 'eil i dad air dheir- 
eadh air an fhear is cumhachdaiche 
dhiubh 'n uair a theid i an ciunseal 
sgeoil mu na batailtean a chuuiiaic 
a da shuil fein. Agus tha aon 
bhuaidh air a naidheachdan : tha 
iad a' sruladh a mach as a beul gun 
nmhail sam bith aice gu bheil i a' 
cur an ceill ni air bith (ir no 
annasach. Thachair mi oirre an 
latha roimhe 's mi a' gabhail ceum a 
sios an rathad. Dh' aithiiich mi air 
a h-aodann gu 'n robh rud-eigin 
sonraichte air a h-inntiun. M' am 
b' urrainu domh facal a radii thuirt 
i, " A bhean mo ghràidh, nach 'eil 
naidheachd agam dhuit !" 

Arsa mise, " Ma 's naidheachd 
mhath i mar is luaithe chluinneas 
mi i 's ann is fhearr." 

" Cha 'n 'eil 'fhios agam," ars' ise, 
" CO dhiubh their thu gur math no 
gur h-olc i ; ach 'd è do bharail, 'n 
uair dh' innseas mi dhuit gu 'n robh 
blar na dunach air an stairsnich an 
de eadar Anna bean lain-Mhoir, 
Peigi bean Dhonnachaidh Mhicheil, 
agus Mairi bean Dughaill Mhic- 
Pharlain. 

" Is naidheachd sin da-rireadh," 
fhreagair mi. " Naidheachd," ars' 
ise, " ris an robh suil agam o chionn 
iomadh latha. Cha b' urrainn do 'n 
chairdeas ud a bhi buaa ; bha iad 
direach gairsiuneach — 'n an grain 
do 'n choimhearsuachd gu h-iomlan 
— Nic-Ille-Mhicheil 's an dara ceann, 
bean lain-Mhoir 's a' cheann eile, 
agus Nic - Pharlain 's an tigh 
mheadhoin. Bho mhoch gu dubh 
blia an dorsan sinnte fosgailte, 's 
ractiadh iad a mach 's a stigh 's 
I ghlaodhadh iad a mach's ghlaodhadh 
id a stigh, 's cha robh creutair a Treas Mios an Vhogliair, 1874. AN GAIDHEAL. 267 tbigeadh an rathacl uach fenmadli 
iad a bhi mach aig na dorsan a' 
spleuclidadh air ; agus b' ,i Nic- 
Pharlaiu — o nach 'eil duiiie cloinne 
aice feiii — a b' aon traill do 'n dithis 
eile ; cba 'u fhaiceadh tu i o mliocli 
gu feasgar nacli lobh cuid d' 
an iseauan aice air a g'airdean. 
AcK cba 'n fbaca uii a bbeag de 
mbatb riabb ag eirigb o 'leitbid so 
de cbairdealacbd, 's cba mbo 'cbunn- 
aic mi e a' marsainn fada. Bba, 
ninie sin, iogbiiadb orm cuin a j 
tbigeadb e gu aon-cbeann ; acb 's 1 
beag suit a bb' agam gn 'n tigeadb , 
e le cbo beag aobbair. Tba e j 
coltacb gu 'n robb an da bbalachan, 1 
mac Peigi Mbicbeil, agus mac Anna [ 
lain-Mboir, 'a cluicbeacbd mu na Ì 
dorsan agus air son ni-eigin faoin Ì 
cbaidb iad tbar a cbeile, mar is trie j 
a ni clann bbeag, agus gliabh an 
ditbis am badaibb a cbeile. Tba jia j 
balacbaiu mu 'n aon aois, mar a tba 
fbios agad, agus bba 'cboltas air an 
stritb gu 'm biodb i rigbinn. Tba 
mac Anna cuid mbatli na 's mo d' a 
aois na am fear eile agus bba 'sbaod 
air lamb an uacbdar fbaigbinn 
tbairis air Mac-Ille-jMbicbeil, 'n uair 
tbainig Peigi Mbicbeil a macb agus 
tbugaidb i sgailc 's an letb-cbeann 
do mbac Anna lain-Mboir. Acb 
mo cbreacb 's mo sgaradb ! bu 
mbatb dbi na 'n do gbleidb i a da 
lamb aice fein, oir c6 'bba ag ambarc 
oirre acb Anna i fbein, agus gun 
fbacal a radh, a macb tbainig i 
agus rinn i a leitbid eile air mac 
Peigi Mbicbeil, agus tboisicb a' 
bbrionglaid ann an da - rircadb. 
Tbuirt" Peigi Is^ic-Ille-Mbicbeil ' gu 
'm bu neonacb leatba Anna lain- 
Mboir a db' fbuilingeadb do sgonn 
balaicb coltacb ri a mac, buille 
'tboirt do 'n leauabb.' 

" ' An leanabb !' arga Anna lain- 
Mboir, ' is i mo bbarail gu bbeil e 
cbo scan ris-san ; agus na 'm biodb 
a cbuid bidb a' dol ann an craicionn cbo fallain, db' fbaodadb e blii a 
cbeart cbo mor ris ; acb,' ars' ise, 
* tbaiuig e de cbinneacb truaillidb 
CO dbiubb.' 

" ' Cinneacb truaillidb !' arsa 
Peigi Mbicbeil. 

" ' Seadb direacb cinneacb truaill- 
idb,' ai'sa Anna; 'ciod a tba 'n a 
atbair acb an troicbeiJein truaillidb, 
bocbd V 

" ' Is fearr a bbi beag,' arsa 
Peigi Mbicbeil, ' agus a bbi iomlan, 
na bbi mcr agus a db-easbbuidb 
cuid d' a bbuaidbean ; taing do 'n 
Fbreasdal tba a cblaisteacbd aige.' 

" Bba so 'n a bbuille trom do 
db-Anna ; oir tba e coltacb gu bbeil 
lain-Mor ro mbaol 's a' cblaisteacbd, 
agus tba iad a' feucbaiun v' a 
cbumail uaigneacb. Cba 'n 'eil fios 
cuin a sguireadb na mnaitbean mur 
tuiteadb do Mbairi Nic-Pbarlain 
tigbinu a macb. Ars' ise, ' Nacb 
sibb an da oinseacb, a' deanamb a 
leitbid de iorgbuillmucbonnspaidean 
cloinne. Sbaoil mi gu 'n robb tuill- 
eadb gliocais agaibb. Bidb a' cblann 
a' falbb 's an lamban gn cairdeil mu 
ambcbannan a cbeile, agus sibbse 
a' cumail suas gamblais agus diocli 
ruin ; acb na 'm biodb sibb a' 
deanamb mar bu cboir dbuibb, agus 
'g an gleidbeadb taobb a stigb nan 
dorsan, bbiodb na bu lugba conn- 
sacbaidb ann.' 

" ' Nacb ann agad a tba'n dearg 
agbaidb," arsa Anna lain-Mboir. 

" ' Cba 'n 'eil mi 'taicinn ciod e 
an gnotbacb a tba agadsa buntainn 
ris a' cbuis,' arsa Peigi Mbicbeil ; 
' acb cba gbnotbacb doirbb do cbuid 
cloinne-se 'cbumail aig an tigb.' 

" ' Cba 'n eadb gu deavbb,' arsa 
Anna lain-Mboir, ' cba cbuir iadgan 
na truagbain bbocbd, moran dragb, 
air a' cboimbearsuacbd !' 

" Nis, tba fios agad fein nacb 'eil 
!Mairi ISIic-Pbarlaiii 'n a boirionnach 
connspaideacb ; tbill i air a sail, 
cbaidb i stigb, dbuin i an dorus. 2G8 AN GAIDHE AL. Xieas Mìos an Fhogiiair, 18?4. agns rinu an ditliis eile mar an 
ceiidiia. 

" Ach is fhada m' am b' e so a bu 
deireadh do 'n cbluicli ; blia ai.£r Peigi lain-Mho'ir ; clia hiaitbe bha a dorus 
duinte na thilg i fosgailte e, agus a" 
sin a' f()Sgl;idli dorus Anna, thilg i 
stigh a' phoifag radii, ' So, sin agad 
do phoit ;' agus ciod a th' agad air 
ach gu 'u do bhrist i a' phoit. 

" Ach, air an laimh eile, bha Anna 
lain-Mhoii gu bhi cho fada niach 
rithe fein ; oir tha e coltach gu 'n 
robh aicc-se coinghioll d' an eachan 
aig Peigi Mhicheil ; agus an uair 
a bhi i g a shlaodadh a niach gu 
thilgeil a stigh mar a linn an te eile 
air a' phoit, thainig i tarsainu air 
ciobhal an doruis leis agus bhrist i 
e. Bha an da chailleach mar so air 
an aon ruith — rinu an t-eachau 
biistc mu choinneamh na poite 
briste. 

Dhuin iad an dorsan a rlthist 
agus shaoileadh tii gu 'n robh gach 
]ii thairis ; ach thachair gu 'n robh 
an tri fir phbsda, Donnachadh Mac- 
ule - Mhicheil, Iain - ISIor, agus 
Dughall JNIac-Pharlain, a' tighinn 
dachaidh comhladh aig a' cheart am 
ud agus sheas iad a bhruidhinn car 
tiota mu choinneamh an doruis. 
Mar bha an comhradh gu bhi thairis, 
a mach chuir Anna laiu-Mhoir a 
ceann, agus ars' ise gu crosda, 
' lain-Mhoir, thig a stigh thun do 
bhrochain, agus na bi a seasamh a' 
sin ri goileam gun seadh ; b' fhearr 
leam gu 'n taghadh tu do chuid- 
eachd.' 

Bha na tri fir a' tioundadh m' an 
cuairtle ioghnadh, an uair tharraiiig 
Peigi Nic-TUe-Mhicheil an aire, ag 
i-adh gu h-athaiseach, diongmhalta, 
' Seadh, a Dhoniiachaidh Mhic-llle- 
]\Thichcil, tliig a stigh a's gabh do 
thea agus leig le lain-Mor dol a 
stigh a ghabhail a bhrochaiii — 
jpi'ochan, brochan, brochan a ghnath; cha 'n iongantach an duine truagh 
a bhi bodhar ; tha a chlaigeann 
tiugh, stallachdach air a dhinueadh 
Ian brochain.' 

" Fhreagair bean lain-Mhoir a 
cheart cho athaiseach agus neo-ar- 
thaing cho nimheil ris an te eile, 
' Seadh lain-Mhoir thig a stigh thun 
do bhrochain^ agus leig le Donnach- 
adh Micheil dol a stigh thun a thca; 
tha an duine truagh bochail mu 'n 
tea ; is e a' chiad f hear d' an t-sliochd 
no d' an ghinealach a bhlais riabh 
tea ; cha mhor tea a fhuair 'athair, 
Domhnull, a bhasaich an tigh-nani- 
bochd.' 

" Bha Peigi Mhicheil dol a' 
fhreagairt le rud-eigin a radh mu 
shinnsreachd Iain - Mhoir, a b' 
abhaist, a reir iomraidh, a bhi a' 
togail chorp ; ach chuir an da fhear 
posda stad air an t-seanchus le 
'fheoraich ciod air talamh a bu 
chiall do'n chainnt sgainnealaich so. 
Thoisich an dara te air cur as leth 
na te eile gu 'n do leth-mharbh i a 
balachan ; agus cha robh a shaod 
air na fir gu 'n tuigeadh iad cuisean 
idir, 'n uair a chuir Donnachadh 
Mac-Pharlain, aig a bheil teangadh 
gle sgaiteach, a mach a cheaini 's 
thuirt e, ' Fhalbh, fhalbh, cha 'n 'eil 
ann ach da chat a' cur a mach air a 
cheile mu 'n cuid phiseag.' 

" Thug so an gnothach gu aon- 
cheann ; oir dlii - chuimhnich an 
dithis bhan an connsachadh 
fein, leis a' chorruich anns an do 
chuir iad iad fein a chionn de 
dhanadas a bhi aig Mac-Pharlain 
' piseagan' a radh ri 'n cuid cloinne- 
saii. Cha bu mhath leanisa tighiini 
thairis air a' chainnt a ghiiathaich 
iad ris. Faodaidh tu bhi cinnteach 
iiach do dhi-chuimhnich iad innseadh 
dha nach 'eil ' piseagaTi' idir a' cur 
dragh airsan. Tha mi dearbh- 
chinnteach gu 'm b' fhearr le Mac- 
Pharlain gu 'n do ghleidh e a 
tlieaiigadh 'n a phluic oir bidh a Treas ilios an Jhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 269 clieauu air liathadh m' an cluiuu e 
a' ckuid mn dbeireadh^de ' na cait 's 
an cuid pliiseagan.' Coma co dhuibh, 
tba na coimhearsnaich a' cnmail an 
dorsan duiute 'nis, 's clia chreid mi 
nacli faigli sinu sith gu dol a niach 
's a stigh an da iatlia so gun suilean 
a li-iiile aon a bbi oirnn mar a b' 
abliaist." 

Sin agaibli iiaidheachd Mairi Nic- 
au-Rotbaicb, facal air an fbacal mar 
fbnair mise i ; tba mi an duil gu 'n 
aidich sibb gur airidb an boirionnacb 
gleusda air ciiileig bbig am measg 
na muinntir a db' aitbris dbiiinu mu 
na blaraibli ainmeil a cboisiini cliu 
do 'r dutbaicb. 

Eadar. le Iain Iain "ic Uilleim. -0- lAIX GILPIX. 
Iain Gilpin bha 'n a bhnircleiseach, 

Bu mbor a chliu, 's a ni ; 
Gu 'n rol)h e nair 'n a cheannard-ceud, 

Am baile-mor an righ. 

Thuirt bean Iain Ghilpin la r'a gi-adh, 
" i\I' aighear thu 's mo chiall, 

Ged tba sin ficbead bliadhna posd', 
La feiir cha d' ghabh sinn riamh. 

" 'S e 'm maireach la co-ainm ar bainns' 
Theid sinn gu sugradb 'mach, 

'Sios giis an ruig sinn Edmonton, 
An carbad le da eaob. 

' ' Mo phiuthar, a's a leanabh mic, 
Mi fein 's mo thriuir le cheil', 

'S a' charbad theid, a's leanadh tus' 
A' marcachd as ar deigh." 

"A bhean mo ghaoil !" ghiad fhreagair 

" Dhuit fein gu 'n d' thug mi gradh 
Os ceann gach te a tha f o 'n ghrein, 
" A's gheibh thu mar is aill. 

" Tha mise 'm mharsanta gu bheachd, 
Mar 's aithne do gach neach ; 

'S mo charaid maith Tom Callander 
Bheir iasad dhomh d'a each." 

"Piseach ort," ars" is' "a ghraidh, 

A's o 'n tha 'm lion oho daor, 
Gu 'n toir mi leam mo shearrag fein, 

'n 'tha e maith, a's saor. " 

Thug Iain sgailce poige dh' i, 
^lar b' abhaist dha gu trie ; 
Oir bha e subhach, toilichte, 

1 bhi cho crionna, ghlic. Thainig an carbad 'nuas gu moch 
'8 a' mhaduinn mar a gheall ; 

'S air falbh 'n a dheann-ruith ghabh e leo, 
Troimh eabai-, a's troimh pholl. 

Bu shiubhlach luath na cuibhleachan, 
'S a' chuip mu chluas nan each, 

Le gleadhraich shaoileadh tu gu 'u robh 
An cabhsair as a bheachd. 

Sheas Iain Gilpin taobh an eich, 
A's ghlac e 'mhuing gu deas ; 

Ach 's gann a fhiiair e 'suas gu h-ard, 
'JST uair b' eiginn teachd air 'ais. 

Cha luath' a rain' e 'n dioUaid shuas, 

Le 'thulchainu air an each, 
Na chunnaic e triuir cheauuaichean 

D'a bhuth a' dol a steach. 

Theirinn e, a's cha b' ann d'a dheoin, 

Oir bha e dian gu falbh ; 
Ach leis an t-sannt cha duraichdeadh e 

'N sgillinn ruadh a chall. 

Bu mha 'inneach na ceamiaichean, 
Bha greis mu 'n robh iad reidh ; 

'X sin Beati ghlaodh a mach gu h-ard, 
" Dh' fhagadh an fion 'n ur deigh !" 

" 'Xall e !" ars' Iain, " 's maith ant-am; 

Thoir dhomh a nuas mo chrios, 
Crios leathair mo dheadh chlaidhimh 
gheir, 

N' uair bha mi 'm shaighdear deas." 

Bha aig bean Gilpin (lamh a' ghrunnd I) 

Da sliearraig laidir ghlais, 
'8 am b' abhaist dh'i an deoch a b' fhearr 

A chumail teann fo ghlais. 

Bha aig gach searraig dhiubh fa leth, 
Da chluais tre 'n deach' an crios ; 

A's chroch e iad mar sin r' a thaobh, 
Te dhiubh air gach leis. 

'N a dheighidh sin, a chum 's gu 'm biodh 

E sgeadaichte le sgoinn, 
A chleoca maiseach sgarlaid glial)h, 

A's thilg e air a dhruim. 
Faic e 'nis "n a dhioUaid shuas, 

Air muin an stand eich dhuinn, 
Ag imeachd air a' chabhsair chruaidh 

Gu socrach, a's gu ciuin. 
Ach 'n uair a fhuair e 'n t-slighe reidh 

Fo 'bhrogaibh cruidheach cruaidh, 
Le sitrich dh' fhalbh gu trotan garbh 

'Ruisg masan Iain thruaigh. 

" Gu reidh," ars' Iain, "deis d« ! eich 
dhuinn :" 

Ach labhair e gun fheum, 
throtan chaidh gu^dian-ruith luath, 

Gun suim do mhuiseal srein'. 270 AN GAIDHEAL. Treas Alios an Flioghair, 1874. Chrom e 'sios, mar d' fhimireas iad 

Nach urrainn suidhe 'suas, 
Gblac e muing an eich gn teann, 

'S e 'dol a nis 'n a luath's. 

All t-each a mhothaich air a dhruim 

Uallach cho deacair ur, 
Theicli e le geilt ; 's mar theich e, dh' 
fhag 

An saoglial air a cliul. 

Air falbh chaidh Iain 'n a sliradaibh 
dearg', 

Air falbli cbaidh 'n ad 's a' gliruag ; 
Is beag a sbaoil an duine coir 

Dol air a' leithid de ruaig. 

Cbaidh coin gu tathunn, 's clanu gu 
sgi'iach, 

Bba cinn a macb 'n an ceiid, 
A's gblaodh gach aon, le 'uile neart, 

" 'S tu fhein an gill', a steud !" 

Air falbh chaidli Iain, co acb e ! 

Na miltean air a tboir : 
" Is reis tha 'n so ! 's cha lugba 'n geall, 

Na mile bonn de 'n or !" 

'S a nis, 'n iiair dhluthaich e gu dan' 

Air lucbd na cise criiaidh. 
An tiota tliilg iad fosgailte 

A' chachaileitk gn luatli. 

'N uair cbrom e sios os ceanii an eich 
Le 'cheann 'n a smuidibh teth, 

Bhuail an da sbearraig air a chul, 
A's spealg 'n am mile bloidh. 

Bu mbuladacli an sealladh so. 
Am fion dearg mar a dboirt, 

'Thug smuid a cliatbaich an eich dhninn, 
Mar cheithreamh muilt-fheoil roist'. 

Gidheadh bha e mar mharcaiche, 

A' riiith na reis le 'cbrios, 
A's ambach na da sbearraig glilais, 

Ag udal air a leis. 

Mar so troimb bbaile Islington, 

Faic e le mire 'trial], 
A's fos a suas troinih Edmonton, 

'S a stigb feadh lub nan giadb. 

'S ann an sin bha 'pblubartaich, 
'S an t-each a' diultadh smachd, 

Mar sgaoth de gheoidh no 'thunnagan 
'G an lubradh fein le tlachd. 

Aig uinncig ann an Edmonton 
Gu 'n d' sheas a bbean a suas, 

A's chunnaic i 'dol seacbad e 
Le iongantas r'a luatb s. j " Stad, stad, laiu Ghilpin, so an tigh !" 
Gu 'n d' gblaodh iad uile ris, 

" Tha 'n dinneirreidh, 's tba sinn sgitli;" 
" Cha high'," ars' Iain, "tha mis' !" 

Acb 's beag an t-suim a ghabh an teach, 

De gblaodh nam ban gu leir, 
Bha prasach mbaith a mbaighstir fein 

Deich mil' air falbh aig iVai-e. 

Mar shaighead luath o laimli na treoir, 
'n iughar righinn, chruaidh, 

Gu 'n d' theich an t-each — 's tha so g am' 
thoirt 
Gu dara leth mo dhuain. 

Air falbh chaidh Iain le seideadh ard, 
'S gu dearbh cha b' ann d'a dheoin, 

'S aig dorus tigh' Thom Challander, 
Gu 'n d' sheas an t-each fa-dheoidh. 

'N uair chunnaic esan e mar so, 
A' teachd gun ad, gun ghruag, 

Thilg e 'phiob thombac air falbh, 
A's ruith e 'mach gu luath. 

' ' Do sgeul, do sgeul — thoir dhomli do 
sgeul ! 

Do naidheachd innis dhomh ; 
Carson a tha thu cean-ruisgte ? 

Carson a tha thu 'u so ':" 

Bha Iain Ian a dh' fheala dha, 
De shugradh beag, 's de cbleas, 

'S a reir so ri Tom Callander, 
Gu 'n d' fhreagair e gu deas. 

' ' Tha mise 'n so, oir thigeadh d' each, 
'S mur 'eil mi 'm fhaidhe breig', 

Bidh m' ad 's mo ghruag an so gun dail, 
Oir tha iad as mo dheigh." 

Bha solas air Tom Callander, 

A charaid 'bhi cho ait, 
'S cha dubbairt tuilleadb ris 's an am, 

Acb thill e stigh gu grad. 

'S a mach gu 'n d' thug e ad a's gruag— 
Gruag mhor nan dualan cruinu, 

A's ad a's gann a chuir e riamh 
kSeachd uairean air a cheann. 

Chum e suas iad 's thubhairt e 

Le feala-dha 'n a cbainnt ; 
"Mo cbeann-sa tba dha mheud ri d' 
cheann 's', 

A's tbeid iad ort gun taing. 

" Leig dhomh an t-eabar sin 's am poll 
A gblanadh bharr do gbnuis ; 

Fuirich ri biadb, oir's cinnteach mi 
Cu 'm bheil tbu 'call do luis." Treas ilios an Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. 271 " 'S e so," ars' Iain, "co-la mo bhainns', 

'S bu sgeigeil e ri radh, 
Gu 'm biodli mo bheaii aig Edmonton 

A's mise 'n so fo phramh." 

'N sin labhair Iain ris an each, 
" Tha cabhag orm gu m' bhiadh ; 

Air d'ailghios thainig mise 'n so, 
Theid thus' air d'ais do m' riar." 

! bosd na tubaist' a bha 'n so, 
Mar dh' f hiosraich e gun dail ; 

Oir asail fhad-chluasach bha dhith 
'Thog raoichdeil choimheach ard. 

Le srann gu 'n d' thog an t-each a oheann, 
Ceart mar roimh leomhan garg ; 

'S air falbh le 'uile lus a ris, 
Theich e 'n a shradaibh dearg. 

Air falbh chaidh Gilpin, a's air falbh 
Chaidh 'ad 's a ghruag 'n an deann ; 

An tiota thuit iad, chionn gu 'n robh 
lad momha 's mor d'a cheann. 

'N uair chunnaic bean Iain Ghilpiu e 

A' marcachd nuas cho bras, 
Tharruing i 'n sporan sioda 'mach, 

'S bonn leth-chruin thug i as. 

'N sin thu'irt i ris a' charbadair, 

'S a cridh' le iomguin Ian, 
' Gur leat-sa so, mo ghille gleusd', 

A'sthoir air 'ais e slan." 

Dh' fhalbh e, a's choinnich iad gun dail, 
A's dh' fheuch e 'n t-each a stad, 

Ach 's ann a chuir an oidhirp so 
An rosad air air fad. 

'N uair dh' fhairtlich air ua bha 'n a 
bheachd 
A chur a nis an gniomh ; 
Gu 'n d' chlisg an t-each, 's air falbh gu 
'n d' theich 
Na 's luaith' na rinn e riamh. 

Air falbh chaidh Gilpin, a's air falbh 

An carbadair cho bras, 
Gun straoidhlich chiiibhleachan 'n a 
dheigh 

Gu meamnach a' dol as. 

Bha seathnar uaislean 'chimnaic e 

A' teicheadh air an each, 
'S an gille-carbaid air a thoir, 

Gu 'u d' ghlaoidh iad uile 'mach, 

" Meirleach ! meirleach ! glacaibh e !" 
Gu 'n d' ghlaoidh iad dh' iarraidh foir, 

A's dh' fhalbh iad fein 's na chunnaic e 
'N an teann-ruith air a thoir. 

'S a rithist dh' fhosgladh dha gu luath 
Cachaileith mhor na cis' : Oir shaoil na daoine, mar air tus, 
Gu 'n robh e 'ruith na reis. 

Bha e mar sin, a's choisinn e ; 
r Oir fhuair e buaidh le 'luath's ; 
Cha d' rinn e stad gus 'n d' rainig e 
An t-ait' an deach' e suas. 

Nis seinneamaid fad shaogh'l do 'n righ. 

'8 air Gilpin gu 'n robh agh ; 
'S an ath-uair 'theid e 'chur na reis, 

Bu mhaith learn fein 'bhi lathair ! SGIALACHD NA TROIDHE. 

Air a thionndadh bho Ghreugais Homeir 

gu Gàidhlig Abraich. 

Le Eobhan Mac-Lachaixx. lOMAEBHAIDH AN' AICHILL AG US 
AGAMEMNON. 

(Air leant ainn. ) 
'N uair thuiuich air reidh an loin, 
Co-chruinneachadh mor nan cliar, 
Dh' eirich air toiseach an t-sluaigh, 
Aichioll uaibhreach nan ruag dian. 
A mhic Atreuis, thuirt an sonn, 
'S iomrallach 's an fhonn s' ar toisg. 
B' f hèarr dol as le 'r fuighleach tràth 
Mu 'n dian plàigh a's blàir ar cosd. 
Fidrichear fàidhe gu grad, 
Fear aisling, no sagart geur, 
'S e dia bheir do 'n aisling brigh 
Thoirt rabhaidh 's gach ni mar theid. 
Mean-ranusaichear fàth gach beud, 
C' uime tha Phcebus fo throm fheirg. 
An do dhiùlt sibh an cliù bu choir, 
No iobairt chiad bo air learg. 
Dh' iobramaid gobhair gun mheaug, 
'S na h-uain is reamhra 's a' chrò, 
Na 'n caisgeadh e shaig'udean-cràidh 
'8 gach truagh phlàigh thug bàs do 'n 
t-slogh. 
Sguir e 's shuidh e. Ceart 'n a dheigh, 
Dh' eirich fear fàisneachd nan ian, 
Calchas d' am b' eòl sgoil nam fàth, 
'S mar thigeadh gach dan gu gniomh. 
B' iùl e 'n lorg tii)sachd a dhe, 
Do chabhlach na Grèig' thair tuinn ; 
B' fhaicleach a bhriathran 's bu chiùin : 
Is so mar thùr e 'n glibcas cinn : — 

Annsachd lòbh, Aichill nam beum, 
An àiU leat mi gun bhreig a luaidh. 
C' uime dhith-mhiltear ar suinn 
Fo fheirg Phoebuis nan ruinn luath ? 
Innsim, ge duilich sid leam, 
Saor fhirinn gun sgleò gun fhoill ; 
Ach naisg-sa gealladh do mhionn 
Mo dhidinn le d' làimh 's le d' lainn, 
Ma spi-eigeas mi 'n dan tha ceart, 272 AN GAIDHEAL. Treas Mlos an frhoghair, 1874. 'S e m' fhior bheachd gur cunnart cruai dh ; 
Lasaidh àrd cLorruieh aa rigli, 
'G a bheil smaclid air ruhiltean sluaigli. 
Ma, bhrosnuicliear falaclid righ, 
Tha didinn an iocbdrain faoin ; 
Gratbuun, ged adblaic e 'n fbearg, 
'S uiairg a chviireadb earbs a cbaomh. 
Altrumaidh e 'n gamilas buan, 
'8 iii diogbailt an uair nach saoil : 
Tuig-sa sid, 's thoir d' fbacal tior, 
Gil 'u dearbh tbu bhi 'd dliion ri m' 
tbaobh. 

Fbreagair Aicbioll nan ruag còrr : 
Spreig na's eòl dbut, sprcig gun fhiamb, 
'S bbeirim trom mhionnan gun bhreig, 
Air a' gbreiu ud seacbad siar, 
Dia d' adbraidb bho 'm faigb tbu gbnàtb 
Fios gacb toisg tba 'n dan do 'n Gbreig. 
Fbad 's is beo mis' air do cbid, 
'S a dbearcas mo sbùil air feur, 
Greugacli cba 'n iomair ort olo, 
Mitb no matb cba lot do cbreubb. 
Cba 'n iomair ceann-toisicb nam feacbd, 
Ge mòr an diugb smacbd an treiu. 

Gblac misneacb am faidbe ciiiin, 
'S rinn soilleir gacb cùis mar bbà : — 
Cba deaunal mu cbliù an dti, 
Cba ditb iobairt cbeud air bb'ir ; 
Tba 'n fbearg mu 'n t sagart gun fbeall, 
Fbuair bbo Agamemnon bèum, 
'Ingbean nacb leigteadb fo sgaoil, 
'S nacb gaVjbteadb 'n duais dbaor d' a 

reir. 
Sir aobbar gacb ciùrraidb-bàis, 
Rinn Fad-tbilgeacb nam plàigb trum ; 
'8 tuigibb nacb lasaicb a lamb 
Ag càrnadb nan eug air fonn, 
Mur till sibb gu b-atbair gaoil 
Aiunir cbaoin is meallacb sùil, 
Gu tir fbein, gun duais, giui or, 
'8 iobairt nan ceud bo air cbùl. 
Gniombaicbibb an ni so tràtb, 
Ma 's roigbueacb leibb bàigb ur de. 
Stad an t-Aosda glic 'n a cbainnt, 
'8 sbuidb e sios an reang nan treun. 

Agamemnon db' eirich grad, 
Bbùcbd, a's db' at, a's reacbd le feirg ; 
Gboil an leann-catbaicb mu 'sgairt, 
'8 bba dbà sbùil 'n an lasair dbeirg. 
Air Calchas dhearc e gu guùth, 
'.S brùcbd e macb an domblas geur : — 

Fhaidbe nan toirmeasg 's nan olc, 
'N tig a cbaodb acb locbd bbo d' bbeul ? 
Le d' fbàisneacbd mballaicbte gbnàtb, 
'N èil)bneas Icat bbi cràdb do rigb ? 
Deagb])beairt am fiosacbd no 'n gniomb, 
'8 tu fbein nach d' tbug riabb gu cricb. 
An diugb a' tarrainn sgleò bbrèug 
Air a' (ibreig le d' cbnuasacbd cblaoin, 
Gur mise fatb gacb truagb chreucbd 
A leag I'biebus nan ruiun caol, 
Bbrigb gu 'n gloidb mi òigb mo ruin Tbair ceile mo leapa-pbòst' ; 

Cba gbeill i db' ùgmbnaoi mo chleibh 

Bbo 'n 's anus' i na cùnradb òir ; 

Fbuair i gu buileach mo speis 

An ùr-cbèutaibb no 'n ceill cinn, 

An uaisle no 'm mòracbd bbcus, 

N o 'n dealbb gbrtis air eideadb grinn. 

Eeuljarmi, db' aindeoin sin, bbom' gbaol, 

Cbum gu 'n traogbar fraocb an de, 

Cba cboiglim aon leam, ge cruaidb, 

A dbidinn mo sbluaigb bbo bbeud. 

Nis bbo 'n 's deòin leam gu leas cbàicb 

Caoin ulaidb nan gràdb tboirt bbuam, 

Fiacbar an ionad na tbreig 

Gu 'n deasaicb a' Gbreig dbomb luacb. 

Ma fbuair càcb a reir mar tboill 

An la roinn sibb creacli nam buadh, 

An ceart gu 'n tilgear mis' air cbixl 

jNIar neacb nacb b' fbiii cliù no duais ? 

Gbrad fbreagair Aicbioll giin mbeang, 
A rigb bbuirb an t-sanntais bbrein, 
C" àite 'n do tbaisgeadb air cbùl 
An t-slaim tba do sbùil 'n a deigb ? 
Nacb matb d' fbios mar cbaidb, gun dail, 
Creacb bbailtean a's bhlàr a roinn ? 
Cuid mu 'n goirt a sbaotbraicb càcb, 
B" e 'n gniomb nàr a b-atb-cbur cruimi. 
Acb geill-sa 'n òigb ùr do 'n dia, 
'S ceitbir fiUtean diolar duais. 
Ma cbriocbnaicbeas lobb ar run, 
'8 gu 'n tuit Troidb na smùraicb ruaidb. 

Aicbill cbliùiticb, os an rigb, 
Ge mòr d' eucbd an stritb nan lann, 
Na saoil gu 'n dean caireacbd bbeòil 
Mo dbearbb-cbòir tboirt tbair mo cbeann. 
'N e gu 'n leiginn m' òigb air triall, 
'S tus an seilbb gacb miann is àill, 
C uime 'm fuilginn do d' bbreitb cblaoin 
M' fbàgail falamb, faoin tbair cbacb ? 
Bbrigb na cùis' ud, fbeara fial, 
Na biodb ur ciad tbriatb gun luacb : 
Tiomsaicbibb am measg nan cliar, 
'8 faiceam gur Ian fbiacb an duais. 
Mur dean sibb, le toil, mo riar, 
Glacaidb mo lamb diol d' i fbein 
Luacb-saoitbreacb Ulisseis aigb, 
No 'n t-earras aig Ajax treun 
Cba sbeacbnainn Aicbioll nan ruag, 
Ge mòr uaill a's neart an t-suinn ; 
Gbeol)b mi cuibbrinn àiU air n-aill, 
'8 de fbraocb 'àrdain cba gbabb suim. 
'N a am fbchn thig so gu cricb : — 
Tagbteadli 'n dràsta birlinn luatb, 
'8 gradb-V)hiodb còmblan iasgaidb cruinn 
Gu seòladb tbair tuinn a' cbiiain. 
Biodb iobairt cbiad damb air bòrd, 
'8 ribbinn òg is àillìdb gruaidh, 
'S fear ceannsgalacb, glic maraon, 
Cbum a b-aiseag saor gu 'sluagb : 
Deagb mac Tbid a's Ajax treun, 
8àr Ulisses bbo 'n reidb glòir, 
No tbusa 's millticbe fearg, Tieas Mios an Fhoghair, 1874, AN GAIDHEAL. 273 Aichill ghaisgeil, mheanmnaich, mhòir. 
Tairgear làu-iobairt nan ceud, 
Gu fraoch an de. thoirt gn ceaun. 
Sheall mac Pheleuis nan ciar cholg, 
Air an righ 's bu doicli a ghreann. 
A thràiU mhiothair, os an treun, 
Beag-nàir' ad èideadh mar chruaidh, 
Co theid air ionnsaidli gu bràth, 
Le d' urdiigh-sa 'blilàr no 'ruaig ? 
'8 dearbh uach e Tròidhich nan lann, 
Fàth mo theachd-sa nail thair cbuan : 
Cha d' iomair iad riabk orm foill, 
C'ha mho thog no thoill iad m' fhuatb. 
Air biiailtean lionmhor mo mbart, 
Air Ian gbreigbean m' each an gleann, 
Air toradh mo dhailtean pailt, 
Riabh cha d' rinn iad creach no call, 
Bho 'n criochaibb tha Phthia cian, 
Daingneach ag iathadh mu 'fonn, 
Creagan dnatbaracb bheann àrd, 
'8 muir fhai'sainn is gaireacb tonn. 
^lòrachd do tbighe-sa mbàin, 
'S cùis do bbràtbar, fhir gim sgoinn, 
A gbluais sinn gu leir thair sail' : 
'S beag an dràst ar taing ga chionn. 
Tbu nis a' bagairt orm fbein, 
Ann-righ mbiomhail nam beus claon, 
Le fòirneart gu. 'n reub tbu bhuam 
'X luacb rinn mi cbnuasachd daor. 
Ged chaisgt' arlan-mhiann air Tròidb, 
'S a leagadh 'n a tòrr 's an ùir, 
Dhutsa bhiodh tagha nan roinn, 
Dbòmbsa fiiigbleacb air bbeag diù 
Ge trie a chuir neart mo lamh 
Cudtbrem ànraidb nam b:is goirt ; 
Dh' aindeoin co choisinn le spàirn, 
Leatsa dh' agrar blàtb gacb toic'. 
Le muuar gufl tail, gun mhiagb, 
'8 trie mo tbriall-sa tliun nan long ; 
An deigh biian-chumasg na strith. 
Mo cborp sgith a's m' inntinn trom. 
A righ chealgaicb a' bheacbd aird, 
Tnig nach mi do tbi-àill na 's mo ; 
Gradb-tbillim gu m' dbùtbaÌLh fhèin, 
'8 mo cbabblacb am dbeigb fo sbeòl. 
Bhrigh gu 'n dhùirt tbu ormsa tàir, 
'S deacair gu 'n dian d' àrdan glèus. 
[Ei leaittainn.) 
[Errata. — Page 246, line 2 from bot- 
tom, for " Fbluinnteadh '■ read " Chlu- 
innteadh," and last line, for "Fuainu"' 
read "Fuaim." 

Ma 's miann leat dol ann an suaimb- 
neas chum siorruidbeacbd, na cuir do 
lamh ri ni sam bith a cbuireas geilt ort 
n' am biodh tu 'g a dbeanamh aig uair do 
bhais. Na tarmaich miann no duracbd 
sam bith 'n ad inntinn, air son am biodh 
nair ort ged gbeibbteadbiad'nad cbridhe, 
an uair a nochdar tbu an latbair do 
Chruithoar. COM H RAD H. 

EADAE MUKACHADH BAN AGUS 
COINNEACH CIOBAIE. 
Coin. — Bba duil again riut au 
diiigli,a cbaraid ioumhuioi, agus mile 
taiug" dhuit a chiouu nach do mlieall 
thu mi, ach gu 'm d' thainig tliu air 
m' iaiTtas, gu bhi latbair aig bais- 
teadb a' bbrogaicb bbig a chuir am 
Freasdal oirun ; ach c' ait am bheil 
mo bhau-cbaraid choir do bbeaa ? 
An e nach d' thainig i maille riut ? 

MUE. — Ud ! Ud ! cha b' urrain n 
i teachd, a Choinnich ; is leoir aon 
againii a bhi o' n bbaile aig an aon 
am, oir cha bhiodh guothuicbean 
rathach, riaghail teach, reidh, na 'm 
fagamaid le cheile an tigh comhladh, 
oir tha seirbhisich a nis air atharr- 
achadh an gne agus an dillseachd, 
agus cha 'u fhurast aon diubh fbao- 
tuinn anus am bheil fior earbsadh r'a 
chur mu thionndaidheas neach a 
chulaobh. 

Coin. — Cha 'n 'eil comas air, ach 
bu ro mhaidh leinn uile 's a' Ghoir- 
tean Fraoich, aon seachduiu a bhi 
againn de Mhurachadh Ban, agus a 
cheile ghasda, cheanalta. 

MuE. — Mor-thaing dhuit, a Clio- 
innich, ach cha fhreagradh sin, mar 
a thubhairt mi a cheana ; ach mo 
dhichuimhne I Cia mar a tha Seon- 
aid 'g a faireachadh fein, agus am 
balach beag ? 

Coin. — Tha aobhar taingeileachd 
agam ri radh gu 'm bheil iad 'n an 
dithis mar bu choir doibh a bhi. Tha 
Seonaid air a cois o cheann seach- 
dain, agus tha 'm brogachan a' fas 
mar isean geoidh, agus ciod tuilleadji 
a dh' iarramaid ? 

MuE.— Ciod tuilleadh a th 'aig au 
leanabh bhochd r 'a dheanamh, am 
feadh 's a ta slainte aige 1 Cleas 
nan craobh aims an fJiireach, aig 
nach 'eil ni sam bith r 'a dbeanamh 
ach a bhi 'fas ; gidbeadb, m 'a 
chaomhnar do leanabh-.sa, cha 'n e 
rahaiii gu 'm fas e, ach fasaidh e ami 274 AN GAIDHEAL. Treas Mios an Fhoghair, 1874. an gliocas, 's am inendachd, agus le 
beauuachd, ami an deagli-ghean aig 
Dia agus aii>- daoiuibh. 

Coin. — Ma ta, a Mhurachaidh, is 
maith tha fios agamsa, gur e siu 
durachd do chridhe-sa, agus is tait- 
neach au ui deagh-dhui-aclid caraid ; 
acli mar a thubhairt thu fein mu na 
seirbhisicli, cha'u'eil fior chairdean 
dileas furast ri 'm faotainn. Ocbau, 
mo tbruaig'h an neacb sia a tba 'cos- 
nadh dha feiu migbean, agus drocb- 
run a' cbombearsnaich, oir olc 's mar 
a ta an saoghal cba tricleis aimbleas 
no donas a gbuidhe do neacb, mar 
bi aobbar eigiu air a sbou. 

MuR. — Gle cbeart, a' Cboinnich, 
's e dieas 'uas nan uile a bbi 'cuid- 
eachadU a cheile, a bbi deaiiamb, 
maitb do aou a' cbeile, a bhi 'toirt 
toisicb agus iirraim do aon a' cbeile, 
agus a bbi 'leigeadb ris ar neo- 
iomlanacbd do aon a' cbeile. Tba 
duil agam gn 'm bbeil an t-Abstol 
Seumas a' deanamb so soilleir, an 
nair a deir e, " Aidicbibb bbur 
locbdan d' a cbeile, agus deanaibb 
urnuigb air son a' cbeile, cbnm gu 'u 
tearnar sibb : tba mor-eifeacbd ann 
an urnuigb dburacbdacb an fbirein." 

Coin. — Cba 'n 'eil teagamb air 
sin, a' cliaraid cboir, oir tba Focal 
ua firinn 'g a dbeanamb cinuteacb ; 
acb air an laimb eile, cba 'n 'eil 
teagamb nacb 'eil cumbacbd mor air 
a cbeadacbadb do 'n aingidb cbum a 
dbrocb ruintean a sbnidbeacbadb air 
an neacb sin do nacb 'eil speis aige. 
Tba cuid ann aig am bbeil drocli- 
cridbe — 's e sin, ci-idbe ni 's miosa 
na cridbeacbannan uile, a tlia maraon 
air an ti'uailleadh, a tbaobb nadair, 
le nimb a' pbeacaidb. Tha cuid ann 
aig am bbeil droch sbuil, trid am 
bheil iad a' deanamb millidh agus 
sgrios air cuid dbligbicb an coimh- 
earsiiaicb fein ; agus a Mburacbaidb, 
cba 'n 'eil iad sin idir cneasda, oir 
cba mbaitb do neacb sam bith 
teachd 'u an car | MuE.— Ubh ! Ubb ! a cboinnicb, 
am bbeil tbusa a' creidsinn ann am 
faoineis agus am baogbaltacbd de'a 
gbne sin. Tha thu a' cur iongantais 
orm gun teagamb. Is cinnteach 
gu 'm bbeil tbu ri feala-dba ; air neo, 
feudaidh e bbi gu 'm bbeil do cheana 
'n a bbreislich, no gu 'n robb thu 
a' toirt geill do gbeasaibb agus do 
dbruidheacbd an Sgiathanaich amaid- 
icb siu, a bba air a mbeas leat fein 
mar neacb aig an robb seilean 'n a 
cbeann, a tbaobb an rotblais a labbair 
e mu na reultaibb, agus mu tbaibb- 
saireacbd, agus nitbe eile. 

Coin. — ltd, Ud ! a Mburacbaidb, 
is trie a cbaidh feala-dba gu feala- 
rireadb. Agus cba ruig tbu' leas a 
bbi 'tilgeadb an Sgiathanaich orm-sa, 
oir an uair a mbinicb tbu fein domb 
gu 'n do labbair e gu ceart, fi-eag- 
arracb mu bbuaidbibh nan reult, cba 
d' fhosgail mi mo bbeul tuilleadh 'n 
a agbaidh, agus cba 'n fhosgail. Acb 
biodb sin uile mar a db' fhendas ; 
b' aithne dbombsa duiue a bba air a 
cbunntas 'n a dbuine coir, ceart, 
ceanalta, a bba 'n a atbair, ag'us 'n a 
sbeau-atbair, aig an robb seilbb fear- 
aiun, agus moran chairdean agus 
lucbd-eolais, agus ni's leoir denitbibb 
maitb an t-saogbail so. (xidbeadb, 
aig a' cbeart dbuine so bba drocb- 
sbuil ! Agus ni ni 's iongantaiche na 
sin, bba cumbacbd mill teach na droch 
sbula aige air a ghuathacbadb an 
aghaidh a tlioil feiu. Racbadb 
Uilliam Ruadh a mach a dh'ambarc 
air a' bbual-cruidb' aige feiu, agus co 
cinnteach ri airgiod a' bbaistidh, 
tboisicbeadh am mart air an tiigeadh 
e a sbuil ri geumnaicb gu cruaidb, 
agus tliuiteadh i gu grad marbb air 
an raon. 

MUR. — Tha sin ro iongantacb ma 
tba e fior, a' Cboinnich ; acb is trie 
a chual sinn gur i a bho a's miosa 
tho 's a' bbuaile, a 's airde geum. 

MuR. — As airde geum ! Feudaidh 
siu a bhi ceart, a' Mhurachaidh, oir Trea Mios au Fhoghair, 1874. AN GAIDHEAL. v/o cha 'n fhurast au sean-fhocal a 
bhreugiiachadh ; ach cha 'n 'eil siim 
gu smuaineacliadh gu 'in basaich 
a' bho a 's miosa 's a' bliuaile gun 
aobhar, agus is e au t-aobliar sin, 
gnu teagamh idir, droch-sliuil Ulleim 
Ruaidli leis au ieis i. Bha 'u teagb- 
ladi aige feiu co eolacb air a'bbuaidh 
mbi-shealbbar so a bba dbitb-cbeau- 
gailte lis, a 's nach leigeadb iad au 
duiue truagb a mach air an dorus, 
na 'm biodb mart, do eacb, no caor 
'u a fbocbair. 

MUR. — Cha bu cboir ainmhidh 
sain bith a bhi air ainineachas au 
duiue sin, ma 's e sin an did a 
dheanadb e orra ; ach biodb sin mar 
a dh' fheudas, bu choir da sgail a 
chui- air a sbuilibh, no au spionadh 
gu tur as a cheaun ; agus mo Uimh- 
sa, air da a bhi dh' easbhuidh uan 
sal, nach abradh neach sam bith au 
siu gu 'u robh droch shuil aig iJilleam 
Ruadh. 

Coin. — Thathusa, a' Mhurachaidh, 
a' deauamh magaidh dhe 'n ghnoth- 
nch,ach creid thusa mise, tha iomadh 
droch s'liuil anu. Cha 'u 'eil seach- 
duiu o 'u dh' iuuis Ealasaid Nigheau 
Raouuill dhomh gu 'u d' thug droch- 
shuil ueach-eigiu au toradh a baiuue 
gach mairt 'u a buaile, agus ged a 
chuireadh i ri deauamh a' mhuidh 
gu ruig au la 'u diugh, nach biodh 
au criomau a 's lugha ime aice air 
son a' saoithreach