Skip to main content

Full text of "Genera insectorum Linnaei et Fabricii iconibus illustrata"

See other formats


•< jfi^i -=fc, 
m 


':*-■ -\ 

>.-• r^:Ajif:i*s j«?' J£S5^ ;UU>-^ ■^-*^;;l~ iS<; 5^-- rl^bri^ -X, lf*-v4l' / *^i c/ <'^ /' ^^.^^^J^ GENERA INSECTORUM LINNiEI ET F ABRICII ICONIBUS ILLUSTRATA A J A N N E J A C B R (E M E R. 
VITODURI HELVETORUM 

Proftat 
Apud HENRIC. STEINER et SocIoS. 

MDCCLXXXIX. 

\ ^ - i iq^lis 4'o3 V I R 

DOCTO: PROBO, PIO, HONESTO, 

JOANNI HENRICO RAHN, 

M. D. PHYS. ET JIATHES. IN G Y M N A S. T U K I C. P R F. P. 

TEMPLl CAROLIHI CANON. &C. 

« 

PRiECEPTORI SUO ATQ,UE AMICO 

PIECOLENDO 

OPELLAM HANCCE 

SEqUE TOTUM 

D. D. D. 

JOANNESJACOBUS R (E M E F f 

M. D. ^P V D TVRICO-HELVETOS. P R /T; F A T I O. E, Lximium sulzeri opus fcientise entomologicge confpedum, & Infeclonim hi- 
ftoricE compendium exhibcns, hos ante tredecim annos divulgatum, non iblum 
per Germaniam omnem, fed ab extcris quoque , quibus teutonica iingua con- 
fcriptum cpus innotuit, una laudc fuit acceptum : nec fane miraberis applaufum 
illum a doctis pariter ac indodis prcfeclum, fi & confihi ambitum & limpidorum 
fontium illo tempore pcnuriam confideraveris , etfi & plura & quxdam etiam 
graviora rcprehendenda in ilio agnoveris. 

Inde vero ab ifto tempore mirum quantiim aufta ac ditata fuit fcientia snto- 
mologica; elapfi deccnnii uitima, hujus priora, luftra, prasftantiflimas quas vocant 
I^.lonographias , obiervationes djligentifllmas , fyftcmata ingeniofifiima , coUcctio- 
nes fplendidiflinias tulere. Omnis hiftoria; naturalis amor in Entomologiam unam 
quafi cojiverla videbatur ; infeclorum & ubcrrimas & pretiofiflimas ~ utinam & 
optime digcftas— coUectiones pofiidere; illud idem fere omnium ftudium; huc 
certatim dodii indocHque convenere. Acceflit Operum Opufculorumque, partim 
bonorum, mediocrium partim , partim futilium immenfus numerus, indies ex 
eruditorum diariis, promptuariis, aclis litterariis Societatum augendus , ita ut vel 
ea faltem quse Germania tulit colligere ac digerere herculeus labor videri poflTct. 
Non vero Germanos tantum Helvetosque fervor ifte entomologicus occupavit : 
egrcgii enim, quosque inter primarios jure numeraveris , Entomologi, per Brit- 
tanniam , Daniam , Sueciam GalUamque & in Belgio exftitere ; artifices porro 
germani, britanni, batavique qui eximia arte iconibus Infedorum, eam & fidem' 
& elegantiam conciliarunt , ut fi Conchyliologicum regenfussii , botanicum 
EHRETii opus excipias, coetera cuncla in Hiftoria naturali ada , longo poft fe 
intervallo relinquant. 

QucE omnia ultro profequi vetant praefationis angufti limites : cuivis autem 
in fcientix noftr.T Hiftoria littcraria vel mediocriter verfato airertorum veritas facile , 
ut opmor , patebit. Quis ignoret nomina , merita , collediones Virorum cele- 
berrimorum J. C. & O. Fr. Fahridi , O. Fr. Miilleri , Modeeri , ThinibtrgH, 
Sparmanni , Eankfii , Druryi , Smeathmaniii , Barbiitii , Seppii , Cra^neri, Stullii, 
Scopoli , Fiirfslini , Gotzii , Forfierornm , Pallafii , Pan%eri , SchieffernmUeri , 
Bcrgftraffcri, Efperi , Laichartingii , Scbrankii , Gcrningii , aliorumque multo- 
rum ! Horum omnium ftudio ac labore infignitcr crevit Infeiftorum cognitio; 
niulta emendata, mutata multa inde in ifta fcientia. Quare non cum nunc eflfe 
Sulzeriano operi perfectionis gradum, qui ante tredccim annos fuit, nemini du- 
bium erit. TI 

Cum porro Sulzeri opus ad dudum fyftematis linnjeani , illo tempore fi non 
abomnibus, a plurimis certe adoptati *, cuique illuftrando potinimum operam 
impendit nofler , elaboratum fuit, no\aim inde nuperioribus annis acceflit incom- 
modum, cum fabricii Viri illurtr. Syftema hodie plurimis magis arrideret. 

Ab ifto enim fyftemate novam fcientise entomologicas periodum conftituere 
facile iicebit. Magnus ille vir, praeceptoris fummi , linnjei , ingenio & arte bene 
innutritus, cujus etiam fub oculis fyftematis lui partem, multum annuente illo,- 
elaborafTeferunt,— felici fruens occafione luftrandi collectiones ditilTimasBrittanix 
imprimis -- naturx artisque dotibus quas vel optare poterat omnibus ditatus , fyftema 
conftruxit cceteris omnibus & accuratius multo & plenius , in quo fane , nec phi- 
lofophiam nec ingenii acumen linnjei , folam forfan pedpicuitatem defiderares. 
DifBcuItas autem ifta magis a nobis quam a Syftematis ratione pendere vid.^tur. 
Juvenibus jam SyftemateLinnxano imbutis , accuratior partium oris cognitio minus 
necefl^ariavidebatur, ideoque quoad magnam partem neghgebatur. Hinc difficurias! 
Hinc faclum ei^,,ut v^I optimus quisque Entomologus, poft apparitionem Syfte- 
matis Fabriciani, accuratiorem fibi harum partium cognitionem comparare coge- 
batur, id quod, profecTiore i^tate multo minore fit cum alacritate & facihtate, 
quam in juvenili. Praeterea Syftematis Fabriciani ratio primo intuitu difficilior vide- 
tur, quam revera efl:. Saltem fi paulo ferius rem aggredimur , varia artificia edo- 
cemur , quibus cognitio oris partium vel & in minutiiiimis quibusvis iniecliis mul- 
funi fublevatur, & ita magna pars difficultatis toUitur.. 

Noftrumfane hoc loco non eft, quse Syftemati Fabriciano propria fint pro- 
lixius exphcare, ejusve vel fundamenta vel ipfam conftrudionem dijudicare, cuni 
peritorum omnium de illo unum fit judicium, ejusque prteftantia inultum certj 
illo confirmetur , quod etfi initio diflicilius atque r.bftrufius videatur , t..nien indies 
a plunbus adoptetur. 

Qiioigitur facilior reddatur Syftematis hujus cognitio , quo pcriti antlquius 
LiNNiEi Syftema, recentiusque Fabricii melius inter fe comparare poflint : quo tan- 
dem tyrones ac indodi opere adjuventur, cujus auxUio Characleres generum In- 
fetlorum a magnis iftis Naturae fcrutatoribus conftitutos feniubus quafi percipere 
valeant, notfrum hunc fufcepimus labQrem, 

* g^iiorem e nmnera et ejo ernm, et etiammim lioiiori mihi ihico-piibjice et palfim-profitcri , me iiNN.^i in^e- 
nium et.fagacitatcm , qiia nun ioliim Infcfta , fed omni.i il!i nota corpora naturnlia liifpofiiit, ailmirari, ct qiii- 
ilem indies rnagis admirai-i, qnotics sgo r.iajorein ^jrporum n.itiiialinm cogiiiti.)ncJn ndipilcor. Kt li in pofteruin 
in difpoacndis corporibus natnralibus aliquid honi agctur, ij nonniii fcquendo leges fiias peragi p.otcrit. .. 
Adfiint qiiidcm ct inter no5% qni vana gloria dtifti , famos ejus detred.ae ftuden-t, qnoriim e nuini-ro in bota- 
nicis MEDicus vir aiias peritiffinnis, fed contra LimiKum quamnia>.!me iniiiuus et nimis arrog.rus, cminet, 
quique fuam contra divi LiNN.Ei manes invidiam noii germanis fulum, fed exteris etiam gcntibus impcrtire 
ftv.dct. At certe uihil juvabnnt clamores ejtjs. Nequc idcirco gcrmanorum gens apud extcros dcfpicictur , 
tilm pro uno detreclatore Linnxi, fexcenties alii exlicnt, qui mcritis ejus juilum hon-.irem tribuunt , hono- 
remque f\uim non in deltruemlis aliorum cogitatis , fed in excolendis et einendauJis illis , vel in exbibenilis 
aaejiyribus, jonunt, . vn 

Fiaem vero propofitum recliffima via nos adfecuturos putavimus, fi potius linnjei 
Sc Fa^bricii quam noftris uteremur verbis; isque fane maximus in elaborando opere 
laborfuit conquirere undique omniumgenerum, noviffimorum etiam quae continet 
EABRicii Mantilfa, fiveipfi, utdicunt, Originalia, five fidas delineationes. 

Ineo labore egregie me fummorum VirorumbenevolentiaadjutumfuiffiejlaetuS 
profiteor; inprimis vero ex ditilfimis fummi banksii thefauris delineationes eximias 
accepi, unde operi meo haud leve ornamentum acceffit; panzero etiam, Naturac 
fcrututori apud Norimbergenfes inclytiffimo , gratias folvo debitas de communicatis 
prsftantiffime delineatis generum quorundam fpeciminibus. Sic in pubhcum prodit 
opiis, plus viginti plane novis non fpeciebus, fed generibus, egregie depiclis orna- 
timi. Genera fabricii quatuor adhuc nobis defunt, e quibus Rhinomacerem pro- 
xime accepturum me ipero, duorum aliorum ab lU.Forskohl ex itinere orientah repor- 
tatorum in DaniK colledione quadam , unica forfan qua^ Europa poffidet exemplaria 
latent. Singulari benevolentia fabricii Viri iUuftriffi adjutus Entomologis icones 
Gharacterum claffium magni viri , rem diu fane avidiffime ab ipfis defideratam, offero. 
Gharaderes ifti iub ipfis fabricii ocuHs in proprios ufus, a minusquidem perito arti- 
fice, tabulis seneis parvis infculpti erant, quarum eclypa Vir CI. benevole nobiscum 
communic.ivit, publicique juris eas facere permifit. Junctim illas unicse tabulae accu- 
ratiffi;ue infculpi curavimus , & quamvis quxdam in ilHs clariora effe polfent, nihilo- 
minus magni videntur momenti, peritisque acceptiffimas fore confido. 

Qiiod utilitatem operis noftri attinet , ea ut opinor , haud ita anguftis , ut primo 
intuitu exiitimari pollet, limitibus inclufi erit. Equidem arbitror, juvenem , cui nec 
ingenium nec fenfus hebetes natura dedit, cuique non deeft fcienticC amor difcendique 
cupiditas, linn.^ei, FABRic-iique Syltematibus , hujusque Philofophiaentomologica 
inftruClum, adjutumque lioc noltro opere, brevitempore, faciliqueIabore,probam 
& quam dicunt fyftematicam infectorum cogniLionem polfe adipifci; illud enim, 
quod nonomnes quos philofophia entomologica habct artis termini iconibus noltris 
reprxlententur, nec rpecierumdilTerenti:e omnes notentur , haud fane offendet peri- 
ttim quemquam , qui intuitiva potiflimarum partiiun cognitione inftiructus, leviori- 
bus, ad illas facile referendis , fuperfederepoterit: & cumipfaPhilofophiaentomo- 
logica nii nifi ab accuratis obfervationibus naturre fit abttraittum aliquod, illuftrabitur 
ea quoque optime ex ipfa naturse obfervatione. 

Fateor equidem, niagis quodannnodo neceiTarium utilioremque me fufcepturunl 
fuilTeiaborem, liLnftrumentacibariaFABRicii generum delineanda curaOem : atim- 
pedimentofuittabularum jani dudumconfectarumconftruiftio in iisque fervatus ordo, 
quem mutare non licuit : inde etiam confulio quaedam nata , quod nempe genera quce- 
dam unius claffis in tabulis noftris longo disjungantur intervallo. Cum enim comple- 
sam, quousqueliceret omnium linnjei , FABRiciique generum feriem dare conftitu- vrii 

tum nobis effet , a Sulzero autem Fabdciana omnia , quaBdam etiam tum genera tum 
fubdivifiones LiNNJEi omiHii efTent , iftaut Supplementa operi jungere, novisque ta- 
bulis, fervato quantum licebat ordine fyftematico , infculpi necelTe fuit. 

Nov3E iftae tabulx fimul teftimonio erunt artis indies majorem perfedionis gra- 
dum adipifcentis artificis praEftantinimi Schellenbergii qui ipfe fummo & prorfus fm- 
gulari in Entomologiam amore ducitur ; per aeftateni ipfe cum Iiberis & omni familia 
leCtifnmisque amicislnfecla colligit, & quidquid ad mamis venit diligenterdelineat, 
ita ut quotidiana hac exercitatione oculus inanusque eius rairandam & facilitatem & 
in delineando fidem attigerint. Uberrima ejus & numerofiffima iconum colieclio 
felectiffima qucxvis & pulcherrima continet, tum quoad fidem, tum quoad colores 
cum primariis omnium gentium laboribus comparanda. Inprimis habitus ille natura- 
lis Infeflorum a Schellenbergio pidorum , cunda qux hucusque videre licuit longe 
luperat. Lepidoptcrorum larvas fere otnnes antea a foHs Vmdobonenfibus enumera- 
tas ipfe collegit ac depinxit fimul cum aliis pluribus hucusque prorfus ignotis. 

Hujus optimi viri opcra adjutus, quondam, gratum forfan Entomologis opus 
paraturumme fpero; omniumnempegenerumFAERicii inftrumentorum cibariorum 
coeterorumque characterum icones , quibus ad fyftematicam Infedorum cognitio- 
nem Introductio accedet. Ad operis hujus perfedionem plurima fane requiruntur; 
non deerit vero tum artificis, tum mea etiam diligentia. Jaclis quamvis jamjam ejus 
fundamentis, divulgationis tempus ob confilii ambitum ac naturam nullo modo defi- 
nire valeo. At Praefationi fineni imponere non polTum, quin fandam recolam memoriam amici optimi inte- 
gerrimi b. FiiESSLlNi , Manibusque viri funimi gratias agendo pietatis officium folvam. fuessmnum 
noftrum cultorem, fautorem , adjutorem pra:ftantiflimum fummumque liiftoris naturalis, inprimis 
vero Entomologire, non per patriam folum, fed Germaniam omnem, editis piBEclaris fcriptis, fuiffe, 
fciatis velim Brittanni Gallique & quicunque alius Inecce lecturus erit. Magnam \\tx fure , magnani 
rei familiaris , nonlauts, & ob fummam liberalitatem etiam angufta; , partem juventutis vires , vale- 
tudinem Hiftoris naturalis ftudio confumfit. Pra:mia jani digna laturus ! 

Ipfius hujus operis editio prior nngna ex parte ipfi debetur, ccetera priora recentioraque opera 
& opufcula ejus fatis fuperque in Entomologia peritiam fummam intimamque teftantur , & , ni familix 
cura, ni valetudo infirma obftetilTent majora etiam gravioraque fme exhibuiffet. Nec intcr ultima beati 
virimerita, referenda erit lingularis cura qua patri.T juvenibus hiftoris naturalis aniorem inftillavit, 
auxit, confirmavit, quoruni e numero & me fuilTe Istus profiteor. 

Sit illi terra levis ! SYSTEMA LINNiEI. ORDINES infectorum ab alis defumit Linneus. . . C /Cruftacese futura reda. Cokoptera. t. 

"* S c • - i Eleuterata Fahric. 

/ Supenores< ^ ■ „ , -,, . 

f lemicrultaceaE mcumbentes. Hemiptera. 2. 

^ Ulonata, Ryngota Fabric. 

rimbricatx fquamis. . . Lepidoptera. 3. 
^ii/^fiaf-i ;r„/,.-,v 1 
i I inermi . "^europtera. 4. Gloflata Fiibric. 

Omnes <v membranacese . 
I ^^^ l i 

r f ( aculeato . Hymenoptera. 5, 

Aise 2. Halteres loco pon.icarum Diptera. 6 

Alx o. f. abfque alis & elytris Aptcra. 7. COLEOPTERA. 

Vagipennia. Schlugn, Coleopteia-macroptera. Schtejfer. Lifectcs a etuis> 

llU fuperiores 2 cruftacex feu Elytra ', m futuram rectam conniventes, tegences 

Alas 2 membranaceas. Orc maxillofo. 
I. ELYTRIS integris , tergum omne tegentibus. 

a. Anterrnis clavatis , vcrfus apicem incraflatis. 
r. SCARABiEUS. Antenna clavats, capitulo fiffili. 

Tihia anticse fsepius dentatx. Taifus 5 articulis. 

* Thorace corniito. 
Dichotomus LINN. Mant. I. 529? 

Scutellatus, thorace cornu bidentato, capitis cornu dichotomo , elytris rufig. 
Tab. I. f. I. Habitaf in Indiis. 

* * Thorace inermi , capitc cornuto, 
Jllimas. LINN. S. N. n. 17. 

Exfcutellatus , thorace inermi retufo angulato, capite obfoletc bicoxni, elytris 
jnauratis ftriatis. 

Tab. I. f. 4. Habitat in America meridion.ali. 
Sacer. LINN. S. N. n. 18. 

ExfcutellatuS , clypeo fexdentato, thorace inermi crenulato , tibiis poflicis ci- 
liatis , vertice fubbidentato. 

Tab. I. f. 3. Habitat in Aegypto, Mauritania, Italia, Hifpania. 

Annon potiiis htlcollis linn. et fabeic. Co^ris s geoffko*? 
TauTus , LlNN. S. N. n. 26. 
Exfcutellatus , thorace inermi , occipite cornibus binis reclinatis. 
Tab. I. fig. 5. Habitat in Helvetia etc. 
*** Jlutici. Copite et thorace ineimi. 
Filularius LINN. S. N. n. 40. 
Exfcutellatus muticus niger opacus lievis , fubtus sneus , thorace poflico ro- 
tundato. 

Tab. I. f. 7. Habitat in Italia , Hifpania. 
fernalis. LINN. S. N. n. 43. 
Scutellatus muticus , elytris glabris Iseviffimis , capitis clypco rhombeo : vertice 
prominulo. 

Tab. 1. f. 6. Habitat in Europa. 
Telliicidulus, Scar. herolinenjis VOET. t. XXI. f. 150. 
Scutellatus muticus, elytris flriatis , fufcis , fuco albo adfperfis. 
Tab. I. i. q. Habitat in Helvetia. 2. LUCANUS. Antema davatx : clava compreffa lateie latiorc pectinato-fiflili. 

MaxilJa porrectae , exfertae , dentatx. Tibia anticx dentatse. Tcrfuf 5 articulis. 
Capreo'w. LINN. S. N. n. -2. ? 

Scutellatus ; maxillis exfertis apice tantum furcatls. 
Tab. II. fig. I. Habitat in America feptentrionali. 
Interruptus LlNN. S. N. n. 4. 
Exfcutellatus , antennis arcuatis , corpore oblongo depreffo, vertlce fpina re- 
cumbente, thorace abdomineque remotis. 

Tab. II. f. 2. Habitat in America. Carolina. 

3. DERMESTES. Antenna c\^.v^.vx , capitulo perfoliato, tribus extremis articulis 

craflloribus. Thorax convexus, vix margin.atus. Caput fub tliorace inflexum 
et conditum. Elytra immarginata. Tibia anticx dentatse. Tarfus 5 articulii. 

20 ^Uttatus FABRIC. Tab. II. f. 3. V. SYST. FABRIC. 

Capucinus. LINN. S. N. n. 7. 
Niger, elytris abdomineque rubris, thorace emarginato retufo. 
Tab. II. f. 5. Habitat in Europa. 

4. HISTER.. Antenn.-e capitatse capitulo folidiufculo ; infimo articulo comprefTo 

decurvato. Caput intra corpus retractile. Os forcipatum. FJytra corpore bre- 
viora. Tika anticx dentatJe. Tarfus 5 articulis. 
r'anus. NOBIS. 

Totus niger, obloiigiis, elytris nitidiflimis , capite prominulo. 
Tab. II. fig. 9. Habitat in Rluetia. D. AmJJein. 

5. CISTELA Sch^Jeyi , Geofroic , Forfleri. Minime ciim Ciftela Fabricii confundendum genus. 

Antenna , extrovium crafTiores , perfoliatx. Thorax conicus , vix marginatus. 
CiXp-dt intra thoraccm retractile , alias inflexum. Corpus globofo-cylindricum. 
Fedcs comprefli , in tactis vel mortuis adprefli , intra foveolam abdominis re- 
cipiendi. Tarji 5 articulorum recipiendi intra fulcum tibia:. 
Omata nobis. An C. pujlulata FOHST. Cent. I. Varietas ? 
Tab. II. f 8. Habitat in Rhxtia. 

i. eadem ab inferiore parte \ifa, cum antenna, lente aucta. 

6. BYRRHUS. Amenn^ clavatx , fubfolidx , fubcomprefl"x. Tibix anticx den- 

tatx. Tarfus 5 articulis. 
Scrophularice. LINN. S. N. n. T. 

Niger , elytris albo maculatis futura fangulnea. 

Tab. II. f. II. Habitat ubique in Scrophulariis. 
h. idem lente auctus. 

7. GYRINUS. Antennx clavatx , rigidx , compreflx , capite breviores. Ociili 

IV. latemles 2, et inferi 2. Pet/tJ iiatatorii. Tarfus 5 articulis. 
Natator. LiNN. S. N. n. r. 
Subftriatus. 

A 2 Tab. II. f. ic. Habitat in Europx lacubus etc. 

S. SILPHA. Antenna extroifum crafTiores (clavatx. ) E^ytra m^hv^inzfSL. Caput pro- 
minens. T/iorcA; planiufculus, dilatato-marginatus. Ti^i^ antice dentatx. Tarfus 
5 articulis ( in quibusdam fpeciebus poflici Tarfi 4 articulis. ) 
VefjhUo LINN. S. N. n. 2. 
Oblonga atra, clypeo orbiculato inxquali, elytris fafcia duplici ferruginea. 
Tab. XXXIV. f. 12. Habitat ubique in cadaveribus. 
Littoralis. LiNN. S. N. n. 11. ? 
Atra, clytris laevibus: lineis elevatls tribus , clypeo orbiculato nitido. 
Tab.ll. f. 14. Habitat in Europa, fub Fucis putridis. 

SULZEE.0 ET CL. EFEGSTR.ffiSSER clavipes auilit. At iina eadem^ue fpecies eft cum Littcndi. 
Sectindum herbst. archiv. 4. 

9. CURCULIO. Antenaa fubclavatse, roftro corneo infidentes. Rojimm corneura 
prominens. Tarfus 4 articulis. 

* Longirojlres , femoribus fmplicibus. 
Hemipterus. LINN. S. N. n. 3. 

Longiroftris obfcure purpurafcens , elytris abbreviatis maculatls, 
Tab. IV. f. 5. Habitat in India. 
Faraplccticus LINN. S. N. n. 34. 

Longiroftris cylindricus fubcinereus, elytris mucronatis. 
Tab. IV. f. 7. Habitat in Phellandrio. 
Bacchus. LINN. S. N. n. 38. 
Longiroftris aureus , roftro plantisque nigris. 
Tab. IV. f. 4. Habitat in Vite. 
BetuU, LINN. S. N. n. 39. 

Longiioftris,thorace antrorfum fxpefpinofo,corpore viridi aurato,fubtus concolore. 
Tab. IV. f. 3. 

* * Longirojlrcs , faltatorii , femorihus pojlicis crajjis. 
Salicis. LINN. S. N. n. 43. 
Longiroftris, pedibus faltatoriis, elytris atris : fafciis duabus albis. 
Tab. XXXIV. f. 20. Habitat in falicis floribus. 
g. idem , lente auctus. 
*** Loncjirojires , femoribus dentatis, 
AncJiorago. LINN. S. N. n. 56. 

Longiroftris, femoribus dentatis, elytris flavo ftriatis , thorace elongata. 
Tab. IV. f. 6. Habitat in Indus. 
Germanus LINN. S. N. n. 58. 
Longiroftris,femoribus fubdentatis,corporeovato nigropunctis teftaceis adfperfo 
Tab. IV. f. 8. Habitat in Germania. 

* * * * Brevirojrres , fentorihus dentatis. Argentatu!. linn. S. N. n. 73. 

Breviroftris, femonbii.s dentatis, corpore viridi-argenteo. 
Tab.lV. f. 9. Habltat in tiiropie Urtica, Betula , Corylo. 

d. Eiytrs pars lente aucta. 
***** Brevirojircs , fcmoribas muticis, 
Emerittis. LINN. S. N. n. Sj- 

BrevJroftris niger, thorace elytrifque fpinofis , fronte excavata. 
Tab. IV. f. !0. Habitat in Indiis. 

10. ATTELABUS. Cflpwfexfertum , inclinatum, pofticeattenuatum. AntenniCipiCQra 

verfus craftlorcs. Truncus cyJindricus. Turfus 4 articuiis. 
Curculionoides. LINN. S. N. n. 3. 
Nigcr, thorace elytrisque rubris. 

Tab. IV. f. 12. Habitat in Helvetia, Germania. 
Apiarius. LINN. S. N. n. 10. 

Cierulefcens , elytris rubris, fafciis tribus nigris. 
Tab. IV. f. 14. Habitat in Germania. 

11. COCCINELLA. yfnfcnntc fubclavatx, truncatoe , paJps femicordatis breviores. 

Cc/w£ ex thorace vixprominens. Corpj/i hemifphaericum. Thorax et fA/frr? mnrgi- 
nata. Abdomen planum. Tarfus 3 articulis. 

* Colcopttisrubris Jlavisvc: Punctis nijris maculalis. 
^punctata. LINN. S. N. n. 7. 

Coleoptris rubris: punctis nigris tribus, 
Tab. llf. f. 3. Habitat in Europa. . 
Hierog^tjphica. LINN. S. N. n. 14. 

Coleoptris luteis : maculis duabus nigris longitudinalibus finuatis. 
Tab. III. f. 4. Habitat in Sicilia. (Suecia Linn.) 
* * Colcoptris rubris fiavisve : albo niaculatis. 
l6-pii'tnta. LINN. S. N. n. 35. 
Cclcoptris luteis: punctis albis fedecim. 
Tab. III. f. 5. Habitat in Europa. 
b. ead. lente aucta. 
*** Cokoptris nigris ruhro maculatis. 
6 pujlulata. LINN. S. N. n. 44. 

Coleoptris nigris, punctis rubris fcx. 

Tab. III. f. 6. Habitat in Eiuopa. 
* * * * Coleoptris nigris albo fiavove maculntis. 
iZpufulata FABRIC. fpec. n.67. mantiff. 92. V. SYST. rABRlC. 
Tab. III. f. 7. c. eadem Icnte aucta. 
b. Antcnnis filiformibus , fecundum totam loneitudinem a-quabili crafTitie. 6 

13. PTINUS. Antenn^t aWiorme^ , articulis ultimis majoribus. Thorax {ahTotundas. 
immarginatus , caput excipiens. Tarfus 5 arciculis. 
Pectinico/ms. LiNN. S. N. n. i. 

Fufcus , antennis luteis pectinatis. 
Tab. II. f. 6. Habitat in Europa. 

d. mari laris \ 
minx J , antenna lente vitrea aucta. 
e. femni; Impcrialis. LINN. S. N. n. 4. 
Fufcus , thorace fubcarinato , coleoptris macula alba aquilam cxpanfam referente. 
Tab. II. f. 7. Habitat in Scanix arboribus , Helvetia. 

Fur. LiNN. S. N. n. 5. 
Teftaceus. fubapterus , thorace quatuordentato , elytris fafciis cluabus albis. 
Tab. 11. f. 8. Habitat, proh dolor! ubique. 

13. BRUCHUS. Antennx filiformes fenfim crafliores. Caput fubroftratum. Tarfus 
5 articulis. 

2 punct-itus NOBIS. 

Cinereus , ely tris flriatis , abbreviatis , bafi puncto nigro : thorace tuberculato : 
antennis flavis. 

Tab. IV. f. 2. Habitat in Rhxtia. 

14. LAMPYRIS. Antcnnit iWihrmes. Thorax phm\$ , femiorbiculatus , caput fubtus 
occultans cingensque. Abdominis latera plicato-papillofa. ^'/i/fra flexilia. Tar- 

fus 5 articulis. Femina aptera plerisquc. 
Italica. LINN. S. N. n. II. 

Elytris fufcis , clypeo antice transverfo rufo : medio nigro. 
Tab. VI. f. 3. Habitat in Helvetia meridionali , Italia. 
Sanguinea. LINN. S. N. n. 17. 

Nigra , thoracis lateribus elytrifque fanguineis. 
Tab. VI. f. 4. Habitat in Europse lapidofis. 

15. CASSIDA. Antennx fubfiliformes , extrorfum crafTiores. T/ioraX clypeatus , 
planus , marglnatus. Caput fubtus recipiens et occultans. E'ytra marginata. 
Tarfus 4 articulis. 

Grojja. LINN. S. N. n. 17. 

Sanguinea , elytris difco punctis nigris fparfis , margine lincis ramofis iiigris. 
Tab. III. f. I. Habitat in America meridionah. 
Lateralis. LINN. S. N. n. 26. 

Fufco-xnea, elytris macula flava laterali. 
Tab. III. f. 2. Habitat in America. 
a. Eadem fubtus vifa. 

16. HISPA. Antcnn£ fufiformes , bafi approximatx inter oculos fitx (hypcroph- 

thalmae). Thorax et Elytra fxpe aculeata. Tarfus 4 articulis. Atra. LINN. S. N. n. i. 
Corpore toto atra. 

V. Tab. frontifpicii. Habitat in Europa auflrali, Helvetia. 
ij, TENEBRIO. Antcnnd moniliformes , articulo ultimo fubrotundo. Thorax 
planus , convexiufcukis , marginatus. Elytra rigidiufcula. Turfiis 5 articulis j 
vel 5 in primo pare ct 4 articulis in reliquis paribuSj vcl ubique 4 articulii, 
* Alati. 
Gi(jas. LINN. S. N. n. i. 
Alatus ater , elytris ftriatis , tliorace Ixvi. 
Tab. VII. f. 7. Habitat Surinami. 
Ilolitor. LINN. S. N. n. 2. 

Alatus niger totus, femoribus anticis crafTioribus. 

Tab. XXXIV. f. 31. Habitat in Europa. 
** Aplcri. 
Gcgcs. LiNN. S. N. n. 14. 
Apterus niger, thorace ?equali, coleoptris laevlbus , truncatis. 
1 ab. VII. f. 9. Habitat inHifpania, Barbaria. 
18. CHR\ SOMELA. AntenniC moniliformes, extrorfum crafTiores. Thorax, nec 
Elytra , marginatus. Tarfus 5 articulis primi paris , 4 in leliquis, vel 4 ubique 
articulis. 
* Corporc ovato. 
Gi()iWtca. LINN. S. N. n. I. 
Ovata nigra, coleoptris punctis fulvis numerofiflimis, 
Tab. III. f. 8. Habjtat in India. 
Alni. LINN. S N. n. 9. 

0\ata violacea, elytris punctis excavatis fparfis, antennis pedibusque nigris, 
Tab. III. f. 12. Habitat in Betula alno. 
BoJeti. LlNN. S. N. n. 36. 

Ovata nigra, elytris fafciis trlbus flavis repandis. 
Tab. III. f. 9. Habitat in Boletis arborum. 
Marcjinata. LINN. S. N n. 39. 

Ovata nigra-xnea, elytris margine luteis. 

Tab. III. f. 10. Habitat in Europa. 
** Saltatoria. 
Ncmorum. LlNN. S. N. n. 62. 

Saltatoria, elytris linea flava, pedibus pallidis. 
/ Tab. III. f. II. Habitat in pulmonaria, Dentaria, Cardamine. 

*** Corpore cylindrico. 
Sericca. LiNN. S. N. n. 86. ? 

Cylindrica, thorace cseruleo , elytris pedibusque cxruleis. 8- 

Tab. III. f. 13. H.ibitat iii falicibus. 
Colore variat. 
**** Corpore ohlongo , Lhoracc angujliore. 
Merdigera LINN. S. N. n. 97. 
Obloiiga rubia, thorace cylindrico utrinque impreffb. 

Tab. III. f. 14. Habitat in Lilio, Convallaria. 
;>f**** Elongutx. 
Sulphurea. LINN. S. N. n. 114. 
Oblonga flava tota. 
Tab. XXXIV. f. 16. Habitat in Norvegia. 
19. MELOE. Anicnna moniliformes , artlculo ukimo ovato. Thorax inDequalis, 
lubrotundus , immarginatus. C<//?(/t inflexum; gibbum. Eli/!ra mollia. , flexilia. 
Tarfus 5 articulis primi paris, 4 in reliquis. 
* Apteri, elytris abhreviatis absque alis. 
Trofcarah^us. LINN. S. N. n. i. 
Apterus , corpore violaceo. 
Tab. VII. f. 10. Habitat in Europa. 
** Alati, elytris longitudine corporis alas tegentibus, 
Cichorii. LINN. S. N. n. 5. 

Alatus niger, thorace hirfuto, elytris fafciis tribus flavis , antennis clavatL?. 
Tab. VII. f. II. Habitat in Cichoriis totius orientis. Helvetia. 
a. Fcemina prsecedentis ? 
E§;o priorem imligenam , hanc exoticam mincupare mallem. 

^O. MORDELLA. Antcnna filiformes, ferratse , artlculis trigonis. Caput deflexum 
fub collo. Palpi compreffo - clavati , oblinque truncati. Elytra deorfum 
curva , apicem verfus. Ante femora poftica lamin^ lata (Epigaftrium. ) 
Tarfus 5 articulis primiparis , 4 in reliquis. 
Perlata NOBIS. 

Atra nitens , tomentofa thorace et fcutello marginato fafciculis villofis .albo, 
cyaneis , elytris punctis quatuor villofis albo-cyaneis. 
Tab. VII. L 14. Habitat in Helvetia. 
Bicolcr. SULZ. Abdominalis FABRIC. S. E. 26^. 8. V. SYST. FABRIC." 
Tab. Vll. f. 15. Habitat in Helvetia. 
c. Antennis fetaceis, verfus apicem fenfim attenuatis. 
Sl. CERAMBYX. .^nfcnn^ attenuatx, fubamphiophthalmse. T/iorcjc lateribus mu- 
cronato-callofus. Elytra linearia. Tarfut 4 articulis, 
* Thorace fpmis latcrahbus mobilibus. 
Longimanus. LINN. S. N. n. i. m.as. 

Thorace fpinis mobilibus, elytris bafiunidentatls apicequc bidentatis , antennis 
longis. Tab. V. f. i. Habitat in America. 

** Tho. * * Thoracc marginato dentihm latcralihus. 
Cinnamomeus. LINN. S. N. n. lO. 
Thorace marginato denticiilato, corpore ferrugineo elytris mucronatis. 
Tab. V. f. 2. Habitat in America. 
*** Thorace rotvndato , Jpinis fixis lateralibus mucronalo. 
Sutor. LINN. S. N. n. 38. 

Thorace fpinofo , elytris obtufis atris fubnebulofis , fcutello luteo , antennis 
longiflimis. 

Tab. V. f. 4. Habitat in Eiiropa. 
Curfor. LINN. S. N. n. 45. 

Thorcce fpinofo,elytris obtufis rufis margine lineaque nlgris, antennis mediocnbus. 
Tab. V. f. 7. Habitat in Europa. 
**** Thorace inermi fuhcyUnilrico. 
Tuncfatus. LINN. S. N. Add. p. 1067. n. 7. 

Thorace muticofubcylindrico, totus viridispunctis nigris, antennis mediccribus. 

Tab. V. f. 10. Habitat in Lufitania. 
***** Thorace incrmi fubrotundo f. cx globofo depreffo. 
Violaceus. L!NN. S. N. n. 70. 
Thorace mutico fubrotundo pubefcente corpore violaceo, antennis mcdiocribus. 
Tab. frontifpicii , fig. 2. Habitat in h uropa. 

22. LEPTURA. Antcnna fetacese. Cajiut exfertum. Thorax teretiufculus. Elytra 
apicem verfus attenuata. Tarfus 4 articulis. 

* Thoracc ovato , f antrorfum oblon(jiufculo angufiorc. Eytris apice trimcatis. 
Aquatica. LlNN. S. N. n. I. 

Deaurata, antennis nigris , femoribus pofticis dentatis. 
1 ab. XXXIV. f. 24. Habitat in plantis aquaticis. 
** Thorace fuhtjlohofo , mc antice attenuato. Elytris c.pice obtufs, nec truncatis. 
Veihafci. LINN. S. N. n. 22. 
Thorace fubovato nigro, elytris fafciis tribus nigris: prima femiannulata. 
Tab. V. f. 12. Habitat in Verbafco Gallise, Germ. Helvet. 

23. CANTHARIS. Amcnnx fetacese. Caput exfertuni. Ihorax marginatus , capite 
brevior. Elytra flexilia. Ahdominis laxra plicato-papillofa. Tarjus 5 articulis 
ubique, vel 5 articulis primi et fecundi paris , 4 ultimi. 

* Thorace dcprefjo. 
Bijujhdata. LINN. S. N. n. 8. 

Thorace marginato, corpore ocneo-viridi , elytris apice rubris. 
Tab.VI. f. 5. Habitat fscpe in Caricibus. 
a. Antenna maris Icnte auct.i. 

* * Thorace teretiufculo. 

Nigricans SULZ. rufcollis FABR. 7. variet. ? V. SYST. FABRIC. 

B lO 

• Tab. VI. f. 6. Habitat in Heh-etia. 
24. ELATER. Antmn£ fetace?e et in crena capitis recondendsc. Corpus dorfo impo- 
fitum exfiliens , mucrone fterni e foramine abdominis refiliente. Thorax verfu.s 
bafin elytrorum, lateribus angulo acuto. Tarjus 5 articulis. 
Porcatus. LINN. S. N. n. 6.' 
Fufcus , elytris nigris porcatis : fulcis elevatis glabris. 
Tab. VI. f. 7. Habitat in America, 
Cruciatus. liNN. S. N. n. 12. 
Thorace nigro lateribus ferrugineo, coleoptris flavis : cruce margineque nigris. 
Tab. VI. f. 10, H.abitat in Europa. 
•25. CICINDELA. Antennte fetacex. AlaxilU prominentes denticulat^e. Oculi pro- 
minuli. Thorax rotundato-marginatus. Fcmora poftica bafi Trochantere inflructa. 
Tarji 5 articulis. 
Capenfis. LINN. S. N. n. 3. 
Subsenea, elytris albis linea fufca triramofa. 
Tab. VI. f. II. Habitat ad Cap. b. fpei. 
Litteratus. SULZ. Sy^vatica. LINN. S. N. n. 8. ? 
Potius C. hyhyid^c L. varietas elTe vi.letiir. 

Tab. VI. f. 12. Habitat in Helvetia. 
26. BUPRESTIS. Antenn<e fetaceae longitudine thoracis. Caput dimidium intra 
thoracem retractum. Elytra et Corpus verfus anum anguftata. Tarji 5 articulis. 
* Elytris fajiigiatis. 
^guttata. LiNN. S. N. n. 2. 

Elytris faftigiatis muticis maculis quatuor albis , corpore cacruleo. 
Tab. frontifpicii fig. 3. Habitat in Europa. 
** Eli/tris verfus apicem Jerratis. 
Ignita. LINN. S. N. n. 3. 

Elytris ferratis , thorace impreffo , corpoxe inaurato , tibiis teretibus. 
Tab. VI. f. 14. Habitat in Indiis. 
^** Ehjtris integris. 
Tenebrionis. LINN. S. N. n. 11. 

Atra, elytris integris hneato-punct.ltis , thorace variolofo dil.atato. 
Tab. VL f. 16. Habitat m Europa, Africa. 
f)maculata. LINN. S. N. n. 17. 

Elytris integerrimis maculis tribus longitudinalibus , fronte thoracisque lateribus 
luteis. 

Tab. VI. f. 17. 
zj. CARABUS. y^/!fenn<£ fetacete , longitudine thoracis. 7".'zorflx obcordatus , mar- 
gine truncatus, marginatus. ^A/ira marginaui. Fc/nora trochantere inftructa- 
Ta fi e, arcicuiis. II 

* Majores. 

Gramilatus. LINN. S. N. n. 2. 
Apterus, elytris longitudinaliter convexe punctatis. 
Tab. VII. f. 2. Habitat in Lignis putridis. 
Nitens. LlNN. S. N. n. 6. 

Apterus, elytris porcatis ; ftriis paffim interruptis fulcisque fcabriufculis Inauratis. 
Tab. VII. f. 3. Habitat in Europx fylvis. 
Sycophanta. LiNN- S. N. n. 12. 

Aureo-nitens , thorace caeruleo , elytris aureo-viridibus ftriatis : abdomlne fubatro. 
Tab. VII. f. I. Habitat in Europa. 

* * Alinores. 

Cnix minor. LINN. S. N. n. 40. 

Thorace luteo glabro , elytris poflice nigris : maculis duabus flavis. 
Tab. VII. f. 6. Habitat m Helvetia. 

28. DYTISCUS. Amcnnit fetacese aut clavato -perfoliatx. Pedes poftici vlllofi , 
natatorii, fubmutici. Tarjt ^ articulis. 

* Antennis perfoliatis. 
Piceus. LINN. S. N. n. i. 

Antennis perfoliatis, corpore Ixvi , flerno carlnato pollice fpinofo. 
Tab. VI. f. 18. Habitat in Europa. 

* * Antennis fetaceis. 
Latijjinms. LINN. S. N. n. 6. 

Niger, eiytrorum marginibus dilatatis linea flava. 
Tab. VII. f. 19. Habitat in Europa. 

II. ELYTRIS mutilatis , tergo vel brevioribus vel anguflioribus. 

29. NECYDALIS. Antenna fetacex. Elytra mutilata, alis breviora vel anguftiora. 

Cauda fimplex. Tarfus 4 articulis. 

* Elytris ala ahdomineque multo breviorihus. 
JJmhellatarum. LINN. S. N. n. 3. 

Elytris abbreviatis teftaceis immaculatis , antennis longis. 
Tab. VI. f. I. Habitat in Germania, Helvetia. 

* * Elytris fuhiilatis longitudine ahdonunis. 
Carulea. LINN. S. N. n. 4. 

Elytris fubulatis cxrulea, femoribus pofticis clavatis arcuatis. 
Tab. VI. f. 2. Habitat in Africa, Italia, Vallefia. 

30. STAPHYLINUS. Antcnna moniliformes. Elyira dimidiata. Aia tectse. {pll- 
catx, ac fub Elytra retractx. ) Cauda ftmplex, exferens duas veficulas oblongas. 
Tergum infra nudum. Tarfi 5 articulis. 

Hirius. LINN. S. N. n. I. 

Hirfutus niger, thoracc abdomincque poftice flavls. 

B a 13 

Tab. VII. f. i6. Habitat in locis arenofis. Chiavennx Rhxtoium. 
31. FORFICULA. Antenna icuccx. E/ytra dlmldhu, AU t^cfx, Cuw/a forcipata. 

Tarfits 3 articulis. 
. Auricularia. LINN. S. N. n. i. 

Tab. VIL f. 17, Habitat in Europa. 

H E M I P T E R A. 

Si;mivaginata. Hemicoleoptera. Semicniftata. 
Os Roftrumque inflexum verfus pectus. 
' AU hemelytratx , fuperioribus femicoriaceis (per futuram rectam mmime coniu- 
ventibus) fecl margine interiore impofitis. 
I. BLATTA. Caput inflexum. Os maxillofum , palpis 4. Thorax planiufculus , 
orbiculatus, dilatato-marginatus. Hemelytra alxque planae , oblongs, fubco- 
riaceae. Fedes curforii. Tarji 4 articulis. Cauda corniculis duobus foliaceis. 
Femiria alis mutilatis. 
Surinamenjis. LINN. S. N. n. 3. 
Livida, thoracis margine antico albo. 
Tab. VIII. f. I. Habitat Surinami. 
Orientalis. LINN. S. N. n. 7. 
Ferrugineo-fufca , elytris abbreviatis fulco longo imprefTo. 

Tab. VIII. f. 2. Habitat in America. Flofpitatur in Oriente. Inventa Bcllinzonas, 
Locariii helvetiorum. 
Lapponica. linn. S. N. n. 8. 
Flavefcens, elytris nigro maculatis. 

Tab. VIII. f. 3. Habitat in Lapponia , Helvetia. 
;. MANTIS. Ca/^J^Mnflexum , nutans. Oi maxillofum, ;;a//)/i inflructum. Antenn^ 
fetacex. StcnimiHa'^. .(4/rf: ^membranacese, convolutx, inferiores plicatx. Pedes 
antici comprefli, fubtus ferrato-denticulati , armati ungue folitario et digito 
fetaceo laterali articulato. 
Reliqiofa. LINN. S. N. n. 5. 
Thorace Ixvi fubcarinato elytrisque viridibus immaculatis. 

Tab. VIII. f. 4. Habitat in Africa, Italia. Auftri.a. Genevx. Locarni. 

In Valefia. 

;. GRYLLUS. Caput inflexum. Os maxillofum , palpis 4. Antcnnie fetacex feu 

filiformes. AU ^deflexx, convolutie: inferiores plicatje. Pt(/a poftici falta- 

torii , reliqui ambulatorii. Tarjt 4 in Tettigoniis et Locuftis , 3 in Achetis. 

Ungues ubique bini. 

* ACRIDA. Caput conicum , thorace loncjius. Antcnna enjiformcs. 
Nafutus. LINN. S. N. n. 1. 

Capite conico, antennis enfiformibus , corpore viridJ. 
Tab. Vill. f. 5. Habitat in Africa, Italia, Helvetia, 13 

** BULLA. Thorax\carinatus. Antenna thorace brcviores , filiformes, 
Bipunctatus. lINN. S. N. n. 7. 

Thoracis fcutellcJ abdomiais longitudine, 
Tab. Vni. f. 6. Habitat in Europa. 
Suhiilatus. LINN. S. N. n. 8. 

Thoracis fcutcllo abdomine longlore. 
Tab. VIII. f. 7. Habitat in Europa. 
a. hhtn lente auctus. 
*** ACHETA. CauJa fitis duabus. 
Gigas SL'LZ. an ajfuni.is fabrICU ? 

Tab. VIII. f. 8. Habitat in America. » 

*^** XETTIGONIA. Cauda enjifera feminis. Antennd f(tace£. 
Viiidijfmus minor SULZ. Locufla varia FABRIC. S. E. 287. 24. V. SYST. FABRIC. 

Tab. VIII. f 9, Lectus Turici. 
Acuminatus. LINN. S. N. n. 2^. 

Thorace rotundato, vertice fubulato, alis virefcentibus. 
Tab. IX. i. I. Habitat in America. 
***** LOCUSTA. Cauda fmpkx , Antcnna filformcs. 
Jtalicus. LINN. S. N. n. 46. 
Thorace fubcarinato, alis rubris : apice hyalinls. 

Tab. IX. f. 4. Habitat in Europa auftrali. Cap. b. fpei. 

4. FULGORA. C^put fronte producta, inani. Antcnna nifra oculos : articulis 2; 

exteriore globofo, majore foramine pertufo. Rojirum inflexum. A^d deflexte. 
corpore longiores , inferiores cruciati^'. L'cdes grcfTorii. Tarji 3 articr.lis. 
EuropdCf. LiNN. S. N. n. 9. 

Fronte conica, corpore viridi , alis hyalinis reticulatis, plantis rufis. 
Tab. IX. f. 5. Habitat in univerfa Europa. 
a. Eadcm lente aucta. 

5. CICADA. Rojlrum inflexum. Antenna fetace^ie 2 vel 5 artlculorum. Alt i^mtm.- 

branace::e deflcxx. Stemmuta in minoribus 2 , in majoribus 3. Fedes plerifque 
faltatorii. Tarji 3 .articuHs. 
* FOLIACE^. Thorace compreffo-membranaceo , corpore majore. 
Spinnfa. ]\Iembracis fpinofa FAERlC 4. V. SYST. FABRIC. 
Tab. IX. f. 6. Habitat Surinami. 
'^* CRUCIAT.T.. Thorace utiinque cornuto. 
A.iriia. IINN. S. N. n. 7. 
Thorace biaurito, capitls clypeo antrorfum dllatato , rotundato. 
Tab. iX. f. 7. Habitat in Germaiua, Helvetia. 
*** MANNIFER/E non faltantes. 
Stridula. LiNN, S. N. n. la. 14 

Elytris margine dilatato , punctls feptem albis. 
Tab. IX. f. 8. Habitat in Indiis. 
**** R^T^ \TKE faltatorU. 
Cruentata. Cercopis crucntata FABRIC 3. V. SYST. FABRIC 

Tab. IX. f. 9. Habitat Surinami. 
***** DEFLEX.E. Alis deflcxis latera obvolventibus. 
PhaUnoides. LINN. S. N. n. 40. 

Exalbida, alis deflexis patulis : elytris antice fufco punctatis. 
Tab. IX. f. 10. Habitat in America. 
Lanata. LINN. S. N. n. 42. 

Alis deflexis nigris : punctis csErukis , fronte lateribusque rubris , ano lanato.^ 
Tab. IX. f II. Habitat in Indiis. 

6. NOTONECTA. Rojlrum inflexum. Antcnnx thorace breviores , hypophtalmx. 

AU 4 cruciato complicat?e antice coriace^s. Scutellum in quibusdam. Pedes 
poflici pilofi , natatorii. Tarji 1 vel 2 articuHs. 
Minutior. SULZ. An Jhiat^ LINN. variet? 
Tab. X. f I. Habitat in Helvetia. 

7. NEPA. Rojlrum inRexum. .^/Jtenn^ brevilTIm?e, hypophtalmae. Scufellu m in q.n- 

busdam. AU 4 cruciato-complicatse : antice coriacese. Pedes anteriores cbeli- 
formes: reliqui quatuor ambulatorii. Tarji i vel 2 articulis. 
Linearis. LINN. S. N. n. 7. 

Linearis , manibus fpina laterali poilicatis. 
Tab. X. f. 4. Habitat in Europa. 

8. CIMEX. Rojirum inflexum. Antcnntt thorace longiores 3 , 4 vel 5 articulis. 

.^/rf 4 cruciato-complicatse: antice coriacex. Doa/wr! planum, tAoracf marginato. 

Pedcs curforii. Tarji 5 aiticulis. 

*a* APTERL 

Lectularius. LINN. S. N. n. i. 

Apterus. 

Tab. XXXVL f. 10. Habitat? 

a. Ejusd. Capitis pars inferior, lente aucta. 

*b* SCUTELLATI: ScuteUo longitudine abdominis. 

Drur£i. LINN. Mant. alt. p. 534. 

Scutellatus fanguineus punctis maculisque nigris , fubtus atro - caerulefccns. 

Tab. X. f. 5. Habitat in China. 

a. Idem volans. 

* c * COLEOPTRATI. Elytris fere totis coriaceii. 

Clavicornis. LINN. S. N. n. i^. 

* . ... . . * . 

Coleoptratii.s , elytris nervofo-carinatis reticulato punctatis , antennis clavatis. 

Tab. frontifpicii fig. 4. Habitat iu Europa. 15 

* d * MEMBRANACEI et vaMe deprcjfi ut folium. 
Corticatus. drury Exot. 2. t. XL. f. 2. 

Tab. X. f. 7. Habltat in Brafilia. 
Erofus. LIKN. S. N. n. 19. 

Membranaceus , abdomine flavo : fafcia nigra , thorace riigofo , tibiis anticis 
incrafrntis. 
T.-ib. XXXVI. f. ir. Habitat in America. 

* e * SPINOSI : tlwrace fpina utrinque armato. 
Acartharis. lINN. S. N. n. 38. 

Oblongus, thorace fpinofo , abdomine fpinis ciliato. 

Tab. X. f. 8. Habitat in Jamaica. 
*f* ROTUNDATI f. ovati , thorace mutico. 
Fcrecjrinator. LINN. S. N. n. 40. 

Suborbiculatus, depretTus grifeo pallidoque varlus thorace fcabro. 

Tab. X. f. II. Habitat in Indiis. 
*g* SETICORNES Antcnnis apicc fetaceis. 
Annulatus. LINN. S. N. n. 71. 

Roftro arcuato , antennis apice capillaribus , corpore oblongo : fubtus fan- 
guineo maculato. 

Tab. X. f. 13. Habitat in Europa. 

* h * OBLONGI. 
Aptcrus. LINN. S. N. n. 78. 

Oblongus rubro nigroque varius, elytris rubris punctis duobus nigrl*;. 

Tab. X. f. 14. Habitat in Europ.a. 
*i* Antcnnis fetaceis longitudine corporis. 
Striatus. LINN. S. N. n. 105. 

Oblongus niger , elytris flavo fufcoque flriatis apice pedibusque rufis. 

Tab. X. f. 15. Habitat in Ulmi campejiris foliis. 

*k* SPINIPEDES; tibiis fpina notatis. 
Dcnticulatus. SCOP. Ent. Carn. 365. 

Thoracis margine laterali denticulis crebris, parvis undique armato : .ibdomine 
bidentato : femoribus pofticis fpinofis. 

Tab. X. f. 16. Habitat circa Tergeflum Scop. Genev.im. 

* I * LINEARES ; corporc angujio. 
Coryli. LINN. S. N. n. 121. 

Oblongus niger, pcdibus antennisque fetacels f^avls. 
Tab. X. f. 17. Habitat in Corylo avtUana. 
APHIS. Roflruni inflexum. Antcnme thorace longlores , in feminis 6-7, in maf- 
culls 10-20 articulis. Alt ^erectje, autnuli?e. Abdomcn poftice faepius bicorne. 
Pedcs ambulatorii. Tarfus unico articuJo. i6 

Viburni. FABRIC. l8. Tab. XI. f. i. 2. * 
Ferficdi. - - - 3. lente aucti. 

Polianthes taberofa - - - 4. ^. * 

. 5a/jc/j LiNN. S. N. n. 26? - - -6. 
10. CHERMES. Rojlrum pectorale, inter pedes primi paris. Antennit thorace lon- 
giores. Stemmata 3. Thorax gibbus. Abdomcn tcrminatum acumine. AU 4 de- 
flexae. Pedes faltatorii. Tarji 2 articulis. 
Buxi. LINN. S. N. n. 7. 

Tab. XI. f. 7. Habitat in Gallia. Helvetia. 
- 8. idem lente auctus. 
ir. COCCUS. Rojlrum pectorale inter pedes primi paris. Anfenna fetacese , vel 
moniliformes , vel perfoliatx. Abdomen apice fetofum. AU 2 erectse mafculis. 
Feminse apterx. 
Perfcorum Tab. XI. f. 9. >- 
Fol. quercus - - - 10. > et lente aucti. 
Fa^i ---II.'' 

12. THRIPS. Rojlrum obfoletum , rima longitudinali. Antenna filiformes , longi- 
tudine thoracis. Corpus lineare. Abdomen furfum ref^exile. AU ^, Hemclytris 
duriufculis , angufhatis, longitudinalibus , dorfo incumbentibus. Tfir^ veficulofi. 
Phyfapus. LINN. S. N. n. 2. 
Elytris glaucis, corpore atro. 

Tab. XI. f 12. Habitat in floribus femiflofculoforum. 

Id. lente auctus. 

LEPIDOPTERA. 

Farinacea Schbign. Gloffata Fabi-ic. Fapillons, 
AU 4 imbricatcC fquamis. 
Os lingua involuta fpiralL 
Corpus pilofum. 
I. PAPILIO. /^;!£enni« apicem verfus craflTiores , fiepius clavato - capitatx. 

.ri/rf (fedentis) erectx furfumque conniventes. ( volatu diurno. ) Pupa 
obtecta nuda. 
* Equites Troes. 
Hector. LINN. S. N. n. 2. 

Aliscaudatis concoloribus nigris : primoribusfafcia alba: poflicis maculis rubris. 
Tab. XII. f. I. Habitat in Indiis. 
Polytes. LINN. S. N. n. 5. 

Alis caudatis nigris concoloribus : pofbicis fafcia maculis quinque albis lunulis- 
que rubris. Tab. XII. f. 3. Habitat in Afui. 

Anchifcs Anchifes. LINN. S. N. n. 1 1. 
Alis dentatis nigris concoloribus : pofticis maculis feptem coccincis ovati^. 
Tab. XII. i. 4. Habitat in Citro Americes. 

Memnon. LINN. S. N. n. 13. 

Alis dentatis nigris : omnibus bafi fubtus rubro notatis. 

Tab. XII. f. 5. H.ibitat in China. 
* * Equites Achioi. 
Philoctcta. LINN. S. N. n. 29. 

Alis fubcaudatis fufcis , pofticis ocellis duobus coeaileis pupilla nigra puactisquc 
tribus albis. 

Tab. XIII. f. 5. Habitat ia Indiis. 
Protefilaus. LINN. S. N. n. 39. 

Alis caudatis fubconcoloribus albidis : fafciis fufcis : unica fubtus fanguinea , 
angiilo ani rubro. 

Tab. XIV. f. 5. Habitat in America feptentrionali. 
Teucer. LINN. S. N. n. 44. 
Alis fubrepandis lividiufculis , fubtus nebulofis ; pofiicis ocellis trlbus : poflremo 
maximo. 
Tab. XIV. f. I, Habitat in Mufa Americes. 
*** Heliconii, 
Piera. linn. S. N. n. 52. 

Alis oblongis integerrimis liyalinls dlaphanis , pofticis ocellis blnis. 
Tab. XV. f. 5. Habitat in Indiis. 
Horta. linn. S. N. n, 54. 

Alis oblongis Integerrimis rubrls : prlmorlbus apice hyallnls : pollicis fubtus 
albidis nigro punctatis. 

Tab. XV. {. i. Habltat In Africa. 
Mneme. LINN. S. N. n. 59. 

Alis oblongis integerrimis nigris bafi fulvis : prlmorlbus fafcia macullsque tribus 
flavis. 

Tab. XV. {. 3. Habltat In Indla orientali, 
**** Danai Candidi. 
Hyparete. LINN. S. N. n. 92. 
Alis integerrlmis rotundatis albis; pofticis fubtus venis maculisque nigris. 
Tab. XV. f. 8. Habitat in Indiis. 
SnjUa. LINN. S. N. n. 95. 

Alis fubintegerrlmis rotundatis fulvis : prlmoribus fupra albis limbo nlgro; 
fubtus omnlbus nebulofis. 

Tab. XV. f. 6. Habiut in Ja\a. 

c i8 • 

_ Hecabe. LINN. S. N. n. 96. 

Alis jntegerrimis rotundatis flavis extimo nigris: fingulis fubtus punctls pallidia 
numerofifTimis. 

Tab. XV. f 7. Habitat in Afia. 
***** Danai fejlivi. 
Midamus. LINN. S. N. n. 108. 
Alis integerrimis nigris albido punctatis : primoribus fupra cserulefcentibus ; 
pofticis punctorum alborum linea. 

Tab. XVI. f 4. 5. Habitat in Afia. 
Obrimis. LINN. S. N. n. I13. 
Alis integerrimis fupra nigris fafcia cyanea, fubtus viridibus fafcia albida. 
Tab. XVI. f I. 2. Habitat in India. 
Chrylippu'. LINN. S. N. n. I19. 
Alis integerrimls fulvis margine nigro punctisalbis , poflicis difco punctis nigrls. 

Tab. XVI. f. 3.. Habitat in Aegypto , America. 
****** Nymphales gemmati. 
Lemonias. LINN. S. N. n. 136. 

Alis dentatis grifeis punctis flavefcentibus , omnibus ocello unico. 
Tab. XVI. f 7. II. Habitat in Indiis. 
Orithya. LINN. S. N. n. 137. 
Alis dentatis fufcis ; oranibus fupra ocelLis utrinque duobus ; primoribus fubtus 
unico.- 

Tab. XVII. f r. 2. Habitat iii Indiis. 
Laomedia. LINN. S. N. n. 145. 

Alis dentatis cinerafcentibus : fupra primoribus ocellis fex : pon.icis quinque : 
quibusdam ccecis. 

Tab. XVI. f 10. Habitat in India orientali. 
Libye. LINN. S. N. n. 146. 

Alis dentatis fufcisj fubtus lineatis; pofticis ocellis fex pupilla argentea. 
Tab. XVII. f 7. Habitat in India. 
Scmelc. LINN. S. N. n. 14S. 
Alis dentatis fulvo nigroque nebulofis ; primoribus utrinque ocellis duobus i 
pofl;icis fupra unico. 
Tab. XVII. f 5. 6. Habitat in Europse fylvis. 
PhdJra. LINN. S. N. n. 150. 
Alis dentatis fufcis concoloribus : primoribus ocellis duobu5.. 

Tab. XVIL. f. lo, Habitat in Germania. 
*7* Nymphalcs phalcrati. 
Dirce. LlNN. S. N. n. 171. 
Alis angulatis fufcis, prinaoribus fafcia flavat fubtus nigro undulatis.. '9 

Tab. XVII. f. ri. 12. Habitat in Indiis. 
Lcucothoe. LINN. S.-N. n. 179. 

Alis dentitis , fupra fufcis fubtus luteis : fafciis tribus macularibus albis nigro 
notatis. 

Tab. XVIII. f. 2. 3. Habitat in Afia. 
Dijjimilis. LINN. S. N. n. 195. 
Alis dent.uis dilatato- venofis nigrls fubconcoloribus : maculis fagittatls albis, 
^oftremis fubtns luteis. 

Tab. XVIII. f. 6. Habitat in Afia. 
VaniUx. LINN. S. N. n. 216. 
Alis dentatis flavis nigro-maculatis ; fubtus maculis xxx argentels. 

Tab. XVIII. f. 4. 5. Habitat in Epidendro Vanilla Americes. 
*8* Flebcii ruraks. 
Qtirrcvs. LINN. S. N. n. 222. 

Alis fubcaudatis fupra ccErulcis ; fubtus cinereis linea alba,puncto ani gemino fulvo. 
Tab. XVIII. f. lo. Habitat in (iuercu. 
Rubi. LINN. S. N. n. 237. 

Aiis dentato-fnbcaudatis : fupra fufcis , fubtus virldibus. 
Tab. XVIII. f . 1 1 , 12. Habitat in Rubo aculeato. 

* 8 * Fkbcii urbicoU. 
Frotcus. LINN. S. N. n. 259. 

Alis caudatis fufcis ; maculis feneftratis , antennis unclnatis. 
Tab. XIX. f. I. 2. Habitat in Gramine Americes. 
Actorion. LINN. S. N. n. 262. 

Alis fubcaudatis fufcis : primoribus fafcia Kitefcente exteriore, maculaque cceru- 
lea poflica ; fubtusque ocelJo. 

Tab. XIX. f 3. 4. Habitat in Indiis. 

. SPHINX. Antenna medio craffiores f. utraque extremitate attenuatae, fubprlfma- 
tic:e. AU deflexx , poftlcx plerumque minores anticis , ( volatu graviore vcfper- 
tino f. matutino. ) Corpus tumidum. Caput parvum. Oculi prominuli. Fupa 
obtecta folliculata. 

* LEGITIM.E AHs angulatis. 
Lugubris. LINN. Mantiff. 537. 

Alis angulatis ferrugineo fufcis puncto atro. 

Tab. XXXVI. f. I. Habitat in America. Antigoo, 
** LEGITIM.E Alis integris ano fimplici, 
Vitis. LINN. S. N. n. 16. 
Alis cinereis fufco variis: pofticis margine interlore fangulnels. 
Tab. XX. f. j. Habitat in Vitc Air.erices. 

C 3 ao 

*** LEGITIIME AUs intcgris ano harhato. 
Apiformis. LINN. S. N. n. 29. 

Alis feneftratis, abdomine flavo incifurisatris, thorace nigro maculisduabusflavis. 
Tab. XX. f. 6. Habitat in Europa. 

Culicifoimis. LINN. S. N. n. 30. 
Alis hyalinis margine fafciaque nigris , abdomine barbato; cingulo fulvo. 

Tab. XX. ^. 5. Habitat in Europa. 
**** ADSCIT.E. Hahitu et Larva divcrfa. 
Cerhera. LINN S. N. n. 38. 

Viridis , alis punctis fenellratis : fupcrioribus fex ; inferioribus duobus ; abdo- 
mine cingulis fanguineis. 

Tab. XX. f. 8. Habitat ad Cap. b. fpci. 
FauJ}a. LINN. S. N. n. 43. 

Alis rubris concolonbus : fuperioribus maculis nigris margini nigro annexis. 
Tab. XX. f. 7. Habitat in Europa auflrali. 

PHALiENA. Antcnna fetacese , a bafi ad apicem fenfim attenuat^e. Caput pn.rvum. 
Oculi parvi. Abdomen verfus anum attenuatum et minus tumidum (quam in 
Sphingibus. ) AU (fedentis) fxpius deflexx (volatu nocturno. ) 
* I * ATTACI. Alis patulis. 

Hefperus. LINN. S. N. n. 2. 

Pectinicornis elinguis , alis fubfalcatis luteo- variis : macnla fcneflrata folitaria, 
Tab. XXI f. 2. Habitat in Citro Americes. 

* BOMBYCES. Elinijues Alis reverfs. 
Dumcti. LlNN. S. N. n. 26. 

Elinguis , alis reverlls fufcefcentibus : fuperioribus puncto fafcia margineque 
poftico luteis. 

Tab. XXI. f. 3. Habitat in Europa. 
Vcijicolora. linn. S. N. n. 32. 
AHs reverfis grifeis i ftrigis nigro-albis , fronte alba. 
Tab. XXI. f. 4. 

* * Bombycts elingucs , alis deprejjis , dorfo Uvi. 
Cratagi. LINN. S. N. n. 48. 

Alis deflexis cinereis rotundatis : fafcia obfcuriore^ ano barbatO'. 

Tab. XXXVI. f. 4. Habitat in Cratxgo. 
*** Bomhyces elinj^ues alis reverjis ,. dorfo crijiato. 
Palpina. liNN. S. N. n. 64. 
Criftata, alis deflexis dentatJs flriatis nigro veno/ls, p.i?pis porrectls pennatls. 
Tab. XXXVI. f. 2. H.ibitat m Salice. m 

* *^ * * Bombyca fpirilingues dorfo Uvi , alis dcjlcxis, 
Luforia. LINN. S. N. n. 74. 

Alis incumbendbus : fuperioribus glaucis lunula thoraceque antlce fcrruglneis. 
Tab. XXXVl. f. 3. Habitat in Germania. 

***** Bombyces fpirilingucs dorjo crijlato , alis defexis. 
Lihatrix. LINN. S. N. n. 78. 

Spiriiinguis criftata, alis incumbentibus dentato-erofis rufo-grifeij : puncto alto. 
Tab. XXI. f. 7. Habitat in Europa ubique. 

*2* NOCTU/E. 

* Elingues. 
JJumuli. 5 LINN. S. N. n. 84. 

Fu]\a, antennis thorace brevioribus ; maris alis nively. 
Tab. XXII. f. I. Habitat in Lupuli radicibus. 
* * Spirilingues , dorfo Uues absque crijia. 
Trapezina. LINN. S. N. n. 99. 
Alis depreflfis pallidis fiifcia latifTima faturatiore puncto nigro margineque punctato. 
Tab. XXXVI. f. 6. Habitat in Europa. 
Intrrrupta. LINN. S. N. n. 116. 

Alis depreflis : fuperioribus fubincarnatis lineanigrainterrupta, tergo fanguineo^ 
Tab. XXII. f. 3. Habitat in America. 

* * * SpiriU'gucs dorfo crijiato. ^ 
Aprilina. DNN. S. N. n. 138. 

Alis deflexis ; fuperioribus virentibus maculis variis atris: pollicepunctis trlgoniso 

Tab. XXII. f. 8. Habitat in Europa. 

Verbafci. LlNN. S. N. n. 153. 
Alis defiexis obfoletis : marginibus laterahbus fufcis. 

Tab. XXII. f. 7. Habitat in Verb.ifco , Scrophularia^ 

*3* GEOMETRtE. 

*■ Pectinata , alis pojiicis fubancjulojts. 
Dolabraria. LINN. S. N. n. 207. 

Alis fubflavefcentibus : ftrigis ferrugineis fpnrfis , lobo poflico violaceo. 
Tab. XXII. f. 9. Habitat in Ouercu Germanix, Helvetix. 
** Pectinat£, alis rotundatis, 
Trodromaria. Foem. 

T.ab. XXIII. f. I. 

*** Seticornes alis angulatis.. 
Kotata. LiNN. S. N. n. 232. 

Aiis angulatis pallidis : fafciis tribus fubfufcis : anticarum pofllca ^igrlcaiati- 
commaculata. tz 

Tab. XXXVI. f. 7. HabJtat in Eiiropa. 
**** Seticorncs alis rotundatis. 
Chthrata. LINN. S. N. n. 238. 
Alis omnibas flavefcenti-albis : lineis nigris decufTads. "^ 

Tab. XXIII. f. 2. Habitat in Euiopa. 
Dealbata. LINN. S. N. n. 256. 

Alis albis fubtus nigro nervofis : anterioribus lunula nigra- 
Tab. XXIII. f 3. Habitat in Germania. 

*4* TORTRICES. 
Xylojieana. LINN. S. N. n. 295. 

Alis fuperioribus teftaceis: cruce communi ferruginea. 
Tab. XXXVI. f. 8. Habitat in Xylofteo ,"jVlalo. 

*5* PYRALES. 
ProboCcidalis. LINN. S. N. n. 33T. 

Palpis porrectis approximatis tliorace longioribus, antennis pectinatis, alis grl- 
fefcentibus ftrigis ferrugineis. 

Tab. XXIII. f. 6. Habitat in Europa. 

7. Caput Jente auctum. 8. Oculus lente auctus. 

*6* TINEiE. 
Gelatdla. LINN. S. N. n. 344. 
Alis cinereis: fuperioribus lineaalbida punctisque duobus nigris remotis; femina 
aptera. 

Tab. XXIII. f. 2!, 22. Habitat in Pomariis. 
Pujjella. LINN. S. N. n. 347. 
Alis fuperioribus albis : punctis lineaque commr.ni longltudinali dentata atra ; 
inferioribus nigris. 

Tab. XXIII. i. 9. Habitat in Germania. Helvetia. 
Pukhclla. LINN. S. N. n. 349. 
Alis albis : fuperioribus nigro fanguineoque punctatis ; inferioribus marginc 
poflice nigris. 

Tab. XXIII. f. II. Habitat in Europa auflralL 
Irrorella. LINN. S. N. n. 354. 

Alis luteis: fuperioribus punctis nigris trifarlis, 
Tab. XXIII. f. 10. Habitat in Europa. 
CarneVa. LiNN. S. N. n. 363. 
Alis flavis lateribus fanguineis. 

Tab. XXIII. f. 12. Habitat in Lufitania. Helvetia. 
Proletella. LlNN. S. N. n. 379. 
Alis albidis, puactis duobus fufcis , lingua inflexa. 33 

Tab. XXIII. i/17. Habitat in BralTica , Chclidonio. 
18. Ead. lente aucta. An vere Tintiif 
*7* ALUCITyE. 

Tetradactyla. LINN. S. N. n. 45^. 
Alis patentibus fiflis flavefcentibus. 

Tab. XXIII. f. 20. Habitat in Europa. 

NEUROPTERA. 

AU 4 nudx, venis reticulatx. 

Cauda fxpius aliquo fexus adminiculo inflructa , inermis. 

1. LTBELLULA. Os maxillofum , maxillis pluribus. Antenna fetaceje , thorace 

breviores. Oculi magni , Irxmifpliitrici , prominuli. Stemmata 3 verticalia vel 
frontalia. ALt planse, extenfx, non tegentes fe invicem. Abdomen elongatum, 
tenue, lineare, fubcylindricum. Cauda (Maris) hamofo-forcipata. Tarfi 3 sir« 

ticuhs. 

* Alis patcntihus acquiefcentej. 
Canccllata. LINN. S. N. n. 7. 

Alis bafi immaculatis, abdomine dorfo lateribusque intcmipte lutel*. 
Tab. XXIV. f. 7. Habitat in Europa. 

* * Oculi diftantcs remotique. 
pucUa. LINN. S. N. n. 21. /5. 

Corpore incarnato, alis puncto marginali fufco. 
Tab. XXIV^ f. 5. Habitat in Europa. 

2. EPHEMKRA. Os edentulnm , ahsque palpis. Antenn.t fetacex longltudine tho. 

racis. Stcmmata 2 vel 3 maxima , fupra oculos. Corpus elongatum , tenue , 
verfus caudam attenuatum. AU erecti-c : pofticis minimis. Cauda 2 vel 3 fetis. 
Taifus 5 articulis. 

* Cauda trifeta. 
Lutea. LiNN. S. N. n. 2. 

Cauda trifeta, corpore luteo, alis hyalinis reticulatrs. 
Tab. XXIV. f. 9. Habitat in Europa, 

* * Caiuia bifeta. 
Biocuhta. LINN. S. N. n. 5. 

Alis albis reticuiatis, abdomirie diaphano. 

Tab. XXIV. f. 7. Habitat in Europse aquofis. 

3. PHRYGANEA. Os edentulum. Palpi 4. Antenna fetace?e thorace longiores. 

Stemmata 3. AU incumbentes, vel defiexje, inferidribus plicatis. CauUa vel 
ariflata fetis 2 truncatis , vel mutica. Tarfus 3 vel 5 articulis. S4 

* Cauda arijlat£ , fetis z truncatis. (Perlx Gcoffr.) 
Bicaudata. LINN. S. N. n. i. 

Caiida bifeta , alis venofo - reticulatis. 
Tab. XXIV. f. 8. Habitat in Europse aquofis. ■ 

* * Cauda mutica. 
Grandis. linn. S. N. n. y. 

Alis cinereo-teftaceis: lineolls duabus longitudinalibus nigris: puncto albo. 
Tab. XXIV. f. 9. Habitat in Europa. 

4. HEMEROBIUS. Os prominulum , dentibus 2 falcatis. Palpi 4. Antennx feta- 

cex, porrectx, thorace convexo longiores. Stemmata nu\ld. AU deflexs; (nec 
plicatx). Tarji 5 articulis. 
Chryfops. LINN. S. N. n. 4. 
Viridi nigroque varius , alis hyalinis maculis reticulatis. 
Tab. XXV. f. I. Habitat in Europa. 
Phahnoides. LINN. S. N. n. 5. 

Tellaceus , alis bafi mucronatis , poftice excifis. 
Tab. XXV. f. 2. Habitat in Europa. 

5. MYRMELEON. Os maxiilofum , prominens , Dcntibus 2. Palpi 4 elongati. 

Antcnna c\2i\^.vx , comprcflx , longitudine thoracis. Stemmata nuWa.. .^/<f deflexte. 
Cauda (maris) forcipe e iilamentis duobus rectiufculis. 
Libelluloides. LINN. S. N. n. i. 

Alis nigro-pnnctati^ maculatisque. 

Tab. XXV. f. 3. Habitat in Europa auflrali , Oriente , Africa, Cap. b. fpei. 
Barbarum. LINN. S. N. n. 5. 
Alis hyalinis , antennis longitudine corporis : clava fuborbiculata. 
Tab. XXV. f. 4, Habitat iu Barbaria. 

6. PANORPA. Os , Rojirum elongatum , corneum, cylindricum. Labia duo. Palni 

quatuor 4 et 6 articulati. Antenn a kta.cQX , thorace longiores. Stemmata 2- Cauda 
{ maris ) chelata. Tarji 5 articuiis. 
Communis. LINN. S. N. n. i. 
Alis ^equalibus nigro -maculatis. 

Tab. XXV. f 5., 6. Habitat in Europa. 

7. RAPHIDIA. Os maxillis feu dentibus duobus. Palpi 4. Caput deprelTum ob- 

cordatum. Antcnna fetacese , longitudine Thoracis antice elongati , cylindrici. 
Truncus longitudine reliqui corporis , cylindricus. Stemmata 3 verticaJia. AU 
deflexae. Cauc/a ( feminse ), feta recurva , laxa. Zar^ 4 articulis. 
Ophiopjis. LINN. S- N. n. I, 
Thorace cylindrico. 
Tab. XXV. L 9. Habitat in Europa. 

Mantifpa Mantifpa. LlNN. S. N, n. 2. 

Pedibus anticis thoraci antice annexis, antennis tliorace brevioribiis. 
Tab. XXV. f. 10. Habitat in Carinthia. 

H Y M E N P T E R A. 

Ald j\ membranacex, niid'x, nervis pro alarum magnitudine fortioribus interflinctae. 
Os maxilhs 2 \alidis. Htcnimata 3. Cauda aculeo armata ( in Feminis). 

1. CYNIPS. Os maxillis absque probofcide. Palpi 3 biarticulati. Antennx vel 

fetaces; vel ciavatx pedata?que. Stemmata 3. Abdomen ovale , lateribus com- 
preffum , apice acuminatum. Aculeiis fpiraJis , fxpius reconditus. AU inferiores 
bre\'iorcs. Taijus 5 articulis. 
QucTcus fo'ii. LINN. S. N. n. 5. 

Nigra, tliorace Hneato , pedibus grifeis , femoribus fubtus nigris. 
Tab. XXVI. f. I. Habit.at in GaHis foliorum Q_uercus globbfis. 

- 2. Anus feminx lente auctus. 

- 3. Galla perfecta. 

2. TENTHREDO. Os maxillis 2 absque probofcide ; Labio fuperiore ' conftanter 

cum pedibus concolore. Stcmmata ^. Falpij^, exteriores 4 articulis, intcnores 
duobus. Anfenna vari.is. Thorax pone Scutellum granis duobus elevatis , diftan- 
tibus. Ahdomen oblongum feflTile. Aculcus laminis duabus , ferratis , vix pro- 
minentibus. A.a planx , tumidse. Tarf 5 articulis. 

* Antcnnis clavaiis. 
Fcmorata, LiNN. S. N. n. i. 

Antennis cla^atis luteis, corpore atro , femoribus pofterioribus maximis. 
Tab. XXVI. f. 4. Habitat in Alnetis. 

* * Antennis non articalatis, 
Vflulata. LiNN. S. N. n, 13. 

Antennis fubfiliformibus exarticulatis , corpore nigro , abdomine cxrulefcentc j 
tibiis pallidis. 

Tab. XXXV. f. 2. Habiut in Europa. 
*** Antennis pectinatis. 
Juniperi. LINN. S. N. n. 15. 

Antennis pennatis , obtufis , thorace glabro. 
Tab. XXVI. f. 5. Habitat in Junipero. 

- 6. Antenna maris lente aucta. 

* * * * Antennis fubclavatis articulatis. 
RuJIica. LINN. S. N. n. 16. 

Antennis fubclavatis, abdomine nigro : cingulis tribus flavis : pofticis duobus 
interruptis. Tab. XXXV. f. 3. Habitat in Europa. 

D 36 

*^*** Autennis Jiliformibiis ^ articulis 7 /. 8- exce^ta bnji. 
Atra. LINX. S. N. n. 26. 

Antennis feptemnodiis , corpare atro , pedibus rubrij. 

Tab. XXVI. f. 7. Habitat in Europa. 
****** Antennis fetaceis : articttlis ■plttrimis. 
Erytbrocephala. LINN. S. N. n. 40. 

Antennis fetaceis , corpore cccruleo, capite nigro. 
Tab. XXXV. f. 4. Habitat in Pino fylv^Jiri. 

3. SIREX. Os maxillis 2 validis. Palpi 2 truncati. A>tte-,r,i.e filiforme? , articulis 

ultra 24. Steniinata ^. 77)0)'a.v in plerifque pilofus. Abdoaten oblongum, feffile ; 
.mucrone corneo , excavato, recondente v^«</m.';« exfertum rigentem , ferratum, 
vagina bivalvi inclufum. AU lanceolatse , planx omnibus. Tarfus 5 articulis. 
Jiiveucns. LINN. S. N. n. 4. 

Abdomine atro-cxrulefcente, thorace unicolore villofo. 
Tab. XXVI. f. 9. fcsm. Habitat in Sylvis. 
- 10. ejusd'. maf. 

4. ICHNEUMON. Os maxillis absque lingua. Pa!pi 2. Anteiina vibratlles, fetacete, 

trunco longiores , articulis 30. Stemmata 3. Trtincus latus , arcuatus. Abdomen 
petiolatum plerifque, cylindricum , fiepe falcatum. Acitlens exfertus ( femi- 
nis ) , Fagina bivalvi cylindrica. Aia fuperiores longiores. Pedes elongati. 
Tarjt 5 articulis. 

* Sciitello albido ,• antenv.is fafcict albidct annttlatis. 
Sitgillatoriits. LINN. S. N. n. I. 

Scutello flavicance, thorace imm.iculato , abdomine atro ; fegmentis tribas utrin- 
que puncto albo. 

Tab. XXVI. f. 1 1. Habitat in Europa. 

* * Sctitello albido , anteiinii nigris totis. 
Perfitaforius. LINN. S. N. n. 16. 

Scutello albo, thorace maculato, abdomine atro : fegmentis omnibus utrinque 
punctis duobus albis. 

Tab. XXVI. f. 12. mas. Habitat in Europa. 
- 13. fcEmina. 

* * * Sctctello tborace conco/ore ,• Antennis fafcia anmilatis. 
Comitator. LINN- S. N. n. 24. 

Ater totus , antennis fafcia alba. 

Tab. XXVI. f. 14. Habitat in Europa. 
**** Sctttelio thorace eoncolore ; Antennis nigris fetaceiT. 
Tugillator. LINN. S. N. n. 50. 
Niger , abdomine falcato : fegmentis fecundo tertio qnnrtoque rufis , pedibus 
tenuibus ferrugineis. Tab. XXVI. f. 15. Habitat in rhalDciiarum larvis. ***** Antcnitis luteis fetaceir. 
L/iteiis. LINN. S. N. n. 55. 

Luteus, thorace ftriato , abdommc falcato. 

Tab. XXXV. f. 5. Habitat in PhaliienanriTi larvis. 
****** MINUTI. Antoniis filiformibus. Abdomine ovato fejjlli, 
Ghbatits. LINN. S. N. n. 74. 
Niger, pedibus ferrugineis. 

Tab. XXXV. f. 6. Habitat in Cuhiiis , incra folhculum. 

5. SPHF.X. Oj- maxillis , absque lingua. Antenna ^Wiorme:?, , arcuat3e , 10 articuhs, 

raro trunco longiores. Stemmata 3. AbJomen petiolatum, Acukus punctorius, 
recoaditus. yf/<£ piano-incumbentes (nccplicatx) in orani fexu. Tarftcs^?iXtKu\ii. 
* Abdoinine petio/ato : petiolo elongato. 
Spirifex. LINN. S. N. n. 9. 

Atra, thorace hirto, petiolo uniarticulato flavo longitudine abdominis. 

Tab. XXV. f. 2. H.ibitat in Europa auftrali. Genevx. 
* * Abdomine fubfeffili. 
Cribraria. LINN. S. N. n. 25. 

Nigra, abdomine fafciis flavis , tibiis anticis clypeis concavis cribriformibus. 
Tab. XXVII. f. 6. Habitat ii; Europa. 
Tropica. LINN. S. N. n. 27. 
Nigra, oculis albis, abdominis fegmento fecundo latiore ferruginco. 
Tab. XXVII. f. 5. Habitat in Indiis. 

6. CHRYSIS. Oj-maxillis, palpisque, absque probofcide. Antetnia {iliiormts, arti- 

culo primo , reliquis 1 1 breviore. Stemmata 3. Tborax poftice fubtruncatus , 
latere dente fubfpinofo. Abdomen xquale , ovatum, fubtus fornicatum , utrm- 
que fquam.a laterali. y//«ij- dentatus, rtca&o fubexferto. Ala ^\a.wx. Co r;»»/ aura- 
tum. Tarfns 5 articulis- 
Viridula. LINN. S. N. n. 6. 

Glabra, nitens viridis , thorace abdominisque fegmentis duobus primoribus, 
tergo aureis, ano quadridentato. 

Tab. XXVII. f. 8. Habitat in Europse parietibus. 

7. VESPA. Os maxillis dentatis validis , abfque probofcide. Lingua membranacea, 

inflexa. palpi 2 , articulLs 4. Antenna pedatx , articulo primo ad geniculum 

ufque , reliquis 10 vel 11 medio craflioribus , extremicatibus anguftioribus. 

Stemmata 3. Oculi luiiares. Corpzts glabrum. AU fuperiores plicatx , inferiores 

minores in omni fexu. Acukus punctorius , reconditus Feminis et Neutris i 

Mafculis nullos. Tarfus 5 articuhs. 

Enfa. LINN. S. N. n. 5. 

Thorace utrinque hneola , fcutello bipunctato, abdomine fiavo antice ferrugineo. 

Tab. XXVII. f. J3. Habitat in Europa. 

D 2 28 

Coarctata. LINN. S. N. n. II. 
Abdominis primo articulo infiindibuliformi, f^;cundo campanulato maximo 
bipunctato. 

Tab. XXVII. f. 12. Habitat in Europa. Masnitmiine difFcrt a V. cotirctcita L 

an ideo nova fpecics ? 
Signata. LINN. S. N. n. 24. 
Thorace fupra nigro lineis quatuor fafciolisque duabus flavis. 
Tab. XXVII. f. 9. Habitat in America. 

8. APIS. Os maxillis dentatis atque probofcide inflexa, vaginis duabus bivalvibus , 
Litiguain includentibus. Capnt tnangulare, fronte plana, flexum. Antenji.s: f.cpe 
pedatx, primo articulo reliquis longiore. Jl.£ plans; in onuri fexu. Aczileus 
punctorius reconditus, retractiiis, ferratus Feminis etNeutris. Tarfi 5 articulis, 
primo longitudine Tibix, comprenb, ciliato , transverfuii fulcato. 
Tnnmloriim. LINN. S. N. n. 2. 
Antennis filiformibus longitudine corporis nigri, pedibus maxillifque flavefcen- 
tibus. 

Tab. XXVII. f. 14. Habitat in Wifmgfox et Helvetix tumulis fepulchralibus. 
'Riifa. LINN. S. N. n. 9. 

Fufca , abdomine rufefcente , fronte alba. 
Tab. XXVII. f. 15. Habitat in Europa. 
Dentata. LINN. S. N. n. 14. 

Nitida viridis , alis nigris , femoribus poflicis dentatis> 
Tab. XXVII. f. 16. Habitat in Europa. 

* Bombinatrices hirfittijjinta. 
Bofioniana. SULZ. 

Tab. XXVII. f 18. Habitat in Amerlca. 

9. FORMICA. Oi maxillis validis. Antenna pedatse, primo articulo reliquis loa- 

giore. Capiit fubtriimgulare. Stemmata 3 verticalia. Thorax capite anguflior. 
Squamuta thoraci et abdoraini interjecta. Alcc IMaribus et fosminis: Neutris nuUx. 
Aciileus feminis et neutris reconditus. Tarfus 5 articulis. 

Cafpittim. LINN. S. N. n. II. 
Abdominis petiolo binodi: priore fubtus , thoraceque fupra bidentato. 
Tab. XX. f. 20. Aftera. Habitat in terra fub Mufcis. 

- 21. Mas. 

- 22. Femina. 

Genera?, 81 9, i" Societate vivimfpolitica , gynscocratlca. 

10. MUTILLA. Os maxillofum. Antenna fetacex vel pcdattc. Stemmata 5. Thorax 
poftice retufus. Corpus pubefcens. Aeuleus lecoudttus , punctorius. Ala ple- 
rifque nullie. Tarji 5 articulis. 83 

£uyop.ta. LINN. S. N. n. 4. 

Nigra , abdomine f:ifciis duabus albis , thorace antice rufo. 
Tab. XXVII. f. 23. Habitat in Europa. 
24. Eadeni aptera. 

D I P T E R A. Bipcnnia. SMiga. 

Ahi dux, incmbranr.ceK. 

Haltercs clavati , folitaiii pone fingulam alam , fub fquainitla propria. 

1. CESTRUS. Oj- nullum , punctis tribus , absque probofcide aut roflro exferto. 

Autenna fetacex , infifteates articulo globofo. Stemmata 3. Corpts pilofum. 
Tarftis 3 articuhs. 
Bovis. LINN. S. N. n. I. 

Ahs maculatis , thorace flavo, fafcia fufca , abclomine flavo , apice nigro. 
Tab. XXVIII. f I. Habitat intra Boum dorfum, equorum ventriculum. 

2. TIPULA. Os capit/s infiexi elongati, Maxilla fuperiore fornicata. Pa/pi 2, in- 

curvi , articulati, capite longiores. Probufcis recurvata breviflima. Aiitenn.t ^W- 
formes, pectinatze, \'e] perfoJiatve , vel verticiihitx. Stemmata ^. Thor ax ^ihhus. 
Abdonieii WuQ^ixe. , elong.itum. P e des ttxiu^s , elongati. J'<t»y«' 5 articulis. 

* Alis fatcntibits. 
Crocata. LINN. S. N. n. 4. 

Ahs macula fufca , abdomine atro , fafciis fulvfs. 
Tab. XXV !II. f. 3. Habitat in nuropa. 

Notandum, abilomcn in natiira huic Ipecici multo minus etre, depicto. 

Atrata. LINN. S. N. n. 24. 
Alis glaucis puncto maiginali corporeque atro , abdominis fegmento prlmo 
pedibusque rufis. 

T.ab. XXVIII. f. 2. Habitat in Larvis P. Vinulx ? - 

* * Alis inciimbentibits. Cuhciformes. 
CTiHciformis. LINN. S. N. n. 52. 

Cinerea, pedibus p.alhdis , alis maculis duabus nigricantibus. 
Tab. XXVIII. f. 5. Habitat in Suecia, Helvetia. 

3. MUSCA. Oi frobofcide carnofa , phcatih , recondenda inter duo labia lateralia, 

longitudinaha , absque paipis. Antenn.t vari?e. Oculi grandcs , liemifphxrici. 
Stemiitata 3. Tarfi 5 articuhs. 

* Filatie : Antennis fiinplicibus absqtte filo laterali. 
Scolopacea. LINN. S. N. n. 16. 

Antennis filatis apice fetigeris, abdomine flavefcente trifariam nigro-pmictato , 
alis nebulnfis. 

Tab. XXXVL f. 13. Habitat in Europ^i. 30 

** Tomeittofa pluinat^. 
Bombylaits. LINN. S. N. n. 25 ? 
Antennis plumatis tomentofa nigra, abdomine hirfuto poftice rufo. 

Tab. XXVIII. f. 7. Habitat in Europa. > 

Variat hse nofha a Linneana tomento levi cineteo qiio nigrum tegitur, abdomine poftice albo. 
Myjlacea. LINN. S. N. n. 26. 

Antennis plumatis tomentoni nigra , thorace abdominis apice alarumque bafi fulvis. 

Tab. XXX\'I. f. 14. Habitat in Europa. 
* * * Tomeittofit fetari.t. 
Vefpifortnis. LINN. S. N. n. 44. 
Antennis fetariis nuda, thorace maculis , abdomine cinguKs fex flavis, pedibus 
anticis nigris. 
Tab. X"XVIII. £ 8. Habitat m Europa. 

**** Pilof^ plnmat^. 
C^far. LINN. S. N. n. 64. 
Antennis plumatis pilofa, \-iridi-nItens , pedibus nigris. 
Tab. XXXVI. f. 15. Habitat in Cadaveribus. 

***** Pi/ofj: fetarL^. 
Fera. LINN. S. N. n. 74. 

Antennis fetariis pilofanigra, abdominis iateribus teftaceis diaphanis. 
Tab. XXVIII. £ 9. Habitat in Europa. . 
SoIJlitialis. LINN. S. N. n. 127. 

Antennis fetariis, alis albis unguiculatis : fafciis quatuor fufcis , fcuteDo flavo. 
Tab. XXVIII. £ 1 r. Habitat in Carduis aliisque. 

TABANUS. Os probofcide carnofa, porrecta , apice labiis duobus terminata, 
includente rojlrttm vagma valvis duabus lateralibus , rigidis, fubulatis , conti- 
nente 4 aculeos fetaceos punctorios. Paipi probofcidi laterales. Antennie filatsc, 
lunulatJe , fubu!at3e. Oculi plerisqne colorati, punctati vel fafciati. Stemjitata ^. 
Alis fxpe maculatis. Tarftis 5 articulis. 

CaJ^iis. LINN. S. N. Mant. alt. 
Oculis nigris, fafciis 4 cseruleis, abdomiue nigro , fegmento fecundo, laterlbus 
tibilsque albidis. 

Tab. XXVIII. £ 13. Habitat in umbellis plantarum, rarilTime, Augufto. 
d. Caput lente auctum. 

CULEX. Os rojlro cylindrico fuctorio , et 5 acukis fetaceis , omnibiis intra vagi- 
nam coramunem , appendices duse in mafculis longsc , in feminis breves, ad latus 
vaginx. Ante:m.i verticillatse (maris), pectinata: (femin'x). Stemmata nulla. 
Thorax gibbus. AU fquamis raris tectse. Abdomen elongatum , tenue , cylindri- 
cum. Pedes tenues , elongati. T.xrjt 5 articulis. 31 

Pipe-.ts. LINN. S. N. n. I. 

Cinereus , abdomlne annulis fiifcis octo. 

Tab. XXVIII. f. 14. Habitat ubique : Aquofa amac. 

e. Giput, lente auctum. 

6. EMPIS. Os Roflro corneo, arcuato , bivalvi , thorace longiorc , valvulis horl- 

zontalibus. Antoina moniliformes , apice fetacere. Stemmata 3. Co>-/w pilofum. 
Pedes elongati, ciliati fctis. Tayfns 5 articulis cordatis. 

BoreaHs. LINN. S. N. n. I. 

Antennis filatis nigra, alis fubrotundis fufeo-ferrugineis. 
Tab. XXVIII. f. 15. Habitat in Norlandia. 

Forcipata. LINN. S. N. n. 4. 

Antennis filatis cinerea, alis oblongis , cauda .appendiculata. 
Tab. XXVIII. f. 16. Habit.-it in Europa. 

7. CONOPS. Gf ivq/?)-o porrecto, geniculato, divifo , aculeum includente. Antmne 

varise. Stemmata 3. Tarji $ articulis. 
Rojlrata. LINN. S. N. n. I. 

Antennis fetariis nigra, abdomine ovato flavo laevi , roflro conlco. 
Tab. XXVIII. f. 17. Habitat in Gerraania. 

CulcitraizT. LINN. S. N. n. 2 ? 
Antennis fubplumatis cinerea glabra ovata. 

Tab. XXVIII. f, i8. Habitat ad Boum pedes. 

f. C.aput lente auctum. 

8. ASILUS. Oj roflro corneo, recto , porrecto, bivalvi, fafclculo pilorum clncto 

(barbato). Ante7tn.t conicx, acuminatx. Stemmata 3. Thorax gibbus. Abdomen 
tenue, apice anguftatum. Corpas pilofum. Pedes elongati , eiliati fetis. Tarfys 
5 articulis cordatis. 

F/avtis. LINN. S. N. n. 8 ? 

Niger hirfutus, thorace poftice f^avo , abdomine fuprafulvo, plantlsferruglneis. 
Tab. XXVIII. f. 20. Ribitat in Europa. 

Nofter iitiqiie faUem Linneani infignis varietas efle viilctiir. An fpecie diveirus? 

Odandictts. LINN. S. N. n. 15. 
jAter nudus , alis nigris, pedibus halterilbusque ferruglnels. 
Tab. XXVIII. f. 21. Habitat in Europa. 

9. BOMBYLIUS. Os Rojlro porrecto , fetaceo, longiffimo , blv.alvl (nec genlcu- 

lato): valvulis horizontalibus intra quas aculei fetacei. Antennte articulatae , 
fetacese , porrectae. Stemniata ^. Corpus hhhitum. Aljdome/i luhxotundum, tho- 
race latius. AU fxpe punctato-maculatas , vel ex parte opacje» Pedes elongati , 
tenues. Tarfus 5 articulis. 32 

Major. LINN. S. N. n. r. 
Alis dimidiato-nigri?. 

Tab. XXVIII. f. 22. Habitat i'a Europa. 

10. HIPPOBOSCA. Ot RoJIro bivalvi , cylindrico , obtufo , niitante. Aiitenitit 
brevilTuTia; , fetaceEC. Stemmata, nulla. Captit et Trnnciis coinprefTa. Abdomeit 
rotundatum , coriaceum. Alx abdoraine longiores. PecLei unguibus pluribus. 
Taifas 5 articulis. 

^ Avicularia. LINN. S. N. n. 2. 

Alis obtufis , thorace unicolore, 

Tab. XXVIII. f. 24. Habitat m Avibus. 

A P T E R A. 

Al^ nullx in omni fexu. 

1. LEPISMA. Pedes VI curforil, compreffi, imbricati fquamis. Os Palpis 2 fetaceis 

et 2 capitatis. Cattda fetofa, fetis extenfis. Stemmata 2. Corpits oblongum , 
fquamis nitidis imbricatum. Abdomen quolibet fegmento fetis duabus minoribus. 
Polypoda. LINN. S. N. n. 2. 
Scutata , cauda tripiici. 
Tab. XXIX. f. I. Habitat in Dania. Rhxtia. 

2. PODURA. Pedes VI curforii. Antenna elongatae fetaceae. Oculi 2 ex fexenis 

vel octonis compofiti. Cauda bifurca, faltatrix , inflexa in fulco fubabdomine. 
Corpus oblongum, fquamis imbricatum. 
Villofa. LINN. S. N. n. 9. 

Oblonga villofa fufco nigroque variegata. 

Tab. XXIX. f. 2. Habkat in Helvetia, Gallla. 

a, Eadem, lente aucta. 

3. TERMES. Perfw VI curforii. Octiliz. Aiaennai^vx.cz-x.. Ox maxillis duabus. pa/piz. 

Pulfatorium. LINN. S. N. n. 2. 

Abdomine oblongo , ore rubro, oculis luteis. 
Tab. XXIX. f. 3, Habitat in Europa et America. 

b. Idem , lente auctum. 

4. PEDICULUS. Ped^s VI ambulatorii. Oculi 2 , compofiti. Os acuieo exferendo. 

Antsnna filiforme.s , longitudine thoracis. .^Wowzfw depreffum , fublobatum. 
Anferis. LINN. S. N. n. 18. 

Tab. XXIX. f. 4. Habitat in Anferibus feris et manfuetis. 
c. Idem, lente auctus. 
Apis. LINN. S. N. n. 40. 

Tab. XXIX. f. 5. Habitat in Apibus ad fquamulam halterum. 
d. Idem , lente auctus. 

5. PULEX. 33 

PULEX. Pedc! VI faltatorii. OcuH 2 , compofiti. Antenna filiformes , breve5. 
Os probofcide inflexa, fctacea, aculeum recondente. Abdoinot compreffum, reli- 
qiiis partibus multo majus. 
Irriiaia. LINN. S. N. n. I. 
Probofcide corpore breviore. 

Tab. XXIX. f. 6. Habitat ubique in Europa et America. 

. ACARUS. Pede! VIII. Ocii/i 2 laterales. Ot rojho includente aculeum vel Si- 
pbonem. Capnt prominens , anguftatum verfus os. Auteniia Tentacnla 3 , arti- 
culata, pcdiformia, Hcpe furcata. Abdo.)ien fxpe dilatatum. 
Rediiviits. LIMN. S. N. n. 3. 

Obovatus planus ; macula bafeos obo^Mta. 

Tab. XXIX. f. 7. Habitat in Bobus , Canibus , in fylvis. 

. PHALANGIUM. Fedes VIII longifTu-ni in plerisque, qualibet pedum parte , bafi 
articulo minori inftructa. Tuyfns articulis numero infinitis. Ocnii verticis duo 
contigui, duo laterales remoti. Antenna: pediformes , in fronte. Os palpis che- 
liferis , inflexis. Captit intra Tlroracem receptum. Abdomen rotundatum, 
Cormitwn. LINN. S. N. n. 3. 
Abdomine depreffo, roftro bicorni , palpis pediformibus. 
Tab. XXIX. f. 10. Habitat in Germania. 
Caucroides. LINN. S. N. n. 4. 
Abdomine obovato depreffo, chelis Ixvibus : digitis pilofis. 
Tab. XXIX. f. 9. Habitat in umbrofis fuffocatis etc. 
Caudatmn. LINN. S. N. n. 8. 
Chelis ramofis , ano fetifero. 

Tab. XXIX. f. II. Habitat in India orientali. 
, ARANEA. Pedes VIII. quaiibet petUnn parte, bafi articulo minore. rar/Tapice 
unguiculati. Ocn/i S firaplices, varie difpofiti. Aeitcnna: palpiiormcs 2, breves, 
articulatx, (mafculis) genitalibus capitatx. Os unguibus f. retinaculis duobus, 
flexilibus , falcatis , tubulofis. Capit intra thoracem receptum. Abdomen ovatura. 
Anus papillis 5 vel 6 textoriis. 
Rcticulata. LINN. S. N. n. '2. 

Abdomine globofo reticulato : fupra purpurafcente fufco- nebulofo. 
. Tab. XXIX. f. 14. Habitat in Hortis. 
Angidata. LINN. S. N. n. 8. 

Abdomine ovato : antice lateribus angulato- acuto, 
Tab. XXIX. f. 13. Habitat in arbonbus. 
Tarantula. LINN. S. N. n. 35. 

Subcus atra, pedibus fubtus atro - fafciatis. 

Tab. XXX. f. I. Habitat in Calabria, Apuiia, Oriente. 

E 34 

9. SCORPIO. Ptdes nil chellfeii , arnculati. Antenna pedlformes , cheliferx , 
frontales. Oaili 8 : horum 3 ad kitus utrumque thor.acis ; 2 in tergo. Os palpi: 
2 cheliformibus. Cii;'//;; intra thoracem. ^Mo;;;?;/ oblongum , 7 fegmentls. Caitda, 
elongata, 6articulls, 5'° longiiraTio, 6'" amplilTimo, terminato mucrone arcuato, 
trlbus foraminulis pertufo. Pectines 2 fubtus, iater pectus et abdomen , denti- 
bus 6 -- 32. 
Americns. LINN. S. N. n. 4. Varietas Jic defcribaida : 

Totus rubro - fufcus fcaber; pectinibus 14-18 dentatis , manlbus fubovatis j 
dlgitls .filiformibus ; cauda fub aculeo mucronata. 
Tab. XXX. f. 7. Habitat in America. 

10. CANCER. Pedes Vlll ( 10 f. 6 raro] infuper Mamis 2 chelatx. OciiH 2 compo- 
fiti , dlftantes , plerisque pedunculati ; elongati, moblles. Anteuiia elongatx, 
fetacese , artlculis numerorifHmls. Os falpis 2 dentatls, cheliferls, dentibus pra;- 
terea 2, et aliis minorlbus palpis. Capit intra thoracem receptum. Canda arti- 
culata inermls , fub Abdomen Inffexa. { Genitaiia Maris ad bafni 5 parls fjiedum, 
Femin^ ad 3 parls. ) 

* a * BRACHYURI Thorace l.tvi lateribus integerrinio. 
Pinnopby/ax. LINN. S. N. n. 5. 

Brachyurus, thorace orblculato Inxquali clllato , pedlbus dorfalibus quatuor. 
Tab. XXXIII. f. 4. Habltat In America, fed non intra Chamam Lazaruui, 
*b* Bracbywi , tborace iateribus incifo. 
R/jomboides. LINN. S. N. n. 17. 

Brachyurus , thorace Ixvi lateribus antice unifpinofis, fronte truncata. 
Tab. XXXI. f. 2. Habltat in M. medlterraneo. 

Nlic/etis. LINN. S. N. n. 20. 

Brachyurus , thorace Ixvi globofo : antlce utrinque unldentato, pon.ice ron.ro- 
que bidentato. 

Tab. XXXI. f. 3. Habltat in M. medlterraneo ad Ilttora Barbarls. 

* C * Brachyicri , tborace fnpra hirto aiit fpinofo. 
Mafcaroniiis FABIUC. Alant. I. 323. 60. V. SYST. FABRIC. 

Tab. XXXI. f. I. Habitat m mari mediterranep. 

* d * Bracbynri t/.wrace fupra fpinofo. 
Maja. LINN. S. N. n. 41. 

Brachyurus, thorace aculeato , manibus ventrlcofis fpinofis : digltis pqnicillato- 
liirfutis. 

Tab. XXXI. f. 4. 

* e * Brac/jyttri , tborace iuj:qicaii. 
Grapfis. LINN S. N. n. 53. 

Brachyurus , thorace flrlgis 'lateralibus , fronte retufa. 
Tab. XXXill. f. I. Habitat in Amerlca, Infula adfcenfionls. 


35 *f* Parajtiici, caiida aphyUA. 
Bembardns. LlNN. S N. n. 57. 

Macrourus parafiticus, chelis cordatis muricatls : dextra majore. 
Tab. XXXI f. 5. Habitat in Oceano Europxo. 

* g * JLicronri thorace lavi. 
SqiiHUi. LINN. S. N. n. 66. 

IVIacrourus , thorace laevi, roftro fupra fcrrato fubtus tridentato , manuum 
digitis aequalibus. 
Tab. XXXII. f 4. Habitat iii M. Baltico , Oceano Europaeo. 

* h * MacYOuri thorace in^iqnali. 
Strigofus. LINN. S. N. n. 69. 

Macrourus, thorace antrorfum rugofo fpinis ciliato, roRro acuto feptcmdentato. 
Tab. XXXII. f I. Habitat in Oceano atlantico , mediterraneo. 

* I * Matronri thorace acu/eato. 
Norvegicnf. LINN. S. N. n. 73. 

Macrourus, thorace antrorfum aculcato, raanibns prifmaticis : angvilis fpinofis. 
Tab. XXXIII. f. 5. Habitat m Mari Norvegico. 

* k * M-icrouri , manibiis aclactylis , thorace oblongo, 
Arctus. LINN. S. N. n. 75. 

Macrourus, thorace antrorfum aculeato : fronte diphylla , manibus fubadactylis. 

Tab. XXXII. f. 3. Habitat in M.Huropx, Afix, Africx, AmericJC. 
*1* Macrouri , nianibres adacty/is , tejla thoracis hrevij/ima, uec thoracem totum tegeitte. 
Mantis. LINN. S. N. n. 76. 

IVLicrourus , articularis manibus adactylis comprelTis falcatis ferrato- dentatis. 

Tab. XXXII. f. 2. Habitat in IVI. afiatico, nidico, mediterraneo. 

II. MONOCULUS. Pfrffj- natatorii , numerofi. ' OcuH 2 compofiti , approximati, 
teflte innati. A-itenna fetacese , fsepe bi- vel trifurcse. Os dentatum , falfis 2 
brevibus articulatis. Corj^zfj- crufta vel tefla tectum. Cauda ( plerisque ) vel fim- 
plex vel bifurca , fetis pluribus conn.ans. 
Vulex. LINN. S. N n. 4. 

Antennis dichotomis, cauda infiexa. 

Tab. XXX. f. 10. Habitat in aquis dulcibus. 
c. Idem lente auctus. 
Tedictdur. LINN. S. N. n. 5. 

Antennis dichotomis , cauda reflexa. 

Tab. XXX. L 8. Habitat in EuropK aquis dulcibus. 
a. Idem lente auctus. 

Oiiadricornis . LINN. S. N. n. 6. 
Antennis quaternis, cauda recta bifida, 

E % \^ ^6 Tab. XXX. f. 9. Habitat in aquis Europseis. 
b. Idem lente auctus. 

12. ONISCUS. Pedes XIV. Oat/i 2, compofiti , minuti , laterales. Automa ped^fx, 
fetacex (raro 4.) Corpzt! ovale , fcutis tectura. Os palpis 2. 

Thyfodes. LINN. S. N. n. 4. 
Abdomine fubtus nudo , cauda ovata. 
Tab. XXX. f. II. Habitat in Pelago. 
Aqiiaticns. LIKN. S. N. n. ri. 

Lanceolatus, cauda rotundata, ftylis bifurcis. 
Tab. XXX. f. 12. Habitat in Aquis puris. 
Armadillo. LINN- S. N. n. 15. 
Ovalis, cauda obtufa integra. 

Tab. XXX. f. 13. Habitat in Europa, fub lapidibus. 

13. SCOLOPENDRA. Petf? j numerofi , totidem utrinque, quot corporis fegmenca. 

OcuHt,, compofiti. Antemia kis.QQie. Oj- j^a/p/j 2 articulatis. Cojfz^/ deprefTura, 
elongatum. 
Morfuaiis. LINN. S. N. n. 5. 
Pedibus utrinque 20. 

Tab. XXX. f. 14. Habitat in Indils. 

14. JULUS. Tedes numerofi , duplo utrinque plures , quam corporis fegmenta. 

Oculi 2 compofui. A}ite7in£ moniliformes. Os pa/^is 2 articulatis. Corpiis femi- 
cylindricum. 
Terrefris. LINN. S. N. n. 3. 
Pedibus utrinque 100. 

Tab. XXX, f. 15. Habitat in Europa fub ten-a. 
SYSTEMA FABRICII. A numero, figura, proportione et fitu omnium partlum orls Characteres defumfiu 
Fabricius, et octo Clades perhibet ejus Syftema. 

1. MaxIIIa nuda , libera ..-■_. Ekuterata. 

2. MaxiJIa tecta , galea obtufa .... JJlonata. 

3. MaxiJIa connata cum labio ... - Synijlata. 

4. Maxilia inferiore nulla ..... Agonata. 

5. Os maxiJlis palpisque duobus. Maxilla inferiore faepius 

unguiculata. - Vnogata. 

6. Os palpis linguaque fpirall .... GloQaia. 

7. Os roftro : vagina articulata .... Ryngota, 

8. Os haufteJlo : vagina inarticulata. - - • ' ' Antliata. 
Calcyp iis fa-raticarnis ' 2 Z)c^nJ[t^ci craliLpa 38 

ELEUTERATA. 

Os Maxillis palpisque. 

Pa/p/ articulati, cornei , faepius quatuor ^ anterioribus adbaErentibusMaxillse dorfo, 
pofterioribus labio. huerdiim fex , anticis duobus brevioribiis maxillse incum- 
bentibus, cum intermediis raaxillx dorfo infertis , pofticis labio. 

Clypeus horizontalis, corneus , rotundatus , os fuperne tegens. 

MaJidibii/a dux transverfales , corneic, mobiles , iatera oris fuperne includentes. 

MaxilU dwx, liberse , transverfales, fxpius membranace^e, compreffx, latera oris 
inferne includentes. 

LabiitiH ^orxeclwm, liberum, mox corneum, mox membranaceum, os inferne claudens. 

Antenna inter oculos infertse.^ 

TAB. XXXVII. A. 
Fig. I. Labium (inferius) cura duobus palpis poflerioribus hui.c adhserentibus. 
2. Palpi antici adhserentes maxillx dorfo. 
- 3. Mandibula, latera oris fuptrne includens. 
• 4. Labium (fuperius) feuClypeus, os fuperne tegens. 

Vicletur iiempe cel. fabricius in hac fua tabula iliftinsifle ciypetim a capitis parte antcriore 
prominula , cum antea ambo { V. Gen. nu. p. I.), et quiilem minus commoile , pro 
nno fumferit. Q^uiil, fi fabbiCII Clypriun in pofterum Lubiimi fuferius : partem illam pro- 
minulam autem , Clypeum, nuncupares? Kxr' Eijo^vijy FABRICIO illa pars Zflii;»« audit, quam 
Labium inferius nomin.ine fit nobis lii.itum. 
5. Capitis pars anterior prominula, cum antennis. 

{ 

^ inferior. Maxillae, Labium , et palpi illis annexi. 

1. LUCANUS. Penicilli duo fub labio palpigeri. ^w^ew?/* pectihato - fifTiIes. 
Capreoha. FAERIC. S. Ent. n. 4. V. SYhT. LINN. 

Tab. II. f. r. Habitat in America boreali. 
Literruptus. FABRIC. S. Ent. n. 7. V. SYST. LINN. 
Tab. II. f. 2. Habitat in America. 

2. LETHRUS. Mu7!dibula adunco falcata. Antenna cava truncata, tunicata. 
Cephalotes. FABRIC Mant. I. n. 1.-- { Mantltfa vjdelicet infectorum , quae annis 1787 

et 88. duobusTomis Hafnire apud Proft, prodiit. Hxcubiquefubintelligenda.) 
iiubhemifphxricus, .iter opacus , thorace convexo marginato elytra breviffima 
coalita fubxquante. 

Tab. XXXIV. i. r. Habitat in Roffiic , Tartariie, Hungarix defertis. 

3. SCARABjEVS. Palpi quatuor filiformes , Labinin elongatum; apicibus elongatis, 

palpigeris. Antennis clayato-IamellatK. ■ fuperior Frons {parte prominula fecta) cum Clypeo , f. Labio fuperiore 
6. \ mandibulis et antennis. 39 

* Sctitellati thorace cormito. 

Dichotomtts. FABRIC. S. Hnt. n. 6. V. SYST. LINN. Tab. I. f. l. 

* * ScjtteHati , thorace inermi , capite cormitQ, 
Coliatus. FABRIC. S. Hnt. n. 41. 

Scutellatus , thorace inermi , clypeo bifurco. 
Tab. I. f. 2. Habitat in Africa. 

*** Scutctlati Kiutici j capite thoraceque inermi. 
Ver/ialis. FnBRIC. S. Ent. n. 61. V. SYST. LINN. Tab. I. f. 6. 

Pelhtcidulus NOBIS. V. SYST. LINN. Tab. I. f. 9. 

* * * * Exfctitellati , thorace cor nuto. 
Fejiivus FABRIC. Spec. Inf. n. loi. 

Exfcutellatus, thorace gibbo, bicorni, capitis cornu crecto, elytris rubrosencls. 

Tab. XXXIV. f. 2. Habitat in America meridionali. 
***** Exfciitellati , thorace inermi ., capite cornuto 
Mimas. FABR. S. Ent. n. 99. V. SYST. LINN. Tab. I. f 4. 
Taurus. FABR. S. Hnt. n. 100. V. SYST. LlNN. Tab. 1. f. 5. 

****** E\fcuteUati mutici 
Sacer. FABR. S. Ent. 109. Sp. Inf 139. V. SYST. LINN. Tab. I. f. 3. 
Pihilarins. FABR. S. Ent 11 8. V. SYST tNT. Tab. I. f. 7. 

4. TROX. Palpi quatuor capitati. Maxilla bifida. Antenn.e lamellatJe;. 
Sabu'ofics. FABR. S. Ent n. I. 

T horace elytrisc|ue rugofis , thorace integerrimo. 

Tab. XXXIV. f. 3. Habitat in collibus fabulofis Europse. 

5. MEIOLONTHA. J/,ix///a brevis cornea: apice multidentata. /fKm/Krflamellatse. 
Vitir. FABR. S. Ent. n. 26. 

Viridis, thoracis lateribus ilavis. 
Tab. I. f II. Habitat in Europs;, Americae vite. 
Pulverukntus. FABR. S. Ent. n. 33. 

Corpore polline virefcenti-argenteo, elytris pedibusque tellaceis. 
Tab. I. f. 8. Habitat in Helvetia. 

6. TRICHIUS. Pi)/p/ quatuor filiformes. J/imV/a bifida. .<i//^«/K<s lamellatse. 

Fafciattts. FABR. S. Ent. n. I. 

Niger, tomentofo-flavus e'ytris fafciis tribus nigris abbreviatis. 
Tab. XXXIV. f. 4. Delectatur fioribus umbellat.arum. 

7. CETONIA. Maxilla apice fctofa. Lahium coriaceum , emarginatum , palpQS 

tegens. Antenn,e lamellatx. 
Chryjis. FaBK. S. Ent. n. 8. 

Scutello elytris dimidio breviore , fterno porrecto, corpore viiidL 
Tab. I. f, 10. Habitat in America auftraJi. 40 

8. HISTER. Maxina imldtnutdi. Lahium corneum , cylindricum, integrum. Aiitovia 

clava folida. 
Planus. FABk. Mant. I. 32. 5. 

Planus, ater op.icus , elytris Iseviflimis. 

Tab. II. f. 9. f. lente auctus. Habitat in Helvetia. 

9. APATE. ^al^i filiformes jequales. Alaxilla unidentata. Labiiim membranaceum 

truncatum. AiHeiuia: clavato-perfoliatse. 
Mo7iaclms, F.\BK. S. Ent. n. 2. 

Elytris obtufis , retufis, thorace gibbo truncato. 

Tab. XXXI l"". f. 5. Habitat in America Dom. D.my. 

10. DERMESTES. Pa/pi inxquales filiformes. MaxiHa bihda. Labium corneum, 

obtufum , integrum. Anteiin.e clava perfoliata. 
20- guttatus. FABR. S. Ent. n. 6. 

Oblongus, atcr, punctis viginti albis. 

Tab. II. f. 3. Habitat in Helvetia, et Hal^e Saxonum. 

11. MELYRIS. Palpi filiformes. Maxilla unidentata , acuta. Lahium clavatum 
emarginatum. Autennx totx perfoiiaxse. 

Viridis. FABR. S. Ent. n. I. 
Viridis, elytris lineis elevatis tribus. 

Tab. XXXIV. f. 6. Habitat ad Cap. B. S. 

12. BOSTRICHUS. Maxilla cornea. Labium cylindricum integrum, apice palpi- 
gerum. Antenna clava folida. 

Capicinus. FABR. S. Ent. n. I. V. SYST. LINN. Tab. II. f. 5. b. Id. lenteauctus. 

c. Antenna ejusd. lentc aucta. 
Typographus. FABR. S. Ent. n. 2. 
Teftaceus , pilofus, elytris ftriatis retufis prsemorfo-dentatls. 

Tab. II. f. 4. a. Id. lente auctus. Habitat intra cortices truncorum : abi^tl 
infauflus, 
Scolytus. FABR. S. Ent. n 4. 

Glaber , elytris truncatis integrls , abdomine retufo. 

Tab. II. f. 13. k. Antenna ejusd. lente aucta. Deflruit ulmos Angliae. 

Dom. Lee. 

13. BYRRHUS. Pa//»f jequales , fubclavati. MaxiUa. bifida. Labium hAdMm. An- 
tenme moniliformes extrorfum craffiores. 

Pilula. FABR. S. Ent. U. T. 

Fufcus , elytris ftriis atris interruptis. 

Tab. II. f. 12. Habitat in Europse fabulofis. 

14. ANTHRENUS. Pci//>f insequales , filiformes. J/.7a"i//a membranacea , lin-earis , 
bifida. iatowj corneum, integrum. .^7ifi?««<s clava folida. 

Scro- 4t 

Scrophilaria. FABR. S. Ent. n. 2. Byrrhus LINN. V. SYST. LINN. Tab. II. f. n. 

Lleiii lente auctus. 
15. ANOBIUM. Pai^i cliivati. Maxilla. obtufe dentata. Labium integrum. Antennit 
filiformes. 
PfmK^A.-. FABR. S. Fnt. n. T. . 

Fufcum , immaculatum. 

Tab. XXXtV. f. 7. b. Caput fubtus vifum. Habitat in ligno. 
i6. PTINUS. /'rt/p/ filiformes. J/iay//a bifida. Z«&f7«K bifidum. .^w/ck«* filiformes. 
Fnr. FhBR. S. Ent. n. 3. Tab. II. f 8. V. syst. linn. 
Iiiiperiaiis. FABK. S. Ent. n. 3. Tab. II. f. 7. V. SYST. LINN. 
17. BRUCHUS. Pa//;/ aequales , filiformes. Jlaxilla membranacea, bifida. Labiimt 
acuminatum. /intenna filiformes. 
2-{;t'.)!ftat!ti. FABR. Sp. Inf I. 75. lo. 

Cinereus , elytris fufcis , puncto bafeos ocellari atro. 

Tab. IV. f. 2. a. Li. lente auctus. Habitat in Helvetix plantis. 

i8. ELOPHORUS. MaxHla cornea , apice membranacea. Labium corneum , qui- 
dratum. Antenn^ clava fofida. 
Aqnatims. FABK. S. t. U I. 

Fufcus, tliorace rupofo, elytrifque fufco ^cneis. 

Tab. XXXIV. f. 8. . - c. Ll. lente auctus. Habitat frequens in aquls 

flagnantibus. 

19. SPH/ERIDIUM. Palpi quatuor filiformes. Labium quadratum , emarginatum. 
Antenna perfoliatJE. 

Scaralhtoiiles FABR. S. E. n. I. 

0\atum, atrum , elytris maculis duabus ferruginels. 
Tab. XXXIV. f. 9. Habitat in Europre locis fuffocatis. 

20. TRITOMA. Pi(/^/ anteriores fecuriformcs. IntoM« emarginatum. Ante7in<e ipa- 
foliatse. 

2-juJhili'ta. FAER. S. E. n. T. 

Atra , elytris macula laterali coccinea. 
Tab. XX XIV. f. 10. 

21. IPS. FABK. Mant. Inf. I. p. 45. Prt/jp/ bre^ifTimi , sequ.ales , articulo ultimo ob- 
tufo. Jlaxilla bifida. Labiinii hixve , emarginatum. .^K/f;/;/^? perfoliatse. 

Pallida NOBIS. 
j Oblonga pallida fufca elytris ftriatis maculis 2 grifeis. 

Tab. XXXIV. f. II. . . . d. Eadem lente aucta. Habitat in Helvetla, 
cum neutra Fabricii fpecicrum conveniens. X^ova? 

»2. HISPA. Pa'pi xquales , medio craflxres, fufiformes. Maxilla bifida. Labium 
corneum , integrum. Antenna cylindricse. 

F 4« 

Fectinkomis. FABR. S. E. n. 3. — rtiiim LINN. V. SYST. LINN. Tub. II. f. b. 
Atra. FABR. S. E. n. 7. V. SYST. LINN. Tab. frontifpicii fig. i. 

23. NICROPHORUS. Labitim cordatum , emarginatum, crenatum. Anienux per- 
foliatse. 

Ff/];i7/o. FABR. S.Ent. n. 2. — 5i///j<i. LINN. V. SYST. LINN. Tab. XXXIV. f i 2. 

24. SILPHA. jVrt;c///rt unidentata. 1«^?«»« dilatatum , bifidum. ^«;f«,7.« perfoliatx. 
Littoralis. FABR. S. Ent. n. 2. V. SYST. LINN. Tab. 11. f. 14. 

Z^vigata. FABR. S. Ent. 11. 10. 

Atra, elytris Iscvibus fubpunctatls. 

Tab. II. {. 16. Habitat in fylvis Europx. 
Siimata. F.\BK. S. Ent. n. 13. 

Thorace emarginato rugofiffimo , elytris lineis elevatis tribus , apice fmuatis. 
Tab. II. f. 15. Habitat in Anglia. Cap. B. Spei. 

25. OPATRUM. Palpi anteriores clavati, clava oblique truncata : pofleriorei 
filiformes. Labiitm fubemarginatum. Ante}in.t moniliformes, extrorfum craRlores. 

Sabiiloftiiii. FABR. S. Ent. n. i. 

Fufcum , elytris lineis elevatis tribus dentatis, tliorace emarginato. 

Tab. XXXIV. f. 24. Habitat in Europx , Americie borealis fabulofis. 

26. NITIDULA. Palpi filiformes. Maxilla cylindrica , membranacea. Labinnt cy- 
lindricum , integrum. Antenua clava folida. 

Aenea. FABR. S. Ent. n. 7. 

Thorace marginato viridi, xnea, antennis pedibusque nigris. 

Tab. XXXIV. f. 14. e. Eade;n lente aucta. Habitat in Anglia. 

27. COCClNhLLA. Pa/pi anteriores fecuriformes , pofteriorcs filiformes. Labiinn 

cyhndricum. Antenn.e clava folida. 
1-pitnctata. FABR. S. Ent. n. 6. V. SYST. LINM. Tab. III. ^. 3. 
Hieroglyphica. FABR. S. Ent. n. 7. V. SYST. LINN. Tab. III. f. 4. 
16-guttata. FABR. S. Ent. n. 39. V. SYST. LINN. Tab. III. f 5. b. Eadein lenteaucta. 
6-pttJ}ii/ata, FABR. S. pLnt. n. 47. V. SYST. LINN. Tnb. III. f. 6. 

i2-pujfti/ata. FABR. Sp. Inf I. 106. 67. * 

Coleoptris nigris, punctis duodecim albls , exteriorlbus margine connexis. 
Tab. III. f. 7. . . c. Eadein lente aucta. Habitat Hamburgi. 
s8. CASSIDA. Pa/pi antici clavatl : ;'q///ci filiforme.s. £(iZ)//i;« elong.atum, Intcgrura. 
Antenna moniliformes. 
Groffa. FABR. ,S. Ent. n. 25. V. SYST. LINN. Tab. III. f. i. 
LateraUs. FABR. S. Ent. n. 29. V. SYST. LINN. Tab. III. f. 2. a. SubtUS vifa. 
29. ALURNUS. Pa/p/ fex , acuti , breviirimi. Maxii/a corneaj fornlcata. Antenn.s 
fillformes. 
Femorattis. FABR. Sp. Inf. I. II5. 2. 

Viridi Kueus, femoribus tiblisque pofllcls dentatls. 45 

Tab. VII. f. 8. Habitat in Indla orientali. 

30. CIIRYSOIVIELA. Pa//-; fex extrorfum craffiores. Zrttow corneum, integruni. 

Aiitcvna moniliformes. 

Genus hoc rubiiiviilere auferim in *ovatas. • * oblongas. f alticat. 
Siirinamenfis. FABR. S Ent. n. 7. 

Cyanea, glaberrima, antennis plantifque fufcis. 
Tab. 111. f 12. Habitat Surinami. 
Bokti. FABR. S. Ent. n. i<S. V. SYST. LINN. Tab. III. f. 9. 
Marginata. FABR. S. Ent. n. 41. V. SYST. LINN. Tab. III. f. 10. 
Ahii. FABR. S. Ent. n. 53. Oblonga. Tab. III. f. 13. 

1 1 Altica faltatoria , femoribus foflicis inctaffatis. 
Nemorlim. FABR. Sp. Inf I. 136. n. I14. V. SYST. LINN. 

31. CRYPTOCEPHALUS. Pa/;-; quatuor filiformes. Maxilla umdsntSLtx. Labium 
corneum integrum. Antennte fihformes. 

MoYginatns. FA3R. Sp. Inf I. 140. n. 17. 
Nigro seneus, elytris flavis, margine nigro. 
Tab. XXXIV. f. 15. Habitat in Germania. 

32. CISTELA. Fal^i quatuor filiformes. MaxiUa unidentata. Labitim membrana- 
ceum bifidum. Antenna: filiformes. 

Sidrhiirea. FAI5R. Sp. Inf. L 147. n. 6. rtrjj/owf/a. , LINN. V. SYST. LINN. 
Tab. XXXIV. f. 16. 

33. CRIOCERIS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla |)ifida. Labitmt corneum intc- 
grum. Antenn^ filiformes. 

CalmarienfiS. FABR. S. Ent. n. 4? 

Ovata ( oWongiufculam dicit Linnx:us) cinerea , eiytris vitta lineolaque ba- 
fcos nigris. 

Tab. III. f. 16. Habitat in Europa. 
Conveiiit utciinqiie noftra cum GeofFroa apud Fabricium citato. 
Merdigera. FABR. S. Ent. n. to. V. SYST. LINN. Tab. III. f. 14. 
Rnffes. FAB R. Mant. Inf I. 89. n. 43 ? 

Atra nitida, antennarum bafi pedibusque flavis. 

Tab. III. f. 15. e. eadem , iente aucta. Habitat in Saxonlae fruticlbus : 

Helvetia. 
Vix inteUigo, cur neqiie T,!NN«liS, ncfjiie fabricius hic citaverint Luperum sCHffiFFEEl et gfof- 
FRO.«, cum fs. pofterioris defcriptione luciilenter appareat , lupeeum fuiim uniim iilemque efTe in- 
fectum cum CKIOCE-Ri favipede etrtifpedc faerjcii. Rnfpedcm Jlavipedis marem efle crediriuis. 
.34. EROTYLUS. Palpi inxquales , anteriores fecuriformes , pofteriores clavati, 
Lab itan corncum , npice dilatatum , emarginatum. y^/Vi;c;/7i<s filiformes. 
Qiganteus. FABR. S. Ent. n. I. 
Ovatus , niger, coleoptrls punctis fulvis numerofiffimjs. 

Tab. IIL f. 8. Habitat in India. 

F s 44 

35- LAGRIA. Pa/pi quatuor anterlores fecuriformes , pofteriores extrorftim craf- 
fiores. Lnbinm membranaceum, integrum. Antaina filiformes. 
Hirta. FABR. S. Ent. n. 8. 

A^iilofa, nigra, thorace tereti , clytris tedaceis. 
Tab. XXXIV. f 22. Habitat in Europa. 
Citruha. FABR. Sp. Inf App. p. 499. 
Subvillofa cyanea, autennis nigris. 

Tab. XXXIV. f. 13. Habitat in Europa auflraliori. 

36. ZYGIA. Prt/p/ inscquales , fiJiformes. Maxilla unidentata. Labimn elongatum. 
membranaccum. Antenn^ moniliformes. 

Obkuga. FABR. S. Ent. n. I. Habitat in Oriente. Forskahl. Figura caret. 

37. ZONITIS. Pa!pi filiformes. Maxilla palpis longior , integra. Labiian emargi- 
natum. Antcnnu: fetacex. 

Chryfomelina. FABR. S. Ent. n. i.. Habitat in Oriente. Forskahl. Figura caret. 

38. APALUS. Palpi aequales , filiformes. Maxilla cornea, imidentata. Labiiun mem- 
branaceum , truncatum , integrum. ^«^e«w^ liliformes. 

Z-r.taculatits. FABR. &. Ent. n. I. 

Niger , elytris luteis, macula nigra poflica. 

Tab. XXXIV. f. 18'. Habitat primo vere In Europx arenofis. 

39. BRENTUS. Os roflro porrecto recto cylindrico. Antenn^ moniliforraes , ultra 
medium roflri infertac. 

* Femoyihiis pniplicibm.. 
AJJiniilis. FABR. Mant. I. p. 95. n. 2. 

Cylindricus, roflro apice glabro atro , elytrls ferrugineo fubfafclatls. 
Tab. XXXIV. £ 19. Habitat in nova Zelandia. Mi:j\ Lom. Bojiir. 
* * Femoribns dentatis. 
Anchorago. FABR. Mant. I. p. 96. n. 5. 

Linearis femoribus dentatis, elytris flavo flrlatls , thorace elongato. 
Tab. IV. f 6. Habltat in Indiis. 

40. CURCULIO. Palpi quatuor filiformes. Maxilla cylindrica unidentau. Lal'iicm 
integrum. Antenna clavatx infidentes Roflro corneo. 

* Lcngirojtres femoribzcs Jiiitp/icibns. 

HemipeTus. FABR. S. Ent. n. 5. V. SYST. LINN. Tab. IV. f. 5.- 
E.wchns. FABK. S. Ent n. 15, V. SYnT. linn. Tab. IV. f. 4. 
Eetida. FABR. S. Ent. n. 16. V. SYST. LINN. Tab. IV. f. 8- 
Paraplecticns. FABK. S. Ent. n. 44. V, SYST. LINN. Tab. IV. f. 7.. 

* * Longirojhes , femoribns dentatis. 

Smnamu. fabr.. S. Ent. n. 67. V. SYST. LINN. T.ab. IV. £.8. 45 

* * * Longirojlres , femoribns pojiicis incrajfatis faltatoriis. 
Salicis. FABR. S. Ent. n. 91. V. SYST. LINN. Tab. XXXIV. f. 30, 
f. Idem, lente auctus. g. Caput lateraliter vifura. 
**** Brevirojires , femoribus mtiticis, 
IguttatJts. FABR. S. Ent. n. 109. 
Breviroflris , nigricans y, elytris grifeis : maculis duabus albis ; pofteriori majori 
communi. 
Tab. W. f. 1 1. Habitat in Anglia. 
Latirojiris. FaBR. S. Ent. n. 128. 

Breviroflris , roflro latiffimo , explanato , elytris apicc albis , punctis duobus nigris. 
Tab. II. f. 17. Habitat Haiic Saxonum. 
Emeritiis. FABR. S. Ent. n. I33. 

Brevirofi:ris , thorace fubfpinofo, elytris angulo duplici crifpato. 

Tab. IV. f. 10. Habitat in Indiis , minime confundendus cura C. globofo. 
***** Brevirojires , femoribns dentatis. 
Argentatiis. EABR. S. Ent. n. 148. 

Breviroftris , femoribus dentatis, corpore viridi-argenteo. 
Tab. IV. f. 9. Habitat in Europx urtica, betula. 

41. RHINOMACER. P<i/pi quatuor, extrorfum craffiores , articulo ultimo trun- 
cato. Antenna fetacese roflro infidentes. Figura caret; fperanda ab \\\. Allioni. 

43 ATTELARUS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla bifida. Labium corneumj 
palpos tegens. Antenme moniliformes infidentes Roftro. 
Chratlionoidcs. FABR. S. Ent. n. 2. V. SYST. LINN. 

43. CLPilRUS. Pa/pi quatuor: antici filiformes : pofici longiores fecuriformes. /"li» 
tenn.e monihformes. 

Vnifafciatus. FABR. Mant. I. 125. 8. 
Niger, elytris fafcia alba bafi rubris. 

Tab. IV. f. 13. Habitat in Helvetix, Africae Onopordine. 
Apiarins. FABR. S. Ent. n. 4. Attelabits. LINN. V. SYST. LINN. Tab. IV. f. 14. 

44. NOTOXUS. Palpi quatuor fecuriformes. Maxilla unidentata. Antenna moniJi- 

formes. 
MotUs. FABR. S. Ent. n. r. 

Pubefcens , elytris nigris : fafciis tribus pallidis. 
Tab. XXXIV. f. 21. Habitat m Europa. 

45. SPONDYLIS. Palpi fubfiliformes. Maxilla conica , craffa , integra. Labium 

corneum, bifidum. Ante^ina moniliformes. 
Bnprejloides FABK. S- Ent. n. I. 
Atra, thorace fubglobofo, 

Tab. XXXIV. f. 33. Habitat in Europse fylyis. 45 

46. PRIONUS. Palpi quatuor filiformcs. Maxilla cylindrica , integra. Labium brc- 

viflimum , membran.aceum. Antenna fetacese. 
Longimauiis. FABR. S. Ent. n. i. Cerambyx. LINN. V. SYST. LINN. Tab. V. f. r. 
Cinnaiiwiiiezis. FABR. S. Ent. n. l6. Cerambyx. LINN. V. SYST. LINN. Tab.V. f. 3. 

47. CERAMBYX. Palpi filiformcs. Maxilla obtufa unidentata. Labium bifidum. 
Antcnn^c fetacex. 

Nebiilofiis. FABR. S. Ent. n. 20. 

Thorace fpinofo, elytris punctis fafciisque nigris, antennis longioribus. 
Tab. XXXIV. f. 23. Mas. Fosmina multo major. Habitat in abietum truncis. 

48. LAMIA. Palpi quatuor filiformes. Jllaxil/a cornea. , bifida. Lnbiitm corneum , 
bifidum. Antcnna fetaceae. 

Ajpera NOBIS. 

Afpera, thorace rotundo, utrinque unifpinofo , fordide atra, elytris 'medio 
tumefcentibus. 

Tab. V. f. 3. Habitat in Italia, a me ipfo multoties lecta. 
Sntor. FABR. S. Ent. n. 10. Cerambyx. LINN. V. SYST. LINN. Tab. V. f. 4. 
Tuliginator. FABR. S. Ent. n. 23. 

Thorace fubfpinofo, nigra, elytris cinerafcentibus , antennis breviffimis. 
Tab V. f. 9. Habitat in Europa auftraliori. 

49. STENOCORUS. Pa/p/ quatuor : ««//«' filiformes : ^oy?/r/ clavati : AntennaitfXCZTK. 
Fejtiviis. FABR. S. Ent. n, 4. 

Thorace utrinque bidentato , elytris bidentatis , viridibus , linea laterali lutea. 
Tab. V. f. 6. Habitat in America. 

50. CALOPUS. Palfi quatuor : antici clavati ; fofiici fiiiformes. Maxilla bifida. 
Labiiim membranaceum , bifidum. Antennj: filiformes. 

Figura caret: €X Scbaffero deproiTienda fi mefior foret. 

51. RHAGIUM. Palpi quatuor capitati. Maxilla unidentati. Labittm membrana- 
ceum, bifidum. Antenn.e i^fxCQ^X. 

Ciirfor. FABR. S. Ent. n. 2. 
Thorace fpinofo , elytris rufis , futura lineaque nigris. 
Tab. V. f. 7. Habitat in Europa. 
Bifafciatiuit. FABR. S. Ent. n. 3. 

Thorace fpinofo , elytris fufcis ; fafciis duabus obliquis flavis. 
Tab. V. f. 8. Habitat in Anglia, Helvetia, Gallia. 
5^. SAPERDA. Prt/p/ filiformes. yI/a«///« membranacea, bifida. Zai/a;H cordatum, 
truncatum. Antennx fetaceae. 
Piinctata. FABR. S. Ent. n. 14. 
Thorace mutico, totus viridis , punctis nigris numerofis, anteunis mediocribus. 
Tab. V. f. lo. HabJtat ia Europa auftraiiori. 4r 

53. CALLIDIUIVT. lalfi quatuor chivati. Muxilla mcmbran.-icca bifida. Labium 
bificlum, lacmiis tenuiflimis, acutis. Anteiiua fetaceie. 

Violaceitm. FABK. S. Ent. n. 4. 
Thorace fubpubefcente, corpore violaceo , antennis brevibus. 
Tab. froutifpicii fig ■.:. Habitat in Europa. 
Verlu\fci. FAERIC. S. Ent. n. 32. 
Thorace rotundato , nigro, maculato , elytris fubvirefcentibus , fafciis tribus 
nigris , prima kinari. 

Tab. V. f. \z. Habitat in Verbafco Europae auftralioris. 

54. DONACL^.. Palpi filiformcs. Maxilhi unidentata. Labinm membranaceum, in- 

tegruni. jintc;i;i.e fetaceje. 
Simylex. FABR. S. Ent. n. 2? 
Femonbus fimplicibus. 

Tab. XXXIV. f. 24. Habitat in Anglia. 

Species noflra DONACIA efl: crajjipes won efl : Ptnjimplex ? dubium. 

55. LEPTURA. Pa/pi filiformcs. JLtxi//a unidcntata, apice fetofa. Labitm mem- 

branaceum , bifidum. .^/vieww^ fetaceae. 
HaJIata. FABK. Mant. L p. 157. n. 2. 

Atra elytris rubris: apice futuraque media nigris. 
1 ab. V. f. II. Habitat in Europa auftraliori. 
Vi;ibe//atar7im. FABR. S. Ent. n. 21. 
Elytris dnnidiatis, teftaceis, immaculatis, antennis longis. 
Tab. VL f. I. Habitat in Germanix umbellatis. 

56. LAINIPYRIS. Palpi quatuor anteriores fubclavati , pofteriores fecuriformes. 
Maxi/!a bifida. Labin;;i corneum. Aine;tii.e fihformes. 

Jtaiica. FABR. S. Ent. n. 12. V. SYST. LINN. Tab. VI. f. 3. 

'57, PYROCHROA. paipi quatuor fubfiliformes. Maxil/a integra. Lahiimt cor- 
neum , lineare , integrum. A;!te;iu.e filiformes. 
Sauguinea. FABR. S. Ent. n. 2. La^iipyris. LINN. V. SYST. LINN. Tab. VI. L 4. 

58. LYCUS. Os roftro cylindrico, incurvo. Pa/pi quatuor, articulo ultimo craf- 
fiori truncato. A;tteu7i.c filiformes. 
Eojlrata. FABR. IVIant. I. p. 163. n. 3. 

Nigra, thoracis lateribus elytrisque dilatatis flavis antice , poftice nigTis, 
Tab. XXXIV. f. 25. Habitat in Africic plantis. 

5g. HORIA. Pa/pi quatuor extrorfum craffiores. Maxil/a bifida. Labiwn lineare 
apice rotundatura. A;itenn,e moniliformes. 
Dermejhide!. FABR. Mant. I. p. 164. n. 2. 
Teftacea , oculis, alis pectoreque nigris. 

Tab. XXXIV. f. 26. Habitat in Europa raedla» 48 

60. LYMEXYLON'. Palpl antici porrecti articulo penultimo magno appendicul-o 
ovato, fifTo, ultimo arcuato, acuto. .^;/;f,7;/.e tiliformes. 

Nava/e. FABR. S. Ent. n. 2. 
Luteum , elytris margine apiceque nigris. 

Tab. XXXIV. f. 27. Habitat intra quercus lignum , quod deflruit. 

61. CUCUJUS. Palpi xqu.iles, articulo ultlmo truncato , crafFiori. Labiitm br.eve, 
bifidum, laciniis J-inearibus, diftantibus. ^;//w;7.e moniliformes. 

Bcprejjtis. FABR. S. E. n. (. 

Thorace denticulato rufo , pedibus fimplicibus nigris. 
Tab. XXXIF. f. 28. Kabitat in Germania. 

62. CAN IHARIS. Pa'pi quatuor fecuriformes. Maxilla bifida. Lahinm Iritegrum, 
Anteuna filiformes. 

RuficoUis FABR. S. Ent. n. 7. V. SYST. LINN. Tab. VL f. 6. 

Gi. MALACHIUS. Palpi filiformes articulo ultimo fetaceo. Maxilla unidentata. 

Labinm rotundatum membranaceiJm. Antcnn^ jiliformcs. 
■ Aenens. FABR.,S. Ent. n. I. 

Corpore viridi-aeneo, elytris cxtrorfum fanguineis. 

1 ab, VI. f. 5. a. Ejusd. Antenna iente aucta. Habitat in Europsc plantis. 

Citatur fic nofter in F.^bric. Sp Inf. I. ;6i. I. ecrte antem icnciu Fabficii non cft, ieil ejtmi. biptifiulatur, 

iil qnoil non fohnTi e.x ilefcriiitione, fcd etiam ex Scbirjjeri iconibus fimul allegati% luculenter apparct. 

64. NECYDALIS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla unidentata. Labium membr.i- 

naceum, late emarginatum. y/;/*^;/;/^ filiformes. 
Cteruiea. FABK. S. Ent. n. 6. 
Elytris fubulatis, ccerulea, femoribus poflicis clavatis, arcuatis. 
Tab. VI. f. 2, Habitat in Oiiente Fabr. Valefia Suh. 

65. ELATER. Palpi qu.atuor fccuriformes. Maxilla unidentata, obtufa. Lal-iinit 
bifidum. Antenii.e filiformes. 

Porcatus. FABK. S. Ent. n. 8- V. SYST. LINN. Tab. VI. f. 7. 
Aeneits. FABR S. Knt. n. 13. 

Thorace elytrifque aeneis, pedibus fanguineis. 
Tab. VI. i. 8. Habitat in Europa. 
Cruciatns. FABR. S. Ent. n. 16. V. SYST. LINN. Tab. VI. f. 10. 
Hamatodes. FABR. Sp. Inf. I. p. 271. n. 35. 

Niger, thorace pubefcente fulvo , elytris fanguincis. 
Tab. VI. f. 9. Habitat Hamburgi, et in Helvetia. 
<56. BUPRESTIS. Palpi quatuor filiformcs : articulo ultimo obtufo truncato. Ma- 
xilla obtufa, unidentata. Z.iZ';/j;k cylindricum acuminatum. Antennx filiformes 
ferratx. 
Tgnita.. FABR. S. Ent. n. 9. V. SYST. LlNN, Habitat in Indiis. 

Ocellata. 49 

Ocellata. FABR. S. Ent. n. IT. 
Viridi-nltens, elytris trideatatis , maculls duabus aurels ocellarique flava. 
Tab. VI. f. lo. Habitat in Indiis. 
g-maca/ata. FABR. Mant. I. p. 179. n. 36. 

Elytris ferratis nigra, frontepuncto unico, thorace quatuor , elytrls tribus flavls. 
Teiiehrionis. FABR. S. Eut. il. 29. V. syiT. LINN. Tab. VI. f. 16. 
6j. CICINDELA. Pa/pi k\ filiformes : pofiici vHlori. Labium corneumj tridenta- 
tum. Antenn.e fetacex. 
Hyhridx. FABR. S. Ent. n. 2. varietas ? 

Siibpurpurafcens , elytris fafcia lunullsque duabus albis. 
Tab. VI. f. \z. Habitat in Europse fabulofis. 
Capcnps. FABR. S. Ent. n. 5. 
Subsenea, elytrls albls, linca fufca trlramofa. 

Tab. VI. f. II. Habitat ad Caput B. Spei. 

Ni obftaret cltatum fabkicii Ipfnis, hanc potius pro C<itena. FABR.habercm. 
6S. ELAPHRUS. Palpi fex filiformes. Labium jotundatum j acumlnatum , intc- 
grum. AntsnKa fetaceae. 
KipariiiS. FABR. S. Ent. n. I. 

Vlrldi-seneus , elytrls punctls latis excavatis. 

Tab. VI. f. 13. Habltat in Europx humentibus. 

69. HYDROPHILUS. Palpi quatuor fififormes. Maxilla. bifida. Lahitm corneum, 
fubemarginatum. Aute>iii.e clava perfoJIata. 

Piceiis. FABK. S. Ent. n. i. 

Niger , flerno canaficulato , pbfllce fplnofo- 

Tab. VI. f. 18. Habltat in Europx aquis , plfcibus infeftus. 

70. Y)\ riSCUS. Palpi fex fihfoxmes. Ltihiam corneum , truncatum , integrum. 
Anteuuj: fetacese. 

Laiijjimtis . FABR. S. Ent. n. I. V. SYST. LINN. Tab. VI. f. 19. 

71. GYRINUS. Palpi quatuor fihformes. Maxilla cornea , unidentata, acutifljma. 
Labinm emarguiatum. Antenu.e cyllndricx. 

2satator. FAB;<. S. Ent. n. I. V. SYST. LINN. T.ab. II. f. lO. 

72. CARABUS. Paipi fex articulo ultimo obtufo truncato. 

* jilajores. 
Graua/atns. FABR. S, Ent. n. 14. 

Apterus , nlgricans, elytris ?eneis , (Iriatis , iaterjectis punctis elevatis, longitudi- 
nallbus. 

Tab. VII. f. -z. Hiibitat in Europa. 
Niteus. FABi<. S. Ent. n. 17. 

Apterus, elytris porcatis, fcatrls, virldlbus, margine aureo. 
Tab. VII. f. 3. Habltat in Europte fylvls. 

G 50 • 

Sycophatita. FABR. S. Ent. n. 20. 

Alatus, violaceo-nitens , elytris aureis , flriatis. 
Tab. VII. f. I. Habitat in Europa. 
* * Miitores. 
BimacidaW.s. FABR. S. Ent. n. 36. 

Niger, capite thoracis maculis duabas , elytrisque puncto bafeos fafciaque 
media ferrugineis. 

Tab. VII. f. 5. Habitat in India orientali. 
Crux miuor. FABK. S. Ent. n. 56. 

Thorace orbiculato , rufo , colcoptris apice nigris : macula rufa. 
Tab. VII. f. 6. Habitat in AngJia. D. L^e. 

73. SCARITES. Palpi fex filiformes. Labinm corneum , dentatum. Ante7tu.e mo- 
nihformes. 

Snbterrauetis. FABR. S. Ent. n. i. 

Ater, pedibus anticis palmato - digitatis , capite fulcato. 
Tab. VII. f. 4. Habitat in America. 

74. SEPIDIUM. Palpi quatuor fiJiformes. Maxilla brevis unidentata. Labinm cor- 
neum, breve , ad bafm emarginatum. Antenn.e filiformes. 

Keticulatum. FABR. Sp. Inf. I. 315. n. 8. 

Thoracis Jateribus anguJatis, eJytris reticulatls. 

Tab. XXXIV. f. 29. Habitat ad Cap. B. Spei. MiJ. Dom. Banks. 

75. PIMELIA. Palpi quatuor filiformes. Maxilla unidentata. Lahiiim membrana- 
ceum , rotundatum , emarginatum. Ante?in.e filiformes , apicc monjliformes. 

Vuicolor. FABR. Sp. Inf. I. 316. n. 2. 
Glabra, nigra, elytris immaculatis. 

Tab. VII. f. 7. Habitat ad Cap. B. Spei. 

76. SCAURUS. l^a//^/ inxquales , filiformes. Maxilla obconica , unidentata. Labitau 
corneum , integrum. Antenu.t moniliformes. 

Atratiis. FABR. S. Ent. n. 1. Habitat in Aegypto. Figura caret. 

77. MANTICORA. i'ii>/ quatuor filiformes. Z(iZ)/;(/ji corneum trmdum. Autmmt 
fihformes , articulis cylindricis. 

Maxillafa. FABR. S. Ent. n. i. 

Nigra, elytris fcabris, tuberculis conicis hirfutis. 

Tab. XXXIV. f. 30. Habitat ad Cap. B. Spei. MuJ.Dom. Banks. 

78. BLAPS. P«/ip/quatuor clavati. iI/rtx///areGta bifida. i^to;/? membranaceum,fiflum. 
Gages. FABR. S. Ent. n. I. Teutbrio. LINN. V. SYST. LINN. Tab. VII. f. 9. 

79. TENEF3RIO. Palpi quatuor inxquales : autici fubclavati : poJUci filiformes, 

Maxilla bifida, Labiitm truncatum , integrum. Anteun.t moniliformes. 
Mo/itor. fabk. S. Ent. n. 2. 

Qblongus, piceus, elytris ftriatis. 
Tab. XXXIV. f. 31. Habitat in farina plflorum, pane ficco. 80. HELOPS. Pa/p/ quatuor inxqiiales : mttki (ecmiiormes , poflici da.\niil. Labium 
corneum , integrum. Antcnnic filiformes. 
Lanipes. FABR. S. Knt. n. 2. 

Aeneus , elytris ftriatis, acumin.itis. 

Tab. XXXIV. f. 32. Habitat in Germania. 
8f. ERODIUS. Falpi quatuor filiformes. yl/a.r/V/a cornea , bifida, truncata. Labimi 
corneum , emarginatum. Antenna moniiiformes. 
Tejltidinariiis. FABR. Sp. Inf I. 326. I. 

Gibbus ater, elytnr. connatis fcabris, lateribiis pulverulento albis. 
Tab. XXXIV. f. 33. Ilabitat ad Cap. B. Spei. Mnf. Dom. Banh. 
%l. IVIELOK. P(i//?i quatuor fubfiliformes. J/n.rz7/a recta , bifida. Lahium corntmn 
emarginatum. Antenns monihformes. 
Profcarab.vi!S. FABR. S. Ent. n. I. V. SYST. LINN. Tab. VII. i. lO. 

83. LYTT/\.. I'a/fi quatuor inxqualcs : pojlici clavati. Maxilln bifida. Labium 

truncatum. Antenn.e fififormes. 
Diibia. FABR. Sp. Inf. I. 329. 9. 

Atra, capitis vertice fulvo, tliorace elytrisque immaculatis. 
Tab. VII. f. 12. Habitat in Sibiria. 

84. MYLABRIS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla Cornea , compiefTa , bifida. 
Lahiiim membranaccum , fubemarginatum. Antenn^ moniliformes. 

Cichorei. FABR. S. Ent. n. 2. 
Nigra, elytris flavis, fafciis tribus nigris. 

T.ab. VII. f. II. a. Eadem orientalis. Habitat in Cichoreis. 

85. CEROCOAIA. Palpi xquales fihformes. Maxilla linearis , iutegra. Labium 
membranaceum , bifidum.. Antennjc monihformes, irregulares. 

Scbifjeri. FABR. S. Ent. n. I. 

Viridis , antennis pedibusque luteis. 

Tab. VII. f. 13. b. Antenna maris, c. feminse, lente aucta. Habitat in 
Europa auflrahori. 

86. MORDELLA. Palpi quatuor inxquales: antici clavati : pojlici filiformes. Ma. 
*z'//ij bifida. Zai//«j; membranaceum , bifidum. Antemiit monihformes. 

Per/ata NOBIS. 

Atra nitens, tomentofa, thorace et fcutello marginato fafcicuhs villofis albo- 
cyaneis, elytris punctis quatuor villofis albo-cyaneis. 
Tab. VII. f. 14. Habitat in Rhsetia. 
Ahdomina/is. FABR. S. Ent. n. 8. 

Ano aculeato , nigra, thorace abdomineque fulvis. 
Tab. VII. f. 15. Habitat in Germania. 

87. STAPHYLINUS. Pa!pi quatuor filiformes. Maxil/a unidentata. Labium mem- 

branaceum, trifidum. Antennic monWiiormes. 

G 2 52 

HirtM. FABR. S. Ent. n. I. 
Hirfutus , niger, thomce abdomineque poflice flav-is. 
Tab. VII. f. i6. Habitat in locis arenofis Europsc. 

88. OXYPORUS. Palpi quatuor insequales : autici filiformes : pojiici fecuriformes. 
L^\bitt>n emarginatum cum mucrone. Antenna iponiliformes. 

Analis. FABR. Mant. I. 222. n. 3. 
Flavus , elytris bafi anoque atrls. 

Tab. XXXIV. f. 34. Habitat Kilise. 

89. PAEDERUS. Palpi quatuor iujcquales: antici clavati: pnflici filiformes. Labinin 
lineare , integrum. Antennx moniliioTmQS. 

Kiparhis. FABR S. Ent. n. I. 
Rufus, elytris co2ruIeis , capite abdominisque apice nigris. 
Tab. XXXIV. f. 35. Habitat in Europa. 

U L N A T A. 

Os maxillis palpisquc. E. g. acheta Gryllotalpa. Tab XXXVII. Litt. B. Fig. i, 
Palpi quatuor, veficulofi , porrecti , filiformes , obtufi : anteriores infidentes 

maxillas dorfo , pofteriores labio. 
Clypeiis horizontalis , membranaceirs , rotundatijs , os fuperne tegens. 
Mandibula duse, transverfales , cornex , mobiles, dentatie, ktera oris fuperne 

includeates. 
Maxillis d^ne , fiberce, transverfales , acittce et faepius dentats aut fiffac latera oris 

inferne inckidentcs. 
Qalsa maxillam tegens , cylindrica' , inarticukita , veficulofa , obtufa maxills 

dorfo inferta. 
Labiiim porrectum, libernm, membranaceum , femper apice filfum. 
.dntenn.1 inCer ocuios infertx-. 

Fig. 2. Palpi anteriores , ciuti raaxilla et gaiea in medio^ 

- 3. Mandibula. 

- 4. Labium fnperiiis f. Ciypeus. 

- 5. Labium (inferius) in 4 partes divifum, p.ilpique pofteriores hulc 

lateraliter iafidentes. 

90. FORFICULA. P^i/pf inreqiKiles , filiformes. Labium tx\?i<:\nm. Antemia i<itz.cf<:&^ 
Anriciilaria. FABK. S. Eut. n. I. V.. SYST. LINN. Tab. Vil. f. 17. 

91. BLATTA. P«/pi insequales , filiforraes. Labium bifidum: lacimis fiffis , piunis- 
insequalibus. Anienn^ fetace^. 

Suriiiamenjis. FABR. S. Ent. n. 3. V. SYST. LINN. Tab. VIIL £ I. 
Petiveriana. FABR. b. Ent. n. 11. 
Nigra , elytris maculis quatuoT flavefcentibu». 
Tab. XI. f. a. b. Habitat ia ladia. 53 

Oricmalu. FABR. S. Eut. 11. 12. V. SYST. LINN. Tab. VIII. f. 2. 
Lnppouicn. FABR. S. Ent. n. 14. V. SYST. LINN. Tab. VIII. f. 3, 

92. A1ANTIS. Palpi fubxquales , filiformes. Labimn bifidum : laciniis fiflis , pinnls 
jcqualibus. Auteimx kt^cfx.. 

Oratnria. FABR. S. Ent. n. 14. var. /3. Religiofa LINN. 
Thorace Ijevi fubcarinato , elytrisque virid>bus immaculatis. 
Tab. VIII. f 4. 
Pagnua. FABR. S. Ent. n. 20. 

Alis reticulatis, albis: macula later.ali ferruginea, manibus chelatis. 
Tab XXV. f. 10. Habitat in Orleans Gallise. 

93. ACRYDIUM. ?«/;>/ a:quales j filiformes. Labiwn o\d.t\xm , apice fifliim. Ait" 
teuitx filiformes. 

■Z-pnuctatinn. FABR. S. Ent. n. I. Gryllns. LINN. V. SYST. LINN. Tab. VIII. f 6. 
Sttbidatimi. FABR. S. Ent. n. 2, Gryllus. LINN. V. SYST. LINN. Tab. VIII. f. 7. 
a. Lieni lente auctum. 

94. TRUXALIS. Palpi filiformes. Labinm bifidum ; laciniis sequalibus. Autemitt 
enfiformes. 

Nafutns. FABR. S. Ent. n. I. Gryl/iis LINN. V. SYST. LINN. Tab, VIII. f. 5. 

95. ACHETA. Pa/pi inaeqnales , filiformes. Labitim quadrifidum. Antenna ietacex. 
Gigas. SULZ. 

CaRanca, alis caudatis , thorace marginato, abdomine ftylis duobus fimplicibus^ 
tibils fpinofis. 

Tiib. VIII. f. 8. Habitat in America. 

An itjjiiiiilis FABR. S. Eiit. n. 3 ? Noftra qiiuicm colore difFert, feJ qiram , affirmante Sulzero, 
mas hiijus obfcuriorem colorem habeat, CcXteraque ail Fabricii defcriptionem aflimilis qiiadrent , 
vix ac ne vix mihi pcrfuadeo hanc Fabricianam fpeciem elTe poiTc. 

g6. LOCUSTA. Pnlpi inaequales ^ filiformes. Alaxilla apice tridentata. Labiitm bi- 
fidum: laciniis feta fubulata. Autcnn.s fetaceie. 
Aciiniiuata. FABR. S. Ent. n. 13. Grylhis LINN. V. SYST. LINN. Tab. IX. f. I, 
Varia FABR. S. Ent. n. 24. 
Thorace viridi, flavo , lineato, fronte acuminata, antennis rongiffimis. 
Tab. VIII. f 9. Habitat in Helvetia. Lipfise. 
Tab. IX. f 2. videtur fingularis cujusdam Locuflx Larva effe , cum alis atque 
elytris penitus deftituatur. Lecta fuit in Siciha. 

97. GRYLi.US. Pa/pf sequales filiformes. £«/;/«;« rotundatum, bifidum, lacuiiis 
rotundatis. Antcnna filiformes.. 
Ptinctatus. FABR. Sp. Inf I. 364. n. 14. 

Thorace verrucofo , elytris atris flavo punctatis, alis atris. 
Tab. IX. f. 3. Habitat in India oriei];taU. 54 . 

Groffla. FABR. S. Ent. n. 28 ? 

Femoribus fanguineis, elytris virefcentibus, antennis cylindricis. 
Tab. IX. i. 4. Habitat in Europje arenofis. 

SULZERO , hauil ita male, novafpecies, qux crvllvs variegatus illi audit. 

SYNISTATA. 

Tab. XXXVII. LINN, C. 
Os maxillls palpisque. 
Palpi quatnor , ponecti, cornei : anterioribus infidentlbus maxillse, poReriorlbus 

labio. 
Clypetis corneus , rotundatus, horizontalis , os fuperne tegens. 
MandihuU duiE , transverfales , corneK , mobiies , acutae , faepius dentatse , latera 
oris fuperne includentes. 

MandilmU null.t Ephemeris proprium. 
MaxilU dux, transverfales, rccmbranacex, cum labio bafi connatse, lateia oris 
inferne includentes. 

MaxilU fiepius porrectx , elongatx , inflexae, lacinias exteriores lingux 
confbituentes. 
Labitim porrectum , "membranaceumj interdum inflexiun, in Jacinlas linguse inte- 

rlores elongatum. 
Antenna inter oculos infertse. 

Fig. I. Os maxillis palpisque 6. 

- 2. Os maxillis 5 palpis 4, labio et fetis- 

- 3. Mandlbula. 

- 4. Labium fuperlus , feu clypeus. 

- 5. Falpi cum maxilla et labio. 

- 6. Palpus anterior adhserens ixiaxillse flexurre. 

98. MONOCULUS. Palpi quatuor : pojiici auriformes. Antenn.t faepius fifTae. 
Pm/c:v. FABR. S. Ent. n 4. V.SYST. LINN. Tab. XXX. f. lo. c. /(tew lente atictus- 
Pfi/zV^/z^j-. FABR. S. Ent. n. 5. V. SYST. LlNN. Tab. XXX. f. 8. a. 7//e;n lentc auctus. 
j(5zMrf>-/co>-;z/x. FABR. S.Ent. n. 6. V. SYST. LINN. Tab. XXX. f. 9. b. /rfe;jz lentc auctus. 

99. ONISCUS. Palpi iniequales ; -pojlici longiores. Maxilla. truncata, deuticulata. 
Labitim bifidum. 

Aquaticus. FABR. S. Ent. n. 6. 

Cauda rotundata : ftylis blfurcis, antennis quaternis. 
Tab. XXX. f. 12. Habitat in aquis Europse. 
Phyfodes. FABR. S. Ent. n. 12. 

Abdomlne fubtus nudo , cauda ovata , antennis quaternls. 
Tab. XXX. f. II. Habitat ia Oceano, Terr.i deJ Fuego. 5S 

ArmadUh. FABR. S. Ent. n. 19. V. SYST. LINN. Tab. XXX. f. 13. 

100. LEPISfVlA. Pal^i quatuor inxquales. Lahiiim membranaceum , rotundatum 
emarginatum. Anteniia fetacex. 

Po/ypoda. FABR. S. Ent. n. 2. 

Saltatoria, cauda triplici , abdominis fcgmentis fubtus utrinque villofis. 
Tab. XXIX. f. I. Habitat in littoribus Europx lapidofis. 

10 1. PODURA. Pa/pi quatuor fubclavati. Labiwn bifidum. A)!teuii.i filiformes. 
Villofa. FABR. S. Ent. n. 9. V. SYST. LINN. Tab. XXIX. f. 2. a. Eadem lente aucta, 

102. EPHEMERA. - Mandihiil.e omnino nullce. Antei:n.e breves filiformes. 

* Caiida trifeta. 
LiUea. FABR. S. Ent. n. 2. V. SYST. LINN. Tab. XXIV. f. 6. 

** Cauda bifeta. 
Bioailata, FABR. S. Ent. n. 6. ? 

Cauda bifeta," alis albis , reticulatis , capite tuberculis duobus luteis. 

Tab. XXIV. f. 7. Habitat in Europx aquis. 

103. SEMBLIS. jUaxilla bifida. Labinm corneum. Antemia filiformes. 
Bicandata. FABR. S. Ent. n. 2. 

Cauda bifeta : fetis longitudine corporis. 

Tab. XXIV. f. 8. Habitat in Europjc aquis. 
IC4. PHRYGANEA. MaxilU totx connat?e cum labio. Antenna fetacex, 
Crandh. FABrt. S. Ent. n. 6. 
Alis fufco tefliaceis, cinereo-maculatis. 

Tab. XXIV. f. 9. Habitat in Europse aqui&. 

fiigra. FABR. S. Ent. n. 9? 

Alis nigris antennis longiffimis. 
Tab. XXIV. f. 10. 

II. Eadem lente aucta. Habitat in Helvetla. 
Thmofa fpecics ifta SuUero aiulit : nj^ntm rABEicil elTe fiifpicor, propter citatum GEOFri.Offi 
ibiilem allatum. 
Gihbofa. SULZ. 
Alis hyalinis, corporeflavo nigro-annulato , antennis longiffimis , thorace gibbo. 
Tab. XXIV. f. 12. 

13. Eadera lente aucta. Hatiitat in Helvetia, 
105. HEMEROBIUS. Maxilla recta apice fiffa. Labium corneum fornicatun}- 
Ai!tenn.e fetacese. 
Chryfops. FABk. S. Ent. n. 4. 
Viridi nigroque varius , alis hyalinis, maculis reticulatis. 
Tab. XXV. f. I. Habitat in Europa. 
PhaLcnoides. FABt^- S. Ent. n. 5. 

Teftaceus , alis bafi mucronatis , poflice excifis. 
Tab. XXV. f. 2. Habitat in Europa. 56 

Ptilfatontis. PABR. S. Ent. n. 13. 
Apterus, oie rubro, oculis luteis. 
Tab. XXIX. £3. 

b. Idem , lente auctus. Habitat in Europa. 

106. TERMES. La.bmm con\Q\i.m, quadrifidum : laciniis linearibus acutis. Antenn* 
monijiformes. 

Lcjiructor. FABR. Mant. I. p. 248. n. 2. 

Supra teftaceum , capite atro , antennis flavis. 
Tab. XXXV. f. I. Habitat in Indiis. 

107. MYRMELEON. Palpi fex inxquales : poflid multo longiores : articulis illti- 
mis duobus extrorfum craffioribus. Antcmta cxtrorfum cralTiores. 

Libelhiloides. FABR. S.^ Ent. n. r. 

Alis grifeis fufco maculatis corpore nigro flavoque variegato. 
Tab. XXV. f. 5. Habitat ad C. B S. 

108. ASCALAPHUS. Paf^i ic\, fubsequales filiformes. Antemttt elongsitse, c\a.vnfx. 

Italicin. FABR. Sp. Inf. I. p. 400. n. 2. 

Alis anticis hyalinis , macula duplici bafeos flava, pofticis fla\'is bafi atris. 
Tab. XXV. f. 4. Habitat in Italia. 

109. PANORPA. Os porrectum , corneum. Muxilla bifida, truncata. Ajiteim^ 
filiformes. 

Commtmis. FABR. S. Ent. n. I. 
Alis asqualibus , nigro mpxulatis. 
Tab. XXV. f. 5. mas. 6. fcemlna. Habitat ublque. 
Tiptdaria. FAB^. S. Ent. n. 4. 

Alis ImmacuJatis, abdomine falcato, pedibus longilTimls. 
Tab. XXV. f. 7. 8. Habitat in Italia. 
iio. RAPHIDIA. Maxiila coxnea. , integra. LabinmhxtxQ, corneiun. Antennx fili- 
formes. 
OphiopJIs. FABR. S. Ent. n. i. 
Tliorace cylindrico. 

Tab. XXV. f. 9. Habitat In Europ^e plnetis. 
Qiiae olim K. Mantiffu Fuerat, nunoab ipfo Fabricio ad Mnntes retata, fagante nomine. V. fiipra, p. 55. 
l-Ii. CYNIPS. _?/?//>/ quatuor ip.sequales , fubcapitati. Labinm comtum, integrum. 
Antenna moniliformes. 
Quercus folii. FABR. S. Ent. n. 4. 

Nigra, thorace lineato, pedibus grifeis, femoribus fubtus nigris. 
Tab. XXVI. f. I. 

2. Abdnmen foemlnse cum aculeo exferto, lente auctum. 

3. Galla_perfecta. Habitat in gallis foliorum quercus. 

■ 112. TEN- S7 

112. TFNTHREDO. Pa/;'i quatuor filiformes. ZnZiHmj trifidum. Antmna ^\z.vi.fx, 
aut filiformes. 

* Antennis clavatis, 
Fcmorata. FABR. S. Ent. n. I. 

Antennis clavatis , luteis, corpore atro, femoribus pofticis maximis. 
Tab. XXVI. f. 4. Habitat in Europs? alnetis. 

* * Antennis exarticulatis extrorfiiin crajjtoribits, 
VJhtlata., FABR. Sp. Inf. I. p. 407. n. II. 

Antennis clavato filiformibus exarticulatis , corpore nigro , abdomine cceru- 
lefcente, tibiis paUidis. 

Tab. XXXV. f. 2. Habitat in Europse rofa canina. 

* * * Antennis pectinatis. 
Jiiniperi. FABR. S. Ent. n. lO. 

Antennis pennatis, obtufis , thorace glabro. 
Tab. XXVI. f. 5. 

6. Antenna maris lente aucta. Habitat In Junipero Europae. 

* * * * Antennis JHiformibus , articulis 7 - 9 . 
Atra. FABR S. Ent. n. 23. 

Antennis fepteninodiis, corpore atro, pedibus rubri*. 
Tab. XXVI. f. 7. Habitat in Eurojja. 
Cincta. FABK. S. Ent. n. 24. 

Antennis feptemnodiis , nigra, abdominis cingulo tibiisque flavis. 
Tab. XXVI. f. 8. Habitat in Europa. 
Rujiica. FABK. Sp. Inf. I. p. 413. n. 35. 

Ancennis feptemnodiis nigra, abdomine cingulis tribus flavis , pofticls duobus 
interruptis. 

Tab. XXXV. f. 3. Habitat in Europjc caprifolio. 
***** Antemtis fctaceis articitlis phtrimis. 

Erythrocephala. FA3R. S. Ent. n. 33. r^,^.//r 

Antennis fetaceis , corpore coeruieo , corpore rubro. 
Tab. XXXV. f. 4. Habitat in pino fyiveftri. 

113. SIREX. i'a/p/ quatuor, /'q/rfri longiores extrorfum crafllores. Antewiaiti^iCtK. 
Jitvencus. FABR. S. Hnt. n. 4. 

Abdomine atro , cosrulefcente , thorace unicolore villofo. 
Tab. XXVI. f. 9. fcemina. 

10. mas. Habitat in fylvis. 

114. ICHNEUMON. Zn/'/zwi cyHndricum , apice membranaceum , emarginatum ; 
medio palpigerum. Antenn^ fetacese. 

H 58 

* ScJiteHo albido , aittennis albo a^tnulatis, 
Stigillatoriiis. FABR. S. Ent. n. I. 

Scutello flavicante , thorace immaculato , abdomine atro ; fegmentis duobus 
ntrinque puncto albo. 
Tab, XXVI. f. II. Habitat in Europa. 

* * Scutello albo antennis nigris totis. 
Perfuaforius. FABR. S. Ent. n. 22. 

Scutello albo , thorace maculato , abdominis fegmentis omnibus utrinq^ue puactis 
duobus albis. 
Tab. XXVI. f. 12. fcemina. 

13. mas. Habitat in Europa. 

* * * Scutello thorace concolore , antcnnis fafcia annu/atis. 
Comitator. FABR. S. Ent. n. 34. 

Ater totus , antennis fiifcia alba. 

Tab. XXVI. f. 14. Habitat in Europa. 

* * * * Scutello thorace concolore , antennis nigris totis. 
Ijenigrator. FABR. S. Ent. n. 48. 

Ater, alis nigris: lunula hyalina, abdomine cocclneo. 
Tab. XXVI. i. 16. Habitat in Europa. 
Pugillator. FABR. S. Ent. n. 70. 
Thorace immaculato , abdomine falcato , rufo , bafi apiceque nigro , pedibus 
tenuibus , ferrugineis. 
Tab. XXVI. f. 14. Habitat in Phalsense ziczac larva. 
***** Jntennis luteis. 
Liiteus. FABR. S. Ent. n. 75. 

Lutcus , thorace ftriato , abdomine falcato. 

Tab. XXXV. f. 5. Habitat in Europse larvis : nova Zelandia : Hollandla. 
****** Minuti. Anten7tis fiHformibus y abdoiiiine ovato feffili. 
Qlobatus. FABR. S. Ent. n. 94. 
Niger , pedibus ferrugineis. 

Tab. XXXV. f. 6. Habitat m Europa. 
115. EVANIA. Faljji quatuor inicqunles : foflici incurvi articulo tertio quadrato. 
Labittm coiiicura , apiee membranaceum , integrum. Antcnna fetacese. 
.Afpetfdigajler. FABB.. S. Ent. n. l. 

Atra , abdoraine petiolato, breviffimo, dorfo thoracis impofito. 
Tab. XXXV. f. 7. Habitat in Europa auftrali, C. B. S. etc. 
ii6. CHALCIS. Pal$i quatuor xquaies. .<^«:f«;2* breves , cylindricx , fere fulV 
formej : articulo primo fabcraffiorL 
Sifpcs. FABR. Mant. Iiil~. I. p. 272, n. i. 
Nigra, abdominis petiolo femoribusque pofticis incrafTatls flavis. 
Tab. XXVIL L I. Habitat in Europa auftraliori, Helvetia. 59 

ti7. SPHEX. Os lingiia inflexa , trifida. Ifl&z«»i 'emarginatum utrinque ifeta in« 
ftructum. Antenn^ filiformes. 
* ylbdouiiue petiolato. 
Spirifex. FABR. S Ent. n. ir. 

Atra, tliorace hirto , immaculato , petiolo tiniartjculato , flavo , longitudinc 
abdominis. 

Tab. XXVII. f. 2. Habitat in Europa auftrali , Helvetia, 
** Abdomine feJJIli. 
Viatica. FABR. S. Ent. n. 20. 
Nigra, pubefcens, alis fufcis, abdomine antice ferrugineo : cingulis nigris. 
Tab. frontifpicii Hg. 5. Habitat in Europx fabuletis. 

118. TIPHIA. j1/t?.r/7/rt membranacea, rotundata. Lubium hicvt. , corneum, triden- 
tatum, mcdio pa]pigerum. Antenn^ fufiformes. 

Radnla. FABR. S. Ent. n. 5 ? 

Nigra, liirta, thorace antice rufefcente , abdominis fegmento fecundo tertioque 
flavis, 

Tab. XXVII. f. 4. Habitat in Sicilia, (nova Hollandia Fabr.) 

119. SCOLIA. Os lingua inflexa, trifida, Labium porrectum , apice membrana- 
ceum , integnuB medio palpigerum. Antemta filiformes. 

Flavifrons. FABR. S. Ent. n. 3. 

Atra, fronte flava , abdomine raaculis quatuor flavis. ' 
Tab. XXVII. f. 3. Habkat in Itaiia. 

120. CHRYSIS. Labium porrectum, maxilla lineari multo longius, apice membra- 
naceum , emarginatum. Antemta filiformes. - 

Calens. FABR. Sp. Inf. I. p. 455. n. 3. 

Ccerulea , nitida, abdomine aureo, ano quadridentato cceruleo. 
Tab. XXVII. f. 7. Habitat noflra Locarni Helvetiorum. 

Si patriam cxcipias, convenit hxc noftra iitiqire ciiin Fabriciana. Seil etiam cum iiilidula PABE. convenit, 
cui Americani patriam FABRicius, ill. FOESTER Hifpaiijam tribuit. Eft nempe procul omni dubi» 
Chryfis cyctnura FORST. nov. Spcc. Inf. Cent. I. 89. 

Viridnla. LINN. Tab. XXVII. f. 8. V. SYST. LINN. 

121. THYNNUS. Os lingua breviflima, involuta. Labittm trifidum : lacinia inter- 
media emarginata. Antenna filiformes. 

Dentatiis. FABR. S. Ent. n. i. 
Abdomine atro: fegmento fecundo , tertio quartoque punctis duobus albis. 
Tab. XXXV. f. 8. Habitat in nova Hollandia. 

122. LEUCOSPIS. Palpi quatuor xquales , breves. Labinm maxilla longius, emar- 
ginatum. Antemts clavat3E. 

Borfigera. FABR. S. Ent. n. I. 

H 2 Abdomine feflfili nigro: fafciis duabus punctoque flavis. 
Tab. XXVII. f. II. 

a. Pes pofterior , lente auctus. Habitat in Helvetia , 

Gallia, Italia. 
J23. BEMBEX. Of lingua inflexa quinquefida. Labium porrectuin os involvens. 
Antenna filiformes. 
Signata. FABR. S. Ent. n. I. 

Labio fuperiori rotundato, integro, corpore nigro flavoque vario. 
Tab. XXVII. f 9. Habitat in America. 
Boflrata. FABR. S. Ent. n. 3. 

Labio fuperiori conico, fifFo, abdomine atro, fafciis glaucis, repandis. 
Tab. XXVII. i. 10. Habitat in Europa: monticulis arenofis. 

124. VESPA. Labitmi porrectum , maxilla longius , emarginatura , utrinque feta 
inftructum. Antemi^ extrorfum cralTiores. 

Cincia. FABR. S. Ent. n. i. 
Nigra, thorace obfcure maculato, abdomine atro : fafcia ferruginea. 
Tab. XXVII. f. 5. Habitat ad Cap. bonse fpei. 
JSz«/a. F.ABR. S. Ent. n. 10? 

Thorace utrinque lineola , fcutello bipunctato , abdomine flavo , antice ferruginco. 
Tab. XXVIl. f. 13. Habitat in Europa. 
gaarctata. FABR. S. Ent. n.. 39. 
Abdomuiis primo fegm.ento infundibujiformi , fecundo campanulato, maximo. 
Tab. XXVII. f. la. Habitat in Europrc hortis. 

125. CRABRO. Palpi quatuor articulis compreffis, rhomboidalibus. Labiumhixxt 
corneum, apice palpigerum. Anteunte filiformes. 

Vribraritis. FABU. S. Ent. n. 6. 

Niger, abdomine fafciis flavis : intermediis intcrruptis , tibiis anticis clypeis 
concavis. 

Tab. XXVII. f: 6. Habitat in Europ^e floribus. 

126. ANDRENA. Oj lingua trifida. L(i/i/«« cylindricum , maxilla longius :. utrin- 
que fetis duabus membranaceis. Anteiin.t filiformes.. 

Hehola. FABK. S. Ent. n. 3? 
Thorace ferragineo, abdomine cincrafcente; 
Tab. XXVII. f. 18. Habitat iu Europa. 

1,27. APIS. 0; lingua inflexa ,, quinquefida. Pa/i^i breviffimi. ^iito/w.f filiformes. 
Lagopoda. FABR. S- Ent. n. 27. 

Grifea, pedibus anticis dilatato-ciliatis, tibiis pofticisclavatis s ano emarginato. 
Tab. XXVII. f. 17., Habitat in Europa. 6i 

Rufa. TABR. S.Eiit. n. 39. 

Fufca , abdomine rufefcente, fronte alba. 

Tab. XXVII. f. 15. Habitat in Europa frequcn?. 
Deutata. FABR. S. Ent. n. 47. 

Viridis , nitida , alis nigris , femoribus poflicis dentatis. 
Tab. XXVII. {. 16. Habitat in America. 
Tiniw.loyrcm. FABR. S. Knt. n. 57. 

Antennis filiformibus , longitudine corporis nigri, maxillis flavis. 
Tab. XXVII. f. 14. Habitat in Europa. 

128. NOiVlADA. Oj- lingua infiexa, trifida. Pa/;'/ quatuor inxquales. Poftici Xm- 
guKlormes articulo fecundo longiflimo. Ante^iiia fiJiformes. 

Hijhio. FABR. S. Ent. n. I. 

Thorace, abdomine pedibusque albo nigroque variis , fcutello emarginato. 
Tab. XXXV. f 9. Habitat in India orientali. Nova Hollandia. 

129. FORMICA. Palpi quatuor injcquales, articulis cylindricis. Labiiim fubmem- 
branaceum', cylindricum, apice palpigerum. Antenna filiformes. 

Cafpittim. FABK. S. Ent. n. 14. 
Nigra, abdominis petiolo binodi, fcutello bidentato. 

Tab. XXVII. f.. 20,21, 22. HabitatinEuropse pratis ficcioribus, fubmufcis. 
Bibauiata. FABll. S. Ent. n. 2 1. 

Thorace quadrifpinofo , fquama pctiolari fpinis duabus arcuatis. 
Tab. XXVII. f. 19. Habitat in Infula St. Johannis Indise. 

130. IVlUriLLA Pa'pi quatuor articulls obconicis. Labium porrsctum , corneum, 
obconicum , apice palpigerum. Anteniia fihformes. 

Eiiropj^a. FABR. S. Ent. n. 7. 

Nigra, thorace rufo, abdominis fegraentis margine albis, 
T, b. XVII. f. 23. alata. 

24. aptera. Habitat in Europa auftrali. 

A G N A T A. 

Tab. XXXVII. Lin. D. ( Aftacus p.tviatilis. ) 
Os mandibulis palpisque absque maxillis. 
Palpi 6 inxquales, hhformes. 

Anterioribiis 4 longioribus bafi bifidis, apice incurvis , os obtegentibus. 
Clypetts brevis corneus, rotundatus, vix fupra os exfertus. 
Maiidibitla 2 transverf.e , corneae , craffje, dorfo palpigerse. 
Maxill.2 nullx. 

Lakium triplex , membranaceum , rotundatum , divifum. 
Antenna 4 fub oculis infert'^. 6? 

Fig. I. C:iput [A(ia.ci fluviati/is) cum ore et antennis , inferne vifum. 

- 2. JYlandibula cum palpo poflico. 

- 3. Labium interius. 

- 4. medium. 
• 5. exterius. 

- 6. Palpus medius. 

- 7. exterior. 

131. CANCER. y/«i;c«w.« quatuor, brevcs, filiforraes : articulo ultimo bifido, 

* T/joyace lavi : iateribtis itttegerriinis. 
Grapfns. FABR. Mant. Inf. I. p. 314. 2. 

Thorace Ixvi . integerrimo, roflro deflexo ante apicem quadridentato, corpore 
variegato. 

Tab. XXXIIl. f. I. Habitat in AmericD: meridionalis Infulis. 

Pinitopbyiax. FABR. S. Ent. n. 12. 

Thorace orbiculato, inxquali, ciliato, pedibus dorfalibus quatuor. 

Tab. XXXIII. f. 4. Habitat in America, fed non intraChamamLazarum. 

* * Tborace Isvi , /aterihtis incijls. 
Wmniboides. FABR. S. Ent. n. 19. 

Thorace Ixvi : lateribus antice unifpinofis, fronte truncata. 
Tab. XXXI. f. 2. Habitat in mari mediterraneo. 
l^iicletis. FABR. S. Ent. n. 23. "^ 

Thoracelxvi, globofo, antice utrinque unidentato, poflice roflroquebidentato, 
Tab. XXXI. f. 3. Habitat in maii mediterraneo. 
*** Tborace fiipra hirto atit fpinofo. 
Mafcaroniits. FABR. Mant. Inf. I. p. 323. 60. 

Thorace fublxvi ovato mutico, roftro bifido: lobis bidentatis. 
Tab. XXXI. f. I. Habitat in mari mediterraneo. 
Pimctatiis. FABR. S. Ent. n. 40. 

Thorace ovato, crenato : poftice tridentato. 

Tab. XXXIII. f. 3. Habitat in Afia. America. 
Maja. FABR. S. Ent. n. 45. 

Thorace aculeato, manibus ventrlcofis , fpinofis: digitis penicillato-birfutis. 
Tab. XXXI. f. 4. Habitat in Oceano norwegico. 

132. PAGURUS. Antennx quatuor pedunculatse , antics fetacex, foflic^ filiformes: 
articulo ultimo bifido. 

Bernbardiis. FABR. S. Ent. n. 2. 
Parafiticus, chelis muricatis : dextra majore. 

Tab. XXXI. f. 5. Habitat in Oceano europzeo, intra teftas cochlearunn. 63 

Strigofm: FABR. S. Ent. n. 10, 

Thorace antrorfum riigofo, fpinis ciliato, roftro aeuto , fcptemdcntato. 
Tab. XXXII. f. I. Habitat in Oceano. 

133. HIPPA. Ajiteiui^ dux pedunculatx, fetacex pilis denfis ciliat3e. 
Dorfpes. FABR. Mant. I. p. 329. n. 3. 

Thorace glabro, antice truncato feptem dentato, manibus compreflis : pollice 
falcato. 

Tab. XXXIII. f. z. Habitat in Oceano Indico auftrali. 

134. SCYLLARUS. Amenua dux filiforraes : articulo ultimo bifido, Squama duse 
arcuatx loco poflicarum. 

Arctus. FABR. S. Ent. n. i. 

Antennarum fquamis ciliato aculeatis. 

Tab. XXXII. f. 3. Habitat in Oceano Europx, Afix, Africx, Americse. 
J35. ASTACUS. Antenna quatuor pedunculatx, aj/f/V.t elongatx , fetacex ,po/?/c<£fifrx. 
Nor-vpagiais. FABR. S. Ent. n. 12. 

Anteunis poflicis tritidis , thorace antrorfum aculeato , manibus prifmaticis : 
angulis fpinofis. 
Tab XXXIII. f. 5. Habitat in mari Norwegico. 

Sqiiilla. FABR. S. Ent. n. 13. 

Antennis poflicis trifidis, thorace Ixvi , roftro fupra ferrato, fubtus tridentatOj 
thoracis margine quinquedentato. 
Tab. XXXU. f. 4. 
136. SQUILLA. Antenna quatuor fubxquales : anteriores pedunculatx, fetaceae : 
■pojiicie pedunculatx •_ pedunculo quadriarticulato , fetacex , fiflx. 
Mantis. FABR. Sp. Inf. I. p. 514. n. I. 

INIanibus adactylis comprellis^ falcatis ferrato-dentatis. 

Tab. XXXIL f. 2. Habitat in Mari Afiatico, Indico , mediterraneo. 
537. GAMMARUS. Antenna quatuor fimpliciffimx pedunculatx : «7/?/c»s breves 
fubulatx : pqflica fetacex. 
Longicornis. FABR. Sp. Inf. I. p. 516. n. 4. 

Manibus adactylis, antennis corpore longioribus, cauda obtufa. 
Tab. XXXIII. f. 6. Habitat in Europx oceano. 

U N G A T A. 

Tab. XXXVU. Lin. E. 
Os maxilirs paTpisque. 
Palpi 2 breves, fxpius filiformes, interdum roaxilix infecti incumbenteSj interdum 

palato inter mandibulas maxijlasque adhxrentes. 
€I^peus horizontafis , corneus , rotundatus , os fuperne tegens. 64 

Maiidibith 2 transverfales , cornese, mobiles, breves, gibbse, interdum concavse, 

unguiculatx , lacera oris fuperne includentes. 
MaxilU ■z transverfales, mobiles, membranacese , fxpius unguiculatse, latera oris 

infcrne includentes. 
Labiimi porrectum , liberum , os inferne claudens. 
Antmn^ breviilimx, filiformes, fub ocuii» infertx. 
Fig. I. Aransic mandibulx. 

- 2. - - paipi cum mandibulis, maxillis et labio. 
' - 3- - - palpi cum maxillis. 

^ - 4- LibellnLi labii trifidi partes laterales. 

- 5. - - pars mcdio oris fita, definitu difficilis , lingiia nobis dicta. 

- 6. - - mandibula. 

- 7- - - maxilla cum palpo, admodum male depicto et vix, nifi a 

peritis , diftinguendo. 

- 8. - - Os integrum ita fitum , ut appareat labium inferius. 

138. LIBELLULA. Labium trifidum : lacinia dorfali minutiirmia. Antsnna tenuif- 
funa: filiformes. 

if-pmctata. FABR. Sp. Inf. I. p. 520. n. 4. 

Alis albis , poflicis bafi nigris linea flava, omnibus puncto atro , abdomine 
rotundato. 

Tab. XXIV. f. 2. Habitat in America. 
Cancellata. FABR. S. Ent. n 12? 
Alis bafi immaculatis, abdomine , dorfo , lateribusque interrupte luteis. 
Tab. XXIV. f. 3. Habitat in Helvetia. 
Pademontana FABR. Sp. Inf. I. p. 522. n. 16? 
Alis planis cinereis, fafcia apicis fufca. 

Tab. XXIV. f. I. Habitat in Italia, Helvetia. 

139. AESHNA. ZrtZ^/Vwj trifidum, laciniisaequalibus, lateralibus truncatis , dentatis, 
intermedia ernarginata, Antenn^ tenuiflimx , filiformes. 

Forcipata. FABR. S. Ent. 11. I. 

Thorace nigro, characteribus variis flavefcentibus, cauda unguiculata. 
Tab. XXXV. f. 10. Habitat in Europa. 

140. AGRION. Labiiim trifi-dura: laciniis exterioribus bifidis. Antennj; tenuiflimx 
filiformes. 

Puella. FABR. S. Ent. n. 2 ? 
Alis erectis hyalinis. 

Tab. XXIV. -f. 5. Habitat in pratis Europ?e paludofis. 
Colore admodum variat fpecies ifta, fed thonx fcmper lineas habet tres longitudinales nigras. 

Linearis. 65 

Llnearis. FABR. Sp. Inf. I. p. 528. n. J- 
Alis reticulatls, abdomine longinimo. 
Tab. XXIV. f. 4. Habkat ui Inclia. 

141. JULUS. Lahhtm crenatum , emarginatum. Antemta moniliformes. 
Terrejlris. FABR. S. Ent. n. 3. 

Pedibus utrinque 100. 

Tab. XXX. f. 15. Habitat in Europa. 

142. SCOLOPENDRA. Palpi duo filiformes inter maxillas connati. Labium dert- 
tatum , fifTum. Antetinx fetace?e. 

Morfitans. FABR. S. Ent. n. 5. 

Pedibus utrinque 20, oculis octo. 

Tab. XXX. f. 14. Habitat in Indiis. 

143. TROMBIDIUI\L Valfi duo incurvi, aplce acutiffimo. Lahium concavura 
maxillas reciplens. Antenna fetacex, 

Aquatiatm. FABR. S. Ent. n. 3. 

Abdomlne fanguineo, depreffo , tomentbfo , pollice obtufo, aquatlcus. 
Tab. XXXV^. f. II. Habitat in Europx aquis dulcibus. 

144. ARANEA. Palpi duo incurvi marls clavatL Labium breve , aplce rotunda- 
tum. Antenna nullae. 

* Oculis : : : : 

Extenfa. FABR. S. Ent. n. t. 

Abdomlne longo , argenteo, vlrefcente, pedlbiis longltudinaliter extenfis, 
T:ib. XXX. f. 6. Habitat in uliginofis , fylvaticis. 

Nigrita. FABR. S. Ent. n. 5. 
Atra, abdomine fubtus punctis duobus teftaceis. 
Tab. XXXV. f. 12. Habitat Dresds. 
** OcuHs •:::• 

Globnfa. FABR. S. Ent. n. 6. 
Nigra, abdominis lateribus fanguineis. 

Tab. XXXV. f. 13. Habitat in pratis LipfienfibuJ. 
**^ Qcnlis ::: 
Argentata. FABR. S. Ent. n. 10. Fig. caret. 
***^ Oc2dis '■'■_ 

L^tvipes. FABK. Sp. Inf I. p. 539. n. 16. 

Abdomine rhombolde depreffo nlgro maculato, pedlbus extenfis variegatis, 
Tab. XXX. f. 5. Habitat ia Europx muris. 66 

^ jf jf- ^ * Qcnlis : : 

Fafciata. FABR. S. Ellt. n. 11. 
Argentea, abdomine fafciis flavefcentibus, pedibus fufco annuhtis. . 

Tab. XXIX. £ 15. HabitatinlnfuiaMadeia fabr. Gene\-'je, Locarni SUL2. 
/ngulata. FABK. S. Ent. n. 12? 

Abdomine ovato , antice lateribus angulato, acuto, thoracis centro excayato. 
Tab. XXIX. f. 13. Habitat in arboribus. 
Retiailata. LINN. S. N. n. 2. V. SYST. LIN.N,. Tab. XXIX. f. 14. 

Pahtflris. FABR. Sp. Inf. I. p. 542. n. 31. 

Fufca , thorace abdomineque utrnique linea ni\ea. 
Tab. XXX. f. 4. Habitat iii paludibus cxfpitofis. 
Aquatica. FABR. S. Ent. n. 22? 

Fufca, abdomine ovato cinereo: dorfo fufco , punctis duobus irapreflis. 

Tab. XXX. f, 2. Habitat in Europx aquis dulcibus. FABR. at nollra , 

quamvis omnino ad aquatic.t Fabr, defcriptionem quadret, tamen nonnafi 
in fubterraneis repentur , hinc potiws fubterratzea nuncupanda ? 
Etiam ill.T Tab. XXX. f 3. depicta, sulzero olim triqneirc. dicta hic pertinere viiietur: anceps aiitsm 
hicreo , fjiuim cjus oculorura fitus , milii fit plane ijnotus. 
*** *V* Oatlh .;:., 

Saccata. FABR. S. Ent. n. 28. 
Abdomine ovato , ferrugineo -fufco. 

Tab. XXXV. f. 14. Habitat in Europx hortis. 

*** **** Oculis '■ '■ 

Tarantula. FABR, S, Ent. n. 34; 

Abdominis. dorfo m.aculis trigonis nigris, pedibus nTgi.o macuiatis. 
Tab. XXX. £ i. Habitat ia Europa iuiftrali. 

*** *** ** OcilliS 'y/ 

Jvicu/aria. FABR. S. Ent. n. 35. 

Thorace orbiculato, convexo: centro transvcrfe excavato. 4 

Tab. XXXV. f. 15. Habitat in America. 
*** ****** Oculis ta-.itum feuis •::• 

Longipcs. FABR. Sp. In£ I, p. 545. n, 4S ? ? 
Atra, abdomine cylindrico fufco , punctis fex iinpreffis , pe-dibus longiffimis. 
Tab. XXiX. f. 12. 

Ccrto certiiis creilo longipiiem hanc sulzeei a Faiiriciana vaUie quiilem ilifFerrs, fcd tr.men illi e(rc cog- 
natcim. Alio itaqiie nomine icfignicnda forct Hec noitra. 

t OcJtlis 

Sine dubio liic collocandas effe cenriiit illas Arancas Fabriciiis , quorum ncc quantitas nec fitus oculonim 
iisc)uedum innotuit. Hinc «B^«/n/rt)« , triquctram , ct longipedem , de quibus valde adhuc dubito , hnc 
referre pofremus. ^ 67 

145- PHALANGIUM. Pn/p duo porrecti inciirv-i. MaxiUa fuperior chelifera. 
Aiiteitiza nullx. 
Coriiutiim. FABR. S. EtU. n. 3. 

Abdomine depreffo, maxilLi conica afcendente , palpis pediformibus- 
Tab. XXIX. f. ic. Habitat in Europa, Anglia. 
Cand.itum FABU. S. Ent. n. 5. 
Chelis ramofis , ano fetifero. 

Tab. XXIX. f. II. Habitat in India orientah'. 
g. Palpus ejusdem lente auctus. 
146. SCORPIO. Pafpi duo pon&cti, cheliferi. Labinm bifidum. AHtenna nullse. 
Americaniis. FABR. S. Ent. n. 3. 

Pectinibus i^dentatis, manibus fubciliatis, digitis fiJiformibus. 
Tab. XXX. f 7. Habitat in America. 
Cancroides. FABR. S. Ent. n. 7. 
Abdomine ecaudato. 

Tab. XXIX f. 9. H.ibitat in umbrofis fuffocatis. 

GLOSSATA. 

Tab. XXXVII. Lin. F. 
Os lingua fpirali, palpisque absque maxillis , mandibuhs et labio ( inferiori. ) 
- Ciypcas (labium fuperius) brevilhmus, corneus, rugofus , integer, vix bafin lingux 
fpiralis tegens. 
Pa/pi 2 (interdum 4, E. g. in tineis) compreffi , ovati , pilofi, reflexi, os obtc- 

gentes , fub ore inferti. 
Lingna fpiralis porrecta , involuta , fetacea , mox cornea , mox membranacea , 
bifida, laciniis Kqualibus, acutis, intus canaliculatis, inter palposinferta, latens. 
Antcnii^ elongatae. 

Fig. I. Lingua fpiralis rcvoluta. 

2. Palpus. 

3. Clypeus (labium fuperius ) ' . . • 

4. Capuc cum lingua involuta. 

147. PAPILIO. f ii/pi duo rcflexi. Z/;/5zm fpiralis, exferta. >^;/^fHwrf extrorfumcrafliore?. 
^ Eqnites Troes. 
Pofytes. FABR. S. Ent. n. 2. 

Alis c.^udatis, nigris, concoloribus , poflicls macula qtiintuplici alba lunulisquc 
rubris , corpore nigro. 

Tab. XII. f. 3. Habitat in Afix Chalcas. 
Hector. FABR. S. Ent. n. 4. 

Alis caudatis, nigris, concoloribus : anticis fafcia alba ; poflicis raacuHs rubris. 
Tab. XII. f. I." Habitat in Indiis. I 3 68 

Achates. FABR. Sp. Inf. I. p. J. n. ig. 

Alis caudatis fubconcoloribiis nigris, bafi rufis, poRicis macula octuplici alba. 
Tab. XII. f. 2. Habitat in China. 
3Iem;t07i. FABR. S. Ent. n. 17. 
Alis dentatis , nigris : pofticis fubtus macula difformi rubra anguli ani. 
Tab. XII. f. 5. Habitat in China. 
.A-Mbifcs. FABR. S. Ent. n. 19. 

Alis dentatis , nigris , concoloribus : pofticis maculis feptem coccineo-ovatis. 
Tab. XII. f. 4. Habitat in Citro Americes. 
** Equitcs Achivi. 
Protejjhms. FABR. S. Ent. n. 36. 
Alis caudatis fubconcoloribus , albis , fafciis fufcis ; unica fubtus fanguinea^ 
angulo ani rubro. 

Tab. XIV. f. 5. Habitat in America feptentrionali. 

Jgameiyino>t. FABR. S. Ent. n. 51. 

AHs caudatis, nigris, viridi maculatis : poflicis fubtus lunulis tribus rufi». 
Tab. XIII. f 3. Habitat in Afia. 

Thihctetcs. FABR. S. Ent n. 56. 
Alis dentatis , fufcis : poflicis ocellis duobus , pupilla nigra , punctisque tribus albis 
Tab. XIII. f. 5 Habitat in Indiis. 

Ampbimaclms. FABR. S. Ent. n. 59. 

Alis dentatis , atris, fafcia ccerulea , nitida: fubtus antice albis, poftice cinereis. 
Tab. XIV. f 2. 3. Habitat in Indiis. 

Oditts. FABR. S. Ent. n. 60. 
Alis falcatis, fubdentatis, fufcis: anticis difco fiavo- 
Tab. XIII. f. -2. Habitat in Indiis. 

Mheteiior. CRAM. Inf 2. tab. 15. fig. A. B. 

An Meitehi varietas ? faBK. S. Ent. n. 65. Vid. Spec. Inf II. p. 25. n. loi. 
,Tab. XIII. f. I. Habitat in Chma. 
Tcttcer. FABR. S. Ent. n. 66. 
Alis fubrepandis, lividiufculis , fubtus neburofis ; pollicis ocellis tribus : po- 
flremo maximo. 

Tab. XIV. f. I.. Habitat in rvluCi Americes.. 

*** Heiiconii. 

Mnenie. FABR. Sp. Inf. I. p. 27. n. tio. 

Alis oblongis integerrimis fulvis nigro maculatis, anticis apice atris flavo ma- 
culatis. 

Tab. XV. f. 3. 4. Habitat in India orientali. FioU. FABR. S. Ent. n. 74. 
Alis oblongis , integerriinis , fulvis , nigro punctatis ; pofticis marginc nigro 
punctis aibis. 

Tab. X^'". f. 2. Habitat in Violis , borragine Indite orientalis. 
**** PaynaJJii. 
Morta. FABR. Sp. Inf. I. p. 36. n. I^r. 

Alis rotundatis integerrimis rubris, anticis apice hyalinis , poRicis fubtus albidjs 
nigro punctatis. 
Tub. XV. f. I. Habitat in Africa. , 

Picra. FABR. S. Ent. n. 103. 

Alis rotundatis , integerrimis , liyalino-diaphanis : pofticis ocellis binls marg;- 
nalibus. 

Tab. XV. f. 5. Habitat in Indiis. 
***** ZJawtii caiidiili. 
Mecabe. FABR. S. Ent. n iz^. 

Alis integerrimis , rotundatis, flavis, extimo nigris : fubtus fnfco punctatis. 
Tab. XV. f. 7. Plabitat in Aefchy7to»tene pumila Indiac orientalis. 
Jlyparete. FABh. S. Ent. n. 136. 

Alis integerrimis, albis , nigro - venofis : poflicis fubtus flavis; margine rubro 
maculato. 

Tab. XV. f. 8. Habitat in Clrlorantho Indise orientalis. 
Teittouia. FAER. S. Ent. n. 137. 

Alis integerrimis , rotundatis , albis : poflicis fubtus nigro venofis , fllavo-macuktis. 
Tab. XV. f 9. H.ibitat ia nova Hoilandia. 
Scylla. FABR. Sp. Inf. L p. 47. n. 203. 

Alis integerrimis rotundatis flavis , anticis fupra albis , limbo nigro , fubtiis 
ommbus nebulofis. 

Tab. XV. f. 6. Habitat in India. 
* * * * * * j)_„iai fejiivi. 

Midauvts. FABR. S. Ent. n. i6r. 

Alis integerrimis, nigris , albo punctatis; anticis fupra ccerulefcentibus, poftlcis 
fiijr.a punctonim alborum ftriga. 

Tab. XVI. £4. Habitat in Pavetta Indix orientalis. 
Ciaudius. FABti. Mant. Inf II. p. 25. n. 261. 
Alis integerrimis nigris : anticis cceruleo micantibus albo punctatis, poflicis 
lineatisi 

Tab. XVI. f. 5. Habitat Tranquebarise, 
Cmyjipl-iis. FARK. S. Ent. n. 172. 

Alis integerrimis , fulvis , margine nlgro punctis albis : pofbicis difco punctis nigvjs. 
1 ab. XVI. f. 3. Habitat in /Ifclefia fntticofa Indlse orientalls. Cboiigaiis. FABR. S. Ent. n. 182. 
Alis integenimis , fufcis : anticrs falcatis, fafciafulva, poflicis caudatis:. 
Tab. XIV", f. 4. Habitat Surinami. 
Actorion. FaBR. Sp. Inf. II. p. 61. n. 271. 

Alis fubcaudatis fufcis , anticis fafcia lutcfcente exteriore maculaque ccerule* 
poftica fubtusque ocello. 

Tab. XIX. f. 3,4. Habitat Surinami. 
Ohri-.wj. FABR. S. Ent. n. 186. 
Alis integerrimis, atris, fafcia anticarum ccerulea, pofticarum ferruginea: fubtns 
viridibus. 

Tab. XVI. f. I. 2. Habitat in India. 
Obrinus Mant. InL n. 317. ab hoc vaUle difFert. FortanTc varietas? 

* 7 * 'Nymphales gemmtiti. 
Lemonias. FABR. S. Ent. n. 207. 

Alis dentatis, fufcis, flavo punctatis ; omnibus ocello unico. 
Tab. XVI. f. 7. II. Habitat in Ruelliis Indix orientalis. 
Orithya. FABR. S. Ent. n. 2c8. 
Alis dentatis, fufcis: omnibus fupra ocellls duobus : anticis fubtus UDico. 
Tab. XVII. f. I. 2. Habitat in China. Nova Holiandia. 
Fidia. FABR. S. Ent. n. 209. 
Alis dentatis , fupra fufcis, cffiruleo-micantibus: anticis ocellis duobus punctis- 
que duobus albis. 

Tab. XVII. f. 8. 9. Habitat in Africa. 
Ocirrhoe. FABR. Sp. Inf. II. p. 74. n. 329. 
Alis dentatis fupra albis apice fufcis , fubtus fufcis, fafciis duabusalbis, poflicis 
ocelhs quinque. 

Tab. XVII. f. 3. 4. Habitat SurinamL 
Laomedia. FABR. S. Ent. n 219. 

Alis dentatis, cinerafcentibus: fupra anticis ocellis fex, pofticis quinque, qul- 
busdam ccecis. 

Tab. XVI. f. 10. Habitat in India orientali. 
Libye. FABR. S. Ent. n. 220. 

Alis dentatis , fufcis , fubtus lineatis ; poftlcis ocellis fex, pupilla argentca. 
Tab. XVII. f. 7. Habitat in India. 
Semele. FABR. S. Ent. n. 224. 
Alis dentatis, fufcis , fulvo fubfafciatis : pofticis albo nigroque variegatis. 
Tab. XVII. f. 5. 6. Habitat in Europae fylvis. 
Phadra. FABR. S. Ent. n. 227. 
Alis dentatis, fufcis , concoloribus ; anticis ocellis duobus violaceis. 
Tab. XVII. f. iQ. Habltat in Europa. 71 

Argc. VABK. Mant. Iiif. II. p. 43. 11.422 ? 

Alis dentatis albis nigro flrigofis : anticis ocello unico , pofticis quinque. 
Tab. XVI. f. 8. 9. Habitat in Italia, Roffia. 
totis. SULZ. 
Nimis affinis P. Ite<e FABR. S. Ent. n. 238: defcriptio enim ejus ad hanc quaqua 
jiarte quadrat. 

Alis deniatis , nigris , anticis fafcia punctisque flavis ; pofticis difco rufo, 
occllis quatuor. 

Tab. XVI. f. 6. H.abitat in Indiis. 
Byudhneue. FABR. Sp. Inf. II. p. 86. n. 378. 

Alis dentatis fufcis, poAicis fiipra violaccis , punc^is quatuor albis. 
Tab. XVIII. f. I. Habitat Surinami. 

* 8 * Nyniphales phalcrati. 
Birce. FABR. S. Ent. n. 264. 

Alis angulatis , fufcis: fafcia antlcnrum flavefcente; fubtus nigi-o-undulatis. 
Tab."xVIl. f. II. 12. Habitat in Indiis. 

LeitCOthoe. FABR. S. Ent. n. 272. 

Alis dentatis, fupra fufcis, fafciis tribus albis : fubtus iuteis ; fafciis tribusalbis, 
nigro notatis. 

Tab. XVIII. f. 2. 3. Habitat in Afia. 

BiJJlmilis. FABR. S.' Ent. n. 28S. 

Alis dentatls, dllatato-venoris , nigris : maculls albis , fagittatis : pcflicis fubtus 
macttlis marginallbus luteis. 

Tab XVIII. f. 6. Habitat in Afia. 

Vaml!.s. FABR S. Ent. n. 319. 
Alis dentatis , fulvls , nlgro-maculatis : fnbtus maculis 30 argenteis. 
Tab. XVIIL f. 4. 5. Habitat in Epiiemiro VMiilla Americsc. 

* 9 * Plebeii rurales. 
Qitercns. FABK. S. Ent. n. 332. 

Alis fubeaudatis, ccerulefcentlbus : fubtus cinereis , ftriga alba, punctoque ani 
gemlno fulvo. 

Tab. XVIII. f. 10. Habltat in Q.uercu. 
Limts. FABR. Sp. Inf. II. p. 121. n. 542. 

Alis caudatis albls , apice fufcis , fubtus aibo atioque fafciatis ,. angulo ani 
punctis tribus albis. 

Tab. XIX. f. 10, ir. Habitat Surinami. 
Gorditts. SULZ. NB. Magnitudine naturalem excedente depictus. 

Verofimlliter Varletas Arioms Syft. Ent. n. 345. maculae enlm fupra et fubtus 
plane escdem , et tantum color djffert: nofter fulvus , Arion fufcus. 

Tab. XVIII. f. 7. 8. Habitat in HeJvetia calidiori, Itaiia. Dantott. FABR. Mant. II. p. 72. n. 684. 
Alis integerrimis cosruleis fubtus fufco cinei-eis : punctis numerofis, pofticis 
VJtta alba. 
Tab. XVIII. f. 0. Habitat in Helvetia. 
Jcis. FABR. Mant. 11. p. 73. n. 6S7. 

Alis integris coeruleis fubtus lacte canis : punctis oblongis nigris fimplicibu?. 
Tab. XVIII. f. 13, 14. Habitat in Helvetia. 

* 10* Plebeii urbicoU, 
Pauifcits. FABR. S. Ent. n. 377. 
Alis integerrimis , di\'aricatis , fufcis , flavo maculatis. 
Tab. XIX. f. 8,9. Habitat LipfiEe. 
Proiens. FABR. S. Ent. n. 379. 

Alis caudatis, fufcis: maculis feneflratis , antennis imcinatis. 
Tab. XIX. f. I. 2. 5. Habitat in Americes gramine. 
^/ce.e. FABR. Mant. II. p. 90. n. 822. 

Alis divaricatis fufco cinereoque variis ; anticis punctis feneflratis , poflicis 
fubtus punctis albis. 
Tab. XIX. f. 6. 7. 

148. SPHINX. Palpi duo reflexi , pilofi. Liugim fpiralis , ple,ris-que exferta. Antenna 
fquamat?e. 

Ltigtibris. FABR. S. Ent. n. 2. 

Alis angulatis, brunneis, anticis puncto fubocellari atro. 
Tab. XXXVI. f. I. Habitat m America. 
Rujiica. FABR. S. Ent. n. 15. 

Alis variegatis : puncto medio albo , abdomine ocellis trium parium fulvis. 
Tab. XX. f. 2. Habitat in America. 
Vitis. FABR. S. Ent. n. 19. 
Alis integris, virefcentibus, fafcia vittaque albis : pofticis cioereis, fafcia nigra 
inargineque rufo. 
Tab. XX. f. I. Habitat in Americae Vite. 
Boerhavia. FABR. S. Ent. n. 22. 
Alis integris, cinereis : pofticis rubris, apicefufcis, abdomine ^rifeo , utrinque 
linea aureo- 

Tab. XX. f. 3. Kabitat in Indise Boerhaviis. 

149. SESIA. Palpi duo reflexi. Lingica exferta truncata. Antennte cylindricx. 
Afiformis. FABR. S. Ent. n. 6. 

Alis feneftratis, abdomine flavo : incifuris atiis, thorace nigro : maculis duabits 
flavis. 
Tab. XX. f. 6- Habitat in Europa. 

Qulici. 7% 

Cttliciformh: FABR. S. Ent. n. 8. 
Alis hyalinis, margine fafciaque nigris, abdomine barbato: cingulo fulvo. 
Tab. XX.' f. e,. Habitat in Europa. 
rgo. ZYGiENA. /'a'/'/ duo reflexi. iwgzw exferta fetacea. .^«?e««.f medio craffiores. 
Cerbera. FABR. S. Ent. n. 7. 
Alisnigris, punctis feneftratis , anticis fex, poflicis duobus: abdomine cingulis 
fangnineis. 

Tab. XX. f. 8. Habitat in Aethiopia. 
Eryx. FABrt. S. Ent. n. 11. 

Alis atris: anticis bafi aureis ; macula media abdomineque fubtus fanguineij. 
Tab. XX. f. 4. Habitat in America meridionali. 
Fatijla. FABR. S. Ent. n. 15. 

Ahs concoloribus, rubris : maculis nlgris, margine nigro connexis. 
Tab. XX. f. 7. Habitat in Helvetia. 
151. BOMFjYX. Palpi duo comprefli reflexi. Liugtta hizyis membranacea. Antemiit 
flliformes. 

* Alis fatnlis. 
Hefperur. FABR. S. Ent n. 2. 

Alis patentibus, falcatis , luteo variis : macula feneftrata , poflicis rotundatis. 

Tab. XXI. f. 2. Habitat in Americes Citro. 
Cytberea. FABK. S, Ent. n. 5. 
Alis patentibus, concoloribus , grifeis, ftrigis cinereis ocelloque feneflratls. 

Tab. XXI. f. I. Habitat ad Cap. B. S. 

* * Alis reverjis. 
Dumeti. FABR. S. Ent. n. 33. 

Alis reverfis , fufcis : anticis puncto fafcia margineque poftico luteis. 
Tab. XXI. f. 3. Habitat in Europ.a. 
Verficohra. FABR. S. Ent. n. 34. 

Alis reverfis, grifeis : ftrigis nigro albis, thorace antice albo. 
Tab. X^-I. f. 4. mas. Habitat in Europa. 
* * * Alis defcvis. 
Pa'pina. FABR. S. Ent. n. 64. 
Alis deflexis , dentatis , albidis , nigro-venofis , palpis porrectis, pennaceis. 
Tab. XXXVI. f 2. Habitat in Salice. 

Crat.rgi. FABR. Sp. Inf II. p. ly^. n. IO4. 
Alis deflexis rotundatis cinereis, fafcia obfcuriore, ano barbatO- 
Tab. XXXVI. f. 4. Habitat in Cratsego Oxyacantha. 

Tricolora NUBIS. Siilzero Noctua. 

Alis deflexis, anticis fufcis , poflicis nigro-fufcis, macula flava , tribusque rubrls. 

lab. XXII. f. <;. Habitat in America. 

K 74 

In Sydemate collocanilus poll B. Jacoba.c , qucm , ni omnia me falhint, exciperet bicolora illa quam inter 
Geometras ponam. fabricius ncmpe Geometnim clTe crediilit, quamvis — paee tanti viri fit dictiim! 
habitu toto quanto a Geometris difFerat zt pukhelUcy yiibricoHt , jacob.c.c, etc. vel Familis C. Noctuarum 
Catalogi Viennenfium propius accedere videatur. 

* * * ^ A/is inatmbciitibiis. 
VldcheUa. FABR. S. Ent. n. I03. 

Alis albls : anticls nlgro fangulneoque punctatls : poftlcls aplce nigris. 

Tab. XXIII. f. II. Habltat in Europa auftrali , Oriente, America, innova 

Hollandia. 
Ad inliar Viennenfium cel. fabeicius pidchyaat lianc nominare debuiflet, fiquidem dcfinentia in ella 
notionem quafi Tineayuiii etc. involTaiit. 
Francifca. FABR. Mant. Inf. II. p. 131. n. 200. 

Alis incumbentibus : anticls carneis ; vitta interrupta atra, poRicis hyallnls. 

Tab. XXII. f. 3. Habitat in Coromandel. 
Cf. Ph. interriipta linn. h6. cujus cum «!ic/T«;ifa affiaitateoi , vel potius]identitatem cur Cel. Fabricius 
nonfcnferit, vix intelligo. 

152. HEPIALUS. Pa/pi duo reflexl, pilofi. Rmliincntitin lingu?e blfidie inter pa]pt)S. 
Antenn^ monillfonnes. 
Ritmuli. FABR. S. Ent. n. t. 

AIIs flavis, fulvo-ftriatis ; marls nlveis. ^ 

Tab. XXII. f. I. mas. Habitat in Lupuli radlcibus, 
T53. NOCTUA. Prt//>; comprelTi 5 pilofi, apice cyllndrici, nudi. Z/jzg?.'^ porrecta, 
cornea. Antenna fetacese. 

* Alis ■patitlis. 
Bitbo. FABR. S. Ent. n. 3. 

Alis patulis, dentatis , fufcls , nlgro-undulatis : anticis macula mngna ocellari , 
nigra. 

Tab. XXII. i. 2. Habltat in China. 
** Tborace Uvi , alis pUi>iis inciimhentibus. 
Qtiercits. FABR. S. Ent. n. 15. 

Lxvis , alis incumbentibus, grifeis : ftrigis tribus fufcis. 
Tab. XXXVI. f 5. Habicat in Europae quercu. 

* * * Thorace lavi , a!i: dejlexis. 
Trapezina. FABR. S. Ent. n. 41. 

Lsevis , alis deflexis albidis: fafcia latlftima faturatiorc ; puncto nigro marglne- 
que punctato. 
Tab. XXXVI. f 6. Habitat in Europa. 

Variat colore pallidiore aut faturatiore. 

* * * * Thorace crijlato , a/is incitnibentibits, 
liiforia. FABR. Mant. Inf II. p. 153. n. 136. 

Criftata , alis incumbentibus glaucis ; puncto lunula thoraceqne antlce atris. 
Tab. XXXVI. f. 3. Habitat in Europx AJlragalo glycypbyllo. 75 

Libatrix. FABR. S. Ent. n. 62. 

Criftata, alis incumbentibus , dcntato erofis , rufo-grifeis : punctis duobus albis. 
Tab. XXI. f. 7. Habitat in Glechomate , Rofa , Salice. 
***** Thorace crijruto , alis reverjis. 
Riatica. FABR. IVlant. Inf II p. 172. n. 246. 

Criftata, alis deflexis: anticis virentibus : maculis variis atris , poRice utrinque 
punctis trigonis. 

Tab. XXil. f 8. Habitat in Helvetia. 
Verbafci. FABR. S. Ent. n. 117. 

Criftata, alis deflexis , dentato-crofis ; margine laterali fufco , immaculato. 
Tab. XXII. f. 7. Habitat in Verbafco , Scrophularia. 

154. PHALiENA. Palpi cy\mdv\c\. Z/;/g7iaporrccta, mcmbranacea. Aiiteim^^Aiioxmts, 

* Antenuis pectiuatis. 

Equeliraria. FABK. Sp. Inf II. p. 2.^4. n. 15 ? 

Pectinicornis , alis angulatis, anticis fufcefcentibus , fafcia lata flava, pofticis ' 
flavis. 

Tab. XXII. f. 10. Habitat in Helvetia. 
Dolabraria. F.aBk. S. Ent. n. 17. ' 

Pectinicornis alis angulatis , flavis, ftrigis ferrugineis : angulo ani violaceo. 
Tab. XXII. f 9. Habitat in quercu Helvetix, Germanix, Anglise. 
Prodroinaria. FABR. Mant. Inf. II. p. 195. n. S^. 

Pectinicornis ahs albis nigro-punctatis: fafciis duabus latis fufcis. 
Tab. XXIIl. f. I. Habitat in Helvetix, Germanix quercu , tilia. 

Alpinaria. NOB. Bomb. A/piiza. SULZ. 

Pectinicornis alis albidis , fuperioribus fafciis tribus undulatis fufcis , inferio- 
ribus duabus, medio piuicto fere oblicerato. 

Tab. XXI. f. 5. mas. 6. fcemina. Habitat in Rhxtix Alpibus , lecta 

initio Julii. 
Peitinet certc atl ilivifionem reciindam familia; C. Cata.log. Viennenf-i minime confnndenda cum eorum 
Zoncina, qiiam Bombycem Cife crcdit FABRICIUS. Cf. M.inf. Iitf. II. p. 131. ;/. 192. 

* * Anteiniis fetaceis. 
Notata. FABR. S. Ent. n. 55. 

Seticornis, alis angulatis, pallidis: ftrigis tribus fubfufcis , anticis punctis qua- 
tuor approximatis. 

Tab. XXXVI. f 7. Habitat inEuropx Ericetis. 

Achatata. X^CCtua Achatina SULZ. 

Seticornis alis rotundatis fufcis , anticis et pofticis fafciis duabus latis pallide 
rubns. 

Tab. XXII. f. 4. Habitat in Valtolina Rhxtix. 

K % 76 

Etiam hanc omni jiire me ad Geometias ictulifle, cenfeo: foitaflTe maris antennffi erunt pectinat^? Caret 
omni NoetucK velBombycis nota. Acceilit ail fimhriatam fabr. Sp. Inr. n. Ii6. Schj^ffcr ratisb. I. tab. 80. 
fig. 6.7. At Phalsna rft'r/?'rtt.i Viennenfium ciu.-im hoclococitat fabr. inMantilTa, valde ab illa Jifcrepat. 
Bicolorata. FABR. Sp. Inf. II. p. 257. n. 87. 

Seticornis, alis cosrulefcentibus ftriatis, anticis apice atris , albo maculatii. 
Tab. XXII. f. 6. Habitat Surinami. 

Cf fupra, qux ad Bomb. tricoloram iticta funt. 

Dealbata. FABR. S. Ent. n. 63. 

Seticornis , alis albis , fubtus nigro-venofis. 
Tab. XXIII. f. 3. Habitat in Europie fylvis- 
Equeflrata. FABR. Sp. Inf. II. p. 259. n. 99. 
Seticornis, alis omnibus nigris , fafcia fulva. 
Tab. XXIII. f. 4. Habitat in Helvetia. 
Clathrata. FABR. S. Ent. n. 72. 
Seticornis, alis omnibus fiavefcentibus; lineis nigris decuffatis. 
Tab. XXIII. {. 2. Habitat in Europse Ericetis. 
Rubigmata. FABR. Mant. Inf II. p. 205. n. 170. 

Seticornis, alis niveis : fafciis duabus fenTigineis; pofteriore dimidiata r puncto 
fubocellari atro. 

Tab. XXIII. f. 5. Habitat in Germ.ania. 
* * * Atis .forficatis. 
ProbofcidaHs. FABR. S. Ent. n. II 6. 

Palpis porrectis approxlmatis , thoracelongioribus, alis grifeis, ftrigis ferrugsneis. 
Tab. XXIIl. f. 6. Habitat in Europa. 

- 7. Capiit lentc auctum.- 

- 8. Oculus lente auctus. 

155. PYRALIS. Pa/pi nudiufculi bafi cylindrici , medio dilatato - ovati ,. apice 
fubulatf. Antenua filiformes. 
Xyiofieana. FABR. S. Ent. n. 14. 
Alis anticis teilaceis : fafcia fufca. 

Tab. XXXVI. f 8. Habitat in Earopa. 
\y3. TINEA. Pii/pi quatuor inxquales. AiUtnn^ itiTiCfic. 
Gelatella. FABR. Sp. Iiif II. p. 290. n. 5. 
,Alis fufco cinereis , anticis vitta alba. 
Tab. XXIII. f. 21. fcemina 

- 22. eadem lente aucta. HabitatinEuropffiboreallsporaariis. 
Irrorella FABR. S Ent. n. 9. 

Alis luteis: anticis punctis nigris trifariis. 

Tab. XXIII. f. lOi Habjtat in Europa boreali. 
Efi: yoctua ir-.-orea , familix; C noctuarum Catal. Viennenf. Reperies ibidem pulcheUam ctc. qiias omnes 
Bombyces ttre credit Fabricius. n 

Canzella. FABR. S. Ent. n. l8. 
Alis anticis flavis : lateribus fanguincis. 
Tab. XXIII. f. 12. Habitat in Helvetla. 
PiifieUii. FABR. Mant. Inf. II. p. 245. n. 47. 
Alis ccerulefcenti-cinereis: punctis vitta medla macullsque contiguis rhombels 
atris. 
Jab. XXIII. f. 9. Habitat in Helvetla. 
Fiifiella Fabricii , an certe pifielltt Linnxi et noftra? 
ProbofcidelUi. NOBIS. 

Alis fufcis fafcia longitudinaji margine maculaque fulvis. 
Tab. XXIIL f. 14, 15. Habitat iii Helvetia. 

Inferciuia in vicinia Tin. CLipitcU.e fabr. 

157. ALUCITA. Palpi duo ad mediura blfidi: lacinia interiori acutlffiiTia. Antanig 
fetacese. 

Reamsinrelia. FABR. S. Ent. n. 17, 

Alis nigris , extrorfum deauratis, antennis longiflimls. 
Tab. XXIII L 16. Habitat in falice. 

158. Pl bROPHORUS. Palpi lineares. Liugita exferta, membranacea. Antmna 
fetacex. 

Bidactyhis FABR. S. Ent. n. 2? 

Alis fiffis, fufcis: ftrigis albis ; anticls bifidls , pofticis tripartiti?. 
Tab. XXIIl. f. 19. Habitat in convolvulo , Geo rivali. 
Pterodactyhis. FABR. S. Ent- n. 5. 

Alis patentibus, filfis , teftaceis , puncto fufco. 
Tab. XXQL f. 20. Habitat InEuropa. 

R Y N G T A. 

^ Os roftro absque maxillis , mandibulis palpisque. 
Roftrnni inflexum cylindricum : vagina univalvi, artlculata, obtufa, fetisque ple- 

rumque tribus filiformibus, xqualibus acutis. 
Lal-inr.i porrectum, corneum, acutum, rigidum , roftri bafin fuperne tcgens. 
Anteim.e breves , fxpius filiformes, tenulffimse. 

Sint exempli gratia partes oris Fulgorae caudelari.t. Tab. XXXVII. Lin. C 
Fig. I. Frons afcendens , cum roftro et antennis. 

- 2. Koftrum cum vagina, fetis , antennls et labio fuperiorl-, 

- 3. Labuira fuperius. 

Labium inferius claffis hacc non habet. 
PULEX a rtliqiiis generibns hnjns ClaJJis differt vagina bivalvi , feta itnica , iaminis dua- 
bits ad vagin^ bafiii infertis et Metamor^hoji. 78 

159- FULGORA. 0/ roftro elongato ; vagina quinque articulata. Antenna breyes, 
capitatae. 
Eurojiaa. FABR. S. Ent. n. II. V. SYST. LINN. 

Fionte conica, corpore viridi, alis hyalinis reticulatls. 
Tab. IX. f. 5. Habitat in Europa auflraliore. 
a. Eadeni lente aucta. 

160. MEMBRACIS. Labinin corneum , elongatum , apice membranaceum , fubu- 
latum. Aiiteinue fiibulatse fronti mfertae. 

Spinofa. FABR. S. Ent. n. 4. 

Thorace tricorni, poftice producto longitudine alarum. 
Tab. IX. f. 6. Habitat in Indiis. 
Aurita. FABR. S. Ent. n. 6. Cicada aiirita. L. V. SYST. LIN>f. 
Thorace biaunto , capitis clypeo antrorfum dilatato. 
Tab. IX. f. 7. Habitat in Qiiercu, Corylo. 

161. TETTIGONIA. Os rofiro vagina biarticulata, galex inferta. Antenna fetacex. 
Stridula. FABR. S. Ent. n. 8. Cicada 7?}7,;«Ai. LINN. S. N. n. 12. 

Villofa, elytris grifeis , alis flavis , omnibus margine hyalino. 
Tab. IX. f. 8. Habitat ad Cap. B. S. 
Videtur FABii.lcius hanc ciiin cupenji linn. conjunxiffe. 

162. CICADA. Oi labio (/z/^^eriorz )■ fetaceo. Antenna fillioTmes fub oculls infertac. 
Phal^noides. FABR. S. Ent. n. 3. V. SYST. LINN. 

Exalbida, ahs deflexis, patulis, elytris antice fufco punctatis. 

Tab. IX. f. 10. Habitat in America meridionali. 
Lanata. FABR. S. Ent. n. 9. V. SYST. LINN. 
Alis nigris , punctis cceruleis, fronte lateribusque rubris, ano lanato. Oculifpi- 
nofi. 

Tab. IX. f. ir. Habltat In India. 

163. CERCOPIS. Os labio {fuperiore) abbreviato , truncato, emarginato. Antenn^ 
fillformes fub oculis Infertae. 

Cruentata. FABR. S. Ent. n. 3. Clcada rubra LINN. SYST. 
Rufa, elytris nigris, fafcils duabus flavls, 

Tab. IX. f. 9. Habitat In America meridionall. 

164. NOTONECTA. Oj- roftro arcuato. Labinm (fup. ) conicum , elongatum , 
fubulatum. Aiitenna fub ocuHs infertie. 

Minutior NOBIS. 

Vlrldls , caplte luteo , elytris flriato-venofis , pedlbus flavefcentibus. 

Tab. X. £ I. 
Valile fufpicor , cum fequenti figara , Iioc unum iJemque effe Infectum. 

165. SIGARA. 0/ rofi^ro breviflimo. Vagina. zomz?i^ transverfim ftriata , lateribus 
fpinofa. Antenna brevifTimse. 79 

Striata. FABR. S. Ent. n. I. Notoiiecta. LINN. SYST. n. 2. 

Elytiis pallidis, iineolis transverfis , unclulatis , numerofiffimis , fufcis. 
Tab. XXXVI. f. 9. Habitat ia Aquis. 

166. NEPA. Os roPtro arcuato. Labuun nuilum. Anten>m palmato di\'ifa;, fub 
oculis infertx. 
UuJHca. FABH. S. Ent. n. 2. 

Ecaudata fufca, thoracis elytrorumque margine antice albido. 
Tab. X. f. 2. Habitat in Coromandel. 
Linearis. FABR. S. Ent. n. 6. V. SVST. LINN. 
Cauda bifeta , corpore lincari. 

Tab. X. f. 4. Habitat in Europx aquis. 

l6j. NAUCORIS. Os roflro fubinflexo. Set.^ tres inxquales. Labinm ( fup. ) por- 
rectinn , rotundatum. Antenn.e brevilTjmpe fub oculis infertx. 
Ciniicoiiies. FABk. S. Ent. n. I. Nepa C. LINN. SYST. n. 6. 
Abdominis margine ferrato. 

Tab. X. f. 3. Habitat in aquis. 

168. ACANTHIA. Rojiriim fub capitis apice infertum. Labimn nuUiim. Anteuna 
ante oculos infertx. 

Lectnlaria FABR. S. Ent. n. I. Cimex lect. LINN. SYST. 
Aptera. 

Tab. XXXVI. f. 10. Habitat in domibus. 
a. Caput lente auctum. 
Corticata DRURY Exot. t. XL. f. 2. 

Tab. X. f. 7. Habitat in Brafilia. 
Clavicornis. FABR. S. Ent. n. 2. Cimex L. V. SYST. LINN. 
Elytris reticulato-punctatis , antcnnis clavatis. 

Tab. frontifpicii n. 4. Habitat in Europx hortis. 

CraJJ?pet fABR. S. Ent. n. 10? 

Abdomine marginato, fufco: apice flavefcente , tibiis anticis incraffatis. 

Tab. XXXVI. f. I r. Habitat in Helvetia etc. 
Efl faltem certe /a pr.naife a pattes de Crabe GEOFFROY I. 44"»'. n. 24. 

169. CIMEX. Labimn ( fup. ) elongatum , fubulatum , annulatum. Antennx filifor- 
mes (autfetacex) ante oculos infertx. 

* Satteilati , fcniel/o longitiidine abdoinijiis. 
Nobilis. FABR S. Ent. n. 2. V. SYST. LINN. 

Scutellaris oblongus coeruleo-auratus nigro maculatus- 
Tab. XI. Fig. C. Habitat m Afia. 
Lriir.ti FABR. S. Ent. n. 6. V. SYST. LINN. 

Scutellaris fupra rufus .maculis difformibus nigrls. 
Tab. X. fig. 5. Habitat in America meridionali. 80 

mgrolineattu FABR. S. Ent. n. 9. V. SYST. LTNN. 
Scutellaiis riiber , thoracc liaeis quinque , fcutello tribus nigris , abdomine flavo 
punctis nigris. 

Tab. X. f. 6. H.ibitat in Europa auflrali. 
* * Spinoji^ thorace ttiriitqiie fpina armato. 
Ferrtigtittis FABR. Mant. p 3S2. 

Thorace acutefj)inofo fupragrifeus, capite fpinifque nigris, abdomine ferrugineo. 
Tab. frontifpicii fig. 6. Habitat in Helvetia. Suecia. 
*** Ovnti thorace mtitico. 
Aiirantius FABR. Mant. Inf II. p. 290. n. 116. 

Ovatus aurantius, capite , thoracis margine antico, abdominis maculis margina- 
hbus pedibufque atris. 
Tab. X. f. 10. Habitat in Java. 
Punctiim. FABR. Mant Inf II. p. 301. n. 117. 

Ovatus , fupra nigricans thorace poflice aurantio elytris albis puncto nigro. 
Tab. X. f. 9. Habitat in Java. 

**** Ohiongi. 
Aptertis. FABR. S. Ent. n. 121. V. SYST. LINN. 

Oblongus, rubro nigroque varius , elytris rubris , punctifque duobus nigris , 
alis nuMis. 

Tab. X. f. 14. Habitat in Malva j^/i-e/?»/. 
Spiitofultts. SULZ. 

An denticidatus. SCOP. Ent. Carn. n. 365 ? Thoracis margine laterali denticulis 
crebris , parvis , undique armato. Abdomine bidentato. Femoribus pofticis 
fpinofis. 

Tab. X. f. 16. GenevK lectus. 

***** Antennis fetaceis. 
Striatus. FABR. S. Ent n. 152. V. SYST. LINN. 

Oblongus, niger. Elytris flavo fufcoque flriatis, apice pedibufque rufis. 
Tab. X. f. 15. Habitat in Ulmo campejiri. 

****** Lineares , corpore angtiflo. 
Ptillipes. FABR. Sp. Inf II. p. 379. n. 23O? 

Linearis niger pedibus pallidis , pectore bifpinofo. 
Tab. X. f. 17. Habitat in foliis arborum. 

170. REDUVIUS. Os roftro arcuato. Antenna fupra oculos infertae. 
Annulatus. FABn. S. Ent. n. 5. 

Antennis apice capillaribns , corpore nigro fubtus fanguineo maculato. 
Tab. X. f. 13. Habitat in Corylo. 

Serrattts. 8t 

Scn-atM. FABR. S. Ent. n. lO. V. SYST. LINN. 

Niger, elycris ferriigineis , roftro , antennis , tibiisqueflavls : fcutello criftatoferrato. 
Tab. X. f. 12. Habitat in America meridionali. 
Acaiitbarh. FABR. S. Ent. n. 13. Cimex... LINN. SYST. n. 38. 
Thorace fpinofo , abdomine fpinis ciliato. 
Tab. X. f. 8. Habitat in Jamaica. 

171. PULEX. RojQrnm vagina quinque articulata, feta unica. Lamina diise ovat3C 
bafm roftri tegentes. Antenn^ moniliformes. 

Irritcms. FABR. S. Ent. n I. LINN.' bYST. Nat. n. I, 
Roflro corporc breviore. 
Tab. XXIX. f. 6. 

e. idem lente auctus. Habrtat ubique. 

172. APHlS. Bqflriim vagina quinque articulata, feta unica. Labium (fup. ) forni- 
catum. Anteuna fetacese. 

Viburni. FABR. S. Ent. n. 1?^. 

Tab. XI. f. I. 2. magnitudine naturali et lente auctus. Habitat in Vibufno 

Perjica. SULZER, 

Tab. XI. f 3. 

Folyaitthes tub.erofa. SULZ. 

Tab. XL f. 4. lente aucius. 5. mas alis nondum expanfis. 
Salicis. AnFABRICII? 

Tab. XI. {. 6. magnitudine naturali et lente auctus. 

173. CHERMES. /fq/?r/.';!j vagina pectorali. 5^.« tres inflexse. Antenna cyYmdrlcx. 
Bitxi. FABR. S. Ent. n. 4. V. sYsr. LINN. 

Buxi fempervirentis. 

Tab. XL f. 7. 1 ... r , 

, r > magnitudme naturau et lente aiictus. 

- 8. nondum pertectus.j ° 

174. COCCUS. Rojiriim vagina fetisque pectoralibus. Antenna filiformes. ' 
Perjjcorum. SULZ. An Adonidian FABR. ? 

Tab. XI. f 9. et lente auctus fupra infraque vifus. 
Qiiercus foliuriim SULZ, 

Tab. XI. f. 10. et lente auctus tam fupra quam infra vifus. 
Fagi. SULZ. ' 

Tab. XI. £ 1 1. 

175. THRIPS. Rojhiim obfoletum intra os aMconditum. AntennA filifonnes. 
Pbyfapus FABR. S. Ent. n. I. 

Elytris glaucis; corpore atro. 
Tab. XL f. 12. et lente auctu-s, 

L A N T L I A T A. 

Of hauflello absque mandibulis maxillisque. 

Hanjlellnm plerumque exfertum, vagiaatum, cylindricum, intra rimam oris longi- 

tudinalem infertum. 
Vagiita mox univalvis , mox bivalvis, fctas includens , acuta inarticulata. 
Setie fxpius tres fetacex acut?e, inxquales , intermedia paulo iongiore. 
Probofcis quibusdam brevis , membranacea : flipite cylindrico retractili , dorfo 

canalicuiato, capitulo bilabiato fub hauftello inferta. 
Pa/pi interdum duo ad bafui probofcidis inferti. 
AnteKna breves , plerumque cylindricx, f?epius feta armattc- 

Tab. XXXVII. Lin. H. 
NOTA, Figurse omnes lente auctx funt. An femper recte explicatx? dubr;o. 
Figurre tam male funt depictse, ut divinari potius quara explicari queaut. 
Fig. I. Caput Tabaiii cum probofcide, palpis etc. 

- 2. Falpus folus. 

- 3. Capituli probofcidis labia. 

- 4. Hauftellum cum vagina et fetis- 

- 5. Vagina trivalvis. 

- 6. Caput Afiti cum hauflello palpisque absque probofcidc 
. 7. Hauftellum cum fetis, palpo et vaginie parte truncata.. 

- 8. Hauftellum folum. 

- 9. Seta intermedia : cum vagina; partc truncata.. 

- 10. Seta cum palpo. 

T76. OESTRUS. Uanfeilzim retractuni intra labia conna.ta poro pertuCu ATttcnna 
fetarix. 
Bovis. FABR. S. Ent. n. i. 

Thorace flavo, fafcia nigra , alis albis fufco fafciatis. 
, Tab. XXVIII. i. i. mala. Habitat intra boum dorfum , ulcera caufans. 

"177. TIPULA. HaufsUum absque vagina. Pal^i duo filiformes ad baftn probofci- 
dis : Antsmta liljformes. 
* AUs patci3tib2ts.. 
Crocata. FABR. S. Ent. n. 5. 
Alis macula fufca , abdomine atro , fafciis fulvis. 

Tab. XXVIII. f. 3. Habitat in Europa boreali frequens.. 
Atrata.' FABR. S. Ent. n. 15. 

AlJs glaucis , puncto marginali corporeque atro , abdominis fegmento primo 
pedibusque rufis. 

Tab. XXVIII. f. 2. Ilabitat in Europa. 83 

* * Alis htcumhentlhus. 
Porr.ojia. FABR. S. Ent. n. 40. 

Nigra glabr.i , alis hyalinis, puncto nigro fcmoiibus ferruginels, , 
Tab. XXVIII. f. 4. Habitat in Pomonx floribus. 
CnHcifon-tis. FABR. S. Ent. n. 51. 

Cinerea pedibus pallidis, alis maculis duabus nigrlcantibus. 
Tab. XXVIII. f. 5, Habitat in Helvetia, Suecia. 
a. Idem lentc auctus. 

178. BIBIO. HaujleUum fetis tribus vaginaque univalvi. Pa'}>i breviflimi. Antennx 
baf: connat?e acuminatjc. 

Morio. FABU. S. Ent. n. 8. Mufca Morio LINN. SVST. nat. n. 9. 
Hirta atra alis nigris apice hyalinis. 

Tab. XXXVL f 12. Habitat in Europa. 

179. STRATIOMIS. Haujlclluin fcta unica absque v.agina. Pa.'pi breves capitati. 
Autenn^ acuminatse , bafi connatx. 

Olens NOBft'. Stratiomys octava. sCHiEFF. Ratisb. tab, iio. f. 4.5. 

Oculis nigris, ferruginea, abdomine utrinque raaculis duabus flavis , fcutello 
bidentato. 

Tab. XXVIII. f. 6. Habitat in Aullria, Helvetia. 

Affinis fp!r,uic!iti FABR. Mant. n. 3. 

180. RHAGIO. Haujiellmif fetis tribus absque vagina. Palpi duo bafi fetarum ex- 
tenorum jnferti. Antenn^ hliformes. 

Sco/opaceus. FABR. S. Ent. n, I, Mufca Scolopacea, LINN. SYST. n. 16. 
Cinereus, abdomine fla\'efcente trifariam nigro punctato , alis nebulofis, 
Tab. XXXVI. i 13. Habitat in Europa, 

iSi. SYRPHUS. HaTflelhim fetis quatuor absque vagina. Paipi duo bafi fetarum 
exteriorum inferti. Antenna breves, fubelevatx , fetarise. 

* Anteniiis feta phmwfa. 

Bomhylans. FABR. S. Ent n. 1. Mufca... LINN. S. N. 25. 
Antennis pkimatis tomentofus niger, abdomnie poflice rufo. 
Tab. XXXVI. f 14. Habitat in nemoribus. 
Myjiaceus. FABR. S. Ent. n. 2. Mufca... LlNN. S. N. zd. 

Antennis plumatis tomentofus niger , thorace abdominisque apice flavis. 
Tab. XXVIII. f. 7. Habitat in nemoribus. 

* * Antennis feta muia. 

Vefpiformis. FAER. S. Ent. n. 33. Mufca . . . LINN. S. N. 44. 

Antennis fetariis nudus, thorace maculato abdomine lingulis fex flavis. 
Tab. XXVIII f. 8. Habitat in Europse floribus. 

L 2 «4 

i82. MUSCA. HattfleUum feta iinica absque vagina. Palj^i duo porrecti extrorfum 
craffiores. Autenn^e breves clavatx ,, feta inftructse.. 

* Antemiis feta phtmata. 

C-tfar. FABR. S. Ent. n. 8. LINN. S. N. 64. 
Antennis plumatis viridi-nitens pedibiis nigris. 
Tab. XXXVl. f. 15. Habitat in. Cadaveribus^. 

* * Antennis feta mtda, 

Fera. FABR. S. Ent. n. 18. LINN. S. N. 74. 

Antennis fetariis nigra, abdominis lateribus teftaceo-diaphanis. 
Tab. XXV^III. f. 9. Habitat m Europa frequens. 

Lurida. FABR. Sp. Inf. II. p. 441. n. 29. 
Antennis fetariis pilofa thorace fufco abdomine atro lateribus bafi teftaceis. 
Tab. XX VIII. f. 10. Habitat in Germania. 

Sofiitialis. FABR. S. Ent. n. 79. LINN. S. N. 1 27, 
Antennis fetariis , alis albis , fafciis quatuor connexis nigris: fcutello flavo. 
Tab. XXVIII. f. ir. Habit.u in Cardui flonbus. 
b. Eadem lente aucta.. 
SteHata NOBIS. 

Cinerea, alis albis apice macula rotunda radiata.. 
Tab. XX Vm. f. 13. Habitat in Helvetia.. 
c. Eadem lenee aucta. 
1:83-. TA.BANUS. Ha7iflelhim vagina univalvi fetisque quinque. Palpi duo "clavato- 
acuminati. Antenna emargmato-acurainata:. 
Cafms. LINN. Mant. alt. 
Oculis nigri.<;, fafciis 4. cosmleis, abdoraine nigro, fegmento fecundo, lateribus^ 
tibiisque albidis. 

Tab. XXVIII. f. 13'. Habitat in UmbelHs phtntartim rariffime Aaguflo.. 
d. Caput eju.sdem Jente auctum,, 
An varietas ntfici., vel p.agani FA.BR. ? 
i:84. RHINGIA. ifrt«/,7f/.'?«K vagina univalvi, os obtegeate fetisque quatuor, Falp 
filiformes. Antenn<i hr^vci , fGtari?c.. 

Roftrata. FABtv. S. Ent. n; i. Conofs . . . LINN. S. N. n. r.. 

Antennis fetariis nigra, abdomine ovato fiavo iyevi , roftro conico. 
Tab. XXVIU. f. 17. Habitat in Europa. 

185. ASILUS. Hmflellum -itctum , bivalve , bafi gibbum. ./*/^^«»rf fiiiformes,. 

Thiviis. SULZ.- 

Kn marginatiis. FABR. ? \c\ COfiO?S flavipes i' 

Tab. XXVIII. f. 20. Habitat ~ S5 

Oe/aaJkns. FABR. S. El)t. n. 22. 
Ater, niidus, pedibus halteribiisque ferrugineis. 
Tab. XXVIII. f. 21. Habitat in Europa. 

lg6. CONOFS. HauJleUmn vagina univalvi abbreviata fetaque unica. Probofcis por- 
recta, ultni bafin geniculata. .^;/rc««.s clavato -acuminatae. 
Jilicrocefhala. FABR. S. Ent. n. 3. 

Nigra, abdomine fegmentis quatuor margine flavis , antennis pedibusque rufis. 
Tab. XXVIII. f. 19. Habitnt ia nemoribus. 

187. STOMOXYS. Haujlellnm \'agina univalvi convoluta bafi geniculata fetisque 
duabus vaginantibus. Antenn.t fetarise. 

Calcitram. FABR. S. Ent. n. 3. Conops . . . LTNN. SYST. 
Antennis fubplumatis grifea , pedibus atris. 

Tab. XXVIII. f. 18. nimis grandis , antenn?e nimis plumofje , nimis flava. 
Figura mala ! Habitat ad pedes boum. 
t Caput lente auctum. 

188. MYOPA. Haiijlclliim bafimedioque geniculatum: vaginabivalvi valvulis cequa- 
libus. Antenn.e clavato- acuminatae. 

Ferruginea. FABR. S. Ent. n. I. Conops ... LINN. S. N. 
Abdomine cylindrico incurvo, fronte lutefcente. 
Tab. XXXVI. i. 16. Habitat in nemoribus. 

189. CULEX. ra^/;/.! exferta, univalvis, flexilis , fetis quinque. Palpi duo triar- 
ticulati. Antcnn.e fihformes.. 

Pipiem. FABR. S. Ent. n. I. 

Cinereus, abdomiue annulis fufcis octo. 

Tab. XXVIII. f. 14. Habitat in aquofis paludofis. 
e. Caput feminx lente auctum. 
193. EMPIS. HatiJIelhim et probofcis inflexa : hauftellum vagina univalvi fctisque 
tribus. Palp! breves filiformes. Antenna fetarix. 
Borealis. FABR. S. Ent. n. I. 

Nigra alis fubrotundis fufco ferriigineis. 

Tab. XXV^^Iil. f. 15. Habjtat in Europa boreali. 

Forcipata. FABR. S. Ent. n. 3. 

Cinerea alis oblongis , mncula coftali nigra, cauda appendiculata. 

Tab. XXVin. f. 16. fed fme cauda appe-ndictdata. Habitat in Europa. 
191. ROMBYLIUS.. //ii/.:/?f///.'w longiffimum, rectum , fetaceum, bivalve. Antenna 
fubu!at;e bafi connatx. 
Ma]or. FAER. S. Ent. n. I. 
Alis dimidiato nigris fmuatis. 
Tab. XXV III. f. 23. Habitat iu Europa. 86 

Medius. FABR. S. Ent. n. 2. 

Alis fufco punctatis corpore flavefcente poRice albo. 

Tab. XXVIII. f. 23. Habitat in Europs; arvis primo vere. 

192. HIPPOBOSCA. Haiiftelbini breve cylindricum , rectum , bivalve , valvulis 
sequalibus. Antenua filiformes. 

Avicidaria. FABR. S. Ent. n. 2. 
Thorace unicolore. 

Tab. XXVIII. f. 24. Habitat in avibus. 
HiYiindinis. FABR. S. Ent. n. 3 ? 

Alis fubulatis pedibus hexadactylls. 

Tab. XXVIII. f. 25. Habitat in hirundinibus. 
Sed figiira non convenit ciim natiira. Ibi cnim Inrectum multo minH?, alx anc;iiftiorcs. 

193. PYCNOGONUM. i^a/f/?e//«w tubulofum , conicum, absque fetis. Prt/p/ duo 
ad bafin hauftelli. 

Bahenuriim. FABR. S. Ent. 810. 35. Sp. Inf. II. p. 475. n. I. Phalangium LINN. 
Pediciihis FABR. in Syfi:. 
Palpis duobus , corpore ovato. 

Tab. XXXVI. f. 17. Habitat in Oceano Norwagico. 

194. PEDICULUS. i/'a«_/?f//z«H retractile , recurvum. Antenua — ■ — 
Anferis. SULZ. FABR. S. Ent. n. 19? 

Piliformis , pallidus , margine nigro punctato. 

Tab. XXIX. f. 4. c. Idem lente auctus. 
Figiira neqiie cum (iercriptione fabricii, neqiie cum redi icone couvenit. AnP. Cticuli , vel Cygiiif 
Apis. SULZ. FABR. S. Ent. n. 34? ? 
Filiformis ferrugineus. 

Tab. XXIX. f. 5. d. idem lente auctus. 
Figura tam magna, ut cito Pedicnlus Apem dcvoraret, fi ita res fe haberet. Occurrit hic certo error 
aliquis, cui fuccurrendo cgo impar fum. "*-'»-■ 

$95^. ACARUS. /fimy/f//«w vagina bivalvi cyllndrica. Palpi duo longltudine .hau- 
flelli. Antenna filiformes. 
Rediivius. FABR. gen. Inf. JVTant. 310? 

Obovatus planus , macula bafeos obovata. 
Tab. XXIX. f. 7. Habitat in bobus etc. 
f. Idem , lente auctus. 
Pallipes. FABR. Sp. Inf. n. 4? 

Ovatus fufcus, antennis pcdibusque pallidis. 

Tab. XXIX. f. 8. maguitudine prseternaturali ! Habitat Kllix et in Rhetia. I N D E X T A B U L A R U I\T. Tab. I. f. I. Scat-abxns rluholomi,i. I,. & F. 

2. . . golintiis. \\ 

. pcer. L. & F. 
Maa.u. L. & F. 
T.ii'.rui. I,. & F. 
Vtrnatii. L. «i F. 
. . PiluUni-i. I,. & F. 
Melolontlia pulverulcntus. F. 
^"cardb.Eus fjcl/ucidulus. L.& Fcr 
Cetnnia ^ljryjis. F. 
Melolontha w/«. F. 
Lucanus 'capreolus. L. & F. 

. , interruptus. L. & F. 
Dermeles 20-gutt,itus. F. 
Boltrichus tyiiogr.^.phus. F. 

Capitcinm. F. 
Deniieftes . . L. 
I'linus veiiinicornis. L. 
Hifi.a . . F. 

Ptinus imperialts, L. 
. . fur. L. 
Hifterp/4»iiu. S. & F. 
GyriniiS nat.ztor. L. & F. 
. Bvrrhu.s fcrofliulm i.e. L. 
Anthreiius . . . F. 
CiHela omata. 
Eyrrhus pjluia. F, 
Boftrichus fcolytus. F. 
. Silplia httoralis. L. & F. 
. . . /inuata. F. 
, . - lavigata. F. 
, Curculio latircfini. F. 
Cairiila grofa. L. & F. 
. . latcralii. L. & F. 
, Coccihella 'i-punci.ita. L.&F. 
. , htcrogyfhica.LScY, 
16.guit.ita. L & F. 
. . 6-pujiul.tta. L.&F. 
IZ.pufituata F. 
Chryroniela gigantea. L. 
£rotyIus giganteus. F. 
io/ctr. L. 
m.%rgtr.ata. L. 
, remorum. L. ■ 
furtn.tr/senfis, F, 
fcricea, L. 
rf/;iJ. F. 
merdigera. L. 
Crioceris . F. 
rufipes. F. 
calm,irienfis. F. 
Brnrhus bii-un^iatus. L. 
Curuulio &fi,/i. L. & F. 
liachus, L. &. F. 
hemipterus. L. & F. 
anchorago. L. 
Brentus. . F. 

Curculio parapltBicus. L.& F. 
germanns. L. & F. 
argenr.ttus. L. iIs:F. 
emerttus. L. & F. 
3-i,'*^tf.iriij. F. 
Attclabus curciiiionoi.iis. L. 
C!:rus untfafctatus. F. 
Attelabus apiarius. L, 
Clerus . F. 

Ceriniliyx longtmanus. L. 
Prionus . . F. 
a. Cerani' y.x cinnamcmeus. L. 
Prionns . . F. 

3. Laniia afpera. NOBIS. 

4. . /jitor. F. 
Ceranibyx . L. 

5. . brevis. S. 

6. Stcnocurus fejlivui. F. 

7. Cerambys: curfor. L. 
Rhagium . F. 

8. . bifafciatuni. F, 

9. Liniia fulginator. F. 

10. Ctmmliyx punH.ttus. L. 
Sjpeidi funii.ita. F. 

11. Lejitura h.tfi.it.t. F. 
II. . Verbafci. L, 

Calli.linm . F. 
Tab.VI. f.I. Necy'l,'lis M?»6c//.!trtrw». t. 
tegiura . , F. 3- 
4. 
5. 
6. 

?.' 
9. 

10. 

Tab.II.f. i 

4. 
5. 8. 

9. 

10. 

II 

1: 

13 
H 

J6 

Tab.III.f.i. 

1 
4- 
S. 

6. 
7. 
8. 

9. 
TO. 
II. 
11. 
13- IS. 

IC. 

Tab.IV.f:. 
3- 
4. 

6. 11 

13- 
14. 

Tab. V, f. I Tab.VI. {.Z. Necydalis camka. L. & F. 

3, Lamiiyris it.iltca. L. & F. 

4, . . Jangutnea. L. 
Fyrochroa . F. 

5, Cantharis tifuftulata. L, 
IMalaihius . . F. 

6, , , nigricans. S, 
. . rujicollis. F, 

7, Elater porcatus. L. 
S. - aneus. F. 

9. - H^matodcs. F. 

10. - crucidatus, L. & F. 

11. Cicindela capenjis. L. & F. 

12. • - litteratus. S. 

- - hybrtdx. F. var. ? 

13. Elaphrus rtfarius. F. 

14. Bupietlis igniia. L. 

15. - - oceiUta. F. 

16. - - tencbrionrs. L. & F. 

I ". - - 9-miiculata, L. & F. 

18. Dytifcus ptceus. L. 
Hydrophilus . . F. 

19. Dytifcus latijjimus. L. & F. 
Tab.VII. f. I. Carabus/.vco;./)..;;».!. L. & F. 

2. . grantilatus. L. & F, 

3. - nttcm. L. & F. 

4. Scarites fubterraneus. F. 

5. Carabus bimacul.itus. F. 

6. . eru.v minor. L. 

7. Tcnebrio. Gigas. L. 
Pimelia unicolor. F. 

8. Alnrnus femoratus. F, 

9. Tenebrio Gages. L. 
Blaps - F. 

10. Meloe fro/crtra/irfHj. L. & F, 

11. - ctchorit. L. 
Mylabris - - F, 

II. Lytta clubia. F. 

13. Cerocoma Schxjferi. F. 

14. MuliittlU perlata. R. 
li. - biiolor. S. 

abdomin.tlis. F. 

16. Staphyliiius /);r/;ij. L. &F. 

17. Forficula aurtcul.tris. L.&F. 
Tab.VIIIf 1. i,\Ht.;iSwinamei.fts. L. & F. 

2. - orientalis. L. & F. 

3. - Lappontca. L. & F, 

4. Mantis religtofa. L. 

oratoria. F. 

5. Gryllus nafittus. L. 
Truxalis - F. 

6. Gryllus bifunllatus. L. 
Acrydium - F, 

7. Gryllns fubulatus. L. 
Acrydium - - F. 

8. - Gigai. S. 
Acheta. F. 

9. • viriilijjimus minoT, S. 
Locufla varia. F. 

Tab.IX. f I. Gryllus acummatus. L. 
Locuita - - F. 

2. Larvj locuftae cujuf lam, 

3. Gryllus funiiatus. F. 

4. - itaitciis. L. 

grojfus. F. 

5. Fuljora eurcp.ta. L & F. 

6. Cicuda fpinoja. L. 
JMembracis - F. 

7. Cicada aurita, L. 
Membracis - F. 

S. Cicarta firidula. L, 
Tcttiginia . F. 

9. Cicada cnientata. L. 
Ceicopis • - F. 

10. Cicada pli.tUnoi.ies. L. 

11. - ianata. L. 
Tab. X. f I. Netonefta mi; rtt/or. S. 

2. Nepi) rujtica. F. 

3. Naiuoris cimtcuidis. F. 

4. Nepa linctris. L & F. 

5. Ciniex Drurj:i. L. & F. 

6. - ntgrottne.ttt'.s F. 

7. - corticatus. ERUKY. 
Acanthia. F. 

8. • .Acantharis. L. 
Rediivius - • S. Tab. X. f. 9. Ciinex punltum. F. 

10. • ^itranr/Hj. F, 

11. - peregrinutor. L, 

12. Reduvius ferratus. F. 

13. Ciniex annuUtus. L. 
Rtduvius . . F. 

14. Cimex aftctus. L. & F. 
firtatus. L &F. 

denticulatus. L, 
J]iinofultis. S. 
coryti. L. 
fallipes. F. 
Tab XI. f i.^ j^p,,i5 [-,/.«>;//. F, 

3. - Perficx. S. 

^■) - Polyanthes tuberofe. 

6. - Salicis. L. F? 

'•) Chermes 5;i.vr. L. & F, 
9, Coccus perjicorum, S. IS. 
16, ir. lO. 


rcl. quercus. S. 


11. 


Fagt. S. 


12. Thrips 


phyfipus. L. & F. 


a. b. Blatta 


pittvenava. F. 


c. Cimex 


nobtlis. F. 


Tab. XIL f I. Fapi 


IlO Hiaor. L. & F. 


I. 


^ihates. F. 


3- " - 


Polytfi. L. & F. 


4- 


^n, htfrs. L. & F. 


S. 


Mtmnon. L. & F. 


Tab.XIILfi. 


Rhetenor. F. 


2. 


OrfriiJ. F.- 


3. 


.Agamimnon. F. 


4- 


/■«■.'■uj. CRAiM. 


S. 


Phtloactes. L. & F. 


Tab.XIV. fi. - 


rfarrr. L. & F. 


1.3. 


.Amphtmachui. F. 


4. 


Chortnaui. F. 


^- 


Protcftlaui. L, & F. 


Tab. XV. f I . 


//o;/-i. L. & F. 


I. 


Fr./f. F. 


3. 4. - 


Mr.eme. L. & F. 


%. 


Prrr;!. L. & F. 


6. 


^■y//^. L. & F. 


7. 


f/ff;l/'t. L. & F. 


8. 


Hyfartte. L. & F. 


9. 


Ttutonia. F. 


Tab.XVLfi.N 


Ohriniis. L. & F. 


3.' 


Chryfippui. L. & F. 


V : 


Midamus U.B.L&.?. 


Clau.itus. F. 


6. 


£|j/rj. S. 


7. II. - 


Lemonias. L. & F. 


8. 9. - 


^rfff. F. 


10. . 


Lafmedia. L. & F. 


Tab.XVn.f 1.2. - 


Oi rii.r,i L. & F. 


34- - 


Ocirrhce. F. 


<;.6. - 


.y.xrf'?. L. &F. 


7- 


i./ivf. L. &F. 


S.9. - 


Ftdia. F. 


10. . 


rh.cdra. L. & F. 


I I.I2. - 


Z)/r«. L. & F. 


Tab.XVTILfi. - 


Dyndimene. F. 


2.3. . 


Leuiothoe. L. &F.' 


4.<;. - 


K,<5;;//.8 L. &F. 


6. 


Dtjfiyntlts. L. & F. 


7.S. - 


Gordiui. F. 


9. 


Damon. F. 


10. - 


.(iner, ki. L. & F. 


11.12.. 


«<(./. L. 


13.14.- 


^rrr. F. 


Tab.XIX.f I.2.S. . 


Pri.ffi,,-. L. & F. 


3.4. - 


..Aciorion. L. & F« 


6.7. - 


^/<f,2. F. 


8.9. - 


pantfiui. F. 


10. T I. . 


Zrr:;x, F. 


TabXX. fi. Sphinx VtUs. L. & F. 


2, 


Tuflica. F. 


3- 


Boerhavm F. 


4- Zyi^acna £ryx. F. 


s. - 


cuitafotmis. L. 


Sefia 


• - F. 


Sphins apiformit. L. , 


ieCa 


. - ^. Tab. XX. f. 7. SphinK fauft^. t. 
Zyi^sena - F. 

8. Spiiinx cerbera. L. 
Zvgsena - F. 

Tab.XXI. f.I. Boml.yx lytheren.F. 

2. Phalxna Hefperus. L. 
Bombyx - F. 

3. - Dumeti. L. 
Boniby.it . F. 

4. - Verficolora. L. 
Bombyx - F. 

5.6. Phalina alfin.iria. NOBIS. 
7- - Ubatri.K. L. & F. 

Noftua - . F. 
Tab.XXn. f. I. . Humuli S L. 
Hepialns . F. 

1. Noau.i Biibo. F. 

3. Phalxna interrupta. L. 
Bonibyx Francifia. F. 

4. Phal.T;n.i ach.itata & NOB. 

5. Bombyx triralora NOBIS. 

6. Phiiljenj t;ro,WU. F. 
7- - rerOafii. L. 

Ncftua . F. 

S. - .^prilina. L. 
Noftua nmica. .¥. 

9. - dolabraria. L. & F. 

10. . eqiicjlraria, F. 
Tab.XXin.f. I. . ;>ri)rfro/».^r(«. L. & F. 

2. . ctathrata. L. & F, 

3. - dtalbata. L. &.F. 

4. . ecjurjhata. F. 
^. . ruli£inata. F. 

C. - frobofadalis L. & F. 

7. - Capiit eiusd.N lente 

5. - Oi,ulus. / aucla. 
9- Phalana pa/<-//.i. L. & F. 

,IO. . irorella. L. 
Tinea . F. 

11. . pulchella.L. 
Tinea . F. 

12. . carneVa. L. 
Tinea - F. 

13- - Fuefslinella.-SOEiS. 
14- 1 S.Tinea profc<>/:yif//.i.NOBIS. 

16. Alucita Riaiimurelta. F. 

17. Phah-cna f rii/etc//i!. L. 
IS. . ead. lente auila. 
19- Pterophurus Ai<ifi>/ia. F? 
20. . . tetradadyla.L. 

pterodaliylus.F. 
21.22. . . geUtett.t. L. 
Tinea - - .F. 

Tab. XXIV. f. I. Libellula/.cAOTi)ntoi..,F. 

2. - 4-pund.tta. F. 

3. . cancett.tt.t.L.lkF. 

4. . linearis. F. 

5. - fuella. L. 
A^rion. - F. 

6. Ephemeta tutea. L. & F. 
7- - biocu'.ita L.&F. 
S. Phryganea bicauclata. L. 

Sembiis - - F. 

9- Phryganea jr^ija^K.L.&F. 

10. . njgra. F. 

11. - e5d. lente aufta. 

12. . gibbofa. S. 

13. - cad. iente aufta. 
Tab.XXV. f.l. Hemerobiuscir>y;;>j.L.&F. 

2. - - fhaUnouies L.&F. 
3.M4'rmeleon /!tf//ii/o/W«L&F 
4. - barb.irum. L. 

Afcalaphus itaticus. F. 
^.6. Panorpa co?w»;«jj;j, L.&F. 
7.S. - tipularia. F. 

9. R-iphidia tphiopfis. L. & F. 
lo. - mantifpa. L. 

M.inti-S pagana. F. 
Tab..XXVI. f I. Uynips5«(rcaj/o//i.L.&F. 

2. - anus femin* lente 

auftus 

3. - ^alla !perfeaa. 
4.Tenthredr) femorata.L.&V 

5. . junipcri. L.&F. 

6. - antenna maris 

leiue aufta. 

7. - atra. L. & F. 

8. . cir£ia.. F. 
5.Sirexj«vf«c«j. fce-n.L.&F 

10. - - . inas.L.&F. Tab.XXVI.f.ii. Ichneumon rugillakrlui. 
L. &F. 

12. . perfha/ortus.L.ma^. 

&F. 

13. . foem. 

14. . cemjtator. L. & F. 

15. . pugittaior. L. ScF. 

16. . dtnisrator. F. 

Tab.XXVn.fi. Chalcis «/><■!, F. 

2. Sphex fpirifex. L. & F. 

3. Scolia fiavifons. F. 

4. TiphiLl radiita. F. 

5. Sphex tropica. L. 
Vefpa c:ntla. F. 

6. - cTtbrarfa. L. 
Crabro cribrartus. F, 

7. Chryfis .:<:/«». ,F. 

8. - viridiila L. 
9- Vefpa fgnata. L. 

BcmJjex . F- 
10. - roftrata. F. 
I I. I.eucofpis dor/iger.i. F. 
1 2, Velpa co,irci.it.i. L. & F. 

13- - riifa. L.&F. 

14- Apis tumuloTitm. L. & F. 

15. . nifa. L. &F. 

16. - dentata. L. & F. 
17- - tapopoda. F. 

IS. - bojioniana. L. 
Andrcna tielvola. F. 

19. Furmi'a biham.ita.F. 

20. . <r.c,'/7((iw.L.aptera&F. 

21. . m,is, 

22. . fxm. 

23. MutiIIafi<ro/',£.i, L. &F. 

24. . ead, aptera, 
Tab.XXVIlI.f. I. Oertrus bovii L. & F. 

2. Tipula atrat.i. L. & F. 

3. . crocata. L. Sc F. 
^. . pomon.t. F. 

5. . • culiciformis.LScF. 

6. Stratiomis»/f>ijNOBIS. 

7. Mnfca bombyt.ins. L. 
Syrphus myjiaceus. F. 

S. Mufca vcfpiformis. L. 
Syrphus - F. 
9. iMufca/erd. L. & F. 

10. . lurida. F. 

11. - foljiiiialu. L.&F. 

12. . jiittata. NOBIS. 

13. Tabanus f4?/ri(r, L, 
14- CuWa pipteiis. L. & F. 
Ii;. Enipis borealis. L. & F. 

16, - forapata. L & F. 

17, Rhingia rojfrata. F. 
Conops - L. 

IS. Stomoxys c<i/a£r.z«j, F. 
Conops . L. 

19, Conops microcephala. F. 

20, Afilus flavus. L ? 

21. . cd.mdicus.LStF. 

22. Bombyliusra.j;iir, L.&F. 
23- . medius. F. 

24. Hippobofca avici.Ur.ia. 

L. & F. 

25. . hirundims. F. 
Tab.XXIX. f.i. Lepifma polypoda. L, &F. 

2. Podnra vitlofi. L. & F. 

3. Termts pulfatcrium. L. 
licrne\ I ■bius pulfitoriHs F. 

4. Pediculus anfris. S. 

5. - <i;'rj. S. 

6. Pulex irritans. L. Si F. 

7. Atarus reduviuj. L. & F. 

8. . patlipes. F ? 

9. Phal.nitiium cawcro/i^fj.L. 
Scorpio - - F- 

10. . cornutum. L. & F. 

11. . c,i;i!^<i(ii»i,L, &F. 

12. Aranea longipcs. F. 

13. - angutata. L. & F. 
14- - reticutata. L.SiF. 
15. . f.ifiata. F. 

Tab.XXX.f.i. . r<.r«ii«K/./, L. &F. 

2. . aqii.itica. F. 

3- - triquetra. S. 

4. - paUiJiris. S. 

5. - t.cvtpes. F. 

6. . extinfa. F. 

7- Scorpio .Ameriiin. L. S: J. Tab.XXX.f.8. Monocnlus pediculus.L.kF. 
9. . gKd^r/i:orn/j L & F. 

10. - /'«/cv, L. & F, 

11. Onifcus/>Aj/orffj, L, & F. 
■1,2. . O/quaticus. L. & F,. 

13, - armadilio. L & F. 

14, Scolopendramory/V.iM, L&F 

15, Julus terrejiris. L, & F. 
Tab.XXXI.fl. Ciimr mafcaronius. L.&F. 

2. . rhomboides. L. &.F. 

3. - nuctcus. L. &F. 

4- - Ma,a. L. & F- 

5- - Eernhardus. L, 
PaRurus - F. 

Tab.XXXU.f.i- Cincer/r/^o/Jij. L. 
Pagurus . E. 

2, C^ncer mantis. L. 
Squilla - F, 

3, Cancer arSus. L. 
Scylljrus - F. 

4, CanLCr fquttla. L. 
Attjcus - F. 

Tal.XXXIII.f.i. Cancer Crapfus. L, & F. 

2, Hippa dor/ipes. F. 

3, Cdni^GC pundatus F. 

4, - rinnopiy'ax.L.S:F. 
-5- - Norveguus. L. 

Aftasnis - F. 

6. G.ininiirus /on^/(or;/rr.F. 
Tab.JiXXlV.f, I, Leihrus cephatotes. F. 

2. ScarabEEusye///T«j. F, 

3. Trnx f.ibulojiis. F. 

4. Trichius/*i/c/iirMf. F. 

5. Apate monachus. F. 

6. Melyns viridis. F. 

7. Anobium pertinax. F. 

8. Elophorus aiiuatuus. F. 
■9, Sphaerid, /i/rrt/'xo;(/fj. F, 

10. 1 ritiirBa 2./>w/?i'/;ir<i, F. 

11. Ips palii.ta. NOBIS. 
J2. Silpha Vefpillo. L. 

Nicrophorus - F. 
,13- Lj^ria carutea. F. 

14. Nit:;Uilu aiiea. F. 

15. Cryptocephalus margi- 

natiis. F. 
3.6. Chryfomela/i/cfcKrso.L. 

cmcu . - F. 

17. Lagria hirta.S. 

JS, ^iiiilv.s bimaculatus. F, 

19, Bientus al/imilis. F. 

20. Curculio j!'i//<:;j, L. & F. 
2 1. Notoxf.s mollis. F. 

22, Spondylis//<(/.rr//oii^(j. F. 
-23 Cframliyx /^otii/Oj^i.j.F,^^ 
24, Uiinjcl.if mplex. F, 

Opatruni f.bulofum. F, 
■25. Lyciis roJirat.t. F. 

26. Horia Dermejtoides. F. 

27. LymexyIrn»<ti'd/<. F, 

28. Cucujus dcpre/jus. F, 

29. Sepidium rctujilatum. F, 

30. /Vlanticora ?B'i.v;/.'o/i, F. 

31. Tenebrio w;o/r/or, L,&F. 

32. Helops tantpes. F. 

33. Erodiiis ttjiudimriiis. F, 

34. Oxyporus analis. F, 

35. Pxderus rtp.tTiiis F. 
Tilb.XXXV.f I. Termes deftiuitor. F 

2, Tenthredo uJ!utal.i.LScF. 

3. - ruftia.'!..SiF. 

4, - aTythrorepl.ala. L.&F. 

5. Itbneumon lnteus. l.&F. 

6. - glob.itus. L, & F. 

7, EvTnia <i/>;><'«,//5,i//<-r, F, 

8, Thynnus dentatus. F. 

9. Nomada hifirio. F. 

10. Ae^hiia/ori:;/>./fa, F. 

1 1. Trombidiimi aquaticum.V 

1 2. Aranea nigrita. F. 

13. . globofa. F. 

14. - Jliccata. F- 

15. . di/jVi(/iirr<j, F. 
Tab.XXXVLfi. SphinK lngubrss. L.ScF. 

2. Phalieiia palpina L &F, 

3. . luforta. L, & F. 

4. - CratAgi. L. & F. 

5. - qiiercus. F. 
.6, - trapezina. 

Tab, Tab.XXXVI.f.?- Phalaiia «tUU. Z.&T. 

S. - xylofieann.lSiF. 
9. Sigara /".!«■!. F. 
10. Ciniex kSuUrius. L. 
Acanthia UiiuUria. F. II. Cimex enfn. 1. 

Acanthia craJJiiKs. F? 
li. Bibio moTto. F. 
23. Khanio/to/oprtffMJ. F. 

WufcayciifofacM. L. 1 4. Syrplius tmhylmi. P. 
Mulba ry^^a ca. L. 

15. Mufta U/ir. F. 

16. IMyopa /frr«grn«4. F. 
17- i'jcnogon.W«n«riiw. R I 


N D E X 
G 


E N E 


R U 


M. 
paj. 
V 


la^. 
pa». 
paR- 


Acanthia 
79 


COCCHS 


le. 


Si 


locuda 


53 


Kaphedia 


24. 


5« 


Acarus 


33. 


S6 


Cnnops 


31. 


. 84 


Liicanus 


3. 38 


Reduvius 
So 


Acheta 
S3 


Crubro 
60 


Lyciis 


47 


Rhagio 
85 


Acryrtiuiu 
53 


Crioceris 
43 


Lymcxiloii 


48 


Kh.iirium 
46 


Aeshna 
64 


Cryptocephalus 
43 


Lytta 


51 


Rhingia 
S4 


Agrioii 
64 


Ciicujus 
48 


Rhinomacer 
45 


Alucita 
77 


Ciilex 


30. 


85 


Malichius 


48 
Aliirnus 
42 


Ctirculio 


4- 


4 + 


IManticora 


so 


Saperda 
46 


Andrena 
60 


Cynips 


2S. 


5« 


M.intis 


12. SS 


Si arabsus 


2. 


38 


Anobium 
41 
Melue 


8. •!i 


Kcarites 
50 


Anthrenus 
40 


nernuftes 


3. 


40 


Meloliiutha 


39 


Scaiiriis 
50 


Afialus 
44 


Uonacla 
47 


Menihracis 


78 


Scolia 
59 


Ap.ite 
40 


Uytifcus 


II. 


4'; 


Monoculus 


35. 54 


Scolopendra 


36. 


65 


Aphis 


l^. 


81 
Mordella 


8. W 


Scorpio 


34. 


66 


Apis 


so. 


18 


Elaphrus 
49 


Miii :a 


29. 84 


Scyllarus 
«3 


Aranea 


J3 


. 6i 


F.later 


10. 


48 


Muiilla 


28. 61 


Scmblis 
55 


AfcaUphiis 
5« 


Elophorus 
41 


jMylabris 


51 


Scpidium 
5o 


Afilus 


31. 


84 


Empys 


31. 


ss 


Myopa 


85 


SiRara 
73 


Aftacus 
63 


Ephemera 


—3. 


55 


Myimeleon 


14- 56 


Silpha 


4. 


42 


Attelabiis 


1. 


*'. 


Erodius 
51 


Sirex 


26. 


57 
Erotylus 
43 


Naucorrs 


79 


Sph.^ridium 
41 


Bembes 
60 


Evania 
58 


Necydalis 


II. 48 


Sphex 


27. 


'9 


Eibio 
83 
Nepa 


14- 79 


Sphinx 


19. 


■-2 


Blaps 
^o 


Forficula 


12. 


S2 


NicrophoruS 


42 


Spondylis 
45 


Blatta 


12. 


^2 


Formica 


6. 


28 


Nitidula 


42 


SquiUa 
63 


Bomhylius 


31- 


s<; 


Fulgora 


13- 


78 


Noctua 


74 


Staphylinus 


II. 


51 


Bombyx 
73 
Numada 


61 


Stenocorus 
46 


Boflrichus 
40 


Gammarua 
63 


Nototiecta 


14- 78 


Stomosys 
8S 


Rrentus 
44 


Gryllus 


12. 


53 


Notoxus 


45 


Stratiomys 
83 


Bruclius 


6. 


41 


(lyrinus 


3. 


43 


Syrphiis 
S3 


Buprellis 


10. 


4S 
Oefirus 


19. 82 
Byrrhus 


3' 


■ *0 


Helops 
5t 


Oiiifcus 


3«. S4 


Tabanus 


30. 


8.» 
HcmerobitiS 


24. 


55 


Opatruni 


42 


Tenebrio 


-. 


50 


Callidium 
47 


Hepialus 
74. 


Oxypoius 


51 


Tenthredo 


25. 


57 


Calopus 
4« 


Hippa 
63 


Termes 


32. 


56 


Cancer 


34. 


62 


Hippobofca 


32. 


86 


Paederus 


5i 


Tettigonia 
78 


Cantharis 


9. 


4S 


Hirpa 


6. 


41 


ragurus 


62 


Thrips 


16. 


81 


Carabus 


10. 


49 


Hifter 


3- 


40 


I'aiiorpa 


24. 56 


Thynnus 
59 


Calllda 


6. 


42 


Horia 
47 


Papilio 


16. f>7 


Tinea 
76 


Cerambyx 


i>. 


46 


Hydrophilus 
49 


Phalrena 


20. 75 


Tiphia 
59 


Cercopis 
73 
Phalangiuiiv 


33. 66 


Tipula 


29. 


82 


Cerocoma 
si 


Ichneumon 


26. 


57 


Phryganea 


23. 5 5 


Trichius 
39 


Cetonia 
39 


Ips 
41 


Pediculus 


32. 86 


Tritoma 
41 


Chalcis 
S8 


Julus 


3«. 


65 


Pimelia 


50 


Tronibidium 
«5 


Chermes 


r«. 


81 
Podura 


32. 55 


Trox 
39 


Chryfis 


27. 


59 


Lagria 
44 


Prionus 


45 


■ Truxalis 
53 


Ghryromela 


7. 


43 


Lami.i 
46 


Prerophoius 


77 
Cicada 


13. 


78 


Lampyris 


6. 


47 


Ptinus 


«. 41 


Vefpa 


,S7. 


60 


Cicindela 


10. 


49 


Lepifma 


32. 


^5 


Pulex 


33- Si 
Ciraex 


14. 


. 79 


Leptura 


9- 


47 


Pycnogonum 


86 


Zoinitis 
44 


Ciftela 


3. 


43 


Lethrus 
38 


Pyralis 


-r^ 


Zygaena 
73 


Clerus 
4« 


Lei copfis 
59 


Pyrochroa. 


47 


Zygia 
44- 


Coccinella 


5' 


4a 


LibelluU 


S3. 


.64. 

1 COLEOP TERA y^sz 
^ JC. 


JI 1. COL£OFT]i:RA. 

_LzM^z/uiJ De7'mej/£^> J°/^/ii^j ■ J/u/e/\ Gi//'//u/^ £//r/'/2M CMiie/u Oi/p/i/x ^4-^/- 

j g ^-j:.i.t. tf'— ^. ^^ ^/ JtP <^/ -^J JS '_ ^ 7- J/ % 
A . J3. "'^i- J^. 
JC % 'f^ 2?. S. 
V c . 
Q. 


9- f: 

V 1. COIXOFTEILA. 
9- ^^^ lO. 

yv^. 1. 
l. #= 
Jl. 7^1' 7// 
6. c/. 
7- J2. C . 
i6. ■*!' % 
/4- P?S^ ..ffijpa. 1 COlXOPTEl^iA ^/^7/": ^. 

?7^ 7- 
9 
-'y^ J2,. 
JC. 
^. 
l. 
j/J. ^ 
-,^,1-9 1 . cot.eoptp:ra TabTJ 
^ 1 COI.EOPTERA. 
w 7 M- j6: 
£lalta 11. HEMIPTERA. jy^jiiL'- . ^ Grulllld . jr_j,. 7a/2 vm. 
Grul/iuy -/--^ il f lEMIPTER.^ Cm/Qora ..<■• Clca^J^i^ .s^ Jad./X. 
.yVolon^x:^^- j . 11 he:miptera Ci- im^oc ..?L^7. 2al^. X. 
U. ITEMIP IF.RA. rA a^ ■>-i> . J1 . JclhX/. 
]ii LEPIDOFTEKA 
in. LEriDOJ? 1 ERA 

> lU. LEPIDOPI ILRA. TakXW 
111. LEFTDOI^TILKA . L M g. 7a/?.XK 
111. LEPIDOPTERA. /ap. ^\i/mi^/i. Ocm . t^.jj 
m LEPIDOPTERA. 

''/Cip. ^Aujinph . ^/•ni . i.io. </c7/J. Jtumph .ZPlml^r. 
lab. Xm. •yj( 111 LEPIDOPTERA. Ta2?. ^miL 
V ,->. JiJ. LKPIDOP lEKA . Tlzi^. xnc 
lll.LEPIDOPTERA. 7ab. XX. 
111. LEPIDOFTERA Ta^.XX/. 
c^ ilJ.LEPIDOF7ERA. 7a/?. Xm /■ 
IIJ.LEFIDOFTERA. raj?. xx/// 
IV. NEUROFTE]L\ 7. S^.J5. ^ A XX//^ 
/fcm^^i^/^^iii-^ .■i.'i. IV. NEUROPTERA. 

VIu,-fneU^i .5.4. /hnirrpa . j^. s. /iaph idia. p.fo. 

-^ ' Tab. XXX 
(^n^w. i_ a V HYMENOPTERA. i/T 
V. mivIENOFTERA crfnica. Jo. •2i . Jluiii/a. . 'Zs-. -24- ■ TaJ^. Xm/ 
Al. DinEKA. 

2:^i^ xxv/ii 
VILAFTERA. 
VII AFIHRA. 
.. VII. AFTEKA. 7a/?. XXXI. 
^ APTEKA Z2/P. JOOC//. 
Canccrcs c^.mia tyTs' 3 c// -^ dfl<l »■ 
'^"'■'\^'*^*^>^^ 
j:e. Sii. TaS.xxxm 


S.s. ^7- t k /8. C 
i f 


J^i3 //<»: 
r w' 
=*<.V'' iTlh. XXX K 
^j\_ .^^V^ij^^'^ 4^2 
■y^ 4- 
.^^/-a y Ct-. J^^io. 
'^t-S i^. 
•fiff Ig. 
\Jab. XXni. yyi 

" '^ii ^V 6. ■^^9 s 
"^ii^^^ ^x 
d-igr.a 


^t^ IZ 
Jiff 14- 
^iffiS. "-'^'^lcn.Strq . f^_^ (<FabncL[^ ClapLuni CAcLractcfa- t>^^ y^S.XXXHll 

-■*"■ -^ ?, 
1 

-I 


! ' ' «t^ I i .-T-^TS ■1.' i-^,>>- -*] ^r )"\ i ^ ji£^''fi& ' r^-.