Skip to main content

Full text of "Genera quædam insectorum"

See other formats


THQMAS LMCOLX 
CA3ET 

LIBRARY 
1925 
G £ N E R A 

QUAEDAM 

INSECTORUM. 

ICONIBUS ILLUSTRAVIT 

j _ DESCRIPSIT 

HERIflAIV^UjS BURiriJQIjSTKR, 

MBD. ET PHIL. DR., IN ACAD. REG. HALENSI P. P. O., MDS, ZOOLOO. 
OIR. ETC. ETC, VOLUMEN I. 
€0KTIXE:T TABUliAS XEi. B E R L I N I. 

SUMTIBUS A. BURMEISTER. 
1838 — 1846. JJBRMtL 


1 II tl C X 

generiim clescriptorum. 

I. Rhync 


h 1 a. 
11. Synistata. 
1. Pedicu 


lina. 
(Gymnognatha.*) 


I. 


Plithiriiis. 


4, Physopoda, 


2. 


Pediculiis. 
21. 


Phloeothrips. 


3. 
4. 

5. 


2. Cicade 
Ulopa. 
Ceplialelus. 
Dorydiuni. 


Ilina. 


22. 
23. 

24. 


Thrips. 
Heliothrips. 

5 Orthoptera. 
Opsomala. 


6. 


p^upelix. 


III. Coleoptera. 


7. 


Paropia. 


6. Xylotrogea. 


8. 


Xerophloea. 
25. 


Acropis, 


9. 


Ledra. 


7. Lamellicornia, 


10. 


Bythoscopus. 
26. 


Eudinopus. 


11. 


Acocephalus. 
27. 


Copris. 


12. 


Selenocephalus. 
28. 


Pelidnota. 


13. 


Typhlocyba. 
29. 


Xylophila. 


14. 


Jassus, 
30. 


Megalosoma. 


15. 


Coelidia. 
31. 


Euchirus. 


16. 


Gypona. 
32. 


Platygenia. 


17. 


Eurymela. 
33. 


Clastocnemis. 
3. Fulgorina. 


34. 


Trigonopeltastes. 


18. 


Fulgora. 
35. 


Cremastochilidae. 


19. 


Pyrops. 
36. 


Trichoplus, 


20. 


Lystra. 
37. 

38. 
39. 
40. 


Hoplostomus. 
Phagopteryx. 
Uloptera. 
Hypselogenia. *) Nomen a me propositum 
!?enns quoddaiu Curculionidum Gym revoco , quoniam Schonherrus antea 
nognathus nominavit. P. s. 

dim jam diu rebus adversis essem impeditus, quo- 
minus genera Inseclorum qua par erat celeritate perge- 
rem, nunc plane coepto desistere cogor. Nam ut de 
externis tantum rebus dicam , quae mihi adverse accide- 
runt, careo et arlifice bono chalcographo, et opifice ta- 
bulas aeri insculptas exprimendi perito, qui, cum antea 
Berolini versarer, niihi non deerant. Absenti autem per 
epistolas ejusmodi negotia mandare, quam difficile quam 
taedii plenum sit, nemo narraturo mihi credat, nisi qui 
ipse similia expertus sit. Aliquamdiu spe tenebar^ futu- 
rum esse ut artificem quendam juveneni in usum gene- 
rum edendorum comparare niihi possera, sed mox ad- 
versae causae eum a meis in aliena castra traduxerunt. 
Talia expertus non audebam, novum artificem quaerere, 
qui spes meas fortasse iterum falleret, malimque operi 
incepto pkne desislere, eique fmem qualencunque impo- 
nere. Non mihi licet infitias ire, Entomologiam e gene- 
ribus lam paucis illustratis vix bonum fructum cepisse 
el praestiturum fuisse, opus non inchoasse quam imper- 
fectum relinquere; sed contra necessitatem pugnare 
nemo sanus velit. — Quae cum ita sint, felicioribus 
scrutatoribus Insectorum, quibus meliora suppetunt ad- 
jumenta, quam quae mihi contigerunt, opus perficiendum 
et relinquo et commendo. — 

Dabam Halae die ultimo Julii 1846. 

H. Biirmeiister. Ordo I. Rhynchota. Trib. 1. Fam. 1. Pediciilina. 

Ordo I. Trihus i. 

F a ra i I i a p r i ro a. 

PEI>IC1JJLI]VA. Rhynchota aptera parasitica: vagina rostri carnea hi- 
arViculaia, in apkc iinch relraclUibus armala; pedibus scan- 
sorih , i. e. tibiis brevibus crassis intus ante apicem dentc 
arinatis, quocum unguis tarsorum inarticularum magnus 
recurvus chelani format. 

Cum generalia hujus familiae iam in secundo volumine 
operis mei : Handbuch d. Entomol. satis exposita sint^ niuic 
duo tantum genera naturalia, quae sola^ examine omnium 
specierum accuratissime iterum instituto, admittenda i idcn- 
tur, explicabo. Characteres eorum artificales hi: 

I. Pedihiis heterononiis, anticis ambulatoriis, posticis 

fjiiatnor scansoriis J. Phthirins. 

II. Pedibus hoinonoinis, omnibus scansoriis . . . . 2. Pediculus. Genus PHTHIRIUS Leach. 
Pediculus scriplornm. 

Caput pandureforme, sincipite prominente rotundato, 
in summo apice pauHuIum producto, vaginam rostri includcn- 
te ; lateribus sinuatis antennigeris, occipite paululum breviori 
et latiori, rotundato. 

OcuLi minutissimi, in laterc capitis statim post an- 
tennas siti, pauilulum prominentes. 

AateaxNAE fiiiformes 5-articulatae, articulis aequalibus. 

TiTORAX latissimus planus, abdomine etiam latior, in 
laterc antico retusus caputque recipiens; utrinque spiruculo 
unlco inter pedem primum et secundum Qd. d.), quo in loco 
omnes rediculinorum species tale stomatium habent. Gcnus Plitliiriiis. 

L. 

Abdomen planuin, cordatum, cum thorace connatum, 
octies articulalum; segmentis tribus primis minutissimis, pae- 
ne in unum coniinictis, e spiraculorum tamen numero, (pio- 
rum tria iii lj;isi abdominis utrinque aggregata sunt, satis 
luculentis. lleliquis quinque se«;mentis maioribus, distincte 
terminatis, praesertim mediis tribus, quorum unum quodque 
et spiraculum babet in apice, et terrucam mobilem carnosam 
jn latere inferiori. Praeter has verrucas tres quarta adest, 
in summo thoracis apice aflixa, minutissima quidem, sed 
tamen corporis iinem hiteralem excedens; reliquae quatuor 
paullo maiores, omnes in lertice suo setiferae. Segmenta 
denique duo ultima niinora sunt, sed distincta et verrucis 
ultimis breviora; termile in a])ice excisum est atque hoc 
in loco anum orificiumque genitale inchidit. 

Pedes elongati, hclcronoim ; antki aMhulalorli, sen- 
sim angustiores, tibia integra cylindrica, ungue minuto sub- 
recto; posiki qualuor mcrassati , scansorii, majores, prae- 
sertim trans femur. Tibia enim maxima est, campanuli- 
formis, in apice sinuata atque intus ante apicem dente ar- 
niata; tum tarsus sequitur maximus, teres, inarticulatus, 
pauUulum curvatus, cui adhaeret unguis magnus valde adun- 
cus, corneus, versus tibiae (h'ntem reflexus, ita ut inter 
dentem tarsum et unguem pili iuchidantur, quibus animal 
adhaeret. — 

S|)«!c. hujiis ii,oiicrIs nuica: Ped. pnbis JLinn. Fahr. (Pli. in- 
i>,nlnalis Lccich. *), in ro<;ionc axillaii el in<»uiiiali hominnin 
Inhtdinosoruin ot iiuniuadoruin rcporitur. *) The zoologic. miscell. III. 65. Ordo l. Rliyncliota. Trih. l. Fam. 1. Pediculiua, Genus PEDICULUS auctor. 
Potliculus ct Hacmatopinus Lcach. 

Caput quoad foriiiam variabile, globosnin, cllipticuiu, 
lyratuin; sincipitc nunc truncato rccto, nunc rotundato, nuuc 
acuto s. parabolico; occipite rel rotundato, vel acuminatO; 
processu trigono in tboracem provecto. 

RosTKUM retractlle, in capite absconditiun, vagina tii- 
bulosa raolli (3.^ in apice amplilicata (^4.) atque bic uncis 
corneis duplici seric C^.) armata. Continet haec vaojna tu- 
bulum corneum (60? facile e setis quatuor confcctum. 

Antennae filiformes, 5-articuIatae, articulis plennn- 
que aequalibus, interdum sensim minoribus, primo saepissi- 
me incrassato^ secundo reliquis longiori. 

OcuLi minutissimi^ utrinque in occipitis latere postico 
positi , saepius non conspicui. *3 

TiiORAX minutus, abdomine semper angnstior!, seg- 
mentls inter se connatis, spiraculo Qd.J utrinque unico inter 
pedem priinum et secundum. 

AiJi)0]>iEN a thorace sejunctum, segmentis omnibus 
distinctis, praesertim in margine laterali. Numerus segmen- 
torum lariat, nunc septeni , nunc octo^ nunc iwreni. 8u- 
perficies abdominis papillosa si\ e aciculata, setis longis ri- 
gidis sparsis obsessa. Spiracula semper sex in abdomine 
adsunt, atque si abdomen septem habet segnuMita, in anticis 
sex, si octo, in mediis sex, si noi em, in tertio et sequentibus 
quinque usque ad nonuin reperiuntiir. Omnia sj)iracula or- 
bicularia sunt atque in ipso medio i)oro minuto aj)erto perfo- 
rata. In Pediculo capitis humano haec spiracnla abdominis 
benc cernuntur, sed spiraculinn thoracis in(cr ludcin primuni 
et secundum facile confundi j^otest cum papillis duabus, se- 
tam brevem gerentibus, quae supra coxam pedis primi et 
secundi in summo thoracis margine nigro jacent. Cav e igi- *) In Pefliculis ininutis vel niimitissimis Glirium oculi j>io|>ter niiiiiaiu 
oviguitatem conspici nequeuat, secl iion dubito, <|uiii adsiiit. Ordo I. Rliyncliota. Trib. 1. Fnm. 1. Pediculina. 

tiir. L. B.^ ne Pediculo capitis hiimano tria vindices stigmata 
si» e spiracula thoracalia^ cum in eo non magis adsint, (|uam 
in reliquis speciehus omnibus. — Segmentum ahdominis 
ultimum ntuKjuam spiracula hahet, atque e sexus dilTeren- 
tia et magnitudine et tigura differt. In marihus (1. et 9.} 
magis prominet atque rotundatum est, poro magno in latere 
siiperiori perforato, in quo anus atque penis. Interdum ex 
hoc poro penis totus carnosus (_I1 et 12. ;>.}, uncis duo- 
hus corneis Q'- i'J armatus prominet, vel unci soli inter se 
in unum conjuncti (1,). Feminarum segmentum terminale 
profunde excisum est (2.'), interdum quasi hilohum, atque 
inter lohos anum (14. x.') continet. Yulva autem magis in 
ventris latus provecta (14. y. j/.) est, et inter segmentinn 
ventrale ultimum et jienultimum rimam transversam arcua- 
tam, utrinqiie carunculis suhcorneis munitam refert, ita ut 
peneni excipere non possit, nisi mas feminae suhmittatur; 
qua de re in hoc situ coitus exercetur. 

Pedes homonomi, scamorVi, antici saepius minores; 
omnes cum pedl! us posticis generis Phthirii congruunt (1.), 
sed in apice tihiae inter dentem et articulationem cum tar- 
so, praesertim in speciehus majorihus^ puhilli carnei oh- 
servantur (7. et 8. o), quorum ope pilus arreptus melius 
retinetur. 

Species hujus generis minime numerosae in Mamma- 
lihus degunt, sanguinemque eorum hauriunt. Liceat annu- 
merare ohservatas omnes, quoniam in opere meo priori ])aucas 
tantiim nomina\ i, nunc vero, Cel. NUxschil excerptis et col- 
lectionibus adjutus, melius eas distinguere atque in se- 
ctiones naturales redigere possum. li vero Pediculi, quos 
novi, hoc schemate distribuendi sunt. 

I. Abdomine annulis septfin distincte terminatis. 

1. P. capitis: lividus, spginontis oniniI)us iii latcre cxferno iiigrls. 
Long-. Yj — IVs'"- (L cT. A. majin. natnr. 2. O. B. mau,ii. iiatur.) 

P. capilis de Gecr. — P. hunianus var, a. Linn. I^abr. 
Habitat in capitc huinano intcr pilos. 

2. P, Tcs ti ni e II t i : lulciis, (•oncolor, tlioracis sej^raiMitis sn!>- 
spjuuctis, aiitoiinaruiu articulo socujkIo eloiiijato; pcdibus liraci- Gcnus Pediculns. 

lioribas, oloiiEcalis. Long, 1 — IVo'". (fis". 8. pes posticns 
dexter.) 

P. V. de Gcer. — P. hum. var. b. Limt. Fahr, 
Habitat in tninco humano toto parrius piloso. 

3. P. tabescen tiuiu: totus pallidus, thorace majori quadrato, 
antennis elongatis; scgraentis abdoniinalibus niaj^is coiiuatis. 
Lou-. Vl^'". 

^lt. disscrt. de phthiriasi. Bonn. 1824. 
Habitat iu corpore horaiuum, phthiriasi laborantium. 

II. Abdomine anniilis octo, prinio elongato, e duobus segmentis 
connato. 

Species hujus seclionis minutae vel minutissimae caput habent 
minntum, autice trnncatuin vel obtiisc rotundatum; segmenla abdo- 
minis mcdia distinctissima , iu margine saepius dentata, vel acule 
prominentia; pedes posticos maxinios, anticis duplo vel triplo cras- 
siores. Oculi in iis non bene cernuntur. Glires incoluul. 

1. Occipite truncato vel rotundato, in tlioracem non provecto. (iig.2.) 

4. P. sphaerocephal us: capite orbiculari, pallidus; segmentis 
abdominalibus quinque anticis dente recto arraatis. Loug. */,'", 

Habilat iu Sciuro vulgari. 

5. P. acan thopus: capite cordato, genis post antennas incras- 
satis; testaceus , segraentis in margine flavis, oblique truncatis, 
miiticis; femoribus poslicis in apice superiori dcute armatis, 
Lonp:. Yj'". (fig-. 2. in tab. gen. Phtbirii.) 

Hab. in H)'[)udaeo arvali. 

6. P. serratus: capite breviori, genis post antennas incrassa- 
tis; lividus, abdomine in basi augusto, segmentis utrinque di- 
lafatis, margincra abdorainis serratnra refcreutibus. Long. V-"', 

Hab. in Mnre musciilo. 

7. P. pl europhaeus: capite ovato, abdomine elongato elliptico, 
segmentis 1 — 6 ntrinque plaga cornea imbricatis. Long. ^l^'", 

Habit. in Myoxo Nitela. 

2. Occijiite prodiicto, in thoracem prominente. (fig. 5.) 

8. P. spinulosus: occipite brevi obluso; segraentis abdorainall- 
bus 1 — 6| in margine dcnte poslico armatis; pcdibus voslicis 
incrassalis. Loug. */,'". 

Habit. io Mare decumano. Ordo 1. Rhynchota. Trib. 1. FrtMi. I. Pediculina. 

9* P« spiuiger: occipite aciito, griscas, segmcutis aljdoroiunli- 
btis 2 — 6 in margiue dcnle ma|ori medio armatis; pedibus omui- 
biis j^racilibas. Lonj^. V3'". (%. 5. in tab. geu. Phtliirii.) 
Hab. iu Hrpudaeo ampbibio. 

I III. Abdomine annulis novem, primo minuto a sequente minus bene 
distincto. 

Species hiijus soctionis majores suut pcdesque habent crasslo- 
res, sed iuter se magis aequalcs. 

1. Occipite acuto, in thoracL-m plus minusve provecto. (fig. 1.) 

a. Pedibus gracilibus exiguis , sensim paulo crassioribns ; antenna- 
rum articulo penultimo incrassato. Glu-cs incolunt. 

10. P. affinis: pallidus, sincipite parabolico, gculs post auteu- 
uas iucrassatis; thoracc rliombeo. Loug. Y3'". 

Habit. in Mure agrario et sj^lvatlco. 

11. P. lyriocephalus; tcstaceus, abdoniine griseo; capltc Iv- 
rato, utrinqne post autonnas sluuato, sincipite acuto; thoracc or- 
biculari. Loug. '/4'". (lig. 7. pcs posticus.) 

Habit. iu Lcpore tlmido. 

b. Pedibui crassis aeqnalibus. 

«. Capite brevi lato, thoracis longitudine. 

12. P. setosus: fuscus, uudique fusco setosus. 

Pcd. Phocae Lucas iu Gucr, Mag. de Zool. IV. ch 9. 
■pl. 121. 
Hablt. in Fhoca groenlandlca. 

13. P. pillfcrus: testaceus, concolor, statura graclllorl, piils 
pallidis appressls obsessus. Long. V", 

Habit. iu Caue famlllari. 

14. P. eurystcrnus: capite cum thoracc latlssimo pcdibusqui" 
tostaceo, abdomiue allio; spiraculls in segmculoruui marglnc pro- 
miuentibus. Long. '/j,'"' 

An Ped. Vltul. Linn.? 
'' Habit. in Bove tauro. 

15. P. crasslcoruis : caplto majoii cura tlioracc angustlorl po- 
dlbusque testacco, abdomluc albido; splraculis nou proiuinonti- Gcnus Pediculus. 

Ijus. Lon^. Vs'"* (^o* ^^' ^P®^ abdoiniiiis maris cum peno 
r porreclo inicisr|ne "jus divertenlihus; li?, 12. idem, peue reclinalo; 
.r. apcrtura , ex (jiia penis ei» reditur.) 
Bedi E.rp. I. tab. 23. fig. sup, 
flab. in Cervo elapho. 

/3. Capite elongato angusto, tlioracem excedente. 

16. P. stenopsis: tcstaceus unicolor, abdomine elongalo ovali, 
pilis lougis sparsis obsesso. Loug. 1'". (fig-. 3, iu tab^ gg„^ 
Phtbirii.) 

Habit. in Capra hirco et Antilope rupicapra. 

17. P. tenuirostris: fuscus, abdomine longissirao albo; sin- 
cipite acnto, trigono. Long. 1 — IV4'". 

Habit. iu Bove tauro una cum Fediculo enrjsterno, a quo toto 
coclo differt. 

J8. P. macroccphalus: fuscos, abdomine pallido; segmenlig 
abdomiiialibus utrinfpie plaga cornoa, spiraculura gerente; capitc 
longo, post antennas utriufjue exciso. Loug. 1 — IV3 '• 
Habit. in E([Uo caballo. 

A n n. Ped. Asini (Eed. c.vp. tab. 21.) et Cameli {Red. e.rp. 
tab. 20.) buic speciei valde afrines, sed mihi ignoti, 

2. Occipite truncato , recto. 

19. P. Urius: fuscus. abdomine albo, segmentis raembranaccis 
ulriiifjiie plaga coruea nigra, spiraculiim gerente. Long. VL'". 
(fig. 4. in tiib. gen. Pblbirii, g. lig. 9. apex abdominis maris 
supra, 10. iiifra, 13 feminae supra, 14 infra.) 

Ped. Suis Itinn. Fabr, 
Habit, iu Sue scrofa, 

20. P. tuberculatus: fuscus, abdomine laliori, segraenfis su- 
pra et in margine externo papillis corueis, seriatim positis, Long, 

IV2-IV4'". 

Hab. in Bovc bubalo. 

21. P. eurygaster: tolus pallidus, segmentis abdominalibns 
hand bene terininatis, spiracnlis segmenli qnarti et quinti pro- 
minenlibus fnscis. Long. 3'". 

Habit. iii Simia sinica aliisque Simiis. Ordo 1. Rhynchota. Trift. 1. Fam. 1. Pedicalina. 

Species reliqnae Pediculoriira, ab anctoribus descriptaej aiiis 
gencribtis adnuraerandae sunt; ot Mamraaliura <|uidem Fcdiculi ita 
dirti ad i|,enus Tr icbodectara, a Cel. Nitzschio conditura, 
pertinent. Genuinam vero Pediculi speciem de Geerius sub 
noraine Pedic. bovis caffri represcntat (31i'm, etc. VII, pl. 1. 
fig. 12.) alque in ea carunculas carneas, quales iu Pbthirio 
inguinaii descripsi , obscrvavit, lllara specioni atque alleram, 
a Gel. Pallasio iii Hjrace capense lectara et in spicil. zool. 
(fasc. 2. pag. 33. iab. 3. f. 12. a. b.) descriptara, nonduni vidi; 
hacc vero ad Ped. Uriura, illa ad P, tuberculatum propius 
acccdere videtur. Ordo 1. Rlijncliota. Trib. 4. Cicadina. Fam. 5. Cicadellina. Genuff ULOPA Fall. Gcrm. 

CAruT (1. 2) magnnm himklum antice rotunilatnm at- 
«jiie in tota siiperficie , sicut omnia corj)oris organa apertfi, 
jnmclalmu , punclis in profundo grumferis. Vertex ar- 
cnatus, longitndine dnplo latior, snbconca\ns, praesertini 
pone oculos, in medio i ero elatior; anVice in capUis parlem 
mferiorem deveTUS , spiram ({uasi formans snpra frontem. 
Frons Qa.J orata convexa tnmidaj snlco profnndo in toto 
ambitn cincta et a vertice sejuncta. Clypens (b.^ corda- 
tns brei is. Lora (^c. c.} trapezoidalia^ usqne ad capitis 
marginem posteriorem extensa. Genae (d. d.J angnstae, 
inter frontem et ocnlum qnemque nsque ad verticem ascen- 
dentes, diagonaliter canaliculatae, in snmma parte profnude 
impressae ibiqne antennigerae. 

OcuLi magni^ semiglobosi^ snbtns a genarum processu 
suffnlti (2). 

OCELLI 7mlli. 

Antennae Qf f 39 breves rigidae setiformes, articn- 
lis duobns primis majoribns, ovtito - cylindricis 5 reliqnis mi- 
nntissimis^ in setae formam abeuntibus. 

RosTRi vagina longiuscnla gi-acilis triarticulata , arti- 
cnlis omnibus liberis , primo labinm trigonnra recipiente. 

Pronotum transversnm, antice arcuatum, postlcc 
truncatnm, convexnm. 

Scutellum breve triangulare;, crnribus arcuatisv, acnte 
convergentibns ; in disco linea transversa profnnde impressa. 

Elytra cornea pnnctata, venis plnries connexis bic 
et illic reticnlata, venae parnm prominulae^ ita ut minores 
transversae in superficie externa elytrorum plane evanes- 
cnnt. Cursum earum, a pagina interna elytrae delineatnm, 
fignra (jninta monstrat. 

Alae non adsunl. 

Pedes minuti graciJes, posteriores haud elongatl atqne 
vlx ad saltandnm idonei; femora fusiformia, tihiae (^4^ s^ib- 
trigonaef in angidis setiferae, setae externorum angnlornm Gcnuft U 1 o j).!. 

rariores et minores , iiiternorum crel)rJores et lon^iores sed 
magis appressae. Tarsi minutissimi, articulo primo se- 
quente adliuc breviori. 

Abdomen breve et crassum, rentre plano. Genitalia, 
in apice abdominis conspicua^ secundum sexum ralde dii- 
ferunt. 

Feminina (6. 7) typum reliquorum Cicadellinorum 
plane sequuntor. Yides lobos laterales dellexos segmenti 
ultimi C^. c/J, qui vaginam o\ iparam (nj indudunt, et ante 
lios lobos eiiam margines latei-ales trigonos segmenti penulti- 
mi; segmento utri([ue lamina ventralis deest. In dorso (&) 
haec segmenta integra adsunt;, sed in ultimo 0/- f/J aper- 
tura magna ante apicem conspicitur, quae lahulas duas, 
anum fjs-.J claudentes, continet. Has i alvulas vaginae 
oiiparae apex (nj superat. 

Masculina geuitaiia (8) a tvpo Cicadellinorum genui- 
norum paululum recedunt. Segmcnti enim idtimi (o. oj 
pagina rentralis aperturam habet magnam, qiiani valvulae 
duae (m. nt.J claudunt. llae lero i ai\ ulae non planae sunt 
et borizontaliter expansae, sed triqnetrae, acutae at(jue 
mucroniformes, Inter \al\ nlas ipsas penis continetur. Aper- 
tura ani ^ero eodem modo, ut in ferainis, in dorso segmenti 
ultimi adest. 

Species liiijus generis minutae et, una (UI. nbtecta) excepta, rariores, 
in ericetis atque saltihus inveniuntur. Germarus noster f]uatuor 
distinxit, et in promptuario suo {MtKjazm dcr EntomuJoijie IV. paj. 55. 
seq.) descripsit. H e vri ch-S ch aefferus autem tres tantum ad- 
mittit species, Ul. decussatam et Ul. lugentem Germari in 
unam conjungens. (Cf. Nomcnclat entomol. pug. 67.) 

Annoi. Hoc genus, quamquam forma corporis a Cephalelo ge- 
nere toto coelo diversum , tamen cinn eo verae affinitatis nexu 
arcte cohaeret, et in boreali liemisphaera idem typi Cicadellinorum 
devexum nobis oflert, quod in australi Iiemispliaera Cephaleli 
genus monstrat. Utrumque genus aiitem singulari capitis forina et 
ab altero et ab omnibus satis perspiciie dillert, itaque in eodem 
organo cliaracterem habet suum distinguentem sive essentialeju. Ordo I. Kliyiicliota. Ti-id. 4. Cic;ulina, ludii. o. Cicadeliina. 

Gemis CEPilAi.KLrS Pcrc/i. 
Dorydium IVob. (antea). 

Caput {l. 2. 3) horizontale conoldeiim siibdepressiiin, 
marcfimbus lalemUbus rolundails ^ in lota superricie, siciiti 
omnia corporis organu aperta, grosse p!mct«itinn^ puncHs 
hi profwulo (jramfevls {b). Frons Qa.^ magna, a rertice 
nnsquam sejnncta. Clypeus (^6.) cordatns^ cum basi rccta 
Ironti affixnS;, in apice lahium gerens minntum trigonum. 
Lora (f. f.) oialia, angulos inter frontem et clypenm ob- 
tinentia. Genae (d. d) majusculae, in basi pone lora emar- 
ginatae, antice \ersus trans oculos productae in summo 
apice antennas gerunt. 

OcuLi laterales, minores^ elliptici, liberi. 

OcELLi nulli, sed in postera rerticis parte inter ociilo.s 
maculae duae (/. «.) opacae impnnctatae, foreolarum duarum 
ibidem jacentium margini interno impressae (3). 

Antennae (4) brevlssimae, articulo primo cyathoideo, 
secundo maximo globoso, tertio subcylindrico; in basi pau- 
lulum constricto; relifpii minutissimi setam brevem et r'i- 
ffidam formant. 

RosTRi vagina l)reris crassa inarticulata, articulo 
primo a clypeo abscondito, secundo maximo labium exci- 
piente, tertio brerissimo. 

Pronotum transrersum, lateribus sub-marginatis, la- 
tere postico in medio ante scutellnm sinuato. 

ScuTELLUM trigonum; arcu illo, in Cicadellinis plu- 
rimis satis bene ante apicem impresso, in hoc genere tan- 
tum paululum notato. 

Elytra (5. g.} cornea, punctatissima, cellulis apicali- 
bus minutis reticulata, in apice rotundata sunt, quare hic 
non conni\ent, sed longe hiant. 

Alae omnino nullae. 

Pedes minuti debiles, ad saltandum rix utiles, iibiis 
non angulatis incrmlbus , intus tantum subsetosis. Tarsi ut 
in oranibus Cicadellinis, sed paululum ralidiores. Gcnus C e p li a 1 e 1 u s. 

Abdomen (6.7)elongatiimet gracile elytraclausa longe 
superat; quam longitutlinem praesertim genitalia efficiunt. 
Itaque segiuentum abdominis ultimum et penultimum magis 
e\oIutum in\ enies, quam in ullo alio Cicadellinorum genere *j, 
Coelidia (cf. tab. nostr.} non excepta. A dorso visum seg- 
mentum ultimura in apice bilobum est, et quoniam lobi basin 
versus di\ertunt, foramen habet o\ atum inter lobos (^6. f/. qj. 
In hoc foramine apertura ani in\enitur^ valvulis duabus ho- 
riz,ontaliter sitis clausa. In \ entre hoc segmentum ultimum 
per totam longitiHlinem fissum cst [1. q. q.'), at(pie in tissura 
sua vaginam o^ij^aram gerit. Haec lagina segmentum longe 
superat^ at(pie dimidia libera trans loborum fmem progi*edi- 
tur. Structuram ejus intimam obsen are non licuit, pu- 
to autem^ eam a typo Cicadellinorura, in genej^e Jasso 
fusius explicato, non recedere. — Segmentum penultimiim, 
eodera modo in \ entre fissum, tamen multo magis hiat^ quo- 
iiiara segmentum ultiiniiin in hoc penultiinum intrat;, atque 
iis(|ue ad segnK^ntum antepenultimum sese extendit. Hac 
ex causa est perspicuum, cur segmenta ambo laminam \ei\- 
tralem non habeant, at(pie numerus segmentorum in ventre 
minor sit, ([uam in dorso. Yalet haec lex formati\"a in onmi- 
bus Cicadellinis. Genitalia masculina non vidi. 

Species luijus generis iinica in Afiica australi degit, atfpie raro tan- 
tuni ibi invenitur. Yidi specimina tluo, ununi Beroliui iii 
Mus. Reg. , alterum H a m b u r g i in collectione Dom. D r e g i i. 
P erche roni us primus eani descripsit et denominavit (Cei)Iiale!us 
infumatus, Gacrin. Mngaz. dc Zool. II. IX. pl. 48.), sed false 
ocellos in ea observavit; nos postea, in edendo libro Ilrnidb. d. 
Entoni. (II. 1C6.) denuo denominavimus, (D()r>dinm paradoxum), 
quod nomen luinc alio et persimili generi imposuinuis. 

*) Genus Uiopliorain Graiji (Grilfilh , Ihc (iniin. kiniid. XV. pL 'M. 
/i(/. 3. ct pl. 138. /'. b.), ob vaginae oviparae lougitudineni maximani 
insigne, non vidi in natura, ideoijue cum nostio non comparare pobsnm. Ordo 1. Rliyncliota. Tril/. i. Cica«Hna. Fiim. 5. Cirailellina. Gmm DORYDIUM. 

Hoc nomine niinc aliud atque novum genus nuncupo, quod quitlem 
geneii illo, antea a me Dory d ium <Ienominato (Ilandh. d, En~ 
tomol. II. 106), analogis organorum paene omnium formis satis 
est simile, tamen vero affinitatis nexu non cum eo cohaeret, sed 
potius ad genus Eii]ielix (cf. tab. ejus) proxime accedit. Illud 
genus jam antea Perch ero nius sub nomine: Cephaleius de- 
scripserat, quam ob rem eodem nomine nunc in hoc opere tiacta- 
vi. (Cf. tab. gen. Ceplialeli). 

Caput (1. 2} horizonfale hmccolalum depressiim, mar- 
gmibus hderaUbus acute prommenlibus, praesertim iii apice, 
ubi spalhuhim subexcavaUim formanl ; superficies pimctata. 
Vertex (1) elongato-trigomiS;, per totam longitudiiiem 
carinula ele\-ata partitus. Frons (2. «.) plana in capitis 
processum sensim abit tuncque carinam format;, quae in in- 
feriore capitis parte usque ad summum aj^icem pergit et late 
prominet. Clypeus (2- b.~} parallelogrammus, latitudino 
duplo longior. Lora (c. c.) angusta et margine externo ar- 
cuato cincta usque ad os descendunt. G e n a e (d. d.) maxi- 
mae, in basi pone os truncatae, in margine externo ex- 
cisae sunt, ante oculos ascendunt, et hic in fovca antennas 
gerunt. 

OcuLi laterales, supra ovales, subtus obtuse-trigoni. 

OcELLi f6. i.) minutissimi, in canlho v^erlicis uirinque 
anie oculos sili. 

AatEi^nae (2. /'. f. 3) minores, sed rigidae, articulis 
disiinctis^ sensim a basi ad apicem minoribus, tertio ojimium 
longissimo , subc^iindrico. 

RosTRi vagina (2) minutissima, praescrfim brevissi- 
ma, triarticulaia; articulis 2 et 3 prominentibus, aequaiibus. 

Proxotum sub-quiuquangulare, supra verticnn usque 
ad ociilos porrectum, in medio longitudinaliter carinatumj 
latere postico slnuafo, superficic punciaia. 

ScuTELLUM trigonum, minus puncfatum;, ante apicem 
arcu profunde impresso signatum. 

Elytiia (b. g.) lineari-lanceohda, meinbranacca , sed Gcnus Do ry <!i ii m. 

suluram versus firmiora; celhdae Ires intoniao, inior mar- 
ghiem axillarem et suturam sitae, coriaceae uh/iie ad venaa 
pimctalae; reliciuum elytrum in])unetatum. 

Alae (^5. //.) elytro brei iores, angustae, in toto aml)itu 
limbo libero cinctae;, venis sex in Cicadellinis semper ob» iis 
et typi eorum instar coniunctis. 

Pedes gracillimi debiles; anteriores quatuor minores, 
tibiis subangulatis^ intus setosis ; posteriores (4) elongati, ad 
saltandum utiles^ femoribus adimcis et in apice supra geuu 
unciolis duabus armatis, tibiis quadrangularibus ^ amjiilis 
mferiorihus selosis, superiorihus spinosis, spinae autem an- 
guli interni spinis anguli externi minores. 

Abdomen et genitalia omnino cum typo Cicadellinorum 
congruunt, sed e typo hujusce generis graciliora sunt. Conf. 
jgitur genus Selenocephalus. 

Species unica adliuc nota, qiiain Dor. lanceolatnm voco, in Si- 
cilia a Grohmnnuo capta et ad Germnrum collegani niissa est. Onlo I. Rhynchota. Trib, i. Cicadina. Fam. 5. Cicadellina. 

Gemis EUPELIX Germavi'. 
Cicada Fabr, Fall. 

Cavvt (i.) Jiorizonlale cli/pealunif ore retracto; 
vertice Jalo sculffoinnl, in meclto longihaVnaliter ca^ 
rinato, iitrinqiie poiie carinnm sul)concaA'o, margine 
aciito reclinato. Frons (a) miniitn, elongata, angusta, 
carinafaf nntice in verticis scutum abiens. Cly peus (6) 
parallelogrammus, lateribus rectis anguliscpie rotunfla- 
tis, latitudineduplo longior, latere postlco supra labiuni 
sinuato. Lora (c. r)latiuscula elliptica, sutura circum- 
scripta. Genae (d.d) angustae, lororum ambitui con- 
centricae, in margine pone oculos profunde emargina- 
tae, ante ocul s ascendentes atque cum verticis scuto 
confluentes, bic antennigerae. 

OcuLi laterales, elliptici^ a cantlio elevato paeue 
toti bipartiti. 

OcELLi (ly, 6. ?*. /) duo in vertlcjs laterc superiore 
pone marginis lateralis mediinn. 

Antennae (2.f.f, 3) brevlores, verticls scutum 
non superantes, setiformes; articulo primo crasso cy- 
lindrico, secundo paulo longiore aj)icemque versus 
crassiore, sequentibus quatuor distinctis minoribus et 
inter se descrescentibus, reliqui in setam quasi inar- 
ticulatnm abeuntibus. 

RosTRi vagina brcvls, articulo secundo cum tertio 
longitudine aec[uali. 

Pronotum transversum, in medio carinatum, iii 
marginis postici medio excisum. 

ScuTELLUM trigomim, arcu ante apicem impresso 

Elytra (4.^) corincea, venis cornois elevatis; in 
apice limbata, sed intus vix complicantin ; sutura igi- 
tur paene tota recta. 

Alae (4. h) elytro paulo breviores, membraiia- 
ceae, limbo lato cinctae, venis sex a typo Jassorum 
vix divergentibus. Ocnus Eiipelix. 

Abdomen et gonitalla utriuscjiie soxus oinniiio 
cnm his partihus ^eiieris S <; 1 e ii o c e p li a 1 i congruunt, 
quare ad lioc genus L. B. deh^gare Hcet, 

Peuf.s hreviores, valitliores; feniora omnia iner- 
mia, postica tautuni supra genu nncis (liiohus armata. 
Tihiae omnes tetragonae, anticae ([uatuor intus spinis 
4 — i> minntis armatae, posticae vix eloiigatae, in an- 
gulis duohns externis spinatae(s])inis 4 — 5), intus hasi 
inuticue, ante ajncem tri- vel (piadrispinatae. Tarsi 
graciles, triarticulati, articulo primo longiore, tertio 
biungnicnlato, nnguiculis aroho sufrultis, (Cf. iconem 
pedis postici sinistrio pone Litt. A.) 

Specics liujus generis parvac et rariores iii saltuum vacuis iii- 
■veuiuntur. Lifct hoc loco annunierare oniues hucusque notas. 

1. E. cuspidata: capitis scuto latitiidine brcviorc, fusco-maculato, 
testacea nij-ro-conspersa. Lon,:;. corp. 2^/-^"'. Tab. nost. 2 
caput infcrne. d^. et $. 

€-icada «uspidata Fabr. Si/sf. Rhi/ng. 79. 86. — Kj. 
Knlojn. syslein. IK. 40. 86. — Vatl. Hcmipt. Succ. — 
uihrcns^ Fn. Ins. Enr. IF. 22. — Eupcl. c. Gertn. 
Magaz. ir. 94. 1. — Burmeist. Enlom. 11. 1. 112. 10. 
1. — Herr. Schaeff. nom.cntom, 72. 76. et 116. 76. 
Habitat in Germania et Anglia. 

2. E. producta Germ.: teslacca unicolor, capitis scuto latitu- 
«line vix longiore, cariiia infiiscata, Lonj». 2'/., " $• 

Tab. noslr. no. 1. et 5. (caput cum pronoto). 
In Franconia, pone oppidum Erlanj^en. 

3. E. spatliulataGfrm. : testacea, subcoiispersa; capills scuto lan- 
ceolato, diinidio longiorc qnam lato, lateribus sinuatis. Long. 
2%'"$. 

Tab. nostr. no. 6. (caput c. proii.) 
\ Habitat eodem loco. 

Spccies Africana, in operc nostro Handbuch ctc. pag. 112. 
sub nomine E. peltastes commeniorata , hnic generi non adnnme- 
randa vidodir, ciim til)iae posticae elongatae sint, pedesf|ue omnes 
dense spinosU Praeterea scutum verticis crassuiii, plannin vt nus- 
«juam cariuatuiu a generis Eiipelicis typo planc rccedit. kaque 
hanc spociem ad genus Acocepbalum, quocum toto habitu cou- 
Tcnit, Iransdiici necessi» est. — Ordo 1. Rliynchota. lYiL. 4. Cicadina. Fam. 5. Cicailellina. 

Gcmis P A R P I A Germ, 

Caput subporrectiim, ore retracto infero ; verlex luna- 
luiiy conannis, antice aciite inarginatus, Frons (2) in medio 
plana, in fine superiori carinis duabus ab oculis prov ectis 
munita^ quae carinae utrinque foveam magnam ellipti- 
cam, cui ocellus (1. ij insidet, a fronte sejungunt Cly- 
peus (2. b.) elongatus parallelogrammus, in apice rotun- 
datus. Lora (^c. c.J elongato-elliptica, in angulum inter 
frontem et clypeum immissa. Genae (d. d.) magnae extus 
rotundatae, ante oculos ascendunt at(iue hoc loco in fo- 
vea profunda, a margine carinato frontis circumscripta, an- 
tennas gerunt. 

Antennae (3. ff.J breves^ setiformes, articulis duobus 
primis majoribus cylindricis, sequentibus «piinque minutis 
quidejn, sed satis bene distinctis ; reliquis in setam quasi in- 
articulatam abeuntibus. 

RosTRUivy (ej sat longum: vagina triarticulata, articulo 
|uiuio a clypeo paene abscondito. 

Pronotuim transversum, antice elevatum^ rotundatum, 
postice in mcdio emarginatum. 

ScuTELLUM trigonum, breve; apice acuminato, late- 
ribus sinuatis. 

Alae qiiatuor, superiores coriaceae, in angulo interno 
basali subcorneae, piinctatae; inferiores membranaceac*, i e- 
iiosae: venis cum typo Jassinorum omnino congruentibus 
(7. g. h.) 

Ar.DOMEN breve, couico-ovatiim, subtus in inarc se- 
pties, in femina (piiu(piies anniilahim, siipra iii iitnupie se- 
xu articulis octo, quoriim primus obsoletus (Cf. tab. gener. 
Xeroplilocae. 5.), r(?rHjui aecpiales, ultiinus profiinde excisus 
anicpie tiibulum iucludeus (cf. t.'ib. gener. Ceithalelh Ulopae, 
Ledrae.y Genitalia externa maris {S) miniita, in valviiUs 
duabus trigonis (m. m.) inclusa, <|uarum marginem exter- 
num lobi laterales segmenti dorsalis ultimi (o. o.) amplectuii- 
tur. Genitalia feminac (6) in hoc genere maxima sunt, sed Gentts Paropia. 

typnm Jassinoriiin oinnino seqmmtur; vides igitnr lobos se- 
inenti dorsalis ultimi C9- (fJ) valvulas externas vagiuae ovi- 
parae Qh nj continentes. 

Pedes graciles minuti, tibiis quadrilateris : anticis qua- 
tuor subtus setosis; posticis (4) longioribus, in angulis duo- 
bus externis dentatis; femora in apice biuncinata. 

Tabula nostra marem speciei unicae: Par. sciitatae, ma- 
a:uitudine aucta (A. magn. natural.), repraesentat. Mas differt a fe- 
uiina colore nigro magnitudineque minori; femina paulo major 
est, omnino pallide-fusca, siguaturis iisdem cum mare flavis, sed 
lividioribus, pallidissimis. Deutes medios tibiarum posticaruni , qiii 
in mare desuiit (4), iu feminis saepius vidi. — 

Accedit igitur hoc geuus quam maxime ad Eupelicem, Do- 
ri/dium et Xerophloeam, Ordo I. Rliynchota. Trib. i. Cicadina. Fmn, 5. Cicadellina. Genus XEROPHLOEA Germ. 

Caput plannm, clypeatum, vumjhic antlco dilnfato 
aaito, m mcdio subangnlato. Vertcx latitudino paullo brevior, 
inaequalis, in medio excavatus, utrinque oculis maioribus 
terminatus. Frons (2. «.) elongato - elliptica subconvexa, 
nndique satis bene ferminata. Clypeus (2. 6.) parallclo- 
grammus, convexus. L o r a (2. c. c.) angusta, sinuata, clypco 
brci iora. G e n a e (2. rf- rf) angustae, planae, inter oculos et 
frontem ascendentes , ibique in fme summo antemiigerae. 

Antennae (3.) bre\es, setiformes, articulo primo et 
secundo ovato, tertio quarto et quinto seta armatis, reli- 
quis minutissimis, non bcne tcrminatis. 

OcELLi duo in verVice, oculis paullo magis approxi- 
mati. 

pRONOTUM magnum, antice planum vel, potius utrinquc 
excavatum, postice con\'exum sive gibbum. 

SCUTELLUM, ELYTRA (9. g.') ALAE (^g. /t.) cum ty- 

po fiimiliae Cicadellinorum iam satis dcscripto omnino con- 
gruunt; clytrorum sutura rccta, non complicans. 

SurERFiciES corporis punctata, punctis maioribus ex- 
planatis, in ccntro umbilicatis, sive granulum clc\atum gc- 
rcntibus. Eodcm modo supcrficics corporis gcnerum C c [» Ii a- 
leli, Ulopae aliorumque coufccta estj ca igitur genera 
confcrcnda. 

Pedes gracilcs, omnino cum typo gcncrls Eupeli- 
cis et Dorydii congrucntes. Tibiac posticac (4.) qui- 
dcm (piadrilaterae suut, atque in quoque angulo spinosae, 
scd spinae magis acqualcs ct rariores. Anticac quatuor 
tibiae spinis omnino carcnt, atfpie sctae quacdam minutae 
in latere earum interno locum spinarum implcnt. 

Abdomen brcvc^ conicum, supra (5.^ con\ cxum, su- 
btus (6.) planum, illic cx annulis octO;, hic c scptcm 
compositum. In maribus a scgmcnto vcntris scptimo valvu- 
lac duac planac, spatulatac, cili.atac {G.T.m.m^^ pcncmque 
claudcutes exoriuntur; scgmcntum vcro dorsi octa\ um iutc- Ccntis Xeropliloea. 

griim est (5. o. o.")j n<^" lobatiiin , iit({nv v\ apritura <(M-ini- 
iiali (iil)iiliini anifcriim triariicnlatiim (7. /.) cmiirit, in cnins 
fnu' anns rcpcritnr. Fcmiiiarnm apcx ahdominis niliil liabct 
prnpriiim, \ idcmiis((iic lobos scpncnti «lorsalis nltimi {S. t/. (/) 
atqnc la^inam o\ iparam (ti. ?/.) intcr cos. 

A|)[iarct i^itnr c dcscriptione data, Iioc <:;cnns magis 
ad Enpeliccui, Dorydium etParopiam, |)osteti cxpli- 
eandam, acccdcrc, at(|ne cnm his tribns snbfamiiiam propriam 
constitncre, cnin ipia altcra snblamilia, ({nac ^cncribus Ce- 
|)linlelo et Ulopa constituitur, maxime cohaeret. Utra- 
que a typo Jassiiiorum panllnlnm discedit. — 

Spccics jiiiica: X, j^risoa, liut'iis(|n(' «ota, iii labula noslra 
«lepicta (*st (A. ina::,iiit. nalural.). ntasiliam iucolit. Cf. Gcr- 
mar, Zcitschr. f. d. Kntojn. /. 190. 1. Oiilu l. Kliyiicliot.i, 'Jrili. •1. Cicaditiu. l''(iin. 5. Cicudellina. acnus LEDRA Fabr. 

Cai'Ut { l. 2) hon/onlalc ^cnDfonnc ^ mar(jinc anlico 
(lilnlnlo lii incdio ;«uo;ul;ilo, l;iicr;ilil>ii.s ]);niliiliiiu (livcrten- 
rihiis. Vertcx hitissimus in;»equalis, in medio c;illo loiigitu- 
dimili no(;itiis, m;irgine Jintico ;icu(o dihitato. Frons 
(2. n.) pl((n(i (tn(/usl((, antice proces.sii acuto lanceolato ia 
» erficis mara;inem dilatatum prorecta; marginihus latenilihus 
\ ersiis cly|HMim com erlentihiis, iindulatis. Clypcus (2.6.) 
miniitus ovadis, loris adhiic minor. Lora (2. c. c.) suhel- 
liplica, postice iisque ;id clypei apicem descendentia, anriec 
tntlla cerla (ine circuniscripla. (jenae (2. d. d.) maximae 
iHlaldlac, lamcUilormcs , ;inte oculos ascendentes et cum 
vertice pro parte conn;itae^ lovea vero ;intennigera tcrmi- 
natae. 

OcuLi o;h)hosi, minores. 

OcELLi (^l) Tcrlicalciiy iii mcdio verticis pone callum 
positi , inter se approximati. 

Anteinnak (2. [. f. 3) selii"(M-mes, annulo c;dloso, c hasi 
foi eae antennio;er;ie siir«^en(e, ciiiclae; articiilo priiuo o\;ito 
maximo, secundo praecedente minori sed simili, reliquis mi- 
nutissimis, iii setae (puisi inarliculatae lormam aheiintihus. 

llosTKr vaoiiui hriMis cr;issiuscula 3 - articuhita , arti- 
ciilo hasali lahium minimiim exclpiente. 

Pjionotum tr;ins\ crsum hexaooniim, mariiine antico 
angulalo, postlco arciuito; sitjjra ponc lalcra aurilum. 

ScuTELLUM mediiim tri«;onum, apice acuininato. 

Elytka corne;i, vcnin primariis alalim ramificantibus^ 
ideoqiie irregulariter reliculatis, 

Alae memhranaceae^ in toto amhitu limhatae, venis 
sex ciim lypo Cic;idellino rum congriienrihus. 

Pedes (4. pes anticus) \ alidiores, remorihus compres- 
sis, pone genua hispinosis; libii.t Iriiiitclri.^i, in angulis bi- 
fariam sclosis , poslicis \ ero in antjulo cxlcrno (IUalaUs et 
(jrossc scrralis. Tarsi triaiiiculaii , unguiculi aroliis siifiiiKi. 

Abdomen supra gihhuin, suhtus planum, annulis liic Gcnits Ledra. 

septem, illic novem; iiltimo conoideo, siipra in apice ab ano 
perforato, subtus genitalia includente. Masculina genitalia 
externa (6) minora sunt, atque lah iilus duas {m. wt.), pone 
suturam et in apice setosas, referunt; in femineis genitalibus 
eaedem sed majores ralvulae (q. </.} conspiciuntur, et inter 
eas vagina ovipara (ji.^. Apparet vero e descriptionibus 
jam datis (cf. descr. gen. Cephaleli, Ulopae et alior.), valvu- 
las has non organa no\ a s. jiropria esse^ sed lobos laterales 
deflexos segmenti abdominalis ultimi; vaginam autem ovi- 
param valvulae verae et peculiares, a litera ii indicatae/in- 
cludunt. 

Species iinica hujus generis, Letlra aurita Fnhi'., in duuietis non 
raro invenitur; niagnitudinem ejus naturaleui mensurae snb lit. 
A indicant. Ordo I. llbjnchota. Tri6. 4. Cicadina. FattK. 5. CicadcUina. Genus BYTHOSCOPUS Germari. 

Jassus Fahr. Latr. 

Caput ("13 perpendiculare, declivum, rertice ohinso 
plano, ano^usto, interduui acutiusculo, marginibns plua mi- 
«ti«i'e parallelis. Frons Qa^ nunc ovata subconvexa, nunc 
tota planafI5.). in capitis parte antica sita. Clypeus(6) 
angusluSjUtrinquesinuatus, apice profunde emarginatus. Lora 
(c) sutura circumscripta, elon gata, elliptica. G e n a e {(Id.) mag- 
nae planae, ante oculos productae, hic eKcavatae, antennigerae. 

OcELLi duo in verlicis parte de/Ie.va utrinque supra 
frontem. 

RosTni vagina Qe') triarticulata, articulus priraus abscon- 
ditus. Labium elongato-trigonum, rimam articuli secundi 
superiorem claudens. 

Antennae Q/. f. 4 — 6.3 setiformes, artlculo primo 
majori crassiori, subpyriformi , secundo elongato cylindrico, 
sequentibus 3 — 5 sensim minoribus angustioribus setifeiis, 
reliquis minutissimis, numerosissimis, setam dimidia antenna 
paulo-longiorera formantibus. Ilaec seta in maribus qua- 
rundam specierum intumescit^ atqiie laminam eliipticam Qb^ 
sive clavam pyriformem (63 format. 

Pbonotum transversum, quinquangulare. 

ScuTELLUM medium trigonum. 

Elytra (14. g-.) coriacea, venis radiatis sex, prima et 
secunda trunco communi insidentes, illa post medium dichotoma, 
haec eum prima et tertia nervo transverso unico conjuncta, 
reliquae venae simpliccs; apex elytrorum in speciebus pluri- 
mis cellulis 4 irregularibus notatus, limbus externus in qui- 
busdam (B. latiione^ ante apicem reticulatus. Sutura nunc 
tota recta, nunc apice valvata, elytris complicantibus. 

Alae (14. /1.3 mombranaceae, venis 6 radiatis, l, 2, 
3 ct 5 furcatis, rami primae et secundae nervo transverso 
conjuncti, rami secundae et tertiae confluentes. 

AuD03i£N supra 7-articulatum, subtus G-articuIatum. Ordo I, Rhyncliota. Trib. 4. Cicaclina. Fam. 5. Cicadcllina. 

Pedks (J, tarsiis posticus infra^ elon<>;ati, postici sal- 
tatorii: tibiac anticae cjlindricae incnnes, ciliatae, poslicae 
vero (rigotwc^ marp;ine c.vlcrno tnnni.s mitni.src dcnlnltic 
alfjuc in (jiioqtie dcttie .spiitn/n nciiln nrinnlnc. apice spinosac. 

T vn.si 3 articulati. articiilis l ot 2 apice spinosis, nl- 
tiuio biunguiculato, un^uiculis arolia magna membranacca 
suiriiltis. ,, 

Genitalia extcrna in hoc o^encrc, sicuti in ceteris hu- 
jusce tribiis, vahle (liircriint, qua ex re sexus facile distin- 
guitiir. 

In maribus (^8.9.^ seo^raentum ventrale sextum ("r.r. ) 
valvulam dente mcdio elongato obtuso miinitam rormat, (jiiam 
vaginae duae arcualae (^m. m. ) apice pilosae superant. Inter 
has vao^inas penis corneus uncinatiis (p-^ invenitur. In su- 
periori vero parte abdominis se^mcntiim dorsale septimum 
{o. o.) prominet, tumidum, truncutum atipie supra stylis duo- 
bus (^^/?3 armatum. 

In f e m i n i I) II s (^IO^ scgmentiim ventralc sextum (^r/. </.~) 
profunde excisum cst, itaipie bifidum, lobus (piis(pie vero 
ovatus. Inter hos lobos va^inae duae (^n. ti.) genitalia in- 
terna claiidcntes sitae siint. Genitalia iuterna terebram 
formant ensiformem (l^.) bivalvem, apice supra dentatam; 
'itia({ue valva e duabiis laniinis confecta est, ((uariim externa 
ct inferior (^l-i.) in pagina interiori sulcum habet exaratum 
{((), (pio sulco costa (^)-, e pagina extcrna laminac intc- 
rioris surgcnte, recipitur; ita ut ambae, hac articulatione 
conjunctae, ultro citro(pie promoveri possint. Lamina intcrna 
in marginis sii()erioris apice dentes ali(piot majores habet, 
qiiorum ope plantarum partes, quibus ova imponunt haec 
insecta, consecantur. Eodem typo jg^enitalia masciilina et 
feminina omniuni o-enerum hujii.sce familiae constructa sunt, 
quam ob rein haec tantiim describerc at(pie depino^erc siifficiat. 

(jlenus Hvthoscopus in hac familia iiisigue ob speciennu iii 
quibusdaiu characteribus diversitateni , qua re secjuenteiu specieruni 
sjnopsin addeic necesse est. 

1. Elytra apice compl icantia; tibiac parcius subtiliusque .«spi- 
nosae; frons convexiuscula, margiuibus verticis arcuatis con- 
centricis. (Fig. 1 ct 2.) Ortlo \. Rlivnoliofa. Trib. i. Cicndina, Fam. 5. (^Vn<i«>1lina. 

A. Anfennae in utroque sexu lictifurnies, aequnleg ; su])ertifies glnltra, 
nitida. 

Subgenus By tlioscopus. 

Spec. unn niilii nota titfpie in tabula nostra dcpictn: 

B. vnrius mihl. cf (t'g- !•) Flnta varia Fakr., .Tassus varius 
Gerni. HJagaz. IV. 9. $ (l'ig- 2.) Jassus higuttatus (Herm. ihhl.., non 
7'>«6r. Jass., crenatus (7,'erm. Vn. 17.10., J. scurra ii/J. ll.((-^) — 

An huc ? Jass. crenatus G'ernt. /«. 

B. Antennae niarum apice laniinigerae ''l''ig 5. 6.), feniinarum seti- 
formes; snperlicies corporis opacn, sultmicnns. 

Subgenus Idiocerus Letvi.<i*). 
Spcc, I. B. fiilgi(ius. (J'. Jnss. fulgidus et 2 guttatus Fahr. Cic. 

Populi et Coryli 1/in. Jass. stlgma d/crni. 9- ( ic nitiduln Fahr. 

Jass. cereus Germ.^i — 2. B. lituratus Fali Ilerr Svhiiff'. et icon. 

Jass. varii Gerni. in Fn. Ettr. 16. 18. — 3. B. sciirra Jass. 

Scurra Herm. olim, Jass. tremulae Zeil. Idioc. stigmaticnlis Le- 

wi.s — et sp. compl. minus cognitne. 
Spec. exoticae Brasilienses Mus. Bcg. ad subgen. Oncopsem per- 
tinent, una vero maxima subgeneri Idiocero adnumeranda videtur, 
sed nias niihi non innotuit. 

II. Elytrorum sutura recta tota; antennae in utroque sexu 
setiformes, tibiae multispinosae, Cf. icon. generis Acoce- 
p h a I u s. 

A. rrons tumida, marginibus verticis arcuatis concentricis. (Fig. 1 
et 2.) 

Subgenus Oncopsis mihi. 
(Sectio B. gen. Macropsis Lewis). 
Spec. 1. B. lanio c. var. B. brunneus — Jassus brunn. Falr. — 
2. B. triangularis Germ. Fall. — .3. B. flavicollis <■.'?». Jass. fla- 
vicoll. Fahr. c. varr. Jass. 2-pustuIatus. /oir. Jass. Rosae Fahr. 
nec non complures minores. 

B. Frons plnnn; vertice ncutiusciilo, nngulum obtusum formante, 
ciijus crura extus crassiora. (!' ig. 15.) •) Tho Transacl. of ihc cnloiii. soc. of Loiidnn. part. I. |)ag 47. 
seq. pl. 7, Ordo I. Rhjncliota. Trib. i. Cicadina. Fam. 5. Cicadellina. 

Subgenus Pediopsis miht. 
(Sectio A. gen. Macropsis Lewis). 
Spec. 1. B. Tiliae Germ. (Fig. 16. Ab omnibus speciebus hujusce 
sectionis haec optiine cum cliaractere subgeneris congruit) — > 2. B. 
rirescens, Cicada vir. Fabr. Jassus vir. Germ. c. var. Jass. gra- 
mineus Fafjr. — 3. B. Qassatus, Jass. n. Gertn. Fti' — 4 B. 
nanus //. Schaejjf. etc. Oiilo I. Uhvnchula. Trilt 4. (.'icaJiurt. Fum. 5. tUcadcIlina. Genu» ACOCEPHALUS Nob. 

Acoccphalus Germ, Cercoj)Is Fubr. 

Capdt (^2) horizontale, planum; verticc frigono. suh- 
excavato, margine aculo a fronte dislincto. Frons («J 
inagnaj ovata, plana. Clypeus (h^ lon^ior, paralklus, 
apicc subemarginatus. Lora (jc. c.) elon^ata, elliptica, 
margine externo sinuato. Genae {jl.d.^ planac, poslicc 
versus pone ciypeum truncatae, margine extcrno sinuato, 
lorarum maro-ini concentrico. 

OcELLi minuti utrinque supra antennas ad vcrlicis inar- 
ginein anticuni saperiorem (/i. t.J 

RosTRi vagina Qe') triarticulata, articulo primo sub cly- 
peo rccondito, secundo et tcrtio gracilioribus aequalibns. 
Labium minutum trio;onum, articulo secundo dimidio brcvius. 

Antennae (3. f. /.J longiusculae, sctiforraes, articulis 
basalibus duobus majoribus, crassioribus; rcliquis cylindricis, 
spina armatis, scnsim minoribus et angustioribus. 

PnoNOTUM transvcrsum, sexangulare,laterc anticoarcuato. 
ScuTELLUM mcdium, trigonum. 

Elytra C^*S"0 coriacca, vcnis prominulis scx acquali- 
bus; aiitcriorcs tres ramulis transversis intcr sc conjunctae; 
sutura recta iota, 

Alae (5./i.') mcmbranaccae, vcnis scx inaequalibus; 
omnibus, scxta cxcepta, furcatis, prima cum sccunda ramulo 
transvcrso conjuncta, secunda itcrum cum tcrtia conflucntc. 
Limbus liber anticus atquc extcrnus usque ad vcnam tcr- 
tiam dcest, dehinc oritur atque rcliquum mar<>incm cingit. 

Pedes clongati, gracillimi; fcmoribus quatuor posticis 
siipra genu spina armatis, tibiis omnibus .'ipinosis. Tibiac 
jiosticac longissimae subaduncae trigonac; margincs omnes 
spinosi, spinis scnsim majoribus, superiores minuti at((ue 
magis approximati, 12 — 20 in margine extcrno; margo in- 
ternus supra ciliatus, post mcdium spinosus. Tarsi triarti- Ordo I. Rhyncliota. TriL. i. Cicadlua. Fam, 5. Cicuilelliua. 

culati, articulis apice subtus spinatis; primo inajori, secundo 
ininutissimo, tertio clavato, graciliori, in summo aj)ice se- 
toso atque unguibus duobus Q4j ^racilibus (l. I.3 armato, 
inter quos aroliae membranaceae, elJipticae (k. A-.}. 

Abdomen planiusculum, supra septem-, subtus sex.- an- 
nulatum, margine laterali deflexo. Genitalia in apice pro- 
minentia, quo modo in genere Selenocephalo descripsi. 

Generis typus: 

Acocephalus costatus Germ. 

A. pallide-cinereus, sive dilute fuscus, undique plus mi- 
nusve nigro-conspersus. Long. 2^ — 3^"'. 
cf. Minor, fascia verticis inter oculos iuterrupta atque altera 
pronoti pallidioribus. 

Cercopis rustica Fahr, S. Ith. 97. 51. 

Pan%. Fn. Germ. 124. 15. 

Cicad. rust. Fall. Jlem. 1. Zelt, Fn. Lapp. 1. 

Ilerrich Schiiffer 7iom. cntom. 1. 115. 
$.Major unicolor, elytrorum venae maculis hiuc inde nifj;ris. 

Cercopis striat. Fabr. S. lih. i)6. 40. 

— variegata olim, Ent. syst. IV. 55, 37, 

— striatella ibid. 98. 59. 
Cercop. COStata Panz. Fn. Germ. 61. 14. 

— transversa Fabr. S. Rh. 41. 

Cicad. nervosa Schrank. En. Jns. Aust. 252. 481. 

Jassus striatus Germ. Jflog. JF. 89. 21, 
— costatus ibid. 93. 36. 

De speciebus reliquis Europaeis conf. Ilerrich Schaffer 
nomencl enlom. Vol. /.; Cercopis histrionica Fabr. S. Rh. 
98. 68., quam antea cum hoc «enere conjunxeram, potius 
ad genus Jassum revocanda. Conf. hujus generis tabu- 
lam. — Ordo I. Rliynchota. Tril. 4. Cicadina. Fnm. 5. Cicadellina. Genus SELENOCEPHALUS Gcrm. 

Caput (L 2) perpeiullciilare, ore retracto tlecll- 
vo; \erteiL (i) latissimns, totiis siiperiis, arciiatus, 
subconceivus, marginibus concentricis circumscriplus ; 
margine antico acuto, canaliculaio (2) atqiie iii ipso 
cauall iitriiique ocelligero {i. i). 

Frons (rt) lata, plana, trigona, angulo inferiore 
truncato, cl^^peum elongatum parallelogrammum ex- 
cipiente. L ora (c. c) elliptica, sutura circumscripta. 
G e n a e latiusculae , frontis margini concentricae , in- 
ter oculos et frontem usque ad verticem procluctae, 
pone oculos impressae, antennigerae. 

OcuLi laterales (2), in basi a genarum processu 
suiFuIti. 

OcELLi duo(/. i) ante oculos in ipso verticis mar- 
gine canaliculato. 

RosTRi vagina brevis, triarticulata , articulo pri- 
mo clypei marginem vix superante, secundo supra 
labium latum trigonum excipiente , cimi tertio longi- 
tiidine aequali. 

Antennae (2i,ff, 5) mediae, setiformes, articulo 
basali maximo, crasso, subgloboso; secundo minore 
cyatliiformi ; sequentibus tribus distinctis , annulifor- 
mibus , uno alterove seta armato ; reliquis indistinctis, 
in setam abeuntibus. 

Pronotum transversum, subsexangulare ; latere 
antico arcuato. 

ScuTELLUM magnum , ti-igonum ; ante apicem 
linea arcuata impressa notatum. 

Elytra (4. 9) corlaca, subopaca, vcnls sex 
haud prominulis, secun<Ia in mcdio furcata ; antcrio- Ordo I. Rliynchota. Trib. 4 CicaJiaa. Fam. 5. Cicatlellina. 

res tres iiorvis transversis i>liiries coiiiiexae, posterio- 
res integrae. Siitura (limidia autioa recta, dimidia 
postica plus minusve valvata, limbo libero membra- 
iiaceo cincta. 

Alae (4. /t) membranaceao, limbo Hbero uiulique 
cinctae, omnino cum bujusce familiae typo , in gene- 
ribus Bytboscopo, Acoecj^lialo et Eurymela 
jam satis descripto, congruentes. 

Pedes item cum typo subfamiliae Jassorum 
omniiio congruunt; cpia ex causa ad iconem in gene- 
re Acocepbalo, Iniic subfamiliae conjuncto, jam 
datam, L. L. B. B. delegare licet. Suiit enim femora 
fjuatuor anticrt su])tus breviter si^inosa at(pie cum po- 
sticis in apice summo supra genicula spinis duabus vel 
pUiribus arcuatis armata; postica autem femora in la- 
tere externo laminam arcuatam dependentem gerunt, 
qua lirmius articulatio jungitur. Tibiae omncs com- 
pressae sunt atque t e t r a g o n a e (iion trigonae , quod 
errans in A cocepbali contendi) ; posteriores prae- 
terea etiam arcuataeatque elongatae. IMargines omnes, 
duo externi atque duo interni, spiiias babent, forma 
et magnitudine inter se dilFerentes ; (piarum viu*ietates 
iii Coelidia genere fusius descripsi, ([uod genus 
confereiKbim. 

Abdomen subtus cavatum, margijiibus lateralibus 
carinatis, dependentibus ; gracilius in d", crassius at- 
(pie ovale in $. — 

Genitalia externa valde differunt secundum se- 
xum , at([ue in boc genere omnino congruunt cum t} - 
po subfamiliae Jassorum, (pia ex causa boc loco 
tantum depinxi at(pie descripsi. 

Mascuiina (5) segmentum ventrale septi- Genus Selenoceplialus. ' '' *** * 

nuim (r) ^) miimtiim atque trigomim superant, sed a 
(lorsi segmento ultimo (o. o) clesuper teguntur, hujus 
opicem ultlmum tantum superantes. Yalvulae ipsae 
(m. m) penem claudentes, quas in genere B} tho- 
scopo perpendiculares ohservavimus, in lioc genere 
horizontales suiit atque sutura medla rrcta connivent; 
quaeque valvula trigona, acuta, in disco sulcata atque 
in margine externo libero setose find)riata. 

Fejmimna genitalia (6) magis cum t^po B3 tho- 
scoporum congruunt, sed segmentum abdominis 
sextum excavatum est, non (ut in ilh*s) acuminatum; 
septimum sive ultimum (q, q) vero Lllohum, lohis in 
basi conniventibus , sutura sinuata, margine externo 
setoso. Yaglnae tandem (n, n) minus prominent, ideo- 
que abdominis apex hrevior, crasslor. 

Snecles iiidigeua unica, revcra liuic gciieri adnumeranda , 
haec est. 
1. S. obsoletus: testaceo-fulvns , eljtris albidis opacis; cor- 
porc toto ninpo-cousperso, elytroruni veuis punctatis. Loiig. 
d". 2V2'" $.3'". 

Germ. iter. 251. 469. — Ej. 31agaz. 4. 93. 35. — 
Burm. Enfom. II. 111. — 
Var. elytris testaceis, puuctis nlgris crebrioribus , apicein 
versns maculosis. 

Jass. conspersns Herrich Schaeff. Fn. 124. 12. — 

Sei. agrestis EJ. tiom. cnfojii. 115. — Cicada a»r. Eall. 

Hem. 18.? 

lu Germania australl, GaJlia, Italia Dalmatla, etc. 

^lnnotatio. Hoc genns maxime cum Generc Jasso 

congruit, praesertim curu speciebus snltgeneris Athvsani, a qui- 

bus solo vcrtice laliore aff|ne margine canailcnhUo, verticem et 

frontcra separanle , differt. Eivtrorum sutura iu apice yalvata, *) Segmentum primum minutum a coxis posticis obtegitur, quam ob 
rem in abdomine tantum 6 anniiLi conspiciuntur , septem vero semper 

adsunt. OrJo I. Rliynchota. Trib, 4. Cicadina. Fam. 5. Cicadellina. 

qiiae 6ubgencri Athysano dccst, ad similltudinem Jassorum 
propius acccdit. Igitur geuus Seleuocephalus mihi Jassi 
generis potius suhgenns videtur, alque cum Jassis genuinis multo 
magis cohaerct, quara subgenus Athysanus, a cell, Germaro et 
HerricJi - Schae/fero cum Jassis conjunctum, Couf. tabula Jas- 
s r u m. Or<L Rliyncliota. TriO. Cicaclina. Gt';iMs TYPIILOCYBA Germarl. 

Jassus Fahr, Latr. — Cicadula Zettcrst. Fn. Lapj), 
Eupteryx Curt. hr. Ent. 

Hoc genus , Jassinorum species minutissimas continens , prorsus cum 
asso genere congruit, et vix ab eo potest distingui, cum ooelli non de- 
int, i(i quod scriptores antea crediderunt et pro cliaractere generis liabue- 
iint. Neglecta igitur adumbratione nunc characteres jiotius diagnosticos 
narrabo, quibus Typhlocyba a Jassis veris potest distingui; sunt vero hi: 

Caput [2) magis elongatuin: vertice angiisto, obtiise 
i-igono^ antice rotundato; hypostomate longiori retracto, et^ 
ro animalis magnitudine, majori. Derivantur ex hac for- 
la hypostomatis clypeus (6.) major praesertim longior et 
obustior; lora (^c. cj longiora majora et paene lanceohita; 
euae Cd- dj angustiores et extus vix elevatae. 

OcELLi duo 0- iO semper reperiuntur et quidem in capitis 
itere anteriori, foveolis duabus supra antennas insidentes. 

Antennae (3.') longae, articulo primo minuto, secun- 
longissimo, sequcntibus minutissimis, sensim angustiorl- 
us nudis, uno alterove seta armato. 

Reliquum corpus a Jassi structura non difFert, pedibus 
lisque exceptis. 

Pedes quatuor anteriores in latere externo tibiarum 
unquam spinas habent, et medii ne intus quidem setis ar- 
lati sunt ; cum anteriores (4) tamen tibiae in pagina interna 
eries habeant fmibriarum, sensim majorum, femora \v\o 
em spinarum serie armata sint. — Pedes postici a [)edi- 
iis Jassorum non dilTerunt, nam setae tibiarum inteiuae pau- 
iores etiam in Jassis minutis observantur. 

Alae (S) Typhlocybarum et inter se et a Jassorum 
lis differunt. Diffcrentia primaria videlur ortus vcnae ra- Ordo Rliyncliota. Trib. Cicadina. 

dialis priinae et secundae elytrornm (^S.g.')) quae non c trunco 
venaruin basali oriuntui-j, sed e margine elytrorum antico^ ba- 
sinque versus prorsus oblitterantur. Porro in apice elytrorum 
nunquam cellulae quaternis plures cernuntur {_5.g., G. g , 7), 
interduin vero tres (9. </0; cum in clytris Jassorum m.ijorum 
quinque, minorum quatuor semper inveniantur. QCf.luli.Jassi 
fig. 8. 9.9. Alae ipsae autcm Typhlocybarum valde variant, 
modo tres C6. 1i), modo duas {b. 1i), rarius unam (9. /<) tan- 
tum celhilam apicalem otTerentes, nunc limbo libero membra- 
naceo cinctas {j6. h, 9. /0 nunc limbo destitutas {b. h, 8.). 

Differentia sexuum externa cum Jassinoruin typo 
congruit. Mascula genitalia (10) valvulas duas planasO>'-"tO 
habent, quae penein (^p.^ inchidunt^ apicemque abdominis 
ovatum Qo.^ obtegunt; feminina genitalia {\l.) nil habeut 
proprii. — 

His characteribus fretns rejeci e genere nostro species onines sectio- 
nis primae Zcttcrst edti {Fn. Lairpon. 296, a.) , quoniani ex alarum et 
pedum figura ad Jassi genus pertinent, quem cum describerem iilas jam 
nominavi species. {Cf. tah. Jassi s}iec, no. 12 — 20.). Reiiquas species 
cum Herrich - Schaeffero (F«. Gcrm. fasc. 164.) disposui lioc sclie- 
niate : 

I. Elytra in apice limbata, quadriareolata. (6. <;.) 

1. T. Ulmi. Burm. Ent. II. 107. — Fahr. S. Rh. 78. 1. 

2. T. elegantula Zcttcrst. Fn. htpji. 298. 12. — llcrr. - Schaclf. F71. 
124. 3. — Var. cj. T. albostriella ihid. 164. 11. 

*3. T. discicollis. Jlcrr.' Schacff. Fn. 124. 8. 

II. Elytra in apice non limbata. 

A. Elytra areolis apicalibus quatuor parallelis, prima in ipso 
margine externo niinutissima, secunda a niargine rectan- 
gula. (7.) 

a. Alae limbatae. 

aa. Areolis apicalibus duabus. 

4. T. aureola Fall. Gcrm. Fn. Eur. 17. 20. — T. chlorophana Wcrr.- 
Schacff. Fn. 124. 9. 

5. T. citrinella Zcttcrst. IIcrr»-Schactf. Fn. 124. 2. — Var. ej. C. 
gracilis Zcttcrst. 1. l. 

*6. T. micantula Zettcrst. Fn. lapp. 299. 15. Fnm. Cicadellina. Sect. Jassina. 
bb. Areola apicali u n a (9. h.). 

7. T. viridula rall. Hcrr. - Schncff. Fn. 164. 13. 

8. T. flavescens Jlerr. - Schitcff'. Fn. 124. 1. 

b. Alae non limbatae, areolis apicalibus duabus (5. h.). 

9. T. blandula Jlvssi. Fall. Gcrnt. 

10. T. Tiliae Fnll. T. blandnla Jlcrr.-Schncfr. Fn. 124. 7. 

11. T. Hyperici. Jlerr.- Schncff. F». 143. 4. 

12. T. 10-punctata Frt??. Jlerr.-Schncfi'. Fn. 124. 5. 

13. T. scutellaris llerr.-Schncff. Fn. 104. 13. 

B. Elytra areolis apicalibus rjuatuor, secunda a margine externo 
triangularis petiolata (5. (/.) ; angulus elytrorum internus api- 
calis modo rotundatus 5**, modo protractus 5*. 

a. Alae non limbatae. 

aa. Areolis alarum apicalibus tribus (8.). 

14. T. Rosae hinn. Gcrni. Zetlcrst. C. flavescens Fnhr. FnU. 

15. T. pulcliella I^nll. Zettcrst. Fn. 301. 22. T. concinna Germ. Fn. 
Eur. 14. 12. — Ilcrr.-Sch. Fn. 124. 10. b. 

16. T. stellulata mihi, tnhul. nostra fttj. 1. A. mmjn. nntur. marga- 
ritaceo-alba, abdominis dorso nigro; elytris umbra apicali fulva, ni- 
gro-venosa, punctisque duobus nigris ante et post marginem dila- 
tatum. 

* 17. T. ornatipennis. Eupter. orn. Curt. Iritt. Entom . li. 6i0. 

* 18. T. adspersa Jlerr.-Schncf]'. Fn. 164, 12. 

19. T. vittata Linn. Gm. Fn. Etir. 6. 20. 

20. T. aurata Linn. Fahr. Fnll. — T. fulva Jlcrr.-Schneff. Fn. 143. 1. 

21. T. Urticae Fnhr. Fnll. Ilcrr. - Schneff. Fn. 124. 4. Varr. fortasse 
T. pulchella Hcrr.-Schncff. Fn. 124. 6. et T. jucunda ihitl. 144. 16. 

22. T. picta Fnll. Jlerr. - Schacff. Fn. 112. 23. cujus fortasse var. 
T. punctata Hcrr.-Schncff. Fn. 122. 6. 

bb. Areolis alarum apicalibus duabus (5. g et h.), 

23. T. Quercus Fnhr. Herr.-Schncff. Fn. 164. 9. 

24. T. nitidula Fnll. Hcrr.-Schncff. 164. 10. 

25. T. tenerrima Herr.-Schaeff. Fn. 124. 10. a. Tab. nostr. 5 alae, 
10. 11« genitalia. 

♦ 26. T. 6-punctata Herr.-Schncff. Fn. 143. 2. 

27. T. geometrica Sc/ir. lineatella Fa». Hcrr. - Schaeff. Fn. 153. 3. 

*28. T. cruenta Herr. ~ Schaeff. 164. 15. Ordo Rliyncliota. Trih, Cicadina. 

b. Alae liniliatae, areola apicali una (9. /».); elytra areolis apicali- 
])iis triiius, [jrima externa subtriangulari. 9. </. 

29. T. sinaragd iila l'aU. Zclt. Fn. htpp. 298. 9. 

Species asterisco iiotatas ipsc iioii \i(li. Supplementuin generis Ulopae. 

Errorem, f{iieni modo in genere Typlilocyha correxi, 
ipse iu gciicre Ulopa conimisi, cum ocellos liuic deesse antea 
contenderem. Addidi if^itiir in liac talnila figuram (12.) capitis 
Ulopae triviae, quae ocellos duos (i. i.) in mcdio yertice per- 
spicue monstrat. Simul ex hoc ocellornm sitn apparet, maculas 
illas opacas circumscriptas Cephaleli infumati (cf. tab. ejus 
fig.S.i.i.), Ulopae generi quam maximc affinis, rcTcra ocellos 
essc oblitteratos. Ordo l. Rliyncliota. Trih. i. Cicadina, Fam. 5. Cicailellina, 

Genus J A S S U S Genn, 
C e r c p i s ot C i c a tl a Fabr. 

Caput ( 1 — ;>) perpeiidioulare, ore retracto de- 
clivo. Yertex Tariabilis^ iiiiiic arciiatiis (2), iiuiic 
trigoiius (4, 5)_, inargine semper rotundalo ei inlegro 
a fronie sejwiclus; supra saepius excavatus^ iiuiic la- 
tissimus (1. 2), luinc oculorum diametro transversali 
vix latior (4.). Froiitis (a) formae illae verticis re- 
spoiidet, uuiic igitur latitudine latior, coiivexior (3) ; 
iniuc angustior, [dana, latitudine duplo longior. Cl) - 
peus (b) , lora (r. c) et genae (d. d) vix dilFerunt tum 
interse, tum a Jassorum subfamiliae typo; geiiae 
praesertim oculos magnos laterales subtiis processu 
lato sustinent, atque ante oculos inter frontem usque 
ad verticem ascenduiit, ibique ad verticis marginem 
ocellos gerunt; infra bos ante ipsos oculos iii fovea 
plus minusve excavata antennas, 

OcELLi duo {i, i) miiiuti utrinqiie iii capitis mar- 
giiie aiitico ante ociilos , desuper vix coiispicui. 

RosTRi vagiua brevis, triarticulata , articulo pri- 
mo toto sub cl} peo recondito, sequentibiis duobus ae- 
qualibus, secundo labiiim excipieiite. 

Antennae (6. 7) ante oculosinsertae^ longiuscu- 
lae, setiformes; articulo primo subgloboso, perpeii- 
diculari, secuiido borizontali sive ascendcnte, nunc 
breviore(7), iiunc longiore C} lindrico(6) ; sequentibus 
3 — 4 distinctis, uno alterove seta brevi armato; re- 
liquis minntissimis, in setam abeuntibus. 

Pronotum transversum, subsexangulare, angulis 
rotundatis ; margine antico rotuiidato , postico subex- 
cavato. Ordo I. Rhynchota. Trih, 4. Cicadina. F(tm, i. Cicadellina. 

ScuTELLUM magniiiu, trigoiuim, lluea arcuata 
nute apicem impressa. 

ELYTRA(^.5^)coriacea, uiiiic corpore sublougiora, 
sutiu*a iu apice valvata atque limbo llbero membra- 
uaceo bic ciucta (8)^ uuuc corpore subbreviora vel 
abbreviata, sutura tota recta at(pie llutbo li!)ero uuUo 
(9). Venae in utracpie el} tri forma sex radiales uou 
prominulae, auticae quatuor trunco commuui orieutes; 
iu ilia el} tri iorma pluries venis trausversis con juuctae, 
sul)reticulatae, iii bac apicem versus veuis quibusdam 
recurrentibus iu cellulas G apicales couuexae. 

Alae (A. h) membranaceae, iu toto ambitu lim- 
batae , venis sex , prima , secunda quiutaque furcata ; 
rauuilis primae et secuudae lumc iuter se coujuuctis 
(8), uuuc toto cursu distautibus (9). 

Pedes Jassorum uou discrcpaut a t^^po subfa- 
miliiie, jam satis iu geueribus Seleuoceplialo et 
C o e 1 i d i a descripto ; femora tibiaeque omues spino- 
sae, bae tetragonae, margine quoque spinis validis 
ex margiuis situ inter se dilferentibus armatae. Tar- 
si triarticulati, uuguiculi aroliis sulfulti. — 

Abdomen atque GENiTALrA externa omulno 
cougruunt cum geuere Seleuoceplialo, cujus igitur de- 
scriptlo conferenda. Vah ulas vero masculiuas, 
peuem claudentes {m. in) , paulo bre^Iores obser- 
vavi atque iu apice summo rotuudatas, uou acumi- 
uatas. 

Speeies hiijus generis Humorosac, iii o|iere iiosfro: Haml- 
hucli der Entomulugic iion satis annotalae, seciindum caiiilis 
alaiuinf|ue formaiu iu subuenera comiilura dividi possuut, lioc 
schemate. Genus Jasans. 

I. Vertex arcuatus s, obtuse trigonus, inargine antico rotundato. 
A. Elytris elongatis, in apice limbatis atque valvatis, coniplicantibus. 

Subgenug 1. J a s s u s. * 

a, Vertex dianietro transverso oculi paulo latior. 

Hujus subgcncris spccies inaxlinac sunt, altjuc tjpicae, zo- 
naruni oinuium utriusque hcmisjiliaerae inculac. 

«. Corpore toto consperso ; elj troruni venae saepius reticula- 
tae (8.) 

1. J. atomarins: lestaceus nitidus, undicjue crebro conspersus ; 
veuis fjuibusdam fransversis albidis. Loug. 4'". 

Geim. Magaz. 4. 83. 8. — Hcrr. Schaeff. Fn. 130. 6. 
In Germauia ouini. 

2. J. mixtus: albidus, margaritaceo-micans; caj)ite prouoloque 
puuctatis, elytris crebro fusco-reticulatis, veuis quibusdam traus- 
versis albis. 

Germ. Magaz. 4. 83. 7« — J. reticulatus Hcrr. Schacff. 
Fn. 130. 11. 
In Germania ((ab. nostr. no. 6 antouna; no. 8 alac). 

3. J. 8-puuc tatus* : pallide tcstaceus, oj^acus, capile ct 
jnouoto sublilissime jmnctato; elytris subtilissime nigro-reli- 
culalis, dorso 8-punctato ; puuctis auticis duobus scutellaribus. 
Lon-. 4"'. 

In Syria ((ab. nostr. iio. L). lu Mns. Rcg. Berolineusi. 

4. J. test udinari us Gcrm,: fiilvo-testaceus opacus, undique 
nigro -reliculatus; clylris margari(acco-mican(ibus, punctis 2 
suturalibus albis in apice yeuae quiutae et sextae. Loug. 
3Vo-4"'. 

Var, capite prouoto et scutello unicoloribus testaceis. J. ad- 

spersus Germ. 
lii Pennsylvania et Carolina (Museum Gcruiarl). lu statura 
summa afliulias cum praccedeute, et forsan mera rarietas cli- 
matica. 

5. J. pcrlatus Gcrm.: ^rlsco-lestaccus , capite pronofoque ful- 
vo-punc(ato; scuteilo niaculis diiabus basaliljus uigris; elytris Ordo I. Rliyncliota. Trih. 4. Cicadina. Fum. 5. Cicadellina. 

fiisco-conspcrsis, giittis conipluribus macularjue ntnrgiuaii albis. 
Long. 1%. 

In Brasilia prope Rio. 

/9, Corpore iinicolore, elytiis immaculatis sive plagiatis, i. e cel- 
lularnni area fusco expleta. 

6. J. punctatus Fall. Hevr. Schacff. Fn. 122.6. — J. nisus 
Gcrm. BISS. 

7. J. s p l e n (1 i (1 u s Fahr. ? Gcrm. 

8. J. d i stigma Gcrm. MSS. In BrasUia. 

9. J. frenatus Germ, 3Jag. 4. 86. 16. J. striola FaU. — 
Hcrr. Sch. Fn. 122. 4. c f. 

10. J. p u n c t i c 1 1 i s Hcrr. Sch. Fn. 126. 7. 

11. signatus Gm. JUSS. J. punctiferus Hcrr. Schac/f. 116. 6. 

Species complures hiijus sectionls exoticae, nondum dcscriptae, 
in Mus. Germari Halae asservantur. 

b, Vertex diametro tiansverso oculi dnplo latior. 

12. J. f urai pennisG^rwj. TliS.S'. Cicada prasina Jra//t'w. J. sim- 
plex Hcrr. Schae/f. Fn. 125. 7. 

13. J. proteus Herr. Sch. Fn. 125. 8. 

14. J. cruentatus Gcrm. Fall. Pz.Fn.Gcrm. 

15. J. pectoralis Germ. Cic. suljliiscuia Futl. Hcrr. Schacff. 
Fn. 130. 4. 

16. J. attenuatus Germ. 3Iag. 4. 91. 31. 

17. J. 6-uotatus Gcrm. Cic. 6-not. Fall. Hcrr. Schaeff. Fn. 

122. 4. d. 

18. J. 4-notatus FaJl. Herr. Schaeff. Fn. 122. 4. c. 

19. J. spleudidus Hcrr. Schaeff. Fn. 126. 8. 

20. J. strigipes Hcrr. Schaeff. Fn. 122. 4. a.h.h. i. g. 

B. Elytris nusquam limbatis, saepius abbrcviatis, sutura tota recta. 
Vertex diametro transverso oculi duplo lutior, 

Subgenus 2. A tli j sanns.* *) 

21. J. a r g e u t a t u s : Cic, argcnt. Fahr, Hcrr, Schacff, Fn, 126. 5. ") G>vaayQ; , limbus. Ocnus Jassiis, 

J. inlerstidcalis Germ. Fn, 4. 90. 27. (lab. iiostr. lig. 2, cai»iU 
antice iig-. 3 , antenna fig-. 7 , alae fig-. 9. ^. li.) 

22. J. pnuctifrons Gcrm. 31ag. 4. 90. 28. — Cic. ventralis 
Fall. — Herr. Schaeff. Fn, 122. 1. 

23. J. plebejiis Fall. Hcrr. Schacff. Fn. 130. 7. 

24. J. sordidus Hcrr. Sch. Fn. 130. 12. -- J. plebejiis 
Gcrm, 

25. J. grisescens Herr. Sch. Fn, 124. 14. — J. lencogram- 
niiis Gcrm. 31SS. 

26. J. rivularis Gcrm. Mag. 4. 89. 26. 

27. J. Iiistrioui cns. Cicad. Iiistr. Fabr. Herr. Schaeff. Fn, 
122. 3. 

28. "j. albiger Gcrm. Mag. 4. 88. 22. 

29. J. Serratulae aut. Herr. Schaeff. Fn. 130. 5. 

Species quaedaiu niibi invisae boc loco adjnngendae snnt 

e. gr.: 

J. brcvis Herr. Schaeff. Fn. 143. 15, 
J. lineatns Hcrr. Schacff. Fn. 124. 13. 

II Vertex aciite trigonns, tlistinctius marginatus ; diametro transverso 
oculi vix latior. (4) 

A. Fronte convexiuscula lata; vertice plano. 

Subgenus 3. Deltocephalus*. 

a, EIj tris longitudine abdominis , sutiira in apice vix valvata. 

30. J. pulicaris Fall. Hcrr. Schae/f. Fn. 127. 4. 

31. J. ocellaris Fall. Herr. Schacff. Fn. 129. 11. 

32. J. striatulus Hcrr. Schacf}\ Fn. 130. 8. 

33. J. abdominalis Gcrm. Hcrr. Schacff. Fn. 125.4. — Cor- 
cop. abd. Fabr, S. Rh. — C. bicolor. Ej. Ent. hist. 

b. Elytris abdomine longioribus, sntura in apice distinctius valvata. 

34. J. tenuis Gcrm. Mag: 4. 92. 32. — J. attenuatns Herr. 
Schaeff. Fn. 130. 9. 

35. J. striatus Fall. Hcrr. Schaefj\ Fn. 130.10. 

36. J. croceiis Hcrr. Schaeff. Fn. 144. 7. Onlo I, Rhyncliota. Trih. 4. Cicadina. Fam. 5, Cicadellina. 

B. Fronte plana angusta, vertice acutissiino subconcavo. Rlytra 
elongata, in apice suturae complicantia. 

Snbgenas 4. Platy metopius.* •) 

37, J. rostratus Hcrr. Schaeff. Fn. 122. 2. 

38. J. V i 1 1 a t n s Fabr. Germ. C. nndata Pz. Fn. Germ, C. 
flammigera de Vtll. Ent. (tab. nostra fig. 4 capnt cum pronoto 
et scntello, fig. 5 caput inira.) 

Spec. complures , huic subgcneri adscriptae , in Mus, Ger- 
raari Halae asservantur, quarnm nomina haec: 

J. irapluviatns Germ., e Pennsylvauia. 

J. meta Germ. , e Pennsylvania. 

J. costalis Germ.y e Brasilia. *) Merwmoy , frons. Ordo I. Khyiicliota. Trib, i. Cicadina, Fam. 5. Cicailolliiia, Geniis COELTDIA Germ. 

CAruT (2. 9) porpendiculare, ore infero. Vor- 
tex (1. 10) fotus superus, Irapezofdalis, diamelro 
iransverso ocnll dlsihicie anguslior , antice truncatus 
(I), slve anj^ulatus (10), margine subacuto a fronte 
sejiuictus. Frons (r/) plana parallela, laliiudine du- 
pJo longior, carina media elevata, niarginihus clypeinii 
versus conni ventibus an<5ulis(pie inferioribus rotundatis. 
Clypeus (6) in basi angustus, marginibus paralle- 
lis^ apicem versus tlilatatus_, subcordatus^ mar<^ine in- 
fero sinuato. Lora (c. c) utrinque juxta clj j)ei par- 
tem angustiorem , elli])tica , processu gracili pone 
frontis marginem ascendentia. Genae {d. d) elou- 
gatae^ perpendiculares, extus angulo oI)tuso margi- 
natae , supra pone oculos dilatatae atque inter oculum 
et frontem processu elongato j>nraIIelo usque ad verti- 
cem extensae. Fovea antennifera profinida est et ad 
angulum oculi inferiorem in ipsa I)asi processus gena- 
rum ascendentis sita, ita ut hunc processum a genis 
ipsis omnino disjungat. 

OcuLi maximi globosi sive parabolici. 

Ogelli (i.2. 9.) approjrimaii, inter angulos fron- 
tls superiores atque verticem siti, ihique a fovea obso- 
leta recepti. 

RosTRi vagina (9. 2) elongata^ gracills, triarti- 
culata; articulo primo toto a clypeo abscondito, se- 
cuudo brevi, crassiori_, labium trigonum recipiente; 
ierlio longissimo, aniecedenlc duplo longiore, 

A^vTENNAE (3) longissimae setiformos, articulo 
primo pyriformi, perpendiculari ; secundo maximo, 
cylindrico , in apice rotundato; sequentibus trlbus OrJo I. Rhyncliota, Trib. 4. Cicadina. Fain. 5. Cicadellina. 

brevibiis , dlstinctls , subtus setlgeris ; relkiiiis gracili- 
Jhis, in setani quasi inarticiilatam abeuntibus. 

Pronotum transversum (1. 10) breve, margine 
postico ante scutellum sinuato. 

ScuTELLUM magnum trlgonum acutum, Ilnea ar- 
cuata ante apicem impressa. 

Elytra alaeque (6. g, h) a typo Jassorum 
vlx dlilerunt ; utracpie ala limbata est, sed abdominis 
apicem non excedlt. Sutura elytroriun in apice valvata. 

Abdomen breve crassum conicum, supra arti- 
culis octo, subtus sex in feminls, septem in mari- 
I)us. Horum apex abdomlnalis (7) obtusior, segmento 
ultimo dorsali (o. o.) elongato ovali tumido, sul)tus 
valvulas duas angustas at([ue perpendlculares (»«. m) 
gerente, rpiae valvulae penem corneum obtegunt. Seg- 
mentumabdominis ultlmum in medio excisum, a prae- 
cedente paene obtectum. Feminarum apex abdominis 
(}}) magis elongatus et acuminatus, a segmento dorsali 
trigono et lobis duobus (q. q) segmenti ultimi (septlmi) 
yeutralis formatur, quae partes vaglnas terebrae acu- 
minatas atque elongatas (/i. n) Includunt. Segmentnm 
ventrale penultlmum (sextum) cimi margine suo posti- 
00 in medio exciso prominet. 

Pedes liujus generis longissiml atque typici fubfami- 
liae Jass orum, quare hoc loco fusius eos describam. 

Femora quatuoranteriora(4)tibiispauIo breviora 
sunt, gracilla subtus splnosa ; spinae basales majores, 
robustiores, praesertim in femoribus paris primi, sed 
secundi graciliores breviores. Femora duo postlca 
omnlno inermia, dlmidia tibia paulo longiora, genu 
versus latiora atque juxta articulationem in latere ex- 
terno lamina rotundata, perpendiculariter descenden- 
et suffulta, Supra genu femora Iiaec imcis tribus va-. Gcnus Coelidia. 

litlls aniiata siiiit, antica vero femora spinas duas gi*a- 
ciles eodem loco geriint (4). 

TiBiAE omnes quadrilaterae atque in quo(pie an- 
gido spinis armatae, Anteriormn ([uatuor tihiarum 
spinae graciles sunt, setilormes, et magnitudine et 
munero inter se diiFerentes ; brevissimae spinae in an- 
gulo externo superiore , longissimae in externo infero 
et superiore interno (4) observantur. Tibiae posticae 
longissimae atque latiores, latere supero et infero lato, 
externo vero et interuo angusto, Spinae item angii- 
lorum valde dilFerunt, cumin hocgenere, tum iu omni- 
bus subfamiliae Jassorum adscriptis, quarum re- 
lationes inter se Iiae. Spinae in angulo externo 
inferiori (5. d) dentibus marginis insident et ante 
omnes excellunt. JMagnitudine aequales et pari inter- 
vallo inter se distantes, totum angulum externum 
inferiorem cingunt, numero vero (14 — 16) a cetero- 
rimi angulorum spinis superantur. Inter has spiuas 
setae (piaedam minutissimae et numerosissimae, e mar- 
gine ipso surgentes, conspiciuntur, Series spinarum se- 
cunda in augulo externo superiore posita est, et ab in- 
feriore seriehoctantumdiiFert, quod spinaenon eadem 
sunt magnitudine, sed (|uod majores, illis in angulo 
externo infero omnino ae(piales, cum minoribus et gra- 
cilioribus alternant (15. /^) , ita ut inter spinas majores, 
pari intervallo cum spinis anguli inferi inter se distan- 
tes, vel una (in superiori dimidio angulo) vel duae (in 
inferiori dimidio angulo) minores et graciliores inter- 
positae sint. Numerus igitur spiiiarum angiili superi, 
comparatus cum iiumero spinarum anguli inferi , du- 
plex est, vel potius major etiani. Tertia spinarum 
series angulum internum superiorem {ly. y) coronat. 
Hao spinae ae(|uales suut omncs et longitudine vix a Ordo I. Rliyncliota. Trib. 4. Cicadina. Fam. 5. Cicadellina, 

niajonhiis splnis angiilorum externonim snperaiitiir, 
sed multo graciliores sunt atque magis in j)iIorum for- 
mam reclactae; numero autem ceteras series valde 
excedunt. Quartae seriei spinae in an<^ido infero in- 
terno sedent et a reliquis quidem magnitudine, vix 
autem numero recedunt. In iconenostra (;>.), quoniam 
perpendiculariter descendiuit, non possunt conspici. 
Tibiarum tandemapex iucrassatus est, et intoto ambi- 
tii postico dentlbus validls brevibus nigris armatus. 

Tarsi (>^)omnes trlarticulatl, articuli primi tarso- 
rumquatuor anteriorum aequales, mlnores, setls arma- 
iVy tertius longior, magis setosus atque in apice summo 
supra ungues setis armatus. Unj^ues breves adunci sim- 
plices, arolils duobus sun\dti. Tarsi postici praeser- 
tim longitudine articull prlmi dilFerunt, qni articulus 
sequentibus duobus adaequat, atque in aplce infero, 
tibiarum apicls instar, corona dentlmn majorum arma- 
tus est. Secundns artlculus quidem brevissinius, at- 
tamen dentibus istls in apice infero clrcumcingitur. 
Ultlmus artlculiis in Iioc tarso a ceterls non dilfert, 
(Conf. tab. gen. B} tboscopi fig. 7.) > 

Species lnijiis generis Aincricam calitliorcm incoluiif, atquc c 
frontis diirerenlia dnas sectiones formant. 

A. Frons ante ociilos proniinons, vertex latitudine longior, 

1. C.\cnosi\Germ. 3Iag\ 4. 76. 1. Hal.itat in Brasiiia. (Tab. 
nostr, fig. 9. caput anticc visiiin, fii;-. 10. vertcx cinn proiiolo,) 

2. C. p e c i I a : Gcrm. 31ag. 4. 77. 2. 

B. Frons oculos non snperat, vertex fjnadratns latitudine paene Ijievior. 

3. C. varicgata: Genn. ihid. 11. 3. E Brasilia. 

4. C. prniiiosa: Germ. ibid. 78. 4. (Tab. nostr. li^. 1 — S.) 
E Biasilia. 

Spccies coinplures innoininalae in ]Mns. Regio Berolincn- 
si ct Mus. Geriuari Halae exstant. — Ordo I. Kbyncbota. Trib. 4. Cicadina. Fam. 5. Cicadellina. Gcmus G Y P N A Gcnnarl 

Caput planura, anlice volundaium, marghic aculo. 
Vertex liinatus, longitudine duplo latlor, utrin(|ue oeulis ter- 
minatus. Frons {2. «.) oralis, plana, in utroquetine, antico 
ct postico, cum regionibus adiacentibus connata, a clypeo 
{2. 6.} non distincte seiuncta. Lora (2. c. c.) minuta, ellipti- 
ca, plana, antice aperta. Genae (2. d. d.) latissimac, expla- 
natae, ascendentes inter frontem et oculos, in fiue superiori 
excaratae atque antennigerae. 

Antenmae (3.) setaceae, annulo calloso, egenis sur- 
gente, cinctae; articulo primo raaximo, cyathoideo; secundo 
cylindrico, longiori; reliquis minutissimis, sensim angustiori- 
Ijus, primis tribus post secundum seta armatis. 

OcELLi duo m medlo verlice, et a se et ab oculis ae- 
quali spatio disjuncti. 

RosTRi vagina gracilis, sublonga; articulo primo ge- 
nis obtecto, secundo minuto, tcrtio longissirao. 

Pronotum, scutellum, abdomen PEDESijUE cum 
typo subfamiliae Jassinorum omnino congruunt, atquc ita 
se habent, quo modo jam saepius iu generibus : J a s s o, C o e- 
lidia, Selenocephalo, Acocephalo aliisque descripsL 
Genitalia vero paullo discrepant atquc adBythoscopo- 
rum formam raagis accedunt. 

Iii maribus (5. 6.) duae exstant valvulae ventralcs tri- 
gonac, planae, nudac (^m. m.), quas Tali ulae duae aliac dor- 
sales, teretes, liirtae (^o. o.'), in apice articulo mobili C**) hi- 
structae^ cxccdunt longitudine. Hae vahulae dorsales nil 
sunt, nisi lobi laterales producti segraenti ultijni dorsalis. 
Cingit cum cruribus suis hoc segmentum non solura penem 
(/;._), c basi valvularum ventralium surgentem, sed ctiam 
anum continet supra penem. Nam ex hiatu inter crura seg- 
menti dorsalis ultimi articuli tres amiuliformes , sensira mino- 
res surgunt (/.), atque liberc ascendcutes iu ipso suo cacuiiii- 
uc apertuiam aui geruut. Orilo I. Rliyncliota. Trih. 4. Cicadina. Fam. 5. Cicadellina. 

In fcniinis (7.) genitalionim slructnrca vix a reliqnis 
Jassinornm gcneribns diirert Vides igitnr valvulas dnas 
(q. q.J:, \{iginam oviparam Qi. n.J includentes, qnas jam 
saepins (in genercLcdra, CeplialelO;, Ulopa, aliisqne} 
demonstravi lobos esse laterales segmenti dorsalis nlti- 
mi, intcr quos vagina o\ ij)ara nsqne ad apiccm provchitur. 
In nostro tamen genere hanc vaginam tubnlns analis 0.^ s»p- 
erat, atque libcre prominet, non secus atque in maribus. 

Species huius gencris huc usque notae Americam 
incolunt, atqne ex clytrornm strnctura duas formant sectio- 
ues naturales. Sunt quidem elytra seniper in apice suturae 
dilatata atqne complicantia, sed cellularum forma et nu- 
niero ditTerunt. Alae vero cnm typo Jassinornm omnino 
congrncntcs observavi. 

I. Elytra cellulis quibusdam majoribus expansa (4. g.). 

lu hac spccierum scctione elylra qtiiiiqiie haljent cellulas in 
ipso npice, lias anteccdunt trcs, has duae, has deuifjne una priraa- 
ria. Eodcin niodo in gcncribus paene oranibus Cicadelliuorum 
eljtra constructa sunt. 

Huc pertiucnt e speciebus iam observatis, qnac sequuntnr, 

1. G. glauca: olivaceo-viridis snbuilida , elytris snhdiaphanis: 
regioue lola scutcllari, veiiis qnibusdain disci macnlaqne aule 
apiccm obliqna fuscis, subaurulcutis. Long". cT. 4'", $. Sy^'". 

Germ. Blagaz. d. Entom. 4. 74. I. — Bitrfii. Entovi. II. 
114. 1. — Ccrcopis glanca Fabr. S. Rhj/ng. 9L 10. — 
Habitat iu Brasilia. Mus. Gcrmari et Halense. 

2. G. thoracica: rnfo-tcstacea, scutello dimidio fuscoj cljtris 
liyallnis, fusco- vcnosis, subaurnlentis. Lonii;. 4'". cf. 

Cercop. thorac. Fabr. S. llJijjng. 91. 15. 
Variat dorso toto fusco, scutellique apice flavo. 
Habilat in Brasilia, Mns. Geriuari. 

3. G. cquestris: fnsco-aurca, eljtris fascia media pallida. 

Ccrc. eqncstr. Fubr. S. llhijng. 92. 17. 
Habiiat in Ainerica nieridionali ; niibi invisa. 

4. G. pallcns Germ.: olivacco- viridis , nitcns; vitta in pe- 
ctorc, coxaruiu basi, feuioribus omuibus tibiisquc poslicis iu la- Gems Gypona. 

tere interiio nigrls; elyliis punctis tribus fuscis, daobns pone 

sutiiram. Lonjj;. ^Yj'", $. 

Haljilat iu Biasilia. Mns. Gormari. Slalura et summa af- 
lluilas G. j>,laucae, sed paiillo roljustior ct supra magis nitida; 
scutcUum llavum, maculis tribus ruiis; regio elytrorum suturalis 
infuscata. 

5. G. liistrio^: corpore rufo, verfice pronoloque anlice fusco- 
puuctato; clytrorum areolis alternalim fiiscis et flavis; pediljus 
flavescentilius, fosco-liueatis, tibiis posticis fuscis, flavo ppino- 
sis. Lon-. 5'". $. 

Habitat iu Brasilia. Mus. Germari. 

6. G. aurnlenta: olivacoo-fulva, auruleuta, nitida; oculis occl- 
lisquc purpurois. Loiig-. SYj"'. 2. 

Cerc. aurul. Fabr. S. lihijng. 92. 18. 
Habit. iu Brasilia. Mus. Germari. 

7. G, cbalcoptera*: olivaceo-viridis, anrnlenta, subnitida; 
elylris diapbanis, vertice pronotoque viltis sex croceis; ocellis 
purpurois. Long. 5"'. ?. 

Hubitat iu Brasiliu. Mus. Germari. 

II. Cellulis elytrorum maioribus, vel omnino vel ex parte reticnla- 
tis, i. e. venis minoribus irregulariter ramosis inter se conjun- 
ctis. (1.) 

Non omnes cellulae raaiores, quae eljtra explent et eodera situ 
snnt, quo quae sectione priore descripsi, veuas minores reticulatas 
continent, sed saepins primariae cellulae sive basales oninino in- 
anos vidi; in apicalibus voro quinque atque tribns ilHs, quae bas 
anteceduut, semper venas rainores reticnlates observavi. Ex hac 
diffcrentia species mibi distribuondae videutur, 

A. Cellulis elytrorum primariis inanibns. 

8. G. prasina^: viridis tota, nitida, Long, 3^/^'". 2. 

Habitat in Brasilia, Mus. Germari, 

9. G. striata*: viridls nitida, scutollo pronolo vcrticeqne liucis 
sex parallelis limboque exteruo aurantlacis. Long'. 4'"« ?, 

Habitat iu Pouusylvauia. Mus. Germari. Ordo 1. Rliyncbota. Trib. 4. Cicadina. Fam. S. Cicadellina. 
B. Celliilis omnibns retictilatis. 

10. G. cana**: p^riseo-llHva, iiitida, verticis mar^ioe antico in 
lucdio acuto. Loni^. 4'". d*. et 2. 

Ilahitat in Carolinii. Mus. Gcrniari. Valvulas infra pe- 
nom (in. ?n.) \n liac specie longiorcs atque angustiores ohservMvi, 
«piam iii rrli(|iiis maribus; lobos vcro segnienti dorsalis (o. o.) bre- 
viores ct in apice sine articulo illo mobili (**). 

11. G. liueata*: viridis subnitida, scntello pronoto verticeqiic 
linois septom liinbofiue extcrno aurantiacis. Louij. SYj'" <^) 
4'" 2. (Fi^^ 1.) 

Uabilat in Brasilia. Mus. Haleuse. OrJu l. lliiVHilioia. Tilb. 4. Cicatliii.i. I'am. .'i. (WttiJeJliJia. (^emis EUUYMELA Ifoffmgg. 

Caput (^23 perpendiculare Ialis.^lmwni verlire .suj>rn 
aunu.9lis,shno arciiafo^ marginihu.i pronolo parallvii.s. Froiis 
(«) in capilis latere antico, mctlia, suborbiculatu, coiivevius- 
Cula sive tuberculata, .snpra sulnrn /land rircumscripla. (Jiy- 
peus (Z») anf>:ustus, luaroinibus rectis parallelis: Lora 
(r.c.) parallela, utrinque circuinscripta: g-enae (</.</.) ma- 
xiniae, posticc versus elevatae, clypeiformes, fovea ina;[2;iia 
in maroinis antici media, ubi frontis verticisijue anf>;uli sese 
attin^unt. impressae atque in fovea ipsa antenni»:erae. 

OcKi.Li duo in margine frontis el vei'licis. suhapproxl- 
mali. annulo elevato circumscripti. 

llosTRi va<>'ina (^3. inferne visa^ triarticulata, articulus 
jirimus sub clypeo reconditus (^2. e^, artic. secundns maxi- 
mus, siipra labiura elongatum trigonum excipiens: artic. tertius 
latissimus, utrinque profunde canaliciilatus, apice liirsutiusculus. 
Antennap: C**y*) niinutissimae setiformes, articulo j^rimo 
crasso, cyathoidco, in fovea genarum abscondito: artic. se- 
cundo lono^iori, subpyriformi^ sequentibus minutjssimis, setani 
arcuatam formantibus, tertio, quarto, qiiintoque attamen reli- 
quis majoribus atque mao*is conspicuis. — 

PnoNOTU-M trausversum, subquinquangulare, margine an- 
tico arcuato. 

ScuTELLU-M masrnum. trio-onum. 

Elytiia {1. g.) coriacea, laevia, venis superne haud ele- 
vatis, subtus prominiilis, internis tribus simplicibiis, secunda 
et tertia pluries furcatis. apice reticulatis. Sutura toia recta. 
Alae (^7. /1.3 membranaceae, latissimae, marg-ine postico 
bis emar^inatae, itaque tribus terminatae arcubus diversis; 
arcus primus minor, secundus maximus, tertiiis mediiis: pri- 
raus et secundus venis expansi atque undiqiie vena intra- 
mj;rginali cincti, tertiiis latus membranaceus, vena radiali 
unica obsoleta. Venae ad arcum primum duae tendunt fur- 
catae, venis transversis inter sc et cum tertia connexae; Ordo I. Rhynchola. Trlb. 4. Cicadina, Fam. 5. Cicaflellinn. 

arcus secundus veiiis tribus liberis, quarum tertia apice fur- 
cata, expanditur. 

Pedes crassi, postici lon^iorcs saltatorii, fcmoribus sub- 
COmpressis^ tibiis omnibus irigonis, incnnibus, posticis elon- 
gatis, apice dentatis et ante apicem in maro;ine exlemo denle 
vnico innjori iufra spinigero armnlis (^5]). Tarsi triarticu- 
lati, articulo primo deprcsso, subtus planta pilosiuscula in- 
striicto, apice dentato; articulo secundo minutissimo, paginac 
superiori antecedentes in fovea profunda affixo, subtus nec 
planta nec dentibus instructo; articulo tertio longiori, cla- 
vato arcuato, apice unguibus duobus validis compressis mu- 
nito, nec non aroliis membranaceis inter uno-ues (6J ; aro- 
lia quaeque in pag;ina interna seta ri<^ida arcuata instructa. 

Abdomen subtus sexarticulatum, apice genitalibus ma- 
«;nls instructum. VagMnae genitalium masculinorum subtus 
uncis duobus atque compressis instructae, femine vero a ce- 
teris generibus non discrepant. 

Species mibi notaej omnes IloIIandiae novae inco- 
lae, bae sunt: 

A. Vertice retuso, fronte omiato-rarlnata, laterlhus decllvls. 

1. E. bicolor*: coerulco-iiigra, getiis, clytrorum basi corporcque, 

ano excepto, incaruatis. Long. 4 — 5.'" 

var. (u) verticis macuLi, frontis suturae Buperlores, pronotlquc 

tnargo totus incarnati (^. 

var. (/s) rertex concolor, pronoti marginc Bummo colorato; 

elytrorum basia eiterna tantum incnrnuta. .9 
Dltfert haec specles a sequentii^us statura capitis omnino sin- 
gularl, oculis niajoribus magis proniinulis, tibiisque posticis supra 
spinam externam obsolete denticulatis ; farsorum posticorum articulus 
ba&;ilis supra pallidus. Varietntes duas, quas adduxi, pro speciebus 
diversis habere non possum, cum tota statura atque corporis partium 
relationes inter se omnino congruant. (^ minor, $. major; praeterea 
■exus genitalium structura facile distinguitur. 

B. Vertice plano, fronte convexa, haud carinata. 

2. E. fcncstrata: supra fusco-acnea, corpore femorumquc basi 

incarnatis, elvtrismaculisduabusalbls adcostam. Long. 3^ — 4.'" 
Encycl. meth. Vol. X pag. C04. — Burm. Entom. IF. 1. 108. 
— Tab. nost. Fig. 1. 

Differt B sequcnte, cul simllHiua, statura breviorl, crassiori; ca- Onlo I, Rliyncliota. Trih. 1. Clcfvclina. Fam, S. Ciratlollin.n. 

pite, genls exceptis, fusco iilgro; pronoti, scutelli elytroninunic in.-irgi- 
iiibus sunimis coloratis. Tarsorum posticoruin articulus priinus all)us. 

3. E. nificollis*: Rufo- testacea, elytris fusco-aeiieis albo-bigutta- 

tis, genibus tibiisque oinnibus nigris. Long. 4 — \\"' 
Praecedente gracilior, capite et thorace pallide rutis, vcrtice nia- 
culisque duabus nigris ante oculos; elytrorum gutta antica transversa 
fusciiforinis; tarsoruin posticorum articulus basalis albus. 

4. E. ery th rocnemis: fusco-nigra, pectore feinorum basi tibiisque 

posticis sanguineo-flavis; elytris gutta antica fasciaque postica 

albis. Long. 2|'". 

Caput omnino nigrum, genarum limbo pronotique margine pos- 
tico pallido; elytrorum totus margo sanguineo-flavus: gutta antica 
transversa, utrinque attenuata, suturam non attingente, gutta postica 
in fasciam angustam arcuatam extensa; tibiarum posticarum apex 
cuiu tarso niger, hujus articulus primus albus. 

5. E. inarmorata Gtrin.: pallide-testacea, fusco-conspersa, elytris 

fasciis duabus convergcntibus nigris; femoribus sanguineis, tibiis 
tarsisque nigris, posticorum articulo primo albo, Long, 3|. 
In Mus. Germari (Halae). * Onl. KliyncJiota. Trib. ricadinu. 

Ge7ius FULGORA Lhin. 

IiiFulgorina niiper Marcliio IMav. Spinola (liligentiiis iiuiuisivit 
(cf. Aiin. d, l. soc. CHluni. d. Fritnce. Vol. VIII. pii;!. 133. seq.) eaqne novis 
observationibiis ilhistravit. Dividit aiitor totani lamiliain iii diias sectiones 
prinoiiiales: Issites et Fii I go r i t es , (|iianiiii illa tres , liaec qnatuor 
suljlaniilias continet. Kx liis Fu I^ o roi d es |iriinum occiipant locuin ge- 
neriqiie Fiilgorae, quibiis illiid liniljiis in libro meo : llniullt.d Enloiii. T. II. 
|)rt//. 168. circiimscriiisi, adaequant. Qiiae ciiiii ita sint, Iioc loco veterum 
sectiouis ordinein retinui generisque ritu eaiii tractavi. 

Caput perpendicnlare, porrectum, processii eloiigato aii- 
tico vel recto, tiimido vel reciuvo, qiiem verticis froiiti.sqiie 
summae partes forinant. *) Frons a clypeo sntiira dis- 
juncta, a genis carina aha elevata; clypeiis (6) conla- 
tus, marginibiis laterallbiis elevatis, carinatis; genae pla- 
nae, angustae, omnino lalerales. 

OCULI magni, globosi, subpetiolati, in suinmis genis 
positi. 

OCELLl Qi. ij minuti, antice sub oculis siti. 

ANTEIsrvAE Cf) sub oculis ultimae genariim lini insertae, 
breves, biarticulatae, articulo secundo globoso^ granulato, 
setifero. 

VaGINA ROSTRI triarticulafa G^iitic 1. 2. 3.}; articulo 
secundo longissimo, primo brevissimo: labrum angustura 
triangulare desuper recipiente. 

PkoNOTUM transversum, longitiidine diiplo latius, me- 
sonoti longitiidini adaetpians, utrinqiie acutanguliim, ciira 
mesonoto et sciitello in rliombi formam abiens; mesono- 
tum tegulis liberis, alariim anticarum basin obvolventibus. 
Pectus planum. 

Alae anticac coriaceae, posticae membranaceae, ve- 
nis transversis numerosissimis angustissime areolatae; fin- 
ticae planae, quiescentes corpiis ad tecti instar obtegentes; 
posticae a basi usque ad medinin plicatae, anticis brevio- 
res, in margine externo postico sinuatae. 

Abdomen supra nonies-, subtns septies-annulatum, an- 
nulo |)rimo et seciindo ventris obtecto (cf. fi(j. 4 et 5. tab. 
Pyropis, ubi numeri aniinlos abdomiiuiles signiricant). Ge- 

♦) Y.Ni)h. Spinola in iioc iiroce.ssu quatuor latiuii vi<lit, unum ver- 
ticale s. sujierius, uniiiu IVontale s. inlVriiis, diioque lateralia-, liaec vero, 
cuin nullo modo semi^er certis linibiis disjuncta sint, ad tyiniin generis 
coniirmandiim nil milii valere videntur. Ci. Aiiiijul el Serville hist.nat. d. 
Heniipt. pag. 484. Fam, Fulgorina. Gen. Fiilgora. 

nitaliorum apertura in basi annuli noni cernitur, feralnina 
valvulis duabus parvis, dependentibus (^fig. 11. 12. Pyropis, 
fig. 4. Ful^orae c/. </.) circunidata; masculina hamis duobus 
majoribus forcipis modo munita [fig. 8. 9. l*yro|)is, fig. 5. 6. 
FuI«^orae, m.m.~). Hi hami penem rectum conoideum (^ibid./?.) 
inclu(huit, alterumque hamulum minutum utrique gerunt (ibid. 
0. o.} , qui lateri eorum externo adnatus deorsum vergit. 
Anus in annuli noni summo apice abdoraen perforat idque 
processu tubaeformi Ct. /.} biarticidato longe excedit. Pro- 
cessus hic ex apice suo appendicem pulvinatara carnosara*) 
emiUit, in pagina sua superiore perforatam, qnae apertura 
labiis duobus clausa (* * ) ipsum aiunn continet. Totus 
processus maris angustior gracilior {J. l. fig. 7. 8. 9. et 5. 
6. Fulgorael, feminae latior, dilatatus, depressus [ibid. fig, 
4. 5. 10. 11. 12. Pyropis, fig. 4. Fulgorae.). 

Pedes pro mole corporis graciles, femoribus subtereti- 
bus vel obtuse sexies costatis, anticis longissimis, posticis 
brevissimis; tibiis quadriquetris , ecalcaratis, anticis qua- 
tuor muticis, posticis extus et in apice spinosis; tarsis tri- 
articulatis: articulis dnobus primis quatiior anticorum minutis 
cylindricis, posticorura longioribus triaugularibiis, in apicc 
spinosis; articulo tertio elongato, tereti, siibadunco, ungui- 
culis duobus siraplicibus plantulaque inter eos arraato. 

Species liiijiis generis res^iones intertropicas utriusque ter- 
rarum orbis incohint. Diviihintiir in quatuor sectiones naturales, 
quae Spinola duce liis uotis distingui possunt. 

I. Processiis capitis liorizontaliter porrectus, vesiculosus et nodosus, li- 
iieis angustis elevatis symmetricis in octo areolas divisiis, quatuor 
superiores, unam utrintjue lateralem, duas inferiores (cf. /i*/. 2. 3. /rt&. 
suhg:. Fulgorae) ; hae cjuatuor e fronte , illae fjuatuor e vertice ori- 
iintur; genae autem non in processum capitis transeunt, quippe 
cjuae carina alta, ante ocuhim quemque spinosa ab eo se[)aratae 
sint (/((/. 3 1. l.). Clypeus ]>arvus convexiusculus , carinis laterali- 
bus altis, media nuila {l.l. fuj.l.h.). Alae posticae extus profunde 
sinuatae, in apice ocello iiiagno signatae (/. /. /?(/. 1.). Corpus su- 
I>ra, rjuantum ab alis tegitur, lana longa cerea vestitum s. dense 
iarinosum. 

Subijenus 1. FULGORA Spin. 
Species liujus subgeneris oninium Fulgorinorum maximae Ameri- 
oani incolunt. Exstant ab autoribus descriptae quatuor, quibus quintam 
novam addere possum. 

*) Figura tubi analis Ench. recurvae, quam dedit Spinola 7. l. iah. 
10. //(/. 1. 2., corruitta est, cum appendix carnosus (h.h.h.) exsiccatus post 
mortem styli formam ostendat; ligurae meae ab individuis desumtae sunt, 
(jua« spiritu vini asservata acceperam. Ord. Rhyncliota. Trih, Cicadina. 

1. F. laternaria Linn. Roes. his. Bel. II. Locust.tab, 28.29. — Mc- 
rian Siirin. inh.i9. — Habitat Cajennae. 

Differt ab reliqnis spec. omnibus vesica frontali maxima, valfle in- 
fiata, abdominis longitudinem superante, ocelloque alarum u ni pupiiiato: 
pupilla parva, limbo vero externo fusco lato , extus albo variegato. (In 
coll. Germari.) 

Reliquae species duas pupillas in ocello habent. 

2. F. lampetis Noh. Praecedenti speciei statura et colore proxima 
dilfert haec magnitudine paululum minore, processu frontali breviore 
spissiore, pupillaque altera minore ad majorem prope accessa. (^. Ha- 
bitat Bahiae, Dom. Sommer. (In coll. acad. Halensi.) 

Hanc speciem Stoll. Cic. fiij. 1., Gucrin (vide infra) et Spinola 
1. l. iiag. 213. n. 1. pro vera F. laternaria descripserunt. 

3. F, Servillii S]nn.l. 1. 214. 2. — F. laternaria gracilior, processu 
frontali et breviore et angustiore, supra utrinque nigro-maculato ; co- 
lore viridiore, signaturis elytrorum numerosioribus nigris ; pupilla 
ocelli parva minutissima, ab altera majore magis remota, limbo ex- 
terno fusco angustissimo; ventre sanguineo. cT. et O. — Habitat Rio 
Janeiro, Dom. Bescke. (In coll. acad, Halensi). 

4. Castresii Gucr.Mag. il. Zool. cl. 9. tah. 173. — Praecedenti speciei 
similis, sed minor, processu frontali adhuc angustiore, attamen in 
apice paululum intlato; pupilla parva cum majore connata, limbo ocelli 
externo fusco satis lato; ventre llavescente. §. — Habitat inlVIexico. 

5. F. lucilera, Germ. Maij. d. Entoni. IV. 100. — Brullc, hist. nntur. 
d. Ins. X. pl. 4. f. 6. — iah. nostr. fj. 1. 

Magnitudine F. Castresii, viridior; processu frontali angustissimo, 
apicem versus angustiore, lateribus crenulatis; pupilla parva ocelli mi- 
nutissima, tota alba, a majore satis reniota ; limbo fusco externo angu- 
stissimo; ventre sanguineo. $. — Habitat ad St. Paulo Brasiliae, Dom. 
Bescke. (In coll. Germari.). 

H. Processus frontalis angustus, suhascendens vel recurvus. Alae po- 
steriores in margine obsolete sinuatae, omnes in apice regulariter 
areolatae. 

A. Clypeus distincte longitudinaliter carinatus, cari- 
nis lateralibus erectis ; pronotum alte longitudinaliter carinatum, 
juxta carinam profunde impressum. Areolae apicales alarum plu- 
rimae quadratae. Pedes longi, graciles. 

a. Processus frontalis rectus, nodosus, in apice ascendens, dila- 

tatus , tridentatus; vertex juxta oculos argute spinosus; pronoti 
limbiis posticus dilatatus, supra mesonotum dimidium provectusj 
metanotum et abdomen sul)farinosum. 

Suhgcnus PHKICTUS Serv. 
Spec. Ph. diadema. Fulg. diadema aut. Hab. in Brasilia. 
An huc Fulg. serrata aut. — StoU. Cic. fuj. 170.? 

b. Processus frontalis inde a basi recurvus, nunc longus gracilis, 
nunc brevis incrassatus, summo apice semper vertici impen- 
dens; pronoti limbus posticus non dilatatus , mesonoto igitur 
pronotum longitudine e.xcedente ; corpus totum nudum, nitidum, 
nusquam farinosum. Ftttn, Fulgorina. Gm. Fulgora. 

Stilgenus ENCHO.PHORA Scrv. 
Species omnes Americanae sunt: 

1. E. tuba Germ. Thoiis Arch. II. 46. 6. 

2. E. recurva Oliv. Gcrm, l. I. StoU. Cic. /i//, 44. 
3* K. virid i i)en nis Spin. I. 1. 225. /, 11. /?(/, 2. 

4. E. Servillii Spin. l. l. 227. <. 11. fuj. 3. 

5. E. variegata Spin. 1. 1. 225, /. 10. //«/. 3. 

6. E. fuscata Spin. 1. l. 229 /. 10. /(</• 2. 

An huc Fulg. tuberculat.a OHv. Enc. — StoU. fuj. 122.? 

B. Clypeus laevis, cavinis lateralibus explanatis; pronotum ecarinatum, 
obsoletissinie bifoveoiatuni , limbo postico non dilatato, arcuato, 
Processus frontalis longus ascendens, conoideus, apice obtuso. 

Suhgenus PYROPS Serv. 
a. Processus frontalis sulirecurvus , lineis elevatis distinctis; genae 
ante oculos linea recta transversa terminatae; areolae alarum 
apicales quadratae. Pedes longi graciles. Hotinus, Ami/ol 
et ScrviUe hisl. n. d. Ilcm. 490. 
Species omnes Asiaticae videntur. 

* Processu frontali ensato, 

1. P. candelaria aulor. cujus varietates sunt: P. laternaria Prtf. Bcrtwu. 

— P. macularia Oliv. Enc. — P Latliburii Kirb. 

2. P. maculata Oliv. Enc. — StoU fig. 143. 

3. P. oculata IVesttv. Linn. Tr. XIIII. 142. 13. 1. 12. f. 5. 

4. P. decorata Westw. ihid. 141. 12, /. 12. f 4. 

*♦ Processu frontali clavato, 

5. P. clavata Westw. l. 1. 139. 7. /. 12. f I. 

6. P. pyrrhorhi na Uonov. Ind. Ins. p1.7. f.l. — IVeslw. 1. L 139. 6. 

7. P. apicalis Wcslw. l 1. I4l 11. t. 12. f 3. 

8. P. lineata Donov. Ind. Ins pl 8. f 1, — IVcslw. 1. l. 147. 25, 

Observ. Species e Nova Hollandia, quas IV estw o o diti s l. /. sub 
roniine F. obscuratae Ftihr. (n. 20.) et F. dilatatae (n. 21 ) descripsit, 
novam sectionem peculiarem in hoc subgenere facile constituunt, ciijus 
eharacteres diagnostici adhuc desiderantur. 

b. Processus frontalis rectus, truncatus, lineis elevatis vel nullis vel 
obsoletissimis; genae ante oculos linea arcuata circumscriptae 
{tdh. nostr. f. 3.) ; alarum areolae apicales rhomboideae , pedes 
breviores validioresque. Pyrops, Amijot el Scrville l. l. 

Species Africam et Asiam incolunt. 

9. P. tenebrosa <Jit/. tab. nostr. /?.«/. l.imago O. /»<;. 6. larva in ultimo stadio 
ante pubertatem. — Kad. spec. F. fl ammea Linn. — Prom. b. spei. 

10. P. punctata Oliv. Enc. — StoU. Cic. fig 28. — Guinea. 

11. P. nobilis IVeslw. 1. l. 146 22. t. 12. jig. 10. — Malarca. 

12. P. Servillii Spin. l. l. 237. 6. tnh. 11. fig. 1. — An eadem ac 
praecedens ? — Java. 

13. P. affinis IVe.^^lw l. l. 144. 18. tnh. 12. fg. 6. — Nepal. 

14. P. cognata IVcslw. h l 145 19. 

15. P. albipennis Spin. 1. l. 238. 7. — Guinea. 

16. P. annularis OUv. Enc. — Spin. l. /.210.8. — SloU. Cic. fg. 69. — 
Guinea. OrJo I. Ilhyncliula Trlb. 4. Clcadiiii Finn. 7. ralsorina. Genu.H LYSTRA Fabr. Lalr. 
atljeclo gcnere PHENACE Germ. 

Caput (2 — 63 perpendiciilare 5 ore retracto declivo. 
Vertcx ([123 transversus brevis, longitudine quadruplo 
latior, superficie plana 0'>. (Q sive concava (^123, indivisa, 
sed a fronte carina j»lus ininus\e elevata sejunctus. Ab lioc 
Diaro-ine frontali llnea elevafa summae /'roiitis pari intervallo 
dislat (^4, 5, 63, atque sulcum transversuin interverticem et 
frontem forniat, quem sulcwn carinae 2 vcl 3 long-itudinales 
in foveolas 3 vel 4 dividunl (]4, 5, 63. Frons Qa^ qua- 
drata, disco plano sive concavo, marginibus lateralibus plus 
minusvc carinatis; superficies vix plana (^53, saepius lineis 
elevafis Qi^ signata ([4, 63, una media perpendiculari, al- 
teris lateralibus obliquis, ab lineae illae in summa fronte 
utraque fine versus medium marginis inferioris descenden- 
tibus (^i, 63. Anguli frontis superiores rcctae obtusae, in- 
feriores plus Qi* 6J minusve (]53 clypcato-elevatae, rotun- 
datae*3* Clypeus (^b^ longitudine an^ustior, trigonus, 
latcribus carinatis, basi sulco profundo a fronte sejunctus, 
in medio interdum (JiJ carinatus, saepissime planus (]4. 53. 
Lora (c^ lateralia, lata, inter clypei marginem et rostri 
v.n^inam, a coxis anterioribus omnino obtecta. GGnae (jT) 
angii^^tae, laterales, excavatae, liberae. 

OcuLi maximi, prominentes, semiglobosi, in summa 
genarum parte affixi, subtus stipite brevi haud carinato suffulti. 

OcELLi (o^ maxiiui, subtus pone oculos in genis. 

h Antennae (7. y*. y.3 prominulae, oculis approximatae, 

genarum medio affixae; articulo primo cylindrico, a gena- 

nim carina, acetabuhim antenni;2^erum cingente, paene obtecto; 

arliculo secundo globoso (i.f./.J maximo, omnino granu- ') Cum in frontis et verticis! forma totiis geuerum Fulgorinorutn 
genuinorum character ex|ir«\ssus sit^ cuni fusius ex:>licare nccesse 
vldetur. Descriptioues igilur, quas opus noslrum: Ilaiidbucb der 
Eutomologie cxhibet, es bis euicudaudae. Oido I. Rhyncliofa. Trib 4. Cicadiiia, Fatn, 7. Fulgorina. 

lato: articulo tcrtio minutissimo , cylindrico in setam inarti- 
culatam abicnte. 

RosxnuM (4. c3 lon^jissimum, ad coxas posticas usque 
porrcctumj vagina triarticulata: articuio primo clypei apicem 
supcrante, articulo secundo longissimOj articulo tertio prac- 
cedente triplo breviori, 

Pronotum (^12. t) transversum, subtriw-onura, ano^ulis 
obtusis, mcsonoto paulo brevius atquc cum hoc rhomhnm for- 
mnuH , cvjns dsamclrl paene aequales , latera vero inacqua- 
lia, anteriora nempe breviora. 

Alae inaequalcs, anteriores longlores coriaceae, postc- 
riores breviores membranaccae; utraque versus apivem venis 
phiriv.HS^ densissime relicxdaiis, 

Pedes elongati, femoribus carinatis; tibiis trio;onis, ci- 
liatis setosis, posticis extus spinis 3 vel 4 armatis, apice 
spiiiarum scrie subtus corouatis, Tarsi 3-articulati, inae- 
quales, antici quatuor articulis 1 et 2 aequalibus brevibus, 
3 Ion«;iori adunco, postici duo articulo 1 maximo, versus 
apicem latiori atque subtus spinato, 2 brevi, lato, spinato, 
3 longiori, angustiori subrecto. Ungues validi, aroliis nul- 
lis suffuUi» 

Abdomen brevc, crassum, ov.ntum; p^enitalibus apicali- 
bus subexteruis. Genitalia raasculina (^II) minuta, valvulis 
duabus (jn. ni) inclusa, atque in summo apice scgmcnti 
ventralis «Itimi processu tridentato (J>) armata. (jcnitaha 
feminina valvis duabus majoribus obtecta. (^Conf. j2;en. F u I- 
gora.3 Individuorum plurimorum. fere omnium, abdomen lana 
ionga alba fasciculata induit, quam segmentorum membra- 
nae conjunctivae secernunt; praesertim in fcminibus haec 
l;iL»a circa anum fasciculos Ion<>;issimos format. Matcries 
cerea videtur, cum spiritu vini solvatur. — 

Generis typus: Lystra lanata Fahr, 

Species Mus. Re^. Bcrol. omnes adducere necesse vi- 
detur, ut diffcrentiae sectionum nielius cognoscantur. 

I. Vertice plano, poneoculosnonarmato. Tibiaeposticae4-spinatac. 
l.Frons plana haud car i nat a, longitudine paulo IatIoi(5) 
(Uacc sectio propius ad genus Poeocerara accedit, quod genus 
confercnduni). Ordo I Rhyncliota. Trib. 4. Cicadina. /V/jji. 7. Ful.^onna. 

1. L. crucnta*: viridi-flavn, corpore nigro-Iineato: til>ii.s .'j-aniiulatis; 
elytris basi suhrubris, nigro venosis, apicc hyaliuis, fascia nrcuata 
transversa pallida. Long. corp, 4". 

l]al>itat iu Brasllia. 

2. F r o n s s u b c o n v e x a, lineis elevatls distinctis approximatis (6) 
(Haec sectio quoad capitis forniam ad genus Phenacem propiiis 
occedit ) 

2. L. multiguttata*: corpore atro-purpureo; elytris nigris, giitta 
basali sanguiuea, disco viridi-venoso, flavo-guttato, dehinc fascia 
transversa guttarum sauguinearum ; apice hyalino-guttato. Long. 
corp. 7"'. 

Habitat in Brasilia. 
IL Vertice plus minusve concavo, pone oculos spina erecta 
armato. 

1. Frons convexiuscula, lineae elevatae et spinae pone oculos 
vix prominentes. Tibiae posticae 4-spinatne. 

.3. L. costata: corpore sanguineo, capite dorsoque fusco - viridibus ; 
elytris fusco-maculatis, apice hyalinis. Long. corp. i\"'. 
Fahr. S. lih. 59. 10. 
Habitat in Surinam et Brasilia (Bahiae). 

2. Frons concava, lineae elcvatae .Bubprominulae, spinae ad 
oculos acutissiraae. Tibiae posticae 3-spiiiatae. 

4. L. morio*: nigcrrima nitida, capitis lateribus segmcntique supra 
anum margine sanguineis; clytris poue suturam vitta alba, veuis 
coeruleo-punctatis. Long. corp. T''. 

Habitat iu Brasilia interiori. 

5. L. pulvcrulenta: nigra, capitis lateribus segnientique supra 
anura margine sanguineis; corpore toto elytnsque ultra medium 
albo-farinosis, alis hyaliais, basi fuscis. Long. corp. 7"'. 

Oiiv, EncycL meihod. — L. lanata Fabr. S. 
m. 66. 8. 9 — Sloll. Cic. pl. /ig. 50. 
Habitat in Surlnam et Brasilia superiori (Bahiae). 

6. L. lanat a : nigra farinosa, capltis lateribus segmentique supra anum 
margiae sanguincis ; elytris nudis, vitta suturali cinerea, punctisque 
plurimia coerulescentibus in venis ; alis totis nigris. Long. corp. 7"'. 

Lin. S. N. 11. lll. 42. — OUv. Enc. meih. — 
SloU. Cic. pl. fig. 45. 
Habitat in BrasIIia inferiori. 

'S. Frons plana, lineae elcvatae distinctiores; vcrticis margo 
anticus elevatus ercctus (4). Tibiae posticae 6-spinatae. 
7- L. auricoma KI. : corpore pallido, pedibus fusco - annulatis: Ordo I. Ilhj-nchuta, Tril» 4. Cicaclina. Fam. 7. Fulgorina. 

clytrig fiiscis, hasisangulnels; alis alMs, apice fnscls. Thoracls dorKo 
lana nurea, alxlominc lana allia loiigissimn ohtecto. Long. corp. 1". 
Tab. nosh-. fig. 1. m.ngnitudine naturall, fig. 12. caput cum 
dorso cljtrorunique hasi, ningnitudlne aucta. 

Phenax auricoma Jiurm. Jlandh. II. 1. 168. 2. — 
Habitat in Mexico ad oppidum Oaxaca. — Haec spccies, quani 
antea generi Piif.naci adnunieraveram, oh capltis formam potius ad 
hoc genus rerocanda est. 

GenuH PHENAX Germari. 
Generi Lystrae siinillimuiu, scd dilTert capltis dorsi- 
que forma: quara ob rcm cum anfeccdcnte comparari potcst: 
Caput (]2 a frontc^ 3 a lafete vlsum^ perpondiculare, 
latius et brevius. Vcrtex brevis, longllitdine duph la^ 
tior ([103, margine toto carinatus atque cariiia mcdia in 
foveas duas parlilus^ pone oculos nou spinatus. Frons(^23 
longitudine paulo angustior, convexa, a vertice marglne c«- 
rinato sejuncta {jf)t a quo margine carinae tres pari intcr- 
vallo distantes descendunt atquc in media fronte dcsinuut. 

Carina media hic carinam arcuatam accepif, cujus crura 
inferiora paulatim divergunt, atque ad angulos frontis infe- 
riores tendunt, quibuscum conlluunt. Hoc modo in mcdia 
fronte area ovalis, convexa (^2. «3 formatur^ cui lincac ar- 
cuatae parallclae transversae impressae sunt. An^uli fron- 
tis superiores subrecti, inferiores clypeati, latissimi, rotun- 
dati. — 

Clypecs f2 J3 brevior, trigonus, convexus, sulco pro- 
fundo a fronte sejunctus. Lora et <?enae ut in Lystris. 

RosTRUDi brevius, vagina triarticulata, articulus primus 
a clypeo reconditus f3. 1.3, sccundus longissimus, tcrtio liu- 
plo longior. Labium rainutum Iri^onum (2^. 

OcuLi magis prominuli, subtus stipite brevi carinato 
suffulti {2). 

OcELLi maximi, liberi, promincntes. 
Antexnae (2. JT, 73 ab oculis rcmotae, pjenarum parti 
infcriori affixac; articuh secundo ovali, suI)acuminato. 

Pronotum tnVonum ( lO.O? inesonoto (y^ Jon;::itudine 
aequalc, cura hoc rhombum format, cujus diametcr longitu- 
dinalis trausversali paulo brevior. Ordo I. Rlij-ncliola. Trib. i. Cicadina. Fam. 7. Fnl^orfna. 

Alae et Abdomen a Genere Lystra non differiint, 
npex abdominis raasculini sub fig. 11. depictus. 

Pedes longiores, robustiores, tibiac posticae 5-spino- 
sae (fig^. 8. pes mediusj fig. 9. pes posticus^. 

Species unica: Ph. variegata Gei-m, Fulgora varieoata 
Oliv. IJrasibae incola. Conf. nostr. Handh. II. 1. 167. 

Differentiae csscntiales generum descriptorum igitur 
Iiae : ' 

Lystra: Frons planiuscula, sulco a verticc sojun- 
cta, lineis elevatis versus clypcum convergentibus no- 
tata; antennarum articuhis secundus globosus. 

Phenax: Frons convexa, supra lineis elevatis 
tribus parallelis notata, in medio carina arcuata, cu- 
jus crura versus clypeum divergunt; antennarum 
articulus secundus ovatus subacuminatus. — Ordo I. Ulijnchota. Ttib. 4. Cicadina. /V/?n. 7. Fiilgorina. 

Genus LYSTRA Fabr. 

Obs. In priina editione taliulae Reniis Lysiiam cnni PlKuiace 
geneie com|)araverain , arctain eonini aflinitatein comprohare conatns. 
l^Iain aflinitatein postea Dom. Spinvla (Ann. d. l. soc. cnt, Vlll. 315 ) ne- 
gavit, tMienacem cnni Cixia genere majiis cognatam csse atlirmans. Ve- 
ruiii fallitur vir ocnlatissimus , non respicifns, ut de alanini antenna- 
runi(|ue (lilierentia Iiic taceam, feininas Cixiae geneiis terebra elongata 
arniatas esse, sicnti Delitliaces, Asiracas aliariue genera, rjiiae Cixiaruin 
subfamiliam constituunt; Fhenacem autein non terebram sed a[)[)ara- 
tiiin illum femineuin brevem valvatum habere, rjueni in Fulgnra genere 
descri|)si. Idem a|)[)aratns in Lystridis et P s eii d o [) h a n i d i s ob- 
servatiir. Psendoi^iianidae vero ex forina alarum hyalinaruni et ca[)itis 
angusti elongati, ciijns genae usrjue ad ultimam iinem [^rocessiis verti- 
calis extenduntiir, luciilenter a relirjuis siibfamiliis recediint, quain ob 
rein Phenax nulla nisi Lystridaruin siibfamiliae anniinierari potest; 
quipj)e quae Fulgorina elongatuin habeant processiim ca[»itis, cnjiis 
\ero latera non e genis, sed e frontis verticisque j^artibns lateralibus 
formantiir. Ilae duae subfamiliae: Fulgorina et Lystridae, 
alis non inembranaceis sed coriaceis, coloratis, j)erquain venosis, ciim 
areolis a[)icalibus [)Iurimis, miniitissimis vel irregularibus vel qiiadratis 
magis inter se, quain cuin alia rjuaciinqiie siibfamilia jiinguntur, et ulti- 
iiiam Fulgorinorum typi variationein ostendiint. Atqiie eaedem alae et 
\n Phcnace cernuntiir; igitiir Phenacem ad Lystridas pertinere onini- 
bus characteribus apparet. Nunc primuin Lystrae genus describara : 

Caput (2 — 6) perpendiculare, ore retracfo declivo. 
Vertex transversiis brevis, longitudine quadruplo latior, 
superiicie plana sive concava, indivisa, sed a fronte carina 
plus uiinusve elevata sejunctus. Hunc marginein frontalem 
imcd clevala trunsvcr.^ia sumntae fronlis pari mlervallo 
scqtiiltir, attjue sulcum transveisum inter v^erticem et fron- 
tem format, qtiem sulciim sacpius carinae 2 vel 3 longl- 
tudinalcs in foveolas d vel 4 dividunt. Frons C(Q qua- 
drata, disco plano sive concavo, marginibus lateralibus 
plus minusve elevatis; sui^erncies vix plana (5), saepius 
lincis elcvalis sicjnala: ima media perpendiculari, duabus 
lateralibus obliquis, a linea illa transversa summae frontis 
ad mediiim marginis inferioris descendentibus. Anguli 
fronlis superiores recti s. obtusi^ inferiores plus minusve cly- 
peato-elevati, rotundati*). Clypeus (6} longitudine an- 
gustior, trigonus, lateribus carinatis^ basi sulco profundo a 
iVonte sejunctus, in medio interdum carinatus, saepissime 
planus. Lora (cj lateralia, lata, inter clypei marginem et 
rostri vaginam sita, a coxis anterioribus omnino obtecta. *) Cum in frontis et verticis forma totiis ch aracter genernm ev« 
pressus sit, eani fusiiis describere necesse videtur. Dcscriiitiones igitiir 
qiias o[ius nostruin : tlandbuch dcr Eniomoloijie exhibet, ex his einen- 
(landae. Ordo I. Rynchota. Trib. 4, Cicadina. Fam. 7. Fulgorina. 

Genae (d) angustae, laterales, excavatae, liberae^ carina 
ftlta antrorsum cinctae. 

OcuLl maximi, prominentes, semiglobosi, snmraae ge- 
narum parti aftixi, subtus stipite brevi haud carinato sufFulti. 

OcELLI (^o^ niaximi, sub oculis. 

Anteainae prominulae, ocuiis approximatae, genarum 
medio alTixae; articulo prirao cylindrico, a genarura carina, 
acetabuium antennigerum cingente, paene obtecto; arliculo 
seciindo globoso (/. /".) maxirao, omnino granulato; articulo 
tertio rainutissimo, cylindrico, in setam inarticulatam abeunte. 

ROSTRUM (^e^ longissiraura, ad coxas posticas usque 
porrectura: vagina triarticulata; articulo prirao clypei apicem 
superante, articulo secundo longissimo^ articulo tertio prae- 
cedente triplo breviori. 

PronotUiM (/) transversum, subtrigonura, angulis ob- 
tusis, mesonoto paulo brevius atque cum hoc in rhombi for^ 
mam conjunclum, cujus diamelri paene aequales sunt, latera 
vero inaequalia, anteriora nerape breviora. 

Alae inaequales, anteriores longiores coriaceae, po- 
steriores breviores raembranaceae: ulraque ala versus a})i-- 
cem venis plurimis densissime reliculata. 

Pedes elongati, feraoribus carinatis; tibiis trigonis, ci- 
liatis setosis, posticis extus spinis 3 vel 4 arraatis, in apice 
spinarum serie subtus coronatis. Tarsi 3-articulati, inae- 
quales;, anlici quatuor (8) articulis 2 prirais aequalibus bre- 
vibus^ 3 longiori adunco; postici duo (_9) articulo 1 raaxirao, 
versus apicera latiori atque subtus spinato, 2 brevi , lato, 
spinato, 3 longiori, angustiori subrecto. Ungues validi, 
aroHis duobus parvis basi suffulli; calcuria nulla. 

AbdOxMEN breve, crassuni, ovatura; genitalibus apicali- 
bus subexternis. Genitalia raasculina raihi ignota; geni- 
talia feniinina carnosa, valvis duabus brevibus obtecfa, nara 
terebra cornea tubulata decst (m. t». conf. gen. Fulgora.). 
Anus in tubulo libero dilatato porrecto inclusus (&•)• In- 
dividuorura plurimorura, fere oraniura, abdoraen lana 
longa alba fasciculaia induit, quam segraenioruin raerabra- 
nae conjunctivae seccrnunt; praesertira in ferainis haec 
lana circa anum fasciculos longissiraos format. 3Iateries 
cerea videtur, cura spiritu vini solvatur. — 

Species Mus. Reg Berol. oinnes adducere nccesse vi- 
detur, ut dilTerentiae sectionuin raelius cognoscantur. 

I. Vertice plano, pone ociilos non avmato. Tibiae posticae ^spinalae. 
1, Frons [Uana huud cnrinata, longitudinc paulo latior (5) Ordo I. Rbynckota. Tril. 4. Cicadina. Fani. 7. Fulgorina. 

(Haec sectio propius ad genus Poeoceram accedit, quod genu» 
conferendum). 

1. L. cruenta": viridi-liava, corpore nigro-lineato : tibiis 3-annulatis-, 
elytris basi subrubris, nigro venosis, apice byalinis : fascia arcuata 
transversa pallida. Long, corp. 4". 

Habitat in Brasilia. 

2. Fronssubconvexa, lineis elevatis distinctis approximatis (6) 
(Haec sectio quoad capitis formam ad genus IMienacem propius 
accedit.) 

2, L. m ul ti g u tta ta* : corpore atro-purpureo ; elytris njnris, gutta 
basali sangiiinea, disco viridi - venoso , liavo - gutta/o, debinc fascia 
transversa guttarum sanguinearum ; apice byalino-guttato. Long. corp. 7". 

Habitat in Brasilia. 

H. Vertice plus minusve concavo, pone oculos spina erecta 
armato. 

1. Frons convexiuscula , lineae elevatae et spinae pone oculoa 
vix prominent. Tibiae posticae 4-spinatae. 

8, L. costata: corpore sanguineo, capite dorsoque fiisco-viridibus; 
elytris fusco-maculatis, apice byalinis. Long. corp. 4t"'. 
Fdlr S. Rh. 59. 10. 
Habitat in Surinam et Brasilia (Babiae). 

2. Frons concava, lineae elevatae subprominulae, spinae ad 

oculos acutissimae. Tibiae posticae 3-spinatae. 
4. L. morio*: nigerrima nitida, capitis lateribus segmentique supra 
anum margine sanguineis; elytris juxta suturam vitta alba, venis coe- 
ruleo piinctatis. Long. corp. 7'". 
Habitat in Brasilia interiori. 
4, L. pu l ver u len ta : nigra, capitis lateribus segmentiqne supra anum 
margine sangiiineis; corpore toto elytrisque ultra medium albo-farino- 
sis, alis byalinis, basi ftiscis. Long." corp. 7'". 

OUv. Enajd. meiJwd. — L. lanata Fabr. S. 
Rh. 56. 8. 9. — Stoll. Cic. j)l. fig. 50. 
Habitat in Surinam et Brasilia superiori (Babiae). 

6. L. lanata: nigro farinosa, capitis lateribus segmentique supra anum 
margine sanguineis; elytris nudis, vitta suturali cinerea, punctisqiia 
plurimis coerulescentibus in venis; alis totis nigris. Long. corp. 7'", 

lAnn. S. N. II. 711. 42. — Oliv. Enc. meih. — 
StoH. Cic. pl. fnj. 45. 
Habitat in Brasilia inferiori. 

3. Frons plana, lineae elevatae distinctiores ; verticis margo 
anticus elevatus erectus (4). Tibiae posticae 6-spinatae. 

7. L. auricoma KI. : corpore pallido, pedibus fusco -annulatis ; elytris 
fuscis, basi sanguineis: alis albis, apice fuscis. Tiioracis dorso iana 
aurea, abdomine lana alba longissima obtectis. Long. corp, 1". 

Tab. nostr. iig. 1. magnitudine naturali, fig. 12. caput cum dorso 

elytrorumque basi, magnitudine aucta. 

Pbenax auricoma Burm. Haudb. II. 1. 168. 2. — 

Habitat in Mexico ad oppidum Oaxaca. — Haec species, quam 

antea generi Phenacx adnumeraveram, ob capitis formam potius ad hoc 

genus revocanda est. Ordo I. Rhynchota. Ttib. 4. Cicadina Fam. 7. Fulgorina. 

Gemis PIIENAX Gennan. 

Caput (2 a fronte, 3 a lateic visuin) perpcndicnlnre, 
et latiiis et brevius. Vertex brevis, lotigiludhie duplo 
lallor (10) , inargine toto carinatus atque carina media in 
l'oveas duas parlilus^'') , |>onc oculos non spinatus. Frons 
longitudine paulo angustior, convexa, a vertice martjhie ca- 
rhialo sejuncta, a quo inargine carinae tres pari intervallo 
distantes descendunt at(|ue iii media IVonte desinunt. Ca- 
rina medhi lioc loco carhiani arcualam accipU, cujus crura 
inferiora paulaliin divertunt, al(|ue ad angulos fronlis infe- 
riores tendunt, (juibuscum conlluunt. Hoc inodo hi medta 
fronle area oralis, conrexa 00 l'ornuilur, cui Jincae ar- 
cuatae parallelae transversae inij)ressae sunt. Anguli frontis 
superiores subrecti, inferiores clypeati, latissimi, rotundati. — 

Clyi*EUS (^bj brevior, trigonus, convexus, sulco pro- 
fundo a fronte sejunctus. Lora et genae ut in Lystris. 

RosTRUM brevius, vagina triarticulata, articulus primus 
a clypeo recondilus (^3. l.'), secundus longissimus^ tertio du- 
|)lo longior. Labium minutum trigonum (^2). 

OCULI magis prominuli, subtus stipite brevi extus ca- 
rinato suiruhi. 

OcELLl maximi liberc prominent. 

Antennae (2. //". 7) ab oculis remotae, genarum parti 
inferiori alTixae; arliculo secundo oralo, subacuniliiato. 

PllONOTUM trigonum (10. /), mesonoto (^r^ longitudine 
acquale, quo cum rhombum format, cujus diameter longitu- 
dinalis transversali paulo brevior est. 

Alae et Abdomen ab iis gencris Lystrae non dilTe- 
runt, nisi venae omnes angustiores sint. Apex abdominis fe- 
minei in fig. II. valvulas refert 0"- *"0» vaginaui car- 
nosam inchidentes, nec non tubulum analem CO amplifi- 
catum. — 

Pedes longiores, robustiores, tibiae posticac 5-spino- 
sae (fig. 8. pes medius, tin. 9. pes posticus). 

Siiecies unica: Pli. variegata Gcrm. Fulgora variegata Oliv. Bra- 
siliae incola. Conf. nostr. Ilamlb, II. 1. 167. *) Foveae hae et in Aphana genere occurrnnt, ita ut Phenax mcdiuni 
quasi tenet inter hanc et Lystram, simul ad Fulgoras verteus [ler Iron- 
tem paullulum buUatam (2. a). Ordo II, Gyinnognatlia. Trih, 7, Pliysopotla. Favi. 20. Tubulifera. Gemis PIILOEOTIIRIPS Halldajl 

Caput horiy.ontale, elongatum, poiTectiim; lateribus 
nunc parallelis, nunc anticum versus convertentibus ; ore re- 
tracto, acuininato, in foveajn prosterni recepto. Processus oris 
cons(at labro ^3 (t.), maxillis ^3- ^- ^9; mentoque C^. dj cum 
ligula paipisque ClU- 

Labrum (^3. «.9 elongato-trigonum acuminatum, basi 
utrincpie sinuatuui. 

]Mam)ibulae (4]) setiformes, basi amplificatae, in oris 
proce.^su absconditae, apicibus solis prominentibus (3). 

1>Iaxillae (^3. b. b.) elongatae, lateribus labri affixae, 
acuminatae palpigerae: palpus C<^'- <'J biarticulatus, articulo 
basali breri, terminali elongato, acuminato, in apice setigero. 
Mentinn f(/. d. et fig. 5. infra^ gulae elongatae fc. c.) afrixura, 
transverse quaflrilaterum, in apice palpis Cf- fJ biarticulatis 
miniituin af(pie inter palpos ligulam membranaceam sj)atulatam 
Cfj) gerens. — 

<)( ULi magni ovati, in summo capitis fine positi. 

OcKLLi tres inter ociilos. 

Antennae fi!iformes, inter ociilos positac, novies arti- 
culatae, articulo primo breii, secundo clavato, sequentibus 
quiiujue fuslformibiis, circulo setariim duplici circumdaUs, ul- 
timo nono minutissimo^ vix a praecedeute satis bene di- 
stincto (2). 

PnoNOTUM trapezoidale, subtus excavatnm. Reliqunm 
corpus a generibus: Tliripe, Heliothripe ceterisque noii 
differt, abdomen vero magis gibbum, decies annulatum^ arti- 
culiis ultimus elongatus cyiindricus, saltem in femina, tubii- 
lumqiie o\iparum formans; apex ejns octies setosa (8), setis 
alternis minoribus et majoribus. 

Alae C9) enerves^ glabrae, nitidaC;, in toto margine 
setis fnnbriatae, in basi processii interno munitae, in quietc 
se invicem obtegentes (l)- Npeciebus quibiisdam aiae desunt. Genus Phloeotlirips. 

Pedes lon/^iores^ graciliores, femora tantnm anteriora 
incrassata^ basi abrupte coarctata, in apice siibtiis saepis- 
sime bidentata, Tibiae subfusiformes^ tarsi triarticulati (0. 7.), 
articulo ultimo in acetabulum suctorium sivc plantulam com- 
mutato. Tarsi antici nunc intus dentati (G~), nunc mutici. 

Larvam generis et pii|)am, oh antennas capitis niarpini laterali 
affixas insignem , de Geer (Mrui. III. Ttih. J.) et niipcrrinie hcon Diifour 
(nnnal. des scicnc. nnliir. nouv. scr. 1839. Tom. Xi, 320. phit. 8. f. 8.) 
depinxenint. 

Species depicta est : PIiI. coriaccn, Burni. Ilandb. d. Ent. II. 410, 7., 
propter cai^itis latera muricata insignis. Supplementum gcucris HcIiotJiripis. 

Microscopii ope optinii, nuper Lenevolentia liberi baronis ab Altenstein 
proli dolor jani Hefuncti, museo Zoologico Universitatis literariae Ilalensi do- 
nati, a ScJticldo Berolinensi confecti, certior factus sum, icones analyticas oris 
in genere Heliotlnipe non satis exacte delineatas esse; ideorjiie denno liac 
tal)ula adjiinxi. Vides igitur, L. B. siib lig. 10. processum oris a latere an- 
tico cum lal)ro (n) bisetoso , in apice (|4) amplilicato i)rofnn<'efiue exciso, 
ut ex hac incisura mandil)ulae (l I) setiforines proveliant; eae tians labri ba- 
sin translucent. Juxta labruin maxillae (6. h. 12.) jacent corneae, in apice 
dentatae, basi palpigerae; palpus verisimiliter (d. </,) triarticulatus, sed linis 
inter articulum secunduin et tertium, si adest, valde obscurus ; vidi auteni 
in illo loco, quo linem verum observasse milii videor, setam rigidam, quae 
fineni articulorum indicare solet. Sub maxillis gula capitis provehit atipie 
usque ad paiporum locuin progreditur; ibi mentum gulae (l3. f. f.) aHixum 
est quo ciim ligula membranacea in apice biloba et pilosa arcte coliaeret. 
Eodein loco palpos minutissimos (c. c), uniarticulatos , nunc demuin di- 
stincte observavi. Ordo II. Gymnognatlia. Trib. 7. Pliysopoda. /'"«»«. 21. Terebrantit. Grmis T H H 1 P S Lbm. 

Caput honz-ontalo^ \ erlice porrecto acuto, antenni- 
gero; ore retracto, m foveain |M-osterni inter coxas ex parte 
recepto. Os constat iisdem partibns, quas in genere He- 
llotliripe (lescripsi. Lahrusn (-■ «• i>} trigonum, hiteribus 
sinuatis, apice emarainato; Mandibuhie (3) setiformes, in oris 
processti absconditae; maxiliae Cl.b.b.iS.^ h-itiores trigonae, 
acnmijiatae, extus palpigerae: palpus (c. c^ filiformis triarti- 
culatus, articulo ultimo elongato, in apice stylifero^ corona 
setarum ornato (4). Mentum latum, ampliticatum, reliquas 
partes in se recipiens, in apice excisum et hic extus palpis 
duobus biarticulatis (^d. d.) miniitum (7). 

Oc uLi magni renlformes laterales, pone antennas sitiC2). 

OcELLi tres in medio \'ertice, post oculos. 

Antf.nnae articulis octo, ultimis duobus minutissimis, 
magis connatis. 

PuoNoTUM liberum distinctiim, nunc cvrmdriciim, fi£U- 
rae in Heliothripe depictae oinnino simile; niinc tiapez,oida!e, 
antice angustius al(jne capnt ex {)ar(e in se recipiens (1); 
prosternum semper profunde exca\atum. 

Mksotiiorax et metathorax in uniim coaliti, sed non- 
dum connati, e sciitis dorsalibus, lateraiibus pectoralibusqiie 
compositi. 

Abdomf.n supra articulis decem vcl undcciiD;, oratura, 
plaaum, acuminatum; subtus segmentis octo, ultimis tribus 
terebra exj)!etis. Vides hanc t(rebram porrectam (d) m 
pagina inferiori segmenti dorsalis noni , ossiolis duobus cla- 
\ atis (I. /.} affixam^ quae ossiola abdominis segmentiim am- 
plectitur et in se recipit. Terebra ipsa constat e \ ahulis 
duabus, una sinistra altera dextra f/i'. /;.}, quarura quaeque 
et supcriorcm Cin) et inferiorem QO habet partem, ciira altera 
sutura conjiinclara; a \'entre \ isac hae \ al\ ulae basin \ ersus 
hiant Co^. Igitur hoc organon eodein luodo constructum est, 
quem in genere Heliothripe descripsi. Geiius Tbrij^s. 

Alae qiiatuor lanceolatae inaeqnales, m qnicte jiixtn 
ee snj)er abdomen expansae. Utraqiie ala in margine ante- 
riori setis majoribns fimhriata e>t , in posteriori setis mi- 
noribus densioribusqiie; tum ala superior duas coritinet ve- 
nas parallelas, liheras, setiferas, ala inferior vero iinam 
glabram. Snperficiem alanim ipsam pili minutissimi appressi 
densissime et regulariter vestiunt. — 

PEOEn breves crassiores, setosi; tibiis fiisiformibiis; 
tarsis triariiculatis: articiilo primo minori vel minuto, se- 
cundo elongato vel longiori, tertio in acetabulum siictorium 
sire plantiilam adliaesiiam amplificato; subtiis articulorum 
atque tibiarum apices selis breiibus rigidis muniti (8, a Thr. 
longipenne, 13 a Thr. physapo). 

SuPERFiciFs corporis tola aciciilato-reticulata; areolis 
♦ransversis^ subhexagonis. 

Snecies (U'])irfa TIi. lonijipcnnis est (A. inagn. ejiis natur.). Cf. 
Uandb. d. Enlomol. II. 4l3. 2. Suppleuieiitum gencris Hcliolhiipts. 

In liac tnhnia larvani ])npanu]iie gent-ris He!iotIiri[)is delincavi, et 
illam qiiidem in primo statu jnvenili |)anlo post exituni ex ovo (10. B. 
iiiagn. natniaiis) Vides antennas poriectas qninqnies articnlatas, atque 
in mesothoracis et metathoracis latere ntroqne tnbercnla, primnm alarnm 
Vestiginm otferentia. Inter liunc statnm atqae tertinm, sub ilg. 12. (C. niagn. 
natnr.) depictnin, seciindus ailest, \n qno aiarum rndimenta majora sunt 
atqile ad abdoininis mcdium paene ])rovi'Iiunt. Tnm sequitnr tertia perio- 
dns , a prioriliiis maxime ex antennarum situ ad ca\)vit rellexarum atqne 
in vertice paene adglutinatarnm didVrens. Ilic .status pujiae nomen obti- 
nere debet, nam eo sn[)erato cuteqne denno exnto iinago declarata egre- 
«litnr. Fig. Jl, j^artes oris larvae repraesentat, et quidem a. iabruin, 0. h. 
inaxillas pali>igeras (</. d. i)al])i sunt), c. labrum sive potius mentiiiii, pal- 
pis suis minntissimis {e. c.) instructuin. Traiis labrum pellucidnin iiiaii- 
Jibulae setiroruie.s translucent. — Ordo II. Gymnognatha, Trih. 7. Physopoda. Fam. 21. TereLrantia. Gems HELIOTHRIPS Halidajl 

Caput horizontale, ore retracto, sub prothorace abscoii- 
ilito; constat e labro triangiilari (2. a.') , mandibulis (b. b. 
et 4.} corneis trigonis acuminatis; maxillis Qc. c. et 5.^ la- 
tioribus obtusis ante apicem dente armatis palpiferis: palpo 
(^d) biarticulato ; et lahio magno exca\ato^ partes reliquas 
in cavum suum recipiente, in apiee (^c. c.} aperto, quasi 
in acetabulum suctorium aniplificato, vix vero in hoc genere 
palpifero, nara ut palpos in eo observem mihi non contigit. 
Vertex magnus, ocellis tribus in antico margine inter oculos 
obsessus. Oculi magni, areolis valde elevatis convexis 
prominentibus. 

Antennae octies aiticulatae; articulo primft crasso 
brevi, secundo globoso, sequentibus quatuor fusiformibus, 
septimo C^. f. TJ cylindrico, octavo longissimo styliformi 
iu setam abeunte, omnibus circulatim setosis. 

Prothorax trans\ ersus rotundatus liberus. 
Mesothorax cum metathorace connatus, attamen 
satis bene distinctus, hoc latior; mesonoto magno trans\ er- 
sim elliptico, cui arcte adhaeret metanotum trigonum obtusum. 
AiJDOMEN in femina decies annulatum (marem non 
vidi), subplanum, in apice acutum, subtus terebra munitum. 
Jacct Iiaec terebra in anniilo abdominis nono, a quo paene 
tota invohitur; affixa au<em est ad annulum octavum et 
nonum, ita ut valvulae inferiores illo, su})eriores hoc scg- 
mento utrinque adhaereant. Valvula superior (7. iitj cornea 
est, compressa, subfalciformis^ in margine superiori versus 
abdominis cavura serrata^ in inferiori canaliculata atque 
ante marginem ipsum carina ele\ata nnniita. Cum hac 
carina margo superior \ alvulae inferioris (7. k.) cohae- 
ret, alque ad eam arctis.sime adaptatus est, ita ut am- 
bae \al\ulae quasi in unam partem conjunctae sint, at- 
tamen contra se possint huc illuc moveri. Valvulae hujus 
inferioris margo inferior sive potius externus, qui, si val- Ocnus Heliothrips. 

vula porrigitur, e ventris ca\'o descendit, etiam serratu» 
est, sed dentcs serrae majores sunt, atque in posteriori di- 
mldio margine duplicem formant seriem, quare si terebram 
totam a ventre animalis observes, quatuor dentium series 
(6. k. kj conspicias. Cum hac terebra feminae plantarum 
folia desuper secant, atque ova sua fissuris imponunt. 

Alae quatuor membranaceae, aequales; singula ala 
clongata lanceolata univenosa, in latero externo setosa, iu 
interno longissime ciliata. 

Pedes breves validi; tibiis in apice subtus bisetosis; 
tarsis C^) w/iz-articulatis, arolio magno cordato munitis. 

Superficies totius corj)ons reticulato-IineoIata_, lineolis 
elevatis; mesonoti disco solo radiatim striato. 

Larva imagini simillima, sed aptera, minor^ pallide li- 
vida, subpellucida, glabra anlennisque liberis^ quinquies ar- 
ticulatis.* Nympha pauio major, obscurius viridi-llava, lagi- 
nis alarum magnis liberis ad corpus appositis antennis(jiie 
reclinatis, cum capitis lateribus connatis. Attamen mobilis 
est nympha^ non secus ac larva cibumque haurit e foliorum 
succo. 

Species uiiica : H. Ii a e m o r r li o i d a 1 i s, iii liiljernarnlis cali«li.s 
plantas complnres tropicas devastal. Cf. Handb.d.Enlom.II, 412. Ordo II. Gyninognatha. Trih. 10. Ortlioptera. Fnni. 29. Acridiodea. 

Genus OIP SOM Ah A Serv.'0 

Opsoraala et Copiocera mihi. 

Caput (1. 11.) porrectum, conoideum: rertice hori- 
zontali, cum fronte inter antennas producto, acuminato, fa- 
stigiato. Frons (2) paululum convexa, tricarinata: carina 
una utrinque aute oculos, tertia media supra clypeum fur- 
cata, in medio ocelligera. 

Ori:LLi tres, duo in fastigii capitis lateribus CH)» 
tertius in media carina fiontis. 

OcuLi ovati, gibbi, fastigii capitis basin cingentes. 

Antennae planae, acutae, sub-ensiformes: margine 
externo acuto, interno obtuso, sensim paulo angustioresj 
sed in maribus latitudine subaequales, longiores gracilio- 
resque. 

Labrum (2) profimde emarginatum. 

Mandibulae (6) magnae, validae, subrectae, intus in 
apice oblique truncatae dentibusque tribus incisivds arma- 
tae; in basi dente molari magno, elliptico, pluries transverse 
sulcato. 

Maxilla (8. a mandibula, 7. a labio visa} minor, 
breve sipitata: rnundone Qni) corneo, basi in tuberculura 
umplificato, in apice Jicute bidentato : galea CgJ latissima, 
fornicata, intus in apice oblique truncata (8), usque ad 
labrum producta, singula quaque mandibulam singulam 
obtegente. 

Palpi maxillares quadriarticulati, articulis primis duo- 
bus minoribus, reliquis tribus longioribus aequalibus, ul- 
timo longissimo excepto. •) Noinen Opsomala , (juo planuni sitnm faciei indicari volebat, e vo- 
cibus oji/' et 6acc/.dg derivatur; nielius tainen llomalops sive Ilnmalopis ap- 
pellaretur, qnod vero nonien, cuni jani Opliidioruin generi a Kuhlio iin- 
posituni sit, huic generi dare non licet. Kuhlius (juidein non bene linxit 
/lomalopsis , attamen scriptores Herpetologici ouin secuti sunt. Genus Opsomala. 

Larium (9) bilobiim, lobis rotundatis subbiarticiilatis; 
palpi labifilcs triarticulati. Ligula (3) lanceolata, conve- 
xa, setosa. 

Pronotum cylindricum, sulcis tribus transversis im- 
pressum: sulco primo utrinque abbreviato. 

Prosternum (IO3 tuberculo C</9 bi'6vi, obtuso, inapice 
dilatato, subbipartito. ") 

Pedes breviores quam in plurimis Acridiodeibus, tibiis 
anticis subtus setosis, posticis supra serie duplici dentium, 
sensim majorum, in serie externa vero minutorum. Femora 
postica coxis statim atfixa sunt, trochantere nullo interposito. 

AiJDOMEN elongatum, gracile, novies articidatum, ar- 
ticulo ventrali ultimo cum penultimo connato. Maris abdo- 
men (5^ in apice clavatum, subtus tumidum CO 7 genitalia 
includens; cerci ejus longiores, graciliores;, setosi, Feminae 
lacile e Vtagina ovipara C^. p. q.J quadripartita cognoscun- 
tur, cercosque habent breviores nudos 09- Operculum 
aiiale CO "i utroque sexu triangulare, magis planum in fe- 
minis, convexum in maribus. 

Hoc <!;euiis, fiuocuin i^cuus nioum : Coinocera (li. C. eu- 
tera, </), c solo ca|)ilis iastia,io Ijrevioii dillerous, ileium coujuiixi, 
nawi- Servillio {hisf. naliir. dcsOrlhopt. Puris 1839.) (juatuordeciiu 
coiiliiict sjjccies. Dividil hic scriplor cas iii brevitarses , quaiuui 
duas (1. 0. viridis, Scr. 11. 0. crvllirojiiaslni cT. Cop. eiicera viihi) 
iu labula iuea il<'|>iuxi; ati|ue lo/igitarscs, (arsoruiu articulo iilliuio 
cloii.i;,ato insiyiies, quariuu aileraiii : O. sici/la, iii opere eximio: 
Dcscriptiou cle V Egijpte , Orth. i)l. 6. //jj. 6. depictaiu csse pulo, 
allerara i.^^iioro. — *) In ojiere jneo : Jlnndb, d. Enlomoloiiii' Jl. S. 611., jirocossnin pro- 

sturiii acntnin noininavi ; lorta.sse in .specie Aliicana (O. jiallida) iliiiiein 

descri|>la, »juain lioc {^enus describeiis tiolani ante oculos habebain , revera 
acntas cst. Ordo Coleoptera. Trib. Xylotrogea. Fain. Mycetopljagidae. Genus A C R P I H. ^ •) 

Caput perpendiculare, cordatum: oculis magnis, di- 
rertenlibus, eknatis, subpedunculatis. Frons plana. 

Antennae (2) articulis undecira ; primis quatuor sub- 
clavatis, sensim minoribus, nudis, nitidis- sequentibus qua- 
tuor sensim latioribus, subglobosis , circido pilorum cinctis- 
ultimis tribus, quibus clava formatur, maximis, undique hir- 
tis: nono libero cyathoideo, decimo et undecimo in globu- 
lum apice mammillatum coniunctis. 

Labrum (3) convexum, rotundatum, in margine ci- 
liatum. 

Mandibulae (4) corneae subarcuatae_, in apice ob- 
solete tridentatae. 

Maxillae (5) corneae; cardo crassus, gibbus; stipes 
setis duabus rigidis armatus; galea fornicata, cornea, in 
apice dentata, supra in toto margine ciliata; mando rectus, 
corneus, intus setoso-dentatus et ciliatus. 

Palpus maxillaris clavatus, magnus, quadriarticu- 
latus; articulo ultimo maximo, ovato, in apice oblique 
truncato. 

Labium [6) cornenm; constat e mento subquadrato, 

angulis obtusis, lateribus arcuatis, in superficie carina ele- 

vata, postice furcata instructo ; et ligula porrecta, lata, cum 

menti apice truncato connata, subtriloba, extus palpigera. 

Palpi labiales triarticulati; articulo ultimo oiato, 

subacuto, in summo apice fo\ eolato. 

Protiiorax et capite et elytris angustior, inaequalis, 
super verticem paululum provectus, hic excatatus. 

ScuTELLUM minutum, subrotundum. 

Elytra ovata, modice convexa, crenato-striata, iu *) Cum hoc genus anteaLycto inagis cognatnm habiKiiim, nomen fa- 
miliae Ly c ti dar u iii in tabulaiii inscri[)si ; nunc vero examine accnratissimo 
jierspexi, Acropein arl M yce t o p hagid as pertinere, qiiippe qui et pal- 
pis et tarsis, praesertim vero alis, magnopere ad nostrum genus accedant. Ocnus Acropis. 

striis granulis piliferis obsessa, atqiie circnlo medio tiiber- 
ciiloriiin sex lobatorum ornata. 

Alarum (10) pars apicalis replicata omnino non ve- 
nosa; pars basalis autem venis expansa, quarum cursus 
facile e figura alae cognoscitur. 

Pedes graciles; femoribus validis; tibiis rectis, cylln- 
dricls, extus setosis, in aj)ice vix (8) calcaratis ; tarsis longis, 
quadriarticulatis: articulo priino elongato^ clavato, subtus 
hirto ; secundo et tertio minutissimo ; quarto loiigissimOj 
adunco, in apice unguiculis duobus aequalibus simplicibus 
armato (7. tars. antic. , 8. tars. med., 9. tars. post.) 

Abdomen subtus quinquies articulatum. 

Specics hujus goneris unica milil nota, quani ^cropem tu- 
hcrculiferam uominavi, Brasiliani incolit, e rjua terra indefes- 
sus Besclius eam ad socerum meiira bis misit. Mafiniiudlncm ejns 
iiatnralem litl. A indicat. Colorem liabet nndique nigro-fuscinn, 
opacum et ob pilorum p,riseorum, quil)us selae iutcrniixtae sunt, co- 
piara squaiiduni; tubercula vero eljtrorum sex inajora violascjntem 
colorem acceperunt. Maculaequatuor, duae in margine externo cujns- 
qne elylri, lufeo-llavae e pilis parvis appressis compositae sunt. 
Tibiarum apices, genua, tarsique nitidi castauco colore refulgent. Ordo Coleoptera, Trib. Lamellicornia. Fmu. Copropliaga. Gemis EUDINOPUS. * 

Caput lioiizontalC;, elypciformc, iiiarginc anlico dila- 
tato^ in mcdio bidcntato: dci^tibus obtusis, dii crtcntibns. 

Labrum omnino mcmbranaceum, subtus et in mar- 
gine antico ciliatum^ sub cIy[)Co absconditum. 

]Mam3ibijlae (,3) in basi corncae, tum membrana- 
ceae, in apice ciliatae; dcnte CO 'jasali transverso molari 
magno;, in dextra mandibula convexo, in sinistra concavo 
C^z. cajjitulum articularej. 

Maxillaiium galea ^4. d.J mandoni 00 mem- 
branacco, lobiiormi, rotundato^ ciliato aeqiialis; stipes 
maxillac Cf^) fulcrans, sub mandonis latus intcrnum corneum 
proiectus; squama palpifcra CO elongata, lanceolata, 
cornea sulcata; cardo C^O l>revis latus trigonus. — Fal- 
pus maxillaris filiformis, quadriarticulatusj articulo iiltirao 
elongato^ acuto, supra canalicidato. 

Labium constat e m e n t o (^/0 transverso corneo lati- 
tudine bre\iori, bilobo; palpis CO triarticulatis, ligulaque 
interna membranacea bifida ciliata. — Palporiim labialiiim 
articulus primus rhombeus, angulo interno siiperiori mutico; 
secundus triangularis^ latcre siiperiori sinuato; uterque se~ 
tosus hirsutissimus; tertius minutus fusiformis glaber niti- 
dissimus. 

Antennae (2) articulis novem, primus longissimus, 
tertius et secundo et quarto longior; (ultimos quatuor, in meo 
specimine deticicntcs , ex analogia dclineavi). 

Pronotum trazepoidale, convexiusculum. 

ScuTELLUM exsertum, binodulosum. 

Elytra plana oblique torulata proptcr alas subjacen- 
tes, argute marginata, levitcr striata^ in apice inter strias 
dentata. 

Alae semel replicatae, cursu venaruin vix a reliquid 
Coprophagis dilTerentes (G^. Gcnits Kudinopns. 

Pectus inter coxas medias dilatatum convexiusculum, 
ante coxas posticas foveolatum (fortasse differentia sexua- 
li.T raaris); coxae mediae valde distantes, anlicum versus di- 
vertentes. 

Abdomen subtus articulis sex; articukis dorsalis ul- 
tiraus perpendicularifer descendens, trigonus^ obtusus^ in 
apicc acute marginatus^ excavatus. 

Pedes elongati, graciles^ tarsati oranes. Tibiae anti- 
cae extus multidentatae, dentibus (piatuor apicalibus miijori- 
bus, denticulos binos inter ultimum, penultimuni et ante- 
penultimum includentibus (5)5 calcare ClO ""'co adunco 
obtuso. Tibiae quatuor posticae quadiangulares, angulis 
fimbriatis, vel fasciculato-setosis, in apice excavatae fim- 
briatae: mediae bicalcaratae, posticae unicalcaratae^ calcari- 
bus rectis mucronatis Tarsi medii longissimi;, tibia longio- 
res, aiticulis sensim majoribus, primo minntissimo. Tarsi 
postici tibia breviores, articulis quatuor primis subaequali- 
bus angustis^ compressis, subtus setosis. Tarsi omnes 
biunguiculati, ungues aequales. — 

Speclem liDJiis generis unicain EikJ. (lieHchoidcm noininavi, magnitu- 
clineque naturali «lepinxi. Superlicies ejiis tota dorsalis creberrime subti- 
lissimeque granulata est, ideorjue sericea, viritli-aeneo - micans ; subtus 
nigra, nitida. Setae pedum riifofuscae. Habitat in desertis Ainericae 
australis interioris, et in Pnraguny inventa est. 

Accedit Iioc genus praesertim ad Coprohinm , a quo difTert forma 
tibiaruin anticaruin, pedum inediorum, praesentique scutello; magis differt 
ab Jlijhomn (Deltocliilo Escli.) et niento integro et palpis labialibus , nec 
non tarsis anticis, huic generi deiicientil)ns. Maxime autein Eudino- 
pum McijaOiopne Esch. (Entomogr. no. 16. tab. I. fig. 3.) cognatum ha- 
berem, nisi forma capitis pedumque dilferret. Praeterea in hoc genere 
mentum integriim est, et scutellum inler eljtra non videtur. — Ateucho- 
rum genuinorum et Anomiopsium Westw. {Eucrnnii Dej) Eudinopus noster 
facieni qiiidem prae se fert, praesertim tibias , sed ex oris partibus toto 
coelo ab iis dilfert. Quain ob similitudinem nomen triviale : ateuchoides, 
ci ioiposui. — Ordo Coleoptera. Trib, Lamellicornia. 

Genus COPRIS Fahr. 

Lamelllcornia coprophaga, quibus Copriduni genus adnumerandum 
est, facili cognoscuntur: 

M a n d i b u 1 i s in a X i 1 1 i s q u e membranaceis, ciliatis ; p a I- 
pis labialibus latis, planatiS;, setosis; abdomine subtiis 
sexies annulato; pygidio semi iibero, apertoj tibiis po- 
sticis unicalcaratis. — 

Faniiliam ita circumscriptam denuo in subfamilias divisi hoc 
schemate: 

1. Palpovum labialium articulus ultimus elongatus, exsertus , fusifor- 
mis, nudus. 

A. Tibiae quatuor posticae angustae, prisinaticae, subarcuatae; 
tarsornm posticorum articuli medii tres aequales 

1. A te u chid a e. 

B. Tibiae quatuor posticae vel clavatae, vel compresso-triangula- 
res; articnli tarsorum posticorum omnes decrescentes. 

a. Antennarum clava lamellata 2. Coprididae. 

b. Antennarurn clava tunicata 3 Onitididae. 

If. Palpornm labialium articulus ultimus mammaeiormis, a secundo 
subinvolutus ; tarsorum posticorum articuli decrescentes 

4. On thopliagidae. 
Ex his subfamiliis, cum jam antea Ateuchidarum typum illustrato 
genere F] udi no pi exi)licaverim, nunc Coprididas paucis describam. Di- 
viduntur in genuinos et spurios; illi verticem habent maris cornu- 
tum, feminae planum s. tuberculatum, pronotumque cum sexu diilornie: 
maris elevatum fornicatum sive tuberculatum , feminae convexum sive 
carina transversa ornatum; hi (spurii) dilierentiam praebent sexualem 
externam nullam, nec in vertice, nec in pronoto. Coprididis spuriis, 
qui ad Ateucliidas traducunt , genera : Chaeridium, Scatonomus, 
Coprobas, Coptorhina adnumero; genuinis unum genus Copris. 

Genus COPRIS Latr. 

Caput clypeatum^ utrinque dilatatum^ in margine an- 
tico saepius sinuatum s. dentatum; clypeus^ frons s. verlex 
maris cornu plus minusve elongato adunco armatus, rarius 
bicornis; feminae plerumque tuberculo transverso truncato. 

Aateanae articulis novem, rarius octo: clava tri- 
phylla, cinereo - pubescente. 

Labbu.m (3) clypeo obtectum, membranaceum, ciliatum, 
intus setosum, tuberculo medio corneo post marginem anti- 
cum subtus armatum. 

MaM)1BULAE (4) membranaceae;, ciliatae, laminibiis 
corneis sufiultae, basi dente molari magno Cmj; dens mola- 
ris in sinistra mandibula concavus, in dextra convexus, in 
utraque subtilissime transverse striolatus. 

Maxillae (5. 6.) angustae, longae, carnosae, laminibus 
(tt. cardine, b. stipite^ c. squama palpifera, d. mandone). Ordo Coleoptera. 'frih. LainelUcornia. 

corneis circnmdatae; galea (c) carnosa, hirta, lobata, raan- 
donis lobo apicali simiiiter carnoso, hirto et lougior et latior. 

Labium (7.8.) exttis corneum (h) in apice bilobum .s. si- 
nuatum, extus setosum, palpigerura : palpi triarticulati, articulo 
primo igg.) et secundo diiatato, setoso, tertio fusiforrai. 

Lkjula (/. /.) libera biloba, intus carnosa, ciliata, extus 
raargine corneo sulTulta: lobo apicali raembranaceo, libero, 
galeaeformi. 

PnONOTUM convexura, latum, angulis anticis acutis de- 
planatis, posticis rectis; niaris cornutura vel tuberculatum, 
lerainae inerrae s. transverse carinatura. 

SCUTELLUM obtectum. 

Elytra brevia, ovata, convexa, striata: striis vel se- 
ptem, vel octo, raarglnalique octavo s. nono juxta raargi- 
nem elevatum acutura. 

Alae adsunt. 

Aedomen subtus sexies annulatura; pygidium trigonum 
planinsculura in apice liberum: basi angusta sub elytris ab- 
scondiia, a parte libera carina elevata sejuncta. 

Pectora orania mutica. 

Pedes validi: coxis raediis longe distantibus paralle- 
lis, femoribus ovalibus depressis, tibiis anticis incurvis, 
extus bi-vel (juadridentatis, tibiis (juatiior posticis cora- 
presso-clavatis, extiis vel crenatis vel dentalis, ultirais et 
anticis unicalcaratis; tarsis oranibus ({uin(|uies articiilatis, 
articulis corapressis decrescentibus, et angustioribus et bre- 
vioribus, (juatuor basalibus trigonis, ultimo subcylindrico: 
ungiiiculis duobus parvis ae^iualibus Iaraina(|ue sub unguibus 
munito. Marginibus pedum valde setosis. 

Species in oibe terraniin toto occuriint et hoc scheniate mihi 
dividnntnr. — 

L Elylris scplies slrlatis, striis oninibus aequnlibus 
sed sensini brevioribus ; margo elytrorum externus 
unicarinatus: carina intra - marginali , ad basin hu- 
meraleni usque extensa. — 

.Species onines hiijiisce sectionis Ainericain inhabitant; tihiae 
earnin posticae seinper in apice lecte trnncatae, niargineque externo 
crenato - dentatae. — 

A. A n t e n n a e a r t i c u 1 i s o c t o ; elytra jiixta striam 
septimara externam carinata; tibiae anticae quadri- 
dtntatae; color raetallinus — L fejubgenus: Chalco- 
copris, ' o = Ordo Coleoptera. Trib. Lamellicornia. 
Copr. Hesperus Oliv. C. smaragdina Perty. 

B. Aiitennae articuris noveni; elytra juxta slnam 
externam septimam non carinata; color niger, rarius 
h^acinthinus vel sub-aeneus. 

1. Tibiis omiiil)us uudis, anticis 4-(lentatis, posticis 
extus in basi parum crenatis; clypeo pronotoqne sexuuui 
subconfornii; palpor. lal)ialium arliculo basali iiiaxinio. — 
2. Sub^en. Holocephalus IIop. Enl. Mag. r. 523., 

Copr. Kridanus Oliu. 

2. Tibiis omnibus sctoso - fimb r iatis. 

a. Margine tibiarum postioanini apicali infero aequaliter fimbriato, 
liinbriis vel omnibus similibus, vel alternis minoribus, alternis 
majoribus. Tibiae anticae (juadridentatae: dente superiori ob- 

soieto. — 3. Subgen. Selenoco pris.' 

«. Dilferentia sexuali externa capitis et pronoti maxima; cornu 
maris in clypeo et porrectum, leminae in vertice, erectuni. 
aa. Statura longiore et angustiore, tibiis mediis parum 
dentato-crenatis. 
C. Epliialtes Mann. cf (= C nasnta />('j. , C. ])rotensa Pcrf. e]. 
_ C. rugitrons Dej.) — C. Achamas 7)rj. cT (.C. Baal I)ej. ej. $) — 
C. Satanas Dej. </ (C. Danaus Dej. ej. §.) 

bb. Statura breviore latiore, magis gibba; tibiis mediis 
pluries crenato-dentatis. — Dichotomius Ilop, 
Ent. Mag. V. 321. 
C. Borens Oliv. — C. carolina Fahr. (C. monacha Bej. ej. (/) 
— C. bituberculata Kt. — C. inliiata Germ. (C. tridens Dej.) 

fl. Dillerentia externa sexualis niinor, relativa, cornu capitis 
in utrofjue sexu posticum, maris altius, feminae tuberculi- 
forme s. carinatum. 
aa, Clypeus in apice bidentatus. 
C. bicuspis Germ. — C. laevicollis Dej. — C. Nisus Oliv. — 
C. crinicoliis Oerm. (C. ciliata Dej.). — C. Astyanax Dcj. — etc. etc. 
bb. Clypeus edentatus, parabolicus. 
Spec. complures nondum descriptae. 

cc. Clypeus semiorbicularis. 
Spec. coinidures \)arvae, hahitu genuinis Copridibus simillimae, 
tibiis posticis valde compressis cognoscendae. — 

b. M a r g i n e t i b i a r u m ]> o s t i c a r u m f a s c i c u l a t o - f i jn - 
briato, subdentato; tibiis anticis exacte tridentatis. 

4. Subgen. 11 o mo co p ri s.=' 

C. torulosa K s c h. — nec non species riuaedam cognatae, genui- 
nis Copridibus habitu simillimae, huic sectioni aduumerandae. 

II. Elytris octies slrialis, slrlis oiiiniI)us simplici- 

hus, externa humerali abbreviala ; niargo elylroruni 

externus unicarinalus: carina iiilra-margiuali ad ba- 

sin humeralem usquo cxteiisa. 

A. Tibiis anticis tridentatis, posticis extus et in apicc 

grossc dentads; tarsis anticis nullis, stria eljhoruiu 

extcrna basi abbrcviata. 5. fcsubgcu. Coptodactyla.* Ordo Coleoptera. Trib. Lauiellicornia. 

Species una nova singularis (C. emana*) in insula Melville 
novae Hollandiae capta, Doin. Hope niecuni connnunicavit. 

B. Tibiis anticis quadhdentatis : dente siiperion obsoleto; 
tibiis mediis crenato-denticulatis; tibiis posticis dente 
unico majoi-i externo. 6. Subgen. Copris. • 

Species in utroque orbe i-eperiuntur. 

C. caelata Fabr. — C. Paniscus Fnbr. (C. hispana ej. $) — 
C, Jacchus Fnbr. (C. Oedipus ej. $) — C. Fidius Oliv. (C. Plutus Fabr.) 
— C. Anceus Oliv. — C. protensa Salb. — C. lunaris aut. — C. 
Orion Dej. Kl. (var. C. Empedocles Dej — C. Actaeon Kl. — C. Tul- 
lius Fabr. — (C. indica Dcj. C. sulcicollis Dalm. O) — C. anagly- 
ptica Kn. (C. variolata Dcj.) — C. orientalis Fnbr. (C. Tullius Oliv.) 

C. Animon Fnbr. OUv. — C. Sinon F'nbr. Oliv. — C. duplicicor- 

nis Nob. (vertice niaris bicorni, liai). in Brasilia) — C. rellexa Fabr. 

III. Elytris octies slriatis, sed stria exlerna hume- 
ralis carinata, poslicum versus abbreviala; margo 
elytrorum uuicarinatus: carina iutramarginali ad hu- 
merum usque extensa. Tibiae anticae tridentatae, 
posticae extus bidentatae. 7. Subgen. Catharsius 

Jlope Col. Mnn. I. 21. 

Omnes species in orbe terrarum orientali occurrunt. 

A. Tibiis posticis in apice non dentatis sed fimbriatis. 

a. INIinutae species. 

C. egena Dej. — C. foveicollis Dcj. — C. inermis Wied. (C. 
latifrons Dej ) 

b. Mediae magnitudinis. 

C. Sesostris Dej. — C Sabaeus Fabr. — C. capucina Fnbr. — 
C Phidias Fnbr. — C nemestrina Fabr. 

B. Tibiis posticis in apice dentatis et fimbriatis. 

a. Dentibus obsoletis. 

C. Acliates Dcj. — C obtusicornis Boh. — C Vertagus.' 

b. Dentibus perfectis, limbriis obsoletis. 

C. Sagax Schonh, — C Ursus Fnbr. — C IMolossus Fnhr. 

IV. Elytris sexies striatis, sed stria septima adest 
externa humeralis carinata, usque ad anguhun po- 
sticum rotundatum elytri provecta; margo externus 
bicarinatus : carina aUera ab humero provecta in ipsa 
marigine paulo post originem desiuit, carina allera 
intra - marginalis incipit non ab humero, sed juxta 
iiiedium alterae basali et usque ad apicem provehi- 
tur. 8. Subgen. Heliocopris Hope Cui. Man. i. 23. 

Species zonam tropicani orbis orientalis inhabitant. 

C. gigas Fabr. — C Antenor Fabr. — C Bucephalus Fabr. — 

C. Hamadryas Fabr. — C Isidis .Sfty. (Lnh- Mem. du Mus. V. 249. seq.) 
— C. Midas Fabr. — C Pirnal. Fnbr. (= C, Conon Kl. Dej. tab. nostr. 
f. 1. (/• -■ 2- Habitat in Calfria, Dom. Drcijc, sed non in India orien- 
taii, quod dicit Fnbricius,) Ordo Coleoptera. Trih. Lamellicornia. 

Genus PELIDNOTA. 

Primus Mac Leajus (hor. entom. I. 157. 1819.) Pelidnotarum 
genns condidit et a Kutelarum genere distinxit. Inter cliaracteres dia- 
gnosticos, quos autor alFert, scutelli formam maximi momenti esse , in 
libro meo : Ilnitdb. d. Eulom. Vol. IV. pai;. 392. (1844) probavi, simnl 
vero alias tres addidi: elevatum marginem posticum jironoti , scapulas 
non ante elytrorum basin ascendentes, processuuique mesosterni brevem 
subacutum, coxas medias paululum superantem. Ex his notis Pelid- 
notae facile cognoscuntur ; reliquae autem corporis partium formao 
hae sunt : 

Clypeus paraboHcus, inails latior, feinuiae angtistior 
sed paulo longioiv saepissiine sinuatus (10) vel bidentatiis(ll). 

Labrum corneum, porrectum, in apice retuso- bilobum, 
basi inter mandibuUis descendens (7}. 

BLvNDlBULAE (_3) corneae validae, extus dentibus duo- 
bus validis obtusis, intus in apice argute dentatae, tuin 
ciliatae, basi denie molari magno transversim sulcato in 
sulcis crenato (6) armatae. 

MvxiLLAE (4) totae corneae validae: galea cornea 
uncinata sexies dentata: dentibus trifariam positis, primo 
singulo, duobus mediae seriei ^ tribus basi interna connatis 
intiinae. 

Labium (8 inferne visum) corneum connatum e parte 
ligulari .subbiloba, angustiori, extus retusa et parte raen- 
tali, latiori, extus planata sive concava C2) lateribus arcua- 
tis; ligula ipsa biloba, mento intus afiixa (^8), 

A^TENNAE articulis decem, tlabello tripbyllo, maris vix 
longiori. 

Pronotum trapezoidale, longitudine latius, undique ele- 
vato-marginatum; hiteribus arcuato-sinuatis^ angulis po- 
sticis subrectis, anticis acutis. 

SCUTELLUM breve, latiusculum, cordatum. 

Elytra pronoto latiora, humeris prominentibus, lateri- 
bus arcuatim latioribus, in apice rotundatis. 

Alae adsunt merabranaceae, venis corneis expansae, 
quemadmodum figura nostra nona deinonstrat. 

Pygidium altum, in utroque sexu subsimile, convexum, 
maris obtusius feminae magis porrectum. 

Abdomiisis venter sexies annulatus; mesosternum 
acutum, processu conoideo inter coxas medias provehit Ordo Coleoptera. Trib. Lamellicornia. 

(12 — 13); prosternnm post coxas tnbcrculo acuto descendit; 
scapulae planae non ante elytroruni basin ascendunt. 

Pedks validi, postici niaris interdum incrassati; tibiae 
anticae argute tridentatae, posticae (piatuor extus s|»inu- 
Josae; tarsi breves crassi: unguibus inaequalibus, simplici- 
bus; onychio brevi, non inter ungues provecto. 

Species generis Aniericam incolentes lioc schemate distingnnntur: 

I. Clypeus utrinsque sexns in apice bidentatus (II) maris (a) latior; 

dentibus obtusis, feminae (b) angus'aor: dentibus acutis. ♦) 

A. elytris laevibus. 

1- P. xantliospila Germ. — 2. P. purpurea Noh. — 3. P. pul- 
cliella Kirb. — 4. P. cupripes Pert. 

B. eljtris striato- punctatis. 

S. P. gracilis Gor. — 6. P. bivittata Sived (P. vitticollis Nob.) 
7. P. tibialis Nob. — 8 P. liturella Kirb. — 9. P. nitescens Fi</. 

C. elytris dense cicatricoso-punctatis. 

10. P. rugulosa Nob. — 11. P. granulata Gor. 

II. Clypeus maris arcnatus snbsinuatus (10. a), feminae parabolicus 
s. elongatus subsiniplex (10. b.). 

A. Pedibus maris posticis non incrassatis. 

12. P. punctata Lin7i. — 13. P. lucida Kl. — 14. P. glauca 
Oliv. — 15 P. ()rasina Noh. — 16. P. virescens Ilopfn. — 17. P. 
testacea Bej. — 18. P. sordida Germ. — 19. P. chalcothorax Pert. — 
20. P, cyanipes Vii). — 21. P. rostrata Noh. 

B. Pedibus maris posticis incrassatis, validissimis. 

a. Pronoto bifoveolato. 

22. P. sumtuosa Vig. — 23. P. cyanitarsis Dup. — 24. P. ignita 
OUv. — 25. P. Chamaeleon Hbst. 

b. Pronoto laevi. 

26. P. Burtneisleri. (Tab, nostr. Fig. I.) 

Descriptiones speciernm in libro meo I. I. dedi, nec non species 
qiiasdam descriptas mihi ignotas addidi. *) In libro meo: Hnndh. d. Ent. IV. 393. ex errore typographico 
clypeum maris angustiorem, feminae latiorem esse dixi; quem vero er- 
rorem jam genei'is adumbratio, eodem loco pag. 392, data, corrigit. — Orilo Coleopttra. Trih. Lanullicornia. Familia XYLOPHILA. 

CSsaraclcres fainiliae. 

Antennae aiticulis deeem, iiltiniis tiibus lamellatis^ iii 
utroqne sexu aequalibus. Labrum corneum, sinuatum, su- 
b<us et in margine antico Ambriatum^ a clypeo elongato omnino 
obtectum. M a n di b ul a e corneae, subexsertae, in basi dente 
molari magno («/) armatae^ intiis ante apicem lamina sub- 
membranacea fimbriata instructae. Maxillarum galea (^dj 
cornea, supra saepissime penicillata, nunc dentata nunc 
mntica; mando {e) muticus, uno alterovo genere excepto ''-3. 
Labii mentum cura ligula connatum, latitudine semper lon- 
gius, basin versus am|)ll:lcatum^ \q\ obcordatum, ^ el obova- 
tum, marginibus lateralibus saepius sinuatis; pars ligularis 
biloba, lobis divertentibus^ interdum emarginatis. 

In plerisqiie hiijus familiac generihiis differentia sexus externa 
cernitur, nunc in vertice, nunc in pronoto, nunc in pedibus, nunc 
tandem iu omnihus his organis ohyia, Mesosternnm semper muticum 
est, sed prosternum saepius processu crasso post coxas plus minus\e 
descendit. Familiam his finil)us circurascriptam, remotis Ruteli dis, 
in enni redegi amhitum, quem Mac Leajns Dynastidls suis de- 
derat. Nam R u t e 1 i d a e non solum antennarum claya saepius cun? 
sexu differcnte, lahro exserto desccndente, mesosterno mucronato, 
unguiculisque tarsorum inaequalihus Yel etiam fissis, aXylophilismeis 
recedunt, sed etiam tota oris partium fahrica alia cst et omnino 
cum Melolontliidarum typo congruit. Itaque Rutelidas ad Phjl- 
lophagorum familiam jure rcduxisse mihi videor. Familiac *) Ex gr. Crj ptodo, cnjus iiiando in dentem abit superiorem oldi- 
quum, galeae dentibus parallelum. Ordo Coleoptera. Trih, Lamellicornia. 

Xylopliilonim "enera iu plurcs (li\idi possent sectioncs naturales 
quaium una, quam Cyclocephalirtas uoniino, maxime a fa- 
luiliae typo receilit, quippc quae et caput habeat et pronotum iu 
iitroquc sexu conforme ; cum cctera genera vel in altera vel iu 
ulraque corporis parte diflcrcutias praebeant sexuales. Haec de- 
mio distri})ui iu Dy nastidas, Oryctidas, Phileuridas, alios- 
que, quorum illos exaclissime milii examinatos, uunc yerltis de- 
scriham atqiie iconibus analyticis explicabo. Scctio J. DYNASTIDA E 

Charactercs sectSonis. 

Yertex maris coriiutuSj femiiiae obsolete iiiberculatus; 
clypeus elongatus^ aiigustus, rellexus, iii apice biiidus, fim- 
briatus; mandibularum dens moiaris (j)i) subtilissime ad 
limae formam striniatus; maxillarum galea (^J) supra lon- 
gissime |)eniciliata ; mentum latitiKrme diiplo longius, basin 
versus latissimum, extus valde setosum, Ial)ii pars ligularis 
fimbriata. Pronotum maris corniitum, feminae muticum, 
rugosum vel variolosum, rarius punctatum. Elytra nun- 
(juam striala, stria piinctorum ssitiirali obsoleta; mascuia 
elytra nitidissima^ laevia, rarius punctata; feminannn vel 
opaca, vel pilosa, vel rugosa, rarii.s nitida. Abdomensub- 
tus sexies aninilatum, annulo primo minutissjmo,, penuliimo 
maximo^ ultimo femhinrum magis jjorrecto^ lamina dorsali ab 
elytris libera^ in basi elevata, deisinc retusa, margine vero 
anali retlexo ; in maribus eadem lamina valde convexa est, 
anusque retractus. Pedes validi elongati^ praesertim tarsi, 
cpii etiam in feminis libia longiores sunt atque non paulatim 
decresciint, (jiiod videmus in Oryctidis aliisque sectioni- 
busi; nam articulus tarsorum primus sequente nunc longior 
est, nunc brevior, nuiic ei aequalis, sed nunqiiam dilatatus 
et in trianguli formam extensus, Praeterea non soluni tarsus 
sed totiis ]»es minus setosus est, quibusdam vero generibus Finn. X^lopliila. Scctio Dynastidae. 

pacne nudiis. Oplimuni autem Dynastidarum characte- 
rem sexus dilTerentia ])raebet, in pedibus anticis^ praesertim 
libiis, obvia^ cuni masculae tibiae dimidio longiores sint fe- 
mineis, magis an^uslae et cylindricae, dcns vero externus 
superior muilo magis ab inferioribus sese approximatis dlstet. 
Tibiae eaedem feminarnm subpalmatae sunt, deplanatae, 
iatlores, dentesque externi pari |»aene intervallo a se distant. 
Praeterea tibiae marum quorundam intus pone calcar den- 
tcm liabcnt validum, nec non subtus seriem dentium mino- 
rum ; cum feminarum tibiae iisdem locis omnino sint muticae. 
Calcar tibianim anticarum unum in utroque sexu semper 
a(h'st^ tibiae vero quatnor j)os(icae duo habent calcaria in- 
tcrna. Eaedem tibiae in uhoque sexu extus vel bis spina- 
tae sunt, vel crista transversa obliqua denticulata instru- 
ctae; apex tibiariun vcro externus nunc nnidentatus, nunc 
bi - vel eliam tridcniatus, rarius muticus sive multispinosus. 
Species Inijus sectionis maxima suiit Coleoptera atffiie ia 
reuioiiil)iis tropicis utriusque Iiemisphaerae iuYeniuntur, Primus 
31ac Lcajus propriani earuni indolein , a reliquonim Geotriipo- 
rum Vabvicn typo alieuam, cognovit, atque ex iis genus smini 
Dynastes C^ovac cnlomoloijicac. T. I.^ constituit. Twxa. Klv- 
bius (lifTcrentias gcncricas in iis obseryavit, quas in oncre exiniio, 
qtiod cum Spciicio simul eial)ora\it (^lnlvoducl. lo KnfODiology. 
Vol. Jll. paij. 311. Tcrsion. (jcnnanicac. pay. 334. Vol. IV. 
appcmUx. Transaci. of the IJnncan soc. T. XIV. pars 3. 
pag. SQS. l825.}proniulga\it. IIopius {^wAqiw QTIie coleopt.Mayi. 
I. pag. 11). 20. 45. 86.} nova quaedam genera introdiixit et unum 
eorum monographice tractavit(Golofa. Transact.of the enlom.soc. 
Vol. II'), scd non oinnes specicrum dilfcrentias genericas satis beiie 
perspcxit, ita nt examini critico, a me instituto, novas etiam observa- 
tioncsdcbeam, (iuasomnesin methodum systeinatis naturalem redactas 
hic L. B. oflero. — Sunt enini Dynastidarum genera naturalia sex, 
bina senipcr sibi analoga, quorum ununi orientalem alterum occiden- 
talcni hcmisphaeram incolit. Umimquodque genus occidentale ct 
majorcs haliet specics et numcrosiores, orientale \ero nitidiores ct 
forma partium niagis excellentcs ; in Asiaticis gencribus mandi- 
biilae extus dilatatac sunt, in Amcricanis pronoti maris cornu me- Ortlo Coleoi>tera. Trih. Lainellicornia. 

iliuni, si adest, suhtiis liirtinn. Africanum genus primo tarsorura 
posticoruni articulo cloiio;ato rclicjuis generibus piacstat. Auctores 
recentiores, et ctiam antiquiores, jam paene omncs coniliderunt 
species notas, scd cas non satis accurate distinxcrunt. Species 
enim ila dictas, sola magnitudine, ct totiiis corporis et coruuum 
capitis pronotique, diflerentcs, non revera esse distinctas, scd po- 
tius \arictatcs , jam ex analogia Coleopterorum nuijorum, in 
Enropa liahitantium, ex gr. Lucani cervi, Geotrupis nasicornis 
alioruraque, concludi potest; quam sententiam fusius alio loco 
QGermar. ZeUnvhr. f. d. Eniomologie. ///.Fo/.^explicabo, nunc 
generibus tantum perlustrandis occupatus. — Cluiracteres generum 
naturales hi sunt: 

I. Maxillarum o-alea edentata^ arcuata; tarsoruin 
posticorum articulus primus sequente brcvior, tibiae po- 
steriores extus in apice bidentatae. Tibiae anticae marum 
subtus dentatae. Operculum annale pilis brevibus ap- 
pressis dense obsessum, tomentosum. 

a. Mandibnlae extus dilatatae, in apicc unidentatae. 
Femora antica maris intus aute genua dente arraata. Mas 
splendidissimus, femina opaca. Pronotum niaris tricorne, 
cormi medium minutum. 

1) Chalcosoma //o/9ez. Asia. 

b. Mandibulae extus non dilatatae, in apice bidcn- 
tatae. Femora omnia mutica, sed tibiae anticac maris 
pone calcar dente armatae. Superficies corporis in utro- 
que sexu conformis. Pronotum maris tricorne, cornii 
medio nuuc majori, nunc obsoleto. 

2) M F. G A L s M A Kirhil. America. 

II. Maxillarum galea dentata, rectior; tibiae anticae 
marum subtus muticae, prowotum unicorne. 

A. Tarsorum posticorum articulus primus sequenti ae- 
(pialis, vel eo eliam brevior; maxillarum galea 
multidentata_, dentibus aequalibus; femora scmper 
mutica. Fam. XylopJiJJa. Sect. Dynastidae. 

a. Mandihulae extus dilatatae, in apicc bideiita- 
tae; tibiae anticae inutroque sexu trideiitatae ; pedes breves 
Talidi subnudi , tibiae posticae in apice extus unidentatae. 
Operciilum anale in utroque sexunudiini, nitidum; superficies 
corporis sexuum conformis laevis glaberrima. Cornu nia- 
ris utrumque in apice fissuni, pronoti subtus glabruni. 

3) Xylotkupes HopeL Asia. 

1). Mandibulae non dilatatae graciles, in apice uni- 
dentatae vel bidentatae, dentibus vero minutissimis; pedes 
marum antiri longissimi, tibiis tridentatis; feminarum ti- 
biae anticae quadriden tatae , posticae in apice 
extus denticulatae; tarsis in utroqiie sexu subtus hir- 
tis. Operculum anale hirsutum sive setosum, superficies 
corporis punctata, feminarum potius variolosa, sed niti- 
da. Cornu maris utrumque in apice simplex, prouoli su- 
btus hirtuni. 

4) GoLOFA Uopei. Araerica. 

B. Tarsorum posticonim articuhis primus sequente lon- 
gjor, extus mucronatus. Mandibulis gracilibus, non 
dilatatis, in apice bidentatis. Maxillarum galea in ba- 
si dentibus quibusdam minutis, in apice uno alterove 
majori armata. Superficies corporis glabra nitida lae- 
vis, sed pronotum feminae profunde punctatum. Cor- 
uu maris utrumque in eodem genere vel dentatum vel 
muticumj, pronoti cornu in apice fere sempcr cmargi- 
natum. 
a, Maxillarum galea in apice cochleiiormi s, dila- 
tata, fissa; in basi bidentata, dentibus basalibus trans- 
versis coadunatis. Mandibularum deutes inaequales : externus 
major, dilatatus rotundatus; internus brevior angustior. Fe- 
mora sexuum antica intus pone genu dcnte armata; operculum 
anale in utroque sexu glabrum nitidum. Til)iae posticae in 
apice extus tridentatae. Tarsorum posticorum articulus pri- 
mus maris sequente valde, feminae vix lougior. Gornu pro- 
noti maris subtus gla])rum. 

5) A u G s M A mlhi. Africa. Oriio Coleoptera. Trih. Lainellicornia. 

b. Maxillarum galea iu apice bidentata, ia basi 
dcntihus (jiiibusdam (2 — 4) minutis coadunatis armata; 
squama palpifera extus dilatata. Mandil)ularum dentes 
subaequalcs, cxtcrnus paulo l)rcYlor. Mcntum obo\atuni, 
marginibus laleralibus siuuatis. Fcmora omnia mutica; 
pronoti coriiu su])tus barbatum; opcrculum «inale in utro- 
que scxu sctosum. Tibiac posticae extus in apicc denti- 
culatae ; tarsorum posticorum articalus prinuis sequente 
\ix longior. Cornu pronoti maris subtus hirtum. 

6) D Y N A s T E s j)J a c L c a j i,Kirbi i. Amcrica. Expositis liis diaractcribus esscntialibus jam ad gcnerum 
adum])rationeni transeo, camque oinnil)us pacne speciebus saepius 
dcpictis cum sola oris partium dclineatione hicaddo; simul aulem 
Clialcosomae lcniineac imagincm L. B. offero, quoniani bona ejus 
figura in nullo libro mihi noto exstat. Golofae cujusdcm fe- 
mineae et Dynastae Neptuni maris effigiem Ycrani *) in ta- 
bulis duabus sequentibus cum tota generum adnuibratione edam, 
feminam \ero Augosomae dcpingere nou opus est. Genus CHALCOSOMA. 

// o )) e, Culcopt. manuah '/'. /. ])aij. 86. fL I. fii). 4. 

Caput {\ — 2} iiiagniiin^ in inarc cornutinn, cornu in 
apice simplex recurvum^ inliis vel denticulatum vel tuber- 
culiferum, tuberculo superiori longitudinaliter fisso. Feminae 
vertex subconvexus, in medio bituberculatus, profunde 
punctatus. 

Clypeus angustus bifidus, lobis approximatis reflexis 
obtusis. Hegio vertieis super antennarum articiilationem 
clevata^ in mare siibanriculata, auriculo in canthum oculo- 
rum brevem abeunte. *) In icone a Schonhcrro (Synon. Insect. I. 1. tab, 1.) dato solus pro- 
tliorax Dyn. Ncptuni pars est, ceterae oinnes a Dyn. Hercule prothoraci 
illo atlixae sunt. Fain. X)Io[iliila. Scctlo I)} n;istiilae. 

LAnitu^i conieuni, fimbriatiiin , a clypfo onniinu ob- 
tectum. Mandibulac corneae Aalidae, extus in laminam 
rotundatam dilatatae, in apice .sim|)!ice3, obtusae, renexae 
CFig. 3. maiulibula dextra, inferne vi-sa, n. cnpituliim arti- 
culare, m. dens molaris). 

jMaxillak corneae;, extus setosae; constant car- 
dine 00 transverso elongato, a gnla i»aene obtec^o, apicc 
trigono solo libero; stipite (6j brevi convexo trigono, 
omnino externo; squama pa!piferaCc)eIonga(a, o\ata, extus 
carinata^, jione marginem externum canalicnlata et setosa; 
galea (Jj erecta, arcuata , ineimis, in apice obiiqiie trun- 
cata, supra densissime penicillata; ct mandone (O "ni- 
tico, subrhombeO;, «ngusfo, cum aj)ice supcriori rellexo ga- 
leaequc basin cingens^ ita ut liaec a squama et mandone 
retineatur. (Fig. 4. maxillae latus superiiis ImandibuHs ob- 
versumj; Fig. 5. latus inferius, ad labium adjacens.J 

Labium (6) elongato-OAatum angustum, in basi tun- 
catum, extus subcouvexum, longitudinaliter sulcatum; parte 
ligulari lata bilobaj, lobis oblique truncatis subsinuatis. 

Palpi omnes fdiformes, articulo ultimo elongato, vix 
incrassato, obtuso, supra foveolato. 

Amteknae articulis decem, primo clavato majori, se- 
quentibus ({iiatuor globosis moniliformibus, septo et septimo 
minuto, compresso, antrorsum versus paululum elevato; ulti- 
mis tribus in tlabeilum crassum, stipiti antennarum sive pri- 
mo articulo adaequans, intus gibbum pilosum, elevatis. 

riiOTiiORAX magnus, supra convexus, gibbus, in mare 
(2} glaber nitidissimus, tricornutus, rarius bicornutus; cor- 
iiu medium in margine antico su|)ra caput ])orrectum, bre- 
vc conoideum, subcomprcssum, raiius nullum; cornna duo 
lateralia longissimaj, introrsum curvata, sensim ascendcn- 
tia, compressa, iutus granulata, in apice deilexa. Femi- 
nac prothorax minor^ ctiain convexus, gibbus, sed inermis, 
supra varioloso-rugosus, vitta longitudinali media glabra. 
Prosternum in utroque sexu carinatum, gibbere trochante- 
ribus breviori post coxas armatum. Ueliquum pectus muti- OfJo Coleoptera. Trib. Lainellicornia. 

cum, latiim, in mare planiusculum, in femina crassum conve- 
xum, ab elytris antice et in latere utroque cinctum. 

ScuTELLUM exsertum trigonum^ latitudine brcvius, 
cruribus arcuatis, basi truncata argute marginata. 

Abdomen anniilis sex, primo minutissimo^ trianguU 
forma inter coxas posticas intrante; sequentibus tribus aequa- 
libus, quinto in utroque sexu maximo. 
CoRFus subtus rufo-setosum. 

Elytra ovata, laevia, truncum posteriorem, ultimo 
abilominis segmento excepto, obvolventia, in maribus niti- 
dissima, in feminis densissime transversim ruguloso-pun- 
ctata, tomento brevi raso rufo C^n semper?) obsessa. 

Alae m quiete sub clytra absconditae, semel repli- 
catae, glabrae, nitidae, venis compluribus expansae, quarum 
cursum descriptione melius figura nostra (J^ monstrat. 

Pedes elongati validi. Marum femora antica intus 
ante genua mucronata (2), feminarum mutica ; tibiae eaedem 
marum subtus dentium serie inaequallum armata, quorum 
primus pone tarsi articulationem dependet; feminarum ti- 
biae (11) quoad longitudinem brCAiores sunt subtusque in- 
ermes. lleliqui pedes in utroque sexu similes, sed in 
mare longiores validioresque; tibiae hae extus in apice 
bidenlatae sunt. Tarsorumque omnium articulus primus se- 
quente brcvior est, sed in apice externo non mucronatus. 
Ungues tarsonim omnium aequales, validi, simplices, ony- 
chio penicillato suffulti. 

Species luijus generis Asiam tropicam iucolunt atque ad fa- 
miliae moduiii in truncis silvarum umbrosarum putridis statiira vi- 
tae juvenilem peraguut. Scriptores Iias quatuor distinxerunt : 

1. Cli. Cancasns: cornu capitis maris bitnberculatum : tubercnlo in- 
feriori conico, cornu medio pronoti observo. Long. corp. cum cornu 
31—4". 

Geotr. Cancasus Fuhr. S. El. I. 10, 30. — Scarab. Atlas Ej. Sijst. Ent. 
8. 20. — Ent. syst. I. 10. 26. exclusis synon. omnibus. 

2. Ch.Hesperus: coi-nu capitis maris tuberculo unico superiori, lon- 
gitudinaliter fisso. Long-. corp. c. cornu 2| — 3^". 

Var. a. Cornibus maris elongatis; pronoto obsolete punctato. 
Swammcrd. Bibl. natur. tab. 30. fnj. 3. Fam. Xjlopliila. Scctio Dynasticlae. 

Var. b. Cornibus maris brevioribiis ; pronoto fortius punctato. Tab. 
nost. fig-. 2. ci^. fig:. 1. 2. 
Dynast. Hesperus Erichs. Novn ncia ncml. Cnes. Lcop. Carol. clc. 
T. 16. siirrl ra<J. 238. 24. lab. 37. f. 5. 

3. Ch. Atlas: cormi capitis niaris nuitico, intus serrulato. Long, corp. 
c. cornii 2-j — 3 '. 

Scarab. Atlas Linn. Mus. Lmlov. Vlr. Rcij. 6. 4. — Fahr. S. EJ. I. 
10. 29. 
Var. a. Elytris aeneo niicantibus. 

Voct. Colcopt. Inh. 15. f. 110. — Olio. Ent. I. 3. ;>?. 28. f. 242. h. — 
ed. Slurm. tah. 51. f. 2. — Jnhlonsl\ Coleopt. I. 261. tah. 4, f 3 
(copia Voetii.) 
Var. b. Totnni corpus piceo -nigrum. 

Voct. Colcort. tnh. 15. f. 109. — Sulz. Kcnnz. d. Ins. inh. l. f, j, _ 

OUv. Ent. I. 3. ;>?. 28. f. 242. «. — cd. Sturm. tnh. 50. f. 1. 

Fem. Sc. Melampus 0/. /. 3. 56. — Schonh. Syn. Ins. 20. 91. 

4. Ch. Cliiron: cornu capitis maris ante apicem bituberculato pro- 
noti cornu medio nullo. Long. 2". 

Scar. Chir. Oliv. Ent. I. 3. ;>/. 1. f. 6. — ed. Sturm. I. pl. 13. /?^. 3 

Gucrin. in Bclnnij. votj. aux Ind. or. Zooh 483. Ins. pl. I. fij. 1, 

Dom. Hore (I. I. pag. 20. et 86.), dc Ilnanio suadente inclnctus 
nfrumque sexum in hoc genere cornibus armatum esse susjjicatiir et Clialr' 
Cliironem pro femina Cli. Atlantis liabet; quodi vero argumentnni e fe- 
moriim anticonim lignra , in feminis veris muticorum, dednxit ad sen- 
tiam suam proliandam non esse aptum , jam ex toto Dynasiidarum typo 
concludi potest, certe in reliqiiis corporis partibus secundiim sexum iniiltf) 
magis dilferente, quam in femorum forma. Igitur species novas femoribus 
anticis muticis, qnas idem scriptor sub nominibus: Dyn. Hardwickii Cliil- 
drenii etKirbii alio, nescio quo, condidit loco, vel |)ro varietatibns maruin 
minoribus, si ca|)nt et pronotum armata sunt, vel pro feminis si iila 
gana mutica, habendas esse contendo. Gcnus M E G A L S M A Khbil -9 

Introduct. io Entom. T. IV. suprl. Transncl. o/ the Linn. soc. T. |4 
j). 3. jj«(/. 566. 

Caput fjuoad inagnitiidinem corporis paulo minns (u- 
berculis supra articulationem antennarum nullis 5 vertice maris 
cornuto: cornu rellexum in ai)ice furcatum, basi nunc dcnte 

*) Dom. Kirhy contra leges Grammaticae graecae scripsit Megasoma. Ordo Coleoptera. Trif*. Lamellicornia. 

armatuin^ nunc muticum," vertice feminae unltuberculato, ru- 
guloso. Clypeus brevior, dilatatus^ dentibus duobus paral- 
leliS; subacutis distantibus armatus; dentes feminarum paulo 
magls approxiraati. 

La«rum corneum bilobum ciliatum, a clypeo obtectura. 

Mandjrulae (1 inferne, 2 desuper visae) Aalidae 
corneae, in apice dentibus duobus obtusis divertentibus re- 
clinatis armatae, intus lamina membranacea ciliata (;?. p.'), 
in basi dente molari magno Cm- '"-9 instructae («. capitu- 
lum articulare, q. cavitas sive acetabulum articulationis, ca- 
liitubnn clypei recipiens.} 

JMaxillae (3. a mandibulis, 4. a labio visac) omnino 
cum maxillis Clialcosomarum congruunt, statura sola bre- 
viori robustiori apiceque magis obtuso ab iis dilTerunt, ideo 
hic denuo non describendae (litterae easdem partes indi- 
cant, quas in mandibulis Chalcosomarum indicavi). 

Labium (5.) obcordatum, extus planum, in lateribus 
rotundatum, in basi truncatum; paite ligulari brevi biloba, 
lobo utroque intus mucronato. CFigura nostra a Megal. Gya 
Jabl. desumta est, in 31. Actaeone aliisque lobi magis distant 
atque acutiores sunt.) 

FAri omncs filiformes, articulo ultimo elongato, obtu- 
so, subfusiformi, supra foveolato (3.). 

Antem^ae omnino cum antennis Chalcosomae con- 
gruunt. 

Protiiorax magnus, gibbus, in mare armatus, in fe- 
mina muticus. Marum anguli anteriores j^Ius minusve in 
cornu formam elongati sunt, atque modo divertunt, modo pa- 
rallelo cursu provehunt. llaec duo cornua sempcr adsunt, 
sed tertiimi e medio pronoti oriens saepius plane abest 
(M. Actaeon, M. Elephas), vel si adest, comi^ressum est sae- 
pissimeque furcatum. Feminarum anguli anteriones arcte 
ad caput appressi sunt atque nullo modo in cornua pro- 
ducti; superficies pronoti saepius rugulosa, vel granulata, 
vel punctata. rrosternum in utroque sexu minus carina- 
tum est inter coxas, vel adeo excavatum atque post has 
tuberculo minuto clevatum. Fam. Xjlopliila. Scct. Dynastidae. 

ScuTELLUM exsertum tngoiiiim , latitudine loiioius, 
puuctatum; in basi dqnessum, planum, non marginatum. 

Rcli({uum corpus maonum validum, sui>tus pilis par- 
vis mollibus appressis vestitum; pectus maris pianum, fe- 
minae convexum ; abdomen annulis sex, primo minuto, pen- 
ultimo maximo, ultimo maris sinuato^ feminae mjigis pro- 
tracto, trigono. 

Elytra in utroque sexu conformia, maris interdum 
nitidiora, giabriora, stria suturali paene nullaj alae omnino 
Chalcosomae. 

Pedes pedibus Clialcosomae breviores sunt et vali- 
diores, sed easdem praebent sexuum dilferentias, femori- 
bus anticis marum soiis muticis tibiisque iisdem jnlus an- 
te calcar curvatum dente magno dcpendente armatis. Prae- 
terea articulus primus tarsornm posticorum sequente multo 
brevior est, at(jue in apice suo superiori sive extcrno acu- 
tior. Tibiae liac extus in apice duos habent dentes sive 
spinas calcariaque interna multo breviora, crassiora atque 
obtusiora. 

Species luijus geueris Araericam tropicam iucolimt atque 
Iioc modo difrenmt. 

I. Cornii maris mediiiin pronoti abest. 

A. Superlicies pronoti eljtrorinnrjne glabra. 

1. M. A ctaeon , omn. Schiivh. Siin. lus. I. 1. 7. 29. 
Var. cT. minor. Scarab. Simson auclor. ihid.S. 30. 

B. Snperficies corporis pilosa. 

2. M. Eleplias: Schiinh. ilid. 8. 31. 

Var. cT. minor, nec g. OJiv. l. 1. f. 138. b. cd. Sturm. t. 10. 
II. Cornu maris niedium pronoti adest; cori>us supra pilosum. 

A. Cornibus pronoti laieralibus divertentibus, cornu capitis in basi dente 

armatum; pronotum feminae rugoso-granulatum ; pili grisei. 

3. M. Typlion: Schonh. l. 1. 11.43. exclus. synonyni. pluribus. 

Oliv. Ent. I. 3. 12. 7. pl. 16. f. 152. ed. Slurm. t. 11. /'. 1. 

B. Cornibus i^ronoti lateralibus parallelis, cornu capilis in basi muticum 

in apice magis lurcatum ; pronotum feminae nitidum, parcius pun- 
ctatum ; pili rufescentes. 

4. M. G y a s : .Jahlons. Colcopt. I. 263. 26. Taf i. Fig. 4. (copia Voetii. 
Coleopt. I. 27. f. 17. f. 114.) — Sc. laniger Oliv. I. 3. 297. 222. fl. 28. f. 
247. — ed, Slurm. t.il. f. 1. (a Voclii liijura depictum.) — Sc. Hcctor. Ordo Coleoptera. Ttih, Lainellicornia, 

Gorij , {iniKil. (1c Ui soc. cntom, d. Fr. 1\ 514. pl. li. — Sc. Anubis Chcvr, 

Guer. Min/. de Zool. ri.9. 139. ct 140. — 

Annotat. 1. Species qnarta nnllo niodo, snatlente lUiijcro (Mng. 
III. 147.), cnin tertia conjnngenda, cuni cliaracteres ambarnni siiecilici 
antithetici sint. Nam in M. Tjithone cornunm stipites fnrcarnm cruribns 
niajoros sunt, in M. Gya vero minores. Fignra Foet j t, quani antiquiores 
scriptores repetierunt, propter adspeclum lateralem crura furcae pronoti 
sese ex paite olttegentia nionstrat ideocpie niinora, qnani quae revera sunt. 
Figurae recentiores Gorii et Chevrolati desuper pictae Iiunc cliaractc- 
reni melins praebent. Figura bona M. Typbonis magni non exstat. Vidi 
specimina M. Typlionis septem, M. Gyae vigintiduo, quae oinnia enndein 
exliibiierunt cliaractevem diagnostienin. 

2. .Sc. Bro n chiis Voet. {Col. I. i. 17. f. 113. — Swnmmerdam hibl. 
natur.t. 30. /". fi. — Schonh. l. 1. 10. 40.) fortasse hujiis generis et ad se- 
ctionem novani, cornibns niediis mnticis pronotoqne qninqnies cornuto in- 
signein , eiiicndandus videtnr; sed inihi non satis notiis. De jtatria nil 
eerti constat, quare Americanam esse hanc speciem conjicerc licet. Genus XYLOTIIUPES Hopel^') 

L. 1. prncf, IX. 

Capi3t latum, siipra antennas dilatatiim, argnte mar- 
ginatum; clypeo brevircllcxo bilobo, lobis divertentibus latis 
obtusis reclinatis. Vertex maris cornutus, cornu oblique as- 
ccndente, comj)resso, furcato, supra nunc mutico, nunc dente 
armato; vertex feminae plus minusve bituberculatus, rugo- 
so-punctatus. 

Labrum corneum bilobum fimbriatum, a clypeo ob- 
tectum. 

Mandirulae (1. a labio visa} corneae, validae, in la- 
tere externo dilaiatae, setosae; in apice bidentatae, denti- 
bus inaequalibus obtusis divertentibus, externo latiori. Latus 
internum membranaceum ciliatum (/?.), in basi dente molari 
magno (wt.) instructum (71. capitulum articulare}. 

*) Idein nomen Dom. J) (?;<?«« jam antea Coleopterornm generi iinpo- 
suerat {Catal. dc la coU. cd. 2- pcij- 310.) ; sed qnoniam hoc genus unani 
tautum continet specieni novam , nemini sine descriptione cognoscendain, 
noinen aptuin Dom. //oj)f generi salis bene designato servandum putavi. Fam. Xylopliila. Scct. Dynastidae. 

MAxiLLAE(2)eIon*^atae,graciles,corneae,maxillisCIial- 
cosomae simillimae, sed stipes (ftj longior gracilior, usque 
ad palpi articulationein cum squama paene ascendens. Galea 
((/.) elongata, intus paene recta dentibusque sex sensim 
minoribus armata, supra versus mandibulas densissime peni- 
cillata, pilis peninlli rufis (^c. sipiamae pars cum acetabulo 
articulationis pro palpo, e. mandonis apex muticus}. 

Labrum (3. ab oris latere visum), ovatum dilatatum^ 
cxtus planum, intus carina elevata cornea armatum^ cui ad- 
liaeret ligulae pars basalis carnosa^ in figura nostra remota. 
Solus apex ligulae restitit dilatatus, corneus, seriebus dua- 
bus pilorum intus obsessus. 

Palpi omnes filiformes, articulo ultimo elongato fus- 
siformi, subacuto, suj)ra foveolato. 

Antennae articulis decem^ primo majori clavato; se- 
qucntibus quatuor moniliformibus, sensim minoribus; sexto 
et septimo compressis, antrorsum versus paululum elevatis; 
ultimis tribus in llabellum ovatum intus gibbosum emcndatis. 

Prokotum maris magn»im gibbum, processii crasso 
Irigono in apice furcato armatum; feminae minus, inerme, 
convexiusculum, punctatinn^ antice rugosum. Prosternum in 
ntroque sexu leviter carinatuiUj post coxas tuberculo brevi 
cmarginato munitum. 

ScuTELLUM trigonum obtusum, latitudine brevius, gla- 
brum; basi depressa non margiuata. 

Elytra in utro(jue sexu nitida, marum laevia, femi- 
narum j»unctata, stria punctorum suturali obsoletissima. 

Alae Chalcosomae. 

Pefies validi breves, posticiintus pilosi, tarsis subtiis 
hirsutiusculis, articulo primo omnium minutissimo, mutico, 
unguibus vero magnis; femora omnia mutica; tibiae anticae 
marum subtus carinatae, intus pone calcar dente minuto ar- 
matae. Tibiae quatuor posteriores utriusque sexus bis bisj)!- 
natae, mediae extus in apice bidentatae, posticae (^4.) uni- 
dentatae; saepius etiam dens externus medius et superior ea- 
rum tibiarum obsoletior. Pcctus magimin validum muticum, Ordo Coleoptera. Trib. Lainellicornia. 

pilis mollibus obsessum; abdomcii glabrum, subtus sexies 
annulatum : seginento penultimo maximo, ultimo maris subter 
anum proAinde sinuato operculocjue anali in sinum intrante. 
Species diiae milii nolae Asiaiii Iroidcam incoliiiit. 

1. X. (lichotomus: cornn ca[>itis niaris bifurcatnni , crnribus enini 
furcae itenun fnrcatis ; stipite mntico. 

SLhunli. Si/n. Ins. I. 1.5. 19. Femina milii ignota. 

2. X. Gi<leon: cornn capitis maris fnrcatum, stipite intus dentato. 

Schiinli. Si/u. Ins. I. 1. 3. .5. — Scr. Nimrod Voct. 

Var. maris minor Sc. Oromcdon auctor, Schonh. 1. J. 3. 6. 
Feni. : Sc. scorticorium: Voct. Ilcrhst. Schiinh. f. l. 22. 103. 
Sc. Phorbanta Oliv. I. 3. 13. Schonh. 1. /, 4. 8, f|uem Illi- 
gerus (vers. OUo. I. 103.) cuin Oroniedone conjungere vult, est huic certe 
aflinis; sed si patria vera Senegallia, potius ad genus se([uens reducendiis. 
Dilfert ab Oromedone capitis cornu intus non deiitato, quam vero 
dinVrentiam nil valere , specimina duo Oroniedonis etiam mutica in 
coll. univ. Halensis me dociierunt. Genus AUG0S03IA. =^^ *) 

Caput breve trigonum, latitudine brevius, lateribus 
margine reclinato cinctis, vix vero dilatatis; clypeus mo- 
dice elongatus, angustus, retlexus, bilobus : lobis approxi- 
matis, obtusis, paene erectis. Yertex maris cornutus, cornu 
erecto recurvo, vel mutico vel dente armato; feminae ver- 
tex tuberculo magno transverso emarginato, binoduloso. 

Labrum corneum bilobum limbriatum, a chpeo ab- 
sconditum. 

Mandirulae (1. a labio visa) magnae validae cor- 
neae angustae compressae, extus non dilatatae sed seto- 
sae, intus membranaceae (;?.} ciliatae^ in basi dente Qni.') mo- 
lari magno sulcato armatae, in apice bidcntatae^ dens iii- 
ternus minutus brcvior, externus latus rotundatus planus 
reclinatus (n. capitulum articulationis.} 

Maxillae (2. apex maxillae dextrae, a labio visus} 

*) Avyi] , splendor. Faw. Xylopliila. Sect. Dynastidae. 

eloiigatae, graciles, coriieae, ex iisdera partibus compositae, 
quas jam aiitea in Clialcosoma descripsi; stipes no- 
stri generis paulo longior, extus setosus; squama palpife- 
ra non dilatata, in margine externo longissime setosa Qc. apex 
squamae cum acetabulo articulatorio pro palpo)^ mando (e 
apex ejus) muticus; galea (^/.) erecta, cornca, arcuata bi- 
partita: pars basalis e den<ibus duobus coadunatis formata, 
pars apicalis in coclileam abiens ovatam, concaAam, in apice 
bifidam (2. «0- Galeae latus superius densissime pilis rufis 
penicillatum est. 

Labium (3. externe visum} ovatum, elongatum, extus 
planum, in medio longitudinaliter obsolete sulcatum; pars 
ligularis lata, truncata, ciliata^ intus eodem modo, quem vides 
in Xylotrupe^ seriebus duabus pilorum obsessa, quae ba- 
sin versus connivcnt et in ligulac partem membranaceam^ 
hoc loco aftixam;, transeunt. 

PALri omnes filiformes, articulo ullirao elongato, sub- 
ovato, obtuso, supra foveolato. 

Pronotum maris convexura glabrum nitidissimum, 
wtrinquc lobo brevi plano arcuato, subtus ruguloso instructuni, 
in mcdio cornutum; cornu subtus concavum glabrum, nunc basi 
dentibus duobus armatura apiceque furcatuni, nunc simplex. 
Prosternum modice carinatum^ post coxas tuberculo subacu- 
to, usque ad troclianteris fmera paene ascendente, munitum. 
Feminae pronotura antice scabrura^ rauticura, retusura. 

Pectus obtusum, rauticura^ glabrura; abdoraen subtus 
annulis sex, prirais quatuor minutis, penultimo raaxirao., ul- 
timo obtuso. Segraentum dorsale ultimum magnum^ conve- 
xum glabrura nitidura. 

ScuTELLUM trigonumj latitudine longius, punctatum^ 
basi obtusa non marginata. 

Elytra glabra nitidissiraa, stria punctorum suturali 
obsolcta. 

Alae alis Chalcosoraae sirailes. 

Pedes (_4. pes posticus dexter o^O elongati graciles^ 
praesertim tarsi. Femora utriusque sexus antica intus pone 

Aufjosonuie contin. carton. Ordo Coleoptera, Trih, L&mellicornia. 

lucdium dente plano obtuso armata; tibiae anticae triquetrae, 
extus dentibus tribus validis armatae, intus pone calcar breve 
et acutum muticae. Tibiae quatuor posteriores crista duplic! 
obliqua^ quarum inferior denticulata est; apex tibiarum me- 
diarum extus bispinatus : spinae calcaribus longiores graciles? 
posticarum trispinatus : spinae calcaribus breviores obtusae. 
Tarsorum quatuor posteriorum articulus primus elongatus, 
in maribus sequente valde, in feminis vix longior, supra 
mucronatus; articuli omnes subtus pilosi, in apice fasciculati. 

Species qiiae creduntiu* tres Guineenses, qnarum duas ipsc 
Tidi, Tarietates unius existimo. 

1. A. Centaurus: capitis cornu ante apicem taberculatum, pronoti fur- 
catum, in basi utrinque dentatum. 

Schonh.Sijn. Ins. I. 1. 4. 10. Figuram optimara Jablonsky dedit, 

Col. I. i. 2.f.l. 
Vidi hanc speciem in coU. VV. DD. itf. C Sommcr etE.F.Germnr 
(cT. et $.) 

2. A. Jephta, capitis cornu unidentatum; pronoti conrn apice simplici, 
tasi bidentata. 

Fabr. S. El. 1. S. 7. 
3/ A. Ganymedes: utrumque cornu simplex, muticnm, longitudine 
Tarium. — 

Fahr. S. El. I. S. 6. 
In coll. zoolog. univers. liter. Halensis. — Gorrigeiida: 

Pag. 1. II», 10. a sup, lege alterove pro alteroTO, 
— 6, •— la, — — — cujusdain pro cuiusdeia. Ord. Coleoptera. Trih. Lainellicornia. 

Genus E U C n I R U S lihb. 

Scarahaeus Ltnti. Fabr. 

Genus hocce , quod Kirhius snb noniine FAiclieiri prinins propo- 
suerat, McUtophilis Trichicis adnumero et inter haec subfamiliae singularis, 
duo genera, Euchirum et Propomncrum, amplectentis, ty|ium habeo ; quara 
sententiam uberius in libro: llnndh. d. Kntom. Tom. III. pag. 698. et ift 
Germari: Zeitschr.der Entom. 11.353. seq. comprobavi. Cf. igitur 1. 1. 

Caput transversum, pro corporis mole parviira, eonca- 
vum, antice elevatum; margine clypei incrassato^ descen- 
dente, acutano;ulo, in medio saepius dentato. 

OCULI cantho parvo ex parte divisi. 

ArvTENNAE articulis decera, llabello crasso triphyllo, in 
utroque sexu magnitudine aequali. 

Labrum (3) corneura, exsertum, perpendiculariter de- 
scendens , bilobum; lobis penicillatis. 

Mandibulae (4) bipartitae, extus corneae intus mem- 
branaceae, ciliatae; parte cornea latiore, sulcata, in basi 
interna dente parvo moLiri Cm^ instructa; juxta angulum 
basalem inlernum capitulo articulatorio (ri). 

BIaxillae (5. a labio, 6. a mandibulis visa) corneae 
validae, e (juinque partibus compositae, quae sunt: cardo 
((i), quocum interno gulae lateri adhaerent; stipes(^69, cui 
reliquae partes omnes adjacent, forraa praecipue triangu- 
lari; squama (^c^, quae palpum in apice gerit, ideoque pal- 
pifera; mando"'] Cd) maxillae pars interna, saepissime 
ad manducationem idonea et usitata, ideoque cornea et den- 
tata; in nostro genere autem mando edentatus, ante galeae 
basin ascendens et ciliatus; galea Qe') pars maxillae surama, 
quae reliquas superne ad galeae instar obtegit, in nostro ge- 
nere valida, crassa, erecta, in apice adunca intusque qua- 
dridentata, extus longissime penicillata. 

Labium (7) corneum;, longitudine angustius, biparti- 
tum; parte basali, sive mento, elongata, anticum versus la- 
tiore; parte apicali sive ligula subbiloba, penicillata. 

*) In figura qninta falso haec pars littera e significatur, galeaqno 
littera rf; hae litterae commutandae sunt; ligura sexta recte inscripta est» Fttm. Melitophila. Gen. Eucliirns. 

PALri (iiiatuor filiformes, validi; maxillares qiiadriarti- 
culati, labiales triarticulati, articulo ultimo omnium longis- 
simo, fusifornii^ obtuso, intus sulcato (6). 

PRONOrmi gibbum, forma trapezoidali, marginibus ex- 
ternis explanatis, arcuatis, dentatis s. crenatis, basi bisinu- 
ata. Scutellum parvum cordatum. Scapulae parvae^ 
ante elytrorum basin nullo modo ascendentes. Pectus 
muticum, liirtum. Elytra oblongo-ovata, convexa, glabra, 
tuberculis humeralibus altis, sutura subacuta. Alae adsunt. 
Abdomen subtus sexies annulatum, pygidio ab elytris li- 
bero, feminae porrecto, maris descendente. 

Pedes validi elongati, quatuor postici in utroque sexu 
conformes: femoribus subcompressis, muticis; tibiis basi 
multispinosis, in apice extus acuminatis, intus bicalcaratis; 
tarsis quinquies articulatis, articulis quatuor primis aequa- 
libus, subtus hispidis, primo angulo plantari descendente; 
articulus quintus longissimus subclavatus , onychio bisetoso 
unguibusque duobus validis, subtus dente armatis. Pedes 
antici maris longissimi, coxis validis, femoribus elcngatis, 
sinuatis, basi supra trochanterem amplificatis, intus post 
medium et juxta genua dente singulo armatis; tibiis longis, 
aduncis, obtuse triquetris ecalcaratis; feminarum pedes an- 
tici non elongati, femoribus muticis, tibiis latis, extus iii 
margine multidentatis, in apice interno unicalcaratis. Tarsi 
antici sexuum et inter se et posticis aequales. — 

Species luijiis generis Asiam australem orieutalem iiicolen- 
tes magniUuline rellqna Tricliiea longe snperant; lincnsqne notae 
hae snut : 

1. E. longiinanus: fig-. 2. feinina. Habitat in insiilis Moliiccis. ? 

Scarab. longimanns Linn. Fahr. OUu, cf. de locis opus nieum Ilandb, 
(l Knl. l\\. 700. 1. 

2. E. Dupontianus N. fig. 1. Mas I. I. 701. 2. Habitat in insulis 
PLilippineis. 

$. Euch. quadrilineatus Waterli. proc. ent. soc. 1841. 42. 

3. E. Mac Leajanus N. $. I. I, 702. 3. Ilabitat in Assani. 

Cbeirotonns Mac Leaji, IIop. Trnns. Lmv. soc, XVIU.59i. /«&. 40. 
fii;. 3. a — e. Ordo Coleoptera. Trih. Lamellicornia. Gemis PLATYGENIA Mac Leajl 
Tricliiiis ScTidnJi. 

Caput horizontale latum, siibconvcxum ; clypeus cum 
fronte in unam partem conjunctus, non marginatus, latus, 
antice sinuatus angulisque externis rotundatis, 

OcuLi magni Iiemisphaerici, cantho medium excedente 
piloso bipartiti (3). 

Labrum (3,^0 horizontale, antice sinuatum, corneum, 
subtus hirtum, a clypeo plane obtectum. 

Makdibulae (3. J?. UO absconditae, bipartitae; pars 
extcrna longior, obtusior, subcornea, rotundata; pars inter- 
na brcvior, orbicularis, membranacea ciliata, in basi dente 
molari magno corneo suffulta. 

]Mai!:illae (6. a labio, 7. a mandibulis vlsae^ corneae 
magnae, intus dilatatae; cardine («.} elongato horizontali; 
stipite (6.} elongato, trigono, arcuato, punctato, setoso; 
squama (cO elongata lanceolata, extus cannata^ sulco ex- 
arata in apice dilatata et reilexa; galea subcornea vel potius 
coriacea ((Z.) , brevis trigona, inter squamam et mandonem 
immissa, in apice lato longissime penicillata; mando (e.') 
corneus dilatatus, angulo interno superiori protracto, acuto, 
longissime penicillato. 

Labium (4. a latere externo, 5. ab interno visum) la- 
tum^ in apice dilatatum, subbilobum^ extus elevatum, pla- 
num, setosum; constat mento brevi elevato, parteque ligu- 
lari cornea lata, omnino cum mento connata, intus profun- 
de biloba. 

Palpi omnes fdiformes, articulo ultimo vix crassiori, 
subfusiformi, supra canaliculato (6). 

Antenxae (3) articulis decem; primo clavato, se- 
quentibus quatuor minutis aequalibus; sexto majori; septimo 
brevi annuliformi, excavato; ultimis tribus in llabcllum obtu- 
sum, gracile, in basi constrictum elevatis. Flabellum sexuum 
conforme (1- 2). Fam. MelitopLila. Sect. Trichiadae. 

Pronotum laluni, cordatum, convexiusculmn j, non 
maro;inatuni, ])i-o*;terno (8.) elevato, in niarglno antico et 
post co\as tuberculo obtuso hirsuto instructuni (^a. (t). 

ScLTELLUM uiediura cordatum subconcavum. 

Elytra subplana, lata, in marginc externo non sinua- 
ta, in apice rotundata, xtriata; stria suturali us(|ue ad aj)icera 
extensa, sequentes (jnatuor striae ante aj)icera coalitae, ex- 
ternae breviores irregulares. Ilnmeri eI}<rorum prominentj 
limbus externus oj^acus est vel hirsutiusculus. 

Alae adsunt at^jue cum alis Trichiorum Qcf.tab.getier.') 
plane congruunt. 

1'e(;tus planura, in medio glabrnm, lateribus aj^j^resso 
pilosis; maris (^9.) metasternuni loveola ovali hirta imj)res- 
sum, feminae (10.) integerrimura. Scaj)ulae in utro^jue sexu 
inter j^ronotum et elytra j)romincnt. 

AnnoMEN sexies annulafum, in medio glabrura, late- 
ribus aji|)rcsso j)iIosis; in disco maris (9) fovea subrotunda 
pilosa imj)ressum; feminae(10.3j)lanum. 8egmentum ventrale 
penultimum u<rius({ue sexus sinuatum, ultimum j)arvum in 
mare f:mbriafum; segmentura dorsalc ultiraura oj)acura hirsu- 
tiusculum, maris obtusnm, femiiiae acutuni (2.10), subtus 
fovea magna trigona abruj)fe marginafa excavafum. 

Pedes validi; tibiae anficae fridentafae, dens superior 
maris obtusior; mediae et posficae maris (1.) infus barba- 
tae, feminarum (2.) pilis (|uibusdara sj)arsis vestitae. Tibiae 
mediae maris (10.) in medio latere interno excisae^ dente 
recurvo (_9.) j^ost incisionem armafae, in ij)sa incisura gla- 
brae, in aj)ice bicalcaratae (^) sj)inis(jue (>*.) quibusdam co- 
ronatae. Tibiae anticae calcare unico, posticae bicalcarafae. 
Tarsi omnes arficulis (luinque sensim minoribus, ultimo clon- 
gato biunguiculafo, onychioque quadriseto (11. p.) inter un- 
gues instrucfo. Ungues omnes ae(|uales, infernis marura an- 
ticis exceptis^ dente brevi obtuso arraatis C^l-)- 

Species Iinjiis goneris unica Giiineam et Congonem terram incolit. 
Primus S chiinlicrru s marein flescrii^sit '1'ricliiiiiiKjiie Ijarltatiim noinina- 
Tit («Si/«. Iiis. I. 3. ftpj). SS.). Tiiin M(tc Jjcrijiis (lcnuo eundem sexum 
sub noinine 1'latyfreniae zairicae (Ilorac oitont. I. 152.) promulgavit, et 
genus satis projiriiim condidit, Feininain 1)1). Gorius et Pcrchcro~ 
nius depinxerunt {Monoi/r. dcs Cctoin. 40. 1. tah. 14. f. 4.). Figura no- 
stra I. marem , 2. feminam magnitiidine natiirali jtraebet ; illum V. CI. 
Schonherr, Iianc V.CI. J. Stitrjit describendi causa benevole miserunt, — 

Species ifiitur Pl. harbata noniinauda. (^C/'. Genn. Zeitschr. 
f. d. Enlom. 11. 389. seq.') OrJo Coleopteia. Trih. Lainellicornia. 

TRICIIIADAE. 

Clypeus utnusque sexus conformis, plus minusvc elon- 
gatus, \n apicc sinuatiis s. bilobus. Antennae decics ar- 
ticulatae llabello tiij^hjllo, mannn vix longiori. Labruni 
submembranaceum (7), sinuatum, margine ciliatum, clypco ob- 
tecttnn. Mandibulae extus corncae acutae (3. 6.], infus 
membranaceae ciliataC;, basi dente molari parvo {ni') armatae. 
Maxillae angustae, latere intcrno longe ciliatae: galca (d) 
coriacea, obtusa, edentata, ciliata, mobili. ileliquacpartcs ma- 
xillares («. cardo, b. stipes^ c. squama palpifcra, e. mando) 
graciles et dcbilcs sunt. Labium in a|)ice bilobum, lobis 
brevibus, subacutis; basi angustatiim, niinc apice nunc mcdio 
latlssimura. Palpi maxillares filifoi-mcs, 4-articiiIati; labia- 
les apicem versus paiilo crassiores, triarticnlati. Pronotum 
transvcrsum, longitudinc paiilo latius. Scutelliim brcve 
cordatum. Elytra ovalia, pronoto latiora, abdominc bre- 
viora, in apice rotundata^ extus non sinuata. Alae in 
qiiicte scmel rcplicatae, membranaceac, venosac: vcnis cor- 
neis, (<>. 11.) radiantibus. Pectus ct prostcrniim plcrumque 
muticum; venter sexies anniilatum; |)ygidio i)crpcndiculariter 
dcsccndcntc, maris convexiori, fcniinac aciitiori. P e d e s clon- 
gati, graciles; tibiae anticaefcminarum tridcntataC;, mariim vel 
bi-vel tridcntatae, rarius (in Valgo) quinqiiies dcntatae; tarsi 
omnesquinqniesarticulati unguibus simj)licibus aeqiialibuS;, ex- 
ceptis Platygeniae unguibusanticis mariim, quisunl inacqiiales. 

Faniiliani ita circuniscriptam in plura genera divideriint Scrifjn, 
Mnc Leajus , Kirbius ct Gorius ; qnae omnia a me ipso rerognita et 
novis rjuibnsdam ancta snnt. Cf. Jlandh. d. Enl. III. paij. 693. Dide- 
rentias eonim primarias Iiaec tabula offert. 

I. Tibiae anticae plerumque quinquies articulatae, coxae posticae 
basi rlistantes. 1. Valgus Scrihnc. 

II. Tibiae anticae bi-vel tridentatae, coxae posticae basi sese tangentes. 

A, Prosternum ante et post coxas tubercnlatum ; clypens dilatatus. 

2. Flatygenia (Cf. tabnla generis c. descriptione). 

B. Prosternum muticum, clypeus angnstior. 

a. Tibiae mediae marum valde incnrvae, feminarum rectae. 

3. Gnorimus, 4. Agenius, 5. C I a st ocn e m i s. 

b. Tibiae mediae marum vix curvatae, feminarum tibiis aerjuales. 
«. Tibiae anticae utriusqne sexus tridentatae. 

6. S tri n go pliorus. 7. Eriop e I tas tes. 8. Myoderma. 
/?. Tibiae anticae marnm bidentatae, feminarum nnnc biden- 
tatae, nunc tridentatae. 
9. Stegopterus, 10. Trichius, II. Trigonopel- 
tastes, !2. Coelocratus. — 
Ex his generibus quintum et undecimum, in tabula sua adjecta 
illustratum, nunc describam. Ordo Coleoptera. Trib. LamelUcornia. 

Gen. CLASTOCNEMIS Nob. 
C 1 y p e n s elongatus, bilobus : lobis subacntis. M a n d i- 
bnlae (J6) bieves, extus dilatato-rotiindatae. 3Iaxiila- 
ru m C'^ 60 galea validior, lata, obliqiie truneata, valde hirla. 
Labiuin C^) apicein versiis latissiinum, coidalum, lobis di- 
stanlibiis. Pronotiira transverse - ellipticum, longitndine 
naene diiplo latiiis. Elytra laia, ovata, striato-punctata. 
l»edes breviiisculi: tarsis tibla vix longioribus; tibiae an- 
ticae tridentatae, dens superior maris vel obsoletior {7^, 
vel nullus Cl); tibiae inediae maris (^8) valde incurvae, in- 
tus in medio excisae, basi longe fimbriatae, tibiae mediae 
feminae rectae (21; tarsi omnes maris elongatae, tibia paulo 
lono-iores, feminfie tarsi breves^ postici tibia breviores. 

Si)ecies vina: Cl. maculatus ((/. Hiindh. d. Ent. III. 742.) Gui- 

neam inhabitat; tabiilae nostiae lig. 1. inarein (Tricli. quadriniaculatum 

SdiiJiih. %?!. Ivs. I. 3. (ipp 43. 64.), lig. 2. leminain (Trich. sexgutta- 
tum Schonh. II. 42. 63.) refert. — 

Gen. TRIGONOPELTASTES Noh. 

Clypeus elongatus, in apice sinuatus, marginibns cnr- 

vatis, paralleiis. Labrum (7) sinuatum, intus utrin(pie se- 

tosuin: carina media elevata setosa. Mandibulae (6) 

in apice partis externae corneae elongatae acuminatae. 

Maxillae (9. 10.) longae, debiles: galea angusta acuta, 

penicillata. Labiiim (8) niedio ialissimum, bilobum: lobis 

acutis, conniventibus. Pronotura sub-hexagonura, angulis 

posticis paene rotiindatis; maris latitudine iongiiis, feminae 

paulo breviiis. Scutellura elongato-trigoniiin , angustiim. 

Elytra planiuscula, subparallela, pronoto latiora, scapulas 

superne obtegentia. Pedes iongi graciles: tarsis in ntroque 

sexu tibia longioribus; tibiae anticae mariim bidentatae ferai- 

narum tridentatae, dente siipero paululum remoto; tibiae 

nie(iiae non curvatae, marum subinermes, feminarum extus in 

ano^ulo argute dentatae; tibiae posticae in utroque sexu 

anfe apicera in angulo postico tiiberculo munitae. 

Sjiecies oinnes in Anierica degunt: 

I. Comi)lures in pronoto distinctius hexagono figuram impressam trian- 

guli gernnt; his adniimerandae : 

1. Trich. (leltoides Neinn. — 2. Tr. delta Fahr. — 3, Tr. 
Archiinedes Nvh. (Fig. 3 cf) — 4. Tr. geometricus Schaum. 
(Fig. 2. O) — 5. Tr. triangulum Kirh. (Fig 1. d" var. nigra) 

II. Reliquae in pronoto minus bene liexagono, potius transverse elliptico, 

antrorsum elongato, lineain transversain impressam ostendunt, haesunt: 

6 Tr. linea Noh. (Fig 5. cf': linea transversa integra) et 7. Tr. 

qiiadriguttatus Schdimi (Fig. 4. cf; linea transversa interrupta). 

Descriptiones harurn specierura in libro meo: Handh. d. Entom. 

W. 748. spq. dedi. — Ord. Coleoptera. Trib. Lamellicornia. CREMASTOCHILIDAE. 

Inter oninia Mel i t o p h i I a Cetoniea qiiam maxinie Crema- 
stochilidae a typo familiae recedunt singularemqne habitum nobis 
ostendunt. Sed non Iiabitus solus , characteres etiam diagnostici ordi- 
nem constituunt. Quam ob rem in tabula adjecta hos characteres gene- 
ricos solos depinxi, habitum vero generum typicorum omisi , cum e Go- 
rii Percheroniique opere, quod dicunt: Monoyrnphie des Cetoinea 
{Paris 1833. 8.) satis bene cognoscatur. 

Characteres snbfamiliae: 
Mandibulae parte externa cornea validaj, partem mem- 
branaceam internara plns minusve ambiente denteque basali 
mandiicatorio transverso, angiisto, arcuato, angulis inferio- 
ribus dependentibus. 

Maxillae galea cornea, valida, uncinata, extus bre- 
vissime setosa; mandone valido, intus setoso, apice denta- 
to : dens ascendens^ galeae parallelus. 

Labium validum, rarius planura (Trichoplus^ sive ex- 
cavatum (Coenochilus), saepissime elevatum, convexum vel 
pateriforme. Pars elevata et amplficata semper ligula est, 
etiam cornca et connata cum mento. 

Prosternum balanophorura, mesosternum angustura, sae- 
pissime muticum, rarius planatum, subacutum (Phagopteryx). 

Abdomen subtus sexies annulatum, pygidio ab elytris 
libero , saepissime inae(juali ; stigmata annuli penultimi ele- 
vata , spinosa. 

Pedes validi, tibiis interdum muticis, tarsis unius 
generis (i. e. Trichopli) triarticulatis. 

Dividuntur species mihi notae 32 hoc scheraate: 
I. Mesosterno tenui, mutico (Cremastochilidae genuini). 

A. Spatium inter coxas medias angustissimum, lineare; ligula pa- 
teriformis ; antennarum articulo primo auriculato. 

(Huc Cremastochilidae Americani generum : Cremastochi- 
lus, Psilocnemis et Cyclidius). 

B. Spatium adest inter coxas medias angustum, sed paululum con- 
vexum , spiriforme. Fitm. Melitophila. Stilf. Cremastocliilitlae. 

a. Tiliiae anticae triilentatae ; ligula elevata, ohlique descendens; 
antennarum articulo priiuo incrassato, 

(Genera duo hujus sectionis: Scaptobius et Genuchus 
Africam occidentalem tropicam et australem inliabitant). 

b, Tibiae anticae bidentatae. 

«. Ligula plana, non elevata , immo vero subconcava, biloba. 
(Genera iterum duo: Trichoplus et Coenochilus in 
iisdem Africae regionihus et in India orientali inveniuntur), 
/9, Ligula elevata, gibba, in aj^ice plus minusve truncata. 
aa. Mando maxillae unidentatus, dens acntus. 

(Et in hac sectione duo exstant genera Africana : IIoplo- 
stomus et Piligurgus, iisdem terris congenita). 
Ih. Mando bidentatus. 

(Genus exstat unum Asiaticum : C en tr ogn a th u s). 
II. Mesosterno dilatato , coxas medias superante. 
(C r e m a s t c h i l i d a e s p u r i i ). 

A. Corpus elongatum, tarsi longi graciles. Mando maxillae biden- 
tatus vel in apice emarginatus. 

(Genera duo, alterum : Rhagopteryx in Asia obvium, alte- 
rum : Ptychophorus in Africa australi et occidentali.) 

B. Corpus dilatatum, subplanatum, pronoto postice concavo; tar- 
sis brevilnis crassis; mandonis dens simplex. 

(Genus unicum : Macroma (Estenomenus F«?(?t'r«i. Campsiura 
IIup.) et in Africa et in Asia reperitur; species vero in duas 
sectiones dividendae sunt, quarum una Rh agop t ery gi , al- 
tera Ptychophoro respondet). — 

Ex liis generibus in tabula adjecta figuris analyticis explicavi 
tum tria illa Americana, species subfamiliae maxime typicas continentia, 
tnra duoAfricana maxime inter se cognata, Coenochilum dico etTri- 
choplum; porro C e n tro g n a th u m , quocum Hoplostomus in 
tabula singulari depictus comparari potest; tandem duo Cre m as tocli i I i- 
d a r u m s p u r i o r u m : P t y c h o p h o r u m et R li a g o j) t e r y g e m , quae 
novam subfamiliae mutationem, et in Africa et in Asia obviam, demon- 
strant. — Gen. CllEMASTOCHILUS Knoch. 

Naic Beitr. etc. 1801. 8. 

Clypeus dilatatiis ainplificatus gcneris scquentis (6). 
Antennae decies articulatae, articulo prinio cxtus auri- 
culato generis sequentis OJ)- — 3Iandib ulae (1. a labro, 
2. a maxiila visa) extus corneae, parte cornea dilatata, iii- 
ternam membranaceam partem amblente basique dente mo- Ord. Coleoptera. Trib. Lamellicornia. 

lari transverso arcuato praeditac. — Maxillae (3, a l.abio, 
4, a maiulibula visa) breves, validae, basi incrassatae; sti- 
pite i«;itur iiiaono, tuuiido; galea uncinata, acuta; mandone 
acuminato, in dentem transversum acutum abeunte. — La- 
bium (5) in basi angustum, extus in mento foveolatum^ 
apice latissimum, pateriforme , excavatum , in margine 
postico paterae suae bidentatum. — Palpi filiformes, ar- 
ticiilo ultimo maximo, maxillarium fusiformi, labialiuni 
subclavalo, adunco. — Tibiae anticae bidentatae; tarsi 
omnes graciles; articulis obconicis^ distinctis. — Super- 
ficies corporis regulariter variolose punctata, setosa. 

De speciljus quatuor Americam borealem incolentibus cf. Uunilb. d, 
Eniom. III. 680. seq. 

Gen. P8IL0CNEMIS Nob. 

Hundb. d Enlom. III. 676. 

Creraastochilo proxima differt Psilocnemis ab 
eo bis cbaracteribus : 

Clypeo magis dilaiato (flg. 6. caput ostendit in- 
ferne visum); articulo antennarum primo valde au- 
riciilato; maxillarum mandoneC7) validiore, dente ejus 
obruiue acuminaio; labio in basi angiistiore, in apice la- 
tiore, pateia planiusciila, submarginata, in margine suo 
postico acuminata, in antico sinrata, igitur cordata; pal- 
porum omnium arliciilo uUimo et breviore et angustiore; — 
tibiis anticis extus muiicis, in apice productis; tarsis 
brevibus cylindricis, articiilis minus bene distinctis; — su- 
pcrficie corporis glabra, nitida, vix variolosa. 

Specie una e.v America boieali innotui ; cf. I. I. 

Gen. CYCLIDIUS 31 ac LeajL 

Illuslr. of thc zool. of S. Afr. III. 17. 

Statura capitis et antennarum omnino generum praece- 
dentium, diireit hoc statura corporis longiore et super- 
ficie dorsali opaca holosericea. Clypeus minor (fig. b.os, 
inferne visum, cum clypeo), convixus, lateribus dependenti- 
bus; antenuae Cremastocbili. 31axillae C/'V- ^-^ ^'^^'" 
diores, galca crassa uncinata^ exlus setosa : mandunis dens Frtffi. Melitophila. Gen. Coenocbilus. 

validissimus ) in apice oblique excisiis ideoque bidentatus. 
Labiuni (fig. 8.) pateriforme: patera omnium latissima, 
plana, medio concavo, lateribus explanatis haud elevatis? 
margine postico medio exciso. Palpi filiformes^ articuio 
ultimo longissimOj, maxillarium cylindrico, labialium leviter 
curvato. Pedes validi; tibiae anticae subtridentatae, dens 
medius reflexus; tarsi breves, cylindrici, unguibus minutis. 

Species diiae in Guyana Francogallorum reperiuntur. Cf. Utindh, 
d, Entom. III. 675. seq. 

Gen. COENOCHILUS Scltaum. 

Germ, Zeilschr. f. d. Entom. III. 268. 
Statura elongata generis praecedentis , sed paulo gracilior, pro- 
noto orbiculari, superlicie dorsali nitida tarsisque longioribus etiam 
habitu difformis et sequenti generi quodammodo aflinis. 

Caput parvum, clypeo transverso, convexiusculo, in 
apice sinuato (cf. fig.?. f«6. Trichopli). Antennae gene- 
ris sequentis, articulo primo incrassato, sed non auricula- 
to. Mandibulae ^13. a maxillii, 14. a labro visa) exlus 
corneae, |)arte cornea dilatata, obtusa, supra membrana- 
ceam partem paululum producta, in basi dente molari trans- 
verso arcuato suffultae. Maxillae (11. a labio, 12. a man- 
dibula vjsa) validae, sed basi non incrassatae, graciliores; 
galea breviore, fissa mandonisqiie dente etiam fisso. La- 
bium (10) planum, pfirallelum, lalitudine longius; parte 
ligulari excavata^ transverse strigosa, siibbiloba. Palpi 
omnes breviores, articulo ultiuio longissiuio, fusiformi. Pe- 
des validi, sed non breves, tibiis antii;is bidentatis, tar- 
sis filiformibiis quinquies artlculatis, articulis obovatis. — 
Superficies dorsalis corporis nitida, sed profunde piinctata. 

Species exstant descriptae sex, quarum quatuor Africam (Gui- 
neam et promontorium bonae spei), duae Asiam (Indiam anteriorem) 
inhabitant. Cf. Uandh. d.Entom. III, 604. seq. et Vol. IV. 368.) 

Gcn. TRICHOPLUS Noh. 

Hnndh. d. Entom. III, 660 

Caput latum (//9. 7. a latere visum), convexum ver- 
tice inaequali noduloso; clypeo convexiusculo brevi trans- 
verso, subsinuato. — Oculi parvi, oranino laterales^ su- Ord. Coleoptera. Trib. Lamellicornia. 

perne inconspicui. — Antennae articulis decem; primo 
maximo, incrassato; sequentibus sex subaequaliljus, sensim 
paulo latioribus; ultimis tribus in llabellum crassum ovatum 
extensis,, externo in nodulum elevato. 

Partes oris quidem magnae, sed non validae. — 
Labrum (3) latum membranaceura, subsinuatum, subtus 
utrinque cillatum. — Mandibulae (4) in basi latissimae^ 
dente molari angusto transverso arcuato ; parte externa cor- 
nea in apice obtusa, dilatata. — Maxillae(6) compressae, 
basi angusta apice dilatato: galea enim magna, adunca 
cornea bidentata (a); mandonis dente longo gracili, galeae 
parallelo, in apice tridentato (6), denticulis duobus supe- 
rioribus coadunatis. — Labium (5) transversum, planum, 
parte basali (sive raento) laliore, utrinque rotundata, bise- 
riatim setosa; parte apicali (s. ligula) angustiore, biloba, 
lobis acute angulatis. — Palpi omnes breviusculi, articu- 
lo ultirao longissimo^ maxillarium fusiformi^ labialium obo- 
vato. — 

Corpus (2') planum, parallelum, nitidissimum; pro- 
noto suborbiculari, antice pro capite excisum, postice bisi- 
nuatum ; prosterno balanophoro ; scapulis m.ignis, 
ascendentibus; scutello maximo trigono; elytris paral- 
lelis, extus supra coxas subsinuatis, in apice conjunctim 
rotundatis, regione suturali plana, lateralibus subdeclivis; 
alis ^8} perfectis. Abdomen speciraini a rae observato 
defuit. — Pedes breves, feraoribus latis comprcssis, ti- 
biis oranibus inerniibus, compressis^ in apice acurainatis^ 
tarsis brevissirais triarticulatis Cc). 

Species unta iiota luiec est: 
Tr. laevis: niger, nitidiis, pronoto subtiliter punctato, elytris- obli- 

que aciculatis, punctatis, regione suturali laevis.sima. Long. 5"'. 

Habitat in promont. bonae spei. Dom. Gory. Fig. 1 aucta magnitu- 

dine , iig. 2. magis aucta scnlpturam ostendit. 
Cf. Handh. d. Entom. III. 6G1. s(n[. Fam. Melitophila. Gcn. Hoplostomas. 

Geniis HOPLOSTOMUS 3Iac Leaji. 

Illustr. of llic zool. of S. Afr. III. 20. 

Corpus latiiis, crassius, genninae Cetoniae habi- 
tu similius. Caput latum, anlice rotundatum^ clypei late- 
ribus declivis; antennis decies-arliculatis, articulo pri- 
ino crasso, argute maroinato. — Partes oris validae. 
Mandibulae (_2. a maxilla^ 2. a labro visa) extus corneae, 
in apice obli(;ue acutae^ supra parlem internam membrana- 
ceam prodjictae; dens mandiicatorius angustus, arcuatus, 
transversus (2). — Maxillae (4. a labio, 5. a mandibula 
visa) corneae, validae; galea adunca, acuminata, dens 
mandonis aj>icalis longus, acuminatiis^ galeae parallelus. — 
Labium (6) basi angustatum, apice latissimum^ rotiinda- 
tum; partc enim ligulari elevata, extiis conoidea, anticuin 
versus rotnndata, posticum versus oblique truncata, hinc 
glabra, illinc concentrice striata, utrinque in margine ex- 
cisa ad palpi basin suscipiendam. — Palpi omnes tilifor- 
mes, articiilo ultimo longissimo, subadunco, oblique trun- 
cato. — Pronotum transversum, ellipticum, antice trunca- 
tum, ante scutelliim subsinuatum. Scapulae tumidae, su- 
perne late conspicuae. Scutellum trigonum, lateribus 
omnibus subaequalibus. — Ely tra basi lata, humerum am- 
bientia, tum extus sinuata, parallela, trunco angiistiora, 
apice singiilatim rotundata et convexa. — Alae adsunt. — 
Pectus latum validum tumidum; abdomen crassum, an- 
gulis singulatim curvatis, spiriformibus: pygidio convexo; 
stigmatibus annuli penultimi et antepenultimi elevatis, co- 
noideis, cacumine aperto. — Pedes validi, breviusculi; ti- 
biis anticis bidentatis, mediis et posticis oblique in medio 
carinatis; tarsis quinquies articulatis^ arliculis obconicis, 
uUimo bicalcarato : 

Species diiae notae in Senegallia occurrinit. 

1. H. fuligineus, Cet. fuliginea Oliv. Sclionh. 

Jlandb. d. Entom, III. C57. 1. 

2. II. cvibrosus, Crem. cribrosus Gor. et Pcrch. Long. 4'". cf. 
Ilandb. l. l, 2. — lab. adj, fuj. 1. magnit. aucta, In coll.Gorji Parisiis. Ord. Coleoptera. Trih. LaineUicornia. 

Genus CENTROGNATIIUS Guer. 

lievuc zool. d, 1. soc. Ciivicr. \\\. 79. 

ilnbitii Cetoniae genninae generisque praecedentis, 
diiTert Cent rognu t hii s ab hoc: capite paivo, in a|)ice 
clypei subsiniiato niargine(pie ejus ante apicem elevato, 
redexo, subbidentato ; lateribus supra antennarum articula- 
tionem tuberculatis; antennarum articulo prinio nec auricu- 
lato, nec argute marginato; partibus oris et minoribus 
et aliter formatis. — Mandibulae (15) quidem iisdem 
organis Iloplostomi similes sunt, parte externa cornea 
acuta^ elongata, vix internam partem membranaceam ambi- 
ente; sed maxillae (17) omnino angustiores, galea cras- 
siore, valde adunca, uncinata^ mandonis dcnte apicali cras- 
so^ in apice fisso; — labium (16) etiam angustum, sub- 
paiallelum, apice sinuato parteque ligulari oblique truncata, 
poslicum versus altiore^ descendente, cacumine suo acuto ad 
menti angulos basales cruribus duobus angulatis proA^ecta. — 
De reliquis corporis partibus librum meum: Ilandb. d. Knt. 
III. 652. consulendum est. 

Genus RHxVGOPTERYX Noh. 

Ilandh. d. Ent. III. 649. 

Caput parvuni;, vertice convexo, fronte subconcava, 
clypei margine antico reflexo^ elevato , polito. — Anten- 
nae articulis decem, primo parvo clavato, tribus ultimis 
lamellatis. — Labrum (7) subcorneum ciliatum. — Man- 
dibulae (2) validae, corncae, in apice adr.ncae: membra- 
nula interna rotundata ciliata. — Maxlllae (3. a labio, 
4. a mandibula visa) corneae, galea crassa uncinata sira- 
plici, mandonis dente brevi crasso, oblique exciso, subbi- 
dentato. Labium (5) parallelum^ extus longitiidinaliter 
gibbum, in apice rotundatum; — palporum articulo ultimo 
longissimo, maxillarum cylindrico, labialium fusiformi. — 
Pronotiim trapezoidale, lateribus arcuatis^ basi bis an- 
gulata, in ipsis angulis foveolata. — Scutellum magnum 
trigonum. — Elytra inaequalia^ longitudinaliter obtuse Fnm. Melitophila. Gen. Rhagopteryx, 

carinata, jiixta suturam impressa, lineis inscriptis notata; 
sutura subcarinata, acutiuscula. — Pectus inter pedes 
medios deplanatura, subproductum, processu mesosterni (6) 
subangulato, linea transversa sinuata inscripta notato. Ab- 
domen elytris haud latius, pygidio solo libcro, longitudi- 
naliter carinato, acutoj stigmatibns annuli penultimi conoi- 
deis, altis, in cacumine perforatis. Pedes nec longi nec 
validi, tibiis anticis subbidentatis, tarsis fdiformibus arti- 
culis obconicis. 

Species una nota: Rh. Brahma, in India orientali occurrit; 
vides eaui in tabula adjecta quater longitudine amplilicatam. Cf. Uandh. 
d. Entom. J. l. 

Genus PTYCHOPHOllUS Schaum. 

Germ. Zeilschr. f. d. Enlom. II. 271. 
Cymophorus Kirb. zool. Journ. III. 153. 

Statura corporis praecedenti generi proximus dilTert 
ab eo Pty chophorus: clypeo latiore, rotundato, in me- 
dio altius marginato, sed non rellexo; pronoti lateri- 
bus posticnm versus subparallelis; elytris plaga media 
elevata complanata, sinuosa, glaberrima; processu 
mesosterni truncato, sub-arcuato; tibiis anticis argute 
bidentatis; triinco maculis albis tomentosis ornato. Tum ve« 
ro oris partes majorem dilTercntiam exhibent. Mandibulae 
C22)quidemvalde similes sunt mandibulis Rhagop terygis, 
sed labrum (21) profunde sinuatumest; maxillae (19. a 
mandibula, 20. a labio visa) graciliores sunt, galeamque 
habent longe acuminatam, denti lisso ascendenti mandonis 
approximatam. Labium ^18) denique altius tubercu- 
latum est, in apice oblique truncatum; palporum omnium 
articulus ultimus raagis acuminatus. — 

Species geueris tres in Africa reperiuntiir. 

1. Pt. spini ventris. Cr. spiniv. G. et P. Mon,\2\. Hnh.in SenegalUn. 

2. Pt. undatus; Cym. undat. iiir%, l. l. Hahitnt ad prom.hon.spei. 

3. Pt. gambie nses Noh. Handh. d. Entom. III. 644. Uah. in Se- 
negallia. Cf. de dif]'erentiis specificis l. 1. Uhri 7nei. Ord. Coleoptera. Trih. Lamellicornia. Genus ULOPTERA Nob.'^:) 

Caput planuni, siipporrectiim; clypeo transverso, utrin- 
qiie subfoveolato, niarpnibus lateralibus arcuatis, depen- 
dentibus, antico subtruncato, anguHs acutis. 

Antennae articulis decem, flabello triphyllo. 

OcuLi ex parte septati. 

Labrum (2) sub clypeo absconditura, membranaccum, 
transversum, antice sinuatum; subtus utrinque concavum, 
ciiiatum. 

Mandibulae (3) bipartitae, extus corneae, intus mem- 
branaceae^ basi dente molari satis magno praeditae; pars 
externa in apice acuta, coriacea; pars interna brevior^ la- 
tior^ roiundata, ciliata. 

Maxillae (4. a labio, 5. a mandibulis vlsa^ corneae, 
basi diiatata; cardine parvo transverso; stipite brevi, 
crasso, tumido; squama palpifera elongata, sulcata, in 
ipso sulco palpum securiformem quadriarticulatura ge- 
rente; mandone corneo, setoso, in dentem validum ab- 
eunte; galea cornea, parva, breve penicillata, bidentata. 

Labium (6) corneum, excavatum; menti medio dilatato; 
parte ligidari parallela, subsinuata, crassa. Palpi labia- 
les minuti, articulo ultimo ovato; palporum vero maxilla- 
rium articulo ultimo maximo, securiformi: foveola palpato- 
ria Qb) longa, anguste ovata. 

Pronotum suboctangulare, foveolis punctatis ornatura, 
ante scutellnm sinuatuni; prosterno balanophoro. Scapu- 
lae exsertae, tumidae. Scutellum longum, trigonura. Ely- 
tra ovata, plana, inaequalia, striis quibusdara symmetricis 
ornata, juxta humerura latissiraa; margine laterali sinuato; 
sutura subacuta. A 1 a e adsunt. P e c t u s planura latiuscu- 
lum; processu raesosterni (7) dilatato, truncato, linea lon- 
gitudinali inscripta alteraque transversa sinuata notato. 

*) In tabula falso Ulopterus legitnr. Fam. Melitopbila. Gen. Uloptera. 

Abdoraen subtiis sexies annulatura, pygidio ab elytris li- 
bero, inaequali; stigmatibus posticis annuli penultimi ele- 
vatis, subacutis. 

Pedes breviusculi sed validi; feraoribus corapressis; 
tibiis anticis obtuse tridentatis, unicalcaratis ; posticis qua- 
tuor extus dente obliquo brevi carinaeformi armatis^ bicalca- 
ratis. Tarsi omnes quinquies articulati^ biunguiculati, un- 
guibus aequalibus simplicibus. 

Species iina mihi nota haec est: 

D. planata: fusca, nitida; antennis, clypeo, pronoti elytrommque mar- 
gine toto obscure-rufis ; illo punctis, liis fascia undulata rufoliave- 
scentibus. Long. lin. 5. 2- (Fig- 1« magn. aucta.) 

Btirm. Handh. d. Ent. III, 626. 
Habitat Cajennae , Dom. Buquet. 

Obs. De vera affinitate generis diu haesitavi, dubitans ntrnm ad 
CremnstochiUdas, an ad Celoniadns melius referrem. At vero capitis for- 
ma, textura cutis corneae ejusque sculptura, mandibulae maxiliaeque 
minus validae, processus mesosterni paululum planatus Ulopternm ad 
Diplognnihidarum typum delegare videntur, quam ob rem in libro citato 
cum bis conjunxi. Palpis maxillaribus securiformibus inter omniaMe?»"- 
lophila Loc genus potissimum notatur. — Ordo Coleo[)tera. Trih. Lamellicornia. Fam. Melitopliila. 

Genus H YP S E L G ENI A. * 

Labrum (6) membianaceum ciliatnm;, in medio mar- 
ginis anlici emarginatum^ subtus concavum^ sulco longitudi- 
nali exaratum. 

Mandibulae (7) in basi corneae^ dente molari magno 
interno laeii; rcliqua bipartita: extus coriaceae ciliatae acu- 
iae, intus membranaceae rotundatae. 

Maxillae (8 — 9) galea erecta cornea, dentibus duo- 
bus aduncis munita; mando muticus ciliatus; palpus maxil~ 
lavis filiformis, articulo ultimo longissimo^ supra (8) fo- 
veolato. 

MexXtum (5) latitudine vix longius, rotundatum, extus 
gibbum, acnmine bipartito; in apice cum ligula cornea sub- 
biloba connatum, pone ligulam palpiferum ; palpus fdiformis 
triarticulatus^ articulo primo in fovea menti abscondito, ar- 
ticulo tertio elongato, adunco^ supra foveolato. Lateribus 
menti setosis^ ligulae ciliatis. 

Clypeus excavatus cornutus, pone oculos in dentem 
compressum eleiatus, in apice lobo erecto elerato dentato 
munitus. Lobus hic maris longior erectior, dentibus aequali- 
bus in seriem transversani congestis (^3); feminae brevior^ 
obtusior, dentibus in triangulum positis, medio interno ca- 
rinis tribus et cum oculis et cum anticis dentibus conjuncto (4). 

Pro\otli>i con\ exum, supra caput cucullatum, lateri- 
bns arcuatis dilatatis, margine postico supra scutellum di- 
stincte sinuato. 

Scaihlae inter pronotum et elytra ascendentes, de- 
super conspicuae. 

ScLTi^LLURi magnum trigonum acutum, cruribus 
sinuatis, acute marginatis. 

Klytka convexa;, substriata, extus supra coxas posti- 
cas sinuata , in apice rotundata, abdomine breviora; sutura 
elytrorum vix elevata;, regione pone suturam non impressa 
vei excavata. Gcnus Hypselogenia. 

Alae (U) atro-cyaneae, semel replicalae, mitlae 
nitidae. 

Abdomen siibtus sexies annulnlnm^ articulis quatuor 
mediis aequalibus, ultinio maris minori, cum ano inagis 
rehacto; ojKMTulum anale si\ e scgmentum dorsule ullimum 
ab elytris Jiberum, triangulare, gibbum: in mare brevius, 
perpendiculuriler descendens (1), in feniinu longius, posticura 
versus magis porrectuui C2), basi utrincpie ro\ colutum. — 

Pectls medium inter coxas j)rocessu bre\i plano 
parallelo obtuso proiectum; reliqua sterna muticu. 

Pedes gruciles^ praesertim tarsi; tibiae anlicue in 
utroque sexu tridenlutue: dcntihus muris obtusis (l), IVnii- 
nae acutis (2); tibiae mediue et posticue extus iii uu'dio 
acute denlalac, in aj)ice intus bicalcarutue, antieue uuiiu!- 
carutue. Tursi tibiis longiores, gruciles snbniidi, ur(iciilo 
ultimo magno, unguibus duobus aequalibus simj^licibns ar- 
mato^ onycbioque biseto [10) inter uiigues. 

Siiccies gcnoris, (piod Miic Lcinjus (in n|H're: Illiisfr. of tJic Zooloijy 
of Soulh-Afrivii. No, 111.) sul) noniine Coelocej)lialarnni generi sno Isclino- 
stonio adjnngit, in Alrica aiistrali degnnt, ibiqne Goliatlioriini tropirornm 
forniain repraesentant. Diireriint in oninibus fere cliaracteribns al) Lsclinor 
stoniis, al(|iie nmlto iiuigis ad GoUnlh geniis adi)ii)|iiiKiuant, quod jain 
viri ociilatissinii JjfitrciUe (Cnv. rcgn. anim. ed. 2. T. 4. pag. 573.) et Khi<; 
(Ermann-s Keise. Zool. ])ag. 37) recte moniieriint. Dillert aiitem genus 
nosirnm a Goliatliis veris niandone maxillae miitico, in liis dentato, 
menti forma giM^a et paiiliilum longiori , tihiisijue aiiticis in (ioliatlioriiin 
niaribns inermibns. 1'raeterea corona capitis maiis Goliatlii alia e-^^t (piam 
in nostro genere. Goriiis et Pcrihcronius in nionograpliia Cetoiiiadarum 
mares ITypselogeniarum generi sno D i j) I o g n a t li a e ai)posiieruiit, et (ini- 
dem non aptius (iiiam M. Lcinjus, nam a I)i[)Iognatliis, (inas Mac Lcoyns 
eodem nomine siiMamiliae suae Macroiniiirum adjungit, et oris structiira 
et toto Iiahitu diirenint. Ideo noviim et peculiare genus ex iis composui. 
Sunt vero species milii notae liae: 

1. H. concava ; 

</. Diplog. concava Gor. et rercli. Mon. 121. 1. pl. 17. f. 1. 
$. Tab. nostr. lig. 2. 

2, H. albopiinctata. 

cP". D. albopnnclata Hnp. Gor. et Peicli. Mon. 122. 2. pl. 17. f. 2.— 
Var. (V) Ceton. geotrnpina Sclionh. .Syii. Ins. 1. 3. app. 3C. 69. 
Tab. nostr. lig. 1. — £^&*Fata t^poi^raphica et addeiula ({uaedam. In 


gtfi, 


, l lopae pag-. 


2_ 


lin. 8, 


a. s. 1 


— 
{'aiopiae — 


v_ 


— J. 


a. ti. 


— 


— 


]>e(liae — 


'l. 


— 3. 


a. ;<. 


— 


— 


Bytlioscopi — 


2 


— 18. 


a. s. 


ibid. — 


.•5. 


— 8. 


a. s.fle lege sequuntiir pro sequuntor. 

— seg. — se — 

— valviilas — vaiviilus. 

— leiiiiiiis — fejniiiibus. 
a. s.flele: anliuc Jassus crenatusGenV 

— — Acocephalo adflesynonynion : Photera Zetterst. Fu.Cop|i. 288 2iJ, 

— — !';u:ynielae prsp. 2. lin. l(i. a. s. lege femineae pro leiuine. 

— — Plienaois linea 2. ab. i. lege teneat j)ro tenet. 

AcJ gen. Acropein. De antennis hujns gen. Doni. Erichson recte mo- 
nuit (Nfifurcj. il. Itis.IJeutschL III. S. 258.) nie priinum articulum, 
sub frontis margine fiilatato abscondituin, non vidisse. Idem 
iiliiinos duos articulos antennarum connatos j)i'o unico sumit. — 

Ad gen. iiudino[)um. Ideni genus antea Dom. Brulle sub noinine jam 
iisitato Stenodactyli condiuit; speciem vero Doin. Sclrreihers iii 
fict. .<i()C. LiiDi. Lund. (VI. t. 30. f. 3.) primus descripsit ei 
Srarabaeum dytiscoidem noininavit. itaque nomen geneiicuiii 
a ine datuin servandum esse puto, specilicuni autein inutan- 
dum. .Si)ecies {^udinopus dytiscoiJes audit. — 

In fam. Xylophilorum pag. J. lin.IO. a. s. lege a l tero v e pro alteiovo. 

Ibidem pag. 3. lin. 5. a. s. lege sibi pro sese. 

— .">. in delinitione generis Xylotrupae. 
lin. 3. a. s. post: tibiae posticae adde: maris. 
ibid. post : unidentatae adde: feininae tridentatae. 
liii. 5. a. s, pro : con.formis, laevis , glabesrima: 

lege: subdilformis : vel maris nitida, glabeirinia, feininae pun- 
ctala, pilosa; vel utriusque sexus pilosa, sed femiiiae et 
densius et longius, — 
Ibideiii j<ag, 6, lin, 15. a. s. lege cujusdam pro cujusdem. 

— — 8. — 8. ab. i. — obverso — observo. 

— — 8. — 19. a. s. — pl. 25. f. 217. pro pl. I. f. 6. 

— — 10. — Jf; ab. i. — Palpi pro Papi. 

— — 13. — 3. ab. i. adde: maris post: pos'tii;ie. 

— — — — 4. alj. i. adde : feminarum tridentatae post: uiii- 

dentatac. 
De Clialcosomae Atlantis femina, quae non est Scarab. Me- 
lampus 0/(t> , cum hic {)0tius ad Augusomain Centaurum pertineat; 

— et de Megalosouia Gya conf. opus meum : Jldjidb. d. Entomoloij. 
Vol. V. 

In famil. Cremastochilidarum pag. 2. lin. 12. a. s. lege Pilinurgus pio 
Piligurgus. Index taliiilaruiii. I. Phthirius. i 


21. 


Phloeothrips. 
2. Pediculus. | 


22. 


Thrips. 
3. Ulopa. i 


23. 


Heliothrips. 
4. Cephalelus. | 


24. 


Opsomala. 
5. Dorydium. 


25. 


Acropis. 
6. Eupelix. 


2G. 


Eudinopus. 
7. Paropia. 


27. 


Copris. 
8. Xerophloea. 


28. 


Pelidnota. 
9. Ledra. 


29. 


Fartes oris Xylophilorum. 
10. Bythoscopus. 


30. 


Megalosoma. 
11. Acocephalus. 


31. 


Euchirus. 
12. Selenocephalus. 


32. 


Platygenia. 
13. Typhlocyba. 


33. 


Clastocnemis. 
14. Jassus. 


34. 


Trigonopeltastes. 
15. Coelidia. 


35. 


Partes oris Cremastochilidar 


iim. 


61. Gypona. 


36. 


Trichoplus. 
17. Eurymela. 


37. 


Hoplostomus. 
18. Fulgora. 


38. 


Phagopteryx. 
19, Pyrops. 


i 39. 


Uloptera. 
20. Lystra. 


40. 


Hypselogenia. 

Ordol. Trib.I.Fam.I. 
(ienus PllTHimiFS. C.L.Sius-ch del. Ordol. Trih. l. Faui . l . 
w f?) \ 
12. liinu.v IMlDlirrAlS. t'./..V/<'.-j.r.« .i"./. Ordo I. Tril>- !■■ I''t">i ■ 

A. 

(I.Mxus Tn.()l'A (>r^f<> T. Trih. -i-. Fcan. 5 . 3. 


Genu s CEPHALELUS , (h-Jol. 'l'ril>. •/'. Fain. 5. 
S 


Genus DOllYnirM. (>r({oI. Ti-ib.J-J^aii/. .'>. 
A 
5. 


(Veiius EUPELIX. (>/•(/<> /. Tr//>.-i-. Fdiii .''*■ ' 2. ' 
5. 

(leiuiy PAROPIA. (h-<h>J. Ti-ih. '1- . Fmn. .T. S. 

5. 

Geims XEKOFHl-OKA l)r,/ol. Tvih.h. FaiN.r) 
6. 

Gen.u^ LE DR.V OrdoS. 7'r/'/>.-U'. /'',////. .5. 
(^ims P.TTTIO S C (miS ()r<lo /. //■/■/'. /■. /'/////. '')■ 
(^e mis A C ( ) C E r J 1 A J J • S . (h-doT. Trib. i:Fai't. 5. 


n' n Geui » s S EL ENO CEP H ALUS (I ,■(!>• /. TrihA: Faiii.3. 

9./;. 

/ 8. 
Geiius TYPllLOCTBA. Ordo I. Trih.4.Fam.5. Genus .TASSITS. Ordo I. Trih. J. Fam . S. 
Genus COEIilDlA. (hf/o f. Tri/i. -h. F(tin . ■) . C.Mins (VYPOXA ('/•(/" /. Ti-ih.-l . Viini. .'). 

Gem.s ErRYliTELA. Ori/ l.Trli.4.Fiim.7. » t 
^I^V ;>/• -^"a/ 


9^ 
Sul}(jcnus Fulcjofu. W.Wa,,rn.,r/,itte. Ordo L.Trih. 4.r>un. 
Gmus FULG^ORA 

Suhqenns Pi/rops. S -! 8 l/^.yifct^e.nsckieber sc. (Jnh> 1. Tril>. 'L-.J-ai/i. ,T 
12. (%-i)us lA^STRA f)r,lo 1/ Trih 7 F,im . 20. 
(iriui.s rHLnT:oTimiPS. Jiiu-mri-ptfr drt . 0,ul» [I. 7',il>. ~. rani. 21. vya/ 
(idlUs 'IIIIUPS. Tlurmru^r Sk-J . (h-ilo If. Trih. 7. F>'"> ■ -V. 
1. 


7. \ 1^1 


(mi.m.s ni;i,u) riiiurs Bm-meisu-r J--1 . {>nlo II. Tnh.JO Fiiin .U.O- 

l 
^V ''^ ^=^-^ (V«uus()PS(LVL\l.A. Ordo ('()l,K()l"rKll-V. 

Trif<iis A'vf<>(r('(/c<r . Fani. Lvc(«/(fe . 4h. ct^- 
10. ^L\\~ (miius .\(MU)I'IS. Oiild COl.KOI^rKKA . 

'rril>. I.it/iif//i\-<>riiiu /■'iii>i. ('<>/!>■, )/>/iiij)ii :\..%^^ (iemis ErilLNC)l'U.S. O.ao COLEOPTERA. 

Trih. fjiiiiiillicoriiia. Fnin. Coprophdija. lui/i*SJ!4A '■r\n. 

Genus COPRIS. 

Snharn . Helioconri.w ^. 


~Wienkt:r jc. O.do COLEOPTERA.. 

■Jhh Umemcorma Fam Ih}lUoplmga. 


6. 
\2. 

Ji. rMnus rET,iD>n)'rA. Oiilo COI-KOPTKRA 

■Ihl, l.um.lli.ornia yam Xylj>,,luL % P^ 
; --^y 

i:,n„s MIO GzLLO S ksMA 


ymmj :r 
luiui.,- xylotkii'I':n ftn«,r OVNA.STKS </>//«.■ .\l l ;(•.'>; O.M.A Rufnt£i.*(er dei . Or.lo lC)LKOPTKa\A. 

Trib Lwwllu-orma.X^ '■ "^ /«/« Xy /«/«/«. 
(h,ms. CJIAIXOSOMA. // Wieiiker . Ordo COLEOPTF.HiV. 

Trib. f.ttmellkorimi . Fdtn . Melitojihilit. 
Genus F.rrHTRUS. ^i^'t7\Jifr SC' 4. 
9. 
(hao ("OLKOPTKRA. 

Th/>. LameUicor-ma . Tani AIelito/>/li/a ■ 

8. 

3. 
Gmus TLATYGENIA Oido COLEOPTERA. 

Irib.lamtUicoTnia . Fani . Melitophihx. 
Geuus TRICHIITS 

Sitiaen. Clastocnemis. Oido COLEOPTERA.. 

Ti'ih. fjtnneUicornia. Fcun. Mtlitophila. 6. 9. 

11. 
(jenus TRiciinrs 

Subqen.Triqonopeltcuites. li^enker sc. 


pN Ordo COLKOPTEUiV. 

Trib Liimellictfrnia Fani . Afelitopliila . 5. J 'h. ^. /^- 9. 


Q>V 
^y 


M 12 13. 


21. r ^^ 16. 
17- 20. 

1\) 14. L-!> Crrmastochilus. (/'- 7 rsilocnetnis 
8-9 Cyclidins. 10-14' CoeJwchiIu.s . 
15-11 CentrocpiailuLS. 18-22 Ftychojihorus . 'Bitrrmister del . WWai^ensMeler se. Ordo COLEOPTERA.. 

'Eni. Lamdlicomia . Ftmi. JfehtopJala . 


.O 


Tf^ 
:i^ 


Gemis TRICIIOTLUS. Tf^ Iffagenscheie' Ovdo COLKOPTEKA . 

Trib. f.iinwUirornia. F(im . /IfflifovhiLt. 
(y. ^^^. 3. 
4. 5. 

Gemus nOPLOSTOMUS. li^. iVagenschieher sc . 3. Ordo COLEOPTKH/\ . 

Trib. LftmeUicorniit . fain.JlctitofiliiUi . 


Geiius RHAGOPTERYX ir Waqcn.,clu,hcr .„■ . 5. «)rdo COLEOPTERA. 

Thb. Lamellicoriua . Fam . Melitojilula . 


7- 

O 
Genus UtOPTEPvUS ir If^agenschieber sc . 
Oi'clo (-()I,K()I''I'KIIA . 

Trih. Lan,.ll<a<r,u... /■!„„. JM,/, ■/./„/., 

n "'• (- 


J-O. 
(w„„^- I n' !• s K L ocrif^.ynA. . i^ 99 5 Q: SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES 3 ^Dflfl DD31b^E7 H 

nhent QL466 B96 
Genera quedam insectorum