Skip to main content

Full text of "Gazophylacium graecorum, seu Methodus admirabilis ad insignem brevi comparandam verborum copiam. Cum auctario Frid. Ludov. Abresch. Trajecti ad Rhenum, 1757"

See other formats
PIIILIPPI CATTIERI 

GAZOPHYLACIUM GRAECORUM 

SEU 

METHODUS ADMIRABILIS 

AD [NSIGNEM BREVI COMPARANDAM VERBORUM COPIAM. CUM AUCTAEIO 

FRID. LUDOV. ABRESCH. 


\ K.YORK,^ TR AJEC TI A D R H E N U M. 

CIDlbcCLVII. 

CANTABRIGIAE: 

TYPIS AC SUMPTIBUS ACADEMICIS. 
M. DCCC. X. 

VENEUNT APUD J. DEIGIITON CANTABRIGI.E ET APUD F. ET C. RIVINGTON 
J. MAWMAN ET J. MACKINLAY LONDINI. 

Price £.1. los. in boards. 7B 


L E C r O R T «AEAAHNI, JLN tibi, Lector, libellum, multis in Belgio Viris doctis, priusquam 
per me, casu eum aliquando nactum, innotuit, ut non magis cognitum, 
atque in Germania fuisse scribit, qui anno hujus seculi octavo, eadem 
qua nunc quoque forma prodit, in lucem denuo produxerat Henricus 
Jacobus van Bashuysen, Professor Hanoviensis, ita nec minus ob 
utihtatem expetitum. Auctorem eundem esse credo, cujus ut in 
Graecis non ineruditi meminit Claudius Sarravius Epist. cxci. atque 
parva, nec inusitata Galhs in istiusmodi Propriis Latina terminatione 
etFerendis, hterarum in fine nominis facta transpositione, Catterium 
vocat. Ediderat is hanc suam Methodum Parisiis anno cioioli. forma 
Quarta, titulo ei praefixo, etsi non mendaci, nimium tamen specioso et 
magnifico ; clausula quoque imposita ejusmodi, quae immodicum pro- 
dat proprii inventi admiratorem. Verum his nihil de libehi pretio 
decedit; cujus revera hanc esse dotem, ut viam monstret, qua insignis 
brevi verborum copia, vix voluntaria obUvione conterenda, comparari 
possit, experti loquuntur non nostrae tantuni disciphnae alumni, sed 
quotquot etiam ahi, apographum a nobis adepti, eo sunt usi. Ad 
titulum quod attinet, hunc in fronte hbri pauhilum immutavi ; in ipso 
opere nihil ahud novandum mihi sumsi, nisi quod Sectione X. confusum 
perturbatumque Praepositionum ordinem ad hterarum seriem insti- 
tuerim, et quoties nomen quodpiam Dechnationis ferebatur Tertiae aut 
Quintae, pro Secundae et Tertiae, receptum hunc hodie apud Gram- IV ' LECTORI $IAEAAHNI. 

maticos Declinationum numerum introduxerim : tum sicubi unam 
alteramque vocem inserui, eas per uncinos, aut duo cola ab Auctoris 
verbis secrevi. Accessiones nostrae cum praeter supplenda in Cattieri 
Hbello nonnvilla contineant, quae ad rem proprie non pertinent memo- 
rialem, nec utcetera tironum ad captum accommodata ; exercitatioribus 
tamen usui fortasse futura ; integrum unicuique erit inde petere quae 
volet, reliqua legendo transmittere, perinde atque non adessent, et pro 
non scriptis habere. Quemadmodum autem inter id genus alia, quae 
ex occasione, et quia sub manum nascebantur, inserere libuit, de 
nonnullis, quae Viri docti aut libris editis, aut per epistolas summa cum 
benevolentiae testificatione me monere dignati sunt, et quibus pro hoc 
beneficio gratias maximasago habeoque, mentem meam propius aperui; 
ita non possum, quin, quae praeterea V^ir harum literarum peritissimus 
in Thucydideis nostris sibi obsers-ata perhumaniter mecum communi- 
cavit, nec ibi locum invenere, hic adponam. Dihic. pag. 42. In Sophoclis fragincuto 
a-a'itov<n cum Casaubono accepi pro tertia 
Praesentis ; ipse pro casu habct Par^ 
ticipii : secutus adeo H. Steph. ia Thes. V. 
la.'»ei»; qui tamen cum non aiio exemplo 
probet, caudam ipsam dici caitnt, quale 
necdum milii observatum, sententiam non 
muto. 

Pag. 81. In Ephij)pi versu correc- 
tionem Kare — <l)i'^.!s-t« non admittens, lc- 
gendum putat, prout idcni fragm. oc- 
currit iterum in Athen. lib. VIH. p. 36."3. 
secus atque post Oasaubonum visum est 
mihi. 

Pag. 189. In Sosipatii verbis iegeii- 
dum conjeceram Mwji J.<«o»W at, quod 
compositum vidi postea agnoscere .Sca- 
puiae Le.xicon, quanquam sine auctore; 

•pse tentabat Mlx^' a.TTa. w.^au yt. 

Pag. 44G. In Tiiuc. lib. IV. c. /9. 
i. 60. pracclare obscrval, i; abessc iion posse, quod veteres Attici iion adhibere 
soleant i,-, nisi ubi i x^l^ habeat locum ; 
idque perpetuo obtinere apud Thucydiden, 
iit videre sit p. 140. Ti. 48. p. 353. ubi 
eodem in errore versetur Jos. Wasse. 
p. 3Qo. jf. 92. et p. 527. f. 36. 

Pag. 532. Probandum potius fuissc 
monebat ntSa.i,- prae u-j^a.iiu=: \uvial0t 
icgitur in Paus. p. 131.] ad instar nEfa.i;. 
Eodemque modo M^.ii5 e MSS. restituen- 
dum in Thuc. p. 297. >M3. et p. 508. 
f. 68. 

Pag. 553. Corrcctionein Ecrir?.^; in 
Schol. improbabat; ct vereor sanc nc- 
quis alius lateat error in tw "EWiJiraf. 

Pag. 575. Propositam in Lysiae fragm. 
emendationem ab Jo. Taylor ad Lys. 
!>. 0'20. Jam occupatam indicabat. 

Pag. 720. Moncbat, verba essc Pia- 
tonis, quac ogo nimis creduhis Gesnero, 
addo et Fabricio Bibliotli. Gr. v. IL LECTORI $IAEAAHNI. p. 257. aliisque, Aristoxeno tribiicrim. 
Et extant lib. IV. Legg. p. 601. C. D. 

Pag. 782. Tanquam Dion. Chrysos- 
tomi citari notabat, quae sint Piiiiityos. 
Et hujus sub nomine fragmcntum illud 
recte j.im fuerat a me adductum emacu- 
latumque Diluc. p. 313. uh. 

Pag. 97. Emendatio in verbis Theo- 
pompi Comici proposita, sed vitiosissime impressa, etsi ex partc ad meam tunc 
mentem in erratis sit coTTecta, tamen 
nuuc legam potius, ^Ag'.J xdron-T^ov (pvaiuq, 

riv irXii^e; ibfiii? ; Ct dcinde Hiovaa J' oiroo-oi fli/^of 
a» ri aoi, eit- e/xol Ila^aooj • 

Pag. 553. >>. 24. Corrigas vehm, 
Hh. III. c. 66. scnsu obvio.J Herodoti 
est hb. III. c. 82. &c. Haec erant, Lector, quae priusquam ad ipsum libellum cognoscendum 
accederes, ignorare te nolui. Vale. Zrvollae, Prid. Idus Aprilis, 

CIOIDCCLVII. I.IBIIARY. j y 
^ L E C T U R I S. FORMAS dictionum Graecarum in Grammaticis antea confusas, 
aut in Lexicis passim diffusas, in unum corpus colUgere, atque in 
arteni redigere conatus sum; ut admiranda illa formarum doctrina 
non amplius vaga circumferatur, sed certis comprehensa limitibus 
mente atque cogitatione facile capi possit, et indi\-ulsis conceptibus 
percipi. Faciet istud ad hoc quam maxime, ut cum certitudine verha 
faciamus. Nam sic apud nos dicturi sumus: ita se habent omnium 
dictionum formae, nec alio modo efformari possunt ; vel istud vo- 
cabulum, quod occurrit, non est de familia formarum, atque ita 
nullus omnino superest dubitationi locus, aut animi fluctuationi 
ulla occasio. Opus hoc quod suscepi medium est inter Gramma- 
ticam et Lexicon, ex utroque desumptum, utrique manus adjutrices 
porrigit. Novam autem in eo non quaesivi viam, sed in itinere 
plurimorum pedibus trito, nova vestigia defixi. Imitatus sum Philo- 
sophantium tilios, qui Logicam antiquitus confusam in ipsis Phy- 
sicorum aut Moralium diatribis inde extraxerunt, et in imum corpus 
coegerunt, ex quo ars Logica conflata est. Nec non Chirurgorum 
industriam aemulatus sum, qui ex variis ossibus hinc inde sparsis 
(TKiXiTcv per aptas commissuras componunt, unde nova compages. 
Ita profecto ubicunque locorum extabant dictionum formae, sed 
dissociatae, et Canonum comitatu destitutae ; quas in unum omnes 
eumdemque locum contuh, ut Graecorum Gazophylacium conflarem. 
In duobus autem Methodus posita est, i. in formis dictionum, 
2. in Canonibus, (juibus dictionum anima continetur, quos qui rite 
perceperit, momento innumera vocabula discet, etiam non conspecto 
Lexico, et sine tacdio eorum memoriam conservabit. Sane hoc LECTURIS. Vll 

ausim affirmare : nimirum si Lexica jam comburerentur omnia, posse 
hujus Methodi ope in integrum restitui, et cum, qui me audierit 
super hac materia, facile evasurum in Lexicographum accuratum. 
Quod sane Ungua Graeca habet sua ipsius iiidole, noii autem viei 
laboris artijicio, tantopere illa perfecta est, et aUis linguis praestan- 
tior. Hic omittere non possum, quasdam radices apud Graecos esse 
fertiles, alias minus feraces, atque alias esse sterilitate sua tristes. In 
quibus omnibus vere dicam, me vobis plus suppetiarum ferre, quam 
ex Magistris auxilii habui. Utamini si ita visum fuerit, et si quaedam 
pervideatis, quae me latuerint, benevole nobiscum communicate. 
Vigete, valete. 

"iZUSL^JSr- ™'"PPUS CATTIERUS. -■'•Y METHODUS 
ADMIRABILIS: 

SECUNDUM OUAM 

INTRA HORAE SPATIUM POSSIT QUIS ADDISCERE MEMORITER 

INNUMERA VOCABULA GRAECA DERIVATA; 

IDOUE ITA 

UT NUNQUAM EORUM OBLIVISCATUR, 

SI MODO HANCCE METHODUM APPRIME CALLEAT. JNl ONNULLI juvarunt memoriam, at nemo obviam ivit oblivioni 
in hoc genere studiorum. Utrumque impraesentiarum facturus sum ; 
memoriam vel infoelicissimam adjuvabo, et oblivioni medelam adhi- 
bebo ; eadem arte hoc praestiturus sum, et IVIethodum conflavi, a qua 
id omnes speretis velim. Caeterum ea adeo facihs erit, ac tantopere 
suavis, ut nullam sui nauseam ci-eet. 

Tota haec ISIethodus in duas partes tributa est : 

Prinia Geticralis, quae viam siernit : 
Altera Specialis, qnae firma ponit vestigia. 2 PIIILIPPI CATTIERI 

METHODI PARS PRIMA, 

QUAE EST GENERALIS, QUAEQUE VIAM STERNIT. 

I. Juvabitur memoria, si dictionum formae siio naturali ordinc 
disponantur, secundum varias scaturigities, rectoque deductionis jilo ; 
ut si assignetur haec radix, o7Kog domiis, ut meam memoriam 
adjuvem, sic omnes formas dictionum a radice ortas disponam : 

etxoi;, oIkIx, oIksoo, o'ixr!fA,ot,, oiKijirsi, olxBTi/ig, olKfjTrjg, olKyiTrj^tov, otKiijTeov, &C. 

Hunc naturae ordinem sectatus est ingeniosus vir Joannes Scapula 
in aureo suo Lexico, ac nunquam satis commendato. 

Tenuit eundem M. Gottlieb Frid. Methodo Cellariana Primitiva et Sim- 
Peckius in Graecae Linguae Libro Me- plicia cum suis quaeque derivatis com- 
moriali, edito Lips. cioidccix. in quo positisque exhibentur. 

H. Impedietur harum dictionum obhvio, si cuilibet formae 
sua propria atque perpetua significatio tribuatur, quantum id fieri 
poterit, ut cognita vocis forma, et significatione apphcata tali 
formae, memoriae quaedam perennitas mentibus increetur. Re- 
sumo dictiones numero I. assignatas, otKog domus, oIkIx fatniliay 
olKiu habito, ol'Kyii/.oi habitaculum, ol'K7!<rig habitatio, o«jc£tij; domesticus, 
oiKTiT^g habitator, otKyjT-^^wv domicilium, o]x.YiTiov habitandum, &c. De 
formis, et de applicatione signiticationis cuilibet formae, agam 
infra in altera parte. 

HI. Has duas observationes connecte, et inde haec Ts-c^ta-fiXTcc 
collige: 1. Danda est radix cum significatu. 2. Dispoiiendas 
sunt formae a radice puUulantes. 3. Cuilibet formae applicabis 
suam propriam atque aeternam significationem. 4. Haec ubi in 
una radice praestiteris, in ahis radicibus facile obtinebisj sic 
TTXoijTog, TrXowtx, ttXovtsu, &C. <psXog, (piXtoc, (piXtu, &C. 

lV\.<ii<rt» foemininum cum sit ab ad- si, ut compositum ^tXoa-XouTia divitiarum 
jectivo irAo:!ff^io?, ininus huc convenit ; re- studium, ita simplex wXowia foret in 
spondcrct prucmisso oixi» et subjecto (ptxia, usu. GAZOPHYLACIUM GRAECOIIUM. 3 

Caetera necesse non est, ut radix terminetur in a, quocunque 
alio modo desinere potest, et tainen formas inde deduces, ut, 
vreTTTu coquo, TTETrao-jitof maiuratio ; TTBTroiva-ig idem per enallagen 
formae, TrsTrTog coctus, -rreTTTtxcg, coctivus, coquendi vim habens, -Trin-Ttov 
coquendum, &c. 

IV. Jam in derivatione ista vocabulorum ab una radice de- 
scendentium sedulo distingues omnes dicliones, quae recedunt a 
signijicatione radicis ob aliquod adjacens, seu ob aliquam circum- 
stantiam : sic ab dyo^a. forum, et o^9^ov diluculum, fit o^O^xyo^icrxo^ 
porcellus; et ab x^icrTog optimus, et u^\g, 7vo<;, r,, dolor parturientis, fit 
d^ta-Tuhveq Athenae. Tractatum de his dictionibus a radice diversum 
quid significantibus scripsi mihi, et in museo asservo, quem cum 
curiosis communicabo. Hic sit canon tahs : In dictionibus, quae 
recedunt a signijicatione radicis, excogitanda est aliqua circumstantia 
conveniens, ob quam tale derivatum congruat cum sua radice. In 
quo juvaberis a Lexicographis et a Scholiastis GrjEcis. Ejusmodi 
adjacens seu circumstantia erit unio, seu connexio, seu vinculum 
derivati cum radice, alias non esset ulla cohaerentia. 

Significationis rationem nV o^Qjayojio-xo; non Hesychii interpietes ad v. Bo^ixyo^is-Hia 
docet Didymus apud Athenaeura, !ib. IV. et 'O^OayojDto?. 
p. 140. B. Conf. Casaub. Anira. c. 8. nec- 

V. Adnotanda quoque sunt illa, quae ob compositionem cum 
aliqua particula suam immutant significationem, ut aKoJw audio, 
•Trei^oMotju negligenter audio. 

VI. Nec omittenda illa, quae sunt dicomposita, hoc est du- 
pliciter composita, quaeque addunt aliquid primariae significationi, 

Ut ^Tjx)) theca, 'jru^a.xa.TaQYix.yi depositum, KXTOia-Toca-i^ COtlstitutio, ciTroKaToc- 
ffTxa-i? in integrum restitutio. 

VII. Id etiam observandum, nimirum eandem dictionem varia 
significare ob varias materias ; vel secundum diversas disciplinas : 
sic in venaticis Srj^xQeU captus, in arte oratoria dri^xde]g persuasus, &c. 

VIII. Plurima non connectuntur cum radice, nisi xxt' uvTipouffiv, 4 PHILIPPI CATTIERI ^ 

hoc est per contradictiojiem, sic a-vf^^p^M, confero, prosum, (TU[/,'po^ct 
calamitas. 

NuUa hic est antiphrasis. Su/i?)/^»», con- conducit, idem quod prodest, et crvnpo^a 

ferre, -congerere, hinc rij/ipofa, coHgestiis, significationismediae tamp7-os/)e/aOT notat 

coacervatio in unum, quo sensu adhibitum quani adversam fortnnam. Vid. Anim. ad 

Graecis docet Suidas et Diluc. Thuc. Aesch. Hb. II. p. 316. 
p. 582. .Hunc (7vix(pi^it, ut Lat. confert, 

IX. Huc quoque referri par est ea, quae variis saeculis iin- 
mutata sunt, quo in genere sunt Archaismi, Neoterismi, et 
Graecismus Byzantinus. Ad veterum Graecorum linguam sunt 
prisca Lexica. Expectetis ad Neoterismum celebre illud Lexicon 
Byzantinum, de quo in Protreptico vir doctissimus Piiilippus Labbe 
ex Typographia Regia, 

Non prodiit istud Labbei opus, nec et Infinnae Graecitatis, quo nihil eo in 
ut ejus desiderio moveamur facit Du genere consummatius. 
Cangii Glossarium ad Scriptores Mediae 

X. Non praetermittes vocabula, quae in phrasi perdunt suam 
significationem, atque novam acquirunt vi phraseus, ut ol xf/.(p\ tcv 
•LuK^a.Tviv Socrates ipse. 

Habct iste Graecismus non modo cujus cap. 37. Articulus excidit, et leg. 

locum in nominibus propriis, verum etiam xai riyoi aitlt oi «/xyJ t)i» yuiaixuviTi» eitm 

adpellativis, ut ci ■7n(i to U^li sacerdotes, ergo gi/naeceo praefecti ducebant. Conf. 

aeditui, in Paus. Eliac. p. 404. Arcad. infra § 10. ad pracpositionem Trt^i. 
p. (376. Philostr. Vit. Apol. Tvan. I. c. 8. 

XL Particulae quoque orationis in hoc album sunt referendac, 
quae totam linguae difficultatem complectuntur. De quibus per- 
multi plurima scripsere. Vid. Idiotismos Linguae Graecae in- 
dustrii F. Vigeri. 

Huic jungatuv Matth. Devarii libellus de Particuhs Graecae Linguac. 

XII. Ut nihil intentatum relinquam, observanda sunt ea 
omnia, quae pro vario accentu varia significant, ut filog vita, et /3/cV 
nervus in arcu. Item, quae ob diversum spiritum diversa in- 
dicant, ut a^u cano, et u^m placeo. De quibus ad calcem Lexici. GAZOPHYLACIUM GRAECORUM METHODI PARS ALTERA, 

QUAE SPECIALIS EST, QUAEQLE FIRMA DEFIGIT VESTIGIA. 

Hanc Methodi partem in plurimas Sectiones dividam, 
vitandce confusionis gratia. 

Sect. I. 
IN QUA EST BASIS METHODI. 

I. FundamentLim Methodi est, ut assignetur radix, a qua 
descendant variae dictionum formae. Ideoque in parte Generali 
primo loco id observavi. Ut oTxog, olx.lx, olneu, ol')iy][/.oi, &c. sic et 

(piXog, (piXix, (piXeu, (piXr]f/.x, &C. 

II. Hic quaerunt omnes, At quomodo radicem dignoscere 
potero ? 

Respondebo, Vox ea est radix, quae simplicissima est, et quae 
minus literarum habet : voces autem a radice descendentes one- 
rantur literis adventitiis, ut patet allatis exemplis ab oMOi, oiKrjf^x, 

&C. et a <piXog, <piXriy.oi, &c. 

III. Assignata radice, en quid agendum sit. Mutanda est 
terminatio radicis in multas alias terminationes, et qualibet e termi- 
natione exsurgit nova forma dictionis. Ut oTko?, muta o? in /«, oIkU : 
rursus muta /« in bu, oIksu ; deinde £w in ij/wa, otn^^f^ot. Corpus 
autem dictionis remanet, mutatur solum terminatio. PHILIPPI CATTIERI Sect. II. 

DE VERBIS SIVE A RADICE DESCENDENTIBUS, SIVE 
NOX DESCENDENTIBUS. 

I. Saepe radix est nomen, ut assignatis exemplis patet Sec- 
tione Prima ; saepe etiam verbum est radix, ut videre est in 
Lexicis ; sic (p/Xew est verbum a radice tp/xoj ; at vero Ocixxu, Jioreo-, 
est radix. 

Radices nempe sunt receptae : nam proprie Saw.w est a Si^, ut ayoxxw ex dyi:, (7jia»M e.v 
aipx^, a-tpa. Vid. Eustath. ad Hlad. A. p. 813. v. 30. seqq. 

II. Cum incurrit in oculos verbum aliquod, sive sit a radice, 
sive sit radix, considera ejus verbi terminationem, et hos Canones 
in memoriam revoca. 

1. Canon. Quaedam verba significant actionem simplicem, 
ut 7ro<£w facio. 

2. Canon. Veri)a in cu significant, i. actionem Simplicem, 
ut x^^"''^'^ inauro. 2. Transitivam, ut vttvcu, soporo, dormire facio. 

3. Canon. Verba in cttu significant actionem Frequentativam, 
ut vTTvoTTu, dormiturio, obdormisco. 

4. Canon. Verba in /aw significant actionem Frequentativam, 
ut w%f<«w pallesco, l^vd^Mu erubesco, oSovtiuu dentio ; vel desiderium, 
ut KiXevdiuu, iter facere cupio. 

Sic xiSia», i/J{oma>, calcu/o, hydrope la- in N.T. p. 76. B.2. ; i-zxXKa.x^ia.f, Uberari 

borare; liSaraTia», deum esse affeclare, quod cupere, in Artemid. II. Oneir. c. 3. ; or^a- 

Philostr. lib.VIII. Vit. Apol. Tyan. c. 17. Tr,yiar,eiercitus praefecturam affectare,a.pu<i 

p. 337. restituil Olear. sed ubi in Not. Xcn. VI. K. A. p. 525. quo et in verbo 

male legitur ^amTiu, pro 5:^,xTdu, qua in adi Hcsych. et Suid.; deque hujus Ibrmae 

voce conf. Suid. et Etym. Mag. ; J-.Jtix- pluribus Not. Bergleri ad Aiciphr. hb. i, 

Tiai», monstrari velle, in Chrys. toni. III. cp. 13. GAZOPHYLACIUM GRAECORUM, 5. Canon. Verba in /^w significant, 1. actionem Simplicem, 
iit (ppix.^00 dico. 2. actionem Transitivam, ut <racp)jw^&), illustro, lucere 

facio. 3. imitationem, wt'EX\vivi^£tv, Graecos imitari. 4. vel signifi- 
cant neiitraliter, ut a-sXwyi^a) luceo. 

Inter cxempla prodiicta cum sit (p^d^<^, seqni ; To^yid^ftr, Gorgiam imitari. Varie 

scribere Nostcr vidctur voluisse, Verba significant verba in a^a>, ut r^ay(a!^u, citato 

iii^w. Caeterum ut 'EWi»u'i!;it», sic «tiXiTTi^ii», gradii incedo ; nvard^u, et n/o-ra^w, nuto ; 

'ATiilairJflf i», Pkilippi, Alexandri partes «riyai^u tacere facio. 

6. Canon, Verba in etu significant desiderium, ut ke/w jacere 
cupio. Non est desiderativum xtlu, verum idem 
quod XEW jaceo. Vid. Et)'moiog. Mag. 
deque pluribus ejusmodi verbis diphthon- 
gum Ei pro £ et t adsciscentibus Jer. 
Hoelzlin. ad Apoll. Rhod. lib. III. v. 49. 
Verba hujus formae desiderativa fiunt a 
Fut. I. primitivorum, ut T^iyu, ^slw, hinc Xi|ei4> 
dicturio ; Tv^atnv, Fut. Tf{a»»W, indc Tf^ai.- miTuu, imperium affecto, quod restituo Phi- 
lostr. lib. VIII. Vit. Ap. Tyan. c. 7. § 10. 
Usitata tantum sunt in Praesenti, praeter 
unicum forsan h^iiu videre cupio, cujus 
Imperfectum occurrit. Conf. his de ver- 
bis laboratissimas Valckenarii Not. ad 
Eurip. Phoen. v. 1214. Diluc. Thuc. pp. 
400. 799. 7. Canon. Verba in uvu significant actionem Transitivam, et 
proprio objecto terminatam, ut a-ei^vuvu venerandum reddo ; Xufj.- 
vauvu, splendorem affero, illustro, 

8. Canon. Verba in (x.ivu. 1. significant ostentationem, ut 
Xocki-rTa.ivta me diffcilem ostendo. 2. actionem Transitivam, ut XiTruivu 
pinguem reddo. 3. actionem simplicem, ut TnTruivu, coquo, maturo. 

Varia alia de verbis docere potuisset a6u, pkiresque formae aliae. A contractis 
Noster, ut de terminatis in luu, quae sig- 
nificant vel absolute, ut d\r,6i6u vera loquor, 
vimtiu sum pauper, BxcnKivu regis munere 
fungor ; vel active, ut maTtvu credo, nt?,tvu 
jubeo. 

Praeterea a quibusdam temporibus 
nova formantur verba, eaque vel proxime 
a verbis ipsis, vel interveniente Nomine. 

A Verbis ipsis proxime succrescunt. 

1. a Praesenti tantus succrescit verbo- 
lum numerus, ut singuloruni exempla ad- 
ferre longum esset ; ita V. Gr. a termi- 
natis in du oriuntur dcsinentia in »iu, «!»»■, in tu puiUilant exeunua in tiw, ivu, iSu, Sic. 
2. a Ful. 1. de quibus jam vidimus, 
a. Desiderativa in tlu. b. Inchoativa in 
cxu, ut yivttd^xu, lanugine vestiri malas in- 
cipio. c. Terminata in |w, o-flai, axu et iriru, 

sivc Attice TTf, Ut av^u, icr6u, a'!ff6a, mitianu, 
wiTT^ao-xw, Te^dea-u SCU w^aTTW. 3. a Praet. Med. ut a x/ iK^ayu Chu ■.^aya. 

fregi clamavi, 

xccrtdyij frango, inde x.attd^ti Matt. xi. 20. nisi 
deducere mavis a xaTsaVa-ei», quo utitur 
Basil. tom. II. p. 517. D. Artemid. lib. I. 
c. 68. ubi simul Kardavut liabetur, quod PHILIPPr CATTIERI et novit Etymol. Mag. v. xKTayvo»»!, et 
tiKarUy.To;. Hoc si peipendissct Tiiom. 
Mag. V. KarayWi ceu baibara non ira- 

probasset x»T£ay?»ixi et xaTealai, praetCT- 
quam quod occurrant apud Plat. Lys. et 
Hippocrat. Vid. J. Conr. Schwarzii Com- 
ment. p. 759. Conf. Eustath. ad Iliad. 
M. p. 852. i'.23. etn. 1055. uh. 

Interveniente nomine 1. a Praesenti 
oriuntur verba in iu composita praecipue 
ex particulis i, Ju?, eS, ut a ipsiJo^ia;!, parco, 
(pH^ri;, hinc apEiJi; ct ipiiSiu iion purco ; 
a Mia, valeo, crfiE»^!, ao-fls»!),-, inde ao-Ssv/w, et 

eitrfliii;, lia^enu. AtqUC ita a a£(3«, Colo, 
Veneror, o-E^i,-, a3-£0ii;, ^uaaiBii;, £U£7-£/3ic, &c. 
et verba dcnBiu, ha-aiB-^a, Euo-EjS/iu. 

Horum significatio pendet a signifi- 
catione sui cujusque primitivi, pro cujus 
natura notant vel absolute, vel transitive 
aut etiam passive, ut ex adpositis adparet. 
Joseph. contra App. Hb. IL ^ 11. -ih &iU 
eiaeduf u; 7r.oa-ix£.. Dionys. HaHc. hb. XI. 

p. 715. daiSui TOF ooKoi', quod daiSi^' ei« To» 

o^xov Herodian.hb.il. p.511.; daeSut rou; 
Biovi Phit. Mor. p.291. C. Apoli. Tyan. 
ep. 58. subfin. Suid. aVSi, aWia.Ti'.y,, apud 
quem, ut hoc obiter addam, v. tiaiBit^ in- 
terpretes cum fugeret, quatuor senarios 
esse Soph. in Pliiloct. f. 1475. seqq. aho 
• tantum ordine descriptos, cos ceu diversi 
fragmenti et separarunt, et negativam oi, 
quae tam a Suid. edit. principe, quam 
ipso Sopiiocle abest, inseruerunt. Xiphil. 

p. 225. de Tiberio, 'na!0ri<r^a.t vii; ti/o? mnna. 

irfoo-swoisnro. Philostr. hb. IV. Vit. Ap. 

Tyan. C.-39. » l^" dnffiiaixt Hi^mtx iv ecvT^s 

ipiuria. Plura vid. Anim. ad Aesch. iib. H. 
p. 283. scd non nisi cx aevi itidcm re- 
centioris Scriptoribus Luca, Parlhctiio, 
Josepho et Hcliodoro, quos et solos 
concedit cl. Vaici<en. ad ILurip. Phoen. 
f. 1331. transitive usos ; vetustioribus d- 
ctBvirai idcm seraper csse contcndit, quod 
iTvai ivjsBi, ncque adco unquam apud Tra- gicos ahosve istius aetatis aliter reperiri 
existimans, loca Aeschyli et Euripidis, 
ubi liactenus %iaiBu< Sso» aut hov; legebatur, 
et quibus fucram usus Misc. Obs. vol. IX. 
p. 438. dividendo liaSut in sS c-iBm, cor- 
rigcnda judicat. At quo minus in viri 
doctissimi sententiam transire possim, 
obstat, quod si usus atque notio transitiva 
a recentioribus demum scriptoribus su- 
isset adoptata, hi non videantur mihi 
colendi, venerandive sensum his verbis 
attributuri fuisse, ut pro quo cognitum 
satis habebant aiBd', verum religiosiim 
piumve faciendi, prout quoque quidam 
interpretes accipiendum pulant in Pauli 
Ep. I. ad Tim. V. 4. et quomodo Ex. Gr. 
i^xii%^rdvtit veteribus, ni fallor, pcrpetuo 
nsurpatum pro peccare, Graeci Bibliorum 
interpretes frequentant pro Tonrv £|a/xafTav£i», 
et quo itidem sensu ap»o»£r» posuisset Arta- 
panus, aliis Artabanus, in Euseb. Praep. 
Evang. hb. IX. p. 435. D. roS gas-.XiV? ?t. 
dip^otiuaiAi-io-j, quod adhibuit inter|)rcs Grae- 
cus Jerem. X. 20. unde et novit Hesy- 
chius, apud quem aho, sed quo nescio, 

spectat d^^otriaa.t, dp^ova. yiviiriaxi, nisi fortC 

scripserat ap^otx. y.tiahxt, aut yf.>ifl?i.ai. Plura 
ejiis generis vid. Dil. Thuc. p. 87. seqq. 
774. et 821. Huc adde, quod liaiBv. et 
ao-£^i; dictis non modo praepositionibus 
juncta invenias, verum etiam Genitivo, 
ut in Paus. Boeot. p. 720. ubi de Pen- 

theo, oTi vB^i-ii; xai daiSr,; iaotuaou. Et p. 763. 

Herculem scribit Ti/x<i§ou/.iE(o» « aXKov; Irl^i- 

^iv-a;, xai /jidKiaTa. oaoi Qsut datBu; naav. Quo- 

riim similisve exemph memor si fuissct 
Thom. Gatak. de Nov. Instr. Styl. c. 8. 
non magis analogice quam Graece locutum 
adgnovisset Eudoxium Episcopum aptid 
Socrat. hb. II. H. E. c. 43. quando a«/3ij 
adhibeat pro oi aiBw, tiasBi; pro eJ aiBat. 
Vides quam periculosum sit desueto ser- 
moni confidcnter terminos ponere vellc, 
ct dicere Graccum Latinuinve hoc cst, GAZOPHYLACIUM GRAECORUM. hoc non cst, quotics excmplum, qiiod 
aut receus couccptae, aut iuveteratac jam 
qpiuioni advcrsetur iii promplu iiou est, 
quae coutra faveant, aut saltem favcre 
videautur, com|jlura. Cacterum cju.sdcm 
suut indoiis islius formac adjcctiva aiia, 

Ut 9=0f/,i(r>n, StocrTty^:-. ItU 6sotr£|3>i,- Cst o eriSut 

To» 860» in Xen. Vlll. K. n. p. 595. at 
xnoo-i^Jij .sensu patientc, pro 5 aiffoixno!; xai 
Tffta^eto,- ^raja r^ f^ccZ in Piud. Pytli. Od. V. 
^. 129. Ad Tragicorum locaquod attinct, 
cum eS cri0iiv facile coalescere potuerint 
in ivailSun, et ut perperam, de quo jam 
monuit ci. Valcivenaiius, ii^^mm una voce 
scribitur, sic itidem malc editur in Pind. 
Pyth. Od. IX. v. H)'-'. itW/la., apud 
Hesycli. stKXe/^eirOai aut wx\v,;'i^tcr&cci, Suid. 
tixXiint. Ncc in Artemid. III. Oncir. c. 42. 
subsistere poierit atiirtaT^iipovcnt, ubi dicit 

OT* dya^lif To fxsBvHv tok ^oBovfxivoi'; ccvtTrnrr^t^ovat 
y%^ xai oi lpo0ovvTai oi /xiG^IctTE;. Scd lcg. 

««EOTiTT^EpoCs-i al) dvtmaT^t^pn:, ut nil praeter 
accentum, immutetur; alioqui aeque recte 
dare potuerat avnvKn^fTtTovai ab «isriVT^ErTo;, 

vel a'»£ir((TTfo^ot/£ri ab dnTricrr^opoi. E tjuiljUS 

tantum atsTio-T^EorTEr» nude ex Bud. iu Tlies. 
Indice citat Steph. Quum igitur in ita 
leviter correctis Tragicoruni locis niliil 
pracsidii supersit, nec quoque, qui soius 
adhuc, prout reliqua hactenus legehantur, 
iilis simillimus produci posset, ut jam 
adhibitus a me fuit, ex Aesch. Eum. 
•jt. 271. quod obverti queat, accusativos 
6m, itvov, &c. commode pendere ab iixtre»; 
videamus, an aliunde exempla supj)etant, 
<juae utriusque verbi usum trausitivum 
poetis tragicis vindicent, et ad horum 
aetati scriptores suppares saltem refe- 
rendum esse suadeant. Isocrat, ad Dc- 
mon. p. 4. D, £t«0Ei T» 7r§05 Seoi!,-. II. ad 

Xicocl. princ. xci tejI to^? fleow; iiji^ovniv. 

Soph. Antig. extr. xV' t» y ek ^iov^ i^niti 
<ia,^ru,. Xen. VIII. K. n. p 565. «Ve^Er. r.. 
£ quibus locis probe inspectis suspicio nascitur, quotics cum dictis pracposi- 
tionibus construuiitiu-, accusativum ar- 
ticuli T* vel tJ subaudiendum, ut in ilio 
Timoclis Comici apud Aihen. lib, Vll. 

p. 300. B. E.'{ fleow? rov; o/xoXoyou/itiou? 0£oi5 
djiBovviti (t.) 01/ iiioairiv ii^eoii Aixnv. ObjlCl 

mihi scio posse, t» et t! non a verbo, sed 
intcllecta regi x«Ta, aliave qua praepo- 
sitione : vcrum praeterquam quod liirt^iTv, 
aut datBii' To. ff^o;, E15 ct fff^i Tou{ itoii-:, nempe 

v^a.yiA.a.roi, dicantur U ^rtj.p^ao-e., pro tva-c^ii> 
et aacStTv Tou,- fltotf, Ut Tifiw^^o-a. Ta ir^oi 

'aSiivk.'ou{, pro Tiftw^?ffa. Tou,- 'a9. in Thuc. 

lib. IV. C. 85. ^vtfjrajivvnv ra Tr^c; tou; Jo- 
^vqiacov^, lib. V I. C. 56. pro ^w. tou,- Joji/^ofov,-. 

Et ra Tu« irXtotTm, pro oi 7rA£'o»T£; in Luciani 
Dial. Mar. II. atque in Sophocle ita 
eadcm ellipsis bis statuenda esset, omncm 
ni fallor dubitationem tollet usus passivi 
apud Acsch. Orat. in Ctesiph. p. 80. fere 

med. edit. Ald. tx. xt(i rovf ' Afitpnririai ria-tSr,- 
fAtvx aoi l'erw; EXTTt^E»; tov ^nfAov afJivrifjLovtTv . quod 

conversum active, a roE^i tou? 'Afiip. haiB-iy.a; 
iau;, &.C. ostendit, quartum casum a verbo 
regi. Auctor. Dial. Axiochi sub ipsum 
princ. iy.v.o/x£»o<, Clinias dicit Socrati, Tra^r,- 
yo^.aov u.vtIv, patrcm meum, i? £iw9a:;, i^zuq 

uaTtvaKrl e; to XfEi^i' i^' xai ftoi avv toT,- ^oi?ror; 
xal ToSro Eto-e/3>iO>i. ubi eif, ir^o; vel ff£»i auro» 

intelhicndum relinqui ptdam esse puto. 
Adeoque cjusdem prorsus haec verba esse 
naturae, cujus «^.«r» et similia, quod hinc 
quoque ccu synonymum tZ iatBtTv sociat 
Poll. lib. Vlil. segm. 46. ubi vid. Not. 
junguntque alii, ut Aristojih. Thesui. 
)f 374. Apoll. Tyan. cp. 58. Sic xazo- 
Tex«»» Ti>a apud Aristaen. lib. II. ep. 18. 
at £.'; Ti»a Herodot. lib. VI. c. 74. Quid 
quod insolens non est, ut unum idemquc 
verbum apud eundem scriptorem tam ab- 
solute, quam sensu agendi occurrat, ut 
cujus nunc recordor, avfjiBoav rivl, pro so~ 
cium se addeie itamunti in Xcn. VI. K. n. 
p. 528. at cr-jfi|3oa» dhTsiiXovc, convoiaie .-> 
C 10 PHILTPPI CATTIERI mntuo, VI. K. A. p. 466. pront quoque vi- 
tleturscripsisse III. K.n. p. 194. uon a?>i- 
Xoi;. In Eurip. Bacch. Tf.466. ingeniosa 
ejusdcm viri cl. est emend;itio, pro Uiri0na-' 
reponentis eIeVsio-', quod si cui simplicitate 
sua nostrum e.VsjA??' forsan haud displiceat, 
is praegnanti positum intelliget signifi- 
catione, pro fiVg^a-a» rj;t3,- ai~ac, nempe tk,- 
TiAs-i;, sTmVe. Conf. iteruui Diluc. Thuc. 
pp. 88. et 774. 

2. Eadem nascuntur verba ab Aor. C. 
ut ab ?Aa0oy fit ^agii?, hinc liT^aSiii prehe7idi 
facilis, et qui facili prekendit, inde cautus, 

tv?.a8uc!)at, cuvere, timere. A ^al-.u, i'J^aK,t, 

i^y.yr.i, aofxvi;, i^^a^r». Et ita a q>uiui, s';piJo» 

recte fliiet ipiJJi--, aipiJJi;, «ipiJir», quod habetur 
apud Hesych. 

3. A Praet. Mcd. aliisque nominibus 
in o;, ut o-To';^o? in y^esch. Suppl. -f. 251. 
et Acl. de Anim. lib. I. c. 3 1 . liiiic «o-toxoj, 

u.irxiiy(iu, tui7T0p(pi;, siurTo^^iTv, Ab icxoira, a/.mU, 

specuUitor, observator, ■^^(xry.miu, longe, pro- 
cul observo, aT^oo-xoTrto? non provideo. Bo'xof, 

»t(i^oAo,-, a<rtfxgo?voj, curviJLSoXcVt apud Achlll. 

Tat. hb. VIII. p. 325. (po^k, fcrcns, Jerax, 

fcrlilis. Plut. Mor. p. 5. C TaST» po§a xa» 
ffiJyigya W50; d^nfit, Hiuc apojof, StCri/is, litl 

ferens, ct aipo^tr»; sed cujus exemplum 
nondum se obtuHt; at fS^o^o?, ii<pt:^iiy, fe- 
raceni esse, est iu Luc. xii. l6. Ab mi^a 

fit dt.iiof, a TTt^oi^a, foiJo;, a^oi^of, a^yoiJsr», 

quod iterum habet Hcsychius. A TiT§oip» 
est Tfoipoj nutriens, hinc «750^0; non nutriens, 
et (jui non alitur, dr^oipiu, riutriente, qm 
nutriar destituor, ivr^opat probe nutriem, 
et nutritus, dr^o^piu bene iiutrior. Similiter 
a To^fco? audax, de quo Anim. ad Acsch. 
lib. l. p. 240. fit ivro^tiMsy «ToVo;, timidiis, 
et vcrbum aro^nsr», tiinere, non audere, cui 
in Thuc. lib. I. c. 124. cum editt. antiquis 
sex favcnt Codd. nisi quod male aToXfiiwt? 
praebcaiil, pro aVo^f^oEiTf,-. Ilaec autem, 
quaequc alia forsan piura proferri posscnt, 
reccptitm in Eurip. Phoeu. v. 397- ^^^- tionem to5 crvma^jitTv stabiliunt, alioqui post 
jam propositas a viris eruditissimis con- 
jecturas, ct ipse divinarem leg. (Twx^pioyiTv. 

Phocyl. y. 192. r?/*ai J" oi». dyxim i^iS%lmii!v »(pgo. Suid. vif^iyiKT'., Kan;; 'A^iXsJV, ar^oUTir», lu^wvir», dtpunsTv, dxovuy, ideo 

non admittere videtur usus, quod eorum 
simplicia eodem terminantur modo, in 
quibus ista compositio raro habet locum, 
ut tamen in liJoy.ir» et sifo§ir», de quo modo 

vidimUS. Sed et ayrits-oisr» Ct a»T£i.w:.Vp^(iv 

usitata cum sint, nec iiizoith aut tiv-lvx'" 
reprobanda videntur. 

4. A Nominibus fiunt vel in n* et fxof, 
ortis a Prima Praetcr. Pass. ut a x?^f^-> 

X^V'^'^"''» dx,^^ft.aroc, dy^^rii/Jiriu, dx%VI/-»roc., iv~ 

X^ni/-a-iu. Ab So-^ci; est luoffftir» bcne olere. 
Vel veniunt ab ejusdem o nis verbalibus 

in fta'», Ut a ft»if/.w», genit. ;^»>)/*o»o;, a/xmnoHW. 

Obiter quoque hic notes, a nominibus in 
/*a verba descendere in o'u, et ifw, ut a <raift» 

et Jwfxa, aa^xrou, Jwjaxto^w, a rfoiu^a, aTjiifta, 

r^av^ariiy:, o-TgWfxaTi^w. 

5. A Nominibus in T05 vcl ctto; e Tertia 
Pers. Praet. Pass. originem ducentibus; 

Ut, a o-iivQiTo; fit aVi!»6iTo;, hinC aVtnGiTir» ; a 
o-u»£To;, aV:;»ST[r» ; a TftiHTo;, aTiuxTo;, aTiuKTir». 

Iliud quoque tenendum, verba con- 
jugationis diversae vel divei-sas sortiri no- 
tiones, vel easdem. Diversas, ut ab 10;, 
venenum, ferrugo, inde laofias medeor, ct 
;o'of«ai rubigincin contraho : a jjiyo; frigus, 
ftyiu horreo, et fiyou frigeo : ab olxo; domus, 
cixiu habito, oWi^u aedifco, Sic a vMviot 

fit -iT^ovriu dives SUm, irMvril^a, locuplcto, 

divitem reddo. Contra ejusdem significa- 

tionis SUUt ir^oiia^EiVOai et «■j-ox.a^i^uOai, /</- 

cessere, provocare, aWit> et aiTi^si» postulare, 
k7roXsf«r» quoque nonnunquam idem, quod 
ixTro^ifiotn inimicare, ut in Piiilostr. lib. V^. 
Vit. Apol. Tyan. c. 35. Conf. Valcken. 
Anim. ad Ammon. lib. I. c. 18. Diiuc. 
Thuc. p. 42. 

De Participiis notes, ea saepe de- GAZOPIIYLACIUM GRAECORUM. 11 generare in Nomina, ut 5 tskuv parens, 
i>f^yoviMm iimn;, pro tKfyoi, in Epist. Jac. 
V. If). iy.^TeeTt^riyfiivo; (piBoc;, prO iXirXiiKTixo?, \\\ 
Xcil. V. K. n. p. .'J4'i. Ta i,in«, Ct TO ej^Scr- 

xo»Ta, i. e. animata et inawmata, \n Paus. 
Eliac. I. p. 3<J1. pro 9a»o'vTa; et hinc ►ex^a, 

Ut Thuc. II. C. .52. Ta U^a HK^ut TrXfa nv «^Tou 
f»asro9())o-X()>Ti)». Ihid. v^x^oi et' aM^j^oi? airo- 

e»?i7Ko»TE{ ExsivTo. Artcmid. IV. Oneir. c. 58. 

CXtr. Koiv>) oe TTavTa, Ta /ASr vt^i^x xai avvr^o^x 
ff^o; Toy^" oixEioyj 'Kx^.Qxn' Ta os ay^ia 9r^o? Tooj 
lyQ^ouj- — T» (L*6V oyv ijjiAe^a^ ^oJa ayadov ix^i', xai 
scpuiy.ivcc o^av, xai x^arot^^Eva ■l'^ vjfxwv avruv, y.ai 
fi»! iTTo Tu» ex^?"" "*' ■''^' enJitJv" Ta ^6 ay^ia 
xai a.Tro^vriaxona, xai )(ii^ovjj.m vf rii^uj, aiya.%a. 
av £11, xai xjaToiIfASva iiro tw» rij/.i^iiiy xai (rmr^itfm 
M/iiv i^uw»' ioro Je Toi» £;i(;9ow» x^otToiJf*Eva, i ijre^Tefa 
tw» l^uvTuv '. nempe a^Ta ; yiv6f/.£vx, xat ^ia- 
TiSeiTa Ti ironi§o» : tou: o^iivTa; .scil. quibus per 

SOmuium offcnuitur : aTowa a» eVn xai 0-xaia 

ira»T«. Sic totum locum lcg. puto, qui ut editur est corruptissimus. Negativam 
ft!i, quae sedcm occuparat ante j(;eiooi//x5»a , 
migrare jussi eo loci, quem nunc tcnet, 
ubi deficere quoque jam senserat c!. 
Trillcr. Obs. Crit. c. 24. quocum etiam 


lut substitui i/xr»; tum pro JlaTi9£'/i4E»a COrrexi JiaTi9e'»Ta. 

Conf. de Praes. pro Praeterito enallagc 
Dihic. Tliuc. p. 207. SimiUter ye'^^», oxw», 
iyut, aluv, totidem fuisse videntur Participia 
verborum quondam usitatoruin. V id. et 
Jer. Hoelzhu.ad ApoU. Kliod. hb. I. y.57'2. 
Adnotat. ad Joh. vi. 45. Diluc. Thuc. 
pp. 173 557. Sed et virem saope obeunt 
Participia Substantivi cum Praepositione, 

Ut in PaUS. PllOC. p. 839. "^5 IpayoCji ve^ia-i» 
t7riy'iy»eTai i TeXeuT)!, pro tri» yifjint. Et hinc 

ejus structurae substantivis junguntur, ut 

a/ia x»i?' xai ii(!>^a.mjj.imi. Vid. Lect. Aristacn. 
pp. 83. 311. Dihic. Thuc. pp. 80. 82. Sect. III. 

IN QUA LEGITIMA SERIE DISPONUNTUR VOCABULA, QUAE 
A VERBIS DESCENDUNT. 

Nomhm verbalia non clescendunt ab omnibus Modis, nec ab omnibus 
temporihus ; sed tantum a quibusdam, quorum catalogum subnecto. I. AB INDICATIVO PRAESENTI activo tanquam a prima 
scaturigine oriuntur hae formae. 

1. Forma est in s?, ut Xij5w obliviscor, Xyi9ri oblivio. 

Sic ui*ie-irn, lipiiAr:, ufa «//.ww; ifti^n, Vid. Sahnas. in Sohn. p. 903. a B. 12 PniLTPPI CATTIERT 9, Fornia est in o;, ut er^^w video, eTSog specles. 

Sio ab iflw .<o/eo, sBo?, to, et Uat, mos, consuetitdo, a ;*£»« maneo, lAt-.oc, animi ardor, ira 
Conf. Salma-;. ad Flav. Vopisc. Div. Aurel. p. 591. 

3. Fonna est i)i -Jx, ut ^duAeuo; servio, SouXslx servitus. 

Sit Canon. Hae formae significant ut plurimum substan- 
tiarum accidentia ; saepe et substantias ipsas. 

4. Forma est in a, ut fiuu vado, I2u9^x scala domus. . -' Sic ab ayu Grammatici derivant ayvik; 
a /ita', nwa ; a /*«!», ftaio//.ai, quaero, scrutor, 
ft.a.ra. obstelrix. Hellad. Chrestom. § 20. 

fAxTit (fxfjii, T>1» flJTOtO-a» larjo» TO KftlTTTO/xttoV. 

Ita leg. commate sublato post laT^ot, ct 
vertendum, ^arxv, dicimns medicam scm- 
tantem abscondititm, non ut Andr. Schottus 
(hujus enim est versio, non Moursii, quod 
e.N:istimas.se vjdetur Fabricius Biblioth. 
Gr. vol. \'II. p. 62.) «arav dicimus, tjiiae 
consulit medicum de abscondito, quo quid 
a verborum sensu alienum magis ? Ar- 
temidorus Oneirocr. lib. II. c. 32. Maia 

o^Ufiivrt TX x^-t^Tcc i^eyx^h ^** "^^ '^'^ u.Tc^^rtTX xai x£^jtft^s'K» Jisfsyrav. Hesychius, Marot ■rE?». 

Ta; TixToiJs-a; Ut^o';. Sed et advcrsus de» 
fectus suspicionem, quem in ipso libelli 
principio dete.xisse sibi videbatur Meur- 
sius, tueamur eundcm Grammaticum. 
Putabat scil. vir doctissimus, quia incipit 
«f^uajcr xoJ o£to;, alium apud Photium auc- 
torem praecedere dcbuissc, qui Mosera 
Alplia dictum tradidit : atqui tradidcrat 
idem Ptolem. Hephaestio Cod. cxc. p.4S0. 
ult. quod nec Meursius ignorabat; etapud 
Hellad. §71. eodeni iterum modo legimus, 

oTi h Taij A5);»ai5 xal oJtoj Ttaffa^x (ponna fT»a». 
Aeysi, SUJ)ple ui xai aMoi. Slg- 5. Forma est foemininorum in «? vel «?, ut KoXvf^f2«u, urinor, 
Je plonge, KoXu/^f^cci et xoXvfilSU, iine plongeuse, iirinatrix. 

Sit Canon. Verbalia in «V et ); a Praes. Indicativi orta 
nificant actricem, seu foeminam agentem. 

A Pracsenti vcrborum contractorum 
B^a comedo, yni^ nosco, xi sive ;^;u capio, 
fu valeo, T^:; vulnero, Eustath. ad Iliad. A. 
p. 11. i. H. deducit 0c.J,jx.n cibus, ytuiiyi sen- 
tentia, nunti vicus, f«fii) robur, r^ufi.11 vulnus ; 
Ety-mol. Mag. v. i?^w<ri« et ^'y^» derivat 
a dlctorum vcrborum Futuro. 

Ab eodem tempore Praesenti Nomina 
descendunt masculina in 0;, ut ab dini- 

X»™'» <«~"Jxf"{ ; ab iTieTai, iTlsToj ; a o-iToTon'« 

punem coiificio, c-iTowoiot pistor ; a y»5o|3oaxi'«, 
YtfoSocios senum nutritor ; a <pi',iu, pnJc; ; 
a fl-ijSd), ?rit9os, &.f . A compositis verbi ««rcSai, emere, no- 
mina descendunt in »< declinationis I. 
ut TiXwifu vectigalia redimo, hinc tiAm»; 
publicumis ; sic oira^uni pomorum emptor 
venditor\e, iVirwm; ecjuariam qui exercet 
mercaturam. Rarior est forma in aiva, ut 
ab ajtTw kaurio, a^vToata haustrum. 

Ab a^xiu, arceo, fit ojxio; propulsa- 
torius. 

A avtix", contineo, est (runx^K continitus; 
ab txiyxu, vitupero, reprehendo, iy^iyxh': vi- 
tuperabilis; sed hac dc forma abunde jam 
vidimu» H. GAZOPHYLACIDM GUAECORUM. 13 A Futuro quoquc Primo varia suc- 
crescunt Nomiaa taiii Substantiva, qnain 
Adjectiva, ut 

1. A Fut. in iacj Snbstantiva. in ?i^, 
veluti a aTnj-u fit <rTi>.ri columiia. Vid. Ety- 
molog. V. CTTjs^^J;. 

2. In \o;, ut IV' ntitto, riau, inde Sao? 
cJavus, a B^u fit 0>i^o,- liincn. Vid. tn utra- 
que V. Etymologum. 

3. A Futuris in |« et -^u terminatis 
substantiva succrescunt in | et 4'» ut a 
ffiiitu. Fut. tr/f^u fit <rr;-\,\ a'n/TTw, «i/|»', indc 
tv^. Vid. Hellad. Chrestom. § 70. ex eo 
Etymol. Salmas. in Solin. p. 644. a F. 903. 
a B. et 935. b G. Adjectiva ab eodem desccndunt Futuro 

1. In io{, Ut a XTaw, Ktnca fit Ktwtor, 

«Ai^^io^ ab ax/ln;. Vid. Etymol. V. o<rio<. 

2. A Fut. in r.aa adjectiva in uXo;, ut 

a7r<j£T/i^o; ab a,'irurr,aai , ab i7r»io-u Veuit uvtnXo;, 

somniim excitans, soporifer, in Philostr. 
Vit. Apol. Tyan. lib. VIII. c. 7. uh. a /.- 

yriffu, piyijXo^, 

3. Ab iisdem Fut. in ww et iau fiunt 
adjectiva in n^o; et t^o?, ut Ai/ir/jjci a ^vaiau ; 

'^X"?°5 ab \ijyjjau. 

Sed et a quorundam verborum Prae- 
teritis pullulant Nomina, ut a regulari 
teSiix« nt Sijxii' heyx^ ex u^vya' izTvyri ex 

eVti/^Ij;»* TTTWp^o; ab iTZTU^IX, II. AB AOR. SECUNDO Activo tanqtiam a secunda (ima 
tertia) scaturigine tres formae descendunt. 

1. Forma est in uv cum gravi in ultima, ut (TTa.ytov gutta. 

2. Forma est in ri cum gravi in ultima, ut cpuyy} fuga. 

g. Forma est in ijg cura gravi in ultima, ut eycXi-n-rjg dejicietis. 
Nofa haec omnia habere penultimam brevem, quoniam pen- 
ultima Aor. 2. est brevis. 

Adjectiva quoque inde oriuntur in a»c<, ut ab i^xu, Ikov fit hocio.-, quod Eustath. ad II. r. 
p. 299- princ. ab ixa»w repetit, a Mtx,u, tMx^'^ ^'x*"'?- 

III. A PARTICIPIO Foern. Praes. verbi substantivi ovircc, 
evcrrii, existens, existentis, fit vox substantiva, nempe ouV/a substantia, 

Nota, ab hoc substantivo ouV/as descendere varia composita, 
quae novam significationem in compositione adsumunt. Ucc^ova-ix 
praesentia, l^Qva-ia. auctoritas, fx,eTowU participatio, Trc^iova-icx. abun- 
dantia, [^awowloc conversatio.'^ 

A Praeterito quoque sive Participii, voce prolatus, fit yiymli; ivojicm^oi, hians, 

sive Indicativi Medii nonnullorum ver- ab viroatcn^uK;, in Philostr. Icon, I. p. 809. 

borum adjectiva veniunt; ut, ly^Ayo^o; vi- nisi pro iiroaiav^a dederat iTroaiari^oroi. 
gilans, idem quod iyeriyo^Hn; a y£y«»«;, clara IV. A PRIMA PERSONA Praet. 
hae formae. Perf. Pass. deducuntur 14 PHILIPPI CATTIERI 

1. Forma est in [/.cc, ut a Tre^Tr^oiyf/.ai fit ^r^Syf/.x res, 

Sit Canon. Nomina descendentia a i. Pers. Praet. Perf. Pass. 
et desinentia in (^x, significant opus seu effectum. 

De hominibus quoque adhibentur, m fixayncs coiitusio, -[no 9A«iTK. Sed et iu- 

iri(picriJix. pro m(piirrrif, ■xif^iaiJM pro ffaAaitrT^j, strumentuin notant, ut xojii^xK idem quod 

et motlo active exponuntur, modo pas- yJ^6^<iv scopae, n^cifxara, pro to|oi sagittae, 

sive. Vid. Casaub. Anim. in Athen. hb. I. in Tliuc. lib. IV. c. 40. extr. Philostr. 

C.9- Valckenar. ad Eurip. Phocn. p. 306. hb. IV. Vit. ApoU. Tyan. c. 23. axvXii- 

Anim. ad Aesch. hb. I. p. 187. Est fiaTa, pro sv.ixx, in Eurip. Phoen. f. 8G4. 

<juan(lo locum tenent verbahum in i;, ut Thuc. Ub. IV. c. 44. f, 1. 

2. Forma est in ^oj cum gravi in ultima, ut ab l^oiXfiKt fit 

Sit Canon. Nomina in f/,Ds orta a Prima Pers. Praet. Pass. 
significant opus seu effectum. 

Nota, aliquando nomina in f^cg idem significare ac nomina in ;,', 
de quibus postea; sic XBTTTva-f^ci atie?i!iatio, idem quod XsTrTvi/crig : 
sed fit hoc per enallagen formae. 

3. Forma est in fiuv, ut a f/.£f/,vYifAKt fit ft.vrfA.m inemor. 

Sit Canon. Nomina in f/uv significant artiticem, seu fabrum, 
seu actorem (facultate praeditum.) 

4. Forma est in p,?, ut a f/.ei/.vv,f/.xi fit fA.vr,f/y\. 

Sit Canon. Nomina in ^w^j significant potentiam seu facultatem, 
vel effectum, ut y^xf/fi-,] linea. 

5. Forma est adjectivorum in f/tog, ut (Tif2cftKi, (ref2a(^a> colo, 
(ri!3ci<rf/.iG; colendus. 

Sit Canon. Adjcctiva verbalia in fjno; significant aliquam dig- 
nitatem, seu excellentiam aut contra. 

Significant non modo passive, sed ct dcscondunt tcnninata in S^a, ^jj.r„ 6uo.-, 9aw», 

non nunquam aclive, ut Js<t/*io{ vimtm, ei itemtiue t^oj ct Tft^, scd quae poetarum 

liiicieiis in Aesch. Eumenid. f. 333. lere propria. 

Praelcrta a l'rima Pors. Pract. Pass. 

V. A SECUNDA PERSONA Praet. Perf. Pass. in ut dedu- 
cuntur variae formae. GAZOPHYLACIUM GRAECORUM. 15 

I, Forma est in /f, quae redditur Latine per verbalia in /o, ut 
a XsXs^ai fit Xi^ig diciio. 

Sit Canon. Nomina in /?, verbalia significant actionem. 

Usnrpanturetiam loco nominum inf*a, civitatem t?? 'ewi»Jo? scribit esse WWii-, 

ut m,- a-^ixov; ytj/eretj, pro Tii yttfijfcaT», apud i. e. magistvam. Conf. ibi Not. 

Callistr. p. 892. extr. et per antecedens Ab his verbalibus in penultima n ha- 

Joilwi,- pro JoKAfta, £A£K8Efw<Ti; pro IXEuBe^la in bcntibus nova formantur nomina in «, 

Thuc. lib. III. c. 39. ^.40. ut contra hoc abjecta syliaba atc, ut ai'|.,, Jm», ab «il^io-.f, 

a cousequenti altcrius viccm obire notatur &xd<ti,-. Vid. Schol. Pind. ad Nem. Od. IX. 

Diluc. Thuc. p. 833. Praetcrea, ut no- v. 17; Thom. Ma.o;. v. «5|.. ; Moer. At- 

mina in f.«, dc hominibus adhibentur. ticist. v. i.flrv. Conf. Anim. ad Aesch. 

Thuc. lib. II. c. 41. ubi Atlieniensium hb. II. p. 338. 

Nota 1. Ab istis nominihus in <? suppuUulare alia vocabula 
in /a, praefigendo unam ex his quatuor particulis bv, ^v^, u, xaxo : 

Ut ex TT^oi^tg flt BUTir^cc^ia, Seu BUTT^oiyta, ^ oelicitas, ^'ja-TT^cx.^ioc. seu ova-TT^a.yicc 

infoelicitas, uTrpaPiac inertia, xu.xo^Trga.yioe. infoelix siiccessus. 

Oritur eadem forma istis e verbalibus etiam citra compositionem, ut EToi/iacria, Joxiftao-ia, 
tmcTTayia. Conf. mox ipsum Cattierum, N. 4. 

Nota 2. Ab his nominibus in tg progerminare nomina in /aj 
Primae simplicium masculina ; sic a 6xa.(rti, xxda-tg et ^Xt-^itg de- 
scendunt 6xa(j-ta,g contusus, xXaciag confractus, dxtf^tag attritus in jure 
civili. 

Hinc in compositione succrescit wto- garita, optio idem qui accaisus. Eman- 

6^aJi«;, cui aures contusae sunt, qui et siones pro emansores, rel)etlio pro rcbetlis. 

x|;«5 apud Poll. lib. IV. segm. 144. Videatur Salmas. ad Jul. Capit. Marc. 

j|ir, ;, de quo Menag. ad Diog. Ant. p. 315. Etymol. Mag. sequendo 

Laert. VI. 67- sed cujus simile verbale, wToxaTalif flectitur per 1J05. Conf. Steph. 

quod saltem videtur, mascuhnum Graecum Thes. 
non novi aliud. In Latinis unio pro mar- 

Nota 3. A dicta forma in ig descendere nomina adjectiva 
m o-(|KOf ; ut a x^la-ig fit x^l(Ttf/t,og decretorius seu judicatorius. Haec 
nomina in (nf/,og redduntur Latine per nomina in bilis, vel andus. 
Sic TTcxrtizog, potabilis, potandiis. 

SignificantquoquG active. Vid.Anim. Mor. 86. E. T?; flaXaTT^; tJ LXj wc.'f«Tif«ei> 

ad Aesch. lib. II. pp. 278. 380. Plut. 7ra»r>i xat ■jro^iiant.ot tx^it.a. Tor; xof<ifo(iiVci;. Pe- 16 , PIIILIPPI CATTIERI .r ) 

culiari niodo dictum, quod legimus ibid. *io,ix»oK, quod prius ibid. scripserat M^a\^ 

p. l6f). E. 'Em iaiXu ^EiIliao,- (3u,ao,-. Et K*T5tptyri» iiSirsa tok. 
p. 290. C. 'Aya\|xa x«Totpi.'|ifio» «►erTai to'; 

Nota 4. A nominibus in <5 desinentibus citra compositionem 
oriri nova nomina in <«, ut 6-jTigy unde Suaio. sacrificium. (Conf. 
paulo ante Nota 1.) 

VI. A TERTIA PERSONA Praet. Perf. Pass. quam plu- 
rimae promanant formae. 

1. Forma est nominum in tijj vel c-Ty;;, accentu in ultima gravi, 
ut TTOiJirrf conditor. 

Sit Canon. Nomina verbalia in t^? vel (rr»;j, significant ar- 
tificem ; sic x^irr,? judex, et l^x^a-rviq saltator. Saepe significant 
etiam propensionem, ut KuSuvi(rTr,g ebriosus. 

2. Forma est in rij^, accentu in ultima gravi, ut Sv^svr^^ venator. 
Sit Canon. Verbalia in t^^ gravata significant agentem sive 

artificem.. 

3. Forma est in ru^, accentu in penultima gravi, ut '^r;Tuo rhetor. 
Sit Canon. Verbalia in tu^ significant artificem. 

4. Forma est m tv;, ultima gravi, ut KiQat^KrTv; citharista. 
Sit Canon. ^iomina in 7u? verbalia significant operantem. 

Ita perperam in utraquc lcgitur iibelli tandi Sunt et cjusdem terminationis, 

editione, dare forsan voluit, dcbuit saltem, quae rem notant, ut yiXa^U risits. Plura 

xiDirjiirri:- ; quauquam hanc formam jani vid. apud eruditiss. Adr. Hering. Observ. 

tractavit Forma 1. Nam xigafitm),-, ri, eat cap. C5. et intcrpretes Hesychii v. 'atto- 

ars puhandi cilhuram, ut o^yrKrrvi ars sal- Jaim',-. 

5. Forma est verbalium foemininorum in tjk, t^ix et tbi^u,, ut 
auXijTf»? tibicijia, (pK^{/,ctK£UT^tx incantatrix, dXBr^i^Tu^a. propulsatrix. 

Sit Canon. Nomina in T^]g, t^ix et rsi^a. signilicant actricem, 
seu operatricem, seu opificem. 

6. Forma est in /«?, ut dxyiT^iuqpeccator. 

Sit Canon. Nomina in r^/a? pcnultima acuta significant actorem 
seu agentem ex habitu confirmato. G AZOPHYLACTUM (i R A ECOR U M . 17 

7. Fornia est foemininorum in Tfa, ut [A.s<,KT^ce, mactra, arca 
panaria. 

Sit Canon. Nomina verbalia in t^x foe-minina significant in- 
strumentum aliquod exercendae actioni inserviens, ut a.Ki(TT^c<. acus, 
a-)cs7rd.(rT^ccfascia ad obligandum vubiiis. 

Huc pertinent, si ita placet, verbalia foeminina in Saa, ut I3u9dx 
scala: superiori tamen Sectionc liac No. I. Forma 4. p.a^oLv ad- 
scripsi Praesenti. 

8. Fonna est in t^cv neutrorum, ut ro ^iSxKT^ov, honorarium, 
docloris emolumentum. 

Sit Canon. Nomina verbalia in t^sv neutra significant rem seu 
instrumentum : sic Xout^ov lavacrum. Vertuntur Latine per neutra 
in um. 

Q. Forma est in T^jiOf, ut dks^vjTrj^wg propulsatorius. 

Sit Canon. Nomina verbalia in T^fof significant efficaciam in 
subjecto. 

Ita TT^otiro; At/T>)jioc a|)U(J Aescli. Cliotpli. teiuis virib\is poilet rtv ■y-MVSai Ixsu^t^o-, ac 
V. 818. pro iAEii^o;, Scliol. interpietc, qua- siiimet hau<l difliciiiter iiberandi. 

Idem dicendum defoeminino in tvi^icc, ut (miTrTij^/a;, alumen, borax, 
adstringendi vim habens. 

Iniclligc a.\iJ.-D mliugxj. 

His adde et formam neutram in Tr,^tov; ut o^iA.yiTri^tov incitamentum. 
Nota, saepe etiam neutra substantiva in tth^iov .significare lo- 
cum, ut (pvXxKTrj^iov et ha-yMTri^tov carcer, locus asservandis reis. 

Kem ciun notant, cllipsis est v. ir^xyi^x ut rectius statuit Etymol. quaiu per syn- 

sive x?r,na, ut ixXiiTi^iof, pro iWo-ii llberatlo, aeresin, uti Hesycli. v. «AiTgoK. Sic lai^k, 

in Eurip. l*hoen. v. 976. \v%r,yri^w, pro incdicus, medica, oAn^U pcccator. Horum 

Afcn, tristitia, dotor, \n Chrys. tom. V. Op. Neutrum: sunt enira afijectiva: mercedem 

'297.A. -Tnc^vti^m eduliiim pinguejaciensvi.pud cum notat huic illive functioni solvendam, 

Hippocrateni. Vid. Foes. Oecon.wmltxt, inteiiigitura^yil^io», ut lar^o», /AalwT^of^quando 

et Not. ad Hesych. v. Soivoir^oioi. Eocus instrHmentum remveaiium,subaudi wjayjoia, 

quum significatur subaudi x^s'"''- ^t nlarn^ov, ipo%T^o», ^»Atjo>', xogr,9^oi', xo.>j\-jyT^oc, 

Huc quoque refero noniina in -^o-, et, ^ii^xT^m. In ^out^ok adsumere possis x'^?''" 

de quibus paulo ante Forma 8. in t^ov, [>er aut hx'.~o', receptuculitm, quod ca-tcruin 

ayncopen facta ex hi-' adjectivis in -ij^io-, •jty-iaT.iyui acui notat Etymol. 

D 18 PIIILIPPI rATTIER[ 

10. Formaest nominum m rk vel c-Tk accentu in ultima gravj, 
TToiviToifactibilis (ignoscite si placet barbare scribenti), et ^uv^octrTk, 
admirabilis, admirandi/s. 

Sit Canon. Adjectiva verbalia in rk vel a-rog significant poten- 
tiam passivam, ut al^irog eligibilis. Nota etiam, eadem nomina 
significare potentiam activam, ut hva.Toj; potetis. 

Active qnando si;^nificant, usmn prae- 131. B. JsxtS; in Actor. x. 35. per ilio,- 

stant nominiim in i«H, ut o-uvaB-r-,,-, pro o-u«- i^ii ^iyjiw. Adtl. Suid. v. 'etIt^itto^. Conf. 

«TTiKo? connectens, ,x'.7XTrw:-l; alio re-idens Adnotat. ad Actor. xxvi. 23. Diluc. 'riiuc. 

in Plut. Mor. 447. A. Conf. Hoelzlin. in p. 510. 

Apoil. Rliod lib. II. y.956. Diluc. Tluic. Sed et usum supplent rraeterili Par- 

p. 575. lUraque notio locum tantum non ticipii, ut toJei^to,-, pro TErols-;/.-»»:, aut to|- 

perpctuo liahet in compositis ex i pri- tviil<:,sagitta pcrcussus. Vid. iterum dietam 

vante. Vid. Not. ad Thom. Mag. v. Adnotat. 

afliaTo;. Praetcrea adiiibentur loco ver- Denique pro vcrbalihus in in/no,- rcperias 

balium in t/o?, ut fmk tlicendus, cpnniTOifu- nonnunquam posita, ut 0xn; pro iSatri^os. 

giendus, et liinc e.xponuntur interdum per Vid. in v. Hesych. et Suid. 
a|io; (ligmis, a Clirys. tom. VI. Op. 

11. Forma est nominum in jck descendentium a 3. Pers. 
Praet. Perf. Pass. ut TroivjTinkfactivus, accentu in ultima gravi. 

Sit Canon 1. Adjectiva verbalia in kos significant potentiam 
activam, ut o^fiyiriy.k, impulsorius, impulsivus. 

Nota, nomina adjectiva in xoj reddi Latinis per adjectiva de- 
sincntia in orius, et apud Philosophos per adjectiva in ivus. 

Sit Canon i. Saepe adjectiva vcrbalia in Koq innuunt pro- 
pcnsionem, seu impctum, ut v/iTZTiKog qui propensus est ad so~ 
brietatem. 

Sit Canon 3. Alias adjectiva verbalia in xo; indicant relatio- 
nem quandam ad aliquid, ut lanTnycog ad lites pertinens, SMoio-rtKog, 
judicialis, ad forum pertinens. 

12. Forma cst dictioniun iiideclinabihum in riov, accentu in 
pcnultima acuto, ut ■^roivjriov faciejjdum. 

Sit Canon. Nomina in riov indcclinabilia a verbis orta valent 
Gerundium in dum. 

Nota, genere masculino 7TOiy]rio; faciendus, et genere foeminio GAZOPHYLACrUM G11AI-€(>RCM. 19 

■TroiriTe» facienda valere Futurum Participii Pass. Latinitas reddit 
per has tcrminationes andus vel endus. 

A teitia quoque Pers. Piaet. Pass. de- ri,i*>8.i?, et aTwc, ///i'H/«em^w4-, ab aTjaTof. Vid. 

livant Grammatici nomiuu in «c, «;, et w;, Etymol. Mag. v. 'A3>.^ra. 
quasi per syncopen facta ex nominibu.s Scd et ab Aor. 2. Pass. succrescere 

in To?, ut j^a^xoxfi; idcm quod x,'^xxox^a,To<; ■ videntur nomina, ut ab i<Timi pntrefacfits 

(lere ur/mi.itwi, cx iy.i^nroi semimortuus, sum, o-aT^o; putridus. 

Occasione harum dictionum adnectam hic, 
.1. Gerundia in di apud Graecos formari per Articulum Geni- 

tivi, et per Praesens Infinitivi, ut tov iroislv faciendi. 

2. Gerundia in do formari per Articukim Dativi et per Prae- 

sens Infinitivi, ut Iv tu Xeyew dicetido, praefixa praepositione sV. 

Etiam citra praepositionem ct Arti- Articuio una cum praepositione praelcr- 
culum Infinitivus solus inservit isti Ge- misso. Phiiostr. lib. II. Vit. Ap. Tyau. 

rundio, Ut wpsXer» xuXuTriii ynia-ixt prouesse C. 1. xi""''^' 7"? i]/='^io> i w^ujT); y.JiiJi.rMi raJ toi. 

impediendo. Vid. Grotium in Pauli Epist. /A.iTuvov icpi^e y»i(r>t.ny ToT:;hT\jyxitovait, i;, x.t.x. 

ad Coloss. iv. 6. et Diluc. Tliuc. p.790. i.e. lU to yitucrKHt tou< liTvyxii'otTac, vel yiu- 

Gerundium quoque in dum sistunt non ficr^» to^ ItTvyxayovca. Et ita o\iya il<rU'- 

modo Graeci per Infinitivum cum prae- afttKi», pro jtV, ffjo,- to ifivtat, vel wc7T£ a.fi,{mv. 

positione iU aut v^o:, ut dicant v. G. lU Vid. Diluc. Tliuc. p. 33. et passim alibi. 
vel wfoj To xiyiit ud dicendum, veriun cliam 

VIII. A PRAETERITO MEDIO variae quoque dictionum 
formae derivantur. 

1. Fonna est nominum in « gravatum, ut (pOo^x corniptio. 

2. Forma est nominum in -,7 gravatum, ut Kcn(l^ libatio. 

3. Forma est nominum in oj, ut ttsj/oj labor. 

Usurpantur quaedam hujus formae de homo peniiciosus, >.oiiA.o^ pcsti/ctjs. Conf. cL 
liomlnibus, ut supra vidimus de verba- Triller. Obs. Crit. p. 37 j. et quos laudat. 
hbus in f*a No. IV. Sic <p&o^o(, pernicles, Diluc. Tiuic. p. 371. 

Nota, ab his verbalibus in oj descendentibus a Praet. Med. 
oriri novam formam in /«, praefigendo adverbium sv bene vel 
a privans : vel ^vg'. ut a nomine Trc^og descendit evTTo^tx abundantia, 
et ccTroolx egestas, {^SvcrTro^toc. iransitus difficilis.^ 

4. Forma est nominum in evc accentu in ultima gravi, ut 
(pdo^ev^ corruptor. 20 PHILIPPI CATTIERI 

Sit Canon. Nomina verbalia in eJj significant operantem, sic 
fovsu; homicida. 

Succrescunt ab eodem Praetcrito Me- aiof, \\i xiT^cMit pistiUum, a rjVon-a fojri, iri- 

(iio insuper substantiva m ttlt, ux. a y.Umct ira.toi placenta.WA. Eustath. ad Iliad. a, 

percimi, xofftTo;, planctus, /uctus. Item in p. 115. f. 11. 

Hactenus formae dictionum a verbis descendentium. Sect. IV. 

IN QUA AGITLR DE DIMINUTIVORUM FORMIS. 

Di/mniitivoruin apud Graecos variae sunf formae pro varia 
terminatione. 

1. Forma est masculinorum in «Vxs; : i. ex o^, ut ab avLtoTro^ 

iit uvo^u)7rl(Ty.oc. 2. ex /«?, Ut viavlug jlivenis, unde vixvia-nog. 3. ab uv, 

ut yjTuv tiinica, ^iXijyVxof tuniciila. 

2. Forma est imsculinorum in Ixo;, ut ^«ut--?? ?/rtz^/rt, vavTiXog 
partus naiita. 

3. Forma est masculinorum in |: idque 1. praecedente «, 
ut x/5o? /^^/5, hinc xidotr lapillus. 2. praecedente /, ut Xao;, tI, 3'', 
lapis, hinc A«;f lapilhis. 3. praecedente 7, ut cr7r£s?, ro, 3'"'. spelunca, 
unde formatur o-Trr^Xuyl />a/T'a spelunca. 

Nec x;9a|, quod udjcctive occiirrit suut ?,«»; et ^a,-, J, pro /«^w, et x*.>| /a- 
ii])ii(l poetas, unde bauserit Noster, mihi pillus. 
t!otistat, ncc uiidc >.ao;, Tc, aut Xr-V*. Nota ■ ■ - • 

4. Forma est masculinorum in «j, idque bifariam : 1. in «V 
gravatum, ut xl&o^ lapis, liinc X;5«- lapillus. 2. in «? circumflexum, 
ut Ziji/«f, Zenodoriilus, parvulus Zenodorus. GAZOPHYLACIL M (iRAECORUM. 21 

5. Forina est inasculinorum \n uv gravatum, ut a kXu^o^, ramus, 
tit kXkSuv ramulus, idem quod xXocSta-xo^. 

Diminutive iibi inveniatiir nescio; Hesyfliio j^AaJsvEf sunt ci xAaaoi. 

6. Forma est masculinoruiin in i/.vo;, ut xwvcayiis, unde crjcv/^i/of, c, 
catiilus, proprie leonis. 

Alias catulos puUosque mulloruni tivorum; ui, umhii p\dlits aquilac, y.m^txi^ 
animalinm Graeci designant per nomina catcllus, 'th^^mVj- peidich pullus. 
in iJiu;, quae formantur a Dativo primi- 

7. Forma est foemininorum in \q, ut xiQo? lapis, hinc XiSiq la- 
pillus. 

Sunt quae tbrniam hanc quitlem ha- Uvai;. Vid. Schol. Apoll. Rhod. ad hb. I. 
bent, nec tamen sunt Diminutiva, ut 'Ach, f. 1349. 

8. Forma est foemininorum in crxri, ut ■rxi'? puer, TratSicrxTj pu- 
ellula. 

g. Forma est neutrorum in -^tov, ut Xaio? sinister, Xocia-vitov, 
clypeolus, parmula. 

10. Forina est neutrorum in vXXiov, ut ab sT^og, species, fit 
hUxxiov furmula. 

11. Forma est neutrorum in eov, ut x^''^^?' unde ^^o/osoi/ por- 
cellus. 

Nec ista mihi forma cognita. 

12. Forma est neutrorum in i^tov, ut oi.^yu^og, 0, argentum, unde 
descendit x^yu^ihov, pecuniola, monetula. 

13. Forma est neut-rorum in tovi ut ab xvd^uTi-og fit a,v9^u7riov 
homuncio. 

AUas praeter indicatas Diminwtivorum Spart. Adrian. p. 173. Vulg.docentGram- 
formas, ut in uAo;, de qua Salmas. ad Ael. maticae et Caninii Hellen. p. 239. seqq. 

Sit Canon. Diminutiva significant quantitatem diminutam, 
vel qualitatem delibatam, ut sic dicam, et generatira aliquam 
imminutionem. 

Hinc referuntur ad vihtatem et de- yE^otTi» -i^i ^eofiiTi» eodem in loco Xen. VI. 
spectum quid subindicandum ; ut, iy^i^it.^ k. A. p. 47'-2. Sed et idem quandoque 
a<^ertenvis, i-mra.^101 Ti/is e(jnus, et HAy^cti^ix, notant quod jnimitiva, iit modo vidimu* PHILIPPI CATTIERI de terminatis in U. Sic Ifj^rUr idem quod 
iifAx testis, et Troifcno», quod ^oiftv)) grex. 
Pleraque formantur a Dativo, hinc ut 
a Kzriasi fit !cT>i£r=iJ>o» possessiuncula, sic ab 
lonico X7??» est x.T»j3-iJio;'. Conf. Georg. Le- 
capen. de Synt. p. 13. 

Subjici huic debuisset Sectioni aha 
de Aniplificativis, quorum terminationes 
«unt : 

1. In ui, ut a yayrii» veiUer, Genit. yaj-r^o,', fit ■yi.aT^m ventrosiis; a x'''''»>) fabiMin, 
^iiT^m laLco. 

2. In ('Jn?, Ut a iTifii;, simus, Si/<i»i^>i;. 

3. In aJ»!, Ut ab AiVx'»')?, Aitr;^;!»»^):,-. 

4. In «1, ut a «-^ouToc, divitiae, z-^^ov-a^, 
Gall. richard. Vid.Menag. Diction. Etyni. 

Sigaificant Amplificativa vel augmen- 
tum, vel contemptum, necpossunt pleraque 
commode Latine reddi. Vid. Caninii 
Hellen. p.233. seq. Sect. V. 
LN yUA AGITUR DE POSSESSIVIS. 

Nomimun Posscssivorum variac siint formae, seu terniinationes. 1. Forma est in cuo;, ut 'k^rivcn Athenae, hinc 'A^rjvxTog Athe- 
ydensis. 

2. Forma est in aoq, ut ab avQ^uTro; fit dv^^uTrno:;, humanus, ad 
genus humanutn pertinens. 

3- Forma est in euV, ut ' kXiKa^vaa-a-iui Halicarnasseus. i.i.; ■_ 

4. Forma est in to:, ut ^vt^uvrtog Byzantinus. 

5. Forma est in Kog, ut 'A%«iJccf Achdicus, dv6^u7rix.c<; humanus. 

6. Forma est in ivog, ut 'kXs^avS^ivcg Alexandrinus, dvdpuTrivog hu- 
marius. 

7. Forma cst in r-^g, ut t7ru^Tidrr,g Spartanus. 

Sit Canon. Formae Possessivorum significant, 1. possessionem. 
2. relationem ad hoc aliquid. 

Arripiuntur quoque pro Primitivis. )f. 4'23. Add. >'. ()47. et llciir. Stcph. 
Vid. Schol. Soph. iii Ajac. >'. 1. Pliiloct. Anini. in Ub. dc Dial. p. 35. scq. « AZOPHYLACIUM (iRAECORUM. 23 Sect. VI. 

IN QUA OB OCULOS POiNUNTUll PATKONYMICA. 

Patrom/mkvnun variac quoq/ic siint Jbniiac, tiim viascuUnoriiiu, 
tuin etiam foeinininorum. 

1. Forma est masculinorum in h?, descendentium a Genitivis 

in ov, o;, ug, cv;: Ut, 1. a U^ia.i>t,ou fit Il^;a/**'^ijj. 2. a Nia-To^og fit 

Nea-ToolSyjg. 3. a n^Xswf formatur nriXttSyig. 4. a Arj[A,o(rQevovg, AififJi,ocrhviSriz. 

Propius rectiusque decUicas a casu desincnte in i adeoque a Dativo, adjecta tantum 
syllaba h^. 

Notandum, haec esse i""". Simplicium. Cave ne alio referas, 
puta ad primam contractorum. 

2. Forma est in uv, descenditque a prima forma mutando 

Svig \n uv, sic a UTjXefSrig erit nriXyjiuv. 

3. Forma est in Swc, atque pariter descendit a terminatione 

prima, mutatO iri; in Siog, Ut 'Tf^xSrjg, 'Tf^a.Stog. 

4. Forma est foeminina in «?, descendens itidem a termina- 
tione prima, mutato Srig in g, ut ab 'lA/a^ijj fit 'iXidg. 

5. Forma est foeminina in ig, orta etiam a prima forma, 
vertendo Srg in ic, ut n^ixfA.iSrig, hinc n^txf/.l;. 

Sunt quaedam utraque sub terniinatione usitata, ut AaTaia; et AaTafj. Conf. Schol. 
Apoll. Rhod. ad lib. T. >. 637. 

6. Forma est in vv; foeminina, descendens a Genit. in ou, ut 

ab 'A^f«(7Tou fit ' X^ota-TtvYi. 

Quando in penukima Primitivi est i, desinit in ««», ut ab 'Ax^icrMc, 'Ax^nrii;»);. Vid. 
Canin. Hellen. p. 228. ibidemque de formis reliquis. 

Sit Canon. Patronymica stirpem ac progeniem significant ; 
vel affinitatem, vel aliquid his analogum. ^4 PHTLIPPI CATTIERI >ECT. VII. L\ QUA 

TRACTArLR JJE NOMIMBUS ADJECTIVIS, SIVE EA ORIANTUR 
A SUBSTANTIVIS, SIVE PROMANEiNT AB ALIIS ADJECTIVIS. 

Jam vidimus aliquas formas adjectivorum, nempe eorum, quae 
a verbis descendunt, adeunda Sectio Tertia, No. VII. Forma y, lo, 

11, 12. nempe in r-^^iog, rcg, o-to:, Kog, Tiog. 

Impraesentiarum perlustrandae sunt illae adjectivorum ideae, 
quae descendunt vel a substantivis, vel ab adjectivis aliis, horum 
autem plurimae sunt formae. 

1. Forma adjectivorum est in aiog, descendens, i. a substan- 
tivis in ti, ut ab oioa.^xyvi araneus, a.^ot.^xycilo; ad araneum pertinens. 
2. a substantivis in «, ut (^U, vis, violentia, i^ioaog violentus. 3, ab 
adjectivis in vig, ut ab arr-iji/rr, immitis, fit a,7:r,va.]o:, inhumanus, durus. 

Sit Canon. Adjectiva in uiog significant, 1. qualitatem, quae 
sit fundamentum relationis, aut terminus ejus. 2. relationem 
ita fundatam. 3. mensuram, ut ■jrvyfiouog cubitalis. 

2. Forma est in mg, a Genit. 3'"'. Simplicium, ut ab'Ao-^,', Mars, 
fii"\^iiog Martius, seu ad Martem pertinens. 

Sit Canon. Adjectiva in nog significant relationem, seu toc 

TTpOJ T<. 

3. Forma cst in log, ut a Praesenti ao)ce:c, arceo, fit u^Kiog pro- 
pulsandi vim habens. 

Sit Canon. Adjectiva in log significant vini agendi. 

Oiiunlur cjusdom fonmie adjectiva pastora/is, /egitiiiius, jiidus, a re^to?, tex, 
a quibusdam noininibus in 0.; a Praet. Med. ptinuuiii. 
derivatis, ut f^oyiotjacuiidiis, a^cyo;; voftio,-, 

4. Forma est in ong, ut Xei^tov lilium, unde Xn^ioii:, liliiiceus. 
siiavis. O AZOPIIYLACIUM GRAECORUM. 25 

Sit Canon. Adjectiva in oei? significant aliquid inhaerens, vel 
similitudinem ortam ab istiusmodi inhaerentia, ut sit ycvo; semen, 
hinc yovou(;Joecundus, a^i^x currus, cx.^f/,xToii; curidis. 

Iii o£i? tcnniiiaiitur, qiiae uasciuilur rijicus; r^-l-Kii^x, xjaT^ij, uiidc rpxml^m; 

a Gcnit. in ou aut o? ; at quae a Gcnit. mrnsfie inserviens. Conf. Ktyinol. j\lag. 

Doclinut. r°. in r?, inscila syliaba ei, ha- v. aiy.xTis:ri7a. 
bent ^£1;-, iit Tift!;, tI|U^>-, liinc 7i/x^'i; hnno- 

A,. Forma est in /yj;, ut ab cLvO^utto; Jiomo, hinc dv^^uiTTivef- hu- 
manus. 

Sit Canon. Adjectiva in ivoi significant convenientiam alicujus 
cum aliquo, sic dk^^Stvk verax, seu cum veritate conveniens. 

6. Forma est in ovio;, ut ab a.Puv axis, aPovio; ad axem pertinens. 
Sit Canon. Adjectiva in ovtog indicant dependentiam, aut 

saltem relationem. 

Quum a Genit. rornuntin-, desinaiit iy^noq ad certamen prrlinens ; sic ab «lii, 
in ino:, quoties ille casus cxit in o'>oi ; at aiwre?, aMua; aetcrnus. 

in unoc, si in i»o;, Ut ayu-^, a.yMo:, undc 

7. Forma est in eoj, ut a xiuv fit Xscvrso; leoninus. 

Sit Canon. Adjectiva in so; innuunt ahquid desumptutn ex alio, 
tanquam ex materia, vel tanquam ex adjuncto. 

Nota, horum adjectivorum foeminina quasi substantive usur- 
pari, et significare pellem ex tali, aut tah animali desumptam, ut 
XeovTs^ leonina, supple pellis, et contracte Xeovri^, r„ i"^ Simplicium. 

Sic ;!i/ȣ')7, 7.vxir,, i.7.u7rty.ir,, ucmpe ^ooic nervum intelligit, ut snppleatur oi^i. Sed 

pellis, pro aKwjmm est aXavmx,, cujus ex- et ipsa animalia adhibentur, pro pcliibus 

emplum requirebat H. Steph. in Xen. eoruni. Xen. V. k.A. p. 383. yiffx htw^, 

VII. K. A. p. 300. ut «(3?:,- apud alios. go5. ^ccai«. Ubi conf. liutchins. ex Eusta- 

Tav(i:c, pro -rav^iii sivc Tccv^iU, posuissc vi- thio. SimiUter (3oS;, pro Jiagel/o ex corio 

dctur Artemld. I. Oneir. c. 7'-^. nisi forte ^«^»/0, ut iores /«or^Mi apud Plaut. 

8. Forma est in pc;, ut ab avix, tristitia, fit a.vtxpo;, tristis, 
tristitiani afferens ; sic {x.cx^o; molestia, ^ox^ri^k molestiam creans. 

Sit Canon. Adjectiva in ^k significant, 1. qualitatem insitam, 
ut l(r-xp^o; fortis. 2. efficaciam inde exortam, ut Xvtt^c; taedium 
afferens, 

E "26 PHILIPPI CATTIERl Haec, ut ploraque adjectiva in r.=o; ot bent origiiiem, ut naujj^xn^L: iu Gloss. 

t^o-, alii (leducunt a Fut. I. vetborum Vet. aestiviis, a xaJ^^ acstus; aiVarrfot 

in jiij, iui, et 6u. Vid. sujn-a ad § IIl. criieiitiis, ab «T^a ; ab 0.14,-^ fit a;4.r{if 

Attauien (iantur, quae aliunde suam ha- cc/er. 

g. Forma est in uoc, ut ab a.^x.Tog, ursii, fit a.^KTuog septentrionalis. 
Sit Canon. Acljectiva in Zoq significant, 1. dependentiam, 

2. relationem. 3. aflfinitatem. 

lota unde habeant adscriptuui, docct Etymol. v. uIomc. 

10. Forma, eaqiie late patens, est in uUi', tit u^yiXo; terra alba, 
ci^y^Xudijg argillde similis; a.v9ogJlos, uv^weyig Jioridus seu Jlorulentus. 

Sit Canon imis medullis infigendus. Adjectiva in u^g sig- 
nificant, 1. analogiam seu similitudinem. 2. participationem. 

3. plenitudinem, ut av^^u^yig virilis. 

Plenitudinis notio insigniter se prodit poreni referens, cst in Philostr. III. Vit. 

in Sr^iA; apud llerodot. lib. VI. c. 44. Ap. Tyan. c. 5j. ubi prorsus sensum per- 

iibi SaXao-a-a SijjiMSTTsiTn mare heltuis re- vertit interprcs, ^ays^ arci^ra reddens, pastu 

fertissiiniim, et Paus. Arcad. p. GTl-xwja eas vti plane sirtgii/ari, debebat, gitstatu 

i^ut^t: iritra xai Sb^iwJii,- regio tota montana esii\e ingrala, saporis esse ingraiissimi, 

ferisquc p/eiia. 'ix^ii^hc, pro piscium sa- ■jroinci. 

11. Forma est in ^'<r;oj, ut oi.^'oM aro, ci^oTr,criog arationi aptus. 

Sit Canon. Adjectiva in x^^io; significant, 1. aptitudinem. 
2. opportunitatem. 

Sic fcdoT^erio,- vita/is, a ^iot« vita. 

12. Forma est in 0^7^. Oritur haec idea a Genitivo im- 
parisyllabico 3"^ Simplicium, ut ab iTTTKTrov; septipes, Genit. e-n-TK- 
TTo^oq, hinc £7rTX7rcSi;g septempedalis. 

Sit Canon. Adjectiva in c'(5'w significant, 1. analogiam, vel 
2. mensuram. 

13. Forma est in u^g, ut o-iparpa orbis, crtxipoEiSyjg rotundus. 

Sit Canon. Adjectiva in BiSr,g significant, 1. simiHtudinem. 
2. plenitudinem, ut a-T^oyyvXon^g rotundus, yaTT^oeiSrig ventriosus. 

Haec observatio admodum late diffunditur inter caeteros apud 
Hippocratem. G AZOP irv L At l U M G R AE( ORU M . Significatiotiis pariler et terminationis 
raiio ostciulit, ad iTJo; species esse reterenda. 

Sunt praeierea aiiae adjectivoriun ter- 
Hiinaiioiu-s lieie praelormissae ; nt, 

1. In .,ac,-. Ita a x.vSo?, luiliis, flt 
?ri»6i,uo;, /ugiiOrii:, /uctiwsits ; a n-^oJ,- naii- 

gillio, Ceilit. w^oo;, 7rAo"i|Lt!i{ Ct w^iiijxos «flV<- 

gabiiis; notiintque plerninque passive, ut 

^aXaaa-a wXwVfios maie niivigubi/e ; vaS,- 5r^i- 

i>o? «flrw «rf navigandum iclonea; siniililer 
9rojj.~iiJi.o:, qui niitti, ct qiii mittere potest. 
Conf. su[)ra ad §> III. No. j. 

E.K hac nova oritur forma apud poi^tas 
in a^i//o;, inscrta ncmpe syllaba a.\, nt 
y.va^Xifia; idcm quod xiiJi/xo; g/oriosiis. 

2. In a»o{; ut ■!ri9ai'o,- persiiasorius; a 
fVyo;, ftysJzKo; horribUis, de quo conf. Etym. 
Mag. ct Plut. Mor. p. 22. C. 

Nascitur eadem terminatio a nouii- 
nibus signa coelestia significantibus, ut 
a xjio.-, aries, fit x^iaw; ; a ^fyo;, /ibra, tru- 

tina, ^vyitto; ; similiter o-xo;irict»o;, TaujtatJf, 

quibns denotatur lioc illove siderc natus. 
Vid. Basil. Op. tom. I. p. 5J. C. D. 

3. In i)!o; ; ut a irixiq, civitas, urbs, 
ToXnixo; reruin civi/ium peritus ; a ar^arr.yii 
du.v, oT^aTijyixo; in artc imperaioria excr- 
citatus, Tsx^T»; rot voXiu.o-j, ut vocat Xeno- 
plion, et quomodo expl. Schol. Aristid. 
ineditus Orat. pro Quatuorv. p. 232. a 

priTai^ fit f))To^i>to,-, a T^icyf*», rr^cyixaTixo:, ill 

dicendo et agendo so/ers. Conf. Thom. 
Mag. V. Bxatxixk, et Not. ad Xen. II. 
K. A. p. 174. 

4. In ij»i]; ; ut a f*/'»o; so/iis, /Aovi^j), so/i- 
tariits ; a xxitri /ectus, xXiv^j»!; in /ecto de- 
cumbcns; Tstx^gio ^i tm^ij^o;, WHro c/ausiis ; a woi;;, TToJ'.;, ToJri;,,; «f/ pcdes usqiie per- 
tingens. Conf. Not. ad ilesych. v. Ai^^i;, 
et \'alckcn. in Eurip. Phoen. p. 34. 

j. In !i»c;; ut a -oflo; desideriuin, woGitvo; 
desiderundiis ; ab a^yo; do/or, d^ytm; do- 
/orem causans; sic iyisia sunitas, hinc iyieivc; 
sa/uber; a o-xo'to; est o-xoteoo; tenebricosiis, 

G. In 1«; masculina; ut a fiivo; so/«i-, 
;i/o>.'a; so/itarius ; a Tjaif/ix vu/niis, Dat. T^a*?- 

//aTi, indc TjauftaTia; SUUcillS ; sic xou.aaTia; 

(/flj incisis freijuenter utitiir, a xJf/.^/.a ; ut 
iyaPijttaTia; statiuie scu imugiiiis iiistur pu/- 
c/ier, ab ayaX/ia, utrumquc apud Philostr. 
p[). ()12. 621. necnon o-riyftaTii-.; stigmate 
notatiis, et Jo7,o(aT.'a; .^ententiosus quod apud 
eundem Vit. Soph. I. 16, 4. 

7. In a; 3"; ut lOa;, i9«; coiLmetus ; 
ab e6o;, ^9o;, mos, consuetudo. 'emk;, Grae- 
ciis, Grueca, ut "EWii; ^yc^ in Xcn. VII. 
K. A. p. 6 10. Pro Graecus cum Vett. 
quibusdam Grammaticis sumani idco in 
Eurip. Phoen. f. 1511. quia verba ti; 

■E?\?v«; fl ^a^gajo; SCquitur, i tuv va.^oi&ii 

ivyrjiTu-i 'iri^o;. Hinc patct rcctissime scrip- 
sissc Philostr. leon. II. p. 839. uU. av^,- 
■zcciarxi ;2-Ta&»; coitusorcs eqiiitcs sive eques- 
tres. KaTa^pzyuq gu/osiis damnat Pollux, 
hb. VI. segin. 40. ut ct Phrynichus ; scd 
qui, nisi in Cralino legerat ipa^o;, pro 
pj:"/a;, quod probat, ipse viderit, quo jure 
alterum admittendum neget. Ad genus 
quod attinet, rcfert ista noinina Georg. 
Lecap. de Synt. p. 6. inter EwiOeTa fto'»o» 
Styivr,. Attamen fia«ao-i ^uo-o-iif/ao-i legimus 
a|)ud Eurip. Orest. f. 270. ?!oiTao-i irTEfor; in 
Phoen. y. 1031. ct in Aristoph. Eccles. 

y. 580. /xh ToP; r.^dat ?ii«» Tor; T^afp^aioi; irJiaTjiiJEi)'. PIllLTPPI fATTIERT Sect. VIIL 

in qua dispescuntur substantu orl m formae, si\ e ab aliis 
substantivis oriantur, sive ab adjectivis descendant. 

Sectio/ie tertia egi de qiiihusdam suhstantivorum formis, nempe de iis 
quac derivantur a verlns ; jam de iis dicam, quae suppullulant vel 
ab aliis suhstantivis primitivis, vel ab adjectivis. 

I. Formatio. A nominibiis masculinis i^^ Simplicium in 
a? vel ij? effbrmantur plurima foeminina. 

1. Forma. A nominibus masculiiiis in «,- oriuntur foeminina 
in Uioi, ut TccfyLixg, quaestor, promus condus, Ta[/,teicc dispensatrix. 

Sit Canon. Substantiva proparoxytona in /e<a significant 
actricem 

2. Fcrma. A nominibus masculinis in »?? suboriuntur sub- 
stantiva foeminin.i ia uot., ut o Xa.-^'/;; servus, rj Xcct^sio. se?-vitus. 

A-y.z^H-j. non cst a Axr^.i,-, scd a verljo t\ii.s.set TAaTsi* c/ieiitela, a TsXx-n,-, nisi ct 
TiaT^iia servio, ut a SovT^iiu fit hv>.i'ia, dc qiio ipsiim ii Ti\:t.rtiu fiieiit repetcndinu. 
Noster siipra § III. Forma 3. Aptius 

Sit Canon. Nomina in itx plerumque significant functionem. 

3. Forma. Ab iisdem nominibus in -<;; succrescunt sub- 
stantiva foeminina in ix, ut ^»XT'/}r caiitor, ij ■^ocXT^iu. cantatri.v. 

Sit Canon. Substantiva foeminina in ;« plerumque significant 
officia mulierum : sed observa, magis in T^ix desinere, quani in ;« 
simpliciter. 

4. Forma. A dictis nominibus in -/;; descendunt substantiva 
fo'.'miniiia in ;;, ut -rrccouicotTr,; maritus, hinc 7:cc^u.y.oiTiq u.vor. 

Sit Canon. Haec substantiva foeminina in tg significant mu- 
lierum olficia vel functiones. GAZOPHYLACIUM GRAECOKUM. 29 

Distiiigui liaec debciit ab alius gciioiis a ■rrXti^or, ■;r>,iv^'nn<;, unde Tr^.rjftt;, &c. et qiii 

foemiuinis in k, itidcm diesceiulciilibiis cjusmodi morbo confliciatur, is vfp^iTi^i^, 

a masculinis in n?, ut ab a^S^o» artkitlus, TrVv^inxor, &c. Conf. dc istiiis gencris 

venit «eS^lTd;, cujus foemininuni «^O^rTi;, adjectivis aliis iafra post Forinam 4. 

intellecto «oVo;, notat morbum arlicuKi- Auctarii No. 3. p. :Jl. col. '.'. 
rem; sic a «ttpj^J? reii, «ip^iTuf, vtipjrTi,- ; 

5. Forma. A nominibus in ijj dediicuntur substantiva foe- 
minina in a.ivu, ut Ix^uottuXvj^; pisciu7n venditor, Ix^uoiruXuivx piscium 
venditrix. 

Sit Canon. Substantiva foeminina in utva. significant officia 
mulierum. 

Succrcscit cadcin fonna c varie tenninatis masculinis aliis; ut ^ixtm dca, a 6:0; ; 
a 7Um, y^iMcc leacnn ; a di^axun, &c^ii.iraim famidn. 

6. Forma. Ab iisdem nominibus in 17? habemus substantiva 
foeminina in owx, ut ^B^yxoTvii;, rj SscrTrotvcx. domifia. 

Sit Canon. Substantiva foeminina in oivoe. significant functiones 
mulierum. 

7. Forma. A nominibus masculinis in «? i""^. Simplicium 
descendunt substantiva neutra in elhv, ut Tcc[ji.iceg quaestor, hinc 
raf^eiov, et TX[yt.isTov, aerarium. 

Sit Canon plane aureus. Substantiva neutra in uov signifi- 
cant locum in quo, vel instrumentum quo, &c. 

8. Forma, A masculinis in r,q 1'"'. Simplicium promanant 
substantiva neutra in lov, ut ab d^a,yjvig araneus, unde oi^xxviov 
araneae tela. 

Sit Canon. Neutra in icv ut plurimum significant opificiura. 

Nascuntur istius generis nomiiui in 10» ■ar.-Mi:^ caujKma, UTfErov medici ctiirurgive 

et iVov a cujusvis declinationis nominiltus, oj/icina, xvBiion locus ulti alea ludilur. 'Ao- 

nec opificium modo significant, vcrum y.}.:imMv,'Aa^ix^irc>, Jesailapii, Jdriaiii fem- 

etiam locuin, teniplum, instrumeiitum, plu/n. Vid. Suid. v. 'AToAXa/tiov. r^aipEio/ 

praemium, ct mercedem. Sic TiX^nov ct stilus, ■jr^caBiTa» legativnm, ci^icrTcToy prac- 

TshmcXoi locus ahi publicani scdent, Ix^vo- miuin forfitudinis, Tro^Of^iov, iro^Qij^cToi' iiuu- 

wuMot ct tx^voTu\iw foriim piscarium, ku- lum. 

Sic fuit multifaria formalio nominum descendentium a prima 
declinatione Simplicium. 30 nilLIPPI CATTIERI 

Secunda Formatio, eaque promiscua, qiiae varias sub se 
compleclitur formas, ex variis declinationibus ortas. 

1. Forma. Ab adjectivis in c,- 2-'\ Simplicium descendLint 
substantiva foeminina in cVr,- 3"''. Simplicium, ut ^^aXsTrc? difficilis, 
hinc ;^^aA67r!3rr; dlfficultas. 

Sit Canon latissime patens. Substantiva foeminina in oTr,g 
3". Simplicium significant qualitatem inhaerentem, aut ad- 
haerentem, sive laudabilem, sive vituperandam, sive miseratione 
dignam. 

2. Forma. Ab adjectivis 2-". Simplicium -in og deducuntur 
substantiva foeminina in U, ut a cpiXoirofc; fit (fiXoa-aplcc. 

Sit Canon. Substantiva in lcc significant qualitatem, aut mi- 
nisterium. 

3. Forma. Ab adjectivis 2^*". Simphcium in og, et a nomi- 
nibus 3'". SimpHcium in uv, defluunt substantiva foeminina in 
o(T-!ivr„ ut a ^Uottoi jiistus, est ^iicoctoa-wri justitia, et a ix.£yxXcp^uiv mag- 
nijicus, jA.eyciKc:p^o(rvvri magnificejitia. 

Sit Canon. Substantiva in c^ivri significant facultatem a na- 
tura insitam, aut habitum hibore partum. 

Notio pi^^ndct ah iiuellecto ([uoiiiuiu Cor. §'27. ^otes qiiociiic, quatuor mi- 

Substantivo: sunlciiiui Atljcctiva; ut mcrarc Grainmaticos, quae pro o in tcrlia 

yrMavtc;, hnci^vyo:, U^^:r-jt<,i, ciijus neutfuni scclc habcnt «, ut, praetcr jam commemo- 

pluralc Uiiliavtcx. novit Hesych. ct Etymol. rata, iyoi^uaCn ct kytuain. Vid. Elymol. 

fifyaXwyi'"; lcgitur apud L'lcin. Itdlll. I. ad V. Ai>;ai(;.;. 

4. Forma. A nominii)us 2 '^^. Simplicium in 0; descendunt 
aha nomina substantiva in uv gra^ata, ut ^•j^tc; myrtus, hinc jwi;^'- 
'mvocv myrtetum, et kctt^oi; fimus, hinc yccTr^uv Jimetum, et a neutro, 
ut ro Koivov liliuin, hinc K^tvuv, c, Idietum. 

Sit Canon. Substantiva in uv cum gravi in ullima significant 
locum in quo. 

Non modo a tcrminatis in oj ct 0. yvicu%uy conclave Joemluanim ; dyixn aimen- 

Dechn. Q,". scd cujusvis tcrminationis ac tum, dyiT^aiot; armentalis, hinc iyaaii» lonis 

Declinationis nominibus aliis oriuiitur, ut iihi aimenta stabnlantur. Conf. Is. A'oss. 

ab un^, <i»Jfo; fit u->\m conclaie vironim, in Pomp. Mel. lib. IIL c.7. p. i.)G. Ut r.AZOPHYLACIUM ORAErORUM. 31 pateat, noii rcctc Cattioi I^VffH tlc- duxisse a /aiJ^To,-, untlc (icict ^u^Tii»; veruin 
«lcbuissc dcrivare a i^vfpUn. Inserta litcra £ 
(lcsiiiuiit (luoiiiic iii =;:,, iit .Vt.-w» texlriniim, 
yivo ijTw» ; scd miaui forniain ccu paruui 
Atticaui cUunnat Plnynicli. p. 66. ubi 
Not. Adtl. Eustath. ad Iliad. A. p. 107. 
princ- et Od. H. p. '275. c.xtr. Harpocrat. 
V. xiyx,^i^y et |3o^£w»£;, ibiquc Maussac. 

Ex hac forma iu m alia producitur 
iu li significationis ejusdem, ut fUwni idcm 
quod foJti» rosetum; luna. ab iw» violetitm; 
axv^i^ix ab axv^'^'' pa/earum receptaciduni, 
per epcnthesin literae ^, de qua Eustath. 
ad II. B. p. 138. f. 12. seqq. a awnoi, spe- 
culator, lit o-KoTria specula. 

Atticos praeterea loca dt^signare pcr 
res, quae in iis plurimum inveniuutur 
aut venduntur, docent multi. Vid. Meurs. 
Lect. Altic. lib.III. cap. ult. Graev. Lect. 
Hesiod. p. 98. Kuster. ad .Suid. v. AiTyij^a. 
Jac. Duport. in Theophr. Charact. pp.3'26. 
377. Cl. Reisk. Misc. Lips. Nov. vol. VI. 
p. 107. Sic ^wXawforumoleariiiiii, oitx^in 
forum piscarium. 

Sed et praeter notatas plures ah 
ahis nominibiis nascuntur substantivoruni 
formae. 

1. In >!, ut ab li^y^, sop^yi; tiidicula; 
ab aix^ stabuhtin, aSxi,-; a xH^ gaudium, 
X«-%^i gratia. Vid. Eustath. ad Iliad. r. 
p. 288. mcd. 2. Iii oTJii ct wTnj l"", Dcclin.; utaToJo» 
arctis, to|o't>i« sagittarius ; ab iWo? equns, 
ivTTojn; eques ; a. <7T^xim e.rercitus, (jr^a.ri^^irv', 
milcs. 

3. In (ini; Dccliii. itidcin primac, sed 
quae proprie atljcctiva sunt orientia ab 
omni pomorum, fructuuni, herbaruin, alia- 
rumquc rerum, unde vinuin potusque prae- 
paratur, gencre; ut /.«i^/tji;, scil. oT»of, vinum 
e malis, a y.n^ov m-fi/um ; sic o-vKiV»!? e Jicis, 
i-J/nOIr)),- t'.r apsinthio, <ij«;.iBTi'Tii; e.i" aroma- 
ti/)us. 

EadcBi derivatio locum habct in no- 
minibus in /*«, ut a J«|Hk fit JwfiaTiT»!;. Vid. 
Pind. Schol. ad Nem. Od. V. y. 78. Foe- 
mininum Su/AWnK; habet Acschylus in 
Agam. V. 977. Sic «i/^iaT.T»;, &c. De 
ejusdcin formae aliis vidiinus su[)ra ad 
Formam 4. p. 29. col. 2. 

4. E Genit. nominum quorundam 
Dechn. 3". nova succrescunt nomina in ».- 

Declin. 2". Ut 5 lii.pu-, rov liy.^jv^o;, testis, 
iindc 5 f^tijTujo? ; et sic a (pixo!.^ cmtos, toS 
pi>.oyy.^<; fit ipixccyo;. Vid. Enstatli. ad 
II. A. p. 85. seq. Hemsterh. ad Luc. 
Dial. Mort. XXV. c. 1. v.94. 

5. Ab adjectivis in «; oriuntur suIk 
stantiva in nx, acccntu iii antepenultima, 
ut ab a>,yiSrr; vcrus, uXnSua. vcritas ; ab xa<pa.>,lt,; 
sccurus, aa-p%>.iix sccttritas. 

Peculiare et potiticum est li-vo? com- 
munis, quod produxit praepositio tjit. r,. Forma, si tamen forma est; neutrum adjectivorum, prae- 
fixo articulo neutrius, evadit Substantivum, ut to yXoapv^ov con- 
cinnuni, id est yXoccpvpicc, 17, concijinitas, et ro oXtyoc^tie^ pro oXtyoc^zia. 

Sit Canon. Neutrum adjectivi cum praefixo articiilo significat 
abstracte, seu substantive, ut to ocXfiQk veritas. $g : PHILIPPI CATTIERI / • ' 

Sect. IX. 

QUAE EST DE ADVERB[ORUM FORMIS ET SIGNIFICATIONE. 

De Adverbiis liic esto Canon generalis omnibiis formis inser- 
viens : Adverbium significat modum vel i.existendi, vel ii. agendi, 
vel 3. patiendi. 

Posito iioc Canone generali, videamus varias formas et varios 
significatus. 

1. Forma est in uKig. Neutra pluralia adjectivorum in se- 
cunda simplicium formant ex sese adverbia, adjecto ki;, ut ttcXXix, 
unde 7roXKa,Kig muUoties. 

Sit Canon. Adverbia in ccKig penacuta significant vices, vel 
ordines. 

Amittiint a[)iid poutas froqucuter literam iiUimam, ut ^o^Axki, rtEio-Txxi. Vid. Eustath. 
ad Uiad. A. p.9'2. >\ 11. 

2. Forma est iti a| gravatum ; ut ix.ovog soJiis, hinc ^ovcil sifigti- 
latitn ; cSoug dens, o^«| mordicus. 

3. Forma est in «?, ut jzovoi;, hinc yi.ix.rxij.m<ixg singulatim. 

4. Forma est in ^-^v, ut cc^KTTiv^riv optimatim. 

Sic a.mi.yht rapiim, (pooxUr portatiihi, aut ut ila dicani porlantcr, ct similia, a verbis 
deducunt. Vid. Schol. Apoll. Rliod. ad !ib. 1. v. 1017. 

5. Forma est in ^ov cum gravi, ut '^d^pocvog, hinc '^capccvr^^ov raphani 
instar. 

Sit Canon. Adverbia in ^cv signilicant similitudinem, aut 
imitationem, seu instar. Terminantur non modo in Jo», veruni axofo-ri et qixn^l, Schol. interprcte, Aaft/ioi- 

etiam, ccu esscnt nomina ncutrius generis, ^vjS^i, v. ]0C8. Couf. Not. ad Hcsj-eh. 

in ia, ul foif»iJo» et /oi^riJi in Nican. Alex. v. Y.azaxn^o': Peculiaria sunl oiaJo», ^0»«^«, 

y. 182. 49G. ; ifupaJi», iiAipa^c., ut adjcctivum ab oTo; ct /xo'105 solus. Vid. Schol. Nic. ad 

occurrit in Apoli. Rhod. III. >\6l5. M^ Ther. ,V. 148. 

57w; ci^iSr,\x xai afi^Xaa. ijy» TrtMtro, pro GAZOPIIYLACIUM GRAECORUM. 33 

6. Forma est in (^e, ut 'AS^vx^e Athenas versus, ek 'A5y'i/a:;. 

Sit Canon nunquam satis aestimandus; adverbia in ^e sig- 
nificant motum ad locum. 

Haec eadem adverbia in ^e saepe quoque exeunt in a-^e, ut 
'Adtima-^e, nietathesi Dorica ; nam ^ cum valeat ^g, facile mutatur 
in a-S. 

7. Forma est in Qev, ut 'Ad^^vriGiv Athenis, seu ex Athenis. 
Sit Canon. Adverbia in 6ev significant motum a loco. 

8. Forma est in ) gravatum, ut ex xong, pulvis, fit cxKovtT) sine 
pulvere. 

Huc refer terminata iii si, ut aai>^ii Alius generis sunt, iVi, 5jti, aA^o9>, vi^v^n, 

luto, aiTo\4u ad verbum. i^^xih "■Xi^- 

g. Forma est in ug, ut fcxjiZi; inale. Nomina adjectiva in o? 
2^*^. Simplicium a suo Genitivo plurali formant adverbia in ug vel 
penacuta vel circumflexa. 

Sic a j£ff7roTix.o{ imperiosus, est SiamTixuf Sahnas. substituebat iTrtcmui. Fiunt non 
domimrum more, quod restituendum puto minus ab adjectivis Declin. 3''. ut ab 
Philostr. p. 580. ^ 3. loco to? ^oditikw,-, cui d\r.(lii(;, aM^ui vere ; a A£?.>)Sw{, aeXiiQoVws c/a/rt. 

10. Forma in ev, sic eZ bene, (peZ heu. 

11. Forma in u, ut Trof^u lo7ige. 

12. Forma in oZ, ut -Travrocxpv ubicunque, toZ XoittoZ de caetero. 
Genitivus adverbialescit. 

Plerumque adhibcntur in quietc, inter- Pyth. Od. X. extr. Apoll. Rhod. hb. HI. 
dum etiam in motu, ut oroa tihi, ct pro f. 2,57. ibi SchoL Add. Le.xica. 
oVoi qiio, sic ^4"''' pro ^^J-^Ve iii altiuri. Pind. 

13. Forma est in <re, ut Traira^oVs quoquoversum, eKSia-e ibi. 

'exe~o-£ valet proprie eo, eum in locuni, autcm vcc-irxyir!, sic 'a.\K<tac, hi^aa-i aliiim in 
nec in quiete, pro ixu ihi, adhibenduni lociim, alio. 
praecipiunt Ammon. et Thom. Mag. Ut 

14. Forma est in -^, ut Tj-avra^'^, usquequaque, iibicumque. 

15. Forma est in oT, ut -rravTot.xoh quocunque, in omnes partes. 
\6. Forma est in «<, ut %«/^«< humi. 

Nota Lector, ubi potui Canones condere, id feci, in caeteris 
careo regulis, ignosce sodes. 

F m> PHILIPPI CATTIERI Piaeter memoratas aliae plures sunt 
adverbiorum terminationes ; ut, 

1. In a, sic f»aAa, fixMinci, crlpii^x, XaSja, 

■tax,:^ ; sed quae potius reliquiae adjecti- 
vorum etiam nunc, aut quondam usita- 
tonan. Vid. Eustath. in Iliad. A. p. 31. 
extr. 44. med. 65. princ. II. r. p. 300. ult. 
Add. Etym. Mag. v. ?x«. Sic <r<poo\« a <r(po- 
J^cs; Aafija a toflgoj apud Hesych. 2. In a?, llt TTi>.u;. 3. In i^, ut JJi*, 
iTiTal, s^a|. 4. In i|, Ut ^xiil, !7riwA>i|. 

5. In 1-, ut x^f'^'- 6. In i|, ut ftil, quo 
utitur Nican. Theriac. y. 715. et e7ri,«i|. 
7. In i|, ut i/itll. 8. In l^, ut t^^J/, a-^oTt»!/. 
Haec omnia veniunt a Fut. I. Indicat. 
Vid. Hellad. Chrestom. §38. Eustath. 
ad U. B. p. 189. y. 16. Etymol. v. l^iTa|, 

^5i|, et SxXaJia». X. IX QUA DISPUTATUR, QUO PACTO PRAEPOSITIONES CONJUXCTAE 
CUM VERBIS EORUM SIGMFICATIONEM IIMMUTEXT. De Praepobitionum vi atque usu in 
compositione in universum tenendum, 

1. Verba e Praepositionibus compo- 
sita non regimcn modo admittunt, quod 
praepositio, cx qua componuntur, verum 
etiam cognatae significationis adverbi- 

Orum, Ut irajaxaKirSai to» oTxor, tiiroEXio-Sai 

Tiixi'^' pro Six^ta-^iai iVa Tiix^<^''- ^i^. Anim. 
ad Aesch. hb. I. p. 175. Adnotat. in 
Evaiig. Luc. xxiii. 28. Lect. Aristaen. 
pp. 85. If)6. 

2. Sicuti regimen, ita quoque signifi- 
cationcs adsciscunt tam proprias, quam 
cognatae notionis advcrbiorum. Vid. 
Misc. Obs. vol. VI II. p. 348. scqq. Dikic. 
Thuc. pp. 30. 360. Et hinc uniim idem- 
que verbum diversissimas, ct saepe con- 
trarias non apud Graecos modo, veruin 
etiam Latinos, sortitur significationes, ut 
in Horat. L Sat. III. jf. 25. sive cx uno 
apud Bentlcium Codicc legas praeviikas, 
sive cum rchquis omnibuspp/f/c/raSjUlrum- 
vis haud temere alibi obvia significatione 
agnosces adhibituin. Mihi cur posterior lectio minus quam rZ ■^iw Bentlcio dis- 
phceat, rationes vid. Misc. Obs. Xov. 
tom. VI. p. 628. scqq. Conf. iu rcm 
Geli. Noct. Attic. VI. c. l6. 

3. Piaefiguntur saepe verbis, et apud 
poetas aUis quoquc vocibus, cum jungi 
debuissent casui nominis, cui hinc in 
constructione sunt sociandae ; ut in ApoU. 
Rhod. hb. I. f. 985. ils-si.nS»' i^^iy^ A'.thft.<.y, 
non vacat lU, quod viilt Schol. scd iia 

SCriptum, pro dnBa.' "'? n/ya Ai»oi.ft<!v. Sic 
JiairxifToJirTa to? ojov? GgsftftaT» apud Pllilostr. p. 880. pro Conf. Anim. ad Acsch. lib. I. p. 64. seq. Ad- 
notat. in Luc. xxii. 5. Lect. Aristaen. 
pp. 196. 238. seqq. Dihic. Thuc. pp. 135, 
362. 484. et ipsum Scliol. Apoll. Ixiiod. 
lib. II. V. 1115. 1260. 

4. Rarissime una, ncc fcrc nisi in 
verbis citra pracpositidncm inusitatis, ut 

in y.a.i/.i/.iu, ini^QXS, xaSaij-»', t»/T« similibus; 

et vi>- unquam plures uni veibo junctae 
ita otiantur, ut nullam omniiio vim ex- 
crccant : scd quae haud raro facihus ^jciv G A ZOP II Y L AC lU M GR AECORU M 35 cipitur qiiam cxponitur. Atlcoquc vcris- 
sinitiin (le quibusvis scriptoribus liaud 
proi-sus luleis, quod de Homero ad II. b. 
j). I(i4. y. 36. Eustatliius sciscit, oti ovJaf.oD 

(770ij3n» T^ofliVswii jnaTD» ovru tiSuo-i» J ieoiinri<;' aTO^' 
iKx.an rwf ffvyKni/.iyuv •n^o^icriuv arifxxivn Ti. id- 

que excmplis aliquot ibi probat. Coul". 
Lect. Aristaen. p.8. Diluc. Thuc. pp.51. 
617- 624. et passim alibi. 

5. Ut Praepositiones Im, a.va, wafi, 
TT.-^i, litTa, retracto accentu, apud poijtas, 
£»1 quoque apud scriptores alios, iocum 
saepe supplent verborum, sic non istae 
modo, verum etiam omnes reliquae, tam 
in compositione, quam extra eam, et per 
se positae, brevitati inserviunt, indiciuin- 
que praebent, quid ad sensum sit sup- 
plendum. Ita v. gr. obtinente in Eurip. 
Phoen. f. 853. l|o|f.iWi, praepositio osteu- 
det, Participium n-s^wKTa ex praevio ■^r^H 
adsumendum, eique praepositionem, verbo 
demptam,esse praefigendam; tanquamscil. 

esset SCriptum, eVti ya^ n-i^a; To~i ipi^oif s-o~,- 
iK^^i^mTcc Triv ?Ata-i» o^ijita-ai tov aov mSx. Add. 

Diluc. Thuc. pp. 56. 492. seq. et 710. de- 
que verbo o^ptrai Anim. ad Aesch. hb. II. 
p. 441. et sic, quo spectet i e| in elaG^oi^ETai 
apud cundem poetam dictae fabulae 
>'. 1176. versio docet cl. Valclcen. Conf. 
Adnotat. ad Luc. xxii. 5. Lect. Aristaen. 
p. 240. seq. Diluc. Thuc. pp. 208. 630. 
770. Sic porro v. gr. i dm modo expo- 
nenda per a7r£r»ai, modo aroJo?»^., nonnun- 
quam per aVo^fVai, interdum exphcabitur 
commode per awop^iwjEr». Ut awo/oaWi in 
Tliem. Orat. XV. p. 189- C. TxiTv,; oZv, 

Justitiae, 5 IplM, £;^ii(/.£9a aTr^i* t?; Beou xal 

F"! avyyru^Zjitt airo/icicriia-ao-a» Ta a'»9j^7riva a'»a- 
irrao-Oai £i; to» oC^aio'»' i. e. Jia i/.~7oi; tuv a»- 
6fa)Ti'.f» i.-oxiioi^av i»a7rTaa9ai. Ut apud 
Suid. a7ro/.ni>ia-a; expl. a.myu^itraq h' ieyr,v. 

Simihter a'^oxi.Ju»£!.'ii» ti»o5 in Philostr. VII. 
Vit. Apol. Tjan. c. 15. recte resolveris 

pcr ^ia To» Ki»Ji'»o» «Trox"?"» ■'"h' eodcmque modo procedes in d-jrocrvyirv, aToJeiXif» ejus- 
demque geiieris aliis. Per diro\ijM aut 
d-ropff^xi illustrari vult in isto Herodot. 

lib. VI. C. 129. a^ojx^jacrGai To» yaf*o», i. C. 
o^yvtadfA.ivov, sive ^i' o^yriaeiK;, aTrofpiiJ/ai et dica- 
>.iaai, Parihter in an-oTiiyK^iffi» et dvorv/jL- 

irxvl^tiv, dc quibus GataJier. Misc. Post. 

C. 44. et C. 46. Valet dvo^i^at, vel avoy.nUw, 
T)iy«»ifo»Ta xai rviAVati^ovra. At llOtio Toti 

dfroiotvat cum in ahis se exerit, tum in 

aT0j[iCi/AEr<7Gai, i, e. a7ooo£>»ai to •k^o^kov oia ^i- 
ft^o-Eu; ; in aTofiif4.J)0-K£0-9at rrii ;^«§iTo;, Utl qUO- que in a7ro/x»«fio>£!;£i» tih ■/a.eiv, 

h» Svc. Vid. Schol. Timc. ad lib. I. c. 137- 
^. 42. non vacat, quod visum Eustatii. ad 
Iliad. B. p.260. >!•. 10. n. p. 1493. >'. 10. 
Od. B. p. 79. y.44. et r. p. 136. ,v. 24. 

6. Uni verbo junctae in altero a'7ro xoi»o* 
sunt adsumendae, ut in Marci xih. 11. 

f.t>i ir^oftEjifitaTE f/t»J^ fX£XETaT£' i. e. fitjjf TT^O- 

f,cEX£TaTE. Conf. ibi nostram Adnotat. 
Anim. ad Aesch. hb. II. p. 464. Lect. 
Aristaen. p. 275. Diluc. Thuc. pp. 203. 
630. 770. 

7. Nude ponuntur, et verbum, quod 
praecedit, eis sociandum, ut in Paus. 

Arcad. p. 659- \v;)(£av f/.i» l^, i^Jwj kx\ Ki^iov 
Tov ^iE|io'»-oi Tajo-ir;, xai Mi^avo; toij Trc.^o. i/cjjii-, 

pro 7ra5£|io'»To; 2lJ>i». Add. Adnotat. ad 
Luc. xxii. p. 591. Anim. ad Aescli. i. c. 
et Misc. Obs. \'ol. V. toin. I. p. 96. 

8. Verbo nonnunquani praeponuntur 
priori, cum jungi debuissent posteriori, 

Ut l<pnyiTTM £^9ii» Tcr?, u; SCC. pro E5r£^9w» roT; 

r,y^r-a>. Vid. Diluc. Thuc. p. 728. 

9. Aham exercent potestatem in verbis 
nonuulhs, alianijunctae Nomini. Sic am- 
i^a^o;, qui quamcunque ob causam abest 

a praeliu, 5 d^rrut t?; f*a;)j>j; ; at a'irof*a;)(;£(r9ai 

valet a'7r«9£i'» f*«j^o'fXE>o», rcpitgnare, recusare. 
Vid. eo in verbo Suid. ubi fragmcntum 
primum quod adfert, descriptum ex Agath. 
hb. V. p. 164. verbuin autem a'!ro,.t«x£", in 
quo candein viin exerit praepositio, extat 36 PHILIPPI CATTIERI apud Theoph. Simoc. lib. III. cap. 12. 

yisoinai, SCriojt, ffTofaa], l(p u l"^) ^^ofov^ T^f*V 
yaA^jjjjv tcya^ rov toAe/aoi', x«* tpiXotro^iTv 10 ccTtt^ 

t>.xx'-7'. Eadem ratio est -rov dvi^ia^oi;, i. e. 
iV^^S»; et a/ii79o! mercedis expers, verborum- 
que !Xf<i<r6ot;» et d^Trofnaiott, ublocurc, elocure, 
i>i^iJ()i.ai fiKT-floD. Ut mirer, Harpocrationem 
existimasse, alia significatione aToViafio; 
occurrere apud Lysiam, alia apud Demo- 
sthenem, idemque visum Maussaco ; cuni 
tamen eadem maneat vocis notio, sive 
adhibeatur de eo, cui debita merces ne- 
gatur, sive qui gratuitam praestat ope- 
ram, i fti T^vxa™» fiiaSoD, ut loquitur Jo- 
seph. lib. XIII. 'a^x- c. 5. 5; 3. ult. et prout praeter Demosth. et Polyaen. nec- 
non Aeneam in Poliorcet. apud Vales. 
extat in Theoph. Simoc. lib. IV. c. J3. 
et lib. VL c. 3. Schol. Demosth. ad 
I. Philip. p. 37. «Voftio-Soi sunt xal oi fii wf- 
ff»!5w,a£voi /xio-Sm, scripseratne forsan iiivu- 

^afcfvoi fAiff^ov : xai oi oi ad^xiav xai SiO\\at [jltj 

«'|iov//£voi i^iaiov. Phavor. qui descripsit 
Harpocrat. inde est emendandus. Eadem 
praepositionis virtus est in dmpotof in 
Eurip. Orest. f. l63. Conf. de ejusmodi 
compositis, apud Lat. diversas et contra- 
rias notiones obtinentibus, Casaub. in 
Pers. Sat. VI. p. 493. 'Af^f) in compositione verborum significat, 1. circum, ut a'u!pi- 
,G«AAw cii-cumdo. 2. dubitationem, ut a[A,(pitrpy!Tsu dubito. Lt conveniati ujx.p\ cumwi^l, differatve, 
docct Etymol. Simulque significationem 
et etymon tou d^tpiaBmu-i ; a quo, notionem 
i\ spectes, haud discrepat djjiCpiy.oiri ct a.^iy- 
ayioiTv, quonim prius est quasi dicas, aV?i 
To «oii"» Eivai seu yiyna^ai, per fiebulum et du- 
hitanter nosse, alterum dy.ip] to ayvofrv, ditbi- 
tanter ignornre, hnesitare num ignores nec 
ne. liiud rarius, practerquam apud Gram- 
maticos, occurrit in Aristid. tom.I. p. 495. Procop. I. B. G. c. 3. et si bene memini 
apud eundem saepius. Aiterius exempla 
nullus fere non suppeditat Scriptor. Plat. 
Hipp. p. 6. B. Isocr. Nic. p. QO. C. 
Aristid. toiu. II. p. 329. Procop. I. B. P. 
c. 23. Conf. de utroque Valckcu. ad Am- 
nion. v. 'AyioBTv. Adverbii dii.(po~i^wht vim 
excrit in aft^/iSo^o;. Vid. Diluc. Thuc. 
p. 410. pcr ^io exponit Eustath. ad II. B. 

p. 120. >*. 10. i n aVpiJi^co; et a^yij-Tono,-. 'Ai/a in compositione verborum significat, 1. iterationem, ut 
uvxficer^su remetior. 2. sursum et tunc idem est cum a.vu, ut tx.va.yM, 
attollo, sursum ago. 

Auget atquc intcndit in a.n^t.ti^tdi apud 
Philostr. hb. I. Vit. Ap. Tyan. c.37. quo 
una cum «'vj^uS^iaTTw; apud Chryst. tom. VL 
p. 281. et T« dty.'!rxthiut in eodem Philostr. 
pp. 323. 528. carct Steph. Thes. et sic in 

dia.~'kn^uxa.i, a»a|S>.iV£i», a'i«oi Jacrx ii», &C. dc 

quibus Diluc. Thuc. pp. lG3. 777. 825. 
Similiter in i.»ivr,^oi, i. e. « ««6' vTii^Bo>^.t 
B-iir»i{u/i«»o; Suida interpretc. Aliam com- 
positionis rationem vid. apud Eustatli. ad II. =. p.976. >^. 41. 4. impediinenti actus- 
quc contrarii notioncm cxerit in i»oixoJo/*£r» 
aliisque obstrucndi significatione adhibitis. 
Vid. Diluc. Thuc. p. 355. scqq. in a»a- 
«an», rcniierc, uutu velare. Hesych. a"»a- 
tiviit, ■jra^atToviAf.o:, quae junxit Longus 
lib. I. p. 14. At dtdtivtrn;, quod eidem 

Ilesych. expl. per a'»a^iWi;, mdrra.viTt:, dtd- 

a»j4/i;, non cst ab a'»aMwi», verum a««»/!i», 
et pro dtiy.7i\ii leg. dtdm^t%. Paus. Acli. GAZOPHYLACIUM GRAECORUM. 37 p. 5u3. To iOfog a.fro rov ^ro^/fAot; xat tocov 7rii 
AoifiaJow; dtinynit Ti xcti aviii a-i»rri^oi.i/.uo)i . HinC 

quoque subsistere vidctur posse a>iffT«crfiai, 
pro restitare, gressum inhibere, in Xen. I. 
K. A. p. 47. eademque virtus operari in 

atax^ovjaa^at ■jr^if/.voit, tav», 'iitirot ^aMiij, et si 

qua alia, in quibus retro et retrorsum 
verti solet ; iii altitudinem percutere no- 
tare itidem, docct Salm. ad Flav. Vop. 
Div. Aurel. p. 56k Conf. Moschop. m^) 
S^eJ. p. 26. Contrariam significationcm 
quando exercet ^ ava, ut in dtaixaxia6ai 
<rcpx>.i/.a, &.C. viui cxerit verbi dta><.vut, si- 
milisve potestatis alius. Vid. Diluc. Thuc. p. 710. 5. eundem praebet usum, quem 

h cvy, m atai^iTir&ai COncipere, crvXXanSa.ten, 

apud Herodot. hb. lU. c. 108. Add. Not. 
in Hesych. v. 'Aiai^ut. Ubi noa recte sta- 
tuit Sahnas. in Sohn. p. 200. bC. dtal^ut 
legendum, et in Herodoto ex Athen. 

hb. IX. p.400. E. iira,<x.'iino.i,^\o d-Jai^Urai, 

aut ut Eustath. habet, 'iTzatai^ifra.1, Postre- 
mum restitui sibi veUe videtur Athenaeus. 
Conf. de hujus praepositionis usu Eustath. 
ad Ihad. A. p. 60. y. 22. B. p. I90. ^.5. 
M. p. 849. i- 35. Odyss. A. p. 12. ult. 
Georg. Lecap. de Synt. p. 54. quaeque 
praeterea aha notavimus in Diluc. Thuc. 'Avri \n compositione verborum significat, 1. contra, ut dvTt- 
xiyu contradico. 2. vicissim, ut clvTiSiSuf.ti, vicissim reddo, retribuo, 
permuto. 3. comparationem, ut uvtu^ios aequiparandus, aut etiam 
anteponendus. Ad primam significationem rcfer d-i-i- 
irarayut ahaque, de quibus Dihic. Thuc. 
pp. 291. 833. Vicissim notat in amawrTdy 
apud Aristoph. Lys. f. 528. et quotics 
vertitur re, iterum, ut in «vtcte^k» et «vTiT^./aiv 
apud Leon. Gram. Chronogr. pp. 365. B. 
379. C. 402. C. <i.T.TE>,l/ai, remittere, in 
Phit. Mor. p. 222. E. Philostr. p. 771. 
princ. ct «vtitoIemi» ibid. Ad comparandi 
notionem refer avTacie^tWi in Paus. Phoc. 

p. 845. ird^iari Si cVti; tSsXot xai a'»T«fi9/x>i<7ai 
rcC; rt tsri QaaAia Si(^r,t, xai Tot; aB^cic-- 

e/vTa-:. Ubi in proxime praecedentibus, 

prO i'? ot^v u.-ro7\ci\i»ct.i, 'r,}' oiv tOTKfXTE-T/jot;; sTval cti ■B-o'Afi; Ji/y.tlvTO iv xolvw, pUtO lcg. il; 

clt dmx. i^r,, V S' clt — . Ordo est 0.I dt 

■^oMh Iv xoli^ ^i/x. i; (J/o») arroX. iSr,, v S' olt 

sTTix^aT. Eivcti. Et quotics exponitur vice, 
loco, quasi, par; ut it-ri^ioi par Deo, dvnT^iat 
ijua.nleo, a.tr'i:a.ii pene pner . Vid. Eustath. 
ad lliad. A. p. 118. i. 12. Moschop. vi^) 
Sx^J. p.31*. Georg. Lecap. p.56. et Marc. 
Meibom. Praefat. ad Rei Mus. Script. 
p. 34. qui ibid. p. 35. seqq. significatio- 
nem verborum atri^aBh^xi, Utnvciua^ai, et 
atrix^a^^i, non a notione toD contra repetit, 
sed acci[>it pro vir\^, et quo sensu Lat. 
dicunt starc pro. 'Atto in compositione verborum significat, 1. negationem, ut 
a7TD(prifii nego. 2. desperationem, nt d-TrnTreTv desperare. 3. ab- 
solutionem in forensibus, ut «.iroytvuaKitv se^itentia absolvere, ojtto- 
i^7i(pl^£tv calculo liberare. 4. perfectionem, ut uTre^yci^ea-Qcti, exigere, 
perficere. 

Frequentcr notat dmhai ahesse, seu et hinc quoque redditur scorsum, dis, ut 
idem quod «toSe» /ongc, procul a, ynultum, «woxoiftaaOai seorsum dormirc, d-rotrvairirtTi, 38 PHILIPPI CATTIERI a commiini abesse prandlo, iu Plat. VI. 
Legg. p. 617. ult. et iu Literis Sacris 

x^ivrnv atque aTroxjiIrTEW aTo raj, pro waffu tou, 

quod hinc ceu ex abundanti addit Aga- 
tharchides apiid Phot. p. 1365. ubi scribit, 

■ziffu xiifjx^x am -ri); o-umSsIa;. EadeiTl e sig- 

nificatione repetendum an sit necne usus 
verbi arow^alaaGai in Them. Orat. XXI. 

p. 260. B. £i; TovTia-a a.-irox^i.rTKT^on rav fiio-Gov, 

quod vertitur, de mcrcede stipulari in 
posterum, nonnihil dubito ; foret ita aroO:» 
xal roppu !i; t'. n-jaTT. Sed forsan ita 
scriptum, pro ffgaTT. aro Toi;. Conf. Ad- 
notat. ad Matlh. xi. 25. Atque hinc iti- 
dem repetenda fuerit vis augendi, quam 
in nonnullis compositis exerit, iit si ex 
Cod. Medic. cum Jac. Gron. in Herodot. 
lib. IV. c. 50. sicut c. 75. pro vuigato 
prius iTTin^TiTr, legamus a.vox^ariTt, fuerit 
fonge, multuni superare, praevalere, (piod 
verbum retinendi inhihendi\e significatu 
posuit Plut. Mor. p. 494. D. et Chrys. 
tom.VI. Op. 277. B2. At sensu diver- 
sissimo occurrit in Excerpt. Legat. Jus- 
tini ad Persas, Corp. Byz. tom. I. p. 100. A. 

ubi lcSlimUS, oVi Xocr^on; Sofatiav ciffu aTiz^^t- 
Tijo-E 'Pu.itaioi,-, i. e. oSvu alpitrraro, sive ^ra^E- 
pj^ujntre toi; 'Pw;/i. Tov K^anTr, sivc Toi/ x^irov; 

tS,- XofxviV.?. Scd et augendi notio ob- 
tinebit in aTog-y^; iracundux, quod, ut 
aliunde notnm cssc scribit cl. Trillcr. Obs. 
Crit. p. 104. ita milii hactenus non nisi 
apud Erotianum occurrit in Gloss. Hip- 
pocrat. unde ct Focs. atque Lcx. norunt 
tantum. Est ubi oxponitur diligenter, 
aotlicile, accurate, ut im&sa^iTy, diligenter 
considerare, in Plut. Mor. p. 488. B. aVo- 
xafjtJonsrr sollicite expectare. Conf. Lect. 
Aristaen. p. 291. et Add. p. 117- Sacpe 
negat privatque, ut a-mMui abstinere a ciho, 
«VoiTiTos abstemius, dmiiof hnpius, (jui sine 
Deo, dTayy.a.iX"' ornaiu privarc. Agath. 

hb. II. p.31. dxccyXa^l^L» H«; J-joC. Toi; «<i;. 
Hesych. aVayXai'f(Tai, Jia^ot; x«Ta^v£Tai, UCmpC To dyxitcrixx, sive i dy>^a'«, prout ibi puto 
leg. aut si perficiendi absolvendique sig- 
nificationem intendit, dederat, opinor, utt- 

ayXatifTat, xaratiiTat. Sic portO airo-o\jjt.o( 

idem qui aToVo; in Philostr. lib. VII. 
Vit. Ap. Tyan. c. 5. ex Cod. scriptura 
apud Olear. necnon in Luc. Jov. Trag. 
c. 27. sed ubi, nulla hujus lectionis men- 
tione facta, nunc lcgitur aToVo?. Idem 
quoque aroVifioj quod arifio?. Vid. Hesych. 
et ibi Not. ain^yoc, vel ut apud Hesych. 
aTEfyof, est ofyo; scu a.Ejyo-. Artemid. I. 

Oneir. C. 44. airoi te «/xa, digiti, tiVi» a^yol, 
xai Tou; t| i» wt^ir.aaif dm^yovq ToioDtri. Sic 

porro amx^v;, aTrayjo; infclix circa venu- 

tioncm, a^^Torv^on seu «tujjjj; T>i! ayoa;, COn- 
trarium tw sVay^o; et «ay^oj, 1. e. 5 i~irv^m 
xai iiTvp(;ni ay^a;, sive Ut Hes}'ch. Iv ru 

i.y^i.iiiv iiTV}(^, quomodo bene leg. vidit 
Reislcius pro hTJxfTt, Add. supra p. 64. 
In aVoJoSvai redderc, i.m^.aBiXt recipere valet 
re, 1-ursus. Conf. Lect. Aristaen. p. 154. 
et hinc de rebus adhibetur, quas quis ex 
voto, pacto aut debito tenetur faceie, ut 

aTo^e^etv, aTrxynv, aTToTrjf^rEiv (po^or, oay^ov, Qu- 

ffiav, &c. Vid. Xen. VII. k. n. p. 531. 
I. K. A. p. 5. amU-Hv apud eundcm IV. 
K. A. \).?A9. V. princ. et IH. p. 210. ubi 
miiuis bciie vcrtitur nonnullus immolare, 
quura de toto qulngentarum caprarum 
numero, quas (piotannis ?c immolaturos 
voverant, intelligi conveuiat. Vid. Acliau. 
hb. H. Var. Hist. c. 25. deque isto jirae- 
posilionis usu Dihic. Tl^ic. p. 533. Add. 
Gcorg. Lccap. p. 57- Absolvendi finicndi- 
que nolio se ostendit in an-oTov£~i'. Suid. aVo- 

rrtiroWa;, tZv iravuv jAii|a;, quod C.X Aristoph. 

sumpsitThc3m.y-.252. Add.cundcm Suid. 
in V. 'ArrA^yirav. Ubi fragiu. quod citat esse 
Procopii, doccut Diiuc. Thuc. p. 249. et 
ara| posteriorum edd. erratum est, Mcdiol. 
habet airaq. Conf. Lect. Aristacn. p. 204. 
Dcnique cundem praebet usum quem i^ 
in aroo-w{fi/£iv, quod ut iKaa^iiitit est acciimu- GAZOPHYLACIUM ORAECORUM. 39 lare \n Longi lib. H. p. .53. ubi Molliiis aVotwa/i^ESK, oo ipso utitur vcrbo, quo pro- 

coiijicicbat leg. v-rvos^o^ntmi. Debuisset i^o- inde tiito videtur augeri possc Steph. Thes. 

o-Tcf/o-ai, quod et habet Cod. Columb. pro- Add. Dihic. Tliuc. p. 7BG. 
bantc Ursino. Sed et Hesych. e.xplicans 

A;« in compositione verborura significat, i. per, ut Sio^uv per- 
videre. 2. trans, ut Sicxl3on'vetv transire. 

Ep. I. ad Cor. iii, lo. Jni ■^Mu» xa) Snvut 
ici^xytA-lruv in Xcn. V. K. A. p. 397. et Aa- 
<juiih=ci y i^atQi 1 Pet. iii. 20. At Elsnero 
judice Sched. Crit. p. 28. seqq. Wi^fsiir 
et Jit-ijsiv Ta? x-"?*' ^"^ — apud Xenoph. 
locis ibi citatis, contrariam sortientur sig- 
nificationem, notabuntque manus imerere 
per, et contmere manus inlra. Sed et sic 
oi'^\iyii>, pro ly.Kiyiiv apud Herodot. VHI. 
c. 107. et ^iKjSs» XVIA.X, Jiiictus elatus, pro 
ila^e;» sive iTrfga^G!», in Plut. Mor. p. 248. A. 
5. Valet rf/s, seu separationem et ^icw^iajucov 
in ^ia(p9£i^£a9ai, (Ussipari, dispergi, vagari, 
et Ji«<7X£j«o-e£i.Ta; (pe£;^£<rea., in Xen. VII. 
K. A. p. 530. quod mox ibid. Jiac-TEigsa-eai. 
In Lys. Orat. pro Polystr. p. 180. edit. 
Tayl. minoris, non recte prqfligari ver- 
titur, pejusque Andr. Schott. 7^ Sucp&ci^ 
substitutuni volebat ^iEo-wa^n. Sic Siax'^?"' 
apud Philostr. Hb. V. Vit. Apoll. Tyan. 

C. 24. Sii^ui^ovii Tuv aTtiuViJii, Apollonio, uiawi^ 
ToiV (fi^ov:7i ra 'ii,>c'.. Aiy.Tra.rraT^.iiiiv, (\e quo 

Schol. Aristoph. ad Eq. f. 370. et Ca- 
saub. Excerp. in Baron. p. .541. hafi.ir^uii, 
dimetiri, metiendo distribuere, in Paus. 
l'hoc. p. 840. aliosque. Vid. et Eustath. 
ad Ihad. A. p. 60. -jt. 20. et imprimis 
A. p. 800. f. ]8. seqq. Harpocrat. v.^iiiK- 
yoi^iitiy. Moschop. dc Syut. p. 7. Georg. 
Lecap. p. 54. Huc adde SixMvno-:, pro 
(^££toAei;xo;, de quo Bochart. Hicroz. part. I. 
p. 479. uti etiam quoties indicatur lo- 
corum intervalhim, ut SiaxaU^EtrSai sepa- 
ratim sedere. ^iaBa-iniv, divaricatis stare 
cruribus, apud Xen. IV. K. a. p. 28C. nec 
tcntein; de pugnantis statu idcm vcrbuiii Prior significatio latissime patet, ut 
in ^i«»OJi?, de quo Schol. Nican. Ther. 
y. G34. in Six<pc.n;, quod per Jiajrtfo; expl. 
Erotiani Glossac, et de quo plura Dihic. 
Tbuc. p. 30. in SiaSoav, Siuyjfio; celehris. 
Vid. itcrum Dihic. Thuc. ]. d. et pp.472. 
815. in JiaT^sx-'* "'i apud Hippocrat. Vid. 
Focs. Oecon. iii^X'"^'*^ ^'s i" Xen. VI. K. a. 
p. 469. Actum quum notat continuatum, 
apte exponitur per JiotTt^si'!», ut imaXvai 
Matt. iii. 14. i.e. ^iETtAso-s x.u>.vm aliquamdiu 
perseverabat prohibere. Ahbi resolvendum 
ut sit idcm verbum, vidimus Dihic. Thuc. 
p. 676. Sic Jiam(7Ti^£cr8ai coutiuuo jcjunare. 
Conf. Lect. Aristaen. p. 1G4. In JiaTrAeDo-ai 
navigando enietiri, et in tropica locu- 
tione SiavKivaai To» &iot apud Plat. Phaed. 
p. 388.A. Them. Orat. I. p. 7. A. An- 
tholog. IH. 25. epigr.47. inde apud Suid. 

V. A'a~'.w£ra;. Et ita rn; faii); o ff^oS; Plat. 
VIII. Legg. P.G33.E. ri, |3iov il^.ara U, 
roij TT^o? rovrov t?; faiS; Jia;io;ii^t5-6ai, quod 

ibid. rl, $io, Sia^^afAzr,. In Herodot. lib. V. 

C. 92. §6. pro hairXiiaanoi rot |3io» iv, saltCm 

dederat, quod jam monuit H. Steph. Jia- 
w^wo-a»To;, ahi libri habent J.a7r^£'|a»To;, pro- 
baiite cl. Valck. ad Eurip. Phoen. p. 448. 
qua phrasi itidem usus Plat. p. G34. G. 
Aristoph. Av. jf. 755. ubi Schol. Pind. 
Nem. Od. VH. f. 145. et Pyth. Od. II. 
y. 152. Eubuh est apud Stob.Tit. XCVI. 

p. 526. TT^cxj)» aXiiroK; ;^fo»o» toD ^v?». 3. No- 

tat v-!r\^ supra, ut Jia0ai»£i», superare, super- 
gredi, in Basil. tom. I. pp. 513. A. 5lG. A. 
tom. II. p. 1 10. C. ct Plut. Mor. p. 31. E. 4, Ex, Ut a^?£a9a Sii. Pauh 40 PITILIPPI CATTIERI adhibuitTyrtaeusapudStob.Tit.XLVIir. 
p. 350. XLIX. p. 352. Add. Lect. Ari- 
staen. p. 243. Diluc.Thuc. pp. 802.818. 
Eodem refer, quando actum sigaificat 
vitiatum, ut in Jixo-T^opo; distortus, itx- 
c7Tfi'f!£iv distorquere. 6. Ideni quod ■aru^x, 
praetcr, propter, ut itidem Lat. per, in 
Ji£gX-'<'8a(, praeterire, aliisque. 7. Notat 
iiiter, et studium quo quis alium superare 
contendit; ut ^iaGaw, ciirsu certare, in 
Plut. Moi-. p. 58. E. sic J.KJo5«T.t€o-fl«., Six- 
^t^l^iaixt, jaculis hastisve, g/adiis inter se 
pugnare. Conf. cl. Hemsterh. in Misc. 
Obs. vol. V. tom. III. p.53. Diluc. Thuc. 
p. 456. seq. 8. Auget atque intendit in 
^<j\i<7cu funditus perdere, ita.^jriAiTt minis ter- 
ritare. Add. Moscliop. fft^J Xx^^- p. 29. 
et omnino Eust. ad II. A. p. 800. f. 18. 
seqq. A. p. 60. 5^.21. Q. Eundem praestat 
usum, quem /i£Ta, in JiasT£ft4/aj-8ai arcessere, 

quasi dicas, Jl» thoj re/xwsii' ei"; sive «-50; IxvTot. 

De Praepositione sU nihil Cattierus, 
nec praeter usus vuigares aliud hactenus 
de ea innotuit mihi, nisi quod cum ca- 
teris ei commune, ut, quemadmodum 
cognati adverbii siguificationem, ita re- 
gimcn sibi vindici,'t, quemadmodum jam 
vidimus, ji. 34. col. 1. Notum abunde est, 
viccm saepe obirc t?; e», ui haec ipsius ; 
sed quod non obtincbit in Jonis versu 
apud Athen. lib. IX. p. 463. B. sive cum 
Bentl. Ep. ad Mill. p. 27. legas, i S' ixaaTo; 
oTiov IX'"' xH"'" '^"" "f eJaipo?, sivc cum 
Casaub. Anim. c. 3. vulgatam servcsscrip- 
turam, 5 Sl x?'"'°'' *^"°' '"x"' X"i'^' "^''''^ "'>' 
ioccqxii, quando cadem erit slructura dic- 
tum, qua illud Paus. Boeot. p. 746. s; riit 

)tg)3V>3l TO ai^CS EV^^]/ATO TotJ ^OVOV. 

Latius patet usus tS? U vel U. itidem 
praetermissac apud Cattierum, una cum 
tv ct 5TJ0. 1. Ncgat privatquc, atque rcd- 
ditur Lat. sine, aut expers, aut in, ut 
i'|a»8{<.jro? inhumanus, /xo-rovJo,- tjui nullofoc- 
dere lenetur, Uva^xlin-, pro Jx.oVw; TaXaU.v, in Phiiostr. p. 772. princ. 'k»o,uo,- e.rlex, et 
ita tloivo;, fxjucreoc, EKT.^io?, &c. adi Eustath. 
ad Od. A. p. 29. f. 38. 2. Notat perfec- 
tionera, ut i|o7rAif£.v armis penitus instruere, 
iKKoj^tti"», exornare, in Avistid. tom. I. p.257. 
nisi tameu ad augendi significationem re- 
ferre malis, de qua No. 11.3. finem ac- 
tionis, ut iyitr^i-nnt, absolvere, perficere, t|- 
av9ir», dejlorescere, florere desinere, txxxUu, 
extinguere,\n Chrys. tom. III. in Nov.Test. 

p. 372. C 2. ubi scribit, «Katcra» tou Si/Jioa 

Tov 6vi^!,t. Conf. Diluc. Thuc. pp. 89. 535. 
4. Diversum quid, ut f'|xXXo< ab aliis di- 
versus. 5. Exponitur de, re, in IxxxXvTrTitn 
de sive retegere. 6. //(, ut sK7r£<r£r» £i\- x»''/*» 
yii,- Paus. Phoc. p. 811. Ix fi/jTi,- tS,- oJou 
xct-aTrt-Tii> in Luc. Nigr. c. 36. et ita 5 i^ 
ou^a»o? coelestis. Conf. Adnotat. ad Luc. 
xi. 13. Diluc. Thuc. p.181. 7. Celeri- 
tati inservit declarandae, ut am, et Lat. 
ex, ab, in e|wa»<'a-Ta(r9a., dc quo Eustath. 
ad Iliad. B. p. 164- f. 35. sic flExxAno-.afei» 
in Thuc. VIII. c. 93. accipiam pro sine 
mora concionem habere; interpres extra 
locum ordinarium ; quanquam aliter idem 
verbum Graeci frequentant Bibhorum in- 
terpretcs. Hinc praepositioni saepe ad- 
ditur Etfiu;, ut in Xen. IV. K. A. p. 286. 

Ta i£«a y.xfya 5» iMi avo nv r^^Tou, nempe 

It^ov aut h^ttov, non x?^""'! quod supplent 
Not. sic ivivi a^' tT^i^xi VI. K. A. p. 472. 
aUum e spectaculo poenae epulis statim ad- 
hihuit in Suet. Cal. c. 27. ubi quidam 
libri pracferunt a spectaculo. Add. Ad- 
notat. in Luc. .\i. 6. Diluc. Thuc. p.786. 
8. 'EKXti'4/£w,- signiricalionem habet in fori 
Attici verbo £KK?,iiT£t£!T9«., i. e. xX»iT(«£r9a. xa» 
K^^i/TTEir^.-o Jia T»i» fxXf.»]/.», quod in judicio 
testimonium defugiens non comparueris. 
Vid. Polhic. VIII. segm. 37- 9- «'^0^'^' 
notat in ekj-t?»».. Vid. Adnotat. ad Marc. 
iii. 21. 10. Difficultatis, laboris ct mo- 
lestiae vim c.xcrit in i^iXKn», i^iv^iTy, Scc. 
Vid. Anim. ad Aesch. lib. I. pp. 209. 667. G AZOP H Y L A CI U M G II A ECOllU M , 41 i)ilii<-. Tlmc. p. I-??. 11. Aiigot atquo 
iiitoiulil .sionifionlioiioiii iii tKTnz^o; per- 
amarus, (xAitixo;, peralbits, pcrciniilidiis, iu 
Thcopli. Simoc. VII. Hist. c. l6. n ks/*» 

Ty M^si ?iia» fiEXavTSjo,-, to ir^icwTtm ixTnuxat' 

et ita £xr^o9!;;y.5rj9ai, vehementer ciipere, iu 
Eui-ipid. Plioen. ^. 1672. 13. Vicariarn 
piaestat operani TJj iii in IxxoVrei» et hKoiri. 

7\mmon. 6v^«'m- to j/.i>^\i>v ir^oi EKXoiri» Qi^^a; 

ft/yiOo;" et sic Etymol. scriptum Biblioth. 
Trajcct. iiisi quod, praetcrmisso Menandri 
fragm. jiro to /jLiWsif, praebeat to S-Mov ttjoj 
«KoB-S,- e. ^. lanquam voluisset, to imBa>J^i» 
w^k Exxoiriii» 9. ^. conveniens, aptumve ja- 
nuae spatium. Alibi lyxowi et Jia«oa-»i, ut 
IkxoVtei» et Jio!jcoVt£i» scnsu eodem in Chrys. 
tom. II. iii Nov. Test. p. 485. 13. Lo- 
cum supplet t?5 iva, a.m, aut iU, proprie 
tamen rcspectu habito loci e quo, in 
Ex^Kiwi» ir^of ra. ojij ap\id Xen. IV. K. A. 
pp. 269. 273. 281. seq. et passim alibi, 
ut Lat. escendere; quo et refero Uauesv-.iy, 
accumiihire, in Euripid. Phoen. v. 1202. 

14. Significat snper, iTr^, excellens et 

rio^o», in llsr^ai, l^o-j^icc, l|«i^Ei», pro er.j- 

aicus et L'5r£f(3aWi!iv, per quod ilhistrat Thom. 
Mag. V. 'E|«rA£», in hoc Aristid. tom. II. 

p. 382. Ilai^ei xS.aci.s M^^^-izm avoiai-, Toi^cSO" 

im^BixKu. Et quod ipsuin llffll^Ei ideo 
piaeferam in Eurip. Plioen. ^. 519. quia 
plerique orationis quam armorum ma- 
jorem vim atque efficaciam esse statuimt. 
Vid. piaeter citatos apud cl. Valckenar. 
Homer. II. B. ^. 371. seq. coilato Aristid. 
tom. III. p. 176. Joscph. 'A>~wtT. lib. V. 
c. 9- §2. extr. Valer. Max. VIII. c. 9. 
Slob. Tit. LII. p. 363. ubi pro corrupto 

X.OU EiTTE^owiiJtr T£;^;»>i' leg. COnjicio xaj, ^ttej 

imihT, T£'p(;>>). Add. Diog. Lacrt. hb. V. 
§ 82. ibique H. Steph. Equidem in loco 
Euripidis nil esse innovandum, haud dif- 
ficuker mihi concesserit vir doctissimus. 

15. Notat r|ai in £x/3io-. Artcmid. hb. IV. 

C. 34. TO ixjSlO» «■£ TTIh-liaU, OfiOlO» T^ 1'la/ ToS |3i0t; •nairxTa, ravT l<rt» a7roxT£»w. Et llinc rcfcrtur 

ad T^i» 1'la irx^"" et speciem ita adparcntem, 
ul ixhdaxat, aiiimi deliquium pati, mortnum 
referre, ita^Ua^cn, quocum comitatum in- 
cedit in Ael. de Animal. iib. VI [. c. 3. 
ubi Porus saucius ^i» t/,» f-At, forte /oi», 

Toy «('yLtaTo; TJj» TToWytv iraae7rsn xai# lxtivr,sy-et. 

Hinc ut £x6»W-ei» ys^wTi aut y£^J»Ta, et Lat. 
emori risu, sic videri possit Plato pro 
eo scripsisse sra|i=i79ai ■yiAMr» in Euthyd. 
p. 227. F. atquc ?ra^£!9wa» substituendum 

Tu Taj£Ta9iiJ^2» in istis, t« «voje ^eXSjte xai 
KPOTavvTi y.al yxi^om o^.iyow T!X^iTj.^r,aai. Alitcr 

statuit cl. Valciien. ad Eurip. Phoen. 
p. 5fi7. ex Platonis loco emendans Clear- 
chum apud Alex. Morum Not. ad Joan. 
xi. 39. f»!'' f" olv ^vxriv avTcv, Cleonjuni, 

Ta^i. To» 9a»»io» oTo» Ix ^iaiJ.u> ^olai Tivu» a.(piiiiiiriy, 
ToS aufAaTo^ rra^a^ivToi, u^^mai. Sed qui forsan 

et ipse dederat ira^i^isTo-,, qua in v. conf. 
Suid. Apud Philostr. p. 869- a>.\ ol f^l», 
dracones, JjJu «-ajErvTai, vertitur verum illi 
qiiidem Jam dimissi, reddi debuit confecti 
aut emortid. 'E^i^i&^ov quoque per to lln 
yiyof^Eic» l^iirMa quidam esplicuere apud 
Hippocr. teste Erotiano in Gloss. 

'e» in compositione, 1. niinuit, ut h- 
i^ev^-nf fnvo tiiber, 5 iWo-Ti» £5ei.9o;. Vid. 
Casaub. i:i Athen. lib. I. Anim. c, 20. et 
Petr. Mol. Not. ad Longi lib. 1. p. 19- 

2. Auget atque intendit, ut l'»9£^f/.o{ prae- 
calidus. Vid. Anim. ad Aesch. p. G59. 

3. Copiae significationem addit tZ ^'loivo;, 
:'»6))5o;, vino, feris copiosus, ubundans, et 
siinilibus. Vid. iterum Anim. ad Aesch- 
lib. H. p. 314. 4. Significat co«^/-o, idera- 
que quod xara vel In-i, ut l/*ip£§Ei» objicere. 
Conf. Adnotat. ad Marc. vi. 19. Diluc. 
Thuc. p. 797. 5. Impedimentum, idem- 
que quod IftTroJw» in 1'veo-t.» apud Aristbph. 
Plut. f. 88(i. Reiskio judicc in Auim. ad 
Comicum. 6. Exponitur interdum per Ix, 
cuin in aliis compositis, tum in lyxKXTEi. 
Vicl. in huu v. Ilesych. etNot. Scd qiiod 

G 42 niTLIPri CATTIEIII cxtendi non debct ad Snid. locum v. ea- 
dem; ubi cum legamus l^Ux^i^x l^irriv^xx, 
siibjectum tVagm. '-S.Ta B^i^vx^iU, oatp^iiAim 
ivUa^x, Kuster. ignoiaatem, cujus auctoris 
esset, variis implicitnm liabuit erroribus. Verba sunt Afistoph. in Vesp. i. 788. 
unde in Suida leg. adparet oa-<p^o^E»05 i^- 
inTvaa.. Glossae capiti non uno niodo 
opem tuleris duce Schol. nt tamen in- 
certiun maneat, quid Suidas dederit. 'Ettj in compositione verborum significat, i. in, ut e7riTldr,f/.i 
hnpono. 2. siiper, ut l7ri(iulvu conscendo. 3. additamentum, ut 
iTTu^woi vehe-menti dolore afficiens. 4. Contia, nt iTnTTgaTE-J!»» bellare contra. 
Vid. Eustath. ad Iliad. A. p. 1 10. v. 26. 
Od. T. p. ()83. med. Diluc. Thuc. p.638. 
5. Minuit, ut imy-.via^a^ degustare, ini- 
?iii.Kt.c, alirjuautitin albu'<, nlbicans, l7r'.|x»9o? 
subjiavus. 6. Post, ut l^iyiynjixi iiasci 
post. Conf. Thom. Mag. v. SnvXiioi^cct. 
Eust. ad II. A. p.oO. ult. 7. Notat pro- 
ciivitatem seu deditum, ut £T.';^o^or, biliosus, 
iracundiae ohnoxius, in Philostr. p. 580. 
?Toivoj vitio deditus, 5 ;« iir' om, uti expl. 
11. Steph. in Thes. Indice. 8. Abundan- 
tiam et plenitudinem in iti;]^siXis. Philo 

Jud. p. 409. E. wXijo; av^m kx) ETrix"^"? «' 

ifta^riai. Conf. Not. ad Hesych. in ista 
voce. Contra 9. detectum isto ipso in 
vocabulo, unde idem Grammaticus expl. 

IWuiri),-. 10. Viccm obit t?? tt^o; in s5ri(p»ni 

promitto. Vid. Anim. ad Aesch. hb. II. 
p. 376. 1 1. Valct prae et praefecturam 
scu praesse significat, ut in iTix^mi. apud 
Philostr. II. Vit. Soph. c. 2. tI> x,hx toSto. 
i/r/^jiv! TaTi ȣoif, dignum judicavil, queni 
praejiceretjuvenibus. Add. Lect. Aristaen, 
p. 197. Diluc. Thuc. p. 350. 12. In- 
tcndit significationcm, cum in ahis, tum 

in iwiTjoaSev, Ut tiriTrjoo-QE» ■KoiiTtrl^ai, uyiyi, Ti- 

Bjo-Gai Ti Ti»o;, quae postrenia locutio re- 
stituenda Artcmid. lib. IV. Oncir. c. 84. 
ubi.inale legitur (*£X^«j» i\ iTriifa»oJy&ai iKwXtl^.) 

W50,- ToS aKiiiZTov iTiTjoffDE/iivou T>)» i^yxaix» Toi/ 

iTTi^iitov' leg. iTlTjoo-fl!» 9e^i'»of. Sed ct ([uid 
prohilwt aliam abstergere maculam, dicta 
inodo magis abditam, in verbis continuo a verbi nmum : 
Scrifiserat, subiectis, iax, SCribit, vix^Z a-vin'ATai, Txira 

OVTl SoVtXl veX^W, OUTE TtX^X ttK^OV XxSiTi iyMt' 

T-;;» Ti aWav it oiht) isx-^if a ^ovtxi avutpi^n' 

ha0u, Js iri.tTX xai tnt.ov, x.ai xaTx it ~a^a 

ijEi. Omissa in versione cunctu 

;» Ji aA^ii» nsque ad «rt>(p/?E', nec 

nain omni destituuntur sensu. 

lilor, Artemidorus,. t^» Si 

a>J\ut £» ov&t, sive oiSi ?», lo-TW, o Jo5>ai tn^a 
aVfjL^i^i^. Sic C. 24. e» yaf oi^i. s» toioiJto» 

aM^^; 'oe^A^iiUwi-l^^ii. Qiiibus si junxcris 
scripta D.iiuc. Thuc. p. 231. patebit, non 
debuisse ab Oleario in Ap.Tyan. cpist.48. 
oifit mutari in oiTi ob scquens ti. Paus. 

Achaic. p. 583. t?5 Ji "Hjot« lo ayaV "' M 
yu»ai|i», aXKa T'»i yi, ila scriptum uialim 
J)r0 TS, otJt»! lcTTt diaaaaiai, l. e. oifi t»i Tivt, 

aWif. 13. Valet re, ru«iw, ut iTiOxTrti» toit 
vEt^o», denito sepelire cadaver, in Pliilostr. 
p. 670. lTi.ri(Et(-ii!;£i», reparare, in Xen. V. 
K. A. p. 379. et saepe apud Thuc. aliosque. 
Vid. Diluc. Thuc. p. 689. 14. Exponitur 
iihro citroque in Itit^exsiv. Phiiostr. p.880. 
iTiwXs|a»TK5 T»s x'"?*^ ^^o^siJeiv. \ id. iteriim 
Diluc. Thuc. p. 100. 15. Actum frc- 
qiientem, facultatemque facicndi quid- 
piam qiiotics vclis, ut in iTix^iitr^ai. Vid. 
ibid. pp. (i2. ct 99- 16. Jd, in notat 
alio quoijue sensu, quam (|uem attigit 
Noster, ut in i?ioja», iTiJsr.., quod posterius 
reponenduin judicat .Meibom. de Pabr. 
Trir. p. 6I, in hoc Xcn. U. Hclien. 

p. 268. V. 15. xaraax^'» Conon, iti t»!h 
Ai^K^ri^a T)!> AajA\]^axov axfoty, f^ajSiv avToSiv t« GAZOPIIYLACIUM GUAECOKUM 43 ixiyxxec Tun At/3-a>J;ou is;;» iVti»/ cmcndixns scil. 
ivtfiet pro £>.ai3i.. Seil IVustra, ut doccnt 
scripta Diluc. Tliuc. p. 6'i4. sic ferme 
nos utimur ru vememen. Ad notioncm 
additamenti reter ewi|3ii»»i superviveie. 
Conf. ibid. p. Sf)!. Denique vacare ex- 
istimatur in ETripjuxo^oir, sVwu^o,-. Vid. Eust. 
ad II. E. p. 40(5. V. 17. ct Schol. Apoll. Rliod. ad lili. 11 1. >. C)G5. atqnc ita 
IvaUt idem quod siniplcx a/«iv, quod rc- 
ponendum in Demetr. Constantinop. p. 4. 
ubi pro vitiose edilo s?rayo»TS! leg. iTraiom?. 
Conf. de vi et usu htijus Praepositioiiis 
Moschop. Tf^; 2x=^' P- 32. Eust. ad Od. H. 
p. 279. y-8. seqq. Georg. Lecap. p. 56. 
et Hoelzlin. ad ApoU. Rhod. Hb. I. f.Q.01. KuTo. \n compositione cum verbis significat, i. contra, ut 
Kct.TuK^lvstv condemnare. 2. deormni, et tunc idem est atque icuTu, 
ut KoiTKf^cclvsiv descendere. 3. auget significationem, ut (po^Ti^siv one- 
rare, KxrapopTt^siv praegravare . Significationem augendi in quamplu- 
rimis exerit composiiis, ut in xaxaffix^-o,-, 
perquam amarus, apud Chrys. Homil. II. 
ad Evang. Joan. p. 29- B. xx.tatix""^ '" 
elimanda arte nimitis. Vid. Vitruv. Ub.lV. 

C. I. PUlt. Mor. p. 79. B. .a-ra.«a.9^vE.v, 

proa«giiSif EltTa^Hi», interprete Chrys. tom. V. 
Op. p.372.D. yi.a.Tix.v.^rro<;,fructibLis onmtus, 
in Athen. XI. p.495. F. Chrys. tom. VI. 
p. 429. C. xaTKj(;^£05 ohaeratus. Coiif. 
Moschop. ^£^1 Xx!^. p- 28. Sahnas. in 
Solin. p. 620. aC. et p. 826. b A. Ad- 
iiotat. ad Actor. xvii. 16. Lect. Aristaen. 
pp. 36. 279. 4. Notat idem quod ETri in 
xara.Ei;-!* atiuuere. 4. Temporis continu- 
ationem in xaTa;3ii;»ai, xaTa^mi. usque ma- 
nere. Vid. Diluc. Thuc. p. 581. 6. Con- 
sumptionem in xaTx^i^^^rOai, abuti, utendo 
consumere. Vid. Cel. Hemsterh. ad Luc. 
tom. I. p. 388. Lect. Aristaen. p. 277. seq. 
7. Ideui valet quod i^-o sub iii Kxrxar^>ai, 
pro v-'j3-rhxi et C^i^xvEiv in Geopon. lib. II. 
c. 7. et V. c. 7. 8. De, et per redditur 
in x;<t£V^£j9zi, xarajS^iKEi» eJ;, deveiiire, per- 
venire ad. Vid. Diluc. Thuc. p. 497. redire. Vid. Anim. ad Aescli. hb. II. 
p. 404. quo itidiiu sensu simplex 'n^uv ei 
i^X'-'^^^' usitatum cum sit, inde quoque 
ilUid Aesehyh ^x:. xai xaTs^^x"/'"' sese tueri 
videtur ; ut quia frequeniius Mxfiv veniendi 
sensu iisurpatur, per alteruin declarari in- 
telligatur: praeterquam quod insolcns non 
slt Scriptoribus aequipoUentia adhibere, 
Homero imprimis, cui ^i?.o» iiroSvmfjiMai 

y^ricrGai Ivo^y.ai xai p^ij.aa'1 xai Tratrt ToiV Tot- T^oyov 

^/^eji, monenle id inter aUos Artemid. in 
Praefat. lib. IV. et exempUs aUquot ad- 
struente. 10. Vacat in xaSivosi», xara^vi^xnt, 
Sicuti autem in xarax^iiEi» notat contra, 
sic quoque in ejusdem significationis 
verbo altero xaraJixa^i», sed quod sensu 
muhum diverso posuisse visus interpreti 
Xenophon V. K. A. p. 440. ubi ad mi- 

lites, oTi Sl 3ix«iw; tVaio» avrovc, y.xi ift.iTi x«T- 

EJixao-aTs TOTE. At resolvcris niodo xai vfxiT', 
Qi-^.iTar^ ixoi TOTE xar' ai^rS», uil quidquain 
variare senties. Sic Marci xiv. 64. oi H 

■ri-jrii xaT=x^i»a» auTo» £i»at iVojjo» ^avxToc" 1. C. 
ycy.T avrov ex^tvav, iymypv Ei»ai a^To» daty.rov. 

Couf. DiUic. Thuc. p. ."^G. 9. Re, rursus in Kariyui redncere, Ka.rc^yj:r(>xi 

Msra. in compositione verborum significat, i. mutationem, iit 
jj.sTX[,i.o^q>cu for/nam tnuto. 2. participationem, ut (/,sToi.Xci^(dot,vce par- 
ticeps Jio. u PHILIPPI OATTIERr 3. Vicein obit t?; <rv,, ut ntrsjSiVv pro 
<rv«A8.r, in Apoll. Rhod. iib.III. X- 370. 
Conf. Eusiatb. ad Uiad. E. p. 439- f- 9- 
et Od. A. p. 33. j^. 19- Diluc. Thuc. 
j). 826. 4. Idem est quod f<£Ta|u, in iinayyi^m 
iiilcniuncius, ftETaixftm; intermedim. 3. Lo- 

Clim SUppIet 1?« !r^c;, Itt), il;, xxra, ti Ct 

v-t^ Tt»o5, extni compositionem non nisi 
apud poetas, in compositis apud Scrip- 
tores omnes. Itaque ut dicimus t^^sa^xi 

i>i, T^o;, XKTa, ili, ff£gi To, et Tr.-ji atque in-ij 

tw, ad hoc illudve assequendum peten- 
dumve. Vid. Diluc. Thuc. p. 352. sic 
poetae ^x^^^ioa, i^av la-ci, ii. Vid. Valcken. 
ad Eurip. Phoen. p. 445. scq. et Lexica 
in V. MfTa. Erequenti in usu sunt ftsT- 

E^;^Ej-6ai, fi£TV,Kcc?^ovfAa.i et /xiTaTr/fc^oftai, quae 

duo postrema dicuntur «kti t<,v, hi. ti>o; 

Tiy.^JTU £i; [fxxvTov Tiva, Ct ^ix Tl*oi Ei; E;*atJTC* 

xa>.w. Tot scil. per ambages eundo re- 
solvenda saepe sunt cjusmodi composita, 
ut significationis ratio patescat. Vid. 
Moschop. de Sjnt. p. 7- Apud Hom. II. 
Z. y. 280. Hector ad matrem, 'a>ax <7v ftb 

T^of »!Cir 'ASuvaiii; ayEXfin; "E^^sv" lyu Si Ilajiii 

/AETEASt/a^OfAat O^P^A KXhtyffU, \j 01 fiUTtXtVffOfAXl 

iji^a, xa^£iT4) uno verbo forei f<£T«xaA£o-4j/i«i. 
Eustath. p. 501. V. 40. ;k1 lompus rctuht, 

explicans pera ai lU 10» Tld^u iXiicrofiXt. Schol. 

xfos riaji» as-£X£t£rof<at ^ieuter male : prae- 
positione utrumque admittente sensum. 
Caeterum duce isto poetae versu f*£Ta- 
naX£;<r8ai recte resolvas per i^iTi^x^t^dxi tk to 
y.cc\tTt, aut iW x.:<.\i!rT,;. i'orro, ut poetae 
-1» fiiT» vcrbo demplam cum Accusat. Nominis construere solent, ita sensu co- 
dem Attici cum casu secundo, pro ^ii, 
wEj-i, £»£xa, x<%"i ut ^pi"! Thuc. hb. I. c.32. 

KE^KVjarot fCETa T?; Iviiiixyjxi T>:; xUiiatU!; u-z- 

iarti7\av «//aj. Prorsus nenipe uti nos dici-- 
mus komen, zenden met verzoek, pro om 
te verzoeken, et Galli venir, envoyer avec 
priere, sic ibi quoque (zitk t?; alTiuEa; t?; 
^vfj^uo.X'"'-' P'"*^ "■''■* "'' ="'■'''' '^'i'' l"';''."*^''^'» 

sive «teVteiXk» ina; ^^o;, fTi Vel ii; T>i» |fft. 

et CriTs^ T?; l^ftftaxAf; ^ut ut loquitur Schol. 
ad lib. I. c. ISG. y. 13. vifi |i,7ifiax'='? «it^- 
s-it>:. Iterum Tliuc. lib. VI. c. 61. y.xi 

ra, jjLvariy.x, uv In-aiTis; r;», fiETa tov a:;Toy 7\jyov 
xxl T?,- |t»Dfi05-ia; ETi Tw Jifnu, a.'!r' ixiitov tSoAti et lib. VII. f»io-GoD lASfr», quod prius 
Ut pateat, in ■^ixx,»i>a 

Tot; a^oixow; fi£Ta 

>'. 71. scripserat Jia 

Eurip. Androm. y. 1 105. Cod. Flor. lec- 
tionem apud cl. Valcken. Not. ad Phoen, 
p. 445. pro Ti«; ixtt; nira.; pracbentis Tito; 
i'x£i; xH" j receptae scripturae esse ioter- 
pretamentum. Sed et hinc firmatur Ra- 
j)helii sententia, dum Annot. ex Polyb. 
p. 142. existimat, in Marc. x. 30. fisTa 3i- 
luyfti» reddi posse ob persecutiones. 6. Non- 
nunquam rectius videtur accipienda, pro 
^a per, quam pro cum, ut in Paus. Ar-» 

Cad. p. 699. ft.si' oV>«» Ti» xafioJo» olxxSt tv- 

j/tTXEffSai.. Thuc. lib.VL c.28. ,*£t'oWx«J 
sraiJia; ehriits et per lusum. L^^s. Orat. 
de Vuln. ex Ind. Illat. sub princ. ft£T"oiioii 
iASsrv, i. e. ebrium, bene potum. Conf, de 
hujus praepositionis usu Moschop. in^t 
Zyj>. p. 29. et Gcorg. Lecap. 55. 

Uocaa \n compositione verborum sigiiificat, i. praeter, ut 
TTa.^Mci/iu) leges praetergredior. 2. actionem iniminutam ac per- 
fuiictoric pcractam, ut Trci^KTr^ijfSeix perperam gesta legatio. 3. ac- 
tionem vitiatam, ut -TTuoa^p^ovCv delirare. 4, similitudinem, ut 
iTot,^iiTovv, exaequare, assimilare. 

Ad signiCcationcin tcS praeter refer plicatior e/orutiu : ad scciindam, (]uolicsi 
iraja^jafii)', Tra^a^^xiri,-, Juxta elocutio, c.i- cxj)Oiulur /eviter, ubiter, tcmere, ut tkj* GAZOPHYLACIUM GRAF.f ORUM. 45 K^Svniiii/ lcmeie peiiclitari. Vid, Diluc. 
Tliuc. pp. '214. 828. Siniilitcr iu ■wa^a- 

Kvvrit», ■aK^a.Kiynv, Tra^aKoiuu ohiler auuire, 
nra^avaXio-iiti» obiter; ■sraga to ■sr^irrot, Ct t^u T0« 

■ar^/ToiTo;, comumere ; wa^aKo^ifetrOat, chim in- 
trvduccrc. Vid. Sciiol. Thuc. lib. VIII. 
c. 108. y. 87. et Moschop. tosj! Ix'^' !'• 30. 
cra^sjii^o'j£yfia iiegotiiitionis destinatac •aa.^- 
ijyoK Vid. Sclio]. Greg. ISaz. ad Jul. 
Invect. II. extr. ■aa^iyyv^ propiuscule, •aa^- 
onoioi Jere simi/is. Ad tertiam et quartam 
referre possis icsi^aTonTaiat ad exemplum 
facere, imitari faciendo, CTx^a^^zjaxTii» adul- 
terinn nota signare. Vid. Diluc. Tliuc. 
pp. 133. 824. De «rafaip^oHr», quod in 
tertiae significationis exempiurn adfert 
Cattierus, conf. Schol. Arist. ad Plut. f. 2. 
Salmas. in Solin. p. 6o5. aG. 5. Auget 
atquc intendit, ut ■wa;a.Sia^fcr9at per a(poi^Z^ 
us<tyy.al^ut ex])l. Clirys. tom. III. in Nov. 
Test. p. 312. D. ■sja^adapfiiuv Jiduciam con- 
Jirmare, «ragaxjox/fEi» supra crocum splendere. 
Vid. iterum Salmas. in Solin. p. 290. bA. 

G. V"alet e|, a.irl, ex, se, Ut BrafaxXsiEi» se- 

c/udere, excludere, in Herodot.VI. c. 60. 
Sic ■aa^o7r^!^oy.xt m Plut. Cat. Mia. p. 793. A. 
est ■sja^ai^ovjiat tu» ottAiu», armis privor, ex- 
armor, arma mihi adimuntur, idemque 
qiiod cc(poirxi^oi/.at et l|o9r^ifo^at. 7. Inservit 
despectui subiiidicando, ut ■Erxjay^a^EffSat 

est £xi3:iW,ei», ov ■:aa^aSiyjabai, pcf quae expl. 

Hesycli. et ita quod Chrys. tom. I. 

Op. p. 413. B2. dixerat i!rv.^o:y^d(psa6at Tm /IK^TI i^iav, id illico ibid. ou ■aa^aSl apud 8. Idem notat quod ■nr^o in ■nrxfi; 
Philostr. hb. I. Vit. Ap. Tyan. c. 2. med. 
isaoiitai U To ■a^ia^iu dicit Aristoph. Ecclcs. 
>'. 129. et ■:sa^ay.i'7fsHs, pro ■a^oy.i-77-rif^ Thesm. 
f. 804. ubi Schol. et Kuster. In ■^y.^x- 
(p9ao-at quoque apud Homer. et Xen. VII. 
K. n. p. 533. ibi Hutchins. Add. Anim. 
ad Aesch. lib. II. p. 310. 9- Ponitur pro 
6i:, OTjoc, intro, necnoii de vicinis usiir- 
putur, celeritatemciuc subindicat, ut in «7ajefp(;io-6ai, iCTa^ijiai, ■mu^mi», llltroire, CtCCe- 

dere, wa^xSor^iuii praesto ad auxi/ium esse, 
in Tluic. lib. I. c. 47. IV. c. 14. >?. 93. 

atqUC alibi, lax^aBay^Xny ii< et ■nr^o; Tt»« ad- 

propinquare ad. Conf. Eustath. ad II. 
Y. p. 1439. i' 37. 10. Significat a^ro in 
■aa^aHKav. Vid. Anim. ad Aesch. lib. II. 
p. 449. nisi ad intendendi significationem 
referre malis No. 5. 11. Aequipollct t? 

ait Una in cra^t^jo?, isa^a^vtaatiiu. Vid. Cud. 

Comment. p. Gol. Conf. vario cjus de 
usu tam in compositione, quam extra cam 
Moschop. ■m^t Xjj;!^. p. 30. Extra com- 
positionem, ut hoc obiter addam, junctam 
nonnunquam invenias Genitivo, ubi re- 
quirere videatur casum tertium. Paus. 

Boeot. p. 744. BTi^SoJoi ^6 asi ■arw; •arafa fiiai» 
ai v7n^Bo7^a\ 7i» ti^d^i^» tiVt. Quod SUmpsit 

ex Herodot. lib. IV. extr. ai Wn> iVxucai 

Ti/.twftat '57J0? fi.-iJ» LTiipSotoi yitovTai. P. 578. 
CiuiTr,v ayoiTi avyytuif^x ■wa^a. avo^wv ^iT^riKottiv 
earu /xof Toaovrov Ti, sic leg. pro Toaoiruit, 
^r.Xuaai pt= xai ej arai^Ta; iKuXvasv ovSev. Phoc. 
p. 8O9. ^iyiarr) ol y.al ■^ca^x ■nrXsiiJTWi' h *i>rifJi.oviriv 

Siia eo-Tt». Et ita quod in Attic. p. 103. 

et Cor. p. 163. Ti.aa? tyjiv ■aa^a Tot;, id 

Altic. p. 100. et Corinth. p. 148. Ttix,a; 

f';s/£l» •srafa t5». Acsch. CllOcph. f. 120. xai 
TatJTa fioij 'crrt» tvat^ Sfi;» ■WK^a. Philostr. VI. 
Vit. Ap. Tyan. C. 19. Ta Sl ■asi.^' li^wv aya.\- 
IA.aTa ■crS; ii^iaSat ipijcrti; ; Eurip. Phoen. 
f. 724. "^x" ''''"' ^y-"' 'A§yo; 'EM.rivut •wag» ; 

ubi nonniliil obhaesisse interpretcs Schol. 
inspicienii patebit. Ibid. f. 1)96. 'n; 

y eiy "An^ao-To; Zvvc, -ao^^sfjitav ot^utZ, Oi ^' aZ, 
ita legO pro ot'.5'' «5, ■aaq r,j/.wi Si^ii, Aio> Tija; 
'l^o'»T£;. Siiniliter «Tr^xnTir» et uTVxtiv ■nra^i 

ToD est Xen. I. K. n. [ip. 07. 69. Aiistid. 

tom. I. p. 331. Zux^dTKi i lija^' ifiut' ubi 

Canter. vertit vestras. Hinc si quem co- 
acervati non ofTenderint Genitivi in Theo- 
pompi fragin. apud Athen. de quo Diluc. 
Thuc. p. 208. habet is, quibus et ibi 
tueatur ■aa^' avTm. Veriun quo pacto versio 46 PHILIPPI CATTIERI procedat in Pliilostr. I. Vit. Ap. T_)'aii. 

C. 24. lllt. ott^t' gS» ■nraja 8an\iui; i^.y.iro, i'i- 

{£To avn7c, Eietriensibus, to xv^"^^' ii'-»ov<; 
tu \ipu, cnm igitiir Apolloiiiwi ad regem 
venisset, ut soti col/e nterentur impetravit, 
noii video ; quanquam cadem structura 
quidam libri c. 22. pratbeant, ; xc^vo; t?? 

ITs^) in compositione verborum signincat, i. circiim, ut 
•srBoifSixXXeiv circtimdiire. 2. auget significationeni, ut •zs-s^^tp^ai^oj 
pluribus e.Yplico, et ■nrtoKp^a.^^; peritus. ■sra^i ^xjiXiiic aroJnftia; E»iauTo5 la-rai. Sciip-» 

serat forsan PhiIostratus,D9roVot/c apUiTo, ■ao/.^oi 
|3«i7i?i£w; f%sTo auToK. Ut Heroic. c.XIX. 

p. 744. oi^M fti mot^oi, T^; ©£tiJo; EiJfDTai t» 

«^Tor.- j£..J; »«,0;. Conf. Stepli. Thes. 
tom. III. p. 36. seq. Ita •5js^iwS|ai Jigere ciirum, quod re- 
ponendum in Deinetr. Constaiitin. lib. I. 

'jE^aitoo-. p. 8. fxffSovg L^ov ■aiXi^Ei; xi/n^w weji- 
iri^am; flii^wo-i», ubi «sjixTi^latTs; editur. 

Augendi potestatem quoties e.xercet, no- 
tionem repetit ab adverbio «rsjnro^i;, ut in 
«TsjiXaxSo-a» apud Philostr. p. 824. aliosque ; 
in ros^is^yo;, wsfiS^iesi». Conf. Euslath. ad 
II. A. p. 369. Tt. 9. seqq. Diluc. Thuc. 
p. iG. seq. 373. seq. Sed et eadem vir- 
tute poliebitin illo Herodot. lib. II. c. UJ2. y>.iXs<7K ubi pro y\ix.'c6<^t scriptum esse accipiamus, qviod 
opinor nemo non ut bene Graecuin ad- 
miscrit ; et praeterquam quod illam lec- 
tionem omnes tuenturCodd. mihi quidem 
nihilo durius videtur dictum, quam aut 

a'»9a7rT£3-eai, aut a»Ti>.a|3iV0at orsj! toD apud 

Thuc. Vid. Dihic. p. 722. et quod apud 
eundem habetur lib. V'I. c. fi9. ult. niyir^ot 
-.1 is^o^viiot ix'^' '^'C' '■^^' «■"T"?'^;. tst ubi 
usum praestat 7?,. si\-, ut iu Tni^tiri^TrTnt iii- 
cidere. Mutationem in contrarium notat 
iu CTEjiwsTsia furtunarum inutatio, rosfirjsVsi» 
circumugendo evertere, convetleie, in Paus. 

Ach. p. 686. a>s'fi«» ("oTi» oi; [»/5rs<70» s; t>h 
j^iu^a» ifi^oTiai ■ws^iT^sroi/oa» Ta JsiiJ^K. Extra 

compositioneui nou cmn casu modo se- 
cundo, verum etiam cpiurlo significat ob, 
propter, Aa, ut in Tluic. hb. II. c. 2G. 

oi 'A9>i»«roi T^iaxotTa tj.v; iiiVff^^^/x» ■srs^i tk» 
Aom/iJ» x«' EiJ^o^a; aytx <f-j>.a,y.^t. Quomodo ille locus intelligi debet. Add. Diliic. 
p. 348. Periphrasi quoque inservit non 
cum nomine modo proprio, verum etiani 

aliis. Plut. Mor p. 1 18. D. axotlja; tJ)i 

'ZlTi^i TO» t;10» TsXst/TW», prO TVit TOt/ vloV TS?lEt/T>JI'. 

Callistr. Bacch. Stat. princ. Aa/JaXo; ■a^i 
KfijT»!», i. e. Cretensis. Alios hujus prae- 
positionis usus vid. Diluc. Thuc. p. 729. 
seq. Conf. Moschop. ■ws^i ^x'-^- P- 32. 
At unde evitandi notionem repetemus 
ToS ■5r£fr«rraiT6ai ? utrum indicium facere 
dicemus praepositionem to? «rs^isr»at aut 
■amyiytia^oii \ quemadmodum ■Kjsjiipst^ysi., per 
quod expl. Hcsych. commode resolvas per 

•ra-s^isiVai Tw ^ivyut vcl tJ fvy^, Jugiendo CVfl' 

derc : an quo Salmasii tendit sententia, 

dictum accipiemus, pro •'aTaireai xai a-Tijo-at 

tatJToi' •BTEoi to K«i rr, quod qui ictum de- 
vitare conantur, huc illuc, omnemque in 
partem consistant, scsequc moveant. Sed 
et slructura processerit, etiamsi adverliii 
«teViI virtule sumas, ut quod pcrindc alque 
praepo.sitio, non apud Ilerodotum tantum, 
sed ct Plat. VII. Legg. p. G24. D. cuni 
quarto casu repcrcris. Eo quidcm ab 
usu haud repetam, quo «rs^i interdum 
locuni videtur tenere t?; airo, ut, obtineiite 
scriptiira recepta, in Philostr. HeroJc. 
p. 73j. ii?^s:« ■oj£;i ailToD, ab Absteropaco, 

io£t?i», Acllilles, ^ oiTOTt tZ "Ektoji t>ax,iio. 

Atqiie hunc in sensum cxpiessit veisio, 
qui, secus atque visum Oleario, alius G A ZOPH Y r. ACTU M O 11 A E CO H U M. 47 omcrgct, ubi cx Codd. legcris iavrot. 
Coiif. Diiuc. Tliuc. p. 7'29. et eodeni de 
vcrbo wt^itVTacrBai Gutaker. Adfers. Post. 
c. III. ]). 42(J: scqci. iiecnon Jo. Conr. 
Scliwarz l-^oniinciit. p. 107<). 

ii^i iii coinpositis iiotat, 1. «tsoE^i,-, 
maniJeUo,paluin, ut ro^oojairOai, Schoi. Tliuc. 
interprele ad lib. V. c. 1 1 I . ii. 1 j. est (pa- 
«E^w; gAETTji». Qiiae signiricatio nec alieiia 
tuerit a cjjoxAaif.» in Eur. Plioeii. ^. 1521. 
prout suo in Jibro legerat Schoi. Cod. 
August. Obtinente «r^offx^aiw, eadem erit 
structura, quae in B.ts. tom. II. p. 386. C. 

et ToD ■a^a3x'>^i^i", de quo Diluc. Tliuc. 
p. 340. Apud Ael. lib. IX. Var. Hist. 
c. 39. dubium itidem esse possit, scrip- 
tuinne prodiderit ille w^ocrx^ato-a;, an •arjo- 
xXaiaa^, De Poenitentium •Erjoo-^tWo-ti in 
veteri ecclesia vid. Suicer. Sacr. Obs. 
c, 1. p. 7. seqq. Eandem exerit vim in 
«r§ot»ft!o-o-£i», ■palam seu publice edicere, apud 
Plut. Mor. p. 498. E. Conf. Anim. ad 
Aesch. hb. II. p. 356. Lect. Aristaen. 
p. 339. seq. 2. Saepe idem est quod 
prae, ante, ut w^oXEyii» praedicere. 3. Am- 
plilicat atque intendit iii «r^oVa,-, ■nr^o^j^wAot. 
Vid. Anim. ad Acsch. 1. d. Dikic. Thuc. 
p. 736. uti et in ro^ogxGu,- apud Apoll. Rhod. 
lib. IV. >'. 238. nisi hoc referre malis ad 
notionem seq. In ■a^y'fi;yvva^a.i apud De- 
metr. Constantinop. lib. I. 'lE^aKoo-. p. 9. 

EOTi fi ocvrn h ^n^y. lxi8>^aS->i(; tw ie^^oi^i' v yl^ i ^ix^SsigETai, i Ta mTi^x tXac-Oi w^o; T>i» dri^av 

ax?"'i yt>ETKi. Sed dedcrat forsan w^oit- 
fijyvt/Tai, quo aliquotics ibidem utitiir. 
4. Notat porro, longe, sis lo ifAv^oaitv, ut 
in ■ffirgoTi.VTEi» promovere, apud Hoincr. et 
Apoli. Rliod. lib.I. ^.953. III. f. 1390. 
iibi Scliol. Conf. Hcsych. v. u^ovrv^^a-, 
necnon, ut quoque Suid. in •KT^oETi/vJ-a». 
Add. Eustath. ad liiad. N. p. 892. f.33. 
Od. n. p. 83G. ;(•. 38. eoque ex composito 
luccm accipit alterum iiro-ri^^ai, de quo 
j)ost alios Uiluc. Thuc. p. 593. Add. 
Schol. Apoll. llhod. hb. I. Tt. 406. Diluc. 
Thuc. pp.430. 632. Sed et cadem e sig- 
nificatione notio videtur repetenda ver- 
borum, in quibus ja<.'turae ct negligentiae 
exercct potestatem, ut ■wjo^oSvai prodere, 
m^oiivM projicere, w^oxii^v projundere, is^o- 
\mHv deserere. 5. Idcm qnod «750; ad, 
in ■m^o^aivnv, &.C. Vid. Anim. ad Aesch. 
lib. I. p 62. 6. Significat pro, i. e vtti^, 

aut livTi, in ■m^oiiiiv, ■nj^oTlua» ti tijo;, llti 
quoque in ■m^i.dvriaKiiv, ■©■^ofta^^nrBai. Vid. 

Diluc. Thuc. p. 135. 7- Bis pracfixa 
verbo apud poijtas facit ad emphasin, ut 
■cr^oTT^oiS.aifEcTga. in Apoll. Rhod. lib.I. f. 386. 
Add. Schol. ad lib. III. ^.453. et 1012. 
8. Nonnunquam vacare statuunt, ut 
Graminatici vctercs in w^oxo^ivm apud 
Eurip. Phoen. >!•. 797. Veruin rectius alii 
rr.v cTfo construunt cum Genit. ©^j3a?, atque 
exponunt ef/.^^^oa^iv. Vid. et Moschop, 
^E.i ^x^^. p. 26. WfoffiiyvuTa. ■ J.a^SEi.E ita leg. pro n^cf in compositione verborum signilicat, 1. ad, ut 'srooa-a.yu 
adduco. 2. insuper, iit ■sr^oc-ridyif.ci, insuper pono, addo. 

Ad significationem priniam rcfer, 
«luando notat iyyk, ut in ■m^oaTJ.iat, quod, 
resolvente Eustath. ad Iliad. A. p. 8. extr. 

Valet iyyvi; xal ■aXnaiov tkc; In^ycia; Ta|zi Tiva, 

5; ■nrji» E^i^oiji^ETo. 3. Notat ■zs^oau vlterius, 
ut BTfoo-JiaxEi» uUerius persequi. Vid. Ad- notat. ad Actor. xxviii. 7. Diluc. Thuc. 
pp. 401. 423.' 4. Contra, seu adversus, ut 
in is^oaTioXiiJiuv. b. Minuit valetque leviter, 
obiter, ut iii ■a^oo^i^oi.iu, ■argoo-aTrTofiai leviter 
tango. Vid, Moschop. isrE^i Sx^^. p. 26. 4» PTTILIPPI rATTJI-RI Suv in compositione verborum significat, 
convefiire. 2. auxilium, ut crvve^ysTv auxiliari. 

Ad piiorem notionein lefer, quoties 
consensiuu iiulicat plurium euniiem circa 
actum, quem verbuni sistit, aut etiam 
comparationem intcr rcs duras, qua una 
alteri respondere, et cum ea convenire in- 
dicatur, liabita ratione proportionis. Ut 

JttTexfcxi^Eo-Sai iu TluiC. lib. II. C. Tf». crvft- 

(isTjEraSai lib. ni. e. '20. o-yvTiaa» pretiuiii 
augere. 0. Idem est quod ^wo>.',t, prorsus, 
omtiino, totnm, ut in a-vXKauSdtm apud 

PaUS. Attic. p. S2. -sra» Ojxoia; airtKa ix" 

(Tv\-KaBmaa. i ^a.afio;, qucm in scnsum fre- 
quentius inveniasara?ia:/i/3-<»£i». Vid. Diluc. 
Thuc. p. 537. Eadem ratio est tov ai^Tra^, 
aivtiTrroi totus conspicum, ovnyyxii proxime, 
(TvyxaTaaKairrstii in Euripid. Phoen. }^. 891. 
crm^imaBcct in Apoll. Rhod. lib. III. f. 06. 1. simul, ut (Tvvsx9i!v o-a»aM6^9ai a);ud Artemid. lib. I. c. .59. 

avvaMiiaSai ^ay-s» xc.l to^? ayiaif/.£»oi;; Ittj Tor,- 
OTfoa^rto-oDfftv aipviJior. StJTaxJnJci. Pllilostr. II. 

Vit. Soph. p. 565. iTBXiira ^ih oZ>, Hcrodcs 

AtticUS, <rvnxxi)i y£«o>£»o;, i. C. tuOe COIt- 

fectus, quomodo ild ieg. puto, pro avs- 
Taxri;, idco, quia nullum hujus formac 
adjectivum isto e verbo productum novi. 
Locutionis exeuipla plura dedi Dil. Tliuc. 
p. 346. Ut nec a-tjyxa\i-^aa6at, obiiubere, 
totam obtegeie facicm, non t\iendum ar- 
bitrer in xYristoph. Phit. f.~07. et Av. 
f. I49G. Rich. Dawes Misc. Crit. p. 20«). 
substituendum judicante iyxaT^i-^aaixt, quo 
praeter alios Aristophanes usus aiibi. 
Conf. Lect. Aristaen. p. 323. Dil. Thuc. 
pp. 433. 617. 748. 

'Ttte^ in compositione verborum significat, i. excellentiam, ut 
U7r6^£%w e.xcello. 2. excessum, ut vTTi^ixiT^og mensuram excedens. 
3, significat /)/-o vel vice, ut v7n^f.c»xo[^ai(piigno pro. 

4. Idem quod oii trans, ut vm^^cptv, 
]}Vo Statpi^itr, in Thuc. lib. VIII. c. 7. col- 

latO C. 8. et vTn^Tr-jyrioi ideul quod ^icx~-J>Tif)/. Vid. Anim. ad Aesch. lib. II. p. 295. 
Diluc, Tiiuc. p. 120. Alios praeterea 
usus docent Misc. Obs. vol. VIII. tom. III. 
p. 348. seqq. ubi v^i^TiMxt significare 
statuitur super, supra, liiiic prae, in, anle seu antea, et trans ponere. Alienissima 
autem est minuendi notio, quam sortiretur 
iu lire^-^ix^vi, quod in Gaieni Gloss. ex- 

plicaturf.£T5iw; vTranX^i t?; aru^ixTiK?; ii^^oTriTo:. 

Sed leg. haud dubie v-^n^ix^yi. Vid. et 
hujus pracpositionis de usu Moscliop. 
■mi^t Sx=J. p. 34. Eust. in Od. A. p. 15. 
f. 43. seqq. et Gcorg. Lecap. p. 58. 'Ttto in compositione verborum significat, i. sub, ut u7ror4f<;/< 
suppono. 2. immiiuiit nonnihil significationem ejus cui con- 
ncctitur, ut xjtto^ug-kcXc^; paulipser morosus. 3. significat aliquan- 
tillam similitudinem, ut vTrx^yv^o;, subargenteus, argento subsimilis. Minuit i i-iTo cum aUis multis verbis 

juncta, tum in iwo^aimr, Ut vTofaitti ifit^a 

apud Xcn. III. k. a. p. 203. IV. p. 275. 
et vTo^ulnTat V''?a Paus. Attic. p. 96. apud 
quem et kV; 'nir, i-igcctu Corinth. p. 129- ut iterum Xen. IV. k. a. p. 286, i H H^Ti ts, 

xai «; Ta;^i(rra eui xnrilpatiiiy, sSiJojTo ■sraiTsj «7«!- 

om; 01 (TT^aTDyoi. Quomodo iile locus est 
distinguendus, coramate deieto post t-J.- 
ytaTa, quod interprcs construxit cum '■Aioiro, GAZOPHYLACrUM GIIAECOIIUM. 49 ratus practerca, iit vidctur, 'iui; csse ad- 
verbiuui ; iiain vcrtil iii/crim duni illu- 
cescehat. Male fjUoqLic iii Polyb. dc 

Legat. C. 55. legitlir T?i; ia^m,^; u.;a; u-za- 
^aivoila».;, pro lvo<pxmian!;. Add. Philostr. 

lib. n. Vit. Apoll. Tyan. c. 35. apud 
quem quoquc, quod rarius, Heroic. c. 8. 

ult. i i/i/fa JispaijETo" Ct t?? ^/xija? Six(pai/oiffV(; 

Priscus Rhetor. p. 34. B. Litcrdum ex- 
ponitur clQiicitliim, ut in imfpsTn. Ketro 
in vrox^^s^", uoTffiys", retro ceclere, pedem re- 
ferre. Itcm prac, idemquc quod ot^o, in 
vxo\Byu>, dirfaie, R]}ud Plut. Mor. p. 4G. A. 
lvoiA.viwa^%i in Apoll. Rhod.lib. H. )(. 4()0. 
ubi Scliol. iTrox^ii~^'t Xcn. IV. K. A. p; 31 1. ibi Hutchins. apud qucin et i^r/f^so-flat, m-t) 
rov ■CTjoE^p^sffGai lib. V. K. A. p. 371. nisi for- 
tasse vTrcMhri5ivM scriptum rcliquerat, pro 
iTsXn^i/B/vai, Add. Aniinon. v. 'Y^«y=ii/, ibi 
Valckcn. et Hcmsterh. ad Aristoph. Plut. 
f. 998. Vim exerit t5{ Kara in vir^uTrun 
apud Plut. Mor. p. 446. A. Hesych. i-- 

EfsHTE, x«T£;SaWi£>, affo ToJ sjsitt;!», ita ]eg. prO 

i^H^jriVii. Conf. Lect. Aristaen. p. 52. scq. 
Est ubi vacat, veluti in trTccr!rav.'f=i». , Vid. 
Aniin. ad Aesch. lib.I. p. aoy. Lect. 
Aristaen. p. 288. Add. quae hac de prae- 
positione tenenda moncnt jMoscho[). ros^ 
S;/£o. p.33. de Synt. i). 7. et Georg. Lecap. 
p. 57. Sect. XI. IN QUA AGITUR DE SYLLABIS AUGMENTATUTS IPSIUS 
SIGNIFICATUS. 

Notandum, haec 7ion esse adverhkt, nec praeposithncs, nec particulas 
expletivas ; ideo voco syUahas signijicationis augmcntativas. 

Igitur sunt particulae apud Graecos, quae praefixae dic- 
tionibus, praecipueque adjectivis, augent significationem. 

1. Est «^(, ut a^/^ijAo; valde dignus aemulatione. 

Exponitur quoque per Ta^jj/w? et il in «^ikiI/xot. V id. Hesych. et ibi Noc. 

2. Est £fl<, ut e^iSouTTog vdlde souans. 

Adverbium esse statuit Etymol. Mag. «^i d^u^i^u: dictum vult, pro is^, in v. 'Afl^nAo; 
isa.^a. Ti» ra^sji, anficiim to ursgitro-S;. Idcmque et proxime praecedenti v. 'A65£>(3o>,a. 

3. Est /3ou, ut BouTritvoc immodica fames. 

4. Est t^a, ut l^tLkoq admodiim divinus. 

Vid. SchoL Apoll. Rhod. ad lib. I. f. IO29. ct 1159- eademque in v. Elymol. Mag. 

5. Est Xu, ut XocKuvf], valde hians, patula. m PHILIPPI CATTIERi 6. Est Xi, ut XtTTovyi^o; impense improhus. 

Num ^:» oiiginem trahere dicemus ex keiiius, Ep. I. Crit. p. 52. seqq. iibi et 

^iv, pro \n>, fiuod Hesych. novit pio x.Vv? ^wom^o? apud Hesych. cum Yalckenaiio 

ita ccrte existimat Guietiis. Verum tara ortum judicans ex scripturae coinpendio, 

Xa quam xi commentis Grammaticorum emendat Aia» •ain^oc. 
deberi contendit doctissimus Dav. Ruhn- y. Est « BTnrxriKov, Ut 

\\d. Etymol -Mag. v. "Ax^Jv^Tor, Schol. 

Nicandri ud Ther. y. 5. Alexiph. y\ 174. 

Schol. Apoli. Rhod. hb. Hl. V. 530. et 

Erotiani Gioss. Hippocmt. in v. 'A£r^;«oi; 8. Auget ;?ji. \'id. Etymologuin v. 
S-ir^iio; et V. BjiKjo;, necnou Hesycli. v. B^i, 
et ilii Not. 

!). Auget jSu, nt (Jlktv!,- la/Je n'sa>ia>i<i. x^vXog lignis abunda7is. 

Vid. iterum Etymol. ista in v. Not. ad 
Hesych. v. •Bvv.txi^i. Hemsterli. ad Luc. 
Tini. c. 22. p. 135. deque reliquis /«^Iu; 
ETiTaTixor,- Etymol. in v. 'A6e6>i3o^z.. 

10. Augettu, ut nxvTOflote seu mnltum 
fiiicm. \ id. Schol. Apolh Rhod. ad 
lib. H[. V. 530. Etvmol. v. N«, «Wi-to; et Occasione hiijtis doctrinae addo et istiid, saepe \n compositione 
augeri significationem vi dictionis praejixae, ut f.isydSMo^ cui in 
magnis Jit injuria, iToXvypa.(Aiiocro; admodum literatus, riiXsKXvrog 
celebris, longe inchtus, &c. Augent in compositione praeter jani 
commcmorata, 

1. "jTrsroj, Ut i-vivo^toi inimane SCOltlllll, 

iviroyf^iitn magHanimus. Vid. Scliol. Soph. 
in Ajac. jf. 143. et Schol. Nic. iu Theriac. 
y. 696. 

2. STfotGo;, ut ffr^oviivovf longipes. Vid. 
Schol. Aristoph. ad Av. f. 875. 877- 

3. Zic», ut fai^ov multos annos durans. 
Vid. Casaub. ex Eustathio Anim. in Athc«. 
hb. X. c. 6. et aliundc dcducentcm Ety- 
molog. V. ZujoTEfov. 

5. KSto.;, sed in fine, non ut rciitpia 
cajjut constituens compositionis, ut ioafli,- 
xiir,;, lityaKvrn;. A(H Ccii!). Ilcmsterli. ad 
Luc. Tiiii. c.2f). f.-i:). it ita z^t^sk pcr 
l*iya; et i^r.T^.o; expl. Sciiol. Nicand. Ther. 
y. 60. 

5. Tji; in T^iJoi^o;, T^iu^aro.:. Euslaili. 
Od. E. p. 234. y. 3. seqq. (). riivT!, ut wivTEir/i>p/;-o; pauperrimits. 
Vid. L<. Voss. ad Pomp. ^^lel. lib. HL 
c. 7. p. 550. 

7. Auget In-Ti in iiTTiSovXo;^ Eustath. 
Od. E. p. 234. y. 3. scqq. 

8. 'E.vfa in ittiiyn^u; aliiscpie. Schol. 
Nicundri ad Tlier. >'. 882. Conf. Not. atr 
Thuc. lib. H. c. 15. et Hesych. v. 'Ema- 

x^oaaot. 

!). Ih'>,iv in vxXiaKio; vafde unihrosus. 
\u\. Aniiu. in Acsch. lib. 11, p. 264. 
llarpociat. v. n:t>.t.cr^ic>. licnistcrh. in 
Aristoph. Plut. p. b-io. sccp 

10. eS in ti';»i», i. e. 7rQ^w:r^o'j3(XTo;. SchoL 
Apoll. Rhod. lib. I. y. 4!>. Similiier in 
iii';;;^!;; piscosus, aliisquc. Vid. Anim. ad 
Aesch. lib. H. p. 420. tuixio.-, pro npriciis, 
(/ui so/e de/cctalur, est in 1'liilosir. VI, 
Vit. ApoII. Tyan. c. 4. GAZOPHYLACIUM GRAECORUM. 51 Sect. XII. 

QUAE EST DE PARTICULIS SIGNIFICATIONEM IMMINUENTIBUS, 
AUT NEGANTIBUS. I. 'Ttto minuit significationem, ut uTnj^Xwooj subpdUidus. 

II. 'a 1. minuit significationem, ut uXvttu-, citra Tuolestiam. 
2. negat, ut ua-To^yog affectu carens. 

Habiluin quoque notat vitiosum, et 

pravuin quid, Ut ay^nxro-o,-, aB-^ocruTro^, aTaToi^, 

■unde et saepc exponitur per >-.»«;,■ : ita ar?iEti^05, 0iT^a.y(rMi, ciputot, arou?, »%s'?, non 

eum modo dcnotant, qui pedibus, manibus 
Cffiterisque omnino caret, verum etiam 
qui aut pravos habet, aut dextre atque 
expedite uti nescit, ut nostrum katide/oos. 
Vid. Telet. Pythag. apud Stob. Tit. CVI. 
p. 373. Add. Eustath. ad Od. A. p. 176. 
Tt. 41. et de usu toS im.-ru^ Cel. Wesscling. 
Obs. lib. II. c. 10. Similiter a^^fw/^o,- et 
ux^^l^!trou pro a»«iJri;, qui erubesccre nescit, 
et ut ait ille, cui ejectus rnbor attrita de 
fronte. Prius habet Artemid. IV. Oneir. 
c. 44. et inde Suid. Altenun Philo Jud. 
de Merc. Meretr. non Recip. extr. et 
quod, uti non alio quam Suida auctore 
novit Steph. Thes. itaingens apud Scrip- 
tores se offert istius generis compositorum 
cepia, quorum nulla prorsus ibi cernas 
vestigia, in his iJiVfcsi/Tot apud Denictr. 
Constantinop. lib. I. 'i^axctroqi. p. 6. quod 
prae ahis ideo produco, ut locum, prout 
distinguendura atque leg. puto, adponam, 

III. Nij 1. minuit significationem, ut vijmof i?ifans, unde f^eya. 
v^TTto?, magnus infans, stolidus, bardus. 3. negat, ut vrnfAog, tran- 
quillus, vento carens. 

Huc et referendum foret « in «W^; negat Hesych. ex privante particnla « 
sequenti Etymolog. in ea voce : vcrum componi, sed nolai-e mliwo^t!, adcoque ex axoTiSfivTai, accipitres, sn-i ylif, Ur. IXiv^i^ot.^ 
Tun hajiut a.<piimf, fiiiriv tJih iti^oSoii Tijs exx^iKonftiK 
xqVoov, otx To T^5 x^itx^ apotyKX.Tov, u.oitT^/.iVtov 
lani!, Tfiwn vii^i^uv i rirta^m to ntoXv oLtuj T^a- 
(pi-na; a.(pUnxt t2, iiajj.ut, xa.) &C. COmma 

posui post iMTiq, et -pro aipi/vaf correxi 
uipiirrai. Sed et turbata ibid. constituamus, 

£1 Si a-vjji^ Tai/TJi» fti l<T}(icra.t t>i» ts;^»)», tu tou? 
TraTE^a; avTuii ri» JiaKo^iJn» T?f Tfo^?; lic x"?'»" 
irXriaiov Tiw; !roiovfie,oi;f, jK^ Jia^siirsi» ^i^ona^ 
ox\]/lA»7, a; ^i!OE/Aia» fiivai fAVTE e»; To» T^; xtf^i/^,5f 
aurwn >^oyo\i, ^t^TE t»» toS l(tiov (fu-ir,t, iri^av 
T»»a a,);^a»«» xaT a.vriav Toiavo* w^o^a^^ovTa». PrO 

To Tovi irari^af, scripsi ru r. w. distinctionem 
post Tjo?!?? sustuli, pro ^is^ovTai correxi ^i- 
fo»Ta,-, eique subjunxi Jz^J-i^?, quod lege- 
batur post vocem <pM),», atque rZ ft,!^!;^!»» 
subjcci elvai, cui obfuisse videtur uhima 
syllaba a» et sequens si?, denique akerum 
quoque h^ts addidi, quod deerat ante si?, 
distinctione praeterea adhibita ante ste'^»». 
Paulo ante ibid. pro Tot; o/Js^oi; JyxaTa- 
o-s-sijatTs;, una extrita htera leg. lyy.oirx- 

Triiga.TS.-. ^g PHILIPPI CATTIERI 

,ia nato. Conf. Salinas. iii Solin. p.COl. A. lib. IV. v. 1745. et H. Steph. Thes. v. N^- 

Aliter Eust. ad Od.A. p. I76. y.40. seqq. r^rKm. Item k> et ^^, ut >u^h dentes uon 

nec coirimemoratariim jatu e.Kplicatioaum habcns. Vid. Etymol. v. 'A&5s//|2<i?.a, No'«;, 

iwnarus. Conf. Hoelzlin. in ApoU. Rhod. NwO^i;, Nwx.«?, &.c. 

Occasione quoque hujus doctrinae hoc etiam subnectam, saepe 
in compositione minui significationem vi dictionis praefixae, ut 

eXiycyvuf^uv negUgens, xKKCT^vxo; pusillanimis, (i^xyJjKu^kc; brevibus 
membris constans, &c. Sect. XIII. 

L\ QUA AGITIR BREVI MANU DE COMPOSITIOxXE SINCERA 
AC PURA. 

Compositioncm sinceram ac puram Jico, cum dicfiones componentea 
suuni genuinum ac nativum significatum conscrvant, ut la-oxo^^og 
aeq<ialibiis chordis constans, AiTrso-r'^'^ deserens maritum. 

Sit Canon. Onotiescunque fit una dictio ex duabus pcr 
compositionem sinccram, tunc conservanda singularum signifi- 
catio, et vox Latinis ex totidem componenda. V. Gr. la-oa-dsiii; 
aeqiiipollens, YiiJiiT^tTaXog semitertianus. 

Sic va.y.iiA.Titr,; retio vofans, Try.Mpftt^Ala, <renmnitm, et ut Gloss. Vet. expl. pittitin. 

consilii iteratio, mtitatio, «■«^«««'ia ((nitiis \ id. cl. Hemsterh. ad Luc. Tim. c. .54. 

priori contrarius, ayMSiyo:, conferlim ser- y. 8(). Diluc. Thuc. p. 377. qu;un et 

iKoiies caedens, garrufus. Vid. Salmas. in iiotionem iii «ijGixaoTo,- adoptat cl. Valcken. 

Trebell. Poll. Galien. p. '207. Aito?, ipse, ad Eiirip. Phoen. jf. 497. Ipse alteram 

sofits, airoKjiTot, 0; ai-tU Iv ia.uTZ i^ii Ti» xjiatv, pracluleram Anim. ad Aesch. lib. I. p. 60. 

prout e.xplicat Arteinid. IV. Oneir. c. 74. Quid si utramque admittamns, et nunc 

ct ita aiiToxuTaxgiTos iu Pauii Ep. ad genuini sigiiiticatioiiem operari dicamus, 

Tit. iii. 11. auTo'f«oi{o; est f*o»o'ftoi50{, «uTo|u^o{ nuuc aUcram, quae fto»oy «o/ifw, atque 1^0» 

ft',.o'|i;Xo.;. Vid. in utraque voce Hesych. infert, quam et agnoscit Thom. Mag. 

et ibi Not. a-JflaJ/,:, arroguns, iit)i pfaccns, cui ai^U^irroc est iJ*op^9f«5; He.S3'chius au- 

t iecvTu a^irxiit, aiTxyriTof suiniet itdniirator. lein l^ijffvif^oi expl. tSioTairoi. Conf. Schol. 

Sed et saepe aira nuUt ipsissimum quid, Lucian. ad Phalar. I. c. 2. TuintiuiaiT» GAZOPHYLACIIIM GRAECOKUM. 53 iKao-T* airtyiTrai oxoVa Tia-^tro, Ut apud ]'aus. 

Messeii. c. 20. exir. imt ai^fi" tWa-Ta >^iy^', 
quocl inler alios upud Aristopli. in Lys. 
y. IIOC. et tantummodo dicit, prout res 
quaeque se liabet, iiecnie adtingendo 
augct, aut omittcndo miiiuit, is genuina 
loquitur, et a;rAii,- ip^a^si, quam locutionem 
reddo Acsch. Suppl. ,v. 475. ubi perquam 

malc legimus AUiyiMiTuh; t^^ttoj" aWii 5ru,- 

(p^iiroi' leg. u.\x' a.irxZ^ ip^ao-o»* pro quo cadcm 
oppositione in Pront. )f. 948. lav^a iaA 

aiHXTJj^iu;, 'AWi' aiS' Ua.irr «fja^s. Artemid. 
IV. Oneir. C. 73. o» Gsoi xai 7ra»T£5 o» alioTric-Toi, 
w«VTa /xsy a/^i^Cni Tdyovaiv^ oKKa ^ots ^ev a,7[}\uq, 

1T07i ^i aljil7<7(,yTXI. Et C. 74. TKj £1) Tor; ijTlKli 

ysvo/*£to6? x^IcTE*; Twi- oyei^uvj la.v y.iv aT^a^ wirt 
xa» ftiainy/AaTuisK, atToxjiTou? £ifai tojju^i. Con- 

trarius fere occurrit error in Paus. Eliac. 
p.513. Ubi de ajis in Eleorum foro 

legas, .OTS £i'«ri» Ev r^ virai&^ai T>Ji ayo^aq oi BufA.o) 
TA?6of oi iroXKoi. 'K.ara>,iona.i yaq oix avhu;, 

iii.ri airorx^yiu: oixo^o/ioi/ft!»»». Scripserat haud 

dubie, xaT»?.!/o»Ta( ya^ oi ^^aAsrwj. Quicquid 

enim pro' tuenda lectione vulgata dicit 
Kiihaius,, suhsistere ea nullo pacto potest. 'ii.vK.on C|UO Valeat in cvic^i.tTni;, crvxoTrai;, 

c-vy.ai^L:, a-vKoSio;, Ikc. docet Schol. Aristoph. 
ad Pkit. y. 874. Etymol. v. Zvwfavrai. 
Suid. voce eadein, et v. 'Airoynxafei?. Sor- 
didani avaritiam siguitieat in cvKOTr^nrrk; 
Juuuiii scctor. 

l'ulchritucHnis conclnnitatisque no- 

tionem Iv.aTh addit rZ sKaTofHreJo» et sxaTo»- 

<7£/i»6v. Vid. in priori Harpocrationem, ad- 
alterum Hesychium, ibique cl. Alberti. 

ria» quo valeat in ^ravffs/ito; et n-ajo-ftixjo?, 

quod ex Platone laudat Poliux, et extat 
iib. X. leg. p. G71. uit. neminem latere 
potest. 

Sunt et quaedam e verbis t^^n;, IfieXa, et 
^ioa/i» composita, ut ix^iA.v&u si/eritium servoy 

ixix.:^>>.oc pulcher, Ix^a-a^xoi COrpuleutUS, l^iXli- 

xxv.o; de iridustria improbus, EfieAox«^£iV in 
Procop. IV. B. G. c. 12. ct apud alios. 
Vid. Not. ad Hesych. Aw»^ixos yui judicio 
se permittit. 

Huc refer substantiva casu sexto 
juncta suis adjectivis, ut to'»^ Tom^o? im- 
probissimus, fiiyiSii i^iya; m(i.vimm, xMi> 
xa^^ofjormosissimus^ &c. Sect. XIV. 

IN QUA AGITUll DE NOVIS FORMIS EX COMPARATIONE ORTIS. 

Non ago liic ex professo de Coinparativis, quatenus sunt Comparativct; 
sed de iis tracto, prout novas formas procreant. 

Diim autem novas formas dictionura quaero in gradibus 
comparationis, ecce variae occurrunt, quoniam omnes orationis 
paries apud Graecos comparantur. 

I. Forma comparationis est Nominum Adjectivorum, eaque 
duplox, prima juxta regulas, altera praeter regulas, 

1. Comparantur adjectiva juxta regulas, vel in ots^o^ et oroiTOi, 54f PHILIPPI CATTIERI ^ 

Ut iv^o^o;, evSo^oreaoc, IvSo^otocto^ ; vel ill uts^o; et uTotToc, ut (paovif^oi;^ 

(ppOVt^UTS^O;, (p^OVIf^UTOiTO;. 

Vel in (TTB^o; et cttocto;, Ut ■x^uoUig, ^apiearTi^o;, X'^^^'^'''^'''''^ > ^'^1 in 
Tsoo; et rxTog, Ut eu^uj, ev^uTe^o;, eupuToi.Tog. 

2. Comparaiitur adjectiva praeter regulas, vel in wv et to;, 

Ut ayaficf, ct[A,eivuiv, dyu^coTeero; ; Vel in wi/ et (TTog, Ut a^aSoj, cc^etc^v, 

UpKTTO^. 

II. Forma comparationis est Nominum Substantivorum, ut 

xe^^o;, Ke^h'cov, Ke^Si(7Tn;, liicrum, lucrosior, lucrosissimus. 

III. Forma comparationis est Pronominum, ut ocvtc; ij>se^ uvto- 
re^og magis ipse, ocvtotxto; ipsissimus. 

Comparativum atTOTifo; nusquam ex- verum acljectivum est verbale ab oInTi^EtrSat, 

tare puto. Alia praeterea in positis atque acuendum in ultinia. Suidas certe 

exemplis melius atque rectius potuissent o'Uxtaro>, 1. <.\k\ioto), expl. i^umt, et Hes}'- 

doceri; sed quae quia neminem Gram- chius o'UrKrtx, Iaeei»», ubi Not. subjectae 

matices paulo peritiorem morari poterunt, monent, Salmas. itidem correxisseorxT.ari^. 

non attingemus. Ad 2. Comparativorum Simile quid de slaV'"»? notavi Anim. ad 

formam referri posset owtio-to; -ab oThto?, Aescli. lib. II. p. 327. 
quod pro Superlativo habcnt omnes ; 

IV. Forma comparationis est Verborum, ut (pe^ui fero, cps^Te^c; 
feracior, (pe^TKTToq feracissimus. 

V. Forma comparationis est Participiorum, ut ^y,j[j.evci ro- 
bustus, e^'^uf^eve(rTe^o; robustior, ef^uf^evea-TXToi; robustissimus. 

VI. Forma comparationis [^est Adverbiorum,]] ut lyyv; prope, 
lyyuTe^og.propior, lyyvTocTo; proximus. 

VII. Forma comparationis est Praepositionum, ut utte^ supra, 
uTifTEjof superior, vTri^Tccrc; supremus. I GAZOPIIYLACIUM GRAECORUM 55 

Sect. XV. 

IN QUA DE VARIIS KOMINUM NUMERALIUM EORMIS. 

Nosfra haec Methodus siiani quoque extendit curam ad vocahula illa, 
quae nunierationi inserviunt, ut Linguae Graecae studiusos ah 
on/ni parte adjuvet. 

Observandum, Numeros esse alios Cardinales, qui proprie 
numeralioni serviunt ; alios Ordinales, qui praecipue indicant 
ordineni. 

ARTICULUS PRIMUS. 

In qiio Methoihis exercet ingcniuin circa IViimeros Cardinates. 

1. En quo pacto operandum: Memoriae mandandae sunt 
unitates usque ad decem, ek, ^w, r^sTg, Tio-ax^i^, -TrevTe, %l, l-TTToi, 

OiCTU, iVViOC. 

2. Post emensas lias novem monadas, jam habes decadas, 
seu denarios : primus denarius vocatur Graece ^iKci, vel liyca,g. 

3. Supra decem usque ad viginti liberum tibi praefigere 
majorem numerum, aut minorem, hunc in modum : 'ivhica, vel 

^iyist. 'iv ; sic Su^iKct, vel Seica. iw, &c. 

4. Jlginti dicunt Graeci iUoiri, quae est secunda ^niai;, hoc 
est aher denarius. 

5. Praerige majorem numerum, et sequatur minor, ut i\x.oixi 'Iv, 
sMoa-i ^uo, &c. usque ad triginta. 

6. Triginta Graecis t^ixkovtoc, quae est tertia ^ixui, seu tertius 
denarius, et rursus hic major numerus praeit, et rainor sequitur, 

Ut T^iocKovTOi Kcci, 'bv, TpiaKOVTOc Kat duo, &C. 

Sit Canon vere aureus : a. triginta usque ad centum omnes 
decades formabis in a.KovToi., vel in riKovToc. Sic Ti(Ta-oi^o<.x.ovToc quadra- ^ff PHILIPPI CATTIERT 

ginta, TrivTyiicovTu qiiinquaginta, er^^KovTa sexaginta, sP^of^-^KovTx septua- 
ginta^ cy^oiiKovT» octoginta, evvsKKovTx nonaginta. 

Cardinalia pio Ordinalibus nonniinquam adhibeii ; et coiitia Ordinalia pro Car- 
dinalibiis, inonent Diluc. ThtJc. p. 811. seq. 

7. Pertingis hic ad centum, Graece eKXTcv. 

Supra primum centenarium procedendo numerabis, ut jam 
diximus. praemisso centenario, et nionadibus et decadibus sic : 

'Exxtov xu) ev iinum supra centum. 

'Zxa.Tov xoil cvo duo supra centum. - • 

'Exxtov xcc\ StKoc. decem supra centum. 

'Exoctov xoc) elxoa-i viginti supra centutn. 

'Excctov xcci t^mxovtoc triginta supra centum. 

'Excctov xoc) Tea-crct^ccxovTcc qiiadraginta supra cenium. 
Et sic deinceps usque ad ducenta, repetitis iis, quae in primo 
centenario. 

8. Ducenti Graece ^iocxoa-wi. 

Sit Canon. Numerus ducentesimus exit in ccno:;, ut Siocxoinoi 
ducentesimus, et Siccxoa-ioi ducenti. 

Qui .^iaxJcrio; iu singulari dixcrit, non novi ; ditcenfcsimiis Graecis est AaKosnoo-To,-, nou 
JiaxsVio-, et tamen Auctorcni ita pcrgcntcm vidcas. 

Sit et alter Canon. Omnes centenarii deinceps desinunt in 
cTio; usque ad mille, hunc in modum : T^iccxo<nog trecentesimus, 
Tsa-croi^ocxoa-io;, vel TST^oixca-iog, quadringentcsimus , TrevTuxoa-ioi; quingen- 
tesitniis, l^ocxoa-io; sexcentesimus, 'sTrTuxoa-toq septingentesimus, oxtccxoo-ios 
octingentesimus, eweocxoa-to; nongentesimus. 

Q. Mille Graecis x^Xiot. 

Sit Canon. Millenarii desinunt in Ixtot, ut ^iayjxtot bis miJle, 
t^KTxiXtot ter mdle, TST^axta-xt^ioi quater mille, iTsvTocxta-ylxtot quinquies 
mille, 'eluxijx^y^tot sexies mille, e7rTctxiaxi>^ioi sepiies mille, cxTxxta-xt^iot 
octies mille, evvexxta-xi^^iot novies mille. 

10. Mii^toi decies mille. 

-Sit Canon. Myriades, seu decades millenariorum desinunt GAZOPHYLACIUM GRAECOIIUM. 57 

iii v^ioi, Lit Si(T[zupioi bis decies mille, id est vicies mille, Tfii(ri/.upiot ter 
decies mille, id est tricies mille, TeT^xKKrf/.u^toi quater decies mille, 
id est quadragies mille, TrevTKXKTf/.v^tot quinquies decies mille, id est 
quinquagies mille, llxyci(rfA.v^tot sexies decies mille, id est sexagies mille, 
B7rTUKt(r[j.v^toi sepiies decies fnille, id est septuagies mille, onTUKtiTi^v^tot 
octies decies mille, id est octogies mille, Insccxt^Tfx.v^tot novies decies 
mille, id est nonagies mille. 

11. Centum millia Graece ^sKuxt^ri^v^tot. 

In ulraque cdit. lcgitur ixaroiTayAa-jy.i^ioi, et mox iterum miile Ixaronay.iai^v^ioaroi centies 
millesimus, cui substitui ^iKa,Kiai/.v^ioi7ro.:, uti licic oixaxij-iwtJ^-ioi. 

ARTICULUS SECUNDUS. 

In (jiio Methodus exercet ingenium circa IVumeros Ordinales. 

Ordinalium hae sunt formae : 

1. Forma est in to;. U^urog primus. 
Excipitur ab hac forma ^evTE^og secundus. 

TpiTog tertius, t£t«^toj quartus, 7rE/<67rTo? quintus, sy.Tog sextus. 
Excipitur e(3So[.i.og septimus ; excipitur et ly^oog octavus. 
"EvvxTog nonus, SsKctTog decimus, svysKCiTog undecimus, &c. usque 
ad viginti. 

2. Forma est in s-Tog, ut zlKoiTTog vigesimus. 

Sit Canon aureus. Decades omnes a viginti ad centum de- 
sinunt in aTog in Ordinalibus ; ut T^tocKo^TTog trigesimus , Ts<T<Tx^xKO(TTog 
quadragesimus, 'n-evT7!K0(TTcg quinquagesimus, l^i/iKo(TTog sexagesimus, 
l(i^o[Ji.viKoG-Tog septuagesimus, oy^o-/iKO(TTog octogesimus, svvevtiKO(TTog nona- 
gesimus, lKa,TO(TTog centesimus. 

Continuatur Canon in sequentibus, ut centenarii gaudeant 
terminatione (TTog in Ordinalibus ; sic, 

Aiot.Kocrto(TTog ducentesimus, Tpia,KoiTto(TTog ter centesimus, TSTpxKo<Tio<TTog 
quater centesimus, TrevTeiKocrtoiTTog quinquies centesimus, s^oc.KOG-to(TTcg 
sexies centesimus, sTTTctKocrtocrTog septies centesimus, o-y^oi^KO(Tio>rTog octies 
centesimus, meuKoirtocrTog novies centesimus, yjXtoa-Tog millesimus. 

I 58 PHILTPPI CATTIERt f 

Continuatur etiam Canon hoc loco, ut millenarii [desinant;] 
in a-To; in Ordinalibiis ; sic, 

^iiTXiy^toTTo; bis millesimus, T^i(TX'>^io<rTo; ter millesi^nus, tst^ockit- 
XiJ^ioTTcg quater millesimus, TrevTUKiTxt^^ioTTog quinquies millesimus, 
lPcMia-x'>^io(TTog sexies millesimus, £7rrax;(r%(Xw(rTc? septies millesimus, 
cxTuzi(Txi>^io(TTog octies tnillesimus, lvvBaKi(TX'>^'o(rTo; novies millesimus. 

MuoiotTTo; decies millesimus. 

Continuatur quoque et hic Canon, ut Myriades, hoc est de- 
cades millenariorum in Ordinalibus desinant in (tto;; ut, 

Anru-j^ioG-Tc; vicies millesimus, t^i(tixv^io(t~c; tricics millesimus, ts- 
Tociy.nTuv^io(TTo; quadragies millesimus, 7revTocxi(Ti^v^io(TTo; quinquagies 
millesimus, 'e^xKi(T[/.u^io(TTc; sexagies millesimus, e7rTaKiiTy.v^ic(TTc; septua- 
gies millesimus, oKTctKi(Ty.vpio(TTog octogies millesimus, lvvsa.Ki(Tfj.v^io(TTo; 
nonagies millesimus, SsKOiKi(Tfiv^io(TTc; centies millesi?nus. 

NeutrumOrdinaliumatlhibeturquoque iii «rof, ut ^Bvri^aToc, T^iTaVc^, &c. i. e. qui 

interdum loco adverbiorum Numeralium; secundi tertiive est diei. Vid. Philologos 

ut V. g. JiJojai Ti hiri^ov, ti to TrXso» t^ito» t?; ad Joan. .\i. 39. Not. ad Xen. V. K. A. 

Vs'ea;, &.C. pro ^is « Tf!,v p. 372. ct \ I. p. 477. Substantiva <2. 

Tum nova quoque indc oritur forma inde nascuntur in v-, ut r^m; ternio, 

Nomiuum, et quidcm 1. adjectivorum tn^x^ni (/uatentiu, ;/i^iocrri? millio. A R T I C U L U S T E R T I U S. 

Iri quo extanf rarhie formrte dicfiuviim ud Xiimeros perfimnfiiun. 

1. Forma cst in «r, accentu in ultima gravi ; ut f.i.ovoc; unitas, 
cvu; duitas, rnioi; trinitas, Sskcx; denarius, iKocTovra.; centenarius, yjXia.; 
millenarius, fiv^iu; decies millenarius, &c. 

2. Forma est in ccc, contracte ou?; ut a.7rx'occ, txTrXov;, simplex; 

SiTrXoo;, SnrXcv;, duplex ', TpnrXoo;, rpnrXov;, triplex ," riTaccTrXoo;, rerpx- 
ttXov;, quadruplex. 

Sit Canon. Adjectiva Numeralia in co;, contracte cv;, signifi- 
cant duplicationem, scu multiplicationcm, et redduntur Latine 
per adjectiva in cr, ut si/nplex, duplex, triplex. GAZOPnYLAClUM GRAECORUM. 59 

3. Forma est m ^;, ut ^<^£^5jj hiparlitus, T^if^e^ij^ tripartitus, 
TST^ufie^ii^ quadripartitus. 

Sit Canon. Adjectiva \n v? gravata, et orta a Numeralibiis 
innuunt partitionem, seu divisionem. 

4. Forma est in ua-wg, Ut St7rXa.(riog duplus, TaiTrXua-iog triplus. 

Sit Canon. Adjectiva orta a Numeralibus, et exeuntia in aV;of 
significant pondus, intelliguntur de gravitate proprie, et deinde 
generatim. 

Qiio auctore slatiiat Nostcr, proprie Tr^ajw;, Sie. Tmn cjusilem _est signifi- 

dici dc gravitate, nescio. Caeteruin cationis fornia in x^lu», ut ctTr-AxaMt, Te>- 

accipiuntnr quoque pro Nuuieralibus TAKa-iiai', &,c. 
In 00-:, oiic. Vid. Le.xica in JtTrAao-io;, t^i- 

tj. Forma est in i/.r,voi;, ut Si[x,y;vo; bimesiris, r^tf^yjvog trimestris, &c. 
Sit Canon. Nomina in f^vivog adsignificant menses. 

6. Forma est in evoi, ut evxevog atitiiculus, ^isvc; bimus, 8:c. 
Sit Canon. Nomina in Bvoi adsignificant annos. 

7. Forma est in ^ttjj, ut hsTvii; bien?iis, r^tsrvi; triennis, &c. 

Sit Canon. Nomina in bttj; in Numeralibus adsignificant 
annos, ut quae ab eVof descendant. 

Uti praecedens forma ex Ijo,- anniis decennalis, &.c. ; et liinc substantiva in 

producitur, sic ex Jto; annns alia, praeter etji^k, ut Tri.TaErr^ij qninquenniam, &,c. 

jam commeniorata, nascuntur nomina in Vid. Eustath. ad lliad. b. p. 186. subpriuc. 

ETJi^o!, ut n-.=vT«£T>?^o,- quinquennalis, hy.xiTr:^oi et p. 257. scq. 

8. Forma est in r,(Ttog, ut sTnTr^ato; annuus, durans toto anno, 
vel anniversarius. 

Sit Canon. Numeralia, quae descendunt ab Iro;, et desinunt 
in {(Ttoc, significant durationem, aut iterationem. ARTICULUS QUARTUS. 

In qiKi Adverhia NnmeraUa comprehcnduntur. 

1. Forma est in «1, ut «/T-ar semel. 

2. Forma est in \g gravatum, ut Slg bis, r^tg ter. 60. - PHILIPPI CATTIERI ' :^ 

3. Forma est in dyct;, ut nT^xyni quater, TrtvTaicig quinqtiies. 
Sit Canon. Hae tres terminationes «|, »?, kxi;, significant 
vices, seu quot vicibus, seu quoties. 

Loco horum Adverbiorum Neutrum quoque usurpari Ordinalium, dictum ad 
Articulum Secundum. Sect. XVI. 

IN QUA METHODI PRAXIS OMNIBUS RETEGITUR, SEU EXHIBETUR. 

Frustra esset Methodus, si usuin ac praxin Methodi denegarem ; 
itaque sic mcam mentem aperte decJaraho. 

1. Assume radicem et eam pone in medio. 2. Muta ter- 
minationem radicis, et habebis novas formas. 3. Aptabis cui- 
libet terminationi suam propriam atque aeternam significationem, 
hunc in modum : 

Radix 0; 

Derivata /a habitus, iu agere &c. ^wa opificium &c. ^c,', i^to;, 

y.r,y yocv, tq, ix, tyc;, Tr;, Trfi, Tuip, Tr,^tov, t^ov, tsov, tv;, t^i;, Tptx, tbi^k, 
Sca, Tpu, TMiOj, tq;, cto;, x.c;, la-y.og, iXo;, a|, i|, x;, ug, f^vo;, t;, (TKr;, 
%iov, XiWm, ecv, iStov, tcv, x~c;, s~o;, eic, tcg, zc;, tvo;, ccty,;, orj;, ccv, dtcg, 
vr,, c;i;, uvic;, Tio;, pc;, Zog, tXcg, r,<Ttc;, itor,c, istx, atvx, otvx, e7cv, <«, o(ruvr;, 
Xg, xy.tc, x'r, ug, or,v, dcv, Ssv, ug, ^s, cv, crs, '/;, cT, xt, Scc. 

Sic habebis ab una radice octoginta formas, si sit foecunda ; 
sin autem sit radix sterilis, pauciores obtinebis formas, sed tamen 
aliquas. 

4. Conjunge omnia isthaec, et rationem subducas ita apud te : 
possumunius horae spatio addiscere quinquaginta radices ; jam 
vero quaelibet radix subministrat quindecim formas plus minus ; 
itaque quinquagics quindecim vocabula discere possum una hora, 
&c. Si centum discas radices, in dupkim excrescet dictionum 
moles. (; AZOPHYLACIUM GRAECORUM. 61 His ita constitulis, vident oinnes, vi hujusce Methodi, innumera 
vocabula memoriae mandari posse vel temporis momento, si modo 
rite mente ac recordatione teneamus, i.Formas, 2. Canones cui- 
libet formae applicatos a me. 

Ea sunt, quae ad Methodum pertinent. Isthaec meditatus 
fueram in meos proprios usus ; sed efflagitantibus amicis, publici 
juris nunc facio: si vultis me convenire, ostendam, atque depingam 
in tabula mathematica hujusce Methodi seu praxim, seu usum, 
ex quo non poenitendam nostram operam sentietis. Utamini 
omnes, qui vel indoctos nacti estis Praeceptores ; vel eruditos 
sortiti equidem, sed male animati pro tempore fuistis erga studia 
Graeca; quae cito, tuto ac jucunde ad laetum exitum perducemus, 
non vero aerumnabili labore, ut fieri assolet, quemquam defatiga- 
bimus. Vos vitae ante actae jacturam resarcire omnino potestis, 
si vultis. Valete, et ut Graeco more vos salutem, %«/f£Ts. INDEX I. 

VOCUM QUARUNDAM, QUAE IN AUCTARIO EXPLICANTUR. Pracjixus Aaleriscus deuotat verba in H. Steph. Thes. L. Gr, aut omissa, aul 
anctoritate destituta. * 'Afaamatias, 27. col.C. 

* 'AJscTftsuTo,-, 51. Col. 1. 

* 'AXuTTei'.!;, 25. Col. 1. 

'AjAipsiyniX,, 36. col. 1. 

'Afilp;, 36. OJ ui>.:p\ Ta, 4. 
'Afi^iy.oir-, 36. Col. 1. 

■A»i, ib. 

'A^annt, ib. col. '2. 
'Kmttiut, ibid. 
'Afartucri?, ibid. 
'Ara»^|ao-Sai, 3*. col.l. 

* 'A,avx\hi,i», 36. col. 1. 

* 'AvfTrioT^sip;», 9. Col. 1. 

* 'ArEjaSj.a», 36. Col. 1. 

* ■Av£»ue5ia<rru,-, ibid. 

* •ArTa^.Gf/.Err, 37. Col. 1 . 
'ArTfX£e-9a', ib. Col. '2. 
'Arr;, ib. 

* 'ArT.Wfjar, ib. Col. 1. 

* 'ArTiTrX/sir, ibid. 

* 'ArT.irianrar, ibid. 

* 'ArTlTo|f«.r, ib. Col. 1. 
'ATayXaffi.r, 38. Col. 1. 

* 'ATaXAaxT.ar, 6. col. 2. 
'ArXi; (p^i(rai, 53. col. 1. 
'Awo, 35. 37. 
'As-oxiriuri-ji.r, 35. col. 1 . 
'A^oxfaTtrr, 38. col. 1. 

* 'A-!S(ifUty}1,, 35. col. 2. 'Arofii/i!rc79a., 35. col.2. 

* 'Awofiio-eiV, ib. col. 1. 
'An-oftio-Go,-, "oQ. col. 1. 
'ATro/Aiftr^o-Ksir, 35. col. 2. 

A~o/xv>)/Aor£ijEir, ibld. 
■ATo5ror£ir, 38. Col. 2. 

* 'A~o^gaTT=-cr9xl, ib. COI. 1. 

'ATo^yis, ibid. 

* 'Airoa-aijEvnv, ib. col. 2. 
'A«0irv, 8. col. 1. 
'Aa-Sr.'„ ibid. 

* 'Ao-tJKiSo^srr, 10. col. 1. 
Aia/xo:o-To;, 52. Col. 2. 
AoT» exao-Ta, 53. col. 1. 

* AvTOxoiTo;, 52. Col. 1. 

AtTo,-, ibid. 

* "Ayjo.irv, 10. col. 2. 

* •Ap^oriLftrGxi, 8. Col. <i. 

* 'Axf^f**''''?» ■5 ' • '^ol. 1. 
"A^j^^wfio;, ibid. rA.';»;s<r9a. sri^i T?;, 46. Col. I. A.i, 39. 

A.«f3a.'vEiv, ib. col. 1, 2. 
Aiaxii^tt.v, ib. col. 1. 
AiaXtfxos, ib. col. 2. 
A.a/it/ioi^lJi, 32. col. 2. 
AixTi/xvl/aaGai, 40. col.l. Aiar^iitt.r Tor /Sior, 39. Col. : 
Aian-Attir Tor |3i'or, ibid. 
AiaTjtp^tit, 39. Col. l. 
Aia(pairt.r, 49- col. 1. 
A.aip8t.'5£<79a., 39. COl. 2. 
A.E^j;£o-6ai, ib. col. 1. 
Acy/iXTixr, 27. col. 1. 

E. 

'EyxotTarti'^!!/, 51. col. 2. 
Ei'?, 40. col. 1. 

"Ex, ibid. 

'ExaTov, bo. col. 2. 

ExiSio?, 41. col. 1. 
■Exxaitir, 40. col. 2. 

Exx^UTtilto-eai, ibid. 

'Ei(xio-/*£r», ibid. 

'EK:raXa.'£.v, ib. col, 1. 
'ExToXt/iti"V, 10. col. 2. 
'ExTjofi^/itro-fiai, 41. col. 1. 

.ItJt.r, ibid. 
'Er, ib. col.2. 

Er ^a\,, 42. col. 2. 
"Evrtayr^iu?, 50. col. 3. 
■e|, 40. col. 1. 

ElaSjoI^t.r, 35. col. 1. 

Ela/^afTars.v, 8. coi. 2. 
'EltxxAw.a^t.r, 40. col. 2. 
'Ejof/«i'^tir, iib. col. 1. 

Ea-;, 42. 

En-i9aTTiir, ib. Col. 2. INDEX I. 'E-zix^Ui,, ib. col. 1. 
'Eirix"*''!;, ibid. 

'EzTTiio-jM;, 50. col. '2 
F.uy.UTsaKTo',, 8. col. 1. 
F.ia-B0ir,, il)id. 

EuiTn3r.:, ibid. Zvyaih, 27- coi. 1. 
I. 

'ix,^iAq, ef). col. KaKoTE^^vir», 9- Col. '2. 
Ka-ri, 43. 

KamW^Eit, ib. Col. 2, 
KaTMxjIjti», ibitl. 
KaTa^at9a»af, ib. Col. 1 
■ KaTao-o-eif, 7. Col 2. 
KaTa^ayaf, 27- Col. 2. 
KaTaft'|if<o.-, 16. col. 1. 
KKTEayti», 7. coi. '2. 
KaT£a3-<7£i>, ibid. 

Ko/x^2Tla.-, 27- coi. 2. 

K^iaio?, ib. Col. 1. Aaoa-iSi,, 9. col. 1. 
AuTjj^io;, 17. Col. 1. MsTi, 43. 

MsTaxaAsiVOai, 44. Col. I. 
MsTa7rs'/*4'«<''^*') ibid. 
Mste^X^ct9<xi, ibid. 
Mi|, .34. col. 2, NfToJfc, '51. col. 1. 
Ni4.a,rOaiT; bI;, 40. Coj. 1. 7To;, 54. col. 1. na^a, 44. 

na^a)3ii^£i79ai, 45. Col.l. 

naga^onfiiri', ib. col. 2. 

n'x^%y^y.(pia9ai, ib. Col. 1 . 
Ija5o7r^ii!;sy0:/.i, ibid. 

ni{,, 46. oi' TTE^; To, 4. 46. 

col. 1. 
n£;.iVTa<7&ai, 46. col. 2. 

ri%i|, ibid. 

mhB>, xr^""'> 39. col. 1. 
Ti7\<iv; T>J! fij?!, ibid. 
n^o, 47. col. ], 
■ n=J0x&vc, ibid. 

' njoxJigtcra-Eii/, ibid. 
' n^o'ffiyw6ai, iijid. n^o?,^". TO. W§0? TOJjQ. COl. 

* n^oo-xXaitt», 47. col. 1. 

* n^oTiJTrTEii', ib. col. 2. 

* Sxo^TTiflSvo;, 27. col. 1. 

* ^T^xo'-., 10. COI. 1. 
SuyxaXt^/ao-Sai, 48. col, 2 
SuMan(3a«i», ib. Col. 1 . 

* ZviA.&oiv, 9. col. 2. 
Suftip/jfif, 4. col. 1, 
Su/xipoja, ibid, 

li,, 48. 

* l.vtix.XKia^xi, ib. col. 2. 

T. 
Tai;»i'a, 25. Col. 1. 

* Tay5ia»05, 27- col. 1. r^Ee, 48. 

•770, ibid. 

YTro^/yei», 49. col. 1. 
'YtO£7£C7)I§o;, 13. col. 2. 

rwoTiiTTTst», 47. col. 2. 
*. 

(paya; 27. Col. 2. 
tEtJif^o;, 16. COI. 1. 

n. 

'fiTOXaTaltt, 15. Col. 1. INDEX II. 

SCRIPTORUM VETERUM, QUI IN AUCTARIO EXPLICANTUR, 
AUT EMENDANTUR. AeLIANUS, 41. 47. 
Aeschj^lus, 8. 43. 53. 
Apollonius Tyaneus, 4C. 
Aristophanes, 48, bis. 
Artapanus, 8. 

Artemidorus, 9. 11. 42, bis. 
Athenaeus, 37. C. Clearchus, 41. Demetrius Constantinopolitanus, 43. 46. 

47. 51. Ephippus in Praefat. 
Eiymologicon Ms. 41. 
Euripidcs, 8. 10, bis. 27. 35. 41. 44. 
45. 47, bis. 

G. 

Galeni Glossae, 48. 
Georgius Lecapenus, 27. 

H. 

Harpocration, 36. 
Helladius, 12, bis. 
Herodotus, 37. 38. 39. 46. 
Hesychius, 8. 10. 36. 37. 38,bis. 49. 
Horatius, 34. lon, 40. Longus, 39. Lucianus, 38. 

Lysias in Praefat. 39. Marcus, 43. 44. Pausanias, 37. 42. 45, bis. 53. 
Philostratus, 4. 6. 7. 13. 26. 2] 
35. 38. 41. 46, bis. 48. 
Phr^nichus, 27. 
Plato, 41. 
Polybius, 49. 

Scholiastes 

Apollonii Rhodii, 34. 

Demostheuis, 36. 

Thucydidis in Praefat. 
Sophocles in Praefat. 
Sosipater ibid. 
Stobaeus, 41. 
Suetonius, 40. 
Suidas, 8. 35. 38. 42. o4. Tlieopompus Chius, 45. 

Comicus in Praefat. 

Thouias Magister, 8. 
Thucydidcs in Pratfat. aliquotics. 10. 
40. 46. 

X. 

Xenophon, 9- 37. 39, ter. 40. 42. 43. 
48. 49. HENRICI HOOGEVEEN OPUS POSTUMUM E X H I B E N S DICTIONARIUM ANALOGICUM LINGU^ GR^GiE. 
(timtahtiqiae, 

TYPIS ACADEMICIS EXCUDEBAT J. BURGES, 

VENEUNT APUD J. DEIGHTON, CANTAB. ET LONDINI, P. ELMSLEY, ET 
T. PAYNE, EIBL. LECTORI OIAEAAHNI 

S. P. D. 
JANUS HOOGEVEEN. 

INTER caetera opera patris mei defuncti, ha6lenus inedita*, in ejus' 
Mufaeo inveiii illud opus aucloris poftumum, cujus titulum fronti pra;-' 
fixum vides; nempe Dictionarium Analogicum linguje Gnecce, con- 
tinens ultra feptuaginta quinque mille vocabula, ordinc analogico difpofita : 
quale opus, quantum fcio, etiamnum defiderat orbis eruditus. 

In privatos quidem ufus auclor illud per aliquot annos fibi foli refei-vavit, 
veruntamen hac mente, ut aliquando juris publici fierct, quippe in utilita-- 
tcm publicam elucubratum. 

Hoc vero confilium, cum jamjam exequeretur, in procinclu ftantem fcnem 
octogenarium importuna mors intercepit, effe6lumque decreti irritum red- 
didit. 

Cum interim 

Ultima defuncti fit facrofan^la voluntas, 

praslertlm filio, poftremum hoc genitoris opus, fato urnaeque fepulchrali 
velut ereptum, in afpedum lucemque proferre conftitui. 

Qiio autem exaclius de natura ipfius operis fieri poflit judicium, examini 
Eruditorura fubmittam hic nonnulla ejus fpecimina, e quibus judicent, quos 
ufus ferat, quantumque commodi literis Grsecis propagandis allaturum fit 

DlCTIONARIUM hoC AnALOGICUM. 

* In quibus SuppJemeutum Particularum linguae Grsecas ; Comnicntarlui perpetuus iii vltam Julii 
Caefarip, a Suetonio confcriptam ; ut et altcr in j^Iiani Variam Hiftoriam ; infuper auiSorls DiSlata in 
Antiquitates Grsscas; ejufdem Ammadverfiones ad loca Foederis Novi difficiJiora; ad hasc Forujti 
Socraiuum^ five Apologia Poetarum contra Platonem, xviii libris contenta, carmine elegiaco 
exprefia, notifque, plerifque Grascis, illuftrata : alia denlque opera eji^s poetica, fmgulari volumine 
Elegiarum, Lyricorum, Epigrammatum, carminumque puerili^m fylvam continentia. His ac- 
cedunt defun£li parentis Hone Bredana, five Collegium wp^^rtitam de docflrina Spharica, ^a- 
drantis, et Gnomonica. Inveni et Syllogen novarum Ob^^rvationum ad Franc. Vigeri libellum de 
Idiotifmis Graecae Didionis, adeo amplam, ut edif'-' quarta iis facile adornari et ditari poflit, ut 
primum generofiffimis Britannis, interioris dof^^^in^e tum cultoribus, tum fautoribus optimis, id 
ipfum placuerit. A 2 ( 4 ) 

Cum Verborum, Nominum, et Adverbiorum terminationibus analo- 
gicis infmt fmgulares et certse qucedam fignificationes, quae per univerfum 
linguae Grxcx campum dominentur, exemplis, ex opere paterno fubjun- 
gendis, praemittam regulas generales, ad quas, tanquam ad lapidem Lydium, 
juilis rerum ceftimatoribus examinanda erit feries vocabulorum rationem 
analogicam fequentium. 

Itaque ducamus lineam a verbis exeuntibus vel in — 'a^e<i', vel in — i^eiv, 
iifque prcefigamus regulas, feu canones generales. 

u I, Verba Grsecorum ^i^r,TiKu,, five imitatha^ quibus aut hominum 
affeclus aut Confueta natura, aut gentium ritus morefve exprimantur, 
et quae fimul vim vicemque adagiorum obtineant, ab ipfis variarum 
gentium nominibus deducla, plerumque definunt vel in — iccQnv-, ex. gr. 'Atyvinia.l^e.tv^ 

'AvcKTTctotci^eiv, 

BciUTici^etv, 

Aco^toc^eiv, 

'l<r6[Aioc^eiv, 

Avoiu^stv, AioXt^etv, 
'ATrccy.vSl^eiv, 
Ap-Xtt^iCeiv, 
AT\i^(.\.Zeiv , 
BctTciXi^^eiv, 
Aoj^i^eiv, 
'ECiici\(^eiv, 
EKXr,vi^£iv, 
Koc^i^eiv, 
KiXiKi^eiv, 
KoVTil^eiv, 
AeiKujvi^eiv, 
Zu^xoti^eiv, 
*t<civiy.i^e:v, 
Xu?MiSi(^iiv, \ r/Egyptiorum 

' I Pariorum 

. , ^ 1 Boeotorum 
id cIt<T^ • 
\Doricse 

i el{^(hmns ludis 

' (. Lydorum 

vel in — /Ec^lum 

Scytliarum 

Antiquorum 

Atticorum 

Batali 

Dorico 

Llcbrtcorum 
J Graecorum 
^ Carum 

Cilicum 
Cvctenfium 
Laconum 
Svbaritarani 
Phosnicum 
VChalcidenfium verfute agere. 

foedifragum elfe. 

Ivociferari 

ipuellae pellucida vefle uti. 

'confueto intemperantius vivere. 

, eftceminate vivere. 

r(eiv, ex. gr. 

dolofe agere. 
ignominiofe tra6\are. 
loqui, vel agere. 
lepide loqui. 

turpiter ct efFoeminate viverc. 
canere. 

loqui, \-el vitam agcre. 
loqui, item largius aequo potare. 
barbare loqui. 
vindiftas acriori indulgcrc. 
incndaciis uti. 
breviori ftylo ftuderc. 
luxuriofe vivcre. 
infanda libidine agi. 
V lucro inhiarc. ( 5 ) 

2. Idcm obtinet in verbis dcfignantibus vel privati rcgis partes, quibus 
adhaereamus, vel feftam philofophicam, cui alpiremus; ex. gr. 

'AX£^avS^i^eiv,\ /"Alcxandri \ 

'AVTiyOViraV, f \ AutiCTOni / ., , r r^ 1 -1 r 1 • 11- r, 

'H^..XurI^sAk\ cft^Heracliti ^^"^1^'' '''^ ^'^^ philofophic^ addiaum 
Kwr^sw, [ iCynicoruml 

uxuTuvi^siv, ) (^Platonis ) 

3. Quc)ties cxprimitur aut vitium hominis fmgulare, aut etiara rei, quod 

imitemur; ex. gr. 
'i«Xsf^r(etv, i. e. frigida et miferabili diitione uti. 

'lai^Si^siv, lambes more maledicere. 

Acc^vPyiXstv, gutture dilatato vocem eifundere. 

u.vf^iXi'(siv> tripudiantium more tumultuai-i. 

i.ccAccKuv{^siv, - Salaconis moliitie diffluere. 

4. Denique, quando aut fonus, aut natura quorundam animalium, ut 

et avium exprimatur; aut verba, inde derivata, per adagiorum formam, 
homini appliccntur ; ex. gr. per cvo[A,ctT07rcitxv : 

r^vXXti^siv, grunnire ; KccKKx^ti^eiv, glocire ; 'Tf^siv, cucubare ; x°^!^^t'X^'v, hin- 
nire, 6cc. 

Naturam vero animalium exprimenlia, hominique accommodanda, verba 
llinto proxima, ut 

ad corvos abigere: de quo adagio confulatur Erafmus. 

vulpina fraudc aliquem feduccre. 

B«.r^a%/^eii/, 1 in morcm ranye natare. 

TXctvxt^siv, !., o more noctux obtufis oculis videre. 

'EK7rspSiy.i(^siv, f perdicum aftu cairem efuigcre. 

Ks^Kco-iri^eiv, | inftar cicadae lafcivire. 

Kix>^iX^tv, j turdi lafcivire. 

niSfiKt^uv, j more fimii per adulationem fallere. 

nrsowyiXeiv, 1 pulli, alas motantis, fruftra quid tcntare. 

/3'. Verba in — i^siv aliquando notant zdiiontmjitnplicem, ipfi perfonse agenti 
inhcerentem ; qualia funt (p^oi/r/^w, curo; goxi^u, vefiio; Ar;t^u, htrociftor; 
(Pit^ia, termino ; (T(pouDtQa, pila liido ; &:c. ATiocrKo^KiLsiv , 
^AXurrsKi^sivet} Bar7«f»^£ ( 6 ) 

y'. Syspe notant actionem tranfitivam, ut 71«^/^^, notum reddo; KctGccoi^u, 
purijico ; (rci!p7ivi{^cd, luccre facio, five illujlro ; '^uMBiZu, rufu?n colorem in- 
duco; &c. 

6 . hXiz.iwnX.inchoativa, ut hBvnocv^ii^u, albico; ■sro^^pv^i^u, furpurafco; ^ctvBi^u), 
favefco ; a-arr^i^a), plitrefco ; ■/JKu^it^u), virefco, 6cc. 

t. Dantur deniquc ncutralia, ut irzKocyil^^u, lucco ; gBva.xiZi^-, ingemifco ; (^oc- 
^i^u, eo ; 'A.^ouiTockilCu, crapulor ; Kxdi^u, fedeo. 

A verbis in — /^£;y, fpeciminis loco hadtenus prolatis, tranfeamus jam ad no- 
niina fubftantiva, terminata in — -^oiov, iifque praefigamus hanc regulam ge- 
neralem, quod plerumque fignificent vel locum, vel infrumentum ; ex. gr. 

a. locum, ut li<T^*.ur'^^iov, carcer ; ctKas-^^^iov, jtidicium, feu forum judiciale ; 
s^yocs^^iov, qfficina, feu taberna; Koiufirii^m, dormitorium, item locus, 
quo mortui fepeliantur ; (pvXccKryioiov, arx ; SeiTrvor^^^wv, ccenaculum ; f^o- 
voccYi^iov, locus, ubi monachi degant ; ISnXivrrjoiov, locus publici confilii, 
feu curia ; &c. 

b. inftrumentum, ex. gr. Kocwij^tcv, inftrumentum, quo quid inuratur ; 
^wiagiipiov, altare ; d^vy.ioir/igiov, thuribulum ; -zirorYioiov, foculum. 

Idem obfervetur in nominibus cPurcvci;, in uv terminatis, et quae, a nomi- 
nibus in oj et ov defcendentia, itidem fignificent aut locum, aut inftrumentum : 

«'. locum, cujus terminatio Latina ell m — etum; ex. gr. a 

iAv^^oQ arbor, nafcitur locus hvo^iav, Latinis arboretum; 

"Al/.TnXo; vitis, oi.fjciTi\i£v, vinetum ; 

KflTTooj fimiis, v.cTvpiicv, fmetum ; 

Yjvufjcot; faba, xLia^aV, fabetum ; 

WKocToiMoi; piatamis, ■^'Kocrocvuv, platanctum ; 

Y.p^ivov lilium, y.^ivccv, lilietum ; 

hlr,Kcv pomum, — ■ ur,Ku'.', pomarium. 

/S'. inflrumentum, feu cavea, cui includatur quid, ut ab 
"c^vi;, avis, o^viSccv, aviarium ; nrs^i^t^cc, columba, is-e^is^Boswv, columbarium. 

Feliciflimc quoque id ipfum, hoc eil, utrumque, exprimitur compofitis no- 
minibus, deduclis 

Vel a verbo T^i<iiu, nutrio, a cujus forma mcdia rBr^oipx, abje6lo aug- 
mento, remanet r^opx, undc nafcitur fubilantivum r^otp^, nutrimentum; et ( 7 ) 

hinc nomina compofita, In e:cu nnita, locumqae defignantia; ex. gr. ab 
eodcm nomine oon^ avis defcendit c^viQoT^orpiTov, avianum -, c^(pxvoT^o(peiov, locus, 
ubi parentibus orbi alantur et educentur; ;;^ijvoT^o(p£roy, pifcina, anleribus 
alendis deftinata : 

Vel a prseterito medio vm^u verbi vii/.M, pafco, unde vo^jLyi, pafciium ; et hinc 
compolitum nomen in eTov, ut denuo ab codem nomine o^vig conflatur nomen 
cpviGovof^uov : 

Vel a verbo Ssx^i^-xi formata nomina, ut ^svo^ox'-''ov, hofpitium ; ct ■srocv^ox^^ov, 
commune diverforium : 

Vel denique a verbo KoyAu, curo ; ut yi^ovro-noiiiiov, locus, ubi fenes curan- 
tur; voa-oxoi^fiov, locus curandis segris deftinatus, qualem vaktudinarium vocat. 
Colura. 

Jufto operis fpecimini ne quid defit, claudam illud noriuullis Adverbiis,. 
rationem analogicam itidem fequentibus. Quoniam autem fupra in cxem- 
j)Ium protuli verba, in — it^uv terminata, quibus regulas geuerales, a me po- 
fitas, adftruxi, eandem horum terminationem fervemus in Adverbiis inde jam 
porro derivandis, et in — 1^\ exeuntibus, iifque denuo pr^figamus hunc ca- 
nonem generalem, quod 

Adverbia gravitona, in — /j-j dcfmentia, indlcent morem, confuetudinemve 
alicujus gentis, et fimilitudinem involvant, qualia funt ^AiyVTTTig-t 
'EAXiji/if* >id eft more< ".'Egyptiaco "| 
Attico 
Dorico 
Hebraico Grisco 

Parthico 

Romano loqui vel agere. Eadem regula convenit Adverbiis gravitonis, in — ^ov finitis ; ad quorum 
gregem pertinent proxima, cjU-o^vpaJ^OT, iinanimiter; ciyeX-/iScv, gregatim; '^oi(^ri4ov, 
more feu inflar procella; cpvXK^ov, in morem tribus; kvvtiow, inftar canis; (3oTfi'jcc,v-, 
more racemi ; '^cccpccvriScv, inflar rapbani ; &c. 

Ex immenfa vocabulorum copia, quibus fcatet Dictionarium hoc 
Analogicum, fuftecerint prasfentia, ut ex fostu arborem cognofcas. 

Operi Colophonem impofuit auftor ipfe, cui ne quid deelfet, CoroIIarii 
loco fubjecit ejus calci feriem, five fyllogen duplicem 

I. vocabulorum cclviii, quas ex thematibus vel plane incertis, vel 
amblguis oriuntur, vel a.vta^ica.\ia.v patiuntur, et 2. vocabulorum ccix, duas fyllabas, ab afpirata litera incipientes, 
conjungentium, qu£e ordine non retrogrado, (qualis analogo- 
rum eft natura,) fcd juxta ordinem literarum initialem confpi- 
ciuntur. 

Unicum totius exercitus vocabulum, tres fyllabas, ab afpirata litera inci- 
picntes habens, et integinim agmen, nmulque opus paternum claudens, efl 
e^Z^^X^""^ ///;//z/f//z/5 apud Ariltophanem *. 

* Exemplis, ex opere analogico fupra allatis, adjeci quidem verfionem Latinam ; verum enim- 
vero, ut candide agam, praemonendus eft leflor ipfe candidus, ut nc inde tacita conjeftura coUigat, 
fingulis vocabulis additam efie in DicxiorcARio interpretationem e Latio petitam, cum opus inte- 
grum ab ipfo limine ad finem ufque nihil allud quam Graeca vocabula fpiret, ordine analogico in 
aciem difpofita, adiefta nuilibi verfione, quam Lefloribus eruditis reliquiffe auclorem hac fola de 
caufa conjicio, ne opus ipfum nimia mo!e laboraret, graviorefque fimul impenfas exigeret. Hunc 
interim defedlum (fi nomen iflud mereatur) abunde fupplere poterit Leclor opufculo fane eximio 
Philippi Cattieri, paginis ad fummum xxv (fi Frid. Lud. Abrefch Auclarium exceperit) conti- 
nente Gaxophylaci-um Grscorum, feu AlithuiuTn Admirahilsm ad infignem verborum copiam brevi 
comparandam. Qiiod opufculuin Tr.ijecti ad Rhenum prodiit apud Abrah. van Paddenburg 
cbbccLVii. 

Nimirum Gallicus auflor in aureo illo trailatu (titulum licet magnificum, veraciiTimum tamen 
ferente) regulas tradit generales, fingulis vocabulorum terminationibus infervientes, quas qui 
noverit, nae ille flatim genuinam fignificationem applicare poterit cuivis vocabulo, certae legi ana- 
logicae aflriclo, et infignem mox experietur ufum Dictionarii Analogici, eidem funda- 
mento plane innixi, adeo ut verfionem Latinam ultra defideraturus non fit. 


( 9 ) 

A U C T O 11 I S VI T A, 

AB IPSO CONSCRIPTA. XlEXRicus HooGEVEEN, Lugduni in Batavis natus anno mdccxii, 
exeunte mense Januario, usus est parentibus, malignioris quidem fortunae, 
honestissimis tamen, et morum probitate prtestantibus, Joanne Hoogeveen, 
et ISIaria Terev, Henrico prognata. Dura admodum adolescentiae initia 
habuit ; afflicta enim re familiari, mater eum artium alicui mechanicarum 
destinaverat ; sed pater, majorem fortuna animum nactus, nihil duxit 
antiquius, quam filium humanioribus scientiis imbui. Vicit igitur hujus 
sententia, fihumque, ut primum visa est aetas idonea, anno mdccxxii, 
decennem, viro doctissimo Abrahamo Torrenio, gymnasii Leidensis 
rectori, commendavit, auspiciis tamen minime felicibus : nam, sive id 
ingenii vitium dixeris, sive potius iniquior in iis tribuendis, propter quae 
vulgus hominum beatos priedicare solet, fortuna, cum qua a prima 
infantia ad adolescentiam usque conflictatus fuit, animum, caeteroquin haud 
contemnendum, dejecerat, primis annis tanti erat stuporis, ut ex quin- 
quaginta, qui tunc in infima classe erant, discipulis, ad ultimum 
constanter locum fuerit detrusus. 

Hanc calamitatem neque diUgentia aut indefessus labor superare, neque 
ea tamen tenacem animum ab instituto dimovere poterat. Accedebat 
praeceptoris terror, hominis Germani, cujus difiicili ingenio febris hectica 
cumulum adjecerat. Qucecunque a primo mane ad tempus usque scholas- 
ticum multo cum taedio summaque cura didicerat, vibi sub prccceptoris 
rigidi adspectum venit, tremebundo cuncta effluebant : hinc irae, et si 
qua graviora, hinc aucta animi dejectio, hinc stupor. Hinc morbus 
ingruit ex angina inflammatoria periculosissimus, ex quo tamen Dei 
beneficio atque ope cl. viri Herm. Oosterdyk Schacht, tanquam ex 
faucibus fati ereptus, tandem convaluit. 

*B (lo) AUCTORIS VTTA. 

E prima ubi in secundam classem erat transcriptus, ecce eundem 
ibi invenit praeceptorem, cui interim vacantis ejus classis provincia erat 
delata : quare et hic cum iisdem calamitatibus conflictans integrum annura 
perduravit : quo exacto vix in tertiam transcendit classem, quin valetu- 
dinarius ille abierit, imde redire quenquam negant. Praeterierunt et hic 
aHquot menses, quibus multa non intermisso labore movens, nihil 
promovebat, neque quicquam • tamen de constantia amittebat, quin 
unice soUicitum habebat metus, ne pater, abjecta spe, consilium mutaret, 
quum, ecce, inopina lux afFulgebat, quae circumfusa diutinum ingenii 
torporem expuUt, incredibiU adeo celeritate, ut, qui hactenus inter 
aequales ultimus fuerat, intra quatuordecim dies, tantum non omnibus 
prcBcurrerit, secundumque locum ad extremum curriculi scholastici ter- 
minum strenue tuitus sit, unique cesserit Petro Burmanno, nunc in illus- 
trissimo Amstelsedamensi Lycaeo, Professori, cujus tunc patruus claris- 
simus Petrus Burmannus in Academia Leidensi Professor, scholarumque 
Curator erat. Quae hactenus inutih labore, invitis Musis, apprehendere 
frustra conatus erat, cuncta, quasi in hunc temporis articulum servata, 
raro admodum exemplo, sponte sese ofFerebant. Hinc omnes admirari, 
fehcem praedicare, neglecti dudum consuetudine delectari, ita ut ab eo 
tempore jam aUquam nominis famam fuerit consecutus. Puer quin- 
decim annorum ad quintam classem provectus, tum exercitii causa, tum 
ut sumptus paternos sublevaret, laboriosum docendi munus aggressus, 
privatim inferiorum classium pueritiam instituere ccepit. 

Anno MDCCxxix, pulverem scholasticum excussit, oratione in lau- 
dem Phocionis, carmine elegiaco, pubUce habita, quam ipse, nuUo aUeno 
subsidio adjutus, elaboraverat. In reUqua amicorum turba, quam tamen 
non magnam fovebat, neque per labores poterat, erant ipsi de intimo 
delectu duo, clarissimi in Academiu Leidensi Professoris Historiarum, 
Eloquentiae, et LingucC GraeccC, Sigeberti Havercampi, fiUi, Everhardus 
et Abrahamus, quorum amicitia reddidit eum viro clarissimo famiUarem, 
ita ut tantum non in ipsius familiam fuerit adoptatus ; adeo vix prae- 
teriit dies quin aUquam ejus aut amicitiam, aut benevolentiam, aut 
propitiam voluntatem experiretur, et ille cum ipso sua gaudia voUiptatcs- 
que, quotics a studiis vacare lubebat, comnumicaret. 

Inter haec pater diem obiit supremum, cum mox converso ad studia AUCTORIS VITA. (ll) 

theologica auimo, audire coepit cl. Alb. Schultensium, Hebraica docentem, 
cujus amorem privata filii institutio, qui postea in ampHssimam patris 
dignitatem successit, aliqua ex parte ipsi conciUaverat. Veriim medio 
tum Grammaticae Hebraeje cursu terebatur ; quare petiit, ut auditor 
tantum lectiones illas frequentare liceret, donec firmior ad respondendum 
accederet: quo concesso, ope amici sui Everhardi Havercampi, intra 
quindecim dierura spatium, Professori, de verbis defectivis agenti, 
respondens satisfecit. In theologicis audiit cl. Fabricium, et cl. T. H. 
Honertium. Hunc tamcn cursum inchoavit, non peregit, oblata ipsi 
convectoratus Gorinchemensis provincia, anno mdccxxxii, mense 
Januario vigessimum aetatis annum nondum egresso. Hic novem vix 
menses pubhce docuit, quin magistratus Woerdenses eum gymnasio, 
quod tunc in sua urbe instituebant, praefecerint, nempe die vii Octobris 
anni ejusdem, ita tamen, ut munus demum iniret mense Maio anni se- 
quentis. Accepit conditionem, sed ab omnibus, quce ad rem domesticam 
administrandum requiruntur, imparatus, de ineundo matrimonio cogitare 
coepit, semestre, quod intercedebat, tempus, tribuens amoribus, duxitque 
mense Martio anni mdccxxxiii, uxorem Hendrinam Costerum, civem 
Gorinchemensem, eodem forte die, quo ipsius mater Lugduni in 
Batavis extrema naturae debita solvit. 

Erat aUquid juveni unum supra viginti annos nato, in se suscipere 
totius rei scholasticae administrandoe onus gravissimum, et ab ipsis 
primordiis seminarii fundamenta ponere, iUudque amplLficare. Strenue 
tamen opus aggresso, feUciter res cecidit, confluente paulatim undique 
copiosa studiosae adolescentiae multitudine. 

Anno MDCcxxxviii, gravissimam expertus est calamitatem, erepta 
sibi infeUci puerperio uxore in aetatis flore, ex qua susceperat quinque 
Uberos, quorum tres mares, duee fceminae, sed matrem secutus est tertio 
abhinc mense novissime natus infans, superstitibus tribus, Maria, Davide 
nunc V. D. M. in ecclesia qute Chami est, haud longe ab urbe Breda ; 
et Jano, nunc T. V. D. Hagae comitis; quo tempore, florente re scho- 
lastica, a delegatis ex senatu magistratibusque Culemburgicis, qui ob 
id ipsum Woerdae aderant, invitatus est, ad se ut transiret, vacante tunc 
rectoris in iUa urbe munere. Conditionem neque plane respuit, neque 
amplexus est, sed, impetrato deUberandi spatio, non potuit caram. (12) AFCTORIS VITA. 

sibi Hollandiam relinquere, quare humanissime rescribens petiit, ut ad 
alium potius, quam ad se, munus deferrent. Instabant tamen illi, et 
aucto annuo honorario denuo invitabant : quje res, propensorum in eum 
procerum Culemburgicorum certissimum indicium ferens (nihil enim 
tale petierat) constantem animum non prorsus quidem mutavit, labe- 
factavit tamen. Non nihil nempe ipsum male habebat, quod magistratus 
Woerdenses, harum rerum, quae tunc agebantur, non ignari, eas tamen 
non morabantur, et ipse, conscius sibi operae bono scholastico pro viriU 
navatae, neglectui haberi videbatur. Ubi priori preeUo superiorem novo 
hoc miiitum incremento adorti sunt, incUnare ccepit tota acies, deditioni 
parata. Fortes tamen miUtes non nisi aequis conditionibus dedere se 
voluerunt, quae tales erant : 1. Ut, increscente discipulorum domesti- 
corum turba, de aedibus ampUandis, quantiim satis foret, prospiccretur. 
2. Si contra, pr^ter spem discipulorum numerus adeo imminueretur, 
ut unus universis classibus sufficeret, vacante convectoris munere, ut 
addito ipsius stipendio, pubUco labori soUis prEeficeretur. 3. Ut sibi 
Uceret suos, quos secum duceret, discipulos, quique ipsius discipUnee 
erant adsueti, in iUis classibus, qute ipsi destinata; essent, instituere. 
Concessae sunt prima et ultima conditio, media non denegata quidem 
omnino, sed in ambiguo tamen reUcta, et aUqua spes facta. 

Interim, Woerdenses excitati, de retinendo suo Rectore consiUum 
ineunt, proposito prsemio, si oblata recusaret ; neque enim stipendium 
augere contractius pubUcum terarium sinebat. llle, recusato humaniter 
praemio, solam sibi magistratuum voluntatem manendi causam sufficere, 
respondit, fidemque gratis adstrinxit, dummodo non omnia ipsi con- 
cederent, quae petiverat, Culemburgenses ; nec mora interjecta his 
rescripsit, se a statione sua reveUi non posse. Yeriim ab his omnibus 
iUico concessis, coactus est, si datam fidem servare vellet, Culemburgum 
transmigrare, ubi Rectoris munus auspicatus est, habita oratione, sive 
recitato carmine elegiaco, De Itinerc et Advcnta m Templum Palladis, 
XXIX Decembris, a. d. mdccxxxviii. quod pubUcis sumptibus imprcssum 
et in lucem est editum. 

Miratus est in urbe non magna summum crga studia lumianiora 
amorem, egregium magistratuum ad propagandas literas studium, et 
suavissimum doctorum virorum convictum. Domum, quia discipulos. AUCTORIS VITA. (l3) 

quos secum duxerat, capere non poterat, ingentibus impensis a tunda- 
mento novam amplamque parabant. 

Nondum novem abierant menses, quibus huic gymnasio preefuerat, 
quin a magistratibus Ziericzensibus acceperit literas, quibus, conditionibus 
haud sane contemnendis, in ipsorum urbem invitabatur : veriim amor 
civium, benevolentia magistratuum Culemburgensium, ipsorum nuperrimi 
sumptus, et matrimonium, quod ante duos menses inierat cum ingemia 
virgine Eva Petronella Hammio, cujus parentes tunc in vivis erant, novus 
apparatus in domo denuo, crescente discipulorum numero, ampliticanda; 
loci denique, quo vocabatur, longinquitas et SvtrTro^ta, totidem fuerunt 
causce, cur, caeteroquin haud spernendam, hanc provinciam non adierit. 
Secunda hfec uxor peperit ilU octo liberos, quorum tres sviperstites sunt, 
Theodorus, Joannes Henricus, et Theophiius. Sex deinceps anni in- 
tegri sunt elapsi, quibus novae condiiiones non sunt oblatee, quibusque, 
przeter opinionem e juventutis uberrima seges affluxit, prresertim peregrinae, 
inque domesticam discipUnam traditae. Hic hcet muneris gravitate 
premeretur, cum, ut oneri par esset, tantiim non quotidie etiam nocturnis 
horis ad mediam ferme noctem discipuhs domesticis vacabat, per horas 
subsecivas, a quinta sciUcet pomeridiana ad septimam, Utteris imprimis 
Greecis, quce maxima ejus cura erat, incumbens, tandem eUicubravit, 
Vigeri de Idiotismis Liiiguce Grceccc Libcllum, quem perpetuis animad- 
versionibus illustravit, et auxit. 

Accidit anno mdccxliv, horrenda Culemburgici agri, ruptis vi 
fluminis Leccce aggeribus, inundatio, cum urbis pomoeria egressus 
ad conspectum incredibiUs furentium aquarum moUs et impetus, 
obvia cuncta prosternentium, ad clamores succurrentium, terrores 
anhelantium, tumuUus festinantium, civium rusticorumque niixtam 
muUitudinem, domorum ruinas, fugientium lamentationes, armenta 
secum trahentium, horrendum vere spectaculum, obstupescens tanto 
terrore caperetur, ut excitato ipsa calamitate animo, ea, qucC in pubUca 
adolescentium promovendorum celebritate post triduum dicenda me- 
ditatus erat, rejiceret, mutatoque consilio, pra^sentem rerum profligatarum 
conditionem, carminis Alcaici materiam sumeret. Quod tamen, dilata 
propter increscens subinde malum solennitate pubUca, non nisi post inter- 
jectos aUquot dies recitavit, quodque magistratus in lucem edi voUierunt, (14) AUCTORIS VITA. 

Anno seqiienti mdccxlv, die xxn Januarii, oblatain provinciam 
Bredanam accepit. Obtulervmt quidem Culemburgenses stipendii aug- 
mentum llorenorum ducentorum, si manere vellet ; veriim nimiis obrutus 
negotiis scholasticis, (quippe unius humeris universum incumbebat onus, 
erat enim cur a convectore nihil opis exspectare posset,) decedere non 
diibitavit. Yenit Bredam die x Aprilis ejusdem anni, dieque xxvii 
habuit orationem inauguralem carmine elegiaco, quod jussu et sumptibus 
pubUcis in lucem emissum, inscribitur Apologia pro Poetis, a Platone 
e Civitate ejectis, pra?missa dedicatione ad serenissimum, celsissimum 
Guhelmum Carohim Henricum Frisonem, Arausionensium et Nassavia; 
Principem, Bredae Baronem, &c. &c. &c. Hoc carmen prodromus fuit 
majoris operis, quod nunc ad octo libros excrevit, ct, si Dei Supremi 
benignitas annos, vires, animumque dabit, ad fincm perducetur. 

Anno sequenti, non evocatum quidem, sed tentatum Hardero- 
vicensem stationem amplecti puduit, ob brcvem iu sua mansionem, 
quamvis jam tunc m vicinas regiones GalU hostiUter irruentes non parvum 
Bredanis metum facerent, qui mox florentissimum scholarum statum 
disjecit, revocantibus suos hberos parentibus ob terrorem vicini hostis. 
Hanc calamitatem non sine ingenti pubUco privatoque damno vix sexto 
demum anno superare potuit. Magnam hinc rei famiUaris jacturam 
passum coegcrunt quoque arma hostiUa, ea, qutecunque pretiosa possidebat, 
ad tutiorem locum mittere, in quibus et optimam supellectilem, omnem 
librorum copiam. Quotidie enim hostes non procul a mcEnibus abesse 
clamabant, quinetiam parum abfuit, quin ipsemet in proximo urbi 
pineto ambulans, dum excursiones fieri nescirct, captus in hostium venerit 
potestatem, Interim profligata jacebant studia, sub armorum domina- 
tione languentia. Ne tamen inutiUter omne periret tempus, studiis 
mathematicis, quod interca temporis processit, dedit, concinnavitque 
tria opuscula, de doctrina sphEerologicii, quadrantis, et gnomonica, 
quae in usus privatos servat, nec hicem viderunt. Missam Lugdunum 
Batavorum in hac rerum trepidatione omnem Ubroruin copiaiu carrainc 
TTfOTrf^Trr/xw prosecutus est, cujus principium : 

Hinc fugite, O scmper carissima pignora, libri ! 
Hinc fiigite, O vitte gaudia sola metc ! &c. AUCTORIS VITA. (15) Qucmadmoduyi facta pace Aquisgrancnsi eosdcm quoque reduces hoc 
elegiaco excepit : 

Siccine ab cxilio vos, O mea pignora, libri ! 
Pax icduccs tandem reddidit alma inihi ! &,c. 

Scholasticas segetis calamitas, quam modo mcmoravi, opportunam rei 
utilissimaj ansam pra^buit. Ordo et summa rerum brevis ita se habet. 

Quo juvcntutis studiosK mores, qua fieri potuit, honcsta disciplina 
temperarentur ; institutae fuerunt mulcta", quae pro vitiorum gravitate 
JEStimattC deUnquentibus irrogabantur, quaUbet dierum hebdomade in 
singulis classibus juxta et domestico convictu exigendjE, ad certam 
tamen eamque breviorem summulam restrictae : quodcunque inde redibat, 
clapso quoUbet anno hactenus inter discipulos distribui ccquis partibus 
moris fuerat. Verum ingruente beUi terrore, paucis accedentibus, 
pluribus in diversa dilapsis, ubi soUto temporis spatio transacto, eorum, 
qui abierant, pecuniam novitiis distribuere iniquum visum fuit, et in 
privatos usus convertere iniquius, coUatis cum convectore consiUis (nam 
praeceptoris munus tunc forte vacabat) utUitati simul publictc et scho- 
larum ornamento consuluit. Tmpetvim igitur cepit, quicquid tum e 
scholasticis, tum e domesticis mulctis redibat, quod jam per tricnnium et 
ampUus ad non contemnendam summulam excreverat, coUigere, eaque 
pecunia in usum pubUcum instituere et adornare bibUothecam, primo in 
gjmnasiis Latinis exemplo, quam bibUothccam primiam auctores, qui 
vocantur classici ; mox et aUi in utraque lingua, tum historici, aUarumque 
facultatum Ubri ornarunt. Quod inceptum tam felix successus excepit, ut 
nunc jam optimis tum Gr»cis, tum Romanis, auctoribus abunde niteat. 
Quo vero hoc jus scholarum inviolabile manerct, nec unquam inde, quo 
jure, quave injuria, aut specioso aUquo nomine aveUeretur in posterum 
eequissima possessio, a magistratibus impetravit Rector, idemque bibUothe- 
carius, qui non judiciis tantiam comprobarent institutum, et munificentia 
secundarent, sed pecuUari senatus consulto intervenientes, ratum haberent, 
et sua auctoritate leges, ad incrementum bibUothecse perpctua temporum 
successione ad seram posteritatem transmittend^ stabiUcndum insti- 
tutas firmarent. Hujus bibUothecae inaugurationem oratione cclebravit 
die Septembris ix, anno mdccl. (l6) AUCTORIS VITA. 

Anno wDCCLii, exeunte mense Februario, Rectori imposuerunt 
magistratus Bredani gravissimam simul et tristissimam de fatali Reipublicae 
Batavae Principis Arausionensium et Gubernatoris obitu dicendi pro- 
vinciam, quam non invitus suscepit, wgre tamen ob nimis arctum 
concessi temppris spatium. Dixerant nempe diem viii Martii, qui 
Principis pueri erat natalis. Tridvio itaque in meditationem consumpto, 
reliquum temporis memoriie concessit, habuitque orationem hanc 
funebrem die viii Martii, mdcclii, quam Bclgici mox juris fecit 
J. Van Goor, Thomse Ernesti filius, admirabili elegantia mentem auctoris 
assecutus. Utraque edita est. Sedecim integros annos moderamen 
JLiventutis Bredana^ tenuit, nec sua' eum sortis ta^duit, quam ibidem 
ipsi supremam destinavisse fata videbantur : urbis enim et vicinorum 
agrorum, rivorum, sjlvarumque deliciis feliciter ac suaviter tenebatur, 
quas tamen extremo tempore amaras reddidit suspicacis ac ditHciUs 
hominis invidia. Is, cui hactenus cum nemine ulla simultas interces- 
serat, nunc indignis modis exagitatus, neque per languorem, a quibus 
oportuit, defensus, mcritis, qnx sane neque vilia, neque levia fuerunt, 
indignam retuht gratiam. Ingravescente malo, injuriam, quii per 
integrum annum, et quod excurrebat, premebatur, tam graviter tuUt, 
ut circumspiceret, quo potissimiim modo ingratam civitatem relinqueret, 
imo statueret, ad CAilemburgensem stationem, ubi primimi vacaret, 
redirc, Sed meliora decrcverat Ucus, cujus beneficio moti Curatores 
Gjmnasii Dordraceni opportunissimo tempore, ringente advei-sario, in 
urbem suam, delato scholarum moderamine, invitabant. Hanc fortunam 
tam la^tam, tam inopinam, tam insperatam, et, cur non dicimus divinitiis 
oblatam ? quam ilUco, quam hibenti, quam Iteto, quam grato animo 
arripuerit, qui divinet, (Edipode opus non est ! Ut juvit videre inter 
officia lcetitiam mentitos adversariorum vuUus, amicorum contiii, Divinam 
hic providentiam, rebus amici sui faventem, hominumque fraudulcntos 
conatus ridentem, agnoscentium sincera cxcipere vota, puris desideriis 
amicum prosequentium ! 

Migravit itaque Dordracum extremo mense Septembri, anni mdcclxi. 
Scholarum ibidem moderamen auspicabatur die v Octobris proximi, 
oratione carmine elegiaco habita, De Pucsi /lon Adulahici, qua^, Ucet 
incredibiUs auditorum esset concursus, tam lubenter, tamque avide fuit AUCTORTS VITA. 7) 

excepta, ut inrasses iii Elcusiniis Sacris non taciturnius olim fuisse 
oliservatum silcntium. Admirari nunquam, aut laudare satis potuit 
Magistratuum bencvolentiam, novorum civium existimationcm, dul- 
cissimos convictus, urbis florentissimae delicias, aerem pnetereimte Mosa 
saluberrimum ; omnia denique, quje difficillimos muneris, quo fungebatur, 
frangcbatuniue, labores levare poterant. 

His omnibus tamen frui non ultra triennium potuit, cum nihil tale 
somniantem Dclphenses avellunt potius quam evocant. Opimam hanc 
provinciam non lucri profecto cupiditas, quod tamen erat uberrimum, 
sed numerosa proles, pleraque jam adulta, cujus fortunae stabiliendae 
illic longe major spes affulgebat, adire coegit. Relicto igitur, non sine 
desiderio, dulci suo Dordraco, omnium rerum suarum sedem Delphos 
transtulit die xii Augusti, ubi munus suum auspicatus est oratione 
inaugurali, die iii Septembris, anno mdcclxiv, dicto pubhce carmine 
elegiaco De Poesi tyrannidis non commcndatrici. Hic primum biennium, 
dum multos abusus corrigit, inde, ut sunt humana, in invidiam prolapso, 
cum malevolorum calumniis luctandum fuit, quibus nunc monstris 
domitis, pacataque provincia, ex horrenda illa procella emersus, satis 
feliciter degit. Quod ad ipsius scripta attinet, plura scripsit quam edidit. 
Habemus : 

I. Vigeri de pracipuis LingiKr. Graca Idiotismis Libel/um, perpetuis ipsius Animad- 
versionibus aucttim et editum, Lngduni Batavorum, anno mdccxliii; cujus 
distractis omnibus exemplaribus recentata editio est ad quintam partem aucta, 
anno mdcclii. Recentata eadem iterum, nec paucioribus animadversionibus 
aucta, anno mdcclxvi. 

II. Orationem Inauguralem, sive Carmen Elegiacum De Itiiiere et Adventu iii Templum 
Palladis, cum publicum docendi munus Culemburgi susciperet, anno mdccxxxviii. 

III. Carmen Alcaicum, sive Gratulationem ad Culemburgenses, de Inundatiune feliciter 
averruncata. 

IV. Carmen Elegiacuin, sive Apologiam pru Poitis a Platuue e Civitate ejectis, opus 
inchoatum. Cantavit hoc, ciim publicum scholarinn moderamen Bredae auspicaretur, 
xxvii Apriiis, a. d. mdccxlv. 

V. Oden Gratulatoriam, sive Latitiam publicam de Inaitguralione Gulielmi Caroli 
Henrici Frisonis, Arausionensinm et Nassavia: Principis ; cilm Hollandia:, Zeelandia, 
Trajecli et Transisalania Civitatum Guberndtor, supremnsque rei beilicic terra 
marique Prafectus creatus esset; anno mdccxlvii. 

*c (18) AUCTORIS VITA. VI. Oden in auspicatissimum universo Batavorum orbi Natalem Arausionensium et 
Nassaviae Principis, h?ereditarii Gubernatoris Belgii Foederati, nati Hagae Comitis, 

MDCCXL>III. 

VII. Orationem Funebrem in Obitum Gulielmi Caroli Henrici Frisonis, Arausionensium 
et Nassavias Principis, Gubernatoris Belgii Focderati, habitam Bredse, die viii 
Martii, anno mdcclii. 

VIII. Omtiomm Iiimiguralem, sive Carmeii Elegiacum de Poesi non aduJatrici, quo 
Recturam gymnasii Dordraceni auspicaretur die v Octobris, anno mdcclxi. 

IX. Orationem InaiiguraJem, sive Carmen Elegiacum, de Potsi Ti/rannidis non commen- 
datrici, quo Recturam gymnasii Delphici est auspicatus, die iii Septembris, 
anno mdcclxiv. 

X. Oden ad Dclphenses de Inauguratione Principis Wilhelmini V. cum frasna Reipub- 
licDe capesseret, die viii INIartii, anno mdcclxvi. 

XI. Denique propediem exspectamus, dudum promissum, nunc tandem prelo 
commissum opus, De Doctrina Particuhirum Linguic Grecccc, fcctum annis abhinc 
sedecim conceptum, nunc demum nasciturum. Totum opus duobus tomis, foHis 
quadripartitis, comprehenditur, in quo prim^m inquirit Auctor in particularum 
origines, si qua potuit inveniri certa, ex originibus eruit primas potestates, unde 
transit ad varios usus, inde tanquam ex fonte profluentes. Nullas admittit otiosas 
particulas, nullas formales notas. 

Hunc iibrum privato suo periculo tradidit typographo Leidensi, fehcissimisauspiciis 
et successu, quippe ad subscribenda conditiouibus nomina, non tantiim populares 
ipsius, sed et quicquid in Britannia aliquo liteiarum Grajcarum amore tangitur, 
turmatim convolavit. AUCTORIS VITA. (19) nAPAAEinOMENA. TTactenus Vitre sure telam contexuit Auctor ipse. Supersunt interim 
nonnulla, coronidis instar, a me filio hic loci subjungenda. Trigesimus 
videlicet jam volvitur annus, ex quo paternum illud opus de Doctrina 
Particularum Lingu^ Gr^c^ in lucem fuit editum, prelo impres- 
sum Dammeano, Lugd. Batav. mdcclxix. Reliqua ejusdem operis exem- 
plaria, quae a morte senis octogenarii (ipsis Cal. Novembr. mdccxci, 
nobis erepti) partim supellectilis noverccC mefe viduje constituebant, anno 
sequenti, jure emptionis transierunt in dominium bibliopolarum Leiden- 
sium, J. et S. Luchtmans et L. Herdingh. Reliqua inter opera, ab 
ipso patre meo in adspectum lucemque prolata (quod lapsu memoriae 
senilis, et proinde vacillantis, indicare omisit) conspicitur Carmen 
Elegiacum, quo me inauguravit, Prorectoris munus auspicantem, dicto 
publice carmine Heroico de Sexu Muliebri a gerendd Repub/icd non 
removendd, ix Septembris, a. d. mdcclxxi. Nova Palladis Musarumque 
Delphensium sedes, anno mdcclxxvi condita, et ab auctore defuncto 
inaugurata carmine Elegiaco, sumptibus publicis prelo subjecta, eodem 
anno prodiit. Cui subjungitur carmen Elegiacum, a me confectum, in 
novam Cereris Poriicum sedemque Musarum Delphensium. Proximum 
his extat mortui patris carmen itidem Elegiacum in quinquagesimum 
Rectnrae suas natalem, die vi INfaii, mdcclxxxiii, Delphis celebratuni. 
Denique, ultimum locum occupent ejus ludicra, sive carminum farrago 
varios aninii subinde hilarioris lusus prae se ferentium. Horum 
opusculum prodiit, formji quam vocant octava, impressum Delphis, 
anno mdcclxx, His editis subjunxerim csetera Auctoris MSS. nullis 
typis hactenus expressa, adeoque, ad praesentem usque diem suppressa : (20) AUCTORIS YITA. 

I. Iii defuncti genitoris inu?eo a me detecta fuit animadvcrsionum nova congeries ad 

editum opus de Doctrina Particularum Lingu^ Gr^c^, ct in his particula 
prorsus nova, nempe GHN, post editum opus demum concepta atcpie elaborata. 

II. Observationum s^dva ad varia Faderis Novi loca, prsesertim intricatiora, quorum 
pleraque e genio linguse Gracx extricantur et illustrantur. 

III. Sylloge novarum observationum ad, Vigenim de Idiotismis Linguse Gra;c3c, adeo 
dives, ut editio quarta iis facile locupletari possit. 

IV. Forum Socraticum, sive Apohgia Poetarum contra Platonem, xvni libris 
continens ultra sexdecim mille versus, metro carminis Elegiaci alligatos, notisque, 
ut pluiimum Grxcis, ad interiorcin operis intellectum necessariis illustrata. 

V. Allud adhsEc auctoris opus poisticum, singulaii volumine satis amplam Eiegiarum, 
Lyricorum, Epigrammatum, caiminumque iuvenilium vcluti sylvam e.vhibens. 

VI. Commentarius perpctuus in Vitain C. Jul. Ciesaris, a Suetonio conscriptam. 

VII. Commentarius alter iniEliani varias Ilistorias. 

VIII. Commercium Literarium, cum variis seculi piKsentis cruditis e.xercitum, et 
quinque centurias epistolarum continens. 

IX.' Dictata in Antiquitates Gra;cas secundilm seriem Lamb. Bos. 

X. His denique accedit defuucti parentis opus pracscns, idemque postumum, Lectori 
exhibens DICTIONARIUM ANALOGICUM LINGUiE GR.^CiE, immortali 
Academidi Cantabrigicnds bcncficio, claustris musci patcrni ereptum, atque publica 
luce donatum. /f^^^^^^^ 


DICTIONARIUM ANALOGICUM LINGUiE GRMCM HENRICI HOOGEVEEN OPUS POSTUMUM "^ COL.COLL. ^ 

tlBRARY ^. Xi.^::;.^:! CJNTJBRIGIJE: 

TYPIS AC SUMPTIBUS ACADEM ICIS. 

M. DCCC. X. VENEUNT APUD J. DEIGHTON, C A N T A B R I G I .E ; ET APUD F. ET C. R I V I N GTO N, 
J. MAWMAN, ET J. MACKINLAY, LONDINI. 'A, nsSxXjlon.pYOwE^a. 

'ekx. Poet. pro E«. 

EXacn. 

MtfJLIX.X. 

XsXuvocx. 

Boaa. 

naa, pro ■uTa.iroi. 

'ixSvxoc, Poet. pro 

i^Suoi. 
Ba\ 
B«. 
Ba?a. 
Za'€a. 
KaxKccaOi. 
Aata. 
' AKocQoi. 
'Avo&oc. 
^kQcc. 
2/e£a. I. 
KuQQa. 
AocXoi. 
N«'?a. 2. FA. 

' AX^oc. 

KofJiQcc, Polyrrhe- 
niis, pro Ko^uvy;. 

KUjM.Sa. 

\\y.poy,opvfcZoc. 

ZuoSa. 

n^£cr£a, pro ■nr^EO-- 
££ja. 

KcXi/^a. 

^^T%i:>oc. 

Voc, Dor. pro ^e. 
Ta, Dor. pro ^ij. 

Aj/a. 

nXa^a, ail ■nrXuyyi, 
unde •urXocyocq. 

nxocy», Dor. pro 

Pa^a. 

Aoc^iyoc. 
Afxf4,eyoc. 
AiocTTTiycc, roi. 
Atya. 

OXtya. 
Miya. 

Af^ijxtyx. 3. 
iTyoc. 
' AXoya. FA. AA. 

'luyx, Dor. pro 

sycoye. 
' Avusyx. 
Aveppcaya. 
ATVO^pcayoc. 
Acc, Dor. pro yr;. 
'a^c^. 
' Aocdx. 
AeaiJa. 
'iTTTrxox. 
'ATTogotou. 
Alc(Pxooc . 
Ki;£a£<^«, Amathu- 

fiis pro ccTfA,». 

Aaboa. 

KiSSx, TEtohce pro 

■axyj^x. 
'Evrnx. 
K^uCox. 
KuSda. 4. 
A«^oa. 
Mtyax. 

Ma.S^x, Dor. pro 

[^d^x. 

faa^x. 
AbS^x. 
lU^x. AA. 

Ti)C7n^a. 

' EfX,TTEOX. 

' AXriTTi^a. 

AxKKOITTnd X. 

I.Xi^a. 

' AvTO(r-)(ioa,. 

'Art^a. 

'Eoi^-nU. 

Aa5o'/j(3a. 

"l^a. 

"A£;i?a. 

'Ayavioa. 

'o|/(5a, an o£/JV, 
unde pl. a^itai. 

'n/iJa. 

' Avda. 

AAaoafOa. 

Aca^fiai/oa. 
(ppuytv^a. ^. 
Kivdx. 
'Og^xiclv^a. 
' ATroh^xaKtv^a. 6. 
Ba(TtXtvox. 
'L'/^otvo(ptXtv^x. y, 
YlXsi^o^oXivoa. 
<t>aivtvdx. 
XuT^ivSx. 1. Eadem eft, qure o-iSaia' Lat. pera. 

2. Notat nivem, ut et fontem. 

3. "A^fiiya" Simu!, una: eft ap. ApoUon. lib.i. 

«cft.uiiya catjci?. 

4. Lat. incllnando; ap, Ariftoph. 

5. Polluci dicitur genus ludi, quod fabis fiebrr.t. 6. Eid. auaori ita audit puerorum lufus, 
quorum unus claufis oculis connivet, dum c:a- 
teri clam fugiunt. 

7. Seu potius B-xoitopu\it^cc, dvo TS i^xomv (pvXar- 

T£ij, aliud lusus puerilis eft genus ; ap. eund. AA, EA. KuSr,c-rAx. 


'Auxosx. 


KxrxrsXtx, rx. 


"Evvsx. 


^^XTTiTlvSx. 


'iStx. 


nrtxix, Lac. pro 


Lvvsvr,KCvrxvtx. 


'AJC/i-5jr«'yJa. 


'eJsx. 


a-v;. 


KXeu-vtx. 


'A<pevrlv^ci. 


'Au.<PiSsx. 


'OptiTrre/Sx. 


'o^ix. 


'E(psrivSx, 1 . 


'Af/.(piSsu. 


QriXsx, lon. pro 


'oix. 


Kiv^Tivdx. 


Kscdsx. 


^TjXtlX. 


Kx^T/tx. 


'A/Civtivox. 2. 


Zsx. 


MvjXtx. 


KccTTiX. ( " 


Irps-TTTivox. 3. 
Kv^i;-ivox. 

'F.AKUCiVOX. 4. 


"llsx, rx. 

Ssx. 

Qsx. 


Y.OKKVf^flXtX. 

T^oxxXix. 

KxTtiXtx, ErythriEi 


"esx. "''-■■ 
E,x^ix. '• ■ 
' AiXTTxasx. 


AisXzug-tvox. 5. 


UtrfolOsx, lon. pro 


vocant T« £c-w- 


KiS^ix. 


WuiiSx. 


'iTTSTroiOeiV. 


rtoco 'oiKxiA.(HTX. 


'e^x. 


'rS^C(T-7TCvSx, T«. 


'EiSo^sx. 


T^xwXix. 


Ts^sci. 


■Ux. 


AtVKQ&tX. 


KoXsx. 


Krsosx, rx. 


'v.TTtTrodx. 


'AXy.sx. 


BiSKoXtx. 


lfir,{sx. 


TlEpiTrcSx. 


Kicy.sx. 


ETftTrXtx, Tx, 


TaJ^i^x. 7. 


"a^Sx. 

iKXTTt^Sx. 

'aukvSx, Lacon. 


AtUKiX. 

VkvKtx, rx. 
IVKtx. ' '• ^•; 


Ylpoi^vXix. 

TuXtoi. 

KuXsx. 


'E<pea. 

'ak^sx, Maced.pro 

STX^.q ^riXetx. 


pro utc^w'^. 


Atx. ''■-■'■ 


^uXtx. 


Moptx. 


V.Auy.vSx. 


'AXix. ■■,' 


Kt[^SX, TX. 


luKCfy.ooix, 'Avoptx, 


yiuSu. 


TxXsx. 


Nea. 


Dor. pro 


Kvuox. 


' AuuySxXsK. 


'Aiyxvsx. 


'Hvoptx, 


"r.x. 

<l<0O^(X. 


WxXsx. 
' Aiy.xXsx. 


Kpxvtx. 
Ttytx, ct lon. 


KXTT^ix. 

KuiT^sx. 


'ETriT^xysx, lindc 


'AkdxXsx. 
\\iTxXix. 


Ttivtx. 

'pOOXKlVtX. 6. 


Ktg-psx. 

<I)tXup'pEX. 


tTriTpxysxi. 
Ylviytx. 

Atxc, Tyrrhen. pro 


TxXtx, undc rx- 

Xsat. 
iKsXtx, unde <7ks- 


lUVKOfZlVtX, 

K^t'vsx, lon. pro 

KotVX. 


'Ax{ioc. 

Auptx. 
Avriduptx. 


f£«. 


Xsxt. 


Mvix, lon.pro fivx. 


MsyxXooccpsx. 1. Ludi genus eft, de quo agit Hefycli. 

2. Ludus vocatur, quo certabatur, quinani 
«liutius inimoto corpore perfiftcrct. 

3. Dcnuo aliud genus eft ludi, cujus memi- 
nit' Poll. 

4. Ludi genus, quale cxa^sr^^Sx. 

5. Vocatur ludus, quo pais altera alteram 
junctis manibus ad (e retralicre contenditi ap. Poll. I. 9. Qiialem ludum vocant Galli ; Ic jeu 
de barres. 

Ca-tcrum obfcrvetur, quod cjus generis ludi 
terminatione Gr. plcniinque cxcant in — nia.. 

6. hn j-.oa.y.Y.Hx ; qiias arbor eft, Terfica mala 
ferens. Laudat eam Diofcor. lib. i. cap. 188. 

7. Myrrhas fpecies eft ap. Diofcor. lib. i. 
cap. 78- EA, ZA. 


ZA. IFA. 


©A. 


&A. lA. AIA. lAIA 


neoireoc. 


'A^yv{oTTS^x. 


'Ayxljci. 


m!vuvI)x. 


Bao-cre». 


' ApTrs^x. 


KxSx. 


Avr.vo^x, 


'UMua-e». 


KpHTfiCX. 


Ad^x. 


'Avsvr^vodx, 


\\iTex. 


Ait^x, Lacon. pro 


nxxdx. 


'KvtuZOx. 


'iTBCX. 


'AiP. 


Mci9x, Dor. pro 


'''r<r:ivCx. 6. 


r/rsa. 


"oC'i^x. 


f.ci^,. 


MvQx, Cypr. pro 


KoXoiTcX. 


x5;^. 


'aXccttxQx. 


(pc^vvj. 


'Aktix, tx. 


'axi(x, Maced. pro 


l-TTciSx. 


'rTToyvvSx, 


"evtsx, to.. 


^ XsuKTj Tuv dsvopuv. 


AvjQii.. 


^<i(pdx. 


KoXutsx, ' 


Kvllx. 


K^&x. 


TsrpxxSx. 


r.xi > I . 


Kovi^x, 


BX^^Gx. 


AiX^d. 


KoXnTSCi.. 


n^oii^x. 


Kvi^xi&x. 


T^ixCL 


BpVTSX, TX. 


i^iix. 


"TttxiQx. 


"OX^x. 


'K.otXu)TS:i. 


vr^x. 


"HA;5a. 


"ix. ' 


KoXuTsx. 


B^i^x. 


"Ai^iDx. 


''.\IX. 


'Acs\(psx. 


nvyopi^x. 


"ax9x. 


Bxix. 


B^xxsx. &C. 


n^^Hf- 


Udxdx. 


KapxQxfx. 


'Qox)(Sx. 


rXvK,Up'pl^X. 


"AxvOx. 


Bs^xix. 


BKtTx;^sx, rx, 


noocrpi^x. 


"AzxvSx. ■ 


ll^XiX. 


"q^X^x. 


Kvxvi'i^x. 


T^xydKxiSx. 


'E]iXTCt/.SxiX, TCX,. 


'Aio-xsx. 


^''^'h 


AevzxKxi-vx. 


(pcp^xix. 


"o<rx^x. 


npi;i'^x. 


KuvcczxvSx. 


Btcr&xix. 


'Q<rxsx. 


Ikv^x. 


nu^xy.xv(lx. 


rxTx. 


"a-\isx. 


MciXv^x. 3. 


'EpTx;cxv9x. 


AiToyxix. 


"Aii^sx. 


Kvv^x. 


nuacx.x.xv(jx. 


Mscroyxtx. 


"A^x. 


Kovv^x. 


'o'^vcx.:ixv9x. 


'axQxix. 


Tx^x. 


KsXccpv^x. 


'Otvci.vOx. 


' Apig-xXCxix. 


Xx?.x^x. 


AxKspvPx. 


"EvQx. 


'AkxvQxix. 


Mx^x. 


' QpvFx. 


OXiytvSx. 


'AXixix, Tarent. 


<ri/S-i7/^a^«. 


Ki^v^x. 


Mivdx. 4. 


pro sKKXyjcrix. 


nqx. 


<bv^x. 


Ti^j.itv$x. 5. 


'hXic^ix. 


T^XTTS^X. 


MsTxorix. 


Tf^tvdx. 


'F.vtxix. 


KVXVOTTSCX. 2. 


Ei^^x. 


nsiptvdx. 


Ovixix. 1. Genus eft arboris, quani dcfcribit Theoph. 
lib. iii. Hift. Plant. cap 17. 

2. Kva.vmi^a. occurrit ap. Hom. II. \. h. e, 
menfa nigrls pedibus fulta. 

3. Ut et iJ.a^vU Hippjcrati dicitur caput ailli. 4. Item fy.l,(i-^, ap. Oppian. Lat. mcniha. 

5. Vocaiuur tumorcs iiigrl coloris, ovl formarn 
h.ibentes, et fructul terebinrhi fimlles. Dlofc. 

6. Suis excrementuni; ap. Hcfych. lAIA. KAIA. AAIA. 


MAIA. NAIA. nAlA. 


PAIA. 


*AIA. BIA 


'HTpiCiToi, TX. 


WxyjJMix. i 


'AvottxTx. 


'AHTxix. 


"AXy.xta. 


nBoi'joy,xix. ! 


TpCTTxix. 


AxTJxix. 


'oXkbciu. 


Ylacvcuiiix. j 


Kx^TTxTx. 


TsXsVTXiX. 


'HXio}coc'tx. 


lvcjA,xix. 1 


'Paia. 


Tvxix. 


Ay^i^oJJaia- 


nooKVfzxix. 


Aoxix. 


nxp9vxix. 


AlOKOClOC. 


T^Vfixix. 


Kx9xpxix. 


^XIX. 


Y.iOKCClOC, 


UBVTBy.xhxxvxix. I. 


QvfA.^^pxix. 


A(pxix. 


Uub-^ocix. 


ZBXxvxix. 


Toxlx. 


Fo[y.<pxix. 


AViCXICCy TK. 


'v2vxix. 


'Ayoxix. 


'Nv[x,(pxix. 


Aoclcc. 


'AorvxM, TX. 


\\S^xici., Maced. 


Kc^v(pxic:. 5. 


Axioc. 


A^yjvxTx. 


pro xi^^ix. 


'Axxtx. 


'A£«Xa/os. 


UxVX^XVXiX, TX. 2. 


Ks^oxix. 


Ayjxix. 


'A^x^SccXoctoc. 


Ar,vxtx, TX. 


'Ov^^xix. 


Asyxix. 


TlxXoMc. 


TxXr,vxix. 


'Eoxix. 


' A[^v(Tyjxix. 


KB(paXKiX. 


Ivxtx. 


Kspxix. 


^ix. 


TlBptxs<pocXKtx. 


UxvxdivxiX, TX. 


'Akooksoxix. 3. 


A[x.(piXx^ix. 


'AyXxix. 


ZBXvvxix. 


'l[u,£pxix. 


TpnTvXXxZix. 


'EXaiot.. 


'Apyivxix. 


'rgs^xix. 


EpyoXxCix. 


' AyoiBXxtoc. 


' Apyivxix. 


'Uoxix. 


'ApxCix. 


Xxf^BXuix. 


^Aiyivxlx. 


iTTBt^xix. 


'AppxCix. 


QvfjcsXatK. 


Ai[/,vxix. 


Axoxtx. 


KoT]xCix. 6. 


Tpo^iXxtcc. 


U^ovxix. 


Aiy.pxtx. 


Ku^ijS/a, T«. 


'Afivy.Xuix. 


Tovxix. 


'HtoxTx, tx. 


'E(pv;Six, 


liBcXKtX. 


AiXTOvxix. 


Txg-pxix. 


nxiioToiCix. 


' AvXoLix. 


iB^vxix. 


UpcSvpxix. 


ErjpOTpiSix. 


'ETravXxioc. 


'Evvxix. 


Ovpxix. 


Kv^iCix, Tx. 


IxvXkioc. 


'f.vvoux, tx. 


' AXiiTxix. 


TiCtx. 


Mxi^x. 


'Cjpcpvxix. 


Bxcr(Txtx. 


'AvTiQix. 


'AfA,xix. 


\TUivxix. 


Uspiv^ercxix. 4. 


iTiCix. 


KxXx^xtx. 


llvjTTxix. 


MBXKTtrxix. 


'AvcXCix. 
T^ITTxix, f. T^OTT. 


AxTxix, f. ])ro 


'A6x[xQix. 


' A^TTxyi^xix. 


'OTTxix. 


XxT,xix. 


Ki[^Ciu. 


'AXf^xix. 


AVOTTOUX. 


'iTxix. 


i AivoCix. 1. A>),n. ■ari^. foX. 74. 

2. W.xr. U^=u. 127. 

3. Vocantur antennanim cornua Virgilio. 

4. Sunt veftes limbo purpureo cindlae. 5. Pars eft habenie, fiimmum equi capiit ciii- 
gciis ; Xcnopli. et Poll. 

6. Dicitur qure crifpos habct cnpillos. BIA. ArlA. 

A(poto<a;. 
'T^po(po&iX. 1 . 

«I'(jpb/«. 

'F.jx(popSiai, Toc. 
E t/iJopGja. 

BiKpOpl^iOC. 

'EuipooSix. 

Uidxyix. 

UiXxyix. 

^'iXxyix. 

KxTXTrXxyix. 

Eevxyix. 

AiTTrx^xyiX, 

Avo^xytx. 

AtKXlOTTpxyiX. 

OixstoTTpxyix. 
Kx>i07r^xyix. 
K.xtvo7rpxyix. 
KoivOTTpxyix. 

MxTXiOTTpxytX. 

' loiOTTpxyix. 

AXXoTotoTToxytc 

AuTOTTpxytx. 
AuTTT^xyix. 

EuTpxytx. 
^XeSo^'^xyix. 2 

Ati/,o^'^xyix. 
Vu^c^'gxyix. 2 

ETrtToxyix, 

Ou^xyix. 

Uxvcrxyix. 

Nxuxytx. ATIA. riA. 

' Aoyi^pxyix, &. 
\\^^r,<pxyix, 
K^syi<pxyix, loil. pro 

y.DBti}!pxytx. 
Uoy](pxyix, 
K^tdc(pxyix, 
AvxyKO(pxyiX. 
IxoKO^pxyix. 
AXXriXo(pxyiX. 
£ll^o(pxyix. 
Movo(pxyix. 
'Av9pcd7ro(pxyix. 
Mtxpo(pxyix. 
MoTOtpxytx. 
MoTJopxyix. 
O^io(pxytx. 
KxTov^/o(pxytx. 
Kpxytx. 
MriXo(r<pxyix. 
Boo<r(pxyix. 
UoXu(pxyix. 
Apijjcu(pxyix. 
Axyco(pxyix. 
Kpsci>(pxyix. 
Ao-)(xytx. 
Kevxfyix. 
AKpxXxfytx. 
'nXifyix. 
llptfyia,. 
I '-''fyix. 
IrrcriijufyiCi. 
'Cufyix. 
Atg-eyix. 
'oS'/iyix, riA. AoriA. 

Kx^oo-i^ytx, 
Utdviytx. 
Kuvi^ytx, 
'AXoTriytx, 
' Af^xroTrviyix, 
QupoTTyiytx, 
UaoxTrXviytx, 
NxUTTriytx, 
Xopriytx. 
Ayoriviytoc, 
'V.TTfxp^fiyix, 
l.TpxTrjyix, 
'Ox^Tviyix, 
^cpTriyix. 
UoXufA,tyix. 
Ut§ciytx, Tx. 
Utdciyix. 
UcSxXyix. 
Kx^OtxXyix. 
KepxXxXytx. 
iTOf^xXytx. 
TXoj<ra-xXyix. 

OoovTxXytx. 

riTxXyix. 
Aoyix. 

AXoytx. 

TevexXoytx. 

TsveGXixXoyix, 

AvxXoyix, 
UxpxXoytx, 
TeTpxXoytx. 
AexxTviXoytx, 

AstXoytx, 

AgstXoytx. AOriA. OAOriA. 

UxXiXoyix. 
KxXXiXoytx. 
E.upscTiXoyix. 
AvTtXoytx. 
ATTXpTtXoytx. 
Af^tiXoytx. 
UxXtXXoyix. 
' AicptCoXoyix. 
Eupri(TiXoyix. 
' A^ycXoyix. 
UxtSoXoyix. 
'VsuSoXoyix. 
®soXoyix. 
Og-soXoyix. 
AvSoXoyix. 
H9oXoyix. 
O^OoXcyix. 4. 
MuSoXoyix. 
AtxxtoXoytx, 
MxTxtoXoyix, 
A^^^^ojwXo^/as. 
AfystoXoyix, 
Ag-aoXoyix. 
KuptcXoytx. 
At7rXx(TioXoyix. 
^u(riaXoyix. 
AiTtoXoytx. 
EvxvTioXoyix. * 
KxKcXoyix. 
^tXoXoyix. 
Of/,oioXoyix. 
OfiCoXoytx. 
Av6of.ioXoyix. 
AiO[A.oXoytx. I. Morbus eft, quo niorfi a canlbus rabidis 
aquam vitant ; apud Celi'. lib. v. Qualem mor- 
bum ideo vJ^oipoGiKM wa9oj vocat Diofcor. lib. vii. 
cap. 2. 2. Seu <pxt^a'ffx'/m, Hippocrati eft n /«|i? tu^ 
.^S^,- de Dir.et. feft. 4. 

3. Animi eft Deliquium, ap. Bafil. 

4. nxar. uip. 239. 

D OACriA. 

Avof^oXcyioc. 
'LvvojjLoXoytx. I 
U.uoof/.oXoyix. 
^^aCfio^Koyia. 
'Xpxa-fjt.cXoyiu. 
Koa-fioXcyia. 
'LTVf/,cXoy(a. 
YvuixoXoyia. 
Uei^avoXoyioc. 
ru6avoXoyiot. 
SBvoXoyia. 
¥^aivo/\oyta, 
LiHvoXoyta. 
EXsnvcXoyta. 
Ta-TreivoXoyia. 
AXrfiivoXoyta. 
ZBfjLVoXcyia. 
LLitTTVcXoyta. 
'Ti^xyoXoytoi. 
l^oZ^cXoytu. 
UapaSozoXoytoe. 
AToXoyia. 
"T ^oTToXoyta. 
iXvapoXoytoc. 
'AvoccXsyia. 
KaTavopcXoyta. 
le^cXoyta. 
Tg-eooXoyta. 
AevrsooXoytsc. 
Jlovr,aoXoyta. 
AKaipoXcyta. 
OveipcXoyta. MciKooXoyta. 

\Uy.ocXcyia. 

1fyLi;c^:).cytci, 

(lcooXcyiOi. 

OiKTpoXoyta. 

Afi:.c?Kcyia. 

TacooXoyta. 2. 
I ApyvpoXoyt». 
' AKvpoXoyia. 
■ ' Ai7-XPoXoyia. 

WupoXoyia. 

lcroXcyia. 
1 WiiToXoyioc. 
! Tl£o:(rc-cXoyia. 

AfiHC-cXoyia. 

BaToXoytx. 

KTrjf^ocToXoyia. 

TsgocToXoyta. 

ZTpaToXoyia. 

"EiToXoyta. 

\\77SpavToXoyix, 

AsTTcXoyia. 

BXxg-oXcyia. 

Xprjg-oXoyta. 

BaTjoXcyia. 

nspiTjoXoyia. 

TltoiavToXoyta. 

TavTcXoyta. 

ncuTcXoyia. 

"LrayjJoXoyta. 

AgvoXoyia. PCriA. OTPriA. 

ETpcpcXoyix. 

Kap^poXoytx. 

K\i(poXoyiX. 
I 'o-ij/cXoyix. 
I 'HdvXoyia. 

EvXoyia. 

UcXvXoyia. 

MsTx^vXoyix. 

Box-vvXoyia. 4. 

Voyta, 

' Afjcccv^oyix. 

Apyta. 

Uocapyia. 

Arfiapyia. 

Aaii^xoyia. 

TagpifA,xoyia. 

A~apyix. 

TXuacrxpyta. 

Us^ispyia. 

KccXva-isciytx. 

^iXs^yia. 

Ivvsoyix. ^. 

AyaQospyia. 

Katcospyia. 

EirSDyta. 

Av<repytx. 

Evscytx. 

Taxvepyta. 

Opyia. 

Avopytx. 

(iHXog-opyiu. 6. 

Uuionpyix. XXxviCHfytx. 
XXc'.Lt,vci:9'/iu. 
Qsk-^yix. 
Kosapyia. 
Ayu^noyiu, 
Msys^aoyia, 
UXtvSifpyiu. 
LXaihipyia. 
Piidiapyia. 
Arif/Aapyta. 
Aacriapyiu. 
TaXatriaoytu. 
TsXsc-mpyix. 
Avca-iapytu. 
Kazapyiu. 
IvyKaKa^yta. 
WeyxXispyix. 
AaiTaXapyia. 
AfjCTTeXnpyta. 
TXicpyia. 
Qrifjcapytu. 
Kca-fjLispyiu. 
Uuvnpyta. 

iT^scpcdiZOTruviipyia. j. 
I.T^s\]jc^iX.OTruii!^yia. 8. 
Af^ara^yta. 
TTrapyia. \\v9p:v7ryi 
Is^apyi 
liSx^a^yi. 
'l^a^yia. 
Xei^apyta 'fy nXaT. Xoq;. 252. 

ie Athcnaeo, librum fcripfit l. De qu 

clieflratu c:l (Jifibrtatio de ventre. ircliettratus ; c:t dillcrtatio c 
3. Poflcflionum funt tituli. 
A. Lat. fermonis comnend: eft Aaxfii»i9-/xi> iiionum lunt tituli. 

fermonis com-iendium, cujus fpecics 5. AiKc^^x.- 106. 

6. Amor cfl: illc immenfus parentum in libe- 
ros, et ex auverfo; ap. Athen. 

7. Ariftophani dicitur juris perverfa interpre- 
tatio, ct fciitentiarum corruptela. 

8. Eid. in Avib. eft maligna juris inverfio. TriA. 


nUA. AIA. 


AIA. 


AIA. 


^'<!>^-<if/ioc. 


Qcog-vyix. 


'Ektoij.x^ix. 


'EuTrxtCix. 


'Aicr^^^ovpyic-. 


\\iipvyix. 


ArjlcTf/.xdix. 


'Ai-.cix. 


lixvxvcraoytx. J . 


Vwpuytx. 


'ATTx^ix. fufpecl. 


A-.Six. 
'Ovetoix. 


Li.pcc^xTi;pyix. 


'Ayojyix. ^ 


'EvTUTfxSix. 


\\yxXu,XTiipytx. 


Uxioxycayioi. 


'PxSix. 


Aoyceioiu, 


Qu'Jix,ccTii^yix. 


Qexyu>yix. 


Xsipxcix. 


UocreiSix. 


TioxTis^yix. 


i>eXXxyo}yix. 


KpxSix. 


UoXvnotx. 


leXiTn^ytK. 


'yXxyuytx. 


A<ppxdtx. 


'Acpeicix. 


' A.plv,T'6pyia. 


A7ii/,xyuyix. 


Qso<ppxOiX. 


'EvOoa-9iSix, Tx. 


Aei-a^yiM. 


'Avxyuyix. 


AuTOcxdix, 


'E-TroiKi^ix. 


UeXiTH^yix. 


Avxyuytx. 


'A<pxoix. 


AyXiOiu, TU. 


AeTTTH^yix. 


''Xcpxyaiytx. 


Ao(px^ix. 


Ti9r;viSiu, t«. 


Eefapyta. 


I.xX'/;oxy'joyix. 


KxTxXoipxoix. 


'Ovi^ix. 


Xorsa^yix. 


Xeipxyuyix. 


A^dix. 


Zsuli^ix. 


Vu^y/a. 


Upoxycoyix, 


li^oix. 


ETruoioiu. 


'Ay.iSt^-^pyix. 


Axpv^xycoyix. 


K2'-tsoix, Strab, 


'A&Xu)9^ihu. 4. 


'AuTnpyiX. 


liTxyuyix. 


LX^^ix. 


'EyxXx.ypt6tx. 5 


^UTnpytx. 


Mu;-xyuyix. 


'AvToa-xe^ioc. 


KnTiotx. TCC. 


recopyix. 


<l>UTxyuyix. 


'ArjSix. 


TVUTIOIX, TX. 


UsXxa-ytx. 


Zmuxyooytx. 


'P.icr,aix. 


'EpUJTioiX, TCX,. 


Aixvyix. 


'^u-xpcyuyix. 


^iXxcix. 


Ilcx,vSix, Tci. 


Zuyix. 


Hix. 


M'^^ix. 


MiC-yc^ix. 


Stx^uyix. 


Atci. 


Qvy,riOtx, 


Avooix. 


'Cf^o^uyix. 


'A^ix. 


'l^ix. 


nXTjVOoix. 


'AK^o^uyix. 


'rxyxOiX. 


Ktvxiaix. 


nxXivoSix. 


Bii^uyix. 


'AuSxoia. 


nxiiix, Tx. 


TuiAVOTrooiu. 


luivyix. 


'Eyy.^ixxcix. 3. 


nxtoix 


luvooix. 


NepeXoKoxzuyix. 2. 


KuXxotu. 


ATiXtOtU. 


Et^ooix. 


'ixTTuyix. 


nxfyXccdiX [aii 


KxXXtTTxidix. 


Mi^cOix. 


'ETTuyix. 


TS-xyx.XaCtx.l 


'AvTiTrxioix. 


' ATTOoiu. 


T^uyix. 


'CzXxoix. 


Tvf^ivoTrxt^ix. 


^ITTchx, TC3C. 


'Civo(pXuyix. 


llvXxSix. 


UxpOTTUtSix. 


^irrotix. 


^ouyix. 


Tiy.xcix. 


ncXvTTxi^ix. 


~-X}C07roOix. 1. Eadem ars eft, quos e,mc.vc'.tr. vorntur Poll. 
nempe qujelibet fabrilis, qu£ minillerio ignis 
exercetur. 

2. Hoc fefquipedali nomine fujm uibem in- 
fignire gaudent Aves Ariftophaiica;. 3. Hefyciiio eft iiianuuiii iiiverf.iruni con- 
nexio. 

4. Nomcn eft veneni, quo procur;uur abor- 
tiif. 

5. V'crf.vntur intcr ornaaicnta muliebria. EIA. 'AVTOTToSiX. 


Kucix. 


TloocuSix. 


Mscoyeix. 


Aicrjroiix. 


HlA,uotx. 


'Px\\.'u^ix. 


'A^ySiX. 


J.Trocicc. 


\\ty.'j}Oix. 


"Eix. 


Evocpyetx. 


QBof^ca-v. '. :ici. I . 


Kr',]vud,a. 


eTx. 


Evsoyetx. 


?ii'x. 


Tlivuaix. 


Eix. 


Af^opyetx. 


<boiViy..ooodix. 2. 


^E^UOIX, TX. 


' aZXxv^hx. 


'Xysix. 


'EVTTOdix. 


'Ap6puaix. 


@soSXa.Qefx. 


Aixvyetx. 


TloXvTroctci. 


'opuaix. 


i>^svoQXocQeix. 


ZvvxvyeiX. 


AVTotix. 


^'Jix. 


EvXxCeix. 


Avrxvyeix. 


'Evcdix. 


Mu^u^ix, finc auc- 


C^vXuQax. 


Tlpcxyvysix. 


UoXvcOix. 


toritate. 3. 


Bax^six. 


Asix. 


^ootx, zroicix ro~g 


Svc-uSix. 


'A<rs^etx. 


^vyxosix. 


K^'il(r]v civTl xa 


YuOiu. 


Qsoa-s^etx. 


'AvQx^eix. 


VJiVC/l. 


Evucix. 


Svra-sZiix. 


B^x^s7x. 


^Ooix, AXKBC. XVTi 


Mx^yuoix. 


EvrsScix. 


KxTxXopxoetx. 


ra s-cf^xxog. 


T^xyuL'x. 


'E(P'/]Ziix. 


'PxZosix. 


Kx^oix. 


7^7^'^t' 


\\zrjiQstx. 


Y.TpxTOTrshix. 


IxAr^poKcc^^ix. 


'Px^oucix. 


Irksix. 


'Avx^^xTOTnSeia 


Ke^^ix. 


MeXuSix. 


Tv,uQe:x. 


Kij^eix. 


'Ai(rx,pox,epoix, 


AvXuotx. 


'lc^Sax. 


'AKx^etx. 


'oXi^yoxopdix. 


fx,Xj/,uOix. 


nosr^six. 


M'^Oeix. 


TloXvxo^^ix. 


Xo'>!crf/,'jiaix. 


Aix7ros(rosix. 


Aiof/.'/:Setx. 


Avxvoix. 


liuuu^ix. 


nx^xTT^sa-^six. 


'AvxiSetx. 


'Ev^ix. 


T^vyoy.uf/.uSix. 4. 


Mxysix. 


Tlxihix. 


Avdix. 


Qcr;vuoix. 


Txysix. 


'fsv^oTrxilsix. 


rxx^Oia, Tx. 


WxXivuoix. 


AxTxysix. 


KvzXoTrxtosix. 


MxTXIOtrTTisSix. 


'XfcvuSix. 


'AlysTx. 


rvf/.voTTXiSeix. 


Ksvoa-TT-Aix. 


Mcvucix. 


Tls^Kpsfyeix. 


Tl^OTrxthix. 


'Eo^yucix. 


IVVUOiX. 


'EXsysix. 


BsvOioax, Tx. 


'AvopxTTOouoix. 


Ki9xpuoiX. 


'ETriyetx. 


'OvetSeicc. 


AiSuSix. 


'lXxp'uoix. 


AasXyetK. 


Ava-etosix. 


'E^fx^ioc. 


Tlxpuctx. 


'Aa-etoyeix. 


' Aa-'7ri^six. 


Q)'^piucix. 


Xopuotx. 


'Aa-ioysix. 


V.rxiptiSiX. 


rlu^ix. 


Avpucix. 


A-Troyetx. 


"Ex.Setx. 1. Cinis eft fervcns Diofcor. lib. ii. ct v. 

2. L.it. rofarium i-^uniccum feu purpuicum. 
2. Lat. ungucnti odor. 4. Ita di<Eta «rafa rit Tfuya quia fuco obline- 
bant os comici ; tefte Athen. lib. ii. Deipno- 
foph. 'E.Kxv^ax. 


'A-rrxQetx. 


Wo^nSetx. 


' ATre-xSax. 


Tlxvdetx. rx. 


TXriTTxSeia. 


nxpxCoViSetx. 


NuSefx. 


"Evoetx. 


AuriTrxdax. 


y.Tri^orfiitx. 


leTx. 


TsvSsix. 


'AeiTTxSeix. 


'F.K^^orjSc-tx. 


Mxictx. 


'ohlx. 


'AvTi7rx9etx. 


IVfcCoTjSetx. 


'Xytax. 


'oXiyodsVx. 
'oXiyodsix. 
Medo^etx. 


'Ef/.TTxSetx. 
Ivi^TTxSeix. 

'iSlOTTxSeiX. 


fsuh<^oriSsix. 

KxKorjSetx. 

Xpr,forjSax. 


UXaSuyfax. 

'ApysXfax. 
'iXfax, TcL 


Hepiodelx. 
'e^o^eIx, 


'Of.(,oi07rxOstx. 

MSTptOTTxdetX, 


'Ev^Setx. 
'iSsTx. 


Txfj.ietx. 

'Aa-KXrjTrfax 


'roSetx. 


K.xK07rx9ax. 


AtSefx. 


Bxrfax. 


nx^o^six. 
liToSstx. 


AetvoTTxSnx. 
MovoTTxSax, 


'EiSelx, 
'ATTSiSax. 


Bxf/.SxKefx. 

AlXKStX. 


Etpode/a. 


' AvSpuTTCTrxSeix. 


Ava-TrsfSax. 


BXXKSIX. 


O^Jodetx. 


'ErspoTrxSeix. 


'EvTrefSax, 


UxXXxKsfx. 


Aodstx. 

AKspdetx. 


'A-rreipoTrxSetx. 
npOTTxSeix. 


AiSefx. 
'OpvtSefx. 


KoXxKsfx. 
HKuXxKefx. 


inXoKesdeix. 
Aia-^poKspSstx. 
UoXvKS^detx. 


' AvTOTTxSetx, 
npuTOTTxSetx. 
Av(r7rx8etx. 


'Efji,Q,pfSax. 

'E^fSax. 

r^iSefx. 


i>x^ftxKefx. 

'AvxKax. 

UxvxKax. 


'a^sv^hx. 


'AXvcTTrxSetx, 


'Af^xXSax. 


UxvxKsfx. 


©si^ttx. 


UpxvTrxSetpt, 


"AvSax. 


B^xKsTx. 


Kudax. 
rispidestx, 
'Ei^oSeetx, 
'Ev/ieix. 

7.HX. 


'HdvTrxSeix, 
EvTTxSetx. 
'Evg-xSetx. 
'A^Sax. 
'AX^Seix. 


Upoa^xvSetx. 
EvxvSax. 'Op(p. 
Bx^VTrsvSax, 
TsvSefx. 
UXivSefx. 


MtcryxyKax 

BuvcfyKax. 

MsTxyKax. 

'AT^SKCiX. 

I.cpr]Ksfx. 


'olstx. 


<i<iXxX4iSetx, 


luvSeVx. 


TuvxiKsTx. 


estx. 


AvTOxXrfieiX. 


(^tXoSstx. 


AsiKax. 


&eTx. 


' Av^^OTrXyjSetx, 


l<ioSax. 


'ETTtefKax. 


'Adsfx. 


noXvTrXrjSetx, 


NoSefx. 


<iiXs7risfKax, 


'AiJLxSetx. 


MsTXf^TsSax. 


TtTSefx. 


' AvSTrisiKax. 


(Xyif.cxSetx. 


'E'7:if,t,yiSeix. 


'EuSeTx. 


Kx^uKefx. 


^iXojj^xQetx. 


Upofirfieix. 


KeXeuSefx. 


AvxXKax. 


h.v(r^oSetx. 
'Ev^aBax. 
XioXM^xSetx. 


' ATr^OftriSeix, 

luv!^Seix. 

'A<rui'riSeix. 


UoXuSefx. 
ETrx-^Sax. 
l.aa'X')(^etx, 

E 


XxXKax. 
XxXKeTx. 

UXago^OKax. EIA. 

Av(rxc:g-orQxe:«. I . 
T\cu~OToy.fiOC, TX. 
'oXiyu^y.e-.a,. 

AiCtpTiS-.OC. 

ETruoKC.iz.. 
AvTUoxax. 

'E^KSiCt. 

'oPvSepaax, 

^Evioy.e.cc. 

'^Aa-Ksia,, 

ADStry.eioc. 

'AvG^uTTx^sa-xeix. 2. 

Qpr.a^KSicc. 

(S)sXo^p%crx.Sict. 

'EdsXc9^'/!(rxcia. 

Kvy.Sici. 

TXvzsia. 

Ev&uyXvKSKX,. 3. 

Kocpvy.SM. 

KTIpVKSiCC. 

E-TriicmvKSiu, 
TlooccKaoi, 
Asicc, 
'AXiicc. 
KoCBcXsicc. 
ZocXstoc. 
GccXetu. 

AiyiocXeiOC. 
KapoSuXau. 
iKccXetu. 

'AT]uXetx. 
TpofuXaoi. EIA. 

Bi:KSfot,Xetcc, 
T^itpaXoix, 

A<T(puXetx. 

TsT^v<puXetx. 

"EXsiu. 

'AysXsix. 

'Ayx9oSsXeix, 

AyAXetu. 
l\lSTUfA,sXeix. 
TTiy.sXetx. 

AT7;usXax. 

ETTifj.sXetx. 

E.^^sXau. 
UXxy.y.sXstu. 
UeXetx. 
AtsXhx. 

HpuTsXstx, 

lifiiTsXetx. 
AvctTsXetx. 
TlxvrsXetx. 
IvvTsXetx, 

ItTOTsXetx. 

AvTDTs7.eta. 

E.vnXetx. 

WoXvTsXetx. 

.AcpsXetx, 

iKpsXax. 

E7ru(psXetx. 
"i^v^^cpsXax^ 

'Scj^sXax. 

Ki^^rXsix.. 

Q%Xsix. EIA. 

Kx-!rr}Ksix. 

l^oa-T^Xeix. 

letXetx. 

Bx(riXsix. 

Bx^riXax. 

Ilxy.SxcriXsix. 

IVKo^xciXetx. 

Mscro^xtriXax. 

Ax^-i?,etx. 

Ay.Xsix. 

Avxiy.Xetx.. 

HpxKXe-.x. 

ErrxtKXetx, rx Ax- 

KUV. XVTi TH 677;- 

oo^mx, 
Ti[A.oKXetx, 
OvoKXeix. 
AvCKXetx, 
'EvkXsix, 
"EvKXetx. 
'EvKXsix. 

MSTXXXSM. 

'ATToXXsix, 

<^vXXsTx. 

AioXsix. 

AliTTOXSiX. 

TTrspoTrXsix, 
'AvrXsix. 
' AvXetx, ■ 
AvXsTx. 
AxvXetx,- 
EvXetx. 
BaXsix. EIA. 

AaXrJx. 
EQsXoCisXsix. 
0(pMXy.cc\iXsix^ 
Mc^Xsix. 
A.vs^ioXeiX. 
nxvicXe-.x. 
Et^ccXetx, 
YltoXziX. 
ArruXetx. 
^ccXsix. X 

XuXsix. 
Ayxuetx. 
Uooyx[^etx.- 
AxiA.ax. 
Arrx^etx. 
KspufjcsiX, 
Tufjcsiu. 
KxcjjLsix, 
Ax(jcsiu. 
' AKXOrifjcetct. 
@soa"fiiJCSix, 
Aicarr,fA.Six. 
Xr,fjt.six. 
E7ri^x9ustx, 
UcpS[/.six. 
Apif/.six. 

UpOVOfJiSlX. 

OpfA,etu. 

MuFyxvsiu, 

"Nsxvsix. 

AXxvetx, 

ArrXxvetx. 

EiOicXof/.xvitx, 1. Ita vocatur optima prolcs, fcd difficili partu 
nata. 

2. Studium vocatur liominum animo fc infi- 
iiuandi. 3. Noir.en eft radicis a dulcedine diclje ; qune 
et (TKtTn-v-; dicitur. 

4. Dicitur galca, Hcf3'cli. qua; ct «ri5i>:!<?aXau» 
vocatur. EFA. 

Tlxvitu, roi. I. 
UixvEM, roc. 
IIcii^TrotveToi, fine 
au6lorc, 

'Ao^Kvetu, 

Euapoivitoi. 

TipOiVHCi, 

Kooiveioc. 

Kooivstx. 
Tccvstoi. 
Atroivstx. 
Y^oigoiVf.oi. 
novrxvetx, 
A(poivstoi. 
AtxcpocveiOi.. 
YLocrKpoivsiOi. 
T7reD'^(p»vetoc. 
ETTiCpoivetoc. 
Tle^Kfocvetoi, 
E(A,(puvetoc. 
Qeo(puvetx. 
UXii(puvaot. 
Aoc^uveioi, 
Au^veiu. 
Avuyvetu, 
Ayevetu. 
l.vfyevau. 
KuXKiyeveiu. 
H^iyevetu.. 
Toiyevetu. 
ILoioyevetu. o^<p. K\A. 

'Ofzaoyeveiu. 
'Avnooyevetx, 
K.u7r(jcyeveia. 
A^poyevetu. 
Tniroyeveiu. 
npurcyeveiu. 
Aucryevsiu. 
Euyevau. 
O^oyevstu, 
U^e(T^uyevetu. 
'Ouoevetu. 
UupQevetu. 
'Acrdevetu. 
Eu(r9svsiu. 
Eubsvetu. 
Ou&eveiu. 
Te[A.eveiu. 
Aucrf.(,eveiu. 
Aurfjcevetu. 
Evf^evetu. 
Upeufieveiu. 
Eicrevsiu. 
'l9urevsiu. 
'?uvi(pevstu. 
XuyTjvetu. 

TuXvjveiu, fufpe^l. 
EpijCTiVStu, 2. 
Uu^e^l^vivetu, 3 . 
A-jTvivetu. 
AvQpyivsiu. Upocrriveiu. 

Ttjv etu. EIA. 

lu(pr,'Jctu. 
Aecryjfivnu. 
Kui^tvetu. 
V.iXtytoiveiK. 
Euzpivetu. 
'htvetu, 
MveiU. 
UoXufxvetu. 
"Cvetu, 
'Ovetu. 
Tovetu. 
' Avrtyovnu. 
(pXsoovsioc. 
' AXugjvetu. 
'UysijLovetu, 
Evrepovau. 
Uspcre(povetu, 
Kupvetu, ru. 
Toovsiu, 
'tiXoyuvstu. 4. 
Mtcroyuveia. 
'iXVBtu. 
Aiyystu. 
Avxyetu. 
Kioveiu. 

luXuKUVSiU. ^, 

TeXcovetu, 

Ki[x,uvau, ru. 

'A^covstu. 

Ipuivetu. 

Eipaivsiu. 

Uurpcoveiu. EIA. .\[XU^JtCi. 

Ers7u, ru. 
'o'fe:'u. 
Toretci. 
Boeiu. 

Oivo-xoetu. 

' Apxiotvoxoi^oC' 6. 

QspuTretu. 

' ATTo^e^uTTeiu. 

UooSe^UTrsiu. 

luTpurreiu. 

KuXXieTTSiU, 

EuosirieTrau, 

QscTTneTreiu. 

IvvsTrau. 

'o^^oeTTSiu. 

KuKceTTau. 

HdveTTstu. 

UoXveTTSiu. 

ATTpeTTau. 

ETTlTTpeTTaU. 

A^iTTpeTTau. 
' APtoTT^eTTau. 
MeyuXoTTpeTTSix. 
AaXoTT^e^reiu. 
lefjcvoTTpSTTetu. 

MtK^OTT^STTaU. 6c. 

^[/.DcpoTroeTretu, 
EuTTpeTTau. Ett. 'i^' 1. Fefta funt Lupercalia. 

2. Ut zo^a^o; im i^iw.ixt' Lat. pura oratione 
«tens ; ap. Dionyf. Halic. in Lyf. 

3. Dicitur perverfa interpretatio j ap. Bud. 
in epift. pofter. 

4. A Cic. lib. iv. Quasft. Tufc. exponitur 
Mulicrofitas, cui opponitur nomen proximum iy.inyvv!',cc, feu odium quo quis agitatur in mu- 
liebre genus. 

5. Adi verbum "ZaXax^jH^Em. 

6. Unde a^x^mayoa^ dicitur princeps pincer- 
narum Plutarcho : qualem bibendi arbitrum 
vocat Horat. F.IA. 


EIA. 


EIA. 


EIA. 
'EUETTfia. 


'l^^SiX. 


N&;9^:»a. 


'E^erci^six. 
KlJTTBiCi, 


'Ait^etx. 


'ETXl.^iStX. 


(^aipetx. 
"AcTTStX. 


Avcpetx. 


Ko^stx. 


AxcTsix. 
KviTTSiX. 


AvopeTa. 


Uopetx. 


<s)tx(jeix. 
Uou-Treix. 


' A\eE,xv^etx. 


AlXTTOpStX. 


Nsixs(rstx. 
UpoTToi^Triioc. 


'rSoetx. 


'OtxcTropsTx, Tx. I . 


QrjcrsTx, tx. 2 
'E.lTOTTOlJLTrSlCC. 


Qepnx. 


'ATroTTo^eix. 


'UlA.i(7SlX. 
KxXKioTreiX. 


KvQe^six. 


U^caTOTTO^six. 


'AXcrsix. 


..■> , i 


KXOTTSIX. 


'E(pie^iix. 


Tc^six. 


'Ev9iz^(rsix. . 
Wxg^o-TTHX. 


AvTif^epax. 


'p-i^Topsix. 


Usp<reix. . . 
'E77tTO07r£iX. 


'Ot^OIOI/.£OSiX. 


'AtpTiTOpsix. 


Xspcrsix. .; 


X:.::C 


'iTTTrilx. 


MeyxXof/,epax. 


'E<po^eix. 


Uvp(reix. .'; . 
'AifiTTTTciiZ. 


MiKpouepcix, 


Xo^eix. 


Us^i(T(7six. . 
KxoTrsix. 


AeTrTOf/e^etx. 


Kixo^sict. 


'ATrs^KTcrsia.^.-. 


". >■ '•'■'■ 


Ao^Tretx. 


UoXvueostx. 


'Avxppsix. 


'Ocrc-six. 


;... ;■. 


Qwrritx. 


Ux-)(VfJiepetx. 


'ixTpeix. 


U^o^xTsix. 


,,..■.:. 


KXuTreta. 


Bpx^vfxspetx. 


AxTosix. 


<i>pSXTStX. 


: i.vi>[ 


KvzXuTretx. 


'EvTrxTspsix. 


'Ei^uXoXxTpeix. 


'AXxTiix. 
"MxcouTrsix. 


NvKTepsix. 


' Ayy.ig:^eix, 


UsXxTsix, 


",•• ' 


' ?liX. 


AevTepeTx, tx. 


NxvT^eix. 


UXxTsix. 


''■, '; 


"V-.X. 


KxTxtpspetx. 


Tv^six. 


UXxTsTx. 
^Aoetx. 


Uspt(pspetx. 


Kvpetx. 


U^xyiJcxTeix. 
Kxptj^xoax. 


'Eu(ps^stx. 


Tv^six. 


'TtrxTsix. 
'Apyx^eix. 


Avuipspetx. 


Txp^six. 


'AvGvTrxreix. 
'Evf^xpax. 


KxTupeoetx. 


At(p^six. 


'lepxTsix. 
Uapax. 


Av^r^epeix. 


X^six. 


Ke^xTsix. 
'AvTxpetx. 


'Evxspeix. 


'Ax^eix. 


Ts^xTsix. . , 
Ue^tX^^etx. 


^iXodyj^eta, 


'AvsfiCiipeiX. 


'AK^i^Tetx. 
AxQ^etx. 


Kvt^eix. 


K^r,iA.vu^etx. 


'EyKpxTBix. 
ETrtyxjjbZpeia. 


'Ofii^peix. 


UpviA.vcopeix, 


'ETTtK^XTeiX. 
Uooxypetx. 


'v.7rfjpetx. 


'TTrcioetx, 


UeipxTeix. 
Zuyoeix. 


' AXTfipeix. 


Ux^cii^stx. 


'lcrOKpCiTSIX. 
U^o'J^eU. 


'Y.VV,^BtX, 


'Ak^co^six. 


IrpxTsix. 
'A(pedoetx. 


X'/\peix. 


lciipsix. 


'Ac^xreix. 
'E^edpeix. 


Te^9^eix. 


KXsi(rci'^eix. 


E-Tri^oxTetx. 

I. Suidae funt vafa domcftica. I 2. Hcfycliio vocnntur fcfla in honorem Thcfei EIA. 


EIA. 


EIA. 


ZIA. HIA 


'EKC^XTetct. 


''avtbix. 


UsTieix. 


U^o/exeix, 


'ETr/g-aTs/a. 


MxVTSiX. 


'OTJsix. 


A7r})%£<«. 


UpogciTeiu. 


fevoof^xvTeix. 


NeoTJeia. 


Moix^ix. 


'iKSTetct. 


'Arjvoix,xvTSix. 3. 


^VTlix. 


Tx^iXeix. 


'OixeTeioi. 


'r^^o[,cxvTeix. 4. 


MeTxpvreixi, 


BxKx^ix. 


'AveTax. 


'Oiuvoy.xvTeix. 


'E[/,(pVTeix. 


BxKX^^ioc. 


Xocfji.ct.TreTita, I. 


XstpofjLxvTetx. 


' ATTOIpVTsix. 


'Ox^ioc. 


Ue^nreTnci. 


NeKDOfx,xvTeix. 


IdicoTSix. 


Hviox^ix. 


Tl^OTTeTStOC. , 


UpofjcavTelx. 


'EiXutsix. 


AVTIOX^IX. 


'EvTTeTetx. 


NeKVouxvTetx. 


AeKXTTouTeix. 


Aoxsix. 


'OXireta. 


Aeovrsix. 


'EtKOCXTTpCOTeix, 


Aoxi^^x, TX. 


'ETroxsTetoi. 


BlOTSiX. 


UsVTXTTOUTeix. 


KxTxXox^ioC' 


Q'/ITeict. 


lTx<rtoTetx. 


'Aa-ccTsix. 


'nKvXox^ix. 


MaSjjre/a. 


Aea-^n-OTSix. 


Qusix. 


AtKxidipx-ici. 


K'/iTetcc. 


IvvSsa-TroTeix. 


Qvsix. 


Nvx^ix. 


AXrjTetci. 


'ETroTTTetx. 


UlTVSlX. 


UTUX^ix. 


H'euocKXyjTet(x,. 


KpVTTTSiX. 


'£.Kx(peix. 


fetct. 


Mr/iTetx. 


K^VTTTSiX. 


' AjjcipiXxpsix. 


"E:]/eix. 


'AKnif^vtjTetoc. 2. 


rxfns^Teix. 


IVVXpSiX. 


Kofjc^eix. 


Toii^TSlCt, 


' AyvoTsix. 


'A(Ta/psix. 


'o^^eix. 


'ETrriTeix. (1111]). 


'EvQXocg-six. 


Ivvvecpeix. 


'AXuxix. 'Ooi 


'rjro^pyiTeix. 


Avvxgsix. 


'ETrig-pepetx. 


T^XTTe^ix. 


U^o(p7iTeioc. 


KxTx^vvxg-etx, 


KxTr,(petx. 


Ue^iTTe^ix. 


y.'/lTeioc. 


'A^^xgeix. 


' A-TTog^cxpeix. 


KpiSTre^ix. 


'AXeiTeix. 


Ueveg-six. 


Xem. 


UoXuo^ix. 


MeXiTSiot,. 


Krigsix. 


MxXxx^iXy TX. 


MxKpop'pilix. 


UoXiTeix. 


MvTjgetx. 


Txxsix. 


BxQvppiiix. 


AlKTToXiTeiCi. 


'Afivyjg-etx, 


B^xyx^ix. 


UoXvp'pi^ix. 


AvTiTToXiTetX. 


Avigetx. 


'Eyx^ix. 


B^xxvf^i^ix. 


KxKOTroXtTSiX. 


'U(pxigeix, Tx. 


'Ev^eXexiiX. 


Ko^(ix. 


la-OTToXiTeix. 


'Ayigeix. 


'EvTsXexiix. 


'Ayfr,ix.^ 


BSVlTSiX. 


'Apigetx. 


Ivvsxeix, 


AcTTrioyiiou 


TsxviTSix. 


"Lo^igeix. 


'EvTpexiioc. 


X^riix. 


AcKTSiX, 


Ayx'?^ix. 


KxKevToix^'^' 5' 


x^vix' 13 1. An ;^a,!/aiff/T«ta ; Lat. huml abjedio; ap. 
Suid. 

2. Vocatur regia poteftas Arifloteli. Unde 
Kiru/xwfl^ audit rex. 3. Vocatur divinatio, quae fit ex fecuri : dc 
qua acrit Plin. 1. xxxvi. c. 19. 

4. Dicitur ars magica, ex aqua vaticinans. 

5. Lat. aftuta raalignitas, ap. Bafii. OIIA. OIIA. KIA. ^ETTlXCTirfci. j 


'AK(07roKr9ia. 


XxpxzcTToiix. 


' AXpTOTroiix, 


TccSiCi. 1 


'Avc^'^'^cs-icc. 


Kuy.07rci,x. 


' AvopixvTOTroiia, 


KccXcKixyci^ici. 


'EvTCtxSia, Toc. 


MeXoTrciix, 


'lopoTOTroiix. 


'AvoDccya,9io!. 


ncioaiA.vdioc. 


niXoTroiix. 


'ApTOTToiix. 


UccT^ccya.Sioc, 


'E-xj^fxv9ia. 


'OTrXOTroiia, 


TeXuiT07roiix. 


MKrocyccSioc. 


'oXiyofx,v9ix. 


'Ei^ccXo7rotix, 


'l^puTOTroiix, 


^Afioc&iCi. 


"i^iv^oiJLV^ia. 


'Pv9[i07roiix. 


TaxoTroiix, 


^0^/i[x.ci9icc. 


'Ei;t.aio[A.v9ix. 


Kc<7[jcC7roiix. 


I.Ttxo7roiix. 


t^iXofjccc^ix. 


'l<rxvoy.v9ia. 


'cpyavo7roiia. 


'o-]i07roiix. 


Av(rf.cccSiCi. 


I.Tixc[^v9ix. 


'Eoxvo7roiix, 


ZuoTToiioi. 


'Evy.ocSio!„ 


Boxxu[^v9i». 


'Ly.%vo7roiia, 


'EvTronot. 


roXi'i^a9ioc. 


UvSix. 


'Oivo7roiia. 


^tXevTroiict. 


'AX.OOlTTTCX.dlOC. 


n-jQix, Tx. I. 


TeKvo7roiix. 


MuX9uy.iu. 


'Eu7rcx.9ioc. 


Kopv9ia. 


Tovo7roiix. 


Kuziu. 


XTrv^ocOioc. 


' Ay.oX'd9ix. 


nxpxao^o7i0i\x. 


Xat^iKxy.ix, 


'EvgccSiu. 


'Avay.oXaSia. 


@zo7roiia. 


'E7r<%J<if£;c«5s»«. 


noXvTrXrfiix. 


I.vvavxy.oX-d9ix. 


'ETroTroiia. 


'AXe^fK.xKix, 


TloXviiiqSioc. 


Aa(p9ia. 


'\ia07rciix. 


'Ave^fK.KX.ix. 


rr!9icc. 


'Oifx. 


' Av9pu7ro7roiia, 


Mvni^riicuKix, 


'E-^irfiioc. 


Ai9vpx[i^o7roi\'x, 


npc(Tbo7rc7roiix, 


A[/.vT^<Tixxy.ix, 


(ptXcpvidioc. 


AoyoTronx. 


NBUTepo7roiix, 


E.SeXcy.xKix, 


r[e-7roi9iCi. 


ZevyoTroiiX. 


MsTX7ropo7roiia. 


MxXxKIX, TOt. 2 


^iOix. 


nxtdoTroiiX. 


neTpoTToiix, 


iTrxXuKix, 3 • 


KcivSix. 


'E^ccfjciooTroiia. 


Avpo7roiix, 


nxxKix. 


'XccxivSioc, T«. 


XXxviooTrciiX. 


' Ai(Tx^07roiix, 


' A[A,7rXuKiu, 


Mv^ivSioc. 


'A(77riao7roiix. 


ti£0(r<ro7roiix. 


Kpi9o(pvXuKix, 


'ETriTTodix. 


'oSo7roiia. 


Apa[A,uT07roiia, 


'OTrtcrScipvXxKiX. 


'AXif^oSix. 


XopSoTrciia. 


' AyuX[jcaT07rciix, 


To[^o<pvXxKiu. 


UapSicc. 


XXx[^v^o7rotix. 


'LX'^,[^ccTD7roiiu, 


Ai[/.EvopuXxKix. 


"o^Oiu. 


Ko}[iuoc7roiix. 


'OV0[X.XTC7r0iix, 


l.a[j!.xKix, 


'o^Oia. 


Ayx9c7roiix, 


Quv[j.aT07rciix, 


Ap[j.xKia, 


'AvTljJCKTOiOC. 


na9o7roi'a. 


X^0)[^uTC7rciix. 


<i>x^[.ixKix, . ; . . 


'Evcocr9ioc, Tcc. 


'n9o7roiix. 


'Af^71T07roiiX, 


i^SVXKiU, . ■ M- 


no(j-9ia. 


\\v9c7roiix. 


YtT07roiix, 


Q^ivxxix, . ■ r . 1. Ut ct iivSsiz funt ludi in Apollinis I10110- 1 pifcium genus exfiinjuc, fquamis carens, 
m ab Agahioninone inftituti. 3, Oculoruin ert morbus. 

2. Ariltotclis Hiil. Anim. 1. i. c. 6. vocat 1 KIA. KIA. TplVXKlX. 


UxvoiKtx, 


TeXetoTOKix. 


Trico^oTKix. 


'AuS^oiKioe. 


ZuVOiKtX, TX. 


iKuXriKOTOKiX. 


'ETrtXBUKix. 


'"A^TCCKiOC. 


lUVOIKiX. 


iltOV^OTOKlX. 


UoOOlKiX. 


"itTJxicioc. 


'AirotKix. 


KXOTTOTOKIX, 


\\Xix. 


'OyKioc. 


UxpOIKiX. 


Te^XTOTOKiX. 


"AXtx. 


'Ouy:cix. 


'AypoiKix. 


UpUTOTOKiX. 


'aXix. 


' AXuTllKiOC. 


KXTOlKiX. 


KUOTOKIX. 


BaX/a. 


BriiCioc. 


MeTOiKia. 


'ilOTOKiX, 


Ko^xXiX. 


Kii/,^'yjx.ioc. 


'ATTiKtX. 


ZuOTOKiX. 


iTpxfyxXtx. 


lioc^^viKiu. 


'EyxptKix, Tx, 


AV^OKIX. 


MxySxXtx. 


Mupi/,XKioe, 


fl>ptKlX. 


'EVTOKtX. 


' ATTO^xy^xXix, vel 


Mu^lir,Kta,. 


U^iKOKKIX, TX.^ 


QyjXuTOKix, 


' A7T0[ji.xy^xXtoc. 


l(pr,Ktci. 


^TOl U. 


UoXVTOKlX. 


QxXix. 


'AtKtoc. 


UpOKOKKlX, TX. J 


'oXiyx^Kix. 


'AiQxXioc. 


'ASiKioc. 


^eoXKix. 


AcxpKtx. 


'ArxirSxXix. 


'AvocSikix. 


BsXaXKix, 


tvao-xpKix. 


Ko^v9xXix. 


'E^tKicc, fufp. 


^iXnXKiX. 


UoXva-xpKtx. 


'ixXlX, Kf^T. XVT. 


'AVTt^tKlOC. 


Bt(piiXKtX. 


'EvCTXDKtX, 


tS (puv?;. 


'Ekohcioc. 


Nee^XKix. 


llTXpKtX. 


KxXtcc. 


UuXtl^tKl». 


'aSoxix, 


O^UOSOKiX. 


KxKxXiX. 


Ivvatxicc, 


KxpxSoxix. 


EuepKtx. 


^tXoKxXix. 


KoCKOOtKtOC. 


ATTOKXpXOOKiX. 


O^voopxix. 


/^OZOKxXlCi. 


UpOOIKiOC. 


UxvooKtx. 


UoXtcpKix, 


' A-rra^oKxXix. 


'EuSiKioc, 


'Evookix, 'AtJ. xvt. 


'ETTIO^KiX. 


AlOX(TKxXlX, 


'EvSv^iKiX. 


ra ^5jT^^. 


A[A,<plOpKIX. 


KufjCUOOOtOX(TKxXiX. 


'Ahkix. 


UpOtTOOKiX. 


EuopKtx. 


Xo^O^I^X(TKxXiX, 


^tXovetKix. 


AupodoKici. 


A[A,(pOpKiX, 


'EVKxXiX. 


'HXtKix. 


EUOOKIX, 


l.KIX. 


AxXtx. 


'Oy,riXiKioc. 


UpxiKOKix, rx. 


'ZufA.xtrKix, 


'aXxXix. 


UupviXtKix, 


AoXottXokix, 


<i>UVXITKlX. 


KxTxXxXix. 


'ETriviKix, T«. I. 


'EuSvTrXoKix. 


'E-TTia-KtX, TX, 


MoyiXxXix. 


'Otx^x. 


TepXTOKiX. 


BcpQxyoptiTKix. 


Aii/,xXix. 


UectotKix. 


UxXlVTOKlX. 


XtjvoQoj-kix. 


If^xXix. 


laXotKix. 


OXtyoTOKtx, 


UopVO^OtTKiX. 


A^I/.xXix. 1. Sunt prasmia viaori ftrenuo parata; Poll. I ccqua ; ap. Gal. 1. 2. de alim. et Diofcor 1. i 
item epulum vifloriDe ap. Demofth. - c. i65. 

2. Ut et s-jaizsV.ijia Lat. praecocia, item pr^e- | i6 AIA. AIA. TflUjttaX(«. 


' Arvj^sXix. 


}i'U<rxXX'r,xix. 


Kcov. xvrt TB ilTl- 
dOPTTlX, 4. 


'Avu[yC,ccXix. 


'OvXo^sXix, 


MrjXix. 


UxyavxXix. 


BM[/.sXix. 


TxfA.r,XiX. 


T<x/a. 


\ivxXix. 


UsXix. 


Tx[j!,r,xix. 


ra'xX(a. 


Ki^xXix. 


Avg^pxTTsXtx. 


'A^P'/;Xix. 


Koav^xXxix. 


' hlTTtxXtX. 


'EVTPXTTSXix. 


TxXix. 


USPKpxXXlX. 


KoMTTxXiX, 


'Eur,7TsXix. 


'E^iTtjXix. 


'A(psXXix. 


Ux^xXix^ rx. j 


'oXiyoTTsXix. 


' Ai(TyvvTriXix. 


KvXXix, rx» 


K^XTTXTxXix. 


'Af^TTSXlX. 


' AvxKTyyvTriXix. 


' Asi(pvXXix. 


'iTxXix. 


'fVTsXix. 


T^o-xrfXix. 


IrsvopvXXix. ■ 


K^OTxXiX, TX. 


'^•JKTSXlXy TX. I . 


TivsSXiX, Tx. 2, 


Atx&oXix. : , 
'EKrjCoXix. 


i>VTxXiU. 


'A(psXix. 


'AiXix. 


XxXix. 


'iKpsXix. 


'AiyiXix. 


j\.r,ZoXix. 


Tfo;^jaX/a!. 


'OiKuOsXix. 


AaXix. 


IvvTj^oXtx. 


rx/«. 


Koivu(psXix. 


'ETTii^siXix, Tx. 3. 


ETnyCoX/a, fufp. 


'AK^cQeXix. 


^Epsa-x^sXtx. 


I.vyxaXix. 


'EXx(pr\^oXix, rx. 5» 


'ETTu&sXix. 


Nw%£X*a. 


UOIKlXtX. 


A<£oX/a. 


'hK^U^sXix. 


QxpyriXia, tx. 


'OfjiiXix. 


'AvTiCoXix, 


'ApysXix. 


Qx^yr,xix. 


UpoaoyAXtx. 


' A[Ji,(pi&oXix. 


KxKxfysXix. 


ArjXix. 


KoiXix. 


KxfJiQoXix. 


'E^xfysXix. 


'A^V^ix. 


'EyzoiXix, ru. 


UxXiiJi,Q,oXix. . j , ; 


' A-TTxfysXtx. 


Kt^h^ix. 


NxVTlXtX. 


'iKSo^^oXix. '■,, ■ , 


'ETTxfysXix. 


KxKO^r,xix. 


^iXix. 


^vXXoQoXix. .;,;:*; 


Ux^xfysXi». 


sr,POKXKO^'/lXtx. 


'A(piXix. 


'AKTivoQoXix. 


'AVTITTX^xfysXtX. 


Avcr^'r,xix. 


'OXiyo(piXix. 


KsPXVVoQoXix, 


'ia-xfysXix. 


'Ev^riXix. 


QsopiXix. 


'Ag-^o^oXix. 


'EKTxfysXix. 


'AvdiXix. 


AvKopiXix. 


'EXa{pc£cX/as. ... ■ ; 


'A-TTacrxfysXix. 


'EKrjXix. 


^tXo<piXix. 


'r-TTS^^oXix. 


U^oa-xfysXix. 
KuTxfysXix. 


'ASK-iiXix. 


Xor,^oOiXix. 


'ETTsa-QoXix. 


'EvkvjXix. 


'o^^opiXix. 


'EvdvQoXix. 


AsX/ci. 


<^iXxXX'/;XiX. 


UoXvipiXix. 


AxyuQoXtx. 


MeX/a. 


'ETTxXX^tjXix. 


r^oxiXiX. 


QoXix. 


'AfJLsXiu. 


' AXXsTTxXXrjXiX. 


IvvxiKXix. 


'AioXix. 


<i>iTJxj/,sXiX. 


UxpxXXr,xix. 


'E-rrxiKXix, tx. Ax- 


T^ttl^vifitoXix. 1. Tlacdii funt ftfla, noclu celebrata. 

2. Feftum cfl natalitium. 

3. Apud Hom. 11. «. conftituunt dotem, quae datur marito dcmulcendo. 

4. Euftath. ad Hom. 11. T- Lat. bellaria. 

5. Sunt fefta Dianae; ap. Plut. de Virt. :} AIA. 

KOAlX. 
AvCTiCOXKlC. 

'Evy.oXix. 

BHKoXlOi. 

'ASj^oXioi. 
Xupai,x,o[yi,oXioc.. 

' AVTOfA.0XtOt.. 

YloXioi. 

Qui^TroXix. 

AlTToXlX, TOC. 

rjTOt 
AiimXioc, Toc 
'LiToXioc. 
C^WKoXioc. 
'HoLXtgoXtoc. 

A-xpXtoc. 

Ay.goc^xpXtct.. 
MBXo^y^^oXtoc. 

Ac-xpXicc, 
Y\oX\joc(T-xpXioc. 
Kxicoc-xpXix. 
\x.^oxoXioc. 
TccvpoxoXix, 

OrvxoXtoc. 
UocvoTrXtoc. 

TlTipOTrXlOC. 

AvtXix. 

'rxix. 

AvXix. 
Aflii/Afas. 
®xvXix. 

AixvXix. AIA. 

MxvXix. 

MovxvXix. 

IvvxvXix. 

AttxvXix. 

EttxvXix, tx. 3 • 
'EvrxvXix. 

AypocvXix. 
©r^ocvXtx, 
<i>xvXix. 

'Aii^vXix. 

Ylxi^vXix, Tx, 4. 

n^oy,vXix. 

'OcTf^vXix. 

TTU[xvXix. 

EvXtx. 

'a£liX(q;. 

BaXix, lcov. xvT. r» 

/^aXBix. 
'aChXix. 
Atx^aXix. 

ETTftyA»». , 

IvfjC^isXix. 

'EtxxioSisXix. 

KxicoSisXia. 

'T^epo^aXix. 

'ATT^o^vXix. 

AvirQiiXix. 

'EvSaXix. 

'AoaXix. 

'ABioaXix. 

'E^iXohxix. AIA. 

U.oXvd\sXix. 

A(n;X(a:. 
lipo(rvXtx. 

N€KpO<7VXlX. 

TuA('a!. 
\liTvXix. 
AoTvXix, 
^Xix. 
Aia-xvXix. 
Evx^Xtx. 
UoXvoxXix, 
Bct>Xix. 
'E^xix. 
^£i^o}Xix. 
'A(p£iSuXix. 
KuXix. 
Axpo-rCuXtx. 
AkpokcoXix. 
MxKDOxcoXtx. 
lcroKcoXix. 
'ActkccXix. 
BpxxvKCoXiX, 
'AvifjcuXix, 
Kif/,uXiX. 

'AOfJLUXlX. 

UxvuXix. 
UuXix. 

MovoTTuXix. 

AXxTOTTuXiX. 
UXVTOTTuXix. 
'O^/OTTUXtX. 

AyspuXix. MIA. 

! Apy.xTuXia,. 
I 'AiTuXicc. 

'Au.x^TuXix. 

^ojXix. 

Mix. 

Afiix. 

AyxfiiX. 

Aiy«[/,ix. 
ETnyxj^ix. 

Q£jycci.c,ac, tx. 5. 

KoivoyxjAix. 

®v7iToyxyAX. 

'X7T£py«j,CiX, 

UoXvyxfjcix. 
EvKXfiix, Aup. avT. 

TiS £VKYl[JCiX, VjTOt 

£V<pyif^ix. 
Axfjcix, &. 
Axfjcix. 
QxXxfjcix. 
QxXxfiix. 

'EvQxXxjxix, tx, 6. 
Aovvxf/,ix, 
UoXvovva[jcicer, 
ExiO'X[/,ix. 
Txfjcix. 
BoTxfyCix, Tx. 7. 

M£(T07r0TX[,tiX. 

'o^v^£y[A.ix. 
K^o[jc[^vo^v^£y[jcix. 8 . 
'v.^op£vy[/.ix. 
BasXvyfitx. n 1. Caftra funt feu vallum Interpr. Ixx. ad 
Ezech. c. xix. 

2. Atticis erat feftum antiquiffimum, in quo 
Jovi facrificium fiebat. 

3. Conftituunt diem nuptiarum fecundam 
Poll. lib. iii. quae Lat. vocantur repotia. 

4. Dicuntur facrificia Ofiridis in ^Egypto. 5. Dicuntur facra Proferpinae. 

6. Hefychio funt placentae e papavere et fe- 
famo confe(flce. 

7. Pafcua funt Thucyd. 1. v. 

8. Vocatur foetidus olor, qualem eruclant, 
qui cepas ederint; Ariftoph. in Pace. i8 /vlfA. 


MIA. 


MIA. 


MIA. 


KaaiA.iu. 


Xlofj^fxtx. 


ncooowias. 


Antf/.TrucrjOocf/.ta. 4. 


'EfooyJa, 


lo-()fj.ix, rx. 


Tei^cocfitx, 


Bcrioncftta, ru. Kxt 5 


Mvioefji,ict. 


'ApovSfiiu. 


'AKOfliU. 


%cr,^Of/,'ia. 


'ovSiuiX. 


'Ev^v^fjJx. 


Ilapfjv.cy.cfynu. 3. 


Opiopcfitu. 


ncMfiia. 


'oXiyai'Ju. 


TT,boy.cfzix. 


AfjL(pi6pof^tu. 


Sr,vcix.ix. 


A'jxtf/.ix. 


Tvooy.cf/.ta. 


' AfA,<pl6p0U,tU. 


Avr,vsfx.iX.. 


ncX'ju:yAa. 


l>io(Tcy.cfx.ta. 


nccXivchOfjLtu. 


HfS^c/». 


'EicXifj!.ia. 


Kcsuvcy.iU. 


'l77TTO^0fjcix, ru. 


A7-c£,u,/q:. 


BaXijw/a. 


nuoai'Of/.tu. 


'iTrTrolcofjLtx, 


'A^refiix. 


napcifjr.ix. . 


Ayoow.cfjcta, 


' ApficuroOpcfJLta. 


' AKxor,fA,ia.. 


'Ai(rif/Ja... 


E.7rii'oij(,tx. 


Ji^Spof,cta. 


nx-<iruy.xcr,fjutx. I . 


'.\rif><.ia. 


' AvrtvofA,tx. 


Aurofjcta. 


'TL-xe^Vif/Au. 


'E7rirtf/.la. 


natocvcfitx. 


'Of/.puXrircfMX. 


'E7nSrfA.iu. 


<ln\orifji.>u. 


Kpsc/CfyCtu, 


Zra(pvXrirof^ta, 


nu^STTiSrif^iu. 


'A(piXorifj,ta. 


rvvxt}coi'Of/,tx, 


KuXxfjcrircfji,tx. 


'EMCXf^lu. 


'Of.oriiJAU. 


'Oty.ovcf/.tu, 


'Evrcf/,ta, rx. 


Tlxvexfitu. 


'lc-crif/Ja. 


npOCIKCVCf,CtU. 


'S.vvrofjctu. . -, ' 


'EvSrif^ia. 


E^i(rorifji,iu. 


'A7roiKovof/,ta. 


^XeQ.orofji,ia. 


"^.TTcSrf/.iX. 


'0(p9uXf/,la. 


Aypovoy.ta. 


'ViCprofjnu. 


7.XfA.ix, 


KotXc(p^xXfJt,tu. 


KXr;(Joict.ita. 


ASorofjLtu. 


Kvr,cLix. 


'yyoc(p^xXf,(.toc. 


Xetpovof^iU. 


' AprripiorofjLtx. 


rxc^cmr,fj.ix. 


'E.rsaop9uXf/Aa. 


narpovcfjLtu. 


'OfjL(puXcrofjna. 


'r^rfXix.^ 


^y.Xrjac(p9xXf/AU. 


n^ovof/,ta. 


'rXorofitcc. 


AiO(rr;f.iix. 


■zriiopSuXf^ta. 


Afpci'Cf/,tu. 


PVfjLOTOfjbtX. 


'rc^o^r,fjLiX. 


fo^popOaXf^ia. 2, 


Tag-^cicf/,tu. 


KsvoTOfJLta. '■' ' 


BXx(j(pr,fj.iX. 


'ArcXfyCix. 


'\(rc'JCf/.tx, 


Y.XtVOTOfJHU. ■ > ' 


Av<r(pif<f^tx. 


'E-oroXf/.tx, 


' Aorovof/.tu. 


A-TrOTOfjLtU, •'-•■ 


'E.v(pr,fj.ta. 


Af/.u.ix. 


Avrcvcfztu. 


nvpoTOf/,ta. • - 


E'7Tt^x(;fx,tx. 


Wccfif^ka. 


Ava-vof/.tx, 


'Ef^^pVOTOfJLtU. 


Iv^xSfitu. 


' E.-oyoxfA.fi.ta. 


'E-.vvcL(.tx. 


Apvorof,ctx. 


'i^fi!u. 


KcooLLta. 


Afvvcf/.tx. 


L^fXprofita. 


'A^Sfiiu. 


'OiKcaofiic^ 


A&oof.(.tx. 


'O^yjirofiia,-^-- ' -^ 1. Vocatur ftudium, cujus bonorum fiiies 
habentur divitirc, malorurn vero paupertas; 
adecque vere ftudium ditefcendi. 

2. Dicitur palpebrarum fcabrities; Diofc. 
1. i. c. 83. 

3. Lat. virginum cura; ap. Nazianz. 4. Certamen erat, in quo lampades curHm 
atque viciflim traduntur. Alio item nomine 
vocabatur ^.a^uraJirr; aV'5 Interpr. Ariftoph. in 
Ran. 

5. Fcflum erat Athenis, quod clamitando 
pcragebatur ; ap. Plut, in Thef. MfA. KIA. NIA. 19 JLBSTCfikX, 


Ava-7rcTf/.ix. 


MeTCJVVtciu. 


TuvaiKOfjCKViK. 


KoiKOg-Cf^iOi. 


l-.VTTOTfyCIK. 


AvTCrnuf/.ix. 


\)lKCIXKVia. 


XaXo^of4,ix. I . 


\\5vfJ.lX. 


noXu!<ivvfx.tx. 


V.ioc-Xof/.aitx. 


Ks/Asf-OjtAta. 


'Vx^Vfjclx. 


'ETyjTVfjttx. 


'EevOfJLK-JiK, 


Bc^^^cc^rjg-of/,iai. 


Ai9vfx.ix, 


K.XK0XVf/.tC(. 2. 


Axif/.ovofA.KVia. 


AciCocs-of/.ia.. 


E7n9vf4,tx. 


Evyjjf^iK- 


Ao'foi/.KViK. 


'EXi.diOO^CfJHX. 


'EK&VfJCia. 


nevTxopaxfjJx. 


\7T7rOf/KVtOC. ' 


'AX.O0fOf4,iOi. 


'Ev9vf/,ix. 


nevTe^payf/ix. 


.\vdpcfjcKVia. 


U^o;ofJi.loi. 


KxKoSvfiix. 


'Of^Kixf^^tcc. 


Macof/xvix. 


A'hpog-of/,iK. 


'OfJCoQvfJCtX. 


'Of.tOXIXf'1-K'^' 


EpCOTCLCKVIK. 


'Evgofjcioc.. 


Aet7To9vfJiiK. 


Aoxf^'K. 


'Tv(pof/,KViK. 


Ua.-)(u^ofAioc. 


MxKpoQvfjcia. 


Neoxf/ia. 


Epcof^aviK. 


B0X^fA.tOi. 


MlK^o9vfA.iX. 


AtKpCVXf/-iK. 


AKKovavia. 


AiTrrchpfjiiK. 


n^oGuf/.ix. 


' ATToQcljfJClX. 


nxviK, TK. 4. 


AKepfiix. 


AvaSvfiix. 


MrjTpoKcofiix. 3. 


nxvia. 


nxva-Tre^fx.ix. 


BupvSvf/,ta. 


I.VVCi}fitX. 


'TlTravix. 


noX-j(Tiri^fjLtK. 


'EvQvfjcix. 


'tTrepcofjctx. 


'LTTO.VtK. 


Li^v<reauix. 


TXVKuSvfA,iX. 


'AKpCOfAtK, 


T.ypavix. ' Op<p, 


Eus^f/.tx. 


'0(^vdvf,ctx. 


' AviK, 


Aopxvia. 


'Oofiici. 


AtKXKUfiiX. 


' AypiKvix. 


'oXiyoopavia. 


'Axv^fi'x. 


neVTKKUf/tX. 


Bxa-KxviK. 


Evdpavia. 


'AGecTf^tx. 


'T^lKUfiiX. 


AKVKKVtX. 


Te^xvix. 


TlooSea-fit». 


ETepovvfiiX. 


AevKxvix. 


e^avix. 


AoCTfiiX. 


&ea>vvfjclx. 


AXaviK. 


Koavix. 


AaocTf^ix. 


AlUVVfJClX. 


MeXxviK. 


'Uf.tiKpaviK. 


KxKOCfltX. 


Tpiuvufjcix. 


'ETTlTTeXKViK. 


V.Te^oKpxvix. J 


MeTXKocrfA,ix, t«. 


OfyCt>}VVf.CIX. 


'AXnrXKViK. 


QriXuK^xvia. 


^iXoxoa-f^U. 


I.VVU)VVfj(,iX. 


XXkvik. 


OupxviK, Toi, 


EuKoa-fjLtx. 


'ETTCilVUf^lX. 


Mkvik. 


Gupxvia. 


Ava-oa-f^ctx. 


nx^oovufA.ix. 


TVVXlfyCXVtK. 


AKpnpxvix. 


Hmoa-f^ix. 


4'epci)vvfA.ix. 


'OpTUyCf^KViK. 


Txvix. 


Evoa-fyLix. 


nXT^CilVVfJAX. 


nKidofjcKVta. 


Bktkvix, tcx,. 


UoXvoa-fAix. 


npoa-cavvf/tx. 


OpViQofZXVlK. 


'OTTTXliK. 1. Efl, quum vox tanquam in receflu au- 
ditur. 

2. Medicis eft malus fuccus et humor j ap. 
Gal. cujus contraria eft Ev^^tyV.a!, 3. Vicoi-um omnium prajcipuus dicitur coii 
modo, quo /^«r^oV<.Ai; omnium urbium princcp- 

4. Feftum Pani facrum. 

5. Morbus eft, quo medium capitis infeftatur B^srjccvtx. 


Au^oPevioi. 


naXivaivici, 


V.TTatKvta, AaK, avr) 


'rccvlx. 


Mia-o^evia,. 


TKorcCivia. 


r-i erTiico-Tna. 


'Lvoivta.. 


®pa<Tv^evia. 


Avuoivia, 


'Oxvia. 


'A(puvia.. 


Uivia. 


VaKivia. 


'AoKvia. 


't7Teavi<poi.vitx,. 


'EKrevia. 


IvyxXtvia. 


Arepa[/.via. 


'ETTKpKVtOC, rci. I . 


'?vr,pevia. 


Kaftivia. 


Aeijivix. 


Qeo<pavtoi, rcc. 2. 


'Hvia. 


Qeoivia, ra. 0. 


'Aueptt/.via, 


©eoipoivtoi. 


'EvSrjvia. 


riiSotvta. 


Evuf/..yia, 


'o^<poiViOi, 


"CfA.oiTx.yjvtx. 


Uauroicvta. 


UoXvf/viu, 


A«%av/a. 


I.vc-y.Yjvia. 


Ravdcivia. 


Tvpavvix. 


'Afirix<xvtoi. 


EfjLi/.7ivta, ra. 5. 


l\r,fA.o^oivia. 


Bperavviu. 


Bwf^Tiyf^KV lOi. 


Qsof/'iivia. 


KpeuSotvia. 


'Ayevvia. ' 


KoiKOf.f/j^avioi. 


^sof.(.r,vioi. 


KaXXiotvia. 


B^ivvix, ru. 


'Evf^r.xavtci. 


\ipofi,r,via, ra. 6. 


^ laXOaKOivia. 


'Ayoviu. 


IloXVf/.Tl^OiVtX.. 


lepofA,riV'.cc. 


^HXoiVta. 


AeKuyoviu. 


'Cvhvtoi. 3. 


lKorof/yr,vix. 


AXXoaia. 


Atyovia. 


naD&evia. 


Zo(pofyt.r;via. 


ETTOtvia. 


'oXtyoviu. 1 0. 


'EXivix. 


^i^of.(.'/]via. 


Ylapotvia. 


T^iyovia. 


'AXiccevtoi. 


Niif.crivia. 


'Evoivia. 


Terltyoviu. 


lLvfifj.evtot. 


'Apyo-Trr.via. 


YloXvoivia, 


BXa^,'iyoviu. 


'AXctXKO[/,evict. 


Irzvia. 


TX<^tvia. 


Uuiooyoviu. 


'E.vdvo[i(,evioi. 


Av^rjVia, 


'PtXavQpojTTtvia, 


Oeoycvix, 


\\^f^evia. 


'trivia. 


Opivta, 


'OpvtSoyovia. 


'Arfxiviu. 


Kvr,via, 


F.Xeu(rtvia, ra. 9. 


'A^^awyof/a. 


's.vcvfjLevix, 


Zvr,via. 


'Arezvix, 


TeXetoyoviu, 


^evtoi. 


'Axmx. 


'A^piXor-Kvia, 


'Ap'pevoyoviu, 


'A^jvix. 


Katvia. 


MicroT-Kvia, 


TeKvoyovia. 


Qtcrtvioi. ru 4. 


Eyy.aivia, rd. J. 


Aug-e>ivtx. 


Ku^TToyovia. 


'iO!o|?K«. 


i\v'j'/Xxivia. 


'EureKvia, 


AvSpuTToyoviU, 


Tlporevia. 


Az&aivia, 


UoXureKvia, 


Kripoyoviu, 1. I.umir-^.ria funt Nazianz. 

2. Df.i cti: apparitio ; ap. eund. 

3. Ap. Flat. in Thcrei. p. 176. 

4. I' ;:ftum cr.u foicnnc Jcorum omnium. 

5. Fceminarum funt menftrua; qualia 'ij/^jj.y,va, 
1:»« vocat Sophocl. 

6. Cujufvis menfis priir.ne funt facra dici ; 
spucl Thucyd. et Gaz. de R'Icnf. 

7. Primitivx erant Judasorum, quas deo of- ferebant dic quodam facro, in memoriam re- 
ftaurati tcmpli Hierofolymitani pofV captivita- 
tem in Perfuie diuturnam. 

8. Sunt Bacchanalia fefta ; Bacchus cnim 
Sioiioj vocatur Helychio, ejufque tcmplum StoJFio». 

g. Cereris funtinyftica facra, ab Atticis ce- 
lebrata. 

10. WKaT. rr^uray. 32 1. NIA. 

Xeiooyovioi. 

ZuoyovKx. 

^Euyovix. 

QyjXvyovix. 

YloXvyovioi. 

MxKsiovioi. 

^iXi/ldoi'ioi. 

'Af^ocrvidovioi. I. 

'A<pdovitx. 

TlKiovta. 

Yiovloc 

AiaKovix. 

AuTooiPcy.ovtoc. 

Hyei^ovtx. 

Kifioef^ovioi. 

'AOO!,Vlf/,OVtOi. 

'AorjfAOVta. 

@rif/,ovioi. 

^Ttif^ovtat, 

'EVflfA.OVlOi. 

ifjiovioi. 

AeiiTtOKif^ovioi. 
KoiKodoiifiovtx. 
Av(roocif/,ovtai. 
EvSoiifiovtoi. 
Bct^vSoiifyiovtx. 
QeifjLovioi. 

YiKKOSifXOVtX. 

Av(retfxoviOi. 
ZTeXf/.ovix. 
A^fjiovix. 
llXevfiovix. NIA. 

r[spi7rXevf/.ovix. 
Ylvevfxovtx. 
Apvfjiovix. '0^(b. 
UspiTTvevf^ovtx. 2. 
<Pv<rioyvci)fji,ovix, 

'AKpO^OVtX. 

A-rroviX. 
'PeosTrovtx. 
Ty;7rovix. 
YsviTrovtx, 
<l>vyo7rovtx. 

MXTXIOTTOVIX. 
<^lX0770VlX. 
Xn^OTTOVtX. 
noXVTTOVtX. 3. 
TSCOTTOViX. 

Kpovix, Tx. 4. 

nxox(ppovtx. 

'T\p7jXo<p^ovtx. 

Xcovtx. 

Avcrovtx, 

ATOVtX. 

TeiTovix. 

TsKTOViX. 
A^X^TSKTOViX, 
TlxidOKTOViX, 

KV^IOKTOVIX. 
AlfX,OKTOVlX, 

Rx^dsVOKTOVtX. 
^SVOKTOVtX, 
TSKVOKTOVIX. 
TvpxVVOKTOVtX. ^OVOKTOVIX. 

'AvSpOKTOViX, 

nXTOOKTOVtX. 

MrjTpoKTOvtx. [ai/«X. 

XVOKTOViX. 
BpB(pOKTOVia. 

' ASsX(pOKT0ViX. 

'Evtovix. 

ZvVTOVtX. 

XopOOTOViX. 

'OTTKT^OTOViX. 

'Ef/,Tr^oirSoToiix, 

MoVOTOViX. 

Xa^OTOViX. 

Aixxe^ooTOvtx. 

KxTx^apoTOvtx, 

Ey^etpoTovtx. 

Eiriy^ei^OTOvtx. 

AvTfxeipoTOvtx. 

ATro-xiipoTOVix. 

'EvTOVtX. 
BpVTOVtX. 

B^vovix. 

'AfA.<ptKrvovtx. 

i'ovix. 

Mixipovtx, 

Mxyo<povtx. 

Ylxtao<povix. 

AXXvjXo(povix. 
AoXo<povtx, 
Bsvo<povix. 

Avipo<povix. NIA. 

Mvri^ri^o(povix. 
Bapovix. 

KXTTVtX, 

' AvxhiTTvix, 

TTTVtX. 
AVTTVtX. 

AypvTTvtx. 

Mi(rdxpvix. 

<PXTVIX, TX. i 
<i>XTVlX. 

TeiTVtx. 

YlCTVIX. 
BpXVViX, TX, 

^tXoyvvtx. 
Yleptciiavvix. 

'Ncoovvix. 

'Avoiivvix. 

'XTrs^uiSvvix. 

Xxf4,£VVlX. 

'AvsvSvvix, 

Kvvtx. 

Ao(pvix. 

'A^xxvix. 

Ev<r7rXxy)(Vix 

'Arsxvix. ^ 

KxXXiTSxvix. 

MxTXlOTSXytX. 

KxKOTS)(ytx. 
^iXoTSxytx, 
XeipoTSyQiix. 
Evrsxytx, 
Ylxi-xyix. 1. An vero -r-l apa|>ik'.ia; quSE et \:-n>.oi.ra. VO- 

caiitur, luntque claviculi, qui e plauftro rotani 
exirc prohibent. 

2. Pulmonis eft exulceratio, et inflammatio 
cuni febre acuta ct rcfpirandi difficultate ; ap. 
Gal. ad GIp.uc. Aiarcelf. Diofcor. <^c. 3. U>.xT. 'Ej^cr. p. 133. 

4. Feila funt Saturnaiia, in bonorem Saturnl 
inftituta. 

5. An autem i «paTMa; Lat. pr.xfepe, ftu cap- 
fula dcntium, in qua collocantur; .np. Ga!. 1. v. NIA. •Lvi^TTOLiXViet: 


IfZUViU. 


l.Uf/,(puvfa~.-- 


Tlourzrroxriu,. 


K^ojoTrciiXVM, m- 1 . 


Aeif/Mviu. 


'Acuf.iipuvix. 


AbiTTrpx^iu. 


Ay%y<«:- ,,v. - ■■,.-; 


e!f.cuviu. 


KuKO<pooviu. 


'EVTT^X^ix. . 


rW>/lK. ' — _ • :. .," 


Klf^LcllVtU, TOC. 


MsyuXopuviu, 


Arurtu. . 


'A-ycaVicx, 


Af/f/,uviu. 


'Ofjcopuviu. 


A.<TUVTU^ia, . 


'Acrpocpwyupix. 


'Exuf/fiuvtu. 


Kevo<puviSi. 


AenroTurioi, 


'Aa-^pxoccyuvicc. 


Kotvuvloc. 


'Luxvopuviu. 


Anrorxriu. 


Tirmyco/ici. 


K^ivuvicx.. 


'ETBpo^puvioi, 


'EUTX^iu. 


'Epycavtoc,. . . •.: -, 


Boci>vtu. 


MiiiooCpuvtu,. 


AePiCK. 


'a^uivioc. .""■>.- •<<;; 


'HTrTTUViU. - 


AXstTopo<pciiviu, 


'ETTi^e^ta, .-ji 


Tlca-e.^civtx, xa. 2.. 


'Apuvtcc. - ■ 


Au7r^o<puviu, 


Tle^tSe^tu, T».. 


Uocrs-.oiivtcc. - 


Au^oocovtu, ; : . 


AnrTo<pmioi, . . . 


'Ev^sPiu. 


'Pooiovicc. 


Aypctjvtu. 


Aucr<puviu. 


'Avsria. ■ 


'PcSuvici. 


Tspuvtu. 


Evpuviu. 


TlXscve^ia.-r . .: 


KXsecvta. , 


Ks^uviu, 


noXv(puviu, 


Metovsriu. 


MoSuvtoc. . , 


A'^pcavtu.. ■ 


'O^upuvix. 


'Avo^sliu. 


'luvioc. 


Av.puvku. 


Bu^uptivici.: 


'Arru^ePiu. . . 


\covtcc. 


Bpuupuviu. 


Qpucucpuviu, 


' ATTpccreriu. 


i^tcctuvtcc. 


Aupuviu, 


Tu(puviu, 


'Euez^iu. 


IlUtCOViOC. . 


'la-uviu^ 


'o^/uviu. 


Kuyj^iu.^ . 


'Ocr-Trptuvtoc. •',•..■ 


'Eicruvix. 


'.\lix. 


UupuTrXTj^iu.. 


"ZccXuy.uvtcc, ^ • . 


AeKXTcoviu, Tu 4. 


KoplxPix. 


'UfiiTrXrizia. 


'aXoivicc. 


KiiUTUvioC, , 


TuXu^iu. 


'Ave^Tri-^XTi^ia. 


TeXcovtci. 


'\TO)viu. 


' A-TruouXXuztx. 


'EfA,-nrXr,riu. 


'ATToXKUViCi,. 


ZiTUviu. 


'A<pvXa^iu, 


Tluyo7rX-/j^ia. 


KoXuVtCC, \TQ'iq 'H- 


Euuvtu. . , . 


AfMx^iu, 


' ATroTrXvilia. ( 


\t'tQii Toi<poq'i<;iv. 


Xixuuvtu, . 


'Afiunx, 


'lliu. 


ii.tuuXuvtci, 


Wuuviu, 


'.Avu^iu. . 


'Af,ciria. "..5 


KuvXciJVtoc. 


B^uuvioi. ■ 


Xei^mu^iu. 5. 


'E7rifj.i^ia. 


1-Kccijt.cavix. 


Acpuviu, 


'ATTuPiu, 


'Oliu. 


TiXuiJcccvix, 


Aiufpuviu. , . 


ATupuKtoe. . . - 


Aoncucoriu.^ 


Q'/;[/,uviu. 


nu^u(puviu, . 


' ATTpXi^iu. 


fev^oSoPiu, 


'a6j.iuviu. 


KuXXi(puviu. 


'ihoTr^xPia, 


'o^Go^oPix. 6. 1. Lat. crepitacula ct crcpuiidia. 

2. Sunt tefta Neptuno facra. 

3. Lat. niollitics; ap. Alciphr^ in epift. ita 
dicta a Salacone, Autolyci patre, ob mollitiem 
iniamy. 4. Sunt Jecimne, iiiter tributa notiffimre. 

5. Lat. nianuale opificium: qualis operarios 
j/sijo.ay.-a? vocat Hcrodot. lib. i. 

6. Galeno cft ftupor corporis mcntifque. Koizo^s^ioi. 


" .\7rX0icc. 


'E-niTTVOix. 


' Ayootx. 


<lhXodo^toi. 


'AvTiTrXoioc. . 


' AvTi-rtvoix. 


Aixooix. 


'AXXoSo^tx. 


lv[4,7rXotac. 


"E.iJL-rTVOtx. 


KxKOX^otx. 


'OfiO^o^Jci. . 


'OfA.o7rXotx. 


lUfJ.~VOIX. 


.\SVKOXPCiX. 


Y.iV0^QlU. 


' ETBgoTrXoix. 


' .\7TC7r'J0IX. 


'Of/.cyjioix. 


'ETe^o^oPix. 


'EvTrXofoc. 


SUC-TTVCIX. 1. 


AuiTX^OiX. 


'V.vh^iot.. 


' EvTrXotac. 


''euttvoix. 


' Evxpoix. 


'EvToPiot.. 


'TTreo(pXoici. 


Aucrvoix. 


noXvxgoix. 


' AvvTTocg^tgC; 


"Avoicc. 


Bpxcuvoix. 


'Evtroix. 


TXoif.cv^ioc. 


AlOCVOlK. 


"Euvoix. 


TlToix, KXl. 


' ATTOfJbUZtOC. 


Hupccvotoc. 


IloXuvoix. 


TlTOlX. 


'Ay^vrioc. 


Merxvoicc. 


Txxuvcix. 


ASKXXOIX. 


'A(r<pvzicc. 


" AyvoioL. 


'AvTUyoxvctx. 


"i-oicc. 


'Otf^u^ioc. 


WiTocyvoioc. 


Tloix. 


'Airix. 


Mvo) ^ioc. 


Qeoyvoioc. 


'OttcTx. 


AxT^xTrix. 


"Otu. 


' Aivoyvotoc. 


"Toix. 


' AKxvQosTrix. 


Oix. 


'ETrivotoc, 


'Voix. 


'EvSTTix. 


•LdsvsQotcc. 


TlBgivoiK. 


' Ap'goiX. 


'Ev6uS7Tix. 


'HegiSoiOi. •. 


'Ayxivotx. 


Aoycdx^goix. 


TToXvsTrix. 


TloXvaOicc. 


"Ekvoicc.. 


Atxgg^oix. 2. 


'Aa-KXriTTtx, tx. 5 


Aoioc. 


Mvoicc. 


AvxggOtx. 


SijTr/a. 


eotd. 


Evvoioc. 


MsTxg'(^oix. 


'EKXsiTTix. 


({•iXyjKCtcc. 


luvvoicc. 


TlxXig'goix, 


Ava-sXTTix. 


'Av'/]Ko\'cc. 


KOCKOVOIX. 


'ETTipbOlX. 


'Evf^oXTrix. . 


Auo"ij«fli'a. 


MeyocXovoix. 


.\ifj.og'^oix. 3. 


'i'oXoKOf^7riac. 


'EvrjKotx. 


'Ofiovoix. 


Tovcggoix. 4. 


Ao^oKOf/.7ria. 


'o^vyjxoix. 


'Attcvoix. 


ATToggoix. 


'At9xXoKOf/.7rix. 


Boc^v^Kotx. 


'Tttovoix. 


'TOgoggoix. 


U^o7rof/.7rix. 


.OzvKoYoc. 


n^ovoix. 


TiuoggOM. 


liTOTrof^Trix. 


AoToc. 


Aixovoix. 


luf^oix. 


OXvfA,7rtx, tx. 6. 


MriTgecXoiO!., 


"Attvoix. 


"Ev^cix. 


OXvfi^rix. 


TXolu. 


' AVXTVVOIX. 


Xficix. 


'AiSiOTrix. 1. Dicitiir refpirandi diflicultas, feu fpiritus 
anguftia ; Celf. 1. iv. c. 4. 

2. Profluvium eft ventris pcr rcfolutlonem 
alvi ; ap. Suid. 

3. Qure et MiA.offayici vocatur Diofcor. lib. ii. 
eft fanguinis flu.xus. 

4. Plinio eft profluvium geniturns. Unde y.n-fiTr. dicuntur, qui feminis fluxum patiuntur, 
Moyf. in Levit. c. ii. 

5. Ut et 'AcxXnmna, funt fefta .fffculapii : ap. 
Poll. 1. i. 

6. Certamina funt Olympia, quinto quolibet 
anno in hoiiorem Jovis celebrata. 44 'OpTVyOKOTTlX. 


'AT^CTfix. 


TVCO[A.0TV7rtX, 


NXVKX^IX. 


X^eoKOTrto!.. 


EKTp07riX. 


J.TepVOTVTTtX. 


'iXxpix, 


XxXK^OKOTTtX. 


Ap^ai0Tpo7rix, 


XopoTV7rtx, 


'Afjcxpix. 


AlGoKOTTlU. 


'0[.t.oiOTpo7rix. 


AiKU7rix. 


Kx[jcxpix. 


MsXOKOTTtOl. 


KxK0Tp07rix. 


tiVKTxXUTrix. 


Txy[A.oc^tx, Tcc. 


EVXOKOTTIX. 


Aug-poTrix. 


'EgxXu)7rix. 


Ev[ixpiX. 


BaXoKOTTiBi. 


'EvT^07rix. 


' AvXcis7rtx. 


'Ay^iox^vx^tx. 


Ayj[/..0K07rtu. 


UoXuTpo^rtx. 


"LvXoiTrix. 


AiTrxpix. 


Ao^oK07rta. 


'AT07rix. 


' AvtaTrix. 


' AXtirxpix. 


'ATiaOKOTTleC. 


'A<pt7r7rix. 


'Evci)7rix, Tx. 


?V7rxpix. 


'F.TEpOK07rtX. 


K.xp7rtx. 


Upoevoo7rix. 


NxVKDXpiX, TX 


'Eu^0K07rici. 


AKxpTrix. 


'Af^evco7rix. 


MvTxoix. 


noXiTOKOTrix, 


YlxyKxoTrix, 


n^ccrevu^TTtx. 


ETxptx, 


iKOTricc. 


Kx).XtKxo7rix. 


'oXiyxv9ou7rix. 3. 


UxXTx^ix, 


'ETri(7K07rIoe.. 


'E7riKxo7rix. 


AvKxvSpu7rtx. 4. 


^'Xvxpix. 


' KkKOdKOTrix, 


ne^iKx^Trix. 


i^iXxvdpu^rix. 


I^rjpxptx. 


'OTrXo(rK07rtoi. 


O^itKxpTrix. 


'A<piXxvd^u9i». 


ne^iXx^ix, 


@wo(rK07rtat. 


UpuiKxpTrix, 


' ATTxv^puTrix. 


B^ix. 


OicovocrK07rioi. 


KxKOKxpTrix. 


Mi(rxvdpu7rix. 


'E7riya[jc^piu. 


' Aipo<rK07ricc, 


MtKpoKxp7rix. 


TloXvxvSpuTrix. 


Me(Tri[jL^^ix. 


'lepo(TK07rt(x. 


Xpyii^QKxpTrix. 


le[cvo7r^ocru7rix. 


'0[c^^ix. 


QeoiTpO!TKC7rtX. 


'EvKxoTrix. 


'Ev7rpo(ru7rtx. 


Avo[iQptx. 


'£l^o(rK07rix. 


noXvKx^7rix. 


'0^vu7rix. 


E7ro[jcZpia. 


'li7rxT0(rK07rix. 


\UTx00p7rtx, TX. 2, 


Av(ru7rix. 


Ayptx, 


TepXTOCTKQTrix. 


'AXv7rix. 


Evcru7rix. 


'Avxy^ix. 


'EvKOTrix. 


'A^X^TVTrix. 


'AfJcCXvuTrix. 


Bociy^ix, TOi. 


X^eCiKOTTiX. 


XxfAxtTV7rtx. 


MvuTrix. 


Avcrxyoix. 


hoTrix. 


XopoiTVTrix. 


'A^ix. 


'Evxypix. 


^KoXOTTtX. 


'AVTtTVTrix. 


Kx^yiZx^ix. 


Moix<xy^ix, Tx 


Q>£07rpo7rix,. l. 


QeoTVTrix. 


Mtxpix. 


Zuy^ix. 


'Avoo'po7rix. 


Zr,XoTV7rix. 


Kxoix. 


'A^^ix. 


'liTof^OTrix, 


AXXy;XorV7rtx. 


MxKxoix. 


UpoKxQeopix. I. Oraculum audit Homero II. d. 
Z. Et ^iTa^-Triff/ictTa Hcrinol.io fuiit bellaria, 
qux ivioiir^Hx funt Suidae. 

3. Hominum penuria dicitur Xenoph. 

4. Ita V ocatur afteiElio mclancholica, qua hi- 
borantcs infaiiire vidcntur; r.pud C;el. 1. xiv. 
c. 15. 5. Jumenta vocantur, res ncccflarias baju- 
lantia. 

6. An vero txvy.^x^ixx, ^ txvn^xTiKa ; qux funt 
res tribuum. Harpocr. 

7. Sunt fpolia, feu \xfv^x. 

8. Adulterii deprehenfio, ap. Hom. PIA. 

Ufii^roKadi^PiCit 1 < 

'LUVcOoiK. 
TlpOiS^IK. 

llocoeSpioi. 

*A«oo/«. 

Avootct. 
AvdPiOi, 
'oXtyxySpia, 
KoiKoavSpioi. 

^iXoivSoix. 
Hoixoii/S^ix. 
'AvuvSoik, 
AetTTOivop 'EvxvSh V^iOi, 7^iX. 

Aef^KvSptoi. 
'rSoJx. 
Avooix. 
'AvvSJx, 
'EvuSptx, 
UoXmhi», 
E(pijopiCi, 
Aet^/'joptx. 

AiOiX. 

EvxeoiK. 

'EKsv&e^nx, Tx. 2, 
EXsvSepix. m. 

\\vzKevdepiK. 

'ATTsKev^epiK. 

Zsyepix, 

i^^eniK. 

nispiK. 

EVKI^SpiK. 

Oeou,7jf/,spi«, 
XTrepyji^eoiK, 
A7;(rr,y,spix, 
^v<rvifA.epiK, 
l<rij[/,spiK, 
Evri[^spiK, 

'E(p-,1[ASpiOi. 

'if/SPiK, 

'AVTII4.eptK. 

MeyKXoiy(,sotx, 

^&OVSptK. 

AipersptK. 
'aQsXtsJk. 
AetsvTe^ix, 
C>.v(revTepix. 

UTSpiX, 

KKpTepix. 

'T'?repTSoix. 
'As^e^iX. 
Evsoix. 
S%£^«/«. 
'Evx^^ioi' 
l^-fipix. 

KvQ,'fl^lX, TX, 

'Evyvpix. 1. Ciceroni ed: locus primaiius, occurrit in 
Evangel. Matth. c. xxiii. 

2. Lat. ceitamen Epinicium pro libertatci 
ap. Plut. iii Perf. 

3. n^ar. Sd^. 223. 

4. ip.aT. r«?. 223. 

5. Inftrumentum nauticum, quo maris alti- 
■tudiaem e.xplorant. Cujus fynonymum eft iSoxi.:, Aoyo^T^otx. 

QmiK. 

'A^^yjjx, 

U.e^o^-/lpiK, 3 . 

'Ay6^cii'7ro()-/!Pix. 4. 

Mo^d"/lpiK. 

Krijx. 

MsKtz-/;pix, 

AKrjoix, TK. 

'AKKTipix, 

nxyKKrjpix, 

'OKoKKripia, 

iKKmtx. 

^varKKripix. 

NxuKKmix, 

'EvKKripix, 

Me(rofJi,rjpix, tk. 

OKvri^ix. 

UovrjpiK. 

MiCOTTOvripix, 

AVKTTYI^ia. 

Yla^vipici. 

ATrjptx. 

BxTrotK. 

AtxQxTrioix. 

niipxTrmix. 

KKTa7reiPKTri3ix. ^, 

TsTp«,^aT/jpix. 

iKSTriPiX. 
i\V<TST1i:piK. 

'EvsTripix, PIA. 

A(psTr;pia. 
'liyriTijpix. 
AvKriTrjpiK. 
U^OTy^ai^riTriPsa. 
'/.r,Tr,r;;oix, tx. 
ECTtTriPlX, TX. "^ 
KXA Y 

'Et(riT'i;ptx, Tx.J 
'AKrripix. 

BXKT'/!OtX. 
KXTlKTrjptX. 

'AfA,xxnrriJoi. 

I.-YviTripta, 

^vKKKrripix. 

Mxif/,XKTripix. 

I,<pxKT't;pia. 

UKPK^OsyKTripia. 

AKKT'.IOiX. 

ZevKTrjotx. 

"HvKT-i^^ta. 
AQsKrrjJa. 
MeKavTri^ia. 
KevTi^pta. 
'Ev$OVTr;^ix. 
HxTevdvvrrioix. 
KaKKvvrripia, tx. 
nKvvT^^^ia, T(x.. 
' AvxKaKvTTTrioia. 

'EyKxKVTTTilplX. 

iTVTTTripta. 
AoTripix. i. e. pcrpendiculum nauticum. Belg. diep-loot. 

6. Pdria funt rorj j3oea-«»ir«j'oi,-, i. e. tortur» 
inftrumentis. 

7. Vocantur Calendje Januarii, quibus totus 
magiftratus apparebat Athenis; apud Do- 

modh. ■CTsgi OTajafT^. 

8. Feflum Atticum. a6 P14. PIA. PIA, ei^TTjota. 


Aici^iSpta. 


noXvx^^oici- 


ATTVjyooia. 


'TTreoT-Mtot., loc. I. 


navoXs9^tx. 


'olvx^oia. 


'ETTViyo^ia. 


^OiViO(.(;v,oioi., ra. 


navcoXe9^ix. 


0pa(r'j%?<pia. 


ToTT-^yo^ia. 


'Ovoi^ug^/i^ta., roc. 2. 


\\i9ata. 


Tax^X^S^°^' 


Uapviyoata, 


I^^af^Ji'''*- 


AiuiSpia. 


Moioia. 


'lcTviyopia. 


'Avdef/ioioc, TOi. 3. 


V.i^at9pta. 


Tsr^aixci^ia. 


'Eitrviyopia. 


'Ctvr,gv,^ict, ra. 


YJKti9^'ta. 


Atfictpta, 


npo(rv]yoaia. 


'Avdigvj^toi, -a.. 4. 


''Evd^toc, TOC. 


Tptf.t,oipia. 


' ATT^ocr-^yc^ia. 


Bo;b«A(5-')jpi«. 


Avap9pta. 


MefA.Vfiif^otpta. 


'EvTT^oa-viyo^ia. 


luyKcofx.ig-yi^tx, roc. 5. 


'o^9^ia. 


' Af^fjictpia. 


KaTV,ycpia. 


'Otvig^Tj^to!., rci. 


I.KoXv9pta, ra. 8. 


'l(TOfJi.otoia. 


' AvTty,aT'/iyoata 


U^oxccotgTMtoi,, rci. 6. 


®EC(rex^pia. 


EvLt.cipta. 


npoKaTr,yooia. 


'rcr,^{o!.. 


^ai9^ta. 


'Axpia. 


'Evviyo^iu. 


'Avg-v,ctx. 


'Aiy.ataia, 


TpivaKpta. 


'T^viyo^iu. 


nsvgv,oia,. 


'EyKatpia. 


'ETTay.oia. 


Aotoogta, 


Qccgv,otK. 


'EvKKipia. 


UiK^ia. 


'E.y.oc^ia, ra. 


Zccfiiotac. 


'Erat^ia. 


'Cytoia. 


naXtvdcpia, ra 


KiVTVjOtOC. 


inXeratoiu. 


Keveayc^ia. 


naXivOopia. 


'ApvBvrViptcc. 


K^f/«/ ^ 


'TTTaycpia. 


nuaricpia. 


'iPivrmioc. 


'Ev9vova^ia. 


VevCriyc^ia. 


'Acp9o^ia. 


AVTVfitCC, TK. 7* 


'ATTSioia. 


KaKVjyc^ia. 


' Adta<p9opiu. 


A-^TT^'t0C. 


'Eiy.TTet^ia. 


UeyaXvjyo^ia. 


nuioocp9opiu. 


KcaTTCoTViotci. 


noXvTTei^ia. 


'AXXvjyc^ia. 


'Oty.o(p9coiu. 


Ixcorvi^ici. 


'Ey.exet^ioc. 


Av]fxviyc^ta. 


'AXX7]Xcp9opiu 


?ivorv;pioc. 


'ETTfXiipta, ra 9. 


nav%yc^ia, [Phil. 


' Avsf/.o(p9o^'iu. 


^-corvt^loc. 


'T7ro%a^<'«s. 


Jud. p. 774. 


]>iuv(p9optu. 


^.ccTWia. 


'AvTOX^piu. 


I.Sf.i,vvjyo^ia. 


Aiooia. 


W,(jia. 


Uoocravroxeipioc. 


lvv;jycpia. 


'AKopia. 


Oota. 


Evx^t^tot. 


'E^vjyopta. 


' Atf/.aKOpia. 1. mxT. ei.-iiT. 20.7. 

2. Auiiiunt fcfta ab alicujus iiomine di£t.\ 5 
ap. Nazianz. 

3. Fefta funt Bacchi ap. ApolloJor. 

4. Sunt hKc Fioralia fcfta, Florra Hicra dcx. 
De his Erafm. in adag. Foras Carcs. 

5. An i.-i7vouir>-§ia; qure funt feft.i, quibus 
conterebantur frugum primitix. 

6. Conflitufcbant dicm feftum, quo magi- 
{Iratus Atticus, finita hieme MinervK facra fa- cere folebat ; au£lorc Suid.i. 

7. Sacra funt expiatoria; np. Sophocl. qualia 
(pt>.ay.Tr.eix vocat Hefych. 

8. IlAaT. 'Evmo. 278. 

9. Ut et ln-;y£i§a funt victori.T pvxinia ap. 
Plat. 1. X. de rep. 

10. Vocanlur meJicamenta eraforia; Diof- 
cor. lib. iii. cap. 70. 

11. Coriuin eft fcu pcllis. PIA. 


PIA. 


PIA. 


PIA. 


' A(rriiioptoi. 


' AVTOK^KTQ^iu, 


'Og^pxKOCpopiX, 


' AypoT^optx. 


'Al^/IKO^tOi, 


'Ay/jTopiX. 


KVKX0(pO^iX, 


K«7rf(a. 


\lcotoc. 


'HyyjTo^tx. 


'EK(pvXXopo^ix, 


IxTT^tX. 


'AfyLO^ta. 


'OlKI^TO^lX, TX, I. 


EvXc(popiX, 


KcTrpix. 


'Arii^o^toi. 


AtXKTOpiX. 


QB(rfiS(pcptx, 


nxvocTTrpix, 


'AfX.fA.0OiX. 


'AvXKTOptX. 


'£Te(pxvo(poptx. 


@xp'pix. 


1,\if/.flOOtCi. 


'EK<pxVTOpix. 


Axyr,vopopix. 


Tpix. 


AetTrof/.ootot.. 


'AXxg-opix, 


Aei7rvo(pooix, 


Q£(X.TpiX, 


AvcrfA.cotoi. 


'AKeg-ooix. 


TptSuvcpopix, 


IvvOedT^ix. 


Tscffiopioc. 


'igo^ix. 


llcoyctivo(poptx. 


'iXTptX, 


'Evoptx, 


Mv9ts-o^ix. 


Kxp7ro(poptx, 


'iTrTnxTptx.- 


'Ay^vcotoc, 


'A<poptx, 


'r^l,opo^tx. 


' AXxTpix. 


'PxPi^vo^ioc, 


' Aoix:poptx, 


n7^r,^c(ps^ix. 


nxT^ix, 


Ivvooioc. 


'EVKXTXpOptX, 


Ikioo^o^ix. tx. 2. 


(piXoTrxTptx.- 


'E^o^toc. 


'E(popix, TX. 


Axfj(,7rpo(poptx, 


npxTpix. 


Tloptoc. 


'F-f^tipo^tx. 


Aupo(popix. 


^pXTplX. 


'ATTOptOC. 


'Ep(re(poptx. 


(E)vpcro(popiu. 


TpiXKCVTXTpta 


AtocTroptoc, 


Axf^TTxdxpoptx, 


XpVTOpOOiX. 


i^XTptX. 


'ETTocTropix, 


KpXOYl(pOptX. 


iKBvcpo^ix, 


'AyeTpiX. 


Ooonropioc,- 

'EKTTO^tX. 


llTtCpxv^po^ix. 


Kvopc^ix. 


'AvxysTPix, 


Af^riips^tx. 


1:'7](popo^ix, 


'AXsTpix. 


Efjc-rroptoc. 


'Ef^r,(po^ix, 


'OKTXCpO^ix, 


'AfjLeTpix. 


T£KV07r0^tC(, 


Ep(r'/;(pootx, 


'0(j ■xp^opix., TX. "1 
' £L(T-XpipCplX, TX. J 


l.Vf/,f/.e~ptx. 


'MVKTOTrOpiOC, 


QxvxTyi<pootx. 


A(rvf/f/.eTpix, 


'ETrtCTTfCptOC, 


~i(priq:o^ix. 


'Av$e(r(popix, tx. A., 


I,TepeofzeTptx. 


AviTTropix, 


Ep(Ti<popix. 


Avc-(pcoix, 


fiXcfieTpioh 


'EvTropix. 


'E^(rt(po^tx. 
'EKCpoptx. 


'Evcpoptx. 


'TTrepfieTPix. 


'Ev9v7ropix. 


Qevpo^ix. 


TBcofyceTpix, 


'Tinpopioc. 


Qeo(poptx. 


noXv(po^ix. 


'y-pioc. 


'loCTOpix, 


Avdo^opix, 


Aopv(papix. 


'jCpx.peTpix. ■ 


'ES-lXTOpiK. 


Mt(T9o<popiX, 


Aixo^ix. 


<^OI^'/lTCiX, 


McvoKpocTopix, 


'AxOopo^ix, 


T^tXc{tx. 


'HyijT^ix. 


HoCVTOKpOCTOpicc. 


Too7rxic(poptx, 


'AvTixccix. 


Mxi)'ilTpiX, ■ 1. Sunt vafa domeftica et utenfili; 
fvch. 2. Seu Txiffopo^ta funt fefta Martis 

Tis Martius GrEcis audit Ixiff ap. He- 
cujus nrimine 3. Erant feftum Palladi facrum, ab ofFerendis' 
ramis diftum ; ap. Plut. in Thef. Lat. fertuin 
inde vocatur ramale. 

4. Fefta funt Proferpinre. Florlferta voca- 
bar.t ca Romaiii, au(5^, Fello. ^S PIA, 

; Upoi/.yi^^riT^iOi, 

'Aa-K^/jT^ioi, 

^ciXvjA,rjr^iX, 

Upo^w/iTpix, 
G)p7;vriroioi, 

'ATTriTfiiU. 

'Hirrjptoi, 
Ahirptoi. 
'EtKocrtT^tci, 

' hTTCtA^arRici. 

"PUKTptCi. 
KciTOiXT^iX. 

KpaKT^iZ, 

'FuttXskt^h», 

na^artKT^ta. 
fciXT^ta. 

I.VK0pC>i.l'TO{0i. 

TlKvvT^tci. 
Bu[A.or^ioi. 

KKsTTaiOi, 

iiaiTTT^tOi., 
lvKK*!7rTpiOi, 
'AXuTTTma, 
VluvoTrrptoi, 

AutKCiipici, 

^tKX^plOi. 
^VKCi^^lX, 

QvjXois^oioi, m. PIA. FIA, M«?c/«. 


S5?i/s-^2. 


Mc-ivc^oi. 


y,iToivci;^ix, 


Maj£yT^i«. 


AiiiaK^^iX. 


Movai^iOf-. 


E«|w£aJi=vrj»«. 


OlK<fOtX. 


VxOC^^itX, 


'I'a^iM,aK8vr^(«. 


'ETiiKnpta. 


M(?>.7r«j-^<«. 


n.aihKS-jT^oi. 


i^iirK'dPiX. 


l'Ep«j-fli#;. 


YlxXsvToix, 


KoXfs^tx. 


1 'Avooipoig^ptx. 


QxXxy.,iV7filX. 


Kvvifota. 


1 AKig^iOi. 


MxfyaysvT^tx. 


'ATT^tX. 


I.vvreMfoiOi. - 


KCilJiiVSVTDtX, 


Avcmfiia, 


Vivrsoic^, 


'l^SVT^tX, 


'ATTarv^iai^ 


1 * , 

1 n^0l/.,V7--^'X. 


Zvyyj^svr^tx. 


Mvis^ia. 


'Evvr,^p:x. 


K^^SVT^tX. 


'la-x^^ix. 


y^yJi^S'^' 


HvfJii^svrptsi. 


Uv^ix. 


j 'W^toi. 


AoxroTfx. 


'Efjarv^lci. 


j IvUTTOH^OiOi. 


McPi%et;T^(a. 


ExpoTTVola,. 


1 4'«0M«?ttV^i«. 


'Eyx.uTO<«. 


ZiOTTV^tX. 


j AiKtg^ptK. 


IvSwTfia. 


Zv^ix. 


\ 'E-yKi?-.iKic^tx. 


.M;(rt^«r^/«. 


KotXoc-v^ix, 


2KuQvKt?:^toi. 


'AT/Xwr^ta. 


ZXTVptX. 


'AXic^loi. 


KO[iliiOTOIX. 


MxoTvpia. 


Kopv^JOiXXis-^iii. 
i^«vXtf0ix, 


Koi/^UT^lOi. 


A(«jW«pTiip<a. 
na^«|it«^TV^(«. 


', 'HX£,w<Vf;«. 


Ta.,o/«.^ 


'ETTifAaOTV^lX„ 


'lij>.e/>{(Vf(«. 


i dXx^VPtoi. 


'EK[/,aoTv^ta, 
•isvhvixoTV^ix 


Kcwfb'?'^' 


j rof /a. 


Eiy.<ca/a. 


j At^-uota. 


rXupv^lx, 


^'«uya^^ij-f/a. 


j ^S^iXa^yvfita, 


'EXa<p^U, 


'Tv[/,~xvi^ptoi-, 


Kevotx. 


Zp^tx. 


Boicrxvtg-^toi., 


'ASvptx. 

|Kuf(«. 


TXtc-yj^lx, 


'Otytfptx, 


^vx^ia. 


AoiTTi^-^IX. 


! AKV^iX. 


'n^ia. 


KaXXoi7ri^^t.x. 


j SuT.Ku^/a. 


'Auptx. 


lit^aotc^toi. 


'.AfT^xtyj/a. 
BSsXv^ix, 


'cXtyu^ix. 


liiTK^t^^ia, 


'A^copix, 


'X^'i?^i0i. 


Aa[^v^tx. 


MiyxXo^u^ix. 
; (^iXo^co^ix, 
noXv^u^ix. 


1 06f jV^(«. 
j 'F.ra<f /c^<«. 


Aev[A,v^tx. 
'Ov^tx. 


< 'r>/;^i;rf/rf;«. 


^TPxPyv^tu^ 


Qemia, 2IA. SIA. SIA. 'Ao^^^Ew^ja;. 


A[/,(pi^x(rix. 


T>o-/;Xx(Ttx. 


'EvSxvxa-tx. 


U^oSeu^U. 


KxTxoCx^rix. 


Kw7r'/jX«o"/a, 


Tvf/.vxa^ix, 


IXXIU^tOi. 


'T7rs^^x(rix. 


Oig-priXxa^ix. 


Ayvfcvxa^tx, 


SlUplOi, 


KVO^X(TtX. 


\i'pp-/lXxa'tx, 


Ivfyvf^ivxa^ix, 


Ix.u^ix. 


Tu^l^acrix. 


'Apf/.xT'/iXxa'ix, 


Aovvxa-ix. 


neXuDix, Tx. 1. 


\oPyx(rix, 


"LrpxTr^Xxa^ix. 


'la-xyxcix. 


^luptcc. 


'K^yxa-ix. 


'AKoXxa-ix, 


Ao^xa-ix. 


I.IVOCj^UptX, 


F.zeoyxcrix, 


U.oXXx7rXua-ix. 


' iTnrxa^ix. 


IVVCiUUQtX. 


ATTe^ipyx^rix. 


'l^nri^TrXxa^ix, 


'iTTTrxa^ix. 


TijAuptci. 


'E.7rsPepyx(rix. 


^Xeyi/.xa-ix, 


' Av^iTrTTxirix. 


1.IVC^UpiC6. 


n^oe7re^e^yx(rix. 


J.ril^xa-ix. 


Lu7r7rxa-ix. 


rciiuf/,upioc. 


n^ovTTePe^yxorix. 


ETria-riixxa-tx, 


TTToopxa^ix. 


Avuptcc. 


K.xTePi^yxcrix. 


Upoa-^l^xa-ix. 


Kepxa-ix. 


loiXxfjrupioi, 


\Kilx<rix. 


'AifJixa^ix. 


Ee^xa-ix. 


^^OiTU^Oi, 


i^ix(rix, Tx. 2. 


Xeiixxa-ix, 


'AKpxa-ix. 


AlKTCtTUpioi, 


Kx(rix. 


Ux^xxeii^-oca-ix, 


TvvxiKOKpxric 


AKTupioi. 


iiixoix,x(rix. 


AoKif^xa-ix. 


'EuXoK^xa-ix. 


^'pvx.Tupix. 


'ETrioiKX(rix. 


'ATTo^oKifAxa-ix. 


XapoKpxa-ix. 


Evupix. 


rtpooixxcrix. 


ETOii^xa-ix. 


Ava-Kpxa-ix. 


iKBVU^ix. 


'EiKxcrix, 


'lK[A,xa-ix. 


EvKDxa-ix. 


'iGvupix. 


'A7raKX(ritx. 


'OvofJLxa^ix. 


Aopxa-ix. 


''F.vOvu^ix. 


"yevooKxarix, 


'ETrovofjLxa-ix. 


Ayopxa-ix. 


TioXvu^ix. 


Ko\oKx<rix, 


Uxpovoi^xa-ix, 


U^xa-ix. 


'AvTo(pu^ix. 


TxXxiriK, 


Upoarovoj/,xatx. 


'ATroxTtx. 


^iXoy^upix. 


'EXx(rix. 


MeTovof^txa-ix. 


UxfjbTT^xa-ix. 


l-evo^upix. 


ilieXxaix, 


' AvTovofixa^ix. 


T^xa-ix. 


Avir^uaix. 


' A7re\x(rix. 


Uxpuvofjixa-ix, 


'Oa-f^xa-ix. 


'F.v^V)(^u^ix. 


AeyjXxcrioi. 


Upoa^uvoiyixaix. 


Evfppxa^ix. 


\(rix. 


K^iKyiXxa-ix. 


'AvTuvof,ixa-i(f. 


'Aerxa-ix. 


"KvpTj^x^rix. 


Kx[j(.YiXyiXxa-ix. 


Qeg^ixa-tx. 


KTxa-ix. 


Ux^xiQx(rix. 


EevviXxa-ix. 


AixSeoi^cxaix. 


BoOKTXTix. 


'£Toi^x(rix. 


noivy}Xxa-ix. 


Kxvfx,xa-ix. 


'Av^^oKTxa-ix. 


'ETTi^xa-ix. 


'l^v/iXxaix, 


AQxvxa^tx. 


^XVTXTtX. SIA. 

4- 29 i. Sacra vocantur Saturnalia, a Theflalis cc- 
lebrata; tefte Athen. 1. xiv. 

2. Lat. Jovialia facra, fcu in honorem Jovis 
inftituta. Quorum memiiiit Ariftoph. in Nub. 3. Ex interpretatione Cic. eft mulierofitas. 

4. Manuum eft: continentia, Dion. Halic. 

Hill. 1. vi. 3° 2rA. 


SIA. 


SIA. 


SIA. 


'Ay<7rra3"*a. 


'AcrvjbsTix. 


'E'fia-ia. 


Kicy.:;Tta, rx. 5. 


'OTTTacr/ix. 


Kxy.cTVi^c(Tix. 


'Airsa-ia, 


'Evo^Kvia-ix. 


\\gxcU. 


'Ttc^jeTix. 


'Ay^sc-ia. 


Avxa-Kr,Tix, 


'A:ia.-cigi)uriX. 


'AdKohirix. 


'TypsTix. 


' Afjt.srx^Xr,Tix, 


^ingKcrix. 


NOflO^BITix. 


'Epsa^ia. 


'Ag^o^Xr,a-ix. 


'AVzTTl^XITiX, 


QsTfjLoOiirix. 


'Axr,^£a-ix. 


'AfjisX^a-ia, , 


AtvogxTKX,, 


'AycovoSiirix. 


'TTrTJCSTiX. 


^tXriaia. 


'ATTogciTia. 


ToTroQsirix. 


TlpCS^XtpETiX. 


KxrxKXrjTia, 


'iTTTros-aa-ix, 


XBi^o9eiTix. 


' Apyj!CtpsTix, 


ZvyKXriaix, 


Xo^og-oicrtx. 


'O^o9sirix, rx. 


' A^Xut^sa-ix, 


'EKKXrjC-ix. 


Ugogxc-iot.. 


Ovoj/,xrc9s(Tix. 


EioSTix. 


KxrsKKXijaix, 


'Apzvos-oiTiOi: 


'Ev^sirix. 


Aoyietpsa-ia. 


fsv^0KXr,a-ix. 


Aixog-oiirtK, 


^aSscria.. 


Ylxpsretpsarix. 


As^PoCoXrjaix, 


"ivxogotiTicc. 


'ijiSTix. 


Av(Tstpsa-ix. 


HXrjC-ix. 


T.uiogot.iTia.. 


UuVOtKSTix, 


'Epsa-ix, rd. 


IlcXXr,7rXr,Tiai, 


A<r\}gc(.<Tioi., 


' ArToixsirix. 


'ETTta-x^.Tix. 


'ArXr,Tix, 


T.Y.lXIU.TiOI,, 


TlacoiKsiTix. 


Yipv^r,Tix. 


'AoxXria-ix. 


Kpsa(T>isvoi(TiXt 


Kurot:csTia, ra. I . 


KvSviTix, 


' AvsvoxXr,(ria, 


J.va-y.ivuiTix. 


Msroiy.STia, 


^xy^Ttx, rx. 3. 


Qsoy.t^v,Tia. 


XXsvairiu. 


'EfJAG-ix. 


^xy/jTix, 


' AeiKtvr,Tix, 


'Atpairix. 


Ksi^sa-ix. 


' Ag-parViyi/iaria, 


'AKtvr,aix, 


nx^xtfxirix. 


XcXxiisirix, 


'Aaiyr^ria. 


AvroKtvriinoti 


AtipxiTix. 


'AvsTix.. 


'AvxXyr,aix. 


AvaKtvriaia, .:■ 


UoXvpxTix,. 


'Evsrix. 


'AvrtTTsXapyricix. 4. 


EvKivrjTia, ... ■■:■ 


liKxaTix. 


Tsvscna, rx. 2. 


'AocyrTix. 


' AfjLV/iaix. 


^Ecix. 


TluXtpysvsirix. 


AvTopyxTtx, 


'Aysvvr,a-ix. 


'HyEirix. 


Gsoysvscrix. 


' AXstr-a^yr^Tia. 


Kv^spvriTix, rx. 


Kvvxysirix, 


'Atvscria. 


_ ' .\ysu^pyr,Tia, 


AKOtvmriTix. 


'EvriysiTix. 


'EtvsTia. 


' Avxt9%aix. 


'AvxvricpbjvviTia, 


'Evsbysirix, 


'Evvciria. 


AvTxt(lr,a-ix. 


'Avorjaix. 


'A^jeTix. 


'Airvvscria. 


'EvxiT6r,c-ia. 


'ATr^ovcvia-ioc 


l.vvbiirix. 


'EvTvvea-ix. 


Ilavot}ir,aix. 


nui^7rr,a-ix. ■ " I Nazianz. vocat fefla domcflica, feu do- 
mcfticalia. 

2. Lat. (lies natalis ; in Evang. Marc. c. vi. 

3. Ut et ipiz-/ijcri7rcj-ia, a cibo potuque vocatur 
ita feftuni ; ap. Aihen. 1. vii. Deipnofoph. 

4. Vid ad V. uimrO.a^yui, 5. Audiunt ita ludi Circenfes; ap. Arrian. 

6. Lat. gubcrnatoria. Nomen eft hoc ferti 
Attici in honoreni Naufithei ct Phajacis navis 
redorum Thefei ; apud Plut. ia TheC ITA. riA. 2IA. 3* Kpyjcrtx. 

Ap'ijy]<not. 
Ucc^LriO-tx. 

ATTOppxartx. 

Ax^W^oi' 
Koino^c^xtx. 

AKOXTtlTtX. 

IlxyxpxTf]Ttx. 

AKTVjCtX. 

^tXoKTtia-tx. 
'Ef/.^Doi/Tr,<rtx. 

E\jX7rxvTr,<rix. 

'^lX0T'/!(TtX. 

Avx^xoTr^crtx. 
YlxviXKTtx. 
Ismccta-tx. 
K^£uoxia-ix. 
BXxta-ix, TU. • 

ATTTXia-lX, 

'A^^odta-ix, Tx. I . 

'ETTxcppoota^tx. 

KXeto-tx. 

KXia-ix. 

ToTToxXia-ta. 

UpuTonXicrix. 

Tovvy.Xicrtx, 

'l.^oTrXia-ix.. 

ApTi^ia^tx. 

A^it^ia^tx, 

O^Xota-tx. 
Upo^x^ia-ici. Ampia-tx, 
Kpia-ix. 
AKpia-tx, 
ioica-vyzpiciu, 
iXt^cutoytpia^tx. 
KxKoy.pictx. 
Qei^ig^ta-ix. 
'Oa-ix. 
X'.po^oa-ix. 
'Ev^oa-ix. 
Xluvooa^ix. 
Mia-9oSoa-ix. 
AiKxioooa^ix. 
Atxoooa-ix. 
' iKxvoSoa^ix. 
MiaSxTroSca-ix. 
KXyj^odoa-ix. 
MiKpoSoa-ix, 
Ylpo^ca-ix. 
'Avxcp^oaoa-ix, 
liToSoa-ix. 
^ioToooa-ix. 
Kpsu^o<rix. 
A-/j^oa'tx. 

luvofjica^ix. 
Efojxca-ix. 
n^ocfjt,oa-ix. 
Ap^oa-ix. 
Aiuf/,oa-tx. 
O^KcefA.ca^ix. 
^uvuyxa^tx. U^otii>A,oa'tx. 
A-ncd^oarix. 
ETTUf^oa-ix. 
T TTu 1.1.0 a-tx. 
KxTO}i/.oa-tx. 
'AvTUf.ioa-ix. 
Afjt.cpufji.octx, 
Evvoa^tx. 
MxKpovoa-ix. 
(pxyr,a-t7roa-ix, 2. 
Apy^fTTOcrtx. 
'Lvfji.Troa-tx. 
OXtyoTroTtx, 
^x^fjbxKOTroa-tx, 
<biXo7roa'tx, 
OivoTroa^tx. 
'TSpoTToa-ix. 
fvx^oTroa-ix. 
AK^XTOTroa-tx, 
' Aa^uTOTroa-ix. 
YlcXvrroa^tx, 
ElpxTxpoa^tx. 
AaSpoir/a. 
Ay,^poa-ix. 
Typoa^ix, 
OXiyTjpoa-tx, 
Ylpomoa-ix. 
npmoa-ix. 
KvCxgcix. 
Kx9xpa-ix, Tx, 3 
AzxSx^a-ix. 
'A(p9x^a-ix, 
Adixp9xo<jtou Kxpa^tx, 

AVXCTIX, 

AvTxpartx. 
AvBog-xpa-ix. 
^VKT£y£pa-tx, 
'^vKTriyipa-ix. 

YlSpTtX. 

Kxa^a-tx. 

'fevooKxa^a-tx. 

Nsoa-a-ix. 

KoXXoa-a-tx. 

YlxlyXua-aix. 

Kxua-ix, 

Nxva-ix. 

Avavcix. 
Bxvxva-ix. 

Evtxva^ix. 
AuTrodva-tx, 
'ATrxidsva-ix. 
'EvTrxiSsva-ia. 

ETrsXsva-tx. 

Avifjt.sv<rtx, 

Qs^x7reva-ix. 

A6ecx7rsva-ix. 

Qva-ix. 

'OvXcQva-ix. 

AvS^u^roOva-ix. 
Badva-ix. 

Af/.x^vyKva-iu. 
'tssKva-tx, Tot.. A., 
Ava-ix, 
QxXva^tx, TK, C. 

IxXva-ix, Tii, 1. Veneris ita vocatur feflum; a fpuma ma- 
rina, Gr. &.p^u:, nomen ii.oc fortita?, uncle nata 
iingitur Ovid. Heroid. epift. xix. ver. i6o. 

2. Vid. fupr. in v. <pay^na,. 

3. Sunt lixc facra, quae vocantur Luperca- 
ILa i Plut. quando Athenis coxiciones et theatra maflato porcello luftrabantur. 

4. Lat. funeraJia facra, diis Manibus parata, 

5. Fucre facrificia, quas ob uberes fruaus 
fiebant diis, at potiffimum Cererij juxta In- 
terpr. Hom. ad II. L SIA. 

'ETTriXvcriix. 

KoiXioXv<rix. 
^A7rXv(n'x. 

J^ilOVlKriOC, TX. I. 

Bi:(Tix. 

neoiacnx. 

\\Kii<rix. 

'AXaa-ix. 

Qsotj>,oXii(nx, 

'fv^ooXii(rtx. 

7.igoXii(rtx. 

'EvXiKrlx. 

AfJLHcnx. 

'Audsf^iKnx, 

fl>iXofA,ii(nx, 

'Xof^a^nx, 

'Evfj(,ii(nx. 

1iXivii(nx. 

'2xiMii(rlx. 

1vvii(nx. 

'E^ii(rix. 

^ Airacnx, 

Tlxpiicnx. 

'Typa^rix^ 

Tspacrix. 

'AvXKpHTiX^ 

(dxvxri<nx-, rx. 

MsTHcrix, 
\\fA.xpv(nx, <lnXo)^ov(riX. 
<t'UTo^Dvnx. 
O^JCi^Tvcrix. 
TiViyxptrix. 

Alf/.XTiK-)(V(nX, 

Afif/,o'/v(rio^ 
lvCy(Tix. 
'Op9c>jcrix. 
ABVKOjcrtx, 

EuxXca^nx, 
BoXci;(rix. 

Ayvcocrtx, 
U.oXvxvxyvucnx. 
' AXrfioyvojtrtx. 
QBoyvu(nx. 

A^pcocnx. 

Ag-pu(nx. 

XxfyC.xig-DU(nx. 

'oSocpoxrtx. 

ETcocnx. 

\\ir^ocrT:Tuc-ix. 

Ecpcoa^ix, Tx. 

BxTiX. 

KaXi^xTix (an KH- 

Xii^xTtx;, undc 

KHXlCxTiXV. 
<l>OlXTiX. 

'hXxkxtix, tx. 

MxTiX. 

'AxpXf^f^Tioc. 
(piXo^prif^xrix. TIA. 
'A:piXo;(;5'<,u«ria. 

noX-j^^-yjjWKrfK. 

Alf/,XTiX. 
KoCTKVXfiXTiX, tX. 3 ■ 

AypxfjLfj(.xTix. 

'AvTOfCXTiX. 
KVfJCXTiX. 

^iXocrufJCXTiX. 
Evcro}fA,xTix. 

TlXTiX. 

tmXxirxTix, 

ESVXTTXTIOi. 

QeoKpxTix. 

TvVXlKOKOXTiX. 

AaXoKpxTix. 

TlfjCOKOXTiX. 
iTTTrOKpXTlX. 

XnpOKpXTlX. 

QexT^oK^xTtx, 4. 
lcroKoartx. 
nXaTOKpxrix. 5. 

'ApigOKpXTtX. 
YIoXvKOXTtX. 

\\6opxrix. 
Itdxtix. 
TlxvgpxTiix. 
AeiTTogpxTioi. 
AtTrog-pXTiXr. 
E.cr-xxTix. 

AlTiX. 
ASKXlTiX. TIA. 

'E^afr/a. 

TsTpXSTtX. 
TleVTXBTiX. 
Tea-G-XDXKCVTXBTIX. 
TleVTVlKOVTXBTiX. 
ETTTXBTiX. 

^aSsTix. 
Atsrtx. 

XtXlBTiX, 
T^ISTIX. 
'OlKBTlX. 

'oXtyoBTix. 

TloXVBTlX. 

TiVBTiX. 

AlYITlX, 

KX-zjr/a (an >cX-/jr»a,- 
AyXxofji.viTiX. 

TVfjLVTlTiX. 

AvOTjTiX. 

MKrrifix. 

'AlTiX. 
AlTlX. 

BoX^iTIX, Tx, 6. 
Al^lTiX. 

TlxpxKOirix. 

Xxf/,XlKOtTiX, 
UpOKOITiX. 

AvcrKoiTix. 
KxXoirtx. 
XxpiTix. 

AcjlTiX. 

'EiTKnTtx, rx. 7, 1. Suiit Racchanalla fcfta, Athenis cclcbrata 
excvintc hicme. 

2. FcQum erat infernalc, ap. Lucian, Dc vcr. 
narrat. 

3. Sunt minuta coriorum prKfegmina; Suid. 
Ab. Ariftoph. autcm in Equit. jj.'.ra:<f:^>>'.Zi ita 
vocantur fallacia verba. 4. Lat. poteflas thcatralis; ap. Plat. dc 
Lcgib. 

5. Eft principatus cx cenfa ; qwum Ditiorcs 
gubernaculo Rcip. prnefunt; ap. Xenoph. 

6. Ut et ^oy.ZvXia Hippocriti funt parvi po- 
lyj)i : de quibus agit eiiam Ariftot. AnimaJ- 

7. Lut. cibaria, item commeatus. yiA. ()Xtyo(riTix. 


BpOVTiX. 


K«KO(r;T»a!. 


Be^eKvvTix. 


'OlKOa-iTiOl,. 


'Aia-xuvTix. 


XTrxvoa-iTix. 


Aixia^yyvTiXi 


t^lOVOTiTtOi. 


Xli}VoSoTiX. 


'hTTOCtTiOi. 


'OppoCoTiX. 


Iva-c-iTix. 


nxXiyKOTix. 


TIoXva-iTtx. 


IKOTIX. 


'Aktix. 


Evuy^oTix. 


'AyxXxKTix. 


NotIx. 


Ava-xTTxXXxKTix. 


b.iO^TTOTiX. 


'E<piX\Tlx. 


QeOTTTiX. 


'AvtIx; 


'AtyVTTTiX. 


TiyxvTix. 


'oXtyxpTtx. 


BvCxvTtx. 


MeyxXx^TiX. 


'AtavTix. 


A[/.XpTiX. 


SSSCXTXKXVTIX. 


AlXf^XpTlX. 


'EkxtovtxXxvtix. 


'A-rrxpTix. 


TlevTijKavTxXxvTix. 


ATTxpTin. 


'AtXxvtix. 


Yi.VpTiX, an KVpTiX 


BeXof^xvTix. 


unde kv^tIxi. 


Tlv^of^xvTiX. 


EyKVpTiX, TX. I . 


'EvXVTiX. 


MV^TIX. 


ATrevxvTix. 


I.TtX. 


KXT£VXVTiX. 


'Ayixgtx. 


'VxVTtX. 


Anofitxg^ix. 


IVKOtpxVTlX. 


TlpuiQXx^tx. 


'l6^0(pXVTiX. 


EvSXxg-ix. 


'AvdsvTix. 


TloXvCXxg^iX. 


B^evTix. 


Tx-xvZXx(;ix. 


T^toiovTtx. 


' AyeXxgtx. 


'Akovtix. 


'TspoTrXx^ix. 


ncVTlX. 


^iXoyvf^vxs-tx. 


' ETrtTOVTiX. 


ATTXg-ix. UXIOBpXgiX. 

iuXeoxgtx. 
A7;fiepx^ix. 
'Ecix. 
Kyioes-ix. 
'E.^egix. 
AirXvi^ix. 
Af^vijg-tx. 
A^r^g-ix. 
Ava-x^TigiX. 
'Evx^rg-iOi. 
TloXvx,p'0?ix. 
.\yig-tx. 
Tlxvxytg-tx. 
'AXoytg-ix. 
TKXoyigix. 
'V.vXoyigix. 
.\KO[/,tgix. 
'A-TTigtx. 
' AveXiTtgix. 
EveXTVigtx. 
A^iOTTtgix. 
OXiyx^igtx. 
Xxptgix, Tx. 2. 
'Axx^igtx. 
Evxx^igtx. 
Tle^tgix, TX. 3. 
Aopigtx. 
EXxi0XP'^'Oi' 
A(p^ovTigtx. 
Hotpigtx. 
Evx^fiogtx. 
Ava-xpy..ogix. 
I Evxpfyi,ogtx. .\KpoOjgtx, 

Aysvgtx. 

A-TTvevgtx. 

EvTTvevgix. 
<PiXo7revgix. 

AfjLvgix. 
I AvTjKiigix. 
I nodoKoisgix. 
j A^'^ugix. 
I Evpugix. 

I MxKBTjtX. 

I B^eTlix. 
l>ieoT]ix. 
NeoTJix. 

BpVTJtX, TX. 

EvyXuTJix. 
' A^v^oyXuTJix. 
AiT^oyXuTJix. 
@pxavyXuT]ix. 

^iXxVTtX. 

AvxvoKxvTtx. 

NxVTiX. 

rxnTix. 

fpiXoTrXnTix. 

TJVTIX. 

B^VTIX, TX. 
KoTVTiX, TX. 4. 

\diUTix. 

BOiUTix. 
I AUTix. 
EXXUTIX, TX. 

: 'EvuTix. 
j AauTtx. 
I Vvix. 1. AiT^a dicuntur gibbi gemini. 

2. Suiit feftum, quo fympofia agitabant pro- 
pinqui, et dona ultro citroque mittebant. 

3. Fuere Veterum luftrationes, juxta Iiiterpr. Arift. in Concion. 

4. Dicebantur qunfJam Siculorum fefta ; de 
quibus agit Erafin. in Adag. Rapiiu Cotytiis. 34 *IA. 'Ayjioi, 


'Ofji.(jp:v'ta. 


iiooyociCpta. 


'Ka.^mcrlyMiK. 


'OocvTC(pv'tu. 


X(joaoypa(pia. 


Kocu.7rt(riyvtoi. 


Av(T(pvia. 


'Ovcfy(.aTcypa(pia. 


'O^oyviot. 


'Ev(pVia. 


X^7j5-oy^a(pia. 


KccuTrstToyvnx.. 


'iKpvta. 


i\oXt^oypa(pia, 


'O^yviu. 


'A(pia. 


Ysuy^apia. 


Mzo^yviu. 


'Ef^Ca(pta. 


Zccyoapia. 


'lCVM. 


'AyXapta. 


lxi^a(pia. [Poll. 1. 


'Evtoc. 


'i'r,Aapta. 


KaKcp'papia. 


Quia. 


'Afy(,(piXapia. 


AcXcp'papia. 


Ma9via. 


^Xr,vapia. 


M7!xocvcf^oi(pia. 


'EiX^^Svia. 


na(pia. 


Tagpop'ga(pia. 


Avi^XTidvta, 


'?a(pia. 


I.KtaTpa(pia. 


'AiQuia. 


l.Ktaypa^ta. 


'EvToapia. 


'EtXuSvta. 


KaXXtypa(pia. 


{(Tc^jripia. 


'AvstXeidvta. 


NvnTiypoi^pia. 


noXv\iri(pia. 


'n^stQvta. 


Aoyoypapia. 


^■/jpaXotpia, 


NsKvfa. 


'EiSoypa(pia. 


MvpaXoi(pia. 


1iKv'ta. 


"isv^oypapia. 


Mt^ci(pia. 


WVM. 


'0^Ly^a(pia. 


i>iXaSsXpia. 


Kvva}A.vtoc. 


lK,tcypapia. 


Mi(raQsX(pia. 


nvpa[/.v7a. 


BioXioyca(pia. 


'Af^Sf^pia. 


Kvvof^vvta. 


Aixcypapia. 


Nuf.c(pta, Ta. 2. 


Mma. 


\isyaXoy^a(pia. 


Ac(pid. 


"A^TTVta. 


lTi/;Xoy^a(pia. 


na^oXcpia. 


\l-/jT^Vld. 


AXXvjXoypa^ia. 


' Ay,poXo(pia. 


'A<pvVa. 


liXXoypapia. 


TsuXcpia. 


Asy.atpvVa. 


iH.riVoypa^pia. 


Tpoptd. 


Ai(pv'ta. 


Xpovoypa(pia. 


'ATpo(pia. 


lvfA.(pv\'a. 


'\yjoy^a(pia. 


l)iiaTpo(pia. 


'AyaSo^vta. 


To7roy^a(pia. 


IvvT^apia. 


'ocOc^pvta. 


<PXvapoypa<pia. 


nataoTpo(pia. 


Ka-fCccpvta. 


'lspcyaa(pia. 


'Opvt9oTpo(pia. 


MsyaKo(pv't«. 


Kr,ooypa(pia. 


lxtOTpo(piu. Koc,K.CTpo(pia. 

'BsvoTpo^pia. 

KTvivoTpo(pia. 

Tsy.voTpo(pia. 

TrjooTpo(pia. 
Apf.<.aTOTpo(pi. 
iTTTroTpo^pia, 
E7Tic;pc(pta, ATfog^po^piu. 
No(roT^cpia. 

nT01-)(^OTpO(pia, 

EvTpo(pta. 

noXvTpopta, 

lo(pta. 

'A(To(pta. 

Aozvi(ri(rc(pta. 3. 

Qso(roip,a. 

<J?tXocro(pia. 

AvTi(ptXo(ro(pia. 
Ksvo<ro(pia. 
Ao^o(ro(pia. 
Mcopo(rc(pta. 

Afiop(pia. 
AvG-fJccppta. 

Evf4.op(pia. 
AaKTvXtoyXv(pia, 4. 

ATV(pia. 

iTTTTOTV^Pia. 

Ao)(pia. 
Xia, 
Xid. 
'Ayjd. 1. Ita vocatur fcniporum tabella lateruncu. 
laria; et qui his ludit cxi^aipii.Trr. 

2. A i-V-?»!, feu fponfa, ita vocantur fponfalia. 3. Lat. Sapientia ex perfuafione nata ; ap. 
Plat. 

4. Ap. eund. ct Poll. lib. ii. ita audit annu- 
lorum fculptura. XIA. 


XIA. 


XIA. 


^luKuyja, t». I. 


' A[/.pZ^xyX^a. 


'/.vyxpx^oc. 


nv'y!u.(x.x'a.. 


i:-/iyjx. 


AeKx^xpyjx. 


'"v.-myMXtnf- 


Kvi<roXoix^oc. 


Aafjcnx^xpyjx. 


'Avti{/.ocX^o(.. 


TiTpxg-oixK>c. 


iT^xTOTreox^X^x. 


1v^l^ot,yJoi.. 


Aig-oixKX. 


TeTpxoocpx^x. 


'E7ri(ru,«;.taj%i«. 


T^igoiyjx. 


I.7rovdxpxtx, 


'A-\iifX,o/,yiOC. 


AvTigoiyix. 


iTra^xpx^a. 


Aoyc^ccyjoi. 


^vgoiyjx. . 


'Ayada^X^a. 


QiOfjLccyiu. 


T^iX^x. 


YleiQapx^a. 


Yli^oi^ccyioc. 


'OpSoTpiXiOC. 


Mi(r9xpxix. 


lKioi/.xytx. 


Ai^iX^x. 


AiKXixpx^cc, 


Kf'Of-«%'«' 


UoXvciXicc. 


XiXixpxta. 


iicopv}COiA.xyioc. 


BxKxtx. 


Ta^ia^X^a. 


AXX'^Xof/.ocyioc. 


Eivodox^oc. 


UxT^ix^yJa, 


MyjXoy.xyioc. 


AiXoxix. 


Kvpixpxia. 


OTrXofAxyix. 


'Hf/iXoxM. 


rv[.cvaa-iapxix. 


T i-xvoy,xyjx. 


IvXXoxix, 


HiVTXKOITtxpXtOC. 


Movofzxyix. 


Bu}[^oXoxix, 


HvfiTroTiapx^a. 


l7nro[/.xyix. 


ntfoXoxioc. 


Ova-iapx^a. 


•E^pxi^oy^xxix. 


' A^igoXoyix. 


'rix^X^a. 


K£VTXupo[A.xyix. 


npcoToXoxicc. 


ABKx^X^a. 


l>iv}CTO[y,xyix. 


T^oyjx. 


'iXa^X^x. 


TfyxvTO[x.xyiX. 


T^oyjx. 


ETTiXapxia. 


'Os-0[^xyi'x. 


AfcxTpox^oc. 


<^iXapxix. 


Evgoi^xyix. 


'A[/.XT^ox'ci. 


^^vXxpxix. 


Bccjpxyoi/.vo[/,xyix.2 . 


'A^[A.XT^oxlx. 


YloXe[^xpxtx. 


Tetxo[j.xxlx. 


' A.flU^OTpOX^OC. 


A'yi[j.x^X^x. 


'ifvxo[/.xxi'x. 


'A[/.X^OT^OXtX.. 


No[/,x^X^x. 


'i^xv^/.xx^x. 


A^[lXTOTpOXIX. 


'Ava^X^a. . 


Ev§v[^xxix. 


\\goxto!.. 


Ai[A,iva^X^x. 


Ev9v[/,xxix. 


Evgox^oc. 


Et^vivx^X^''*' 


'FxxIx. 


Gex^X^x. 


'EQva^X^x. 


A^^xyjx. 


'ixXxFyxpxix. 


Movapyjx. 


YM^xyx'Ci. 


AiipxXxryxpxiX. 


^vvx^X^^. 


Bpxyyix, tx. 


'oXiyxr^yjx. 


E-rraby^a. XIA. 

iTrTTapxtC: 

'V.<pi7n:xpxlx. 
'U^a^X^a. 
Ke^a^X^x. 
Me^a^X^x. 
Qfl^x^X^a. 
E7rtQ'jfi^xpxta. 
T^fvi^x^X^x.- 
^T^XTxpyjx. 
TeXeTxpxta. 
'EtTX^X^x. 
EXe(pxvTxaxia, 
YlevTa^X^a. 
TptaKOVTxpxnx. 
YlevTi/iKOVTapx'^^' 
BoiuTxpxta. 
^avapxix. 

'Eva^X'^' 
YloXvxpxioc. 
' A^oXefTyJx. 
MsTxpcrtoXecrxia. 
iTsvoXea-xtx. 
OvapoXeiTxix. 
AeTrroXscrxix. 
MeyxXxvx^x. 
YlxvTsvxta. 
Ylxpovvxix. 
AKpovvxta. 
Mavvxix. 
Ylxpciivvxta. 
AKpuvvx^a. 
'Px&daxtx. 
Acid-dxia, 
KaKnxta. 
raXaxia, 35 1. Ead. qux -.-«. ftaAazia' de his vid. fupra. 

2. Titulus eft cartninis Homerici, quo de- fcribitur Ranarum et Murium pugna. 36 YIA. 


^IA. 


KA. 


KA. 


MeyxXaxici. 


Uvave^Jtcc. 


'ArffiJ//«d. 


'e.voskx. 


'AXA^AK%/a. 


Ivvs^ioi. 


A^v\l/ioi. 


'OKTCOKxiSsKX. 


Movayjoi. 


ATfi^tX. 


Apv^liiac. 


AvoisKx. 


KX'/;^-^X^x. 


'Ava-TTB^ta. 


'AS^v^ix. 


AcadSKX. 


jM;ATW^t;%/«. 


B^cc^V7rsi\/ix. 


'As-l/vJ//«. 


AvcodSKx. 


To;%«fi;%/a. 


\v7TS-Ytcc. 


"iltK. 


"Evskx. 


'H(rLi;(^/as. 


Ap'osv/toc. 


'ntx. 


F.tVSKX. 


ATi/^ias. 


Upoi^/ix. 


'Aet^oilx. 


' CVVSKX. 


^E-TrtTv^toc. 


'AkoctocXv,'\iix. 


'A^X'^u;tx. 


'^Hkx. 


^EvTVXtot. 


'E,7riX'/i'i^ioi. 


KxKO^aiix. 


S^KX. 


ZuvTU^/a. 


' AdvXXvi^id. 


^tXoPooix. 


"Aikx. ■■' 


'A7rOTLI%/«. 


QsoXyi^^ioc. 2. 


E,vC^co\'x. 


Kif,(,QiKx. 


AufLi;^/*. 


Uooa-uTroXvjV^ix. 3. 


Upo)\'x. 


AtxXoyiKx, Toi. 


El/tu;:^/». 


'AvdpoXvj^iicc. 


'Vvpuix. 


'AvQoXoytKcc. 


AiJ^u;:^^/». 


MiKpoXTj^iia. 


^co'i'x. 


MsXta-a-^^yiKx, tx. 


Aiif'!;;^;/». 


'F.pcuToXri\l/toc. 


"Akx. 


KoT^JUoc. 


lLi^iJ;L/;:(^/a. 


Nv[.i(poXr,rl/icc. 


AldlXKOi, TX. 


'e^co^ikx, toc. 


K«Ki3l|.'Ll%/a!. 


EvcviTliicc. 


T>ixvoKacKx. 


Bx^vXXiKX. 


I\l£7/aAoiJ/L/;^/a. 


AvviXet^liioc. 


EvXxKx, ot AxKuvsc; 


AviKx, Acop CCVTt th 


'l';AoiJ;L/%/a. 


KxiJC'\icc. 


KxX^criv 'vXvjv. 


YlviKX. 


AaTTOiJ^L/^/.s:, 


AKXf^^jix. 


'A^iXTXKX ot Us^a-xi 


'HviKX. 


AiTrciJ/L';:^;^/^. 


EVKK^^lix. 


KxXaa-i Tov ^vvi^ovx. 


UVjVtKX. 


yitKoowyJcx,. 


'O^^iix. 


A<pxKx, ■uTxpx ToTg 


'OiTr,vtKx. ■ V 


\'.v])vx^o^- 


KoVjiix. 


Ivptag UepiXvif^f,cx, 


TvjviKx. , . * 


-ftcc. 


Avy.o-\iix. 


ASKX. 


"'OlKX. -■ ■ 


"iiX. 


'Avo-^iix. 


TDtcx,asKX. 4. 


UpoTKx. 


&cc:^tx. 


Uoixvo^ix. 


TctccKxtSsKx. 


AVTtTTpOIKX. 


Avxvx^tx- I 


Uvuvo-]jix. 


TsTJxpxKxiSsKX. 


Er^co-n-poiKx, Tx. 5. 


Xa^x\]/ioi. 


Tttou/ix. 


'ETTTXKxiSeKX. 


®0^tKX, TCC. 


"e^ioc, tx. 1. 


^lXVTTO^lix, 


USVTSKxiSsKX. 


QmxTiKx, Tx. 


'e^i'oc. 


'TTTSOOV^ix. 


AVOKXlOSKX. 


F^^riyrjTiKcx, Tci. 


A^Xe-^toi. 


'AVTO^ix. 


'V,KKXtOSKX. 


UoXlOpKV:TIK<X, TX. 


'o'fv^Xv\/ice. ! 


'Evo-J/ix. 


Ts(r(TxoeirKxidcKx. 


'AtyivviTiKx, TX. 


Av£iJ/(a. ' 


UoXvoiijix. 


T^ia-KxidSKx. 


'AiyavvjTiKx, Ttx,. 1. Siint vcrboniiii Kidici.T, lcu fcommata. 

2. Dititur numinis afflatus. 

3. Eft perlonarum illa acceptio, feu refpec- 
tus, quem damnat Apoftoius in Epift. ad Ephcf. 
c. vi. a vcrbo .CT^-oo-fTrait^rTf.v pcrloiiam rclpi- ccie; quo ufus cft Apoft. Jacob. cap. ii. v. g. 

4. 1IA«T. 'BTz^. -J-y^^oyd». 101 7. ita Hoogevecii. 
Scd quaeie. tdit. 

5. Juris confultis fuut boiia paraphernalia. 37 'tidUS/riKX, TX. 


"AvSpU<7KX. 


AboxXx, r,TOt dedxX'/!, 


ZtyXx, Tccyjx. (TtyXr;, 


'Aii^o^oXi?-i)coc. 


'hUCTKX. 


'o9bv Txg OBoa.Xxg. 


'ckv (TiyXxi. 3. 


\uTiy.x. 


\\UKX, ■STX^X To7; 


Ko^xXx. 


BeAa;, ■wxpx roTg 


na^xuTix.x. 


Kpvjatv r, x7..Kr,. 


OudxXx. 


AxK. '/jXtog, 


ToTTU^ccUTiica.. 


PjDXUKX. 


y.xXx. 


Eao£Aa, Tx, 


MSTOCUTIKX. 


MVKX. 


KopixXx, TjTOt Kopt' 


TiXx. 


'AttoOxkputmx. 


i^^^KX, T0~i KUTT^iOig 


xXvi, 'o9ev Ko^txXxt. 


UuyBXx, Tx. 


TBioypxipiXXf tx. 


vj AK^tg. 


UtxkxXx. 


'i^bXx, Axk. uvTi 


'iBpoyXutpty.x, tx. I. 


UUKX. 


'aXxXx. 


T'^,- xyx9^g Tux^g, 


'Hf/.nreKeH,}cx. 


BxpUKX, VlTOt l3xpU- 


AyxXxXx. 


Koo9sXx, 


KtKKX. 


KXg, oSbv f^XpUKXV 


MxXx. 


McckbXx, 


"Okkx. 


■srx^» Tu 'Hcrux^c;). 


'AxxfixXx. 


'lC-(TiXx, 


SUXOKOICXX. 


S^UKX, VjTOl I3^VK71, 


' A^f/,xXx. 


'ItTbXx, 


TXUKKX. 


'oSbV l3^UKXt TS-X^X 


'a^I/.u[/,xXx, ToTg 'a^- 


"AvdyjXx, 


MiXKX. 


ToTg AoptBuciv cct 


Kx<rt ApTUf/,XTX. 


' IriXx, Toc, 4. 


"aXXokx. 


IB^Xt. 


Ucof/xXx. 


"EKriXx. 


UOKX. 


AO^UKX, ^TOt ^O^IIKT!, 


'AVTtTTxXx, 


"AXXrjXx, 


A^TTOJca;. 


'oQbv ^O^UKXt. 


Mua-TTxXa. 


'ETTcHxXyiXx. 


'OUTTOKX. 


"''ClKX. 


K^iSTTxXx, TX, 


KxTcx.XXr,Xx, 


K^OKX. 


'lUKX. 


lccXx. 


AyptKOKy.tjxr,Xx. 


TOKX. 


AXx, •Virxpx Tolq Ku- 


At(rxXx, 


Aypiofir,Xx. 


'Ettitckx. 


'Tvptoiq bivog. 


<txXx. 


KxTTriXx, TO~g Tx- 


TxDKX, 01 MxKBOovsg 


TxSxXd. 


Ke(pxXx. 


^xvTtvoig, KoBui- 


KxXii(ri Tyjv' Vx^oov. 


FoiXx. 


XxXx. 


TruXtg xyo^x. 


AXOKX. 


ApptyxXx. 


AtIixXx, ijTOi 


VafHpyiXx, viTOt Txfi- 


"NxoKX. 


'A^l/.oyxXx, ToTg Tx- 


'a^I/xXx. 


pyjXyi, 'odsv Tuy.- 


'AvxcrxpKa. 


^XVTtVOtg TOC A^TV- 


Neil^Xx. 


pvjXxt. 


Kb^kx. 


JA.XTX. 2. 


Tx^Xx. 


"aCiXx. 


AooKx. 


'OtvoyxXx. 


Ku^Xx, TX. 


"EtXx. 


'Bxr/.x. 


TupoyxXx. 


l^CXx. 


etxx. 


'Akxitkx. 


n^uToyxXx. 


"EKTTxyXx. 


Ko^QiXx, 'rjTOt Ko^- 


''Av9pyi(7Kx. 


VxpyxXx. 


^AiyXx. 


6iXy], 'odev Koofji- 


"Tc-kx. 


'o^vyxXx. 


T^tyXx. 


Xxt. 1. Apud^gyptios publica erant monumen- 
ta, non literis, at fculptis rerum animaliumque 
figuris infcriptionem explicantia, De his con- 
fulatur Orus. 

2. Ap. Hefych. Lnt. ea vocant coagula, ut et condimenta. 

3. Qiiales in corpore juris vocantur not» 
fcribendi compendiaii^e. 

4. Hefychio fuiit ri iy.iAi.^' Lat. arborum 
baccse. 

M -TruiytXci, r,TOi "| 
TTOCHCXlX, AocK. I" I. 
ra, ^ETrtaopTrtDi.J AA. 

Av§(Xci, r,TOi Av^iXyi, 

o9sv Av9i\cit, 
Kot\oi, rcc. 
Moc^tXx. 
'AxB^<rtXoc, 
TiXct, 'c5iv rtXoct, 
OTTttrdonXK. 
'Ayx^Xx. 
BccKXoi. 
"'E-TToctytXoc 

ETTOCtKXcC. 

rcc ETrtoop' 
KvkXu, ra. 
MukXoc, yiTCi WvkXvj, 

o6ev MvkXci. 2. 
'aXXcc. 
UspiCiXXoc, 
KaXXoi. 
' AfjcuXXcc. 
Aix<pif/.ccXXo(. 
UccXXoc. 
' EXXoc, AxKi.d. Tj Kcc- 

6t^^cc. 
"AeXXa. 
EqXXcc. 

UvyeXXa, ra. 
BtieXXu.- 
MukbXXu. 
luKsXXu. 
AtKiXXu. 
AicnciXXu. 
r/eXXu. 

ATTiXXu, riTOl ATTtX- Kk. 
Xfl, 'cdsv 'A-TTSXXui, 
'h<tvx. 
^ivs/eXXu. 

\\vs7.Xu. 

QveXXx. 

npo9veXXu. 

"iXXu, vjroi IxXyj, 'o8ev 

iXXut, 
KiXXu. 

iKiXXu. 

AfjctXXu. 
' D.y.iXXu. 

\\(TiXXu. 

TiXXci. 
B:XXu. 

aSoXXu. 

KoXXu. 

AiScKoXXu. 

Tu^KOKoXXu. 

= vXoKoXXu. 

^ripoKoXXu. 

TuvpoKoXXu, 

X^VTOKOXXx. 

IX^/VOKoXXu. 

UcXXd. 

lii^vXXu. 

IkvXXu. 

BfyAAa, yjTOi BpvXX'^, 

'c6ev BpvXXxi. 
At]vXXu. 
"ivXXu. 
' aQ.oXu. AA. 

AjwSoXa. 

'At pef^^oXu, TUX' 

'Arpsfyc^aXu, 
A[A(puCoXu, 
Av,doXx. 
KoXu. 
KoXoKopaoKoXu. 3 . 

'AtTTCXu. 

EttittXu, ru. 4. 
©EfjwoTrXa. 
"LirXu, '/jTOi StrXiy, 
'c9ev CTiTXxi. 5. 
'AuXcc. 
KuvXu. 
' AvuvXu. 
UuvXu. 

AVUTTUVXU. 

Ji^uvXu. 
' Ay^xvXu. 
Epx,QvXu, ru. 
Kuv^vXx, -r^rct Kuv- 

ovXi/j. 
KevdvXu. 
I,xopcvXu, rjTCt "Exo^- 

^vX'/i, 'c9ev I.Kopdv- 

Xut. 6. 
KuyKvXu, riTOi Kuy- 

KvXrj, 'o9ev ci Aio- 

Xe~g KuyKvXug 

ovoi/,u^ii!ri Kijxi- 

^x;. 

AKpXfA.vXu. 

' AifjivXu. AMA. 

'AxmXu, TOig K^'/;(t) 

Kupvu. 
EvaXu, rx. AiQ^uXx. IvXu. 
TvXu, 

AuKTVXx. 

KccxXx. 

' Ix^'^' 

BccXx, K^r,(nv r] /SaXij. 

ApfyCcoXx, "srxpu ro7g 

' AoKU(riv 'Aprv- 

fjLuru. 
Tufjc^icoXu. 
Mu. 

' AfJLU, 'oVOfJCU KUl 

s-7ri^'^rifA,u. 
'Lvf/.Q.uf/.u. 
Uu^u(rvfA, ^ufjcu. 
J.uXyufA.u. 
Aouf/,u. 
Qsufjcu. 

®ufiu. < ■ ■'■: 
' luuu. Mett tUfjCU. AyuXXiUf.cu. 
Qvfjciuf/,u. 

ETTtSvf/iUfjCU. 

Koviufjcu. 

'UTTiUfjLU. 

TuvpiUfiu. 
Ayuvpiufjcx. 
Uvpixfix. 1. Ap. Hom. 11. ^. vocantur item sTralzAia et 
l^KXiKtix. Lat. bellaria, 

2. Sunt lineac nigrx, Dorfum afini infig- 
nientes. 

3. bunt inteflina, ut ct omafa ; np. Lafcar. 4. Xenopli. funt fupellcx item quasvis rcs 
mobilis. 

5. ^ive f^iiaTu, 'MXQttt^ funt inaures; Poll. 

6. Sunt fcetus thynnorum j ap. Ariftot. lib. vi. 

Animal, A\L\. EFMA. 'AlTiO!.[A,Ci. 


noo^x.f/.x. 


'EnXc^^oiyt^a. 


'l^r/eyf^x. 


'v.^U^x. 


©iixixx. 


n^oxu^ayf^oi. 


Ux^xp^syfcx. 


TXx^uoc, o$ev yXa,- 


Pvxux, 


A^xyf^x. 


'ET^i^AyiJCX. 


UOiTOC. 


'l'xy.x. 


'A-TToSpxyfzx. 


'.\7Tip9eyfix. 


TliXKuj^a. 


''Epxfix. 


Upxyfjcx. 


'ATTeXeyfxx. 


Mxj^cc, oSevMocuoiTa. 


' Ayy,x. 


@u^xyf/,x. 


UXeyfjcx. 


tiocy,oc. 


AtSxyux. 


^pxyfjLX. 


'J}Xeyf,cx. 


Qotvccfjcoc. 


Aixyixx. 


Atx(ppxyf^x. 


' Aveyfjcx, ToTg Tx- 


Xviocj^ccc, 


MxXxyfx», 


Uxpx(ppxyfjt,x. 


^xvT. ccivtyfix. 


BDXf/.CC. 


AXxKxyfjcx, 


]LxTx(p^xyfjcx. 


U^isyfjcx. 


' AKp'oCift.X. 


"i!' aXxyf/,x. 


'E-n-i^p^xyfLx.- 


"Feyfix. 


'ETTiTri^Trxixx. I. 


' AWxyfix. 


Uepl<ppxyftx. 


Boeyf,cx. 


' A^x[/,x. 


'EvxXXxyf^ot, 


' F.f,c(poxyf/,x, 


"EfA.^eyfA,x. 


LpXfJLX. 


IvvxXXxyfA.x, 


Upoppxyf,tx, 


ATTiSoeyf^cx. 


'i.'lioxiJCx. 


X7rxXXxyfA,x. 


Ixyf^x. 


"E^eyfxx. 


Ilepxjx,x. 


Hx^xXXxyfJix, 


'ETTeKrxyfjcx. 


"o^:yf/.x. 


AiX7r£px[/,x. 


' AvTuXXxyf^LX, 


'E7Ti<7xyf,(,x. 


Yeyfjcx. 


T'Mxi/.x, 


' yxxyfjcx. 


Txyfix, 


Wyiyccx. 


llxpxyripxtix. 


^vXxyfjcx. 


AixTxyfxx. 


A^yfcx. 


Efyri^xLcx. 


Mxyfix. 


KxTxyf/.x. 


ex^io^7iyf/.x. 


05j^«|Ltaj. 


''ExfA^xyfix. 


ETTITXyfXXi 


KxTxXy]yf/,x. . 


Kxl^xfzx, 


KpoKCfixyfcx. 2. 


AvTiTxyfcx, 


UXryfxx. 


XTnl^xjjLX. 


ATTCfcxyfix. 


ZwTxyfycx. 


If^yf^x: 


Xt\oci^x, 


tixyfjcx. 


^Txyux. 


Uriyf/,x. 


Kpxf^x. 


Irevxyf^cx. 


Jici.g-xyf,cx. 


Ux^xTTyjyfzx. 


J.uyxpxj.ix, 


' AMVXyfjLK. 


'?oSofxyf/,x. 


U^i(T7T7iyfA.x. 


' Opx[j.x. 


Tivxyfjcx. 


'ATTogxyf^x. 


Vrjyfcx. 


Ilxpcpu[t,x. 


'ATVOTiVXyfJLX, 


U^og-xyf^tx. 


B^^yfzx. 


^vpxyM. 


lijvxyfA,x. 


r'vg-xyf,cx. 


"¥^'/iyfzx. 


Uop<pvpxiy(,x. 


AxTVxyfix. 


<i'^uxyfjcx. 


"EK^Tiyfzx. 


V, Steph. in B«- 


' A^TTxyf/LX, 


A7T0<ripxyfcx. 


u^vyi^x. 


^XZB^. 


'Eix^xyfiu. 


'T7Toir<pxyfjCX. 


'A7Tif^'/;yfcx. 


Ev<rx[/,x. 


'ZiTxpxyfjcx, 


Upo<r<pxyf/.x, 


'E7Ticrriyixx. 


' E.iirx[A.x. 


Xxpxyf/,x, 


"Eyf/M, 


KxTY^yfcx, 'lcov. xvr 


TlxpiKTU[yt,CC. 


Uxpx^^acxyfA.a, 


Upc<r^eyfzx, 


KxTuyfcx, . EoU. I. An iTTi^ri^— -jfta' h. e. fibula pretiofaj ap. I 2. Vocatur faex olei crocini, quo crocu^ 

II. lib. X. I adulteratur; ap. Diofc, lib. i. 40 TFMA. 
'TTTO^Tjatyfjt.cx.. 


EMA. 
'oXoXi/yua:. ''o^(p. 


miA 

"EzPc!.ia. 


Mivuaiyfio.. 


'A-7J-oXvyfj,x. 


,'A7.-s^;wa;. 


1.vaiyij,a,. 'Op(p. 


Mvyf/.x, 


Qefj.a. 


XiyiA,x. 


Af.ivyiAX, 


Kx^Sfjix. 


^ETri<riyf.ciz. 


Kvyf^u. 


AvxQefjt,x. 


^Avrlc-iyyM, Latirt. 


K'/;iuyf,!,cc. 


KaTxvx^ifjca 


lrtyy.ci. 


KtvuyfJLX. 


nx^e/£efj(.x. 


\lxg-tyy,x. 


'Afix^vyf^x. 


KuTxSef/.x. 


QiXyi/.u. 


B^uyfjt,a. 


'E7r(9efy.x. 


Aoyf.toi. 


'Avxdouyf,cx, oSbv 


"EKSefjix. 


"A^yf4.ci. 


' Avx^^uyfixTX. 


' AvS'cfj(.x. 


"E^u^yyM, o9bv 'e|- 


K.y}puyf>ix. 


"Ev9sf/.x. 


aayij,aTCi. 


Mriovyfjcx. 


n^okfjcx. 


"ATTOiayi^x. 


' OpvyfJix. 


luvSef/M. 


n.poxaTupyf.i.oc, cScV 


^toauyfjcx. 


'T7TsoSef/.a. 


wpoxccTupyfjiCi- 


nrvyixa. 


'rTroSsfix. 


TU. I. 


'E7rt7rTvyf,tx. 


U^o<r9sf/u. 


"Ep,a«. 


npo(r7rTvyf.cx. 


"A^Xef^a. 


i^ioyfjix. 


noi(pvyf.(,x. 


Evefjix. 


"Avh^yfAK. 


'Kpuyfj.x. 


' .\'PS^SfJI.X. 


"Afj.o^yfA.x. 


'A7To^Jvyfj,a, 


'U{sf^x. 


^ ATTOf^o^yfiX. 


Aio>yfji.a. 


npoxtpst/,x. 


Mvpyfioi. 


"A^fj.x. 


ApXiaSfiX. 


'Evyf.iCi. 


Ks^fj,x, o'hv Kso- 


^oosfix. 


ZeZyy.c6. 


[^XTX. 


'Ar^Sfix. 


iXix^svyfix, 


"''OtSfj.x. 


"Ev^Sf^a. 


WovolBvyfix, 


Me(To^fj,a. 


"A<pef/,x. 


'Epspivyy^oi. 


"A^yefj.x. 


''Hf/a. 


KciTVjyf.'.oc. 


AefA,x. 


"Ar,f.ix. 


IvvxxTivyfix. 


'Aeioefj,x. 


Qxrif/.x. 


'E7TtrevyfA.x. 


' AvSefj,x, AioX. uvTt 


Br,f/.x. 


' EvTivyf^x. 


tQ 'Avuoefix. 


A(ao-<^wa. 


' ATTOTSVyf^X, 


"E:'6ef/.x. 


A(rsaii;f/x. 


"A>^uyf/.x. 


Zefj.x. 


Av(r<rsC-/!f/x. 


liOiXvyfix. 


'E7Tt^efjt.x. 


'Evci^^r.f/a. 1vvTYiyf/,x. 

'iyjyf/.x. 

'E7rfdt7iyjJt.x. 

'ATToujrjyf/x. 

2\a7yfjt.a. 

UxTyfxx. 

J'f/.7:xtyf/,a. 
'^Etyf.iX. 
l^s^iyfjix. 

' AvxoayfJiX, 'cSev 
'AvxSityf/uTx. 
nx^xcsiyf/x. 

E7riaetyf,ix. 
"EvSsiyf.ia. 
'T7rooeiyf/.x. 
'AoTocstyf/x. 
' EjiXayf/x. 
Eoeiyf/.x. 
Qtyixx. 
' EiXiyf/.x. 
MetXtyf.ix. 
MiXiyf/x, 'cSev Mi 

Xiyf/xra, 
QpvXXiyf/x. 
nXtyf/x. 
MtyfJix. 
IvfiLityf/x. 
'Of/iyf/,x. 
M-/;vtyf/,x. 
' AiViyfJiX. 
"Avoiyi/a. 
"Epiyf/a. 

iTri^iyf/x. 

Avrt<;rfityf/.x. 

A7ro^r:OiyLiX. I. Sacrificiorum funt libamina, qus ficbant 1 funt hjec intcr Br^oGr/tar*. 
antequani holliani ferircnt. Arilloph. in Plut. | • tHMA. 


AH.MA. 


■0HMA. 


AHMA. 


'E7r/C»7/^a!, oSsv 'Eiti- 


'^vykxy.ioyvjfix, I . 


Aer,f>M. 


Aoi'rf.LX, 


^IZXTX. 


Y.xXK^oy/ifji.x. 


@er,fu.x. 


Koir,fjLX. 


"Ayv^a. 


Rxviipyr,fA.x. 


"l^v!f/.x. 


YloivifjLX. 


AKXxynix.x. 


Kxtvipyijfix. 


PoiC^-Jlfix. 


Tlxpx7roff]fx,x. 


AiKxiOTr^a.yyiiyt.x. 


Texvi^yyif^. 


Kv\j^v,f.t.x. 


AoyoTToivfjLX. 


Tp«y<7jt*a. 


TTns^yvifcx. 


Qvifcx. 


lKeuo7roivif.(,x. 


'AmT^xyrifix. 


' Av6u^T'dpyT,fji.x. 


' Avopxyx6vif/.x, 


n.aoiT7roir,f,bx. 


TlXxTxyri[j.x. 


Xa^-^yr,f^x. 


K(x.6vifjbx. 


'Ept(pi'/-ifix. 


HXTXyVJlJLX. 


A.^xfx.xTi^yvif^x, 


M(x.6r,fj(.x. 


'Eve^jir,f^x. 


TlxT\xyvifji.u, 


TeoxTiipyvifji,x. 


Avxdvif/x. 


"AK.rif/.x. 


'^xyrjfix. 


AsiTispyvifix. 


Uxdvifjbx. 


©(XK-JlfjLX. 


"Hyra^x. 


YlXxgipyj;fji.x. 


'ZTT(X.6viftX. 


' A7roX(x,y.r,fjLX. 


Af^yr,i/.x. 


<bvTi^yv,fix. 


Tle^ivi6vifjLX. 


' Af^l^XxKVJf.LX. 


Et,vyvi^x. 


reca^yv]f.t.x. 


^0Vl6'ifjfJI.X, 


' AfjLTrXdKvifjLX. 


"ATTTiyvil/.X, 'iWI/. CSfTJ 


'AXttryvifix. 


A7TVj6vifJI.X. 


TieXeKVjfjLX. 


TK x<piiyviiA.x. 


TviXxvyyiftx. 


'ETridvif/x. 


'AoiKvifjLX. 


Xo^-^yrifix. 


I,Tuyvif/,x. 


' Av6'Jif/.x. 


NiKvjfjLX. 


Tlx^xxo^vyVf^x. 


AvifA,X. 


E^xvdvif^x. 


EKVtKrif.t.X. 


'E7rixo^7iyyif/.x. 


Aix^v]f/(.x. 


I.uv6v]f,tx. 


"OiKVJf/X. 


I.T^xTvjyyjf/.x. 


YieXx^viftx. 


Tlo6vifj(.x. 


TleptotKvifix. 


'A(p7iyr,fAX. 


^ AV(X.SvifjLX. 


'T7ro6r,fj(.x. 


I.VVOlKV!f/,X. 


' A\yvjfji,x, 


KxT(kSvjfjl.X. 


''E(j6rifA.x, 


AcapooozvifjLX, 


Ai6oXoyvifjLx. 


MeXeSvif/.x. 


' Ai(r6vifA,x, 


Tl^ocr^oKvifjLX. 


Mu6oXoyvjf.(.x. 


nr,^r,fA.x. 


E7rxi(r6'^fj(.x. 


Na^K-^/xas. 


AiKxtoXoyTjf^x. 


' lovifzx. 


'0Xi(r6vifjbX. 


AtTitVlfJLX. 


C)fj(,o7'.oyvifjcx. 


Met^rjfix. 


Aoi(r6rif/x. 


UotTKVlfjLX. 


lifivoXoyvjfix. 


XXlh,fj(.x. 


Tlpo(r6r,fjLx. 


KvKVIfjLX. 


' AmXoyvjfJLX. 


"Oi^rifj(.x. 


' AvxKoXi6rifjLX. 


MVKVlfA.X. 


AeTTToXoyvjf.ix. 


ETTtOVlf/X. 


'E7rXK.oX-d6v]fjLX. 


Mx^VKVIf.LX. 


'Evi^yvjfjiu. 


Tlpoy.vXiv6vif.t,x. 


'E^vdvifxx. 


At]fAX. 


Av(riDyv;f/.a, 


Tlxpxa-TrovSvifxx. 


"£%%«. 


' AXr,[^x. 


-ZT^yvif^ou 


AXXoovifjM. 


'EXvXix6vif,tx. 


'^iX0K(X.XvjfJLX. 


?a.hi^yvifA.x. 


't7rohfj(.x. 


Mox6vf/.x. 


'A<piXoK(xXvifA.x 


Avjfiii^y/lf^x. 


XDvi(rfj(,(adrifA.x. 


'ivlfJLX, 'ICOV. CXVTt tS 


AxXvifj.x. 


TsXe(rii^yvif/.x. 


K.tofx.(iiO',ifj(,x. 


' IxfJLX. 


l7rXT(X.XvifA.X. 


Kxx-d^yvif/.x. 


?(X.^i(i>ovjfjLX, 


"Otvif^x. 


AvTi-xxXvifA.x. 


I. 


"olybio dicitur opus exai 


tum feu confummatum. 

N 

41 42 BXvii^a. 


0<psiX'/!fzx. 


AvuTXrifjcu. 


KccCXtJi^cc,\\ioX. avr] 


Xpsu^siX'/!fA.x. 


' OTXr,[jt,u. 


t5 KxtxCX7![^x, 


'Of.itXrif.cx. 


"rXri[A,u. 


Kxl AOCKUV. dvTt 


U'tX'r,y.x. 


"AvXri[jCU. 


ra Us^'.g^ui/.x. 


'l>tX'/;f4.x. 


Ey.KxvXri[jcx. 


nci^u^X'/l[/,ci. 


KX'/!f/.x. 


'EvuvXr,fA.x, 'c6bv 


KccT!x.QXrifA,oi,. 


'AvxxXy.fxx. 


'EvxvXr,fjCXTX. I. 


Upoy.xToc^Xv,y.x. 


' EyzXy^fA.x. 


@vX'/,fA.x, 'oOsv QvXr!- 


Upc(r>ioiToiZX7iux. 


KuTS^yTcXirfA.X. 


fJLXTX. 2. 


^L-7ri&Xr^fj(.ci. 


AvTsyxXyjfjix. 


B^X7ifA.x. 


Us^{QXrfA.a. 


E7riy.Xr!fiX. 


lvXvifA,X. 


'Af^^i^X'^[.tx. 


' AvTix.Xvifji,x. 


'lspo(TvXrifA,u. 


' ¥.f^ZXyifJ,ci. 


lKXy<fj,x. 


"KpXr^fA.u. 


J.VfJi^XVjfA.Ci. 


']LyK\)y.Xr,fA.x. 


"0(pXrifjCU. 


A7rcC.X'/if^ci. 


nxpsy/.vy.XrifjLX. 


' A'!To(pX'/;fA,u, 


Xet^oSXrifiCi, oSev Xa- 


'EiCH.VKXr,fjLX. 


" n.(pXr!fj(.u. 


poQX7;iji.ciTx. 


\icry.{jKX'/ifjt.x. 


UuX7!fA.U. 


UpoCX'/;f/.x. 


MsXX'/.fxx. 


'EfJL7TC0X71fA.X. 


Mscro^XTjfj.x. 


AfjcsXX'/;f(.x. 


/\^ufA.yifA.u. 


'r7r'c^Xr,f/.x. 


' AvxKoXXr,fjcx. 


MifA.rifA.u. 


GiXrifA.x. 


UapxKoXXrifjcx, 


"OifA,yifA.x. 


'MsXr,ft.x. 


'ETTtKoXXrif.cx. 


Kot[A.yifA.x. 


'E7Ttfx,iXr,fx.x. 


@^\)XX'/!fjcx. 


I.vyKOifA.yi[/.u, 


nXrf.ifi£Xrf/,x. 


lvXXr,fA.x. 


B^'tfir,fA.x. 


'il(PiX'/}fA.X. 


UpccrxxTxCoXYjfxx. 


'E[A.C^t[A.r,[A.x. 


A-^X:;^a. 


BnKoXrifcx. 


Tt[A.y![A,u. 


K'.;Xr,««. 


'.\-To^isy.oX7ifjCX. 


'E7TtTt[A.r,[A.U. 


I;irX--7y.a. 


EfA.'7T0X'/}[A,U. 


'AVTITt[A.y![A.U. 


^i.tX'/}fJLU. 


' A(T'yj>X'i]fA.x. 


^tXoTtfcrfcu. 


'AsiX'/!iJ.x. 


\\Xr,fj(.x. 


'A7T0Tt[A,r,[A,U. 


ns^isiX-.if^x. 


' AvTX'/\fA.X. 


UQOTt[A,ri[A.x, 'c5su Uco 


' Av-iXr,fA.x. 


E'n-uvTXr,fA,u, 


Ti[A,v;[A,XTU. 3 . 


'EvsiXr,jjix, 


KuTciVTX'/![Jt,u. 


Upogi[A.'/;fxx. NHMA. 

TcXfA.'/ifJLX. 

OtxodofA.ri[A,a. 
Ux^oiy.QOOfjL7;fA,x. 
NofA,yifA.x, qQsv KofA.71.- 

fA.UTU. 

AvcfA,yifA,u. 
Uu^uvo[A,r,fix. 

A^OfA.'i^fA,X. 

KxiVOTOfA.'/lfA.X. 

i\l^OTO[.C'/fCX. 

E7TlKSpTC[A,'/l[A,X. 
' 0^[A.7j[A.X. 

l.[A,yifA.x. 

Xu<rfA.rj[A.u. 

Ko(r[A,7i[A.x. 

n^oKoa'fA.r,fA.u. 

T[f,r,fA,x. 

EKTfA.7;fA.X.. 
EvTfA.'l!fCX. 
A7T0TfA,7!fA.U. 

E7TiGvfA.7!fA.X. 

EvQ{)fA.'/lfA,X. 

E7TSv9vfA,'/lfA.a. 
\l(i!fA.-/,fLU. 
K7!fA,U. 

nXxv',!fA.a. 

SUTTUVfifA.U. 

Ws(T\s^uvr,fiu, 4-. 

\\r,')(xv/',fA,u. 

U^UToysvrifjLU. 

A(rSsv'/ifA.u. 
'E^ii9ev7;[A,a. 

Ti67!VVlfA.(X^ . Suidx funt LxT.ij.ara, feii liomicili; 
2. Tum Suid.T, tiim Iiiterpr. Aridoph. iii Pac. (imt farin:i 
ficium e, vir.o ct oijo mixta; in facri- 3. Vocantur mulif^ss, legibus Solonis rancit.-E. 

4. Audit, cum fidus \n mcdio coelo confpi- 
citur. Conful. Joann. Grammat. in Hefiod. 

l.b. PIIMA. FHMA. 43 iKi^vyif^u. 


' AVX<pUVYjfiLX. 


nx^aT'/i^'/lf/.x. 


AvTe7rtp'(.'/!f/.x. 


Xr,vr,i^ci. 


'E-n-Kpuvrif^x. 


"A^rifjcx, 'o^.vj 'A^ri- 


' ATTopprifix. 


KopSiv'»;[/,x, iuv. a,VTt 


U^oa-puvYifjcx. 


f^XTX. I . 


n^otr^y!f/.x. 


tS K«p'^£ap/a. 


'AXe^'/jfix. 


'E^«^5f>7,«a. 


T^'/;t/.x. 


'EKO^StVVlf^X. 


Bor,f/,x. 


Ux^x^^rifj.x. 


MeTprif.cx. 


K!vy,[^x. 


'E7rt^o-/ifzx. 


Epv9pyi'u,x. 


' Otg^Xfjcx. 


YlccDxy,fJvy,o!,, 


Nc'/if/,x. 


Uxpxtor,fxx. 


V.reupr,f/x. 


Yloivrifx,oc. 


Atxvoyifjca. 


' A(pxipr,fA.x, 


UxoBvpyif/x. 


U.ccoolv't}f/.oc. 


KxTXVor,fjt,ci. 


I,7re't^yifA,x.. 


Kuorf/x. 


V]'v7if/.x. 


' Ayvoi/ifji.x. 


Eu}CTSip'/if/,a. 


EuyKUorif/x. 


Us^lvrjijca. 


'E-7rivovjfJi.x, 


'Eyxet^Vf^x. 


"Ov^yif/x. 


Kv^f/a. 


'Evvo7if/,x. 


'E7rixstpyif.cx. 


'OiK^^rif/x. 


Mnjjtta. 


'Oivoxorif/.x. 


'AfJLOt^XfJCX. 


<l>piiP'/!f/.x. 


Upocf/,v'/if/x. 


U'/if/.x. 


' AXX'/iyc^rif/M. 


MxoTvpyif/x. 


'T7rcf/v'f,fx,x. 


' AyxTrrifLX.. 


E7Triyc^'/!f/x. 


Kpup'/,!/Xy 'cdev Ipv 


TEvvrifix. 


' AT0-7Ty\f/,X, 


Uxpriycprifxx. 


P'/;fcxrx. 


E7riyEvv'f,ft,x. 


UopTryifJcx. 


Upoa-/!yopy!f/x. 


X^Xf/x. 


Aovrif/x. 


'ETriTTccTryif/x. 


KxTyiyoprif/x. 


Ux^xx^r,fzx. 


'Axcv/if/x.. 


EfyCTrcp7r'/if.c». 


UxpxxxTyiyopyif/x. 


AvT0XP'J!fJCX.. 


Aixy.ovr,f/x. 


T^X)7rrif/x. 


^uyxxTxyo^yifcx. 


AuToxprifJCX. 


Ucvr,fjt,x. 


'E'.iTpu7ryif/.x.. 


Aoidopyif/,x.. 


"n^i^f/x. 


AwTTOvyifzx. 


KTXiTryifix. 


Ko^'/!f/,K. 


Aup'rf/x. 


EfydTOVYlfCX. 


Tyifxx. 


UspiKoprifyCX. 


'Eu.^Vf/x. 


(i^iXcrrovrjf/x. 


Bxc'/if,cx, 


\i0p'/lfJCX. 


QecoD'r,fcx: 


fPpOVT^f/X. 


'AvxprifjLX. 


' A7r'o^r!f/M. 


'Aiu<orfcx. 


KxTX(ppOV1/jfJI,X. 


' 0[A.ipr,fji.x. 


E.7TXTro?V,f/.X. 


E.vxiupyif/.x. 


reiTov'/if/,x. 


"E^rifA,x. Kxi 'E^rif,ix. 


l<;c(jrif/x. 


Uxpxiuprif/x. 


'A^X^TeKTivTifix. 


KxXXit^rif.tx. 


^cpyifix. 


Tif/,u>^y,fxx. 


U^o<ry.\jvrif^x. 


EV/lfA.ipT,f/.X. 


Aix(popyifiX. 


TxXxt7rc!]^V!fjiX. 


rex,vvf^x. 


U^0T£^-/!f/.X, 


Eic(pcpy!f/x. 


iKevu^rif/x. 


'PiXoTexi^'/jf/x. 


'r/e^yif^x. 


'E7ri(popr!fji,x. 


Xci^r,f/x. 


Xet^oTixvvifiot.. 


®yi^'/lfix. 


Y.Uf^(po(j'/!f/cc. 


Aixxco^rif/.x. 


"aVT,LLX. 


A'^^'/lf/.x. 


Aopupcprifix. 


'Avxxu^Vf^Xi 


Koivuvrif^x. 


' Ayt.Xri^yif/.x. 


'Avx^pf/x. 


Ux^xxu^rifAoc. ■ 


^UV%f/M, 


EvKXyipyifA,x. 


'E7ri^'^yif/x. 


•E.vyxu^yif*.x. 


1. Munera funt a cogna 


is miiTa novis Lefbiorutr 


nuptiis ; ap. Hefych. qu 


ae Suidse funt «O^v^^™. THMA. THMA. XHMA. ATroxu^r.i^a.. 


Zrirriftx. 


BXxg^vfix. 


Xf/Xrx 'STUOU To7g 


'r-Trox^-^^'-'^- 


KriT/if^ix. 


'AvxoX(zp!f,LX. 


AuKSor,fJt.oviOtg roe. 


I]oovu.a'/;iA,x. 


' AiTrjfA.x. 


Uu^uQXu^/ifJ.x. 


Kxpvx. 


^rf/^x. 


Atxir'/]fx,x. 


EKQXu^-/;f/.u. 


fviXupr^fji.x. 


Mxa-y;f.cx. 


'F^vdixtTfif^x. 


'.^'TroQXKC-rux. 


Zoiy^x(pr!fiU. 


TlKou(r'^l^x. 


AXiTVIfX.X, 


UpoCXxf'/:f/,x. 


"i^sv^oyotxCprif^cu. 


ViiG-f.l^X. 


KT!;aa. 


' AKoXxg'f,f/,x. 


lKX^i(p7!f,CX. 


'i<,3crr,u.x. 


A-a^rij^as. 


Avug'/!ftx. 


Y'o(pr,fjcu. 


MxT(T71fA,X. 


"E^yKrrsfA,x. 


ETTUVXS^rf/M, 


^tXo(TC<p'/!f/X. 


AtxiyLua-c/iyjx. 


\\eisx.rrfix. 


Ux^(xg-/!fiu. 


'Ef/,cptXc(Tof-/;f/,u. 1. 


Ue(rT'/!i.ix,-urcr/ir. kvti 


nXsove}ir'/!f/,x. 


KxTtxf;;f/,u. 


"i^opvif/^u. 


t5 ns(Tf![/,cc. 


Mcicve'A.rr,f^u, 


Av(TX^^Silf*x. 


T^vip'/if/.u. 


Kvvc(T(T'/i^a. 


'LvvuvrrifjLX. 


'Evx^-^fVf^x. 


'Evrpii(pr!fycx. 


AU(T(T7;[^X. 


E^rruvri^fjLU. 


Kv^l^rifJt,x. 


Aco!pr,fcu. 


PbVfTij^a. 


Kevrr,f/,u. 


'ETrls^vifJi-u. 


luxvifcu. 


'i>U(TrjfA.X. 


KxrxicevTVifjLK. 


ATrogrifjLX. 


BX'^;XV!f/,U. 


AvX<p'jlT',][^X. 


lvKO(pxvrii!fix. 


tTTogrif^x. 


A7rr,xTifcx. 


'EK<pvT'/;f.i.x. 


Boovrr,fA,x. 


Ivfrifcu. 


Ux^^^X^fix. 


'Ef.i<pv(Ti;ijt,K. 


Xpr!(TifA,ooorr!fA,u. 


'Af^u^vif/u. 


Kuri!X'1f^<^' 


JlfoQxTTJf.CX. 


Korv}fx.x. 


%-V«. 


"Oxyif^oc. 


U(X.T'f,fJiX. 


E.yy.orxfjix. 


EpCi)Tr;fjt,u. 


'Otvdxvifcx. 


' ATTUT-rifcx. 


Uorr,fji,x. 


'E'7reptlirr!fA,x. 


'Ag-oxVf^oc. 


KxToi-7rxT'/!f/,x, 


KpoTr,f,ix. 


Ms(Tsfyvrif^x. 


Kcx^X'-'t^^i '°^'^ Kaj- 


UxnruTrifjix. 


Lvyyc^arr,f,(,x. 


Qv'/!f/,X. 


xii^xTx. 3. 


'A7ro7r(x.-'/!fix. 


A'rroKocrr,fj(.x. 


IX^V'/!fzx, 'o9sv 'ix^v- 


ATrupxT,'''-^^' 


'Evs^ytTrif^x. 


UrrifA,u. 


r!f,t,xrx. I. 


Tf'-'?f4w^- 


'AdiT'/lf,tX. 


AQXe7rrr!f/,u. 


Kvr!fjt,x. 


E7rirpir,Dxoxr,f/,oi. 


'HofJi,o^iTrif^x. 


"A^r'.!fy,x. 


'ETrixvvfix. 


Tuoxrifjcu, 'oQsv Tu^- 


'A^^O&ST/}fJ(,X. 


Af/x^T'/]f/.x. 


Mvr!f/x. 


X'if/.urx. 4. 


liisQsTXi^x. 


UxpupT'/!fj(.u. 


Atx7rvrif/,a, 


Tird^X^^f/x. 


MeXerrif^tx. 


'E^tx.^Tr!f/.u. 


'Ex,7rvr!fj(,u. 


"OpxVf^u. 


'Ef/,fyi,eXeTrjfA.x. 


'Ly.lprxff.u. 


'EfCTrvKif.cx. 


'TTro^X^yif/a, 'odsv 


'y-TjepiT/lfLX. 


I.ry!f<.x. 


Pv-/!f/.x. 


TTropxXfcxToc 


'Afi^pnT&riTrjfiX. 


Sixg-Vfix. 


Kupvv!f/.u, 'o^ev Kuov- 


LxVf/x. 1. Vocantur pifcium ftiuamae, fivc fcobs. 1 3. Gcllio cft idcm, quod 5£'A7»it5-o.. Lat. mul- 
Hi|'p- ccdo. 

2. Studium efl: philofophicura. | 4. Lat. cxequioe, feu parcntalia. - ■' AMA. n^oV%r^«!- 


YixT[j,x. 


"Ayx\[ji.x. 


I.iivX[ji.x, 'o9ev iJiVA- 


"Au^^jtta. 


AxVXi[/M. 


'E7r/£«Xf4a. 


[/XTX. 3. 


Kkux^I^x. 


nxpxi7rai[ioc, 2. 


AxtoxX[/M. 


I.t'o[/mX[jcx, 'o9ev Ito 


Bouxyif^oi- 


'•Vxlux. 


' lvoxX[/.x, 


[/.■jX[/.xtx. 4. 


Toixo^uyjii^x. 


'^Ei[A.X. 


AtxK[/,x. 


1tu[/mX[/m. 5. 


'Atux^ux. 


ABTyM, 


"AvxX[/,x, 


A[jc[/.x. 


'Amruxvi^oi. 


Ai7[j(,x. 


"v.^xX[/,x. 


A[/[jCX. 


Au^uxr^x. 


KAsr^a. 


nxX[^x. 


Ba.[/.ijcx. 


EUTUXVI^IX' 


' Evn[jiX. 


"atxX[ji,x, 'oSsv A- 


"E[^^xix[/x. 


KaTOKuxVf^oi. 


I7rs7[ix. 


T»X[JiXTX. 


Tx[/[/ci. 


"f.vl/^jjita. 


Xe'i'[Ji,a. 


"EvTxX[jt,X. 


Atyx[i[/,x. 


'A(pi^Jri[/,x. 


Xjijtta, Au^. avTi xS 


'Ett lgxX[Ji,x. 


Kx9x[/,[cx. 


Jleet^/r;ux, 


Xft^aif. 


l<pxX[/,x. 


MiX[Jt,iJCX. 


"0^v,i/.x. 


"ExSi[/-oc, tx. 


'r7roa-cpxX[/,x. 


Yleptx[x[jcx. 


' ATTO^r,[iX. 


'AXx.I[a,x. 


^■xX[.t.x. 


Kx[jc[jcx, 'odev Kxy.-- 


'ETTO^nfA.X. 


XxX[[/x. 


AtxuJxXu,a, 


[JCXTX. 


IVx^Q^yiyM. 


KX/jtta. 


"eX[ji,x, 'oSeu"EX[/.xTa, 


I,KX[.C[/.X. 


Tlooiro^irifji.a. 


' EyycXi^jLX. 


'Ha-io^. 


BXa,[jC[jcx. 


''a&x9[a.x. 


A7rcKXi[/x, 


' A[yeX[A>x, 


'Eyy,oXx[/.[/,x, 


iTxQfAX, TX. I. 


Mi^vifix. 


npoxFyeX[AX. 


Mxf/[/x. 


'E7ri5-x9[/.x, Tx. 


'Oi[jt,x. 


llxpxfyeX[/,x. 


Tpi[/x[i[,cx. 6» 


Ilfr,9[^u. 


npoa'ci[A,x. 


'E7rxfyeX[/M. 


'A7ro[/x[i[jcx. 


"lll^x. 


Kpi[A,X. 


leX[/,x. 


' AVX[jC[jCX. 


'^AtS[/,x. 


KXTXZpi[AX, 


TeX[tK. 


' Evx[^[/.x. 


"od[/,x, 'oS(v"o9[.(,XTX, 


1.uyyioi[jLx. 


iTiXfiX. 


lUVX[JC[/X. 


'AioX. «vt* ra "0[/,- 


At! OKpt[/,X. 


"A(p£X[jCX. 


nx[jc[jcx. 


[JLXTX. 


npo}ipi[ji,x. 


"0<peX[/,x. 


PX[/f/X. 


'^A(TS[iX. 


Xf[A.X. 


KpeX[ji.x. 


r^x[/,[/x. 


"\crS[A.x. 


MlJTfjWa. 


noi}ciX[/,x. 


Aixypx[/[/x, 


'E.upuS[ix. 


j\XKTI[A,X, 


tIX(jlx. 


Tlxpxypx[i[/x. 


' IfAX. 


' AK[Jt,X. 


A(CCTtX[/,X. 


Tlpo<r7rxpxypx[/[/.oc,t 


Al[A«, 


' EviK[/.X. 


'A7roTiX[xa, 


lufypu[/[/x. 


Ax?[.x. 


''A\[a.x, 


ToX[jcx. 


E7r(ypx[/,[/,x. i.Itemr«9^iafunt]ibrxet ponderaDemoflh. 

2. Lat. deliratio. 

3. Ex. gr. (rxv?,iJi.xTx xofArii; Lat. laniatus coma?, 
1 Epigr. Gr. 4. Ampulloe funt, feu nugae. 

5. Esedem funt ap. Bud. iii epift. poftcr. 

6. Lat. tritavia. 46 HMMA. OMMA. OMA. 'Avrlypoi.^u.0:.. 


'X7T0X7;[/,[CX, 


"EyKOfj.fix. 


Tc[/.x. 


'r7roy^xfzy.x. 


UpoX7i[jc[A.x. 


ni^Uof/.f/x. 


''EvTO[.CX, 


npoypc(iy.[xx. 


UciO(rX%u[/.x, 


' A7T0KCf/[t.X. 


Ircfcx. 


'E7rtf^cif.CiUoc. 


As7[^[ix. 


U^O(TKOi/.f/.X. 


"FivSog-oi/.x. 


"E<po:^uf.<,ce. 


"AXsif/.fcx. 


?Of/.f/.X. 


Tv(pXogo[jcx. 


■fci[/.y.a,, 'c^jiv YajW- 


AtccXii[C[.cx. 


Fuf.Cf.CX. 


1.TSV0S-0[/.X. 


|itKr«. 


'EvixXeif.c[/.x. 


KxXuf/.f/.x. 


' EvfO[jcx. 


' Ey.^M. 


E7rxXsi[/f/x. 


UxpxK(X.XVf/.[/,X . 


Apfix. 


AfjW^wJi. 


'TTTxXetf/fjcx. 


Kxrxy.xXv[-if/.x. 


KxSxp[.cx. 


i';c£|W|Wa. 


KxTOiX;if/[/.x. 


'Ey:t:iXv[i[cx. 


Us^iK(X.9x^[/.X. 


Ae/it^a. 


'EyyMTci,XHccf/.x. 


I.vyKxXvf.c[.cx. 


'A7TOKiX.9x^[^X. 


Y,\V^A.UM. 


ns^lXetfjLfjcx. 


E7TiKxXvfJC[/X. 


AiCiOfcx. 


^ hva&ki^.^oc. 


' EXXetf/fjcx. 


nspiKxXv[/[cx. 


i>Qx^[/x, 


nK^a.CXs[A.y,oi. 


AiVZifJCf/X. 


UpOKxXV[/.[/.X. 


'A7T0fdx0[XX, 


' Efx,CXi[^fx.cc. 


QXlfif/x. 


TXvLcy.x. 


Kx^f/x. 


'ATj-coAe^jtta. 


'ATTodXsf/fCX. 


Qpufi[cx. 


' A7TCKXp[t,X. 


'TTTcQXSf/.fA.X. 


N(,tt/A05. 


' EyK^V[/[.ix. 


'Epxpf/x. 


KXSjWjCia. 


A7TCVi[/.[/X. 


Tvf.cf.cx. 


' E7TX^[JCX. 


TlBf^l^X. 


Xe^Vi[c[.cx. 


'Lrvf/.f/.x. 


Txp[iX. 


AoSjttjtta. 


' Ex.pifc[/x. 


l.KU[/flX. 


noo(rxo[jcx. 


©^£>^a. 


^ix'^'^i[/,[/X. 


'A7T0(Ty.Uf/.t/.X. 


X«^jtt«. 


I.T^Sl^[/.X. 


T^if/[cx. 


'Of.cx. 


'E7Tixxo[/x» 


SuVfj/^/^a. 


AiXTpi[/[/X. 


Ao[^x. 


"e.^[/.x. 


XCS[C[yCX. 


nxpXTpif^fJCX. 


ETTiOocca. 


Ai^f^x. 


' Eyx,ps[j<'[^oc. 


'V,7TtTpt[/fjCX. 


'Evcof/.x. 


' A7T'o^S^fJCX. 


'A7ro^p£[yi[cx. 


UepiTpi[cf/x. 


' AVTX7T0O0fjCX. 


@ipf/.X. 


re[^^x. 


' EKTpif/f/X. 


' AKpXKOf/X. 


Uipispfcx. 


Z-iy.[A.x. 


'EvTpif.Cf.CX. 


AepKOfix, KiXr. xvn 


Kspf/x. 


'E.Vi7Tl(TZ'ii[X[lX. 


'LVVTplf/f/X, 


ri^^OiVog. I. 


'.\vccy.eof.cx. 


'A.77ocncyi{jciJCX. 


ATTOTpif/fjCX, 


''Ovofxx. 


^TT^f/X. 


A'^[(,[4,x. 


'T7Tcrpi[/[/x. 


' OVVOLCX. 


'EXXc^^oir^npf/x, 'o9 


AlX>\.Ti[JI,[.(.X. 


'Ooovrorpifxf/.x. 


no[cx. 


'E.XXo&0(T7Ti^fjCX~ 


'AvxX'^[Cf^x, 


UoXvrpif/f/.x, 


' EK7T0[jCX, 


TX. 2. 


£^iXr,[/.[.cx. 


"C[c[/,x. 


npc7rc[ix. 


EfJC(pX0t0(T7TSpfJCX. 


nspiX'/![J.[.'.x. 


Kofcfix, 


"a^o[^x. 


'EXS[C0(T7TSpf.CX. I. Ap. Athen. lib. iv. notare vidctur gcnus 
quoddam pcculi. 2. Vocantur, qiix femcn habcnt ftliqux in- 
clufiim. AZMA. 


AIMA. 


ASMA. 


AZMA. 


Tlx^'rro(rm^fjt.oc, oSsu 


Ax(rux. 


tx^KoSXxa-fjca, oSsv 


lKS7rxa-f.cx. 


UoiTnroa-Tri^f^x- 


I.7:ii^x(TfJcx, 


YxcKoi^XxTfyMTa. 


AoTTaa-f/M, 


TCi. I. 


Ksx(Tf.cx. 


l'Z,iXxTfJI.X. 


l.TTaa^f/ca. ^. 


Te^f^oc. 


AeXsx(Tfjcx. 


\\.Xxo'fJcx,. 


\va~cia-7rxa-f/,x. 


Xs^f^x. 


'AyiX(Tfjcx. 


' OKXxa^fjcx. 


lufX7Taa-fA.a, 'oSsv 


' OiK,Tsioft,a. 


I\lx(TfjCX. 


^oXxTfJcx. 


I.vy.TTxa-f.caTa. 


Mi^ftx. 


lXSOiX(rfjcx. 


nXtx.a-f.cx. 


AiTTXTfXX. 


Kd^oof^cc. 


AVTO(Ty^SOlX(TfJCX, 


AixTrXaa-fjcx. 


Kof,c7Txa-f,cx. 


"oh^fLCC. 


\letotx(Tfjcx. 


AvaTTXxa^fjcx. 


' AT^Taa-fjca, 


@u^fx.oi. 


l.X,iX(TfJCX, 


UxoaifXxa-fjcx, 'oSsv 


AitkcTTTaa-fJca, 


I.KocXccSu^fzx. 


^ A7roa-}ciX(TfA.x. 


nxpx^rXaTfcxTX.^, 


' AVTi7TS^ia-7TaTfJCX, 6 


AvocSvpf/,oc. 


AiX(TfA,X, 


KxTCCTTXxTfJCX. 


AvTia'7Ta,(TfJca, 


■^0!.SuOfJI.X. 


' AyxKkixTfjcx. 


'ETriTrXxa-fJCX. 


ATTOCTTTatTfJCX. 


Kvpfjccc, 


XXix(TfJCX. 


na(pXaa-f/,a. 


VvTTxa^fJcx, 


' AKvpfJca., 


AvxSvfjCIX(Tf/.X. 


nofKpoXvyo^rxtpXxT- 


PaTfj^a. 


Totvvofjcoc, oSev Tocvvo- 


'EiC7zix(Tf/M. 


fix. 4. 


UpXTf/.X, 


f/MTOCy 'H0"U%. 2. 


A7T0T^07HX(TfJCX. 


Ktx.)i^Xxa-f.cx, 


EK^xa-fjcx. 


'Lvofxoc. 


®va-iXTfjcx. 


XcoXxcf.cx. 


'A7roS^xa-f/M. 


'Avoc(rvpfjca. 


Af^(pixa-f^x. 


OvOf/MCfA.X. 


AoxTf.',x. 


'ETrla-v^f^cc, 


Atx^iKxa-fxx, 


F^fA,xa-f.cx. 


"E^xa-f/,x. 


1,l(TVpf/.0C. 


' ElKXTfjCX. 


'J>9ivaTf.cx, 


Ks^xa-fca. 


' A'^o<rvpfA.oc. 


ATrciJCOcTfzx. 


rufivxa-f,cx. 


MsTXKS^xa-fjca. 


'bvpfJCX. 


'OoSixa-fjCX. 


U^oyufcvxa-f^x. 


luf^TTSoxa-fjcx. 


' A<TfJcoc. 


\u'xa-f.cx. 


nXsoma-fix. 


Aua-xsoaTfjcx,. 


' Ayoc(TfA.oc. 


'r7T-ixa-f/.a. 


Texyxa-fcx. 


AyopxTfJca. 


J.i^U(TfjCX. 


rXVKXCf.CX. 


ExTfy.x, 


AvTsup^txa-fjcx. 


'ETsyxtTfu.x. 


XuXxTfJCX. 


Ao^xTfjcx. 


Evs^vpxa-fcx. 


KxTxg-iyx^TfyCX, 


' EXxa-f.cx. 


XXoxa-fjcx. 


rXi'Tx§xa-f/.x. 


'ATro/syK(TfA.x. 


TsXxTfJCX. 


Upoxa-f^x. 


XXojpxa^f/^x. 


' Avyx(TfjCx. 


KxTxysXxa-fjcx. 


UxTfZX, 


USTXCfXX. 


A7rxvyx(Tfjcx, 


WsXxTfJCX. 


AlXTTXTf/M. 


Ux^a7TSTua-f/,x. 7. 


'E7irxvyx(TfA,x. 


QXcia-f^a. 


' ETTxa-fcx, 


KxTX7TSTxa-fjca. 47 1. Dicuntur, quorum femina lanugine pappi 
funt obdudla; ap. Theophr. lib. vii. hift. piant. 

2. Lat. clelicis, item condimcntum. 

3. Ea vocat Cic. cerulas miniatas quibus 
quid in libris annocabant veteres. 

4. Levior eft ille fonus, quem bullaj dum rumpitur, edit; ap. Ariftoph. in Ran. 

5. Eft illa convulfio et diftorfio nervorum, 
medicis notiflima ; ap. Plat. in Tim. 

6. Polyb. lib. ii. Hift. vocat id ftrategema, 
quo diftinentur hoftium copiae. 

7. Unde 'aa^xTririaiici.Tx. Utihxa. aulaea, feu ta- 
peta vocantur Medica ; ap. Ariftoph. ' / 4S H2MA. 


miA. 


IIMA. 


rSMA. 


Tl£pi7rsTxcr[j,ci, 


Royj(r[/,a. 


Tei(ro7rootT[/,x, 2. 


nx^ayKccXi(r[jca. 


^uvroi<riJCCi. 


I(rf/,a. 


'AetiTf/x. 


' A(T(pOcXt(Tf/.X. 


XopTacfyt,». 


Ai'(rf/x, TjTOi 


I,uyxXitTt/x, 


' ATroKecpdiXtcrfix. 


'EVXCf/M. 


Ai(rf/x. 


'ATrozXac-fcx. 


Wx(T'XpcXt(Tf/.x. 


JiK^.vacrfiCi. 


U.xXxt(T[Jt,x. 


L^xvei(T[/cc. 


'r7ro(TKtXt(r[*a. 


ncc^x(rxeuoc(r[/,ci. 


AyXKKTfix. 


neto-[/M. 


MsXKTfca. 


KciTX(rKsuci(r[/.x. 


nx7(r[/x. 


'Avx7rei(TfiX. 


MetXt(r[Jcx. 


XXsvx(r[/,x. 


^ETrtTrxiTfix. 


''EonTfix, 


YeXXi(T[/x. 


«Jac^a. 


nrx1'a-[/.x. 


'r^TTEr.eCf/M. 


'Ef/,CoXt(Tf/,OC. 


" Alj.(px<ry,x. 


'ETriTrrxtiTfiX. 


'Avrsoei(r[/.x. 


noXtCTf/X. 


"rox(rftx. 


npo(r7rToitcr[^x. 


Ze:'(T[/,a. 


nrcXtcTfix. 


Xxcry.x. 


■^u:cr[/M. 


'r7ro(rsir[/M. 


I,roXt(T[,cx. 


KaT«%«<ry.«. 


'l!.vxyt(Ti/,cc. 


Kx9tT[/M. 


"07rXt(r[/x. 


Aeff-jitiz. 


l,<ppxyt(r[/,x. 


'Eyy.x^Jt(r[ji.x. 


EvxuXt<Tf/,x. 


Afa^^so-lU,»;. 


'E}t(T(ppxyt(Tft,x. 


Ktl.x9t(T[/,X. 


KuXta-fjcx. 


Mxh(r[A.x. 


' A7roiT(ppxyt(r[,(,cc. 


"eIJkti/.x. 


ntruXKTfiu. 


"ESe^rfjcct. 


^T?.efyi(Tfix. 


'E^sSt(r[/M. 


XuXt(rfix. 


"EvSs(ry.x. 


' A7rogXsPyi(r[,cx, 


AtsaeSt(T[,cx. 


'EyxuXi(ri/,a. 


'iTrmh^rfjLX. 


I.7rofyi(T[/,x. 


Ectj9to-[/x. 


TSfJCt(T[JCX. 


KxD7roSs(ryx. 


' A7ro(T7roiyt(T[AX. 


noc(rc;^9i(r[^a. 


J.rlxXicrfjcx. 


'tTro^s^rfix. 


n^oreyt(r[/x. 


'OtXiitlTfCX. 


T<iO[/t(T[iX. 


"En^s<ri/,x. 


J,rsXyt<Tfi.x, 


Acizt(r[.cx. 


'E7rtgo[/t(r[/,». 


TllscrfLX. 


Aoyt(TfJt.x. 


' A7ro9pXKt(Tf/,X, 


'Evg-ofct(r[jcx. 


'EKTnS(T{Jt.X. 


UxpOiyt(TfiX. 


n-/;Xr,KtTf/x. 


'E^7rt(p'/}[JCt(T[JCK, 


'ATro7rls(rf/M, 


Avyto-fcx. 


"AlKKTf/X. 


■^ U'[jct(T[Jca. 


' Af/.(pts(rfix. 


AtxXuyi(r[/M, 


nr,vtKt(T[/x. 


"Ayvicr[/,x. 


"AKS(r[/,x. 


Tluyt(Tf/,x. 


Z^tKta-[jCx, 'o9ev B^i- 


'AvXCTKSVKTfJCU. 


"A^KS(r[/,x. 


' AOKTfiX. 


KKrf/,xrx. 


Ts[/evi(T[Jca. 


TeXs(r[/,x, 


Bx^tCTf/X, 


BauKt(rf/x. 


n^ors[jcevKTfix. 


'A-7rorsXs<r[/,x. l. 


'Au9(x,St(T[/,x. 


"AXt(Tfjcx. 


nr,vt(rfJCK. 


M£0-jl/.«. 


"ly^KTf/X. 


I.KuQ,xXt(Tf/.U. 


'AvxyKxivis^fjcx. 


Be(r[/,x. 


KtVXlOKTflX, 


Keoy(x.Xt(TfiXy 'oQev 


•LXOtvtcrfAX. 


UXy;(r[/,x. 


'Ovsidt(r[/M. 


'^u)yxXl(T[jcxrx. 3. 


VmT[/.x. 


KVYilTfiX. 


1 'Ef^7rcQt<rfji.x. 


1 ' AyKxXt(rfix. 


KVKTftX. 1. Hinc iwoTiMVfxara Ma^uxTi/.a. Latiiie di- I vt.crewu^^i» notat fuggriindiis munire. 

cuntur conftitutioncs fataks." 3. Ap. Athen. lib. ii. funt fercula laut?.. 

2. In jure ita vocatur fuggruiidatio. Unde 1 quaiia etiam vocantur ywya^* xa! wya^iVa-.-». I2MA. IIMA. 4'; "EyKvio-iAK. 


KuvvTTKrfix, KoV^. 


Aiiixji<rf/.a. 


'A7roKVia-[iX. 


cc7ro g'£fjt.<pvXeov 


KxT(x,x^Krfjcx. 


KXy;^ovi(rf/,x. 


nroTOV. 


lvyxP'<^[^x. 


XeXiSouKTf^ci. 


KxXkcx!7:Krfi.X. 


'F.7ri)(^pi<rfx.x. 


^Treiy.ovKTfAX. 


'EyKxXXcoTTKrfJcx. 


Tvdl^KTfJCX. 


'Ev^xif/,ovi(J-y.ai, 


' Avxyx^y(i,^i(rfjcx. 4. 


Avxyvcvpi<rff,x. 


Xa<l>povi<rixx. 


Ki&xpKrfA,x. 


Ax(ri<rf^x. 


'AVTi^X^POVKTflOt.. 


npoKiSapKrfjCK. 


' AK(>(X.TKrfA.X. 


Ka.7rvt(rf.i,x. 


XxpKTfiX. 


X^ef/iTKTfJcx. 


'Ef^(p(»TVi<!-f/.oi, odev 


' r^^KTfJCX. 


Ts^STKrfJcx. 


'Ef/.(pocTvt(rfioc.TX. 


'EvvQ^Krfjca. 


KTt(rfJCX. 


Kpi!vi(rfx,x. 


' EpKTfJCX. 


A(x.KTKrf/.x. 


'AyuvKTf.cx. 


'E(r7ri^Krfjcx. 


'EKXxKTi(rf.cx, 


1.7rxocovicrfx,x, I. 


' AvTtpKrfjcx. 


"EKTKrf^X. 


'OicovKrfLX. 


neXiQ^KTfjcx. 


VocvTKrfcx. 


TlxDocyyccavKrfiX. 


XSi^KTfCX. 


'AKovTi(rf.cx. 


Aix(rxpKuvKrft,x. 


"opKrfioc. 


'E^ocKOVTKrfjcx, 


KoQuvi(rfj(,x. 


Qo^KTfJCX. 


<S?povTi(rfjcx. 


"Ot^rf.LX. 


'T7roKooi(rf.cx. 


noTi^rfJcx. 


"AdpoKrtfjix. 


Tcovopi(rfjcx. 


npo7roTKrfjcx. 


AXTTKrfAX. 


noptcrfjcx. 


^X7TTt(rfJCX. 


AiTTKrfJ(.X. 


A<popi(rfJcx, 


nVTKTfJCX, 


T^iTfKrfAX. 


npi(rfjcx. 


AioTKrfjcx. 


ns^l7ri(rf/,x, o9sv Ue- 


nx^cx,7r^i(rfjcx. 


KxTxyXcoTJt<rfcx, 5. 


ci7rKrfj(,xTK. 2. 


AyuvpKrfx.x. 


^CiJTKrfZX. 


^ccX7rKrf,cx. 


<e)7i(rxvpi(rfjcx. 


KoXx<pt<r}iK. 


' OTTKrfJCX, 


"fidvoKrfix. 


^il<pi<rfAX. 


AOTTKrfJCX. 


AyKvpicrfix. 


Si<pKrfix. 


MeTxSoa7rKrfj.x, o6ev 


MvpKrfjcx. 


' Afjc<pi(rfjcx, 'odev Afjc- 


MBTx^o^7ri(rf.cxTX.2 . 


MivvpKrfjcx. 


<pi(rfA.0CTX. Xtil'^. 


'E7riSo^7ri(rf.cx. 


"ovpia-f/,c(. 


lopKrfzx. 


QKrTTKrf^u. 


X^i(rfioc. 


Ki(pi(rfx.x. TEiy^iTfjcx. 

AixTZiyi^rf/M. 

nxpocTZiyj(Tfi.x. 

Y.7:iTZf)(i(rfJcx. 

nepiTei)(i(rfj(.x. 

AVTiTtiyiCTfJCX. 

' A7voTif)(i(rfjcx. 

'T7roTiix^<rfjcx. 

npoTetyj(rf/.x. 

lyi(rf/.x. 

Atx(ryKrfjcx. 

KKTe^a-yi(rf.cx. 

XTToryKrfJcx. 
noo^rytCf.cx. 
' ATTovvyKTfJcx, o9bv 
' A7rovvyi(rf/.xTx. t 

Ovo<rf/.cc. 
"t(rfjcx, 
' ATToXxva-f^x. 

Evxva'f/.ct. 

B^xv(rfjcx. 

Bv(rfjcx. 

nxpdcQva^fix. 

' ndva^fjcx. 

KeXeva-f/x. 

nxpxKeXBua'f/,x, 

EyKeXeva'f/.x. 
fev(rfzx. 
Bex.5va-f.cx. 
Medva-f/,x. 
' EXKva-fjcx. 
XeXvcTfJcx. 1. *Atro «rWiiJovos KT« y.a,'Ki~Ta.i aTra^uitKTj^o,;, Lat. 

caftratio. 

2. Sunt haec vinacei ex uvis preflis fuper- 
ftites. Ea brifam vocat Colum. 

3. Et fisraU^via vocantur bcllaria ; Hermol. 

4. Lat. colluvies. 5. Iftud eft obfcoeiium ofculum, feu fuavium, 
quod datur confertis labris et lingua fimul ori 
inferta: a verbo z*TayAa;Ti;^£.r, quod Catullus 
expreflit per ofcula columbatim jungere. 

6. Unguium refegmina vocat hoec Plinius. 5° YSMA. EYMA. EYAfA. IliiXLiJ-jUa. 


K.Xucrfzoi. 


^loV[Jl.K, TCC, 


KoCuXiKiUfA,U. 6. 


KAuV|t6a!. 


' AvocyvcocryM. 


"EKluf/.U. 


KupVKKiVfJCU. 


LiCiZXXKT^OC, 


E^CO(TfyCCC. 


"¥.v^Vf.u. 


' ApiO^KiUfjCU. 


"Eyy.Xv-y^ct,. 


Zvyx<^<^^oc, 


^ETTivhfJCU. 


tiiUVlTKiUfA.U. 


J.vyxX-Jc^K. 


' AeT|M«. 


'"(Troovfiu, 


Ku^VKiVfjCU. 


UponXvcruoc. 


\cc7tu,o'.. 


Kivc^Sev[.cu. 4. 


Kfl^UKifJfJLU. 


:iici:v(ruoc. 


"at[.<.cc, uiide ccT- 


Kivvcx,ZiVf.(,cc. 5. 


"AXiVfiu, 'o9ev ^AXiv- 


■■i-ccivjiry.u^ 


fXUTCC. 


U^itT^^VOf/M, 


fA.UTU. 


Bvctio,. 


"Xfiu. 


TiU[Ji.u. 


KcoycxXiVfA,u, 'o9iv 


y\cipoccv(ru.a. 


'^AvfA.a, Kf5jT. avTi 


MocyiVLcoc. 


Nc<iyuXivfxuTu. 7. 


'ATTc^vc-iA^a. 


T^ utfA.Ci. 


Uavi^yiV[4,u. 


iKCcXiUfiU. 


Asyi!(ri/.a, 'c5sv Af- 


Qccvfcoc. 


AiUfjcu. 


KiQr.XiUf.cx^ 


y^^rixoiTO!,, TccXoLT, 


Kccvfioc. 


MuOiUfiU.. 


X%XiU[jcu. 


kidc^ Kuru(pooiKTii. 


lltCCKOCVfCCC. 


Kr,oiVfjCU. 


1.[JCiXiU[jCU. 


"AKHcruoi. 


KcCTCiKCCVfA,OC. 


^E7riT7;oiUfAU. 


'A7roa-[A.iXiV[x,u.. 


Xlci^a.zii(ri.cx. I. 


"Eyy.uvfji.oc. 


UuiSiVf.cu. 


ToFyvXiVfiu. 


KoXiS(ry.«. 


^E7riKuvf.i,x. 


U^07rul^iVfJLU, 'oQiv 


'lSvXiV[A,u. 


Z7rii(r^oi. 


' Ex)cuvfji.u, 


Ua07ruiOiVfJCUTU. 

'AcpooiVfcu. 


'ZKvXiVf.U^ i ,. 


nC0lT>Cpii0-f4,CC^ 


'T7riH,KUVfJLU. 


'&iXiV[A.u. 


Vi\j(rix(x,. 


'K.vvoKuvfjcu. 3 . 


\cpcpdiVfxu, 'oSiV 


'E7rt^^XiUf4,a. 


HoixTrv^Tf/.oc. 


UpOKUVjXU. 


\\CpopiiVfA.UTU. 


'LUf/.CisXiVfA.U. 


UoTrTrvcriJcci. %. 


'r7rOKUVfJl.U. 


XopOiVflU. 


UgoQisXeufA,u, * 


\\',]QV(TIX.0C. 


KXuvf^u. 


TipUTCi^OiVfJt.U. 


AiiXiVfA,u. 


^ AviVpV(Tf*.OC, 


XvUVflK^ 


KuxoyiSiVfiu. 


C^uXufJCiUfJCU. 


UXciTV<T[.COC, 


Aiu7ruvf.tu. 


Mv9iVf.cu. 


ZufA,iVf4,U. 


Utvit^cc. 


' AvUTTCCVfJCU. 


Muiiviiu. 


NiUf/,U. 


¥y.TTV(Tpcoc. 


KccnjcTTUVfjcu^ 


' AKiVfJiU. 


MulyuviUf^u. 8«. 


r^iyjjT^cc. 


"E.K7ruvfjcu. 


^XuKiVfJCU. 


' .\yviVfA.u. 


KUTCiyVTf^X, 


Af.c7ruvf.1u.. 


I.KVX(X,KiVfJCU. 


AccyviUfMU. 


Zo.c-jxu. 


Qouvf^u. 


EiUf.C(KKiVfA.Ci, 


'EouyjviVfiU. 


1. Platoni F.pili. 7, e 


ft doclrina exitiofd, qua 


5. Dicitur ifVe foetc 


)r, quem excitat cxcre- 


quis miilc auJit. 
mcntum hirci. Unde 


y.t,a?^x;, q. d. hirciiFans, 


2. 'Ov.y.ecTamux hrec e 


ft illius foni, qiio equis 


occurrit ap. Lucian. 
ivoudum domitis blanc 


imur, ilios placide at- 


6. Elt aflentatio fc 


urrilis ap. Arifloph. in 


trcdtando. Q^iod Virg 


lius artificiofa -s^^if^aaet 


Equit. 
pptiir.e cxpreffit per ca 


x manus plaufum. 


7. Vid. fupra in v. » 


^yaAij-^a. 


3. Eft hic maximus i 


lexftus,quemfcntimus 


8. Lenocinium vcca 


t i!)ud Plutarchus, ngcns 


per d'es caniculares. 
d',- Clcopatrn. 

4. Lat. cfl exempiar imaginis efHngcnda:. EYMA. ETMA. TMA. ^lvevfioi. 'Oo(p, 


T^Q^iVfJiX, 


To^^Tevfix. 


KoXoaVfioc. 


'AXoi^ovevfAX. 


' ATTxyopiVfyiX. 


iTVjXtTeufJix. 


Ku:cufix. 


Uffjfxovevfix. 


'ATrijyi^eufix. 


UcXi-eufJix. 


Aui^x. 


'A7rof^vvifAOvevfji.a,. 


Ko^evfAOt. 


Mcx.vreviix. 


KxT(i.XufjiX. 


nvevfJLot.. 


Uo^evfix. ■ 


Avvcic^eufj.x. 


' EXvfJix, r,T0t r,XufA.x, 


KccTX7rvevf/.ci. 


'V.fJiTTOpeVfJiX. 


Mvjjg-evfxx. 


QvjXvfyix, o9ev Q'j]Xu- 


T\p0(T7TVeVfJ.X, 


U.xoifJi7ropeufJix. 


KxXXtg-evfix. 


ftXTX. 


Tocveufix, 


Upo7rcoevfjix. mif- 


'Ot^evfjix. 


EtXufix. 


KivdvveufA.x. 


celi. Gr. carm. 


ne^iTJevfix. 


UXuf/,x. 


' IX^eufJix. 


V-m- 


UeXXuTeuf^x. 


Uepi7rXvf.ix. 


AixvBUf/,x. 


To^evfJix, 


<i!VTeVfA,X. 


' A7ro7rXufJiX. 


XuvevfAx. 


AtxTopevfix. 


lcrJTevfx.x, odev 


Kc^'Xuf/.x. 


To^eufJix. 


Xopeufyix. 


l.coTeuf^xTX. 


AtUKC^XUfJiX. 


Qe^ccTreufACi. 


AxTpevfJiX. 


Nuf^(peuftx. 4« 


'ATroXufix, 'ohv 'Atto- 


'HTre^OTrevfjiX. 


BxKTpeufyiX. 


Xeufix. 


XufJiXTX. 


' iTTTrevfxx. 


I.ct!g-peufix, oSev 


Ue^tX^vfix. 


Mufiu. 


ToXvTTevfix, 


Huj^peufJiXTx. 3 . 


Bxaxsufix. 5. 


' Apf/ufjix, oQev Ap- 


Quvevfxx. 


I,a)Tpeufix, oSev 


' Oxevf/,x. 


f/UfiXTX. 


Jix.OTrevfJiX. 


lc^TpeufjiXTX. 


Acxevfix. 


Mrivufjix. 


<^iXxv9^u7revfJix. I. 


Efi7rvpeufix. 


BufjioXoxevfjix, 6. 


Kvuf/x. 


TtUjtta. 


'¥ux^eufA.x. 


U^oxevfix. 


"Ovufjix, 'AioX. ccvtI 


AfA.xQevfJix.. 


ltvxufici)pevf.ix. 


Mocrxevf.ix. 


T« "OVOfiCi. 


HxKrxpeufJiX, 


la>peufix. 


Nux^^f^x. 


K^Sf/x. 


KtvxSpevfyix. 


'Hf/.t(reuf*x. 


Kof.i^/euf.ix. 


IvyKpnf.x. 


' Aypeufix. 


Uept(7<reufJix. 


@Uf/.X. 


'E7rtK^iif.ix. 


Mxvdpeufjix, 


TvcofjiXTeufJix. 


"EKduf4.X, 


Upoa-Kpaf/x. 


' Topeufix. 


'iepxTevfJix. 


Upo9vfix, 


' OptifJiX. 


AtevTepeuf^x, 2. 


'AK^diTeuf^x. 


Kvf.ix. 


Vufix. 


Qri^eufix. 


'ZT^a.Teuf/.x. 


neXe}iVf/.x. 


UX0(X.pUfA.X. 


'Of/.4i^eufix, 


'ly.eTeuf.ix. 


AlXVfA.X. 


KXTCZ^UfJiX.. 


novr,^evf/.ot. 


Ava-7reTeuf.ix. 


"EKKVfix, oSev 'Ekkv- 


' iSpUf/X. 


'EzoXo^pevfjiX. 

I. Idem au£lor hoc 


'OxeTevfix. 


fiXTX. 7. 


A(pidpVfix, 


vocat liberale facinus 


1 4. Idcm, quod ya,ao5 


ap. Sophocl. Lat. coii- 


humanitate plenum ; ir 


Demetrio. 


nubium. 

2. Qliaeftio eft de inteftino ap. Arifloph, In 
Nub. 

3. Qiis et iTrWwT^a clicuntur Homero, funt 
ligna, curvaturani rotae formantia j apud Poll. 
Yoeantur etiam o-wt^.». 5. Lat. debacchatio. 

6. Ariftoph. in Pace vocatur fcurrilitas : quas 
Siif-oMx^ci. dicitur Ariftot. I. 2. Ethic. 

7. Sunt Hefychio, quas ab Ariftot. I. 3. anU 
niul, dicuntur i|ajer:,.iaT«.' Lat. puftulK. flMA. nuA. XIMA^ Eov[/,a. 


Eyyio[jL^u[ji,x. 2. 


^ETruvo^duizx. 


t,XpKUflU. 


K^jf^a. 


Ko}J>Qo}[/,x. 


KxTop9u[/,x. 


'EK(rxpKU[jctt, 


£i0ixov[/,oi. 


' T^ufcx, 


M.t(rdu[zx. 


't7Te^(ra,^KUfia. 5. 


rioioxo^vi^x. 


(i>xXxfyu[/,x. 


'A7ro[/,i(rdu[/,x. 


Tle^KUfJCX, 


Tpv[,cx. 


<S>Xoyu[/M. 


Atx,xtu[/,x. 


' A(TKU[JCX. 


Kd,iT(rv[^x. 


nvpyci}[,cx. 


Ke(pxXxiu[JCX. 4. 


TXxvKUfJca, 


<i>iTV[Jt.X. 


Zvyu[/,x. 


ApxiU[jcu, 


AevKUf^u. 


' ApTV[AX. 


UTe^vyui[MX. 


'Eopxtufjcx, 


"LVKUfjCU. 


Kxt]v[^x. 


Au)[^x. 


K^XTulufl», 


Aufcu. 


^VfJLX. 


KXet^u[A,x. 


'lStU[/,X. 


lixXufJCU, 


Ek^v[^x. 


MoXiQSu[/,x. 


OiKeiU[/,x, 


IxuXufJcu. 


XV[4,X. 


lTxXiSu[A,x, oSev 


Aeiu[jcx. 


'AvxXufjcx. 


KXTX^V[,CX. 


I.TxXlOU[,CXTX. 


I,Totxetu[.cx, 


Tlx^(x.Xuf/,x, 'oSev TIu- 


"\LyxP[A,x. 


I.XxXihjo[Jt,x. 


U.eXlu[jcx. 


pxXuf/,XTX, 


'E^iyxyixx. 


' ATTotrxxXtluiJcx. 


l.KCXtU[jCX. 


'TxXufjcx. 


Tlx^eyX"!^'^' 


^xXt^ufjcx. 


Zvi[t.iu[jcx. 


' Afjc^Xufjcx, 


TlB^lx^H-x. 


l,eXiou[jcx. 


'A^tufjcx. 


'E^X[A,QXUfiU, 


'A'7ro%u//ta. 


I,XViOU[/,X. 


Ae^tu[A,u. 


\eXu[/.x. 


'T7r<3%UjM,a. 


Txvdufix, 


'O[.cotu[jcx. 


AriXu[jcx. 


n^oxv[^x. 


'E7rtTeXeu[jcx. 


^A(po[f.otu{jLX. 


Zv;Xu[jcx. 


©UVI/,X, 'lUV. ^XV[^X. 


lieu[jcx. 


@71^iu[/,X. 


^xXufcx, 'q9sv ^yiXu- 


Txx[cx. 


'ETe^eu[ji.x, 


nptu[,t,x. 


[JCXTX. 


Abxx[^oi. 


Zu[jcx. 


'Aip0(yiu[jcx. 


Xr;Xu[/,u. 


"ex[^x. 


C^iXCU[JLX, 


'EvxVTiafA,x, 


"Ea-9Xu[Jcx. 


B^ex[^x. 


Tpx7Te?u[/.x. 


Ku[jcx, 


KoiXufcx. 


"iXf^x. 


'E7VtTpx7Tilu[Jcx, odev 


?XKU[.CX. 


I.7rtXu[.cx. 


"^Aixf^x, odsv "a<%- 


'E7rtTox7:e^u[jcx- 


Xx^XKU[JCU. 


Z7reKXu[Jcx. 


fiXTX, 


jx. 3. 


nepixxpxKU[u.x. 


' A7T0KXufJI,X. 


"Oxf^oc. 


Fi^U[/,x, 


®piyKu[Ji,x. 


KvKXufjcx. 


£^oxf^x. 


ne^t'(uux. 


ZijJCWjita. 


TleXXufJCU. 


Nw^jwa. 


'X7ro^u[/,x. 


2ipfl'xdc)ji*a. 


'AvixXu[JCX. 


l-i\Qu[,cx. I. 


Qu[ta. 


XuXKtOfJCU. 


E7TlKVXXufJCU. 


Kc[x^u[,tx. 


Ai0pQu[/,X, 


' EXxufJcu, 


E7riKT0XufAU. 1. Eft nitor faciei ; ap. Diofc. 1. i. c. 63. 

2. Gcnus eft vcftis fcrvilis ; ap. PoU. ubi 
perpcram legitur lyx«w;t*«, extrufo n. 3. Cibi funt menfx jam impofiti ; ap. Athen. 
lib. iv. 

4. Idem, quod xnp^aio»' Lat. fummarium, 

5. Carniuni cxcrefcentia vocatur Diofc. nuA. 


miA. 


auA. 


n.MA. 


"E(p«7rX&)j[*a, cSev 


mXiU[A.x. [Theo- 


EpuLcx. 


Tf[/.x. 


'E<pX7rXu[/,XTX. I. 


phr. 2. 


A^pu[jcx. 


UBTPU[/X, 


UtTrXui^x. 


KBVU[4,X. 


KxTXv,pU[/,X. 


"EkTPU[jCX, 


A*VAwj(*«. 


l.TBVU[JCX. 


' A<px°pu[jcx, MByxot- 


1,TDU[jCX, 


'E7rxvxoi7rXu[j(,x. 


^v.r,vu[jcx. 


Kug ccvTi TH 1toX'/j, 


KXT(X.^^U[/.X, 


Txu\u[/.x. 


XXxivu[iX. 


' V.K^pU[^X. 


'E7r{g-^U[/,x. 


iTOofyuXuf/^x. 


TxTTBiVUfJCX. 


"E,[jcQpu[jcx. 


UB^ig-^u[jCX, 'odsv Ue- 


KovSuXui^tx. 


lTBiVU[iX. 


A(lipu[/.x. 


pig-pu[/,XTX. 


nuXuf^cx. 


KxpKtVU[jCX. 


lepu[4,x. 


'T7rog-pu[,cx. 


TuXuf^ix. 


llUKVU[JCX. 


A<pieau[jCX. 


ZtXUOU[jCX. 


'ZTX(p\}Xufj(.X. 


1b[,cvu[,cx, 


'EJ[iSDU[jcx. 


Ueptg-xvpu[jcx. 


Xc^Xuf^x. 


' Avvu[jcx. 


KpXTBpU[jCX, 


Tupu[jcx, 


^xf^LUf^x, ii^u^ficZ;, 


U(X.TVU[IX. 


UTBpU[,CX. 


'Apyvau[jcx, 


Kx\ 


^C6TVU[,CX, O&SV <tXT- 


ABVTBpU[A,X. 


Qu^u[jcx, 


AriiA,co[/,x. 


VU[JCXTX. 


'Adrjpu^jcx. 


Mupu[A,x, 


'S.t[jcu[jcx. 


Ki^X^u[xx. ^ 


Kyipu[jcx. 


Uupu[cx. 


'H(ri[iu[4,x. 


Aux^ufjcx, 'oQiv Aux- 


' AkX^yipu^jcx. 


TB(pVpU[jCX, 


'Avxi(n'[A.u[ix, 


VC^[JCXTX. 


iKXrjpu^jCX. 


'E^v^uf/x, 


Ko[i[4,u[,cx. 


UU[A,X. 


UXyipu^jcx, 


'Oxv^o:f/,x, 


TT0[JCU[jCX. 


EK7ru[ix. 


' AvxTrXyipufJcx. 


Xpu[jcx, 


ZU[A.U[JCX. 


KoXttuccx. 


Uapx7rXripu[jcx. 


KByx^co[/x, 


'Eyxu[/cu[jcx, 


'i'BvSo7ru[,cx. 


l.U[/c7rXyi^u[iX. 


"nx^u[/.x. 


'Ek-)({)[^u[jcx. 


K(i,^7ru[jcx. 


Uripu[jcx. 


Uupufjcx. 


Hu^jCX, 'luv. dcVTi TK 


OXoKxp7ru[ix. 


AiX7rrfiU[jcx. 


lU[/CC. 


NC57|ttfl5. 


'E7n7ro^7ru[jcx. 


'e'^x^S^u[/.X. 


'EfyiG-o}[/.x, 


T(x.vu[AX. 


E[jC7roa7ru[,cx. 


Kxipu[jcx. 


AvTxvtcrufjcx, 


I,T£y(»vu[,cx, oSbv 


Tu7ru[icx. 


'L<pxipu[jcx. 


Ux^io-u[jCx, 'oQbv Ux- 


I.TByxVU,[^XTX. 


'EKTU7rU[JCX. 


Zetpu[jcx. 


pi(rco[jcxTX, 


^Trx^ydcvu^jix. 


A7roTU7ru[A,x, 3. 


1.TSipU[JCX. 


AisXocru[jcx, 'oOsv Aa- 


T£TCCV6}[jCX. 


?U[A,X. 


lKipU[jCX, 


Xo(rco[jcxTx. 


l.TB<p(X,VU[JCX. 


Apu[jcx. 


^XXCCKPU[JCX, 


Tcx.pcruf.cx. 


Miy^ai/witta:. 


UXxOXpU[jlX. 


TxdIu[jcx. 


'EXx(r<rufjcx. 


Tvu[cx. 


'Ix^U[jCX. 


1ki^'^U[/,x, 


Tst(r(rufjcx, 


TleXidvuftx. 


I.x^u[A,a. 


' A7rO(TKi'^'^U[iX, 4. 


Bvcrarufjcx. 


I. Sunt, quae Suids 


e dicuntur i!jnthu,ij.ctra,' 


item livor. 
Lat. culcitrje. 
3. UxiT. 0£«.T. 194. 
2. Lib. V. hift. plai 


t. c. 22. Lat. vibex, 


4. l.at. callus. 

53 ^ 54 ANA. ENA. INA. 'E<XuV(rw|tt«. 


'O^0(pCL<[,CCC. 


'A[/,xvcc. 


Av(TeXevu. 


Kautrwjtta. 


Mop(pco[A,oc. 


Apocy[jcocvcc, '/iTOt 


'A^cif.cevu. 


Auo"to|tifli. 


Kv(pu[/.oc. 


Apccy^/.cxv/j, cQiv 


E[/,ipu[/.evu, AuK. 


Xpucruy-ci. 


'E7riy.o^v(pu;[icc. 


A^ccy[.cccvoci. 5. 


UVTl TiS EjlAtoOa- 


^TiOCTCafJLCC. 


X^ljccc. 


E^(peopavK. 


[^ivn. 7. 


'AiTCOfJCOC. 


T^K-X,C'J[^0C. 


'Epocvoc, Toc. 


E(T7THcr[jcevu, tu. 


MtXiTOofjLoe.. 


Tet;)/co[zoc. 


Kpccvcc, Au)p. Kfliji/ij. 


'E-TTippevu, 


Tpc»K.TCil[/,OC. 


'Etv iy^cc[^cc. 


'Avtoxquvu. 


'AtiVu. 


'Avcc(pcc'KccvTCC[A.ci, I. 


T^/%w^«. 


'npuvcc. 


KvSijvu. 


1K0T0:IA.CC. 


'EvTpi-x,u-'[.coc, 


qI(Tuvu. 


'Ax^uS-^U, TjTOi 


nTU[/.OC. 


Uoo(rxui[/.cc. 


UiTcivu, 


'Ax^ccS'^»'/!, 'oSev 


A(«7rT£<jjt4a. 


B-dxuj [/,oc. 


'r^Tuva. 


'Ax^uSvivui. 


K0CTCC'7rTU'IJ,CC. 


' T^/U}[A.0C. 


B^eT^juvUyK^riTiKov, 6. 


'H(ru;^. 


HccpccTrTCiifjcoc. 


' AVU, Aup. UVTi TH 


Kot]ccvu. 


'a9ijvu. 


nEptTTTWjWa;. 


"Avt,. 


KotJuVU, Kp'/}T. UVTI 


KuXqtIQi^vu. 


'AyTtTTTCOf/.CC. 


' Avoc. 


TH Uupdevoi. 


' Ai'/ivu. 


E}CTTTU[/,OC. 


rccvx. 


BpUTUVU, TU, 


'E7ri(TiX'/;vu, 


I.u[/,7rTCi)[jcci. 


' Ayocvx. 


'A[.c(puvu. 


' E[/.[/,'/lvu, Ta. 8. 


nccpu<ru[x,7rTC>;[xcc. 2. 


Mccfycx.voc, 


B^vxdvu. 


n'^voc. 


Y£t;<^077TWjM.«. 


Kv^dvoc. 


' A^uyvu. 


'ApycTrrjvu. 


KV^TCO[A,OC. 


"lccvcc, T». 


Auyvu. 


"ivu. 


Ul^li[A,CC. 


'igpiuvcc. 


Mupuyvu. 


' Atyiva. 


'E.XocrlcafJCU. 


Kxvcc. 


I.fjcupuyvu. 


' Ev^iva, ra. 


hUXiTlU[A,CC. 


Bccxxocvoi, Tcx,. 3. 


"Eb^vu, 'tjtoi 


'Avco^tva. 


UspiTJo)[/,cc. 


Ao^KKVX, K^riT. CCVTi 


"Ee^vu, Tu. 


'Aivcx. 


'OX0K0CbTCi)[/,aC. 


TK 'Ax^iS^f. 


'a^ux^^vu. 


Tt^aiva. 


Qwfjccc. 


I.{)(TKXVCC. 


"e.xj^vu. 


' A[,cCuivu. 


l.VV0(ppVC<)[4,CC. 


Q^oiviito^ccXocvx. 4. 


Aiyc^rSsvu. 


A[4,(pKTSaiva. 


'ilpVOlfJCOC. 


liXocvoc. 


Iksv», ijTOi iKevri, 


T^dcyaiva, 'odsv T^oc- 


ro[/,(pcc[.cx. 


AoXocvoc. 


'o6ev 'lKev(x.g. 'Hct. 


yuivui. 9, 


I. Dicitur fupercili 


jrum calvitium; Arift. 


6."A7ro TaB^irlaMy td 


s?, h. e. nigredine gentis 


1. iii. anim. 
dicuntur Hefychio. 

2. Audit conftrudio, requircns ut cafui rciSto 
conveniant cafus obliqui. 

3. Explicat Suidas per ay^i» zai oLWAuxa ^a- 
X,'i>'i. Lat. olera agrelHa. 

4. An f t.>.iiic.Sa>.a»r.? ; quomoJo vocatur ma- 
turus pahiiK fructus a Dioicor. 1. i. c. 149. 

5. Lat. concava cerebri. 7. Ead. eft, quae £i/xa^(.t/m' Lat. fatum, fcu 
fors fatalis. 

8. Et i>^)i.ia' ap. Sophocl. Lat. foeminarum 
menftrua. 

9. Sunt caprx hircinx, qux, tcfte Ariftot. 
lib. iv. Aninial. geniulia habeiit maris et 
foerainx. INA. INA. <^<x,yaivoi. 


I^va-f^atva, 'odev Av(r- 


Afx(piXiva. 


'o9ev U^rjfMxi. 


3- 


Zuyuivx. 


f/.aivxi. 


Bo)Xiva, yjTO^ BctiXivyj. 


Ai[/,va, Acvp, avT 


TH 


},\oXl^dxivx. 


Qeox7:xtva. 


Uiva. 


Aif/,vr;. 
KoXv^oocivx. 


AXiTraivx. 


Qafxtva. 


Mepifjcva. 
MoXvQSoiivx. 


Ex.ooiraiva. 


Btoi/.iva, rjTOt Bw- 


Me6vfA,va. 
^oiyeSxiVOi. 


raPypaiva. 


f/,tvrj. 


Mrfivf/.va. 
Qeocivci. 


K.a7rpaiva. 


'lif/,iva. 


Ko^V[/,va. 
'Ui^ifiiccivu. 


\lvpxtva. 


'O^iva. 


Upvf/,va, 
AiOClVK. 


^(pvpxtva. 


Qotva, Acop. uvTi Tts 


UpoTrpvfjcva, 4. 
Qvt/.oXiaiva. 


TeiTaiva. 


QOIVYI, 


' Ayavva. 
' Ococivx. 


MeXtTaiva, 


'HviTiotva, 


Kavva. 
HKvdccivoc, 


BoXtTaiVK. 


Aea-TTotva, 


Mavva, 
iKiocva. 


UeXtKTaiva, Ka\ 


'OiKo^e<r7roiva, 


TrjSevvx, 
Toiocivoc. 


MeXiKTatvcc. 


Tliva, 


Tevvx. 
' Axactvoi. 


^XvKTxiva. 


iTTtva. 


Teevva, 'eSj. 
Aoocaivoc. 


ApvTatva, 


"aQ^ivu. 


BXevva. 
A^a,Kocivoc. 


Taivx, 


'Ade^iva. 


UXevva. 
AevxaTvx, odev Aev- 


'AXeKT^vaivx. 


Uepiva. 


Uevvu. 
KxTvai. 


luxiva. 


Bap^ptva. I . 


BXatvvu. 
'Eu9v)caivci. 


Ko^v<paivx, 


KevT^tva. 


Ktvva. 
AvKaiva. 


AeTva, 


B^^tva. 


BxtrtXtvva, C. 
Ki^^vxaiva. 


'AKeivx. 


TaXxKTiva, toc. 


uivva. 
^cozaiva. 


'ETTeKava, 


'ATravTiva, 


'oSovva, 
AaTva. 


'TTTe^eKetvx, 


ZTrapTtva, 


Kovvu, 
TlavTciXaivcc. 


YleTva. 


Kpos-tva, Ta, 2. 


AlKTVVVU, 
^aXaiva. 


B^Trava. 


TIt<rc6Kva. 


E^Vf/,Qova, 
XXccTva. 


Qiva, ijToi Qiv^, 'odev 


'iKVa, TU, 


"EKyova, toc. 
IX^voTTuXaiva. 


Qivai. 


' A^apKva. 


'ATToyova, 
la^aiva. 


"Adiva. 


TlvKva. 


Aoova, Ao)p. xvTt 


tQ 


AfA(pi<r9f/.aivx. 


^6tva. 


M^a. 


'nSovii. 
Ae<rifx.aiva. 


YivKivoc, 
KUTUKOVU. 
iKOTOfAaiva. 


TXlvx, 


Ae[4,va. 


Attovu, tx. 
A[^(pKj-iAaiva, 


"AiXiva. 


Uprjfjcvx, rjTOt ITf '<7|«V5}, 


ZVVTOVX, 

1. Nomen efl: fontis in infula Co, juxta 
Euftath. 

2. An y.^ima; Lat. fimbrias. 

3. Sunte thunnorum genere pifces. Hefych. 4. Admb. idem, quod OTamx^?- ap. itfchyl. 
Lat. prorfus, feu omnino. 

5. Ap. Menandr. eadem, quse SaciX);, Lat. 
regina. TNA. 


HA. 


PA. 


APA. 


Advoc, ro7(; KXoc^o- 


"Axvx. 


TIkb-ttoc, avri ra Ijfs- 


'Af^. 


f^evtoi; Opxog. 


noXixvcc. 


■rrKiTfJCocrcc. 2. 


K^xoc^x. 


' AKctpvoc. 


Koyx^oi, Tjrot Koy- 


aIttx. 


Bfx^x. 


'ax^ovoc. 


Xvv\-> 'okv Kcyxvoct. 


KvtTTCC. 


J.xpxZxpx. 4. 


Keova. 


Su^ya. 


"EfJCTTCt. 


Irv&x^cc, o9ev I.rv~ 


Usovoi. 


Kuvot.. 


"Ottoc, Au^."07r-/i. 


Qxpxi. 5. 


Ktcs^vx. 


' Afjcocr^oc. 


"AxCTTCi. 


Meyxpx. 


'AVTi<pB^VOC. 


'ApfA,CX.fA,Kr». 


MVpXKOTTX, rx. 


Tx^yx^x. 


Xi^voc. 


MiTocloc. 


' Acy.oTTX. 


KxSScipx, ocvrt TK 


A£%£^!/a;. 


'a^(x,oi^oc. 


'Ettktkoitx. 


Kxrx Si x^x. 


' Axopvoc. I. 


Ao^oi. 


TpCTTX. 


'a6oc^x. 


nvpvoc. 


Kola. 


'Of^cotor^OTTX. 


KtSxpx. ■ 


Zicvpviz. 


Uvloc. 


'Ev^vottx, 'AioX. 


' Ixpx. 


UOTVOC. 


Kpvci>E,oc. 


'EvpvoTTTig. 


NiiXpX. 


B^ocvvoc. 


'Oa.^ 


' Attttx. 


Au(Ttxpx, oSiv Aii)- 


Xocxivoc. 


'ETrtTTXooc, rcc. 


KXTTTTX. 


(Ttxpxt. 'H(T. 


'Aaea-cchvx. 


<I>\ooe. 


KOTTTTX. 


Ttoc^x. 


Xcc^ccisvvx. 


XXocx. 


ApVTTTTX, 


Kcc^x. 


\CCfA,iVV». 


No«, ActK. n'/jyyi. 


"EyKXpTTX, TX. 


'Akxox. 


''Epivvoc. 


'Afjcvox. 


"OpTTX. 


Axicxpx. 


Ay.vvoc, 


nocc. 


?V7TX. 


Kxrocicxpx, KXi 


XetfA,ocf^vvcc. 


v'ox. 


T^VTTX. 


Kxrxxcc^x. 


Tnvoc, TOC. 


AtK^COC. 


'lipOTVTTX, rx. 


TpiKxpx. 


Kpnvx, riTOt Kpavi^, 


AXopcoc. 


KUTTX. 


'AvrtKxcoc. 


oQev Kphvoci. 


Op<ropooi, 


'aXoottx. 


KxrccKXpx, KXi 


"aC^vvoc. 


'TnoOaaiyCC. 


KxnvooTTX, y.xi 


KxTUKXpX, 


Xoc^f^otrvvx, Toc. 


Xpooc. 


KxTivuTTX, '^rot KXT 


' AXxox. 


'iS^COlTVVX, TK. 


UToa. 


tVUTTX. 3. 


<l>xXxpx. 


^IkbtciXTvvic, toc. 


Irod. 


p«. 


Kx-TTtpciXxpx, 'AioX. 


t^ticrvvoc. 


Xox. 


p«. 


Kxrx (pccXxpx, 6 


'Ay^Brpx. 


Vicc. 


p^. 


XxXciox. 


'Op<pvoc, Awp. cx,vt. ra 


nx. 


"a^x. 


'Afjcx^x. 


"o^(pv7i. 


A^aVa. 


"''A^x. 


Kxfjixox. inter plantas fpinofas 1. Thcophr. lib. vi. 
rcponit. 

2. Ap. Hom. Ody/r. /. Lat. velamina. 3. Ap. Suid. Lat. in coiifpcclum. 

4. Vcllis tft Pcrfica; ap. Hefych. 5. Ut ri-Saj-a» xs''^'* cruftx auri. 

6. Ap. Hom. 11. TT. ubi lcgitur xaVpaXa. Sunt 
autcm 9aA«j« clypcoli in mcdio galeae, oniatus 
gratia. rPA. 


APA. 


EPA. 


HPA. 


M«fjtta^«. 


Ta\iKypx, 


'AXslanJaa. 


\\p'^iTepx, 


"llvK^x, rdc. 


VixXxvxypx, 


laoXoTrevopx, 6. 


Qtit^x, 


Kjvaax. 


Uxvxyox. 


AoSpx. 


'licrvxociTeox. 


Kvvapx. 


Txvxyox, 


'Tti-o^^x, 


Ae^trepx, 


Ua^oe,. 


'Otvccypx. 


l(fi>^x. 


norepu. 


Hocpx. 


'Ovxypx. 


"r^^x. 


'OTrorepu. 


AiTvupcc, c5ev A«- 


Qyj^xy^x. 


'o^a-vS^x. 


'AKoore^ri. 


TTupoct. 


Xstpxyox. 


neXecr(rvSpx, o&ev 


'EKTrXev^orer^x. 


'ETrx^ac. 


nvpxypx. 


neXetrcru^^xi. 


AfA.(poTepx,, 


"Aou^x. 


' AoovTxypx, 3 . 


lcpvopx. 


'ETrxi^ciporepx, 


Ka.oata. 


'Os-a>-^a. 


KXb^v^^x. 


" Airreox . 


Bao"afa. 


'arxy^x. 


"e^x. 


ne^ig-eooc. 


Bao"0"aoa;. 


Mvxy^x. 


K^xe^x. 


"Tg-e^x, rx. 


Kaxa^a. 


ne^iy^x, 4. 


Ye^x. 


Aevre^x. 


Karapa, To1'q AvKtoig 


yy^i. 


Afpa. 


'Hpa, rx. 


K/g-ij. 


' Adpx. 


'AaxQe^x, 


"li^x. 


Kra^a. 


Xxpccopx, 


nevQe^x. 


Qr,^x. 


T^lXTBT^X^X. 


"e^^x. 


Ai(p9epx. 


'Adyi^d, 


'Avocdx. 


Yixk^x. 


\L 


nxV^TJOX. 


'AvTi(pocpx. 


AieS^x. 


Ke^x. 


Mevd-^^x, 'adev Mev~ 


Xx^x. 


'Eve^px. 


' Ax,epx. 


Gripxi. 


'e<tx^^oc. 


"VevSevi^px. 


Acrzeox. 


'opviQo9'/jpx. 


Ai^lKpX. 


'AvreveS^x, odev 'Av- 


XoXepK, 


MeXix.r]px. 


KfvaSoa. 1. 


reve^xi. 


'Hf^e^x. 


BAma, 'odev BXr,~ 


SifycCpx, oQsv 
Etf^Cpxi, AioX, 


Ivveapx, 


' l[/,epx, rx. 


^xt. 


'E^e^x. 


'if^e^x. 


"AvXrj^x. 


Voixi. 


n^oe^^x. 


Mi^e^x, 


Mxf/.r,^x. 


©Ujit£fa. 


'E<pe^^x. 


' AfA.e^f^e^x. 


"Of^yi^x. 


TloSccypx, 2. 


XxXxv^px, 


ne^x. 


Me^f^-^^d.. 


TxKexypx. 


Mccv^px. 


''Ecnre^x. 


BxXxv/jox. 


K^exy^x. 


IxXxf^xvSpx. C. 


'TTTe^x. 


-'^;^'- 


Vl^xy^x. 


KtvxvSpx, 


Kvr^cre^x. 


ITijoa. 


I. Eft bircorum fcet 


3r, ut et teterrimus odor 


3. Dicitur forceps, 


luo dentem exiniit Ciii- 


alarum. vid. fupra in xiraS^Ei^f/.a. 


rurgus. 
2. Morbus eil ille articularis, <\m pedes cru- 


4. Varroni efl: mufc 


pula. 


ciat : unde et ■walxXytx vocatur. Qualis dolor 


5. Genus eft iacerti 


ap. Ariftot. De anim. 


fi manuum articulos obfidet, tunc audit X'^i- 


6. Animal eft multi 


)ei ; ap. l'heophr. hift. 


ay^cc, ut intra. 


1. vii. c. II. 
R 

57 ss EIPA, %roi \ I . 
Kvt7ro7rr,px. J 


"ExCox. 


"eGsi^x. 


TsKvoXsTei^x. 
TtyxvToXsTetpx, 2. 


'Aiox. 


Av(7tsQeiox. 


UxvToXsTetpx, 'Opip. 


'AaKOTTri^a.. 


Aipu. 


KxXX/sdBi^x. 


B»^vQ^S[4,STei^a. 


'iTTTroTrri^Qi. 


Kccxipx. 


'AvTOsSeipx, 'o6£v'Av- 


"o^(p. 


'A>^uciT7!px, oGev 'aX- 


^sxipu. 


Toshsi^x:. 'Hc. 


Tsvsrei^K. 


uxTr,^oct. 


lo^extpx. 


uleipx. 


'HyrjTst^a. ^-V'-- . 


'Apt^rioa, oSiv Api- 


Ax7pa. 


KsTpx. 


KxGviyr,T£i^a, "©^(p. 


^YtOXI. 


NSiCilpK. 


iKliOX. 


'AvyyiTetpa, 'op(p. 


Xij^cc. 


Kcitoci. 


Msyxm^x. 


KvjXriTapx, 


bS^x. 


A'a.iox. 


Kvoixvapx. Gp<p. 


'EvK'/jXr;ret^a.' - ~" 


' AvctZoAocL. 


Xif/.xtox. 


i^rjtxvaox. 


' ATreiXyiTH^a.- 


AtCiC<X,9oCi. 


K^x:p. 


Aviixvei^x. 


MrjTetpa, - '"''-■ 


'E7rtCci9oa. 


'Hf^iK^xi^x. 


'AvTidvei^x. 


'AfivjTapa. 


'AttcSk^ocj. 


'Etxipx. 


"EPet^x. 


Af.i-^ra^a. 


'rTro^dSoci. 


XcfUiraTcx. 


npsapx. 


UafA.fA.'rtTei^x. 'o^(p. 


Aoc^^x. 


K^xrcx. 


ns:^x. 


Koa-fCTjTa^a, 'o^p. 


KoSfA.K(i^cc. 


'Hf/.i(j-(px~ox. 


AtxTretpx. 


TiQ^/jV^Tei^a. 


Qv^eS^oi. 


Mft,;/a;aos. 


' AvxTTe.px, 


Tr,v'/iTa^a. ■ -' ■" 


KoXvy.^^^a.. 


'Efyxg-otfici^xipx. 


' AnoTveipx, 


KvQ.s^v'r,Ta^oi. 


Ko^v^^^^oc. 


~vXof/.xx,xi^x. 


npoTretpx. 


'AXz^r,Taoa. 


'AXtvUi^cc. 


Bt(pOf.cxxxii^x. 


l-Trsipx. 


'A^r,Ta^a. 


K-oXtv^^K. 


"^Ei^x. 


letccx,. 


'l^rira^x. 


Kxjy.rfipoc. 


Axsicx. 


Kxrsi^a. 


'OvTrjaoa. 


KXr,0^x. 


Kcefi^a. 


'EXxret^x. 


KaiTeipa. 


'Opr9ox. 


IXxsipx. 


'E^7r£A«r«^a. 


AsiTetpa, 'odev Aet- 


en^^S^x. 


UpEcrCapx, 


'iTTTrsXxTapx. 0^(p. 


Ta^ai. 


'V.TT^ri^U. 


Asi^x. 


Uxvoa.f^xTeiox. 0^(p. 


'A^TraKTet^a. 


"'' Atd^u. 


rdSaox, <t>oivi^t tss- 


UxVTOKpXTSipX.' Op(p. 


IvfiTrXsKra^a. "o^(p. 


'Ev^o^x, 'okv "¥.y- 


^i^pDccytjiXTX. 


'AVTOKpc<,Teipx. 'Op(p. 


AXtv'/}Kreipa. 


ooSpoci. 


TriSei^x, 'li^p. xvt) ry 


'EvvxSTet^x. 


UxiKTeipX. . - ^'i- 


KKTUTrcSou. 


Tuoitpx, 


'oXtretpx. 


T^tKTa^a. , " ■? 


Ku9^K, 'loiv. XVT^K. 


Kpsudetpoi. 


UxiOcXsTeipx. 


UavSsXKTaoa. 1. I*V>Ilicu!us cfl: ulmi, tnio coiitinentur cni- 
pcs, iii('c(51orum genus ; juxta Tlieophr. hift. 
btirp. 1. ii. c. ult. 

2- Lat. gigantum cxcidium. Unde yiyano- ^/tu;, h. e. gigantum pcrditor audlt Jupitcr, 
eorumque perditrix ]\linerv.i 7-iya»ToAiT'{ i ap. 
Lucian. 'IPA. 59 ZBVKTeipOC. ' Opp. 


Maf^t^ci.. 


nx^x(po^dc. 


AxnTuXvjTpx. 2. 


ASCtVTStOK. 


Wolpoc. 


KocTX(pcpoc. 


M'^T^X. 


KpoiVTapoc. 


\\7r0fA.0t^X. 


ETrtKXTXpopX. 


A[^7IT^0C, 


'iQuvTetpoc. 


n^oi^u. 


MeTx(popoc. 


Avii^riT^x. 


BoTetpoc. 


xipcc, 'odsv Xtpoct. 


'E7ri(po^oc. 


OoTuyof.c'^rpci. 


ATjfCoTet^oc. 


' Akocc. 


nepKpopx. 


TeTjiyofirjox. 


TloXuQoTeipoiy KOCi 


<1>ccXkx.^x. 


I.ui.i7repi(popx. 


TXof4,r^Tpx. 


naXu^oTei^oc. 


Mxx^d. 


'Ex(popx. 


E,-/jvo[jcYiTpx, 'o9e 


AoTetpoc. 


nsXSKOOC. 


'E7rsy.(popcc. 


'E^tvofzr,Tpxi. 


'oX&odoTetpoc. 


AiKox. 


I.U[/,(po^dc. 


Nsu^ofx'/iT^x. 


^O^OoSoTei^cc. "o^!p. 


' AC-K-^K, 


Mi<r9o(po^ci, 


Ne(pofA,7:Tox, 'odsv 


'AivcSoTetpci. 


ASTTpX. 


A7ro(popoc. 


]^e(pof.ivjTpxi, 


TsvvoScTa^oc. ''o^<p. 


Bo^cc. 


'T7ro(popx. 


v'nT^x. 


TmoooTapoc. 


Ao^cc. 


' Av9u7rc(poox.. 


(DeuoTjTpx, Toc,- 


KoipTroSoTapoc. I . 


'ExSo^x. 


npo(popx. 


Qa^riT^x. 


nctVTOOOTetpx, 'Op(p. 


'AttxvtIFopx, 


'Ei(r(popcc. 


AiTpa. 


nXnToSoTei^oc. 


^So^ci. 


luvetcr(po^cc. 


MtTpx. 


ZuoooTapoc, 


Aixpdopx, 


E7rei(r(popx. 


"AfXlT^X, 


AicnroTetpoc. 


nxpocpQopcc. 


n^o(r(pc^ci. 


XxVtT^X, 


e^B-XTa^cc. 


KxTx<p6opci, 


niTr^x, 


MxrcTpx. 


Bio9^S7rTei^x. "o^(p. 


I.uu(p9opx. 


rcip'px. 


A7rcf,cxXTpx.. 


1.Te7^cc. 


'A7ro(p9opcc. 


Ncisp'px, 


'hXskt^x. 


KxTocuyoc^apot. Op<p. 


-uyKxc-r.icpx. 


Ki^^x. 


OtXTpd. 


nXug-apoc. 


Mopx, 


l;af^c^. 


AtdTTpX. 


'O^l^x^a^oc. "o^(p. 


Af^opx. 


KxTop'px,. 


KxXurrTpx,. 


Aoa^ftoa;, kxi 


'Tttspixccx. 


Mup'px. 


AvxKxXu^TTpx.. 


Af57V«f«. 'iwf. 


XTTOpci. 


BXT^X. 


Fxg^x. 


Zu;it^oc. 


Atxa-TTOpcc. 


' IXTpX. 


AsXtxcpu. 


To^suTetocc. 


ETrccvxo^TTopx, 


no:,Tpa. 


'Evlxz;.a. 


AuTa^ct. "o^fp. 


E-mc-TTopx, 


lct)C-i7raTpx, 


K'oXx-r.c'.. 


Aet]Tapcc. 


AVXKTOOX. 


locT^x. 


Kf£^«Vp. 


UocySuTapa. 


<t>OpCi. 


' Af^ST^X. 


@e^[.iK;pc{, 


TuTeipoc. 


Aix(popx. 


nsTpx. 


ly.STrccg-^x. 


'llTnoxei^oc, '0^<p. 


AvocCpopcc. 


AeuirsTpx. 


<t>cCss-^K. 


Ztpoc, o9sv Zi^oct. 


E7rxvx(popcc. 


^xpsTpx. 


K£f-^a. a. Synefta ita vocatur inilrumentum torto- rum, cruciandis rei'; aiihib 
ungulam vocat Cypriaii cri folitum : quale 6p TPA. 'Azfcpx. 


K;!'ay.oaj. 


iXiCTKii^X. 


Ai:ppx. 
<I>£i/£cpa. 1 I.oc6ox, KOCt 


VlvcKoXn^x. 


"O<pox. 
Zscpx.. i I,acupx. 


'Ofjuvspx. 


Tccp^x. 
'0^;/rrfaj. 


Mx\]jx-jox, c9-v Mx- \ 


Kuv^cx, o^sv Ku- 


KXTXX^X. 
UxXocic^x. J 


^xupxt. I. 


vi^cii. 


'&Xr,x^x. 
fJ^Xoyicox, ^Eu^xL 


Ti^yu^x. 


"Era^x, rx. 


AsXixpx, T». 
\\\lcpx. \ 


Tspyu^x. 


Aet^apx. 


'Ekx^x..^ 
'Er«X«5-p«. 


Tooyupx, KXi 


Axy.TTnpx. 


'A-no-xj^x. 
'KvXigpx. ; 


Tzpyupx. 


'TTTiipx, TX. 


"nx^x. 
Kzvlcox. ' 


'f.upx, 'c9lv 'Eupxi. 


' Aonpx, 


"n^K. 
n/s-is;. 


Tleosu^x, AxK. uvti 


'Ak^h^oc. 


"n^x. 
nsr/fca. 


ra "rgs^x. 


Tlvoxopapx. 


Avx^iduox. 
■^-/jss-pa. 


TlXsupx. 


Tlvoxapapx. 


'AvTiirtSccpx. 
Qi^y,xu^^(x.. 


Ksupx. 


^papx. 


TlxvSc^^x. 
Qi^yMUCox. 


Qu^x. 


KXet(Ti:px, 'o^sv KX«- 


'Eu^oi. 
E,u^px. 


^■i^uox. 


(T^DXl. 


'AXSCO^X, ^TOi 
'ETTtSus^px. 


'O^To9u^X. 


Ticr^ox. 


'aXscc^cx., 
"''Euc^x, x.xi 


'Ey.upx. 


Kuvo<rxDx. 


nXijOw^a. 
Eu^^x. 


Aupx. 


Tlupx. 


•a.4«. 
\r,vugox. 


^{xXu^x. 


ZUTTUpX. 


Ktaaa. 
^ucpx. ^ 


KcXXupx. 


Xupx, oisv lupxi. 


'OTTCa^K. 
'iTTTroXKj-^a. 


"oXu^x. 


KonTupx. 


Uoeopx. 
'E^j^wV^a. 


KoXucx. 


Uicrupx. 


'Evoarci>px, Tx. 
nsfik^x. 


nX-/ijxu^a. 


Ti(TUpX, 


Kuvoa-co^x. 
'Ehxg^x. 


nXr;j./.f/,u^x. 


K07l-0(TV^X. 


^u^et. 
Hcjcg-px. 


'Ou^x. 


IXTV^X. 


$«f«V 
Kur^x, 'lccv. XuTox. 


Anpx, TX. 


Tstpv^x. 


Xwfa, 
^ur^x. 


Ilxvi^px. 


Kx^ipu^x, 'odsv Kx^- 


^woa. 
XUT^X. 


UxvSispx. 2. 


(pU^Xi. 


Sa. 
' Aupx, 


Q^od.. 


Tlop(pupx. 


1«. 


> 


'A^xu^x. 


MoS^ox. 


'Hov7rop<pvpx. 


Bacra. 
Axuox. 


'Ettwx. 


Kpupx, Kxl 


Karaxaca. 
"Z-TTOG^^tXxUOX. 


KKoa. 


Z(pu^x. 


AaVa. 
Ay.xuox. 


MXKK^OX. 


Tstppx. 


I Br,(rxa-u, Zv^. 


3 1. Venti Uint lcviores ap. Hefiod. in Theo- 1 tribus chordis inibudum ; ap. Athen. 1. i\'. ct 
),.. Poll. lib. iv. 

2. Ut ct sraiJ'!!^- inftrumentum efl; muficum, 1 3. Syriis eft agreftis ruta. Diofc. 1. iii. c. 53. IIA. ATA. 6i ni^(re(pci<ra. I. 


Mera^rcra, 'oSev Me- 


nla-a-a. 


'loipua^a-a. 


AoTTia-a. 


Ta(rTai. 


naXifiTria-a-a. 2. 


eua-a, 'viTot Qva-vj, 


B^o-a. 


<I>ao"0"a;. 


'AiQtoTTia-a-a. 


'o9ev Qva-ai. 


W. 


"AKEO-o-a. 


'Opfl07r(0-0"a. 


A7jf.(,oSva-a. 


raro-o:. 


MflSKSO-O-O!. 


'' A^Tria-ara, 'odev' A^- 


Kcx.Saa-a, 


re/cra. 


AuXe(r(ra. 


■nta-a-ai. 


'rS^of/eSaa-a, 3. 


Aeicra. 


MixSaXos(r(ra. 


V.ooTrt^TO^a. 


na<di;o-a. 


n£~(roc. 


'E(rxaroXe(r(ra. 


lccpia^a-a. 


'Aya&^iO^a. 


"ElSvXKTOi. 


MeXiToe(r(ra. 


Qpio-a-a. 


f^aeSaa-a. 


Ki/jW. 


Aue(r(ra. 


llputcra^a. 


"Aidaa-a. 


Mo/"(ra;, 'AioX. Mis(rci, 


'^llo-o-a. 


"Oo-o-«. 


'E^€iK.isa-a. 


m'(roc. 


htj^rcra, 'odev Brjircrai. 


'Ep7r£000"0-a;. 


K^eiaa-a. 


B^/o-a, ijTo; B^/o-*;, 


e7ia-(ra. 


Kpoo-o-a, 'y]T0i Kpoa^a^vf, 


KozK^a-a. 


o^ev B^i(rai. 


BAr'o-o-«. 


'o9ev Kpoa^a^at. 


naa-iiJceX^aa-a. 


"o<7a. 


NijVo-a. 


Bva-a-a. 


Mna^a. 


]E(poiTa. 


MaT/vijo-o-a. 


a/€i/ o-o-a. 


'AvQe[/.iia-a. 


'As^(ra, K^ijT, Aoo'- 


nei/yjTO-a. 


Oiia-a-a, t«. 


"EjttTryo-a, 


O-Of. 


0^Wa. 


aJo-o-«. 


'Yi^^So-a. 


Ke^o-a;. 


K^?;a-o-«. 


NuVo-a. 


iSa-a. 


BJpo-a. 


^■^o-o-o:. 


riafuo-o-a. 


AdoTaa^a, 


"Acr(ra. 


'ApaS/o-O-fl!. 


Aa^Sfl-o-a. 


Kpofzf^vna-a. 


' Acr(Ta. 


Aarcro-a;. 


Taptaa-a-a, 


''Apyaa-a. 


Kci(r(ra. 


KsJTo-a, Aay., (X.VTi 


'ocpt^a-a-a. 


'fevod-Pyaa-a. 


Q(xXa(r(ra. 


t£ K/o-(ra. 


'EpaKha^a^a, 


MeT^ciyxiia-a. 


"TXa(r(ra. 


Qpv;i'(r(ra, 'lcav. 


'Epty.^a-ara. 


''Eyx^Kra, 'At^, avTt 


NaVo-as. 


&ptx,c-(ra. 


'Oivaa-a-a. 


TK ' Ayxii(ra, 


' Ava(r(ra. 


Kia-a^a. 


nopcpvpia-a^a. 


"Hyxaa-a. 


' A^ava(r(ra. 


^vXaKta-ira. 


<i'va-a'a. 


Vva-d,. 


' AitivacrcTa. 


MeXt(r(ra. 


'\cpvcra-a. 


^va-a. 


Mapa(r<ra, oSev Ma- 


Aypi^eXt^r^ra. 


Atocoa-a-a. 


Bi/ivcca^a, 


^a(r(rai. 


Baa-iXta-a-a. 


TXua-a-a. 


Ecr-xaTociia^a. 


®pa(r<ra. 


BaXavia-a-a, 


'U^ua-a-a. 


' ATa, TapavT, avT\ 


I[po(pa(r(ra. 


<^otvia-a-a. 


K^ua-a-a, 'rjoi K^ucT- 


t5 '^aTa. 


Upo!ppa(rira. 


Kvio-ca. 


a-ri, 'o6ev K^ua-a-ai. 


' A[/.QaTa. T. Ead. eft, quas m^a-t^oma. et xii^a-iipovyi' Lat. I 3. Ap. Hom. in Sar^xx^^iJi,, quod ramis eft 
Proferpina. proprium. 

2. Dicitur pix recofta ; Diofcor. lib. i. c. 98. I 

s 62 ATA. 


ETA. 


KTA. 


HTA. 


Kara. 


AXvn^OTXTX. 


'Atcx^Cxtx, 


'AtaXjJCTa. 


Kktcx.. 


Akootxtx. 


A?;tx, 


Kvvodr^KTX, Tci. 


'AXxx.ciTCi, Awf. 


' AlTOVyiTCTKTX. 


Z-i^TX. 


Av<T(ro6rjKTK, tcc. 


'HXCCK.C6-V1. 


' AX-ti^i<;xTx. 


KlJT«. 


BxCvKTX. 


' EyzocToc. 


t^ixoy.iguTX. 


'Aooxijtx. 


AeXTa. 


'Evr^CCTCC, TK. 


UoOfJCV^^igXTX, 


'AXocXtlTX,. 


' AVTX. 


nXara, Awo. YI}mtvi. 


Xa^iss-XTx. 


"Ag-^i^Tx. 


' aSxvtx. 


'Aym^mtcc. 


UXr,(Ttig-XTX. 


A^crvyxcocrjoc. 


AtxXxvtx. 


' A^jccliiy^ccTX. 


ACfjiiV ii^XTU, 


T^Ta. 


AVXVTX. 


E^ocpyfiocTu, Toc. 


'Etti^tjijcovi^xtx. 


' AVTOfJCXTr^TX. 


' EVXVTX. 


KxTccoy[/.KTOi, T«. 


<l>lXo:ppOVSCKTX. 


' KtTx, Awp. 'A('tij. 


UXVTX. 


'AvxdovyixxTX. 


I.x<pefXTX. 


'^AiTX, VJOI " AlT'/l, 


UxvTx, Awfl. UxvTti. 


'AdpriyMTOi. 


Tg-xTx. 


'ohv^^AiTxi. 


'AXiTTXVTX. 


'ATaXuxTcc, 


AoxvfXTx. 


BXITX. 


' E(TXVTX. 


'Avtoijcxtx. 


'F^vva^xTx, 


Tx^xiTX, r,T0i Tx- 


KXTXVTX. 


MiTOCO0p7ri<TfA,XTX. 


' AcTXjgXTX. 


QxiT'/;, oSev Tx- 


FSVTX, TX. 


' A-7Tom-)(lcr^xTa., 


'EfyvTXTx. 


CxiTXI. 2. 


TxTvTx. 


' ATTOXxi^XTX. 


B^X^UTXTX, 


Aia^raj. 3. 


TpiXKOVTX. 


' Ap^\}lJCXTX. 


'Af^^XuTXTX. 


A&pOOIXITX. 


Te(T(TX^XKOVTX. 


WxifJCXTX. 


T^XXVTXTX, 


'lcroSixiTX. 


T^17]K0VTX. 


ZvyUfjCXTK, TOC, 


Tx-xJjTXTx. 


Aan-a. 


EQdofjcriKOVTX, 


^■aXoCTCafJCXTX. 


^SriuTXTX. 


'^E<Ta. 


EvevriKovTX. 


'Ea-yovxTx, 


ChXo)t»tx. 


E(r£7raTa. 


Evvevr,K0VTX. 


' E.VdpXTX, TX. 


AV(TG7rC0TXTX. 


'El(TS7rStT0C. 


'E^r,K0VTx. 


EvXOKBDXTX, TX, 


Uof^C^TXTX, 


MsTeTTetTX. 


'Oycor,KovTx. 


'iOIXiTXTOC. 


UpoardiTXTX, 


' HTretT». 


Tea-cre^-^KovTX. 


UXTitriXiTXTCC, TOC. 


'TTTOyVC^TXTX. 


A7]7raTX. 


UevTrjKovTX. 


'O^IXITXTX. 


'AXt<pxTx, 


AlTCC. 


'oySuKovTx, per 


UpCOlXlTXTX, 


'AysTx. 


KuiviTX, 


Syncop.poet.pro 


ACfJCSVXlTXTX. 


Kxierx, 


UpOTplTX. 


Oydor,KOVTX, ap. 


iQwTXTX, 


'aXstx, oSev 'AXstxi. 


ITtx. 


Hom. 11. 13'. 


UpxOTXTX, 


Mbtx, 


UXKTCC. 


'Etttx. 


ACaXoTXTa. 


i\l£ra. 


"ektx, xvt) t5 "Ek- 


AeKXeTTTCi. 


AOKVOTXTX, 


KpHTTeTX, TK. I . 


Txve. 


'E^ETTTa', Ta. 4. 


I. Forte eadem, quae 


Polliici dicuntur xj-a- 


3. Lat. ratio viftus, 


feu vivendi norma; ap. 


TTiVi»' Lat. calcei lignei 


. Belg. Klompen. 


Xcnopii. 
2. Ap. Athen. lib. x 


. pocula funt lignea. 


4. Aa vero fci^-Ta, qu 


c funt alimenta Hefych. TTA. nTA. 'TinooTrToc. 


'AXomg^x, rx. 


MiXtf\x. 


TXTT^UTX, 


AouTTTa. 


"A^ig-x. 


niflx. 


nxurrpuTX. 


\\VB[/,CCCipTX. 


AQxoigx. 


llT^X. 


KxdegciiTx, Tx. 


KaoTfls. 


ATrpoa-Trootgx. 


^{tIx, 


' Avx, ToT; 'AioX. ai/Ti 


"EyKXOTU, TX. 


' A<T(rigx. 


^It%. 


T» 'n^V- 


ToKXpTCC. 


KpxTigx. 


"Ot^x. 


A((?u«. 


'ArS|Wa:flTas. 


'ClKTig^X. 


npoKofjx. 2. 


Fux. 


Ke^TOi, Tc7g 'A^fA.sv. 


BeXTifx. 


K^of\x, TCC. 


Aiefyvx. 


■sroXig. 


UpuTig-x. 


Auf\x. 


^Xeyux. 


MO^TK. 


EXxxig^oi. 


Otvafix. 


KccUx. 


MU^TX. 


Tx-xi<;x. 


UpQ(rco7nif\x. 3 . 


'^Evx, Kx) 


'lf4.XfX. 


"Ayx^gx. 


MeXiT^T^x. 


'Eux. 


Tlcig-x. 


' At(TX'c:x, 


MeXif\isfJx. 


<dux. 


' A.UTOfTxgx, 


'avxttxu^x. 


' Afj(,x^uf\x. 


'iX^ux. 


Vccgx. 


'AveKTTeugx. 


^urlx. 


EyKVx. 


"Ayigx. 


Qugx. 


TXufjx. 


HiKUX. 


'iTJegx, ijTot 'iTJegvj, 


' Avx-TTTUgX, 


TtlVtKXVTX. 


"LtKUX. 


oOeu 'iTlegxi. 


i'U5-X, TCC. 


TOTTIVIKXUTX. 4. 


'a^kvx. 


Pxis-x. 


'A(pug-x. 


KXxuTx, 'o9ev KXxU' 


Aux. 


"Efyig-x. 


' AyXugx. 


TCCV. 


'lAua. 


"A^yigx. 


"At7«. 


" AVXUTX. 


rv6x. 


"nSigx. 


"At7«. 


nx^XUTX. 


lyvvx. 


'XTrepvioigx, 


®xXxt\x. 


MeTXTXUTX. 


'O^ux. 


llKeT^x. 


Ai^vo^xXxt\x. 


'EvSvtc^, tx. 


"Ovx. 


?-lligx. 


©^xt\x. 


AVTX, TX. 


bSx. 


KciXigx. 


IxtJx. 


TleXXvTX. 


"aXmx, 'oQev "AXtsut: 


"Hki^x. 


'^eaecpx-fjX. I. 


' AVXVVTX. 


Kx^ix, AxK. Kx^vx. 


Mr,Kis-x. 


MxKe-fix, 


OUTX, XVTl Ta'Oll- 


"a^vx. 


"riKig-x, 


Tefix, 


TaiTf. 


Kxpux. 


MdXigx, 


^HtIx. 


VUTX. 


"aS^ux. 


TxfAxXigx. 


<dr,f\x. 


ZCi)0(pUTX, TCt. 


BdSovx. 


T-;-xigx. 


^^tIx. 


'llDTX. 


Ai^xdpvx, "EiKVii). 


KciXXig-x. 


f^Tlx. 


NeuTx. 


XVTt T^K0KKUfi1f;XK. 


'AXiTTigx. 


k/t7«. 


U^UTX. 


revctvS^ux, Tcc. i. Ap. Plat. et (t)£^efaTi;a dicituf Proferpina. 

2. Tonfurae genus eft Poll. 

3. Vocatur vas sneum, echino fimillimum, ap. Atticos olim in ufu. 

3. Idem, quod tots apud Suid. 64 $A. 


XA, 


ilA. 


AE. 


'Ak^o^^vx. 


Avofjcoto^popx, rx. 


Evvvxx. 


TA EI2 


'Oovcc. 

Tovophuec. 


'ETBpOCpO(pX, TX. 
' ATV(pX. 


^ocpvxx, TX. I . 


EYIAON 


'0(p^w. 


'A^<px. 


Acvxc^y ^oopiKco/; 


Arjyovra. 


'Oktuoc, 


■<iT(px. 


xvTi T-a 


'e. 


Urjxjcc. 


'r(px. 


'H(rvxx. 


'e, e. 


UiTW. 


Koupx. 


AtTTTVXX. 


'As, (xvTi Ts aet'. 


T^IKTUX. 


'AKCpUpX. 


Kaipa. 


tL 


AVTUOC. 


Vcc(px. 


Ai^/x. 


"Aye. 


MocTJua. 


'AvXxxx. 


''Ai^x. 


'AfMiys. .'■ - 


r^iTJucc. 


Ti-^xxx. 


Ai^Jx. 


•'Aiys. 


^vcc. 


Tdxx. 


"o^i^x. 


"Eizoiys. . , 


'A(pvcc. 


nsVTX^X, 


Kxfx,'J^a, 


MiTOiye. 


Af/.(pi(pvoc. 


"Etttxxx. 


KoT^x, 


MriTiye. 


tJ«. 


nci(Txx. 


"flx. 


'OuiJt.sv^vye. 


Bx(px, Aocit. Zco^og. 


AxXxyxx. 


'nx. 


'^Euye. 


Kxpei, AccK. Aktij^. 


BA9j;^^«, Aco^. BXrix'^- 


^au. 


'TTreoeuye. 


KS^KOC(pX. 


\^uyiXX. 


'Eux. 


"Eycoys. 


"Ay^apoc. 


i\'iX«- 


l(v<x, Afc'^. ZuYi. 


Ae. . ' 


'iBDoypocpx, Tx, 


"avSiXX. 


'Hc^x. 


'Ei^sCc^Sb. 


K^ocpx. 


Aicx,vSiX,x, 


"Vo^dix. 


•i^vyxSs. 


•Zx(px. 


B^vSxXtxx. 


'Af/.r,Kcox, Tx^xvT. 


'E.vOo^h. 


Ax7<px. 


BXi^x, Tuxov Ss BXi~ 


a,vTi TH Aiivx. 


'o^9iex,Ss. 


"AXetpx. 


XXi, odev BXixxv. 


' AXcoa. 


' AiyiXidcSe. 


tii(px, xvt) t» N<- 


T^iXx. 


'AAoia, rjTOi 


TriviKx.Se. 


(pxSx. 


AiXToixx. 


'AXcod. 


"OlKxSs. 


'Ay^ipx. 


'Oi|//%a, ToTi Bu/^avT, 


Mcox. 


"AXa^E. 


"AXpx. 


'Oil/e. 


Mivcox. 


'E.Xsva-ivxSe. 


MiXpx, %TOi UiXCp^, 


'1«!«;;^;«. 


Mvua. 


Hpavpeovxoe. 


'o9bv MiXCpxi. 


"Oxx. 


Pcoa,. 


Meyxpxos. 


Oy.(px. 


"Ezoxx. 


"lo^e^x, KXi 


'AQr^oxh. 


'Op.®», A.'.^. 'Of/.?i 


Kex,TOxx, 


'\6pC0X. 


'E.TTiTaos. 


XiUf^pX. 


"Af%«- 


'TTTSpcoa. 


' Avxyv^^vTxSe. 


TooyoXcpx. 


'AXuxx^Aco^.^AXux^yi- 


'AkpooX. 


KXT^JccSs, XVTi TH 


KvvoXopx, Tx. 


Nvxx. 


Mi^T^ux. 


KxT(x, TaJe. 


"A.T^otfa, T«. 


Ylxvvvxi^- 


^c^x. 


AixciSe. An vero Sr,^^vx'a. ; Lat. labrufcae, fsu fraces. AE. 


©E. 
Kal-J^s, xvTi TK Kara 


npo<()ocii(ros. 
Sl 


bJe. 
'H^a\ 


'n^s. 
"H^e. 


nvSuiSe. 
M,^5. 


n\ciTctia.^e. 
TrJ^E. 


'0Xi/|M7r/a^£. 
'ik. 


X«f*«^6. 
"liiSe, kvt) T5'''E/^e. 


^A^vivoi^s. 
"Hv/^J^e, xou 


"eK^- 
'Hn?e. 


0u^a^£, 
"Et;.?"?. 


}A-^vvx^ctls. 
'Ev^eJs. 


Q^tu^s. 
A£U)£ai'j''>;!/^£. 


'He. 
'Ayo^Tivcs. 


"AiQs. 
1.7rix^TYiv^s. 


"EiSs. 
TliSovSs. 


nx^oi9s. 
Ivipsovos. 


npOTTUaOtSs. 
"^Ouovds. 


"OttiSs. 
'AiyiccXovos. 


'ATroTT^oSs. 
ncXsf/.av^s. 


Ms<r<roQs. 
AO[jI.0V^S. 


Ns^^e. 
"OKVl/.7T0vhi KOU 


"Ei/e^9e. 
"OvXvi/.-rrovSs. 


'TTrivs^k. 
'Ay^cvh. 


"r7rs^§s. 
Xooovos. 


KccSvTrs^Ss, Koa 
' AtyvTTovae. 


KciTU7re^9s. 
XspcrovSs. 


'EipvTre^de. 
'Avoc^pXvgovos. 


"ATe^Se. 
AoypvSe. 


'ATTKTe^Se. 
•'oh. 


"OTriaSs. 
Tl^h. 


KoiTOTria^Qs. 
' Ayxociros. 


MsTOTria-ds. 
ToicktSs. 


nsTroa-Qs, kvt\ 


rS 


TrjXtKoa-^e. 


nsTtovSocTS. 
Tvi[ji.o<rh. 


n^oa-9s. 
Tocroa-^s. 


"EKToa-9e. 
Asxocros, 


"EvToa-9e. 
<Pou(ros. 


"Avevde. 

ZE. 'ATruvevde. 


'AXXa%c<r£. 


Tfivude. 


noXXa^jjjotre. 


Ke. 


n«vTa%oV£. 


'Hks. 


'A7ravTa%ocr£. 


'AiKe. 


'EKocg^ocx^x^^' 


'ATreoiKS. 


'r 4/00-6. 


'Eia-oKS. 


n£fO-£. 


Bs[/.&Xc<)Ke. 


'E>C«T£^toT£. 


nOip[.CS[i^Xu)KS. 


'Et£OW0-£. 


BdXe. 


MrjoeTspcija-s. 


'ASaXE. 


'OvSeTepuas. 


T^Xs. 


npoTepua-e. 


'ATTOT^Xe. 


'ETrtTrpoTspua^s. 


Me. 


'A[^(poTs^ua-s. 


"A[/.e. 


T£. 


y. 


"AT£. 


V^E. 


"Avxts. 


"W^- 


"HT£. 


ne^/.ire, ocvti tS 


"Hr£. 


n£VT£. 


MlJT£. 


"T 


" AiTe, Koct 


Ak^s. 


"EiTe. 


Ss. 


'ETreiTe. 


Kero-e. 


'na-eiTS, 


'EKsrcrs. 


nsvTe. 


KvKXoa-e. 


AeK0i7revTe. 


"axXoo-s. 


T^iocKovToc7rsvTe. 


M7iSx[A,oa-e. 


TeTloc^ccKovTUTrevTe. 


'Ov^ac[yi.oare. 


'E^TJKOVTOCTreVTS. 


'0[/oa-e. 


'EiKca-nrsvTe, Koci 


A7ro[x,oa's. 


'EsiKoa-iTrsvTS. 


'Ou^ccvoa-s. 


j"oo-oyT£. 


noira. 


|'0T£. 


'OTroas. 


I 'Ote. 


'ETSpoa^e. 


' 'EviOTS. 


"EKToa-e. 


j KOT£. 


nccvToas. 


j 'Oxo't£. 


'AvToa-e. 


!"AXXoTe. 


T 

66 TE. 


EH. 


bh. 


BH. 


'E|or£. 


"or]s. 


SuXXatoi;. 


A/a7raparfi€at. 


Uore. 


^Avre. 


'A^aS'/?. 


'Ezrpt^'/;. 


Uors. 


^Evre. 


Aoao-^. 


'ATTorptZ'/',. 


Mr^^iTTore. 


^.sZrs. 


'A^'^a€'/:. 


'E^ia-tQ'/,. 


^GvoiTfore. 


'Hu-e. 


Ir^ciQv;, 'oSev J.r^a,- 


'E^va-tC'/;. 


A-ij7ro-£. 


"ovre. 


Qcct et compof. 


Zr/£'/j. 


'OTTOI^TTOrB. 1. 


^Ovre. 


Uooog-ooiQoct, 


Kac"aX^',j, 


'Oto(rSy;7Tor£. 


^nre. 


'AfpaSij. 


S/X£;;. 


'07roto<Tor,T7ori. 


'yL 


nc(J'cs-faS'/j. 2. 


Irlx^ri. 


'OTTo^rccr^rjTTore. 


l^e. 


'a^tkC'/;. 


B^?.^'/;. 


'O7TCC<TU,TV0rB. 


Vs. 


HsCrj, To7; UciiCz^. 


"A,a£',j. 


'o^TaSyj^rorB. 


'04/£. 


KecpctX'/;. 


laXaf^Sr;. 


'OTisSr;7rors. 


'ne. 


KeXe^r;. 


Qpafx^r;. 


'Ora>o'/;7rors. 


l:pZs. 


"He>?. 


Koc^l^^r;. 


M'/;7rore. 


^ 


B',^. 


KvvcKpay.Z'/i. 3. 


'O7r7;77ore. 
Ku£',5o',f. 


Kopaix'^^,. 
Eif/c^r;. 


na/^TTors. 


TA EI2 


'E^r;?'^. 


'O7rore, Kca 


HTA 


' [Sij, eiLf.'/;' Iw;, 'oSsv 


XtXioy.o'/;, 


'OTTTTcre. 


},rjyovTOC. 


"iS'/:v. 


Kou^'/;. 


'OtcTTrore. 


"h. 


®l^r;. 


Acy.^'/;, 'o^ev Aclc,- 


"OV7r0T£. 


^H. 


'E^v()lZri, roT; Pe^. 


Qai. 


UuTrors. 


'h. 


'Efi»(r/€'/;. 


'E.Karcu^yj. 


\lr,Qe7TCii7roTS. 


"h. 


'ExfiX;?!^. 


KvfjcCr;. 


'OVOSTTUTTOTS, 


^h. 


Aot^r,. 


EvXoKvy,^'/;. 


'Ektots. 


Aaij. 


'Ay.ot^. 


KotTVy.^'/'! , 


Tcrs. 


AavccT!. 


' AvTUjjt.otZv;. 


Ko(r(rvf/.Qii;. 


Tore. 


Bi 


■Lrot^. 


AoZr;, 'oQsv AoQctu 


UuvTors. 


Ka?',?. 


<^OiQr;. 


loS'/;, 


'Eaxs-ore, 


KaKaS'yj. 


T^tCi 


MvtocroCri, 


Uts. 


K.ccKX.ocC-/;. 


AtocrpiS,'/;. 


^o^r;. 


TtTTTe. 


KiKZOCaTJ, 


Uapcx.ciccTptQ'/;, 'o^ev 


T^Csj. 


''Eg-s. 


AkC'^, 


Uoc^ocSiccT^tQat. 


^oc^'/;. 


"n^s. 


'aXcc^. 


U^ccrSicir^i^'r,. 


^{jfr;. 


(-i{sr% 


BXa'^17. 


UocpocroiQ'/;. 


Tv^^'/;, 


Ztrls. 


'AvTtXu^'/]. 


AtaTrapocrpi^r;, 'o6ev 


iKsXsTVpSri^ 1. Lat. qualitercimque ; ap. Plat. cpiflr. 7. 1 apros ; ap. Xcnopli. in Cynegct. 

2. Laquei geiius eft ad capiendos ccrvos ct ! 3. Lat. braflica caniua. TH. TH. IjceXctu,;?^. I. 


UozupTTuyyi 


B;'iJto-^. 


\.Knayyi. 


0»VSi;. 


T^ayy]. 


'AXi<rCyi. 


layy]. 


IIkXuCti. 


Tayyj. 


KoTJu'"r^. 


AiaTayyi. 


'Xl£if, ToTg AuKi^. 


AaTay/i. 


^vXr,. 


nXxTay^. 


AuCi). 


UaTayii. 


TV. 


'ETriTayyi. 


"Ay^. 


'EjiTayyi. 


'Ayi 


luvrayyi. 


AaXa,y'^. 


'ATTOTayyi. 


'AKa.Xa.yT,. 


'XTTOTayy;. 


laXccyfi. 


Irayr,. 


'AXXayyi. 


Yiagayr,. 


AiaXXxy»!. 


T.(pay^. 


'EvciXXxyvi. 


Aia(r<pay/i. 


IvvocXXocy^. 


KXafyv. 


'E^aXXoiy/j. 


K^yivafyvi. 


'ATTOiXXocy^. 


K^dfyyi. 


'rTruXXay^. 


Tdfyv.^ 


'AvQvTTaXXayyi. 


ZTraTafyy]. 


ncc^xXXxyy}. 


'AwXify/i. 


KaTaXXayr,. 


'nXifyr. 


'a V TixaTaXXay^. 


^Qify/l. 


MsTuXXay^. 


Aofy/i. 


'AvTaXXayyj. 


liiyvi. 


JlXay/], 'obzv IlXaya?. 


iTiyyi. 


nayyi. 


®W1- 


'Ao-iTxyy!. 


nXrr/yi. 


'AaTTay^. 


Uriy^. 


AiaoTray^. 


?vyv. nr. 

'Aiy^. 
K^iyyi, Jca) 

Ki^iyr. 
liyr,.^ 

AXyy]. 
TeXy^. 
liXy/j. 
AiaXoyri. 
TlapaJcaTaXoy^. 
ETTiXoyr,. 
EicXoyyi. 
IvXXOyi^. 
'Ao^oyy]. 
'E^pa^tzoyyj. 2. 
Ylooocpyyi. 
Mapyyi. 
iTrapyy]. 
Euspyi^. 

y^yo. 

Eopyy]. 
Mopyyi, KTUjg MopTV]. 

'oQsv 'E7riiA,opTog. 
'AfA.o^yyi, Kat 
'Ai.to;>yy] 
I,7ro^yy], 'oQev Itto^- 

yai, 
Upa<ropyvi. 
^Topyy]. 
' Ta-yy]. 
' Auyt]. 
'Auyi ^ 
ATrauyy]. FH. 

K^avyy]. 
Asvyri. 
'Avanjyi!]. 
\uyo. 
Auy-f]. 
' AXvyy]. 
WXvy/]. ' 
'HXuyyj. 
'oXoXuyy;. 
Tlvy^. 
'Ai^apvyy]. 
Mapfjca^vyr,. 

Epuyr,. 

'Opvyy]. 

BopQopvyyi. 4 

Aiopuyy]. 

Ko^Ko^uyy]. 

KaXa^'^uy/i. 

Tpuyy], 

il^uyyi. 
^uyy]. 
Aia(pvyy;. 
KaTatpuyi]. 

Eyi<puyy]. 

ATro^puyy]. 
'ily^. 

Ayaiyy]. 
Aiayuyv]. 
npooiayuyy]. 
Yls^iayccyv]. 

Avaycoyy]. 

Evocycayv]. 

AvTivayuy/j. 67 1. Efl Paralyfis; apud Gal. et Flin. ]. v. 
c- 3- 

2. Ciceroni dicitur coagmentatio. Hoc no- 

mine ufllS efl Plut. «r^o; iyiji,. uizaX 3. Ap. Chryfoft. occunit. Lat. fulgor feu 
iucis fplendor. 

4. Strepitus, quem exxitat venter; ap. He- 
fycli. qualem vocat /JojiJojoyftoj Diofcor. 1. vi. 68 AH. 

1vva.yuyT.. 

ETritruvayuyy;. 

E^ccyuy/]. 
Aie^xyuyy;. 
'ETTe^ocyuyvi. 
npoccycoyvj. 

A-Kocyuyvi. 

ETTccyuyy;. 
'YTTocyuiyr]. 
UccQCcyciiyy]. 

AvTi7fupo!.yo}yT,. 

EiiTciyuyvi. 

E7ret<rccyuyy;. 

AvT£t(rccyuyvi. 
l\^o(rocyuyyi. 
Y^ocTocyuyvi. 
MiTocyuy/i. 
Zuyvj. 

luy/j. 

ETTiuyy; 
uyoci. 
'TTTiuyx. 
Auyy;. 
'Ot[/.uyy!. 

Avuyyj. 
Vuyy;. 

Apuyy;. 

V.TTa^uyy;. 

Ku[J.xTuyTt. 

At,. 

TccSv;. 

iKicco-y;, 'odiv X 

aSoct. 
'Avs^^iuSy;. iSev 'Etti- AH. 


AH. 


EH. 


AjjXao^. 


XXiS^. 


Y£U(J^. 


rcciSvXccSi;. 


Ko[jt.t6'>;. 


'Ov^. 


K^ci.Sv;. 


AixKOf/.idy;. 


'OTraC'/;. 


^^ccSy;. 


'AvoCKO[/.toy;. 


I.7r^h. 


^pocov;. 


Uoc^OCKC[Jt.l^. 


iTrnov. 


'OfSo5-«(5i?. 


KocTocKOf/.iCt;. 


'AcrTraS^. 


liav. 


lvyKO[4,toy!. 


'OthSv;. 


"lyh. 


'EKKO[yt.toy;. 


'aSi 


AvySv;. 


' i\7roK0[Jcioy;. 


Mocyuo'/;. 


MsXe^y;. 


Y\poKO[/,iSy;. 


'ELi-^;. 


mSy;. 


'E.(TKO[JCtOVI. 


'ou-;!. 


Nau(r<7r£0>7. 


EicrKC[iioy;. 


AuTToX.tuo'/;. 3. 


'o^X'-^sh. 


UpocrKOfjctdv;. 


K(^h. 


'o^vtdoTrs^y;. I. 


Kvlh- 


'ETTcgCy;. 


AspKtoTredy;. 


'o|/(5'--7, v; 'O^iocc, 'okv 


UuocpSi;. 


AcctjjcoTrsdT,. 


'o^tSxi. 


AvTcaiy;. 


OivoTreov;. 


'Aottv;. 


'OTcaoy;. 


'[X^OTTe^T,. 


'ETrocotSv;. 


T^ccye'/;. : 


AetaoTTSd'/;. 


©vyoiT^tSi;. 


'Ai-yiy;. 


XaooTTsSy;. 


Ii7v;. 


'0/£'/7. 


' AXr^KTOTrsOv;. 


TXvKvtri^y;. 


Ny;7riev;. 


' AXvKTOTreov;. 


'Tirn. 


AvKet;. 


'ig-OTreSv;. 


Boc^vxiSv;. 


As'/;. 


T^cxoTreSv;. 


'Odevo'^. 


'AA£>J. 


IXih' 


iTrovc'/;. 


'aXst. 


"h^>7. 


'E-TriiTTrovlyi. 


^t^ccXs'/;. 


K.^^^. 


XXoS'/;. 


raXsT,. 


"a,. 


'Po^y;. 


MvyocXs'/;. 


^IK 


PoS^. 


' A[jcvySocXsy;, 'luv. 


"Eth, roTi 'aioX. xcc\ 


Ue^S^. 


Ua^SocXev;. 


"lucr. "rXij. 


UopO'/;. 


KepSocXe-/;. 


'Ei^. 


'A-rro-rro^h. 2. 


ApxocXsv;. 


'ETret^. 


Xo^h. 


IksXs'/;, rjDi iKeXeoc, 


'rm^i 


'AvU,. 


'o^sv Y.KeXeccl. 1. Laqueus cft aucupatorlus, qui vocatur ten- 
dicula Ciceroni. 

2. Lat. crepitus vcntris ; ap. Aphrod. lib. i. 3. Ab Arilfoph. adhibetur pro rebus, maxime 
obfoletis ; a.ira Tut AiiVo^iw», fcu fefto aiitiquif- 
iuno Athcnis, Jovi facro. ©H, 69 'Al^<ptTr£Xsn. 


Aa«a^i7, 


nci^Sri. 


Xti^OT^iCiri. 
eriXeri, 'luv, kvti ra 


n«x«5j7. 


'Oo^jj, odsv 'o^Ocii. 


'TTrepSnj. 
©tlXsloe, 


^a/xa^ij. 


0^9^. 


«I^Aoy/jy. 
ZreiXeyi. 


naSr;. 


lT0^9ri. 


^XeCof^xyiri. 3. 
'Aiyocver,, loiv. 


l7r»9ri. 


Aci(r9ri. 


Hxviiyiri. 
Tmri, \uiv. 


MeSri. 


Aai(r9'/i. 


'A^uylv. 
Hv/x^priyeveri. 


Aribri, 


Aoi<r9r;, 'o9ev Aoi- 


Atri. 
'A(p^xStri. 
'Axxiivev- 


TvS-^. 


(j-9rj(rt. 
Iweri. 


'ETTIT^dri. 


U.o(T9ri. 


'Avro(rxi^iil' 
Kvvei^. 


n^0T^9ri, 


TiT9ri. 


Ovetdtri. 
Boer;. 


'lei 


Tt~9ii. 


nepnrootri. 
'ilf^o^oei^. 


"A,9ri. 


ne{>9ri. 


IlxvcrvSt^. 
'Avd^uTreri. 


'Ai9ii. 


"Ax^yi. 


rix(r(rvSiti. 
'A^oc^Coi^eii. 


net9ri. 


"ox9v. 


'Ei^, 'riTOi 'Etx, 


'o9ev 


'Evf^oi^h, 


Kxmdri. 


KoiroixXci9^. 2. 


Eixt. 
Bo^l^o^eri, 
'Hvo^eri. 


K^iSv. 


"iri, 'lcov. 


Kevxfyetr;. 
Ti9i 


'rf 


AXystri, 
Tauosij. 


Moc\9ri. 


' Aivi, 'itov. 


I.7rx9eiri. 
Moof/,voer}. 


"Av9ri. 


Toilri.^ 


'Avri^stri. 
iTSri. 


Kvvoc,KOiv9ri. 1 . 


^AKctiri. 


Koj9eifi. 
KctXXireti, 


XccKKKv9ri. 


^AvocyKXiri, 


'OiSiri. 
AeovTeri. 


'OiVc^v9ri. 


'AyXxi'^. 


'AstKSiri. 
Mocrxer]. 


Mrj\av9ri. 


HeriXxiri, 


AVKSIIJ, 
mi^. 


MriXoXocv9ri. 


'Avxtri. 


noSoKSiri. 
mij. 


'AXev9ri. 


'A9rivxtri. 


Aetri. 
^irl^ri. 


MivSri. 


leXrivxiri. 


'EXetri. 
X%/^^. 


KoiXaf/,iv9ri. 


'o^(pvxiri. 


Ncvx^Xeiri. 
'Oiri. 


Zi/,lv9ri, 


Aiovxiri. 


'AxXsiri, 
'H^. 


MriXov9ri. 


Xx^xS^Xiri, 


BisXstri. 
'AS-k^ 


MriXoXov9ri. 


'Nricrxlri. 


'E^slri. 
'Ev^ri. 


KoXo}Cvv9ri. 


'Axmv 


Aoeivstri. 
nao-j7>jj luv, HoipHoi, 


•'o9n. 


b/,. 


'H^wi/etij. 
'ATJctyoi9ri, 


H'o9ri. 


Avara-eSif}. 


Boe«7. 
^E^u>yx9i 


no9rj. 


'Adxi^&tri. 


'£77-«^. 
I. Lat. fentis canina; de qua Ariftot. agit 1 


fors fatalis. 


lib. V. animal. | 


3. Ab Hippocf, cir< 


:umfcribitur «' {?4'f 


ruv 


2. Ead. eft, quae Jifto 


^lA.hn' Lat.. fatum, feu | TsiT}. 


Muvrr;'i'ri. 


'Eyruvvf/.ir,. 


AX'/;yooir;. 


'Ac?i'«;. 


' Avopuyu^ii;. 


TTTOfX.i-ZJ. 


'Arrir;. * 


'l^Br/i. 


\\rce>ci-/;. 


Aouvi;;. 


'N',;7Tt'/;. 


'Oosl,.^ 


Ucoo-^cKi-/;. 


Tv(pXof,t.uvi'/;. 


Iko-tti'/;. 


Tuv^w/j. 


Uuvciy.tr.. 


Tv<pufA,civir,. 


'ArooTT-i'/;. 


Xosr/;. 


'AovooKir;. 


Koipuvi;;. 


'Y7roT^07r«V. 


UbotbIt,. 


iKtl 


UoXvy.cipuvi'/;. 


'0^etTV7Ti'/J. 


'lr,Tp£r/i. 


'AXt'/j. 


'AG^svi-r,. 


BoXoKrVTri'/;. 


''llV7T£TSt7l. 


QaXi'/;. 


Usvi'/;. 


AvpOKTVTTi'/;. 


^A\r-i.i%. 


MuXf^. 


?V'f,tSvi'/J. 


Ai-TTuoirj. 


Asov-eiTj. 


'Apy.uXtr,. 


i\icii'/;vt'/;. 


UoXVKUKTU^ii]. 


A-TTigsi-ti, 


'AyXt'/;. 


Eetvir,. 


Ms(ruf/.S^i'/l.. 


Ttiarripsir,. 


'aQsXi'/;. 


'K.apuyovi',;. 


KsSoi'^. 


XeiTj. 


Kuy.uryeXi'/;. 


Q'/;Xvyovi\j. 


Ai^spi'/;. 


'Eyyjlr,.^ 


MB?Jyj. 


Mcvi';;. 


'lur'/-:oi;;. 


yxiyz^ri' ^ 


T'/;^eXir,. 


Hysf/.ovty;. 


Ueip'/;r'/,pi'/;. 


'AXxSx^X^i;]. I. 


nX'/,f^f/.sXirj. 


Adu'f;fA.ovi'/;, luv. 


Kurwn^etp^/^Tiijpnii.. 


EiJ/s.V 


'AtbXi'/;. 


KofxfAOvi'/j. 


'ZTV7Tr'f,^irj^ 


'AXr,9'/;fr,. 


'ncpsxlrj. 


^ovi'/;. 


'AXt(p9o^i'/j^ 


TvVUIK'/;'l'l^. 


'OfiiXirj. 


\loXvvirj. 


'AKS^coirj. -- ■ 


K'/j^vy.'/i'i''/j. 


'oXiyrjTTeXin. 


KuQuvir,. 


Uv^irj. 


A'/;'i'7j. 


' Avr^-TTiXi'/;. 


'rTTOCiPi'/;. 


Zs(pv^i'/j. 


UGXvTsXr;'t'-/;. 


'Ai^ZoXtr,. 


"Oi'/;. 


Svyxco^i-yj. 


Bx(j-iX7i'i'/j. 


'AioXir;. 


Aoi'/;. 


I.rsvvypoxcopirj. 


AsfA'/jiij. 


BnKoXi'/;. 


Necj'/;. 


' Apy,iZu<T'ir. 


UpVTOCV/J^t^J. 


UoXi-/;. 


KoXoir;. 


Ao[yu(j'i'/;.. 


Q£^0L-7Tr;'i''/j. 


iliKua-rToXt'/;. 


EUTTAoiV 


Air;Xucri'/j. 


J.UT^WJT-fiir,. 


'AvroXirj. 


XXoi'/;. 


'rTTcS^uirii!.. 


AiSi-^iij. 


Zui^trj. 


'AfJioi'/;. 


Upuirir;. 


' Av^'/ji'/;. 


@xXuf4,i'/}. 


Uvoi'/;. 


I.voKrua-irj.^ 


Qip-rXf,. 


euf/,t'rj. 


Xvcirj. 


.\f/.'Pu<7i'/!. 


'lo'/;'''v. 


Hrjj^lrj. 


Uoi'/j. 


' Avitvjpecrirf. 


1.T0UT'i;ir,. 


AtcfcriviTj. 


' A^iu'^'(.c'i'^. 


''Af%a'f£0-/t;^ 


'E7Tt^UT/jir,. 


Xe.vLf/j. 


'v.K^cirj. 


'Ei^S(ri'/j. 


UoXtr'/;'i-/j. 


'OfA,0DV(TfA.i'/J. 


'A^'^ci'y;. 


T7TC(TyS(7i'/J. T. Vocatur officina feu tabcrna j in Epigr. 1 2. Hippocrati eft loci anguftia : de qua agit 
Lafcar. , [ Gal. ]ib. i. ic artic. EKH. HKH. AfA(pi(r^V'voiii- 


'Agvpi-/;. 


^evxKYi. 


'HK'i;. 


'ATCi^XKTOTrOiriTifl. 1 . 


'iQu[X0ixin. 


VxhvXK'/], T0't'i YlBpa'. 


BvjK'/;. 


^A[/.(piirQXii(ri7i. 


v-nyjyi- 


"eXxix. 


KvC'i,y.i]. 


\\x.^ria-ii]. 


MsiXixiyi' 


EpiVXKI^, odiv Epi- 


e'^Kv;. 


'Oo-iij. 


\\Ki 


VXKX^. 


Aix(i'/;k'/;. 


'AJCfl^TOTrocnj. 


Bukt;. 


K.XVVXK'/;. 


'e-ttioixG^/jkv;. 


'a^S^oc-j};. 


loiCoiK'^, 'okv 2«- 


'AXcovxk'/], To"q XaX- 


'Avx^^k'/;. 


AfOJ-tV 


QoiKxi. 


Kio. ' AvxXcof^x. 


nx^xG'/;Kr;. 


Av£o;-ap(rr/]. 


'Y^i^ay.vi. 


KXTCdVXKVI, 


KxT»9r;K'/;. 


na.vcucTtii;. 


MoivSaKy;, 


'iTTTrccKv;. 


YlxoxKXTxSyjKv; 


'n^va-tT;. 


Biiouyc/i. 


'a^xk'/;. 


'Efyvv;6'/;K'/]. 


IvvriXva^ir;. 


'E^Say.-/;. 


HxvoxpxK'/!. 3. 


'Afyadr.y.',;. 


'ETr^jXiKTi';. 


'lasx^. 


e^xKvi. 


'E7ri9'i;y.v;. 


t(r^Xucr/'(7. 


'aXiolk'/;. 


BapxKi;. 


YIx^bv6v;kv;, 


KarvAiKr/ij. 


"LciTVpiccK^q. 


^itIxk'/!. 


lvv6'/;-Kv;. 


'A(5'af(r*'>i. 


BxTiOiK'/;. 


^XKVI. 


Afyo6v;Kv;. 


T.V 


K.ciK-/;. 


'ApXKVI. 


'olo^Kv;. 


Tr^. 


'ETOfx.xKccKy;. 


'0[.ccpciKv;. 


BiCXic6v,K'/;. 


Marji;. 


'h^oikukt;, ^TOi 'h^oi- 


BoXQcpccKvi. 


AxKTvXiO$v;K'/;. 


Ku^ar/i?. 


KCiKrig, oSev 'Hooi- 


TsVTXopxKv;. 4. 


'A^yv^ioQviKvi. 


Ilaj/s-^fiST-ir. 


XXKXt. 


IloXpopccKvi, 


lliVXKoQ-ilKv;, 


A«.[/.7reTi7i. 


U-OOOKXK'/}. 


'Avxyxi- 


XxXKoSr,K'/;. 


'AitIv;. 


1.T0[JC0KXK-/I. 


Xei^xvcc^yy.'/], 


IxvSxXc&^^Kv;, 


'OTf^. 


nxXXxKv;. 


UsiQxvxyKv;. 


BbXo9'/;kv;. 


"XooTir;. 


'TXxKii. 


KxTxvxyK'/;, 


'OTrXcS^iiKv;. 


'AiyVTTTil^. 


^vXxKri. 


"OyKv;. 


BvXoS'/;k'/;. 


Ivveg-iij. 


^VXXK'/], 


'o^oyKv;. 


KV[Ji.ivoQr;KV]. 


AuTiri. 


UxpxCpvXoiKTi. 


'OpcoyKv;, 


' AttoQ^/ikvi. 


friXocCpiT;. 


AVTlipvXxK'^. 


"ekv, ^ 


'r^TroG-iiKT,. 


Ko!.Kof^(X(pi'/!. 2» 


TloopvXxK'^. 


BsXeQiKvi. 


't^poQr^K'/;, 


KocTv^pir;. 


NxK'/!. 


' A[A(pi7rsXiKvi. 


Xa^oG-^Kv;, 


'AvccXei(pfi]. 


AXVXKVI. 


'AXuTTiKVI, 


' AXxQx^o^KV]. 


Aop^. 


UXVXK'/]. 


K^SKvi. 


'A^yv^o9v;Kvi, 1. Hippocrati eft adio imperturbata. 

2. Lat. machinatio ; qualem Plaut. explicat 
per dolos confutos. 

3. An vero o-o» Jaja;^»! ; cujus mentioncm facit Diofc. lib. V. cap. 122. 

4. Cibi genus efl:, conftans ex mixtura bet.-« 
et lentis j ap. Heracl. IKH. 

^O7rupo9ri)c'/i. 
X^VToy.(x.TcS'/iiC'^ . 

AootxTcS^/i-^ir,. 
'ApTo9'/;)i'ii!. 

AXciQois-o$'/j}Hjt 

OifoCijK'/!. 
'Og-o&'^X'/j. 

Ei-yvo6'/iz'/!. 
lKSVo9'/;Kyi. 
Si(po9'/;K'/i. 

EpyvQriKTi. 

AJTJISTJ. 

Xlr^vrjKiii, 
Opr/^r). 

AiKr^. 

Ll-!Tr,^Ot.'tKV,. 

AiSoT^iQiKt;. 

TpccyiKr;. 

KocVTrr^yiK'/;. 

'LTpxTr,'yiKri. 

TlK^oXoyiKr;, 

'KpriC-fA.oXoyiKri. 

Ai^a^yiKr;. 

XoiXKnpyiKr,. 

'EiSuXapyiK-/;, TlpcKX, 

i/€'. 1. 
AyocXf/MTHpyiKr;. 
QotVjJCKTiSoyiKr;. mH, 

'l^MoyiK'»;, 
AocTj. 

Ka;r«d<>cij. 
ItlriOiKy;. 
n^ccPi^iKr;. 
I-vvSiKr;. 

rvy.VOTTXlSlK^. 

Hvvo^iKr;. 

Kv9'.;poSiKri. 

'AvtoSik"»]. 

'Akccv^ik-^, 

EiKr;. 

'Anzr;. 

EaiiKr;. 

&^r;'tK'/;. 

AoyOTTOiiKr;. 2. 

KepKico-n^oiiKr,. 

TliXoTroiik'/;. 

' AvXoTTOiiKr;. 3. 

IraX/KJj. 

EXiK'/;, 

EXiK'/;. 

'AfyeXiK'/;. 
i nsXiK'/;. 
j Baa-iXiKii;, 
I MvXiK'^, 
j 'AX^ipyoTTcoXiK*;. 

'SOfiKrf^CCTOTTuXlK^. 

' 'AvroTTccXiKri. 4. 

OiK0d0filK'C. 

'Soi^iK'/;. 

n£^OV0f4,iK-^. 

UxTpovoj^iK'/;. im. 

I.VfTOUlK'/;. 
IKVTO TOf^lKn,, 
i^ipVOTOl^lKT,. 

nTocpi^iKr;. 
N»>cij. 

AyoiViK'/;, 

illKOCVIK'/;. 

Uocp9eviKri. 
OiKiif/,sviviKri. 
BepeviKr;, MuKio'. 

ccvTt ri 
^eptViKr,. 
nr;viKf;. j 
<toiviKr;. 
^oiviK'/;. 
XoiViKr;. 
BperjxvviKr;. 
MuKe^oviK'/;, 
UvBioviKr;, 
Hoa^oyvuficviKV' 
Bepovixi;, MocKed , 

CCVTl T» 

^eooviKr;. 
TeKTOviKr;. 
'ApxiTeKTOViKi;, 
'OtuviKr;. 
ToliKr;. 
OiCOVoa^KOVlKr;. 

MeTeupoa-KOTTiKr;, 
'l-Tr-rriK'/;. 
Meyu^iKr;, 
'EpiKr;. 'Hixe^oS^^iKi!. 5. 
Zuc9-/;otK'/;, 6, 

MocyeiciK'/;. 
'fv^ef/,7rsoiKri. J, 
Pr^ToptKr;, 
MvptK'/;, 
'AyptofcvpiKrj. 

TIVptKTJ. 
^PIK'/]. 

AippiKr;. 

TLepa-iK'/;. 

MwiK'/;. 

Bor^XccTtKr;. 

Mx9i^f/,XTiKr;. 

TpuijCf/.ccTiKri. 

IrocTtK-/;. 

'oSoXo^xTiKr;. 

l^oi/,o9eTtK'/;. 

KoXvf^Qr;rtKri. 8. 

Tloir;riKr!. 

Acyo^rroir^TiKr;, 

TlocidOTTOiriTiKr;. 

Qeo7roir,TiK'^, 

EtooiXo7TOir;TiKx. 9. 

Opyavo7rotr;TiKr;, 
Mr,^xvo7TOi'/;TiKri. 
XaXivo7TOir,TtKr;, 
' AyuXfjcctTO^TOiViTiKri, 
' AvdpiccvTOTTOiririKr,. 
'AvXr,rtKri, 
Mtf/,'/;TiKri. 
'Api9fA.r,TiKr^. X. njoxx. t!; rioXiT. 402. 

2- n^ar. 'EiStJ. 280. 

3. Ibid. 

4. Ibicl. Xo^. 223. 

5. Ibid. Edit. 6. mar. Sof . 220. 

7. Ibid. 224. 

8. Ibid. 220. 

9. Ibid. 235. AwTI^TIKYI. 
nST^eUT/JCI?. 2. 

^Apyv^OTr^xKTiK'»!. 
AixXsKTiKr;. 

nXSKTlKIJ. 
MUVTIKVI. 
K0Cp0O!.f4,0l.VTIKyi, 

Oiuvo[ji.xvTiKii;. 

'f^pOipOCVTIKtl. 

T(poiVTiKy]. 

AiOVTIKYl. 

\ot,Tpa.Xei7rTiKyi. 
^oiZa^tXT]. 

AvdpiccvTOTrXoti^iK'/]. 

AoKi[.(,otg-iKii. 

TleXTCis-iKYi. 

l^tjg-iKr;. 

n^0jMi/5j ?■<;£'/;. 

WiXoKidxpig-iKij. 

Hlpocipig-tKri. 

Otcovig-iKiq. 

Xo^ptgtKT;. 

'EyKocvgtK'/;. 

'ATJtKf;. 

Nai/TJKij. 

MocievTiKy;. 

^0C^[4,»%BVTtX1ll. 

MBTocXXiVTtKr;. 
'A-n-oQe^ocTTBVTixy;. 

O^vsoSmevTiKr;. 

0^vi6oSr;pBVTtxii;. 
Upoocyo^evTiK'^, 2. Ibid t6^. 450. 

3. Ibid. 'iut. 538. 

4. Dicitur genus quiddam locuftarum, !on- 
gis cruribus inftrudtumi Diofcor. 1. ii. c. 57. OKH. 


IKU. 


TKH. 


Af^pi(rSXy;gpevTtKr;. 


Kv[/,o^oKy;. 


noci^l(rxy;. 


'AyziS-^suTiKy;. 


Koc-rrvoooxr;. 


'AcrTri^itrx'/;. 


'r^pofiocgsvTixyi. 


U^o^oxr;. 


'rpiTrootaxr;. 


Kvoc(psvTiKy;. 


Aapoooxy;. 


Mx^i^rxr;, 


iKVTtxy;. 


' A^xy^oloKy;. 


e^iSaxi^ricy;. 


Kcc^coTiK'/;, odev Koc- 


ItTodoKr;. 


<I>tocXi<rKy;. 


^CCTtKOil. 


'igoSoKi^. 


Asxocvi(rxv;. 


T^OC(piKYI. 


'olgoScKT;. 


QvXocxi^rxy;. 


Aixypoc(piKyi. 


T^VTO^oKr;. 


Mei^ocxi(rxr;. 


Aoyoypocpixy;. 


UXoxii, 


'OtKi(rxy;. 


Zo)y^oc(ptK-n. 


AiXTrXoKy;. 


KoTvXitrxy;. 


AeX(piX'^. 


Uoc^ocvXox'/;. 
KocTUTTXoKy;. 


Kvviirxy;. 


'^lA.oyXv(pixr;. 


'Xopirxr,. 


'Hvioxik'^' 3. 


'ETTnrXoxyj. 


KopKrxv;. 


KocKKy;. 


UeptTrXoxy;. 


&u'i(rxyi. 


YloooxKKKy;, 


nocpsfjCTrXoKy;. 


Bo(rxy;. 


AsKxy;. 


' AvTSfJCTrXoxy;. 


Pl^ocxc(rKi;. 4. 


KtKKy;. 


Xvf/,7rXoxr;. 


QiKrxy;. 


"TKKy;. 


Uoxr;. 


^ucrxy;. 


KctpvKxr;. 


K^oxr;. 


B^auxvi, Tvx- 


UdcXxyi. 


'ASdcpxr;. 


B^ocvKoc. 


'OXX^. 


'AU^XTi. 


^ociA.Quxyi. 


KccdoXxi 


Nd^xyj. 


lufycQuKyi. 


'Av9oXx'^. 


Qri^tovoi^Xil. 


Avxvi. 


AtoXxr;. 


'A(p«^xij. 


Asuxvi. 


Ue^toXxri. 


Us^xr;. 


XufjcatXsvKvi. 5. 


AvoXxr;. 


y^X'/;. 


Ueuxyi. 


"LvvoXxy;. 


"o^xy;. 


Xoifcocfn-svxyi. 6 


'E^oXK^i;. 


Aopxv}, Tvx,- Aopxoc, 


'AXtxvxvi. 


UocpoXx'^. 


'odev Aopxoct. 


Avxvi. 


AoKy;. 


Mcca-xr;. 


Avxv;, 


'loSoxy;. 


Bpoccrxy;. 


'aXuxv;. 


Kpioooxr;. 


ZxioiSt(rxr;. 


'AXixvj. n 5. Populus alba eft, et fimul demifla; ap. 
eund. 

6. Eadem videfur, qux x^y-'^*^'-^>'-'i' de qua 
agit Plin. 1. xxiv. c. 15. 

X AAH. EAH. HAH. TXvjcvi. 


'A^ck'/!. 


UiTuX'/!. 


Tv\eXv;. 


'A^iXvzi;. 


^ocPocX'/!. 


Aj-aXij. 


KwSijX^. 


^tXvn'/!. 


MciXivci9uX'/i. 2. 


IXUT«X'/J. 


'e^vyiX'/;. 


'AfA.pXvx7]. 


^■n-cc$ocX'/;. 


'TaXij. 


AyiX-^. 


Mcpf^cXvx,7;. 1, 


'Ai$«A-/j. 


BvaX'/;. 


Q-^X'/,. 


Mvy^. 


K50i«A-/j, la-.Ko^iaXcc, 


KecpaX'/;. 


'AcSijXij. 


Mvx'/j. 


oSev KoptocXcci, 


Upo(Ty.e(paX'/j. 


Koi'6'/jX'/j. 


KapuK'/j. 


^tciX'/j. 


T^v(pciX'/!. 


K-/;X-/j. 


Ao^m'/l, Tj-oi Ao^vKU, 


'ApyitxX'/!. 


Maa-xaX'/;. 


S«0-,«0!C-/jX5J. 


c5cV Ac^VKOil. 


'AyKccXTi. 


Ka^Xij. 


'E7mTXoy.'/;Xvi. 


1v/.yi. 


'AikocX'/!. 


iTceCX'/;. 


'EVTe^ceTTITTXOKTjXT;. 


Xcii/,cit(rv}C'/i. 


K^ozciXis. 


'ETTiQX'^. 


BaQ uvox.'/iX7i, 


BcciTVX'/;. 


'aXu.X'/i. 


$/CX'/j. 


'ryoox.-^X'»!. 


'luy.'/l. 


'aXccX'^,. 


KoDaf^CX'/;. ^. 


'r^poy.'/:Xr;. 


AK0i3K,rt. 


MaXTi. 


llyXx-/;. 


'EvTepoJci^X'/,. 


^cazyi. 


Afx.ocXr^. 


"AfyX'/;. 


'TopevTepoKfiXi!. 


"aXi,. 


Vai^uX'/!. 


T^iyX'/;. 


Uu^poKTiX'/;. 


ASaXij. 


Aa^KX-ij. 


ZevyX'/;. 


Ki^croK'/;X'/!. 4. 


Ke&ccX'^,MacK.Ke(pxX'ri. 


Ka^^ajJcaX'/;. 


T^ciyXT,. 


'ry^oxt^iToxi-XT!. 5. 


AfgaX'/;. 


'0[A.aX^. 


"eX'/,. 


Uvevf/.aTOK'^Xij. 6. 


r^A-^. 


'TTTvaX'^. 


KuSeXij. 


B^oyxoK-^XT,. 


iT^ccPyxX'/}. 


'l|«A-,f. 


'a^eX^. 


M-^:x-/j. 


MusyaX^. 


UciX'/!. 


Kop9eX7;, jor. KopGeXa, 


Ii7Ta9of^T,Xri. 


MvyccX^. 


AtaTTaXfi. 


c9ev KocSeXai. 


' Ayy.vcofA,'/jX'/;^ 


'Af/.vyociXi;. 


K«7raX-/j. 


AeteX'/]. 


'A7TVoci/.'/;X'/;. 


""AfJCvy^ciXyi. 


' Ava-TTaX'/;. 


Ue^itry.eXv;, toc. 


IfyJM. 


Ai^oiX'/}, \<r. AsoocXa, 


nanreiX'/!. 


QefjceX'/;. 


'E^7Tr,Xr,. 


cSev AeSctXoc;. 


KpafTTaX'/!. 


UijjciXv!. 


T^V7T'^X'/,. 


YLvvouX'/}. 


nafl"7r«X-/f* 


©e^^sX'/}. 


MeTrMi oSev "| 


'KecduX'/i. 


SaX-/;. 


QvfjceXr,. 


MiT^Xat.^ \ 


KecSccXTj. 


'WaX'/!. 


HetpeXvi. 


MeTiT'/;X'/;, 'c5ev j 


'LocX'/i. 


iTraraXTj. 


Kv^ieX'/;. 


MeTiTr,Xai. j 1. Ut et ,i/,i?ao>.Jx£i(;j feu /^tojficXrziroj' Lat. facies 
perfonata, fcu larva. 

2. An naXi>a5«\x.i, planta eft .3£gyptiaca ; de 
■qua agit Theophr. hift. plant. lib. iv. 

3. Attice pro x^a^?D, per M.Oci^n- Lat. braflica. 

4. Celfo lib. vii. cap. 18. dicitur ramex va- 
sicofus. 5. Species cft fuperioris, at fylveftris ; ita 
Hoogeveen, Jun. Au^lori Defin. Med. eft 
aquoTus fimul et varicofus ramex. Edit. 

6. Ramex eft ventofus, quum in fcroto circa 
teftes colligitur fpiritus. 

7. Ita vocantur baculi ab utraquc partc cur- 
rus cxiftcntes j ap. Hdych, AAH. 15 Tt^Xv. 


lyrtXri. 


Z-rrovovXX'/]. 


'r-n-s^CoX'!!. 


QvrjXri. 


MsciriXn^ 


MvXXri. 


'A(r<^oXri. 


BvriXr;. 


Moi^iXri. 


li^vXXri, viTOt EfuAAa, 


'F(r£oAij, Koct 


Zv^Xrj, o^sv 1UT,Xoii. 


XovdptXri, 


'oQsv BpvXXcii. 


'Vao-&oX'/i. 


Tciu<priKri, kt. TccfA,- 


XoipiXri. 


r^vXXrj. 


n^oo-SoAij. 


(pviXot., 'oQsv rot[^- 


Bci(riX'^. 


MocT^vXXri. 


'a^ioX'/]. 


(prjXui. 


'L-TTUTiXri. 


AoTvXXr;. 


'UTrioX'/!. 


XriXi 


iTiXri. 


'oXrj, 'i(r. "oXoc, 'oSsv 


U^OfMX'/';. 


K/%r'Ai7. 


ncx.i-iXri. 


"oXui. 


'Ai-rroX'/!. 


Xeii^edXri. 


Mvg-iXri. 


'OXrj, 'ttr. 'oXcc, 'o'!)tv 


'Fji47roA-/j. 


Xvf^teXri. 


'l-iX'/l. 


'oXoci. 


' A7rey,7roXri. 


re/edXri. 


XiX^. 


BcA'^'. 


'OvoTroXri. 


Mxa-dXri. 


IxyKXr;. 


A/aSoAr'. 


IvroX'/]. 


'ijjLKO-QXri. 


<i>sy.Xri. 


' AvccQ,cX'/i. 


' AvccTcX'/;. 


'wGx^. 


ICPSZXT]. 


Uocpa^oX-!]. 


'ETTiToX'^. 


"iXri. 


'Of^OKX'^. 


'AvTmcc^cc^oX'^. 


'AvTiToXri. 


'AQfXri. 


"atoX7j. 


KccToc^oX'/}. 


'AvtoXt,. 


K^OKoSiXri. 


"la-zXri. 


UcCpOCTCOCTCC^OX'^. 


'EvtoX'/]. 


"EiXri. 


MvzXri, t(T. MvicXu, 


U^ozocToc^oX-ii. 


ZtoX'/]. 


'AsiXrj. 


odsv MvKXat. 


MsTocSoX'^. 


Aiag-oX'/;. 


AetXri. 


"AXXr^. 


'AvTiy.STcc^oXvi. 


Ucipa^tocgoX'/;. 


AsslXri. 


KuXX'/i, Ttx. 


EOTtooAij. 


'AvTi^ioc^oXr,. 


'A-TTSiXrj. 


AccXXri, riTOt AocXXoc, 


Us^iQoX'/i. 


"CTTOOiccgoXi^. 


n^oa-ocTTaXri, 


'o^sv AocXXui. 


AvTiCoXri, 


Upo(rotXfoXr;. 


Ilacs-siX'^. 


KieXXrj. 


'EkScX^. 


KocTocg-oX'/;, 


'nraX'^. 


TlsXX'/;, 'lojv. 


Aisn^oX-^. 


'Ett/j-oA'^. 


'0(psiX^. 


'A7reXX'ij, rjTot 'AttsX- 


'Af^^oXvj, 'AioX. 


Us^ifoX^. 


Ko^9t\ri, to-. Ko^9tXoi, 


Xa, 'o$ev 'ATTsXXxi. 


EjtteoAij'. 


ATrog-oX'/;. 


oQsv Ko^StXocg. 


IXXvi, ^TOi"lXXa, 


AvE^SsAij. 


E^ccTrog-oX'/;. 


AvSiXri, 't(7. AudtXx, 


'o6ev "iXXxi. 


F.TrsyMoX'^, 


'X7roc;oXr,. 


odsv AvSiXott. 


IriTcixXri, "icr. Sij- 


UccpSfyC-i^oX'/!. 


HvgoX'/;. 


'Ak^Ojw/Ai}, 


KiXXcc, 'o9sv Eri- 


Su^aSoAij. 


XoA'/j. 


Hf^tX'^. 


xixXcct, I. 


'ATroCoX-ij. 


2%oAi7'. 


ZcofziX'/!^ 


Kov^pixXr,. 


'T7.-0S0A5J. 


l^XoXr,. 


KoviXri. 


Movo(rixX-fi. 


nooSoA^. 


'AttX^. - 


KoiXr,. 


KcXXtj, 'Iuv^ 


AvTiTrpoQoXri. 


'EluTrXr,. 1. An , ferva penuin ruri fcrvansj qu.-e et c-r«;; vocatur. 7<5 TAH. TAH. ClAH. Ter^xTrXyj. 


Kov^uXri. 


I'JA^. 


TlwX'/]. 


AnrXrj. 


I.TrovovX',;. 


TuXr]. 


'EfA,-!ro)Xri. 


Ylly.TrXvi, kvti tk 


l^ov^uXri. 


BxTuXr;. 


TuucoTTuXr;. 


n!f4.^Xcc9i. 


Ko^^vXi]. 


KoTvXr]. 


Te^-TTuX'/]. 


IliTrAi/, di/T] ra 


iKOCOvXri, KT. YkOO- 


'AyKOTvXr]. 


Uocv(TuX'/i. 


niTfXxOi. 


cvXcc, 'o9ev I,Kop- 


'EyKOTuX'/;. 


MeTOL7rocv(TuXr,. C. 


T^nrXrj. 


OvXcci. I . 


nfX.0KOTVXl], 


'AiTu7^ri. 


'OttX'^. 


^oi^ivXri. 


Mig^uXrj, 


Me[j(.puX'/i. 


Ms(T7rX7!, To7g IkvO. 


KvX'/i. 


^vXr;. 


Eu%wX'/j. 


leX^^r,. 


AyKuXr;. 


I.Tu(puXri. 


fuXri. 


'nyrX'^. 


Kocy^uXri, \(r. Kuy- 


I,Ta(puX'^. 


Toc[ji.^uXvi. 6. 


X/^wsrX-,;. 


KuXoc, 'oSiv ci 'Aio- 


'O(peu;-0i(pvXri. 


M^'. 


Xvi/sTXr;. 


Xs'tg Ka,yy.uXcc(; ovo- 


Koi^(pvX'^, 'oSsp Ka^- 


V'?- 


'ExstX'^. 


fiU^ii(ri K'/iKloxr. 


(pvXcci. 


'AfA.r;, Au^. 'T{[Ji.eTe^cc 


ZtTXri, 'l(T. xlTXa, 


EriKuXr], 


B^ocxvXr]. 


'A[^^, 


'o$ev liTXoit. 


KxiKuX'/], 


Koyx^jXr;. 


'Aydfir;. 


^utX'/;. 


MvXr;. 


Tu(pXr]. 


Tcify(i.lA.r;, 1 


"rxy,.^ 


Kccodocf^uXr]. 


'OivoK(x.xXr]. 


r]TOi >J. 


AvXrj. 


'E7ri[/.uXri. 


'Av^(x.xXr]. 4. 


Tufya.fi'/].J 


Ko^ecuXri. 


XHpoj/,uXr]. 


K/%Xy. 


Mr;oa[ji,r,. 


TavXr]. 


'AKpo[/,uXr]. 


'OvoKixM- 


QcicS^c^f^cr,. 


'Ay^iKuXr]. 


'o<rf.i.vXr]. 


'OfjcixMi 'l^!'« oivT) 


'Ouoa[4,r;. 


Lcy.CvXr;.^ 


'Ol/a^. 


rz 


?cx,d(x.fcr]. 


'AoQuX'/i, 


BaX'^. 


Vx^^' 


ETrtdaftr;. 


Kpu^uXr^. 


'ETTI^isX-^. 


^oxX'/,, 


QuXdf,'/]. 


'AfyvXr;. 


2UyW,£»X^. 


'ETTtyuXri. 


KaXdfjf,'/;. 


TofyvXri. 


A^X'/]. 


^eiicoXr]. 


TlaXdfir;. 


XT^ofyuX'^. 


'EriX'/]. 


'E^iuXri, 


Tlu^-rraXdfiri. 


'Eikxrj. 


TiuXri. 


KuXri. 


T^df^'/]. 


Ka,vSuXri, kt. Kxv- 


Koc[/.7ruX'r]. 2. 


'OvoKuXr;. 


Tlu^dftri. 


cuX'/ii. 


PlvOTTvXr]. 3. 


'A^fjLuXri. 


lri(rdfir]. 


•Zyjv^uXr,. 


'Eu^UTTvXr]. 


Qe^[x.uX'rj. 


'Of%«/*i7. 1. Suiit foetus thynnorum in pontoj ap. 
Arift. lib. vi. Animal. 

2. Baculus eft vcnatoruin retortus. 

3. Dicitur poita admodum angufta; qualem 
Livius portulam, Piautus pofticum, ut ct pof- 
ticulum vocant. 4. Suidae et E.uftath. eft mulierum fedicula. 

5. Lat. quies, et refpiratio ab opcre. 

6. Curvamen eft Hefych. 

7. Eid. notat rete pifcattirium ad oftrea cap- 
tandu. I.^^H. OMII. PMir, XiMH. 77 'AyiA.-n. 


"Oif^yi. 


n^tvofcyi. 


Op^. 


A^u.yi^fl. 


Aoifjcyi. 


'ATTOvof^yi. 


Tof^i?. 


\yfx.i 


f?'F'?- 


'r-novofji.il., odev 'rvro- 


'A(po^fcyi. 


'Ey.7raciy[/.ij. 


Ef/^»/. 


VOfAOCt. 


Mv^fcyi. 


yyf^v. 


^ifcr,. 


Upovofjcyi. 


lcUTfcyi. 


XTiyfifl. 


T,f.l 


Aixdoofii^. 


X(i(rf/.yi. 


'XTroriyix,'^. 


Bpct)Tif.cyj. 


' Avcc6pofji.ti. 


Aecf/.yj. 


Muyi^Yi. 


r^o(ptfcyi. 


llocpcK^pofA,'^. 


'AvxSetrf/.7]. 


'Nvyfcri. 


'Axf^i 


KccToc^^of/yi. 


KVVOOtlTfjCVI. 


nuyf.cYi. 


noc^aKf/.il. 


MeTocdpofcr,. 


ETrtXyjtTf/.y;, 


I.(pvyff^. 


"iKfiVI. 


'ETriopof/yi. 


"l(Tfcyi, 


Puyf/.^ 


AoKfJcyi. 


'EKSpOfJC-tl. 


X^xia-fcyi. 


'l^f^i 


"AXfA.yi. 


AisK^pofjcyi. 


E^ettTfci. 


'oSfA.^ 


iKo^SoiXf^y]. 


'ETreK^^of/.^ 


lX'<^f/.v- 


MB(rodf.if;. 


I.y.ocXfA.yi. 


Evdpofj.yi, 


'0<7f/i 


'AyQif^vi. 


'o^uXf^V. 


Xvvdpofjc/j. 


AvtTfcy;. 


'AT^if^y,. 


®Vfco^a.X[/.y]. I. 


'rTTOOpOfJC/l. 


^vtTfiyi. 


AVf^yi. 


Mpifcf/.yi. 


'EcTOpofJcyiy Koci 


'ATfCVI. 


rx^f.cv. 


n^of/.xfcf/.7l. 


'EtcrSpof.cr,. 


'S^ETf/^ 


AvopoXyifiti. 


T^af^f^yi. 


Tof/.i 


'EtpeTf/.^ 


nx^jwi?. 


AvToypxf/fiy;. 


'AvXTOfXI^. 


AvTfcyj. 


Ki/^A*'?. 


UXr,fCfcyi. 


KxTXTOfJCYi. 


Aidvf/yi. 


Mi/ij^r. 


Tvy.fxi 


'ETTITOf/.'^. 


Zvfiyi. 


'E^^f^V. 


Aofcy]. 


ne^iTOf/.yi. 


rxvKVf/.7i. 


ETn^rifiri. 


AvKOOfiyi. 


'EKTOfJcri. 


Avf/.yi. 


^^f.yi. 


'EQofji.yi. 


EvTOfcri. 


KccXuf/.yi. 


x^iifin. 


Kooof/'^. 


ATTOTOfJcr,. 


Bvf/'.^. 


X-^f^YI. 


'OtK.oSof/,'i 


'r-TVOTOfJCyi. 


K^4f/yi, 'o9ev K^5[a.xi 


XTOcdf.l.V' 


Kof/.yi. 


npoTOf/.yi. 


?'vf/.'/l. 


Kfsws-afl^ij. 


KocTXKTevoxof.c:i. 2. 


"A^f/.ri. 


TfJp^. ^ 


'Edf,i 


'AKaoox.of.cyi. 


Tlx^fcyi. 


A^xxf/'^. 


'E,trldfji.7i. 


Xpv(roKOf.cyi. 


Xci^f/yi. 


'Aixf/jl. 


Xetf^il. 


'S.ofcyi. 


Ef^i 


'Of/.xtxf/y!. 


AoKlfX.-^. 


AtKVOfJCYi. 


Ae^^f/yi. 


'Oixf^i 


BXlf^ri. 

I. Conficitur haec ex 


\\voivofcyi. 


(di^y.yi. 


Aoxfc-i 


thymo trito et aceto 


2. Dicitur tnulier, pe 


\is compta capillis. fallb : auiSor '. HNH. ilccy.~\jXoco'/li.'.r. I . 


BuKTpiUV/]. 


YlTlC-C-CiVV!. ' 


Tevv;, tu. 


Acxf^r].^ 


TevTtuvv}. 


^UKOTrTllTCCiV'/;. 


Tlufysv^. 


^aoxf.r,- 


Kigiuvvj (^uXuvoq. 


Apvcruv/;. 


'Aoemj. 


'o^Xf^rn o5. Of X,"»*'- 


Kcivvi. 


TluTuvv;. 


'Auyevvj. 


'Avxfij' 


AUKUVV}. 


YliTuvr;. 


'iKev/j, v;toi 'Ikbvu, 


TuXF^i 


Aiycuvvi. 


UXiKTUvv;. 


odsv 'iKevccg. 


Kw^-/?. 


?uix,uv'/;. 


BoTccvv;. 


'EXsvv;. 


"Ave^izu-fiy,. 


'E^i>iex.v/j. 


'le^oQoTUVv;. 3. 


'xKiviXevv;. 


Tvuut;. 


'G^iyJv'/;. 


'a^tc»vv;. 


nTu^x^Xev/;. 


AiuyvuiA,'/;. 


^OH.M"/]. 


'aCv^tuvv;. 


'nXevv;. 


Ivfyvuy.'^. 


'EpXCiVV]. 


Bhs^c^v'^. 4. 


'lu[/,ev^, 'oSev 'l«- 


'r.7ri>-V&'jM.1J. 


'O^KUVVj. 


'A^^i-fjuv^. 


[jcevui. 


'PU![^'/j. 


'Acry.cc.vvi. 


BnTuvv;. 


'EiU[/evr,^ v;T0t 


^Uf^',,. 


BvKUvr,. 


TpVTUvv;. 


Eu[^svv;. 


T^u[/.'/l. 


'l^vxuv'/;. 


TvTuvv;. 


Ae^u[/evv;. 


Ni 


TvKuvr,. 


^VTuvv;. 


'Fj!*£p<%U£l'5J. 


' AvTi, zcti 


'eXuivj. 


YliTVuyr;, 


ne^teg-iyfisvv]. 


'Avy]. 


UXocvv!.. 


^uvv;. 


KTifievv;. 


'l&CCVT]. 


Apuyjjcuvvi, oSsv 


?u<puvr,. 


NvKTt[j.evv;. 


'Ai^uvyi. 


Apuy[yt,uvui. 


iTetpdvv;. 


'OiKeo[jLev^. 


TuXQ.uv'/]. 


'Aixv[a.uvvj. 


'O^fuvi 


' Avuho[/evv;. 


XuXQciv^. 2. 


Qvtfjiouvv]. 


Xuv'/;. 


Ei[iup[A.ev/;. 


Tuv/j. 


Xouvv;. 


'Axc^vv;- 


'A[j4u^[/iv/;, TOic 


\\yuvvi. 


AuTTUvv;. 


1tuxo!,v/;. 


AuK. AiKsXXa. 


Tufyuv/i. 


KUTUOUTTUVr,. 


'ExmV'^ 


'OtK)i[A,ev'/-i. 


Q'/iyuvr,. 


K.U7ruvv;. 


M'/;xoiV^- 


'Ayu7ru[/.er/i. 


"E.uayuvi/1. 


"Lkwttuvv;. 


n^oXcivv!. 


Sev/;. 


Tu^yuvTi, 'oSev Tu^- 


A^ETTUVV;. 


Au^civv;. 


TloXvPev'/;. 


yuvui. 


^Ttuvv;. 


'Ei^civv;. 


'ocpioKTevv;. 


y.^yuvvj. 


TpVTTuv/;. 


Aeyvv;.. 


'AoiuC'/;v/;.. 


'Ooyuv/j, 


'a^uv'/;. 


Ki^vv;. 


Zv;Qr^v;. 


UiTvmvvi. 


'Ov^uv/;. 


neXlovv;. 


liQriV'/;. 


'lluv/',. 


I.TU(rocvvi. 


'AXocrv^vvji 


KvXi&v;vv;. 


Au(p9uvyj. 


nTicruvv;. 


"Evv;. 


Iv^^ivv;. 1. Dicitur Lat. palmu?. 

2. Lat. galbaiiuni j ap. Diofcor. ]. i. C. JZ. 

3. Lat. vcrbcna; ap. Dlofc. lib. iv. 4. B»j-«Sf*oy, Bnrcti^M et ;3a,-as-ij ead. funt, quE 
SoauAKi» 1'oiluci ; Lat. bovilc. INH. INII. 79 lay^iiTj. 
'AO^ot,yriviij. 
^Adrjvr;. 
'A^puSrivri, 'ooev 

'Ax^oior^vxi. 
'A^rjvri. 
'Epiy,adrjvrj. 
TiSrivr;. 

Tim- 

Ixrjvri. 

ArjV^, odev Arjvoct, 
roig 'Apx.a(r. uvn 

TaXYiVr;. 

KiCx^^vrj. 

TXrivrj. 

'loyXriv'/;. 

TeXr^vri, AwX. uvn 

TH TaXrjvr;, 
J.e\rjvri. 
Mrjvr]. 
Tlepya^rivri, odev 

Tlepyaf^rivai. I. 

SXOTOjtMJI/T?. 

Tlrivri. 

A-TTrivri. 
AaTvrivri. 
Aajit7r'i}i"i7. 

^Afyo-rrrivri, o^sy 

A!yo7r'/ivat. 
'TTTrivri. 
T^rivr;. 
'Av9^rivri. 
Tev^^rtvvi. Ri^Xvr,. 


Ux^xKtv^, oSev Ba^a- 


KTJTJ-CiVJJ. 


Kfy>--j. 


Kivro-t. 


'iXxTriV'/;. 


Krjr^v/!. 


TerpaKtvr;. 


'EiXaTriv'/;. 


Ttrrivr,. 


la^Ktvri. 


?'tv'/;. 


Tla^Qvrjvr,. 


Ke<pxXivr;. 


Kapiv/;. 


l.vrivr;. 


TXivr;. 


YlapiV'/;. 


<i>iivr]. 


'EXivr;, ro7g Axk. 


'Avrapivr;. 


Y..oi.ra-)r/\v%^ 


MeXivy^, 


'Aide^ivr;. 


Kvo-oxvvr;. 


MeXivr,. 


'AvQ-^ivr;. 


'E^t%,. 


neXivr;. 


ApOoivr;. 


' Aivr;. 


Ku^xXiv/;. , 


Kr;^ivr;, '06 eu Kr,- 


'AK,atv'/;, luv. 


KXivr;. 


pivai. 


AevKxivr;, rjroi Aev- 


TeXXivr;. 


Xoi^ivr;. 


Koclvx, oQev Aev- 


'EvKoXivr;. 


K^tvr;. 


H.a\vai. 


BnKoXivr,, 


'EXXeCo^ii/r;. 


Maivr;. 


KvXivr;. 


n^ivi;. 


'KTraiv^. 


BuXivr,. 


Mvf^iv/;. 


' A-xxtvr;, 'oQev 


KapoafA.ivr;. 


Kevr^of^vfp^iv/;, ,3 


'A-)(a\vat, 


BaX(raf.tivri. 


'raT^;^',j. 


BoXStvr;. 


'Ta-fzivr;. 


Mv^iv.r;, 


IvClvr;. 


'A^V(Ti/.ivr;. , 


Tlv^ivr;. 


Aivr;. 


Buf^ivr;. 


Keyx^m- 


TloXvTroStvr;, 2. 


'ny.eavivr,. 


'A(rivr;. 


'Aetvr;. 


'A^iv/;, 


'AXtrivr;. 


Aetvi^. 


^llivr;. 


Bvp^rivr;. 


iKoroSeiv^. 


'EXlivr,. 


Mvp(rtv>;. 


'EKetv/i. 


"Oivr;. 


Xafzxifytvp(riV',;. 


-itvr;, 'luv. Bivr;, 


'HfioCoivr;. 


Kevrpof^vpcriv.;.. 


Uetvi^. 


Qoiv'/;. 


'o^Vf/Mpriv'/;. 


Ma^ivr, 'ikv Ma- 


Koiv^. 


Kxp^arivr;. 


Qvat . 


'Ayxoivr;. 


'EXarivr;. 


Qivrj, icr. Qivxj 'o$ev 


'EfA.oivri, 


Kepartvr;. 


&ivat. 


Mevoivr,. 


KuXerivrj.. 


j QpiOXKivr;. 


Tloiv^. 


?r,Tivr;. 1. Suidje funt membranre. 

2. Ariftot. eft fpecies polypi pifcis, cujus 
etiam meminit Athen. lib. vii. 3. Lat. rufcus ; apud Theophr. lib. iii. hlftor. 
cap. 17. Vocant hanc poetae cufpidatam vertiee 
myrtum. Dicitur etinm ha^c xiVT^onv^c-Ur,, iafr.f. 8o MNH. YNH. I.T01ITIV71, 


o&iv Tl^r,yvxl. 


'HTriovr;. 


'Auovv;, 


UiTm;. 


Atf/,V71. 


Afjccptovr;. 


AXkvcvv;. 


BoA£ot/hj. 


1 Tloiy.vr}. 


Kovr;, 


^ov^. 


ACpOTiVIJ. 


Tlpvf^v/i, lcov.Tlpuu,voc, 


'Akovt;. 


ne^(rspovri. 


~ MvcTivi^. 


Af.i(pt7rovfx,v>}, 


Qr;Xovy;. 


<!>e^(Te<povrj, 


' A^pug-ivyi. 


S.T^ui^vvi. 


BeXovij. 


TiCTKpovri, 


^E^ocflvr]. 


Kocvvri. 


KoiXXovf;. 


'Ayxmyi. 


TlixXciig-tvyi. 


j N«!/v»;. 


BcvXovr;, 'oSev Bw- 


'Ayxcvi,. 


AyXug-tv/j, o&ev 


Xccvvr;. 


Xovai, 


Bptayxovvi, To7g <tuiK 


'AyXug-tvoct. I. 
'Al^^BTJlvr;. 


'A^Q.tvv/1, To7g lltKeX. 
K^eccg. 


Mov^, 
AiocfiOV'/;, 


Bc^T^oixog. 
' Af^TTe-xpvvi, 


BVTtV^. 


Titvv/j. 


Avafjcovt;, 


KctTTVVl. , ■' ='■' • 


J.y.vTtv/i, 


'Tvvli. 


Tlococtfiov^, 


0£^a7n^. ; -^ • 


TIvtIvti. 


@wvri. 


^XeyfAOvi;. 


'E^Uvri. 


A<r>i07rvTiV7i, 


TltTVVV^. 


'UyefA.cv/;. 


"OfiTTvri. 


AccTiviij. 


Tovvj. 


'A^yef^QV^;, 


'Arci.^v'/i, 


Zvtv/i. 


EpyovTj. 


Tll^fcovr;, 


Aoc^d^vri. 


l.vivvi. 


AtcrePyovri.- 4. 


KXoiV^fji.ov'/;. 


^A-xpi^vvi, 


TltTvfv^. 


T^iTefyovri. 5. 


'E7riiJt,ov'/;, 


Tle^vvi. 


XoAcSatpjV/j. 2. 


ETrtyovrj. 


'XTrofcov/;, 


TlTe^vri. 


'Op(ptvrj. 


ATToyovr;. 


Xa,^jjt.ovr,. 


^e^v^. 


''U^utvrj. 


n^oyivr;. 


'E7riXr;(7fjiovr,. 


TIopvij. 


'o^crci^ciKvr,, 


To^yovr,. 


TlXv,(TfJiOV/;. 


iTo^vr,. 


'itOXKV/l. 


' A^Tre^ovr,, 


Kvri^rfjiovv;. 


' AtTVVI. 


TIoGxxiT^, 


'uU-ii. 


TlniTftOV^. 


^iXTvr}. 


'o^(To^ccKV',;. 3. 


Kpevdcv'/;, 


^si^Tfnov'/;. 


Boivvv;. 


mSciicvr;. 


Xepi^acrcpevacvr;. 


Tl^ocTfcovv;. 


Xocvvri. 


KvXiKvrj. 


'07Tt(r(}c(r(pev^ovv}, \ 


KXotVf/,ovr,, 


Bvvvi. 


'rvpoicv/;. 


Be\o(r(pevSovr;. \ 


'Ayafxefiiiv,;, 


ZtQvvv}, 


'.\(A.V^. 


Keg-pocrcpevoovi^. 6. 


Tle^ow;. 


ItCvvr}. 


n^il^vTi. 


'oSiv/,. 


Evppov'/;. 


Tvv^. 


Y[Xrif.cvri. 


TlXstcvr;, y.cc] 'lccv. 


I.u<ppovr;. 


Moiptxvovv;. 


T\priiJt.vri,'t(rc.)gl\or;y.va., j 


UXr,iivr,, j 


'Avrovr;, 


'oSvvr,, 1. Rapx, qune cti;im 70171*1«; audiunt. 

2. Diciuir uc atciuatis a tin6tura bilis; Poll. 
lib. ii. 

3. Ariftotrli animalculum eft, quod per mor- 
dellam interpret;iri poflc fcribit Gaza. 4. Lat. atnepti?, iit fcqucns. 

5. Lat. dicitur trineptis. 

.6. Tc!i genus eft, cujus mcminit ctiam Liv, OITNH. OSYNH. OSTNH. 8i *Ew^. 


B^i^oa-vvri. 


Ms^yifjcotrvvyi, 


EXxTipyifJcoa-vvyi. 


XcifjLxnvyyi. I . 


AxQoa^vvvi. 


KxKoQyifcaa-vvyi. 


'Aa-xrifioavv/;. 


\cc(^i\jvy]. 


TTidoa-vv^. 


'r7ro9'/if^oa-vvyi. 


'Eva-xyif>.oa-vvyi. 


'iSm- 


Ai^Soa-vvyi. 


'Ev9r,i^oavvyi, 


'Of^xifxoa-ivy;. 


'EvQvvyi. 


'Av9oa-vv>]. 


^iXxTrs^^yifyCoa^vvy;. 5 • 


^tXoc-KUfjr.f/,oa'vv'/i, 


VLvr^. 


Aix.xioa-vvti. 


'AX'/;ftoa-vvr,, 


'Eva^KccfifMavv'/;, 


XeXw»?. 


EtKXioa-vv/i, 


KsX'/;fcoa-vvy;. 


XxDfjcoa^wr;. 


Mwij. 


TKXioa-vvy;. 


Mv/sijcoa-vvyi, 


Spxa-fycoa-vvyi, kxi, 


'A[^6vyi, 'laiv. 


' Ayioa^vvyi. 


Aft,v'/;[/.ca'vvy;. 


A^^/ia-fioa-vvvi, 'luv. 


'Oo-f^vvT}, 'o9sir'0a-- 


' A^etoa^vvyi. 


I.vvr,f^ocvv/;, 


Av;a-fioa-vv'/;. 


[/.IJVUl. 


' Ay^ioa-vv/i. 


TIv;fA.oa'vv'/;. 


ETiiXy^CfJcoa^vvy;. 


EVVYI. 


Bxa^xoa^vvyi. 


ATrrifjcoa^vvy}. 


Xp'/ia-f/,oa-uvri. 


o|uV^. 


'AXoa-vvyj. 


Ylxpyjfjcocvvv;. 


HxXxta-fjcoa^vv/i. 


Kpavi^, KT. KflOTa, 


MsyxXoa^vvyi., 


'Ap'py;t/,oa'vv<>]i 


KsXsucfioa-uvvi. 


'oQsv Kpai/a/. 


'AsdXoa-vvyi. 


KxXXi'^'^vifjcoa-vv/;, 


KxKoQufMO-uv/i. 


n^af)?. 


NoQoKxXXoa-vvnj. 4. 


®so'^'^T,fjcoc-vvy;. 6. 


'Ev9ufJcoa-vvvi. 


TLo^xiVTi. 


AsXoo-Jvij. 


'EiKXioo'b'/<fJCoa-vvy;. 


Ayvufjcoa^uv'/;. 


To^vv^. 


MxxXoa-vvyi. 


' Agc-io'^'^'/;fA.oa-vvy;, 


^va^toyvccfjcoa^vvvi. 8. 


^^vv^. 


' ATT^xyf^oa-vvyi. 


KxKof^',lf^oa-vv'/i. 


MsyxXoyvcofjcoa^vv'/;. 


'A^oca-vvr!. 


'AXXojpioTrgxfuoa-vvyii 


MsyxXof^yif/.oa-vv'/i. 


'Erspoyvufjcoa^vvy;. 


TccpSofrvvy;. 


KXKOTTpxyfjCOTVVtf. 


TxTTSivop'pyifA,oa-vvy]. 


larxvpoyvcofiocvvrj. 


Mxpyoa-w'/; . 2. 


MiyxXoTrpxyu.oa^vvyi, 


' Aia-x^o'^'^yifjcoa-vvyi. 


Evyvuifcocvv/i. 


KxTXTTvyoiTvvYi. 3. 


^iXoTTpxyjxocvvyi. 


'Evduf^'/If.coa-vv/i. 


ESVOCVMVI. 


'aSoo-vv/i. 


UoXv7r^xy[^oa-vvyi. 


'Ev^y;fjcoa-vvT,. 


Ecivoa-vv/i. 


'aSoo-vv^. 


(b^x^jjcoa-vvyi.. 


' Ax^r,fA.oc-vv'^,. 


AHTTVoa-VVVl. 


K.-/iSoa-vvyi. 


KaKo(p^xSfM.a-vvyi. 


^iXoxo'/ify..oa-vv'/i, 


Tsxvoa-wv;, 


Mi^Soa-vvr,. 


"Of(p. 


IloXvxpyif^oa^vvvi, 


To^oa-uv'/;. 


'Aot^oa-vvi^. 


loiM.oa^vvy}. 


AKTt]f/.oa-vv'/i. 


' Ayx-Tro/Tuvvi. 


Ks^Soa-vv/i. 


Axi;fjt.oa-vvyi. 


noXvKTyif.t.oa-uv/;. 


'iTTTroa-vv/i. 


nxiTioa-vv/i. 


Qs^/jf.coa^vvy;. 


E7ng-y;f.coa-vvv;. 


Asa-TToa-uvy;, 


YlTioa-vvyi. 


EXsyifyCOCvvy;, 


Avs^^n^xijcoa^vvy;. 7. 


'aC^oo-vvi^. 


Ayx9o<rvvr,.. 


'EQy^f^oarvvy;. 


E^prifcoa^uvv;. 


Auf^poa-vyy;. 1. Et per fyncopen yau.cj-M eft leiSlus hiim 
llratus ; ap. Ariftoph. in Avib. 

2. Eft libidinofa procacitas. 

3. Abominandum iftud eft libidinis flagi- 
tium, cujus meminit Ariftoph. in Nub. 

4. Lat. formaj feu pulchritudo adulterina. 5. Lat. inimicitiarum amor; ap. Ifocr. 

6. Inftitutio eft divina ap. Suid. 

7. Platoni eft ignorantia. 

8. Ead. qune et ^vo-ioyvawowa vocatur. Ariflo- 
teli eft fcientia, qua indoles hominum ex ad- 
fpeftu dignofcitur. 

z S2 02YNH. 


XNH. 


riNH. 


'A^^oo-jv/i. 


UoXv(ppo(Tuv>], 


na.xvfi. 


'AlS^o(ruv'/i. 


Baou(ppo(Tuv/;. 


A^o(ro-K(x.yv/i. 


©ripocri)v'1. 


10}(ppC(TUV/l. 


'A^ikyjr,. 


Xr,ooa-vvii. 


' A-MUTocrvv/i. 


Adp(x,yy,;. 


Xctipo(Tuv»;. 


Xr^Toruv/]. 


Avdpocyy/i. 


'A-77aco£ryi/-/7. 


' Ay.TO(rvv/i. 


' AXc(T<x,yv'/i. 


Aci!Tco(rw'/;. 


' AyccXce.y.TO(Tvvi/i. 


Mv(Tciyv^, •Aoch 


'aXitoo(jW'/!. 


nXxyx.TC(Tuv/i. 


Mv(Tuyjyi. 


K^^oa-vv/;. 


' AXvy.TOTVvri, 


"Oyyv/;. 


'A(poo(Tuv/;. 


UVKTOCVV/l. 


Koyyv/], TiTOi Koy~ 


Tlcipoc(ppo(rui''/;. 


MOCVTO(TVV/1. 


yyocy 'o9ev Koyyyou 


'Eyj(poo(Tiv'^. 


AiTTTOITVV/1. 


Tiyj'/;. 


Ax9i(p^o(rw'/;. I. 


KXeTTTOcriv/;. 


noXlyv/i. 


'AXi(ppo(rw'/;. 


Ac'/;cocTW'/;. 


KuXiyvii]. 


X(xXi(ppo(7wyj. 


' Aigo(TW'^. 


"Oyvri. 


'E7n(ppo(rw'/]. 


' ATTigocrvvt,. 


Ke^yv/i. 


'A'i(ri(p^o(rw'/;. 


Tv/.T0(rw7i. 


'nv^. 


1uy.(ppo(rw'^. 


'Ayicc(Tvv/i. 


raXuuvti. 


I.oco(ppo(rw'/;. 


\lsyocXo;(rw'/i. 


Ayuvy]. 


Qso^ppo^rvv/;. 


'le^ccTvv/i. 


'Eyd:v/]. 


N'/;-7rio(ppo(Tvvi'i. 


'Acy^iBpoKTVV/;. 2. 


'O^ytlivri. 


Kazo(ppo(7ur/]. 


' AKpocTaxrvv/]. 


Ycoyoov/]. 


MsyccXo(ppo(TW'/;. 


TuV/j. 


'EXecc£vyi. 


'r\!l/'/;\o(p^o<TW7i. 


'Aic-xvvri. 


'EXscaiV'/]. 


^iXo(ppo(rw'/]. 


Aoc(pv/i. 


AsXeoc-iv/i. 


AoXo(p^o(Twy;. 


Xccuocidu(pv/i. 


MeXeodvyi. 


'Oy.o(ppo(TW'>]. 


?ccooa,(pv/i. 


Tapouv/i. 


' Ayocvoppccrwvi. 


Aocp'/], To~g Yls^y. 


Aucuvy;. 


T(ic7reivo(poo(ruv'/i. 


Acx/p>vr,. 


'opyecov/], 'oSev Op- 


Kevo(p^o(TVvyi. 


Ay^Sipri. 


yeciivai. 


\Uy.^o<ppo(rw'/i. 


"o^(pvri. 


Zjr/j. 


Aixc(p^o(rwi/;. 


"Ayj'/]. 


na^a^e^vr]. 


Au(T(poo(Tvv/;. 


hi.XJy 


Av(TtCuvyi. 


'Ev(pooc-vv/;. 


E\.sX(x.yy/;. 


'i-TT-TTO^CCV^. jnNH. 

'Apyciv9uvi]. 
AoKrScovy]. 
T^eaSciivy]. 
?'sic!.v/]. 
EvTspiuivr]. 
lacrioivy]. 
Eipe(ricavr,. 
'Tiuvti. 
MyiKcavyi. 
'E6eXa)vy]. 
XeXuvy]. 

XeXiysXuvyi. 3. 
KcXuvy;. 

KaXXMoXuvri. 4. 
Afx.uv/1, ro~(; AioX. 

Avsy.uv/]. 
Apyejjcuvy]. 
Avsfjcuvy], 
Ypuvy]. 
Ycfypuv/;, 
Hacjvr]. 
Kcpuvy]. 
Aarcovr,. 
iTuvr,. 
Kporuvr,, 
Arpvruvy], 
liTUvy]. 
?ix.fuvy]. 
Qvccvr,. 
HiKVuvy]. . 
^uv/;. 
Avzocpuvr;. 
Xuvy]. 
Koyuvr,. 1. Ab Apollon. lib. iv. vocatur oblivio. 

2. Lat. fummum facerdotium. 

3. Dicitur lufus pucllaris ; PoU. 1. i.K. 4. Locus extitit olim amceniflimus juxta 
Sirnoenta, Diis facer. EnH. MnH. n^o^i,'!'*;, odev 


Xvir,. 


Ar^TT-/;. 


' Ottt,. 


U^ox^vcci, 


pJi 


P-<lV->7, 'odev Tr,7rcJ. 


A;57r--7. 


"avzx- 


'Ex^ol ^ 


'Evhtt'^,. 


K«AX<57r--j. 


'F.Traulv' 


KciXXtpo'^. I. 


'Evi-Tr-^. 


KoTT-/;. 


"Ci;. 


Kcpc/i. 


?l7t^. 


A;«KS7r'/j. 


Boi 


'K'7rtf(.o'^. 


KuXTrri. 


' AvocKO-:rr,. 


'a£c)7, 'oQiv ASca». 


'Oiy.of^o'^. 


l.ocXTrri. 


'AvravciZOTrr, 


K«T«£c-/j. 


'A-rof^cri. 


"cXTrri. 


Ua^aKOTT-r. 


'iroSoi;. 


Ivf^OTi. 


MoXTrr;. 


KOCTCCKOTT-/:. 


'OfSoysij. 


M'/;Xo(Tori. 


'Ay^(«p.7nj. 


'EyKOTT'/:. 


'o^Oooyo'^, 


x4 


KccfiTrri. 


IvyzoTT-iy 


Zoy,. 


'Avccxori. 


KociJCTrri. 


'E7rtK07rr,. 


Kv[/.o6oij. 


Tvf^l^oxoV' 


Ivyy.ccf/.-nr^, 'oSev 


UeptKOTrri. 


'tQoTI. 


nXr,i/.oxori. 


lvyKC6f/.7raci. 3. 


'AVTtK07r'/l. 


'Ajcoij. 


'Oivoxo'1' 


ETToca^.Tnj. 


'Ekko^t'/;. 


'X-TTXKoii. 


'r^^cxori. 


UeptKcc[A.7rri. 


' ATroKo^r-r,. 


noc^ocKori. 


Tlpoxori. 


'iTrTroKccijcrrri. 4. 


UpoKOTrri. 


\\X071. 


n^oxor,- 


UiTVOKUf^Trri. ^. 


iKOTrvj. ' 


EuXxXoij. 


n^. 


Adfi-Trri. 


KocTocCKorrri. 


'AttXovi. 


m. 


' OfjcTrri, odev ' OfA^Trai. 


'E7ri(TK07rri. 


AiTrXcij. 


AyKTtvi. 


Uof.c.7r-^. 


UpO(TKQ7rY,. 


XXov]. 


M-iilocTzri. 


Aioc7rof4,7rri. 


'AXo7r'/j. 


'Ciuoyi. 


Uvpici-rrri. 


AvccTrofLTrri. 


KXOTT'/!. 


Kvcyj. 


KocTrri. 


Ux^oc7rof^7rri. 


'Evo7r'/i. 


MfiXovori. 


U.uvtTiKcarri. 


MeToc7rofA.7rri. 


'Ovo7rri. 


nvo^. 


Bmoarri, 'oSev Ba- 


'EK7rofjc7rri. 


VoTrri. 


AlOiTTVOTI. 


KccTrcii. 2. 


' A7ro7rof/c7rri. 


'Ae^oTrri. 


'AvOiTTVO'^. 


AxTrri. 


U^07roft,7rri. 


Me^07rri. 


'Ekttvo-^. 


NocTrri. 


UeT^07rof».7rri. 


iTepoTrri. 


AlSKTTVO'^. 


'As-^acTr-^. 


'EtOTTrofjcTrri. 


'Are^OTnj'. 


'AjttTn-o^. 


'Af^riysTrri. 


AvfJCTrri. 


BopQopoTrri. 


'AiroTTvo'/!. 


'CvSB-Trr:. 


'cXvfJCTrri. 


T^07rr,. 


'EiirTrvcr,, 


iKETrr,. 


'CTrri. 


AtacTpOTr'^. 1. Nomen efi: fontis Attici, qui etiam imi- 
x^nm dicitur; quia novem fiflulis aquam eiFudit. 

2. Lat. prasfepia boutii. 

3. Digicorum juniSura ; ap. Gaz. lib. iii. 
anim. 4. Unde iV;rW|ix?rai, JElhno funt equae ma- 
rinse, ita dictae a flcxura, in pifcis caudam ex- 
eunte. 

5. PJnorum eruca; Diofcor. 1. vi. c. 2. OPH. A^a-^CTT?;. 


UotXOTVTrT,. 


Uvy;(Ttxctor,. 


0Ofi 


naaasTfCTT'/;. 


StJtti;. 


'Tyc'/;, 'luv. 


Ko^y;. 


MSTdTpOTrt}. 


Ue^tu-rr'/;. 


U^oift^^v;. 


fevSoKooyi. 3. 


'ETTlTCOTrT]. 


l,iU7r-r,. 


"T^^y;. 


AopTTOp^. 


UsotTcoTr'/], 


liu-rrri. 


A«>. 


ATro^opy;, 'Iojv» 


'r.KTpoTr'/;. 


RuTrr,. 


'%.. ^ 


Ts^^j/^txi^y;. 


'i-.VT^OTT'/;. 


Eyy.uirr,. 


UeXXiBc'/;, 


®a.f^v;. 


' A-TTOT^o-^r-r,. 


KepxuTr^ij. 


Uocptepr;. 


Btf^'/;. 


'T-TroTpOTr'/!. 


Auiri/;. 


Kvy^irepi], 


Kof^y;. 


UpcTpoTry;. 


' Ai/.Qau-tti/;. 


Kvcrs^'/;. 


UuT^v;. 


U^oa-T^OTT'/!. 


Ajx^XuTr'/;. 


'Ets^'/i. 


'OjM.£f;^C7r«T^57. 4. 


\leTC7r'/]. 


AfytXuTrv;. 


AsPtTe^y;, 'luv^ 


'o£c;^i37r«Tpi;. C. 


'AoyjolTr^uT!. 


' AfyvKuTrr,. 2. 


A^^OTtpV. 


^otfsT^v;, 


"OTrTrr;. 


'Evwtt'/;. 


Qy;XvTt^y;. 


Ubt^v;, 


I-Ijir-Tr'/;. 


EvuTrv. 


"a^v- 


MijT^;;, 'luv. 


"A^p. 


I.tvu7ri^. 


Av^i^. ■ . 


"P'/;T^y;, 'luv. 


AapTr'/;. 


OTrWTT^. 


'a9^^^.^ 


^^i^T^y;, 


'EvTip-rrv;. 


'AvQpuTr'/;. 


U7;py;, luv. 


^viT^'/;, 


"o^Tnj. 


'Ea-UTrr;. 


AuS^'/;. 


MiTpv;. 


AcpTr-/;. 


U^oiruTry;. 


KXy;Opy;, luv. 


Ti^.g^v;. 


UopTrr,. 


MsTUTry;. 


"AtO^y;. 


UocXTrocg-py;, 


"Oicr-rr'/;. 


'Af^, 'lojv. 


' Ipy;, '\uv. 


Moctp^V' 


KvTrr;. 


KoKKoQu^r;. 


'ETut^y,. 


To^^p^y;, 


r^VTr-^, CSSV T^VTTOCl. 


'aQk^'/;. 


' Et^y;, 


Te<p^7;. 


TvTr-/;. 


'AXi^tu^r,. 


Aftfi 


'A-tto^P^v;. 


ruTT^, 'o^iv Tvrroa. 


K«>,.^ 


Zs/fij. 


Aocv^v;, 'luv. 


AvTr-/;. 


Akx^'^. 


Ay;iaOTBtp'/;. 


Topyvpr,, luv. 


ToAJtt»;. 


AocKcc^y;. 


U^ot^'/;. 


Nsufr^. 


OKTVTrr;. 


Moi^'/;. 


' AKoy;, 'luv. 


'Et^e^v^v;. 


TvTrr,. 


' AyMpy;, ^luv. 


Bsf^. 


'o^doSv^y;. 


AuTVTr'/;. 


Nu^r;. 


'A-yo^i^ ■ ^ 


'o^a-oSv^y;. 


Xoe.fjiuiTV-Tr'/;. I . 


Ba(r(r(xpr;. 


Aooy;, KVTi t5 Ao- 


Kv^v;, ToTg KvtViotg 


'Ektvtt'/;. 


'ETK^r,. 


PCCTU. 


A»;|M,r^T-,jj. 1. Propric notat vile ftragulum ; improprie 
autem mcrctrix abjccSta. 

2. Vocalur abfcellus fub palpebra ; Celf. 

3. Ita tleiiotatur falfa fcu emeniita puella ; Poll. 1. V. 

4. Lat. potenti genitore creata, 

5. Ap. Hom. et Hefiod. illud cft Epithcton 
PalJaJis forti iiatre natie. VIU, ATU. HTH. ITH. 85 'f.kv^^, 'luv. 


'Ei^cryi. 


PaTTCiTyi. 


'AuToxa;<r<yi/i;T'/;. 4.. 


'Ou^ij. 


Kopay]. 


^eVOKV^XTTKT'/}. I. 


'Aj-aTj-ijTij. 


Ksffi?. 


K^oa-a-ti. 


'Aw^TTaTij, 'oQev 


K^oij'tij. 


nufi 


Kpua-ayi, ta^.Kpua^a^oc, 


' AiOpTTXTOU. 


©K^IJT^. 


Ko^a-v^yi. 


odEV Kpua^a^a.t. 


'Oia-TTocT-''!. 


M/CIJTIJ. 


x^i 


'Ava-vj, 1'a: 'Avo-oc, 


'rTTOCTyi. 


T^'tj7. 


'Attox^vI. 


odsv 'Ava-octg. 


K«f«T1J. 


iTr^ij. 


"Aio-x^i^, Koct 


Eaa-yi. 


ne^xT'^. 


"iTIJ. 


'A<o-%fi 


PuV^'. 


'Ak^cctii. 


' A<T'<7, <(r. ' AiTa, 'o9ev 


>?"• , 


^va-yj. 


i^oCea-ic^ccT'/!. 2. 


'^'Aitou. 


'aXew^ij. 


Tv. 


'ATTOifpaTIJ. 


BxiTyj. 


HXvjQcaay], luu. 


"Atv. 


'Aetij. 


TxCxiTyi, la-. T«- 


Ku^X> AiiJf. KBfi;. 


'Ejt*€«Ti7. 


A£T^'. 


QxTtx, 'odev Ta- 


'EXw^»7. 


'ATTO^OCTyi. 


Ka^ETij. 


SxTtxi. ^. 


Aaif^u^ij. 


'E^yuTVi. 


M£A£T»7. 


Aoj/tij. 


Uu^Yi. 


Ne«Tij. 


TeAer^ 


Aa/Tij. 


QccKTTU^yi. 


'A^aVij. 


Metij. 


XaiTv. 


'£A7rwf57. 


'HA«;t«T)j. 


rajWeTij. 


I,TeyiTyi, Kxi 


'07rw'fi?. 


AexaTij. 


'Evstij. 


iTeyiTii. 


rioSopupiiiy 


AsuTSflooeKaTij. 


r£I/£T1J. 


'A<p^oStTyi. 6. 


Ka^pu^ri. 


Awos^arij. 


'r2xu7r£Tij. 


AetTTJ, 'odev AstTXi. 


1y,x(pccpyi, 


'nXsKocTyi. 


'Af£TiJ. 


AlJ^TIJ. 


Xoi^yi. 


'Ef««T^. 


'Auht-,j. 


A<T'yJ. 


Ktyjo-n. 


'eAktij. 


'AijVij. 


AiTIJ. 


"Airyi. ^ 


K£i?feAaTij. 


ZU^/IJT^ 


'A^M^fiAiTij. 


'Af/.&x(r7;. 


UXxTyj. 


'e^k^Vij, 0^£V 'Eo- 


KA/tij. 


Mio-yi. 


'nfyCOTTKxTyj. 


XIJTflJf. 


KoiTI?. 


Ylu^Mf/ia-yi. 


'Aiijloctyj. 


Aijtij'. 


n/5o«o«'Tij. 


'B^ia-viy la: B^i(Tci, 


'E&Sof^ix,Tyi. 


N1JT17. ^ 


Ao;tij'. 


'oQev B^ia-xi. 


' AivocTyi. 


nao«y',;Tij. 


'aAo^tij'. 


"E^iryi. 


EevxTTCcTyi. 


K«(Ti^y'(jTij. 


AoOiTIJ. 


"H-^' 


'E^a-iTocTyi. 


Mijrpojcatr/^j/^i/ijTij. 3. 


A^iTlj'. I. Dicitur alienae veficae error. 
. 2. Et per ryiicop. poSiriim; ap. Ariftoph. in 
Equit. Lat. terroreni incutiens : quod Mi- 
nerv.e efi Epitheton, Gorgone terribilis. 

3. Lat. inatertera. 

4. Hujus nominis genus niafcul. «ir:;;aj-r/- mr; obvium eft in Hom. II. 0. Lat. frater 
germanus. 

5. Pociila lignea funt Athen. lib. xi. 

6. Ita dicitur VenUS oia rm th apea yitsa-iV 

Hefiodo et Platoni. 

A a 86 NTH. 

T^/rij. 


2TH. 

BflOVT)?. 


YTH. 
TlocXocgr,. 


YH. 

'B.Xavrri, 


\\lJ.pr^iT-»!. I. 


KoXoxvvrr;. 3 . 


BXaV-'?- 


TavT'/;. 


AeKTpiTTJ. 


BiOTIJ. 


T\.oc^oc^Xa.g'/i. 


TeXsvrr,. 


"AJ4T5J. 


Morv. 


K.ccrccTrXccg'/;. 


'Nvy.fpsvT'/;. 


Xa,wa;«!CTij. 2. 


noTr;. 


nccgt;. 


nivvrr;. 


AiuXXdKTT!, TiTOI 


'A^crr. 


AsTfoccrj. 


PUT5}. 


AiccXXuarx. 


\\^;piZcorr], 4. 


'A(T^sc;vi. 


T^vrr;. .', 


\\^xx.r-^. 


'Ajw£oot>j. 


'AKsgr,. 


A^VT'^, 


nXuyx.rr„ 'o6ev 


'EpoT'.j, a.vri ra 


'AAes-^'. 


KO^UT'/). 


nXayKroci. 


'Eo^t'^. 


'l-f\sgri, 'o^sv 'iriscai. 


'OvXoxvrr;, 'c§bv 


Aextij. 


.\ya,vi-!Tr'/i. 


'n;xr;gr,. 


'OvXoxvrxt. 5. 


AsKrri. 


KcTTT'.;. 


Mr/jff 


Ac^rr,. 


nXeycryi. 


Kfi^Tr^ 


noXvy.vr;g',j. 


Aicirr;. 


Ur,y.rr,. 


n£0"<TjvTT'i;. 


UoiXocig'/;. 


Mr;Xccr'/;, ■r- \ . . 


AiTcrrj. 


'a£«:^t;;. 


Vsyig^, 'odsv T'eyigoc'i. 


Ka[jcv;Xccr-/;. 


A^icrr,. 


AocKK^rr,. 


Ki'c7i. 


MaXXoiT'^. 


'F^xryj. 


'Af^oc^r^. 


Qs{A.igri. 


nXurr;, 'o^sv nXccrai 


'EioyiT'/;. 


KccprTi. 


KoiA.ig'r;. 


nXcorrj, 'cSsv UXuirai 


\\ilvKTr,. 


iTrcc^rii. 


IX'^'^, odsv IX'^ocL 


KwXwTJj. 


Ylmrri, 'o6sv YlVKrcci. 


'll^s^ri 


Mvpiog-1]. 


KaXaixccrr;. 6. 


^^mrr,. 


'oprr„ Koci 


'AKogr,. 


rrwTi 


MsXrr,. 


'Gerl^ 


nsvrr,Kogri. 


Apiyvccrr,. 


.KrciXuvrr,. 


'Acot'/;. 


'.\y^ogr:, l'cr. 'Ay^ugr;. 


¥.avc<>r'r,. 


\\XXcivrr,. 


'Eo^t^ 


Kvcr;. 


'Eiyjt?;. 


UciVTT!. 


K00T'/j. 


'AfJivgr;, o^ev 'a^vc^/jv. 


'OKrTrcc r»;. 


' AiraMrr,. 


Mo^r'/i. 


^ugr;. 


'Ay^tlig'c. 


'y-rccvrri. 


BupTT;. 


^vg-r,. ■ - 


Mvoa-car'/;. J, 


'Avxvtyi. 


Kv^rr]. 


v,t7,. 


"T',J, KOCi, 


V.vrr,, ru. 


Ar^. 


Korjvi. 


T'^'. ■; 


Boeirri, 'c6sv Bpsvrxt. 


IsU^-^. ^ 


'.\vrri. 


" Avr;. 


Aeovrri, Kcc] 'loiv. 


Ms^sa-iKccg-yi. 


' Avrr;. 


'AyavYi. 


Aciovrr,. 


Aug'/!, 'o6sv Aocgoci. 


Toiocvrri. 


BaSJij. I. Occani filia, Neptuni iixor. 

1. Nomen eft herb-.r, umbcllani fcienii?, in 
qua latent fambuci barcx; ap. Diofc. 1. iv. c. 1 75. 
Ebulum vocat eam Pliii. 

3. Ita Atticc; communes autem Graeci hanc 
xo?,t.iti'>Sr,i. vocant; Lat. cucurbitam. Athcn. 
Ijl). i,\. ait Nicandrum hanc vocafTe c-i>-.ia». 4. 'AffTTK Homcro II. 0. iliciiur clypeus ho- 
mincm cingens. 

5. Vocatur mola, h. e. hordeum fale con- 
fperfum, ad facriikandum ; ap. Hom. II. «. 

6. Lat. fpicilegium. 

7. QiJ.T: et u^xcrm dicitur, eft hcrba, cujus 
meminit Diofc. lib. iv. c. 87. PYH. C<I'H. 87 A<£lii7. 


Mar/Lnj. 


'XTToy^x^pri. 


Ao(p'/i. 


ruTj. 


'1>l;)j. 


Xetooypx(p'/i, 'c6sv 


'O^o(f)57. 


'EFyvy;. ^ 


'Apvri. 


X£ipoypx(pxi, I. 


T^ocpn. 


Ua^efyvr^. 


Aixfpvri. 


U^oy^x(p'^. 


AixTpocpr,. 


AUTl. 


BeC^xcpvri. 


Au>^oy^x(p'^. 


'AvxTOi(pri. 


iKevri. 


MefxCpxpvvi. 


n^oa-x(p'^. 


'EXT^OCP'^. 


Atoca-Kevri. 


'l^vri. 


Txcpi 


lT^O(p'^. 


^Ai/cicriCBvri. 


fv-O, 'lcov. 


' AKxX-ii^pi^. 


Atxgpocp'/;. 


noc^xa-Ksv^. 


'A(p'^. 


Kv^cpvi. 


'Avag-po(pri. 


^AvTiTTCioxcrKiVyj. 


Bxcp^. 


AxKpvi. 


'ETTXvxg-^ocpvi. 


TipoTrotpoia-xivyi. 


Ktcx(pri. 


'AXa(p'/i. 


I.vvxvx^^o<pri. 


KaratrxEU»;. 


Ktv^xpri. 


IvvxXiip'^. 


KxTxg-^oCp^;. 


npOKUTOilTiCSV^, 


Ixxpri. 


Zt(p'/i, 'c^ev Eipxi. 


MsTxg-poipri. 


'ETTtcncev^. 


iKX^pTI. 


'AXoi^pri. 


'E-Tricoo^r;. 


'Attctoeuij. 


KxTXCicucpri. 


lvvxKoi(p-^. 


' AvTe7ng-po(p'i',. 


'AvcCTTOITKeV^. 


'T7ro(nia(pri. 


A7TXX01(P'/I. 


UxpeTrtgpo^pr,. 


J.va-K.iVTi. 


I.vv»(pvi, 


?'t'(Pv. 


ne^tf^o(p'^. 


KeXevyi. 


'E7TX(PI 


'Ay^icpvi. 


'AVTI7TS^ig^0(p^. 


XXsvi}. 


Px(pi 


rl(p'/i. 


' AvTi^^o(pn. 


eJij. 


r^xcpl 


'AXcp-^. 


'A[x(ptg^o(P'^. 


'lyC^vyi^. 


Aixypx^pvi. 


'AhX(p^. 


ATTOcpoipri. 


YipoKvri. 


'Avxy^x(p'^. 


'E^xSsKcpvi. 2. 


'r7rog^c(p'^. 


Avr,, 'liav. 


Ylx^xy^xCpri. 


ulX(pri, iO". MiA^a;, 


IvcpoCp'/;. 


'AXvyi. 


AvTiTTxpxypx^prj. 


'oQiv MiXCpxt. 


' A7rvpuTpo(p'/;. 


"lyvvrjy 'luv. 


KxTxypx(pri. 


ltX(pr,, 


Kxo^r,. 


Zf/,ivv'yi, ccvTi rS 


MsTxypx(pr]. 


T.V>j. 


N«'f(f77. 


lfA.tVV7l. 


Efy^xCpi^. 


'Af^(P'^. 


Tx^(P'r,. 


^Opvri, 'lcoir. 


fsv^sfy^xpri. 


rx[x(prj, 'o6evrx[/.<pxi. 


Mo^(p'^. 


'Akxij. 


lvfy^x<pi^. 


?xf^(pi 


lv^(p'/l. 


njj;. 


'ETTty^xcpr,. 


'0[^(pi 


'l(pr,. 


2<7ruJ7. 


YlxpS7rtypK(pri. 


Moi^(p'/l, 


'AkxXv^P'/;. 


'EjttTTUJJ. 


ns^ty^xcpri. 


Nv[.i<P'/l. 


ns^iKxXv(pr,. f 


A(p^vr;. 


'AvTiypx(p'^. 


MsXXGV'j;^,pil. 3. 


TXvCpy;. 


'0(p^vr;. 


'AiToy^x(p^. 


Mc,[^pi 


T^tyXv(p'/;. 5. 1. Lat. tabulae propria maiiu infcriptae. Ci- 
ceroni vocantur chirographa. 

2. Ita in Pandec^is Gr. vocatur patruelis. 

3. Audit futura fponfa, feu virgo defponfata. 4. Tegumentum eft Plat. 

5. T^ly^t-so,- xai, reiyXrpc» vocabula funt, archi- 
tedturae propria, et fpecSant columnarum orna- 
tum. Conful. Vitruv. lib. iv. cap, 2 ct 3. 8S rxH. OXH* KeXvpr,. 


AiaTapccx^' 


Bdnyj,- 


Bf5%-';. 


•Lw\j(pr,. 


\ TiT^ax^. 


'oycX''-!' 


Aia^^ox'^1' 


Ila^v<p7i. 


Uoa-axr,. 


^^Xyj,. 


ETriSpoxV' 


A^v(p-^. 


'o-TToorayji. 


'0%^'; 


'Ef^C^ox'^.^ 


K^vip^. 


T^i(T(rayjn. 


Aox'':. 


ATTO^pOX'»!' 


'A-7rox^v(p'r;. 


KaTayJi. 


Aiadox''!' 


'rTri^oxr,. 


KooV(P'^. 


riavTaxV' 


'EyJiahx^- 


Ektox^i' 


T^v(P'^. 


'ATTavTax^l' 


'AvaSoy^. 


npoirox^. 


KoCTCiTpVp'/}. 


neiTax^. 


na^aSoxi 


KaToyii. 


Tvp-yj. 


'ETTTax^. 


KuTaOox'^,' 


AiaKaToxn- 


n^oV7rog-v(pri. I. 


'Ey.ag-axV' 


'Ettioox'/!' 


MiTOXfl. 


'Ecpvp-^l. 


^Gpo^dyXV' 


'e-Jox'^. ^ 


'AvToxi\. 


xi 


Kvddyx'/]. 


lVVcX,^OX^' 


\^^xv. 


A;J«;/?7. 


naXaidyx'*!' 


'ATTiXOOX'^. 


'ATra^XV' 


'•TaZ'?. 


'AvTidyxvj. 


Kpiooox''^' 


'ETra^xi 


Ac^.yj. 


Kvf/,dyx'/]. 


Kvfjcivoioxil' 


'r-ira^XV. 


MaXap/'/j. 


Kvvuyxyi' 4. 


KaTTVQ^cxV' 


Upov7rapx'>l. C. 


Aevdpoi^ccXK)(^'/l. 


Uapay.vvdyx'1' 


Attoosx'/;. 


'A^^d^XV' "O^P' 


Avocdivdpoi^^xXot^vj.^. 


Tvvdyx'^. 


'TTro^ox-^. 


Td^yj. ^ 


nocXxxV- 


Tlaoudvvdyyyi. 


Bvpo^oxv. 


KaTa^XJ. 


B^ccxr,. 


B^dyx'1. 


'Ovpo^oyr,. 


y^X^i' c^e/V^;^*/. 


AXXx^xT,. 


'h^yv^dyyji. 


'Ei(T^oyj,. 


'T^?%i 


UoXXocxrt. 


'rdyx'^. 


ne^iox'^. 


Ai'<TX'^. 


^layjy;. 


Koyx'^. 


MoXoxV' 


"0(TXV' 


Atxi^xx'»!- 


Aoyx^. 


'Avoyr,. 


Mo(Tx^. 


'Ay^ofiKX^,. 


'Hzi^ 


'Evoyj.^ 


'AvtUxvj. 


Avy.ccx'/;. 


Ai'r,X;i\. 


Ivvox''^,' 


Mv(TX'1, 'odsvMva^xiii 


Kavccx'^. 


BA^%i 


'E!^%i 


"n(Txv. 


Movccxv- 


f'^!' 


nfC3%-;. 


'a.vx''!' 


Itcvx-X''',' 


\\f^rx''!-^^ 


'a-^ox'^. 


KauV^. 


'r.p^?. 


Tplx"]} *^- To/;/a, 


'AvTa-TTOX^,' 


'e-j%ij. 


P«%-^, oOsv Va.xxi. 


'oQiv T^«';v«;. 


'EttoxV' 


'E-^revxi^ 


IZavSaoaxV- 3- 


T^'%'<- 


'TTrox-^. 


U^OITSVX'^' 


Tcc^ax-^. 


Mkj-/;/'»;. 


Ua^oyj. 


KaTSVX'';. • / ■ I."o0i7 ■sr^aTTorujia; ; func prima colorum fun- 
damenta, quibus firmatnr tinclura. 

2. Herba efl: (Jaleno, lib. iii. De Mcth. 
Mcd, lib. xiv. Edit. 

3. Dc qua vid. Diofcor. lib. v. c. 122. 4. Lat. angina. Vid. Casl. lib. ii. c. 33. ct 
lib. ix. c. 52. ut et collare canum in Epigr. Gr. 

5. Arifioteli lib. ix. Ethic. jta vocatur btac- 
I ficium ultro collatum. AXu^i;. 


Zu-^. 


Aevadcci, ToTq IXXv^. 


UyiXixt, 


Mvxv. 


'Avto^uti. 


lcCTVpOt. 


' ApTOiruXixi. 


'Af^vxv. 


'lui 


"a^^oci, To'ig MocK. 


'EXXriV0TOii/,iCii. 4. 


Bfy%i7. 


'aAwij. 


'^Vf/,01. 


Ef/,ioit, 


'O^uxi 


Al^cwi 


rvtoTre^oii. 


'Ef.i.fjiovixt. 


KoiTO^vxV' 


'Otvuvi. 


Aocvaidoct. 


'AX(p£a-i^oiOit, 


Atu^vxV' 


'V.^uyi. 


'ApcrccKiocii, 


'Ef^hpixt. 


'Ho-vx^. 


'TTre^utj. 


'Ai&ocXI^oci. 


'Evhxe^ixi. 


Tu'%r.^ 


noaop'ac^r,. 


AevKccXiSoct. 


Zeyepixi, ai. 


UTvxi 


lcori. 


Evi/.oX7Tiout. 


®e^f^yif/,e^ixi, ai. 5 


' AVOCTTTVXn. 


m 


AlOITKilpiaoCi. 


Kxipixi, oci. 


'ETrtTrTvxn. 


TA EI2 


'Aiccvti^oci. 


' ATOflOCKTpiXt. 


neotTTTVXV' 


mTA 


K^OVTiOXI. 

A^vf^oci. 


' AKuniKi. 

n^XCTiOCI, Kx) 


f^XV-, ^ 


"XrjyovTOi. 


'AvTtoxt^oci, 


Upx(rtxi, 


'Avoi^^vxv- 


'At. 


Be^eKvv^oii. 


rVfX.V/lTiUI, 


Uoc^oi^vxri. 


"At. 


'ETrtTpayeoct, at. 


'ET-/i(rixi, 


'Akcoxv. 


^At. 


'Afi(pioeoci. 


KpKTiXt. 


Atoizuxv. 


'Ai. 


KpnTre^oit. 


'ATrXvtrixi, 


'AvockuXV' 


"Ai. 


' A[x,7rt^ci(T&cii, 


'AKOVITixi, 


Uoc^ccx.oixv. 


"AScct. 


'Av6Xoe<rQoci. 


'ApiTrvtui, 


KOCTOCKUXV' 


BaSa/. I. 


'AXaXvjdoit. 


'EXxpxt. 


MeTccKuxr,. 


AtciTrcc^ocT^i^oii. 2. 


?'^^?': 


Kxi. 


AtOKUXV' 


Tccyxt. 


'A7re^'^vjxSoii. 


'Ayzxi, 


'Avokuxv- 


'x\iyon. 


'AKepccToct. 


'EXXxvc^iKxt,^ 


IVVOKUXV' 


Axl. 


'Ayx'OiCit, 


KM >6. 


KocTOKuxV' 


Zo^eudoct, ot. 


'Apyeioct, 


'EXXflVO^iKKI, J 


'Avuy^. 


'AytxSat. 


'nSveTr^toci. 


AopKxt. 


a/iJ/ij, 'luv. 


AXiccocxi. 


'e^IiviSioci. 


'iXf^QvKXI, 


'ni 


BocKxtoiocci. 


'ETroyKioii. 


BiifA.VKxi', 


®uv,. 


BiSTxdoci. 


'EXtKioii. 


BpHKxi, TOi'g Auo, 


Zu'.U 


'ETeoCnToc^oct. 3. 


TuXtxi. 


'leaxi. 


I. Parricula efl adnii 


rantis ; Lat. papae ! 


prasfeai; feu Qunefto 


es Grxcl.-E; ap. Poli 


2. Vocantur confli^t 


js feu conflidtationes. 


lib. viii. 

3. Ita diiSas a quodam facerdote Bute, a 
cujus illuftri gente facerdotes Atlienis confti- 
tuebantur. 

4. Erant quidam magiftratus asrario publico 5. Vocantur inter dies Kftivos, prKftrtim 
dies caniculares, ab Aiiftot. 

6. Herodoto funt Grjecorum prajfides. 

B B 90 MAI. MAI. 'ax«/. 


'AlOXOTTVXCit. 2. 


'EtlTTTeTUl^Ul. 


\«[/Ul. 


'A/mI. 


Qep[/,07TvXut, oci. 


'A7T0y.TK[/.XI. 


Upcri^ey[ixi, 'loiv 


'AiaXxi. 


'Ayococ[x.cci. 


'l7TT0:[>.'XI. 


'/JTOi Aup. avTt 
'Ayctiicci. 


'E7Tt7TTU[JCUI, 


U^o(r^exof^ut.- 


'A^uuzaXa:». | 


'E7rciyx[.coci. 


UpO(rt7TTU[J,Ul. 


A(p7y[/.ut. 


'AXa.Acct. 1 


'r7Te^xyoc[coct. 


KUTt7TTU[^UI, lUV, 


Kte[.:ut, 'lojv. 


'AyXif^.xXxi. 


K.toc[/.oct. 


'A(pi7TTX[/.Xi, 


'AvTi9e[AXt. 


UaXKi. '■ 


Y]pioc[/.ut, 


'At,(.:pt7TT«[/,XI. 


Uoo(TVVTi9e[/.ui, 


:\iKC(,7T0t.X0il. 


'EX7T01U[^UI. 


'r7Te^7TTUI/.Ui. 


Aisi/.xt. 


T£Tfl«7r«X«;. 


'LV[/.7TpiU[JCUl, 


El(T7TTU[/.Ul. 


' Ax,'i,x^[/,xi. 


Tpt-TTOcXcil. 


' A7T07T^iu[A.0Ct. 


lV[Zf/,s9ifU[/.Xl. 2' 


H[/xt. 


"Ey.TTaXcct. 


QuXu[x.ui, ut.' 


Upos^avig-x[iut. 


Au'f,[/.xt. 


XlXlOTTOcXoit, 


Q«Xu[/.ut, ut. 


'r7Te^xvig-x[/.xi, 


Ai(j-d'/j[/xi, Acoo„ 


npDTTaXjx.i. 


' AX'/;Xu[^ut. 


K.XTe^xvig'xuxi, 


Ailr,[xxt. 


ToTTuXcci. 


K^e[.cu[^ut. 


AvTUVi^X[A.Xi, 


E7TlSl^'/l[/XI. , 


YvocXcci, Toig Msycc^. 


' Avuy.^i[A.u['Mi. 


Upoxvicx[jLXi. 


K(x.(:'/;[/,Ui. 


noTr,pia. 


'E7Tuvuy.^i[jcu[iui. 


'E^V7TXvig-x[/xi. 


Avxy.(3Cj'r,[/.xt. 


"Ap^eXoit. 


'E7Ttycps[/.u[A.xi. 


'r7Tepx-jigx[jLXi. 


Uxpxy.(»9'/,[cxt.. 


Ko^9eXcci. 


'EycK,pt[^u[x.ui. 


Aievicu[/.xi. 


'EyKci.S'/]u.ui. 


'Ayr,Xcci. 


' A7T0X.pi[A.U[lUI. 


Uepiivig-a[/.xi. 


UupeyKu$'/][/.xi. 


Toc[/.(P'/;Xat. 


A7T0(jy.t6vcc[/.ui. 


lUvifULCXI. 


lvyK(x.Qyi[/.ut. 


'Av.ovTtXoct. 


U.epix,icvu.[jcui. 


'E7Ti(rvvifX[x.xi, 


'E7riKccd'/i[jcxi. 


'AfJLvycXoct. 


npO(T7TiXvcC[/.UI. 


lvve^icui/,ui. 


Ue^iKac9vifji.xt. 


'ATnXXoci. 


KUTUOU[A.VU[^Ul. 


'r7Terig-x[ixi. 


AvTiKu9'r,[/,Ui. 


BpvXXcit. 


'T7T00U[jCVU[/MI. 


' AvTelicx[/xi. 


A7TCKx9'r,[jcut. 


"EuQpvXXoii. 
"oXoct, xoit 


'A7T0VU[JCUI. 


'E7Ttca[/xt. 


'r7Toy.ccS'/;[/.ui.. 


Mupvu[/.ui, 


lvve7Ti^cifiui. 


U^0K(!c6r;[/ui. 


'oXcct. 


AvUKtpVU[CUl. 


'vPe7Tigx[j(.xi. 


Upo(rKu9y;[/.ui. 


BcXa*. 


'E7Tuvuycicvu[jcut. 


U^oe7Ttga[/u;. 


.\yxv'r,[/xi. 


'Akoo^oXxi. I . 


l.vvuvuKipvu[jcoci. 


'EK7ru^!cx[/xi. 


'Evr,[/xt. 


'ApyoXocu. 


Auvu[A.ui. 


A[/.(ptcx[ixi. 


Me[/v'/;[/ut. 


'AyxoXoct. 


'a^vvu[a,ui. 


I.vvv(pigu[A,ui. 


U(x,pr,[j(.ui. 


'AttXccT. 


' Epu[zui. 


UuDV(pig-U[/,ui. 


"E^'r.[/.xi. 


' ApocQ,{>Xoci. 


T\eTU[^ut. 


Aevu[/ui, 'o9sv Aev- 


Opr;[/ui. 


'A.ymXoct. 


'EiC7reTU[iui. 


u(j-9xi. 


Upc(r'r,[/,ui,. 1. Sunt T» nxla Bo>.a.], h. e. radii folares. 1 tlocct Vitruv. lib. i. 

2. Q, d. JEoYi portac, quarum ftrucluram | 3. IU.ut. W.ar. Zt.t. iCc6. MAJ. MAT. MAl. MAr. 91 l\^0(TK0CTrifjt,xi, luv. 

AXxXVKT'^[/.Xi. 

■ Eiy.xi. 
KeTfA,xi. 
Aixnsijiixi. 

'Ett tdtx;caiA.ou. 

Avxzeti^xi. 

YvvxvxKauxi, 

ETTXVXXSifJiXl. 
UpOJ-XVXKltf/,Xt. 

Uxpxzstf.ixt . 
KxTXKeiixxi. 

EyKXTXKai^xi. 

TTre^KXTXKa/^ui. 
KlsTXKei[^xt. 
' AyKc-tjyi.xi. 

EyKetijLxt. 

UxaiyKetiA.xi. 

U^oeyKetf/.xi. 

U^o<reyx.etfjt,xi. 

luyKc^.fMxt. 

E7nKaf,cxi. 
UepiKetjjt,xi. 

AvTiKetf/xt. 
' EKKeif/,xt . 
TTreKKetfjixi. 

ATTOKeiftXl. 

EvxTTOKeifxxi. 

TTrozeifjixi. 

KxSu7roK€tf/,at. 

U^OVTTOKetfiXi. 

UpoKetfjt,xt. 
'T7teoKetfA,xi. Et<7KeifJi.xi. 

UpotTKetf/xi. 

AKfJCXi. 
Aot^^XOfJLXi. 
AlXip0lSx0f/,Xt, KT. 

Aix(poi^x^ofj.xt. 1. 

Yi.OpVf,l,QxOfJLXI. 

'btXtTTTrtoxofxxi. 

Qexcfixi. 

Atx9£xof,ixi. 

ETTXVxOexOfjiXi. 

Ux^xOexofJLXt. 
KxTxoexof/xi. 
"Zvvyexof/xi. 
ATTcdexofiXi, 
U^oOexof/xi. 
®xof/,ut, odev &ufA.xi, 
Au)^. evu^eTcdxi. 
MxQxofxxi. 
O-xPxofjcxi. 

IXOfXXI*. 

Txtxoftxi. 
iloytxof/xi. 

^UtXOfjiXt. 

Ae^Kixof/xt. 
Atxvtxofjcxi, AtXixv, 
Xwixof/xt. 
E^ixof/xi, 

KotXOfJLXt, 
AtX(7K077IX0fA,IX.i. 

'Ed^txof.,<.xi. 
XvveopixofiXi. 
Ux^ed^txofJixt. 
KxTxayjpiuofjcat. OK^ixofjcxt. 
Tvfjifx^yiTtxofiXi, 

UpOXiTIXOpCXl. 

IvveTrxiTixof/.xi. 
UpocrKiTixof/,xi. 

KXTXlTIXOf/Xl. 

Upo<ruf/<pixofJt.xt. 
'E^,'iuofixi. 
F,(pe^Jixof:tKi. 
GyKxofixt. 
AixXyjKKOfiXi. 
Mv;Kuofjt.ui. 

MVKXOf/.XI. 

A7rofA.VKuof/xi. 

Mu^VKXOfJLXl. 

AvxfixpVKxofjt,u:. 
MripvKxof^xi. 
AixfLiaKxofcut, 
KuTUfjLcaKXOfixt. 
AXuof/Ui. 

ATTUXuOfJLUi. 
ETTxXuOfJLUl. 

E^iXxoLixi, 
MvgiXxof^xi. 
UpotrxvuKXxof/ai, 

Af/tXXxofiui. 
AiXfXiXXxof/.xi. 

E^xf/tXXxofjLUi. 

AvTUf/iXXuofjLUi. 
KxXxf/xcfiut. 

ETTlKxXxfJLXOflXt. 
'EKKxXxf/.UOf/XI. 
UxXufjLUOf/Xi. 

Uvp7rxXxf/xofA.xt. Avri7rpc-xf/.xcf/ -xt. 
Xeipo^Xyjf/xof/.ut. 3 , 

E.yxr,f/xof/.x,i. 
Aiufx9f/xof/x[.- 

KoifAUOfJLUI. 

AvxKOif/XOfjLUi. 
UupUKOIf/,UOf/,Ut. 
KuTUKOtfJLUOfjCXt. 

EtT iKUTXKOtf/UOf/Xi. 

EyKOifjLXOfjLXI. 
IVyKOIfjLXOfjLXI. 

ETrtKOif/XOfjLUI. 

EKKOif-LUOflXI. 

ATTOKOtf/XOfXXt, 

Bptf/ucf/at. 
EfJi,Qpif/uofixi. • 
F.fypif/xoftxi. 

E.VTIflXOflUI. 

AixXeKfjLxof/xi . 

XxtTftUOf/OCi. 
KuTU')(X<rfLUOf/.Xl; ■ 

AVTfXU<TfJLXOf/,XI. 

OCTfZXOfJLXl. 

Tevf/xof/.ut. 

MctlftUOfjLXl. 

B^uftxcf/ui. 
Axfyxvxofxxi. 
AeKxvt>:of/ai. 
AetKxvuof/xt. 
BpavKuvxoux. . 

V.^VKUVXOfXXi. 

AvxTrXxvxofcxi.- 
EyKuxuvuofjLui. 
UB^tyX',pxof/ut, 1. I. e. Numine Phcebi correptus infanio; 
ap. Sophocl. in Ajace. 

2. i. e. Fraudibus utor. Unde ■av^7r»>M[tei vafros et verfutos vocat Hefych. 

3. Verbum hoc daninat LutianuSj ut : MAI. MAr. Aiaj^yi^^ccvaouxi. 


Xr,vv^pdofiXi. 


Uaownrdofjcxi, 


'Avauri^oyuoy.as . 


'CXTippdofjcxi. 


Karay.racccai. 


'ETTY^^.j^i^^yaajttcs» . 


^txx^^d.cfjcai. 


Eyy,rxofA.xi. 


Hsoif^yi-X^ocvsco^ai . 


Xla^xx^^dofjcat, 


Hvyxracfza:. 


^ Av-iuy\-)(a.va.ouu.i, 


KxTaxpaof^at. 


'E7rtx,TaOfjcxt. 


EKfA,ri;)^avaof/,ai. 


YlxoxxxTaxoxoftai. 


Uoo(TS7ri>:rdof/.xt. 


'&o\jy^xvaoiJi.ai. 


npozarax^^f^ix'' 


'A7roy.rd.afjcxi. 


'Ooiyvaofjcxi. 


lvyx^doy.xt. 


U^oiTy.rdcLcxi. 


TK.oodivxcf.iai. 


U^OTxodof/.xt. 


Uoracy.xi. 


'Et!TKiaof.(.xi. 


A<Taofiat. 


E7rt7rQTucf/.ai. 


UapxfivaofA,ai, cSsv 


\\a(Taof/.xt, 


Uspt7rordofJcxt. 


YlapaLLifji.vr,fiMt. 


^iafJcaTdotjcxi. 


'Af/.<pi7rordofjcat. 


'F.7rtf.tvccofy.ui. 


'Avxy.xTdofixt, 


'EKTTordofjCUi. 


'ATTOfJt.vd.ofjcai, 


KxTaf,cx(Taof/.ai. 


ArxpTuof/.ut. 


Upofivaofiai. 


Ma(T(Taofjcxi. 


ETrtyXuTJaofiat, 'o&ev 


E-rreciovaofiat. 


Aiafjca(T(Tacf/.xi. 


'E7riyXurjdf.csyog, 


EvTE^vaofiai. 


' Avafjca(T(Tdof^ai . 


Uoordofjcut. 


'iXvaof^xi. 


KaTXfjca(T(Tdofji.oLt. 


'Ey.7rurd0f.cxt. 


Quvdofcxt. 


E7TlfJ.X(T(TaOf/.Xt. 


EvsFyvxof.cxi, 


'Ay.odof.cai, 'o9ev 


'0(T(TdcfJCXt. 


Ms(TBpyvdoi^xt, 


'Axoyiirof^ai. 


' AvStXV(T(TdofjCXl. 


U^ocrsFyvdofxxt. 


'EyX^odof^at. 


F.7rty\co(T(Taof(.ai, 


Avacf.cai. 


'Ajcoodcccat. 


'o9sv 'ETTiyXojTcreo- 


KxTO<ppVXOf.CXi. 


E7ray.poa0fA.at. 


fisvai. 


T\capi(puOfJi,xi. 


ATrorooTTaofjcai, 


AyaTdofjcat. 


Kuyxdofjcxi. 


KaoTrdcfjcat, 


iTpaTdof^o^t, 


^otyxd.Ofjcxi. 


'\/.uiT7rdofJt.xi. 


Ua^a7r£rdof.cai. 


BATjp^^aOjttai. 


Y.Xtorracf/Mt. 


Kxra7rsTaof.cai. 


KaTa£X5j;(^a;3^a;<. 


Avxoaofiat. 


E7rt7rsraofj.at. 


'O^txdof/.ut. 


F.PxoxofA.ai. 


E,ii7rsruofjcat. 


'Ap'ptxdof/.xt, cQsv 


'F.TTaoxOfjcai. 


'EKTTrsrdcf/.at. 


'Ap'ptxa(r9ut. 


]\UTKpdofJcat. 


'F.vxcrdofjcai. 


'E7rtcixdof/.xt. 


'lipdofJCXl. 


UaDaotxtrucfjcat. 


Oxxof/.x:, 


' A^yj'.odof/.ai. 


F.voixiraofjcat. 


Kuvxxof/.ut. 


E'fiodoy.at, 


Zvvdixtrxof/.ut. 


KuTuy.avxdoy.ai . 


'lpdofji.xt . 


' AZao6txirdcfjcxt. 


'Ey}ixvxdof/.xt, 


AtafjcoipdofAXi, 


' Avuy.rdofjcai. 


'y.7rty.avxdof.cat. 


'j^yccdof/.at. 


F.7rxvaxTdofjt.ui. 


Evuvxuofiui. Karavx<x°f*°^'' 
BpvxoiOf/ai. 

Ai/a£pt;;>^a5jtta/. 
'Ex,C^vxdof^at. 
G^/dofjcui. 
'E7ro^idaf/,ui. 
UapoVfiuof/.ut. 
Upo(ToVf/dofJi.xt, 

^B^Of^Xt, 
AtxXSiQiOfjCXt, 

Usoaf/.si^ofjcai, 

UpOXfjCSl&OfCXt, ' 

A7rafjcsiZoy.xt, 

AvTU7rafjcsi^of/.ai, 

AvTafjCSiQofA,ai. 

FpSf/Sof/.ut. 

A7ro<pipQofjcai. 

'T7rs^uvuyof.cxt. 

Upoavayofjcui. 

I.vvsTruyofjcai. 

E7rixxTayof/,xi. 

^9sfyof/.ai. 

'Ava(p$sfyofioci. 

Uupup9sfyof/.xt, 

E^rtpSsfyoftui, 

'Avri(p9sfycf,cxt. 

Y.vfjc^9sfyofjcxt. 

'ATropdsfyofzai. 

'Y7repp9sfyofAxi. 

Upo(T(p9sfyofiai. 

Fy.(papvfyof/.xi, oasv 
F.fyi,pu^vy^af/,svoi. 
Upo(TOixXeyof/,at. 
UuouxuraXeyofjcai. 
' ATrsy.Xsyofjcut. 
'F.TrsxXsyof^ai. 

F.7ropsyof/,ai. 
UpaxxraS-riyof/ut. MAI. 

KTrifzKryoi-iKi. 

' ATTe^svyofx.xi. 

l]a,SofAXi. 

ru^of/.oii. 

Ao(.Qofj(.ui. 

MsXiboOjWa*. 

]iO!,000fj(.0CI. 
Ui^SKVldOfiO!.!. 

npo:criio[/,ai. 
MvidofA.cii. 
'ETnf^ViOOfyCOit, 
'Evxoof.ca.1. 

I.WVlCOf^OCl. 

llDorfiOfA.a.1. 

Ilpo<Trioof.cxi. 

'Zipvidofycxi. 

' lOOfAXI. 

J.UVXVXOiOOf.CXI. 

TlBptSlOOfiXi. 

"Luviidofjcxt, 'o9ev 

I,vvsKrof^xi. 
^Evx7repitooft.xt. 

UpOirXTTSpEtOOf/.Xi. 
^BldOf^Xt. 

' EXoofzxt, KXl 
^ EsXoofxxi. 
Tlpo7rcoKvXtvoof.cxi. 
'■i'tvoofA,xt. 

1.7700 OfX.Xt, 

Aix}^euSof^xi. 
Avx^)sudofA.xi. 
Tlx^x^ii\)^ofu.xt, 

'E7TtXO(.TX^/SU^0fJ.Kt . 

'\\7riA/ivooi/,xi. 

nSil^/SVCOfA.XI, MAI. 
npoir^jsvoof.cxi, 

MxSOfA,Xt. 

Beofixi. 

AiSuKK^sof/.xi. 

'E^svXxCsof^xi, 

BoXQsofjcxi, 

EfA.<poCsof.cxt, 

'E7Tl(()0&S0fJI.Xt, 

nspi<poQecfyi,ui. 
T7rsp(po^eof^xi. 

ETTOpQsOfJCXt, 

Aysofxxt. 

Ylof/,(pxysof.cxt, 

Uysojjcxt. 

KxGyiyeof/xi. 
npoKuQviysof^xi. 
Afy^ysofixi. 
Ux^xoiV]yeofA,at. 

EKdiriyeofiXt. 
U^ooiriyeof.cxi. 
Ue^iriyecfA,xi. 

E^riyeofA,xi. 

Ux(je'^yiyeof,(,ai. 

Upo'^yeof/Mt. 

A7rr,yeofjcxi, luv. 
Upox7TriyeofJt.xt. 

E<rriyeof/,Xi. 

Et(Tr}yeof/,xi, 

E7ra(r7]yeof/,xi. 
KxTTiyeofixi, lcov. 

A^p-^yeofJLut. 
Upox<priyeof/Mi. 

E(priyeof/xt. 
'T(pr;yeof/xi. 

KxTxXoyeof/xi. 

loioXoyeof^xi. I . 'EKXoysofjui. 
Aixzoi^oXoysof/,xi. 
AvOof/.oXoysofjcui. 
AiofioXoyeof^xi. 
KoivoXoysofA.xi. 
ArroXoyeofjcxt. 
"Zuv XTroXoyeofjcxt. 
F.TXTroXoysof/.xi. 
MiKpoXoyeof/,xt. 
Aixf/iKooX.oysof/,xi. 
AixXe^rToXoysofjcxi. 
n^ouTrxpysof/.a.t. 
'S.f/.vjvapyeofcxt. 
\l7rx10 eoLcxi. 
Aiooeof/.xi, icr. 

A.tdooi/,xi, oSev 

Ai^dnf/sdx. 
'\'.iXiv^ecfjLXi. 
UpoKvXtvoeofj,xi, 
IvvOeofxxi. 2. 
liTodeof/,xi. 
E^eXceof/xi. 
E.yKoXssof,cxi, 'oQsv 

'EyKoXs7j<rxTO. 
G'/]eof/,Kt. 
U^of/rfisof^ut. 
' ATTxX^eofjcxt. 
'ilxTo^eofjcxi, 'oQev 

nxTo9rjirof/xt, 

Aup. AKVcrof/.xi, 
E(rfleof/,Ki. 
MvScOf/xi. 
UK^XfjcvSeofjcxt. 
E7rifivSeof/.Kt. 
A7rofj,v(teof/,Ki. 
U^OTtf^u9eof/.xi. MAI. 

Y7rof/.uSeof/Mi. 
Mxieofjcai. 
Uxieof/xi, 'odev 
Uxirj(rofJCXi. 

UVDyiSOf/Xt, KT. Uvp- 

ytoofjcxt, 'o6sv Uvp- 

ytisf/.sda. 
'OtK-ifjisofjcxt, 'oSsv 

'CiKr}'teof/.svog. 
'ZuyKzvieof^xt. 
\oto7Toteofixi. 
E.ftdto7Toieof/,xi. 

\i0IV07T0tS0f/,XI. 
.\7T07TOie0f/.Ut. 

Ava-^xTOTToteofixi. 

'Sl')J^-/jfiXT07TOISOf{,XI. 
Ff/eT07TCIi0f/.Xi. 
'\0p0T07T0ie0fCXi. 

.\^iS-07rotsof/xi. 
'^'u^^aXKeofiXi. 
U^oooKeof/Ki. 
U^OKeof/xi, 'luv. 
Tuf/,vooepKeof/xt. 
U^oy.xXsof/,xt. 
AVTITT^OKXX eof/xt , 
EKTTOOKxXeOUXI. 

E^xXesf/Ki, 

EKTrxyXeofiKi. 

KeXeof/,xi. 

E,7Tif/,eXsof/xi. 

Unoo-e7rifjLeXeof/,xi. 

' .\vTSTrifjceXsof/,xi. 

luveTTifisXsofixt. 

U^o(rfceXeofiKt. 

' A7TeuTeXsofixi. 

Evx7ret?\sof/,xt. 95 I. ro.a7. e'J.y. init. . nAar. Ilosjf/-. 136. 

C c 94 Kocpdto^oXicf4.xt. 
^Ag-poQoXiOficit. 
' Ayvo-7ToXecfjLtx.t. 

Ei'a.(r^oXeojj,ctt. 
' A-rocrycXeof^ott. 

T7repo(,VTXeofji,cii. 

^tx-oXiofixt, o5ev 

Air,iX7]T0ii, 

'Z-XiVOVXiOff.Ut. 

\\'yx.tcXeofji.ut. 

ETTtTruXeof^cci. 

MeyccXoauvcif.teofiCit. 

Bpc<fieofji.cit. 

Xvyx.ciTXiOi9fiecfiCit. 

^Uf/.zCf.iCit. 

A7rof/AfiLeofJt.oit. 
EKft,ifJt,eofjccit. 

^tXoTtfjHDftat. 
Atcc^iXoTtfieofioci. 

' AVTt^lXOTtfJt,SCf/.Oit. 

^otSovof/.eofxai. 
'Topovofieof^ut. 
YlxTpovofLeof/.cct, 

AvTcvcfieof.ioct. 

EuvofieofjLxi. 

Ev9vfieofixt. 
'E7r£v9vf/,eof^Kt. 
Tl^c9vfJi,eof4,xt, 
Atev9vf/,eof,ioct. 
1.Vft7rpo9vfj(.eof^xi. 
Me>;i.teoftxt. 
Buvx.XjiOfjLxt, r,T0t 
BxvMvuoftxt, 'c9ev 
TiuviiuvT,<re~xt. 
B^VKWJSCftxi, riTOi 

B6ViCXVX0fA.Xt. Tlctpocveofjtxi. 
TLuTuveofjtxt. 

Evev9'/]veofji,xt. 
neDt9pr,veofJtut. 

Eyx.iveofJi.ut, o^iv 

'EyKtvifjtevog. 
Aieyx,ptveofjtat. 
nupeKveofiut. 
KKCtKveofJtxt, 
AtiKveofjtut. 

EviKveofiai. 

En^tKveofJtui. 
npotKveofj.xt. 

E.crwiriKveofJtxt. 
\\cpiKveoftut. 

Up0X(piKVi0flXi. 

E(rx(piKveofxui. 
Et<ru(piKveofJtut. 
E(ptKveofJ!,xt. 
\\vveofjtut. 
Aix(p9oviCfx,«i. 
T.iTOKXoveofJtut. 
\\pv'eofjtxt. 
'Ei^xaveofjtxt. 
'ATTx^veofixt. 
E^tXveof/.ut. 
\^ft7rtcr-x;jeofjtxt. 
T77icrx,veoftui, 
Ku9v7rt(r-)Qieofcxi. 
n.gov7rtcr)(yecfiUi. 
\\v9ccveofJ!.xt. 
Lvvu^vecfiut. 
^Eluveofjtut. 
AvTuiveofjbxt. 
Atxvoeof/Mt. 
npootxvoeofA,xt. 
tt^o(r^ixvoeoftut. WAI. 

^ ATTOvoecfJtut. 
AvuTrTctoftxi. 
'liTreofjtut, 'o9ev 
'R^rvjcrxcrOxt. 
'EX7rtOoK07reoftai. 
J.TepvoKo^reofjtut. 
OtuvocrK07reof/,at. 
KxTXTpoTreofiui. 
Kx9v7roT07Teof<,xt. 
KxyniTTOTO^reofJi.xi. 
iKopTreofjtxt. 
iTreofiut. 
IvXXvTTeofjtat. 
TTrepXvTreofJMt. 
EKTV7reouxt. 
Atx^v,XoTV7reofjtxi. 
'ZreiivoTVTreof/tat. 
'Av9ou)7riOftxi. 
''\i.K^u<rco7reof.xt. 
KXuvfjtoipeofjtxi. 
Ae^oeofjtut. 
Hyeoecfjtut. 
AieXic.ecfJbai. 
\\vxKx9xipeofixi. 
'Av9atoecfjtxi. 
Upotroiutpsofjtxt. 
E-7rxvxioeofj.ut. 
AvTuvut^eofjiat. 
Upotre^xi^ecfjixt. 
' ATTouipeofjtut. 
'E7rxiceofA,ui, lcjv. 

E7TUt^0f/MI. 

UpotrutpeofAai . 
Ivverui^eofjLut. 
'v.pxtpeofjtui, 
\''.7r:-ipecf,txt, loiv. 

xvTt Tn ETrepoftc 
QaXvK^eofjtat. MAI. 

Aix(p9opeofjtxt. 
Qeocpo^ecfixi. 

EKCpvXXocpooeofjtxi. 
Tvft7Tavopopsof/.xt. 
U^ocpo^eofJtxt. 
Uvevfji,XTocpopeoftai. 
Av<r(popeofjtxt. 

Ev9v(popeofixt. 

AvTioupeofixc. 

Eupeofixt. 

Evaiciipsofta.t. 

A7ruto)peof/Mt. 

Eva7ruto:peoftui, 

ETTutcopeofzut. 
KuTatctipeof^ut. 
'ZKomcopeoftut, 

<BVU>piCfA,Ut. 

AaTSOftxi. 
AtxouTeofixt. 
'EvoxTeofjtut. 
'EKtiUTeofixi. 

O-xXoKpaTeofjLUi. 
ArficKpxTiSfjtut. 

UOVVl^OKOUTeOfJtXt. 

rvvxiKOKpaTeofx.xi. 

Atvoc;xTeofjtut. 

'E.vdxiTeofcuf. ' 

'E7ridutTeof/,Ki. 

UxpxiTeofjtut. 

KxTxa-iTeoftxi. 

UOTSOf/.Xt. 

'EKTTOTiCfiXI. 

'rvipXo7TTeofjtut, 

"ETe^voTVTTTeoftat. 

UapapTeofJtui. 

.\ivayepTeofJtxt, kt. 
AtvxyepToofjtat, 'o9ev 
Atvxye^TMfJtiVYi. M.vr. 

'AcoTECjWa/. 

'ETriyXu-rjsoixoct. 

7.CtiTiOfx.at. 

KoCTOC^'^VBOf/.CCl. 

'0^do!pvsGf/,xi. 

l.KtXTaO(pSO[X-CCl. 

'Ev(rxtuTpo(pacf^oit. 

I.Kl'/}TpOplO[/.OCt. 
'E[/,TTi^OTpO(piojA.Ul. 

Wsya.^xiOfA.oct. 
l.loi^sof/at, odev 

Mac^eoiTO. 
'Evfici^sofiKi, 'c6bv 

'Evfjcx^xiifjt.ivot. 
TsT^ccoocpxeofJcat. 
Aiopx'°l^^'^ 
nspiopx,BOf/.ai. 
'AyopxBOf/xi. 
^'E^o^X^ofcoct. 
Ilpoo^yjofjt.oct. 
'A7:o^x'-°M'^'- 

'ETTOpXBOfjCCCt. 
'^■KOPX^OfJCOCt. 

WocpopxsofJLOct. 
UoocropxBOfMt. 
KccTopxBOfixt. 
' AvTo^X^°l^^'' 

'Ev-.UCOX^0[JLOCt. 

'LvvsvoixiCfJi.cct. 

KciTSVO)XB0fJl,Cit. 

Atoc(poiQcc^of/,oii, KT. Aioc(poi<:UOf^oct. 

ncc^xii^ocC^ofjcoci. 

KvoiQci^Of/Mt. 

Upoc^tZocl^OfjLOCt. 

'.^yccc^of/.oci. 

'ETra.yd^of.ioct. 

iSorya.^cf/.cci. 

Miyc^^of/,cu. 

'EpyocPc[j,cct. 

Ats^yu^c[/,oci. 

UsDiioycc^o[/,oct. 

'Avspycccof/.aci, 

'EvspyciC^Ofjioct. 

lvveoyix^c[.coct. 

'E^e^ycilof/.oct. 

'E7rs^spyoc^o[,ccci. 

npoSTTS^spyix^ofcoct 

Y[pospyocCpf/.cct. 

' A7TsoyocCof/,oct. 

'EvccTiSpyaccf/Mt. 

lvva77s^yx^of/,at. 

'E,7TspyocC,ofJcat. 

'T7Tsoyal^ofi,ai. 

n^ovTrepya^OfJcat. 

Upo(Tspya^oficui. 

KaTspyaCofcai. 

lvyx.a~s^ya^ot/..xi, 

UpoxuTspycx,(^of/ui. 

lvva7Tuvycx,^of/,ai. 

Atuox/ofjcai. 

'Avuoa^ofcat. 

iTTOvouC^oftat. 

' ATTooulpfJLat. 

KXvOuCpfJcat. MAT. 

'EyxkvoaCpfjcat. 

MvoaCpf/,ut. 
'EvXuTTiOu^ofxat. 
Uapu^tuC^ofJcut. 
'AvTt&ia^Ofcut. 

'A7TO^IU^0f,CUl. 

UpoStx^ofjcai. 

'TTTSpQlCC^OfCUt. 
'EKT&IOtCof/Mt. 

Kpayix^Ofjcui. 

'E7Ti(T(puyiu^ofjcat. 

'Avdaoia^ofjcxi. 

' ATTuv^adioc^ofjcat. 

'E^i^ioci^cfcxt, 

'EtcrooiuCpf/ut, 

'Evoia^of/Mt, 

UupoiOiufOfcxt. 

Ku)vax^o[/ai. 

Uupoifci(x^of/ai. 

^poiftiu^ofcai. 

Bpofjctu^cfixi. 

YsXvivid^cf^xt, I . 

' AytoviaCpfJCUt. 

'T7TSDOtu^oy,ix. 

' A7T0Tp07TlulpfJCai. 

Y.^vigyioiaCpfJCXi. 

nsvTeT^i(X.^ofi.xt. 2. 

Ua^'g7icrici.^0f^xt. 

' AvTt7Tap'n'/j(nc4,^0f/.at, 

'E}CH(rici^ofi,xt. 

'AfjCipia(^of/..at. 

'E7rxfjc(piu^of/at. 

MeTafjCptd^ofjcKt. 

AvTifiSTcifx(ptxCpfjcat. MAI. 

?>puyxtxC^ofcat. 

' A(T7ra',taCpf/,oci. 

'AVTl^iXCi^OfjCUI. 

'EvdiZx^Of/.ai. 

'E^eiKuPof/Mi. 

Ai(rKu^of,cat, 

A(Llpf/.at. 

'AvTiXd^OfjCKt. 

BsXXu^cfjcat. 

Qvs7.Xci.^0fjcat. 

'EfC7rXaCpfjcat. 

UaXtfJC7rX(x.^of/,Ki. 

npoiTXc/,^ofcat. 

'TXu^of.cxt. 

AivXaCpfjcui. 

Atayvf/,vacpf/.Ki. 

' A7ToyvfJcvu^of.cat, 

Avva^ofjcut. 

T^va^ofcat, 

XXavd^ofcui. 

To'f(x,^o[^ai. 

'E7TlT0^ci,^0[JCUl. 

' AKOulpfJcai. 
AH7raCpfJcut. 

A0i7TulpfJCXt. 

' AfiTTulpfjcxt, Aux. 

Kxvofcxi. 
KaSi7T7Tu^0fcat. 
'AvSi7r7r(x^of/,at. 
'E^iTrTTaC^ofzai. 
Ua^i7r7rcx,i^ofjcat. 
'Ecpt7r7ra^of/.at. 
'A(T7Ta^0fiat. 
'AvTUCTTrci^ofcat. 95 1. Lunatico furore corripior: quales dicun- I 2. Undei 
turo-eA>in«.^of/.i»oi,etobvu funtinEvangel.Matth. Gr. 
cap. 4. et 17. l ■•mT5-i«^o;/£»o; occurrit lib. ii. Epigr. 96 MAI. 

'AKDOCi^Of^Xt. 

^Vj/.pp(X^OfZCit. 
npo!p^Ct^O[ZUt. 
'Av9copO!.^OfZOil. 

'Afi^iBrK^ofA,oci. 
Atrci^ofixi. 

'ETriZOITCi^OflDil. 

'AEKOVTOC^OfZSCl. 

KccoTa^of^Dci. 

npocivoi!,(rKevci^of<,a!. 
'AvTiTrapcarxBvci^o- 

fJCOCl. 

HpoxTrotrKBVoclofA.ou. 
'E7roivci-x^ix,c^ofjLCit , 
J.iy,-x,ciC^of/,xt. 
'y-Tro-x.i^^ofJcoct. 

2T0%05^Cjtta;/. 

l^iri.grjyjiCpf/.Oil. 

Y..oiTocgoyjx.'cpfjcoci. 

'Evi^oypilpfjicii. 

Koc9i^of/,cit. 

Uocpoczoc^B^ofxoct. 

'E.y}ca:,9i^of/.oci, 

'l-.TrtKCiQB^OfXXi, 
UBptK0c9£^0fXCil, 

\\vTiy,ci9i^cfJcxt. 

UDoy.x9B^if.ioct. 

UapBCpfjccit, 

'E(fB^Cf/.CCI. MAI. 

Av^of^oci. 

Ku9ci)poc\'^ofjt,oci. 

^F.vcjpcii^ofj.oii. 

'Epu^cit^of,t,a.i, 

KocTOjpcJi^Ofzoci. 

' ATUp^t^OfJt.Cil. 

Upo(rB7rt(Tppocyi^ofJcui 
'T7ro(T(ppocyic^0fJC0ii. 
Aoytc^ofjcai, 
l^iaXoyllpfjcui. 
UupaXoyi^cf.cxi. 
KuraXoyi cofiai , 
EyKUTuXoyi C^of/Mt , 
'ETriXoyt^ofiut. 
UpOB7riXoytCpf.iat. 
'AvTtXoyi^ofzai. 
'E:<,Xoyi^of/.Xi. 
IvXXoyt^afjCXt. 
' AvTKTvXXoyl 
'X7roXoyilpf/.u 
MixpoXoyt^ofjcat, 
UpocrXoyt^ofixt, 
'iLopyt^ofiut. 
'T7rooyi^cf.iui. 
UpocrooytCpfixi. 
E.7rr,Xvyi Cpfjcui , 
'Av^uct^ofjiut. 

UBDIXv9uSl^0fyt,UI. 

'F,7rxv9xci^ofjcut. 
' 'T^rxv^uoi^ofjcai. 
'A'/]^i^ofiat. 
KivaioiC^OfJiat. 
'v.^avopu7roci^ofjLXt. I 
Ae\'CpfJt.ai. ' AgB't'^cf,iUi. 
'Evag-B'tC.ofj'-at. 
Aya^iC^cfjiai. 
'Av^pxyuOi^cfiat. 
'ATrozu^h^cfiUi. 
Ev7jf)lc^0ft,xi. 
'E.t^ii^Ofjicci, 
l:iiv§i^Ofy>,ut. 
Mv5i^0fx,ui. 
Aei'l'^o;,cxi. 
UBoii^ofiat. 
'x\7rof/.xXayJccf.'..xi 

y.xl 

' A7rofjcuX6aKh^o- j 
fiai. J 

(PiXuziCoi/.xt. 
Mapx:it^ofj.at. 
'Ofji(pav..t(^ofjiai, 
BifA,&iZt^ofjLUi. 
AypotKtCpfJcat, 
' A^raypoiyJi^ofJiut. 
KaTUK,Ki^of,iai. 
KuTUToyA^ofJcai. 
Buv:ci^ofj,ui. 
Kavx.i^ofjt.ui. 
'Ayy.uXt(^ofJCUi. 
'Evuyy.xXiC^of/,xi. 
UupuyKaXiCpf/.ui , 
Uoo<rayKx.Xt^of,iut. 
UaoKaXtc^ciu,ai. 
KutrKxXi^ofjixt. 
'Et^uXicpfJCUt. 
UuXi^cfx,ui. 
I ' .\7roKounruXiCpfjiai.'7, Ap7raXiPof/,ai. 
'BaTaXt^of/.at. 

'S.TxXi^OfJCUI. 
'.\TJuXi^Of,iUi. 

AKpooBXi^ofJcai. 
'Av(}xi^ofjt,at. 
BxtriXi^Ofjcat, 
AiaSxcriXiCof.cxi. 

MBTuXXi^OfiXI. 
AlUKpo^oXl^OfiUl, 

Uapo7rXi^Ofjt.at. 
'T7rBp07rXiipf,iUi , 
'AvXi^of.t,ui, 
AiavXi^Cfjcxt, 
EvuvXiC^ofjcat. 
A7ravXi^ofjcut, 
'E.7ravXicpfjcai, 
Uu^uvXi^Ofji,ut. 
KaruvXi^cf/.ui. 
AyKvXi^ofxai. 
£vXi^of,iut. 
?tx,9xfA,icpfJcai. 
AvQtf/.i^ofjcat. 
'.\(prifA,i^ofj,ui. 
T7rB^g-u9f.n^of/,xi. 
0(p9uXf^ilpfjcxi. 
Kvvo(p9xXfjci^of.ca.t. 
\iUKVV0(p(ia.Xfnip- 
fjiut. 4. 

UpOToXtA.i^CftXt, 

HTtfjifjLic^ofjcxi. 

' AVTtKOf/.i^OfjCUI. 

'F.yKxS 

'E^0^f4.i^OfAC 1. Lat. in feivitutem abripio ; ap. Merodot. 

2. Lat. ett'n;minatus fiini ; ap. Plift. in Lyc. 

3. Lat. crapulam cdormio. Unde nomen [ refifto ; ap. Hcfych. fubft, ir-.z^ai7ra^i^,tAo; occurrit ap. Suid. 

4. L e. Jmpudico vultu refpicio; iteni alici MAT. 

Weroofxi^ofjLOit, Iiwi>. 
«Vt* ra MeSo^fii- 
Ipf^oct. 

^nf/,i^of£Oit. 

^ouyotvt^Ofji.xt.' 

'E^CiJKSOCVt^OflOil, 

nsptxXxvt^cfca.1, 

^ATTCcvt^of^at. 

' 0'j a XV iQofxxt. 

Ket,x'^vi^OfA.a.t. 

'ExXocxsivl^cf.ioii . 

'E^svfzsvi^ofjixt. 

Atxux^vicof^cxt. 

^E^oiuyjvt^ofLXt. 

'XTro-^Ylvt^ofji.xt. 

'ExTrovi^ofixi. 

llX^ViC^OfA.Xt. 

A.txKXriSovi^Of^xi. 

npo(rzX'^^ovi^of,cxt. 

Ts^rioovt^ofixt. 

l.TVlf/.OVi^OflXI. 

EvgspvtCcft,xt. 
Tlpogspvt^of^xt. 

AlXKXVVt^OfJLKI. 

l-TTXxyxyilpfj.xt. 

""EiTKTTrXxyxyilpf^Mi, 

Tsxyi^ofji.xi. 

"" Aymtlpf^xi. 

AixyjoviCpfixi. 

^Evxyc^vt^ofixt. 

l.uvxyuvi^of.!.xt. 

Upoxyc>ivi^of4,xt. 

'F^irxycovi^ofA.Ki . 

"T-TTSpxyoivic^cfjcxt. 

YixTxyci;vi^of/.xi. AvTuyc>;vicpf^xt, 


Atx(j(pSTS^i^Ofxxt. 


RXuoccvilofJiXi. 


nXag-yjfji^of/.xi, 


\\7Tty.cd^covi^ofiXi. 


<l>9a^i^of/.xt. 


OtCdVt^OLCXt. 


T Uf/,fiSTXX^p i^ofjcx 


VLxTotuvi^ofjLXt. 


'AK^oxsi^i^ofAXt. 


MsToicavi^ofjtxt. 


Ko^i^oy.cct. 


.\yxci3ViPof.cxt. 


TTTOKOpiC^OfiXt. 


AtxyKuviiof^xt, 


.\TCi^CflXt. 


' ATTxyxuvilofjLXi. 


UsOiTTSTpiPofJCXt. 


'E7Txyxcavi^ofA.xi. 


OiKratC^Ofjcxt. 


YlxpxyKccvi^ofjcxt. 


E.croTTToilofjcxt. 


'A7TXo'ilofJI.XI. 


'T7Toyxcpt^ofixi. 


A.ixgloilpfx.xt . 


'Ofi7iyv^i^ofj.xt. 


Yi.XTXo'poiCpf^Xt, 


'Ovu^i^ofj.xi. 


AtXpt7Ti^0f.(,Xl. 


Atirxu^i^of/.xt. 


USpi(TxX7TlFof.'.Xl. 


'Evtirxv^i^ofxxt. 


'V^TTtKXpTTi^OUXI. 


A7TtTx^pilof.cxi. 


'ETTi^opTri^Of^xi. 


Uo0pXTi^0fA.Xl. 


Uspli07Ti^SfJ(.Xt. 


NSfA.STi^OfjCXt. I . 


'EyKxXXcjiTTi^ofixi. 


Eyx^a-l^ofcxt. 


' AfTOTTpO^rcJTTiPofA.Xt. 


'AK^oSy]fj.xTi^ofcxi. 


.\xyxpilofj(.xi. 


T^xyvifA.XTi^ofix:. 


'ETXpi^OfA.XI. 


'EKx^Vf^xri^of/xt. 


Xxpi^ofjcxi. 


I.yiu.xTiFofJixi. 


KxTXXx^i^ofA,xi. 


QXVfjCXTi^OfJiXt. 


AvTtxxpi^ofiat. 


AO^XTi^OfXXt. 


.\7T0XXpi^Cf/.Xt. 


AtxdopxTi^ofjixt. 


n^oxx^i^ofzxt. 


_ /0 

l,UVXKOXTlCpfCXt. 


' ACpi^ofj(,xt, yjTOi 


'Afjt/pisriiof/xt. 


' A^i^Ofj(.xi. 


MTlTi^OfJiXl. 


'Ay^i^of^xt. 


'ETTKriTilofJiXt. 


'Afypi^ofA.xt. 


UpocrsTTKriTi^ofjixt. 


]LXTXV0pi^OfJiXt, 


UX-/jKTi^Of.CXt. 


I.VfAfZSpi^Of.CXI. 


AtXTTXriKTi^OLCXl. 


'E(nTSOiloL(.xi. 


AvTtxo:piBVTi^ofiat MAl. 

A7T0(TKtvri^cy.xt. 
UpoTaKOVTi^Ofy.xi. 
MuvTi^cfjcxi. 
Avx(popti^ofjcxi, 

UxpX(pOQTi^Of/MI. 

AVTt<l)OpTi^Of/XI. 

V.K(p00Tii^CIJ..Xl. 

A7TO(popTi^CfA.Xt. 

K^Xfi^ofcxi. 

V,7TtyXcOT\i^0fA.Xt, 
Us^tXUTi^OfJiXt. 
US^tSVXUTi^OfJLXZ. 
Kx^UTiC^OfA,Xt. 

KxrxvcoTi^of/xi. 
AtxT^ri(pi^ofj!.xt. 
"LuyKxroc^Vi^pi^ofzxi . 
Ms xaiif/jjip i^ofj,xt. 
A7T0^/yipi^0fjixt. 
U^o^l/yj^pi^ofJixi. 
Aix(ro(pi^ofixi. 
Us^t(ro(pi^ofcxt. 
' .\vTt(ro(pi^ofjcxi. 

'XTTS^Xxi^Of/Xl. 
T^TOT^OX^^OflXi, 

'Eux^yJ^cfjixi. 
'Odu^of.ixt, (V. 'oSvo- 
fjixi, 'cdsv 'oSuTXTo, 

'flSu^OfiXl. 

Kuc^ofA.x:. 
U^ocrKvu^Ofixi. 

I Kivx^u^ofxxi. 
Uxpxspedcfixt, 
Ux^yis^eSof/xt. 
'Vidcf.cxi. 
UsvSofzxi, 97 I. I. e. Succenfeo, five indignor ; ap. Homer. 11. S', 
D D oS MAI. 

T\D(i7rvSoiJ!.cii. 
'' hy^oy.oci. 
KciTCiZ^cj^oit. 

'ATTex^oiAOii. 

BCilOfjl.Xt. 

' hyxioyMi, 

'Avocoxto[j,ut. 
Msraoxto[/.xi. 

Upoxvocy,Xciio[/,xt. 
Uooa-avxxXxiO[/.xi . 

'ETTt[A.XtO[A.Xt. 

UxXoc[Ji,vaiO[ixt. 
' A7rooto[/.xt. 
BsiOj^xt. 

' A<pviiO[jcai. 

\lCi)^SiO[iXI. 

'E'yKOVio[/,xi. 
J.vyy.ovio^ixi. 
'Ekkovio[^xi. 

I.WOtO[JI,Xt. 
'T'7T0t0[/l,Xt. 

'T7rBpoto[jcxt. 

KaTOiC[.LXi. 

KXxv[jixpiO[4,xt, c9ev 
Tx^xvr. KXaUjita- 
pic[^£vov XtyatTt 

TOV KXXiOVTX. 

Kr.xKO[/,xi. 
Aiico[/.at, 'lciiv. 
Asp/c^a/. 

'Avx0iK0[/.Xl. 

'T7roStx,D[xxt. 
U^o(rosKO[^xt, 

"LVVUVWJTAiKOflXi, 

'AvXKpiKCfXXI. UpOBKTt,KO[^Kt, 

Atikotixt. 

UspiOBpKO[,i,ai. 

Tv[*vo^e^KO[^xt. 

UpOCa SpKO[U,Xl. 

'\XxcrKO[A,xt. 
'E^iXourKC[A,xi. 

Mv9e<rKoi,i.xt. 
'E^ocpsirKO[Jt.xt. 
E7rxpe<rK0[/,xt. 
Av<rxps(rKO[j,xt. 

l.tTt<rKO[JMt. 

T eGvTjr KC[/Mt. 
A7roy,!y.vr,<rKC[xxt, 
' Aypri(rKO[^xt , 
Aeoi<TKO[Jcxt, 

AtOl<jKO[A,Ut, 

Xp7i'i<rK0[^ix. 
TsXi(rKC[^ut. 
KuTxXi<rKO[/.xt. 
AyptcrKO[j,ut. 

UsptQo(TKO[/.Ut. 

'A7rcQo<rKO[^ut, 
'E[j,[j,sQv(rKO[,(,ut. 

'T7TSp[,iS$V(rKC[iUt, 

Tuvv<rKO[j,ut. 
BtucrKO[ji,ut. 

AvU[Jl,Yi^VKO[/,Ut, 
MSTK[/A[l^XO[iUl. 

MsXc[Jut, 

MSTU[JI,sXO[.tUl. 

E.7ri[,t,sXo[jLut. 

'A[JL<pt7TsXD[JLXt. 

Ar,Xc[jt,ui. 
AstXo[Ji,xt. 

Evc<peiXo[A,ut. 

KSKXO[A.Ut, 

AXXo[jiMt. Aixvuox'AXo[iXt, 
UpoxvuZ(i,XXo[j.xt. 
E7rxvuaXAXc[ixt, 

T 7TXVxZuXX0[jl.Ut. 

E.[/^7ruou<ouXXo[f,xt. 
Upor7rupuQxXXo[/,ut, 

npoTiQciXXo[^ut. 

.\-jri7roo^uXXo[/,ui, 

'v.7:uyuXXo[^ut. 

KyxOuXXo[/Mt. 

loxXXo[ji.xt. 

1vocc'aXo[/.xi. 

KciJXAXC[(,Cil. 

AixXXo[j,ui. 
AvuXXd[j,ui. 
EvuXXo[j,ut. 
E(^ciXXcLt.ut. 

E7rxXXo[/,xt, lccv. 
dvTi Ti'E<ptx,XXo[/Mt. 

E.K7TuXX0[JCUt. 

T7TepuXXo[jLut, 

V.(TxXX0[JCUl, KUt 

E.i(ruXXc[iui. 
Upo(ruXXo[/,ui. 

A(puXXc[/.ut. 

V.(pxXXo[/ui. 

luvuvuTeXXo[j,ut. 

Msru^sXXo[j,ui. 

AviXXo[j.ui, 

I ^UVTiXXO[A.Ui. 

I OyKv7O'.0[/.ui. 
' 07TXo[/.at. 
\\yKvXo[/Xi. 
Bi:Xc[/.ui. 
AtuQiiXo[j.at. 

'.\[J.plVl[J.C[tXt. 
EKVt[XC[/Kt. Evvs[/0[iat. 
lvvve[io[^Kt. 

T7Tove[/o[/.ut. 
Upove[iO[cut. 
Ue^tops[jt.c[j.at, 
Kpe[/.o[j(.ut. 

E.[/[/,o[j.xt, o9ev ' E.[j,- 
[isrui. Elcrvy^. 

Avo[/,ut. 

AVTS7TtXa[JcQuV0[l,Ut. 

I,vvuvriXu[j.^civc[j,at. 

Ayxvo[j,ui. -:,. i 

EKXxv9uvo[j.ait "■'-■ 

Uvv(luvo[j,xi. 

A.ta7rvv9avo[jt,at, 

Avu7TVvQuvo[j,ai, 

EK7rvv9uvo[j,ut. 

A7roTrvv9uvo[j,ui. 
Uao7TvvSuvo[iUi. 

U^0(T7TVvSuVC[J,Ut, 

Aixt(r9uvo[j,xt. 
AvutcrSuvo[/ui. 
U^oxt(r9uvo[j.ut. 
E7TUi(rSui'D[xat, 

YVVS7TUI(TSuV0[J.Ut, 

Uuaui(rOuvo[iut. 
Kurx:(TSuvc[iut. 

A7TS-)(S(X,V0[/Ut. 

UsptXt[j,7ruvD[/.ut, 

T7rcXt[ji7Tavo[jt,xi. 

.\7ri]v9pxvD[/ut, 

TiyvDfj,ut, 

Aiuyiyvc[/ui, 

Uuaayiyvo[iui. 

lv[i7Taouyiyvo[j,ui, 

KuTuytyvc[j.ut. 

Meruytyvofjui, 

'E.fyiyvo[/xt, MAI. 

"ETTiyiyvofA.ou, 
Tleoiyiyvof4,ccit 
EKyiyvof^xi. 

ATroyiyjcficit. 
Upoytyvof^ou, 
Uootrytyvof^oii, 
T7royiyvof/,a,i, 1. 
'Bdivofixt. 
IlB^t7revof/.oit. 
Af^(pt7r£vofixi. 
Tocivofixi. 
Etooctvovcoci. 
Aiocf/,uooctvof^oct. 
Avoc(rsXyxtvofAXt. 
UocQxivofiCoct. 
?ci6utvofixt. 
EXedxtvof^xi, 
Ey.fji,ixtvof4.»i, 
Ett tfx,iXxivof4.at. 
KarxfA,xivofA,xt. 

EvtTllfJiXiVOfJCXi. 

ETrtfxxivcj/.xt. 
Jle^tfJi,xtvofx,xt. 
Efif/,xivof/,xt. 

ATTOfJCXtVOfJCXt. 

XTTeoBepfjt.xivofj.xt. 

""AVTIKVfJUxivOfJCXt. 
AVTtKUflXlVOfJ!,Xt. 
AlxXufMiVOfJCXt. 

'K.XTxKv fiKivofiai. 

A7roXufjcxtvof/.xt. 
Tloo(rXufJt.utvofjcxt, 

AvaiVOfji,xi. 

ATroivxtvofixt, MAI. 

TpU!p£pXiVOfjl,XI, 
OiT(ppXlVCf/,Xt, 

ATToa^ppxtvofJCXi, 
luvsuippaivofixt. 
AvTev(ppxivof/,xt, 
^uvreKTXivofjcxi, 

l\OUgXiV0f/,Xi. 
'^UVXUXtVOf/.OCt. 2. 
l.UVB7VtpXiV0f/,Xi. 

Ylepfpxivof^Xi. 

UxpSK(pXiVOfjl.Xt. 

X7np'pxtvofx.Ki, 

UpO(T(pXtVOf/XI. 
llK^XiVOf/Xl, 

Tivofixt, 

Atxytvof/xi. 

Uxpxytvofixt. 

KxTxytvof/,xi. 

MeTxytvof^xi. 

I.vfyivoficct., 

ETTtytVOftKt. 

Ueptyivofixi. 

Upo(T7reptyivofjt.xi. 

EKyivof/,xt. 

A7royivcfji,xt. 

TTroytvofjccit. 

Upoytvof/.ai. 

U^c(rytvof/xi. 

Teivofjcxt. 

E>cyeivofji.xi. 

Upo<rxvx;creivof/,xt, 

\\7TiKTiivOfJCXl. 

Ax'tkreiVOf/.xt. 
Upo(rreivofjcxt. 

'AvCiXptVCfJLOCi. 'l'UX0KplVOfj(.Xt. 
AvX7rCKptV0f4,Ut. 
^VVK7rOKpiVOfiOCt, 

Upo(ru7roKpivcf/,ui. 

AVTUTrOKQiVOfjbUt. 

T7rcK^ivof/.ui. 
j Kx9v7roKpivofj(.ai. 
AvQuTroK^ivofJCXt. 
AvvTrcKptvofixt, 

l.UVVTrOKptVCf/.XI. 

F.7reta-Kptvof/.xt, 
KxTX(rtvofjcxi. 

'VivCfJLXt, 

' Ovof/,xt, 

KxTOVOfJCXt. 

A^upvofzut. 
Urxpvof/Mi. 
AtxZuvofjcxt. 
KxrxXyuvofjcxt, 
^Ayxduvof/xt, 
Bpev9uvof/xi. 
Muvofjcxt. 

E^xfjcuvofjcxt, 

AvTXfjCUVCfJCXl. 

Avrt(refjcvvvofJcxi. 

T7rep(ref/.vvvcf^xt , 

Ma.opvvof/.ut. 

'E^uo^vvof/,ui. 

'Avopuvof/xi. 

Qef/.epuvof/.xi. 

Qe^f^e^uvof/.ut. 

EXXuf/,7rpuvcf/,xt. 
'X7re^Xaf/7rpvvof/Xi 
Kxrxdpx(rvvof/at, 
' A7ro^pK<rvyofj.xi, MAf. 

KuTa()a^(rvvci/,ai, 

UeptTTi^^uvof/xi. 

U^crTrr^yjjvoijcxi. 

A7rxvxir^uvof/,xt. 

E^raiTyjjvofjcui. 

T^reputcryjjvoi/.ui. 

Mocyuvof/at. 

Ooarofjcut. 

KxXx&ocfxxi. 

KofjcScou.at, 

i>U(rifyoofjCxt. 

Tcpyoofxxi. 

AiQ(>cf/,ai, ir. AtC- 

oeofixt, 'o9ev AtC- 

onfzeQa. 
?a<pxvidcofjcat. 
EfjC7rcooofjcai. 
XaXaCpcfJcai, 
'o^ocfixi. 
Atoc^ocfjcui. 
Euv(joofjcut. 
Atxi^eSutccf/ai. 
KxTxSeQxtoofjcui. 
A7rcyuioof/ui, 
UuXxicofiui. 
E7rKvuKe(puXaioof/,ui , 
Matoofixt. 
A7rcirrfiaicof.ixi. 
Tpatccf/.ai. 
MaTuicof/.ai, 
EKf/UTutccfjcat. 
Uu^ytoofjcui, itr. 

Uu^yteof/.xt, oSev 

Uv^yiiif/.e9K. 
'E^t^;cof/.ai. 99 W<ar, T>f.. Aox^. ^y. uhi~. *«;%. 251» AAI. 

KeiOOfxoi.1. 

'AiroTccuiiooi^cii. I . 
MsioxKiooi^xi. 

MS^Y^iy.iOOIJMt, 

TliXtoGyMt. 
TtcviooyMt. 
ATToyuviooijioit. 
^ePiooi/,oi.t. 

'AVTlSsPlOOf^Oit. 

'EvliPiOOfJLOt,!. 

rXoioo[ji,oii. 

XXOiOOfJLXi. 

luvojjioioofjixi. 2. 
''Ey.KX-t]oioo[/.xt. 

^XVTX(Ti00fJi,Xt. 

'A7rocrico[jt»i, 
'Evvwioofjiat. 
'Ff/,<pua-iao[/.xt, 
EvxvTioofjixt. 
QviooyMi. 

PuKOOIXKt. 

'e^x[/,Qoxkoo[jlxi. 
AeX^xKoo[yiXi, 

IVKOOfJiXI. 

lxXco[ji,xi. 

TiBTxXcO[Ji.XI. 

C>i&Xoo[/.oit. 
AitXoo[/xi. 
'r.K^etXoof/xi. 

'A!psp7rvXXco[/,xi. 
\\Trx<r"cXoo[/.xi. 
A[i'fi~/oXoo[jiXt. 
' AircKxvXoo[^xi. 

"ZxvXcouxi. 'K.cvovXoo[^xi. 

XXoo[/,xi. 

npiauoof/xi. 

Aif;[/,oo[/xt. 

Bpi[/oo[jixi, 

Aoxf^oofiXi. 

EKXo^f(.COf.lXI. 

'A7roXoxf^oo[/,xi. 

KidfJiOOfJiXi. 

'Epvdpooxvcof/.xi. 
'Hsxvoof/xi. 

'eSiOO[/.XI, KXi 

Ecvocuxi. 
ETricjvoofJiKi. 

K.T7IV00fiXt. 

A7roKTr,voo[JiXi. 

IVOO[/Xt. 

Tx?ypxiVOC[JiXt. 

^XVKTXtV0O[/.Xt. 

ZetvoofjiXi. 
Aioivoofjixi. 

npivoof/,xi. 

?lKVCOf/XI. 

AlXpiKVOO[/,Xi, 

AlXp'piKVOO[/Xi. 

'EKdx[jiVOOfi,XI. 

Ai[jivoo[/xi. 

lvV00f/,Xi. 

Tovoof/,xi. 
Tliox-xycof^xt, 
Ax-xyoofi,xi. 
?lxvco[/,xi. 

KxTXKBpXVOC[/XI. 

Aorocfjixi. 
'EK7rx7nrcof/xi, iTTTiCOfXXl. 

9iXi7r7rcc[/.xi. 
AixKxpTrootjMi. 

EKKXOTrOCiiXI. 

K.x-uyvv7roo[/xi. 
Aayupoo[/xi, 

Ec-x,apoo[/.xi, 

A7ii(rx,apoo[/,xi. 

■Xvxiopoof^ai, 
'E^av^poof/.ai. 
Asvcoocuxi. 

ATroasvccoofixi. 

E?aspoo[/Xi. 

If/spocfiai. 

iKTSOOOf/Xi. 

BoSpoofiat. 

EiiQo9poo[/xi, 

'E^xi^oc[/xt. 

'E^aiyii^ocf/ai. 

I,Tet^oo[/,ai. 

E7riyxvpoo[/xt. 

EKyavpoofiai. 
faQvpcof/Mi. 
napsKTrvpcofiai. 
KcKTvpocfJiai. 

EyKoicrv^ccfixi. 

UlTVpOOfJiXI. 

Tuspoofiai. 
EyKpiupoo[/ai. 
'E(r(Tcc[jiai. 
Tet(r<roo[jiai. 
.\7roKi(j(roofjiai. 
'T7rsp(fv(Tcof/.xi. 
'EK(pXsyfjiXToo[iat 
KXr^[,iaToo[/,at. MAI. 

TsX[/xToo[jiai, 
EK(r7rspf/.KTC0fiai. 

fbVfJiXTOCfAXt. 
ToVXTOOfjiXl. 

Qs(T(paTOOfjiai. 
TxXxKTOCfjiai. 
EfyxXxKTOofjiai, 

KpetTloof/,ai. 

'A7rOKiT]oOf/,XI. 

BoTpvocf/ai. 
O(ppvoofjixi. 
I.vvo(ppvcof/,xi. 
E^oppvcofixi. 
T7rspc(povccf/xi, 

KxTC(p^VCCfjiXI. 

I.Tax,voofjixi. '- '■'''- 
l.Tpc(pcofjiai. ■ ■■" • 
KsTTpcofjiai. ■ ■ ■'• 

AoyxpofJiai. 
Bog^^vxoofjiai. 
AiaCog-pvxco[jiai. 
'EK^ccoo[iai. 
' E7rc[j(.ai. 

E7ris7ro[/.ai, avTt ra 

F.pS7ro[/,xi. 
lvys7rc[jiUi. 
I\xps7ro[jixi. ' * 

Yv[ji7raps7ro[iXi. 

lvv6iaTps7ro[Jiai, 

T7roTps7rc[/ai. 

Eig-^S7ro[jiai. 

Kpsc(rr,7rcfiai. 

V.X7ro[jiai. 

E7risX7rofcai. 

'E^rifJiiTKTrSfJiTTDfJiXi, 12. niij-.. 'i,-. lib. i. c, 12. Euit. I 2. n>.a7. n>.«-. zir. 1003. MM. 

"KccOTTCiXCtl. 
1.-7T0llCii. 

' EiTTrcixxt. 
Ivvea-Troi^oct. 

F.ZlCTTOf/Ml. 

1'jvB7rtg7rofjixt, 

E^V7ro[/,oct. 
' AypoixDct. 
' V.y^lJiMi. 

Anyoofxcct. 
'E^sy^ofjccct. 

E^of/.cci. 

Avzpoftoct. 

ETTBCVi^OfiOCt, ICilV, 

ocvrt m ETTOcvei- 

^Of/.cct. 
Yuv&^of/,xi. 
Ert^ofjixt. 
ETrecofyCxi. 
Upocrspofcxi. 

AvTSpOflXl. 

^Uf/.Trxpxpspcfixt, 

AvTt(pspof/.xi. 
TlxpSK^pspofjcxt. 

Efi,:papofixt. 
TlxotpspofLXi. 

Avvoofjcxi. 

AtxrSKfJcxipofA,xt. 

T\jvrsxfcxipofA,xt. 

Avx(p6si^cfjcxt, 
nspicpdsipofixt, 

lUfJCTTS^lCpQsi^OfXXl. 

^EK(p&si^ofjcxi, 
Ei(r<p$sipoiiXi. MAI. 

nxpncr(p8sipofjcxi. 
Y]po(r(p8sipofJcxt. 

V.lf/„SipOIJCXI. 
Of/SipOfJCXt, 
ETTStpOfitXt, ICOV. XVTl 

ra 'ETre^ofjCXi, 

KtyKoofjCca, 

ETridopOfixi, 

ETrtopofjcxt. 

'ETrxv^ofjcat. 

Av^ofjcxi. 

'Avxcvpofjcxi, 

Oavpofcxi, 

ATroovpofjcxt, 

'ETro^vpofjcxt. 

JvVPOf/,XI. 

Kivupofjcxt. 
Aft^iKtm^of/xi. 
Mtvupofjcxi. 
'^u^Ofjcxi, 
Mxprvpofjcxi. 
AiXfjcxprvpofiXi, 
ETrtfJcocprvpoftxi, 
Avrtfixprupoftxi. 
Att ofjcxpruoofjcxi. 
U^ofjcocprupof/X!. 
OXo(pvpcfjcxi. 
AvoXecpvpofjcxt. 
luvoXc<pupof/Mi. 
A7roXo(pu'JOfjcat. 
E.7roXo(puoofcxi. 
n^ocrDXo(pupof/.xt. 

KxToXoCpUDOfjCXI. 

' E^crofjcxt. 
! Txvrx\x(TTCfjCxt. 
'l>^if/,a.(T(r.ofjcxt, MAr. 

l\x(T(TOfjCXl, 

®s(r(T0fjcxi, 

'Af/&Ti(T(rof/Mi, 'AicX. 
xvn TM Avx^r,(T- 
(TOfjcxt, odev 'Avs- 
S-zifxro. 

Upc(T7rr,(T(TcfjCXt, 

AS0i(T(TCf/Mt. 
A.t^t(T(TOfjCXt. 

AeiSi(T(TOfjCXt, 

^Si(T(TOfJCXt, 
SlXVSl(T(TOfCXI, 'Oc(p, 
MsrxVSl(T(TOf/MI, 

U.spiicr(TOfcxi, 
<I>xXtcr(TOf/.xi. 
KxreXi(T(TOfjcxi, luv, 
xvri m KxdsXtcr- 

(TOfJCXt. 
A7T07rXi(TCT0f/,Xi. 
Nt(T(T«fjCXI. 

Kxrxvi(T(TOf/.xt. 
MsrxviCTTOfxxt. 

Us^iViTTOf/.Xt. 

UOTlVLTCTOfjCXi. 

KxKO(TTDf(.ai. 

UoriOTCTOfjCXl. 

U00rt0CT(T0f/.Xt, 

Av(T(TOfJCXI, 

AVTCTOfJCXt. 

T,SsXv(T(TOfJCXt. 

XsXv(T(TOf/,XI. 

Avx^sXvcrcTouxi, 

XsXXu(T<TOfCXt. 
MODf/,U(T(TOfjCXl, 
AvUTTOfjCXl, 

r.TT trxvu(T(rof/.xi, MAr. 

K7;VV(T(T0fjCXI. 
r^<i(T(TOfjCXI. 

Urspu(T(Tofjcxi. 

V.KTrTepu(T(rofjcxi. 
A7ro7rrBpV(T(TOfjcxi, 

F,7riK0pV(T(T0f/.XI, 
AvTIKOOVCrCTOfiXl. 

Uort7rru<T(TOf/.xi. 

SuCTOfjCXI. 

Atx7rsrofjCxi. 
-uvdiX7rsrcfjcxi. I. 

AvxTrsTOfcxt. 

Ux^xTTsrofjcxi, 

Kxrx7rsrcccxi, 

ETrnrsrofjcxi. 
Us^iTrsrofjCXi. 

EKTrsrofjcxt. 

ATroTsrofJiXi. 

T^rs^Trsrofjcxi. 

F.nTTTirofixi. 

AXlTOfjCXI. 

Avrof/.xt. 

ATTxvrof.xi. 

TTrxvrofjcxt. 

Ux^XTTTOf/Xl. 

KxrocTTTOfcxi, \uv. 
(x,vri ra KxQcxTT- 

TOfJCXt. 

luvs(px7rrof/,xi. 

iKSTTrDfiXt. 

AtxTKSTrrcfixt. 

^uvdixTXS7rrouxi. 

Avx(TKS7rrofjCxi. 

KxrxcTzsTTrofjcxi, 

U^ozxrxcTKS7rrof/.xt. 

E7n(TKS7rrofjcxt. r. 0s«.T. 199. E E MAI. 

I.vvSTrKrKe-TrToy.oci. 
nsma-ATTTCfxui. 
' A-7ro(Tyci7tTOf/>cci. 
Ylocc-Ki^^TTOi^at. 
' AvaKXiTrrofjLCii. 
'ETJiK^^Trrcf^cct. 

Avr,oi-n:roix,a.i. 
' Avcc^^^^^ifjiTrTOf^oct , 

E^y^sfiTTTOi/.cci, 

AtO^TTTCLCCCI. 

nspio'/rrcuo!.i. 
EvoirToixxt. 
'ZwoTrrofioci. 

U.p007TrOtJLOCt. 

A-noirrofioct, 
E7roTrToy,oit. 
'TTroTrrouoLi. 

UKOOTrTCUOit. 

'T7r£po7rTOjj.ui. 

'E(TC7rTcy,oct, Koci 

Ei(ro7rTOf/.cct. 

UDO(ro7rTOj.ioci. 

ILaToTrTOfjcui. 

Ugoxccrc7rTOf/.cct. 

nooxccXu7rrcficct. 

lxaXv7rTovccct. 

'ETrtO^vTTrcLicii. 

'"(7ro&pV7rTOfA,oci. 

A.toc^iccXccrlCficct. 

' AvrixccTu\Xo!.r]ofJi.xi . 

t:'TIOpUTJCf.!,Cit, 

ne^id^ocTlof.icit. 
E7rt7r^cirjofj.xi, 
Mv(rciTJof/.cct. 

'E7riOIUT(X,TlofA,Cit, 

' AvTioiccruT]of.i,oct . 
^pvocricfAOit. MAT. 

Af^^v,-P,f:f:cu, 'A(o\. 

uvrt TH 'A^ci^YiT- 

TOfici;. 
Uooc!7rr,Tloficit. 
AediTJof.iui. 
Aii6i-r,cj/.cct. 

"¥uXiTiOf^OCi. 

ATroTrXtrjOf^iai. 
'TTTUtvirlofjCou. 

UoCQOClViT,0f^Cit, 

AiccKVCir;ofj,ut, 
' Orjof.tut. 
BliXv-flofJcui. 
\eXvTlofA.cit. 
AcopvTJofiut, Aco^. 

UVTi T'd Aupilf/.Cil. 

Ayuvofjcui, 

E.vuvuTruvofiui. 

IvvuvuTruvofycui. 

E7ruvu7ruvcf/.cii. 

Upoo-uvuTruvofAut. 

MsTU7ruvof/.ui. 

Ex7ruvof/.Kt. 

'AvciSiisf/.ai, 

'E^ciVCiGvcf.cxt. 

'T7rs^uvuSvof.iat, 

Y.vyxuTuOvofcxt. 

l.vvexovcf.cut. 

UpO(TCC7rSX0V0fiUl. 

'AvrevSuofiut, 
"Zvvci^roovofioit. 

'E7rU7TO0VCfJ(.DCt, 

UapuTToovcfjcai. 

UcccruTrDOVOfJcut. 

'AvTU7roOvofjcoct. 

Me6v7Toovof/.ui. 

UupncrSvofjcat, 

' AvT t7rpea-Qsvc[jccti. MAT, 

AXoysvcf/.ci;, 
'ATrcyeCcfiCii, 
U^cyivcf/cii, 
Apyeuof/.at, 
Uuva^yevofiut, 
XTCiSaosvcuxi. 
AeTraasvcuxi. 
Aufjc7ruQevofjcut, 
' AvutSs\)Cf/.ut. 
'T7rspuvuioevofiCtt, 
XxXxiSevofAui. 

E7TtOSVOf/.Ut. 

Upo(rooevofjtui. 
'E7rifjcrfievof/.ui. 
UpofjC'jj&evof/Mt. 
'E'^eci9svofiXi, 

As-£tSU0f.CXi, 

Mapuxisvofjcxt. 
AvrifJC£ipaxtevof/.cct. 
AoXisvof/at, 
^euvtevofjcat, 
Karaveavtevofjcat. 
Avai'ij7Tievo[Jcat. 
Ku9xpievof/xi. 
Kcf.cSaxsuof/xt. 
UxXXxxsvofixt. 
Mcipuxevof/ut. 
Atxfji.eipuxevoft,ui. 
Kopaxevofjcut. 
Tpxyixevof/.xi, 
'r.xxoQxXixivof/,at. 
EyxiXixevcf^at, 
KoXixeucfjtat. 
KcoXixevofiai, 
KccfjLixevofJcai, 
Aypoixevofjcui, 
Mepixsvofjcui. 

'LWCjl^tKiVOfJCUt. MAI, 

Mv(jiy.--^c.i/,ai. 

T^af/.f/MriKsVCfjCKif, 

'bopTiKevof/.ai. 

A^e(rxevof.tai. 

E^x!>S(rxsvof/,ai, 
AiXK'<',ovxsuof.tai, 

E7rix'/jcvxevofjtai, 
U^c(rx'/iDVXsvof/,ut, 
UeOxXsuofjtui. 
KoGxXevofJcou. 

ATTSiooxaXeuofxai.. 

Ez,aXevoiJtat. 

A7ruXevof/.at,. 

T7rxXevofjtat. 
AixxsXsvofxat, 

AvTt7rupuxsXsvof/,ocii 
UaDeyxeXevof/.ai.. 

T7roxeXsvof/.ai. 

EvrDU7reXevofiui. 
Au']/tXsvof/.ut. 

E7riOx-liiXevofiut.- 
'Evou^iiXsvof.tut, 
' Avu(TxivSvXevofjcat. 

EvXevof/,xi, 

AtaQisXevofjtat. 

Uupu^aXevofJtai. 

Mera^'dXsvcftau 

QuXxf/.eucf/.ai. ■ 

Aoifjtsvofixi. 

EupfjtiVOfJtXt. 
KUTXViVOfJCXI. 

T7rsp'/;(pavivof/.ai. 
Ax^avsvofiat. 
Uxp9svivcf.iai. 
' E7rih(rf/,svsvofjtxt. 

KXx-V^TXUX^^ViVCfJtUI. 

'OlVEUCflXI. 

OpVfjtVSUOfiUt, KfAr. 

'ETTcivxXa^oveuof^ai. 
''E7rcc\oi^ovBuc[/,x(. 

KxTxXx^ovsuojzxi. 

Tpov6ovBUO[zxi. 

'ETTiyciv^uviuou.xi. 

TOI&CilV£VO[Jl,CCl. 

1ivdx^msvo[^oci. 

'EipUVBVO[lKl. 

Y.xTMuvao[jt.xt. 

MMpo7rpi7rsuo[j.Xi. 

KxK0TpO7TBUO[A.ai. 
'Avd^WTTlUOfiUt. 

(J>iXxv6pai7riVG[jt,xt. 
'A-Trxu^^coTrsvcf^xu 

1.0^XpiU0[JCXt, 
l.KIVCXOiV0[^Xt. 

KoXx&^svo[yixt. 

Tl£o7rs^euo[x,xi. 

Kxrx7rs^TTS^suo[Jc.xi. 

ncpsuo[4,xi. 

Tlxpx7ropsuo[x,xt. 

Kxtxtto^svo^jOxi. 

'M.STOC7TCpSV0[A.Xl, 

E7ri7ro^svo[jLxi. 
Ilspt7ropsvo[x,xt. 
'AvTnropsuo[,cxt. 
'EK7ro^suo[A,xi. 
AtsK7ro^suo[,eMt. 
E[jC7ropsuo[xxi. 
Tlx^S[(,7ro^suo[ixt. 
Ei(rs[A,7ropsuoi(,oit, 

l,U[l7rO^BVO[M)it. 

A7ro7ro^BVO[ji,xt. 
Et(T7ropsvo[jLxt. 
l.vvBi(r7ropBuo[/,xt, 

I. Ar,fi. ■nrff. ' [•'.07rrpBuc[A.xi. 

QxcpBUO[JLXt, 
' .\6v0BU0[^Xt. 
Y.hXv^BUCfJLXt. 1. 
l'}.tiT-/^OSU0[jl.Xl. 

1 luj:i:tuXxKrct>psua- 

[A.XI. 

nxox<ppuKru)pBuo[x,xt. 

!^lX<TSUO[JOXt^ 'o^BV. 

Ais(T(ruro, 

T7rccrivo[*.ut. 
}AsTxcr(rsu-^[A,xt, 

i'.yKicr(rBuo[A,xt, 
'E7rt(rirsvo[AXt, 

Ocr^rsvofixi, 

'Ev^U^XTBUO[A,Xt, 

AtX7rpxy[ji,XTSU0[A,xi. 

KxTXTr^xy^Lxrsuo- 

[A.Xt. 

^V[/.7rpay[jiXTSuo[jt.xt. 
' AKoxrsuo[A.xt. 

'E7riTSaXTSU0[jLXt. 
T\^O(7TB^UrSU0[jLXl, 

Qr,^XTSuo[yLxt, 

'EyK^XTBUOfJLXl. 

OiKsrBV0[juxt. 

Avxi(r9'/irsuo[jLXt. 

Atx7roXtrsuo[y,xt. 

KxTX7roXtTSUO[JLXt. 

AvTt7roXirBvo[jLXt. 
T7ro7roXtrsvo[zxt. 
'^BxvirBVO[jLxt. 
Mxvrsvo[4,oci. 
AiX[jt,xvrsuo[jLXi. 
Kxrx[jLxvrsuo[jLxi. 

fBV^C[yiXVrSi:C[iXI. TlpOf^XVTBUOfJLXt. 

Txs-po[jLXvrsuo[jLat. 

TlsvryiKovrBuo[iXt. 

Ar!U0TSV0[jLXi. 

i^iXods(r7roTsvo[,Lxt. 

Kou7rrBU0[txt. 

1tbuo[jLxi. 2. 

A7rXYi^suo[jLXt. 

Xp'/i^BUO[i«t. 

KxrxriOTft^BuoyMi, 
Tlsvr'/!Kog-suo[ixi, 

QpXTjSUO[A,Xt, 

'Ot]buo[a.x/, 
Tpvrjsucfixt, 
.\crojTsvouxt. 

' AVTI0X,SU0[.LXi. 

Bci'[t.cXo^svcf.LXi. 

KXTXKD[i^.SVO[jLXt. 

Bptv§vc[ixt. 
'e^xvxXuu[ixi. 
.\yXvo[JLXt, 

TXVVO[jLXI. 

'EK7rBTXVVV0[jLXt, 
'iVVVOtJLXt. 

TlpoxvxKpi:o[jLXi. 
'Attxk^mc^jlxi. 
'E(rtd^vo[jLxi. 
Avx[xripvc[/,xt, 
'EK[ir,ovo[jLxt, 

'O^U0[A.Xt. 

' .\vc:pvoLcxi. 

AtX<TVO[jLXI. 

E7ricrvc[jLxt. 
TlapxKxrxoruoLLXi, 
Mbtx<Puo[jlxi. t<pV0[JLXt. MAI. 

n.Bpt(pV0fjLXt. 

'T.VB[JL(pVD[jLXl. 
Hx^Sft^pvO^JLXl, 

T^roipuofixi. 

Avrt7rxpxypx(po[jLXi. 

Ivvx7roypc6tpo[A,xt. 

MS[t.<pC[jLXt. 
Aia[A,B[jL(pO[jLXl. 

Kxrx[jLS[jL(po[ji,xi. 

E7ri[j,S[jt(po[ixi. 

AvTt[y.S[^<pO[JLXt. 
' .\7rC[jLS[A,pOL(,Xl.- 

'EKrv<pc[/,xt. 

' ASpix^o[/,xt, 

Mxy^o[Lxi. 

Atx[A,x;^o[jLx:. 

'.\VX[/.X^O[jLXi. 
KxTX[jLX^O[jLXt. 

Avrt[jix-xp[jLxt. 
lv[/.[A.xxo[/.xt. 

' .\7rO[jLXXO[jLXi. 
npC[ZXX,0[jLXt. 
T7rSp[jLXX0LlXi. 
ri^0(T[CXXC[JLXi. 

Asxc[j.xi. 

AtXOBXO[jLXt. 

'.\vxdsxo[jLxt, 
rixoxosxo[JLxi, 

KXTXOBXO[A,Xi, 

'E7rtysxc[A.xi. 
'AvridBxo[A.xi. 
noTidsxo[jLXt, Aup, 

cx.vr) ra TlpocrSe' 

XCf^oct' 

'EK$SXO[jLXt. 
XVVSK^ SXO[A.Xl, =oc 'A?./|. c-ji9. I 2."Oijrr^.\\.e! S<il- MAI. 

'T7ro^f)(PfJi,ati. 
'Eiroexof^xi, Arj. Kcct 
'luviK. dvTi TH 

'Ei(Tyi)(py.ut. 

'ETTsuro s^c^xi. 

Tl0ioBiO-0B^0fA,Xl. 
TJpOCOBXCjJ.OCI. 

'Avsxoy-eii- 

n^osviyy^A.xi. 

Aiav7i^of/Mi. 

'Avxv7j^C[A,ai. 

TlxauvTjy^ofiKi. 

2Ujtt77a^«vij%0|tta( . 

'E7riv/j^o[^ai, 

ne^ivTixof^xi, 

'AvTivrj^oftai. 

'Ey.vyixci.ccti. 

'ATfOvriXOf.utt. 

'tTnovYiXOf^xi. 

Tlco^rv/ixofji.xi. 

TAIXOfA.XL. 

'Oixof^xi. 
'E.roixoy..cii. 

'ATTOIXCf.tXi, 

'E7roixof.cxi. 
Tlxooixofiui. 

KxTOIXOfiXt. 

Weroix^l^xi. 
A^oX^l^xi, cdiv KfAr. 

'El-XpXOfj!.Xl. 

TlpoevapxofJi-oc.:, 

ATTXOXCCCCi. 

' Epx^f^"^'' 

Ueiepxofy-xi. 

Aisrjxof^ai. 

npoa^otsoxcuxi. 

U.s^is^X°f-'-^^' 

'r.zTTspiepx^f^xi. 

Avs^X^y-'^'' 

'ETravspxof^xi. 

luvecxofMict. 

'E.Psoxof^ou. 

UacsPspxofJCKi. 

^isfsijxof^cci. 

Upooisrepxofiai. 

^vvs^eoxcfycxi. 

'ETrels^X^^fLut. 

TTTSOXOfCCU. 
UKpSOXOfJCXI. 

' Av-nrxpspxof^xi: 
'Easpxofycxt, 'AtJ. 
'lav. avTi Tis 
'Et(rs^X°l^'oii. 
l.vvit<re'^X°!-^oc.i. 
Uoos:-spxofA.xi. 
'ETriicrspxof^xi. 
T7ret<rs^XOI^-oci. 
Uupa(rsoxof/.xi. 

'AvTStTSpXOfjCCCi. 

UoC(TSpXOf*-XI. 

llXTSOXOf^Xt, 

lvyzxTS^Xoi^<^'' 

'WSTtpXOfJCXI. 

' Avrit.csTepxof('Xi 
Zvf.:fciTe^X^fj.xi. MeTafiTTiirxofJtcc:, 

'Ttt la-xofsixi. 

RaTKTxofiXi. I. 

'Evxof^xi. 

'Evsvxofjcxi. 

Ivvevxof/.-xi. 

U^osvxof^xi. 

' A7revxofJcai. 

'E7rsvxof/.ai, 

'r^rs^svxofiai. 

Uoc(revxof^ai. 

KxTevxof^xi. 

npo(rzaTevxofJi.xi. 

MSTSVXOf^XI, 

UspiTevxofjcxt, cysv 

nspiTeTVXTO. 
Us^iS^vXOf.cui. 
Mciixof^xi. 
Mvcoaf.ixi. 
E7ri^'^oiofjcui. 
Nevfjcxi. 
KXi E.aTUvevfzai. 

Ba(revf.cui, Au^, ccvti 

Tis Bvjcof/.xi. 
KeiCBUf.cui, Af.,'3. avTi 

Tis Ket(rof/.xi. 
Au^Vfjcui, 
'E7riXxcuf.cai, 
'AvTiXa^vfjcxi. 
'oXt^vfx,xi. 
'ilvvxTroXXuf/.cit. 
Y.vft.7rxaa7roXXvfi.ai, 
AvTX7roXXufJcai. 
"A%AU(M,a<, 'c^ev 

' AxxUf/,evoq. 
Tuvvfjcui. ArAI. 

Tavvfj.xi. 

' AyvufLui. 

EKTrXryvufixi, 

E7riKaTu'^'^vfyvvfjcXi . 

Otyvvfjcui. 

Evu7rcfjcopyvUfx,xt. 

KaTUCuivufjcxi. 

Ue^iaivufjcui. 

A7roy.uivvfJcui. 

Epaivuf.cai. 

A7rouivvfA,at. 

ETruivUfiui. 

Uapaivvfjcai. 

Uu^S7rtoeiy.iVf/,ui. 

Uu^iV^SiiCVVfJCXI. 

IvvsvSBivvfjcai. 

AvTevostKvufJCUi. 
Tavvuccut. 

E^riyuvvufiut. 
Aavvvfiui, 
'EyKXTU^r&sviVfiUi. 
Bosvvvfiai. 
Uerrvufjcut. 
'Ef.c7rvvf.cx1. 

1 .\pVVf,CUl, 

' A7rx^vvf.cxi. 

nTapvvf.cui. 

E7rt7rTxpvufjcat. 

'E^rtQopvvfJcat. 
(' .\xvufjcxi. 
■ \sxvufxxi. 
I ' AvxKaXiv^iifjcxt, 
I Ay.ciif/.ai. 
' Kpiif.cai. 
'. KaSiS^ufjcai. 
\ 'VyxxSic^vf^aiL. 'lA. l. 233. HAI. 


lAr. 


TAl. 


TAI. 


'l-.:ndpv[^xi. 


ATTxXolrxi, Axy,, 


'OTTOpACiTXt, ToT; 


Kx^igxTXA. 


Tla^lS^^vi^cn. 


xvTi Tn '0[,tc<rxi, 


Ko'/;(r. KXi Sw-t. 


'.\T\xTxt. 


"E^Vf^Xl, UOITIT. «.VTt 


\\SrArxt. 


?oyxx(rxi. 


lxTjXTX\. 


ra 'E^uofzxi. 


'a£o«i'. 


' A[xxo(>:(rxi. 


.^-TTO^eTXt. 


"E(r<rv[^xt, dvr) ra 


Ay^oxi, xvTi T» 


' Avx6o(x,<rxt. 


'A(peTxi. 


iBcrvi^xt. 


' Avx-)(Oxt. 


Avxx.:joTxTxi. 


'v.voexiTxt. 


^Emca-vuMt. 


Ux7. 


'Aecrai. 


ArjTxi. 


'A-Troolufj.xi. 


ATra», UotriT. kvt\ 


Tx[ie(rxt, 


AyviriTxt. 


U£V^U[/,Xt, XVTi T» 


ra 'a-tto. 


'Avxy,r,<rxi. 


'A7roTi[/,r,TXi. 


Ue7r£^x-u[ixt. 


AyxTxi, 


'AvxAr,(rxi. 


TevrjTxi. 


N«/. 


BnKXTrxt. 


Apx7rr,irx:, To7g 


TevvriTxi. 


A[ivcxvxt. 


UXTTXI. 


Yior}(r. UxTr,<rxi. 


Vlcovvr,Txi, 01. 


'AoTTXVXt. 


^ AirxiTxi. 


l)xye'i'<rat. 


Atxnxtor,TXi, AtJ. 


FTJOXVXt, KVTl T\i 


' ATtirxTrxi. 


AxTreo<rxi, oi. 


KXi 'luv, XVTi T 


Tvi^x7xt. 


'IttttxttxI. 


Ko^<rxi, xvTi ra 


AtrioTiTxi. 


'lX[/,SVXt. 


YVTXTTxt. 


\.e~^xi. 


'AXufriTXt. 


KXxio[4,svou. 


' AXq^tToaK.mxt. 


Br,r<rxi, 


TxTtxi. 


'AXxKKO[j<,evxt. 


'TtTXI, UOtVjT. XVTi 


Kpo<r(rxt. 


EpyeTrxi. 


'Ay/]Xc[,cevxi. 


TH 'Ttto. 


Kpu(r(rx{. 


'ETrf^xXicTTXt, 01. 


'A()r,vxt. 


Ko[^[,e.xpxt, ToT^ M«;«. 


'Apytvacr^rxi. 


'AcrKtTxi. 


''AFyoTrrjVxi. 


Kx^tSeg. 


'Apyevis(rxi. 


A[,c7rv)CiTxi. 


Av(r[;t,xivxi. 


Uxpxt. 


'E[A,&pvrxi. 


'lcroToXTTxt. 


A-xxtvxt, 


Anrxpxi, xt. 


'Avxi^couG-xt. 


MvXtrxt. 


PmtocTvui. 


''Ayf«';^ 


" AxTXt. 


A[lXViTXt. 


' AyytxXtvxt. 


'AvTevi6^Ki. 


AxTXt. 


ToiTxt. 


' Ay)r/igtvxi. 


'0(7Vl[/i^Xt. 


' AZpO^XTXt. 


'Av;[zokoTtxi. 


' AyXugtvxi. 


"a^xi. 


' AtCpiTO^XTXt. 


AeiptTxi, ToTg 'uXe'. 


'Eytvxt, xt. 


'EvooOpxt. 


'Ayccvt^xTxi, 'luv. 


^Tpadot. 


'Aipxvvxt. 


'Akoooxi. 


XVTi T» 'HyuvKT- 


BopCcptTXt. 


'Akovxi. 


'ApOTpXt. 


[isvot eicrtv. 


'Ap[x,xtTtxi. 


Y^^-avxt. 


Tv^xt. 


BXHZTXI. 


BcCKTXt. 


'a^tvvxi. 


'Evpoii, xt. 


'AvSp^ciTxi. 


'aX(xktxi. 


"iXvxi. 


TeZ^xi. 


KxTxt, Uoir,T, txi-] 


B^evTXi. 


'A[4,[t,tx^xi. 


Tr^i^^xt. 


TH KxTX, 


Be^ex-jvTXi. 


'A[j.[^xPxt. 


Teiu^ca. 


TxXxTxi. 


'F.KdOTXI. 


B^a.Pxi. 


AtatroM. 


' AVTXp(X,TXl. 


'A[,c(pi7r7roTo^oTXi. 


'A[x,t^xt. 


BxXxirxi. 


' Ayxye^xTxt. 


BxTTTXt. 


' A[ji,xuiPxi. 


A(pXx(rx(, 


TxTxl. 
F F 


PVTTTrtXTrTXl. jo6 EI. EI. ruoyccprcit. i 


'AvrccTuyi. 


U.u[JC7TXrfieL 


'AutcXeIe/. 


'AycccoTTSOTcet. j 


'Eviuii. 


'AxoXis6sT. 


'Avto^I.ou. 
'nSi'. 


'A[A.oyki. 


TlsT. 


\\xeg-cii. 


Tr^/. 


\\tsl. 


'ETrei, 


\h&o>.r,ca.i. 


Uuf^TrxiZi. 3« 


'EksT. 


U^s-rret. 


' AiJiCcloycDXigccL 


Nu^<j/. 


Ku9{xst. 


' Ays^CiTTsT, 


\\yu9o6ociiA,ovi^ou. I. 


'06i. 


Tlpo(rriK£i, 


'Aku^si, 


Tv[/.vo(ro$is-oci. 


Tcica-oi. 


Tlui/OiKSi. 


'A(pu^Si. 


^vX>.iX'>^:. 2. 


Tcc-oa-^i. 


'Evx^xsT. 


"Ay^et. 


A^oXvg-cci, 


'pJL 


KUTU^KST, 


'Ay.S([^s^sL 


Bpvg-at. 


'Et. 


MeXet. 


'ATTSpei. 


KccTcc^og-cci. 


"Ei. 


'A[/.eXst. 


KuQuTTSOSt. 


TocTlccl. 


'Ei. 


MsTU[/.eXa, 


'na-TTS^st. 


\\^CTJCCI. 


"Ar!. 


'EKTTsXet, 


Aiucps^et, 


V.pVTiCCi. 


'Ali. 


'AvuvXst, 


'AdopSi. 


BXccvrai. 


'FcTUSi. 


'Al^aXsl. 


'na-et. 


Qxcry.evTcci. 


'Et/7USi. 


'AavXsl, 


'Aysocoo-a-ei. 


AXVTCCI. 


'A6u[A.&St. 


\\0[Ji.eaXsl. 


' AvTO[/.uTei. 


Tu^^Tcci, TCig Aocy.. 


A£r. 


Tluv^iij[jt.et, 


'Avutsi, 


locoacT. 


KuTuozT. 


Kotyo^iO[jLSi, 


'A[/.(plSTSi. 


BuXiUlTXI. 


'A-TTih.. 


'AvUi[A.St. 


'AK[i7]TSl. 


^UZTVXUTXl. 


'Ey^sT. 


'Avo}VV[A.et, 


'Akivtitsi. • 


Kcx,y.vcci, li. 


'Airirovdu. 


'AVU[ASI, 


'A^evuKTSi. 


Koy.vcii, ci. 


'AttoosT. 


KuQum^uvei. 


'AvOIKTSi. 


Ovcii. 


n^o(Tos7. 


'aa-Trs^uvst, 


'Aa-Kucdu[iVKTtt. 


Aypacci, ct. 


'A(r-7r-<sdii. 


'na-uvsi. 


'AK'/iovKTet. 


MtX(pcci. 


nuKTvSsi. 


'a6^'/1vsi. 


' Avoi[ji,(aKTei.. 


TcC[JL(pCCl. 


nu^rtrvSet. 


Trivst. 


'AXtsT. 


'Ayui. 


'ATrooest. 


TluvSoiVSi, 


' AKU[A,UVTSi. 


Bccxxui. 


'A6est\ 


Nij7ro;y5<. 


'Avtosvtsi. 


l^iCTUpyut. 


Tvjveet. 


'Oiovel. 


'Avoo[A,OTei. 


ACfuXyUi. 


' ATTo-xei^-uiet. 


"e|«, 'At]. ccvt\ t5 


'AKC[iiU^Si, 


'ATDi^i. 


'OXof^i^sl. 


"E.Pi6i. AuK. uvt\ 


'AysXug-si. 


Vt,£/. 


'A[/.x6si, 


t5 "eI^-. 


'Ayxv^iT^^et, roTg 1. Lat. parcc bibcntes, 1 nas intorim cfTutiant. 

2, An vero f'.(^.;-).t,y^\ru.\; quales Hefychio funt 3. Lat. cum omnibus liberis; ap. Dion. 
larvis obfcoenis pcrfonati, ut cantilenas obfcce- I AI. 107 Kf'»;(7. l\]srccj/,i- 


\t^<ToSl. 


'OiA-^pKKOfCSXl. 


AvciK0iS'/lfXI, 'oSiv 


XSTXI. 


Wsa-a-oSi. 


'o.vifzsXi. 


'AvCiKOcStlfZKl. 


' Av(xi[/,urBi. 


ToSt. 


\\7rof/.iXi. 


noipccKa.S',if/,i, cSev 


Kyivh-et, roii K^ojo". 


"EztoSi. 


'TcoofcsXi. 


UccpoiKccS7}f/.cii. 


'lks:. 


V[a.VToSi. 


\\soofj.iXi. 


'EyKciSTifci, 'oSsv 


Uaf4,\^'/I^Si. 


'AvtoSi. 


&aXoca'<ToiisXi. 


'E.yKccSrifiOii. 


'A^x^Si, 


KciTa.VTcSt. 


'oPuf^sXi. 


UcipsyKCiSyifci, 'cSsv 


TuX^. 


' Attxvtoc-xoSi. 


Isa-sXt. 


UoipsyK<x.S'/ifj(.ai. 


TST^0!.5-0lXSt. 


'F.xacccxoSt. 


'AtxXXi. 


IvyKccSrifu, 'oSsv 


MsTccgofxsl. 


' AyxoSi, 


i-vXXi. 


IvyKoiSiiifioii. 


J?'f "'%"'• ^ 


'\-:,,(ji.^ 


'Hf,ct, oSiv 'Hf/.aci. 


E-TriKoiSrjfu.t, 'oSsv 


' AuTomxsi. 


'AfucrSt. 


Hw<, 'AtJ. civTi rS 


'E'7TIKCiSrif(.0!.l. 


'Auto^/si. 


"u.x-oa-Ot. 


(t'i",fj.i. 


nsciKccSrifjt.1, 'oSev 


'AvciQ»6i. 


"Evtoo-Si. 


' A7lfA.l, 


US^IK^S'/Jfl0il. 


"idt. 


"AvSi. 


Acc'/;Lti, 'oSsv ,\<x'^fiC(i. 


'AvriK<x.8'/ifM, 'oSsv 


KsTdt. 


'EfyvSi. 


i\lOiV,ftt. 


^AvTniciS'^f4.oii. 


'ficslOt. 


'AfLOxSi. 


B^f/,1. 


'ATTOKcx.Srif/.t, 'oSsv 


"o9t. 


'l^ZSt. 


BiS'/;fii. 


'ATTOKizSi^fia.i. 


"eM. 


'ETTCiVCilSt. 


' Avcc^i^rifji,t, 'iSsv 


'Tttokix.S-^ijj, 'oSiv 


'ACvaodt. 


'EKocrsauSt. 


'AvocZ'/lfA.svoci. 


TTroKCiSrjfcui. 


Koptv9oSi. 


'EtspojSi. 


Upoa'avccQtQ'/]u,i. 


U^OK<x.Sv,fA.i, 'oSsv 


N«ofo. , 


RcTspuSi. 


\l£TCi^tC'/!f/.t. 


UpOKCiSxf/.Xl. 


'dJSi. 


'AfJ.tOTS^uSl. 


'ETrt^i^i^Lit. 


Upoa^KaSr^fu, 'oSsv 


'o/oSt. 


'Aii. 


AfUpiSiSrjf/.t. 


npoa'Ka.Si'if(,ai. 


"OiKoSt. 


> . 1 


Zb',;p, 'oSsv"Ea-Qi^v. 


TiSvf/ii. 


TtjXoSi. 


AT,Sa,Kt. 


'r7re^ccy'/jfA,t, 'oSsv 


AixriSrifxi. 


"aXXoSi. 


noKXccx,i. 


TTTS^xyrifxcct. 


'ETriSiariSriUi. 


Ajj(,oSl, TtTOl 


'o<Ta,y.t, xoii '0(r<ruKt. 


Si^Tjf/^t. 


'AvaTiS'/ifx,i. 


'Af^oSl. 


TnTCiKI. 


"v.io'.ifji,t. 


'ETTavariSrifJti. 


Myi^ocf^oSi. 


UXas-ocm. 


Tcid'/;f(,t, oiVTi Tis 


U^oa-avariS-iif/i. 


'Ov^ccf^oSt. 


Kixi. 


'Eyco eioijjtt;. 


UupxrtSrifii. 


'OvpocvoSi. 


Uocvoim. 


L^iadrifjct, Aup, ccvTi 


AvmroipoiriSrif/.i. 


UoSi. 


'Ayuvi^iKi. 


rS 


Efi7rapaTiS'/if/,i. 


UoSi. 


'CVKi. 


Ai^'/!t(,i. 


KaTCiTiSy]fu. 


"OVTfoSt. 


Ua,Xt. 


'E-7riSi^'^f/.i. 


EyKaTariSrjf/t. 


'Ay^oSt. 


MsXi. 


<l>vc^'/fii, oSsv ^v^ocvcci. 


Ua^aKOirariSrif/!. 


Kyi^oSt. 


PoSof/,sXi. 


KcMyifj(,i, 'oSsv K<x.S'/i- 


IvyKccTariSrifyd. 


'ATTOTT^oSt. 


'EXciiof^sXt. 


f.(,CCI. 


EvtKCiroi,TiSr,fu. loS mir. ncx<TKCirccTi5'/;fit. 


UeSlr.ut. 


'f|=?;iVu;. 


'E7T0iV0iK0e[JiCt[lCCt. 


U£TaTi9r,in, 


At'i'/;[/i. 


'EtiTepi'/;c<,i. 


'E.7riKoeur,[.ii, 'oSev 


"'ETriTiSrfii. 


Kt'/;[^i, 'o9iv KixtrSxi. 


'r(piv;[j(,i . 


'E7TiKoei.io;[jioti. 


Z'jy£OTr«y'/;,(*«. 


Avi'/;[jLt. 


K.ocStipi'/;[/i. 


'EKK^e[ji;;y,i, 'cSev 


'AvreiriTiS'^14.1. 


\lxvi'/;[/.i. 


Niy.y,[ft. I. 


'Ey.Kr/euoiiiCii. 


UsoiTiSv!yj. 


'ETTCiViVlf/.t. 


" fiX'fi[.(.i. 


' A7roK^e[ji-fl[jit, 'cSev 


Tufj,7rcptTi6i/;y.,i. 


'T:t«i/<W<. 


'A\cck'f,[/i. 


'ATTOKoe^jiOitiut. 


'AvTiTtSr^tii. 


'£.%'• 


'lX'fi[jii. 


'Avr[it. 


'A>j.:pjTi6i^y.i. 


I.uvi'/;[4,i. 


■Zy.7.r,[A.t. 


' Ayccvfiii.i, 'cC'iv 'Aycc 


\yyiSri[A.i. 


'E?/r^«<. 


K.aTciTy.X'/;[/t. 


vrixai. 


Atey,riSY,iy(,i. 


AtePiri[/,t. 


'A7r5<r«:X'.;M.(. 


Ki%7;yj. ■■ .. 


UpoeKriS'fiy.t. 


Ucioe^i'fi[A.i. 


UcOTKXri.ll. 


'E7Tiy.ir,-fui. 


'AVT£KriS'/}y.t. 


U^oir,[it. 


UXr,ut. 


Us^tKih'fi[/t, 'oSev 


'Evri9'y:yi. 


K.ccrcc7Todi'r.[A.:. 


Ui7TXr,[Lt. 


Uep'.y.idvx[jiOit, 


nxaevTtGiiiix,t. 


'E'7Tt'7r^di'/iJi.t. 


K.ciroi7ri7rX'fi[it. 


'A7roKic-^'f.[jit. 


lvvriS'>;y.t . 


'A7roTpoiij|«;. 


'E.K7ri7rX'/;[j(.t. 


I.Kiov '/;[/!. 


E7rt(rvvTtS'fiyt. 


Ucioi'/;[/.i. 


'E[/.7ri7rX'/,[ii. 


Atx(TKiCvr[/,t. 


Upotrvvrid'rj[A,t. 


'E[/'7rct^i-/;v(.i. 


Steu7ri7rXr;[j(.t. 


'Avx(TKiovr[jit, 'oSev 


'A^TroTtS'/!^,!. 


n^Ajp. 


'r7re^e[/7ri7TX'f,L(.i. 


'Avx(Ty.iovx[jiXt. 


'Eva.'77ori()'f,y.i. 


'EK7r^i'/;[/i, cSev 


''E[ji7rXri[/.i. 


KxTX(Ty.io'jr,u,i. 


'rTrortS'/!f.(.t. 


'Ex7r^icc[/oci. 


Ui[^7TX'fi[.(,l. 


' A7T:7y.ih'f,[/.t, 'cSev 


U^o'J7roTiS'/}i/.t. 


lV[/7r^i'/:[/i, oSev 


'Avcc7Ti[A.7rXr;[/i, 


'A7TC0"/ii0VX[/,XI. 


UpOTiS'/iy,l. 


Iv[i7rpi0i[y(.xi. 


¥,KT0i7Tt[j(.7rXri[/.t. 


"Atvr,[/.t. 


'r7r£^TiSr;[/.t. 


' A7707r^i'/;[ii, 'oSev 


'Ey.7Ti[^7TX-/;[/(.i. 


UeiV'/i[jit. 


'Et(rTiSr;[.t.i. 


'A-7ro7rpicc[cxi. 


'V.[A.7Ti[Ji7TX'f,[J(.t. 


'Ovivr,[/t. 


Uoo(TTiSr,yt. 


'E.t(ri/'/;[.it, 


'A7rc7Ti[x.7TX'/;[y.i. 


'A7roviv'/;[/.i. 


UevS',;i^i. 


Uco(ri'^[/.t. 


'r7T07Ti[t.7TX'fi[Jit. 


Kvr;[/t. 


"ir^;. 


'A(pi\u,. 


' r7Teo7ri[j(.7TX'f,[jLt. 


U^o<T7riXvr,[/.i, 'oSev 


Aixi'rij.1. 


1 Atct<pi'/,[jt,i, 


TXr,[ii. 


UoOT7TiXvX[/Xt. 


Ai'-/;w<j cSev Xiei^a.1. 


1 'Evxipi'/;[/.t. 


AicirXr;[jit. 


Ax[/v'f,[jit. 


'Etr[ii. 


\ E^oiS>i'>;[ci. 


' AvccTX'/;[/t. 


Kxrxdx[jiV'f,[/t, 'oSev 


el'/![^i. 


[ 'E'Troi.<pir,[it. 


'E7TiTX-f,[Lt. 


KxTxSx[ji.VX[/Xt, 


Ka5iVi. 


\ Uocpcc<pi'f,[/t. 


'r7T0TXr,[/t. 


'r7roociuvr;[/t. cSev 


UciCXKx9i'/j[/.l. 


' Ei(Tx(pir,[/t. 


Koe[ji'/i[.(,t, 'cGev Kpe- 


'r7Tooci.[/vxi/.xi. 


E'-/::.x9i'/;[ii. 


1 ' AvTCi(pi'fi[j(,t. 


[/OitCOil. 


Koe[/vyi/,t. 


^■jyK.uSf/;[/,l, 


E(pi7j[/t. 


'E7Tcivoiy.^e[j(,'/;[jit, 'qSvj 


'AvuK^ey.vy;[JLi. ii-.rr. 109 Ko'/;|i.4y5j^wj. 

Yi<x,T0(,}cpyii,',v/![4,t. 

X7rofivr,[A,i. 

'Attovtii^i. 
AeiTTv/ji/.t. 

Mapviiifit, 'cdvj \Ikp- 
vxfiai. 

TlSOVTjfil. 

Kl^V71lX,t. 

'AvaMlpvvifJi,t, 'o^iv 

AvXKtpVOCfA,Xl. 

'ETrxvoitCipv/ju,!, o5ev 

E7rxvo!,y.iovcifjicii. 

XvvccvuKtpvrifjt.t, 'oSsv 

XVVKVXK,tpVXl/,OU. 

riiTvijjM,/, 'o&ev YltTvag. 
'AvxTrtTvrjf^t, 'odsv 

'AvXTTtrVKTXt. 

AvvYifii, 'o9ev L:^vvx[A.xt, 
Tcr,fzi, TjToi Toaivco, 

'c^zv To'/;y.ivxt. 
Tlxp'/!f/,t. 

Atxopr^ijci, OjcV Aia- 

d^xvxt. 
' Ezdp7!fji,i, 'oSev 'Ex- 

o^x:. 

1WX770^'/;iJ!,t, 'o9iv 

IvvxTrodpxvxi. 
E^'/liii, 'o9iv ' Eoxy.xt. 

O0T,t/.l, o9sV Op'/lfji,Xl. 

r,i7Tp'riii. 
'E.lx7rt7T^r,fjt,t. 
TlifjC-^p'/;/.'.!. 
A!X7rtfi7Tp'/;jjf,i, 

KxTX7TtfJl.770r,fit.i. 

nsoiTTtuTrrrfti. 'Av-i7Tif/jTTP1l]fil. 


'Avi7rT'i;u.i. 


ns^iifrif/,1. 


'EfJLTTtfjLTT^I/lfll. 


lVVXVi7TT'/lf,CI. 


AvTnrsptifViLct, 


'T7r07Tifjt.7T^V;flt. 


T\poxvi7rT'/ifJt,i. 


'Avig-rifii^ 


TiT^Tlfit. 


'E7ri7TT'/;fj!,i, 'oSsv 


Aixvigvifjii. 


' EK,(ppv,fit. 


^ E7ri7TTXfXXt. 


Zvvxvigr,'/.!. 


"Et(j-(p^'/lfit. 


Tlxpt7rT'/;fjCt. 


'E^xvig-rifct. 


Kix^vif^i. 


lVfA,7TXpi7rT'/!fXI. 


n^osPxvig'/ifjt,i, 'oSsv 


' AvTtmx^vifci. 


'T7Teiii7rT'/;[/i. 


nossJixvigxuxt. 


' lcrr,fxi. 


Eicri7rT'/;fxt. 


'T7rsPxvig'/;ut, 'oSsv 


lvvKrrjf.ci. 


Tlpo(riTrT'/!fjCt. 


TTTsfavigxfjCXi. 


Tlpo\'<Tr;fit. 


'AcpiTTrrifii, 'odsv 


KxTS^xvig'/ifjci, 'oSev 


KxTttri^fii. 


'A(pi7rTXf/Mi. 


Kxrs^xvi.g-xfjcxi.' 


Yipoa"/ifj!.t, 'oSsv Tlpo- 


E<pi7rT',;fjci. 


Msrs^xvig',ifjCt. 


trrifixt. 


'Af,c(pi7rT'/ifzi, 'oSev 


'AvTS^xvig'r,fjci, 'oSev 


TliTTifit, 'odsv Tli- 


AfA,(pi7TTXLC0U. 


AvTSZ,xvigxfjcxi. 


TXfiXt. 


T7rsp7rTr;fii, 'oSsv 


npos^aiigv;f/.i, 'oSsv 


''EKTTETrifjLi, o'Jev 'E-tC- 


'TTTsp^rrrifjCXt. 


npoePxvicxuxi. 


TTSTXfJCXI. 


' Ei(r7TT'/;fjci, 'oSsv 


'ATTXvlgxfjCt. 


'EitrTTSTrifJci, 'oSsv 


'Et<T7r-Xfixi. 


E7rxvig',;f,i:. 


'Et(r7rsTXLcxt, 


"ig-Xfxt. 


'T7ravig',;f.c!, 'oSev 


"AiT'4U,!. 


KxSlg-cfjCi. 


'TTrxvlgxfjcxi. 


KT'.;fii, oQev 'y.)ct'',v. 


TlxpxKxSig-'/;fzt. 


'E^V7Tavig'/;Lci, 'oSsv 


KxTx:cT'/;fjCt, oSsv 


'E^yKxSiC^/ifit, 


EfvTTxvigxijcxi. 


KXTXKTXg. 


Xuy}cxSig-'(l[jCi. 


'T7rspxvig'/!fjct, 'oSsv 


'ATTCKTTif^l, 'o5bV 


'E7riKxSif'/;f/ji. 


'Trrs^avigxfjLXi. 


A7rc;cTxf,cxi. 


'AvriXxSig-'/;fjct. 


KxTxvig'/f/.t. 


''aXukt'/;^.',, 


' A7roKxSig'/!fJt,t, 


MsTxvic'/;cci. 


AXxXv->c-'/;;m, 'cSsv 


'T7T0KxSig->;fit, 


' Avravigrjf/.t, 'oSsv 


'AXxXvxTvifzxi, 


' AvSv7T0KxSigV!fJ!,t. 


Avrxvicxf/,Xi. 


TlTr,w. 


n^cKxSif'';f,ci. 


'Evtg',;f/.t, 


AtxirTrifii. 


U^ca-KxSigrfci. 


Atevigrif/jt, 'oSsv 


'AvX7TT'f,fJI,l. 


MsSicr'(lf^.i. 


Aisvig-xfjt^xi. 


"i7TT'/;fJi.i, 'o9sv ' Irr- 


'Avrif.csSiC'/;fct. 


nsoievtg-r,f.ct, 'oSev 


TXf.tXi. 


'AvSi'g',;fjCt. 


nspisvtgxfcxi. 


KxSt7rT',;i.ci. 


\iig'/lf/.i. 


I.vvig'/!f/.i. 


M£9i7TT'/;fci. 


KxrxOiif;;f/A. 


Atx(rvvicri[/.i, 


AiV7rTr;f/i. 


'A7ro^t'ig-'/!f/.i. 


E7r!(rvvigr,fjci, 'oSsv 


T]egii7r7'/,u.i. 


Tl(,oot'i'"/!fjCi. 
G G 


'ETTiTuvig-zuxi. HMI. 

ZxivB^tgvifM, 'ok-J 
HvvsPifzfiX-i- 

'T7r£|(V''!/-*«j '^^^" 
'r-7n'^tcoi[y..cci. 
T\o!.pt^igriyA. 

nKOig-'/;u,i. 
'Ez7rapi^'/ty.ii o^sv 
'EK.-^upig-cif/.ut. 
Upc(ncr,u,i. 

A;pic-/]^.(,i. 
'EyyttptcTjf/.i. 
'Epcccptftiy.i, cSsv 
'EPa(pi^oiy.u.t. 
Upca^plgviui. 
Tlpo(Toc<ptg'.'t^. 

1vvs(picr,f^t. 
l\ciTB(ptciyj.i. 
'Au^tc'>][/.t, o(iev 

'Af4.(pls-0i[/,at, 
'T!pig-'/<y.i. 
lwu(ptgii]iM, 'c9sv 

Zuyj:pigciu,xi. 
Uxov(ptcvfii, 'c9sv 

Uxov<pigcifixi. 
Up'^(pi(r'r,y.i. 
'Cvrr,iAi. 

Asu7;yt, 'a5. Asvx(r9ui, 
?hyi. 
'brjyi. 

T[XCK(P',-l/,t, 

\Urx(p-r,ui. IMI. 

nxpCii^'/;u.i, 'chsv 
UuDXi^XyAVOC. 

AvTi(p;;ui. 

'EK(pr,y.i. 

~Uy,(p'/iiJ,i. 

A-no'P'fiyt. 

Upcp'rui. 

UoOiTpxyA. 

' A',ix)rr,y.i. 

Kix-yiyi. 

Upo(rx'Ojjci, 'o^sv 
Upo(rx^g. 

Asiciui, 'c5sv Asididi 

''Ftut. 

EiyA. 

Aiayt. 

Usptsiyt. 

KKTo^jre^iHfit. 

'Ey.-rrspisif.Lt. 

KsTfxi, 'cSsv Ks7fiat, 
Kxt ia(ruvTug sv 
ro'.g sTTCfJisvoig. 

Aixzeiixi. 

'E'7Tiii(X,iceif/.i. 

'Avxxeifj.i. 

T.vvxvoc'.C£!f/,i.. 

'ETTXvxiceifit. 

Upo(r«V(x.KeifA.t. 

UxpoJC£ifu,i, 

Ka.TcCrie:fj.i, 

UupxycaTxiiiifJt.u 

'^E-yTcaTSif.t.i. 

'TTrSpKOCTSiUl. 

WsTxicetfjti. 
''E.yyceif^i. n-i. Upcsy.iiif/y,. 


U^OSifJLI. 


Uaosyy..iif.i. 


AvTiTrcceif/.i, 


U^oc-syy.eifx:. 


'Lvf.c7r^ceif/.i. 


'LvyKeifj.i. 


"A7reif/.i. 


■ E7ri->citf/.i, 


I.vvu7reifA.i. 


UspiKetf/.t. 


'T7ra7retf/,t. 


'AvTizaf/.t. 


' ETTetfjci. 


' EzZSif/l. 


'.\vTS7retf/i. 


'T'7rszzeif/.i. 


"TTrafjct. 


'ATTOzetf/t. 


Uapetfii. 


¥.va7rcy.etLU. 


Ua^s7f.ct. 


'Trrorceifci. 


E7ri7rapeifA,t. 


Kx9v7roy.iif.it. 


lvf/.7rapeif/i. 


U^nrrii-.ieifjct. 


"Ei(ray.i. 


U.^cy.e:fii. 


ETTStcreifjct. 


'TTrs^zaiCi. 


'r7rsicritfj.i. 


'Ei(ry.iif.ci. 


Uapsi(r..Hf/,i. 


U^o(r-y.c.f.ci. 


Upccreif/i. 


' Avsift,i. 


lvf/7rpo(reifit. 


'E^civnf/i. 


KciTetfzt, 


E^irxve-.fJii. 


'E.7rncuTeif/.i. 


Upc^rcc-.c-ifCi. 


IvyKaTsifJCt. 


'AvT(LveifJci. 


Msretfjci. 


' Evei fii. 


"Af/f/.t. 


liveii/i. 


yTif/.f/t. 


'F.TTKrvvafii. 


Kof/f/.i. 


''E.Peifxi. 


"l>p. ^ 


Ai'sl»f/.t. 


Uavopf/i. 


1 'E.'A'r,eryi. 


Kapfit, 2. 


'AvrSTrsPeifit. 


AVfM. 


'r^ripeiLci. I. 


.kVUOVf/.t. 


UuisPe-.L/.i. 


KuTXCVCCt. 


'E.7rirracsretf.ci, 


'r7rs^avaovf/t 


'Avrirra.osPeiu.i. 


'r^rcovf/.t. 


A7roe:fzi. 


Ecrovfii, Vocalur potus (lUKlam horilco, f\\r\\ Hrquc zytho, fcu ccrevifice; ap. Diofcor. lib. 
cap. 1 1 o. TMr. 

fXCit. 

^ETTiXu^JjA.t, oGsv 

\\vriXix,cvf/,t, odev 

'AvTiXd^uf^Ki. 

npoa-Xci^uyj, 'odsu 

npG(rXa^vf/,xi. 

OAiVup, 'o9iv 'oa/- 

KXvf/.i. 
"oXXvf/.i. 

AioXXuLit. 
noooXXvf/.i. 

^ATTcXXUflLl. 

AlKTToXXUfXJ. 

IVVUTToXXVfJii, 

Fpci7roXXufy,i. 

UoODCTTcXXVfA.l, 
noipoCTTOXXUfyCt. 

'Zvfcirciga.TToXXUf/.t. 
npoxTTcXXvfit. 
AvTCKTroXXvfu, 
"A~/Xvf^t. 
''Avvfii. 

TcivvfA,!, 'oSev Toivvf^at 
'Tci,vUf(.t, 'c5cv Ta- 

VVf/Mt. 

'Ayvuui. 
Ilspiocyvvf.ii. 
^cayvuf.ct. 
Atoc(p^oi'yvufJ.i. 

ATro^p^a.yvufyi.t. 
Kx,TccyvUf./.t. 

ETriKXTocyvuf^t. 
nipticciTciyvvfct, nept7rXByvvf.il. 
'Opiyvui/.t. 
n7KV,yvufJA, 'o6ev 'Ek- 

vrXriyvucrScii. 
nr,yvufjLt. 
AiXTryjyvufJLi, 
Avci7r'/iyvufi,i, 
ncipci7r'/jyvvf/.t. 
\s.ciT0i7rriywfA.i. 
ncipaKoiTci^rriyvvfii. 
F,yzciT0i7r'^yvVfit , 
E7rt7T'/;yvvfXi. 
ns^i7rr,yvvfj,t. 
AvTi7r'r,yvuf/,i. 
'Afi^piTryjyvvfx.i. 
'li,y7rr,yvuf/„i. 
F.fA,7rr,yvuf/.i. 
J.Vf^7r'/iyvVfA.i. 
'A7ro7rr,yvvfJit. 
n^o<j-7r'/}yvvy.t. 
l'r,yvuf/.t. 
'Ey.pr,yvVfjLt. 
t\toi^'^yiyvufjct. 
Avcipp'/iyvufi.i. 
nccpci^^priyvuf/.t. 
KciTCi^'^'yjyvufjt.t. 
E7rtKUT0ip'p'.'jyvufA.t, 
'c&sv E7riJCXTa.Q- 
'^r,yvufj!.oii. 
nspi>coiTxpp'/iyvvf/t. 
'E7rt^'p'/iyvvfit. 
ns^tl)'p^Yiyvvfjit. 
ATroppvjyvvfjct, 
Iv^^yjyvvfit. 
npo(rp'/jyrjfji,i, 
^UyvufM. '.\vCifjit'yVUflt. 

lvvciva.fA.iyvvfA.1, 
ncipcifjciyvvfJt,t. 
I.ufjc7rupcifjiiyvufjct. 
KuTUf^iyvvfii. 

F.yK.uTUfxtyvvfii. 
'F,7rtfxtyvvfxt. 

Vfxfxiyvvf/t. 
IvfAfiiyvvf/j. 
'Attc fityvvf.il. 

T7rcf/.tyvuf.ii. 

nooiTflAyVUfjit. 

lUf.t.7rpo(rfiiyvufit. I . 
Ctyvvfit, dsv Qty- 

VVfJCUt. 

\totyvvfxi. 
TTrotyvvfjci. 
(buoyvuut. 
'F.s^yvvfj.i. 
Ficyvvfit. 
Kuoetpyvvfjct. 
'F.y;iufjSi(jyvufit. 
Iuyzu6sipyvuf/i. 
Evsi^yvufit. 
Mopyvvfyj. 
Avufx.opyvufxi. 
'EKf.copyvuf.it. 
OiA.coyvufti. 
EvofMoyvufj!,t. 
'E^ofjcopyvufct. 
ATrcfiopyvufit. 
'EvuTrof^o^yvvfJCt, o^ei 
Evu7rof/,opyvVfJiUi, 
ETrofiopyvuiit. 
n^otrofionyvufjii. 
Ziuyvuui. TMI. '■ 

Aiu^suyvuf/i. 

' .'wu^suyvufjci. 

nuoucsvyvufjii, 

KuTu^svyvvfjci. 

'EyKUTU^suyvVfji.i. 

llvyKUTui^suyvvfjit. 

WsTulsuyvvfJCt. 

'F.vi^suyvufJLi. 

'v.TrtCsvyvvfjci. 

' ATroCsuyvvfjit. 

'"7ro^suyvuf.ci. 

lu^svyvufjci. 

'Puyvuf/t. 

nooCpuyvufjit. 

.\ivuftt, 'oQsv .\lVVflUt. 

Auivvfjit. 

KuTuouivvf.ct, 'c6sv 

KuTUOUtVVfJCUI. 

nsptuivuf/A, 'cSsv ne~ 

^iUtVVfXUt. 

Kuivvfii. 

' ATroKutvufjci, 'oSev 

ATTOKUtVVfiUt. 

'F./uivufit, 'cdsv 'e^- 

utvuuut. 
'A^Trouivvfii, 'cSsv 

' ATroutvvfjiut. 
' ATrciivufii, 'o9sv 

ATruivvfiui. 
nxpuivviit, 'oSsv 

UupUlVUTUI, 

'^UtVVf/i, 

Ki vufjci. 

ASiKVVfit. 
AlXOSlKVVf.il. 

'AvudsiKvvfxi, 112 l-f.-II. 

naDucsncivui. 
KaTccdiiKiiVjyii. 

TlcMSTridstmvf^i, xosv 
ncc^S7riostx,vvf4,oci. 
'AvTeTrtcsiKvvfJit. 

'EK^SiXVVfii. 
'EvSitKVVfil. 

IVVSVOSlKVVfJCt, O^SV 
XvVSVOStKVVf/,Cil. 

nccpsvistKvvi^iy c9s)> 
nxpsvaenivvtJi,xi. 

AvTsvoeiKvvf^i, e9iv 

'AVTSVSStKVV^CCl. 

A^cdsiy.vvy.1. 

' .\VTOC7rOOSlKVU[Jt,l. 

'T7rodSixvvix,i. 

ncoaSiKvvLu. 

Bfioa-asiKvvfu. 

0[/,VVl/,l. 

AiO[x.vvf/,i, 
Ivv^fivvfM. 
LZO[A.vv[A.i. 
A'7rc[/,vu[y.i. 
'Av9vTro[/.vv[.(,i, oSsv 
' AvSv7ro[A,vu[iCit. 
J\po(ro[jt,vu[jbi^ 

K0CT0[A.VU[J.I. 

U^o(jy.ocT:[x,vv[oi, 
'Avto[jcvv[jli. 
Txvvv[J!,i, cdsv r«v- 

vvit.cct, 
ETriyxvvvfii, o6sv 
E^riyccyvvficct. 
Aocnu[ci, i$£i/ Auv~ 

VVVTO. 

^KSca>yj[ii. 
Aiccg-KSccii-yjui. ■nn. 

I KciTX(TKsaavvv[ci. 
I \\7roa-xs^,vjv[ii. 
! Ko?[i,civvuixt. 
: AyciKpS[coivvv[A,t. 
IlocouKae.fA,ot,vvv[jt,i. 

I K.UTOCKOS[/MVVV[JUl. 

EyKpsfj(,uvvv[ii, 

E7riK^S[y„uvvj[tt. 

FKK^SfiOilfVUtAl. 

K.souvvv[ii. 
AiuKspa,vvu[jC,t, 

AvuKS^UVVVfjii. 
IVVUVUKSpuVVVfZi, 
KuTUKSpuVVVfjCi. 

E.yKUTUKSpuvvvfJCi. 

MSTUKSOUVVUfJCi. 

' AyKipuvvvfii. 

EyKspuvvufji.i. 
'ETrsyKspuvvvfjt.i. 
IvyKspuvvvfA.i. 

E.7riKSpuvvu[/.,i. 

'EkkS^(X,)IVU[/j(. 

UsTcaivu[jct. 
AiU7rsTuvvu[a. 
Avu7rsTxvvu[ju. 
TluoaTrs Tuvvv[ii . 

KuTU7rSTUVVU[Ct. 

EK7rsTccvvv[ii. 
Haca-TrSTuvvUf/t. 

KuTUKSVTUVVVfXI. 

EvvufLi. 

KUTUSVVVflt. 

^^SVVU[X,I. 

KuTu^r^oivvu^Jci. 
EyKXTu(Tx>evvu[ji,t, 
cdsv 'EyKUTuir^sV' 

VVIJ.!ZI . 

'Evc-^tvvjui. A7rs<J"b£wv',i(. 
B^ei".v,ui, 'ci'hv B(^£ Zsviv [Jit, 
' ATro^svvufJCi. 
E7rtzvvvfj(,t. 

ns^lSVVVfjii. 

AfcCpisvvufJtji. 

US^IUfJC(pitVVo[JLl, 

'A7ru[jC(pisvvvi/,t. 
E7ru[x(pisvvvfjLt. 

MST«[L<ptSVVU[iU 

Ec,svvufJLi. 
A7rosvvvf.11. 
Af/.TrsvfUf/.i, AttK. 

UVTl TK A[i'plSVVV'. 
Ko^SVVVfJLi. 
KuTCiKC^SVVULJ.i, 
n^CC-KOGSViUfJU. 
^TO^lVVUfjLl, 
KuTUCCpSVVVf/i. 

TTrofo^svvufAi. 

KTSVVVfJLl. 
AuiVVUfM. 

ATTcrivvuf/A, cSsv 
ATro^ivvvTut. 

TlVVVf,Lt. 

KTivvvfii. 

; 'A7rOKTIVVU[tt. 

1 ATroTivvufju. 
Zo.'VVU[ii. 
Atxi^xvvvfu. 
'Avx^uvvu[tt. 

UupU^O!VVU[M, 

KaTu^a!VVU[/.i. 
'lspi^Ct:vvv[ii. 
' A7roloivvv[ii. 
'TTrolcki-jyj. TMI. 

?CCVVV[ll. 

Avu'^l'Jjvvji/,i, 

E7rij^'^mu[/,i. 

UpocrsTrippccvvv/.i. 

jLTpeavvuf/t. 
j Aiug-Duvvjy,!. 
1 KuTug-ouvvvt/,1. 
j E7rtcou.vvv[Li. 
\ ns^if^uvvufit. 

T7rog-p'J:Vvv[Ji,i. 

j U^'<i7rC^P'XVVV!/.l, 

I TTrso^pcovvvfM. 
j X^-aivvvf/,i. 
I Avu^^cjvvvi/.i. 
I ^uvavx^pidvvucti. 
j 'Eyx^u,vvu[tu ■ 
I XccvvVfj,t. 

Aix^'.i'iyjf/.i. 

'Avuyjwvf/i. 

\ KuTU^OiVVUfJLi. 

i Ey^icviufjLi. 
j I.uyxc^vyjf^ii. 
I E7ri-)(,covvvf.'.i. 
I Us^iy^cl^yjvf.t. 
I A7ro-xjJj'.yji/.i. 

U^0-)(0JVVV[Ci. 

UiVfit. 

E[i7rvv[ii, cvsv ' l'[/,- 

Trvvy.ui, 
' AcyvfLi, 'oisv "Ao- 

VVfLXI, 

ATrapvuf//, 'oSsv 

A7rupvv[iai. 

UTxpvv[/.i, 'oSey 

UTOCpVU[/.Ut. 

'E7rnrTD!,pvu[JLi, 'odm 
E7rnrTUPVU[/ui, 
C^vufii, TMr. 


am. 


or. 


OI. 


econ;|t6(. 


ATro(pvfi(. 


U^o^i^c^fjct, 


'o*. 


'E7riSo^vu[^h o9ev 


Upc(rpUfJi.t. 


KxTX7r^oSiSc^f.ct. 


AvTiKxoi, 


'E7n8o^vui/.oii. 


xZf.1. 


Btufit, 'o9sv Btuvxi, 


Axvxot, 


Ato^vuf^i. 


UoTa.yx'J{At. 


'Y.TTiQiiafjct. 


KuXKa^ot, 


'Avo^vui^t. 


Aidufjti. 


U^o<^io.'f/,t, 'c9sv U^o- 


IxCoi, Kxt 


'ATro^vuf/,1. 


AiaoioufA,i. 


CsSieofJcevx. 


ixQor, 


Iro^vufAi. 


UpoirotccdtocofJi.1. 


''AXeof/i, 'oSev "HXaf. 


'AiCoL 


Koig^o^vuf^i. 


AvocoioO}fii. 


UXuf/i. 


'ixtSoT. 


Kot,TOi5'o^vui/.t. 


lvvacvx^iSuf,ci, 'oQsv 


'E.TTtTTXcofjCI. 


'E^SfjcCoi. 


'TTTog-o^vuf^i. 


lUVXVOCOIOOfjCOCt, 


Evoifci. 


AKopuf^Zot, 


"A%i/L/|tt(, odsv "Ax- 


UapKCt^cjfjci, 


' Avxyvcofjci, 'o6si/ 


'A7Top'uocyoi. 


VUfJLUt. 


KciTxSi^u:fA.t, 


'Avsyvcov. 


AoiTOipxyoi, 


iii-XyufjLt, odsv A6%- 


'EyKXTU^iSu)f.ci. 


K.XTex.yvcofJCi, 'oSsv 


'Ay^i07r-Jiyoi, 


VUf/,OCt. 


MSTCCOtOUf^l, 


KxTeyvoiv. 


'l7r7Tyif/,oXyoi. 


'Avojvvf^i. 


'E,7TtOlOUfjCt. 


'A7Toyveof/,iy 'ousv 


'Ei^oi. 


' IdpV[A.t. 


UoGirsTTtdtdcofJci. 


'ATTOyviq.^^ 


' Evaoi, TjTot 


Kcc9iS^ui^t, 'o9ev Ka- 


ns^tSiSeof/t, 'oQsv 


' ATTol^ZfJct, 'oSsv 


'Ev^oT, 


9tapvi/.xi. 


U£ptOlOOf/,Xt. 


' A7Tol^(x,i;. 


Us^oT, 


'EyKOiQiS^Vfx.t, 'odsv 


'AVTlOIOii)f/,t. 


"Evi. 


Bx^^oi, 'yiTot 


'Eyie.x^i^uyMi. 


EKOioa>f/t. 


'Evi. 


Bapooi. 


'Evl^Uf.!,!, 'odsv Eyj- 


I.VVSKOlduf.t,t. 


'EvTSuSsvi. 


BuSoi. 


^^UfiOCt. 


UpoBKdiOcof/t. 


Msvi, To7g 'AtJ. Mev. 


' Avcooot. 


nxptS^ufji,t, 'okv Uoc- 


'TTriicdidcofii, 


'Hvi. 


'EoT. 


^i^UfJt.CI,t. 


MSTSKoi^UfjCI. 


UpOTXtVt. 


Bo^GxKSot. 


^uf^h 'odsv Ivdi. 


'Ev^i^ufjci. 


'F^tvi. 


Av'/!peoi. 


'Ett str(rvfA.i, 'odsv 


I.VVBVOlOOlf/,1. 


NlJTTOin'. I. 


Aycopsct, 


'ETTScrcuf^cci. 


'TTrsvdiOciif/,!. 


UvKvi. 


'EvtxuQoT. 


C-V.;. 


nCiDSV0iCCOf/.t. 


ToiHTOvi. 


'iSaSoi. 


Aix(pvf/.i. 


lvvoiSc-.'fxt. 


THTOVi, 


UuSoT. 


'E|«i/«(pup, 'oSsv 


'L7ri(ruvSiuiofit. 


'AxiVQUVi. 


' AvTOCKXtOI, ijTO 


'E^avci(pvvTuv,"o^:(>. 


'A7roSiSi,'fct. 


Nuw". 


'AvTxzxTot. 


'E7ri(pvf/.t. 


'AVXTTC^l^UfU. 


Ma^aSuvt, 2. 


KezWaiot, 


Tlspttpufit. 


npoS-XTcSl.Su:fCt. 


^pavpuvt. 


'A7To^sktxToi. 


"F,K.pVf^I, 


'Av~a,7roo:co-fxt. 


TiiTe,)vi. 
1 


Uxvaxxioi. 


''E.f^pvfJA, 


TTTodt^evfii, 


|"o. 


AXapoCtoi, »? Advc-rb. Lat. impune; ap. Xcnoph. 1. Adverbialiter occinrit ap. Arillid. 
Marathone, Atticie loco. 

Hh Lat. 114 'AayBToi, 


'E7rTCiK:(TiA.'joict. 


'Efj.ci, 


^'c(fu.f.icKOTicy(zcyci- 


\luXoiVTrtOl. 


TpKrf^vpiot. 


' Aifjcoi, 


^oi. 5. 


'ETeac(rKiot. 


Aiot.Ko(riot. 


' Atfiot. 


A^XxpOi. 


Bv^Xtct, to7q Kf'<;tr< ot 


TptUKCTtCi. 


"Otf^ot. 


Kof.cfjLdcpci, MuK. K«- 


T6CV ~d,(tcav (tvXuKiq. 


\vVXK0TtOt. 


ACsTtfiot, 


^iSsg. 


'AtyiXtot. 


'E^OiKOTtOt. 


'A^fzoT. 


"Oxooi. 


XsiXtoi, TOt; 'AioK. 


'rTrs^ePccKoa-isi. 


^OpSCCTfJioi. 


'Ali^oi. 


^tXioi. 


TSTpcCKO(TtOi. 


'AfJC(ptTKUfA.Ol. 


MSTS^STS^Ot. 


XiXtoi. 


'Oktcckctioi, 


'A^oivoi. 


AKTSpoi, 


AKTXtXtOI. 


nsVTCCKCTiOi, 


Aoptocvoi. 


Ay;fzcTS^ct. 


EvvsocKtcrx^Xtot. 


'ETrTOiKCTlOi, 


BxKTOtOiVoi. 


'AfjC(poTS^OI, 


A;)ia)4/(7%»X;o<. 


TpifJKCTlOl. 


'AXctvoi , 


ZVVXfZ<pOTSCOi, 


'Evvciict(rxtXtCi. 


'i^CXl.Cl/.XKOTIOl. 


'A^r,voi. 


'iTCTTTS^Oi, 


'e^kkktx^Xioi. 


EviCi-JTtOi, 


Apxpivot. 


'ETTXTTVTSpOt. 


'T7r£^£|a;c;(r%/X;c;. 


'Afjc^ptirjtoi. 


' Ayptvoi, 


Kv9cot. 


TtTpa.Kt(T-)(^iXtCi. 


BcErjtCi, 


'AyxVftvct, 


MvXxKpOi, 


'OKTCCKKT-X^iXlOt. 


Kof, 


"iXfJLVOt. 


AtOKC^CI. 


UvjTocKi^ry^tXtot. 


'AvccKci. 


B^iivvot. 


Txfjcopot. 


l-.TrTccKKr^iXioi. 


AXTCKOfZtKOl. 


KpOTOVOI. 


'E^xpcpot. 


TpKr^^tXtoi. 


'ATllKUVlKoi. 


'AKOpVOi, 


TsTpu(pcpci, 


' kyvjtot. 


"OlKCI, 


MxpiavSwot. 


u^ci: 


' Evtoi, 


'A^fjccc^otKOt. 


AKpavot, ToTg MxK. 


'Ayxfcci, 


liivtc7. 


'AKoo-)(r,vtTKot. 


"O^ct. 


AwTKHpOt. 


Aotoi. 


B^f^CiKOI, 


noi. 


Tspv^oi. 


Utvaiotot, 


'E^TTcxXXyiXot, 


ucr. 


'A^^oxce^oi, 


'AxpuTrjoiCt. 


'A9iXoi. 


AfjiOiysTrdt, 


loi. 


BxKTpiOl, 


'AKOVTiXoi. 


' AfJCUTySTTSi. 


UCTOI. 


K ccXXiKvotoi 


'EvvsccxiXoi. 


"OTTOt. 


Tci. 


Uu^tot. 


tlSKccxiXci. 


"AfA.i77^CI. I. 


'FflppSXTOI,. 


i^Krfjivpiot. 


'AvoiTaTl!f>oc7iXoi.. 


"AvtirTTOi. 2. 


Avxg-XTOi, 


'E.rocKt7fJl.\jpiOt. 


MvXoi, 


"Afz(pt7r7roi. 3. 


'EvsTci. 


TiTpCCKt(TfA.WOI. 


Moi. 


"Afyx^ot. 4. 


"\lTOt. 


lliVTXKKTfJCUCiOI. 


'Af,cr. 


^.Uyxooi. 


A^oX%TOt. 


1. Sant duo equi juj 


ati. 


equi dicimtitr Lcfultori 


Livio lib. ii. 


2. Equo deftituti ;" 


item equitandi ruies ; 


4. Suut tabcllarii, q 


ui pcr.ido cuifu diver- 


af<uJ Ariltoph. in Nub 


At aviTTwoc i-?is dicitur 


' titnt. Be!g. Poftcn. 
viacquo impervia, ftu 


inequitahilis; np. Ciirc. 


5. Ariftoph. in Ach 


ira. ita dicuritur homi- 


;^. Vocatuur delultoc 


es Aliano: «luoriim ipfi 


, r.es, nunu;tum areii.uu 


m pccjic a:quamcs. r/Vrci. 


It^r.-rt. 


Au^i. 


T(. 


Kcttroi. 


exda-TTi. 


Msarcc^t. 


Tt; 


'EvujtokoTtci. I. 


Tifyuoccai. 


'AUTC<pCiipi. 


AiuTi; 


'AciCuXTOt. 


KtvuCccpi. 


KuScciTi, TcTg AccK. 


'AvutL 


'l.TriTUKTOl. 


KiwaCac/. 


KoiTa.^cc9i. 


"Eku-i. 


MevToi. 


^ocyocpi. 


U>MTxtcc<ri, 


"iKUTI. 


'Ot,otoT. 


Toiyctoi. 


'o\v[^7rioc(ri. 


' EtKUTi, ToTg Awp, 


TccpToi. 


•'Akcc^i. 


'OvXvf.i7rioccn. 


' EiKoa-t. 


ToiycioTai. 


Mccxapt. 


Miivvx'cc(ri. 


BsiKXTi, ToTg Aux 


"Ay.oigot. 


f^V- , 


Mci(ri. 


"EiKocri, 


\\vcc:pXus-cT. 


'A(puoi. 


T\0CVTCi7T0i(ri% 


.\VXtlJCUTI. 


' Ayui^oi. 


Sa;c;^af;. 


KpivBiri, ToTg lccv. 


' AutojjcutI. 


' A(4,CcvtJoi. 


B^/. 


K^tvoig. 


'IVUTI J 


TlOiVVTOt. 


Tlfy^i. 


'Hcri, ■srotrjT, ckvt) 


nuvg^^uTi. 


' CVTOt. 


^^^yf ^ ^ 


Ta r.. 


"Eti, 


BHTOt. 


\\VTKVOpL 


eriSv(rt. 


Mt,ksti. 


'Ai^-jTot. 2. 


llc^i. 


'Advivrari. 


'OUKSTI. 


^SKCiTTpcCTOt. 


nBot. 


TuvTr,<Ti, 


'ePsti. 


EtXO(Ta.TC01TOl, 


ne.7r;ci. 


'EXsv(rtvi(ri. 


'EiasTi. 


'la.voT, 


'r^^cTriTreoi. 


"Eikoo-i. 


Ilpoa-eTi. 


'V.voT. 


Sva-Srgt. 


EsiKccri. 


"Hti. 


KooTa.(pat. 


AvTo^siot. 


IvvesiKoa-i. 


'.\uoyriTi 


As>y(poi. 


KcT. 


'F.KStioat. 


TST^UTTO^riTl. 


'A^ytXo<pot. 


'E7riK0p(ji, 


'OvToa-i. 


AKpOTTCOriTi. 


'A^Cpto^vpot. 


Ao^t\ 


TotiSToa-t. 


'AVT07r00r]Tt. 


l(ro[.ixxo'. 


'AjJLlTDI. 


TrjXtKiiToa-t. 


'A^cyiQrjT. 


UavTu.y^oT. 


Aey^», ToTg 'At'. 


Tca-HToa-i. 


Ttnrt; 


Hoi^xoog-otp^^oi. 


Abvco. 


'Av^^u7rc^sa-a-i, 


'oTiriTi-, 


'A^cuf/.Hvrxc^^i^oi, 3. 


Tlocvtrvpi. 


.\yKspuTSC-a-i, 


' EKilTt. 


ViVptOTiV/^Ot. 


BX'^Tvpi. 


Tr^puvTScat. 


'AsKr,Tt, 


HtvocTrt. 


BXiTVpi. 


TnTna'!. 


AiXvjTi. 


"Errt. 


"ax?>- 


ns^vc-i. 


'AkX-ijti, 


'•E-n-i. 


Ea-oc^oi. 


n^07rspua-i. 


AjxsXr^rt, 


K'/J7r/, OiVTl TH KUi BTTt. 


Uex^i. 


CuTua-i, 4. 


AjWSAXijr/. 1. Vocantur populi, quorum aiires adeo 

cueL-uiit, iit. totum corpiis ii& teganc. 

2. i.ihini (unt maEiui, 3. Dicuntur,. qulvoceraScenioreatn-tolUint» 

4. uAiT. "lirfi;?. 4.. 1I& Tf. 


Tr. 


TI. 


«.f. 


Mr'r<. 


'eGbXovt!. 


'Aoaio'. 


'A7rvevg-i. 


*A|«.£y5jri. 


MocXXovTi, 


Vc^u.aic:t. 


'Afjcvg-t. 


'AKuyirL 


"OTt. 


'EQpatci. 


'Reos-i. 


'AKCv/jTi. 


"OTt. 


'AXoyici. 


MsyaXug-i. 


'E"/KovriTi. 


Ka9oTi. 


^e^vyig-i. 


'Ag-aTugi. 


'ATTOVyiTl. 


AtOTi. 


'T^TTo^vytgi. 3. 


"Orti. 


'a£o'-jt/. 


"aXXoti. 


TsT^aTTolig-i. 


"c.t1.. 


'ASsU^TlTi. 


AvjXovcTi. 


Avhgi. 


' Avri. 


'ATll^CilPfiTi. 


'Avu[a,oti. 


Mt^oXvoifi. 


TaavTi. 


'ArdTVj-L 


noTi. 


MsXs'i'g-i. 


TavTi. 


'A^^O^p^^Ti. 


Upori. 


'AusXeici. 


'EyKvri. 


'Af^cocx^Ti. 


KccTon, To"q 'lci)V. 


Aiaf^sXsiifi. . 


navvn. 


'AviOiTt. 


Kcc&oTt. 


Ua^^tfi. 


"CVTI. 


'AKOOTTCCiTi, 


'A;j.STag^i-!TTi. 


TvvatKnft. 


Tari. 


'AKOViTl. 


%yi. 


rpatxifi. 


'A^aK^VTi. 


'AvtS^iTi'. 


' ATTCCpTi. 


'.^rliKigi. 4. 


Avxiuivri. 


'AK^iTl. 


'Eys^ri. 


'Avtci. 


Movuiri. -' ' 


'AvUifX.OCKTi. 


'Ey^-^yo^r!. 


'AofiSvig-i. 


'AViOpCilTi. 


'Ag^ocKTi. 


'lagl. 


'EXXxvifi. 


KXrjpcari. ' 


HoXvg^ocx.Ti. 


' AvToa-^eoias^i. 2. 


Aartvtg-t. 


'.\KXr,ou:Ti. 


'AvOtKTi. 


Xiafi. 


'laovifi. 


Tariii. 


'LKKPdxuvy.Ti. I. 


'AysXagl. 


MaKsaovici. 


'Cvoavia(pi. 


' A<TKCiOQUiXVKTl. 


'OkXoc;-i. 


'EvsXTrift. 


'.\yXair(pi. 


'Ctl/.UKTl. 


'Aoaf.i,ag-i. 


Ba^^a^ifi. 


Biyi<pi. 


'AV0tf/,OlKTi, 


'Ovofxafi. 


K«f<f/. 


Ks(paX^p. 


'Avti. 


'A9avfjt.aci. 


\\vS^t,-i. 


"Ev^pt. 


"EvavTt. 


'Aovva^i. 


Ao.wifi. 


' Evir,(pi. 


'ATrivacjTi. 


'Airagt. 


't-iroowpift. 5' 


'Evvripi. ' 


YiaTivxvTt. 


1 'iTnTagt. 


ns^a-ifi. 


'E^svv^p. 


imv-i, ToTg Au^. 


"EfEf;. 


'AiyvTTTifi. 


'ET^r.(pi. 


^OC(Ti. 


"EPift. 


'Avcd'i'fi. 


lisvpri^pt. 


EvTi, To7i; Awp. 'Eitrt. 


1 Uceosg-i. 


'AKXavgi. 


Gv^7i(pi. 


'AkovtI. 


WSTBfl. 


'A-Travs-i. 


'"Kpi. 


'E.KOVTI. 


1 •A'r/. 


'A-^avfi. 


1 Koi^pi. 


I. Oculis coiinivcnt 


ibus ; ap. Lucian. 


4. lU.iT. Kc«.rv\. 41 


0. 


2. Lat. ex icmporc. 
5. Aliqua paric tcn 


us Dorice, ut fupra 


3. Qiiodammoiio, k 


u ali(|ua tciius Phrygicc. 


i.'/rc.f.vi,yiri. 

K. AN. 0EN. 117 "ax^Pi. 
MiXav. 


'V.KTaV, UVTl T-d 


'AiA.pt. 


TA EI2 


Mav. 


' EKTavov, 


noi[/,^i. 


KAnnA 


Ao£(x.av, Totg Kp'<j(riv 


' Orav. 


'lA;o(p'. 


'Xv]yovro(.. 


'oTav. 


'OTTCTav. 


As^w(pi. 


'Lk. 


Mafy.f/.av. 


Msyig-a,v. 


XaXKcxpt. 


na.oiK. 


i^oXo^av, ToTg AuK. 


'vJyvav, AaK. 'Ot^u- 


lT^aTO(pt. 


'CVK.. 


f^as-^OTrov. 


vtav. 


HavTop. 


Movcvax. 


'Axa^va.v. 


Euai/. 


Uaaca)TO(pt. 


^ 


Acfxv. 


Ka(pav. 


La,Kp\)o(pt. 
T^opt. 


TA EI2 


Rav, 
Rav. 


BXaxav. 
'Ev. 


YlTvc(pt. 


NT 


Ka^airav. 


"Ev. 


Mv(riXC(o(pt, YjTot 


Xriyovm. 


napciTrav. 


'Asv. 


Mv(TiK.xo<pt, 


"Av. 


ToTrapaiTav. 


'A^asv. 


ipt'. 


'Ai^tCptT^tSav. 


'EKrarrav. 


BX(z^sv, BoiuT. 


"O^B(Tpt. 


"Ayav. 


'ETfciv. 


'EQXa^TjTav. 


KoccTsa-(pt, To7q ■zToi- 


'XTTS^a.yav. 


ApyiTrav. 


"■'^y'^- 


YiToug ii^x(rt. 


' Aiyav. 


'ETTiTrav. 


Tfjcccysv, ccvt) ra 


"Oxs^rpt. 


Aav. 


'Ep[j.07rav. 


'ETfjcayyi^Tav. 


l>iC(T!pt. 


AaQa^av. 


UaixTrav. 


u-nVsv. 


Kvpt. 


"At^av, ToTg Au^. 


"EfiTTav. 


'OvVsv. 


"Ayj. 


"A^rjv. 


UoTUTrav, Au^. 


MtjSssv. 


'Af^aX^' 


''ETraoav. 


npc(ru7rov. 


'OvMv. 


"aw- 


'e^v. 


'AKapav. 


'AtytXtaScV. ■ 


*H%'. ^ 


Neai/. 


KaStifcs^av. 


'OXVfCTTiCcSsv. 


'Hatxh 'AtJ. Na/. 


'ETTsav. 


Yls^av. 


Mi!vtxt(x.9sv, 


'Af^vxt. 


Zav, iAwp. Z%v. 


'AvrtTTspav. 


"EKaSeu. 


'Ev^of/.vxt. 


'A^av. 


' AKpav, 


'AvsKa9sv. 


'Avtovvx'. 


Uaiav. 


Maz^av. 


"AkkxSsv. 


'Ovxl. 


npocravTiTrepatav. 


Hpav, Ac:p. npuyjv. 


Bo^'^aSsv. 


Moiovaxt. 


KaTioiav. 


' AyXpav, AaK. Mv- 


(dvpaOsv. 


'o4"'- 


Ktav. 


UTTa. 


npupaSsv. 


""/4'/. 


Atav. 


' ACairav. 


"EKTaSsv, 'AioX. 'Ex- 


Nui'. 


'TTfBcXiav. 


A^paK'i]Crav , 


TaSvi^Tav. 


U^ul'. 


Kav. 


Marav. 


KaTSKTaSsv. 


ToTT^Ut. 


nsKsxav. 


Aty.sXXiTav, AaK. 


KarsgaSsv. 


THTUi. 


mxtKctv. 


Mi[.coKoyov. 


"eQsv. 


"Ltpm. 


'ASd\av. 


TiTav. 
Il 


"eSsv. ^F[A.i9sv. 


\\p^yr,9sv. 


'o-A9iv, 


''Ektt^oSsv. 


^eeev. 


Ks'i9iv. 


'AXo9sv. 


'ATTOTTCoOev, 


Q7;^7]9ev. 


\Ks\9ev. 


"AXXo9iv. 


KVTT^iSsV. 


Tyidsv. 


Ua^oi,9ev. 


TriXo9ev. 


Kaf^i9iv. 


Arfiev. 


npOTTKpOtSsv. 


KvKXc9ev. 


UccT^oSev. 


"ldr,9ev. 


ToTraoctSsv, 


'Ay.c9iv. 


M7;Tpo9sv. ■, 


]]ccBr,(iei' . 


"07ri9sv. 


\l7;Oauo9iv. 


UXev6o9ei\ ,'-: , 


Vcclr/nv. 


\lc7rt9ev. 


'OvSafA.o9iv. 


Me(ro9sv. 


'' Av-oXir/iiV. 


U^ul9sv. 


Xaf/.o9iv. 


KKQ'/l<ro9ev, . 


"oir,9sv. 


"'Ev9sv. 


Ar,fjt,o9iv. 


MB(r(ro9sv. 


UiB^irfiev. 


"o9sv. 


'O[^o9iv. 


Bvcr<rc9sv. 


^lrfisv. 


\^eQo9sv. 


'Elofxc9^'j. 


To9ev. 


KXicrirjSev. 


Usoo9iv. 


Aivzavo9iv. 


"r.KToSsv. 


'AXccttsk^Ssv. 


Zy,e^c9sv. 


'Cvpavc9ev. 


'EktoSsv. 


&p7ixri9sv. 


Uut^idsv. 


Uv9yj.vo9sv. 


UavTo9sv. 


\\ysXri9ev. 


l7riSo9sv. 


^^svo9sv. 


UavTc9ev. 


IVO^fsv. 


"Ev^o9sv. 


'Aivo9sv. 


'Avayv^iiVTcSsv. 


'A9r,vr,9sv. 


Eci^^a9cV. 


'EXivo-ivo9iv. 


y.oToSsv. 


Uotfiv7i9sv. 


'aCvSc9sv. 


A'/;y,v'o9iv. 


'Ava(pXvfo9iv. 


U^U[^vr,9sv. 


Qeo9ev. 


Upvf/.vo9sv. 


'AVTo9iV. 


\\Xcc^v^9sv. 


•Lso9sv. 


Ma^a9cavo9sv. 


UK^KVTc9iV. 


'Evvri9sv. 


f1^o9sv. 


Uv9uv'o9iv. 


'OXtyK-xp9iy. 


KCCTTTJ^SV. 


Uv9i9sv. 


Aet[jLU)Vo9sv. 


'AXXKxo9iv. 


"Ay^rjSsv. 


Iica.tc9sv. 


Bpavoci!vo9iv. 


Uo7JKaxo9sv. 


Ue^Tjdev. 


UvXato9sv. 


Ui9iv. 


Movaxi9sv. 


' Avrf7TS^ri9sv. 


Us^ato'kv. 


Uo9sv. 


Ukvtuxo9sv. 


Kv9'qv9sv. 


UXaTaic.9ev. 


"A7ro9iv. 


' A7TavTayjj9sv. 


Kf/i9sv. 


At'o9ev. 


A'^,7T09SV. 


'E.KagaxoSsv. 


KccTocK07;9ev. 


UatU9iv. 


"EK7ro9cv. 


UXeiCKXo9sv. 


Ayoc'r,9ev. 


'EiiSto9sv. 


'O7T09iV. 


' Ayyo9sy. 


UccTorfiev. 


^£to9sV. 


'iTTTToSiV. 


Aixo9sv. 


Gv^7j9ev. 


'lXt'c9ev. 


Miya^cCiv. 


T^txo9sv. ; 


K^-^lT-rfisv. 


l^vio9ev. 


\\y^o9iv. 


'r^c9sv. 


AccIt'/;9sv. 


'Cto9ev. 


'Av^^o9sv. 


"a^Ssv. 


I.7rixoT'/i9sv. 


KptoSev. 


'ns^o9sv. 


"Ays^Ssv. 


Qs^uccg-ri9sv. 


Bvoio9ev. 


MvKT7;^o9sv. 


"Uysp9sv, avTt tS 


AiZwfiev. 


'rTrs^uioSsv. 


Mkk^c9sv, 


'Viyi^9ri(ruv. 


UaXa-yr^^iv . 


"OlKo9iV. 


'A7roj^KKpc9sv. 


Ni^9iv. 0EN. 


PEN. 


AHN. 


AHN. 


'Evc^Siv. 


'y.zuTspu^jev. 


Uixoiv. 


'V.7rtopo[/.ocoriv. 


'Hvb^Gsv. 


'EtscuSsv. 


L^XTSV, BOIUT. KVTt 


'.\yyj)cx.'Sr;j. 


'im^Sev. 


'Cu^STeiuSev. 


Ta CTJs'tV. 


'E7ri-^07rc/JriV. 


KciSinrB^Ssv. 


'Cj-TrorepuSiv, 


''ElTSV, 


n.sptTpo7ru.or]v. 


'E(pu7rB^Siv, 


\\l^poTepu6sv, 


"ETraTSv. 


'EvTpoTTcyJrjV. 


''ats^Sbv. 


KxTUTepuGsv, 


'EvSsutsv, 


Yl^0T^07rc)cav,v, 


'rKaTSoSBV. 


\\Troa-KtrjuSev. 


' A^oxyj.v. 


1.7rcpoxr,v, 


'ATTciTeadsv. 


WoppuSsv. 


"Hv. 


i>orjccor,v. 


'V.PxTTKreoScv. 


"v.a-uSsv, 


"lQr,v. 


'EKTCx.Sr,v. 


'EirxTesSev. 


Upoa-uSev. 


TiCrv. 


'ATTOTaoV' 


As{tx.(T5ev, 


KxTuSev. 


'Arre^olcx.yr,:'. 


'LTci.hiV. 


'Ay^iKcSev. 


''CTTOKCiTuSsv. 


'AT,uyv;j. 


'opGocdoTjv. 


"07ri(rdev. 


'Atev. 


'ayry. 


IvftxSrjv. 


'E^07rt(r9sv, 


'Etsv. 


Ar>. 


'VK(pa,h,v. 


'ETroTrtjdsv, 


Xccpisv. 


"Atfjji/. 


' AvxgpoCpa6'/\v. 


KxTOTTKrSev. 


Kev, 


"A(5?7V. 


'E7rig-po(pocoriv. 


llBTor.KTSev. 


EVSKIV. 


'Atw. 


VxyixoriV. 


UooirSev. 


' CWSKSV, 


E>cclr,v. 


'AvSTrixczSriv. 


'EirtTrpoaSev. 


"Hksv. 


'AvxSadTjV. 


'E7riT^oxoch^. 


"EfiTrpocrSsv, 


"Aiksv. 


KaTaSadVi'. 


TpxQoriv. 


"EktoctSsv. 


\7rstKev, 


Us^tQKSriu. 


'E^riypoc^oriv, 


'EfyoSsv. 


' Ot^iksv. 


AiskSccSi^v. 


-uXX^^Sorjv, 'AtJ, 


"Avsu^sv. 


Oksv. 


n^oSaJiji/. 


CCVTt t5 


'AtkvsuSsv. 


\a-'cKSv. 


Aoyxoriv. 


luXXri&07]v . 


'EvtsuSsv. 


'v.ia^oKev. 


'AvKXoycioriv. 


"oQr^v. 


Ari-^aSiv. 


"Aysa-Ksv. 


KxTxXoyK^riV. 


VuQSriv. 


"Attu^ei/. 


\\XSV, "]T0t 'aXiv, 


Zuyci,^Yiv. 


\^pu^Sriv. 


'AuSsv. 


Miv. 


As^icx.^yiv. 


'V.vcc)^X(xyor]V, 


"euSsv. 


"v.yij^sv, 'luv, ' E^SiV. 


'Avookccovjv. 


KuTxXXccySr,v. 


'nZSsv. 


'H[x.ev. 


'VjA.7rsXa,^rjv. 


l7rs^X^XcxySr]v. 


nuOc-y. 


'E7rs7ri9i^sv. 


nocpccQcAcx^riV. 


'ApTTocyoriv. 


KukTkuSsv. 


"ij^sv. ^ 


'AfA.CcXciSriV. 


Pxyo7]v, 


"avuSbv. 


Koif^[y.sv, pro KXTcc. 


1 UapQoXccoriV. 


nXey^yiv. 


'E.TrxvuSev. 


^"'' 


1 'TTrspSoXcioriV, 


nspi^rXsyS^^v. 


\-7rs^ccvueev. 


'EK(pxvev, ccvt) tk 


'v.7rig-oXcxSi]y. 


'O^sySrjv. 


"r.^uSev. 


'E^s(pa,rria-ccv. 


Ue^tg-oXcxSrjV, 


'E7rt7rXriyoriv. 


"ATruOev. 


'HvMXasv. 


\ A^OfLiicSriV. 


'EKTrXriyoriv. 


Ax^puSsv, AvKO(p. 


' Apsv. 


1 \ieTuopoiJMd;iv. 


\ 'Vf^TrXriySriV. 119 AHN, 


IHN. 


MHN. 


THN 


lvi/.7rXx'yor,v. 


'A^^\'^,hv. 


n^caSaJ^iV. 


'E'oXifJ!.r,v. 


' Aiydr,v. 


Aiocf^'^^'/lv. 


'x\fi7TCCcl'i!V, 


ncii^'/,v. 


'L\nix,\yc'/iv. 


'E7rif^r,^'/!V. 


'Afj(.(pocmriV. 


Arj'/^t7T0ll/..'f,V. 


'ETTaiyaV. 


'Avt'/;c-/:v. 


'AvTC(rxi^i'/lv. 


<blX07Toi{J!,'fiV, 


Is.ccToci.yoyiy. 


\\lA.CiOT'.',C'/lV. 


Ao9i'iiV. 


'Ay.[/,'i,v. 


Uoo7rpOKixTCi'iyor,v. I . 


'CuctoT'/!C'.;v. 


Ai'/;v. 


Neo[.i',!v, 


MeTcctyS'/!V. 


l-'^Sriv. 


Krf. 


AiyJi^-^lv. 


Aiycr,v. 


'Avccia'/!V. 


Kw. 


Av(7f,c'/!v, 
^vpvyivdriv. 


'AyJ,v. 


'ATf4.'>iV, 


'E^;XA.VJ'5?i'. 


'Apti^lvhy. 


Key.r,v, 'o9ev KeKrivag, 


'AvT[zr,v. 


M»VcV. 


'Ayyj^iv^'/iv. 


T'dg 'srciPoc Kp'»iT. 


h>',:.. 


Avajttfj/d-/;!'. 


llXis-ivdriv. 


Accyu-dg. 


TaX'fiV'/iv. 


Au[^tyc'/;v. 


"a^^v. 


Ai'rl'fjV. 


Yi'<i7T0i[iV'f,V. 


I.7repyS'/iv. 


'Af'/,v. 


fl^'oy.'/iv. 


'Errnv. 


Avyor,v. 


I.upc'/iv. 


Ariv. 


V'kv. 


Bouy^'/:v. 


^VPOriv. 


KciZ'A,spciX'),-j, 'AioX, 


Ba;tofr>. 


noipvyi'/;^. 


I,Vf.ttpvpor]V. 


JcacTCi y.ipccX'/iv. 


rsV,p. 


"AJdV- 


'E7rt^l;ccvo'/,v. 


'E7rizX'.]v. 


ne^',;v. 


'Az^e^^.. 


MsT-aTTs^s-JoVv. 


"aXX'^v, 


'AVTl7Te^'fiV. 


2:%£^-'j!'. 


PudV. 


"EXX'f,v. 


Teor,v. 


'Ay.oiC'/iC'/!V. 


ZVG'/1V. 


^iXeXX^yiv. 


"Ei^'/;v, ^ 


ftiupvfyvjiviv. 


Xvo'/!V. 


MiPiXXriv. 


MeXXei^viv. 


BX'/i^'/iv. 


"Hr,v. 


lo^iXX'/iv. 


l.^r,v. 


\\QX'^^'/!V. 


Z'r,v. 


\Ua-iXX'/iv. 


no'/iv. 


nx^a,SX'/iS'.lv. 


"aI'/iv. 


nXr':'. 


"Hb^;^ 


'E7riCX'/idi!!v. 


^V^'/1V. 


"EftTTXviV, 


noXvo'p'fiV. 


'AfJL^Xv!0'/-iV. 


Qiiv. 


IttAw. 


nvp'fiv. 


'E7rc(iA^X-^a-/iv. 


■■{••;6ijV. 


'i2Xr>. 


$fr>. 


'rTTo^XyiSyiv. 


'A^Q'r,v. 


RuXviV. 


"A^(Tr,v. 


'T7rs^£Ar'(5'^v. 


'A7Ttva.(r^'f,v. 


lccX'^v. 


"E^crviv. 


KX'/iO'/!V. 


K£u5^'i', 'c^iv Keu- 


Mr>. 


'Ecrcfiv. 


'Ovcijt.oc-AX'/i^'f,v. 


^riviq. 


UiXcciJ,'^v. 


BixTriV. 


'E^ovoy.ccicX'^0'/iv. 2. 


Yliv^^jiiv. 


'lSi.i'i,v. 


'A7T^ia.Tr,v. 


V.y.77X',,C'/lV. 


Tev^'f.v. 


BvS[.i'/lv. 


'EiX0CX.UT'f,V. 


Ty.'^0'/iv. 


'Ov^v. 


nvdj^-^v. 


MCCTV,V. 


TlKU7r'f,lriv. 


'AvtiQIiiv. 


Aifcriv. 


'Avto[ji,cctiiv, I. Lat. antrorfum cuin impetu; Apol!oii. 
lij. ii. Ar^on. Lat. nominatim; ap. Hom. OdyfT, ^. 250. EIN. Nr^r-,;.. 


\ocuxnv. 


MocTTiaV' 


T^f^iv. 


no-^v^v. 


Aa(rtot,vxW' 


I.Kioetv, ocvTi ra 


'TfA.lv. 


^ETn7r^yiT-t)v. 


'x^riKccuxV' 


Ikicev, 


Ni'v. 


'riT'/;v. 


AVOCVXTiV. 


Telv, 


'Af/.(po'.'v, 


'Axtiji'. 


"LTiVCCVX^V. 


&!v. 


Tl!v. 


'HXarTr'i/. 


iTciVXUXflV. 


B^svQiv. TOig Kl/tt^. 


' Av'o7TiV, 


'E-pcT^v. 


(t-^ilocvxriv. 


^pidccKoc. 


KxTOTriV. 


' AvTviv. 


)LKXri^oLuxviv. 


"''Av^iv, 


MeT07riv. 


'Aioavr/jv. 


Uayc^oivxr,v. 


'Auv. 


?iV, 


'E}C0VT'^V, 


XKca^auxnV' 


TldXiv. 


Aptv, 


'eScXovtViV. 


Ava-ocuxriv. 


' AvocTTct.Xiv. 


KuXxptv. 


'A7rT'fiv. 


'Mi<rocuxriv. 


"ExttocXiv. 


Uripiv. 


'Ag%v. ^ 


Bua-ocvxi^iv- 


"EuTTCtXlV. 


Tloipiv. 


KoidcZxs-riV. 


Zucra-uvxV' 


'E^ef.c7rxXiv. 


n^lv.^ 


'AvTig-yjv. 


'K.VpTCCUXV. 


'Ekt^i^ttxXiv. 


T07T^iV. 


'Aag-^v. 


L^oXix^^uxiV' 


'aijc7toXiv, 'aioX. pro 


"Af^iv.^^^ 


'A-nrep'aVi^V. 


'TiI/ocvxV' 


'Avoc -wroXiv. 2. 


KoXo^op'piv, 


Kijcp5j'i'. 


^^v.^ 


Miv. 


Kocf/,7ruXof^iv 


'Afi^rtv. 


'AXcctjv. 


'Af^iv, 'rjTOi 


MiKpop'piv, 


l<p'^v. 


Ylpcoriv. 


'Af^iv. 


"Ev^iv. 


'Av^P^^v. 


"iv. 


KvXf/,IV, OCVTl TiS 


Eup'piv. 


'A^u(pr,v. 


EiXocTv, 'AioX. TsXocv, 


Kvxf^iooc. 


Eu9uo'ptv. 


KazKo^uipriVy 'Aio\. 


"aCiv. 


K«oovv«j:.ctv, 'AioX, 


'O^vf^iv. 


KOCToi KO^u(priv. I. 


BxSSiV. 


avTt, T» Kar« 


navTcx,7rcc<riv, 


Xiiv. 


'n^!v. 


^uvocf^iv, 3. 


'EXevcriv. 


"Axr,v. 


AeiTfdi^iv. 


Y.TCCfjCiV. 


7''- . 


'Ax^V' 


ATTeipuoiv, 


Vnyf^lv. 


AKTtV. 


'abxJv. 


'Evuhv. 


'Efjciv. 


'Evix.ktiv. 


'Uxnv. 


'Eiv. 


'Eifjclv. 


'iKTiV. 


An-)(riV. 


"E;v. 


"^l^F-v. 


i\eX<ptv. 


'a^X^,v. 


' A'7ToQvy.eiV , 'lccv. 


KXefA.f/.lV, KT. OC710 T\i 


'Ogeo<piv. 


'Avxrjv. 


'a-kotux^^v. 


KXif^fA.ti. 


na<r<raXo(piv. 


TvXiocvxV' 


TVXuv, 'At']. nXsov. 


"Tf^fztv. 


'E(rxccpo<piv. 1. Pari modo, qiio fupra in xccxxitpxxiv' item 

n Kaxx^vTrrut pro xaTax^C-TU> ^ ap. Hefiod. 

2. Ut in aiil^aUu pro a»;«faiW ai/.faMo,aai pro 
;»«f«A?,(jfiai' aij.QoK^ pro a>aSoAv)" a;^Saro; pro avci- QaTof, &c. ap. Homer. 

3. Pari modo, qUO in Ka^^a^a prc xara ^x^a, 

ap. Apollon. xa^SiQa>,i pro z«T£?aXf ; apud Hom. 

4. Dicitur, qui adunco nafo eft infignis. 
K K BON. 

Ylovro(piv. 

1,<piv. 

l^oa-ipiv. 

'EaB&eu<r(ptv. 

lixu(piv, ■uroi'/;T. Nswy. 

TeXx^v. 

TeTDccyXuyjv. 

TpiyXayiv. 

XoiXx.oyXuy^iv. 

TuvuyXux^iv. 

fiv. 

'Ncoiv, 

IKpuiv. 

'Ai^aov, 

KaXaov. 

Taov. 

hiaoocov. 

' AXix.cx,Koc^ov, 

'AXiKCCXltOC^OV. 

Aoc^ccupokoc-mkQiOV . I . 

AuToXocZov. 
"Lx^ccZov. 
Mia-cc^Dv. 
Micrcoc^ov. 

Aioov. 

I.uXXtQov, 'oSiv SuX- 

XiQa. 
' \Lv(rKccfA.^ov. 

Ki^CCLl^OV. Kuf^cQov. 
K.opUfA.Sov. 

HiVTOCO^OV. 

IiXuQcv. 

KcXXuaOV. 

TpiKoXXuCov. 

TotTOKOXXu^OV. 

Qsccycv. 

Kpayov, kt. Kpayog. 

' AKpaycv. 

laprtippaycv. 

'OuiFyov. 

AiaTTriyov, 'oSev 
AiaTTxya. 

'cXtyov. 

Tloc^oXtyov, 
AvaXoyov. 

YlapotXoyov. 

' EKXoyov. 

' E^yov. 

KaXXiepyov. 

'A{A,soyov, To'i<; Kf/jcr. 
Eif^cccpijcsvr;. 

rooyov. 
As^yuycv. 
! Zuyov, 
! Tlspi^uyov. 
I B^^uyov. 

EXaioTDvycv. 
I Ayuiyov, 
I 'OocvTaycaycv. 
I 'Ava&a^ov. 
I A^ot^aoov. AON. 

'E7raizc:^aCov. 
Eu&accv. 
' Ef/,Qaccv. 
'ETrsficaccv, 
'Otaoov. 
AysXaccv. 
'Oi^tXaoov, 
'Eiy.TTiXaoov. 
'iXaocv. 
'OKXa^ov. 
U.Xa6ov, 
i^uXaoov, 
KaTa(puXaSov. 
KXe[,i[xaoov. 
'Ofjca^ov. 
Tlav9u[/.aaov, 
'Of4,oSufiaoov. 
'D.fjca6ov, 
'ETTUfj.adov. 
KaTcof/,accv. 
'T(puf/.aSov. 
Movacov. 
Kuvaocv. 
'EKTadcv. 
Aiag-aocv. 
'Ava^aScv. 
Uapag^aoov. 
'E.Tvigaoov. 
Usptgaoov. 
'ATros-aoov. 

Ivgaocv, 
'Afx(palov. 

Avi(T'/ococv. AON. 

ViSpic-yjxtov. 
TuvccyaSov. 
'licupaQdcv. 
AiaXsyoov, 

HfcsccXsyoov, 

Usacv, 

EaTrsoov, 'o9sv Fa- 

•Trs^a. 
AaTrsoov, 
'EdaTrsoov. 
Zayrsocv. 
T-y^TTS^ov. 
' AX'^,7rsScv , 'cSsv 

AX'/,7raaa. 
'AXtTrsoov. 
'OoyiTrsSov, 'c9sv 
'o^yJ-Trs^oc. 2. 
' Ef/7rsoov. 
'EKaTOfJCTrsSov. 3. 

Aa:iC7rsSov. 

'CtKc^rsSov. 

AaKK07rs^ov. 4. 

'AXcTrsScv. 

Qr,Xo7rsaov. 

'EtXcTrsocv, 

OeiXc^reoov. 

'Ctvo7rsSov, 

iTpaTOTrsSov. 

Kpa(r7rscov. 

lysaov. 

E7rt(T-ysCcv. 

'.^VTca^xsScv. 

KcvaCx^cv. 1, An vero^ai-av^oxaxa?^; quod notat edu- 
lium quoddam lautius ; ap. Chryfipp. 

2. Qiise ct i.x'"'^ dkuiiturj Lat. tefticuli > 
ap. Arilloph. in Plut. 3. Tcmplum erat Athenis, undique centum 
pcdibiis patens; .np. Plut. in Periclc. 

4. Ita vocatur lcrotum, £ve telliculorum 
fuius. AON. 
'Ho'/;ow. 

iTtXQri^ov. 

'BofjL&lj^OV. 
lTOC^Q,'tlO0V. 

nciXtfi7rocyr,0ov. I . 
<PxXx[y7ioov. 

KXxfyrjScv. 
Kpsa^yrjnov. 
Uvcyriocv. 
nvyr,^cv. 
TsTDotTrooridov. 
?oi^r,Sov. 
'i:'ia6r,acv. 
nXtvd-^Sov. 
1.y^idot,y,r,dcv. 
MuvSocxr,6cv. 2. 
KAif^XTiyjSov. 
Yltvocy.r,Uv. 
EXttcijocv. 
'EXKri^ov. 
Avxrioov. 
AriSov. 
'aXtj^cv. 
Avoi^Xrficv. 
'ETroiyciSXrsocv. 
AysX'/<ocv. 
\lsXrjSov. 
EtXrjoov, 
OfJLtXrjoov. 

KXrj^ov, icr. KX'ijdag. 
'K.vkX'/igov, AON. 

j KavXrjdov, 
\ }luXr,dov. 

U.CTUf/,'f,OCV, 

; 'Ba.9f/.iijdcv, 

I li^ifyC/lOOV. I r, 

• ^opjU.r,oov, 

\ Kuf,cr,Ocv. 
[ Tvoofjcri^ov, 

Poi(pavr,oov, 
j lrs((iocvYjOcv, 
! Ylorivrioov. 
I KTi^vr,Sov. 

KodKtvri^ov. 

'Ay.Ttvridcv, 

I.(psvocvriSov, 

l>iS7rcipvr,^cv, 

Kvv'/;Sov, 

K^iiV'/;Scv, 

Tlrjdov. 

ITlJOO!'. 

Tlop7rr,Scv. 
l7r7rr;oov, 4. 
Ao!.6^roov. 
Kpoctp'^6cv. 

I.oor,aov. 
I ^cp'/jcov, 
j riST^rjOcv. 
I TacVorScv. 

I I.T0iV^7,CCV. 

j lucr,Scv. 1. Lat. cunctanter, feu tergiverfando. 

2. Lat. ad cutiin ufque ; ap. Apfyrt. 

3. Lat. e funda. 

4. More equi ; ap. Ariftoph. 

5. Lat, fponte, ultro, five proprio motu. 

6. Lat. clare, feu manifefto. 

7. SacriScia erant, qu^ aqua luftrali pera ■ AON. 

AsovTridov. 

'eSsXovttjScv, 

'E^ciaT'r,oov, 

\UTUTr,dcv. 

Itxvrjocv, 

KupvrjSov. 

Bas-poipriSov. 

Kxvoi-x^/ioov, 

Kpv<p'/ildv, 

l-Tf/J^^OV. 

I.TOfx;/ioov, 

Zvvo^r^oov, 

'Oo^'/lScv, 

Moax^oov, 

Afycv^TjOov. 

Bpv^^/lScv, 

Bcg-pvxK^"^- 

Zur,dov, 

KXtjjicf/Ctccv. 

n.ivKxtScy. 

'ExtScv. 

'EtXtdov. 

'Aa-7Tiodv. 

AioMotoov. 

'ATrcaptdcv. 

Nc<rpSdv. 

"aQocxScv. 

' AvciXoov, 

'Avoi(poivoov, 

'E,^xvci(pa.vcov 'Sdv, 6. Kpv(pctvdov. 
Xcci^ccv. AON. 

"EvSov, 

'avtoxpoivoov, 

'rSpd(r7rovSov, 'oSev 
'TS^c<r7rovScc. J, 

udSov, 'd9sv MoSx. 

' AvSpx7roSov. 

Vooov, 

Bpdoov. 

iKd^oSov, 

'A(ppo(rKopooov. 

'EXK(poa-K.d^oSov. 8. 

AsvKopcoov, 

KvvdpoSov, 

'Aypio^^oSov. g. 

' Af/,<poSov. 

Mvd-x,oSov, 

KspSov, 
! iKopSov, 
! '0(ptd(TKopSov. 
\ 'EXx:pd<TKOoSov. 10. 
i OvoTropoov. 
t TsTpoLXopSov, 
j MsitSov, a,VT\ T» 

Msl^ov. 
I 'A^vSov. 

TaSsvSov. 

PvSdv. 

BorpvSov. 

'cipvSdv, 

TTOfXitccScv, 

<taiSov, 'c9sv ^uSci, 

' A[/.(puSov. folebant. 

8. Inter allii genus recenfetur a Diofcor. 
lib. ii. cap. 185. Dicitur et per contraftionem 

i?ia<po^y.o^ti(,'j infra. 

9. Sylveftris rofa, feu Saliunca. Virg. 

10. Per fyncopen pro iAajios-xo^sJ'»»- de quo 
fupra. 124 EON. 


EON. 


EON. 


EO?;. 


UooTrviyssy. 


Uacck: 


TvuuoXoyr-eov. 


TlUtJO','TiOi'. 


^Avuyzov. 


' Epsov, l(T.'Etpeog. 


?>^cixvXoyr,T'sov. 


Su^j/^j^wc^-jcy, 


C^iov. 


Ae-Trdcpeov. 


MoiS-/lTicv. 


'F.VBpye-'/;riov. 


'Af/,(picccv, ciev 'a^- 


"Ocossv. 


'Ek[.i,x9'/;tsov. 


'irvjTSov. 


(piSiX. 


Ai^-.vog^psov. 


Ai'/i9riTeov. 


'E.-TrKvirrTeov. 


Luciy.a.hov. I. 


Xpsov. 


Bo'/;9'/iTeov. 


'EPiT-rreov. 


■^oc^iov, 'Lkv ^ot.^icc. 


'Arii^psov. 


'On-eov. 


'E7rsPiT'/;rsov. 


'a.voksov. 


'EctTSOV. 


TiOTKT^TSOV. 


Uxoit'/;tsov. 


^i^ay.iov. 


QexTeov. 


Ka,TCi^X'/iTisv. 


'Eia-irrjTScv. 


"NuyccXsov. 


E-^JIUTSCV. 


MaX'/;Tsov. 


'Otttojteoi'. 


TusocacXsov. 


Af/,0!,TSOV. 


'EiA,^X',;reov. 


'E7ric'/-ssv. 


'Kpux.xXscv, 


QyjpocTsov. 


MeX'/TSov. 


Aix(rx(pr,TS0V, 


Qaf^xXsov. 


Usi^oLTeov. 


Tciu;;rsov. 


'E\]/'/;rsov. 


KauoiXeov. 


IVVTXTSOV. 


UoXSLC/iTSOV. 


'iTSOV. 


'EXsov. 


WeTci^oiTeov. 


' A-7TOvsy.'r~iov. 


E-TrxviTSov. 


reXsov. 


'ETTig-ciTSov. 


M\i<.:;;TSCv . 


AlSriTSOV. 


J.TeXeov. 


'A-Trog-ocTBOV. 


ToXu'/;tsov. 


'E-Trs^iTSov. 


TlXeov. 


QSTSCV. 


'D.[^OTOiA.'/;rsov. 3. 


AixKoirecv. 


'ETTi-rrXeov. 


MeQsTeov. 


'ATroTf/.-y^rsov. 


'Aktsov. 


HepiTrXeov . 


'ETriGsTSov. 


Upo%f.i,'/;TSov. 


^vXx-ATSsv. 


ToTrXeov. 


IvvOeTeov. 


'EvQvfir^TSov. 


UxpxpjXxKrsov 


KaXecv. 


'Ttto^stsov. 


M'/;xocv/!Teov , 


'F.7rxvuy.Teov. 


TuKuXeov. 


'Tttso^stsov. 


AiK(rK;jv'/;Teov. 


'ePxktscv. 


neov. 


\levsTsov. 


'Oy.vr-sov. 


UoO(TXKTeOV. 


' Aiyccvecv. 


'EfjLfJLSveTeov. 


Uov'/;Teov. 


'Ektscv. 


Kciveov. 


U^oa-evsTScv . 


AixvorjTeov. 


UDOtrSsKTeov. 


KccTouiccveov. 


US^lOil^STSCV. 


'Evvov;Teov. 


KxSsKTSSV. 


Keoxxvecv, c&ev 


Upoa!,iosTeov. 


KxTx;ppovr,Teov. 


Ms^iSKTSOV. 


K£^;:^«i/£a. 2, 


AlpSTSOV. 


Ptjteo!/. 


'Av9sktsov. 


A-/;veov. 


Ma^STeov. 


T'/;p'i^TSOV, 


'Uu,ieKTeov. 


'Epivecv, 


AicifA.oixeTeov. 


'ETrtx^pfirsov. 


'ExXsktsov, 


"o^veov. 


'EvXcc^riTscv. 


T^'/iyooriTSov. 


'Evsktsov. 


Aopv^eov, 


KevsKFyriTeov. 


KxT'/,yo^ryscv. 


Uu^SKreov. 


Kuoeov. 


j 'UyvjTeov. 


U^of^-^reov. 


Us^iQ^eKriov. 1. Nomcn eft medicamenti a xii. diis ma- 
jorum geiitium ita difli : cujus meminit .(T^gin. 

2. Ut et y.i^ya\a, Lat. dentiunj radices. 3. Dicitur, cum quid, nondum fatis matu- 
rum, crude fecatur. de quo Gal. lib. iii. ,.xsa 
Tc-. ct IE.g\n. lib. vi. cap. 34. EON. 
Uaoa-£}CTicv. 

'A(p£KTiOV. 

AsiKTeov. 
'ETretXTSOV. 

MlKTiOV. 
ITIKTECV. 

'Xmg-tXTiov. 
'AoKTeov. 

'Eioktbov. 

OaUKTEOV. 
MSTU^lUKTiOV. 

Aioig-aXTSov. 

YlD0<T0iOig-»XTi0V. I . 

^VjpOCVTiOV. 

nXvVTiOV. 

AOTBOV. 

'Ek^oteov. 
YloTiov. 

OCCTTTSOV. 
TpOCTTTiOV. 

npocaTTTiov. 

l.KiTTTiOV. 
AlOCtTKSTrTiOV. 

ETTKTKiTrTiOV. 
T^iTTTiOV. 
'ETriT^iTTTiOV. 

ETTI^piTrTiOV. 
KUTOcXviTTTiOV, 
'EKXvjTTTiOV. 

Otttsov. 

Hi^lOTTTiOV. 
U^OOTTTiOV. 
KxbxpTiOV. EON. 

.\fiCV. 

Kocrioyocg-iov. 

'LTraoocgiov. 

KoXccg-iov. 

AoKitjCKgiOV. 

Qxuf^xg-iov. 

nXsovocg-iov. 
Ti^vocgiov. 
ToTragiov. 
A^ccgicv. 
Aioca-Trag-iov. 
EooTocg-iov. 
KocTcccr-xocgiov. 
'Edigeov. 
'oXigscv. 
Igiov. 

U^ocnruigiov. 
Aoyigiov. 
Cpyigiov. 
HccSigiov. 
Ustgsov. 
'Edigiov. 
^ag-iov. 
KuKOvfiigiov. 
MaXQocKtgscv. 2 
UoXsi/,igiov. 
No^.igsov. 
E.fji(pccvtgscv. 
Aa-i^svtgiov. 
Aycovigsov. 
ATrogvjfjcoiTigsov. 
locptgiov. 
Ogsov. 70N. 

OXogiov. 
Kocugiov. 
Uocugiov. 
'EXiUgsov. 

AiCCKiXiUgiOV. 

UXeugiov. 

Upo(TU7rccK^giov. 

Tvugsov. 

Uxtdsurscv. 

EaXiUTSov. 

AaXiUTiov. 

MvVjfJCOViUTiOV . 

KivduviUTiov. 

AiaKiVOUViVTsav. 

QipaTrsuTsov. 

UopSUTSOV. 
^UTSUTSOV. 
AUTSOV. 
UXUTSOV. 

KcaXuTSOv. 
AiavuTsov. 

lO^UTiOV. 

Ey^VTiov. 
BiojTiov. 

Ua^xcrvjfjcacaTiov. 
AvjXoiTSov. 
ZviXccTiov. 
KadispojTiov. 

Tvrog^ojTiov. 

AVTOCOTiOV. 

Oc-xiov. Kvvofjca^ov. 

ToTra^ov. 

Ui^ov, 

'EpKOTTS^OV. 

A^Tre^ov. 
XQi^ov. 

EXaopi^ov. 
U^op'^i^ov. 
rXvKuppicov, ' 
U^oa-pi^ov. 
UpuiCov. 

AXXctpu^ov. 
Uocd^cv. 
MiXiyr,ov, oSii 

Xiy-ia. 
Axov. 
Aviov. 
Mi^ov. 

Akdov/iov. 

AVTVIOV. 

EaaQov. 

Ea^aGcv. 

Eu^yaSov. 

AXiyjfjcadov. 
Aa7ra9ov. 

AXaTradov, od 
AXa7ra9a. 

iTrTroXaTradov. 
'To^oXciTradov. 
'o^uXdvraOov. 
Bpuadov, vjToi 1. Lat. cum quadam exceptione ; five quod 
exceptionem palitur; ap, Aphrod. lib. ii. de 
anim. 

2. Lat. molliter et fegniter agendum ; ap. 
Ariftoph. in Nub, •^ep". occnrrit ap. Diofcor. Jib. 3- 
cap. 7. Lat. dulcis radix. Unde y>.vKvppi^lTY,; 
cmc Columella; dicitur vinum, dulcore illius 
radicis prsparatum. 

L L 2 6 lON. 


lON. 


lON. 


lON. 
AoAov. 


noiox[A,7i^iaiov, 'o5ev 


Moa-xeXaiov. 


Me(ragaicv, 
'e-zOx.^iScv. 


YlapajjLvoiaM. 


'Z-TTTlXaiOV, 


Aepaiov. 
"ImSov. 


Avav.aiov. 


KXaicv. 


Ue^iVe^aicv. 
"Ay.a.yGov. 


\\vayy.oi7oi. 


'A[/.UKXaiGV. 


TTrooepatov. 
XxXx.c(vSov. 


"oyKaiOV. 


KaXXaiov. 


'AKooKepaiov, 'oSev 
T^o^vxv6ov. 


AiKaicv. 


\\vaCoXaicv. 


\\KpoKicatx. 
'Oo6cxavSov. 


'AKooSiKaiov. 


'ETTiCoXaiov. 


"Kdxiov. 
\\rTr,vSov, Au^. exvn 


'f.iKa~ov. 


Ue^iCiXcitov. 


Kp'dvoxuTpoXr.pxicv 


3 


T» \\7rr.KSov. 


'oXkuTov. 


IviiCoXaiov. 


Kavag-paicv. 
Kr,oiV§ov. 


'E(poX}iaiov. 


UpoCcXuio:'. 


'CvoaTov, 
BoXuvSov. 


Aatov. 


Av<rCoXo'.iov . 


KpxraTov. 
EutSov. 


KEipaXawv. 


'AvXalov. 


KorxTcv. 
Bur9ov. 


'E-TriKs^pccXatov. 


UpoTTvXatcv, 


ToreXeuraTov. 
Ai?\r^Kvdov. 


KuvoKecpdXuiov. 


KoruXaicv, 'oSev Ko- 


Nufz^paTcv. 
<t>iKoy.u9ov. 


U^o(rKi(pdXaiov, 


rvXaia. 


TXuKU(paicv, roT<; 
\\vccKoX'<i9ov. 


' E.Xaiov. 


KaXaiialov. 


K^Tjo". 'E^uS^cSavov. 


:\XKa(pSov. 


KvideXaiov. 


Kc[.t,aicv. 


Kopu(paTov. 
NaoJsasSo!'. I. 


Kv',r/eXaiov. 


Eo[j.aiov. 


XaTov. 
NcetTJJK^^cv. 


KviKeXaiov. 


' Ayva'.ov. 


Ae^xatov. 
K^Sov. 


BaXo-ay.eXaiov. 


' ASryaiov. 


Tpi-xaTov. 
"lov. 


?d(paveXaiov. 


Aryatov. 


'Epu^ri-xouov. 
BCAOV. 


'OtveXaiov. 


Aivaiov, 'cSev Aivaia. 


' ApxaTov. 
Batov. 


Wuo<7:viXaiOV. 


AaoivaTcv. 


KxKKdCiov. 
\\SaiOV. 


l^ivsXatov. 


'l-\y..i<^vaiov. 


AdCiov. 
^V.^J-Saiov. 


KdTTveXaiov. 


revvoilcv. 


TptxpXxZiov. 4. 
'OiKoroi^oitov. 2. 


Aa(pveXaiov. 


"Ovc;icv. 


KapaCiov. 
Kui.iC.a7ov. 


'o'fjxoiiov. 


Tvvciov. 


TpdCiov. 
\\vayaiov. 


'Tv.-eXaiov. 


Evvx'iOV, oSev Euvaia. 


F.crjaCtov. 
Auyatov, 'oS$v Au- 


KeSoeXatov. 


'OiToCiov. 


AeCicv. 
yxia. 


'rSoeXaiov. 


r^cTraicv. 


. fpXeCtov. 
Aaioy. 


KvjoeXaiov. 


TooTraiov. 


■ MovrjprjCiov. C, 
Kpaaaiov. 


Uer^eXatov. 


'rvTTaicv. 


i Ku^riCiov, 'oSev Ku 
'AyoiaviaTov. 


Uia-(TeXaiov. 


KuTrxiCV, 


: fr^o/a. 

1. Odora,r.eiiti genus ed, quod fuffitibus 
immircetur ; ap. Diofc. lib. i. cap. 22. 

2. Ut et oixiTji^- liluftathio dicitur de eo, qui 
c fervis parentibus eft natus : qualis Lat. verna 
vocatur. 3. Aji-i^. in Equit. ita OTjifjarw^; audit, 
quicquid eft nugax. 

4. Volfella vocatur ab ^^itio. 

5. Lat. vita folitaria, qualcm agunt monachi. Xs^vtCiOV. I. 


K'Zicv. 


Znr^vcTrxyia. 


'ETTiS/O!', «(TiWf 'EtTI- 


Ks;Auo(5i/, 


Krj^OTrriyiov. 


^r- 


K;]ou'^iov. 


KciU-7rr,yiov, 


KuptSiOv, oOev Ku- 


Ki(T(runiov. 


KciTC7r't]yiov. 


^/£;a. 


K..'S,... 


rrr/iov. 


'AVTtQlOV. 


Ayiov. 


Xo^'riyi:v. 


'A^X^Qiov. 


Axyici'. 


iTpciT-riyiov. 


KoiCoikQiov . 


X^ocf.ta.yicv. 2. 


NciU;]yicv. 


BoXSiov, rjot 


'V.rdyiov. 


<i'C/iov. 


BoXQiov. 


' AoTTix.yiov. 


uSotyiov, 'oGev Ui- 


BaXbwc. 


Fciyicv. 


Sotyioc. 


Kocif/,Qtov. 


Koxyiov. 


Vtyiov. 


Kif^^tov,' 


Tpuyiov. 


Aoytov. 


Qoou,^iov. 


'Oupdyicv. 


\\XoyiOV. 


Kui^iSiov, riTot 


Aiu(ppc6yiov. 


AexocTriXoyiov. 


Kuy.^iDV. 


Nuuocytov. 


'AvdoXoyiov. 


?uiA,Ctov. 


Ipuyiov. 


MsTuptricXoytov. 3 . 


'Hfy.iTUuCicy. 


Upocr(ptx.yiov, 


XpijcrfjioXoyiov. 


AOalOV. 


'^a.yiov. 


ZevoXoyiov. 


'eXXoSicv. 


^xXcifytov. 


'H[/.spoXoyiov. 4. 


KoXoCiov. , 


"Efyiov. ■ 


'EooTcXoytov. 


n^cXcSiov. 


'H^tTyiov. 


'P.^oXoyiov. 


Koiyo^iov. 


lu^lFyiov. 


MsTSuooXoyicv. 


'Qoi^icv. 


nXc^ctfyiov. 


(boiToXcyiov. 


'TTTep^iov. 


^UTtfyiov. 


'KuxoXoyiov. 


^Co^lOV. 


I.Tiofyiov. 


^Xcyiov. 


'Ejj.(po^^iov, o^-iv 


'O^ufyiov. 


T^rr/c^yiov. 


'EfA.(pofiy.. 


Hpufyiov. 


UoXuopytov. ] 


'l7r7ro(popCiov. 


Tli(yufyiov. 


Uuoyiov. 


1uo(pop^ioy. 


Uocriyiov. 


MsTOCTrupytov. 


'Ev^opCiof. 


Kui-r/iov. 


MecroTrupytov. 


lu(pop&icv. 


'.\Xo7rriyicv, 'oSev 


Tsupyiov. 


AiaZiov. 


' AXo7T'f]yiot. 


' Auyiov. 


'Ho-Xicv, 'c9.'HlJ°iOi. 


TKrjvoTrriyiov, oOev 


Aixcuytcv. lON. 

'E-jTiCuyiov. 
Boc^uyiov, 
'Axpo^uyiov, 'oSev 

.\Koocuyioi, 
'lco^uyiov. 
Bi^cuyiov. 
OoSc-ruyicv. 
OpoTruyiov. 
OpQOTruyiov. 
OupoTTUyiov. 
UTSpuyiov. 
^puyiov. 
KuTupuyiov . 
Ayo;ytov. 
0'/Xoiyti3yiov. 
Avuyocyiov. 
Tuvuyuyiov. 
Eirxycoyicv. 
Ux^xycjyicv. 
'Xopxyctjyiov, 
Upo(rxya>yiov. 
KxTxyuyiov. 
"iu-xpiyooytov. 
\7ov. 

KxpvxZ,xoiov. 
Aiy,xoiov. 
KXiQxdtov. 
iTiSaoiov. 
Asf.i^xdiov. 
Mxyxaiov. 
AxStov. 
KpsxSiov. 

I.KiXOIOV, 

Kxoiov. 127 1. QlIOiI Ct yjiii^i-r^ot vocatur, Lat. eft pol- 
lubrum ; ap. Atl.en. 

2. Lat. mantilc. 3. Eft difiertatio de rebus plane futilibus. 

4. Q].iod item alio nomine gaudens l^yi,ur^l:: 
Lat. vocantur fafti, ut et diarium. lON. 


lON. 


lON. 


lON. 
locKix^tov. 


'Atto^uoiov. 


r^ocf^tov. 


A-/i'thov. 
'^'ocicocotov. 


Bif $■«(?< 5!'. 


AocClhov. 


KXiiSiov. 
■^bkkIov. 


^■iT%^tOV. 


Koa[A.QtOiOV. 


■LTrfitOtov. 
'HfztKocotov. 


Tva(pa^iOV. 


Bsf/.SiOiov, 


'Ev^ocrdt^iov, 'o^ev 
'OXKCCOtOV. 


'AXpa^tov. 


KuQiOtov. 


'Evloahioiu. 
Aooxccciov. 


'liT^x^aOiOV. 


Kppaytdiov, 


AtBllov. 
'eXocCiov. 


■^■aotov. 


Yipaylotov. 


Kgtdidtov. 
1.7TVlXcx2tOV. 


"Pa^Stov. 


TtfytStov. 


Ar!f/.aKt^tov. 
TltXccotov. 


"lyStov. 


\\iylSiov, 


TllVUKt^lOV, 
TlccXXciotcv. 


'Hui}ici^^iov. I. 


Aoytotov, 


TIipidc<ioc£-^iiiOV, 4. 
'AvxCoXoc^iov. 


E^tov. 


^''Xoytoiov, 


K-^Ktaiov. 
1.r,iA.ccotov . 


neStov. 


Tlv^ytStov. 


BlKtOlOV. 
KXifyClJiCcSlOV. 


nediov. 


TlvyiSiov, 


AlKi^lOV. 
'Epi^ccStov. 


' AfjcTTeoiov, avTi ra 


.\lyetoiov. 


'OlKiOlOV. 
Xepuoc^tov. 


'Avoc -ure^tov. 


TccfxietSiov. 


TJpOlKtOtCV. 
D.f/.ocoiov. 


'A^aoTTe^iov. 2. 


KXeiSiov. 


XaXKiStov. 
Ktvocotov, 


'OpOTTSdiOV. 


Talellov. 


AoKt^tov. 
AocfjLTTaotov . 


KaTTTTeSiov, avTi th 


'E^etotov, 


Aa^Kt^icv. 
AOTTOCOtOV. 


KocToc ■nnViov. 3. 


Ae^etStov. 


Tupxtotov, 
l.TTCX.StOV. 


YiUv. 


'o^eiStov. 


KecKidiov. 
'ATroa-TTcx.Stov. 


"Wltov. 


QvYia-etStov. 


'A(TKihov. 
AwTTudtov. 


T^t^r^tcv. 


?7;a-ei%ov. 


KoipuKi^tov. 
^^ochov. 


Tv^tov. 


KTriTeiStov. 


•iVKiotOV. 
r^a^tov.. 


TXr^rfiiov. 


T^a.[x[/.aTeiOiOV. 


KuXt%ov. 
Ts^'^ciSiov, 'oSev Ti^- 


Ar^tov, Koct 


'OTryjTiiOtov, 'oQev 


XaXioiov. 
oocctcc. 


Aririov. 


'OTfflTitOiU, 


fuXiiiov. 
letoocotov. 


WrjOiOV. 


GuetSiov, 


BtQxi^tov. 
iKipocotov. 


'F.7TiiA,r<diOV. 


lK.u(pei^iov, 


I,eXt^tov. 
Tarpex^tov. 


'a]%ov. 


T^uqielhov. 


I.Tr,Xi^iov. 
AcCtocidtov. 


'TTTcyatdtov. 


Eipetcicv, 


Tlpo^etXidtov. 
OKTCCOtOV. 


Naf^iov. 


'O(pei^iov. 


ntxi^icv. 
Tlevraotov. 


Ktvatdtov. 


'ExBi^iov. 


To^yvXtoiov. 
"Lra.hov. 


TlatStov. 


'O^y/thov. 


'C jfJCvXthcv. 
I. Seu -h/Ay.x^ic,- Lat 


. catli dimiilium ; ap. 


3. yEolice ; ut in X 


irrvis-A pro xaTsfff-3.- 


ap 


Pol!. lib. X. 
Hom. 11. c'. 


2. Lat. campv.s Mar 


ius. 


4. Sagum miliiare. 


qucd armis (upcriiulue- 


batur. lON. 

ILoyxXiOtov. 
'Avb[ai^iov. 
Avifx.toiov. 
'T7roKvy]fx,ioiov. 

'0<pdoiX[4,i^lOV. 
@VfX,iOWV. 

Tvufjiioiov. 
Zuf/,i^iov. 
'ETTUfjLiaiOV, 

AiKOCVi^tOVt 

XXocvioiov, 

Qpxvtdiov, 

laviotov. 

J,y.7}vioiov. 

XeX7;vi%ov. 

Mocivt^iov. 

QepxTroctvioiov, 

KopxKtvidiov, 

KXiviotov. 

'Artvioiov. 

nptviSiov. 

Kvidiov. 

'Oviotov. 

BeaxTTVi^iov, 

AetTTviotov. 

Uopviotov. 

KuviSiov. 

Avxvi^iov. 

Tuvioiov, 

Hx^aCuvioiov, 

'E^iSiov. lON. 

AsPi%ov. 
Tlv^iSiov. 
Boi^iov. 

KoXoidtov. 

'Hf/,l^l7TXo'iSl0V. I. 

l^o'ioiov, 

Xvp'poi%oVy 'o9sv Xvp 

^oidtx, 2 . 
\o'tOiov, 
ripoxo'i'Stov. 

AxTTidtOV. 
ABTTiOtOV. 

"E.yiTTi^iOV. 
Vl-TTi^iov, 

YlXTTTTiOIOV. 

'iTnTlOIOV. 

I.K0^7Ti%0V. 

"ZTTioiov, 

'ACTTiOlOV. 

QXxa-TTiStov. 

YlpocuTri^tov. 
npofJt,eTU7ridiov. 3. 
Kxpioiov. 
BiQXxpioiov, 
'Aypiotov, 
'Hf/,e^i^iov, 
Ilept;-6^iSiov. 
QTjpiOiov, 

nxpxfCTjpidtov, ovev 
nxpxf/,ii;piotx, 4. 
nmiotov, 
'E^riK^rjTyipiOiOV, lON. 

'i'ux.TyjpiOtov. 
AnTmidtov, 
HxvToXzTvipidioVi 'cSev 

T[xVT0XiST'/lpiOtX, ^. 

AfxSXuT^tdtov, 
'ETxtoidiov, 
Kpxipioiov. 
Mx^xipidiov, 
Xeipiotov. 

Ey)^eipiotcv, 

Xoipiiiov. 

Kpi^iov. 

'Axpi^iov, 

Kopiotov. 

Afx.(popidtov, 

ABp'piSlOV. 

QexT^i7iov, 
UxT^ioiov, 

TlSTpiOtOV, 

\-iT^idiov. 
'AvXyiTpi^tov, 
Txg-piotov. 
npoyxg-pidtov. 
'EyxXxg-^ioiov, 'odev 

'Eyx.XxfpiOiX. 
'E<pe^^ioiov. 
XvToioiov. 

KofJ.flUT^iOtOV. 

Ixvpioiov. 
Txvpi^iov. 
'A^yv^ioicv, 
Ux^xTTXev^ioiov, 'o9ev lON. 129 

UxaxTrXiuoihx, 6. 

Qvpiotcv, 
Mvpiotov, 
YlvpidiGV, 

KxTTV^iotov, 'oSev 
Kx7rvpi^ix, J, 

1,7TUpidtOV. 

E7Tive(ppiotov. 

Keyx,piStov. 

Xupi^iov. 

l.iotov. 

Ny!<riiiov, 

?r,a-iSiov. 

'AXvTi^tcV, 

'Ovridiov. 

XpUTlOIOV, 
IfJLXTlOtOV. 

Qoif^xTiotov. 

TpXfJ.fiXTiotOV, 
'Ofj(.f,CXTiSlOV, 
E7TiyCpXTiOtOV. 

QvvjTihov, 'odev 

QvrjTioix. 
BxXxvTi%cv. 

'ifCXVTiOlOV, 

AsovTiStov, 

'A^Ti%OV. 

KvpTiSiov, 

KVTiOlOV, 

KiiTi^tov, 'odev Kis- 

TiOtX, 
BOUTiOlOV, 1. Arifloph. in Concion. ita vocatur palla 
muliebris. 

2. Ut et xt"e'J>o» Hefych. dicitur porcellus. 

3. Equorum ornamentum circa frontem, 
quod inde frontale vocatur ; ap. Herodot. 

4. P"emorum funt tegumenta ; ap. Xenoph. Qualia vocantur femoralia Suetonio. 

5. Lat. balnea, five lavacra publica. 

6. Arma funt, quibus teguntur cquorum 
latera adverfus telorum jadum; ap. Xenopli. 
Cyropxd. lib. vii, 

7. Veftes funt Perficae breviores. 
M M 130 lON. 


lON. 


lON. 


Tvcorl^tov, JcSev 


'ETro^icv, 'c9. 'e-ttocix. 


'iTT-Trci^iiov. 


TvuTiita. 


'UyjTrootov. 


Ke^Stov. 


'ETrivurt^tov. 


nev97}iA.i7ro^iov. I. 


luTreiOiCv. 


'tVSicv. 


Tptr,iA,t7rcSiov. 


"h^Swv. 


QmStov. 


Tcnroctov. 


lX.0pSiCV. 


Iza^piotov. 


MeXxixTrcoiov. 


'Aipcpctov, 'c(jev 


Sipidwv. 


'E^TTOCtOV. 


'A<po^hx. 


'AS£X<(>i^iov. 


I.yi.iy.irootcv. 


'iX^ihov. 


'AfA.'pihov. 


YMXoTrcctcv. 


ZlKllOtOV. 


'O(piotov. 


KXivcTrc^tcv. 


'EXxvStov. 


KoTCpiOlDV. 


TufjcvoTroowv. 


BXvOiov. 


'Eyxi^iov. 


MCVOTCOICV. 


K.XvCicv. 


r^txi^sov. 


KopuvcTro^icv. 


Y^Xci^vdiov. 


^TIX^hoV.^ 


'rTrcTrc^icv. 


TtxK^S/ov, 'cCev Tci 


Tlapx^tx^^iov, 


XuT^OTrcStav. 


icihx. 


'A^X^hov. 


KXeiTOTrcoiOV. 


Aevdpucicv. 


'Opxtotov. 


AeovTOTrcotov. 2. 


AciKpvoiov. . 


l.X'Siov, 'okv Zx^^ta. 


l.Trchcv. 


BoTpVOiOV. 


'ETT/Tx/cTiCJ/. 


'AvTKTTrO^iCV. 


Koix^^J^iov. 


Mo(Tx^hov. 


TloXuTTohov. 


AiKTvhov. 


fxiX^hov. 


?'c^iov. 


'A(pvaiov. 


na^a^^/Jioy. 


Ixopodtov. 


Cucicv. 


YiuidiQV. 


TliT^G^IOV. 


Aayuhov, 


Ta,voiov. 


'lc-cSiov. 


ZuSiOV. 


'A<Ta,voiov. 


'EktoSwv. 


Kuotov. 


'EvIov. 


'E.'7re.o-'oSiov. 


KuCicv. 


'O^tv^tov. 


'AcpcOtov, 


KocXuhcv.. 


Ms9oSiov. 


'Etpootov. 


Moootov. 


'Evvooiov. 


'A^<pcCtcv. 


'ETrcaotov. 


l.vvaoiov. 


'AvaH.ixoStov, 


Upo(TuSiov. 


'EPi^tov. 


E-yKCipOicv. 


"^Etov. 


UoSiov, 'o6iv Uc^toi. 


Uepi}co!,potcv. 


B^cc^e7ov. 


TloStov. 


'AvTDKxpCtCV. 


KoTJciCeiov. 


' Av^puircltcv. 


U^oxd^Stcv. 


KoTJuQewv, 


' AVTOCTTCOlOV. 


Uapcicv. 


1 'E^pyj^ewv, Aoi^ewv. 
UoiiSoT^i^e'iov. 
'EXoitCTptZe7cv. 
'l(%IA.^ewv. 
KpKi^cCeTov, Tclg I,iK, 

Kuvewv. 
Q^o^^ewv. 
'LTpc^QeTcv, 
Kvy.^e7cv, 
U^ior^elov. 
'EKiJcuyeTcv. 

A^vroiyeTov. 

XopayeTcv, 

^.(pciyeTov, 

'^'ayi~'ov. 

Tpaye~ov. 

'Apyewv. 

ZTpxfyeiov, 

EXeyeiov. 

HpiceXeye'i'ov. 

' A(77riSD7r'/iyeiOV. 

Xop-ijyeicv. 

iT^oTviyewv. 

'ETnysiCV. 

UpoTrviyeiov. 

Aoyelcv. 

'EKXoyewv. 

QecXoye^i^cv. 

'Hf^e^oXcyeiov. 3. 

Tcpyeiov. 

'EXainpyeiov. 

ATjfji.ii-cyelcv. 

XaXKnpycicy. 

'TaXapyewy. 1. Duo funt pedcs cum fcmiffe. 

2. Ita vocatur quiedam herba Diofcor. 3. Lat. Cakndaiiura. lON. 


lON. 


roN. 


lON. 


'riXa^ystov. 


\\ix:-csTov. 


roU[ji.[^xroSi^xcrKoc- 


AxpvpoTrojXsTov, 


MeXtraoyetov. 


^l'VACiZsToV . 


XsTov. 3. 


UxvroTruXsTov, 


MeXvyetov. 


Nofx,o(pvXocxsTov. 


T^o;^^aAaoi/. 


'AoToiruXe-.ov, Kxt 


^uysTov. 


'ispoipvXxxsTov. I. 


flipxfysXHOv. 


'AproTroiXsTov. 


'AycoysTov. 


^iTo:pvXocKsTov. 


xiXetcv. 


'l-yjiuo-TruiXsTcv. 


Uou^xyuysTov. 


YlXtyMxaov. 


IreXeicv. 


MsTcv, 


'rS^xycaysTov. 


AVXKHCV. 


KxTTTiXsTov. 


Keox[/.sTov. 


I.X.ld^£iOV. 


AcvaxsTov. 


BxcrtXetcv. 


Tx[A.sTov, 


'No[x,cidiTov. 


MiQ-yciyyceiOV, 2. 


'HpxKXtiCv. 


Mv/j[^sTov, 


TsTpctdsTov. 


Mv^f/.'lizacv. 


'ETTXiKXeiov, odsv 


lri[/.sTcv. 


BcvSiSetov. 


l(pr,:csTov. 


'ETTxtKXsix, roTg 


Uo^Q[/.sTov. 


MsXlkov. 


TvvoctKsTov. 


AXK. 'E^TTl^O^TTiX. 


Kooo[>t,eTov. 


^TTSV^STOV. 


KvXiKsTcv. 


'A[/mXXsTov. 


'OpViQoKOfJCSToV. 


Y.TTOV^STOV. 


'OiKsTov. 


MxrpvXXsTov. 


Yr,^OKO[isTov, 


UoosTov. 


'oXksTov. 


Axyco&oXsTov . 4. 


XOI^CKO[A.STOV, 


pJiTov. 


UavacKsTov. 


EnKoXsTov. 


TupOKO[A,sToV, 


Qcnov, ToT^ 'uroi'/]r. 


BsvoSoKsTov. 


'AK^oXetov. 


No(roKO[A,sTov, 


QsTov. 


"A^y.aov. 


U^ctiToXeiov. 


TXcixra^oKOf.osTcv. 


vl^sTov. 


n^MToroKsTov, oSsv 


•EyjXsTov. 


TspovTOKO[^sTcv. 


QsTov. 


U^tdToroKsToc. 


UXsTov. 


'OpvidovcfisTov. 


Kusidaov. 


Uxih(TKsTcv. 


'ETriTrXsTcv. 


'n^ovc[AsTov. 


'Af4,xXQsTov. 


XvjvoScrKETov. 


' AvXetov. 


Tcf^eTcv, 


udvSetov. 


Uoovo^ocTKsTov. 


AixvXeicv. 


I.7rs^[zsTcv. 


UXivSsTov. 


A.VKHCV. 


TvXsTov. 


NeTcv. 


Uv9i:Tov. 


AvKsTcv. 


'E(p9o7ruXsTov. 


i\ccvaov. 


'hXisTov. 


Mopf.ioXvKctov. 


'EXv.iO-rrcoXsTcv. 


'AXK[A.xveiov. 


UoXtetov. 


Mopy^oXvKiTcv . 


'EihXsicv. 


BxXxvsTcv. 


Txf^tsTov. 


Kr^pVKetov. 


'o^vsoTrcoXsTov. 


UccvsTov, 'adsv UxvsTo 


'HvtOTroisTov. 


AsTov. 


Ks^a[/.07ro)XsTov. 


Kpcxvetcv. 


^OXui/.7rtaov. 


' AXnov. 


Ax-)(xvo7rooXsTov. 


'OTTTxveTov. 


'Extiiov. 


MsyocXsTov, 


Mxxoct^OTrcoXsTov. 


Kxgxveiov, 'o6sv 


KsTov, odsv KsToc, 


'TLpyaXsTcv. 


XvT^07rcoX.sTov. 


Kxg-xvsix. 


"AksTov. 


ilioxcrKccXsTov. 


Mu^cTroiXsTov. 


UpvrxvsTov, ^, 1. Lat. facrarium. 

2. Ut et f/.ia'/xy;ciia. dicitur locus in valle 
concavus, in quem de moniibus utrinque de- 
feruntur aquce, quK in eo mifcentur; ap. Hom. 3. Ita vocatur ludus literarius Luciano. 

4. Rete eft, quo capiuntur lepores. 

5. Locus erat Athenis, qualem curiam vo- 
cant Latini. Meminit ejus Plato. lON. lOX. roN» 'A^i5-o<po6VSiOV. 


Kit,cuveiov. 


KvtiXitiTTaov. 


Bo^'^s7ov. 


'AyvsTov. 


'Afjiixuvs7ov. 


Upo(TU7rs7ov. 


QsocTps7ov. 


noi^9svs7ov, oOsv 


Xccouvstov, xoci 


Zoc^aipi7ov. 


'locTps7ov. 


Ux^9svs7oc. 


Xccpuvs7ov. 


'Afyocps7cv. 


Z'fjTps70V. 


Tiveiov. 


\uvs7ov. 


KSVS^HOV. 


'l7iT^s7ov. 


'H^iysvEiov. 


'Ot^.ovos7QV. 


Zuy^-7cv. 


"Os-^etov, 'oSsv"Os-^eta. 


'EKsvitov. 


Xos7ov. 


'AvSos7ov. 


Aeto^petov. 


'AXxXKoiA,smov. 


'Ov\o^os7ov. 


Aei7Tocvops7cv. 


XvTps7ov. 


UpO(A.SVitOV. 


XpviToxos7cv. 


'T6ps7ov. 


r 

Aocvpetov. 


'Tf/svstov. 


'A(rKXv,7raov. 


'lspB7cv. 


Koco-oLV^s7ov. 


Ur^vstov. 


'A<TKXvj7rs7ov. 


U^S(T^VTS^S7CV. 


'A^yv^s7ov. 


'ETTtvaov. 


UofX.'TTS70V. 


Tx^etov. 


Uv^s7ov. 


^TCifA,VS70V. 


UccpccTTOf/.Trsiov, 'c9sv 


Mocyeips7ov. 


K^^s7ov. 


ls[/.vs7ov. 


na^X7rcfA,7T£toc. 


lii'^^s7ov. 


AiO(rxii^s7ov. 2. 


Tu^ocvvsTov. 


X^V(T07rof.(.7rs7ov. 


'lps7ov. 


'n.ps7ov. 


@vvvs7ov. 


Kci^So7rs7ov. 


K^s7ov. 


'cips7ov. 


' Ovsiov. 


Xovcpox.o7rs7ov. 


Bo^etov. 


Qsu^s7ov. 


Ovs7ov. 


' ApToy.07rs7Dv . 


Bo^s7ov. 


XXups7ov. 


'ETTiyovacv. 


XopTOK07rs7cv. 


Kops7ov. 


Qvpo:ps7cv. 


Topyovs7ov. 


'E7n(T}c07rs7ov. 


Uc^s7ov. 


Ku(Tco^s7ov. 


'Afyl,0t.^0V£tCV. 


KSpUV(Ty.C7T£7oV. 


'Ef.l.7TO^s70V. 


i^VT'1-^etov. 


Kovs7ov. 


@VVVC(TK07rs7cV. 


'OiKQ7ro^s7ov, 'o^sv 


Qr,(Ts7ov. 


Aiocxcvs7ov. 


'OiUVO!TK07Ts7oV, 


'Oixo7ro^s7u. 


"lcretov. 


Mvnjf^ovaov, 'c§sv 


'lif/.SpO(TK07Ts7cV. 


'TTTo^eiov. 


'ETTiaetov. 


l^lvxfji.ovitoi. 


'A^yvoo(Ty.C7Ts7ov. 


'AyvjTopetov. 


Mii(Ts7ov. 


TSZTOVS^OV. 


'n^o(Ty.o7n7cv. 


Kocg-opeiov, 'o5sv Ku- 


Xpv(Ts7cv. 


'AKKVovetov. 


Tc7ts7cv. 


cc^stcc. 


UXccrs7ov. 


'A^ve7ov. 


T^V(Tl7T7retcv. 


fi<c^s7ov. 


T^ccfjcfjcocTsTov, 


ToiQsovs7ov. 


I.TV7T7TS70V, 


'E(pops7ov. 


l.cofA.ocrs7ov. 


Uo^vs7cv. 


Kocp7Ts7oy. 


Tvpo(pops7QV. 


'lS^CCTS7oV. 


hvyys^cv. 


l7rs7ov. 


Uocgcpops7ov. 


Trjetcv, 


Rcoveiov, 


'Oi<TV7raov. 


lKsvo:pops7cv. 


KpofifAvy/tretov, 3. 


TsXuve7ov. 


XoCfiCCITV7Ts70V. I. 


Xops7ov. 


Krfietov. 


KijXacfici'. 


lTV7rs7ov. 


As7rps7ov. 


'07r'^Teiov. 1. Fornix, gancum, et vile proftibulum. 

2. Tcmplum Caftoris et Pollucis, Aioyyi 
i, c. filiorum Jovis ; ap. Demofth. 3. I. e. Cepe virefcens five allium ; apud 
Gjz. lib. iv, hift. Theoph. i lON. 'X^ufos-^r.iTiiOV. 


TvK(psTov. 


OXMV. 


Htlv. 
<l}c-tdiTaov. 


Kvx(psTov. 


T^ox~Tov, 


<S)poiJ.Q'f{iov. 
MsXiTetov. 


T^u^sTov. 


'E.KOoxeTov. 


Uoicr^Tov. 
'AXtpiTBTov. 


iKipx^psTov. 


Uxv^oxeTov. 


U.O(7lU,'t'oV. 
TIuxtbTov. 


Zojypxpetov. 


MsXxvodcx^Tov. 


GTjiov, 'luv, Qelov. 


MxvTsTov, 


iKTjvof^xipeioi'. 3. 


^svcdox^Tcv. 


Aoia-9riicv. 
'OTTiaxvTsTov, I. 


Nui^psTov. 


KxTTvo^oxeTcv. 


'Qi'^'iov. 
'HsK^of^xvTsTov, 1 

NSKUOfjiXVTsToV, J 


AopsTov. 


'ATro^ox^Tov. 


Krjicv, 
'AXo(psTov. 


AoyjTov, odev AoxeTx, 


'OXK^ytlov. 
^uxof^xvTsTov. 


T^o!psTov. 


'TopoxeTov, 'odsv 


Av}'iov. 
B^ovTsTov. 


'o^TuyoT^o(ps"ov. 


'jSooxeTx, 


Bx(TtX'/-^i'ov. 
ZuvTaov. 


OpvidoTpo(psTov, 


TlxvToxeTov. 


Mv/;f/,yiiov. 
ZuvTsTov. 


(2tv,pioTpopsTov. 


'a^X^Tov. 


ZT,f/yi'icv. 
'aSpothov. 


UspSiKOTpopsTcv, 


Ae^ix^X^Tov. 


Tlop9fji,r,'icv. 
'ApTOTrTsTov. 


'o^(pxvoT^o(psTov. 


TlxTpixpxeTov. 


Kohf4.yi'iov . 
ApTSiOV. 


X7jvoTpo(psTov. 


'Apig-xpx^^o"' 


N'/i'i'ov. 
'BXx^sTov. 


TripoTpo(psTov, 


Mo(rxeTov. 


'O-TTTXVyim. 
Ylpoxgnov. 


Tlspig-spoTpopsTov. 


X^U(ru^ux^Tov. 


'E7rtvyii'cv. 
Hpxisstov. 


Xoi^oT^opsTov. 


"iux^Tov. 


Ny;7ryj'i'ov. 
KxXXig-sTov. 


Nso(ra-oTpo(psTcv. 


Aux^Tov. 


ToTTyiiov. 
'A^ig-sTov. 


I,U[.(,XT0Tp0psT0V. 


TlTaxeTov. 


Kii7rri'i'ov. 
'Ayx^gsTov. 


MeXiT]oTpo(psTov. 


'Hpuetov. 


?u7ryi'i'ov. 
'AwyHiSTov. 


'lyQuoTpo!psTov. 


XoXxctov. 


AlyKpyitov. 
Zug^aov. 


B^sp oT^oq>sTov, 


M(x,^iov. 


Tlxpyi'tov, 
AxuTetov, 'odsv Axv- 


TlTuxoT^opsTov. 


Tmfzx^icv. 


'Topyiiov. 
TStX. 


lT^oq>eTov. 


TOTTX^tOV. 


'is^yitov. 
'AopXly(,UTitOV, 


Kx^peTov. 


TpxTTe^tov. 


'l^y]'i'ov. 
BpuTetov. 


TXupsTov. 


KpiSTTe^iov, 'oSsv 


K^y/iov. 
IkvtsTov. 


'E^^oyXuipsTov. 4. 


Kp^TrePtx. 


n^ri'i'ov. 
ZuTSiOV. 


MxXxx^ov, odsv 


iTTt^lOV. 


Tlu^^^wv. 
U^oiTsTov. 


MxXxyjix. 


f*^'t. 


Aa(r't}'i'ov. 
'ActutsTov. 


'viX^Tov. 


E7rt'^'iii^iov. 


AeiTy;i'ov. 
'EvusTov. 


'ZTOi-xeTov. 


NspXVT^IOV. 


MxvTy]'i'ov. 
l.x,x(psTo¥. 


BxKX^Tov. 


<L>uiiov. 


NsKUOf^xvTyi'iov. 


5' 1. Lat. rerponfum voce prolatuin. 

2. Seu t£zi;of;ia»Tiiioi/' Lat. mortuorum oracu- 
lum j ap. Herod. lib. v. 3. Lat. o/Hcina artificis aulaeorum. 

4. Statuarii officina eft ap. Piat. in Symp. 

5. Vid. fupr. in v. wxtioftamro». 

Nn '34 lON. lON. 'A^t^-^tov. 


X^vtroixfiKoXovSiov. 


UuXXuxiov. 


iTV^UKIOV. 


Y^vu(priiov, 


KvvSicv. 


QvXuKicv. 


Qu^uKtov. 


Au<pyiiov. 


VcStcv. 


^KVXUKIOV. 


Ht/.t9c£ouKtov. 


b.ox/it'ov. 


'AXtp^poSiOV, 


^vXuKtov, 'oSev 


Uktukicv. 


-iUci^tov. 


"0^9icv. 


^VXuKtU. 


IlU(T<T(X,KICV. 


KctXuSiov. 


'ETTtirStov. 


l<p^uyi^c(pvXuKtov.2. 


TIOPTCX.KIOV. 


I7r«5/cv. 


'Evd^cSiov, 'cSsv 'Ev- 


Tu^c<pvXuKicv, 


Bt^UKtOV, 'cd. Bl^UKIU. 


'Ati^oa-TTuSiov, 'cSev 


ro<TSiu. 


BiQXio<pvXuy.tov. 


Utg-ciKicv, 'cSev U.tgu- 


'A>i.fiO(7770c9lCi. 


nccr^ioy. 


'lfiUTtO<pvXuKtCV. 


KtU. 


KvdSiov, 


'Ay.coTrccSiov, 


'OiKOpvXuKICV. 


^igcx,Ktov, 'oSbv ^igu- 


K^fiiov. 


TcirSicv, 


Ncf>t,c<pvXa.yiicv, 3 . 


KiU, 


"i^vfltov. 


TtrStcv. 


K^r;vo(pvXa,Ktov. 


UlT]uKiOV. 


MeTci^7;9iov. 


'ETrtriTSicv. 


Qri(ruvpc<pvXKKtov. 


fiT^uKtov, 'cSev 'iiT- 


Ui^tgri^tov. 


ZvStov. 


'07rccoo<pvXuKtov. 4. 


TUKtU. 


''Ay.^ogrfiiov. 


Ar^zvSiov. 


T^Uf^fJiUTCpvXuKICV.^ 


i^eX<puKicv. 


fuXl9tov. 


Ylxcay.vSiov. 


iKevcpvXuKtov. 


'Ofl<pxKI0V. 


^OpfJil&tOV. 


'ETrtfivGicv. 


Xu^TCpvXcCKIOV. 


Ku-]juKtcv. . 


'C^vtdiov, 


Aoyo[/.vSiov , 


BoiXcaitov, 


'AyyJcv. 


Au7ri9icv. 


fl[^v9iCV, 


KXlfJiUKlCV. 


QplyKiOV. 


'AxuvStov. 


flf^f/.vdtOV, 


UlVUKlOV, 


'CyKtov. 


'AKUvGiOV. 


Uocf^vSicv, 


MuvvcLkiov. 


CyKicv. 


MiXuvQiov. 


'fiviCiov. 


FUKICV. 


HcvyKicv. 


Sctvdtov. 


iT^aSiov. 


'Aoukicv. 


'HfjitTreXeKiOJU 


BpivStcv. 


nvdiov. 


XupccKicv. 


'AXcDTreKiov. 


'E7<f.(.riZiv9iov. 


fuSiov. 


Au.S^CiKICV, 


Br^Ktov. 


l.rifitziv9iov. 


Kiov. 


fv^^ciKiov, 'cSev 


Qr.Kicv. 


l.t[jt,tKiv9tcv. T. 


'a^uxicv. 


fV^^CiKtU. 6. 


Mv^oSv,Kioii^ 


n?uv6iov. 


Bufi&ccy.iOV. 


'iSpUKiCV. 


Nup6%KI0V. 


'Hi-itTrXivSiov. 


Auxicy. 


' AvSpuKiov. 


iKuXrjKicv. 


'EXyAvStov. 


Uui^oizicv. 


MetPUKicv. 


Mvpfzr,Ktov.. 


'ATTivhtcv, 


^'AvluiilCV. 


'Ak^ukicv. 


l<pr,y.iov. 


'Ltti-Mov, 


BuTiciy.icv. 


Kc^cLkiov. 


'.\i::lov. 


\\\^ivh'.cv. 


UuXuy.icv. 


OgpuKtcv. 


BtKlov, j. Lat. fudarium, ut explicatur a Suid. Oc- 
currit in Acl. Apoft. c. ig. 

2. Annuli theca, cui inchifa tcnet\ir gemma. 

3. Legum tutela, fcu juris cuftodia. 

4. Tuguriolum cft poruario cuflodiendo ap- pofitum. 

5. Locus, ulil fcripla publica fcrvantur. Ta- 
blinum vocat Vitruv. 

6. Galeno, lib. i. y.ari tox. dicuntur puftulas 
parvse, inftar bulls, fupra cuteni emincntcs. lON. 
Tpi&iKiov, oQev T^i- 

'Ept]l^oSiKiOV. I. 

ntgSiKtov. 
'Epeixtov. 
KvXiXiov. 
EirtiJLUViKiov. 

'ApTBViKtOV. 
XoiVtKiOV. 

Bspovmtov. 

'ClKiOV. 
HipiOiKiOV. 
EvOiKiOV. 
'ETTOiKiOV. 
MBTOiKiOV. 

'Ol^^piKiov, o3ev 0|W- 

QpiKiX, 2, 

Ia-tx.iov. 

AeKTiKICV, 

loCKKiOV. 

KOKKIOV. 

XolKkiov. 
XoiXKtov. 

MsXkicv. 
' OXkiov. 

OXkiov. 

NsoXkiov. 

MsvoXkiov. 

R(poXKiov. 
"NswXxiov. 
YIkv^okh-v, 

nXcKlOV. 

'Aotitokiov, lON. 

n^UTOTOKtOV, odsV 
UpUTOTQKiOi, 3. 

nKVTCKIOV, 
NoiOKiOV, 

OpKIOV. 

ETTlOpKiOV. 

Ix^KiOV. 

'E^KICV. 

ILVCOKIOV. 

AcTKiOV. 

<3ipiK.(rKiov. 

E-TTOiO-KIOV, llK. XoiVVl. 
]LB<TKiOV. 

'Aa-Tri^iO-Kiov. 
Tpnrodia-Kiov, 4. 
QvXxKta^Kiov. 
nivoiKia^Kiov, 
AsKia-Kicv. 

KvXiO-KIOV. 

KoTvXia-Kiov. 

•^Opl^iO^KIOV. 
KxVtCKIOV. 

XXuvia-Kiov, 
QxiMia-Kiov. 
'ETrtc-Kiov, odsv 

E7Tt(TKI0i. 

'Avdpia-Kiov. 

Bo^SxyopiO^Kiov. 

Kopio-Kicv. 

Y''/i[/,oiTta-Kiov. 

AoXi)^oa'xiov. 

XsXv<TKicv. 

rXccVKtov. lON. 

i^i.iot.yXavKiov. 
Kci^sXocvKiov, 
Kcc[/,ilXciVKiov. 
Boy,^VKiov. 

AVKIOV. 
KoiXVKIOV. 

TlapxTrvKiov, 'odsv 

TlcCpCiTTVKtX. 

KvjpVKICV. 

KCdpVKIOV, 

ZVKIOV. 

TVKIOV. 

^VKIOV. 

•i^VKiOV. 

''AXtovt 

BaCciXiov. 

BaSxXtov. 

EaXtcv. 

' AgpoiyoiXtov. 

ToifyuXicv. 

iTpxfyoiXiov, 'oosv 

l.TpoifyoiXia,. 5. 
AccyoiXiov. 
T^uyxXiov, 
n.riGoiXiov. 
JlTTctvoxXiov. 
'ApooiXtov, 'o&sv 'a^- 

oa,Xta. 
nci^OxXiov. 
laXiov, 01 Kmjts; ovo 

yM^aa^iv 'easStvSoi 

Kcci ^aXoiTJxv. 

I.770:9ciXlCV. lON. 

AtdoCCTKOiXtOV. 
BoiVKuXlOV. 

KojKCiXtov, 'oQsv Kw- 
KocXtx. 

MxXiov. 

KupTTOiXiOV, 
TpVTTOiXiOV. 

KapxXiov, 
Uua-a-ciXtov. 

HTTUTuXiOV. 

KpoTocXtov, 'odev K^o- 

TuXtU. 

nuTJcxXtcv. 

iKVTuXlOV. 
AVKOa^KVTuXiOV, 

Tvu(puXiov. 

Ks(puXtov, 

'E7riKS(puXiov. 

KVVOKS(puXtOV. 
OfA,(pKXlOV, 

'ETToi^KpuXtov, 

'AKpOfJt.(puXlOV. 

Mea^ofJcpaXtov, 

KeKpv(pci,Xiov. 

Mua-^uXiov. 

•VuXtov, 

BtCXioV'. 

BvQXtov. 

liiCXlOV. 

TpvCXicv, KUt 
TpvCXtov. 

'OlKOTpvQXtOV; 

TXiov. 1. Ita vocatur iii jure vadimjonium, indida 
caufa, dcfertum. 

2. Feraruiii catuli; ap. Pol!. 

3. In Epift. ad Hebr. cap. xii. Lat. primo- 
gcnia. 4. I. e. Parvulus tripes, dimin. nom. a 
Tjn~y.:, tripes. 

5. Apfyrt. funt wo^o^ feu topiii et durities hu- 
moris concreti praefertim in articulis. 13^ TafyXicv. 

'AiyXlcv, c9. 'AiyXtx. 
tpcocfyBXwv. 
'EuxfytXiov, 
, nBpic-xeXiov. 
GejXiXtov. 
'Ajj-TfiXiov. 
TlupcivocreXiov, 1. 
IlueXiov, 
Ke^peXiov. 
YeXiov. 
K.v^iXiov. 
AiTiXiov, 
'Avd'^Xiov. 
.Koiv5y:Xicv, "oSsv 

Kciv6riXioi. 
K£if^r,Xiov. 
J.rjXiov, 'o3sv I.r,Xioi, 
Tpoi.^7<Xtov, o9ev 

T^xx-^Xtoi. 
T^Trorpoi^rjXtov. 
'AeSXtov. 
'EVeSXtov. 
"iXtov. 

KpoKodstXiov. 2. 
Gsy.siXiov.. 
'ETrifiStXtov, c5sv 

'E7ri[A,SiXjx, 
MiXiov. 
'^jjt.iXtov. 
Ko(.-Ao\Xtov. 
'Eyy.oiXtov, 'c^sv I(M. 

'Eyy.otXix. 3. 
YLiXiov. 
Tpoy^tXiov. 
'EiruUXicv, 'c6sv 
ETTUfriXtK, rolt; 
Acfn. 'ETriSo^Trioc. 

Hf^t}c,v;cXtov, 

KoiZuXXioii. 

'KieyxXXiov. 

KccXXtov. 

MaXXtov. 

Af^oiXXtov. 

AfjLttuoi.XXtov, 

KopaXXiov. 

Kupa.XXiov. 

Tva.(pccXXiov. 

>t>pciysXXtav. 

^osXXtc-j. 

I.ay.eXXiov. 

Kpiv.sXXiov. 

iTreXXioy. 

VeXXtcv. 

'aCiXXiov. 

KorlxXtcv. 

'EtivXXtcv. 

KpsvXXiov. 

'AvSvXXiov. 

KvXXiov, 'od. KvXXix. 

MstpaKvXXiov. 

EsvvXXtov. 

EttvXXiov, 
BapvXXiov, lON. 

nzv9cvXXiov. 
Mag-pvXXiov. 
^vXXiOv. 
Bos(pvXXiov, 
"ivXy.iov, 
Tpvya^cXiov, 
ncipci.hoXtov. 
ev.or;^iXiov, 
'Ayy.v{rr^'c7.icv. A.. 
Eyc.zcXicv. 
'Ef.cScXtov, 
napsi.c^oXiov, 'o9ev 

I\a^sy.^oXta, 
I.rK(pvXoacXiov, 
U^oCgXiov, 
' Ag-po^cXicv. 
Ayy.vpo^oXiov, 
Tvpo^oXiov, 
ZiroCoXtov, 
Aicv^oXiov. 

'il[j(.tCO^cXl0V, 

' Avt][.iiO}acXiov. 5. 
'AioXiov, 
HTrtcXiov. 
ly.cXicv. 

B}iX,DXtOV. 

IloXtov. 
'AttoXiov. 

Qv^TrcXiov. 
'.\nrcXtov. 
Tpi-rroXicv. 
TavooTToXiov, odsv lON. 

Tavoo-!roAia, 
TTroXic-.'^ 'o9, I.TroXia, 
Tpic-TroXiov, 
IroXicv, 
EtticoXiov, 
' Aapog-oXtcv , 6. 
I.XCX1CV, 
TlsTrXiov, 
'E(r^erXiov, 
AvrXiov. 
TsvrXiov. 
' AvXiov. 
AiavXiOV. 
KavXiov. 
MovavXicv. 
n^oavXiov. 
'ETravXiov. 
ElapavXicv, 'o9s» 

UapavXia. 
MecavXiov. 
'bayvXiov. 
KovovXtov . 
l.TovovXiov. 
I.<povcvXiov. 
TopdvXicv. 
Bay.vXtcv. 
'Ayx.vXiov. 
IkvXiov. 
A[jivXiov. 
E7ri[zvXiov. 
Tcco[x.vXiov. y, 
0<r[4.vXtov. 1. Ita vocatur fKUis oriens juxta aliud. 

2. Nomen eft herbx, Cliamxleonti nigro 
fiinilis. 

3. Lat. intcftina, feu vifcera ; ap. Poll. I. ii. 
Dicitur fct i.yy.v^Jt-j7,w, ut infra. 

4.. Dicitur locus ad aucoram jacicndam fix- amquc tcncndam aptus. 

5. Item utr.MuZoWitiot' Lat. fcmiobolare ; ap. 
Ariftoph. in Ran. 

6. Kotat fummitatem feu etiam e.xtrcmita- 
tem nnvis ; ap. Arrian. 

7. Lat. molendinum aquarium. roN. 137 AtxChXiov. 


MV^OTTOoXlOV. 


Y.TOcSfJLtOV. 


'UfjCirofjctcv. 


Zvfc^^Xiov. 


Act(pvpo7rci)Xiov. 


'Avcc^idfjciov. 


'TXorofjCiOV. 


^ifxiaXiov. 


\\pT07rcoXtov, 3 . 


U.opSfiCiov. 


Trofjcicv. 


Mxo^Xiov. 


'ixSuOTTUXtOV. 


''lcrSfjCtov. 


ETrt^ofjciov. 


'HfllKOTVXlOV. I. 


'o^OTTcaXtov. 


TlxptcrSfjCtov, 'oSev 


Tlspig-ofxicv. 


'ETrig^uXiov. 


K.peco7rcoXtov. 


Tlu^icrSfJCtoc, 6. 


'T7rogcfA.iOv, 


m^ig-vXiov. 


KocTrsTcoXtov, 


Aifjciov, 


T1^0g-OfA.iOV. 


Koy^vXiov. 


UocvcxiTcoXicv, ^, 


ACKifjCtOV. 


MSTYipfjCiOV. 


'Avu(pXiov. 


Af/.iov. 


IVVOlf^lOV. 


KxSopfJLlOV, 


Mo-xXiov, 


'Ayci.fA.iov. 


Tlpooifx,iov. 


(l>opfciov. 


'TTTOfiOX^iOV. 


'o-]/iya.ff.iov. 


T^ifjitov. 


<i'cpfjciov. 


BcoXtov. 


KocKoyKfjiiov. 


'ETririfJctov. 


'T^opfjCiOv. 


'EouXiov. 


'EvSxXafjiicv, oSev 


T(poXfjCtov. 


Ivpfciov. 


'EtduXtov. 


'EvSoiXcxfMU. 


' AfjCfjciov. 


lsQcX.TfA.iOV. 


'TttokuXiov, cSev 


KccXcx,fMOv. 


\lKfJCfA.icV. 


KsipaXc^serfA,iov. 9 


'TiroKuXicc, 


KSpXfA.lOV. 


fcCfCfJCIOV. 


KvvooeirfAMv. 


^ATi^ox.uXtov, oSev 


lri(TxjA-iov. 


TipCKOfitCV. 


Kx7rooecrfA.iOv. 10. 


'AxDOKCaXioc. 2. 


BoTXfAiov, 'oSev Bo- 


TXojiriTOKcfAtov, 


Kpi(rfiiov, 


^OCffKCoXlOV. 


TCCfllX. 


TXeaT]oKOfjCtov. 


KoocKoirtA,iov, II. 


Aio(rKe^Xiov. 


Kvxfiiov. 


TlpOTKCfJLIOV. 


QvfAicv. 


UcoXiov. 


'Ayfjttov. 


iTsyxvcfiiov. 


KxrxSvfA.iov. 


YlooXiov, 


Mec-xtyf/.icv, 


BXxKSVvofjCiov. 


'o^vSvfA,scv, 'cSsv 


'AXapyoTTuXtov. 


'AvSifciov. 


Atyovofjcicv. 


'olvSvfAix. 12. 


'EtpSoTTtliXicv. 


XpvcrKvdsfiiov. 5. 


MxlovcfA,iov. 


MSTXKVfAIOV. 


'EXxiottcoXiov. 


'EvSefjLiov. 


AevTS^ovof.ciov. 


'E7ro.'vvfAtov. 


EaiOTTCoXtOV. 


Koivo^fAiov. 


Tl^cvcfjciov. 


Tlxcuvvfxiov. 


Qipfcarc^Xiov, 


YlxpaKvrifjctcv. 


'ilpovofA.icv, 7. 


K^K^fA.IOV. 


'OiVOTTuXlOV. 


AvTIKVflfA.IOV. 


'{TrTrodpcfjciov, 8. 


'A^v^fAiOv. 


MoVOTTCoXlOV. 


n^OKV^f/.tOV. 


Tof.ciov. 


'AKof^VfA.ICV. 


XVTpOTTUlXlOV. 


T(x.c^0Kvr,ft.i0V. 


AxTOfJCIOV. 


Xvfiiov. 1. Sextarii dimidium. 

2. Sunt trunculi Celfo, lib. ii. c. 19. 

3. Locus, in quo venduntur panes. Hen. 
Steph. 

4. Ita vocatur univerfum ^.toliE concilium 
Budceo. 

5. Flos eft ille aureo colore infignis, qui 
caltha vocatur; ap. Helych. 

6. Tonfilloe funt, five glandula faucium Gal. 
lib. iii. Aphorifm. et iib. iii. Sympt. c. 11. 7. Idem, quod u^o>,oyioii' Lat. horologium. 

8. Lat. curfus equorum in ludis Circenfibus 
ap. Ariftoph. 

9. Ut et xs^aXorJiV.uio?, Lat. frontale. 

10. Ita dicitur pedis articulus. 

11. Virginum ornatus. 

12. A Poll. et Hypcride in ornt. contra 
Demad. ita vocantur piacula, qua Veteres, 
aedibus luftratis, efferebant in trivia. 

O o i.;,8 lON. ^lSTXl^UlOV 


Eoxvtov. 


Uxtyvtov. 


KxTaf/.v,viOV, 


hlSTop^l^ioy. 


Teoxvtov. 


Te^voTrxiyviov. 


If/JjVtOV. 


' ilfjCtOV. 


Tr,pKv:ov. 


KpoTOTrxtyviov, 'oSbv 


Urivtov. 


Kufttov. 


®pctviov. 


KpOTOTTxiyvix. 3. 


iKriTrriViov. 


'Ax^u^utov. 


'ETndpxviov. 


EpuTOTrxtyviov. J^.. 


'Adpr,viov. 6. 


'Eyzufji.tov. 


Kpxviov. 


E)(^i oviov. 


'AvSpriViov. J. 


"iuju^iov. 


Kpxvtov, 


leCeviov. 


Usv^riviov. 


NtOV, 'o^iV ((T. N»». 


'ETrtKpxviov, 


Ux^Sbviov. 


I.TrjTriviov. , 


Aoc.yo(.viov. 


BHK^XVIOV. 


EXbvicv. 


KripiiVtov. . ,'■ 


nvjyciviov. 


Kis^a.viOv, c$Bv Ka- 


'AkooXsv.ov. 


Xr,vtov. 


iTrscpyoivtov. 


pavtx. 2. 


'Opf/.svtov. 


Ivtov. 


^pvyoivtov. 


@u(T<r(x,vtov. 


Eivtov. 


'EyKxtviov, 'o9sv 


Apiavtov. 


'A7ro9ucrxvtov. 


Ktbviov. 


'EyKxivix. 8. 


A^KVtov. 


EXTXVtOV. 


'E-TriKTBVtOV, 


KpXTXtVlOV. 


Zt^uvtov. 


nXxTcxviov. 


Xeviov. 


UpOTXtViOV, 


'uSxvtov. 


TlxTKVtOV. 


'AvxBvtov, 


iTXlVtOV. 


'Axxviov. 


KpXTXViOV. 


'TirxvxBvtov. 


Be^^ivtov, 'v9bv Bs^- 


ASKOiViOV. 


ItTXVtCV. 


MeravxBvtov. 


Qivtx. g. 


ExiT>coivtov. 


TiXsKTixvtov. 


'Wvtov, 


'AKpo9tvtov. 


Upo^x(rKxvtov, eirtg: 


UevTfzvtov. 


@iivicv. 


KxOKiVtOV. 


'iB^Sf^.. C. 


BOT(X,VtOV. 


'Vi^r,vtov. 


KoCKtvtov, 


n^ocr^oi(nc<xvto¥. 


'07rT(xviov. 


I,T7iSr,vtcv, 


V.XI/.IVIOV. 


MBXxvtov. 


Kxg^xvtov, 'oQbv Kx- 


UxpxiTKyjViCv. 


'EXXtfilvtov. 


KKocvtov. 


g-(x.vtx. 


E7rt(7Kr,vtov. 


Gsoivtov. 


'AfJLXVlOV. 


UU(XVIOV. 


UpocrKv,viOV. C. 


Kotviov. 


'Sa.viov. 


^(XVtOV. 


lv!TKr,vtov. 


Uxpoivtov, 


Zavtov. 


^XViOV. 


leXTiViov. 


l-Xotvtov. 


KxTrccvtov. 


I.T£<p(XVtOV. 


'T7roXi',viov. 


Plviov. 


ZiiKTTUVtOV. ~i 


'E.VT^V(P!XVI0V. 


U^oXtjviov, 


AKOOptViOV. 


ZKriTroivtov. J 


TiU^XVIOV. 


I.7rXr,viOv, 


'T7rop'ptvtov. 


TpVTCiVIOV. 


Txoy^uvtov. 


Aju,r,vtov. 


'AKOcf^tViCV. 1. Item ^vr.T<.i«' L.it. fccptrum, ut ct bacll- 
lus ; ap. Hom. II. »'. 

2. 'Erli ix f/.rt>ni; stX^iTa" h. c. faiina ex pifis. 

3. Ita vocantur Lat. crcpundia ct crt-pita- 
cula. 

4. Lat. poema amatorium ; itcm lufus amoris. 

5. Veftibulum cft, fivc aulxum fcenas ; ap. Piut. in Lycurg. ) 

6. Mufarum fcJcs ; ap. Suid. 

7. Apum aiit crabronum favus. 

8. Feltum Judx-oruin, quo in mcmoriam 
rcftaiirati tcmpli Salomonis primitias rcruin 
DEO ol-rorcbant. 

9. Ligna funt, e quibus dcpcndciu Lc\thi. lON. 


lON. 


lON, 


lON. 


ItiTvpiViov, 'o9ev 


Zixyoviov, 'o5ev 


nspi9poviov. 


'Gp:pvtov. 


l.KTVpiViX. 


ilixyovix. 3. 


'E^v9^cviov. 


'oxQ<x,X'^iov. 


IlKt<ptVIOV. 


iTxyovtov. 


AiXTovtov, 'o9sv 


' Aax-xytov. 


AsX(ptviov. 


nXxfyoviOV. 


AlXTOVCX. 


KxKOTiy^jiov. 


Ui9xxvtov. 


Tefjiyovtov, 'odev 


'Hf/.ITOVtOV. 


"lXvio'j. 


Tenviov. 


Tefjtyovtx. 


ETriToviov. 


UoXixviov. 


'ETroaxviov, o9sv 


'O^ljtyovtov. 


UpOTOViOV. 


KvXtxviov. 


Ettoukvix, ToTg 


\le<Toyoviov. 


KXTTVtOV. 


iTxpixviov. 


Aax,. 'ETrtoopTnx. I . 


XeXidcviov. 


'Avx^etTTvtov, 'o9sv 


XTTVptXVIOV. 


Kmviov, 'odsv KtKVtx. 


'o9ovccv. 


'AvxostTTvix. 


Avxytov. 


AopVKVlOV, 


Kicvtcv. 


'Evuttviov, 


'EXXvxytov. 


Mviov. 


Akookioviov. 


'A^vtov. 


KoXXvxyiov. 


'Afjiviov, riTOt 


'Hf^ioviov. 


'Epviov, 'o9sv' Ep:'tx. 


'oZsXKTKoXvyyiov, 


Afivtov. 


B^xxioviov. 


Ylepig-tpvtov, 


Aopvyyiov. 


Axfiviov, 'q9. Axfxvix. 


ne^i^px^ioviov. 


<!>spviov. 


Tpi^ccviov. 


Qxy.vlov. 


Kcviov. 


Iv^vtov, 'o9ev Iv^vix. 


BaCo^viov. 


"LKXfJiViOV ^o9 .'LKXUViX. 


'Akoviov. 


^xTviov, 'o9ev (bxTVix. 


UXxTxyuviov, 6. 


1TX[/,V10V. 


AlXKOVIOV. 


Bpxvvtov, 'o9. Bpxvvtx. 


HTiyuviov, 


Ae[/,viov. 


'Eikoviov. 


'Lxvviov. 


UpoTTuyuviov. 


npif,tviov. 


'Me(TKcviov, 'o9ev MecT- 


'aCXx^vviov. 


'aSuviov, 


' AifiViOV. 


KOVIX. 


It^VVIOV. 


Uo(TetKviev, 


IlOlfJl.VtOV. 


KXiviov. 


' Evviov, 'o6ev "evvix. 


KXvoc^vtoi, 


'AKOfZVlOV. 


I,TVjfJt,OVIOV, 


XxfjiSVVlOV. 


Zccviov, 


'ZKVfjCVtOV. 


AxtfA,oviov. 


MS(TOKVViOV. 4. 


Ux^x^uviov. 


'E(pvfiViOv. 


'ApTlf^CViOV. 


IKVVIOV. 


Uaviuviov. 


Kepxvvicv. 2. 


iTsXf/.cviov, 'o9ev 


XeXvviov. 


Avif^o(Tiooviov. 


Tvpxvviov. 


I.TeXfx.ovix. 


Bisviov. 


'T-TTxyKocviov, 'odev 


'Lxvvlov. 


Apf/,oviov. 


'*'sv^o&iviov. 5. 


'XTTXyKOjViX. 


'Evvtov. 


UxVXOfJiOVlOV. 


MxK^iVtOV, 


Mr,Ko:viov, 


Xevviov. 


Kxvoviov. 


XXaviOv. 


'EXiKuviov, 'o9ev 


Axyvvviov. 


'Ay.^aPovicv. 


UpOITKoiviOV, 


'eXikuvix. 


Quvviov. 


'AkpoPoviov, 


lliviov. 


KXKKUVIOV. 


\'^VVIOV. 


AXopOViOV. 


<-\}cvviov. 


U^OKUVtOV. 


i. Ap. Euftath. in H 


omer. 11. c-'. Lat. bel- 


pedis cum tihia compa^ 


;o. 


laria. 
5. An -i^i-.o.-.Mr, \ ile 


quo agit Diofc. lib. iv 


2. Aioy. Aa/jT. 7-123 
cap. 125. 
3. Lat. maxilla:. Vi 


\. Deuteionom. c. 18. 


6. Dicitur foiium ru 


bri papavcris ; ap. He 


4. Juxta Aprynuin 


n 'iirmxT^. ita vocatur 


fych. Jofepho autem fl 


os papavcris. 39 I40 TsXuvicy. ! 


nvPicv. 


Kap^c7riOV. 


KvKXuTriov, 


Xsy^uvicv. 


'^OiCV. 


\le9o7rtov. 


'Avuttiov, 'o^' AvooTrtu. 


KXu-viov. 


'Eixocru^oicv, 


'EXy.07ri0V, 


'EvuTrtov. 


'A7roXXcf:vicv. 


'Exe^ciov. 


KUTUG-KO^nOV. 


KuTevuTricv. 


YlcXijJiUVICV, 


Ayx^^o""'- 


'rS^o(TK07riOV. 3. 


UocvuTriov. 


A£ll/-COVI0V. 


MscroQoiov. 


KpoTriov. 


T7ru7riov. 


Y.ifjcuviov, 'o(/.Ki[/,ccvia. 


'AidoTov. 


UpcTricv. 


VuTriov, cdev PuTrtu. 


J.y.aii^u: lov , 

XccTruviov, 


KoTcv. 
AevKoiov. 


QeoTrpoTriov. 4. 
EKrpo7riOv. 


UupiliTriov. 

'AvS^UTrtov. 


''E.TTUVIOV. 


TeXolov. 


llXioTooTriov, 5- 


KDUTriov. 


'Kloc-x^ciiouviOV. 


nXoTov. 


Tott/ov. 


UooiTUTrtcv. 


Xetpuviov. I . 
'A}ipcoviov. 


'AVTOilXOiOV. 

ToTov. 


XcpTCTriov. 
Tpi(7i7r7rtov, 


U^ccrciiTriov. 
MeTci>7riov. 


AoCfiXTCCVICV. 

'UfJLKpua-ooviov, 

9oc(T(ruviov. 


'OvXoxcicv. 
Iltov. 

"Attiov. 


}ilup(Tt7r7ricv. 
TovcriTrTriov, 
Ku^7ricv, o5. Ku^Triu. 


'T7re^fjceTta7Ti0v. 7. 

Vicv. 

EoX^doioy. 


QrjTuviov. 


K^ttIcv. 


KUTUKUpTriCV. 


AoyuDiov. 


XiTciviCV. 


K-^TTiCV. 


MsTUKciOTricv, 


Aicryuptcv. 


1i<puvicv. 
Xuviov. 


'Ay^iOKr,7riov. 2. 
'E.^httiov. 


'ETriKixpTriOV. 
UepiK(x,p7ricv. 


Zevyccptov. 

I,X,tOUDI0V. 


BXr)%£ia'(C!', 

'OUJUVIOV. 


'EptTriov. 
AepiTriov. 


UpoKccpTricv. 
Me<roy.uD7riov. 


Aifjdccpicv . 
'AXor,Sc»^icv. 


'A[/.a.^icv. 


Mup^riTriOv. 


MeTudcpTricv, 'o6ev 


UuiSu^tcv. 


Xftcuvoc^iov. 


Ko^<riTriov. 


MeTUOOpTTlU, 6. 


Ku^ioupicv. 


AenroToi^iov. 


KuXttiov. 


QecrTriov. 


Aritoupiov. 


AiTrcTct^iov. 
n£f<J'£^.oi', 'cSev Tle- 
^iSe^ix. 

'AXt^iov. 


U^ox.cX7ricv. 

l.y.if/.Tricv. 

'OiJ.7riov, 'o5. 'Ojt*7r<a. 

'OAujM.Trw!'. 


Mu^tTVTTiOV. 

^TV7r:ov. 
Ku7riov. 
TXuvKU7riov. 


Bctocxpiov. 
KupiSccotcv. 

XpV(TlSuDiOV. 
UOtiCCDIOV. 


'Avv^icv. 


''Omoi'. 


AtaTriov. 


Zaocipiov, VuiLc. 8. 1. A Chirone nonicii habens, efl herba, ab 
co primum monftratii. De ea agit Theophr. 
hift. plant. I. ix. vocatur Centaurium. 

2. Hortulus eft incultus Strab. lib. x. 

3. Genus eft KAf-ltJ^a;, quo difccrnimus ho- 
ras ; ap. Synes. 

4. Oraculum cft divinum Homero II. a. 

5. Herba folaris, ita dida, quia foli fe ob- 
vertitj ap. Celf. At Athcn. 1. v. ita vocatur Solarium. 

6. Et ixiraio^viafjMr» vocantur Hermolao, 
qua; funt iiriStiima. Suidae. Lat, menfae fecundae, 
five bellaria. 

7. Lat. frontalc. 

8. A Romanis cnim iu fuam linguam nomen 
hoc tranftulere Gr.tci ; cujus mentio fit in 
Evangelio Joannis cap. xi. v. 44.. ct in Act. 
Apoft. cap. xix. v. 12. lON. 


roN. 


lOK. 


lON'. 
T^xyu^K^iov. 


Jyt^Xaptov. 


KXivcc^iov. 


KvKrapicv. 
ZuSccciov. 


GvCXocpiov. 


Afivocoiov^ 


Iiirapiov. 
KuOxpiov. 


KeXoc^iov, odsv- Ke- 


OlVKDIOV. 


'Acrcrdoiov. 
'v.dpicv. 


Xccptoi. 


riivixitov. 


Niijcrtrapiou. 
©£a.picv. 


XetXccptov. 


Vtvccptov. 


KvKTcrdoiov. 
KoiOccpic:/. 


Mvs^iXoipiov, 


TrocfA.va.otov. 4. 


TXcxTa^apicv. 
Ki^Sx^iov. 


KXcioiov. 


'Navvdptov. 


Tapiov, avrl 7 


■6 li- 


Ki9^.^icv. 


KoXXoc^tcv. 


'Cvapiov. 


Td^iov. 7. 
Ai^apiov. 


^vXXocptov. 


Tovaoiov. 


A£b?J7-|%0(PJ/. 
'OovSotpicv. 


OTrXccptov, oSbv 


AstTrvaptov. 


.'NiTaptov. 
HiSupiov. 


'OTrXupia. 


Kvvaoicv. 


liTdpiov, 
Kocv9cipiov. 


SvXdpicv. 


'Vpt!^cvvc^piov. 


'SseKTdpiov. 
'hliG-Qix.oiov. 


AnXscptcv, 


Kaivdpiov, 


AeXTdpiov. 
lIuScc^iov. 


XvXd^iov. 


KXciivapiov. 


UeXTdpiov. 
Ir^aSocpiov. 


BcaXocpiov. 


AeQy}Tiovaoiov. 


UoXTdptov. 
J\liXicioiov. I. 


KciiXocpiov. 


XtTOjvaptov.- 


lf/.avTapiov. 
Ko^Xiot.oiov. 


IICi!X»ptOV, 


Ao^^aoiov. 


MoTapiov.. 
UXoiocoiov.- 


Kocj:.iccptov, 


Mv^aoiov. 


'OTTTdoiOV. 
'bXoiot.piov.. 


'Hdf^dpiov. 


Muco^apiov, 'o9iv 


KOTTTdplCV. 
Kxptov. 


rpocf^f^ccpiov.. 


Mvco^ci^a. 


KuirTd^tov. 
'AfJLCC^OCKUpiOV-. 


'Nof4,ocpiov, 


Boaptov. 


'A^Td^iov, cdev 


A^- 


Asxxpiov. 


'Apfji.cx.ptov. 


noccpiov. 


Tapta. 
TuvcciK.a,piov. 


Mocpf.iCipiov, 


KaTnrdpicv. 


XopTaptov. 
'OiKcipiov. 


K0(TfJl.CX.^I0V. 


iTnrapiov. ^. 


Uepi^pi^aptov. 
JJOKK^iOV. 


<$ccvccptov. 


iTrTTapdiou. 6. 


'Og-doiov. 
ncci^Kraa^iov. 


Aoc-xocvccptov. 


TuTraoiov. 


Nr,T]d^tov. 
IlccpQsvt<rx,(x,picv. 


At^vccoiov. 


'AvSpcoTrdoiov 


NiT^apiov. 
XiTuviirycocoiov. 


I.uiXv,V(x.ptov . 2. 


Vaptov. 


KoTJd^iov, cSev 


Kor» 


QVITKUDIOV. 


AvTrTjvctpiov, oSsu' 


'Avdpdoiov. 


Taoia. 
AeuKupiov, a.v~i ra 


AvTr-yivt^ix. 3. 


'HauKpdpiov, oSe-j 


KuTJd^tcv. 
Asw.a.diov. 


IKpyivccptov. 


Navxpapia. 


TpUTaptov, 'cSev 


r^.^ 


TaXcc^iov. 


Aivcc^iov. 


id^tov, o9sv id^ta. 


Tapta. 

1. Vas eft, quo aqua calefcit multis cana- 
lium anfraftibus et flexibus ; ut explicat illud 
Seneca lib. iv. Qiiasft. Nat. c. 9. 

2. Lat. canalicula, auctore Geilio; tubulus, 
Marcello Empir. 

3. Lat, lupinum: genus eft leguminis; ap. 
Suid, 4. FiiSlile vas eft ad vina condienda perutile, 

5. Parvus equus. 

6. Arifl-ot. lib. ii. animal. vocatur fera, ab 
equo nomen fortita. 

7. Quod efficit quartam partem filiqua? , e.\ 
interpret. Nic. ap. NicoJ. 

Pp •141 lON. 'nra.^iov. 


Ivvsoptov. 


'Epurapiov. 


Te%i'5;(3p(5i'. 


1y.ivaotov. 


At^piov. 


'H[/.t(paoiov. 


BtCXiooiov. 


'A77(pUptOV. 


Xeioto^iov. 


'Ec^aptov. 


'Avdoiov. 


J,ro}^aotov. 


"av^iov, o9sv"Av^^ta. 


Bax^actov. 


TIoXvxvooiov. 4. 


'Mocr'/^aotov. 


Aevopiov. 


"•iu-x^aptov. 


'Zx.oXOTTiVODiOV. 


'o^/aptov. 


'HlMKVXiVS^lOV. 


'riaptov. 
¥..ivsCptov. I. 


Xovdpiov. 
't^o!cv. 


Ta}jt,Q,plov, 


'eXxvSoiov. 


Ta[/.^^ptav. 
"E[^^^iov. 


MiXvSpiov, 
ncXv^^iov. 


l,t(rViU,&ptov. 2. 


Ku[.t,vooiov. 


"O^^tov. 


iKriWOoicv. 


MoXoSptov, 'o^iv Ylo- 


'i'iX',^vSpiov. 


XoQpta. 


NrjcrvSoiov. 


'EXsaypiov. 


Xipc-v^piov. 


Boccy^iov. 


KXi^/vcpiov. 


Mofx^aypiov, oQsv 


Aet^^udpicv, 


Mctxuy^M. 3. 


Ai^vS^iov. 


2.uayptov. 


Ku[j.u^tov. 


Aptcv. 
"E^^tov. 


' Epicv. 
laSipiov. 


Aieopiov. 


AtCpQioiov. 


Ke^^iov. 


Utziptcv. 


'E^i^tov. 


TaXXiptov. lOK. 


lON. 


nsTri^iov. 


Qv[MaT'^ptov. 


nXTSpiOV. 


HivtxrrjOtov. 


Me<riVTioiov. J. 


UvpixTrcitcv. 8. 


^Agi^tov. 


'EXarr,ciov. 


Ta/ioiov. 


Qoivarrjotov. 


UipifSCtOV. 


'AKpoarrjpiov. 


AsVTiOIOV. 


'H-TTarri^tov. 


'AXDCXiOIOV. 


'Apxrrpiov. 


'Ho'.ov. 


Uetparrjpicv. 


"Hoiov. 


Kparrfitov. 


KvS,riOiov, 'o9.Kv&r!^ia. 


Uparmtov. 


licr^oiov. 


'Ef.iirr:^i6v, 'o9iV 'Ejit£- 


Xetpo(ricr,piov. 6. 


rr,^ia. 


"ifiUO^MtOV. 


'HQr,Tr,^icv. 


Qr,oiov. 


'Ev/i^riTxpiov. 


Kri^iov. 


'Eifr,yyirr,^iov. 


'AXri^tov, 'od. 'AXri^ia. 


'Aic9r,rripiov, 


'SavxXr^ptov. 


NtariTrjptov, 


^vXyjotov, 


'OnojTx^tov. 


Mrjptcv. 


KaroiKxrxpiov, 


napa[.t,rjpiov, 'c9iv 


'AcrKrjrxpiov. 


Ylapa[xrfiia. 


AiXr,Tx^iov. 


TsK^^riptov. 


Ar,Xr,Tr,^iov. 


Ms(ro[jir,oiov, 'c9iv 


Kr,Xr,Tr,ptov . 


Me(ro[irDix, 7. 


'A[xtXX;]Tr,piov. 


Ntjoiov. 


'AvTXrjrr,^tov. 


Kivmtcv. 


UceXxTrjptov. 


Ka7Tr,oiov, 'o9sv Ka- 


' AXiK.rpvcvcTTcoXrirriptov , ' 


■rrmia. 


rjToi ■ 9 


'AXei7Tr,piov. 


'AXey.T^uo7TuXt]Tr,^iov. . i."o5i» ri y.in1y.a.' h. c. tnorticinas carnes ; 
ap. Ariftoph. in Avib. 

2. Lat. ferpilium fylvcftrc, item aquaticum ; 
ap. Diolc. lib. ii. cap. 156. 

3. Ap. Hom. Ody{r. S'. ita vocalur adulterii 
deprehcnfio, tum etiam ejus poena. 

4. Ccemeterium, R\. feu locus, ubi niulta 
dantur virorum fepulchra. 

5. Cic. de Nat. Deor. illud vocat mcdium intcflinum ; cui involvuntur laftes, ne duriori 
fpinx contaiTtu la;dantur ; ap. Poil. 

6. Eid. cft harpago detincndis navibus apta. 

7. Interfeminium vocatur Apuleio. 

8. Caldaria cella vocatur Plinio; afla Cic. 
fudatoria Senec. caldarium Vitruv. 

9. Sefquipedali hoc nomine cxprimitur fo- 
rum, in quo venales proftant galjinas. Belg. 
de hoender-markt. lON. 

KcifiyjTyj^iou. 
Aix[^'/ITr!^iov. 

Opf^TJTtJ^lCV. 

KtvyiTTjosov. 

Qciv/jTrjpiDV. 

Ko[.ciji,ov^Tr,^iov. 

AicvvrjTrjOiov. 

'AKs^rjT'f;piOV. 

'HTTrjTmiov. 

Ku7ri^Tr,piov. 

FuTTrjTripiov. 

ne^rjTrj^iov. 

Tlei^rjTri^iov. 

K^'^Tr]^iov. 

U^r] rri^iov. 

QsuprjTriptov. 

f^vc^Trjpiov . 

MsXBTrjTripiov. 

ZriTVjTVjptov, oSsv 

ZrjTrjTrjptx. 
AicctTriT'/]^iov. 
KsvTrjTrjpiov. 
'E^/rjT-r^ptov. 
'Eta-iTri^iov, 'cQsv 

EKTiTripiU. 
KptT'/jplOV. 

BMKTr;piov. lON. 

SiiixzTripiov. 
ilpoij,ot,\ocKTripiov. I. 

fhvXccKTrjpiov, 
MciKT'/!piov. 

IWCCKTrjpiOV. 

Upoa-<pOs'yy,TrjpioVt 'oQ. 

Upocr<pOsyx,Tr,pici,. 
AaKTrjDiov. 
'MsXtKTriCiov. AXKXiCTripiov. 

QsX;cTr;Dtov, 

U^oa-evKT'/!piov. 

'^VKTrjptOV. 

"YxXTmiov. 

UlXVTVfilOV. 

Vlf,t,xvTrjpiov, 

Qspi/,CiVT'/jpiOV. 

Uspip^pavTrioiov. 2 
0<r(p^xvTrj^iCV. 
KXiVTrjptov. 
AvccKXtVTrjptov. 

'iSvVT-^^tOV. 

KocXXvvTvipiov. 
AfiVVTVjotov. 
AsnrvoTrjpiov. 
UoTvjpiov. 

QpSTTT^/JplCVy 'oQsV 
QpSTTTVi^lCi. lON. 

AXei^TTTrjoiov. 

TptTTTVJptOV. 

'Otttvjoiov, 'cdsv 

'Gt! Trjpix. 
KaXv^r/j^iov . 

' AvOC>ia.XVTTTV^tOV. 

'EyKaXvTTTvjpiov, 'c9sv 
'EyKaXvTTTVj^ix. 

ETriKaXvTrTvjoiov. 

<bsoT'/jpiov . 

Epyas-vjpiov. 

Ayiag-rjciov. 

'HXiafijpiov. 

'EKKXvj(Ttagvjptov. 3 . 

QviTiai^r,ptov. 

AiKag-i^ptov, 

IXag-ij^iov. 

KXagvjpiov. 

KoXagvjpiov. 

l.-xpXa^vj^tov. 

Aafiag^mtov. 

K^Sfj^xg-rj^iov. 

Movagvjpiov. 
Evvotgvjoiov. 

Y,Xccgvjpiov. 

Uag-vj^iov, 'odev Ua- 
gmta. 

tKSTragvjotov. 4. 
EfjcTragrjpioVy 'odsv 'Efjc7rxg'/'ipta. 
K^ugvipiov . 

'AxDeg^^/^piov. 
UiEg'/jptcv. 
EKTrtsgrpiov. 
AKSg-rjpiov, 
TsXsg-rjpiov. 

Aj^Sf.jnwV. 

Argrjpidv, 

Kvvjgrjpiov . 

A^r,gvj^icv. 

X^'/;g-r;piov. 

Aoyis-rjpiov. 

MaSif^piOV. 

BaCaXig^^/^^iOv, 'o5sv 

BaCaXtg-mia, _J, 
TKaXtg^^Mtov . 
ItsXts^rjpiov, 'odsv 
ItsXig-rjpta. 6e 

TXig-r;piov. 
MavXig-rjpiov. 

EvavXtgrjptov. 
B^Kavtgrjpiov. 
KoTravig^rjpiov. 
Boccravigr;piov. 

Ayvig-rj^wv. 
Kovig-rj^iov. 
KXovigr;ptov. 
lu(p^ovtg-r]^iOV. "J. 1. Ita nominatutn, quod in eo corpore prne- 
molliri folebant ; auftore Gal. lib. ix. fimpl. 
erat pars anterior balnei, feu cella, in quam 
ingredientes verfabantur in aere calido. 

2. Vas eft aqua luftrali repletum ; ap. Luc. 
quod Aquiminale vocat Paul. Jurifcons. Theo- 
doretus autem in hift. Ecclef. id dicit inftru- 
mentum, quo fiebat illa luftralis aqux adfperfio ; 
unde adfpergillum vocatur. 

3. Vitruvio audit minufculum theatrum. 4. Senecae eft defcnfacutum, feu operto- 
rium. 

5. Sunt cunae, feu incunabula. 

6. Ita vocantur freni, fpumofa equi faliva 
madentes. Ufus eft hoc nomine Conftant. in 
Geopon. 

7. Carcer cft corrigendis nepotum moribus 
accommodatus, Unde Belg. apte cen verbeter- 
huis dicitur. 144 lON* 

Ayuvig-r^fiiov. 

'Ot'j)Vl^7lptOV. 

Xaotcr^oiov. 

V.V^p!,piC't]piOV , 

&ioicroicv. 

Z<pc(toicroiov. 

X&ic'fOiov. 

Xp'/;[zoc.rig-'/<oiov. 

\\oric'/;oio-j. 

^j^ovTi^'rfiiov. 

B«77T;pJ0(fl!'. 

'Owx^icrfiioi. 
KsiVg-r^oiov. 
AvaTrocvgroiov. I. 
Tevg-ripicv. 
KXvg-rj^iov. 
Mvgiij^iov. 
Bvg"yjotov. 
Vugr,^tov. 
Kavr'/;oiov. 
'AvK^TTccvrripiov. 

HpEO-^VTTJ^IOV. 

' ATroovrrfiiOV, 

Kv^tvrrjpiov. 

^lvyccdivr^/ioiov. 2. 

KXaccsvrvi^iCv. 

Tlocidsvr'/;oiov. 

'A(pohvTy]piQV, XaXtitvr'/;ptcv. 
BfiXiVT'/;^iov. 

Ayvivrrfiiov. 
Topvivrroiov, 

XuvSUT'/ipiCV. 

Aa^£VT'Miov. 
'l^evT'/;^iov, 
AejcarevTTjpiov. 
Koarevrr^picv , 
^vrevT'/;piov. 
QvTrfiiov, 
'AicvrriOiov. 
'EyKVTTjoiov, 
Avr'rMOv. 
KaTaXvr'/;otov, 
'EkXvt'/!piov. 
Kc<>XvT',picv. 
AiSr'/]piov. 
lXecor'/;piov. 
Aiy.aiurmiov. 
Xroe^XuTMiov, 3. 
Ae^r^caryipicv, 
^pevairrioiov, 
XaXivci)rr;piov. 
Ku-Trc^iT/j^iov. 
Tpi^oSpcorrjpiov. 4. 
KX'.]pC}rr]piov, 
'AKpur-i;piov. 
Ko^uryjoiov. 
Tcfxcpcormiov, 
^-'rfiiov, '&9ev <]?'/:pia. roN. 

AE%rc;ci'. 
Qpicv, 
QoTov, 
"Ai^iov. 

AXeraidoiCV, ^, 
MtPaidpiov, 

lKSXi9plCV, 

"Evdpiov, c(kv' EvScia. 
Bo'jptov. 
lKeXv9piov. 
ZycoXvQiHOV, 
Epvdpiov. 
<I>iXeratpiov., 
Ipaioiov, 
HfA,icripaipicv. 
Ma^aipiov, 
lKoXof.caxat^iov. 6. 
Ei^tov,. 
Aeiotov. 
KaXXsiptov. 
leiotov. 
Tlepi(retpicv, 'cSev 

Tlepia-etpia. 
iTetpiov. 
'E-Tixst^iov, c9ev 

'ETnyjipta. J. 
Atpiov, 
Aif^otpiov, 
Xoipiov, 
K^iov, Ttt, epaKpicv, 'oSev roN'. 

TTTe^anpia, 

'iKpiCV, 
ETTlKptOV. 

TevKptov. 
"yov. 
Opicv. 

KaK'rfi^'ODicv , 
Ekoo^iov, 'c5ev 'Ex~ 

co^ia. 
MeSoptov. 
Kcpiov. 
AecoKc^tov. 
Mcptov. 
E7rrafjt,ootoy. 
AeKaT'/]jA,opicv , 
EvoeKarrif/.optov, 
AuoeKar^^fJcoptov,. 

TptT7]fZ0pt0V. 

EKr'/][^opiov. 
TlefA,7rrr]iA.opiov. 
TeTa^r'/]ff,ooicv. 
MvotofriUOpiov. 
TloXXogY;fiDpicv. &» 
Tlogxfjccpicv. 
Hfci[Acpicv. 
Kvvoftoptov, 
Teuf^s^iov. 
Tloifjcavopiov^ 
Tlopiov, 
OioiTToptov. 
'E.fiTropiov. I. Caftrametandi rignum; ap. Poll. 1. iv. 
i. Refugium, efFugium, feu alylum. 

3. Inftrumentum tortorium ; a r^i^U, tor- 
merto. 

4. Vermiculus eft pilos ar-roden?. 

5. Opcrculum calidum, quod elt <7KiVa^^a, 
5fP. Sophoql. 6. Tnftrumentum eft Chirurgfcum, quo 
utimtur ad verrucas radicitus exfecandas. 

7. Ut et Imp^^ii^a., vidlorias prasmia, ap. Plat. 
lib. X. dc Rep. 

8. H. c. Uo?Acro» ft%f-!' Lat. minima portio 
compcfitionis foiuts; ap. Plut. in Thernift. i-t 
Thucyd. lib. vi. lON. lON. 145 '0'^V770^IOV. 


' Atoiov. 


'H^tg-^iov, 


Aoyi^iov. 


Mecropiov. 


QuyKT^iov. 


Mvg-^iov. 


'OXo^H^tOV. 


Efixrcpiov. 


Axi^uTpiov. 


Aarptov, 


TKxtiptov. 


^EVTTUTOplOV. 


^PpoCTpiOV, rjTOl 


XUTPiOV. 


'E7ria^iov,'o9.'E7riii^ia, 


'ig-n^Toptov, 


<l>OiTpiOV. 


Ko[ii[JiOOTplOV. 3. 


OlKHptOV. 


'OmyjTc^iov, a&ev 


Aioy^iToiov . 


"Au^tov. 


KoXXipiov, 


'OlKVjTOplCi, 


I,tTO[/,BT^WV. 


'Ettxv^iov. 


'Ty^OKoXXi^iov, 


KXyiTopiov. 


(t>X^ST^tOV. 


Kxcrxupiov, 4. 


EtjpoKoXXvptov. 


KXlTC^IOV. 


TspSTpiOV, 


'E(TXVpiOV. 


'Apispiov. 


AvXKTCpiOV. 


' Htpicv. 


'EltTXUpiOV. 


(bpipiov. 


'ETriKTopiov. 


'hQv-tpiov. 


Mtrxu^iov. 


Mscr^ptov. 


Kag-opiov, 'oQiv Ka- 


A71[/,'^T^I0V, 


KSVTOCUPIOV. 


' ATrxTnpiov, 'cdsv 


go^ia. 


'AfA,<piL(,1/jT^I0V. 


'TTTOTXUpiOV, 


'Airxr^Pix, 6, 


'igopiov. 


'Htt^^t^iov, 


Buptov. 


U.upiov. 


TlciXocig-c^iov. 


'Tyn^Tpiov. 


Aiyu^iov. 


KxTrupiov, 'oQsv Kx- 


Ayiigo^iov. 


' Itdiov, 


'A^yu^tov, 


Trvpix. 


EpopioVy oO. 'E(!)Obicc. 


KlTOiOV. 


'Ssu^lov. 


AsTrvpiov. 


'EKipopiov. 


Ksv rpiov. 


®upiov. 


nx(7crupiov. 


'H[A,IOi[^(p0pi0V. I. 


'EyKSvrpiov, 'oSev 


'EvDupiov. 


Tu^iov. 


Xpu(ro(pcptov. 


'EyxsvTpix, 


'TTTSpduptOV. 


IXTU^IOV. 


n.xg-o(ppoptov. 


'AXxSxg-piov. 


'E(pV7rspSupiov. ^. 


Mx^rv^iov. 


liCBuapcpiov. 


Exg^piov. 


'AyKupiov. 


EK^xprvpiov, 'oSsv 


'na-xo^o^iov. 


'E-TTtyxg^^iov. 


NUKV^IOV. 


EK[/.x^rv^ix. 


Xo^iov, 


Zwyxg^piov. 


Ekupiov. 


'¥svdoi/,x^TV^iov. 


'HuiXo^iov. 


'TTToyxg-piov. 


Avpiov. 


Aei7ro[iXPTvpiov. 


KOTTpiOV, 


npoxg-ptov. 


KoXXuPiov. 


Zs(puptov. 


' Ocnrpiov. 


'AKsg-piov, 


TlXvi[C[/,upiov, 


nop(pvciov. 


J.iXXiKUTrpiov , 'c^iv 


'o^X^^g-ptov, 


Ev^iov. 


^(pv^iov. 


l,i\XtH,'j-!Zoia, 2. 


Aig-piov. 


"Ov^iov. 


Kpvptov. 


Tct'^'^tov. 


TXig-piov. 


'Afy^^iov. 


'E7ri<T(pvpiov. 


AipplOV. 


KxTrig-ptov, 


Aifyapiov. 


Uspi(r(pvpiov . 7. 


' Opptov. 


Qspig-ptov. 


Avfyaptov. 


Tspptov, 1. Lat. amphorjE dimidium. 

2. Herodotofunt, ex quorum fruclu /I^gyptii 
coiiiiciunt unguentum, quod vocant yAU. 

3. Inftrumentum muliebre, comptui infer- 
viens. 4. Lat. lupanar ; npud Ariftoph. 

5. Q^d. Superiimiiiare. 

6. Fefta fuere Athenienfium; de quibus con- 
ful. Interpr. Ariftoph. in Acharn. 

7. Lat. talare; ap. Herodot. in Melp. Q^^ J46 KtCuoiov. 


KavvxTiov. 


BtJTtOV. 


AxiA.OTtOV. 


^CopiOV. 


'AvoCTTTKTtOV. 


'AvxXyr,Ticv. 


'OpXUf.CCTtCV, 


'Neu^tov. 


'r^^OTTTCcTtOV. 


Zsvy/iTiov. 


'LvfjcTroTiOV. 


'Hfituoiov. 


KepccTtov. 


'AKXK'/jTtOV, 


' A^TIOV. 


'EXu^tov. 


KopccTtov. 


MeyxX'/;Ttov. 


KxSci^Ticv. 


TluXu^tov. 


noxTlOV. 


TIXi>iTtov. 


'ETTIKCi^TtOV. 


Muoisv, 


'EXsvSs^OTT^CiTiOV. 2. 


U^^TiOV. 


TISOTIOV. 


'HTTCCTUOiOV, 


Atg^ciTtov. 


Tl^vixr!;Tiov, 'oSiv 


KiOTIOV.. 


'AXstuoiov, 'cSiV 


Toi^XTiOV. 


TlpV^VY^TtX, 


KooTicv,- 


'aXstucix, 


Kx^VOfXTtOV. 


KapirriTtov. 


TlcpTiov. 


npOiiTUSIOV, Vuf^. I. 


ATrog-ctTiOV. 


KXTfjTiOV. 


Kd^TlCV. 


'Ay.Tu^tov, oSsv 'Ak- 


iTTTOS-OiTiOV. 


'T-TTVlOiTriTlOV. 


Aa^Ttcv. 


TU^tCi. 


''iopoga.Tiov. 


B^SVTVlTtOV. 


KiTTtCV. 


^oxjy.Tuoiov. 


' ATrpogouTiov. 


Kxoxr^TiCV. 


MiXlTTtOV. 


^'VTOJOIOV. 


ApavogccTtov, 


AxiTtov, 


NCTTICV. 


^uotov. 


AoxvgxTtov, 


rivpoaxiTtov. 3 . 


K^UTTiCV. 


^UOIOV. 


BagxTiov. 


'Aip^cSiTiov. 4. 


AUTTCdVTtOV, 'oSiv 


Xuoiov. 


KvvYjysTtov, 


TsiTiov, xai 


'iT. AuTrcovTia 


Eyy^uotov. 


'AVTtSsTtOV. 


TstTiov, 


otKri. 6. 


Kty^uptov. 


"o^oSsTiov, 'oSiv 'O^o- 


KXetTtov, 


'AXvtiov. 


l!cv. 


SiTtX. 


KXitTtov^ 


'ixXuTtov, 'cSsv 'ix- 


AotQdcTtov. 


'a^-/stiov. 


'ETriiTiov, 


XVTIX. 


TtdxTtov. 


IVlOiXSTiCV, 


'AyMXkTiOv. 


X^VTO-XVTICV, 7. 


f^StlKCiTIOV, 


'OtpHXiTiov. 


QvrjXiTicv. 


AlCVVTIOV. 


KoXoxaTtov. 


rSVSTIOV, 'cSsV TS' 


KXiTiov. 


' hoiTtcv. 


AciTtov. 


VSTIX. 


'A^TSf^i'T!OV. 5. 


nXxK^TiOV, 


TuXciTtov. 


'f.Trri^STiov. 


^OpfJClTiOV, 


T\'fiXiTtov. 


K-dUXTtCV. 


''CTTr,^STtCV. 


'ETriTiOV, 


'EittiX^tiov. 


'MvaTiov, 


llTVJbiTlOV. 


XxpiTlOV, 


?'VTICV, 


MvdcTtoy. 


nxpS^HpSTtOU, 


BaCcTiov, 


XoVTiCV. 


Tvi^vuTtov. 


'E(piTtOV. 


IvCoTIOV, 


'AxpO(fVTtOV, T. Qs.!0 ufiis efl: Evangcl. Marcus, cap. 15. 
V. 16. et Joaiia. c. 18. v. 28 et 33. Alio no- 
inlne iJ cx|.rimuiit (jrxci per o.y.xrr^^iot- Latini 
per forum ju licialc cui praee.T: Praetor : unde 
nomen PrEtorium. 

2. Ita vocatur crimen plagii, a Poll. 1. iii. 

3. L?.:, focu-;, i:c:n culina. 4 Statua efl Vcneris. 

5. Vocatur feflum, tcmi)Ium, ut et flatur 
Dianas. 

6. Ap. Hermog. Lat. furti fcu rapinse ju- 
dicium. 

7. Ap, Strab. cft officina auri lavandi. 147 n^cf'j(riov, cSsv 


Zr,iA.ci,Tiov. 


l-/.aXa^rj^[^!x,Tia. i\.. 


\10VOTT(XTtCV. 


Tlpopucix. 


l>ioa-r![/,ciTiov. 


'A(T[.CCCT10V. 


KS^CXTIOV. 


^ETuxriov. 


'/.'^Trif/aTtov. 


AsX£a(rf/,aTtov. 


Uayy.^aTiov. 


'L<pco(riov, 'o9bv 


'EpcoT-^f^aTtov, 


l-^raiT^JLaTiov. 


Aop(X.TtCV. 


'E<puiri(x. 


^ ;;/'/; [/drtov. 


\\TO(r7ra<r[/(XTtov. 


AstTTO^OCCTlCV. 6. 


BoiTIOV. 


na^cil/r,[.(,c<.TiCV. 


WeXKTf/artov. 


AtiTogpaTicv. 


KpoiSCaTtov, 


ly.artov. 


noXtTf/(XTlOV. 


'o<raTtov. 


U^oQoiTtov. 


AtfxaTtcv. 


KXviTf/.a.Tiov. 


inXTCXTicv. 


'rSaTtcv. 


Qot[A,aTtov. 


'AKii(Tf/.(X.TlOV. 


'rgartov. 


^^itX.TlCV. 


'AyaX[/.aTioy, 


KaTa-xp^Tf/aTtcv. 


BsTtcv. 


'LTiCiTICV, 


'/.aX[/c/.Ttov. 


Xvavf/MTicv. 


'/aTTSTtCV. 


QpiOCTtOV. 


riX[A.aTtov. 


'v.vovfjL<x.Ttcv, 'odsv 


OpvaTVSTtov. 


^Akxticv. 


Ko(rKuX[j(.aTtov, oQev 


'Ev^Vf.caTta. 


Uv^^STicv. 


TaXaTtov. 


Ko(rx.uX[i.aTta. 3 . 


BiiXsVf^<X.TtOV. 


'o-y^STicv. 


VJ.CCTlr-j, 


Baf/[/aTtcv. 


nvSVfKXTlOV. 


As^r,Ticv. 


KaopxuoiTicv, c6:V 


rpa[/[/ci.TiCv. 


Qce-Trsv^iaTtcv. 


JTTVcXsariTtov, 7. 


Kcco^aiyMricc. 


\7ny^a[/[A.aTiov. 


?£V[/,ciTtOV. 


AsX^^Ttov. 


Hoxy.uxrtcv. 


I.UfpS[/[iaTtov. 


QV[/,<X,TtOV, 


KsX^y^Ttov. 


T}?^syuxTtcv. 


AYl[A.[t,a7 iCi . 


Kvf/ariov. 


'Acr7rX'fiTtov, to7; 


B.Tvyixd.Ttcv. 


Toi[i[AaTto'.'. 


AuflCiTtOV.. 


Y.oXx- y-,a] TaXxT. 


A!i.ia,T;cv. 


'rTTOT^l[.l[X.(X.TtOV. 


ncoScilf.(,(XTIOV. 


avTi Tif ' Akoocv. 


Ai',-;y'>]i%ciTi:y. 


'C[/[A.ocrioy. 


ns^t^UfilXTlOV. 


Qvfi,'!;Ttcv. 


'Otr^uTtcv. 


KO[A.[AO(,TIQV. 


Micr9ca[jcaTicv. 


Kavr;Ttcv. 


UotTjjxaTtov. 


lVyKCIX[iXTICV. 


/icvfiaTiov. 


'OtT^/jTICV. 


OiKT(.ixrtov. 


KuXv[/[iaTiov. 


XpaifiaTtov. 


'Aiticv. 


AiJ f/MTtCV. 


lZU[A.[/.XTiOV. 


1C0[X(X,T10V. 


'iaiTtov. 


naXr,y.o:Ttov. 


'Ap[/c/.TiCU. 


XoJ[ACiTtOV. 


rTTxtriov. 


KXxiA,ciTtcv. 


As^f/MTtCV. 


J?'X^7'^r,cv. 


BoX^iTtov, 'oSsv BoX~ 


'Ev[:vf/.'/;fiocTtov. I . 


Ke&[/MTtov. 


'rTroyovccTtov. 


Qirta. 


?7;fx.dTtcv. 


lTre^l/,XTtOV. 


MsToycvaTtcj. 5. 


'i>xXa[yiTtov. 


Aot^oc'f.lxaTtcv. 2. 


A9vcf.!.aTtcv. 


AaTTartov. 


'r.Sirtov, 'oSsv 'E^iTta. 


Kr'r,iA.!x,TtQV. 


iKdXaovfif/.aTtov, 'cd. 


'UTTtXTtOV. 


■PaitTiov. T. Commentatiuncula dicitur Gell. Ilb. xvi, 
N. A. cap. I. 

2. Conviciolum. 

3. Dicuntur SuiJx miiiuuT. ccriorum pras- 
fegininn. I 4. Ap. Aiirtcph. iii Nub. funt Jogmata lu- 
clicru et futilia. 

5. Et fiia-oyinov expriinunt Latini per intcr- 
I nodiuin; ap. Theopiir, hift. plant. 1. iv. c. 12. 
j 6. Lat. defertio militiE. 
l j.Yocaturaheuum aquxcalfacienda; .nptura 48 rox. 


<roN. 


lON. 


lON. 


^t^iTtOV. 


MecravTiov. 


'ETTtgiov, T0~g 'lcotr. 


'oPvQa:pov. 


MBXtTtOV. 


KoCTCCVTtOV. 


'E<pegiov. 


'Ey.Ca^ptov. 


OotXVtTiOV. 


'AevTtov, ro7g Ai- 


BaXavgiov. 


'o^vQccpiOv. 


KotTtov. 


yvTTT. T^vpviov. 


Kvg-iov. 


Edaipiov. 


^vyKotTiov, 


AevTiCV, VaifJC. 


Aa<pvg-iov. 


Qeci<piov. 


TioOiCOiTiOV. 


'Axovticv. 


BXarliOV. 


l}{,a<piov. 


£tUv. 


l^OKKCVTiOV. 


li-^T"lOV. 


'EXei<ptov. 


llTiOV. 


Mvxo-^ovTtov. 


MeXiTJiov. 


Voc<piov. 


TloCpU<TiTlOV. 


TepovTiov. 


^■iTJiov, o9ev T/T^/a. 


T^a<piov. 


'ETiCtTtOV. 


'Svg-ocXoyepcvTtov. 2. 


NeoTJiov. 


'Ay^apcv. 


lV(J-<TiTIOV. 


'O^OVTIOV. 


' A^xfiv-P^tcv . 3. 


\^XoypapiOV, 4 


Ay.Ticv. 


KoXoxvvTiov. 


ATpaf/.v-pjiov. 


Eripa<piov. 


' AoKTiOV. 


TlXocxivTiov. 


B^VTJiov, 'od. B^VTita. 


iKil^CCpCV. 


'Hf/.e^ovv>CTtcv. I. 


YiTiXoTrXecK^vTiOV^ 


'TTTcyXdiTjiov, 


Xy.ioa<piov. 


'AZ^OVJKTiCV. 


ZocVTiCV. 


BXavTicv. 


Xci}ca<piov. 


Me<rcvvy.Tiov. 


BtiTiov. 


ASiTTOVXVTICV. 


Xovcraptcv. 


Tlv^Tiov. 


NOTIOV. 


'AK^oTeXevTiov. 


'EvTcc<piov. 


UTUKTiCV. 


KciTCCTTOTIOV. 


TX^Ticv, 'oQ. TXnTia. 


Kevordfiov. 


'E^tlxXTiOV. 


ZvvccpTtcv. 


B^VTiov, 'o9ev B^VTta. 


rr;Xiptov. 


'A<r(peKXTtav. 


'ATTOC^TiOV. 


'n.Tiov. 


-vXrjipicv. 


BbXtiov. 


'L'7iU,pTtOV. 


BciJTtov. 


'AXei<piov. 


AeXTiov. 


KCCTOC^TIOV. 


KiCoiTiov. 


EvXt<picv. 


'Avtiov. 


XaoTicv. 


Xv\XtaTiOV, 'o6ev Xfj- 


KuXi^tov. 


Ko^vC<ivTiOV. 


^vXo^aoTtov, cdev 


XcaTia. 


Zipiov. 


BciXa.vTiov. 


xvXc^ccpTtx, 


'Evcotiov. 


*Epi<ptov^ 


'AXXavTtov. 


(bCOTlCV. 


ncC^UTiOV. 


l.e^i(piov. 


BoiXXxvTiov. 


'Lyy.voTiov, 'Idiv 


j Ku^hiooaiTiov. 


Tipov. 


TIxXXkvticv. 


'Eyy.voTix. 


\'e^wtiov. 


liX^ptov. 


'Ax.ayLXVTtcv. 


Ertov. 


Tv7ov. 


'A[J.<piov. 


'lyMVTiCV. 


n^oxaov. 


MeXtyviov. 


Hvi^^piov. 


'EvavTiov. 


'oXeg-iov. 


'AvTcyviov. 


Aopiov. 


'A-TTSVCXVTiOV. 


'Ope^iov. 


'EiXuGvtov. 


'l-XpvoT^'o<piov. 


KciTEVCiVTtOV. 


'igtov. 


[.Uviov. 


ZTOO(ptOV. 


'ATCCVTtCV. 


<lH7J.rt:-:. 


' '^cc^icv, TaoocvT. 


XaXog-oo^ptov. 1. Bafilio ita cxprimitur Jiei noilifquc fpa- 
tiuin. 

2. Dormitoilum fcnile vocat illuJ Plin. 3. V^id. in 'Ajja,uvTlv!;i), 

4. In Pandedis vocatur afTcrtio in fervi 
lutcm. V Tviycivog-pocpiov. ") 
Toiyvjvog^o^ptov, J 
Y,.u^(piov. 
Kso^u(piov. 
~uX{(piov. 

^Q.0(TK\)(pi0V. 

A£vSci6(piov. 
ZttiUpiOv. 
Mcx.Xa,^iOV, 'o9sv Mx- 

Xa.Xioc. 
l.sX(XXiov. 
TsfJi,xxiOv. 
Au(rifiCiiX'ov. 
Ylccfjifjioix-^^v. 
Tstcfx,ocxiov. 
OgofJbot,-)(}ov. 
Not.uj^axiov. 
Avcx.u[y,ciX'ov. 
Au^'^tx.x'ov. 

T<x.X'OV' 
'Bapocyx'°^t '"^^" 

Eapocyx"^' 
Bpocyx"^^» ^'TO' 

Boaiyx'0''' 
'Afji(piQpi)c'yx'OV, o9ev 

^A[A,(piZcoc'yx'cc. 
T^tyX^o"' 
Koyx^o"' 

'B^oyx'ovM'B^oyx'0^- 
Vuyx^ov. 
'?,X'ov. lON. 
Ey^x^dv. 

Evrx'ov. 

BXvjX'ov. 
napoc7ryiX'Ov. 

UpO7T'/JX'0V. 

Tstxiov. 

MstXtx'ov. 

Ttvtxiov. 

Taptx'OV' 

Tdix'ov. 

'Hij,tg-ix'OV. 2. 

fixiov. 

KaXx'Ov. 

Aox'ov, 'oSsv Aox'oc. 

'Evox'Ov. 

UaoaTpox'OV, 'odsv 

naparpoxioc. 
KstiA.;iXtapx'OV. 3 . 
MsTopxtov. 
A(rx'ov. 
'l<rx'Ov. 

0<TX'OV. 

Motrxtov. 
nspocrx'ov, 'o9sv IIs- 

^oG-xioc. 
navivx'ov. 
'Evvux'Ov. 
Ovux'ov. 
p1^ovux'ov, 'o9sv 

?l^ovux'oc. 
Kix^ov. 
'Ewiix'ov. KON. 

Tpuxtov. 

lT^VX'OV. 

Bog-puxiov. 

XaXKtt!pux'ov. 

Tuxtov. 

Rtux'ov. 

fuxtov, 'o6sv "fux^a 

'e^iov, 'cdsv "E^ioi. 

BaSsTj^Jiov. 

'AvdpaXx->\/tov. 

' Anlitov. 

navo^Jiov, 

"nihv. 

Kcotov. 
Acoiov. 
KsXulov. 

TTrs^coiov. 

U^cciov, 

Tot^^aKOv, 

TptSaKov. 

(l>apiccKov. 

luTTjptaKCV. 

KaKov. 

ATraXs^iKaKOV. 4. 
iI>aofxaKov. 

AXs^t(pa^[A.xKov . _J, 

AvTt:paofji.aKov. 

E^l^aKov. 
KufjcaKov, Kai 
Kti>i/,aKov. 
Y.TravaKov. 
BsXoaKov. 749 AfA,xoaKov. 

A.fjt.TToaKoy. 

Og-^aKov. 

'EXsXi(r(paKov. 

ByjKov, 'oQsv BijJta. 

Ka9'/jKov. 

Mi^Kov, 'o9sv M^xa. 

Aoxf^aiKov. 

E^vdpaikov. 

Ei<rayo)ytKOv. 
' AdtKcv. 

IvdiKov, ToTg Usotr, 

EOctKOV. 
US^IKOV. 

AiOaa-KaXtKov. 

ApysXiKov. 
BatrtXiKcv. 
Tsxvo7ro)Xix,ov. 6. 

AyfiiKov. 

U^OOtKOVOfZtKOV. 

AXKfycavtKov. 

A^^SVtKOV. 

'ApcreviKov. 

I,7ra9o(potvtKav. 

EvapfioviKOv. 

ApVtKOV. 

As^tKov. 

To^iKCV. 
'OtKOtrKOTTtKOV. 
'Xd^O<rK07TtKOV, J. 
l7T7TtV.0V. 1. Patella, item fartago ; ap. Poll. 

2. Lat. dimidium verfus : qualia multa oc- 
currunt in Virg. yEncide. 

3. Ita vocatur locus, in quo res pretiofae re- 
conduntur. Ejus mentio fit in Cod. Juftin. 
tit. de bon. audl. jud. pofT. Hinc xf.f*)ixi«^p^>)5 vocatur thefaurarius. 

4. H. e. 'A^s^^TriuTov' I>at. immedicabile. 

5. Efl: amuletum contra veneficia. 

6. maT. Soip. 224. 

7. Dicitur ratio, quae aquarum flu.xum do- 
cet; ap. Conflant. lib, ii. yewTro». 

Rr ^5° KCN. 


KON. 


ACN. 


AON. 


KavuTriKov. 


TXico-a-rjficvTiKiv. 


'K^oKov. 


Ka;QxXov, 'oSsv Kei- 


'AyocoiKov. 


'OcrtppctVTiKcv. 


BsXoroKov, 


CaXcc. 


^apixcv. 


AlKCig-IKCV. 


Ba(rKov, 


'Uy.iccg-o(x.yuXov. 6. 


'r-TTi^iycov, X.XI 


'Ssvoo(r-Kccgiy.ov. 


' AysXckdKov . 5. 


Cp.iScyciXov. 


'rTTS^IXCV. 


'r^TTOjA.vrsiKCV. 


uklTKOV. 


UoXvyccXov, 


m^cS;-;^i;ccv. I. 


^LiocXoyig-iKov. 


XsXt(rK(!v. 


li(iyccXov, 'oSsv N&'- 


'EdjcoStipikov. 2. 


Upoocyuvig-iKOV. 


KotXi(rKov. 


yaXoc. 


F.vvyDoSxprAov . 3 . 


Urigty.ov. 


Tpiij.i(rKcv. 


'Ajjcvy^aXov. 


UiVTVi^iy.ov. 


AiyvgiKov. 


' AvScCcxrKcv. 


K'^^aXov, 


A^f'/jpiy.cv. 


KbXsvc-ikov. 


QpiKTKOv, 'oS. e^va-y.cc. 


KioaXcv. 


AiZpiKcv, 'c3ev A£- 


'At-.kcv. 


''EvS^vo-kov, 


iKuvdaXov. 


y.oiKx. 


'i^/iXlVTiy.OV, 


KOCVKCV, 


'Afjcdvda?xv. 


l'^>rr/c^iKov. 


AorvTiy.cv, oSsv 


''AyXocvKov. 


lavSaXov. J. 


QsccrptK.cv. 


'ApTVTIKOC. 


KaXvKcv. 


Uvp^aXov. 


Arg^iziv. ^ 


'EtXcoriKcv. 


KoccVKcv. 


KvojdxXov, 


AvTiKVpiKOV. 


Tsuy^K^piKov, 'oSsv 


HpVKCV. 


BvSxXcv. ' , ;■ 


Uspcnxov. 


lkSCt)ypoc(p;KC6. 


TVKOV. 


ItaXov. 


MSJDTTSOCIKCV, oSsV 


lVf/.f4,OC^lK0V. 


Ma^oa^VKOV, 


'A^riaXcv, 'cSsv A^- 


UsG-o-n-s^a-iKO!.. 


KocX)(^iKCV. 


Mcopoa^VKOV, 


riaXa, rolg 'AioX. 


KocpVOTTS^G-.KOV, 'oSsv 


A-/iZ"^^X'^'OV. 


B^avKov. 


"E^[A,aTa. 8. 


KocpvoTTspa-tKoi. 


UsXSKKOV. 


TVKCV, &'/}&. I.VKOV. 


KaXcv. 


'EvSatrtKov. 


'U[^.1'7TSXSKK0V. 


B«£«Xoj/. 


KaKaXov. 


''AoooZocTiKov. 


"ckkov, i(r.'CKy.og. 


Kvai^uXov, 


BpxKxXov. 


rXa:(r<Ty,[A.ccTiKov. 


^VXOKOKKOV, 'cSiV 


Bix.f/.^ocXov, 


' AyKxXov. : 


Koy.uccriy.ov. 


BvXoKOKKOC. 4. 


KpccuCceXov, 'oSsv 


KayKaXcv. 


'CiKsriKOV. 


Ask(x.xccXkcv. 


K^Ki^^ocXoc. 


"AtKxXov, 


'E^TrocKoXaSrj tikcv . 


UsvtccxocXkov. 


lci[/.(^ciXov, 'oSsv 


'oQ^iKxXov, 'cSsv 


U^o^svviriKGV. 


'e^uTccxxXkov. 


lcijx.^ocXoc. 


'oQoiy.c'.7M. 9. 


tnOTTTdXlTiy.OV. 


Usvrsx^^^ov. 


Koii/.!^ccXov. 


Kcoy.xXcv, 


'CttXitikcv. 


AixcXxov. 


Kcfx^ocXcy. 


MaXov. 


'Ek^Ppccktikov, oSsv 


'ETTiy^ocXy.ov» 


Kvi^^scXov. 


'0[x,aXov. 


'EK(p^u.y.riKoc. 


'AvSoXkov. 


IkvSxXov, 


iXaa-iZfixXov. 1. Uy.ur. Xo^. 220. 

2. Ibid. 

3. Ibid. 

4. Ita vocantiir riHquarum grana, li^nofo 
corticc: tcda ; ap. Nicol. iMyreps. 

5. Idcm, fiuoil u-aw- Lat. inhonoratiim. 6. Lat. femitalus. 

7. Ut et a-avU-KM calceair.entum efl muliebre. 

8. Gcnus ell inauris; ap. Poll. lib, v. 

9. Ita ^fchylo dicuntur leunculi, feu leo- 
iiuin catuli.. ACN. 

Qvj^oiXov. 
rXuKUfjtoiXov, Auo. 

TXvxui^iflXov. 
'o^uf^xXcv, 'o9. 'O^ii- 

jWaXa, AxK. 
' A-TrccXcv. 
'AvoiXov. 
HuIttccXov, cOev 

ncciTruXa,. 

'AVTiTTOcXoV. 

FoTTccXov. 
KcnTrccXo:', 'c5cV Kaa- 

TraXcc. 
TleTocXav. 
AcciTTrsTc.Xov. 

ASOVTOTTSTOCXOV. I . 
MUpTOTTiTOCXoV. 

' ItccXcv, 'c(:ev' ItocXx, 

KpcTocXov. 

rioiVtrivu^ccXov. 

IkutocXov. 

TuocXov. 

TItuccXov. 

Tvoi(pocXov. 

Kvx(pciXov.. 

MviCKi'pccXov. 

KvvcicsipccXov. 

'TdpoKS(pacXov. 2. 

AvTDKSipocXov,. 
KvsrpocXov. 

Tdoof^CpccXov, hKooiJCpccXov. 
ncapoy.ipxXov. 

lhcV[^CCTO[jl,(pocX0V. 

KovpocXov. 

Ma(r^ocXov, kt, 

Ma.^Tya.XQq. 
' Avi<T-)(a.Xov. 
"iccXcv. 
Aciii|/aXov. 
N«£Aoy. 
S<jCt£A3y. 
' A^^o^Xov. 
KvCXov, 'odsv KvSXx. 
Ku^sXov. 

B^QsXov, 'o§. Tl^CsXcc. 
lisXov. 
<J?ccKsXov. 
AsiKsXov. 
'Avd^SiKsXov. 
B^iKsXcv, 'oO. BfiiKsXoi. 
MsXov. 
MiTccj.ceXov. 
TxosXov. 
TItusXov, 
"C(psXov. 
Ku(psXcv. 
Ku^isXov. 
A^v-\nXov. 
'^'UXov, 'oSev^^HXcc. 
Ks^ocf^CtiXov . 
' l'ijXov, 'odsv ' bjXu. 
T^ti]Xov. KrjXcv. 

AiKi^Xov. 

Mr,Xcv. 

©sf^viXov. 

Xafx.ccif/,7iXov, 

MsXi^^viXov. 

i^-jZif^vXcv, 'a9iv 

<[^vfi'/.viXoc. 
VocGiJ,7iXcv. 

l.T^<ibofJL7lXcV, 'odsv 

'LtpkQo[a.7iXoc, 
Aoc^TtcfjC/iXov. 
Kso^ou'/iXov , 'odsv 

Ksdpcf.i'/;Xoi. 
'r^^c[j.-i^Xcv, 
X^u(rai.',r,Xov. 
Kokkv[jc'/iXcv. 

KcCpVOKCKKVfyLriXoV, 
'c9ev KoCpVOKOKKU- 

y.xXx. 

TXvKVixtjXov. 

T[ST'/jX0V, OCVTt T^ 

TisTxXcv. 

TlSVTCCTTSTVlXoV . 

'Cvo^i^Xcv. 
^''a&Xov. 
' EttccSXov. 
rievTocSXov. 2- 
''AedXov. 
TlevTueGXcv. 
(^■wysQXov. 
"eMxov. 
&eu.edXov. AON. 

XeiiA.e&Xov. 

Xv[.'.s9Xov. 
Tsvs^JXov. 

Nccvcr^iXav. 

e-j(79).ov, '19. eu(r9xct. 

'ZTpC[Ji,^iXcV. 

Boc^Q.iy-.cv. 
ne^tXov. 
"o^daXcv. 
&e[/.eiXov. 
'0<paXov. 
AeKux,eiXcy. 
Upo^etXcv. 
Ko'.Xav. 
TTrcKoiXcv. 
iTTiXov. 
Me(T7riXov. 
KoTtXov. 
UTiXov. 
XiXcv. 

Ka^iXcv, 'c9ev Ku- 
%iAa, To7g Kpiiinv 
"Av9ri. 

AyKXcv. 
ZctyKXcv. 

F.TraiKXov, c9ev 

EttuikXoc, 
'EiKXcv. 

EyKVKXov. 
' Ek-kvkXov. 
'JttokvkXcv. 
Scvvda.XXcv. 
MccXXov. 1. Herba eft, de qua agit Diofcor. lib. iii, 
cap. 1 10. et Plin. lib. xxvii. cap. ii. 

2. Vocatiir colledtio aquofi humoris inter 
cutcm et inc.iibranam, Vid. Cclf. 1. iv. c. 2. et Aetium Tsr^a^. lib. ii. Scrm. ii. cap. i, 

•^. Idem, quod ■aini.Axoty a numero quinarfa 
dictum certamen conftitit CEeftu, curfu, faltu, 
difco et !uaa. ACN. 

'Apv^a(rccAXov. 

V-iTccXXov. 

ri£Ta,XXov. 

KoUiXXXov. 

Tvd^ocXXov. 

Tvo^kXXov. 

'Avtil/ctXXov. 

'AmXXov. 

K-j7r£X?xOV. 

'Ay.piz-jTTsXXov. I. 

AeiooicvTrsXXov. 

'OCpsXXov. 

KvpcXXov, cSiv Kv- 

(psXXa. 
''EyKiXXov. 
KcoOr.iiXXov. 
UoXXov. 
Tlepfn^oXXov. 
'NavXXov. 
AkuXXov, To7g Avo. 

'AiooTcv. 
^OpQoKvXXcv. 2. 
EpvrvXXov. 
BpvXXov. 
^vXXov, 
nevTccpvXXov. 
T-^Xi^pvXXov. 
Xcctoi:pvX}-^ov. 
BXi^pvXXov. AON. 

Kc(XXi(pvXXov. 
T^iipvXXcv. 

lT-/l(TKpvXX0V. 

\lsXof,^(pvXXov . 
\'vpio(pvXXov . 
'ydvoCpvXXov. 
'A^vc(pvXXov. 
MsXicrcroCpvXy^ov. 
MsXiTO^vXXov. 
'Nv}ptTo(pvXXov. 
Kxpvo(pvXXov . 
Tpi^opvXXov. 
nXuTV(pvXXov . 
Ylxpoi^cXcv. 
KarahoXov. 
TIb^oXov. 
TTrTjSoXov, 
'XTrspyj^oXov. 
' EfjtGoXov. 
Tptsu^oXov. 
KotXsfiQoXov. 
U.posfJt,ZoXov . 
'AdpsiJt,CoXov. 
KpsfJcQoXov, odsv 

KpSjUjCoXa. 
IvfcCoXov. 
TpioCoXov. 3. 
KopuvoCoXov. 
'TiroQ,oXov. 
XspoaoXcv. AON. 

Xetpo^oXov, 
'AyavpoooXov. 
Kpa.(rZoXov, o6sv 

Kpot.(rZoXx. 
AayuQcXov , 
,liu>QoXov. 
TptuQoXov. 
RsiJL-TruCoXov. 
TsTpuQoXov. 
'AfjL^ptc&oXov, 'c9sv 

' AfA,(puZoXa. 
TaXsoC^oXov, 
Kvvo^oXov. 
KoXov. 

'ATTOt^aKoXov. 
AayKoXov. 
KoXcKopSoKoXcv, 'o8sv 

KoXoy.opooKoXa. 4. 
IvvoXov. 
'HfA.i7roXov. 
YlsTrXov. 
' ETrnrXov. 
O-TrXov. 

XSfJCSTXOV. 

XUf,(,STX0V. 

' QyXsTXov. 
napa.TtTXov, 'cdsv 

napxTiTXa. 
' AvtXov. 
TvvtXcv. 
TsutXov. XvtXov. 

KaTx^^CTXcv. 

^avXov, 

MovxvXov. 

npoavXov. 

QpavXov. 

Ms(TavXov. 

MsTxvXov. 

BpxavXov, 'odsv Boa- 

ZvXa. 
Bofjt,ZuXov. 
'AkcvSvXov. 
To^ovXov. 
TopovXov. 

KvXov, 'odsv KvXx. 
Ms(TayKvXov. 5. 
MsfJi.xiKuy.ov. 

MtfCXlKVXoV. 

IkuXcv. 

"AfjtjVXov. 

BvXov. 

''oPvXov. 

'Epto^vXov. 6. 

'OuXov. 

MipTnXov. 

AtTruXcv. 

n^oTrvXov. 

luXov, 

AaKTuXov. 

nspts^vXov. 

KtrjvXov. 1. Poculum cfl utrinqiie aiifa iiiRruinum ; 
ap. Hom. 11. a. 

2. Medicis i'ot.nt meiiibrum adeo deprava- 
tum, ut in rcclum flcdti ncqueat ; ap. Gal. 
comment. 3. ii- tJ «rf^I a^^^m. 

3. Sunt tres unciae denarii. Vid, Hermol. 
ad Diofcor. lib. v. cap. 107. 4. Dicuntur omafa, feu inteftina; au^norc 
Lafcar. 

5. Jaculiim amcnto armatum ; ap. Arriaii. 
I. vi. 

6. Vocatur lana, fivc Lmugo fruticis gofHpi, 
Vid. Plin. 1. xix. c. i. A:r MON. 

'O^piog-ccipvkov, I. 
llTE[jt,(pvXov. 

*Ik[/,oSuXov. 

Kv^uXov. 

'EiouXov. 

KuXov. 

'OpSoKuXov. 

MetroKuXov. 

IkuXov. 

^a,iTKuXov. 

AuXov. 

TocPyoif^cov. 

KuoSoif^cov. 

^Ay^iOKK^^ocfiOV. 

TLvvoKocpooi.fjcov. 2. 

KocyKacfjcov. 

nXoKOif^ov, 

Koc<rx[icov. 

liVjirafAov. 3. 

'SdcXa-xfji.ov. 

S\)XoQ,ccX(rccf/,ov. 

'OTTO^aXa-ccfjcov. 

Ka.p'7To^ocX(rocfjcov. 

KoiTOCf^OV. 
AiKTOCfJiOV. 
'■ifi\J^O^IKTOCfJ!.0V. 4. 

' AvQoof^ov. 
'E(poc^Sf/,ov. 
' A^yef/.ov. 
"Avdsf/,ov. 
A£VKacvdef/,ov. MON, 

Boxvdefjcov. 
MsXuvdefjCOV. 
Upxvdefjcov. 
ByjpoivSefjcev, 
Kyj^oivSefjcov. 
Ki(r(rot,vdefiov. 
X^V(roi,vQefJcov. 
'Evocv6efjcov. 
'Aov5ef/,ov. 
Ayoefjcov. 
Hocvdrifjcov. 
TIoc^cx<7ii!f,iOV. 

E77 KTI^fJCOV. 

Kvvo(rvifjcov. 
lv(r(rY,fA,ov. 

ETTtg-ocdfjcoVy 'o9e 

'ETTi^OcQfjCK, 

Noivs-ocdf/,ov. 
Bisg-ccOf^ov. 

AXKVlQfjCOV. 

KpyiQfJcov. 
K^yjQfjcov. 
K^iQfjcov. 
'AvODO(TactfJCOV, J 
Ayuyif^ov. 

OQl^OV, 
KiKlf^OV. 
' D.KtflOV. 

AXif^ov. 

^CpifjCOV. 

' Og^ifjcov. 

rvu^if^ov. 

'TTro^u^Tifjcov. »53 Aiirifjcov, 

Acctcrifjcov, 

K^icrif/,ov. 

'E.VOOITtfJCOV, 

'EyKXyjTev(rifx,ov. 

?V<TlfjCOV. 

E^VTlfJCOV. 

E.V^/iOCTlfJCOV. 
'ATTOTIfjCOV. 

n^o^if/.ov. 

' E^Jif^ov. 

Me(rocKf/.ov. 

Zuo(p5ocXfjcov. 

Bii(pQocXfA,ov. 

ncc^ocXXoypocfjt.fiov. 

'l(TOK0lOOfjC0V. 
lCTOOOfJCOV. 

Kocdof^ov. 

'Afye^ocKOfjLOV. 

TeiOKOfjcov. 

TlVKVOKOfJCOV. 

TXu(T(TOKOf/,OV. 
TXuTJoKOfJCOV. 

Mxc^ovofjcov. 
AQ^of/.ov. 
Afjcptd^ofiov. 
Hfx,iTOfj.ov. 

EKTOfjCOV. 

'AoxXTOfjiov. 
^XeSoTOf/.ov. 
'AyKvXoTofjcov. 
TetvoTOfjcov. 

BHTOfJCOV. Ayyx^l^ov. 

.\vTooepfJcov. 
Qepfjcov. 
'Ayxtde^f^ov. 

AlQoTTTepfjCOV . 

Atvocnre^fjcov. 

X^VTO(T7Tepf/.0V. 

Mopf/,cv. 
ZTrjSooecrf/ov. 
ZevyXoOea-fiov . 

'ZTpUfjCXTOOSTf^CCJ 

'AyxQotTfJcov, 

TxXxTfcov. 

MecTXTfjcov. 

E^STfjCOV. 

'ETriolovfJcov. 

Qbf,COV. 
AVTS'Jf/.OV. 
' ilKVfjCOV. 

^pvfjccv. 

ETVfJCOV, 'E?a( :0^xxfiov. TeTpxopx ■^xo^xy^fjcov. 
nevTxdpx^fzov. 
T^!^^xxf,cov. 
TeT^xxf/,ov. 
KxTxvy^fjcov. 
Avuxfjcov. 

'TxKtV&OKUfjCOV. 

AevKUfjcov. 
Af/Uf^ov, 

KxpCXfZULCOV. 

Kivxfjcufjcov. 1. Q;d. Anguina uva: genus eft ftirpis fyl- 
vcftris, de quo agit Diofcor. 1. iv. c. 184. 

2. Lat. nafturtium. 

3. Lat. fefamum eft frumenti genus Iiidici ; 
dequoconful. Theophr. hift. plant. iib.i. c.i8. lib. iv. c. 10. et lib. viii. cap. 3. et Diofc. 
lib. ii. c. 121. 

4. Seu ^)-et-JoJ;>cT«;/:oy. De Hoc agunt iidem ; 
prior nempe lib. i,x. c. 16. pofterior autem 
lib. iii. c. 38. 

5. De eo conful. Diofc. lib. ili. cap. 173. 
S S »54 NON. 
KiVvciiA.uif/.ov. 

fiV^0XtVVXf/,CJl4.0V. 

EvXoy,tvvxfiU>iy.cv. 

'OvrozivvKiU.ufA.ov. 
'WoY.iVva,voifA.ov. 
' AyvcvfJi.ov. 

TWaOCVOV. 

'l^ccvov. 
AvrtX:'^a.vcv. 
XaXy.oXiZxJov. I. 
TpiZccvov. 
TsSoiTrTro^xvov. 
Aa.yccvov. 
'ApToKayxvov. 2. 
^c!.yoivov. 
'Kpayocvov. 
JAcc/yavov. 
''l-lyavov. 
Qy]yavov. 
UXrjyavov. 
V.nyavov. 
'AypiOTTYiyavcv. 
Qeoifjyxvov. 
Tr,yavov. 
EmoT-^yavov. 
'OpsiyavDv. 
Qsciyavov. 
Opiyavov. 
Tpayociyavov, 3 • 
l-rraayavcv. 
Tuoyavov. 
Ocyxvov. <i>xcryavov. 
•1'ovyxvov. 
risptuyavcv, oSev 

nspiwyxva. 
aSxcxvov. 
Aaoxvcv. 
K^iyOxicv. 
'EpsvQsoxvcv. 
TlsvxsOavov. 
Ar^^xvov. 
MvpTtdxvov. 4. 
' Avdxvov. 
E^sv9odxvov. 
'Eav^poSxvov. 
Uvodxvov. 
Ktsxvov. 

"idxvov, 'o9sv 'lOxvx. 
' Ixvov. 
Ko^ixvov. 
Kxvov. 
Bxzavcv. 
BpxKxvov, 'c9ev Bpx- 

xavx. 
Apx>iavcv. 
KayKxvov. 
•t^amxvcv. 

Ancavov, 'oL AiX.avx, 
EXicavov. 
AcKavov. 
KxtTKxvov, 'odsv Kx<r- 

Kxva. 
KocrxXxvov. 
'EfjLTreXxvov, 'o9sv NON. 

E,i/,7TsXava. 
TpxVi^xvov, cijsv 

Tpav^ava. 
Tpuravov, 'o^sv 

Tpurocvx. 5. 
Eoxvov. 
Xcavov. 
'AIxttxvov. 
A^STTXvoy. 
MvoopSTrxvov. 
Ei(poo^S7ravov. 
AopvopsTravov. 
IxsTrxvov. 
Tvy.Travov, 
KoTravov. 
'ETriKoiravov. 
UoTravov. 
TvTrxvcv. 
TvTruvov. 
^^suTOTVTravov, 'o8sv 

^psaTOTVTrava. 6. 
Aoxvov. 
' E^pxvov. 
Kpavov. 
Akoxvov. 

ASKpXVOV. 
OXSKpXVOV. 

'nXsKpxvov. 

AiKpXVOV. 
HfjClKpUVOV. 

ETriKpuvov. 

TptKDXVOV. 

UoTiKpavov. NON. 

KiovcKpavov. 
MscoK^avov, 

'O^STCKpXVOV. 

BiSKoavov. 
AoovKoxvov. 
Aavgpxvov. 
Uvpxvov. 

AutTUVDV. 

Ux^Sicrxvov. 
BXriO-a^xvov. 
Tpxva^xvov. 
' Eva^avov, 'o9.' Ev(ravoi, 

UUTUVOV. 

Etuvov. 

MsXi(r<ro^oTxvov, 
Ku;-uvov, , * 

' AT^avov. 
BXc^tJuvov. 
@^7;t]uvov. 

Bvravovy 'oQ. BvTavcc. 
B^VTuvoVy 'o9sv B^v- 

TUVU. 

Uvavcv. 

lTps(puvov. 

KsXv(puvov, 

KcXvpuvcv. 

'AxavDVy 'o6sv'Ax(xva» 

Aa-xavov. 

AsvdpoXocxuvoy, 

X^va-oXu-xuvov, 

' Af*.ri-xuvov, 

'Ox,avov. 

UXo^avcy. 1. Eft genus elcflri fulvo prctiofius auro; 
auftorc Suida. 

2. Genus eft cdulii dclicati ; ap. Athen. 
tib. ili. 

3. Herbx genus eft ap. Diofcor. lib. iii. c. 35. 4. De eo confu!. eundem lib. i. cap. 157. 

5. Diifta iiro T8 T^^yut- Lat. vefca. Vid. 
Thcophr. de cauf pl. lib. iii. cap. 2. 

6. Seu (fi^ucTOTvnTram. Ap, Polyb. vocantur 
hauftra. NON. 

Kepxxvov, cdev Kep- 
AeTTVxxvov. 

ABt^KVOV. 

'Avt^/ocvov. 

"ot^oi.vov. 

' Ayvov. 

Kptxyvov. 

Asyvcv, 

QE^viyvov. 

Atyvov, odev Aiyvci. 

AfA.vyvov. 
'Aovov, ro~; Koija". 

"Ayiov, 
AeTraovov. 

' Edvov, 'od.'Eovoi, TjTOi 
' Eovov, 'odev ' Eovot. 
"Eeovov, 'o^ev'E'eovx, 

riTOt 
"EeSvov, 'o9ev ' Eeova. 
KiSvcv, ToTg U.ci(ptoig 

"EvQuSe. 
"^Oihov. 
' Y^vov. 

Evov. 
"A^evov. 

Uxpr!yiyi.evov. 

ne^ieg-iyf^evov. 
'XvoKetjj.evov. 

ETmrXofiivov, erog. 
"A^/j.evov. 

'Ayucry,evov, 'ASv^f/,evov. 
Kopi!f/,svov. 
^eX<pvufyi,evov. 

MeTx^pevov. 
TTrxu^evov. 
Arjvov, 'c9ev Aijva. ToiyTjvov. 

Atzr^vov. 

UXv;<ri(reX'/;vov. 

fevha-sX-^vov. 

' A<ppo(TeXv]vov. 

' Aa-TrXyjvov. 

'E^xfyt,~/;vov, 

TeT^ccf,t,f!Vov. 

'ATliiv9iof/.'yivov, 

'Rtti^vIVOv. 

l,xCx7ryivov. 

J.xyx-TTvivov, 

Kxpvivov. 

AypTjvov. 

ETTiKpvivov. 
Kx^TjVov. 
ftx,vvov, 'odev Tt- 

Xyjvx. 
KvQvcv. 
Axtvcv. 
'a^uxouvov. 

KtKKoiClVOV. 

Ya-yivov. 

Xopop'gOOiVOV. 

OZ^^^cStvov. 1 
O^v^ootvov. J -NON. 

Aui-.vov. 

'AXyavov. 

Ae'i'vov, 'cSev AeTvx, 

ToTg Kv7r^.'E^tx. 
' Afji&ivov. 

"Adivov, 'cOev'A()iVX. 
'AXviQivov. 

At9ivov, 'odev AiQivx. 
Koincivov. 
TvpoKoa-Ktvov. 

'l^VKIVOV. 

Atvov. 
rXTvov. 
MeXivov. 
HeXivov. 

Opeoa-eXivov. 

EXsioaeXivcv. 2. 

OXeoa^eXivov, 

l-KTroasXtvov. 
'Aypoa-eXiVov. 

Opoa-eXivov . 

UsTpoa-eXivov. 

'e^xkXivcv. 

'EtttxxXivcv. 

TptnXivov. 

AeviccXiVDv. 

'fi.fA,0XiV0V. 

'LvKXfjt.ivov. iJ. 
' Opfiivov. 
Kvfiivov, 
'^Oivcv, 
Koivov. 
" AlTOlVOV. ^S-S AvTiirbtvcv. 
Kxpoivov. 4. 
nTvcv. 
Aixpivov. 

Epivov, r,Tot 

Epivov. 
Ktf/,^eptvov. 
K^tvov. 
Upopivov. 

KVTT^IVCV. 

' Avxppivov. 

Eppivov. 

Mtp'pivov. 

'AVTtp'plVOV. 

Tpivov. 
'Apyvfiivov. 
A^pTvov. 
'AyXxa^ivcv. 

KxpTTXTiVOV. 

BnTrTivov. 
Kocg-ivov, 'cdev Koo- 

gtva. 
'AXvgtvcv. 
UeTXKvov. 
TeKvcv. 

Ikvov, 'oSev Ikvk. 
"''Aikvov. 
AeTKVDv. 

AtKVOV. 
' ACKVDV. 
UVKVOV. 

l(psvaxf/,vov. 

I.KXfJiVOV. 1. Genus eft olei roiacei, aceto diluti ; apud 
Gal. ad Glauc. 

2. Lat. apium paluftre; quod et compofito 
nomine exprimitur, nempe paludapium. 3. Lat. morum. Vid. Theophr. de cauf. 
plant. lib. vi. c. 7. 

4. A Piinio vocatur fapa. Sumitur et pro 
defruto. ?i6 NON, 


NON. 


NON. 


noN. 


AiKTafj!.vcv. I . 


'A^^ctovov. 2. 


rivovov. 


Koxtavcv. 


Kfiijcs[/,vcv. 


n^oTovov, 'o9ev n^o- 


It^rvpvov. 


Ka^'^a|cy, ■sru^oi ToTg 


BiXefivov. 


TCVX. 


ne^avvov, 'cdev m- 


noc(pioig cxvt] ra 


'Af^<PMiXefJLVCV. 


Avovcv. 


dxvvoc. 


K^cx.Pcv. 


npef,tvcv. 


AcXi(povov. 


Tlvpocvvov. 


^E^dv. 


TiiVTahfxvov. 


eri^to(pcvov. 


Ityvvov. 


''liov. 


Alf/,BOIflVOV. 


'OvXcpcvov. 


Tle^icoSvvov. 


ncipaOo'^ov. 


AfJitplfA,VQV. 


A^voqicvov. 


BccKccOvvov. 


Aft,(ptdoPov. 


'Af/^e^if/vov. 


Mva-<p'cvov. 


' Azvvov. 


TdPov. 


Kpifcvov. 


^Af/cKei-xfivov. 


'Attcxvvov. 


Avccvrcv. 


'AyxuXof/vov. 


AeTTTVov. 


Mv/jfcoa-vvov. 


"Oov. 


Xiyvfivov. 


ETTtOetTTVOV. 


KnpO^TVVDV. 


'ETri^ocv. 


QsXvfxvov^ 


YleptdetTTVov. 


'lepua-vvcv, oSev 


'Ciy.vSoc*. 


Upvftvov. 


IVV^HTTVOV. 


'lepcoa-vvx. 


'Akoov. 


Auovfivcv. 


AoyooaTTvov, 


'ixeTcca^vvcv, 'odev 


'aStiOcXocv. 


Kooioivvov. 


^iXcoHTrvov, 


'ly,eTcl](Tvvx. 


'E-TriTrXoov, 


I.tyvvvov. 


'ApigoosiTTvcv. 


KcTVvov, 'd9ev Ko- 


'aQooov. 


I.ia-vvvov. 


"LtIttvov. 


TVVX. 


ne^tg^oov. -.. " 


Hf/epca^vvvov. 


Kcc^TTvov, 'oQ,Ka,^-7rvK. 


BXd^vov. 


E^&ifcov. 


'Efyovov. 


Tu^vov, Koci 


UocTcfxyov. 


n^oxoov. 


'O^/iyovcy. 


Tu^vcv. 


U.eTu^xvcv. 


'ASieTTOv. 


K^oiTocioycvcv. 


Kexpvcv, oQev Keocpva. 


llTTXccyxov. 


n^eirov. 


"EKycvov, c9."E}cyovK. 


ZKe-Trocpvov. 


BXvjxvov. 


AeTTTov. 


Xpva^oyovov. 


ATCtpVOV. 


Aixvov. 


Aonrdv. 


QViXvyovcv. 


AtCs^vov. 


KXivog-^tXvov. 4. 


ToXoiTTCV. 


UcXvyovov. 


Ke^vov. 


'A//^0JC£^%V0V. 


I.Tccyovdiia.X7T0V. 


'Edovov, 'c6sv 'Edovci. 


iTepvov. 


I,Tpvxvov. 


nOfiTTOV. 


Mcvov. 


'AvTig-e^vov. 


Ivxvov. 


no^OTTOf^TTOV, 'cdev 


YlrifA.ovov. 


nci^oc(pe^vov, 'o9ev 


Te-^ciycovov. 


noOOTTOfjCTTa,. ^. 


Ave^e7rtf,covov. 


TIupci(pepvoi. 3. 


AxptTocyuvov. 


KccpooTTov, 'c9ev Kocp- 


Qpcvov. 


'AvTt(pepvov, oSev 


'ETTTxyccvov. 


^OTTci. 


KVVOKTOVOV, 


'AvTi(pe^va. 


Tptycovov. 


Mv^dxoTTOV, 'ddev 


IVVTOVCV. 


AiCvpvov. 


Mvo(puvov. 


MvpOKOTTOC. 1. Seu cUray.„, (extrufo ») herba eft Cre- 
tenfis : de qua viJeantur Diofc. lib. iii. c. 37. 
Plin. 1. XXV. c. 8. et Aphrod. lib. i. probl. ult. 

2. PLnntacIt pcrpetuovircns. Vid. Theophr. 
lib. vi. hilt. pjant. 3. Sunt bona, quas pneter juflae dotis cau- 
fam ad viros deferuntur; ap. Hefych. Qualia 
bona a Jurifconf. ideo vocantur Paraphernalia. 

4. Lat. forfex ; -i-axU Hefych. 

5. Lat. pompa pcdcftris; ap. Poll. PON. PON. 'F.TTHCOTrOV. 


WoTUTrov, Au^. 


' Evapov, o9sv Evapa. 


"r.psooov. 


TlavTe7rt<nto7rov. I. 


UpocruTrov. 


' Civapov. 


"Ai^^ov. 


Xs^^OTTov, 'okv Xe- 


' Apov. 


Koa^ov. 


KoXiavOoov. 1 0. 


dpOTTOi. 


Bci^ov. 


npoapov. 


' AVTKV^pOV. 


n^og-^OTTOv. 


nsfiiCtz^ov, odsv Yle- 


Tlapov. 


AevS^ov. 


KaXocvpoTTOv. 


^iU^cc. 


AaTrapov. 


Aidooevaoov. 


T^va-iTrTTOv. 


rd^ov. 


"A<ra^ov. 


?odooevSpov. 


'AfiTTBXoKOipTrOV. 


MccyKoov. 


Aa(Tapov. 


ETatpvXohv^^ov. 


'A^pOKOCpTTOV. 


Meyocpov. 


'ApiTapov. 


Af.cvooov. 


'OiaroicocpTrov. 


' Aiyocpov, 


I.i(ra^ov. 


'is^iv! 


'AXitokoc^ttov. 


'Oivoyoi^ov. 


"^VTjapov. 


'AXe^ov. 


ApmocpTrov, oSsv 


''X^^oyoi^ov. 


Kvraoov. 


MaXe^ov. 


ApVKOipTrac. 


Tccpyccpov. A. 


KiiTaoov. 


Av^yjf/.epov, 


AopTTOV. 


Mcipyocpov. 


BXe(pa^ov. 


'AvQvifjcepov. 


""Aye^oa-Trov. 


'olvya^ov. 


KaXXtSXe(paoov. 7. 


hlwxPvjfjcepov. 


"AXvrrov. 


FoSoc^ov. 


'AyKvXoQXe(papov. 8. 


Tlavrif^e^ov. I I. 


FVTTOV. 


KocSoc^ov. 


XapiTO^Xe(papov. 9. 


lyjf/.epov. 


Ap^sTVTrov. 2. 


Kctoov. 


rXe(paooy. 


T-j!f/.e^ov. 


'AVTiTVTrOV. 


' Anoipcv. 


'AyXepa^ov. 


'E(pY!fx,epov. 


npoTVTrov. 


'Axocpov, 'o9iv 'AKocpac, 


^acK^apov. 


Aexvfiei^ov. 


"EyKUTrov. 


Tolg Kpijtrt Toc 


Kcioxa^ov. 


V-?f- 


'EXifpuvTOKwrrov. 3. 


J.KSXOC. 


Aa^pov. 


'AK^ecnrsoov. I2. 


Kai/WTTOV. 


'AyXccpov. 


QvfxSpov. 


' F.ipsoov, rjTOi"Eipepog 


'AppevuTrov. - 


IXocpov. 


Aaypov, rjTOi Aaypoq. 


Qtx,Tepov. 


BopSopuTrov. 


Me(roTvXoc^ov. 5. 


Tlavaypov. 


'AvTOisVeTS^ov. 


ApuTrov, odev Apcvlra. 


Mci.^ov. 


Aie^cv. 


'loiaiTepov. 


T\po(rojTrov. 


Kccfiocpov. 


Keocov. 


npapyiaiTepov. 


' T(r(TU7rov. 


Kix.^fji,ocpov . 6. 


MvcTKiXedpov, o6ev 


nXr,(rtatTeoov. 


MeTUTTOV. 


MupfAocpov. 


Mv(TKeXecpa. 


'OVfiiaiTepov. 


AvTUTrov. 


TSiapov. 


'EveSpov. 


npuidtTSOov. 1. Nazianzeni titulus eft, quo ornatur n 

Tli>iV[AX Ayiov, 

2. Exemplar eft ; ap. Ariftot. i!e Mundo. 

3. Lat. manubrium eft eburnum. 

4. Idae promontorium eft. 

5. Lat. tefticulus genitalis. 

6. Pifcis eft ex genere cancrorum marino- 
rum ; ap. Athen. Vid. Diolc. I. iv. c. yy. 

7. Medicamentum eli, quo fucantur pal- 
pebras. 8. Eft abfceflus, quo coalefcunt palpebrae. 

9. Qiiidam frutex eft in philtris eHIcax, tefie 
Plin. lib. xiii. c. ult. 

10. Seu y.ci^^scvoii, annulus eft, qui in digito 
indice ferebatur, tefte Poll. lib. ii. 

11. Seu wa^jf/./eio»- h. e. toto die ; ap. He- 
rodot. 

12. L e. ''Ay.^x; 'nrTri^ci:, r.T!A i^^ijA.hrii' ap. 

Hippocr. 
T T PON. PON. PON. ' RvTeoov. 


'ACf/AVSS-SpCV. 


llOYipCV. 


Kccvu9pov. 


MOV£VT(CCV. 


Eo'^eii[,i.svig-spcv. 


' Avorjpov. 


Kot}uvu9pov. 


PaoTe^cv. 


^iXoTrcccyfA.ovsfspcv. 


'Av9-c^iv. 


Kuvvu9pov. 


'AvocycayoTepov. 


Avjf4.CVSCSpOV. 


nccvSr,pcv. 


BccouS^cv. 


Bicciors^ov. 


KocTcc^^rvywvsfS^cv.T^. 


TKlO^TjpOV. 


Mucu9pcv. 


Vix,hi.LSTe^ov. 


lafsi-^ov. 


'iX^ucQri^cv, riTOi 


'l7T7Toy.ccpu9pov. C. 


ncTS^cv. 


'Axoc^ifsocv. 


'ix9vi9^o^. 


Bc^u9^ov. 


'CTTOTtpOV. 


"rfE^ov. ' 


'ActkccXv^oov. 


Bs9^ov. 


':l(pocpoTepov. 


UpCi]9ufSpOV. 


' AuXi^cov. 


KuCs9^ov. 


'EV^OipOTiOOV. 


nsXs}iUfS^OV. 


' EuXvjpov, 'o9sv ' Eu- 


^upuFysSpov. 


UeoTBpov. 


'Ea-ug-s^ov. 


Xri^u. 


'Pu^uys9^ov. : 


TOTT^OTS^CV. 


ASUTSpCV. 


'AyfArj^ov. 


?'ss9^ov. 


'EXcc(ppoTspov. 


'EttiSsiits^cv. 


"Of^n^ov.^ 


UoxU9^ov. 


'LvoupoTSpov. 


Aoif^UTSpOV. 


BuXavn^ov, 'odsv Boc- 


•E.KuXs9^ov. 


^Af^&OTSpOV. 


E7rOC(T<TUTSpOV. 


Xuvr^pcc. 


Z7Tcx.Xs9ccv, 


IWOtUipOTSpOV. 


TCCXUTB^OV. 


Ev^ov. 


KsXb9^ov. 


KOCZXOTSOQV. 


T^ccxuTS^ov. 


"AxV^OV, 'lc-:'Ayr,^oq. 


Mu(rKsXs9^ov, 'o9sv 


Utb^cv. 


EXscoTSpov. 


Bu9^ov. 


Mu<TKsXs9pu. 6 


ASMCTTTSpOV. 


^iXty.coTSpov. 


AiuSu9pcv. 


MsXs9§ov. 


' EpccfSpov . 


I.ufiiUTKQcCTIKUTSpOV . 


AvuSu9pov. 


Kf/,sXs9pov. 


'aC.^iCs?-s^ov, la: ocvti, 


^•OOTlKCjlTSOOV. 


MuXdQuS^ov. 4. 


UsXs9^ov. 


T» A(^pty.icspov. 


'ETTS^SoyOiflKUTS^OV. 


E-7Tl^u9pCV. 


'l(rc7TsXs9pcv. 


Uoiriyscspov. 


^AvcaTi^cv. 


' EfA.Qu9pov. 


UtsXs9^ov. 


npcKcc^s^spov. 


'A^ivcaTS^ov. 


\lxXo^u9pcv. 


UtoXs9^ov. 


E.TTi^ppadssspov. 


T priyopc-iTSoov . 


'r7TO^u9^0V. 


UXs9^ov. 


BXcCKCCOSfSpcV. 


'EUTTCpfJlTSpCV. 


^■U!J-'o^u9^0V. 


'Hf,l.t7TXs9^CV* 


Xocptsgspcv. 


Uoc'pc^-TSpov. 


(tuQuyu9poVy KT. 't>u- 


' F.K7TXs9pCV.. 


UXyio-isge^ov. 


Aioc(pe^cv. 


puys9pcv. 


Be^s9^ov. 


'AQ^IKSfS^OV. I. 


luiA.<pspov. 


NiKu9^ov. 


Zs^s9^cv. 


UpozuXsg-spcv. 


Ku(ps^ov, 'kt. Ku(ps^oc. 


^7TuXu6pOV, 


"Eu^s9^ov. 


Aisx.TsXscspov. 


T^u(ps^cv. 


BXciQ^ov. 


Uu^s9^ov. 


'CoSoc[A,svss-^^cv. 2. 


"At^s^ov. 


MsXa9^ov, 


BsTs9pov. 1. Lat. verius. 

2. Lat. niliilominus. 

3. Libidinofius ; a y.aTavvym- Lat. ciiiredus. 

4. Sive //,a^Jfa9^!,v, apud Arrian. Dcfcribitur 
a Diofc. 1. i. c. II. ct Plin. 1. xii. c. 26. Me- 
minit ctiain ejus Horatius, lib. ii. od. 7. v. 8. 5. Notat focnicuhim fylveftre, de quo vid. 
Diofc. lib. iii. cap. 82. Gal. lib. vii. Simpl. et 
Plin. lib. XX. cap. 23. Alio item nomine dici- 
tur Myrfineum. 

6. Lat, mufccrda; ap. Poll. PON. 59 As/toti^fov. 


•^yIxuS^ov. 


UXiopov. 


lKip'pOV. 
jUZyid^ov. 


TerccvcdQ^ov. 


'Ako^ov. 


'ATroppov. 
'EK<poSy!9pov. 


ZoipcoSpov, 4. 


MvXrjKopov, ^. 


®eocT^cv. 
iTS^-yrid^ov. 


'ipov, 'lcov. avrt ra 


'A^JlKOpOV. 


'.\fA,pi9eocTpov. 
KVKtlQ^OV. 


'le^ov. 


Mopov, 


Xef^VifitSexTpov, 
"eXk'/i9pov. 


Nar^ov. 


Kccj^o^ov. 


''lar^ov. 
l}iocoa,Xy]9pov. 


Ueplonpov. 


'AKpriy.opov. 


l^tKarpov. 
KXvO^ov. 


l.Ke~pov. 


Tercc^T-^f^o^ov. 6. 


Accrpcv. 
^EyxvKXriS^ov. 


'Oyn^ov. 


Kocf/.fcopov . 7. 


"EXccrpov. 
TlX~^d^ov. 


Ef^Tretpov. 


Y.VKOfX.OpCV . 


&'/lpocrpov. 
MtXTTvSpoy. I. 


l-rreTpov. 


'rTre^fio^cv. 


(i>a.pvyeTpoVi 
Ko^fld^ov. 


'EKS^etpov. 


'AvaKropcv.. 


'['pvyerpov. 
rslS^ov. 


'ETr^x^^cV' 


HeKvo^ov. 


Aerpov. 
KXerS^ov. 


ne^lx^oov. 


Avci<popcv. 


AsXer^ov. 
?U^ov. 


'E^yoXSi^ov. 


'E^oi(popov. 


Mer^cv. 
KX'<j< Qpov. 


'AKpox^pov. 


n.ccpupopov. 


' Af/,erpcv. 
iKccvod.XiSpov. 


U^oxet^cv. 


Mvptciijcpcpcv, 


Atxf/,eTpcv. 
^A^Vf^id^ov. 


IkIpov. 


Kpavoipopov. 


'E-7rtfA.eT^ov. 
Kv^iO^ov. 


Merocxoipov.. 


'ApTopopov. 


"E^fjcer^cv, 'oSev 


"i^l- 


Upoa-KXivdpcv. 


' AfyCCpipOV. 


'A^i^o<po^cy. 


fier^oc. 
"A^d^ov. 


' Akoov. 


Ktxo^civ. 


AceTpcv. 
Te^S^ov. 


^(xXocKpov. 


"a-\o^ov. 


'Ett iTrerpcv.- 
UepiopSpov. 


MaK^cv. 


' AfZTTpCV. 


Qeperpov. 
KXko-S^cv. 


napocf/,tKpov. 


' AfjCTTpCV. 


Teperpcv. 
TKOiXevdpov. 2. 


Kocrocf^tKpov. 


KVTTpCV. 


'Euperpcv, 'cSev 


'Ew 


KiXevd^ov. 


'ETTty.tKpOV. 


'Hf^^KVTr^cv. 


^ ^BT^CC. 
Avdoov. 


XroXoKpov. 


"Af^cv. 


^e^er^cv. 
KoXvdpov. 


"Opcv. 


Mocpaov. 


^cperpov. 
Ko^vQ^ov. 


'O^iv. 


E^pov, 'o$ev ' En'pcc. 


Qvperpcv. 
ZvycoS^ov. 3. 


KoXoiocpov. 


Tep'pcv. 


Paxsr^ov. 
MyiXc^Spov. 


Avrtdopov. 


Blf^ov. 


'Hrpov. 

1. Ludus eft, itetn voluptas dulcis; ap. 
Hom. II. ^'. 

2. Vel, ut habet PoUux, a>ci>.i6^ot, iiiftru- 
mentum eft piftoris, quo fufcitet ignem ; ita 
diftum um tS o-a>iEt/-ii/, h. e. movere. 

3. Euftathio dicitur vediis, duas januas con- 
tinens. 4. Idem, quod -Ae^n^a. et xo^ufi^oj' Lat. fcopj?, 
Vocatur et ^ufteo^-r,» infra. 

5. Vid. fuperius in v. Xa^uejoi'. 

6. Eft cujufvis folidi feu integri pars quarta 

Gal. lib. X. xaTa ToTT. 

7. Pro xaxofto^o/ ap. Hom, Lat. iufortunatuiu. .i.6c 'HVe". 


KsipaAOfixy.T^cv. 2. 


nXvvTcov. 


Ayxifictg-^ov. 


' A^!x,yr,rcov . 


Vivcfxcnxrocv. 3. 


' ApOTpOV. 


Xetpofjcoicpov . 


QiXyr,T^cv. 


'ATrcfixKTpov. 


QpsTTrpov. 


Kdvafpov. 


QctXlTiT^CV. 


Xe;ccux;iTpov. 


IZ^TTT^OV. 


AsTragpcv. 


BXyjT^ov. 


Qavi^xKT^ov. 


'Epv(ri(rKi^7rTocv. 


iKSira^DOv . 


KriXyiTpov. 


'ETTay.Toov. 


' AXeiTTTpov. 


Asiracpov. 


'SrjTpov. I . 


Aixrocv. 


'EpccXiiTrTpov. 


'ETric-Trug-^ov. 


KlVtJT^OV, 


llXexTpcv. 


'rTrdXeiTTT^ov. 


Asg-^ov. 


'E77lVyiTO0V. 


X^virriXsH.T^ov. ' ' 


\\iT7T^CV. 


Ylisc^cv. 


QsuoyjTcov, casv 


nXr,KTDov. 


UOOaVfTTTpOV. 


Ksg-^ov. 


Qsuj^rj^a.. 


E^7rXy;KT^cv. 


MsTCivnrTpov, 


'Ansg-^ov. 


'Mia-yjT^cv. 


QccXiycToov. 


noSoVlTTT^OV. 


NiKS^^OV. 


j\sitpifjTpov , 'c^sv 


MsiXiy.T^c;. 


' ATrovnrTonv. 


■^sg^ov. 


Asi^yjT^cc. 


QsXkt^cv. 


XsooviTrTpcv, 


'AfJipiCXi^fpov 


"IT^OV.^ 


'aXvictoov. 


Xei^CVITTT^OV. 


Kvr,g-^ov. 


AOIIT^OV. 


"o^sXt^cv. 


"Evottt^ov. 


Mi/ij-fov. 


'ACXITOCV. 


^iXTpCV. 


l.vvonT^ov, 


Z^S-^cv. 


'ETTiaaiTpov. 


' AvTpov. 


P'c7rTC0V. 


AaTfpcv, xa) 


AlaiT^ov. 


AoXavTpov. 


' E<ro7rTpov, 


Aaig^pov. 


RiT^ov. 


'Lr^fj.avTpcv. 


' EiaroTrTQOV. 


KXaTcpov, 


AlT^OV, 'AtJ. NtT^OJ'. 


KSVTpOV. 


ASOTOOV. 


l^yiS-pov. 


'H^iXirpcv. 


KvvUsvT^ov. 


^sprpov. 


ZTsXyig-pcv. 


Alf^lTpCV. 


'OfjLr.poKSVTpov. 


"Ao^t^ov, 


KXsTs-pov. ■ 


liiT^OV. 


'l-xSvcy.svTcov, 


y^' 


IsTs-^ov. 


KCCVIT^OV. 


BiicsvTpov. 


'AXoiQoig-^ov. 


"Ayjiig-^cv, 


'aXivitoov. 


'AvaxXivTpov, 


l.Tsyagpov. 


TloXvxyKis-pcv 


KCVIT^OV. 


'EttUXivt^ov. 


Zvyac^ov. 


' OlKlfOOV, 


'Ay.i^oviT^ov. 


KaXvvTDCv. 


AsXsag-^cv. 


Alg^ov. 


'A^ppOVITOOV. 


YlsXwTpov, o9sv 


hd^^ov. 


Kofx.ig-pcv. 6. 


AoTrpov. 


nsXvvTpa. 


' EXag^pcv. 


KXoTg-^ov. 


]jXXTpOV. 


KccXXvvT^ov. 


' EfjcrrXacpov. 


Vi^aov. 


KoZccy.T^ov. 


TloXvvTDOv, 'odsv 


'Typs[.c7rXacpov. 4. 


Qs^ig-^cv. 


AidUKTpOV. 


noXvvToa. 


Xsif/.ag-^ov. 


"O^^cv. 1. Suidae eft x^wr^fK,*" I^at. fufus. 

2. Sudarium, abftcrgendo capitis fuJori pro- 
prium. 

3. Simile iintcum eft, quo utimur ad narcs 
jiituita purgandas. 4. Emplaftrum liquidum. 

5. Vcrriculum eft, fcu retis genus; ap. He- 
fiod. , , _ 

6. Mcrces, quae datur bajulo. PON. PON. PON. i6i "eKu^^ov, 


TlXf.vp(^v. 


Uv^ov. 


AvTtocopov. 


Mv^pov. 


Qi-rrXevpov. 3 . 


AeTTU^cv. 


'cpfjcoupov. 


Y.oivvg-^ov. 


Ncu^ov. 


MeXciiJ.7rvpov. 


MeyxXoSu^ov. 


' Evv^ov, 


noXvvevpov. 


Zsa~voov, tc. Zec- 


'AioXcSu^ov, 


EuVfoi/. 


Uirevpov. 


!"'<''■ .; 


' Aiy.ooupov, 8. 


Zug-^ov. I. 


Aix.Su^ov. 


'ZeiOTTUoov, ic. Zetc- 


Aetfzooupov. 


Iwg-fO!/. 2. 


^ysvSoSv^ov. 4. 


TTV^og. 


Kvecc^ov. 


'Hf^Uvr^ov, 


Movodvpov. 


'WoTTVpOV. 


MeXi^u^QV, 


AVTOOV. 


'TTioQvpov. 


AidtTTrvpov. y. 


'AvSuocv, 


UeXvT^oVt 'okv Ui- 


Upo^vpov. 


Accyuirv^ov, 


Aupcv. 


XVTpX. 


'rm^&v^ov. 


ZUTTV^OV. 


uiXu^cv. 


'AvtiXvt^ov. 


Noku^of. 


Uapcccrvpov, 'cdev Uoc- 


Mupcv. 


MyiWTpov, 


'OXOKV^V. 


poc(Tupoc, 


'LVKOfyCUpOV. g. 


AnTpov. 


' AlTKVpOV, 


UiTV^ov. 


Kvvoixupcv. 


AnTpov, 


Mvpov. 


'ETrirv^ov. 


AvTtTroupov, 


'ETTtXHrpov, 


'ry^ci/.v^ov.. 


' As^vpov, 


AvapoTrpupov, 


VUT^CV, 


~y]^'o^v^ov. 


E^TVpOV, 


^'divoTrcopov. 


I,TiXQurpov. 


"^Ov^ov. 


Aocpv^ov, 'odev Aoc- 


MeroTrupov, 


Mctturpov. 


locynpov. 


(pv^oc. 


Avirupov. 


Acarpov. 


MoSa^ov, 0(3. MoQa^a. 


lipupov. 


'EvSvuoov, 


Xurpov. 


'Af^Trta^ov, 'ttr. 'Aja,- 


UeoiG-<pv^ov. 


EvSvupcv. 


'E7rl(7UTpOV, 


■Tri-d^oi;, 


'AKoccrcpvpov, 


Mtvvupov, 


'ETrlccruTpov. 


XicopTriiipov, 


"axv^ov. 


Upxtrov. 


'Oma-a-uT^ov. 


Upxcrociipov, ^. 


"Eyxv^ov. 


I.Kopoo7rpa(rov. 


"r^ov. 


U^oa^ov. 


Eve^vpov. 


'AfZ7reXo7r^x(rov 


Auvpov. 


AoXt^oaoov, 


"Aip^ov. 


Me(Tov. 


'AjA,xvpov. 


"AK^iSjiOV, 


Noc(ppov, 


'Avcxf.ce(rov. 


Uirocvpov, 


'AKpHpOV, 'o§.'AKOiipOi, 


BXd^pov. 


Af^l^iecrov. 


Atyvpov, 


Ao(piipov, 'od. Aocpapx. 


BX^X^ov. 


Kopixvvyi(Tov> 


Ile^iv^ov. 


KoXc(p-<i^ov, 'o9ev Ko- 


BXtix^ov, 


"l(TOV. 


'"AXiv^ov. 


Xo^papa.. 6. 


Aupov. 


rela-ov. 1. Cingulum eft Homero Odyfl: ^'. 

2. Merces falutis a medico receptae; ap. Poll, 

3. Inter herbas recenfetur a Plin. 1. xxii. 
Q. 22. 

4. Q; d. Porta falfa. Pofticum vocat Horat. 

5. Falx eft: demetendis oleribus jnferviens. 

6. Lat. vocant armenta, qualia funt boves, 
equi, muli, &c. ap. Theophr, 7. Genus efl cerafi, de quo agit idem au(flor 
lib. iii. hifl. plaiit. c. 13. 

8. Genus eft: herbx, cumino et fosnogrceco 
innafcentis ; ap. Theophr. lib, viii, hiftor, 
plant. 

g, Ficus eft ^gyptiaca, quam ita«ob fatuum 
faporem vocari dicit Diofcor, A quo diffentit 
Gal. lib. ii. de alim. 

U u i6a roN. 

''AXeta-ov. 

' AvitTDV. 
AVVKTOV. 

'AvxKuouvKrov. 
"^'Oktcv. 
roi(rcv. 
Ui(rov. I. 

ntx^ij-ov. 

"O(T0V. 

Ku9oarov. 
Koira7rc(rov . 

ETi-rT0(TCV. 

Tlcipo(rov. 

Ijopa-ov, KT, BcoiToi. 
A(ra-cv, 
Qcc(r(rov. 

K^scriTov, 'luv. KDU(r- 
trov. 

WioiVTicrcrov. 2. 
B«i(r(rov. 
' A&i(r(rov. 
Ae7(r(rov. 
Ti7(r(rov. 
'rypOTTicr^rov, 
Uspi(r(rov, 
' A^v(r(Tov. 
' AXu(T(rcv. 
A\icr(rov. 

'Ayy.uXoyXbicr^Tov, 
'Apvoy\ci)cr(Tov. TON. 

Kuvoy\c^(r(rov, 
l7rTToy\ucr(Tcv. 
Kcavtrcv. 
'^Ova-cv. 

1-6T0V, 

AXKTi-x^pvaov. 

' A^OCTOV. 
' SaobaTO!/. 

I Upo^rd&^urov, 3. 
j Efyei^ocrov, 'odsv 
\ EfysiQocra. 

i Oxpi^KTCV, 

Eix'^ccrov, cvsv Ef/,- 
'< C(xra. 
! Upo^ocrcv. 
KvvoaSurcv. A. 
Aucr&arov, 
Krsccrcv, 

Koiiccrov, 'o9, KccixrK. 
Uu^iccrcv, 
AiTiocrov. 
HXocKccrov, 'cQsv 

HXocx.ocroc. 
EyKocTov, cdsv Ey- 

vcocroc, 
Ex.a.rcv. 
Ikcctcv, 
Mr^Xccrcv, i(r. MrAa;, 

'o^sv Mr,Xocrcc, 
ltKUr,XoiTOv. 5. 
^AVTOuurov, TON. 

Taurc^aaTCC. 

Uu[y(.ocrov, 

UoXuycvctrov. 

'Aouvoctov, 

XYiparov, 

AiKpocrov. 

MsXiKpccrcv, 6. 

UoXuKpccrcv. 

'o^uKpocrov. 7. 

Aysf^urov. 

TOCTOV. 

'Topopocrocrov. 

CTriadorocrov, 
OnXKorocrov, 
' Agocrov. 
Y'c^^OHOS<;ocrov, 

Tcocrov, 

UoCVUfOCTOV, 

'AXiCpocrov, 'c5sv 'aXi- 

cpceroc. 
EK9s(r(pocrov. 
'Qaaysrov. 
'Acpucrysrov, 'riTOi 
.\(pu(TysTcv. 
<l>puysrov. 
K^via-iCpuysTOV. 
'Atuvostov. 
UoXvauvosrov. 
'CuXoosrov. 
'AKfjcoOsrcv. 
nXr^fjcvcOsrov. TON, 

Actarov, 

AOCKSTDV. 

EpocKsrcv. 
Msrov. 
UsvrocTTsrov. 
Aoca-Trsrcv. 
Mua^Trsrov, 'c$sv 

Mua^TTsru, 
KpimTov, 'ohv Kf»- 

TTSTU. 

KivteTTsrcv, 
Avuypsrcv, 
'Avsycsrcv, 
KuKTTiypsrcv, 
' Av,TOv. 

'AVUlTbvjTOV, 

'Yuuia-&r,rov. 
'E.VTrupuKoXaSr^rcv. 

AviKr,rov. 
'AvcXktitov. 
BXrjrcv. 
XeipoZX'/iTOV. 
' AXr,rcv, 'r,TOi 

AXrjTov. 

AyuXXrjTov. 

ATruXXrjTcv. 

AfMf/.r,rcv, 

TifJcviTov, 

Ysvr,rov, 

)\vr,rcv, 
' AvvyjTCV. 1. Item ■nrlro;' Lat. pifum, et «•ia-j-o; verfatur 
inter lcgumina ap. Gal. 

2. Prstexta eft, feu veflis, quam purpura 
cingit. 

3. JuJa-is cft dics Sabbato praevia ; in F.vang. 
Marci cap. 15. 

4. Rubus cft caiiinus, qucm ^ixUxt >-.•.'>« vocat Pvthia ap. Athcn. lib. ii. 

5. Lat. cucumarium. 

6. Lat. mulfum, fcu mellina, Plnut. F.jus 
compofitionem docent Diofcor. lib. v. ct Plin. 
lib. xiv. c. g. 

7. Lat. pofca; potio cft cx aceto et aqua 
conftans. Vid. Diofc. TON. 


TON. 


TON. 


TON. 


AKV^eovfjTOV. 


'AaoviTov. 3. 


"RkXsktx. 


TvVO-fA.OTOV. 


'AyxTTViTov. 


'k|;tcV. 


UXSKTOV. 


KaTc!:f^0T0V. 


VrjTov. 


rOiTOV. 


' AVIKTOV. 


UOTCV. 


'A>cpcc(rifiTOV. 


'0(,UotTCV. 


'a^itjktov. 


^tXoSt^TTroTov, 7. 


'A7riXT7]T0l'. 


iOiOKCITOV. 


UriKTOV. 


ASirpoSpOTCV. 


'AvCC(^(pi(T^riTYtTCV. 


HUXOITOV. 


MsXi7rr,Krov. 


iKa-TTTCV. 


'a£«jctijtoi'. 


l^yipiTov. 


'EkXsiktov. 


'AVSpaTTTOV. 


'AyXVKKTVITOV. 


Avoiiy(,(pmiTOV, 


' aCvktov. 


Tpty^aTTTOv. 


'lOiOKTflTOV. 


KoiXocWiOiTOV, oSsv 


KOCTSVKTOV. 


ASTVTCV. 


'Ava.f4,UOT'/lT0V. 


KaXcca-i^iToc. 


r^VKTOV. 


'E^STTTCV, 'cd.^E^STTTci. 


'Asg-riTov. 


T^lTOV. 


Utuktov. 


QpSTTTCV, 'o9. GpSTTTa. 


"a^chtov. 


EvTDtTOV. 


P.aTCUKTOV. 


UosTTTcv, 'o9. UpSTrra, 


AkItov. 


'HfJCKTVTpiTCV. 


' AXtov. 


Tky,7ttov. 


AkXtov. 


ITtov. 


UxXtcv. 


' AXefKTcv. 


UsTxiTcv, oljsv Ub- 


'ATTCCG-iTOV. 


UiXtcv. 


'AvairaXeiiTrov. 


TCiiTOC. 


N-^TITOVy 'od. NriTlTX. 


liTo<nrsXTCv. 


TTraXeiTrrov, 


BoXl^iTCV. 


''OUiTOV. 


TiXtov. 


'AvrjXaTTTOv. 


Bix.^&iTOV. 


' AX<piTov. 


' AvTov. 


'"XTTaXntrov. 


KuSlTOV. 


' aCocktov. 


'AKotz^avTOV. C. 


UpOTrSfJCTTTOV, 'o^sv 


"AvSitov. 


AOldOCKTOV. 


'Aia.vTov. 


n^OTrSf^CTTTK. 


'AmiiUo^iTOV, 


'aXXocktov. 


'AoiavTov. 


KOTTTOV. 


TfiTOV. 


'NaCKTCV, 'cd. NOCKTX. 


TaXavTCV. 


' Xtto-ktcv. 


ArjiTov. 


ApoCKTOV. 


i\cXavTOV. 


KaTayXvTTTOv. 


ATtcv, 'oQsv A"tx. I. 


UspitppaKTOV, 


AopxvTov. 


EvQpVTTTOV. 


BXiTov. 2. 


FoSc^acKTCv. 


' Akvvtcv. 


Us(T(7U7rrcv. 


'OvcQXiTOV. 


A^UpOCKTCV, 


BOTOV. 


TiyapTov. 


MsXlTOV. 


T^ixocy-rcv. 


QSOSiCoTOV. 


'HfJciapTcv. 


"nxiTov. 


Ektcv. 4. 


'CvaypoQcTOv, 'c6sv 


'EyKx^Tov, 'c!?£y "Ey- 


KXiTcv. 


' AySKTOV. 


'Ovaypc^cTa. 6. 


KaoTa. 


KoCTC.icXtTCV. 


'HfJCiSKTOV. 


'AvaVTCiTToSoTOV. 


iTTci^TOV. 


U^citkXitcv. 


Mv(ryjfnsKTOv. 


Mcrov. 


Aivo(r7rapTov. 


BcXiTOV, TjTOI BcXiTc;. 


' EkXsktcv, 'oSev 


'Ef/.y.0T0V. 


xd^Tov. '63 1. Ita vocatur pannus vilior. 

2. Oleris infipidi genus eft ap. Diofcor. 

3. Lat. aconitum : vcrfatur hoc inter herbas 
venenatas, nomen habens a cauiibus, quas 
a>tj«a? vocant Graeci, iifque innafcitur, tefte 
Ovid. Met. lib. vii. Vid. Theophr. 1. ix. hift. p!. ct Diofc. lib. iv et vi. 

4. m«T. 1028. 

5. Lat. inconcufium, feu immotum : quod 
eft iys.ro^ Suids. 

6. Lat. pafcendis afinis apta. 

7. Lat. dominum amans; ap. Herod. *.%: oSsy TON. 

TvpTSV. 

'A[^(pmuorov. 
'AyacuoTCV. 
Baj-cVj oSev 'Boiga,, 
Ayctgcv. 
BXccg-cv, 
AXtag^ov. 
AvSsKxgov. 
XuXccgcv. 
Whagcv. 
' A(pXagcv. 
Mtfiugov, cSbv Mi- 

fycccgu. 
AfJL(pif/,ocgcv, 

AfjcpifJtocgcc. 
AfL(pi7rag-ov. 
ApTTugcv. 
Yjuvotnrugov, 
1.u(nvugov. 
"AyJffiigov. 
Hfjct^sgov. 
Quig-ov. 
TlaXutgov. I,, 
'TTrc^atgov^ 
'Msyigov. 
ZuyKXeigov^ 
TlXsTgov. 
'ETrt7rXs7ccv. 
ToTrXsTgcv. 

Ai.cfiiCKci^igov. 
Jligov. TON. TON. YON.. 'AvsXTrtgcv. 


'XTroyXcoTlov. 


'EXXvyvtcoTcv. 


' A^igov. 


Ka^uUTOv. 


MuVOuXCilTOV, 


©e^ig-oy. 


'OflClOTSXsVTOV. 


'ETrtf/MvoaXurcv. 


'Ev9s^tccv. 


KXSUTOV. 


'Aiyf/MXccTov. 


ETrmopcig-ov. 


'AvSTTI^iSXsVTCV. 


MsXtXcarcv, A.. 


ETTicrtgcv. 


' EyzvTov. 


KsXxivoX&irov, 'o9sv 


'A^ikitTtgov. 


AvTov, 'oSsv Avrd,, 


KeXuivcXutu. 


^yjgov. 


AiaXvTOv. 


I.VfX,QuXXC!)TOV. 


^Xiogov. 


nupuTotrarov. 3 . 


' AfjLcoTov, 'o^!'AfJciaTU, 


OXoy.uucov. 2. 


'HTruTov. 


Kcorov, 'oQsv NwT«.. 


'TTTCxuugcv. 


VVTCV. 


AiQuvurov. _J. 


"AXvgov. 


Bupvrov. 


MsTurcdTov. 


Eugcv. 


BpUTCV, 


'AG-upi>:rov, 


TlapuPvgcv, 


'A't0pVT0V. 


Bpurcv. 


BXs<pupo^ugov. 


i'VTCV. 


TlpuTOv. 


M^gov. 


KuXXt(pVTOV, 


Tlctf^TrpuTOV, 


KvjXug-ov. 


1.vf<,<pvrov. 


XgspoTrpcorov. 


Avcogov. 


Pl^O(pVTOV, 


ToTTpcorov. 


OutJov. 


'EXuiO(pUTCV. 


'AfyCcp'pcoTcy. 


'ETrsXuTJcv. 


^OlVlfCOpUTOV. 


Mvctrcorov. 


OpUTJcV. 


'oXo(pvrov. 


Mvcrcorcv. 


MSTJOV, aVTt T\£ 


'Oivc(pUTav. 


'CtTrrcorov. 


MsT^ov. 


Zcoopurov, 'c^sv 


TloXuTrrcorov.. 


"■HtIov. 


Ziao(puru. 


MvtJmtov. 


BX^T^Jov. 


TriyuTov. 


Ku^vcorov. 


BXtT^jov. 


'ETrtyvTOV. 


Tvov. 


TXi-fiov, y.cc; 


'OvXcyvrov, 'c^sv 


' AXXviXsfyvov.. 


TXitIov. 


'OuXoyvTU. 


'EysPyvov. 


Us^itIov. 


"Acotov. 


'E^rtyuov, 'cdev. 


B^utJcv. 


'AyxvXiiuircv,. 


'ETTtyuu, 


"YutIcv. 


nXivOurov. 


'AuToyuov.. 


'iTrTrcyXaiTJcv,. 


'aPio^icotcv. 


Tsr^aovcv. ' ' 1. Ut et Tsxy.uiii:, ap. Poll. lib. ii. et Vitruv. 
Ijb. iii. palmus eft, feu menfura quatiwr digi- 
torum. 

2. Viclima, nomen indc habens, quia in 
liiQrificio tota comburebatur. 3. Lat. in tantum; vel ufque adeo; ap. 
Plut. in Cic. 

4. Cialeno, et fiEXixwTo; Diofcor. 1. iii. c. 48. 
fcrtula Campana dicitur Plin. 1. xxi. c. 9. 

5. Thuseft Herod. 1. iii. TON. 


«)0N. 


XON. 


noN. 165 


'EttI^t-^vjov, cdev 


Q^uov. 


Aiooo:pov. 


Xyjvoi^vxov. 


'ETTia-KSUX. 


AoiKpvov. 


i-vxoT^o^cv. 


navvvxov. 


YLvkKsvov, 


'F.KodKOVOV. 


'HXiog-po(pov. 


' E.vvvyjv. 


UoCiTlsSVOV. 


'C<p^vcv, 'odev 


Atu^opov. 


'ak^c-jvx^cv. 


Qvov. 


"o^^vcc. 


'AVTOfyCO^(pOV. 


Aiyxvvxcv. S. 


Trfivov. 


Ms(roppvov. 


'Avay?KVpov. 


Eloac^vvyjiV . 


Tyihov. 


AtKTVOV, 


TplyXvpcv. 


Bo^^vxovy 'odsv 


"akvov. 


Utvov. 


'oScvToyXvpov. 7. 


Bofovxx. • 


'ZIkvov. I. 


'lcpvov. 


Kvvxy^ov. 


Tvxov. 


Xixvov. 2. 


Atcpvcv. 


"o^yiZov, t(r. "o^ »;;:^of , 


UaoaTVXov. 


Kfi^jauoi'. 


'iTTTro^pvsv. 


'o9sv 'O^yjx^. 


Xaf^^vxcv. 9. 


^^Ff^ov. 3. 


'o^/oSa:pov. 


Me(roTSVx,ov. 


' aSi^/ov. 


Mtvuov. 


'ofv^ocpov. 


Ta^txov. 


"Ct^SV. 


"iKVVCV. 


'EyKiXXa(pov. 


n.fyCOTaotxov. 


" AkoAicv. 


"''Ovov. 


Ava.ypDc!pov. 


E^svoTpixoy. 


'^.■^lv, 'ohv 'il-\ioc 


Ktfoi', 'odvj Kax. 


AvTiypo!,(pov. 


'AK^Oi-txov. 


"^ilov. 


Movdcv, 'o^Bv Movaoi. 


loioypapov. 


Bv^txov, r,TOt By- 


'D.ov. 


Uvov. 


' ATToypa.pov . 


^'X^;- 


Zuov. 


Kocpvov. 


Xet^oy^acpov. 


KaTTvoooxov. 


'Asi^uov. 


'AypioKOipvov. 


'AvToypa(pov. 


'EXaioooxov. 


Kojcv. 


ASTTTOKXOVOV. 4. 


KTicpov. 


'AyaXXoxov. 


KoXuov. 


Moc^oKxpvov . 5. 


I.KapKpov. 


'NavXoxov. 


lo^uov, oSsv 'lcpcdoc 


B^uov. 


r^7<pov. 


' Attoxov. 


lapcaov, o9sv 'lapcoa. 


' EfACpvov. 


Aot(pov. 


"Ettoxov, 


Topcoov, 'oQsv' Tdpcocc. 


Moiipvov, 'o9sv Mx- 


Hspipov. 


Ms(rapxov, 


repusv, 'c9sv Tsocaa. 


opvcc. 


l\avr}\.o'pov . 


'ETTtTapxov. 


'TTTSpuOV. 


MsXavSpvov. 


KvvoXopov, 'o9sv 


noXvapxov. 


'H^uov. 


rspavopvDv. 


KvvoXopa. 6. 


X\.apa(rxxv. 


Qyjococv. 


"EvS^vov. 


Aypo(pcv. 


Mvcrxov. 


Mtjt^usv. 


I. Cucumeris femen 


; ap. Theophr. Hift. 


5.-Hr« ^vc-h:<l., L 


it. Nux myriftica, vel 


phnt. lib. vii. 
Mofchata. Uiide no 


men Eelgium Noote- 2. Idcm, quocl x'-'-^'""i tefta vocatar, feu 
tegumentum teftudinis Nicandr. in Alcxiph. 

3. Lat. cepa; ap. Athen. 1. viii. Hujus cum 
Tis odoris excitat lacrymas, hinc ap. Diog. 

Laert. lib. i. x^i;jLijLva, Is-Sisiv, i oa-y^-aitss-eai notat 

invite flere. 

4. Idem eft Diofcor. quod za^M» ricirwj; 
bx ix'" ^i(pviai; PoI!uci. Nux Praeneftina vocatur 
Macrobio ; Avellana et Pontica Plin. 6. Polhici dicuntur afperitatcs vcrtcbrarum 
in principio dorfi. 

7. Lat. dentifcalpium. 

8. Idcm, quod iiyJ^I, i. c. ungulas habens 
caprinas ; in Epigr. Gr. 

9. Genus eft herha?, qiire ct amaracus audir. 
Vid. Diofcor. lib. iii. c. 47, 

X X i€& OTN. 


AfiN, 


rnN. 


rfiN. 


Ils^iS-uov. I. 


TotyccpSv. 


yuuvs-. 


KuyxvXuyivsg. 


Upvg-uov. 2. 


'Ocnre^Sv. 


Tlca-eiSc^cov. 


Tlpcuyuv. 


Zsuv, ccvri Tfi Atu. 


'na-TTS^Sv. 


'Ai^cLv. 


'ETTuyuv, 


IlXeiJv,uv-\ T^nXsiov. 


'Ak^^v. 


Auxocuv. 


Kpuyccv. 


^CCX.UV. 


'07TC<rcf4.t(j\-v. 


MuXocuv, Aciia, dvTi 


TlXuTuyuv. 7. 


Kvv. 


MKTiiV. 


t5 MaXas h. 


BviTuyuv, Toig ^cii/ 


yvv. 


'ilTKrh. 


'Ep[a,ocuv. 


K^ovog. 


TcivZv. 


'Ogia-^v. 


AiOU[j.uo)V, 'oCsv 


I.Tuyccv. 


1o,vvv. 


'O-TTOiC^iijiiV. 


Aidui.iccoVcg. 4. 


luuyc^v. 


Bvv. 


'Oiocmv. 


'Qttcxuiv. 


AuFyccv. 


'Cw. 


'OTrGiocmv. 


luvo-n-tzojv. 


UXuFyuv. 


T^v. 


'07roa-07!-Xcco-iC(rSv. 


Vaccv. 


KcuFyuv. 


"Hy^v. 


'07r'/;XiKC!ri:v, 


TsTauuv. 


K^ufyeav. 


'CteSv. 


'OTroTspsa-av. 


Tocc^v. 


AoFyciv. 


'O-TTOTSIiV. 


'OTroa-oa-^v. 


Tu(pci.icv. 


'Eycov. 


'o-rjTi^v. 


'OTTcoa-^v. 


KoiacoicuZcav, ^. 


TluXviyciv, 'cCsv Tlu- 


'OTiSv. 


' EiTHV, 


'Ac'puhu-y. 6. 


Xr,ycvsq. 


aWjOoti^v. 


ATjTrOTiiV. 


T^iSuv. 


TIr,X7iyccv. 


'CV^OTI^V. 


'Cica-drTroT^v. 


I.TiXZuv. 


'A^Tiyc^v. 


'07ra$-.'K^. 


'07roioa-^r,7roTSv. 


' A[aSuv. 


'E7rupr;yuv. 


'OUK-dV, 


'O7ru:crlr,7r0T^v. 


Fs[zQc^v. 


K^UTUiyoiv. 


^Ojy.-dv. 


'Ogiv. 


Bof/.Suv. 


Iriycov. 


'E-TrtirXav . 


'OTrnSv. 


Fu[iCuv. 


Tcpyuv, 


'ets^ottXw. 


'Oth^v. 


BaQccv. 


'EFyopyuv. 


Kccvav. 


'Otc^^v. 


Tuv. 


'CXcXvyc^v. 


'okvzv. 


]\fv. 


'Aycliv. 


Tluyc^v. 


'OTToSeviv. 3. 


fPpUV. 


%iuyuv, c^sv Qiu- 


KuTUTTuyuv. 


MaiXX0fX.£v^v. 


luv. 


yovug. 


T^uycov. 


'''ovu,ivi:v. 


McTavv. 


liuycav. 


Uuyuv. 


'Oh[A.sviiv. 


^nv. 


Auycav. 


'A^ruyuv. 


Kcciviv. 


'Ac!,v. 


TlTjXuyuv. 


TsTpuTTCoyuv. 


Lwav. 


E.oyuuv, o^iv Eo- 


Y^cyyuXocyuv, oiJsv 


'Ey.TTccyuv. 1. Sive CEflruo--, (iicitur locus, columnis (ep- 
s; quiis.n V .truv. periftyiiutn vocat. 

2. Locus efi: ante porticum, five vellibulum. 

3. nxAr. To^y. 512. 4. Ap. Unm. 11. Lat. gemini. 

5-61 dicuntur tqui, qulbus funt varices in tefliculis, adcoque admidur» 
inhabiles ; ap. Abfyrt. 

6. Lat. pignus; ap. Plut. in Galb. Unde 
uffct.?u)i^iii noiat pigiiori dare. 

7. Hefychio clt folium papaveris rubri : Jo- 
fepho ipfe flos efl papavctis. ASIN. 

T^ayoTruyuv. 
XuXKOTTccyuv. 

iTrocvoTrcayuv. 
E(pvivo7ruyuv. 
Ma.Kco7ru)yuv. 
MicoTTuyuv. 
F.VTTuyuv. 
UoXvrrojyuv. 
Aaa-w^uyuv. 
' Aouv. 
'Aouv. 
KeXxdwv, 
KXococav. 
l-n-adii^v. 
iTra.ouv. 
'ATTOiT-Trciauv. 
B^ciSuv. 
B^ccS'Jv. 

^^aouv. 

'o?^o(puyouv. 

lTpsuysSc^'V. 

Avj^i00)V. 

YluQ&hJiv. 
MociCcOuv, 

'V7lK.iOUV. 

"iriKiouv. 

MiXs^uv. 

^XbSojv. 

^Xs^cav. 

'AXif4,eouv. 

'r-i\/tiA,i^uv. 1. Ab equis marlnis currui junflis, ita cog- 
nominatur Neptunus. 

2. Ab ipfo mari cognominatur idem. 

3. Amiftus eft ^Egyptiacus e lino, qualeni 
y^x^oaaov vocat PoUux. 

4. KaTT^ior, ap. Apoll. 1. iii aper eft dentibus AilN. 


AflN 
EliN. 


UovTCutSuv. 


TevQ^riScav. 
'Ak^oxo^Scov. 


'V.upuy.eduv. 


y.ociprjOcov. 
KuSuv. 


niSuv. 


lley,'Ppriduv. 
'AXKuScav. 


IriTfeSciv. 


Kt-^ouv. 
KXuSuv. 


Tlpfn-souv. 


KtyiSuv. 
KXuouv. 


'A^TTBSciv. 


EUKTTfiuV. 
'E.upoxXuduv, 7 


Tucpe^cav. 


A'iauv. 
MuScov. 


'Attvx^Lv. 


Uou-eiSuv. 
l(puouv. 


'ATjScav. 


'iTrTroTrocmduv 


I. 


KuSuv. 


lTOiXccv,^c^v, 'o6ev 


novTOTToa-etSuv 


. 2. 


XccXkcoSuv. 


iTocXxriocvsg. 


^SiOUV. 
KvuSuv. 


'aCtiI^v. 


XeXiSc^v. 
Upououv. 


l,TtXSr,^cov. 


i^XtScov, 'c9. <i>XiSovs^. 


Aiiipudojv. 


'AXy7j^i-iv. 


XXicciv, o9. XXtSuvsg. 


Aeyecov. 


'E^y,^c:-v. 


Ucctouv. 
Mcc^tysuv. 


KXl:'/J(5'i.V. 


KTiSciv. 
'rTToysuv. 


KXviTiOcov. 


^iSuv, 'okv -ii 


Soveg. 


'O^ysuv. 


'AuQyiLjv. 


"ViSc^v, 'cSsv Y 


Sive,. 


' Avuysuv. 


'Ax^ri^djv. 


ItvScov. 3. 
Elocy.ysd suv . 8. 


'lyjoccv, o§ev 'iriSoveg, 


'oSc^^v. 
UoarsiSsuv. 


'eXikyiSc^v. 


'A^ytoSuv. 4. 
ElocrnSsuv. 


XoiXycyiSdv. 


Eptcouv. 
YloCilsuv. 


MsXi^Sccv. 


Upooduv. 
noScdjv. 


K^/iXyiSc^v. 


'ETTfiroouv. 
Qsuv. 


KXtiSc^v. 


'Ek-h-oSuv. 
'AkccvQsuv. 


KoTuX'/iduv. 


'EkttoSZv. 
AriaSeuv. 


Mu^fx,iiiScov. 


'Ef/.-TToSdjv. 
'Aksuv. 


YyiTTfiScov. 


U^OTroSoiv. 
KopocKeuv. 


AafjCTC^Scov. 


e'oSuv. 5. 
XocXksojv. 


Ep-TTIflOUV. 


iKOgOOUV. 6. 
KUKSCCV. 


Te^'/lScov. 


loipoojv, jc«* 
Aeuv, 


'Avdpyitiuv. 


lccpSuv. 
'EXbc^v, i6j inftructiis vegrandibus. 

5. Lat, rofetuin; apud Cyrill. 

6. QL d. Allietum. 

7. Q; d. Euroaquilo, cujus mentio fit \a 
Adt. Apoft. c. xxvii. v. 14. 

8. I. e. Omnium re<?tor. i6S EnN. 


zaN. 


ens. 


iriN. 
KiXeuv, 'ci9bv Ks- 


Tupyccpscov. 


T^OCTTB^djV. 8. 


Mc^.uv. 
Xbovts;. 


'Ectxoc^sc^v. 


Mb^^uv. 


Qsty.DC(T(}uv. 
KctK7]7rBX(0iV. 


AocS^suv. 


aI^uv. 


UocrSuv. 
'Af/.7rsXs^-i\ 


Xcfpcnvosuv. 


'cxiPcv. 


AsvcrSuv, oSsv As'j~ 
'Lyx^Xsjv. 


'Avdpsuv. 


'cXilcl-v. 


(rduvag. 
Xa.y.ociXBUv . I. 


'AvSs^Bciv. 


'C7T0Xl{uV. 


'AkvSuv. 
BoXsuv. 


Tl(/.DX,plUV. 


^CfiC^otXv^uv. 


UvSuv. 
AoXBCi)V. 


'Ttte^ewi'. 


Tloccr/.ov. 


UvUv. 
Mv^fyiviy.oXectV, 2. 


'Ev9vk^so.>v. 5. 


'\ri7rx:y/xv. g. 


fvGuv, 'ci<sv fu- 
TiuoXsuv. 


't>0ipSTOzUV. 


Zvv/iuv. 


duvsg. 
Qvf^oXsuv. 


llF.otg-spsc^v. 


Tlor,uv. 


xGc^v. 
'AivoXbcov. 


n^orr/o^Bcov. 


Ayubuv. 


■Ax^uv. 
MhvoXbccv. 


rioriyopBuv. 


AsXc.(j'l<v. 


UocXu^x^^^v. 
'Oa-TrpoXscav. 


Upsyopsuv. 


Yvclc^uv. 


'vXsXiyJiuv. 
Ilv^crbKis^croXecav . 3. 


X^sc^v. ^ 


'T.V7rocQcliv. 


-LiiC-iyfjcv. II. 
JTXbcov. 


KsyxpscHjv. 


MococcScov. 


'V.vocriyjuv. 
UvXbcov. 


' Attoltsuv. 


'AvdpocrocSuv. 1 0. 


GsccTixduv. 
i^Xecov. 


Itbuv. 


i^ccsQuv. 


'AVTiX^UV. 
AVfJLBUV. 


Nvf.c(psuv. 6. 


Tlv^apXsysQuv. 


'ipoyduv. 
Hscov. 


'Ev^pscov. 


-'a>9uv. 


Mscrox^uv. 
ns^i7roi[x(pxisuv. 4. 


U^OfA.axBuv. 


kIGuv. 


' AvTO-y^uv. 
'AyvBccv. 


AixTaxBuv. 


Ki9civ. 


Kcliuv. 
nuDkvsiav . 


'£L/%££yv. 


'o^ViQd.v. 


'Ay-oarcy.di^uv. 12. 
Ksvscov. 


AuC^uv. 


uiQuv. 


{ ?'c!i9uv. 
AM%i/£i;i'. 


'aXccquv. 


McLxOuv. 


\"luv. 
TlvPscov. 


^tXocXcc^uv. 


' ApyavSuv. 


■ 'aIcov, Aup. avTi ra 


'cttsuv, 'o9. 'OvrBuvs;. 


TlTUXocXoci^uv. y. 


]\c>:v9uv. 


1 'I^^'- ^ 
KUTTBUV. 


'AfjcaPcliv. 


'.\y.ocv(luv. 


1 •a;:;^. 
KUVU-TTBUV. 


Tbt^x^uv. 


T^ov^c-jv. 


1 ViCtiuv. 

1. Lat. Cliamavcon ; iionion ed: animalis 
colorem mutaiuis ; i!c quo aL;,unt Aiidotcl. 
A:iian. et Krafni. in Adag. 

2. AnimalcuUim tormicis infiJians. Cujiis 
mentio tit a Jobo c. 4. 

3. I. c. Fiava ca-farie infignis. 

4. Lat. circunifulgeiis. 

5. Dicitur, cui corpus obcfum ilatur. 

6. Nympl-.arurn iem['.luin. 

7. AtheiuEo c(l pauper arrogans, fai qui in ipfa paupcrtate faftum prrc fc fert. 

8. Erat facerdos, Mincrvjc facris pr^Tpolifa, 
ejus menfam ornans. 

9. Cognomen Apollinis. 

10. lIs.^ipj-ariKJ^i illud nomen cxplicat Suid. 
; Tx u.tyiijM ix''!" a,ihici' qualis Lat. dicitur nui- 
toniatus. 

11. Epitheton cft Neptuni tcrram moventi?, 
ut et quod fublcquitur inj-;;-Oti- np. Hcfiod. 

12. Quo ]iotando mcro iiicbriatur. mN. 


iriN. 


mN. 


inN. 


'r.ZXTCfX,^OCt!ilV. I. 


'Ayf.ietcuv. 


'Eux/wv, 


nXxviuv. 


'Ayxiuv. 


KxS[.(,etuv, 'cSiV Kao- 


TXVKIUV. 


I.Te(pxviuv. 


A^^Qutuv. 


fMeluveq. 4. 


'flKiUV. 


l^oiviuv. 


'kXkiuv. 


Apetuv. 


nviyxXiuv. 


Kpoviuv, 


'AyeXuiuv. 


Avdpstuv, 'luv. 


'AitrdxXtuv. 


MeTxysiTviuv. 13. 


Avivoctuv. 


Xepetuv, ■sroiyiT. 


'^TTxXiuv, o^ci/ "Lttx- 


MxXXou:;,-. 


naiuv. 


Kpeiuv. 


Xtuveg. 


Uiuv. 


MUK^KIUV. 2. 


Avxzpeiuv, 'luv. 


A(r(pxXiuv. 


'Attiuv. 


AV(TCCtUV. 


AXtxpeiuv. 


Afj.TTeXiuv. 


KXTXTTIUV. 


'AKTOitUV. 


EvovxDetuv. 


G)xpyy;Xicov, 8. 


lKr;7rtuv. 


'Evxiuv. 


Bx9ua'peiuv. 


TxiJ.-/iXiuv. 9. 


EKITTtUV. 


"Nvu^pKiuv. 


'AToeiuv. 


'EtXtuv, oS. 'EiXiovsg. 


'Ottic-jv. 


'AXyiuv. 


'F.7ri<retuv. 


^iXiuv, 


KO^VUTTIUV. 


KvXXoTToStuv. 3. 


'ATvcca-a-eiuv. 


TxQeXXiuv, TxX. lO. 


AevKx^iuv, KVTi rs 


Ke^Siuv. 


'Uiuv. 


T^vXXluv. 


AevKxiiuv. 


Kv^iuv. 


Bxdiuv. 


KopuXXiuv. 


'Oxpiuv. 


Aoyetuv. 


'AKxv9iuv. 5. 


'EXx(pn^oXtuv. I I . 


'TTTSpiUV. 


AeiUV, 'lUV. KVTi TH 


AYii(rdiuv. 


'AioXIuv, 


MxiiJ.xKryjpiiJV. 14. 


Aeuv. 


Ktuv. 


MoXicov, 'o9ev Mo- 


'Avdsg^Tipiuv. 15. 


ll'/}Xeiuv. 


'Akiuv. 


Xiovsr. 


'AvSig^fioiuv. 


UXetuv. 


Kaiciuv. 


ZTrovSvXiuv, 


Xeiptuv. 


JlXnuv. 


MxXXKiUV. 6. 


l(povSvXiuv, 


AeiXcocpiuv. 


'ETmrXeiuv. 


KVXKIUV. 


Ar![xiuv. 


'Akto^Iuv. 


j:vi>i.7rXeiuv, c§ev 


nepiKiuv. 7. 


BoTiopoi^iuv. 1 2. 


I,Kioo(popiuv, 


lui^TrXetoveg. 


'A[^(piKtojv, 'odev 'a^,- 


^O^t/.iUV. 


lKip'pO(pOplciv. 1 6. 


Meiuv. 


(piKioveg. 


'Ovpxviuv, 


ripiuv. 169 1. Menfis Aprilis, quo Arollini racrificiiim 
folennj boum centum iicbat, quale dicitur 

£x.aT.>?ii. 

2. Apud Sophocl. Lat. longrevus ; alio item 
nomiie dicitur ^aK^oSio^. 

3. Idem, qui kuAXowo'^)!;, Lat. mancus. Epi- 
theton eft Vulcani. 

4. Ita a Cadmo vocantur Thebani ab Ho- 
mero. 

5. A Rufo Ephef. Ita dicitur Erinaceus, quia 
fpii is horret iilud animal. 

6. Molliculus, feu mollitie dilHuens dicitur 
ab Ariftoph. in Ecclefiaft. 

7. Q: d. Circumcolumnium. 

8. Menfis Februarius. g. Menfis Oclober; aliis Januarius. 

10. Suidae vocatur fcriba civitatis. 

11. Menfis eft December, quo cervi Dianas 
immolabantur: unde nomen. 

12. Menfis tertius ab aequinodio xftivo; 
five menfis Auguftus, 

13. Menfis Julius. Plutarcho videtur Maius. 

14. Meiifis Januarius eft Suidse; Gazae au- 
tem ad lib. v. Ariftot. de anim. menfis Sep- 
tember. 

15. Menfis November, feu o6tavus ap. At- 
ticos, (acer Baccho, cujus fefta inde vocantu 

16. Menfis Maius. 
Y Y Lax. 


Km. 


Ko^Trptcvv, 


'Ai^<ptH.Ticav, "odsv 


JiiSTr^luv, oisv Bn- 


'A[Ji.(piK,Tiovsg. 3 . 


TT^iCVSg. 


'ldvK.T!o;v. 


KoXXv^tuv. i . 


BsXnoiv. 


B-<£OIUl'. 


'iGvTTTiCCV. 


no^(pvoiuv. 


'EiSvTrTiuv. 


'il(;iuv. 2. 


MVIMV. 


Au^iuv. 


Kidci(picov. 


yiXcogiiov. 


Xiicv. 


WuDicov. 


Xic^v. 


'OTTOjpiCOV. 


'Y.XuyLv. ^ 


\pya,<T'ncv. 


Aevxo&pocyiojv. 


A0C(TiaV, KXi 


I.>CVToSpO'.^;^iCOV. 


Aocc-ic^v. 


Tocyjcov. 


UoWcottXocij icov. 


'Ayyicj}V. 


'E^o(,7TX(Z<ria'V. 


'AicTyioiv. 


TsTpoi7rXix(riO}V. 


Mavvytwv. 


nsvTa7rXo:(TiO!V. 


Uvavs^t'J:v. 4. 


' \!.KO!.Ton(x,TTXoi(ricov . 


A coioiv. 


'ETTToiTrXoccriojv. 


' Ascwv. 


'?'/.ciTC^7r'>.x(Ti!j:v. 


Aoiyccov. 


AnrXacriccv. 


•LocXik-^oiv . 5. 


Tot7rXa(7iuv. 


\^v<To}My.'.j:v. 


VsDUTiOJV. 


\icc%'^v. 


'AfX.Qr,TiZv. 


<i>cc^j[jCci;co.'V. 6. 


'h^rji-jov. 


'iiupy.cotcov. y. 


niTicov. 


KvccKo-v. 


UErAKTicov, 'cqsv Yls- 


i\pXKCi)V. 


pi;iTicvsg. 


TccKcov, 'oOev Tcc- AO.N. 

Kcovs;, icoci 
TaKuv, o^. TuKuvtg. 
'Ayxuj. 

raXiay>C'u:v, '/;toi 
raXiayy.ccv. o. 

'Aszc'V. 

\lyi>cuv,o, od.yiriKCovsg, 

Mti-.cuv, VI. 

UpO!T'/jXUV. 

I.(pr,y..cov. 

MVKCOV. 

Tvvaiy.uv. 

'Ery.uv. 

'eXikcI-v. 

NiKUV. 

(toivtycuv. 
•i^o^iiJ.ocTiKuv. 9. 

Y^OKKUV. 
'AfyCVOKUV. 1 C. 
BpOKUV. 

AosKuv, <x.v9' i: Kat 

'ZcpKUV. 

Ivicuv. 
".KXccv. 

TdcXciV, 'cd. TcxXuvsg. 
'ActkccXuv. 
Mi^caXoiv, 'o^sv Ut- 
fjcaXovsg, 1 I . AflN-. 

'AvuXuv. 

'Afjc7rs7raXc!)v. 12. 
'AocraXuv, 'j;toi 
'AuTaXuv, 
Y-TraTaXuv, 'o^sv 

tTraTaXuvsq. 13. 
.\yXuv. 

KsXuv, 'o9. KsXovTsg. 
Afjc7rsXuv. 

XsXc^'V. 

KrXuv. 

'.^XX^/iXuv, 

M-r.Xuv. 

E7r't;Xuv, o9sv "EtT'/;- 

Xuvsg. 
XstXuv. 

XetXc^v, 'q9. Xi-.Xuvsg. 
TtXuv. 
KAa'y. 
\U[x.aXXuv, 'o9-v Jvf<- 

f/.aXXoisg. 1 4. 
'i]u.i;xaXXccv, 'c9sv 

i'f.iif/.aXXcvsg. 
ETrxXXuv. 
XaXXuv, 'obev XaX- 

^-.uvsg. 
'.\fyiXXuv. 
TiXXuv. 1. Noincn avis cujufJam ?p. AriP.ot. lib. ix. 
anim.il. 

2. Signuin coelcfle: nt u^'Mvt:\im fpiiitu afpero 
nomen cil r.vis, apud /Elian. 

3. A.n veroay.OiKjii»; uiulaaafi<Ti.'oi.£?. Qi_iales 
vocaiitur coii<rrcilus Grafcorum aii Thermopy- 
las, juxta Strabon. Dioityf. et Erafm. in Adag. 

4. Mcnfis Odober apud Athenienfes. 

5. Sulacoi, Autolyci pater ob moliitiem in- 
famis. UiiJc molks vocantur Xa>,a.y-uiiic, et 2a- 
/a«i.»,v'toCa< iiotat cevere. 6. Dicitiir, qui a pharmacis eft Iffifu: ; at 

7. Cum acc. gravi, officina phaniia.uni. 

8. Qiii jul>o breviorcni cubitum habet ; ap. 
Gal. in gloii: Hipp. 

9. Lat. obcfus; ■crap/u^ Hefychio. 

10. Lat. niorofus; item fatuus. 

1 1. Suiit muliercs bellatriccs. 

12. Lat. vibrans, ap. Hom. II. y'. 

13. Qiiinam ciicantiir, indicat Athen. lib.viii. 

14. Maccdonum funt Bacchse. MnN. »71 'AttoAXwi'. 


<I>tXoSec6[iUV. 3. 


Xoi^OTTockyf^cov. 


'\dxft.O)V. 


'ilpa.TroWuv, 


UoXvdecif^cav. 


Af^vyfjcui/, 


AtS'^f.CUV. 


XiToCoXcov, 


'Eg-tocfA,uv, 


Af/.uv. 


'Eid-jjfcuv. 


AoXeav. 


AoCfJLUV, 


<bpocof/,uv. 


AaOT^fcuv, 


KoXoiv. 


TXcxficov. 


'Acp^cjc^fjcm. 


(ptX^ovifcuv. 


'AvXuv. 


TeXufccov. 


Qeo(ppccdfA,uv. y. 


UoXveiSyifu,uv.- 


MUXCIV, '^TOl 


QyiXufj,u}v. 


AcXo(ppoi6fx,uv, 


'EvQvS-^fzuv. 


MvXuv, 


TXcx.fjiuv. 


lvfc(p^a^fcuv. 


Qe'^fjt,uv. I I. 


''E/j.i/.vXcov, 


U.ocvTXcx.fJCUv. 


'Ofio(p^cxSfji,uv. 8. 


'AvccXe'/if^uv. 


Xetpof^vXcov. I. 


Mvocfiuv. 


UoXu^pccOfiuv. 


'EXe'f,f.cuv. 


Zoc^aXcov. 


i>tXccKoourj.uv, 4. 


IdfyCUV. 


'AveXerifJCUV. 


nvXciv. 


'ETTocfjcccv, oSev 'E7ra- 


E7Tt\'dfJCUV. 


'Av/iXetif^uv,. 


"i-vXcov. 


fcoveg. 


'Hyef^uv, 


QflXf.cuv, 


Tv(pXciv, 'odiv Tvp- 


Tepo-fiuv. 


Koc9'/jyef^cov. 


QTjfic^v, 


Xuve;. 


\\Tepafjcuv. 


Upo'j}yefjcuv. 


'EQvifjcuv, 


Muv. 


UXcCTOCfAUV. 


KrjOSfiuv. 


MeSvifjcuv. 


TSTpuCci[/,UV. 2 . 


KVOCfJCCOV. 


'OtKooefcuv. 


Uii6r,fA,uv. 


'y^i7\Qci,uuv . 


'A-TT^ocyfxuv. 


Kifjcuv. 


KctKod'/;fcuv. 


'T^lii^cxf^uv. 


'\ho7rpccyfA.uv. 


noXef/.uv. 


'EvS-^fcuv. 


T^oi.yo^ix.i^uv. 


KocKOTTpocyfcuv. 


'Ot>ccvef.cuv. 


KeuSrifiuv. 


'C'7ria-do^xf/,uv, 


MeyocXoTTocxyfiuv. 


'Ay^Sfjcuv. 


'ItXocTTi^xS^rifjcuv. 


XopTOcto^ci[^uv, 


^tXoTTpcxyfiuv. 


Kp^fcuv. 


noctvtrjfcuv. 


Ao^o^ocuuv, 


Mt(j-07rpocyf.i.uv. 


'Ax.pif.cc-)V. 


'■\K',}fjCUV. 


'Cvpcivo&afcuiv, 


noXvTTpocyf^uv. 


'Akp'!a.c!iv. 


'.\^ocK'rifj.uv, I 2 


'l7nTc^a[j,cov. 


Qeodeyf,cuv. ^. 


'Aprefcuv. 


'AXiifA.uv. 


'AKpoQcX,fyiCiJV. 


l<.vf^ooeyfA,uv. 


Acc^fiuv. 


na.va,Xrifcuv. I3 


'OTricroQcx,fA.uv. 


N£>iooSeyf.cuv. 6. 


'.\Sci'J;f^uv. 


QeX-r,fcuv. 


Tu^xvQciifJLuv. 


\oeyfJi,uv, oSev Aoey- 


^tXo-^ocy!:fj.uv. 9. 


'EQiX^iifcccv. 


TccfyuijLuv. 


f^ove^. 


'A(P'/iy'/ifcuv. 


■ AriXrjfcuv. 


U.viyocfA.uv. 


'tXVTOpiyiJMV. 


liy'!]fcuv. 


7.riX'/ifjcuv. 


QeocftCiV. 


'l^t^.oTrcciyuuv. 


MeXelr,f,iuv. lO. 


EvSr,Xrifjcuv: 1. Lat, mold trufatiUs, qiw manu facilecir- 
cuma.g:! pnteft ; apud Diofcor. !ib. v. 

2. Quadrupes, I). e. Tcr^aTs?, Eurip. 

3. Spedtaniii cupidus. 

4. Audiendi cupidus ; ap. Hefych. 

5. I. e. Reru.11 diviiiarum fufceptor ; ap. 
Nonn. 

6. Audit, q :i mortuorum manes excipit; apud /Efchyl. 

7. De DEO rebufque divinis loqueus. 

8. Concors, five unaniniis ap, Plat. 
g. Bellariorum ftudiofus ; ap. Athen. 

10. Lat. curator. 

11. Speclaior ; in Epigr. Gr. 

J2. Ideni, qui itaCT; ; i. e. voce carens. 
J3. Alcuuicus, circumvagus; Epigr. Gr. 1. ^ti MnN. AftX'<^w:t-f. 


\'isyciXoD'^'rfA.uv. 


'CfJl.O(TXXf^(^V. 


^tXxjji.aiv . 


Kcfyi7roZciy,£Xop'pri- 


'ETiJO(TX'^,f^'(£y- 


^iXiyy.Xri^oov, I . 


fXUV.J.. 


'Ev(TxXf^'-^v. 


' A-7rX7;[Au;v . 


'At(rx^o^pf^uv. 


RXav9f/uv, 


TA^^ar, 


Xpv(Top'pr,f/.uv. 


Kev6f.cuv. 


noiVTXrii^utf. 


Evdvp'prif/.uv. 


' Aif/.uv. 


'OTXvjf^UV. 


'Ev^-^f/uv. 


"Aif/uv. 


TloXvTXrjf^uv. 


\\X^'r,f/.uv. 


Auif/,uv. 


I].Myvr,iJLUiv. 


i^iXox,o'/;f-uv. 


EXs7riocctf/,uv, y. 


Mv^l^uv. 


'AiTx^^f^uv. 


AcCKi^UtfJCUV. 


'AfiVi-f^uv. 


TloXvxP^/if.i-oiv. 


S.ei(TiCcc'-f/.uv. < 


Ieaoiu,vr,fx.uv . 2. 


AyE(Tr,f/,uv . 


Tcvyccccifiuv, 


noXvfLvr.ij,U!V. 


Nsf/,eiT'/;f/.uv. 5. 


'OX^tOCXtf/MV. 


lwr:f/.uv. 


^ AXiT'/;fA.uv. 6. 


KoiXiOccJfjcuv. 8. 


' ACpVTifjLUV , 


AiTr!f/.uv. 


KccKcdcitf.i,uv. 


TBXi-^fyMV. 


'AzTr,f/uv. 


Tct(TKCCKOOUif<,UV, 


ToTf/.uv. 


<lHXoy.T'/;fjLuv. 


i^iXcccctiiuv, 


'No-^f/.uv. 


EvKTr;f/,uv. 


Avi^uTroooiifiuv. 


AvOTifiUV. 


YloXvx,T'^f/.uy, 


'EX^ooSoiifiuv. 


JiTrTJftUV. 


'A"poTrf/,uv, 


'E.oooSa.tu.uv, 


UavciTrrif/uv. 3. 


I.T'/;f.tuv. 


BoOTOOXlf/UV. 1 


Au(rt7T'/:f.(.uv. 


'E7rtg'/;fji,uv. 


Avccaif.tuv. 


Ilof.f^rri^uv. 


' Av£7rig-r,f/.uv. 


'Evooiif^uv. 


LBV^^7f7}f/.UV. 


A(pr,f/.uv. 


Tla-.e-jcaifiuv, 


IloXvn'r~iUV , 


A(rv(p'q/.uv . 


TptCivcaifxoiv. 


BocfiV7r'fif.LUV. 


Ma.xXf''-'-^'-' • 


noXvCaif/,uv. 


'AKor.y.uVy 'o§ev 'Ak- 


iHXcpy-r.fjiuv. 


Uapvoxtfiuv. 


,?T''''" 


'Acrx-^lj,uv. 


naXaifi,uv. 


Ao'a'r,fA.uv. 


Ofioio(rxr,fiuv. 


(biXaifzuv. 


Qiop'L'r,f/.uv. 


KccKCcrxr,fiuv. 


'Ofx,aifiuv. 


Kcc:cop'prif/,uv. 


Meyccyx(rxxi^ ^'^* 


I.vvcf.<.aif/uv. 1 1. Accufandi ftudio fervens ; item delator. 

2. Sacronim antiftes, fcu prsefal ; ap. Liv. 

3. Lat. prorfiis innoxius ; ap. Hefiod. 

4. Ajiro^. (, SaTja;^. dicitur, qui gravibus 
durifque vcrbis utitur. 

5. Ul'i'.-„ mordax eft oratio ; ap. Nonn. 

6. Ut et i?.iTrno? audit Homcro, qui fciens 
peccat. lib. ult. lli.id. MjQN. 

AvaifJiuv. 
J.vvaiijiuv. 
'ETTaifjiuv, 'ciiv 

ETTatfjioyi;. 
'lcrxatfjiuv. 
Asifjic!)V. 

TlOtKlXilfiUV. 9« 

EvXituuv, 
BaSvXitf/,cov. 

Avitf/uv. 
' MeXavitit.uv. 
KaKCiif/uv. 

KpOKOSifJiUV. 

Movoiifiuv. 
Aaf/.7rpcitf.iuv. 
Apoc-oiif/.uv. 
Aaf/,7rciifiuv. 

AV(TSif/.UV. 

Evstfjiuv. 

MeyaXcviKViif.iuv. 
1 Xeifjiuv. 
Aevcxiif.i.uv. 
'Evxeifiuv. 

A<^OUilf/.UV. 
@tf/.UV. 

'AvTiy.ifji.uv. 
Uaiyvtf/.uv. 

' AKflUV. 

Afifiuv, 
Eg-t07rafif/,uv. 
I ncXvTrcifjtfcuv. 7. L e. Rctortis oculis horridoque vultu in- 
tuei.s ; ap. Hefych. Suid. et l'oll. 

8. Athenaso diciiur, qui in f^ula et ventre 
fummum bonum conilituit, lillque infcrvit: 
undt; et aptc vocatur xoiA.o^^io;- Lat. ventricola, 
fcu vciitri deditus. ' 

9. lat. variegatus, itcm multicolor ; .ip. 
.Efchyl. MHN. MHM. NfiN. 'B^TTOClZf^UV. I . 


BocSvx^vf^uv. 


\fKoyv(>)fioiv, 


Mefjcvuv. 


Btodpefzi^uv. 


AKVfiCiiv, 


'iTTTroyve^fjcuv, 


O^OCtTVfJCifjCVUV. 6. 


neXeto9^s[^f^uv. 


^Eynvf^cuv. 


'Erepoyvufjcuv. 


Xavvtav, 'oSev Xocv 


'r^xroO^eix-f^uv. 2. 


'A^tKllf,CUV. 


'Apyvpoyvuf/uv. 


vuveg. 


noXvSpif^lxctiv. 


AeiOKVf/uv. 


'l(T-xvpoyvtl)ijcuv. 


Aoipvuv. 


<^t\0(TKUfJLfJLUV. 3. 


\\.iyocXoKVfjcuv, 


As7rToyvc!>f/.uv, 


' A^uv. 


^Eva-KUfif/^cov. 


EocSvKVfjcuv. 


'AvToyvufJCUv. 


'AvTtct^uv. 7, 


Apof^uv. 


noXVKVflUV. 


npuToyvufjcuv. 


Apoc^tav. 


'Aoaofu,uv. 


'Af<.Vf/,'xv. 


Ai^oyvojf/MV. 


Mv^^uv. 


Ji'/ircx.ofxuv. 


ApVfjcuv. 


'Hdvyvufiuv. 


Bct^v. 


notKiXoye^fJbuv. 4. 


AoctTVfjcuv. 


'Evyvt!'f,cuv. 


YXccyouv. 


Tf«%i;(^£f|Ct&;i/. 


'a£a^;^jMWI/. 


BaSvyvt^f^uv . 


'EvevSiouv. 


Te^jWwv. 


'Ayxcofcuv. 


noXvyvcificuv. 


Vluv. 


'Atbolouv. 


^tXoKUfjcuv. 5. 


Kxvuv. 


AfM(pt(pouv. 


'AXtrepfyCuv. 


TvufA,uv. 


nXocrotvuv. 


QepotTTuv. 


'Ayx'Te^[^tav. 


Aiocyvufjcuv. 


notoSevuv. 


lctTTUV. 


'OfjcoTepfAuv. 


Ivfyvc^fjcuv. 


iSevuv. 


KotruQXe-Trcav. 


'ZvvTe^f/.uv. 


A(Tvlyvtohcuv. 


'AXsvuv. 


neTTuv. 8. 


'A(T7rt^ope^f^uv. 


E-myvuf/uv. 


Kevtvv. 


M-JiXoTTeTTUv, 'oSev 


'AXXope^f/,uv, o9ev 


' kvTtyvufjcuv. 


xievtov. 


MyjXoTreTTOve^;. 


'AXXoipe^f^oveg. 


'OXtyoyv(J}fjcoiv. 


Zevtliv. 


ZixvoTTerruv. g. 


^tXoiKTtpflUV. 


I,repeoyvcofjcav. 


Tevuv. 


Tkyittuv. 


'AptXofHTtpfJbUV, 


'ihoyvcljf^uv. 


'T\ytTevuv. 


I.xifC7ruv. 


Mo^f/,'uiv. 


^v(rtoyvufjcuy. 


npijvrevuv. 


iKtTruv. 


<i>^d,irfji,uv. 


'Evxvrtoyvufjcuv. 


Kvoctvuv. 


AcTKtTruv. 


'Ap^MTfJLUV. 


MocXocKoyvufjCUV. 


'Afj,etvuv. 


'LrtXTroiv. 


KoiKo(p^(X(rfA,uv, 


MeyocXoyvcdfjCuv. 


'Otvtav. 


AocfcTrtiiv. 


Ayj^Tfiuv. 


'Ofjcoyvt'31/uv. 


Kotvt^'V. 


'iTTTruv. 


'E7nX'^(rf/.uv. 


'Ov^ccvoyvuf^uv. 


H^oivuv. 


%\eTa(T7ruv. 


TlXeufjt.uy. 


Movoyvufjcuv. 


Kptvuv. 


TvTrtov, 'oSev Tv- 


TlvevfJi,uv. 


'ATToyvuf/uv. 


Mvp'ptvuv. 


7rtcve;. 


W^vevfiuv, 


AefTToyvufiuv. 


Ztvuv. 


Tvire^iv. 1. Lat. pofieiror boum ; in Eplgr. Gr. 

2. Lat. aquatilis; ap. Empcdocl. 

3. L e. Jocandi cum dicacitate ftudiofu?. 

4. Unde «roiy.>AoJt'^f<cM,- ■utkAoi Euripidi i'u 
pulli divcrfo colore varicgati. 

5. Lat. dicax. 6. Lat. audacid promptus ; ap. Hom. II. i. 

7. Ora Auftralis; de qua difputat Cic. in 
QLiaeft. Tufcul. 

8. Lat. pepo : de quo agunt Diofc. lib. ii. 
et Plin. lib. xx. 

9. L e. Matura ficus. 

Zz 74 P-^^-"^- PHN. PftN. ''['TTOyUTTUV, 'cdiV 


A%£fw!/. 


Avrpuv, 


Ays<ri<ppuv. 


'TTToyvTruyBg. I . 


'Ayri^oiv. 


AHT^COV, 


'Af/.so(rtppcov. 


TLa^uv. 


T^TjOCOV. 


Bpocvpccv, 


'A^TiCpOUV. 


MVOTTU^COV. 2. 


UoXvTpr^pcjv . 6. 


Bpoiupccv. 


BXK^ttp^uv, 


^OiPCOV. 


KXr!f^oc>CT'/;pc^v. 


Qvpcov. 


'Ek<Ppuv, 


'Aktxocjv. 


"Ei^ccv. 


Ka^uv. 


' Efz<ppuv, . ■ ~ 


AtccT£(r(rccpc<;v. 


'A^a^cov. 


'Axu^cov. 


lVfA,<P^UV. 


Xctowv. 


iKSipCOV, 


' A<ppuv. 


Hocop^uv. 


nccTsXXox^^occv. 


ATTSipccV, 


Msyoi<ppcov, 9. 


'oXiycip^uv. 


'£).jt*o%a5&v. 


'r-rrilouv. 


Toc>M(ppuv. 10. 


'EfA.7rsooppuv. 


AeSi/jToxccpcov. 


Xstpcuv. 


'Atoc/mCP^uv, 1 1. 


'Atco<ppuv. 


Tiy^c^v.^ 


Kipuv, 


Uocpocppuv. 


'Atoo<ppuv. 


'A^sS^cav. 


I.KiO0'V. 


'Exs(p^uv. 


®so<p^uv. 


' Avdpcov. 


' Axpuv. 


itivcr-^ppuv. 


'AXsop^uv, 


'Avodcov, 


MciK.pojv, 'cSev Mcc- 


Aoci<ppuv. 


Ks^SccXsc<p^uv. 14 


£.vA^cov. 


xouvsg. 7. 


TocXca(ppuv, 


MsXsoippuv. 


Tiocav. 


'Fy.7rp:-So^cov. 


AaQtpouv, 


I.TSpSO<ppUV, 


Upiyspccv. 3' 


Kopcev. 


'AXKi<ppuv. 


'o^dc<p^uv. 


Tpiyspcov. 


U^cov. 


XocXippuv. 


MuTCCiO<p^UV. 


1vi/,^oyspo.'v. 4. 


Korrpcov. 


MsXip^oiv. 12. 


Msiop^uv. 


No}Soyspo:v. 


Kcx,p'prjov. 


P^Pip^uv. 


AoXio<p^uv. 


Ar,fioys^c^v. 


ncx.Tcorv. 


@sX^i<p^uv. 


iKoXicltp^uv, 


''ilfAoysoojv. 


"A:-^o-v, r,TCi 


'Erripocov. 


K-.iTTicppuv. 


Tv^poyi^tov. 5. 


'Avt^cov. 


':\^IP^UV. 


'AvTicplccv. 


hpv^/oysooiv. 


KsvT^cov, 'o9sv Ksv- 


Us^icpouv, 13. 


KcCKOppUV. 


Twpcoys^cov. 


Tpcovsg. 


Aoccrtppuv. 


AvKc0puv. 


Us^uv. 


AiZSVTpCOV. 


TuXx<ri<ppuv. 


MsyccXdppuv. 


"ysvSoveouv. 


'c>t/,rpoKSVTpo:v. 8 . 


TXoccrtCpouv. 


KaXoippuv. 


'Attipcov. 


las-ffc'!/. 


Aciuacricppuv, 


AtocXo<Ppuv. j. EraiU hlflriones, qui ciim fcipione fencm 
cxprimebant. 

2. Navigii gcnus eft. 

3. Genus elt plantse, cujus florcs vcrno tcm- 
porc cancRunt. Vid. Theopli. lib. vii. cap. 7. 
et Diofc. lib. iv. cap. 97. 

4. Ariltophani idem eft, qui Latinis audit 
capuiaris fencx. 

5. Dicitur Suid. decrepita fenediute dclirus. 
C. Lat. cohimbis abundans; -ap. Hom. II. p'. 
7. Xenophonii dicuutur, quibus c;'.put eft oblongum. 

8. Dicitur carmen ex Homeri verfibus con- 
fuium. 

9. Lnt. valde ftultus. 

10. Lat. patiens, itcm conftans: huic oppo- 
nitur 

ji. 'AraXa^p^i'»* impatiens, feu inconftans. 

12. l. c. iVIel rellpiens. 

13. Lat. circumfpeclla mente agens. 

14. Lat. vulpind mente prseJitus, vafenimus 
homo et verfutus. PfiN. 


XXIN. 


THN. 


TaN. 


'ri^7lX0(p^UV. I. 


EaSvpouv. 


cruvsg. 4. 


MOVQX^TUV. 


nctx.tXo(ppeav, 


Qt^Xv-ppuv. 


Au(ruv. 


'Tttox^tuv, 


^'tXcppuv. 


noXv(Ppuv. 


(l'o:(ruv. 


'a^oox^tuv. 


'O[j.o(p^uv. 


Eu^vp^uv. 


'Epya^TUV, oQsv 'Eo- 


MtTpOXtTUV. 


Xaof^o^p^uv. 


nocx^j^P^i^v. 


•ystruvsg. 


\\f.CtTO0XtTUV, 


' ilj/.o<ppuv , 


I.u(ppuv. 


'fsvSoK^TUv. 


' Agoox^Tuv. 


'Ayxvoippuv. 


n.spi(ru(ppuv, 3 . 


n?MTuv. 


KKrcroxjTcov. 


'Ovpscvopouv. 2. 


TXktx^uv. 


KepocTuv. 


Qy\XuxjTuv. 


Z'/;;'o(ppuv. 


Qtoc(ruv, 


'AutoSskccstuv. 


UoXux}Tuv, 


Tu7r£'.vc(p^uv. 


Tpouruv. 


'aXstccv. 


UCCKTUV. 


nu}iiva(ppuv. 


Qpoi(ruv. 


MsXsTciv. 


'e^ocktuv. 


Koivo(ppuv. 


TlsTcKruv. 


'l ruv. 


'TcrcroiKTuv. 


Kovvc(pouv. 


'A\'(ruv, odsv 'A't(rovTS, 


BOCITUV. 


TSKTUV. 


'oXocipouv. 


MoiKruv. 


ESITUV. 


ApxtTSK ruv. 


QoXs^op^uv. 


'Lsitruv. 


'AXiysiTuv. 


'I^PSVOTSKTOJV. 6. 


QSf4,SpO(ppUV. 


li(ruv. 


KocKoystTuv. 


X^VCroTSKTUV. 


Kpccrspoppuv. 


Y.a(r(ruv. 


UoTccy.oystTuv. 


K^cvTuv, o6sv K^ov~ 


'ErspcCppuv, 


Qciircruv. 


'AypoystTUV. 


Tuvsg. 


Koc^TS^o(p^uv. 


EXix<r(ruv. 


'Ai^vysiTuv. 


aSootuv, 


1t^roo(ppuv, 


Mcx,(r(ruv. 


BXtTuv, 'o3. BXiTuvocg. 


KpOTUV. 


'Ovexo<ppuv. 


Ucx.(riruv. 


KOiTUV. 


iKtrrruv. 


MiKpc(ppuv. 


B^x(rcruv. 


U^OZOITUV. 


'A^i^ojv. 


Tlpo(pcuv. 


(i>ci(r(ruv. 


l.tTUV. 


QupoKpag-uv. 


'Exooo(p^uv. 


Kps(r(ruv, luv. 


XiTUV. 


Qoct]uv, 


Bv(rcro(ppuv. 


"H(r<ruv. 


'Ax^tuv. 


'eXc^.t]uv, 


'AKocg-cippuv. 


Kpst(r(ruv, 


MsXocyxiTuv. 5. 


"Ht^uv. 


TlivuTO(ppuv. 


MsXicrcruv, 


'EXasxiTuv, 


Kpsirjuv. 


ArJ^^uv. 


rXv(r(ruv. 


AtX^TUV. 


MsXtrldiv, 


'T^JCppuv. 


^u(r(ruv. 


'OtOX^TUV. 


'CfzQ^ol^XvTuv. 7. 


'TTrspippuv. 


' Av(ruv, odsv' Av(rovsg. 


XccXKoxtruv. 


UX^TUv, 


"Ev(p^uv. 


Kocv(ruv. 


AsvKOX^ruv. 


'AXtKCCVUV. 


Ylcxvsvp^uv. 


M-d(ruv, oSsv Mij- 


Aivoxtruv. 


Xocvuv, 'o^sv Xocvuvsg, »75 I. A!te vel alta fapiens; ap. Po!I. 

2- Lat. mens fapiens coslelHa ; ap, Cyrill. 

3. I. e. Valde temperans ; ap. iEfchyl. 

4. Dicitur cocis prsfe£tus. 

5. Proprie pullatus : a: iJ.i\ayyJTU!i (p^nn mcta- pliorice dicitur mens atris obfita curis; ao, 
/Elchy!. 

6. Hoc epitheto jEfchylum ornat Arifto- 
phanes in Ran. diciturque talis, qui ex ingenio 
fuo quid componit. 

7. An vero iy.<^e,'J^7\ii^ui; h.e, imbrem fundens. 176 Tlpi^ycBsuuv. 

Kvuv. 

J.iauuv. 

AvriKUioy. 
AXzuuv. I. 

ATZXOiCUUV. 
IJpoKUUV. 

'Auv.uuv. 
'AXuuv, 
'OouvoXuuiv. 
AttoXXvuv. 
'D.oivoX-juv, 
Muuv. 
K^i^uuv. 

K^ifjifA.UUV . 

K^o^fiuuv, 

K^/>f/,fA.VUV, KOl.t 

K^0fx.uuv, y.a.i 
K^ofjiuuv. 

Ai^^OlAUUV. 

Kotpuuv. 

Ef.t^puuv. 

Kitro-oSpuuv. 

Tvjouuv. 

Afi.iiTpuu:v. 2. 

AXiKTpuuv. 

iTrTTCiXBKTpVCcV. 
BOT^VUV. 

Tuoixoc,(pu)i. Tci^uv. 
Zte^uv. 
KxTTjipuv, 'cdsv Ka- 

Tr^tpovEg. 
Hi^puv. 
' AfJt,(pi(puv. 

lSUfi(pUV, 

AuKopuv, 'oS&v Au- 
Kcipovsg. 
\ KoXo^uv. 

j T^OCf.CfA,CiT0KUf>UV . A., 

l;puv. 

I.<puv. 

Ku<puv. 

'E9eXoKu<puv. 

TXoLyuv. 

U^Cfj(,a.^uv. 

I.TOva.^uv. 

TIx^uv, 

T^uxuv. 

T^a.yuv. 

IreXex^v. 

Kisvex^^v, 'cQsv N«ye- 

XOVTS^. 

BXtjxuv. 

TXJxccv. 
BaKx^^v. 

''a^X^v. 
'ATTaoxuv. AA~. 


KAH. 


MuX^^v- 
E-TTtTUX'^"-'' 


Kivdar. 


'o-^uv. 


MtvSa^. 


Auuv. 


TluvSaP. 


Upuuv. 


'o^aP. 


» 


?o^al 
AuTOoa?'. 


TA EI2 


Ko^OaP. 


HI 


KvucaP. 


^.fr/ovTX. 


N£«|. 


Baal 


'ETTi^aP. 7. 


" A^al, 


MiSaP. 


KaS«|. 5. 


"AtaP. 


A^^abo'.?. 


Ba^ata^. 8. 


Tp^lZa^. 


n.a7rat7raix^. 


Bafx^aP. 


laTaiar. 


UauCa^. 


laTTTaTatar. 


K.>e«|. 


'laTaTJaid^. 


Bi5|tt£«|. 


AslaP. 


Bof^QaXoZofji,Zoi,S,- 6. 


'0^9!a^. 


luQaP. 


Ai'aP. 


K^e«|. 


'OtvixP. 


'Eu7ri'(?a|. 


"OixP. 


"OioaP, 'oQsv "Oj- 


Aota^, 


caKSg. 


Kspoixr. 


YliSaP. 


' ATToaaotx^. 


'EuTri^ar. 


Tf;«|. 


YloXuTri^aP, 


"VlxP. 


e^ioxP. 


Ke^Kx^. 1. Halcyoi) avis, ita dicla ■sx^i. ri a a>:. jtJc." 
unde uXy.vy.tii; y.x. io^.p-.vsHTii:? dicuntur dies fcreni, 
quibus illa avis fcEtificat. Vid. Theophr. de 
cauf. plant. 1. i. c. 8. 

2. Titulus eft comtr.dI.-E Plautinae. 

3. Ariftophani ita dicitur gallus galiinaceus 
magnitudine caeteris prajftans. 

4. Vocatur fcriba abjcaus a Demoflh. in 
i5;ichin. 5. Dicititr homo vcifutus, feu veterator; ap. 
Suid. idem, qui •z^c^it^yr.;. 

6. Adverbium cft ab Ariftoph. ficlum, quo 
cxpriniat murtiiur apum circum ftrcpitantium. 

7. Lat. cx oblicjuo ; ap. Hefych. 

8. Vocabulum cft hominis, contemptum ex- 
priinentis ap. Ariftoph. in Pac. 

9. Vox clt dolcntis ap. Luc. 'Of/.oyuXcMTSg. 
'Evy(xXcx,P, o9iv 'Ev- 

yoiXoiKreg. 
ZaXa^, oSev Za- 

Xciiceg. I. 
AaAa£. 2. 

X-TTClXoi^. 

'Ao-ttc^Xoc^. 
2«A«|. 

'A(r<paXxr. 
BXa^. 
"aI^XocP. 
'E7ritoA«£. 

rA«|. 

n-yiXx^. 

a/a«|. 

M£/Aa|. 
M/Aa?. 
5:jct/Aa;|. 
Af/Aaf , c^S!' A^<- 

A«;<:£j. 
KA«?. 
'OkXuP. 
'aXXc/.P. 
'E)/aAAa?. 
n«AAa:f. 
'ATTaAAa^. AAH'. 

'E7raAAa£. 
YlacaXXa,'^. 3 . 
^■jAAa|, o^gi/ ^-Ja- 

Aaxa?. 
KoAa|. 

^Til^OKoXu^. 

'^co^oKoXu^. 4. 

'AAe^avdpoJCcAal^. 

Kv<(r(rc;i(3Aaf. 

AwvvcroxoXa^. 

UXci.P. 

AtTrXKp. 

T^tTrXaP. 

''AuXa^. 

'oXiyauXaP. 

'T^pavXx^. 

UcXvavXa,^. 

QvXa^. 

IxvXaP. 

MuAa|. 

KaTuAa^. 

^vXa^. 

Nao(pvXa^. 

MriViFyotpvXx^. ^. 

'Ooo(pvXx^. 

ra^o(pvXaP. 

XaXa^oCpuXa^. 

'07riirdo(pvXa'f. 

nXayio(pvXa^. 

KapdioCpvXa^ . 6. 

'lf,caTio(pvXa^. 1. Hiftrices, feu echini terreflres. 

2. Pro AaAayr, h. e. fonitus. 

3. Lat. alternatim, feu vicifntn ; ap. So- 
phocl. in Ajace. 

4. Lat. parafitus; apud Athen. et Euftath. 
ad Hom. OdyfT. ?'. 

5^ Nomen eft inftrumenti chirurgici ; ap. 
Celf, 1. viii. c. 3. lvv5-i]Koq>vXoi^. 

'OizcpvXaf. 

ViriXocpvXuP. 

Nqy.opvXaP. 

'ipfA,o(pvXaP. 

'F.i^f,co!pvXa'^. 

\e(Ti.cocpvXa'P. 

' Ap-)^tdi(riJi.o(pvXa^. J, 

Qs^ry.ccpvXa^, 'odev 

@sa-fji,apvXaKeg. 
Aif,(,svo(p'jXaP. 
'E.KViV0(pvXa^. 
Eio7jvo(pvXay. 
Kp7jvc(pvXa^. 
'OivofpvXa^. 
YlivvcpvXa^. 
KapTTO^pvXaz,. 
AypocpvXa^, 
'is^opvXaP. 8. 
'H[.tepo(pvXa^, 'o9sv 

Hfcs^ocpvXaKSg. 
'AKooCpvXaP. 
U^ocpvXaP. 
?Vir^o(pvXaP, 'oSev 

V'^rpo(pvXaKeg. 
Qr,(ravpo(pvXa^. 
'07rcopo(pvXaP. 
Xcopo(pvXaP. 
Xpv(ro(pvXa'(^. 
I.rpcai/,aro(pvXa^. 
'Zoif/.aropvXa^. MAH. 

' Ac)^tTcafia~op 
XaP. 9. 

lrparo(pvXa^. 
UoXiro(pvXa^. 
liTO(pvXa^. 
'AoKro(pvXaP, 
XaoTOpvXaP. 
Uig-oCpvXa^. 
lKSV0(pvXaP, 
Ts-.xofpvXa^. 
tleu(pvXaP. 
"AxXxP,. 
KoxXa^. 
""'D.Xa^. 
BwAa|. 
'Ept^ccXocP. 
KXacri&coXoi^, 
T^jicoXa^. 
McoXaP. 
OfjccoXaP. 
Kafca^. 
©aAa^tta^. 
Xufta'^. 
Matf^aP. 77 KXetfiaP. 
KXtf^u^. 
"E^fca^, 'c6 


sv-E^- 


f^UKsg, 


Tjrot 


"V^fcoi^, 'iQ, 


Eof-caK 


Bi^fza'^. 

6. n£«,'?5-ar.Ki;,- a Polyb, ita vocatur thorax, 
qui cordis eft veluti cullos. 

7. Summus carceri prffifcclus. 

8. Sacrorum cuftos. 

q. Satcllitibus regiis prffifeclus fupremus. 
Obvium nomen hoc^eft ap. LXX. Interpr. ad 
!';'.). I S.im. c. xxviii. 

10. Sidus ccelefte Boot.-e, feu urfa:. cuftodis. 
A A A 17^ NAS. 


TIAS. 


Buoj!*a?, 'i^vj Buo- 


KXw:'«|. 


^cc-Aa;. 


Xa^i^yal 3. 
BoaP. 4. 
Ks«|- 


i.iay.i^. 


Ko^. 5.- 


B^f4«|. 


K0Mii5a|.- 


K&',«ar. 


na£. 


KXWjWa^. 


■'A7ra|. 


Kp^/^«^ 


K<s;$«7r«|. 


^' .\V!y.P. 


^F.Krarrar. 


lidtyotl. 


U^oca-TTcic^, 


^07rc7rcy.vccP. 1. 


'E(?>«r«|. 


'A^VDi.vocr, 


'E7r/7rft:|. 


^ivul. 


A<aji47r«|. 


'MiTBco^cipsvci^, 'o9sv 


"E^7ra|, 


MBTBic^oqievciKsg. 2. 


Zy.cXoTTa^.. 


iKiVCiP^ 


'AiTOTia^. 


G^ivaP. 


na7r7ra|. 6 


T^ivaP. 


nu7r7r«|. 


GvvvccP. 


SraTrTral. 


Acva^, 


"A^ya|.^ 


'AyM^vciP. 


0uaf7raj. 


Acipvxr. 


Yi%af7ra|. 


-Ha.^voiZ. 


'Of7ra|, A<» 


U^vaP. 


nof7ra|. 


XavvaP. 


STUTral. 


l^laval. 


PwVal.. 


"^nvaP. 


AfM7ra|. TAH.- Pa|. 
Q>(XojA.sipa^. 


[Ap|-. 
Ko^aP. 


'A£rt^a|. 
Nvy.Tty.o^a^.. 


^la^sal- 
nvf^yJ^a^. 


'Af^o^afal. 
'o^<tay.cp'aa!l 


Xaca|. 
'Arrop^pci^. 


E^a?, o5ff B^ 


ay.s;. 


MiKC^^Ci^. 


AaS^a^. 


N£- 


TsT^aP. 


^aP. 7. 

e/dfla|. 

'r7r:7fa|. 
VI 

Eu^af. 10.- 
Qv^aP. 
"OvoxP. II.- 


"iv^^CiP, 'c6cv 


Td- 


2TUfla|. 


Spaxs;. 
rt;ya(/«oi'£far, 


ces.' 


AiWal. 
0&'^a|. 

XaAxo76.'^a|, 


rvvcnxon^azsg. 8. 
K£^a|. 


ST£J'c6&'far., 
' Ay.po^uoar. 


Br^^al, 
^a(TaP. 


0fa|.. 
nda-a-aP. 


0f«l- 
^oa-a-aP. 


Na6^a|. 
M-i<7a|. 


Ic^fa|. 
Aora^-. 


"^^'?f'^; 
nAaTa|.. 


Ijcusfa^. 
nuTuP. 


Bsl^aP., 'okv Btt^KTieg. 


'E7r<Ta|.. 


Msl^a^, 
TtTal. . 1. Liquor herbse paracls ; sp. Diofcor. 1. i;i. 
c, 55, 

2. Ita ab Ariftoph. in Nub, definiuntur, qui 
de rebus fublimibus fophiftice difputando fucum 
alicui parant. 

3. Qui et x^ecaxTc? audit, Lar. eft manualis 
operarius; ct ^v.^r.a./.Tc<;, 01', ap. Herodot. lib. i. 

4. NonnulHs Bn^, Ariftoteli ^<i|, a Plin. vo- 
catur box, pifcis. 

5. Harc cll i.cftaTG^s-oi/a vocis fiye foni ra- 
narum. 

6. Et pcr gcminatloncm ■craTa7ra7r;ri| fonus cfl. alvi tun^ultuanti?, fcu crepitum emlttentis; 
ap. Ariftoph. in Nub. 

7. Lat. manipulus, feu quantum manu teneri 
poteft ; ap, Chryf. 

8. Lat. mulierofi, quos mulierarios vocat 
Capitolinus, 

9. Immaturos ideoque acerbos habens acinos; 
in Epigr. Gr. 

10. Pro -s^-hfj^ii, lonice; ap. Suid. Lat. ex. 
obliquo. 

11. Nomen eft avis ex tctrigum genere. 179 '%TaP. 


Aixc-pot'^. 5. 


QufjctyP. 


Kv^ty^. 


TlTCC^. I. 


A/o-!p«|. 6. 


"^u^i^iyi 


i'c^Tty^. 


riofra|. 


'A7roa"^a£.. 


Mrivtyr. 


"^ccptyP. 


^'i^ra^. 


'T7ro(r(pa£.. 


lccXTTtyP. 10. 


nlpyl.^ 


Ua.?xl. 


^Xccy^. 


'H^ta-ocXTriyP. 


^lT^optyl. 


UagocZ' 


*4*y^- 7- 


Af;'t'fO(rccX7rty^.. 


^(plyi. 


Ueg-ar. 


Z^^oa^l. 


ZTTivOaoty^, odev 


^oyl. 


"'Ys-x^' 


STfa).|. 8. 


-L-n-tvUotfysg. II. 


I.7r opduy^, 'odcV 


BuVa|. 


Acco^ccy^^ oSsv Aoc- 


*=v>r. 


•LiTO^Qufyeg.. 16, 


M'jVa|. 


(Tocfysi;. 


^l^yyl. 


Lr'o(j9uyl,. 


Murjcc^, oSev Mur- 


' TiTTrXyj^., 


Ir-li^ty^. ^ 


'Evg-o^SuyP. 


TKX.S^. 


Aociy^. 


Badug-r^y'^. 


"luyl 17. 


HXiTccP. 2. 


'EuXcciy^.. 


"l^tyl,'oQ."\^tfyzr.iz. 


Avy^. 


Awr«|. 3. 


Aticiy^. 


'^'opiy^, o9bv $0r 


LTrTjXuy^. 


B^wT«|, o^s:/ Bf«- 


Alyl. 


^tfysg. 13. 


Aaouy^. 


Ta^jj. 


'Og-xXiy^. 


Sr^tVI. 14. 


^ti^uy^. 


Rauocf. 4. 


Zrpo^pdXiy^.. 


"Yr?'?!. 


'liSvpci^uy^. . 


XA£ja|. 


"iXiyP. 


luoty^. 


"E.^uyl. 


*xJa|. 


"OfXiy^. 


^cc^MTiy^, 'odsv ^ocu- 


UrvyP. 


mJ«|. 


"rxiy^. ^^ 


(Ttfyeg. 15, 


AcLpuyP. 


P-|. ^, 


YluXiy^, od, UuXtfyeg. 


^U(Tty'fi. 


U^ca-pvyP... 


Apua^, c^ey Acuoirceg, 


Ve^9aiJ.ty^. 


nXocrty^. 


nc^vy^. 


^cicpx^. 


'Eu^oc&oifA.iy^. 


"VocXrty^. 


'E|. 


AiX(pa.l. 


^o^f^ty^. 9. 


nXufty^. 


"e|. 


"Oy.<pxl. 


'Avahpooi^tyr. 


nXjtyl. . 


As>caeP. 


J.rofjcpBc^: 


'Eu(po^lAiyP, 


^uug-iy^, 'cp.v <i>C6U- 


'VMoa-tiZ- 


li^cpul. 


fui^ty^. 


,'fysg. 


ndc^e^,. Kal. 1. Idem, quod «ttJ|, Lat. pavidus. 

2. Lat. dives ; ap. Eupolid. 

3. Qui unguentis delibutus vitam agit dif- 
folutam. 

4. Idem, qui.xat/n^. I^at. larus. 

5. Et i^iao-ipayl ; ap. Hcrod. Lat». diftantia 
loci. 

6. Dicitur, quando d'jjo mont3s os vallis 
formant. 

7. Deprena vallis, hiatus, et terrae fauces. 

8. Vel rc<i|, Lat. rtilla ; ap. Ariftoph. in Nub. 

9. Et ./Eolice ?o5/Ai|; ap. Hom. Lat. ci- 
thara. 10. Lat, tuba, lituus, bucciiium ; ap. Eu=.- 
ripid. 

11. I. e. ^afi5!-)iJo»E5. Lat. fcintillae. 

12. Ap. Hippocr. Lat. arteiix. 

13. Hefych. vim- Lat. tubera, 
i4..Lat. ftrix avis. 

15. Galeno funt maculje- tibiarum ex.jgns 
contraclae. 

16. Hefych. eft coma hifpida et fqualida. 

17. Aviculaeft, ab Ariftotele defcripta lib. "L 
Anim. c. 12. Lat. motacilla^^ vertidila,. tor- 
quilla. t8o AHH. Kpsl. 1. 
'ETTire^. 
B5j'|. 2. 

^€- 3- 

"OtV;^, 'lUV, 

K^. 4. 

'£77/SAr^. 
HTTsXrj^. 
Ily;X7jr. 
Xpvcro7r^?^7;P. 
Tipay.T07rr,X7i^. 5. 

nA-<|. 6. 

"AttX-^P. 

HocpciTrXri^^ 

KciTKTrXfi^. 

neo/7rAr'r. 

'A,w?;77Ar;|. 

'AxcivSoTrXr^. 

'o^^ottXti^. 

^ptvc7rXr,P. 1. Avis quxdam, cujus meminit Aiiflroph. 
iii Avib. ec Ariftot. iiiftor. animal. lib. ix. 
•cap. I et 17. 

2. Lat. tuflis ; ap. Diofc. 1. i. c. 158. 

3. Vermis lignum corrodens. 

4. Ceyx, haleyonum mas, qui ct y.r.\ii, x.7'517.0? 
«t xrguAo- vocatur; ap. Hom. Odyff". «. Vid. 
JVrift. 1. ix. c. 14. et Plin. 1. x. c. 32. 

5. I. c. Galeam quatiens ; ap. Hefych. 

6. Stimuius efl; ad pungcndos boves autcm, 
tunc vocatur /Ja7rA^|. HHS. 


AIH. 


aie,. 


'A;V57rA-,-|. 


ni$>;:ifl;A£t!7r'fjr. 


noXvaip^. 


Aivo7r7xr,P. 


Xi5t'«Aa;7T/;r. 


'^^'yj^'^1' 


'OtVOTTXVjP. 


'E^^is-aAwTnjl. 


^il. 


TagspoTrXviP. 


KyvaAwTrij^. 


"AfA.Cl^. II. 


HooOTTXi]^. 


N!;;cTaA&?7r?j|. 


Bsi^SiP. 


^Oig-^OTrXvjP. 


B'r.c'.',P, 'o'hv Br,D'/<y.sg. 


Kf,uCiP. 12. 


O-j^croTrXriP. 


&ofr, 'luv. 


AtljCCKlfjLQl^. 


Kv^aroTfXriZ' 


''icrP, 'luv. 8. 


KviA.ivoyJf^ZiP. 13 


Nci)ro7rX'^P, 


l.lovi^'yiP. 9. 


r«^<^. 


"ra-^rXriP. 


rorjr/-r. 


^^iP. 


MiSv7rXr,P. 


04^1, 'ifc'^-. 


'S.Traoi^, 


B^ttXtiP, KXl 


XaA!i£c5wo5j|. 


p^Si^. 


BnTrXril. 


A.-cAs^ii-iJ;^. 


■'A^ll 


Ka%>^';|. 


AtvcOcip^/jP. 


I.KavSiP. 


-Lv.diXr^l. 


' AK^oOci^'r,P. 


Kaa-KcivSi^. 


Mu^l^ril. 


Kav'/;^. 


UsoSi^. 


'l7r7roy.v^f^r;^. 


T^c^^'^P. 


Iv^OTrs^l^. 14, 


' ATrorfJiriP. 


Wt^-nP. 


K«^/|. 


iu{.t.riP, oOsv ^w- 


l(p'/;P. 


Mc!'Si^. 


p^^isf. 7. 


"isv^oa-^p^/iP. 


Tf^u^i^. 


Kcs>i/'<j|, o5. Kca^vijxsg. 


"j|. 10. 


0P^'£> '•Tii'!'» 


Tr^vr.P. 


■'a;|. 


B0£I/()/^. 


^o',P. 


"a^P. 


AiP. 


Tf«7r9j|. 


Koovddi'^. 


"aXi^. 


K«To;7r'-j:;. 


KarayvvaiP. 


Tsr^aXiP. 


Avrt7r'/iz. 


KaXXiyvvuiP. 


traXiP. 


TpoTr'/iP. 


'O^criyvvai^. 


XaXiP. 


'OfTT-^?. 


^iXoyvvou^. 


Axpo^aXi^. 


AAw7r?;r. 


KaT(x,lr. 


BXlP. 15. 7. Vermiculi, radices fegetis depafcentcsi 
Hefych. 

8. Pro ;/ja|; Lat. accipiter. 

9. Lat. avulfus. 

10. Vermis; ap. Hefych. 

1 1 . Lat. caiix ; ap. Hefiod. 

12. Lat. nim.s parcus, fordidus; ap, Ariftot. 
lib. i. JVloral. cap. 25. 

13. Prseparcus, fcu cumini fc6lor. 

14. Nomen avis ap. ^Eiian. 

15. Helych. cr-jyix^i' Lat. aflidue. i8i "eX(|, I. 


Ki;'x<|. 


n^o<|. 10. 


MeXxvo9^iP. 


T£T^a£X<|. 


K«%X<|. 


'E7r/7r^o<|, 


'TeTKvol)^!^. 


'A^deX.^. 


V.oa,xXi^y odev Ko- 


"Af7r<|. 


lK0Todoc(rv7rvKvo- 


KuipEX;^, odev Ku- 


a;^;;X<;««f. 


Z«^<|, o^fi/ Zaf<K£5-. 


H-". 


r^eXixeg. 


©ajCt/^. 


I'7riv9a,^iP, od. Zttiv- 


'Ke'!"'^?'!- 


'^HXf^. 2. 


Ayajw/^. 


docpiyeg. 


'AttoS^i'^. 


'0/*rX(£. 


M£Ta;^/|. 


Bf<'|. 


^■oc(p»^o9^i^, 12. 


Zw^X;|. 


W<^/|.^ 


■'Aef<|. 


2:^x-^^o(5f<!. 


naf^X;|. 


"o^^<|, od."o^[^ixcig. 


B£V€f<|. 


nt;^'^o'5^<|. 


'r7r£f^X<£. 


2tJ/*<|. 


\E- 


A£7rTo'5^<£. 


M£<7^'X;|. 


Pi;i/<|, o^, Pi;V<>t£f, 5. 


'A^£>|. 


"to-5^<|. 


'l(r^X<|. 


^OIVI^. 6. 


'Aj-^e^,?. 


"Evd^tZ- 


'A(P^X;|. 


^oivi^. 


n£>|. 


'i5J5f<£. 


nav«(p^X;|. 


Ai^o(poivi^. 


Sr^V!. 


'EuSu5f<|. 


'Efp^JX;^. 


'Typo(po7vi^. 


0^/1. 


noXvd^iP. 


'A[^<P^X,^. 


Auoocpoivi^. 


"a^^<|. 


Tccvv^i,. 


Ba£/Xi|. 


AiSv(poivi^. 


KaXx/5f<|. 


A(x.(rv9^i^. 


"E;X;|. 3. 


Xo7vi^. 7. 


n£f('^^<£. 


nocxu9^'^. 


K/X;|. 


n£i'^i?j<*<%o<'i'<|. 


'Y'.^va-td^i^. 


B£/^;|. 


n6XX<£. 


Tf"7P%<""''"|. 


"o%<^ 


'Ak^oxsT^'^. 


k/xx<|. 


'O|«o;^^o<'i/<r. 


Hav^o^^^l. 


Kf<|, oSfi/ K^/jta. 


KoXX<|. 


nv/|. 8. 


'Of5o'5^<|. 


'A^?;o^<'£. 


*oXX/£,o5.$oXX/je£f. 


neV'|. 


'O^0<o'^^;|. 


T£Tf<!. 


KoX<£. 


nTEfwl. 


Ma;Xa;co5p;£. 


Zt^/|. 


XoX<|. 


Zt£>,|. 


Aev)iod^i^. 


^eV^'!- 


nx/|. 4. 


$£><|. 


'OvXi9^i^. 


"Trf'|. 


n£f<7rx/|. 


"O^wl. 


M<|o^f<|. 


KJf^.'|. 13. 


'Af^ipi-TrXi^, 


K^;t 9. 


'A£XXo'^^<|. 


^^1^. 14. 


'AvXil. 


ITooV,;, 5jT0< 


'A7rXo'5^<?. 


'ETr/tfo;'^. 1. Euftathio eft vinea, tnachina obfidlonalis. 

2. Coastaneus ; ap. Plat. 

3. Lat. vortex. 

4. Dicitur Suidae fpatium inter pollicem et 
medium digitum. 

5. Ovium aut agnorum pclles; ap. Hippocr. 

6. Phcenix, avis, 

7. Semodius Vallae ; at Sextarius Gazse. 

8. Lat. fufFocatio. 9. Theophr. Hifl. pl. lib. i. c. 16. eft planta 

10. Uxoria dos eft ap. Plut. 

11. 'Apirotp: dicitur, qui nigrum, hirtum, fpif- 
famque capillitium nutrit. 

12. Unde ^xipa^ir^tp(^a. i/.7,\x dicuntur oves 
tenui land obfitae. 

13. Lat. juveniliter. 

14. Ciceroni dicitur motus marls Incipiens, 
feu prima fludluum atritatio;- ap. Hom. 11. ». 

Bb B POH. 


ZTH. 


MTS. 


nrs. 


^dXTi^. 


Bif^c?. 


l^^vP. 


Nul. 


2t/|. I. 


■'lo-c|. 9. 


Kr.vr. 13. 


rew|. 


M«r'^ 


24;. 


K«r«:$j?. 


rvu|. 


'O|tti7^0^«V'|- 2. 


A;cs:;c«X«|U,«ra^|, 'o5. 


BXiKVp, O^E!- EX£- 


'Wv ...., y, :,•■- 


Ter7;|. 


Aioiy.ci}M[A,«(rccpy.eg^. 


xi;^?;. 


"oi/ul. ._'.'•,.:- 


kJ;!. 


MvXccrxp^' 


Ko'jc;4y?. 14. 


'A;7o'it;|. 


W|. 3. 


Ao'f|. lO. 


'o^9^ioy.o)czuP. 15. 


Iafc'c'i!.|^. 


"AjW?j|. 


rxaul. 


'A£sXrs^5;<o;<>cu|.l6. 


1'l^cvvP. 


ns>?;?. 


bJ|. 1 I . 


Au!;. 


'AKpovvr. 18, 


^/|. 4. 


"i£u|. 


Ixixi^^xXvr. 


iTOVvP. .._,:/ 


^.^;?. 


Ks^a.[/.CuP. 


KccXvP. ■ 


'FuSuo')/!;!. /i.^^s .:,,!/ 


"aa?. 5. 


Bo'«C^i/?. 


Mc'Xu|. 


""ۥ 0./??-:' 


^nx?. 6. 


Aoldu^. 


TaXuf, o§ev ^a- 


KacM'|. -. •-jj;; 


'j^'X|, o5fj' 'lwA;£a. 


Z^v^uP. 


Xu^^i-y. 


HaoluvvP. ;.^-,.,..,'T 


nai-^fll. 


MuhP. 


^>e'4^«Xi>f. 


P'f'^'^-?- .:-..;-;,5' 


•■'A^-r. 


"a^vP. 


'E7r;exu'|.';, . , _■ 


M(i'ni|. 


"AA,f. 


nocptx^v^, wsv Yla- 


mxvP. : ,\j, . 


, MoyjD!''!;,;. 


4.Ao|. 


^cLlvyi?. 


nr^Xu^. 


K^a!r£^&'t'L,'(^.- 


'AjW(p/(pXof. 


T£r^a^u|. 12. 


n-^xu£. ■. 


Koi^Te^eavu^. ■ - f 


"EjW^jXoI. 


a/^u|. 


'Ag/Xuf . 


'Axf^w|. .3;<Aul 


Pc>,c|. 


n£^/^u|. 


TcXvP. ■ ■ . ' ' 


'A^^^&^i/fl. ,"'..-,:. ^7 


^T^vy.oP. 


Tf/^u^. 


no[^(poXvP. 17. 


TOCI^^UVU^. ;;:;,'X^:[ 


no|. 7._ 


Nso^u^. 


'Oivc(pXuP, 


B?'^!- ,-;..<A.o 


'a??'^?--|- 


'Oy.olyl. 


\lu:Xv^. 


nJ?. 19. . -r 


B£€^o|. 


Movo^v^. 


"A[A.uP. _^ ,,-- ; 


^lUTTVp. 


Kfo|. 


'la-o^vP. 


V|. ^ ' ■/. 


"AfJbTTvP. 20. -r 


n^ol. 8. 


UpuTO^vr. 


\\i/,ccf/.vz. 


M01/«jM7ru|. .,;,. ^ 1. Acies, feu tirm?., eid. 11. 7'. 

2. Homeri flagelliim. 

3. Pro try^vo op. Hefiol. 

4. Lat. mica; ap. Alex. Aphrod. 

5. Potentia ; ap. Hom. II. i. 

6. I. e. "A-.y.a^- Lat. fulcus. Nazianz. 

7. Lat. lana, feu vcllus ; ap. Ariftoph. 

8. Lat. dama. 

<j, Pifcis quidam cctaccus. 

10. Lat. caprea; ap. Alcx. Aphr. Lib. 
probl. 

11. Hefych. 0t/6o;- Lat. profunditas. 
J2. Lat. quadrijugus; ap. Nonn. I 13. ■yid. fupr.l in x^'*. 

14. Idem, qui Suidae eft zkzxo?- cuci:1us avis : 
cujus fonum optime exprimeiues Belgx votant 
eum koekkoek. 

15. Cuculus antclucanus. 

16. Dicitur homo vanus ct flolidu?. 

17. Undas bulla ; ap. Lucian. in Char. unde 
ab. Ariftoph, «rsfifo^.vyo ■aa^^.xajj.a dicitur lcvis 
ille fonus, quem emittit bulla, dum rumpitur. 

18. Aiiftoteli eft intempefta nox. 

19. Adverb. pugnis ; apud Hom. II. y', 

20. Muliebris capitis ornatus, quem vocat 
Horat. caliendrum. TTH. ?n.s. Anrixpxy.-rv^. 


Kfl;r«."Tu|. 


'^"■l"r ., 


'!-'jaj,"o. 


Xov(rccu7rvP. 


" ^MTV^. ^, 


Aci^o'^'^^!, o'$£i/ Ao- 


'ieJo. 


Kafu|. 


'V.VCiVTV^. 


<po'^'j)uya. 


loio. 


AivoKXfjV^, o^ev 


^^^KVTXVTV^. 


Tfw|. 13. 


ToTo. 


AjJ/oKa^ujct-j. 


KvciVTur. 


Ky<55uorpw^. 


■■^^ST]ccvsy.o. 16. 


«taoul. 


'X^,C.l'TV^. 


"LyjvoT^u/;,. 


"A'/75. 


rfi^l- 


Utv'^. 6, 


&uXciy.0Tcuf^. 14. 


'Atto. 


TlTecv^. l. 


a/tttii^- 


nrw|. 15. 


'XitL 


AiTrTepvz- 


Oprv^^, rjci 


^ 


Haoo. 


TaVVTTTSM^. 
ApOIXO-.CYM^. 


VCPTV^. 

Ervr. 
^'ivcrtgu^. 


TA EI2 

MIKPON 


n^o. 

AiaiTdo. 
F.THTtpo. 


' Ispoyiyirjv^. 


i"^l- 7. 


A}^}/oyT«. 


Ue^mpc. 


iTpXTOXrM^. 


n^o(r(pv^. 


0. 


' ArroTTpo. 


Mvi^v^. 


Uuv^. 


"0. 


To'. 


"O^UX' 


Wcif^a.uP. 


i'.0. 


ncipecry..zvajixTo, 'l^-v. 


Aic^v^. 


R^'|. 8. 


©«50, XlTl TH QCCC, 


KVTi TH naoscr- 


KoiuP. 


l«,j, 'o^£)/ 'lii'Ka. g. 


Au^. 


K£[;a:o-|«,£vo<. 


'Atooli^. 


'A<75^/<i'|'. 


Ef^io. 


UeSoXTiPiTo, civTi rt- 


Tfu|. 2. 


rA&'|, oS.rA&xej.lo. 


F.ypso, (X.VTI, ra 


'E£eSoA'.;yro. 


BoVfO?. 


Pii)'^. I 1 . 


^EySi^u, \uv. 


A-iOE;:/ia;ro, «>rt r« 


Aiapu,;. 


n^a|. 12. 


leo. 


Asdnyi^evoi i}(rciv. 


EwAw'^i;^, o^si' Bw- 


'^ft* 


\\<ro-so. 


'ETTSypiTO, CCVTi Td 


}\upvx,<^. 


^"^^".r.. 


Teo. 


'F.TTeyeipeTO. 


'Attu^v'^. 


KUTOC.plco^, 


"Orso. 


Aeldiy.To, (x.vt) r» 


KCCTU^V^. 


"^"'frl,; 


"c)r7so. 


'EosSsxto. 


BXetu|, c1=i/ BXs- 


'hl^cpj\u!i. 


Ka^o. 


KareXeKTo, c«vt] ra 


Tvyer;. 3. 


inXoopaf. 


Medo. 


KccTsXeyeTO. 


fiatTL/f. 4. 


nu}cvo^'^u^. 


A<o. 


n.Ct^iCCCTS?\eiiTO, UVTi 1. Lat. ala. 

2. Lat. faex; ap. Ariftoiih. in Pkit. 

3. Lat. iiug;e. 

4. Hefych. i3oV^Xa' Lat. hirudo. 

5. (jyrus rotx i ap. Hefiod. 

6. Seu ■ETTuli?- Lat. plicatura, feu flexura ; 
Hefych. 

7. Adverh. cum fuga. 

8. Lat. voca, pifcis nempe maiinu';. 

g. Ap. Hoin. 1!. \'. Lat. pcrfccutio, itcm fuja. Suidae eft «-jAal five fulciis. Heiych. L)-aI_ 

10. Hefiodo fuiit fpicw. 

1 1. Lat. rupes. 

12. Ap. Theocr. Lat. ros. 

13. Lar. gurguHo, h, e, jx^ixz?^ '.o-mUi>. 

14. Lat. locufta, 

15. Notat timiduin ; unde ct pro lepore fu 16. Sonus cithar.r ; apud Arinojh. Pi;: tS4 MAP. AHP. t5 nx^xKdTeXeysTO. 


'Eiocco. 


KxTr,fix^. 


MCXKB^. 


' liCTO, CtVTt Tn' IkBTO. 


MvOoc^. 


YlxvTr,f/xp. 


'AyXevKeo. 


TiVTO, KVTt TH 'Eye- 


^OvQcc^. 


'AVTTjf/X^. 


Tle^. 


ViTO. 


'^Eixo. 


TeKfix^. 


KxQccTre^. 


^E-TTiTOOiVTO. 


"AXsiOcp. 


Mxpfyl.xp. 


'OtxTrep. 


T^TO. 


Ovaxp. 


"iKflX^. 


'EcyyeTrep, 


Avo. 


^^elc^. 


Mu^ao. 


'He-TTB^, 


Abkocovo. 


BXtcc^. 


MufA,X^. 


"Htte^. 


"Ev^vo. 


nTa^. 


Evxp. 


OiTxxri-Tre^. 


IvvSvo. 


'EKTTtCtO. 


Qevxa. 


AiTrep. 


m 


Kc&p. 


'OTTitT&eVXp. 


KxiTrs^. 


TA EI2 


' Akccd. 


'TTToBevx^. 


"Eirre^. 


pn 


Aaxx^. 


"LKiVXO. 


'^OiTre^. 


Maxocp. 


MjW^. 


"ocrofm^. 


XYiyovm. 


n0Cf/,fAIXK0Cp. 


'Ova^. 


'OTrctroiTrep, 


>. 


TpKTf^OCKOCp. 


"Ox^. 


'H^^tVsf. 


"aCoc^. 


AvocKocp. 


TIx^. 


"Avm^. 


'AxxocXtQoi^. 


"EyKX^. 


'HTTXp, 


'EciVTrep. 


r^. 


'iKXp. 


npCTTXp. 


"c6sv7re^. 


Tofyoio, 


'E-TTlKXp. 


"rTTX^. 


''Hvrreo. 


"e^cc^. 


' AXx.ap. 


KxQvTTXp, 


Nui/TfP. 


KijJ"»^. 


<S>eXKx^. 


UeT^x^. 


"OTrep. 


"l^oc^. 


'AfiXovKCco. 


KVKTXp. 


AicTre^. 


'EtScc^. 


N&jxao. 


'Atxo, 


"Eo-tte^. 


KvSoc^. 


IXxp. 


^eKTXp. 


"o^-itrTreo. 


"Ecco. 


'^EiXxa. 


"Iktx^. 


"oa-Trep, 


Keoc^. 


'EiXocp. 


'Avtcc^. 


"ncTTre^. 


"AXeoc^. 


KXx^, cSev KAkje;. 


Kvx^. 


'TTTEf. 


AeXsoc^, 


'V*?. 


nua^. 


^CvTrep. 


<I>^eu^. 


Axjjcxp. 


■'A(p«f. 


"ATSp. 


Ktboc^. 


'HfA,xp. 


' AXfi<pxp. 


''Ho. 


iTeocp. 


TlxvorifA.up. 


lv(pxp. 


'A^.^ 


"r<peoc^. 


Uxv/ifixp. 


aZ^x^. 


'aQxt^d. 


^Uy 


'Evvr!f/,xa. 


Mrixoc^' 


AXY,^. 


Ka^ijaf. 


'ESi^y 


idKXOC^. 


'AiyXxrio. 


"l^cc^. 


npo(r(rr!f/xp. 


^x^. 


IlevTriKOVTxr!^. I Qiii pr3ctft viris L; apud Thucyd. TH?. THP. 185 'aSijj. 


'EXarij^. 


'ASXoSeTY;^. 


'0X'/,T^^. 


Bu^V^. 


'AeSXEUTijo. 


'oXeTvi^. 


'AvTX'/iTr,p. 


"l^y;^. 


Mxtt;^. 4. 


MairaTroXeTxo. 


' AvtXiocvtX'/itx^ 


KeXt/Sw. 


MaTij'^, 5. 


'AvtoXstvj^. 


'AuXv,TV]p. 


Avo-^V^, 06 eu Ava-- 


Aa.fu.a,Tvip, Aup. 6. 


EvSTm. 


fPuXviTvip. 


e^jEf. latl 


KA;^ar^p. 


rsvsTvip. 


Mv]Tv;p. 


A-^yrj^, o9ev Aiiyvj^eq. 


'iva.T'^^, cdev 'ivu- 


AlpSTIJ^. 


'.\U,VITVI^. 


Avjym, o§sv Atjyvioeg. 


Ti^Sg. 


'hlCvjTVj^. 


AVI[XVIT'/I^. 


Alyvj^, odev Aiyrjoe;. 


TptoctvccTm. 


Aco^vjTm. 


Af/.V1TV]^. 


Aiy^^, oSev Aty^^eg. 


'ElVUTTlp. 


'AynTr,^. 


'E'rrt(P'/if,cviTm. 


0,V 


l\lXT7jp. 


'Hyr,Tr,^. 


Al\ljA.'/]TVI^. 


'hB-n^. 


'oQpif^OTrocTfip. 7' 


Ooviy/iTr,^, 9. 


MeyaXofjcviT'/ip. 


'At6v§. 


'E.VTTocTrip. 


n^or,y/iTr,^. 


AvCTf^VITVIp. 


nctvSv]^. 


KoCTOCTTeiQXTTlp, 


'r<pviyi]T-^^. 


TfiVlT^^. 


AVKOTTXvdt]^. I. 


KpccTm. 


T^uyviTr,^. 


TtdvjVfiT^^. 


XTTtvS^^. 


KpiKpoiTyip, oSev 


Ott vid'/iTvip. 


nOIVVIT'^^. 


Utlo&Yl^. 


l(pixpocTme;. 


evjviT^^. 


'T^1/5JT5J^. 


MvoSt,^. 


YlpUTTfi. 


MuQviTvi^. 


' Al(TUfX,VVITV]p. 


K^^. 2. 


f^pCCTYIp. 


'iviTVI^, 'ICOV. 


Kv&epvviTvip. 


K^f- 3- 


*f«T^'^. 


'AXoi'/iTvip, 


'E.^euvriTVj^. 


BXvi- 


'Etcctvi^. 


AviT^^. 


'AXe^viTvi^. 


\vTtCoX71^. 


' Avoc^aTvip. 


'aXvitvio. 


Mu^v]Tvio, 'cdeu 


'Avyi^. 


TeT^ocg-ocTVj^. 


'aQX'/itvi^. 


Mu^vjT^^eg. 


Tvvccty.oai'/}o. 


'ETTlg-OCT'^^. 


AviX'.iTV}^. 


KUTTI^Tm. 


A<rfV 


'AfX.TTtg-ocT'^^. 


'aSXvitv,^. 


'ETTIKCOTf/IT-l]^. 


B«T5$^. 


' ATrogccTVjp. 


' AeSXviT'r,p. 


P'^T2J^. 


'E|tt£«r'»7p. 


NcieTrip. 


' AtthXvitvio. 


'A^-/!TV^. 


©L/yaTif^. 


'EvvoceTVjp, 


KAijT'^'^. 


@VI^V]V^O. 


QflST-^'^. 


' A^mXXo^stvi^. 8. 


' 0^o;cX'i]TV]p. 


K^VJTV^. 


'luTr,^. 


AtD!.SsTr;0. 


neXXrjTr,^. 


'Ov^vitvi^. 


NtXOiT^^p. 


KoiSiTr,^. 


'Af/,iXXviTxo. 


MocirviTvip, 1. Ita vocatur animal ex lupo et pardo con- 
rtans. 

2. Graviton. parca ert-, itsm fors. 

3. Circumflex. notat cor. 

4. Lat. inquifitor. 

5. Dor. pro ij.mr,^, Lat. mater. 

6. Dor. pro Ar/Awiij Ceres ; ap. Hefiod. 7. Unde o^jif/.oTraT^o?, ap. Hom. et Hefiod. 
dicitur Pallas fortem nacta patrem. 

8. Manipulorum ligator, Homero II. /. 

g. "O;©. iU ^Ur. "Avt. 6. 

10. Lat. avia. Belgs autem Grsecis in eo 

pares vocant cam groote-mocder. 

C c c i86 Maiccr^/jTv;^. 

'Ca-a-rjr,^. 

'Ecc-c-rj^. 

AuG-aVlTTO. 

(iiv^ra-riTtj^. 

<Pu!r',TrrjO. 

KvCii-r,Tri,:). 

AiavYjTrio. 
'OjW£j:'/IT'/;^. 
AiTr,p. 
' A;!,T'f,Pi 'o^. 'AKTr,^i?. 

AXtxy.T'/ip. 
AiuXXciX,Tr,p. 
KiXXociiTm. 
Y\Xay.T'^pi ^up, 
MuXciKTr,o, 

^VXcCKTYjp. 

MomT'/;o. 
KX'/;jita;cT'/;o. 
KXei i/,ocx,T'i]p, 
V.XifA.ocit.T',';^. 

I.vvciZTi/;^. 

E'7TCiK.T'/]^. 

' Ap'n-ccy.T'1]^. 
ApuKT'/;o. 

XuOOCKTYiP. 

ntpi^x^ooiT'/;^. 
YlpccKTr,o, 

^pccKT'/;o. 
l.ocKT'/;o. 
'E-rTtTccKT'/'^. 
Aioc(r(pccxT'.';^. 

^KKT'/;^. 

'A^yKTXp, nXocyKTrM, 


A7TcXvf/,0ivr'r;p. 


T^t-T-r,^. 


ZpyriT'/^. 


TmTTj^. 


K«,w7rTijp. 


ASKTJ^. ^ 


K^UVT'^^.^ 


AuuTTrrjp. 


'ATTcicKrr^. 


Tocxccvrrfi. 


'AvocXr,fA,7TT'/;p. 


'AXbkt'/;^. 


YJXivT^r^o. 


'OTTTIfO. 


'Ap.sKT'/;^, c5ev 


X\evT'r,KCVTr,^. 


ilioTTT-y;^. - ,. , 


'A-pXsKTr.oii. 


'E^eXovrv,^. 


' AyK07TTr,^. 1 ,. 


nBKT'r,^. 


'whvTv,^. 


'E7T07TTr;p. ] 


VsKT'/;^. 


'iSvvrvP. 


KocXUTTTflp. ' 


llXv,KTr,p. 


'EvdvvT'^^. 


YXv7Tr'ri^. 


Rp'/;KT'/;p. 


nXvvrrio. 


PuVtij^. 


friKT'/;^. 


'Afivvrr;^. ,, ^. . 


'aH?-, 


'iKTr,^. 


'OT^vvTr,^. 


KaSojoT^p. 


'Af.<,^octKrrip. 


K^UTVVTri^. 


'T^repTrjp, 'c9ev'T7Tep- 


'E.XtKT'/lp. 


'QoT-ii^. 


rr,poc. 


'EXXtKT-y;^. 


A'/)i'£oTi;p. 


'Ao^rr,^. 


'aXkt'/;^. 


M'-jXo£oTr'^. I. 


V',^?. 


QsXKT-r,^. 


'E7ni^r,Xo^orr;^. 


I.rv,p. 


'E7ri^evKTr;p. 


Aor^^. 


'As-r^f . 


TevKT'/;p, 


'OXQo^OTfl^. 


rao;^. 


MvKT'/;p. 


ZriXo^or^i;^. 


'Eoyoc^^r.p. 


' AjXTTUKT'/;^. 


UXnro^or^r,^. 


'.^^^oydfr;^. 2. 


'O^VKT^f,^. 


^V)(^oooTr,p. 


YlXurvyug^rip. 3. 


^■VKTT^,^. 


noTr'^. 


Yev£tu;-r,p. 


QuvKTr,p. 


'A^otv;^. 


YlXug-r,p. 


\\Xt'/;^, od. 'AXr^eg. 


IkX-^^ot-^^. 


Maj-ijf. 


'^'ccXt'/;^. 


KoCTTTrjp. 


Kffp«f^f. 


'A-TTOcfyeXTr;^. 


iKCCTTT'/;^. 


Xe^l^ug-i^. 


'EtXKTyjp, 'o9ev 'EiXk- 


KoXuTTTri^. 


Mvug^^p. 


Tr,^er,. 


Y^ctiTTri^. 


'AKoug'),p, 'o6ev Akc 


neXXxvTx^. 


Q^eTTTv;^. 


ug-^peg. 


i:r,y.ccvrr,^. 


Nitttt;^. 


'Ef/,7Tugr,p, 'oSev 'EjM 


Qe^[A.ccvT'/;^. 


Ylooocvfn^Ti^p. 


7rugr,^ug. 


Avf^ocvrrjp. 


YloSovi-TTT-ri^. 


'E7Tt<T7Tugr,^. I. Qiii et nrtocir»;; ct ftr.xois/ioj dicitur, Lat. 
fft opilio. 2. Et affoyarrf, Latinis audit mollis et efRe- 
minatus homo. 

3. Itcm ■ahxTjyx^u^, cui vctiter efl extenfus. THP. THP. 187 Ajar-ff- 


Mciir^ccXigrip. 


'EXKvg'/!^. 


MrivvTVi^. 2. 


«ffas5-'7f. 


' Avx^Mtr^x^aXigrfi. 


KXur-If. 


AHT-il^. 


Karar-ff, 'okv Ka- 


'rXigr,o. 


Evg^^o. 


VVT-/1^. 


Tagr,o'.g. 


AiuXigrip, 


Ep7rvg'/io. 


'ApvTXp. 


\va.gri^. 


Kof4.ig^^. 


'A^vg^^.^ 


BfUT^^. 


t.rxj^gri^. 


Iv^l^ig^^^. 


'Avupvg^rip. 


'Y7ro;^^UT-^^. 


zSer^p. 


ilpxvigTip. 


'¥.TTu^vg'/io. 


"LccooTrip^ 


Kt;£er>;^9. 


As7rocdvig'/ip, 


' ATfO-TTTVg^il^, 


BoiTri^. 


lliBgy;^. 


^Aux^vigi]^. 


^ugrp. 


AUT'/I^. 


Mciix.sg'/j^. 


^ocxtovigij^. 


Zug^ii^. 


Vot^ojTrt^. 


NitKBgrip, 


lu<p^ovigri^, cQsv 


Atoc^ug'^^, 


'E.XuicoTrip. 


'A^sg^o^. 


Ila)(ppovig-rips;. 


Atug^^. 


'Oa-tctjT-^p. 


'A(f)£s-57^. 


Urspvigrip. 


KXug^^p. 


'L'/iy.caT'yip. 


Af^ijs"-'!^. 


TlTig^^o. 


Tvo^g^n^. 


XetXoiT^n^. 


Ki/rfjyf. 


'A^yv^oKOTTigti^, 'odiv 


'E^wg-iM, 


XiXuT^r,^. 


Mvrs'^^. 


'A^yv^oJiOTTigri^sg. I . 


Pwcijf. 


nxct>T'/ip. 


^^rigrio. 


Aa-TTigti^. 


Xpccgrip. 


Mv^coT'^^, 'ode 


'XTTO^rsri^. 


npoxcr7rtg'/ip. 


^^aigt]^. 


MvPcoTripsg 


n^^gv^' 


ys?',-^.^ 


KocvTrjp. 


TpOTTCOT^yip, 


X^'figyi^. 


EcpvC^igri^. 


'EvovTrip. 


B^coT'/!^. 


'o^X^l^k' 


'EcpiS^ig'/!^, 'c9iv 


KXoCOSVT'/lp . 


Ti^S^coT-ri^. 


U^oo^X^gr,^. 


E(psd^igr,^eg. 


TtSevT'^^. 


LcpoctpcoTrip. 


'Algri^. 


'E^tg^^. 


NevTri^. 


I,TpcoTrip. 


Vutgii^. 


n^<rr>. 


locyrivevT'^^. 


AVT^UT'/,^. 


'Ag-^uCig'^^. 


A£^'^;r^'o. 


ApveuT'/io. 


LoCVpUT/ip. 


Ae^Qig-^o. 


'^DCTOC^Tig'Yl^. 


To^svTvi^. 


Kv^uT'/!^. 


Kv^igrio. 


EKptg^lr,^. 


®epoc7revTrip. 


Lcpv^uTri^. 


Ilo^ig-^^, 'o9ev Tlo- 


K^vcpig-^o. 


'OTTJTreuT^^. 


lUT'^^. 


^igr,^sg. 


P«%'5-r^. 


' AypevT'/ip. 


Kop<ruT'/io. 


nag-i^f. 


'A^l^ogi^. 


Gri^svT'^^. 


Me(r(ruT'/ip. 


Ariig'^^. 


Aocvgri^. 


'A^QT^evTri^. 


Tof/,puT'/ip. 


'y-TroCTroL^ig^p. 


'E^oivg'^^. 


'OigevT^ii^. 


B^oyxuT'^^. 


Max.igri^. 


ITaUf-ij^. 


QVT-ll^. 


"t / 


Mriy.igv^. 


Aev^^^. 


AvTV^.^ 


'AdeXi(p'/i^, 


'Ojx(pocXigyi^. 


Nevg^ii^. 


KojXvT'rip. 


x^V I. rioWi. 1. vii. dicitur, qui incidit argentum, 
qualis etiam vocatur aj^fgoxoVo;, et «gyv^ioiMn-os. Mr,T. 'A»t. 7. [88 EIP, Tnp. iv iosg. "l^, 'oS 
"Eio. 

KuXexp. 

'Tttsjo, UOITJT. 

Etvocretp. 

"Axh^. 

Bsxii^. 

Msxsl^. 
EiCKroyx^S' 

KccXXix^^. 

'E7r*%«p. 

'Eyxsa-ixei^, 'oSsi 
'E-yx^a-ix^^^^?- 
'Op(p. Upoy] 

'Avrix^^' 

'A^rixy 

'Of^-TTvetcxet^- 

HTTioxetp. 

AaiSocXoxi^-O' 

AaivoxeiP' 

Movoxsip' 

Biaoix-'^' 

B^ici^cxet^. 

KoiDTSOOXetP. 

Tas-s^oxe'^. 
'Ax^oxh^. 
MoiKpoxetp. 
rccg-^oxeto. iS X^ua-oxii^' 


Ko^u^. 


'Ayr,vi,jp. 


'A^t^ox^^. 


MxoTVO. 


'Avr,vcd^. 


'AuTcx^^. 


I,Uf/,f^ccprup. 


'AXs^-ilVio^. 


"Euxs'^' 


^svSoy.xprvp. 


?r,rr,vu)p. 


Qy^X-JXi'-^' I. 


KaTCi\\jsv^cf/.x^rv^. 


'AyaTTriVU^. 


UoXuxetp. 


"''n^, 'c^sv^^^ilosg. 


A^riVkjp. 


'oBx^i- 


"no. 


T-TrspriViop. 


®pu(rvx^o. 


' Aup. 


OXsa^Tiviop. 


T«x^X^-°' 


Euvcy.up. 


At7rsa-r;vup. 


BsXXi^. 


Xoua^ocup. 


^9ia-ipuo. 


"Ao-tt;^. 


"aQu^, Aock. ^uvr,. 


A7rarr,vup. 


'Aoo, '/jTOt 


Badyuo. 


Avrrjvup. 


\^o^. ^ 


"exSu^. 


Eu-/}vup. 


X^vu-ao^. 


EsXocoD. 


'r^rtvuo. 


'Ayc^. 


"r^u^. 


"Oi.^. ' 


"Eo^. 


ftiXv^u^. 


Msa-u^. 


'Aico. 


'E(p6L^. 


Btarup. ' '■■ 


MciKop. 2. 


UoiXatug. 


'Eg-iarup. 


'Akko^. 


TKup. 


NiKarup, 'o9sv Ki- 


K£>^3^. 


EXuo. 


Karops^. 


Tuvo^. 


KsXap. 


' AfjAruo. 


Uo^, Auk. 


UsXu^. 


UavOafjcaru^. 3. 


N^a-o^. 


TsXu^. 


UaXaifjcarup^. 4. 


'^Hro^. 


TSKf^U^. 


Atf^arup. 


Aurop. 


AyoLvup. 


la-ofjcaruo. 


BojjbQv^. 


Msyuvi'}^. 


Uotvarup. 


'a9u^, 'AiyjTTT. /3a?. 


'Zrvyxvuso. 


Movaruo. 


'iQu^. 


y.f^tcjvic^. ^ 


'Euvdru^. 


'Yi9u^. 


'Afiavico, 'o9sv 'Ajtta- 


Airarup. 


Ks^KVp. 


vo^sg. 


V.TTfTTaTUO. 


'Aa-^o,<i>otvtK. K^arr'^. 


UoiLt.a,vii)o. 


AfA,(pt7rcx,rup. 


nu^. 


TtfJLKVtop. 


'I>iXo7roiTUp. 


^euaoTTup, 'o9sv ^sv- 


Tpua^dvi^p. 


Ofj.o7rarup, 


OOTTVpX. 


UoXuaiu^. 


UpOTTUTUp. 1. "£t.r«0. 550. I 3. I. c. Omnia domans; ap. Hom. OJyfl'. 

2. Lat. ligo, nempc inArumciitum luflicum. I 4. I. e. Antiqua parcnb; Eurip. Tnp. Tll?. rn? .89 TloCTpOITCiTidp. I. 


7.7jTceo. 


Ujioy.vju^, 


\\(priTUD. 


MtyT^ooTTarw^. 2. 


VCi^-^TU^. 


UxTpoy,r;Tup. 


"Lx^priTu^. 


Tau^oTTCiTco^. 3. 


&rf^TU>^, 


MtjTpcf^rjTUp. 


.\4(P',]T0.'p. 12. 


To(T07ra7-(i'p. 


'Ektto^Q^^tco^. 


Nsv^ct/,riTU^. 


Toixo^fp^Tuo. 13. 


'AUTO-TTOCTUi^. 


l-^TCO^. 


i^B^pcf^riTcop. 


i:vf^.<priTu^, 


LvTrocTup. 


AXirjTcop, 


y.oxtO-firiTup. 


'TTto^riTU^. 


AXOOiTUp. 


'OtKrjTua. 


Koa-fjcriTu^. 


AbItu^, 'o^. ABiTo^ei; 


Ko<7[MX.paTCi;p. 


'AX^tcoo. 


Aufl-fl]TUp, 


OpBiTUp. 


TtTocvoxpxTuo. 4, 


MiyocKrjTCc^. 


B^UfllllTU^, 


' AKTUp. 


Moyoie^aTwo. 


KccXyiTcop. 


QoivriTup. 


dtCXKTUp, 


Q)Ol,'k0i(T(T0>Cp0CTUp. 5. 


Kr^X^To,^. 


UotV^TUp. 


'Avccktuo. 


IloCVTOKpOiTUp. 6. 


KXrr&jfl. 


revvrjTup, 


Ttva.K.Tu^. 14. 


@ocXocT]oKpaTup, 


'Cvo[^uKXriTcop. 


lufyBvv^Tup. 


U^CCKTU^. 


'AVTOKOCiTCop. 


HupxKXriTtop. 


UpoyBvvriTup. 


IvfcirpxKTCoo. 


NoiVKpCiTCOC. 


"iBvSoKXriTCdp. 


'CV^TU^. 


Eta-7rpxKTup. 


np07rpcx,Tcap. 


Aet7rvoKXr,TU^. 


p-:,'t«^. 


iltXTXKTUp. 


^OOCTkip, 


AyxXXrjTup. 


erj^rjTU^, 


Qeoo BKTup. 


NcceTca^. 


AQoXrjTup. 


TpXTre^opriTup. II. 


UpOOBKTUp. 


Me\eTCi)p. 


'Aff^Tca^. 


^lXop-^TCOO. 


'aXbktuo. 


JJoiidoXeTCop. 


Ai/xrjTcv^. 9. 


'Euo-^tuo. 


'HXeKTup. 


TtyccvToXiTcap. J. 


'Ett iTif^riTUp. 


'A(p^riTu^. 


'nKV^TU^. 


IlocvToXeTa<p. 


'AjXlptfXTjTUp. 


KrivcrvTup, 


I.VfJb-7r^riKTu^. 


TBveTCd^, 


U.ajxfA.riTu^. 10. 


AvcrriTup, 


l.VfjC7rxiKTup. 


nocfyBvsTco^. 8. 


^iXoficriTup. 
AdlKTUp. 


'ETTiSriTcap. 


'OuofiriTUp. 


ZriTriTOJ^, odev Zr;- 


Upo(riKTup. 


Aui^VlTOip. 


'OiVOfC^TU^. 


TriTOpUV, 


'A(ptKTUp. 


'Ay^TO)^. 


MaV0^5}TM^. 


KTriTU^. 


fiVKTUp. 


'Uy^Tco^. 


AlTTOfJCriTUp. 


'Ai(TriTU^. 


Ktoa/Tup. 1. I. e. Avus pateinus; Poll. 

2. I. e. Avus maternus. 

3. Apibus illud epitheton formavit Theocri- 
tus ; quia e putri taurorum carne nafci dicuntur. 

4. Epitheton Jovis, Titanum domitoris; ap. 
Lucian. 

5. Epitheton eft Neptuni ; qui maris impe- 
rium forte fibi datum ^loriatur ap. Virgil. 

6. Solius et veri DEI epitheton eft, omni- 
potente manu omnia dirigentis ; ap. Nazianz, 

7. Gigaiitum perditor audit Jupiter. 8. Idem, qui ap. Nonn. eft 'urafytKT>i<;, i. e. 
omnium pater. 

g. A Diod. ]. V. fingitur Bacchus ; Lat. bi- 
mater; ut ap. Ovid. 

10. Nonno quae dicitur, ead. Virgilio eft 
omniparens. 

11. Ap. Athen. lib. x. dicitur qui inter 
prandium diflerit. 

12. Lat. indagator. 

13. Lat. murorum deftruflor aut efFraftor. 

14. Taiaf- Neptuni eft epitheton terram tri- 
cufpide quatientis ; ap. Sophocl. in Trach, 

D D D I90 TfiP. 


TX2P. 


rnr. 


Ka^^rwp, 'oilvj Kot.v- 


Zuvcyxguo. 7. 


"ifUli. 


To^ig. 


Xetpoyxgup. 


Ki;uo. 


Ifll^KVTU^. 


'Eyxn^oyx^u^. 8. 


IVf/.TTXICUp. 


noif^CtVTU^. 


U^oyx^u^. 


fxig-u^. 


'A[A.(pi[/.MVTU^, odBV 


\li!joyx^up. 


\lxyi?-up. 


'Afi(plfilX.VT0^Ol.. I. 


TXu!riToyu.gu^. 


'Ailguo. 


K^eavTuo. 


'EfyXuT,cyucu^. 9. 


A'-;iVwf- 


'EK(pavru}^. 


Ivoyxg^uD. 


ETTugup, 


QsopKvru^. 2. 


YlXxrvyxg-up. 


Qe[x,tS-up. 


'Ovpxvopxvrup. 


Mixg-u^. 


IVVIfUp. 


Ksvrup, 


Kxs^up. 


^iXois^up. 10. 


TlxaxH,Xtvrup. 


AXx;-up. 


No^ois-wf. 


livTu^. 


UxvxXxg-up. 


Tlpois^up, 


'l96vru-o. 


Mxfup. 


'Xmpisoip. 


AfiVVTUp. 


'Evvxg-up. 


Krlgu^. 


'ETrxf/.vvTup. 


"Vxg-u^. 


noXvigu^. 1 I. 


'EpXTTTU^. 


Ecu^. 


' AfTo-rxvguQ. 


Qioc-iTTrup. 3. 


'AKifU^. 


Aypufup. 


' AX'i\-!TTU^. 


Ursu^. 


BxKXEvrup, 12 


'ETTlXTjTTTUp. 


'Ayx[/.rii-u^. 


AvTup. 


'AvTiXyiTTTup. 


'Evna-iijLrifup. 


MTiWTUp, 


IvaXtjttu^. 


Ylx[tiJLyigup. 


Vvro}^. 


' Ayxguo. 


IU;W,C44"«f- 


i'vrup. 


'Eyxii-ykoi^' 4. 


'Evr£0f4,rig-up, 


'A[Z-77BX0(pVTUp. 


'E^iyxgu^. 5. 


Ao^Vf^ri^u^, 


BuTo:o. 


'Oya.:u^. 


Klvr;cup, 


'LTTi^uru^. 


'oX^ioyocgu^. 6. 


Xo^cu^. 


Aurup. 


'0[A.oya.gu^. 


' Ig-aip. 


Bic^uru^. TlXurup. 

^u^. 

'A7T0<pup, oosv Attc- 
(pupxg. 

l(r(pupy oGiV iC^pOJpiC' 

'Axuo. 

TA EI2 
2irMA 

"hriyovroi. 

' Aaf. 

'Aioxxi;. 

Axxq.. 

\lvxxi;. 

K^xxg. ,1' '■■■, 

"AQxg. 

'A^xg. 

AvytxQxg. I3. 

KxXx^xc. 

Kx(T(rx^ug. 14. 

■Li&xg. ■ ? 

Ai^xg. 

'AXiQ,xg. 

KnXiQxg. 

NiSaj, cSev N<- 

£«(?£?. 15. 1. Laconibus dicuntur imbut.-e melie faiinas. 

2. Hefychio eft Theologus. 

3. Ideni qui Seoo-cc;;,-, ap. Euiir). Lat. DEl 
cuttor. 

4. An vcro £yx"C«""C > ^u' manuum labore 
viiium fibi parat. 

5. Ventrofus dicitur Piinio ; Piauto autcni 
ventriofus. 

6. Audit, qui fummuni bonum conftituit in 
vcntris cuia. 

7. Qui prae nimid pingucdiiic vcntrcm fub- 
Jigat cingulo. 8. Vid. fupra in voc. ly^-ay^ri.x. 

9. Qiii linguain habet venalem, eiufque arti- 
ficio victum qupcrit. Qua periphrafi Caufidi- 
cum dcnotat Ariftoph. in Avib. 

10. Sciendi cupiaiffiiT.us. 

1 1. Qiii multa r.ovit. 

12. Kpithcton cft Bacchi tumultuantis; in 
Epigr. 

13. Ita dicitur annus Homcro OdylT. |. 14. An zas-axfi^; SuidK . Lat. mcretrix. 
5. Sunt capr» in rr.ontium jugis pahu- 
lantcs. BAI. 

Tp/Saf. 

iTt^a,?. 

npos-tCocg, 

'A-yaXCoi;, 

KccG-ocXQdg. 

KoXvf^^ct;. 

KoQvy^oi;. 

TvfJt.^ot.;, 

Kcixc^oig. 

Xiovo^a;. 

iTTTroQx;. 
MnKiiipoCoi;. I. 

Cpofiaj, 'd6ev Opo- 

QccSs;, 
"Lo^cx.;. 
'AfA.ooQ,dc;. 
^o^Za.;. 
KvaQa;, 
Kv^oc;. 

0^u£af, 'o^iv 'oov- 

Qocci;. 
Ko^vQoc;. Ayoc;. 

Ayocyoc;. 

Kvvsayct;, 

MaXaya;. 

Maya;. 

Tlaya;. 

Paya;, 

'Ay.^ccya;. 

AaTuya;. 

'ATJaya;, tjtoi 

ATjayoc;. 

KaTa<paya;. 

KaTu(payci;. 

Ua^aa-alya;, 2, 

Msya;. 

UaiJiyAyx;, 'o^BV 

Ucty.,fjiiya. 3. 
UXr^ya;. 
IVfA.TrXyjycc;, 'chv 

IVf^TrXtiyci^i;. 4. 
U^yd.;. 
'A^tya;. 
Itya;. 
UXtya;, 
Miyoc;. 
.\oyx;. 
EnXoyu;. 'A^ya;. 
\\pya;. 
'Opya;. 
Topya;, 'odev Top- 

yaouv. 
'A-flaZvya;. 
^^vya;. 
Svy.<pvyo:;, 'oSiv 

Bvi.i<pvyaoe;. 5 
Aojya;. 
?uya;. 
E^ccya;. 
ATToppccya;. 
t^cc;. 
' Aaa;. 
BaOa;. 
Tvyaoa;. 
Ksaoa;. 
Kataoa;. 
Aaoa;. 
KXaaa;. 
Tsvvocoa;. 
Tav(Taoa;. 
■fa^a;. 
■^'ayoa;. 
'T.U;. 
'AyjSa;. 
A'tSa;, Aup. 
'''Ei^a;. EAS. 

Mi^a;, 
QvuviOa;. 
Ta^KXeptoa;. 
'AeiptOa;, 

'EvTraTptOa;, Acop, 6. 
'AXavptda;. 
AoaTTSTiSa;, Acop. 
ATpe;;ioa;. 
'D.f^a;. 
Kov^d;. 

UapaTTooa;. y. 
KaTaTTC^a;. 8. 
Apoa;. 
'\^a;. 

'TTre^Kv^a;. g. 
"^Ov^a;. 
Aea;. 

Zo(pooepKea;. 
'EXea;. 
'EXea;. 
N£|W£a$-, 'o$ev Ns- 

[/.soc^e;. 
'E^fjcea;. 

K^ea;. 

UayK^ea;. 10. 
'A^Toy.^ea;. I i. 
Bo^eac. 
\ AvToQcpeu;. 191 T. Seu ix.wr^ituroi;, tefte Athenseo ex Pam- 
philo, Laconibus dicebatur, qui frangit amyg- 
d.ila, quae vocabant fiazK^B;. 

2. An ■:x:a^ucc:[Yv,, quEe Perfis erat menfura, 
XXX ftadia continens; tefle Budaeo; i^igyptiis 
ftadia ccc ; audtore Herod. 

3. Ut '^a.fj^iAiyiiiric, ap. Xcnoph. ]^at. pras- 
grandis five permagnus. 

4. Lat. Sympiegadcs, duae funt mfulas in 
Bofphoro, quas inter le aliquando concurrifle fabulantur poetae, et ita kk quafi complexas 
fuifib. 

5. Dicuntur ejufdem cxilii focii, 

6. Lat. gensrofus, et ingenuus; ap, Nazianz. 

7. Lat. ftatim, continuo; ap. Sophocl, 

8. Lat. prefiis veftigiis; ap. Thucyd. 
g. Gloriofus ; ap. Hefiod. 

10. Vocatur ghuidulofum corpus, vafa me- 
fenterii divaricata fulciens, Vid, Ariftot. lib. iii. 
Animal. 

11. Cibus, pane et carne conftans. 192 'Ef<?)£a?. 


'a^7;«j. 


Ta^s/a,-. 


Kauxzia;. 10. 


AxKCcrx^ug. 


MaS-zyiW. 


'E^I^sU;. 


Xa-^ayJcc;. 11. 


Au.x«.o(ryjK(;. 


'Cf/.oiJ.Kg-iyixc. 2. 


Tsvi-.a;. 


QpoiKiac. 


Zug. 


Ts^oiToXoyiOig. 3. 


Atvsia;. 


'AvSpaKtag. 1 2. 


ex;^ o.Ssv ©«T«j. 


Mop^^taf. 


UaoHa^. 


KoouKixg. 


'Edc^. 


Kpauj/taf. 


K^i7a;. 


'Cg-pxKixg. 


'H5«f. , r:- 


KoJC«i/y»W. 


'O^accg. 


'c^q^aKixg. 


AavriSoi;. 


Tfuy/a?. 


Bopsia;, UcfKjT. 


AXeaTTSKixg. 13. 


Usv9o^. 


©^«(Jiaf. 


XaAa^/aj. 8. 


MLifl|tt'<;jiiaf. 


'lcvQcc;. 


'flro^XaiJ/aj. 


T^aTTE^iaf. 


KvriKiag, 


'A(p§U5. 


'OKXai?/af. 


p;^i.-. 


KatKiag. 


N«'<?>5«f. 


lvKocr7rxSia.i. 4. 


STT/^iaj. 


rvvaiKiag. 


A'%64. 


Srac/aj. 


A-<i«i-. 


'F.XiKiag. 


'laV. 


'Opdog-oiSia;. 


rsff^XTjiaf. 


' AypoiKixg. 


"Aiu;. 


Kay;>/a(?/a,-, o3iy 


nX'»j/a,-, 'iwy. 


K^OKixg. 


Movo^onag. I. 


Ka7;:^a^/a/. 


N;;<«f, o9iv N5?;a2Sj. 


' A.TTxaKixg. 


M«;a,-. 


n£(5;af. 


B03i;/ar, 'li)!/. 


Zo(poh^Kixg, - , 


ticciDci;, 'c9ev Kc&ioideg. 


K«y%«<r/af. 5. 


Kiva^/aj. 


l.Ktxg. 


ns^cdoig. 


Z7roo;a;. 


'o^vi9Ug. 


BXatTKiag. 


'Apa€t«f. 


Aai(r7T0^iag. 


'Av9lag. 


@pa(TKixg, 


AES/ajf. 


Kax^vSixg. 6. 


'Ay.av9laq. 


Bof4,'^UKixg, 


GAiS/aj. 


Kayx^uSlag. 7. 


'AKav9icig. 


'AXtd;, 


KofL/|tt£/af. 


Aa^-wJ^/af. 


Eav9lxg. 


rxfyaXixg. 


'A<^c£/«j. 


'A^S^rja'-. 


'A^l^uvSidg. 


KaXiaj. 


'o^oS/aj. 


BXa;c£/af. 


A-iiiKu9ia;, 'o9sv Av)- 


iKaXiag. 


Ae(r6jaj. 


'AXftOf , o5. 'AXfta^j. 


Ku9icidsg. 9. 


KxvKxXiag. 


ray/ta?. 


'EAs/af. 


nvSiixg. 


^iTJai^xXtag, 'o9ev 


Zr^a/V'»?. 


UeXstci;. 


BaKiag. 


^tTJxf^aXnxSsg. 14. 


Zi/fif/yjaf. 


nXaaV. 


MaXaKiag. 


'Az-aXiag. 1. Ita circumfcribitur fur, quod folus ple- 
rumque vagatur. 

2. I. e. verberibus fubjeclus iifdem ; apud 
Ariftoph. in Ran. 

3. Lat. prodigiofa loquacitate feu portentis 
verborum mendax. 

4. Idem, qui aiy.cipurrr,;. Lat. calumni?.tor. 

5. Ut et y.iyyj^tcc^, panis eft e milio confectus. 

6. Panis ex hordeo. 

7. Panis e tritico: dc qao agit Thcophr. 
Hift, pl. 1, viii, c. 4. 8. Lapis pretiofus, a figura grandinis ditHus. 

9. Ita vocantur quxdam it^Tix- Lat. inaures. 

10. Quoddam frumcnti genuseft; ap. The- 
ophr. 

11. Ti^viJ.a?.o;' q. d. tithymalus vallaris, quis 
fit, explicat Diofcor. iib. iv. cap. 165. 

12. Lat. carbonarius. 

13. Signum vulpis habens ; ap. Lucian. 

14. Kai 01 (pWla^ii, »Toi ipiTia^i>.ixi, dicunliir 
virginum certamina ludicra ; Poll. lAS. ^93 TKUTccXiocg. 


MvXtoc;. 


'E^o>iitccg. 


K^oviug, 'oQev K^o- 


'o&iXiocg. I. 


Koy^vXtccg, 


'Neccviocg. 


viu^eg. 


'AfyeXixg. 


Kox^tug. 


KpiQxviocg. Q. 


KuTVijg. 


XpaxsxUg. 


Kc-iXiag, 


Mocviug. 


AsiTTviug. 


MsXlag. 2. 


Miug. 


TviJCTTuviug. 


noTviccg, 'odev IloT- 


MiXicig, o9ev MsXi- 


'AS^cci^tocg. 4. 


Avcruviug. 


vi<x,hg. 14. 


dleg. 3. 


Tuf^ixg. 


liTuvtug, 10. 


Kvviug. 


'Euf/.eXtxg. 


'v.XXvivoTaf4.tug, odev 


nup6eviug. 


Ksouvviug. 15, 


IleXiug. 


'EXX'^voTXf/,ixi. 5- 


Tuy/^vtug. 


iXfcvvtug. 


'HXiug. 


lTxXoi'yi/,iug. 


KpvjViug. 


^.■<iviug. 


Ar^Xixg. 


B^eXvyyJocg. 6. 


Kprjviug, 'o9ev Kpij- 


Zaviug. 


MTiXic^g. 


'la-Sf^iixg. 7. 


viciSeg. 1 1 . 


Bucrvviug. 


riTiXioig. 


'Ocp^^uXi^ciocg. 8. 


Aemccg. 


Ylcoycovtug. 


TeveOXiig. 


ToXyJccg. 


'Oiviug. 


Tlocradcoviacg. 


'iXixg. 


'Ev^ofA-iocg. 


EXeviTiViug. 


Kcuviug, 'odev Kciiviui 


KiXiccg. 


Toi/,iccg. 


KuTTviug. 


KuvKCdViug. 


XiXiKg. 


'Hf/,iToit,ixg. 


'Opo^Bi^cviug, 'oSev 


XsXcoviccg. 


Ai<rx^Xtocg. 


'EKTOfxiag. 


'o^oSei^cviocSeg. 12. 


Aeti/,coViug. 


^vXXtccg. 


'EvToixiccg. 


Arp;4'. 13. 


'ircoviug. 


'AtoXtocg. 


AiQoTOfjciag. 


'Oviug. 


BXvj-^coviug. 16. 


KoXixg. 


Keprofcioig. 


Zrwyoviug. 


TuXu^iug. 


TloXixg. 


Iroiziocg. 


XeXiOoviug. 


Tu^u^iug. 


'OTJ-Xiccg, Aox^. 


'Epixiccg. 


Kvoovtug. 


AetTTOTu^iug. 17,. 


'AvXiccg. 


' Av!)o(ri/,ixg. 


Moviug. 


'if/aj. 


AocvXiccg. 


'o'fvdvf,cicig. 


Ylvevi^coviug. 


Mi^iug. 


KccvXiccg. 


'ni^ciccg. 


Kuvoviug. 


AoPiug. 1. Panis eft veru alTatus. 

2. xrTo;* ap. Theophr. hift. pl. lib. vii. cap. 
ult. Mel frugum vertit Gaz. 

3. Quae et //.s^iai w^<pxi dicuntur Hefiodo in 
Theogoii. Lat. Melise nymphae, filiae Terrre, 
c guttis Cceli genitalis ort*. 

4. Dicitur jaftus quidam in ludo talario. 

5. Gr.-eciae quaeftcres, feu aerario praefedi. 

6. Lat. foetidus. 

7. Unde 'i<r9f<.>aoa? o-a-onJa; Thucydides vocat 
foedera per iudos Ifthmios icta. 

S, Oculati pifcis nomen qiiem Melanurum 
vocat Colum. 1. viii. c. 16. 

9. Lat. hordeago ; ap. Theophr. 10. Frumenti genus ; ap. eund. 

11. Ita a xevm, fons, dicuntur Nymphx- fon- 
tanas. 

12. Lat. nymphas Oreadcs, feu montansc ; 
ab ojo; ita diftae. 

13. Unde A»i//.»i«c'=; ^vauhii; paludum funt fce- 
torcs. 

14. Quales vocantur MKnades, feu Bacch.T, 
noiinunquam et Furiae. 

15. Lat. fulmine iclus. 

16. Potio eft ex pulegio; ap. Ariftoph. in 
Pace. 

17. Ut et XeiTTtTu.y.Tr,; et AwTroTalic; dicitUt dc- 

fertor aciei, feu militise. 
E E E 194 lAS. lAS. Kotctg. 


TpatuTTiag. 


'E^vi^iccg. 


'ETrtCicpoidg. 


MriT^oiXciag. I. 


1.Kco7riag. 


Aicpk^iag. 


Ksyx^Jccg. 


IlocT^aXoiocg. 2. 


AsvKcoTTiag. 


'ols^iag. 


'nx^iccg. 


TXoiag. 


'AvXuTTiag. 


'iKTSpiag. 1 0. 


TlsXupiag, 


roiccg. 


TlapcoTriag. 


'Ags^iag. 


ATTOxXio^iag. 


ZccgocTricig. 


MsTCoTTiag, 


AsvTS^iag. 


'AXsKTu^iag, I3. 


I.epoc7riocg. 


MvuTriag. 


Kv9miag. 


'Aa-idig. 


'AcTKX-i^Triocg. 


'o^vai7riag. 


"ifVKTrj^iag. 1 I . 


QXaaag, 


^Eyy.oX7riocg. 


TaXapiag. 


AvT'/i^iag. 


'EtXs(ridg. 


'A:ccc[/,7riug. 


TaXXocpiag. 


'E^v9^iag. 


l77S?Ja;^-v«;^£(7-/a?, 


Ai^oif^-TTiccg. 


KaXXapiag. 


'UyyiTO^iag. 


'c9sv ZTrzcao-xa^' 


Aoc[/,7riag. 


Ta^ic^g. ^ 


'LaTTpiag. 


^sa-iat. 14. 


foXo-Mi^7riag. 3. 


Kap^apiag. 0. 


Uv^'^iag. 


'AX'/;(riag. 


'oXufJiTTixg. 


NsCpiag. J. 


T^idg. 12. 


'AXi^a-idg. 


'OXv^TTiag. 


'Ay^iag. 


'Q[X07raT^iag. 


KXriCtag. 


'CTrlag. 


'Ay^iag. 


'EpSTpiag. 


AtaKXvjriag, 'c9sv 


'AvXoTnag. 


Afypiag. 


'AXiTOiag. 


AiaKXT^aiaasg. 


T^oTriag. 


Tify^iag, 'oGiv Tiy- 


'AvTpidg. 


TtLi'/!a-iag. 


'EzTfiOTnag. 


y^icci. 


'Ag^iag. 


'Evy/jo-idg, 'c9sv 'Evv)]- 


'EvTpOTTiag. 


Zuypiag. 8. 


Mvpiag, 


a-idhg. 


Ha^rTrlag. 


'A^piag. 


Ev^iag. 


Aip^ooiTiag, 


'[TTTrtag, 'o9sv 'Itt- 


'AvSpid;. 


'O^v^iag. 


KXeia-idg. 


Tricc^eg. 4. 


'ro^tdg. 


K-iioiag. 


KXiaag. 


7.o(pcooo7riag. 5. 


Ka9vS^idg, 'o5sv Ka- 


AeiTTVoiag. 


Ay.gia-ixg, 'Ppv^. 


' AioXoTriag. 


Qv^idhg. 9. 


' ATTOTrvpiag. 


'rsTcaiag, 'od. 'Tsto 


'AXv7riag. 


QvXvopiag. 


la-vpiag. 


a-iai. 15. 


'TvTrlag. 


<i>iXv^piag. 


TliTVoiag. 


eaXaa-a-iag. 1. Lat. MatriciJa; idem, qui ct finT^oytto; 
vocatur. 

2. Qui et BraT^a^i,'a,' audit, Lat. efl: parricida. 
Vid. Apoftoli epift. prior. ad Timoth. c. i. v. 9. 

3. Jaflator; ap. Arift. in Equit. 

4. Dicuntur ftatuae cqueftres. 

5. Lat. vefpertinus conviva. 

6. Canis marinus ; ap. Thcophr. 

7. Pifcis genus ap. eund. lib. vi. 

8. Mortuorum feretrum. 

g. nJh?"'' Lat. Nymphx aquarum ; in E- 
pigr. Gr. 

10. Qui et ;xt;.-.>.\5 audit, Lat. felle fuffufus: qualis dicitur morbus recius Diofc, lib. ii ct iii. 

11. Vas potorium, aftragalis fultum ; apud 
Plat. in Sympos. 

12. Lat. trinitaf, quam ternioncm vocat 
Gell. 1. i. N. A. c. 20. 

13. Dicitur gemma, qu.-e in galiinaceorum 
vcntriculis latet, magnitudine fabae et cryftalli 
fpecie. 

14. Dicuntur illa ftudia, quibus ambitiofi ho- 
mincs contendunt in comitiis ad obtinenduni 
magiftratum. 

15. Sunt venti anniverfarii, ftato tcmpore 
flantes, Gall. moufons. lAS. 

KvTTxonra-tcxg, 
'lxXu(r(rixg. 
©vcix;, 
AfovvcrMg. 
KaXiCxTiag-, v;roi 

KaXi^ariocv. 
^'ovxyyMTixg. 1 , 

^Xsyf/.XTiag. 

AcvKO(pXB'yf.<,aTixg. 2 . 

Vviy^xTixg. 

ZTiyf/.KTixg. 

Tuy[A.aTicig. 

'Oiy][ZXTixg. 

A^fcXTixg. 

'l^povyjy.xnxg. 

A7iog'/iyMTiKg. 

Kxvxvf^-o^Ttxg. 

KXty,xTiag. 

Toxjji,y,xTixg. 

J.7re^y,XTtxg, 

TlXx<Tfyt,xTixg. 

V,^xG-fiXTtxg, 

XxcTfjixTtxg. 

l.et<Tfj(.XT txg. 

TpXVIj(,XTiXC, lAl. 

nvsvy.XTixg. 

Kvf^xTtxg. 

<I>v[^XTixg. 

TlccfzxTtxg, 

HTrxTtxg. 

Asvtc^iTTXTtxg. 

Asv;XVj7rxTixg. 

KoirTTXTixg. 

Ki^xTixg, 

MvariTixg. 

KXijTiaf, '/jToi KA'(j- 

TIX, cdsv KX'/ITiXV. 

ToXfiTjTtxg. 
'Ap^/jTidg, 
Mi(r7iTtxg. 
'ETrtxyiTixg. 

AKTixg. 

Avrx^KTixg. 

AvTixg. 

AvTixg. 
'A&xvTicig. 
AVKoQxTixg, 3 . 
BvQxvTicig. 4. 
'Avx(pxXxvTixg, 5. 
YIxXXxvTixg, 
'Evg-epvofji,xvTixg. 6. 
'EzsvxvTixg, lAS. 

ArrevxvTtxg, 
^>xs6ovTicx.g. J, 
' AxovTtxg, 
' AKOVTi<x,g. 

i\^XKOVTtXg. 

YlovTixg, 

'EXX'/!(r-!rovTixg, 8. 
re^ovrtx.g, 
Bs^szvvTixg. 

AfjLVvrtxg, 
IzoTiXg, 

AioXoTixg. 
Kv^Tixg, 'ta-cog Kvp- 

TIX, od.KvpTtXl, 9. 

'Egicxg. 

'O^eg^icx.g. 10. 
Morjixg. 
Ke^artxg. 

Evixg, odev Evixdeg. 
'EKvepixg. 
Biiptxg. 
Af^cptxg. 
Ao(ptxg. 
'Opocptxg. 
T^ocptxg. 
EyK^v(pixg. 
Ko)(pixg, T^iyj^^g. 
Kxrurpixtxg. 
Aoxixg, oSev Aa^ 

X,'xcsg. 
T^oxtxg. 

iTraSxoxtxg . l 1. 
Kvvopx^xg. 12. 
'lcrxicxg. 
MoT-xJxg. 
Mavv/jxg, 
Evvayjxg. 
KxToo^v/j.xg.. 
'i:'ixg. 
BXs^^ixg. 

'YTTOKOfll^lXg. 

nXcotxg, odev TlXciit' 

xoeg. 'NecpsXxu 
MyiTac^'i'xg. 
Kaf. 
TpixKxg, 
Mxv^iXxKxg. 13. 
'AvapxKxg, 1 4. 
"^XKxg, 15. 
AyKxg. 
EyKxg. 
EKxg. 
Bexdg. 1. Equus fremens Virg, item f.iftu elatus ap. 
Plut. in Anton. 

2. Dicitur, cui totius corporis fuperficies alb.-i 
pituita tumefcit. 

3. Sylva lupis infeflata. 

4. Byzantinus; liodie Conftantinopolitanus. 

5. Lat. recalvafterj idem, qui am(pii>,anoi; ; 
ap. Suid. 

6. Pythonico fpiritu afflatus. 

7. Seu ^ai&onU uffi^na^tiyii" Lat. folaris fplen- 
dor ; in Epigr. Gr. 

8. Ventus in Attica pluvias excitans ; ap. 
Arift. in Probl. fedl. xxvi. quaefl:, 58. 9. Genus eft clypei. 

10. Nympha montana, feu montium Gultrix 
Hom. 

11. Vid. fupra In VOC. a-ita^a^-^f^ai^tc-Mf. 

12. Jaitus aleatorii nomen, et infauftlfflmi, 
teftibus Ovid. de A. A. lib. il. v. 206. et lib; il. 
Trlft. V. 473. Propert. 4. 8. 45. et Perf. 
Sat. iii. V. 48. 

13. Qui fruftra nugas efFutit. 

14. Lat. viritim. 

15. Ita proprie dicitur gutta vel ftllla ; im- 
proprie notat rem nullius momenti, vel pretii ; 
ap. Ariftoph. in Pace. 196 Amd;. 


Mkokoc;. 


B£A«;. 


'AXXdg. 


Avoxxi^excii;. 


Ke^jcaj. 


' ATifJLay sXag. 4. 


Iv^dxXa;. 6. 


'Ev^exd.i;. 


Acpxd;, oS. Aopxccosg. 


\lsXag. 


ndxXag. 


AvuSsxu;. 


'AviJi^Kxg, ©'.jg. 


'E7rif/,sXag. 


UaXXdg. 


JJeXsxu;. 


Zo^Kccg, 'c9sv Zo^- 


' Ajjc^piueXa;, 'c9ev 


'EXXdg. 


NsKu;. 


Kccdeg. I. 


'Au(piy.sXaivai. 


UeXXdg. 


'AvEzag. 


Bua-Kcig. 


'r^l/if^sXag, 'c9sv 


^eXXdg. 


■i-exdg. 


^acTKccg, 'o9ev ^cc<r- 


'x^jif/.sXaivai. 


'iXxdg. 


T^ir,XKg. 


xdosg. 


'T7ro[A.sXag. 


'a^XiXXu;, 'c9ev 'a^- 


K7iKocg. 


Bo(rxcig. 


UsXag. 


X'XXav, K^ijr. 


MvjXKg, 'o9. M'/;zKoeg. 


Asvxccg. 


'T^vcriTrsXag. 


TvXXu;, Max. 


^i-ciixocg. 


Avxccg. 


'E.ov^ooiTsXag. 


KvXXug, 'hlXsi. 


'EiKxg. 


GccpvKccg, 'odsv Bcc- 


IsXag. 


MvXXdg. 7. 


Beixxg. 


^VKXV. 


ItpeXag. 


^uAXkj. 8. 


B.^.xk;. 


IvKccg. 


'Ac^eXug. 


'AvroipvXXdg. 


'ETriiKxg, cdsv 'E7ra- 


nraKci;. 


' Aiyo9r,Xag. 


KuTuScXdg. 9. 


KtxSs;. 


Aa,;. 


Kr,xdg. 


'Ex^oXdg. 


BXixd,g. 


"aXoc;. 


U^^Xag. 


'AfitCoXa;. 


'Oixd.g, c9sv 'Oixcchg. 


Ta.Xccg, '19. raXa^^E?. 


X'^xdg. 


'Eju,SoXug. 


Koc-Oixoig. 


AgpccyccXcig. 


'\xdg. 


XaXxsf^l^oXdg. 10. 


'E^iKKg. 


'AldXag. 


UelXag, 'c9. MeiXavi. 


'ETrefcSoXdg. 


Muiixcig. 


'CTrXiTOTTaXag. 2. 


KoiXag. 


Mi(rycXug. 


KoTiXocg. 


TxXag. 


iTriXug. 


'ETriTroXxg. 


Kpixctg. 


Avg^aXag. 


' AysciXug. 


IrroXdg. 


'oXxocg. 


'EKaT0VTaKe(pccXag.2 


KuTiXdg, 'c9sv Kcoti- 


iToXo';. 


UXoxexg. 


BiiKe(paXag. 


xdh- 


XoXd;. 


'ETTiTrXoKccg. 


"ACXag. 


■■i-iXdg. 


"AtXx;. 


TloKocg. 


'Aya^xdg. 


'AKXdg. 


TloXvTXag. 


'Av^ccKCig. 


NaCXag. 


KvKXag. 


NavXag. 


_ / 1 
TcKccg. j 


ZiyXug. 


UsciKVKXag. £. 


EiruvXug. I . Pro Jo^xa? y.a! ^o^-iah',. 

1. Seu jTTMToCTa^vi?, ut eft ap. /Efch)'!. Lat. 
<jui armatus luctatur. 

3. Centum capitibus mondrofus apud Ari- 
iloph. iii Nub. 

4. Idem, qui iTift-i-/f>.05' Lat. anr.cnti iieg- 
Jcaor. 

• 5. "o;-?. .;^ ^v... 5. 6. Uf ct triS.at:- Lat. libidinofus. 

7. Pro u.v7:a.i;, fcortum eft. 

8. Ap. Herodot, leiftus c{|-, c foliis frondi- 
bufque coiigcftus. 

9. Lat. ramus. 

10. "oO. ;^aXxE/x€oXaJ» tauv' i. c. navium, sereis 
roftris munitarum, mentionem facit Eufipides. ma:c. 


MAS. 


NA2. 


NAS. 


KvXxg, odiv KuXKOeg. 


Ksfzci;. 


'Opstovcfjix;, 


'Evc^. 


IMuAaV- 


]\u-Xi(rxvef/.x;. 6. 


A^of/,ci;. 


revx;. 


'OuXdg. 


\\Tfefix;. 


'E}iS^ofA.K;, 'o&sv 'Rk- 


A%va.;. 


nuf^iiXxg. I. 


'Ad7;^«V- 


Ocof,cxoe;. 14. 


Klxivx;. 


KciTaXxg. 2. 


'F^r/^«V. 


^uvSooi/m;, 'odsv luv- 


'Eivd;. 


TL/Aa,'. 


lf.i,x;. 


S^ofJCuSs;. 15. 


'AsIvx;. 18. 


McixXag. 


Hxlf^x;. 


'A7roTO|Maj. 


T^iO-sivx;. 19. 


(picXxg. 


'Eifzx;, cSsv 'f.ilix- 


'TTOTCjWaj. 


ii^ivx;. 


'Aixixg. 


h. 7. 


' AKXfjiXToxoiOfzx;, 


' Ayx^^^vu;. 


>-?• 


Aft^.af. 


'E^f/.x;. 


TxKivx;. 


Aocxy.cc;. 


XftwaV- 


Epfia;, Auo. 


Kx^KiVcx.;. 


KsKoxridoif^xg. 3 • 


XxXifA,x;, 'o9sv Xx- 


Xe^fixg. 


TXuKivx;, KfijT. 


To^ooxf/,xg. 4. 


Xtf.cx.Ss;. 8. 


'Oa-fix;. 


^^sXXivxg. 


'Av^poScifA.xg. 


'lX;t*aV. 9. 


KufJix;. 


'Oivx;. 


'ASxf^xg. 


'AAjWaf. 


Aixf^x;. 


BaGoivx;. 20. 


'AxxfA.xg. 


' Af/,fA.x;. 


'oxi^k. 


'E^ivx;. 


AxfJLxq. 


Afxfzx;. 


'l7t'TT0iu>f/.x;. 16. 


'Akoivx;. 


BXirofcxfyt.x;. ^. 


lKxf.cfzx;, odev 


' AtTxXyocJx;. 


livx;. 


Ux^xfjLx;. 


1.x.xf/..fx.xSs;. 1 0. 


' AiOxvx;. 


BiTivx;, viTOt B/Ttva 


KiyKpxfjix;. 


TjXiTlof/.ctfif/,x;. 1 1 . 


K^scivx;. 


'o^ev Birivav. 


Kiyx^xf4.x;. 


'EQoof.cx;. 


'Epyify.oTrXxvx;. 1 J . 


KoT^vx;. 


Vxyfxx;, oSev ?xy- 


'A&uooxcf^x;. 12. 


' A^pxvx;, KsXt. 


Aomvx;. 


f^xSe;. 


K)j7r(3«;0|W«$-. 


'QpxTxvx;, 'o9sv Bpx- 


Txxivx;. 


'k^xiyftx;. 


'A'^^oy.of/..x;. 13. 


rxvxv. 


"i-ivc^,;. 


'Opuyf/M;, od. Opuy- 


X^ua-oKOfcx;. 


'a^X^vx;. 


'Af/vx;. 


f^xSeg. 


Nof.i,x;. 


'Eovx;. 


Tlpr,fAvx;, 'oSsv np'ii;f.c- 


Aef/.x;. 


Aiyivof^x;. 


'Evcc;. 


vdt,Ss;. 21. 197 1. Lat. rubicilla ; iiomen avis ; ap, Gaz. 

2. Lat. nox fpifla; ap. Apoll. Arg. 4. 

3. Clamore aures obtundens ; ap. Ariftoph. 

4. Lat. fagittarius ; ap. ^fchyl. 

5. Seu (3aito>.ci;' Lat. ftupidus, bardus, fto- 
lidus ; ap. Ariftoph. 

6. Ventorum cohibitor ; ap. Diog. Laert. 

7. Tuguria funt, feu cafae. 

8. Ab impetu in venerem ita vocantur 
Bacchas. 

9. Humor eft, item vapor. 

10. Meretrices funt. 

11. Vid. ad Sxmix.(xu.a(. 

12. Calumniator ja£tabundus. 13. Seu a?|oy.o/i»f, epithetoneft Bacchi, comas 
ornantis. 

14. Ita vocantur fcorta exoleta Eupol. 

15. Ita voc-anturanguftise, item Symplegades. 
i&. Ab Ariftoph. in Nub. ita dicitur Sol, 

quia equos impcliit. 

17. Qui per deferta vagatur. 

j8. Seuiaiao;' i. e. femper fluens ; ap. Herod, 

19. Eft tertia-nona dies ; ap. Hefiod. 

20. Seu iSaSoin;; in Epigr. Gr. epitheton elT: 
Herculis, bovinum epulum parantis. 

21. Dicuntur Helychio pifces, thunnis fi- 
miles. 

Ff F [pS npoXifycvx;, 'c9ev 

TlpoXii^vcih;. I. 
Tnf^vx;. 

Nawa;, 'o^.l^uvvav. 2 . 
"Zocvvct;. 
Tevvag. 
TXvzivvoi;. 

'rvvtx;. 

Qvivu;, cS. Qvvvoi^Bg. 

Tovu;. 

Movo(,;. 

Koirauovoe.;. 

Tlipvu,;. 

'Nex.poTrspva;. 3 . 

'Evvk;, 'o9ev 'Evvoi.Se;. 

Xocaccievvu;. 4. 

Xoc^evva;. 

1/ivvci;. 

AivottXvvx;. 5. 

lA^vot;. 

nop<pvpvyx;. 6. 

Tpitivoi;, 'od. Tpjivcid:;, 

"aCox^u;. 

'AvciKXercc;. HAS. 

OpOo^coc;. 
Koz}iok.ox;. 
XolXkoCco.;. 
KuXoi,i^o^ou;. 
'Ocjookou;. 
'AKocipo^oa.; . J. 
A;oo^ou;. 
Hci/\zou;. 
'n^vSou;. 
BuovZox;. 
Mu^ccyou;. 
'Oycooc;. 
EvpvKox;. 
1.%KoXox;, K7. S)?- 

KoXor,;, cdev Ir,- 

y.oXoxi. 8. 
Fix;. 

X^v^ro^^ix;. 9. 
Tlu;. 
"Attu;. 
AvxTTu;. 
IvvuTToc;. 
'a-7Tx^x77u;. 10. 
UxTTu;. 
\e7Tu;. IL42. 

'L-AeTTu;. 

AeTTu;. 
AeiTu;. 
nw.etTTu;. 
AiTTu;. 

AciTTu;, 'c9. A^j.TTxoi;. 
Vi-x;. 
Auy.TTu;. 

UvyoXxy.TTu;. 1 1 . 
EiJ,7Tu;. 
U.?y.7Tu;. 

^VU.TTUq, 

Ko-u;. 
AoTTu;. 
TloTTx;. 
UpoTTu;. 

UUTTTTU;. 12. 

'Tttttu;. 
OoTTu;. 
Uupxa-TTu;. 
NeofTTTu;. 

AvxotTTTu;, 'o9ev Av- 
y.otTTTxde;, 

A7TC(77TU;. 

KvTTu;. 
TvTTu;. 'Evtvtto,;. 

AcoTToc;. 

ACTKuXOiTTU;. 

A^pevuTTu;, 'cSev 

'ApoevuTTxSs;, I 3 ,. 
KeXaivuTTu;. 
PaiTTu;. 
UpoiTUTrot;. 

OXTCDTTU;. 

' .\px;. 

Buupu;. 14» 
BaQuou;. l^. 
AuTTupx;. 
KivdSou;. 16. 
BeCox;, 'c9. Bs^puoes-y 
et Attice. 

Bsjy.Ccx;, 17. 

M£y.aox;. 18. 

Tiiy^ac. 

'Avxcevd^u;. 

Te^u;. 

Aeou;, 

Kepu;. 

Kepuc. 

WeTuxepci;, 

'Aiyiy.epx;. 1. tZv ■sroTafiw»" ftagna funt fiuviorum. 

2. Eid. ita vocatur patris matrifve foror, vel 
frater. 

3. I. c. Mortuos pretio venJens ; ap. L\ - 
cophr. 

4. 1. e. Humi (iormicns ; Suid. 

5. Lat. fullo. 

t). Nomen eft avis purpureo pcnnarum co- 
lore infigiiis. 

7. L e, Intempeftivus fcu importunus cla- 
mator. 

8. Lat. pra:dones, latrones, depeculatores. 
^. Scu y^v:^jffiToi' Lat. aurifluus. JEkhy]. 

10. Lat. un.vcrfus. 

11. An vcro ■aiy^.y.x^^.TrU ; infeili genus nunc peiinis inftruiluni, nunc deftitutum j ap. Ari- 
ftot. lib. iv. animal. 

12. Ita a Scytliis vocabatur Jupiter; tcftc 
C.-eI. lib. vi. cap. 43. Lat. pater. Cafus ge- 
nitiv. ■=raff5!-a occurnt in Epigr. Gr. 

13. Q; d. Virili vultu intuentes ; ap. Lucian. 

14. Herbse radix eft, cujus vim miram de- 
fcribit Jofephus dc capt. Jud. 

15. I. e. Magnus, gravis. 

16. I. e. HirciHans, feu gravem odorem ex- 
fpirans, hirci inftar ; ap. Lucian. 

17. Pifcis eft, aureo capite decorus j ap. 
Phryn. iidcni pifccs. ij.'.iA.Q^ah;, apud Athen. lib. vii. funt PAS. 

'E7Ti:cepug, koh 

'lllTiiCiaKg. 

' AiyoKS^(X.g. 
AevKoxs^ix;, oCsv 

AewoKe^ccreg. 
-vKoKepag, 'o9sv 

suXoKepxrx. 
AvroKi^oic. 
Bsocriiepocg. 
]iiiKspi>.g. 
Ue^a.g. 
' Avrn:epo!,q.. 
KaravriTTepccg. 
Te^xg. 
'Kre^ocg. 
XepKg. 
r'/i^«g. 
Yr,oxg. 
A'/ipxg. 

l.KixS7JpKg. 

Axyod^iipxg. 

JiTroPyoljyi^xg. 

Aoyo^Tipxg. 

'Opruyodrpxg. J. 

^vyxooSri^xg, 

'CpvtdoG^iioxg.- PAS. 

Muio(l'/!pxg, 
T.ccXxvcGrfixg, 2. 
XXxivoQr,,^ug . 3. 
'OtvoG'/;axg. 
Qvvvodmxg, 
'Ovo^-^gxg, 
Yiuvoi7roGr,pxg. 4. 
'Ovoj.(,xroS'i}pxg. 
MvoSripxg, 
Axy(aS'i]pxg. 
'Axi^ocg, 
"A^^af, Vol, 
ruTroTrep^TTep^iidpxg. ^, 
MiS^xg. 
Ayeipxg, 
Asioxg, 
Avoet^xg, o8ev 'Av- 

ostpx^eg, 
noXvSsipxg. 
'EQii^xg, 'cQev 'E&ei- 

^xSeg, 6. 
l.Ketoxg. 
lleT^xg. 
Zetpxg. 
Xetpxg. 
iKi^xg. PAZ. 

Mxf/.i^xg. 7. 
Xoi^xc, 
Xi^jg. 
Kpxg. 8. 
K^xg. 9. 
KxrxKoxg. 

AXiKoxg. 
NeoKcxg, 
XxXKoiicxg. 10. 
AevKOKDxg. 
'AvrcKoxg. 

EuKpxg. 

Opxg, 

O^Sxyo^xg. 
nuXxycpxg. 
Ti^ayopxg, 

Ti^vxyopxg, 
Mxvdpxycoxg, 1 1 . 

T^/xyopag, 
'Tv/riyopxg, 
Qaobpxg, 
Z-rropxg, 

'l>o^xg, 'oSev ^coxoeg. 
TxfA.(pcpxg. 
T.X'7r(popxg, 
Ae7r^cx.g. 19? l.Kip'pxg. 

^cppxg. 

Ter^xg. 

Kxcxuoxg. I S".. 

Neupxg. 

Qapocg. 

Kapxg. 

'EyKnpcxg, 'oSsv 'Ey^ 

Kapxoeg, 1 3 . 
MecoKnpxg, 'c9ev Me^ 

<roK\i^xceg. 14-. 
l.Trvpxg, 
Txrupxg. 
Kpvox',, 
A-jTopoxg. I ^; 

Yeoioxg, 'cSev Vetopxi. 
Er\(apxg, 'o9sv Tr,oopxt, 
Tetupxg, 'odsv retcdoxn 
Mxprto.'pxg. 
'A-x/joxg,^ 
Mxvrtxo:^xg, 16,. 

KxG^xg. 
'AKecra.r» 1. mar. 'zM. 290. 

2. Qv-ii et o-wAnnr^? dicitur Athen. lib. iii. et 
pifcator habetur t2» {^uif^vuv,. feu pifcium, quales 
defcribit ibid. ut et Ariftot. et Plin, 

3. Lat. fur veftium. 

4. Culicum venator. 

5. Lat. qui futili oratione utitur ; ap. Eufl. 
ad Hom. II. »'. 

6. Csfaries ; in Epigr. Gr. 

7. Herbs radi.x ; ap. JEg. 

8. Graviton. caput eft apud Eurip. 

9. Cum circumflexo, per Syncop. pro x^ixi 
caro. 

10. Mixtum xre numifma; ap. Dion. 11. HerbsB fpecies, cui vis inefi: fomnifica, 
Unde jA.a,vl^aya^a,ii ws-n-u/.eixi, per formam adagiii 
dicitur in dormitatores, et in rebus gerendis 
tanquam veterno correptos; ap. Demofth. Phi- 
lipp. 4. 

12. Scortum; unde apud Ariftoph. xaa-xix"" 
eft lupanar. 

13. Cicatrices faciei funt Hefychio. 

14. Sunt medias infcriptiones tabuhirum. 

15. 'h ^'/x/ja ap. Plut. in Cam. dies eft ne- 
faftus. 

i5. Beftia eft monftrofa, quam defcribunt 
Ariftot. hb. ii. Anim. .(Elian. lib. iv. cap. 21» 
et Phn. lib. viii. cap. 21. Aciicrccc. 
^ETTicrx!;. 
AiTVcp;roi;. 
AiT(rocg. 
AxjcriTcx,r^. 
MeyBVTa.;. 
'AXXcyiua-izi. 
BxToc;. 

HX<D«raf. I. 
'YXiQarocg. 
'tXoCoctoc;. 

A?MTCig. 

M'<;Xa7-«j, BoiUT. 
Moi^oiTocg, Acop. 
MayBTOcg, odev Ma- 

75-av. 
KXsTocg. 

nvpiCpsy.£Tocg, 2. 
rs/eTocg. 
BpeTUi, 
'H^pBToeg, 
^tXvjcc;, Auo, 
Atr^-^vTocg. 

iTocg, A'u!p, 

KtTocg, Aup. 
'EociTocg, TAS. 

'idiTocg. 
Epr/.iTccg. 

K.ociviTccg, %T!/t Ka<- 
nr7;g, o9;v Koct- 

VlTOCl. 2» 

Ejx^ciTty.OiTxg. 4. 
<^OiT(x.g. 

Cvoio^poiTug. 5. 
'G[/.c^iTocg, 6. 
ZocKTccg. 7. 
Ivyy.ocTcocrcig. 
A.HX.'i;Xi;cTCig. 8. 
ATHCiVTccg, Ai'p. 
EvatpoKTKVTOcg. 
TlevTcig. 

E.KOiTOVTOig, 

'E[^7TE7rTCig, 

YlB[Z-7TT0Cg. 
IlCiVTOTTfcig. 

A^TDcg. 
^Kccprag. 

Af^ocpTocg. 

Avoi^Tocg, Acdo, 
Bu^vprag, 
BcoKoXioccocg, Suo, 
Uoi^cig, 
Uoi^ocgoig, TAr. A&Y Ay.igag, 

BXrs^g. 9. 

Xocogccg. lO. 

U^ccccg. ] I . 

Qvg^ocg, Kojjr. 

Qvgocg, 

Ivg-ag, 'a^iv "Zvgocoeg, 

liT.ccg, TjTOi 'liTJyjg, 

Kcr,T. 
ItTjxg. 

K^oy.oriag. 12. 
Asovroy.oozorjoig, 
Kocovrccg. 

Evcvrocg. 

JZSVTocg, Acop, 

E.^vurocg, 
Birocg, Ao'o. 
TeovTccg, 
<i?VTix.g. 

Ay^iccTOig, 
'A[/.<p£vccrug, K^r,T. 

Evpcarxg. 
"Tccg. 

Bvctg, 13. 
BocKzVxg. 
j <l-Xeyvxg. 14. Avag, 
Gvcig, 

Apvag, o5cv Aou~ 

aosg. 15. 
'Ai^xopvxg, 'o9. 'Afxx- ipvuosg. i6. J.vxg. 
AicapcTvxg, 
lirvxg, 
Tlx^a^pvxg, 
'E7n(puxg, 'odev 'Em- 

(pvxosg, 
'Ey.(pvxg. 
'ATTo^uxg. 
'EXs(pxg, 
Kvs(pag, 

'Ay.poy.vs^xg, IJ, 
■^■spxg. 
' AXei(pxg. 
■^i^pxg. 
Ksy.(pag. 
Ypoutag. 
l>iv[jc<px;. 1. An r>,;?aro,-; altus feu arduus; ap. Apoll. 
lib. ii. Argon. 

2. I. e. In igne flridens. 

3. PVatres, item forores. 

4. Poculi genus ap. Ath. 1. xi. 

5. Vei B^jo-ifoirc;* Lat. verfans in montibus. 

6. An of/ofiTr? ; ut s^c^irii; ajTo;* j. e. panis, e 
frumento feclo confedVus. 

7. Lat. faccus; ap. Ariftoph. in Plut. 

8. Laconum lingua notat hiflrionem, feu 
inimum ; ap. Plut. Tn Apophth. 

9. Scorpius tcrreftris eft ; ap. Hcfych. 

10. 'Eo^t^' Nonno dicitur feftum choreis in- 
flaurandis conftitutum. 11. Lat. etiam proftibulum, fcu meretrix 
prctio proftans ; ap. Ovid. 

12. Fera eft, de qua agit Plin. I. viii. cap. 21 
ct 30. cui fi accedit forma leonis, tunc ^.-si-ok^-o- 

xorla; VOC.ltur. 

13. Lat. bubo ; ap. Arift. I. viii. c. 3. 

14.. Quibufdam eft aquila ; at aliis avis vul- 
turi fimilis ; ap. Hefiod. de Scut. Herc. 

15. Nymphs fylvcftres. 

16. E.xdcm, fed ita diclx, quia ay.a, h. e. 
fimul vel una cum quercu mori finguntur. 

17. Lat. crepufculum; idem quod «Kjoii/fa, 
Hefych. TopyoXo(pcx,;. I . 
I.T^o(pu;. 
!(?;«;. 
' r(pa.g. 
Aav(pxg. 

BiOiiOf/,a.x^?' 
Ao7%a?. 

nxvx«'g. 
nxtx^r, 

}iloixoiC' 

iTOlXck' 
llKXKi. 

KxXxx?. 
'tlIoxJ' 

l.TOxd'?- 

Kura^X"'^- 

ToX.CiTK^X'^^' '. 

nxvTcc^X'^^' 4' 

Aa7r;^of%a$-. 5 

A;4/a$-. 
'Xlac, Aw(3. Kwaj. 
'AXwaf. 
naroaA^af. "I - 
MijroaAwa;^. J 
TiXuccg. 
MyjTouxg, J. 

Aej. 

iTTTro^aEf. 
'EuAaSej. 

Ai^sa^ec. 

Ai/,o^Qsi. 
K^vCsg. 
"Aysg. 
AKp^uysg. 

Axgocfysg. 
' EXifyeg, Kxl 
''EXifysg. 

ATTijXeysg. 
' Aiysc, Aup. 
^A^ysg. 

AvKxuysg. 8. 
BXsKvysg. 
BXsTvysg. 
?uysg. 1. Lat. terribilis vifu. 

2. Dicitur modicus pugnator. 

3. Lat. ab initio ; ap. Deinofth. 

4. Omnium princeps ; ap. Ariftoph. 

5. An Xam^o^x"'! ' ^at. cui grandes funt tef- 
ticuli. 

6. Vid. fupr. in ■araT^aXoia? Ct fniT^os^.oi*?. 

7. Euripidi eft avus maternus; at aiiis avun- 
culus. 

8. Crepufculum eft Lucian. 
g. Lat. rima, feu fiflura. 

10. Nymphse fluviatiles. 

11. Ita ab Hom. II. 0. vocantur Graecorum 
milites ignavi et efFceminati. 

12. Nymphae fontium. Avocpoioyeg, (). 
"A(J'sf. 
Aoyoiosg. 

Nciixoec, di, lO. 
'Axot,icc^i?j a<. II. 
KpTjvtoioeg, 12. 
Kpoviaaeg. 

'EXiKuviccoeg, cct, 13. 
'l7i7na.Ssg. 14. 
^ypiuosg. 
'Av9eg"y;piccosg. 
i\txKXifi(nocoeg, 

Evvifi(Ttocdsg. 
''Oi-/.oi.^sg. 

'Auxa-VKu^sg. 15. 
TccXx^sg. 
KXccSeg, 'AtoX. 
'AeXXxSeg. 
No[A,uoeg. 1 6. 
'EK^poiyix^sg. 17. 
'O^ivx^eg. 
'Exivccdeg, cct. 
'E,vvacoeg. 
AotTrxdsg. 
' Ai^ocdpocosg. 
'AvS^px^sg. AEZ. 

ra(?£f. 

Aavocosg, ou. 

\^xcrx<xo 'Af ?. lO- ^i^sg^. 
\vTOG-xsSig 
AudSKxoeg. 
'AriiTr^iJ 
Ni/;p-/jdeg. 

ETTiTTidsg. 20. 
'Avxiosg. 
Axvxideg, «;, 
"Af^TTXiSeg. 2 1 . 
'A7ro^'^xi^eg, 
A^xQideg. 
AiaVsg, 22. 
AiKXe7^sg, 23. 
'AvTiKXstQsg. 
ZvyoetVsg. 
IfxXoetoeg, 
'Tv^tXoet^eg. 
lyitTxi^coefSsg. 
AtKTXf^vosi^eg, 
KvvoeiVsg. 
'A(rKvpoetSsg. 
'AXa-yiihg. 
NifSsg, 13. Muf^E, ab Heliconc, BceotiDe monte, 
diaas. 

14. Statuas mulierum equeftres, 

I <;. Pira, qune cum ficis nafcuntur, 

16. Pecuarii ; ap. Suid. 

17. Scorta exolsta ; ap. Eupol, 

18. Genus calcei muliebris; ap. Poll. lib. vii. 

19. Hordea fine gluma et aceribus; ap, 
Hefych. 

20. Lat. ftudio feu ex induftria; ap, Hom. 
OJyfi-. .', 

21. Sunt paedagogi Hefych, 

22. "You^' Lat. pellucida aqua; ap. Theophr. 
lib. vi, c. 28. 

23. Utrinque claufum. 
G G G EpBix.tdsg. I. 

'aXios;. 

AsvduXiCsg. 
^AidccXiSsi. 2. 
'Ai-yiaXiSsg. 
AopzxXiosg, 3, 
BXl^sg. 

"Ag-pxx.TuXiOSC. 
AbajMasq. 
'Eiicocf/.iosi;, 
'Ap(ro[/,ldsg. 
tiihg, Ym. 
'Ev^svlosg, ai. 
EyKXii/iosg, 
Zccviosg. 
Af/.cc(!_^oe,vioss, 
n^ocTriosg. 
Ay][x,oK07rioeg, 4' 
EvTpoTriosg. 
'Eusa-TTSpiSig, 
Avocirccig^iosg. 
'ATroTTVpiSig. 
H^sa-i%g, i (r.'H^£fl-/cf ?. 
'A^TitTtoeg. if. 7. AiTTXyythg. 
Vvf.tv'fiTiOSg. 5. 
'Afici9iTiisg. 
' AvocXsKTtoeg. 

K.VfA.UTO^popTidi 

KnTtosg. 
I lip^TiSeg. 

y.pOTocip 

Bpxy^iosg 

BuKxioeg. 

Kvv'/i7rooeg. 

'Afici^'^7roaeg. 

'AfA,oct,i7!oisg. 

Nocva^tTroosg. 

AvKOTTohg. 

Afia.ro7ro6ig. 

Ysu-TTooeg. 

BXocvSeg, 
j 'AfA,fA.vosg. 

'AvxSuOeg. 

ZvyuOsg. 
\ Q-yj^ioJ^sg: 
! QuXcacuOsg. 
I 'Av^^uSsg. 

Afji,(pidssg^ 

'Afj,(pi^ssg. g. 6. 8. 1. Hippocrati funt hordea rudius frada. 

2. Hefychio funt animalcula frumentum ro- 
dentia. 

3. Torturoe inflrumenta; ap. Suid. 

4. Genus calceamenti ; ap. Po!l. lib. vii. 

5. Nudx; ap. Diofc. 1. ii. 

6. Ita vocantur concha?. 

7. Inftrumenta vocantur fabri fcrraril : ap. 
Poll. 

8. Diruntur ligna in curru eminentiora; ap. 
PoU. et Vitruv. lib. x. cap. 20. Triplici modo 
fcribi hanc voc. docet Hefych. 

9. ''im^u.f/ih^!; et ivt^fiiycf Lat. fupra modum jc. 10. GES. 

T'7Tep'j,s'yyMisg 
Aypnsg. 
'AXssg. 

nxEE,'. 

ns^iTTXesg. 

'Ofjir,yeoss 

lcpssg. 

'Ayxi^cc9ig- II. 

"AriOsg. 

Ts^yyiSeg. 

'axS?- 

Uxfx-rrXx^eg. 
nafA,-;rXrfieg.- 
Y^ccKoyivisg. 
"Evi]dsg. 
rspyiSsg. 
"AyXi9eg. 12. 
"AfyXidsj, 
AsXikg, 
'Ayvi9sg, 
^vXXccv&sg, 
EpiKevSsg. 
' AyvvSsg, I3. 
X6sg. 

n^ix^sg. 

KXu9sg. Ki-1.- 

"A^isg. 
'Ast7^isg. 
'A'i^pisg. 
7,yeo:,g.:.^. 
^ivTisg, 01. 
Keg, pro eg. 
'Hoc^occKsg. 1 ^. 
BocXK.Koczsg. 
ZocXocKsg. 16. 
'ATrixXXccKsg. 
ATTsXXuKsg, 
'Hf4.spcipvXocKeg. 
Epf,<,ocKsg, ■riTM 
Epi^ocKsg. 
"Avccxeg. 
YlocvocKsg, J~» 
Boc^xKsg. 
BpocKsg. 
'AooxKsg. 
'Avo^ccxKSg, 
' Apa-xKsg. 
BovTxKsg^ 
ApvxKsg. 
KayKsg. 
'ETrxvocyKtg 
AtxvSKsg, 18, grande ; feu magnitudine excellens; 

10. Adverb. notans confertim. 

11. Ex. gr. Tw 'ixZi' Lat. altitudo p.iludum, 

12. Alliorum capita, ut et nuclei. 

13. In textrinis ita vocantur ipfa telorum 
pondcra leviora. 

14. Ita lingua Poenorum vocantur mures iir 
Africa, tefte Herod. 1. iv. 

15. Paufan. funt milites mercede conduifli. 

16. Hiftrlces, feu ecliini terreftres. 

17. Salutaris, five omnia fanans. Unde ts»- 

ix/.ma.. 

18. Herba amara Diofc. 1. iii. c. 150. NE2, :o3 'AKuTTV.cg. 
Ar,9r,Kig. 1 . 

Bet^^KSg. 2. 

"Aiksg. 

BcicXa.iKF.g. 

Ku^/eXtKeg. 

'AiOoXiKeg. 

'AiOuXiKsg,- 

Apocy,iKeg, 

2,ocpiKsg, 

BxCeiKsg. 3 . 

"AiOoKeg. 

AiuKCiXKj.tci(rcioKsg, 

Pol 
'O^u^spKsg. 4. 
'O^uyXuKsg. 5, 
'A^xXeg. 
'E^i9ocXeg. 
'H^i^aXsg. 
'iilJ,spoKocXsg. 6. 
KocuxXsg, 'AioX. 
'Ac-ksXs;- 
ETrifzsXsg. 
Ni3%£Xe;. 
'AyXxcS'/jXsg. 'A(>:oiriiXsg. 


'l-.uysvsg. 


ns^iKTicveg. 


'OvoxeiXeg. 7. 


'Ejj.fA.sveg. 


' Afi.(piKTtoveg, 01. 


' Afjcsg, ^TOi 


'E.UfjLevsg. 


'V{fJLifA.xXXcveg. 1 4.. 


''Ai/,sg, vrot 


'Arsveg. 


'AK^Vf^oveg. 


\^=f- , ^ _ 


'EvTeveg. 


"Aioveg. 


Eui/.sg, xvt) T^Eu[xev. 


Adj-xu^evsg, w. 


BoTpucvsg. 


' Ayv^iKccyeg, 


'a^^i/ej. 


' Afji.(piKTUovsg, 01. 15- 


"Af^l^sg. 


'Air,vsg. 


'E^yDCcavsg, Ar^. 


T[/,l^sg, 'AioX. 


nxveXXr,veg, ct. 


"Afyioveg. 


''rixsg, Aco^ 


KvXKpr,veg, 'luv. 


KXuidcjjveg. 16. 


Ka^Cuvsg. 


Kxf^xtrrjveg. lO. 


\lx^msg, Aaxi- 


Aoivsg. 


UXuKxTr,veg. 


' lu)vsg, 01. 


'Aiocvsg. 


'AKrypsg. 


Kx^fjcstuvsg. 17. 


'AKSuvsg, 'AfjCTTp. 


'ilXxKTY;vsg. 


TxXcovsg, <^otv. 


'A^uvsg. 


'EyKTr,isg, 01. 


'Af^CXuveg. 


'Ay^ixvsg. 


'llXmg, 01. 


EpyuTcovsg, ot,. 


' AQx[/,civsg. 


'A^iguSivsg. I I. 


KpovTO)vsg. 


'l7nro[/.ccvsg. 


"Ai9iveg.. 


'.\KpO(TXT7Sg. 


T^iXOf^ocvsg. 


'AKXiveg. 12. 


'iSpOTTpSTTSg.- 


B-di^iocvsg. 


KxfiX(7ivsg. 


'.\7roX6f7Teg. 


B4«;^jt*avef. 0. 


'Aysvveg. 


'EKXiTTsg. 


AKoctvsg. 


'ixoveg, 01. . 


"E^iTTSg. 


OXsKpxvsg, 01. 


KoyxuXuyovsg. 


" AXoTTsg. 


KuXiKpxvsg. 


'Iri^.cvsg. 


'A^XoTTeg, KprjT. 


KxvouTctvsg. g. 


' .KvTi-yjlovsg, ot. I 3 . 


BetsXcTTSg. 


'iTfTTOIpXVSg. 


'EiX'\.cvsc. 


Xr,vsXo7Tsg. 


'EXetoysvsg. 


BnTr^iovsg. 


'AspoTTSg. 1. Obiivionem inducens. 

2. Pars inter maxillas. Hefych. 

3. Eid. dicuntur re.iquix cibi dentibus in- 
haerentes. 

4. Dicitur acies oculorum, acutum Cic. 

5. Hippocrati notat decoflum prsedulcium. 

6. Atticis erat lemniicus verficolor, cujus 
ufus erat in facris ; tefte Hefych. 

■j. Quod et i^.KiSiaiio» audit, inter herbas ex- 
ponit Diofc. i. iv. c. 24. 
8. Indorum magi. 
g, An Kat^vrdief penacut. i. e. ^iVxoc Lat, rifci. . 10.. An xaftas^rai; qua notiorre generali pifces- 
vocabat Empedocles, tefte Ca;l. 1. xxvii. c. 22. 

11. '.\K>ai, dicuntur Athenae, optimos filios: 
parientes ; in Epigr. Gr. 

12. Lat. immotum. 

13. Dicuntur gentes, nofiris pedibus oppo- 
fita veftigia fioentes. 

14. iVlasnades funt Suid. 

15. Confefrus Graecorum ad Thcrmopylas,. 

16. Macedon. ling. funt iMaenades. 

17. Thebani, a Cadmo dicli. 204 PES. ' ApVTTBi;, 


AT«CfcrT'f;f.£;. 3. 


Ir-eg. 


^Aet(Ty.uTTei;. 


ViVruiTriiig. ■ . 


Tr^Teg. 


"AfJi.&XcoTreg. 


'A^?!j;f£f. 


'Aya.Xocy.Te;, ci. 


'aQccoU' 


"ifEf. 


'OixoyaXscy.Teg, 01 


^AKCcpeg. 


BoTer^E;. 4. 


AjA,^tccvccy.Teg. 


E«A«^£j. 


TeT^dco^eg. 


KocXXiCczvTeg. 


AXKa^sj. 


KoiTX}iopcg. 


KiX?JSccvTeg. 


KA^E?. 


'AyKopeg, 


Bv^ccvTeg. 


A\Kfy(.ocpeg. 


'AyMVO^eg, 'HX. 


'EiovTeg, 'AioX. 


'OyM^U- 


TeTc^eg, Ilor/iT. 


'OccvTBg. 


Te^rcacpeg. 


Q^vo^eg. 


AvKcSovTBg. 


AeKXTea-a-cc^ei;. 


Ilta-VDeg. 


MvXoScvTeg. 


'EPr,xovTixTea-(rcc^e;. 


Ylea-a-v^eg, 'AioX, 


KuvoccvTeg. 


UevTrfKovTDCTeiT^rccpet;. 


n«(r<ruo£f. 


'ESeXovTeg, GiyS. 


'Emoa^iTecr^Tocpeg. 


rea)peg, KXi 


'AXevoc^i:v~eg. 


TeTjcc^eg, 'At?. 


Teu^eg. 


"A^oiTeg. 


'A§eoeg, 


Z^Teg. 


'AdcoTeg. 


AMi/.77epeg. I. 


iToXoxpccTeg. 


' EtXoiTeg, 01. 


Tea-a-e^eg. 


lareg. 


'Avcc^Xveg. 


'ivccTepeg. 


TccTeg. 


repKvticvsg. 7. 


KTUeg. 


'EvvueTeg. 


Bcc^6eg. 


Tocge^eg. 


'E^cteTeg. 


"Ofusj. 


J.rioeg, ct. 


'H[/,teTeg. 


Bcpveg. 


Mv'^yiTr,^eg. 2. 


'Af^.(pteTeg. 


BXeTveg. 


'AiCTiiipeg. 


'AvTceTeg. 


'l7r7ro(pveg. 


'AXT^^eg. 


nevTccTreTeg. 


Optocy^eg. 


'EiXT^^eg, io-cog 


naX/jM,7r£T£f. 


Avccyjg. 


'EiXKTri^eg. 


Kcoyr,Teg. 


UcipoocXta.yyeg. 


'AKOocgYjpeg. 


ETeox.p'/iTeg, ci. 


'Ai^Tveyeg. 


ILuTocgvi^eg. 


Ka^r.Teg, 01. 5. 


'A(T7re^Xeg. 9. AHS. 

[ 'Evexvux^g. 
Eivcavxeg. lo. 
AiTuwxe;, 
TXi^x^;. II. 
ETeoofA.utg, 01. 
'A^ocr;g. 
'H/zioccy^g. 
Q)ea-7riCocr,g. 
'ApTtOxrjg. 
'Af.i(ptdocrjg. 
navTO^ccr,g, 
'AvT00cc%g. 
Zur,g. 

'ETri^a^yjg. ,-N' 

AXiccrig. r 

AKOcr,g. 

AiocKoc^g. ; . 

UeptKCirig, \ ■ 

UXioy.ocr;g, 12. ■'■■ 
Ava-Kcc7]g, 
EvKCC7;g. 

AvTrurig, cS, AuTraiji'. 
'T7repar,g. J^, 
Ay.OKrg. 
AiKpccr,g. 
AvTOKpocr,g. 
EvKpccr,g. 
A^^ocrjg. 
Ava-xpur,g. 
Ava-ar,g. 1. Lat. utrinque. 

2. Ut et ftvluT^cer, quod fubfequitur, Lat. 
nares Gal. ct Herod. 

3. H.c. -Ly.ixoTr;,- Lat. paxilli. 

4. Paftorum funt cafae, five tuguria. 

5. Dicuntur Salii et facerdotes Cybeles. 

6. Fratres funt collaclanei. 

7. Sunt arbores annofs. 8. Aconitum, pantheres enecans; ap. Diofc. 
1. iv. c. 77. 

g. Lat. fedulo, ftudiofe, indcfinenter; ap. 
Hom. 

10. L e. Per novem no£les. 

11. Spic.-E funt, feu calami; ap. Hefiod. 

12. L c. Sole uftus. 

13. Lat. defuper flans. BHr. 

^ATu.r,';. I. 
Euccr,g. 2 . 

' ApTt(pccrig. 

' Ai^<pt(pocr,q. 

''tv^i<pariq. 

'AfZfpxrig. 

Xlocfji^pccr^g. 

AiU}Co<pa%g. 

KeXxivGpa,-/ig. 3, 

'AC^opacrig. 

'ADV<ro(pa-^g. 

'ii^v<puiig. 

AuQxg. 

'AXocS^ijg. 

'ACXaSr^g. 

'ETrtQXai^rig. 

©joSXaSij?. 4. 

^aevoCXccQrjg. 5. 

Nool^Xccl^xg. 6. 

'A^piXcc^rjg. 

X^uiroAaSijf. 

'£DAa€i;f. Dp«£ijf. 
'Aj-oaSijj. 
'V.^rts-DocQrig. 
Mo^ofpaGijf. 

Mar^aSijf. 

A£€'.Jf. 

'lOToAeS^jf. 8. 

'a^tsS'/;?. 

Qioire^rig. 

Avccre^rig. 

'Euite^'.;?. 

Aa9ij£ijf. 

nof5*;€»jf. 

'ATcpri^rig. 

''lCrjg, lir. ' iSij, oSsi 

"i^r,v. 
NeodXtQrig. 9. 
'AftA;£ijf. 
'Ax.pt^rig. 

'TTnpocKOtCrig. 10. 
'At^;€ijV. 

n£f<T^<£ij?. 

'EvT^tQrig. 
nocXtVTpi^rjg, 'o9ev BHS. 

riaAiVT^iSer. 

I.vvTpiQrig. 

nociooTpiCrig. 

NeoTpi^rig. 

AnoTpiCr,g. 

<^ccpfAocKOTpiQrig, I 

'OtKOTpi^rig. 

'illyCOTptCrig. 

'Ax^ovoT^tQ-^g, 12. 

'Ag-tf^-^g. 

Rfnig-tSr,g. 

neoog-thrjg, 

Qeog-t^r;g. 

Xdovog-tCrig, 1 3 . 

Nt<pog-tSrig. 14. 

'Evg^t^rig. 

'A^S'^?, o^fy 'AjtiSe 

'Adocfx.C^^g, 

ne^t9xfyt&'/ig. 

TIoXvdxy.Qrjg. 

X-/ipxf/,Crig. 

'Ag-ef/Mrig. 

TpxocrXrig, odev 

TpKO<ToQxt, I^. 
MviD<To^rig. 
'T7rvo<poQrig. 
Tx^l^rig. nis. 

'ATaoSijf. 
'EpiTKpSrig, 
'Afjcop^rig. 
KuoJjf. 

EUTpuS'/J?. 

Aa^j/Tj;. 
Aya^Jjj. 

O^Qxy/ig. 

Yleptxyxg. 

Axyr,g. 

nepiyXxyrig' 16. 

'Ey5.Aa>".j'f. 

EKTTXxyrig. 

Avxyr,g, 

Ylocvuyrig. 

Evxy/ig. 

Idvvxyrg. 

ATrxy/i;, 

HfjciTTxyrig. IJ, 

AvTtTTxytig. 

ApTtTTxyrig. 

A[^<pt7rxy/ig, 1 8 

Aa^Vfji.Trxy/ig. 

NeoTTxyrig, 19. 

Kr]po7rxy/ig. 20. 

AKpoTrxyrig, -05 1. Hefychio iytwaro;' Lat. inexcrcitatus. 

2. Seu k'>i«f/.o;, apud Hcliod. Lat. falubri 
vento expofitus. 

3. Nigredine ohfcunis ; ap. Ari.floph. 

4. Dicitur in DEUM contumeliofus, feu 

5. Sanae mentis inops ; ap. SuiJ. 

6. Cui mens Isefa eft. 

7. 'Asto;* dicitur aquila, velociter quid ca- 
piens; ap. Arift. anim. 1. ix. c. 34. 

8. Ahenum aquae califaciendx aptum. 

9. Lat. recens expreflus ; ap. Heracltd. 

10. Diligenti cura fupereminens. 11. Idem, qui Demoflheni dicitur <p:i^ij.axo- 
Tq-i^l." i. e. medicamenta terens. Lat. medica- 
mentarius. 

12. Dicitur nihil morans, celer ; Hefvch. 

13. In terra depreffus. 

14. Nive calcatus, et nivofus; ap. Sopliod. 

15. Cum vetula rem habentes. 

16. Lat. fuccuientus et undique ladeus. 

17. Lat. femiconcretus. 

18. AiOor Lat. folidus lapis ; ap. Nonn 

19. Ut et vEowflyiif, Lat; recens compaJus; 
in Epigr. Gr. 

2C. Lat. cera concretus ; in Epigr. Gr. ^ 
FlH H 206 U^07ra.yri;. 


MeXicay,:;. 4. 


Txvr,Xeyi};. 


Aepoo.tyv,;. 


AapOTrayri;. 


NsKTXoog-xyr,;. ^, 


'A7r'/',Xey/,;. 


'A^yvoc[A.ty/,;. 


MicroTTczyr,;. 


'sX^^og-xy/;;. 


Avo-'/}Xeyy;;. 


UxvTci/.iyr,;, o^ev 


Bu^a-OTTOiy^;. I. 
TlouroTrwyyig. 


' Aii/MTogxyr}C. 


Za(pXsy'^;. 8. 


UavTCutys;. 1 O 


BoT^vogayrj;. 


'Aa(pXeyri;. 


Ae.ovTci.uyr,;. 


A^U07rcx.yr,;. 


UcXv^ayvi;. 


'Hy.i(pXey/};. 


UoXuwyr,;. 


Tof.c(po7roiy'^;. 


\'.vay'r,;. 


Ue^KpXeyf,;. 


Teccy.iy^;. 


'rTri^TTxyli;. 


liEOCfpayrj;. 


Uvpi(pXey/,;. 


Aucroiy/;;. 


'EvTTxyy;;. 


' Aif^xTocrqixyri;. 


^iiyr,. 


Uepig-iyr,;. 


'lX^u-7rxy!i;. 


' AuTOircpxyi];. 


'A^sy/,;. 


UooaXyy;;. 


lizouyrj;. 2. 


'AzpxFy/j;, 'odBV 


UoXvcsy/,;. 


AtuXyr,;. 


i^y.otopayr,;. 


\\:c^xfyB;. 


'^■\eyr;. 


Kx^hxXyr,;. 1 1 . 


nv^o^xyr,;. 


Ux^aa-xFyn;. 


Uoor,yv};. 


Ue^txXy/i;. 


Kxx.0Tfiay7!;. 


KxXxfzoCpQifyr;;- 6. 


hSsoGriy/,;. 


Ke(paXxXyr};. 12. 


AvcTTT^xy/i;. 


'A(psfy^;. 


'Ev9i}yr,;. 


QufxxXy/;;. 13. 


EuTTpxyri;. 


7.x(pifyr,;. 


Ue^t'/;yr,;. 


'E.vx7'.yy;;. 


'Af^xyi^;. 


KxXXKpify^;. 


'A7rX'/;y/i;. 


T^rspxXy/,;. 


'H^if^xyr,;. 


Ui^Kpifyr,;. 


Kvi^aT07rXr}yr,;. 


AucrxXyr;. 


i>Xoip'pxyyj;. 


Uxf^cpefy/;;. 


Tf^Vy/;;. 


UcXvxy.yt;;. 


Uu^tf^xyri;. 


Ai7ro(psfy/i;. 


Tseo7r-/,y/};. 


Bx^vxXy/;;. 


Uuoofxyri;. 


'AE^o(pefy'^;. 


'Ev7rr,yr,;. 


UavSeXy/};. 


■X^va-ofxy^;. 


'Ag£DO(pEfy/};. 


'Af^iy/;. ^ 


(PoevcGsXy/,;, 1 4, 


UoXvppxyr,;. 


'Aoyv^o(p-:fyT,;. 


'AiA.(pti^tyr,c. 


AvpoSeXyr,;. I5. 


Uuf^xyy};. 


'liucpifyri;. 


UxiJ.[xtyr,;. 9. 


'Aa-eXy^;. 


Avcroxyy};. 


UcXv(pify/,;. 


Ivfifityr};. 


'Af^oXyr,;. 


'o^oTxy/i;. 3. 


^,Xsy{;. 7. 


'lcfity/;;. 


V>px-xyiA.oyv,;. 1 6. 


'Kgxy^;. 


'.\vriXeyr,;. 


:rvXoiA.iyi};. 


"A^y/i;. ■ 1. Nau?" navis eft e corio conftans. 

2. Seu ca=oi.yoi pulilicus fervus, ftoas vcrrens. 

3. Qui ad cund.ordincm pertinct; ap. Chry- 
foftom. 

4. Lat. mellifluus, fcu mel ftillans; in Epigr. 
Cr. 

5. Lat. neftare fluens. 

6. Epithet. eft Panos, arundine canentis. 

7. Lat. mifer, infauftus. 

8. I. e. Vchcmenter ardens ; ap. Hom. Ilind. 
<p'. Obfcrvetur in tranfitu vis particulas zi in compofitis nomin. augmentum afFerentis, ut 

in ^axoTo;, (Jxp(;c?>tiC, ^is:A:^ro;, &C. 

9. Adifcelianea mixtura conltans. 

10. "Eot?* Lat. uiidique mi.xta cantilena. 

11. Cui cor dolct. 

12. Cui caput dolct. 

13. Animo dolorem afferens. 

14. ]ViSe<!5* Nonno dicitur gratum animo vcr- hur Lyra gaudens ; in Epigr. 
Breviorcm laborem afFcrens. rux. 'a^Y^;. 


\UKr,(Ttvpyrg. 


'Aoyrg. 


\\TJt}i-^^yr,g. 


nc^d^y/!;. I. 


'AXvpyr,;. 


\lu^y^;. 


Msyix.Xis^yr,;, o6sv 


\vcc^yr,;. 


MsyoiXiSpysg. 6 


\\s^yrg. 


nu^oi.y.a^yr,;. 7. 


Tixvxspyr:;. 


Tls^ioiXapy/;;. 8. 


'n^ts^yk. 


AaTrrn^y/ig. 


ys^yr,;.^ 


RoiUTHpy^g. 


^Avsvs^yvjr. 


\\vy^g. 


^Ers^osvs^y/iq. 


Aioivy^. 


Aivs^yr,;. 


ns^Mvyr^g. 


'Aya!,9osayri;. 


NiKxvyyjg. 


Awios^yvig. 2. 


T'/;Xcivyr;g. 


Kx^ioe^y^g. 


MsXava.vyr,g. 9, 


Kx^iKos^yyig. 


na.voLvyr,g. 


Avxospy^g. 3 • 


Kvoivavyrig. 


tiscspyYig. 


'E^ocvy^g. 


h.v(Tsoyr^<;. 


XXouvyr,:. 


'A^s^yr,- 


AtTrxuyrig. 


'Eus^yn;. 


<l>s^uvyrig. 


TloKvspyr^;. 


nvpxvyrig. 


Ksc^yr,;. 


Xcv(roivyr,g. 


Us^io^yr,;. 


' AvTocvyrig. 


'iif^ooyr,;. 


^CtiTOivy^g. 


'ATTo^yii;. 


^s(pocvyrig. 


'v.TTO^yr-. 


^nxocvy^?. 


llo^ivdi^oy^g. 4. 


'A^vyr,g. 


Avy.ta^yr,;. 5. 


'Of^o^vyng. 


T^^ci^ta^yi'. 


Movo^vyr,g. AHI. 

'Wc^uyi;;. 

lvlvyr,g. 
KccTOCTTvyrjg. 
Kopvyr,g, Awp. 

ATcvyr,g. 
Ai(ppvyr,g. 
@eogvyr,g. 10. 
'HiA.i^/vyy;g. 
K.XvToii/.coyr;g. I I. 

Evpuyrig. 12. 

■'A^r,g. 

'Ayxi&K^yii' 

Msyoidrig. 

K.sudrig. 

nTsXsix,or,g. 

A^vsccc/ig. 

KoipvsKoy;g. 

BopsaSng, 'o$sv Bo- 

psccooii. 
\\^^oiA.rfia.or,g. 
Au9aor;g. 
\\iyt«Sr;g, 'cSev 

'Aiyidc^ai. 
nriXstu,P/;g. 
loofA.uXiuar;g, 'cQev 

lcciA,aXiacut. 
MsXiaor,g. 
Ar;iuor;g. 
nxXr,iuC'/;g, luv. AUl. 

\\<TX,X'/;'7Ttaor;g. 

nvp'^iuir,g. 

'.\p'/;Tiu6r,g. 

.\^avriaorig. 

XuXii'j)OOVTtuGr;g. 

Au^Tiu6r,g, 

AasaT:aC'/ig. 

?r;xtuo'/,g-, 'odsv Tr;- 

Xiucut. 
'Ave^icc^ng. 
' AXoj7rsy.a^r;g. 
BXua'k, 'kt. BXaovgy 

'odsv BXads~g. 
noXVKXacr,g. 
'ZaX7rifyoXoyx'>l'TT'/i- 

vuor,g. 1 3 . 
nivuo'/;g. 
KvvaO'/;g. 
Ksoc-^rruor;;. 
'A^TTOCTTracng. 
NsvpocTTruing. 
'oXo(T7ra^'),g, 'oSsv 

OXo(T7raos7g. 
^pxO'/,g. 
'A(p^aS',ig. 
Apippxor;g. 
QsoippuS-^g. 
KaKO!p^a^'/,g. 
'Of^oppxorg. 
Evpoxdr,g. 207 1. Idem, qui ■a-o^xXyr.^ pedibus seger, feu po- 
tlagra laborans. 

2. Unde My.ni^U Lycio opihclo factum. 
Atlien. 

3. Lupos conficiens ; ap. Herodot. 

4. Corinthio opificio fatlus ; np. Bud. 
5; Vid, fupra in Au;aoE§yii,-. 

6. Lat. grandium rerum conatu-;, 

7. Qui in prctio nullo eih 8. Seu «Tjfia^y^Jf, Lat. purpura undique 
tindus; ap. Ariftoph. in Acharn. 

9. Ut iJit?Mmiyu tac-i/.Z- Lat. aCro cruore ; ap, 
Euripid. 

10. DEO iiivifus; ap. Nonn. 

11. Luiflum exaudiens. 

12. Lat. acinofus; in Epigr. Gr. 

13. Dicuntur, qui tubis, haftis, barbifque 
terrcrem incutiuut; v. 1. ex Ariftoph. 208 AHS. 

i:ruf/.vXio(ruXXeK,Tx- 
drjg. I. 

'Ap-xpyXv7TTa.^r.g. 
'AvTuSrig. 
BiSTa^'/!?, c^sv Ba- 

TCCOXl. 
'ETSO^iiTCCCyji, 'o<JiV 
'ETSO^iSTU^Cit. 

'Evct^rig. 
'Eyxulv;g. 
Trjxx^i, oGsv ?-/j- 

XCi^cci. 
'Ev^vx^Srii. 
Movo^/oiO'^g. 3 . 

"lC^'/ig. 

'E<psS'^g, oSev 'E(psSig. 

'Ap7rsSr,g, g9sv 'Ao- 
^/ 

TTSOSg. 

'mS^?- 

'Af/.OiS'/;org. 

Aci9iii'/;T/;g. 4. 
KsoK'/;^'^,^. 
^iXoz-riO'/;;. 
A'/;uoxr;S'/;g. AHS. 

' Avoy.r,0'/;g, oSsv 'Avo- 

y,'i;Ssoc, 
Upoa-iC'/iSrig. 
Av(TK'/;o'tig. 
U.oXv)cr,Srjg. 5. 

Upc<rKX'/;Of;g. 

XX'l;oxg. 

U'jy.iyJ;S'/;g. 

'AXi(.L'/iSr!g. 

Tif.i'/;c'/ig. 6. 

KocKoi.c'/;6rig. 

AoXof/.'/;crig. J. 

<l>tXo^r,0'/;g. 

1>iOToy.rjSrig. 

'fc^of.c'/;ir,g. 

&viu.r;d'/ig. 

'Evdvi/.'^Sr;g, 

@^oc(rv[/.r;Or;g. 

Ue^ip'c7;ay;g. 

'A[/.(pi^'^'/;S'/;g. 

'E7riT'/;Sr,g. 

'Aihg. 

'AiO'/;g. 

^oiCcttd'/;^, '/;toi 

(pCiCcctS'/;g. . ;. ■ 

QsKiS'/;g, ..:' 

'AvxtC'^g.' -,;^ 

ilocvK'tSr,g, 'c&iii^Aoi- 

vcctocct. .X t 
Aoi^ytS'/;^. AH2. 

Ao^oocipTroi^yioyig. 
UoTwywyto^rtg. 
^iXo9mvdtor;g. 
'AaS-zjg. 
Atysio'/;^. 
'A^etS'/;g. 
Aie-.Sr.g. 
TulyocXisiO'f,g. 
'A^ciiTocijtslS'/;g. 
Af.cxpvy}CSiT/,g. 
U'/;Xsio'/;g. 
BcicriXstC'/;g. 
'A}iXstS'/;g, 'oosv ': 

y.Xslccii. 
HpoiKXst6'f,g. 
'l7T7roKXsiO'/;g. 
'A{/.ei67;g. 
nvpoif.cetOr,g. 

^oXof.ieid'/;g. 
'E^etS'/ig. 
K.«poiSceiC'/;g. 
Vixt^osto-^g. 

llTCi^oeic'r;g, 

BcXCoe-.C'/;;. 

?sf.c^osiO'/ig. 

Yof^Qoadr.g, 

QpofiaOt.Cf,;. 

l.T^cf^Zoet6'f,g, 

KvQoeiO-f,g, 

Voiyce-.or^g. Aoyoetcf,;. 

?oyoeiO'f,g. 

' AvyoeiG'/;g. 

ZvyoeiS'f,g. 

nTS^vyoeiS'f;g, 

Acia6oi-,c'fg, 

?ci^SoiiS'fg. 

MoXta6aa6'f;g, 

Auf/.Q:e:Sr,g. 

MoXvQSoetS'f,g, 

fuXiSoaS-f:;. 

AsTTiSoeiSrg. 

iTrcSoetS-f,;. 
\ ?cooe,c'/;g. 
I l;iopcca6'f,g. 

QsoetCf.g, 

ToiXsceior^g. 

^soetS'^g. 

Qv^sosiS'/;g. 

AyciSonS'/;;. 

KaXocSoetSrg. 

'Av'f,'heiS'f,g. 

lT'/;9oeiSrg, 

Ai^cetS^f^g, 

loetcf.g. 

QeioeiS'^g, 'c9;v Qetoei- 
SsfuT'/;. 

lKioeiS'f,g. 

llXioetor,;. 

KoyJXice:S'f,g. 

TccvicetS'fig. _ I. 'A^irojp. h ^a-r^xy^. vocati]r,^<jui obliqua 
diiaa facetiafque colligit. ""*^ 

2. Eid. cognominatur Euri[^dps, quod alio- 
rum diiElis, tanquam cornicula' plumis alienis, 
kk ornaveric; vel quod regtif pannofos in 
fcenam produxcrit. '** 3. Lat. privatus. 


4. Curarum obiivionem iiiducens; ap. Hom. 

II- X- 

5. Curarum plenus. 

6. Lat. cautus, fcu circumfpcJlus. 

7. Qiii dolos meditatur, fcu frauJum artifcx, 
ut sinon apud Maro. AHS. 

'ATT/oa^i??. 

1.Kop7rioetorig. 

KTj^ioa^g. 

Kpioetorig. 

^Oapioetorig. 

Xoptoetlri?. 

'ZKUpiOntvig. 

Tpoi(piO£i^g' 

'0(pioetSt!g. 

Bpa,'y^ioetO'/ig. 

B(X[^&cc:ia^iSyig. 

@vXoi.KoeiS'/!g. 

Kopocxoeiorig. 

^oiKoeiSrig, odev i^x- 

Koetoeg. 
nsXsKoeiSrig. 
niGrjx.oei^-^g. 
1,KuXriKoetai^g. 
Mu^fA.viKoetOvig. 
KvTiKoet^Tjg. 
1.<p'/lKoeiOrig. 
TuvociKoetorjg. 
'EXiKO£tSi]g. 
'EtXtKoeto-nig. 
XoiXKoetdrig. 
TloKoetOrjg. 
KpoKoet^g. 
'EocDKoetOTig. 
At(rKoet6r}g. 
AuKoetovig. 
KocpVKoetorig. 
'A[^uySocXoetS'^,g. 
FoTTOiXoet^rig. 
'ToiXoet^K. AH2. 

Ks(potXoet^'/ig . 
fuXoet^g, 'o9ev Y«- 

Xoetoig. 
Ns(psXoaS-^g. 
QriXoetO'/ig . 
]AyiXoa6'/ig. 
IrriXoetorjg. 
iTpoQiXoeto^/ig. 
'x^^tXoet^g, 'o9sv 

'rfl/iXoeiCeg. 
'AXXoetSrig. 
KpugoiXXoetovjg. 
'EjwSoXoaoJjf. 
©oAoaoijf. 
'E-TTtg-oXoetorig. 
'AuXoet^g. 
iTDofyuXoei^g. 
MuXoeior,g. 
l.TuXoetorig. 
KoiuXoetSrig. 
^uXoeior,g. 
TuXoet^g. 
BuXoetOrjg. 
KocXay,oet07ig. 
Ylupoi.f/,oetirig, 
Tri(rct[j.oetorig. 
l.fyi^oetorig. 
'Av^Sfzoetdr,g. 1. 
Ar}f.coetorig. 
^HdfyCoaovig. 
\cr9fioetSyig. 
'nKifjcoeiSrig. 
Tpocf/.f>coaorjg. 
'Ofjcoetor,g. 
'ATfyCoeiO'/ig. 
OufMet^g. AHS. 

T tlyXufJcoetSrig . 

Bufxoet^g. 
KXioOivoetorig, 
KoiQoLvoetorig. 
f'puyocvoeidvig, 
' Af^ocvoit^g. 
ApsTTocvoeiOrig. 
Tufi-irdvoeiovig. 
TiTccvoetdvig. 
Kuxvoeitivjg. 
^svoeiOr,g. 
'Tfycsvoetorig. 

'AvSyivcetdvig. 

IlKr,voeiOvig. 

TXr,voetOr,g. 

lcoXrivoaO'iig. 

\\vivoeiO'/ig. 

'AvOp'/ivoeio-/ig. 

nvo'/ivoaivig. 

' A<pYivoeid'.ig. 

lipvivoetdi^g. 

'ivoet^g. 

' ApVTOcivoetor,g. 

'EsXtvoeiOvig. 

M'/iXivoaSvig. 

KXivoetOvjg. 

'EtXiK^tvoao-/ig. 

Ylptvoetovig. 

Tlvptvoetdrjg. 

Mvp(rtvoetO'/ig. 

'AKTtvoetO'/;g. 
. AsX(ptvoetS'/ig. 

AiKvoetorig. 

Qaf/cvoetorig, 

Tovoetor,g. 

TloXuyovoaSvig, 0$BV AHS. 

Vloy.uyovoe.dii 

E$svoovoetoriC. 

BsXovoetd'/ig. 

\\ovoeti'/ig. 

KpoTOvc?td'/ig. 

KvvoetS-^g. 

Bavoaovig. 

^^pvvo£id'/ig. 

Aa(pvoeior,g. 

' A^a-xvoetor,g. 

UoXvyctivoaavig, 

Ko:voetO'/ig. 

'AuXuvoetovig. 

Aetf^uvoetSrig. 

TXvixuvoetS^g, 
ToPoetorig, 

TlvS,oei^g. 

iKoXoTToetdvig. 

KopuvoTToaovig. 

KuvuTToetOrig. 

'Topwrroetovig. 

'Avdpwn^oaovig, 

Ttapoetdrig. 

KafA.apoetorjg, 

Aevoooetdrig, 

KuXivo^oe:ovig, 

'TOpoetdvig. 

'AspoetO',ig, 

'Hepoetdvig. 

' AtQspoetO'^,g. 

KspoetSrig. 

'T^JTS^ioeiSxg. 

'ETspoetovig. 

' Ag:s^oeiS'/ig. 

Usotg-s^caSr,g. 

@'/lpoad'/ig. '.O^ i,"059. i-V 'V- 4- II I AHS. 

KKTcriecetOxg' 

T]Digr,ooe:6-/-c. 

'Epv6^oeiC7;c. 

l(pcciocnovj;. 

KoooetOT;;, 

XoDOSio-fl!;. 

Ki^'^ociO'/ji;. 

©iciTooeia'/jg. 

AvT^O£to'/;g. 

'L(ro7rTDOno'/ig. 

'AXaCag-poaofiC. 

Tcicpoetcx;. 

'Af^CpiC^^-r.Cbcetor.g. 

Ayxic^oet6'r,q. 

Tcivpcaoxg. 

J.oa)^os:il'/]g. 

T-jooetO',jg. 

'A^yv^oei6r,g. 

N£U^oe(0'/j?. 

®vpoeiO'^q. 

nv^oetO'/ig. 

'Ef^7rvpoeiO'/ig. 

TlXBvp:ei6'/;g. 

'Ayfcv^oeiCTjg. 

Tlt-vpoeicr;g. 

Tlop<pvocsto'/;g. 

l^etppoeid'/!;. 

KByxpoeiC'/;g. 

'LKupoeiO'/ig. 

'iXu^oetOrig. 

Tlpoicroetoyjg. 

Xe^'^ovr;(rost6'/;g. 

Kiocro£tor<g. 

Ko^(roetly;g, 

Qv^(rc£iS'/;g . 

QciXoc(r(rceiCr,g. AHI. 

Ki<r(roetO'/;g. 

Tliar(rceicrjg. 

rXu(rcroit^'^g. 

XpveroitO'/;g. 

'ToccToetd'/;g. 

liy[/,ciTcet^v;i' 

Kv[iaToeiO'/;g. 

lufiOiTOiiSrig. 

'H7raToaor>g. 

KsixTcei^y;g. 

Qv'/iToeto-/;g. 

ToiXuKToeior,g. 

^ATpci-/,ToeiO'/;g, 

'SviCTcei6'/;g. 

'OccvTost^g. 

BpoTOSiorjg. 

Kv^Tost^g. 

Magostdrjg, 

QaXaT]ostSr;g. 

n<T/oao-/jj. 

fiTjoetcr^g. 

'D.TO£icrg. 

^toTOSt^rig. 

'ToaS-zig. 

I AiXTVCBlC^g. 

lKa(pciiC'^g, 
■=i:poeil/;g. 
Ypi(pos:d'/;;. 
Zo:posiO',;g. 
Ka^<pceiOr;g. 
Mop(pcsior,g. 
Kv(p0s:^'/;g. 
'. liXa^csiorig. 

Tpoxosio'/;g. 
'a^;^okoW- 
'cvuxoetS-^g. ALIZ. 

'ilc£i0'/ig. 
TcoeiOr,g. 

iKoXoxstO'/;^' 

C[iy;oetc'/-^' 

ATpsiC'r,g. 

Q'r,(rsiOr,g. 

Av(rsiO-/;g. 

'Evetii^g. 

UoXvetoxg. 

At>stor,g. 

HpazX'/;\6'/;g, lcav. 

Aiamovig. 

TavxxiOrg, 'ckv Ta- 

vaztd sg. 
Tpafi^.aToSiOa(ryM- 

XiO'/;g. 
Eioof/,ecXid'/;g. 
?'sQofj(.aXtd'/;g. 
TavTaXtS'/;g. 
^'VTaXtdr;g, 'oSev i^v- 

TaXloai. 
Kv^sXtSr,g. 
'AtoXilrg. 
npiafx,tC'/;g. 
rcXiJ.tS'/;g, 
^^stpoy,o[A,tor,g, 
'Yvzo[.t,ior;g. 

EvTC[Atoy;g. 
Koipavi6r;g. 
'Ovpavior;g. 

'F.vysviS'/;;, 'o&ev 'Ev- 
ysvtoai. 

Tlc![A.sv'idrig. 

'o^[j(,svtC'/ig, 

K'aiovior,g. 

''X'7rspicvi6'/;g, 

' AK[A,ovi6r,g. 

Hys[jLcviO-qg. Ap[j(,ovi6r,g. 
Kpovt6'/;g. 
XsXvviC'/;g. 
lTiX&ccviOr;g. 
Tl^o(rayu:viSrig. 
'Ai^o}Vi6'/;g. 
I.apU3viS'/;g, 'oSev 2a- 

puvioat. 
Qpa(ruii6r,g. 
TioiS'/;g. 
nsotor;g. 

l(r-xtotor,g. • " ; ' 

' il[J(.oitr,g. 
XsXvvcio-rg. 
ATpotO'r,g. ■: 

Tac^octOrig. - ' 

Ar;To'iC'r,g. 
'E^[jLoy.o-7rior,g, 'cSsv 

'Ep[Aoy.07rtoxi. 
XpSbiK07rior,g, 'cGsv 

XgsctiKOTrioai. 
Z7ricr;g. 
'A(r7riS'r,g. 
Map[,(,apt6r;g, 'c6s» 

'\laouapioat. 
'H[j(,spi6r,g. 

O[x,'/;ptor,g. 
TtVK^iSy;g, 'odsv Tsv- 

y„piSai. 
' Ayr,vc^ior,g, 

AKToptC'/;g. 

'E.[A.[j(,ooiS'/;g, 'o9ev 
'E.[jL[j(,o^iSut. 

AvTr;vopior;g. 

naov7raTOptSr,g» 

'E.y.TO^iSr,g. 

'E.V7ruT^i6r;g, 

KsvTUV^iS^qg. L LioiTKapld^g, odev 
Aioa-KiS^l^xi. 

'Oipavu.voi,(r7rcK.(r^o'/]g, 
AoKTreTtdig. 
MBXtTiSrig. 
'AixvTlSrig, 'odev 

'AiuvTldcct. 
'AOKix,avTtdvig. 
'AKoc[4,acvTtor!g, o^ev 

'AXOCfyCOiVTtOXl. 

'OdovTtorig. 
KpovTtSi^g, 'oSev Kpov- 

TtSoci. 
K.XB7rTiStig. 
'E^viice^lSi/ig. 
ETrivcaTtOfig. 
^Ay.(piSvig, 'oSsv 'a^a- 

cpiSesg. 
KsMxcptSrig, 'c9sv 

Ks^KX(ptSxi. 
BxKxthi- 
' AvTio-xidfig, 'c6sv 

AVTlO^tOXI. 

XTradxpxtti',';:. 

'Ayxdx^X^Srig. 

Mi(r9x^X^°V?' 

'A(TxiS'^g. 

'Ax.oxcrxioyjg. 

Xxi^xi<TX'Sv?' 

Ai(rxiS-^g. 

ns^ia-xiS-^;. 

'Ax.^o(TX'^yig.. 

MS(TC(TXi^g. 
ASTTTCITXI^g. 

'EvcTXJ^g. 
YloX\)(TX'oytg. 
'AvuXU,;. 
iisBxXoTjg. 'EvxXS'!];. 


'A^l'SvS^g. 


nviyuSrig. 


'AcrK,xvdyig. 


i>iXoil/svo'^g. 


nsijcptyuh';' 


'Ag-dv^yjg. 


'E7rtxvS'/;g. 


^XoyuSrig, 


noXvxxvdYig. 


'ETrtKv^g. 


'E^yciSfig. 


'AvxvSr,g, 'a&!'Avxvhg. 


'EpiKvorig. 


Teu^yi!ih<;' 


B^X^^vS^i^. 


'Api(TKVOr;g. 


'Lvlvyuorig, 'odsv 


Msvd'/;g, ' AiyvTTT. 


n^oa-KV^g. 


Iv^vyuSsg. 


'Optv^yjg. 


®Sis^g. 


Avyco^yig. 


'E^XTrcSy;;. 


ne^t^'^v^g. 


YlofApoXvyuorig. 


'OKTXTTO^yig. 


' Au)6rig, 


Mxof^xpvyuoyi;, 


'ETTTXTroor,;, 


Axuorig. 


nTS^vycoSyig. 


' AiyiTVOOri;. 


Y^xulrig. 


T^vyc^Srig. 


Ai-rroSrjg. 


'AAaSw(5V?. 


Axduo'/ig. 


'OiSiTroSrig. 


Kxpoc^uoy;g. 


KXxouorig. 


'EiXiTro^yig. 


i^XsQaiorig. 


nXxScoSvig. 


T^iTroS'/;;. 


'EpvTtScuor,g. 


XotoxSudi^g. 


'Aiyo7rodr;g. 


BoXQcoS'/ig. 


'AKiSco^yig, 


KuAAoTroJVf. 


At9v^x[,c^uS'/ig. 


^'x^KiScoS'/;;. 


rvfu,vo7roovis. 


AsjjctcoSrig, 


MoXi^^dcooyig. 


fxvKpoTrooyig. 


?s[^SeiS'/ig, 


MoXv^ocooyig. 


'&Xxia-07roh,g. 


ToixCcvSrig. 


l.ToXiduorig, 


I,KipT07rooy;g, 


Q)pOfA,Quor;g. 


Ksyxpxfitouoyig 


'ilKVTrodrjg. 


Tpof^QciiOyis, 


Kof/.f^iScoS'/ig. 


noXvf^c^'/;;. 


ZrpOjwSwMjf. 


IxvtSccSi^g, 


N;oo:^^?j?. 


AoSc^-S'^. 


'Aa-Kx^iScah^. 


'AKS^S-r^g. 


'EXXo^uSrig. 


VvTiScoSrig, 


NyiKScS'/;g. 


npoXoScaS'/ig. 


nef,cpiScoSrig, 


'ErriKS^Orig. 


Qopv^cooyig. 


'Avd^x7roocoSr,;. 


<^tXoKSpO'/;g. 


nayuS-/;;. 


noXv7roScoS'/ig. 


'AiTxooKeod'/ig. 


Vxyc!:^-/;;. 


rscoSvi;. 


noXvKSpd-rig, 


'AT^xycl)^'/;;. 


KscoO'/];, 


'Eva-fj,s^Syig. 


KXxfyco^yig. 


TxXicoS'/ig. 


Ix7rs^^r,g. 


^x^xfycoSrig. 


nTSXecl'6r,g. 


'ETrixo^^g. 


Ir^^xfycoSrig. 


'EtXecoSrig, 


"r^,j;. 


(i>cfyc^^yi;. 


(buXsuor;;, 


'Avxvorig. 


1 IvptfyciiO');;. 


K^scoSrig, 


'Evxvdr,;. 


iTrofyojorig. 


'Os^scaSyig, 


T£U^lif. 


Mvofyco^rig.^ 


XxXx^diSr,;. 'AuxQuir,g. 

KvaSuoT;;. 
AsKiSu^vig. 
Ai9uS'^g. 

O^ViScoOTig. 

IliOcaOyji;. 
K^iOcioijg. 
'MccX9u^7^g. 
'Av9tA!^y;g. 
^Ax,oiv9uo'/ig. 
'E^i^ivduorig. 
''CKKivQuoTig. 
KoiXafj(,iv9myig. 
'EXuAv9uoyig. 
AocQ,upiv9uor,g. 
Kv9u^r,g. 
Mij9u^r,g. 
'Nv9u^7ig. 
'A<p9udrjg. 
'Ox^ciU?- 
B^ox9ccO-/ig. 
'lciorig. 
Tuico^-/ig. 
Ki(p«,XKiccdr,g. 
EXoctcoOrig. 
1.7r'/iXciicoorig. 
KcoQtiooTig. 
TTro^vytCiioyic. 
AocOtc!)Syig. 
TluiOiuayig. A'/it Oiuorjg. 
'E7rci(roctC£^r,g. 
'AlyetuQr,g, 
Q6to:c'/ig. 
Keiudr,g. 
AHclior,g. 
Iri^eicioyi^, 
'Og-p£fcaO'/ig. 
X^£tuor,g. 
TlpocyyMTetu6r,g, 
'L~ofx^uO'/ig. 
J\letpccKtud'/ig, 
lKiCt:o'/!C. 
'LTpcilyccXicoor^, 
V[r,duXiuOr,g. 
'iroiXtuoyig. 
Tpox,ciXiuo'/;g. 
TocryXiuoyig. 
'liXtuor,g. 
KoiXtciitig. 
UoXtuoyig. 
Ko-xXtc!clr,g, 
'o^upiyjj,tuo'/;g. 
Zr,(^iC£h?. 
BiiXij/,iCi;oy;g. 
noipoifx,iudrig. 
Kof^ix,icoo'/;g. 
AviuO'/;g. 
Muvtuoy;g. 
Y.uvtuO'/ig. 
Yluiyvtccovig, 
KaTUf,cr,vtuo'/jg, 
Tev9priVtuSyig, 
Mvtooo'/ig. 
\uif/,oviu6r,g. 
'EvVTTvtu^-i^g. I. AHS. 

'A^uxviu^yig' 
Tuviuoyig. 
'AiOOiud'/;g. 
TXoiccO'/ig. 
KoXoiuorg. 
^XotuT/ig. 
XXoiu^yjg, 
Tlotccio-j^g, 'luv. 
ntcc^y;g. 
lKoo7riuo'/ig, 
n.XiCuoicc^y;g, 
Aypiu6'/;g. 
Qr;Xv^ioi67;g. 
'T^f^hg. 
'Ae^tccO'/;g. 
At9eptccor,g, 
lKre^tuo'/;g. 
Qriotcad'/,g. 
TeKfir,^iudy!g. 
^r;Xr,Tr,aica^y;g. 
'AXiT'/;piccSyig. 
l(puKr'/;ptcaSy;g. 
l,rv7TT'f,^tuoy;g. 
'A^T'/;^tcc^yig. 
Mvg-'/iptcc^'/;g. 
ZuT'/i^iui^'/,g. 
Kopiuoyig. 
Ko7rpiuor,g. 
'0(nrpicc^r,g. 
Mr,TCiuor,g. 
Ae7!V^iU0r,g. 
KiXi^oiuO'/;?. 
'Atf/!,u(rtucr,g. 
Kopu(riuoy;g, 
^uvTua-iccd'i;g. 
'LTu(riiaO'r,g. AHE. 

'Ov!riu^'/ig. 
'EvSaTiu^Tig. 
'E7r\s(ricj>^vig, 
AtTtuO'/ig. 
NoTtcoS'/;;. 
Irtuoyig. 
'NuvTiccO'/;g. 
M'/ir^vtccayig. i' 
Kyi(ptct)0'/ig, " 

O^iu0y;g. 
Tpo(piucr,g. 
-fiXiciozg. 
lXiOXKCcO'/;g. - " 
ntouKecSiig. 
Q^iOuKccOTig. ' ' 
T7rocx-oxKuO'/;g. 
MuX9xKcc^y;g. 
KuKccS'/;g. 
nXuKcc^Xg. 
QvXuKccSrig. 
lKvXuKcc^r;g, 
Kox^uKcc^vig. 
AiKfA,UKuiyig. 
^upfy^uKcaorig. . 
AovuKccS^rig. ' 
V(XKU0'/ig. 
' Av9^XKcc^y;g. "'- 
Ko^uKicdy;g. ^' ■. 
'Og-ouKccSyig, 
Of/,pciKccOyig, 
IpXKocorig, 
'OyKcc^yig. 
loyKudyig. 
' AXuTreKu^rig, 
'Nxp9r,Kcc^yig. 
lKuXr,Kca^iIS. ■:.-. ^vx',' KvriKuSyii. 
:L(pf!KuSr!C- 

rVVKlXuSlJ^. 

'KpeiXuOTi;. 

AKiKuari;. 

^oXXMuorj^. 

'AidvXiKudyii. 

KviKuoifi;. 

'v.piKuoi/ig. 

'AvGeoiKuaifi;. 

MvpiKuori;. 

<bpiKU07ig, 

'EXKuorjC. 

KpoKuovjg. 

NapKuSvig, 

^oi^Kudri;. 

TXoiVXuorig. 

Avxuorig. 

'AXvkuoti;. 

KoiXvKuSrig. 

KupvKuorig. 

I.VKuSr]g. 

^VKuSrii. 

AXuorig, 
iKV^ciXuovig. 
' AfAVyoccXuorig. 
IloipoccXuoiig. 

AiQoiXuorig. 
'AiytatXcoSri;. 

HTriKXuOrig. 

"ZtaXuorig. 

KpatTTccXuorii;. 

HiTOiXudri;, 

'lCotXuori;. 

Tvx(paXioSrii. 

KecpKXuorig. 

'OfjicpoiXuSrig. AHS. 

'C.Xojori;. 

' Aa-cpoSiXuoYig. 

I lif.i.iXuorig. 

\\^0(T£XuS'/l<;, 

\'eXuo'fi;. 
MvsXudri;. 
UveXuori;. 
nriXuori;. 
XrpoQiXuori;. 
'A^yiXuori;. 
MECTTnXudvi;. 
Kpvg-oiXXuSr];. 
'AsXXuSri;. 
' AoyiXXuori;. 
ZKiXXudri;. 
KoXXuori;. 
TavpoKoXXuori;. 
<l>vXXuorj;. 
'oXuori;. 
\ioXuSri;. 
'Aa-QoXuSri;. 
QoXuSri;. 
KoXudrj;. 
XoXuSri;. 
'i{fjif)(pXuS'fi;. 
TvvrXuSri;. 
'tXuSti;. 
KoivXuSri;, 
Kpu^vXo:Sri;, 
KovSvXc<)Sri;, 
MvXuSri;. 
EvXuSri;. 
'\isXuSri;, 
TvXcoSri;. 
KoTvXuSri;. 
XvXuSri;. 
Tv(pXuSri;. 
'0[/.ixXcoS'/i;. 'o^xXcliSri;. 
BuXuSri;. 
'HeoSxf/.uSri;. 
I.7Ti9xf/coSri;. 
YlXoKaf/uSvig. 
KoiXocficoS'/];. 
YXoifjiuSri;. 
Iria-UfxuSvi;. 
BoiX(TOifjLuSrig. 
"LipvyfjiuSrig. 
'oSfjLuSrig. 
'AvQsf/.caSvig. 
\oiXsfjiuSrig. 
AvsfJiuSrig. 
'Hvsf/caSrig. 
Arif/uSvig. 
TXrjficoSri;. 
'la^QfiuSi/i;. 
KXoiv^fjiuSrig. 
'AifiuSri;. 
Aaf/,coSri;. 
' ClKif^uSvi;. 
AifiuSri;. 
Aoifiud'/ig. 
^tf^coSrg. 
'ocpQoiXfjiuS'^,;. 
'Af^f^uiSrig. 
Tpufx,f^uS'Ji;. 
'i^oif/.fjiuSrig. 
BpofjcuSvig. 
ToofxuSrig. 
I,TOfA,CtiSrig. 
NoiO-ficoSrig. 
iTTOiorfMoSrig. 
Ma^oiO-fAuSrig. 
Xoia'f/,uSr;g. 
TriVB(TfA,uSrig. 
TeivecTfx^coSrig. 
Kk K AHS, 

Kvvia^fjiuSrig. 
Kvia^f/.uS'/!;. 

Oa-fjiuSvig. 

AXva^fiuSrig. 
'ATfA,uSvig. 
T\Xsvfjt,udvi;. 
T\vsvfjicoS'/ig. 
Zvf/uSrig. 
<s}VfJiuS',ig. 
AvfiioS-^g. 
TiyXvfiuSri;. 
ZKoXvf/coSi^;. 
ApVfjic^Svi;. 
KpVficoSri;. 
Aoxf^-coSri;. 
BpoxfiuSrj;. 
'Avx,f^o)Sri;. 
Bpuf/,uSri;. 
At^oivuSrig. 
TxvuSrig. 
nriyoivcoSri;. 
^lipvyoivcoSri;, 
'AKOivuSrig. 
BoiXoivcoSrig. 
MuvuSrig. 
NoiVuSvig. 
Qvo^civuS^iig. 
T\XoiToivuSrig. 
EriTOiVuSvig, 
ItTUVuSvjg. 
TiToiVioSrig, 
BoravooSvig. 
Foi(poivuSrig. 
KsXv(pcivuSvig. 
Aoixoivc^S'/ig, 
'AyvuS'/jg. 
AsyvuSrig, 
'ASsvuSrig, 213 2H AH2. 


AHS. 


AHS. 


AHI. 


BXevuSr;;. 


Tl^ifjt.vu^r,g. 


rou^g. 


Xovopuor,g, 


'rfj(,tvu^'/ig. 


K^r!i/,vu^'/;g. 


XXoucrig, 


'rSouihi' 


Appsvuorig. 


Aiy.vu!0'/;g. 


Xvou^g. 


'Ae^cJ:d'r,g. 


TLrsvui^rig. 


Kpifivu)^r,g. 


noui^g. 


'r^s^c^'S'/;g. 


nXr,vu^'/ig. 


'E^Vfj.vui^r;g. 


PcuSrig. 


'A9souo'/,g. 


I.'7rX'/;vuo'/ig, 


BXevvu.'Cr;g. 


Aci-TTUO'/;^. 


'Ai^l^c^k;- 


®Q'/lvud'fig. 


Qvvvu:^r;g, 


'E7ru)0r,g. 


XoXspuo'/,g. 


liuo^vu^yig. 


'Ovu.'^r;g, 


npS7rudr;g. 


'lKrs^ciSr,g. 


li.rr,V'J}^'^g. 


^XStoOVU!^r;g, 'o9iv 


AiTTUc^g. 


Kri^di^g. 


Kv9vu^'/jg. 


^Xt&ovwosg. 


Q^nruihg. 


At^^cl-^g. 


'lvu^'^g. 


^XsoovuiSrjg. 


'Ev^iTrco^g. 


OxXr;ou'd'/ig. 


BX(xtvuiO'/jg, 


Y'/;-rrs^ovu:^'/ig. 


KoX-TTuc/ig, 


Kt(T'/:ouor;g. 


^XvKrKivcli^-^g. 


n^iovu^r.g. 


Accfx.7ru'0'/;g. 


Ki(TC-r,puc'/,g, 


AivcoO'/ig. 


Xi0VU'0r;g. 


Kof^-TTu^g. 


Bocpoc9pua'/,g. 


Qivu^ig. 


<t>Xs'yf.cDVu:0'i}g. 


'OTTca^g. 


'A^9puhg. 


i'9ivu^'/ig. 


Irr^LcovwSrig. 


KoTru^g. 


AvG^ccSrig. 


KuoKivmrig. 


nXiVf^ovu^'/;g. 


iKoXoTTce^g. 


'At^u^g, 


lVZXIAIVUlS'/lS. 


^Xe^orcvu^r;;, 'c9sv 


Xs^OTrcc^g. 


(t9apuo'f,g. 


'O^fitvu^-^g. 


^XsCorovuoeg. 


nctTTTTCVO'/!;. 


AetBc!:o'/;g. 


ls.Vfy(.ivuo-/,g. 


^ovu^r-g. 


'l-7T7rJiO'/;g. 


I.7Te'.pcvhg. - ' 


'Oivu)^'/;g. 


Ku7TVuor;g. 


Tv7Tucr,g. 


l<!SKpcocr;g. 


TlivuO'/]g. 


F.pvuor;g, 


'OitTVTTuorig. 


BopSopc!ior,g. 


'EpTTivudrig. 


lt(rvpvu)or;g. 


TvTTC^^g. 


AS7Tp'l'd'/,g. _ -y 


n^ivui^'r,g. 


Kivcvvu^rig. 


Ku7Tcahg, 'c9sv Kta- 


Kc7T^'xl'f,g. I. 


nv^ivuorig. 


KvvuSrjg. 


■TTciSetg. 


Toc'plc!chg. 


rr,rivuiC'^g, 


BiivuiSr;g. 


' Av9^u7TcoS'/;g. 


lKif^c!:hg. 


Kvnvdorjg. 


Ko^vvu:Sr;g. 


Puoi^g. 


'of^J'S^g. 


'E^ivudrig. 


Op(pvu:or;g. 


^Xvoiouor;g. 


nerpucr;g. 


TsX-x,ivu>^'/ig. 


'Axvuio'/;g. 


NsC^ci^g. 


AtrpccSr;;, 'A-tJ. dvrt 


I.XOivu,h;' 


nccxvuh?- 


'OfjcC^ci^g. 


T» 


'LXiVu:^'/ig. 


'A^otXvuh?.. 


QvfjL^cJ^g. 


Ntr^J^g. 


AxKvu]^'/ig. 


Ke^X^u^^^g, 


Xocpocoouo'/;;. 


'Avrpucr;g. 


'E^iKVu^rig. 


'lluh^. 


'Avopcioxg. 


racouo'/;g. 


'OKvuCrjg, 


'O^ci^g. 


' AXs^K'Apuarig. 


'i'fu.7TXo!.g-^cchg. 


Qocfjt.vucric, 


Mv^'J:hg. 


Ae'AouS'/,g, 


'Cif^c^^^g. 


Arsp»fA,vu6rjg, 


nv^aSrjc, 


KvXtvopuor,g, 


Tccvpuor,g, 
1, nA«T. e 


tccW, 191. 

AUl. 

'EuduO'/!;. 

'AXfiU^u^i^g. 

Tlvpu^y};. 

AsTrvpuiOYi^. 

TupuSifi^. 

luTUouoyi;. 

TIiTVoudrjg. 

'Axv^uh?- AH2. AHS. 215 orig. 
TXi(!-)(^puov,g, 
fupuSyi^;, 
'Aa-uoiqg. 
QiKO-uorig. 
TIookj-uSti;. 
TlBTua-u^rig. 
MKTudyi;. 
AXcruoyig. 
"Hocruori;. 
Apocruovig. 
Tl^o(rudyig. 
Tlpoiruoyi^. 
Tocp(ru^'/ig. 
Eo(ru07i;, Kc 
'Epcrudrig. 
YLtpircoOTjg. 
'A<r<ru^rig. 
Ki<r(rcoSrig. 
Kvi(r(rci^rig. 
TlKTTuorig. 
A'JC"(7wr/;j. 
TXu(r(ruoriq. 
Kx'jiru^'(ig.. Au(ru6r,g. 


AeofcocTCi>^'/ig. 


(bXuxTu^rig. 


'r7ro^ua-ced'/ig. 


l7reofcxTuo'/;g. 


MiXTco^rjg.. 


<i>U(ru^-/ig. 


UXxa-fjLocTuovig. 


TfyxvTuo'/!^. 


T\po^oe.T(t)^'/ig. 


BpoiCfcoiTcoSrig. 


nXxxxvTuSrig. 


'r^XTci^i^g. 


I.7rxaftxTco^'/ig. 


MxvTCoS'/;g. 


ZTSKTCiiSrig. 


^i''/l(piaf/.xTco^'/ig. 


'lf/,xvTcoSi^g. 


'Epu(rt7r£X(ZTc>tor,g. I . 


^vafcxTc!id'/!g. 


luxopxvTuo'/ig 


Kicu.ocTuor!g. 


KxufixTud'4g. 


AeovTuo'r,g, 


'Nocy.xTuSrig. 


TlveufcxTcod'/!g. 


ApxzcvTcoCrig. 


Ii7Ta.j^x'y[^XTuSr,g. 


'Ef^7TveufiXTu6'/ig. 


TlXxKisvTcoS'/;g. 


Tl^c<.'yix,ocTU6rig. 


Kvf/,XTuS'/;g. 


iKOTco^rig; 


^Xs'yfA.ocTuo'/ig. 


' AoTVfcxTuorig. 


Ti^yxpTUOrig. 


Tlri-yftxTcoSrig. 


i>ufcxTuo'/ig. 


'LvfJC(pepTuor,g. 


EXt'yf/.ocTcoO'/ig. 


KufcxTuorig. 


KovtopTuovjg. 


'EiXfyy.dTu^rig. 


'ApufJCXTuorig. 


XooTcoSrig. 


'AtVi-yf^xTcl:^'/};. 


BpufcxTeiiS'/ig. 


'A-yv^TcoS'/!;. 


E^suyfiXTUzr,;. 


lufcxTcoS'/;;. 


'Og-coS'/!g. 


tiu'yf/.XTuO'/ig. 


QxvxTco^rig. 


Kffluc/ig. 


'E^U'yiu,ocTU0'/ig. 


TovxTCo^rg. 


MeXiTJcoorig, 


lcpwyfixTcoS'^,^. 


KepxTUOT,g.- 


niT^jcoS'/!;. 


Ke^[x,xTcaSrig. 


Te^xTc!]d'/ig. 


'AvTucr,g. 


<l>^£XTco^rig. 


'la-xTco^'/:g, 


KuTcoP/ig.. 


'Oth,fMCT(^^rig. 


'AeTcoS'/!g. 


'r(l)0'/;g. 


Bca-zxfcXTui^rig. 


TlxyeTcoo'/;;.. 


'EveoG'/!g. 


U^oZXrjfjcxTUOTig. 


'Ly,eXeTcoS'/;g. 


eveoSr;g. 


K'Xr,fi,xTu6r,g. 


Arioo7r£TCoO'/]g. 


'lxfiU!oS'/;g: 


'Ev%fc'r,fx,aTucri,g. 


nupsTcodi;g. 


'ZiKvu6'/;g. 


N'/iftXTuO'rig. 


Zu^Os-^^'.;g. 


Aucl^h?. ■ 


^poy.'/!f,cxTciSrig. 


AeQr;Tco^'/}g. 


'iXuuovig. 


T^'/lfcxTu^'/ig. 


Kr;TCoSr;g. 


'A^Xvuo'/;g,. 


Noarif^cxTcoi^/ig. 


lTy!Tc^^r;g, 


MvcoSrig. 


'E^t^fCKTciSrig. 


BxtTco^rig. 


Afyvvcoc'/;^. 


'Aif/.aTcoS'/!g, 


1.TxtTci^rig, 


TIv:oS'^g. 


L\etfcccTcc^r!g, 


MsXiTcoSrig. 


Kx^uuo',;g,. 


TeXfcxTco^'/lc. 


S;r.?K.^ 


B^u::'Sr,g. 


'AXetfcfcccTUO'/ig. 


TxXxJCTua/ig. 


Aovuc'/ig.. Aioj-K. ), i. c. 25. 2l6 Aockovcoot;;. 

BoTpvudy;;. 
'Geovuorig. 
Kux^vud:;g. 
Zvcccvig. 

UlTVUSTig. 

^vucrig. 
'A(pvu)Sifjq. 
iTa.^xvuoi^g. 
Uioigx-x^vuovig 

^X'/]V01.(p!cS'/j^. 

Tpi-^moy;^. 

"LiX^puOT^q. 

lof/.(pud'riC. 

Zo(pud'>]g. 

Tvo<puor,g. 

Tpo(puor,g. 

"HopuSr,;. 

Tv!puo'/ig. 

HiXccxcaS''!?- 

Toc^uxuh?' 

TpocxuoTjg. 

'EtsXsxuo'!'!;. 

'Hxu^Vi- 

Bhy;x,uO'/;g. 

Hxuh';- 

T^iXcio'^;. 

BXty.xuOYiq. 

Kot^X'^'>Vi' 

KtoxuGr;;. 

^Af^vxuS'^!;. 

F.vvaxuO'/;;. 

Bog-pvx(^h;- EH2. 

TlTVxuhi- 

Aei-Tro^JvxuO'^;. 

AitI/ccS'^;. 

'iluo'/ig. 

Zucod'/;;. 

'ASs-^g. 

KocTocSvfig. 

'E[/,(pccS£-/;g. 

'A^Ss^rig. 

'AKij^eijf, o9sy 'Aki;- 

Sssig. 
'HixtSs-r^g. 
'ETnSs-^g. 
'AvsTrtSsvjq. 
Yls^iSs^g. 
'A[^(piSe7Jg, odsv 'AjC*- 

(piMg. 
'EK^sr^g. 
'Evas^^g. 
'Avsvhrig. 
Ka.TSvdsy;g. 
'oXiyodsrig. 
'ATTOde^fig. 

AaTToJlE-^f. 

'TTToSe-y^g. 

'Vo(poSirig. 

'TTrepSe-^g. 

n^oa-Sst;g. 

' A-Tr^c^roerg, 

'AvxSs^^g. 

'AXe-^g. 

'HXe^V- 

'Ai/ijXeijj. 

'AxXe'/;g. 

'AyocnXei^g. 

HpooiXe'/ig. 

E7r;«X£»;f. 
nspiKXer;g. E fyi,'irsdoKXsrig. 
AvcxXerig. 
'EvKXe'/ig. 
AKvXsv;g. 
'ATTce^j. 
Bo^S'/;g, lav. 
'Zrig. 
' A^TiiJCDC^r;g, oSsv 

'ApTif/M^sg. 
O^CG^Trlc^'/;;. 
^A^r-xi^i^g. 
BvKr'/;g. 

EV9J5Jf. 

' AvTOK^ririg. 
Z«%fJ?iJ?. 

'A^oc^m- 
' Ayxi^cc^k. 
M£Xajw£«6'/jj. 
EXocto^a.Sr;g. 
A/xSTpo^adT^g. 
'la-o^cc9rig. 
Wsyoc^g, o&ev Ms- 

ydSseg. 
MeXiycc9'/;g. 
'A(rxcc9y;g, Aup. 
AXa.9r;g, Aug. 
Af>coc9y;g, 
'Hf4,if/.ac9rig. 
'AoTtfx.x9rig, 
'o^/if.cocdrig. 
'oXiyofjcoc9'/;g. 
U.cci00fjcoc9r;g. 
KocKOfzx9r;g. 
^iXofjccc9r;g. 
NOjWOyWaS^jf. 
Tl^ocyfj.aTOf.cx9r;g. 
' AVT0fjcu9y;g. 0HS. 

Evfji.cc9rig, 
n.oXvfjca9r;g. 
Ta.xvfio:9ng. 
A7rcc9rig. 
TccXocrrocS'/;^. 
TXr;7ra9y;g. 
Av'/;7ra9'/;g. 
TXanraJ'/;^. 
'Asi7ra9r;g. 
nspi7roc9r,g. 
' AvTi7ra9y;g. 
EK7roc9'fig. 
EfjC7rcc9'/;g. 
ZvfA.7roc9y;g. 
' A(rvfjc7rcc9r,g, 
Avoo7rcc9r;g. 
'loi07rcc9y;g. 
'Of^oto7roc9v;g. 
\leTpt07roc9y;g. 
'OfjL07ra.9'/;g. 
Aivo7roc9r;g. 
A&V07roc9y;g. 
'Av9^u7ro7rocQ^i 
' A7rsipo7roc9i^g. 
AvTC7roc9y;g. 
Av(T7rcc9r;g. 
UoXv(T7ra9rig. 
'HSv7ra9y;g. 
'Ev7rcc9y;g. 
YloXv7roc9yig. 
' AvS^oa-ci.9'f,g. 
'Ag-a9'/;g. 
Neog-a9'rig. 
'Evga,9r;g. 
YlocfjcfJceyeQng. 
'l(rofx,eye9r;g. 
'TTTS^fjcsyt&fi?. 217 Evf^eyedri;. 


KaraTrftfijjV. 


XXoav9rig. 


Aet^uyJ'r,g. 


'A(rKe9r,g. 


'E7ri7ret6rig. 


\pouv9rig. 


XTTet^uyJi^g. 


UoXvf/.BQ'^?. 


Qso7Tet9yig. 


nQ^(pu^uv9yig. 


'Af^uy9'^g, 'i9ey 


\\ri9i/ir. 


NEOTTfJ^IJf. 


'Euc^v9r;g, 


' A'(}'^uyjeg, 


MeXiyr,d-^;. 


Aucr7rei9'r,g. 


'Euuv9y;g. 


'E7rux9'/;g. 


ne^tyyiSvig. 


B^cc^U7ret9'^g. 


no7MuvQy;g. 


'Ave7Tux9rig. 


^ocp-0'yi^6yig. 


'Eu7Tei9'/ig. 


noXu£ev9y;g. 


'E7Tt(rux9'^g. 


Av^oyriQ^^g. 


Bccau7rei9yig, 


^>iXev9'/;g, 


AuTux9'fig, 


'AyxriSrjg. 


Tu^xuTTi-Mig. 


'A7Tev9'/;g. 


Mu(rux9^^, 


'Ao-KTjd^g. 


KccKt^-^g. 


TuXu7Tev9y;g. 


NiS(rux9'^g, 


navutTKYiQr^q. 


\\Xi9^g. 


l^yi7Tev9rig, 


'ldex9rig. 


'AXyj9^g. 


lKo{9r,g. 


^eo7Tev9'^g. 


'Eidsx9r,g, 


^iXxXr,9Y,g. 


1.ol9yig. 


'.\Pi07rev9'f,g, 


\\7rex9'^g, ^ 


Ilocvx\yi9r,g. 


^o:9yig. 


iKX07rBv9rig. 


^iXu7Tex9'fig. 


TloXvyXriB-^g. 


'A7Ti9iig. 


Au(r7rev9'^g. 


Nco9^g. 


ZxTrXri^Yig. 


^i9';ig. 


noXu7Tev9yi;. 


\\KXui'r,g. . 


U.spt7rXr,9-/ig, 


\\Coi9yig. 


Bu^U7Tev9y;g. 


'AivoCi'/;;, 'leav. 


IlocfJi,7rXr}9rjg. 


AiacSpi9'/ig. 


Tev9'/;g. 


'EupuQt-/;;. 


J^lupi07rX'/;9'^g. 


'Ef^Q^i9'iig. 


npoTei9r,g. 


'ryf^g. 


TuvcciK07rX'/i9r,g. 


'LiO'/ipo^pi9'/ig. 


'Atyo9'/;g. 


EvOf/ig, o9ev 'Evois;. 


AeuK07:Xri9r,g. 


'T7TepCpi9'/;g. 


AuKo(r7ru(T9'/;g, 'o9ev 


A^yei'/ig. 


''OiV07TXr\9'fig. 


'd.ij,uX9'^i;. 


Auxo(T7TU(T9e7g. 


'.\^yei'j;. 


\iipo7TXri9rig. 


'AvuX9'^g, 'o9ev 'Av- 


'E(T9r,;. 


Nr,Xa'^;. 


noXu7rXrj9'.;g. 


ctX9eg. 


'r7roe(r9'r,g. 


'AKXeirig. 


'E7ri[^'/l9^g. 


Au(TctX9yig. 


'luuTiout(r9'/;g. 


'ETepoKXet'/jg. 


'Oyy^9'/ig. 


'EuxX9'r,g. 


'Eu9'r,g. 


'E.UKXcr/ig, 


n^0fL'/l9r,g. 


noXuccX9-r;;. 


'ATreuSi;;. 


'Efetr,;. 


ZuvJl^^g. 


KoXoSocvSr,;. 


noXu7Teu9y;g. 


Zax^^yj^, 'o9ev Zu- 


'A(ruvr,9rig. 


L\iocv9',;g. 


'Eveoeu9'/;g. 


X^stelg, 


^iXo<TUvr,9'iqg. 


npuiciv9rig. 


Kof.i.7roXuKui'/;;. 


Mu9lrig. 


KciKor!9'/ig. 


'OiL;ay(5-^f. 


lKu9y;g, 


\\FysXi'/;;. 


'Qy.o'^9rig. 


'AKuv^^ng. 


Ny;7ruS'^;. 


'EufisXtyi;, '\c^v. 


Xa^o'^9rig. 


AeuKccv^-^g. 


nu^ie(p9'>]g. 


Tuixi'/ic, 


Xarig-c'^9rig. 


'AKocXixv9'/;g, 


MoXi^uyJ-^g. 


AuTuViri;. 


\\K^-)l9^g. 


'TifA.Kv9'/ig. 


ilf/.u-)(9r,;. 


Ne'/;vir;;. 


'Eu^ug-r,9r!g. 


Avuv9'/ig. 


'Oivux9'f,;, 


Koi'/;;. 


'Eur,9rig. 


EXXo^ouv9r,g. 


'.\7ru'x9r,g. 


KuKOir;;, 'o§ev l'(T. 


'A7ret9'^g. 


KoXoCo«v6'^g. 


'Av^^ux9'^g. 

Lll 


KuKOiug, 2l8 Knr. 

TXoivjg, 

MiXoeyx^'"'''''- 
AiTTvpiVig, 'luv. 

iyXsyf^KTi'/;;. 

'ACxyojg, i^TOi 

'A^oiii7]g. 

Axif^oooM-f^g. 

Qvf/,oooi:iv;g. 

fssccKTjg, Auo. 

Mxviccic/jg. 

TloivcxKy^g. 

'AKiva,y.'/ig. 

'K.xTuvciiC'/;;. 

'i7r7raKy;g. 

' Aopot,;i'r,g, 

Yl\)^^xv.-r,g. 

neTpocK'/;g. 

YlvpuKr,g. 

(tBpea-<rxK'/;g. 

Ava-KKY^g. 

'Evpv<xocK'/ig. 

Tvi0Ta,K7;g. 

'^'v'X0Ta,y.'/;g. 

ApTc^Ki^g. 

A-fjocy.rig. 
'EvTCiK-^g. 

A(puKrig. 

Au.<puK'/;g. 

Kcc-^KK'/;g. 

^AyK'/;g. 

UcXvK«yK'/;g. 

AvocyK^g. 

U^o(Tccyy.rjg. 

BxSvocyKrig. 

UcccroyKY;g, KH2. 

T^i7rXiy.'/}g. 

1.vi/,-rrXiKr,g. 
Nso7rXEK'/;g. 
'Cy.OTrXey.-^g. 
EvrrXsKrig. 
\lvsK'/;g. 
noOr.vsKTi;. 
Ai-/;vSKr;g. 
RsvTp'/;vsK7ig. 
A\i^r,vsKr,g. 
^psKTig, 'o^ev BoeKrjv. 
'ATpSK'/;g. 
nxvxTpSK'/;g. 
'Nr,T0SK'/;g. 
'HK'/;g. 
Ay;K'//g. 
Txvoi'/;K'/!g. 
'Ser;Kr;g. 
npo(T9'/;K'/;g. 
neoir;K7;g. 
Uvpr/pir/g. 
'Af^(pir;K'/;g, 'o6ev 'A[^- 

(piriKeg. 
Uocpa,y.'r/.'rig. 
]LuTOLfji.'/;K'r,g. 
E7riiA'rKr,g. 
Ue^ijj,'r,K'rig. 
A^pty.'/;K'r;g. 

Cvpuvi>i.c'rjKi/;g. 
'T7roiJt,'riK'r,g. 
' Avdpoi^'r,K'r,g. 

ETS00f/,'riK'/;g. 
Upoi^r,K'rig. 

I<rofji.r;K'/;g. 
'T7Tepjji'r,Kr,g. 

V.V[^'r,)ir,g. 
Tavvur,Kr,c. 'hVYiKrig, 'c6sv 'AvijKtg. 
' At^y,vr,K'r,g, 'odsv 

'Ai^'r,v'/;Ksg. 
Upcii;Kr,g. 
UeT0'r;K'r,g. 
Bvp-/;Krg. 
Av<j"r,K'/jg. 
AeTTTrjKxg, ijTot 
Ae7rTt]K'/]g. 
'Ev'/iK'/;g. 
TuvwK-rig. 

^A<t'r,Kr,g, 'oS. 'A!p'/jKeg. 
'Af/,p'r,Kyig. 
'EXXKVOdtKrig, 'c9sv 

'EXXuVOClKUi, KUl 

'EXX'r,voctK'rig, 'cdev 
j EXX'riVOOtKUi. 
I 'EipriVootKr;g, o5ev 
I 'Etp'r,vootKUi. 
j 'AyuvodiK'r,g. 
I XeipootK'/ig. 
! ''iQ.pig-o6tKr,g, 'cSev 
'T&otgooiKut. 

NuvTcdtK'/;g, c9sv 

HuVTOCtKOit. 

'iSv^iKr,;. 
'AeiK'/;g. 
'Af.i<pu£tKi<ig, odev 

AfKpueiKng. 
AaK'/!g. 
'ETTtaKr;;. 
Ave7rictK'/;g. 
Af^<piveiK'rig. 
Bufx.ovetKrjg, 
MovostKrig. 
KuT£tK'r,g, 
TuXiKr,g. 
MtKrjg. KHS. 

Nef.tsoviK'/ig, 
KuDveoviK'/;g. 
UvSiovtK-ijg. 
'oXvf/,7rtoviKr,g. 
lepoviK'/ig. 
ATreipovtKijg. 
luTpoviKy;g, 
EvvtKrjg, 'od, 'EvvtKeg, 
AvoiKr,g, '06. AvotKr;. 
KuKKr,g. 
'TKKr,g. 
MeyuXuXK'r,g. 
UuvuXK'r,g, 
ETSpuXK'/;g. 
KspusXK'r,g. 
IctosXk'/;;, 
Av<reXKy;g. 
UeTsXic^g, 'o9ev Ue- 

TsXKsg, 
'EveXKr,g. 
'ApK'r,g. 
'OXiyupKy;g. 
'A^oi^K'/;g. 
UooupKyig. 
'EvSu^K^g. AiuDKrjg, 
Uuvx^K'r,g. 
'Ezx^K'/;g. 
'ATru^Krig, 
'ETTuoKrg, 
Ai7ro<rxpK'r,g 
UxvTup-A'r,g. 
AvTuoK'/;g. 
'Evu^K-rig, 
UoXvcx,^Kr,g, 
UoXvu^K'/;g, 
Zuu^K'r,g, AHS. 


AHS. 


AHI. 


AHv. 


'A^KYig. 


AtQixXrjg. 


ZuvSuiTaXe7g. 


nsoKTKeXxg. 


nai/^s^Kiji. 


'AetdctX-^g. 


'Ag-uX',]g. 


T^iaKeX'/,g. 


AiGooipx.'/jg. 


'Au'^i$oiXrig. 


Movog-uX-^g, KUi 


ruiSoa-KsXrig. 


rXvKuSe^K-^g. 


'E^idccX^g. 


Mnvo^uX^^g. 


Tpayoa'KsX'/]g. 


noXvSeoKTi;. 


KoptduX^g. 


'Eug-aXiiig. 


KuKoa-KsXrig. 


'o^uSc^Ky,g. 


T^idaX'^g. 


^aX'/ig. 


'EyKuXoa-KeXr.g, 'l9 


'Ojwos^sjcijf, oQev 


' A^TiQocXrig. 


'Aa-(paXrig. 


EyKuXo<TKeXs7g 


'Oixoe^Keg. 


'A^-^iQxX-iig. 


na^ua-CbuXrig. 


Movoa^KeX-r^g. 


'Eue^Kvig. 


UsoQoiXrig. 


ETfia^ipuXrig. 


MuK^oa-KeXi-g. 


'oluh^W]q. 


Kuf.co9(xX'^g. 


Apta^^puX^/ig. 


'la-oa-KeXr,g. 


no^Kr^g. 


'UfMe^oGxXrig. 


Nooa^CpuXrjg. 


As7rToa-KsXT,g. 


"TKvg. 


'ETe^oGocXrig. 


AKpoa-(puXrig. 


'Xirs^a-KsXrig. 


K.O!,v&jK'/;g. 


KopoSxXrig. 


Ms6va-<puX'^g. 


Bpudua-KsX^g. 


'EvdUK%g. 


- nccvToSocXrig. 


Aua-^uXrig, oQsv 


Eua^KsXrig. 


AeuKTig. 


i^va-QocXiig. 


Aua-^uXsu. 


'E^uKeX'/ig. 


'ASsuKrjg. 


'Eu9o!.X'r,g. 


^uy^uXrig. 


'Af^eX^^g. 


ns^iSeuKrjgy 'o9ev Ils- 


KocuKiaXrig. 


'AQXrs. 


ZufisXrig. 


ptoeuKeg. 


'E7ria.Xrig. 


KuTuCXrig. 


KuTui/.sXrig. 


'EvSeuKrjg. 


'H-TTiccXrig. 


'E7riQXr,g. 


Trif^sX^g. 


noXuSiUKTig. 


An^mXrig. 


Kspuuvo^Xrig. 


'ATriiJ.sXiig. 


noXuSeuKrjg. 


'Of^ccXrig. 


'Aa-7riou7roSXrig. 


KuTriueXrig. 


^AyXeuKrig. 


'Avu[/.aX'/ig. 


n^oCx^^g. 


TriPifieX^g. 


'ExeTreuK^g. 


Kf^aAijf. 


'Ag-^ol^X^g. 


ntf/.sX-^g. 


nepnreuKrig. 


Ariy.oaX-yig. 


Ni(poQx-^g. 


'ATTtfzeX-^g. 


'Efji.7reuKr,g. 


n^oocX^g. 


l<!usX'>,g, 'o9. liasXeig, 


'E7rif^eX'^g. 


'O^UTreuKrjg, odsv 


'AetTTccXrig. 


Qea-a-uX. 


'ApTi[A.eXr,g. 


'O^umuKsg. 


MavoTTOiXrig, 'o9ev 


KaTuQeXr,g, 'odsv 


'EKfAeX'/ig. 


'AyXuKrig. 


MavoTraXoci. 


KuTuCsXeTg. 


nui^fA.eXvig, "cQev 


MvKi^g. 


Me(ro7roiX'/ig. 


T^i^sXrig. 


nu[j.fA,eXeart. 


Txvxt[^UKr,g. 


iTOTfccXvig. 


'Ef.cSeX^g. 


'Efx.i/.sX^ng. 


noouKrig. 


Mss-a-o-n-a.Xrig. 


'O^v&sXrig. 


nX'/ifzf^sXrig. 


^AvsfxuKrig. 


'o-TrXiTOTraXrig. 


TriQsX'/ig. 


EufifisX'/jg, 'AtJ. 


"AXrig, ^roi 


AetovT07raXv,g, 'lcav. 


KuKo9cX'/]g. 


Aiyof.csXrig. 


'AXxg. 


Aua-7raX'/ig. 


'ETSpo9eX'^g. 


'oXofjceXrig. 


NexXrig. 


EuTTuXrig. 


'AvToOsX^^g. 


'CvXof^eXrig. 


NeaX-^g. 


'rS^aXJg. 


KeXrig. 


'ry^ofj.eXr,g. 


QccX^g, la-ug QaXeog, 


'A(raX'fig. 


E7ruKTpoKsX'/]g. 


n-zi^cfieX^iig. 


c9ev QxXsuv. 


luvSatTaXrjg, 'odev 


'Aa-KsXv,g. 


'U^Uf^eXrig. 2J-> AHS. AHS. '£upsX'/)f. 


'SKpsX'/,;. 


Ucitdo(ptXr;;, 


G'yiXv[j,sXyii. 


'OiKu<psX'/;;, 


Qso(ptX'/j;. 


Aiyri7riXr,g. 


i\r;iA,copsXr,;. 


TvvxtxopiXr,;. 


'oXiyr^TrsK^g. 


'Avc^peX-^;. 


n^optXr;;. 


'Ei;ij7r£A»7f, 'c9sv 


KotvulpsXr;;. 


Aaip;A'^,'. 


'Ev/jttsXsTs. 


'E'7ru(psX'^;. 


KXv;. 


Tis^msXxi. 


KciTu(psX'/i;. 


'nDxyiXr,;. 


'AtsXtj;. 


noXvu(psX'/;;. 


'^'evoripuKXv;;, 


'H[/.itsXvi;. 


"fvxt^^s^^V?. 


'H[xix.Xy;;, 


'ETTiTsXri;. 


UE^KrxsXrj;, 'oQsv 


'ETTiJtAi'. 


Avo-tTsXrii;. 


n£^;<r;^£X£f. 


lu^j-iKXr;;. 


'AXvtriTsXrjq, 


NuxsXr;;. 


TifiOKX'/;;, 


' A^TtTsX-fj;. 


'Av|/£A^$-, 'od. 'a^sXs;. 


'Oi^okXt;;. 


'ExTsXf;;. 


AaijAij?. 


'l<TCzX'/;;, 


AiSKTsX-^;, 'oSsv 


'E^t9r,X^;. 


Qef^ig-OKXr;;. 


:^ts%TsXsgs^ov. 


'AfyoSr^Xr;;. 


^apoKXr,;. 


YloiVTsX'/};. 


NeoS-^Xr;;. 


'E.vpVY-X');;, 


ns^nroLVTsXr};. 


'iTfTroGr^X'/;;, 'o9sv 


Ka£«AA^f. 


'EvTsXr,;. 


'l7r7roSr,Xxt. 


A^aAAi^f. 


'ZvvTsX'/!;. 


Nr;X^;. 


'E^;^aAA',;,-. 


' AcrvvTsXr,;. 


'EKTTrv/iX'/;;. 


'leoo&ccXXr,;. 


'S.soTsX-f,;. 


'A^i<rpr,7,r,;, 'o9ev 


'AkxXX'/,;. 


'a^/ocOotsXti;. 


'Aot(rp;Xe7;. 


ZccTCciXX'/;;. 


'oXoTsX'/];. 


'A^yKvXoxriXv;;. 


nepiicxXX'/;;, 


i^'/',u,0TsX'/j;. 


Mua-SX'^;. 


'TTrs^KOiX^J;;. 


'Of/(,0TsXvi;, o5. 'O/y.5- 


Kso^yiX'/;;. 


'AeXX'^. 


TsXsTg. 


-EtX',;. 


nsXX?;;. 


'TttotsX'/!;. 


AetX'/;;. 


'AttsXXv;;, 


'lc-OTsX-^;;. 


'Ev[x.ei7^r,;, 'c5sv 'Ev- 


'Ao7.Xr;;. 


r.oLVTOTsXr,;. 


y.itXs;. 


' Ay.ccZcXrj;. 


'AVTOTSXri;. 


'Ettix^X'^;' 


'A^oX'/,;. 


'T^TVsoTSXr,;. 


AoTixet7^ri;. 


'ly^cXri;. 


'EvtsX'/,;. 


'AyjCv7^ox-t^''i?' 


Ko;oAi;f. 


noXvTiX'/;;. 


n^oxit>^'k- 


'HTrioXr;;. 


H^cixVTsXi;. 


'l<rox»X'/;;, 


MccivoX'/;;. 


'A(psX^;. 


'TTrsoxeiXr,;. 


^ocivcX'/,;. 


Za<psXr,;. 


1 Ksyx^^^Vg. 


^svc7.',;;. 


'Evt^KtpsXr^s. 


1 'A(p/A',;?. 


'ETrnroXriq, AH2. 

'Eps-jrtTToXr;;. 
Ko^v-TTTcX'/,;. 
'.KUTrTcX'/,;. 
'OipcX'/;;. 
TTrspoTrX'/,;. 
Ax<r7rX'/;t;. 
^PSxvtXv;;. 
TvjjcZavXvi;. 
n«^ajA',;j. 
niQuvXr,;, 
nvQxv}.'/,;. 
KaXxfixvX'/;;, 
¥x7rxvXv;;. 
FtrrxvXv;;. 
AypxuX'/;. . . 
't^PXvX'>:;. 
KSDXvX'/;;, 
XopxvX'/,;. 
<l>V(rxvXv;;. 
Ke^xTxvXv;;. 
Vx-TrTxvXv;;. 
KxjA.7!TxvXvi;. 
'EvPv7.vi;. 
BaXx;. 
aSkA^;. 
KoivoQiXv;;, 'oSsv 

Kc/fobaAai. 
n^ii7.:^;. 
'E.u^VTTvX-r;;. 
U^u7.'/,;. 
QeocrvX'/;;, 
E7ri<r(pX'/i;. 
Ma;:^A'/;?. 
MvtrxMi. 
Aeu7.vi;, 
n€tu7..'/;;. 
'Ep::.jXy;;. 
'.\i.uuXv;;. AHI. MHI. TlxvuXyig, 


Aoc)(,<xvo7rcoXr,g, 


'opsuTTcoXrig. 


ETOc^ocXoKOfy.r,;. 


^EpuXri;. 


' AiyivoTTuXrig. 


Kpsu7ruXrig. 


MsXocvcKCfjCVjg. 


T^ia-e^uXyig. 


OivoTTuXrig. 


AuTuXrig. 


' AQ^oKOfA,vig. 


n^ouXrig. 


Y.-)(piV07ruXrig. 


'Ot(puXvig. 


'AK^oKCjAivig. 


nuXrjg. 


BsXovo^rcaXrig. 


"a^'/??. 


UuppoKOfjcrig. 


TiXyoTriljXvjc. 


Movo7rc!)Xrig. 


'Hf^i^ocfA.r,g. 


Ki(T(TOKot/.vig. 


'AX^^yoTTuXrig. 


AXsKTpvovoTruXrig. 


QociA.vig. 


Xpv(TOKOfjc'/jg. 


'opTuyo^n-uXyig. 


Au-xyo7ruXr,g. 


UupTrccXccf^vig. 


'EvKCf/,rig. 


KpciOOTrcoXyjg. 


'l7r7ro7ruXrig. 


Ao^W- 


'Ay^ovoy,rig. 


'la-xoi^oTTuXyig. 


VuiroTriliXrig. 


' A&Xsfjc^rig. 


T^if^rig. 


' AyycccXi^oTTuXvig. 


Moc'/jx.ipoTruXr,g. 


NuXiy.^^ig. 


'Hf/,tTOfiyig. 


Yipyi7rico7rcoXT,g. 


T7retpo7rcoX'/ig. 


'H^sfiV?- 


KrifA,og-cf/.r,g. 


'EyxpiSo7ruiX'^g. 


XoipoTrcoXrig. 


'Ett iy.pSfA.rig. 


Msvexc!,ef/.y!g. 


XopSoTTcoXyig. 


TlpoTrcoXrig. 


'AfA.(piy.^SfA.'/ig. 


'l7r7rtoxci^,u'/i;. 


'o^vi07fuX'/ig. 


QsocT^07rtaX'/;g. 


'E}CKpSfyJ,g. 


iTrTroxaof/vig. 


AeyciSoTTcoXyig. 


MvporruXrig. 


X^sf^'/,g. 


' AKotf^ccTox(x-pfJC'/;g. 


'OpvtdoTTuXYig. 


YIvpOTruXyig. 


Au(rsfjcr,g. 


'E^[/,^g. 


'E(pdo7J-uXr,g. 


Aoc(puD07ruXrig. 


'A^TSf^vig. 


Qe^Lc^g. 


'EXocioTTcaXyig. 


Bup(ro7rccXrig. 


'EusfA.'iig. 


'Eue^f^^g. 


TpVf4,cci07fccXrig. 


Upo^ocTOTrcoXrig. 


Au(r'f,fA.r,;. 


'Aavvig. 


'HpxioTTuXrig. 


U-iyfji,ocT07ruXr,g. 


'AxfA.-^ig. 


'Accv',]g. 


XTUTTTeiOTrcoXrig. 


Noi^KTf^ocTOTrcoXrig. 


'Evxx.fA.'!ig. 


'Ayccvr,g. 


^iQ.Xio7rtaXv,g. 


MsXiTOTrcoXTig. 


NsoKf^yjg. 


Aocv^g, 'odev Aocveg. 


KoiXtoTreaXrig. 


liT07ruX'r,g. 


'AvepoKfir,g. 


'A^ocv^g. 


TifjciOTTuXrig. 


^AX(piT07rcoX'/;g. 


'£i^'r,^OKfA.vj;. 


'Hf/,t9civ^g. 


ILTUTTTiOTTuXvig. 


'AXXocvT07ruXr,g. 


Ktx.SocXfA.'/i;. 


'F.7rt9ocv'/;g. 


'Epi07ruXrig. 


YluvT07ruXr,g. 


TutocXf/.'/,;. 


'ApTidavvi;. 


Mug-piOTTciXrig. 


' ApT07ruXvig. 


Mu(rccXf^r,g. 


'AyxiQocvvig. 


'ijjiocTiOTTuXrig. 


'L7roc^T07ruXv,g. 


MugocXfi'/ig. 


NsoQocv/;;. 


'EvToc(pi07rdoXr,g. 


Xoc^T07rt!jX'/ig. 


AuXoScf/.vig. 


'O^docv/jg. 


^oc^fjcocKOTTuX-fig. 


' AuTOTruX'f[g. 


KofA.rig. 


AicrQocv^g, 


nivccK07ruXrig. 


r^UTOTrcoXrig. 


'AKCfA,',]g. 


Avirdocvyig. 


'Av^a.:t07ruXrig. 


AiCoivuTOTreiXyig. 


Kst^SKOfivig. 


'Atccv^g. 


I.xccvaiK07rciX'.^g. 


\yJuo7rc!iX'/ig. 


' AKst^SKCf/.vig. 


n.utavy]g, 'o9. U.octocvcci 


KoXXoTruXrig. 


'AXsKT^uoTrcliX'/;;. 


'AKSO(TiKClA'/<g. 


Ktivrig. 


<S>iDfJC07ruX'/ig. 


rcc^txo7rc!)Xr,g. 


XputrsoKOfjcrig. 


B-iiKCcv'/;g, 'od. B-^KOcvvi 


Ai^ocvoTruXrjg, 


'Ov^OTruXrig. 


£ocvdoKcifA,'/ig. 


To7g KuTTp. 


lTe(pocvo7rcaX-/ig. 


ZuoTTuXrig. 


'07rtcr9oKciA',]g. 

M M M 


AXocvvig, 'o9. 'AXocvsg NHZ. NHS. NH2. nXayjjj. 

'AivXa.v'/ig. 

'AenrXccvr;^. 

'AXiTrXocv'^;. 

'opi7rX«v/;g. 

NuKr;7rX«nff. 

BwTrXoivri;. 

Tco-n-Xav'/;;, 

f-jyi07rXavr,g. 

HoXvTTXav/iq. 

Mav/jg. 

Tuva.i[Ji,av'/;g. 

'H^tf/.av'/;g. 

ETTiy.av/;;. 
TiBorxav/;;. 
£iO}i[jLav/;g. 
Macri[A,av/;;, 'oh 
Maa-tuava;. 

EKyMV/,;. 

Efi[/,avt;;. 
TlaiO0[/.avr;;, 
Qtoixavr,;. 

'Ocvi9of^avt;;. 

Atof/.av^;. 

'ApsiOfjLavr;;. 

'uXiOfjLav/;;, 

Twaiy.of/.oa"/;;. 

ZxXofiavr;;. 

TXo[,i.avr,;. 

'AivoyMVfi;. 

^Civof^av/';. 

h.strrvcfji.av'/.;. 

Tls^vofLav/;;. 

Ao^o[ji,av'/;;. 
Irn^iTDfLavri;. 
KaoTrcfjcav/;;. 
'Ai coofjcav/;;. ^r;oo[^av'/;;. 


Tii^Kpavy,;. 


Afir^^xjavr,;. 


'AK^Of,cav/i;. 


'Eye^a-ipecv/;;. 


' AKpox<x.vfi<;. 


'Oig-po[4,avri;. 


HetXTtCpav/;;, 


KaTccyJcvrig. 


^tXoig-oofcav^;, 


NvKTi(pavr,;. 


Aayvf,;. 


Awc-Of/.av/;;. 


'A^Tipavr,;. 


Mayvr.;. 


Mna-ofjcav/i;. 


'A[A,pipavr,;. 


Tle^AXeyv/j;, 'o9ev Tls- 


Xpu(rcy.avr;;. 


'Ayxipccv/,;. 


^tXeyve;. 


EpuTCfcavrj;. 


'O^ipavr;;. 


'Ape^Vf,;. 


'O^i0[jcavv;;. 


'EKipav^g. 


Aidvr,;. 


Ava-fjcav^;, oQev Aikt- 


AiiK(pav/;;. 


AXtovr,;. 


fjcavr; 'udara. 


'A[/,<pavr;;. 


"T6vr,g. 


®r;Xvf4,avr,;. 


'Efc(pavf,;. 


TeT^aev/;g, 


'E^ufiav^;. 


lufcpav^;. 


Ayev'f,g. 


'Avau^avr,;. 


A<jU[jcpav/,;. 


G-/;Sayevf,g. ■ : 


'A^^avf,;. 


McXu^oo:pxv/',;. 


Geayev/;;. 


Kaopav/;;. 


feuoopav/;;. 


'Seayev/,;. 


'Avdpavr;;. 


'o-TTKT^opavr;;. 


'E&ayev^;. 


'Ev^^avr,;. 


SiKaiopocv^;. 


'l9ayev/;;. 


OXiyoopavrig, 


^'i[jc[iv9i0pav^;. 


Aiayev/;;. ^ . 


'AK^av^g. 


'HXtcpocv^;. 


' Atrtayevr,;. 


AiK^avfig. 


TevtKoipavr;;. 


'ATXayevr,;. 


'E-TTiK^avrig. 


loXctKO(pavr,;. 


Tifcayevr,;. 


Tl^avr,;. 


AoTiKOpav»;;. 


MeTayevr,g. 


KaTa^TT^avr,;. 


XaXY.cpav/;;. 


Kvf.cpayevr;g. 


T^av^;.^ 


'AXXcpavf,;. 


Tlapyevr.g. 


'Ax^ocv^?.^ 


A7ToXXo(pavr;;. 


'Efyev^;. 


Autry^pavr,;. 


AisXopav/i;. 


YlaXtFyev/;;. 


Air;Tav/;g. 


Ti[/,opav/;;. 


lufyev^g. 


iTavrig. 


'opdaXfjcopavx;. 


'A<rvPyev/;g. 


T ocK^-flavr,;. 


'AK^opavf,;. 


Tr;yevr,g. 


^av/;;. 


U^opav^g. 


\ Auyr,yevr;g. 


'Aq>avr,;. 


Tav^opav/ig, 


i (S)er,yevf,;. 


Aiaiav/;;. 


Ms(rcro(pav/;g. 


i ^err/evf,;. 


KaTafavv,;. 


npuTOpav/;g. 


KuQ'f,yvA,;. 


'Ai(pav/,;. 


U^ocrpxv^g. 


nvXr;yevr,g. 


Tr;Xifpavfi;. 


Av(rpavr,g. 


, lu^i'/,yevr,;. 


'Ae:(pavr;;. 


G'/;Xvpavr,g, 


nXr;yev^;, 'cdev HXif 


'E7Ti<pavr;;, 


'Ax«v/,g. 


yevtrg. NHr. 

Boy;yevVig. 
Ade^riyevyj;. 
'AtQpyfyBvr;;. 
}iloioriyevrig, 
'Uvriyevfig. 
Qri^ociyev/ig. 
'l§ixiyevrig. 
UocXxiysvrig. 
XoLfJLKiyevrig. 
Aiyevvig. 
Anyevrig. 
A^epstyevrig. 
Opnyivrig. 
AuOiyevrjg. 
'AKiyevrjg. 
'H[/.iyevig. 
nuXoiysvrjg. 
ETriyevTig. 
ETriyevrig. 
Hpiyevrjg, 
r^iysvrig, 
Hv^iyevrjg. 
ilpiyevr;g. 
'Apriyev/ig, 
0(piysvr!g. 
O^^iysvrjg. 
Ai9u^x[yi.Coyevrig 
'Rvdoyevrig. 
Neoysvrjg, 
Aioysvrjg. 
Aioyevrig. 
OfJiOioyevrig. 
Opioysvrig. 
OiKoyevr,g. 
Ks(peXoysvr,g, 
'AXXoyevrjg, 
'TXoysvr^g, 
Kc^fji.oyevr^g, NHI. 

Tiix.oysvr,g, 

Oj.i.oysvrig, 

LyKO(ri4,oysvfig. 

loioysvrjg. 
Movoysv'/;g. 

ETSpoyevrig, 

Tgepoyevr,g. 
\\VTrpoysv%g. 
nvpoysvrjg. 

A(ppoyevrig. 
Me(r(royevr,g. 
AriToyeirjg, 
TpiToyevr,g. 
A^xzovToyevrjg. 
Qef/.ifoyevr,g. 

AuToysv/jg. 
n^uToysvrjg. 

l.Xtx(poyevrig. 

iloysv^g, 
n^e(rQvyevrig. 

Euysvrig. 

Tvre^euyevrig. 
'iduyevrjg, cdev 'idv- 

yeveg. 
Qr,Xuyevr]g. 
UriXvyevrig. 
Av(ryevvig, 
Enyevrig. 
Aocouyevrjg. 
A(Tdev/ig. 
Ayx(rdevr,g. 
Meya(r9svrfy. 
nKvxa-dsv/ig. 
'TTrepxirQev^g. 
Aetu-dsvrig, 
KuXXi(rSev^g. 
KoiXXicrSsvrig, 
EDirSevrig, NH2. 223 neoia-Oevrig. 


'VMouTSV/.g. 


\\ccv(rOevrig. 


Vur,(pcv/ig. 


MsyocXo(rdBvrig, 


'Arjvrig, 'o9ev 'Ativs^, 


'Cf/,o(rdevr,g. 


•Lv^Qw/ig, 


'\(rc(r9cvrig. 


'A^r,vig. 


Aopv(r9svrig, 


'Air,vr,g. 


'Eu(rQevr;g. 


YxXrivv,g. 


'EvpvcrOevrig, 


'Ayyjoumg. 


AiccKevrig. 


'A7rr;v^g. 


AiKKevrig. 


npoTrrjv/ig. 


Za[^evr,g, 


n^rivr,g. 


'Axxij/evrig. 


ls.xTa7rpv,v',;g. 


'Av9i[xevr;g. 


'E7rnr^rivr,g. 


'E[/.[A.evr,g. 


n^07r^r;vr,g. 


'T7re^[^evr,g, 


'Af^rivr,g, 'cOev 'a^ 


Avcr[^evrig. 


'^riveg. 


Ev[j.evrig. 


I.T^riv^,g. 


'E.V[A.evrig, 


' Ag^priv/ig, oOev 


n^ev[A.svr,g, 


'Ag-or,veg, 


nevrig. 


n^ocrriviig. 


'ATeviig. 


Ixcpriv^g. 


AiocTevrig. 


Kxxnvrig- 


'AXiTSv'^g. 


' AXXosOvrig, 


'HXiTevr;g. 


'0[A.oe9vr,g. 


'EiXiTevr,g. 


'HfiiOvr,g. 


nepiTevr;g. 


'H[/,i9vr;g. 


'T:^iTevr;g. 


Neo9v^g. 


'E}iTSVr;g, 


Xet[A,o9v^g, 


UevTSKTev^g. 


'AXxivrig. 


'Evrevrig. 


Aii/c^Xa/njj. 


lX,o'rsvr,g. 


ne^ihvr,g. 


n^0Tevr,g. 


@soSiv/;g. 


Nev^OTevr,g. 


<f>pevo6iv/;g. 


'T7re^Tevr,g. 


'Hepooiv^g. 


'lOv-ev^g. 


'A^yv^o^ivifig. 


Ev9vTevr;g, 


Bx^^ivrig, 


noXuTevr,g. 


Epxouoivrig, 


'oPuTsv/ig. 


nx9vSlvr,g. 224 NHI. 


NHS. 


NHS. 


nui. 


'EvpuStv/jg. 


Mvptvr^g. 


^iXoyvvrig. 


^aiXtovrig. 


Tccxp^iv-Oi. 


Ke-yx^iv/ig. 


'Av^oyvvrig. 


Boc^v^g. 


'AK'Jvvig. 


'Ac-iv^g. 


MKToyvvrig. 


iTTTTccvrig. 


Te.u7:dvyi<;. 


'E^Tricriv/ig. 


Xaf/.ocievvr,g. 


Tlepcovi^g. 


Act,lJ.v'fiq. 


'E^yuriv/ig. 


Ae^Kevvrig. 


Ko-jrpuvrig. 


Ko!.ikivy;?. 


KeoocTtvrig. 


Xa[/.evvrig. 


QsaT^uvrjg. 


'A>cXiv/!g. 


'¥.Xu(ptvrig. 


XXoevvrig. 


OTrupccvrig. 


\a.i/.UK'hivrjg. 


Tocxtv/ig. 


' A^te^evvrig. 


Ava-ojvrig. 


KaTccycXivrj;. 


AccyoiTvrjg. 


BsXXosivvrjg, Auk. 


AsKXTuvrig. 


'E-TTiiiXtv'/;;. 


'Aoxijcvxg. 


'EvTrXvvrjg. 


liTuvr,g. 


Us^iaXivrjg. 


UooXo^cx.fA.vr,g. 


'E^i^vrjg. 


'A^X^^vrig. 


'EaxXivrig. 


Ue^l^vrig. 


XXivrig. 


'o^/covrig. 


'C[^ozXiv'/ig, o9iv 


Tvi4,v^g. 


Tevvvrjg. 


'A^aPr,g. - 


'O[/.0}iXiVisg. 


'Ayevv^g. 


AsXcpvvrig. 


'e|w. 


'F.Te^OKXiv'/!g. 


^Aetyevvrig. 


Aaipvrig. 


KaSe^g. 


'lcoKXiv/ig. 


'Oixoyevvrg. 


"At(pvrig. 


Qr;poXs^'/;g. 


TcvvzXivrig. 


'AQXevv/jg. 


'E^oct(pvy;g. 


na^sz^g. , 


^vXXiv/jg. 


KeCoiovrig. 


'AK^atpvrjg. 


'Ecpe^^g. _ 


Tv(pXiv/ig, 'cScV 


N£ijJCOi/r^c-. 


Avcro^pvr,g, oSsv 


'A^Tale^lr.g. 


TvCpXTvui. 


^eXcv/ig. 


Ava-o^pea. 


'Avavr-^g. 


'c|/m}?. 


'A[tvrif^cv/ig. 


'A^c^X^rig. 


'Evav^'/;g. 


'ApveoSctvr.g. 


Ava-TTCvrig. 


'ATSxvk- 


naXivavf'^g, 


BaSotvvig. 


Yle^cv/ig. 


'"iaXoTe-yv/ig. 


npoav^r;g. 


'ETriKOivrjg. 


MeyaXo(ppovr,g. 


'TsXoTiyvf,g. 


AvTavP'/;g. 


M£VOiv/:g. 


'r^rre^^p^ovrig. 


Xc.ocTexvr,:. 


'E.vav^r,;. 


'A-TTivr-g. 


T'/i^v'ovrtg. 


'laT^OTSX^rig. 


U.oXvaurrig. 


'ErocTTtv/ig. 


Ka.Toc<pcv'/ig, o^ev 


'Aoig-CTsyj;;;. 


Ecrig. . ... 


T^oc-TTtvrig. 


j KccTccpovat. 


KXvTOTsxvrig. 


Ei'/ig. ' '- . . •■ 


'E.TTiV^g. 


Ka6v7rv/;g. 


Ke^X"^?. 


Kor;g. 


KocxoTrtvrig. 


Mi(rdKovr,g. 


'liTxoc^uv/ig. 


I.'/iKoXc'/ig, riTOi IriKO- 


Av^TTTivrig. 


ne^vtig. 


Bic^vrig. 


Xcag, cQ. IriKoXoai. 


'EvTTiv^g. 


AiTrepvrjg. 


'Ov^ocviuvrig. 


Xovc-o^cr;g. 


EiXiy.ptv/jg, 


'Eve^vog. 


Oo"7rf/£-,'f'(?j. 


'ilKVoor,g. 


\h<roy,^ivr;g, oOev 


Xe^v^g. 


Ar,[/,oa-ic^vr;g. 


MsXuyxPO'/ig. 


Mea-oy.piveTg. 


j 'Ayvv^g. 


Ki';vr,g, cOsv Y.civrjreg. 


MeXavox^or,g. 


'Evx^iv/,g. 


! KaTayv:'/;g. 


TeXuv.;;. 


'V.vxoor,g. 


J^'vppiii'/;g, 


'^tyhvr^g. 


ApxiTsXccvrig. 


Aar.rig. 


KevT^iv/,g. 


"Heoyvvrjg. 


1 nopvoTsXoivrig. 


UavToouTrrig. nnr. EaT^aTnj?. 


'F;«7rfle7rT/f. 


Oec:-t7r^g, odev Qeon- 


'AyXxi.7rrig. 


Ao-aTrij?. 


©£07rpe7r^f. 


TrsTg. 


'ApyoTr'/;;. 


'H|a/«r«7r^V. 


N£07rfe7r^V. 


'AX;7nff. 


'iXXorrr,;. 


'AK^oa-oiTT^i, cSev 


'AyaSoTT^e^r^f. 


'i':7r;X;7njf. 


UoovoTr'/;;. 


'Ax^oa-a.TTtg. 


A^^xioiroSTri/i;. I. 


n£^;X;7rr^s-. 


'Eu^uo7rrig. 


TaTT'-??. 


A£;o7rp£7r»j5-. 


J';)cX;7rijf. 


UxvxKx^7rr;g. 


'AjW(p<T«7r:7J. 


ruva^^co^rpe^rij?. 


At'£):X;7rijf. 


E-yKxpTr'/;^, 


YiXoTaTnjf. 


Mey«Xo7rp£7njf. 


'EXX;7r5jf. 


"E^7rr;g. 


KaXXiETrijf, c^ei' 


'Ai/Xo-^^eTnjf. 


'AvsXXi7rri;. 


Itye^Tr:;;. 


KaXA(£7r£?. 


Ai?Xo7rp£7r'»;$'. 


'T7ro\nr-rj;. 


XxfA.s^7r^;. 


'Euf£(T;e7n)f. 


KTiji'07rp£7r-<jf. 


^-vxoXm^^g. 


'ATSp7rr;g. 


'A|tt5;cr<£7r')jj. 


K«;yo7rp£7r5j$-. 


EvXt7ryig. 


'E7r;T£p7nj;. 


AoT/£7njf. 


S£pi/07rf£7rr^f. 


'o^vXt7r'^g. 


0eoT£p7r»;j. 


'AlTKSTrTjg. 


' AvQpcaTroTrpSTrrjg. 


U.ciioo7mr'/i;. 


'O;^^X0T£f7r',;--. 


'ETrKrKBTTTjJ. 


' Av^poTroiTryig. 


nxpSevo^riTryjg. 


A'/if/.0TSp7tr,g. 


TleQKrKETT^g. 


'EXev^£^o7r^e7r7ii. 


Oivo7ri7r'/jg. 


'EvTsp7rr,g. 


'Afef/.ocTKe.Trrit;. 


'ie^07r^e7ryig. 


'E7rt9xX7r'^;. 


l.o^7rr,g. 


'F.Ua-KSTT^r. 


MiKp07rpe7ri^g. 


IIupidxXTrrjg. 


'AuXoTpv7r'/]g. 


'AQ.\s7rrig. 


KojC4i|/07rpe7rijf. 


Ava-dxX^r^^g. 


HuTrrig. 


'AVBTT-^g. 


ALKTTr^e^r^j. 


'AeXTrrig. 


An^iTUTr^^g. 


'AXyiQoSTTvii;. 


'Eu7r^67njj. 


'AKXf/.7r^g. 


'AvTiTV7rig. 


'Af/.er^osTT'^;. 


Ba^i;7r^£7r5j?. 


E7rtK.xj/,7rrig. 


'lQTV7r'/;g. 


nau^oETnjV. 


'A^'^e7r^V. 


Ava-KXf^7rrig. 


AofioitOTvrrr,; 


nep<(r(ro£7r'.7;. 


Xa^a^'^£7r5jV. 


EvKXfi7rr,g. 


M-«jooTU7r'/;f. 


'A7rT0£7nj?. 


Koc.Tocppe7rvig, 


Bx6vKxfi7r'^g. 


'Ep;«7r5jf. 


'AjttapToaTrijf. 


E7ri'^'^S7r'/ig. 


noXvxxj^7rri;, 


r^tUTriig. 


A<pa|tta;pT0£7r^j. 


Af^<pi^'^S7r'/;g. 


AXxfi7r'rig. 


YXxuKu7rv;g. 


HepiTjosTrvjg. 


ErspoapeTrTig. 


AixXxy.7r-/]g, 


AevKU7r'/;g. 


'AllT0£7r'<Jf. 


OPupps7rii}g. 


'AitXxiJt,7rrig. 


A^yxvu^rr^g, 


K(«T«p67r);f. 


EuTps^r-^g. 


nepiXxf^7rr;g. 


K.vvu7rr;g, 


A^£7nj^, 'c^Ei/ Ap£7r£r$-. 


'Hd'j£7njf. 


UepiXxfi7rvig, 


Boa)7rrjg. 


Xa^a<p£7r';jj. 


'Eus7rrig. 


nvptXxf.i7rr;g. 


'ETTcoTr'/;;, 


'A7r^£7r^V. 


'ilKve7Tr,g. 


nv^iXxf/.7rrig, 


A^u7r'/;g. 


A;a7rf£7rr'5-. 


' AveXky}7r'/;g. 


TSivKTiXxf^^r^^g. 


ETVyepcoTrr;;, 


'E7r;7rp£7njj. 


'AXc(7r5jf. 


"C7roXxf/,7rrig. 


XaptTW7rr;g, 


'Af;7rf£7r-^f. 


'EXX«7r5j5-. 


'Ef^Trrig. 


'Evu7r'/;g, 


J. mir. Xo 


9. 229. 
N N N 

226 PH2. 'Af/.^Kvc^-^rriC. ; 


B;Xs<rc-<%af'.;;. 


'OfA,cio[y.s^'!i;. 


Msyr.^'/;;, 'c9. Msyvio'/: 


oluaVif?. 


'Of«opc;«f'.k. 


' Avof^ciOfjiS^rj;. 


noS'/;^',:;. 


'Euovu7r'/:c. 


'C7rXo%afr?. 


MsyaXcfcs^'!;;. 


'a9^^'/;;. 


"a^t,;. 


'Et^uXoxa^'/\;. 


\lovcfxspr,;. 


neiG'/iiv;;. 


\\Qao'ns. 


'Atf^oyjx^v];. 


'Ao^ofbe^-r,;. 


ntvvo9r,^r,;. 


XaXy.oScc^V';- 


'iaXu.oya^r,;. 


'Ers^ofcs^r,;. 


Q'^o9'/ior,;, 'o9iv Q>r,- 


K£^tx.XoQcx,^g. 


Afpi/o^a^'*;?. 


Mty.oof/.e^Y,;. 


^o9r,oat. 


©i;^ito?«f'/jf. 


N££^05%«0'<J. 


'lc-cfj.s^'!!;. 


Nvx,rc9viov!;, c9sv 


'Civo&up-/;c. 


'OiyXooya^'^;. 


As-rr rofjcspr,;. 


NvKrc9viput. 


XsiooCx^-i:?. 


'Avr^oxao'>,;. 


ncXvccs^r,;. 


Msrsupo9ripri;, 'c9sv 


BvcrcroQa^f;?. 


'AtfJiarcxao'/;;. 


Uayvf/.s^T.;. 


Msrectioo9rpat. 


'A9a^rig. 


Tlc^ay^r,;. 


B^ayvfiS^vi;. 


'Ax9vio'/i;. 


'aXs^iix,^'^,;. 


'Ey^'k> '^^'^v '^yfira. 


'EfXTrs^r,;. 


At'!i^'/i;. 


'AKX^ii;. 


riy^r,;. 


noXvCTTSo'/;;. 


'AXffi^ri;. 


'Au<pixoi^'/i;. 


'rTToS^'/';. 


KvKXors^X;. 


nt'/i^r,;, 'c9iv IliijfSf. 


'aXymo-ti;, odev 'aX- 


'0[/,ii}ye^v,;, 'odiv 


Xa^orso-c;. 


'A^t'/i^r,;. 


Kx^s;. 


'Ofixys^sB;. 


'UXto^s^-r,;. 


r^t'f,^'/i;. 


'Ac-Ka^T,;. 


'A9e^^;. 


Kara(ps^V!;. 


AsK'/ipr,;. 


XiXXu^'f,;. 


Zakoii;. 


npoiTef.c7ritpBp'/!;. 


nsvTSKaihK'/i^r,;. 


Mu^t;;. 


Za9e^'/};. 


ns^t<ps^r,;. 


'EKKat^SK'/;^r,;. 


' AXki/.oi.^y,;-, o9iv 


'AXa9e^'^;, 'o§sv 'aXx- 


'A7TS^i(ps^'/i;. 


T^tcTKat^sKvi^ri;, 


'AXKf^aps;. 


Ss^s;. 


'EfiCpso'/;. 


'Ev^v-fli^r,;. 


'Evj^a^vi;. 


'EXa9s^'^;. 


' ATTSfjccpsp'/;;. 


Au^sK'/i^'/i;. 


Q>vi^a^'f,;. 


'EXs9s^'!:;. 


naoSf/.(pip'f,;. 


XaXy.'/!^-/i;. 


'Evd^'/!;. 


'eX'/;9so'^;. 


'Oivopep'/;;, 


'cXk'/;p'/;;. 


'A-Trac-^c^oL^A-^a^i;. 


'EtM9s^'!i;. 


n^ocps^'!;;. 


nX'!;or,;. 


Anra^'/!;. 


'HXaiBso'^;. 


'tTre^cpe^'/:;. 


I.vu7iX'/;s'r,;. 


'AXfTruDrj;. 


AvaSs^'/;;. 


noodipso'/;;. 


Atu'/;cr,c. 


Kara^'f,;. 


BaOs^-r,;. 


'Ev9vpe^'!;;. 


'Oa-fj.'/:o'/;;. 


'Avra^'/;;. 


Bporozsp'/!;, 'oSsv Boo- 


'AvuCpe^'!;;. 


Qvfcv;o'/i;. 


Tovra^iq;. 


TOiCtC/jV, 


KoiTO}(piy!c. 


Atxfcr,o'f,c. 


Tsura^vi;. 


'AjWE^oi'. 


'CXoa-xso'!;;. 


'Avf^ri;. 


'AiA.^a^'^;. 


nsvrai.is^ri?' 


^v(Txeo'!i;. 


nciv/ipvi;. 


MiyaXG(pao'fi;. 


Atf/,s^'/!;. 


'Eu%£f'k. 


'Ei ^ovi;. 


Bva-c-ofa^^;. 


nsv9rifiif/,e^'!!;. 


'A'/;o'/;;. 


'Ev/o'/,;. 


'Axa^'r,;. 


'E(p9'/;fcif/,s^'/i;. 


AvtrQ'r,c'/;;. 


<l>psv/!or,;. 


'E-rriyji^-k. 


'E7rtfx.sp'/;;. 


Av<r^'/;or,;, avr) r2 


KXiir^'/];. 


ni^iX^^r,;. 


Avo-ifjcs^r!;, 


Auo-£ijTi7fijf. 


'Evvr,ori;. PHS. Tns. 227 Uor/!or,i;. 


Teixk^?' 


lTSoeo[/.eT^y;g. 


®eo[/i(ry;g. 


Ast^uvTi^yii;. 


-^rtyjpg. 


ltTO[/eT^'^g, 


Qeo^jcKrvig. 


'A//«£ijai??. 


\\XxT,^y;g. 


BiiL(.eT^'/;g. 


'e|/t»;?. 


'El^Jff?. 


©r"'- 


TeoiyAT^g. 


'Ett/o-',?-. 


To£'^^»j?. 


\h()^'.y,. 


'AioXoi^tT^Vjg, 


'Adx^tr-r^g, 


XoTi^vig. 


'Ade,^'^g. 


A^^of/,tTpy;g. 


MeyxSxp(r'/,g. 


'A7r'/io^g. 


'ATa^r,r. 


Xpu(r'Ofjt,tTp'/;g. 


Tle^t^jx^(ry;g. 


naJ/aTTJjf^-. 


'Aya^^^g. 


'A[^<piT^y;c. 


Avy.o^x^(ry;g. 


'E7r'/i0'r,g. 


Ati^ctT/g. 


raupijf. 


Kvvo^xpcrrig. 


Kw^r-ijov;;. 


Ko'^g. 


UiKtoSu^'^;. 


'Ev9xpa-'^g, 


ETepw'/;;, 'o9e-j 'Et£- 


K^Tig. 


A^cufr'?. 


TloXv6xp(r'/;g, 


f^^£«. 


'Aio^'/,g. 


K^^croXv^y;g. 


Ao^v9K^a-y;g. 


Ter^ifs);,'. 


ncipxKO'/;g, 


Xpu(roXup'/;g. 


Ke^avig. 


'Acr-,707jf, o^sj/ 'Ao-t;^^. 


KocTu)ipr,g^ luv. 


'HouXvpy;;, 


Tle^a-Tjg. 


"lirrior,;. 


'Ersoxptig, 'cdsv 


'AXtf/u^^^g. 


AiTVe^a'/;g,. 


'Eino^-^oy!;. 


'ETeofi^T,Teg. 


'a|u^w- 


Ko^ar'/ig. 


Mi!ra-^'/ig. 


Bo^^g, 'luv. 


'O^^^vig. 


'ftXo>cc^a-y;g. 


Kicr<r'r,o'/ig. 


AaS^ciyc^'/ig. 


@^y;g. 


"AT'/;g. 


Avir'/io7;g. 


'r-^xyc^y;g. 


'Ayxi^'/ig. 


B(x.T'/;g. 


X^-j(rYi^'/ig. 


nuX'/;yo^y;g. 


'A<ru^r,g. 


AtxSccTy;g. 


'AT'/;^'r,g. 


X^r,<Ti^y;yo^'/;g. 


Xapt<pvpr,g. 


AvxQo:.T'/ig. 


KKTTi^Vig. 


'r^y;yo^yig. 


'A%f4'. 


nxpxQxT'/ig. 


K^C6Trj^'/ig. 


'Ef^pOo^-ijg. 


MsXccyx^^g. 


KspxSciTy;g. 


'o-AT'/i^yig. 


AiOiKopy;g, 


Kevx^yig. 


KxTx&xTTig, 


\KvTr,^'/]g. 


KccTtx.Kop'/',g. 


Tecc^'/ig, i]Tot Tecooccg, 


'AvTxSccT'/;g. 


BevT^iiovig. 


AnoKOovig. 


'odev Teu^ui. 


'TX'/;aa.T'/;g. 


Tpttx,KOVTr,p'/<,g. 


'r'7TepA<.o^T,g. 


N=&'f7jV. 


K^'/;[cvT,Cc!!,TTig. 


'Ti(T<rapocK0VTrjOT,g. 


noou-Kopy;g. 


Tviu^yig, viTOt Teco^ccg, 


TlupxiZ<)CTyig . 


AifiVtOTTing. 


MBcr(j-op'^g. 


'odev Tv;u)^ui, 


KuTatQtx.T;;g: 


TiivvoTTiDyig. 


'E[/,(poo'^g. 


'jXv;u^'l<,g. 


'EXaCcx.Ty;g. 


"ETTT-myjg. 


Aua-(po^'J;g. 


Teiu^vig, y;T0i Tacnpxg, 


'o^eifocT'/;g, 


'Ewi^yig. 


Bs^'^'/;g. 


'o6ev TaZ^xt, 


'ETTiSarjji-. 


^'^--Jf-Jf. 


'i';AoxopL'/;g, 


KocTdt^'/,;. 


AvTiSuT'/;g, 


'Ai^ip^^yig. 


AaT^v;g. 


'Eu^uxcodv;;, 


'AyxiSciT'/ig, 


Tv(P'^oy;g. 


Etoui\o}MTpr,g, 


^'k. 


'A[/.SccTyig, 'AtoX 


Ayj^Vi' 


b.u.i^ovoXocTmg, 


AvKo5^a<rr,g. 


'E^lSarjjf. 


Aoyxr,^r,g. 


'Avxy.eT^'/,g. 


Me<ry;g. 


'E'7ri[A.Qu.Tyig. 


Asyj^yjg, 


XoivtKo^iTpv;g, 


'A[/iiT^g. 


'AKctvQoQcxj-yiCi. 228 THr. THS. THS. Xc<.>.y~o'^xT'/;c. 


QsciT'/;;. 


ZsvysX!x.T',!g. 


'TapxTr,g. 


KaXo^uTT,;. 


ZuvQsaTr^g. 


'lXVsXc6T'/!g. 


Tisoci.Ty;g. 


nrXcSar^;. 


MaX£«T5j?. 


TlsX(x.T'/!g. 


@'/;paT'/;g. 


XTvXoCciT'/;;. 


'EA£ar'/jf, o^e:/ 


n^ocr7rsXdiT'/!g. 


net^XT-^g. 


iKuXo^ciT'/!;. 


'EXedtTai. 


BiS7rEXcx,T'/:c. 


Apxt7racaT'^;. 


'Afif^of^xT'/!i. 


'o^vsa.T'/<g. 


' AcpoQr,XxT'/ig , 


'Ay.paTy!g. 


A'/!VoCccTrig. 


Ka^vsa.Tv,g, 'okv 


Ns'/!XciT7ig. 


Avay.oaTr,g. 


'K.TXvoZa.T'^;^ 'cdev 


KaovsciTat. 


KaiA,'/!XyiXxTrig. 


UayKoar^;. 


'Kr'i]vo^a.Ta.i. 


'At7TECiT'/;g. 


\'l'/;Xa,T'/!g.. 


'EyKparx;. 


'KapzivoQa.T'/;;. 


Xot^sa.T',]g, 'o6sv Xot- 


'Api/,'/!XaT'/ig. 


AitcpaT'^g. 


^Zxorjo^xTr,;. 


psarat. 


'Ov'/;XaT'/ig. 


ETrtKoxTyjg. 


PiVo£a-57f, c9sv Vlvo- 


'AtciTr,g. 


'l7r7r'/]XtxTy!g. 


ns^ty.^aT'/,g. 


Cccrai. 


Mr,ha.r',;g. 


Ptvr,XxTi]g. 


'ATroXXozpctryig. 


K^ri^vobari;,'. 


TspavnuT'/;;. 


'lyj>'/lXa,Tr,g. 


Tti/.OKpcy.T'/!g. 


K£^voSa.T7jg. 


Tsv^a,Tr,g. 


'Qo'/>Xa,r'/]g. 


'ny.0K^aT'^,g. 


KwoCa.Trig. 


'Avoa€iaT'/ig, 'c6sv 


Kcc7r'/]XaTr]g. 


lcroKoxr'/;g. 


'■f %"«€«-;?$•. 


'AvopaaTKt. 


'A^yv^r.xdryig. 


'l(TOKpxr'/;g. 


Ao^c^arr,;. 


Ko7%uX(«T5;f. 


AKp^yiXcxTYig. 


'AVTOKpar'^g. 


'A7ro£aiT'/;j. 


' AyaiA.taTrtg. 


'A^uaT'/;XxTr,g. 


NxuKpizr'/!;. 


'iTnroCciTrjg. 


'AtvtaT'/ig. 


T^oxvX(XTy;g. 


'OaaT'/!g. 


Ts^piTrTToCKTTJJ. 


KovtciTT-g. 


TlX(x.ry;g. 


Ucdr^/ig. 


'r7roCa.T'/jg. 


' Ay(avtaTr,g. 


'A7rXur'/;g. 


' Ava7r:JXT'/,g. 


'Ty^o<^a.T'j;g. 


nuyuvtxr'/ig. 


'l(ro7rXxTy;g. 


\lSTa7rpe/.Tr,g. 


Xt[yi.uiooCa,T'/ig. 


noa^etoojvtxTYig. 


'EvTrXarrg. 


2u^7ro«r5j;. 


NivpoCa.Tr,g. 


'A7roXXcavtaTt]g. 


TlvX(ZT-/;g. 


Aoyo7r^xT'/ig. 


Xupo^a,T'/ig. 


KavXuvtxT'/!g. 


llircivar'/;g. 


Upo7rpaT'/!g, 


'Cps(7'oa.rv,g. 


AetiJt.'jiviccT',]g. 


Atf^v(x.r',;g, Ac<ip. 


Apyupo7rpxT'i!g, 'o9s'j 


NauS«T»jj. 


'OtaT'/',^. 


'E7rsvvxTy;g, 


'ApyvpOTTpXTCtt. 


'EuaufiaTJj?. 


KaptxT'/ig. 


'AK^oxTy:;. 


XaoT57ro«Tijj. 


T«%ue«Tsj?. 


'AopixT'/,g. 


TlaoazooxTrg. 


npo:ociT'/]g. 


'XlSaTTjf. 


nvptxT'/!g. 


'o^Ka7ra.Tr,g. 


^o;oaT'/:g. 


1«-/^^?,'. 


'A(Tta.Tr,g. 


i'psvx7rxTrig. 


nx^ag-tzrrig.. 


'Efy«r-,jj. 


l7rx^TiccT'/!g. 


Betvx7rxT'/!g., 'lcav. 


I.VfiTrapxs^xTi^g.' 


'AuXa;ce^yaT>:j. 


Ayuixrr,g. 


Kv7rxTr,g, 'c9ev Ku- 


KaTxgxTr;g. 


Xui/e^T/ar^j?. 


TaXxT'/;g, 'oSsv Ta- 


TrcxTai. 


'E7rtgci.ryig. 


n«f£f7aTiij. 


Xarxi. 


'AvTa^(x-y;g, 'cSsv 


'E^yS7rtgaTr,g. 


navTep^/arijj. 


'EXcx.rr,g. 


' AvTaparat. 


'E.^yoE7rtgiS(.Tr,g. 


'A/ysar^f. 


A/j^eXwTJjf. 


'llvto')(Cipa.T'r,g. 


Tpige)(,TXg, Tns. 

AvTig-MTi]^. 

'Ei'g-a,Tr;g. 

'Zvyo^UTvig. 

'oSog-ocTi}g. 

'l'.fA,7rooo^oi,Tri-. 

'Opdog-oiTr,;, 

'oCoXogKT'/ig. 

' Att og-ciT'/i;. 
Zvvoi-TTogoi.Trig. 

TTrogxTvjg. 

Apig-tpogctTfJi. 

XcpogciT'/]g. 

n60^fciry}g. 

Aciv^cgaT'/;g. 

KcVoc^-jiT7jg, 

TpiTOcxT'!];. 

YlpoiTQ^ciTrig. 

Ivr^rig. 

'rdrvg, 'o9sv 'XctToci. 

NxvccTi^g. 

KoipvxTy;g. 

TltTVoiTi^g, 
^ocTrjg. 
J^t^pxTTig. 
'Axo(.Tr]g. 
'K-I^xyjcrrig. 
E7riyKT'/ig. 
Oivci)XT'/ig. 
Et'/;;. 
A£xasT'/;g. 
TlevTxdeKxsTTjg. 
HevTeKcctdezxETrjg. 
'EicKcctoeiixeTrjg. 
TptiTKxtSsKxeTrig, 
'EvSsKxeTi;g. 
A&joexaerijf. THS. 

KxsTrjg. 

Fii^ciETrig. 

V,v:'OLST;;g. 

]'.:;xsrr;g. 

i:^ciirrg. 
'YeTociET'/;g. 
'i:iy..oiTci-ZT'fig. 

OKTXSTr,g. 
n^irxzrrig, KXi 
UevraeTrig. 
TpixK0VTxeTr;g, 
'CKCiTOVTxeTr,g. 
1 'e(r(rxoKKOVTasT'/<g. 
'y. Qio^r;:cov rae r-.ig. 

Ev3V'/;zovTx£T7jg . 

Evvev',;zovrxeTrjg. 

E^riKovTX£Tr;g. 

Oyooi^KovTXST'/;^. 
UsvTr;K0VTxST'/;g. 

ETTxerrig. 

Qerrig. 

Ax^yeTVjg. 

MoipxyErr^g. 

MisxxyeTrjg. 

.\oy^xyiTr;g. 

Ap-/xyeT'/;g, 
'A^sySTr;g, 

Yiyerr^g. 
noa'/iyeT'/;g. 
Kvv'/;yeTr;g. 
lvy;ivvr;yeT'/ig. 

l-TT-rrriyeTr^g. 

Mi!irriysT'/;g. 

ZT^xTr;yeTt;g. 

Aoxvysr-^g. 

'A^yy;yeTr;g. 

KxKe^yer^g. 

'Eve^ysTrig, 229 T',;XvysTrg. 


Mr;TtSTrig, 


no^^-vyeT7;g, 'oSsv 


navoxKSTrig. 


Bx^vyeTXi. 


MxKST'/ig. 


ZvycSerrig. 


AcKsrr;g. 


'V^QoXoSeTi^g. 


AeiiST'/;g. 


'CvXcSeT'/;g. 


'LTrraKxiScKsrrig 


'iTnroSsTrig. 


'EKKatdsKST/ig. 


Mx-yatpodeTv;g. 


'CxTOiKat65KST-^g. 


'i;;^o6eTr;g, 


Au6cK£T'r,g. 


Qsrr;g. 


'lKeT'/;g. 


Aix9sT'/;g. 


'CtKer'/;g. 


'Cvci^x6sr'^g. 


lvvo!Ker'/;g. 


'A[i^i9eTr;g. 


MsiTciKSTrig. 


lvv9eT'/;g. 


ELe^Ksrr.g. 


Aoyo9sT'/;g. 


na<r7TxXsTr;g. 


'Aot6oSeTr;g. 


'E.Karri^eXsrr^g. 


YlaXaioQeT'/}g. 


'AvaZTOTsXsTrjg. 


'A9Xo9srr;gy kx) 


'OcpsiXerrig. 


'AsMervg. 


X^sta<peiXeTVig, 


Ko[M9eTi^g. 


'ivSoXerrig, 


Qe<T[j,o9eTrig. 


'AivoXeri^g, 


'r[^vo9eT'/;g. 


Qr;^oXeTv;g. 


'Ayeavo9eTr;g. 


riyxvToXerr,g, 


Otcavo9£Trig, 


ApxKovToX£T'/;g. 


'r-rroGsrr^g, 


^vXervjg. 


'lspo6eT'/;g. 


'Z.V[/c(pvX£Tvig. 


'o^o9eTr;g. 


Ta[A.srr;g. 


OvofiaroSer^g. 


'0^et^^e[/eTrig. 


T>iateT'/;g. 


'E^t^e[/eTv;g. 


MsTavatsr'/;g. 


'o^il^^e[t.eTr;g. 


Uspivaisr'/;g. 


'ri\/i&^i[/sTv;g, 


A;£7-^;. 


Tev£T'/;g. 


'E^TTiSisr^rig. 


nafy£veTr;g. 


XiXterr;g. 


Tv;yeveTv;g. 


XiXiir'/;g. 


At9^r;yevsTv;g. 


'OiSTr;g. 


Aeiysvsrr;g. 


T^ierrig. 


' AietysvsTVig. 


Mv^tST'^g. 


'EKysvervjg. 
230 TH2. 'EvysvsTvig. 


ApvTrer^iig. 


Ata^r,r'/ig. 


'Evi4,svBr7ig. 


T(xx'07re-r,g. 


'H<^r;Trig. 


'Aivsrr,^. 


'Aivapsrrig. 


nvci^'/iT'/!g. 


I.vvxivir',i;. 


Mu^ccypervjg. 


'EuTTVpiQrirrig. 


'ETrxivsryj;. 


'iTrTra^ygerVig, 'o9ev 


Bo^uC'/ir'^g. 


Uci(>ciivBr7i;. 


'iTrTrccyoercci, " 


YoizCrirrig. 


'Evvsr'i^g. 


eT,^oe.y^eT'/ig. 


KoXvjZ^^i/jTVig. 


'OfzBVVirriC. 


Ylvpcty^errig. 


KaraxoXvfxCriTrig. 


lvvevver'/;i. 


'r^errig. 


l'7rcFyoy.'jXvf.c^yiT'r,g. 


i:vver'/jg. 


Ks!puXriyeper'/ig. 


'l7r7roC'/irv,g. 


'Eleryig. 


Ne(peX'^ysoer7ig. 


'A77oa-o^r,r'/ig. 


'oXiyoerrjg. 


Ire^o^rriys^ervig. 


AuC.'/irr,g. 


VoETojf, a9. 'la-oereg. 


Miiveger'/ig. 


T'/,ry',g. 


'AvToervig. 


' AvTegerrig. 


'Ay/iT^^ig. 


A^xTreriiig. 


'Avregeriig. 


AuXayr,r'/;g. 


'E7rer'^g. 


'TTrri^errig. 


KaSriyriT-iig. 


XcciA.amerrig. 


Ka.Qai^eT'/jg. 


Tle^triy/irvg. 


Xcc^tatTnryjg. 


AtocipeT'/ig. 


'E^riy/irxg. 


AttTTerrjg. 


' Avutgsrrig. 


Uocriyvir-^^g. 


ns^iTrsr-ysg. 


KuXoi.x,gsr'/ig, 


'E(Triy/irr,g, aa) 


Aopi7reTr,g. 


'Ev^erig. 


'E.t^TriyrjT-iig, 


Ai^^tTrer^yig. 


'E<psv^sr'/ig. 


'A(priyrirr,g. 


\)^(rt7rsr'/ig. 


'Eix.oa^errig. 


'rcpTiyi^rrig. 


'r^i7reT'^g. 


TIevrsr'/ig. 


'ilgoXoy/iT'/ig. 


'T^/t7rer'/ig. 


'ETrrerrig. 


T^vyrirr,g. 


HuXi^^rsrrig. 


mXvsT^^g. 


U^OT^vy'/ir'r,g. 


Ai07rer'/ig. 


'A(pervig. 


UslviT'f,g. 


Kci-MTrsTVig. 


'la.(peTr,g. 


Ue6riT'/ig. 


T'/;Xo7reTr,g. 


Ka.Tcc7reXTa(pST'/i;. 


'V.'/,Tvig. 


'Cvoa.vo7rsrrjg. 


'E(psrrig. 


Qsvir-^g. 


K.Xivo7rsTrjg. 


lre<pervg. 


Nef/.e-^T'/ig. 


'Aeao^rerrig. 


'Axsrr,g. 


'A^virrig, 'c6. 'A^r,ra.i. 


' Ae^o^nrvig. 


'EX^rrig. 


Qvivirvig. 


Tloo7reTr,g. 


'Uxsrr.g. 


'AvSgayciSv,Tr,g. 


Av(nreT'r,g. 


'Evxsrvig. 


Ma<^vir'/,g. 


'EvTrerrig. 


'0[/.uxsT'/ig, 'odev 


'Evf/.[^a6'/iT'/ig. 


'riJiVTrerrig. 


'OflUX^TUi. 


'H^rTr;?. 


TovV7nrY,g. 


'A^rrig. 


'OiVcri9'/iT'/ig. THS. 

Uo^8'/;r'/,g. 

KsXevS',',rr,g. 

Mvfy,',Trg. 

Uapcc[/.v9'r,rr,g. 

'l'/ir'r,g. 

Atr,T'/ig. 

Ayai'r,rvig, 'cSev 

AyairiTCCi. 
Tev£tr,rr,g, 'lojv. 
'Oi'Air,r'r,g. 
UoXfr,-'.';^. 
Uuyuvivirr,:. 

Oi9J7"'(Jf. 

UotviTVig. 

Msra7rotr]rrig, 

UaidoTroiviTvig. 

Ko)[ib;oo7roivir'r,g, 

MeXo7roiVirr,g. 

KaivoTrotrirrig. 

Kc>!iA,u7roiviTr,g. 

I.K07rir,r'/jg. 

Uvgiy,T'r,g. 

'Aa-t'r,T'r,g, 'luv. 

T^i[j.artv;TV!g, oStV 

T^t[/t.arir,roii. 
I.7racrtr,rrig. 
Msyay.',;T'r,g. 
AKaKr,Tr,g. 
<t>vXay.v,rr,g, 'oSsv 

^vXocKriToci. 
UeXeK'/]~'^g. 
'E.KdtKr,r'/;g. 
liiKr,Trig. 
'OiKrirvig. 
AiOtKr,T'r,g. 
'rTrcitOiKrirvig. 
l\oXiocKVirr,g, ■ 
'A(rK'/ir'/;g. TH2 231 'E7rci(rv.'viT-/ig. 

Kv)C'/iTr,g. 
Me'yotXo[^ux,riT'/jg. 

AviTrig, 'oQsv AviTXi, 

V^i^xXr,Ty]g. 

'ETTif^X^yiT'/!?. 

l^BfSToCXvjTrig. 
^s^peTO^XrjTi^g. 
'AiyX^^T^g, 'odiv 

'AfyXfjTyiv. 
'TpuyXi^Ti^g, c8ev 

T^uyXifiTUi. 
QsXTjTr^g. 
' AytX'fiT'/ig. 

T'<U=A'/JT'/;J. 

'ETTiuiXviTVig. 

Kr,Xy,Triq. 

^'r,Xy]TVjg. 

'X(piiX'/jTxg. 

'a^Aijt^?. 

'0/*iX^TlJi-. 

n(X'/jT'<;. 

^(XijTJjr. 

^>iX'f,Tz;. 

■i^iXrir/jc, 'oQ.^i^iX^Tcci 

ncipaKX'i]Ti];. 

V,oo<Ty,Xr,TVjg. 

WsXX^^Tr,;. 

AiKf^sXXt^T-^g. 

KoXXr,T'/ig. 

llvyH.oXX'/iTvig. 

BaKoXvjTVi;. 

'A7TSu,'!ro'>.'/lTrig. nX'r;TV<g. 


' AyAuXofj.r,T'/',g. 


Kcvr,T'/jg. 


Tc-;yj(rtTTXviTV\g. 


Kojy.r,T'/;g. 


KxTX<p^ovviTV,g. 


\\iTXviT^g. 


'l'piy^oy.o(rf/.'/;T'/;g. 


KuZe^v/iTvig. 


'AuXv;t'/i;. 


Au(rfji,r,TV]g. 


Xsov/,T'r,g. 


'AuX-riTVi;. 


Tfj.'/;Tr,g. 


'EuvviTvig. 


KccXcif/MuX-/iT'r,g. 


Zufj.v]T'/ig. 


'Epsuv/iT^g. 


KuXr,Tr,g. 


Xafj.cii^ufi-riTVig. 


Ais^suvv]T'/,g. 


luX^riT-fig. 


'.\8ufj.'/]T'/ig. 


'E'S,s^suvr]Tvig. 


UoiXviTvig. 


E7riSvf/.v]i vi<,. 


Upo(r7tur/]Tr,g. 


no;X'/;TVig. 


RoXvfj.viTr,g. 


Ko^uvr,TVig. 


'A^[A.'^Tyig. 


'AixfJ^'r,T'/ig. 


'nv/iT-^g. 


'A7ro6viy.'/iT'/ig. 


Kufi'^-'/,;. 


'AvTovviTr,g. 


'A^yiL!.'^T'/ig. 


Uojfj.'/lT-t}g. 


'AvTt(puvviTr,g. 


Mi^viT^ng. 


nXa.v^T'/]g. 


'Av^ViT'r,g. 


Ao^O[/,ilzviTr,g. I. 


iKocTroiv/iTVig. 


U^ovoviTVig. 


noioot,>coi[/,viT-^g. 


UvixoivviTvig. 


T^ci7r'riT'/ig. 


I.uyx.cif/.^^TVig, 'oQsv 


rsv'/iT'/;g, 'o9, Tsv/iTUt, 


'E7rviT'r,g. 


luyKoif^vJTCct. 


'E^a^Ev/iTvig. 


'E7r^T'r,g. 


Tti^viT^g. 


n^o^svviTr,g. 


'Httjjtij'?. 


'E-7riTi[/.i^TVig. 


^^sv^Tvig. 


ei^7rviT'^g. 


<i'iXs'7riTifA.viTvig. 


■ZKviv^TVig. 


@v^0K.07r'/iT'r,g. 


'A7roTi[iViTv;g, 'o9sv 


'T7rv]V'/,Tr,g. 


'Ag-spo7:v]Ty;g. 


'ATroTtff/^Tui. 


'Atyix"/,T',;g. 


' A7rogs^v]T'r,g. 


Aiy.f/,'/iT'^g. 


Kivr]Tr,g. 


To7roTV]pv]T'rg. 


roXix,'/iT'^g. 


Atfivr,T'/ig. 


'Eyxei^viT-^g. 


N=^'.JTlj',--. 


Ms^ifj.y/lT-^g. 


'E7rixa^riTV,g, 


'A;i:^u',jT9j;. 


'Xfj.vr]T'r,g. 


'Ayo^-riTvig. 


'AyAaOj[^'/jT'/;j. 


Tuf/.v/;T'/ig. 


'AXy.'/iyo^viTr,g. 


Kof^'/iTr,g. 


' Ai7rufj.vv]T'/]g. 


MsT^viT'r,g. 


Ka.y.of/r,T'/ig. 


U^Ufj.v'/,TVig. 


U^ofiST^'r,T^g. 


KppccyiSoiiVXupyoKO- 


'At(JVfj,vviTvig. 


'Ev(p^v,Tvig, 'i(^v. 


f/viTVig. 2. 


Tsvv'/iT'/ig. 


\\Xio^'riT'/]g, 'oQsi 


U.oiKtXofJ.r,Tvig. 


Tsvvr,Tr,g, 'Ikv Tsv- 


AXo)pr,TOii. 


AoXofji.'/]TVig. 


r,;TCit, 


Ttfj.co^viT'r,g. 


'AtDXof/,'/iTr,g. 


l(psv^ir/;T'/;g. 


'Avcixu^'r,rr,g. 1. mar. Zof. 267. I tuarii, comam nutrientes et ungues expolientes, 

2. 'Agiro?. ii Niipt?-. vocantur homines volup- | vcl digitos ad ungues ufqus annulis onerantes. rhii. THS. nixpci!/,as''/jr'.;;. 


GvfA.i>.octT',-;. 


y!o;.iadtr'^g. 


^amppitT'/;;. 


Ac7raOi(pV!rt]rrj^. 


nvXccVrr,;. 


J.Tixactr'/;g. 


'Eu^sir'/,;. 


Ao7ruh<nu(r'/ir'/i;. 


Ar,vatr'/i;. 


MoXvCoir'/ig. 


na^t,)(tsiTr,g. 


Aar'.;-'/!?. 


'e.Pccit'/];. 


(i>eiSiT'/]g, 'od. ^et^iroci. 


"Lcopslr'/;; . 


Zr,r'/,T'r,;- 


'ETroitT'/,;. 


<fiSir'/;;, 'okv <L-iSirai. 


Aizaia^X^tr'/];. 


1u^r,r'/ir'!,g. 


'HfaiV'.;j. 


'o^iT'.]g. 


'r^ciTr;;, 'oSsv 


'Ait'/,t'/:;. I 


Uooircitryig. 


V,%rtrv,g. 


'r^zlrai. 


A!cz:T','iT'i',;. j 


MBrccirri;. 


ToioKT'.;g. 


ns^irr,;. 


IvAiMrYir-y;:. \ 


NvixCpoiVr'/,;. 


IVioSiTr,g. 


T^oc7re^irr,g. 


noiic:tr'/iT'/j';. \ 


:.leXa.yya-iTr,g. 


IrrcciT'/,;. 


'Evrpa^rslirrig. 


^ar-.jrr:;. 


^^cfcixc/.tT^/ig, 


noXvTroSirrig. 


iTrilirr,;,^ 


l.Vj.t^potr '/,'■/,;. 


\)^9oxoitTr,g. 


rol'T,;g. 


T?M>cvf^i^ir'/]g. 


xCuuxXoTT^f^T'/:;. 


'[TTTTJOp^aiT',;;. 


Ux^oci-'.;;. 


Er;':T-/;g. 


' ALi.occTriT>-;. 


'A(£;Ac%air',;f. 


l\.coxC:^cctrr;g,Upoy.X. 


N^iV',;?. 


iKioT^/jT'/;;, 'Op(p, 


Kvcivoxoi^T'/];. 


'Aeir'/,;. 


Y.^ra.^jirr^g. 


'Avr-rjr,;. 


' A^oyuir'/,;. 


Tvi^^BiT'/;;. 


A-:u(iirr,g. 


TvrT'/,;. 


liorpvoxociT'.];. 


'Ay;ir'/,g. 


WCir^g. 


'E^yv%r'/,;. 


' EvxoiiTTi;. 


MapystT'/;. 


KaXx[/.ivStTrjg. 


'AKTvrirr,;. 


Ea.9vxoiirrig. 


'i'pyf.iTri;, 'o6ev Ep- 


'A:\/i:'IJiri^g. 


nso,<pr,r-/;g. 


T^a^iTVig. 


yf.rcci. 


MvQirrig. 


'r7rc?;9irijj. 


Tv^&tr'/,g. 


\eir'.ig. 


EuXay.ir'/,g. 


n^o<p'!}T'/i;. 


'.\^a^oQtr'/ig. 


AiOsfr'/i;, 'od.AiSstrai. 


lv[.c(pvXaKtrr,g, 


fBV^07r^o;pyjrr,;. 


'OpoCiTr,g. 


TpiOiirrig, 'oSsv T^i- 


navayJrr^g. 


r^v(priry\;. 


'AiA,cp^tT'/,g. 


9siTat. 


'lsf,axirr,g. 


Mocx^r/i;. 


Kavu>Ctr',ig. 


T^a7re(eir'/,g. 


Ogpay.trr,g. 


\\yyjlx.CiyjiT'/i;. 


'A^ei07TaytTr,g. 


'AXeirr,;. 


®copay.iT'/g. 


Aoy-x:/,Tr,;. 


l(paytT'/ig. 


na^aXeir'/];. 


laKirrig. 


\\yr,r^;. 


(l-'0:\aFytT7ig. 


'Ev^vx.Xsir'/ig, 'odsv 


'A(pax.irvig. 


Karrjxyir^yi;. 


?,^axv(pifytrrig. 


'EvovkXsTtui. 


'0[x<pay.tri/ig. 


'E\l-/jT'/i;. 


l7roFyiT'/;g. 


AvXetT'/,g. 


'EXsXt(T!paicirr]g. 


"irr,g. 


Aaov[yir'i;g. 


'Ayai/,sir'/ig. 


Uv^lA.'/iy.iTr,g. 


'AtT'/,;. 


'H^ufyir'/!^. 


SaXaveirTig. 


Z-yiKirrig. 


'Airr,;. 


Maoylr'/;;. 


?'Lr'/ig. 


<l'oiviKtr'/]g. 


"Ait'/,;. 


'Ai/.opytT'/,g. 


' AycaXapetrrig. 


XuXKtTr;g. 


rccirr,;, 'o&ev TocTtcci. 


llvpytrri;. 


'\soeirr,g. 


'E.7rixoi'XKirrjg, 'c6ev 


KpiuiociT'/];, 


TBcc^ytT'/;g. 


'O^sirrig. 


'ETrtxocXKtroit. 


K0UOOi.tr'/j;. 


Ziuyirrig. 


Zopeirr,;. 


'E^Kirrig. 


'AyMKXcctT'/!;, 


Zvytrrig. 


1 'AjcaAa^gEjVinf. 


'A(rx«Vr?. THS. 

Aavy.iTYig, 
Aevntryi;. 
nvvxiTT!;. 

'A5"fla;yaA(r'<jf. 
'A|t6!jyJ'&:Air'/jj. 
lif^iOxXirr);. 
AiyixXiT'-/;;. 
na.occtyiccXiTYig. 
nxpciXirrjg. 
Il£TCiXirr,g. 
Biize^poiXirrig. 
BA/rjjf, o!jev BXirag. 
TzuaeXtry;;, 
i\HiX'nr-. 
Ex^wsAtrjjf. 
E-TiJ^^fcAir'/??. 
'iIA/t-/;,-. 
LiriXirrii;. 
At>c-/jXtTr!;. 
MriXtrrig. 
Kcx.[yt,'ifjXtrt}g. 
N}jAiT'ijr. 
lrii]Xtr'/;i;. 
Zroo^iXiT'^;, 
AisiXiTyjg, 
UtXiT',};. 
I.Vf^7riXiT'/i;, oSiv 

Xvf^TrtXirxi, 
ncioci!.zXiTr!;. 
"Zvyy.Xtrr,;. 
JJpozXirrj;. 
MsTCiXXtrr;;. 
AfasXXtrr,;. 
^tXoacXtT'/};. 
ncXtrr;;, 
'A7roXiT'/j;. NexTTcXiTri;. 

Ji£;c«7roAtTi5$'. 

i\iccoax(ri7roXtTr!;, 

'Afi^ptTroXiT'/;;, 

IVfiTrcXtT'/;;, 

NeoTroXiT'/;;. 

'x\zoiv%7roXiTri;. 

Me^yuXc^roXirri;. 

^iXo7roXirri;. 

AnXoTroXiTr;;. 

Ro<T[.co7roXtr'/i;. 

ATroXXcdvOTroXiTrj;. 

Xocvvo7roXirri;. 

MtKpo7roXiT'/i;. 

MrjrpoTroXiTr;;, 

I(ro7roXtrr;;, 'c9ev 
la-o7roX'iTcct, 

XpV(ro7roXiTv;;, 
Atoc-TroXiT'/;;. 

O^rXtrr;;. 

MvXtrrj;. 

SvXtrr;;. 

Accy.rvXtrr;;. 

l,TvXirr;;. 

B^Xtrr;;. 

BuXtr'/;;. 

AtrccXtrr;;. 
QuXaiJitr'/;;. 
'L',;(rcii^iTr;;. 
(bpci-yiA.trr,;. 

Ep'/;iA,iTr;;. 
'A[x;xiTri;. 
Tcfitrri;. 
ncivopf/Arr,;, 

EvoiuiT-/;;. 
Aii/.evcp[j,trK;;. 
QV[/.irr;;. 
Zvf^irrj;. THr. 

.\CVKirr,;, 
\\ [/.(,' [MT'/;;, 
\\.XiK^civtrr,;, 
liptSuvtrr;;, 
Tr;yccvtr'/;;. 
'OpfyoiVirr;;, 
Tpocyopiyuvirt;;, 

ilKBccvirri;, 
Yloc^uxeccvirri;, 
'A^oivirr;;, 
'iQvxuviT'/;;, 'cdev 

l^Vicccviroit. 
BoiXavirr;;. 

Afjcccvt-'/;;, 'cdev 

Af^OCVlTOil, 

AfZf/.ciViTr;;. 

ApetoficcvtT'/;;. 
Tvfj.7rccvtTy;;. 
Teocivtrr;. 
QpccvtT'/;;. 
'Arlccvtr'^;. 
IlTe(pcivtr'/;;, 
BvxccvtT'/;;. 

Ayvtrr;;, 
ZtXiyviT'/;;. 
BeXevtT'/;;, 
TefA.evir'/;;, 
Aifiev [-,;;. 
Kocroiy.e-^ccvf^evi t'/;; 
i>peviT'.;;, 
Toiy'/;viT'>i;. 
1.y.'/;vir'/;;, 
leX^/iViT'/;;, 
l.Vflytrr,;, 
Aefr^r^virr;;. 
'E&vtT'/;;, 'oL 'iLGv7ra 
Koitvtrr;;, 
EeXtvirr;;, 
P P P 233 \\erpaTiXiviT'r,;. 
\iufiivtTri;, 
Mvpptvtr'/;;, 'At/. 
MvbiviT'/;;, 
MvcirivtT'/;;. 
P'/;rtvtT'/;;. 
AiKviT'/;;, 
YlVKVtrr;;. 
AiKTOifivirr;;. 
Kpif/.vir'/;;. 
l^svdovtT'/;;. 
ItvdovtT'/;;, 
Hf/.toviT'.';;, 
AKOvtrr,;, 
AocypovtT'/;;. 
'ACporovtT'/;;. 
KocTrviT'/;;. 
'l7rvirr,;, 
A^ccpvtT'/;;, 
At7repvtr'/;;. 
XrepviT'/;;, 
Bavtr'^;, 'cdsv Bavi- 

TXC-I, l-ofL 
BaviTri;. 
KopvviTt;;, 
Aocipvirr,;, 
Texvirr,;, 
noXiyjitT'/;;, 
AvxviT'/,;. 
Bo:vtT'/;;, Acop, 
UayccvtT'/;;. 
KvoaviT'/;;. 
Zcovtrr;;, 
AyKuvtTr];. 
M^/jKcovtrt];. 
YvvcitKcovtTrjg. 
AcTKocXcovirTi;,- 
XeXoviT'/};. *34 KoXuViT'iJC. 


TpiCuoiy.c/.oiTr,;, 


Ove^psnpiTr,;. 


Uera.(riTr!;. 


I.>ca[xi/.o)i'iTT,j?. 


Zcc^ocpiT'/;. 
'AvccciT^;, 


'EXXeSopiTt;;, 


Mea-irr,;. 


Xcc^uviT'*!;, 'c$ev Xa- 


Wuv^xyc^iT'/;, 


KciC'/,criTr,;. 


pU:vTTCil. 


' A(TctaiT'/,;, 


npcx.yopiTr;;, 


KDKC'/;criT'/,;. 


VKr^xc^ViTVjq, 


KyzTKOiTr,;. 


ZcycolTx;. 


Xep'pov'/,a-irr,;. 


'Ai^oc^iTrig. 


Mccy.^opXvct^iTy!;. 


'AxopiTr,;, 


'ATrcXXcrJV/^cirr,;. 


'AyoiT'/\q. 


nvoc^iTTi;. 


'Aizc^iTr,;, 


'Ay.^oxeoo-irr,;. 


' Av.oiT'/',;. 


Ko!.^'/i(pac^iT'/:;. 


Zvi.ific^(Tri;, 


'o^^riT'/,;. 


Il«pocK0i~'/!;. 


'Ecrxoi-^fTr,;. 


l'jy.cuc^iTr,;. 


<S)ocXcc(T(rtTri;. 


'T?^'i^XCiT'/i;. 


NsCc/rijf. 


Ei-irrcoiTr,;, 'cSev 


Kocp>ii<7(riT',!;. 


UiSox.oiT'/!;. 


(jVf/.C^iT'/!;. 


¥.jj.7rooiTCii. 


Ui<r<TiTr,;, 


'Ao'^evoKOiT'/i;, 'At]. 


'E^^iTti;, 'c9. 'E^fToci. 


YvoIt'/,;. 


Xcv^Tirr;. 


'A^G-iVOXQiT'/!;. 


Ks^^iTTi;. 


KvTr^iT/:;, 


'Xrirr;, "ciev' ATiroci. 


BopQopcy.oiTrig. 


'A^X^f^ocv^lr'!;. 


Mvp'ptT'/;;, 


' ATirr;. 


Apvo}iciTifig, 


'AXsPocvdpiTri;. 


ner^iT/i;, 


Mv'/,fjiocrtTr,;. 


VliT',K. 


Aev^^irri;, 


'AvTpiT'/;;, 


Kr'/ycocrirr,;, 


^■■OiT'/!;. 


'Avahv^^iTr,;, 


'AXx£,xc^iTri;, 


' AifjcocTirri;. 


'o^eiC^oiTr,;. 


XovS^iT'/!;. 


'EFycicoiTr;;. 


' AyocXftocTiTi/i;. 


'OVOiCTiipoiT'/!;, 


MepiTr,;, 


nccXccic^irr,;, 


' A^coiiocTir'/!;. 


'r^^KpOiTTig, 


UeTreoiT'/!;, 


Kef^irr,;. 


iT^ufjLXTirri;. 


'Ai^o^oiTyi;. 


'AQo'/!piT7!;, 


'Of^iT'/,;. 


'lATrocrir'/,;. 


Av6o<poiT7ig. 


I.iO'/ioiT'/i;. 


Xvt^Itti;. 


Kecccrirr,;. 


'Cp9pio(poiT',!g. 


T^iV^iT'/!;. 
Kv^iTr,;. 


'A^yv^lrv,;. 


KccbK^acTirri;. 


'Ov^avo<poiT'/;g. 


' AXevpirr,;, 


'AXH<pocTiTr,;. 


'As^o(pOiT'/ig. 


T<ir!^iTr,;, 


UXevpiTr,;. 


'Aerirr,;. 


AiCv<pOiTr!g, 


'Avr,oiTr!;. 


NevpiT'/,;. 


MeXirirr,;, 


'ATTiT'/!;. 


Kpoci^iT'/!;, 


Av^tTti;, 


TTCciTirr,;, 


J.x.oo-rriT'/;;. 


TocostpiT'/!;, 


nv^iTx;. 


Krir'/,;. 


n^c(rcc7riT'/ig. 


iKei^iT'/:;. 


'AvTCTrv^iT/,;, 


'AKTiT'/,;. 


Etifioun/wTr/rijf. 


Toc^e-.^iTri;. 


nirv^tr'/,;. 


TocXocKT 17'/,;, 


TocQaoiTr!;, 


'E-yxc-^irn;. 


Uc^^pv^ir'/;;. 


UepiKTirr!;, 'c6ev 


K«f'<?fa^iT--7;. 


ly.tjiiTt!;. 


Keyx^iT'/!;, 


Ue^iKriToci. 


luSaciT'/;?. 


.lij^cipiT'/!;. 


AoPiTx;. 


'o^iKTirr,;. 


yAccp^yocpiTr;;, 


KoiTr,;, 


XXoiotrri;, 


' A(T(pocXTiTr,;, 


Y.ocvGxpiTr,;. 


KcXocK^iT'/!;. 


(3vo}pi T'/,;. 


MiXrir'/!;. 


^KiocpiT'/,;. 


'ETriz^iT'/;;, 


Xce^tT'/,:. 


I.woocvTiT'*!;. 


Ka^iTijf. 


AixoctcxaiT'/i;. 


'Avocxto^iTV,;, 


Mv^rirr!;. 


Muy.oi^iTr,;, 


'TTroKpiT-/,;, 


U^cc(TiT'/i;, 


'AXa€«S-/rW' TH2. 


Tnr. 


THS. 


THS. 


'Os-irtj?. 


Ko[^o^i^txKTri<;. 


Xo^oVeKTrig. 


UpoiKrrig. 


'Aut/t»;?. 


AiacXXctiCT'^;. 


'AvuXeKTVjg. 


IxXTriKTrig. 


'nrlTfn. 


IvvocXXocKTrjg. 


AiKoXeKTrig, 


1.v^iKr'/;g. 


AeviTiji. 


Mocy.Tr:g, 'o9. MocKToa. 


XoooXeKTrig. 


M-<i<TiKTr,g. 


QmTii?. 


MocKrr;;, 'od. MocKTKt, 


UXeoveKTrig. 


r^Vf^xg-iKT'^. 


Koc^vi'T'^i. 


MxiiA,d,KTVig. 


Nri-;reKTr,g. 


Y(ptKT'/;g. 


A^KJTIJf. 


^ ATrofjcocKrr,;. 


?'eKTr,g. 


'LvvxXKTxg, 


0f.uiT17?. 


TlocvroTivccKTrig. 


'EveKTrig. 


Xei^oi^KTr;;. 


BOT^ViTTig. 


Xo)f/,ocTe'7rocKTr,g. 


KxxeKrti;. 


'Eve^Krr,g. 


lKCi<ptTVi;. 


'Ao-n^ocKT^/ig. 


YeK-r,;. 


BvKrrig. 


K^orcc^piTrig. 


UccpocKrri;, 


ApcT'/];. 


(dvoe7rxvevKT'f,;. 


'0(P»'t-,j,'. 


rccpocKrr,g. 


AxdooS'/;KT'/ig. 


KxrevTevKT'/;;. 


'Ax^oXo(pfT'/!g. 


Kocroc^ocKT'/ig. 


UXr,KT'/ig. 


'lvKTr,g. 


Koi^PlTTi;. 


UxpocxocpxKTrig, 'oSsv 


nriKT-^g. . 


UvKT-^g. 


rBf^ot.xir7}i. 


UocpocxooccKTOci. 


'Ei^TT-^Krrig. 


({>^eo^VKT-f,g. 


Tux^-^;. 


KoocKTrig. 


F^iiKT'/};. 


AwpvKT'/,;. 


TiocT^ocxi-nK' 


KsKpocKT'/;g. 


Ux^'/IKT'/ig. 


^pixropvKrr,;. 


Koyxirri;. 


UociKr'/ig. 


Aixp^criKTri;. 


roixopv>^rr,g. 


Aoyyjrrii;. 


'Aoyvpo7rpccKT'/ig, 'o9ev 


@u^r,KT'^;. 


roix^pvKT'/;;. 


'O^v^vyxiW- 


ApyvpoTrpocKTOci. 


"lKT'/ig. 


Ax(pvKrr;g. 


'Ex^rn;. 


Kccrcc^locKrrig, 


fvx°ox'tKT',ig. 


AiUKTrig. 


'U^xioreixtr'/!;, 'oQiv 


AiocrxKT-rig. 


UxiKTr,;. 


'EpyoSiccKT-/;g. 


'HpocioTetxtrcit, 


KocTa.KTrig. 


'Ef/.-n-xiKr/i;. 


KoXXo7rooto:KTr,g. 


Tf'%/T-,;c. 


AlJCvydccXoKocrocKrrig. 


Kiv^xXo7rxiKT'/ig. 


'l7r7rcoto)Krrig. 


Ac%iT-^,-. 


K.cipvoKocrctKrrig. 


'i'ri<po7raiKTrig. 


KxXojTroQiuKr'/;;. 


'Hf4,iXoxiTng. 


'AVTe7TIT0CKT'>ig. 


'AvxSiKTrig. 


Uep<roc:coKTr,g. 


MoXox^rv!;. 


AaT7 OTocKT'/',;. 


Aii-KTrig. 


r^O)Kr',;g. 


KxTOXirri;. 


Ai'7Tora.KT'/ig. 


'Evoeixr'/i;. 


I,X'VOTpo>KT'i;g. 


NavocpxtT'/!;, 'c9ev 


<!>oproCccg-cxKTrig. 


AxKTvXooeiKrr,;. 


UreovorpuKr'fg, 


Nocvapxiroii. 


^pvuKT-^g. 


npoaeiKT'/;;. 


rpixorpuK-r,g. 


^Oox^rri';. 


^o^l^iyKT-^g. 


'ETTSiKTrig. 


'ETrtxXrrg. 


KccrcoxtT'^;. 


l.uXmyKTxg. 


Epye7retKTr,g. 


'EpccXTr,g. 


''Ovvxtrri;. 


'lepo!TocX7nyKTr,g. 


Br.vxXiKTiig, 'c^ev 


■^ccXrrig. 


^aGuVt'^,;, 


' Apigo<rccX'iTiyKT'yig. 


BovxXiKTXi. 


'leao^JxXr'/;;. 


Mvcii'tTrig. 


AeKr'/ig. 


^oiviKeXiKTr,;. 


Kxrx7reXrr;g. 


^■uilTVig. 


UocvVtKrrig, 'o§bv 


'Ai[j,of/,iKri^g. 


UoiKiXrrig. 


'Aktt;;. 


UXV^BKTOCI. 


^o^f/,iKr'^g. 


BeXovoTTOiKiXTr,;, 


^aCciK-r,;. 


^TroVeKTrig. 


'AvoiKrrig. 


NxKOTiXTr,g. 236 THS. 't^iSc^vrr;. 


'A^yet(p'cvr'/i;. 


'EkSot-/;;, 'ciev 'Ek- 


'tXyaSorr;;. 


BdiiCivr'/;;. 


AvopetipovTrj;. 


ccrai. 


A'/\S'or'/;;. 


'Ac-Kcivrr,g. 


AvopKpcvrr];. 


'oX^cSorr,;. 


'AX'/;%r'/;;. 


Avf/,ciVTrig. 


BiX\ipo(pcvr'i];. 


'Yoyotzrr,;. 


'OiyOcrr];. 


'Ava,vrx:;, 


noir^o(povTr];. 


'AyadoSorr;;. 


'lir-,;.^ 


Zix,vrvi;. 


U'^T^o(p'ovTr,;. 


Mi(r6oScT'>;;. 


Bs'°a.ioT'/;;. 


'E^a.vrv!;. 


AuTo(povTri;. 


YaiodcT'/;;. 


PdySxioT'/;;. 


'iL-xaVTriq. 


I.uo(povT'/i;. 


AtKaiooorr,;. 


XuSaiorr;;. 


Y\a.ooi.vrr\q, 


'lduvT'/i;. 


Biodorrj;. 


' A.vayKaiOTr;;. 


Koopcivrr,;. 


AuSvvT'^;. 


I.Ta9f^ooor'/j;. 


AiKaicrr,;, I. 


''O(r<poa.vr%g. 


'EvSuvrr;;. 


OepixoSoT'/;;. 


'YiKaicrr;;. 


'Kci7TV0(T(p^a,vrr.;. 


AiiuSuvrri;. 


Kspij,oSorr,;. 


iKaicr'/;;. 


n^cs-dvTTig. 


Ka.XXuvr'/;;. 


UoSoT'/;;. 


UccXaiorr;;. 


Ai/(r«vr'/jj. 


nXvvT'/;;. 


Mi(r9a7roSor'/;;. 


-LXcXatorr,;. 


Av(TciVT'i;;. 


Kipccy.uvrr,;. 


Ka^TroSorr;;. 


Ysvvatorr;;. 


Karxvr'/;;. 


'■1'ciiopuvr'i;;. 


' Ay^oS'orvj;. 


ApatOT'/];. 


'Avtkvt'/!;. 


Acc[ZTr^uvrri;. 


Aviypcoorri;, 


AKScatcr'/,;. 


'^ccKX.KpKvrri;. 


\la,(Tvvrr,;. 


KX'/;ooSorr];. 


AiKpaioT'/;;. 


Aoyec^avT/i;. 


Upcior'/];. 


npoSoT'/;;, 


'ilpaiorr,;. 


tieotpocvryi;. 


'E(pr;QoTr;;. 


naXifjLTraoSoTr;;, 


Maratorr,;. 


Ooyio<pxvT'/i;. 


' ApyiQoT'/;;. 


liroSorr;;, 


^A^X^^/oT'/;;, 


^vjioipciVT'/;;, 


A'/ii'Corr;;. 


nXaroSoT'/;;. 


Eior-r];. 


TvXopcivTrj;. 


'OioCorr;;. 


('..'• KToScT'/,;. 


MaKooQioT'/;;. 


'rS^opdvT'/!;. 


Mr;XoQoTrj;. 


ZuioSorr;;. 


B^axvSwrri;. 


'is^opdvT'/!;, Kctl 


Y.oXoCoT'/;;. 


MsduScT'/;;. 


'Ayicr'/;;. 


'[po(pa,vT'/i;. 


'hrTTO^OT'/;;. 


K^sc^Sorr,;. 


Uayicrri;. 


'r(pcivrri;. 


' Ay-^oQ'(,r',/,;. 


QsoT'fi;. 


Aoytorr];. 


'LciKX^<puvrri;. 


'rcCcr'/;;. 


'a9sot'/;;. 


'iStorri;, 


'Av&evr-r,;. 


'O^poZorv,;, 'cSev 


ncXvOsorr;;, 


'AiSiorr;;. 


Tii:-/evr'/j;. 


'C^(po^orcii. 


'aXsot'/;;. 


'E7riTr;SetcTij;. 


IvviVT'/;;. 


'EKTrXayorr;;, 


KsoSaXBQT'/;;. 


' Avs7rtTr,StiOT'/];. 


' AvTOivrri;. 


'oXiyorr;;. 


Pco[.caXsorr;;. 


(Snorr,;. 


'E7riK\iVT'/j;. 


Ma^yorr,;. 


QaopaXscT'/;;, 


OlKHCT'/];. 


SH/TJJJ. 


To^yorri;. 


'NsoTr;;. 


.\votKeiorr;;. 


'EdiXovT-^;. 


AoT'/;;, 


'Evsot'/;;, 


Adrr,;, ^ 


'A^yipivr'/;;, 


Xu^iSoT'/;;. 


LTS^eoT'-;;. 


MsyaXetcTri;. 
1, n>xr. r 


o;y. 508. 

THZ. 

TiXeiorr;;. 

'\'l/T£Xa0T',j;. 

'AfstoTy;;. 
Arii'oT7}i. 
'HXt9i0T'ijg. ■' ' 
'EiXi9iCT'/!;. 
'iir^^oiXioT'/;:;. 
'aSXiot'/!^. 
AoXiOTtic. 
iKoXtor/ii. 
noAfOT'.;,-. 
Tty.toTi^g. 
££ba(7-jU,;oT57?. 
Koa-jxioTri-;. 
1.7roiVi0Tf}g., 
XpoviOT-rig. 
'a^iot-»!C. 
AB^icTrii, 
'iVjTt^enoTTig. 
AXXoiCTr,g. 
Oij.oiCT9i;. 
Avof/.OiOTvig. 
UoiOT'/};. 
Etesuiott,;. I . 
RiDT'/!;. 

'HTTlOTflC. 

NriTrioTri;. 
KocSaoioTrig, 
MocKocpioTri;. 
Ay^tOTr,;. 

E-XsLlSffWTtJJ. 

AvsXeii9s^toT!/!; 
Or,oioTfi;. 
}Air^ioTri;. 

AXXoTpiorvi;. 
KvoiOT'/iq. THS. 237 Mi<o.'OTi;r. 


'OXOT'/!;. 


KbXxivotv!;, 


' (:ici-jLf.x(ri0Tyiq, 


'A7rXoTr,g, 


Aeivoryi;. 


rir,j-iOT'/i;. 


'AvTOXTrXoTTig. 


TxTTeivcrrg. 


' \)(riQTri;. 


T^avXorvig. 


Koivot'/;;. 


'Avo(Tiot'/j;. 


ifxvXoTvig. 


Uvy.voTri;. 


'Of.(,\s(ri'oTri;. 


iTpof^yuXoTvig. 


Ts^xfivoTyig. 


1 'E^iijioT'/i;. 


K«jU7ruAoTijj. 


Anocifxyor'/!;. 


1 'rTTi^^iKricTy!;. 


'ouXcTvig. 


ZsfA.voT'/i;. 


i 'AuTB^is(rtoT'ij;. 


'T-TraXo-r,;. 


rufx.voTvig, 


'EvuvrtoTyi;. 


TupXoT'/!;. 


'E^VfzviT'/i;. 


j 'TTTTIOTVig. 


XuXoT'/!;. 


J.TiX-rrvoTrig. 


'Tiot'/i;. 


'iTC.y.OT*;;. 


TB^TrvoTVi;. 


'Avbi^iot'^;. 


A'/!iA.or'/i;. 


Xxuvoryig. 


'o^iorr,;. 


'Ero:iA.OTV!;. 


WxfOT'.!;. 


nputor'/i;. 


I.ilxor'/ig. 


Ir^upiryig. 


¥.0iX,0Tr,;. 


QtpfioTvig. 


'E.Trtoor^OTVig. 


MoiXocKCTri;. 


Ai^u^oT'/!;. 


Ao'^OTr,;, 


'AXtKCTr,;. 


'ETUf.corr,;. 


Tolirvig, 


UYiXixorr,;. 


'n[.(.OT'/!;. 


iKudorozoTVig, 


4>opTiy.oTr,;. 


Ai6cof/.0T'/!;, 'c&sv A<- 


'iTrTroro^OT'/!;. 


rXaVKcrr,;. 


6ccf/.0Ta(. 


.\(pi7r7roTo'foryig. 


ABUXOTri;, 


'o^KCc^fiory!;. 


'Af.ipi7r7!OTo^OTyig,'cd 


' AXvKOT',',;. 


Zuvccf(.oT'/jg. 


Af.t'pi7r7r0T0^OTOCi 


'0[/.uXoTri;. 


UidxvoT'/ig, 


'A9^ooTV]g, 


ATToiXoryig. 


'\KXVOT'/ig. 


UcTVig. 


iTpBQXoryi;. 


MBXxuoryjg. 


UoTTig. 


'pi(pBXoT'/ig. 


Mavorvig. 


ZxTroT-/;. 


'Ad'/,XoTyig. 


'Ayvorvi;. 


KxTxTroTTig, 


Ko(,TuXXyiXoTif;g. 


lTvyvoT'/ig. 


XxXB7roT'/!g. 


MifxriXoTVig. 


UBXtSvoTVjg. 


' .\iftviTorr,g. 


'o^ytXorrig. 


'EvoTVig. 


KviTrorr,;. 


AeiXoryig. 


KEVor'/!g. 


'AspcriTroTr,;. 


KoiXoT'-/!g. 


iTBvoryig. 


KXs-^'i7roTr,;. 


i>tXoTVig. 


raXv!Vorr,g. 


Y.vfJ.TTOT-/!;. 


^.'XcTr,g. 


'AivoTvig, 


MsTptOTroTrig. 


"i^BXXor/ig. 


KxiVDrri;, 


Mx^Xo^roTn^g. 


i. .mir. n 


y.^^. 160. 

2^S. THS. 


TH5:. 


THI. 


TH£. 


<l}iX07TOT1];. 


'ry^iryi;. 


K^xv^oTy];. 


BxTrrv,;, 'o^. BxTrrxt 


'Ao'^'j9f/.07TiTr,;. 


'aS^otv;;. 


"fxSv^cTr,;. 


AixTrTr,;. 


'AijWs^rsTW- 


'A^^iTvj;. 


Ti(pvoiT-ii;. 


'AXxTTTr,;. 


Q)iOf/.oTro-ri;. 


^xiopOTVi;. 


yxu^irr,:. 


KpKvoycoXuTrrr,;. 


'Oivo-:tot7j;. 


'Av^orr,;. 


'o-xpooTVi;. 


ilpVOKOXxTTT^;. i 


'ioioorroTTig. 


'AvdpoTr,;. 


'zXxippoTr,;. I. 


AvxvxTTTVig. 


'EMpoTTaTvjg. 


AsvopoTVi;. 


nsvixporri;. 


PxTT-vig. 


XxpOTTOTTj;. 


l(poSpoTr,;. 


'Aitrxoirvi;. 


Tpx7rT'^g. 


'Topottotvj;. 


^oSs^irr,;. 


rXiiTx^oTvic. 


'aCxsttt-!;;. 


''i(T^'Jp07T0Tri;. 


iTvyi^cTv,;. 


fvx^o-r;. 


KXs7rTV,g. 


^uxpottotti;. 


iTxSeaoTV,;. 


'nx^oTVj;. 


IvyxXsTTTv^g. 


ZupoTroTr];. 


'HjWepoTi;,-. 


XXupoTr,;. 


ExXxvsiOKXsTrTv,;. 


' AifiXTO-rroTVi;. 


'ETS^irTi;. 


Mu^irr,;. 


'if/.xTioxXsTrrr,;. ;,• 


'AKpccTOTroTVj;. 


'ETra^ij-E^oT-/;;. 


MsTirvi;. 


KvzTCKXsTrrvi;. , 


TxXaycTOTroTTi;. 


AvjpoTr,;. 


'iG-irv,;. 


^■vipoKXsTrrr,;. -^- 


'l-rrTTcrv,;. 


lTxS'/jpoTr,;, 


^XxKTCTvg. 


MxQOTTSTTTr,;. 


.\s(T-!rcTri;. 


IzXvipiTVi;. 


'AvtiTCTr,;, 


ADSTTTV^g, 'odiV ApSTT- 


'Oiy.o^sa-TTOTvi;. 


EripiTr,;. 


no(TOTr,;. 


Ts7g. 


IloXvTTOTri;, Koa 


' AvTriporr,;. 


ns^ta-CTCTr,;. 


'TTrs^STrrr,;. ; 


naXvTTCTvi;. 


' Avgrficrr,;. 


?v<T(Torvi;. 


AviTrrv,;. 


TpvTTOTv;;. 


n^taT-.ioirr,;. 


Xxpisvrirr;.;. 


'v.^yoXiiTrrr,;. ^^ •. 


B^xX^yroTvi;. 


^^oo^i-r,;. 


AsTTTirr,;. 


n^o(TUTroXv;7rTr,g. ■■■ 


AvSpUTTOTVi;. 


' Aytporr,;. 


T^STrrorr,;. 


A7rpo(Tco7rcXr,Tr-r,;, 


'a^otv;;. 


^xXxxpoTr,;. 


X^vig-orvi;. 


Aci)DcXr,7rTr,g. 


AayxooTvi;. 


MxK^iTr,;. 


UiccTV!;. 


'AXsi7rTVig. 


Mx^x^oTvi;. 


Mix^irr,;, 'AtJi}C. 


nspiT]oTr,g, 


'ixTpxXsiTTTri;. . - - 


KxSx^OTr,;. 


If^iK^irvi;. , 


nivvTOTvi;. 


'F^xXiiTTVig. •,..^,,- 


Tetx^iryi;. 


UiicpoTVi;. 


AvoTVig. 


KxTui/iTTTr,;. ,-„5 


XXtx^oTvi;. 


AtxtpopOTr,;. 


'ASsX^poTti;. 


KviTcviTrry;;. ^, 


XxXx^orr,;. 


Ux^xipo^iTVi;. 


loy.(pCTr,;. 


TpiTTTii;. 


'iXx^irr,;. 


TXTT^OTVI;. 


Kv(poTVig. 


' AKxuTTTr,;. 


AlTTX^OTVi;. 


AXfA.7T^0TVi;. 


Kii(poTVi;. 


'a t(T[/.XT0KCiy.7rTr.;, 


'Oij/aioTijf, 


Av7rpoT-/i;, 


Ku:(porr,;. 


niTV0KOl.jJt.7TTV,;. 


'A^^OTJJf. 


'LTsplirr,;. 


Txi/.i\/OTr,;. 


niTVKxfA,7rTr,;. 


A«toO0T1Jf, 


nv^'^iTvi;. 


K0^l|/CT1)J. 


QSOTTTVig. 


'Ay^irri;. 


UxT^iTVi;. 


ZuiTvi;. 


\ AiOTTTVi;. Xx"^- 'A^>ro(p. Qi^i*. 447. TUZ. 
"ETrixoTTT'/!;, 

'ETrBKKCTTTri?. 

nuvoTTTr,?. 
Atvo-TTTyig. 
'L-TrXwyyn/OTTTri;. 
'OivorrTr,^. 

KTro-KTVic. 
'r.7ro7rTr,c. 
'XTrGTTTr,!;. 
'T7repOTrT-/j;. 
KaroTTTij,-. 

n«!'TOTT-<JJ. 

'A^TO-TTTri;. 
'AuTOTTTr!;. 
'EtpoTTrij?. 
'AiyvTTTT!;. 

AVTTT'»];, 

QvTTTr,;, 

UoTvipioyXvTrTTj;. 

'[spoyXuTTTri;. 

AfUTTTl}?. 

J.TepvoTU7nrig. 

HaTooTVTrTi/j;. 

TpiuTTTT;;. 

IxuTrTri;. 

^iXotrKUTTTri;. 

AoiwVtijc. 

HoTa.fA.oocc^Tv,;. 

Ka^afT^jc. 

1.y.dc^Tri;. 

UuXoc^TTi;, 

'AvaoTri;. 

Tpco^oLOTri;. 

'EvToc^Tri;. 

'AvTcc^Tr,;. 

Xa^Tijf. 

Aoce^Tri;, 

Hcc^epT'/!;. Tiir. 

SruepT'/;;, 
l[/,BaTri;. 
'Aycc(ro7repTri;, oiev 

Ayx<ro7repT(x.i, 
'Ayii^Tr,i;, 
AyxyopTT,;. 
\\'/lvocyv!)Tri;, 
\\'/iTpocyi)orv,;. 
luoTijr. 

'E)c€(o«j-;jj. 
'AK^/Sag-ijf. 
'Ayagr,;, 
Aix(r>ceSx;-r,;. 
neX^x;-'^;, oSsv UeX- 

cxcrxi, 
ItthSxc'/!;. 
'ETTiCTTradaf/jf. Eix;-ri;. 
'O^yix^r,;, 

'AuToa-XB^ixg-'^;. 

'loixfri;, 

K^ej^<^xXixg'!i;. 

HXixgri;. 

AriXixg^ri;. 

^iXr,Xixg-rt;. 

'A7T'/iXixgri;. 

^iXixcTi;. 

XiXixgri;, 'c9ev Xi 

Xtxgxi. 
BnKoXixgri;. 
TxoXtxgri;. 
'Otx.ovo^ixg'ii;. 
EyKU)[/.ixg'^;, 
NiSi.crivtxgri;, 'o6ev 

Niii/,7ivixgxi, 
A(prjvixgri;. TM2. 

Nivtxgr,;. 
KvuTTVixcr,;. 
TeXotxc'':;, 
'I^XoyeXoiXC'/;;. 
lTpiido7rixc'i;;. 
Aoyxoixgri; . 
@ptxg'/i;, 'od. Qpixgcci'. 
<l<(iXT^ixg%;. 
nvpixgy;;, 
Ivvu^ixgri;, 
iTXCixgxi- : ' - 
AvTigx(Tixg'/i;. 
EiCKXriTixgr,;. 
].\xol'/;(Tixg'/i;, 
l.vi/.TOTixg'/,-. 
'EvljiiTtxc'/i;. 
lvvis<rtxgr,;, 
Tepa^nxgr,;, 
'EvTX(pixgr,;, 
AxiKxs-ri;, 
AiKxgri;, 
Xay.xtdtKxgri;, oSev 

XxjjcxtdiKxgxi. 
' A^X^StKxgri;. 
'EiKxgr;;. 
IVKxgr,;. 
'ACXxgri;. 
'AaSXaf/jj. 
'A^Ti^Xxg-ri;. 
'OiJ/iSXaj-ijf. 
npuiiQXxgrig. 
nxXifycQXxgr,;. 
IvfyC^Xxgy;;. 
KxKoCXxgr,;. 
Ofjco^Xxgri;. 
'TTrepCXxgr,;, 
Au(rCXxgr,;, 
'Eu^Xxgr,;. ZXq VO.xgr,:. 

' AyeXxg'/;;. ■ 

neXxg-^g, ■ 

BnTreXxg'/;;. 

'e iA,^^vo9X(zgr,;, 
y^Xxgy;;, 
KoXxg'/;;. 
l-yoXxg'/,g. 
'Z'i(r'/oXx^'rg. 
Tiy.xcr;;. 
fevaoTrXdgv;;, 
QeoTrXxg'/;;. 
Wu^OTrXxg'/;;, 
XxXKOTrXxgrig. 
Ko<7[/.07rXxgr;g, 
KepoTrXxgrig. 
Ky;^07rXxgr;g. 
KitooTrXxgrjg, 
KopoTrXxgr;;, 
' AvopixvT07rXxgri; 
T^iX07rX(x.gr;;, 
YluXoox[jcxgrig. 
AoKii/,xgyig, 
'AKf^xgrig, 
la^oft.xgrig, 
lipoy.xgr,;. 
Qxvfixgyig. 
Kti)[>Mgric, 
Nxgr,;. 
TTre^xvxgr,;, 
Merxvocg^g, 
EtXxTrivxgr;;, . 
ru[.cvxgr,;. 
lvFyV[^vxg'r,;. 
U^oyv[jcvxgr;g, 
Movxg'/;;, 240 THT. TH2;. THX. THS. Auv«:5-5j.;. 


iToxccgr.g. 


'E.iA.TOTsig. 


TtT^z6igr,g. 


ITaiiToduvapjf. 


vvx'^?%<;- 


X^r,c-^g. 


'OvaStcrig. 


'Eum^^. 


'A^ysgr,g. 


' AX(piigr,g. 


^ Av^ccTTOotcrig. 


KuTevvot^g. 


'Aoyscrig. 


'o^XTi^vg. 


TsTpa,7ro6igr,g, 


rsx^^as-v;. 


'ESegr,g. 


Tsvxr.cT-g, 'oUv Tev- 


nx^ev^ifiig. 


Ao^oc^^q. 


Kri^eg-^g. 


xn^ccl. 


Aavetgr,g. ..■:.. 


iKJTTar'??. 


IvyKfjSsg-rig, 'odsv 


'Aic-r,g. 


A-/iigrig. - ;-'jr'.' 


MoXTTocg^Tjg. 


lvyx-/!^sgxi. 


nv9xic'/;g. 


Epe9igrig. •.— TiTr.'i' 


Koi^TT-ucris. 


'Axsgrig. 


WccXaigrg. 


^v^ig^g. ..:;■;:■.■ 


'iTTTroig-rjg. 


'Aicsgyi?. 


Exoclg-^g. 


AijKvStgxg. ;;3i— t' 


KivpoiTTragi^g, 'oSsv 


TsXsgrig. 


IVjJ.TTccicrig. 


'OsaKtgrig, --l:nA 


Ntv^c<T7rcig-au. 


IvvTsXsg-^g. 


KwSxXo77Uic*;g. 


'AtKtgr,g. 


A^ccgr^g. 


'lepoTsXsg-rig. 


Paigrc. 


'OiKigrig. 


'E^ug-v,g. 


XpigoTsksgrg. 


Kioa\cr,g. 


XoXoiKig'/ig. 


■nociospocfr,g. 


'C^cpsuTeksg-^g, 


UuTpooccigr^g, 


' ATTjonctgrig. 


Ke^ag-^g, 


KriXsgrig. 


XVKOp'oaigr,g. 


' A-P,iKigr,g. 


^iXe^ocg-^g. 


As^fisgr-g. 


QvfA.o^j'^aig7!g. 


ToKigrig. 


Ar,ccB^ocgr;g. 


Hsisgrig. 


Kvvopaig^g. 


'EcDpKigrig. . 


'iTTTS^ccgig. 


Zsgrig. 


Kvvop'pcc'igr,g, 'AtJ. 


'E77ooKig-^g. 


X^VTS^C^rk. 


'oSovTO^sg'/;g. 


Mr^T^of^aig-rig. 


KvfA.iciXigyig. 


'AKTiiccg4g. 


'O^sgrig. 


'lafcQigxg. 


UapavjxXigrjg, . ■ ; i c . _ 


nei^ocg-^g. 


T^egrig. 


Kv^ig^g. 


Nocl^Xicrig. -■..•:^-;-.-I 


Ayooa^c. 


\lsG-c-riyvaoc7roxeg'':;. 


KoXXvZigr,g. 


'EvaTysXtg^^g. :i— »." 


n^oayo^ecgfig. 


'Cy}cr,g^. 


KcXvCigrig. 


AiKsXig^^g, - j..;l" 


'Ms~oc(pcKgvg. 


Ar.^rg. 


'a>-'s->;c. 


AetKsXic-^g. 


Zy.K^ocXciiJCO(poagr,ig. 


'AoxiTeXr^crg. 


T^xyigrig. 


Ku€-/;X<5*37?- ■• 


^ElsTccgrig. . 


ApxiX'ir,gr;g. 


'F.TTia-p^ayig^iig. 


A<Kr,Xicrg. 


HiXTscgrig. 


'A^cXtig^g, cdev 


\loc-xoo-(p^ctyigig. 


Aetx'/iXic^g. 


Xwso^Tocg-^g. 


'ACoXi^g-ai. 


Aoyigiic. 


y.iSvXXigi^g. .'. , ' 


Euaj-i?,'. 


'ni^rig^,g. 


riccpaXoyigrig. 


'AK^o&oXig:^. 


UccpocTKSVxg-r,:. I . 


Bf^'/Wi;S-W- 


ASTfToXoyig^ijg. 


noXig^iig. 


'RiTiTX.evccgi^jg. 


\U'r,gr,g. . 


nvyifTig. 


iToXigrig, 


Y^aTccaKevocgTig. 


MoX7rr,g-iig. 


Ealg-i.g.^ 


'c-7rXtgi:g. 


lv!T-<svagr,g. 


'E^irrigrig. 


'EixuSigrig, t&ev 


KlxvXtgig. 


XXivugrig. 


A^rig-fig. 


EiKocoig-oci. 


KvXigiig. 


yiocyxo^^ig. 


^AK^rsi?. 


Auf*.-rrochfr,g.- 


'AyKvXigijg. l . mir. rc^y. 5 THI. 
noXei/.ig-v:;. 

KoiJUig^ri;. 

^ixKOf^Ai^yy;. 

KccKOKOf^icri?. 

Kot,^TOKOf/,i^yig. 
KxTUfMgrig, 

YiUKXVtC'/i;. 

Bi:Kxvig'/ji;. 
Kcc^xvig-yj;. 

EpxvigTj;. 
BocTxvts-rig. 
nXxTavtg-yjg, o^BV 
nXxTavtgat. 

A(pxvig-y;;. 

Opfxvigijg. 
Atoyevig^g. 

EXXifisvigti;. 

EXXijvig-yjg. 
ZuXr,vig-/;g, 
Tv^^y;vtg-r,;. 
'Edvigrj.;, od. 'ESvigxi. 
BuKvig^g, odev Bwc~ 

vtgxi, 
XBXtdovtgr,g. 

AyxSooxtfyCCVigri;, 'c9. 
' AyxSodxtfiovigxi, 
®povtgrig, 
l.u(p^ovtg-7j;. 
^iXooen7Vigr,q. 
nTi^vigr\g. 
'Ayciivigr;;. 
"Zxjvxycovi^rig. 
nooxyuvigr;;. 
AeuTSaxyuvtgr;;. 
Upoa-xyuvtgr,g, 
TpiTxyuvigiiig, THS. 

'AvTxyuvtg-t;;. 

Av(rxvTxyuvigy;i;. 

npuTxyuvtgri;. 

\^uvtgy;c. 

^■iXc',cuQuvigr,g, 

'Otuvigrig. 

AxKuvtcrig, 

Ko^uvigr,g. 

A&potgrg. 

AxTT tgv,;. 

As7rtfr;g. 

XxXmgrig. 

A(r-7rigr,g. 

luvxtjrTTjgv;;. 

n^oxa-irtgri;. 

TTTxcnrigy^g. 

Ap^tUTrxfrTrigr^g. 

nxpxiTTrtgrig. 

'XTrepxcrTrtgrig. 

KxXXuTTigr;;. 

KivuTTigr];, oSev Ki- 

vu-TTtgxi. 
KiQx^tgi;;. 
<I>iXoKt9xpigr;g, 
'i'iXoKtdx^igr;g. 
"i'xXXo>ci9xpigi^g. 
XopoKtdjx^igr;g, 
'Oxpigrig. 
BxTXptgr;g, iiTOi 
BxTJx^tgy;;. 
Ar;Lco^xotgy;g. 
'AQ^tgy;g. 
'rQ^tg-/;;. 
'E<puS^igr;g. 
Eptgxg. 
©e^tgr,;. 
Me^igr;g. 
Ivi^iycscigijg. lpeTe^tgr,g. 
KTecigri;. 
KBUTe^igr,g. 
'LKxvoxXr,pigr,g. 
'C[/,r;^igr;g. 
'ETXtptgr,g. 
I.(pxi^igr;g. 
l.U(T(pxipigr;g, 
'AK^ox^^irk- 
Aif4.oipigr,g, 
'O^tg-^g, 
no^tgr;g. 
itXoTTO^igr,;. 
nx^o^igr;g. 
n^lgrig. 
lvK07r^tgy;g. 
Kuf^ivo7r^igr,g. 
Aef^tg-^g. 
Qr;(Txuptgr,g. 
neTXU^tgr;g. 
nxvriyv^ig'ifig. 
fi9u^igr,g. 
Av^igr;g. 
nxvSaptg^g. 
lu^ig^g. 
IxTU^tgy;;. 
TiTU^igr;g. 
Ti(pv^igr;g. 
UB^xu^tgrig. 
\ 'Avty[A.xTtgr;g. 
AoyfzxTigr;g, 
Br;[A,XTtgrig. 
'j7ro[x,irij.cxTtgri; 
X^r;iA,XTtgv;g. 
Tpx[/,[/,XTigrig. 
KB^[jcxTigr,c. 
XBp[JCXTtgr;g. 
Kri^o[A,XTigrig. 
R R R THZ. 

I Ks^XTig-^g. 
I 'Ai^srigrig. 
! 'HpxKXeiTtgr,;. 
j KTtg^i;;, 

j luyKTtgvig, c&sv 
luyKTigxt. 

AaKTig'/;g. 

'Ezrigy;g. 

(l>i?.0KTtg'j;g. 

'KXe(pavTtg'/;g. 
i AKovrtgri;. 

ne^xKovrtg'^;. 
I 'iTnrxKovrig-yig. 
I KxrxTrovrig'/;;. 

<l>povTigr,g. 

Me^i[/.vo(p^cvrtg-/:;. 

BxTrrtgy;;. 

' AvxZaTrTig'fig. 

fr;(pigr\g. 

s.i(pigr;g. 

lo(pig^g. 

'AvTKTOpig-/;;. 

feuao^Torpigy^g. 

Mept[jcvo(To(ptgrig. 

Tu[jcvo(To(pigr;g, 'c9e 
Tu[,cvo(To(ptgai. 

Aenrvo(To(pigrig. 

MBTeupo(ropigr;g, 

Ko^uptg'/;;. 

Pix.x'g"f;;. 

Karr;xig'k' 
Taxi?"^;. 
^^f^'X'5'^?- 
B^vXXtxig^r;?, 'cdeu 

B^vXXix"^xl. 
BpuXXox'?ii;g> cdev 

BpuXXoxig^xi. 
nxvvux'?"*/?' 24i THr. 

letXoi^l^o^y,';. 

"Lvvoi^l^ogyj;. 

'EyKotv^ri;. 

K s-ixoQpav^iii;. 

nvr>ocV5-7<g. 

KacTOiV^Xi. 

Kcc>.ocQvcy;i;, 'cStv 

KacXcccVca.;. 
Tor/vg-i^g. 
n^cysv^v,?. 
Tl^uiToyevi^r,;. 
KsXsKs-Tjj. 
AiQoXiv^f,;. 
■■iivgr,r. 
'i^iXoVfiivgr,:. 
UaceXKV^r;;. 
'r.3}cXicvcf!i;. 
'ACoXvg-rjc, 'oQiv 

'hQoXvgccL 

J.viu,(AVgrs^. 

'is^oi^vfrig. 

Xpigoixvgrig. 

'AK^gr,;. 

'HToacngri;. 

VivoKoXi:^;. 

Tivigvi;. 

Ke^pocXoKoag-iiig. 

'E^Ttvgvi;. 

Koov^r,;. 
y.ocXKoycopvgfiq. 
X-TT^rroKoqv^ri;. 

"ncr;. 
y.picozric. THI. 

Tvui^r,;. 

t^io.yvucT,;. 

hvciyvocgr,;. 
^iXccvxyvugr,!;, 

AvTocvocyiufr,;. 
Kc:phoyvccgr,;. 

Anvoyvugr,;, 
n^oyvcacr;;. 

Xr;^u'c^;, 'o§sv Xrj- 

pu^oci . 
"A7-7-,;j. 
KocTir,;,. 
QpocTJri;, 
TpicaTJrj;. 
NuVTi^;. 
'AetvocVTr,;, 'c^sv Aa- 

V0CVTC6I, 'r,TOi 
AmvocVTr;;, 'cSsv 

AieivacvTcci. 
'AcycvocvTri;. 
'ApeijyovccvTr,;. 
XiXiovccvT^;, 
AscTTrociovocvTiig . 
iT^ofyvXcvavn^g. 
AaTTcyauTTjf. 
MsirovocvTr,g. 
'ApyojvocvTr,;. 
loccvuvTr;;. 
'E^ocvtt;;, 
UoocvTri;, 
n^£cr£u-5jf. 
'EfyuTrjg. 
AvTr,;. 
r.pxdvrri;. THS. 

£((njovtdvT'i]g, 
UiSvTr,;. 
'ETrsvd-jTr;. 
EXecS-jTr;;. 
TccjyXccurr;;. 
Y.0C7rr;Xc6vTr,q, 
\r^oii/.o6-jTr,;, 
Ai/M,cGVTx;. 
'i'aciJ,f^oiuT'/;g. 
'TTTcavTr;;. 
AcdTroauT-.j;. 
Boccic^sVTr,;. 
iTiZsuTr,;. 
&piocixQsuTr;g. 
ricscrSeuT-^g. 
IluixTrpeiT^svTx; 
KvSevTr,;. 
KriiiUTrig, 
U.octosvTrig. 
?K,(pthvTr,g. 
'OoevTr;g, 
TlspioasvT'^;, 
'O^vtSsvTT;;, 
nXtv9svTxg. 
AinrxXtsuT^r^g, 
KoyxvX.tsvTxg. 
<j^uofx.uy.evTr,;, 
XccXKevTr,g, 
QpridKiVT^, 
UccXevTr;;. 
Kcc7rocXevTr;g, 
ZriXevT'f,g. 
\\ocoiXsvT'/;g. 

'ETrtCaXsvT-/;;. 
Kcyx^XsvT'/;;, 

\lo^XevT'/;;. 
KocXo! usvT'/;;, THS. 

Upoai^svTi^g, 

KvcciisVTr;g. 
Uc^&l^svTf;;, 
At^isvTr,;. 
AXiA,svT'f,g, 
0^fx.svT'/;g, 
MuFyocvsvTt;g, 
1.ccyr,vsvT'/;g, 
I.Kr;vsvTr,g, 
E^fj(,r,vevT%g. 
Aea-xVJi-^jri;. 
KocfJitvsvT'/;;. 
ActptvevT'/;;. 
^cvsvTr;;. 
AvTo^ovsvTrjg. 
ApvevTr,;, 
TcpvevT'-;;. 
KivcuvsvT'/;g, 
l'/ysvTxc. 
Avtyjevrr,;. 
'Etoccvsur-r^g. 
XccvsvTr,g. 
AoczsvT-r,;. 
'l^SVT-rc. 
TcPeuTr,g, 
QspocTrsvTxg. 
Ucf.i7revTT,g. 
'HTre^CTrevTT,;, 
KXcTCTrevT-rii. 
' AfyccoevTrig. 
Aypiurr,;. 
'c^vtSccy^svTiig. 
lvvr,fcepsvTr_g, 
KvKTeDSVTr,g. 
Qr,DevT'/;g. 
'LvvSrioeuTyig. 
'Evvy^oSr,^evTT,g. 
'EvuS^o9x§rjTr,g. TH2. 

'O.oSfCUTrjf. 

iTToasuT'/};. 
To^evTYii;- 
■Ko^svrrjg. 
Y.vyxp^svTr,i;. 

^;Ao%oo;'jT'ij,-. 

Aar^HUT'/;;. 

^Ayy-i^^su rr^g. 

lLTi(itVTr,g. 

no^^pv^svTrig. 

AttppevTTjg. 

TSx(r(rivT7ig. 

rie(r<r£VT7,g. 

KPjtt£a;T6'jT77?. 

Tlc>oC.xT£VTr,g. 

£^iKXTiVT'/\g. 

npoiyf/MTSVT'/!;. 
K^uravT'!;;, 'cQsv 

KpxrsvTXi. 
noXiT£VT-r<g. 
llxvrevryjg. 
yidg-ivrrig. 
'Topoy.a.g^eVTxg. 
risvrevrrs. 
\'ovitlo'y^ix,<pevT'>!g. 
Z'iicx^evTr,g. 
'S.vy.(pevT'/ig. 
Tcioix^vrrig. 
Bufc^evrrig. 
O^euTvig, 
Qvrrig. 
Bix.9vrrig. 
^lSvT'!];. 
Aiidvrrig. 
f^iXodvrr^g. 
BooSvrrjg. 
'Ag-poOuTrjg. THS. 

\'.urjr'.ig. 
V,i^Ojrr,g. 
rXu^cDTi;;. 
HKVTVig. 

'AXuTTJf, 'oO. 'aXutui. 
^iccXvrrig. 
KccrixXvrr,;. 
KxruXurr];. 
'Af^CXvrr;;. 
G',-jXvrri;. 
'E'7T'/]Xvr-/ig. 
'AXXvrrjg. 
Koi-cCoXurrig. 
npoXvrr^g, 'oOiv noo- 

XVTXt. 

TaxoXurrjg. 

nXurrig. 

'Epio-n^Xurrjg. 

KuXvT'/];. 

^ixKijXvry];. 

Mvrr,g. 

i\oii^vrr,g. 

\'lv]vvT'»]g, 

nivuT'/];. 

iT^uvvvrtjg. 

O^UTJJf. 

Bnrrig. 

'AQ^rrjg. 
UcXuQiTrig. 
Tpixiiovr<irr}g. 
TetrtrapxKovriSTrig. 

Evivr]Kovriirr,g, koh 

Evvevr]Kovr^T'/ig. 
'EprjKovrirrig, 

C^ycorjKOVTiirrig. 
nevriiKovTiSTrjg. 
'ATTVrr];, 

HTTvrrjg, THS. 

llc.,urr]g, 

M€pur'/]g. 

'Fuf'Jri7,-. 

.p.o'.(7VT'/!g. 

Qpuavrrig. 

nXocrurrig, 

'o-^a.prurr,;, 

nocxvr'/]g, 

nacoax;jrr;g. 

E^ccxvrrig, 

T^otxurrig, 

TxxvT'/,g, 

Tocxvrr,;, 

Flveyx-^rrjg. 

'Eireyxvrrjg. 

M'/]T^eyxuTr]g, 

'i.lreyxvT'/ig. 

TXixvrrjg. 

'E.:<.yur'/jg. 

AiyoccpsoxvTr,;, oSiv 

Aiyca.^icxuroct. 
n(70xuTi]g, 

nxcorijg, 'od, nocaircci. 
Bci;rr]g. 
KccXx^urxg. 
A(ry.ocXcc^air'/]g. 
'llCc^rrjg. 
AyL!pi^Ci)rr]g, 
KoXoCciirr]g. 
lvScor'/]g. 
i^Ci}r'/jg. 
'A^rng. 
'il^ea-iccorrig. 
iiiooa)r'/ig. 
'OXSioocorxg, 
KxTocyecarvig. 
H^ccKXeciirrig. 
BxXocvecaTrjg. 243 OpvcCcrrig, 
Tx^ecorrig. 
Ma^ecoTi^g. 
'AXePxv^euTr]g. 

K\ipeo}Tr]g. 
T^xxeur'/]g. 
'Expi^ojr'!;g. 
i^iooQoorrjg. 

ETTXvopQcorrig. 

Il/.XTioy,i(r§a.'T'/;g, 
BeQxicorrjg. 
' Ayvxicorrjg. 
' ApxxioiT"/;g, 'cOev 

'Apxxicorxi. 
lV[.>.^icoT'/,g. 
neXx(ryicorr]g, 'c§ev 
neXxcryicoTXi. 

loicorrjg. 

A<T7riCiU]Ti'ig. 

U^xKXiicor'/;;. 
'rx^ic^rng. 

AXs^avopstcor'/,;. 

I.Tcix^<^T-i];. 

BxXiKiCtiT'/,;. 

UXiKicoTijg. 
KeooVKiojrrjg, 

IrxXicorrig. 

AFyeXicorrg. 
QsfiOuuir'i;c, 

A7r'/;XicoTrig, 

A(P'/]Xiurr,g. 
AiXicorr,;. 
^iXicar'/;g. 
TxXXicoT',;;, 'oSev 

TxXXicoTxi, 
AioXicorr]g. 
AxfiTvXicorr]^. 
Ax[/,icorr]g, ApKy.iujT-^i. 


£c'/;f^caT-^g. 


Ivrg. 


'LiC:;ocpvr,g, 


t\fJi.(pocf^iUTrig. 


Kcf<.f(.c^T'^g. 


<^XsyW;g. 


'Ay.^spvng. 


'la-Oi^iuTri;. 


Ko(.c:!T'/;g, 


'E-TTihv/ig. 


MxKicpjxg» 


Ta^tioryjg. 


^s(ru'l'T:',;. 


'AcksV'/;;. 


nsrccpvrg. 


llXcic^T'/;;. 


luMJso-^tiiTr;. 


Koy.KV'/;;, 'oSsv Koy.- 


A(p^o(pv>;g, 


'OjAOiu^Tr^g. 


'Ehc^Tr,g. 


y.vcci. 


'la-opV'/)g. 


\\y^ot'JiTyi<;. 


'EsdvuT'/;g. 


Yovop'p{i'/ig, 


'Avia-c(pvr,g. 


'EXsv^s^rJ^Tr,;. 


'A.Xii^svc!jTr,g. 


'.Mpvi;. 


UxvTccpv^g. 


AtsXsv^soiut-a;. 


y.y~',;vcx!rr,g. 


AKpv^g. •" 


'o^ovTO^vr,g* 


'Ag-sqMTvi;. 


Asdxpurrg. 


ns^i(pv/g. 


AsTrrcpv^g. 


nuT^iuT'/;;. 


MciuT'/;;. 


Tf.?.-;,'. 


'AvT0!p'or,g. 


'A^yjTTXT^iuTvic, 'okv 


Boutt;;. 


A^Tipvy;g. 


npuT0^vr,g. 


' Apy^lTTCCTpHJTCCl. 


'Ag-vl^ocor'/;g. 


Ey.Zv-/,g. 


TpiXO<pVi;g. 


HvfiTrccTDiuT-/;;. 


Ai(i07rurr,g, 


'Eu.pvr,;. 


T7TSpp'0'/ig, 


ZEpv^icjTT];. 


EvTUTruTrjg. 


nxXtjJi,(pvr;g. 


n^ocr(pvig. 


Ixa-tuTTjg. 


KXocpct;Tr]g, 'cSsv KXx- 


lvi.i(pv'/ig. 


Ava-p-vljg. 


'AvTi5-cc<rii^'Tfig, 


^urcci. 


A<Tvu,fvr,g. 


'Evpvr,g. 


J.u^cco-taiTr,;. 


'EXsv9s^uTr,g. 


Nsofvr;;. 


noXvpvr;g, 


' AiQSCioiT'/;;. 


'A7rsXsvSsouTr,g. 


Vlloipvr,g. 


'E.vpv<pvr,g. 


V.^/iTikiTrig. 


nrcourrig. 


' A^yxSotv/ig. 


MsXxf.c^x(p^g. 


llriX^mnuiT'/;;. 


ASVTE^UT^g, 


'AvSofpvr,g. 


'EXxioQx<pr,g. 


'Na.uxpocTiuT'/;;. 


V.X-/;puT'ir,g. 


'Oovi9opvr,g. 


K^cy.o^^xcp^g. 


l.TpaTiciTr;. 


nA'/;^UTvg. 


'O^do(pvr;g. 


Aiii.oQx^prg. 


'hiXofpccTiCiiTrig. 


' AT0'7TX'/jpuT'/;g. 


T^iTxic(pvr,g. 


'y(7yivoQx(P'/ig. 


}.v;-^oiricoT'r,;. 


HTTfJ^WT^Jf. 


'l^ia(pv/;g. 


'txy.ivSivotxpng 


'Ei^a<ptc!iTrig. 


it..;t,,. 


KxKcpvrig. 


Kcy.KivoQx<pr,g. 


'E-;rx^X'^T-/ig. 


AUTO^iTIJJ. 


MsyxXo^v>;g. 


Ki!ra-ivc^x<p-/ig, 


OpKurrig, cSsv 'Op- 


I.TCivcurrig. 


'AXXr,Xopv/,g, 'oQsv 


'r^'^cZx<prig. 


XUTCH. 


nvQi>:Tr,g. 


'AXX'/;Xc(pvslg. 


'AK^cQx<py;g. - 


'AvxXut'^. 


rsfv^uT'r,g. 


'oXopvr,g. 


'i'vxco^x<p''i^g,- 


^iXumXcaTV?' 


Qiua-corr;;, 'cSsv 


'OiA.opvr,g. 


Xpua-o?R.;p^j^ 


y.r,XcoTr,g. 


Qtxa^urxi. 


"L-rrs^lM^pv/ig. 


Aovo^x<P'/;g, 


}vx$r}XcoT'/;g. 


IvvStxa^urng. 


Nxvo(pvr,g. 


'Aoyiupt-g. 


MriXuTvig. 


'E^ta-uTr,g. 


I.Tey'.opvr,g. 


KxTxa-Kx<pr;g, 


'KiXc!:Tr,g, 


niTiuTr;g. 


Aii/t.vopvr,g. 


ns^oaKx(pr,g. 


■iiXc^rr,;. 


'Au.i^c^vuT'/ig. 


Mcvcpvr,g. 


TjxSva^Kxpvig. 


:AaXXuTr,g. 


'''ir,g. 


' AvS^UTTOpvrig. 


'AiA.piXx(p'ng, 


KcoXuTrjg. 


K«u--;j. 


'Ers^cpvr^g. 


'Avx(pr,g, «I>H£. mi. XHS. 2 4i 'Evm(p-/ig. 


Tvvrioe^p^^g. 


'Kirxip^i. 


'E.7ryi^s(pyig. 


'Orf«oy^«(p^V. 


KxTr,^s(pr,g. 


*Evy^x(pns. 


' AlA.(pr,^s(pyiq. 


KxK.of^x(prig. 


'r^ri^s(prig. 


Ao\of^x(p^g. 


'r^t^s(piig. 


MriOop'ox(prii. 


y.xT^sprig. 


\UTop'px(pr^g. 


'AXiT^e(p-^g. 


'Eu^'^x(p^g. 


Yiri^iT^e(pri;. 


noXvf^a^pr,;. 


'o^iT^s(piig. 


y.KixT^x(prjg. 


Us^OT^s(prig. 


noXL/SoT-^«(pijf. 


NsoT^s(prig. 


'OiKOT^x^p^^g. 


Bv(^OT^s(prig. 


'rxoT^«(p?jf. 


AtoT^e(pxg. 


' Aveix.oTpx(prig. 


' AXtoT^e(piig. 


Myi^oT^x(pvii. 


'A7roiXoTpe(prig. 


'A5-^x(prs. 


'Ave^OTcs(prig. 


*Eu5-f«?'?V. 


QxXTroTpe(prig. 


'EuT^x^py;;. 


'T^XTOTps(prig. 


'Ev^xipri;. 


'AHg-^s(p^g. 


lxipr,i. 


'AXtg-^s^-^g. 


'A<rx(pr,i. 


'E7ng-^s(p-^g. 


Ai5-x(pvg. 


'AvSTTtg^^s^pvig. 


'Eu«<pr';. 


'Evg^s(pi,g. 


KoKKo(px(prig. 


'EvT^s(prig. 


'E.yKXe(p-li;. 


'E7Tigs(piig. 


'lo^vB(piig. 


Us^i^e(pi,g. 


KeXxt;£(prig. 


nv^t5-e(pvg. 


'Ame(prig. 


'Af^(ptg-e(piig. 


'ETTivs^p^^i. 


'AKxv6og-s(prig. 


'AfA.(pivs(p-^g. 


Aeuxog-s-p-^g. 


'A>'%il'£(P',jV- 


AtKVog-e(piig. 


'Aycpo}cvs(p<^g, 


'Eus-e(piig. 


•Luvvsip-^g. 


noXvg-siprig. 


'rTTS^vs(prig. 


'A^^s(p^;, 'oL 'A^^i^eg. 


Kxrs^s(P'^i. 


KxT-^(prig. 


'Ti|'f^(=(pr'?. 


T\gxy^xTodi(pr,g. 


'Av7i^e(pii. 


nt!7<TxXi(pr,g. ntriki(pvig. 


^ifixxig, odcv A 


NriXKp^g. 


jM«;^a<. 


'AvviXi(prig. 


'0(f>;o,M.a%i??. 


\UXrriXt(prig. 


At^^vcftuyrig, 'ode 


'Aix(pi^t(prjg, 'odev 


At[^vo[^ax^i. 


'Af/.(pi^t(peg. 


'oSovTO[j.ccx^ig- 


Xxf^xtf^t(pvg. 


reixof.Axr,g. 


Tif/.xX(pr,g. 


Kxu[^xxvig. 


'Af(.(p^g. 


^'^X^^^y '°^^^ n*' 


'Afiei^(p^g. 


%rr=f. 


'E7n[A.ef4.(piig. 


'UfU7rxxr,g. 


il>iXo[^Sf.c(prig. 


Kv^lfcOTrxxrig. 


noXufJLSfji.(p-/ig. 


ravoTrxxv?. 


'Ass[x(piig. 


'{(TOTrxxiig. 


' A7T0VU[x,(prig. 


Ao^XT07rxxr,g. 


' AXt^voiprig, 'oSev 


'H[MiC^xxvg. 


'AXt^vo(per. 


'OfiOtoTxxvi' 


r^o(prig. 


[(TOTXXTig. 


'AT^o(piig. 


YXvKVxxv^, Awp 


'r^XTOTpo(prig. 


Bxpvxxiig. 


'AK»^(piig. 


i\s^xyxr,g. 


roc^(prig. 


XxXxeyxv^. 


'A[ji.e^(prig, 'oSev 


'EXeyxT,- ^ 


'A[^s^J>sg. 


^oXtxeyyJii' 


ruvccv(p-^g. 


"e%^?. ^ 


nXivdupiig, 


Uxvhxvg. 


'AKxXu(prig. 


'Al^ng. 


AiSoyXvtrig. 


^tsxii:. ^ 


'EvyXv(pr,g. 


'Ev^sXexpig. 


luvvprig. 


'fvtsXsx'^;- 


'.\^xxvov(piig. 


'AgsXiyjig. 


Xpu(rou(pr,g. 


WovogiXsx^^g. 


nx^ucpr,g. 


Uxxi^og-eXexrg- 


' Afc(pi^^u(piig. 


U^xxvg-;Xsx''ig. 


'EuKou(py;g. 


rriXex-^g. 


'Euu^ig. 


Oe^eiXexk' 


"i^XV^- 


KotvoXsyJig. 


^^^X^^^ 


WovoXsyJig. 


S s s 

246 XHr. XHZ. 'A7raocX£%-<f. 


iTpatTOTrsSctoxr;' 


TiXuvctox'''!^' 


yy^r.g. 


Ivvvexri- 


ImiOoiPxVg. 


'ePx^XV?' 


'Evo(,xvg' 


Ns;ve%i7?. 


'LTxdixox'"'!?. 


ArilTociox-OS' 


Movi^X*!^' 


luvex'^?. 


'ETXtoacioxyig. 


'A7r«^%^?. 


AoyoXi(Tx^g. 


'H^i^oex'^?. 


KsttA.r,Ktii.ox'fig. 


I.KOTrdgx''^^' 


'ASoXiCTxi^g. 


\^6TtS^eX'^S' 


XtXtc^^X'',;. 


ro7r(i.^X'^,g. 


MiTa^(TioXs(rxrig. 


^EvT^syJg. ^ 


Ta?(ao%',jj. 


'iTnruPX'^;' 


EvvojjcoXscTxrig' 


Y.a.y,ivTpiX'^,g. 


'Epyxg-.iotdoxm' 1 


'Eru7rx^X^f,g: 


'OvpavoXiCTX'»!^' 


U^oa-iyv,;. 


'Lviji,uooixox''h' 1 


'li^x^xn;' 


^TevoXs(TX'ig' 


A^TO- 


UxT^txoxr,;. \ 


K£^o«p',jj. 


KvvoXs(TX'(ig' 


'aXc-JZJJ. 


nxvr,yv^tx^X'1^' ' 


\lioii.px'fig. 


'As^cXsa-xvg' 


't^tr,xy,?. 


'Mvcixox^og. 


r^tr,o^X'^'i' 


MsTscvpoXsa-xiig- 


'A^Myj^g.^ 


'Aa-tx^X^^g. 


TiT^d^X^.g. 


KvcoXs^Txijg. 


'AXivr,x'^?- 


YviA.vu(Ttxox'/;;. 


<b^ii^a^X^g.. 


AiTrTcXio-x^jg' 


'As^or^yJ.g.. 


Tsvicrta.ox'^q. 


Qtxa-a^X^^g. 


Tlavata-x^yig' 


'ATryixm- 


' At^ia-ta.^X'^g. 


A.i(T(rcx.oyr\g., "o^iv 


'ETrxKTxvg. 


L:j(Tr,yjf,g. 


^r,(rix^X^g. 


Ai(Tcrxayjx.t. 


Miyxvxk' 


Y>.a,Tr,yv,q. 


nevTUKoa-txoxvg» 


KxTX^XVg' 


Ksvixvx^^g. 


AtyjriX'^,;' 


I.Vf/.7T0(riccpxr,g. 


TxyfjMTXPxr,g. 


Ava^avxvg' 


'Evr,x-!}i. ^ 


AiKxox'ig. 


'LvvTayy.x-d.^X^ng' 


'ATivxk' 


TXvxurix'^1?' 


'AytXxox'ig' 


I.T^aTx^X'^,g. 


AvyoTivxxg. 


noXvr!X'K?' 


'iXxox^ig. 


TiXiTci^XV;' 


'i\iOTivx''ig. 


^a^v/jx'^;. 


■'EiXxoyr,-. 


ncXiTccox^' 


XaXKOTivx^^g. 


T-i^rf-^ 


ns^iTToXacxrsg. 


liTc^.^X^^g.^ 


'0(pt^X^g. 


'Ai^v!TiTi!x''i;' 


ZtoXx^X-^,;. 


'EXi^pxvTxpx'/};. 


'E^t^vxvg- 


'l<jTiix'1i' 


-%»^4^'';?- 


'EKXTCVTa.PX''^?' 


'rTTo^^vy/ig. 


BvXxlx'1?i '''^'*' B'jX- 


.\(TvXxox'/jg.. 


'Evcof.iOTci^X''!^' 


^iu^vx'^,^. 


Xlyoii.^ 


^•vXaoxrig. 


Ar.capyjf,g. 


'.^Tuxrg. 


AimTotx^,?.. 


^^' "(«■«?%'':?• 


' AXXvTapyjf,g, 


'E7rtTvx'f,g. 


LiOXtiq. 


Kc<>ji4«5o%'/;j. 


^otuTDCoxr,g. 


'Afi(ptTvx'^g' 


LeiiTvoXoxii' 


\^xvci.^X;f,g. 


U^uTx^yjg. 


KazoTvx^g. 


'Sloi^oXcxXi'- 


Ttvapx^g. 


Tf;TUc^%^f. 


A.t7rTvyjr;g. 


^'uXufydpx''!?. 


Aty.iV(k^yjig. 


'Axi^X^g, 'cSiv 'a- 


Us^iTrTvyJg. 


Li^xXocfya^yj,?. 


'Et^r,vx^X^g. 


Ki^ysg.^ 


Ei^o^ux^i;. 


A()toi.Oci^yjy];. 


'^(ivxox-og. 


'ETVKTTTiPyjfg, 


Avgvx^g. 


AuSexocSa.^XV?' 


Ttvvx^X^^g. 


Tli^tcTTnpyjf^g. 


'EvTvx^rig' 


\txoidxoxri?. 


Uova.^X'/ig. 


T^to^X^g. 


'Ev^vy^g. 


UtvTuoa.^X'*ig. 


'Ayoivd^X^^g. 


'rTTOT^lC^XnS' 


iKuXaSi^fig.. AIS. 

KoXxi^rig' 

'l(rov^ri<;. 

lIaTflaX&"«;f. 

"k. 

BaiV. 

0'(Jio«iJ. 

Aaif. 
Aa/f. 
'A£^0(^a<5-. 
Aw(?6Xai?. 
KaXa;f. 
ZaXaif» 
'EAai'^» 

MeXa/f, 'A(oX. avT* 
T» MeX«f. 

'ETriXoiVg^ 

KXar?. 

'AjLtuxXaif. 

KaXXaif. 

'YTToXai'?. 

Accvccig, aOev Act~ 

vocVoeg. 
A9'/ivce,'ig. 

MocSuvoctg, BotoiT. 
UuTg. 
"ATraig. 
Auc^^eJiccTrocig.. 
KaXXiVaif. 
TpiTrocig. 

'AVTtTTUig. 
'A^TiTTOCtg. Air. 

'Af^TToctg, odev ' A^- 

■rrocioeg. 
' EfA,7rocig. 
UocXtiA.TTUtg, 
'AyXocoTTocig. 

OXiyoTTUtg. 

@eoTTocig. 

'OpviQoTTaig. 

AtoTTocig. 

'At6i07roc7g. 

IvnoTroctg. 

<I>(Xo7ra/f. 

MeXXo7ra(f. 

'Cl/,07rcctg, 'o9ev 'Of/.o- 
Tra.toccg. 

OvpocvoTrocig. 

'AppevoTocig, Kcti 

'AccrevoTrat;. 

xdovoTroctg, 

MovoTTOCig. 

KccpoTrccig. 

'Avo^cTroctg. 

'EXiu9epo7roctg. 

UpoTTOctg. 

MtacTTUtg. 

'AvTOTrocig. 

KXvTOTToctg, 

'AdiXcpoTruig, 

Apvv/07rutg. 

Auta-Trutg, AevKxS. 

' Evzruig. 

EloXvTruig, 

BnTrutgi 

Ko)7ru't'g. 

IVKCilTTUig, 

'E^patg, 

T^uig, 

Keouig. 'Ay.Tutg, 
I.Txtg, •'icct 
iTuTg. 
'A%«'V. ^ 
nuvux,u'tg. 
Ya.^ig. 
Kax.y.u^tg, 
AuStg, 
KuXu^tg. 
BXag/f. 
liapKoXuQtg. 
vlvoXuStg, 
XetpoXudg. 
TpiyjXu^tg. 
Kuva^ig. 
KuvvuStg. 
'Apu&ig. 
KaoaQtg. 
KvXXuDU&tg, y.u 
KvXXaoa^tg. 
KoTiu^tg. 
KvXvj^ig. 
'iCtg. 
AotSig. 
BuX^ig. 
MoXSt';. 

EluptafJi,C,tg, oSev 
nuptufA.Ztoeg. 
Avx,xf4.&ig. 

KoXvjx^ig. 

'ETriXo^tg. 

Kv^Stg. 

Upi<r^ig. 

lvf,i7rpe(T^tg, 

MoXvoig. 

KavuCtg. 

BXuyig, AuK. 'oQiV 'A^~ ni. 

Muytg. 

Mayig. 

Ilavaytg. 

Tlaytg. 

Uu^ayig. 

'Af^aytg, 

paytaeg, 
l<p^uytg, 
luytg. 
Ipuytg. 
Uupu<T(puytg,. 
"Efyufyig. 
iTeXefyig.- 
UXefytg. 
TXefytg. 

iTXefyig. 

Iv^tfytg. 

^u^vfyig. 

AeXeylg, 'odev Ae- 
Xeyleg. 

ATrXviytg. 

^(p^irytg. 

'ZTpuTviytg. 

i^opTTiyig, 

'Atyig. 

MeXuvxtytg. 

KuTutytg, . 

FeXytg, ijTOi 

TiXyig, 

JlTeXytg, '/jtoi. 

iTeXyig. 

AfioXytg. 

^Xoytg. 

Mayig. 

'Evepyig, 

Mopyig. 

'Ajxo^yig. 

AXapyig,. 247 248 JlaaciiXaoyig. 
nsXaij-yt?, 'o^Av Tle- 
Xx(ryiCs;, 

'/.'jyig, 

^ETTt^uyic. 

UTlXvyt;. 

lii(roTTvyt;. 

KocTxyuyt;. 

\\^0i^o(2ig. 
Ei/cc^oiCociii. 
ETroty^ciQocotq, 
'Muya^ig, kcu 
McxyocOig, 
Af/,ooXocoig. 
Xocyacdig. 
ilf^ocotg. 
Tpoilaaig. 

\loXv^^iS, 
Xoc^vQ^i;. 
Uccv-oxxan^^ig. 
' lyoiq. 
^A[xcito-/}Ct;. 
r.::Si'g. 
Kizcy/jdtg., 
'Tiaii;, 
E£\(iX'-, Q^ol:c. 
Kvf/,ivSii, 'Aoig-OT. 

lib.ix.Anim.c.iz, 

Acvdig. 
y..y.y.i/ cvoic, 
Kiuv),6i;. 
1'iti;. 

lucci;. 

' AaXvci^. Ell. 


EIS. 


EIS. 


"Ayv^iS. 


Mox^^i. 


'EU.stg. 


'Ay^pn^i;. 


'E^ocixstg. 


Aidor,sig. 


\\up^6i;. 


Uoir,si;, luiv. 


AsvSpr;etg. 


nSi;. 


Utr,s:;. 


UST^r,etg. 


Kc>iOi;. 


'.\XKr,sig. 


KsvT^r,etg. 


KA^J';;. 


'0XKr,stg. _ 


'Otg^^sig. 


Ei;. 


nsvKr;sig. 


Mv^rjstg. 


'Ei;. 


'AiyXr,stg.^ 


' AXfA,v^r,etg. 


""Ei;. 


UcivcciyXr,Si;, 


Qa^Tlstg. 


Aiig. 


Ts}.r,stg. 


'A%fij«?. 


'eXociocci;, 


E.vxX-zjstg. 


'Ai(rr,stg. 


Soixa;. 


'AsXX7}stg. 


Mscryietg. 


Usvy.ocit;, 'ikv nsu- 


&vsXXr,st;. 


Krj(Tr,stg. 


KOliV. 


KoXXrjst;. 


®cco(rr,stg. 


Teyjdei;.^ 


'rXxsig. 


'E^JXStg. 


'H^ocs:;, ct. 


'o^fir,sig. 


'Es^(rr,et;, Uo 


KociiTOiSig. 


Tif^^stg. 


Br,(riTr;ei;. 


MTiSeig. 


ToXfA.r,stg. 


MsXi<r(rrjetg. 


Tci^Sag. 


' AKO<rf/,r,stg. 


Kvi(r(rrie:g. 


■A£u^«f. 


7,Vfjcr,sig. 


Ui(r(rr,etg. 


'Ov^sig. 


'Avxf^mg, 


Av(r(rr,etg. 


"Eag, Uoir,T. 


Bflw^wi;fij. 


XociTr,etg. 


I,TiSy,stg. 


'E^%ai/ifaf. 


'r\]/imTr,eg. 


Bof,L^r,stg. 


^ivr,Sig, 


KoTr,a;. 


Aw?y'fi,-. 


Aetvr,stg, 


' Af/,pyvr,eig. 


^9ofyr,a;. 


<i>oivr,stg. 


Qv^etg. 


Aciy\]Sic. 


AaTTV/ist;, 


'Ofcp^etc. 


'Aoyiis-.g. 


\c^pr,stg. 


'HX-^etg. 


\'!«^yr,Sig. 


Op^pvrei;. 


'.\vxr,ag. 


'Avyiietg. 


Auxvr,etg. 


Kx9sig. 


Ui^Tietg. 


nocxv\stg. 


'At^9sig. 


'AvC^^S-.:: 


Tsxvr,s,g. 


Kiocvdsi';, 


Kve-i;esg. 


^ojvr,sig. 


'Ovdsig, 


'Aidr^eig. 


'.\i7rr,st;. 


'U^KiSig, ci. 


'AX^Xetg. 


KcoTrr^sig, 


'Ayyjslg, 


'a.}cccv6-i;s.;. 


Uc!.vwr,stg, 'oSsv Ila- 


Xoc^let;. 


'0Xt<r5r,s,;. 


vu7rr,si7(rx. 


^is,;.^ 


'roEv6r,s!g. 


' .\V0flZ6r,SiC. 


'AXeig. 'AXB'ig. 
\'a,Xiiq. 

KBXefg. 

'AXiifiXelg, 01. 

KXeig. 

Kot.ra.y.\i'.;. 

'A^oXeTg. 

Mst;, 'A<cA. 

'Aj^ug. 

'^iJi.eTg. 

'ATTi^xveTg. 

'Ayjivelg. 

BXoc^oetq. 

TXoiyoetg. 

Yayoeig. 

^^Xoyostg. 

nXoc^cag. 

AoifA.T^^xooag. 

'ApTreSoetg. 

^Tn^oetg, oS. 1.7riooiv, 

Itdoetg. 

Vooostg. 

'Afx.ot.do£ig. 

'Hf.tcx.dostg. 

^Qoctg. 

'loetg. 

'Htoetg. 

XKiuetg. 

f^UKioetg. 

Te^f^ioetg. 

Mvioag. 

Kopuvioag. 

'l^ioetg. 

'Ay^^ioetg. 

^ocXmicetg, 

Aetpioetg, Ell. Erx. 249 Ai^ioe^g. 


AoXoetg. 


Upoa-coTriiTJa 


'OK^ioetg. 


^■oXcetg. 


Mapfyt.apoeig. 
^evS^oetg. 


'Af^icetg. 


'iXoitg. 


W/lTicetg. 


'AyKuXoeig. 


'T^^Ug. 


'O(pioi:g. 


KafjcTTuXoetg. 


'E^oetg. 


Tetyjoetg. 


KaXafxoag. 


'Aipoetg. 


YXi^cy.oag. 


'Av6if.ccetg. 


'Hi^oetg. 


nXoiKoeig. 


' Avifjt.'oeig. 


Ki^oeig. 


KXyj[A.ocKO£ig. 


'llvifjcoetg. 


Me^oetg, 'odiv N 


KXif^ocKcetg. 


<tatoifjcoag. 


'if^e^oetg. 


^ocp[j.oiKoetg. 


XaXQavcag. 


YlTeaoetg. 


KXufJcocKoetg. 


Tufjc^TTavoetg. 


'Ag-e^oetg. 


K^uf.i.xKoetg. 


'Ou^avostg. 


Kat^cetg. 


rxKoetg. 


@ua-cravoetg. 


Mo^cetg. 


'Afj.x^ocK'o6tg. 


®u(ravoetg. 


'AKU^oetg. 


'Av^xKong. 


'o^fA.ivoetg. 


Aupceig. 


'EXiKoetg. 


•LTivoetg. 


Ylupoetg. 


'EtXiKoetg. 


'Aiymetg. 


Tu^oeig. 


^oiviKoetg. 


'AXyyivoetg. 


no^q>u^oetg. 


KpoKoetg. 


'AXytvoetg. 


A^oa-oetg, 


rXuKoag. 


'A^ytvoetg. 


BaToetg. 


ZuXcetg. 


'AXyetvoetg. 


'rSaToetg. 


'AidxXoag. 


MviXivoetg, 


<t>Xiyf.caToetg^ 


M<%9«Aoe<?, odev 


Mc-tXivcetg. 


KXrifj.aToetg. 


Mix^oiXoecra-oi. 


'Otvoag. 


TpvjfjcaToeig. 


'Afiix^xXoetg, 'odev 


Uivoetg. 


' AifjcaToetg. 


' Af^tx&ocXoea-a-oc. 


KoTtvoag, o&iv Kori- 


^.eifjcxToetg. 


'HKocXcstg, odev 'Hkk- 


v^aai, Kai KoTi- 


'A^f.cxTC£i;. 


XoiV. 


via-a-ai, KaTu 


&avaTcag. 


AccXoetg. 


luyKOTT^V aVTi TiS 


'OuaToetg. 


'A^yjXoag. 


KoTivoea-a^ai, 


'ErrxocToetg. 


TlKfTrxXoetg. 


Tovoetg. 


'Aieroetg. 


'TaXoetg. 


Xiovoetg. 


XaiToetg. 


'OfJL<pocXoetg. 


KXovoetg. 


MeXiroetg, 


'AfjCTreXoetg. 


iTOVoetg. 


iKoroetg. 


MveXoetg. 


l,KoXo'7roetg. 


Bcoroetg. 


KuKXoetg. 


Yumetg. 


'nToetg. 


'AcrCoXoetg. 


U^oa-OJTT 'cetg, 'okv 
T T T 


Acoroetg. Mi^O Qvcng. 


KciTCipviig, odsv 


AXuXy.Of/,svYitg. 


Ua^Sig. 


'ixQvoag. 


KuTOiOVSV. 


'Exbi-'4?' 


Ko^9ig, 'cDsv Kc^Qiv 


'iXvoetg. 


'Ayvc^oX^'-';. 


'Aoccv^ig. 


'TTroKKrSig. 


^AyXvcng. 


KpsTg. 


'Ai^avjfg. 


'AT^ig. 


'UjMosig. 


Ksucig. 


T^i7r'4'g. 


TiT^ig. 


Aiyvvoag. 


Evpccetg. 


Mepo7r'/j'ig. 


'^AvSig. 


Evoeig. 


Nsv^c^ag. 


n«^r'ig. 


'E<TKv9tg. 


'O^voag. 


nvpustg. 


Nv!^'/j'ic, 'oQ. Kv]^'4^sg. 


Ei(Tuv9ig. 


Apvoeig. 


KviTo^ag. 


Ks^X^itg. 


Ev9)g, 'AioX, 


'odovcng. 


KoTcoetg. 


A[M^'/!\g. 


'ApKSv9ig. 


V.^vong. 


'flTc!'ag. 


ZsSvrj'/;'ig. 


Tsv9ig. 


AocK^vcag. 


Qvccag, casv Qvcosv. 


Xf/,l'g. 


lKv9ig. 


BoTDvoHg. 


Asytliag. 


XXccmig. 


'Axo!.iig. 


'0(ppvceig. 


ne^^V.^^ 


@r,Tv;['g. 


'nig. 


Kocx^vaetg. 


Ws^i^s^ig, 'c9sv ns^i- 


Kv7rc(oi(rc-'fiic. 


Kig. 


UiTVceig. 


TTslilsg. 


livT'y:'l'g. 


'AKig. 


NKpoetg. 


^'vlig. 


@i'g. 


' AKig. 


y.cpoHg. 


<i'oiariVg. 


'AyocQlg. 


BcKKig. 


Aopcetg. 


'Aiyriig. 


£ycicc9ig. 


nufA,Q.ccKig^ 


i\vo<poeig. 


Aiig. 


KccXudtg. 


'ApQa,Ktg. 


T^opceig. 


Ao}osy.'i^'ig, 'lcnv. 


nccXccdig. 


'CXtyaKig. 


iTV^poetg. 


Tcii-tiig. 


Y.7roc9ig. 


'EvvsuKtg. 


A£%ca?. 


'EXzitg. 


KvocSig. 


A'yMKtg. 


Tpoxoeig. 


Ai/jig. 


rvSig. ^ 


'E^i9uKig. 


'Ay,^Ku7n7g. 


'AXviig. 


n^og-vjQig. 


'AtuKig. 


'Adot,ia.^e'c. 


liy,QX'/;tg. 


Ai9ig. 


l^ruvtuKig, 


HTjpstg, 'c9ev N'<jo£'k;£?. 


'AysX-rllg. 


Kav&ig. 


T^iczKig. 


'AvTVi^ag. 


Bojo-iA^i?. 


'AKocvOtg. 


KiVpiuKig. 


' Aiyiyccpfig. 


KXyil'g. 


'EyKocvSig. 


'ApTtxKig, 


T^iTg. 


'EvKXvitg. 


'ETriKocvQig. 


AsKuKig. 


IvvT^ag. 


lioXvyiX^riig, 


'AKocXav9ig. 


'EvdsKuKig. 


\\Ta^x7rocTe'i'g. 


'AxiXXvj'ig. 


'OivoLvSig. 


AuiasKCiKig. 


lOiTBlg. 


'E7rnroX'/i'i'g, 'o9sv 


AsvSig. 


AuKig. 


'AyjlTiig. 


'E7ri7rcXyi'i^sg. 


'XocKivGig. 


naXXuKig. 


Kt£iV. 


Kocdi^7i'ig. 


nXiv9ig. 


noXXocKtg. 


Hi^veig. 


KiycvjA,rj\'g. 


TspfA.iv9ig. 


KoXuKig. 


Uivveig. 


N'^iV. 


\LoXoKvvbig. 


nXuKig. 


'E7ri^'^vstg. 


TevviYg. 


'.K^vvdig. 


^vXuKig, KI2. 


KIS. 


KIZ, 


AIZ. 


25 


U^o^pvXxKi!;. 


rioa-ccKig. 


UeacviKtg, 'cGbv JjSpo- 


'nKig, 'c9ev 'D.Kt%g. 
^Af^ccKtg. 


'07roTa.y.ig. 


vtKi^eg. 


KoQuKig. 
Kot[/,»Kii. 


TctrccKi;. 


UeptotKtg. 


<l'UKig. 
KXijx,ciKiC' 


V^.oaTtx-^ig. 


'ATTOlKtg. 


Aig. 
i^oc(ii/,ccx,i;. 


Aic-a-ccKig. 


KaTO.Kig. 


A."?. 
KoivaKig. 


UepiTTaKig. 


"Eoty.ig, 'cQev 'E^iKi^eg. 


'A7Jg. 
MocvaKig. 


Tpta-iraKtg. 


KoKKtg, 'c9. KoK-.itSa. 


"AXig. 
TlocvaKi?. 


'OKTOCKtg. 


' AvaAKi:. 


EaXtg. 
'EivxKig. 


nevTccKig. 


(tfaXKic. 


"ACaXtg. 
Uivccxtc. 


MuptovTaKig. 


XaXKig. 


in^aXig. 
QoiVocKtg. 


TptaxovTaKig. 


'TiT0xaX.Ktg. 


B^SaXig. 
UWVCCKig. 


'EKarovTaKig. 


'E(piXKig. 


'A^vQaXig. 
UXsovccKig. 


'V.Qacj.tviKovTaKig. 


UoSoXKtg. 


TaXig, 
'eXcctJovocki;. 


Teaaa^aKOVTaKtg. 


'E'^oXKig. 


TaXig, 
'AovccKtg. 


YlraKtg. 


Kic-^}:.ug. 


ra!yaX]g, 'oSev Taf- 
•^M-XyocKtg. 


'EvTTaKig. 


Ao^/;- 


yaXideg. 
'E^ocKig. 


nXetg-aKig. 


ilia^ox.ig. 


iT^aFyaXig, 
Fa,Kig, 'c9iv Y'!X.KiCig. 


ToToiUTaKig. 


'E7rt^cy:,ig. 


AvayapyaXig. 
'A^ocKtg. 


T^raKig. 


IriTO^OKig. 


AaXtg, 
XocpocKtg. 


'Of,(,!paKtg. 


K^OKig. 


' Avof.caydaXtg. 
'AopocKtg. 


IvvayKtg. 


n^oy.tg. 


'AfA,vyoxXtg. 
'EKccTe^aKtg. 


'EyKig. 


Mi^apig. 


'EiSaXtg. 
'Ers^izKig. 


'OyvJg. 


^a^Ktg. 


ZeyJ^aXtg. 
'A[/.!pOTS^lX.Kig. 


Au^eKig, 'ofjev -ilcj- 


Key.ctg. 


Aav^aXic. 
'Avd^ccKig. 


SeKiSeg. 


UapaKipKtg. 


AevdaXic, 'c9ev Asv- 
'ATrocvSpccKig. 


AeKtg. 


UepKtg. 


OaXioeg. 
'ETrocvSpKKtgi 'c6iv 


nr,Xivo?^£Kig. 


Ao^Ktg. 


ndoSaXig. 
'ETroivdpocKtdBg, 


'AXuTreKig. 


^yc^Ktg. 


Kafir,Xo7raodaXig. 
'ATrespdKtg. 


K'>"Kig. 


BoTKtg. 


n.cocaXig. 
ne^i^'^ocKtg, 'o^iv 


Kvr,Kig. 


'E.TriQoTKtg. 


'xLxlg. 
UepipnocKitig. 


•ZfiKig. 


n^oQoTKig. 


MaGaXlg, 'Ikv Ma- 
Ter^xKig. 


"E^etKig, 'cSev 'e^si- 


BavK^ig, 'cd. BavKideg. 


9aXih. 
'Og-^ocKig. 


Kthg. 


leXevKtg. 


'AiBaXtg. 
Uocv^a,K'g. 


K<W. 


AvKtg. 


'E^i6aXig. 
'LtaDUKig, 


AX.KiV. 


'AXuKig. 


-EiaXtg. 
"\craKig. 


KvXiKtg. 


Ko^VKtg. 


^taXig. 
'Oa-oLKig. 


<l'otviKig. 


luKig. 


K«Xk. 
EiKocuKig, 


XoiviKtg. 


<t>VKig. 


KazaXtg. 

'A^ajcaXi,-. 


'o^raXtg. • 


AvroTreXig. 


<^iXig. 


\\Y/.(x.Xi;. 


IraXlg, 'o9sv I.rci- 


Isxig. 


K.iyKXtg. 


Ao^:ixX)g, s5£> Ao^- 


Xiosg. 


IstreXig. 


AiKXig. 


KaK(Os;. 


'ArlaXlg, c9sv 'Arja- 


'EreXig. 


U^OKVKXig. 


■ZrcaXtg. 


Xjhg. 


ilrsXtg. 


AfJLVKX:;. 


Ba.vKdXig. 


KavovraXig. 


UveXig. 


B«XX(f. 


Ac«J>:a;Xjf. 


IsivraXtg. 


'v.yyj.Xig.^ 


'Ava^aXX^tg, 'o9bv 


Kau^aXiV. 


E^raXtg. 


S^EXtf, "o9. Y.x^^xi^^i- 


'Ava^aXXt%g. 


1v>iaXig. 


KuraXig. 


Kv^^sXig. 


KaQCaXXig. 


AaXig. 


KstpaXig. 


Kcb'<Xj$-. 


'AyaXXig. 


MaXig. 


Yla^syy.sfaXtg. 


Kvlr:>.ig. 


'AvayaXXtg. 


Acif/.ccXig. 


lrvf^(paXig. 


'AyipG-iKV^riXig. 


Ko^vSxXXig. 


'Af/,xi4.aXig. 


T^o^paXig. 


Kidr.xig. 


SocXXig. 


'lyMXtg. 


IrocipaXtg. 


^vo-irtXig, 'o9ev ^^V(T- 


Ma.9xXX];, 'o9ev Ma- 


'o^afxaX]g, c9ev 


T^v(paXig. 


(lr;A:oeg. 


9aXXiSag. 


'OcetfycaXidig, 


Ir^u^paXtg. 


Ko^vhiXic. . 


¥.eoKi9aXXig, 


'OoiuaXlg, 'o9sv 'Ooi- 


XaXig. 


'A^-,;X/j. 


'AKaKaXXig. 


IxaXlosg. 


Moi^xaXtg. 


Ki?X;V. 


Hf^epoxaXXig. 


Qv[A.aXig. 


lX<^x]g, 'I9sv Zx°^- 


Ur}.ig. 


Af.(,afiaXXig. 


TiQvfjLaXlg. 


xiSeg. 


' Af:icif/.'/]Xig, aat 


T^ui^aXXig. 


'olaXig. 


Ma<rxaXig. 


'.Afic^f^'/:Xi;. 


T^OTTaXXig. 


T^&'|aXj,', 'AiXiav. 


Kat;%«Xif. 


'E77iiA,'^xig. 


UvoaXXig. 


Anim. c. 19. 


"iaXig. 


'ilfj.ciA.riXig. 


QpvaXXtg. 


lib vi. 


^ccXig. 


<i>vlT,xig. 


T^acpaXXtg. 


n:-77Ci.Xig. 


BX]g, 'cSsv BXiosg. 


KaTrr.xig. 


Yli^paXXig. 


ZTTaXU. 


BiCxig. 


'E-TTTjXig. 


T^o(paXXig. 


B^vraXig. 


Sj^CXtfj 'c9sv lifx- 


T^07r'/jXig. 


AeXXig, 'oS. AsXXtoeg, 


nvo'paXig. 


Qxi^sg. 


Tpiro-rrTiXtg. 


ntxxig. 


Tlv^aXig. 


' EvayXig. 


TnXig. 


TeXxig. 


Kava-aXtg. 


T^iyXig. 


IrrsXig. 


'iXXig. 


X^uo-aX/?. 


'AeXig. 


'v.^p-^jXig, Kai 


iKcXXig. 


<l>V(raXtg. 


' Aic^o^sXig. 


"E(pTiXig. 


^cXXtg, 'c9ev ^oXXeig. 


TaXig. 


'A(ptsXig. 


Mv^rox^>^*?- 


ra9vXXig. 


'AxaraXig. 


iKsXig. 


'AKavSiXig. 


T'/l9vXXig. 


ntraXlg, 'o6sv Yle- 


Us^iO-icsXig. 


rioiKiXig. 


'E-TTi^vXXig. 


raXl^sg. 


nvyojy.sXig. 


KoiXig. 


'Av9vXXig. 


EfjLTTSTaXtg, 


'Ovoa-y.sXig. 


n^/X;?. 


'AKav9vXxig. 


'iraXlg. 


'Af^TTsXig. 


Uaa-iXig. 


'E^^TTvXXig. AIS. ^53 TerpoiVTspuXXig-, c9. 


'Ov^avoTToXig. 


' EfypxuXtg. 


TeXyoTrojXtg, 


TeTpuTTTeovXXtoeg. 


'l\XXi/ivo7roXig. 


"r^^oiuXig. 


'WxoiSoTruXjg. 


TeviTuXXii. 


' ATroXXuvoTToXtg, 


Bo[cl^uXtg. 


AeKi^oTruXig. 


'Ayxg^uXXig. 


'lepoTToXig, 


Ko^uXig, 


iTeipoivoTruXtg. 


'ETTKpuXXtg. 


Uovyj^OTToXig. 


ApQuXig, 


AocypivoTruXig. 


BoXig. 


' AKpoiroXig. 


TofyuXlg, 


Y.7rnpo7ruXig. 


"A&oXtg. 


npoTToXig. 


nyjyuXlg, 


XuT^07ruXtg. 


'E[/,^oXtg, oSev 'Ef/,- 


UoiTpoTroXig. 


'AiyuXig, 


MupoTruXig, 


QoXlSeg. 


MyiTpoTToXtg. 


Uvi^uXtg, 


ApTOTruXig. 


n^oe[/-^oXtg. 


MiiT07roXtg. 


'EtLXtg. 


O:^07ruXig, 


'AK^oSoXtg. 


Xpu(ro7roXtg. 


'E7rtKuXtg. 


Koi^rsTCdXtg* 


UXetg-o^oXtg. 


'AX^iTOTroXig. 


E7ri[A,uXtg. 


'AiTuXtg. 


'A^yoXlg. 


'AuT07roXig. 


' AfiO[JiuXtg. 


il>uXtg, 


'o(oXt'g. 


ZuoTroXig. 


KoTuXtg. 


'Afttg. 


"o^oXig. 


'HSuTroXtg. 


AaXig. 


Koi^^U[/.tg. 


'AtoXig. 


U.oXu7roXig. 


'lnXig. 


nXoKOi[.ctg. 


'HfiioXtg. 


UToXjg. 


'ETraXtg, 


Eu7rXoKOi[Atg. 


BiSKoXig. 


'EXeTTToXtg, 


noi^aXtg. 


KuXoi[Jitg. 


MoXig. 


UepcmrToXig, 


Ke^aXtg. 


AivoKaXoi[A.ig, 


IloXig. 


'AfytTTToXig, 


nuXtg. 


AoiXxfjitg, 


"AmXtg. 


'E^UTt7rToXig. 


n^uXig, 


YlciXoi[A.lg. 


AeKccTToXig. 


Ti[^o7rToXig. 


AccKTuXtg. 


nriXx[Aig. 


TeT^K-TToXig. 


'0[A.07rToXig. 


' AT^ctKTuXtg. 


'EiXxfjitg. 


'EXeTToXig. 


' AiroTrToXig. 


'ETuXtg. 


AuvxfLig, 


^e^eTToXig. 

AtTToXig. 


iToXig. 


'AguXtg. 


A^px[A.ig. 


^oXt'g. 


TTKCpuXtg. 


Apx[/ig, 'odev L 


Kae.TOi(pXe^l7roXig. 


'OipoXtg, viTot 


'Aypiogoi<puXig. 


pJef. 


T^tTToXig. 


"OtCpoXig. 


lTe[tpuXtg, 'c8ev 


Kepx[itg. 


lutytTToXig, 


UeTrXig. 


l,TefycpuXtoeg, 


Xri^x[/.ig. 


'A[A,(pt-7ToXig. 


TeuTXig, 


KaxXtg. 


r^xfxig. 


' Ef,(,7roXig. 


"rxig. 


MtxxXig. 


AixTpx[/ig, 


'EKOCTOfCTToXig. 


'AuXig, 


KiyxXig. 


nu^xfilg. 


'A7rpoi.yovoXig. 


'"AuXig. 


KoxXtg. 


Ksyx^x[/tg. 


'OpdoTToXig. 


AocuXtg, 


BuXtg. 


lKu^x[/tg, 


^iXoTVoXig. 


MuuXig. 


'AiuXig. 


l'/l(rx[/i.tg. 


AaXoTToXig. 


MoiuXig, 


'OvoKuXig, 


®e[iig. 


^Of/.OTToXig. 


'Avoi7roiuXi;. 


'oluXlg. 


'Av9s[/ig. 


'K.uy.OTToXtg. 


' ETTOiuXtg. 


O7ru^0i7ruXig, 

Uu u 


KoXef^tg. 254 NII. NlSi "A^TSuig. 


'E^mdspfiig, 


nXaiig, 


\\r,vtg. 


' AvOpoorijjLtg.. 


Us^f^tg. 


XXccvig. 


T^tTOfir,vig. 


Kvrif^t;. 


Ts^f^tg. 


' Ay.xpvavig, 


TpiTOfjf/jvig. 


nioiXVT^tg. 


To^f^ig. 


^OSTTCCVtg. 


Ava-fir,vtg, 


XxX-^o>cv7iiJ.ii;, cQsv 


^o^fA,ig. 


I,7TCCVig. 


Bxp{if.iriVig. 


Xcc\-4.oy,vyif/,t^sg. 


AscTfjtig. 


?avig. 


Txx,Uf*r,vi:. 


<biXoKvr,[jLig. 


l.Tyi^ooscrfjtig.- 


'Aoocvtg. 


K^r/ig, 


"Euxvr,[A,ii. 


'yiToOscrfJtig, 'oQzV 


'ASpxvtg. 


TtTr/tg. 


^^{x,ig. 


'T7rcos(Tf.tioeg. 


\lsX(x,yy.pxvig. 


"''Ivig. 


B«e^iV. 


'ATfiig. 


'ETTty.pxvig. 


AoxKxivig, 


'AvaQ,oc,^Jf>J;. 


KVTfJttg. 


X^ua-o^oaig. 


EyKxivtg, 'c9sv Ey- 


I.To:,9[/,t;, 'odiv iTCiO- 


ETTiotcufjttg, 


Exvig. 


Kxiviosg, 


(jiiotg. 


'E7n9vf.tig, 


TiTxvig. 


AuKxtvig. 


Hci^x^x^lju;, 'o9iv 


'T-TTcQvfJtig, 


Kxg^xvig. 


KcXxivig, 


Uoc^xgxQfjCthi;. 


Kvx.Vfjtig. 


BpSTJxvig. 


Mxivig, 


no^9f,tig. 


Ylcioapvfjctg, 


n^VTxvig. 


AsuKOfzxivig. 


'ETTtrxx^fu;. 


Bc^f^ig. 


'LVf.CTT^UTXVig. 


QspxTTXivig. 


KeV'?- 


'Af^ccf^ig.^ 


Fucpxvig. 


'Xxivig. 


IsXf^ig. 


Ktvxf/Mfjttg. 


'Axccv]g, 'cGsv 'A%a- 


^xtvtg, Aaz. 


KXccfjtfji.li;. 


KtvvccfjtufJttg.. 


viosg. 


QpioxKivig. 


KXsfjtfiig^. 


'E^ufzig. 


Ziyvtg. 


Txtvig. 


XTiftfJttg, 


'E-TTCofjttg. 


I.sXiyvig, 


KXivi;, 


f^Xofjcig. 


U.a.pU'fjttg,- 


Avyvig, 


livig. 


'ETTivcfJttg. 


X^ufiig. 


Hvfysvig. 


AvdpotTivtg. 


nx^oi0^ofA,tg. 


''Avig, UoiTiT.. 


'Eyxsvig, 


AxTivig. 


UspiSoofjLig, cQiv Ilc- 


'AX^otvig. 


E-TSyy.svtg, o9sv 


ft>ivig. 


^i^^cfjtihg. 
^Ev^afjLig, 'cdsv ^Ev- 


Neuvig. 


'ETTsyKsvidsg. 


^x>^i?. 


Zoivtg, "c9iv Z«- 


'Afjtsvig. 


Kvic. 


S^ofii^sg. 


viosg. 


'A^f^svig. 


Aaxvig. 


n^oS^of^ig. 


' Afjta^acvtg, 'odsu 


'Hvtg. 


KvXiy.vig. 


X^cf^ig. 


'AfjtuCctvtCsg. 


Ksr^vic. 


Bsoy.vig. 


Tofjtig. 


'ig-^iavig. 


Bxpxy.r^vig. 


'Af.'.vtg. 


Tofjttg. 


Kuvtg, Aa.'p. 


Ar/jig. 


'Opocxfjtvig, 


TXspnofjttg, 


Asxuvig. 


IsXTivig. 


'Avvig. 


'EKTOfjtig. 


BoiXccvig. 


noccTsXr,Vig, 'odsv 


Y.a;vic, Aca^. 


''EvToijtig. 


TXxvig. 


U^o(TsXr,vihg. 


Tu^xvvig, 


Stc^j. 


TXuvig. 


'EXXr,vig. 


liTcivvtg, 'Ev^nr. 


'ff^tV. 


'EXXxvig. 


'Acr-Xr,vig, 


livvig. NIl'. NIE. ^SS Kovvi;. 


KKTi^vig. 


XeXc^vig. 


"rwtq. 


"O^vig. 


'AizoXXciivig, 


IxiVViq. 


'Ay^io^vtg. 


Aaf^covig, 


(dwvlg. 


^iXopvtg. 


Ovojvig. 


'Ovii. 


ilvcropvtg. 


'At^covig. 


'ixovii. 


' Evopvig. 


'Locpuvig. 


'Avnyovtq. 


AtCv^vig. 


iKet^covig. 


MuKeSovi;. 


"rvtg. 


Kopcovig. 


'A-ijooi/jf. 


'Af/.(piKeXccvvig. 


"Zopaivig. 


XoiXx.yioovig. 


Tvvig. 


UXocTcovig. 


'AixoiFovig. 


Moipiocvavvig. 


'iTcovig. 


'AKTOClOviq. 


'Evvtg. 


KotTCovig. 


Kiovig. 


Xocfycsvvig. 


B^vuvig. 


KXovtg. 


Bwig. 


Bocfig. 


Kovtg, t^og. 


Tavlg. 


Ai7cc^jg. 


Kci/;?, £Wf. 


'ETTtytivig. 


MccX^ccltg. 


AiOiKovig. 


AeTTTVVtg, 


Aaltg. 


AxXuxovig. 


Acc(pvig. 


M(i.Xccltg. 


'Ayx-ovig. 


'0(pvig. 


"AXXc^lig. 


'Eyycovig. 


Acipvig. 


AiccXXoc^ig. 


TccXovig. 


'O^cpvig. 


'Evc^.XXocPtg. 


BeXovig. 


I.vXccy^nig. 


IvvccXXoc^ig. 


^Xov]g, oSbv <1}Xo- 


Kuyxv]?, oSev 


'E^aXXcc^tg, 


vihg. 


KvyxviScc. 


'ATTcx.XXcc^ig. 


'Hysfiovig. 


'l(Txv)?, odev 


'ETTcixXoc^ig. 


Kocvovig. 


'l^xxyi^eg. 


ncc^ccXXcc^ig. 


^povtg. 


KvXixvig. 


MeTccXXcc^ig. 


'AXKVOVig, 


Au^nV. 


"Afzoc^ig. 


^Af/,(pix.TV0Vig. 


"A^Suvig. 


'A(pccifLxlig. 


'ETrtoaTTvig. 


Aci)Oc>}Vig, odev ^cooci)' 


"EKf^xlig. 


'AypVTTvig. 


viSeg. 


'A7rof/.ci^tg, 


'A^ocpvig. 


noa-etSecovig. 


Ivvcc^ig. 


'Aycapvig. 


'luvig. 


A<x.7roc^ig. 


ZccTocpvtg, oSiv Sa- 


'EvTepiCt>vig. 


P^b?. 


Tcc^vihg. 


Kc^vig, 


"A^oc^ig. 


At^e^vtg. 


AocKcovig. 


I.TTOcpccPtg, 


TlTe^vig. 


MyjKuvig. 


Td^oc^ig, 


noc-iTTTe^Vig. 


KaViicovig, 


'EKTCi^oc^tg. IvvTcc^ocrtg. 

BopSopoTccpccrtg, 

'Eyxe^^ec^iq- 

ne^iXoc^oclig, 

'A7rox<x^oc^tg, 

B^cx^ig. 

Uepi^oc^tg. 

Upac^ig. 

AiocTTpocrjg. 

'AvTiTrpx^ig. 

I.vf/.7r^x^ig, 

"E(r7r^x^ig. 

' EicTTr^xz'?. 

'ATTO^^X^ig. 

Ivf^x^tg. 

n^oa-^x^ig. 

"EfA.(p^x^ig. 

'Eyria-x^ig. 

Ue^ia-x^ig. 

Tx^ig. 

Aicx,Tx^ig. 

'nTOKKTX^tg. 
'ilOKXTX^ig. 

UxpxTx^ig. 
'AvTiTrx^ccTX^ig, 
KxTocTx^tg. 
'ETriTx^ig. 

'AVTiTXZig, 

"EKTX^ig. 

' EvTx^ig. 

UxpevTx^ig. 

llvvTx'^ig. 

'Avxa-vvTx^tg^ 

'ATroTx^ig. 

'AC^cTx^ig, 

U^OTX^ig. 

U^o^x^ig. 

'A7roV«|'?o »5^ £12. 

UiTJci^ig. I. 
'ASp(x(pci^ig. 
'ATpci^oi^tg. 
- Upoa-^pBBy^ig. 
"EXey^ig. 
'AiriXzy^tg. 
'ETriHBy^ig. 

"Elig. 

A£^tg. 

yjepg. 

'ATTG^ePig. 

'r-Trcoilig. 

Ku^elig. 

Mekltg. 

"AX^elig. 

"AvkU- 

Ae^. 

AiciXs^. 

n^oiroixXePig, 

'E-TTiXePig. 

AvTiXe^ig. 

^dxxelig. 

JlBoiTrXsU. 

Ivf^TrXe^. 

"EvXe^. 

^Xelig. 

'K.uTutpXeU. 

'AvTeve^. 

'E-Treve^. 

nelig. 

"o^ePtg. 

Uv^e^ig, 

U^lxreU. SIS. 'ATroTe^, 


'AvTevSetPtg. 


'ax^. 


'E(pelig. 


'ATToh.^ig, 


'EXPtg. 


^~nh?' 


AietPig. 


"ASsXPtg. 


'P^i^r^tg. 


'ETretPig, 


"oitg. 


Qr^ig. 


'rTretltg. 


'A-Trooortg. 


Yla.^a&'flU. 


' Avov7reiZ,ig. 


Ac|<f. 


Aririg, 


"E^eilig. 


"rvoPig. 


AtaXTiU, 


QiZi?. 


'ETriToPig. 


KocTaXriU. 


AvoTraXi^tg. 


"TTra^Pig. 


'AvTiXfjPig. 


nepisXi^tg. 


npov7ra,pZt'. 


^LciTa7rX'f}Pig, 


'AviXiPig. 


npoKaraoZig. 


'E7ri7rX'/;Pig. 


IwAXiPtg. 


As^ltg. 


'Ey.-irX-rilig. 


'El'sXilig. 


Tvvsjlig. 


TfMirig. 


MeiXiPig. 


iTSO^. 


Nijrij. 


M/|^?. 


Kddei^Ptg. 


nr,Ptg. 


'AvayAZig. 


"Ave-.^lig. 


"EKTrviPig. 


I.VvavafA.irig. 


'EpOfiO^Pig. 2 


"EiA.'7rvilig. 


KaTai/.ing. 


' A7r'ofA,o^lig. 


IviA.-n-^Ptg. 


MeTa[.ciPtg. 


'EvaTrofJiOpzig. 


'Pr.Pig. 


'E-Triy.iPtg. 


'AvPig. 


"E-A^'r,ltg. 


lvf4,utPig. 


^AuPig. 


n^vb^. 


'ATrcf/.iPig. 


"AfipavZi?. 


'Avaf^ri^, 


n^oa-f^tlig. 


ZsZ>tg. 


^vf^rjPtg. 


i^oiviPtg. 


AtaCevrig. 


Qupriltg. 


KaTaTrvtzis. 


' AvaCevzi!;. 


?^';- 


KvviPig, od, KvviPetg. 


Ka-a^svPtg. 


'A^rroTriltg. 


Ymilig. 


'ETri^svPig. 


luTriU. 


Aioilig. 


n^osTri^evPig. 


"ir.^. 


"Avoi^. 


'rTri^sv^. 


"!H 


' Airo^-it^ilig. 


^vHig. 


' Aoi^/f . 


Xeioilig. 


IXevlig. 


"aS^U. 


eo^^b^,. 


TsvPtg. 


Ae'iPig, 


^iU' 


'ETr'tTSvPtg. 


'AvdSetPig. 


Aia.Cilig. 


"EvTSv^g. 


'ETrloetU. 


"A(pilig. 


'XTrspevTSVZii. 


"Ev^etPig. 


' .\^eX(ptltg. 


IvvTSV^g. 


i. Steph, in v. B«s?'^o5- 


2. mii, Tii*. 8o. 

Sll. 
'Attoteu^/?. 

KuTMtpev^ig. 

'Avocpev^ii. 

"AXv^ig. 

'r-TTuXv^ig. 

'E^VTTOiXv^ig. 

"Afiv^ig. 

'A[/.ocix,v^ig. 

'E7rif/.v^ig. 

Ka.Tcx,vv^ig. 

Tivlig. 

KeXd^v^ig. 

TlTe^v^ig. 

'AvoMTi^v^ig. 

'ATTOKWV^ig. 

"O^v^^g. 

'Elc^v^ig. 

'ATTo^fiV^ig. 

TlTv^ig. 

AioiTrTV^ig. 
'AvccTTTvPig. 
'ETTiTrTV^tg. 

Ivy.TrTvPtg. 

^vzig. 

'Av(x<pv^ig. 

"AvKifiv^ig. 

KoiTx^v^ig. 

Ui^t^i^v^ig. 

"EiA.^vlig. 

"lco^ig. 

AiuPtg. 

TlxXillcD^ig, 

'EK^ico^tg. 

Jl^oSiCii^ig, nir. nir. 257 nxXiic^ig. 


n^BTrig. 


T^o7rig, 


n^diu^tg. 


K(,'^7rig. 


'EvT^07rig, 'odev 'Ev- 


"Avcv^ig. 


\\XiKpi^7rig. 


T^OTTihg. 


OvBipco^ig. 


'07rt(r9oK^7i7r]g, 'ckv 


npOTpoTrig, 


Tf4'?. 


'07ri(r9cK^vi7r'ihg. 


' AKxXxvpoTTig. 


■V<p^l'?- 


McvoK^TjTrig. 


'iTT^rig. 


"oig, Kcci, 


BxSvKprjTTig. 


Ap7rig, rjTOi 


'Otg. 


VlTrig, 


'A^Trig. 


(t>9o'ig. 


QciX7rig. 


' V^Trig. 


^9o:g. 


Xa^oOccX^rig.. 


'ETrtSopTrig. 


Koig, 


KcxX7rig, 


Zo(poSo^7rig. 


'ATrXdig. 


'AyKxXTrig. 


I.Kop7rig, 


AiTrXoVg. 


'EX7rig. 


'ETTtTro^Trtg, 


^oig. 


Av(reX7rig. 


'Acnrig. 


'E^vd^dig. 


' EveX7rtg. 


Qv^ex<T7rtg, 'o9ev 0u- 


AtfiO^^oVg. 


"0X7rtg. 


pex<77rtoeg. 


nx6y;i/,cx.T0tg, ocvti ra 


nvptXxy.Trig. 


' Ix(T7rtg, 


nx9'^[^cc(rt. 


nvyoXxf/^^rig. 


X<x.XKa.<nrtg. 


Tl^oxoig. 


nvpoXx[4.7rig. 


AevKx(T7rig. 


' ATTig. 


Kv(roXx[.c7rig. 


@Xx(nrtg. 


AxTTig. 


Xpv(ToXx[/.7rig, 


' 0[jLK(T7riC, 


"i-iXoSxTrig. 


T^ci[y.7rtg. 


^e^xcTTrtg, 


'AKooxTrig. 


'E[^7rig. 


ApyvpxcTTr^g. 


TxTrtg. 


'07rig. 


TXu(T<TX(T7rig. 


idoxTrtg. 


'Ai9i07rig. 


Xp6(Tx(T7rtg. 


T^x7r]g, TjTOi 


T^t07rig. 


Pt^/x(T7rtg. 


T^ciTrig. 


KoTrig, kxi Kc7rig, 


QecTTrtg, 


Qs^XTng. 


"AKOTrtg, 


(QpxVTrig. 


@^X7rtg. 


A7i[A.OK07rig, 'oQev 


"''OVTrtg. 


TIpxTng, odev Tlpx~ 


Ai^[.L0K07rihg. 


Apv7rig. 


Trihg. 


TlTe^voKOTTtg. 


'OtCTV7rig. 


Xpva-oppxTTig. 


UpoKOTrtg. 


Tv7rig, 


Tcx.-mg. 


'A^yv^HKOTrtg. 


"^ D,7rtg, Acop, 


' AfA.(piTX7rig. 


Ao7rig. 


'AXxcc7rtg. 


"iiXoTu^rig. 


'EXXoTTig. 


'AyXxuTrtg. 


"ZTXTrig. 


^■vXo7rig. 


To^yuTrtg. 


AiTrlg. 


A^OTTig. 


Pc7w7r;f. 


'E-yKXSTri^, 


MepcTTig. j 

Xx X 


'E^tZTrtg. a58 PII. PIS. 'EXiKZ-rric. 


TlvpyoQocpi;, 'c8ev 


'A^«f/;. 


MeXeuy^ig. 


TXocvy(.u)7Ti;. 


nv^yo&oc^et;. 


Koc^ocptg. 


K^euy^ig. 


KiVKZ-TTiq. 


KaSafl,-, 'oQev Ka- 


Tf^oc^ig. 


MvXuypig. 


KccXvKumg. I . 


^xoiSeg. 


'Evfjcocptg. 


UTvfuy^ig. 


'Ati^ocXctiTrig. 


IvQx^ig. 


'Oiiocpig. 


1vuy^\g, 'c9ev Ivoc- 


KoiXuTTtg. 


Tv^upig, Aup. 


Nocvvuptg. 


y^i^sg. 


KuzXc^TTis. 


Mscyocpig, 


\\iV07TU^ig. 


"Afy^ig. 


^AvXZ-TTig. 


lciyoi^tg. 


Ku7nru^ig. 


Tiy^ig. 


^AyocvooTri^. 


locfya^ig. 


Ava-Tru^ig. 


Af/f. 


KvxvcoTTig. 


Meyoc^tg. 


' A^u^ig. 


'E^^ig. 


KvvuTTig. 


ra^yoc^i';. 


Bua-o-u^tg. 


Ke^^ig. 


BouTTig. 


Mccydoipi;. 


"ZuTu^tg, 'oSev loc- 


'%. 


'ETrWTTJfj I.i}iVUV. 


Ki^oc^i;. 


Tuoi^sg, 


Ai^oig. 


'Ettwtt;?, 'odev 'Ettw- 


'r^cc^l;. 


K'tTu^ig. 


UoXiii^^ig. 


Tnosc. 


Mocyv^a^i;. 


'ETriTu^tg. 


'AXe^uvS^ig, 


'Tttwtt/j. 


"Eu^];, 'o9ev ^Ea^iSx;. 


KiTJocpig. 


liuXevootg, 


Ilci^eaTrtc. 


Kldu^ig. 


BXe(pu^ig. 


'EvvOoig, 


©Sj^A^uTrii;. 


Kocvdx^t';. 


Xd^ig. 


' EvvSpig, 


Qeof/.tpu7rig. 


•LTrivQu^tg. 


"Axx^ig. 


"E^ig. 


"Ax^uiTng. 


Ttoc^ig. 


Kuxoc^ig- 


ZifyiSsoig, 


THv^uTTii;. 


Koc^tg. ^ 


'ETrixxpig, 


Ae^ig. 


BXo<rvpu7rig. 


MocKoc^i';, 


'AvTixoc^ig' 


'ETricepig. 


TlpocuTnq. 


BocxKoc^ii;. 


Buy.xx^ig- 


nepiospig. 


Xpv(ru7rig. 


Koc^Koc^lq. 


Kva-o^cc}Cxcc^ig' 


'rTToSeptg. 


'AifyiocTUTri;. 


^Koc^tg. 


Tif^oxoc^ig. 


'le^ig. 


MeruTTtg. 


'Aa-Koc^tg. 


Ail^iix^^ig. 


Uis^ig, 


U^of^eTUTrti. 


Bt<7X.upi;. 


'A^Toxx^ig, oSev 'a^- 


<i>iXe^ig. 


"AVTUTTiq. 


MvKOcpt;. 


Toxx^ireg. 


Me^ig. 


'Evuttis. 


KuXccpii;, TjTOt Koi- 


'Ea-xx^ig. 


TeT^ufie^tg. 


Plf. 


Xocpiv, 'o9ev Ka- 


"Evxoc^ig. 


KuTU[4,epig, 


'A^lg. 


Xocfveg. 


^■d^ig. 


'Hf^e^ig.^ 


"a^;?. 


^ocXocpt;. 


MvXuCpig., 


'E(pf\iA.e^'g. 


B«^<?. 


TXoc^ig. 


Nee^K. 


Uevdr![A.t[A.e^ig. 


'aQx^ii;. 


KoXocpi;. 


I.y.o[j,Qpig. 


r^i[^s^ig. 


ne^i^oc^);, 'oSev Ue- 


Moc^tg. 


'rC^ig. 


Ki[A.[^e^ig. 


ciCuBiSe;, 


JM^Vf. 


"Te^i?. 


Xu[iuiyXvKV[ie^tg, I. Orph. PIS. PIS. PIS. pir. 259 'ideu XuiA.xiy'K\J' 


r^HTvi^ig. 


EyK^ig. 


<l>iXo7rocTpig. 


x.\}f4,epioeg. 


'iKeTvi^tg. 


UtK^ig. 


'oS^i[u,o7ro!.T^ig. 


'Efl-TrEfij. 


nevTeTVi^tg. 


OK^]g, v]TOt 


EvTruToig. 


te^ig. 


AiKizviTvj^ig. 


'OKoig. 


'AXeToig. 


'Xoa-e^n;. 


\\vTVi^ig, ijTOi 


TevK^tg. 


'ETrifiST^tg. 


KUfO-Eflf, O^Ef Kuj- 


AvTvjpig. 


Ao^ig. 


Ma^TjTi^ig. 


ce^i^eg. 


BKvg^Ti^ig. 


Ko^ig. 


AocXvjT^ig. 


AuVsfjf. 


Mu5->jfif, 'c9ev Mus-ij- 


Kof/f. 


'AvXvjT^tg. 


'iKOiTe^ig. 


^iSeg. 


Mo^ig. 


MvjT^ig. 


NuXT£f/f. 


Koifv^ig. 


T^iTvjf^D^ig. 


KccXDC[A,'^T^ig. 


"Avts^i?. 


'AyX^^'?- 


no^tg. 


GvjXvfJiviT^ig. 


UTB^ig. 


'V.d^ig. 


KXvjToptg. 


Ue^ov/jr^ig. 


nre^ig. 


MvKvjd^ig. 


KXsiTO^ig. 


'Ov^vjT^ig. 


AovoTTTepig. 


"id^ig. 


'AXeKToptg. 


'iT^lg, 'oQev 'iT^ici 


Qt^XvTTTepig. 


MvXuid^ig. 


Tocg-o^ig. 


AiToig. 


ApVTrTepig, ijTOt 


V- , 


Kag-o^tg. 


'ETrtT^ig. 


A^VTTTe^ig. 


'hQoci^tg. 


'Ajceg-o^ig. 


'ETTOCKT^tg. 

n^o(ro!.KT^]g, 'cSev 


BijfK, oSev Bvi^i%g. 


'EToci^ig. 


Mac^oipo^ig. 


Ae^ri^ig. 


^iXeTocipig. 


AeXeTT^ig. 


npo(rocKTptoeg. 


*ie^f<V. 


Xocf/,eTocipig. 


KvTT^lg. 


'HXeKT^ig, 


'EX^yfj^ig. 


Mocxoci^tg. 


KvTT^ig. 


TSlvjKT^ig. 


Avi^ig. 


Kel^ig. 


?^'^'^:., 


^vjKT^ig. 


'hU^ig. 


set^ig. 


'Ayoi^'^tg. 


NvKT^ig. 


'A^^^ig.^ 


Kwet^tg. 


Aef^ig. 


IvifjcocvT^ig. 


'OivoQrjOig. 


let^ig. 


Ke^'^tg. 


KevT^ig. 


Krf/f. 


Xet^ig. 


KoXo^opgig. 


'EyKevTDig^ 


MeXMij^tg. 


'AK^oxei^lg. 


'Ayof^tg. 


nXvjVT^ig. 


^aXvj^ig. 


'AKi^ig. 


MiK^of^tg. 


nXvvT^tg. 


^xivouvipig. 


Ji^ig. 


y^'^:,. 


MeTccvnrT^tg. 


^utvo^mg. 


'rTroxot^ig- 


'EvSvp'Dtg. 


'ETriviTrT^ig. 


Nyj^lg. 


KoiXcca-i^ig. 


Mvo'ntg. 


'Ao^T^ig. 


Kta-ii^ig. 


Kia-crt^ig. 


'O^vf^ig. 


"Ag-^ig. 


Ktcra-yj^ig. 


'Ax^ig. 


T^ig. 


rag-^tg. 


'Ai^ipSTvi^tg, 


"hK^ig. 


AocT^ig. 


Ea,g-^ig. 


'EvvcceTrj^ig. 


AoiK^ig. 


Yle^ovccT^ig. 


llTeyocg^^tg. 


TeT^cceTvi^tg. 


MvXocK^tg. 


'E[4,7re^ovaT^ig. 


Qe^[/,ccg-^ig. 


'OnToceTi^^ig. 


'AvacK^ig. 


YlocT^ig. 


'Avuyeg^ig. 


HeuTueTyi^ig. 


U.OCVOCK^tC. 


KaKOTTccT^ig. 


'A[A,(pieg^ig. 2 6o PIS. 


PIS. 


111, 


sir. 


'AKBg^tg. 


N£Uo<c. 


KxTiiCig. 


'ETxvciSx^rtg. 


'E(pscpig. 


Qvpig. 


KsCX'i-Tvpig. 


UxpxZx(Tig. 


Ar.gplg. 


Audvoig. 


AxfA-Trvpig. 


KxTx^x(Tig. 


'o^X^^goig. 


'XTToSv^ig. 


'ATroTTvftg, 'odsv 


IvyKXTciSxcri 


'ig-^lg, cSsv 'ig-^tSig. 


UpoBvoig, 


ATTCTTVptOSg. 


MsTxCxTig. 


AvoiTraig-gig, cdcV 


Y.v^tg. 


•L-TTV^ig. 


AVTI[A,STxSx(T 


AvccTTaigpl^eg. 


' Ay.iv^ig. 


Tivf.V. 


IsQxiTtg. 


lccf^CvKtg-pig. 


TsTpxTTTsXvcig, 'cdsv 


UtTV^ig. 


KxTxiSxcrig. 


n<Vf'?. 


TsT^XTTTsXvaiSsg. 


'rTTOTV^ig. 


Bttxcrig. 


KiGupig-Dig. 


KoXXv^ig, 


Ts(pv^ig. 


IVf^Ct^xcrig. 


es^^ccvg-^ig. 


KoXvoig. 


noo(pvoig. 


'E7rtQ«(Tig. 


^vg-^ig. 


Mv^ig. 


"iv^ig. 


'AvTiSx(Tig. 


\oc^ig. ^ 


QxLcvptg. 


'A(p^ig. 


'AiA,(pi^x(Tig. 


ETTK^vg-^ig. 


'AXiA.v^ig. 


AKp^ig. 


"EK^xiTig. 


UxpxQucplg. 


riA-^/^^uf/?. 


"A%f/?. 


UxpSK^X(Tig, 


Kxioufcig. 


Avvpig. 


Ksyx^ig. 


"A[A,<^x(Tig. 


Xaig-^lg. 


Kivvvptg. 


Asx^tg. 


' E[A.^x(Tig. 


GspxTrBVTpig. 


Ev^tg. 


Msx^ig. 


'E7rs[/,Qx(Tig. 


TX^T^ig.^^ 


'AvxPvpig. 


Aai^ig. 


l.V[A,Qx(Tig. 


AnT^ig, c9. AiiT^tdsg. 


Uxvdiiptg. 


Qeu^ig. 


' A7roQ,x(Tig. 


XvT^ig. 


MvQaptg. 


Kuptg, 'c9sv Kupiosg. 


'r7ro&x(Tig. 


'EXsuT^ig. 


\\'TC[.cv^iiPtg. 


UsXupig, 


Upo^xcrig. 


MyiXuToig. 


Qy^tg. 


XxiA.xi7rsXuptg, 'cSsv 


'r7rs^^x(Tig. 


Aixg-o[/,UTpig. 


Ko9^^ig. 


Xx[A,xt7rsXupiSsg. 


Kvp^lxCTig. 


AiQ,xvuT^ig. 


I.K.ti!^ig. 


XXu^ig. 


' Ei(T^xiTig. 


Axv^ig. 


Kii^)g, 'o6sv KaoiSsg. 


Ivvuoig. 


UpocrQxcrig. 


KsvTxvpig. 


U^xa-cKH^ig. 


<S>divo7rupig. 


'Avxyx(Ttg. 


ru>,. 


MaXtipig. 


Kx(Tuoig. 


Ur,yx(Tig. 


Ayvoig. 


MsXa^tg. 


Kx(T(Tu^ig. 


lKsox(Tig. 


'Avxyv^ig. 


KcXn^tg, 


Qvu^ig. 


l7rii^x(Tig. 


Of^iriyvpig. 


MoXaoig. 


Xu^ig. 


NsxcTtg. 


Uavi^yvaig. 


MsXxvaptg. 


'A(rig. 


' Ix(Tig. 


Apyvoig. 


l.xiviiptg. 


"A(Ttg. 


MstSix(Tig. 


' AXipyvpig. 


Axj^Tni^tg. 


Bcc(Tig. 


'E7ri[jLe:^ix(rtg. 


"^yv^ig. 


"iTr-Tra^ig. 


AtxCx^ng. 


'E^oSixcTig. 


K;5£Uf/j. 


^^a^ig. 


'AvxQx(Tig. 


'ETTi^eiXCTtg. iiAaT. n^«T. ziT. loog. :rs. 261 At^lxo-tg. 


'EXepxvTixa-tg. 


Tvfxvxa-ig. 


\\iTx<ppx<rtg. 


K^l6lX(Tti. 


OdovTiourtg. 


Auvxa^ig. 


Ue^icp^xa-tg. 


'AXu7rex.toi!rt;. 


'Eg-ixa-tg. 


'AKpoxa-tg. 


AvTi<ppxTtg. 


Mu^y,yiKixa-tg. 


'A[y(,pixa'ig. 


'E.7rxK^oxa-ig. 


' E,K<ppxa-ig, 


<i>ptx.tx<rti;. 


Atr^tXixa-tg. 


nxpxKooxa^tg. 


<l>u^xa-ig. 


"Lva-Ktxcrig. 


Atgfxixa-ig. 


rixa-tg. 


Txa-ig. 


'O-TTTOtxXtU^rtq. 


Ktx,a-ig. 


Y.TTXTtg, 


AtxTxa^ig. 


'HXtxiTtg. 


Ivyxxartg. 


AtxcTTrxTtg, 


'AvxTxa-tg. 


AaXlxc-ig. 


:\^xa-K.xa-ig. 


'E,Tri(r7Txarig. 


ETrxvxTxa^tg. 


AyxXXtx(jt;. 


TxXxa-ig. 


' AvTiTirxa-tg. 


UxpxTxctg, 


Quf/.txTt;. 


KxXxctg. 


' IXva-^rxTig. 


' AvTt7rx^tx,TX<rtg 


'Avx^ui^txTtg. 


' EXxa-tg. 


lua-Trxa-tg. 


'Erxa-ig. 


'A7rodv[xtxa-ig. 


AieXxa-tg. 


'AvxSpxa-tg. 


'E^eTxa-tg. 


'TTToQuiJ.txa-tg. 


't.^iXxa-tg. 


Apxa-tg, 


'AvTS^STxa-tg, 


I.uvwjj.ixa-tg. 


'ETViXxa-tg. 


'A7rodpxa-tg. 


' ETrirxa-tg, 


Kovixa-tg. 


'XTTB^eXxa-tg. 


KxTXKipxa^ig. 


UepiTxa-tg, 


THTvtxa-tq. 


QXxa-tg. 


'TTre^KS^xa-tg. 


'AvTirxa-ig, 


noTvtxa-tg. 


"Ev9Xxa-tg. 


Ue^xa-tg. 


"EKTxa-tg, 


'Evootxa^ig. 


'E^iXxa-tg. 


'ATrepxa^tg. 


ETTeKTXTtg. 


liuxTxKu7rixa-tg. 


KXxcrig. 


&^xa-tg. 


UxoeKTxa-tg. 


Mvu-rrixa-tg. 


' AvxxXxTtg, 


Ueipxa-tg. 


' AvTt7rxpeKTx<Ti 


'rh^ixa-tg. 


' AvTxvxxXxa^tg. 


K^xa-ig, 


I,V[,c7ra^eKTxa-i; 


Ui^ixa-tg. 


KxTxxXxa-ig. 


'AvxKpxa-tg. 


'TTre^eKTxa-ig. 


^dnotxTtg. 


YlepixXxa^tg. 


KxTXK^xa-ig. 


AvTeKTxa-tg, 


I,a^iourig. 


"OKXxTig. 


'LuyK^xa-tg. 


ACxvTxa-ig, 


I.taixa-tg. 


KoXxa-ig. 


E.7riKpxa-tg. 


"EvTxa-tg, 


'AporptxTig. 


'ETrtTToXxTtg. 


Opxa^tg, 


luvevTxa-tg. 


Tlupixa-ig. 


nXxa-tg. 


'Ayopxng. 


I.vvTxa-i;. 


I.uTupixa'tg. 


Atx7rXxa-tg. 


Uxpopxa-tg. 


' ATroTxa-tg. 


UtTupixa-tg. 


' AvxTTXxa-tg. 


'T7repopxa-ig, 


U^OTxa-tg. 


'nx^ixa-tg. 


Axy.xartg, 


'r<pii^xa-tg. 


' AvTt7rpcTxa-ig, 


Xkuptxa-tg. 


' Avxi[Lxa-tg, 


Upxa-tg. 


"LTXTig. 


^uptxctg. 


WeTx-xei[x.xa-ig. 


AtxTr^xa-tg. 


Ai(i,g:xTtg. 


nxua-ixa-tg. 


'E7rtxsi[^xa-tg. 


' AvxTrpxa-tg. 


'Avxgxa-tg, 


'EvQaa-ixa-ig. 


n^oxety-xa-ig. 


KUTXTrpxa^ig. 


'E^xvxg-xctg. 


^AtTixdtg. 


BXtf/,xa-ig. 


(l^upxa^ig. 


'ATrxvxg-xa^tg. 


'bpivtTixa-ig. 


nxpxy.f/xctg. 


^^xa-tg. 


'E7rxvcig-xa-ig. 


Avx<pxXxvTtKTtg. 


E.p^ourtg. 


Ux^x(ppatng, 
Y Y Y 


TTTXVxgxa^tg. l62 Msrciva.;-iz(rig. 

Tl(xpc&ia.(rig, 

'AvTtTra^dg-xtrig. 

^L«,Tot,;o(,<jiq. 

noioxKxrey.g-acig. 

IvyxoiT!Zfcea-ig, 

'A7roKXTCcgc.c-tg. 

Tlpoy.ot,~ce,^ccG-t;. 

MBTOi.fx<rig. 

\\yTtiJL£Tiigoi~i;. 

'.\tf/,xTcpX-^:!gxa-t; 

.\iu.xTo'p\oiZoicoc(n:, 

i.7Ti'-cc(Tt;. 
risptgcctri;. 

\\VTi7rUigoc(j-i;, 
AvTtgx^rt;. 
'' EKCciCt;. 
''Fvg-a.(rt;. 
'OpSc<x(rt;. 
JiBXcg-oc<rtg, 
Ssvcgoc(rtg. 
A-irogoc(7i;. 
iTrTogoccTi;. 
't-KocxiTt;. 
Upou7rogx<ri;. 
TlxpVTTogxcrt;, 
'laoca^n;. 

'E7ri<ru5-oi(Tig. 
B^igxTt;, 

'l'.7rtSixr>iSvx<ri;. 

<i'ciTi;. 

'l'xcri;, 

AixlpxTi;. 

XlupxpxcTi;. 

Tlup'pocipu<ri;. IIS. 

KxTxpcitn;. 

E7rt(px<rt;. 
j AvTKpxcrtg. 
I ' EK<px(rtg. 
'Ey..pxcrig. 
nxpsf,c(pxai;. 

.\XXo(px<Ti;. 

\\7rcpx<rtg. 

UpGpxcTig. 

U!x.opx<Ttg. 

l.viA,px<rtg. 

Xx(rig. 

ly^xcri;. 

V.Trcoxcrt;. 
"E<ri;, 
' Aecn;. 
iQs^rig. 
li'j^$iTi;. 

M(TIC. 

AvxceiTig. 
KxTciSs(rig. 
"AtSs(rtg. 
'E7n6S(Ttg. 
ZvvSs<rig. 
'A7roSscrtg. 
'T7ro^S(rtg. 
Zs(Ttg. 
''EK^S(Ttg. 
'l7rs^^s(Tig. 
Qs(Tig. 
Ai<x,9i<Ttg. 
UpoSKx.ds<Ttg. 
Upo<roiciis<rig. 
Kcc6sa-ig. 
'Avcx.5s<ti;. 
Uciaxus<Ti;. 
'AvTi^rxpxOeiTii 
KxTxOea-ig. SIS. 

Ivyy.xTcSscTtg, 
MsTix^sfTig. 
'ErrtdsT.g. 
UspiOsa-i;. 
'AvTidsa-tg. 
''Ek9sti;, 
UposiiQsa-tg. 
'r7TSK.9ea-tg. 
"Ev8sa-ic. 
Ux^eiQsa-tg, 
'LvvQsa-tg. 
F.TTta^vvSsa-ig, 
'.\7ro6sa-tg. 
U^oxTrbQscTig. 
Tvo^ea-tg. 
U^oQsa-ig. 
'TTTS^Ijsa-ig. 
' Eta-Gsa-tg. 
Upoa-Gsa-ig. 
ETrtTTpcTSea-ig. 
Atsa-ig. 
Utsa-ig. 
KxTX7rtea-tg. 
'Ey.7rtea-tg. 
' .\Ksa-ig. 
'E^<xy.sa-tg. 
' ApKsa-tg. 

N£,t6£0-;j. 

' Avsc-tg. 

"v.vsa-tg. 

Ysvsa-tg. 

MtKpoyivs<Ttg. 

' Aivecig. 

Iwxt^ic-tg. 

Uxcc':.ivsa'tg. 

KaTxivsa-ig. 

lvyK.xT.ciisa'ig. 

luvsa-tg. zrs. 

Ua^xa-'jvta-tg. 

Zsa-ig. 

"Epsc-ig. 

U^csc-ic. 

' T7rsa-ig. 

Uxpsc-ig. 

' Atptcig. 

KxuxtpzCig. 

AixipsTig. 

AVTt^lXipiCTtg. 

TTiccixtpsct;. 
nspixicsctg. 
'Avutpectg. 

ETrxvxipsctg. 

Ivvxtpsctg. 

'Epxi^ectg. 

'T7re'^xipectg. 

U^oxtoscig. 

KxTXipsctg. 

Acpxtpscig. 
Uubxcpxtpectg., 

Tcpxi^ectg. 
'AvSucpxipscig, 

ETrxvpscig. 

Evpeci;. 
'Ave-j^scig, 

E.^suoscig. 
Uxpsupscig. 
' .\(pectg. 
'iTrTTciipsct;. 
'E.(pscig. 

T(pecig. 
Kx5v!psctg, 
Ac^X^cig. 
l^sctg. 

Avxc^scig. 
KxTxc^ectg. 

' AvTtKXTXC-XSCtg. III. 

'Ao"£o'/;o"(f. 

AV0C<T0^'^CTIC. 

Uooez<po^ri(Tig . 
AoAti^ti;. 
fla-yr.i-i;. 
' Hyfi(Tig. 
AiYiyr^^Ttg. 
Tiuoocdi-ri^yritTig. 
'ETri^f^.-yriG-ig. 
'Exin^i-^^yri^Tig. 
ncodfii^y/icTig. 
ns^i-^-yri^Tig'. 
'E^rjyrjtTig. 
nucei^^iriyrjtTig. 
'ETrSc^rj^yrj^Tig. 
'E(Triyri(Tig. 
Ei(Tr^yri(Tig. 
'ACpriY/j^Tig. 
'E^p^Tiyri^Ttg. 
'r^p^fjyri^Ttg. 
"AXyri(Ttg. 
'AvaXyijcTig. 
'Av9ofyi,oXoyri(Tig. 
'E^oiJt,oXoy'f,(Tig. 
'Avri7TeXoioy>](Tii 
'T^i-^^yri^Tig. 
' AvSuT'6^yri(Ttg. 
T'fiXa.{)yr,(Ttg. 2IZ. 


£12. 


2IE. 


Avcco'pQtadri(Ttg. 


lvvoct(T9ri(Ttg. 


AioiKi^<Tig. 


U'i;ori(Ttg. 


U^ooii(T9'/;(Tig. 


'Evotx,y;(Ttg. 


Aioi7r',;dr,Ttg. 


'0Xt(T9r;(Tig, 


U^oevot',cri(Ttg. 


MerxTr^ri^ri^Ttg. 


UepicXi(TS'/i(Tig. 


I.vvoiK'/]Ttg. 


^ExTr'(o'riTig. 


'E.7rt7r^0(T9r;Ttg. 


'E^oiKr;(Tig. 


' V.tcritTtg. 


Atxix,u9',;crtg. 


' A7rotK.r;(Ttg. 


luvetd7i(Tig. 


'AKoX49r;<Tig. 


UapoiKrjcrtg. 


''Ci^ri(Ttg. 


E.7rocKoXii9ri(Tig. 


KocraiK'^(Tig. 


' Av:n^vi(Ttc. 


Uocpoc',ioX-dS'/;iTig. 


MeroiKr,(Ttg. 


'E.-rl^y]Tig. 


"OyJ}r,iTig. 


AoKv;crtg. 


' AXiv6'/;(Tig. 


"ilSw^. 


NccpKr;(Ttg. 


lleoizccXiv^TitTig. 


'Avcc9'/;iTtg. 


' A(TKr;(Ttg. 


KvXtvO'-;(Ttg. 


Ivvc^Srctg. 


HuvaciTKria-ig, 


'EyKvXivoriCrtg. 


'Eic^9riCTtg. 


BocrKr;(Tig. 


V[ocDoc(TTrov^',;(Ttg. 


'AvT0C7ru9'/;(Tig. 


'E7rtQo(TKy;(Tig. 


'XTro^XTig. 


"Otr,(Ttg. 


MvK7;(Tig. 


Kccrc(va'/;(Ttg. 


Uoi',;(Tig. 


Aiocf/,03Kr;(Ttg. 


\ivd7;crig. 


noL^ccTroi-fiTig. 


Kocrocfjcaiicr^cTtg 


Ait;(Tig. 


MeTCC7rc!'/;Tig. 


ATJcTtg. 


1vvl^'/,(Tig. 


Ue^t7roi'/;(Tig. 


'Avcx.aXriCrig. 


'r(pt7',;Tig. 


'E.K7roi'/,(Tig. 


i:vfi^Xr,(Tig. 


'E;iy..v^Yj(Tig. 


'0^07roir,(Tig. 


QeX'/;cTig. 


McxS'i^(jig. 


'A7ro7rot',;(Ttg. 


'E7ri(TKeXr;(Tic. 


KctTocy.iQr;(Tig. 


Ei(T7roi'/;(Tig. 


MeX'/;(Tig. 


' ATroyA^cTig. 


n^o(T7roi'/,(Tig. 


UXr;fjLi/eXr,crig. 


l7rci9'/;(Tig. 


Uroi'r,Ttg. 


'n(peXr;(Tig. 


Ai7;Sr;(Tig. 


Nctvrt'/;a-ig. 


A^^X-zja-ig. 


ns7rotS'/;(Tig. 


'EvSay.'/i(Ttg. 


Kr,Xr;(Tig. 


''Av9r,(Tig. 


'ESeXoy.(xy.r;(Tig. 


"A9X'/;(ng. 


'hrxv9'.i(Tig. 


Nvx.rc^vXxy.rj(Tig. 


"EiX-riCng. 


'E7rc^vSr;(Tig. 


UeXiy.'/;Tig. 


' EiX':;Tig. 


ncSr;(Tig. 


l;ic-jX'/-;Z'/i(Tig. 


AteiXr;cTig. 


'E7mroSr;(Tig. 


'Ex^iy/iTtg. 


Ue^teiX',;cTtg. 


Uop9r;(Tig. 


'¥..7risiK'i^(Tig. 


'E^eiXr,(Ttg. 


''E(TSri(Tig. 


'EKvixr;(Tig. 


niXr;(Ttg. 


1 "Ai(TSr,(Tig. 


''CiK'/;Tig. 


lvj^7riXi^crig, 


I. mar. <i 


1>«.J. lOI. 

263 264 (!>iXv;(Ttg. 

'AvTi!piX7;cri;, 

KXri(Tt;. 

'Avoi.KXr,(Tt;. 

'ETroivoc}iXv,(Ti;. 

nxoax.Xi(:!Ttg. 

KxT(x.KXri(T.:. 

M£rxy.X't^(Ttg. 

' Eyy.Xr^ctg. 

"EKX^^^Tig. 

E7ri>cX%(Tiq. 
' Ey.y.Xri(Ti;. 
IlooKX%(Tt;. 

AvTfraoxXr,(Tt;. 

U^c(TKXri<n;. 

Av(XKvy.Xr,(Ti;. 

E7rit(TKVKXi/i(Ti;. 

ViiXXx(Ti;. 

Jlt!X[ji.BXX'/i(Tt;. 

KoXX'f,(Ti;. 

' Avo(.KoXX'r,(Tt;. 

1.vyKoXXr[(Tt;, 

^AvTt^oXri(Tig. 

"BnKoX^/i^Tig, 

'Avcc7roXr,(Tig, 

rivp7roXri(Ttg. 

AnrX7!a-]g, 'odev 
A<7rX-/j(r/oef. 

TXr;(Ttg. 
A-7rocvTX-i;(Tt;, 
E.7rocv7X'^(Tig. 

KacTCiVTXr,(Ttg, 

' AvX-/;crtg. 

l'.KKOC.vX'fl(Ttg. 

A7roKxvXv;(Ti;, 

KaTa.vXr,<Tt;. 

U^OKaTxvX'/;(Ti;, KvXr,(Tig. 
BisXr;(Ttg. 
lvXr,(ri;. 
"c:pX'/,(Ttg. 
' O^Xr,(Tig. 
Evc^X.'r,(Tt;. 
UoiOBvo^Xvia-ig. 
UooXrj^Tig. 
E7ri7rci)Xr;(Ti;. 
E[^7rcoX'i](Tig. 
Afyi,'/;crig. 
Atoc7roX(^r,<Ttg. 
KaTOi7roXBiA,r;Ttg. 
Kef.i'i(;(Tig. 
AtocvBi.i'/;(Tig. 
E7rivBijcr;(Tig. 
'A7rovBy.ri(Ttg. 
Hpsy.'/;Ttg. 
'E7riori[x.r;<Tig. 
'Apt&IJ.r,(Ttg. 
Aiocpi9[J.r;(Ttg. 
'E^apt9[ycr;(Ti;. 
Upoupi9[/,r,cTig. 
'A7rocpJj[A.'/;<rig. 
'r7rupi9[ir,(Ttg, 
Kcc9i[j.r;(Ttg. 
'E.vcoKt[A,'/;(Tig. 
I Mi[j.'r,(Ti;. 
I ' A7ro[A,t[^r;iTt;, 
I 'Avi[/.r;crt;. 
Koty.'f,<Tig. 
I UupKK.ot[^r,<Tt;. 
j lvyKotfc'/;(Tt;. 
1 Ti[A.r;(Ti;. 
AtccTi[/.'/;(Tig. 
1 'E.7riTiy.r;(Tig. 
■ '.\vTiTi[J(.r,(ri;. YvvTi[A.r,a-i;. 


'EJKd£r/j(r;j. 


'A7roTi[JCVia-t;. 


Ttiir,v/;iTi;. 


'r7roTi[i'/;a-i;. 


Qvy,a-i;. 


UpoTi^/.r^a^t;. 


Aiv^a-t;. 


Ac[j.r,a'i;. 


UBotdtv'/;a-t;. 


'Evoo[jt.r,a-t;. 


AeiV'/;a-i;. 


'OiKoSo[.i'/;a't;. 


UBpiSciv'/;a-t;. 


' A7rotKOC,o[A.'/;a-t;. 


Kivy;a-i;. 


E7roiKooc[A,r;ai;. 


AvocKtvria^ig. 


KepTO[.(.'i;a-i;. 


KoiTocKiv/;ai;. 


'E.7riKBDT0[j(.r,a-t;. 


I.vyKiV'/;a-t;. 


'AvTB^o^[ir,a-tg. 


'r7repivr,a'i;. 


UKpcp[i,7;a-i;. 


AievK^!vr,a-i;. 


'E<po^f/,r,a-i;. 


'A-TroKvxa-i;. 


KocTocxcia-[zr;a-ig. 


\hr,(Tt;. 


Koa-[x.r,a-i;. 


'Ava[A.v'/ia-ig. 


AtaKoa-[.(,r;a-i;. 


'rTtc^jcvria^ig. 


Kcx.TCiKca[Jcr;ai;. 


U^o[A.V'/;a-ig. 


'EKKoa[ir;a-t;. 


' r[j.vr,arig. 


T[^r,a-ig. 


EevvriCTtg. 


AciXccT[xr;Ttg. 


AvccyBvvr,(Ttg. 


"EKT[A.r;a-ig. 


"Ovr;a-ig. 


UpoT[jt.r;a'tg. 


Aovr,a-ig. 


'E7rt9{i[jc'/;a-tg. 


'Atcvr;a-ig, 


'Ev9v[jcr,a-tg. 


KccTociovr^a^ig, 


'E7r£v9v[A.r;a'ic. 


lvyKXovr;a-ig. 


Ue^tXix[ir,a-tg. 


Aicc7rovy;a-tg. 


Aco[/,r,a'tg. 


<I>^cvr,a-ig. 


'iicc[/.r,a-tg. 


Uccpoc<ppov'/;a-ig. 


B^ci[.c'/;a-tg. 


KocTcc(ppovr;a-tg 


-Kr;a-ig. 


UBptcpaovria-ig. 


Nrta-ig, 


lv[i<p^ov'/;a-ig. 


UXccv/^a^ig. 


fl^iXo^ppovriO-ig. 


Ue^i7rXcx,vr;a-tg. 


Veirovr;a-ig. 


' A7ro7rXo!.vria-ig. 


' A^v'/;a-ig. 


EocvriO^ig. 


'E.Pocpvr,Tig. 


Mia^apavr^a^tg. 


Kv^e^vr,a-i;. 


luPyev^a-i;. 


nooa-KVvria-ig. 

n^o(TiicTrr,(rtg. 


AiOiXoiocovi(rtg. 


Zli. 

KaTc^X^yia-ig. 


Ko^iivyja-i?. 


'AvTiXv7rr,(Tig. 


AiocrccDyi^rtg. 


' AvTix^yia-ig. 


'EmTexvWi?. 


TovTryj^rtg. 


Atoi7rcp'/icrtg. 


' ATTOX^Wfi' 


Tle^iTtxvWi- 


llapu(Tiu7rvi(Ttg. 


'E7roc7ropy](Tig. 


' Aupvia^tg. 


'AvTiTexvv<^t?. 


\\7ToiTiU7ryi(Ttg. 


Atx(popvi(Ttg. 


'Ecooyiaig. 


^iXoTexvw?' 


'T7ro(Ttu7ry](Ttg. 


'Eu.(po^yi(Ttg. 


<3ecl'oyia-tg. 


"nvyia-ig. 


'Evuv9pco7r'/i(Ttg. 


Ivi^po^viTig. 


'AvaQecopvia-tg. 


Teyuv»iiriq. ' 


Av(Td)7ry](rig. 


n^^a-tg. 


'A^X^^eci^^^a-tg. 


'E^uvyi(Tig. 


P?^;?. 


"EKTT^Tia-ig. 


'Atu^'/]a-ig. 


^uvviirig. 


nu^^^Ttg. 


F.fJt.7rpv]a'ig. 


lvvxiupy]a-tg. 


Aix(puvri(rig. 


U^0(TXt7r(X.^Y](Ttg. 


Atcif^vi(rig. 


' Arratupvia-tg. 


'Avcx(puvy](rig. 


E7rofx,^pr,(rig. 


'Ava.ppriTig. 


Ttf^c^^r,a-tg. 


n^oxvoi<puvti<rig. 


"Ey^W^g. 


KocTcippTia-tg. 


Xu^via-ig. 


KoiT(x.ipuvYj(rtg. 


"A^y](rtg. 


'E7Tif(.via-ig. 


Aixxu^via-tg. 


'E-7ri(puvr,(rig. 


' Adpyjcrig. 


'AvTif^yia-ig. 


'Avaxu^v,a-tg. 


'AvTi(puvy;(rig. 


KocpTepy;crtg. 


' A7rop'uvia-tg. 


'E^ravaxupvia^tg. 


Eic(puvvi(Ttg. 


'A7rox.ocpTepv](rtg, 


U^of^ria-tg. 


Upoavxxun^^tg. 


Hvf/.^puvyi^Tt;. 


Upo(TKoipTepy)(Ttg. 


U^oa-^yiaig. 


'T7rxvaxupv[Tig. 


'r7ro(puvri(rtg. 


lTe^7I(rig. 


T^W'?. 


Ux^axu^r,a-ig. 


npoa-(puvy](rtg. 


'A7rog-ipy](Tig. 


Aid.Tpvia^tg. 


' AvTi7rapaxupr,Tii 


'AXe^ijcTti. 


'r/e^y](Tig. 


KocTcx,Tpv]a'tg. 


MsTaxci^-yia-tg. 


"Av^y!(Tig. 


A-l]py](Ttg. 


MeTpr^Tig. 


Zvyx(i^Wi?' 


'ETroiU^yi(Tig. 


Ti]^y]crtg. 


Atoci/eT^via-tg. 


E^rixoj^Wt?' 


Jloipocv^yiTig. 


AiocTr,py](Tig. 


Avccy.erpyiTig. 


Ue^iXc^^via-ig. 


llpo(Txv^yi(rtg. 


U»^ocT'^^y](Ttg. 


Karxf^eT^yia-tg. 


A^roxc^pvia^ig. 


AvoiZoy](rig. 


'Ett tTVjpv]crtg. 


^v(A.fA.eT^yia-ig. 


'TTroxti^virtg. 


Koiroc^ovi(Tig. 


Zvvrr^pyi^rtg. 


ZvvT^viCTig. 


Av%7rox(^PWtg. 


'EK^ovicrtg. 


ne^tcc§^yj(rtg. 


"Oig-^'^(rig. 


U^oa-xoj^ting. 


T>iovj(rig. 


'E^Kod^vi(Tig. 


'ETrav^yiTtg. 


Er,^ig. 


AtocvoYj(Tig. 


Uac^ci^S^yia-tg. 


n^oo-KV^ija-ig. 


Mx(Tvia-ig. 


KoiTa.vor,(Ttg. 


'E^cci^vi(Ttg. 


Ev^yia-ig. 


Aixi/.ccTvia'ig. 


nroWK- 


AiocxBioT^Tig. 


"Ov^via-ig. 


Mcx.a'a'v]a'ig. 


Aici7rToyj(rt;. 


'Eyxei'^V(r^ig. 


E7riK}ipyi(rig. 


'EyKiWija-tg, 


Aya,-nyiQtq. 


n»^eyxBiPV](Ttg. 


^^pi!cr,a-tg. 


^va-ria-ig. 


BXe7r7!(Ttg. 


'E7rixit^v]<ng. 


'EK^uTrv^viTig. 


Ai&(pva-y]<rig. 


'ATrootoTrcf^TryiTig, 


'AvTe7rixBt^'^Tig. 


"Oa-(p^yiT,g. 


' Avxiivcrvicrtg. 


'EyxoTTyjcrig. 


'AvxK^Ylcrtg. 


Xfy,(ng. 


'EKpva-rtO-ig. 


iKcnri^^rtg. 


T^yiyc^v](ng. 


na^ax^yifrtg. \ 

Z z z 


Eficpva-vifrig. 265 266 2I£. 

lLocTa,-7tO!.Tv,<Tiq, 

t\tav.^oi.T-/[crt(;. 

Yia.Toci(.^a,TV[Utq, 

'E7riKoix.Ti'!(Ttq. 

'ASeTr,(riq. 

Nsf5£T5;(r/f. 
UpcuiXeTr,(Ttc. 

'A-!T0^V(T7TiTr,!7tg, 

y^^merr^^rtq. 
'A[yt,(pi(T^r,Tri(rig. 
Aioi[j.!ptcTSr,Tr,(rtg. 
Zr,TV,ctg. 
'Av(x^flTy}irig. 
'E7r;^'(jT'/i<7;j. 
' AtTrcTtg. 
'\iT7i^ta.iT-,',(rig. 
'EictitxiTri<Ttg. 
UpoStcciTri^rtg. 
UpoiTOto!.iTr,<Tig. 
'E^octTr,<ng. 
ATTKtTX^rtg. 

'E^TTtZiTVjTig. 

Uccoa,iTr,<Ttg. 

^'CtTrcr.g. 

'E-7Ttpo!Tr,<Ttg. 

'EicipoiTr,<Ttg. 

'A7To<poiTr,G-tg. 

S/ttjc-;?-. 

E-7TtcTi7y,crtg. 

Ktijc;;. 

Ava-,CTri<rtg. 

Ayav<x,y.TVi<rt;. 

'Lwccyavo(y.T-/i<ng. 

Y.aTO(.iCT'/i<rtg. 

' Eyy.T'/\<rtg. 
ETTtKTr^trtg. AvTv,<rtg. 


' AvTep'J}T-/;<rtg. 


A'TTa.vTr,crig, 


' AXevo(!)Tr,<rig. 


T7TCiVT7J<Ttg. 


'Efyi'/;rtg. 


Uoipay.ivTr,crtg, 


Stefyw^Ttg, 


'E.yKOT'/i<rtg. 


'EhPyvrj<rtg. 


'E7Tt<Ty.0Tr,(rtg. 


Kv'/;a-ig. 


K^0Tri<rtg. 


'A7T0KV'/;<rtg, 


I.vyx.^oTr,CTtg. 


^\vr,!rtg. 


UT^^<rtg. 


Ata7Tvi;crtg. 


'07TTr,<rtg. ■ 


'Ey.7TvriCrtg. 


nxp07TTr<Ttg. 


'i'/;X!X.!pr,<rtg. 


'T7Tepa7Trr,!rig. 


AtxTciip'/;Tig. 


'Av!X.pT',}crig. 


Tpvyodtcpr,crig, 


lvvccoTr,Tig. 


'A7To!p',;c7tg. 


'e|«^t',j3-;;. 


?l!P'/l<rtg, 


ATTa^Tijtr;?. 


Kclnpri^Ttg. 


Upo<raoTri<Ttg, 


Aio(pr;!rtg. 


KccT(xpT'/;<rtg, 


'AvTtf^dxW?' 


lxl^Trj!Ttg. 


'.\7T'i;xricrtg. 


Uoo<rKlpTr,<rig. 


Ua^VX'^,a-tg. 


BXdg-riirtg. 


KaTr,x'/i<rtg. 


AtocCXag-riCtg. 


Kix^^tg. 


UapaCXas^r^crtg,, 


"oxx(rig. 


' AeiQ,X!X,grj!rig. 


'Uvtcxyicrtg. 


'ETTi&Xagrjcrtg. 


A'ox^,crtg^ 


'E^tXoVffJ-'?. 


"OfX,r,cig, 


'A7ToSX!x.g'/;crig. 


lXW'i- 


Uo^occgrjTig. 


Kavxr,Ttg,. 


Aviraoegr,<rig. 


'E7Ttycavx'(}<rig. 


'E.vapegricrig. 


'ATVxyj^rtg. 


KvCig-r.<rtg. 


"E^V^tg. 


' A7Tcvog'/,!rig. 


'E7T0}l>'^<Tig. 


'T^TCVcg-^/iTig. 


"\crtg. 


' .\7TeviX'jry]crtg. 


ATTcxvaicrig, 


. Oeoy.}\VT'/;!rig. 


KoT^dCtcrig, 


'\:vT'/,rrig. 


KiSnrig, 


'v.^'J:T'/,<rtg. 


Kv^tirig. 


'v.77e:i'JjT'/;crtg. 


Eci^tirtg, Mcchcrtg. 

"\oicrtg, 

' Av^oaTTodtcTig,- 

'E^avS^a7TcSt(ri;, 

ret<rt7ToSi!rig, 

KXeliTtg. 

lvyycXei<rtg. 

A7Toy,Xet!rt;.. 

Uei^rtg. 

l7TeT(rig. 

\i.aTa<r7TSicriq.. 

'ETTKTTTeiirtg.. 

ATTepHcrig. 

E7Teosicrtg. 

' AvTepei<rig. 

l.e'i<rtg. 

E7Tava<re.(TtS. 

'ATTocreicrtg. 

Kcc§icrig. 

UepiKaQicrig. 
"Hdnrtg. 
i!rtg. 

Ucc7Ty]X(x,Kt(rig.- 

TvvaiKnrtg. 

' OtKnrtg. 

'E.^oiKKTtg. 

KaroiKia-ig.. 

A-fjiKKTtg. 

Ag-paycaXnrig. 

l-fCaXtcig. 

KXia-ig, 

'AvccKXKTig, 

'ETTavaKXKTig. 

KccT(x,KXia-ig, 

MeraKXta^ig, 

"EyKXta-ig. 

UapeyKXKTtgt 

Kiyy.XiTig, 2IS. 2IS. 2IS. SIS. £67 'ETrlKXitrtg. 


Kpta^tg. 


AKOVTKTtg, 


^XeyiJcava-ig. 


"EtcKXi(rii;. 


AtccK^ia-ig. 


BxTrria-tg. 


Qe^l/.xva-ig. 


'ATTOKXta-i^. 


' AvocKpia-tg. 


KocTccoTta-ig, 


Kuy.xvarig. 


n^oa-KXia-ic. 


KxTccKDta-tg. 


A-Trugia-ig, 


' Avxva-tg. 


^ATTocpiiXXKri;. 


EyKpia^ig. 


^ix^/vi^pia^ig. 


"la-xvxva-tg. 


"OTrXKTig. 


IvyKota'!;. 


'Avx^ivjipia^tg. 


HeTrxva-tg. 


'E^oTrXKTig. 


MsTxa-uyKDia-ig. 


MeTxV(ivi'pta'ig. 


Mxpxva-ig. 


'AiTOKoiuXKrt^, 


'ETriKpia-tg. 


'E7rf];r,(pta-tg. 


''ry^xva-tg. 


AiuXitri;, 


'AvTtKpto-ig. 


'A7ro^ri(pia-tg. 


Ezpxva-t;. 


KvXktk;. 


"EKK^ta-ig. 


Ki(pta-tg. 


Aixfripxvo'!;. 


n^oKuXiari;. 


' ATroK^ta-ig. 


AvxKiiipiartg. 


'Avxlvi^xva-tg. 


MeTxf^uSl^KTi;. 


AvTCCTroKcta^ig. 


'ETriTei^iartg. 


ne^if^xva-tg. 


tici/,ia-ig. 


'X7roKpta'ig. 


ne^iTeixKrig. 


iS.ix(pxv(7ig. 


' Oc^to-tg. 


ElpoKpta^tg. 


'EvTeix^a-tg, 


'AvTi(pxva-ig. 


U^Qa-o^fAta-i;, 


' Eta-Kpia^ig. 


'A7roreixi<rtg, 


"EK(pxva-tg. 


"ATfJi.Kng. 


n^oa-K^ia-ig, 


'-CnroTeixifrig. 


' F.f.c(pava'ig. 


'A<pavta'ig. 


npia-tg. 


Ixia-tg. 


' ATrctpxva^tg. 


Esvia-ig. 


KoTT^ia-ig. 


Karacr%;0"if. 


' Tipxva-ig. 


'AyoLycoitvKrig, 


KevecoTT^ia-ig. 


ATToa-XK^";. 


luvu(pxva-ig. 


'ETTtxvta-tg. 


'EyKevTpta^ig, 


"AX<rig. 


n^ciuva-i;. 


'A^rroKvia-ig^ 


X^ia-ig. 


"AXa-tg. 


KxTX7r^xuvcrig 


'rTTCKvia-tg. 


KocToc-)(^pia'tg, 


^^xXa-tg. 


"l9uva-ig. 


KciTTVia-ig. 


"Eyx^ta-tg. 


iKocXa-tg. 


"Eu9uva-ig. 


'Ayuvta-ig. 


ne^jx^ta-ig. 


"oa-KxXa-ig. 


MxXxKUva^tg. 


' Avata^tg, 


Tvupia^ig. 


"E^xXa-ig. 


MoXuva-tg. 


Aypoia^ig. . 


'Avocyveipia-tg. 


AvxTrxXa^tg. 


' Aopuva^ig. 


"A6^oiTtg. 


Xciipiartg. 


i^ixgaXctg. 


AeTTTuvcng. 


'ETri^pota^ig. 


Atocxc^^'(rtg. 


" AtpxXa-ig. 


Uaxvva-tg.. 


'EKXsTTKrig, 


Tia-ig. 


E(pxXa-tg. 


Boa-ig. 


?'t7rta-ig. 


X^yiftciTia-ig. 


UpccifyeXa^ig. 


B^Qoa-ig. 


K.xTtxK07rta'tg. 


2;^ijjM«r;o-<j. 


HxpxFyeXa-tg. 


Aca-ig, 


'TcpoTria-tg. 


'AvTiTta-ig. 


UoiKiXa-tg. 


AiixooTig. 


Kidacia-igt 


KTia-tg. 


TiXa-ig. 


'AvxSoa-ig. 


'EluQota-ig. 


"EyKTia-tg. 


Nexva-ig. 


Uxpx.^oa^ig. 


X(pocipta-ig. 


"EKTia-tg. 


'Xyixva-tg. 


MsTxSoa-tg. 


^.toix^i^ta-ig. 


'TmfiKTia-ig, 


XXixva^tg. 


'E7n7oa-tg. 


MeTccxet^ta-tg. 


'AvreKTta-tg. 


rXuKxva'1;, 


n.e^iSoTig. 


'Ey^sipia^ig, 


KoiroiKTting. 


XiiiXxva^tg. 


'AvTi^offig. ii68 5 ISIS. 


zrs. 


ZIZ 


"Ez^oc-ti. 


"Ela^iTif. 


"rcTtg. 


"Ev^oG-ig. 


' ATrocpcrtg. 


KavcTig. 


'ATTodocrti;. 


' ETrocpcTig. 


AtxKxvcrtg. 


npoarocTTOooTt;. 


npo(Tocp(Tig. 


'Avcx.KXV(Tig. 


'AvTdTroooirig. 


K(X.Toc^cTig. 


KxTxKXV(Ttg 


npoSocig. 


UiT»^(Tig. 


"EyKxvcTig. 


'r-7TS^;iXixio(rtg. 


" AvTap^cTig. 


lvyKXV(rtg. 


'A7T0l^0(Ttg. 


'ATToCpocpcrig. 


'E7riKxv(rig. 


^OCTCfA.O(Ttg. 


' AvoL-xpcpcTig. 


' EKKxvcrig. 


KocTU[yt,o(ri;. 


'ETri-xa-^cTig. 


'ATTOKXVTig. 


'Evocrtg. 


"E^CTig., %ou, 


'rTroKxvTig. 


'Etvotrtg. 


"E^Tig. 


ATToXxvcTtg. 


'Eno(rtg. 


"Ays^cTig. 


nxvcrtg. 


"Ol/0(TIS. 


'ETTOiye^^Tig. 


AixTTXvcTig. 


no(rtg. 


"Eys^(Tig. 


'Avci7Txv(rtg. 


Koc,TK-7T0(Ttg. 


Ateys^(Tig. 


KxTci.7Txv'(Tig. 


MiKKeTrocng. 


E-TroivsyspiTtg, 


Qpxvcrig. 


npoTToa-tg. 


'E^sys^Tig. 


'A7ro9^xvcrtg. 


n^caTOTTocng. 


' Evepcrig. 


XpxvcTig. 


©xdca-TTOcrtg. 


ns^^t'g. 


^xvcTig, 


"A^O(rtg. 


ne^(rig. 


fxZcTig. 


"A^crig. 


KocToty,Tip(Tig. 


Iv[A.^xv<rig. 


Uiyxocrtg. 


'Eyoiiyo^cTig. 


BvcTtg. 


^upcrtc. 


Ko^(Tig. 


KiQvcTig. 


Y..ci^<x.ocrig. 


Bv^(rlg. 


ToPyvcrig. 


,LtotvM^c(.aTtg. 


Ivocrig. 


Ava-ig. 


'AvxK(x.9cio(Ttg. 


Tv^crig. 


Aixov(Tig. 


'A7ro}coc9cc^(rtg. 


'OXocpv^crig. 


' Avxovcrtg. 


'TTTOKOi^x^crtg. 


'Ayoi(T(Tig. 


nxpxovcrig. 


AvTOKaSocDcrig. 


KVTTX(T(Tlg. 


KxTcihcrig. 


'XTreox.ciSctpiTig. 


Ne[.(.ecrcrig. 


"EKhcrig, 


I,vf.(.(p6ocp(Ttg. 


MoXocrcrig. 


AtsKOvcng. 


Atxp(rtg. 


'Hocrcrig. 


"Evha-ig. 


Kcipa-ig. 


nocrcTig. 


'ATToova^ig. 


' A7rcx.xp(rtg. 


IXa3(T(Tig. 


'TTTO^vcTig. 


TiKy.oc^(Tig. 


'ETrtyXaxT^Tig,- 


"Eicrha-tg. 


"Avu^(Tig. 


'r7royXca(r(rig. 


nx^sicT^vTtg. 


"ZvvKpcrig. 


n^oyXoj(T(rig. 


"iJva-ig. n^ea-i rir. 

-^evcTig. 
'tSeva-tg. Teva-ig. 
'Avxysva-tg. 
KXxoeva^ig. 
iT^XTOTTe^eva-ig.. 

'ETTITTihvCTig. 

nxiosva-ig. 

ne^ioSsvTig. 
ApdevTig. 
nxivSevTtg. 
Ko9eva-ig. 
MxievTtg. 
^x^fA.xKev(Tig. 
nxvSoKSUTig, 
Ki/;^VKeva-ig, 
'EXeva-ig. 
'EXevTtg. 
ns^tsXsvG-ig. 
KeXeva-ig. 
nxpxKsXsviTig. 
IvveXevG-tg. 
'E^eXevTig, 
E^TePsXsvctg. 
'TTTsPeXsva-tg, 
n^osXeva-tg. 
E.TTsXsvGig. 
Eia-sXsva^tg. 
TTTeta-eXeva-ig. 
n^oa-eXeva-ig. 
nXeva-tg. 
'E.7Ti7TXeva-ig. 
Mov9vXsua-iC. 
B^Xsva-ig. ' 
'E7TiZiXevTig, 
IVfi^^Xsvcrig, 
nccXsvctg. 
Ayif4.sva-ig. 269 ' A>.u.cvari(;. 


U^oa-xyo^sva-tg. 


Usptr/.va-ig. 


'Avdeuaa^tg, 


Ao«rjWSua-<f. 


Karxyopeva-ig. 


'illxriXva^ig. 


K^wig. 


Bcof>(.£V(ri;, 


AtuKooeva-tg. 


'Av^XviTig. 


\ixK(^^a-tg. 


Nevirtg. 


AtxTro^eva-tg. 


'RpriXua-igy 'luv. 


' AvxKpna-tg, 


' Avuv&vri;. 


'y.KTTopsva-ig. 


Evv'/;Xva-ig, 'AtJ, 


'KTrxvxKpaa-tg 


KxTxv£va-ig. 


Topeva-tg, 


'E.TTriXva^ig. 


nx^xK^aa-ig, 


nx^dsvevirtg. 


Xo^sva-tg. 


U^oa-rjXva-i:. 


KxTXKDWtg. 


"EKvev<rtg. 


KxTx^opsva^tg. 


Kx--/:Xva-i;. 


IvyKpaa^tg, 


llvvvevctg. 


Ivfljsvaig. 


' EiXva-ig. 


'E^TTtKpva-ig. 


'AvciTrveva-t;. 


'ixTpsva^tg, 


'v.TriXva-i;, 


\\vTiK^^a-tg, 


"EKTrveva-i;, 


Yv^eva-tg. 


KXva-tg. 


"EKK^aa-ig. 


"AiATTveva-i;. 


'A7roTx(p^sva-tg. 


KxTXKXva-ig, 


ATroKpaa-t;, 


' Ef/.Trveva-t;. 


^copsva-tg. 


"EKXva-ig, 


npoa-Kpna^tg. 


'ATroTTveva-ii;. 


AsKXTSva-ig. 


'F.TTiKXva-ig, 


1^'a-ig. 


KocroiTropveva-t;. 


iTpxTSva-tg. 


' EKKXva-ig. 


?va-t;. 


noioxKtvdvvBva-tg. 


'EKg-pxTSvrtg. 


n^oa-KXvTtg. 


"A^va-tg. 


"{■Xyiva-tg. 


Mx^oxsTSva-ig. 


IvXXva^tg. 


'Erxpva-ig. 


riiZa-ig. 


iTyjXiTSva-tg. 


'ATroXva^tg. 


B^va-tg. 


m^ia-!C07reva-tg. 


NsoT]eva-ig, 


' AvToXva-ig. 


"l^^va-tg. 


'H7re^07rsva-tg. 


<t>VTSva-ig. 


nXva-tg. 


Kx9t7^VTig, 


"iTTTreva-tg. 


'Ey.<pvT£va-ig. 


nsptirXva-tg. 


'A^pidpva-ig. 


KxdtTrTreva-tg. 


lKci<psva-ig. 


EKTrXva^tg. 


ZojiJ.mva^ig. 


Veva-tg. 


Hvf^ipsva-tg. 


^^Xva-ig. 


'Otvmva^tg. 


"rS^evartg. 


Txpi^eva^ig. 


KxTxxXva-ig. 


'ETvii^va-ig. 


I^uvdf/iy.easvartg. 


"Vsva-ig. 


KuiXva-ig. 


"EK^va-ig. 


Xvvyjix,epcva-tg. 


' EyKva-ig. 


'Y.TrtKcoXvcic. 


Avxppva-ig. 


Te^sva-tg. 


' EXKva-tg. 


Uva-ig, 


ETrtppva-tg. 


Q^^eva-tg. 


TIx^eXKva-ig, 


'ETTtfJcva-tg, 


Tiroppva-tg, 


'E^O[^-^^sva-tg. 


Ava-tg, 


NuV;?. 


' Eic-pva^ig, 


X^^sva-tg. 


"AXva-ig. 


"Avva^ig. 


T^va-ig. 


'OXod^eva-tg. 


Atxkva^tg. 


Aixvva-ig. 


Xovartg. 


'E^o\i9^sva-tg. 


'AvxXva-ig. 


MiTiVva-ig. 


Iva-tg. 


'Avxyo^eva-tg. 


nxpxXva-ig. 


nlvva-ig. 


UTua-ig. 


'E^xvocyo^evo-ig. 


KxTxXva^tg. 


'lOvvia-tg. 


'Aif^xTTTva-ig. 


npoxyopsva-tg. 


' AvxQ,Xva-tg. 


Kuvva^tg, 


' EfjCTrTva-tg, 


'Airxyopsva-tg. 


'TTrs^CXva-ig. 


-va-ig. 


ApTva-tg. 


'r-TTuyopeva^tg. 


"uxva-ig. 


na^xKna-tg. 


'E^K^Tva-ig. 


TlK^xyo^sva-tg. 


AivjXvTtg, 


KoXaa-tg, 

4A 


^viTig. 270 212. A<j<cfU(ri?. 


\\as-iy!..-!ri;. 


\t}ccc:uc-i;. 


AXXciccci;. 


nxaa^va-ig. 


Atocf^ciciy.ca-t;. 


nccXociceci;. 


'Cjjcciujci;. 


'ETrl^pva-tg. 


^Xoyua-t;. 


' Avxy.cpxXctiuct;, 


'Avoy.cicoct;. 


Ue^i0u3-tg. 


'AvriTreXccoyuxrt;. 


Zvyy.^pocXociuic-i;. . 


'E^oiA.oicoct;. 


"Fx(pva-tg, 


'LTra.gycoa^i;. 


\\a.iw<Tt;. 


Uapcyoicoct;. 


"Vijipva-ig. 


K.ccTa.^vyua-1;. 


' A^a.iojci;. 


'.\(po^oicoct;. 


Iviiipva-ig. 


Atylua-i;. 


.■liccTrspairuCi;. 


'ETepoicoci;. 


' i\.7r'o(pva-,g. 


VaQ^uc-i;. 


?jio:ct;. 


'EoetTricoCt;. 


'-XTTcCfua-tg. 


\'io}-.i,'Z'}u:a't;. 


'Ava.Ziu;c-i;. 


Erccypicoci;. 


U^c-pva-tg. 


KXeiScoa-t;. 


'Ff^Ziccct;. 


'A^rccypiuci;. 


Ua.o(pva-\g, 'o^iv 


XXiCucri;. 


Zvu^^iuci;. 


'AXepiuci;. 


Uu^-pva-lhq. 


'A-Trcoctl^ptincciCt;. I . 


A7Tc>r.ioici;. 


'AvTiTreoiuci;. 


U^crtpva-K;. 


K.lL^^i:. 


Aiu-c-i;. 


(S-f/jpiuct;. 


Ava-(pv(rtg. 


FvTiSua-i;, 


'l^iua-tc. 


.VAXcToiuctg. 


Xva-ir. 


Ac^oua-t;. 


UeotSctCiiCt;. 


ATraXXorpiuct;. 


^iciyva-tg. 


QsujC-i;. 


'CiKiioia-i;. 


'.\ccroiuct;. 


'Avccxvo-i;. 


' ATTc^ioia-t;. 


IvvoiKiicca-i;. 


AiaKVpiuci;. 


KarcKX^jrt;. 


TsXiuai;. 


Aetojct;. 


ncXXxrrXxciuci; 


"v.yXixri?- 


'Keccc-t;. 


TeXetoiat;. 


Ka^cciuci;. 


IuV%U^;j. 


'Avxvsua-i;. 


'v.irneXeic:ct;. 


'.\<pociuci;. 


'r.rrlxv(rt;. 


IrsoEcoa-i;. 


Weicoc-i;. 


'Cvciuci;. 


UcDix^c-t;. 


Toi(Ti;. 


lr^jj,etoia-t;. 


WeTdciuci;. 


"lc.xyva^t;. 


's.ocXcc^uci;. 


UaouariJLeiuai;. 


'Ivcio-ci;. 


UuoiKxyG-t;. 


V'i^ua-t;. 


'E.7rta-%ix.ziua-t;. 


EeXriuct;. 


' hTroyjja-t;. 


'EzoiPaTi;. 


l.TCiye'iuci:. 


'VvxvTiuci;. 


'r-rrox^a-t;. 


Ai^,o>Tt;. 


' Avagoiyjiojcri;. 


AvTevavriuct;. 


Uocyvc-i;. 


'ATropviSuc^i;. 


I<p7<xicia-i;. 


KavTluci;, 'odev 


'r-Tnoyya-i;. 


"ooQuc-i;. 


MeSyiXiy.icoCi;. 


tsaVTicocei;. 


Uooa-yva-t;. 


AiooSccci;. 


QefjceXiuct;. 


Ttuci;, 


■^n^rt;.^ 


'F.7riSico6ua-i;. 


'WXiojCt;. 


Kav.uct;. 


iTiXCcoa-i;. 


U^oSio(i9ua-i;. 


iKoXiccct;. 


ntvay.uci;. 


Q^cu^ua-i;. 


'ETroivcoQwa-t;. 


UoXiccct;. 


VxKuci;. 


^iLK^^oy.Zua-t;. 


'Aarc^Su-c-t;. 


'Z.r,fA.iojCi;. 


(-)^iyy.uci;. 


"r^ua-t;. 


Mic-9oja-t;. 


'Aliojct;. 


Cyxuci;. 


iiocXocly-joa^i;. 


'Eklcic-Soc-i;. 


' Arraliojct;. 


Atcyxuci;. 


'A7roStip9ppyic<ri;. 


BtSa/wcTif. 


Ae^iccct;. 


'.\VTiC\XUCti. 


I. 


tx^>- 'a^to?. ii^.Sr. vocal 


jr pcena mxcliis ir.fliiSa 

111. 

ATroyvvxtKutrig. 

rXK.u(ri;. 
'f^eXKeiKng. 
'Act>sXKu(rts. 
j\oKucrtg. 

'HaoKCiKTt^. 

iK^KCca-iq. 

lu(T(rxoKa'(ri;, 
KB^Ka-(ri';. 
TXocvK'^ic-:;. 
' A-!ToyXx'Mc^(Ti;. 
AiUKUG^tg, 
IvKu^rt;. 
' AXucTig. 

'Avut^xXuKTtg. 
A'jocXo}(Ti;, 
BXoxrtg. 
AfjcCXcc^rig. 
'e^ccjhCXukti;. 
AriXcncrig. 
ZriXciKTtg. 
Kct6'/;Xu(Ttg. 
A7roKcc6y:Xc>}(Tig. 
MijAw<r<j. 
U%Xo3(Ttg, 
^iijXc>i(Ttg. 
A-TrocT^priXciXTtg. 
EyKoiXctXTtg. 
TliXcacTtg. 
nTiXuicrtg. 
'itXcoCTig. 
'A;ro-\iiX'j,!Tig. 
KuKXcacTtg. 

AvoCKUKXCiKTtg. V.7rocv(x.KUKXu(Tig. 

UspiKUKX'jC(Tig. 

KvXXco(Ttg, 

AcXciKTtg. 

QcXci!(Ttg. 

AvaSoXciirig. 

Ai/ ccdi-TrXciKTi;. 

y.7ro!.vci(3tTrXu(Tig. 

T7rocv«(>t7rXc>i(Ttg. 
Iroo^yvXciic-i;. 

AyKvXuKTig. 
EuXciKTtg, 
S-aXciKTig. 
Koir(x.o-dXci!(Tig. 
IvvaXccCTtg. 

ATr-dXciKTig. 

ETraXuKTig. 
IbvsTrisXuxTi;. 
TuXciKTig. 
XvXciicTtg. 
TvpXciKTig. 
'EKTU^X'j.'(Tig. 
XurAccTt;. 
'\LK7roXmuKTig. 
K.r,iA,'jKTig. 
E,pr,ixcdcrig. 
Xr,y,cc(Tig. 
'XTriooci^oKTtg. 
Ar:ij.ciKTigs 
^ifJiOJCTtg, 

n.a:^Oi(plfjCCiKTig. 
ni^iS7rt(pi[.<,CiKTtg, 
lJiii:^tf/,CiKTtg. 
Kcy.[iCiKTtg. 

iTouaKTig,- . 
Sicng-cucDiTtg. ZfS. 

Avocg^cf.ic.^cri;. 

ATTOg-OUCiKTtg. 
'/.Vf^OKTi;, 

QviJCCiKTig. 
XvfiooTtg. 
EyyjjfjicoiTt;, 

'EK^VfJLCc-iTi;. 
Necyf/.CiKTig. 
NoKTtg. 
TccvciKTig. 
l7rocpyuvuKTtg. 
AiooyuvoKTig. 
}.]s/MvccCTig. 
M(x,vo:cT.g. 
lrs(pocvoo(Tig. 
TvciKTtg. 
Aiocyvcvcrtg. 
AvccyvciKTtg. 
KocTxyvuKTtg. 
Tl^oKocrocyvciKTiL 
MsrocyvciKTtg. 
IrsyvctKTig. 
'E^rtyvciKTig. 
'A^royvciKTtg. 
UooyvciKTig. 
EvciKTtg. 
F.?ao ivoKTtg. 
KsvoKTtg. 
LitocKSvciKTig. 

'F.KKSVCiKTtg. 

' Att o^svciKTtg. 

'^psvciicTig. 

Kacroi(TKr,vciKTig. 

'L(pr,v'j;(Tig, 

AvciKocivoKTi;, zrr. 

i-XvKrXiVUJCTt;, 
.\BiVU(Ttg. 

Toc7rsivuiTig. 

AivuKTtg. 

XccXtvucTig. 

ATToXlVjKTtg. 

OivuKTtg. 
',\vocKOiiU)Ti;. 
TsKvuKTtg. 
noctoorsKvuKTig. 

nUKVCiKTig. 

Tvf^vciKTig. 

ATroyvfxvuKTig. 

OvuKTtg. 

Movucrt;. 

QpovuKTtg. I . 

Koc9u7rvu:(Ttg. 

XccvvuKTig. 

IvvuKTtg. 

Acc^uKTig. 

ApouKTig. 

Yl^ouKTtg. 

ATTucrig. 

Avroc7ru(T:c, 

lKi7ru(Tig. 

KoXTTUcrtg. 

"AiJCTruiTig. 

Kosp7ru(Tig. 

KciraKocojruKTi; 

EKKocpTruG-tg. 

OXoKocp7ru(Ttg. 

Tp{i7ru(Ttg. 

Tv7ru(Ttg, 

AiocTUTrciKTig. 

' AvoCTUTTUCTig. 

\isrocr{nru(Tig. 271 27^ 212. ¥.VTV7lia(riq. 


AvocrrXvi^ua-i;. ' 


Mv^ua-i;. 


UvpuKTUcig. 


'rTTorvTTu^di;. 


'Ez7rX'^oua-t;. 


Uupuci;. 


Aa-puXr 0)0-1;. 


vZcng. 


'F.fx,7rXr,oua'i;. 


'EKTruoua-i;. 


' AvTua-ig. 


MciOcipuci;, 


lvi^7rXr,^ua-i;. 


l<pv^ua-i;. 


TuXuvroic-i;. 


Ka.^o}(rig. 


' A7ro7rXvi^ua-i;. 


Axv^coa-i;. 


'if.iacvTua-ic. 


Kaif^expu(Tic. 


UTfiuct;. 


Tetp^ua-ic, 


'ATroSovTua-ig. 


J.xpua-i;. 


Xmuci;. 


X^ua-tg. 


' AvTiKovrua-t;. 


Ea-xoc^i^c-i;. 


Aicc^S^ua-t;. 


'Avc^X^ua-ig. 


iKoructg. 


B^ua-i;. 


Ivvcx.pdpua^t;. 


lVVCilOiXPCd<^'?- 


'EXia-Korua-i;. 


AiccQpco(Ti;. 


'E^upQpuct;. 


Uuocixpc^a-ig. 


'EiXia-Korua-i;. 


Avcx&puci;. 


Uooa^c&pdpua^t;. 


Kurdxpoia-ig. 


Urua-i;. 


Tlip^^pua;. 


Kaci^ua-i;. 


'ETTixpcoa-tg. 


Aiu^rrua^ig. 


"lS^cc(rt;. 


l.Titpua^tg. 


Mupuctg. 


' AvuTrrucic. 


ne^if^cicTi;. 


Xetpua^ig. 


Tlupurig. 


Uupci7rrua-i;. 


TleptOpoic-i;. 


Koc[/,ot^ua-ig. 


'E-^tTrcapua-ig. 


KuTccTrrua-t;. 


^A<piopu(ri;. 


^ocXocy.pua^ig. 


'TTrz^Troo^ua-ig. 


Uera.7rrua-i;. 


'ECpidoucri;. 


Ma,K^ua-ig. 


BXata-ua-ig. 


UeptirruTig. 


Aiv^^u(Ti;. 


f^expua^ig. 


r£KJ"«(r;f. 


' Avriirruci;. 


luyxovS^u(rtg. 


KxTccScpQooua't;. 


'Avio-uo-i;. 


' F.KTTTua-i;. 


'Afj(,uopco(Ti;. 


Aio^ua-ig. 


' ATria-ua-i;. 


AiiKTrrua-ig. 


'EXeuGs^ua-ii;. 


KcTr^ua-t;. 


Ux^ia-ua-t;. 


"FfJCTrrua-i;. 


'A7reXBv6ecu(Ti;. 


'E7rtf^ua-ig. 


Teia-a-ua-i;. 


Uu^efA.7rrua-i;. 


Kci6iepcj(Ti;. 


T^ua-ig. 


Fua-a-ua-i;. 


'Lvfnrrua-i;. 


'Avie^co(Ti;. 


'Exer^ua-tg. 


Xpvarua^ig. 


'A7ro7rTua-tg. 


'A.<psenu'(T!;. 


' EKTPucig. 


'E^vS(X.Tua-t;. 


TTroTrTua-ic. 


'l-Treojcepojcrig. 


iT^ua-tg. 


'A^rooeKurua-i;, 


Upo7rrua-i;. 


'Ul^eppKri;, 


KccTcig-^ua-ig. 


'Atucircca-i;. 


Kvprua-i;. 


'Elyif/e^uiTic;. 


AuTPua-ig. 


'EratijLocTua-i;. 


Uig-ua-i;. 


'Erepua-ii;. 


EjiXvTPua'!;. 


'Ei^of/^l^pcruc-i;. 


Karu7rtg-ua-ig. 


nri^ua-ig. 


'A^roXurpuctg, 


UveuyMruTi;. 


'E7ri7ris'ua'i;. 


Aeurepua'!;. 


' Ay.ccu^ua-i;. 


'EiA,7rvev[i<LruTi;. 


'E^ofuci;. 


K-^puo-i;. 


lTtt.V^U(Ti;. 


KvtA,cx.Tua-i;. 


@uXci-floc-i;. 


}lXr;pp)a-i;. 


Hvvveu^u(Tig. 


lufA.ocTua^i;. 


'EX(x.-fiua-i;. 


AiocKXr,aua'i;, 


'ATTCveupuct;. 


MeTeva-uvaLrua-i;. 


Kpeffioia-i;. 


'X.vyK.X-i]au(ri;, 


Kv^ua-ig. 


Qocvdcrua^i;. 


uir^ua-t;. 


ETriKArpucTig. 


'Axv^ua^ig. 


'T7ro7reooiTua-tg, 


Uepifjua-tg, 


'A7rox.Xr,puc-i;, 


E^rtKVPua-ig, 


Avug-UTUci;. 


'oXoKuvrua-i;, 


m.rpua-t;. 


U^ca-y.v^uc-,;. 


VuXuKTua-i;. 


Uuuc-i;. TJl". 273 N£:?w£r/j. 


KXvZotTig. 


' EpvuTig. 


Aerig. 


l.T^i<PuCK;. 


'EpyuTig. 


'E,7rtyiivuTig, 


Ayci)Vo9eTi;, 


MiXpucri;. 


'ATi^yxTig, 


'Af.y.odcTig, 'okv 


EiKocrieTi;. 


VofA.(pua-ig. 


'ida,Ti;. 


Af/.fJCOUTlV. 


MuKSTig. 


'Epyoy.^pucrtg. 


TiV£xTi;. 


TlriXoTruTtg, 


'iKeTtC. 


Zcpwcrig. 


'1'peciTtg. 


MacroKepuTigy 'o9ev 


CiKeTtg, 


Ac(pu(rtg. 


TevetcxTig. 


MacroKe^uTiSsg. 


'EiXeTig. 


'o^cpuc-tg. 


ATroXXcovtaTig. 


K^UTtg. 


'ocpaXsTig. 


Mo^<pu(rig. 


KaoiocTtg. 


'E.TriKouTig, 


'OTTTiXeTig. 


Atsci/.o^<pucrtg. I. 


KuoiccTtg. 


'[(pxouTig, 'c9sv 


TiyuvToXsTi- 


MeTa[/,o^pu(rtg. 


' AcTidcTig. 


'iptK^^UTiOeg. 


<T>vXsTig. 


K.vpuirt;. 


' Ai[A.cc-i(X,Ttg. 


NuvKpuTig. 


Tuf/sTig. 


'CTTiG-OcKiipaxrig. 


ZTrocpTtocTig. 


'ETrioopuTig. 


'EvSTig. 


KupC(i(ri;. 


'AyviocTig. 


iT^dTig, 


EvvsTig. 


Xucrig. 


UsXocTig. 


'lcruTig. 


'0[A,evveTig. 


"E.yxu<rtg. 


Bo5jX«rif. 


Tlu^ug-ocTig. 


IvvevveTig. 


'F.Trlxc-xrig. 


lT^a.TriXa.Tig. 


O&oXog-UTig. 


'E^erig. 


r^lx^crig. 


TlXuTi;. 


ATToguTig. 


A^UTrsTig. 


'EvT^tXucrig. 


'Tcr7rXcx,Ti;. 


'TnroguTig. 


'Ettsti;. 


'A-TToxucrig. 


TlvXccTig. 


TlpoguTig. 


'r-TTvi^eTig. 


n^oxc^a-ig. 


MccTtg. 


KupvciTig. 


'Ai^STig. 


Tipo(rxc^<rig. 


'Af/.oiTt;. 


<iuTtg. 


'Evpertg. 


'fvxc^<rig. 


MocjjcuTi,;, 'o9ev Mu- 


Xu^rtg. 


'EiTTeTig. 


MBTei^iyvXU^rtg. 


[/.UTt^eg. 


'Oivcc(x,Tt;, 


'EcpeTtg, 


"Xif/wo-ij. 


ETrnrTUfjcuTtg. 


'EvvusTig. 


"HTig. 


7.cic')(rig. 


KXrifyiUTig. 


'Evvusti;. 


Kca^TjTig, 


'Adcacaa-tg. 


'AtfA,XTtg. 


'EiKOcrueTtg. 


'E7riyr,Tig. 


r\;. 


Kufi[A.UTig. 


'OKTueTig. 


Dopsr,Tig, 


Tt;. 


e^vfjcfAurtg. 


TpiuKovTueTig. 


noXir,Tig, 


"Ati;. 


'EvS^Vf^cfjcuTig. 


RevTrjKoVTueTig. 


'AcririTig, '\(c\ 


BccTig. 


E7riosp[/,uTig. 


KvvyiyeTig. 


'opi^Tig, 


KaraiSciT;-. 


iTrepfcuTi;, 


'A^Xy^^'?- 


'AXriTig. 


'AKCiv9o^cx,Tig. 


Iv^lA-uTt;. 


'E^yiTi;. 


A&oXr]Tig. 


nr,Xo^cx.Tig. 


TItc^I^cctI;. 


Kuxs^yeTig. 


A7rX'/iTig. 


'Cs/oQccTtg. 


AtfcvuTt;, Aup. 


'Eve^ysTig. 


Aua-TrXriTig. 


Mo^TO^XTig. 


ETTiyovuTtg. 


KvuvuvysTig. 2. 


AvcrrrXriTig. 


I, n?,«V. •wff. T 


vx^Y^: 1023. 1 


2. "o^cp. 
4B 

274 Tir. TIS. TI2. Vj;rig. 


X^rig. 


'Afx.—eX^rig. 


Ur,rt;. 


'AVrig. 


'llX7rt;. 


" kiyy.rrri;. 


^xlrtg. 


Nr,xirtg. 


'Adi^^iTi;. 


KotuooilTig. 


^vXX7rig. 


'Ay>.xcf.ir,r!;. 


UvXaWig. 


noX7rig. 


'iy^-iUt.trjt;. 


Xce.fixl~i;. 


'07rX7rtg. 


Giourji;. 


Ksuxtrtg. 


KiKoSuuXiri; 


V^oiy.iXcfjirjrt;. 


EoXSJrtg. 


I.rsfi(pvXirig. 


j^oXofZYiTig. 


'OQoliTtg.. 


BcoXirig. 


'AioXo^yirig. 


KwSir;;. 


lr,<7afiiTig, 


'AyKvXifxr-i;. 


J.poccy'iTt;, 'cQiv 


Xaf^iri;. 


'T^ioc^r,rt;. 


Kpoayirioeg. 


'0(pSxXfjJT:;. 


'A(pQiroiJLrji;. 


AoTopccytrtg. 


'i-af.ify^rig. 


Af^TOfJLTjtg. 


Kpuytrt;. 


Tofiir^;. 


KXurofj.r,Ti;. 


-ixytri;. 


AiCuv'tTig. 


htyJixr,Tt;. 


rur/irtg. 


'nKeuvirig. 


VieiXtycf/.rjt;. 


niiyTric. 


'A^uv7Tig. 


t.\j(TfLr,Ti;. 


nBXci^ylrtg. 


BKXavirt;. 


r.P0TfA.^rt;. 


\loXv^d7Tig. 


XXavtri;, 'ci 


' l-.W.rjt;. 


Xcc/.-.ctoirig. 


virthg. 


l\oXvfi%Ttg. 


'TptoSTrtg. 


niTUvirt;. . 


'Tayjf^rji;. 


nccpo^Ttg. 


Kvuviri;. 


Y.UfA.^Tt;. 


'.\y?.errt;. 


?oc(puvtTtg. 


riXocvriTtg. 


'EvToocTriP^trtg. 


I.Tt(puvtTig. 


QgKvrjt;., 'o5bv 8fa- 


Ar^trtg. 


■Ttfj.tv7Ti.g. 


vriTtoe;. 


N-<i't;c, 'okv N-,j'>V;(?£j. 


Aift.tv7rtg. 


I.lxyv7!rt;. 


ni^T;;. 


(i->^tv7Tig. 


C^tvr,ri;. 


nXiiQlrt;. 


l-^XriviTig. 


^P.iytvrjt;. 


''AKtri;. 


'ol^atvirig. 


Axfivririg. 


nXoiK,'irtg. 


lEXiv7rig. 


Atfxv/iTtg. 


QvXoc>i7Ttg. 


'Ov7rtg. 


^Ac-ufjLvriTig. 


'Zy.vXuy.7Tig. 


'UfjLtov7rig, 


'Cvrirtg. 


^uofjLa.Ktrig. 


'AKov7Tig. 


Anrepv'/\Ttg. 


'og-^uKing. 


<l>X.ov7rig, 


y.ii.vr,rtg. 


'OfA.^pay.irtg. 


'AvC^ovinc. 


Vfrjtg. 


XuXK^rig. 


AfZi^virtg. 


"ATroce^^Ti;. 


'AtytxX7rig. 


I.rsoviTi;. 


Tl^opr,Tig. 


ntTuXtrtg. 


Supvirt;. \Xx TIZ. 

'T$yyiTt;. 

Avyitrt;. 

KirjKc>:v7Tig. 

TvvuiK0}v7rtg, 

OXoKCDViTtg^ 

'Av^puv7rtg. 

T^uyi^v7rig. 

KoiTig, rjci 

Ko7Tig. 

".\Koirig. 

TlaoaKOtTtg. 

'.\XoVrig. 

Kopo7Tig. 

'Hscc(po7'rig.- 

TlcccrccTriTig. 

lv^up7Tig. 

Mucyxoirig<y 

Xc-J^irtg. 

AtpStpiTig. 

-thfn^. 

'T.Triy.X-jjoing. 

nsotKXr.oiTtg. 

'Ao9o7Ti;. 

KputQtng, 

Sxf<p~T;j» 

ly.i^7rig. 

K^irig. 

' AXuQui^otrig 

KaXuvo7rig. 

'.^.^yvfng. 

UXtvftrtg. 

Nsvtirtg.- 

nvfin;. 

'Zepvpirig, 

Uo^(pvn7rig. 

T(pvfrig. 

'.\(p.Jrig. 

^stp^irig^ Trz. TIS. 275 lo^Wig. I. 


"ixXri;. 


' AXrjacfzxvrt;. 


(depfAOTrori;. 
Xui^lnq. 


lipoKOOiXri;. 


Ylvoiij.xvri;. 


'CiioTrijn;. 
'X^vTiTi;. 


ZxKiXr);^ odev 


Mi;c-ofAXvri;. 


Se^rTron;. 
t/t;,'. 


ZxKsXri^B;. 


'rsrcf.cxvri;. 


CiKoiecTTron;. 
E.Xt!UCirTTiS. 


ZsKsXrl;, 'Ikv 


'Ay.(pircf.ixvri;. 


'liovTron;. 
'Aiu,ocTiTig. 


ZBKiXrth;. 


'iX^vcfA.o-.vn;. 


'Ay^cn;. 
I.Tri^^oiTin;. 


'aCxvti;. 


KsKVcfA.xvn;. 


^iXxy^on;. 5. 
lV^l/,XTiTti;. 


KiXXi!^xvrt;. 


Qpxvn;, cdiv Qpxv- 


"e^oti;. 
'HiTxriTii;. 


Ev^xvTi';. 


TtOi;. 


'E^pxTrri;. 
Kspxr^Ti;. 


'Aixvrt;. 


<pivn;, Ao'p. 


'ETroTrn;. 
Ilo\vx,Tiri;. 2. 


Koixvri;. 3. 


IvvoSovri;. 


BaQx^rt;. 
'A(r(pxXriri;, 


'ATAxin;. 


'PxeOovri;, 


BptrofAxpn;. 
A^UiTi;. 


Mxiri;. 


'EkXovri;. 


Uopn;. 
Ecr^ViTic. 


' A^x^xvri;. 


UpoTTOvri;. 


'riroTropn;. 
hoyxiTi;. 


'AKxixxvri;. 


<l}povri;. 


<I>O^Tlf. 
T^(%:-r,,-. 


'Eryx;-^if^xvri;. 


^^cvri;. 


¥..Vf^xro(poprt;, 


'o&ev 


T£u;^rT;;. 


KvKTtiA.xvri;. 


"Acp^ovn;. 


KvfzxropopriSs;. 


'Ovvx^^ri;. 


ftv^:ij(.Kvrt;. 


Mi(ro(ppovri;. 


Kvprt;. 
Kri;. 


Qeouxvri;. 


ZxKVVTi;,''o86v Za,- 


Mvpri;. 
'Ax.Ti;. 


Be'tjl^xvri;. 


■Kvvrioe;. 


Iv^n;. 
AxKTi;. 


nvCoiA.xvri;. 


nXvvri;. 


'Ax-o^n;, 'okv 
TrxXxKTt;. 


'Axoiio^xvTt;. 


'Ori:. 


'Axu^riSe;. 
V,xKTi;. 


Qnpicixxvri;. 


"Or;-. 


Bi^xgt;. 
'llTTfJTXKTi;. 


Qvf^.of^ixvTi;. 


Bon;. 


KvXXxg-t;. 
Hrxy.Ti;. 


AtQxvo[/.xvTi;. 


'OX^odan;. 4. 


\lxg-i;. 
I///,I)c-i^ 


Ko(TKfJoiJt.xvri;. 


'AyxeoScn;. 


Qe^fA.xg-i;. 
Tlr.xrt;, 


lefjLVcuxvri;. 


©e^fA.oSori;. 


Avvxgi;. 
'ixTi;. 


Y.rcpvc)y.xvri;. 


'r-TrvoSon:. 


'E^xgi;. 
'iXvKTi;. 


'OiuvoiJi,xvri;. 


npcdon;. 


Aerrxgi;. 
'oXo(pXvKri;. 


'r^ouxvn;. 


Kcn;. 


Fpxgi;. 
'ETrivvKTt;. 


l.Ki:pofA.xvTi;. 


Kori;. 


A^dgi;. 
UvKTt;. 


'Qveipcfj(,xvrt;. 


To'fin;. 


K^xgi;. 
'oXo(pvKri;. 


XeipcfAxvri:. 


Tlon;. 


'AKSgi;. 
KxrxTrxATi;, 


npofixvn;. 


Tvf^Trcn;. 


Av.gt;. 
1. "Ofip. 

2. lb:d, 

3. Ibid, 
5. lbid..;4'Afr. 6. 


9- 

276 KcXXr,a;, AiyvTT. 


'A,u,taT.';. 


OvTi;: 


Qr^.ccrt;. 


N?r'?. 


^v/i;. 


KiSTt;, 'o^ev KHTt^s;. 


Mv,Xc:rl;. 


Kvij5-«V. 


^v^i;. 


'rTroyXnTi;. 


'EiXoirt;. 


Kir.g-i;. 


nuV',-. 


BpaTi;, 'c9tv Ba-dTios;. 


MaXXuTi;. 


'Am">]fi;. 


"A^v^i;. 


TaiccKovraTt;. 


'eXXut!;. 


Ka.Tce.y.vr,gi;, Koci 


'AXi^ccgi;. 


?VTt';. 


'Avei^uTi;. 


KuTaxw/jg^i;. 


Aivo^u^;. 


Ag-VTt;, '%TOi 


C^e(r[j.u-i;. 


Tv^oKv^g-i;, Kxi 


'Ov^pug^i;. 


"a^vti;. 


AiCavuTi;. 


Tv^oKVTO-i;. 


B^^^u;-!;. 


'nrt;. 


Ire^pavuTi;. 


Mv^s-t;- 


'Ay^aifi;. 


U.a.[/.ZcoTi;. 


AvaTTom;. 


K^iy.vrt^i;. 


KciKoi[^ciypu;'i;. 


XapiduTi;. I. 


ETTUTt;, I.IKVUV. 


n^Of^VTj^t;. 


Keoous-t;. 


BiOOCtiTi;. 2. 


' AfA.7ruTi;. 


'Ak^^^i;. 


Kccipust;. 


'oxSioSuTi;. -;;. 


Ka^uTt;, 'o9ev Kec^u- 


U^^S-'?' 


^ATJt;. 


'rTTVoScoTi;. 4. 


Ttoe;. 


KvvoTS-f/ig-i;, 


"Arli;. 


XccpooccTi;. 5. 


UaouTi;. ■ - ■ 


B»7rf-,7r<$-. 


l^xT^jt;. 


'HpaKXsuTi;. 


KX7;puTi;. 


"AvTVig^i;. 


MsXiTji;. 


MapeuTig. 


'ilTra^uTi;. 


TlaXaigi;. 


NeoTJt;. 


Ka^cuTi;. 


A[/.(pipuTi;. 


"Ay^S-ic. 


K0T%. ^ 


MaiuTi;. 


Acry.MoojTt;. 


Kici';. 


MoXotJi;. 


'AKTaiuTi;. 


Mvoa-uTt;. 


Ktg-i;. 


MvTii;. 


neXac-ytuTi;, o&ev 


KoTUTt;, 'c5iv Ko- 


nig-i;. 


TXuTJi;. 


UeXaa-yicoTih;. 


Turtcs;. 


"r&^igi;. ^ 


'ETrtyXcoTJt';. 


'lotuTi;. 


MvuTi;. 


' AKpig-i;, 'ca. AxoiCiV. 


Ue^iyXuTJi;. 


'HXiy.tuTi;. 


'Aupurt;. 


U^ici;. 


'^AvTt;. 


'iTaXiUTi;. 


'Ai.cpuTi;. 


"o,j. 


rcivuvTi;. 


'AfyeXiuTi;. 


"Af^cpuri;. ^ 


'OvoQos-i;. 


't.IuZti;. 


BoiuTi;. 


' AyXadpuTi;. 


Kavfi;. 


'Ec-ccZti;. 


nsptuTt;. 


'Tt;. 


'Ai^^Uav^i;. 


AiZvTi;. 


Mvgr-piuTi;. 


ItTrvt;. 


Vuguvivgi;. 


UpcaZvTt;. 


Ze<pv^iu-i;. 


Utrvt;. 


Kv^i;. 


KvTt;. 


'Ai^ea-iuTi;. 


"Atpi;. 


'Afi(p'iyJ:jgi;. 


Kvvokvt;;. 


K'/i(riuTi;. 


Ke^Ka(p);, 'ckv 


Wv^i;. 


MvTi;. 


'V.TTX^X'^'^^^' 


Ke^Kafpihg. 


"Ai^V^i;. 


'CvTt;. 


'AiyyaXuTi;, 


iKKpS. 


I.-Oj^ i;;'A? 


^ol 9. 


4. ■0.?. ..\- -E^f.. 7. 
2. Ibitl. •;; nc 


?'• 3- 


5. Ibid. «;« ii^i*. 9. 
3. Ibid. ui a 


^. 2. 
'< (( *IS. 


xrs. 


•flS. 


^IS. 


1'«?)/?. 


'ETTiC^opiQeg. 


'CvX^vx'i. 


AixXTi^ig. 


rou(ptg. 


Kx-^pig. 


riTvxt?' 


' AvxXvj^/ig. 


AsuKoy^xiptg. 


TXvpitg. 


rxojx'?- 


'ETTxvxXri^Jig. 


Atvop'pa.(ptg. 


'o^cvToyXv(pig. 


Y/f, 'o^ev ^-t%g. 


nxptx.Xrj^/tg. 


KXivop^oK^pig. 


'ilToyXvptg. 


'A-^ig. 


TlcQTrxpxXvi^)tg. 


KpoTX(ptg, 'oiev Koo- 


Ivfxfixxt?' 


'Aj!;. 


Upo(T7rxpxX'/i^iig, 


TxpiSeg. 


Fxxig. 


Bci-^ig. 


KxTCiX'i]-^tg. 


I,TOipig. 


T^^yJ^'^ 


xUi.g. 


'EyKXTCx,Xr,^ig. 


A^ottptg, KCii 


ExTpx^ig. 


' Avx;cx-\itg, 


Ue^iKxrcx^^vi^ig. 


'Og-apig, Ar^. 


Bpxyx^g, 'odsv 


BXc^-])tg. 


UpoKXTxXriVi/ig. 


nXsptg. 


B^xyx^h' 


'EKKoXx^ig. 


\leTci,X%v^ig. 


'Aetvsptg. 


\%i'^(.vyyjg. 


"Avx^tg. 


' AvTiyArcx.Xv>-^iig. 


^Tipg. 


"e%'?. ^ 


Tvxv^ig. 


'ETTiXTi-^ig. 


UoXv^ilpig. 


P''7%*V. 


lvvx:^ig. 


Us^tXTj^Jig. ' 


^Kp'?. 


BvXXixig, "okv 


"e|4<,'. 


'Ef^TTspiX^iy^liig. 


Tloi^oipKpig. 


BvXXi-xilsg. 


'Ecpx^ig. 


'Ai/riAij4"?. 


AiKotpig. 


J?'%*?- 


iKS^ig. 


lvvxvriXi^^/tg. 


Tpot,^l.(,aTcXiMoipig. 


'Tc^iXig. ^ 


Atd^rzs^tg. 


"EKX'/iT^ig. 


AsXpig. 


nx^xg-ixig. 


'E7ri<rKe-:^ig. 


l-jXX'/':^ig. 


'Af^plg. 


TsXnogix^g. 


LX^ig. 


'ETTiTuXXTj^tg. 


"Af^pig. 


'AK^og-iyJg. 


'Avc^SXs-^ig. 


'A7ToX'/i^itg. 


Aix[/,pig. 


BvKX'?^ 'AioX. 


n.x^cx.QXs^ig. 


'Evx7ToX'/lV/ig. 


Tls^txi^plg, 'o9su 


Uxvooxig. 


'AvTiCXe^/ig. 


'T7ToX'/l-i/tg. 


Tleptxfipidag. 


Ylxpxdoxig. 


'TTroQXs^/ig. 


U^oXri^tg. 


Vxixplg. 


'Avtiox^?' 


'ETTivs^tg. 


Ilfoo-Aijil';?. 


Tli^^lg. 


B^oxig. 


ns-^ig. 


N^i|//?. 


T^oiJ.<ptg. 


Tfc%;?.^ 


■'E^4tg. 


Avxv'/}V/ig. 


^uiyCpig. 


Ao^OT^ix'?. 


Q^s^^ig. 


"EKV'/i-\iig. 


Nvf^pig. 


'i^xvxoxig. 


'Avxdpe^^ig. 


Ir^tg. 


T7Tovv^(pig. 


^'Ooyjg. 


iT^eiijig. 


As'f^ig. 


"Ceig. 


"}''^"\ 


' Acpe^Jig. 


AiccXei>\iig, 


Ao(plg. 


'E-TTKrxig, 'okv 


iK^-^ig. 


'ElxXst^ig. 


Tlxiicc7\0pig, 


'ETTicrxi^isg. 


KxTX!r:c7!^/tg. 


UxpxXei-]jtg. 


r^cp^i. 


'Ay.vxt'g. 


'EyKoiTcx,(TK->ri/ig. 


Eri^cxXsf^ig. 


'Hf^epoTcopig. 


Tlxvvvxig. 


TlxXxi(TK'/]-^ig. 


¥MTcx.Xef^ig, 


Irpopig, Kui 


Tlxouvvx^^. 


'E7ri(rKyi'^ig. 


'ETTiXif^ig. 


XT^opig. 


Kep^-^Xjg- 


'A7rc(7KriV^ig. 


"v_KXsi-l'ig. 


'E-m^^cp\g, 'iQev 


B^vxJg. 


ATJ^/ig. 

4C 


"EXXit^ig. 277 ^78 *ir, 

nocaiXXei-l/ir. 

^TToXif^ji;. 

^EvKTroXei-lHg. 

'TTJ-jXftiJ-'.,'. 

"Ay-ii^i;. 

{\icx.ixei^/i;. 

'Era.fA.ei\:^n;. 

A]£ra|tta'J/.j. 

'Avr<x.f^i\u>ig. 

0a4'.','. 

'EyMr^i;. 

'ATfo^Xr^i;. 

' EKvr^i;. 

vr^.;. 

' F.jco;i]!/;c. 

'Avxooi^/i;. 

' I'.fl'^;4'i?. 

'ATTcpLfil/i;. 

Tpi-^t;. 

'Ava,Tpi:hi;. 

I[a^a-^;l}/'<;. 

'E7r/rf;4^?. 

"Eycrpi']/!;. 

"Cvr^i-^i;. 

Xuvr^f^i;- 

npocrrof4/i;. 

QaX^i;. 

\lccix.-]/i;. 

Atoix,o!fx-^/i;. 

' Ava.zocu-d/i;. 

lvyKa^\l'i;. 

'A7rox.cijx\\/i;. 

Aa.fx.x\/i;. 

Uoi^aXcifA.^/i;. 

UioiXuft.^i;. 

' EkXull^/i;. 

"l\XXotfi^i;. 

M£jtti|/';j. fI2. 

K«r^w=Li4"?» 

'E7rijtt£|!.fJ/;j. 
niii-]/i;. 

WirdcTTSU-^lii;. 
L7Ti7refA,^/i;. 
' Ekttbll^/i;. 
' A7r oTref^^i;. 
Xpiy.-^t;. 
'Avdx^siz-^t;. 
A7roy^iu-^'i;. 
lKyf4i;. 
AvciXyjiii^/i;. 
'A7rcXr,f^\\i;. 
MDf.i-^t;. 
'C^uc. 
Aiowi;. 
ra/^io\]/ic. 
Aiot.zoi^i;. 
i AuKo^ln;. 
'£uvo'U/i;. 
npooi^'i;. 
' Attc^/i;. 
' Etto^/i;. 
na^o^/ig. 
npc(rc^/i;. zy.f/. t^^i;, \^i;. 
Tio^i;. 
@u^i;. 
Uoc^axu^/H;. 
Karax,ciXu-^i;. 
'¥.yy.!x,Xu-\/i;. 
I.uyycaXuV(it;. 
'E.7riy.a.Xu'\ir;. 
'ATrozaXu^/i;. 
UpcKa,?M^,'i;. 
Vu^t;. 
eo^i;. Aia6ouu/i^. 


Uavt7Mo;. 


K^u-^t;. 
KaraKpv^t;. 


XaptXao;. 
'.\ye!TtXccc;. 


Tuyxpu^^t;, 
E.7rty.pu^/t;, 


'.\yr,a-tXcco;, 
.\vrtXao;, 'o^sv 


.\7roxpu^/i;. 
'XTroicpv^/i;, 
SruiJ/;^. 


'AvrtXaoi. 
TifJXao;. 
^ao;. 


iKCd-^i;. 


Aavuo;, 'cSev Aavad 


'aO'J;. 
'AXa'!;, 


K^avac;. 
Tavac;. 


EaXc^'!;. 


'.hivuo;. 


NaXcf;. 


'Aeivuo;. 


0^10X0:1;, cGev 


XuX-Atvao;, 


'CfjcoXuthg, 


KaXXivao;, 


'y^roXo)':;, 


'Aevvac;. 


UXut;. 


Ucivcic;. 


Af...)';.^ 


Uoci;. 


Ayj.p'Jt;. 


yZo;. 


'H^'J;. 


Uupuo;. 


Ar,rcJi;. 


XuXzcTrcc^ao;,. 


^oii;, o'hv (l>o:'tCc;. 


UoXuypuc;. 


Asyoit;. ' 


Te^uc;. 


''aX;. 


Kecuc;. 


'.\a,i/ctv;. 


Ameouv;. 


AiiMv;, 'o^ev Aif/civ^;. 
'EXf,i.iv;. 


'EuKepuo;. 
Enxeoac;. 


'O;. 


Ayr^ouo;.. 


"Ao;. 


Uoao;. 


Aao;. 


luc;. 


'AXy.uo;, \\icX. 


<I>a5;. 


Aac;. 


\ui;. 


Auo;. 


\uc;. 


'.\Xao;. 


\\^o;. 


TaXao;, 


kI^uCo;. 


.\yXuo;. 


KdcQo;. 


'ApyiXoco;. 
"\Xxo;. 


KuKu&o;. 
KpecKdzuCo;. B02. Bor. 279 Ayja.'.t(x.^o(;. 


iT^xZc;. 


\irO;, 


QxiA.Co;. 


^^ys^odnoi^^o;. 


nxoci^^-jCiCo;. 


KvXXiZo;, 'oSsv 


"xQxixlo;. 


KoiKXCioog. 


lAc;l 


KvXXt^yjv. 


' EkSxuCo;. 


"CkkuQ.o;. 


Ko(TxZo;. 


.\:5X;o3;. 


"ixuio;. 


'xXcKuXxCog, 


ILocTTxCo;, 


"OyJoiP.o;. 


AsoxiXfxCo;. 


BXx^o-. 


MxrjxSo;. 


'Ay.OiQo;, 


AiYxiJcCo;, 


'ATleXoi.Qo-. 


KotJx^^o;, 


'E,7ia^0iQ,c;. 


XuXiXixC.o;. 


KoXXxCo;. 


MeSvTOKorjxCo;. 


lsoxi/.oiao;. 


Myjvixi/Mo;. 


KvXXoi^og, o9ev 


XxQ;, 'odiv XxQov. 


Aoyvoxy.oiCo;. 


Mt^Jxy.^^o;. 


KvXXx^oi. 


'AT]sXeCo;. 


XpuTxy.oiCo;. 


©pixixCo;. 


IvXXkoO^, 


•'A<pXsZo;. 


'AXpirxiA.0iCc;. 


X001XIA.C0;. 


TsTpx(rvXX»Co;. 


'ETTiCpXsi^o;. 


'E^/yi^Mo;. 


KXs-^iXfjcQc;. 


AKTvXXxaog, 


MsyaXofXsCo;. 


EtttixoiCo;. 


IkxuCoc. 


T^iTvXXxQog. 


'A^yXofXsCo;. 


VciQo;. 


KXx-xCi;, 


\lovoiTvXXxoo:;, 


-Ecsto;. 


' E.y.9,ioiCs;. 


doxfiCo;. 


Atira-vXXxao;. 


'uCc;. 


KopoiQo;, 


Avdipxu.£o;. 


'E^yoXxSa;. 


KvCrjQc;. 


iTpciCo;, 


Kpxj.tQc;. 


AsPicXx^og, 


er^o;. 


noXvcpoiCo;. 


Ai^^voay.Zo;. 


KcXxSo;. 


nocyjViSo;. 


<ho:Qo;. 


AsfxCo;. 


Ix^xoXccSc;. 


Kr^o;. 


Xcv^^iSo;. 


?'sfzCo;. 


nxvToXxSog. 


KccXr,So;. 


T^lCo;, 


'E^SfxCo;, 'o^ev 


'Ao^oXx^o;. 


"Avn^c;. 


Kv[A.ivor^il^o;. 


EpSfxSoi. 


'o^vXtx^og. 


"Ew;?c,-. 


iT^tSo;, 


lKtf/.Qo;. 


"AvxCo;, 


'f.ZVi^o;, 


KvoiCo;. 


A/yCtScf. 


KavxCog. 


Uci^Ti^^o;. 


BxKKVTil^O;. 


Bof/Xo;. 


'AypioicxvxCc;. 


' Axp',]Qo;. 


-rH^o;. 


Ko[/Xo;, 


KxvvxCo;. 


n^oTijCo;, 


'' AgiCo;, 


Ao^jcQo;. 


KiVVxSo;. 


"Afpifgo?. 


JJoXug-iSo;, 


PofiCo;. 


KovxCc;. 


■■'e<P^^So;. 


iTiXQi;. 


Q^cfiCo;, 


"ApxCog. 


\UXXs(p-^Co;. 


'cxZo;. 


K^il-cSo;.^ 


TaoxQo;. 


l.vvspy]Q,o;. 


^0X^0;- 


MsToooixCo;. 


K-doxSo;. 


'EPsp^Co;. 


"AvoXQ,o;. 


I.rpo!j.Qo;, 


^Kxox^^o;. 


?Xie,o;. 


'TtsooXCo;. 


Ircf^So;. 


KoxSo;, 


MxKli;. 


"ruoXQo;. 1, 


iSut/.So;, 'oSev 


IxoocCo;. 


'F.yMo;. 


U.oXuoXCo;, 


iGv[.(.Qot,_ 


Axr^aQo;. 


Ki°o;. 


'A[x,Qo;. 


Kui-iCo;. EOS. 

noXvKVf/.Cog. 

TLoXvfA.^og. 

'AxoXvi^Qog. 

'EvKcXVf^Qog. 

Tu[A.&og. 

' Opvy,^og, 

Kopvj^Qog. 

Terpcczc^vf^^og. 

AtKoov[x.^og. 

Kocrvf4,^og. 

Koa-<rv[A,^c;. 

Tvi^Qog. 

' ATVjj.&og. 

' AyoSog. 

"o-xPoZ.og. 

AoQcg. 

"AXst^o;. 

"eXXo&o;. 

KoXXcQog. 

KuXXcQog. 

KoXoCog. 

'TTrcKoXo^cg. 

I.TpoFyiXcXcGag. 

MocKpoXo^og. 

UpcXocog. 

noXvXcCog. 

"Op^o^cg. 

ZT^cSog. 

TloXvg-po^cg. 

Ic&og, 'o£ev I,CaCi. 

"OTcCog. 

1.ro^cg. 

"OrloQ.og. 

^oZc;, 

"A:po"og. 

KKTu^oGog. E02. 

'E7Ti(poSo;. 
UspicpoCog. 

"Eu^oSog. 

GEc(poSog. 

'Aiuo<pcSog. 

'T^po(poCog. 

fuxpo(pc^og. 

ToL^tog. 

' A(pupZog. 

'Ay.o^Cog. 

rMjj!.(poo^cg. 

'Ovopop&og. 

Movo(pop^og. 

'iTrrro^pc^&og. 

l-TrTTcpcpZog. 

AvroCpooGo;. 
'Xc(popCog. 

Xuo(popSog. 
"ycpopQog. 

Ev(popCog. I. 

ncXv(poo<^o;, 

]]ii(pcpSc;, 

IvpopCog. 
' OXiijQcg. 

<pXo7(rQog. 

'A(p}.0i(7^Dg, 

Aicc<pXoi(r^cg, 

YloXupXoKT^og, 

'CupixpXoiij-Qog. 

'rQ.o;. 
\'"cQog. 

EvZcg. 

KiKvZcg. 
'Ih/^oku^o;. KaXuSc;. 


'EDvccyot, 


'AjoiXugc,-. 


Ivyy.uvocyo;. 


KiAXvgcj. ! 


nxyoc. 


KoXi/Sc,-. 


nococcTrocysg. 


Alo7.uCcg. 


'ETTiTrayog. 


ncXvQog. 


n^ujTOTrocycg. 


Y.^Zo;. 


' ApeiOTTxyog, ijroi 


liZog. 


'ApeiOTTxyog. 


&cpv^c;. 


Kctoxyog. 


'Adoou^og, 


Mx^ayog, 'o$sv 


hlooTo9ccvaog. 


Ma^ccyci. 


liT^uCog. 

'nSo?, 'ckv "n^sa. 


'Eoic-[iccoKyog. 
nvotcr[/,o!,pocyog. 


BwScV. 

"OyJ:.'Qc;. 

Ao/J;. 


noXv(T[/.di,pccyog. 
Ba.pu(r[i()coayog. 

' A(T7rcc^ccyog. 


KXc^c;. 
Ka.vu'Zog. 
ror, 'odiv eZ. 


ILccpayog. 

'Ar^doayog, 

l.(po',oayog. 


'' Ayog. 
vAyog. 


'A(T(^a.payog, 'At}, 
'Eoi(r(paoayog. 


JicXrr/aycg. 


B^ayog. 


Wcociycg. 
Vcc9xyog. 


Kpaycg, %roi Koayoi 
K(jayog, i(Ticg 


Aocyig. 
TXxyog. 


Kpayov. 
' AxQocyog, 'o^iv 


UsXuycg, UoiTir. uvr) 


"Axoayov. 


T-d UeXanyo;. 
mXxyc;. 


Xo^ccy'cg. 
Uoayog. 


'A[A.-7ri.Xccycg, 


T^xyog. 


-i-iXuyo;. 


E.-jnrpayo;. 


'Avro:XXayog. 


'.\vr'irpciyog. 


"FKTrXccyog. 


¥..Di^orpdyog. 


Wdyog, 


KoTivcr^ayog. 


z.sva.yig. 


lr^o:ylg. 


T,^jvccyog, 'c9iv 


'Cvcayog. roi. ror. i!ii Xciyo;. 


^KccXfiico^pxyog. 


Ao}TO(pciyoi. 


Tccycg. 


Ko?.XiKO(pc»yog. 


'l-/!ivo(p(i.yog. 


YloiTxyog. 


2xpK0(pxycg. 


'o^c(pciycg. 


Maa-ovKTayoi;. 


'■'i>VKo(pxyog. 


7.cjio(pxyog. 


'AvTOTxyog. 


'AXXr,Xo(pizyog, odev 


XotpoiTtxyog. 


IlxTJctyog. 


'AXXt]Xo(ptzyoi. 


llcXvpciyog. 


Naua^oV. 


W-fjXofpxyog. 


A^![^vp(iyog. 


<^ayog. 


'rXo:pxyog. 


l'ii(pxyog. 


Kpoidoc(pxyo;. 


"EvXo^pxyog. 


KpBicpczyog. 


TriCpxyoc. 


^ £luo(pi.yog. 


Aoxocyig- 


r^vy7i(pKyog. 


Texvopccyog. 


"Afyo;. 


ATovyyipxyog. 


J\Iovopxyog. 


^■•xXxfyog. 


OTpvy>^(pxyo;. 


'Aovopxyog. 


KXxfyog. 


'A^Y^xyog. 


iTrXxy^vopxyog. 


lV.ci,fyog. 


'Ao^yjpuyog. 


X£Xcovo(pccyog. 


l.<tcx.^c:fyog. 


Tciiy\(pocyog. 


'lPo(pcx.yog. 


iT^cifyog. 


Acti^xXri^pKyog. 


I.y.vf7To(pxyog. 


Txfyog. 


BxXccvrirpciyog. 


Qpi7ro(payog. 


X7rcx,Txfyo;, 


AK(pv'/i<pxyog. 


Kxprropdyog. 


^ifyog. 


not!(pxyog. 


'AvdpM7ro(pciyog. 


Zlfyog. 


'l^t(pdyog. 


Wix^opxyog. 


Izifyog. 


^O^i<pcx.yog. 


Kc[Mxpo(pxyog. 


"iXifyog. 


na[x,(pacyog. 


Quf^^po(pc^yog. 


"EiXtfyog. 


Aiyo(pxyog. 


'Avopo(pci,yog. 


EiXifyog. 


Kpudo(payog. 


^Setaopocyog. 


E^^ifyog. 


'Ax.pido(pczyog. 


Kx7rpo(pctyog. 


Q^ifyog. 


Tl^o(pciyog. 


' AyKi^^o(pxyog. 


UevTCcru^tfyog. 


'AKxvdo^xyog, 


Txupo(pxyog. 


B^VTtfycg, oSei 


'o^vil)o(pKyog. 


Aco'oo(pxyog. 


BpvTifyoi. 


Kpi^o(pciyog. 


'Oicro(pcx,yog. 


"E.yjfyog. 


"NvzTiXxToutoCpciyog. 


lKXTO(pczyog. 


^dcfyog. 


^VKiocpxyog. 


TiTocpckyog. ^ 


' A(pdofyog. 


^Otoipxyog. 


Y xXxKTO(pxyog. 


'Evvecl(p6ofyog. 


' Aypio(pxyog. 


'A^TCpxyog. 


'ETTTcicpSofyog. 


Kpis(pxyog. 


Nxg-o(pciyog. 


AipQofyog. 


'AXXoTOiOpccyog. 


'AvTO(pciyog. 


AxdtCpdofyog. 


'C(piO(pxyog. 


licvTo(pKyog. 


MeXi(pdofyog. 


AvxyxoCpxyog. 


Aa)TO(pccyog, 'cSev 


KxXx!pdofyog, 

4D AvTi(p6ofyog, 
Huj.t.(p9ofyog. 
KxXxy.o(pGofy 
Movop9ofyog. 
Ai7ro(p9ofyog. 
'Typo(pSofyog. 
Tavpo(p9ofyog~ 
Aiyvpdofyog. 
noXvip9ofyog. 
Bx^vp9ofyog. 
Mofycg. 
l77cfyog. 
Axpvfyog. 
' Hpvfyog. 
Yltcrvfyog. 
'EXeyog. 
'AvaXsyog- 

'AvaXeyot 
ct>Xsyog. 
Veyog. 
Teyog. 
' AvTOTsyog. 
TTreoTeyog. 
"LTeyog. 
"Ageyog. 
Aeytx<;eyog. 
KxTxgsyog, 
Aig-syog. 
T^tg-eyog. 
O[.iog-syog. 
TTTOg-syog. 
Ysyog. 
'Ooyiyog. 
Kx9o6-^yog^ 
Ylpoodyjyog. 
nooyiyog, 
®7!yog. 
XoXyjyog. "o9iy 282 QuXxf^Xyci;. 
TfZTjyog. 
KvvT/c;. 
I.vynvvtiyo:. 
fluXoxuvTiyo;. 
U'fiyo;. 
Uriyoq. 
Uo!.Xi[Ji,-rrYiycc. 
' r/.pio7rv,yc?. 
AXo-rrr;ycq. 
' ALt.ocyo7rr,yc:. 
'ZcooTTriyo; . 
'AofiurcTT-^yc!;. 
'iTi^-TTxyo;. 
NxvTTt^yc;, 
v\yo;. 
1 coYjyo;. 
Xo^riyog. 
"" AvTi-xp^r\yo;. 
'ttuT'i\y'oq. 
%T^ctr'.ryk' 
'AvTig-^ccT'i^yo;. 

A-Trog-oxrr^ycg. 

'T-n-oc^xT^/iyog. 

Tvg^pocTr^yo;. 

'Gyjrrjyo;. 

lirr,yc;. 

ftoori-yo^. 

liKV'ir,yo;. 

Hiicuriyo;. 

rx^r/^rr/o;. 

'Aox'.',yc;. 

Koa.TCityo^, 

Aiyog. 

'OXtyo;. l^ecXtyo;. 
Uvtyo;. 
Uvlyo;. 
Yioiyo;. 
Aotyo;. 
\\SviOir,y^otyo;. 
BooroXoiycg. 
&uootyog. 
Vlyo;. 
"Af^tyo;. 
\v<rotyo;. 

'C(ptyo;, 'o^iv 'C(ptycl 
' AXycg. 
Uo^xXyo;. 
K.£(pciXccXyo;. 
MoXyo;. 
Af/.oXyo;. 
l7!r7r'/;f.t,cXyc;. 
l'!r'rrofJi.cXyc;. 
BnfioXyo;. 
Acyo;. 
"AXoyog. 
TsvsaXoyo;, 
UB^oiXoyo;. 
AtaXcyo;. 
'EvStocXoyo;. 
YeveSXtoiXoyc;. 
diiiiocXcyo;. 
'AvxXoyo;. 
UaaaXoyo;. 
KKTccXoyo;, 
SBX.ocrrjXoyoi . 
L-mXoyog. 
'.MpptXcyo;. 
i-.vpeciXcyi;, 
' .\vTiXoyo;, 
.^fiCpiXoyo;, 
.\vxf.i:piXoyo;, ' EXXcyc;. 

UuXtXXoyo;. 

liXXoyo;, 

AKpt^oXoyog. 

Va.yoXcycg. 

KtvojccXoyog, 

'fevdoXoyog, 

OsoXoyog. 

vl/oXcyog. 

H^cXoyog. 

AthcXoyog. 

'opviGoXcyog. 

Kpt9oXoyog. 

'AvSoXoyog. 

'AKKvSoXoyog. 

MvioXcyog, 

AtKKtcXoyog. 

F.XKtoXoyog, 
MKTKioXoyog. 
TevsdXtoXcyog. 
' .hr^tcXoyog. 
WsTPtoXoyog, 
MsTK^cioXoyog, 
^■vcrioXoyo;, 

'AiTtoXoyog, 

KKKoXcyo;. 

AixoXoyo;. 

IvxoXoyog. 

^iXoXcyog. 

(ViXoXoyo;. 

MKrcpiXoXoyog, 

KtvvKf^cXoyo;, 

'Ko-ruoXayc;, 

Mt[/,oXoyo;. 

Of/.oXoyog. 
AvouoXcyog. 

iTrepf.oXoyo;. 

Au(rf4.oXoyo;. X^'/;(rf/.oXoyo;. 
Ervf/cXoyog, 
Tv'^fj.oXoyog. 
EevoXcyo;. 
'UptvoXoyog. 
l.Sfji,voXcyog. 
AiiTrvoXoyog, 
XKVVoXoyo;, 
Te-xyoXoyog, 
UKPKOorcXcyo;. 
.\7rcX0y0g. 
KvtTroXoyog. 
T^rcXoycg. 
'Av6poi7roXoyog. 
i^XvKPoXoyog. 
AdepoXoyog. 
Tg-e^oXoycg. 
ATcpoXcycg. 
MKKcoXcyog. 
MiK^oXcycg. 
<l>cPoXoyog. 
UpcXoyog. 
KoTrpcXoyog, 
'.\fooXcyog. 
TKg-poXoycg. 
ApyupoXoyog, 
AicrxpoXoyog. 
"^vypoXoyog. 
MsrsupoXoyog. 
MccpoXoyog. 
Mia-oXoyog. 
Ueoi(r(ToXoyog. 
Ap CLyfjcoiToXoyog. 
iTrepfiKToXoyog. 
TepuToXoyog. 
Uef/f/.uToXoyog. 
CvofiKToXoyog. 
liToXcyog. roi. 

^ATrepavroXoyog. 
AsTrroXcyo;. 
' Af^oe.aroXoyo';. 

V.XxgcXoyo;. 
Xcri^oXoyog. 
'Oi^oXoyo;. 
UsvrTjZO^-oXcyo;. 
'VAXogoXoyo;. 
neotrjoXoyo;. 
TciuroXoyo;. 
'lyAjvoXoyo;. 
J.U[^f^voXoyo;. 
1.rof)(poXiyo;. 
"i^Tj^poXoyo;. 
KapoXoyo;. 
'Oi^^oXoyo;. 
'HovXoyo;. 
' EvXoyc;. 
UoXvXoyo;. 
UoXvXoyo;. 
}j/7x^vXoyo;. 
Moyo;. 
?oyo;. 
nxpa^/oyo;. 
'ETTi^oyo;. 
^iXo^Joyo;. 
Apyo;. 
"A^yo;. 
nvyxpyo;, 
Uooxpyo;. 
Ayxdxpyo;. 
Ax9xpyo;. 
AyjSx^yo;. 
AociSxpyo;. 
XaXxoyog. ror. 

UsXxpyo;. 
'O^HXtXxpyo;. I 

XyjXxpyo;. 
Mupyo;. 
l\-Vv,uxpyo;. 
Aai[.(,xpyo;. 
'EyxBif^x^yo;. 
F.TTif^x^yo;. 
rx;-pil/,xpyo;. 
Eyxsa-i^x^yo;. 
TTTOfixpyo;. 
Irofzocpyo;. 
TTTB^f^xpyo;. 
Ir^vi^xpyo;, 
AsTTaoyo;. 
Za^yo;, y.xi 
la^yo;. 
TXo)CT(Tapyo;, 
Airapyo;. 
lii(paoyo;. 
Asoyo;. 
EKc^e^yo;. 
TxXaepyc;. 
TaQs^yo;. 
ivyspyo;. 
Afi^oXispyo;. 
Ufztspyo;. 
Xaptspyo;. 
ns^is^yo;. 
ATTspispyo;. 
'Afip^s^yo;. 
<}?tXBpyo;. 
Evspyo;. 
Ivvspyc;. 
'AyaSos^yo;. ros. 

OX^ioepyo;. 
^rif.ctoepyc;. 
Erucrioepyos. 
Kaxoepyc;. 
QXcspyo;. 
CvXosoyo;. 
AKTvXoepyo;. 
O&^if^ospyo;. 
Of^CpifA.ospyo;. 
TTTOs^yo;. 
Avpospyo;. 
ATTSpyo;. 
Avaspyo;. 
Karspyc;. 
UXirozoyo;. 2. 
<-lvroepyo;. 
na^epyo;, 
'Evspyc;. 
noXvspyo;. 
Taxvsoyo;. 
Topyo;, 
Mopyoc. 
'Af.io(jyo;, 
ilfxopyo;. 
Avopyo;. 
C^va-opyog. 
Topyo;. 
"Ag-o^yo;. 
Osog-opyo;. 
inXci^opyo;. 
AcptXogo^yo;. 
Cf4.o;-o^yo;. 
ATTOfopyo;. 
Euopyo;. 
Aaonpyo;, ror. 

MoXvCoapyo;. 
nxioispyo;, 
K^riTTiSii^yo;. 
''/cvSapyo;, 3. 
Qeacyc;. 
Aenpyc;. 
Neapyo;. 
K^enpyo;. 
'TXyjH^yc;. 
AyaSk-pyc;. 
AiSapyo;. 
nXip9iipyo;. 
Tc/.ota^yo;. 
TXfcpyc;. 
AaKrvXtapyo;. 
Arjf^tnpyo;. 
'EoTi^vif.ttii^yc;. 
XuvaTifiiiipyo;. 
Eptapyo;. 
TaXacmpyo;. 
TeXectapyo;, 
Yevea-inpyo;. 
Evrea-iapyo;. 
'Avoa-tapyog, 
A^ag-ta^yo;, 
KaKi^^yo;. 
^oivtKapyog, 
XaXxapyo;. 
AXapyo;. 
MeyxXa^ycg. 
^.raXapyog. 
TaXapyog. 
EGsXapyog. 
AfiTTsXapyo;. 
TeXa^yo;. 2S3 -=;. •A5..or. I. c. 32. 3. nA*T. 209. 241. 184 MsTccXXa^yo;. 

BvXaoyog. 
'Afza^yoc, oSbv 

'Aixa^yoi. 
GTju-a^yoi;. 
Ko(r[/,\i^yci;. 
navi^yog, 

ApBTTCiVc^yog. 

Boi.vy.o7TCiVis^yog. 

Myi^x^oivisoyog. 

Ka.iVii^yog. 

Muiv^oyo;. 

Aivaoycg, 

Atf^va^yog. 

Xpovvpyog. 

Tiz-ovncycg. 

'A[/.cc^is^yog, 

'ATTiioyog. 

'fTTa^yog. 

'Av^uTTii^yog- 

AsvTioa^yog. 

Xio-r^gnfiyog. 

Xetcapyig. 

<i>Axvoiipyog. 

^^i^X^i^eyog-^ 

'icisoyig,'cd. lCiH. 
Qoi/.xaTa^yc;. 
¥>ocvciX)<riipyog. 
'Misc-acyo;. 

XovTiipycg. 

Apuy^xTHpyog. 

luaTacyog. 

' AyKXuc.T-doyog. ycc. ros. 

neiJ.i.'Mriioycg. 
'OvofjLaTH^yog. 
I.TcyMT'doyog, 

' AvTCfJiXTis^ycg. 
QaufzciTH^yog. 
KB^XTa^yog. 
TiaxTnpycg. 
TiXiTHpyog. 
AriTHoyog. 
AeiTHpycg. 
IvXke-.T^i^yog , 
Ar/tTHpyog. 
Atra^yog, 
MeXtTnpyo;. 
raXxy,Tii^yo;. 
A£7TTispyog. 
YlXxg^ispyog. 
'ig-a^yog. 
QxXxTJapyog. 
MiXiTiapyog, 
'AvTa^yog, 
<l>VTa^yog. 
UpuTapyog, 
'Ctjva^yog. 
Bi:pa^yog. 
rxv^yog. 
" A-rrv^yog. 
lixXXiTTVoyog. 
' AvTtTTVoyog. 
\'Y.v7Tvpyog. 
I YloXvTTVoycg. 
I TiU'^yog. ^ 
1 Z-j/yioipyog, 
I ^itXoyiupyog. 
I Aioopyog. 
1 Aiojpyc;. roE. 

niXx<rycg, 'cbiv 
UiXxa-yoi. 

Mta-ycg, 

Axvycg. 

nipixvyog. 

TTTxvycg. 

Koxvyo;. 

<l>u;Tavycg, 

ZBvycg. 

Zvyog. 

Zvyog, 

'A^vyog. 

Al^vyog. 

'AvTt^vycg. 

'r\\/t^vyog. 

'EKxrov^vycg. 

l<,ic^vycg. 

'Cy.i^vyog. 

AiTTo^vyog. 

V.Ti^oCvycg. 

SiVTipoCvyog. 

'Wo^vyog. 

Xpva-c^vycg. 

"y.v^vycg. 

rioXv^vyog. 

Iv^vycg. 

Avycg. 

Avyog. 

' AXvyog. 

' Af/.vyog. 

Uvyog. 

' A-iTvyog, 
KxTXTTvyog, 
KxXXiTTvyog, 
AvTiTTVycg, 
MiXxuTTvycg, roE. 

OoScTTvycg. 
\iVK07Tvyc;, 
AtcTTTO-TTvyog, 

AiTTTOTTVyOg. 

EvTTvyog. 
AvTTipvyog. 
'E^XTTTipvyog. 
MiXxvoTTTicvyog. 
T^vyog. 
Arpvyog. 
Aiupvyog, 
Aizupvycg, 
Etjcoa-upvycg, 
TiT^u^vyog. 
TlivTuovyog. 
I.Tvycg, 
Ayuyog. 
Hxtoxycoycg, 
' ATTxioxyuyog. 
AyKuX'toxyoiyog 
X^ixyccycg. 
'Evotayuyog. 
Uiptxyuyog, 
EvTTi^txyuyog. 
'Lvf.cTTicixyuyog. 
Mvptxycoyog. 
TXiVKxyuyog. 
XcXxyaiyog. 

TXxyuyog. 

OxXxyuycg. 
Av!fA,xyu>ycg. 

Avxyuyog. 
' Avxyuiyog. 
Avaxvxyuyog; 

F.vxvayuyog, 
I Eivayuycg. .. Ag. oT. Ethic, A02, A02, 285 'Orjo.yuyoi;, 
Kvvocyuyog. 
Itjvaycoyog. 
'Atruvoiyuyog. 
' Aa^KTUvctyuyog. 
'ATTOTUvoiycoyog. 
'Luduvxyuyog. 
Au<rBro(,yuyog. 
Upoxyuyog. 
A-TTOcyuycg. 
E-TTxyuyog. 
iTTTroiyuyog. 
TTTOiyuyog. 
Tla.pccyuyog. 
Ew^ccpa.yuyog. 
Td^ocyuyog. 
Xa^ctyuyog. 
KoTTpocyuyog. 
npo(Tocyct<ycg. 
Av<rccyuyog. 
OTrXiTocyuyog. 
TiTocyuyog, 
EXeipxv Tocyuyog. 
TepovTocyuyog. 
^o^Tocyuyog. 
Mugxyuyog. 
'NuTocyuyog. 
<i>uTocyuyog. 
Euccyuycg. 
J.Keuocyuycg. 
tiuix(pocyc:ycg. 
Ku(pocyuy:g. 
K>s(pocyuyog. 
locx^ocyuyog. 
'iv/jx.yoiycg. 
Apuyog. 
Twocpuycg. 
E.Trccnayog, nocoepcuyog. 


l-Trepocoog. 


Kn^og. 


'ASog. 


XepocSog. 


A^Sog. 


^A^og. 


KpocSog. 


KXvjSog, oQev 


Boc^og. 


lvp'^xSog. 


KXv^cv. 


Kvf^c^ocoog, cdev 


'o^Sog-u^cg. 


aXvSog. 


Kvfi&ocoov. 


A<pxdog, 


I,7rXriOog. 


Tc^^og. 


AvKT^aoog, odev 


XX^^og. 


' A^oiSog. 


'Avia-)(^xSov. 


Mi^^og, 0. 


"Ev^ocSog. 


Pxaog. 


Mi^Sog, TO, 'k 


'id^og. 


PccQog. 


Mr,OBx, 


Kocoog, 


ApoiCdog. 


Uvi^og. 


AocOog, Aup. 


UayvppocQoog. 


n^^og. 


BXocSog, 'c9bv 


MoXiQog. 


'OTTViSig. 


RXa^«. 


' Ay.^of/.'oXtQog. 


T^oxOTTTiSog. 


KeXciSog. 


vltQog. 


'iSog. 


'Ey/eXcc^og. 


l-TtQog. 


"iSig. . 


KocXXtxeXocoog. 


MoXvCoog. 


''AtSog. 


AepoxiXocSog. 


'opviyCoiySog. 


AxTdog. 


Au(r)ceXocSog. 


McipxySog. 


Ktvxt^og, 


EutcBXocOog. 


If^xpxy^og. 


'Atctvxi^og, 


KXdSog. 


XxXKoo-f^ocpxy^og. 


Kuvxt^og, 


AuTOicXocOog. 


AtySog. 


"Et^og, 


'EuxXocSog. 


MtXty^og. 


Atx.Xaoog. 


rioXuKXocOog. 


'UlJLtyJXty^og. 


Me:^og. 


nXciSog. 


AvySog. 


'Ovetoog. 


Macoog, Aup, 


'oXoipuySog. 


luvBtSog. 


Mccdog. 


KciSdog. 


noXusiSog. 


'o^uyuccSog. 


"E^og. 


^aSog. 


Of/.ocOog. 


'E^ig. 


AiKXi^og. 


Kocvocoog. 


"ATre^og. 


XXlSog. 


Klvoc^oq. 


TBT^ccTre^og. 


'OTTvtScg. 


nx^og. 


KpKvxvjTreoog. 


\)tSog. 


AoiTTcccog. 


EirtTridcg. 


Aotdog. 


'OTTccSog. 


"EfiTTB^og. 


^exotdog. 


lUVOTTCiSog. 


'AefCTrBiog. 


QecTTriKot^og, 


'A^ochg. 


'OivoireOcg. 


ne^tccoiSog. 


^xSog. 


'lcroirB^og. 


^tXxot^og. 


Te^aJog. 


''l^Jog. 


'if^cxoiSog. 4E 286 AOZ. 


AOI. 


A02. 


AOS. 


A6uvtjj.oioioo;. 


ni3!oSog. 


n£ptx[/,(PoOog, 


'Ot/iJ^cf. 


^ETraoiSc;. 


Toio^og. 


MeyccXcc^u.(poSog. 


''Cvoog. 


Ki^x^ccoJcg. 


"AvoSog. 


MvdxoSog. 


ns^tc--i:cog. 


'iBpccotOog. 


'E-TTxvooog. ^ 


Ba^(5cf, 'cOev 


MuTccicCTrnSog. 


AvoKoidog. 


Avo-civo^og^ 


Bcx.^oot. 


Kevoa-ir^Sog. 


'Zrt^oioiocg. 


Ivvodog. 


' Avcx.KupSog. 


'AKSvda-TriiSog. 


'Hf^icrtXTriSoc. 


"EPoSog. 


Naooo?. 


^paSog. 


'r't'^ig. 


Ais^o^og. 


'fsvSdvcc^hg. 


Accovodg, 'dScv 


S;^/oof. 


'A^isPo^og. 


Ylx^Sog. 


Accovooi. 


"axSo;. 


Au(T^ie^ooog. 


Ks^oog. 


KoavSog. 


"AvccX^og, oSsv 


Avsrooog. 


AccKU.oa^KccTTSoiog. 


'nSdg. 


"AvccX^ov. 


'E.TTS^ooog. 


' A-xsoSog. 


Mocytfodg. 


Yccvoog. 


'EvsfoSog. 


Ao^Sdg. 


Tpocyifcdg. 


Boivoog. 


XUPo^og. 


"Axo^Sog. 


'AT^tx.y(fhg. 


'AXiv^og. 


nooooog. 


'Evvsizxopcog. 


Ylcc^xT^dyuSog.. 


Y.vyM^og. 


' ATTooog. 


AeK(icxopOog. 


T^vycvSdg. 


KovSog, 'odev 


AsKCCTTOOOg. 


Ua.^(i.Xo^Sog. 


?ex.SS:oSdg. 


Kovdot. 


'E^ccTTOOog. 


TeT^ci.xo^Sog. 


'EoJdg. 


' Axovoog. 


'AVTOTToSog. 


nevTccxopoog. 


'cLSdg. 


"A(j--77ov^og. 


I.7rooog. 


'ETrTax''?^^^' 


Qea--7rtifSdg. 


Tlocpdca-Trov^og. 


'AvTta-Trooog. 


T^iXo^Sog. 


Ava-itaSdg. 


MeXio-Trov^og, 


YlccooOog. 


•Evyxo^ocg. 


MeXuSdg. 


"Ey.(T7Tovhg. 


'ETTtTTCiDOCOg. 


'AvTtxopiicg. 


YloiKiXefSdg. 


' Ev<r7rovoog. 


Aixp'ooSog. 


Movdxopoog. 


'AvXcfSdg. 


'Oy,o(T7rovoog. 


TloXuf^cSog. 


'ladxopSog. 


'■i'ccXf.toiSdg, 


'Otvocnrovoog. 


"Ei(ToSog. 


n^daxo^Sog. 


tiof/M^dg. 


'ATTotTTrovSog. 


'ETrsla-oSog. 


YloXvxo^Sog. 


X^r.a-f/M^dg. 


'rTTCKTTrov^og. 


'AvTSTTSta-ooog. 


MocaSdg. 


KufA.'j)Oog. 


Uw^og. 


YlpoTooog. 


"rSog. 


Nucdg. 


'O^og. 


AvCTTcda-oOog. 


"Evocvoog. 


' Avuoog, 'odev 


'oodg. 


'EvTr^da-oSog. 


"AQvSog. 


"AvuiSoi. 


'Evvecco^og. 


Ava-oOog. 


BevSog. 


®^r,vuUg. 


Ka,5o^og. 


KaTooog. 


ievSog. 


'rf/.vccSdg. 


Me9o^og. 


"E.vooog. 


KvSog. 


MovtfSdg. 


'Ai^csQoSog. 


"A(poSog. 


KvSog. 


'A^vepSdg, 'cSev \ 


Ef/,[^iSodog. 


"E<poSog. 


"EyKvdog. 


vcpSol. 


AtoSog. 


'Evs(poSog. 


Avldg. 


IvvcfSdg. 


'Ev^ioSog. 


; "Ai/.cpoSog. 


MvSog, 


'ATTttiSdg. E02. 


EOS. 


E02. 


EOS. 


'"ETTu^og. 


'oSeog. 


Avcrdsog. 


nsvSaXsog. 


Kidoi^uSog. 


P'ooeog. 


UoXvdsog. 


TivSaXsog. 


^lXocpuoog. 


\\TTV(rd-og, 'oSev 


STjTTieog. 


SiaTivSccXsog. 


Tloi^Mdog. 


'ATrjsrSeov. 


Keog. 


'r.-:9aXsog. 


AvpuScg. 


Kv^iog. 


^opQcixeog, 'odev 


UTOiaXsog. 


Uea-u^og. 


Qeog. 


BO^&CCKSOI. 


UiaXsog. 


n^ocruSog. 


"AQeog. 


^oivtKSog. 


' Ayy.aXsog. 


Boi^CtTcaSog. 


'HyuSsog. 


Xix.XKSog. 


KayscaXeog. 


-iuXTulog. 


'E(rviya.Qeog. 


'AXsog. 


<PpiKaXeog. 


'AvTuoog. 


Zadsog. 


®a,^^ci'^sog. 


lyf/.aXeog. 


Qfuoog. 


Au^exadeog. 


K^iXf^&ccXsog. 


ArjfjcaXeog. 


TTt^udog. 


"bldsog. 


Ta^^uXeog, 


I.r;u,aXsog. 


Vc6^/u^og. 


'irfieog. 


TaXsog. 


'Aii/.aXeog. 


'F.ig. 


'l-ifdsog. 


ApyuXsog. 


AaiJcaXeog. 


"Asog. 


AiSeog. 


'blyaXeog. 


AifzxXeog. 


Ta^xSeog. 


'H[^t6eog. 


Q'/iya.Xsog, 


'iKyMXeog. 


'rpa.yeog. 


'O^vt&sog. 


T^riyuXsog. 


Qavf^aXeog. 


"V.iyeog. 


Ttu,r,(rideog. 


liyaXecg. 


Kpvj/aXeog. 


']>Xeysog. 


Mvr]crtdsog. 


PcayaXeog. 


Fccf.caXeog, 


Teysog. 


'A^vr^crtQsog. 


AevyaXsog. 


UiivaXeog. 


"Aiysog. 


AetcrlQsog. 


KxTaXsvyaXeog. 


'XTTvaXeog. 


f^Xoyeog. 


'AKiKTidsog. 


AaiaaXsog, xai 


KepxyaXeog, 


'ATToyeog. 


lco<rtdeog. 


SaiSccXsog. 


'lcrxvaXeog. 


'ATTauysog. 


'AvTi9eog. 


'OioaXsog. 


Ka[x.7raXeog. 


Aeog. 


'AyX'6^og. 


RapdaXeog. 


AoTraXeog. 


'A^sog. 


"Evdeog. 


KspOaXeog. 


TepaXeog. 


MoXtCSeog. 


^iXevQsog. I. 


'ZtModaXeog. 


TrjpaXeog. 


"R^eog. 


^iXckog. 


'TdaXeog. 


XipaXeog. 


Kvi^eog. 


Tij.ioQsog. 


"^euSaXeog. 


Qap'paXeog. 


'E-^iTTjdeog. 


'OfA.oQsog. 


Mv^aXeog. 


'OT^ccXeog. 2 


'AvxtSsog. 


lei/,vodsog. 


'APaXeog. 


Usvix^aXsog. 


Aoiyi^eog. 


'ATTodsog. 


^u^aXsog. 


"i-co^aXsog. 


KTtosog. 


'lcrokog. 


QczXsog, l(r. QaXr,g, 


AicraXsog. 


'iKTiSeog. 


Microdsog. 


'oSsv QaXscav. 


AetcraXsog. 


'A^sXpSeog. 


'A^eX(po^eog. 


'AiSaXeog. 


KvKTaXsog. 287 "Of^cp. 2. Eufeb. Pamphil, in verfione Ecl. 4. Virg. ver. 40. 288 KoviO-aAeof. 


'reXeog. 


Qx^c-uXio;. 


TloXveXeog. 


KoviO-a-txXsog. 


'HXeag. 


Au<r<rxXeoc. 


KvjXeog. 


Tu(r(ruXso;. 


'iXsog. 


NK(raX£oj. 


'iXeog. 


^OiTCcXiOg. 


'iXeog. 


AeTTTOcXeog. 


Xay,oaXeog. 


'OTTTOcXeog. 


'EiXeog. 


'Aus-aXeof. 


'Ai^stXeog, oi 


Av^oiXeog. 


'AfxaXeoig 


Tev^aXeog. 


iTeiXeog. 


NufaAEO?. 


KXeog. 


'TciXio;. 


'la-oytXsog. 


'"AuaXecg. 


KoXscg. 


Kcc^(pccXeog. 


UcoTToXscg. 


Kv(pccXeog, 


UXeog. 


Bpocy^ocXeoc. 


b.icc-!:Xsog. 


T^viX^Xeog. 


KccTocTtXeog. 


Kcc^X^Xsog. 


'E-TTtTrXeog. 


Ke^X^^Xecg. 


UsatTTXscg. 


'la-xocXeog. 


' EiCTrXeog. 


'Avxoi^^eog. 


' E[/,7rXeog. 


BfU%aA£Of. 


'TTTCTrXeog. 


'E^JCiXeog. 


KaXeog. 


Ai^ciXeog. 


Kc^Xeog. 


'eXsoc. 


<l^uXeog. 


"eXso;, 0. 


Keox^sog. 


' EXso;, TO. 


YiWif^sog. 


KeXecg. 


b.o^sog. 


MeXeog. 


Avopo[/.sog. 


'E-TTii/eXeog, odev 


Neog. 


'EirtueXeov, 


"Aveog. 


TleXeog. 


Kftocvsog. 


TeXeog. 


'OTTTavsog. 


TlTeXec;. 


'rocveog. 


'TTreoTeXeog. 


Kvocveog. 


"LTeXeog. 


'Eveog. EOS. 

Keveog. 

Kvivecg. 
Xvivsog. 
Accivsog. 

EXocivsog. 
^^r,ytvsog. 
'Aeiveog. 
Atvsog. 
Axpoivscg. 
Ke^pivsog. 
'E^ivsog. 
AevKepiveog. 
Ueptvscg. 
'Eipivsog. 
j 'Evvcog. 
i Kiovsog. 

Tpif/.tdoiovsog. 

'ocptovsog. 

Xtovsog. 

Msa-cvsog, 'oisv Ms- 
aciSGi, 

KccTtvsog. 

Kvvcog. 

<l>pvvsog. 

'ACpvscg. 

Bcsog. 

'ilf/.o^osog. 

Ueog. 

Wocpa-iTeog. 
EpiXxy^TTiog. 

iTTSCg. 

?'sog. 

KupSccpsog. 

Toc^Ccx.csog. 

"ioj^apsog. 

Wccpuxosog. ')iVXpi %psag. E02. 

Kcc^X^^^eog. 

' Ef^Zpscg. 
UoXvS evopsog. 
"E^sog. 
I.TSpscg, 
! Itdmsog. 
I QTjosog. 
I Av/ipsog, 'cSsv 
I 'Av'/iosoi. 
'Avmeog. 
Eiosog, '/jTOt 

Etpscv. 
Xot^sog. 
'Atc^sog. 
r-irsoacpeog. 
Avopeog, 
AvocKTOpeog. 
'EKTOpscg. 
Asirosog. 
''E^TTcaoj, 'c(isv'Efc- 

Tr^scv. 
"Oc^sog. 
XvTosog. 
Tccvoscg. 
A^yvoscg. 
@vpeog. 
no^(pvpsog. 
X^sog. 

KuTa,xi>^^5' 
Hcapsog. 

I.sog, 'oSsv leoi. 
"Epasog. 
Kvpasog. 
Xpvasog. 
Tlocyxpva^eog, 
Tecg. 

^'/lyocTto;. 
AapccTeog. 28c *ET£(5J. 


'rvT^KTTslpg. 


'■icoi^cg. 


MoiXXo7Tcip'/iog. 


VfrOTSoi;. 


K'/jXi-7rs^og. 


•'O^og. 


Mi7^T0Vccp'r/.g. 


'cXsg-Bog. 


neoiTTS^og. 


"Aolpg. 


nXMTViog. 


AWCEOJ. 


y^yiTTspjg. 


TsT^KO^og. 


BciOcg. 


'cXcceog. 


'AoyvooTrs^og. 


Uevra.o(^og. 


'r^^iCocftog. 


nsoiog-cog. 


'AvciTTohlog. 


'OX.tyo^og. 


'AyocOog. 


'Avc^sog. 


xOi^og. 


Aic^^og. 


KocXc.criyccOog. 


l.'iOVog-sog. 


"oXi^og, o3s!/ '0X<- 


T^lol^og. 


' AcpiXccyccOog. 


UoXuogso!;. 


lirs^og. 


' Avocog. 


UccvocyccOog. 


"Acpsog. 


?%i^og.^ 


MQVoc'lpg. 


' AvTocx.yocOog. 


Nsog-s(psog. 


UoXvDuOilog. 


nsvrolog. 


'ETTiyccipocyocQcg. I 


'AdsX(psog. 


BayJot^og. 


UoXvoFog. 


MsyccOog. 


Zopsog. 


"Af^t^og. 


r,Kovo^cg. 


"lccOog. 


Avo^psog. 


KciTOippic^og. 


Bv^cg, 'c9sv Ev^cv. 


fiocOog. 


•LCpsog. 


ETriTrcXoiiopos^og. 


AcKCv^og. 


KaOog. 


'Aoyu^psog. 


KsCpxXof^i^og. 


MeyccXcSv^og. 


\\KocOog. 


lu^scg. 


'cXcf^i^og. 


"AXvlog, 'od.' AXv^ov. 


"o^KxOog. 


'Evrstx^og. 


'Aa-dsvoppi^og. 


BSsXv^og, 'odsv lih- 


AckOog. 


Aoysk- 


riuKvooltiog. 


. X6(y,. 


KciXcc9og. 


T^cyjcg. 


Movoo'pK^og. 


Kvv^og. 


'AcTTTccXccScg. 


"o^X^og. 


'yvopuilog. 


KcKKO^v^cg. 


UriXoTTXccOog. 


' Oa-x^og. 


A-A^ofp^iCpg. 


npco^og. 


KopOTrXccOog. 


"A^og, 'oQev "a^oi. 


M%y.poppi?og. 


'Er,og. 


Kii^c7rXa.9og. 


"AU^og. 


Elpop'pilog, 


'a^'^cV. ^ 


"AyM^og. 


"AXcclog, 'oO."aXccPoi. 


\c-yxj^of^ilpg. 


E^r,cg, o9sv EQjcov. 


Aia,iJ.a9og. 


Mu^og.^ 


AvTOpgiCpg. 


\\il-nog. 


"i^c^l^uQog. 


Meyo!,Xoi^ci^cg. 


'Ev9vf^:^og. 


Mtvvlrfig. 


'A^JaiA,cc9og. 


KXs(og. 


rXvKvfi^cg. 


"lr,og. 


'Qpf.i.a9og. 


Me^oj. 


HoXvfotPog. 


NrM. 


rva.9og. 


Ms^og, 'cSsv Me^eoi. 


Tavvfpi^og. 


npcVTjog, 'laiv. 


nXriCrlyvaOog. 


ns(cg. 


nayjifljtlcg. 


n-^ig. 


i^vcrtyva^og.. 


AiccTTS^og. 


^ccyjvfi^og. 


KocXXt7rci,o'.^og. 


'Ers^oyvaJog. 


''ExTpd.TTS^og. 


Ylpocrptl^og. 


lioivtKO-TTcipriog. 


^lvaOog. 


HvvTpciTrs^og. 


"Eu^i^og. 


AsvxoTTcx.^wg. 


ndcOog. 


'Oy.oTpa,'iTe^og. 


'A:covTi^og. 


MccXovcc^riog. 


AaTTaOog. 


MncpoTociTrs^og. 


ncol-^ig. 


M'/iXo7Tix.^'pg. 


K^aTTaSog, UciyjT. I. Cujus contrarium eft Imxa.^ii 

4F 290 ^AxoOTTxQoC. 


^Cii6ig. 


Mao«55?. 


"Aiyt^og. 


'X-rrv^adD;. 


KacKteog. 


Kvo!.9og. 


Aex.t9og. 


B^VCc9o?, TiTOt 


.\i%g. 


B^uxSov. 


"AXtOog. 


"vM. 


AtxXtdog. 


I\leys9o;. 


YlsvTaXidog. 


Ac.^U^og. 


TrjKoXidog. 


UsXe^oc, Kcci 


MovoXtdog. 


neXeOcg. 


'rrToXi6og. 


X7reXe9oc. 


^AKpoXi9og. 


Xoi^ca-TTiXeQo;. 


X^u<roXi9og. 


'TcTTreXeSo;. 


"LvXtSog. 


KXido;. 


T^tfAi9og. 


Vedo;. 


■ifo'i6og. 


"'HSog. 


ntSog. 


TvSog. 


B^l9og. 


TloXvyyiSog. I. 


"E^t9og. 


X-,;9.V. 


^tXe^i9o;. 


nXrfiog- 


J.Vie^t9og. 


-Borficg. 


'OuotoKot9og. 


"K^or^og. 


TiQog. 


T.U[yt,^oy;6og. 


^tSog. 


Aucoorfiog. 


"AX9og. 


TrM' 


'ETTtfiuX^og. 


l.T-iihg. 


nuX9og. 


'ASog. 


"Av9og. 


"'-Atfhg. 


Koiv9og. 


Kv,o»9og. 


"AKxvQog. 


K(;^xi9og. 


nTo^6xKxv9cg. 


UuvxiSog. 


neotKuoTTtxKxv^og. 2, 


"ArcyMg, 'o9ev 


<i>uXXxKctv9og. 


"kto^Jx. 


'AvxKxvdcg. 


l^ccuuSog. 


MovuKxvSog, 


j.''o--p. .=;< (J.LT. 10. 
•2. Intc^umeimim 


rpinoftim habcns ; ap. KovopuKuv9og, 


'OiSog, 


JoXuxKxv9og. 


'lov9og. 


MvxKxi9og. 


'oXov9og. 


'ofuuKay9og. 


"0Xuv9s;. 


XxXKuvSog. 


Kc^vv9og. 


<^uXxv9og. 


"A^vv9og. 


Mr,vxv9og. 


'Atyio9og. 


MivxvOog. 


Uo9og. 


Suv9'jg. 


NoSog. 


'ETTt^xvQog. 


"AvoQog. 


'T7ro^xv9og. 


Mi(Tovodog. 


Ae-TTxvSog. 


ncSog. 


ni(ra-xv9og. 


VoSog. 


BevSog. 


'F.7riTxp'po&og. 


nev9og. 


'AXifpo8og. 


Bc-AvrevSog. 


'ETri^^odog. 


lAiOog. 


noXvf^o9og. 


'E(.e^iv9og. 


nci^Gog. 


TsrAl^iiScg. 


'0^9cg. 


'TciKivSog. 


"E^o^eog. 


Y.Kiv9'cg. 


ni^dog. 


TxXtvGog, 'o9iv 


nToXi7rc^9og. 


TxXtv9ot. 


nTo^dog, 


nxiv9og. 


' E7rTop9og. 


Miv9og. 


Ax(r9og. 


'Airxfztv9og. 


Mu(r9'cc. 


Te^f/.iv9og. 


MeyxXofA.x(T9og 


lfiiv9og. 


Bi!f^u(r6cg. 


MrioivGog. 


"E(rdog. 


lf/,rfitvdog. 


Kicrdag. 


nei^ivSog. 


"0Xtcr9cg. 


'AKooKc^iv9cg. 


'EucXKr9og. 


AxQvptv9cg. 


Mi(r9og. 


■fiv9og. 


"AfA.t(r9og. 


' AiJ^tvQog, 


"r.KfA.t(r6og. Thcophr. Ilift. Plant. lib. vi. cap. 5. ©os. 


©02. 


00 V. 


lOS. 


"r.u[/.icr5o;. 


Tsu9og. 


Y.vvxKoXaSog. 


Evox9o;. 


'oXiyc>j/.i(rdc?. 


Zv9og. 


■=^9'og. 


Ku9og. 


ME'yccXof/.icr6og. 


Ku6og. 


= S9og. 


"Avu9og, 'o9ev" Avoc9ov 


'E.vTBXo[/.i(rdog. 


"AKu9og. 


^T^is9og. 


Kpeacvu$og. 


'A7rc[^Kr6og. 


AeKu9og. 


Kcpv9og, 


Aplo}9og. 


TloXv[/,t(r6o;. 


Ar,Kv9og. 


"^udog. 


■Vu9og. 


Aol&dog. 


'LTsXsfyioo'>KViKu9og. 


'E(p9ig. 


'log. 


Kva-Sog. 


lTXePyiSoX.f]K.v9og. 


Aisp9og. 


Aiog, o9sv 'Aicv, 


TirSog. 


^rsXyi^oXr,Kv9og. 


'H[.it'e(p9og. 


Mva.ccTog. 


'0[A.OTITdog. 


Bug-poXv,Ku9og. 


noXue(p9og. 


Bociog. 


'ATTOTITdo;. 


'AvroXriKv9og. 


nv^iSp9og. 


T^oi-^ocTog. 


TVTdk. 


"icaXriKV^og. 


lIcxvsp9og. 


BeScciog. 


Bv9o;. 


Y.Kv9og. 


"A7rs<p9og, 


'A^eQxtog. 


"Al^vdog, 


Ul9og. 


6.i'(re<p9og. 


'HScciog. 


BsZdog. 


' A[Mv9og. 


MoXo(p9og, 


®riQxTog. 


Ks'69og. 


'Exs[ivdog. 


"Ax9og. 


A[/.oiQo!.7og, 


KeXBuSog. 


Efyocg-pi^^V^og. 


"^X^og. 


'A[jL(piCociog. 


'AKsXev6og. . 


'¥i[y.v9og. 


"Ox9og. 


'A[/,o^Qcciog. 


F^^iKsXsuSog. 


'i't[jt,[A.v9og. 


Mcx9og. 


rdiog. 


Aiu^iKsXsvdog. 


'OXiyo[j(.v9og, 


"A[zox9og. 


EocTog, 


'AvTiKsXsvdog. 


'E[^7rsSo[iu9og. 


Tcx.Xut[^ox9og. 


AyxTog. 


'A[^pKsXsvdog. 


noiKiXo[zu9og. 


E7ri[iOx9og. 


BocyocTog. 


'Ayx'^iXsu9og. 


^iXo[iu9og. 


' F.[z[iox9og. 


TccyaTog. 


'o^iKsXsvdog. 


'AKptTO[/.u9og. 


E[A.7re^o[jLOx9og. 


Karccyuiog. 


'r^iKsXsvQog. 


Atyv[/,v9og. 


KccKO[Mx9og. 


' EFyociog. 


'EKKsXevQog. 


UoXv[Ji.v9og. 


^iXo[/.ox9og. 


ntjyxTog. 


'OTTtirQoKsXsvSog. 


@^xiru[/.v9og. 


'Ayovo[A,ox9og. 


Ms(rviyociog, 


'iTrTroKsXsvSog. 


m9og, o6ev Nu9w. 


KXur'o[jcox9og. 


,\iyocToc. 


'Ty^oKsXsvSog. I. 


Kvv9og. 


"Ev[A.ox9og, c9ev 


HXiyccTog. 


'rS^oKsXevSog. 2. 


Kvv9og. 


"e.V[jcox9oi. 


AoiyocTog. 


'Ai^rj^oKsXevSog. 


Bi9og. 


Aiy\)[j.oxJ^og. 


'ETriyxiog, 


n^oKsXeu9og. 


'lS^$k, 'o9sv 'lS^9ot'. 


EloXu[j.ox9og. 


'Evotrtyxiog. 


'AvTOKeXeuQog. 


Mo6[ji,[.!,ot.Kii9og. 


'&ocpu[Jt.oy9og. 


''v-.ivo(riyxiog. 


'iduKeXeuSog. 


'AKoX}i9og. 


^oix^og. 


'r..vvo(ri'yxiog. 


"ATrsuGog. 


^iXocKoXii9og. 


"O^ox9o;. 


'AiA,oXyxTcg. 


"E^suOog. 


'Av(X.KoX'<i9og. 


Mopox9o;, 


AeuKoyuiog, 29! Oi(p. 292 lOS. 'ATTcyoLiog. 


Zaiog. 


'AveutaTsg. 


'XTToyuioi;. 


Ta^aTog. 


KXripovoy.iaTog. 


AvTr^oyciio;. 


AvtdaTog. 


A^axfiiaTog, 


:\l£crcya6to;. 


\\7!ex()aTog. 


'n[/.taTog. 


'lo-cyciiog. 


'AtaTog. 


iTeipavtaTog. 


X^vcrcyuto;. 


W'.-ataTog. 


'EvixTog. 


A.c7r~cyx.7c;. 


}A':aiaTag. 


TaX'^viaTog. 


TvyuTo;, tc. Tvyci,iog, 


Btaicg. 


\W,viaTcg. 


odeii Tvycttij. 


'OcobtaTcg., 


Ae:cay.'/;vtaTog. 


'Fxdvycitog, ckv 


KgaciaTog. 


'OiCTajjirtvtaTog. 


'Hovyaiov-. 


iTcJtaTcg. 


ETTTa^iqvtaTog. 


Avycciog. 


neo.aTcg. 


Tpiy.'/;viaTog. 


'ETrtXvyKiog. 


YlodaTcg. 


Kay,tvtaTcg. 


Bayccicg. 


j\t7rcltaTcg. 


UvycviaTog. 


nvyx7og. 


Evoiaiog. 


X^ovtaTcg. 


Acitcg, 


EvdtaTog, 


TovtaTog. 


Aaxtog. 


MaXetaTog, 


T^iXHviaTcg. 


'AJaicg, YiTOt 


Nefzstaiog, Tlarj, 


AvxytaTog. 


'A^ciTog. 


BocefaTcg. 


TuvtaTog. 


HToi^xTog. 


Xet^07rXr,9taTog, I. 


'siKooycoviaTog. 


vdy^aTog. 


'Ep£toi'j9iaTog. 


'A[x.a^iaTog. 


'l^oiTog. 


'oQoXtaTog. 


'HfjcotaTcg. 


l.Tt^ocTog. 


'Ul^iuCoXiaTcg. 


TopTrtaTog. 


'o^ciTog. 


' Ai-/](/.tuQoXtaTog. 2. 


'AKactaTog. 


lcicOaTog. 


TeT^uQoXtaTog. 


' Af/.aptaTog. 


KepcaTog. 


'E7rt7rcXiaTog. 


\l'/jptaTog. 


'CvcaTog. 


AaKTvXtaTcg. 


nXri^^taTog. 


'laoaTog. 


TeT^acay.TvXiaTog, 3 . 


'HT^taTog, cSev 


I.7riiCaTog. 


KoT'oXtaTcg, 


'HTptala. 


''iTTisdaTog. 


'Uf^tKOTvXtaTog. 


Keyx^iaTog. 


KaTnSaTcg. 


iTTidajntaTog. 


'n^taTog. 


Xv^ahg. 


Ai(r7rt6ay.taTcg. 


UuptaTog. 


liey.eaTog. 


'A^caiJitalcg. 


.^(TiaToc, 


IreaTcg. 


KvaijLialog. 


'l-viavcTtaTog. lOS. 

^peaTixTog. 
'Af/,xTiaTog. 
'Na[.iaTiaTog. 
'Zvvcf/ji/.xTiaTog. 
leXf/,aTixTog. 
TeXjj,aTiaTog. 
EKT^uy,XTtxTog. 
AjAa^aTiaTcg. 
AooaTiaTog. 
TtyavTtaTog. 
TaXavTtaTog. 
AeovTtaTog. 
Te^ovTtaTog. 
iKOTtaTog. 
UaXaig-taTog. 
NciiTtaTog, 
KaTavuTtaTog, 
OpyviaTog, 
pdxiaTog. 
iTeXexiaTog,. 
MvxiaTog. 
KaKaiog. 
\\VTay.aTog, vjTct 
AvTxv.atog. 
AyrcxTog. 
Avay.caTcg. 
HKaTog, cdev 

'HKaTov. 
AiKatog. 
AK^iCoOiKatog, 
^iXoOty.atog, 
XctpoaiKaiog. 
EtKaTog. 
E^eiKxTog, 1. Theophr. hift. plant. lib. ix. cap. 4. 
manum implens. 

2. Ariftoph. in Ran..i. c. rcmiobol;u-is. 3. I. e. femiJo.lrantalis ; vcl iv digitis latus 
auc altus. Diofc, lib. i. cap. 85. 102. lor. '93 'E^iKoiTog. 
'AzKxTog. 


\\y,OiXx7og. 


Tpjo6oX(ji*a<b?. 


'Zrs(puvu7og. 


\\lijjkXx~o;. 


'A-7roQoXi[A.K7og. 


'E-:(,tovu7og. 


A(XKK.x7og. 


TxXXxiog. 


'r7roCoXi[/,x7og. 


'AXuXKO[Aevu7o 


'AXKxhg. 


' Ai^(pii^xXXu~og. 


'fBvh7ro^oXi[/.x7og. 


'^[xivuiog. 


XxXKxrc;. 


neXXuto;. 


'r7rep^oXi[ji.u7og. 


Avv[/ivuiog, 


'cXKxwg. 


niXXx7og. 


' Avvi[j!.t03ZoXt[/M7og. 


Arivxtog. 


AtpKx7o;. 
iKXtoq. 


' AiTsXXxiog. 


T^iu^oXi[jt.x7og. 


'A6r,vx7og. 


KvXXxtog. 


'E7Tig'DXifJ!.u7og. 


ibiXuSrjVutog, 


MiCTKXto;. 


EoXx7og. 


'A7rog'oXi[j(.x7og. 


A'/iVK7og, 


AvKouog. 


lV[Ji.<^oXoctog. 


'Evx_coXi[jLx7og. 


npo(TsXT,vx7og. 


BaKxiog, rjot 


TpioCoXxlog. 


'AyXcvt[^u7og. 


^E7rtXr,vuiog. 


BnKxTog, 


n^oCoXxiog. 


KXo7rt[A,x7og. 


'A7r7jvu7og. 


Axto;. 


'TTreoQoXxiog, 


'Aypt[/.x7'og. 


'Ei^7ivx7og. 


^AXxtog, 


'E[.nroKx7og. 


Ax9pi[/x7og. 


Kpr,vuiog. 


'AXxtig. 


XoXxto;. 


^Sopi[/x7og. 


I.V7ivai'og. 


BciXaik, odev 


I,^oXx7og. 


Qv7i(ri[Jt.x7og. 


Kexr,vu7og. 


BxXxtov. 


'rXx7og. 


KXe^i[jt.x7og. 


'Aiyivu7og. 


'A^xXxiog, cSsv 


BaXxiog. 


'AK[/u7og. 


Ts^eivx7og. 


'a^xXxiov. 


nvXxTog. 


'lK[A.u7og. 


Atvx7og. 


UxXxtog. 


nuXxiog. 


AiK[x.u7og. 


'A[iivx7og. 


noi[/-7rxXxioc. 


npoTTvXxtog. 


'AXK[ix7og. 


'Otvx7og. 


K.i(pxXa.tog. 


'Aa-vXuTog. 


Ao[zx7'og. 


noivx7og. 


'EXxiog. 


Bf«%t;X«ib^. 


'ECSo[x.x7og, 


'EzxTrtvatog. 


"EXxtog. 


•Z7riSx[^x7og. 


No[/xi'og. 


Au^ivuTog, 


'o&BXxTog, 


A!<r7rtQxiA.x7og. 


A^o[xu7og. 


ns^ivxiog.- 


'AyiXxiog. 


KxXx[ix7og. 


To[jcu7og. 


Ko^ivu7og. 


'AyiXx7og. 


(bXeyyM7og. 


"fevSe^rix^x^l^u^og. 


nvTtvuiog, 


MsXavSeXaiog. 


l.TtyfjLxTog. 


"E^[AXtog, KUi 


T^uxivu7og. 


KaXXiiXaiog. 


nvy[A,x7og. 


'E^[iu7og. 


'Exivu7o;. 


'AyoiiXatog. 


'ii^S[Ax7og. 


Aiov[A.u7og, 


Mo(7X'Vu7o;. 


^iXeXutog. 


K.vri[A,xiog. 


'EXv[iutog, 'oQev 


UuKvutog. 


MiXutog. 


'E^yi[x.x7og. 


'EXv[/x7oi, 


Mvu7og. 


'AfA.iXxiog. 


Ax9^7j[^x7cg. 


2\ox[Ax7og, 'cSiv 


Aiy.xi/.vx7o;. 


'AviXxiog. 


'l[A.x7og, 


Ao-x[/-u7u. 


YlaXu[ivu7og. 


Zi^XxTog. 


lvXXoyt[/.x7og. 


?oo[cx7og. 


Ai[/vu7og, 


i^eoytXoiiog. 


'EK&oXi[/.x7og, 


Nxiog, 


MeSi[/vu'i'og. 


AeiXxtog. 


E[/.CoXi[ix7og, 


niTuvuiog, 


Ai[/vu7og. 


NaAaJbj. 


'oQoXt[/,x7og. 


'^uvK^og. 

4G 


T^i[AVu7og. 294 101*. 

Medvi/.vx~3;. 
npufJAa.lo;. 
'Evvoiio;. 
Tsvvoclo;. 
Ovvvalog. . 
Tuyvctio;. 
Aoovocioq. 
Ay.ovaTog. 
TovxTog. 
nBoiTovocTog. 
' A^ccpvccTa^. 
TlvpvciTog. 
AtTvaTcg. 
'Ayvvcciog. 
^iXoyjvcciog. 
Micoyuvccicg. 
JloXvyvvuio;. 
'EuvocTog. 
Evsuvouog. 
KuvacTog. 
Koavoucg. 
A»(pvacTog, 
'Op(pvxTog. 
hccxyocToq. 
' Apoc-xyocToq. 
'iXvocTcg. 
UoXixyaTcc, 
KuxyccTog. 
'AduvocTog. 
RuoccvocTog. 
AcoocivocTog. 
KcifOCovccTog. 
KopcavocTog. 

iTcovuTog. 
'OySoccTcg. 

OivoocTog. 

XooiTog. 

'H[/.iXOxTo;. 101. 


102. 


102. 


ITccTog, 'c^iv YluTov. 


(bsoa"og. \ 


'lc-aTog. 


' A^^ccrrccTog. 


'H^aTog. \ 


Bpiaaiog.: 


Ae-TTCcTog. 


Tr.caiog. \ 


'Epa-alog. 


' KviirocTog. 


QuvvoO'/}oaTog. | 


Xsco-aTzg. 


Y'nrocTog. 


Aa9pxTcc, 


'Ay.s<ra-aTo;. 


'Efj.TrxTcg. 


'E^uScciTcc. 


Q^voscTfTaTog. 


'A7ro7riy.T.aTcg. 


le-.a-aipaiog. 


Bpyjij-craTcg. 


UoiJt.TrccTog. 


TaSiioaTcg. 


MsXKTcraTcc. 


' ATroTropcTTocTog, 


leicaTog. 


Au^ta-craTc-. 


'oXuy.TraTog. 


MoioaTog, 


KoXoa-c-aTog. 


iKO-aTQg. 


AtuoipaTog. 


Kijpca-a-aTog, 


KXoTTuTcg. 


'AKpaTog. 


AtZvca-aTog, 


'Ag-BooTraTog. 


^aXaKpaToc. 


Taptaa-a-aTog. ■ 


TpoTraTog.. 


Atxoaiog. 


'Oivaa-aTog. 


'ETrir^OTraTcg. 


'AcmpaTcg. 


Asx.aTaToc. 


' ATrorporraTog. 


'Ayc^aTog. 


'Evvsa-iiaiosx.araTog. 


Ucoa-ira.og. 


Aycpaiog. 


TlsvTsy.atcsKaTaTog. 


I.y.u7rxTcc, 'ciev 


TlsptaycpaTog, 


'Ev^syMTaTog. 


I.y.U!7raTot. 


QcpaTog. 


AvoosKaTaTog, 


'Apatcg. 


'AKOoaTog. 


AuosKaraTcg. 


'A^aTog. 


TlsrpaTog. 


AvuSsxaraTog. 


'E^^aTcg, 


'HrpaTog, 


Mccraiog. 


''Ao^aiog. 


'AvrcaTog. 


'EvaraTog. 


XxoaopaTog, 


'AporpccTog. 


'EvvaraTcg. , - 


'EopaTog. 


'Ag-^aTog, 


Kparatog. 


'TccaTog. 


Ksg-^aTog. 


Kparatog. 


Tsoaiog. 


XuT^aTog. 


'TTrs^Cs^STPiTog. 


Uspi^epatog. 


QvpaTcg. 


ApsraTog. 


Ksoaiog. 


Ks^KV^aTog, 


K^TjraTog. 


'Ay.spaiog. 


'Ou^aTog. 


'iraTog. 


AtJiS^aiog. 


Q>ipaTog, 


KoiraTog. 


'\[/,soaTog. 


KoXiSDaTcg, 'oSsv 


T^traTog. 


TlspaTog. 


KcXapatri. 


'Hy,irptTaTost 


' AvriTrsoouog. 


ETrapaTcg. 


'AxraTog. 


Tl^ors^aTog. 


'ApacaTcg. 


'E.TruKTuTog. 


ATrrspuTog. 


Ts(pvoaTog. 


Tla^ay.raTog, 


'Tg-soaTog. 


'n^aTog. 


'ExraTog. 


\surspaTog. 


TlayacraTog, 


'ATrc^sxraTcc, 'oSiv 102. 


ros. 


lOS. 


lOS. 


^WoOiKTKtOl. I. 


iKVBfpaTo;. 


Tri^itto;. 


(l>avXoSto;. 


AiiCTCito;. 


' AK^ovAtpaio;. 


'e^vSiCio;, 


' A(leiTiJ,oCio;. 


's^ixvTiXiKTuTog. 2. 


napofzipaTo;. 


'aXkiSio;. 


MTJXocvoSto;, 


'i.uzTxTo;. 


Nui^ipaTo;. 


'Ac-a'fJSio;. 


E^afx,r,voQio;. 


'Airsu)tTcuog. 


<l'Xoyo(paTog. 


ETTiSiSj, '/;T0t 


Kctvc^to;, 3. 


^AvTuhg. 


ABUKO<paTo;. 


'ETrtticv. 


AuxvoQiog. 


YiyoiVTotToz. 


TrpopaTo;. 


UvoiZio;. 


'Af/,a^oCio;. 


£\iotvTcc7o;. 


K^vpaTog. 


'AX^z(riC.tog. 


AnroZio;. 


TctXavTocTo;. 


Kopu(paTog, 


vlyoTi^io;, 


AQpo^to;. 


UevTxTo;. 


lu^xiog. 


Ka-j!ri'^to;. ■ 


'ry^ol^iog. 


hpovTxTo;, 


Nutpaio;. 


T^vdt^to;. 


'F.vvopoGtog. 


Zx.oTaiTo;. 


Xdto;, odev Xccix. 


I.u(j-iSto;. 


''t{fA.epo&tog. 


Uii^TTTocTo;, 


Xaio;, 


HVKTtQiOg. 


KadyifcepoSio;, 


'a^tocTo;. 


Axaiog. 


'Avri^iog. 


'E(p7!fiB^oSto;. 4. 


"TsTX^TCcTo;. 


'Axatog, 


'Evavri&iog. 


NuKre^ci^to;. 


'EooTCtTo;. 


AoyxaTog. 


' AfA,(pi^tog. 


XeipcSto;. 


XoaTCito;. 


Atxaiog, 


"oxQicg. 


'ATToxei^oZio;. 


XooraTo;. 


\oyjxTog. 


'AvoXSiog. 


MaxpoSio;. 


UaXocig-ocTo;. 


AoxaTog, 


n.avoX£iog. 


MiicpcSto;. 


TBa-(rspxzog-ciTo;. 


Tpoxix^Tog. 


^epoX&iog. 


KoXXo^oSio;. 


UevrtjKoi^uTog. 


\trp<iX(i'og. 


TpKToXCiog. 


' AXirpoQ,to;, 


'Eizog-aTog. 


'A^X<^Tog. 


noXvoXSiog. 


' Af(.av^o^io;, 


Uog-ocTog. 


^iXccpxaiog. 


\liX(x.fo^iog. 


'ApyupoSto;. 


'A(pu^aTog. 


AeiTxaTog. 


"Eia,&io;. 


'Af/,tfi'^ToSio;, 


TBXeuroiTog. 


'UirvxaTTog. 


'Aref/,Sto;. 


'AXiroSio;. 


^AK^oreXeuTccTo;. 


TuxaTog. 


naXi[x,&io;. 


'TTre^Cio;. 


Upoyura.To;. 


Biog. 


Su^S/of. 


Ae(r<^to;. 


Uupocuato;, odev 


Biog. 


'E7rirvf,cCio;. 


<S}epicrSio;. 


Uapauaioi, 


"aCio;. 


ne^iTUf^Qio;. 


'OpeaSio;. 


Ua^SuxTo;. 


KavxSiog. 


'OXiyoQio;, 


'rSii;. 


AvaTo;. 


'Apa^iog. 


TpvyoQio;, 


"EuStog. 


UvixvaTog. 


'Af^xCiog. 


'OtoQto;. 


B^axvSicg. 


AnryixvaTo;. 


Ae^iog. 


'Ofx,oioQio;. 


KuQto;. 


'Hf/,i7rr,xiiaTo;, 


MsXXeSto;. 


KazoSto;. 


'Ayiog. 


^aio;. 


-vvn^to;. 


IVKoQio;, 


Bayiog, 'cdev Bccyicv 


I. nax. i3i?>.. -L _ 
•?. Cafaub. in Athen 
1. Democrito dicitui 


qui fcrupos iiodofque 


4. Ptolem. 

2()5 texic 2gG lOS. 102 niXccyiog, 


'TTToppvyiog. 


nXoLyiog. 


'Ayuyiog. 


UoipoiTrXx.yiog. 


Awg. 


UMxyiog, 


''A^iog. 


Uuytog. 


'EvQx^iOg. 


Kp^xyiog. 1. 


MivwOa.^iog. 


roicrxyiog. 


AixSa.Siog, 


-Y^y.og. 


T^iyJa2iog. 


^EoKpifyiog, 


'AXKiQitx.otog. 


'nXifyiog. 


'EtKxStog, 


<iiuroXriyiog, 


'E^aKCi^iog. 


'A-7TX'!jyiog. 


Boo-KccSiog. 


K^^^yiog. 


'ETrt^tXocotog, 'cObv 


'oXiyiog, 'od, OXiyioi. 


'^ETrfx^iXocQiov . 


Aotytog, 


AfA,ccotog. 


v'i'yiog. 


Xe-.fia.^iog. 


Aoyiog. 


Xificcdiog. 


Voyiog. 


'OofA.i>cotog. 


"A^ytog. 


'ETTUfJca.hog. 


^ivu^ytog. 


KocTcoficcoiog. 


tttXopyiog. 


'Exivu^tog. 


'P.yvyiog. 


Vptog, 


Zuytog. 


'ETriK^ccctog, 


'TTro^vyiog. 


'EvK^u^tog, UoiyjT. 


'ilXvyiog. 


'AarocStog. 


AiuXuyiog. 


'ETriTcc^iog. 


'Avopgo-TTvyiog, 2. 


'EKTocoiog. 


'^UK^o'^'^OTrC-yiog. 


KpVTrTcciiog. 


Mix^oa^OTrvytog. 


iTc^Itog, 


Touyiog. 


Tptcuotsg. 3. 


AiocTpuytog. 


E.Kgocoiog. 


<i:^{iyicg. 


'opOog-.cc&iog. 


1 . -Oejp. 
2. Ariftotcli dicitu 


r qui inter volandum 


dcfedtii caudrt- non rcg 


tur. 


3. lUar. K<.T. IJ5. 
4. 'Hctx. itlem, tjui 1 


^«^acriTc..;. 


5. "06. (>Torr,OlJ^«, C1!>. 


.7X «. "'W'- P''^^- e'. A^ocOiOg. 
A[yC<pci,Oiog. 
Aiacf/.(pc',aiag. 
'Av<pix.aiog. 
UeSiog, 'cOev Ue^iOi. 
^■)6^'0g. 
'AuToa-^eotag. 
K-/;dtog. 
'AKtf^iog. 
M'!;Siog. 
"l^iog. 
'A)'Stog. 

Aocioiog, 'oOvj AuiOiOV, 
"Lvvocidiog. 
l&iv^l^iog, 
"Ethog. 
'Azlaiog. 
BelStog. 
'ovsiciog. 

'E-TrtTpocTriC^tOtog. 4. 
A-r[i,oiog, 
fTii^iog. 
Upog'/]^iCiog. 
'EvTog-yjSt^iog, ^. 
'EK-rrxXXocKi^iog. 6. 
'E-7rt9coor.Kidiog, 
OiKiiiog, 
KocrotKtOiog, 
'TTroa^ocpKtotog.- 
TiViOXt^iog. 
AocvXioiog. 
'ETriKvXidiog. (:Dcc).cciAiO!og. 
Avsuioiog. 
'ETriKvrifctatog-, 
A^ctx!^[hog. 
'EPo;fA,iSiog. 
Avtaiog. 
Kvioiog. 
'E(pvrrvioiog. 
U^og-epvtSiOg. 
E7rt(pccTViSiog. 
ETriyaviSiog, 
Ai<pvtotog. 
'E^ocKpvihog. 
E-TrtKoX-TriStog. 
'TTTOKoXTri^iog. 
'E7riTVf.c7riStog, 
Tpo-TriStog. 
'TTrxa-Trihog,. 
' AKctpioiog, 
NuKTepiSiog. 
IrocTi^^iitog. 
Au9^iotog. 
'ATretpidtog, 
Moipiotog. 
UtKpi^tog, 
Uocu^tOiog. 
Kapiotog. 
Ne(p^iSiog, 
'E7rjve<ppi^iog, 
QocXoca^a-iOiog. 
UccpocOccXcca^aridtc 
'ETridxXaa-a-i^tog 6. Idem, qiii »i'0o?. 

7. oO. tmGwjaKi^ioj- i. e. quod thoraci fbper- 
induitur. 

8. oO. ■ara^aQaXa.o-j-iJtofj i. e. niaritimum; ap. 
Thucvd. TOS. 


lor. 


lOS. 


102. 


Mea-a-l^iog. 


'VM^iog. 


AsvKspo>Qiog. 


'Ett tTTsaetog. 


ncc^uKTl^to^. 


'A(po^tog. 


''Eiog, 'idev^^Ewt. 


' AvSTrtTrjOetog. 


'ETrii^ocgihot;. 


"Vc^iog. 


,\«r-!3J. 


Uxicc-iog, 


nxpa.doiXciTJt^io?, 


'A>{,»pSiog. 


'lc:[A"-:icg. 


'Ovsidaog. 


'Ar7. 


AidKOipoiog. 


Aciyeiog, 


'AvTiysviSaog. 


'E7n9»Xtxrjidiog, \\tJ. 


ToiXocKapotog, 


nsXayetog. 


'E7riy.svtoetog. 


Ata[/,(l:tOiog. 


' AvKKuphog. 


T^ayetog. 


Kvioeiog. 


'Nu[z<pioioi;. 


KotTcx.K(x,o^iog. 


KaTcxyaog. 


^TrovisTog. 


Moi)^totog. 


Ta^oi^iKcc^Sicg, I, 


MsXccfyaog. 


Atcj-ircvoetog. 


Moci\/t^tog. 


TXyia-iKu^^iog, 


"F.fyeiog, 


^svorjo-toaaog. 


ZutSioc. 


UoTiKOiphog. 


Tsyciog, 


'OthircSsiog. 


' Eicoiog. 


XoiXKsoKci^^iog. 


RXT,ys'iog, 'oSsv 


Aaa-VTrcSetog. 


"EvIo?. 


AiSoKCio^iog, 


UX'/;ys7cv, 


VoSetog. 


'Ovoztvoiog. 


'TwiiXoKxpOiog. 


' Atyaog. 


Evpvooetog. 


Kvj^tvtiiog. 


MiXoivoKciooiog. 


'Eiriyeiog. 


Avoeiog. 


'OvoKVVOiog. 


XpovoKccphog. 2. 


Usptyiiog. 


'HoxKX'^eiog. 


MvvSiog. 


'XTroKx^^iog. 


'A[ipyeiog. 


QsTog. 


'oSto;.. 


I.KXmoKOipctog. 


'Afxiyciog.- 


BdQaog. 


"O^wc 


'Epv9poKxa6iog. 


'ATroyeiog. 


'nSsTog, 


'Hfziodiog. 


'^^aiSpozctpOiog. 


'T-TToyeiog. 


Aideiog. 


Moaiog. 


'EvKapdtog, 


'ApysTog, 'o9. '^oysTot. 


'o^viSaog. 


' Appiootog. 


'oPvKoi^Siog. 


'T-TTS^yeiog. 


Uidetog. 


Avctpfjccoiog, 


BnKapdiog. 


Topyetog, 


EpsQiv^eiog. 


T\Xo(.vodiog. 


BapvKapoiog. 


Upocryetog, 


AaSvpivSetog. 


'EvoSiOg. 


Qpoi(TVKcir.hog. 


"Evyeiog, 


ZTp-d6eiog. 


'Eiviitog. 


l.a.pitog. 


BaOvyaog, 


"Otetog. 


'EPoiiog. 


Ee^^iog, Ku) 


KaTcoya-;g. 


'Aa-KXvjTrlc-iOg. 


ElxTToOiog. , 


T^hog. 


Aewg. 


KsTog. 


'TTTo^ohog. 


'Efyvdiog. 


"A^eiog. 


Ev^vcazeiog. 


l.Trociog. 


'r.voiog. 


AopKaoeiog, 


X'4vuXcj7TSKeiog 


nx;ici,og. 


'T-7rsviiog, 


l'lc[j.cihTog, Kon 


ni£'/;Ketcg, 


'O^ooiog. 


AvSiog. 


l^oiJcaSeiog. 


Kv%Ki:og. 


'Eicro^iog, 


BXvciog, 'o.9sv BXvoiov. 


AsSsTog, 'oOsv AsSsTat. 


TvvaiKsTog, 


'ETreto-c^iog. 


'TTroXvdiog, ■ 


K^^^eiog. 


KtXiKiiog. 


U^ocrooiog.- ■. ■ •.■ 


'E^ulog. . . • 


'ETTiKxhtog. 


KvXtJcciog. 


'AvToOiog. 


Epcoii og. 


A!Ci-:.r.6:-:og. 


' E-TriKvXiKeiog. '-91 ouoJ coi- affligit et psrturbat ; ap, Ariirooh. 

4H 2. "O;?. 298 lOS. lOS. TeXiviKetog. 


'TveoTsXetc;, 


TaiA.eio;. 


Xrjvetog, 


^OiViKfiO?. 


'EyxeXeto;. 


Kvuf^etc;. 


'oSvsTog. 


'CiKs7o:. 


'Ay^Xac;. 


Ka^usTo;. 


Aiveiog. 


4>i/.oiKiicg. 


KrjXetc;. 


UoXs^eto;. 


iKveTog. 


'AvoiKeio;. 


MviXe-og. 


^Sfietc;. 


KvKvetcg. 


UfoUe.o?. 


KuixrjXeto;. 


'0XiA.etc;. 


'Apaoj. 


XaKKeio;. 


nyiXeic;. 


Neio;. 


U^ccf^veto;. 


''AoKeto;. 


BociTiXeio;. 


SeToc. 


T%Qevveiog, 


'ETTci^xeio;. 


<t>iXoQc<.a-iXeto;. 


KaTaOaystc;. 


''Oveto;. 


'Ecksio;. 


K.XeTb;. 


'flKSUieio;. 


' AvTiyoveto;. 


AiC-Keiog. 


AKXeto;. 


Koaveio;. 


Topyovetog. 


'iteJjiftO-r. 


'u.^a.KXeto;. 


ly;rav£to;. 


A'/jdove:o;. 


AvKcio;. 


Gr.^iKXfio;. 


Kvdvetc;. 


XsXi^meio;. 


Ku^-jKeic:. 


AocvKXeto;. 


'Ey«oV> Uot'^T. 


^Huicvetc;. 


Ailo;. 


MeraXXao;.. 


'Ayeve-.o;. 


Ue^iroveto;. 


'AXelo;. 


'ATreXXeio;. 


Ma^aysveto;. 


' AXKVovetog, 'oGev 


'AXttcg. 


'A%jXAaof». 


Wahr/eveto;. 


'AXKVcvaoi xfjLepui. l 


'aXsTo;. 


1.iQ,\iXXeio;.. 


Atysveto;. 


'Aft.(plKTVCV6iOg, 


'hUyccXsTcg. 


'OXeto;. 


'Huiysveto;. 


Apvetog, 


£^utox\s7c;. 


'AicXeto;. 


Aeicysvetc;. 


'A^veTog. 


Uuc^uXeio;. 


'ETriTroXetog. 


'A^rtysvetc;. 


' .\pveicg. 


QocXeTo;. 


' AuDoXeio;.. 


KuKcysvcio;. 


KupveTog. 


QuXeiog. 


'AvrcXeio;. 


XaXKoysveto;. 


' CiA.Trveicg, 


'A^TroiXeTog, 'o9sv 


IlXeTo;. 


MaKpoysvetog. 


Ke^avvetog. 


'Ap-KKXeiiov. 


Uccpei^rrXeto;. 


Upoysveic;. 


Kvvetog. 


TuvrecXeic;, 


■ 'EviTrXao;. 


MoToysveto;. 


XX^veicg. 


'Ay.CXeiog. 


"EfJCTrXeto;. 


AsTrTcysvetog. 


A(pvetog. 


'EXe-.og. 


'XTrepoTrXsio;. 


Mcrjoysvetc;. 


'Acaxvetog. 


"f.Xho;. 


''AvXeto;. 


'Hvys-.eto;. 


'Aluvciog. 


UsXe-.o;. 


'Eira.vXeto;. 


Badvysvetc;. 


'A^yuvSuvetog.. 


' AuLTTsXeio;. 


U^oc-a.vXeic;. 


'Evysveto;. 


ATToXXuvetog, 


TeXexc;. 


^iXe-.c;. 


'olvysvetog. 


Xupccvetog, 


UuvreXe.o;. 


<i}uXei'o;. 


Evcvysvetcg, 


Xetpctsvetcg, 


' ATTorsXeio;. 


Qafjceio;. 


UapOeveiog.. 


'oleTog, 


UporeXsio;. 


Kepufie-.o;. 


'EXXivetog. 


ETTTaCoetog; 1. Item i\x-.t.;J;,-, y.ai i>.«-.<;>;r.J£c, i. c. <lics | Hift. Anim. !. iv, 
fcreir, Cjuibus halccdo foetificat; ap. Ariftot. j lor. 

' iTTTraof . 

*(X/7r7rao?. 

'E(plv7retog. 

"LvBiog. 

AvTTSiog, 'o9ev AvTTetoc. 

KepzcoTretog. 

KvnXuTreto;. 

'Avd^uTreiog. 
Ai(ru7r£io;. 
' Aoetog. 
Kadxoaog. 
}iloip[/.xpaog. 
^oivizoTrocpeiog. 
XaXKOTroipc-iog. 
AevicoTroipeiog. 
EvTroc^etog. 
KeCpetog. 
'Ay^eTog. 
Tvxypetog, 
'AvSpeihg. 
'LuXociA.oiVOoeiog. 
AXe^ccvopacg. 
Qepetog. 
Aviepaog. 
X^V(roKe^eiog. 
EvTrocrepaog. 
' AQeXTepetog, 
'Ag-e^eiog. 
Tte^ig-e^etog. 
Yiori^etog. 
Qyjpetog. 
KvSrpsiog. 
Ci^;i^aog. 
Hyjpeto;. 102. 

'ETXipeTog, 

AetpeTog. 
'Oveipetog, 

Xotpetog. 

Kpe7og. 

O^etog, 

Bcpetog. 

n^o<r^cpetog. 

Tfropaog, 

Uccpopetog. 

AXszTcpetog. 

Kocgopetog. 

Xo^e7cg. 

AiXo^etog. 

' Og-petog. 

Tciupetog. 

KevTOivpetog. 

A^yvpeiog. 

Ev^e7og. 

Cvpetog. 

Aispetcg. 

'E-rrtKy^etog. 

Vlop(pvpetog. 

Xpslbg. 

'Ax^eTog. 

AevKwpaog. 

Kvcx.vo7rpCi;peiog. I . 

AvTeiog, odev Aocetct. 

M^creTcg, 

Xpvcetog. 

Upo^ocTetog, 

Oicc.Tacg. 

Afj.fzocTaog, 

A^^j.ciTetog. 

iTrocTetcg. 

TepxTetog. lOS. 

<l>a.Tetog. 

"ETetog, oSev ' ETstcv, 
'AeTetog. 
VlocvSeXeTetog, 
E^eTetog. 
npceTetog. 
'ETreTetog. 
WccxpeTetog, 
QcreTetog. 
KviTetog. 
XviTetog. 
UccvccKTetcg. 
AgvocvocycTetog. 
Apy.Te7cg. 
MiXTacg. 
'A^xvTy.cg. 
Kcpv^ccvTeiag. 
TiyocvTaog, 
Bv^xvTeiog. 
' AiixvTetog. 
MvXxvTaog, 'cdev 

MvXavTetCi. 
MocVTeTog. 
'EXe<pccvTetog. 
Aeovracg. 
A^ocKcvTeiog. 
Te^ovTacg. 
B^OTaog. 
'Ag-eTog. 
O^eg-etog. 
noXv[/.vriget<rg. 
H(pxtg-aog. 
TloXvgetcg. 
'EfA.pcoTetcg. 
"Teiog. 
Iveiog. m EXocpaog, 
TeXepaog. 
TvjXepaog. 
E^i<paog. 
' AoeXp aig, 
Uvfipeiog, 
Tocppetog, 
BocTpoc^aog. 
'AyxeTog, 
BocKxeTcg. 
T\aXi^^cx,K)(aog. 
'Oxe7og, 
' AvTioXeiog. 
AoxMg. 
TloXe^ocpxeiog. 
Mccrxetog. 
locScc^iog. 
MeTOCjxocQog, 
'Tiro^cc^iog', 
ToTrct^iog. 
'F.TriTpocTre^iog, 
UspiT^ccTreQog, 'cSev-' 

TlepirpccTre^icc. 
"Uicg. 
^Ci^Tlicg. 
Trjiog. 
ilXifyyjiog, 'odsv- 

CiXifyriiov. 
Ariicg, 
'AoYjiog. 
Mevsoijiog. 
nocidrjiog. 
Tlo(rao'^'iog. 
UocTicriiog, 
'A^ri'iog. 
Uv9rjiog,. X. "oaTi^. 'oJ y. item x-.a navisj niaram habeiis prorami _3oo 'l7;l'o;, Kxi 


Aior,io;. '■ 


"i-o^io;. 


A[/i7TXccKto;. 


'ir.lo;. 


Xr;^r,io;. 


ncx^9to;. 


'r-TrcTTXocy.to;. 


Tciir,l'o;. 


'Avop'!;io;. 


Ke^9io;. 


'Av9oa,iCio;. 


Kvo;. 


'l^^'io;. 


"o^9to;. 


'AKp^uv.io;, 'o9ev _ 


ruvxiiC'/]to;, 


Bo^'f,'io;. 


nToXi-TTop^.o;. 


'Ay.ociZiov. 


'i>oivM,yji'o;. 


AfiU^Tlio;. 


?,u^9io;, 'c9vj Bcc^9ioc. 


'lccc-y.ts;. 


'OiKvi'i'o;. 


'ax^vo;- 


'r^TTo^^ciaOio;. 


faMo;, 'c9sv 'faxiov. 


XocXzYiio;. 


TciXcca-'/;'t'c;. 


Mi(r9io;. 


'AXiyKio;. 


'AXr^io;. 


'EvSTri'io;. 


E'n'i[/,i(r9to;. 


' AvaXiyy.io;. 


'aXvi'io;. 


K^?jT5jib?. 


'r-jTOfzta-^io;. 


'EvaXtyKio;. 


Ur,X7jio;. 


Mo!,vTr,'io;, 


\oitr9io;. 


KiXizto;. 


'EiX7i't'o;, 'o9. 'e<X^/(JI'. 


Tx(p'/;'io;. 


'O7ricr9io;. 


^otvixio;. 


Ba(r;X'/fib;. 


'■i'vx'';i'c;. 


noca-9io;. 


E7Tivi-/.io;. 


'AioXriio;. 


Q7o;. 


'F.LCTTpOiT^lO;. 


Avoiv.io;. ..■: 


XoX4i'o;. 


Audto;. 


'ETTiTiT^iO;. 


U^oiKio;. :• , ■■ !■ 


Bu9uXriio;. 


Ay'5';oj. 


Qp9otit9io;. 


Kooizio;. 


noXuXr,'io;. 


MiTa^'f,^io;. 


'r-7roTir9io;. 


Uargizio;. ^ 


AaXrJo;. 


n-.^:grJiio;. 


nu9io;. 


KaXrixio;. -.^'y 


IJptciiJ,r,io;. 


'AXitiio;, At'3. c^vTt 


'U[^^v9to;. 


lT^e7TTtKiog. ■ ' 


G>aXaf^r,io;. 


TH 


Au9to;. 


MccXkio;. 


Koi.dfA,7jio;. 


'HXt6io;. 


'Ax,cc[A.u9io;. 


UXcKio;. 


IloXe[A.r,io;. 


'A[j.i9io;. 


"i^aivu^io;, 'o9i'j 


'Atckio;. 


noi[/,vr,'i'o;. 


'Ax.oi.v9io;, 


"i-ocivu^icv. 


'riKUTOKiO;. 


KoSofir/io;. 


MsXccvSto;. 


ZTp49io;. 


'oP'jTc;ito;. 


^r,io;.^ 


A£^iv9io;. 


I,r^'d9to;. 


' .^pKto;. 


'r[/.£vr,'io;. 


lixivdio;. 


KaXXi^^^9to;. 


'ETTcipKio;. 


'E-7Ti'jr,io;. 


Koptv9io;. 


nu9io;. 


'r^TOC-a^Kio;. 


'Ovr,'io;. 


Nizooy,ootv9io;y o9ev 


^u9io;. 


Meae^Kio;. 


'r77ov'/:'io;. 


liex,poxooiv9iot. 


Al'io;. 


''o^Kic;. 


T\oLpov'/,io;. 


M'/,XoX'o'/jio;. 


'Ailot'i'c;. 


"fevoopKio;. 


U^cv'/,io;. 


B£^e-zvv9io;. 


TeXoi'io;. ■■ 


'e.vookio;. 


B'JV'/;'io;. 


'A^uv9ic;, 


'oXoiio;. 


'' AiTKio;. 


MBgo-u'/;io;. 


?c9to;. 


'O[xot'ic;, 


B!x.G-Kio;, 'c9. Bcca-KWi 


'Av9ou7rr,t'o;, 


A?j^,c.to;. I. 


nccvo[^oi't'o;. 


AciO-Kic;. 


'ArA,'ioc. 


noi,Xi^po9to;. 


' A-Zio;, 


KaTcx(r:cio;. 


Tni:;. 


UoXvfooOio;. 


UXa'/.io;. 


UavTac-,iio;. . ■ .. lOE. 


lOS. 


'O^ta-xia;. 


M«A;o?, 'o^ev Mx- 


T^iTToSicncioi. 


XlCOTSOOl, 


nocKta-xiog. 


'llxocXiog. 


'ETTicrxiog. 


AvocXiog. 


ne^fa-Kiog, oSsu 


'pvocXiog. 


nspKTXIOI. 


'v.ivcyJXio;, 


'Afz(pt<r}ciog, 


'o^uXiog, 'o(}sv 


TluXivirx,iog, 


'o'fcx.Xioi, 


^iXoiTKioq. 


'ATTOcXiogy 'o8eu 


Aoc(pvoa-Kiog, 


'AttixXiov. 


AiTToa-Kiog. 


'F.KTTccXiog, 'cdev 


'T^TToa-Kiog. 


'EkttcxXiov. 


'ETeoca-iciog, odev 


TlocpuXtog, 


'Erepoa-Kioi, 


'TTrepocXiog. 


'O(p^uoa-Kiog. 


'TTretpcHxiog. 


AoXi^ca-Kiog. 


TocXiog. 


'Eva-Kiog. 


TJxTlKXiog. 


Bu^va^Kiog. 


'EuxXiog. 


noXva^Kiog, 


'E.vvxXiog. 


I.va-Kiog. 


^xXiog. 


Aoca-va-Kiog. 


'EcpccXiog. 


TXocvKiog. 


l\'/l(pxXiog. 


'EvSvKiog. 


AevKO[/,(pciXiog. 


AvKiog. 


'E7rofjc(pcx,Xiog. 


' AXiog. 


'Aa-cpccXiog. 


'AaXiog. 


lifiSXiog, 'odev 


BuXiog. 


liy.^Xicv. 


BaXiog. 


'T&Xiog. 


TacXiog. 


Bv^^Xiog, c(5. BvZXioi 


TcocyccXiog. 


'AeXicg. 


TpuydXiog. 


'A^iXiog. 


AciXtog. 


'Aei^eXtog. 


'fev^ciXiog. 


'HeXiog. 


KocXwg. 


'slisXtog, 'o9. 'AisXioi 


''CirocyKocXiog. 


'AnKsXiog. 


AoKxXiog, 'ok-j 


(S>e^eXiog, 


AokkXix. 


'A^si/sXtog. 


Ai'>./5;. 


Bi; ubuog. loi:. 301 nsXtog. 


Ty^OKotXicg. 


'Ef^TTsXiog. 


iKXripcKotXiog, 


KvKTsXiog. 


MiK^OKOiXiog, 


'A^sXiog, 'oSev 


UpoKotXiog. 


'AxeXtov. 


Ava-KOtXiog. 


Aa^xsXiog, 'o^ev 


'EvKoiXiog. 


'Aa-xeXtov. 


UoXvKoiXiog. 


"nXiog. 


XoipiXiog. 


AvjXiog. 


^]>iXiog. 


'AvSijXiog. 


AVKc(piXiog, 


Kxv9r,Xiog. 


OKTXKia-xi^iog' 


'AK^]Xiog, 'od.^AK^^Xiov. 


'iiXiog, 'o9ev "iiXiov 


AeKTjXiog, 


KvKX.iog, 


MTjXiog. 


'AKVzXtog. 


Txy.r^tog. 


EyKVKXiog. 


Keif^rXtog. 


'ETTiKVKXlOg. 


'Avr;Xiog. 


'AyxXXiog. 


nxvr,Xiog. 


'Ai/,(pt[y.ccXXiog, 


^v:^v,Xiog. 


BsXXiog. 


U.xp%Xiog. 


TvXXiog. 


'A^pTjXiog, 


XoipoypvXXiog. 


n^ca-yjXiog, 


BrjpvXXiog. 


Avc^i^Xtcg. 


'oxJog. 


'ATrxTTiXtog, 


'EK<^oXiog. 


'AvTriXiog, 


AoXiog. 


'Ev^Xiog. 


'AioXiog. 


ETTiT^xxrtXicg. 


'Uf/.ic)Xtog. 


Ue^iT^xxyiXtog. 


KoXilig. 


"ASXtog. 


iKoXtog. 


Uxi'd:.^?,tog. 


'ETSpoiu,oXiog, 


T^'!cyc>iSXiog. 


MxivlXiog, 


'Aie?.tog, 


UoXiog. 


TevsdXiog. 


'EiTcXiog. 


"AiXtog, 'lOsv "AiXioi. 


Mea^xiTcXiog. 


BXco[/,iXicg. 


nspiTToXiog. 


'EyKOiXiog. 


'GXiyoTTeXiog. 


MsyxXozoiXiog. 


ZTrxpvoTToXicg. 


McvoKOiXtog, 


Mi^CTrcXiog, 4I 302 lOI 'r-rroTvoXtc;. 


TuXtog. 


'T-Tre^Zcc&^^ctog. 


npoTrcXio;. 


AtyeoXicc. 


Te9[iic;, oSev 


Uea-OTTcXio;. 


'EKXtog. 


rs9t/icc. I. 


1.7rot6T07roXto;. 


MBTocfCicXtog. 


'Eva2iS[/,tc;. 


lioXto;. 


'Av£j/,uXiog. 


MeToi^tSfito;. 


'AvToXtc;. 


KciTrBTuXiog-. 


"Ap9[/to;. 


XcXtor. 


'AiTuXtog. 


"lcr^[/iog. 2. 


'EvoTrXto;. 


' A7ro<puiXtog. 


'E7riXoi[/to;. 


'^u-JTrXto;. 


Tc([/,iog. 


'ZvJot[/jo;. 


T^stXio;. 


'Ayocf/iog. 


Ti[/tog. 


"AvXtog. 


' Ef')/ix[/,tog. 


'E7riTt[/,iog. 


BouCccvXto;. 


Ui^yufitog. 


fev^ciX[,ctog, o5cV 


AccvXto;. 


AKf/Aog. 


"i^ivoocX^/iov, 


Meo-oivXto;. 


QccXccftiog. 


Btc9oiX[/iDg. 


BfljM.£'jX;5\-, rjoi 


'ETrtdocXxi/iog, 


UoXv^a.X[/iog. 


Boi^&vXto;. 


Ks^ix.[/,iog. 


'E7ro(p6c^X[/iog. 


TvXto;. 


'Aa-uf/tog. 


'T7ro(p6a,X[/Aog. 


TvXio;. 


UoTc!i,[/tog. 


Zu^ccXfjitog, 'ckv 


TofyvXto;. 


YlocooiTroTcif/icg. 


2.u6ciX[jciov. 


'L-TrovSvXto;. 


ricXe[.tio;. 


MiTDcXfJCtOg. 


Saoi/^uXfaj. 


'AvTfTroXifiiog. 


^VTccX[/tog. 


KvSvXto;. 


'Avifiiog. 


TSicfiio;. 


MvXtsg. 


'E7ryive[/tog. 


Uocpuvc[Aiog. 


'AilA.vXto;. 


'r7rr,v£[/tog. 


Bpo[/iog. 


'E'7ri[/,vXto;. 


MBT',;vi[/,tog. 


'ACeo[/^og. 


iTUf/vXto;. 


'Ay^sfuog. 


Bo'/;Spc[/.tog. 


"ovXtog. 


A'/j[/.!Og. 


'l7r7roSoc[/,to;. 


AnXiog. 


MiTcco'/;u.iog. 


Ke^TC[/icg. 


Atcc7rv7Mg. 


'E7rtd'/![/iog. 


'Ev^cijAcg. 


AoiKTvXtog. 


'.\X^[/iog. 


^7rip[JCtog. 


Xcva-oQciX.TiiXto;. 


Uocv^t/tcg, 


T^[/.iog. 


^Y.l/.<pvXiog. 


Vv.^^iog. 


'E7riTep[/tog. 


'AmqivXicg. 


\ 'a;^'';,'*"'?- 


l.iQxT[/tog. 


'y.7rtTt(p}jog, c9cv 


j 'ETri^vi^tog. 


' A7rc^ciC-[/,iog. 


'E-TriTiOXtcv. 


1 ' ATr'r,[/,io;. 


Epoi(r[/,iog. Ti^dci/ic;. 

As<r[/ic;. 

'Ayia-[/iog. 

ee^l^ic;. 

'A(ii<r[/,tog. 

U^c9i(r[/tog. 

Ax.sa'[/tog. 

UXriO^f/iog. 

Kc(r[/iog. 

MsTocx,oa'[jciog, e9i 

MsTocacafjctci. 
UccyKca^fjitog. 3 . 
'Eyy.ca-[/tog. 

A7roKoa-[/iog. 
UccKca-[/,iog.. 

T7repKoc-[ji,tog. 

KuTOiSi[/iog. 

'AKa.T0i9v[/,icg, 

EvSv[/.iog. 

A7ro9vf/iog. 

'XTrcOvfiicg. 

MeTOixv[/iog^ 

Aovfiicg. 

Acxfiiog. 

.\'oXl^'o;. 

Bojf/iog. 

Uoc^c(.^Ci>[iiog„. 

'ETrt^wi/iog. 

Usoi^ufiiog. 

'Of/cCufcicg. 

Us^iic[/.iog.. 

'\-.yy.'J:f/icc. 

^iXsy;iu;f/tOjg. 

loip^iivicg. 
A^et[/Kvjog. I. Anthol. lib. i. i\<, 'AtXiTa,:. 

2.'o9. Ti^ipfi^ta, five ludi Pcloponncfiaci in honorem Neptuni ; ap. Plut. in Thef,- 
3- '^f?- lOS. Bce^Uf^KViog. 


naaiiiXevio;. 


'Ayjivtog. 


'.\vOr,Ooviog, 


Avxvio;. 


noiix.evto;. 


'(.)f,teCviog. 


MaycriUviog. 


Uoivtog, 


KXa^of^BVio;. 


'.oTaiviog. 


XaXy.'/iooyiog. 


HTTCCViO;. 


AXciX;coy.evic;. 


Uporaiviog, 'c$ev 


Mep;i'/jdoviog. 


Te^uvto;. 


Apiaevio;. 


Uporaiviovi 


XsXidoviog, 


IlE^nc^oiViog. 


ATf/,evio;, 


KXeiviog. 


Ea^^oviog. 


'Ov^ccviog. 


'Tf/,evio;. 


EZiViog. 


Hoviog. 


'Eva^uvio;. 


Seviog. 


A.Kpof)i'^Pog. 


Xdiviog. 


'Em^avio;. 


'Auxeviog.. 


.Xcr^xXcifMViog. 


KciTxxSovicg. 


'XTnspaviog, 


Aiavyjviog. 


Qeoiviog. 


MiTaxSoviog. 


'Y'7np<spa.viog. 


ns^iavxeviog. 


IvvSoiViog. 


'EyxOoviog. 


Mecmp/ivtoc. 


'Evavxeviog. 


Mera-rroiviog. 


ETrixSoviog. 


'ApioSupiTcivio;. 


'E-TTuvxevtog. 


ETToiviog. 


'TTrox^ovtog. 


Kupcoivio;. 


TTTavxevio;. 


Uaootviog. 


KxXXioviog, 


Aicra-civio^. 


Ylapauxeviog. 


MxKpoTrapoiviog. 


Koviog. 


Qua-a-Kvtog, Tjroi 


Hviog, cdev 'tivicov. 


<i>oiviog. 


'EyKoviog, 


Qua-a-ctvtov, 'o6ev 


netSyiViog. ■ 


Kpiviog. 


Movicg, axi 


Qvira-uvlotg. 


' Ax.podrjViog. 


ETna^iViog. 


Mcviog. 


Aua-KVio;. 


'Aicr,viog, od. 'Aicr,viov. 


'EXevcriviog. 


'Hyefcoviog. 


luTciviOi;. 


'ETTiXriviog. 


Ueva-iviog, 'cQev 


Mvrif^cviog. 


-LViTUVlO?. 


'EXXriViog. 


Uevj-iviot. 


Irrif^Jviog. 


'Evcevio;. 


RaveXX-^vtog. 


^Traa-iviog. 


Aaifioviog. 


Huccvio;. 


K.aTaf/,'^viog. 


r^xxiviog. 


' AyafA,efAvoviOi 


r^vY,^(pc^vio;. 


ETTif^^ijviog. 


Upafiviog. 


Uavupf/.oviog. 


X^ua-o(pccvio;. 


ZicoTOfjCiqviog, 


'E-TTi^ef.cviog. 


'Evaofzcvtog. 


'Ofzoyviog. 


la^fcriviog. 


iTvyoo Bf^viog. 


UoXuxpf/,ovicg. 


"e^vio^. 


Ni5fi-/ivtog. 


^vyoVefA.viog. 


re^f/ovto;. 


JLuavtog. 


Bxpvf^xviog. 


'Cf^oSefxvtog. 


'Arcviog, 


'OfJi,oyivio;. 


'Avrjvtog. 


lTe^ef/,Viog, 


Ua^xPovioc, 


'Hyiviog. 


'El-liviog. 


Arjfcviog.. 


'EvTS^oviog. 


©Eviog, odsv Qcvioi. 


re^^viog. 


Evviog. 


K^oviog. 


U.a.p(jtvio;. 


Aua-'f'Viog. 


Nvvviog. 


X^lvicg. ^ 


Aia7rap9iViog. 


Xpvar,viog. 


'Oviog, 'odev ''Cviov. 


MBTax^ov.cg. 


iSevtog. 


T^yjviog. 


rvpxoviog. 


'E^jrix^ovtog. 


'D.Xevio;. 


'Evrjviog. 


AvTiyoviog. 


OXtyoxpoviog, 


''E.TTcjXevio;. 


X7]viog, 


MaKedoviog. 


UavToXiyoxpo I. I. e. vitas breviilimse, . 304 lOS, ros. 102. hiuy.ccw^vic;. 


''Eyocyuviog. 


TBXaficaviog, cdsv 


'ETnys^tog. 


'i(Tox{oviog. 


'E^ixyuviog. 


TsXxfxclivioi. 


Us^tSs^icg. 


IloXux^oviog. 


Tloifyuivtcg. 


MBTocfjt.el>viog. 


Aox.rjtTt^s^iog. 


'B§ot.x^X^°''°i' 


Eiycaviog. 


UoXsfi,coviog. 


'A[.i<piVs^iQg, 


Aa[/,a,(7ovtDg. 


'OpScycoviog. 


Ai[A.uviog, cdev 


Uav^E^iog. 


'Av(Toviog. 


'liToycc'Viog. 


'Ai[jLcavioc, 


'Evrsliog. 


m^iTovtog. 


'Evycovtog. 


Asifjcuvtog. 


'TTroSsPicg. 


^cvtog. 


Ay.CXvycoviog. 


'A[jL[jt.c^vtog. 


'AfLcpoTS^oos^iog. 


KccTrviog. 


noXvycovtcg, 


ETV[jCu>viog, 


'TTrs^^Bptog. 


' iTTViOg. 


'O^vycivicg. 


Pojytog. 


Ki'i'cg. 


'ETrtdsiTTViOS. 


'AiSoovicg. 


AaCpdiViog. 


^V^iog. ._ ; •-': 


"O[.t7rvto;. 


locpdciiviog. 


'Av^^elivtog. 


'Oicg. . . 


iTroc^vtcg, 'oQiv 


Kvooiviog. 


ETBouviog. 


'Otog. 


I.7rxavioi, 


'oXt^divicg. 


Xapuviog. 


^Otog. 


m^i/s^vtog. 


rixirieiviog. 


Kopcaviog. 


' Aotog, ^TOi 


'E'7rt(p(x.rvtcg. 


Qujvtog. 


'AvT^caviog. 


'AoTog. 


UoTviog. 


'AyuSouVicg. 


Kav(Tc!>viog. 


'EvvsaSoiog. ^■■. n 


noXvTTCTVicg. I. 


MupuScciiog. 3 . 


'ETuviog. 


ABKcx.Coiog. : 1' 


Kocvviog. 


'A^yavSiliviog. 


Hizvcuviog. 


AojSsy.tx.Soiog, . -• :i. 


Keoxvvtcg. 


'leivtog. 


Kps[ji.[Jcvu)vtog. 


TsT^aC.Oiog. ■-■:' 


Hvvsvvtog. 


'Atuviog. 


Kpo[x.[ivcavtog. 


'EetxotrdSoios, 


'Ev9uviog, 'oSsv 


Aiociooviog. 


KcXc2!Ci3Viog. 4. 


'ETTTcx.Qoiog. ■.. ; 


'EvSvviov. 


Upoociuvtog. 


'Ev(pcaviOg. 


'EirtC.oicg. 


'V.piaviog. 


Uocicoviog. 


"A^tog. 


'E^i&otog. 


T^vviog.- 2. 


' Aypiuivtog. 


tia.Piog. 


AX(pB(riCciog. 


MsTCii(fvtog. 


'AyTiciviog. 


'Avc^^iog. 


Eixc(TiCoiog. 


J.TSoitvtog. 


U^cxcovtog. 


'ATra^icg. 


AvTtbOicg, 'cdsv 


"O^tvtcg. 


'A(ry.aXtl!Viog. 


'Erraliog. 


'AvTtCoiOV. 


"flvicg. 


XsXojViog. 


'l(ra>^icg. 


'E.v.xTO[j.Qotog. 


Uc(reiOccuviog. 


'.\7roXXccvicg. 


'Avr^licg^ 


'ilf.(.oCo'i'cg. 


'Ayuvicg. 


Ka.vXdcvtog. 


AeirrcTcx,^icg. 


Uci.Xatyoi'og. 


Atwyc^-viog. 


BuCvXc^viC:. 


As^tog. 


'At^o7og. 


E.vxyccvicg. 


Mcoviog. 


'Acsltcg. 


'llorcg. 


1 . ■Of ©. 
Ariftoph. in Nub. 
2. ii.;.i. 
4. Unclc K.=\.?::->a W: 


riiitxi 7Z l'^yx, notat ultl- 


3. U:uic Ma|«0«;ef«;.> 


j3( il.J^-a<, i. e. militc?. 


mam manum ojicri 


impcnK-rc, apud Pl.it 


qui in M.ir;uhonc copi 


3S Djtii ludcrunt, vocat 


Kpift. 3. 

lOS. 

T 775; 5 *"(/-. 

Oko7o<;. 
iKoiog. 
IXoiog. 
TsXolog. 
TeXowg. 
HocfysXciog. 
^■Trii^cyeXoiog. 
^iXoyiXoiog, 
YiXoi':;. 
'aXXoIo;. 
OXoiog. 
KoXoiog. 
' Ar:)\Ci0g. 
KoTivXoiog, 'cdev 

Ko-fivXoiOi. 
<lXoio;. 
' ApXoio;. 

AXi(pXoio;. 

Vy;'UpXoiog. 

nspKpXoiog. 

"ElA.pXoiog. 

ViiTtdopXoiog. 

?l^ofXoiog. 

Aeto^Xoiog. 

\{xXoL;'.:(pXoio;, 

0[/.cp?.cio;. 
AsTTTopXoto;. 

Eu9u^Xoto;. 

XoiXu^Xoiog. 

Tocv\j(pXotog. 

L^iOHTVpXoto;. 

Ylx^upXoio;. 

'Tpccy^upXoto;. 

l.lolo;. 1. O521. 

2. m.ir. Top. 239. lOZ. 

.\^uoio;. 

O|W0(0J, KOCl 

Ofjcolo;. 
.\vofjcoio;. 
Wocvofjcoto;, 
ncc^cjxoto;. 
n^ocofAOtog. 
L^u^TOjjCOio;. 
.\(pO[jt,Oio;. 
TfA.oto;. 
Wvo^o;. 
ETnirvoto;. I. 
AiyuTTVoio;. 
'UouTTvoio;. 
Tloio;. 
Tlo7o;. 
' ATToto;, 
'OttoTo;. 
NocoTToio;. 

loCfl^OTTCiO;. 

At9u^ocfA.Qo7rotog. 

©opu^oTTOtc;. 

^TsXefyoTroto;. 

AoyoTToto;. 

'A^yoTTOio;. 

YlocidoTTotc;. 

ZTsXsfytooTioto;. 

'LTsXytOoTToto;. 

'EtooTTOic;. 

KspKtoOTTOto;. 

KoyiTTiOOTTOtc;. 

'AcTTTiSoTroto;. 

'oSoTTCto;. 

XopSoTTOto;. 

T^xycjdoTTOto;. 

Koi[iuoo7roto;. ros. 

3:t7r<3<0f. 

ToocTTe^OTTOtcg. 

' .\yoc9o-jTOt'og. 

Weys^OTTOtog. 

'w^OTTCio;. 

At^CTTOio;. 

Av9o7TOiog. 
AYiKudoTTOtcg. 
KluGoTrcto;. 
TsXstOTTCio;. 

EXsystoTTctc;. 
QocXicTTOto;. 

HvtoTToio;. 

'AyptoTToio;. 

Krjpto-rTotog. 

lx.pi07rcio;. 

OutrtOTTotc;. 
Kxy.07Toto;. 
^xpiJcocKOTroto;. 
Qupoc)cc7roic;, 

Otx,07roio;, 

^^iKOTTOtO;. 

KoxKOTrotog. 
KocouKK07T0to;. 

'AQu^T0K07T0l0g. 

Aoiou)co7Totog. 
Kcipuxo7rotog. 
BsXoTTOtog. 
MsXoTrctcg. 
UTiXoTTotog. 
TltXoTrotog. 
^•iXoTroic;. 
XcXoTTOic;. 
'07rXo7roio;. 
AuXo7roio;. 
'EtouiXoTTOiog 2. lOS. 

XuXoTTOto;. 
QocXocfiOTTOtcg. 

TlcX.e[x.o7roto;. 

EpT,f^07T0t0;. 

?u9[jC07rotcg. 
Artf^oTTOtcg. 
OXfjiOTroto;. 
Nof^07Toio;. 
Kc(rf/..o7Toio;. 
?a.9uf4,o7TQtog. 
Z{i!f/,07Toto;. 
"Viofjco^roto;. 
O^yocvoTTotc;, 
KpocvoTroio;. 
lTe(pxvo7roiog, 
Mi^^oivo7rotc;. 
I.«,f!v07roto;. 
Kocvvifivo7TOio;. 
Et^YivoTTOiog. 
KoctvoTTOic;. 
Ko(TKtvo7rotog. 
XocXtvoTToto;. 
KXtvo7T0tog. 
'OtvoTTOio;. 
TeKvo7Totog. 
KprifjcvoTTOto;. 
Tu^ocvvoTrotog. 
'oQovoTTOtog. 
@povo7roto;. 
'l7rvo7roio;, 
An7rvo7Tctcg. 
XirvoTTOio;. 
XocuvoTTOto;. 
Au^voTTOio;. 
'Ai/,ci^o7roto;. 
Tlocpocdoro7roio; 3. Galeno vocatur, qui fupra aliorum opi- 
nionem facere quid videtur. 
4K 3o6 lOS; 


102. 


lor. 


lOS. 


To^OTTOtog. 


'CvofzxTOTrciog. 


'r^^OTroiog. I. 


''iTTTrfOf. 


IvjTroTroiog. 


'A^fA,aT07roicg. 


Zc-joTTOtog. 


'E(pt7r7riog. 


'E-TTOTrotog. 


'Aa-ficcTOTroiog. 


'OirTTO^oq. 


UayKcio^riog. 


Kct^TTOTTOlcg. 


UQTta-ixocTOTroiog. 


'TvTrcicg. 


'E7riKa,o7riog. 


'j\v9^io7ro7roicg. 


KspxTOTroiog. 


Nsca^rotcg. 


Ut^iKu^7riog. 


UpccrcoTroTrotog. 


QocvijCXTOTrciog. 


Uu^ciog. 


\hTocSc^7riog. 


'Av^OTroiog, 


K^>ilA,ccT07roiog. 


'ATS^oTog, odev 


E.TrioopTrtcc. 


'is^OTroio;. 


'EfZiTovotog. 


'ATSpcioi. 


UoTiOopTTicg. 


ZvvtiooTroiog. 


\\o'p'/iTQ7roiog. 


'ETS^oTog. 


'Cjj.odog7riog, 


QccXegoTroiog. 


liT07rotog. 


K^otog. 


U^oa-So^Triog. 


NsuTS^OTroiog. 


' Apx^a-iTOTroiog. 


U^ciog. 


lK0^7riog. 


T^tTI^OTTOIOg. 


'AX:piT07rctcg. 


Tovcp'poiog, 


'AiyvTrtcg. 


Max°^tgo7roto;. 


'AvSptxvTOTrotog. 


Tolcg, 


'EvcoTrtog. 


^dei^OTroiog. 


' AXXccvTOTTOtog. 


UccvTc7og. 


UpovuTriog. 


^So^OTroiog. 


B^ovT07rctcg. 


U Tolbg. 


'E^cd7riog. 


I,opo7rotog. 


UXuKisvT07rotog. 


UTcg. 


U^Qa-clnriog. 


Xo^OTroiog. 


'ApT07!QiOg, 


' A-rrtog. 


'AvTU7rtog. 


M'.ir^o7rotog. 


YXct}-flo7roiog. 


'EvSccTrtog. 


' A^iog. 


Qr,a-ccv^07roiog. 


WkaTo^roiog- 


"n^rtog. 


'Apyd^iog. 


QvooTrotog. 


Ki^ojTOTrotcg. 


'A'/;7rtog. 


lccfyciptog. 


Av^oTTOiog. 


' A^iUTQTrotog. 


'E7riK'/i7riog. 


"Lioocgiog. 


MivgoTroiog.' 


TsXcoT07rotog. 


'Aa-KXvj7ri'og. 


Y.Kivougtcg. 


Te^vpoTroiog. 


'l^puT07roiog. 


N'^7r;o?. 


^gsccpiog. 


'A^CXvixooTrotog, 


iKsvoTroiog. 


'EvDtTrtog, 


'A6(xgiog, o5. 'A^cigtoi 


'AitTX^oTroiog. 


Uvo7rciog. 


UccpxXTrtog. 


Koc9cc^tog, 


■^vx^oTroiog. 


Accy.^vc7rciog. 


'y^roKoXTTtog. 


Kccv^ocgiog. 


-^otroTroiog. 


AiKTVOTrotog. 


UgcKcX7riog. 


'Hgetccptog. 


Dvgc-OTroiog. 


-^'fj^po^roiog. 


Kccy.7ricg. 


AccsvTiocotog, 


Accpt<r(ro7roiog. 


AcpoTroiog. 


'AK(x,[A,7riog. 


Kd^tog. 


AEva-OTToiog. 


-^cpQTroiog. 


'ETrtKKfZTriog. 


MccKuotog. 


M\i<ro7roiog. 


TBtxo^TTotog, 


UpoKUfJCTrtog. 


Tpta'iA,ocKDcoiog. 


Xova-o^roiog. 


I,Tixo''rotog. 


'QXv[ji.7rtog. 


NocvKcc^icg, 'cdsv 


Hbu^ccTOTroiog. 


Tfio%07rc«?f. 


'uXioa-xcTriog. 


HctvKugtoi. 


'Xc-^[^uT07rowg. 


nTw;n;;o7ro(0?, 


KXc-tog, 


'iXocgiog. 


'AyccXi^uTo^rotog. 


Ai^C7rctog. 


'E.KTOTriog, 


KiXa,gtog. 


'L7riy^a[^lxocT07rotcg. 


'O\^07rotcg, 


'EvTCTricg. 


KXuotog. 1. T^r.y.^. 63- lor. 307 N«'J^A«o(oj, 'okv 


Aixe,oiog, 


'cXoKX-^^tog, 


XxoxKTr,piog, 


'Soiv:c\(X^in. 


'Ei^ixe^iog. 


[luvr,piog. 


lvvTXKT'/;oiog. 


^.xy.sXXu^ioc. 


'Evxiptog, 'oSsv 


-■'k^og. 


WootntQiyKTXpio- 


Utviz^iog, cd. Yltvx^ioi. 


'Evxepix, 


BxTYi^iog. 


?'sKT'/-fiiOg. 


'Aioivouoio;, 


Ks^^e^iog. 


Ai7MXTr,Diog. 


Ar/KTroiog. 


Tla^io;. 


'Afye^iog. 


'ETTiZxTrfltog, 


A'//,CT'/;oio;. 


TsoiVKox^iog, 'o9sv 


'Hsoiog. 


'E.fjiZxT%oiog, 


'ly.T'^^io;. 


lia,v>cpccpiOt. 


Airfi^tog. 


IVfi^xT^^piog. 


MeXiKTrfiiog. 


KoiTr^aoiog. 


Qs^iog, 


ATro^xrripiog. 


QsXK-'/ipiog. 


lioL(T(TapiO';. 


'AiSs^iog, 


IxTTipiog. 


'EvKTroiog. 


Toc^roi.^iog. I. 


Ne^9e^tog. 


KxfiXT-^piog, 


"iVKTx^tog. 


'rTTOTX^TOi^iOS. 


'EXevSipiog, 


'AvxgxTYi^tog. 


AvT'/ipiog. 


'r^ig-x^toc 


Avcrxix,epiog, 


n^o^XTTi^tog, 


KpxvTr,piog. 


nXvTci^iog, 


'Hfce^iog, 


'iKSTriotog. 


nXvvT'/;piog. 


lliXuTaptog. 


KxSyii^spiog. 


ETTXtvsTrfliog. 


' AyMr-»i^iog. 


'Eirx»^'og. 


'E(pQ'/iiA.s^iog, 


'ApSTmiog, 


lvvT'/;^iog. 


B^tog. 


UxvvjfA.eptog. 


'H^riTripiog, 


K^XTVVT'/;oiog. 


"OiA.Q,^iog. 


Mov^lAeptog. 


' Avrj^rjTx^iog. 


QpSTrrripiog. 


^iXof/.^^iog. 


Mscrvjixspiog. 


YlevSTjTrjptog. 


"Zs-TTTripiog, 


'E7rofA,^otog. 


'E.<pr,fie^iog, 


NtKrjTrj^tog, 


l,Te7TTrjptog. 


"Ay^tog. 


'ifisciog. 


Ar,X7]T'^ptog. 


'AiviKT7;ptog. 


' Aiya.yoi(7g. 


\it;/e^tog. 


KriXriT'i;^iog, 


QxXTTTripiog. 


UKvxypiog. 


Me^l/s^iog, 


A-TTSiXriTriotog, 


U^o-TTSfA.Trrri^iog. 


'Ovxypiog. 


'E.iTTreptog. 


' AfCiXX'/iT'f,ptog. 


KxQxprmtog, 


Boxy^tog. 


MrjTS^iog. 


KvQspviiT'/;piog. 


AvxyKxg-'/;piog. 


'ETTxypiog. 


nvxTe^tog. 


'AKVV'/iTr,ptog. 


IXxg-i^oiog. 


luxy^iog. 


'Ag-e^tog. 


' AXsrv,T'/:piog. 


KoXxgriptog, 


A^log ^ 


AsuTspiog. 


'AXiT'/;oiog. 


Kpefixfxotog. 


Xxpxopiog. 


'Evspiog. 


Tpi<rxXiTr,ptog. 


A^xg-'^^tog. 


KB^^iog. 


®7}piog. 


MeXtT'/,piog. 


I.^sgr,^iog. 


Mxixvo^iog. 2. 


nsi^-i^oiog. 


'F.^iT'/ipiog. 


'E^XKef'!ioiog. 


'AXi^xv^iog, 


'AKVjpiog. 


'Ei(riTr,^iog. 


'Evxpeg-^piog. 


HoXvxv^^iog. 


'EviKriptog. 


AixXXxKT-^piog. 


Arig'^^iog. 


'r-jToxcv^iog. 


UpuToy.ripiog, 


(l>vXxKTr,piog. 


Mvfjg-ri^iog. 


'As^iog, 


'i^xXyjoiog. 


?xy.Tr,^iog. 


U^rig-^^iog. I. "o^^. Os'"?' . I fl'-xuofo : unde omnis cbliquitas vocatur 

'ab-s Mai«'»%a' Phrygiae fluv. admodum j MKia^d^-o;. 3o8 X^;]g-r^io;. 


'ETTtzxi^iog. 


Y.rooiog. 


E-TTrjT^ic;. 


Vatgrt^to;. 


'ATTO-.ixiaiog. 


nopiog. 


'Evir^tog. 


Uetgr,^tog. 


'ETXtoiog. 


'Ey.^Y^;. 


AiKTptog. 


'AvccTTit^wto;. 


(tiXsTxlpiog. 


Soa-Tropiog. 


(S)eXx,Tpiog. 


'ATTXvXtg-yipiO';. 


AeUtog. 


YlapcDiog. 


'AXXoTpicg, 


ncXef/.ig-yj^tog. 


TxXxTTeipiog. 


'rTre^o^iog. 


'A^OT^tog. 3. 


Kt9xoirr.oto;. 


TxXxtTretPtog. 


'ErjTo^iog. 


AxTTTpiog. 


Xocoicmto;. 


lelotog. 


'A(pv]TOoiog. 


Txg-piog. 


'Evxci^t^^io;. 


Xei^tog. 


'AvxKTOptog. 


'Ofioyc^g-^iog. 


Ilxvcrj^to;. 


MeTxxetptog. 


'AXey,Top.og. 


"ig-^tog. 


^avgvi^io;. 


'TTvo^x^etpiog. 


Kxgo^tog. 


'Atxig-^iog. 


Zoogyicio;. 


'AvToxet^iog. 


ACcoiog. 


XuT^iog. 


'Avwyvugyjoto;. 


Xoipiog. 


E(pooio;. 


Tavpiog. 


'Eyxc^g-Voto;. 


Kptog. 


Ivupopicg. 


Tvoiog, 


nscra-evTTs^io;. 


' AKotcg. 


ZvXo(popiog. 


Atyvpiog. 


QvTVj^to;. 


'e.tt xKpiog. 


Xo^iog. 


Mea-OTTXevpiog 


AvTrjpto;. 


'AiXoy.piog. 


KxTTpio;. 


fxiwio;. 


KcoXvTTjoiog. 


"o^iog. 


KoTTpicg. 


Kvoiog. 


^VTevrvi^tog. 


"O^iog. 


'lc-oa-TT^iog. 


MeTxxv^iog. 


'AvxgotjLUTVi^iog. l. 


'ATvrfipiog. 


KvTTptog. 


'AyK.v^iog. 


luTVioiog. 


MeQo^tog. 


AafA,XTpiog, Aaio. 


KxXXixv^iog. 


Kcfpyjoto;. 


<l:Qo^tog. 


YlxTptog. 


'AvTOKV^iog. 


e^!c;l 


Aea-xfl^o^iog. 


E>C7TXTpiC;. 


ZKVptog. 


' Aocto;. 


Mo^tog. 


'Ol^OTTXT^iOg. 


AXvpiog. 


Ac^^^tog. 


'EzT7;i/,ooio;. 


EvTTXTOio;. 


'rTToXioicg. 


'oXiS^tog. 


noXXog-Tjf^ooio;. 2. 


^pxTpto;. 


Mvpiog. 


'Evxi9^to;. 


nogriiA.0^10;. 


Me-^icg. 


"Ov^iog. 


'r-rrxi^tog. 


'Ett tuooio;. 


AaCriT^iog. 


Aiioiog. 


AeTTcSpiog, 


'rTreTrti^ooiog. 


i\y]lA,rjToto;. 


®^aiog. 


Te^^oiog. 


'Auf^c^io;, oSes/ 


nepti^vjTpiog. 


'E-TTIKIipiog. 


"oo9^tog. 


'A^^ootov. 


'AfA,(piy.riT^iog. 


'AiX^^iog. 


Kxloiog. 


'Evo^io;. 


'Oyofjt,r,Tptog, 


KoX^oiog. 


nw^xKxioic;. 


\eG-xv'ooto;. 


'Evrj^tcg. 


'O(x,-d^iog. 1. I- e. venanim fpiracula refo!vcndo aptus : 
uiidc iiarifiwo-i; vocatur folucio venae, ab Athcn. 

1. iV. A«W»05-Op. 

2. "o9. ■sroW.ori.ai;'", h. e. foluta compofi- tione, mXXoi-Jv ^/50,-, feu niiiiima poriioj ap. 
Flut. in Themift. ct Thucyd. lib. vi. 

3. -'Oi'?. lor. lOS. IDS. 309 Uccvaoio;. 


Aurto;. 


\i<pocTio;. 


KT'f,Tio;. 


'AXecm^io;. 


TaXcx^iO;. ■ 


Tpi(p<x,<Tto;. 


NeoT'riTio;. 


U^oa-i^iog. 


'EvnciTrXcia-io;. 


Nvfx,(pccTio;, 


BiOTr,Tio;. 


AiTii^io;. 


Aey.oc-TrXMrio;. 


XccTto;. 


<PiXoTrjTio;. 


Ze(pv^io-7. 


noXXa.7rXc)ia-io;. 


AeTto;. 


'AooTrjTic;. 


^uoio;. 


'EpctTrXczrio;. 


AKeTto;. 


B^OTYjTiO;. 


"a^^so;. 


Vloc,pBC7rXcx,<rto;. 


'iKeTio;. 


iT^Tto;. 


'E7ri^i(p^io;. 


TeTpoc7rXcx,(rio;, 


TeXsTio;. 


Koc^X^^iTio;. 


'Ev^i(p^io;. 


Oarcx.7rXa,<Tio;. 


eeTTTSTio;. 


' Aktio;. 


"Axow;. 


EtKo^rocTrXaaio;. 


K-yjoBTio;. 


ETridcciTto;. 


A6;^flw?. 


'E^TTccKocieiZOirxTrXoi- 


'AvetceTio;. 


'Avccta-io;. 


"n^io;. 


crto;. I. 


'A7rc!.o;Tio;, 


y^ociTio;. 


Auoio;. 


Hocroc^rXoiTio;. 


'A(pST:c;. 


A?roctTto;. 


Hocvccoooio;. 


'07roTcc7rXcx.Tio;. 


KccCt^tio;. 


UocpxtTio;. 


Awpio;. 


TIevTcc7rXc6Tio;. 


'OvviyWio;. 


'TTrepaiTto;. 


'TTrooaifiio;. 


'OKTccTrXc/Arto;. 


Msv^'/jTio;. 


MsTatTio;. 


©su^to;. 


EKcc-ovTcc7rXoc<Tto;. 


AiSijTio;. 


A<ppootTto;. 


'EXia^to;. 


'E7rTOC7rX<xTto;. 


'Akock^^tio;. 


A^TBpetTto;. 


TlsXco^io;. 


To<Toc\jToc7rX<x.Tto;. 


'iTocXizyiTto;. 


EKKvXiTio;, 


TbXco^i:;. 


'iTTTrviTrXcx.Tio;. 


<lvXcx,K'fiTio;. 


'A^TB(X.iTto;. 


Hgocafiio;. 


Ai7rXt>:,Tio;, 


\liXr}Tio;. 


^Of^lila-to;. 


'K.eXTUifito;. 


T^t7rXcx.Tio;. 


UXTjTio;. 


Xa^iTio;, 'oSeu 


Mivvc^^to;. 


XtXiOTrXccTto;. 


'E{^oc7rX'^Tio;, 


XagtTtot. 


^cDOio;. 


MuotoTrXccTioc. 


nocpocTrX-^Tio;. 


Us^icotccXtio;. 


^E(poopio;. 


' A7rapo7rXcic.<rio;. 


TBV[x.'r,Tio;. 


"Otio;. 


'Eyxc^^io;. 


IloXv7rXcx,Tio;. 


TviiTio;. 


'aSctio;. 


'ettix^-^io;. 


®ocv[x,c^Tio;. 


UgvjiiVTjTio;.- 


QeoSoTio;, 


Xiig. 


'H^dcTto;. 


Xsppov','iTic;. 


'o^doTio;, 


"A^rto;. 


'AK'/jpcx/rto;. 


'HfX.sgv^Tio;. 


Ay]ix,oTio;. 


'S.x^c^Tto;, 


'Axpdcrio;. 


Kp'/;Tto;. 


'EK^yifx.oTto;. 


'EK<^di<rto;. 


Up<x.Tio;. 


'Et^tio;. 


' AvoTto;. 


'EfA.QuTio;. 


'AvayvpMrto;, 


AteTrjTio;. 


AeTTroTio;. 


^Ayci/rto;. 


\lercivoi^(x,Tio;. 


'lKeT'/iTio;. 


Afx,SgoTto;. 


'nr,yix.(Tio;. 


'ETrtgccTio;. 


'E7reT'/;Tio;. 


UsOctpTto;. 


Qutrto;. 


'lTo;-oiTio;. 


AtT'^Tio;. 


KoiGccoTio;. 


Hihcx.crio;. 


KoccpccTto;. 


AtT'';Tio;. 


KapTio;. I. I. e. feptem et vininti partibus major ; apad Plat. in Timaso» 
4L 3IO I02. lor. 'r.yxxpTtog. 


BocQvTrXia-to;. ] 


T^ia-a-ocrio;. 


'AvTic;. 


^ETrtxxoiTto;. 


'Av9s[^ia-io;. 1 


'Oa'a'a,T{o;. 


'A^ocvtis;. 


'Avx^a-to;. 


'OyAa-io;. 


'Tgarto;. 


^vlavrtc;. 


V.STcc^a-tog. 


'AviTio;. 


'Qvoctig;. 


'Aiex,VTto;. 


'Ey^yiyc^a-isg. 


'Evia-to;. 


Ea-xarto;. 


AXXavTto;. 


"Atra-to;. 


'Otvia-io;. 


'Tstio;. 


' Aoafycccvrto;. 


OccXciTTic;. 


'rTTsPia-to;. 


'Ay,<ptoy;Tto;, 'oOev 


'EvavTio;. 


Ua^ce.(iot.\MTa-to;. 


KocTsraa-to;. 


'AfJL^ptoyjTtoi. 


'TTrsvavrto;. 


^EiTi^xXoi/ra^to;. 


' AvTs^ia-io;. 


Rrrio;. 


'Tavrto;. 


NaKsa-a-io;. 


'Ofioia-to;. 


I.V7raXr,Tio;. 


Q^vosvrio;. 


'Kpr.TO^to;. 


Movoia-to;. 


TlXxrto;. 


B^BVTto;. 


niFycivsca-a-tog. 


'Erspoia^io;. 


'ATrXyjTto;, 


Hivrto;. 


YltTvicra-to;. 


?ia-io;. 


Msa-fiTto;, 


AscvTtc;. 


'Evtava-io;. 


Tsoia-to;. 


"Aitio;. 


'eGsXovtio;. 


Bvcrto;. 


'Erspisa-to;. 


^iXaiTie;. 


UovTio;. 


TTiua-to;. 


' A-xsowto;. 


Avairto;. 


AtaTrcvrio;. 


BaSva-to;. 


HvyK^ia-io;. 


l.vvatrto;. 


UapaTrcvrio;. 


Aua-to;. 


AtxTT^va-to;.. 


'ETraiTio;, 


'T.XXxa-^rcvTio; 


QccXiiric;. 


'Op9ua-to;. 


'TTraiTto;. 


Q^vavTtc;. 


'laXua-to;. 


Usptua-io;. 


AvvTraiTto;. 


iKCTto;. 


'HXuo-io;. 


Uspua^to;, 'odsv 


Tlapatrto;. 


Norto;. 


'EvY,Xva-u:;. 


Tlepcva-tov, 


MiKpaiTio;. 


'T7rrio;. 


Atovva^to;. 


'x-Trspcaa-to;. 


Msratrto;. 


'AiyvTrrto;. 


nvyaa-to;. 


'ETua-io;. 


lv[j(.[x.sratTts;. 


AiQvatyvTrTio 


MccpocGicto;. 


'AsTcaa-to;. 


'E7ra(f)poOiT.io;. 


'T7rso{i7rTio;. 


'Of.(.oi4a-io;. 


TlocavoocTio;. 


ns^trto;. 


"a^tio;. 


ETTtaa^to;. 


'E(pvSo(.rio;^ 


Tls^irtc;. 


Aa^Tic;. 


Tisoiaaio;. 


'AKctTio;. 


'E.Trta^iTio;. 


'Ava^rto;. 


'A^aia-to;. 


Murto;, 'o9sv Uartov. 


' Aktio;. 


Aasprtc;. 


'Exia-to;. 


'Hfjcixrio;. 


'KTrocKTtc;. 


'Eo^tic;. 


'Asx.ia-to;. 


'Aofjcurtc;. 


Ua^ccKTio;. 


UpcsopTio;. 


KaGsKna-to;^ 


'ETrtdocvario;. 


'ETrraTrsKTto;. 


'A(pcorio;. 


'EMxia^io;. 


'EKTrccrto;, 'c5sv 


'HvKTto;. 


'E7rt[^acio;. 


U^xia^io;. 


'Ex.7r1x.Ticv. 


MsaovvKTto;.. 


MeTava;tc;. 


lixiaio;. 


I.rpocTio;. 


AtuKTto;. 


'E7riva;tc;. 


Hxf^TrXisa-io;. 


AetTro^pocrto;. 


Y.aXTio;. 


Tspacto;. 


JilsyocXoTrXaa-to; . 


\lsa-ccTto;. 


'EKTraXrio;, 'c9sv 


Ts^a^io;. 


'rTre^vXna-to;. 


Toa-artc;. 


'EKTTaXrtcv. 


'Of^e^tc;. ^Avi^ioq. 


lisoyviog. 


Tcixtptog, 


'AuTocvs^^Jtog. 


\lot,vigio;. 


O^pifjLoyviog. 


Kvi/.piog. 


nuxvs^tog. 


'Ei/sriof. 


'A-TTcyvtog. 


Kvixpiog. 


::Kr;:l/tog. 


Iwi^iog. 


AiTToyviog. 


no!,puvv[^piog. 


^i^>iog. 


nu^es-iog. 


'rTTcyviog, 


lloipccvvf/.ipiog. 


noXvSi^iog, 


'Acp£5"W?. 


'rTTs^yvtog, 


MsXXovvu(piog. 


''l[/^tog. 


'EtpeV'"?- 


TpKrKoctdSKxopyviog, 


'Of/o^opiog. 


"o^l'iog. 


'r^psg^io?. 


'l'.yMTCVTa.ooyviog. 


rTTspopo^ptog. 


'ETro^Jiog. 


'Adii/.tg^iog. 


'Evvsopyviog, 


Kpv<piog. 


'Avs',r'Q'^iog. 


nig-iog. 


Ato^yviog. 


'OfA.opu(piog. 


'rTri^^iog. 


'ETTig-tog. 


T^icDioitSiKo^yviog. 


TTToaupiog. 


KocTc^iog, 


AKotg^iog. 


TiTpopyvtog. 


Xiog. 


Auiog, Aup. 


nXria-ig-tog, 


'EKocTovTopyviog. 


Xwg, 


'Euicg. 


'Ei/.7rviijgto;. 


Ts^TcroipazovTopyutog, 


'EvTSt^tog, 


Kuiog. 


YloXvgicg. 


YliVTriKOVTO^yviog. 


MeiXi^x^iog, 


Ac!)i'og. 


'Av»;pXvgtog. 


Qpcccrvyvtog. 


Moixiog, 


AXuiog. 


Ko^vgiog, oSsif 


'H-^ovtog. 


nvp'pixiog. 


AxsXuiog. 


Kopvgtoi. 


'ihrog. 


Ka,TocTpixiog, 


OXuiog. 


Ac(.<pvgtog. 


' Eviog. 


BccKxiog. 


'0[j.oXui'og. 


GccXarltog. 


^tXsviog, 


Aoxiog, 


Aj/.uiog. 


na^oiSocXxTjtog. 


Qviog. 


^oxiog. 


rTTspuiog. 


'ETridxXoirjtog. 


'EiXviog. 


'r7rs^(i.^X'og, 


npuiog. 


X(pr,Tjiog. 


ATrofjLVtog. 


Avi<rxiog. 


nccTpuiog. 


HrjTTVTtog. 


TlKTpviog, 


"Tf%'Of. 


'oXo(pO)'iog. 


'AtTTVTtOg. 


MvjTpvtog, 


Mvxiog. 


Asxi^iog. 


tl>vTiog. 


Yly}-xviog. 


Hvxiog. 


' AKOg. 


BotuTtog. 


'l\I^Qci,(piog, 


Uocvvuxiog, 


" .\^ocKog. 


HuTtog. 


KiSa,(piog. 


'Evvvxiog. 


BdCocKoc, 'o9iv 


'ETrtvuTiog. 


AoXop'pcc<ptog, 


Mavvxiog. 


BxScCKOi. 


'riog. 


'rTrop^goc^ptog, 


B^vxiog. 


KccSacKog. 


rTog. 


Tccptog. 


'r-TTo^^vxiog, 


I,oi^ccKog. 


Tviog. 


'ETTiTOiCpiog. 


'H(rvxiog. 


TptSccKog. 


' Ayviog. 


'EvToiipiog. 


Tuxiog. 


T^itoiKog. 


'E^vuyvtog. 


KsvoTcccpiog, 


iKuXoot^/iog. 


AgpoQocKog, 


Aiyvtog. 


Evgs<ptog. 


<PiXs^yiog, 


AocKog, 


Ava-tyvwg. 


"l(piog. 


'Avs^itog. 


iKtoccKcg, 


'r^^iyviog. 


Btipiog. 


'Et,ocvsv^iog. 


noXUTriSoiKog. 


'AyXxoyviog. 


Tipog. 


'AvTOive^tog. 


KoK^uvSxKog, K02. KOS. ria.^Sxu,c;. 


T£vs9Xtxy.c;. 


UX-<i(Tia:io;. 


^xpfxciKo;. 


UctocciKs;.. 


K.oiXixy.o;. 


Ay.riaKc;. 


'A(pdc[jcxKo;. 


JlccaxKc;. 


Aci[^tci:co;. 


Bv^avTiay.o;. 


TST ^a(px^[ixKo;. 


Kapsxiio;. 


'iT^y.txiio;. 


'AiyUTrTixKo;. 


UvjTXpd^[/.xKo;. 


GaKc;. 


U:i-,oiuixzo;. i 


BoiajTiaxi;, 


'EvpxoLcxKo;. 


Z;u^:iKc;. 


U^cosfJt.tCiy.c;. 


'C<pixKc;. 


UoXv(pxp[A.xKo;, 


'l:oi5ci:-co;. 


' Aoy.vJtazc;. 


BxKy^iaKc;. 


NxKo;. 


\'.c:'/SjCt.y.o;. 


lBX'r,vici:io;. 


'lcrxfaKo;. 


"AvaKo;. 


Jivti^o;. 


lx^hviu:c'o;. 


KxKs;. 


KvxKo;. 


c-iKoSciico;. 


'EXBV<riv:a:ic;. 


"Akxko;. 


UxKo;. 


Bi<(j9aKc;, 


Aai[/.ovia,y.c;, 


UizyKXKo;. 


I.TvrrTraKo;. 


'lazc;. 


AatpviuKo;. 


<l^sps)caKo;. 


Vx:io;. 


' Atoiy.c;. 


Mxpa9uvtoiK.c;, 


yia:psKaKo;. 


"a^xko;. 


nsaia.:cc;. 


A[.ty.ccvia«.o;. 


'ETnxoii^^KXKo;. I. 


BapaKo;, 


\\Xcc.'^a,vl:ci;c'c;. 


ZiZVCiiVia:ic;. 


'A^X^:caKD;. 


'A[ixpaKo;. 


U^Giralciicc;, 'ckv 


' AmayJc;. 


'H[/,iKXKO;, 'c5iv 


B^aKo;. 


U^ca-o^txy.ov. 


'cXvi/.iriay.c;. 


'Hf/.IKXKOV. 


B^dKog. 


iTro^tcizc;. 


'^^:c<mI;. 


'aXs^ikxko;. 


ApaKo;. 


Av^ixy.c;. 


Grctazc;. 


'AviPiKXKo;. 


'Asioxko;. 


Ztclxnc;. 


\\pTrcixz.o;. 


MviicriKXKo;. 


' AiTipxKo;. 


Ucoc-ifhdiic;. 


A'ivgr,ctxy.c;. 


'EQeXcKXKo;. 


Aeicg-puKo;. 


iTTOVCllUiiC;. 


K.V7rpsxzc;, 


'A-Trst^cKaKo;. 


MaXaKo;-aaKc;. 


^CizeiccKc;. 


(l>pcrrpta:co;. 


'A[/,btcckxko;. 


'T[/.svc;'cxkc;. 


jlxvsioixc;. 


\r,[jLr,Toiazo;. 


AxKo;, 'od, Tx AccKri. 


iKX^cg-^xKc;. 


BoHOiK.o;. 


Ku^ixzc;. 


\lxXxKo;, 


T^xxvog-^xKc;. 


Troix^-ioiKo;. 


IvpixKo;. 


MaXxKc;, 


Aiag-vpay.o;. 


'C^viSixyJ;. 


Aicptay.o;, 


UaXXctKc;, 


ZupaKo;. 


yioitv6iazc;. 


levicrtaKc;. 


'AKcXaKc;, 


ApXiTCiipxKo;, 


'Cixiuy.c;. 


K^yicriay.o;. 


UXaKc;. 


idKo;. 


'A?,i«yco;, o^^v 


'lcixxc;. 


'T-TroTrXxKo;, 


'Ae^cray.o;, 


'AXtu:^r}, 


\\(ppoot(Tta:io;. 


QuXxKo;. 


ud<j-<rxKo;. 


V:tCXicixc;. 


Ar,fiO(riXKc;. 


^VXUKO;, 'fiTQl 


"Tcr(raKo;. 


'HXiXKc;. 


IvfjLTrocrixKo;. 


fS^vXaKo;, 


QovTrrxKo;. 


Ar,\ia.icc;. 


AiovvcnaKo;. 


\la.Ks;. 


'Ag-XKo;. 


MtjXixzc;. 


UriX^(7iaKo;. 


<l>ag[/.ay.c;. 


1 "Aftxxc;. 


I. Vucatur, q»ii alic 


nd calamitatc Ixtatur : 


1 malo Ciccr. Q.i3eft. 1 


'ufc. lib, IV. KO! 3'3 TlXciTig-ciiiog. 


UiKo;. 


Uoi.TCi't'Ko;, 'o9ev 


A^xny^-^^^i- 


'Oi-ctxi;. 


V-Ko;. 


noCTOiiKOt, KOCl 


noSxXytKo;. 


'YfOiKo;. 


TtKo;. 


UuToctKo;, 'odev 


KxpotuXytKo;. 


BtTJaKo;. 


Kii^-niKo;. 


nXTXIKOi, 


KecpuXxXytKo;. 


HiTjocKog. 


'dAJ/jt^ko;. 


T^iTCi't'Kc;. 


'nTuXytKc;. 


^tT^ccKig. 


nl(jr,Ko;. 


iPxiKo;. 


Aoy-.Ko;. 


^ocKoi;. 


KepKo-rTiS'/]Ko;. 


'AxuiKo;. 


TavexXoytKo;. 


'E<pocKog. 


LXVjf/.O-TTlQ-^KO;, 


T^oxoc't'Ko;. 


AtuXoytKo;. 


'EXsXta-fpxKo;. I. 


XoipoTTiSriKo;. 


'A^yyiKo;. 


AvuXoytKo;. 


Aii\/oiKo;. 


M^Ko;. 


bIko;. 


AvTiXoytKo;. 


Adc[/.T]jciKo;. 


KvTjKo;, 


'ApuStKo;. 


QeoXoytKo;. 


Kc<iccKo;. 


TsQxapTiKo;. 


'Ap'pocZtKo;. 


MudoXoyiKo;. 


MriT^uocKoc. 


'Ev9u'P'/]ko;. 


KorJccQiKo;. 


AiKxtoXoyiKo;. 


'AyKo;. 


Ei^Ko;. 


'\>XeQiKo;. 


'Pua-ioXoyiKo;. 


YlXuyKo;. 


'Ottti^ko;. 


'E(P'r,^iKo;. 


AtTioXoyiKo;. 


ViyKog. 


KccQsgviKo;, 


nuidorpi^iKo;, 


KuKoXoytKo;. 


iKlyKo;. 


I,(pr,Ko;. 


'ixfzStKo;. 


Ko(r[AoXoyiKo;. 


B^iyKo;. 


'Iko;. 


G^ia[j.SiKo;, 


ETU[/,oXoyiKo;, 


e^tyKi;. 


Q-yiCcciy.o;. 


Xopixj.tQ,iKo;, 


Tvci)f/,oXoytKo;. 


T^tyKo;. 


'AvviQa.iKo;, 


Aidvpxf.!.QtKo;, 


A;-poXoytKo;. 


J.lyxc;. 


ulQutKo;. 


TopoCpoQ.iKo;. 


MerecopoXoyiKo;. 


'OyKog. 


BXccTko;, 


Kv&tKo;. 


Aopt^oXoytKo;. 


'XTTepoyKo;. 


n.vXci't'Ko;. 


KxvcoSiKo;. 


IfyitpoXoytKo;. 


"o^oyKo;, oSev 


'E^lxci'iKo;, 


XoXriyxytKo;. 


Arjdu^ytKo;. 


' OpoyKOi. 


?uiA.ci'iKo;. 


neXxytKc;. 


UsXxpyiKo;. 


lcyKo;. 


Kccgocvci.'iKo;. 


MxyiKo;. 


A[/.opytKo;. 


AvcroyKo;. 


U.ocvciQ'/lvoit'Ko;. 


'EvxytKo;. 


QeapytKo;. 


EuoyKo;. 


Ar,vociKo;. 


PuyiKo;. 


' AyxQa^ytKo;. 


B^uyKo;. 


' AyvvaiKo;. 


TpxytKo;. 


Arif/ta^ytKc;. 


BsKo;. 


PxiKo;. 


'AuTOTpxytKo;. 


TuXxa-t^pyiKo;. 


Bbko;. 


VoitKo;. 


KevexFytKo;. 


A[/'7rsXiipytKo;. 


AsKo;, KDci 


'ESpci'iKo;. 


•^xUTTxytKo;. 


EvXapyiKo;. 


AsKo;. 


TpxiKo;. 


lT^xr'/iyiKo;. 


EtdcoXapyiKo;. 2 


BgXejjsj. 


TpociKo;. 


'Ag-^xr'/!ytKo;. 


UtduvapyiKo;. 


nXsKo;. 


UaociiKo;. 


'l^o^T'^,yiKo;. 


Xet^a^ytKo;. 


I. Diofcor. eftr falvia 


unde i'KiXia!pct.H\ryii aivoq 


2. n^ar. S'.:?. 266. 
vocatur ab eod, vinum f 


ilviatuiii. 


4M 

MeXta-a-isoytKo: 
'ifxar-doyiyjg. 
AnTH^ytKoc, 
'ig^a^ytx.oc. 

Ysci^yiKog, 
lli'ka.o-yiKo;. 
^pvyiKog. 
Ilc6tooc.yoiyty.o;, 
AtoiyuytKc;. 
'Avayojyiy.cg. 
UpoocyccyiKog. 
"EtiTccycayty.ag. 
Koi.TCiyuyiyiog. 

' ASixcg. 
Tptocccfriog. 

^leyoidiKog. 

i^uyxoiKog. 

^ZvJSocci-Kog. 

AixStKog. 

'ItT^tocorricg, 

Aey.ocoix,og. 

'y.^So^xSiKcg. 

'Soi^ocitKog. 

'AvKOtKog. 

\lovocoizoc. 

'Zrrooocoty.og. 
KoiTciCixog. 

UevTxctxog. 

lTf)(^ci6ixog. 

Xir/jixcg. 

'xOiXi;. 

UcalKog. Koi;. 


KOZ. 


K02. 


'EiSiKcg. 


'KcofJiuhKog. 


'Af;/a;;iJ40j. 


XaXKtSiKog. 


MovcfOiKog. 


'AiSotiKog, 


ETriStxog. 


UoocfdiKcg. 


Xo^SoTTOiikog. 


\\ve-^iSitiog, 


'E-TTieSiKog. 


UtXoTroitKog. 


Aoa-ioiKog. 


Y.t^cc^ifStK'og. 


'EiduiXoTrotiKog, I. 


Auc-lSiKog. 


UccpuctKog. 


E-TroTrotiKog, 


Auia-iStxcg. 


MecoiotKog. 


liTOTroiiKcg. 


'AVTiOlKCC, 


'EiKog. 


UXaKHVTOTroiiKsg, 2 


'A^X^ciKog. 


BsiKog. 


' ApTOTTOliKOg. 


"ExSiKog. 


QsiKcg. 


'o-]j07roitKog. 


UocvSiKog. 


Kspoc^SiKcg , 


KiKog, 


' EvoiKog, 


NeiKog, 


KcpoaxiKog. 


UocXivhxcg. 


'A(x(plvaKog, 


'BXaxiKcg. 


IvvOiKog, 


^iXovetKog. 


KoXaKiKcg. 


Me9oSiKog. 


' A(ptXoviiKog. 


^■>uXaKiKog. 


Us^ioSiKog. 


UetKog. 


AvyKtKog. 


^iXcStxog. 


AapeiKog. 


'AiKtxog. 


AyvoatKog. 


'opnKog. 


TuvatKiKog. 


'Eip'/;vooiKog, 'cSiv 


'TetKcg. 


^ctviKtxog. 


'EtprjVooiKot. 


Ue^iKcg. 


'OiKiKog. 


'EloSiKk. 


^u^iKog, 


'Ay^otKiKcg. 


Ats^oStKcg. 


'AyadiKog, 


MeToiKiKog. 


'rTTcSiKog. 


KaXoKccyaQiKcg. 


BsXvXKiKcg. 


Ua^oStKog. 


'H9iKog. 


XapKiKog, 


U^oStxog. 


I.TrfiiKog. 


'o^vSeoKiKog. 


Msa-oSiKog, 'oSsv 


'E.rfiiKog. 


'o^uSo^KiKog. 


Mea-oOixoi. 


'AKav9iKog, 


'AXiKog. 


Mta-oSiKog. 


EavSiKog, 


KaQQaXiKog, 'AioX 


'AuTooiKog. 


UevQiKog. 


Kvf.tQciXiKog. 


'TTrepSiKog. 


Ua^SiKog. 


iKuSaXiKog. 


TeTpcc^xpoCiKcg. 


l.Ku9iKog. 


Atdaa^KaXiKog. 


'ilSiKog. 


Mu9iKcg, 


'iTaXtKcg. 


' T^ocyuSiKog- 


Uu9iKcg. 


Ke<paXiKcg. 


'AvXcfhy.ag. 


'AxonlKcg. 


j 'EXiKog. 1. n?,aT. Stf. 266. 1 TOOT 

2. Licm, qui Chryf. VOcatur 'a^aiihtnirciU, I libi 

h. c. T^aTf Jo-i.i;, Lat. dulciarius. Hinc isAaxs»- j 'ixa. c-ify(iuuxTx Atl;cnneo lib. xiv. dicuntur 
dc parandarum placentarum rationc. KOS. KOE. KOI 'AlyiXi-AC!;. 


' AvocToXiKo;. 


'E^ijftiKog. 


Ku[/.tKog. 


'EuoifyBKiKOi;. 


'ETTigoXiKo;. 


MifjiiKog. 


TvufjitKog. 


UeXiKog. 


' ATTog-oXiKcg. 


Aoi[JitKog. 


lToc9oyvu[jitKog, odev 


QV[Z6XiK0i. 


XcXiKc;. 


'0(p9oiX[/,iKog. 


Tlu9oyvu[JitKov. 


TtXiick' 


MeXayxoXiKc;. 


TlocX[jctKog. 


NrKio?. 


IVVTSXlKOi. 


l-XpXiKo;. 


Moi[ji[/,iKog. 


AiZuviKog. 


'HxIko^. 


'xXiKo;. 


TpccfifjiiKog. 


'Zt^oZocviko;. 


'T^poKfjXtKog. 


'AvXiko;. 


'OiKo^of/iKog. 


OpyuviKog. 


'EVTS^OKyiXMOi. I. 


YavXiKo;. 


Tvi^OKOfjitKog. 


^■puyuviKcg, 'o9ev 


'Ev'/iXiko;. 


ntSccuXiKog. 


'AX(TOKOfiiKog, 'odev 


^^vyuuK(x,. 


Ui^XiKog. 


KocuXiKo;. 


'AX(roKou.iKOi. 


NeuviKcg. 


KocrrviXtKog. 


'TopxuXiKog. 


No[/tKog. 


'O^uviKcg, 


TTiXtKog. 


®UP0cuXiK0;. 


AvTivofjiiKog. 


l.uodiUViKog. 


BxiriXiKcg. 


Tlv^xvXiKog. 


Tle^ovofiiKog. 


'A^^iUViKog. 


<tiXiKo;. 


MvXiKog. 


'OiKovofjiiKog. 


'AKUvixog. 


KvkXiko;. 


svXiKog. 


ETt^ovofjiiKog. 


AiKuviKog. 


MtTocXXtKo;. 


AaXiKog. 


Xe.psvof.cixo;. 


'AXuviKog. 


^ccXXiKog. 


AcCKTVXlKCg. 


'Acpovof4.iKog. 


'EXXuviKog, 


'l9upoi.XXtKc;. 


KocTuixKTvXiKog. 


'la-ovofA.tKog. 


MuviKog. 


^uXXtKo;. 


'OxXiKog. 


'.\guvofjitKog. 


TluviKog. 


■^vXXiKo;. 


KcoXiKog. 


ApcfjiiKo;. 


'EpuviKog. 


'oXiKo;. 


YltoXiKog, 


TofiiKo;. 


'UfiiK^uviKcg. 


AtocZoXiKo;. 


KpSUTTCoXlKCg. 


'AvocTOfjitKo;. 


Koipocvtxog. 


HocDccZoXiKo;. 


'AituXikoc. 


?lCoTOf/iKo;. 


TeTuviKo;. 


MsTCcCoXiKo;. 


Ta.iJCiKog. 


'TXOTOfJitKOC. 


TiTuviKog. 


Ylocpif^QoXtKo;. 


Ylocv^c(f.ciKog, oSsv 


iKUTOTOfJitKOg. 


BOTUVIKOC. 


lvi/,!^oXiKc;. 


TlUVOOCfyLlKOl , 


TlTU(ifJiiKog. 


TXpVTUVIKOC. 


TlsTooSoXiKo;. 


Tl^iocfAtKog. 


Ko(rfiiKcg. 


lTe(puviKog, 


'rTn^QoXiKo;. 


AuvoifjCiKog. 


Au(rfjiiKog» 


j 'O^pciviKog. 


ApyoXiKo;. 


K£^cc[/.iKog. 


<S)UfjiiKog, 


1 AuxxviKcg, 


KccOoXiKo;. 


l(pvyiJ.iKog. 


TlocTr^rrcjvUfjciKo;, 'c9ev 


Mr,xuviKcg, 


'AioXiko;. 


TloXefjiiKog. 


TlocTrTruvvf^iKov. 


'Evixc;. 


KcXiKo;. 


'AvocQoc9[/.iKog. 


'AvdpuvUfjiiKcg. 


Tvi^eviKc;. 


BnKoXiKo;. 


no^9[/.iKc;. 


TluTDUjvufiiKcg. 


Tevixo;. 


'AttoXiko;. 


?u9fctKo;. 


MeTuvufA,iKo;. 


IvfyeviKcg. 


\\i7rcXiKo;. 


'Evpu9f.ciKog. 


' AvTuvufjiiKog. 


nup9eviKog. I. Diofcor, vocatur, cui hcrnia inteftini erumpit. l6 KOZ. 

Tlotf/.cViSic;. 

^sviKog. 

<l>iosviKog. 

'Aposviico;. 

'ApiTcviy.og. 
iKrjVty.oc. 
'EXXxviy.og. 
I.'77Xr,vi>ic;. 
Tov/yiKc:. 
Eifv^vty.og. 
'r.6vt:co;. 

^aysocaviKog. I . 
TceFypciiViKcg, 

BBtVtKOg. 

KXivtKog. 
KoiXXtviKog. 

TlupoivtKcg. 

iboiviKog. 

TsrpaxotViKcg. 

L.i-xpivtv.og. 

'T^^fXptviKog. 

Tpi-xpivtKcg. 

T{ccpocK^-aCT/j)ivtKog.2. 

Ksg^tviKcg. 

KviKog. 

TvixMKog. 

TvcoryViKog. 

Tri^siviKcg. 

TevviKig. 

EijiiiKo:. Ovizog. 
Upoyoviy.o;. 
ZceoycviKog, 
^.luKshvtKog. 

lciocoviKog, 
'AXa^oviKog. 
UvSioviKog. 
'A^ioviKog. 
AtaKOVtKog, 
EtKoviKog. 
'Uysy.oviKog, 
KrpBi/.oviKcg. 
AKpsy.ci'iKog, 
Wvriy.oviKog. 
ETiig^xy.oviKog, 
AK-x'<uoviKog. 
AactiA,ovtKcg. 
EvOociuoviKdg. 
'TTTOfjcoviKog. 
'ApfJt.oviy.og. 
Evccouov.Kog. 
IXXeviJCOviKog, 
nsoi-TTXsvfioviKog, 
nvsv[/.ovty.og. 
n.eiJi7Tvsv[j(,oviKog. 
TvufiovtKog. 
IvfyvojfjCOviKog. 
<i>v(rioyvu<f^£>viKog, 
KuvoviKog, 

TSUTTOVIKOg. 

<t>spovtKog. 
KpovtKog. 
lcotcoviKog. Y.oQViKog. 
ToviKog. 
.\g:vyetToviKog, 

TSKTOVIKOg. 

ApyjTSKroviKog. 
OTrtT^OTcvtKog. 
Ef/.7Tooir9oroviKog, 
'A^oooToviKog. 
Afy.(ptKTVCViKog. 3 . 
4'ovtKog. 
\lic-6occyiKog. 
Ay^ocovtKog. 
TlopvtKog. 
At^vovtKog. 
KvviKcg. 
UpaviKog. 
i Acc2)vtKcg. 

I' ' 

I A^oc'xviKog. 

i loTXocyxvtKog. 

I TsxviKog. 

I XsipoTSx^tKog. 

I loc^acvviKog. 

j MoSuvtKog. 

Uv5aiviKog, 

lcoviKog. 

'OicevtKog. 

AccKcoviKog, 

\W,KuviKog. 

'ATJiKccviKog, 'o6sv 
'Ar]iKa>vtKOi, 

TsXaiviKog. 

KotvaiviKog. 

'EtpuviKcg. 

UXocTcovtKog. KOS. 

"LiTuvtKog. 

llKVUVIKOg. 

Tv^CsiviKog. 

'Afjca^iKog. 

AsriKog. 

ToPiKog. 

'^Oiy.og. 

' AoiKOg. 

JioiKog. 

UsdoiKog. 

'NsoiKog. 

^s^soiKog. 

OpeioiKog. 

XaXKioiKog. 

UsptoiKog. 

O.XsTioiKog. 

OpS(TiotKog. 
'Ov^scTioiKog. 

^CiKTiOIKOg. 

loXoiKcg. 
'AcrcXotKog. 

TTTCCTOXOiKOg. 

UX.oiKog. 

ATrXoiKog. 

^tXccTTXoiKog, 

l.Vfj.-Xo'iKog. 

' AvoiKog. 

UccvoiKog. 

' EvoiKog. 

'AtsvotKog. 

SV(T7TVCtK0g. 

'EvvoiKog. 
IvvotKcg. 
WoarcvvotKog. 1.'A-7:1 -tv; <pa.yzou.'mii; r,Toi ^ci.ya.Wr,i;' Latillis 

hxc clicitur incxplcbilis voracitas: qualis Aetio 
vocatur zviuh:: ^i|"; Serm. ix. cap. 21. 2. Polluci audit fallax. 

3. "atto -rZi 'Afy.g:iy.Ti:>ur, conftfrus Gicecon 
ad r)iermo|)ylas. KOS. 317 A[/,oiroiKog. 


AproKOTriKcg. 


Vcciyy,;. 


UsVTST'/!OlK0g. 


'a^I^x^oikos, oOev 


KxTcitTKOTriKog. 


\\v?!,ik'};. 


UsvT'/ioiKog. 


'A^[/,Bi^OIKOI. 


'OlUVOtTKOTriKOg, 


QEccvooiKog. 


KXif,<,ocKTr,^tKog. 


"E^oixog. 


Xei^oa-KOTrtKog, 


Aei'd',:Kog, 


XcipocKTripiKog. 


AiBo^oikog. 


'rS^OTriKog, 


KvXiv^oiKog, 


BoT'/ipiKog. 


^do^ooiKog. 


TpOTTIKOg. 


TpiKog, 


'A^9piKog. 


"ATTOIKOg. 


ETriTpcTiKog. 


roepiKag. 


AleXu9^:Kog. 


' ETTOIKOg. 


ToiriKog, 


Qc^izig. 


AtpiKog. 


VoiKOg. 


UocTrTriKog. 


'Av6i^iKog. 


'VTOci^iKog. 


Poikoi. 


npoTrxTrTriKcg. 


'v.Xevlje^iKog. 


l(poii^iKog. 


VciKog. 


'iTrTriKog. 


V.rsXevBepiKog. 


MwystpiKog. 


nd^oiKoq. 


TvTriKog. 


ATreXevQepiKog. 


VaieipiKog. 


1,vfJt,7roi,aoiKog. 


TvuilA,0TV7riKQg. 


UieoiKog. 


E[,c7raptKog. 


'Ay^oikog. 


©UTrtKog. 


XoXioiKog. 


KpiKog. 


'rTre^oiKog. 


I,iu7riKog. 


Me^tKog. 


''VyKotKog, 'o9ev 


Q>B^OIKOg. 


KXuTTtKog. 


'iKTSpiKCg. 


'EyKOiKu. 


TIpoiKog, 


KvKXuTriKog. 


'EvTepiKcg. 


NeK^iKcg, 


' ATTpOiKOg. 


ItvuTriKog. 


ilv(TevTepi7ccg, 


'OptKog, 


'ETrtTTpoiKog. 


PuTrtKog. 


U^OTe^iKcg. 


'AXX'/iyo^tKog. 


KoiTOif^oikog. 


rdpUTrtKog. 


KoipTeptKog. 


i^vi[j.'/l'yo^iKog. 


n^ocrotKog. 


AvdpuTriKog. 


'rg-e^iKog. 


I.vvvi^yoptKcg. 


'Neutrotxog. 


'AicruTriKog. 


NeuTBptKog. 


Uoc^T/iyo^iKog. 


KaTOiKog. 


n^ocruTTtKog, 'o6ev 


'AvuTs^iKog. 


V^'.Tyo^iKog. 


'NBOKdTOIKOg. 


Upoa-uTriKov. 


'V.^uTsoiKog. 


'Ey^^yo^iKog. 


MeTotKog, 'odev 


'V. TepoTrpoeruTriKog. 


'l^'/I^iKog. 


Upor/jyopiKog. 


MSTOIKOI. 


\viTu7riK0g. 


li^yj^tKog. 


KciT7]yopsKcg, 


"AvToiKog. 


KccpTjQaptKog. 


T^tri^iKog. 


OopiKog. 


'AiiMTTToikcg. 


Bxo^apiKog. 


KX-/]piKog. 


X^'/][/.XToq>jo^iKog, I 


Xoikog. 


Meycc^iKog, 


IvyKXyj^tKog. 


Ko^iKcg. 


'Kpv(TO'XptKog, 


KaptKog, 


^ocvKXr^piKog. 


'o^of^rc^iKog. 


JJtKog. 


NocvKpuptKog, 'cSsv 


'O[ir,^iK0g. 


E[<,7ropiKog. 


lccTpdTrtKog. 


NocvKpocptKcc. 


Ms^;xyi^iKog. 


UpoTrciTopiKog. 


'E^TTiKog. 


BctcrcocpiKog. 


IripiKog. 


K^ciTo^iKog. 


UofJLTriKog. 


UoXv[,t,tTocptKog. 


TeT^ocsT',]^iKog. 


UavTOKpccTopiKog, 


''oXvfA,'7riKog. 


BpiKog, 


nsv-ocST'/]^iKog. 


AVTOKpOCTOpiKOg. 


'As$i07riKog. 


Uodccy^iKDg. | 


TpiSTrpiKog. 


V^/iToptKog, 
I. ir.«T. Xc 


s. 225. 
4N 

K02. 

i.;:.pa.vrcpt}Co;. 

^ Av.ig-oaixog. 

'ifOpiKcg. 

'Avcx<po^niog. 

AvcoivciCpooiXog, 

KxToc(po^tKog. 

y.sra^poiixo;. 

]\U(r9o(po^iy.og. 

ruXoq>o^txog. 

KuzXo^oofMg. 

Tl^o^po^i-zog. 

l4csvo(pooiy.cg. 

Aoovpooty.ag. 

XopiKog. 

As7rpix.og. 

KoTr^taog, 

Tlv^ptjcog. 

QBa.TOiy.og, 

'larpiKog. 

UoLrpiicog. 

Mirpiy.og. 

Tsu^zTDiiCog. 

Mr^TDiKcg. 

KaroTrTPiKog, 

'Ag-^iy.og. 

AyfoiKcg, 

UceXxtg-piKog. 

Vavpi>ccg. 

TavfiiKog. 

KsiTxv^AZog. 

UMrr/VoiKog. 

'AcyjoiKog, 

Kvj^iy.og. 

AvDiKcg. 

QapiKog, 

Kaoiy.cg. 

'OiKapiyog. KOS. 

Ettikvoiko;, 
KrjTTiipiKog. 
Av<rtSQtKog. 

locrviiy.og. 

Zetpvif.icg. 

Tsp^tKog. 

'r7iro(potKoc, 

'n^tKog, 

iS.upiy.og, 

Qsu)piKog, 

nX'/i9uptKog. 

'O-TruoiKo;. 

Xupt7cog. 

"i^woiKo;. 

'lc-tKog. 

't>&t<rtKo;. 

Uspc-iKog. 

nec-(TiKog. 

KoXo(rcrtKo;, 

MoXocrc-iKog. 

BxvoiV(riKog, 

Miia-ty.o;, 

(S>viTiKo;, 

AtcctciTtKo;. 

r.apccCocriKo;. 

'Arpoi^ccrtKog, 

UsrocSarty.og, 

'v.-TrtZccTtKog. 

'Avn^artKog. 

Uaov/.^urtKo;. 

'ATroCariKog, 
B^cCoanKog, 
'AKocaariKog. 
UooCariKog, 
V pyocTiKog. 
'TSariKog. larty.o;. 
hlatarty.og. 
Qvi/.iaTiKo;. 

AiviariKog. 
'AtctanKo;. 

AcriccriKo;. 
'AtrtocriKog. 
iTra (.prtariKog. Aciany.og. 
'EXartKog. 
UiXccrtKcg, 
Ay.ooa\jcarty.og, 
Apa^arty.og. 
I.vvaXXayccanKog. 
' AyraX?^ayf^aTiKog. 
Upay^anKcg. 
Tayi^ariy.og. 
'ErrtrayfiariKog. 
IvvrayixariKcg. 
'A 7ro(f 'jiyi^ariKcg. 
OXsyiiariKog. 
Uaoa^nyi^ariKog. 
Aoyix.aTtKog. 
Qsi^arty.ag. 
A(paiosy.anKog. 
AriiyrjxariKog. 
Usptr,y',;f^aTiKog, 
Iraar^ip/vifiariKog, 
Ap'fiyi',y.aTiKog, 
\laj'r,uxriKog. 
' AvaoxuariKog. 
Bc'r,r/)y.ariKog. 
Y.v:yi:y.:criKog, 
'v.'/KXr,y,anKog, 
AvTsyy.X'f,y,ariKog. 
'l-.v6vyry,aTiKog. 
Tsvvr}yariy.og. 
E7riysvvr,iA,aTtKcg, T7rcy.v%yaTiKog. 
E7rt(pcovviy,ariKog, 
ETrivc/jy.ariKog, 
V'r,y,aTtKog. 
E7ri^a^'i',y.ccTtKcg, 
A7ro^rjy.ocriKog, 
E7ra7ropr,yaTiKoc. 
E7ri^^r,yanKcg. 
X^'ryaTiKog, 
Acop'irjy.aTiy.og. 
'Noo-'/;y,ariKog. 
Krr,yariKog. 
Atag-'ir,y,KTix.og. 
Karafi^yaTiKog. 
ATTo^XyaTiKog. 
lVf'/;y,aTiKog. 
E^o;rr,yaTiKog. 
T7ro^^'qj.aTtKcg. 
A(T&y,aTtKog. 
AtyanKog. 
IvyK^iyariKcg. 
AyaXy.ariKog, 
Vla^aPysXixariKog. 
TsXycariKog. 
T^ay,y,anKog. 
KXsyyariKog. 
Koy,yariKog. 
-Tcy,aTiKog, 
Usctrjoy.artKcs. 
AspyariKcg, 
i7rspyaTiKcg, 
Xacry.ariKog, 
ATroTsXscryxTiKog. 
UeicryariKog. 
lopicry,xTtKog. 
U^CKsXsv(Ty,aTiKog. 
Uvcy,anKo;. 
T^avy,anKcg. KOS. KOS. KOS. nvivy.cirixo;. 
Vcvix,xTizo;. 

^rpa.TBV[^IZTlKO?. 

KpisiJ.oc,TiZog, 

'ilT0i)(StCilfjbOiTM0;. 

'A^iiO[A.ciTizog. 
'Ol^oiU[Jt,ot,Tiy.og. 

'L^vxvTiiJi^xTticog. 
'EXK.uuoiTiKog. 
ZTe<pocvi<>[.iari}Cog. 
'l>XTVO'[/.oiTmog. 
' Ao'j:iJi,oiTtycog. 
KTjowfiOiTiKog. 
' AviXTrXrjooifinTtKcg. 
1 1 a 'ioiTiXyiooifJixrty.ci 
yiocoj.txrtKog, 
y.uf.iXTiKog. 
'E:iOTo:[/.cirix.og, 
lu[X7rruf/.oiTiKog. 
'i'ooi^u[.ixriKog, 
OoivciTtKo;. 
CvxTiKog, 
' .\KooxTtKog. 
'H-rrotriKog, 
'C7rciTtx,og. 
'Av^jVTrocrtKog, 
'LsoccTiKig. 
\\o^i:ooirtKog, 
TeooiTiKog. 
driOXTiKog. 
TleiaoiTix.og. 
KciTOiKpariKog. 
'ETriKoxriKcg. 
A'>-tzoK^ciTiKog. 

TljXCKOOCTiKCg. 

XeipoKpartKog. 
Apig-oxpoiriKog. O^xTiKog. 

Ku^oooiTiKog. 
AtocxriKog. 
UooopoiTiKog. 
YlacoociTiKcg. 

Y.<pO',ciriK':g, 

T(popoirtKcg. 

AixroiTiKog. 

'AvxrxriKog. 

nxpxTariKog. 

'L-n-irxriKog. 

F.vrxrr.iog. 

Tvvrx-fiKog. 

nporxrtKog, 

'LrocriKog, 

Aixg-xriKog, 

'AvxcariKo;, 

Hxpoig-KTiKcg. 

AvT iT cioxcar tKc; 
KoiTCifxrtKog, 
MsTxg-UTiKog, 
AigKTiKog. 
TlEoig-airiKog. 
'E^irig-OiTtKog. 
nXxrig-xriKog. 
AvTig-xriKog. 
EKgxrtKog. 
EvgariKog. 
A-TTogxTiKcg. 
T-jrocxTiKog. 
UoogartKog. 
TvgxnKog, 
KarxfuTiKc;. 
'AvTKpciriKog, 
EfApartKog, 
ATro^ariKdg, 
KvvTiysriKog. 
'EvepysrtKog, j U^cai^iTiKog, 
! 'EvperiKcg, 
' 'AcpsriKog, 
I 'EcpsriKog, 
\ 'HxeriKL: 
' ^^criKog. 
i 'Avac-^ysTiZog. 
i 'E/ria-^^^STixcg. h\r^r,rtKog. 

<i>o^v,TtKog. 

3covC7iriKog. 

nsoi-r^Y/iTiKo;. 

'E'f//!'y'/;riKog. 

Elco'fiyr,riKog. 

KsCtuXyr^riKo ; . 

'AvxXoyr^riKo;, 

' AiroXcyrjiKog. 
EvipyrjiKog, 

' AvTO-si/spyr,rtzog, 

nyj&r^riKog. 

AstfiriKog. 

Qy<riKog. 

Aa$;]rizcg. 

llxjyiriKog. 

'AvTo-jraOrjiKog, 

Bo7;f)'/iriKog. 

'AvS'/iTiKog. 
! AnToyiriKog. 
j Yla^xiM^TiTiKcg. 
: 'AKoKaSyiriKog. 
j E7raKoX'<i9'/iTiKog. 
i ATrsxSy^TiKog. 

n.Ci'/!riKog. 

U-Soi-roiyiTiKog, 

■ OGOTroiyjTtxog. 
I ^soTror/jTiKog. 

nyjXoTror.jriKog. 
CliKoyroiyjriKcg, 

■ \ISTX7ropo7roi',]riKo-; 
\ Av^07roi'i;riKog. 

'i'vxoo7roi'rjiK'c;. 

A iiJ.XT07TOi'r~nKog. 

OVfioTroivjriKog, 
ZiiOTroirjtKcg. 
n^oa-TTOf/jTtKog. 
'VvTroiT.riKig. KOI. 

'Ac;:ir~iy.!i;. 

l.UnoccOiv.viTf/.og. I. 

^U'yciXootx.'/;riKog. 

tiinTjiy.og. 

'OiiC/iriKo;. 

Aioiy.'/;rt>io;. 

UoXiopKyiTtKog. 

'E7riooK'/]TiKcg. 

'A(rK'/;riKog. 

Aa,Xr,riKog. 

BX7;rty.og. 

napx&Xr;riKOi. 

KaruaXriTiKo;. 

MErci^X'/;riXcg. 

U£^i^Xy;rtKo;. 

Yvy.Zx-f.nKog. 

'A-TTO^^X-riTiKcg. 

Upo&X7;rtKog. 

l.\BTcc^iXrirty.og. 

E'7rty.eXi/;TiKog. 

l^arccKv;Xr,rtKog. 2 . 

'A&X'fjrty.og. 

EiX-/;riKog. 

' A7r£tX'/;riy.og. 

'Oy.tXr,TtKog. 

Uoo!roy.tX'/riy.o;. 

UiXv;riKog. 

(l-<tX'/;riKog. 

KXr;riKog. 

'AvccKXriTtKcg. 

Uapxy.X'r,riKog. 

y.vyK/^riTtKog. Kcr. 

Ey.Ky.-riTiKc;. 

UDoy.X',;riy.og. 

\ieX?^'/;riKog. 

'Au.tXXrjiy.cg. 3. 

KoXXi;riy.og. 

Aixy.oXX-rirty.og. 

nccpxKoXX'/;TtKog. 

'Avc.TroXriTty.og. 

IXrjtKog. 

'AvX'/;rty.og. 

BnXrjiKcg. 

Aiocvnf/.ririy.og. 

E7rto'/;iJi.rjiKog. 
' A^iTo^r.y.^/irtKog. 
'A^tQ[/.',;rty.'og. 
Mtu'/;rtKog. 
h.oP^Ojj!.tfx.',;rtKog. 4. 
'iici.ray.oifji.rjty.og. 
'Tf^'/;riy.cg, 

AtKrt[A.r;TiKog. 

'ETftrif/.-fjtKog. 

'OiKooofu.'/;riKcg. 

'o^fc/jiKcg. 

Uccoooy.'/jiy.cg. 

Koa-fA.;;riKo;. 

Ty/fjtKog. 

'E'7rt^vy.'/;rtKog, 

'EnSvy/^ny.og. 

Ko;y.'/iriKcg. 

UVMVfjiKog. 

AocTrccvi^rtKog. 

\l'/;XCiV'/:riKog. Yivrjiy.cr. 

Uepi^ysv/jtKoc. 

^pev/jiKog. 

@c'/;v,;riy.og. 

Ai^ytv/^riKcg. 

UeiV/jTiKog. 

KivfjtKog. 

UxaxKtvrjtv.og. 

Qoivr;riKog. 

Uovy.vrjtKog. 

Cvrjiy.og. 

'Lriiy.ovrjiy.og. 

'^rroy.cv/^riKog. 

Uovv;riKog. 

KocKC7rov,;riy.og. 

Ka.TOi(ppov/;riK0i 

^^iXo<ppov>;TtKog. 

ASiTTV/JtKOg. 

'TTTvrjiKog. 
Ay^VTrvrjiKog. 
' Apvr;TtKog. 
Mia-da,pvijiy.og. 
E.fccpv',;riKcg. 
Kv&epv/;riKog. 
Xc^vr;TiKog. 
AccCpvrjtKog. 
'D.vrjiKog. 
^^Ciivy;TiKog. 
Aici<pc>!V/;TiKog. 
'o^/uvrirtKog: 
'AXe^r;TtKog. 
'AvPr;TtKog. KOS. 

To-/jiy.og. 
No'/jiKog. 
Atocvo'/;riKog. 
¥.OLTccvo'/;riy.og. 
Ett tvo'/jiKog. 
OyiOvorjriKog. 
U^ovc/irtKog. 
AyocTrrjiKog. 
AV7i'/;TtKog. 
"LoQ^ocDrjiKog. 
lre^v;TtKog. 
A7ro(^ipr;TtKog. 
j T7riogepv;Tty.og. 
Tg-ecTiTiKog. 
T'/;o',;rtKog. 
UccpocT'/]p7irtKcg. 
Ett irric/jtKog. 
lvvr'/;o'/;TiKog, 
'E^yxei^-^OTtKog. 
Kp'/;riKog. 
I.vvK»Tr;yop'/jiKog. 

A7rop'/jiKog. 

AtciTrocrjiy.og. 

'E7Tc^7rca',;Tty.og, 

Ey.7ro^'/jiKog. 
Atoi<poc'/jty.og. 
KvKXotpoprjtKog. 6. 
Qoi^'^riTtKog. 

Avrt^^^rjiy.og. 
UpcplijiKog. 

Ov^'/jtKog. 
\'07ri(rQ^prirtKog. J, 1. Ariftoteli lib. il. 
,iarva injurijs. 

2. Sive ^5ai.>r..J;, h. 

3. V.7j,T. S6?. 225. 

4. Ibid. 267. cnai vini liabcns. 5. Undc f/.ic^ea«rrixr Plaloiii lib. i. de Rep, 
vocatiir ars mcrcenaria. 

6. Pliitarcho dicitur liomo vcrratilis. 

7. II. e. cx adverfo mingens ; ap. Ariftct. KOS. 

Fl^rrpocrSapviTiXog. 1, 
Aiis^fjTixo;. 
Ka^riTixog. 
'Oa-ipoyiTiKOi. 
&iuaviTtKog. 
Ttfy(,UD-/]Tiyio;. 
IloXuu^yiTiKog. 
XuayiTiKog. 

'rTTOX^^yiTIKC?. 

'i<ius(rriTix.og. 

<t>vjr.TtKog. 

A7rXT',]TtK0;. 
lliDtTrUTriTtKO;, 
'ETTlKaOiT^TtKO';. 
HxmoKTVlTtKO;. 

'EvepyBTviTtKo;. 

MeXeTTjTiKog. 

'AiA.^pta-^riTrjTtKot;. 

ZriTVlTlKOg. 

'iTrjTtKo;. 

AlTTlTlKO;. 

'ATTOCiTVjTIKO;. 

Kttitiko;. 

AV(X.KT'/]TiK0;. 

KevTyiTfno;. 
TlTijTtKo;. 

A[,lCipT".'jTlKO;i 
HKt^TtlTtKO;. 

'BXas-viTtKo;. 

KvvjTiKo;, 
AtKTruviTiKo;. 
Ekttuvjtiko;. 
AtoiTx(p'^TtKo;. 
'T7ro(pvjTtKo;. Kor. 

n(iO'fiVlTlKO;. 

'^'o^pvjTtKo;. 
Mu^viTiKo;. 
Au^v]TiKo;. 

Aixp'/]TiKo;. 

' iTIKO;. 

(bitdiTiKo;, 
TpoiTn^tTiKo;. 
N-/i'i'Tt:ci;. 
K?aTi7io;. 
'Avcc-.cXiriKo;. 
'r.yKXiTiKo;. 
liitXXtTiKo;. 
HoXiTtKo;. 
AttoXitiko;. 
MiK^oTroXiTiKc;. 
OttXitikc;. 
©oaviTtKc;. 
i^^eviTiKo;. 
AKoviTtKo;. 
Kcx.Tu^'^otTiKO(;. Tu^a 2. •.piTiKo;. 

ApdptTtKo;. 

KptTtKo;. 

AtcixptTiKo;. 

AvuicotTiKog. 
IvyK^iTtKc;. 
MeTXTvyKfiiTiKo 

'E.KKptTIKC;. 

A-TTOKpiTIKS;. 
'XTTOXptTIKO;. 

'OveipoKpiTiKo;. 
YlXeu^iTiKo;^. 

NeppiTiKo;. 
XcapiTiKc;. KOS. 

ZiTtKc;. 
Uapx<riTtK,c;. 
A-rro(TtTiKo;. 
AioxKTtKo;. 
TciXxKTtKo;. 

Mu?.XKTiKO;, 
I.TOcXoCKTtKO;. 

AXXaKTiKo;. 

^VVCiXXoiKTiKO;. 

AiruXXxKTtKo;. 

'XTTCi^yXocKTIKO;. 
KoCTCiXXxKTIKO;. 

TXxKTiKo:. 
<!}uXocKTiKo;. 

AlK(puXKKTIKO;. 

UpopivXocKTiKo;. 
'AyxvoiKTtKc;. 

iTevoiKTiKo;. 
XetpovxKTtKo;; 

UpOXKTtKO;. 

ETrxKTiKc;. 

Ap^rrxKTtKo;. 
UxpxKTtKo;. 
TxpxKTtKc;. 
nepi)/xpxKTiKo;. 

KpXKTiKO;. 
UpXKTIKO;. 

Ei/.,7rpxKTiKo;. 

ApyUTroxKTiKo;. 

Ey.p^xKTiKo;. 

TXKTIKO;. 
AlXTXKTIKO;. 
ETTITXKTtKO;. 
IVVTXKTIKO;. 

'XTroTocKTiKo;. KOl'. 

UpOTXKTlKi;. 

Itxktiko;. 

Al^XKTIKO;. 

U^a^xKTiKc;. 

KxTxa^tpxKTiKo; 
U^oa-cpQeyKTtKo;. 

EXeyKTiico;, 

Ektiko;. 
AeKTiKo;. 
'ETrtdeKTiKo;. 

'EKOiKTIKC;. 

KxSeKTiKo;. 

AkxScKtiko;. 

Ux^XKxSezTiKo; 

Me9eKTiKo;. 
j UepieKTiKc;. 
i 'E[.i7reotcKTtKo;. 

AeKTiKo;. 

AixXeKTiKo;. 

'EkXsktiko;. 

liu[x,7rXtKTtKo;. 

UXeoveKTiKo;, 

luveKTtKo;. 

UxoeKTiKo;. 

Q^lKTIKC;. 

'OpeKTtKo;. 
UvpeKTiKc;, 
Upoa-iKTiKo;,^ 
'EueKTtKo;. 
EipeKTiKo;. 
Kx^eKTiKo;. 
"VeKTiKo;. 

A'/lKTIKO;.. 
KxTxX'i]KTIK0;. 

AkxtxXvjktiko;, I. "oSi» sV-TooirSa^viTixa ^wa vocantur animalia | 2. I. e. moIHtie difHuens. Unde riCajiri'» 
ab antcriori parte mingentia. | r^awi^ai dicuntur de conviviis niniis opiparis. 

4O K02. 

KccTCi7rX'/iZT:zc;. 
'EK7rXr,y.TfM;. 

'ATTOTrXrjiCTiicc;. 
'Zu',1}CTrzo^. 

fi7;ZTiKog. 

n'i",ZTIKO;. 

Fr;KTiicc;. 
Tt,ktiko;. 

'LVVT'fiKTf/.Og. 
EiKTlKOg. 
AHKTIKO;. 
'ETTl^i-.KTIKOg. 

'Evosiktiko;. 

'A-tto^hktiko;, 

AllKTlKO;. 
OlKTIKO;, 
TlKTIKO;. 

'eXktiko;. 
'Aoktiko;. 
TTrapKTiKo;. 

TlP0KO!.TaPKTtKC;. 

'Avtxcktikc;. 
xvvspktiko;. 
XTepKT.Kog. 
'Evktik:;. 

AlOC^BVKTIKC;. 

UoccccSiu^svKTiKc;, 
^iXevKTiKc;. 

'hirsvKTiKo;. 
'Fosvktikc;. KOZ. 
Tbvktikc;. 

'E-TiTEVKTIKO;. 
'EVTSVKTiKO;. 

'AvroTiVKTiK:;. 
'1'ZVKt:ko;. 

AiCC^iVKTIKO;. 

'A[.!.vktiko;. 
'Z.KapQcci.cvKTiKo;, I. 

IVl-CTTVKTIKO;, 

TlVKTlKO;. 

fVKTiKO;. 

Avocv/vktiko;, 

KoiTOi^JVKTIKO;. 

E^ova^caKTiKo;, 
Ttc.Xtiko;. 
Avag-KXTiKo;. 
Kcctcc^ccXtikc;. 
E.tti^ccXtiko;. 
neoig^ccXTiKo;. 
I.v^ccXtiko;. 
'^'ocXtiko;. 
'E^ccPyBXTiKo;. 
'ArrccfyiXTiKo;. 
'ETrKfysXTiKc;. 
nccpctPysXTiKc;. 
F.ia-ufysXTiKo;. 
KsXtikc;. 

KaTccTreXriKo;, 2. 
noDciXriKc;. 
KopvCcivriKo;. 
AsocvriKo;. 
AtXuvtiko;. 
l\luvriKo;. KOX. 

A0UJ.CXVT1K0;. 
l'/;ixu.VTiKo;. 
n^0(7(r'/;f/.ciVTiKo;. 
Ucii.cccvriKc;, 
Gs^^uvTiKo;, 
la-xyuvTiKo;. 
EuvTiKo;. 
YlecccvTiKc;. 
Z',;occvTiKo;. 
E7ri^'/iouvriKo;. 
'O(r<p^KvriK0;, 
AvuvTKo;. 
l<i'>;(pciVTiKog. 
E-K<puvTiKo;, 
F iA,(puvTiKo;, 

nu^SjyCCpUVTiKO;. 
lVK0(pCiVTtKO;, 3 , 

A7ro:puvTiKo;. 
lB^o(puvriKo;, 
TcpuvTiKo;. 
UovTiKo;. 
TspovriKo;. 
UouvvTiKo;. 
'TlSvvTiKo;. 
UX',;^}VVTiKo;. 
'EvSvvtiko;. 
'A[z^XvvriKo;. 
UXvvTiKo;. 
A[.>,vvtiko;. 
UapoPvvriKc;. 
I.KX'/;pvvriKo;. 
KpuTvvriKo;. 
AsTrrvvriKo;. Kor. 

UuyvvriKo;. 
Bpu^vvTiKo;. 
Tpu^vvriKo;. 
AoTiKo;. 
'AvudoriKc;. 
WsTudOTiKo;. 
'E7riooriKo;. 
'AvruTroSortKo;. 
U^odoriKo;. 
Ar,[A,OTiKo;, 
^nXoo'/i[ioTiKo;, 
OjJioriKo;. 
A7ro[A,OTiKo;, 
'OpKu^fioriKo;. 
A7ricfA,OTiKo;. 
Kurcci^coriKog, 
UoTiKc;, 
^Vf^TroTiKo;, 
AscTTroTiKog, 
'OiKo^s<r7roTiKog. 
'A^rriKc;. 
EuTrriKo;. 
KuBuTrriKo;. 
AvuTrriKc;. 
IvvuTrTiKc;. 

iKSTrTIKO;. 

KXsTrriKo;. 

USTTTIKO;. 

lv[,c7rs7rTiKog, 
OpsTrriKog. 
'AvurpsTrriKog. 
'F.vrpSTrriKog. 
' ATrorpsTrTiKog. i."oG!» o-zafoKjxtzTis-.Ji. S^y.K, Lat. oculus ni- 
mium connivcns ; ap, Ariftot. 

2. Lat. ex cutapulta miflus ; ap. P]ut. in 
Apophthcgm, 3. L c. ad calumniandum pronus, ap. Luc. 
uvo a-vxo^irTu, dc quo agit Atheii. lib. iii. 

AfiWKii-of, KOS. 

JlpOTOtVTIKO;. 

' LTTig-i^STrTtzog. 
'ZvcPSTiTiKog, 

ZcTTTMOg. 

^A'/rogsTTixog. 

AtjyTTiiioi. 

'A.voiX'^~Tiico;. 

KXT0iX'/l7rTI)C0;. 

}i's~aX'/!7rTizog. 

'ETriXriTTTtzog. 

UsoiXtiTrTiKcg. 

AvTiX',]7TTiy.o;. 

luXXvjTrTiKo;. 

nooXr,7rTMog. 

Tioo(yX'/i-!rTiKo;. 

1;]:rTiy.o;. 

'EkXsitttikos. 

Txciy.-TTTmo;. 

'A-rroxo^l^^^T^x^o;. 

Otttizo;. 
QBo—TiyJ;. 

UcipcCKOTTTliCC;. 

luyico7rTiy.o;. 

X-JVOTTTiKO;. 
ETrOTTTlKO;. 

'TTrepoTrTiico;. 
A7roKocXv7rTix.o;, 
VvTrTiKc;. 
Gou7rTizo;. 
KcvTrTiico;. 
'ETriy.cvTrTiKo;. 
iTVTrTiKc;. 

^KCOTTTIKO;. 

KaSci^TiKo;. 

'AvockuSx^tiko;. 

'A^jrovcocQapTiKo;. 

ibdoipTiKoi;. 

'Auccotiko;. Kor. 

ATrapTiKo;. 
EyeoTiKo;. 
^isyepTiKo;. 

iKipTIKO;. 

(fooTiKc;. 

K0CTCi(p0^TlK0;, 

' AyvpTiy.o;. 
'cevoTiKci;. 
AixcrvpTtKo;. 
OXo^voTtKog. 
'Ag-iKo;. 
Zvf/.Ct^xg-tKo;. 
'XTTO^toccg-iKo;. 
<boi^oigiy.Qg. 
^oi^oQocg-tKog. 
BaSxg-iKog. 
Epyocg-iKog. 
'E^spiyxg-iKog. 
KocTspyccg-tKog. 
Kpccvyccg-iKog. 

I.KS^CigiKOg. 

AtxcTKioocg^iKo;. 

'EyKXv^ccg-iKo;. 

Z^raoocg-iKog. 

QexgiKog. 

'Evdeocg^iKo;. 

E7rYipeocg-tKo;. 
TccSccfiKcg. 
Biccg-iKog. 

Opyiccfiitog. 
'"yiccg-iy.og. 
'AVToa-^sdtocg-iKo; 

HXiocftKog. 
Y.'XSTXicx.giicog. 

Eyy.u^iocftKog. 

EXsvSsptag-iKc;. 
i>ocvTCi(rtccg-iKog. 

ZTOlCtXCiKOC. E.y.KXviTiacg-iKo;. 
nap'p'i]a-iocg-iKog. 

'A(p;:o^i(riocg-tKog. 

'E.vfj-diTicifiKcg. 

neptiicrtxfiKog. 

XvviHTiacg-iKog. 

'E^-dC-i:cr;zog. 

\liT-c(riCig-iy.cg. 

UuyKpo'.rtoLfiKcg. 

Avccyy.oifiKo;. 
::.iy.ccf:y.'cg. 

EiKocfiKc;. 
XocXxg-ty.og. 

Avoc-xocXocfty.o;. 

BXocg-iKog. 

UocpocSXocg^tKog. 

'ETTtSXocg-txog. 

TeXoig-iKo;. 

IvvxyeXccg-tKc;. 

Eia-sXocg-iKog. 
®XocgiKo;. 

AVTOCVOCKXoCflKOg, 

KoXag-ty.o; . ■ 
ETTiKoXoig-tKo;, 
IXoXocg-tKog. 
UXag-tKog. 
i\icc7rXc<.gtKo;. 
Ef/.TrXafiKo;. 
UKpejjcTTXccftKo;. 
UpocnrXctg-iKc;. 
AiccocKifyCocg-iKcg. 
AKjxccg-tKog. 
E7rccKy.a.fiKog. 
UapaKf/.ag-tzcg. 
Ovof/.ag-tKog. 
Qavf^ag-tKog. 
Kcof/cag-iKog, 
Tvuvag-iy.og. Kcr. 

nXscvag^iKog, 

Movag-tKo;, 

Avvag-iKog. 

Aof^ag-iicog. 

iKcTrag-iK.o;. 

ZrraciKog. 

Y.ccTac-trag-tKog. 

ErrKrTrafiKog. 

AvTKTTrag^iKog. 

Apag-iKo;. 

Karay.s^ag-iKog. 

ETriKsoxg-iKc;. 

UsioagiKog. 

' Ayopac-tKcg. 

i>pagty.c;. 

}dSTa(ppag-iKog. 

UiOi(ppxg-iKo;. 

Ey.(ppag-iKc;. 
'E^eTag-iKog. 
UeXrag-tKc;. 

'tXVTXCIKO;. 

Eo^TXg-iKog. 
Ivvmag-iKo;. 
Avaa-Kevag-iKo;, 
Uapaa-KSVag-iKcg, 
KaTaa-y.BVxg-iy.c;. 
XXevag^iKo;. 
iTOfipXyiKc;. 
Kxyxaciy.o;. 
iToxafiy.o;. 
ETTCiiccg-iy.o;. 
lCsg-iKog. 
K'/iosg-tKog. 
'AKSg-iZcg. 
TeXsg-iKog, 
ATTCTsXegiy.og. 
AvftKog. 
' Ava~X'/ciKo;. 3H KOI. 

'Ep-Trrjs-iKC^. 

nctXcciciKcg. 
Uciigixog. 

KoXXvSig-iy.og. 

Acyig-izsg. 

^iOiXoyigi^K.og. 

JlciaocXcyig^iy.cg. 

J.uXXcyiciKcg. 

O^yig-iKog. 

AuyigiKog. 

Boc^igiKcg. 

'Ove.dicixcg. 

'F.[X7rc^ig-iKog. 

F.asQig^iKog. 

Aocveig-iKsg. 

Tleig-iKcg. 

AvrfTTSi^tKog. 

J.VVBpitg-IKCg. 

T-TrsoetgiKcg. 
AiKig-iKog. 
Kc(j!.igiKog. 
A(poivigiKog. 
Ayvig-iKcg. 
I.a(pyjVig-iKog. 
ilovig-iKog. 
' /iyccvig-iKog. 
'Oiuvig-iKog. 
'cdccrig-iKog. 
'IXoigiKcg, 
Adooig-iKog. K02. 

nig-iKog. 
KccXXuTrigiKog. 

FKTOTTi^lKog. 

EvTOTrig-tKog. 
Ki9ocpig-tKog. 
Ka,Tccy^ocpi(^tKog. 
\'^^tg-tKog. 
y.^igtKcg. 
Xc(pccKTv;pigiKog. 
Kpxi^igiy.og. 
'c^igiKog. 
AcpigiKcg. 
YTrcKopigiy.og. 
no^ig-iKcg. 
BioTTOoigiKcg. 
Qy]irocvpig-tKcg. 
Mv^tgiKog. 
rvupig-iKog. 
Aicc^upigiKog. 
n^o<pcccrig-iKog. 
X^Vf.ccirig-iKog. 
Tpa!A,fjcccTigiKog. 
AKKTig-iKog. 
AKOvrtgiKog. 
^povTifixcg. 
ATruprtgiKcg. 
AKarig-iKog^ 
<l>uTigiKcg. 
lo(pig-iKog. 
'Ayyjg-tKcc, 
Kar-ox^giKog. 
Kavg-iKog. 
'EyKxvg-iKog. 
AiroXavgiKcg. 
XvavgiKog. 
\ Uavg-iKog. K02. 

BvgiKog. 

Tofyvg-tKog. 
Atyv^iKog. 
Tevg-iKcg. 
KeXevg-iKog. 
Ua^aKsXsvg-iKcg. 
ETreXevg-iKog. 
nXsvg-iKcg. 
fisvg-iKcg. 
UvsvgiKog. 
AvaTTVsvgiKog. 
Usvg-iKcg. 
ZTTSVg-tKog. 
Uvpevg-tiiog. 
MeQvgiKog. 
EXKUgiKog. 
MvgiKog. 
AvvgtKcg. 
lTS(pavj.g-iKog. 
EvgiKog. 
'AKngiKog. 
Kp'<igiKog. 
AtaKpag-tKog. 
UapaKpagtKcg. 
KaraKpagtKog. 
ATroKpagtKog. 
EoTrvg-fKcg. 
ilg-iKog. 
TvugiKog. 
Atayvug-tKog. 
' AvayvuctKcg. 
Upoyvugncog. 
Upoug-iKog. 
'ATrugiKcg. 
VugiKog. Kor. 

lugiKog. 
'A-