Skip to main content

Full text of "Graecvm lexicon manvale tribus partibus constans hermenevtica, analytica, synthetica. Primvm a Beniamine Hederico institvtvm, post repetitas Sam. Patricii cvras mvltis vocabvlarvm millibvs plvrimisque novis significatibvs verborvm locvpeltatvm, et mvltis modis castigatvm et emendatvm cvra Io. Avgvsti Ernesti"

See other formats


mm/ GRAECVM 

LEXICON 

MANVALE 

TRltVS PARTIBVSCONSTANS 

HERMENEVTICA, ANALYTICA 
SYNTHETICA 

P R I M V M 

A 

B.ENIAMINE HEDERICO 

INSTITVTVM 

POST REPETITAS SAM, PATRICII CVRAS 
MVLTIS VOCABVLORVM MILLIBVS 

PLVRIMISQVENOVIS SIGNIFICATIBVS VERBORVM 

LOCVPLETATVM, ET MVLTIS MODIS 
CASTIGATVM ET EMENDATVM 

C V R A 

10. AVGVSTI ERNESTI L I P S I A E 
In Bibliopolio IOH. FRID. GLEDITSCHII 

PROSTAT ETIAM LONPINl APVD I. NOURSE 

cni3cctxvu x w 

■ 
■n(,7 ftLfifi B&f ' 
^ JSL-fe *._:_ > ~ ^ ~r -tjg jjSifc, L E C T V R I S 

S. D. 

IO. AVGVSTVS ERNESTI 
;n cauffis, propter quas tam pauci ad fcientiam 
linguaegr >ecaevel mediocrem perueniant, 
Mofes SohtrnS * iure numerat vitia Lexi- 
corum, quibus puerilis aetas vtitur. Eo- 
rum duo maxime impediunt vcrum ver- 
bnrum inteliedum, Primum eft, q jod 
fignificationes ftepe numero vel prorfus 
alienae verbis tribuuntur, vel parum accurate diftmiteque tra- 
duntur: alterum, quod tam pueriliter atque inepte latinis vo- 
cabulis exprimuntur graeca, vt intelle&us impediatur potius in- 
terpretando, quam adiuuetur. Qiiod fit mavime hanc ob c.iuf-< 
fam, quod interprentio nimisetymologiaerationibusaccommo- 
datur, negiefto vfu loquendi, qui foius in hoc genere domina- 
tur, in primis in compofitis e praepofitione vna pluribusue, in 
quibus incredibile diciu eft, quam pueriliter peccetur, iteffl ex 
tu, (piAos aliisque. Talibus igitur trroribus. vitiis .neptiisque 
cum plena fint Lexica vulgaria, quae funt in tironum raanibus, 
* i nec 

* In piaei*. ad Plutardi. Briatii. PRAEFATIO. 

ncc vltra ea plerique fapiant, qui in Scholis literas graecas do- 
cent, mirum eire non poteft, fi tampauci bene proficiunt in eo 
genere literarum,necplus confequuntur plerique, quam vt fcri- 
ptorum graecorumorationempofiintadverbum, fcilicet e fui 
quisque l.exici praefcripto,latineinterpretari, h.e. vt non modo 
nihil intelligant, cum interea fe credant intelligere , fed etiam 
ipfos fcriptorcsgraecos ftultiifimos putent, vehementerque con- 
temnant. 

Hoc tantum malum potuiifet caueri, fi ab initio viri ex- 
cellenti literarum graecarum fcientia praediti, voluiifent fe de- 
mittere ad hanc curam, vt tironibus in eo genere confule- 
rent, nec eos hominibus imperitis per Lexica talia corrum- 
pendos pcrmitterent. Sed dum ii laboris huius moleftiam 
defugiunt, cumque nec dodrina fua dignum, nec fatis fibi ho- 
neftum putant, inuadunt eam prouinciam homines imperiri, 
infcitiaque fua plus nocent literis, quam illi deinde exquifi- 
ta fua dodlrina prodefle poflunt. ln quo lingua graeca inpri- 
mis iniqua fortuna xk eft. Nam latinae quidem literae cum 
inftaurari coepilfent, fummi homines, Erafmi, Camtraril, Me- 
Linthoim, aliique, non dubitarunt cauifam fufcipere tironum, 
ct plures libellos edere, quibus ii, vel ad intelligendum la- 
tine, vel ad fcnbendum adiuuarentur: neque ea res ipiis de- 
decori, fed inprimis honefta, iuuentuti autem maxime vti- 
lis fuit. Vere hoc me puto affirmare : fi quis vel ipforum, 
vel ex eodem ordine, pari cura complexus graeca, Lexicon in 
tironum vfum confecifiet, in quo verba graeca primum accu- 
rate, deinde perfpicue, hoc eft, bene latine (neque enim 
vllo modo perfpicuitas efle poteft interpretationis fine puri- 
tare fermonis eius, quo in interpretando vtaris, femperque 
fub illa ad verbum, fiue potius ad etymblogiam verborum, 
fada male latina interpretatione latet infcitia fenfus ) , denique 
ex vfu loquendi fcriptorum optimorum, non e verborum no- 
tatione; l\ quis ergo hoc facere fuftinuifiet, non dicam plus 
gloiiae confecurus efiet, fed multo plus literis graecis profuif- 
kt, quam dodtifiimis in quemuis fcriptorem commentariis, quos 
non nifi docfiores legunt, quibus pleraque dudum ipfis nota 
fatis ct perfpecta erant. Etenim, in omni genere difcipli- 
nae, quisneicit, quanuim referat, ftatim ab initio veris et ac- 

curatis PRAEFATIO. 

curatis notionibus imbui? Quam deinde non modopauciscon- 
tingit, vt male percepta dedifcendi facultns detur, ied quam 
pauci eo funt vel ingenio, vt facile pofiinr, vel animo, vt velint, 
falfa & praua dedifcere. Nimis firmiter coalefcunt animis infita 
teneris, nec facile pofTunt auelli: & quae pueriarripuimus, ea 
fere ita ampleclimur atque tenemus, vt nobis eripi vix patiamur. 
Mihi quidem , quoad literas docui , plus prope laborandum, 
plus certe moleftise exhauriendum fuit , m expugnandis male 
fufceptis in prima pueritia opinionibus, dedocendisque ac detra- 
hendis peruerlis verborum notionibus, quam veris tradendis at- 
que explicandis. 

Itaque cum rogatus eflem ante hos duodecim annos, vt He- 
derkiani Lexici Graeci, quod tum maxime verfabatur in mambus 
tironum, putabaturque efle in hoc compendiario genere optimum, 
eius igitur vt recenfendi curam fufciperem ; eam prouinciam, 
quamquam duram & ttcdii plenam, defugiendam non putaui, 
qui vitiis eius, & ortis inde apud tirones noxis, fcepe dol.uiflem, 
iisque tollendis, omninoque opere illo emendando locupletan- 
doque, plurimum adiumenri me allaturum difcentibus putarem. 
Non is ego fum, cui autiucundum, aut adeo opus fit, de alns 
detrahere, & hac via ad famam contendere. Melioribus .arribus 
laudem parare didici. Itaque non libenter dico, quod prxfens 
inftitutum dicere cogit: Hedericum illum, virum bonum cetera 
& laboriofum, fed grcece doclum, & ad tale Lexicon rite confi- 
ciendum, fatis a lecYione fcriptorum graecorum inftructum non 
fuifle. Totus ille, id quod per totum opus obferuare licuit, e 
Scapuk aliisque vulgaribus Lexicis pendebat, tot prxclaras do- 
rtorum hominum de verbis plurimis, poft Stcphanum 8cScapulam, 
obferuationes ignorabat, nec e lecYione ipforum fcriptorum me- 
liora didicerat. kaque non modo totidem verbis e.$capula in 
fuum Lexicon retulit verborum interpretationes parum ido- 
neas aut perfpicuas , fed fubinde ne aflecutus quidcm eft eius 
aliorumque Lexicographorum mentem , vitiisque operarum fe 
decipi pafliis eft: vnde manarunt innumera peccata. ^ Aliquot 
exemplis defungi licebit. Au^xieAipas facit filios c£et$A<p«v, 
pro '&ttZ*2i\W quod, quam exiguae facultatis.in graecis literis 
erat, animaduertcre? Auvroi non habet interpretationem latinam 
in Scapulae L.exico. Eam alibi quaerens, deceptus eft a Stephano. P R A E F A T 1 O. 

vt mirabiliter interpretaretur, femis qukque. Hoc non videat 
leuiter dnctus graece, alieriiflimum effc 3 'T-rco\oyos Scapula iine 
interpretatiohe latina pofuit, fed (ubiecit^formulam l-7Co\oyov 
'Xoino-Srxi, rationem nonnutlam habere. Quid hicnofter? Netnpe 
vitoXoyos, «, o. verrit ratio nonmlla ; quo nihil abfurdius dici 
poterat. Xa.\os S. vertit, fakim: maris ora, in qua Jlant naues 
ad anrnras, curii ad litus accedere nonpojfunt. Hxc non intelligens 
fecit : falam : nwris ora. QiTos rcperir explicatum adoptkut. 
vt opinor in Gloifis: inde fecit adpoftiuus, deceptus etymologia 
verbi. n^o^a^eo-»? eft ap. Scapulam, antecedens 'difpofitio , prijlina 
adfeSio. Recle. Id Hederkus rurpiter corrupit, & duas lignifi- 
cationes fecit : antccrdens difpoffio, 2 ) jmjlina adfertio. Fortalle 
in excmplo libri, quo iplc vtebatur, erat vitiofe adferiio pro ad~ 
fttcio. Bcclx<j , Scaputa interpretatiir aliquantum, interdum & 
paulisper H. fccit interdum interpretationem verbi graeci. Sed aliis 
qwoque locis ob non intellecb Lexicographorum verba, fignifi- 
cationes temere multipliamit : vt in xoWxQos- Nam interpre- 
tatur l) epitonium chordarum, 2) verticilks lyrac velchordae; quo- 
rum hoc aptid Scapulam repererat, illud apud Schreuelium ; igno- 
rans ytrumque idem elfe. Similiter in xottxHuov, deceptus a 
Scaptiia, fecit tres fignificationes, quarum altera ab tertia nihil 
dirfert. E fxiviy^x fecit fubftantiuum, non intelligens quomodo 
dicatur i, <pxMx -xxi^k., deceptusque ab aliis Lexicographis. 
Atque huiusmodi permulta reperi. lam incredibiie dTtfu eft, 
quam fame, quam abfurde interpretatus fn, plerumquepoftalios, 
verba compofita ex kft<p\ , «*, ow, xxtx, v?rl, ^x, t«$ 
ir%a &c exprimens has prapofitiones e vulgari fignificatione, 
non ex vfu fcriptorum in verbo quoque j in quo fane eft mira 
varictas. Idemque notauimus in aliis genenbus compofitorum. 
OiAot/^tw eft ineptum Nonni verbum in Iohannis fitrx^drii' 
ied id ineptius vertitur in Scapufae Lexico feclionis amans, incifone 
gaudens, fequaci Hederico. Similiterque peccatur in verbis com- 
politis Poetarum, inpnmis tragicorum; quorum vim ex illis in- 
•terpretationibus ncmo adfequatur. Illud quoque parum fcienter 
fecerat, quod fignificationes TfaX^ftai, non fatis diligenter di- 
geiferat atque ordinarat, neque aciiua & media, eorumque vim, 
item temporum figniiicationes diuerfas, cum v. c. prcefens acH- 
vam , 8 or. 2. ncuirain vim habet &e. non difcreuerat ; quod 

hodic PRAEFATIO. 

hodie in Lexicis ferri non poteft, cum fit ad accuratam linguse 
grsecae fcientiam fcriptorumque intelligentiam perneceflarium. 

Enimuero haec & alia omnia correcta fperabam me repertu- 
rum in editione Sam. Patricii, Scholae Carthufiance apud Londi- 
nenfes Hypodidafcali , qui Hedericianum Lexicon bis recoxit, 
& magnam diligentiae laudem apud fuos (vid. Scott. praef. ad 
Append. Steph) etiam apud exteros tulit: proefertim qui m prar- 
fatione dicat, fe diligenter hoc opus correxifle, viuatque m m- 
fula ea, quae fibi literarum graecarum principatum vindicare vi- 
detur, in qua graece docYiflimi homines ptcne nafci videantur: 
adeo mature ibi omnes fcriptores grarcos vel difiicillimos intelh- 
gunt & emendare poflunt. Sed omnia alia deprehendi, intellexi- 
que, Patricium Britanrium non plus iri Graxis potuifle Hedenco 
Germano. Illa quidem tam pudenda peccata, quae fupra pofita 
funt, omnia fanaiflime conferuata funt cum cetens, nififallor 
admodum, omnibus, eaque nouis auch. Atque etnm turpio- 
ra notaui. Ex hr&d*#+ fecit nobis nouum & inauditum ver- 
bum e *sJtru*k, quod ducatur ex 4-ttI & e*Twre», non animad- 
verfo augmento aorifti. Hoc eft nouis verbis augere Lexica 
Atque etiam nobis dedit woppmi/Mi, fcobs, e fcnptura hbn vel 
corrupta, vel non intelleda (nam vnde fumferit, cum lam hber 
non fit ad manus , videre non licet) , quod puer videat efle de- 
bere, a*oppiwv** vel rl p«W*. Simile eft *rn»»?<^, regre- 
dior quod prorfus abhorret ab analogia linguae. n*^e», 
quam pulcre vertit V racter excurro ? Mirer , fi hoc Carthufiani 
pueri intelligant. Sed hac ex parte in iis vcrbis, quae ipfe addi- 
dit, mirificeimperitumfepraebuit, velut, vt inyna propoiitio- 
ne maneam, in vtr&aineb vncMfrtym, u*tua.<f>vofi<u. u*^ut- 
Afe, IxtterrouM &c. lnterdum ne manifefta qu.dem typo- 
graphica vitia correxit, vt fe*g, pro «gr^, « ui y««g** &c 
quae tamen facillime deprehendi poterant. 

Prima igitur nobis cura fuit, vt talia peccata tolleremus, cor- 
rigeremusque, fi quid parum velrecle, velaccurate, vel per- 
fpicue fcriptum effet in fignificationibus vocabulorum tradendis. 
In quo tamen dimcultas quaedam obiecla eft a ratione ipfa tahs 
Lexici in quo fingula tantum verba exphcantur: quod non- 
nulla vocabula , inprimis aduerbia, feparatim commode expli- 
cari non poflunt, facilioremque interprcqtionem habent cum 
r * * verbo» P R A E F A T I O. 

verbo, cui adiungi folent. Tum in verbis, quae Grammatici 
proprie dicunt, operam dedimus, primum vt actiua & media, 
eciam tempora interdum, ex vfu optimorum fcriptorum, diftin- 
.gi eremus, deinde vt figuificaciones in *o\uaVo« digereremus 
diiigentias; &, quoad fieri poftet, a propria & prima fignirica- 
tipne quomodo ceterae ducerentur, ipfo ordine indicaremus. 
v afxvyy, rvtpu, TrofiTtiva, -Xueyos, ov\xos, ri%/xi, i»/3§is, «V 
Hmeyos, 'TfPOTtlm. Auximus etiam priorem iigniricationum nu- 
merum e noftns aliorumque obferuatis, qui veteres fcriptores 
graecos illuftrauerunr. Sed maxime in hac parte Iaborauimus 
hoc, vt accurate exponeremus verba e praepoiitionibus compo- 
fita, in quibus explicandis omnium adhuc Lexicorum ftultitia ac- 
cufnda eft, tr buentium interdum praepofitionibus aiiquam vim, 
vbi ex vfu loquendj veterum nullam habent, autfalfam adeo, 
aut ita exprimentium, fcilicet e vulgatiilima cuiusque fignifica- 
tione, vt nemo intelligere polfit; vnde etiam praeclari fcriptu- 
rarum facrarum interprctes extorquent emphafes & fenfus mira- 
biles. Nos in omnibus vhim fecuti fumus, comparandis, vbi 
non ftatim vera fignificatio fuccurreret, aut aliquid dubitationis 
onretur, exemplis idoneis. Itaque & fubinde notauimus , in 
eodem verbo , modo redundare prcepofitionem , nec vllam vim 
habere, modo addere verbo aliquid fignificationis. Quxdam 
tamen fuere, in quibus analogia & conieclura fequenda efiet, 
quod nullum exemplum veteris fcriptoris vel ipfi notatum habe- 
batnus, vel ab alio notatum reperiebamus : in quibus fi forte ab- 
errauimus, nobis vt ignofcatur, rogamus. Sed horum tamen 
nurtierus in hac altera recenfione diminutus eft. Sunt etiam 
quxdam ih compofitis e <$W, *Yri &c. in quibus, tali de cauifa, 
«ulgarem rationem fequi neceife fuit. Eadem porro ratione 
x(i fumus in aliis compofitorum generibus, vt e <pl\os, xaig*, 
gy, &c. vt facile quiuis intelliget, qui vel in his, quae e. c. 
pofmmus, noftra cum fuperioribus velit comparare. Denique 
verbis ipfis locupletare hoc Lexicon ftuduimus. Et, quia Pa- 
■truhts primum verba feptingenta, deinde hoc ipfo maiorem nu- 
inerum fe addidifle profefius eft , dedimus alicui hoc negotii, 
vt fecundae editionis Patricianae exemplum cum Lipfienfi com- 
paraiet , notaretque verba non prodita ab Hederko, Quo 
fecto vidunus, non rnodo illud, quod ante diximus, quaedam 

vitiofe P.R A E F A T I O. 

vitiofe pofita efl"e, fed etiam numerum ab eo traditum vix effici. 
Vnde orta nobis fufpicio, numerata ab eo efle etiam ea, quibus 
partem fecundam auxiflet, quas fane numeranda non erant. Sed 
id accuratius exquirere, quando parum referebat, infuper habui- 
mus. Pofthaec addidimus ea , quae e noftris leclionibus notata 
permulta habebamus, item, quaecunque viros doclos fubinde in- 
dicare repereramus, nondum in Lexicis prodita efle, qua? & ipfe 
non pauca erant, plurima cthmm Reimari, V. Cel. in Dioncm Caf- 
fium indice notata, vt nondum relata inLexica: cuius Viri exem- 
plum vtinam imitentur pofthaec, quicunque fcriptorem gracum 
recoquent. Denique adhibuimus Dan. Scotti, V. C. Appendi- 
cem ad Thefaurum Stephani, Londini 1745- duobus Voil. in fol. 
editam, ex qua permagnus verborum numerus accefllt. Sed in 
huius operis comparationemagnuslabornobisexhauriendusfuit. 
Nam permultis locis vir ille dodus nonappofuit" verba fcriptoris, 
multis non ea, e quibus fententia verbi intelligi poflet, in illisque 
ipfis, nominatim in Hippociate & Euftathio, paginas editionum 
prodidit, quarum vfus non dabatur : vnde interdum vnius verbi 
caufla integer liber perhiftrandus fuit. Hippocratis quidem de 
natura pueri librum ter quaterue legimus. Et poft longum faepe 
laborem nihil aliud reperimus, quam verbum vitio operarum cor- 
ruptum. Etenim in hoc genere & Hedericum & popularem fuum 
Patricium longe fuperat Scoitus : adeo faepe ille tempus prae- 
fens contra vulgatiflimaGrammaticorum pracepta fingit, &vitia 
typographica Hippocratis Cenev. 1657. Euftathii Bajileenfis, Orphei 
Efchenbachiani , aliorumque librorum pro nouis verbis obtrudit. 
Hinc nata funt, vt pauca exempla ponam, ^o>tWj pro xi la ^ m 
x £j, yct§«tx,TJ?gix.tt5 pro ^«^«ilT»)g«f otwi, yavi^oeis e non intellecla 
Anthologiac fcriptura & contraclione, pro ya n-pow, aAeo-jjfioAof, 
cx eadem pro oMaiQ>. <piAo3eo-/ia>v ePlut. pro $iAoBtd(ia>v, JtfCgcu- 
o%d.vo,ua.i pro v7ri^opLxi e part. u*regJio-3%<S, u^exAtytGt pi'o u-^ex.- 
x.<xtijLt«t, viMoSort^x pro vT^oSorit^a. & permultahisparia&grauio- 
ra. De quibus plura nunc dicere nihil attinet, cum in animo ha~ 
beamus, caftigationes edere ad illam Appendicem, quibus cauca- 
tur minus peritis, ne in fraudem inducantur, non modo in his 
grauioribus, fed etiam leuioribus, h. e. in quibus cum libris editis 
peccat, opusque & his efle emendatione videatur. Atque ctiam 
ca vcrba ab Hcderico, vel Scoito, vel aliis, pofita omifimUs, arquc 
* 5 deieuinms, PRAEFATIO. 

delcuimus, quae reperiuntur quidem vel in Gloflariis antiquis, vt 
Hefjchio, vel m fcriptorealiquoVetere, ceterumvelmanifeftecor- 
rupta funt, vel nullum alium auclorem idoneum, aut certum fen- 
fum habent, quod genus verborum 11 admittere voluiflemus, exem- 
plo Stephani & aliorum , haud probando, haud paruus numerus 
verborum acceffiflet. Sed vel fic decem millium fummam in re- 
cenfione prima expleuimus : quam nunc ex obferuationibus no- 
ftris, & aiienis, vt inprimis Alberti ra /j.xx.x^th in altero Hefychii 
Tomo, magno numero auximus. Nec nunc fpicilegium deeft, 
& poft muita alia fupplementa, tamen plurimum fupererit, quod 
addatur : adeo non modo inexhauftae funt Graecorum in verbis 
diuitise, fed difticile eft omniaanimaduertereacnotare, quaenon- 
dum in Lexica funt illata. Nam illa Graecorum felicitas in com- 
ponendis verbis tantam copiam verborum genuit, vt eam nullum 
Lexicon capere poflit. Nec opus eflet omnia Lexicis inferri, vt 
bene monet ad Charitonem Doruillius, nifi de eorum iignificatio- 
ne inprimis fubinde certarent Grammatici, multoque, de noftra 
fententii, magis, nifi in iisintelligendis imperitiores, adfueti vulga- 
ri rationi, haererent. Verum eadcm multitudo compofitorum ta- 
!ium, fepe non obfcurorum, & nihil infolenticc, necinforma, ncc 
in fenfu, habentium, facit, vt difficile fit, omnia obferuare. Mihi 
quidem hoc fencio accidiile iu pluribusfcriptoribus, equibusvo- 
lui notare, quce nonduminLexiciseifent, vtpraetermitterem qua> 
dain, quia non fufpicabar a Lexicis abefle, & qucerere infuper ha- 
bebam. Nominatim ante in Iofepho, poft in Poiybio id mihi vfu 
venifle vidi. Nam in Scotti Excerptis quxdam reperi, quae ipfe 
non notauiflem. At ipfe contra in meis Excerptis habui , & in 
GloiTarium Polybianum retuli, quse illum effiigiiTent, vt l[f7eoh<nih 
\y.xo%a[t.i, Tgoo-Kxmpyii», 'XcLioQfivi/jL.aL, QLivTr%a.yLim &c. Obier- 
vaui etiam in hac altera recenfione, vocabula quaedamabefle, quae 
miratus fum v<t\Hedericum vel rae effugifle. Itaque vixfperandum 
eft, vnquam Lexicon exiturum tale, in quo omnia verba graeca 
reperiantur, nifi paullatim omnes greeci fcriptotes indicibus in- 
ftruantur plenis & Reimariano, de quo fupra dixi, fimilibus. Sed 
de Lexico Grasco maiore parando atque inftruendo, fortafle alibi 
dahitur occafio dicendi. 

Et ha»c fere (unt, quae inoftigandolocupletandoquehocLe- 
x!cofecur:fuinr t s, quibusque, vtfperamu^ perfecimus, vt&Iatius 

eius P R A E F A T I O. 

eius vfiis pateret, & tutius vfttrpari a tironibuspofiet: pftefettiA 
nunc, cum amnia magna cura & diligentiarecognouimus, vfique 
fumus non modo noftris , fcd etiam aliorum oculis in notandis 
peccatistypographicis, quibusfubindeinliteris, acceutibus, inor- 
dineipfo verborum turbatum eTat,deniquefpeciminatypographi- 
ca infpicienda & emendanda fufeepit Reiskius nofter V.C. Ete- 
nim in his tam minutis rebus nuilius oculi ita mncpesfpicaces, vt 
eos nihil effugiat. Sed inprimis laudanda nobis cft diligentia do- 
&aDVl!aJeri, qui fua fponte totum opus ita perlegit, vtnonpec- 
cata modo tvpographorum notaret, fed etiam, fiquid in latini- 
tate aut aliis rebus non fatis rcaum aut dubium videretur, quod 
nobis valde profuit ad moleftiam laboris minuendam. Vnum re- 
ftat, de quo admonendum videtur. Singulis verbis etymologiam 
addere iflftituit 'Hederitus. ld nos non totum mutauimus, nec 
erat noftri arbitrii : fed correximus tamen in nonnuilis, plane au- 
tem fuftulimus, vbi vnusquisque tiro fuafponteviderepoflet, vn- 
deverbum dudum aut compofitum effet; in quibus addi etymo- 
logias. vt euwea effe ex eu & it<aia, &i-7e&a%a ex eO & ^sio-^a &C 
putidum fane & nimis puerile fit: eaque rationc tantum com- 
pendii fecimus, vt cum totmilliavocabulorum, totnoua: fignifica- 
tiones acceflerint, tamen haec editio aliquot plagulis breuior fit 
fuperiori. Atque etiam in altera parte deleri curauimus per ido- 
neum virum ea, quce nemo vel quaerat, velquaereredebeat. Nam 
in eo genere nonnifi rara & dirficilia debebant notari: vulgaria, 
& quse quisque, formas declinationum & coniugationum vt cun- 
que tenens, ipfe fua fponte poflit adfequi, ea vero poni, non 
modo inutile & fuperuacuum, fed eciam, id quod vfu didici, no- 
xium eft. Etenim ad ignauiam proniores, qui funt plerique, h- 
benter abutuntur tali inftituto, cum hanc efleadlecYionespnepa- 
rationem putent, fi in talilibelloqucerantfingulaverba, &indede- 
fcripta recitcnt a magiftris interrogati: qua ftultitia committunt, 
vt nunquam rcctc percipiant teneantque coniugationum formas. 
Tertiam Partem, quam Syntheticam vocauit Hedericus, plane 
fublatam volcbam. Sed librarii putabant, eam rem fuis rarionibus 
obfuturam, quod in Scholis multis eius vfus eflet. Audio fanc, 
efle hoc adhuc in nonnullorum inftitutis , vt tirones fcholafticos 
iubeant fubinde latina grtece verterc, aut Epiftolas, Oratiunculas, 
C ^armina, grxce fcribere : efle etiam, quod multo magis mirere, qui 

hebraice. PRAEFATIO. 

hebraice. Rem agunt viri boni, vt lenitTime dieam, perinutilem 
& afefurdam : non tam propterea, quod grcece fcribendi facultas 
nullum hodic vfum habet, quamquam hanc quoque ob cauflam, 
quam quod ab homittibus iftius setatis, tam parum in legendo ver- 
fatis, qui plerumque nil nifi adverbuminterpretariperpaucadidi- 
cerunt, qui linguoe graecae genium nullo modo cognitum habere 
poflimt, ab his, inquam, quod vel bonum, vel mediocre, ac non 
ftultiflimum fit, effici nihil poteft. Attulerunt aliquoties iuuenes, 
eSchoIis inAcademiam hancdelati, taliagrsecce orationisfpecimi- 
na: in quibus alianonintelligebam, qureautcminteliigebam, ita& 
fententiis & verbis vitiofa atque inepta reperiebam, vt rifum non 
magis tenere poflem, quam Erafmus tenuifletraditur, cum Epifto- 
las obfcurorum virorum primum legeret: cum interea ifti fe valde 
beatos crederent, & bene groece fcire putarent. Quare omnimo- 
do rogandi funt magiftri, ab lnfpecloribus autem Scholarum co- 
gendi, vt illud tam inutile, tamnoxiuminftitutumdimittant, &ti- 
rones potius fcriptoribus groecis melioribus legendis & accurate 
cognofcendis exerceant. Ceterum cedendum putaui voluntati 
librariorum, hac tamen conditione, vttotamillampartemintaciarn 
relinquerem, qu£ quamuis vitiofa, fanioribus&3biftarationealie- 
nis nihil noceret, quamuis correda ftultis nihil prodeflet. Scr. 
Lipfiae Ka!. Oclobr. A.Ccioidcclxvi. PRAEFA- 

PRAEFATIO 

BENl. HEDERICI. 

Alrerum hoc Lexicon eft, Le&or beneuote, quo iuuentutibo- 
larum artium ftudiofae commodare fategi. Graecum, 
vt vides, illud eft et, velut priori difciplinas atquevete- 
rum Scriptorum monumenta, quae Scholas fere occu- 
patas habent, dilucidare pro viribus fum annifus: ita hoc, quod iam 
evhibeo, litteras in primis Graecas adiuuare ftudui. Neque vero 
operamhanc, vt quidem confido, praeter rem neceffitatemque fu- 
fcepifle iure exiftimari potero. Etenim, quae Linguae Graecaecum 
praettantiafit, tum vtilitas pariter atque ad omne propemodum ftu- 
diorum genus neceffitas, ab aliis iam oftenfum eft plunbus et, 
quam adeo Lexicon, quo illa contineatur, fatis idoneum Schohsad- 
huc defit, experiuntur idemtidem, quibus hanc eruditionis partem 
tradere iuuentuti incumbit. Quotquot enim huius genens hbn 
exftant vel mole fua vfum fufflaminant fui, vel leiunitate, qua la- 
borant faepius dettituunt paullo ferius litteris Giaecis operaturos, 
vel ordini, etiam implicatione linguae adhuc minus gnaros plus m- 
ftofatigant, efficiuntque haud raro, vt tot iffi tantisque difficulta- 
tibus praepediti non fine indignatione ac tae&o in hoc ftudiorum 
genere verfentur. . 

Singulas igitur illas, quantum quidem fienpotuit, amoliturus 
ante omnia librum in tres partes difpefcui, Hermeneuti^am fcilicet, 
Analvticam atque Svntheticam , primaque adeo illa, quae ad intelh- 
cendos omnis generis fcriptores , quos antiquiora quidem tempora 
dedere, facere debet, eam Vocabuiorum copiam concludere allabo- 
raui quamad neeotiam hoc amplum licet ac vaftum fatis, fuffe- 
1 tluram P R A E F A T I O. 

fturam omnino putaui. Certe, quae e.v ingenti Henrici Stephani 
Theiauro volumine fatis etiam grandi lohanne? exhibet Scapula, ea 
tantum non omnia hic etiam fuppeditaui. Quin immo ipforum 
non folum numerum, fed in primis etiam , quas obtiuent, fignificatio- 
nesexSuida, Polluce, Suicero, Leighio Scriptoribusque fimilibus 
aliis non parum hincinde adauxi. Ac veluti has pro ea, qua diffe- 
runt, varietate fuis fere diftinxi numeris, clarius ita ordinatiusque, 
vt fpero, fe oblaturas cuique: fic Voces potifTimum ipfas ordine, 
quem vocamus, alphabetico difponere vifum eft. Equidem virtu- 
tes naturalis illius, quo Voces deriuatae primigeniis ,' compofitae 
fimolicibus fubiiciuntur, non ignoro, neque me praeterit etiam, 
quantopere eum in Stephano aliisque dilaudent bene multi, fed non 
aeque tamen intricatus hic alter eft, longeque omnmo facilius lin- 
o-uae nondum fatis peritis Vocabula, quae inquirunt ipfi, fubgerit. 
Et, fi omnino ad indagandam genuinam Vocis poteftatem momenti 
mavimicft, nofle originem eiusdem, fingulis etiam Vocabulh hanc 
fubieci, vt adeo nec adminiculo ifto , neceffario certe ad feliciorem 
cuiusuis Scriptoris interpretationem , deftitutos Lexico hoc vfuros 
conqueri poifint, qui ordinis naturalis laudem id atque virtutem fer- 
me praecipuam habere folent. 

Veluti autem haec primae Lexici huius Partis ratio eft; ita al- 
tera illa, cui Analyticae, vt dixi, nomen feci, ea Vocabula gram- 
matice, quomodo loqui confueuimus, refoluta complexus fum,quae 
difKcultatibus fuis, fiue a Dialeflo aliqua, fiue ahunde fubortis fol- 
licitare tironum patientiam pofTunt. Eft certe eadem haec opera, 
quae liberalius paullo a Schreuelio iuuentuti nauata, ipfum tam ac- 
ceptum huic reddidit, vt vnus fere ex fui ordinis Lexicographis in 
Scholis huc vfque locum vindicauent fibi. Ac tametfi non definty 
qui eamdem ignauiae potius fubfidiuin habeant, quam vt emolumenti 
quidquam iuuentuti illam credant adferre, eo quod haec a penitiori 
Grammatices ftudio, adquodtamenpotiffimumfolidior iinguaecogni- 
tio redit, ea ipfa plerumque auocetur ; attamen, qui reclius iuftius- 
que rem expendunt, fatius vtique exiftimant, velificari non nihil 
difcentium a labore molefiiore auerfioni, quam quidem committere, 
Vt miferi fuccumbant inlcitiae fuae, vel etiam, quod faepius vfu in 
Scholis euenire videmus , difficultatibus his abfterriti linguae pul- 
cherrimae ftudium plane abiiciant. Ne igitur habeant, quod et ipfi 
fuo quafi iure defiderare poffint, etiam hac in re illis deeffe nolui. 
Quin potius non folum Vocabula prope omnia, quae Schreuelius ex 
appendice Scapulae Lexico fiibnexa, Paforis in Heiiodum Indice, aliis- 
que luiius commatis operibus attulit, in Partem hanc alteram conie- 
ci : fed ea quoque ex lo. Vorftii Veterum Poetarum Graecorum Poe- 

matis, PRAEFATIO. 

matis, Celeberrimi item Viri , Dn. Io. Dauidis Schreberi, Hortn!» 
Graeco e.v omnibus Plutarchi Operibus adornato, et ClarifTimi Dn. 
Hieronymi Freyeri Fafciculo Poematum Graecom.m, libcllis vere 
aureis atque ad perdifcendam Graecam linguam accommodatitfTmis, 
pafTTm locupletaui. Attamen, ne nimis etiam indulfifie difcentium 
inertiae videri poflTm, iatis habui, digitum in cibum hnnc intendere, 
praemanfum vero ipfum atque tantillum laboris recufantibus, vteum- 
dem fumere ipfi dedignentur, inferere in ora vtique fuperiedi. 

Tertia libii Pars, quae Syntheticae titulum praefert, iis deftina- 
ta eft, quibus Latina fermone Graeco, eoque profaico, reddere col- 
libet, adiutusque a fcriptoribus laudatilTTmis , Beirrio, Poflelio, De- 
vario, Scheidio, aliis, hic quoque eum VocumFormularumque lo- 
quendi apparatum, fuis fere vbique au£toritatibus munitum, fub- 
gefli, qui, nifi me omnia fallunt, ad inftitutum hoc, quantum qui- 
dem in Scholis illud exigi, vel certe vfui hodie efle folet, abunde 
fupped.tabit. Et, fi omnino contingat, vt quaedam adhuc defide- 
res, eatamen forfitan haec erunt, quae omiffa facile pati, vel iis 
etiarfi, quae allata funt, compenfare non incommode poteris. Ita 
quippe faepius Nomina illa a Verbis dedu£ta, qualia funt Accumula- ' 
tor, Admodulator , Aioptator, item Accumulairix , Admodulatrix et 
fimilia, perinde qualia Accumulatio, Admodulatio, Adoptatio, et quae 
funt huius generis alia, fruftra hic quaefiueris. Praeterquam enim, 
quod magna eorum pars ipfa ciuitate Latina dencitur, adeoque fola 
formationis innititur Analogia, certe, f\ Graece eadem reddenda 
funt, alia fere per Participia, alia per Infinitiuos Verborum, a qui- 
bus defcendunt, tuto enunciari pofiiint. Ita videlicet Accumulato- 
rem, vel ipfius Demofthenis e.vemplo , re£tius e 7rt<ra)%tvo\na., Admo- 
dulatrictm Trqotrddxcrctv, et Accumulationem, qua ipfum in primis 
accumulandi actum fignificat, ia sTrio-wgsvetv interpretaberis , quam 
vt Nomina vel plane noua confingas, veffua etiam carentia au£lori- 
tate vfurpes. Quumque adeo haec talia a Verbis allatis, fiquidem 
ipfis opus fit, nec fuo ifta loco reperiantur, formare perquam fit 
facile, operae chartaeque tanto iuftius eorum me omiffione pe- 
percifle arbitror, quo magis Lexicon hoc manus iam implet nomen- 
que fuum paene excedit. Nec alia quoque caufia fuit, cur Nomina 
etiam, quae propria Grammatici vocant, omiflerim, vtpote quae 
ipfa quoque facile Graece efferri pofiunt, dummodo ex Grammatica 
conitet, quae litterarum vtriufque linguae natura fit atque cognatio. 
At vero , quod in Prima ptaecipue Parte nec Aufliores addiderimi 
Vocibus, nec locutionum etiam, quas hae ex fe progignunt, fubie- 
cerim exempla, forfitam mirabuntur, qui ex his propemodum folis 
ieiici perfectionem aeftimare fglent. Sed et his adferendis locus 

plane P R A E F A T I O. 

plane defuit. Nec vero etiam video, fi vel maxime ipfe fuppetiuif- 
fet, ecquis eorum in Lexico hermeneutico fit vfus. Sua enim Scri- 
ptori cuiuis interpretando auttoritas fufficit et, qui ex Vocum fignifi- 
cationibus tam difrinfle copiofeque fubminiftratis fenfum effati ali- 
cuius Graeci indagare nequit, eum vel plane a Grammatica non in- 
ftrufturri , vel rei quam continet illud, prorfus ignarum eife opor- 
tet. Secus ftatuendum effe de Lexico fynthetico facile largior, quum 
Graece fcripturus vtique non folum de Vocis, qua vfurus eir, probi- 
tate , fed et de Conftruftionis , qua gaudet eadem, ratione ce: tus effe 
debeat. Quare id etiam mihi quam maxime commend&tum habui, 
vt ne facile in Tertia huius libri Parte Vox aliqua fine aucrore fuo 
compareat, vel conftru&ionis etiam exemplum non habeat adiun- 
£tum. Quod fi tamen vel hic etiam alterutrum, immo vtrumque 
deeffe nonnunquam deprehendas, au&orem quidem Vocis idoneum 
mefugiffenon infitior, licet de bonitate eius Lexicographorum fal- 
tem p-aeirantiffimorum auftoritas dubitare me non fiuerit, Con- 
ftrucrionis vero modus ideo a me negleclus eft, quod Regulas ille 
notifiimas atque adeo Graecae etiam Linguae cum Latina commu- 
nes fequatur. 

Atque haec fere ea funt, Le&or beneuole , quae Te fcire, e re 
Tua , immo et mea effe exiftimaui. Tute labori etiam huic meo, fi 
merebitur, faue: fin minus, eum ante ne damna, quam cogitaueris, 
contingere haud raro, vt Tuo arbitrio ftare non poffis. Vale! Expofitio Notarum, quae in Prima Lexici huius Parte inter 
alias occurrunt. 

Gl Vet. f. V. i.e. Gloffaria Veterum a Labbeo edita. 

Pbil. f. Pbilox.i, e. Philoxeims, GloiTographorum facile princeps. 

Lex.Gi: i.e. Lexicogiaphi Giaeci, Hefychius, Suidas, Auctor Etymologici 

magni, Phauorinus. 
Ilefycb. i. e. Hefychius Alexandrinus. 
Suid. i. e. Suidas. 

Etym. i. e. Etymologicum magnum. 
Rob. i. e. Guilielmus Kobertfonus , Anglus. 
Skic. i. e. Io. Cafp. Suicerus, Tigutinus. 

Atque hos Lexicographos ad eas Voces aliegare placuit, de quarum 
auttoritate aliunde, quam ex iptis, non conftat , quum e contrario Philoxe- 
nus et GlolTaria Veterum^o laudentur nomine, quod mulras easque aptifll- 
mas Vocum ligniricationes fuppediranr, quae non faciie lunt obuiae. LEXICI L E X I C I 

M A N V A L I S 

G R A E C I 

P A R S 1. 
HERMENEVTICA. L E X I C I 

M A N V A L I S 

G R A E C I 

P A R S 1. 

Eaque HERMENE VTICA, 
Vocum Grsecarum ordine alphabctico fe excipientium in- 

terpretationem Latinam, flexionem item, originationem & 
huins generis alia e.xhihens. A M A A N Avel u, prima littera Alphabcti Grxc 
qu£"A*.<J>a dicitur, & nomen indepta 
9 eft ab Ebravorum Aleph. 2) nota 
numeralis lignilicans •uninti, & cum lineola 
int"ernepelitJzmr7/i-. 3) in Apocalypliloan- 
nis 1, 8- eum notar, qui omni principio priot 
atque antiquior elT. 

\, in Compolitione cft 1) «fifTmJv, priuati- 
vum, vt &/3i(iutoc, inftabilis, inlirmus, ex 
& /3i/3*ioc, ftabilis, firmus. uHxtoc, inuius, 
inaccelius, imperuius, ex u & /3*toc, peruius ; 
accelfibilis. 4iioia;;c,indo£tus, exa&/c«tv3«:n)J, 
difco. Omninoque in partem deterioreni 
dicitur, vt in itftif, ftupidus, ex a&cpu^iin- 
doles, ingenium. 'xuooQoc, deformis &c. 2) 
linTa.Tut.iv , intinfuium , vt «{i/Aoc, lignofus 
plenus Iigni, ex x & fciixov, lignum. &xv>K 
vaftus, in immenfum hians liue patens, e> 
«&%aiveiv, hiare. 3) Aliquando ligniti- 
cat xuu liue iu.3, Jimnl , comuntlionem . VI 
ubeKQoc, frarer, ex a & SfAipyc, vterus, quk 
fratres funt ex eodem vtero Vterim ; (ti La- 
tinum minus late patet. «koitio coniux, e> 
a &XJITI), cubile. «A.ovoc, coniux, exa&»£- 
X'c, cubile. 4) ^rJuomriKov, abundans, fu- 
peritacanemn , vt x-xy^c, fpica, ex ot & ix- 
%vc. &sxi$\c, vua pati.i, ex * &cc-xtttc. arnfj- 
•nt, fulgur, ex tt & «■£f 1 0T'if. &ucx s toc, into- 
lerabilis, ex x & '&sx'Toc. 

V A, Ah ! 2, 2, Ah ; ah I Vox a Jmirantis, lamen- 
tantis. "a, '&. vel 2, 2, Ha, ha, ridentis. 

A, Ah! O; Oh! 'a, &, Ah ! ah! Oh! oh 
Vox miferanris, admirantis. 

A&zto:, e, i xut ■!, valdenoxius. 2) innoxius 
Ev a intenf. vel priuat. & «arot , innvxnts. 

AorySc, loc, iuaiK, fracTuditTkilis, robuftus.non 
fruQus, lirmus. Ex « priuat. Stxyu, fiango. 

A*i(», ««SiiV, rurbare,moleftiaalTicere. 2) in- 
iuria affici, laedi. 3) inopia laborare, cibo 
abftinere. Hetych. Suidas. Occurrit '& 
aor. 2. Exaintenr.&*S/w,/*<iVoiJ$V;'or. Vel 
ab uxhnc pto Ivii.c ap. Hefych. 

HAZfi, f. &mi, calidumhalitumclflo, exhalo. 

S&iiKToc,g,ixuiii, incorruptibilis, damno non 

.obnoxius. Ex * pleon. & iiiitTtc, imafliis. 

<kA',\UNS, ioc, 4, inftrumentum aucup3to- 
rium, v. g. ames. 'AavJic, loc, i itxi $, qui perfici nequit. Ab&if, 
eifeBio operis, At «iv><c, i, if, qui efficerenil 
poceft. 

'a&ouui, lxdo. hinc ixrxi, laedit. 

'Autttoc, b, 5 m) >j, non tangendus, intadTus, Gl. 
\ T et. 2) inaccelfus. 3) quem nen.o lide- 
re potelT, vel vincere, vc %£"£«? uxirroi ap. 
Hom. Ex 01 pr. & xxtu, vel \xttoi, noceo. 

'Aueuv, 5, Aaron. Nomen viri Ebrjeum inde- 

'A&anui, f. bo-u, Ixdo, noceo. Ab xxu, idcm. 

Auiuic, g, i, exhalatio. Ab &u'^u, balo. 

'a&o-xitoc, u, i xx) ,,, quiretinen nequit. 2) ne- 
mini cedens. 3) intoleranuus. 4) infu- 
perabilis. Ex x & a-r^r»;, idem. 

'a«toc, u, i xx'i <j, innoxius. 2) valde noxius. 
j) inf.itiabilis. Ex x & xr>t, noxa. item ej[ 

'a&toi, {.xtju, noceo, lido. Ex x pl. tkuTU,noceo. 
'A/3a5ouv, perditio, valTatio. Nomen Ebnum 

"A/3o;foc, s, 8 nalii, mutus. 2) taciturnus, quic- 

tus. Ex x & ISu^u, loqitor. 
'AiixH.c,icc, ixx'itt, ptofunditatecarens, vado- 

fus, a /3aoc. 
"a/3«isv, paruum, exiguum. Ex a & /3*i<v, itf. 
'ApunJu, {. ttru, fileo, fc. ob ignorantiam. 2) 

ignoro, nefcio. Ex a priu. & $u'c,u, loquor. 
' \/3ams'«c, Atlu. placide, quietc. 
' Afiutti.xm, ovsc, 6 xui i, mutus. 2) (Tultus. 
'Al?xx<)c, ioc, i x«> {,, taciturnus, mutus. 2) 

quiecus, placidus. 
'A/3a>cifo<, f. ii«, taceo. 2) quietus fum. 
'A/3iniov, «,tj, abaculus, tabula.cui vafaconui- 

valia imponuntur. 2) menfa, f. tabula cal- 

culatoria. 3) tabula mathematica, in qua 

linea; & iigurx defcribi folent. 4) vas, in 

quo feruntnr opfonia. Dim. ab i'/3aj. 
'a/3»xi'tkoc,; x, i, teflella pauimenti, velopetis 

n-.ufiui. 
'AfiuxxevToc, n, i xxl i, Bacchanalium expers. 
'a b a'a E.vel '&!ix\e,AHii. vtinam. 2) heu. phy \ 
"AB AE.bkoc, i, abacus. 2) tabulamathematica, 

in qua linea; atqi:; ligura: defcribi folent. 

3) tabula calculatoria. 4) tabula aleatoria. 

5) tabula, f. menfj, cui vafaconuiualia im- 

ponuntur. Gl. Vct. Abacus, armarium. 

A 2 "a/J«|, A B A A B i mer- , 
j) non I i mole- mendax, verus. Ex 
ino, inuideo. 
to, fafcini amuletun pnu. 
Ex iis illxfc. flK- mutus.Ex«priuat.&<3a?«i 'AfM™,, Adu. libere, non coafte. 
"A(3./3/oc, ov, carens libns. 
entum "A/3.WS, 3«, «, Abilene. RegioSyrtx velPaloe- 
ftin*- 
A/3,«c, 8, 5 xa> i, cui non fuppetit viCtus. t) di- 
ves. 3) longxuus. 4)inermis. 5)valdero- 
buftus. 6) non violentus, non iniurius. Ex 
« & (8.M, «Mi /3<oc, arnir, (3f», «». 
A/3.s5, Abiud. Nomen viri Ebr. indeclm. 

1'ater Hecoris, feu Decus fatris. 
'A/3,-«TM, 8, 4 x«> 4, non vitalis. 2) matus, m- 
iucundus, moleftus. vt (3.'«s ifiiunt. uF-ivrov 
& «/3,'ut«, p/. vita non vitalis i. e. miiera. 
'A/3.«r«c, AUu. cum txdto vitx. 
'A|2;.«/3si«, «5, >i> incolumitas. 2) innocentia. 
'A(3a«/3/kc, /?./«• innoxie. 
'Al3ku(3*<:,hc,i*u\1, innoxius, innocuns.non 
nocens. 2) noxxexpers, iluefus. Exapriu. 
& /SaoVtm, noceo. 
'a/3x.«/3«c, Adu. innoxie, citra : 
"a/3a«wtoc, ov, noxx expers. 2) 
'a/3A*ittu?, fine noxa, . 
•a/Sa««'w, S, f. >iVw, male germ 

creuo. e/eo. . . ■ 

'AliAutit, <oc, 5 x«. », male germinans, mte- 

cundus. 
"A/3a«?oc, a, 5 xx> «', idem. Ab « pt. & /3a«»«v», 
"A(3A«(x/««, /!</«. negligenter, pro ipeAiuc. 
'A(3*ew«, /oc, 5 ««5 *i, defpettus, vilis. _ 
'a/3a«*t«m , f. «<rw , conniueo, cxcutio. 2, 

pecco. 
'aQMxtvp*, «toc.to, peccatum, erratum. 
'a/2;u + ,«, «c, i, cxcitas. 2) incon.tderantia. 
a/3a»c, *toc, *»..,, nondumiaaus. Ex«pnu 

& /3«».«, iacio. 
a/3/Wtoc, 8, xa> >i, nondnm miffiis, nondun 

iaftus. 2) non iftus, non vulneratus. 
'A/3A^f oc, «, k«H, al.«/3*ixe»5.e««{»»» debl 

lis, infirmus. 2) fortis. 
A/3A.>«?»c, 5 ««. «, («/3A.».vulgo) intaaus.e 

a priu. & (3M(i«?w, ,<■>//»<>. 
■A/3oxS»<r<'«, «o>i, .auxiliidelettus. Exapriu. « 

fiotfiu, auxilior. 
'A(3o„'3>>t»c, b, x«. *, auxilio deftitutus. 3 

remedio carens, immedicabilis. 
'a/3ovit.-, finc clamore. Ex « & fiiiu. 
"A/30A0C, 8, 5 x«. ■,'. (pullus equinus) qui not 
dum amifitdentesxtatisindices. Exapru 
a /3«AAm, iacio. 
"a/3otoc, 8, x«< ■!, pafiuiscarens, non paflu 

Ex « prluat. & /26rx», p«/i». 
'A/38K0X.WT0C 8, x«i 4, faftidioius, repudiandu 

ap. ^Efchyl. 
A/3sA;., Adu. inconfulte, temere. 
AfittAUrut, /»</«. inconfulto, absqueilehber, ' a/3«£, «*o«, » ««» 

lonnor. 
Ar3«TTirov, 8, to, terebella, lnltr 

Medicorum. 
'AllixrKK, 8, 5 ««, «, immerfabilis, 
gi non poteft, vel non mergitur 
baptizatus. . . _ 

'«bU «,«««>•.. nontinaus. -Icu.usa.ies 
durata non eft. Namresduraturaqua. tx* 
ptiuat. & /3«itt», *«»£'». 
"abaP, «eoc, to, placentx genus. 
-A/3« f ic, /oc, x«) f, non onetofus, 
ftus. Ex « priuat. & /3«{oc, c«w 
"A/3«{'C, t«c, ^, continentis habitator. _ r.x « 
pnuat. & : pio>t, nauis, adeoque propne, cui 
non eft nauis. 
'A/3««'v.f 0«, e, x«, ■;, inexploratus, non exami- 
natus, nonfpeflatus, nontortus. 2) expers 
doloris, qui nullis doloribus cruciatur. 
'A/3«™vk«c, Adti- temete, re non exam.nata. 
'a/3«j,"a<»to;, 8, ««,_■}, rege carens. ^ ^ _ 
'A/3«,x«voc, 8, ■ 
dens. 2) non 
/S«o-x«,'v«, /«/ 
*a/3«o-x«vtov, a, 
■a/3«™«vtoc, «, x«W, inuidiacarens.abinui- 

dia tutus. Gl. Vet. infafcinabilis. 
•a/3«o-x«vt«o /)</«• cittainuidiam. Gl.Vet.fine 

fafcino, infafcinate, prxfifcine. 
'A(3«o-x«v«c, idem. 

'a/3«-««toc, a, i x«> ^', qui portari nequit. 
"aeatoN, s, to, adytum, 

"A/3.!T0C : effu, vel aditu 
j) facer, non adeundus. 3)defer- 

tus, defolatus. Ex « pr. & (3«.'v«, eo. Vinle 
*A/3«to«, «, f. utu, defettum reddo. 
"A(3«itoc, 8, i x«> >?, non tinaus. Ex « priu. & 

(3«7ttm, tingo. 
"aeb a", patcr. Nomen Syr. lndeclm. 
'A(35auxT«, 8, 5 x«) ■}, non exfecrabilis. 
'a/3//3«,oc, 8, ««)■}, inconftans, quifacilemu- 

tatur, inftabilis, infirmus. 
•a/3£/3«,ot>,?, itoc, ■!, infirmitas, Gl. Vet. inftabi- 

•A/3e/3«,'«c, ^A/. inconftanter. 

'■Apt&ltot, e,ox«,s, nonprofanus,facet,&cto- 

fanttus, de loco, quem non fas eft ad 
'A/m, Abel. Nomen viri Ebrxum indeclina- 

bile. Vanitas. 
*a/3<at£0,'«, «c, «', ftultitia, amentia, infipientia 
'A/3cXTeooxoxxu>;,70c,8 x«) ■!, Verbum cemicumfiut- 

tus. 2)vanus. Ex «/3/ATejoe & *ix*v%,cuculus. 
'AfAKTieet, 8, ox«)«, ftultus, inlipiens.vecots 

meliusnon cognofcens. GLVet. ttolidus. 
'Alii\Ttoiu, «c, >i, ftultitia, vecordia. Gl. Vet. 

rudiras, inlipientia. 
'A/3s'f/3>,x.oc ( s, J x«l «, incompofitus, inanis. 

Helych. Suid. v. e/3if/3. 
'A/5,.i, Abia.-NomenviriEbr. indeclin. PrtW 

IB»i ejl Dominus. 
'A/3>«»«f, Abiathar. Nomen viri Ebr.indeclin, 

Pater exceUens. 
•*A/3,Vcoc, 8, S ««> «, non coathis, fine violen- 

ti.i. UincTo«(3,'««v, s.libettas. Exapriuat. 

ic /3,«f«, COgo. A$at.lu, f. >{i«>> nolo. 21 non confulto. Ex 

priuat. & /3e^, confllium. 
'A/3SX.W, /oc, x«i Hi nolens, inuitus. 2) i 

confultus. 
'Aliawiu, «c, »', cum quis non vult, inuit 

ogit. Suic. Ex « priu. & |3>JA»fM», veh. 
A&kvnq, 8, x«> >i, inuitiu. 21 quem n 

lumus, qui nobis inuitis accedit. F.x 1 A B (■) A^«^TMf,^</a.inuoluntatie, prster volunta- 

tem. 2) fortuito. 
'A/3sX.'«, «?, t, confilii inopia. 2) temer.tas, 

imprudentia. 3)amentia,ftultitia. 4)conn 

lii prauitas. 
"A/3MM, 8, S «1 ■.'. confilii expers. 2) ftultos. , inconfidera- Gl. Vet. in^ogitans, inconfultu a/3«xot«t«, Adu- inconfultiffu 

tiflime, Hcrodot. 
'Atiites, AJ11. temere, impente,male,inconlul- 

te, line ratione. 
'a/3»t«, *, S, bubus carens. Ex « & /33<, bos 
"ABPA, vel *'/«{«, ««, *> ancilla honeft.or, 

quae A//M/« latinis , pediffequa , fcil. 

Scriptur.i pofterior retYior. ; 

'A/iexiu., Abtaham. Nomen viri Ebr.indeclm. 

Parcr ixcclfas, vel P<j/e/- mttltittidtnts 
'a(3{.-kto?, 8, «««>*, nonmadefaaus 

11011 pluit. Ex * priu. & /3{/;c«, made/acw, 

•ajfjffcp», delicato cultu vtor, delicate me or 

110. Ab i/3{o'<j. 
'A/3{i"?«, f. ij», a cibo dormito. 2) dormito 
'A/5{'Ms, «M, 5 k«..J, fme pondere, leuis. E) 

« priu. & /3 8 »«, fum grauis. 
*A/3{.kto s , e, 1»1«, infomnis.v.gil. 5 )furda 

fter. Ab «/!{'?«. ^ 

'a/3{o/3«t>i<, 8,4, molliinceffuvteni. Ex«/S{of, 

& /3«,'v«, «o, &»*<?«!». 
'tjSeifrK, «, 4 *«<•!, quimolliorisv.taelr, de- 

licatus. _ 

"A!3{oy6o«, «, 5 ««).,', mollesgem.tus edens. fcx 

ip { o; & yoos, /«<?/«, gew/rW. 
■A,3foS.«.T«o( i «., «£*., vitam mollem & dcl.ca- 

tam ago. 
•a/3{oS/«ito<, s, 4 k«i ►?, molliter &.-delicate vi- 

vens. Gl.Vct. £/3{o5/«.tov, delicatum. 
• A (5{o«>»v, ovo«, S k«i >}, delitate veftitus. t» 

uf.eM & j?|/.«, i/f^/J. 
•a/3{,k«{to ? , a, S k«< 4, molles&del.catosfru- 
aus ferens. . . 

•A/3MKD|i««, f.iV«, molli coma fum. 2) del.t.arr 

fupcrbire. Ex i<3t>k & Um com.i. 
'A(3{0Kin>)<;, Dot. «(3{oks«.«<;, e, 4, cui mollis & 

dclicata coma eft. 
'a;3{oko«.o<;, s, 4 k«) <}, idem. Suic. 
'A&{o<ifa, «<},►/, tenebrs. Ab «^{o^o?, quia tene 

bij; llrcpitu carent. 
A(3{V'oi. 8. 4 ««<>!, ahftinens a vino, abftcnnus. 

Ex c ptiu. & /3{o<i.o<;, Bacchus, vinitm. 

*A/3{o«-o5, 8, Sk«^, ftrepitum magnum cdens, 

tumultuofus. Ex « intenl. & /3{^o«, //. 

/)<r«r. 

V>o*.jvo { , e, 5 k«< 4, molli & fubtili ftamine 

contextus. Ex «(3{o< & or^'v^. 
•Ar>{4^A8T0f, e, i««X, Epith. comi, auto, 

gemmis &c. ornati, ap. Eurip. 
'Apeie, «, ov, mollis. delicat.is. 2)lautus. 3) 
feftiuus. 4) grauitatem pn fc fercns A/?<>or/«, noile occurro. 2) pccco. 

A B P O T H, ,<■, >J, nox. Quali ex « pr. & /3{ot.c. 

bomo, quia noflu homines latent, & nox ill.s 

quali caret. 
AfimrHpm, «M, S, peccator. Ab Hsettrta. 
A/3 e .T^, ,»(, >), mollities. Ab «/3{o?._ 
a/3 >t.«.<, 4 & *, delicatus, vMe pret.ofus. 
A,3{orov.vo«, Jvk, <vov, confeaus ex abrotono. 

Ab «/spotovov. 
A (3{.TowT.K,8,4,fciI.o7vo«,vinumabroton.tes. 

Ab eodem. 
A B P o'T o N O N, s, to, abrotonum, genus her- 

ba: perpetuo virentis. 
'a/3{oto<, «, 4 k«) ■}, immortalis. Ex «priu.cc 

/3potS<;, mortalis. 
A(3eor«.'T«, B, S. molliter & pulcre comatus. 
■^/«..«.Aficcitas.plom^defe^ 
'a/3{o%/t«5, «vos, S k 
"A.liet)X:<, 8, 4 K«> ^, 

ftus, vb. non pluit. Ex « prm. & /3{'X«« 

m „.^/ a r/o, />/«<». . 
'</3{oZ««, hne pluu.a. 
-ABPTNA, vel Mevvx, nv, t«, mota. 

O^v.^., ornor, delic.is .ndulgeo 4, mol ndutus. adidus, non madefa- A mtefco,?ultum'mihicomparo, glorior, in- 

folefco. Ab «(3{4f. 
A/3{««, Adu. molliter, delicate. 
kSevtsitt. *«, >i, ieiunium, fames. 
-a/{«to/, 8, S k«! *, nonvoratus, nonexefus. 

2 f ) cariem non fenriens. 3) efu. .neptt». G . 

Vet. «/3{«tov, irrofum, inefum. tx « priu. 

6 (3eiiK«, voro, cdo. _ 
ABTPBHAOS, 8, » «> 4, (f Wj?* f 

Etvm. M. habct) multus, magaus, latieta- 
, em adferens. 2) impudcns, inu.fus. He- 
fych. Suid. v. xHiefs. . . 

■Afli«M, «, 4, «byffus, infiniw profund.tat.s 
A vora o.' ^infacris, gehenna, .nfcrnus. 
j) rVsdfluenriarerum. Ex.pr.u. &/3«- 

*Df, /0«. pro /3 U as<, j//r!r", /""/""•''«• 

'.«,«,(, b, S, Agabus. Nomen v.n. 
S« f , B) « ««> 4, inuidus. Ex«y«v&?^, 

■ A /iff/«,r»dmirOt', fufpicio. 2) veneror. 3) 

i.id.gnor, fuccenfeo. 4 )ir,u.deo. Ab«y««. 
• A y«9«K'«. «<« ■)• boni P rincl P' um ' V," uU 

7 ,ma, *D». Ex^«^&«{x ; .^ f _ pru , A/3{o?«7'io, <oc, S 'A(5{0f & ,«;-«, /////0. mollitie dilflucns. Ex 
delichr, lnxus. 2) fplendor, nitor. Ab i^eU- 
A(3{ t«?«, (.itu, noauvagor. 2) aberro. Ab A-/«i«{X'^. DeUSdlC ' tlir ' aD - PfeUa0Di 

AmS*. «. admirabundus intueor. Ex «y.v, 
' A y«J'^«'. bonad.co, bonisomnibusprofe- 
W S, *. 0«, r»bus. 2) reae & cum vir- 

tutc faaus. 

. t- a o. i'e. ,'Joc. *• elomus. . _ 

r n,i («J ^*K{«T«) bibcntcs^ ^parom 
vini & paice bibcntcs. Hcfych. 
'AyaSiM^f, «, S, bonorum dator. Ex «V«iJ« & SStio </.«""• kyaSoeeyK f. ho«, benefacio, bene ago. w , $, beneficc.v.., 
ZJolt'»' f. «n, bene rc-aeq.e ago. 2) be- 
ncii.io adlicio. 3) pruliin 1 
A 3 'A?«»o- II 'AyxSo-toiix, xc, {,, bcneficentia. 2) benchcio- 

rutn collatio. 3) benefaaum. 
'Ayx$moiic,u, &xct\ij, bonum.vel bona efficiens. 

2) munilicus, beneficus. 
'Ayxiotr^cmc, ioc, h xx'i $, bonos decens. 2) 

benignus. Ex tlyaihc & nc,inu, conuaiio. 
'Ayxioirffxuc, Adu. vc bontim decet. 3) be- 

nigne. 
'AT A©o'S, i», ov, bonus, probus. 2) fortis, 

ftrenuus. 5) prudens. 4) prxflans, excel- 

lens. 5) peritus alicuius rei. 6) vtilis. 7) 

fauflus, fecundus, felix. 8) lautus, opipa- 

rus. 9) beneuolus. 10) frugifer. 11) pu- 

rus. 12) diues. 13) feruit & ironix in al- 

Jocutionibus. ctyxTov, S, to, i) bonum. 2) 

commodum, emolumentum. 3) hinc for- 

mula t* «)-i3S, aufpicato, item bonoconfi- 

lio. 4) ap. fcriptores Eccl. dc facra ccena. 

5) in plur. xyxSx funt diuitix, opes, b) res 

fecundx, c) vimitcs. 
Ayx5t>jiv>,, >,?. {,, bonitas, Gl. Vet. 2) ad- 

feftus ad benefaciendum proximo. 
Ayo^orUiict, ac, i), boni efficientia, boni perfe- 

ftio. Ab iyxSoTiMs. 
AyaSoTsAw?, iac, hxx\{,, boni efficiens. 2) pla- 

ne bonus. Ex xyttVic & ritoc. 
Ayc&tiTHc, qroc, {,, bonitas, probitas, beneuo- 

Ientia. 
Ayaits-yiu, S, f. nnu, benefacio. 
Ayc&eqyK, beneticus. Ex ccyctSM & 'ioyov, opits. 
'AyxSafyix, xc, ij, benehcentia. 2) bonum 

opus. 
Ayxiaciynchc, J), 3v, beneficus, bcnignus. 
AyxSeciyoc, e, h xxi i), bencfiuis, benignus. 
AyxioQuiic , ioc, xxi {,, qui efr natura, feu 

indule bona. Ex ayaSihc & (fmij, natura, 

indoles. 
'Ayxho$vix, «, i), bonitas inlita ingenii. 
AyxSivu, f.tfvu, benefacio, bonum efficio. 2) 

beneiicio adficio. 3) exhilaro ; & etyxSCvo- 

lixi, bcne adfeftus lurn. 
AyxSSc, Adtt. bene. 2) vtiliter. 3) valide. 
AyxXoc, aix, aTov, admirabilis. 2) inuidiofus. 

Gl. Vet. inuidus. 3) elegans. Abxyxu, ilc- 

wcror. v. Verb. fequens. 
Ayxiu, &, quod vfitatius, iyxtoux,, admiror. 

2) obftupcfacio, pc-rterrefacio. 3) fuccen- 

feo, indignor. 4) inuideo. Ab xyxu. 

Tktays, "o<, h, Sol. 

Ayaxtoijc, ioc, hxal {,, valde gloriofus, percele- 

bris. Ex xyxv & xUoc, gloria. 
yxxtouc, ftudio glorio.'. 
AyxxMiThc, ij, hv, valdeceleber, prxclarus, in- 

clytus. Ex iisdem. 
Ayxxf.xiThc, d, hv, perceleber, indytus. Exiyav 

& xXvrhc, celeber. 
Ay^KT/fu.benecondo. perf. p. iyxxTi-ithi, vel 

ZyxxTiuivtt t6»i!, vibs pulchra ap. iVind. ab 

liyxi & ittfr. 
'AyxKxxTOC, k: a r a 12 int. 2) aclanei, f. qui idem La< 
tnguinei. 3) xquales. artate pares. 4) limtu educati. 5) tra 
6) facrorum gentititiorum participes, 
tamcn proprie cft, laOe carentes, vt 
Mxnc. Ex a notante tuH, & yxhu, lac. Ayx>.xtnia,xc,t, lactis penuria. 2) lactisabun- 

dantia. Ex x pr. vel intenf. & yxtoi. 
AyixxxToc, e, h xxi i, lafte carens. 2) colla- 

ctaneus. 
AyxXxxro-vvt,, t,c,{,, cognatio.quafilactis com- 

municatio. 2) laftis inopia. Ex a. notan- 

te hui aut ex « priu. & yxhx, lac. 
AyxXtoThi, g, Th, deleilabile. 2) admirabile. 
«Hefych. Ab xyxxht». 
AyxKKixux, Tjc,rh, exfultatio prx gaudio ma- 

gno. philox.exfultatio. al.GI.Vet.iubilum. 
Ayx\y.ixaic, toic, {,, exfultatio, laEtitia, Gl. Vet. 
AyxXhtxoi, u, & frequentius xyxK\txouoti, Suxi, 

f.xo-oum, cxfulto, geftio, tripudio. Gl.Vet. 

iubilo. Ab xyxM.u. 

rA'AAOXON, ts, rh, lignum Indicum, odo- 

ratum & guftu aufterioti. 

TA^AAft, f. «/.m, orno, & xyx?.f.oucti, glo- 

rior, obleito me aliqua re, gaudeo, geftio, 

exfulto. Aor. I. xytjKxi, decorare. 
hyx\\i.x, toc, to, proprte ornainentum, oble- 

ctamentum. 2) ftmul.icrum, ftatua, imago. 

3) resomata, vtvictimafertis, auroornata. 

4) limulacrum Dei. Ab tiyxXKu. 
byxKiixriov, t, t5, fimulacruin paruum, ima- 

guncula, ttatua parua. 
AyxKuxT.yKicpcc, «, h, cilator, Fhilox. fcul- 

ptor. Ab UyxKux tk yXvttToi, fcttlpo. 
AyxhuxTcntoiiai, u, f. ^tc, iimulacra conficio. 

Ex xyx\,t.x & ttoiiu, facio. 
AyxKtLXTOTiitnixh:, »i, hv, conficiens fimulacra. 

Hinc >i ayxf.tt.aToTiOitTixi,, ijc, fc. Ti%v>t, ars 

ipfa. 
AyxhuxTo-noiix, xc, ti, fimulacrorum confeclio. 

Ab ayxXiLXTOitotic. 
AyxhuxToiioihc, s, h xx) i), fimulacrorum fabri- 

cator, Gl. Vet. fictor limulacri, (igillarius. 

Ex ciyxf.iix & 5rsi£U, fticio. 
Ayx^uxTts^yix, x{,ij, arsconriciendi fimulacra. 
Ayx>.iitt~t:ciyixoc, >), ov, conficiensfimulacra, vel 

pertinens ad confectioncm eorum. 
AyxluxTZQyh;, S, h xa) {,, iiatuarius. £x xyx\- 

ilx & igyov, opus. 
Ayx?.uxTo$o"iouxi, S(j.v], quati fimulacrum ge- 

llor animo, & circumteror. Ex ayahu-x & 

«pofioj, fcro. 
AyxKLttno'-, S, f. coo-oj, in fimulacrum verto. 

2) litnulacrum facio. 
'Ayxux,, admiror. 2) probo, laudo. aor. 1. 

vyx-Stiv, part. ayxoSttc, admiratus. Ab ctyxu. 
Ayxuivuc, Adu. miris modis, rnirilice, cumad- 

miratione. 
Ayi.ui,Tou a, h xxi {,, calebs, nuptiarum expers. 

Ex a pr. & yxLtiu, nitbo. 
Ayxttix, xc, $, cxlibatus. 
Ayxuiov, u, to, idem xyxu-it! S/x», crimen cx- 

libatus. 
Ayxuoc, u, l **) i), cxlebs, qui vxorem non 

duxit, vel qux non nuplit. Philox. cxlebs, 

innupta. 2) viduus, qui vxore mottua fa- 

clus eir ccclcbs. 
AI" AN, A.lu. ntmis, immodice, nimium, valde. 
ArANAKTE'il, u, f. ijo-w, indignor, ftoma- 

chor, xgre fero, conqueror, fuccenfeo, ex- 

candefco, ringor. 

'Ayxvxx-^-if, n a r a a r a a r r AyaviKTnn?, «-<, 4, indignatio, ftomachatio. 
A r *v«-rKrS<, «, J», indigne ferendus. 
A r *v«KT„.J.;, k, Jv, querulus, qui facile queri- 

ritur & xgre fert cafus incommodos. 
A r *va-r,_-«, irate, xgre. 
Ayavfey «'«,. 5 *«< k. <u' tis > lenis, placidus, co- 

'Ay-»w<f»<;. 8, J -«> tf, valde niuofus, aiualis. 
'A r .,^A/<0«f«0 8,!« -->»,. blandosliabensocu- 

los. Ex «vevJt & 0__»-f-, patpebrt. 
'Ay*»J,, », Jv, mitis,placidus,blandus. 2)de- 

liderabilis. 
'A, _v.<peo<. »*, *<» *', comitas, manfuecudo.leni- 

tas, iucunditas. A fequ. 
'A r «»_>f«». ov«f, 5 ".«' >}» m' tis ' blandus, man- 

fuetus, placidus. Ex _y<x»J, & 4>fK», mms. 
•Ay«»-**«, 8, 5, qui blando elt ore. Ex _y_»«. 

& «ip, OCulllS, VllltUS. 

.v/«v-»ri<;, »-o-, *, placidum adfpeaumhabens, 
blando adfpeQu intuens. Ab <. r *v<--*.. 

■AyrniZ", amo, comiter excipio, amplexor. 2) 
curo, condo, de fkturc _ . 

'ATAnAT., f. *--, amo, diligo. 2) amice <_ 
hilare excipio. }) ofculor. 4) prxfero. 5) 
contentus fum.adquiefco.probo. _y«»r*«», 
dilige, 1'hilox. aor.r. aft. _y_-*-*--« dilc.us, 
Philox. aor. 1. part. pafl'. iy«- */__-<;> dile- 
Ous. Philox. dilcaiflimus, perf. part.paff 

'a-/«»tk, k<> k, amor, diieflio.caritas. a) olcu- 
lum. _ r __*,coniiiuiaChriltianorumlacra 

*AyAr««, «Wi «-. dileaio. 2) res, f. perfona 
qux 1 

'f, «f«-> *4 

porem adfe- Ex «-/ * im eft, non 

2) cupide, a -/*;_, k, Jv, admirandus. 2) 1 

rens. Ab xyau-xt, admiror. 
A r «,--f, ofof, i, frater vterinus. 2) gemel- 

lus. 3) confanguineus. Ex * notante S«5, 

& y«?Kf, venter. 
kyxsZc, admirabiliter, ab «y«?o«. 
ATAETAAfE, <-._• •), frutex, vnde liquor 

Ammoniacus elicitur. 
Aya-ofioo, admiror. Ab _ya-. 
Aya.J?, *, J», admirabilis, prxclarus.nobilis. 

2) fuperbus, arrogans. Ab eod. 
A r «ue'«(.«» «ro»> r», eleuatio animi. Ab 

« r «-jCi«». 
Ayxueiiui, ft valdc infolefco. A feq. 
A r «-e«<;» C*» ?o», fuperbus, infolens, ferox. 

2) clegans. 3) inops. 4) delicatus. Ex * 

intenf. & r «Dc»«, fuperbus. 
A r _(J> -«'/_"«, a, 5 x*i *', valde fonans. Ex « r *v 

& ^tyyDU-xi, fono. . 

>rO., <-, _«<-_., »,-_. vfitattus, demiror, ttlt- 

peo. 2) inuideo. 3) odi. 
'A rr «c«, oiv, rx, manliones, f. ftationes, in 

quss ai « r y«foi, perac.o diei penfo, diuer- 

tebant. Ab « rr «fo<;. 
'A rr *c"'«. ««, _> minil-erium_.yy_f_v- 2) fer- 

vitus.oaaa&inuita, miniftenum, offi.ium 

expreffum. Pliilox.prenfatio. Ab« r y«{.j«i. 
A-/ r *f.rov, e, tJ. curfus angarorum. 
A rr «c.»r>«, S, S, qui tabellarium mittit. 2) qui 

cogit leruitium prxftare, imponit operas. Ayy«f«u«, angano, fortis, rtrenuus. 
& Kvof^, fartitntio. 
'AyaTKfic, «««, k, dilectio. 
'»!*****&» «, J» diletTSo. 
'Ay«*KT<ov, f. lix, adquiefcendum ell, corrtpn 

tum effe oporcer. 
•\yu**-hc, ix, .'-.», amandus. 
h,y**tm**<, *, J"» vim diligendi habens. 
Ar a»rKri»:«f, Adu. amanrer, beneuole. 
: A-/aTi-Tj., k, Jv, dileaus, carus, amabilis. 2; 
vnicus, f. vnigenitus. 3) vir cum Diaco 
nifla habitans, vt « r «*KTK, virgo habitans 
cum monachis cxlibatum profelfls. 2 )«y« 
wkto'v i!;<, boni confulendui 
fpuendum eft. 
•A-/*rKT««, Adu. gtate, ama 

libenter. J) fatis. 4) vix, xgre. 
'A r *»rM(.''vK, K«> k» amalia, amica. 
•A'/»»r<liiev«, e, S, amalius, amicus._ 
'A r «C. k, Agar. Nomen ferv.xEbr. .ndeclina- 

bile. Veregrina, Uue Timidui. 
ArAPlKt/.s, »5, rJ, agaricum. Nomen fung 

arboris. . _ .. 

'.v/affKTo.-, valde ingratus & inu.fus. Ex a r «» 

'Ay«pSo^, coittr. iyilizc, 8, i *x\ «, celer 

fluens, xftuofus. Ex «ya» & 'ftic.flitxus. 
'Ayiwc s, S, inclytus, celcbcr. Ab «•/«(/.*,, 

"A-Ja^ai ro«, rJ, veneratio. 2) rcs veneratio- 

ne digna. Ab eod. . 

'A-/*-ovo.»'i»o'< a) K»multumgemensvaldelulpi- 

vans.2) luituofus. Ex« r «v & t-.:H,f'Jf'""i'>' ahquid fcrre. 2) adigo, impello. 

.yyafi.ov, rJ, Ionice, idem quod iyyxofim. 

, r r A V O £, s, S, nuncius, vel tabellanus re- 
gum Perfarum, qui ifl ftatione fua pofitus, 
& oppetiens , litteras ab altero angaro ac- 
ceptas alteri tradebat, quo celeriusperter- 
.»„M,r j) quiuis, qui aliquid baiulac, vel pcrfert, feruus, 
\',yxpt$<>p(n! HlliiO ilo velut xy/xoac. 
, Dim. ab iyyu.v A rr .iJiov, a, tJ, valculun 

Arr .'ioAoy.'u, -, venas lego. Ex «lyycibv, ««*» 

& >.s r u, /.'go. 

A rr ..oA» r .'a, ««, k, ipfe saus venas legendi. 

A prxc. vel pars dodrinx anatomicx ea.qux 

venarum curfus periequitur & demonftrac. 

'A-/"/.ro», 8, rJ, vasliquoriscapax, receptacu- 

lum. 2) vena, ap.Medicos. Ab_-/y«. 
A-/y e .»o*..eixo,_:«,"/«oo*.ce«"'., *• 5 *f * va ~ 
fculo, l.ne vafculis femen mclufum habens. 
Ex _ rr .rov & ciiioa-x, ftmen. 
A-/yei-««, ««> 5 >= ai, i' valis formam, vel capa- 

citatem habens. 
'KyyO.ix, a(,K» nuncium,denunciatio. 2) man- 
datum a nuncio perlatum. 3) rumor.relatio. 
'A rr EA<'w, 8, J, nuncius. 
•A-/ r .A.*<t>5e"'. tabcllarius fum, nuncio. 
'A r y.A.«*ofo{, e, J -*i _ nuncius.tabcll.irius. 

Gl. Vet. famiger. 
'A'/ r «x,'?o^«f, nuncio. 
Ayy««*»«_ _ fel^io q-.i_dam, qux exerce- 

batut inter pocula. 2) hcrbaangelica. _ 
•A r y«X.»-J? , h, J», angeliai 
pert.nens, ab angelis oif 
_y-/<>,3,-. 

t A 4 <htum. H a r r a r 'ArrfAAn, f.jAtv, nuncio, certiorem facio. 

aor. I. viyytikx, in med. vyyux&wt. 
"AyyeXtcx, toc, to, nuncium,res,qu£ nunciatur. 
*AyyfAoc, s, 3 x«i v), nuncius, nuncia. 3) An- 

gelus, f. nuncius Dei. 3) nuncium. 
'Ayyo^ijxif, i)5, v), apotheca vaforum. 2) capfa 

& theca poculi. Ex «yyoc & Sw» repo/i- 

torinm. 
'Ayyovijvxi, fiv, al, faui, feu crates fauorum 

& quali contextus. Hefych. Suid. Ex xyyoc 

& ■*>)«,, /c/rt, quia in modum telae ftructse 

funt. 
'Ayynvmo., tiv, 7«, idem. Hefych. Suid. Ab 

"Arro£, etc, tI, vas quodlibet, vt dolium, 
vrna, &c. 2) vtcnis ap. Hippocr. 

'A r r O T'P I O N, t, ri, cucumis. 

"Ayyafov, a, t3, idem. 

"ArroTPOS, a, 3, placentE genus. 

'Ayyfifw, f. iiu, irrito, doloie adricio. Ab 
«yyfic. 

"Arrnr, ««, Jj, dolor. 

'Ayyfnrjioc, », 5, irritatio. Gl. Vet. 
'Ayyfi5i)c, «, 5, irritator. Gl. Vet. 
'Arn'AH, is, v), lorum in modum catens 

intortum. 
"Aye, Adti. bortantis, age, agedum,agcfis, eia. 
'AydfiToc, a, 3 x*i v), inhonoratus. 2) valde 

honoratus. Rob. Ex « priu. vel intenf. & 

yto^xc, boitor. 
'A V E l'P fl, f. sf a, p. ijy£fK«. A/ . «yt,yff x«. paff. 

«yiiysflioii, congrego.colligo. 2)mendican- 

doconigo, circulatorum more peto. 3) 

vagor, volito, vitlorice, aut alius rei cauffa. 
'AytiViwToc, h, 5 x*i v), fuggrunda non muni- 

tus. Ex « pr. & yiUaov, fttggrunda. 
'ATEfTHS, a, 8, iniurius. Hefych. Etym. 
'Aytirwv, ovoc, 3 x«i 1), vicinum non habens. 
'Ayixii;ai, f. «>w, congrego, «ytAtiiJfo^oi^congre- 

gari, gregatim viuere. 
'Ay£A«iono(2w3{, if, &v, ad pecorum curam perti- 

nens. Ex xylfM & xo|i/u, tWi». 
'Ayey.x1oc, xix, «10», armentalis, e grege. Gl. 

Vet. gregarius, gregalis. 2) congregabilis, 

focialis. 3) e triuio,. vilis. 4) inipetitus, AycAsioTfotJiia, i), pecuana. 

'AyFA«ioTfo$i*3c, h, ov, pecuarius. 

'AytAaiiv, wvoc, 3, locus armenti, locus, inquo 

pafcuntur armenta. 
'AycAnfxiV w, f. ijttu, pr.tfum armento, vel gre- 

gi. Ex «y/An & i%xMt principatus. 
'AjEAaif xvc, a, 3, armenti pntettus, armenta- 

rius, gregarius, Philox. 2) taurus, armen 

ti dux. 
'Ay/Aaf^oc, g, 5, idem & ex iisdem. 
'Ay£Aa-j«, w, f. ifo-ij; rifu .lbftineo, non rideo. 

Ex « pr. & y£A*w, ridco. 
'ateauthX;, 5, anguilla. Hefych. 
'AyfAo?), .iVk. line rifu, cirra rifum, louim, fe- 

rio. Ab «j/Aa.oc 
'AytAai-i*, «,-, v), rifus abftincntia. 2) vultus 

tetricus. 
'Ay/A«?oc, u, > x«i if, lifu non dignus. 2) ri- 

fusexpars, noniidens. j) tetricus, feuerus. a r e 16 

'AyrAsia, «c, v), Epitheton Palladis, quali dux 

populi, vel pradatrix, qu« prxdam ducit, 

Gl.Vet. Ex «yoi & A*oc, vel ex kyu &Aj»«, 

prxrfa, quaii pisedatrix. 
A r E' A H, ije, i), armentum, grex,proprie boum, 

deinde etiam equorum, luporum, auium& 

ipforum hominum &c. 
Ay«Ai)S3v, Adu. gregatim. 2) turmatim, ca- 

teruatim. 
Ayt'Ai)S£v, Adn. ex armento, e grege. 
AyfAnic, /5oc, v), congregatilis. 
'AysAiJTijc, a, h, qui ex armento, velgregeeft. 
AytAonoiiwJc, i), Jv, ad curam pecorum perti- 

nens, valens &c. Ex iyef.11 & xon/u, curo. 
Ay/Auc, utoc, 5 xxl ^, non ridens, ieuerus. 
Ay£V£*Aoyi)Toc, a, 3 kod 1), line gene-ilogia, line 

ferie generis, vel cuius profapia enarrari 

non poteft. Ex x pr. & y£v £ «Aoyi»Tac a ye- 

vexAoytu, genus enarro. 
Ay/vfia, xc, v), ignobilitas^ 2) vilitas. 3) ani- 

mus ignobilis, non generofus. Ab iyeviic. 
Ayiveioc, 3, 5 xoii t), imberbis. Ex x priu. & 

y/v«iov, barba. 
Aytvvtc, hc, 3 xxl fi, ignobilis, humili locona- 

tus. 2) degener, ignauus, minimegenero- 

fus. 3) abiectus, vitis, humilis, improbus. 

4) qui eft ftne prole. Ex * priuat. &y/voc, 

AyiviToc, a, 5 x«) i), nongeneratus, noncrea- 

tus. 2) non generans. 3) ignohilis. Ex ot 

pr. & yeviTic, geueratus, 
AyewxZxc, 3, generolus. Ex * intenf. & yev- 

vxixc, idem. 
Ayiweix, «c, v), ignobiliras generis. 2) igna- 

via, av«v5f*'«. Ab iyevvv)c. 
Ayivvvjc, /oc, iniii, ignobilis, idem quod xye- 

vv)c. Ex a pr. & yevvxu, gigiio, genero. 
Ayevvviaix, ac, >}, fterilitas, orbitas. 2) ap. Scri- 

ptores ecclef. ell charailerDeipatris. Ex« 

pr. & yivwivic, generatio. 
AyiwviToc, a, 3 x«i v), nongenitus, non natus, 

non creatus. Ex x pr. & yiwxu, gener». 
Ayevvix, v), timiditas, ignauia. 
Ayewiic, Adit. ignobiliter. 2) timide, ignaui- 

ter, parum viriliter. 
AyZf*™?, a, 3 x«l v), praemio carens. Ex x pr. 

& ysfotc, munus. 
Aytf/S», colligo, congrcgo. Vocabulum poe- 

ticum. Ab tyeifu. 
Ay«f(i3c, S, v), congregatio. Ab eod. 
Ayffiric, ewc, ij, collectio. Ab eod. 
Ayef a%ix, xc, v), fuperbia, ferocia. Gl. Vet. ar- 

rogantia. 2) ftrenuitas. Ab iyi^u%oc. 
ATETnxoS, B,3«*l>i, fuperbus, ferox. Gl. 

Ver. proteiuus, infolens. 2) valde hono- 

ratus. 
AyEfixaic, AJu. fuperbe, ferociter. Ab iyt- 

Ayetttf.x<,c, u,o, Epitheton Plutonis,quali ductor 
pnpuli, quoniam mortales omnesadfedu- 
cit. Ab «yw & Sxlc, populus. 

AyniKxoc, s, 3, iriem & ab eod. 

Ay«-f «toc , a, 0, dux exercitus. Ab xyx & 

'AyiTic, a, 3, dux, dudtor. Ab «y«, ditco. a r e a r t A r i a r k \ytroix, xc, I), dux. 2) obltetrix. Hefych. 

Ab iyhne. 
Kytuiix, ««, n, ieiunium, inedia. Ab *ysu?oc. 
Aytunc, n, i x«'. i, qui guttarinon potelt, vel 

gultatus non fuit. Gl. Vet. infipidus. S)qui 

non gufiauir. Gl. Vet. impaltus, ieiunus. 

Ex * priu. S: y«vo*«». guflu. •■'/ '-■■ ^-- : C^ Geometrii ignarus tx « pr. & yfuasrj.'*. 
Are«fy»»i«. «f. »i> agriculturE negleaus, im- 

peritia. Ex m pr. ic ytuoyiu, agrum cuto. 
Aytupynrsc, «. 4 *«1 ■!> incultus, defertus. 
'Ayx, »«, i, admiratio cum ftupore. 2) ho 
nor, veneratio. 3) gaudium. 4) riiffideiitia. 
5) aemulatio. Al> iyiu. 
Ayn, y.f, 4, fraaura, contufio. 2) fraftio 
ftus. 3) littus, vbi tiuftus frangitur. 4) 
pernicies Ab «y«, frango, rumpo. 
'ArHAA'zn, feruo, Hefych. Etymol. 
'Ayikzriai, u, f.fcu, fugo, abigo, vt piaculum. 
Au Syo-Sj fiaculum, ULhita, ago,peito. 2) im- 
pelio, ago. 
'Ayn>.xr^u, f. iftl, perfequor, fugo, abigo. 

Etymol/ 

"Ay»i»\«Toc, a, i k*. », valida manu impullus. 

Plur. *yi,x.«Toi, fulmina. Ex «y*v & ihxbvx, 

impello. 

"f\yniLx, toc, tJ, agmen. 2) ttupor, Gl. Vet. 

vbi etiam, vehemcutia. Ab x-,u, vel 'iyy. 

'A/!ii{ii. 3, f. ijsif, fupcrbio, inlolefco. Ab 

«y.,v«{. 
'Ayitvoji*, «5, >i, ftrenuitas. s) andacia. 3) 

rogamia. Ah *y*v & «vwf, v<>'. 
'Ayiv«{. »{•>) «> admodum virilis, itrenuus, 
fortillimus. 2) audax, prxlidcns. 3) fu 
perbus, arrogans. Ex *7*v & ino, -ji/. 
'Ay.f{*oc, a, b*x\i, fcnewtutis expers. Gl. Vet. 
inlenefcibilis. 2) incorruptus. Ex * pr, 
cc yi)exc,ficc!us. 
'Ayi°xT-(. e, i k«! >i, idem & ex iisdem. 
'Ayvieuc, u, i xxi .,, idem & ex itsdeni. 
'a rH'E, /oc, i *x\ i, fcelettus. 
'Ay««-av3{»v. n,i, Epiciu-tonPlutonis.quaii du 
cens homincs , f. viros. Ab i;uU 'AyHtf,'x.acc, t, i, idem quod 'AysfiAaoc. 
'Ay^iixofo?, a, i k«i >i, duccns, vel moJerans 

chorum. Ex iiyu & vofoc, cherus. 
'Ayiric, *), iv, admirabilis. Ab iyxu, aimirvf. 
AyirMf, duftor, ab i;u. 
'tVyix^v, f. im, ranaifico, confccro. 2) vcnc- 
ror. 3) Deo facriuCO & fanac adolco. Ab 
*-/.oc. 
'Ayi«»u«, «to>, to, fanaificatio, purilicatio. 
2 fanctfmonia. 2) Templum Dei. Ab. 
*y.*,'«. 
'Ay.*i(io«, ». 5, 'dem & ab eodem. 
'Ay.«;M{iov, n, to, fanauarium. Ab eodem. 
'Ayi«?<*. «?.>>, fsn&itas, fanaimonia. Abeod. 
'a;..>, f. U», fanailko, confecto, 2) adoleo, 
1'anae vro. Ab *yo«, venerntio, vel etiam 
pro UyixXu- 
'Ayuiu,u, f. »V«, ago, duco. 2) congrego, col- 
ligo. Ab uyu, 18 

Ay«ye«*«» •">>"'*> fcr 'P ta fana * : pars vhirna 

facrotum librorum, F.br. QiaVO- 
Ayioye«$o?, H, i x«f t, adiuinisvirisfcriptus. 
'Ayiov, b,tJ, fanauarium : pars templo Hiero- 

folymitani folis lacerdotibus adeunda. 
Ayioir{ii«, iac, i tai t, fanais conueniens, fan- 

aus. Ex iyio? & ■nuiirsi, dccet. _ 

'Ay.oiteiT^c, Adn. conuenienter fanGis, religto- 

fe, fancVe. 

"Ay.ot, .*, iov, fanaus, facer. 2) purus. 3) 

venerandus. 
'Ayioo-iv,, „c, j, fanaitas, fanaimonia. Ab 

'Ayior^c, i)toc, c t idem & ab eodem. 
'Ayioa, «> f. usu, fanaitico, fanaum reddo. 
\yi?f!*, «c, y), fanaimonia, puritas. 2) cul- 
tus Deorum, facrorum peraaio, facrum, tes 
diuina, cxrimonix. Ab iyiseiu. 
Ayiniu, f. •»«-«, fanaifico. 2) veneror. 3) 
pictatem colo. 4) caftimoniam feruo. At> 
iyoc. 
Ayiciu, u, f. k«u, idem & ab eodem. 
\yisix, acii, idem quod iyi-tix. 
Ayiuc, Adu. fanae. 

AyiurOvn, ns, >), aliis iyieirivtt, quod vide. 
a-/**?w. f. xiu, vlnis ampleftor, vlnisattollo, 

in vlnas fumo. Ab iynxi. 
"A7K«3*v, pro «v£K«»ev quod vid. «yK« 

A-/k«A i'lna. Gl. Vct. gremium. Ab id. av«K«Ae'w. 

yin, u, f. ntu, manipulos f. fafcicu- 
los velio. Ab «yKa:*.5iy-«yoc. 
AyK*^.i*y»yJ^ S, i k*. n, qui manipulos, f. 
fafciculos nouigio, aut iumento vehit. 2) ba- 
iulus. Ex iyxxKic k "iyu, ago. 
AyK*Ai5o<; aiu, &i f. vjo-M, mar.ipulos porto, fa- 

tcicutos gelto. a fequ. 

ArK«AiSsOi«»;ec, cc«yK*A.5.;iJ>ofoc, a, J **'. ^, qm 

ilos portac. 2J baiulus. 

KaXi^e^*!, vtnis ample- pulos, f. falcn 
Ex *y««>V.c & cpiou. 
»j»Af?M, vfitatius « 
CtoTj in Vlnis gelto Ab uy%it.n- A"/i idem c»: ab eode 1.7»«*««!, .W«. vlnis geftando vel cample- 

rtcndo. Ab eodem. 
\yK«V,c, i5«, «', vlna. 2) manipulus, fafcicu- 

lus, lc. quia vlnis geltatur. Ab *yK«Ai?o». 
\y*ih,iux, T05, to, qiiod vlnis amplexatnur, 

quod 111 vlnis geltamus, quantum compleai 

vlnis pullinr.us. 
AyK«»\o«, n, i, faUicultts. Ab xynito. 
AyK*c, AM. in vlnis. Ab «yK*i. 
Ay«.'iv, u, »0, vallis parua, vallicula. Dim. ab ;, *c, •!, pifcatio, quie rit hamo. Ab 
c, o, i, pifcatot hamo vtens. Ab *y«.-{ 
.k.t^i/t 
*yK.<r{ oc.i.ov.pifcatorius.adpifcation 

pemnens. Hinc i iytKfutuA, y.c, fc. 
yv^, ats pifcatoria. Ab eod. 
*'L&,J.rf™,inefco,atlicio./Gl.V«. 

iino, h.imo, adhamo. Ab ay»i,-{e». A 5 A(5Xl-fl. 19 a r k 

'AyxicfiwSifceoc. 5 xoii ■!, hamatilis. Gl.V. cor- 

rig. oiyxicfwSnc. Ab eod. 
AyxicfoeiSiic, eoc, i xai <i, hamatus, aduncus in 

hami modum. Ab ayxicjov & tTinc, forma. 
ATKiiiPoN. «» TJ, hamus. 3) vncus 

quilibet. 
Ayxicjoc, «, 5, idem. 
Ayxi?{o$oiyoc, 8, 5 xort ■!, qui hamum deglutit. 

3) aiurus. Ex ayxiffov & <J>*yoc« vorax. 
Ayxirfow, w, f. wow, capio hamo. liyxis-fMfce'- 

voc, hamocaptus. pcrf. palf.part. Aboiyxt- 

Vfov. 
AyxirfiwSifC, V. iJyxlfjiiwSifC. 

Cki?{«toc, o, i, hamatus, hami formam ha- 

bens. 2) hamis conlertus. Ab ayxicfou. 

rKAEfn, feruo. Varin. 
AyxAifca:. oitoc, to, locus innaue, ad quem re 

clinatur gubernator. Ab ojvoikA.'vw, reclino. 

TK AO'S, if.ov, cbliquus.tortuofus.Hefych. 

["KOINH, i)c, ij, vlna, vtitatius in plur. 
Aynovfw, w, f. ijo-w, ftudiofe in opere verfor, 

opus accelero. Ex avi & xove'w, moneo. 
Ayxovic, i5oc, i,, miniftra, ferua, Vet.Lex. Ab 

yxovoc. 
Ayxovoc, s, i, minifter, famulus, Hefych. Ab 

Ryxove'w. 

TKor, eoc, to, vallis, conuallis. 
Ayxfeu-oivvufii, fufpendo. ayxf/efiao-aic» aor. I. 

part. Dicitur pro avoixi/efisjotc» qualia plu- 

ra, vide Part. II. 
AyxnnAioiJw, f. aow, fuffoco, ftrangulo. Hefych. 

Ab ayx*> «ngo. 
Ayxrijf, ifpoc.o, id.qvnjconflringimusaliquid, 

vt laqueus. 2) locus in collo, in quo fit 

fuffocatio. Ab eod. 
AyxTif ia?w, f. o?tw, anftere conftringo. A praec. 
AyxT^fi«!;|/.3c, a, i, conftricYio per anctecem. 
AyxuAeOfiQii, efiali, f. viVofiioi, Uculor. Abayxi/Af. 

rKT'AH, «, i), iaculi genus. 2) amen- 

tum. 3) curuacura cubiti. 4) flexus po 

plitis. "fhilox. poplcs. 5) genus poculi. 

6) adlinctio, velcontraftioarttcuti. 7) vi- 

tium lingux. 
'AyxuAiSwTov, 8, tJ, anfulatum, vel anfulam 

lubcns. A prxc 
AyxuAiJofizi, f. io-jimhj iaculor. Ab iyxuAif. 
'AyxvAiov, 8, t5, hamus. f. annulus catcnx. 2) 

genus fcuti, ancile. 3) vitium lingus. Ab 

AyxuAisiic, £, 5, iaculator. Ab ayxuAi£of/.oft. 
Ayxi/Ao/5A4$.-£fov,8 > To,palpebr..rumcommiii'ura. 

Ex iyn.jh-i & (sAfiJifov, palpebre. 
AyxuAoyAwooov, 8, to, lingux impedimentum. 

£x «yxuAf, & yAwoooi, lingna. 
Ayxvf.iy*,aiscc<;,u, x») {, prxpcditam habens 

linguam. Ex iisd. 
AyxuAoei5>;c,ec,cauus,depreffus & limul tortuo- 

fus, de locis, vallibus. 

/xuAoeic, tiaa., oev, pro *yxuAoc poeticc. 
AyxvAofitir^c , 8,5, doloiis conliliis vtens, 

vcrlipellis, verfutus. Gl.Vet. habens cur- 

va conlilu. Ex ayxuAoc & fiifTic» confi- 

lium. 

KxvAowfTic, iof, 1;, verfuta, vafra. Ab Zytu- a r k a r a 20 AyxuAoofioi, efzaf, f. woofiof, incuruo. 2)labor 

ayxuAi'^, morbo, f. vitio linguje. 
AyxvAoTTsc, e5oc, i, curulis fella, Philox. Ex 

o)yxuAoc» & orec» pcs. 
A r K T' A o s, a, ov, curuus, aduncus.tortuofui. 
AyxuAoTo>ov , s, t5, inftrumentum chirurgi- 

cum, quo <*yxvA>f, f. vitium lingua: tollitur. 

Ab «yxuA»f, ot TtVvw, feco. 
AyxvAoTofoc,8,5 xa) 1), fagittarius. Ex oJyxvAoc & 

to?ov, arcus. 
AyxuAoxtiAifc, 8, i, incuruum habens roftrum. 

Ex ayxuAoc, cc xriMSi labrum. 
AyxuAoxeiAoc, e, 8 xa) t», idem. Gl. Vec. Ex 

AyxuAoxi'A>)C, e, 0, habens aduncas chelas, ad- 

uncos vngues. Ex ayxuAoc & %itii, cbela. 
AyxvAow, u, f. tvo-w, curuo, tortuofum reddo. 

■SyxivAwfievoc, curuatus, recuruus. perf. part. 

paff. 
AyxuAw, curuo.retroflecto. 'OitioSotovoc 5J xoit- 

ottiv «yxi/Aei t5v iivSqu-irov, Aret. 1, 6. 
AyxuAwc, Adu. adunce, tortuofe. 
AyxuAwo-ic, ewc, >), incuruatio, recuruatio. 2) 

morbus quidam articularis. 
AyxuAwToc, ii, iv, incuruus. 
ATKTPA, «c, 4, ansora. 2) praefidium, co- 

lumen. 3) vncus. 4) membrum geni- 

tale. 
Ayxuf/isw, f. isia, fupplanto. Ab ayxvft*. 
Ayxufiov, 8, tS, ancora parua. 
Ayxu^io^a, toc, tJ, lupplancatio, genus arti- 

ficii in lutta. 2) inttrumentum, quo ticus 

decerpuntur. Ab «yxuoifu. 
Ayxu(/o(3sAf«, ancoram iacio. 2) infero ita, vt 

tenaiitHc haeteac. 
Ayxufs(36Aiov, 4, ri, ancora, f. infirumentum 

ad iaciendam ancoram. Ex *yxu<>* &(3oAe'«, 

AyxufoeiSSc, e'oc, i xxi <j, ancorae formam ha- 

bens. Ex iiyxufo; & eiSoc, forma. 
Ayxufoiii-Ai), ifc, >;', hamus, f. vncus. Ex liynv^» 

& //fAtf, quod vidc. 
Ayxucouxioj, o:c, i, ancorE retentio. Ex 2syxi/{06 

& 'ix,u, babco, rttinn. 
Ayxuoow, w, f. ira, ancora fiimo. Ab ayxvfoj. 
AyxufaToc, ii, ov, ancoris firmatus, fundatus. 

Ad liyxujoa. 
ATKiVN, o/voc, 5, cubitus, flcxus brachii. 2) 

quielibec curuatura. 3) cornu citharae. 
Ayxwvi?o|iif, f.nuo mc, linuor. Ab ayxuv. 
Ayxwvio-xoc, e, 0, paruus cubitus. 2) catena- 

tio, commiffura. 3) inftrumentum torturas 

& carnificina:. Dimin. ab eod. 
Ayxwvooto-fzoc» a,i, cubital, Gl.Vet. Ex iyxli» 

6c 5eoiiSc, vhicitliim. 
\y\xi Jeifoc, 8, k«) it , ni tidam, pulcram comam 

habens. Ex «yAoioc & IJeifoi, coma. 
AyA*i«, «c<, fplendor.nitor. 2) pulcritudo. 

3) ornatus, decus. 4) voluptas, Ixtitia. 5) 

vna ex tribusGratiis. Ab xyhaiq. 
AyAie/>, f. iVw, illuftro, fplendidum reddo, 

1) decoro , orno. Inde ayAaifofoiti, illu- 

ftror. 3) fplendeo, iptendefco, niteo. 4) 

gaudeo. Ab eod. 

'AyAiio-fitf, [fr A r A 

\'/\iUp.x, toc, to, ornamentum. 
kyA«;j-(ioc, S, i, ornacus, fplcndor.' 
>.yA«icoc, v., ivj opcabilis, pretiofus. 
lyAaoyuioc, e, S x*i >■:, pulcra membra habens. 

2 ) pulcra membra faciens. Ex «yA*Sc & 

yi/i*ov, mcmbrum. 
lyAaodevJfoc, b, S x«> >i, qui pulcras fert ar- 

bores. Ex ayAaoc & SsvSjov, arbor. 
^yAeoSiiAiic, /oc, 5 x«> ^, tener. Ex otyAaSc & 

TiJifA*, a SaAAw, virco. 
AyA«oSt;ovoc, s, o xa> >j, fplendida fcde reiidens. 

Ex «yAaec & 3{ovoc. 
\-/A*>»wkoc, e, i «) >j, pulcram fedem, vel 

fplendidum folium habens. Ex *-/A*oc & 

S&M,fediie, 
AyAioxafxoc , s, o x*> >;, pulcros fercns fru- 

ftus. 
AyAeSxoiToc, s, S «ul i, fplendidum lcctumha- 

bens. 2) valde honoratus. 
AyA«o«Bfoc, a, •») ■), pulcros habens pue- 

ros. 
AyAaoxufioc, s, 5 x*> >i, epirheton vocis f.can 

tus apud Pindanim; obleitans conuiuiun 
i vel ornans. Ex ayAaoc & xJfioc. 
AyAao(ii)Ti?c, », 6, coniilio clarus, prudencia in 

lignis. Ex «>Aaoc & (iijTic, confdium. 
AYkxwiTM, «,-, i), prxctarum cc itliiure con 

rilium, magnus ienatus. Vox fufpetl.% Hei. 

Ex iisdem. 
AyA«o'fi>iTic, to,-, >,', confilio clara. Ab «yAao- 

AyAaofiof^oc, s, 8 K«i >!, infignis forma, for- 

mofus, 
'a-/a«ox*ic, «iSoc, S x*> ij, pulcros pueros, aut 

liberos habens. Ex *yA«cc & or*ic, puer. 
'AyAaoTriroc , n, i ««» $, praeclare tidelis. Ex 

*yA«oc & tit^c, fideiis. 
'A r A a o's, b, S, fplendidus, clarus, fulgens, 

limpidus, illufttis, inlignis. 
'AyA«oTi(ioc, s, 5 x«i >f> valde honoratus. 
'AyA«oT(ii«(v^c, s,o, tiidcnte injytus, Pind. de 

Neptuno. 
'AyA«5iJi((ioc, 5 & i, clarus, cclcbcrrimns. 
'AyA«o<J)wvoc, s, 3 x«) >,, prxcljram vocem ha- 

'ATAASlNO^r, >j, ov, pulcher, venu(lus,for 

mofus, Hefych. 
"AyAai/fjoc, «, o x«) >j, de loco, vbi gratiaun 

llant. Ex «-/Aacc & «uoa, anra. 
'AyAad>uf>c,, s, 5 ««) >,, inelegans, inuenuftus, 

Ex « pr. & yA«$uooc, elcgaas. 
'AyA*>J>ot>wc, /jrft/. inelegamer, inuenufte. 
'AyAai^ic, i5oc, i,, pulcros lubens oculos. Ex 

ayAaoc & iifi, oculns. 
'AyAaic, fplendide, liberaliter. 
'AyAowt^, wjtoc, i x*i n, adfpectu fplendidus.pul 

cros oculos habens. Ex iisd. 
'AyAsuMC, toc, i x«i i), minime dulcis, infua 

vis, infipidus. Ex « pr. & yAtlxec, rau- 

"AyAti/xoc, e, S x«» i», idem & ex iisdem. 
"AyAfvoc, s, 5 xai <n pupillas non habens, ci- 

cus. Ex « pr. & yA^m, pnpilla oculi. 
*AyAi3i«, uv, t*, fpicarum diuifiones in allio 

Ab «yAiSio/. A T A A r 22 «TAfniON,», tS, allium. 

atai'h, »e, ^, fubalba cicatrix in oculis. 

Hippocr. 
A-/AiJ<c, uv, «;, alliorum capita, f. nuclei. Ab 

AyAiox?»f, B>5 xaiij, non lentus, non vifcofus. 
i Ex a. pr. & yAio^coc, /c»r«c, vifcofus. 
AyAvxijc, i'oc, S x«) i(, amarus, oxpers dulcedi- 

nis. Ex « pr. & yAvxuc, didcis. 
A-/Ai/of!«i, lador, offendor. Hefych. 
AyAu4>oc, s, S x«)i), noncslatus, non fcalptus. 

Ex « pr. & yyJiQu, fcalpo, ctio. 
AyAwo-o-eu , w, f. ijo-w , idem quod %vy^yi('j, 

Hefych. obfcana, inaufpicata loquor. 
AyAwmia, vel iyhtmix, «c,^,infcitia loquendi, 

tacitumitas. 
"AyAwo-Foc, vel oyAwTTOc, s, 5 xo) ►, linguam 

non habens, elinguis. 2) qui loqui noni 

potell, qui obmutuit. J) dicendi imperi- 

tus. 4) barbarus. Ex«pr.&yAwn«, /ingua. 
\y(i«, toc, tS, fragmentum. Ab ayw, frango. 
at mei'one£, wv, oi, bubones, f. cumores in 

inguinibus. Hefych. 
ATMH', 5c, i,, focus. Hefych. 
ArMHPO'1", ja, {3v, quiertis. Hefych. 
Ayiiifw, f. <V«, frango, concutio. Ab «yfiot. 
Aynoc, o, 5, fractio. i) locus pracepsacpra- 

ruptus. 3) litcus. Ab «yw, frango. 

Kvarac, «i«, «iov, purus, caftus. Hefych. Ab 

>'va(i^TorriAf^oc, t, 5 «*) tf, inuicti roboris, 

bello infuperabilis, ex Hefych. 
"Ayv*|ijrToc, s, 5 k«) i,, qui flefti nequit, durus, 

inexorabitis. Ex « pr. & yvaizTToc, flexus. 

yvairratt, S xa) tj, a fullone nondum purga- 

tns, impexus. Ex « pr. & yvairTW, furgo 

fiiUomim more. 
Ayv*(Poc, s, i xa) ^, idem. Philox. rudis. Ex 

iisd. 
Ayveioi, *c, >i, caftitas, pudicitia, cartimo- 

nia, puritas. 2) expiatio, lultratio. Ab 

Ayveuii*. toc, tS, idem & ab eodcm. 
'AyvevTtigiov, s, tS, locus, in quo tii expiatio ; 

2) monafterium. J) facrarium, Gl. Vet. 

Ab eodem. 
AyvsvTtxoc, ii, Sv, caftitatcm feruans, non pro- 

cliuis in Venerem. «yvEt/Tixiiv, piaculare. 

Gl. Vet. Ab eod. 
AyvcCreia, ac, >), piatrix, Gl.Vct. Ab eod. 
Ayvei/u, f. eim, caftus funi, abltineo a Venere. 

2) purus fum ab aliqua rc. 3) purum red- 

do, cxpio. Ab iyvic. 
Ayvifc, /oc, S x«) <i, idem quod «yvoc. 
Ayvi^w, f. /o-w, purifico, lultro, expio. 2)ado- 

leo. 3) eorrumpo. Ab ayvHc. 
'Ayvtin*, Tjc, t3, piuificatio, luftratio, expia- 

tio. Philox. «yn'j(i«r«, piacula. 2) combu- 

flio in facris. Ab «yv.'?w. 
'A-/vu(ioc, l, tS, locus, vbi fit expiatio, f. lu- 

ftratio. Ab eod. 
'Ay»»-S(c, 5, S> purificus, Gl.Vct. Ab eod. 
'Aym-ixec, «,ov, expiandi vim habens. Ab eod. 
"AyvlTifc, k, S, rxpiatus afcelere. 2)quialium 
I expiat. Ab eodem. 23 a r n a r n A r o 24 Ayvosw, w, f. ijVu, ignoro, non intellige. Exas 
pr. & voew, inteWgo. 2) pecco, erro. 

Ayvoi)fi«, toc, tS, ignoratio. 2) peccatum per 
ignorantiam commitfum, erratum. Ab 

AyvottWov, ignorandum. Ab eod. 

a, *c, tj, ignorantia, infcitia, imperitia, 

imprudentia, error, peccatum. Ab eod. 
Ayvoiiu, pro ayvojw, metri caula. 
AyvoiroiSc, S, $ xu\ ij, purihcans, purum red- 

dens. 
AyvosroAoc, a, 5 k«i i?i purus. Ex *yvo< & oroAs», 

verfir. 
Ayvopjoioc, pure fluens, pro iyvifpooe. 
atno'£, i »v, caftus, pudicus, purus, nullo 

fcetere pollutus. 
'ATNOS, s, ij, vicex, falixamerina. 2) pifcis 

quidam. 
Ayvor«A.i<{, ec , purus, caftus. Ab *y»oc & 

rtoo;, res Juas fancle perageus. 
Ayvi-mc, ^toc, i», caftitjs, puritas, fanctitas. 
ATNTetS, wv, lapides, quos ftamini inter 

lexendum appendunc texcores. 
Ayvujii, f iyviu, f. «fw, aor. 1. i«g«. aor. a. 

palf. liy*iv, trango. Ab «yw. 
Ayv.v5«, <o<, i «•) j, q. d. viticeus. Ab 

Aytuu.aviu, Z, f. £a-ai, ignoranrer & imperice 
, ago. 2) inique & improbe ago. 3) ingra- 

te me gero Gl. Vet. *yv«|/ovw, tergiuerfor, 

fidem rumpo. iyvuuovti, mliciatur, Gl. Vet. 

Ab *yvw,xwv. 
Ayv'w|i»«uw, idem ap. Plut. (fi vera le.2io). 
Ayvwfiovwc, /iVtf, ftultc. 2) ingcate. Ab eo- 

dem. 
Ayvuu.oc, a, Suaiv/, fiultus, imperirus. 2) ma- 

lignus. 4) ingracus. Ex 0; pr. & yuu.11, 

Ayvuu.,iCvi, i)?, i), mens conlilii expers. 2) 
ftoliditas. 3) improbitas. 4) inhujcio de- 
biti. Philox. perlidu, fraus, fraudatio. Ab 

Ayuu-m, ovoc, S x«i ij, mente & confilio ca- 

rens, ftolidus. 2) improbus, malignus. 

3) inclemens, qui veniim non dat. 4) 

non agnofcens debitum, ingratus. 5) 

carens dencibus, qui gnomones dicuntur, 

ainofus. 6) fentc: 

Ex a pr. & yvuu.*, /1 
Ayvwjifw, f. hu, ignoro. Ex * pr. & yvwgi- 

?u, cognofio. 
Ayvwjiroc, 8, i<) 1), non agnitus, qui non in- 

tuit, incercus, incognicus. 
Ayvwc, wtoc, xal 1), ignotus, incognitus. 2) 

inglorius. 3) ignarus, inftius. Ex * pr. & 

yiyvw»xw. 
Ayvwc, Atlit. pure, cafte, fancte. 
Ayvw»ia, «c, h, ignorantia, ignoratio. 2) igno- 

bilic&s. Ex tt pr. & yvwo-ic, cognitio. 

yvuicitxu , ignoro. fupponicur propter 

iyvuasttm, quod eft imperfecium loa. Ab 

«yvwnw. 

yvuatru , ignoro, nefcio. Ex a pr. & yivii- 

yvwso?, 8, uiIk, incoguuus, ignotus 2) ignobilis, inglorius. 3) obfcurus v. c. 

in fermone. Ex « pr. & yvw?oe, coguitus. 
AyvwTos, 8, S xai if, idem. Ex a pr. & yv«- 

Jc, notus. 
Ayoyyuioc, s, S n*i j, non murmurans, non 

utfans. Suic. 
AyofTEUTo? , b , 3 y.*) vj , qui fafcinari non 

poteft. 
AyoifTcuTon, ^i/a. citra praftigias & fucum. 
Ayo(i$WTo(, Bi xaiii, nullis compactus clauis. 

2) incompaitus. 
AyovsTO?, 8, tiulil, genu carens, non genicu- 

latus. Ex a pr. & yivu, genn. 
Ayoviu, u, f. >j<rw, fterilis rio. 2) fterilis fum, 

mfecundus fum. Ex a pr. & yivse, fibolet. 
Ayovi», ac, ii, fterilitas, infertilitas, Gl. Vet. 
AymoLioxSoc, 8, xa) i, Epith. mulus, feu mula. 

Hefych. Ex ojyovos & u-ix^oe, quoniam tlo- 

rile animal. 
'Ayovo?, s, S xa) j, non natus. 2) fterilis, in- 

fecundus, liberos non habens. Ex a pr. 6c 

yovos, fiboles. 
' Ayoee, i xa) ■!, indefletus, ex a & yooc, lucliii. 
AroPA', «<, ^, forum iudiciaie. 2) conciu 

pop. 3) forum rerum venalium. 4) anno- 

na, commeatus, venalis. 5) nundinx. 
Ayojafw, f.&tu, in foro verfor, emo, mercor. 

2) confulto, delibero, in foro. ilyS{*o-«, 
emi. Gl Vec. aor. I. aft. iyofao-Slv, empcum, 
Philox. aor. 1. part. paii. «yof«ir3Ei^, ema- 
tur, Philox, aor. I. opt. paif. Ab «yof*. 

'Ayo{«ro;, * , i xal ij, qui in foro eft, vel ad 
foium pertinet, forenlis. 2) Deus fori 
prcefes, cuius tfatua in foro ftat, colitur. 

3) patronus &au(farum. 4) mercator, inpri- 
mis pulillus, qui emit, qua: ftatim vendat. 
5) fubroliranus, concionalis. 

'Ay^f«io«, «, dies, quo forum agitur, conuen- 

tus. 2) qui forenfibus fordibus & artibus 

inquinatus eft. Ab eodem. 
'Ayof«iw?, A4u. circumforaneorum modo. 2) 

fcurnlicer, non grauicer. Ab «yo{«io«;. 
'Ayof«vc(ii'w, u, f. vio-u, aedilicatem gero, pn- 

fectum fori, f. annonae ago. Ab «yof*vo- 

'Ayo5«vo(ii«, ae, i,, a:diliras, agoranomi munus. 
'Ayo{«vo(imo<, v,, ov, aedilitius: adagoranomum 

pertinens. 
Ayofavoftiov , 8, ti, idem quod «yofavopi*. 

Siuic. 
'Ayo{«vo(xx, 8, S, xdilis, magiftratus, quiforo 

j-erum venalium prajeft, prxfecfus annonx. 

Ex *yo{* U vi[Lu, Jijtribuo, admini/lro. 
' Ayoyxoa-xi , w/z«i , f. ittrou-at , concionor. 2) 

confulto. 3) dico. Ab iyoqi. 
'Ayo{*o-eiw, emturio, emere cupio. Ab eod. 
'Ayo{«r;i*, «c, >,, emtio. Ab «yof«fw. 
'Aykyasic, eue, h, idem tk ab eodem. 
' Ayi^asua, toc, ri, tes venalis. 
'Ayo^«ff(i0f, a, S, merces, res ven.ilis. 2)emtio. 
'Ayofa-ijc, a, S, emtor, opionator. Ab ayof*£w. 
'Ayofas-ixJc, ii, ov, ad emtionempercinens. Ab 

«yo{«?ijc. 
'Ayofaioc, i), »v, emtitius, emptus. Gl.Vet. 
'Ayof*-fi«, «c, ij, empcrix. Gl. Vet. Ab eod. 
'Ay»{£u«, 2<> a r o a r p a r p 26 Ayop«,w, f. titu, contionor, ln foro. z) ora- 

tionem quamlibec habeo. 3) dico, loquot 

denuncio. 4) appello, nomen impono. 

•Ay»e«'«, •>, f.*r«, idem&abeod. Vlrtatum m 

compofitis. 
'AyopW«v, /.«•«. eforo, econcione. Ab «yof 
'AyofivS,, /JV«. in forum. Ab eod. 
'a-/o{iti«, «, 2, orator, concionator. Ab iy^lu. 
'AyoPiT,/«, itdt eloquentia.concionandi facul- 

tas. Ab eod. 
"Ayo{0<, a, 5, congregatio, exercitus. 2) con 

cionator. Rob. Ab «yo{«. 
"KO£, «9, ro, veneratio, admiratio. 2) res 
facra, quam veneramur. 3) puritas. 4 )lu- 
ftratio, purilicatio. 5) piaculum, lcelus. 6) 
eubitus. 
'Ay««, e, i ««' i, dux. Ab uyu, duto. 
•Ayo5«'»,i, f. ii«, immun.dusfuin.fordibusin 
quinatus fum. vndeapud Hom. II. ?. v. 506 
«Syo?i<r««, vt aliqui Veterum legebant pn 
i.«o«-i«-««. Ab £>o«, vel «>.«. 
'AroSTO'1, S, 0, interior pars manuum. 2) 
exttema pars manus. 3) cubitus, vlna. 
4) palma. 
-Arp A,««,i, captura. i)venatio. 3)pifcat.o 
4 ) res, quam capimusaut venamur, pra:da 
"Aye«r.«. 'AypefaVgw*, Diana capturxpra: 

fes, venatnx. Ab Sy e «. . . 

• A yp«Hu«W«, «5, i, litteratum lmpentia. Ab 

«yp««u.«T.«. 
• A yp««u.«To?, B, 8 ««< i, illitteratus, indottus, 
expers litterarum. Ex « pr. & ye«w««, /'<• 
/fra. 
• A yf «"«;, s, l ««, 1, non fcriptus. Ex « pnu. & 

ye**T*c,fcriptus. „.'-". „ 

■ A y{«t/^«,«, f.i™, turi.ftuin^nspernoJo, 

excubo, dievelnoae. Gl. Vet.rnro, ruttt- 

cor, villico. item, vigilo. Ab «yp«u>.o«. . 

•Ay?«»A/«,«?,i, ftabulatio inagro, pernotUt. 

ruri. Ab eod. . 

- A yP«t,A.«, «. 5 «ft<, in agro ftabulans. Ex «y{,« 

<Sc «iAi, ««/«, fiabulmil. 
• A yp«$..v. «r { *4>.'a •'*•/. lw nonfcriptiautde 

lati nominis. Vid. Poll, A feq. 
-Ay f «$o<, s, 5 ««. i, non fcriptus, vt lex non 
fcr.pta.vt cr.men «y e «$.v ftell.oi.ati.s : quod 
nullum certum nomen liabet, contra quod e 
nulla certa lege attio ert : cuius del.u.o efr 
£ ; r «yy..;.!«. 2) quodfrnefcripcuraac littens 
nt, vt «yp«4>=« S.*Si«i. nnncupatio, (_,l V et 
item, qu, rtondum adfcriptuselt alicui m, 
mero, focietat. Scc. Ex « pr. & y e «<P», f. rou 

tji, Jcriptura. . 

•Ayj«<p«c, yW«. citta fcripturam, f.ne fct.pto 
" A . /e <„ & in plur. iyotjrt, .mperat.u. age, age 

lis, agire. Ab uycitt. 
"AVP«ro«. «.'«, «?ov, rullicus. Ab «'/?=«• 
■Zll S, violcnter ,go. Rob. Ab «y*>. 
• Arf tHNA, f.ue«y 8 S<t>vi, 1?, i, furc.lla.ra- 

t.ellum. Suid. . „ 

• A ,< e ;u,o«, i ««) 4, qui invenat.onecaptusefl 

Ab «y e «. , . , , , v . n , toI 

• A y{«(«iv, ovo«, S. ▼ el «y««C«», ■»«• venato. 

Hefych.Suid. Ab «</{«• 
•AyP.oi», «*. i, venat.r, c.pWta. Ab eod. "Ayj«uc«, T.t, to, quod venatu captum eft, pras- 

da. 2) res omnis rtudio ac labore parta 

3) fpolium. 4) interpretantur etiam rete. 

Ab uyftiu. 

■Ay?ii<, to><, ', venationiprsfeaus, vt Pan & 

Apollo. Ab«y ? «. - , 

' Ay( ,,uo.«,««i«,i,venatio.2^pridatio.Ab«ye«u*. 
%\Jrl», 3, infeto iniuriam. H.fych. vb. 

«yp«uT«r, m%iK". Ab uyftVT^. 
•Ay{«vTi{, if=«, i, venator. Ab «y{«u«. 
'Ayettltit, i, i, idem & a^ eod. 
'Ay{«uT,«,«, i, iv, venandi peritus. Gl. Vet. 

captiofus. A praec. 
A yp« U To;,S & i, venationis ftud.ofus.ap.Schol. 

Arirtoph. 
Ay p«;i«,f.« u »u,venor,venatu capio feras.p.lces, 

aues &c. 2) capto, allicio. Ab «yp«. 
' A y{i'oj, u, idem & ab eod. 
'AypiS«v, Adu. ex venatione. Ab «yp«. 
Aypivov, e, to, rete. 3) vertis lanea, reti fimili*. 

A» eod. ; < 

• A yp.«?«, ferus fum, efferor. Ex Hefych. Ab Ayp.lva,, f.«v«, agrertemreddo. 2)effero,ex- 

afpero. Gl. Vet. ferum facio, irrito, inrtigo. 

afper fum. «yp»«.'vo«»i, ferocio, fsuio. Gl. 

Vet. Ab eod. 

• A yp.*(»r«*o«, e, i, labrufca, Philox. Ex «yj..? 

6c uiMtbQCt vitis. 
A yp.i«, «oo«, i, agreftis. 
AVP.o.0,, e, to, agellu*,viUula,Gl.Vet.D.n.. 

ab eod. 
A yp.«x«,-«, «5, i, agrertis oliua, oleafter. fcx 

«yp.o« & ='>.«.«, o//«a. 
Ay«rt«.o«, b, 6 ,«) i, oteafter. 2) ex agreft. 

oliua, f. oleaftro confectus. Ex nsdcm. 
'W&wm, i"'tor, ferocio, afpere ago. 
• A vp.a«ro«, «.'«, «r«v, fer.nus, fetus. Ab uyooc. 
' Ay j„/3«A«»», i, ■irbor gUndifera frlueltris. 

/•./.' 44, 14. nam Sc ii«po,'"</.«v,« ett &c. 
• A y f . .K, «0-7«. «v, agrelt.s. 2) fetum teddens. 

Ab «7fio«. 
• A yp.oSu««, t, S k«. i, ferox. 
■ - .. v ,5 nafturtiumagterte, herba 

Ayp.oKafJaixov, a.Tj, nai.u.L.u... jg.f.v., 

Iberis. , ■ , B « 

Ayp.o*iT.ov,8,TO,hortuluSincultus. Exayp.ot 

tAy*^»' «»7X'mala f.K.eftria. Ex«y { .o«& 

AyefZ ".",""' S ««• i. qui adrpe£tuagrerti& 
tiuculento ett, ferinam faciem habet. 

■ A ,- c .oa Uf /«„ i f ,i, myrrcaagrcrtis, f.lituertris. 

• Are .6«4«' »' 4 " ,, 5' fcrociter.rurt.ee rtultus. 
Suic, fcx «yf.«« 8t nojpoe, Jlulius. 

'Ayp.o^iyoi, iv.ol. carpentani.plauftrorumHr- 
tii.ces. 2) qui « quibusu.s- agteft.bus 1.- 
gn.s opere conficiunt. Ex «yp.o« & tfiyvw» 
L0mt"it(!0- ' . 

• A yp.oio,o«, e, «««•»', ferumreddens, fer.tatem 
inducens. 2) flagitiofus, iminanis. 

■ Ar p.cp,.'y«v.«, e. i, origanum hluertre. 
A yf,4w 5 .«, «v, «I, gall.nx ferx. Ex -,,..« & A y... t«, faliunca. Ex «>■{.«<; & f62«v, 

•A»i««, 3 7 a r p 

"Ayfioc, ia, ov, agreftis, rufticiis^ 2) inurba- 
nus. 3) ferus, ferinus. 4) ferox, imma- 
nis, atrox, barbarus. 5) fortis. 6) pse- 
derafta. Ab uyoic. 

'Aypiociuvcv, e, ri, apium filuefhe. Ex 'ayfuc 
6c ciKtvQv, apium. 

'AyoicratpuXc, ,3oc, & (Jyf,ora'$i;.l(C, 10C, if, VUa 
agreftis, f. liluellris. Ex iyfioc & sxQuWc, Aypicsuvit, nc, 1*, feritas, immanitas, fasuitia. 
'A-/fi6r„c, „toc, {,, idem & ab eod. 
'Ayoiiirnc, g, i, agricola. ap. Theocr. filettio 

vera. fed v. 'Ayfoio;»„c. 
'AyptiQom, ovoc, okoi.iJ, menreferox. Ex «yfioc 

&, <J>f 'iv, ?«c«j. 
'Ayf(6"<f>vAAov, a, t5, peucedanum. Ex i'yfu 

<PvAAov, folimn. 
'AyeiiQmoc, g, i x*i if, feram & 

babens. 
'A'/fioxuv(ifi«, «v, Ti, anferculi feri. Ex Sypai 

& »<v, an/ir. ferox, feuus. 

fcabies fera. Ex iyfioc & A'/(l&v%cc, i 

'Aypu$uoiu, 0, 
iftufx, fcabie 
'Ayoiou, u, f. uau, agreftc, vel fernm reddo, ex- 
afpcro. Ityfixttt-joc, efferatus, Philox. petf. 
patt. part". Ab iyoic. 
'Aypinnuc, a, i, Agrippa. Nomen viri. 
"Arrinnoi.a, oliualilueftris.oteafter.Suid. 
'ATPltH, „;, {,, ligo, bidens, raftrum. Suid. 
'Ayfiu5„c, eoc, i xxi -, fetus, feritatem pra; fe 

ferens. 
'AyoMircc, S, i xu'.$, qui vultuferoeft. 2) im- 
pudens. 3) infolens. 4) fxuus, horribilis. 
Ex ayfioc ec &$, vultus. 
'sypiuc, Adu. fete, immaniter, duriter, afpere. 
'AyfiMTdc, ii, ov, efferatus. Ab uyPiCu. 
'Ayoopirn, Hypot2uri,c, a, 0, qui inaijrispafcit. 

Ex iyolc & (iiu, fafto. 
W/Pcyeiruv , ovoc, 0, vicinum agrum habens, 
accola, Gl.Vet. Ex uypic & y/iruv, vicinus. 
' Ayoayvn:, (11, i xui >j, rurigena, GI. Vet. Ex 
eyfoc & yivcuxi, nafcor. j 

'Ayf o5('a!(Tcc, «, i k*s„', inagro vitamagens, ru- 
fticam viuendi ratioriem feftans. Gl. Vet 
agricola. 2) rufticus, infcitus, illepidus 
Ex «yf3c &: 5(o:it«, vita ralio. 
'Ayfo3Sr„c, ts, i, agrorum dator. Fx iyolc & 
SoTifs ; vel venationis dator. Ex uyox u So- 
t„c, d.itor. 
'Ayeiiev, Adu. rure, cx agro. 
"Aj-fiJi, Adn. ruri, in agro. 
'Ayf iiKovoiijri, f. suo-o(«i,fummoribusagre(Kbus &rufticis. 


Ab iyfo.Koc. 


'Aj-f :«i'a, «,-, - 


, ruflKorumhabitatio, ager, rus, 


villa. 2) i 


urbanitas, rufticitas. 


'Ayfo<K,>, f. 


Uu, Diftice ago, vel loqnor. 2) 


inepno. 3) 


morofus fum. Ab Sj-foixo*. 


'AyfomiKJc, it, 


ov, ruftieanus. Ab eod. 


'Ayfofroc, b, i 


Krf i, ruii habiuns, rufticus. 


"Ayf oikoc, a, 5 


kk'i ^', impcritus, illepidus, inur- 


banus. 
'AyfOlKOT/ftfC, 


rubruftice. 


'AyfOIKCTOVOC, 


&^', agtefte fonans. 


'AyocUuc,AU.!. 


ruftice. i) irnpetke. Ab i'; po m c. AyfOKor«,cf,i,homorufticus,paftor. Ab iyocc . 
Ayo okoVoc, g, 5, villicus. ex ciyfoc &Ko(i£«,curo. 
Ay { cxjioiucf, s, koi) ,', quiinagristumultua- 

tur. Ex ayf Jc & Ki/5o(f(oc, tiimultus, turba. 
Aypcuui, congrego, 1. congregor. 
Ayocuimc, a.o, inagromanens.vitaminagro 
t degens, Hefych. Ex iyoic & |rxfo^ maneo. 
Ayocvie, Adu. in agrum. 

Ayfovoiifa, ac,H, agri fuburbani adminiftratio. 

Ab iytmSiwt. 2) agrorum diftributio. J) 

cedilitas, magiftratus. 

Ayoivcucc, e,i kui ,', qui in agro pafcitur. 2) vi- 

tam iri agro degens. Ex iyo ic 8e viuu, 'pafco. 

Ayeov6>oc,a,i *»>„', inagro pafcens.autagreftia 

palcens, partor, agncola, villicus. 2) magi- 

ftratusadmmiftrans, quxad rura fuburbana 

pertinent, sdilis. Ex itsdem. 

'A r 1? o's;, S, i, rus, ager, fundus, praedium.vil- 

la. 2) lines, regio, ditio. ;)rurticitas. 
'AyfoTffoc, ioa, Ejov, rurticus, agreftis. 'Ayf«- 
Tii>a "AfTtuic, Diana venatrix. Ab «yfoc 
vel icyfo;. 
Ay f iT„c, e, S, rufticus. Ab eod. 
A"/for„c, „toc, i» rufticitas. Ab eod. 
Ayocriuic, i,, Sv, ruftici rei rtudiofus, 
AyfiV.c, ,5oc,^, ruftica.rurieducata. 2)vena- 

ttix. Ab «yfic, vel kyoa. 
Ayfojioc, montanus. 
Ay ? o4>iXo:J, «koc, i, agri cuftos, faltuarius. Ex 

a/foc & <p6>\x%, cii/los. 
Ayoutiu, ac, i, filentium, taciturniras. Ex a pr. 

& yfi/fa,, bifo. 

'Ayouwiu, u, f.ijnu, vigilo, noaem infomnem 

duco. 2) muigilo, vigiii & attenca mente 

obferuo, lncubro, Gl.Vet. Ab ayovnvcc. 

Ayfvirv„T«, a, {, vigil, excubitor, Gl. Vet. 

A prac. 
AyfMrnifTiKos, ii, ov, vigil, infomnis. Ab «y f u- 

AyouTiviu, uc, „', infomnia, vigilia;, peruigi- 

imm, lucubratio. Ab eod. 
'A-/f i/^vlc, ,'5oc, „', feftum quodiiam, peruigilium 

Bacchi. Ab eod. 
Ayfirtrvscj 3, i xu\ 1?, infomnis, vigij. 
'AyfaTvio„c, ic, vigilias afferens. 
'Ayouvtv;, iuc, 5, rufticus, Hefych, Ab uyoic. 
Ayfifnu, venor, in venatu capio, dicitur&de 

pifcatu. Ab 'uyox. 
Ayfic„ ; , e , 0, venator. a) operarius. 3) ge- 

nus phalangii. Ab eod. 
Aypu-7vcc,is,i, venator. 2)rufticus. Abiyfa, 

vei « n .«. 
A"/fM,-,c, nc, „', genus hetbi, gramen. Ab 

«yfo'c. 
Ay.au.suf, ofcc, 8, venator. Ab iiyfx. 
youTin, ruricola, partor. Ab ayoic. 
rri a', ac, ii, vicus, via, fc. vibis, femira, 
regio, platea. 2) vicinia. 3) angipor- 

■■jixtuc, «, 3, cognomen Apollinis, quatcnas Ab, ff, (5oc, ^, ad Aprillinem ufviurw petti- 
fc. ara. Ab eod. 

, imc, i, columnaacuminata ante forcs, 

ApoHini viatum in vrbe prxfidi. 

3) C9gno- a r t a r x a r x 30 2) cognomen Apollinis, qui viis prajelfe 

credebatur. Ab eod. 
Ayuio^Aa-e», in vico, via, iingo, de auibus, v.g. 
hirundinibus, nidos ponentibus. F.x ayuia 

& jrAarijc, ficlor. 
'Ayuioc, «» ° *«• *'> inarticulatus, carensmem- 
bris. 2) imbecillis, infirmus. Ex a pr. & 

yvTov, membrum. 
'Ayufu, eo. Ab «yuia. 
'Ayi/nvao-/«, «c, »)» exercitationis omiflio, defe- 

ctus. 2) inertia, delidia. 
'Ayu«v«,-oc, 8, « x«i »i, inexercitatus. 2)quinon 

eft adfuetus exercere corpus. 3) valde exer- 

citatus, Hefych. Ex « pr. vel inteni. & 

yufiva^a, exerceo. 
'Ayuuvutuc, Adu. inexercitate, impente. 
'Ayi/vaixoc, a, qui vxore caret. 
'Ayuvuc, a, «, >dem. 
'Ayuvoaoc, 8, 5, idem. 
"Ayuvoc, s, i, idem. 
'Ayu{^. «. congrego, colligo in vnum, Hefych. 

Ab 'xyvoic. 
'Ayvpttu, f. <«•«, ><»«•» & •>»■> eodem. 
'ArTPlJ:, ewc, »i» coetus, multicudo congre- 

gata. 
'Ayu{ia|/«c> e, 5, congregatio, coileaio. 
'Ayu{(i»«, b, 5, ccetus, turba. 2) ftrepitus. 3) 

circuitio colligenda: ftipis caulTa.4) mendici- 

tas. Ab xyvoie. 
'Ayi/»T*?«, f. **», congrego, e-ogo in vnum, col- 

ligo,agyrtam,circulatorem ago. Ab ayufT>jc- 
'Ayvpriiu, «c, Si, circulatio,prxftigix, impoftu- 

ra:. 2) mendicitas. 3) ccetus, congregatio. 

Ab <*yuf»Tife. 
'AyufT»/?, a, s, quicongregataccogitinvnum. 

3)circulator & praMfigiarorcircumforaneus. 

3) mendicus, qui ftipem colligit. 4) ia- 

ilus quidam teffetarius. 5 ) confufaneus. 

Ab ayvoic. 
'AyufTiKOc, i>, «v, futilis, mendax, vanus, de 

ttiuio. 
'AyvoTO?, S, i, congregatus, collectus. 
'Ayipreitc, »j, circulatrix, mendica. 
5Ayupra5ijc, «c, i xa) »), confufaneus. 
"Ayx«ufoc, 8 > s » mane gelidum ac pruinofum, 

diluculum, crepufculum, Suid. Ex Ay^cioc, Tov, propmquus, inus, Suid Ab -•,■-■;•■ Ayx^uxoc, a, i x«i *i, cominus pugnans. Ex 

uyx> U itix'fxi. 
Arxi, Adu. prope, iuxta. 2) breui. 
AyviaAoc, 8, i xal *i> mari vicinus, maricimus, 

littoralis. Ex «yxi & «A«, marc. 
AyXi/3«Mc, "!, I»«H, vicinus profundo, 

qui prope fundum eft. 2) ptope lictus, 

vel ripam profundus. 3) ptofundus, al- 

tus, prxaltus, Gl. Vet. Ex ay X . & 0«»»«. 

profundit/is. 
Ayx>il*'v», (■ >:">' prope accedo. Ex 'iy%i & 

fhrfiw, »e. 
Ayx»0«T/«, <v, f. iVw, prope accedo. 2) ambi- 

go, dubito. Ex iisdem. 
Ayxii3«T>jc, e, «, qui propius accedir. 
A7X'Y"'<> *> ' »•< •>« tcrr * no^^ vitinus. a) propinquus. hx «yx< cxinuf. 

yi«, tirra. 
AyxiyfiTwv, vicinus. 
Ayxiyvoc,e, 5x«i>j, aruisnoftris vicinus. 2)vi- 

cinus. Ex ayxi & yiu, ciruum. 
Ayx>iu>.ac3oc, & ay%i3aA*TTo?, 8, 5 x«l i|, vici- 

nus mari, maritimus. Ex uyx> & S«A««««, 

Ay%i9«vvc, /oc, 3 x«> ►/, morti vicinus, femi- 

mortuus. Ex ayx> & Sav/w, morior. 
AyxiStoc, a, 6 *«;►;, propinquus, f. fimilisDeo. 

Ex ayx> & Scoc, ZJfHf. 
Ayxi^fovoc, b, ixu)$, fedemalteri propinquam 

habens. Ex uyx> 5c Sfovoc, tbromis, Jides. 
Ayzi^ufoc, s, J x»; »J, propinquus foribus. 2) 

vicinus, proximus. Ex uyx> & 3iif«, iannn, 

fores. 
Ayxi«£Aeu3oc, a, i x«> >;, qui prope viam eft. 

& x//\£u9oc, 11/17. 
Ayx<M«Z<iT>ic, b, 0, cominus pugnans. 2) in 

pugna ftataria prsfens. Ex Hyx> & V-ux»- 

V-ui, pngni. 
Ayx<>«Xoc, 8, 3 x«i >i, idem ex iisdem. 
AyxiuoM/, A1I11. epropinquo, prope. 2)con- 

feltim. 
Ay%i>oAoc, 8, i x«)>5, epropinquo veniens. 2) 
& iwAfTii, f. fii- qui prope acceoit. £,x ayx< 

Ao», !><■«/!>. 

Ayzivrifiic, i'oc, 5 xal >>', nubibus propinquus. 

2) aitus. Ex t!yj;i & vs'<poc, nabts. 
Ayxiviu, «c, >i, follertia, ingenii acumen, faga- 

citas. Ab «y%ivooc. 
Ayxivooc, contr. «yxivcuc, a, i x«) >j, qui qual» 

mentem in propinquo habet, vel cum mente 

fua ad rei veritatem prope accedir, ingenio- 

fus, perfpicax, follers, fagax. Ex «y^i 6c vooc 
Avx>vi"U Adii. follerter, fagaciter, ingeniofe. 
Ayxivmi, herba qusdam. 
Ay^i^A.ooc, contr. kyy^m>.li-, s, S xa". >5, prope 

nauigans, breuis, non longinquus. Ex«yj;t 

& w-Aooc, contr. ■n>£c, r.auigatio- 
Ayxifoijoc, a, { x«) »j, propeacceilens. 2) pro- 

pinquus. Ex iiyx> & "'foc, tran/itus, via. 
Ayz<V8c, oScc, 5 «al >j', prope nns pedem ha- 

bens. 2) propinquus. Ex Uyx> & irSc, pes. 
Ay.x<'»rroAic, evc, i xal >j, vrbi propinquus. Ex 

ayx> & woAic, f. WToAIC, trbs. 
Ayxi'th'1, contr. kyx>Vr s «» '» 8 *«< >J» cuins fluen- 

ta prope funr, vicina tiuenta habens. Ex 

kyx> & ?<5«f, fluentum. 
AyxmluTiu, u, contendo, pugno. Ex Varin. />'/.".> rf;.;, X*. I apinquus, adnnisge- nerc. Ex ayxi oc ciroooc, flitio, /ei 
Ayx^u, Adu. proxime. 2) maxime. Superlar. 

ab ayx>. 
Ay%i«i«, «c, »i, propinquitas, adfinitas.proxi- 

micas. 2) ius propinquitatis. 3) ius fuc- 

cenjonis legitima;, ius fucceilendi ab inte- 

ftato. Ab ayx<?'uw. 
Ayx<-«<"'v. a, to, idem & ab eodem. 
Ay%i«vc, /wc, i, vicinus.proximus. 2) cogna- 

rus, genere propinquus, aflinis. ayx<s'»<V»co- 

gnati, Gl. Vet. Ab uyx>ra. 
AyxiceuM , f.iCiu, geneie propinquus fum. 

2) iuie propinquiratis Kere>-(itatem carno. 31 A N X a r n ^ aut peto. 3) lure cognationis rem ven- 

ditam redimo. 4) iure propinquitatis vxo- 

rem dmo, vel retineo. Ab iyx>i £ »<- 
'AyWTjbiK, w», ,»av, prope ftans. 2) dcnfus. 

Ex olyjc» & liim, flare, vel potius abaj/j;'- 

«(*» vel ayj^i«'w. V. 'Ayxuivoc. 1 u * rnelior 

eft fcriptio. 
'Ayxiotf, ?s»f» 2>> vicinus, prupinquus. Ab 

«yx««<. 
'Ay;c?<*oc, >>>-v. adpropinquitatem pertinens. 

Ab fy&rt, 
'Ay5c»s»vS,v, .-<V//. fecundumgradus propinqui- 

tatis, pro iure propinquitaris. Ab eod. 
'AyjcuiVoc, ""»> VftVi ptspe ftans. 2) coacerua- 

tus. 
"AyjCfoc, «> «5k«i»), proximus, maximepropin- 

quus. Ab iyx>. 
'Ayjc»'>fo4>«, /-/.»'». celeriter. 
"Ayjc»>f»<J)o«> a, 2*«ii), conuerfioni murntioni- 

quepropinquus, obnoxius. 2)fubindemu- 

tabilis, verfatilis, volubilis. 5) qui verfa- 

tili ingenio eft. Hinc t2 «yj;ic<»>o$ov, s, in- 

conftantia. Ex iiyx> & $■»>($<», vcrto. 
AyX''f-4> w ?> --/«/«.fubita&repentinaconuerfio- 

ne feu mutatione. 
Ayj£»T£/\£S-<n, a, 2 k«) ,', cuius eucntus prope 

eft. tx« 7X >UTi>.,c,fi a ; s . 
AyjciTstjftMv, ovoc, k«; 4. metx proximus. 2) 

conterminus, linitimus, vicinus. Philox.af- 

finis. Ex ay%> & Tifiitt, meta, terminus. 
AyjjiTOKOc, s, 2 k«> i), in propinquo natus. Ex 

Uyx> & Tiinu,paiio. iyx>Tino<, partui vicina. 
AyjcipKviit, hc, 2 k«< >), ex piopiuquo appa- 

rens. 2) propinquus. Ex Uyx> & tptthojixi, 

apparto. 
Ayjciwv, ovoc, 2 k«< ■!, propior. Ab iiyx>- 
Ayj£o.Tev, .-M»/. cominus.e propinquo. At> «yx». 
AyjcsJi, Adu. prope. Ab eod. 
Ayjcoviov, «, f..j»«, llrangulo, fuffoco. 2) fuf- 

pendo. Ab «ypcov». 
Ayjcov», <i<> i> fuffocatio, ftrangulatio. 2) la- 

qucus, rcftis. 3) fufpendium. 4) res, qux 

angit & cruciat. Ab *y;t«. 
AyjC-vii, '*> i> 'l'1'i aaiollrangulandi. Ab eod. 
ajcjciIvs.oc, flran gulans, ad ftrangulandum com 

paratus, cpitii. laquei. 
Ay,xov»5jc,S, i, necator, quafiabayjvcovifw.qiioi 

effet flrangub. 
Vyjcofoc, e, 2 *«'» i\, conterminus. A «yv» & 

of.c, termimts. 
Ayjc»c, fuffocatio, flrangulatio. Ab ayza. 
Ayjcorarw, AJ11. proxime. Ab «y;c». 
Ayxirtcti:, s'f«, etiov, propinquior. Ab eod. 
AyjcS, Aiiit. propc. Ab eod. 
Ayjceira, ,<;, f„ anchufa, herba quxdam vin 

iiiffocatoriam habens. Gl. Vet. Ebulum 

vaceinium. Ab ii rx a. 
AvxettiZ*, f.isw, anclmfa inlicio, anchufaco- 

loro. Ab «y;cti$«. 
Arxn, f.jfw, neco, ftrangulo, fuffoco.fauces 

conilringo. 2) conftringo, coarfto quouis 

modo. 3) maroreadficio. «y,v.o<i« ( , angor. 
Ayxuu.a>\a, A4u. xqualircr, xqiu vi. 
AyjJwicaAoc, 8, h M ) {,, piopemodum arqualis. 2) 

«qiuUs. t.x -i XXf ix ipttQt, plcinus, t, m llf. AyjcaixaAw, A,iu. ferme xqualiter. 2) ei 
xquo, x-quo Marte. 

Ayu, i «c>,duco,adduco,adfero. 4jy«y»v,duxi 
aor. 2. l<?«ysv,detulit, Philox. «sisic.perdu 
flus, Pn.lox.aor.i. part. paff. ago. 2) ifti 
mo, duco. 31 appeudo. 4) rego. 5) acci 
pio, aufere, rapio, abigo. 6) habet &alias 
"gnilicatioiies.queeconftructionependent, 
nec pofiuntvcrbofimplicitettribui. 7 )dif- 
fert etiam actiuum & medium. Uyu vCiupw 
ScUnW Iiocdefponfo, illud v. c. de patre 
nuptiarum auflore dicitur. 

'Ay«. l.$n, frango, rumpo, pro quo vfiratius 
dicitur «yvt.,ti„ quod videndum. 

'AyMysic&c 2, duxvix. 2)quilitem intendit, 

t aaor. 3)lorumequi,habena. Ab 'iy^duco. 

A-/»y,'„ *, ,', duaus, adductio. 2) abduaio. 
3) portatio, importatio. 4) veaio, veflu- 
ra. 5) opus, quodvehitut. 6) fenfus.v.g. 
legis. 7) edutiio. g) mutatio. 9) inftitu- 
tio, educatio.difcipiina.feaa. io)ratiovi- 
aus, dixta. Il)ratiovitx. 12) cultura her- 
barum & arborum. ij; conrexrus & ftru- 
aura oranon.s. 14) yia. ij) profeaio no- 
vx nuptx ad maritum. Ab eod. 

'Ayiy.tsoc, a, h*a\>), duci, aut vehi facilis, du- 
ailis. 2) procliuij, p.onus. 3)quiaduehi, 
vel imporraii poteft.vel folet. «y.iy»»s«,mer- 
ces. 4) inquemiuseftprehenlionis. j)qui 
a creditore domum velut in fetuitutem du- 
aus eft. Ab «ysvyfi. 

Ay.iy.ov, 0, t2, onus, quod plauftro vehitur. 
AD eod. 

Ayivyov, g, Ta , lcnocinium, illecebrx. Ab 

Ays-}«|, x, h xx \ {,, dx}x viae- .) va , eHS a(J du _ 
cendum vel alliciendum. 3) habens vim 
educc-ndi,cliciendi,ciendi. 4) Subft. aqua- 
duaus. »\b eod. 

Arn'N, «voc, 2, ccrtamen, folennes ludi, cer- 
ramina ludorum. 2) locus, in quo certa- 
mcncditnr. 3) coetus, multitudo certamen 
ipeaantium. 4) bellum, belli certamen. 
J) conccrtatio quxuis. 6) iudicium, aaio 
totenl.s. 7 ) cum quis reus eft. %) pericu- 
lum, dilctimen. 9)moleftia. io)templum. 
II) exercitatio ad ccrtamen. 

Aywv« c ,Y,.c,e, 6, quiludis&certaminibusprz- 
eft, prxles I. iudex certaminis, agonotheta. 
Ex «yiv & «f jjuv, piinceps. 

Ay«vi«, «;,,), ccrtamen. 2)palnftra. 3)folli- 
citudo, angor, rrcpidatio. Ab iy^. 

Ay«v»«;«, f. £ ltl , certo. 2) trepido. Ab iyu- 

AymuiTns, ts, s, ccrtator. 2) qui trcpidat. Ab 
«yoiv»««. 

Ayainciu, w, f.itru, certo. 2) anxiusfum, do- 
leci. 3) vereor, timeo. 4) pcriclitor. iyu- 
viuvtcc, lufpenfum. Philox. accuf. part.ptxf. 
aft. Ab iymlx. 

Ayuvi^jix,, (. iooicoi, certo, certamen ineo.di- 
mico, prxlior, prxlium ineo. 2) agofabu- 
lam. 3) certo iudicio, caunam dico. 4) 
in aliqua re tritus & verlatus fum. Ab 
iyut. 3? a r ft A A A A & A A A A 34 Ayfivtoc, s» 8 k«) >; , ad certamen pertinens. 

i) trepidationem, f. angorem adferens Jl 

cognomen Mereurii, certaminum prselidis. 

Ab eodem. 
'Aywvtec-, s, 5 k«) 4, angUlo carens. Ex « pr. & 

•ymit, angulus. 
'Ayiv.fic, twc, >!» concertatio. Ab «ywv>'fo- 

'Ay.i.>o>e«,ree,To, cettamen. s) pr-crniumcer- 
tamini prcpofirum , omninoque pr~mium 
alicuius rei, vt virtmis. 3) ftudium, diligen- 
tia. 41 quicquid ofteiitanda: artis, ingeniiu 
caufla fit. J) aflio fabulre. 6) tecitatio. 7) 
resquaquis maxime in certando confidit.ar- 
gumentum grauiilitnum. Ab eodem. 
Ayw/icictk, ». i, idem & ab eod. 
AywvtTtsv, certandum, Philox. Ab aytvvifo 

teai. _ _ 

Aywvtotijiov, s, tS, locus certamims. 2) pra: 

mium quod datur certatoribus. Ab eodem 

AVviw, 8,5, certator, pugil, athleta. 2) pro 

pugnator. ->) ludio, hiltrio, aaor fcenicus. 

Ab eudem. 

Ay»vi?i>c3<, >i, 5v, certatotius. 2) r.ptus adcer- 

tamina. Ab «ywvtcrijc. 
Aywvi?iKwc, Adu. certatorie, certatorum more. 

Ab dywvtc/iKoC'. 
Aywvo5f«ue, s, 8, defignator.iudexcertaminis 

Ex iyiv & 5(*>f, ias.fas. 
AyMvo&so-i*, «e, >i, conflitutiii certaminis. 2) | 

munus agonothetarum. Ex «ytiv &; rOviCd 

pont. 
Ay«vojfy/w, w, f. >i>w, certaminibus prxfum. 

c) certamina, f. ludos inllituo, edo. J) 

cieo, moueo, auftor fum alicuius rei. Ab 

iyoivoJ/rxc. 
Aywvo3/T>«, s, 5i certaminum arbiter, f. mo- 

derator, agonothera, qui praeett ludis fceni- 

cis. Gl. Vet. muneranus. Ex iyuv Si^imf, 

quod elt a T.'3-;cei, fe»». 
ASiytioc, S, i, pruritus, ab iS£(n, 
ASotSo?, s. i ks) >}, tsdam non habens. Ex « 

pr. & 5i ; , **«"«. 
A§«Si;c»ro;, s, S k«) >!, cuifaxpraTatanonelt. 

Ex ct pr. 5«< <k 'i%v, babeo. 
A5«>.fiovi'ci, ae, >j, impetitia. Ab «Saifctwv. 
A?et>;ix»jv, ovo?, 5 k«. >i, imperitus, indoctus, tn- 

fcius. Ex a pr. & 5a>'itw/, doclus, ptritus. 
A5«ite, ccc, 4 «<) >;, ignarus, imperitus. Ex a 

pr. & tatnjfih. 
/iZi-.Toc, s, 5 *cti >i, incognitus. Ex iisdem. 
a5«.'3*;itoc, e, 5 k«) >i, non vatius, non varie- 

gatus, artiticio carens. Ex * pr. & S*i5«A- 

>.», VUriego. 
A.-iin , i x«< >i, indiuifus, integer. Ab 5«/'», 

diuido. 
'aSccVktoc, s, »«l>i, non dilaceratus. Hefychio 

uiiuni, purum, mundum. A Sa/fw, di- 

vido. 
'aSccioc, s, 3 xcti *, bellononvaftatus. Exapr 

& Siroc, hofiilis. 
aS.-iioc, i, i x«) »', Hef. largus. Ab JtSxv. 
A5«r3c, cc,'c;, tcTi., qui fatiat, abundans, latgus : 

fttieutem adducens. 2) non vllus. Abuiw. 

Vel ex « pr. & 5«.*, vro. 
Lixic, Gr*e, Tom. I, AixWt, Adu. impente. Ex « pr. & §«'to<» 

pcritllS. 
aSsitoc, 5 kki >i, non epulandus, ex quo non 
comeditiif , epith. viclimi humana: ap. 
Aefchyl. Ex a pr. 8c SccJt», cib-.is. 
AlxiTQtiint, x, 5 k«) >i, indiuifus, de cibo. Ex 

« pr. & IttiT^cuii, diui.lo. 
'a5«it{sc, e, 5 k«i if, idem, exHefych. Execpr. 

& 5«(aj, diuido. 
'a5«k{u<, i/oc, ») >5, non lacrimans, lacrima» 
rum expers, quod line lacrimis rit, lacrimis 
orens. Ex « pr. & Scjkjv, Ucrimt. 
A§«KgUT*, .iV/r. line lacrimis. 
AoecKfvToc, g, i ««) ,', non lacrimans, Gl.Vet. 
illacrimabilis, infletus. 2) mulium lairi- 
mans. 3) multis Jacrimis dignus. Ab 
eodem. 
a5«kT£iu, pturio, v. *:§«•>. 
A§«>.tfc, K-, illafus, integer, abSij/Uc*, pro quo 

Dor. 5«A/.v. 
'A§«ft, 5, Adam. Nomcn primi hominis Ebr. 

indecliuabile. Homo. 
'A§«n«'vrivoc, >'vtf, ivw, adamantinus. 4) vall- 

diliimus, firmiflimus. j) folidiffimus, du- 

rilijmus. Ab ct5«V«5. 
'a§«iv.ccvt55£tjc, s, 6k«!>', fcrto ligatus, compa- 

ftus clauis ferreis. 2) tenax, firmus. Ex 

*.iiltas, t f'erriiTn, & 5t*v, ligo. 
'ASctfiac, ct/Toc, i, adamas, lapis durillimus. 2) 

ferrum. Ex « pr. & 5«ita*>, domo. 
'A§cc(i«?), Adii. indomite, etlrenate. Ex iisd. 
'A§«tcot?o5, e, jk«'i>., indomitus, qui domarine- 

quit, quidomitusnoneft, indomabilis, Gl. 

Vet. 2) >i, qua nondum nuplit, non com- 

prerTa. 3) Epitheton Mineruae. Ex ec pr. & 

5«tc«^w, domo. 
'a5«h«toc, s, i k«! >,', indomitus. 2) refractaiius. 

Hefych. 
'ASttftvifc, /oc, 5 k«) ij, fortis, robuftus, validus. 

1) durus. Ex iisd. 
'A5«f«0ft«i, prtirio, ab 5«kvov. 
'A5«ftw, f. >f'tT«,"pruritum moueo. Ab eod. 
'A5a£w & «§«>o//«i, prurio, appeto, ci^pio. Ab 

eodem. 
'A5«or«vifToc', s, i *xit, inexhaullus, inconfum- 

tus. 2) qui fumtuum nil erogat. Ex u pr. 

& 5«5r*v«w, Jiimtus facio, impendo, 
'a5«7t«voc, b, i Ka) >i, fumtum non faciens. 2^ 

qui fine fumtu rit, cor.tingit. Ex iisdem. 
'ASait-etvw;, Adu. fine 1'umtu. 
"A§«vTtjc, s, k«1 ti, qui dilaniatus non elt. 2) 

qui dilaniarinequit. 3) nudus, excoriatus. 

4) apella. Ex « pr. & 5«tt w , vo ,o. 
'AiATKHE, s, i, adarces, lalfugo qusdam 

gelata, feu concreta, 
"a5*,jtcc, b, i k«) !i, flagtis non cxfus. Gl. 

Vet, incajfus. Ex «^r. & S«' f w, flagris 

ctdo. 
'ASatrtcoc, s, i x«) $, ttibutumnonfoluens. Ex 

« pr. & S«T(2oc, tribtitum. 
"A5««c,s,oK«)i,*,nondiuifus. Ex«pr. 81 §«;?<»; 

diuido. 
'aaaxe'.i, S, pruriginem excito, titillo, 

fcabo. v. 'aS«|/«i. 
'a55>jv, affatim, Gl. Vet. 

»8 'AJ5>fc)j«yof, ss 36 landuco, onis, Gl.Vet. F.J 'A5Si)$ayo;, eda 

«oSnv & <f>«yoc, vorax. 
'A55> , 8 , Addi. Nomen viri Ebr. mdecl. 

Viator. 
•aahh, menfura quatuor choenicum. 
'a5j!!-£{ov, Adu. fecurius, tutius. Ab «Seijc-. 
'AS«ik, «,-, o' *«>>;, metn carens, merusexpers. 

2) periculo vacuus. 3") audax, intrepidus 

4I contumax.temeratius. $) tutus, fecurus. 

Ex « pr. & Sia?, mctas. 
'aUk.U, nonindigus. Ab «pr.&SeroS*.. 
'a5/xtoc, 8, 2 xx) i, idem Ab aSsift. 
'a5£i«>«,', >J, vacuins a metu.fecuntas, fiducia. 

j) libertas, immunitas. Ab eod. 
'aSjiVkvtoc, s, 5 k«i >), impjuidus, intrepidus, 

4) a fpcflris liber, terriculamentorum 

pers. Ex « pr. & SeSJ**, OTM«.f. 
Ao^ivT»:, impauide. 
"a5.'i^k> s, 5 nai i5, idem & ex iisd. 
"aS^itvo?, a, 5 x«i >f, inccenatus. Ex £ pr. & 

SeiVvov, coetia- 
'AoemSaiciuv, 5x«i>;, liber a fupeiftitionc, Ex 

-'A5ei<ri5«.icovM;, Adu. cx &di. 

'A%(w<> a, 5kkJ>!» munetibus non corruprus : 

incorruptus. Ex « pt. & Stxa?»!, muncnbu: 

eorrumpo. 
'AWw..W«.incorrupte,fincere,reae,integre. 
'aicxxtcvtcc, s, S x«i >j» decimis ioiuendis 

liber. Ex « pr. & osxxtevm. 
"aiSs»r6?,e,5Ki8i»f, non acceptus, non admiiius. 

I) qui non accepit. 3) incredibilis. Ex « 

pr. Se 5/%occ«i» 'capio. 
'ASeJ.cpeoicTcvcc, fratricida. Ex «Sf/MJisJ,- & xt«'- 

'a5(/\cJ>eoc, & «SeAcftsio'?, frater, pro «ScAtfifc. 
'A5act«, ?c, „', furor, germana. 2) Adictf. fi- 

railis, congrua. Ab «SeAcJJcc-. 
'a3c\<}!i5*, ij;, >i, neptiscxforore, velexfratre. 

Ab «ScVjijs, 
'ASe/\.$. r 3iov, «, tJ, fraterculus. Ab eod. 
'aSc/MJ/iSooc, coutr. quod vlitatum, «ScActiiSoiic. 5. 

b, filiusfrattis, vel fotoris, nepos ox fratrt 

vel forore. 2) p:itruelis. Gl.Vet. «SeAcJi.So;', 

futrueles. Ab eod. 
'AS£/\$i?«i, f.iVw, frattcmmeumappello. «Ss?.- 

cfi?£ri«.,coniungi propinquitate. Ab eod. 
'aSeX$m3«, ti, ev, fruternus, germanus. 2) ad- 

finis. Ab eod. 
'ASeAOMwe, Adu. fraterne. 
'A5fA4iifij, «,-, i», fraternacommunio & focie' 

t :;, fraternifns, pcrmanirns. Ab «5c>\$,fu. 
'ASe/\<J>o->£iis, 8, 3, fraterDei.f.Chrifti. Cogno 

ineivS. lacobi. Ex «Sc/Ujiov & Scoc, D?«s. 
'ASeAcJioSenof, 8, 0. patruus, patris frater. Poll 

Vetefu/pe&a. Ab ciSeAcjioc- 
"'A3<;.ifonroMM, u, f. xctw, fra V^ '/5=". Aie»\<Jioir««i i 

«3a$cs & ido. Ab 

r, JJ, fratricidium, fororicidium, 

eod. 

•, S.i./.i, fratticida. Ex «SeAcJiJ ASrtcJiBiroilw, 3, fratrem reddo, vel facio. Ex 

«SeAcpos & otoi/«i, facio. 
a5£A«J)otoi5«-, 3n«i>i, fratresfaciens, ep. Amoris. 
A A E A •> o'E, a, 5, frater. 2) cognatus, confan- 

guintus, adrinis. ^proximus. 4) Chriftia- 

nus. 5)populjris. 6)qui eiusdem eft fectE. 

Adi. ic, ii, 3v, geminus. 7) fimilis, con- 

gruens. g) germanus. 
ASf/ScfioT^, >/toc, >i, fratetnitas, germanitas, GI. 

Vet. 3) ccetus fratrum. Ab «SfAcfoc-. 
a5i'(»:«to5, 8, S x«i >j, corpore exutus. 2) mor- 

tuus. Ex « pr. & 3£k«,-, corpus. 3) fortis, im- 

perterritus, ab « pr. & 5£>*, mstus, pro S£"(i«. 
AS/fiv.o^, s, n«i »i, expers ciibilis, qui cubile 

non habet. Ex « pr. & S/icv.ov, /cc7ur. 
aSivSjo;, i, x«» >i, purus ab arboribus, arbori- 

bus carens. Ex « pr. & S/vSfov, a»-*o>-. 
aSeKvSjjc-, & «SEvofiS^, /oc, ou«)iJ, glaiidulofuJ, 

AS/iJ.o?, 8, 5 K«;>f, minime, feu parum dexter. 

2) inciuilis. Ex c pr. & Sffii, dextra. 
K&fyCnuctAdu. finedextrx appr^henfione.fine 

vlla blanda falutatione. Ex iisd. 
a5/{iw, so«, 5 v.a)>i, non videns. 2) inuifibilis, 

oblcurus. Ex c pr. & liqxau-xi, video. 
ASefKToc, 8, 3 ic«) »i, idem & ex lisd. 
a5/{xt»c, Adu. limis&conniUentibus.f.auer- 

fis oculis. 
a5/»-ccio«, 8, ixcci >i, non ligjtus, non vinftus, 

liber. £x « pr. & 5/o-fiioc, ligatus, vintlus. 
'aSco-ico,-, 8, 6 ica. >i, idem. Ex * pr. & l«ru.}t, 

vwculum. 
ASI0-TOT05, 8, 5n«; >i, non habensdominum. Gl. 

Vet. indominabilis. 2) fine auctore. 3) de 

naui, qua; gubernatore caret. Ab « pr. 8e 

lcmimc, berus. 
ASco-oroTwc, Adu. fine hero. 
a5£to,-, 8, S *«. >i, non ligatus. Ex c pr. & SeT^c-, 

ligatus. 
ASevifTo?, idem quod «S£uto5, item non cgens. 
A0£vn«, /05, S K«i >i, am.irus, acerbus, grauis. 

Ex « pr. & SeSiccs, dulccdo. 
a3£uto?, non madefaftus, non fubactus aqua. 

Ab « & Scjojccai. 
a5/i|/i(t«?, 8, S naii >i. inelaboratus, rudis, cru- 
dus, de corio. Ex « pr. & SevJV/o) , fubigo, 

emej/io coriariorum more. 
iAE's, c3. placeo. 2) gratificor. 
a5e'm, cv, f. hVw, tsdio adfkior. v. &r$lt>. 
a3m5, .^1/«. absque metu. 2)tuto. 3) impu- 

ae, licentet, Gl.Vet. 4) imprunenter. Ab 

A5nKTo,:,8,Si:a)>i, non morfus, immorfus. Gl. 
Vet. 2)qui cariem non fenlit. Ex « pr. & 

a5>)»;t«,-, Adu (ine morfu, fine ajgritudine. 

nox : int ger. H.x « pr, & Si/A/w, /^i/o. 
a3>:Ai«, «?, >i, incertitudo. 2) igin/rantia. Ab 

a3hA-toioc, abolendi vim habens. 2) nonius. 

aSijAo,-, s, S «ai >i, qui non appatet, impetfpi- 

cuus, iiiui m.mitcitus, oblcurus, ocultus, 

cettus, dubius. Ex «pr.it 3>/Aoc, manU fcjlus. ^ A A H A A r A A I 55 ^Sn*««A^«, s, Jk«)>,, Kabens verias late,rires, 

cuitls veni non apparcnr. Ex J<5>jA5c & 
' OKip. vena. 
'aSijAou,;;, f. Aow, obfairo. 2) ignocum reddo. 

A «5»Aoe. 
'a5>!aojc, /*(*». ohfcnre, non manifefto. 2) in- 

ccrto. Ab «5i A««. 
'ASxfiiiJpyri-ct, 5 «ai .;, rudis, imperfe&us. Ex u 

ic 5»j/i8i>-/t'u. 
'ASviioKJirijTo;, 8, SK«)>f, aftatu popuUri reip. 

abhorrtns E\- « pr. & i^ij.cKoxrhi!xi. 
'aahmoNETi, iv, f. ij<r», grauiilime angor, 

pr.edolurep3:neexaninior. S) terreor, ter- 

refio, pauefco. 
'Aiipnici, xc, >?, anxietasanimi, ingens mcnror, 

ciira, fotlicirudo. Gl. Vet. angor, r.-edium. 
Vhnuviim, 2. id m quod ihtiml*. 
Aau/coc, b, i «*>■!, abfensjpopulo, feu patria, 

peregrinans. Ex e pr. & 5>j|/oc, populus. 
'Aiiimiturac , ov, non publLatus. Ab 5>/«o- 

'AAHN, Adu. adfjtim, abunde, largiter. 2) 

ad f tictatem vlqse. 3) vehementer. 
'aa h'N, f'voc, J, gl mdula, tonfill.i. 
'Ah'i»c./Uu lineconlilio. 2) limpiiciter, citra 

dolum. 3; ncgiigenter, incutiofe. 4)line 

molefth. Ab «Sijnfc. 
'aShvSc, ioc, i k*) .-.qiii eft fineconfrtio. Exapr. 

& Sijvoc, conjtlium. 
'AS.j17.jT0c, ov, inuictns.belli cladium cxpers, Ji 

lcdio v.ra. v. iHftrf. 
"aSi-j ic, non contentiofus, contcntione carens. 

2)noncontroucrfus. 3)inuiilus. 4)expcrs 

prxlii. 5) qui nullo lahore fjtigati poteft. 

E\ * pr. & SSfic, contentio. 
*a5.*'i>»toc, tr, e k«) ii, idem & ex iisdem. 
"Aiijj/Tat, Adu. iinecontentione. 2)linecon- 

triuerlia, haud dubie. 
"A t\ H £ , e, i, orcus, taitarus, inferi. 2) Plu- 

to, deus inferorum. 3) mors. 4) fepul- 

crum. 
'a!m, coc, Jnfjif, iniucundus, infuauis. Ex a 

*A5>j$i«ysiv, «, I. fra, ad fatietatem vfque co- 
. medo. 2) vorax fum. Ab «Sucfuyoc, vo- 

rax. 
*a5jjoJ»7<«i «?,>!, voricitas, edacitas, infatiabi- 

lis edcndi auiriitas. 2) efus ad fariecacem 

vfque. AUeed. 
'ASififiayoi:, s, • kcA i, ad facietatem comedens, 

edjx, ciho fc ingurgitans, gulofus, vorax. 

2) in quem magni erogantur fumcus. 3) 

infatiabilis. Gl. Vet.edax. ExaS^vSc^iysrv, 

edere, vorare. 
*A3i«'aToc, 8, 5 x«) i, non vaftatus. Ex a pr. & 

iv,i», vaflo. 
'AiiiQxTic, e, inli inacceirus. 2)qui trans- 

iri, f. craiici ne.]uir. 3) non diduflus, vc 

o-xtAi) eiSut/SxTor. crura non difimCla, in ftarua, 

Ex a pr. ck dixflxi-ta, tranjeo, traiicio. 
VSi«/3a>itoc, », ok«)>j, crreprehenlibilis.omnij 

calumnij; cxpers. Ex « pr. & 5i«/3«AA« 

reprehcndo. 
\t&mf>tS<rm, fioe rcnrghenfione, infcmia. a5.k/?oAi-toc, s, Jxk)*, idem quoditS.^CAijToc. 
. va-oc, 8, oxa)», ad dignbfcendurn diffici- 

lis. Ex ct pr. & 5.xyiv.'c>ca, dignojco. 
ASiaSoxuc, e, 5n«)i), iugis, perpecuus, proprie 

fuccefloribus carens. Ex e pr. & Siioo^oc, 

fiiccetfor. 
'a5«5?o;5-o?, s, Jua')^, meuitabilis. Exc-pr. & 

iiihrcc, x, ixxltj, qui difpofitusnon eft, in- 

difpoficus, inordinacus. 2) non vendibilis, 

emtorem ncn inucniens. J)inceaacus. Ex 

« pr. & 5,«t,- V> ctiffono. 
'a^ixUtuc, ab inteftaco, Gl.Vet. A prsec. 
A5.*.'f£Toc, s, 5 jt«) S,, indifcretus, lndiuifus, 

infcparabilis, indiuiduus, partium expers. 

Ex « pr. & 5i*. fE Toc, diuifus. 
A5.«A!.«c, 8,i«li, non interclufus. Ex « 

pr. & 5(«xAt,'a;, i/rtsrc/udo. 

5i«koh(toc, ov, cui non obeditur, paretur. 

Epitli. Icgis, praacepti. 

5i«kovi,-oc, ov, inuulnerjbilis, decorio. Ae-lian. 

Ex «ScS.kkov^w, perimo. (fed leg.«5»«K$vr.coc.) 

5i«koto<, tt, xa) >J, indifcretus, indiuidnus, 

non interruptus, non diremtus. Ex « pr. 

& 5i«Ko'rr')«, dijcindo- 
'a5i«k6itojc. //./«. linediuifione, non inr?rrupte, 
'a5.«ko3-//>jtoc, 8, 5k«)iJ, inordinatus, qui com- 

pofite diftimitus non eft. Ex « pt. St 5w- 

no7U.eu, ordino. 
aS.«k5>o-i'«, «c, 4, tarditas, error iudicii, con- 

ASiaKfjiToc, b, 5, quidifcerni. f. diftinguinon 
poteft. 2) indiftinaus, indifcretus. 3)non 
indicatus, non diiudicatus, qui eft absque 
difceptationc. 4)qui nefcit, quid cuique 
loco & temporiconueniat, imperitus, rtul^ 
cus. Ex « pr. & iixicolvu, dijtcr 10. 

A5i*Kf i™?, Adv. non dirtincte, promifcue.fine 

A5i«Aei7t7oc,_ a, 5x«)>j', non incermilfus, indeli» 
nens, adliduus, p.-rpetuus, contmuus, Phi- 
lox. Ex « pr. & 5i«A«i?r,v, in:er»jitto. 

'A5i«Aci->rT»c, Adu. line intermillione, lugiter» 

A5iiAA«KTo<, s, J s«) {,, implacahilis, irrecon- 
ciliabilis, cum quo in graciam rediri non 
poteft, inexorabilis, Ph.lox. Ex « pr. Je 
5.«aa«ttw, mnto, reconcitin. 
'a5i»aa«kt«c,A///. implacabilircr.odiocapitali, 
'a5.«Avtoc, 8, i k«> >j', indilfolubilis. Phiiox. 
«s.oiAijT», inexplicabilia. Ex « pr. & 5i«Ai/«« 
d.JJoluo. 
'a5i«Ai't«c, Adu. indiflohibiliter. 
'a5.«Aw/3ijtoc, 8, 5k«)>5, non mutilatus, iilxfut* 
F.x « pr. & SiaAw/3oS«, mutilo. 
,5i»«t'i>iroc, ov, indiuifus. A 5i«ii5f,'f». 
a5i«v£>.,toc, 8, Jk«) >), non diirettus. 1) indiui-i 

fus. Ex a pr. & 5i«vt/ia. 
'aSikvoVo?, s, 5 k«) 4, non intelligendus. 2) 
ftultus, infulfus. Ex « pr. & !i«tWo,*«„ cogito. 
5i«vo>jtoc, obfcure. 2) ftulte, imp.T.i-.' 
SioivTov, s, t>, herba perpetuo Vir.-ns, cjpil- 
lus Veneris. Ab «5(«vto«, nov adjperjutt 
quia folium eius aqua peifufum Hon ma^ 
defcit. 

S » 'A5i«vrj*, 39 A A I aS<'«vtoc, s, 5 «21 >,, non humeaatus, ficcus. Ex 'ASi*c)3*f<r>«, 
* pr. & 5i*ivw, bumetlo. qui pe 

AJ<«T*U7 

dus, V 
A5<«t*u; facit, afliduus. :) 

Ex « & S,«TVI«, ™#i«, 
A3<*T-eu7u?, line refpiratione, aflidu 
Alwmwfe, vacui a5..t/ bilis, Gl. V«t. potrft. A iixnu, perfieie. 

Ex * pr. & fccwakjuu, ref». 
idfiduc, fine intermiHione. 
^, informis, rudis. Exapr. 

tii aliquid fine refpiratione 
;) non ventilatus auris. x*> i, qui 
Jlinqu inlabirur. 2) fta- 
rror non admitti- 
Ex k pr. & iixniiTTJ, intercido. 
AiitvrSiTUt, Adtt. line lapfu & errorc. 
A5i*g3t}»<;. ». » ««« -'• inarticularus,articulis& 
nodisnondiftinftus. 2)non perfpicuus. Ex 
x pr. & *{3f;ev, artkulus. 
AhtificoiTot, s, 5 x*> •>, idem. Ex hxfieiu, /./■- 

ticulatim dijierne. 
ASi*»/<<vr<<i<;,.confufe, obfcure. 
tStimfthnnf, ov, proprie, vento non perflabilis, 
non perlbtus, 2) imperitus, ftulcus, a S.af!- 
piT,'fo), /> «y?o, vel ventilo. 
J^kso?, b. » v*< fe inconcuffus, Gl. Vet. 
A5i«<r<if3a7»c, ''■'• non dillipatus. A 5ia<rxe3*vvuf/i. 
Aiiwxeuoc, s, Sxa.ii, incompofitus, inornacus, 
incultus, negleaus.noninftruaus. Ex*pr. 
& IwMMf^ «™». *(*■»■ 
'AJ.«'x«.«r«, 8, SjmJ*, indiftraaus.indiuulius. 

Ex « pr. & hxetxu, diflrabo. 
A5>*»-T*7«r, ^//. indiftra&e, line diuulfione. 
i.«!-«T»«,s, i x*> •), nullis intcruallis difcre- 
tus, nondiftinclus, indiuulfus. 2) di- 
menfione carens. Ex « priuat. & 5i«<t«toc, 
diflans, vel difcernt vulens. 
a5i*«t<w<, Ato; Grie interuallo. 2) fine con- 
irfia. A S,.V*</*i, dijjidet. 
rmt, indiftina-, Gi. Vet. a 7/?«, punfo. 
se, ov, confufus, obfcurus. ASietriAAiv, 

foc, s, 5 x«> i, non diftortus, non per- 
s. 2) incouculfus. Ex * pr. & Si«?{o- 

Ahxse&Quf, lirmiter, inconcufle. 

A5i«r%>-»<, 8, 5 x*> •?, non difRifus, indiuifas. 

Ex « pr.&5i*Tx'? a, > djfudo, diuello, dilanio. 
4S«ffl*xT0c, 8, 6 x«i <5, inordinatus, confufus. 

Ex « pr. & 5<«T«'io-a, ordino. 
ftSierfHfro*, 8, » x«) .}, non ditfeQus, indiui- 

jiis. 2) infecabilis. Ex « pr. & S>«Ti(ivw, 

rfz/yi-r». 
,\~jixtou.'jc, b, i x*> <-, idem & ex iisdem. 
A5.*Tf£+>«, conftautia, firmicas in propofito 

tenendo. 2) peruicacia. 3) impuden- 

A5«eri>eTToc, 8, l x*i >), immotus, firmus. Ex 

* pr. & itmreittm, muto. 
ijsiuToi-nTjc, Adu. nrmiftime, conftanter. Ab 

/SSiaTfOTToe. 

a*<*t»tmtoc, «, 5 x«> >), non figuratus, informis. 
Ex « pr. & 5i»tutow, informa. _40 

<S, incorruptibilitas, integri- 
tas, quum quis corrumpi non poteft. Ex« 

pr. & 5<«<2^£.'/><o, corrumpo. 
a5«S$3*{;to;, a, i x*> ij, incotruptus, integer. 

2) corruptioni non obnoxius. Ex iisd. 
Asiacp.loi;.'*, «?, tt, incorruptibilitas, integritas, 

quum quis cotrumpi nequit. 
a5i«$5oij o.-, e, iuiil, incorruptus, integer, in- 

violatus, Philox. Ex « pr. & S.*$a.i{>i, cor- 

rumpo. 
kliaCfio^ac, incorrupte. 
'Aim^tptiij S, f. »'«•«, rem aliquam pro media 

habeo. 2) negletVim rransmitto,contemno, 

negligo. Ex * pr. & 5>«$5j/<». 
A5i*«o t .<i<r><, [»,-, >i,contemtUi, negleftus. Suic. 

Ab «5i*$of£U. 
'a5<*<{io>;i'«, *o,<f, indifFerentia, quumquisrem 

pro media habet, negligentia, rei alicuius 

negleaus vel contemtus. Ex « pr. & 5.«4>£- 

p o.aai, exiflimo mea interejje. 
'a5,*<<)ojoc, s, x«> >;, medius, promifcuus. t) 

qui nihil penli habet, negligens & difcri- 

men rerum non attendens. Ex « pr. & 5i«- 

<Jo{«{, dijferens. 
'a5,*$o£uc, ^,/». indifferenter. 2) licentius, 

promifcue, Philox. Ab *5<*$of»<. 
'a5i*<J>{*xto?, s, x«> ^, non interfeptus, non 

feptus. Ex « pr. & 5i«d!f«»<rai, interfepio. 
'A5i«<J)f«xTwc, .-/Vrt. iine fepimento. 
'a5<*x»to?, s, 5 x*> <!, quinondifTunditur, aut 

diffluit, i. e. frugalis, modeftus in cultu, 

viau &c. Ex « pr. & 5i«%i/», difando. 
'A5i*z<i{<7o<, e, i x«> ^, infepaiabilis. Exapr. 

&ciix X ^, feparo. . ■ 

'a5,«^i.7oc, s, 5 **> 4, qui falh, autdecipme- 

quit. Ex * pr. & Siaif/EJSoizai, /ii//«. 
'a5<'3«xto<, b, i x«>>), indoaus, ignarus, indoci- 

lis, Gl.Vet. 2) a fe iplo, fine magiftrodo- 

ttus. 5) quod tradi doflrina nequit. Ex * 

pr. & 5i3«xt<V, docJus. 
'^tlinToicAdit. nulIodocente,citradoarinam. 
'aShxSixxtoj, s, ix«)>i, indefenfus.inultus. Ex 

« pr. & SiExSix/w, defendo. 
'aJm*54V»)«, /irf«. line tergiuerfatione. Ex * 

pr. & 5i;x5uvw, elabor. 
'AiitPjTx;oc, b, 5x*>>i, qui perquiri nequit. 

2) inenarrabilis. Ex « pr. & S.eftT*?»), /;«■- 

<?«/«». 
'a5<e5.'t<)to,-, s, 5 x«> ij, qui percurfus non eft, 

tranlitu carens,qui percurri nequ' &cou;itati ,perCi"ileo 'AiieffievToc, s, 5 x*> <!, viam non inuenicns. 

2) inextricabilis, imperuius, inuius. Ex * 

pr. & iufeUSm, exeo fier. 
'A5if|o5»c, « , 5 x*> <), qua tranfiri nequit. 

2 ) vnde exire non licet. 3 ) detentus. 

Ex « priu. & SiifJoSec, 11/1J , qtta tranfitur 

alicubi. 
AS.tfys-roc, s, 5 x«> <;, inelaboratus, incultus. 

Ex « pr. & 5<£<3y*?of*'> elaboro. 
Ahseemrc, hc, 5 x«> 4, inexplor.itus, infcruta- 

bilis. imperueftigabilis. Vet.Lex. Ex *pr. 

& S.e{.-i<v««, pertteftigo. 

'A3iei«uv>rT0<;, 4* A A l rueftigatiis, imper- 

& 5u».m««, perueftigo. 

s. E*«pc A5it(>EL<V*T0., S, 5 

fcrutabilis. t'x « pr. & S«e«»v» 

aSkvkpJvito..-, s, 5 k«) >J» indillinil 

& Si<u*«'va, /.<•;«■ Jecerm. 
AS,iyiT«,e,SK«,i, inenarrabilis.ineiplicabi- 

lis. Ex « pr. & SwSfMtt «orr». 
A 5h»,t«, .v. non coNtus, vel quod nequ.t 

colari. Ex « pr. & Siviwi, ptrcolo. 
a5.«*.'«{X»«, «, 2 x«> i, magiuTalUS iniuftus. Ex 

« pr. & Sik«<*px<'«, '/?"« imperium. 
aS,k*„*p*3".«, S» f- w«. inique, iniuue ago. 

Rob. tx x pr. & Suuuoxgarfoi "<J™ V* 
A5«*«,.»»«y."*, «,-, i, iniirfta aftio. Koo. utus.indemiiatus. Ex « pr. Sc 5,«?», '» /«* vo.o. 
a5.k««, S, U»», iniufte ago, contra fasaous 
ago.fcelus admitro, iniuria adhcio, imurius 
fum inaitquemj Udo, no. eo. «SwdfUli >&- 
dor, iniuriampatior.Gl.Vet.T.iy «5»k*«<v:,<-. 
iniuriam accipientibus, Philox. prajf.part. 
palT. i»,Ki«<v:s, iniuriam paflus. perf.part. 'A5.sf.'-«c, indirtinae, ptomi! ue. 

aSJmxms, e, • "*'. i. indubitatus, certus. Ex 

« pr. & 5,"?«c>, atibito. 
• a 5„-«kt«<, haud dub.e, Gl. Vet. aftiue infr. 

Hermx. line dubiuiioiie petere quid. 
"a5,+o?, e, • k«) i> noiilitien: cxtin- 
guens, itern, non adfcrens aut incendens. 
Ex « pr. ix itya,J>lif. "aS,, lu!uLbi5. ta, nondum fubafta. 
preuV. Suid. Ex lisd. ■a,.. ir. «,5»*i&«<c, idem. aor. i. part. pau. 

t,{, tJ, iniufta aaio, fcelus, raa 
2)iniuria,Ulio,Gl.Vet. Ab «S. >«, ,immentr icdi 
llMIX'«(l *> °"» 
i.A«6-*lf, o. « "» 

Vct. Ab«S>«,y«< iO)/\«C, ■Ulu Ex « pr. & i 

aSovitoc, », e i cbuis ad inrerendam iniuriam. Ab eod. 
■AS.«irM, ov, idem. 2) inultus. 
•a5.k,«, «?, 1, iniuititia, iniuna, iniquius, Phi- 

■aS<k«SoS<»i maledico, obtrecto. P><«V 
'A3.K»S.<;i«,«e,,,obtreaatio,maledicentia.Suid. 
2 ) iniuftu.-.i conlihum, Polyb. Ex «.<*.«, 
iniu/lus, & >«{•» /<"»«, »/><»<»• 
'AS,Ko*P«yi«, S, f.vi<r«, iniufte.iniqueago. Ex 

«5iko?, iSc Tsomyiu, pro *%&m>, facio. 
'A3.Ko* 6 «r.«, «,", i. in.uila aaio. 
'aS»*s<> e, » K «)i, lnuiltus, iuiquus, tamdere, 
quam de bomiite, improbus, iniurius. «5,k«^ 
t«to<, periniquus, iniquilfimus, Gl. Vet. 2J 
prater modum m.ignu., vt lat. improbus. 
Ex «pr. iciUi.ius.fas. 
•ASiKiw.iniuuc.inique.per imui 

abs re, ininria. 
''A AiNo'£> r, «v, conrertus, denfus, multus, 
freuuens. 2) continuus, no 
3) non nvgnus, gracilis. 4) gemendus, 'aS. 
miferabilis. 
*a3,v«<, confcrtim. a)miferabiliter. 3) lenhm 

paullatim. Ab «Sivoc 
'aS,v«t«{o», Adu. mifei 
'AiiSS.vrtc, e, i *«< i. ■ 

pr. & Sio5.io;, tranjeo. 
'aSiiikkt.c, b, !>('.«, nondumconftitutus, aui 
in ordinem redaclus. Ab « pr. & Sihkch, «<»■ 

'ASinric, «, iwtti, inculloditus.adminiftrato 

re U rectore carens. Ex « pr. & ««'*«, ad- ^ 

mimpro. 
■aS/.»»«tm, e, l«l* inemendabilis.noncor- 

rectus. h'x « p'r. & S.opSow, corngo. 
'ASnfiiToic, line correaione, aut corrcaionis 

fpe, ex p r*.ed. 
'aS,o'pi?o«, », 5 k«. ^, lndiltin^us, promilcuus. 

t» « pr. * ».*C f". tH/ltrmin: 3«ix«w, dottio. 
KirfTir, .3,?, *, in 

2) nondum a viro 
aSikiw, s, 4 k«) i, inopinatus, improu lus, 

2 cjui exlpeciationem tallit. Bx. *pr.ccS«- 
ksu, opitior. 
a3ok,t«?, .-<<»«. inopinato, eximprouifo. 

: a , « { , i, inopinatus euentus. Hefych. 
« pr. & 5ok«. 
aSok.>«to?, s. S k*i i, non probatus, non explo- 

us. Ex « f r. & 59Ki<«?«, fo*»: 
a5ok<<<*?.«<, ./«■"• temer , inejtplorato. 

(<.5, e, 3 k*. i, reprbbas, non probatus, 
ectus. 2) adulteiuius. Ex « pr. & Soki- 
, . :, prubatiit. 
ASoAerx'", «« '• »!••«» loquax fuin, deolatero, 
garrio. 2) meolitcir aliquid, in boaum par- 
ttm, o< i. Ab ibatecy.c;. 
a5oA£'o-xic, s, i, nugaror, .jarrulus. 2) fophifta. 

3) fai.ulol.is. 
aSoA.tx'*. tu 1. intempeftma loquacitas, -on- 

tinuagarruliMs, nugatio. G' . Vet. exercitatio. 

ilus, loqu3x, qui ad 
latur, verbofus.Gl. 
'.hitxfijir ■ candidus. 2) non callidus. 3) non adul- ;re, c.mdide, luie dolo,incor- 

fedulo. 

;) i, inconcuflus, immobiiis. 
eia, agtto. 

i t idem. Ex « pr. c< Sovco;, lilius. Ab ec 
ius, impcrui s. rx. infperatus. 2) nilnl opi- 
nans. t. «So{«.-ov, ceitum. Ex « pr & Sof«- 
<:«, opmvr 

a3o £ «j,«, 1.11«, mgloriusfum, ignobilislum. 
2) malxlumtamx, male audio. 3) non lio- 
ncftuni puto. 4; non habeo in pretio, im- 
probo. Ex « pr, & ii%x,'op:>:iii. 

'Asoiii», «f, i, infamia»dedee%ui, ignorhinia. 2} 
conditio honunis pnuati, qui populari gio- aSoJo*-;,. b,S,i, qninonregituropinioni- 

. Ab «30 C -<5, & 7T0«». 

A5tf:5, «, « k«< i, iriopinabihs. 2) ignobilis, 

ingrorius, 31 ignommia notatus. Ex * pr. 

& ii.-c, gloii.i, opmio. 
a5o'J«, Adu. inglone,ignominiofe, prqbrofe. 
A5op»Ti*, *c, i, ceiTatio.fme va tio a beflo cic 

atiii.s. 2) ignauia, foeordia, otiuni. Ex « 

pr. & 3o 6 „, *..//,». 

A 3 'aS V 1, 41 A A O A A P 

VSofi), fine excoriatione. Ex * pr. & 5«fo«, 

*A5of «c, a, o k*H, non excoriatus. Ex iisdein. 
VfrfiMiTM, a, 3 x«< d'. qui hafta capi nequit. 

2) h.ifia non ..aptus. j) inuiclus, inexpu- 
gnabilis, Ex * pr. Sofu, fci/7(J, & Aa(z/3avu, 
f«/> : o. 

'.ASofKpofijro?, a, 5 ««1 >}, fjtellitibus non fti 

patsis. Ex « pr. & ioevQoolu, Jlipo, comitor 

vt Jatelles. 
*aSo?, £o«, t5, &aSo,-, b , S, fatietas. a)defatiga- 

t.o, faftidium. Ab SSm, fuio. 
a5«, s, i, gaudium. Aj £5«, placea, 
aSoto,-, a, Jx«) 4, indotatus, cui nihil dattim 

eft. Ex « pr. & iiium, ,/o. 
A.3bA«v«-os, a, ox*.>i, quivnidomino feruiuit, 

nec iterum venditus eft alii. Hefych. Ex 

c pr. & ItthiM, Jemio. 
AS3/\.'«, xc, >j, femorum inopia, quum quis 
eruuin non habet. Ab «'5a>,o<, firuo ca- 

■ems. 
aSsao,-, s, Jx«i>i, feruos non habcns. Gl.Vet. 

ne feruo. Ex * pr. & iZy.tx, feruus. 
A5»amto«, s, 5x*<>i,no;i redaftus in feruitutem. 

3) inmftus. 3) feruitutis impatiens. Ex * 
pr. & 5aAo'u, .f.j/ge in feruitntem. 

AS»jri)Tii«, s, £ itooi h, expers ftrepitus, Ex a 

pr- & 5bVo?, fmitus. 
A5f «x«, <o«, 5 ««) ,', cascus. a) cacutiens. Ex 

« pr. & Sefxu, video. 
ASfavua, «{, ,J, imbecillitas, ignauia, iuertia, 

'.fucordia. Philox. Ab «5f«v«. 
'ASf«v«o, S, f. ^j«, debilis fum, langueo. Ab 

A«f wit\t, iof, i x«, a, infirmus.imbecillus. Phi- 
lox. fegnis.inefficax, focors, ignnuus, iners, 
ineptus, furjlis. Ex « pr. & 5f *»"vu, facia. 

A5fav<», «;, ,j, idem quod «5fa.«ia. 

A5f««>«, «5, i, Nemehs. Nomen De* gen- 

tlllS. 

A5f«?o<, a, 5 xu)4, 3 fuga alienus. s) infeaus, 
irritus. J) meuitabitis, Gl. Vet, Ex « pr. 
& 5f«ii, fupo, facio. 

Aapa'xnh, >/«,>i, adrachne. Arborvnedoni 
limUis. 

a3?»V*vo4, a , 5 x«) ,', falce carens. Ex « pn 

& Sfrravov, /rt/*'. 
A5f «^oAo,; 4: «5f E7T.'/3oA?;, 5 xai >J, felixinaffe- 
quendis rebus magnis. Ex &o\ & «V<'/3o- 

*AJjj7it 8 ;, a, lxx)4, noncarpt.us, 2)quemde- 

^cerperenonlicet, Ex « pr. & Sftoru, ca.rpo. 
'Adf/w. u, f. ijju, ad maturitatem perduco. 

Ab «3f 3f, multus. 
"ASfxnc, ««, ,), maturitas. Ab «5;«'». 
'ASf.V, s , 5, Adria, mare Adriaticum. 
"ASfifiuf, £ jr, J ««) ^, minime acerbus, non 

amorus. Ex « pr. & 5fi(i4t)c, acerbus. 
"ASfjfSxT.soj, «, Jv, terram f. folum calcans. 

Ek «Sfif, /i//V.«, & ^ B fy W , j Wl /g. 
'AififoAt*, a, l«lj| quicraflis, feugrandibus 

glebis eft. 2) plenus glebis. J) f.-rtilis, vber. 

Ex 45f»s, levfirtMS, & /3^ao ? , jj/rfa. 
•ASo«(*«f w. «'«. « «o>> >i, cralfis particulis conftans, 

crailus, iix «Sjj;, & ji/{«sj /'tfrJ', 'ASfsfi.o-aoc, 
. berantia. Ah «5f o?. 
ASfoTj»?, ^ro;, >J, idem & ab eod. 
Ajforefu;, copiolius. 
ASfoxufo;, vcl *5{p^Mfij(, a, i „*, ,' 
reni tegionem habitat. E>: i',o 


qui vbe- 
S Ci XUQCf, 


Aopgm, u, f. Cjgoi, ad maturit^ t" 
«5foo(x«., 5//«., ad maturitatem 
adolefco. A:> «5f5 fl maturqs. 

'Aeeuwf, tut, $. denfatio. 2) mati. 


perduco. 
peruenio, 

titas, per- o e «v. ASfivu, f. uvu, cralluui reiiJo. a) ad iuftam 
mag>ntudinem adduco. «SfJvtjtei^craiJejfcOj 
turgefco. 2)fuperbio. flb ii t i(, craffits. 

A5fi/«. uoc, i x«i ,', cater.saibunbus. Exapr. ASfju^ax 


To<, n, i ««) a, 


non circumfeptus,can- 


cl-IIh 


non ctreumt 


tus. 2) incufl iditus, 


J)cat 


nsrndicio : l 


. quia locus iudiciiean- 


cellis 


circumdatur. 


Ex « pr. & Sfo(J>«xri>», lcpcs, caiuelli. 
Aovvuuui, non poflum. Ex a pr. & ii.ufiui, litas. i) 'A5iivc(i;«, « { , i, imb 

feitus ad aliquid agendum, item'pecuniae. 

3) impotcntia, infcitia. £x « pr. & 5vv«- 

(«.?, potentia. 
' ' aYj-iuu-'.,, u, i >t«< >5, imbecillis, virlbus defe- 

ftus. Ex lisdem. 
'Aiui/utiu, xf, ,;, imbecillitas. Ah «5uv«ii«i. -•/. HC abc. i|n ASuvaTtu, u, f. it-siA, non ptilium. Gl. Vet. «5vv«- 
T«r, nequit. Ab eodem. 

'aSuvctcs, b, xui >), impotens. 2) inualidus 
adaliquid.impotens, infirmus, Philox. Al. 
Gl.Ver. inops. Inprimis Athenis 1\; diai., 
qui ob corporfs dcbilitatem laborare non 
poterant, eaque de caulfa ftipendium publi- 
ce, Gboium indies, accipiebant: vndePa- 
tres graeci fic vocant viduas, pupillos alios- 
que publice alendos. J) in neutro, quod 
fieri nequit; impedimcntum. Ex « pr. & 
duv*To<, potens. 

Alv/uTU(,A,iu. impofiibiliter. 2)inualide,abs- 
que viribus. J) infcite, inepte. 

aSvowiito?, b, i xa) >i, impudens. 2) inexo- 
rjbilis, durus. Ex « pr. tk iusu-niu, pudort 
adjlcio. 

ASujwTriJrw,-, A,iu. finepudore, inuerecunde. 

aSvtov, a, t5, advtum.facrarium.GI.Vet. Ab. 

aSutoo, a, 5xa)>!« ad quemnon patet ingreffus, 
a)non occidens. \% « pr. & iivu, velSuw, 
fubeo, 

AAii, f. &oa, fatio, expleo. 

Ai'u.-v, f, £«■•), cano,«arH9, 3)ceIebro. Pro4«.'5». 
'A5li(0,T, 5 , 45 a <\ a A E I •a5«V»™«« n, 5 k«> <i, quiftruaus noneft. Er 

a ur.& auiiiu, exftruo. 
■aWi*?". facra Adonidis celebro. 
■A&»VMW(i5«, 8» 8, colebratio facrorum Ado- 

'«tSfiwnct e. S k«> *'. indonatus. Ab «3ue=? ; 

' A d»e''«. «>-> -:» q uum i uis donis cotrum P' [e 

non (init, integritas. Ab eodem. 
'A5«e»S»«»«?. *. • « al *'• <« ui munetibus non 
corrumpitur. Gl.Vet. immunis. Ex«pr. & 
S«eo3oK«'«, munera capio. 
'A5«e»5»«<r»t, /4rf«. integre, incorrupte. 
•A5«eo3»«''*> »« abltinentia a donis accipiendis . 

integritas. . 

•aSwiJa»»™*, «, 5 *«• »:, mcorruptus donis. 
" A 5^. «• • «*' *■ donorumexpers, qui mu- 
nera non accepit. fi) qui non dat. 3) in " 
corruptus inuneribus. 4) munens mali & 
inaufpicati. 5) i5„e="«,inte S etnme. fcx 
a pr. & Sijov, msmus. 
•jH&t««,Ait« gratis.iine prxmio. 2) incorrupte. 
'A5i<r.T»5. 8, 5 ««> -i, muneribus non corruptus, 
deiudice, He.ych. E> « pr.&Soj.c, *««/«. 
J A5i-»<, s, 5, qui nihil dat. Ex « pr.&3<0T«, 

^aro/-. 
"AeSne, 8, 5 k«> ■?. dotis expers. 2) dotatus. 

Hefych. E( « pr. vel intcnf. &i5v«, dos. 
'AiSviwoe, 8, 5 wrt >i, indotatus. 2) inauptus. 

Ai. *«5v«*. 
'AtSAsuTSe, «e°5- 8 ' « ttator - Ab "«*«'"'> "-**'• 
'Aeihtoa, f. liw, cetto, dimico, pugno. 
2) mala perfcto, malis exerceor. Ab 
a£5Aoc. 

•a«S/V«, B, f. **■»» certo, dimico. Ab eodem. 
'ai5?.i,t^, NgMj, 5, certator. Ab ««5a««. 
•ai5Mt«, <3, 5, idem & ab eod. 
'AiSAiov, s, t», certaminis pnmium. 3j cer- 

tamen ipfum. Ab eodem. 
'Ati^t«, e, i *tt\ ■}. ptxmium reportans. 2) 

aptus ad <ettamen. Ab eodem. 
^f5A»aiTK<,8,«,cettaminisauaor. 2)quicer- 
tamn.um curam agit. Ex «eSAov, Ccrtamen, 
& T<5»(ii, pon». 
*A.'5Acv, e, to, praemium certaminis. 2)labor. 

Ab utSXoc. 
s A«lAov.«,'«. «e. i, vifloria, qu* ex ccrtf mine 

reportatur. Ex <t«S*ov & v<k„, vtUaria. 
"A E e A O £ , 8, 5, ccrtamen. 2) Ubor. 
'AetU.s-vv.., «e, *, certamen, concertatio. 2) mi- 

feru. Ab«i5Ao«. 
'AellcQipti, e, i *«> i, qui praem.um cx certami- 

ne reportat. Ex «e.Aov, & <J>«"e«. rtporto. 
•AET, /irf;/. fcmpcr, perprtuo. 2) fine _.««- 
milT.one. })vfuue ad, donec. 4 )fubmde. 
5) perp.-tua quadam fucceifione. Huic i 
<*«), fc 6»» qu> idemtidem tempore quoqu 
eft; «..T.Te, femper, U «•>, idem; J«Sg'i», 
huc vfque. ln .ompof.tione mterdum 1 ab- 
ii. itur, vt ae/aoe, pto ae.v«of. 
'Ae.,.'X«,-e'«, S, f. <», fempergermino. Exael, 

& (3X«t/«, gtrmm». . 

•jutfiAvsit, t>«, 5 «> *» femper germinans. tx 

"sdem. 
'Ae.(3?.«^e.e, «»f 2 A, perpetu3 2 etmlDatl0> Ai A EJ 4& 

Ae.^Aiw, femper adfluo, perpetuo fcaturio» 

Hefych. Ex <2«> & /4*un, featurio. 
»..*«.'«.!.«-.<', feo-per faturiens. 2) 

femper germinans. Ex «e> & fi^"' /«'""><» 

puilulo. 
Ae.yeveV»e, 8, S, fempiternus. Ex «s> & y«vt- 

r*!«, genuor. 
AEiyev^c, toe, 5 x«> 4, qui femper fuit & erit, 

fempitetnus. Ex «s< & y<vsie«t, Jnm, /,o. 
A!iy.'*T0«, i xecl $, idem. 
AeSeAo?, 8, »x*<>), inconfpicuus, qui non cer- 

nitur. 2)obfcurus. Ex «pr. Sct,ia,'jiJto. 
Ae<55.-, «"£,-, 5k«> $, qui non-ceruitur, quiqerni 

nonpoteit, obfcurus, tenebricofus. a)de- 

formis. Ex « pr. & <73 c <. /ptaes. 
Ae<5<«, ec«, j, deformitas, t.uid. Ex u pr. &; 

t<3o?, fpecies, forma. 

gyrumuilus, qui fempei circumigitur. Ex: 
iet & S.v^, gyo. _ 

M nus!'nerennis. Gl.Vet. Ab*( v.iKue. 

'Ae<5<oT«e, sT05,^,it=rnitas,perpetuitas, peren- 

nitas, Gl. Vet. 
'Ae,S8A,'«, «, 4, perpetua feruitus. Ex £i\ & 

SoAoe, /eriius. 
'AEi A r, f.«'j«, cano.canto.carminecelebro. 
'Ae.ert, ooe,^, fempitstnitas, xternitas. Ab<5«i 

& Irt, eft. 
'Ae,?»<«, «e, i, vitx fcmpiternitas, asterna 

vi»a. Ex «e> & ?<oh. w'.». 
'Ae<'fuov, 8, t3, fedum, Philox. A fequ. 
Ae.fuoc, e, k«) i, femper viuens. Ex <Je> & 

?«««, v ;,«<- 
AeffwTO!, »««>*, fempercmaus, rcmperpara- 

tus, ! pro ««rfjfoc. Ex <■:> & tcivvvixi. 
Ae.J.x/», S, f. «</«, fempet v.reo <\ fequ. 
A«5«Aij?, «»?, 5 k«> 4, femper virens, lemper flo- 
" rens. E>- ««> & S«>.e'u, f 2<«A>a., •-i.yo. 
At<»e f «, t,«, i *«> 4. remper calidus, f. cale- 

ficiens. Ex «V. & 3<e«« ^^ 5 - 
Ae,'K«o«<;, Bj k«> J, femperfru aifi< ans, femper 
fruflns habens. E* iASc xupAf, fi M«s. 

indigniras, indiinum tacinus, peccatum. 

Ab «ew^. . 

Ae.K«/..o<:.8,SK«>^,'nidecorus. 2) indignus. J) 

vil..., ^ontemnendus, contemtus. Abeod. 
AiueiMete, Adv. ihdecenter, ind.gne. 
'Anrif.&./.SwJVnonconrentaBeus.indecens, 

indecorus. 2) fcedus. j) indigo is. 4 lu- 

rus, aiper. Ex « pr. &.'.«.<■ fm:l:s/:,m. 
'a«<k<«, «s, «, idem quod «t,Ke;z. 
■a«kI<>, t. <c«, indecenteraliquem traflo. 2) 
) contumelia adricio. i.b «!:«;. 

„».&,«.«, motusfefnpiternus,feuf.lcul- .pcipe lotitation.s. Ex&)&> 'As<Kiv^Toe, 8, 5 k«1 4, femper motns, qui fem" 
pet & adlidue mouetur. Ex <e«> & k<.-t:,-> 
^«/ mouttur. 

A4.xiv.iwx;, ^</«^4. cum perpetuo motu. Ab 

AiiKi?, .4«'«. indecenter, indigne, pntermo- 
rem. Ab <!«ix«, iudatnt. 

U a AelAaA'?, 47 a e r juax. Ex <Sei & AaA*'M, A«(A«Ao?, vi, e 

loqttor. 
'A.';A«/ijr'?, fo?, 2 x«) ■!, femper !ucens,& fplen-' 

dcns. E* «« dc j,»,/,™,, tuceo, 
'AciAi/Siic, hc, h »«) t,', fcmpcr deftillans & de-j 

fiuens. 2) perennis. Ex ««) cr A/jJo,, /,i>». 
AeiAoyeM, u, l.qtti, femper loquor, Ex ae) &j 

Ao'yoc, fermo. 
'AsiAoyia, «?, »', verbofitas, multiloquium, lo- 

quacitas vel earumdem rerum in loquendoj 

inepta ireratio, velperpetuagarruliras. 2)! 

facultas, qua quis femper rei geflcevelge- 

renda: rationes in promtu habet. Ex ie\ & 

A6>o?, fermo, ratio- 
'A«iAoc, tj.l**\ij, folecarens, opacus. Ex«pr. 

& <&*, fitis fplendar. 
Ati^v>,(i(nuTO«, o», immovtalis memoria;. 
Asinv>(>«rv, ovo?, h x«) ij, femper memor. Ex 

cle) & jxv>ii/.o.'v» memor. 
A«iMvi?o?, s, Jxaiii, lemper memorandus. Gl. 

Vet. memqrabilis. Ex «V) & (i«("i»n«> *»<•- 

A«i|ivs™«i immortaliter. 

Af/va;?, s,. 5«2)i, femperfluens. 2) perennis, 

perpetUL-s. £x 4e) & ixu, fluo. 

tiixc, «vto?, {, idem & ex iisdem. 

!»v»UT«i,Jv,oi,qu ili femper nautce.magiftratus 

quidam iVlilefiorum. Ex «c) & vxirif , nauta. 
Atntific, /5o<,i5, , lecicas.quum oculi alicui fem- 

per nubecula func obducti. Etvmol. Ex ««) & 

Vlnjoc, tlltbes. 
AeeroiStia, «?, vj, paffio perpetua, numquamde- 

ficU-ns adtetfio. Ab lcvtxSfa. 
Airnx&.c, «0«, h x«) ij, femper patiens, fempiter- 

na: paifioni obnoxius. Ex «e)& ^«Sec, paffio. 
f.ii-7ixic, «i5o«, i, femper virgo. Ex chiitk **7c., 

p„<Ua. 

i(jr«Aii?, (o?, 5x«)iJ, qui femper vibratur, per- 

pecuo motu agitur. Ex «e) & iscihn, vi- 

bratio. 

tBr««ij"v«j «, i), femper virgo. Ex«e)&T«i>- 

Scvoc, u/Vg». 
AeiTAavif?, £0«, h *x\ >,', fempervagus, quiper- 

petuis erroribus iaftatur, vagabundus. 2) 

nugatorius, futilis. Ex ««) & wAavi,?, erro. 
AidAavw, tt, h x«) >i, idem & ex iisdem. 
At$mc, contr. iZtifittc, s, h k«) >j, femper & iugi- 

ter tiuens. Ex it\ & pi«, j?ko, 
AetSfiiro?, s, 3 x«) ij, ideir, & ex iisdem. 
AEl'?n, tollo, attollo, erigo, eueho. 2) ad- 

tbeo, infero. 
A«i«-&vijc, Ijj, *«) ij, femper vitibllspollens. 

Ex itt (* nSilvas, robur. 

ioitsc, tt, h x«) 4, quiquotidieviCIumexpu- 

bhco Athen.s. in Prytaneo accipiebat. Ex 

«t, & «("■(05, Wt>«j, 

, «i, nottuce certi generis. 
cu.x, Tos, tJ, cantio. 2) laus. Ab «efSiv, 

Actoios, «, 8 n«( tj, feinper feruans. Ex it\ & 

Aen-f«iy'i!, "5> 8 ««( >i, femper volubilis. Ei 

^oiouf oc,j),J k«) ij.qiiaii fempcr rraliens,qui tarde 
incedit. Ei >i«2 & iit>», trabo. A E I A E N 48 

A«(3»vot, 3, 5 *x\ >f, femper dormiens, epith. 

morris, vel mortui. 
AiKjisvw, eof, i-ixii,, femperapparens, femper 

confpjcuus. Ex ««) & tpxivciizi, appateo. 
Aticpiiric, 4oc, h k«) ^, femper ardens. Ex «rt 

& OA/yu, v,-o. 
A«(«t>o'(io«, s, 5 »«) ^, femperferens. 3) femper 

vernans. 3) femper ferens fru£liis, Ex 4ei 

& tpffw, fera, 
KnQ&tnvKi s, *«) >i, fcirrpercultodhws, fcu 

prajlidio inftructus. Ex *e> & cJob./m , c«. 

f?orf('a. fi$uyi«, « 5 , ,J, perpetuum exfilium. Exaelcic 
$*£y*, ftigio. 

e(epu>.A(«,«,^,frondiumperpetuitas. Ab feq. 
eicfuAAof, s„ xsl ^, lempertVondens,perpetuo 
virens, Ex (2e) 6c c?y/\Aov, foliitiu. 
«/xAufos, s, i k«) >;, femper virens. 
e«JC{<f«fi 0,0 ««) i), fempervtilis, perpetuo bo- 
nus. A«'kuti, .•/(/«. inuico. Gl.Vet. «skvt), ingtatiis. 

Ab «£'K„C, 

Ae»B»io?, s, { *«) „', inuitus. 2) inuito faitus, 

expreffus. Ex « pr. & Uktnot;, tiolmitaiius. 
Alxm, atsx, ov, inuitus. 2) imprudens, impe- 

ritus. Ex x pr. & i'kwv, vottmtarius. 
AEAAA, 1«, vj, procclla, rurbo. 
Att.hxftc, xix, ov, procellofus, rapidus. 
AeMew, «, f. ^Voj, vi conuoluo. Ab citMx. 
AeAA^'ei5, fiira, «v, procellofus, turbinis in mo- 

rem coiuiolutus. Ab eod. 
AeAAi)?, «05, h y.«) ^', idem & ab eod. 
AeAAoifii;, ixtc, k«) i), denfos habens capillos. 

2) capiUoshabens varieinturtos. Ab«eAA« 

& 3f)£, capiUus- 
Ae-AA3(i«i, flo, fpiro. Etymol. Ab «eAA«. 
AtK>,by.xvK, s, k«) 1?, pugnanscum proceila. 

Ex «<AA« & (£«;«, p«£»«. 
AC-aaotto?, s, ok«)i), velox, tamquam procella, 

Ex «sAA« & orc;, ^«. 
AeAAoTTsj, o5«, xa) ^, idem & ex iisd. 
AeAAw, (05, Sc, ^, Aello. Nomen Harpyis 8c 

vnius ex cinibus Aclsonis ap. Ouid. Al> 

e»eAA«, quafi prorelloja. 
AeAAwiii,-, coc, i xx) ij, procellofus. 2) velox. 

Ab eod. 
AtAotiic, hc, h x«) i, infperatu», praeter fpem, 

item fpe carcns. gx a pr. fit l\*U,Jpef, 
A«A7ro?, e, J k«) i), idem & ex iisd. 
AeAjrTe'ov, difridendum. Ab uthirTitl. 
r.eixTiu, u, defpero. Ab «VAttto?, 
AeAtrifa, »«, >j, defperatio. 
AeAitToj, «, i k«) 1), infperatus, infperabi!is,de- 

fperandus. Ex « pr. & i^)c, fpes. 
AeATToj?, AAu. ex infperato, prajter fpem. 
AlAorx, non fpero, deipero. Ex « pr. &eAor) ( , 

At|i,n«, tcs, to, neruus, chorda, qua renditur 
arcus. 2) arcus. 3) vcltimentum. i^iiafi 
«(tf^a ab «Vttoj, veclo. 

Aiv«37, VCi a»,v«e?, a, 4 <«)ij> a/vaovi/osuf, iugis A E P A E T aqua, Gl. Ver. idem quod «e,'v«.c,abie3o fci- 
licet ». Ex iet. 

rv«««, iugiter. 

ivvSijToe, ov, inopinatus, inexfpellatus. 
ijiyivioc, a, x«> >). corpusroborans. Exiifw, 
AKtjeo, & ytffty, membrum. 
rs.roxec, 8, Jx«>>i, fcetum augens. B) prulin- 
cus, fcerilicus. Ex eodem, &tSxo?, >><ir- 
tus.fcttus. 

i*.T{o$«i «v> bent nurriens. Ex eodem & 
Tf/ija. 

iJ;«;kt»<, e, 8 ««< »', plantas augens, plantis 
dans incrementum. Ex <«{«, <>«£«>, & 4>«- 
tJv, p/<i><.'rf, 

E'sn, augeo, accumulo. a) prouetio, pro- 
moueo. «/J-ojtsi, crefco. 
.«>•//», «, M<r«» ceiro ab omni opere, otior. 
2) fum defes, piger. Ab «.{/>«, Qui ab opc- 
n cejfat. 

ttfy&it, k*i, *«», iners. 2) otiofus, negotus 
vacuus. Ab «.{y-ic, 

.•{'/«. 6ft J **. *> 4 ui f ~« ian,r ab omni opere, 
nullumopusagens. 2) iners, piger, dcfes. 
Ex « pr. & j^yo', o/xv*. 
U{y>;T»c, ov, idem. . 

<..{-/<«,«!,>:, celfitioabopete. 2) inertia, de- 
Jidia, pigritia. 3) ceffatioabarationetetra:. 
Ab «ifyti?. 
U { yoc, m, ov, idern quod «e{y>i<. 
Mpitv, Adu. portando, fublate. Ab «eif», lollo. 
»,«{i'a»,ioilo. 2)fufpendo. i.>f/lojt«i, pcndeo, 
fufpenfus fum. 3) inconftans fum, dubius 
fum, pcndeo aniini. Ab «e<{«, /o//t>. 
jUgfroc, s, xs,,S, aerius. 2)multus, immen- 

fus. Al> me, aer. 
Mei«, «c. i, ciligw acr tencbrofus. Ab eod. 
A«{s»> f- ttu, aerius fum, aeria natuta pr«editus 

fum. Ab «!{<ee. 
A«{<oi«oc, ov, aenus, de auibus &c. 
'a«{<»«, *• i»>*> aetius, qui ell in aere. 2) al- 

tus, magnus. Ab oMf. 
•A«{iri5„c, «oc, 5 ««< >i, acrms. 2)obfcurus,cali- 

ginofus. Ab eod. 
"Ae{.<Tee, «, i x«, h, «011 feptus, nullo fepi 

ftUS. F.x «pr. & fynufipt* 
'to(°P*Tiu, «, f. >io-«, proprie ini 

lo per aerem. 2 ) nugas fublimes capto, 
fuperbio. Ex «>i{ & tiuivu, mccdo. 
Vueof3*T>;«, u, {, res mblimes & inanes traCtanS; 

fuperbus, alta petens. 
^UfoJovifros, ov, epith. auis. Ab «>!{ & 5ov<m 

'A«feo{oj«/«, •»» f ->i r>, > P cr aeremcurro. Ex Hio 

Cx. inuf, 5{«V», Currt. 
*a«p<<k, «"«» «»> calismofus, obfcurus. Ab 

«>i{, «*>. 
'A<f3..5;<, .»c, idem, item aetius. 
'tHttUiXvs, «oc, i**ili, inflatofermonevtens. 

2I 4111 de rebusinanibus&niigatoriismul- 

tum & magnilice loquitur. E.x «>i{ & a/itx>j> 5£ 

manna biblicum effe putant. Ex mo & 
pfei, «/. 

A«fof«TP<«, «, f. >i'»», aerem metior. 2) tes 
inanes Sc captum humanuni tranftendentes 
confe»or. Ex ««{ & <«it{««, metior. 

A«fo ( i.y>>c, foe, J ««'. *, petmixtus aen. Ex««P 
& (iiyvvfti, mi/cc». 

AtPOfiofcfoc, ov, aerius. 

A<pov Jf «'M, de faltatore, cum pedibus in aeie 
velut fufpenfus eft. Ex m( & vi<«.«, vt 
X«ipov»<<i«. . 

'a«pov»%>«, /0«, 5 ««» >?> P er aSrem, liue in aere 
natans. Ex «Sp & viJ5;«, r.ato. 

'A»Po»riT«, itf, i Kii >i, ex aere delapfus. Ex 
«i(P & iriTrrw, Crt./i). 

'A«P07r<T»c, ioc, i xrf >!, in aiire vol.ins. Ex «iff 

& iriTOJZoel, w/o- 

•a»po»op/«, 0, f.-io-w, in aiire gradior. Ab leq. 
■a.po^op.c, 8, i x«* •!, acrigradus, afcriuagus. 

Ex «>ip & i-opoc, tranjitus. 
A.P., " A«f»Tot»oc, 

Ex «Mf Sc t/|«vm, /tve. 
■AifirtiW!, 5 »«>>i» fplendens, 

modum aiiris. Ab *•>{ & «lyy.c, lumcn. 
'A^poipoiT^c, b, ri, & «!{6<4>o.toc, ov, aerem co- 

lens, in aiire vetfans. Ex «>,{ & $oit«« 

vcntito. 
Affoy.fo.c, contr. ««{<5x{« f > e ' u S u " ! 

atfris tcnuem ac 

%oiu, color. 
A!Po.AolJ)oc, 8,5, 

mem. Ex «.<'{«, t»Uo, i. fcol. «!{«-<« ix ^54>" idus, fc. habcns. Ex «>i{ & 
conum habens altum & fubli- r.'c.f. A<{. /cl ambu- .i«{if»ec, «.!<«)>!, elatusani- 
fuperbus. Ab ««.'{«, /«'/«» & »*•? A<{«ri>rv8c, 5 ««)>,', quodfacit, vt animi tollan- 
tur , fpiritus fumantur. Ex «.?{« & orvic, 
Jpiritus. 

A£fo-"roT>,c, vel potius «i{o-i»/t>(c, 8,5, altevo- 
lans. Ab ■«<{«, ro<Vo, 5c t.tc<««i, volo. 

■xhwc, u, i ««< >i> ■" lublimi felibrans. A.-. t -: (iOM, 'JO/O. 

i ►;, pedes in currendo f. fal- 
ollens. 2) agilis, celer. Ex Jcrmocmatio. 
'Aietu-iXt", 5. f - ■>»«» ir aiire pugno. 

aeria, quae fitin airre, A«{0-irr«C, o5oc, 5» 

tando inaltum 
««.'{«, ro.'/o, & 7,«, pc^. 
A!{T«?«, f- «--«. collo, attollo, eleuo. 2) au- 

fero. Ab «><{», <*<»Vo. 
A <fT*u, idem & ab eodem. 
A«{«5>,c, «c, obfcurus, caliginofus. 
•a»o<>«<v«, «, 5> ventis aguata, inquieta. Et 

k*.f.ii, (c (ta.voiiot, furo. 
A«f<t}>{o.iv<,, xc, x, leuitas, ftulritia, Ab ««o, - - 

<f{«v. 
Au<tp{«v, ovoc, i««<i, ventolus, leuis, mcon- 
lians. 2) ltultus, temerarius. 3)vanus. Ex 
««, flo, & 4>{>iv, mens. 
Ai't«ioc, 8, JxkIvJ, aquilinus. Ab «froc, aquila, 
'a«t.5ivc, /os, 5, pullus aquilx. Aj end. 
'A.TiTvn, e, J, fc. AiBoc, ae'tites lapis. Ab ,eto { aqui f.Ui. iMnni idilicio- mci, quod qu.dam tlim, H uod & Mru^. 3) vniuscu.usqu A Z T A H S **a radii \n rota fertjmentum. 4) omen, vt 

"AiTocJlofOc, 8, 5 k* v . >}, aquilifcr, fignifer. 
'AtTiiSiff, eoc, Sk«<i), ntjuilirnis. HincT» «<to7- 

A'> «7toc. aqitila. 
'Ahapx, tx, to, f.ftinii genus in teitis tem- 

pl .rum, Gl. V<-t. fjftigium. Vicle «stoc, & 

CJauem Gifrjer.' in fiftigium. 
'At%^te, «"<> »'■ pauperes. Hefych. E« «il, 

fi,npirltx*l<m, inbio, apptto (Sed. le K . eft 

"AZA, «, >5> fulig», fordes cxignisfljmmisad- 
hsrentes camino. 2) nigredo ex putredine, 
fqu.lor. 3) reliquia; v. c. laQis in vafe, 
nref.ctx. 

*At>'vo/, fvtco, exficco. Ab «£?». 

■a?«a<ioc> s, 5 xx'i i, aridus, liccus. Ab eod. 

'AfrMtf, «', /ov, idem, & ab eod. 

*a?«vm, arefocio, ficco. Ab eod. 

'A y xx,k, *°s 8 K «i ■<> magnum fonum edens 

' Dor. pro «cJdXd'*. quia arida frjcta fortius 
crepitant. 

'Aftrtoi, ferueo. Suid. Ex a intenf. & f««. 

*AC>j/«i, Si iriem, Suid. A fequ. 

"A?ei<>oc, «, S «'«. >)> non varieganis, nullis di 

ftihitus coloriDus. Ex« pr. & feijo;, ixi/vV 

fatus. 
*A?fuxT«(, e, 5 k«) *i, non lugatus. 2) carlebs 

virgo. Ex « pr. & ?sjyvu[ii, Ji/KgvJ. 
*AZFXH'S, frc, 5 k«> >i, aridus. 2) difficilis, gra- 

vis. 31 iion i.itermilTus. Hefych. 
*At*i>AJ« t ««> «', vacuitas ab oemulatione. 
"A?dAoc, 8. ixnl», quemmillusimulatur. 2) 

leuis, vilis, ncgleftus. 3) qwi zelo, f. zelo- 

typia non ducicur. Ex « pr. & fijAoc. 
"A?» hnTuwiTit, s, 2 *«i i). quem ajmulari, autcui 

uiuidere nerno lolet. 
'A^dAotc/otoc, «, S *«', ►?, zelotypia&inuidiaca- 

reni, .1 fufpicione jlienus. Ex « pr. & ijV 

Aotu^c, inttidtis, amulus. 
•a?i)*«ito«, ov, prstermodummagnus, &fupr.i 

inuidiam aut fpem alfequendi politus. 2) 

contemtibihs, non inuidendus. A fMfr. 
'A^ijiiio;, a, k«<" ij, indemnis, damni expers. 

2) impunitus. IndeTO«c»iov, a, impuni- 

tas. Ex « pr. & £>(«'*> damnum. 
'AtJDtciwc, /4^a. fine damno. 2) impune. Ab 

*AZH'N, /voc, barba. Etymol. 

*Asi)f,ic», licco. Suid. 

'AKi^', «, ov, aridus, ab «?«. 

'aJdtdtoc, e, 5 k«< >>, de quo quaiftio non eft 

habita. Ex « pr. & ?dt/oj, inquiro. 
'acdtoc,;;, ov, auguftas, venerandus. Suid. Ab 

«■<>, veneror. 
*A?i)X«, so<, a, 5k«)iJ, magnum fonumedens. 

2) durus & aridus. 3) continuus, perpetuus, 

quod lit fine intermilfione. 
"AZOI.tov, ol n«l xi, ferui, feruae; famuli, famulx. 
*A?v-/>i«, e'«, 5k«js;, iniugatus. 2) cxlebs. Ex 

« pr. & tjuyos, iitgma. 
'Atuyict, etc, >), cslibatus. A fcqu. 
"A5>yo;, 3,oK»i>f> idemquod «J»ywi &abeod. 

jfhilox. impar, difpar. "Afu ( i« siv, r«, Fcftumapudludxos, cjuo afer- 
mentatis abftinebant. Ab &l>f«c. 

"A?i//io?, «, Siiui^, non fermentatus, fermenti 
expers. 3) fmcerus. Ex « pr. & '^u^, fir- 

'A£uizo<f/«yi«, «c-, >J t vfus panis infermentati. 

Ex «fi/iwc & cfaytrv, comedert. 
"a?ui?, 70«, 5 k«; >i, qui non eft fub iugo. 2) cz- 

iebs, innupta. 3) fingularis, cum alio non 

iundtus. Ex « pr. & ?»yo(, itigum. 
"AZf),, ficco, arefacio, vnde&«c*o(i«>, arefco. 
"AZfi, veneror, colo. 

>ZilAE'fi, w, irafcor. Hefych. v. "Afcoooc 
"a?m»o£, e, b k«> i), fine zona r difcinctus. 
"Afo/oc, a, 5 K «) ,;, animal non procreans. 2) 

vita carens. Ex a pr. & faiov, animal, vel 

?«i), t>///«. 

Afij, Nomen proprium viri Ebr. indeclin. 
Afwfjc, e, J icu) ij, bene temperatus. Ex«in- 

tenf. & fuooc, menis. 
At^aiitK, h, i xxi $, qui non eft cinctus. GI. 

Vet. difcinctus. Ex « pr. & Jozvviu, cingo. 
a?o/toc, a, k«1 h, idem & ex iisdem. 
Ai/5i«, d, ta:dio afficior, faftidio. Ab ««Sifc. 
A>)Ji)c, ^«c, h k«< i), infuauis, foedus, odiufus, 

Philox. Ex s pr. & ,'Suc, rf<//i-/s. 
A>tiix, a«, >,*, fccditas, iniucunditas, moleftia. 

1) taidium. Ab &<,Hc. 

Ai)5ii*o(i«>, f. iooii«i, totdio adficior, faftidio; 

2) abhorreo. Ab <S«iiai. 

Ai)5oveioc, 8,Sk«iiJ, &«d5ovioc, lufcinia; santui 

limilis, lugubris. Ao «»5o/v, //v/,7»//i. 
a>)5ovisi/c, £ 'oc, 4, lufciniie pullus. Ab eod. 
A>i5ovi«, i'5oc, >i, lufciniola. 2) lufcinia. Dim, 

ab eod, 
Av/Si/, itc, contr. 65, ■!, idem quod «»3«*. 
AHAii^N.dvoc, >i, lufcinia. 2) tibiatum lingula. 
AifSic, Adu. infuauiter, fcede, txdiofe, Gl. 

Vct. 2) grauatim. 3) inimice. Ab ««Siifj 

injnaiiis. 
AiJ£i«, «c, >;, infolentia, infuetanouitas. 2) 

d. fuetudo, Gl.Vet. Ab «ijfixc. 
AD.io-o-o/, infuctus fum. Ab eod. 
Ad<Jo«, u, f. ifoco, ir.fuetus fum, non adfuetus 

fuiin. Ab eod. 
Ad«d?, eoc, k«< >», infuetus, infotens. 2) qui 

non format & inftituit mores. Ex « pr. & 

i>t>oc, mos. 
AD*ifoii«<, defuefco, Gl. Vet. 1) non fero 

propter infolentiam ap. Strab. Ab xiim. 
AdSoic, Adu. prxtermorem. 2) inexperto. Ab 

«dJdc. 
Adkdc, eoc, S n«i .?, aciem non habens, non acu- 

tus, obtufus, hebes. Ex«pr. &«kd', mucro, 

cufpis, acies. 
"adii«, toc, to, fpiritus, flatus, flatus venti, fpi- 

ratulum. Ab «s/, f. «d<", fpiro. 
At^ix, «c, d', immitis animi adfeflio, im- 

manitas. Ex « pr. & i»f<>oc, mitis. 
"adi", flo, fpiro,«D, flabat. «;ic, «/vtoc, fpirans, 

parc.«Dtc«i,fpiro,«TO, fpirabat. Ab 'iu,jpiro. 

H'P,/<;oc, 5, air. 2)coeli temperies. 3) cali- 

go, aer tenebrofus. 

do-ic, ewc, i, ventus, flatus, fpititus. Ab ««, 

Jio. 

'Ado-o-DTOc, a h r A © E A © E 54 .xj-jxtoc, e, 2 x«> >!, inui£lus. 3) incomparabi- 

lis. Ex « pr. & >Jjt«oh*i, vincor. 

H'£ T A O £, uA>), uAov, molertus. 2) iniquus, 

ibiuflus. v. Aioi/Aoc. 
AniH, «, !«U, leuis, agilis. aUenuis. J) 

fuf>limis, in fublimi degens, qui inaere fuf- 

penfus fertur. Ex ««{■ aer, & «-«e*» f-i*»- 
ll .T/o, i «s,volo,cumauriSvagor.Aba>Tx!,auis. 
<jSjt«» «» •), ventus, flatus. Ab «a, /o. 
lir«, b, S, idem & ab eodem, itemauisap. 

Arac. 

«> x", ventis intur.V 
\iu.fluo 
; ventisac 

,s. 3) torsjiMCj contr. iuTtfolst, U, » 
flueos, f. ex quo fluente venti 
fictaPlatonis. Ex iirn, ventns 
%fT, ( , e, l*»M, quiventopeifl 
flitibus expofitus. 2) infatk 
gnus. Ab *«t» flo. 
K^ric, S, aqnila ap. Arat. 
Hxttxto?, 8, 3 x«> >i. inexpugnabilis.inuiaus, 
infupcxabiiis. 2) qui nulli labori fu. 
bit, nulli largitioni&c. Ex a pr. ck xt7*oh.«i> 
viticor. v. «xjoxtcc 
Axyk. «» s «*> *■ » nc voce - 
ASvAstro-Dc, f. c&samttoc, s, 3 x*> >!, rnacis expers 

Ex « pr. & 5«A««o« vei 5*Actt«. 7»<ir«. 
ASsAsTJUToe, f. <B«*«tt»tos, 8, 6 2«. x. maris 
inexpertus, rei nauticirudis, inlblensna- 
vigandi. Ai> «SrsAaoiro.;. 
aSsAxc. vel sS*AA.i«, eoc, 5 x*> i, non virens, 

aridus. Ex « pr. & SsAA», n;><». 
a5*a*-/«>«, W./m. fine calore feu zftu. Ex«pr. 

& s«a*«, calefacio. 
Alaul3t\. .■'«'«. intrepide.impauide. Ab «Saie/Sxc. 
Aixufii.c, «0«, 5 x*> x» intrepidus, impauidus. 

Ex s pr. & J«(i/3o?, flupor. 
'Atxufiix, *«, x. terrons vacuitas. Ex iisd. 
"AJ«(X/3o5, *, « x«>i}, idemquod, itxu(3C,;. 
'aS«v««'«, «e, •>', immottalitas. Ab sS«v«to«. 
'A5«v«Ti?w, t. izu, immortalemreddo, prxdico. 
'ASavsntiioe, 3, immortali tas : in Deos relatio. 
'AS*v«to«,s. Jxs>i,, immortalis. 2) fempiter- 
nus , iternus , perpetuus; & in yiur.il: ol 
«)*vstoi, Dii immortales. <|) decem millia 
militum fcleaorum in exerciru Perfarum, 
.qui ita dicebantur, quod uno mortuo, vel 
occifo, ftatim legeretur alius, numerusque 
adeo idem femper rnaneret. Ex * pr. & 
3xv*to«. mors. 
•aSmtoc, »,«««) •>. infepultus, inhumatus. Ex 

« pr. & ix^u, fepelio. 
*A©a'PA, ««, & «3«ip>» x'. pultis genus, ap 

Ariftoph. 
*A»*i:*xe, it(, • «»> x. fiduciiexpers, timidus 

Ex « pr. & $i V oc, f.Uucia. 
*A!«vii«a'l«, «o •>, vacuitas ab admiratione. Ab 

SavuiZ». 
'Aituu.x-l.Si iixoux-t\, Ain. citra admirationem 
"At1«iVJUK$'»«j id. quod iSaviixoia. 
*Ai)au(i«,-o«. «v, expers admitationis. 
'Aiiiaji-/, ov:c, i ««'. •!. qui non fpeaat. Ex t 

pt. & 3**0ft«i, /peflo. 
'AUxroc, s, «><«'.•), qui nonfpeaatur, inuilibi 

lio, nonvifus. 2) qui non vidit. Ex iisd. 
'Aift\. Adu. line Deo, line numine. Ex « pr 
«t e.it, Or«i. ASeia, «c, >;, impietas. Ex nsdem. 
aS</«7oc, a, kx\ >■', numine diuino non adfla- 

tus, non diuinus. Fx iisd. 
A8E'Aro, f. f"» mulgeo. 2) fugo. Hef. 
aScAxtoc, k, i xa\ 4, q«od priter 

fit. Ab « pr. & 3eA»T«e. 
A«fX«T05, ov, immii ' 

SiAyt», Itnio. 
"A»«*{.«. tu<, x. fuaio.muiaus, ap.Hippocr.ex- 

pliratur attraaio : fed vox 

aiif.yoi. 
'Aitxlu, f. SkAx'™, nolo. Ex , 

■tw/o, 
'A8 emb E'ii,J, lafciuio. Hefych. Ex 

& 3/its, ius, fas, vnde 9/|iie. 
'AS«(iiA>oc, b, 1 »«) x, fundamento carei 

fundamento. Ex « pr. & 3cn/A>oc, funda- 

mentum. 
'ASt>xAoe, a, 5 ««1 x, idem & ex iisd. 
'Attuic, iSoc, i xx\ >!, illicitus, nefaltus: & 
'Atff.iiir.oc, a, S x«) >Ji iniuftus. Ex « pr. &$£- jluntatera 

iplacabilis. Ab s 8e 

;, ap. Hippocr. 
eft fufpelia. Ab 

e ptiuat. & 3/Aa, 

priu. 

fine A««>w«e, «, ««>,', iniuftus, nefarius. Exiisd. 
Attui-seyia, ««, ^, ficinus nefarium, fcelus. 

Ex itiu.isos & S?{'/ov, e/>;:J. 
Aituirw, AJu. nefarie, incefte. 
lituiroyauia, «e,x. inccftinuptii. Suic. Ex 

«S/«irec & 'jiuoi, Vlipti*. 
Ateu.Toyauoc, s, S x«i 4, qui inceftas init nu- 

pti.u. Suic. Ex iisd. 
A8e(iiT«7«(«eM, f. iituieiyxui», inceftas nuptias 
celebro.PfeudoClein.inRecognit.ap.Eufeb. 
A«<(xiTO>roiJc. o, i x*> i, infanda faciens, in- 

fanda gerens. Gl. Vet. 

aS«>itoc, s, Sk«>x'> nefarius, infandus, nefan- 

dus, illicitus, Philox. Hinc tj «SiVitov, h, 

nefas. Ex « pr. & a««iTle, legibus confentaneus. 

AifutTHoyiu, «, nefsnda patro. Suic. fcx aii- 

unoi f; ifr«v, cpus. 
Aiioe, s, « ««> 4. qui lineDeo eft, Deum tot- 

lit, impius. 
"aSeotxc, xtoc, $, ignoratio Dei, impietas. 
AS«o««fT.'«, «c, x", cultus negligentia, item 
omnino, cumcorpus male habetur. i)ne- 
gleOus, contemtus, fc. eius, quem colere, 
curare, tueri debebamus. Ex « pr. & a«{«- 
oreOu, colo. 
' Aitox-ntiiToe, s, S ««> >i, incultus, qui corporc 
horrido & inculto eft. 2) negleaus. 3) 
immedicabilis, infanabilis. Ex iisd. 
'AStjair.bVuC) Adu. negleaim.ccntemtim, finc 

cura, & fpe fanationis. 
'AStfeiytvxe, /oe, 5 x«> x', fpicas, feu ariftas ha- 
bens, vel generans. Ex ii^.arijla, & ytiio- 
fuu» CJjJ»»- 
' hittwfil.s, /oc, ««> ^, idem & ex nsd. 
' A e.'Oxe, /»c, i xa\ x. fpicatus, acutus. 2) con- 
temtus. Ah «Sviij. (Pnus debet efle &>«ij.j««» 
pofterius repetendum ab « pt. & J/{u, ^iiivro, 
vnde Stexxtiu.) 
Ati^u, f.iou, fperno, reii io, contemno, fc. 

velut fpicas degencres. Ab eod. 
ASij.vx, x«, •!, ath^rina, pifcis. Ab eod. 
AS/fif, ikoc, 0, atifta, culpis fpicae. Ab eod. 
'a»i«.'to«, t. i?u, idem quod iUeiiu. 

'A»/{it»0 55 A * E A © H 

V$ifin«f a, & **< 4i n°n demeliiis, adhuc in 

fpJca. 2) negleOus. 
'AaifuiVToe, s, ' ««! <i, noncalefactusi 2) qui 

iion calelit. Ex « pr. & atfptavToe, cattfi- 

ilus. 
"Aie(iue, s, 5 *«) >,', calore vacans. Ab«priu. 

& aff«k-, cnlidus. 
*A»e{°Ao,-3e. a, o »■'« >i, qu' 1 ariftas, feu fpicas col- 

ligir. Ex ki^.fiica & As>«>, r»%». 
'Aa«{tvS>«, «o!, J **!>,, anftash.ibens. Ab«3„'f. 
'A3i{»jt«i «roe, tJ, tuberculum in capite nalci 

folitum, v. «J^fu^i. 
*a3«o-i«, ««, ', incottftantia, perfidia. Ex «pr. 

& Sisti, pofitia. 
'AJ!i(i.«, *e, >*> trjnsgrefiio legis, iniquicas, 

fveliis. Ab i&to-ft»?. 
*A3«Vi«>e, «. S ««>>), legecarens, exlex, qui le- 

gem non obferusc ; '-) de qu° lcx non e(l 

poiira; 3) illicitus, iniquus. Ab eod. 
'Ai"u.'fi'M, m, impiobus, nullis legibus obe- 

dtens. 
'A*W(*oA™ti>o?, ov, inceftas nuptias celebrans, 

"ASeofoe, a, ' x«) >!. idem quod «3fV(/(oe. Ex « 

pr. & ierp.is, /«r. 
*a3eV(iu<;, Adu. illi.itc,nefarie,contra leges. Ab 

*A3«V4>«rM, B, ' n«J', ineffabilis, ingens. Ex« 
priff. & 3,V(J>*roe, rt D«v pronunciatus. 

*a3st«>, <3, fjjsat, ibrogo, aboleo, irritum facio, 
21 reiicib, improbo. 3) fptrno. 4) contu,- 
meliofe tra£to. 5) prsuancor. Philox.«3f- 
tm, rcprobo, deJpio. «a«T«r, refellir, de- 
tipi', idem. tfrtnirBi rcprobaui. Gl. Vet. 
decepi. 6) cum dat. fidem non habete. 
\Utwi, deceperunt, Philox. aor. 1 v,3fr>, 
(iswoc, abrogatus, perf. part. p.iif. Ex « pr. 

& »«TS{, /> ->/«J. 

'Aa«Ti/(ia!, Toe, to, abrogatio, improbatio. 
*A3iT>fe-«, «ue, 4, abrogatio. 2) aceptio, Phi- 

"a«to«, o, 5 k*> >), inconftans. s) irritus, ab- 

dicatus. 3) ineptus, mutilis. Gl. Vet. in- 

hdbilis. Ex « pr. & Sfroe, pofuus. 
*A3>/™e, Adu. inconftanter. 2) inepte. 3) im- 

probe. 
'Aaeut-i«'«i >5> ncgligentia in fpeaando.conhde- 

rando. Ex « pr. & ituoiei. 
"*a«MP,rri, Adn. hnecontemplatione, negligcn- 

ter. Ab fequ. 
•hi t L v rn, b.SmM, nonfpeftabilis, inadlpe- 

ttum non cadens. j ) improuifus. 3 ) a 

contemp!ationealienus,ncgligcnsincogno- 

fcendo, conli.ierjndo. 
'A3fufi'riJe, Adu- non fpeaabiliter.imiilibiiiter. 

2) imperite, negligenter, temere. A prxc. 
'Aiieif,Aau impie,fcelerate,lineDeo. Ab*3«ce. 
'aS^ito!, b, x*> ij, non perfpicuus, non vifus, 

latens, occultus. lon. pro iiiaToe. Ex*pr. 

& s^Toe, fpiCitCbilis. 
"A*f ao«, s, k«) ti, ablaftatus. 2) qui lac non 

fixit. Ex « priu. cc 3i^, papilla. 
'AMJiVtos, 8, i(«)ij, nonerTeminatus, virilis. 

2) iiulomitus. }) durus. Ex * pr. & aijAu?, A © H A © A 56 'Ai>)Au?, ,w, J x*'; ^, idem & ex iisd. 
A e H NA", ««, ^, Minerua, Pallas. 
Aa^V«?>, ^rfw. Athenas. Ab 'Aaiiv**. 
a*?v«<, uv, «i, A.thenx. vrhs Atticx. 
'Aa,»*i>, ^?, i,, idem quod 'a3»;v*. lonicum. 
'Ai^tarov, a, ts, Athcnxum, templum Miner- 

vx. Ab 'Aaifv«. 
Aa»v«roc, «,'«, «i"ov, Athenienfis. Ab 'A^m, 

Athtnt. 
'AMm «, (, Minerua, Pallas. poetice. 
Aa^>i,afv, Adit. Athcnis, ven Atktn. 
Aa>!vyo-(, ^Jrftf. Athenis, zu Athen. 
Aa^voyffwv, ovto5, i, fenex fcholafticus, qui i« 

feneaute litteris operam nauat. Ex 'Aa^vtj, 

Minerua, qux ftudiorum prEefcs credebatur, 

& yif wv, Jenex. 
A e H'P, ^50?, 0, pars fpicx acuta. 2) fpica. 

3) fpica dcgener. 4) fumma pars cufpidis, 

fagitta. 4) mucro gladii. 
'Aa,}{*, «5, ,,', idem quod «a«'{«. 
'Aa-^ii/Toe, u,i >:«)>;, a venitorenon indagatns. 

2 ) a venatore non captus. 3 ) line feris. 

Epith. lilux &c. A atjffuw, veitor. 
Ai^^^-my^i, g, i, ventihibtum, minutinimas 

paleas dilfipans. Ex «aiif, arijla, & ^oiyof, 

pernicies. 
Aaif(«, «?, i, penuria ferarum. Ab osa,,{o$. 
Aaif6/3f»/Tov, e, to, ventilabrum. 2)cochlear, 

quo puls in olia agitatur. Ex «afy arijia, 

vel «3«'f*, p»/s & (ofwiKW, comedo. 
Aa^foe, B, 5k«)^', teris, feu belluis carens. 2) 

expers venationis. 3) qui capi non poteft. 

Ex * pr. & a«f, fera. 
A5nf(C(i*. to{, to, idem quod «aifojfx*. 
Aa>ioa»f,?of, e, o**)i, non repolitusin thefau- 

ro. 2) qui retondi & adfcruari nequit. 3) 

qui nihil recondit in craftinum , prodi- 

gus. Ex * priu. &i a,,«-«!/f i?(o , in thefaurtt 

repono. 
'Aa^Tfi/Toe, s, '««)>;, nemini mercenarius, qut 

nulli feruit ob mercedem. Ex*priu.&3i- 

TtC»,mer,edcferuio. _ 
Aaiyyavoc, e, ' *«)>!, qui tangi non vult, inta- 

&us. Ex « pr. & aiyyavw, tango. 
Aaiyiit, f'oe, S x«) 4, intaaus. Ex « priu. & 

a,'y», /o«go. 
Aa.KToe, B, 5x«)i, intaaus. 2) integer, illiba- 

tus, intemeratus. Ex iisd. 
AaixTwf. ofoe, S, idem & ex iisd. Hefych. 
Aitebn, f.fiow, certo, certamen ineu. 2) ma- 

1j tolcro, malis exerceor. Ab «a^»e, certa- 

'A$hfa, », f. >)Vw> idem & ab eod. 

'AJA>r(i*, to?, to, certamen, pugna. Ab «aA,a» 

AaAt,o,e, f«e, >i, certatio athletica. 2) cetta- 

'aSaiit^, «foe, 5, certstor, athleta. 2) certs- 

minum peritus. Ab eod. 
'AaAwie, «, i, idem & ab eod. 2) in quocun- 

quc genere peritus & exercit.itus. 3) pro- 

tufus in aliquo genere, vt libidine. 
'AaAdTixoe , i, «v, athleticus, ad athletas 

feu certatores pertinens. 1) robultus ac 

firmus. 
'AaAfTdisve, Ai/u. athleticc, athletarum more. 
"AaAioe, A ® A A P A P alisexet-. , .^s»^'C'«» *> **> congregation.s 3Aioc, <«, <ov, mife», 
cirus. Ab «JXos. 

^"^.trfe^^-nofe.infeticiter.i'. jA.wc, 

JXeSiTi-M, «, f.ifr"! ludos p 

5t Ti'»fHI, pe»». „.,{*<>, congrego. 

ASfwfV. 0, & congregator,colie£ror. Abeod. 

congregandi habens, col- j. Ab «jA.v 'A<rj. axoJ<T>i<>, prnn um certami confti s prxmium. proponil 
jjwj/r>i«, e, 5, > de ™. 
SAov, »> ", certaminis prxn 
mium quodlibet. J) fceli a)pr- na. Ab *«m rel 

tumultuantium certamini;. Es 
us. non turbatus poena. 4) laoc 

tamen. . , 

,SAo<, 8, 8, certamen. s) labor, labonolum 

negotium. Ab eod. 
ia>\o<j3{0«, s, k*. i, - vl ^ 

iiU.v & <J>e{», fcre, rtpo 

turbidt. ., 

>.».*<«•«, e, J x«< >>> "0" turbatus, l.mp.dus. 

Ex « pr. & loAow, tiirbulcntnm red.lo. 
iZoeifr™, ts.Uiii, m,n pei-tP.rbi.tus. 2)qu, 

non perturbatur. Ex « pt.&9i{«(3o5.<*»«f« 
^o e «/S.<. 8, i **M, idem & ex iisd. 
K^t^c Adu. linetumultu.tranquille. 
AePATEVH, *?, it arbor quidam, ex qua 

JPZ, B?">1»*. infrdftus, inquaffatus. 2) 
inttger, ilUfus, non vulneratus, aut mi- 
nutus &c. Ex . pr. & Seivric, fagilis. 

'A9 e «w. «, i *«<>,, nonnutriens, nutr.end. 
expers. Ab « priu. & J{..tt.s, nutr.tus. 

AePE'ft,5, f.i«. ««•*<>■ cerno, intueor. 2) 
difpicio, conf.dero, perpendo. J) circum- 
fnicio & cum intentione intueor. 

'A»e»>«™> t«v, t«, munera a cognaus nou* 
fponfa: miffa, quum fe ptimum conlpicien- 
dam prsbebat. Hefych. Ab iSete. 

'AePH'NH, ne, >>, genus apis. Suid. . 

-ASexv». /**'. absq.ie luftu, line lacnm.s. Ex 
« pr. & »e>iV05, /«tfilS. . 

teSj/jT.TM, ! pe».«, nonfeptus, non loncatus. 
Ab « & je.yyoo lori.a.fcpinm. 

'A»e""- S «. •»> iU«fus,indei.eptus,aaj.?«,OTrto. 

*A»e'«. •*•<• s •"•> * cf,pilli: " r,ue P ,ll,carens 

glaber. Ex « pr. & 9 e .*' f''/«* 

' v AJe""' 5e "-' 8, i»»!"». 

liue exefus. Ex « s, f. qui ' 'ASeoov, Ailu. pro «fo»?, ^ uod v,de - . -. 
i\ qui 'A©PO'0£, 0«, oov, contr. 'iiopu quodminusfrt- 
• quens, confertus.il. vnum colleaus.coacer- 
vatus. 2) vniuerfus, limul totus. J) tre- 
quens, deni'.,s. Cojnp. ajgingof, lex, £ e" 
.j-'AJf005, &, i xal >i, n. 
ftrepitum. Ex « pr 
clamfr. 
a5jo»th«, ito«, i, vniucrfitas. Ab u3ei°t, »«• 

ASffei?, 4rf«- confertim. 2) vniuerfe.fumma- 

tim. *) csnfeftim, celeriter. 
'A9e»""V, ts, i *u1i, infragilis. 2) non fraaus 

deiiciis, non delicaxus. 3) non mollis, vi- 

rilis. 4) non iniiatus. Ex « pr. & Sei-ma, 
franrro. 
Mpixw, Adu. non deiicate. 2) vinl.ter. 
A3^ii«,«,f.>io-«. an.mumdefpondeo.animum 

abiicio, animo fumdeieao, animolurr tra- 

flus. 2) timeo, angor metu. Ab «3u<to<, 

qui animo cjl dtiefo. 
'AauiuiTXf, e, 5, anxius.mceroreadfeaus. buid. 

Ab iivu-iu. . 

'ASv)«'«, «e, >), animi deieaio. 2") tnft.t.a. J) 

auxietas. 4) defper.itio. Ab «JuiiOf. AJU ( iO qu. an 10 elt de.efto. 2) i , us non arrofus, 
\i, vcrmis, & HisaS. 'AJfo<?iv, f. o.V», congrego, colligo, coaceruo 

& 2) in P'iffi'io, fum apud me, potens me.. 

Ab ii-Jic- 
^ tJ ;,,,«, 3, l ««)>,, frequsns, celeber — 

fertus. 2j - ongregans, congrega 

vicns. Ab *»e».'?«(i congrcgo. 
^Aapc^ic.cu^K, congiegatio.coaceruatio.con 

i»n».s. Philox. 

iiea 

2) ccetus, multitudo. Philox ido infe j) msllus, ttiftis. 4) puh l.n,- 
mis, non animofus. Ex « priuat. & 9i.u.(, 

&(,u.uc, Aduerb. animo deieao, anxie. Ab 

tSvpboW, f- «»«K».. ludo ' lufit0 - 2 > falto * 
Ab «Jiie«. .. . 

Ajue'"' s > f - ,,w ' idem & ex 

ASup '^ fc T ^. B » ° xa '' ^» '"ciietn 

rei.s. Ex«pr. & i« t 1,, fncjlra 
'ASven*. to5,t3, luduspuerilis. 3) ludusqm- 

liber. J) 0blea.-1ms1.tum. 4) ornamentum. 

Ab tlSCeu, ludo. 

Ajvei""-"' "' Ti ' idem ' fed ^i^^^^^^' 

Aj.eoy/.(,TT,-«, 3, nugas, iu.l.cra loquor, it. 
petulanter loquor, linguinon tempero. Kx 
a^mi". mconiincns, & yAiVj«.l.7-\«TT«,/.->i£'«». 

'Aa.j.yM.TT/a, «, 4. i.Kontinenti.i l.ngux , B «- 
rulitas, f.udii.m nugandi, laiciuiendi. Ab 
«ji.e s '"- WT "-' garriilus. ■ , . 

'A9»g.yA««7»«i *. i " B ' , <' quilingiiaeltcftreni, 
loqu .x , garrulus, cui fores oris non lunt 
c\ uil 1 , 0-d femper patent. 

'AJve.^for, s, i ««1 •!, qui leges ludos fac.t, 

" q« el valu.sca* fualib.dineabutitur. Exiiip 
ludo, & vjh.t. * 
"Ajv{0( ianua carens, lanua non 
) incontinens. Ex « pr. StSiex, \b eod &:;::t.:^^^' ka '" n 1''«^-'--*- ;;: ' ;; 59_ 

'AW a t r a) qui linguz: ti-rnpenre nequit, loquax 
garrulus. Ab «?u{oc, & ?o>«, os. 

'ASTPn , hido, luiito. 

'Aii^!HTcc,i!,btcuM,, ianua carens, nullis foribus 
cl.mfus. 2) incontinens, efFrenis, efFren tus, & , regi nefcit. Ab StJufo?. "ASuroc, e, J«ui>;, non facrificEtus, non immo 

latus. 2) qui eft line fasrlficio , facrificii 

carens. Ex a. pr. & W», facrifico. 
'aSXdjtoc, s, 5 k«) »i, cui mulfta impdltta non 

elr, irr.pun-s. Ah c&Zoc, impttnis. 
'aMoc, s, S xa) >j, mulft jn non pnffus, impu 

ms, indemnis, damni expers. 2)innocens 

innoxius, infons, criminis expers. Ex i 

pr. & iwi, mutcla. 
't&uiu, 2, f. »«, abfoluo, mulfh feu pcena 

libero. 2) innoxium declaro. Ab aStvoc. 
'AJ«*eu?oc, & aJiwei/Toc, 8, 5 *a) >j, qui blandi- 

tiis & adulatione emolliri nequit, immitis 

mifericordia; expers. 2) incorruptus, qu 

adulatione& blanditiis &c. capi nonpoteft 

Ex * pr. & Stuttiu, adulor. 
'ASwjaKic-oc, s, 5Ka)>i, qui thoracatus, aut lo- 

ricatus non eft. 2.) inermis. Ex « pr. & 

a«»{«rKi?oixoti, /orvrii munior. 
'aW{>(>:toc, s, S k«) >j, non ebrius, non temulen- 

tus. Hipp. Ex « pr. & aufwooftai. 
'aJwwc, //i&. citra mulcUm&damnum. 2) in- 

nn x ,e. E.x «Sii W . 
"aJXmic, t«c, >!, impunitas. 2) abfolutio rei. 

Aa «S-aiu, abfolito. 
A*I, ' heu! heu! eheu! 2) vtinam. 3) quando, 

fi, Dorice pro ei. 
Ai, heu! eheu! InteritB. 
AV«y/x«, «f, rt, luftus, gemitus. Ab «i«fw, 

fflBO. 

Ai«!>> ?■ «? M > lugeo, lamentor. Ab «?, bcu\ 
A.'«ktoc, », ov, detlendus, gemitu dignus, la- 

mentabilis, luctuofus. Ab «J«J>, tugett. 
Aiaxo), oi, qui duas forures in matrimonio 

habent. 
A'l A n h'S, ioc, k«) !i, grauis, acerbus, luftuo- 

fus. 2) tenebricofus. 3) perpetuus. 
Aiavoc, >), Jv, idem. 
Aiavwc , perpetuo. 2) grauiter. 
A'iboi~, vox Uolcntis feit indignmitis , heu! 

hei! 2) admirantis, papae! 
A'> -7\"icc, & aiyayfoc» 8, 0, capra, vcl capcr 

filueftris. Ex «','{, capra, tk.uy(toc,filueJ!er. 
A'l r A N E'A , «,-, vi, Ion. ttlyuviy, quod ejl in 

vfu, iaculum, fpiculum, tragula. 
'/uy%iv, Adu. fubiro. 2) inipctuofe. Abaio-o-w, 

r„o, atm impctu fcror. 
Alyii, ti, >i» pellis caprina. Ab u'!~, capra. 
AVyJioc, 8, i Ka) ij, vel jioc, eiu, tiov, caprinus. 

Ab eodem. 
Alydttuqoc, 8, 3, herbaa nomen, quaii caprat 

ttiticum. Ex af£, capra, &5iu{oc, ;>■;>/- 

Aiytifivov, k, to, vnguentum populeum. Rob. 

Ab u-!yt,t>oc. 
A"irEipos, s, >!, populus, alnus, Philox. 
Aiy£>.ar>ic, 8, 3, caprarius, caprarum agitator. 

Ex eif, cctpra, U ih-X», vel ^«i;»«, egiti. A I T 60 

aVVeoc, idem quod crfyetoc. 

AlyiaAeuc. iuc, i, pifcator. Ab «iyi«>,5,-, littus. 

Aiyi«AiTi?c, s, I, littoreus. 2) in littore habi- 

tans. Ab eodem. 
MyixMrtc, iSoc, S,, littorea. 2) qui in littotc 

habitat. Ab «iyi«>, < V>fc. 
A'iriAAO's, s, i, littus, ora maritima. 
Mytu^hc, «c, 5 k«) ^, littoreus. Ab «iy,«xSc, 

Aiyi/3ojKoc, capras alens fc. terra. Ex «?£, capra, 

& fiiftcu, pafco. 
AlytlSirtic, s, J, capras pafcens, paftor capta- 

rum. 
Aiy/^oTcc, s, l k«)>J, capras pafcens, capris pa . 

fcendis aptus. 
AiyiSiov, 8, tJ, capella, hcedus. Dimin. abeif, 

Aiy»'?«, f. isu, dilaceto, dilanio, flovehemen- 
tius, tempcftate adliigo. 2) capras pafco. 
Ab «ff, capra &c. 

A'iriBAAo'2, B, i, patus, auis quaedam. 
2) hcrba qusdam. 3) faltjtionis quoddam 
genus. 

a"i neni',8, i, falus, auis qusdam. 

AiyiKvxfioc, 8, S k«) ,', crura caprina habeny. 
Ex «fj, capra, & xv^», cr//j. 

AiyiKOfsic, iuc, i, caprarius, qui capras fitiat, 
& p.ifcit. 2) cuiusuis pecoris p.iftor. vfita- 
tum plitrale «iy,xofj"c, pars Athenienlium. 
Ex «V|, capra, & nofiii, /)<•/». 

AiyUi^, ittoc, 5 k«) >,*, praraltus. Epirheton 
fcopuli. Ex «!(, capra, & AtiVu, /;« ?8( 7, 
<7»i(/T <7iJ ciiius fafligium periicntre cuprct nc- 
queant, fiue cx Xif procella. Hefych. quem 
fiuclus & procelU attbtgcrc ncqucunt. 

AVyi*oc, s, J, hecbaquxdamcaprisgrata. Ab 
«Jf, «pnj. 

AiyiAwv)/, u5roc, 5, vitiumoculicaprisfamiliate. 
2)feftuca, aucnu quoddam genus. 3)her- 
ba, quiehordeumenecat. 4) arboris glan- 
diterx genus. Ex «ff & BJy, oculus. 

Alytvicic, «o-o-a, tv, capris abundans. Ab «2«, 
Caprti. 

Alyuituc, capras pafceas. v. aiyovoVoc. 

Atyioxx, e, 5 k«) ,', sgidageftans, f.uhabens, 
vel etiamcapra nutritus. IouisEpith. Eic 
«iyic, icgis, & ex", babeo, vel etiam ex «If, 
capra, & o%>), «^ay. 

Aiyiirav, avoc, i, Pan femicaper, qui caprino 
fuifle corpore fingitur. Gl. Vet. femicaper, 
Ex B ?J, capra, & n«v, Pan. ' 

Alyrxiivc, 8, 0, capripes. Ab «iyijryc. 

AiyiTrBc, oSoc, xa) >,', pedibus caprinis prxdi» 
tus. Ex ai'| & ttSc, pes. 

Aiyiwufoe, e, 5, idem quod oiysi-ji-tvfjc. 

Aiy)c, (5oc, >), pellis caprina. 2)munimentum 
peSoris, aegis. 3) genus retis. 4) quod 
meditullio pini arboris innafcitur. Abaif, 
capra. 

AiyitHoc, s, i, C3per iuuenis, haedus. Dlmin. 
ab e©dem. 
I TAH, 1«, >f, fulgor, fplendor. 

AiyAiific, h'joii-«, ?£v, fuJgens, fplendidus, co« 
uftus. Ab «VyiVf. 

Aiyoxaric}/, r e 62 S. >. p.1.0 apra 

Ex «fcf & |-o--_, pafco. 
yofiSryc, «, 5, idem & ex iisrlem. 
voy-vii;, _oc, h x*i i, caprigena, Gl.Vet. tx 
«i'f & yivo|-«i, »«/<w. 

voS(«S, capns perfequens. Ex «T|, -rtpr-, & 
.■-,_, pe-fequor. _ ' . 

yo-vMc, _. 8, capnmu'gus. 2) auisquxdam. 
. x «?{ & BxAh, w. 


! to, fcenumGrxcum. qtioti fe- men habet cor.niculis fimile. Ex «'/£&*-■;««, 

<-<"■""• . _. .. , 

yoK.<><-c, <_e, 5, capncornus. tx nsd. 
yinenif, nt°(. i, capricornus. Ex iisd. 
:yoK.<j>«Aoc. ts, 5, capriceps, caprinum caput 
habens. I) auis quarJam. Ex «i£ cafra, 

& *c$«A>f, .<(/>«/. _ 

y./\t_<>oc, a, 0, herbacaprisnoxia. Ex «?? & 

o';.e9eoc, pernhlcs. 

iyotfexitc, p-ftor caprarum. Ab «.? & (-<*«• 
;yov.|---c, --*, S, caprarius, paltor caprarum, 

Ab eod. 
!yovo(-iov, a. to, gtex captatum. Ex «Zyovof-oc, 

Caprarius. 
iyov.j-oc.s, 5, capt.uius. iMorus, quicaptu 

pafcua fuppc-i.at: Ex *}% & v.|_-', p«A-. 
iy.v.f, o%oc, 4-«W> vn^ulas oprinas rubens. 

Ex «?£ & ov.5, ._£*/£ 
.yojr-.nc. a. 5. eagri ,.es. Ex «?? & *-c, .---. _ 
lyoTPoT-Toc _,_K«i>5,c-prinjmh_bensfaciem 

Ex «tj h -«-rt-r*. facits. 
lytTpxia, S _r «iyoToixo-, caprarum inmorem 

hirtus fum. Ex «!{ & 9 ? U. ,*'*<*• 
,.yo$-yoc, s, _-«i>i, . ipriuo.us.caprascame- 

d.ns. Ex «T? & <f«y_.v, comedere. 
_y.$.«;.f-o>, 8,-K«i>i, o.uloshabenscaprinos. 
[•x _t| & B^j.-cAi-a., oculus. 

„irrnn) , s, «. J. vultur. 

.lyvT]!-?-. i. «--, Aegyptios imitot. -1 V_Fr< 
me gero, vt Aegyptii. 3; aduro. Ab AV- 
y U --)o ? , Acgyptus. 
>,.y.--).oy.v>ic, ... & «.'y-Tlcyevii-, Aegyptius. 
UvW]uc, 1'«, iov, A-gyptiiis. Ao eod. 
Bj-trliA dolofe, more A-gyptioium. _)lm 

gua Aegjptica, 
'Air i-ni-o-, s, S, Aegyptus. a)_Mlus. 
Air.lAio'-. _. 5 vlula. 
A.y_v. _voc, 5, caprile. Ab «T?, capra. 
MV-...C. -, J. habens ocuios capnnus. Ex «T{ 

& fo|/ oculin. 
APj.c K «i, --.«., f. /»01««-, & -1--.'«-. veneror, 

reuereor. 2) timeo, meruo. 3) pud 

me, verecundor. 4. non a.idco. .. pl 

cor, innitiam remitto. 6)plico, exor 

►5-.S v, aor. I . p ifT. ventus fum. Afi «8- 

pudor, 
fc.Sfo.fM>., 8, JK«ivi', venerahills, reuerenn > - 

g nu_, I.oneitus, obfcmabilis , Gl. Ver. 

_1 Jicnus, qui exoret. 3) muiolatu 

int aus. Al. eod. 
Al.co._-T.,--, m. i, veneratio. Ab «:5.V„_. 

Vcncrabtiit. 
i.}««<, -»-,n', veneratio, reucrentia. _)veni 

j 1 ..1 1. Ab ai-iop«i. 

A. i. .-.-..-, .,.., pu.l:.iis,l'iulux. Ab«r.-(-«i. Ai.c-.--c, pudenter. Philrx. A pr. 
A.'5e.-3« v, -v, reuerentia dlgnus. Ab eod. 
■Ai-^oc, a, k«; i, tenebri-ofus. 3) arcanus. 

3) inexfpeftatus. 4) e confpeau tollcns, 

exitialis. Ab « pr. & V.^Aoc, mawfefliis, 

confphitus. 
"Ai.HAac. Adu. obfcure.vtconfpeClusadimatut, 

2) exitiofe. A.b «S^oc. 
Ai-^i-ovec-Efoc, verccun.iiot. Ab «:.«|c_v. 
Ai-i/fcov.-.i;, f. .»._, verccundus 1'urn, verecun- 

diaiu letuo. Ab «io^w-v. 
Al.»i-.v_c, Adu. verecunde, pudentet. At> Vet , ovoc, } _«) I 

Ab «;._?. verecundus,pudicus, Gl. 
icerni nequit. 2] abolituS. •ai.hc 

Ex « pr. &c ei.u. .«'</.». 
Al'AH-,5, &_<3«{, Pluto. ;)orcus. 3) mors. 

4 ) fepukrum. 4) inferi. 
A.«.;-_, perpetuo, Gl. Vct. A feq. 
Ai-ioc, 3, 5 x«5 ^, perpetuus, sternus. Ab -c), 

y-»H,oer. 
av5i-ti,c, ijtoc, ^, Eternitas. Ab «iJisc 
A.5.-C, /i</«. fempiterne, in perpetuum. Ar> lebricofus. Ex«pr. & 
s. Ab «i- 

«;5or«, pu- ar. Ex«- 

-undus. Ex «:._,» 

imprudentia. 'AT9.4. 4l «iSv.c, ^, Jv, 

rS.iV, vidirc. 
Ai-oiiK.s, i, ov, ad inguen pertine 

AlSoi-ov, a, t5, ingnen, verettum. 

rlenda. Ab «.'..c- 
A.'3oroc, oi«, oiov, venerahilis, venerandus. 2) 

verecundus. Supefl. £t.9i-r«ro;. Ciwbj-. «iSo»- 

oTfooc. Ab eod. 
AiSo._5BC, <oc, S ><«)•), formam ipguinis habens. 

Al> «iScrov. 
Aiioiuc, Adu. cum reuerentia. 
A'.-o|_«i, reu.-reor. A fequ. 

'avS tpoiTifc, _, 0, qui ad inletos ventii 
5i,c, orcus, hiferi, & <poiT_w, ventii 
AXliifeut, ovoc 1 _«»*. 

pudor, _< ${>iv, mo-J. 
A*5p£.«, «c, >i, & «i^ia, ml.l 
Ex « pr. & i-.cV., /chntia. 
A.a^-ic, >?!0.«, »«i inicius, imprudens. fcr 

iisdem. 
"A.Se.c, £_«, o„«ii!, ignsrus, infcius, imperitus. 
Hx « pr. & isf.c, fcicns. 
. ' ,ov, piopne, iultitixnef.ius. 2)pe_- 

niciofus, fxuus. 
A'i3{.Toc, 8, k«) ^, inftabilis. Ex « pr. & ISpotJc.» 

fundattis. 
MifSc, Aduerb. imperite. Ab Srtait, igr.t- 

E, Cf.11, -Aov, audax. Hcfych. buid. 

c, .. Pluto, Orcus. Ab _.-** 
ioc, contr.Sc, i,, pudor, v recundia. 
_nti.i, venerati-, obferuantia. 3^ 
m genitale, ingucn, pudenda. 

i. 2) muUo incompre- 

. Ab _..«?■ 

iidem qui o««Ao.'. ,r_,r.\o 
Etym. 'Ai'3-c, .'.'./. 

Ai</\ni, e.'i 6% A I A I Ai/vufvoc, 8. i, >t, femper dormiens. epith. mor- 

tis, vel mortui, rtpud Suid. 
|AX?if»oc, 8, i, iuuenilis. Ab il&os. 
S A1'Z H o'S, o, i, iuuenis, qui robore iuuenili 

viget. 
A.ijvic, toe, dirum.lamentabile. a) graue valde 

&moleftum. a)a;ternum. Ab xt,beu, vel <2<). 
■ ius, fe. color. A feq. \.;-a>,, <go, fauiila. Ab u'iiu, vro. A»*>w, U, fplendidus, illuftris. Ab eod. 
A»*A.c, Iplendida. 

Alinyiric, «, 5, fumofus.fuliginofus.Rob. Ab 

xlii>»t, fniigo. 
f,Ba>.im, wvoc, i, ardens. Ab eod. 
Ai}a%fe«, eora, osv, ardens. Ab eod. 
AiSiAottofi»^. «c, i, vana ia&antia, magnilo- 

quentia. fcx i3jMi /Wifo, & «(**<«, ''atfo. 
AiaaAo - .», *, f. i™, vro, combuto. 2) nigrefacio. 

Ab e.MA». 
AlixluitK , eoe, i nxi !,, fuliginofus, fumeus, 

obfcurus. 2 ) in fauillas conuerfus. Ab 

eolem. 
A}$x>M7i<, •>, 5v, vftus,combuftus. Ab xiixf-ou. 
A'tit, vtinam, Gl. Vet. 
Aiit£f sll/Ixtsu, w, f. jtu, per aethera incedo. v.d. 

«ifo/SaTiai. Ex «ijijf, <etber, & inuf. [Zxxiu, 

Alitqi, Aiiu. in aethere. Ab xM*q, etber. 
AiSifioc, «» «xtrtij, vel «.'lepioc, ix,iov, aethisrius, 

Ao eodem. 
AiSioiZli*;. soc, 5 «*5 >»> idem & ab eod. 
Ai»£p»/3«Tt'w, «, item quod alitftu.tSxrttt. 
Alieq,'~qiu,t<, «, J k«i v> per itherem curtens. 

Ex «.}<p, Wfcr, & inuf. 3p<>t», «*»*?? 
Aiijot^iiitf, ioc, i kxi i,, cctheris formam habens. 

Ex xHko & £?Soc, forma. 
Alitomliuf, e, o, quiinaere (aut in altis locis) 

pafcitur. 
Ai^pi-rAayKToc , ov, qni in aere vagatur, vt 

auis, vel ccelo, vt ftellae. A *>;<<>, erro. 
Aiiiftic, etro-a, ti, ex vftionc niger. Ab xiiu, 

vro. 
Ai'6H>, tqoc, i, scther. 2) ae'r. 3) ccelum, 

Deorum domicilium. 4) inflammatio. 
AVSivoc, 8, iKa.it, qui.comburi poteft, qui faci- 

le comburicur. Etymol. Ab xiiu, vro. 
AiauTifjj, more /Ethiopum vror. 
AiJiowixoc, »), ev, /Erhiopicus. 
AiSioTic, ( 5oc, iEthiopica v. c. femina, lin- 

gua &c. 
Aliie<i/, onec, i, .-EthiopS. 2) fufcus. Ex aiSw, 

vro, & ufi, facics. 
A'iiixtc, wv, puftuliin fummacute, exignevel 

aliunde. Ab «»». 
AiSoAixec, idem & ab eodem. v. AiS«/V. 
AiSoc, toc, to, acftus, ardor. 2) ignis, llamma. 

Ab eodem. 
AiS»c, t), ov, niger. Ab eodem. 
A'iit:ix, ttc, >\, porticus. Ab eod. 
AV3o^, ojtoc, k«) $ niger. 2) rutilus. 3) ca- 

lidus. 4) fplendidus. Ex xliu, vro, & tfJWc, 

facics. 
A1'8PA, eic, ■}, nLris ferenitas, fuda tcmpeftas. 
Aiivtu,u, f.fau) conturbo tempeftate, feupro- 

cella. Ab mliom. A 10 A I K 64 

AiSpiiytvifTiic, e, i, in letheie natus. 2) tiigus 

& pruinam, vel etiam ferenitatem inducens. 

Ex xiiox & yivtitxi, nafcor. ' 
Aliqiyc-ji)c, foc, i kx) 4, idem & ex iisdem. 
Aliqix,.x,, ij, aer fudus, ferenitas, fudum. 2) 

ferenitas noaurna. i) h xlioU, fub dio. 

Ab xliqx. 
AliqixZu, t. dsu, fereno, ferenum induco. 2) 

fub dio verfor. Ab xliqix. 
Aliqixu, u, f. xtu, idem. Ab eodem. 
AiSfivoc, ii, Sv, matutinus. Ab eod. 
AiSpioioiTia, u, f. iinu, fub dio cubo. Ex aliq ict 

& xoiTi/, cubiie. 
AVSfioc, 8, itxlf, ferenus, fudus, apricus, cla- 

rus, Gl.Vet. 2) fubdialis, qui eft fubdio. 

J) frigidus. Ab xliqe, ferenitaS) vel xliqsc, 

frigus. 
Aliqiiu, fereno, Gl.Vet. Ab xliqx. 
Ai3fo/2*T.,c , e, i, qui in aere ambulat. Ejt 

eod. & lixita. 
Aliqcc, s, i, pruina, frigus matutinum. Ab 

xXiqX. 

Aliqoc, s, i, ventus a ferena parte coeli flanj. 

Ab eodem. 
A'tiuyujc, nc, to, fomes, fp.fcitabulum. ») in- 

citamentum. Ab xMuo-nu, moueo, quatio. 
Ai'eTIA v , «;, ^,-mergus, fulici. 
AiJineriip, ijpoc, i, violentus, impetuofus. Ab 

«i^ytrirw, qitatio. 
AiSuAiKwSi,?, toc, i xxl $, qui refert formam 

puftulatum. Ab mii&huitfy id eft, sjiSo'Am£c, 

quod vid. 
AiSi/i»Jf£irT»c, ev, epith. pifcatoris, qui perpe- 

tuo in mari verfatur, &emjri viftum qus- 

rit, vt mergi. Ex x'iiuim & Tql$ouj*i, alor. 
Aiiuttu, {.Hx, fplendeo. 2) calefacio. 3)fuf- 

cito. 4) moueo, quatio. 5) iacio. 6) 

extendo. 7) prorumpo. Ab x'liu, vro. 
Afsn, vro, accendo, cremo, Gl.V 7 et. 2) ful- 

geo, fplendeo. j) ardeo. 
'AiJm, refpiro. Ab ~&ia. 
A'iiuv, wvoc, S, atdens, flagraris. 2) combu- 

rendi vim habens. 3) fplendidus, fulgidus. 

4) feruidus, agilis. 5) niger, feu rutilus. 

Ab x'liu. 
Ai'KA'AAr., blandior, adulor, adfentior. 
AiiiaiAoc, b, «, adulator, adfentator. Ab xU 

KeiAAa. 

'Aixi, ?c, 5, motus irruentis. 2) motus vio- 

lcntus quiuis, impctus. Ab «io-cw, ruo. 
Al'Kl'A, xc, ■*,, verberstio, pulfdtio. 2) in- 

iuria, qua: rit ccedendo, autpuHando. 
Aiit.'c;'«, f. /5-w, verberibusindigneadficio, put- 

fo, mulco. 2) virgis, fupplicii caufj czdo. 

3) fupplicioatrkio. 4) mutilo.cuntumeliae 

caufa vt Ibtuas : *,*'&.', cruciat, Philox. 

«ixi?ofi*< «, verbero, affligo te, mulco te. 

«iK/Jofiot, tzi cz, affligor, mulgor, Gl. Vet. 

vnde & de iis dicitur, qui grauius lugcndo 

aliquem fe ipli male trailant, lacerant &c. 

Ab eodem. 
Aikiov, 8, to, laefio, damnum. Ab aiK/*. 
A'ixisu.«, Toc, to, idem quod f--qu. 
A/Ki»ricc, o> i, verbera, pulfatio, flagellatio St 

munlacio &c. Ab oix^». 

AUitixU, J A I K A T M 

«inKSV, i), dv, ad pulfandum procliuis, con- 

tumeliofus. Ab eodem. 
!xic<5*«, «;, >i, qua; pulfat. Ab eodem. 
ikaov, b, td, vefpertina ccena. 2) poflcce- 

num. A feq. 
VKAOI, oi, anguli f. acumina cufpidis ex 

fagicta. Hefych. 
i.iktoc, b, i, in.icceffus. 2) ingens. Exapriu. 

& !kv£o««), vettio. 
}*Ss, 'Adu. indecenter, turpiter, contumelio- 

le. Ab «*K»'a, vel etiam pro «£ikivc, quod fuo 

loco videndum. 
.'Aiva, Adu. lugubriter. A feq. 
.'Aivoc, mifer, lamentabilis. 
;A*i*><o,-, b, 3, radix qusdam, qua cativefcun- 

tur. Ab «Vabjoc. 
Us{ino{i}io«, b, S x«< *j. cati feu felis formam 

habens. Kob. Ex «iABfo?, & u.o(tp^, fonna. 
*"aotpos, b, x«> >i, felis, cacus. 2) pi- 

lcis quidarn. 
l T MA, to«, to, fanguis, cruor. 2) caedes, ho- 

micidium. 3) confanguinitas. 4) genus, 

nati, polleri. 
iftutcooix, &aii/«xecij(|, parentatio, inferiae. Ex 

«***.« 6c xsgsw, Jatio. 
iuxxrlc, >i, ov, fanguinolentus. Ab aiuao-o-u. 
I(x«a£oc, £«, cov, idem. 
ii4»A(v?r»c, »'Soc, *i, color fanguineam fpeciem 

h.ibens, vel fanguineus. A feq. 
i|i«Aw4/, utt.c, b, cruenta fuffulio, prxfertim 

in uculis. 2; cui oculi funt cruentati. It. 

adiectiue, frnguineus, vt %vkov «ifiaAwffai 

Arac. Ex uiuuxicc & u$, oculus. 
ipxitii, uc, *S, macetia e lapidibus temere 

cgpgeftis fine luto aut calce ftrufta. Ab 

«i/iKfo-w, quod fcandentes talem maceriam, 

«iaiTTovTOf. ;) feptum quodlibet. 
ip.j.st^m , <ac, i x«) i), ad modum macerir 

itin.iu,. A prxced. 
.iftao-crw, vel aiaxTTu, f. toi, crucnto, lacerando 

fanguinem elicio. 2) fanguinem fundo, 

cruentus fum. t,|xa"/ft,ivoe, cruentatus, perf. 

part. paff. 
ii(i«T«Kxti5i'ai, pc, *t, fanguiniseffufio. Ex >!)m 
, >>: ixxfi.c. 

,i««T>r<>&c, fi, fiv, fanguinolentus, cruentus. 
.i(i«rifii)^;c, ov, cruentus. 
\.i*,xTix, «;, i, iusnigrum, apud Lacedxmonios 

in priinis vlitatum. 
,iu«T.'£w, f. iiu, fanguinem elicio* 
,i«.«T<x3c, »), ev, fanguineus. 
lifzotTivoc, g, k«< tf, idem. 
,.>«t.ov, e, T a, fanguiculus, exiguus fanguis. 

Dctr.in. nb aifia, Jiviguis. 
,i)i«T.'rHC, i Atjjc, himatites, lapis. Ab uiux. 
AuxtTtic, *5;c, *;, fanguinaria. 
JuxTicc, tssx, otv, cruentus. 2) purpureus. 
Ju«toaoixoc, <!, fanguinem lambens. Ab «<(*« 

& A«.'x«, lumbo. 
,I ( i«towo.>,7 1 k5c, ij, ov, fanguilicandi vim habens, 

fanguihcus. _ 

,i(i«ToiroT/«, .;, fanguinem poto. 
,i««To»oTi,c, e, 5, fangtiincm bibens. Ex«i«« 

& ototkc, potator. 
fyanyfuu, fanguine fluo. 
Ltxn. G>*;. Tom. I. A I H 66 

i\lujrriffitft>i, e, K«iiJ, fanguinem forbens. A 

po(J>£w, Jbrbeo. 
ifixTi/lvTic, b, S xai i, fanguine fluens. Ex 

«ifia &c puroc, fluidtts. 
Ai(£«To,-«y^, £'oc, i x*. ij, fanguine flillans. Ex 

!>« & «?«, /(;//». 
AinxTocQxyiic, iic, S x«i >i, iugulatus. Ex «i(i«- 

& 0-$«^«, iugulo. 
Ai««To<$>A£/3or«o-*£c, «i, fupprelliones fupertu- 

mefcentis fanguinis. 2) plena; fanguine & 

tumefcentes vence. Ex a'iix, Jatiguis, tpAtip, 

rew.r, & «-ao-ic, jlatio. 
A.'(x«ri;<pvf>Toc, e, »«i >}, fanguine permixtus, 

fanguinolentus. Ex xluu & tpiyoiv, mijcco. 
aI(x«tox«5>(c , <o?, 4 k«> >}, fanguin^- gaudens, 

fanguinarius. 
Aiuuriu, ov, fut.ovffo», cruentn, cruore, feu fin- 

guine iniicio. 2) interficio. 3; m fan- 

guinem verto. 
A.'ix«TJlo>fc, £o?, Sk«<>), fanguinolentui.fangui- 

neus, cruentus. Ab eodem. 
Al(i«Tuwoc, e, 0, fanguineum adfpeaum ha- 

bens. Ex «ifo« & W, ocultts. 
Ai(x«Twiri«,£ivc,>i,4ur,n f.nguiriiatio. Ab uIuxtou. 
Ai(t£^T>ic, e, S, falg ,m irius, Diofi. Ab «.V*. 
AiitttwoTi,*, a, S, f.mguinis potot. Ex «:,m« & 

oroVifC. 
A.'(i>i(joc, «, 5v, idem quod «I(/«THfoc. 
a7(£/>ov, a, t8, vas, quo excipitur fanguis. Ab 

«!(£«. 4 

A',fi.i>l3xQi<(, loc, Sk«i>5, fangnine tinitus, cruen- 

cus. Ex «?(£« & (3«$ir, thiliura. 
Aiiw/Sofoc, 8, S xai >i, ungLru rus. Ex «T(x« & 

(3oi;a, (tabttlt.m, cibus. 
Afuoitijvoc, a, ««i >;, llnguinem fitiens. Rob. 

Ex «i(£« & SivjV*. fitis. 
AiuoSox 3 '» *> ' " ai "'>• languinem recipiens. Ex 

«I(t« & Sixoftoif, rccipio. 
AiubloHfw, tt, to, genus herbar. 
A*w;>r- r i;/.v:v, e, to, quidquid in languinis e fau- 

cibus proliuuio inducit xioyjtisv , HippoctV 

Ex «iu« (s: ^ic>xioc, ajperitas gtttturis, oua in~ 

fflar grauorum milti Jhitit,,,: 
A(Vo|x.'ktxc, b, i, qui luo languinemifcetur, in- 

ceftus , inccliuofus. Ex «iua & uiktJ<, 

AifcoTroTtrc, 8, i, fanguinem appetens, fugens. 

Epitn. ferpentis, Gl.\"et. idem quod «i(i«- 

T0?riTt(c, quod videndum. 
Aiuo^TviKSc, i, Iv, fanguinem exfpuens. Ex 

A!*co t 'f «,•('«, (v, f.wu, fanguinis eruptione oppri^ 

mor,fanguinem fponre erumpentem emitto. 

Ex «.(£« & Jtiyvi/ut, funtlo, eritmpere Jacio. 
Aitiofjtuyic, hc, oKar» i, fanguinis eruptioiii* op- 

preiTtls, fjnguinem ilillans. 
Aiiio'f)uyix, uc, t), fanguinis ernptio. 
AiteojipayiKOc, >j, av, idem quod aifittlruyto. 
Ai/xi;;«vToc,e, ok«)i', fanguine confperfus. E<> 

«iua 4: JavTJ<, adfiperjits. 
Ai^oYui^, u, f. irw, faneuinis profluuio laboro. 

Ex «*(£« & f 0OC, flttXltS. ■■• 

Alftiy r otx,uc,ii, rluxus fanguinis, fanguinispro- 

Huuium. 
AiKOfpoiKjc, *), h, idem qui siniflioti 

C Aiuojf»^, 67 A I M A I N 

A>Ofpo>'c, >3oc, >j, harmorrhois, fanguinis flu- 

xus, fc. per venasani. a) genus ferpenrum. 
tilji^itott ctmtr. «>o7Js<; , i *«i >i , fanguine 

flucns. 2) profiuuio fanguinis laborans. 3) 

.., femina menttruum patiens. 
A>o/<po.iS»c, c,-, idem. 
A>of>7;v'a, <«> $» roftri cruentatio. Ex «>« 

& hvy%tt, roflruju. 
Ainoo<J-/X'u, «o >)> idem. 
A>',-> e> J> locus arboribus denfus, dumus. 

vnde «>«o-i«. 
A>o«*y>tc> Jc, fanguine ftillans. A <;«?>, fliUo. 
A>o>«7ft«, toc, to, ftiliatio fanguinis. 
A>o'<l>o/3cc, s, J ni », finguinem metuens. 2) 

metuens fanguinis mifiioncm. 
A>>of?^_JKTo?, ts, S x«i >i, fanguine inquinatus. 

Ex «>« & ipofus-o-w, poUtio. 
tiu-htfvoTcc , u, t k<) »', fanguine inquinatus. 

idem, quod «in«To4>uf>Toc, quod v.id. 
A>oxaf>xc, /oc, JK«i»', idem, qaod«>>«Toj;«S ; !«> 

quod vide. 
Muhxqoac, contr.eiuhxoisc, a, 5 K«i >}, fanguinei 

A>uM«, «c, >>, feftiuitas, lepor. Ab fequ. 
A>ii/\>ec, B, 5 K«i n, idem quod «>ii/\oc. 
A>uA/\»> decipio. Ab A>u/\oc. 
'aimt'aoe, t, exal», Mandus, feftiuus, le- N 6S pidus, ^jbil i)illiciens, blanditiisde piens. 

A>w3/«, u, f. »Vw, dentibus (lupeo, hebefco.fc. 

exacidis aut accrbis cibis.2)dcntiumdolore 

arncior. 3) ftupeo. 
/uauhic, zoc, 2K«i», fanguine fuffufus, autmi- 

ftus. 2)fanguincus, fanguinem habens. Ab 

*>«. 
A>w5i«, ae, », proprie fufTufio fanguinis, aut 

admiftio fanguinis in faliua &c. 2) dolor 

dentium, vel fhipor ac torpor. 
A>w5(atjtf^, c, l, idem. 
A>w3iao>, iuem quod «>w5t'«. 
AV/twv, o-ioc, 8 K»i >j, peritus, gnarus. Hefych. 

2 ) cruentus. ( videtur interpretatio prior 

ad S«>»,'v vel 5«>>«v effe referenda.) 
Aift^-r. c, c J , <5K«i», idemquod aiuLUTUnof, quod 

vide. 
AivaftT»,-, i, J, malefortis, abutens fortitudi- 

neadperniciemaliorum. Ex a.vdc, jitfelix,tk 

eloirv, virttts. 
Aiviu.oi, xc, », confilium, cohortatio, inftin£his. 

Ex «Vvto-ic. Sed.voxeft vitiofaproivvco-i* vel 

J»to-;«. vid. ad Callimach. H. inDian. 107. 
AVveo-i5,tw?,^,laudatio. laus,GI.Vet. 2) affenfus. 

AivtToc, S, h, laudabilis, laude dignus. 

Aivtw, u, f. »V«, vcl to-w, laudo. 2) anprobo, 

comprobo. 3) affentior. 4.) renuo, recufo. 

Ab uhoc, laus, CQijjprobatio. 
A'/v>>, »c, >i, Iaus. pro u.vvstc vel «Vvto-ic. 
Kh&tsoc, ov, (vel aivStfoc), precibus non fa- 

cile placandus, ap.Hefych. ExaiviV, fteuits, 

tiitrtts, & Shsouxi, colo. 
Khiyuu, toc, to, cenigma, obfcurus fermo. 2) 

occulta ligniticatioalicuiusrei. Gloff. Ver. 

quaeftio, prodigium. Ab uhiustuuj, obfntre 
Jignifico. j AiviyuuTi* ou.xi , senigmatice loquor', obfcuro 

fermone vtor. Ab «i'viy//«. 
KiiiyicttTitut, idem quod a;«i"/ft«Tu5wc. 
Aiv>yft«Ti<r>i<,ij,S, fermone acnigmatico &obfcu- 

ro vrcns. Ab aiv.r/iaTifou*,. 
Aivi-/fio:Toj5»<;, toc, h Ktti »', cenigmaticus, asnig- 

matice diaus vcl fcriptus. 1) obfcutus. 

Gl. V r et. monftrofus, Ab «Vviy/iit. 
Aiv>7(z*Tw3i;,-, Adti. inigmatice, perxnigmataj 

obkute. Ab eodem. 
AiviyuS?, e, h, senigma. 2) fermo obfcuru», 

adumbratus, alludens. Ab ccimtsnoit^. 
Aivi^o/tj;/, f. irofttx/, laudo, admiror. 2) idern 

quod tfiuiVo-OfMof, per parabolas, fabulas figni- 

fico. Ab aTvot, itins, apologus. 
a;vi«t»(>io>;, x, huxiij, ainigmaticus, obfcuredi- 

cfus. Ab eod.' 
AiviKTxfiwt, Attu. xnigmatice, obfcure. 
Aivinroc, », 5v, snigmaticus. 2) obfcurus. A 

fequ. 
Aivio-c-ofxoi/, vel «iv/rTOfiotf, f. i^ofixt, obfcure fi- 

gnifico, occulto, f. aenigmjtice innuo. 2) 

alludo ad aliquid, etiam fenfu reprchenden- 

di & irridendi. Ab xhoc, oratio obfcura. 
AivifixiXiiToc, x, h xcti {, grauiter bacchans, ter- 

ribili fuiore percitus. Ex aivoc, graitis, & 

puttxtuu, bactbor, 
Aivo/oi«c, Ion. «ivof3i»c, 8, J, immani robore & 

vi priditus. 2) ftrenuus, fortis. Ex ulvh;, 

grauis, cV /Sicc, robur, 
i\ij.yu<~ '.-, a, i xui », infelK-i, item incefto, ma- 

trimonio iunQus. 2) adu!tcr,furtitiisamori- 

bus deditus. Ex uhhc,iijfi/ix, & yiiLoc,nuptiie, 

Aivoycvtiac, », 3 «a'< », tciribiles malas habens. 

2) terribilis, lbuus. Ex uhhc, terribilis, 6c 

ytvtiov, vtentum, aut ytvoc, ingenium frtdoles, 

AivoSiTtiftf, sc, »', dirorummalonim datrix. E>t 

«.'voc, borribilis tk hhritpu, datrix. 
AivoJtv, Adu. a re graui. Ab «ivoc, grauis. 

cire. 2) perditedelicatus, valdemollis, lu- 

xu diffluens. Ex ulvoc, grauis, & SeCnToiun, 

deliciis frangor. 
Ai>oA«(i7i»,-, 5c, tetribiliterfulgens, vtgladius, 

galea. 
AivoAtnTfoc, B, 5 x«i », idem quod «ivdyeftoc. 
AivoAtT»c, b, J, horrendum in modum perdirus. 

2) prjue exitium inforens. Ex «ivJc, borri~ 

bilis, &t oMu/tu, perdo. 
Aivoae%»c, ic, idem quod «ivoy«ftoc. 
AivoAiVv, ovtoc, 0, fjeuus ac formidabilis leo. 

Ex «ivoc, horribilis, & A/ivv, leo. 
AivoMxoc, n, h, horrendus ac fccuuslupus. Ex 

«-ivec. & Aijxoc, lupits. 
Aivo/z«v»c , toc , h K«i », graui & immani fu- 

rore percitus. Ex «.'voc, grauis, & icuhou.xi, 

Aiv6//.of>oc, a, ox«i>J, infclix, miferandus, graui 
cum fortuna conflicrans. E.v ahhc , grauis, 
& iciooc, fatjim, infortunittm. 

Aivoir«Sii<, coc, <i n«l»', grauia patiens, Exaivof, 
gratiis, & iruttxu, patior. 

Mi/07rxTi)t>, tooc, parens infelix. 

AiviirtAwfoc A I N A I O tofus, irh- 
ro/„s. 
ltiens. Ex MSrlMgg;, 8, 5 k«i >,', valde mo 

toianis. £x «.'»«c, &;r/Aw?oc, ro 
ftoVAiiSi Syoc, i fitif, grauiterpi 

«.'vcc, & ithiTTu, perzutio. 
VonoTicac, o», infehx, fctui fati homo. 
'inos, 8, i, apologus, fabula. 2) prouer- 

bium, item diaum quodlibet. J) adfeouo. 

4) laus, orjrio laudatoria, colljudatio. 
'1S0'£, i, «v, grauis. z) horribilis, hor 

rendus, terribilis. 3) malus, infelix. 4) ve- 

hemens. 

hoTn, -itoc, 4, grauitas. A pr.ec. 
IvotUc, ct, *s,4, quxmalepeperit.Tnaterinfe- 

lix. Rob. Ab ulvie, grauis, & ritira, pano. 
Iwrtoc, b, 5 «1 4, vel cum graui dolore pa- 

tiens, Vel infelicitcr, h.e. malos, infeli.es 

liberos pariens. 
"INIMAI, cnpio.aufero. 
J*s8e, Adu. grauiter. 2) horrcnde. 3) valde. 
"lE, *l?Ui "i, vel i, capra, caper. 2) fignum 

ceerefte. 
»l ; -,i'r«of,>i,motusviolentus,impetus,nuaus. 

Hcf. Ab «io-crw, riio. 
ilmilc, {ic, i, caprarum emtor. Suid. Ex 

a?( v mt&/«<(, (m«. nonen demiAthenis. 
,i;»i-.-.:jji, maledicere, maledicum elfe. Ab 

'«:; ■- ...-, qui eft epopulo Atticoe Aexonenli. 

.'■ ... «5, if, iruiledicentu. 

LbJUcN , w, & aioAeiy, w, f. ko-w, vario, va- 

ricgn. 2) verto, voluo. 3) ragor, erro, 

ob ce.ixoc. 
ii«Af!>, f. («•». vario, variego. 2) verfute 

ago. 3) /Eotum more loquor. Ab eod. 
UoAisl & «ioA.Kwc, TEoluin more. 
^M»ofii},variegatio. 2)conuerlio. Ab «.'5 
UiAAw, idem qntid «<«A««. 
\Ui\i!^>,c, s, i k«j 1'» verfurus, in confi 

caliidus. Ab «ioAoc & faM. 
iUtoPttvnif Drrj «;oAo/3 ? o»t«c, qui velocia 

tonitrun cxcitat, apud Pindar. Ex ««Aoc & 

/Sfovr*:, tollitru. 
UoAooeiooc, t, t k«! i, verficolorem ceruicem 

vel pellem habens. Ex eod. &5«fi). vel 51- 
foe, />c7/ir. 
•.ioAciSefizoc, s, i xcci ■!, variam habens pellem. 

Ex eod. & 5e' Cf es. 
•JoAoS.ktoc, i mt i, epith. folis. F.x «VoAoc & 
5/k«, JiWi». vel a 5«'««, lcixvvcti, qui varias 
fei formas oftendit. 
«.JoAoSwoo», a, t8, donum cx variis rebus con- 

ft.ins. Ab feq. 
H,'oA.5wi>o;, s, « k«. »J> varia donans. 
•JoAoSwfiff;, «><«i ««'. 7, vario i. e. pulchro tho- 

race indutus. 
• .•oAon-Tre, e, «. v.irius confiliis, aflutus. 
A.oAoieCiT.e, ,, callida. 
A.;o;.o|z.'rfi« , 8, «, qni mitram varie ornatam 

gerir, mitrjm variegati.rn habens. 
«..'oAoieofcSoc, 8, 5 K«l 4, miiltitormis. 
a,'«Ao-.wto--, s, «) 4, vaiicgatum, maculofum 

teigum tulens. 
«w'oAo,r«A3r, «, « k«W, veloccm equnm habens. 
vel maculofum. 2) hene equitans. E.\ 
uii>.;c & oraiAofc puUus tquims. 
H'id'aOX, 1, «», varius, varicgatus. ;) muL- 
tiplcx, imr'it'tus. 3) telox. 4; Sutfl. fnfr 70 

cies fcari pifcis. AY,).ic,profi,itox. Deus ven- 
torum, Aeolus. 

,Ac',-j|io<, 8, i k«> ii, habens os varium. j) 
ambiguus, obfcurus, perplexa lequens. 
iiiipuvoc, s, 5k«)^, varie fonans, variamvo- 
cem edens. 
A.'jAo-,,«iTi)c, s, 5, varios, i.e. crifpos capillos 
habens. 

[ O N A'U, w, f.i;5-- t 3dfpergo,perfundo,irrigo. 
i»«(z«, too, t5, humectatio, adiperlio. Ab Uv, altus. Ab orfcnfc. 
»J«, ►), «», excelfus, in ediroloco pofituji .;/.-„j A.woAiv, i', f. i«, fum paflorc.iprarum. 2) ver- 

for inrer capras. Ab a'/{,ci/»a,& -*o>\ioi,verfar. 
aiVoA.ko;, 5, 3», caprariis vfitatus, vtilis. 2) 

paftoritis vit,e deditus. Ab u.-nixoccnprarias. 
AijtoAic», », to, grex caprarnm. Ab eodem. 
AiwoAoc, s, i, caprarius, paitor caprarum. Er 

uici, capra, & ^roA/w, verfor. 
Aittoc, eoc, T3, altitudo, celiitas. 2) cacumen 

montis. 3) labor. Ab ccUic, altus. 
A.V5c» «, iv, altus. vnde vfitatius ul-nie. 
'Amrw, valde nocco. Ex « & Vttw, noceo. 
AivCifc-tToc;, s, i k«! i, alte firuaus. Ex «i^uf 

& Sofi.w, tdifico. exflruo. 
AiVuitefwc, w, k«1 ^, cornu.i alta gerens. 
Aiiiy^nTijc» s, ij» coniilia altacaprens, alraap- 

petens. ;) prudcns, callidus. 3) grandilo- 

quus. Ex «iiroc & u^tic, cotifliiim. 
AiVd.wtoc» b, 5 k«; ^, altus. Epith. vrbis in alti 

a'i n t'S, <?«, 0, alrus, excelfus, in alro pofitus. 

2) gtouis. 3) ingens. 4) difficilis. 
A.Vutioc, icc, io», altus. Ab «.Vw. 

.VI PA, «c, i, malleus. 2) lecuris. 3) lolium. 
a({.'«i«?%/w, w, f. V««> fum auaor feai. Ab 

uioittttt> X «S. 
i;i«ii{Xi|C. s, i, feaae auaor ac caput. Ex 

«'/f.o-ic & ccix.ie, prin-cps. 
ifjo/aijxoc, s, i, idem & eX iisdem. 
,j.«(t4x«, b, i k«i ,, haerefeos, f. fc-aa; pro- 

pugnator.qui pro fea.i pugnat. ;) qui feclas 

impugnat. F.x «.'{eo-is & v-ix-W pfgno. 
IfilsLiiic, s, i xtei ,, qui capi pbteft. Abfeq. 
/ f «.c, «wc, i, cxpuj.natio. 2) optio, eleaio. 

3) conditio. 4) animus, voluntas, propofi- 
"ti-.m. 5) inflitutum, viti ratio. 6) fefta, 
dogma. Ab «i^/w, cnpio, eitgo. 

Af{£«iwT^c, s, i, liEreticus. A ptic. 
Ai?£«iwtic, *5oc, v,, h^retica. 
; f ;T/!c, e'«, /ov, eligendus. 
tWoiniK, s, i, ek-aor. Ab «,'fe'w. 
Aif.Ti^w, f. i'j-w, deligo, optabileduco, ample- 

ctor. 2) amo, o£ 0. & N. T. 3) feas ad- 

ha:reo. Ab ttioetric;. 
AifeVic, «Sjc, $, ele£trix. 
\.^r,;; : c, 3, i, qui ieaam aliquam fufcepit, fe- 

aitor, etiam in politicis. 
A.fiTJc, S, »»» cligendws pix aliis, optabilis, 

expetendus. 2) eleflus, deleaus, crcatus. 

d.ferwTefo», potilis. Ab «/fe'w. 
.i'jvt'n, w, f. fta, capio, pichendo,corripio, 

innado, qccupo. 2) expHgno', fubigo. 

3) vincc, obtineo, tcneo. 4) conuinco & 
ti 3 damno. 7 { A I P A I S 72 damno. 5) inrerficio,tollo.6) perdo aliquem. 
Et «Ifj/ona» adhuc 7) capeffo, eligo. g) an- 
tepono, plurisfacio. 9) volo. 10) opinor, 
cenfeo. 11) feaamaliqnam confeflor. 551,- 
lilvot, optati, Gl. Vet. perf. paff. part. 

A'W'Ttix*f> "f< i k«» 4, murorum, vrbis expu- 
gnatot. Ex uteiu, capio, & Ti"x'f> murus. 

Aif»K&<, H, iv, lolbceus. Ab ulfu, lolium. 


ab eod. Aifoonvo», s, tI, cribrurn. Etymol. Ex ul(u, 

tolto, & orfvoe, fordes. 
*AJ{»5, s, i, infelix, mifer. Ex « notante xa- 

kJv & *i{oc, lrus. 
Al"pn, f. ^o'» P- £?*<*» tollo, attollo, furfum 
tollo, eueho. a) augeo, amplifico. 3) ca- 
pio, fumo. 4) tollo e medio, interficio, 
fubuerto. 5) proficifcor, abeo. fic & «ifo- 
fi«i, med. 6) erigo. 7) porto, gefto. 8) 
fufcipio, aggredior. 9) fero, reporto. 
t,\%^"if, to<, i Koi it, lolio plenus, liue lolio 

permixtus, loliaceus. Ab«7f«, lolium. 

"A^,i5o?,5,Orcus,Pluto. 2)imbecillis. 3) inui- 

fibilis, quiflon videtur. Vel pro uiiif, vel ex 

pr. & !s, vi>7«s, vel ex « pr. & £73«, video. 

Ai'£A> »«> •!> Parca, fati prxfes. 2) fatu 

. 3>fors. 4) pars, portio. 5) infania.Soph. 6) 

feruit etiam periphrafi, vt >i««ro; ,7»</«, dies 

Al"EAKO£, s, 8, ramus lauri vel myrti. He 

fych. Etym. 
A'iSA'A.a», 0, aefalo, accipitris fpecies. 
Ai'£e a'nom /u , «io-Siio-otiai , fentio, pro 
prie.fenfu corporis. 2) audio. 3) fentio 
fenfu quolibet. 4) mente percipio, intel- 
ligo, cognofco. 5) fcio. jsaofiHV, fenfi, aor, 
2. ljirti)fi«i, fenfi, perf. paff. 
1'Mwa, to<, tI, fenlio, ipfe fentiendi aflus 

Ab «VS«vOfi.*i. 
AVo-anoic, «w<, >,, fenfus. 2) fenlio, fentiendi 
actio, yel paflio. 3) cognitio, notitia, in 
telligentia. Ab eod. 
AVSnriifiov, s, t3, fentiendi inftrumentum 
2) domicilium fenfus. 3) intelligendi 8 
iudicandi facultas. Gl. Vet. «V3i,T.,f»oc, fen 
fificus. Ab «iitSmto;. 
aVShtikoc, t), ov, fentiendi vim habens, fenfu 
prsditns. 2) qui fentiri poteft, qui in fen- 
ius cadit. Ab eod. 
aVSht.hwc, fenfibiliter, vt fentias. 
Aio5i,Toc,H,ov,fenfibilis,qui fenfu percipi poteft 
AiVShtuc, AUu. fenlibiliter, ita vt fenfu perci 

piatur. 
'Aijaw.audio z^exCpiro. Ab xlu,au,/io,velxii,flo. 
AiVifiim, uf, #, diuinatio, vaticinium. 2) offi 

cium, quod decet. Ab «Vo-»fioc. 
AVo-if/oc, s, i k«) ii, fatalis. 2) decens. 3) bo 

nus, vtilis. Ab uUu, fatum. 
Al'£IMO'n, u, f. «oo-i», infumo, impendo. 
AiViotioiJ, obfecundo, fecundo, profpere fa 
cio , Gl. Vet.- «(<rio«n,5i?«T«», piofperabi 
tur, Gl. Vet. fut. i.paff. 
AiVioc, «, S k«~, ii, fauitus; aufpicatus, fortuna- 

tus, profper, fecundus. Ab uhu, fatum. 
A»V»o'«, S, f.Xow, aufpicatum.f.faiiftiimreddo 

A.V/wc, .-/.///. faufte, aufpicate, profpere. 2) AiVoc, *, ov, insqualis, impar. Ex«pr. SciVoc, 

xqttalis. 
A l'E E n, vel «ittm, f. fy>, ruo, cum impetu fe- 

ror, ingruo, irrno. 2) erumpo, pioiilio. 

3) feftijio. 4) vagor. 5) impellor. Aor. 1. 

i,n?« & |$«, velut ab u'u,u. 
*»Vh?, wfoc, i, torris, titio. 2) qui incendit. 

Ab «VS«, vro. 
'Ai'5-oe, s, k«1 >;, dequonihilfciri poteft, ob- 

fcurus, incertus. 2) qui quod de medio fub- 

latus eft, ideo confpicinufquam poteft. Ex 

« pr. & 'ttmu, fcio. 
'aiVom, u, f. uau, memoriam alicuius aboleo. 

2) deleo, fimpliciter. A prarc. 
A»?iiif, ooof.inxli, imperitus, infcius, ignarus. 

Ex « pr. & 'tsue, perittis. 
AiilHrrij»), iffot, 5, idem, quod «ijwfivifri;»», (ex 

quo & corruptum quidam putant) vnde 

uUCu, Etym. M. 
aVukt^, b, i, iden» & ex vel ab iisd. 
AiTuAotfyJc, S, i ku\ v], qui nefaria perpetrat. 

Ex «VffyAo$, iniqutis, & efyov, o////r. 
Al"ETAO£, s, 5 k«V ,;, vel uiavhef, C>ai, uAov, 

iniquus, nefarius, iniuftus, flagitiofus. 
AI£TMNA'fi, 2, f. ijo-w, regno, impero.fuam 

cuique aio-av fortem munium, feu prouin- 

ciam attribuo. AlVfflVHTijf, ijfoj, 4, prsfes & cura- Aio-uiiviis»,?, s, S, idem. 

Aioi/jiviiTis, i5o;, ►), regina. 

Kis%i<;if, tuf, vi, dedecoratio. Ab feq. 

Alsxiu, u, f. itru, dedecoro, infamo. Ab uhx(tf, 

turpitudo. 
Ai'j%i?oc, ■,, ov, turpillimus. «iix»'«v, turpior. 

Ab uUx%'f- 
Aiexisuf, tiirpiffime. 
A i r £ X o i, £ot, t», turpitudo, foeditas, deformi- 

tas. 2) probrum, dedecus, infamia. 
AidXfavSfiwroSa , famofa mancipia , Gl. Vet. 

Ex aio%fj< & av5f«7Todov, mancipium . 
AUX&V-uv, ovo«, 8 k«» ii, turpis. Ab uUx^if. 
Alixci^f, («f, i »«» », qui fceda loquitur. 

ExuUxoiftturpis, &Ci*of,ve>l>iim, nififitl«g. IXfOfHliUV verboium cbfcoenus. A.-o-x?»'ey £ «» «< turpiter ago. 
AiijSfOKifSe»», «;, ij, turpis qusftus ftudium. 
AiozfoKejSiu, 10, f. v/ju, turpiter lucrum facio. 
Airx%°xcfi*f> &f> i k«» ij, deditus turpi lucro, 

turpis lucri cupidus. Gl.Vet. turpilucris. 

Ex uUx$f> turpis & Ki(8oc, lucrum. 
AiVx{ok£{5»'«, «?, h, idem, quod «iVjcjoKtfSji». 
AUx%°* l $uf> Adit. cum turpi lucro, faciendo 

turpe lucrum, turpiteradfeflato lucro, ftu- 

dio turpis lucri. Ab «io-^foKefSii?. 
AUxi'>.oriu, u, f. >iir«, fceda loquor. 
A.V%foJ.oy»«, «?,ij, turpitudo verhorum, fermo 

turpis & obfccenus. a) maledicentia fce- 

da, exprobratio rerum fccdarum. 
AioxjoAoyot , s, i «•! », turpia loquens, ob- 

fccenus. 
Aisx('f , 't'< > turpia confilia capiens, ad fceda 

confilia defcendens. 
AUxotituHa, turpia loq.UOf v 

A»Vj;{j- A I T ,i'j%e»Wu, u, Lfau, turpia (inpr. in Venere) 
fa.io. Ex «Vxjoc, turnis & wo.iiv, facio. 

tojttmuU, xc.i, fcedaa'aio,turpe&flagitio- 
fum facinus, A fcqu. 

\itXt""^> s > J ■"*' *' turpia perpetrans. 2) 
fcedus. 3)fellator. Philox. obuoenus. 

{iTjc^rriiaytu, S, f.iir», turpia ago. ExairxjoV 

,;• vjjT(;«>i*, «c, >i, turpis aaio. 

t j nqhstmtt, h, >,, foedus orc, vultu, facie. 

... , : juri»»,, >jc, >), fceda & turpis oratio. 

. ,, m,un, ovoc, 4 ««'< >i, foeda loquens. Ex 

«<VXS°5> "< r P ! h & f>.l»"» verbum. 
\Uxi"!> «» »'•'» turpis, fcedus.deformis. ;)in- 
hoiieftus, ptobroius. Compar. mUx°>>Ttoac 
& «it-%»av. Superlat. aiVxforaroc & aiVxi-oc, 
tiirpillimuS, fcediflimus. Ab «.V%o«. 
lTrxf>'T><c, >)to«, >i, turpitudo, tceditas, obfcce- 

iiii.ii, u.-decus. Ab «irxf *. turpis. 
lJr%«> !»•/««, "> '• i'* 4 '» idem u . uod "UXV*"*"- 

Ah «icxfcfyoc 
kJ»xe««y'«» at > •'» fosdum facinus. Ab eod. 
►.irxf«fy «> », o niJ >i, fceda pattans. Ex «,V%f ec» 

f»»y>ii- & ifyov, cpus. 
KUXH»*' ^''"- turpiter, fcede. 
HJSXU»»», •>?>•)> pudor.verecundia. 2) ignomtnta, 

dedecus. 3) pudend.. Ab «iVxfoc. /""<'"'• 

>\irX" yo r""> pudet me, pudelio, verecundor,Gl. 

Vet.wrxuvSi» pudefaaus, vetituscft, aor. 1. 

KUx»">i ii '">f> <•'«'"• reuerenter. 

A>r%in<r<>ov, vcrecundandum eft. Ab a<V%uv»>, 

verecundor. 
A.rxwT>)Xi«, «c, >5, verecundia. 
Airx^vTn^c, >i, »v, verecundus, pudens, pudi- 

cus. Ab xUxJjtx, pudor. 
Airx UVT ''f > "if"» °» fcedaperpettaitS, vt adulter 
a.Vxwt.i{oc> f<*> f '» verecundus. Ab eitx»** 
Airx"VT»«» «5» >i» pudor, verecunJia. Ab feq 
Airx yyTi *> »» •»» pudendus. Ab feq. 
AirX"""» •"■ v "> pudefacio, pudovem incutio. 2 
infamo, dedecoreadticio. 31 virium offero, 
ftupro. Hinc airxuvofia., piidelio, me pu- 
det, reuereor. Ab a»V%oc> p»dor. 
'aitxc, Dor. pro «.twc, quod vid. 
AtVTE^.iv.f.Hru, peto,poftulo,pofco. «»T>3>«., 

m. peto vtendutn, muruum. 2) poftulo. 
AiTirt-», toc, to, petitio. 2) poftulatum, quod 

pecitur. Ab «it/m. 
AiVtfXi, idem quod «irfio. 
Air,c, n 5. mendicus. Ab ■«••. 
Ufcw, =»•>, amicus.qu.am.uur l.b.dtnofe. Al 
«comitatiuo, feu «14«, &'.r>i5, ab <<«i, veUiui 
eo, quia fuum amatorem vbiquecomitatnr 
& .iliectatur, & a latere eius non dtlcedtt 
q.d. Mitgeber. 
A.rw.f, *<vc, >i, petitio, poftulnno. 
AJrirrw, S, i, pctitor, polluUtor. 
AiriT.xoc <i, ov, qui amat petere. 
AiTtroc, *, Sv, petendu,, qui peti debct, vel pot .11 1 A,«c, 1. caufla.ratio, occafio. 2) cu1| 
cti.Ticn. }) ■ccufatio. 4) controuerlia, l 
Alia ptstevea ligniticat ctini certis vetbis 
iunaum, qtix limpliciter vetbo ttibui 110 
poliunt. AjTio?f«, f. «ru, accufo, culpo. 

Alrixft*, to«, to, cnminatio, accufatto. 

Air,xcuJH, Sumii f. «ro(x«(, cauffamatttibuo.ad- 
ligno, imputo, acceptum fero, cauffor. Gl. 
Vet. «iniv/iot», ctiminor, accufo, culpo, incu- 
fo. Ab «iV<«, caujpi. .. . . . 

ri'«ri<, jmc, >i, actufatio.querela, litisprinct- 
pium. Gl. Vct. conqueftio, incufatio. Ab 

r.«r»;ov, accufandum eft, cauffa tribuenda. 
Ab «*7iw««t- 

n«TiKo?,>i,oV, criminatorius.accufatorius.ac- 
cufatiuus. aiTi«T»*>) fc. wrwrif, Accufatiuus, . 
fc. cafus. Ab eod. 

TixT,yM(, acculatotie. 2) in Accufatiuo. 
AinaToc, i, ov, ex alio timquam ex caulfa proce- 
dens, effeaus. 2) qui pro caulfa, f. rattonc 
adurtur. Ab «.V''«, caufa. 
ri^u, f. <Voj, peto, mcndico. Ab mi-ria. 
tio)\o-/j«i, Z, f. >iru, rationem, f. caulVamrcd- 
do. «iTio/\oyo(iai, idem. Ab airioXoyoc. 
noXoy.«, «;, ■}, caulVx reddicio, demonftratio. 
Ab eod. 
AinoAoyiKoc, it, ov, peritus reddendi rationem 
eius, quod vcrfatur 111 qusftione. 2) fenfua- 
lis, rattonalis, caulfatiuus, iuridicalis,Phi- 
lox. Ab eod. 
.VioAoVoc b, i »«> »i, qui cauffam, f. rattonem 
reddit. 2) qui fequitur rationem & vtitut 
probationibus. Ex «»V<«, canffu, & hiy.e.fer- 
mo, vel Uyu, dico. ^ 

.ir.ov, «, t3, caulVj.ratio. 2) culpa, accufatio. 
3)noxa. 4)t««Vti«, fc.Tr e «yi».«T«,origines, 
res antiquilfimx, quo nonnne & argumento 
fcrtplit hbrosCallimachus. Ab «it.«. 
,Vnoc, ix, ov, in quo cauiVarci eft, culpandus, 

accufendus. 2) auftor. Ab «.V,«, caujfi. 
JniSifC, foc, i tt.xt t, cauffae vim habens, vcl 
catitVam indicans, vt coniunctio cauffalis 
inGramm. 2) formalis in fenfu mct.iphy- 
ftco. ro «iViwaV;, forma. 
ihmiSf, caullaliter. 

\ttfttrt, A.lu. repente, fubito. Ab 'u$vai,rcpeiite, 
tijiv.-iiov, Adtt. idem. Ab «';<)»««. 
>\iCv.'Si.5. «> 8x«i>;, repentinijsimprouifus, ex 

unptouiio adueniens. 
!d&ai*c, Adu. tep-nte, ll it m, ex improuifo. 
f.l- /Cl j.ai,u, f. «r«, vtbro, i..< uinr. Ab «'Xf"'. 
Aixpetetim, «',.;. captiuit-s. Ex rnixtti, bcllsm 

6: 2i\wr.«, captura. 
AixKaAwT'"", '■ •>i»»t cnptiuum duco. Ab 

a.XfiaXwroc. 
Aixf"*'"-'?'" » f - '•'"»• capriuuni duco. Ab 

aiXfiaAwTOC 
AixiiaAivri?"», f. iriw, taptiiniin abduco, in fet- 
vinuem abdtuo. Ab eod. 
;X|i«\»iTiK>c, «. ov, captuius, ap.Eurip. 
iXfa^wric, i5oc, >i, ciptiua. 
;xti«^ri«iic, 8,tS, Gl. Vet. qui captiuos ducit. 
,X«ax«roc,e>5 «*> ». ^ellocapt»S,>nanu captus, 
captiuus. lii j;»'^ M«»'i tt if.uric,captus. 
.ixc«rr«, idem q"»d xlxtM^i. 
, 1 xm « , »c, »>■ ulpisjmucro. 2)hafta, iance:, 
h.ltik-, 1'pieulnn., teluni. 3) vnguis, vir bet- 
luai nm.tSi auium rapacium. 4) &el|...in,armj 
\iXm"i, °» bellicofus. 

C 3 AiXftr; A I X A K A 75 

*JXf«»T»{, 3, i, bellntoi, belKcqiu*. 
MXPiriiwt) *, tt, beliicns, Dor. aixiitripioc. 
aJ^tic, <5oc,w, bellatrix.pcrira haftx. Etymol 
*W'=vi e, to, haitiie.telnm, halh. Hefych 

Dimin. ab .! xi tf. 
A.^iiuroe, h, i „«) {,, bello captus & vinctus. 

Ex ttixpti & Setu, i>'mcio. 
*dXH«&t'U »> b tfxii, h.,iiamgerens, haftatus 

2) fatelles. 
A T IVA, Adu. ftatim, cnntinuo.ciro, ccleriter. 
Al4**p<ixa>.£u3oc, n, 5 m») $, celeriterviamconri- 

Atyyfift {;£, f8v, celer, velox. Ab «ii(/«. 

'Al'n, audio. 2 ) efflo. j) intelligo, fcio. 

AYn'N, Smc.i, ceuum.aeternitas, feculum, GI. 
Vet. 2) vita, tempus vitoe hominis, homi- 
num memoria. 3) improbi homines inN. 
T. 4) rpins medulla. 

a;«v<£>, f. <Va, xternum reddo. 2) perenno, 
dmo perpetuo. Ab «i«v; 

AJ.vv»o«, e> 5 x«t ,[, & xiuvmc, ia, <ov, ceternus, 
lempiternus, pcrennis. 

A.Wue, Wrf». reterne, rcternum. 

Ai«f«, ««, iJ, exalc.itio. 2) tjeftatio, f. leQtlS 
fella, in qua gcliaruraliquis, vtleniteragi 
tetur corpns. 3) vas penfile. 4") fufpen 
dium. 5) reftis, quo quis ad fufpendiun 
vtitnr. Ab a!upiu. 

A'lflPE'n, u, f. ijru, in fublime attollo, fur 
fumtollo.eleuo.eueho. 2)fufpendo. vndi 
aiupC^oct, pendeo, fpe fufpenfus fum. 2) re 
bus nouis immineo. 

A<«f>ff»«, to«, t3, elatio, eleuatio, exaltatio 
fubuedtio. 9) fufpenlio. 3) geftauo,agit.iti< 
corporis, qua; iit geftainlo in fede vel lecto 
lox medicorum. vid. *<«»>«. Ab uiaoiei. 

Alutttoic, imc, i), idem & ab eod. 

At«S»?«, f.jVii, gefto, Gl. Vet.cclupi^rc^, gefta 
tur. Ab uiupa. 

Axali::iMiu, liue 'AKsSvizic, «e, ■?, Academia, rcy inocens. 2) nulloma- nnaluim publicum Athenis.Ri pentur 'AK«5,',if»ov ri. Ab'Ax«5>«ioe, Acadcmus. 
Axu'm\iuixbc, ii, 5v, Academicus. 2) Philofo- 
phus Academicus. 
x«f>, f.«j«, acuo. Ab &**, acics. 
««>)«, /oe> 5 x«) <f, non vftus, vftionem non 
expertus. Ex « pr. & x«<'«, wo . 
icci»ieiTic,ti,i xu) .;, inexpugnabilis.qui euerti 
feu dirui non poreft. Ex « pr. & x«3«< { »'«, 

iiJajo-ij!, ««, ,', immundities, lmpuritas.fpur- 
pr. & xx5xipu, pnrgo. *3«JTue, htoc, i, 

Sed autciisActou 

iiXPTOC, 8, i xui i xrtoc. s.fceleftus. Ab eo 
lpurorum comefli is.obfcoenus.pollu 

SuPToQceyix, ««, ,', 
Ex uxusuptoc cy 4>«yerV, comedere. 
Ak«J<i*to«, e, i x«) i, qui non poteftretineri. 
Ex « pr. & xuti%u, contir.co. 
xxHktuc, Adit. incontinencer. 
lx«»v«, t,c, j, fpina. 2) ftimulus. 3) virga 
decempedalit. Ab ixi, accs. A K A 75 

| 'Anoirfio;, uc, v,, incempcftiuitas, non opportu- 
| num tempus. 2) moleOia incommude in- 
I terpellanns. 3) immodellia. 
i 'Au.uiotti.ac, 1», ov, intcmpeliiuus. 
~ Av.uica(io*c, s , 5, intempeliiueclamans. 2)lo- 

quax, blatero. 

A«o!ifoAoy»o:, xc, {,, intempefliua fermocinatio. 

Axoiifoc, a, 3x*)ii, intempeftiuus, non oppor- 

tunus. 2) importunus, tempus opportu- 

num non obferuans. 3) qui non haber 

vacuum tempus. 4) immodicus. Ex ct nr. 

& kxipoc, tcwpits, ojiportiDtitas. 

Axuipus, Adu. intempeiiiue, non opportune. 

2) immodice. 
akakaaTe, »'Soc, t, femen fruticis Aegy- 

ptiaci. 
AKuxitctpuTot, 8, i xi) $, mala fama liberatus, 
qui male audire deliit. Ex «pr. ixuuKittcpx- 
roc, malc audicns. 

HC, ioc, i K xi it, 1 

dignus. 
sjfrai, epith. Mercurii, ab vrbe f. monte, 

Auux-iT»t, ts, i, Sc&xaxiJTx ap.Poet. nihilmalt 

faciens. 2) nullomalo dignus. 3) paciricus. 
A««x<'«, «5, .J, mnocentia, limplicitas, mens 

ab omni malo abhorrens. 
'axu*ic, «, Sx*i^, minimeinalus.ab omnima- 

litiaalienus. 2) innocens, Iimplex,apertus. 
Ax-xifj-^Toe, a, J *a\t), amalo intaftus, nullo 

malericio la;fus aut deprauatus. Ex « & 

xxxapyiu. 
AxuxBPyn, e, i xu, j, mnocens, a maleiicio 

Axjxo't?»;«v, ovoc, bonx, innoxixmentishomo, 

innocens. Ex uxuxoc & tppiiv. 
Axixut, Adu. pure, funpliciter, fine fraude. 
Axix«To ? ,ov,nullo maloadfectus. Ab«&x«xo«. 
AK A A AN0 l'£,i5o?,iJ,carduelis,auis. 2) canis.. 
Axut.u'(ttiTiK, 8,i, placide&rquietcfluens. Ab 

uxu\oc, quietus, cx ?iu, fluo. 
AxuAu}oooc, ov, idcm. 
AKAAH'*H, w, 4, vrtica. 2) fpina. 3) con- 

cha quasdam marina exigua. 
AxuMlis, iec, i x«) >j, inuemiftus, deformis, 

inelegans. Ex « pr. & xuKkoc, pukrittido. 
Axu\>.dp»Toc, e,im'n', qui noii perlitauit. Ex 

a pr. & xufiAttpiu, iito. 
Axa\>.icp>tTuc, non litato, line litatione. 
Ax«AX«or<ro«, 8, x«) $, 11011 comtus, non orna- 

tus. 2) curam pulcritudinis negligens. 3) 

qiu non glonatur. Ex « pr. & xxAAuti^c, 

iultiirs ninitttm Jiudiofus. 

ax«Mhttoc, 8, i x«) i,, non tecius, inopertus, 

apercus. 
ak«A«c, Adu. quiete, leniter, fine lirepitn. 
AyutJ.uvToAoyx"t> *> infutigabilia hafta, Uue for- 

t.iliimus bellator. 
AxutiuvTotcuxit, 8> i, idem. 
Ax«»»«vT07rec, o5o;, i xxit, quipedeshabetin- 

defelfos, fttenuus viatoi. 
Axutixc, xvtcc, ixxij, indefcffus, infarigabilis. 
AKu,iuTo_c, e, i xxi ft, labore carens, labore.n 

non icntiens. 2) qui non laborauir. ji A K A rnfatigabilis, Inde.fcffus. Hinc Ada*»**™> 

indcfeire.lineintetmilfione.finelanitudine. 
WToyiwc, a, S, indefat.gabilis bello. 
#jw£t»{, Adu. fme defatigatione, indeleffc. 
■j.iaj.v-oc, ts, S «*>>!> non conniuens. Ex«pr. 

jwiuifc, ftft 5 »f> »'• 'nflex.b.l.s, tigidus. Ex 

« pr. & nifiTTw, /f.-ffo. 
L«a(iff/«5, 8, »> qui tefta currit. 
u.-fi-n-N, 8, S ««> >i> teftus in longitudinem, 

non reflexus. 
\««/t*T0--,e,5««l'>,non ficxus.qui Beai nequit. 
i«** + ,'«, «<, ,;, r.giditas. 2) conl.antia. 
MCAN8A, »?,.,, fpma, veptes, fentis. 2) 

diiiicultas, molcftia, falebras. 
i«*v2.£v, Svt$, 5, fpinetum, fenticetum, du- 

U«»3^«,.f««, 5», fpinofns.fpinis abundans. 
u«va;«c, s, S, cicadafpeciesj vel potmsepi- 

ihe.on ta:uumcicada.exeo, quod inter fpi- 

nas «antet. 2) lpinax, pifcis. 
iywva«?«, 1-.;«, fpinoiumreddo. a)fp.nofu* 

fuin, fpinis horteo. 
A««vS.«Sc', -,, lv, fpinofus. ^ ' 

M*a»** fo, .»»», fpineus, ex fpinis factus 

& contextus. 
lU«»«.o», «, tS, fpma. 
a««»3.,-. .'Sec, „', cavduelis. 
SmtfolSaTJis, b, S, pet fpinas, feu fentes gta- 

diens, fpinigradus. 
*««,3o(3*t.c, .Sec, 4, qui per fpinas inccdit. 
A««vSw3eAo<, B, S««.>i, fpinasiaciens.velemit- 

A*«s. S *='y»«. «, ■ **> *• f P inas =°! r ^ e ° s - 

A*«»i-»»Toc, b, S ««} >1, dorium (pinis horren: 

habens. 2) echinus. 
Ak«»9o»/\H, Syoc, S k«J >i, a fpina, vel ftimulc ictus. 

A«*v,oe, B, canthus, frutcx. ;)S, echinus ; 

'A««»io< , s, S ««. 4, carduo fullonio n on carmi 

miiutus. 
'ak.v9os-.-4w. «»', i ««. 4, fpinis cinaus. 
'A««»3o4.«yo t , a, S ««> •!, fpinis yefcens. 
'A««»ao«oc«'a, f. tpofvioeo, fpmas fero. 
Wotp.f.,-, B, 5 ««>', fpiniger.fpinasferens. 
*A««»3o*«"o>, S, f. •«., fpinas prodo. 
'A««v3^»^oo b, 8 ««> »i, fpinola toha habens. 
• A «*v3oxo.f.<, «. »..potcus fpinis hortens, i.e. 

echinus terrefttis. 
'A««»«>iAA,;, '3oo, i, carduelis. 
■A*«»34S«, «.«, i.Ai. fpmofus, fent.cofus, 

fentus, Gl. Vet, 
■A««»3i», »»•'« »~> dumetum, vepretum. _ 
'AMi.f?* f. .««•, acanu.n imitor, acam fpcciem gero. Ab «««»00. 
u«v.«5<, »» ^i acanicus, qui acani eft. Ab 'a««».ov, 8, tJ, fpinula. Dimin. ab eod. 

'A««v»«.™. «. « ««>>!, noncanonicus, in cano 
nem non relatus. Ab « pr. & ««»0».?«, 11 
Ca:.ihgum Ubrorum fscrorum refero. 

,»—„&»,*. A,lu. non canonice , contra ca nonet ilas K.cleliae vel Concilio 78 

««»05, B, S ««) >), acanus, fpinx genus. 
«**>;*..,«<, B, S ««. >!, qui non cauponatur. 
2) integcr, limplex, lincerus, non-adultera- 
tus. Ex « pr. & ««ttxA.uw, cnuponor. 
xinvXic, b, S ««) >i, caupone carcns. 
«««.«s, 1, 0», epith. mellis, idem quocl 
*«*or»oo, lat. acapnum, ap. Plin. 
„ rt<) «, S ««1 »', l.ber a fumo. 2) incru- 
entus, cum eft epith. facriticii. Ex «pr.& 
K.*,i<,fumus. 

«»j5.oc, s, Si-.«i>i, vecors, hnecorde, excors. 
tueil.Adu. punaotemporis.momento. Ab 
«««{>i5, exiguus, 

txolu:, AJu. idem & ab eodem. 
*uoH, Adu. idem. «5' ?ro» «««e>i, ne tantil- 
lum qu.dem. Ab eod. 
'A««'c»»o<, ov, caput non habens^ 
a««m<, i»i, S ««'• i, breiiis, mdiuiduus. 2l 
exiguus. J) minimum inteneaumhaben» 
teniporis fpatium. Gl. Vct. momentarius. 
««« ? Jt, rnomentum.Gl.Vet. 4) fete.ptope. 
Ex « pr. & «<:{*), fecare. 
A««5,, animal minutiilimum, quale innaicitur 

cerx, cafeis & cuti hominum. Ex iisd. 
'A««f.«ro<, «.'«, «fov, minimus, pauxillus. 2) 

breuis, momentaneus. Ab «««?>!<. 
•a««{.'5.:<, e, 5 ««1 S,, idem & ab eod. 
'AKAPNA, ic *, genus plants. 
•a«« ? oc, cerebrum. 2) caput. Etym. Ex « pli 

■A«-t».«, S, f. **», fine ftuQu fum, ftet.l.s fum. 

fruaum nongigno. 
'A««for.-«, «<, >i, ftetihtas. 
•A««frr.<o<, idem quod ««*?*oc. 
'a««|««, B, S *«J 4, infruauofus, ftuaus e«- 

pers, fterilis. 2) inutil.s. 
•a*«jt^<, f.ne fruau. 2) unc prole, de mu- 

lieribus. „ „ 

•a**pto.t=c, 8,5«*.«', cxquonullusfruausper- 

cipitur. Ex « pr. & w*2pM> f r " or - 
'A««{Tif>iToc, 8, S *«) i, intolerabilis. Exapr. 

": naPTtpcu, iolero. 
ijtoc, b, S ««. «, intonfus. Ex « pt.uat. ik 

W$tj, '«-»", l>»\«, q"i «efaaus non eft.nec 

fucco plane caret. Ex « pr. k .iott», ftct. 

'ax.puc, A,'tt. punao temporis. Ab «««{>!<• 

•a««ok«, veU««o««, quiete, placide. tnollitet, 

lente, pedetentim. Etym. Euit. Ab ««^», 

'A«*o««roc, 0», valde ornatus, ap. /Xfchyt. 
•A«*«4.e«. »•«> s *«*■■!• P^" 5 ' «"«'iiente 
prxditus. Hefych. Ex **«?«, «»«. & 4>C><*. 

•a««t*^'.-«7o<, b, S ««.«, noncoaaus. Suic. E)t 
« pr. & k«t«/3.«?w, cogo. . 

a««t.^t.c, B, S ««-• i, qui deiic., deftrui 
non poteft. 2) inuiftus, Inumcibilw. Ex * 
priuat. & ««t«/3*'.'.«, deiicio. 

A«*T*yr.ATo<, S ««1 ►?, non denunciatus ; line 
denunciatione illatus. Ep.th. belli. 

•Aj.«T«y»u<05, «, S k«J i, qui damnari, aut re- 
prehendi ncquit, in que.n reprehenf.o noa 
cadit. Ex « ptiuJt. & «r.r«y.»*r«», df 

(;. ^ *A««T«y«iif«s, £3 A K E A K I 

Axiuv, Adu. tacite. Ab eod. 

kh', 5<, >i, aciesferri. 2) cufpis. 3) quies. 

41 vrbs Phoeniccs. 
Akk5«>«, «c, >j, & «kk5i«, incuria, negleftus. Ab 

kk5«,«v«utoc, B, 5 k«> „', quem nemo curat, ne- 

gleflus. 

«'5«!-«5, e, k«1 k» non curatus, negleaus, 

cuius nutla cura habetur. 3) infepultus, 

inhumatus. Ex * pr. & kkS«'u, cmo. 
AkkS/twc, Adu. line vllacura, temere. 2) fine 

mifcricordia, inhumaniter. 
„.*>i5£uro«, B, i x*> k, inhumatus. Ex«priu.& 

kkS.Sm, /iowro. 
AKK5i«,«,f. ko-«, negligo, non curo. Ab«KK?KV. 
AkkSkc, ioc, 8 **' k> nullamcuram gerens, ne- 

gligens. 2) negleftus, qui curae non cft. 

3) inhumatus, infepultus. 4) ttiftitia va- 

cuus. 5) fecurus. Ex * pr. & x?5oc, ciira. 
Ax»5fa, «c, ►?, vacuitas msroris. 2) maeroris 

abundantia. 3) contumelia. 4) incuria. 5) 

dstor. (,) triftitia. Ab «*k5kc. 
Akk5i*m, w, f.&nt, negligenterago. 2) animo 

concido. 3) matroregrauladficior. Abeod. 
A*k5«c, AJtt. finc fepultura. 
ak^aktoc, B> 5k*1k, qui decipi nequit. 2) qu" 

deliniri nequit. Ex * pr. &kkA«'«, miilceo. 
AxkAISutoc, s, 5 **'< k> immaculatus, maculs 

expers. 2) incorruptus. Ex * pr. &kkAi5i 

■rnaculo. 

■«, fanatio.medela. a) rcmedium. A K I A K A 84 Akkv, Adll. ite.qu Ab«x c.uens.hocti nomine indignus 
h*iotun^,a,i> x*l i, purus.incorruptus. 2) ills- 

fus.3) iminortalis. Ex* pr.&xiijiVel xk{*<v«. 
Ak^btoc, b, i x*> k, idem & ex lisdem. 
axkpioc, s, *sl >i, cxanimis, cor non habens. 

2) immortalis, fato letifero non obnoxius. 

Ex « pr. & xiif, «>-, vel k5{, fatiim. 
AKKJ»i|>*v>ic> ic> idem quod «xf*i<Jv«. 
AKDf"Kr«), &«kk{u*t<, *<</«. nullo fetiali mitro, 

finc denunciatione. 2) implacabiliter. Ab 

«KfifUliTi?. 

AK>jfi'Kroi', b, 5 x«) S,, per caduceatorem non di 

nunciatus. Ex « pr. & xk^uo-o-u, dcnuncio, 
AKKfuKTWt, /4</«. idem quod **k(;u*t£<'. 
a*k{«toc, ov, noncetatus, non oblitus cera. Ex 

a pr. & xkj5c, cera. 
'A*x'x«of*f« vel **K;t;K|**t, triltor. Ex«pleon.& 

«Xoc, mtror. 

■wxfiin, 6voc, i, dolor, triftitia. A prxc. 

ki/35xA«utoc,3,5 x*> <),non adulteratus.lincerus 

incorruptus. Ex * pr. &x</35xA«u«, adultero 

x//35kAoc, s, i x*l x, cui fcorianullaadmixt; 

eft. 2) purus, fincerus. Ex «c pr. & x</3Sk- 

Aoc, cui foria admixta eft. 

xi/35x'A««, Adu. line fcoria. 2) fincere, pure, 

Philox. fedulo. Ab «k</3SxA<ic. 

kiSvSc.v.ov, infirmus.qui fe vix mouerc potefi. 

Exapr, &x>vt'«, mouco. (vel potius pro <Jxk- 

Sivocquietus, fegnis.piger. ab ixK.axxv. vel 

ah a pr. & xx'5«, xx5«'«, qui nil penti habet.) 

*i5.j5>jc> w, 5 k*i >i, cufpidatus.acuminatus in 

modum culpidis. Ab eod. 

ki5«toc, S, x«l k, idcm & ab eod. 

«;-«, f. <«>, acuo. Ab eod. "akikuc, uoc, 5 k«1k, impotens,imbecillis. 2)qm 

non ea velox. Ex « pr. &k,-*u«, robur, vis. 
'Axlvcf/pa, toc, to, conculfio,comploiio. Etym. 

Ex « pr. &tiv.'c5'(7m, quatio, mutato fc. t in x. 

(quidni potiusa kiv«o-»«, quod duflum efta 

kiv», xivxu, qu.imquam vlitatius eft *ivi«.) 
'Ak<'v«i5sc, 2, i, pudicus,caftus,quicinidusnon 

eft. Suid. Ex « pr. & k."v«i5oc. 
'a K I N A'K H S, 8,5, acinaces.gladius Perficus. 
'akivSuv), Adii. citra periculum, fine periculo. 

Ab «k.'v5uvoc. 
'aki'v5uvo?, b, Jk«1k> fine periculo, libera peri- 

culo, rutus. 
'akiv5uvX'5dc, w5oc, idem. 
'ak<v5uv«c, Adu. line periculo, fecure. 
AKivK«i«, «c, k, immobilitas.quies. Ex«pr.& 

ak<vkt£«, «, f. kt«, immobitis fum. Ab «kivktoc. 

AKivKT<f«, f. <V«, idem. 2) caueo, nemouear, 
quiefcere cupio. Ab eod. 

Ak<vktoc, s, 5k«1k'> immobtlis. 2)quimoueri, 
aut mutari nequit, immotus. 3) non mo- 
vendus. 4) fegnis. Ex x pr. & kiv/«, moueo. 

'AKIN0 5T, B, i, acinus. 2) herba; genus. 
Akioc, b, 5 k«1 h, vermibus non obnoxius, a 

vermibusnon arrolus. 2) incorruptus. Ex«t 

pr. & xlc, vermis. 
'AKIPOS, «, Jv, ignautis, nihil agens, ap. 

Theocr. (fed tbi eft «%<<;«?, pro aj; f 'S««- * 

X«5f, maniis.) 2) aquilo, boreas. 
'ax<j«c, remitfc, fine motu, ap. Hefych. 
'akIc, /Sw, $, cufpis ferrea, fpiculum,Gl.Vet. 

Dimin. meraph. dolor acutus. Ab axi,,acies. 
'AK<XKT«,ita vt tu confequi neqtieas. 4du-a feq. 
'Akixktoc! b, 5 x«'iii, quemnon polfumus adfe- 

qui curfu, telo &c. qui comprehendi nequir. 

2) inaccelfus. 3) quem mente &cogitatio- 

ne comprehendere non polfumus. Ex «c 

pr. & ki'xkk>> comprebendo . 
'aki%ktmc, idem quod «x.'j;kt«. 
'Akimv, ovcc, oxsIk, nullis fultus columntJ. Ex x 

pr. & k>'«v, columita, 
'AKx<fo(««(, f. /o-o/i^, litiuhce recufo. 
AKKij/ioc, e> 5. fimulata recufatio. A prxc. 
AkAsikc, «««> 5 k«1 >i, illacrimabilis. 
, AxA«c,«So;,K i , nonfraclra. Epith. vitis,cui far- 

menta non funt amputata. Ex*pr.&KA««, 

frango. 
'AkA«5oc, e, 5*«1 k, non fraftus. Ex iisdem. 
AnAeurt, Adu.. fine fletu. A fequ. 
'AxA«u-oc, b, i *«1 >i, indeploratus, indefletus. 

Gl. Vet. indeflebilis. Ex apr.&KAsiM,^».. 
Ax*«ut«1, fine fletu. A feq. 
'axA«utoc, b, 5 x«l if, idem quod «kX«u?oc. 
AxAciic, ioc, 5 k«) k, inglorius. Ex « priuat.& 

KA^oc, f/or-M. 
AxA«<«, *c,k, ignobilitas, infamta. Ab«KA«iic. 
AKAtiKC, ioc, 5 k«) i, Poet. pto «xAekc 
'aka«i?oc, b, J x«1 i), non-claufus. Ex « pr. & 

KA«l?0C, Cllinjus. 

AkA«iJc, Poet. v-iV». fine glori^. 

AxAfitToc, a, 5 k«) k, non furans. 2) qui ncn 

aliud in corde occultum, aliud in lingua 

promtum habec. 

'AKAsiJf, A K A A K M \i»e, Adu. fine gloria. 

\*ot»;™c, fme glotia, fama. Ab « & x\i- 

i&v, famit. 

Wsoc, ov, poct. pro cix\ir;oi. 

\i?iu, u, f.isu, proprie, fum exfors. 2) mi- 

"enis adfligor, mifera contiitione vtor. Ex 

t pr. & «Mjf nc, fors. 

\i^lltx, roc, 70, infortunium, calamitas. A 

pra:o. 

\ir-ix, ctc, i, cgeltas, infelicitas. 

x»{ 05 , b, Sieriii» exfors. 2) pauper, egenus. 

3) infelix, mifer. _ 

Ai)f»T£), & «xA^art, AJn. citra fortem. 

.Aurwoc, a,5 «) «, foite non lethis. 3) exfors : 

;xpers. Ex a pr. & x\w>tu, forte Ugo. 

:\^soc, ov, idem quod xkMi?oc. 

\ir), Adn. finc vocatione, muitatione. Ab 

«HAlfTOO. 

c\itk, a, i xxt i> non vocatus, non inuita- 

tus. 2) nomine carens. 

■\m(, (ac, i xxii, non vacillans. 2) firmus ; 

rigidus, qui flecii nequit, aut deflexus nor 

eft, vtvertexcidaris. Philox.durus. Ex«pr. 

& k*.'vw. 

cA.toc, a, 5 xet. i, qui non declinatur. Ex 

iisdem. apud Grammaticos. 

a<T«o, indeciinabiliter, line declinatione, 

t\iviroe, a, i K«i «', imperturbatus, non agiti 

tus, inconcullus. Ex « pr. & xtovttl, mone 

xXevoc, e, i xxl >!, idem. Ex « pr. & y.J.ovoc, 

motus. 

xaotoc, 8, S tc«J>J, furuminiuriinon expofi- 

tus, non deceptus. 2) non furtiuus. Ex 
ct pr. & x\eni, furtim. 

«AoJSf.wc, B, 3 x» 4, flutVibus non agitatus, 
tranquillui. Ex « pr. ie. x\tilo>vi'iou.m, fiutTi- 
bus itgitor. 

u\ulminit, Adu. fine fluctibus, tranquille. 

\x\utoc, a, 5 ««)>(, nonablutus. 2) vndisnon 
agiratus, tranquillus, vt portus. Ex x pr. 
tk *^i?M, iUn vel nllxo. 

M \StviTot, a, S xei. ^, ramuliscarens. Execpr. 
& v.\Siv, ramulus. 

UAs«e-oc,e,Sxa)if,nendononduat4s,tortus,feu 
connexus. Ex x pr. & kAuSoi, «co. 

Uf**e>, f.cltu, floreo jerate, cerate fum firma. 
2) fum vegetus & validus per xtatem, pol- 
leo robore iuuenili. 3) ficio ea.quoe iuuenes 
decent. 4) polleo, vigeo, floreo re qu.i- 
cunque. Gl. Vet. vigeo, adolefo, pubefco, 
virefco, vireo, de emnitus rebns, ciimfnntin 
fummo, acerrima, vt febri, eflatcUc. ixu.i- 
Iruv, vegetus, vigens, Philox. ixu.u^btax, vi- 
vida, fottis, Philox. Ab s«(i». 

\xu.x7oe, etict, uTov, vigenj, florens xtate, florens :quacumque jenis, adultus. getus. 4) maturus, tempeltiuus. 5) vigo- 
risplenus, Philox. 6) opportunus. 7) qui 
in ipfo temporis articulo rem aliquam ad- 
greditur. Ab eodem. 
A«V»''M>^«-innore.2)cumvisore.3)mature, 
AKiracifC, »> i, llrenuus, validu;,rolm(tus. Ab 

akmh', it, i, cufpis, acies. 2) vigor,maeu 
litas leu flos atatis, lirma sus, muentus A K M A K O 86 

3) 2» ixu.% dicuntur effeomnia, cumfuntin 
fumma vi, optima conditione&c. 4) articu- 
lus tcmporis, quo aliquid agi deber, tem- 
pus rei agend«. j) i*i«!>, .vari, quia in iu- 

Ax/iiiv, Adu. adhuc, etiam nunc. 2) cum ma- 

xime. 3) fedulo, (rrenue. 4) aliquamdiu, 

Ab ccxu.1, pro xut' uxu.iv. 
Axu,ivic, v,, iv, adultus. 2) florens. 
akmhnoe, b, i xtt) i, iciunus, quinon gu- 

ftauit, it. qui non bibit, liccus. 
Axpic, itoc, i, non defatigatus, non defelfus, 

rec"ens,integer. pro ixuu.ii. Ex * pr. & xitivu, 

fatigir.Mmfum. 

'Axu.ir-1, Adu. line lalTitudine. Ab ixfj.it- 
'axu-itoc, ts, b xtc. i, 6c uxu-lTct, iri. v/tcv, idfm 6c 

ex iis.lem. Gl. Vet. indefeffus. 
'Axu,S9iTt)v, n, Ti, incudis balis. Ex ctxfiuv, i»CHJ-, 

cc flJ»j(ii, poni). 
" A*v.uv, ovoc, 8, incus. 
"Axvtu,*Tot, B, i xxl i, inflexibilis. Ex a pr. & 

xvtiitttTu, fletlo. 
"axvxictoc, b, i xtc) i, fullonem non expertus, a 
fullone non purgatus, fubacrus. Ex u pr. & 
«liiir», carmino, puigo vt fullo. 
"axvkooc, B, 5 xet) i, idem. Gl. Vet. rudis, impo- 

litus. Er iisd. 
"Axviu.ot, u, i xuii, tibiis, feu crnribus carens. 
2) qui non habet furas. Ex «ptiu.&xvs(i», 
tibia, crns. 
HxvifCK, ,5oc, i, fpina dorft. Ex «e pr. & xvetu, 
falpo, i.fcabo, (vel potius proiieeevij.-ic. v. 
aiexvoe & auoiviov.) 
iievij-o-oc, s, ixu\i, proprie nidorisexpers. 2) 
infulfus, inlipidus. Ex cc pr. & xviooct, pin- 
giiedtnis incenfe fumus, nidor. 
\xvteo-uTit, ts, i xct', i, vacuusanidore, expers 

facrificiorum. 

\«i, ii, i, auditus. 2) auris. 3) fama, ru- 

mor, fermo. 4) apud bifloricos, traditio, vt 

apud lat. fama, Nacbricbt. Ab eeKtiai, audio. 

Ax:i\ot, n,ixu\i, qui cauusnonelt, in quo eft 

niliil cauum, cauitatis expers. 
AK3i>«roc, B, ixuii, infomnis, non dormiens, 
pcruigil. Ex « priu. & Koifieia, dormitum 
tluco. 
Akoivoc, 8, 8k«)i!, noncommunis. 2) non pol- 

lutus, Hebr. 

Axotvuw.eiu, uc, i, cum nullum e(t commer- 

cium, nulla focietas. 2) nulla bcnignitas, 

qux de fuo aliquid impertijt. 3) excom- 

municatio. Kx « pr. & k:ivwv£'oi, communico. 

AKo.v l O^To?,B,SK»)v,incommunicabilis. 2)(ine 

focietate, infociabilis. 3)parcus, tenax. Ex 

iisdem. 

'akj.vuvhVwc, Adu. fmecommunione. 2) afpe- 

rc. A proec. 
'Ako/t»?, b, S, commune cubile habens, ma- 
ritus. Ex u congreg. vel notante ijti, & ko!tii, 
cubile. 
"ako.t.c, >3oc, >i> vxor, marita. A pnced. 
"ako.toc, b, i xui i, (ine cubili, cubili carens. 
2) at t3 «Ki.Tov, ell mel fedimento carens. 
Ex iisdera. 

'/;eo;.!<K«VTec, 87 A K o 

'AkoJi*k£uto?, *» 5 »*'' >i> uui adulatonbus inac- 

ceffus autcarens, Ex * pr. & koa,*k£uw, adulor. 

'Ak6a.**o?, s> • k*i >J, alienus abadulatione. A 

*«*«*» . . . 

'AKoAaoi*, «?,>!> intemperantia, luxuria, incon- 

tinentia in quocunquecupiditatum genere. 

Gl.Vet. proteruia. Ex « pr. & k6a*oi?. 
'AxiXk»»», intempcranter f. petulanter ago, 

proterue & libidinofeviuo. Gl.Vet. nepo- 

tor, proteruio. Ab axiktxsot;. 
"AKoAariw,' w, f. wm, idem & ab eodem. 
'AkoA*>>/>m.*, to?, to, faclum.petulans, 2) fce- 

lus. 3) ftuprum per protetuiam illatum. 

'Ak6a*i-o?, «, i k*j i», intemperans, proteruus, 
lafciuus, libidinofus, flagitiofus. ilnon 
punitus. 3) audax. 4) infolens. 5) catV gatione aig dijnus. Ex koA*c>, punio. . ctercco. 

'Ako?.*?«i?, /iV». intemperanter, petulanter. Gl. 

Vet. impune. Comp. «KoA*roWfiu?. 
'AKrAA.To?, e, i xrti, non glutinatus, Gl. Vet. 

qui conglutinari, vniri nequit. Ex « pr. & 

koA>.6j, glutino. 
"AkoAAo?, s, i ncCt n', gtucinis expers. 2) qui 

conglutinjti nequit j) qui coire nequit. 

Ex * pr. & KoMa, £iW>. 
"akoAo?, b, S, fiuftum panis, paruabucella. 2) 

cibus. 
'akoXsWm, 5j f- ■!»»» fequor, comitor. 2) facio 

idem aliis, imicor, congruo, limilis lio. 3) 

obfequor, obtempero. 
'akoJib3i»««, *to?, to, confequentia. 2) adfefta- 

tio, ciinieCtario. 
"AkoasJi)ti5, ««?, >i, idem. 
'AKoAaSifTiKo;, vi, ov, fequax, procliuis ad fe- 

qucndum. 
'AK#Aai«,«,>i,adfeaatio,comitatus. 2)fcries, 

nexus, conlequentia, Gl.Vet. 3) conuem- 

entia, congruentia. 4)o(ficium, 5)formula 

caerimoniarum, f. rituum facrorum. Ab eod. 
'AKO AOTOOS, B, i xu) ■!, pcdiHequiis, vel 

pediffequa,atrecla,comes,adl'ec.tatoi. 2) con- 

lequens, confentanelts, conueniens, con- 

gruens, limilis. 3) minilter ecclefiae veteris, 

qui lequicur cum cereo accenib Diaeonum, 

cum procedir ad prxlegendum Euang.eliuin. 

:oAbSw?, Adnerb. confequentcr. 2) conuc- 

ioXuu./3o?, «> i *<iWi natandi inftius. Ex«pr. 

c-c kjAuu./3*w, nato. 
Akou,"«, »?, ii, comi defefttis. 2) negletcus 

cultus & mundiuei. Ab «kom-o?. 

-U, «?, i, neglettus, incuria. Ab fequ. 
A*6«.?o?, «, i *»> ><> neglettus, fquilidus, line 

cuta nec-elfjna. Ex « pr. & KoitS^u, o>«o. 
'akouo?, 8, K«i 1), cui nullaelt coma, qui co- 

matus non eft. A ko«.>/. 
AKo«rr*?o?, 8, k«i >i, alienus a iaftantia, & 

ofteucatione. Ex « pr. 6c Ko«?rac>. 
'AKo(iwo«, s, 5 1«' •», id<: m . A Koitiro?, /^/«J. 
ako^euto? , ov, non curiofe aut mltdiofe ad 

illecebras ornatus. Ex « & kou.i^uo>ioh. 
AK0K-«t<o?> «> 0K*Wj, inclegans, 11011 feltiuus. 2) 

vitii.timplex. Ex«pr.&Kou^6?,y;i///j,Wr£<in>'. k6>ii>w?, AJii. ineleganter, illepide. 
Akov«w, w, f. >}o-w, acuo, exacuo. s) impello, 

incito. Ex «kov>/, cos. 
Ak6v5uao?, ov, expers tuberum. Aba&KsvSuA». 
AKO'NH, »?, ij, COS. 
akovuu*, «to?, ti, incitamentum. Ab «Kovaa. 

umriK. 8» 0, qui acuit. Philox.cotiarius. Ab 

«oviov, 8, tJ, coticula. Dimin. ab «kov»;. 

imiTl,Ailii. linepuluere. 2)line pugna, citta 

labotem, fjcile, nemine impediente. Ex * 

pr. & Ktm?, puliiis. 

iovitiko?, >), Sv, exaconito confeaus. Afequ. 

«ovitov, 8,to, aconicum.herba venenata, qu» 

iv T*r< *kov«i?, f. cautibus nafcitur. 
'Akohto?, «, i m) ^, pulueris expers. 2) qui line 
_! puluere rit, (ine labore. 3) non illitus calce, 

opere teicorio non obduftus. 4) non pica- 

tus. Ex « pr. & kovi?, pulnis, cinis. 
'AkovItw?, Aiiuerb. line puluete. 2) line difE- 

cultate. 
Akovti, Adii. inuito, coaile. Ex «pr. &Ikovt), 

fponte. 
akovti'*?, b, i, iaculus, ferpentisgenus. 2)»« 

flur. ftelli, qus iaculimodo teruntur. Ab 

AKovTif tv, f. Sta, iaculor, iaculum vibro,contor- 

queo. 2) iaculo peto. Ab eod. 
Akovtikov.o.to, medicamentum ad fananda vul- 

nera «kovtimv, f. iaculorum. 
Akovtiov, b, to, iaculum, telum, fpiculum, pi- 

lum. 2) teli iaftus. 3) ipina dorli. Ab> 

«kmv, iactilum. 
Akovtiii?, euf, li, iaculatio, iaccus. 
Akovtij«*, «to?, to, idem. 2) iaculum. 
AKOVTioiiO?, i, i, iaculatio. 
AkovticJp, i,qic, iacrulator. 2) iaculandi peritus. 
Akovtis-»?, «, idem. 
Akovtkiko?, ij, ov, iaculandi peritus. 
Akovtiw, usf.v}, iaculario, 2) iaculandi peritia. 
AxvTafiiZo;, e, i k«, >i, iaculi vibrator, iacu- 

lator. 
Akjvtoooko?, b, i k*) ti, qui iacula obferuat, vt 

eorum iclus cuitet. Ex a««> & iix,'pe<1, re- 

cipio, ^el potius Sok«?u, objeruo. 
Akovto$6p 0?, «, 6 K«i >,, ijculum ferens. 

'akovti(t), Aducrb. line labore ac moleftia. Ab 

a. pr. &C koto?. 
AKovTi*?o?, 8, 6 K«iiS, indefeffus, infatigabilis. 

2) ldllitudinem ck laborem nullum adferens. 

Ex « pr. & ko»ti«w» taboro. 
'Akovti*?io?, /ia'». line labore. A praec. 
'ako*o?, 8, k«» ^, indefeffus. 2) corruptioni 

non obnoxms. Ex « pr. &c. ko7to?, labor. 

fimus non eft ingeftus. Ex « pr. St k6*-po?, 

"akoitoo?, s, t5 K«i 1}, idem k ex iisdem. . 

ioJjoi;?, wdo?, purus a ftercore. Comp. «ko- 
{«Si-tiJov, mintts ftercoiis habens. 

■ '. tinelaflituuine. 1) line vermium Ak6(e,-o?, «, 8k*ji), lnoxplebilis, infatiatus, in- 
fatiabilis. Ex « pr. cc kop>u, y.i/io. A K P loltuc, : 
\ prsc. 

If^TOC, , de, vt fatiari, expleri nequeas. 
*«)■)> idem. 2)non ornatus, non datus. Ex * pr. & «ofeu, ortio. 
loix, xc, "ii infatiabilitas. Ab ««ofoc. 
ijmfc, s, S, fc.oTvoc, vinum exacoro confe 
*um. Ab ««.fov. . 

<OPNA, «, >S, nomen plants cuiusdam. 
KOPON, a, to, acorum, herba tiue radix 
^uidam medica. 

ofoc, s, 5 ««) >i, idem quod a«o'f>)Toc. 
Sft«f>o«, B, o ««) .,, verticem, feu falVigium 
lon habens. Ex « pr. & xoqvQi, vertex. 
.„,, t 0C , to, medela.medicina, fanatio.cura- 
[io, remedium. 

oo-iii», <3, f. >)tw> incompofite me gero. 2) 
improbus fuin. 
ooi<>'<i<;. tffooj, >i«v, mornatus. 
iftWW, «, 8 k«) ,, idem, & confufhs. 
>o</|«iTo.<, ^«V confufe, fine ornatu. 
nrirttte, kc, i, ftatus rerum perturbatus, res 
incompoluar. dedecus, Pilox. 
«oriisc, b, « W»»j» inotnatus, indecorus.incul- 
tus, inordinatus, incompolitus.incnmptus, 
inhoneftus,GI.Vet.Ex«pr.&«o<riM«,ern.j»/w, 
«oomwc, /JoX idem quod ««oc-iofTue. 
«-.«i, v. f. Stfe, abundo efu hordei, pafcor 
hoideo. Ab fequ. 

K o E T M", Se, >}, hordeum. 2) quilibet cibus. 
kotoc, «, 5 «*) >S, qui fimultates non alit. 
«bb?o), audio. ;) inuocor. Ab «»»«. 
»8^, i)c, >!, auditus, auditio. p«i ; /. pro «»o.|. 
«sfti/Toe, s, 5, intonfus, Gl. Vet. 
wjfoe, «, S «o:1 >!, intonfus. 2) qui eft fine libe- 
ris. Ex « priu. & niiou, tondeo, vel *iece,pt<er, 
kSc, ovtoc, 5, ab *kmv, quod v. 

"»•«?»> c °£°- _ .-17 

,«5o;>«5c, b, 4 k«) >>, quiaDeoexauditur. t) 
««bo« & e.oe, Z)f»s. 

UtVcoe, 8, i k*)», vel«K8<r<oe, '*i °v, nonvo 
luntarius, coactus. inuitus, Gl.Vet. Ex x pt. 

. & l«iv, fponte. 

<V«Bo>e, ewc, >), auditio. 

u , : , w , -;„',,. pnter voluntatem, inuite. 

H»so(<*, «toc, tJ, res.quaeauditur.auditio. 2) 
auditio difcipuli, quod difcipulus ex prxce- 
ptore au.iit. J) fama , rumor. 4) quod 
cbleaatioflis caufla auditur, vt cantus. 

A«8o-«ir.ov, b,tJ, auditiuncula, narratiuncula. 

A«B^c,S,6, audiror.quiaudit. 2) difcipulus. 

Axs,-.»5«, <, ov, ad auditum pcitinens. 

A»S?i««, gellio audire. 

taenxSf, attente, ad audiendum parate. 

A«B?ic, tj, ov, fub auditum cadens. 

A«»T.-Ja, f. .'», audirefacio. ex hebr. jrOttJ ir 
Hpi/V. oi 4. paff. audlo. 

AKOTir, f. .>-», aud/o, auribus percipio.au- 
fculto. ;) audiror, f. difcipulus fum. 3) 
audicns fum diCto, obtempero. 4) intelligo, 
«Scinterpretor, itemfentio. 5) vocor.appel- 
lor, dicor. 6) noui, teneo. 7! eft enim, vbi 
verti poteft, lego : dufta inde ligniticatione, 
quod olini anagnoftis vtebancur. x*ioii.i, 
"oiojfS vel rS» wonrrtvv, difcimus ab Homero, 
poetx nobis auCtores funt. oi »«iovTf!,leOo- 
res, Polyb. I 50 A«f«, «e, {,, fummitas, faftigium,culmen.'2) 

arx. J) promontorium. 4) lirtus. 5) 

omninodeextremitatedicitur, maximeex- 

tremitatibus corporis. Ab Si«f>oc. 
A«f««vToc, e, S ««) >!, imperfeflus. Ex « pr. & 

Kg«>«>vw, ejfiiio. 
Anoxyiit, tc, mutus. Ab « pr. & «f«?w. 
'A»{i5«vToc, b, i ««) >5, inconcuffu», immotus 

Ex « pr. & «{«3«>vo(<«>, Jwc/iv concutior. 
A«(>«i:c, toc, J «»',>), vehemens, acer, fecundus. 

Epith. venti. Ex ««{oc, jiimmus, ck «>)(<>, /?o> 
A«f«>o<;, e, 5, fummus. 2) qui in arce coli- 

tur. Epith. Dei. 3) qui prseftarci. Epith- 

Dei. Ex «"«{oc, fummus, vel <t«{«, arx. 
AKe«iT«A.:c, b, 5 ««)>;, non fentienscrapulam. 

2) alienus a crapula. J) arcens crapulam. 

Ex * pr. & «f«>*«A», crapula. 
'A«f>«>4>v>){, he, i »«. >>, purus. 2) alacer. j) 

recens. Ex «xooc, >i: <pa>'vo><«>, appareo, quia 

in fummo fuo vigore apparet. 
'AxpaKpvZc, Atltt. lincere. 
"a»{«vtoc, s, 5 »«> », imperfeflus. 2) irritus, 

vt promilfum, prsdiaio. Ex « pr. & ^5«.'™, 

tfficio. 
'A«f>«i;in»v, b, t}, fumma pars axis. Ex ««foc, 

cSt »{»v, <7Af;V. 
'AK{«cff«, «c, >), intemperies, intemperantia, 

incontinentia. Ex z pr. Ck Kjinc, mixtitra, 

ttmperies, temperamentum. 
'ahpxgicc, ti, i> k«) >), intemperans. 
' A«f«TCuo(c«t, f. 5woo(<«), intemperanter viuo. 
'AKfiTcuTxJe, >), ov, incontinens. 
A«f «t»c, /oc, <5 ««) >;, incontinens, intemperans. 
2) inualidus, debilis. J) qui contineri ne- 
quit. Ex « pr. fic «foVoc, robur. 
'AKf>«T>)Toc, s, K«)>i, quicontineritVcohiberi 
domarique & COmpefci nequit- Ex «pr. 6c 

'a«<>«t), impotenter, per impotentiam. 
a«{«t<J:w, f. jim, iento. 2)merumbibo. ««{«- 

ri?:^, iento, Gl.Vet. Ab oc«f«Tov. 
Axpxric/ix, «toc, to, ientaculum. A pnc. 
A«f>«T>j(<oc, S, i, idem & ab eod. 
A«{«ticoc, 8, i ««)>!) qui non ientauit. 2) qui 

ientaculo non facile caret. 3 ) validus. 

Ex « pr. & «>j«T>c>, vel«{«Toc, robur, auiper (,to, vii imerum, mcracum. Ex* A«{« 

pr. & «>>««„,,«, nvfceo. 
A«f>«T0To>T>«, «?,>!, meracions vini potatio. Ex 

««(«Tov & *(tK, potatio. 
A«f«TOjioT£ai, iv, f. >iou, merum bibo. A fequ. 
A«f«T0i>-6T>)C, s, J, qui merumpctdt. Ex««{«- 

toc & imrtu, poto. 
'A«f«Toc, e, 8, merus, meracus. 2) purus, (in- 

cerus. 3) validus, vehemens inctramquue 

partem, immoderatus, immitis. 4) perfpi- 

cuus. Ex « pr, & «!{*»>, mifceo. 
'a«<>«t6t>)c, lon. ««{>)ToT>rc, meracttas. 
'a«p«tccP:<>cc, 8, $««) >), qui meracum tert. No- 

men vAlis vinarii. 
'AKfaTMf, ofoc, ci, impotens. 2) incontinens. 

Ex * pr. 6c Kfaroc, rcbur. 
AKfaTvc, A,/u. incontinenter, intemperanter. 

2) grauiter, vehemcntcr, impeSfe. 

'AXfaTMC, 91 A K P 

'AxfaTivc, AJit. lon. ixtfrut, & i*f« 

pure, fine admixtione. 
'Ax^x%t)Ax, «c, >;, ira repentina, c 'Axfi.xoAcc, «, 2 x*'< ij, ad ira 
cundus. Ex axfoc & xoAS, c, mere, 
: leui de 
uis, ira- ov, grandcs habens. Ab 
praegran- AxfEfci 

A<fi>uv. 
'A K BE'«ns, ovsc, 8, ramus maior, 

dis. 2) ramus quiuis. 
*Axf eoc , 8, i xxi ft vel uxqeef, ix, cov, non 

oirneus. A xf«'«c. 
'Axfio-sTcfov, ^,/./. fummavefpera, extremove- 

fpere. Ab ieq. 
'AxfiVircfoc, s, 8 xaf .;, vefperaeprincipiumfa- 

ciens, vefperam inducens. Ex xxgat, fiim 

mits, & &«{«, "cV/jfcc/-. 
*Axfn'/3>tc, fo-:, i xxt f,, valde iuuenis. Ex otxfo 

"Axoiliot, b, J xa) «, idem & ex iisd. ', >t. .•n,\l Ab ineruae, qua; in arce 'Ax.<, /"■>', f. m», probo, dijigentcr rraflo, ex 

ploro. AbZxo.frc, acci„at„s. 
'Ax;i/3;m,z3c , S, J, accuratio, exquilitum exa 

men. 
°Axf iiSi.-.-ic, s, i, diligcnsexplorator, inquifitor. 

Gl. 'vet. fcrnpulofus. 
'Axcifinx, xt, >>, aoiuratio, accurata diligentia 

fumma cura. 2) fummum ius. 3) tenacia. 

parfunonia. 4) vita cxafta. 5) accutatum 

exmcn. 6) forma eximia. Ab fq. 
'AKPIB h'S, {at,i ztciij, certus.accunitus,fub- 

tilis, exquilicus, diligens, fcrupulofus. 2) 

certus, exploratus. <) plenus, iuftus, co- 

piofus. 4) ad rem attentus, tcuax. 
'Axf./ooS/xot.oc, 8, i xzl >i, fummo iurevtens, f. 

agens. Hinc to ixt>t(iolixxiov , u, ius lum- 'Axji/soAoyiw, S, f.jeu, accurate perpendo, exa 
mino, fiibtiliter dilfero. 

'Axoijioioyia, ac, >>, accurat* difcuiTioix exami 
natio, fubtilis difputatio. 

'Axf./soAcVoc, u, t xx\$, accurata & curiofa dili- 
gtintia vtens. 2) accurato fermone vtens 

'axoi/Uu, u, f.ojo-w, plane cognofco, diligente 
exploro. 2) probecalleo, compertum c.\ 
ploratumque habeo. 3) fumma cuta ac di 
ligentia aliquid facio. 4) facio, vt aliqui 
flt accuratus & exqnilitus. Ab *xfi/s>t;. 

'Axqil-Sic, Adu. diligenter, exaite, accurate, ex 
quilice. 2) plane, plene, penitus.perfecte 
3) fummo iute. 4) feuere. Ab eod. 

'Axf .'5.ov, b, tI, locullula, locufta parua. Dimin 

ab ixoit, hcufta. 
'AxfiSs^fci, cc, n, decipula ad capiendas locu 

ftas. Ab wxgic & 9»'(>k, captitia. 
°Ax^io3>x'/oc, s, J«ilj, quilocullis viftitat, lo. 

cullas comedens. Ex ix(.t & cpiync 

'Axoi^u, f. Uu , cacumina, feu fumma locs 
p«r.-nnbulo. 2) fummis pedibus ambulo, 
}) futnma cxdo. Ab «xoit, Jitmmitas. 

'AKffi', «of, i, locufta. A K 1» 92 

"Axf.c, ioc, •!, fummitas, cacumenmontis. Ab 

'A*ei»-<>, xt, ij, inconfiderantia, 2) res con» 
trouerij & non iudicata. 3) hidicii inopia 
& temeritas. .4) malum iudicium. 5) per- 
ttirbatio.confuiio.turbulentus rerum ftatus. 
Ex a pr. & xfiVic, indicium, difcretio. 

'Axjit), Adu. indiaa cauifa. 2) nullo iudicio, 
lineiudicio, fine delcftu. 3) indifcrete, 
confufe, nullo difcrimine. Ab Ux ( ,rot. 

'AxfiTo'/3«Aoc, 0», imprudens. 

'a*i>.t»>3oc, 8, iwlj, quitoquiturincontjde- 
rate & hne iudicio. Ex «xf <T oc, & liSioc, 

'axjitoc, b,Sxicih:, iniudicatus, indemnatus. 2) 
confufus, indifcrecus. 3) ar.ceps. 4 )quiin 
controuerliani non cadic. 5) qui componi 
aut decerni non pocea. 6) line ratione & 
iudicio ficius,incunlideratus.7) immodicus, 
iminenfus, innumerabilis. Ex « pr. &xf.To'c. 

Axf.T0ifi,>,Ao5, a, i luri.f, frondofus. 2^ multis 
arboribus confuus, ita vt folia atborum 
difcemi nequeant. 3) vmbrofus, Ex Hx(i- 
toc & <J>^As», ftlium. 

'AxfiToojufToc, a, i xx \ ,', confufus, mifcclla-> 
nciis. Ex «xf.Toc, & cjufai, mfceo. 

Axf.To$woc, 8, i xxi >!, indiitinctam & confu- 
lam vocem. habens, vt barbari. 

'Axfixuc, Adit. idem quod axf.T*. 

Axfoafcoi, «tiic, ri, acroama, quodauditur. 2) 
fpeOaculum omne, iucundum cVnbLaans, 
etiam per oculos. 3) ipfa perfona, quoe 
auditur, vt muiicus, lector. 

AxjoorjcoiTixJc, ^, iv, qtiod auditionepercipitur, 
difcitur. Epith.duarinx. 1) in auditionef. 
nuda fcienth Sr contemplacione poficum. 

AKPOAOMAI, uficcf , f. «xfocco-OjU.cx/, atldio. 
2) audio difcendi caulTa. 3) dic-to fum au- 
diens, pareo. 

Axfoao-.c, cut, ij, auditio, ipfa audiendi aflio. 
2) rccit.uio. 3) obeilientia. Thuc. 

AxfoccTxfio», 8, to, auditoiium. 2) locus in 
qito ludiccsadcognofcendamcauflam con- ^fooiTixoc, i), iv , ad audiendum pertinens, 

Epith. merceriis, quae pco audiendi labore 

datur. 
AttQOfii[tuv, ovoc, i xtti ii, qui ereQus in fummos 

pedutn digicos incedit. Ex «xfoc & /sttivu. 
Axptlxri», u, f. »>w, pedibus fuipenfis ince- 

do. Ex ixfoc & 0ttrlu, vado. 
A*lo0a$v,t, iot, i xa) ij, fumma parte tinflus, le- 

viter imbucus. Ex axfsc & (Si-rnu, mergo. 
Axfo/JcAic, c'oc, i xtii $, acucam cqfpidem ha- 

bens. Ex axfoc cc PJ\tc, tclttm. 
Axfo/3o.\)<, liot, 4, iaculi genus, velitatishafia. 

Ex iisd. 
•\xfo/3>)^cTJiTo/iot), f- .'o-o/con, flo in fummo fugge- 

Ihi, veltiibunali. Exixfoc icfiZlixJiigg e/lits. 
Axfs;iAoi7J5, 8, i xxi 4, germen in cacumine 

habens. Ex itxjoc & 0\xtic, gcrmen. 
Axfo/ioAciv, u, f. iio-iv, e longinquo iaculor. 

3) iaculor. Ex axfoc & fitiw.u. 

'AXfo/3oA<*, A K P A K P 94 >o/>.Af<t, uc, i, velitatio, prxludium pugnx. 

or. 2) velitor. 3) velitor verbis 6: certa- 
rien laceifo. 

»o/36Aific, idem quod ,2«{e/3oAic>t.oc. 
j./SeA.o-it.c, 3, o, isculatio. 2) velitatio, prx- 
udium pugnae. 3) irritatio. 4) omnmo, 
apidum, aliorumque millUium coniectus. 

f.goA.w, S, »> laculator. 2) veles. Ab 

:odem. 

fo/3i/A.<, 8, i, idem. Exi'K{o< & /3iAAi>,Mf;0. 

o./3u?.'«, a<, >!, prseputium. s) gentes profa- 

ii, non circumciii. 3) corruptio humans 

laturx. A fequ. 

>60urtt, s, x*> <i> prxputiatus. Ab S«f« 

ic /3u«, /fgo, quod prxputium extrcmam 

nembri virilis partem tegat. 

o«y<vvi«i*oc, xia.xUv, angularis, quod in fum- 

no angulo elt. 3) imus. Ex Snfl & 7«».'*. 

jo8a«TiAiov, e, to, fumma pars digiti. 
focWot;, 8, *«i & in fummo ligatus. 
{oo.xetiov, a, to, fummum ius. 
:{6e>f ua, twv, t4, fruflus arborei.Sc proprie qu 
dem.qui putamen lig: nofum habent.Gl. 
aK{c4{u«, baccx. Ex<tx{o<i 
5fv<, qucrcus, vel <j;for qittuis. 
:foi>7o<, 8,0 x«i >>', leuiter ferueiaSus. 2) leu 
tcr coaus. Ex xxone & ?£?.?. 
:fei>i, *<, 4, inlrita, Philox. 
:fo'3*AorToc, 8, 8 xeei ■), in fummocalefaaus & 
tollus. 2) leuiter calefaftus. Ex iixfoc " 
So-A.it»', foneo, caleftcio. 
efoJiyyivto, leuiter attingo. 
tf.S.yis.fummisdigitis. Gl.Vet. fummatim, 
carptim. A pixc. 

ifoS.v.ifu, f. <ttrtj, fummim partem attingo. 
i) primitiasotTero. 3) aliquid pro primiriis 
oflero. 4)deligo, quod egregium,optimum. 
Jn medio eleligo mihi, mea caulfa. A fequ. 
«foJ.viov, 8, tJ, 6t quod viitatius, «k{o5.'v.«, wv, 
Tee, primirix frugum. 2) primitiaiquxlibet. 

3) primitixmanubiarum.quxDiisolTerun- 
tur. 4) manubiae, fpolia. Ex'xxooe,fummus, 
& 3iv, S.yo<> aceruns, quod primitix a fum- 
mitate acetui fumebantur. 
«foSiftti, «ko<, S K«i >!> leuiter ebrius. Ex 

etKfoc & 'Sxc.ueeu, inebrio. 

«{OKttfiro?, 8, k«1 •), in fummitnte ftuaum 

habens. Ex eexe>o< & x«{ 105. jritdus. 
.x{o*tA«ivi«.v, B, in fummo, vel fuperhcieni 

gtico, f. aret fum. Hinc <tKfoKtA«ivi.Kv pr< 

«KfoKeAo.lv.MV. Ex etx{c<; <Sc KtAaiycc , r.iger 

ater. 
wmifuh «''> T *> extremitates, f. cornuaan 

tennarum. Ex i«{oe, fummns, & k/{«<, coir.u 
,k{ok.o'viov, e, to, fumma columnx pars, falli 

gium columnx, capitulum. E x e«{o< & xi *v, 

coluinna. 
jef«vt'<|>«.oc, 8, Kti. & vefpertinus. Ex<t*fo< 

& *vf<J>«c, tencbre, caligo. 
i.{0KK^<, .'.., 5 x«l >j, idem & ex iisd. 
iKfoKoji..?, s, o, in vertice comatus. 2) largi- 

ter comatut. 'AKf^Kocioc, 8, 5 xa) *), idem. 

'AKfOKif.iJo,-, ov, fummus. Ex «xfoc $£ xoovif!), 

fajligisnn. 
\K{oKi//in:To«, u, fummis innato fluflibus. Ex 

iiKfo? & xutitrrev, vntlis agito. 
Axooy.ut.ix, *', >), extremitas memfcrorum, h. e. 

bradiiorum , vbi humeris inferunrur. Ex 

aK{oc Sc KioAov, membrum. 
Axfo'A«.ov, o, tJ, primirixmanubiarum, f. pra- 

dx. 2) primitix tjua;libet. Ex <«Kfo{ SiXeix, 

pritd.i. 
Ak{sA.3oc, s,.5 kui j, in fummolapide pofitus. 

2) fummus lapis, f. fummitas lapidis. 
ak{oAi'viov, limbus. Ex «k{oc ck Aivov. 
Ak{oAi'i-<<{oc, a, K«i i}, perfummapinguis, ia 

luperticie pinguis. 
'AK{oAoyEiv, w, {.*eu, ex fummitate lcgo,feu car- 

po, lumma lego. Fx <7*{o? & A;'yu, lego.carpo. 
'AK{oAjyoo, 8, oKaii,', fummacolligens. Ex iisd. 
'AKfoAscpia, tte, 1,, lummitas collis, aut galex, 

item montofa loca, collis. Ab <<«{oAo$o<;. 
'ak{;Ao4>i'tij<;, 8, 0, qui in fummitatibus collium 

& tumulis verfatur. Ab eod. 
'ak{SA3<|>oc, a, o, fummitas collis, cacumen tu- 

muli, f. montis. Ab i'K{o« Sc AoJjoc. 
'AKfoVitAAo,-, a, k«i ,', fumme viilofus. Ex <«{.<; 

cc n«AAoc, vellus. 
'AK{0f2«v.-<, tot, k«) >j, fumme infanus, extre- 

ma infania labotans. Ex «kjoc & iLnlvspxtt 

'AKfiftoirfiov, e, to, papilla, Philox. Ex<tKfo<ci: 

pxrti-, mamma. 
'AK{ont'3uooc, plane plenus, depofitus vino. 
'ak{cuo'Ai/^cv A.'»oy, rete, plumbum in extrema, 

feu ima fui parte habens. Ex «Kfoc & <toA./33o<;, 

plitmbum. 
AKfofKfKAiov, 8, t5, mediavmbilicipars.vmbi- 

lici meditiillium. Ex «Kfot; <3c o<mP»Aoc. 
AKf^ft^ttAtv, B, to, idem. 
akoov, e, t3, apex, fummum, cacumen, fafti- 

g'ium, culmen. 2)crepido, margo. Gl.Vet. 
AKf.vwVj e, to, fumma, feu exttema pats nauis. 

Ex «Kfoc & v«!c, Jon. v>)Dc, nauis. 
AKfovvKT.ov, 8, To, prima nofhs pars. 
Ak{o'v</kt3,-. a Ktti >}, verfpeirir.us. 
AK{['vi/S, kto,-, i, prima parsnoitis, primx no- 

ais cempiis. 
Antbuxst, 8, » «««» *» vefpertinus. Ex i - Kfoc & 

y u ^;t, >;<jx, tenehra. 
'.\.;jor,.y..c, toc, k«'. >i, in fummo lixus. Ex itKfot; 

'ak{c^«jcc, «, k«j»5, infummaparteadfeQus. 

Hippocr. 
'AKfswafcc, y ,1 xx) i, pcr fumma leuiter conlper- 

lus. Gl. Vet. <.KfS*-«-:ev, parce falfum. Ex 

«Kfoc (k or<to-o-a>, Confpergo. 
'AKfOortv^c, ec, fumme trillis. A ort'y3oc. 
'AK{oV»Aic,8,ox«i ii, valdc-coenofus.lutulcntus. 
'Axeo-iooiiTi, ^rf//. fummis pcdibus inliflendo, 

iummis peilum digitis. 
'Ak{otoo.t;, AJtt. idcm. 
'ak{otoa<c, eojc, $, arx. 2) quod fummum etl in 

aliquo genere. Fx «Kfoc & 116A1C, vrbs. ak{otoAcc, e. iffimum habens vem- cetn. Ex «Kf.t, Zc v.Atc, • 9? A K V AKfoirofoc, s, b koi) •» iiimnu parte : 
aKfoc & wiifto, tranfadigo, vifigo «foirofcpufoc, g t.ite,vel fum rpuram habens;purpura prxtcxtus 
AKfoiroriia;,aic,>-,prxputium. 2) glans. Ei «<{•! 

6: irooSm, pellis.qna glans pudendi virilis tegitur. 
AKfoTroo-Jiov, s, to, idem & ex iisd. 
AKfoirfwfov, fumma pjrs prorac. 
AKfoffifo?, s,o «»!■;, infuperricieh.ibensradi- 

cem.leniter radiratus. Ex itKfoc & K ct,radix. 
'Axfopi.inov, «, to, tcta nah fumnntas, totus am- 
. bitus n-.li. Ex itKfoc & l\$. 
AKfoffufcioi/, s, tJ, fummus temo, exttema te- 

monis pars. Ex iiKfec & pi/itoc, /«»0. 
AKtOS, fat, fov, fummus,extremus. 2) fum- 

mus, i. e. fupremus. 3) fummum inaliqua 

re gradum obtinens, perfeftus, priftantiln- 

mus, lingularis : diciturque etiam in malam 

patiem, vt iiKfoc Sfyijv. 
AKfoo-ourijc, Uii h «xi $, qui in fuperficie pu- 

trefcit. 2) qui leuiter putrefcere ik mutati 

ccepit. Ex iiKfoc & mioroj, plltrefaao. 
AxfoVocpoc, e, impenfe fjpiens, pcritus. 
AKfoo-Tnfiiac, tov, Ti,' h ypo c n o n d 1 i a, ita dicSta, 

quod velut in extremit te collarum lita 

fint. Ex icKfoc & n-niiixi, cejlarnm ojja. 

ifo?>iJiov, s, to, fumma pars peftons. Ex 

JtKf oc & 5?Sot , pefltis. 
AKfo?i%i«, JSoc, $, initium verfus. 2) carmen, 

in quo dcinceps e primis vcrfuum literis 

aliquid connectitur. Ex 'inooc c'c HxHi verjus. 
AKffei%ov, e, to, idem & ex iisd. 

KfocoAiov, 8, to, apluftrc, ornamentum nauis 

in prora. Ex ocaf oc & s'o\at,pars ntiuis inprora. 
AKfo^o^iov, t3, lumma cc cxrrema pars oris. 
AxfoiifaA*;, "5, 5 k«1 1,', procliuis ad lapfum. 

2) lubricus, pronus, procliuis. Ex itKfoc & 

o"cj3^AMf/aj, labor. 
AKfor<j)i/fov, 8, t3, extrema malleoli pars. 2) 

AKfoo-xiSi;;, ioc, i xxi i,, fumma vel cxtrema fui 

parte fciflus, in caeumine diuifus. ExiKfoc 

& *xih, fijjura. 
AxpotcXsjtiov, a, ri, finis, fcu extremitas car- 

minis. Ex kxoiit &t TiXtuTtj, finis. 
A*eoT<tc, >jtoc, i, fummitas, extremitas, apex, 

faftig.um. 
AKfoTi(TO£, 8, h xcti >), non pulfatus. 2) non con- 

gruensad numeros, illaboratus, impolitus. 

Ex a pr. & KfoTou, puljus, pla:,ji,s. 
AKforoiiia, w, f. «io-M, fummas partes amputo. 

Gl, Vet. «KfoTotier, truncjc. 
AKfoTO/io;, s, hxctii,, cuiusfummr partes feflx 

funt. 2) durus. 3) excelfus. 4) afper & tranli- 

tu diftkilis. oio. Ia:pe. Ex icKfoc it ti^ia,Jeco. 
Akpotop-oc, s, h *x't 1}, valde acutus. 
AKfoTovot, 8, 5 **>>), infummotentus. 2) qui 

extremas partes, fc. manus & br.ichia fum- 

ma vi intendit. Ex ikfoc & tiiv», tettdo. 
"ahpctoc, s, i «»)>!, piaufu carens, cuinonap- 

plauditur. 
'AKfSfavioc, «, >}, fummitas cceti, vertex coeli. 

Lucian. in Lexiph. 
'AKfo$otv«, ioc, i xoi !,, fummo uiluculo appa- 

rens. 2) qut tcuuemtjiituuiScnon cileiijm 96 

ipit. Ex lucem habet. 3) qui appai 

cinpot & cpacivofixi, appareo. 
AKfo$ui(, iat, hxxij, in cacumine proueniens, 

in lurnmo nafcens. 2) excelfa indole prx- 

ditus. Ex S-Kfoo & Qui), natara. 
AKfocSiAiri;, oiko?, h, arcis praefectus. Ex 'dnox, 

arx, H cpu> M (, cujhs. 
AKfoijJiiAAof, s, koj) ^, in fummitate folia ha- 

AKfotpio-iov, s, tJ, follium pars fumma, feuex- 

ttema.qux fornacisori immittitur. Ex i-Kfo? 

& Lpiio-at, foUis. 
AKfojJarAlc, & :2*f 0>;aXli| , K*) ,', fupra mo- ' 

dum ebrius. Ex SKfo? & jjotAio, vinnm. 
Axooxay^c, ios, h k«) >), in fummo, vel extre- 

mohians, apertus. 2) immani vaitushiatu..' 

Ex aiKfo< & zoiivB, bio- 
AKfojjfif , foo, i,, pars brachii, a cubito ad 

extremos vfque digitos. 
Axeoxcieix, uc, idem cum «Kfoxfifio-ttiTc. 
AKfoxeifiotcri/ii;, idem quod aKfoxfifio-t/oc. AKfoxtifi?otiot|, fun 


: qui» dem proprie, velut pancratiaax lblent. 
AKfij^ifio-ic, tuc, idem quod fequ. 
AKf oxnf lo-izac, a, J, ext;ri.itatiop;incratia(tarum, 

qua alter alcerum manu tantum captat. 
AKfoX'ifi«c, £, o, qui exercetur ixooxnP"ftS. 
AKfoxfvio-Koi, i.v, 01, extremitates eius partis 

iugi, qux ?euj-Aij dicitur. E* «Kfo? & xivi- 

o-koc, anjcrculiis. AKfCXA/atfoc, s, o 


tepidus. fo%Ai=tfttic, valdc tepide. 
AKfoj;oAs'«i, w, f. sj.;u, excandefco ira. 
AKfo^oAioe, «c, li, iracundia. ( 

AKfoxoAoc,s,o k«) >),iracundus.2) qui leuiter vel 

leui de caufa irafcitur. Exiijtfoc&^oAii, ira. 
AKfoxof5o'-.«v, s, tJ, verruca, Philox. Ab 

oSKfO^OfStiv. 

AKfoxof5ovti5i,c, o7t>tc, Ferrucofus. Cognomen 

Fabii Maximi. 
AKfoxof5iv,ovoc, i», verruca rotunda &callofa. 

Gl. Vet. vcrruca, naeuus. Ex «tKfoc & ^of5>i, 

chorda, eo, quod vertice fuo ftmilis elt refe- 

ftx chorcli: fecundum extremitatem. 
'AKfox«Aoc, s, h koj) if, vjlde claudus. 
'AKfoc^iAoc, a, h xcti $, in fummo nudus. 2) 

plane nudus. 
'AKfo|wAoc, s, SkhiiJ, qui in fumma penis parte. 

recutitus ell, glandem nudam habet, libidi- 

nofus. 

'Axnu 

Gl.Vet. 

AKfo,-o:AAoc, 8, h i 

ciatus. z) nihil eryftallini habens. 
Axoupikict, xc, i), extremi'as panis, qui oioVAiac 

clicitur. Ex o-Kfoc & o/3£Aiacc. 

AKf «Atviov, s, tS, fummicjs, vel extremitas cu- s, 5 Kot) ij, non occultus, incelatus, 
t, glacie carens, non gla- :)i Ex «f;c m, cubitus. 
A<>ii|iii l <t,)' l eminentia.vel fummitas humeri. 

2) montisvertex. Exi-Kfocikiiicoc, hnmerus. 
AxeSipiov, s, Ti, idem & ex iisd. 
AKf«v, «»oc, J, extremit.ts membri. 
AKf Mvia, *c, i), partiumextrematutri amputatio. 
Axfwmf, i/^oc, i, q. d. qui fuminislir, feu im- 
primitur A K P 

nr vnguibu A K A K T 9S 2) fumma vngnis pars, 
1. 4) faaus ad vugisew Ex **£«« & qvv%, itng 

XPuvu%i<; t n, h Kiii.j, \d ni quin.1 k :<^vv%- Phl- 

lox. (fcfoiwjgtv* articulfere. 

mootis, coJIisiugum.Gl'. \ et ■■ ertes mon- 
tis, Pbilox. Ex **».« & J f «, v . 
jffwcj fumme iji vtramque partem, excellen- 
tct, eximie, Philox. 

in;wriffias' u > f-*t», extremitates corporis am- 
puto, corpns mutilo. Gl.Vet. trnnco,muti- 
Jo, riecacurnino. «Kgwr^giit^Eii obrruncat 

mutilus, Gl.Vet.detruni.atus, Philox. perf 
pirt. paif. Ab «x>/a;T>if?iov. 

jtgairtfgisiri;, <*?,>;, truncatio coiporis, muti- 
latio, Gl. Vet. A prsc. 

iKf«riff.i«j^3j, 5, idem. 

Lx^rtff/afl-^tjt , rd, quod refecarur ah extre 
mocorpore, vtmanus, pedes, aures, nares 

iBgwr*igiov, u, ro, extreinitas, iuinmitas, cacu 
men, vertcx fpeciatim. 2) prumoiuoriuin 
3) extremitatcs corporis, \t maiuis, pede 
&c. 4) rortruin nauis. J) pifl ix m rorum 
6) unralacra, vexilla Scfimili li ... i 
dium, turriuin, nauium, : e orna . iti 

iy. e " ' v • ' 

Vkt«£m, vel «xTiifw, f. >*tk, vel ,'o», in Uttore 
genio indulgeo;. 2) hiini lum animo, ex- 
hihro rne. Ab «kt>>, llltns. 

Kxrxiu, ec, >>', fambucus, Gl.Ver. Ab cxrn'. 

VKrafoc, uix, uim, littoralis, maritimus. Ab 

AxTaia/jew, w, f. >i™, littora cuftodio. Afequ. 

tittus, & £>>oc, c;jios. 
urixvtc, s, i mli, nihil pofleflionnro habens» 
pauper, egeflus. Ex « pr. & ktIx,o-j, pojjiffio. 

/voc, pc&in, vt-l y.T!.. II , . 

&&■ non funt. ExJ atus, cui infta 

1 •./, exfitqiiia. 

akth', ijc, {,, httus. 2) fruges, faiina. 3) 

AKT*ii3TJM, 1%, >i, paupertas. 

A«txV«iv, ovoc, « B i<, inops, panper. F.xapr. 

& «raifi^i, pojjidco, vel r.r^nu, ficultatcs. 
AKr»;.«, «*, >i, paUperras, inopia. 
'Ainnji e, i x«l >i, non puiieiius; 2) quiacl- 

q„,ri non poteft. 
AKTfN, rvoc, >i, tadius quicunque, vt folis, 

f„l ninis, lu.is, rora;. 
'Axnvroov, Adu. in form.im radiorum, vel radii. 
\*T,vrfoMu, S, Mrai-radios eiaculor. Gl.Vet. 

i-.T.,c : h>.S, radio. ixTivtjSii/Uiv:}.*), radiare. 

Gl . Ver. Ab «xt.vojSoAoc. 
A«nvo,;3>,;a, uk, >i, radiorum eiaculatio. 
AxtivoSoAoc, a , i k«) i, radios fundens. Ex «xt.v, 

radiut, -V (3sAAw, i.ic.-a, iaetthr. 
A»riv«sia« , lu , i x«i i,, radiatus. Ex itnrtv 

« £?»)<, //,.■ r«. 

Ltxic.GrtC. Tom. I. iKTivocl>tf>of, s, 5 v.cii $, radiatuscapite. Pliilox. 
lktwwtJc, i), ov, radiatus, quafi ab «ktiv;-;. 
unoc, », u ««) >), littcralis. 2) cognomen 

Apollinis &Panis. Ab Aor», Sttus. 
,*tU, rvoc, „', ra.lius. 2) fambncus. Ab^riV. 
Vvnrot, *, ox«)>5,noncreatus, inconditus,GI. 

Vet. Ex ajpr.&XTiffl*, crcatus, a«r»?w, creo. 

Ab «xr>), //V/hj. 
ixtitoc, s, 5 x«) >), non a:dificatus. Exapr. & 

xt.-Joi, coudo, adifi.o. 
Vxraij, oijo.:, i, duitor, princeps, rex,Aefchyl. 

2j lorum, vel funis, quo ducimus aliquid. 

A - *'/». 
LKTwijtw, S, f. tjV», ago cultodem littorum. Ab 

«Kn, f oc. 
vxTapo,-, e, i, littorumcuftos. Ex«kt>),////Vs. 

& S ? oc, a,//ur. 
vki5/S«iit>ic, ov, nihil temere faciens, nihil fortu- 

nx permirtens. Ex « pr. Sixiipivu, ir.cajitm 

vel pericutum <lo. ;) conllansj immobilis. 
\%v'MomTic, n, i ««)>/, gubernatorecarens. Ex 

« pr. & Xl//2£f V«0J, £ ,7sV/ 710. 

\Ka>;ri:fiov vel «xur>j^iov, a, ri, medicamentum 
quod conceptum impedit, Helych. Ex x 

AkuJoc, t, >i, quE non toncipir, fcerihs. Ex 

iisdem. 
AklkMoc, e, 5k«)>s, qui ambitum difciplinarum 

non comprehendit, ind. ftus: opponitur ly~ 

icCxKtoc. Ex « & xOxKoc, orliis docirinarttm. 
AKJ5,«f, «, i, Aquila. Nomen viri. 
akvAis-oc, tt, i K«) >i, qui non voluitur aut nequit 

volutari. 2) immotus, flabilis. >) tigidus. 

Ex « P r. & x^i», voluo. 
AKTAOE, B, >i, glans iiicis. 
Axu|i2vroc, if, a x«j i,, m-.aibus non agitatus. 

z) fedatus," tranquillus. 3) frrtu carens, 

fterilis. Ex « pr. c< x5(i«, fluHiis, vel Jcetus, 

aut Jbtturitio. 
A«v)j.ivTujr,, Adit. line flitc1u,tranc|ui!le,p!acide. 
AKvu-otfec, ov, idem quod «Kii(/«vrac. 
AiVaj, ovoc, i k«) >j, idem. 
AKiiTfoc, u, i xcii i, Veneris expcrs, Venerem 

non appctens, aur h.iud amabilis. Hefych. 

Aku^i-cc, utoc, t». inloiiunium.cum quis non 

pontur eo, quod pctiit. Ab «nvfijc. 
'Axtioiic, ioc, b xulfi, qui non potitur. 2) infor- 

tunatus. Ex « pr. & xioa, ntmtifcor. 
'ako{.'«, «c, >i, improprieras. Ab «ku/>o*. 
'aki/{.'£ivtoc, a, i xui y., nullius dominio fubie- 

ctus, t aut impatiens impcrii. Lx « pr. ic xi/- 

otcdo, dOTitinor. 
*A%-J0ii.a, cctoc, ri, idem quod uy.vqiiu-ui, 
Axvfo/.oy/w, S, f. ijtrw, improprie loquor. 
'AKv{o^cyi«, «c, >i, improprium loqucndi genus» 

farmonis improprietas & 2) abfurditas. 
'AKvfoXjyof, n, i xui >i, qui improprie loquitur. 

Ex «KUfjoc 6c Aoyoc, fermo. \ 
'Ax-jfo/Voywc, A.I11. v.ilde improprie. 
'akh/oc, a, i »«) >i, euftoritate priuarus, iusSe 

potfcliatem non habens. 2) irritns. 3) im- 
.. n) obfoletus, abolirus. 5) in- «t>(, ,-,.,;..,, 99 

'A*nPiu,S, f. A K T A A A A A A IOO jdoritatepiiuo. 2)inhrmo, 
irritum rerido, ahrogo, antiquo. 

"aki/toc, a, i xxl y, idcm quod ax-j$tc. 
'AxMnKac, e, i **1i, nondum explorarus. Ex 

« pr. & xaSwii;*,, tintinnabulifonotSfirepitu 

explmo, veluti folebant exploran equi, an 

bellicos ftrepirus ferre pelfent. 
'Axwm. ijci n', mucro, cufpis, acumen. Perre- 

dnpli. jtioncm ab uw, mttcro. 
'AnuXictc, ov, membro aliquocarens, vel trun- 

catus : qunli .1 mvAIfw. Ab feq. 
*AkwAo.-, t, i *«i », membris truncus. 2) fpe- 

ciatim pedrbus carens. Ex « pr. & kiJaov, 

membrum, arttts. 
'AkXAutoc, e, i *«) vt, non impeditus. Exapr. 

& koiAvm, impetlio. 

kuXjtwc,' nemine pvohibente, libere. 

iu\l;o4tkc, fine ludibrio, ab 0: pr. & xoifivSew. 

KflST, ovt«, 6, iaculum, fpiclllum, telum. 

kuv, ovrtc, 2. 'ixwx, m, ij, «W, inuitus, a, um. 

E* « pr. & fcto, w/fl». 

»1,1;, s, 2 k«1 >i, cono & faftigio carens. 

»w, «, 5 kh) >i, remo carcns. Ex « priu. 

& «wirv, femus. 
AA«/i«, arrnmentum, voxCypria. 
AA«/3«?;t!i>„ P r et. idem quod «A«/3«{;t!<«. 
A?\«!ixo X ( u , Cum alabarcha. 
AA«/3a(>v.>ic cx «Ai/5afvoc, i, aljbarcha proprie, 

m. giller fcripnirae, vectigalibus priefectus, 

deinJe idem qui Ethnarcha, 
AA*(3*fX'*.«'>Prineipatusfi.'.Ethnarcha;. Qui- 

AA«/3«?oc, vafculumferuandis vnguentis. vid. 

(5Aa/3«5-fov. 
AA*/3*sijiov,e,Tj,pariius alabafter,Ab -}a«>o«-<>ov. 
AA«/3«rfiT>,c, a, 5, fc. AiSoc, alabaftrites, fc. la- 

pis. Ab eod. 

H, fc. Ai9*«, idem. A prsq. 
AJta/iw^S^; i, ? , ,j, v,rs, in cjuo pyxides vn- 

guentarix reponuntur. Ex «A«73ii?{«v & Sim,, 

AA.Veactpon, », to, aiabaftrum. 3) ge- 
nus vafis vnguent.irii (cx.rlabiiftro) fmean- 
fis, myrotbeca lapidea, lecythus. 

AAa/3«rpoiu 8, 5 vel ij, idem. ' 

AA«/3«rfo<jioi>oc, 8, kk! >?, alabaftra ferens. 

A*s/3fo »oc, 2 k«) ,;, in quonihil eft, quo pre- 

qui prehendi, capi, teneri nequit. Ex«pr. 
& Ixl®; cmfa. 

Ab aAc, mare. 
A>x'jet>f.cc, ov, in mari vagans, vt nauta, mer 

A\:c\a"'i.t, «c. >!, faflu<-, oftentatio, i.ictatio 
gloriatio, var.iloquentia.iactantia.infolen 
tia, arrogantia. Ab <<a«?,vv. 

AJjtfJvjuf**, uT-.c rl, gloriatio, iacratio propte 
aliquod facinus. 2) verbum vel facinui 

dito, falfadenieprsdico, glorior. 2) men aa«^ovikJ.-, i,, 3v, ad oftentntioncmpertin"ns, 
ccmpofitus. 2) oftcntacor, iaitacor, vani- 
tati deditus. Ab ^«fiiv. 

AA«^ovini!?, Atlit. iactanter, gloriofe. 

AA«f a ,o^o;uv34!Ai'«oo?, e, 2, oftentntor, in futili- 
bus & nugis fcfe iactans. Vox Comic.v Ex 
«A«?uv, iaaato,; xxZw, inanis, & QhUost, 
incpiie. 

AAA7.n'N, inc, i*aM, inanisiaaator, often- 
tjtor, gloriofus, lupcrbus, arrogans. ") 
m«i'dtf. J) vagus. 

AA.'<3stoc, u, i xx, <j, qui latere nequit. 2) 
qui obliuionimsndarinonpoteft. 3) quem 
nihil latet. Ex « pr. & XavWvw, /urre. 

A>.xivu, erro, vagor. Ab «A«ofi«f. 

AAiroc, «<«, «iov, cscus, captus oculis. Ab 

AA«.oc, antiquus. 

aa««i,toc, h, 2 >;«) 1;, ftrepitum non edens. E« 

«pr. &Ku*lt>jftmo,firepo. 
AA«A«, vox iiurticulata, ciendo Mirti, qua: a 

militibiis ante pugnam edi folehat. 
AXxhxyi,, ?c, i, loctus cjamor. Ab «A«A«'f M . 
A;.iA«y^«, «toc, to, I.Ttuscl-mormilitum. 2) 

laeta vociferatio. Ab «A«A«foi. 
A^.«A«-/ji8c, fi, 2, idem. 2) hymnus, qui ob 

partam viaoriam canitur. Ab eod. 
Ahxhx^x, f. «j>, clamo alal.i, fremitum edo in- 

ter pugn.indum. 2) tollo cl.imorem lamim. 

3) toiloclam.»remtiiftem, vlulo. 4) tinnio. Gl.Vet. mtinno. «A«A«i,-s innulus, tior per iaitantiam. Ab eod. Gl.Ver. Ab «>. 
AA«A^, idem quod «A«A«. 
AA«A«|<i, vagor, erio. Ab uhicfitxi. 

aa«a«t5c , S, 2, clamor militum dicentium 
«a«Ai. 2; ciamor militaris. Ab «a«a.,. 

i^toc, B, oute - ,^, qui verbisnon exprimitur 
vel profertur. Ex « pr. & AaAnroc, effahilis, 

iiefus. 

aa«a«i«, u, f. ifr/u, depello, propulfo, arceo. 

Ab *>.*su. 
AA«AKO(ii'vioc, nomen menfis ap. ficeotios. 
AAcoA^o.a.-v^i:,-, ;5oc, .}, au.vilijtrix. Epithctorj 

Mineruas. Ex «a«a«m, tutto. 
AA«A*r.i(;iov, «, ri, remedium, auxilium. AU 

aa«akw, depello, arceo. Ab £a*(u. 

AA«Aoc, 8, hxciit, qui loqui non poteft, mutu», 

Ex x pr. & AiA&v, loquor, \-el A«Ao<, voca/is, 
Ahuhu*Ttfi/.a.i, crro. 2) molefte fero. 2) me- 

tuo^. Ab «Auo-o-u, auxiits fum. 
Ahu^TttToc, n, i w) $, fpfendoiis expers, non 

illuminatus, non fplendens, obfeurus. 
AA«fiir«, «oc, 2 xx) i,, idem. £x « pr. &A«/i»«, 

litreo, fplendco. < 

AA«o/c«,, »//.00/, vagor, erro. 2) incertus fum. 

Ab «A*. 
aaao'£, S, i x*\ 1!, non videns, caecus. 
AKaory.zttix, «c, h", lon. «AaojKOff.'^, ceccj, i.e.ne- 

gligens fpeculatio, erroroculi, velopiniq- 

nis. Ex o!A«oc & o-sariM, fpcculor. 
'aa«oto«oc, 8, 2 »«) i\ qui cxcos fcetus gignit, 

caecum paricns. Ex «A»5c, &t.kt«i, pa~ 

"AA«,a, ftro. J) xrumnis Frango. Ah i>,uCc. 
i«ir«§v»<, S, J», vaftatu facilis, imbecillis. 

Ab liAltif i"l. 

i*»i;-u, f. ipu, vafto, diripio, di-flipo, exina- ).«-»{•'. «1 »J> ' 


Itru . 
ciai. s 


dirx, 


mores peftiieri 


Ab i 
huTtc, 8. inffliS, 


lon i l 
dns, cu 


us in- 


deUbili.. eii me 


noria. 
lerafeili 


s, gra- 


vis. E* « pr. & 


Atfviav 


fJ. ■;, i e 


A*fu<M, 


capio. 


qui Ecri i ant . 


fcfcwf.ofK.i.qu 
r uicn 


>ncblh 


ifcen- 


da. 2) IVelefti 


. 5) d 
ccudelis & fon 
. E 


?.ur;;^, «.-, ►;, Cl 


r: r. / 
;.|. 
>.uroTrH>.ix. dc, -j, 


falisv 


end i tio 


»)arb 


trium 


vendendi fal-s 


Kx i.\ 


,/."', Sl 


irwA ; 'u, 


•pendo. 


«*»■»»«, «> S l" 


ij, ok 


ribus c 


irens. 
kJuniii 'b°'t >i, 


cacca. 


ClbiCUlM 


Ex i 


>.<.)«■ & 


&p, or«/;ir. 


Ausiitm, S, S z*< 


, cibcuj, ohft 


urus. E 


t iisd. 


AaUTUiI, vs>, vj, c 


secitas 


a) err 


ar. Ab 


<2A«5<;, 


«iui-, Vel icAsM/IJH. 
A y ..vS<, >>, ... m 


.'eitus 


afper, 


grauis, 


dolo- adferens.Ab cAya?, dalor. 

Kyiv,5, f. '--t4, doleodc.inimo Scdeccrpore. 
j-/,!iv, o/»«, 5, dclor, cru.iacus. A pr.ec. 
>.y*uu, unc, t», dolor, xgritudo. Ab eod. 
Ayi,5«, i, o», dolorcm adterens, moleftus. 
(vyws, «»;, 4, dolor. Ab «Ay/ai. 
Ay>iriKic, t,, Sv, dolori exptimendo aptum. 

Epith. verbi, 2) dolorem alTerens. 
Ay.»;,.?. utu, ... moleftus, acerbus, a fcqtl. 
i^ros, ,-<, t», doloiv 2) mccror, triftitia. 

j) rooleftia. 4 ) calamitas, malum. Hii.c 

Comp. aAj.iuv, 6c Saperlat. i'Ayir«s, muleftior, 

morcftilfimus. 
>.yj.u, f. i/»:, dolore adlicio. 2) mcerorem 

creo. i\y!jvty.xu doleo, morieo. A pr<ec. 
JvWvu, augeo. Ab feq. 
1 a a i-n. »,f. ^'/u, augeo.do incrementum,fo- 

,>.5wj«<koi, idem. 

Akii, Wir.iii.x, aujeor, crefco, incremen- 
tum capio. Ab pJAS.u. 
AE'a, «c, ^, cilor, f. repor, qui cft exfole. 

fugium. lilu.i ab U>.<it, Dor. pro iiMtc, fil, 

hoc ab «vAi», *>..•;.., 
x,*Ja, f. «:j, tepco, clcc, ca.orc fiuor. a) 

v.ro. Ab iMa. 
Xiafva, eadem. Ah eodem. 
Mytivic, v, »v, CVLTX plerlus, inolefrus. 3) tri- 

it.s. V" diifijilis. Ab x>.y.;, doler. 
Ai5s*, f. ttti, curo. Ab i>.iy». 
Hsytw, accuro, apparo. At> eod. 

a !.':■::, curo, litionem habeo alicuius rei. 
, tepidus, calid.is. ») xlliuus. 

Ab i>.U, tepgr. 
?.i r,i, effujio, df.lir.o, enito. Ab i/tl:^. A A E 

A>.iec, in vnum congregai 

conferci. Callim. Ab &>. 

AArii, ?5, >j, fuga. Ab iAis; 

A*tix, *c, c,, pifcatus, vt o *a< ,,, qui liui^atus, autcom- 
wn eft. 2) qui hmig, 

ulhtus. A ;.ri«.'.<a, /*.,.■-, cquil it ? , «ro;, t», Fanna. Ab *««, «o/o. 
AAtfftfW, «Mras, t», rhaio, ipla atlio vngendi. 

2) vnguentum. _?) iiuitamentum, verbum 

duftum a paUftr.i. Ab &yei$», vitgo. 
A\t,*j(, n, ov, tenuis, imbccilJus. 2 ) idem 

quod aAffiv^, tepidns. 
AAsiTrr^.ov, e, T i, vna.iiium, locusin balneo 

vnitui deftinatus. Ab eod. 
Ateiimc, s, S, vnctor. 2) qui aliosadcerta- 

mina tnftrait & exercec. j) certaminis imT. 

derator, excitacor, cohortator. 
A^rurT.xic, A.iu. moie pxdotribarum. 
AXfiirrsv, S, rb, fufiitus prxparatus. 
aAiittijjv, t», vas vngucnrarium. 
aaeison, «, t», poeulumcslatum. 2) po- 

culum quodcunque. 
A«.fiTs/«, ac,d, peccatum. Suid. Ab i>.tm(iu, 

pecco. 
a>\sIt>c, s, l, peccator. Ab £>J* t erro. 
AltiTtsoywlx, »j, ,:, immunitas rb abeundis 

muneribus, yeCligalibus. Ex a pr. &' An- 

MtiTioynToe, s, »*.>) J, immunis, GI.Vet.Vel 

qui criuncra nuila obit, aut ca recufat obirc. 

Ab eod. 
'AAEic?*e, ctTtc, T 1, vnguentum. 2) oleum. 

3) adeps. 4) pin & quocunquealiquidob- 

linicur. Pliir. iketifafa, Xltiep*. Ab eod. 
'AAEl'*fk, f. 4», vngo, oleo vcl vnguento 

lino, iliino. 2) incito, iaftigo, eshortor. 
'AA:nf"?> tic, {,, vnftio. A pr£c. 
'A>VMT$t>, 5?o«, 2, piopulfator. Ab^iaa.nrce», 
'AAMTO-jt.fff, «, i x S ; ,;, ad gallum, v c | galli- 

nam pertmens. Ah ix/xruf, gallus. 
■AAt*T«><«, <:o ? , ,1, gallina. Ab eod. 
'AAt*rot>«A«^o« , 8 , !«!,', gallinacei criftam 

habcns. E.v iSA/ktmj, fri/tVs, £c Aa'41»,, fj/yjj, 
'a/ ■t;,--. i 'c.;:.vi'.i, ac, , . galliciniuini 
'aa««j, s, i ie«U', ineffabilis. 4) non di- 

cendus, celandus. 5) non lefttis, nbn col- 

leclus. 4) neg.ms cubicum duci. $| ac» 

cubans alcerius I.iteri. 
'ui«.Tf!f, «0$, gallin 1. 

'AAEXTflixiVtt, ^5, «, I . IJJ. 

A^iKTfi/oyMriAijcs^^gjIHnatumveriditdr. Ex 

«AixTr;a-v & j,i.a ..•, vclliio. 
'AA.Krfi,»7::,A,,, t , ., gaiiniaiumveiiuitcr. E>; 

iisdem. 
'AA:«T5i/:>rwAiT»'{i5v, *, t2, iocus, vi.ivendun- 
tui g.liin..'. I 1 iisd. 

. - ,-gallina, Abfeq. 
>**., i, -gall .. 

«) itinui ta. Ev * 

CC A.-KT^., . 
'.AA.AHHV, S. ,>, p| |'m | ,, ; 
AA.flBTDf, i)»»", 111 1 ,".•: 1,7 .. .,, 1 . loj A A H 104 •A\tpt.ruu fruitta, ap.Callim. 

; A**«iv5e«i*. 1?, >i. Alexandrea, f. Aiexandria ; 

vrbs. Ab 'A?i^av5v«. 
•A\£j«»3{fD«, £0», i, ciuis Alexandrinus. 
•A.vi«v?S«?«, Alexandrumimitor. 2) e.uspar- 

tes defendo. 
•AJUfavSoiVo?, t«x, ?vov, Alexandrinus. Ab eod, 
>.i,\.;.>vW, a, 5, Alexander. 2) homtnura de- 

fenfor. Ab &*tx», iimo & «vJjo, «/>, qual 

ftrtis attxUiator. 
'Mi§£»M\us, a, 5 k«> x. ventum, frigus arcens 
• A ,' s h u ,'s, f.<w, arceo, dcpello. s)opitulor 

auxilior, iuuo. Ab &t.i\u. 
'UJ&HL*, «r, f ,x), id quod arcet, remedium 
•AA £ '«^.f, «»«. <S, propulfatio. s)defenfio,opi- 

tul.tio. 3) temedium. _ 

'a*s£>i«»iJ«i «f, t). propulfatrix. 2) auxiliatttx. 
'AXe.^Tio, $00?, 3, qui atcct.propulfator. 2) de- 

fenfor, .iuxiliator. 
'AMivrieav, », to, remedium. 2) amuletum 

•am^t-^c, b, i K«»>i, propulfjtotius. 2) de 

fenforius. 3) remedium prxftons. 
■AteiiTMs , S, iv, ar.endi depellendique vin 

habens. 
'a;;j;tuo, oo»t, idem quoci &ht%vr4t. 
>A*«»«JX, •"> >i, 4jrarum expultrix. Ex »UIk» 

«>•/-<•<>, & «{«, imprecutto, dtrs. 
'Ate%iiq*S, 8, 8, dirarum depulfor. 
■AA«t»|3iA-'»*vf«, 8. i Ktslti, arcens, feudepcllens 

fjgittjs. Epith. fct 

'a>''{,V*«o«, 8,iK«i>5,arccns, feu depellens ma- 
lum. 2) qui a vitio puvgat & .ihe.at. 

'A.A^tAi-yoc.ov, udiuii.MU. i.'UiE!(jiicm.nn cndi wV Ab AtevQiTiift a, 0, t.ir 

AAey^of/iMvrK i f«< 
Ex aA£l/{0V & fM 

'aaevoov, 8, 7i5, fari 

AA£UO0TT0l£'W, S, f. 

molo. >i, molitrix, fetua, vel molitori» 

b, piitrinum. Ab eod. 
i, f.irinaccus. Ab ccAftioav. 
fu« , b, qui ex farina dittinat. .polenta.alica. Abi\t*. 
«, fjrin.im facio, pinfo, A/Ut/foTiiirif, £uc, >i, farinae in cribro tenuiort 

agitatio, vt tenuiHimafarimi tranfc.it j vnde 

& quidam intei-pretantur polltn. 
Ah(6v, f. mScu, fngio, vito. Ab feq. 
A Agn, S, f. tnu, vel «o-tv, molo. 2) caueo, 

vito. 3) congrego. 
'A^woii, ijc, ,;, euttatto. 3) munimentum. A 

prsc. 
'A/Wwf, Aitu. confertim. Ab Uaic, fatis, ab- 

vttdt. 
V AAH, uc, *i, error, erratio, vagatio. Ab &\&v, 

iiagor. 
'AM3ioyi*T0f, 8, J k«. ii. qui lethnvgo, f. veter- nil nmulans aut dilKmulans, fedomniafua 
in propatulo exponens. Ex « pr. & Aajviivt», ens bclium, vim hofti AM^f, Adu. reucra, profcao. 2) Adu. zdmi- 
r.uitis, itane vero ? Ab »U>jMf. 
iSA/xw &(o£'A:f,;'AA^3Ev»-i«of ) y, Iv, ver.ix. Ab feq. 

A^iju, f.titu, vera loquor. 2) verus fum ; 
3) integer, fincerus ftim, non fucatus. 4) 
verum elTe doceo, pro vero probo. 

AAH 8li'X, <of, i x«> ..', vertis, verax. 2) cer- 
ttts. 3) rectns, comieniens, idoneus. 4) ^/t,>/3ooTOf, e, 8x»l>» propulfaris ab hbmini- 


'a/\w3-;-«, ic «A>/9.';'c»»»), vera dico. Ab »!a>/3I)«, 
'AJiftSiVOf, >i, ov, verns, verax. 2) non fiflus, 


V{i£j)i{it*xov, 8, to, remedium aduerfus ve- 


non fucatus. s) certus, fitmus. Ab eod. 


nenum, amnletum. 2) remeditim ijuoduis. 


'A/W9ivb«, Adtt. vcre, veraciter. 


j) ptxftdium. 

AEEfl, £&*"' dcpello.arceo. 2)auxiltor. 


'A^SoyvoiiJa!, uc, >), veri cognitio. Ab k\»^c 


& y vi.;jif, Cttgnith. 


Moc, 3, S. calidus, tcpidus. Ab «Ae*, calor. 


'A>.i)5o£>riif, i'oc, i koi, >5, vettloquus, verax. Ex 


») (feemens, pro .ixtof. 


fU^i/f tV«, «Viro. 


Utrtii, •»«;, 4, colleftio.congeries. Ab »!a<o;, 


'A/tii^tiiori.-, £w«, i> vates verus. 


(■oiij/if^u. 


'amSw, f. a/i.icr«i, molo. Ab &f.iu, moh. 


A;i$ouv, ovoc, i«o"tii, demens, mentecapttis. 
Ex -i>.«if pro ii\rtt, ftoliJus, & <t>o>iv, m»ws. 


'WSSf, A.lti. vcre. 


'A>.,.cc, 8, i ««) >i. aruis vel fatis carens. 2) 


t.>.£Vaovoe, e, i xa> i non habens lora lata. 


line pnda. 3) paupcr. Ex « pr. & A^Iov, 


Kx « pr. c< XloraSv», lora tata. 


/^•j. vel *„','>,, (»■««•. 


UMt^ 8, !»«.«, nonfquamotus.fqunmis 


'A^'.i;tf, 8, i K<s. ^. tutus a prsdonum iniuria. 


crens. Ex « pr'. & Asvr.i-iTSf, fiuamatns. 


non direptus. Ex 01 pr. St /\j;«, pritdo. 


limrx, 8,5 «. »,", non decorticjtus.vel negans 


"a?.wtoc, e, b *u\ij, nnn iiefinen.sqiiinumquam 


decorticari. Ex x pr. Sc Aett.^o;, decortico. 


celfat. Ex « pr. & >.,•/«, rf,/<«t,. 


Uffftv molendnm eft. Ab «Moi. 


"aavktoc, 8, i xa* >i, communis, forte non di- 


>.At-.oc, f«, <ov, molcndns. Ab eod. 


vifus. Ex * pr. & ?m'/x.&w, fortior. 


^e*>i 5.", >i, actif, gluma. Ab eod. 


"AAtti*, ««£, tS, vagatio, eiratio. 2) fiaus. 


iMt!t, 8,1, molendifiarius, Gl. Vet. Ab &\iu. 


machinatio. ^) homo aflutus &fr.iudulen- 


AteTi',e,b, ipla inulendiai.Vio,molitura. Ab 


tus. Ab &K&QU.XU crro. 


eod! 


'' a\v,\u, erto. Ab «A»'w. 


VX£t..£um, f. iuirti, molo. Ab eod. 


"AXwoo-vn,, >if, >!, crtor, vagatto. 2) peritis 


X<TPiV3«vof, 8, b, pilttllus. Ex Mu, molo, & 
t 8 ,"/3«, tero. 


retjionum e petegtinationibusmultts & uiu- 


turnis. Ab feq. 


'AA>i'»l«t<r A A H A A I A A I 106 ijfMv, ovoo, 4 x«i >i, erro, vagus. 
mhtto», B, 4 x«i •» qui captus non eft. 2) 
qui capi am vinci nequit. 5) reprehenfiu- 
nis expers. 4) incomprthenfibilis. 

r 7p7ehen,u,n,-,' abfque crimine vel conde- 

iSk, i K , 4 x«l>i, congregatus, confertus. Ab 

gA, tJ ujfiuim. 

^jiov, quirfq.iid moli potcft. Ab-«^S», molo. 

>.„t,5, I, idem quod 8a«, ohitus, ambitus.cir- 

cuitus, iter, ap. Aratum de via lolis in Zo- 

diaco. 

\jtmmt, «v, latronibus non obnoxius. Ab « 

5j n*>e-ju, prtdor, latrocinor. 

SRvj, b, 4 x«l 4, idem, quod «fc«.-55> 

kgTc/s, «5, >i, idem quod «fcif. 2) iriitus, fru- 

ftraneus. 

Mjtjui, f. etVw, vagor, erto. Ab feq. VJijUS, erro. Ab sfceofiaf. ,So5, j, erratrix, vagabunda. 
WTWiSfe, e f ,farihs limilis, epith.vnnaj ap. 
Hipp. Ab feq. 
i>,tov, 5, to, farina. 

M*,'*, ««, «, mjlux liluellris genus. Ab «fcSo,, 
fimo. 

\Sa.'v», medeor. Ab eod. 
*>ffie, o«5,>i, fanatio,Hipp.reperiturSc"Afc- 

*«*«■ 

>.3e-j?, *fw5> 5, medicus. 

t&ai, £, f. .'o-m, idem, quod «IfcWv». 

iS^i 5 , tio-*, ?«n, fanitati vtilis, faluber. 

IttMnc», f. iitv, fano, medeor. 

fcS-rif.ov, b> to, medela, remedium. 

>.5oc, eoc.to, fanatio, mcdeh.mcdicamentum. 

ASft, fano. 2) augeo. vid. «fcStw. 

>.,'*, «5, >i, congregatio, ccetus.concilium. Ab 

afc,5, /»/«, ubtmde. vid. sifci*,'*. 

fci*, ««, >i> vas, 111 quo falterebratur, autte- 

ponitur. A!> afco. /ii/. 

>.,«£to5, s, 0, aquila mari.na. Ex2fc5> mnrcSt. 

«:too, aquiltt. 

haMs, Ih, x«l >i, per mare flans. Ex iUc, »"»'~e 

& «.,*>, f.o. 

Xi«,'£to5, b, 4, idem, quod «7,,«to«. 
fci*{o5, B, J x«l i, fale conditus. Ab «fc5 
.fc,*5, *5o5, ,, nauicula, cymba. 1) pifcatrix. 
>.i«,oc, B, 4x*l>!, ineuitabilis. 2) vehemens 

capi ic teneri ncgans. 3) non delinens. E: 

« pr. & >.,«?«, propcro, agtto, exco. 
,A./3*7uto;, g,ox«lii, expers honoris, qui tur 

accenfo defertur. Ex * pr. & >-iy*vuToc, tus. 
MI3*<, «VT05, 0, mortuus.defunftus. 2) Uuuius 

ap.id inferos. J) acetum, quafi exdufum 

a libationibus: aceto enim nonfiebat. «fci- 

o3*vt«, anni. Ex « pr. & fc,/3*5, *,/m«r. 
U,'/3*too, b, x*l >,', per mare vadens, aut in 

vndis conftitutus. Ex £fc5, mure, & inul. 

parix, graitior. 
•.fci/Tovw Sc 'Afci/^vM, f. «5<J, fubmergo in mari. 

2) occulto. Ex Sfc5, inarc, & oiw, OTfrfD. 
ikAifljexToc, s, 4x«l >i, mariimmerfus, madefa- 

Stas. H.x afcc, mare & tei%u, mmiefacio. 
rVAi/3oojioc, B, x*l >i, marinum quendam fre- 
mnum edens. Exifcj, wmv & /%'iv.w, fremo. M.tet-XX, ». 3 «■**'• 1 u ' mari.bluiwpinwn 

tur. Ek £ac, pw«i e & /?<;./.«, madefhcto. 
A^i/3 ?M Too,B,J x*i *, cv iMftfci 1'alem comedens 

2) a mari cxelus. Ex «/.c./ii/, vel mare i 

/Sfijxu, comedo. 
A>.,)'£,'tkv, ovoc, x«> ^, man vicinus. 
AfciyivJi, /o«, xal ,i, mari uenitus, velnatus 

A l'r K I O S, 8, 4 rfatur, Ex «*«. 1 qui 

c Siv^, AAidiv.',?, isc, i x«l<, quiin 
permarecircumagi 

•aa/Sb».*', ov, q. d. maiiftrepus, epith. Neptuni. 

a) fonorus, ftrepens, epith.mans. ExafctSc 

00^05, (Irepitlts. 
'AAiJ^ofio',-, s, S x«i ij, per mare currens. ( 
■AA,»v«., f. u ™, 'fubmerjo in man. Ex afc« N 

W*, *«, ^', pifcatio, pifcatus. Ab «fciii/O 

prfator. 
'AA„ r/ «, 15, in mari laborans.pifcator. 2) pur- 

puniis, quafi e mari faflus. 
AAiwxJj. 00«, 5 x«l 1!, maii cinaus. Ex «fc<, :». pifn A.\iu.-, ifcatib. 2) captura. Ab 

or. 2) mariuator. Ab »fc<» 'A>,euTijc, 5, S, idcm. Ab afc,to». 
Munw);, «, ov, pifcatorius, ad pifcationem, 
feu ptfcatorem pertinens. Hinc ^«a, £ ot>x,, 
?o, fc. rixm, ars pifcatoria. «mo-jt.x*. lcll. 
for», carmina vel prscepta de captura pi- 
fcium. 
'aa,£vtixijo, /4,/w. more pifcatono. 
•aJiioum, «jo-m, piRor. 

•A*;? u ,f.i™,congrego,coUigo. 2) falecondio, 

confpergo. Ab S«,/i/, vel «>.«, («^- 

'Aiituvoc, 6, 4 x*l «, mari fuccinctus, bimaris, 

ep.th.lftlimi. ExSM, mare, k^ito.chtgo. 

'AA.<PW, «0«, 6 x«l *, per mare remigans. 2) 

marmus. Ex Sm, «Mrt, & loieta, remtgo, 

aut «ooj, rtp/f, infiruo. 

'a>.i.'tw{, o»o5, 2, pifcator. Ab«>.5, mart. 

'AM'iyM, «'00, 4x«l^, marifonus. Ex«fc5,OT^«, 

& Sx»«> /o»*o-. . . . 

"Afc,So5, 6, 4 x«l >i, minime lapidolus. 
'Afc.xisi 13=5, >i, falfugo. Ab afc5,>'- 
'Afci.fcvfoc, B,4x«lj, quimarialhiitur.vtlituj, 
vrbesmaritim=,quiinmarihabitat,vtNym- 
phx, in mari fitus eft, vt infuli. Ex «A{Sc 
xfcu?w, laita. 
'Afc.xSo, ii, ov, maritimus. Ab «fco, mare. 
"AAix e «, .T05, 4x«1h, mari.f. falfugini marinx 

commiftus. Ex ifc5 & xfj««, w,i/c«a. 
'AAmgrfoJvi ovto5, 4, marisrcgnumobtinens. Ex 

«A5 Sc nocioiv, regnans. 
•Afc.x C? >rl5, i5o5, 4, mantima, Nonn. Ex «fc5& 

MtprU, fundamtntum. . 

'Afc,x C i.«fco5, ov, calculis e mari in litas eiefl.S 

oblitus. Ex afcc & x{0K*fc^, lapMns litoralts. 

•AfcixTVTsc, B, 4 »*i ^, m.ui, leu vndis marinis le- 

fonans, marifonus. 2) v-entus, qu. is mari 

ftrepitum excitat. 3) ell Sc epith.maris iplius. 

Ex *fc5 Sc xtut/o,, pulju Joititum cico. 

'AAixuinc, ooo, 4 «»1 H, latlUJ. Ab «fc,x)!,/i//»f o. 

D 3 "Afc,}<«, 107 A A IOg , regno, impero 
■;. Gl. Vet. im port 


"fu 


s. £x a 


P r 


& 


a.^v, /-o! 


't.\tta>i 
SITOf, 1,' 


de 


cl 


us pottm 


m. 
'AAlft/v: 
0.', poi 
.ir 


sns. Hefy 


h. 
, AAi ( j.jS 
iti 


rrjcrcato 


is, in 


mar 


artc 
Ex a 


ri qusftu 


1 fac 


.ens 


'AA/j/.ikt 


-,'. n 
i permiftu 


s, ve 


cum 


'AKlfJLOS, 


Ex 

8, i 

Ex 


«A,-, 7// 

«*) >;, 


Ab 


& 


piymiu, n 


c fiequen- 
ridu-s, ap A/»5„ \ipe;, a, 5 xc) ,', famem pellens. Ex «pr. & 

AiKh, /*■«. 

Aiuff ««, !«», Sev, in m.ire fluens. Epith.flu- 

minis,_Ex^&^,A«.; 

>av5«w, u, t. „<rw, vo!uo,voluto. Ab dA/#,quod 

idem fittnificat. 

e»s» ,,', &aA/vS<jic, volutatio in pul- 

»{«, ««,,', volutabrum, locus, vbi athle- 
in puluere volupantur; item, vbi equi W ■"** T "?' , ' a «> «, "l mari natans. Ex £ac, 

mpre, U rix», natei. 
'K^njC-.u «o?,o ««).}, in mari natans. Ex iisdem. 
'aa/vitjov, s, to, falpettum, fal petrj. Ex «Ac 

& viroav, mtritm. 
"\Uvtt, ivn, <vov,"exfaleconfectiis. ExcAc, fal. 
"aa,voc, s,5 **>„•, qund retibuscaret.velrctibus 

non tit. Ex « pr. & Aivov, me. 
'AAivoc, ov, yenuftus, lepidus. Sed vid. «5,vac. 
"aa.o,-, a, i -AciiZ, velcAioc, /«, iov, marinus, mati- 

timus. j)vrnus, irritus. lliud ab £ac, w«,-.«. 

J) fol, Dorice pro Jjix, 
'aAiotjjiJi^, o-o5, i „«) „•, i n mari nutritus. Ex 

aAc & Tf.^w, nutrto. 
'aa,o», f. wo-w, vanu.r., feu irritum reddo. Al> 

'AA/„c.vc, wv, -i, quacnon confhntpinguibus. 

A', iAitl-c, ho« piuguis. 
VUi*«{«, «oc, o *«) „', fqualidus. to «A,vrc> t c, 

negligens cultus, nitore carens. Ab eud. 
"aAiwoc, u, o xc) „', falecouiperfus. 3) mari, 

feu ynda imrina cbnfpetfus. E* «Sac, »,„,f, 

f. /./, & irafew, confjnrgo, Scd aA.Varoc non 

'AA/t^ov, e, ts, ioluin, quod aliqunndo mr.ri 
coopertum fUit. 2)'quilibctcampus. 3)pla- 
nitics, hue aget iuxta mare. Ex «Ac, m.ue, 
& *Z5ov, f«wt,*f. 
aa,3-.;{, ,..-, o ,.-i. ,., pinguedine,feu oleocarens. 
2, macilentus. J) ticcus, aridus. Ex « pr. 

lAAfcAcyxTK, <j, ' «li, mariuagus, pontiuagus. 

'AAixAcv<;, (k, i nn, „, (Jem. Ex tAj & tAcvoc, 
irro, vagus. A P r AAi^Aav/o;, ac, ^, vagatio in m; 
AA>rA,oc, «,,/,. iA/*A:. { , K, 8 >.cj ,-, 

nauigans, leu natansr Ex aA; , mare , Sc 

-rAoOf, nauigtith. 
aa.Vvooc, «, „ K«) ^ odorem maris h.bens, mare 

redolens. 2) per mare, in mari BaDS, ExcA; 

AA,orS ? (fi/oo5, «, ' Hoi) ft m:,ri,ii:purpiirico!o- 
rem nabens, purpureus. 2) ieu qut ab 
vndis fufque deque »|itattir. 

AAi f >y,c, ).-, in quo vnd-e f flufius f.anr-un- VUfOI. AA.fJ5j.oc, ov, mariuus. \ . 
'AAiffiSnvj fluftus msrinus. AbTeq ? 
•AA/poSo f , a ,i«)#, matjQuus, iu mari flirens. 
s ) qu! : flua.bu S mariais agitatur. 3) ^. 

'AA/^ic, f»«f. 4«^«?, a, 0' «*) ,-, marifluus, 
circa mare, ad .r.are, in mare vel in mari 
fluens. Ex «Ac, mnrc, U Uu,fiua. 

'AAip,'ii/T05 , av, marinus, quod mari alluitur 
Ab iisd. 

"A A 1 s, ,!J«. f.,tis, abiinde. 2) adfatim, magns 
copia. 3) confertim, coaceruatim 

'AAi,-, Roc, i, fallugo. Ab iAc,/,/. 

'AAZsrrii, C,T. #0-01, conramini, poiluo. 

AA.-.y^«,«,-,T«,co,.t.,minatio,poUutio,coa, 

tagio ex cibo vetito. A prac, 
'AAi'EKn, f.cAws-Kw, p.iiAwz^, capio. 2)de- 

prehendo, 3) conuinco/reum. perago. 4) 

damno. s) vinco. U^, eaptus elt, Gl. Vet. 

aor. a. part, 
'AA,o-,c, «, j, faliturn, GL Vet. Ab iA/f«. 
"AAISMA, ctoc, ri, alilma, plant.i. 
'AAi^oc, a ", }, falitura, ipfe a3us faliendi. Ab 

'AA/c-^2 f Toc, a, i««) ,', faie confperfus (percon- 
tumclum). 2, tirauiter per i.iiuriani verbcr.- 
tus & vix-fanauilij vulnera ind: iiabcns an" 
Comuos. Ex cU«, /i/, & „„ «-,•„«. ' 

A»«$w, «5, mari cinctus. Ex iAc & tfi». AAirtc, i!,8v, falitus, faleconditus. Ab «A,'f w , 

AA/s-ec, ct, ,', volutabrum, iocus vbi fevolu- 

tintanimalia. vid.cA,vJ,'9{«. t\b ihta,v9tuf» 

AA/,-f^T.c, B , 3 ,«)<, mariuaRus. tx.Ac, wa - 

AAi?{e$«, /oc, i kc) ^, idem. 

AA.T^i.w, pecco, otfen. J o, Ixdo. Ab cAit/w. 

aa,«,«,to--, H, i «: .;, cui fupplicari non po , 
teft. 3) qui fupplicndo exorari non po- 
tcft. inexorabilis. 3) cui preces adhibW 
nulii- funt. Ex c pr. & Aitcv«Jw, fupplico. 

AAiTfv^-, i;c, i xc)ij, nuri adiacens, maritimus 

^/ , &^-v», , S; 5) vaJo '" s - £x ^* 

AArs.l, ^«x ovoc, n r ..V -.!, :,...;■: h'n:v.mus, f. con- 
teimimis. Ex «Ac w 7t^au, terminus. 

's AITE ft, u, f. ^w, pe.co, delinquo. 2) f ce . 
lusadmitto. 3)v,olo. 4 ) o.Tendp. j/dacU 
pio, tallo. itinc »A,r^,vi,{, peccans, pecca- 
tor, uocens. 109 A A I A A K Utw*, «r«. ri, peccatum, fcelus. A prxc. 
kirbufr»», «, 4, i-lem. Ab fcq. 
^iTiiimv, ovsc, 5 ««) >S, peccator, peccstnx. 
2 ) inexorabilis. Ab iMrki. 
'*».*{.;, al «'.ir^.c. 6, «»H. menteca- 

^.^.«.«.S.peccator.fceleratus.nJB.t.ofu*. 

2 ) q U i vcto ac f P e e-xc.dit, qu. tcopumnor, 

el: adfecutus. Ab eod. 
'AA.f»j.65w, iM,>ui4( cxfecrabilis.exit.olus. 

A prajc 
AA,r,pic, 5v, fceleratus, fcedus. Ab «A.ri». 
■AA,ro« r oc, 8, « «1 4, vanam feu.nanemha- 
,ns prolem. Ex «AiWoj & wvlc, pulius. 
■S*Mc, ov, qui hofpitem violauit. 
AA.rf«(v«, pecco, fcclerate ago. Ab.A.rffc. 
&ir(i'c, «?, »', fcelus. .A!> eod. 
Aa,t ? :£,»c, a, 5 k«) »', improbe viuens. 
W?.v..«, s, i »«i -f> mra & fcelefta conf.Iia 

AA(t«wo<, b, S *«>>)> qui iiuc illuc in man latta. 

rur. Ex «A«, m.»™ & r C ^«. vid. «Afrf.*»*. 
Aaitp.c, S, 8, nelarius, fceleratus. Ab iAir/u, 
'aAitjoo-uv», , >jc, >>> iraprobuas 1. .4 •AAir?o$oc, , i x«i , qm A A K A A A 11 

» X «,?,T«*) i, (rrenuus in pugna, iircnu ! «Amus 
magns iuvi i(*»v, robu- 
mus, (trer.uus. Ex#A«8t «fgijv, BK»r. 

^Krt e , >,{»«, 3, defenlor, propugnator. AO kvS&v, ovoc, if, halcedo.auismanna. tx «Ac, 

ki/iveiov, liue «Akuovisv, t, t), fpuma maris 
.oncreti, admiftis fordibus tenuiflimis, ex 

twivnec, s, S k«) >), hakedonius. Ab «A- 

kjovic ."ioc, », idem quod «Akij5.'jv. 8ci)/>/*r. 
Miealue halcyonia, tranquilla. Ab eod. 
.M,»vO.S«, «(, dies brumales quatuordecirn 

*ujJv, iv»s, i), hlcedo.liue halcyone. Ex 

&c-& *v», viue «JAkuSAv. 

u», vel «A«Aku, f . ?•>> idem quod «A- fed&c. «aa' ro, fed enim, Gl. Vi 

Philox. quare, quapr 

traQus.commercium. 

Ab «AA«ttm. 

"AAA«yus, « pifcatu, velefupikiummarinorum, (.etian 
mercatura maritima. 
'AAirfvroc, s, i xaiii, veJ «*(«»«(, Grtfi "'«. H 
mari vexatus, in mari abfumtus, vel attr.i- 

tUS. Ex «Ac * TfJu, ot.vo. 

'AMtvtoc, b, i k«> 4> a mati percuflus. Epith 

litoris. Ex Sa? c< rvrrrt», percutio, Vtrbtfo. 
'aaiti/tttsc, e, S «»i "• idem. . 

•aa:4>3.j,'«, <M,<i, /""• «A«f ».?'■»> peftis m mati 

naufragium. Ab «A,rj>os ? oc. 
•aa«c?>:?-c, ». S *«i >i. pra:do marinus, Ex«M>| 

wiire & $dc(V«, perito. I ' 

'AAfifAo.oc, ir, Sk«) >}, fpecies quercus. Ex «Ac | 'aaa«v.t,k2c, 

& $Ao;5c, cortcx. 
*AA(xA«iv*c, s, 5 k«) ^, purpuratus. Ex «Ac & 

XA«rv«, ArMfl. 

"AAi'n, f- .'-«, voluo, voluto. 

'aa£»-c, /<,/'(. fruftra. Ab «Aioc 

'aak«?«, fo.titer ago, pugno. Etym. Ab«AK« 
roif>«r. 

V.Ak«;«, «c^, caudaleonis: quia caudam qua- 
tiendo leo libi robmr adderc & animos cicre 
folet: itemceterorumanimalium. Ab cod. 
um, remedium,tutamcn, AA»ii fed, alt, at, quin. iAASyif, qUin.Phi «AAi 5S K«;, qu 
...K.quo ' GI.Vi 

.Philox 

, Philox.imo "AAk«iJ,«(>oc, ntum, pr.i Ab 'aAk/«, «c, /,, alcea, malux fiiueftris genus. Ab 

♦ eodem. 

'aak.m, 5, f. i*u, arceo, auxilior. Ab feq. 

'A A K h'. ?c, >f, robur, vires, validi tas. S) tc 
tudo, ftrennitas. J1 auxilium, remedi^ 
4 ) impetiLsduiii coufcrun:ur manus : quia 
tum res venit ad vim pugnantium. J) 
doc fortis malum illatum aut imminens a 
fe propuifandi aut vl.ikendi. 

•JU>u,n<,<<««,i)«v, robuftus. s) fortis.ftrenuus. 
A prsc. 

'AAK,/3i«3isc,h,:rba qusdam faciens coptra itlum 
fecpentum, fpecies anchuf*. A feq. 

'AAKiBlOE. idem. fen 

endis. 
•aaa«ktov, S,to, lignum 

'AAA*vrowo.('w, *v, f. >J.w, ov, ex paflo fequens, pafto con- 
s) haLiihs peimutationibus fa- quo gcftibantur onera. 
tarcimina, vel lucani- 
S, o, qui facit lucanicas, fartor. e, S, qui luc , feu far Gl. \'et. «AA«.T0?raA«i, 
fartotes. Ex «AAac & toA.o,. 'jmdo 

AAA«vr.ori.A/o>, vendo farcimina. A pric. 

AAAaj, AUn. permutatim.mutatis vicibus.vi- 
cnlim. Ab «AAirr». 

AAA.Jic, >"(, >i, mutatio.permutatio. Ab eo- 

aaaa"£, «vt.c, i, lucanica, botulus, farci- 

AAAA'ESIi, feii «AA*tto>, f. it.u, muto, im- 
niuto, commuto. 2) permuto, vtndo. J) 
excufo, a culpa libero. u,) veltes induo. 

'AAA«%«, Adu. alibi, aho. 

•aaa«%J1>.v, Adu. aliunde. 

■AfA*X.9., Adu. alibi. 

'aaa«x(o«. Adu. atio, ahorfum. s) alibi. 

'aaa.«x«, A,(u. alibi. s) al.o. Ab eod. 

D 4 "aaa!s-«a- A A A 112 uus. Kx h-aaoc, f V< & JAAijAiov. 

pcum. 3) alibi, alioinloco. 4) alic 

», 3, f. «Vio, liud verbis, aliud fenfu 
1. i) alit . ... rpretor, .k verba pr.c 
1 - liud, fx&yooiu, pradico. .ohdeiulicncfai AAAst.iV 
*A>.\-f, A. fc leru 

'AAAiiyiff 

ctu.n e 

ptcec. 

'AAA^of» AAAiiAiy^t/aijiov.m q.,1 
danc. Ex ,SAA>iAt,iv CC 
'AAAi/Aiyycov, a, tc-, iiu 
'A\\*f\fyyCu?, Adtt. cn 
'AAAi/AsJiiTai, al, qui fe '.■Ui»A.<.j, aluid ar.jue jliud loquor, fcudico. 

Hefych. 
'aaa>/A5/3o'joi, «,', qui fe muruo deuoranc. A /3joi, 

deuaratio. 
'AAAi/Aoyovioi, uc, >,', mucua procreatio. Ex aA 

AijAoiv, & y.'vo/zot/, nr.fcor. 
'AXMtkoyfxflx, a:, >/, mutua fcriptio. 
'AAAi/AoSi-oSoxoi, 0! >>«< «!. continua ferie fucce,- 

dentes. ,Ab «AA>/Aaiv &c itiiozos, fuccefor. 
'AAA>/A0KT3vsrv, mutuo fe inceilicere. Ab aAAvj 

A»« cV: KT£ivs.V. 
'AAAfAouTovijj,, «I, muruae ccedes. 
'AAA^Aoarovof, ov, mutuas csedes gignens. 
AAa>jao>itovoi, 01, qui fe mucuo ocudunt. 
'AAA>/Aoita;%Erv, mutuo pugn ,re. 
'AAA'iAoiia//i, sc, >*, mutua pugna. 
|aaa«aotoh£«i, w, f.tiVoi, mutuo feco. A T£>vu. 

'AAAwAsTUTm, ac, i,, mucua corifl.aia. 
'aAAhAs.o:, Alleluia, laudace Dominum. Vox 

Ebraica. 
'a\khMxU,S, F.ijVsi, conneao, compingo. Ex 

«aa» & 's.-;v, vtalterumabalrero fuftentetur. 
'AAAi,Aa%ii, cc, «, nexus interfc, feries terum Gl. \'. A p. mutuam connex.unem AAAijAaXOC, ts, 

liabens. 

'AAAvjAotfayoiv, mutuo deuorare fe, feu vexare. 
A\\-it.ocpct'/ici, u(, >,', mutuadeuoratio, i.e.ve- 

'AAA^/Aoipiyoi, uv, o< x«i al, mutuo fe deuoran- 

'AAA*Ap$Sov/«, mutua iuuidia. 
'AAAi)A»<(i3ofEni, mutno fe delrruere, perdere. 

Ex aAAiAuv Se cpJoji, pernieies. 
'AAAv/AoCSofii, «e, >;, mutuagiaif.itio, pcrditio. 

E* iisd. 
'AAA^iAoijiov/a, tic, -i, mutua credes. 
'AAAiAojovoi, «v, oi K»i ij, nuiiuo fe interricicn tes, mutua casde pereuntes. Ex «AA>,'Atw & 
ipovor, ctsdes. 
AAA>/A3Ctio'vTj>!, oi, idem. 

AAA>/-Aw, Drt/. c,AA.iAo,c, tttg. 015, .-,«'. iAA-Av c ,«| 

a, inuicem, mutuo, alius .llium, alter alte- 

rum. Ab SiAAoc, a/ius. 
AAAxAio?, Adu. mutuo. Gl.Vet. A pnec. 
'aaa>/v, 4du. aliorlum. «aaxv «-,i iiAAi/v, huc il- 

luc, ahas acijue alias. Ab eod. 
AAAoyov^, Uc, 5 <a i „', aliunde genus habens, 

alienigena, peregrinus, cx .l.acnhu, aliauc I- X .*A> ysvos, |«„ AAAjy-Awjtros, t, y Kal 
2)excernus,peregrinus. Ab SAAot"& ytAatr». 

AAAoyAioiiria, ^, diuerlitas Irugute. 
AAAoyvoiov, deiipicnt, delirans, aliena commi- 

AAAi-.n.-of, b,o «o-; J, ,,lii s cognicus.nobis igno- 

AAAoi^iroi, >i, 5v, externus, extrancus, peregri- 

.\>,>.:i: n .iix, ttc, >;, pcregrinatio, feu commora- 
rio in populo auc domo alieno. fix «AAs( 
& l» j.-. 

AAAoo., jt .j, w, f. >}tw, aliud opinnr. 

AAAoa'o|i«, «;, >,*, opinionis diu:rlitas. 

aAAjo3v5c, £oc, hatCiii, aliusgentis, alienigena, 

AAAocSvia, >f, diuerficas nacionis, originis. 
aaas£u>ii, ics, o no;] >;, aiiam forinam habens. 

Ab e75o«. 
AAAo&s», .W«. aliunde. 
aaaoJi, /Jrf«. alibi, alio loco. 
a..a:j, ,'oos, a hr.ttt-i, alia voce vtens. 2) extet- 

nus. Ab Jfoof, aiojv. 
AAAoivi», ac, t„ varietas & mutatio vini. 
AAAoijSetoc, -i,h na.. ■}, vai ie politus vel alfeaus. 

fcv iAAoioc, vtnitts, & Ti}>i|/.i, pouo. 
AAAoioc, o,'a, orov, alius atque alius, diuerfus, 

varius. Ab «AAoc, aiins. 
AAAoio'-jo4)o<,_ ov, e diuerlis verfibus compofi- 

ruin carmen. A prsec. & ^qacpCj. 

AA>.o,or e o«'o/, 2, {. ,' IW) varie muto. A feq. 
aaaoictjoi.-oi, e, i *ai ,', variis moribus praidi- uirabilis. A feq. Hiuco, vauo. liAAoioojij;/, iiix,, niutor. 

aaaoioitikJc, ■>„ Jv, mucandi vimhabens.ad mu- 

tandum apcus. Ab feq. 
AAAoiaric, >i, hv, mutabilis, mutacionis canax. 

Hincri i»AAoiiot3v,>3, mucabilicas. AbdAAoiia. 

AAAiKOTJc, »,!«)(, monltrofus, prodigiofus. 

fencaneus. 4) peregrinismoribus prasdicus. 
*AAo«iTJ.c, Atlu. abfurde. 
AAAOMAI, b>.«/, falio, falco. ;'AaT S , aor. 1 
WKar.Hc, h ittt) ij, velox. E prcec. &c orac. 

cransferens, nuachuic, rniik ill, adhjcTcns, 
mutabilis. tl? A A A A f> 114 infpeftor, ai-.eni fpi 'A<UiT{ovo..!U, «, f . wir 
'AAAorf;i:7rf,_. j_, „, f.l 

negotUcuro. 2) 1 

a fide. Ex _AAiTj>i 
'AAAoTf>io->r{_. i_, otc, ij 
'AAAtr(;>07rf;_. (xocr. v>j, > >i, qui 
_<_ ., i loquor. 
smper fpeci ,l_fcdult c. bui 0. A feq. aAotjioc, _t, iov, aliennj, non propnus, qu 
eft ilterius. 2) peregrinns , exrraneus 

'AAActjiot.c, ,toc, ., alienus animus, tbaliena 

'AAAoT f ,»<7,o., s, i xcti 4, 

Ab M«. 
'aaAotc;io<Ji-. &o, <3, alien 
U**oT{i«4i*y»,« "> 5k«i.i), alieni comedens, 

alieua viuens quadra. Ex <_aa.t{.o. tjc <J>cc- 

yo c, vorax. 
'AAAoTgioitOo/.M, 5, alienis bonis inuideo. 
*AAAjt{>c>4i{ov<:-o, diuerla lentio, ditierfas partes 

feuuor, item, alieno f.im animo. 
'A**oT<iioxwf;3c, ov, alienigcna. 
__AAir;i. j, u, f. <cj<_, alien.', abalieno, alii attr 

but >', reddo. <.AAor<;.t.3tVr«, abalienata, Ph 

*Aaa«ti4»ic, .•_.//.. aliene. 

'AAA.Tfi a.i., _i_c, >i, «lien-.tio, abalienntio. 

"AAAOTfOirciv, <_, f.,.<r», niuco, immuto. Ab<-, 

"AAAOTijiToic, .,lio modo, aliter. 

'AAAotp-tv.c, c'«, i ucci ., qui .ilius 8. diuerfus ap 

p ret. Ex ii.lii & tjaive. _., appareo, 

*AAAotp{at>, aliter dico, pionuncio. (Sed au 

duo funt hxc voc.ihula, «;.;,; cffjfo,, au 

<4aao<j>(i<>:c;w elf ...aranaum, pro «AAHtJ)i»c«?«M 

aut m«tJ«j«S».) 

.k*Ao<Jwro-<v, aliud loquor. ;) animo turbat 

6c .,11x10 fum. 3) defipio. Ex ccaao. ck <t>.*o 

<r«, itico, vel potius ab ..AA.tpoc, vt d>o. mera 

lit terminatio. 

'AAAOtJccTsc, e, b kcci ., ab alio interfeaus. El 

«aa-c & cfK», occido. 
'Aaao(Ji;ow'j, », t. -;._i, aliud ago, f. in animo ha- 
beo, mentem non ad id attendo.quod cerno 
21 infanio. 3) ex an imor. Ex i'AAo. & Qetv 

tHC»S. 

, A;iAo<pii>..,7o<;,3 «1 .. quialiusnaturseft. A<J>v>i 

*AAAe^w._.w ( Ittm «AA;4>iMoc. A\3?t>.\:-, ;c, E, 2, ritu« eyriancus, vel alieni- 
genarum. 2) dcgcneratio in alienos moies. 
/Vh iAAOtftiAoc. 

.aa.j..aoc, e, ' *<_. i, quieOexaliattibu, qui 
diuerf-c eft gentis, feti n.uionis, extemus, 
peregrinus, diuerli generis, feu diuerfa. na- 
tura;. Gl. Vet. «xttaneus, alienigena. Ex 
SiAAe. & <►«*>., tribus. 

_AAoifton-t, diuerfitas lingua:. A feq. 

.AA-rpuvcc, e, i kc. ., alia vel peregrina voce, 

M.axfssx, u, f. >.->•«, alium atque aliumcolo- 
reminduo, colorcm muto, alio colorefum. 

A f *1- ■ _. 

-V.-X?«o«. contr. cUAoxtjec, «, 5 k«» ,', qm eft 

alio colorc, in quo cnlor lubinde mutatur. 

Pliilti-. .cAAOXfooc, dilcolor, a;.Ao'xjooi, difco- 

lotes. Ex «aAoc & xv*< col " r - 
M.h.0%1^, cvtoc, inalt,, alumcoiporis fpeciem 

perens. Ex ccaAoc & xric, a ;<•{»-:, celor, cutis. 
AAAu5ic, Adu. alibi. 2) aiio. 5; aliorlum. 

tione. 2) alioqui. 3) prceelpue.in Ula phrali : 

kAAojc tc k«) icc. h. e. & alius, <k tum, cum. 

4) tiullra, incalTum. 
'AAAaic/f, --;.(■«. ccAAtcs- T£, pracfertim, Gl.Vet. pra:- 

fertim cum, Philox. Ab eod. 
' KXu.it, tfrcc., ri, faltUS. At> ccAAoicoij, falio. ^ 

feruandi in muria. Ab a>,u.iiiu. 
'aa.ueutw, l, i, qui condituras facit in mutia, 

falgamarius. 2) falfamentarms. Ab eod. 
aa^cvoi, f. litru, muria condio, in muria feruo. A leq. 
AAic,, ,0 >i, falfugo, fallilago. 2) mate. Ao utiam bibens &c. 

Vitv, falfus, faliuginofus. AU AAICOZOTIC, 

AAcojcic, >3 

ithU-l. 

AAtcu{i<!:«, falfus fum. Ab ccAjcujoc 

'AAcc^lc.. iSos, 4> fallilago, atjua fi 

Ab «?»(■ , Talfugo. 
,_, fic/, falfus. Ab ccAii,. 
/,;.',/„ j„5>;;, coc,- 5 kc. ., idein quod ccAjtvfoc, Sc 'AA/^i,C, 
, _A aima 5 k_ v . >}, idem, ab _A(c,. 

^, (occurrit folummodo datiuus 

robur. Ab __«.. 

limenta.Pol. b.fi verbum fanum. 

edo, percutio. 4.) .'-'<i_r. c<Ao_o(icc<, 

k_( .-, nonh2bet.SA0.0v, epich.vi- ha- aberro, non _Ao. ciot*o., f. eoetctcotr, a raticne 

fum compos rationis. A feq. 
A_»5__, S, f.i}<r_, adfpernor, negligo, non curo. 

_Ao-/5,c<oti, ratione defticuor; item nullo m 

loco h.ibeor, item decipior. Polyb. 
A;.i'/>r. 3, to, crror. 
AAoric, ccc, ., rationispriu itio. 2) mcog.tan- 

tia. 3) conte mtus. C,) hlenttum. 5) ab» 'AAoyirl, *AAoyi?i, AJu. iinc ratione. Ex a^priu. & Ao 

"AAoyuoc, a, & xx\ i, abfque ratioue ckcoiirUii 
aliquid facien.-, inconiideratus, irraiionabi 
tis, Gl.Vet, fe.v x pr. i Aiyifou:*,. 

'AAeyirac, ^.fe. ineonliderate, incogitanter. 

'AtaTW&ft-vrov, indifcuifum, Gl. Vet. Ex * pr 
& Aoyjjeii;, rntiii-iiior, 4'tJ'cittio. 

"AAoyoc, a, j x»:i n', rationis expers, innentro, : 
i iioneal.enu n. i) beilu, inpiiniisequus 

loquicur, aut orationem alterius non au- 
dit, vt furdus. 4) nefaadus, non dicen- 
dus. 5 j irritus. 6) non numer.itus. 7, 
in ncutro iiicou-.moduin, laoleftiim, apud 
Plai. 

'AA:yoTfJo$.-rov , fl, to, brutorum animan 
ftabulum. Ex «Aoyov, />«?/* & tj»(ji«-»v, yiV 
/>«/«wi, viitarium. 

'AAtywc, Atiit. iine ratione, 

2) tmiiorum inore. 3) abfurde. 

*aao'h, «, h Alo'e,'herba. 

'AAo^oafi.v, u, t», mcdicinaad foluendumven 

'AAoVic, itoc, i\, tiituia, Pinlox. Ab oiAojcv. 
"aaoSsv, 4M». e mari. A - Sac, mare: 0, Philox. 'AAoiSiji, , . KaVif, conuicnsi 1 obnoxius 'AAofSogec, ov, idcm quo.! «AoiSofJifTOf. 
'amwtiq, 5{»«, 0, perculfor, pulfator. Ab 

'AXoifiJs, «, b, tVaoriiim parietum. Euft. Ab 

ihei$u. nifi iic 4A£i(i(/w. 
•AAoJns, .5;«, i, alo.e Gallica. Ab it.it,. 
'aaoitos, S, b, peccator. Ab iAirt», pecco, fufp 
'AAoitpit, ifc, >f, pinguedo, vnguentum, oleum 

2) vniii 1. Ab iAfiJi», -uji/jii. 
'aaoioWoc, oi/, vnitorius, vnctioni feruiens. 
'AAoxifw, f. iooj, fulco. A leq. 
"AAoJ, okoc, 0, fulcus, 2) nuptise, coniugium. 

J) pudcndum muliebre. ldem quod auAa^, 
'AAonfyi*, ojv, t£, ijnnx, locusiu quoiaKon- 

crelcir. A feq. 
'A>.miyU, b, 2, qui i" filinis falemconcrefcc. 

re facit, falaiius. Ex «Ac, fal & ntiyvuy.', 

cowpiugo. 
"Ahtrnoc, e, b xx) i, corticecarcnr, quod cleglu- bi nequit. 2) lquan expc s. Ex ci 1 'AAoiri^vi». ijs, if, ariila fpuma maris. Ex iAc, 
ma« Se ifjjvi,, ^>«wa. 

'AAoo-uov*, «, ij, vna Nereidum. 2) Epithe- 

touThetidos. Ex «ac, <nrt>v & C'01.0, «7««. 
'AAoruvi,, »c, >;, demencia. Apud Nicand. Ab 

'AAor{ij>, i/3oc, S, piftillus, quo fal teritur. Ex 

kM.fal & Tfi/3oi, tero. 
'AASf/Mf, /oc, 3 k«1 i,, purpureus. 2) viola- 

ceus. Ex iUc, fnnrt. & tjyov, opus. 
'AAaj"/i«roc, *, ,», ldem. "AAflfy),-, iooc, ^, veltis purpurea. Gl.Vet.pal- 

'AWjyov, £, ri, purpmeus color. 2) purpura, 
'AAS}y«7r«Aiff, s, i), venditor purpurE. 
AMfjrssrMAiKi), ijc, i), fc. To'^vif, mercatura pur- AABfroc, 5, Jv, purpureus, marinx purpu- 
ra; colere tinclus. Ex «A;, f»«J-f & 'd^ytv, 

'A\tistu,ttc,$, illuuies, quuin quis nonlauatur. 

Ex x pt. & *»«-, /««0. 
'aast.'oj, 5, f. i™, illotus furn, abftineo a lo- 

tionibus. A feq. 
"aastoc, a, S K*< 1}, illotus. Ex k pr. & Aboj. 
"aasci>3?, a, S kcci !,, criltam non habens. 
'AAoxutiToc, n, b xa\ tj, partunon editus. 2)non 

duic^ptus. 3) quce nonpeperit. Exapriu. 

& toxtiu, p.trio. 
"aao^oc, a, ii, fterilis. 2) virgo, qure nondum 

pcperit. J) coniux, vxor. Ex x pr. vel pro 

b/ii <U As^oc, UCltis. 
'AAO'il, f. oj»iij, capio. inufitatum, vndeaUojf/.» 

& coUttitui fumit tempora qu.^dam. 
AKn/ic, ij, 3», fuauis. Sttperl. uhnvisac, apud 

Pmd. pro aA;rvi«Tjc. 
'AAc, H>.lc, b, fal. 2)i5,mare. 4>«c,fdlfs,lepores. 
AAcri,'.'5tc , xv, cti, neinoreiifes. Cognomeu 

Nympharum. Ab bmoc, ncmus, lucus. 
Atevhatc, idem. 
AAo-ivif, ifc, .;, alline, herba in lucisnafcifoli- 

ta. Ab eod. 
"AA0-15 vel oja.sk:, suc, ij, faltatio. a) palpita- 
1; Ab eiAAofijif, Jaiio. 
KOfimoc, i), b/, qui pertinet ad filtuarios. 

s, f.ltuarius. ExaAo-oc & no/iji», curum 

(:cro. 
"AAIOI, eic, t3, Iucus, nemus, faltus. 
'aAo-oj5i;$, «oc, 8 icui if, nemorofus, frondofus. 
'aAtS{ec, uv, ol, halteres, pondera plumbea, in- 

icrumcnta cxercitii GymnalVici. Ab i'AAo- 

'AATi.nic, ii, 3v, faltatorius, ad f.iltum perti- 

nens. 2) agilis. 3) S11I1JI. faltator. Gl. Vet. 

iAT.KOl, faltjtores. Ab eod. 
'AAuyos, 8, » nxi $, qui line flagello efl:. llefych. 

tx x pr. & Auyoc, flagiUum. 
AAic>, iaftor, hiclico. 
aat'h, k, i, lignum, cui inligitut ftiua. 

Pollux. 
aaukic, iSo;, if, falfula aqua. 
AAuxif, >jc,if, anxier.is, qua; cummolefta corpo- 

ris iaCtatione coniuncta eft, ap. Hipp. 
AAukoc, if, bv, falfus. Ab iAc, Jal. 
AAuxoTi)?, kto5 1}, falfugo, falfedd. 
AAvitTsfu, f.ejo-ai, rationemexfoluendi menon 

inuenio. 2) metuo,anxius fam, animo con- 

cido. Ab «auktoc. 
AAuKTiu, oj, f. ifo-oi, non fum quietus. 
aauktoitsoh, »c, i>, indiifolubilis pedica. Ex feq. 

AA.uktoc, s, b xxt fi, infolubilis, ineluCcabilis. 
2) ineuitabilis. Ex x priu. & Auktc-c pro Au- 

TIC, A A T UliS, vel pntius pro asoAvKr»; ex « 

<,, «,4, lhtusincompolitus, tumul- 

Ab «"/Wxtoc. 

, n, J ««i^, ctli dettimcntum infetri 

neqnir. 2) illxfus. Ex « priu. & Av««ivu. 

AAufic, ok, »1, euitatio, erTu S ium. 2) anxie- 

tas. Ab iJAJiffe-M. 

,-, s, S «5 >«, trirtitia nonadfeaus. 2) 
m rtiftitia adfici nequir. Ex « pr. & Kvnia. 
KXnirne, Adu. citra dolorem. 
r, ft vacuitas doloris. 
i, t x*1 i, dolovis & triftitia expers //. >Aj 
. ' to. !: 


je dolore 


6c 


moleft 


a, abfqu 


;, 


im 
line. 
AA 


fOfa 


s, J X«. 


b qui fi 


el 


rra cft. 


Ei»>t. 


/..'■ 


{*, l>"<l. 

e, we, S, proptieerro 
Sjfolli 


itudo» ai 


AA 


iSa 
usdefritu 
^dol 


re adfici dulger 


; c 


jgitationum varietati. 


5) 


aeto 


hiUkiq 


le 


nimo fmn. Ab «jAat, error. 
AXnHhf, 


;'j£ 


, amcenus. Epitn. loci 


an.-H 


ipp. 


'ahh. 


to 


prima iittera Alphabe 


ti G 


Sci. 


2) qui 


pri 


nas in re aliqua tener. 


i) P r ' n " 


cipiurr 


. 
AA<f>«i>, 


exc 


ogito. Vatin. Ab «A<ft« 


'AArfmivw, 


inu 


enio. Ab eodem. 


'AA<J>«|'«, 


ide 


Ti &ab eodem. 


'AAcpiwi, 


idr 


m & ab eodem. 


'AAcJW/So 


tt*i 


«v, «l, virgines.quaipr 


1 1 1 ! e r 


for- .it.:ue ab his bo- a.ixiette & inquieiudine. Al) «Avc 
• A A.-«.v B , idem 4c abeod. Hefych. vitioie P ro 

i/.vria.Va. 

'aav-»i».h, », imbe.illitas. 

^6wi-9|M»v», idem quod «Ajo-Smiva. Callim. \ ox 

fnfpcaa. . » 

Avj-i5»t:<, 8, J u«i 4, catenatus, catena vinitus. 

Ex «Avcic, catena & ««tJc, vindus. 

juhmSstJc, 6, J, ex hamis confertus, epith. 

lorics. 
'AAvs-uv, s, t», catenula. Dimmut. Ab «Av- mam Iponius inu 

ves, h.e. lautjm tem tamilnrem 'tlono ac- 

cepere. 2) plurium boutn pretio dignse. 

3) bene dotac.». 4) formofs. Ex «A$:«, 

Miienio & /3e<, bos. 
AA$»»-, », inuenic. Ab «A$«i. 
AAcfii, ift, ^, inuentio. 2) honor. Ab eod. 
aa$-o-u-, ■■<» >J, inuentio. Ab aA$/j. 
sa^;:?, e, J, inuentor, excogitacor. 2) vi« 

honoratus. 3) pifcis quidam. A prsc. 
'aa<J)i, t}, indeclin. farina. Hefycb. Suid. Ab piftor. SA$.: 04. r. & "AA-jfir, vel «Aujic, tuc, $, crtena. 

hiir.film. . . 

'aav.-k, twc, >i, anxietas animi, mcetor. Ab 

•aa^-tjAk, l««, J **i 4, quaft qui non foluit 
vectigalia, non referc fumptus m ie factos, 
inntiiis, noxius. 
Wi^"i «> ■!» incommodum, mutilit.is 
cum ex re non modo fruftus nullusperci 
pitur, led ne impeniliuin quidem recupe 
tatur. A prsc. 
'oytemeiSc, Adu. inutiliter. Ab bwmVt. 
*AAvr*i?a, idem, qu< d fequens «Airz». 

», f. (!?m, euito, fugio. Ab «Ai»(i«i. . 
VAvff(*J?,B, i, anxietasanimi, moeror. AbaA^-', 
■AAvcnio»!, £", J n«l ■>• anxtns, rr.ceftus. 
•aa;« Mi f.?«,-anxius fum. sf-iiuiignor» 3) 
rabie percitus fum, infanio, noniumcom- 
:-. s [■ entis. 4! trcmo. Ab «A^w. 
•/Ai--jiv«, reQius iAvaa«i»«, Ab eodem. 
VAvros, B, 0*»..,', indilTolubilis. 3) inexplica 
tus. \) rio-AvT*, p lilofophis funt, qua; ex- 
pli.ari, retelli nonpolVunt, fophifmata acu- 
ta. E f.sdrin. 
*M«t*!, --.V.'/. indiffclubititer. 
'AAvijA»?» geniis ijuercus, ap. Schol. Theocr. 
'aa-i fi, proprie vagor.erro. 2)animo per va- 
rias rcrum imagines t.-.cite erro. ynde }) 
animoinqniito,fracio,incertoconriHi,hinc. 
qu- id.ru filh.ito, mccitufum, item ad de- 
■fper.itionein furoremoe ledigor. 4) nihil 
;>£">•■ negociis vacuus lum : ei eninvlicet '■■■ AA.-p»T«(ioi/3i«, e, i, permutato 

Ex k'a$,tov «t «(«.'(Sa, perniuto. 
AACurrrov, e, t3, piftrinum. Ah «AiJiitov. 
AAfpinOi, »'«?; J, farinam facjens. Ao eod. 
AAijutiuo?, 'y,, hi, polencarius, Gl.Vet^ 
a;.$ito3<zi;, k, i,, theca feiumdx farinae. 
AAcfiTOfiitvTic, tuc, i, e farina diuinans. 
AA*iTON, s, t), farina hordeacea. 2) po- 

Wnta. 3) t« «a$it«, ad viftum necelfaria. 
AA$itotci; : «, «5, »], farinx confcaio. 2) molitu- 

ra. 3) ars conficiencii pultem. 
aapito»«a»?, s, J, farinae venditor. 
AAiJiiroirolAi?, ticc, i, farina: venditrix. 
'aa$.to«)to?, », J, farinx infpeftor./encKui- 

nans ex farina. Ex «a^.tov & o-xo*»'«, /«- 

fpicio. 
■aa*»t«x?««i kt «' * ■"" i> &rina colorem ha- 
bens, a!bus, c^ndidus. Ex «AiJi.tov & x%ix, color. 
aa*o's> v, ov, albus. Hefych. 
AA$oc, P, J, fpeuesalbaevitiligmis; impetigo, 

Gl.Vet. 
'A*o)«, inuenio. 

'AAui, 2?, ^> are?» in qua tnturnur frumen- 

tum. 2) locus vitibus, vel arboribus con- 

fuus, aibuftum, atborecum, vtnea. 3)cam- 

pus ».iiment.iiius. 4) feije.', tata. Ab «A««. 

'aa.:*, »., t«, feftumatiulein honorem Cere- 

nsAthenis celebtari fol.tum. Ab eodem. 
"AA««ro-r, «, ov, & 

'AA«c<,e5o<, *, areilis, F.pith. Cerers. Ab eod. 
aa.'.'.^t.<,b,Ji»ii,. illifus.nullai.iiutiaadfe- 

Sus. Ex « pr. & togi». 
VMiiilc, i, Jv, idem quod 4Aif»c. Ab fiAwc. 
AA»»«,f»je,i, quiinareafrumentumtetit. 2,) 

.;. it< .'. ;) agricola-. Ab eod. 
A>i. -', c, ix*-.i, quifit, agiturinarea.vctri- 
turanoj cuvus vfus eft adareas, ruralis. 
\. eodem. 

'AA«v»iio(, ii, trituro frumentum in area. Suid. 
e,xAppiano, 119 A A n A M A 

'AMjhitcc, x.l itai i, quali fale emtus. 2) manci 
pium , quia Tliraces olim mancipia fali A M A 120 Ab 2awv. 
ireaverfor, 
i in area vel Gl. AAWvioc, io 

Vec. «Aivt.v, area. 
*AAw>njca:w, w, idem, quod»aAaiT£w'fw. 
'AAwire*?, ««, 1, vulpina pelljs, contr. pro iktt- 

irtytift vt kuv>i piOxuve'>,. AbaAw»^, vtilpes. 
"AAwTre*»*, ««,»', defiuuiumcapillorum. 1) de- 

fluuium pilorum quorumlibec. 3) vulpis 

laribulum, f. cauernula. Ab eodem. 
'Alai.-«l2<. f, S, vulpinaris. 2) pifcisquidam. 

Ab eociem. 
'aAwtekiccjic, £wc, »J, idem, quod ccAwweicjfl:. 
'AAwTrexifw, f. iiw, vulpinor, aftuce ago, dolis 

Vtor. Ai cUwrri,,;. 
'aAw>te'>:iov, b, to, vulpecub. Dimin. ab eodem. 
*AAw»r£Kic, iSec, ij, catulus vnlpis. 2) canis e 

vuipe & cane progenitus. 3) vitisgenus. 
*AAwiv£.i«foc, e, 5, vulpinacauda, genus herba:. 

Ex at.C>im% ic ioi, cauda. 
'AAwtt£>iw5>,c, «oc, S *di 4, vulpinus, vulpin.v 

ris. 2) vulpem imicans. 3) fraudulencus 
aftutus , dolis & impofturis vtens. At 

*AAn'nHH, txtf, *i, vulpes. 3) homo aftu 
tus. 2) pii^is quidam. 4) auis quxdam 
5) genus faltationis. 6) idem quod ccAwrrt- 
nU. .7) Plur. partes mufculofte circa ciu- 
nes, vel eciam inrenores mufculi lumbo- 

'AAwjtoxijooc, cotur. £>.-MoxfH(i h xu, >J, vulpi- 
colnr, vulpis colorem Iiabens. 2) canus, 
Ex «Aw7r>,£- & xtfu, cohr. 

"AAilS, w, ■>,, area, in qvia teritur frumentum. 

lus lucidus circa folem, aurlunam. 4) cir- 
curnferentia clypei. J) circulus quidam in 

'AA-Wi ( «>c,a,S xai >i, qui faciie capi.vel expugna 

ri poteft. Ab ccAwtric. 
"aawiic, ew?, vi, captura. 2) excidium. Ab «Aotv. 
'aawtoc, m, »v, idem, quod ic>.i>niutc. 
'aAw(J>itoc, b, 5xeci>!, nondefinens, iugis, adli- 

duus. Ex ct pr. & Awtjww, re/piro. 
"ama, A1I11. vnacum, fimul cum, eodem 

ternpore. 
■AftsyyaveuToc, a> l jcai >,, mangonio carcns. 2) 

purus, (incerus. Ex «pr. Hcuay/uvcnu, pra- 

Higiis vtor. 
"AiinSfuiSec, wv, «I, Hamadryades, genusNym- 

pharum, quce cum arboribus, inprimis quer- 

cubus,nafci & interire crecrebancut. Ex Hjix, 

Jimul cmn, & 5f uc;, qitercns, arbor. 
*Af/t«3ccivw, in ignorancia verfor, indoccusfum, 

imperite,irulte,turpirer me gero. Ab ciuuijc. 
'AficcSei, A1I11. line difcipiina, fine docttina. 

Suid. 
'A/iaJfio:) xc, >J, infcitia, ignorantia, impecitia 

rerum. 2) rulHcitas. 3) imprudenti.i, in- 

confulerantia. 4) ftupidicas. 
, Ak*^ , i«> '»•> * »»• >i> indoctus, liccerarumrudis. 

2) rufticui. 3) impentus, igoarus, nefcius. 4) infuetus: alienus ab aliqua re : qui non 

didicit aliquid facere. Ex « rs». vel liiiwr. 

& u-rtl*, Jifc,. 
AitxZicc, ac, >J, idem, quod utic&ax. 
'A(/«ai'Ti5ec, wv, al, gaudentes arena littorea. 

Epitheton concharum. Ab oiu.i»aos, arena. 
' i\\i.xiiiiq, fjo-ac, ev, aienofus. Ab eodem. 
"ft(ia3o<, a, >,, atena. 2) campi puluis. 
'Afi.<ij5uvw, redigo in puluerem. 2) perdo, de- 

ftruo. A prxc. 
'AftaSwSi/c, eoc, l kcci Jj, arenofus. Ab eodem. 
'AiiaJwc, Attn. infcice, imperice, indocce. 2) 

ruitice, more hominis imperiti. Ab cclix- 

3ic, indoSKS. 
'AfiaieuToc, «, i *d\ $, ob(letr'uis manum non 

expertus. Epirh. virginis, Nonn. Ex * pr. 

Sc iLttXu, obfletrix. 
AM aima'KETO£, H, hxcilii, inexpugnabilis, 

inilomitus, inuiaus. :) qui anime in prs- 

lia prono eft. 3) immcnlus. 
AfXaiwroc, carcns obfletricio auxilio. 
AlMuX!c::T.c,n,i nai >J, qui molliri nequit, duruj, 

rigidus. Ex cc pr. & ftxf.irru, mollio. 
'ah«a«t;tw, perdo, corrumpo, deftruo. AU 

'AfcesAouvai , corrumpo , confumo, vr molle. 

2) demolior, euerro, folo asquo. 3) deleo, 
• oblitcero. Ab eodem. 
'ama'apeia, m, $, capra coeleltis, quae Io- 

vcni lattaile dicicur. 
'AfiaAaeuw. dito. Hefych. A prac. 
/\li.ct/\cixi;ix, «c, >•;, lirmicas. Ex cc pr. & im/Xmci^u, 
"ama a aa, 1,5, >,', manipulus, fafciculusmani- 

A/iaiAAeuw, f. euVw, in manipulos colligo. 
AtciAAiov, a, to, tunis ad ligamlos mampulos. 
AftaAAooer^, ijiioc, o, n^ani puiorum vinculum. 

2) meifor, collector tk colligator manipu- 

lorum. Ex ccfcaAAo! & 5/w, ligo. 
Af£«AAo5£T>,c, a, h, idem & ex iisdem. 
A|zo:AAo<j!.'f>oc, a, h xcci {,, mauipulos ferens. 
amaao'£, ii, iv, mollis, tener. 2) dcbilis, 

imbecillis. 

AftaiAoW, w, f. wcrw, aboleo. 

AfcaAwc,' Aiiu. molliter. 2) imbecille. 

AM A'MTH> ukoc, liue «f£a/iui;iC, vel ojfi«f>:flt|uc, >J, 

vitis quoddam genus. 
AM ANl/T AI, fungi. 
AfiicvTeuToc, t, h xaii >i, non vaticinans. 2) dij 

quo nemo vaticinatus e(>, aut v.iticinatur. 

profpiciens, facultate diuinandi carens. 
AMAEA, vel icfcajs:, ic, $, pl.iuftrum. 2) fe- 

Aacc^ccicc, ac, i, Ion. idem quod 'iacc\x. 
Afcsijoifio/, s, to, paruus currus. Diminut. ab 

c2.Kiiif;i>i. 
AficcjEia, *«,>!, vehes, onus, quod vehiturcur- 

'Aftcc^euw, f. euow, plauftrum ago, aurigor. 
'AuatjlxTOc, s, h nccl >,', vehiculaiis, fcu plau- 
ftraria via. Ex 'iaai.* & eAauvw, agito equos, 

'Afiai-.-iraosc , wv , oi, idem, quod «fccciJoTroSef, 
quod vlitatius. 

"Afic<J><<>>,c, 31 A M A >„. olauftrarius, plauftralis. 'amaftVna, f. _(-« ? t„V., p. ^ e r w «, a 

!• i ■_ inuf Ipxfrfm, aberro, propne aicopo, ve 

ia. 2) erro, fallor, alucinor, pecco.de'- rhiculjris. Ab \pmt<«pit>iT°<, «»> q ul '" plaulins """"'• 
B>|'>> «.. vel ».(.«5.-., S., i, via, qua plauirrum 

aeitur. . 

|Afi«t.«roc, «.'«, «?o», plauftralis, plauftn onus. 
^«f.ti..-, -»., 5, auriga, aurigator. 2)compa- 

ftor, faber curruum. 
MH^rit, 5, •»» plauftralis, ad plauftrum pert,- 

;,,,», «,r., plauftellum. Dimin. ab *>««*. 
A(»«5)c, «3«, "i, 'den.- ,. 
An«ffT»-, «, 5. plauftralis, curulis. 

Urii.S. «. vU vehicuiaris, f plauftrana.per 

quam agitsr, vel agi poteft currus, f.plau- 

ftrum. 2) via publica. Ab eode.n. 
Af».«£/3:a«> «. « *«> >i> >A plauftro viuens. Epith. 

Scytharum. 
A(-«f«/3"T«, => f> iaem - 
Au-£o(koc» e » i> *'d e m. 
A a«|.«.A,-«., -»,»., quafi.currmimdeuoluto. 

res, quoniodo quidam Megaris dicebantur. 

Ex *(-«.« & *«?•'«, ■"«'"<'• 
A|i«f«T,-//«. 5. C ««•, plauftra fabncor. 
Au.J.^y'*. •*, *, plauftrorum fabncatio. 
'Af---|»>r»y-., 8, -**->., curruumfat>ricator. tx 

«>«5* & >THyvun>, fabncor. _ 

A(«SotA'.'. .., I... 5 «• 4. plauftrum implens, 

nus. Eit *>«£« & TXfjSrj, implto. 

'Afi.587ro.-s, «v, .!, quaf, d. pla.ftripedes, ar- 

buiculx, in qnibus verfanturrotarum axes, 

Ex *>«?« & **. ?"• ,. .. _ „ , 

•Af««««'X''*. •«. *• curricul.orb.ta. Ex «p«E « 

& T»0X«. «'*"«• . , „ 

Af.«S«{'V"'«. ««■ *■ P ,auftr ' fabr,<:at1 . ' A fet i_ 
Aft«»7»evo«. 8. o. plauftrorum fabncator. Ex 

Sfiai* <~ Vijyov, op.w. 
'AMA'P A, ac, >i, aqu_di.a»is, fulcus in prato, 
per quem aqua ducitur irngandx terrx cauf- 
fa, vel deducitur. 2) cloaca, meacus fub- 
terraneus. 3) fofla. 4) fons, fcatebra: 
Callim. Ab uaranto 

A feq 
•AM.*P«vnK' -> ►.««>,. immarcelcibilis. 2)ama- 

ranrus, lios. fhilox. veneria. Ex « pr. 8c 

|x«o«iv-, maii-e/o. 
'Afc««-/«eo<. s. «*■ >S» margantis carens. Ex 

« pr- tt f»*ev«?ov. 
Afi«e»u««, «««, rJ, aqux, autfordesquxper 
• aquarum fulcum, aut cloacam deliuunt. Ab 

_fi«{»:«. 
■Aft«e>-"> F.tCtm, permeomoreaqnarum, qux 

per aquarios fulcos dermanrur. Ab oV* f «. 
■Aft*j'*, *o, »i> ,<lcrn curn ptimitiuo *fi*f«. 
'A««f'«^i, «•'*. ««••?, _*•■ P er ac l u 

■fiuit. Ab _./_«.«. 
'A(t«{l«, S«<> "i, ldem 'l uoa "*"' quo, peccatum admicto. l,V«f«», peceaui, 

Gl. Vet. aor. 2- 
A(i«{T«t, «5oc, ., peccatum. A prxc. 
A! _-i.Tiff_«, «toc, to, peccatum, erratum, lapfus. 
Af-*_.>-e5c, {*, jov, erroneus. 
Af-«PT.T.-.., S, ov, qui rxpeoft"enditinaliqua 

re, offenfator, Gl.Vec. 
Af«(T,'«, «5,^, peccatum.culpa, deliaum,er- 

A(t» C T.'vco5, ., S ««W, fnente errans, cuiu» 
mens eft praua. 2) furiofus. Ex «(ieei*»-, 
& v£.5, wrtJ. 

AM*eTo««, e'05, 5 x«> q, errans verbis, praue, 
ftulte loquens. 

'AfiaeToAoyoc, idem. 

'Af*fTv?.| carens teftibus. 2) iteftabilis. Gl.Vc T.V-, carensteftibus, ceftibus atus. 2) qui nullam teftilicatio- 

nem edit, inteftacus. 
Afi«f>Tu<>«j, Aiiu. line ceftimonfo. 
Af 1 *{T„V. i ,o S, ««!*, peccator, vel peccatiix, 

qui peccatis deditus eft, noxius. Ab _(i«g- 

A««gayli, ;c ^, fulgor, fplendor emicans.iubar. •Aft*{-«ivo«, ivi,, 
confeans, au 


vov, amaracmus, e 
amaraco conditus. 


5*..v. 

A|Z«J«««IC, «Hj 

cum, amaraci 
'AfC«{-vTivoc, B, 


x, isv, amaraco lin 

S, TO, fk «(--{«KOC, s 

s, herba. 

8 »ai ^, tjui eft ex A(i«r;i»7na, «roc, to, idem & 


b eodem. 


AMAPT'rS.% fplendeo, ful 


eo. 


ama's, «8oc, $, nauis. Etvm 


ol. 


A««J-^T0c, s, » ««> >!, non ma 


nfus. Ex «pr.fc 


ft«ff«ofc_i, mando, manclttco 
jgellatus. 2) fla- 


gris non examinatus. 
Af/.*<ruK«5£C, wv, «1, mala, feu p 
ticis florent & proueniunt 


ra.quxvna cum 
Ex «««, Jimnl, 


& o-uxii, ficits. 
A(i*iuKov, («^ov, malum fimul cum hcu flo- 


rens. Ex iisdem. 
'A(a«tpovm, -, fiihul curro. 


Ex &>«, Jimiil, 4c 


t{i'x«, cmro. vid. fequ. 
■A(i-Tgox£«,«5.«, rotaiumco 


ticurfus. Ab«fi«- 


Tf>ox««. nififit«8f«,T{oj£!«> 

'A,-aupa/c.oc, ., K«l >i, otiotc 
, moUiter, adeo- 


•A^uoc^u.rcca.SK^^nigri 
m fruaumferens 


'AMATPO'-, f«, («', 0bUU 


us. 2) euanidus. 


elanguidus. 3) ignobili 


s. 4) obfoletus» GI.Vi A(i«u«o- igs fulcos I f. „j«, obfcuro, obfufco.oblittero 

monextinguo, aeformo,dacoIoro, 

Gl.Vet; «nauoefcot), euaneko, d.lpareo. Ab 

»,c«uooc. 

Afcaujiic, Adu. obfcure, 

cipi queat. Ab eodem. 
'A(iauf.'.jic, cojc, *> obfcuratn 

ol.tlilio. Ab -(caufo-. 
V«uj-tikoc, ii, ov, obfturand 

fcurans, hebetanS. Ab eo.iem. 
'iiutxel, A.Ut. abrque pugna, fine conrrouerli: 
'Aft-X««c, pro «fc«XfT«s, idcm quod .V«X.o«>"-: 
'AftejtlTo w ''"- ldt:m H utjd *(««»'■ 

AfX*jfo vtoculisvixpcr- 
o. 2) hebetatio, 
1 habens, ob- 123 AM A A M B 

*An*,Wi 8, b xx\ .;, qui non pugnat, non liti 
giofus. 2) inuiaus.inexpi.gnabilis. 2)qui 
dimculter expngnari poteft, qui dilKcuitcr 
fieri poteft, difficilis. 
Aiicai, u, f.iin, meto. 2) colligo, accumulo. 
3) abfcindo, demeto. 4) fruaum. &vtilita- 
tem percipio. Ab «>,•, falx. 

"Anpxcric, & .-V/3«'t»c, vid. iwifi. 

"AMEH, >fc, „', fuperciliumperrx.fuperciliofa 
prominemia petrar, crepido. 

"a mbis, «or, S, olla, 2) cadus. 3) calix. 

'AnpKxx a, errn, pecco. 

'AttP\xxU, «.-, ij, erratum, peccatum. A prxc. 

*Aft/SAij!i(W, interrupte, veluralternis, autcum 
fmgultu, ds lamencanre&plorante, vnde& 
vehcmenter explicant, item cumprocemio. 
vid. ivxpiWu, n. j. 

'AitPxiaxa, abortior. Ab iitflxic. 

'Aitfa&u, u, f. iitpf.&fu, p,V(*/3Aw*« > otinindo : & 

hebeto. 2)abortior,abortum pario. Abcod. 
•Aw37.Dy.SwM, a, *«) ^, obtufiim angulum lu- 

ben-s. Ex «>/3A»r & yutix, angulus. 
'A(i/3A»vT„cjc,>,,ov ( hebetandi vimnabens. A feq. 
V£M*». f. »»«, obtundo, hebeto. 2) tar- 

do, nnpetum franeo. «/i/SAiiveitaj, hebefco. 

Gl.Vet. 
"A M B A T'E, £?*, 0, Gen. /?<*,«;«, /»r, obtufus, 

hebes, cuiusacies eft obtuia. 3) c.-ecutiens, 

cui acies orulorum obtufa eft. 2) langui- 

dus, remilfus. 
'A/i/3Ai/r/ f «c, ohtuilus. a) remiflius, negligen- 

'j^P'.irti(,i,rit,i, hebctudo. 2) tarditas inge- 
Jnii, infcitia. 3)remiln"o anirni, ignauia. Ab 
I iitp\uc. 
'.\ltp\uuyiibc, B, i, hebetudo oculorum. Ab 

«/x/3A»wttw. 
'AnfiMuTriu, H, f. vje-aj.crecurio, fum obtufis & 

hebetibus oculis. Ab «(t/SA»«nr>f«. 
tyt/SAuwwijc, tce, bxxlii, hebetem habens ocu- 

lorum aciem. Ex «>/3a»c & ujj, ocnlus. 
\A(*/3a»uti.'«, «c, {,, vifusobtulus.hebesoculo- 

'Afj.0>M)7ric, S, i kx\ i,, idem quod ;3f.i/3Avu7r>;c. 
'AttphuUcu, vel «>/3au«ttu, f. £{h, etecutip, ob- 

tulumcerno, cali^o, hebetemhabeo oculo- 

rum aciem. Ab iij.pf.uc. 
"Afi/SAuSf.'Siov,s,Ts,(iattus abortiuus.2) medica- 

mentumadpartiimabigendum. Abi^iu. 
"A(x/3Aa/j«, toc, rt), aborcus. Ab eod. 
An/Wswiii, h.%, h xx\ {,, & ijLpxmic, 5v, caecU- 

tiens, qui hebctibus eft oculis. EsiufcSr 

& fife m/«i. 
*ArxfAa/3-.c, tm , {,, abortio. Ab inPkiu. 
Ajx/SAmttu., idem quod «j«JSX»6tt«. 
'Af^M^i*», cuna.inrer, dilfercndo. 2) valde, 
• .k aqua cbulliente trraj alhi. Herodot. 

ope, alte clatis I A M B A M E 124 'A///?f5o-,'o3«er, ov, ambroftam redolens. Ex 
jS/x/Sjorfe, Sf os-fti/, oJi»-. 

•AjiHfSsut, .'«, ov, immortalis, diuinus. 2) ex- 
cedens vim & potefiarcm humanam. !)' 
dnlcis. 4) placidus. Ab eodem. 

'A/xi<T ? oT f 's, £, aberro, pro */S f oT«», ;,b ifroiri,. 

"Attpooroc, 8, i«.)j, immonalis. 2) diui- 
nus. 3) inconuptus. Ex « pr. &,3jctcc, ,«<»•- 
f/r/w, infcrto ,u. 

'AitPoiru, abcrro. 

'a M b n N, »»«c, o% vmbocIypei,&quidquidia 
planoprotuberat. 2) accliuitas& fauigium 
montis. 3) pulpitum, fuggcftus, cathedra. 

A/x/Mo-*/, Ion. pro «v*/Jo?crc«,, exclama/re. 

Attty^roq, d, !«,),•, immenfus, magnus. 
2) muidia carens, cui non ir.uidetur. 3) ' 
non inuidc-r.dus, quod carpi & minui ab 
inuicia luquit. Ex « priu. & t^yuiou, in- ', \l-'.: Sx*)j, magnitudir.ecarens, te- .il.ei ■A/z,CoA.., Ull.ltil 2) agger: AMiiMtoyit, s, 5, dilator operis, cunitator. 
A/x/3oA.^, ,c, ^, tlilatio. /\b «/i/3oA>:. 
'A(x/3foj,'«, «c, ,-, ambrofia,cibusDcorum. Ab 
tpflonn. 'Atuiinnt, s, xxi j, non communis, cuiu» 
quis non poreft fieri particeps , item 
cxfors. Suic. Ex « priu. & pO« T oc, parii- 

'A(za/KT4ic, ^Vk. citra psrticipationem. Suic. 
'A(xcJ,|.-«, «c, ,', quum quis aiicuiustei parti- 

cep/, lieri ncquit. Suie. 
'Ap«3»S£»ror, & c5/x/9o3oc, e, J xxii, via&ratio- 

ne, arte carens, male ordinatus & digeftus. 
'A/xauioc, a, Sx«)>;, nonebrius. 2) ebrietatem 

arcens. 3) herba & gemma ebrietati refi- 

ftens. Ex « pr. & itsiOm, inebrio. 
'A(x<:'}»-oc, e, S *«) •;, idem & ex iisdem. 
AittiSn, f. v^u, muto, commuro, perniuto. 2) 

altetno. 3) fuccedo. 4) prxteteo, trans- 

eo. 5) med. re.nuneror, gratiam refero, par 

pari refero. 6) reipondeo. iiti ' H l H txi «, re- 

pendo ribi, fbilux. 
A(W'73»»T«r , 0,', trabes tcdiiicium fuftinentes. 

Hom. 
A/ceioiic, t 'jc, 2 *«j {,, triftis, non ridens. Ex 

« pr. & /xfii.^., renideo. 
Aitiiiqrtc, ts, S sj'. >;, idem & ab eodcm. 
■A(xe.A«Toc, 8, la*},.', impl jcabilis, afper, du- 
us. Ex « pr cc (cc.A.-ffow, mizigo. 

!<VM», 0) >J, *0l> TO «(CflSOV, evoC, FT.elior» 

:oi)imodior, aptior, potior„.ro//,^«r. irreg. 
ib «y«3o>, pro iftniuY, ab antiquo-apeyStj 

ttou, piiuo aliquem pcr.ione. Ex « pr. & 

EiiiVir, E»r, ,;, mutatto. i) compenfatio. 

ilurt , 8, I »-i. ,;, non imminutus, integef. 
) t'e quoBihilimmimtipoteft. Lxapr. & Ab iiWJu, qjicil dicas, noii de hoc, quod 
aio, aaimo aiiji aut dubiure. A M E 

lititeiz, uc, >), negligentij, in< 
IfiiAsTtJli, «c. "j'i ignauia, negl 
ia. Ex « pr. & (ZfAfraw, 
\(itA.^T^r«c, t, i oi >i. non exer 

Vec. «ftfAfTvTtv , extemporar 

d-m. 
V(i£;.Er^'rajf, line exerciratione ; Ab< Mj,c-, sV . vo«, i iem. Ex dem & ncogi- cgligere 

nendus. LiiiAtM, «, f. >i™> fuperfedeo, cur.enon habeo, 

negligo, contemno. Ab «,«<>.>'--. 
Aftf>.«, te> ix«i>i, quicHtamnongerit, neglt- 

gens. 2) quinegligitur, cumscuranonge- 

ritur. ,Ei a pr. & ft.'X,«, c ">" ^- 
\lii>.suz, m, >r, fecuritas. Ab xpe>,la. 
Kut^Ttjv , non opcrtet cu 

oportet. 
KtutoTht, iu,lm, negligendiiS; 
•KiiwiT., Adtt. negligenter, iine cura. 
^MVTi, ^rf«. line mora, iine cunftatione. 
\piKXKTos, s, i x«> >,'> non futurus. 2) non 

differcndus. 3") qui non differtur. Ex « 

pr. & pdum, futtrusfum. 
AjttlXvTuc, Adu. lme mora. 
Aft««\?i?, «?, >!, muliio. Ab «it&yi». 
A(i.<^Jc. «tfaVr. line cura & ftudio, negligenter. 
^|twT«5, B,l««Ji5«inculpatus,irreprehenlibi- 
; ) non querulus. Ex « pr. & ft«'ft- Aft.fJ.-, <*«■». nonpetpattes, ex toto, integre. 
us. G«off.|.*iV«r V , B, 5 x*<>i, mediocarcns, immediatus. 

ApiTifaTic, a. 5 x«< -;, intranlitiuus. 2) qui 
non transfertur, venitad alium, perpenius. 
Ex « pr. & ph^Jm, tranfeo. 

Aft:T-tUTUc, Adu. intianlitue. 2) perpetuo. 
A(«tT*/3.' Ex iis- 

a.impa- mutjbilitas. Ex u pti 
AlttTufitoTsc , u, i xai : is. Ab AftfT*;3;Aot, 
AftfTayv«?ot» B, S, , idem 
-imutab 
tat. Ex ntv, finteutiam v. 

id miinificus, ai 
nmumcari, altei 
r. & u nUiil raS.T Aff Ex 

t queri nemo 'AfttTaxiniTW! AlttfnrM»;, ,4«/«. inculpate, 

pollit. 2) fine querelis. I »'■ 

«VfciMjiSf;, «V, 3 »«• »J> idcm 1 uud «V«f»"T««. |'A«'t«« 
'A«i.f«J>i«, ««, >!, nulla querelj. 2) immunitasi pari 1 

a probro autkelere. j) de fafto, quod re- 'A(i«tb>. 

preheniione c.iret, aut «««e(«j>.'«. » on 

'Ain'|t.Js«. /)rf». fine querela. I I""" 

recontentuseit, non 'AiiiTri;. iri, alteri impettiri nequit. Ex 

■«5.5w(«(, dono. 

Adu. uemini quidquam imper- 

3, 5 *a) >i , immurabilis, con- 
« ptiu. & («eTc«T.'5>i(«*, tritnfpono, 

e, 3 x«« >J, immotus, confbns, 

conftan- 

luireuo- .-/«V.y «(t^iiioifi';, qtj ^ijtk;, b, Jke. >!, irteuocabil 

netiuit. Ex « pr. & utTU*u>\iu, rcu 

XWT85, B, xai >i, cuius expolitio adf 

poteit. Ex « pr. & tttTukimTCc, qui 

poieji. 

>,:tr.To;, ov, impermutabilis. q,„ de ..onditione fua. Ex u, («<V+W fUtPU. _ % 

'A/tfvifv^, >>, i', debilis. 2) euanidus, qui cito 
tit. Ex u priu. & «««vf?, >ti/v«r. 
ic, It, imbellis. Ex iisd. 
»v5a,«, f <jj«v, imbecillemreddo.debilito, 
'AptvTt, Adu. impatienter. Suid. Ab «a«v>i?. 
'A(iic/3:«, toc, tI, ncx intempefta. Ab ius^.c 
AME'Prii, f. {w, exfugo, proptic amutcarr 

exptimo.. 2) lttingo. 
'itfrftfu, f. n>, priuo vifu, excjeco. 2) ob 

fcuro. j) obtundd. 
'A(««<;?c, «'»«, i >"«'■;> indiuiduus. 2) indiuifus SBtTnitO.XTt?, t, h xzi »', cuuis nos non pam- 
tet. 2) qui pnenitentia non ducitur. Ex « 
pr. & |tfTaftf'A»u«f> panitet me. 

' AtttTuttt^Tuc, /hiit. fme vlla pcrmtcntia. fcius pa-m A,f.;. 

diu 

'Ajuji t, *;, cum tes non habet partes, 
rjoteft. 

>, <u. f. ■)»■«, fecurus fum, animo fum 
Ab iuivtiv.c. 
•An«f.(«v,' z , «t, 4, fecuritas. 
'Autf.itvot, a, 3 Ml i, k-eurus, vacuus curis. 
'Aitffiitvwt, Atiu. lir.e cur.,, fecure. 
'Aftff.nt, e, i ««»•;, indiuiduus, qui diuidi ne- 
quit, indiuifus. F.x « pr. & «t«f,';'ai, rfrWs 
'Af"fu>ifi, Adit. cirr.) cur.un & lollicitudinem 

Ei « pr. & ««'f.ttfa, cttra. 
'Altioalyuitic, s, hxz}$, qui nuptiis priliat. Ei 

a(t«i'fw, f7>«IlO & 7«a«. 

'Aftff aiv»< , »> ix«i>;, mente priuans. Ex 
«od. & vo»,-. 2) quem nc 
(t«T«vo>5«, ref.pifco. 
'AfUTWiofruf, Adu. finevlla pcenitentia. 2) 

K '«7<w,y«, b, i ««« •!, qui in aliam fcnten- 

Ex « priu. & (t,T«*«.S«i. 

l«iT S T£„"ivt , /W«. pertinaciter, contuma- 

citer. 

(««Taa-i.arot , r. i xa> >), non transformatu». 

2) qui ttjnsfotmari nequit. Ex a ptiu. vV 

(iiTan/Xajsw, tr.iiisformo. 
.tttTuT.aiv.T-.C; a, i x«l >i, irrmu tabilis. Ex «t 

pr. & ft,T«»».f», >«'<ro. 
,ft«T<«>TT«.«,, g, i x«, ^, qui cadere f. offendcre 

nequit. 2) conltjns, immutabilis. Ex«pr. 

IttTU & irruiu, l.ibor. 
,(««t<«»t<vto«, b> i x«« •)> q«i tranlire m alnm 

fpeciem ac degenerarenequit. 2) immuta- 

bilis. Ex u pr. ik (<«i-a>r<.TT«*, r«>«-«o't>. 
u,«r««TiT»t, Adu. line lapfu. 
i<t«Ta-aT5t, 8, i x«> •), iinn.utabilis, conlians, 

qui deterri in alium fiatum locumue ne- 

quit. fcx « pc. 4c ft5*i,-fft»> >7/»rt>. 

'AftfTarff>r«tl. 127 A M K A M H A M H A M AuiTatonrc), & cfunHffvr), A.ttt. (ine con 
vertione. Ex a pr. & (iST«?{f'<J>ai. 

'AfieT^-foipoc, «, J «aj ^, ,j U j conuerti nequit 
irnmucabilis. Ex iisdem. 

'Ay-iTxriintToc, m, immurabilis. 2) inexcrabi 
lis, inflexibilis. A TfeVw. 

'AuiTaTt>onia, «c, tj, pertinacia, & quidem in 
malis. 

'AfMTaTfowc, b, 5 «») {, immutabilis, mutatio 
«is, f. conuerlionisexpers. 2) inexorabilis 
inflexibilis. Ex * priu. & anTUTiji-nu , con 

'AfHTa<pafo5, «, hxa),), irnmutabilis, qui trans 

ferri nequit. Ex * pr. & u,cTu$tt>a. 
'Afi<T«x«'ji«5. s, i xxi ,', intrattabilis. Ex 1 

pr. & ■itTix.ei^tt, tratto. 
'AiicTiu^ac, a, 3 ks> ii, quinonmoueturleui 

ter, conftans, firmus. Ex « pr. & (itTewi;'ui, 

in Jublimc tolio, effere. 
'A(iiTfj%tic, a, i kizI ^, non particeps, expers 
'au:ti>k:to;, f, 5xa)>;,inunenfus. 2) immodicus. 

Ex x pr. & ucTtiu, metifuro, mttHi, Vnde 
'auht^tuc, Atl'i. iine meufura, fme raodo. 
J A|i£Tj), /4<fa. idem. 
'A(«Tg.'«, ac,$, exc-cifus meiifuri, immodicitas 

intemperies. 
"A(i5T{o/3«3<;, i'o<, i n«l if, immenfe profundus 

Ex «(iiTfOC & /2«5o<r. 
'Aii.tTt>arrt*c, ,'oc, »x«w;, iine modo loquax, im- 

moderjtus verborum. Ex «> £ Tfoc & iw». 
'Afi£Tj5Kano«,a,SKaS',plus quam dici potellma- 

lus, qui elt malitia immenfo. 
"afjtjoao7/m, loquax fum, garrio. 
'AutTtitic, e, oxa.ii, menfuracarens. 2) cercam 

menfuram non hab'ens. 3) iminoderarus.im- 

modicus. G!. Vet. abnormis, enormis. 
'Auirt>uc, A.lu. immodice, inlintte. 
'Aaiumti-TTiic, iif, i «'.>,', refpondens verbis, feu 

fermunibus, muruos fermonesreddens, mu 

tuo compellans. Ex iUEut» & iVw, ,lico. 
'Ausooiuo<;, a, i utx't i„ peitranlibilis, peruius. 

Ab &piipt. 
*A(iti/i(Vofo;, », i xz) $, greffus repetens. E: 

uucOu & irifa, tranfitui. 
'AMET'n, f. tiittu, idem quod autifiu, tranfeo 

pertranfeo, vado. 2) muto. 
*AMH» »<. <i, faix. 2) ligu. 
'Au^yt, Adu. vbique. 2) quoquo modo. 3) 

quodammodo, quadamtenus. Ab auic 
'Auyyiim, Adk. idem & ab eodem. 
' Aviy^tn, Adu. quemcumque ad iocum. .-/./«. a!i modo. 
Gl.Vet. certe. 

iratus, ira&fimultate 
lo non deddans". 2) S, [ariiui' H M c. Dim. ab SjW. "auitoc, t, t, meflis. 2) ipfa metendi aflio 

Ab uuitoi. tiiete. 
'Aiu,Tic, s, i, meiii? tempus. Ab eodem. 
'a//ut»{, oocc, l, qui caretmatrc, iiuelinema- 

2) matrc-N. fcuam, fui negli-o.um habcm! 

3) oMcura&fordiriamatrcnotuc. 4) cuius 
mater ignoratur. Ex « n r . & fwjrirf, «,;«r. 

'Au-txttno,, S, f. *"«., fum inops conliiii, fum 

anxius animi. 2) non poffnm. 
'Auixuny.c, ,'oc, i M >, ^, inops confilii, anxius. 
AiurztivnTtc, m, inuiaus. 
'fiu-ixxvlx, ttc, t, mentis & coniilii inopia. 2) 

difncultas S< snguitite reruTn. 
'Anyxxvtnrotiitioa, malefabricari machinas, vel 

ineptas machinas coniicere. Ex a priu. & 

'Afufcavoc, b, j K «5 ^, cui nullum con-mentum 
, fuppetitad aliquidagendum.inops conljlfl 
iiem Itupidus, minime foliers. a) nullis 
machinis expngnabiiis, omnia arcificia & 
commentj fupefans & irritareddens, inui- 
fius. j) cuius magnitudo a?ftimari non. 
poteft, lingularis: etiam in malis rebus. 

4) impoflibilis. Ex « pr. & ft W vij, machina. 
'Auixiwc, Adu. nullo modo. 

'ami/a, ec, ij, pifcis genus. 

'Auinnte, u, ijtsiii, immaculatus, impollutui, 
purus, de lnce. 2) lapis, ex quo fila duci 
polfunt, Sc tel;e lieri , qua; comburi non 
polfunt. Ex « pr. & utuivu, poUuo. 

Autyvc, loc, i Ktti Si, non mixtus, purus, iince- 
rus. Ex a pr. & uiywut, vii/ceo. 

AuiySc, immixtim, Gl. Vet. citra mixturam, 
pure. 

AuiStiiu, numero. Callim. 

kktoc, a, i Kjti i,, idem quod auiyic. 2) 
abhorrens ab alio, vt cum eo coirc non pof- 
iir. 3) inhofpitalis, difficilis aditu, trux. 

'AuiitTuc, Atlu. abfque miftura, pure, lincere. 
miaaa, t,c, 4, cettamen, contentio. 2) 
lhidium. 

AuiM\>touoti, Zuot,, f. itnutxt, teito, contcndo Av-tu 5 x«, (,, inimitabilis. Ex 
diciturefle intereos, qi AV.ti.ix 

hil eft commercii. 2) confufib. Polyb. 
3) iruculpneia animi & morum, abhorrens 
abhoininum congreflu. Ex a priii. 0:^«, 

'Aiuitxoc, t, i kx) t, qui cum equis eft, equii 
adiunfl ; & .■•/•• r.S(i«rwK, peditesequi- 
tibus iunfti «I ..... . 2] ipli equicopulati 

finerheda) equj defultorii. 51 equites de- 
fultoriu Ex Sfs, '.':, .', ;. ...,.;, eqaites. 

amTe, (5cc, i), v.14 ifrmarium, matula. 

A(ii'o-*,v.»c, e, 5 x«J ij, d iffic i 1 is & moro fus. Ety- 

mol. Jiuid. Ex a pr. aisyu, mijcee, &«axoc, 

ttlitii, 129 A M I A u n 

alius, quafi qui aliis non mifcetun (Sed 

potius exarandum eft vno /\, vt <t/\o5 lit mera 

terminatio). 
A(t<o->i5, «?. i khi >i> catus, fine odio, non odio- 

fus. Ex ot pr. & u-~noc, odinm. 
Aftio-Ss. & *H«tf)j //oV gratis, fine mercede. 
Au-itioc. «> s *«' *> mercedem non merens, mer- 

cede non redemtus, aut redimendus, gra- 

tuitus. 2) non mercenarius, ftipendio ca- 

rens, mercedis expets. 
A|t<o-awT05, ov, mercede non conduftus. 2) non 

corruptus, de iudice. 
A(x.',-«a?.o5, »> » *«• •<> nonfeftus in frufta. Ex 

« P r. & (x>? uax». i* /r«/7<» y^o. 

V.i^.e. ««<.,', carenspediculo, fiuecaule. 

Ex « pr. & p-.'<r%oc, pediculus, caulis. 
AfiiTtK?, «, <5 k*) >S> mitram, feu zonam non 

habens. Epith. virginis immacur.c. Ex x 

pr. & tt.rfst. 
A|t.r(>o%<rwv, wvo?, i Ktt> >!, cuitis tunica cinct' 

nun eft. Ex « pr. tt.rftt & xitwv. 
AftiXJ*/\«>5, «««> •/>>*« inaccelfus,iinportuofiis. 

EX «(*>«T0C. 

'Aftjxtt, «Toc, t5, nexus, vinculum, amentum. 

Ab x*'}<a, »ec7o. 
AMMI, iu<, tS, nomenfeminiscuiusdamcu- 

Afxftiytt, /4rf«. vna, fimul. 2)mifcendo, mix- 
tim. Nicand. Qs. exivi&/x.>v»(x., «;/«<>. 

Afx."y§>iv, Adu. ide<n quod xu-^yx. 

AMM ION, s, tS, minium. 

A|<i"l"i'«i »> *> P er arenam incedens. 2) di- 
pfas, ferpentis geuus. Ex «,x|xo5, <j;f»<J, & 
(Snivw, V/jrf», incedo. 

ttulwc, o, i, arenam fubiens, ferpens q' 
«iam. Gl.Vet. arenatius ferpens. Ex <V("« 
ii ida, f.beo. 

A(ifiodi/irif<;, e, 4, idem & ex iisdem. 

A(i>io<{<a. «, 4, inlortunium, calamitas. He- 
fych. Ab feq. 
iltupcc, ts, h*xMi, expers, non parciceps. 2) 
immortalis, letali fato non obnoxius. H 
fych. Ex « pr. & icoTox, pars, item f.itum. 

'Autio*ni<t, xc, y), arena calct admixta. Ex i, 

'Accoktjo», «, t3, arena nitro immifta. E.\ 
& v.'t C .v. 

rortunmm. 

>), expers« .2) infelix. Ex 
Tpr. & fxo'{05, /.orrrfl, fitum, mors. 
/.<>,<;.-, e, >)> atena, fabulum. 
Ac.(i6:icfi.iro<;, s, S, gemma, in qua aurum vi- 

decur iniftum. Ex *ft,xo5 & XC»«- 
A(t;tiii.-, 'o<. <5 x*. -i. aienoftis, fabulofus. 
A|Xfx«v,oivi5, <5,H.iminon,cognomen louis. Ab 

xu.ii.oc, arciia, vulgo creditut. 
AMNAMOi. e, <5» nepos. Suid. Etym. a) 

omninoque proles, filius. 
•A(*vi«, «3»?, >>« agna. Ab iuvic, agnus. 
'A(tvtr»«. tix, tTov, agninus. 
Acvi. c, i,, agna. 
AcvKi-vvTo?, ts, S k«. ►). immemorabilis. 2) 

immemor^tus, filencio pratetitus. Afeq. 
'A(xv>r(tcv<uw, non memoro, mentionem non fA- 
*io. z) obliuifcor.non reeordor. Ab »i<«vi(i>/v. 
Lexic. GrdC Ttm. I. I30 scordatione. A feq. 
immemor. 2) obliuio- A(i(iO{«t, «?. A(ivi(tove'o/ , <3 , f. 

AfivijL<.o<ri/v>/, >;<;, >,, ( 
A<xvi(xovw.-, ^<<//. fiil 
A(xv»:(<.wv, ovo/;, h nx\ 

fus. Ev « & <xv ? '<.. 
Attv>/o-<K«K>o/, u, f i'jw, illata; iniurix obiiuifcor. 

2) Hon vlcifcor. Ab au.vwUx%oc. 
A<xv,r.«<t«<<t, xc, <j, iniuria: obliuio. 
Aftv><j. f «<tKo<; , ts, h xtt) >J, iniurix immemor. 

2) vindi^ts non ltudiofus. Ex x pr. & (ivf- 

Aixv^sWxuc, Adu. fine vindicta; ftudio. 
Aftnffe<>, ok;, 1}, obliuio pnteritorum, fc. ma- 

lelaftorum, preteritarum iniuriarum. 
au-v^butoc, ts, cxx\*i, innuptus, a. Exttpr. t5c 

ftvifrti/». 
A(i.v»?/«/, immemor fum, obliuifcor. in pajf. 

xuv*i;efievx, obliuioni tradita. 
A(tn)7<o!, xc, >i, abolitio, Philox. idem quod 

ttftv>;?t<'ot. 
Aftvi»?»/;, B, <5ittt)>5, obliuionedeletus. Exotpr. 

& <xv<tofA<ti, recordor. 
'amnion, «, t3, membrana faetum inuoluens. 

2) vas ad excipiendum fanguinem. 
'Aftv.5, >'5ot, !,, agna. Ab ttftvo*. 
A(XvoK6?ro<;, a, i xx'i i,, paftor. Hefych. Sed ver- 

bum eft fufpeaum. 
'AftvoKwv, avro?, i, agni mentem habens, i. e. 

fimplcx, fatuus. Vox Comica. Ex iu-voi & 

Kiiw, pro votw, inteltigo. 
'AMKO'£, S, i, agnus. 
'Aftvsipj^c, ts, i kx\ y\, ouis fceta. Ex £<xvo< Sc 

<fiiiu,fero. 
'AftoyviTl, Adu. line labore. A feq. 
'Ajtiyi-Tct-, >j, <>Ko<)i, mdefclfus. Rob. Exojpr. 

& u.Qy{u, laboro. 
AfxoJtv, Adu. vnde? 2) ab aliqua patte, expar- 

ce. Ab etfxo'/;. 
'A(x6S>, Adu. vfquam. 
'A(x»r, AJu. in aliquem locum. Ab tStt;;. 
'A(Xo>(3i5<o5, ov, idem quod Zu.oif.xJoc, Oppian. 
'A<xo./3it5<5, Adu. vicillim, alternatim. Ab iu.ci$u. 
'Af/o</3*5ov, Adu. idem «c ab eod. Gl.Vet. in- 

'A<xo</7«r<i?, xix, xJov, & xu.oii3aToe, ts, i ux\ >J, 
alcernus, mutuus, quod permutati poteft. 
Ab <tfto<<s>). 

'A(xsi/?«iw5, Adii. alternis, vicilfim, alternatim. 

litudo, vc vellium. J) compenfacio, retri- 

butio. Gloff. Vec. vix, vicis, talio. Ab 

i(t f ,'/3». 
'ApoLtsii.iv.Adii. viciiTim,petvices,alcernacim. 
'Afxo</3i<)), Adu. idem. 
•A(xo;|3ioov, Adu. idem. 
'Aftoi(3o5. S, <5 Ktt. ,', mutuus. Ab <5ftt(/3u. 
'A/Aoip.-w, w, f. ^jw, expers fum, carco, deftituor. 

Ab aixotfos. 
"A(to<{i;ft<t, <*rt,5, to, quando quis exfots eft tei ; 

iniottunium in eo genere. 
"Afto.005. 8, «5 K<t. i, exp<rs, carens. 
'AftoAyafw, meridior. Hefych. Ab iiioxrie. . 
'A<t:A»tt<-05, xix, ttTor, l-a-.-us, qui mulgctur, 

pjftoritms. Ab /tfttAyw, mulgeo. 

E 'AftiArtvt;, I3I A M O 

Au.o>\ytbc, /«, i, mulitra. Gl. Vet. mulftrale. 
AftoAyoc, B> 8, tcmpus, quo mulgetur. 2) vefpe 

ra. 3) nox extrema." 
AfiSAuvToc, s,eK«)u', impollutus, intemetatus, 

Gl. Vct. F.x « pr. & n»Aiv«, fotfw. 

Afl&VlflTOC, ov, & 

Afion$oc, «v, inculpatus,non repvshendcndus. 

Ab « & fif'(i$ofi«>. 
\MO'FA, «c, >i, nmilago coita cum melle. 
AfioffsaiV, 8, 8 k«) >i> tenebricofus, obfcurus. 

2) pjftoralis. Ab iftifjifa. 
A|iof>(3*c, «Soc, ■}, peilitfequa, comes. Ab eod. 
A|i«f(3f5c, tuc, 8, paftor. 3) fequax. Ab eod. 
Au-oqisiia, f. eiVw, fequor, adfector, 

Ab eod. 
Aixof/3w, & Aiuoiscc, media r.ox. Etym, 

zs^ioc, a, 8 14«; >J, tenebricofus. 

M O P E O £, ii, ev, tencbricofus, obfcurus. 2) 

comes, adfecla, feflator. 3) bubfequa, pa 

ftor, greges fequens & coram fc agens. 
Atioeyei?, eo.'c, 8, qui quali exfugit, evprimi 

oleas, vnde fit amurca. Ab du.ic\yi.. A M O a m n I?2 A^.pyt. ' li,.o,;-, ■-, prelfe recrementum. 2 ) herba , ex qu 
purpura lit, fandix. Ab &u.ioya, exfngo. 

A|/.o{7«'5»Vi 8, to, Dimin. ab «(iofyic. 

Afioijyivoo s, 8 x«) ■}, purpureus, rubcr. Ab 

purpurei co Afiojyoc, «t i"v, qu - ' exfugtt tropice, hirudc 

errarii, reipublicse. 2) frondator, lignator. 

Ab eod. 
Afioji«, «c, „', confinium. B.x &>« & ?fo*. 
A(iof«'T>i;, t, S, panismellitus&dulciarius, oi i 

Ab Au.iqx. 
A^iziCu, f. eu«Bj fequor, comitor, pro i>jf- 

(8e&i. 
A(io{5?, a, x«) >?, vt «(i(ior>o«, expers, infelix, 

non p.irticrps. 2) infortunatus, calamito- 

fus. Ex « pr. & fiifjoc, portio,funm. 
Ktiootpix, etc, vi, deformitas, detormatio. Gl. 

Vec. 
A.ioijcjioi, s, !«),;, formamnon habens, infot- 

mis, deformis, fqualidus, incultus. Comp. 

c5(ijfiiji;-£f0f. F.x u. pr, & (iof>4>i> forma. 
Au-ioQuc, W^/. defnrmiter, turpiter. 
Aiio{$aiToc, 8, 8 *«) >), qui formatus nou eft, 

formamfuam, iultam non l.abens.jnon cla- 

boratus. Ex « pr. & itt,t>tpiu,firmo. 
'A(ioc, 0, perSyncop. pro «fiwSoc, arena. 

M 0% 6, 8, vnus, aliquis. 2) meus, nofler. 

(iOTov, Atiu. vehementer, cupide &c. Ab 

«(iOTO?. 

(ioToc, 8, Sxtdi), quodlinamentisvulnerariis 
oppleri nequit. 2) inexplebilis, infatiabi- 
lis. 3) vehemens. Ex x pr. & (iot8c, lina- 
mentmn carptum , i/nott vuincriblts iitiiitttr, 
vel pntius ab anriquo ittTU, metior , vnde 
(i:ri>ov, & metari. immenjus. 
fisoi«, «?, >/, imperitia, inelegantia. 2) dis- 
crepantia mudulorum mulicorum. Ab ■A,i, *, uc, >,', inetudita & intempefli 
Ex »(iiro5 & Aeyoc, oratio. Au-istttt, a, Jx«)>f, Mufis non initiatus. 2 N mu- 

licorummodulorum imperitus, 3) indoitus, 

rudis. 4) infulfus, illepidus, rulticus, Ex 

u pr. & fiSo-ii. 
A(i(i«*?, y4rf«. imperite, infcite, illepide. 
Aiiox»«), W»///. citra laborem. 
AiioxS), /jW«v. idem. 
A(i»x9»c, «> S n«) >i, labore carcns, laboris ex- 

pers. Ex as pr. & |i6%Soc, labor. 
A(iTeH«vi?«, f. io-w, pxanem recino, vel ordior 

canere. Ex «»x & or«i«vi'fm, p.tantm catito. 
AfioraiS/s, uv, 0», puerorumcuratoresapudLa- 

ced^monios. Ex av« & »«rSec. 
AitoraAMi pro fcattuXKu, qttod vitt. 
Afii-ailu, vide «v«7r«u«, & fic cetera, vbi j,u 

per Syncopen ponitur pro «v*. 
A(ii-//\£iot, s, i ««)>i, viteus, vitigineus, vinea- 

lis. Ab ee/i9rfAoc. 
A/i->r«/\fwv, «ivoc, 8, vinetum, vinea. Ab eod. 
AfiwsAncdc, >), Jv, vinearius, Gl. Vct. Ab eod. 

AfiTT^/iVOC, 8, 8 X«) >|, & «(iTfAlVOf, l'v>/, «VOV, VI- 

tcus, vinealis. Ab eod. 
AftTfV.iov, 81 to, viticula, vinea, Diminut. Ab 

eod. 
AfiorfWf, ,'5«f, >!, vitis. Gl.Vet. viticula. 2) 

auis qusdam. 
AfiortArTie, iSof, v, vinealis. 
AitoMtoynifci fof, 8 xa) {,, vitigineus, vites gi- 

gnens. Ex «(XTreAof & y.yvofi**. 
AfiTfAoEif, iemx, iiv, vitifer. 
A(i/reAoe*>78f, co.ltr ctu.tttt.tSPyK, B,&KUl$, vilH- 

tor. Ex «jiTTfAof & i't'5 ov, 0/1//.C 
A|i-«/6K«iviov, 8, tJ, herba quatdam. 
A(iir<Ao(ii|i'«, « , >i, commiftio cum vitibus. Ex 

ffu.itthic & u.lyvvpi, mifctO. 
Au.irt>.iiti>x7t>v , e, t8, porrum agrcfle, quod 

nafcitui in vineis. 

nEAOS, s, >f, vitis. 2) vinea. 
AfiirtAti/yfie.», vinea. 
AftoiiAofyfoi, », f- «io-o/, vites colo, imprimis pu- 

to, vinitorem ago. 2) ex ;,Iiquo praidor, 

cum acc. Ex 'tiu.ittX:e & i'fyov, optts. 
ku.Tti>.tseyicc, af, v,, vinea; cultura. 
AfiTf/\Bi>7>f(i«, «tw<, t8, idem. 
Afi5rf/Vt9"K>i» >i £ >^> l"c- *tx.ii arsvitiumcolen- 

datum. 
Aifirt,\f!«>'/3c, S, 8 k«) >f, vinitor. 
Afi?rfAo4i«yo<, 8, 4k«)>!, vitesrodens, exedens. 
Aiixf>.ofp6«>oc, 8, 8-^«) >?> vttirer, vini femx. 
A(/>rf UtpiTiic, eji, vitifator.GI.Vet. Exafiors- 

Aec fic tpiu, fero. 

a64>ut«?, «, S k«) >i, vitibns confitus. Ex 

UpTrsMc & $»t8<, fatus, 
'^.u,7TS>.ti<piirup, ofof, >;, vitium fator. 
'Afi>rf/\i5>fc, f«e, 8 ««) >J, vinealis, Gl. Vet. 
Af/irf/^v, wvoc, 6, vmca. 
Afforfxfvx, nc, «), «ultus corporis, veititus. 2) 

veltimentum, indumentum exterius. Ab 

au.*lx"- 
Aff»i%«v«v, «, tJ, & «(ioifxonov, indumentum. 

Ab eod. 
Aff>r.-x«, f.«ff«//jo/, circumdo, occupo. 2) in- 

Uuei, amicio. Ex .*>$) & X%i>. 
A(fr«T>;vefi«,, idem. Ex «fi$) & Vo-x» pro ^J 
Af**i«-x«» idem & ex iiiU. 

'Afi>r>j«xfii. IJ5 A M n A M T 

'A|/.!r>.«xew. i)»»i erro, pecco. Ab inuf. irhxxlu. 
'A/iirAi«.;(i2, «toc, to, peccatum. Ab xit- 

TChXXtil. 

'a»ctAi*x.,toc, s, i xxt *, nonaberrans, pro ava- 
rtXi^Tin; , quod vid. vel potius £jrAatx.|Toc. 
'aht***.'*, *c, f, erratum, peccatum. 
*A(i7rAixiov, ts, idem. 
'A(/t{eu«, f.evVu, ttahomoreboum.feu iumen- 

torum, protelo. 2) baiulo. Ab feq. 
"AMtTPON, o.Ta, funis, quo boues oneta tra- 

hunt, helcium. 
'Aftm/iM^a.f.af», religocomas, iubas. a)fre- 

no. corono. Ab S>n,*. 
'Atmmit», f. '"«, comas religo & adihictos 

teneo. Ab eod. 
'A»nruxr..p, 5eoc, o, idem quod b>tu s in equis. 
"A.vinTE, uxo«, i, funiculusauratus, quo co- 
mi in equorum frontibus religantur. 2) rc- 
ticulum muliebre, vitta. 3) rota. 4) oper- 
culum valis. Oinne in orbem fiftigiatum. 
"Aitirunc, e»t, i, reciprocatio sftus marini. 
2) xftus. 3) reuocatio humorisabexternis 
corporis partibus ad interiores. 61. Vet. 
gurges. Ex ivil & oret» pro wfvi». 
"Ajiirurfcjii, f. tt», reforbeo. 
"A(iTMTi«, cncveliSoc, (., reciprocatio aeftus ma- 

rini. Ab Sf»r««!. 
'AMrraAAE'A, ccc , contr. aiivyixtf, ijc, (, 

amygdala, f. amygdalus arbor. 
'AnuyW^, y,c, {,, amygdala, fruaus. 
'ahu"/5«aivoc, ivi», i/ov, arnygdalinusi confeftu 

ex amygdalis. Ab eod. 
'Aftvy5«Ak, /5oc, it, amvgdala, f. amygdalum 

fruaus. Ab eod. 
'AiwyictMritc , «, i, amygdalites, fimilitudi 
nem aliquam habens cum amygdalo. Ab 

■A(«uy5«Ao«iS5c, <V, i *«) -S, amygdalx fpe- 

ciem habens. £x i,tvyli\» & «T5« , /pf- 

c/Yr. 
'ApvySoiX.oeic, eV»'*> eev, amygdalx fpeciemha- 

bens. Ab eod. 
'As«-/5«/oxo;TaxT«, 8, 0, amygdalarnm fraaor, 

homo. vel inftrumentnm quoddam. Ex 

«»tyy5tfAij & xxrxyiuu, frango. 
'Af/uy5a/\ov, », to, amygdahim, fruans. 
'AiiuySetoe, 8, i, amygd.ilus. arhor. 
'AtwySzA&SvK, £»c, 5 x.-t) 1-:, amygdalx fimilis. 
"A t t.vyitx, ctric, t5, &«(tvy(/»c, »»b, !,"laniarus& 

laceratio cutis. 2) euulfio capillorum. Ab 

if.iat». 
"Ai»v5k, /jito. fimnl, cum. Ab &V*. 
'a»iv5{o£ic, ito-tra, itv, idem quod fequens. 
'amtai'o'e, x, iv, obfcutus. 2) exilis, te- 

nuis. 3) hebes. 
'AMuSfoTf;, hebetudo, languor, v. c. in pulfu 

arterlarum. A prxc. 
'Afi-jScow, u, f. wiov, obfcuro, hebeto, vim de- 

tralio. 
'Aitvc^c, /W». obfcure. 2) exiliter. 
'AttvJfusic, tmc, i, obfcuratio, hebetatio &c. 
'A(ii<>.oc, », S ») >i> carens medulla. Ex x pt 

& (Ul/f^OC. 

'A»»vt«, f. iffu, fugo. 2) lac ptemo. 3) ficcO; 
£x x pleon. 8c »»i>, /<£». A M T 134 AfivVoc, s, iwi >:, non initiatusfacrisarcanis, 
ptotanus. 2) nondnm baptizatus. 3) im- 
petitus, ignarus. Philox. xy.ixTai, profani. 
Ex ct pf. & itvia. 

A»t»i)Toc, ts.ixxit, inenarrabilis. 2) innume- 
rabilis. Ex a priu. & uvihttxi. 

'Anvloc, t, i xai %, fabularum expers, in quo 
nullx fabulofx nariationes. 

'a»»ux«a«:), uv, xi, cufpides iaculorum. Hefych. 

cuus bubus, de ilabulo. Ex « pr. &nuxaw, 

mngio. 
'A»»uxT«f, 5{o<, nafo carens, ap. Strab. 
A(zvxr.Koc, h, 5v, vim habens dilacerandi Scdi- 

laniandi. Ab «(tuo-irw. 
AnuitT.xuc, A1I11. vellicatim, difcerpendo, di- 

laniando. 
A(iiA»ov, t>, t5, amylium, placentx genus. 
AfiuAov, ts, t5, amylum, farina ex ttitico fine 

mola fafta. A feq. 
fiitvtoc, n, i Kii) $, non molitus. Ex «priu.& 

ituAi), inola. 
"AizuAoc, $, fpecies quercus ap.Schol.Theocr. 
a«i'mhNi ovoc, 5 xj:)^, inculpatus. 2) lau- 

dabilis, prxclatus, egregius in quocunque 

genete, ekgans. 3) tauftus. 
r A(xuv», >-c, {,, vltio. 2) iniurix propulfatio. 

3)-au.\ilium. Philox. adminiculum, vltio. 

Ab clfivvu. 
Ajivvx^m, auxilior. Ab eod. 
Atiuvioic, 8, i, auxiliatorius. 2) vindiaa: cu- 

pidus. 
'A»tuvT£i{o(, «c, *i, vltiix. Philox. auxiliatrix. 

A feq. 
'Ai/uvTrif., fifjoc, 8, auxiliator. 2) vltor. 3) pro- 

pulfator. 4) pars cornu ceruini. 
'A(/uvt«{ioc, «, i xxi i, auxiliatorius, propulfa- 

'AftuvTiKoc, ti, ov, ad iniuriam propulfandam f. 

ad defendendum aptus. 

'a»iu-.'t.v{, o{oc,5, auxili.nor. 2)vItor. Abeod. 

'AiifNE, f. uvJ, auxilior, opem fero. 2)de- 

fendo aliquem ab iniuria. 3) ptopello, ar- 

ceo. 4)vlcifcor: WmMedio. 5) dimico 

pro me, propugno. 6) relillo. 7) par pari 

refero. Philox. ^u.itki, vlcifcitur, refutat. 

A.nif, Aitn. vellicando, laniando. Abiftuo-™. 

"A|iu?, vx>c, >J, vellicatio, laniatio, laceratio. 

Ab eodem. 
A(/.u;,ic, cmc, f,, idcm. 2) fcatifatio ap. Medi- 

cos. Ab eodem. 
\MT'£sa, & aciiTTu, f. tx, rado vnguibus, 
vellico, lacero, difccrpo, lancino. 3) fca- 

Attuccywy^To;, 8, i xxt i|, myfteria non edo- « 
Qus, ad facra arcana non admilfus. Ex « 
pr. & »iu,-ciyo;y/u. 

'Aiiui^p.nTtc, i y.x) Z, non initi.itus. Schol. 
TKeocr. 

'aj/u?), Atlu. integris amyftidibns, qux amy- 
llidns funt grandia pocula; vel line labio- 
rum comprellione, patente ore, auide, de 
Libentibus. £x « pr. & (iu», cmnfrimo labia, 
vel o.ulvs. 

E a 'Apviif», 135 A M T A M A M I 3 6 'Aftufifw, f. itu , hiante ore, large e>f auide 

bibo. Ab Uiurtit. 
"Attvtit, >3oc vel »oc, >;, potandi genus, quu 

poculumlargHis «Vvri, iiue line refpir.uioi 

& labiorum compreffione, exhaurirur. 2) 

poculi genus Tliracicum, amyftis. 
"'ajii/toc, t, i xut $, idem quod ei(ti/>jT0C'. 
'ACK^Xfk, ic, ov, nullo conraminarus fcel 

piaculo. Etymol. Ex x pr. & tti/o-«; c t.oc; pro 

«lafafoc. Reperitur & uitvxeie. l>>ed lin 

dubio leg. «(i;\-sc>oc:.) 
'AfH/;/,>J> ?«, i), vellicatio, laceratio. 2) vlcus 

paruum, vulnus leue, quo fumma tantum 

cutis perltriogitur. Ab iiiicnu. 
'Aftux^ov, AUh. idem quod ufiC^. 
'Aftu-gi, Aiiii. idern. 
'Aji.v%iahc, e, tv, qui eft iofuperlicie, de vlcere 

leui, vel inufura leui in cure. Ab cVu%><. 
'Afii/^Jff, ror, 5 >ecci >5, limilis raiV «ftuxar.:, in 

quo cutis velut carpta & vellicata vngu 

bus vitlemr, vt prxced. Ab eod. 
'Aftcp«73ji:cc>j, & u^aya-nitu, caritite ampl 

aor, valde diligo. 
'AfccpeyritJw, f. eeu, vndique congrego, m paff. 

coeo ad vel circa aliquem. Ex ctfccpi & ay. 

ou, congrego. 
'Au.<fayvt,iu,S, f. »'iu, exparreignoio. sl dubito. 

(vox incerts lidei). Ex cifecpi, quod 1 

vtramque, aut in omnem partem, & ciyvocw, 

ignoio. v. 'Atccpiyvocw. 
'AfctpaSi, Aiiu. palam. Ab ccvcccpci/vw. 
'Aftcpico/icv, Attu. idem. 
'AfttpaSioc, u, *«) >j, manifeftus. 
'Aftcpaoov, & «Vcpaviiov, Wrf". palam, mnoifefte 
'AfccpaftiwVai, wv, oi, feruiapua Crctenles, indi 

gena;, fedbellocnpti. qs. «ct»j(t»wT«i, fama, 

oomine, oobilitare, claritate c.irenres. 
'Aficpafoviw, u, cxorblto, quum SjJwv currus ii 

vtrumque latus labat & non firioirer hae 

ret. 2) titubo, 000 lirmitcr incedo. E 
dcfUpi & «tuv, .ijc;/. 
'Attcpaeajc/w, J, f. >jo-w, circumftrepo. 
'Aftcp«.j«(3;?w, idem. 

'AcccpccfutfJc, ott, e>ov, qui dextta vr finillra vti 
tur. 2) fmifter, infelix. Ex «cicpi & at>, 
nfr.fivijhr. 
Aj/cpaTia, «c;,-jj, /'(>;'r. pro utpuTia. Hom. 
"Au.cpaut,c, (bi, ij, truncusarDOiis ramisrecifis 
'AfccpKcpciw, & «>cpacpeeott«i, conrrecto. ccixcpoc 

CPoWV, /»,;. & /'oc'. pro «(CCPaCpwv, ei(/.Cpacp«W/ 

Ex «jccpi & eecpecw, tango- 
'AttcpeA/irerw liue iTru, f.ljw, circumuoluo, coo- 'AficpifAii;, inoc:, i *ai>j, adulefcens ad iuftamaeta- 
tem accedens. Ex atecpi & b/Mk/o, ,i«/jx. 

'A(J.S>>.i<«tji/Jc, ij, ov, quotidianus. 

'A(icp>i(«(;o<, s, 5 jc«) >j, idem. 

'A(/cp>ic>icp>i«, /o<, S ncc) >5, vndique teclus, bene 
teitus. Exattcpickif/cPw, lego. 

'A(ccp>i'5>j«, eo<, i Kai »), vtrirnque inftructus re- 
mis, a cuius vtraque parteremigari poteft. 
2)vtrimque inftruCtus dentibus, vtrimque 
comedens. Ex ectecpi & /{tVo-w, remigo, vel 
maniinco, dcntibtts comminuo. * 

'AficpijfDcic;, >>, Sv, ambiremis. 

'A(ccp>ic>i,-oc, u, bxulvi, anceps, controuerfus. Ex 
«(ccpl & i'{i5, contentio. 

'a M * 1', praepof. circa, circum, circiter, iuxra ; 
aliqiiamto propter, prae. o! ct(/;cpi SmmjiiTijv, 
Socratici, oJoVcpi 'Oftp/cc, Orphici. 

'A(ccpicccfw, f. cto-w, induo. 

Acccp.'ccAo?, u, i Kcci V,, vtrimque mare habens, 
mari circumfufus, in oiari litus. Ex «cicpt 
& cc/V, mare. 

'Attfi&vteKTtc, wv, oi, Pocta: dithyrambici, ita 
dicfi, quod cannioa eomm fe fere iocipe- 
renr: 'Acccp/ 1/01 ccSJi» ccvcckt* - - - vel 
ctiam 'Aj/-cp/ ccoi ciSts Qcrfii 'xv*£ A>j'Aii;. Ex 
cJncpi ck &«f, ;•«. 

AcccpiccvcocT/fw, f. ,Vw, procemio vtor. 2) Hy- 
mnos in Apollinem cano, in primis vero 
iftum Terpandri : 'Acccp/ (coi «ijtJv " Avx%i' 

i*UTv,l3i\CV XdtTU tpo^v. 

AM* l'A£, 8, S,genusvini. Hefych. v. /cfccpie. 
A(ccp/cio-»c, tw?, (', amicfus, inilumentum, veftis. 

2)actio induendi. Ab cicicpicc^w, indito. 
Acccp/cifftccc, ccToc» t3, idem CSc ab eod. 
Afcipico-ccJs, e, i, idem & ab end. 
AficP/a^/w, w, f. ijo-w, circumfono. Ex «ficpi & 

ijx/w vcl \i.%u, for.o. 
Afccpicixro, idein & ab eod. 
Afnpi(3*ivw, f. (3>JT0ftcci, p. pipwa, circumeo, 

luftro. 2) defendo, tueor, fto fuper vel 

coram aliquo diductis cruribus. Ex ctfccpi 

Aftcpi/cctA/Nu, f. fi/\>;«d, p. p(fi?.iiiix, circumiicio, 
circumpono, intluo, accingo. 2) dubito, 
Philov. Ev iftcpi & (3i'/\/,w, ;<!i-;'t>. 

A(ccpjj3air/c,, cc/, >}, contentio, altercatio. 2) de- AfiCP/jJci 

bus. Ao BtitpjiSccivw. 
ic, rwc, a, circumuentio, fc. ab hofti 
2) protectio, detenlio. 3) conten Afitpi/NiKToc., ov, coouolutus, circumuolutns. 
'Afttp/Ajcw, f. /Afw, circumquaque traho. 
'AficpjAi/T(Jow, iimoluo, tego. Ab «ticpi t$c i'Au- 

Tfov, inito/ncritm. 
'AftcpsAoTfwo-K, inuolutio. 
'AitcpEVw, amplector, circumdo. 2)traflo, ver- 

for eirca aliquid. 3) curo, foueo. 4) per- 

fequor. 
'AjicpcT^Ti/fto?, ov, omnino verus, Vt Jtmplex, 

krinuti. ;;;, 3, , anceps AfccpiioceTiw, idem quod ci(ccpi(3ci/vw. 
Afccpi(3c(3jw, w,' circumeo, obeo. Ex ciftcpl & 

Atccp/(3ioc, e, Jacci.;, in terracV in aquaviucns. 

Aftcp/fi/\>((xc<, «tjc, to, veftimentum, indumen- 

turn. Gx cicccp(/3ciAAW. 

Aficp>'fiA>j,-ciov, a, to, rete. 2) tunica. 3)muni- 

ti„ Aoeod. 
'Aftcpi/JA^-iJiicSc', ij, ov, tetiformis, retis vim ck 

'Af«cpi(3o>jTo?, a, Sxcilc;, valde celcber. Ex cieicpi 

'A(ztpi(3cAtuc, cwc-, i>, pifcator. Ab «fcpi/ociAAw. 
'Afccpi/3oA/«, «c, >j, ambiguit.is in lcrmone, di- 
iluas, aut etiam plures r«s proprie ligni- ; feritur 
/tramqu. "37 A M * _ 

/icans, ita vt eandem diuerfo fenfu intel- 
ligere'poirimus. Ab a(i<Jif3o*o«. 

•AltVifatot, «. « '«> *» S ui vnd '1' 
aiambignus, dubius, anceps, in 
partem iactabilis. Ab iiiQrfilM. 

'A,;<f'i""»l«'' depafco. Ex a«<J) & <S.W 

' Ai u},f."Ui, «v, ambiguus, incertus animi. 

V*«- ? e*y»«. »«• T *' locacircumtoniilUs. Ex 

i^ iC fioiVX"" bra " cb '*- .... 

•Av*it)fX>t. •«• 5 - vtrimquebreu.s ab.nit.a 
& a line brcuis, pes melicws, Amphirira 
chys, conltans duabus vtrinque exttemis 
breuibus fyllabis, & vna media longa, vt 
Latitus. Ex iu.CH & fiouxit, *"««. 

'A*iPtT«. », S«. 4. hommem tegens vnd,- 
que, Epith. Icuti. aiiC/V". Epitn. «»».- 
io<. Hom. Ex «//4» & /Jjoto?, /Jomo. 

'AnC^oJW. «. * ««• 4. vndequaque madidus. 
8) ebrius, temulentus. Ex «(i<J) & ^*X«. 
nadeo. 

( A|J$'<5" TI »<» idem quod <2|iC/=>*!To<. 

'At&yiw. i **> *• anceps, Epith. fecucis, qs. 
binas genas habens. 

*Aii<p.yf«.», <3. I*. 4o-<o, valde E aud 

• Al t$ lV ,eiu, S, i.itu, aliquaexpartecognol 
2)dubiro, animum in omnes patces agiti 
Ex «K<i>. & ** (u . i"' e,l ''l°- 

•A,«i>;y=vo?, 8, 8, priuignus, qui ex priore vx< 

clt - ., , A, 

•A(t<p.y«^'«. «-•««• 3»' vcroque pede claurju 
claudiu. 2) Epitheton \ ulcani. Fnilo 
Mulciber. Ex <*>$) &c V>i;, ctutdus. 

'A?VV<»<. 8, »«'4. >' ort ' S . robuftuS - K *'« i *' 

& yu.5f, liue yur«v, membrum. 
'A|i<K/«"«. «> f - "»"' extremaspatt 

vid. aKr><0T*i><«<>. 2)vttimque t 

vtrimque depango. Ex <<f«J> & 
'Af«Ji5««. &«. » ««> 4, vttimque 

<2(«J> & duiu.feco, diut.lo nfco. «Lflf, ndo. Ex<5»<W&?*«.y* 1 
1««, ov, flebilis, Iticiuolus. 

3acri/,vcl <2(i<Ji5a<ri/<, «"*>*«» 3.P e - 'A|i<J. ! 5c«> «v, t«, armillc. 
'A(«ti'5«'«., <3v. «I. cutenx. 2)armi 
rifcclides. 

'au<>.}£«, roo, 5 «> 4, admodum meticulofus A M <t» l^g 

AfKj.Siaivw, irrigo, madefacio penitus. 
A(i<J<5.vei/w, circumuoluo, in orbem ago. 
AikJ.S.v.'»,, idem. 

A(Kj>.5oxJi», ipeculor. 2) inlidior. 
Ak<j.}o,«», S, t". 4<ra, agito in orbem. 
AfiitiSoic*, S, f. »<ru, ambigo, dub.ro. A feq. 
A(i^-5:{.f, s, J*«> 4, anceps, dubius. Ex *(Kj. 

c< S;*a, •pixio. 
■A(t<J>i3o<.os-, », 5«*) 4. pellevndiquetectus. 2) 

excoriacus, feu cui detracta pellis efl. Ex 

>V«J< <?c Sooi. 
Ai>0>.3b>..c, b. 3 ««' 4, natus vttoque patente ms. »H4>i5.XKo?. ''. manum vtr»mque implens, r 
gnus, v. c. lapis. Ex i(*4>> & 3oxC'>. ptlmus 

A(Xj"3fO(i.a, wv, Tit, dicsq 
tibus, quo obftettices < nacis infan- 
ocum fere- AiiCi?"^ 1 ' <.</»)<. Jk«.^, circum currens. ;) qui 
potell. 3) qui in gytum rota- 

, ku) 4, vndiquelaceratus. Ex 

srri & ex iisd. , idem & ex iisd. 

reminos aditus habens, 
portus, licus. Ex »(«fl A(i<Ji.3<>»<P«, tf. i ' 

'A(t<si5<></<t>o<;, f, ** 

• A («ti'3i/f<o?, B, J »«) 

q„e potelt fubii 

& 5 U «, /«*«. 
'Af«t.3iu, f. <5<r<.. induo. _ _ 

'A(i4>..'/M«T0f, 8. J««)4, volubilis, qui circnm- 

agitur, vt rota. 2) ocbem fuum conricit, 

vt luna, ftellx. Ex &,lqhM**u. 
'A,«tu'>-'o-o-oc, 'Vs-K, iio-ov, qui vtrimque agitur, 

impellitnr, vt nauis. Ab eod. 
■A,A<t>«>..Vjo>. f.lZ», ciccumuoluo.circumplico. 
' A |x<Ji>i«>, induor. Ah afxfnevviii, iitduo. 
'a'h<}i.'vv!/iu, vel «i»4>mv»</<v, f. i\it>Utu, induo. 

ii/.i.«jf«!vo?, indutus. petf. paff. part. Ejc 

aft^) & .'vv</(/., iudtto. 
\\u.ttU*u, tracjo, circaquidpiam vetfor, curo. 

2) perfequor. 
■AiKpiioyoo, 8. J K«> 4. qui dimidia ex parte 

irrigatur aquis coelellibus, & dimidia ex 

pjrte lolanbus mcalcfcic radiis, adeoqtie 

vcrumque nacucx opus expecicur. Epith. 

foli. Theophr. 
•A|Kji«o-c«, «tos.tS, veltimentum.indumentum. Ex af«J) <J< 5/o?, mtti 
'aix<J.3.'ko< , circa xdili 

■A&M*«, 8, 5 *«> 4. ambidexte 

2) valde apius, egregius. 3) <1;/<J5 & 3.><», 

Gl. Vet. iqu ipte. 

ndique 
inutilTimus iu*,<i>»^. Abeod. 
& quafi ,.iht,(,t, pinula,an 

'A,«J«TaJo(i«i , quotannis 1 

in orbem redeo. Ex a/i<ji & *to<, aiwits. 

vid. ^a<J.iTifo|i.«i. 
•Af/C.T»), Adu. quotannis, vnoquoqucanno, 

cum annus in orbem rcdir. 
'AfKjieT.o, Adu. idem. 
'Af.<J.eT<<", «, quotannis ago, celebto, de an- '*fMjiS«|f»ft Adtt. adniodum dextte I 
'A,<<J,o«><oc«'> circumfpicio. 
V<J.5ok-, 8, 5 ««) 4, circumligatus 

l.-ptns. Ex a|iji3iu. 
'AfKp.S^TKToc.B.J.poltremus. 2) 

«1 ifi}) & StuTaTJO, poflremus. 
'Au<t'5<x, <3. f. 4««, citcuinligo. 

F 4,„ 5 , „ I „.«, anceps, dubius, vt v- A(«J.<«»^ J*^^ AfXp.iTf»)?. i5o<. 4. felr 
Afi<J.lTfi;o<;, ov, a 
cvn quotanniS; 

■ai*<J<«t««. t>(. " «» 1 ••> ,n^ ' ,, • 

f;oiiK., i.lem quod i ( i4iifT«<Toii«< nniuerfarium. 
niucrfarius : it«m 
ra die f.icra tiunt. Afl<J.''<C' T '' ? 

ftotia. Ex «><J< & S; ;S'«' P"£' :a - t i licum teneo. 

'A)t$is<«"<T' t . 139 A M * 

A//4>.'s£v*toc, a, 5 xxi {,, vtrimque iunctus. Ex 
£//<p>. & fsuyiiS», w/jo. 

'A(/<pn5x«, «o?, 5 *«i ^, vtrimque acutus. Ex 
<2f/4» & «xi), acies. 

'A|/<pi9<<A«(/ct, b, J »; i, vtrimque thalamos 
habens. 

'Af/^piSecXacrooovel ifj<pt5x.\aTToe,8,b xa\ n, vtrim- 
quc mare habens, bimaiis, vtlfthmus. 

'A/Jipiiju/\ic, foe, b xxi «, vndique floridus, flo- 
rentiflimus. 2) vrrumque parentem habens 
fuperltitcm, parrimus &mattimus. 3) bea- 
tilfimus. Epith. Deorum. Ab ijj,Qi$i/\j\u. 

'AtJ-Q&xXt.u, vndique vireo, valde Horeo. ifKpt- 
TQi»A«, perf. med. Ex «><pl & 5ix.Au, vino. 

' AtjQtiiuTOov, ss, tJ, Amphitheatrum. 

'Af«pi9sTot, s, I »»! j, Epith. phialx, incertx 
lignilicationis: qux vtiinque poni poteft, 
quod fundum haber non in imo , led in 
rneclio, vel quse vtrinque prehendi potelK 
Hom. vel vtrinque anfatum, cui appclits 
funt anfs duas. lix iti<p't & tiJ W i, pono. 

'h\i<P&iu, f. %tim)uu, circumcurro. 

'Ai40i3>/*to<j, ov, vtrimque acutus. Ex <2|/<fl & 
5v'yw, «f««. 

'Af/tfiaAaoi?, tae, i}, contufio vndique faCta. 

'AttcpiSXxu, <u, f. ajiu, vndique frango, contun- 
do, quatio. 

'AtJ.Qi$oi>iu, vndique afiulto. 

coagulatus. £x xilQI & rtjiQu , concrefcere 

facio. 
'A/i4>i>Ci"tTo<, vndique fraflus, concufus. Ab 

«//cfl &c §qu7TTu, frango. 
'Af/cf/jiifo?, b, bxuMt, vtrimqueianuam, vel bi- 

nas fores, anticas & pofticas habens ; fub- 

ftantiue, ianua, aliam fibi oppolitam ha- 

bens ; item pugillares, binis tabulis. 
'AfiQixaXu-xTu, f. ii^w, circumtego. 
'AfitJJiKBjfvo?, a, bxailj, vtrimquecaput habens, 

biceps. Ex «f«fl &; xafjxvov, frt^w/. 
'Afi4nna{5c, iot, 8x*li), idem. 2) vtrimquean- 

fatns. Ex iu<pi & xagij, capnt. 
'AiJ.<pixxt>iroc,is,i xslii, vtrimque.velab vtraquc 

partevelvndiquefructumhabens. Verbum 

incerts figniiicarionis. 
' Aij.$ixxvnc, suc.t, & itKpixxurie, genus hordei. 

2) ap. Comicos, pudenda. Ex </(/<pl & xxiu, 

'AijQixcx^u, f. <iV«i, circumf-indo, Hom. cor- 

ticcm vndique refeco, excottico. 
' At>.<pixtttJ.ui, iaceo. 
'Af/4>i;;Ei'<;<v, f. ti>u, circumtondeo. 
: Afi4)nf£A£u5oi:, b, **< ij, vtrimque viam habens, 

f. in media via litus, vndique acceflus. 
'A(/4>ixeu!}v, f.Euc-w, diligenter occulo, circum- 

tcgo. Ex «V<pi & xevSw, tego, occulo. 
'At> cfixupaAoc, <?, 5 xsl ij, vtrimque caput ha- 

bens, biceps. «f«t>ii«<!><zAoi «xivii, genuslecti 

itadiftnni, quod vtrimquepuluinar habeat. 

Ex ^fwji} & xf4>*Aif, capitt. 
'Au-cpixivjtiouxi, lamentor, vt>ique vatdequeror. 
'ApQixtiytc, «v, oi, circlimcirca columnis fulti. 

Ex i t j.ip1 tk xiuv, (olitmn.i. 
A^QixXaio;, n, i xui ii, ex omni parte fr.ichis, 
vndique fr..Uus. Ex <J/i<fl & «Aiu, frango. AM * I 4o 

Ay.^MAmtn, Sf, xaii *,, qui vbique, ab omni. 

bus, valde flernr. Kob. Ex ^4» & K ?,xiu,fleo. 
Af/OixAvfu, circumluo, vndiquealluo, coiluoj 

vel abluo. 
Af<4)ixAu,-o<, «, i k«> f, qni vtrimque abluitur, 

vel alluitur, circumfluus. 
Afi4>ixvi4>a;Aoc, ov, vtrimque puluinum habens. 

Ab itiQt Zc xw'4>«>.ov, puluinus. 
Afi4>ix«4>i>?, iic, i xai ►), vndique caliginofus. ircurrrquaque nebuti ctus. Ex ipQ\ & xv£<p«, caligo. 
A|z<t>ixoiAo(, o, i x<t) ,*, vtrimque cauatus, per- 

foratus. Epith. ligni, cui ex vtroque line 

fufpenfa onera geftant baiuli. 
A(x4>ix<A/o?, u,i*ui$, vtrimqueglutinatus, feu 

ab vtraque parte glutine coagmentatus. 
Af«t>ixOfi£<v, curo, orno, vt ftmplex xofilu. 
A|/4>ixi(iif, ttc, 1), genus gerarni ap. 1'linium. 
Af«f>i'xo(io<, ts, i xxl /,, vndiquecomas habens, 

bene comatus. 2 ) bene frondofus. Ex 

ift<p't & xof/if, coma. 
A(i4>i*ooro<;, a, i xa) $, vtrimque fcindens. Ex 

<£f«f) & VLhlSTU. 

Af/ipixofoc a, S Kic>t, mediusintertres fratres. 

Hefych. Suid. Ex a><p; & xijoc, ptu-r. 
Aiz<fti*B{o; , B, *<z'i ■; , circumquaque rafus. 

2)1), quam ab vtraque parte viii ample- 

ttuntur. Ex af«f< & xiic-u, totlito, vcl x5{o;, 

p«iv. ^ 
Af«t>ixfa3«iv6i, quallo, roto, torqueo fc. iacu- Af*$ '•'(; «voc , s, 5 K2i <i, vtrimque habens ca- 

put. Ex <J(i4>l & x(iuv:v, capnt. 
AtL$nf>itixiixi, f. «<rw, circumpendeo. Ex <£</- 

<fl & *(iiiLiu, peintco. 
Aj/J'i-m/4>;.-, £0«, 5 **} ►;, vtrimque pendens. Ex 

iisdem. 
AfWpSxfifizvoc, «, 5 **1 i, vtrimqueprcecipitium 

habens, valde prjeceps. 
A(/$h;ti'ov£o, «v, 01, vicini. Ex <5f«fl & » T .?M. 
Af<4;iKTuov£5, Graecx ciuitates, ad concilium 

Graecorum apud Thermopylas haberi foli- 

tum, conuenicntes. 
Af/oPixTuovls.iSos, epith. ciuitatisad fcedus Am- 

pliictyonum pertincntis. 
AftipiKTucv/ot, uc, ,', fedus & focietas Amphi- 

Qyonum. 
An<fiKvA/M, f. ,V«, circumuoluo. Ex «<«pl <k 

Au<piKU7r£AAov, a, ri, poculum rotunduni & 

Afi4>i*v(iTsc «, i xx-, ij, vtrimque decliuis, gib- 

bofus, vt luna apparct nondum femiplena. 

A.i/4>ax/?'u, U, ambiguus. Ex «<«J>1 & /\«/4- 

Af/4>iA«io5, vtraque manu liuus. 

AiKpi>\x/\cc, b, b x«i if, loquax. 

Af/<piAs;f/(3«vw, ampleflor. 

Af/4>i^«4' £ i«» ««> 11» amplitudo, exuberantia. 
A feq. 

Ati<$t>\ue>le, iie,bxuif, amplus, multus, copio- 
ius. 2) vndique plenus, exuberans. J) 
vmbrofus, denliis. Epith-.filuas. 4) cin- 
gens. Ex K><pl Cie Axti&xvotiut, quali ii/4>iA«- 141 A M * ~fM, qni vtraqnt mimu prtbeiuli potefi, (■ ?«' 

vtrimqne tingit, ambit, ampleflitnr. 
*Af«»<A»$«. -i' tu - ample, abunde. 
•*WX«iw> ciicumcitca fodio. 
au4>.a.'-/», f - *<"> °. uau ab vtraa . ue P» rte fl,c0 ' 

in vtramque parcem dico, difcepto, con- 
tendo. 2) dubito, ambigo. Sed in vfu eii 

Au<}."a.kto«, 8, 5 k«1 i, dubius, anceps. 
'auUha/kt.,*, .4,/«. dubie, ambi S ue. 
>Au<p>Acy'». S, fut. <«.. idem quod «M*'«r». 
>B«.A^ta, «. f. ambiguicas fermonis, fetmo 

amoiguus. 2) difceptacio. Gl. Vet. alcer- 

catio. , , 

•imtfWoc, ts, «">*. controuerfus.dequodu- 

bicacuc. 2) qui ambigit, dubius. 
■AMiAiywe. /.«/«■ dubie, ambigue. 
vJ.<fJA.? K , 8, 5 k*> *, obliquus. Ex «u$i & 
tUiqHUS. .„ . 

•ArtiWf, », i *«• «, vcrimque ctiitam, ve 

Wllem habens. Ex iu& &a5$o 5 , <rr,/7«, vel 

wtfis. 
•ij4.A'CK« »0?. fubluftris nox, vlcima pars no- 
fub exottum aurorx. Ex «*»$' & *•""'» 

/lix prima. , 

&*tt»«ft antelucanus. Gl. Vet. e* eod. 
'Au4>.'i«kj.?. 8, J K«i f. pes ptt.fod.cus, ei bre- 

vi vtrimque longam fyllabam habente. 

Amphimacrus, vel Amphimncer. 
WifiAAM, 8. J "«' * V ' ,llcfUS & h,rrUtUS ' 

Ex au$i & |i2M)i, iieffw. 
'A^.(/.iCT™, r cenfo,velvlusfnis«;^«r« I °- 
'i)^ **■. tunita vtrimqueman.ca 

ta. Ex «u4>' <x u«rx« } -1, a*'« a - 
'Au<J>,u*t«p, °<"'- P ro <V4»( i i™e- 
%Z»ixZ™, «. * «Afc «e quo pugnatur, feu 

•pugn >ndum eft. 2) exceller.s. Ab «u<J>, 

(*«x«c»i- 

•AwLtiMiiw, omnino nigra. tpith. vcl alti, 
vel irjicundaementis.flflw. Ab 4,11« & (">.«<, 

^SSr«'?v«*, diuido, in duas paffes feco. 
IM«j*f«i 8, J «.. 4, q«od c.rcum matc- 

ccm elt in vtero. fcx «,.$1 t> trfiffr 
'Auif.uiroeK. oi, frattes ex dnicrla maire. 
K^,i.e,J^«.penemi*tus. A feq. 
'Au4» uiymui» admilceo. 

'au4>.uvk*«, -, liicummugio, cum mug.tucir- 
cumco. 1 1 i A, 

quo contenditnr. 2) excellens. fcx «u$i & 
v«r«e, >•<*<•• , „ 

■A|«p.v««,, 8. J "i 4. de quo eft conte 

fcx iisd. 
'A^.v.uo^., circumquaque pafcor. 2) 

tU m hablto, incolo, habito. 
•Au*.,.fa, S, f «'<•», ^mb.go. Ex «u$i & 

inteUigo. _ 

'Autitii, f- f jVw ' c.tcumrado. 
d.t. r»«r. «u«.-f^, «. » »» Ij vtrique 
. parte cadens. 2) bcne dolans v,l pol. 
'A(.<J.'.v, 8, tS. indumenti.m,amiaus,pa. 1 
■ M «, e .;. «, ». lusmwndum ,.b vcroque 
'gato.um pixltitum. Ex ««*'. U ^- 'Au<J.»«y<i«, '«?. J **'' *'« ab °' nm ' P artc firmns - 
2) lirmicer hacrens. Ex «u«. & «(>(«. 
tompingo. 

• A^irtiLAirm, vndique conlpergo. 

V^«Ar. f ,«.JK«i^pelt.,denf l ,s,,.e.hene 

inllruaus. Rob. Ex «u<fii 6c *«Ar.v, «im/. 

genus. 
•Au4,.»«r«««i, aflidue. crebro petcucio. 
•Aud.miT.f.!, »iK«i«i. exd.ue.f.sparcibus, fed Au<J,<%.5oc, 8, S K«i ^, campi nrtus. anceps, 

Au<f>'.«AiK. 5 ', s, J, capulns fecutis, bipennis 

, Au<pii/A>u«(, adfum, exfulo. 

■Au4>^iv.u«( , operam do , in al.qua re ela- 'AKiJ.TrjJ. 
'AU*I««« 3»;., «, f.«'™, vibro, roto.torqueo. 
i, of, circumhabitantes, vi- 'AwcpiTfg.wAa^&i, oberro. 

•Au<J, 1 *.?.**«'y5>)v, circumplexe, ita vt citcum- 

pleaantut ccc. 
•Au4J.«e.-ft<J)». f *«, conuetto. 

■Autjjnip.^-pMipia. idem. 

■A^«e<T.?<v. vei .«««wr-. f -^:; el 

Vi, «rcumfttideo. Ex «u$l, ««) & »?««» 

fl,i^a vel flrhi». 
■ A u4i.«c.o?J.vva», plane cottumpor & pereo. 
• A ,«i>.'»<,e«. «. J K«i i, planemucilus, mancuS. 

fcx «u<pi & wi{J«, mancut: 
"AuO^.i?-, f. «<"»> vndique premo, vel con- 

AH*«£t«, collum alicuius inuado Stample- 

ftor, pr^luctu inprimis: ampleaor. 
'Af.«i*iTv6i , ad genua pcocumbo eaque am- 

pleaor. 
'A«.«BrA«»l«5, >?. conuolucus, impliacus. _ 
a^'^.kt.5, 8, 5 k«1 i, idem, vel .mpl.atus 

ampltxu. A feq. 
A u$«AiK«, f i», ciccumneao, ampleaor. 
ZiUrkimt, *. ' ««1 i, vcr.mque percutiens, 

vel feciens. 2 ) qui vtcimque peccutitur, 

vc lluaibus macis, bimjcs.- 
■au<)>.^^. 57M, J k«1 1. idem <& ex usdem. 
A^»r«f, ettfn. ped.btis alccnacim motis; 

i/.-i», circumeundo. A fcq- 
■AuQnhitt», circumeo, circumfulto. 
■AuO"<''''" va . bene eluo velabluo, vclluhigo. 

•au«<V*.k«, 8, J ««i i, lanatus, feu villofus. 
•ak<J..*.a.<;«, f..i™. comitor. 2) famulocali- 

cui. 3) laboio circa quid r iai„,ceu tamulus. 
V4,«*i., 5. £««>, verfoi circuro. 2) obeo, 

lulho. 3) miniftto, famulor, curo. 
• A «<f.'«fc<, 8, J k«1 4, famulus, famula. 
•au<J..*.v.'«,«, f.»*«. fatagu.occupotinali.nia 

re. 2) abfumo. 
■Au<t><T0T«.(.«i> «f**** ci.-cumuolico. fcx uu$J 

& iriroUW, 'AU<J>w- 

vna ligat.s, t.n 

vno in alterun 

E 4 milites, q, 
epiiippiis obus cquis defultotcs 

'AU$, 143 AfKpurfo' A M 144 parte ab antenore & 
s habens. 
'Aft<p.*-{oJw™c, s, i xa) jj, bifrons, cognomen 

lani. Ex iittp) & or/jJWo», f a ci e s , 
A/«p<'w<f>vftvoc, s, .: *<*) ,*, vtrimque puppim 
habens. Epith. nauis, quxfine conuerli 
in vtramque partem agi poteft. Ex iu.tp) 
& wfv/tvo:, pttppis. 
Atd.9i-nTxy.at, {, -xiwoniti, circumuolo. Ex<tit<$) 

& JVfcpu, uo/o. 
Aft<p<Woc, 8, IkIj, vtrimqueportashabens. 

zp«p> & oruAif, porta. 
Autpitvetie., a, mt> ,}, vndique ardens, totus 0!, equites fagittar Rob. ■ prori ropen- AfKpiJTfoVv Af«p< f ! pf>rMC, i xx) Ab iu.ipijixivu, 
Aft<p<V(3aroc, 
qua - vtramque in part 
mclinans. 2) ambiguus, anceps. Ex «><p> 
& p/ww. propeiiileo. 
AutpitfivlHe, ioc, i xa) ,', vndique adfperfus, pro 

gatus. Ex inQl & p<*?«, adfperg,,. 
A(«p."ppuTo<, B , )>«)«, circumlluus. Ex <*/<$> & 

p/w, _/?;«. 
AfKp.ppwJ, wyoc, ul ,}, vndiquaqueabruptus. 

Ex 4,10) tk iij, yff,.,,.. 
A/t<p.VuToe, s, ittlj, idem quod iu.tpi tr urce. 
A/«p.c, J, gcnus vini, apud Athen. 
A/t<J>><, W</«. vrrirnunc. 2) in medio. ?)fine, 

feorlum, extra. Ab *jt<p>. 
A/Kp.V/oWo;, ve, ij, ferpentis genus, quafi vtrin- 
quegradus, qui videtur duo capita habere. 
1 iliQOT-ouSev (W»«. 
controuerfus, ambiguus, 
ramque partem itur, vel 
quod ftatui in vtrouis veluti capite gra- 
duue poteit, <V iu.Qnitx Gicci ;'io6te3ai 
5u»«<rov. Hef. Suid. Ex iu-tp) & (iah u . 
Atttpia^ix, xe, S,, Jon. iu.tpisfattiii, controuer- 
, contentio. A feq. 

»l^EHTE'n, S, f. „V», controuerfor, 
contendo de aliqua re, contendo in iudi- 
cio, litigo. i)ambigo, dubito. 
AfKp.i^wfta, «ro(,To, controuerlia, tes de qua 

difceptatur. 2)qua;ftio. j)dubiratio. 
Aft<p.,/3„r„V>fto<,8, i xx) ij, controuerfus.dubius. 
'Aft<|m/3^Ti(o->«, twe, „', difceptatio, contentio. 

2)dubitatio. 3)actionis quoddam gcnus. 
A/tipii/JiTifToc, ov, controuerfus. 
Ait.fis0tiTixi^, Jf, iv, contentiofus, contentioni- 
editus. 

o<,«, 5**5 i„ diuerfofeminegenitus. 
A(t*.Vr Jft «,w, «,, „•, idem quod iu-tputixivx. 
Ktym. 

(«t.VK.oc.e, .««>,!, vndique vmbramhabens. 
A(«))/™«, indu», induor. Ab «fttp./wv,/.. 
An$itr*utu,, qui circumiafcentes pagos inhabi- 

tJiit. Uefych. Kx iutp) &: xi^, pttgus. 
A(t<p.'-«ft«., vndique circumfto. 
A/t<j).-«u f oc, 8, S ««> „', bifurcatus, Gl. Vet 
^cthuv"' arn ' C '"' Vd ° rn °' S) adflrin S°> 
'AfKpirtipifc, t'oc, i xa) ,; 
2) plenus, redunda 
mutuo innexus. ^natus, re 
: poculo. 'Aft<p.',-o(toc, s, xa) 4, verfipellis, bilinguis. 
2) vtnmque acutus. Gl. Vet. anceps. 

'A/Kp.Cfoyyu 
'Aft<p< t> vi, plane rotundus. 
b, i xx) i,, vndique confpicuus & 
v „^u*. Ex in$) & jja,, eculin. 
'Aftip.TaA<tvToc, s, J *«) ii, libratus. Ex iu,tp1 

& rscAavrov, libra. 
'At<4>!Tif.vM, feco, v. c. voinere agrum &c. 
'Af«p.T«jr„c, „toc, >;, tapes viliofus. Ex <*/«{>, 

& T«>ri)C, C«/;c.<. 
'A/t<p>T*iric, >5oc, ij, idem & ex iisdem. 
'Aft<?.'ro<^o<, «, J, idem. «I 0. 2)ixa)f,, tapeti- 
bus circumdatus. Ex iisdem. 

»{i<r<r«i, tntbo, vt ventus mare. 
*?/3iic, «c, exterritus. Ex riji/Joe, /nnur. 
'Aitip.Ttivu, circumextendo. 
'Aft_*.Tt.%w, J ««) ^, moenia circumdans, ob- 
fidens. 

<o, tdem quod <tfi<p.T*/4v«. 
A(t(p.r.»«ft., circumpono. 2) inuoluo, velo. 
'Afupir.vio-o-ai, f. £$u, vtrimquequatio. Ex */t<pl 
6< Ttvxaau, (ittatio. 

imque fci ^/tip.roftoc, 
ceps. idens, an- 
. ldiqnaque amputa- 

m>. Ex «(t<p) & TttLtm, feco. 
AfKp.rofvoc, s, J x<t) ,', vtrimque, bene tornatus. 
'A/tip.TGfvwToc, idem. 
'Af«p.T{/fia. , vndiquaque, valdo tremo. 
'AiJ.0,Tfix,u, circumcurro, circumfundo. 
'A/Kp.TfSc ^toc, J k«) .), ab vtraque parte per- 

foratus, pertufus. E iwp) & tpxu, foro. 
'A(i4>.'T<3>rToc, a, J xo:) ,;, idem & ex iisdcm. 
■A/t<J»Tf/T»,,c.J, Amphitrire.coniuxNepruni. 

2)mare. Rx i^) Sc t^u, /i,„o. 
'AftcpiTfo/t/w, u, f. kV<v, tremo ab omni parte, 

omnibus membris. 
'AfKp.rpuxic, «0;, J xa) ij, atttitus valde. Ex 

iittp) & Tfuu, r«.-o. 
Aft<pi$rt^5, toc, S xxi i, plenam vbique lucem 

habens, confpicuus. Ex «/<$)&: <p«ai, luceo. 
'Aft<pi(Ji«Aoc, s, i xx)t, Epith. gale.e. ornata vn- riftis. Ex aureis clypeolis, fe 

6i <p«Aoc, conus galete. 
'AftcpKpawjc, idcm quod a/t<pi<p<f'ic, de aftris eft 

ftella rnane &vefperi confpicua. 2)omni- 

bus notus, manifeftus, defarinore. Eurip. 
'A/t<p><j>*w, w, circumcirca luceo, colluceo i,;ni, 

feu facibus accenlis. Ex iu-tp) ic tpiu, lucett. 
'Aft<p.'<pAoS, oyoc, Jk«)i), dubiae&ancipitisflam- 

hij:, vel vndique flammans. Ex <ift<p> & 

<pA3£, flammti. 
'Aft<p.<po()f;ic, /wc, J, amphora, f. vas vtrimque 

auriculas habens, quibus gefiari poteft. 

Ex iu.tp) & <p/f w, fero. 
Au<pi<pu<2, ae, {,, idem quod a/t<p<tuj>«. 
'A/t^xpwv, wvtoc, J, placents genus, quce in 

ademMunychia: Dian,E fcrebatur, facibus 

ardentibuscircuincircaaillixis. Ab «f«pi<p<ew. 
'AfKpijj*.'»", inhio. 2) abforbeo, deuoro. 
'Aftipf^.roc, J k«) >), vndiquc, bene comatus. 
A(t<p.^«Aito<p«At!fi)C, J %x) i,, aneus, aere orna- 

tus. Vox comica ap. Arifioph. Ex iu.tp), 

Xakxae & tpi\xtix, pbalcr*. 
Afipixeu, i, circumfundo, fundo, feu fpargo IS A M I46 li4>,Xo{eu«i, f. ewu, circum choreas ago. fcx 
<«,i$. & W&a, tripudio, falto. 
Ii4><'x{oo«, contr. «(«Jiixjsc, 8 » 5 "^ *> vndl " 
que coloratus. 2) bicolor. £x <<V4>e & 

•X{6«» colox. 

pQtyovjoc, ov» mauratus. 
j>.X"toc, s, 8 x*. »11 circumfufus. 2) terra 
dgctr.i vtrinique munitus. A feq. 
ii<Jii>;uu, idem quod iiwjiejjew. 
iid>;x»xes. Sf o , k«>»> vtroquepedeclaudus. 
,i4>o5iex«. «> *• magifter pagi, Philox. Ex 

itVtfooov & «{XOJ, impero. 

ua>iiw, K» T ^ pjruus vicus, parua platea. 

iu.<pih«, compinlia, Philox. Dim. ab feq. 
(i4>o5ov, s, to, via vrbis, platea, vicus, com- 

pitum, Phitox. A leq. 
iii4>o5o<, s, ixx't, biuium, vicus. 3) circut- 

tus. Ex o>4>e & e5o<» via. 

ii4>65s<, ovtoc, 5 k«> >), vtrimque dentatus, 

vtiimque dentes habens. 

horasbaiulat iiii4>« & traque litigantium pat :«4>o{o<, s, *u\ >j, qu 
cede oonduflus. 2) mercenanus. 
^4>o{£v«, lat, 5, idem quod iin}t0o(ei(, .... 
pro «tv«4>o{eue. 
i«.4>o{<5iov, s, to, amphotula, vafculum tefla- 

ceum vinarium. 
».ii4>oo.K5,, «, 5v, teltaceus, vt amphora vinaria. 
e.(i4>o{;»KO<, idcm quod «(i4>o{.'5i:v. 
\n4>=T<e<;«.«, Adu. vtroquemodo. 
».ii4>oTe5i;'«, f. .«■(., & iJ. in vtramque partem 
vergo. 2) vtrimque cingo, vel attingo. 
i4>OTt{oyM>o-c-o<, vel wttoc, s, 5 k«1 >), in vrram- 
que partem difputans. 2) callidus, acutus 
in difputando. 
*.ii4>oTe{o5.r;io,, B, . k«< >i, ambidexter, qui fin 1- 
ltra pto dexrra vtnur & hanc illa debilio- 
rem habet. item ad vtrumque paratus. 
A«.4>0Te{0TA»0<, COTltr. o!(i4>OT4{6>rA;,-, «, ! xa=i >i, 

i 3b vtraque parte adnauigari poteft. 
A(i4>»TE{MXsv , fernus nauticum pro itu & 

reditu. 
A(i4>»Te{o,, .'{«, e{ov, vterque. «(itfji efoi, ambo 

Ab S(i4>«- 
A|i4>oTt{<.Sev, //rf«. vtnmque. 
A|i$0Te'{c.)., /•/(»«. vtrobique. - 
A(i4>oTe'{ut, /i</«. vtroqne modo. 
A(i4>oTe'{<.Te , Adu. vtroque, in vttamque 

partem. 
A|i4>s5.,, Adu. in .erram, humi. Ex i/itji. & 

i.H, /<//hot, S/UI.J. 
'A|i4>v J .««> « " . circumlatro, vndique oblatro. 

Ex iatfe & >:>.«», latro. 
'AuQuu, vndique adnafcor, vel adhxreo. 
"AM*si> oi, «.', ru, ambo,ambi,Gen. ScDat. 

<iii4>orv, Acc. 'iuQu. 
'A(i4>i,3iA«, u-j, Ti, vaticinia ex infpeaione vi- 

fcerum. Ex «(.4» & o|3eAoe, veru. 
'AtHfxfatoU miiiile. Ev K*dj» & /SoAx'. 
'AuQuiuv, ovto,, i k«) ii, vtumque dentcs ha 

bens. F.x i(i<J> & o5a<, </<></. 
'A(i4>'ii<f, »<» k«< >>, vtrimque aurcs habens 
2) vtrimque anfatus. Ex oV4» & «. «« 

'A(i4><.A/vnv, s, to, atmilli. Ex «u4>< & elA.vi 
vlna. A(i^<.T.c, .ioc, >}, poculi genus, vtnmque an- 

las habens. Ex «f<$> & =5> auris. 
A<i<fi<zTlc, ,'5o5, >i> idem. 2) tegmen, vel muni- 

mentum auris. J) auris, feu anfi vafis. 
'A|i4>t.roc s, 5 x». >i, vtrimque auritus, binas 

aares habens. 3) vtrimque anfatus. 
'AiiififTo;, s, Jki.^, inculpatus, irreprehenft- 

bilis. Ex te pr. & (ie.(if«(to:i, c«//>». 
'A|io.ii<:To,c, ^</«. inculpate, irreprehenfibiliter. 
'A(ito(iH", »5e-, y, herba qUcEdam amomo limilis. 

Ah oi(iu(iov. 
'AfiwtitTijc, f, 6, amomum limilitudine referens» 

vt vinum odore vel fapore. Ab eodem. 
'amjiMON, c, to, amomum.nomen fruticis. 
'Aiitoiioc, s, 5K<tiij, maculaeexpers, irreprehen- 

libilis. Phiiox. immaculatus. Ex <c pr. 8c 

(iJ^oc, de.iecus, probrum. 
'Attic, quodammodo. Ex ««..,, t»«. 
'AiiweyeVac, Adu. quodammodo, quouis modo. 

Ex £&, yt U 1»!. 
AMflTi, m, Ttt, caltaneaj. 
AN, Coniunctio potentialis, cum Optat. 8c ConiuncV.uc fec^o&AorillisIndica- tiui addit vim Optatiui & Coniunctiui. 
3)(.;oniunaio conditionalis, pro e'iv, li. 
isA ', Prxpof. per, re- Philox. fus-GI.Vet. 
apint Poeta', fuper, in, eum. u/k «tt'{»c, vi- 
ciilim, alrcrnis, Philox. uvie «trft, quini, 
Ph.lox. 
A-itfiuw, Atlu. pcdtbus in altum elatis, feu 

exporreciis. Ab ivupxhu. 
Avtt|3tt53v, Adu. fcandendo. Ab eodem. 
AvaiittSti.Koc, v, 5v, gradualis, gradatim factus. 
AvttpaSsk, ;5oc, *, gradus fcali. 
Avtt,';tt5|i3,-, e, i, adfcenfus. 2) gradus fcalx, 
3) fedile. 4.) de reditu Iuda;orum ex capti- 
vitate Babylonica. Ab ttv*/3e;,v«. 
Av<t|3iS{«. ui, i, fcala nauis. Ab eodem. 
Av*rttt{ov, s, to, fcala. i)pulpitum. j)fub- 

fellium. 
'Afi$uitu, (. uiufAetV-ui, p.«vi|3.,;i(Ktt, adfcen- 
do, confcendo. 2)emergo. 3) fuccrefco. 
ivtt|3t«, afcende, Gl. \'et. pro <tv<e,:tet5., tcvee- 
/3hSi, quali ab <£v<e|3»(fii. Ex ttvi & |3te<v», 
gradior, viccdo, eo. 
AvoHieMx-eSw , bacchor. 

Atul3i>.KJ, iciicio, retardo, remoror. refupino, 
Gl. Vet. protraho, Gl. Vet. ivup.iKhtuui, dif- 
fero, procta^ino, Philox. 2) pr^iudo, GI. 
Vet. Jvt./S««»3«>, prafari, Gl. Vet. 3) in- 
cipio canete. 4) cauo. 5) induo. 
av«<3»;t -).'£.«, rebaptizo.baptifmum ltero. Suic. 
Av«(3«>r7io.c, «•». ■!• iteratio baptifmi. Suic. 
■Awliiif]tfita, «««, t5, idem. Suic. 
'Av«|3«^7.iti«t;. 6, i, idem. 
'MB0*xlK*Si », 5, qui baptifmum iterat. 
'Av«,?«j./io<, a, 4 ««1 •:> vbi, f. quoadlcendere 

poiTumus. Ab «v«/3«.'vto. 
'Avipao-ie, ewc, >!, adfcenlio, adfcenfus. 2) cli- 

vus. Ab eodem. 
'Av«/3«T(it<> o, 0, adfcenfus. Ab eodem. 
Av«|3«?»?,"> «"■ *"'•'» tollo, ad portandum. 

E 5 'AYaPirn, A N A m '«(3*rvc, 8, i, qui equunf confcendit. Gl 
Vet. admifBrius equus. Ab ivx/ixlvu. 
Avx{lxTtiie, i>, »», propnecquosconfcendendi peti: irer & faci :e pot a»«(3st«c, S, i, qui confcendi potefr, fcaniilis. 
A»*/3«/3;ivi>:ivwc, Adu, tarde, remifle. Ab ivet- 

ixliHnu, vci «v«(3>i'ttw, tuflio. 2) tufliendo 

,«j3i(3a?w, f.«M, adfjendere facio, impono, 
fubdnco, prouehn, eueho. Philox. fubngo. 
A»«/3i/3fw<rKU, corrodo, exedo. 

a»«/3i'mo-ic, e««, »'. reditus ad vitam.reuiuifcen- 

tia, refurreftio. A prxc, 

iZitsxticzi, reuiuifco. 2) reuiuifcere facio, 

vits teftituo. Ab eodem. 
A»*/3M?ai"v, f- ivct(i>.xswei, regerminb, rena- 

fcor. 2) germino. j) aaiue, edo, pro- 

fcro, de terra. 
Av«(3A««'w, idem. 

t\vxli/\xc-w.x, «toc, to, quod renafcitur. 
Avili>\ieeiia , «tos, to, adfpettus, intuitus in 

iublime. A feq. 
AvsfoAfrro/, f. J/w, oculos attollo. fufpicio, Gl. 

Vet. i) vifum recipio. 3) intueor, con- 

fpicio. 
a»«73m4>ic, eu«, >i, vifus recuperatio. A prxc. 
Av«/3)w33v, Ain. in modum amiculi. Ab «»«• 

&i\M. 
Aw«i9av»k, £w<, >,', procraltinatio, dilatio. Ab 

eodem: 
Ava/SAvTiiiSt, /JVk. tarde, cnnctanter. 
A»«/3xv?w, f. uo-n, fcaturio, fcateo, ebullio, 

redundo, Glofi. Vet. 
As«/3Jii/ti?, «/c, v, fcaturigo. A praec. 
A»«/3o««, w, (, vo-o/its,, exclamo. 
A»«/3ovo-ic, e«5, v, exclamatio. 
A»i/3o»5sua, effodio, effodiendo egero. He- 

fych. 
Av*/3o»*5v», /<«?«■ "idern quod itufifjfnxSc. vid. 

«M/3. 
Av«(3oA«iov, 8, t5, amiitus, Philox. amiculum. 

Ey. i-jxfiiixw. 
AvxiSateH, Mc, S, id, in quod impofito pede 

adlcemlirmis equum, ftapes, fhipeda. 2) 

homo, cuius miniiterio vtimur ad hoc 

ipfum, qui alios in equum leuat. Philox. 

ftrator. Ab eodem. 
Ave/3oiv, •*, i, egeftio. 2) tcrra egelra. j) 

cunQ.itio, dilatio. 4.) amiftus. 5) prooc- 

mium carminis. Ab eodem. 'av«/3oAikwc> pe , cunftante _. o{v?u, f- inei, exclamo. 
'Avccfleteiu, confultationem inftituo, delibero. 
'avi,'i.'*v", •"■ iou, feruefrcio, bullire facio. Gl. 

Vet. bullio, fetuendoeiicio, demari, v.c. 

fpumam. F.x «v« & /3{a?«, ferueo. 
'Avx(ic,x^e, tue, >i. Eftuatio, ebullitio. 
'Avs/3f,jis-o-w,vel «/a(3{«TTW,idem quod «v«/3f «fw, 

tc ex iisdem. 
'Av«(3('«roc, 8, i k«'i 1', feruefattus, elixus. Ab 

todem. 
'XtnPfiijCM f. I», madefacio. av«/5i>o«/w, efferueo cum murmure. 
| 'Ava/3f fca, f. £w, reforbeo. 
, 'av«(3j t/« Ju , vociferor, exclamo. E (3fv«?«/, 
Aefo»-, ^»-,e Ufftiti exc/amo. 

I^Avxfyuxioicxi, w««i, f. faeitcut fremo, fremi- 
tus , fcu rugitus edo. 2) cum fremitu & 
rugitu defleo. 
I ' Avx(i{>(ixu , f. 4», fcaturio, fublilio, de aqu» 
I e fcatebris profiliente, vel «eftuante. 
'Avafioioi, f. 6>a, idem. 
I 'Avii^uae, ,ue, ij, corrofio, exefio. A feq. 
'A»a/3t>wo-Ko;, f. wo-w, corrodo, exedo. 
A»a/3fwT,>to?, >j, ov, exedendi, corrodendi vim 

habens. Ab eodem. 
Avx/iuhxxlx, «, ii, glebarum cuerfio, per ara- 

tionem. Ab ivk & /3wAi*£, gleba. 
ANArAAAi'E, ,'5o?, >i, anagallis, morfusgal- 

linx, herba. 
Avceyx%yx(,jt;a, f. iVw, gargnrizo, fauces colluo. 
A»ayo[f-/ai)iTO», fc. 4io;i>(ia!>io», medicamentum, 

quo fauces colluuntur in angina. 
Aviyy/Axa, f. Aw, renuncio, nuncio, expono, ,'t pr. :nero. Avxyyexes , tt , 

ne nuncius q 

& uyye/\7C. 
'Avctyekuu, w, f. < 

A»»y/vvvo-ic, iwi;, 1), regeneratio. 2) baptifmnt. 

3) refurreiStio. Ab a5vay«vviiw. 
Avxyeiai, f. hjtw, guflandtim prsbeo. 
A»*y«, t'o?, J «ai >,', impurus. Ex cc priu. & 

Avayivwonw, f. ivxyviJtotJ-xt, p. av/yvw>t«, agno- 
fco, recognofco, Gl.Vet. 2) lego. iviy- 
»«», lcgi, aor.2. 

A»«y>t«?w, f. «V», cogo, compello, adigo. a) 
vrgeo, vexo. Ab «v«y>tv. 

Av«yx«i'«, etc, 4. lon. pro tzvayitv. 

A»«yn«iov, s, to, neceffarium, neceflitas. AI» 

neccflarius , neceffario eueniens. 2 ) ne- 
ceflarius, cuius vfus cfr neceffarius. j) 
necefTarius, necellitudinc coniunftus. Ab ynaiotjjtty/oi, vid. avayxou). 

Avxynxwc, Atlu. necetfario. 

A»«yK*r>ifioo ( ' 8, i k«1 >i, habens vimcogendi, 
necelfitatem imponens. Ab ivxyu.lt%a. 
y«,-iKoc, v, 0», idem & ab eod. 

Avxyxce-roc, ii, iv, coaftus, non voluntarius. 

Av«yK«o-(z«, toc, to, neceflitas. 

A»«yK«;M, A,tu. coacte. 

ANATKH, vc> >i» neceflitas. 2) rerum diffi- 
cultas. 3) quidquid animum quodammo- 
do cogit. 4) tormentum, quaiftio. 5) mi- 
feria: e tormentis aliisque vexationibus. 
6) qniuis cafus aduerfus. 

A»«yK0ovriw, idem quod ivxyicoepuyiui. 2) in- a. Cr . Athcn. S)qui c, idem quod «va/Kotfiyoc. 
alit aliquem. 

'AvayKOTj.tpiw, 9 A N A 

:ot v o$«'m, 8, f. »>m, idem quod feq. 
«yKo$«yJM> v, f. *>m, coaftus comcdo. 2) 

fipiofiore viftu vti cogor, vt athletx. 3) 
molelliam aliquam deuorare cogor. 
xyxeQzylx, a, <\, certa lex comedendi, cum 
oogimur ccrtos cibcs, delinita copia, ftatis 
tempotibus, fumere, vt athleroe quondam. 
Vnde 2) viaus athleticus. Abeodem. 

:y M Qiy>!, s,o ««>>;, qui victuatl>let:co Vti- 
tuc. Ex uviy**. & 4>*y««» tdax. 

nyxzS^i», », necellitate coaftus peifero. 
txy*v*°u X, 8 **> »', obliquus. 

«yJ,i>*«ivM, dulce reddo. 
,«yAi/7rT0«, n, i<2',«, fcalptus, cxlatus, Clla- 
turis afper. Ab ivayAviJ». 
■xyXvtf, 5?, if, caelacura, lignum cadatum. 
v«y,\u*o«, s, 8 tctl i, idem quod ivayAtWT».;. 
7^a4>a, f. <lw, idem quod funplex yAcip», 
fcalpo, Ct!o. 
v«yv«n*-TM, f- <*-»> " eft °> i' e(le &°> curuo, in- 

) foluo, diffoluo. 
v«y»««'a, ac, v,', fcelus. 

purus, non expiatu: A N A T^9 s, 3 lpuius Sl fccleftus. X) Lv«'/5s6o(ia«, venor. 

,va'/fi«, «1 >!, tempus, quo venari non licet. 
Ex « pti 8t «5f«, vcxatio. 

ivsye;u«>, f.i|M, grunnio. 2) hifco, mutio. 

L.v«5<u!iv5«, », f. £„-»> nudo. 

iNArrtlE, s«f, «,, vel £v«? vjjc, a, 8 vel ,, 
anagxiis, vel anagyrus, frutcw. 

KvAyu, f. «vagfci tollo, eueho. 2) reduco, 
tefero. }) defero. 4) redhibeo. S ) offe- 
ro. 6)abuuco. 7) reiicio, rcmitto. 8)eua- 
do. 9) educo, extraho, eiicio. 10) retro- 
cedo. II) inttituo, educo, doceo. 12) in- 
dico fceleris auctorem & in eum tendo. 
13) actfepcum fcro, ndlcriho. 14) idem, 
quod jimplex Jtj-w. «nj-/«'/c», aor. 2. «V«- 
•, ... fubduSus, euectus, aor. I. patt. palf. «{,'?«, f. iVw, recognofco, agnofco. 
v«yvii{ii«c, itK, vi, agnitio rei vel peifons, 

fed diutucnitate obliteratae. 
LV«yvMo,tr«ico, a, 8, idem. 2) fpecimen, docu- 

mentum. 
ivayvif.jfi», t«, t3, id ex quo nliquid agno 

fcitur. 
•.vayvMTei», leftutio, Gl.Vet. Ab «vayiv^MM 
<\iiyms*, «'»«, <\, agnitio. 2) recognuio. 3 

leclio, ipfa lcgendi actio. 4) perfualio. Ab 

«Svayivw 
Av«yvMo-(i«, «too, to, agnitio. 2) lc.Tio, qux 

legitur, reciiatio. Ab eodem. 
A»«yvM5iieiov, 8, t3, locus, in quo leftionei 

'ones riunt. 
A»«yv«=-if!, 8, S> leclor, cuius munus efl; prae ceorum. 


A pr: 
fiibduai 


i, fub 


jeclio, elatio. 


jttUi 3 


) red 


flio, relatie. 


liquem", 


reniili 


0. c;redhibi- 


tio, difc 


plina. 


Ab eodem. 


tumiiihonoren 


iVeneris, quo 


Afcicam 


abire 


««700-3 «i)cve- 


crfe nun 


liniiin 


omnium, quae 


ihfciuu 


n vedi 


•e ringebantur 


viiiund 


ergo. 


v. Cailimachi MC- dieeSicilia 
ditur, & vni 
poft annuan 
ad fedcsfua 

Lauacv. 1'allaHis, ccAdoniazuf. Theocnti. 
tayvyf*, x.:, i, defeaus difciplmx, mala edu- 
catio. 2) vita diilbluta: animus indomi- 
tus Scc. F.x « pr. & «yM'/i». 
»«y<»yutW, », 3», furfumferens. 2) myfiicus, 
qiii a fenfibus fubuehic ad intellectualia. 
3 ) fenfus- reinotiflimos & abftraaiffiraos 

., .- ;•«.;-', AJu. myfiice. 
Lvuysyij, B, 8 ««< <?, 'n fublime euehens, in 
tneol myttica. 2) vim eliciendi, attollendi ■AvayvMTinif, «,J», ad legendum aptus. Ah eod. 

"A»«yo{evni<> «m«, •<• r r - dicatio » ptoci.imitio. 

2) renunciatio, declatatio. Plulox. nuncu- 

patio, recitatio. 

'AvayoeiiJM, f. euom, publice pronuncio,proc!a- 

mo, per prxconem declaro, renuncio, v.c. 

regem, confulem, prxdico. 

'AvoiyfKC» > " T0 <> T », littetarnm traicSio & 

ttanfpolitio, per quam lit aliud verbum. 
■Av«yf««i^«Tii;M, f. «Va, tranfpolitis litteris effe- 

ro Sc dico. 

'AviyoanKaTiJf!?, S, 8, idem quod <ii!oiyg«itil.«. 

>-.2- / f--T^, e,i«i«, pcrfcnptus, littetispro- 

ditus. 2) in afla, litteras publicas relatus. 

'av«'/{«»«v;, inc, i, fcriptor, fcriba publicus. 

'AvayfatW, <i', <*• Ccriptio. 2) commentarius, 

btcuiarium,defcriptio,«3numetetio. a)per- 

fcriprio, afla. Gl.Vet. tituhis. Ab eodem. 

kv«y{«4iM, f. Im, fcribo, conUribo, perfcribo, 

litteris mando. 2) profcribu, propono. 3) 

perfcr.bo, in aQa relero. 4) infcribo. 5) 

adfctibo. 6) pingo. 7) coloves aMo ima 

ginibus delineatis. habens. 
Av«'/Myo«,a,S«a),',quireaeinuitu 
hinc 2) contumax, intraaabilis 
perans, petuUns. 4) indoaus noneft; 3). c) ineptus. nx « pr. oc 
Avayojy»';) A4u. contumac 

doQe. 4) inepte. S ) ""» '»' 
& cettum nexum. 
AvaySwW, «> 8 *»« >•> qui non cert « pr »,v«5«foi«ai, f. «joi«*«, dimdo. 

Av«S«iM, f. «iv«5««'iM, idem «iuod limplex 5«i'o/. 

Av«o>'*vm, f. 5^{m, remordco. 2) mprdeo. 

, Av«5«?*'i?> i<, idcm qui «Jtonvi?. 

'AVaJao-fiis, S, 0, diuilio. Ab iv.SaJociai. 

•Av<S««e, s, 5 x«. >;, ciiuifus, diftributus. 2) 
viritimxqiuportionediuifus. 3) tefeiffus, 
irritus. Ab eod. 

'A»«5i?M;, A.iti. inxqualiter, 1 Ief. 2) indiui.im. 

>v«5«,'-/uaTa, mv, t«, figilla, feu imagunculx, 
qus in tr.igicis fcenis olicnduntur. 2) lorum 
circa collum prxconis advocemiuuandam: 
finxfinotf. , 

Avaoiinvffii, 151 A M A 

'Av«3f»,:vi/izt, vel avaSEittvuw, f. Se/fw, demon 

ftro, oftendo. 2) deligno, creo. 3) edo 

4J dedico, confecto. «) inftituo, conifi 

tuo. 6) pando, </f portis. 
'Avuiet%ic, cuc, *), demonftratio. 2) defignatio 

creatio. 3)dcdicatio, conlecratio, de qu< 

etiam fcriptoribus ecclefufticis dicitur ir 

Euch.iriftia. Ab uvuieixvvut. 
'Avxititrvtu, »v, t«, r.ienfa fecunda, bellaria. 

Ex «v« & SfiVvov, coena. 
"Av*is*4>o<, a, 5 x«> ij, fratre carens. 
'av*5£>w, xdirii.ium inftauro. 2) exaidifico. 
'Avxii-jific, uicc, $, vitis arbuftiua, vitis arbori 

applicata, labrufca, Philox. 2) locus viti 

bus conlitus. 3) ramus, arbuftum, 01 i 

Ex ivi & iivioav, arbor. 
'Avulevioirnc, «, S, fc.oivof, vinumex virearbu 

ftiua. A pr. 
'Ava.ieiiqoji.cchix.it *c,tj, althrea, ibifcus, fpecies 

malua: lilueftris. 
'avuHciku, fufpicid. 2) adfpicio. 
'Avuilou, f. 10S, excorio. 2) nudo, reuelo. 

3) aperte dico. 
'Aviisa-iC, euc, {,, religatio. 
Avctic/rixeCu, t. evrru, religo. 
'Avxica-fAeu, idem. 1 
'Avzitaw, *i<„ >j, ornameutum capitis, redimi- 

culum, limile quidpi.im diademati. 
*Av«S£roc e, b x«)>,, religatus, reuinclus. Ab 

'Avuieuu, f. tUu, irrigo, imbuo. 2) mifceo, 

fuuigo, f. farinam. 
'Avxiixvuut, f. £ott«t, fufcipio, recipio, excipio. 

2) fufcipio ad me, receptum apud me do. 

3) rccipio in me, polliceor me prreftitu- 
rum. 4) recipio in me fc. crimen, offero 

mecrinnni, rjgnofcorem a mc pcrpetratam. 
5)do pcenas. 6) exfpecV.0 patienter, fufti- 
neo. 7)promitto pro infante in baptilmo, 
ago fulleptorem. 
'Av*5«'w, w, f. iJ»jj, religo, vincio. 2) redimio, 

'Avaitfix, utoc, t5, diadema, fafcia. AbavaS/w. 
'av*5>)£k, tuc, i,, morfus, morfio. Ab «v*- 

S««vw. 
'Avuiiiai^u, f. *£», doceo. 2) meliora edo- 

'Av*S;5wttt, f. wcr», reddo. 2) emitto, produ- 

'Av«iix*?w, f «ow, denuo iudico, fc. iudicata, 

led irnta. 
*Av*3ixt'a, ccc, >!, lis, feu iudicium de re, iudi- 

cata quidein, fed irrita. A feq. 
'Aviiinoc, ts, bxxttj, in ius retrahendus, priori 

iudicio irrito. Ex *v« & 5/n,, ius, lis. 
'Avuitviu, », f. w'<r«, in vorticem, feu gyrum 

torqueo. Ex «v« & 5<v>7» vortex. 
*Am5i**«o-.«?», f- «<"., duplico. 
'Av*3irTAa<r(aott.dc, «, 5, duplicatio. A pr. 
'av*3it>.6», », f. »<ru, dnplico. 
'AvxYtirXuttc, euc, >), duplicatio. 2) figura 

rhecorica. Ab *v«5iirAow. 
'Av*3oi3<«a?w, f. *trw, commifcco, confundo, 

proprie piftillo in mottario. hx «v* & 5o<5i/|, 

fijiillitm. A N A 15! 

'AvaSofif, detractio cutis, excoriatio, nudatio 

Ab ivuii(u, excorio. 
'Av*5o<ric, euc, v), produ&io. 2) eruptio, qus 
furfuin verfus lir. 3) fcaturigo. 4) diftri 
butio. Ab «v«5,'5<vt£.. 
'Av«5oT.«5t, !,, iv, diftributiuus. Ab eod. 
'av*5otoc, u, k«* ii, reddendus. Ab eod. 
'Av*5aA»<rtc;, £»15, i,, reuocatio, f. retra&io ii 

feruitutem. 
'Av«5ox«''< , /»«« l, teceptor, & idem, quoi 

av*5oj;oc. 
'AvaSoxij, w, >S, receptio. 2) fponfio, repro 
millio. 3) fufceptio in baptifino. Ab «v* 

5/xok*.. 
'av*5oxoc, «, l xxl (1, receptor, receptum dan; 

alicui. 2) exptomilfor, fponfor, fideiuffor 

Philox. pars, redhibitor. 3) fufceptor ir 

baptifnio. Ab eod. 
'Av*5{o(ii), tjc, ii, recurfus. 2) eleuatio in al 

tum. 3) germinatio. 4) afcenfio, afcen 

fus. Ab uvuTttixu, 
' AvxiZu.i, vel «v*5t;<«, f. iitsu, exfifto, emergo, 
prodeo. 2) orior. 3) retrocedo, pederr 

tefero. 3) refpuo, recufo, fugio, detrefto, 

5) retracfo. «v*5uoit*., recufo. 
'Av*5ucrtc, euc, i, emetfio, v.c. exaqua. 2) re' 

troceflio. 3>fuga. ^Jperfugium. j) re' 

traftatio. pacti. 6) emetfio in baptifmo 1 

Ab ivuiuict. 
Avuivu, vide «vaSi/ti». 
Av*e5vo<, s, 1), dote carens accepta a fponfo, 

Ex « pr. & tu 'eivit, dona fponfi. 
Avaeiciu, tollo, eleuo. Ex ivu &c uii(u. 
AvueStrlc-c, tt, i «) ', infperatus. Ex * pr. !i 

ue\x~]ttc, infperatus. 
Avaettra^u, f. iau, tollo in altum. Ab «v«- 

etou. 
Avxi;iu, u, f. >)Vw, reuiuifco, ad vitam rcdeo. 

3) telipifco ab improba vita. 3) innouor. 
Ava^eCtyvvut , vel evx^cvyvCu, f.ev^u, equOI 

iungo. 2) moueo fc. caftra. 3)foluo, de 

claiTe. 5) veduco domum, redeo. 
Av*?£i/i;tt, euc, i, c.ifttorum motio. 2) redi- 

tus domum. A pr. 
Avafsti*, ««, to, aeftus aqux &c. fetuentis. 

A feq. 
'Av*?£w, <v, f. ticrtii, clTerueo, ebullio. 2) fet- 

vefacio, & ad hiec *v«?/oft«t, fcaturio, ef- 

fundor. 
'Av«?trr£>j, S, f. tfotj, requiro. 2) inquiro. 
Av«?iJTi,<rt«, cuc, *,, inquifitio. 
Ava?i/y«, v,c, r), idem quod av«?«/£t?. Ab <Jv«- 

?£uyvt/itt. 
Av*?t/you, u, f. titru, iugo exfoluo. 3) refe.- 

ro, pnndo. 
Ava?t/ttotv, u, f. ueut fermento. 
Av«?wyt»acy£w, u, f. v\su, delineo, pingo. 
Avx^uyeiu, S, f. lictv, in vitam reuoco, exfuf- 

cito. a) inftauro. 
Av«?«wt/ti/, vel uvu^uvvvut, f. ?wo»i, fuccingo. 
Ava?<oooroie'«i, u, f. ijtrw, in vitam teuoco, vitam 

reddo. 
Av«?»ow, w, f. titru, focillo, recreo. 
Av«?w7rt/|>/w, », f. ito, exfufcito, refufcito. 2) 

vitam reuoco. 3) renou.p. 

'Ava?»rrui>i)iri<;, A N A 1*4 »«fmruf>)s«, tui, i,, refeftio virium. 

v«c>tikoc, ii, ev, refocillandi vim habens, 

recreans. 

v«J«*c'«, S, f. w», idem qued feq. 

v«J«XA«, f. «*», repullulo, regermino. 2) 

vegecor, conualefco, vires reparo. 3) re- 

virefcere facio. 

y«J«A*«, (. 4/«, refoueo, refocillo. 
vaJaffiw, «, t". 1(1«, fiduciam refumo, ani- 

mu.n recipio. 
,»«)«f^vw, f.uv«, fiduciam, f. fpem, animum 

reddo, confirmo. 
yxixgciu, «, f. ifJ», idem quod «v«S«f'p.'«. 

IvoiJeu»,' «'toc, to,' exfecratio. 2) feparatio, 
alienatio. 3) fetregatio a communi vfu 
advfumfacrum. 4) homo exfecrabilis, ho- 
mo facer, exitio deftinacus. j)Philox. do- 
num, donarium dedicacum, numini con- 
fecratum. Ab «vaWjijui. 
v«J«u«r,c;«, f. ttth exfecror, diris deuoueo, 
anachema declaro. 

*«Jju«ti«uoc , B, i, exfecracio, anathema- 
tifmus. 

v«J<fuai'v«, calefacio. 

viJeo-.c, ««?, ■(. dicatio, confecratio. 2) diU- 
tio, cunftatio. 3) atcribucio, b. e. cumali- 
cui aliquid, velut culpam, cnbuimus; ad 
aliquem auaorem, ad caufam referimus. 
Ab avxTii' «i- 

v«)e«, iS, f. evo-ou«i, furfumcurro. a)recur- 
ro. 3) curlico. 

,vaJe«f<u, Z, f. .io-u, atcence concemplor, di- 
ligencer conlidero. 

v«Je«f.,«ic, e«c, >i, diligcnsconfideuno.con- 
cemplacio. A pr- 
i«Je«f.»u«c, i, 0, recognicio. 
'«»»««, «. •?» 'de m 1 uod «»«'"»*■• Helych. 
Ab «v«t,)k«.. 

i«)xAi«, reuirefco, a a«XX«, twco. 
«),««, «tm, t», donarium Deo in templo 
fufpenlum. 2) perfona Deo confecrata 
dicata. 3) ornamentum quodliber. Ab 

«V«T, 9 ««I. 

,«)>\,"/3u. f- +«, exprimo. 2) elido. 

v«)Aoc, a, 4 k«) «', cert3mmibusinhabi[is, im- 

becillis. Ex «■/« & «J>V:c, certcmen. 

,«Jo» "«, S, (. 6t», obfcu.o, fc.adm.ftis v. c 

fordibus, fecibus, acramento&c. vtaquam 

vrinam 8cc. Dicitur etiam metaphorice. 

,«JiA««ic, ««c, »i, perturbat.o, obfcurano 

vid. a.«S:/.v«. 

mttfiu, •>> exfilioi 2) prolilio. 3) relilio 

aor. 2. «veJofov. Ex «v« 8c »of e«, jcilio. 
,v«5ofv;«, irruo. 
«5ofv/3.-«, 5, f. *«., tumultuor. i)rebello. 

«){««««, «r.c, t», alumnus, omnequodnu- 

tritur, alitur, educatur. Ex u v«Tf.*«. 
.«j e «7«!, 0, *«> *> alumnns. Ab eod. 
v«Jft|,c, «««, ^, inlUur.icio, rcparatio, rete 

ctio. Ab eodern. 

,«jfe"«, », f. »'»«, perfpicio, attente confidero 

Ex «v« H «Jf««> video. 

v«jfio«M, f. *fwo-««, txlilio, faltuionfcendo 

refulto, Gl. Vet. Av«Jua«, «, fubliliendo lafciuio, in re Vene- 

rea vt limplex. 
Ava5vu,«?«, f. «o-oi, fufiSo, exhalare facio. Gl. 

Vec. exhalo. Ab «vaJuu,««. 
Ava5uu,"«u«, «toc, to, fuffitus.fufrimen.vapor. 

;)vdporatio, fuffitio. Ab eod. 
AvaJuu<'ac-ic, <«c, 1), exhalatio, vaporatio, fufri- 

tus. 2) refpiririo. Ab eod. 
Avajuu.aw, Z, f. «««, idemquod av«)uuia£«. 
AvaSi/fua, «tcc, to, lufus, ludus, ludicrum. 2) 

id, quo quis ludit. Ex «vi & SJufu«. 
AvaJuaic, tuc, .J, immolatio. 
Av«Jiu, f. uoai, imperum capio, rurfus impetum 

capio. 2)inreVenerea,vrSv«c».Hefych. 3) 

eru.npo, prorumpo, de aqua vel languine. 
AvaJwuo-o-w, vociferor, exclamo. 
Av«.'3na, «<, ^, impudentia, importunitas. At> 

av«,5ik. 
Ava.Sciouai, impudencia vcor, impudencerme 

gero. _ 

Ava.8i)U5vio?, Adu. abfque vlla reuerencia, im- 

pudencer. 
Av«;5i)v, Adu. idem & ab eod. 
AvaiSJ-c, hc, 5«a)i), impudens, inuerecundus. 

HinCTo «v«.5ec, ,'oc, inuerecundia. Ex«pr. 

& «;5«c, pudor. 
av«.5^c, Adu. impudencer, Gl. Ver. 
Av«.Jvffff«, quatiendo excito fiammam, vndc 

2) accendo. 3) moueo. 4) prorumpo. 
AvaiSw, vro, accendo. Ex «v« & «VJ«. 
av«iu««t), Adu. line funguine, incruente. 

A feq. 
Ava.'uaKTo<, t, »a) I,, lncruentus. tx « pr. 

& a.'u««T0I. 

Av«.u.'«, «c, ^, fanguinis defeQus. 

,oc,B,OKai.),exi:.nguis. Ex«pr. &«!««. 
Ava.uoiafKoc, s, S k«i i), cuius caro fa»gninis 

elt expers. Ex « pr. «fu« & o«?f. 
AvaiuoZfooc, f(mrr. «v«iuox?=«> «• s «« l *» 1 ui 

eftcoloreex&ngui, pailidus. Rob. Ex « pr. 

«Tua & %{o«, Co/or. 
,*«v, ovoc. 5 k») 1)1 exfanguis. 
av«.k«ti), Adn. line cruore. Ex iisd. 
Av«.u«t>, Adu. idem & ex iisd. 
ANAINOMAI, abnuo, renuo, recufo, de- 

trecto. 2)intitior. J) refpuo, repudio. 
Avaipfua, tos, t5, pr,r;d.., fpolium. 
Av«, ? .ik, ««c, 4, abUtio, fublatio. 3)euerfie. 

jjabrsgatio. 4) interleftio, catdes. 
AvaifiTnc, B, i, ablator, fur, latro. 2) euer- 

fuf. 31 intcrfeaor, intererr--- 
AvaiftTiKic, «, i letalis, mortifer. 
fero, rollo. 2) euerto royo. 4) tollo de medio, interticio, 
5) condemno.' 6)reddo refponfum, de ora- 
cult; & i» Mtdio. 7) tollo, de liberis, pro 
fuicipio, vel ediuo. g) fufcipio, aggre- 
cl.or. ')) excipio, recipioadme. 10) eligo. 

11) demereor, vel concilio mihi aliquem. 

12) concipio, grauida fio. ' 13) vinco, 
reporto prsmium. 14) tollo mottuum, 
fepelie. 

'Av«.'f«, tollo, furfum tollo. 
Avauii)o-;«. <•'., ■>> defcilus fenfuum, flupor. 
2)ii»»lidna«,di«mciitia. Ex m pr. & rfnSojjie. A N A I?? 'AvatuSirniofia/, f. sio-ofi«i, idem, quod feq. 
*Av«it3>it/«i, u, f. wu, caieo fenfu, nun fen- 

tio. 2) 1'um ftupidus, vel vecors. A feq. 
'av«i'«S>,tuc, h, i xxi i,, carensfenfu, expers fa- 

cultatisfentiendi. 2) qui non fentitur, fen- A N A .•ll".,;.ieil. Jj) (hipidus, ftolidus, deitiens. idit fub fenfum. pr. bc 'avxhi%tuc, Attu. fine fenfu. 2) ftupide, fto- 

lide. 3) lente, patienter. 
n Av«io-i«6u, u, f. iio-u, infumo, impendo. 

vaiaixuitu, xtcc, t», fumtus. A pt.EC. 

vsiitsu, f.r.u, furfumroo, furgo, prolilio. Ex Avccusxjvtiiiix, toc, tI, facinus impudens. 
Av«iojsuvti'« , <**» "). impudentia, inuetecun- 

Av«iV%uvtoc, u, siul?, impudens, inuetccun- 

dus. Ex « pr. & «irxiv». 
A-/«nr%i/vTw,-, Adii. impudenter, inuerecunde. 
Avania, «?, .;, innocentia. 
A-jcuTiaUynTin, u, lnxii,, cuiusratio rcddi non 

poteft. Ex cc pr. & xfricfoyiu. 

naiVioc, ts, 8 k«i y„ cauifam non liabens, cuius 

cauiia nulla eft; qui in caulfa non eft, cur 

accufari nequit. Ex a f 
ixniuc, Adu. line caulTa, line culpa. 
uuutyxft*, f. isu, cachinnoi, effufc rideo 
purgo, perpurgo. 

purgatio. 2) cxplanati culpari vel ailegoriarum. Ab , 
v«i:«9«(>tiko£, i, 8v, piirgatiiius. Ab eodem. 
vx^diiij.x.1, fcdeo eteaus. 2) rccumbo, re- 
fideo. 
Avawstvifu, f. (m, innouo, inftauro. Ex 

Av«v.«iWi;, eSf, ij, renouatio, inftauratio. A 
prsec. 

«ivitr/i-c, a, 8, idem & ab eod. 
■.xivSu, u, f. um, innouo, inftauro. 
xivmif, tuc, ■}, renouatio, inftauratio. A v«k«iov, X, t3, carcer m quem coniicicbon- 
tur ferui mali & libcrti, qui a dominis fuis 
defccerant. Suid. Harpocration. 

vxxxiu, f. xxiitu, abccndo, incendo. 2) in- 

vxnxf.cn, S, f. lcu, p. KsxAtiKa, inclamo, alta 
vocc appello, voco. 2) inuoco. 3) reuo- 
co. 4) farcio, repcndo. 
vx\cx/\,voiu, f. ,-su, verfo, uoluo. 
vctxttrWxTJota, tx, dies, quo fponfa facie re- 
tefla prodit. 2) munus, quod fponfte co 
dic a morito aliisque dabatur pro honore 
& gratia reuclati oris. Ab uvxm^iu. 

'Avttxxf\iiiiTu, f. ifiu, reuelo, rctcgo, patefacio. 
'avxxx^k, tu;, {,, reuelatio. A pra:c. 
'AvcttcinTrru, f. a,», relleao. 2) reuertor, te- 

deo. 2) dcclino, dellefto. 
'Av«K«(i+t f «5, < C aTo«, ,', herbs quse amorem 

raduccrc «redebacttf, A pr*c. & i { « s . V 

«*x«fiij/*>yw, 8, 8 xa\ \J, qui rellexo itinei 
flat, qui teflexos flatus habet, opponiair t, 
Morvooe. Ariftot. Ex ivxxciij.7nu focvccf, flatn 
vaKorni[/,c, £Uf , ,;, reflexio. 2) reciprocatio. 
vkkbvSoc, 8, 8 ««>>}, fpinis, feu aculeis caren 
Ex x pr. tkcctxvHz, /pinti. 
vxxirtTu, e.xl/u, deuoro, deglutio, abforbe 
vcinxo, Adu. furfum verfus, in fupcriore 
partem. Ex ctvH & xkt> pro x&ex, caput.. 
Av«K«" f 5icv, «, t8, arbor quidam Indica, fr 

ftttni auicula: corculo limilcm habens. 
Av«K«{5jf, s, >i, idem & ex iisdem. 
Av«'k«i/ci5, i«f, ,', accenfio, incenfio. Ab «v 

Av«K« x ^«;'a,, ebullio, efTeruerco vt fimplex. 
Ava,:£x>,xsic., tuc., t, ebullitio, acftus. 
hvxKxiic, euc, i,, deuoratio. Ab a>«w T ii. 

Av«k<i«, «v, T i, dies feftusDiofcurorum, C 
ftoris &rolmcis, qui & «W« difti. 

Av«K«i(i«,, f. Keittiut,, accumbo, recumb 
2)confecratus, dicatusfum. J)deditus, 3, 
dictusfum. 4) litus, repofitus ium. 5)11 sdfci ICUI. &v«ks«v, b, t), templum «v«'kuv, feu Diofc 

roium. Ab «v«ks^. 
Av«Ki; e u, tondeo. 2) abfcindo. 3) diffec 

Avxx!xx\»tiu{vxc, Adtt. fine velo, apette. 1 

AvaK!/,xiiu, ftrcpo, garrio. 

A/««a«5o;, «, 8, fufurrus. v. fimp/ex k-.'A«5« 

r-.VXKSfcivVJIJ.I, VCI XVXXC^XVVJU, VCl «VBKSfiw, 

f«o-«, cornmifceo, pcrmifceo. 2) temper 
Av«K£«,,wv, «i, Diofturi, Caftor&Pollux. 1 

&*f. 
AviKero?, SjSmiii, immedicabilis, infanabiii 

Ex « pr. & «Ksofion, /JKo, ?nedcor. 
AvxKtif x/\x,iu,u, f.iisu, cipitulatim&fumm 

tim repeto. 2) peroro. 3) partes disi 

ctas in vnum corpus colligo. 4) renoui 

inftauro. j) impleo, perficio. 
Av«K54)aA«('ain 5 , e ut, t, fumnuriaiepetitio. ; 

repetitio anrc di£iorum percapita. 3) coi 

fummatio. 4) relatio. A praec. 
Avxxai>a>\ctiurixlc, i,, 3v, ad repetitionem pert 

nens, quo quid repetitnr. 
AwuntKi», furluin feror, erumpo vtaqua, fai 

guis, fcattirio, profilio. 
AvxxyjcivKTtit;, ?, 8 k«) f, prasconis voce rentu 

ciatus, defignatus ad munus in rep.gerei 

dum, aut venditionis ergo. Ab«v«K.i f i7T ( 
Av«KK'»;u»«f, tuc, j, renunciatio, proclamatii 

declaratio per prxconem. A fequ. 
Avxwtfjcu, vcl «v«K^foTTu, f. £ u, vocepncc 

nis renuncio, proclamo. 2) renuncio qui 

vis modo, denuncio. 3) laudo, pradico. 
Av«Kiv5uv£-i» , f. tfou, periclitor, periculu; 

Av«k(vs'«, S, f. fou, moueo, impcllo. 2) fu 
cito, excito. 3) excito, i.e. produco. 

Av«ki'vd««, to, idem qtiod feq. 

Avaxiv^ic, tuc, ij, commotio. 2) fufcitatii 
A prsc. 

Av«K('fv«««(, ji»rmif.eo. Ex moviu. 

'AvanAi»^ n A N A 

»«KA»rw, f. »y?w> clango, clamo. 
v«k>.««'m, f. «Jo-w, defleo. 2) vehementer fleo. 
1) viciflim fleo. 4) m medio, ploratum in- 
cipio, quem deinde alii fequantur. 
y«KA«.-ic, eue, >i> reflexio, repercufiio. 2) 
confiaaio. Ab ivutXiu. 
»«KA«i(iJ;, e, i, fraftio, reflexio. Ab eo- 

dem. 
.v«k.\«»oc, v, i *«< >i, reflexus, vel refleai va- 

len'. Ab eod. 
^«KXauS/cic, S, i, fletUS. Ab «««KXa.u. 
vtitHMUtu, eue, >i» deploratio. Ab eod. 
,v«K>.«i/J-iioc, *, 2, fletus. Ab eoJ. 
iV «kA««, S, f. «<rw, refringo, relteao, reper- 

cutio. 
,v«K^£TTo/ix(, retrocedofenlim, cUmmepro- 

ripio. 
ivaKAiKi, «toc, ri, idem quo 

pars cantus. Ab «v«K«Atw. 
,v«K/\»aic, eue, {,, inclamatio, appellatio. 2) 

reuocatiu. 3) teuocatio ab exilio. 4) in 

vocatio & euocatio, quae tit cantu. 5) im 

ploratio auxilii. 6) compellatio, adlocu 

tio. Ai> eod. 
^«kAxt.kov , e, t., cantus tubze reuocant. 

ad prilium. 2) lignum receptus. Ab eod. 

Subauditur <5j|i« vel iri/xfiov. 
AvaKMT.Koc, >), «v, excitans, euocans, reuo 

1, i xal >,', reuocatorius. Ab eo 

v, 8, t«, leflulus, in quo quiefci- 158 itixMfte. 2) al 


iqua, confu 


toc 


umaliquo 


derequapiam. 


«V 


«K0(VWtf«0'9.X| 


communicre 


, 1'hilox. 


Av« 


oivwo.c» »wc, 


•J. « 


ommunica 


tio. 3) Sche- 


m 


a quoddam 


rhe 


toricum. 
A»2 


OKjavfW, w, r 


omi 


nor, rego. 


2) obeo, v. c. 
'AV« 


coAAiw, w, f. 


■fmi 


, congluti 


10, glutine ad- 


ft 


ingo & cor, 


tine 


'AV« 


*U>.>!)lU, UTO 


s|*a 


glutinam 


entum,quoali- qun conltringitur. A praec. 
Av««.»\A«<r.c, eue, „', reftriaio, qux rit glutine. 
Av«KoAa9i«, ue, »f, quum lequentia prioribus 

non refpoudent. 
av«koAb»ov, *., t5, vitium ontionis, quando 

non fequitur, quod fuperionbus refpon- 

deat. 
Av«kox«Jo<, v, i k«. >!, inconfequens, non re- 

fpondens prrecedentibus. 2) non confen- eptu anfecn .ubuus, 2) difcui 
., explicc 
jatio, tec Av«kX»vt»;<;iov, a, 
mus iruterdiu. 

>«kx.'vw, f. IVW, 
bere iubeo. 3) ap 

AV«K, 

batio. 

vaKX.o«k, idem. 2) recubito 
'av«kXitikoc, r, lt, dikubitonu: 
av«kX.toc, e, i k«< >i, ideui & 
AyaViW, Snhfl. fella, qux liabet, in quod 

reclinari dorfum poflir. 
'Av«kX^w, t. Ciu, abluo. 
'Av«kXw*w, f. u,u, rilum tetorqueo. 2) inu~ 

lutos fufos reuoluo. 3) rerracto mutando 

fatum, deParca. , 

'Av«*/.w»v«, Tie, T i, reuolutio.ap.Nic.hleaio 

'av«ko'/x<s« . contineo, cohibco, fulcin, ap. 

Hipp. Sed videtut leg. efT-.- «v«Ktvx.'<>- 
'Av«<i)y."''-<? u < f-«™, os, fauces colluo, gar- 

'muv.=vx<"-'"^<' s > °> gargarizatio. Ab ivu- 

<uyx»*'<^" Av«Koxi3o»c, Adii. negleQa 

tima. 2) parum conuenienter. 
AvBK»Xor«?oi, fnccingo, alii maluntiv«KoA7ri'?u, 
ap. Aiittoph. e koa^.^w. nam koAt«£w non 
repetitur. 
av«koAvh/3«w,w, f . «'ow, emcrgo, fupernato. 2) 

emergens adfero. 

Av«K0[ii*, u. comas recupero. 2) reflorefco. 

AvaKOfi.sii, ?t, i, rel3tio, repottatio. 2) recu- 

peratio, receptio, V. c. fpiritus efuffbcatio- 

ne, vel ptiltini- valetudinis emorbograui. 

3) reditus. 4) delatio mortuorum ex vno 

(epulcro in aliud. Ab «.«K^.-fw. 

'Av«Ko/i.'f».', f. <'-r". refeio. 2) eueho. «v«Ko/i.'- 

%oilw, redeo, reuenor. # rjtto trancio. 
'av«kovt.'?w, f. iin, eiaculcr. 2) etiinipo. 
'Av««o^, ?<;, ►). impedime.itum. 2) repercuf- 

lio, reciptocatio. A leq. 
'av«kbttw, f. +«, rettinilo, inhibeo, impedio. 

2) arceo, propulfo. 3) elido. 
'av«k5<-oc, t, i k«) •), fub auditum cadens. Ex 

«»« & «Karoc. 
'Av«KC<Ji?«, f. i'0-w, fiihlcuc. 
'Av«K»iBi<r.c. eue, i, {iibleuatio, allcuatio. 'Av««07j;vA.aTic, qllO fauccs collunntur 
tel>. Ab 2 ) qui gargarizan folet 
eodem. 
'Av«Ki-/zvX.'>;w, f. »Vw, idemquod«v*Koy>;<'''"<s' i 

.: .-, gargarizario. 
'Av«Kti, Svj 0;, idem quod «vkk.-c 
»Av«ko.aoc, t, 5 k«1 i, cautis. 
'av«ko.'kwh«, t-, cauitas, cauum, v. c. atboti 
'Av«Ko.ic«i/i»i, Bitxii dormio, cubo. 

f. ivjw, communico aliqUid cum ^""t" 
'-<*- audio, aufculto. 

Ivw, fucclamo. llefjch. Ab , vihto, qiiatio, quallo. 
»{«?". f-M"> exclamo. 2) loquor, ptolo- 
<j, permitlio, tommifiio, tern- 
Ex «>« & » ? /k«. quor. 
'AviKf/ro-.c, I 

neratto. A'> «v«Kff«wv<<: 
'Av««ijf««'«o<«» fono, loquor. 

peclme pttljo. 
'wunotietfM, fufpenfus fum, pendeo exalto. 

'Av««i>f/««vvv«i, vel 
'Av«K<>e/*«vvuw, vel 
'Ava»finv«iii, & iv«Kf.',un,i/i, fufpendo, «leua 

in altum. 2, fpe fulpcndo. 
'Av«Kf>.'v», f- ivw, qiiilhonern habeo, fcrutor 
3) diiudico. 
rrgatio. 2) inqni " ) -x.imin 
Av«Kfi<ric,«wc,^, mt aliouo.' 2) «ommanico cum aliquo de rel xime quam fiinjnli inasillratm fjciunt.int. 

iudici 1^9 A N A 

iudicia de rebus ad litem pertinentibus 

3) difeeptatio, iudicium. A pr. 
'Av«*fiTiKo<, i), ov, interrogatorms, interroga- 

tiuus. Abeod. 
'Av«KfoT«Ai£w, plaudo, vt fequ. 
'AvanfoTEM, u, f. >ii>, plaudo, complodo. 3) 

plaufu comprobo, celebro. 
'AvuKOtsstc, iuf, >,', retractio, inhibitio nauis. 

qti£ fit retro reniigando. 
"Av«KfBw, f. itu, nauem reprimo, coerceo, 

2) «v«Bfa«<r3«i, canendi initium facere. 3) 

retro remigrare, inhibere remis. 
, Av«KfwT>!fi*7o<', ov, integer, ilUtius. Ex « pr. 

& «KfwT>,fi«?M, mtitilo. 
'Av«kt«o««i, ufj.at, f. tjiw^oti, recupero, recipioj 

reparo. 2) refocillo, recreo. 3) deme- 

reor, mihi concilio, mihiamicum facio. 
s Av«Krtov, reducendum, fubuehendum. Ab 

'Av*kti,«-ic, ius, 4, recuperatio. 2) recreatio. 

3I conciliatio gratiai. Ab cIvuktuoux,. 
'av«kt>,tiko«, ii, ov, recuperatotius, recupera 

di vim habens. 2)recreandi vim habe» 

Ab eod. 
*Av«kti'l>, f. trti, renouo, rexdifico, rutfum 

creo, reformo. Ex uva & *ri£w. , 
'Avaiirio-it, e«c, v), inllauratio. 
'AvtcKTiw;, ts, i, gemma, qux alias yaAaKT.Virt 

Ab ivcfHTif, DH. 
'Av«»To f ia, xc, >), imperium, regnum. Ab 

'Av«Kiofio?, g, i ttui >), f. av«Kro'fis;, icc, ov, he- 

rilis. 
'AviKrofov, B, to, regium palatium. 2) tem- 

plum, inprimis Diofcmorum. 
'AvuttT0Te\^at,S<avKjtTOTS^iTti,, lacerdotesDiof- 

curorum, omninoquc Deorum. Ex xvxKTti, 

Dii & Titetvic, facerdos, 
'Av*iitm{, ofo«, i, tex. 2) herus. Ab dvct%, 

'Avxttulcttu, abortum facio. F.x tlvx & ttiu. 
'av«kuk««, w, f. >j<r«, permifceo, commifceo. 
'Avxttuitwtc, tut, 4, ex «v* & kvkAsw, idem quod 

'Av*Ki/KAiT(io?, », 5, idem. 

'av«*i/kao«, «, f. «f«t cingo, circumdo. 2) re- 

peto. 3) reuoluo. 
'Avuv.ittlt.uait;, tuc, n, circumaitio, circulatio. 

2) conuerlio in orbem, vt reipublicse. 
'Av«Ki;Ai<r|xo?, B, 5, reuolutio.conuerlio. A feq. 
'Avutiti\iu, f. i<r«, replico, reuoluo. 2) furfum 

voluo. 
' Av«Kiy/xfo«Ai?«» cum fonitu euertor. 
' Avutttjitiiu, euerto. Nic. & 
'av«ki/>tt»», «, f. «»■«. fubuerto, indotfumre- 

clino & refupino. Hefych. Ab «v«k5ttw. 
'Avuv.!iktu, f. tfiu, oculos & caput erigo, vraues 

bibentesfolent. 2) exlifto.emergo proprie, 

&tropice, vt, emalis, curis&c. 3)fpeeri- 

gor, animoque recreor. 4) orior. 
'av«k</{<w»i<;, wft >,', auftoritas. Ex «va & *v 

ftiu atiRoritarcm tio. Sed leg. xvxttiouctc, 

abrogatio 
'Anittti^Toc, x, i *«» i, repandus, Gl, Vet, 
tu, deploro, dufleo. A N A (60 Av«k«Ao(, «, bxutvi, breuilfimus, mutilu."\ Ex 
x pr. & kwAov, membrum. 

Avxttu>\iu, f. icu, arcee. 

'Av«K«(t'i>-5««, u, f. lio-w, comice decanto vel dico, 
2) comice irridco. 

'AvuttZc,Adtt. fedulo. Ab u pr.& «kwc, antiquo, 
quod eft ab ecdem vocabulo, vnda ««;,», 
tacite, qttiete, vnde colligiturfuiue olim in 
vlu dttoc, ttttti, attbv, fcdattts, tranqttil/us. 2) 
regie, regum more. 

AvuxuQxu, 3, f. faai, furdum reddo. 

'Av«k«<j>o«, u, f. wcu, idem. 

A«tK«j;£u«, f. iio-u, nauem in ancoris retineo 
in falo. 2) retineo, inhibeo, recedo. Ab 
avxxuxt. 

AvattuzLu , id. ap. Hefych. 

avhku^i ijc, i, eft, cuin naues in falo tenen- 
turinancoris, ne a vento illidantur fcopu- 
lis; receflio nauium a titore verfus altum 
in tempeftite. 2)inducix. Sed in hoc fen- 
fu fctibendum xvottu^ potius. Ab «ve'M 
vel avttti X u. 

AvaAifoiiosi, f. iaouut, rurfum capio. Ex uvi 
&c \a'c'Quut, capio. 

Ava>.xttTi%u, caicitro, repudio. 

AvaXualixvu, f. ^itottut, p. <4veiAi,(f>*, recipio, 
recupero. 2) reparo, inflauro. 3) repeto, 
itero, reuoco. 4) alTumo. c) excipio fc. iuio &c. 6). vt.h, COgl 7) corrigo. g)retineo. Io)cohibeo. Omnino 

variis modis hoc verbum dicitur, qui 

omnes fepararim ei non conueniunt: nec 

adeo in hoc Lexico locum h.bent. 

vo;Ao:Aa^ai, viulo, exclamo, tripudio. 

vx\xuwu, f. -^a, refplendeo, reluceo. 2) il- 

lultro. 
Av«A7«5, ioc, 5ki)i|, doloris expers, qui dolo- 

ris fenfu nullo afHcitur, durus, ftupidus. 

Ex u pr & iixyoc, do/or. 
AvuXyttaiu, xc, tf, indolentia. A pr. 
AviAyiiT05t a, b ttut^, fine dolore, expers do- 

lotis. i)durus, crudelis, qui nullo dolore 

aut mifericordia tangitur. 
Av«Ay>jrw$, Adtt. inhumaniter. 2) abfque 

deloris fenfu, abfque moleltia. 
AvaA5*ivw, augeo, do incrementum. Ex x in- 

tenf. & «A5»f«, attgeo. 
AvoiaSwc, ioc, i k«* vi, non crefcens, incremen- 

tum non capiens. Ex iisd. 
avoiaSijVkw, fuccrefco, augeor. Ab «kuaSijc. 
Av«A£a;i»«, contero, ex ivu & Aeaivw. 
Av«Aiy«, f. -fw, colligo. avxf.iyoa.ut, recito, 

lego, Gl. Vet. 
AviihentToq, ov, non vnitus. Ex x pr. & xteitpu. 
Avxtettpiti, cum quis nonvngitur. Exnsd. 
Avu>.ci%u, f. |«, lambo, delingo. 
av«ackt«, wv, t«, reiiquiae ciborum. 
av«A£kto5, s, i ttxi >!, collecfitius, collectus, col- 

lectaneus. Ab civu\iyu, coi/igo. 
AvaAiiJi,!;, ec, falfus. 
av«Ah'3««, Adu. falfo. 
Avut.tfti.ttu, utoc, t5, altitudo. 2) quicquid in 

edito eft-f-vt horti peniiles &c. Ab ivu- 

A«fX/o«vw. 
AvmAKirrJf, ?foc, i, amula, ap. lef. Cod. Va- reme.lii. 
Kvu^nnU, S, eV, recupermorius. ;) refocil- 

landi, recreandi vim habens. Ab eod. 
HvaAicrTiKKs , Adn. apte ad refocilljndum 

corpus. 
AvaA-i;.c;, ewe, >), refumtio, recuperatio, re- 

ceptio, :) virium refc&io. 3) adoptio. 

4) perceptio rei alicuius. J) fchcma rhe- 

torl.nm. An cev«AafCf3iev«l. 
AvaAJiic, tfoc, *ee. t, infaiiabilis, incurabilis. 

Ex ee pr. & &Ms, /<i«o. 
AvaAiyKioe, u, i ii<«) 4, dilliniilis. Ex a pr. & 

eeAiyKioe, fimitis. 
AvaXiafiai», ventilo, vanno purgo. 

AvccAicKW, f. aveeAwcrw, p. aviJAwKct, Vel eeva'A«KCt, 

abfumo, infumo, impendo. 2) merceder 

do, impenfjs fuppedito. Jlconfumo, es 

tingno, perdo, intethcio. 
AvaAi;r;fi;ioiceti, lan.bo. 
AveeAKciee, us,j, impetentia. 2) ignauia, tim 

ditas. Ex a pr. & i\x$, robur. 
AvecAK.'tr, eee, ,J, idern & ex iisd. 
AvccAkh, ii54<;, !ku)^, impotens, carens anim m unpa ; ltudiofo Avuf.Cu, f. 


ilo-iv, 


efolu 


, diffoluo, retexo. 2) 


abrogo. 


3< c 


cdeo, 


euertc 


r. 4)abeo, dif- 


cedo, rr 


igro. 
AvitAcpeefjV 
2 «) 


■5, qu 


1 ne alphabetum 


quiriem 


calU 


. plar 


e illit 


eratus. 


AVifAcvfCie, 
AiVkiv. 


TO?, 1 


0, lurr 


tus, ii 


ipenfa. Ab»5v*- 


UC, * 


conf 


mtio. 


S, i. 


onfumtor. 
AvuAcvtiki); 


it, 


, abfu 


mens, 


vim confumendi 


hibens. 


AvaAWTOC, 


«, 5k 


*< ij, i n 


uiilus 


inexpugnabilis. 


Exeepr 


& ee/ 


wriH, 


'Xpltgt 


ibitis. 


AvaAwtpicw, 


retp 


ro.in 


er^im 


fco, mitefco.de- AAaKToc, ov, immutabilis, irreconcil 
AvetAAiyecMiToc, cv, proprie & fin i:-T AveeAAeiwTce;, 8,5 Ka)^', immtitabilis. j)qtti xgre 

itatur. Ex ee pr. & eeAAoiaTcc;, mutabilis. 
AvttAAjfieei, afiilio, inlilio. Ex uvk & StAAqtt». 
vaAfeo?, a, 1 »a) ,', filfuginis expets, ex ieAftif, 

wuX:',xi^v, Adu. fecundum proportionem. 
vctAoyerev, 8, tJ, locus, in quo reponuntur 

.viAcy/«, iv, f. lisiu, ptoponione refpondeo, 
fimilis fum. 
'AraAoyia, ac, ,j, proportio, ftmilis ratio. 
'AvaAoyifofMt, ratiocinor, reputo, xflimo. 
AvaAeyiKcV, i t , iy^ proportion.dis. 
AvaAoyicrft-a, 73, iriem quod feq. 
'A.iA.yirftk, i, i, ratiocinatio, fubdu&io. 2) 

cogitatio. 
'AvttAsyifiKji; , Ad«. probabiliter, per conie 

ct ujin. 
'Av*Acy:c, «, J «tri ij, confentaneus. Ex *va &' 

Aiycc, ratit. 
'AvaAtywe, Adu. conuenienter, congrue. 
'AveeAec, b, h*u\t, infulfus, nonfjlitus. Exot 

pr. & *>.<, fkl. 
"AveeAToc, s, i k«) j, inexplcbilis, inCitijbilis. 

2)non au^efcens. J) non falitUS.Galen. Ex 

c pr. & irAu, ato, vel icAiw, tittgro, vel aAc, /i/. 
'AvaA;?.!, ingemifco, lingultio, cum iingultu 

delleo. A !,^, Jtt-.gt.ltio. 
'A»t«A,u<rii;, tm;, ^, refolutiu, dilfolutio. 2)abro- 

gauo.remilfio. j)migiitio, difceffus, abitus, AvttftaAttfftrw, vcl avxittrA^TTW, f. tt.fw, remollio, 
fubigo. Ex ava & liaAatrtra/, WIOlV/O. 

AvaftivJitvM, f. Sijjoftat, de integro difco. 2) 
difco, jttendo. Jjdedifcoj melius difco. 

Av^ftttvTtytfti;!, atigurium capio, Vaticinor. 

Avetftttfturec, a.Jxa)^, qui nullis plauflris per« 
mc-ari potelt, aut ttitus nondum eit. Ex 
a pr. & UjLafa, Cnrrus, plaufirnt». 

'Avaftttpfttii^w, Iplendefco. 

Avctftafriitritr., «{, f, conditioea, quaquisnoil 
peccat, non errat, innocentia. £x a pr. 6c 
ctftorfiTttvw. 

'Ava|i*{TiTce, s, i*u)ij, pcccati expers, qui fine 
peccato cft. 2)qui peccare nequit, in quo 
lapfus vel error locum non habet. 

'AvttftctfTiirwc, Adu. ltne peccato, iult^- & retSte. 

'AvctftttfToeTi;;, tic, ir.utit, qui verbis non pec- 
cat, qui talfum non dicit. 

'AvccftctfuKtcoftcti, (.al. ttvtfftiffi.), idem quod «vat- 
ftcttrcttfcctt, rumino, renouo inandeudo. 

'Avctftirttcftai, wftcti, it. ecvcrftaoo-. iterum mando» 
rumino. 2) diligenter, iterum itdtumque 
cogito, exploro. Ex ttvic cV fcac-ctoftcci, mar.do. 

'Avctltcctrow, Vel ccvaicfcTTW, f. {w, plnfo, lubigo 
farin.im. 2) aollergo. 31 luo, de pcena, 
& iu irted.. 4I exprimo, imitor. cj tollo 
colores penicillo, c< in tabuljm transfero. 
Ex ccvti & itcccrcrw, pi»/c, vel ilttno, impiniro. 

'Avccfcccrctw, f. ebtu, quxro, requiro, diligen- 
tcr quxro, pcrueltigo. illaris. EX uia c« Avaftairx*^ 1 '^?» if°<> 

aaiy.aht, axtlla, 
AvicftccToc, a, kcc) i), aquis carens. Ex ec pr. 

& vitftcc, fluetltunt. 
'Avaft-ecy.cfcee'! f. idrettcet, vel nVwftcei, rurftim, feil ■ o pugn „.g: Ct.; itc-rum pugnand repeto, /r.cun 
tem reltituo, aci , Ife- e,-aro. pr.T nti. 4; explicatio Ab AvotA£M. 'AvetAvrJci, Scijc, 0, libe 

'AvccAutik«, v,, ii, qu.ili refolutorius : totun 
fuas pjrtes, elementa 6cc. refoluens, 
modum refoluendi riemonlttans. Ab eo 

I.txii. Crtc. Tm.l, Hfixret;, g, i kcc) ►,', qui confcendi non poteO. 
Ex ee pr. & aufSceric, pro avafSctTct;. 
'AvaftcAyijroc;, e, i kcc) t), non emulctus. 2) qui 

nequit n ulgeri. Ex ce pt. & etf*cAyu. 
AvitfteAKTOc, cv, idem. 
AvafttfAnw, f. Jiic, cjno, celebro cantu. 
AvaftcftiyficvKc;, Adit. mi.vtim, promifcue. Ab 
iv«(iiyvufei. 

F 'AittLittl, T64 tvw, f. tvw, exfpecto. 2) permaneo, con- 
ns maneo. J) maneo aliquem, vel ali- 5 k«5 i), qui eft medius aliquoi 
•rmedius. 
i k«. ■}, plenus, refertus. A N A 

, iuftus. Ex «•/« & «fi?rA*K>f. 3) :) denuo 
ido remet 
rf. fere ea< 'notat. item per menfuram diuidere, vc agros 

colonis. 
'AvufiirmfHt «««» >f, dimenfio. 
'Av«fti,{Ujea8(i«<, £>*(, f. >(<rt)|*«i, rumino, re- 

mando; 
'MatuitWli f - &**m\ fila oilapfa, feu fluen- 

tia fufo circumaCto recolligo. 
'Av«m«K«tt»(. «f«(. &>>o*e*.. turfum macht- 

nor; rurfus molicr, initum conatumnoua 

calliditate vel arte reparo. 
'to&lit/Sa & «vs ( x? / '5>(v , /€.'». mixtim, pto- 

mifcue. 
'Avnri.''/w(ii, f.<>, immifcco,permifceo,com- 

mifceo. 
'Av«//iyvt/«, idem. 
'AvafiWkJWrof, tf, 4 .<«< >i. non controucrfus. a) 

non conrentiofus. Ex « pt. & «(iiAA«o|i«/. 
'av«^.M««. 'm rnentem retfoco alteri. 
'A/z/j.ftvw, maneo. Ab »v«(itv«. 
'Av»n»uj£f«, f. .'<r«, cantillo, parua fc. &qtie- 

rula voce. 
*Av«ti'..;, /-irftf. promifcue, mixtim. Ab «v«- 

e-Vvf"- .„, ... 

'Av«(i.{ic, e«c> i, pcrmiltto, commiltio. 
'av»//.'-,'/w, permifceo, remiiceo. 
*A-/«(ii««f«« , "> rr.ercedem capio. Ex «v£, 

Htrfh;, merces, & riovuii»/, <-«/>;<?. 
"av«//(/«, «roc, t3, quodaccenfumefr, ignitum. 

2 ) fax ardens , feu acccnfa. Ab «v«*t«, 

accendo, 
'av«(/««t»«, h, 8i«A>i, enodis, vinculo, feuno- 

do carens. Ex « pr. & ««*«. »»rf»*. ««'«■ 
'Av«(ivai(w( , «(/-«,. f. ^<ro(/jt), reminilcor, re- 

*Av««v3», «, fuggero, admoneo,in memoriam •AvifiWif, ws, 


,,, rcminifcentia, recordatio. 


fAvapvvnkiCj 3, 


fatlio. Ab «v«/j'/*oh«(. 

iv, qui ceminifcentia valet, fa- 
ens, Ab eodem. 


'Av«(tsA/vu, fcet 


o, inquino, vt hinplex. 


'AvifMvi), >k, >i, 


remanuo. a) fultentatio, to- 


leracio, pati 


ntia. Ab «v«(/e'v«. 


'AtWfM'pWff.1 f. 

'Av«,iOf/iJfw, Cl 


l,yn> imprimo, reiicio. 

n mutmure cbullio, selluo, de 


ik.uk fecaen 


e. tlom. 


'AV«(iCfcPow, S, 
'Av««M{tp«tric, v» 


c, $, retormatio. 


'AV«Ilt>ZAw«, t. 


5»w, vc.tibus fubmoueo, emo- 


llOt. 2: coll 


i *«'< 4. non habens a/ivT6}c»- 


v,iv, veftitun 


i, non togatus, feu palliatus. 


Ex « pr. & 


«(tvM^ovo , cuttus , Jiu vefittui 


'Av«fi7tAaK>|T05 , 


8, i x«. •!> non errans, pec- Avaf/vru^, ukoc, o ««) »i, non habens vi ttam. Ex 

« pr. & «(iVTI/f;. 

Av«(iuf>;£w, t. ijw, iterum inungo. 
Av«(it/f.ir(i3c, 8, S, vnitio repetira. Ab «v«fiJ{ if w. 
A/«i/v Z S,-<ro(/«i, f. ,'«(/«(, irrideo. 2) fufpiro.^ 
Avaitt/w, f. ucrw, aperio oculos, difpicio. 2)vi- 

Avai/Kp^rH^oc, x, k«, <5, certus, intlubitatus, non 
controuerfus. Ex « pt. & «(t<f»if 15-0« , con- 
troucrfus. 

Ava«<J))if .,-««, /tfrfa. line dubio, vcl controuerfia. 
«H<t>i'(3oAoc, t, 5 k«) ■», minime dubius, non 
ambiguus. Ex « priu. & «(/ipi^oAo? , ttu- 

av««<(>i(35awc, ^rf«. fine dubitatione. 
Av«|i<p,5ojcr, b, 5 x«i a, minime dubius. Ex x 

pr. & itiilp.iogtic, riiibius. 
Avvkv>' ; »?«!) /4rf«. procul dubio, omnium 

confenfu. 
Av»(/$i!;oc, e, ona),j, non indutus, nudus. Er 

« pr. & «(z<pif'vvi/,'/i, indtio. 
Av«(i$i£?«5, /4rf;f. nude, iine veftibus. 
Ava«<pi'Af«Toc, a, vta) i), non dubius, extra 

conrrouerliam politus. Ex « priu. &c ajitp.'- 

Av«(i$iAfKTWc, y4rf«. fine contrruerfia. 
Av«(iO.'Aoyoc, s, J k«1 k, non dubius, certu», 

Av«(iJ>a/y«>i, .i'rf«. line controuerfia. 
Ava//t)!itf(3>fT4o-i(ioc, <> k«) 4, non controuerfus. 
Av«/itpi<r(:>iT.jTo$, «, <5 k«J i), haud ambiguus, 

non controuerfus. Ex * ptiu. U a(itp.<r/3i(. 

t/«, controuerfor. 
Av»(itp,t>(3>jTi(Twc, Adtt- line controuerlia, haud 

dubie. 
Av«(iwK«o(io<(, irrideo. 
Av»viyK»^oc, «, 5 k«; vi, voluntarius, minime 

coaaus. Ex « pr. &«v«yn«rfc, coaclus. 
Av»vS(v,-«, «c, », &«v«v8f5.'«, ignauia.improbi- 

tas, leuitas degeneris & imbellis animi. 
Av«v5fifi"c, of, eunuchi, ap. Hippocr. 
'av«v5 ? oc, b, 5k«i<, parumvirilis, ignauus.ef- 

feminatus, mollis. 2) i, innupta. Ex «pr. 

Av«v5fo«, w, f. «o-w, ignauum reddo, euiro. 
Av«v2fwc, Adu. non viriliter, ignaue. 
av«/5pwtoc, u, ^, viduata, marito orbata. 
Av«vca;'w, f. atrw, renouo, inttauro. «v«v£«?oit»i(, 

muto mein nouam formam. 
Av«ve|i«, recenfeo. 2) diftribuo. 
Avavtow, », f. «», renouo, inftauro. 
AvavsTOc, e, i ««< ■!, remilfionis expers, qui 

non remitticur. Ex « ptiu. & «vetoc, laxus, 

Av«viu<r,c, ewc, ij, recufatio, repulfa. a) reie- 
aio capitis & oculorum. 3) tequies a ma- 
lis, ac libex.uio. 

Av«v£vw, f. «v<r«, renuo, abnuo, reieJto capite 
veto vel nego. 2) fufpicio, oculos & ca- 
put attollo. ?) emergo. 4) refpiro al» 
xrumnis. Ex £vH & vsCu, 11110. 

Avav/wii;, «««. ^, renouatio, inftauratio. S) 
regeneratto. 

'AV«W«T.X>f, i«5 A N A 166 lf, i,iv, epirh. facrificii op. lof. quod 
i inftaurandam memoriam & gratiam benefic 

'av«v.;j)sj , alo. irem 4) dehno. 
'Avavvxoiioti, (■ t«f««i emergo, enato. 

creor a calamKate. 
'Avuviiu, u, f. <j:u, reflorcfco. 
Vvjvjv?, («, 8 «*>>;, florecarens. 4) infi: 

Et a pr. & Sv°soc,fios. 
'Avu-.iuc, s, l, Nomen viri hcbr. 
'Avavioc, ts.i «al vj, mcrrcie caiens. 2 

ianoxius. j) fiiperbuS. Priora duo ex «pr, 

ab »lvi« lor.i, quali /tfWs parere recifans. 
W'V, /i*r. line do.ore & molefcia. 
• A „,.^, ;«,■!. diftriburio. 2 )iteratarecenfio, 

Ai) bcnltu» 0> ibutio. 
'Avxvosiu, iC, f. v/Vw, in morbum recido. 
"AvavT*, accliuia. -W«. furfum, in arduurr 

aduerfe. 
'AnxvTizyilvifDf, e, 3 *u) t, cui nulluseftsmu- 

lus. vnde, pro inuiflo. Ex a pr. U iv-a 

ywvi^ofiai, rebtfgnb. 
'avi«vto:*65otov, e, -0, .yhi confequens in ora 

tionc omittitur. Ex a pr. & avT«?ro5iSw/ii 

reddo debitum. 
'AvavTv/?, tcc, i khi ■>', accliuis, arduus, furfun 

tendens. 2) difncilis. Ex « pr. & uvtxu, 

*jaavtt$i\eitl<is , S, $ **) »/, contra quem : 
aulit atiquis oculos aperire, vel attoll 
Ex u pr. cc uvnf^^u, eentra adfpicio. _ 

'Av«vV(*.«xtoc, n, i »«i •), quem contia dici non 
poteft. Ex a pr. & «vtiAektK. 

'AvsvtiJi/xto/c, ^4</«. citra controucrfiam, eui 
denter. 

'AvavTiJ^TO?, /3, J iuei tf controuerliam exclt: 
dcns, quem concra dici ncquit Ex u p: 

& toTttflTtC. 

'avxvt,'(Htuc, Adn. citra controuerfiam. 

'AvsrvTicpivi-Tot, e, oustiv/, cui nihil refpondetu 
aut carens alternatione cantus. 2 ) quem 
contra dici non potclf. Ex u nr. & s!vti- 
Quvlu, refpondeo. 

"ivtorAhi, haurio, 01 /mp/c.v. 

»AN a s, umc, i, rex, v), regina. 2) herus, do- 
minus. 

'Avx(aivu, f. avZ, rurfum carmino. 2) iterum 
difcerpo. J) difcerpo, lacero. 4) uvii,ui- 
vmiui, recrudefcere, de diflidio&c. Polyb. 
F.x ivu & t-atm, c.xrpo. 

' AvxtviPxitn, f. avi', ficco, vt fimplex. 

'Avxtjoxvuc, tu(, v/, eificcatio. Ab ivu^Cuivu. 

'AvaJiSif*, uc, %), munera e teria fubnnttcns. 
Cognomen Cereris ab iviiyu, Jitbmitto, & 
Swfov, munus, vel principatum tcnens in li- 
beralitate munerum elnrgiendorum. Ab 

fa&StsU. Vid. ii"j!.|(po{fiiyi;. 

'Junttiirxila, 5, \~.(m», indigna patior. 1) in- 
diguitate rei commoueor, irafcor &c. Ex 
i*u*u<, hdignus, i< n*7xu, paiior. ^ioiraSsiir, xc, »', indigniras, cum quis mdi- 

gna pacicur, aut orationc vultuue iniuria- 

rum imlignicacem queritur. 
Avifioc, n,ixu)i, indignus. 2) inhonorarus.qui 

nullo habetur loco. Kxipr. cVHsio?, Jirr.s. 
\vu%iQ'opy.\y%, yos, i vut Cj, in cithara regnans. 

Epith. hymni ap.Pind. >Zxivimu, regno, S£ 

rpoofiiy/;. titbara. 
Avu(iuc, A.lu. indigne, immerito. Ab ~v=Jio,-. 
Avauuttc, a,c, «', fubligaculum. 2) in P/ur. 

«voiEi/i3i5f«, feniinalia, cibialia, bracca;. Ex 

uvx & ttvpu, traho, vel VQ<\itus xvuTUt^upuf, 

qui furis & fcminibus tnduitur. 
Avx%Cu, {. itu, rado. 
Avxnwlelu, rurfus aliter inftituo. 

cundam fyilabam breues, tertiam longam 

habens. 2) verfus anapxfticus. Ab uvx- 

rruiu, rcpercutio, referio. _ 
AvuTTuttpiiec, ojv, «i, mallei fabrorum. 
Avuiruiu, repercutio, referio. 
AvonraAaiu, f.xiau, lucfam redincegro.certamen 

luQs reparo. 2) pugnam reparo, inftauro. 
'Avmro:;.£i5rT0f, a, i xml >), indelebilis. Ex i.J 

& unuteiQu, deleo, deungo. 
'avuttu?,*!, v/c, t), genus laltationis. 
'avxitx/\iv, Adu. e contrario, in vicem. 
'fWwxuXivdpoiiiu, w, recurro. 
'AvuxuM\u, f. x>\u, vibro, euibro. 2) percutio. 
'AvaiTTiit^ic, £«;, >, vibratio, qualfitio. 
'avuttupix^u, f. utu, muto fententiam, paitum 

itritum facio, more fc. Pariorum. Ex xv-t 

iiTlupmc, Parius. 
'avu-tsupti-hc, ov, imperfeclus, mancus. Ex * 

pr. & uKupriZu , perfeclitm numeris omnibuS 

b" abfoliitnm prxtlo, txbibeo. 
'Avhtj/l, asa, uv, Gen.K.Toe, xric, avrt).;, oinnis, 

vniuerfus. Ex itii, per & tuSe, omnis. 
'Avunutsau, f. ucu, adlpergo. j) aiTero, addo 

' AvuirxTuiecicxi, f. up/.^xi, idem quod 'huxpist,* furfum verfus giadior, ad- 

iigo. 

i i, indefatigabilis. Ex « vcrfo flu 

Avuisad^Tic, u, i KUi vi, II 

pr. & u-*uviua, dcfatigor. 
Avutt%v>.u, «c, >i, quies, requies. 2) celTjtio. 
3)diuerforium,locus quiecis. 2) iinis perio- 
cli, ap. rhetores. 5) interualla refpirandi. 

Ab UVUTUUU. 

'AwfcroufMi umc, rh, requies, intermilfio a la^ 

bore. Ab eodem. 
' \vxttuuzi-, euc, vi, idem 5c ab codem. 
'AvaTaur^fiov, n, ri, locus quiecis, feu in quo 

quies caprcur. 2) cuba dacum fignum ad 

caftra metanda. Ab eodem. 
'Avxttuvtvipiov, ts, ri, idem & ab e< "lem. 

tionem. 2) recreo, reiocillo. uvavuCouan 
quicfco, requiefco, celfoa realiqua. 2) do- 
nor immunitate. J) confero mc cubicum. 
4) morior, cxcedo e vica. 
'AvxviiSu , f. lh»i pro TTilix, perfu ideo. 2) 
follicito ad mutandam fentcntiam, ad re* 
bclianduin. 

F 3 'fiVXTTlieX, i67 A N A A N A •6S «ts„j«, *«, ,i, experimentum. 2) exercitatio. j 

3} cummunis vfus. 4) conatus, inceptum. 

5)recenfiocopiarum. 

ixneioiu, 5, f. «ow, vel »V«, iterum expenor, 

»«t£,'ow, f. if.. : , u.mfjdigo, transrigo. 
AviniHrtiz, cmc, t3, funis, quo aliquid reli- 

gatur, & praefertim, quo naues rcligantur 

ad littus. 2) fiducia adgrediendi aliquid. 

Ab <<»«T£iJW. 
KYtmeiriqix, B, J x«< »'» perfuaforius, aptus 

ad perfuadendum. 
Aviiteirac, e, 5 x«> 1J1 qui in aliam opinione ?w, f. <Vw, iterum numero, rcpeto 
10 verfo, pr^eterita repeto. 
AvxirCutu, i~. tyu, remitto. 2)emirto. 3) fur- 

fum mitto. 4) exhalo, exhalando furfuu 

mitto. 
AvxtteirTu, f. <pu, iternm coquo, recoquo. 
A,»«t£t«J<J> f. «jw, idem quod fequens «»« 

*"<"»"<". 
av*t£t«vvu«.,j expando, explico. 2) aperio 

3) laxo. 

AvATfTK^, w, f. «jw, idem* 

A-jxitiToitm, f. ZwKTwtpx,, in altum euolo. unginis. 

, f. i)|«, affigo, lufpendo. 
Avatriiixu, w, f. ww, fuhlilio, furfum falio. 2) 

prolilio, exfilio. 3) relilio, retrorfum falio. 
A»*r>ia>)<ri«, £wc, >>, exfultatio, procurlio. 
A»*^»i?«> f. ,V«, fufo circumaao recolligo 
tomoiu, *,, i, mutiiatio, Islio. 2) mem 

alicuius vitium, f. vitiatio. 
AveMnjfoj, H, i xx) »', mutilus, quouiscorpons 

membro mancns, vt cicus, claudus &c. 
av«tv£>5w, w, f. wjw, mucilo, mutilum reddo 
Avxniiiu, f. icu, fcaturio, erumpo e fcaturi. 

gme. 
a»«tk'?w, iterum vel furlum, retroue premo 
Av«t;'u.tA>iu.(, f. »tu, repleo, impleo. 

A»«T<Te«V*w, f. inu, reuendo, emptum vendo 
A»«t<'ttw, recumbo, decumbo, procumbo. 2) 

geo, reiniifus fum. 6) poenitentia dtno 

dic.intur, cum attollunt rernos. 
AKMrweuai, f. tucf», conlido, fpeto, bono an 

Aix-atTw.tu, expando, explico. Ab avx & tr 0», non errans, ineuitabili 
ap. Sophocl, 

.-, ,', hfllo, feuformaliodeinti r - >■ egrun luodliaui AV«TA«TU.«, XTQC, T»,-flgm Cnl 

■ xx>.aiuU, i,K q.d. reliaio, reformat 
liUiu, torinalio d* intcgro. 3) littiu, f. ipfa fingendi aaio. 4) liaio rerum, quoe non 
funt, aut elfe non poffunt. Ab eodem. 
watr^xssu, vel <2v«t/«ttw, f. wAac-w, denuo 

fingo, reformo. 2) fingo, comminifcor, 

imaginor apud me, qux non funt. 
AvxTrMxu, f. |w, implico, inneao. 2) redimio. 
Aviir>.cuc, w, i k«. >f, plenus, refertus. 
AvairXiu, f. £»<rw, prouehor in altum, e portu 

foluo. 2) nauigo. 3) ivxnteidx, dicuntur 

v. c. fluinina, in quibus naues commeant. 
A»«tA-.;Sw, f. >jaw, impleo, expleo. 
Avx-7r>.Yiciivotu, u, f. >jVw, redtmdo, exundo. 
A»«tA>)<jcw, w, f.Cittu, expleo, fuppleo, impleo. 
Avxir>.nouti.x, xtbc, to, fupplementum, exple- 

mentum. 
Avatr>.iiouiiXTixic, >), o», expletiuus, explendt 

vim habens, explendo aptus. 
AVtfTA^woif, £wc, *,, expletio. 
A»«7rA>)r<><o«, >i, 8», expletiuus. Ab xvxtt>.vttu. 
Av«t»o:c, ctmtr. vfittttiiis uvx-irXxc, «, i, eueaio 

e portu. 2) remigatio naualis. 
A»«tAow, u, f.uau, expando, explico. Ex «vi 

& aitAiu. 
Avxirhueic, iuc, $, explicatio, interpretatio. 

Ex iisd. 
Av«tA3»w, f. u»w, eluo. A tAcvw. 
Aviirtotrtc, iuc, >,, ablutio, elotio. A pr, 
AvawAww, f. Ciau, idem quod «v«tA£W. 
Avivviusic, euc, >i, refpiratio. 2) recreatio» 

Avxirveorixic, i), 8», vi refpirandi praeditus, re- 

fpirat.oni feruiens. 
Av«tv£u?o«, a, inlj, quirefpirarenon poteft. 

i) exanimis. 3) lratu vcnti carens; quafl 

notanda ad <<»«<tto«?-o;. 
Avxirviu, f.eCsu, refpiro. 2)recreor, relaxor 

animo. 3)delidero, adipiro ad aliquid. 

Ex avx & Trveu, fpiro. 
Avccirvov, >)«, 4, refpiratio. 2)relaxatio animi. Ab x:i!>mt,c, nor 


reii 


iendus 
2)qui ami 


tti, vel reiici 


nori 


pot 


11. Ex 


a 


■>r. & xwoiH 
A»OOT0 


y{«<Jio 


«, «, a x 


<l>i 


apublio 


10 non recen- 


fus 


11 ec Q 


riprus 


E 


xpt.tx-cir 


yoxtpu. 


A.UK4TI 


Seocto 


C, B, i 
vi, improb 


bilis, qui de- 


mo 


nflrar 


auta 


jpr 


jbari neqi 


it. Ex«pr. 


& X 


T03.-I» 


'Avxir 


«,'XT 


c, Aclu 
ne probatione, abfque AvairaiexTcc, b, i xx) »i, non recipiendus. Ex 

AvooroSifw, f. iow, retiocedo.pedem refero. 2) 
reuoco, retroago. 3) diligenrer perpendo, 
excutio, voluo rem reuoluoquein animo. 

a»«t55««5, i\, remeatio, retrocelfio in pedem. 

Avxiroiiyecic, b, 5, diligens inquilitio. 2) regref- 
fus, retrogradiii motus. })relolutio. 

a»«t-3sto«, «, i xx) i,, non redditus, 2) non 
reddendus, gr.ituitus. 3) cui deeft pars al- 
tera necelfaria fuperion refpondens. F.x |i 
« pr. & «To3.3w,i,, reddo. _ 

A»«To5f«-of, s, ixxili, ineuitabilis, Ex « pr. 
& <»Te5(><.w, ejjtigit/. 

'Av<tT0ixo\>\M, de brutis 169 A N A 

'Av*oroiKi'>.*.i*, variego, orno. 

"av;oto.voc. a, 5 x«i.S, non redemtus pretio, gra- 

tuitus. Ex * pr. &'xncmv,prttium rcdcmtioim. 
'Av^o/v«c, Adu. gratis. _ 
Eji^W, e, 5 x«. *. cui non refpondetur, 

feu cui refponfum non eft. s)qui non re- 

fnondet. Ex * pr. & aMxjfvoK»', rcjpmdco. 
■a„.4*«, W . *l^«. fciun». ■ ?> vacans 

voluptate. 3) quo ftui non licet. Ex « 

pr. & ««*«.>, jruor. 
•><mM»c>V, bellum mtero, cieo, in bellum 

coniicio. 

ftiuro rem abolitam me 
S)in animo voluo. 3. 
Ex «vi & waaew, vtrjo. 
W**»"«. «•«. *. >P& a£ tio reuolu 

animo, recordatio, reuocatio m mentem, 

•Av™r.^', i^. reuoluendi facultatei, 

habens, afliduus agitatioms. Ab eod. 
'Avsjro^.t", celebro, carmine, vel oratione, ap 

Pind. proprie, inftauro. Ab eod. i.«n»* 
*Av«*o>.o>t»?, ts,iM\i, inexcufabihs. s)non 

defenfus. Ex « pr. & i^ttoyUfuu, cxcujo, 

caufam dica & approbo meam. 
WfUTO. «, * «> *. nou ^C°l«tus. S).n- 

diffotubilis. jjnondimiffus. 
>«**•<««. 5c »', furfum m.flio. s) effoff.o 

3) recogitatio, rcuolutio tei in animo. fc 

ava & *<>*», ib/««. . . 

•a,««k«i»<. «■ 5l "* ) '>> 1 ul " mlttl p au 
■av««,z« ( , fj, ov, quimittit, ducitadfuperos 
•av^ovwto;, 8, 5 x«. »'. illotus. Ex « pr. ( 

aTovia-TW. . 

•Avairofe^a.. ptocedo, in locum editiorer 

•jjmhptw, non extinSus, fempet lucens, 
velardens. Ex « & «*.,».. 

•Av»»»7»T05,e,JK«i.i,quiiiondefc.uitand 
defcifcere nequit. Ex « pcMuipl^ui.deficio 

'AviTorao|/«., auolo. . 

'Av«T0Tv.«i(t>«. S, i, lamentatio cum implora 
rione diuini auxilii, & exaggeratione ind, 
gnitatisacceptarum iniuriarum. s) d.uir 
numinisimplora.io. Ex*»»«c«t«.?«. 

*Av««tj.*t.c, e,Jx«lK, qu.detergiautcxcut 
depeili nequit. s) indelebilis. Ex « pt. 
oc «oJ0T{i(3u. 

We«l«, •«» *> « aai ° deblt ' Er,s - 

• A vi^«^,i«=,^q-d.r,-uendit,o,u,rataven- 

d-tio. v.«v«Tf«ri);. At> <5v*,ri*f »o-x», reuemlo. 
•to**i&"f> vel «v*T ?a TT«, f. «Ju, exigo, te- 

pof.o. B)tecupeto,ii»i»«rf. 
We«V»«, e, S, quif.bi vend.ta teuendlt. Ab 

iv«*iT{»iKM, reucndo. 
•A»«r{«/S«i», legatos mitto. a)altetam lega 

tionem obeo. 
'Av»*e<S a > f- ">>«'« 'mcendo, innammo. s)cum 

gemitu effundo. 3) de vento vela impl-nf 
'Av*T?oo.ii.*?oc*', in.ipio cantum. 
•Av««t«,-«, e, 1«H. inofTenfus, qui non 

offendit. Ex a pr. & wt*.?»?, ad lapfum pro 

xus, pto «*t«i705 , occur.unt enim paUir v.itiui habet, vel vbi «v* eft pro xvavx. v. 
*v«n-vey70c, av*fP>JKTWc, «v«$AuKT*fv«Toc. 
iwttuJ», », f.»««, pennis, feualis infiruo. 
S) ex.it», inftigo,' aninium addo, in ff>em, 
prxfertim leuem & temerariam, etigo. Ex 
*v* & TTf{o'v, ala, 

v*,tt>h*., furfum volo. Ex *>« Sz orTijpi. 
»*tto£V«,, «K«'> confternor, pauetio, per- 

gor. perf. paff. 

„«*-toc, e, J k«) ,!, intactus. a) fufpenfui; Jc 
nexus per libHlam, epith. veftis. Ex «Vtjj, 
ncilo, vel *VT0(t«i, atiingo. 
v»ttu?.c, ewc, ^, expanlio, apertio. s)expri- 
catio, explanatio. Ab «'«irTao-™. 
vawTi/o-o-ai, f. J«, expando, explico, vt ve- 
Item vel telam. 3) aperio, vt librum. 
3) explano, expono. 4) pate- 

s, explanatio.expofitio. A pr. 
J k«) i», qni apcriri poteft. a) Ab onfpuo. 3) , facio, reue 
'Avx*nx«, iic 
•av«7ttux ^> 8 

apertus. J, - 

Gl.Vet. fputo. s) dclpuo, c 

contemno. 
•Av.tttw, f. +», ligo, religo, fufpendo ad. 2) cir- 

cumpono, appono. iv«»TS(t«i, induo. 
'Av*7rT«, f. *«, accendo, incendo. /W.v«/i(>. 

fufcito, ft.mulo, impello. 
.vaTTUi.c, swc, «', decubitio, acrubitio. 2) 

velcceptorummutatio, fpei conuerlio. Ab 
av«7r.^Toj, dtcumbo. vel refupima cado, in ubor 


errog< incendo, tollc 
k*1 «', peniul ,ibus morbo te- 
efecro,votum 'akm»I«, <?, f. ■>•», t" rfus vendo, reuendo 

•av»^t.c, .»?, ^, difceffus & teciptocatio m 

ris. quali«v*TOj.c, quU reforbitur. tepei 

tur & *v*TOo-.c Ftequentius «ViraT.c. 

•Av«J«;?». *'•_'/«> conu, ;.;..., 

'Av*ffiof»«., wfi*., dirasreuoco, 

tjaum muto. Ab «v« c- 
'Hvi,Potoc,c->, difcalcctus. :..; ; .%'?,f, M/.-ckj. 
'Av<ijr»j»<. k, 5 x«l ■), argento catens, pecunia 

deftitutus. 2) qui largitionibus non cot- 

rumpitur. 3) qui gtaiis aliquid facit, vt 

medicus gratis fanuns. 
■av* ? 5^toc, e, Jk»U, nonittigatus.nonvdus, cus. e ns . S x«) >5, inatticulatus, articulis 'Av* ? 'J(ii«. 5, f.Hioo, enumero.dinumero. Gl. 

Vet. 4v«{«3i P te?', renumerat. 
•Av« ? .'«(i»Toc, e, Jk*'.», innumerabilis. 2) im- 

menfus. J) ifflperitus numerorum. 
'Av* f .!«>«. «» * "^ *> ''""un-crus. s) qui m 'Avafi?*», «. ' 
imptanfiis. ndeo. vnde «vvj'? 
il, part. 

"Av«f> A N A ;iMt T72 nencia a pi A\xqkvT>s, s, i aut {,, impranfus. Ab prcec. 
A«otji«f, e,i m i f f impranfus, non pranfus. 
2) prandio carens. Ex u pr. &&f,;-ov, pran- 

ANAPl'TH£, s, }, pifcis e genere cochlea- 
cum. Aritror. 

'Av«firoT e 5n>,<, s, S *'«) tf, nutriens, vel alens, 
nabens anantas. E praec. & Tf/<J>«. 

* A ' / "? ,r,! ' Hii**M, milliiisimperiofubieaus, 
magifrro, reflore, rfornino carens. 2) ei 
non parens, in cuius anftcritare ett. 3) non 
crtus, principio carens. Ex a prib.&&x»i 
irnpcro, f. uoxoftu,, incipio. 

Av*fnoa«{, a, S x«) ,), non idoneus, inconue 

_ nieus & incongrHenS. Ab « pr. & *fi«;;'« 

Avt&fpodiai;, .-iV.y. non conuenienrer. 

'' iB ?^' f - "<"» adapto, copulo. Ab <Jv« & 

'Avx^im-lu, S, nori congruo, non quadro. 
'Avo; t( ic7i'*, «s, ,', incongruentia, inconuenien- 

Avcf(to«f, «, J K£ii ,;, haud congruens, inconue- 
nicris, non quadrans, non habilis, incom- 
pofitus.inepcus.Philox.ava^orov.abfonum, 
ablurdum. Ex * pr. & «f(<o?o<;, ti/i/ tf s. 

'Avaffio.-a,-, A-dtt. incongrue, inconuenienter, 
mepte. 

'Av«f(io'TT«, idem quod Hvxo^n. Sed &vttg\ur- 
t«, ldecn quod ivuotiotiu. 

'Avxpiyhv, ./,//<■. cum impetu, vi.reuulfione. 

'Avifiiifw, f. «V«, furfum rapio, abripio. 2) 
fuhiro e medio tollo. 3) ad pcenam rap" dibus fua reuello ^t fi iaor bello a te deuiflos e patria iubct alio migrare. 

5) diripio. 6) vi opprimo. 
AvarfTK.-avSfc?, u, i xu, >!, homines deuorans. 
'Av*{ir»ro<, e, Jjtai.if, abreptus, furfum raptus. 

2) repenre raptus. 3) e fcdibus fuis emo- 

tus, cc alio raigrare coaftus. 4) oppreffus. 

C,l. ver. arreptitius. 
'AKffiitTu, f <f<«, refarcio, reconcinno. a) 

JAvaJpsiteStw, rhapfodi more dccanto. 

'Aueffiu, rcfluo. 2) furfum fluo. 

'Avi r : ^ vucii, f. 5«, diffmdc, dirumpo,abrumpo, 
defringo, efinngo, diilurbo. ivu}^yv V ttu,, 
diiTnngor. 2) erunipo. 3) confero fc. pu- 
gnnm. ivt}'tiyy. erupit. aor. 2. a.vi}'puyiit, 
patTus, patens, Gl.Ver. 

'Av*}'wyviu, idem. 

"av«(v«t«<, ^rf«. fine difruptione, ita vt ef- 
fringr, perfumpi nequeat ; pro limplici i/H- 

-"■ Vel piO «V«V«fflf'lCT«<. AtUfi-, t3, eJich, prceconis voce lunciatum. Ex <cv« & £/«, «-;«, 
Sfafu, tttc, f, difruptio, difciffio. Exav*& 
iyvi/fii, rumpo. 'AV«f , ;,cr Avccf, ^;; U , f. ;,u, ifn , m evtinftnm flatu re- 
fuluto. 2) accendo, fuf.itu, cxfiufcito. 

avkPJittt/w, ,;, f. ^ou, furfum, feu in altum ia 
cio, fublime iaculor. ») temere & prxcipi- 
tanteradeo periculum, in aleam do. 3) 
adeo, fufcipio. 4) pcenicet me, muto con- 
filmm. Ex ivi & 5/*™, prolhh, fed pollre- 
m<imvideturada,« 1 :: i ,rT i »,ap<>«,pertinere. 

AK ['" S ™. f; 'M idam. Gl. Vet. fiubiacto, iaao. 
ot(, «fioo, f. xwoci^. manibus & pe- 
) almm enitor. Ex «,« & *}}> x i,- 
(t.-f, \el pctius ab antiquo fiyw; vndeLat. 
>-^c, nmp, erlgo, & limilia. 

Avttfpixtpai, idem & ex iisdem. 

*"'(;+"' ™«. «.'ipfa aflio furfum iaciendi. 

AvotfBoioi, a<, ,}, refluxus vndarum. Ex <2v& & 

pif», y///o. 

Av«ff o.i3i(u, S, f. ,V«, reforbeo.abforbeocum, 

magno Irridore. 
Ata}hi0iwt, ea ,<, ,', abforptio. E prxc. 
Avufioviu, x( , ,j, motus' veifus fupetiores 

partes. 
AviUntt, x,b x6<}, quifurfumfertur. 2) re- 

trocedens, retro fugiens. Ex «,x & i(„„. Avu}pbQ:„,t, eat, $, reforptio, abforptio. 
Avafpo^St», cum ftrepitu retroruo, de fluau. 
Avi}pi,„t, «»<,,', redcmtio. 2) liberratis recu- 

peratio. 3) fjcriticium. A verbo pjoy.wi. 
■avu}}uu, f. i,u, redimo, tibero captiuum. 2) 

reparo,refarcio. 3)maao,facrifico. Ab ivH 

Jiajum vel retrtrfim, k tfu, traba, quia in 

lacris capita vijimarumcsedendarum ccor- 
_ nibusfurfum&retroagebantur. v.'Av« ? i;o,v. 
Ava^fowfU, vel bv«?omvvi!m, f. „f«, robur piifti- 

num reddo. uvu}}uvwru,, conuaiefcit, Phi- 

lox. 2) confirmo. 
'toiftfinf, eu«, ^, confirmatio, conualefcentia. 
Avcrfo-ioc, g, i, implacabilis. 2) intolerabilre, 

■mprobus, fceleratus, quafi, vitx huud con- 

veniens.malecongtuensciuilifocietati. Ex 

u pr. & a£«, rt^ro. 
AvafT.w, S, (. „'o-«, fufpendo ; «vo,{T»>«t, fuf- 

pendor, fufpenfus fum, pendeo. 2) con- 

cil.o mibi, adfcifco. Gt. Vet. deuincio. 
Avt,' f Tt:ii<, ««<, {,, fufpentio. 2) obariaio, de- 

vmaio. Ab *v<-fT<c«. 
AvtifTio?, s, *u\ vi, impar. Ex „ pr. & %,o<. 
Av« ? tu«, adorno, exllruo, molior. 
AvotfuKa,, arbor eadem qua^ iJ)<A/\c5fu<. 
Avotfu7<if, iifoo, b, vas qno hauritur, v. c. vi- 

num. Ab ivu^uru, vel av«f-;». 
AvafiTto, & ivct^iu, f. itr», haurio. Ex ivk & 

«fu«, & ifurw, h.llirio 

Av*f%,*, ar<, ^, tlatus rcip. cum nullus eft ma- 
gifhatus. 2) foluta licentia. Ab 'ivuqx«t- 

Avifx»/""» denuo ordior, Gl.Vct. Ex ivi & 
otf%Ofttti, irtcipio. 

Avaf%o<, b, S xtt) if, principio carens. Ex*pr. 
U iqx^t princ-ipium. 

Avu,uh,iu, f. titu, concutio, quaiTo, agito, fuc- 

Av*ff<,j*?M, fut. «Voj, retraho catena. 2) retra- 
ho, A N A A N A »73_ 

' ho, veuoco, aaecto. i) refreno, tcprimo. 

Ex «»£ & «■"{«, cattna. 
a»««...-<|_a*m. «. ^ «< «- concucenspenem. 

Ex «*««.'», Coltcutia, & <S«AAcc. 
»«ri«rftit, S, i. conqnaffdtio, conculho. 
A»««<«, fut.irfn», <- s oncutio, quatio, vt i.num 
ittis. 2) incito, concto, .mpello, vt 3d 
r«Qian«ittj veU«s i nouas. Philox. «»*- 

,".,, follicicat, concitat. 

•A»««v/«.'»«. petulanter ago, petulant, in.una 

'MMf», S, f.««, »<"». quod deelt. 2) ad 
sqiiabil.tatem l.bto. 3) p» pari refeto, 

>.»**!.*«•'»». figniiico. 

vPh*M,8, 5 k«> -S, vel «»«V.X*««, comam e fron- 

te verfus verticem capitis verlam natiens. 

qu« forma comae & ipfdxJ *»«.<*»» vel«»«- 

a.;.Xo» vocatur. 

%,i,i?*u 8, « ««•■>> ref.mus, repandus. 2) in 

tor.nis, deformis. _ .■_„„■ 

undi.,;, refimo, rehm.im facio. 2) odoror. 

quia cmn odorem captamus, nares iurlum 

attcahuntur, & quafi repanduntur. Aprxc 

•*».««*..-. f- «i». f"« l ° relodio, effodio 

2) exiufcito. |) ferucor, fcrutando eruo, 

vt ignem cinetibus obhtum. . 

Wnt, f- *«. =ffp° r °- »> euell ° rad,C '- 

tus. 3) exlando, de vrbe. 
'A,».-.^':!.* f- *««""■'« conhdero. 
£,««»<*?., f. «»«, labefaao, deftruo. 2 ) re- 
jcdirko, infiiura, rcparo. 3) refuto. 4) 
med. vafa colligo, migro. 
, - - > ' ; , ". un-indiv ir.i habens. jl 

daftrnaiuus, refut.uonus. Ab «»««.«,4? 
W«>*. !*,«. resdificat.o, inftauratio.m.,1 
tio. 2) deltructio, eueriio, refutatio. fcx 
«vi fic ffxiuoc, inflrtnnentton. 
>Ammt*rrtf, f. ««, '«uo, ingruo. 
>,„,..'., «5, £, inerlia, impent.a. fcx « pr 

& itW», exercco. 
•a»««..'^, 8, 5 *- '» ' ,on «ercitatus. 
'a»««,>m?, Adtt. fine perc.tio. 
J A»««ff»«r<«>. <" rfurn deor!..mqi.e dimpor, huc 

illuc dilpergot. Ex «»« & «.S»», </'#/»>• 
'Av*™.»3.M<V*f. vel *»«r*»50A.i!.).«,, in ccu. 
cem, feu palum tollor, lufpendor. tx «»: 
8c nhivMv, ttgnum. . ... 

W, { T«-,5,f.^-,«»l'°.^» l0,afclU10 
exliliendo. 2) pcofilio. 3) reh >o. 

> '?>.. F ;.» incrucerr. to lo, cruciad 
•A»»»»»*""?»» >•"-» ."••'"^'- , " 
ligo, fufpendo. . 

• A »W>*fc«««. «!> ?» cru '^ 10, . 
•A».*«rtil«T«». n.idate glandem pems. 
.,„.„,;„, 8, f. tj.ti, contidero, meditor. 
W^X". f- S-» len™ 'S ne ab ^""- . vel cor ' 

rumpo. fiue idem quod »(»«««. 
'A»««/3<V.«. f-<". furiumre.K.endoexpello 

excutio. 2) tcrreo. Polyb. 
■a»«^t»»«« m > tlilacero. 
CE.J*. *«, <. -fcidium. ■)«»«»*•• 
■Aw««««»»» •». vim velconuellendivelcon- 

rrahendi habens. 
•Aiimm. «. » ««• *. «" aa " 8 al,cu,ld . c - . 2) 
nulfus, ablegatu* e loco aliquo. vra. «»»- 174 ■««« n. 4. 3I e prouincia fuccelTore miffo 
•euocatus. A feq. 

rnri. - f. jiro, reuello, conuello, euello, 
arcinao! 2) attollo, vtfupercilia ^)con- 
raho. 4) «xpello, velut .1. ei.l mm . rtict- 
ur in pri.nis de incolis euerfs vrhts, c. m 
4iotraducu'ntur. 5) eripio, v. c. e peticuio. 
'A»«^o7"/.tM, («», fpoBgia detergo. 
ic. $, recina. Ao «»«?■ ''''*'• 
, .», ccuulfus. 2) fi.rfum vadens, 
„,. Ab «»««-'«. 
A»».™, f.«f», regno, impero, regno, imperio 

A».»!"» 1 ', Adti. confurgcndo, ftando. Ab 

W«Xr«Jc, S, J»; teprimemr, & cohibendi 

vim habens. Ab «»«,-A>, •,«,-«, «r» port.cus .Ap ■imhabens. ^-l-^.L^r^reaio^r^liivelcubiii.vet 
« fomno. 2, refurreaio a morte J) cefur- 
reaio a lapfu. 4) confurceaio ex ml dus. 

Oeuerho 6) expullio e fed.bus, euoca- 

tio. 7) ereaio, cxllri.aio, prommentia. 

s^ ceditis ab ex.lio. 9! migracio. 10) feditio. 

gjccn.cisa - , ; ,!l.not, qui viftiS 

a»«t«t»c, ifBc. °> cue.ior, ».,u.»w., -i 

r,pr^i r ,rirem emietandi admouet. 
A»«!-S, ! ,e.^i'i.ep.tl,via.mxfaaxob 

valetudinis recuperationem. 
<,»«?«r«, h, euerfor. 

A»«r«r.»:»<, S. »». iaem °> uoa «"«^* 1 '!"'- 
A. f -r.«c. Adtl ^itiofc ^ fede 

*expulfus, feu. in llium locum rraduaus, 

'A»««rf«! 5, U f.'6«S, euetto, vafto. 2) fedibus 
expello. 3) contutbo, fedit.onem, tumul- 

W»^"»* ■?» euerfio - 2 ^ cont, ' r , bat ;°- : 
W« ue «», S, f- »•-«. '" crucenl attoll °' cr,K ' 

>»»;.'.">;r,c, .»;, *, fufpendium, Gl.Vet. ^^ 
'A»«?»x«», 'f'- a6 emitco, ic creico, ... g , 

■A.S», ». f- ««. ^ ftri "g°' COnfliD °- 

A/c •' •' ' ' •: r. Tru *ta sd. Polyb. quam 

'A»««,5»C, 0», JOXW? . 

ex <5»« & «"e- compofrcam putant. 
'A»«riW-, '• «** '■ ■■'■'■■ ' r . .". ' 

»■) furfumtollo. »/«-. >■-'-• -'■ l 
Cl.Vet. itcmdiffn.ui.ne, r- •■■_..■,■ '•-■; ■ ■ 
tanAiVm, tc-an, feblata vefte, ait.an- 
ans, Gl.Vet. Perf. paff.part. 
»«W«?»,f- «««. alt = inS=^" c ". fur °' t0 ' Ph '- 
lox. 2) vehementer deploio. rgvyyu, ideiTl. , 

av«t«»«, gcmo, gemitus & fufpina duco. 
■a»«.-^», f- 4" 1 ' corono, cplimio, cingo. 

>»«„,«, .t«.tJ, eceaio. 2) id 'Pf^^^- 

f, lrr ,t in altum. }) lUcuca. 4) fjcocec ras. 

5) lltitudo, montis, sediikii. 6) a.umal 

an.LXX. Ab <5».'w|ti, 

>»«c.f«, rurfum compungo. 2) pungo. 

■'.' .. - -. iu S, fut. '..-», infotmo, quaftabele- 

l' meausincipiendo. 2 )refoluo,qual..nel«- 

j, mc.ita. 175" A N A ko b cap3ciorem menw. }) reformo. regenero, ap. Ecclef. 

Ex ,2v* & «,*.», prhcipimn, ,/»■„,„, 

Av«ri»xf<'wir,e, !W5 , ^, infor.natio, uu;e nt ., pr i- 

^ 3)renoujtio. regeneratio, reformatio. 
Av-ntwA «. Ia«14. apertusj lajjus, dehifcens. 
ri a- a c{ fofz*, <,,-, 

mo 3) euacuo, purgd. 2) bto ore'ef 
iiiniio, ue numirubus in mare fe inferen- 

W,i«<r, ; , «„«-,-, laxatio.relaxatio. ,) rfft,! 
tio.vompre:lio m tiuces. }) exacutio palati 
4) exitus vena; alterius in alteram, quc 
fanguis ex illa in hanc exonerarur. 

*Av««f««r,'j f jj, s, 5 ««') * idem quod «&»,«,'. 

•AV«r ? |»««xJ5, ,), Jv, aperiendi vim habens & 
ons pateiac.endi. j) exacuendi palrci vi 
pollens. * 

*Ava-ov«j;! W , ingemifco. 

*Av«r f «y S A/f«, tefleris ludo. 

>« S «y«w f , s, i ,«> ,., t ,, 0j feutaliscarens 
..\ a p • <\' ^,-fa'yiAoc, /<l/«j. adfero. Ex avi Av«,-(,«r.«jE.'«, «(,*, cafirorummotio. Afeq, 

^«Sm """ moueo ' reuenor cur " 

•Av«?fuf<f>i», f. ,(,«, inuerto, conuerto. 2 ) reuer- 
tor regredmr, remeo, Gl. Vet. conuerfor, 
jr.i.lox. avar^;<poa«i, inuertor. 2) verlbr ir 
te a 1411.). . m med avs,-f XW£ ' vo v contortum 
Ph.lox. Perf. p.,ir. parr, 

|Avas-j9Ajy, T , ft iV , expers aftronomia;. 

Av«,-{o<M„v. ,•/,/,,. pra-poftere, ordine inuer- 
lo. Ab «■«r<jo<j>.J 

'Av«,- e .«« w , w, verto.verfo. 3) conuerto.fub- Av«f f 0$ -, 2<j, , rlu-p, 1 ,.'" cuntrJi-i.ini ji.irn-n, ,e. nrocatio -) 
red.tus. rcerlio. ,) .onuerfa.io, com- 
noratio. 4) v,t S genns vd r.tio. j) tem . 
?us, mora, dilatio. Ab «va,-,,^. J 
*«»«*& e(W , ,, .-ecenlio, cerjlus cognitio 
enfus itorum h-.birus. A f eq . 
"«^^Td^wArn,, f.« |w , reco?no . 
co cenfus, iterum confticuo cenfus. ' 
» fi , V"I K ' T °" c l uodfur ''umretraaumei>. 
ictum, Ateq. *{«. luriu T<f>«5at>. fut. aho, fci 

■ JJdetego, quod 

'. reiilio, rccalciti reftes >W«i Ava^aWw, refurgo, ex iapfu, vel morbo 
*"'??'"«' ™«»»»luU. aor. i. 2) teUbot in Av« w ; J ;;c^;: , ;:;abi^'zt:d eWo ''- 

AV«!T X ««, 3, occurrit in famrn • ■ 

«*.. ^o/ 0tl :: ut e 'x a ^r 175 

rxf» pro { %l4 . Av«r % iJ M , f. ;„,, difcindo, feco, dilTeco. 
Av«j Z iv5«As,5o^a,, f. «„-j 0AI «„ i„ rwlum, feu iq 

criuem tollor. vid. 'AvacrxivS. 
AvaiifM, f. ,V U , feruo, laluu.n prafto. j) re- 

cupero. 
Avara^ zrtru, vel ava 

pertufio, permH f. «f», eniio, porreftio. 2 )alt 
. minax vultus & oratit AvaraT^Sc, i, iv, cxtenfus, porre^iK. 2) aptuj 
ad extendendum furfum. 5^ vehemens, 
grauis, minax. Ab Jv«t</vu. 

Av«r«T«i 5 , Ad«. cum extenlione quadbm. 
elato tiuodam modo, s) irigide, impcriole. 

Av«t,), Adu. line damno, impune. Ex « nr. 

.& trvt, noxa. V 

Avkti.vm, f. ev^', furfum evtendo, attollo. s) in- 

tendo,v,;.manu,-,gl.,d,um. 3) porrigomaJ 

num, vt anncitis figoum. 4) furrigo, v. c. 

gladium, quod eft lignum fatentis fe vi- 

ttum. 5) 4v«T„',„5a., />,#. t rreri minis. 

attolli.OTfrf. m.nari. Ex ava & reivv, tencle, 
'Av«Tsij;<'f«. f. '<r«, inftauro mocnia. 
•Av«T„ x , r «5 f , B, i, mftauratio & tcfeaio mu- 

rorum. A pr. 
'AvzTiMu, f. ea<3, produco, emitto, extrudo.vt 

cum vitisgcmmam; aut cum q„i s facem 

ardentem extoll.t. 2) enafcor, exliftd, orior. 

vtfol, luna. «v«t£,'a«5, ortus.Philox.aor. 1. 

part. 
'Av«Tt>v«, f. rfiii, diffeco, incido. 
'Av«TST«(if'v;..v, AJ11. valde, magna vi & minis. 
'AvaT^a, f.^ a , liquefacio.liquo. 2) macero, 

conlumo.tabefacio. 3) mollio. 4)attenuo, 
'AviT^.c, tm, j, l.uuefactio, v. c. niuium. 

A pr. 
'Avarl, Aitu. vid.^varf/. 
'AvaTia^i, f. tjj«, fui-fum pono, tollo. 2) im- 

ponoalicuiproonere. 3) impono, iniungo 

aliquid. 4)expono,narro,refero. c)attii- 

buo, acceptum fero, adfcribo, impuro & 

tefero.vtauaori. 6) dedico, confecro. «v«- 

T/3f(i«., differo, reiicio inctaftinum. 2)ce- 

traflo, reuoco. 
'AvariWM, euello, vt comam, fpicas, 
'Av«r,(««a, a,'f. itv, augeo pretium. 3) fupra 

niodum magni facio. 
'AvaT.v«y^5<, s, i, concuflio, traduflio e loco 

in alium, vt «vse',-aj,r, «; i, A feq. 
'AvaT.vaViu, fut. «|«, concutio, vehementet 

qmtio. 
'AvaT.ra/vu, idem nuod avaTe/vw, 
AvaT.T^aiva, perforo, terebro, 

AvarAKw, f. 4T«, pcrlcro, totcro. 
Mirt.^, «rof, t5, tolerantia. Suid. A feq. 
AvarA^t, idem quod 4v«tA««. 
AvaTo.jj/w. 3, modo in hoc, modo in illud 
nau.s latus iaftor. Ex «v« c< nTxn. 

Av«T»«i?«, A N A 

, vfuram ren 173 Ex ivx < rro.tffo., f. 

<>*<*' vfnra, focnus. _ 

^rsRiTfiJc, i, l, vfurje renouatio anniuerla- 

ia, f. vfurarurn vfurx. 

eroA»), i,t, $, ortus, oriens. Ab svotTe'/Uu. 

iTo/^inic, 1', ov, oiientalis. 

<r;;.itaar. u, f. >ie-w, audeo. 

*rou>i. 5«, ii, dideaio, prscipue corporis 

\b ivuTiiivm, it'jjico. 

iT«(iiii3«, », ov, ad anatomen pertinens, ana 

[otnicuy. . . 

*rovoe, 8. S **. i». furfumtendens. 2)nimi 

n altum tendens. Ab «>»to'm, furfhm 

fldo. 

«toc s. J **..!, illsfus. slinnocuus. Ex 

pr. & «tij, noxa. 

arfaw, perloro. _ ^ 

«t{£ttik5(, >), ov, perniciofus, eucrtendi vim 

habens. 

f. iJ/m, fubuerto, euerto, profterno 2) impe JS tll.l 5) Avai/AoxfToc, 5 **. 1), cpith.nauis paru;e, quas 
ln iis, qux in portu fur.t, non numeratur, 
cuius ratio nulla habetur. Ex * pr. 8c pugna lualis, Avaviixyjov, s, to, dcfer 1 

quum quis ad nauale | 

rat. Ex « pr. & v*u««; 
'av«i>s«, eV, S *«. >., quinc 

augctur. Ex « pr. & «i.|«. 
'Avxvfajix, *c, >i, quum quid i 

capit. 
' Avxi%*noc,ii,i*.x,v,, qui non augetur. Ab eod. 
gw, increfco, multum augeo. Ex «vi jger. 2) qui non 
1 non sverf-**», fublatus eft, Phil 
diruo, tollo, labefatto, confutn, Philox 
ivuTfixtrtxi J/i/xj animoconcidere, vel ;ni 
mum mjtare, a confilio coeptoue deliltere. 
tTflo)», nutrio, alo, educo. 
»«t^x u > recurro, rcdeo currens. 2) attol- 
lor in jltiim, errgor, crefco, cuffum muto, 
emendo peccata. 3) augeor, v. c. diuitiis. 
vir^sic, r«e, >i, perforatio, perfoflio. Ab 
kwt(i», pirfiro. 

v*Tf.<roc, s, i nut i, perforatus, perrufus. 
vaTtnaivH, vcl potius ivxT^im.ou, perturbo, 

fcurip. quali tridente concutio. A Tfieiv*, 

fufcir.j. 

«t{i'M f..K contero, frico. 2)arTrico, vt 

fordcs, fcabiem. 3>mifceo. 
ivarfiTTOt, s, J n*. {,, attritus, arTriilu ad 

fpetfus. 
iv*T{i'J/if, eue, i., attritus, frittio. 
tverrfoweDe;, ioic, l, fubuerfor, euerfor. Ab 

kvotTfoorii, ?c, >i, euerfio, fubuerfio. Ab eod. 
Ivarfocjii, t,c, J, nutritio,"cducatio. Ab 1 

Kvxrijixi", «« idem quod ivmelyfi, 
Avu-v>.;ttu, I. (u, reuoluo, verlo, reglomero. 

KvuijT.u, u, f. Situ, reformo, iterum formo. 

2) informo aliquid animo, imoginor. 
Avari *>•«*, ktoc, tj, fpecies rci, rigura. 
AvxtC-xxjk, e«s, i, reformatio, formatio. 2) 

imaginatio. 
Av<itu{/32?m, f. iiu, conturbo, perturbo. 
/tmbrirrf, «■ J »«• i> =,, -' r ' obfcurus, non fplen 

d ) . r« * pr. Se «^yii, lux, ffhntior. 
'Atwviir,, fM, ii>)*i mutus, non vecalis. ^2) 

ine.fabil.;, non fandus. Ex « pr. & «iSi; 

Wvohto?, b, i ««) >ii idem, inenarrjbilis. / 

pISC. 
'av»vo.'oi, «, i\, t>, loqui non polfe, obmutc 

fcentij. 
'Av«uio«, a, i *x\ t, iJem quod tbavJfe. 

iine voce, lacitc. 
'A»»^»', <4rf#. line naulo. t» « pr. & v«;aoi Avatio;, Jf, 5 
ailm, cUmo 
Avuu^oc, e, i xttl »}, Cj 

KvuCxt', £v »<> i KX ' > ' 
cc Kj^vjv, ceruix. vocis expers. E. ^ pr. , eft line aura. Ex ccruice carens. Exotpr. Ex iva & xilu. 
AvxQxhu, f. uvS, manifelio.oftendo, exhibeo, 

edo. «v«(Jn«/vofi«i,confpicuus no.manifeftus 

reddor. 4v«$*iveTt«i, ext.ir, 1'hiiox. tSvEtpavv., 

exorta elt, apparuit, philox. aor. z- av«t$ttt- 

v^voc, extans, Philox. 
Avtt$tti{!Toc, », J,:*..;, qui auferri non potelt, 

Ex tt pr. & i$tti%iu. 
'AvuQxXuvTixc, 2, 0, cjIuus, recaluus, recalua- 

Iter. vid. ttvoti^^otvTtc. 
'Avct$«^tiivTittii5, £«0, t, caluitiesinfup 

2) omnino. Ab eod. 
NTOS, s, J >t«5 >i, idem quoci 'ABA«/ 

t2v«lJl«/\ttVTij|?. 
'Av*4ittAavTt»fit(, «toc, tJ, idem quod ivu^uXul- 

riutic. 
'Avxttuvdu, Aiiu. aperte, manifefte, palam. 

Ab ivxifxivu. 
'Avt<$«v5ov, Ailu. idem ic ab eo 4?«, f. jppj facio, phantafia adficio. 

Avuipipu, f- «vo.Vm, aor. I. iv*viy*.tt, furfum fe- 
ro, tollo, fut.ueho. 2) perfero, fero, pjtior. 
3) produco.edo, emitto, euomo. n.) otfero, 
de facriliciis. 5) refcro, attribuo. 6) refe- 
ro, vt ad fenjtum, fero ad populum. 7) 
refero, commemoro. g) transferu, reiicio. 
9) recreor, rericior, colligo me, conuale- 
ilo. 10) de veaigalibus vel fruCtibus ex 
aliqua re redeuntibus. 

'AvxQtiyu, f. tCt;ouu,, furfum fugio. 2) refu- 

'av«c> ■•?, io<„ i xx'i fi, intaftabiiis, non taclus. 

Kx * pr. & «$«, taitm. 
'Avtt$3>/y»tf.'> '• t : i""< tecUmo, refpondeo. 

2, ex lamo, p.ojamo. 
'Avt«?j£i{o|ttt., iterutn corrumpo, :)mtereo. 
'Avtttpxwi*}?, S, i, maliurti itio. A leq, 
'AvulpKuB, t icu, m„. 
AvaojAeyfterfvw, rurfusardeo, vel acftuo. 2) tur- Kiff.iyu. (■ fu, rurfu 
F S ido, rurfum com- 
buro. 179 A N A A N A buro. 2) inflammo, excito. ivxtpt.iyoji.xt, 
exardeo ira. 
'AVKujAoyj?», ijroi, incendo. 
'Av«4>au?w, f. <fy.ieu, rurfum ferueo. a) fer- 

veo. 
*Ava4>Au*T*ivwToe , «, 5 **i ii, ex quo puflula: 
nonerupere, necerumpnnt. Rob. Ex 4».uk- 
t«iv«, pn/liila, pro «v«v*4).>,ukt«i'vwtoc. 
'Avau?Au«, f. uV«, idem qU0d«v*4>;.u?«. Philox. 

«v*4>>,u'£i, cmjn.it. 
'Avxifopiu, cerreo, minor. 
*Av«4ioii?*?«, f. «ra, repurgo, februo. 
*Av«j>oit*'«, w, f. «e-w, rnrfum eo, redeo, repsto. 
*Av«4>o{«, «c, I?, elario furfiim verfus, fubuectio, 
emeriio. 2) rehtio. 3) criminis relatio in 
alium. 4) perfugium, prxlidium. 5) ob- 
lacio. 6) reditus, prouentus. 7) erectio 
eius, quod cecidir. 9) virium & animi 
collectio. 9) anaphora, figura rhetorica. 
Ab ttvxQiqu. 
*Av*4>»{£i<e> tuf, S, veais. 2) lorum. 3) baiulus, 
qui humcris ?liquid geftat. 4) illud ge- 
nus lignei ve&is, quod media parte exca- 
vatum, vt apte ceruicibus fedeat, geltatur, 
dependentibus ex ambabus anlis oneribus, 
e catena vcl refte libratis. 
"Avo£Co{<:.j, «, f. i«, in altum erigo, attolio, 
impono. Ab eod. 

ij4io{iiioc, i), S«, relatiuus, ap.Grammat. 
mpojneSj, Atlu. relatiue. 
«4>o{ov, 8, ri, fulcimentum oneris, quoba- 
uli vtuntur, clitellac. 

■tQot>ittu, vel utixtfofiTTu, f. 6%u, fuhigo in 
nodum farinx. 2) commifceo. 3) fcedo, 
,\e. puluere. 
Av«4>{«><rM, vel xvxQc-xttu, f. «'£«, obftipo, oc- 
cludo. 2) aperio, explico, quodfepto clati- 
fum erat. 
Avau^fiTjw, vel «va4>{iTTK, f. (u, horreo pilis. 
2) horreo. 

«4>{o5i»i'«, «0, A, rerum Venerearum con- 
temptus. 2) inuenultas, inelegantia. Ex 
« pr. & 'A4i{ooiTi., Vcniis. 
'Av*4i{o5itoc, 8, yttti *i, non Venereus, a re 
Venerea alienus. 2) inuenullus. Ex iis- 
dem. 
\v*${ovsu, 10, refipifco. 
<vv*4>{ fl vTi£«» f. iow, animo voluo, excogito. 
Av*4>{oe, s, 5 xxt tj, fpuma; expers, non fpu- 
mans, non fpumofus. Ex « pr. & «4>{oo. 

Av«$utie, jw?, <f, efTugium, perfugium. Ab «va- 

Av«4>u{*«, u, idem quod feq. ,, 
Av«4>u{«, commifceo, permifceo, confundo. 

2) inquino, fcedo. 

tou$vti»,u, f. ffajj, furfum flo. 2) fufflo, inflo. 

3) elatum reddo, ad fuperbiam attollo. 
i*4>u>>;p.«, «toc, to, inflatio. 2) euaporatio, 
fpiraculum. A praec. 

AvxQitttttc, tut, i, inflatio. 2) fpiraculum. 

'xfuttiu, «, anhelo, hinc ivxQvttiuVTs^, Itm. 

pro «vo-^uoiwvtec, «v«4>uai«ovT£e. Ab eod. 
Av«*ut£uw, refero, Gl.Vet. id elt rurfusfero, 

rurius pUnto. Av«4>u«, f. uo-«, renafci facio. 2) prrjuco, 
emitto. &vx$ioiJ.xi, recrefco, Gl. Vet. «vs- 
4>ui), orta eli, Gl. Vet. aor. 2. palf. 

AvxQuvlu, u, f.jtu, alta voce pronuncio, ex- 
clamo, pruloquor, pronuncio. 

Avtt$;.vt,nct, *too,to, exclamatio.pronunciatio 
rei alta voce. A pr.ec. 

Av*4>wvi<o-ic, £w«, v), idem & ab eod. 

avxxx%u, f.itu, retrocedo, grelfum inhibeo, ! 

Avx%tzivu, hifco, dehiflo. 

Av»x«it»'?«, f. fo-w, ferocio, de equis. 2) con- I 
tumaciter efferor , in licentiam erumpo, 
contumacem me praebeo , parere recufo. I 
3) inhibeo, retro ago, reprimo. Ex &i* | 
cc '/.xhvi, iuba. 

Avx%xXxty.oc, S. S, relaxatio. Ab a.vx%x\iu, \ 

Av«x*^«Tinoe, ij,iv, relaxandi vim habens. Ab I 
eod. 

AvxxxXiu, u, f. itu, relaxo, remitto. 

Av*x«{«ooio, vel «v*x*{*ttw, f. «£«, denu» I 
fculpo, rurfum incido, fulcis ducendis fca- 
brum, afpcrum reddo, vt limam. 

av«x«o-kw, hifco, dchifco, 

Av«x£i{«?o(i«(, impedio. 2) trafto, inter ma- 
nus verfo. Ex «v« & x"(>'<"^t, trado. 

Avxxexittoiixt, exfcreo, extu.lio. vid. %Mue. • | 

Avxx.iu, f.iitu, refundo. 2) infundo, pertun- 
do. j) conturbo, moueo. 

Avx%\xtvou, u, f.iitu, induo, veftio. Ex«viS8 

Av«%>.i*i'vio, f. «vio, tepefacio, calefacio. 
Avxxvoxivoiim, lanugine obiitus fum. 2) pti- 

mam lanuginem emitto. Ex xvx & xvooe, 

lamigo. 
Av«x;oii, ?«, i, refufio. 2) meatus. Ab«v«;v,i'*» 
A»«xo{£uto, f. euoio, tripudio, falto.choreas ago, 

2J celebro cancu & choreis. 
Avxyj>u, u, f.iitu, aggero, e terra congeftaex- 

flruo, vel foffam aut lacunam expleo. 
Av«%{*o/ioi(, intetficio, vt xxTxxq. qnotlv.. 
Av*%{i«.'vio, rurfum vngo, inungo. 
Av«X{ivv-j(ii, f. uiio, colorealiqno inficio, tin- ! 

go. 2) contagio inficio, affirico, afpergo ' 

labem. 3; vngo. 
Avxxquvvuu, idem. 
avxx^usk, ooje, i, infeitio. 2) inunflio, 3) 

contagium. 
Avx%iquToq, a , 8 k«> if, a paleis purus, noa 

aceratus, Ex « pr. & «xu{ooj. 
Av«zuirie, £«e, v, refufio. 2) maris xltua- 

rium nauigabilc. 3) confufio. 4) animi 

viriumque refolutio, mollities, hilaritas. 
Av«%uoi, f. itu, refundo. 
Avi%ttitx, to, agger. 
Av«zoji/«tioi/Sc, S, h, agger. A praec. 
Avx%uvtiu, f. £uirio, conflo; refundo. 
Av«x^vvy(zi, idem quod «v«%ow. 
Av«xw{£'w, <o, f. lio-w, retrocedo, redeo, reuer- 

tor. 2) remotus fum a via. 3) deceda, 

v. c. mngiltratu. 4) fecedo in otium, foli- 

tudinem. 5) abhorreo. 
Avx%u^t,nx, xtoc, to, recclfus, fecelfus. 2) lo- 

cus, qui eft in iccelfu. Ab «v«%w{/w. 
Avxxiqitm, £we, «', vecelTus, fecelfus. 2) re- 

ditus. 3) receptus ex pugna & periculo. 
4) locu» ) locus femotus, folitudo. 5) locus per- 
ugii, pcrfugium. Ab eorl. 
:yaf,T>£, 5, (, qui in folitudine viuir, erc- 
litn, anichoreta. 2) qui ad priuatarri 
onditionem, aut ad otium a teip. admi- 
liftratione fe recipit. 

!X«f(?«> f- '»«• feparo, fecerno. 2) facio 
eueiti, aut fecedere, in locum reuuco, 
iia: terrac reftituo. 

,i,u>.icsu, contundo, retundo. E^«/\«rcro>. 
tH>&a, h, f. y.""> tergo, detergo. 2) manu 
Jemulceo. 

t^liQW, <««, *'» contreaatio. 2)inueltt 
jatio, indagatio. 

4**^>>j '"• '"»> rurfus in fuiTragia mitto. 
:) abrogo. 3) retfafto. 
a-MQnie, £»«, i, lepetitio furTragiorum. 8- 
ibrogatio. 3) retraflatio. 
«Wx*f f« «1«. ldem 1 uod &*****' 
iui.c, tae, *< accenho. Ab Ivi-nra. 
«^v«t>[(> >;f0«> i, recreatcr. 
mi>o*Ti*ic , v, 3v, teftigeratotius, Gl. Vet 
Ab iM&tiXt». 

:i-l,vt,c, m«, m, tefrigeratio. 2) recreat 
JjociUatio. Ab eod. 
imiuX*, w-'> >•> idem quod av«j/u?<e. 
v«+v%m. f.{«, refrigero, euentilo. 2) abfter- 
go, Ikco. 3) fociilo, recreo. 4) animum 
recupero. 
N A A'N &> placeo, 

.NAHPON, s, t5, fummitas, cacumen. 2) 
llmi.otum labtum f. ajger. Hefych. 
1,3,5;«, diuilim, inter. Ex «v« & li X ci,feorf, 
Jtti»V»ita, S, f. ■,»-«, fortiter, feu ftrcnue me 
geto, vitum me prarbeo. Ex <">•{ & a"/«jo«. 
LvS{«-/i^««, «to«, t3, facinus viro forti di- 
giium, ..aio fortis viti, res fortiter & prxcla- 
re gefta. Gt. Vet. fteinus. «v3 e «-/«a^« T «, 

metita, Gl.Vet. Ab «•,S(«y«a«'«. 
\v5(«y«9>)T.,«, S, i, qui f.icinoraeditviro fott 

digna, feniter fe gerens. Ab cod. 
tftpiytSla, «?, i, ftrenuitas, iottitudo. 2) 

actio digna fotti viro. 3) officiumboni vi- 

ri. 4) probitas. Ab «vif & »y»9J(, r>o»«. 
».vS{«y«3/?i>/*M , f. fnywj , fottitet me gero 

3) bonum virum mc praefto. A pnc. 
AvS{*-/f>«, wv, t«, fpolii holH detratfa. Ex 

«ivii( & «7(«, prtdtt, fpofhm. 
AvS(«7X»o«, a, i x«. f, qui homines ftrangu 

lat. Kuit. Ex 4vh( & «yx»> 1'rangiih. Sed 

prxftat 
'Av5(«7X»<> *> s »« l *» 1<!em & ex lisflem - 
l A»S(«3fA<t»«, b> 8 > Isuif, Philox. Eit <M{ 

ilnfit, frtlter in fe 


uitutem tedigit, vel legitimodomino 


futat 


ar & fuum facit aut vendit. Gl. Vet. 


plagi 


itius. Ab eod. 


AvSf«,r 


SirtfiK, «, ov, plagio feruiens, aprus. 


'Av3(«>i 


5tnxo.-, n, ov, idem. Av3(«5io5oy«77i»/\oc, n, S ««.>!, quimancipia 

''-'irius. Ex feq. & : ,,. Jt A-.5(«ito3ov, «, t3, mancipium. Ex «v^{ & tS«. 
Av5(«jro5ii5,«, (o«, 5 x«. >i, feruilis. 2) illibe- 

ralis, feruilis ingenii, degener. 3) volu- 

ptJtibus cccupiditatibusferuiens. Gl. Vet. 

fljgitiofus , tnrpitet & belluinum in mo- 

dum libidinofus. 
Av5(«»to3«5.-«, ««,>!, fetuilisturpitudo.vitafla- 

gitiola. 
'AvS(«om5»Sw, Adu. fet 
'Avj(«(.ov, ts, to, homuj 

dus. Ab «vi(, vir. 
'Avi(a'4?=5i«, «w,, >i, eadem quE «T(«c)a^.«, vbi V. 
'Av5(a$i>^»i, cxdis accufo. 
'AvS(«x!j1«, /s«, i x.«.i {,, vimm grauans, feu one- 
rans, fufficiens ad fatis onerandum virum 
valentem. Ex «vi)( & «x J:1 «> pondus 
APA'XAH, '.(, $, .abellum muliebre, fo- habe & . "ANAf 
Sf. AOE, he s catbo 
:dam. . XNI , ««, «, v.iilis .-etas. Gl. Vet. vigot. 2) 
tas, fottitudo. Ab ivio. 
AvS(tiitiA«v, 8, to, ltmulactum, ftatua. A fequ. 
Av5e«.'x«/\o«, «, S x«. >>, viro f. homini fimilis. 

Ex «vii( & «VxeAo«. 
Av5(£i63vuo«, ov, fottis, vitili animo ptxditus. 
'Av5(£i"ov, a, t3, viiile robur, fortitudo. 
Av5(tro«, t.'«, tftv, virilis. 2) fortis, fttenuus. 

Ab «vv(, o5v5(6«. 
'AvS(ei$ivTi,«, e, i, homicida. Ex iv«{ &C Qivu, 

occido. 
Av5{£<«'«, ^tV/y. vitilitet, ftrenue. 
•Av5{e{«,-{.*, ««, ►;, virorum amatrijt. Ex «v!i{ 

& t(«7(i«, amatrix. 
Av5peyo(x«i, virilem setatem attingo. 
Av5(t«v, wvo«, i, idem quod «v5(iv. 2) do- 

mus magna. Ab «V(. 

Av5(>j>,«TfM, <v, f. ijiri», in exliliumpello, in ex- 

lilium mitto. 2) ex afylo (Jettaho. Ex «v>^f> 

& totfiw. 

'Av5(>i/\«t>i«, a, 5, in cxlilium homines eiiciens. 

"Av5(i«, wv, t«, conuiuia quatdam .ipud Cre- 

5(.'«, ««» >i, idem quod «v5(fi«. 
3{>«vtiVxo«, e, 4, paruaft-tuj. Dimi 


A.in. iritim. Ab «v>i(. fcruum alte 
iugo, in potefta Ava{«io5i?u , fut. 1'0-u, in feruirutem redigo 

caBtinum abducu liberum hominem. 2) 

furor&meiimfacio. J) fub- 

redigo, velut vrbem 

Ab «vS{»>To5ov, 
Av5(«iro5i3i«, tuc, >i, & 
'Av5{«5io3u|i3« , S, i, redaciio in feruitutem 

eo, quo de ti.5(«^tSi--q diitum eft, modo. 

3) plagium- Ab «v5f«5ro5i§;iv. 
'A»S»J«>"5i?M5, i> 5, qui vel liberum furjtur £; ab«v- av5(.«vto7Ai;<!>o«, B, S, ftatuarius fculptor, qui 

figna ex csre, ligno, mannoie exfculpir. 
'Av5(i«vT;TrA«;>i«, a, S.ft.nuarius liiior, qui ligna 
c gypfo aut cera fingit. Ab «v5(ii« & 
ir >.««>•?. 
'Av3(i«vT05r'.«rix>i, «, >i, fci!.Tt'x'.><>ais fingendi 

licna. A prsc. 
Av3(iavTo>roif'w , f. >>cu , ftatuasfacio, attem 

ligUlfwiam exerceo. Ex «v5(.a«. 
'Avi^KtvTooromTixif , i(> >i, fc rix"i> ars fta- 

'av5(.«vtc 183 A N & 


A N A 18. 


'AvS f .«vTooroi.'«, n, >i, ftjtuart.m confecVio, ipfa 


'Av3foKT«ii'«, «?, i, cxdes virorum. lix ««», 


adio faciendi ftatuas. 3)ats ftatuaria. 


& Krt/»». 


'AvS^isKTorroiJc, o, 5, ftattiarius, ftatuarum ar- 


'Av5 f o«Tovtoj, viros interticio. 


tifex. 


'Av3 f oxTovi'«, «?, >J, homicidium. 


'AvSfianT^yeu, ftatuas facio. 


'AvS f o*TovK, 8, J n«. if, homicida. 


*Av5 f i«c, uvth, i, ftatua. 2)cippus, Gl. Vet. 


'Av3 f oAtTe: f *, zc, >;, homines, viros perdens. 


Ab bff. 


'Av5 f oAn>>», tc. f, virilem habens animi celfi. 


'Av3 f i£«, f. irw, & *.5 f .'*o««i, aetatem virilem 


tudinem. Hefych. Ex «v>i f & A5(i«, pritfen: 


ingredior. 2) viriiitec ago; Ab eod. 


&' nohilis animns. 


'Av5 f i*:c, >i, o», viriliSj ad viros pertinens. 2) 


"Av5 f oAi)eV.'«, ccc, $, ius homines prehendendi, 


vinlis, fortis, ftrenuus. 3) viro forti di- 


quo ft.il, Athenienfes, (i ciuis extra Atticam 


gnus. Ab eodem. 


interfcitus eflet, tres eius vrbis incolas pre- 


'-MSfntSci Adu. viriliter, fortiter, ftrenue. 2) 


hendebant, csedis poenam daturos, niliipfe 


valide, robufte. 3) vehementer. 


criminis reus traderetur. clarigatio, Gl, 


'AvSficv, s, tJ, parutis vir, homuncio. Dimin. 


Vet. Ex «vi- f eV; /\« ( /.,i3«'v»;. 


ab iv^f. 


'AvSjoa^jViov, «, to, idem & ex iisdem. 


'AvS f »ri, Aiiu. viriliter, fortiter, ftrenue. 


'Av5 f oAoy/oi, Z, f.visa, viros lego.deleclum mi- 


'Av5f.'4>.A:e, 8, ixzMi, viri amans, viri amicus. 


litarem habeo. Ex «v>) f & hiyu. 


Ex «viif 6c «JiiAo?. 


'Av5 f oAoy.'«, «c, >i, virorum collectio ad mili- 


'A.vty$S*Titf, a, i, homicida. Ex «v>) f & <p£va, 


tiam, deleflus. 2) colleciio quiisuis, qui 


occiito. 
'Avloo/Sxoi.c, ic, idem quod *,S f «%J>,^ 


'Av5 f DAoyi'^«, f. ,'o-w, idem quod «v5 f oAoyn'«. 


'Av5fo/3«jf»oc, e, 5, via angufta, ijui vni t.mtum 


'Av3 f oti«v>)t, eoc, i k«> >i, virorum amore infa- 


homini fuf&cir. Hefych. Ex «'vii f &/3«<"v«. 


niens, viros infarie appetens, libidinofj. 


•Av3j»/3«rE«, », cumvirrs, f.pueris confuefco, 


Ev hif & f«/vV«. 


rem habeo, amore fcilicet nefando. Ex «v>) f 


V.v5 f o/»«vj'«, «c, >), infanus virorumamor, libi- 


& /SWa, wfsindo. 


do feminae. 


'AvS f o/3of;oc, «, 4 *«i 1», hominem vorans. Ex 


'AvSfJoiz^xoc, a, i k«1 >)» cum viris, vel 'viro 


«v>) f 6c /3o f oc. 


pugnans. Ex «vi) f & /x«xoii«., pugno. 


*Av5 f :/3«Aoc, 8 ««<■ f, virilis confilii, fortis, f. 


'Av5 f i>Eoc, £«, ov, virilis. 2) humanus. At) 


viris inlidians. 


«vii f , vir. 


'Av5 f o,Jjj?, viros deuorans. Ex «vw f & /3i/3 f i- 


'Av5 f oit>i>ci(5, £oc, 5 xx1$, ftjturam & altitudinem 


ctk«, Cll'0. 


viri squans. Ex eod. & u-wic. 


.'A.5,v;/:f -*toc, idem. 


'AvS^t5of£«», eix«i, f. wcoftai, virile robur confe- 


*AvS f oy£V£i«, ««, d', virorum genitura, hominum 


quor, vel ajtatem virilem attingo, ad xta- 


propagitio. 2)fuccefiio generis per viros. 


tem virilem peruenio, vir fio. 2) in med. 


Ex htio & yivoc. _ 


ftupro feminam. «v5 f «Mc, adultus, Gl. 


'Av5 f o'/.'y«c, «vtoc, gigas. 


Vet. aor. I. part. paff. «vS f wS£ro-«, comprelfa 


'AvS f oyovoc, », 5, marem gignens, viripara. Ex 


a viro virgo. Ab «v>) f . 


«vii f & y.'yov«, a y.'von«i, nafcor. 


'Av5 f o-n-«.c, utaoc, i, puervirili animo,qui ante 


'Av5 f ;ywi,c, «, 0, iniem quod fequens «v5 f 6- 


aetatem virilem viriliter fentit, cogitat, agit. 


ywoc. 


Ex «vi) f & or«?5> puer. 


VvSooyuvoc, ts, 5, androgynus, femimas, femi- 


'AvS f oor/\«;.'«, «c, i,, virorum formatio. Ex 


femina, femiuir, GI. Vet. 2) caftratus. 3) 


u.vkc & fihuao-oi, forino. 


debilis, imbecillis, inualidus. 4)effemina- 


"Av5 f o7rAia£i« , «c, ii, hominum multitudo, 


tus, muliebri' animp ptasditus. 5)focors, 


feu conuentus. Ex «v« f & orAifSoc, mul- 


parum ftrenuus. Ex «vS f & yuv>). 


tituHo. 


'Av3 f o5«inTo«, a, S*«i>,', viros.f. hominesperi- 
mens Ex «vi; f & 5*;?«, Orti*. 


Av3 f 5rro f voc, 8, 5, fcortum mafculinum. 


Av5 f o7r f £or>ic, ioc, i K«. i), virum decens. Ex 


'Av3 f oS«,u«c, «vtoc, i, virum domins. 2) gem- 


av»P Sc noi-xn, decet. 


ma qusdam. Ex «v>) f & 5«»t«'u. 


Av5 f 67r f w f oc, ov, hominis faciem habens. in 


'AvSpjSohoc, e, 5, triclimum, pars sdium folis 


neutro htimana facies. Ex «viS f & or f i f «, 


viris confecrata. Hefy.h. Suid. Ex «v5 f 


prsra, metaph. facies. 


& Soitoc, domus. 


Av5 f or«3«c, foc, >i, virilia gtandiora habenj. 


"Av5 f jj£v, Adtt. ex viro. Ab «v» f . 
'AvSooavDs, »i,ro<;, 5 "«. >i> idem quod feq. 


Ex «vij f & «&>,, virilia. 


Av5 f ori&wv, ovoe, i, idem &c ex iisdem. 


'AvS f «</..'c, >itoc, i K»l », a viro interfectus. 2) 
homines perdens, vexans, xrumnofus. Ex 


Av5 f io-«»«ov, «, t5, rut.i lilueftris. Ex «v>i f & 


u\u.x, ftngttis, quia herba hxc, digitis trita, 


«v>) f & *«(««. 


fanguineo fucco tluit. 


'Avupixmtoc, «» 5 k«i vj, ab homine laboratus, 


Av3 f «r«i«:c, », 5, idem & ex usd. 


feu fadus, vel cum eft epith. fepukri, in 


Av3 f jr,vic, i5oc, i k«i >J, hominibus noxiuSp 


quo vir iacet. Ex iisdem. 


pcftifer. Ex «v» f S< aivtc, pemicies. 


V.iSjoko/JjiA.k;, n, i, homo malcficus, nequam, 
vcreutor, llelych. Suicl. Ei toty & xo/3«- 


Av5 f ro<piyiJ, 7»c, 5, ft.itua virum & Sphingem 


referens. 


mc, vafir. 


AvSfoWi n«c, >,', virilitas, fortitudo. 
'AwSpro^i N A A N E A N E 186 feftjtf;, ««. maritum naftus ; in mattimo- 
10 .ieens fcmina. 
„<f>«y s «. B, humana carne vefcor. 
M*«y.«, B,S««1 -I. humana carne veicens. 

S:CCf."fum t n^2. «)oc- »3^$- .»,$»».-«, «?, i, homicidium. 
l<fi»»c,«,5, homictda.ficariuf 
, intetfeatrx viri. 
Ia.tr. »r»e, «, », homicidj. 
* „ »„.•,.: virilem vocem habens. 

^t^ ^-ilem re^do, vinle robur 
•uominiiiro. v. «»5 ? «»««». 
<* i „„a j virilis, virum decens, 

,0-/»,C, «»C, » *«' 1, »'"" » ,. 

flrti viro dignus. 2) fotti animo pridi- 

us, magnanimus. 

>.,55,, A*». viriliter, fortiter. 

py, S.M, 5, pars-domusin qua Yiria ittltt- 

lieribus feorlim agunt. I) exponitur eu 

fchola.vbi fturtioli fapiemia; erudiuntur. 

5 pk »rr.c, |5.«, i» idem. 

,5»5»c, ««, 2". vitili». ad v.rum P a "', n f L' 

3£U «, f. 4w. ndeiubeo. Ex «» & 

fe"£' B, !«.«. finefponf.onenftus. **- 
i»w,«,nondefponfa. E*«p?.<x«yr».s. ,., »fV"V u ' f.«S, experg .. j .-..nilitutio, ereciio. 
^rV^Tnonexperreaus. Ab 

fWfertif. ^Tcitra reftitutionem Vit*. 

* . -. ■ : n ,.,,in itns. irreprehen- 

^.'y.Mroc, «, .««»„ inCWpatUf, liT cp 
fus Gl. Vet. inaccufabilis. tx « pr. « 

jn^citrareprehenftonem.cui- 

JyUJiV, MM vterum non fert, quanon 
elt et.uid . Ex « pt. & Vy»S»«. 

J y 4.^c,«,5«^,.U..untus,nuUalau- 

d; Ifeflus. Ex « pr. &ly««(i<«- 
Myp,..., expergif.or. p* «w. P ro .»*«. 

SSrfTn«,ui«. quod locum non habet .n 
cetum n.t.na. Ex«pr. & lyx«f ««, £«?"■ 

&m*>«>« «, 5 ««■ t. r°!° nu " *<l u " us ' nOT 

pauituf. F.i « pt. & i5««i.'?«. 
ANB-AHN, iM».IUenwr,impunA s)effufe ; 

l.t«e. J) promifcue. 4 ) palam, aperte 

Philox. pjflim. Ab *v.',«». 
• A Z«,-.t. ». ..onftabilif. Ab.ttnr,**- 
>»<?«'. f. •««. fublatuni in fede colloco £ 

pono.Ex J»* & «'?«. . . . 

,!*- , ^ , • l0n uirio lnmin sinum.cum 

A "u:r;::;u,^- 

• A ».a.'MT=c, 8. 2 »«' ■!' ".'ilus, muitus. 2) m- 
,.» -ctaraf. Jjcriltis.aduetfuf. 

nonadfuefeftus. Ab«pr.&««c>. 
«),}, torinacareiis, inU.n.i.s. E» 
» pr. Sl . 

. »■ **». »M«». anima^erto. 
,,a,M«»,fpecicn 
hngo, animo propoao. Ex «1»« & «»•»*»*«•«« Av«.Sa>io>r..,«,«c,i,imac,inume.hctioinanimo. 
Av«»x«««iB. .*«>«. quisulla imagme exprimt 

poteit.quemnullacon.eauraadfequipofGs. 

Philox. inexillimabilis. Er « pr. & «,.««?-. 
A»«.»»».«c, .». qui imagine exptimi non poteft, 

vtDeus. Ex « pt. & «•««.'?«. 
toAOdSvM, f. «»«Mi9«»«, ««» «■ q u:E nondum 

penerit, Lucins labores nondum cxperta. 

Ex « pr. 6: f.'A!»u.«, Lucina. 
AvnVw *> f w«, euoluo, inuolutum expiico. 

2) inuoluo, cir.umplico. , 

Avj<a?|..«, «toc, t», euolutio. 3) inuolutio, 

inuolucrum. A pr. 
'A»£.'>.«nc, inuolutio, euolutio. 

'av;.'A/\»», idem qucd «v«»w'«. 

'Avr.^v^, /*«■«• remiffe, folute, licenter, ne- 

gligenter. Ab «y<«(>.. 
■'v,e,«i, redeo, redibo. Ex «v« & »>(". «• 
•ax»», mt. 5 •»• «- "°'' vert, - tut ' nuduI ' 

•.)male veftitus. Ex « pr. & «»««, vtflts. 
AffNrt». edicc-re, proclamare, palam pto- 

'KUitWi f - ?"» arCe0 > re P ello > inhibeo - 
'Av«»'».F»«. ««*. «« inhibitio. Ab «v«»'jr». 
•A»«.pi«, turfum traho. Ex «.i & « ? v«. 
'Av«4«. n=ao, adneao. Ex «v« &.!%«. 
■A.«JfTs<,«, S, S ««»■«, inacceffus, ad quem non 

patet ingreffus. Ex « pr. ec «T«5»e. 
, , ^ „ i.jj imn.unis. uiii tnbutum 

A»«n»$»e»^. e > " »"' 'i' imiiiuii.a. M ' 

non folu.it. Ex « pr. & «;.*»f»i, "ibnritm. 

■mS^aZ"'^"' e loco alto. 2) ab 

origine generis & iuxta letiem pnfcorum, 

quibus quis ortus eft. Ab «»«»««. 

A»«»ic, Atiu. futfum, fuperne, eminus. 

A . ; «^r.c, 8, 5 ««> *. vnde non eft egreffuS. 

2)inuins. 3)carcns euentu. Ex « pr. « 

A .:r,fi ; r.V 3 ..««.*.qi::v: :o.T. F ell: nequ:t, 
inuiolabilis. Ex « pr. & UfrSL*- 

•a»««/?.«-«?. A.lti. inuiolabiliter, feufic, vtco- 
aitione effici, & velut extundi nequeat. 

A»«3*eri, AJ:t. fme exconat.one. 

nn.i excoriatus. Ab « pr. Sc 

■av.m«».t.«, »», non excoriatus. n. i 

w',>iT«r«r. »«• ■?. i"' 1 "° n p« e s ; " <«"•. 

feu.qu, nunquam d,.mo .ibfuit, .utnunc 
d..mi verfatui, non petegte. tx « pr. ac 

'AM«Wy»»f«. 8, 3 » al *» inenarrabilis, ineffa- 

bilis. Ev « pr. J« & S»«y<.(««». 
'Ave*!.«yi7T««, .W«- inenarrabihter. A pr, 
'A V ..*».'« tsc, a, »»«>«, multus.indeienlus. bx 

« pr. &' ««.!«»'«. vici/cor. 
Mtamt, », . ««' «. "o.i editus, nor. vulgatus. 

Z ) non elocuM, de tili.i. Ex « pr. & W»r«. 

toiYrifmM. m « »-' 4..eK«rfum & effug.um 

non habens, imperu.us. Ex « pr. & f»»{»- 

•JZuSZZJh* t "» *• ^ ui calei ' ,eti non 

potelt. Ex s pr. & <«lff(«rf«. 
•Al!«f«.»,»««M.inexpubilif, tx . P r. Sc 

Uilnttat, expio. 
■AMMOvAMCi •»' cuitupcpulicarens, fnatn*! 187 item de 


re, qu-e ad 


cums ca 


ula concio 


AvexAaAifTo;, 8, i xxi *j 


ix & A« 


Ae'w. 


'AV^KAfilTTTO 


, s, 5 *«; ■;, 


petuus. 


I) inexhaui 


orw, defic 


., cefib. 


'aicxMistu 


, /&/«. perp N 18? !, non deficiens. 2) pei 
Ex x pr. & eVAei io, fcmper, (inefine 
'AvtKAiTrik, ioc, i k«! ij, non deficiens, indefini 

tus. Ex « pr. & cVAiorijc, deficiens. 
'AvekAoVico;, s , J „,,) ^, a quorationesnon pe- 

tuntur; cuius rationes fubduci non pof 

funt. Ex « pr. & eVAoyi"fote««. 
*Av£KAoy,cw;, /?,///. lineratione, fine modo, irt- Av£Z5ri>TA^(i,, repleo. 

'Avttxtomtf, e, i»x)i, non obiTupefathis, im- 
pertenitus, impauidus. Ex x pr. talwiifa- 
T0ji«,, objlupe/co. 
'AV£*irAi)KT«K, .'/<///. impauide, intrepide. 
'AvfiraA^fo/To;, e, im)j, inexplebilis, Gl. Vet. 
'Av/kitAuto;, b, iislj, indelebtlis, nonelutus. 

Ex « pr. & J*7rA(Jv», (?//;«. 

'AveK-roiVoc, 8, /) ks) if, qui non poteft educi, 

extrahi, aut expelli, qui aliam in domum 

emancipatus non eft, aut emancipari & in 

alienam poteilatem dari nequit. Ex « pr. 

& eWoi/w. 

'Av£ktu>!toc, s, 5 u)j, quodad fuppurationeu 

perduci non pctcft. Rob. Ex u pr. & lx 

isuia, fttppiiro. 

'Avixirucoc , ov, non diuulgatus, celatus. i) 

non diuulgandus, celandus. 
'Av£afi'fuTof, s, i k«) li, non radicitus euulfus 
aut quod eradicari, exftirpari nequit. E) 
tt pr. & ixoiC\iu, eradico. 
*Av£kt,hSc, v), 5v, patiens, qui tolerare potefl, 

Ab iv/xofta,,, tolero. 
'av£ktoc, >■, ov, tolerabilis, commodus. 
'avektw;, Adu. tolerabiliter, commode. 
'Av£kt(,wto{, ov, qui deleti, deteri non poteft. 
'av/kJj.-vkto;, s, i xx\ >}, quem nemo effugere 
potelt. 2) qui non potefT effugere. Ex 
x pr. & licrfeuyu, ejfugio. 
*Av£ks5o.'t>jtoc, «, J K «> >;, noii piotliens foras, 

non emanans. Ex « pr. & ^KCJ>o,r«w. 
'A-iUQtetc, 8, i ««) {,, quod efferre non licet. 

Ex* P r. &/K$ffw, £■/»•«,. 
*Av£k*(>«,-o;, e, i xxi t, inelfabilis. Ex & pr. & 

£K$f>«;-u. 
'Av£k$,V/>,toc, «, ixuil,, ineffabilis.qui exprimi 
verbo, pronunciari non potelT. Ex x pr. 
& ixtpbivia. 
'Ave'A*,o;, b, ixxic,, fmeoleo. Ex*pr. &e'A«iov 
'Av£A£yKTOf, 8, i x«) >i, irreprehenlibilis, qu 
refelli non poteft, aut non conuinci. 2) ma 
nifetlus, conuicTus ap. Platonem ; Si locns 
fautts, quod Stcpbano non videtur. Ex « | 

Av£Ai>KT»c, Adu. line reprehenftone. 2) fi 

probatione. 
'Av£Afy%«, arguo, conuinco. 
Aiefaijfiiiy, ovi;, c k«) >,', immifericors, duri Av£Ae>,iz«v*;, /?,//,. crudeliter. 
AvEAeiic, Jc, immifericors, dnrus. 
'AveAeu9e ? .'«, «e, ,}, illiberalitas.illibetalismo. 
rohtas. 2) aua ' ' 

'AveAfuSsf.oT^-, i,t 

'AvEAeaego;, a, ok«)^, illiberalis. 2) fordiduj, 

auarus. j) inhonellus, indecens. 
JAveAeuS/fwc, Adu. illiberaliter. 2) fordide. 
'Av/Asuo,;, ew;, ,;, reditus. 
|Av£;.ei;c, Adu. iine mifericordia. 
'Av£Aiy^«, «toc.t», conuolutio, cincinnus. Abj 

'AveAAijv, j««)i|, alienusa moribus Grxcorurm 
JAveAivvue/, tempus tero, cunaor, ceflo. 
'Ave'Ai|,c, j«;, ^, inuolutio, volutatio. a) »vil 

plicatio. 
'Av/A,7roc, 8, 5 

pedem , i. 

e'A.'jo-«, t/«y«, & t»c, 
AV£A,'oo-m, vel /5v£A,'tto/, f. /f«i, voluo, euoluo, 
^ reuoluo, voluto, verfo. 2) explico, apetio. 
Av£Aktoc, b, S k«) ^, qui trahi non potert. 

Av/Aku, f. {«, (urfum trah, 

2)fubduco. j)extraho,, 
Av/Akwtoc, e, 5 k«) y, non 

non fenfit. Ex « pr. cx 
AveAAiji si)^, non torquens, non trahenj 
incedens. Ex s pr. & ttollo attrahendo, 
rotraho.4)traho. 

««,*, non vlceratus, quivlcui j 

ix « pr. & sAkJm, vlcero. 

i *«<i,', alienusa Grsca confue- J 
grscis moribus aut imbutus 

iis nequit imbui. Ex x pr. "c non eft, 
oAAkv,'?w. 
'AvfiAAurw, eoc, i k«) pJ, cui nihil deelt, non defi- 
ciens. 2) cui nihil detrahi poteih J) non 
celTans, perpetuus. Ex « pr . & - J AA«,V«t, 
deficio. 
"AveA^ic, i k«) u', qui eft fine fpe. 
'AV£A;r,?e'w, fpei expers fum. 
'AveAT,?-.'«, «c, 07, defperatio. 
'Ave-ATiroc, s, S k«) „', infperatus, prster fpem 
accidens. 2) rion fperans, defperans, nul- 
lam fpem habens. Ex « priu. Ik i\ n ; ( . 
'AveAw,',-wc, Adu. fine fpe, citra fpem; prxtet 

fpem, infperato. 
'AvUi/Tfoc, 8j ' k«) i,, non inuolutus, fine tegmi- 
ne, velamine. Ex « pr. & eAt/Tfov, initolucriim* 
'Ave>/3«Toc, 8, S k«) ■;, inacceffus, inuius. Ex s 

pr. & IfLfizivu, accedo. 
Aveit/o-iiToc, 8, Sk«) v/, carens innidia, non inui» 

fus. Ex « pr. & V£f,£c«'w, indignor, iniudeo. 
' \'itu.nsCiTbic, Adu. citra inuidiam. 
Awttu, tv, f.' ww, vomo. Ex «v« & iu,iai. 
Aveji/Twc, ^,/«. cum vomitu. 
Ave/eijToc, e, S k«) ^', indiuifus, indiuiduus, notl 

tlilTribtttiis. Ex « pr. & v/fi». 
AV£iei«ro;, «, * k«) ^, vel «vetei«-oc, xiu, «iSv, 
vento plenus, vanus, euanidus. 2) leuis* 
inconftans. Ab «vefeoc. 
'Avofi.-Siov, 8, to, ventnlus. Dimin. Ab eod. 
'Ave«,S,o5, i'«,.ov, idemquod«v£tei«ro;. Ab«vetec;. 
'av£«/Jw, f. iVw, yentisagito. Gl. Vet. ventilo. 
'Ave>io;, ,'«, ,ov, idem quod «v£«,«ro;. 
Ave/eoSfofio;, *, i, curfor, qui ventos curfu 
a;quat, velocillimus. Ex «vefio; & 3, 
cttrjtts. 
Avef»«'e.;, ojo-j-«, «cv, ventofus, vento pl 
'Ave/i! 'V-.--- qui apud Corinclnos m- 
os fedabant. Ex -Ve-f-of & antamencis 

:t7rc<, cubile. 

jemoe, =. 5, ventus. 2) anima. 

fcntefK, «*«, 8 ««> -T, a venco tegens.ventum 

ircens, ventis inaccelnis. Ex «v«.-»f -t 

r«i>r_, "go. 

•(-»,-«..$»,. «v, a vento agitatus 

!jLU'*e«y»«. 8 > s *"' *» a vent0 P e 

Ex _»-«<_. <- cfifxyoc, fonui _c in otbem ««< v), a vento nutnti 
orroboratus. Ex «»eito< & idefl tpiin, nutrw. 
_jtfr{e$ii', e'»S, 5 _«> 

e(to4>-»..'«, ef, ., corruptio, quce 

\ feq. 

e|_»:Mo<>o.:, 8, 5 _*« •>, a 

iE.tf-oc c_ <J>-e<(__t. 

' ««< 4 cocruptus. E 
ntis fublar ventis 

|_>5 -C «!{!"■ 

£_._-, B, f. km. vefltilo, vento expono. 
ElrAifXTH;, ;_-*■ intrepide, auda.ter. t 
« priu. tei>rA,iiT.e, perferritu 
■/cj__-A5«<» b, 5 «*'< >:> r 
Ex « pr. & '* Mr f fa »."*P(* , __.j.„^ kl i l eft igans, quiefcens. »..^r..-,..s,5««..,.uinihil.mped 

ditus, liber. F.x « pr> &ia»»J.<, 
,;.y«. fuie impediinento, & 1 '.'-'" guor. 3) rigidus, I90 

bilis. Ex « pr. & ,fu.. cleritatemhabens, bere. . . 

„>«•-.««, 8, i««. ., quuncidetenor 
2) irrcprehenfus, qui nihil peccat. tx a 
priu. _c t>iMr.'*T_, isci-fo. 

„«><)>«»«<•, 8, 5 ««> ,, non demon.cra.us. Ex 
_ pr. & .(.$«<»->, .(7.»«/-- 

.».>$««<, «. « «• *- -arensefncacia. _) fine 
emphafi 1« fignincatione expreffa. Jl lu- 
culentam fpeciem non prxbens. E« nsd. 

,»e(_$-r_c, Atlu. fme efEcacia. 2) non ex- 
preiie. 

mMHS, ««, 5 *«» «, vent0 P ,enns 

a) venti naturain hab 
L»ij-£*x<-, eof,ijutW,venti cc 

h . _»ett_« _* -Wft celtr. 
L»f(t_*i«, *c, >;. nomen hjwb*. 
f/t-U.ic, e, i„«< ., futi-is, veBtofus, vanus 

Ab Ky>|Uf. 
_ue-.»«, «, «, anemone hcrba. GI.Vet.vae 

cinium, faliunca. 2) vanitns. Ab eod. 
v»(«_ric, <-oc, i), cognomen Mineruae, ventum 

perniciofum fcdautis. Ab cod 
.,<».<;«, <;.-, 5 «*. if, non indigus. 2) cui rril 

'."'""■ 
*».,...«««, «, » -«'< 4. alienus ab oftentatione 

Rob. Ex « ; •''•'"*• 

*».»•<««<■, e, i*«l .1 qui lieti nequir, impom 

....;<.■_., fieri polift. 
(.»«»,«_., Adu. line neceflitate ex inopia. 2) 

largirer, abunde. 
A»«».o.-t,< _,l *«.«,< indub.r.iiis.indubitabi- 

lis. Ex « pf. « J»J»-fe?<.| iliriio. 
M./t. ,_--?, <-.'_• indubitanter, ' .ud dubie. 
; j$, non lan- 

guidu... :, ui H"° noa *" r en »' ut0 " cc '■'" 'A»e»5oTK?,/l</u.nonremilIe, non languide,non 

perfunc-orie. 
A»«»5 a «£, 8, i __.<!, noninducus. Gl.Vet. in- 

veftis. Ex a pr. & l»?.otii_(. 
A»t»tfr^, *o?, 5 _«) >i, etfeau carens. 2) quie- 

fcens, fegnis, torpens, otiofus, ab aaione 

vel exercit.itione alienus. Ex « priu. 8e 

htpyvg, ejjicox. 
toMoyttWt 8, 5 -«'•;, inefficax, Gl.Vet. effe- 

Stu carens. Ex * pr. & Ivtc-yu, operor. 
A»e»38o-,'*;o?, a, 5 «»< ij non adflatus diuino 

numine, non fanaticus, non vefanus, non 

infanus. Ex « pt. & Iv-Sfriv-r.-, fiutuict f. 

rfAm» /«,o,e fl^nr. 
'A»e»>o>)T»?, 8,i_ai J, ignarus, indpScus, qui non 

cogicar aliquid, 11011 memor ell. 2) inex- 

cogitatus , imperceptus. 3 ) cuius nor.ii> 

mente formari, quod pcrcipimente nequit. 

Kx a pr. & e'»»oe'-, cogito. 
'A»e»o'^»roc, 8, 6_a)^, non perturbacus, placa- 

tns, quietus. Ex a pr. cc i»ox^t'_, mtleftlll 

fitm, ojfetith. 
'a»I»t£i/_to;, s, 5 xstlv,', nonaffjbilis, hominuin 

congreffut refugicns, infociabilis, morofus, 

difficilis, fuperbus. Ex a priu.&J»Tu-/x_<_» 

comttnio, aUoqitor. 
'A»e»T f e Z «<, e?> tardus, non velox. 
Wvtjojtoc, 8, 5 k«1<, irrcuerens, Gl.Vet. Ex 
I a pr. & t*vT<<£>of.:x(, reitereor. 
poteft. 'A»e,__s«?, 0», non audiendus, non auditus, cuius fenfus ad aurcs non peruenit, auc 
peruenire nequit. 
A»tf->.t<>'TO!, «, 5 _«i <-, indelebilis. Ex « pr. 

tt i^a?.i,cpu, deleo. 

A»e,-A_*-Tot, 8,5 -«'.</, immutabilis, iouariabi- 

lis.conftans. Suic. Ex <t pr.& l\aMistu,viutt. 

A»tf«»T_<(«t, inexhaullus. Ex« pr. <5c c'?*»T*e'u. 

Avei/tT-r-To?, 8, 5 „«> 4, qui decipi, falli 110» 

poreft. Ex « pr. & l%a-nari.u. 
Att^.-.Toc, c-i, qui nou abnegat. Ex eod. & 

t^ac^ottoi. 
A»t,- </.:-,•*««, s, 5 _«) <!, quirefutati&coargui 

non poteft. Ex eod. c. <?,•««.<-. 
'A»t.«A/r-T-?, /.«<_. cicr.i rclucationern, vtnil 

contra dici queat. A pnec. 
'A»ef<<>r«Te!, idem quod Aifyanft quod vid. 
'i_M.ip.nMff 8, 5 .«', ,„ iinpcrfccutabilis. Ex 

;t>e.»__, perfcriitor. 
'A».'5<Tafi-, exploro, cxamino. 
'a»!5«'t«-»«, 8. ' ««»>!, ncm ex.,min.itus„non ex- 
ploracUSf dihgenti e:<a.Tiine non tognitus. 
Gl. Vet. inconfultns. Ex « pr. ifc e',eT_?«i, 
exomint. 
'a»«.«t«,-_c, /frfir. fine cxamine, inexplorato, 
i-nc delecru, vcl difcrlmine. 2) fme racio- 
nis reddend£ »c. 
'A»e,i.f-«{, 8, i --, ., .«' 

n inuentus, incompettua, L.x « pr.cfc 
£ t -«i<;,'j«_, imenh. 
K»i%to**H, e, i »«< *. non expofi-U-, nonex- 
irt-sbilis, 
inexpricabilis.' Ex « pr. & < ; v/toi«-i. 
•ah{,««_«'_, _. t. «.-. n, ,l-s toieno. 

'av« {.-*_<*, _____ 

'Avtfi, clc i rnalurum, tuleran 
i, vel AwsJjkjzko?, n, i xx\ ij, tolerans mal 
iniuriarum; patiens, Gl.Vet. Exavs^, 
tolcro, & x«xo>. 
'Anijixtixw?, Adu. cum incommodo, animo 

'Avtitttitx-ot, a, cxa),?, qui exliccari non poteft. 

Ex a pr. & Ufii^u, bumctlo. 
'Avt^i\x-ot, a, i x«i 11, implacabilis, qui placari 

nequit. Ex « pr. & if.Aaottat, propitio. 
*Av£ri>>,Aoe, ov, non delendus, non eiuendus. 
'Av£$iT.j,-oc, tj, Ixctlq, exitumnon habens, im- 

petuius. Ex « pr. & itjE.i/t, exeo. 
'Avt*.*. .'«•«?, e, 8 x«) $, inueaigabilis. Ex « 

pr. ilc ^ixviafa, inueftigo. 
'Avii)oiof, s, Jxzli!, qui nullumhabet exitum, 

vnde exiiri nen poteft, imperuius. 2) cui 
exitus ruin permittitpr. Ex « pr. & ifJoSoe, 

'Ave|o5ic!««, ov, qui impenfam non haber, vel, 
quivencli non debet. Ex « pr. & t'|oS.«?, 

'Av/?oif:?, a, i x«) $, quem efTerre non li 
nuii euulijandus. Ex «pr. & t'xij>£f;w, f. f , |o.'o-«, 
effero. 

'AvrifTai-oc, ov, parurn feitus, feflo die 

'AviofTtfi s, o x«) "J, incultus, inceleber. a) 

non feriatus, non hilariter tranfaftus. GI. 

Vet. profeftus. Ex « pr. & «fTij, feftum. 
"avjoc, rnutus, vocis expers, Hefych. 2) ta- 

citus,, quietus. 3) quietus ab aliquo in- 

comnio.10, cum Gen. vt xaitav, Herodot. 
'Avfirxyyt*T04, ts, ««)>;> non vocatus. 2) non 

denunciatus, non indiftus. Ex « pr. & 

i-nayyi/Woi, denuncio. 
'AvmxisSvToc, b, *«) >,, qui non fentitur. 2) 

qui non fentit. Ab «io-J«vjjS«,. 
'AvsTrttuSiiiTa?, /^i/a. citra fenfum, ita vt non 

fentf.tur. 
'Avnrxir*4, S, i xxl >,, non auditus, qui audiri 

nequiit. Ex a pr. & tirctiroc, ab «i«. 
'AvmxhxivTot, a, & x«) H, inuerecundus, im- 

pudeais. Ex x pr. &^r«io-%vy-c.fuu. 
'Avtjroiio^uvTMi-, Attn. inuerecunde, impuden- 

ter. 
'AV£T«iT?«rcc, ov, innocens, cui aut nequit cri- 

men .rxpiobr.iri, aut nil efl crimini datum. 

Ab a pr. & 1-nxiTixoy.xt, Criminor. ' 
'Avtirxr\Kxxnc, ts, ittxil,, non alternans, feriem 

contimuam habens. 2) cui funt dentes 

continui. F.x a pr. & iita?.\aTTu, alterno. 
'AvsiTxvi.^iun^, ts,lxx'ivi, qui corrigi.aut emen- 

emenidauus. Ex « pr. & 1-KavooUu. 
'Avitrutf te, t, x«) ,', intaCtus, liber, quemat- 

« ,. & Lpi7rrovu, atiingo. 
'Avito Q?;'tn 114, 8, i x«) ii, qui iine Venere & 

grjtu efl,, inuenulrus, illepidus. 
'avitto; >;!,;,-, loc, i x«) ,), non moleltus. 2) non ANE 15 

'Avewtte u?oc , ov, non redux. Ab « pr. 1 

Mexou-ai. 
'AveTtjj&rst, a, SxotU;, inoffenfus.iniurianullli 

petitus. Ex « pr. & i^pt^u. 

fych. Etym. Ex « pr. &\voc, JrW 1 
AwxifaTot, a, xct) ,,, inacceffus, imperuUiT 

Ex « pr. & ivifiahu, accedo. 
avct.^ae„ t „ c , a.ixt,),', cuiinlidiarinemopo; 

tell, inhdiis non obnoxius, ab inlidiis tutusj 

aut ab lis nan appetitus. 
Av^iyvoi-ot.ov, nonpnuifus.nonintelleaui 

_ Ab u i:,;:;it. cafligatore non * M ™ 

'AvmyvCitoi4, Adu. vt agnofci, cerni nequeat 

A pr. 
AvmiyexQK, 8, i xtA i,, titulo carens, carei 

inicnptione, cuius auflor ignoratur. 
Avs^.Sik, hf, i xct) a, non indigens, nulliul 

rei indigus, 
Mnttrwarot, a, S *« »', qui eft fine orten t.i tione, 
_ non ollentator. Ex a pr. & fer.S«'»» H(4 ,, 
A*«*i5«K«{, A 4««) ,',,aon capax, non admifii 

tens, qui recipere nun pottd. 2) qui nait 

wril"' imp0 ' nbilis - £x a Dr ' & i,r 5 'W*'» & ^ c, 8, 5x3;),', non obligatus. Ex a pr. AveoriSwroc, a, i xx\ j, minime mordens. Ex 
« pr. lor) & Sdxvu, mordeo. 

Aivxilmt, 8, 3 xct) ,', purus & conttotieriin 
vacuus, de quo nulla controuerfu eft. j) 
puella, decuiuspatrimonio & matrimonio 
contendi mter confanguineos fas non e(h 

Avtn-iSoTot:, a, 5 x«) ,', nihil proliciens, nulla t£,-xf.«, «c, „', duiities,immanitas, iniqui- 

!. A feq. 

itiwc, tot, i x«) >!, durtis, immitis, iniquus, .ve7rt£txa<, Adu. inique, immaniter. 
,ve>ri«ufi>;,-oc, a, i KX 'i {,, vacuus concupU 

.v£ori*«>.i;orToj?, Adu. iine tcgmine, nude. j) M£isUxuto4, e, i uu\$, non aduftus. Ex « pt. 
& (TrtKxlui, adltro. 

"em & ex iisdem. 

spercadu- non de «a>,tcc, s, i x«) >;, nulli criminationi obno- 
s, irreprehenlus, inculpnus. Exapr. tt ;V.'jvt-,.-,v., r-J.-, v/./n. I lllS. Avror.>t!ioi ; Toc, a, 5 x«) 4, auxiliodellitutus, cui 

nemo fert opem. Ex « pr. & lirtxtipizi. 
AvtTrittt>tT04, a, *>:»)>;, inconfultus, tcmerarius,' 

incunfulte & temerarie faftus. Ex « pr. Cc 

^Ttjtfivw, comprobo. 
AvcTtitqtiiTTot, ov, qui non cjccultat. 
Av£ori«i>.i.TO<, ov, liber, non interriiaus. 
AȣoriKt."uiTi,<, Adu. line impedimento, nemine 

impediente, litere, foititcr. 

'AH7ri'),i,?rT»f, A N epiche V.&. 2) lmper itr; iMirroc. , 8, 8 ««) *i , qu 

peteft, reprehenlioni non obnoxius, vitn 

expers. Gl. Vet. irreprehenfibilis. Ex « 

pr. & iiciXuulicivn. 

«««.x,^™?, Adu line reprehenfione, culpa. 

fciSvJiTM, 8, i>'U> memor, quem obliuio 

rei non inceliit, iine obliuione. 2) non 

abfconditus. Ex* pr. & «'»r>A«v9a'v.««i , ob- 

vr-rrA.vxroc, b, 8 ««»>i> inconlideratus. GlolV. 
Vec. inrecogitatus. Ab eV>A:y.£o/<:«>. 
vtitlMri-tuc, Adu. inconfiderate. 
, m u-i*«Tcc, e , 8 ««),', incuriofus, qui nullam 
curam habet. iqeurajftis.Gl.Vet. Ex * pr. 
& lxifi.e>.icu.cii , Curo. 
ve»>.>>«Tec, u, 8««) ,', non permixtus. 2) ab 

omni commercio feiunaus, nulla commer- 
cia exercens. Ex cc pr. & imuiynjuui. 
yi^ilcUTuc, Adu. fine omni permiftione. 2) 

fnc pi mmercio, vel aditu. 
.»,*.<<,?.«, «<, ,', abftinentis ab aditu, com- 

mercio &C Poly». Ex usd. 
ItarSfUwe, «, ««*>,', ncn permanens, non du- 

rabilis. Ex * pr. & IxtuJm, permaneo.. 
Lve»r»v«»T.«, 8, 8 ««) >j, inconlideratus. 2) im- 

prouifus. 3) incogitabilis, o.ui 

cipi nequit. Ex cc pr. &i 
\»at%\KK, s, * ««> »'» "np°' 

Jectas. Ex « pr. & biiitu. 
S*r*i*w<, «» 1 ««> »> nulb fimulatione fu- 

catus, non iktus. Ex« pnu. & fcwAJrm», 

ii7»'«o. 
UnrfcrAeKW, e, J ««> *• QU ' a,,,s non P erm '" 

f.-etur. Ex a pr. & immiimi. 
w»,VM«T«,s.i«W, inculpatus, irreptelicn- 

fus. Ex « pr. & ItotA*-™.. 
Av«»t.»»a,j,<tu<, ^,/a. fme reprehenfione. 
(Lv«»r.>rA„;;«, «c, »' , vacuitas a reprehenfioue. 

Ex « pr. & iiDirAiTTw, reprehenao. 
tyatlifame,B,i **H, nonnum confeflus, vel 

libatus. Ex * pr. & HiiUK», conficio. 
to W *fe.WM*«»«, non notabilis, nulla 

nota infignitus, non indgnis, vt vtlleKc. 

S) de oratione, vel fa^o , quod nulla ne- 

que laus, neque reptchenfio infequitur, 

fed dillimulatione, filentio, aut ignorationc 

tranfmittirur. 3) inglotius, obfcurus. Ex 

a pt. & <»lt. r - 

'jptvtfyt"""*' '"' nonnonatus, f. explicatus, 

fc. fcholiis aut commentaiiis. 
'^»«»»'«•««»»7«» 8, '•> ««>>>» inconlideratus. 2) in- 

erplicatus. 3) negleOus. Ex « pr. St hti- 

<r««V7oi<«l. 

'Ave-r.jK.^-t, Adu. inconf.derate,inexplorato 

A»«»r>T««i/«?.<, e» »««> >i> iiteparabilis. Ex«pr. 

& IxinuuiKo > "pa< 

AV»«->TK0W,T3<, B, 8 «< 

carens. Suic. Ex 1 
'Av»»ri™5TfT.,, b, 8««) », cui tenebra; non 01- 

funiliintur. Suic. Ex « pr. & ior.rit.TM. , rc- 

ne*»-<i» ojfundo. 
'jLmKiUiuuTot, 8, 8 ««)>!, immunisabhofpitiis 

prsbendis exerutui in iranfitu, a parochi 

munere Immimis. tx » priu. & i*>,-«<W«, 

/Jabutor alicubi 
Ltxic. Gruc A N E '94 Lvt»r>T«T>«, ««,»), inconfiderantia, incopitan- 

tia. Ex « pr. cc iQi<mu.i , ccnfidero, aiimum 
.tppeUo. 
\ve»r>«T,Toc, 8, 8 ««) ,', qui fiue curatore eft, 

incufloditus, inobferratus. Ex « priu. & 

bmmrim, prcfum, prtfiBus fim. 
\vci<i7uTse, «, 8««) i, cui an.mum non aduer- 

timus, nulla diligentia conlideratus. 2) ne- 

gligens. Polyb. Ex«pr. &/$.'?>■(", confi.ltro. 
Mticiiiruf, Adu. line aniinaduerlijne, inconh- 

derate, incaute. 
Av^.jxfiSvr-c, Adu. imperite, infcite, inepte. 
Avnrisr.fioaivi, *c, $, infcitia, imperitia. Afeq. 
KtansliuMv, ov«5, 8««) >i, infcius, jgnarus, ne- 

fcius. 2) jnfciens, indoQus', imperitus. 

Ex a pr. & fcenijuw. 
Av«T>-r;e»r7e), /4rf». idem quod «ve»r>T{/»r7««. 
Av«»r.;fe»r7;, Adu. fine reditu, fiue reuerfione. 
Ave*;?pi*-7o,, ts, i ««)>!. qui non mutatur.qui 

non conuertitur. Ex u pr. & ix» ?{»'$«. 
Avew^eVJ»;?, ■•!>»'<.. ita, vt non convertarij, nec 

faciemconuertendo, nec pedem relleaendo. 
Ave*i?e»$w, »'»?> »»«) >). fecurus. 2) neglrgens, 

v. c. fcelera. 3) inexorabilis , ad veniam 

fltai nefcius. Ex « pr. tc iwitotop». 
'Ave»r>Tf«u>;ii, ctc, i, negleflus. 
'A».ir»>i,.rj.<;, 8, 8 ««) >i, idem quod £.«*»?(«$$<,. 

2) qui non redit. 
Av«T>-<)-<ti«<;, Wo'«. fine retrogreffu. 2) in- 

'Ave»r;<r;r;eTo<:, s, 8«*) >! , qui inhibitus, aut re- 

pielius non eft. 2; qui i ihiberi, aut repri- 

effrenatus. Ex « pr.& i»r/xu. 

/idu. fine mhibitione, vtrepnmi ; >i, reflore & infpeOore 
pr. priu. & httcwteiu T«m. I. mi nequ 
Ave»ri<rx«T« 

nequeat. 
Av«»r.'T««To?, «, l»)i, iniulTu aliquid agens, 

2)inuictus, Fottis, qui dedignatur aliena 

impe.ia. Ex « priu. &-i»r.T«rr«, iubeo. 
AvcxiriitTUt;, Adu. iniulill. 
Av«»r>T«roc, b, 8 ««) >i , qui intendi non poteft, 

aut tentus aon elt. Ex « pr & IxiTtivu. 
'Av«-rriT«i;«Toc, ov, infelix ; non confequens pe- 

tita. Ex eod. & ItiTvyx.»'». 
•AvmTBX^T»!, Adu. fine arte. 2) inconfulto, 

non ex induftria. E « priu. & i»r.Tex»>»T8c, 

arte faclui. 
'Avnr»T»iSefe<i B, 8««) >i> non idoneus, ineptus. 

Gl.Vet. iacongruus,inha!>ilis. Philox. im- 

portunus. 2) dilfcntiens , alienus. 3) non 

cognatus, non conciliatus amicitia. Ex « 

pr. & /»r>T,'5:io5. 
Ave»r>Ti,5t>oT>(<;, ><toc, >i, inhabilitas. 
Av«»r,T,5«aTo<;, 8, 8 ««) »1 » non a.curatus, fine 

arte. 2) incompolitus. Ex « pr. & iirt- 

Av«>»>T,8euTu<;, Adu. non accurate, negligenter. 
Ave^r.TiyiToc, 8, 8««)>i, ineptehenfus. 2) im- 

punis. Ex « pr. & »*iriT>»<.aai. 
AK»iT{m<>». i ««>■>» tutoribuscarens. 2)qui 

non reuertitur. ^lquinon curat aliquid. 

F.x a pr. & bttTQlttm. 
Av«»r>»«viic, te, oblcurus, ignobilis. 
Av«»r,'<1)«vT.c, .», idem. 2) parum ornatus, non 

.onfpicuus. 
A».Ti(fiS>T»f» Adu. fine oftentatione. 

G 'A»«3>'o>Jo».<;, 19? A N E inuidendus.n lime innidiufus.Gi.Vet.fineinuidia. 2) non re- 
prehenfus, rerrehenlioninon obnoxius. Ex 
a pr. & iiticficvoc. 
'AvextQ^yiuc, A.ttt. n 

'Avmxii(9rot,e,iiiaiS, infuperabilis. 2) ina 
cctliis, cnieio cunacu nullo adfcqujris. Es lidiofe. 2) ci pr. & « pr. & ■• »/, qui non videtur, inadfpe 

EX K pr. & t7I07STO[l0it 

i, pajf. inamabilis. 2 
» pr. & io, e, 2 *«) « 

raftus, feu &&*fiaM J 'n£*h' 
« pr. & it>yaiop, 
ligo.inico. Exi i)or3. ab 

us, ru- 
ic. Gl. Vet. infea 
'AWff».?M, tut. («, inftigo, irrito. Ex <Iva & 1« 

Wf», infHgo. 
'Ave' ? eiktoc, 8, 5 k«) i, non frefus, f. fractus, 

mola fc. aut piftillo. 2) non cribVatus. 3) 

qui cribrari non poteft. Ex « pr. & fyiUti, 

frango. , 'AVEfi.OTTUJ, t. J>, •apiofurlum, 

ivc\ U Iqitrtu, iacnlor. 
'Avcetiyu, tut. Jj, eruflo, emitto. Ex isa & 

tc.tCyu, crtitto. 
' hvtpe-jviu, «, I. fru, inueftige, fcruteT,inuenio, 
'Avfjsivwi.;, eii5, ^, perfcrutatio. 
'AveoiJ^TCt, «v, inueftigabilis. 
'Avceivwne, s, S ««) ,', nun caprincatus, cui non 

fnntadmoti fructus caprin\i, vt lici mature- 

fcant. Ex « pr. & to„oe, caprificm. 
'Avior.oc, s, iiccct^, dequo non contenditur. iix 

« pr. & lei'(u, Contendo. 
'Avf ? w«riroc, 8, Sk«H, nonfaburratus, iaburra 

nonirabiliius. 2) non ftabilis, vanus. Esa 

pr. & SfiiaTffw, faburro. 
'hvtouivtjroc, H, i xri i,, inexplicabilis, ineffa- 

bilis. 
, Avii) ( iv,v£i;.-w?,.'?,. / ;/.vtexplicarincqueat; modo 

infcrutabili. 
'Aviooccxi, interrogo. rogito, percontor.Gl.Vet. 
•>.v!f~,. if«, fut. isj, furfirm i'e.-po. 2) adrepo. 

3>eo. Kx^cW^u,^. 
AvtfTu, idem. hx «>« & iotu, firpo. 
' Avtertoitiu, erubefco. 
'Avi{»«, f. -w/, fiiffum traho. 2) retraho. Ex 

«v« & e^u/, traho. 
*Avioxw> fut- &nte(mv.%i, adfcendo, fcando, 

cunfcendo, Gl. Vet. fubeo. 2) redeo. aor.2. 

«vi/AJov, patt. «VeAMv. 
\\viputxu, 0, f. «riu, mterrogo. 2) frperogo. 
"avehc, cuc, >!, rehxatio, requies, rcmilfio, 

r.cium, inprimis diebus feftis, 2) fegnis & 

ttio v. c. debirorum, deli- A N E 15,5 

'AMrfoiuuevMf, /Uv. peruerfe, prrxpoftere. I 
'Av«T*?.. 1 fut.«™, inquito.quEellionifubiicicH 

fcx «vi cc fVafu, int/uiro, examino. 
'Av«t«i-o{, e, *„«;,;, nullosh.-ihensamicos.ca- 

rens lodalibus. Ex « pr. & ir«-{oe. 
'Avtrioc, £«, /ov, remittendus, laxandus. 2) con« 

donandnf, ignofccndus. Ab ivivf». 
AviTEf uutk, x, ixtCii, nonmutatus. 2) imimt- 

tabilis. Ex « pr. & ht^ciau, mitto. 
'AvET.nor,^, cv, vim habens remittendi, foluens. 

2) remuGonem indicans. Ab ivin(u, 
'AvETo.ftot, s, i K x) <j, imparatu;, inuitus. 
'Av£tos. u, hxttl-i, laxus. 2) patens, apertus. J) 

remiirus, diffolutus. 4) folutus omni impe- 

rio. Gl.Ver. otiofus. «v£ri,T£ f o.,omiuiores, 

Philox. «v£T^T£jov, remiffius, Gl. Vet. Ab 

sv/srui, remitto. 
'toirxc, Adu. folute, laxe, remiffe, licenter, 

otiofe. 
'anet, Adn. abfque, line, prxter, citra "^ 

iniuffu alicuius. ; 

'Avfuifw, f. usu, euan clamo, bacchor. 2) ouan- 

do cclebro. Ex « v « & .^«. 
"aveuSe, Adtt. abfque, fine. Ab «veu. 
Av£u3£ V , Adu. idem & ab eod. 
'",^"'*' -' - "^ *> non appofitus, ineptus.in- 

uignLiS. fcx « pr. & iUSstoc, accummodatits. 
'Av£u3i/vi«, «;, ^, immunitas a reddenda ratione. 

A feq. 
AvEiSuvo?, a, i x«) if, qui rationesnonreddit. 

2) crimmecarens, linepoena, non obnoxius, 

noxa folutus. Gl. \'et. infons, innocens. Ex 

« pr. & Eiiaiv", _f. liSCvxi, rationes. 
Avt-.jCvuc, Adu. line rationum reddendarum 

necelhtate, non redditis rationibus. 
Av£v«to-, s, i kci ,', non optandus. 2) noii . 

opnns, non petens. Ex « p,-. & t» X ou«,. 
Aviv,\a.A;, ta c, i x-s) >?, irieligiofus 2)nonti- 

mens, lrreuerens. 3) incautus, non circum- 

fpectus. Ex « pr. & tixaf^c. '<-■ 5, 8, K«J acceptus, ingratus.buic. Ex«pnu. £ J tk 7 , a. 4) condon: 
tm. Ab cvf-ui efpera ivtnoc, a, SxsivJ, do.-riou-fedepropriacarens 
Ex « pr. cc httt, fcrdu, .vsi/-«ri C , £..-, -, muentio. Ab Svea^Kti, 
.vtu^tToc, a, i>£«)«, non inuentus, incomper- 
tus.non repertus. 2) quod inueniii, f.exco- 
gitari nsquit 3) quod inuelligaii & uuirra- 
do erui non poteft, aut crutum eft. Ab eocl. 
.vcooktui, i isu, repeiio, inuemo, adinuenio, 
Avoafof, «, 3 k«) „', eneruis, non neruofus. 2) 
& Zam ' nfirmUS ' ' inC Vi - Ex " P r -^»=e»^ 
Avfufuvj/, dilato, amplio, diiTundo. Ex «vi & 

Av.ufLiirM*, ror.Tj, dilatatio; ap. .Medicos.ar- 

teri£, & mde ortus tumor. A pr£c. 
Avtufwiuo,, s, i k«) =}, dilatario. Ab eodem. 
Avfujj^fo/, u,(. lio-oi, celebro, f.iull.sominibus 

profequens. 2) lamentj euo, feuclamorem 

cum eiulacu, pr.e d 

vtremabominandar 

vtrba qtutfo, 

«:W, ccictiio. •lamo, detellor 
dam.vtcum dicimus; do/;a 
rf/V xJmia. fcx «v« «c £i)c?i,- A N A N H A N H 198 ,<J.f«VTOC, < s, moleftus. 
uQitLiu. Ex «vi iiim non Utab: 
dem quod i 
t «ijijwvoe. 

•.Cx.'^" , deprecor. 
!<£«>Uci/«i, relilio. 

(i»ot7oc, «, i««) » intaaus, aut tangi tecu 
"ans. Ex « priu. & IS/x-n-^xi, attingo. 
lifHit, s, i ««) >S. [non nubilus, ferenus. E) 
« pr. & veiJ/A». .,.,. . 

Oktoc. a, «»«) •<> incomprehenlibilis, inta 
ftus, Philox. 2) inacceffus, quo pememr 
nequit. j) nulla cogitatione adfequendus 
Ex « pr. & l^uabfuat attingo, peruenio. 

i^u, t'.«v f f U ,r. iiutjfa-tv- ****/— > "" 

tollo, in ultum erigo. i) pormineo, Otior, 
3) retiiieo, inhibeo. «v£%o««<, patior, iulti- 
neo, tolero, fero. a) fofcipio , tueor. 
j^K, «,, i x«) 4, noujcoftus, non etixus 
Ex « priu. & N.«v«, coffa. 
«><toc, b, 5 «) >S , noncoftus, non elixus 
Exiisd. ,. A1 

■.>*,«,•, n', confobrina, patruehs. Ab«v.«J<.oc. 
<r4..«5ii, gft w. tiUa confobrini, vel contobrmx, 
vel parruelis, liue arnitini. Ab eod. 
«<<>sa5»;<, 8, h, fobnnui, Piiilox. 
N pVtO% S, h, Philox. confobtinus, fobri- 
nus, traterpatruelis. iS«*»W» 5<5o «5tA*«» 
iftiwv, ex d::obus fratribus patrueles , Gl. 
Vet. «k Sbo «SfAiJxJv 3«»iwi, «•* <J//<.te /tVo- 
,->.»/»• , amitini, Gl. \ et. 
ntyihwc, »««, ■!. confobrinitas, fobnnitas. 
v<» i4«rt». mute, tacite ( nili fit nominat, 
plur. ) Ab «v«nc. 

«oroToc, Adu. patule, Gl. Vet. Ab ive^yic, 
apertus, ab «vo/yo/, aftrie. 
.v.uc, V, h, filens, mutus, tr.mquillus. Ex « 

priu & iU, lato , huc iltut feror. 
,«.,*«, 4, -perfeaio, abfolutio. 2) faaum 
ipfum, qua opponitut £«»//»<>. Ab «vi/u , 
<»<W/S /o, pro K>ww. 
WqBiam, idem quod fequens. 
w ,3i», «, f. ->«. repubefco. 2) pubefco. E) 

«v« & W««. 
M^ ( i«,),i»>i;, repubefcens, reuige 

fcens. A prxc. 
tnijkc, 8, J ««) i, impuber, qui nondum ad ma 

turam f. iultam peruenit xtatem. Ex « pr 

& ?(3». 
av»-/;,/.v!:/tic, 8.8k«) •!> duce&reaorecarens 

E « pr. <k *ye«oMu«, </<•"•• 
Aviy s .«c,8, i««.>,.Ep.ih.fomni, exquoexc,- 

tarialiquis noquit. E* « pr. & iyf>ou«», <*»/»«>. 
AviJovoc, 8, i««> -i. illatabilis, iniucnndus, 

grauis, moleftus. Ex « pr. & i,tmi. 
av«5wto<, r,l<>l<, infuauis, infulfus, in- 

condirus. Ex « priu. & iehvu , condio fua- 

vitatt, vcl exhH.uo. 
Av„oc, 8, i ««) », idcm&ex iisd. 
Av.i.K.uT.c, Adi. mores non bene expnmens , 

feruans, de poeta. Ab« pr. <3ciS<K...';J.<i, <c- 

'AviJ.voc, iv^, .vov, anethinus , ex anctho con- 

feftus. A leq. 
ANHeON, », t), anethum, herba. 
Av»ie-.c,iT,,-, s, ;«) 4, non motatus, in quo inores periona: conuementes redditi non 

funt. c)non inftruaus bonis moribus. Ex 

« ,pr. & bio-troilu , "wrcs exprivio. 
*v»'k£coc, a, 6k«K, infanabilis. Philox. intole- 

rabilis, intoterandus , atrox, inplacabilis, 

grauis. Oinniagrauia mal.i dicuntur«v^K,,-«. 

i)irreuocabilis, vbi pcenitentix lotus non 

eft. Ex « pt. & (Woim. , fano. 
Avi)xe>uc, Adu. infanabiliter, atrociter. 2) nullo 

pcenitentia; loco reliao. 
Av4ko,'«, «c, 4, auditionis defeaus. 2) impeti- 

titia. 3) contumacia. A feq. 
avjJkooc, 8, Sk«) i), quinonaodit, expets audi- 

tus. 2)ignarus, imperitus. 3) qui audire 

monentem non vult, contumax. Exapriu. 

£c puc^ctfj audio. 
AvditBSiai, o5, f. >;:<rw. non audio. 2) non obtem- 

pero, non fum diito audiens 
Avi(K3;.'«, «,-, ii, fuiditas. 2) contumacia, ob- 

Av^KBfoc, e, 5k»1 i, qui audiri nequit. 2)non 

aukultandus, non admittendus. _l) qur non 

audiuit. 4) contunMX , morem getete re- 

cufans. Ex « pr. & ««iii, audio. 

Avijkowc, Adu. fine auditione. 2) ignate im- 

petite. 
av*ku, conuenio. Philox. «v^ksi, attinet.per- 
tinet. «v,}k£v, competit, pertinet, atrinet, 
idem. 2)af.endo, euado, peruenio. j) con- 
iunfius fum cum aliquo, vt cognatione&c. 
Ex «v« & i;K«, accedo. «v^kwv, 80-«, ov, afcen- 
dens, perueniens. 3) elatus. 
'av*i/\«k«toc, s, b k«1 4, non habens coIum,co!um 
nontraaans. 2) coli traaandi imperitus. 
Ex « pr. & *jA«k«t4, colus. 
'av4/\«toc, 8, i k«) cj , inobediens, contumax, 
nondum domitus. Ex « pr. <S< <U«ivu. Du- 
aa limilitudine, a metallo non cufo, quod 
cudendo nondum cmollitum vel fubattum 
eft, aut a pecore, quod non patitur a pa- 
ftore fe agi pelli & compefci. 
'Av<f.iyeic, Adu. contemtim, inconliderate. 

A feq. 
Avif/Uyvjc» t'f, 5k«)i!, nil curans.i)negleaus. 

Ex « pr. & oA.yo», curo. 
A,<t^tic,ttc,h ««)«, immilericors, crudehs, im- 

mitis. Ex « pr. & r».coc. 
,,;^.<«rn , 8,6««; i), non miferandus. 2) 
commiirerationem non expertus. Ex « pr. 
& lKf£, mifereor. 
'AviA.i^sc, & «v.;>,<<psc,8,i K«)<i, non vnaus, non 
oblitus. 2) non venenatus. Ex« priu. 8e 
«Aei4>Ai , iltino. 
AV4^"'4"'«> «•.'• '. fqualor, qui contrahitur ob 
diutius intermiua balnea & vnaionem. 
A prsec. 
'ahi>\.^c. Adu. immaniter, crudeliter. Ab 

iti'M*c. 
A»i</\l«?», fot. «s-w, foli e.xpono. Ex ivi & 

i>.*xi«- 

\.,/.koc, e, i, impuber. 

Avx/\.«c, e, i««l <,, opacus, fine fole. Ex«pr. 

6c Vaioc. 
'a»c/\itoc, 0, ix») n', excalceatus, difcalceatus. 

I >. « pr, & '»i».<^, calctus. 

G 2 'A.vjAK^c, i 9 9 A N H A N e A N © 200 'AvvAi^fj fic, i Ka> >i, nonvnflus, nonillitus. 

Ex « pr. &c «Atit}>«, vngo. 
'AniAvo-ic, i«c, j, adfcenfus, reditus. Ab «v/f- 

"C°e*f. 
'Av>i>fAKToc, b, 8 k«> >;, non mulctus, qui non 

mulgetur. Ex « pr. & u\itxyu, mnlgeo. 
'Avijuteoc, a, 8 k«) >i, immanfuetus, immitis, 

agreftis, ferus, ferox. £x « priu. & iifzifoc, 

'a»i(^£{ot«, wtoc, •;, feritas, inclementia, Gl 

Vet. 
'Avxuteiu, «, f. wtm, manfuefacio, cicuro. E «»« •;< >((Cff0«, nfucficio. *Av»m/{««, ^</«. ferociter, immanfuete. 
'Av>,uiu(3oAi*roc, aia.aiov, femiobolaris, habens 

pretium femioboli. A feq. 
'avxic iw/ooAiov, a, to, femiobolus. Ex «v« & >i>i6- 

iSoAoc. 
'Avyvtuitt, «c, >5, ventorum vacuiras, tranquilli- 

tas, malacia. A feq. 
'Av>!«|«oc, «, J k«i ', fineventis, tranquillus. Ex 

« pr. & «vi(coc, ventus. 
'Av>i'vv?oc, e, 5 xalij, qui perlici nequit. Exapr. 

& «vvw, perficio. 
'avxwtoc, a, 3 m'. i), idem. 2) infeflus. Ex 

iisdem. 
'Av>iv»{, ofo«,{, non virilis, ignauus.iners. Exi 

pr. & «v>,'f. 
'Avi/iruu, perfono, canto. Ex uvk & Srauu. 
'ANH'(i «vtfoc, perSyncop «vSfSc, vir. 2) ho- 
- mo. 3) vir, i. e. virilem xtatem habens 

4) vir, i. e. virili animo pnditus, ftre 

nuus, fortis. <;) vir, i. e. maritus. 6) ille, 

ipfe. 
AvxfiixToc, a, ' k«) ij, non frattus. Ex « pr. & 

'{iijcu, frango. 
Avijf itjiic, icc, b *«> >,*, altus, alteteftus. 2) tect 

carens. Ex avi vel « pr. & /{ftjiw. 
AvxfiEraoc, ov, idem quod «vtffi&uoc. 
AviifoToc, s, 5k«) >;, inaratus. Ex «priu. &afou, ■vwiSavoc, a, 8 xa) i*, munera emittens, fpar- 
gens. Ex avitjjxi, dimitto, & 5«voc, munus. 
viieriSwf oc, «f «, «fov, idem. Ex «viijici & 5«fov, vel «vxttxtoc, a,5 k«> >,', inuiilus, in- 
fuperabilis. Ex £ pr. & ijsoioiiui, vincor. 
vifjic, c«c,8k«>>;, ieiunus. 2) non ieiunus. Ex 
« pleon. vel pr. & viKic, ieiunus. 

Av>i<j>«n;cc. ov, ignis eipers, qui fit fme igni. 

Av>ixiu, u, fut. ijo-j, refono. Ex «vi & «%£«, 

AvS«iffO(xotf, £(tot(, fut. >}o-0(cot(, in locum alterius 
eligo, fuffkio in locumalicuius. 2) antefe- 
ro, antepono. Ex «vt> ck aleiouw. 

AvSaAitTKOiiotf, conrra, viciffim damnor. Ex «vt) 
& «Aitr*o|iot(, dnmnor. 

AvSaiiiAAaoaot,, xmulor, aduerfor. 

AvSauiAAoc, e, S*a>>), xmulus,qni alicuiin cer- 
tamine eft aduerfarius. Ex ivT) & auiAAa, 
cirtamen. 'avJiivoc, Jj, 3v, flotidus. Ab «vSoc, fios. 
'AviinTtov, inharendum, ampleaendum, con- 

fequendum, vindicandum, reliftendumeft. 

Ab uvTiwuxf, ampleCtor (3c. 
'AviiMyuif, S, 8, volutatio, con uolutio contra- 

ria. 2)contrarius vortex. Ex «vt) & lAhtu, 

volno. 
*Av3ifAif , i«oc, >?, pars auris, in cuius medio caui- 

tas, f. Koy x >( eft. Ex «vti & ^Aif, extrema or.i 

anricnU. 
AvSfAxo'vT«c,^./iv.in contrariam partem trahen- 

do. A feq. 
'AvHAxu, f. {«, contra traho.in diuerfum traho. 

2)manusdifiineo. 3) diftineo, remoror. 4} 

relifto. Ex «vt, & Uku. 
'AvJc«ifo(iot(, defloror. Ab «&<,<;, flos. 
'avS«h)c, 15oc, $, argemona.hodiechamomilla. 

Gl. Vet. «vS^ic, iiguftrum. Ab eod 
'Av9i(xonji)c, ic, floridus. 
Av$eu.otic, oteea, otv, idem. 
AvSc(iov, e, to, flos. «vat(i«, flores. 
Avjfixoc, a, i ««i i, floridus. 
AvSeuoftunc, t, i *«> ', a flore defluens. Ex i'v- 

S«(cov & 'o«, y?«o. 
'AvJficafyoc, S. x«) ij, ex floribus opus fuun, 

conficiens , vt apis. Ex «vScttov (k 'ioyn, 

opus. 
'AvSifiwSij;, nc, i k«i ,', floridus, flores, vernans, 

Ab «vJi/xov, flos. 
"AvScftc, £«c, >5, rerentio, amplexus mutuus. Ab 

«vT/%o(oot(, retineo 
'AvSifiiv, «voc, J, mentum. Ab «vf»oc. 
'A N e £'p 1 K o E, a, i, afphodeli fruaus, f. cau- 

lis. 2) albacum. 
'AvSifixwdi/c, ioc, x«) J, antherici formamha- 

bens. 
'A/9ift{, moc, 8, arifta. Ab «3>)f, quod idem. 
'AvDiTx'fi«, «v, t«, floralia, f. facrum Bacchi, 

Dionylia. Ab uvio(,flos. 
'AvSi?i(f_i«v, i^voc, 8, Anthefterion.octauusanni 
menlis, Dionyfo, f. Baccho facer. A prac. 
'AvJinau, u, f. «j«, viciffim&mutuo conuiuio 

accipio. Ex «vt> & iVii». 
'AvSfo-tpifia, «v, t4, facra Froferpini. Ex «vSoc, 
j?tw, & Qtiiu, fcro, quod Pluto iftam Deam 
flores legentem rapuerat. 
'AvSioijofOc, ov, florea ferta gerens. 
AvSim, u, f. Cttu, floreo. 2) floreo, metapbo- 
rice, velut, artes florent. 3) fcateo, exu- *Av3>(, i(C, ii, 

Av5>>(Swv, ovo 

Av3>(A>(, >(C, >! 

milii & fi pro «vljxric, flos. Ab eod. 
, f, apis. Gl.Vet. vefpa. 
, panicnla, i. e. lanofus flos panici, 

AviiV.iov, a, tS, flofculus. 

AvJijAioc, a, S *«)>(, foli obuerfus, vel oppoft- 

tus. Ex uvt) & 1,'Aioc, fol. 
AvSxua, «toc, t3, florum prouentus & copia. 

Ab irtiu. 
AvJ>,(i«TiKoc, >"(, ov, floridus, floribus ornatus. 
Si(>«v, ovoc, k«) >,', floridus. Ab eod. 
'avS«xto««(, fut. ij/ou;ot(, cc-ntra manus iniicio. J'Av3>(foyfa((i/«, «, floridefcribo, varieorno,vt 
2) apprehendo, attingo. 3) prsfto, eflicio. I veltem variis coloribus. Ex iv3>ific,floridus, 
4) increpo, reprehendo. Ex «vt) U «VT0(iot), I & y$ui}u. 
tango. rAvji-fsc, t >i, f)v, floridut. 

J "AvSi({*i;, A N © A N © 202 t»e»_«, A.lu. floride. 

},,„., uk, i, florum progeneratio. 

M».^. «^- viciffim vincor, «icffim fUC 

:umbo. 3) cedo. Ex *w) & .j«*.|«f. 

frr^, J, 8», flores efferens. 2) Aorend. v.m 

k&bens >) ilonbus foecundus. 

S^5{«, 8, » «> _> noriger. Kx «»».«& *«f»- 

9i«<, 4, P'fcis anrhias. 

3>»S», », f.««« vicilTimconfecro. Rob. t) 

Sb £ SStfSHi orno. 2) variego, varie 

»«tCf ».«»» noridus, plenus floribus. - _ 

ribus faEtus. a) * ^'« vatiis «loribnf 
j,^», equitansoccurro. i)contraa1 
quem equo inuxhor. Ex _»rt & .'__*?_. 
L*«»''«, ««, ., decurf.oequcftr.s. A pwc. 
J *_(Su f tinu, idcm quod £»a.__«?«l-«- 
«fap,f.*M** exaduerrumcolloco _» 
-/,-,, obftit.t, «fticit, Philox. aor. z.mcd. re 

r.rto. Ex _»t» & '«Vtrwi y?_<_-. 

,-o(3_«.', pulcre coloratus. 

f 9 .>_r.«!-;.. tin-tor. Ex_»_.c./_«.vel«/-r, 

& pi-rru, titlgo. 

,_.(3._.'«, _. f. *«- flores iacl0 ' rn3r - 0, S J " a 

gro, redoleo. A feq. . 

.!«_._.(, «, * ««. »• fl° r « ,ac,ens ' rirt 1 

tens. 2)fragrans. 3) florulentus. Ex _»_.«&: 

£*£* floresalens. Hefych. velflotesde- 
pafcens. Ex _»-.« & (-.._«. •>'»• W?- , I 

.»9,5l«v, -, rJ, Hos odoratus. 2) flor.sodor. 
Ex _»-o« & '=?», oho. 

.»..■»1--», flores edo. • 

4r_r_> s ' i '" ),;> n0tiE "- E««» , « & "'**'• 

iV 3.„C_t««», floribus abundo. 

.»S.4._«. B, 6 ««. «, fubtemen habens, quod 
flores rarii coloris exprimitj epith. veft.s pi- 
fta» Ex «■/-.« & x(i*i, fubtcmcu, trama. 

»»-._'„.,.«,.. traGus incontrar.am partera. 2) 
repugnandi, contra differendi ftud.um. fcx 

ilTl & '_„», »!•_--. 

H,»,A.y«'«, _. f.*"»« floresdecerpo.florescol- 

liqo. Ab iv_JoA6'/e«- . 

A,».A.y>'«, «... flotumcolleftio, flor.legium. 
Av.i3*oyiov, 8, t3, idem- 
A.»._.y.«, -, 5 «» *» florile § us ' flores decer " 
A X".x<«. verfor cum aliquo. 

Av w.*.y«». s. f- •<«" *"""• f - "'""f" P aci , ' 

oonuentum & pattum ineo. 2) adft.pulor. 

3 )connteor. 4 )Uudo, celebro.gtat.as ago. 

rf i Ex ivrt & S(ioA.y.'«, confitcor. . 
>A»a.^Aiyw««. «««• •»• P romiffum - 2) l «' s 'B ra " 

tiarum attio. Ab ivi^yiu. 
•fftoprtsyfe, ««, «, reprom.lTio, Gl. Vet. 
•>.».»».««. 8, 5 «•» «« flores depafcens. 

>Av»-r>.i?>., f- '"• CO " tra arm °* 

• A »9«AiT«, 8, », miles armarus. 

«■EtMraifc, B, »> Hor.hcus, flores procreans. 

"AA«^, 5, f. <_»«. flores vendo. 

•Av«fi?» f- i.»,contrariam defin.t.onem fac.o 
contrario modo definio. Philox. Atotf*, re 
ftipulatur. Ex *»»'. U »f<?«. */'»'»• •A»».f..(tJ«, «. «. rcftipulatio, Pbilox. A ptsc. 

■A,». e( .<«, «. f-«f«. ft ° «» n " a in ft f"°« ne, - pat £ 

tus fc. ad pugnandum. Ex <5vt) & iofttu, Jto 

mfiationc. . ,. 

'a n e o S, .«, t>, flos. 2) pnecipuum re. al.cu- 

ius. 3)decorcorporis,orat.onis&c. 4)or- 

namentum. j) color venulius. 
Av3osi«i«< 8 5, vto!»o«, vinumhabensodorem 

fuauem, fegrans. 2) flor.ger, flor.busabun- 

dans, vt pratum. Ex «»5«« & »»(.<, odor. 
'A»S.»u»_». HA ^', flos - Ab *'$'<> fl 01 ' 
'Av»o<J)of/M, w> f. h»»« flores fero. 
•AvSo»6e'«, «,, Ti, idem quod iv3»»_*.e<«. 
'Av3.3»$e««, *. h x" 1 *' flori 2"' flor,ter ' . \ 
• A .3o(f»U «0?, S ««) t, florulentus, producens 

flores. Ex «,So« & <tiu, gigno, foAuco. 
> A ,S{«nri«, «»«» ^, carbonar.ust Ab «,»{«{, 

frt,*0. , . 

■A,Se«««»«, f - ,ii,rw ' csrbones conhcio. 
•A,3«««a, fe, <» carbonum conger.es. 
■A,»(«t«. «f. 5. "«• vt carbonar.us 

•*4«ft* f - '•-- in ca ; bones x tr: ] 

n.s, f. earbuncul. fpec.em habeo. 
• A »3e««.o «. 3 ««>«• ni S«' vtcatbo, catbon.» 

colorem habens. . „„./1;- 

• A ^ e «J«, fl.«, 0. Ptuna. S) ignw « "> n S eftls 

•a^C «.wfl 6«, e carbonibus faftus. 
. A ,»|r««U, «, ». carbonum confe^or. Ex 
•ArtfMUMMil. carbonum vend.tor. Ex«,- 
'• A ^i^t;,incarbonesredigo,incarbo- 
|- A v n 4:X:ir«:;«.^,carbonemreferens,car- 
t bonis more ardens. bunculus> 

pifcis. r 

NePH' N H,«,v,crabro,vefpa. 
Ava^-v.o», «, t», fauus vefpi. A pta=c. 
A ,4I-«e^«""' «»*' ftudiumplacend.hom.- 

Av3 f" f "„; '„ r _, m ,-aotat popularem. 2) 
•A^&-^-^' hUmJnaPel - 

•A,Si«^, e .-«,'..o». humanus, ad homines pet- 
tincns, ad humanum genus pett.nens. 

• A ,3 eu _,i_«, Adu. humanomote, hominum 
more, vt homines decet, human.tus. 

.2Jp_ bumano n.orea B o, ea, qu_ho- 
n,Tn.s funt. vfurpo, ex humananatutaago. 

ago! 2)hominem faco, & a M- bomo fio ' 
•A_»J_"X ., »». humanus.adhominesperti- 
|.A»V_;«_«, Afc. humano mote, vthomben, 203 


A N © 
•AfSfiwws, 


»», IV 


OV.hl 


manus, ad homines per- 


tinens, h 


uma 


ae naturx conuen 


iens. 


'AvSf«xiv«<;, 


Adu 


hur 


nanitus, hum 


ano more, 


lu.mi,,, c 


onue 


nien 


'AvSfMTiov, 1 


tJ, homi 


ncio, homuk 


s, homun- 


culus. Di 


min. 


ah i 


SfMTOC 
'AvSfUTiVKO..- 


B, 5 


ida 


n & ab eod. 
AvSfMT.O-filV 


6, S 


hun 


■anitas, hum 


ni &com- 


Pl fiti HlO 


res. 
'Av;)fMTO,3of,' 


u. «, 


f. lj> 


o, homines \ 


oro. 


'A»Sf«To/So'fO 


, B, 


i«) 


1, homines vorans. Ex A N 204 «vSfaxoc i( /3of«, cibus. 
'AvSfuxo/SfMToo, e,i K | „', ab hominibus dcuora 

tUS. Suic/ Ex «vSf«xI? & /Sfio-KM. 

'AvSfuxoyAMTo-oc vel «vSfuxoj-AMrro,;, a, 5 k«> ij, 

qui humana loquitur lingua. 
'AvSfuxorva^f.-ov, a, 70 , b.ilneum dicebatur 

veteribus, relfe (Jlem. Alcx. quiahomine 

mollit, & anteiempus corpus velut panm 

fum facit ad inft.ir fulloni*. Ex <«v3puxo<;& 

vveQa,*, officim fuUams. 

SfuToyo»,-,* X c, <J, huminum generatio. 
AvSj4w«5«.>«», ovo«, i k«) 4,, Deus ex homine 

faftus 

rtymiUnTK, u, i k«) »', ab homine morfus 

Ex av&fowM & Sickvu, mordeo. 
Av3f«To5i'5«KTi<;, a, i k«) 1), abhominedoftus 

"SfiwSfe, foc, c *«> t, humanam formam ha 

bens. 

vS e » OT «53f, ^rf,,. humana fpecie. 

>Sf «xia, f /*, «<;, „', venati o, captura hominum 

Ex «v3f«To<; & Sijf», venatio. 

v3f«xi3u,£o<;, g, 5 k«) fc hominum animum, vel icrimx humanx. AvJfuxoKrovta, «, f.i/Va, hominem, vcl homine' 

occido. 
rV»Sf»«KTifK»f, s, i *«*.>,, homicida. Ex «'»»»»■ 

xo< & «r,;«, Offfftfo. 

AvSf«x.A«Tff.«, « s , ,5, hominum cultus. 
AvSfaxoAcTf/a, ,3, hominem colo. 
'AvJf«To;.*rfi(5, f, 5, hominnm cnltor. 
A»Tf«To'AtSfot, a, 5k«),', homicida. alhomini 

peruiciofus. 
Av3f«TOAfiyo?, 8, 5 k«> ,', de hominibus loquens. 
A»Tf«TOfi*yf.foc, b, S, cibos ex humana carne 

conficiens. 
A»Sf«To ;i o C $. a »,), &,, «, hxretici, Deo huma- 

nam formam tribuentes. 
AvjfMTo^ofcf.To,, <5V, c.', iidem. 
A»3f«T,>of4,o<:, e, 5 k«> *, humanam formam ha- 

bens. 
AvSfarinoftfiw, S, fut. (.,„, humanam formam 

tnbuo. 
'A»SfMTi»ifi.K3c ;,, , lv, ad homines pnfcendos 

pertinens. Ex «»9f«xi<; & »/,,«, pnjio. 
'Avtymriotia,, S,u^, homo fio. 2) homo fum. 
A»3f«T0!r«3..«i, xf, „', humanus adfeaus. 
A»9f«T0T«S/«, <J, fnt.^o-», humano moreadfi- 

'A»3fMr,0T«S^, i, n i K «. $ humanis adfeftibus 
ebnoxms. Ex «»3f«xos & or«So«. 1 AvSfWTiTaJii,;, Aiin. humano adleilu. 2) hu- 
'A»Sf«ToTor,'o;, uc,t, humanarum formarum fa- 

'Avjfu 

'AvSfi- 

homini conueniens. 
'AvSf«T0Tf£T««, Ada. conuenienter humanm toiJc, 3, Jk«)>;, hominum, f. humana- 

ormarum fiaor. 

Tf£T«, ht, i k«) f,, hominem decens, s, i k«) f, liomo. 

■fi humanitas,humanar a n © p m 

AvSfMToroKoc, »,ij, qu« homincm peperit,puer- 
pera. Suic. Ex «»3f«To<; & t.'ktm. 

A»3f«TSf,,-*, «<„', hominum fabricatio. A feq. 

AvSfMTBfrS?, e,i, nominumfabricator. Ex«v» 
Sf«To? & ifyov, opus. 

AvSfuiriiteyiSii, «, homines voro. A feq. 

AvSf MT3<J)iyoc, b, i k«) ij, hominum vorator, ho- 
mincs vorans, humana carne vefcens. 

AvSfMToaou^-, £-oc, 5k«)^, hominisnaturamha- bens •+'"-.•■ vjrxTCC, Av3f«T«5i,5, fo;, i k<t) ,5, humanus. 
'A»3u/3fi'f«, fut .Vu.vicilllmcontumelia adficio. 

Ex «vt) & »/3f,-f«. 
Av3i.Ao!kt£'m, M.fut. ,'iu, vicifiim latro, oblatro. 

Ex ^vt) & uA«kt£«, /<)/ro. 
AvSuaa.ov.b.to, anthyllium, flofculus. Ab«»- 

S»«, flou 
AvSuAA)?, >'3o<, if, idem & ab eod. 
A»JuT<i>«, recrimiuor, vicillim accufo. Thuc.. 

Ex avr) & i/xiyw, accitfo. 
A»9i/Tc<AA«5'ii, Sc, ij, mutua commutatio. Ex 

«»t) & UT«AA«TT«. 

A»SuT«AA«<ro-«, tt«, commuto, inuerto. 
A»3ut«t£,'«, «<;,,;, proconfularus. Ab «»Su't«to<;. 
A»Sut«t£iJ«, f. £uo«, proconful fum, proconfulu 

prouinciam adminiftro. Ab eodem. 
A»3ux«ti»j<;, «, Jv,.proconfularis. Ab eod. 
A»Sut«to<;, b, i, proconful. Ex 

conf.,1. 
Avsut..,'km, f.|«, cedo, vicifiim do locum. Ex 

«»9ux«|»«, f««, i,', cefno, qua vicifiim alicui lo- 

cum dainus. 2) fubmilfio, obfequium. A 

prac. 
'A»3uT£f/5«'AA«, inuicem fupero. 
'AvSuTi<fET£«, m, f. ^oa, ei, quimihigratificatus 

ell, vkiffim gratificor, ofncium reddo. Ex 

«vt) i5c t3Ti,f£T£M, obfequor, 
'avSutiox 'iofixi, contra pollicsor. 
'Av3uTi/3«AA«,fuggero conrra.obiicio loquenti. 

F.x <i;r) & uto/3«aa«, y,,W,c/o. 
'A»Su«oe«S/SKi»(, m lotum .ilicuius fubftituo, 

fuIKcio. Ex <2vt) & uTOKaS.',-!,//*, fitbflttiio. 
"AvSuTiKffvo/ia,, viciflim fimulo. Ex <S»t)&uto- 

Kf.yo/ioo,, Jtmiilo. 
'AvSuTi/xvufixi, litem differo inrerpofito iure iu- 

rando; eft rei iurantis, fe iufta decauJa ab- 

elTe. Ex <Svt) & vToiivu/j,. 
'av3utott£u«, fut. fu<r«, viciflim fufpicor, con- 

tra fufpeflum habeo. £x «»r) & uToxrfua, 
fifpkor. 
Av$u7ro7£i<pw, reuertor. 

Av$wr6TX)CTa$p j A N 

iv.ro'r«i<To.- ) fubiun3 A N A N I modus,apGramm. 
lvwor<«aoK«<, «h«, mulctam tertio loco iefti- 
no [}l. <r:riu.;ue<) fc. poft </*CT.tt*;iv. 
h»r8py<«, S, f. «<r«, penfo benencium.remu- 
ictor. Ex *vt) & Unf/ia. 
ivzi>yxu.x, «"?, tJ, mutuum omcium. 
ivxityws, t*f> »'» mutuum omcium. 
,v*o<J><{jj, fut. «vSvtj.V.v, aor. r.. avjv^viy**, 
latiin obiicio, refero. Ex ivr) & v«<f><<>u, 

r»Wiri». „. . 

Ju wifsfi, «<> ■?, exceptio, qui obieaiom op- 
to^jS«'««, P ^. C *. reditus, receflus. regref- 

fus. £x avr, & int:(:--t^> f"J"» rtde0 - 

ivMtttx. «.«>■}, fpoliatio.fubduaio.quurn 
juid viSflim fubduc.rur. 2) aflumtio, qux 
opponiturProlepti. Ex <2vt) & {Qxi(i»> M 
irabo. ' . .. 

au? i™»*., pariter fiiitineo vel fujcipio all 
au.d. Ab «vti & «<Jii,-«i«i. 
Mfet, «{, ««5 >i> floreplenus, fiorulcntus 
5<v{«;?.|«., f.lW».. viciffimdccoremoften 
to, Einula pulcritudme cer;o. Ex «wl c< 

&«*?«. </««■«. _ 

NI'A, ««, i, tnttitia, mrrror. 

-.«?«, f. «*«, triftitiam adfero, mcerore ad 

>,«W, 0«, J«v, moerorem adferens.triftis.mce ... 
ftis ') gciuis, aduerfus. Comp. «v.efSre»;* : '»x. r 
rcp;titur tamen & <W«.*«e<.5. Ab codern ' ' Avifi 
uagft, /irf«. molefte, acerbc, cum mccrore, ■ 
m.fere. . .. , ... 

«iaroc, e, Ixa'.,;, infanabilis, immcdicabilis. 
Ex a pr. & iaou-ii, medcor. 
■Ur(tm(,«,SiKd4, non fanabilis. 2) non fa- 
natus. Ex « pr. & J*rjj«. 
,.«r C ^,.,r;--, e, S*«1>S, ignaruseotum.qua: 
de medicma diffcruntur, rationu medicx 
expers. Ex « pr. & i«rj«aayfo, <f« peditma 
dijjcro. 

■nirsc, /J</«. infansbiliter. 
jrfcXK, 8, »»•»* ftreperus.refo.un?. Afeq. 
v.ava, &<«, refono, .lamo. 2^ jltavocece- 
lebro, de poctis. Ex «va & !«**. r'««- 
.vis«, u, idem quod av.«i>. «v.J«*<, mcerco, 
dif.rucior, lugeu, Gl.Vet. 
v.yfoc, c,i, molellus.contriftans.nulus.pro 
«v,»ac, 
,v;„;.-,-,5«U', nihilhabenspropnum. E 

.v.Sf.r), <k a».5.r), /«•'<• fine fudore, finc la- 
bore. Ex « pr. 4c iSiu , fudo, vcl fyfc- 
fudor. 

wotn, ov, fudoris exptrs. 

^v.seii,, u, f- if*'> rcJ"ado, denuo wdorei 

JsTroo t, l«Ai, nonfixus, inftabilis, ftne 
fundameuto. Ex «pr. &»J|5«, «i*»»» P«»« 
fundo. - „ 

Av.S»u«, colloco, confecro. Ex tisd. 

B vC«»<rK, <«;> ^> fuJacio, fudor. 

Av.S^r), .4,/«. fme fudore, vel labote. 

A»ii e -To<, ph, qui non fudauit. 

AWffMI, viri.avi^K'- 

Avi=e:., *> I ""■ <:• profanus, pollutus. _^o6 

'A^tlu, S, f. <ufu, facrumfacio, confecro,vo- 
veo. 

Avi:>;jf, .^.i*//. profjnc. _ _ _ 

'av.^ii., f^avifj-JJ, p- <t«"«r, rem.cto, rel.ixo. 2) 
emitto, fubmitto, immitto. 3)dimitto,re- 
linquo. 4)omitto,intermirto. ^Hondono, 
remitto. 6) ftimulo, vrgeo. Kx ava Sc hu.i, 
mrto. •MUfm,i«mid. tdo,C\ibm\uo,inpaf. 
ctiam tfl p trr.ittrr.conccdor. a) confeetor. 
3)ab omnibus3diri poffum, omitilnis expo. 
litus fttm. 4) negliirenter, dtflblute viuo. 

'av.^<:, AMi. iine ccrtamine, atque adeo Iine 
parca \ ictoria. E vi«*. 

'Av.«tr.<uT0?, t>, Ixaifi, cui iupplicatr.m non eft. 
8) fupplex. Ex « pr. & UitcU. 

•av,'v.,tjc, s, i«*lt, inuiClus, iniuperabilis. Ex 
« pr. & vtxz.tf t vinco. 

•Av,«,.i^.f-a^,h>' meao - 2)exficco. A fequ. 

"av<k|/.:5, s, a«J <■ liccus, lutmore carens, fqua- 
lidus, atidus. Ex a pr. & ."z;<i;, bttmer. 

'KviKamc, 8», non placatus. Ex « pr. <5.:. : Air«J- 

(i21, ^//Jfo. 

'Av.'A..' W -:, <u, S *«) ►!, immifericors. Ex « pr. & 

Y>.«oc, Attice VAtM?, mijericors. _ 
'A«/vU«(i*i, dedignor.defp.cio.Suid. Exivasc 

V;.J.jj, o.v//// conniuto. 
Av.'J.»oj(z«, «roj, r), adfpeflus, deipeclus, Pol- 
isd. 
k«)^, lotisnoncajfus. Ex«pr.Sc 

'Av,(ia<o, S, f.«r«, fune furfum traho, extrabo, 

i.aurio. 2)eleuo, fullollo.eneho. Ex^vitSt 

lui4, lorum. 
Av,>,o-,c, euc, j, extraaio, qux fit fune, aut Jo- 

ro, exttactio in altum. A pric, 

•a,,.a--, *, : *Ai, impubes. Ex « pr.&V«Aw, 

. lc.-uico pubtfcintium. 

>u, eqt.ito, eqnos ago. 

'av.ttoc, 8, 8 **> 4, qui eft iine equo. 

AviTT*.**., f.vrjniuuM furlumvolo. ExivSSc 

Vj:t*(.«», t'o/o. 
Av.rrj-8«,o5o?,5v:a)^,illotospedeshabens. 2> 

qiii clipu-.it-tcmlotionenoncget. Ex«pr. y.TTU >.< T8C. 

'Av.^ro?, 8, 5 **) «, iilotus. Ex « pr. & v.'ttu. 
"a/.:, /.(/- f-ne, abfque, Bceot. proivtu.^ 

, f.oirir» co.npenfo, adiquo. tx ^viJS! 
'• 
'w,c<:<,i3(<c.-, ov, diuerfus numero. 
'Avw^eTj.?, fine iufta vel a;quali menfura. 
'Aw.t.iii, if, qui difparemformaminbetivi- 

detur. 
'av.**«Xoo, <?> S> compenfatio, temuoeratio. 
"anisos, a, to, anifum. 
"Av.vo?, 8, ! x«)<> inxquclis, .mpar, diuerlus, 

fuperiot. Ex « priu. & to*,. 
'Mttrrns, <**,),, insqualitas, diCimaitnuo. 
A..<r.r..uo(, e,i**\t, iniijuaUsiii S nitatis. hx 

« pr. ck ij-sr.no,;. 
'Ann«»««. «'»!. 2 «* 5 "'• o':lfi^"'" s natur*. hx * 

pt. '/ooc, «qitalis, 6c 9v«, >.iit:ira. 
'a»<o!u, "> '■ '•» : ', 'dem quod «vieafu. 

,iT,u>, f.ifu, furgereiubeo,e:igo,excitoia- 

cantcm, vel murtuum, ,/<»! mouco, vt exer- 
G 4 C»™" 1 » 20- A N O 


citiim, caftra. 2) euerto, fubuerto. 3) ex- *awi« , 
ftruo, xdifico. 4) excito, exftimulo. iv 
«(«■xi, furgo, refurgo, exfurgo. «vs\->,, fu 
rexir, aor.2. Ex £»£ & Vc/w. 

'Ans-of/u, J, f. ,}„,, interrogo, fcifcitor. 2) 
commentor. Ex <2v« & Is-ofMi. 

'AvKtpria, xc, ,', hiftoriarum ignor.itio. 

'Avicffi/Toc, s, i «*) ij, qui hiftorias non nou 
2) cuius nulia in biftoria fit mentio. 3) 
qui rem, locum non explorauit. Ex a jw. 

W{»™ { , ^Mr; fine cognitione hiftorii. 2) 

imperite, ex neglefta indagarione, 
'Avityjoc, a, i *«) i,, clunium tumore vacans. 

Ex « pr. & Vo-%10», lumbus. 
'Avitxvpc, s, i ««) ,}, inualidus, infirmus. E: 

« l> r - & ''JCCfSs. 
"Avnzv<t voc, i «*) <j, infirmus. Ex « pr. t) 

l*X<tti rohur. 
'AvUz», «ttollo. 2) orior. 3) emitto, pro 
^ duco. 4) fuftineo. Ex ivx & i'» x «. 
'Avisue, Adu. in^qualiter. 
Avieactc, tue, i, udsquatio, exiquatio. 
**vij!^»*, voc, xx\ »', carens pifcibus. 
'Av.xveua, t. eCtu, perueftii>o, indago, perfe- 

quor. Ex ivx & ixitis, veftigo. 
'Avi>5ȣUT <, idem, quod fequens. Ex 2 priu 

& Ixvetu 
'Avizviarcc, s, h ««) <,, qui inueftigari nequit, 
^ impcrueftigabiiis. Ex « pr. & ,' X »,^ M . 
MtSitrt-, coc, {«*)», moleftus, grauis. Ab ivix. 
Aviurcc, s, i ««) $, rubiginem non fentiens, 

«ruginem non contrahens. Ex « priu. & 

ioc, rubigo. 
"Avvx, „c, i, Anna. Nomen mulieris Ebr 

Gratiofa. 
iw«c, x, {, Annas. Nomen viriEbr. Gratio- 

voiix, «c, „', iter imperuium. ivoiSxt, 

Ex x pr. & «ic. 
AvoS^o?, s, i ««> •!, odore carens, non odoratus. 

Ex * pr. & ;},»>,, <,,/<„-." 

voSoc, s, i *«) ,*, innius. Ex a pr. & «o'c. 
AvoSoc, b, j.fibft. iugum montis. Polyb. 2) 

idem quod iv&gumf. Ex i»i & « 'c. 
A»«ec, ovtoc, i m) ij, edentulus.cui dentejfunt 

ran, aut nulli. Ex * pr. & 85i,. 
AvoSvfojun, lamentor, vehementer deploro. 
'-'«vgToc, ov, indeploratus. 
Avo?oc, s, i ««> i,, enodis, finenodo. Ex«pr. 

& o£os, nodus. 
Avcjiuuv, ovoc, {««>,,*, imposmentis.ftultus, in- 

lipiens. 
Avnrtx, «c, >*, infipientia. Ex a priu. & »0/«, 

intelligo. 
AvotrTKivai, defipio, infipiens fum, impruden- 
- "- temere ago. Ab «viv/Toc 
', f. mit*, idem & ab eodem. 
AviVo?, », 1 ««) $, demens, infipiens, mente 
s, ftultus. 2) quiintelliginequit. Ex 208 

Ab «vooc» amentia, ftulti 
t3 , apertio, referatio. Ab Avoiyic«, xtc 

'Avoiyvuu, idem quod fequens. 

'Avefy», fut. i;», aperio, refero, pando, expnn- 

do, patefacio, Gl. Vet. ivoiyoiiou, patefco, 

Gl.Vet. iviuw», pateo, Gl.Vet. perf. palf. 

Ex ivx & c'!xu, apctio. 
|Avm3«,'»w, tumefjcio. 2) tumeo, intumefco. 
'A»o,5<u, u, f. ,,'ia, intumeo, inturnefco, turg 

2) irafcor. 
'Avo/5wic, tuc, >!, tumor. A prxc. 
Avo,5,'okm, idem quod «»o,S«,'v«i. 
Avoi'ke,oc, 01'«, noy, & iveStuee, U, 5 x«) 

familiaris, non domefticus. 2) non conue 

niens, non congruus. 3) improbabilis, in 

credibilis. Ex « pr. & ofc«2oc. 
Awi««St«, „toc, ■:, nullafamiliaritas. 2) mo 

res a familiaiitate alieni. Ab cWkeioc- . i, mhabitabil tx « ?r. & 

AvoiiTwc, AJ:i. imprudenter, ftuite. 
A»{3«vtoc, s, i ««) f, germanus.non fiaus.legi- 

cimus, non fpurius. Ex « pr. & vrt.iu, m - 

tbum reddo, aduittre. u, f. tii, inftauro, resdifico. 2) mi- 
habitationem transfero. Ex «vi. 
'AvoixiifiSc, S, i, inftauratio. 
'A»ii»eitu4u, u, fut. fau, inftauro aidificium. Ex 

ivx & eUeiciiim, tdifico. 
'A»o,«o»o/iiiToc, S, i xxl vj, prodigus. 2) male 

difpofitus. Ex x pr. & oiWo/iiM. 
"a»oi«oc, 8, i *«) {,, extorris, fine domo. 
'Avoi«Tif^aj», ovoc, i ««) v/, immifericors. 
•a»oi«tJc, i,, h, apertus. 2) apertilis. Ab 

oivojyai. 
"avo,«toc, s, 5 ««) ►?, immifericors. Ex « pr. & 

"Avoi«T f oc, e, i ««)■;, non miferandus, im- 
milerabilis. Ex « priu. & o/nrjoc, mife- 

'AvoixTuc, AJu. fine mifericordia. 

'Avo,/z<i/>, f.fu, ingemifco, fleo, edogemitum. 

Avoi/xw«Tr), f. xvoiuuxt\, Adu. fine fletu 

Avoi/iwKToc, 0», indefletus. 

Avoijic, cuc, !,, apertio, referatio. 2) oftium. 

Ab «vo/yw. 
'avoio-ic, toif, f,, reucftio. Ab ivx&fu. 
Avoiciov, referendum eft. Ab eod. 
Avois-f^o/, u, f. lio-i», incito, ftimulo. Ex iv» Se 

ele-fiu. _ 
Avo«uxi), mducii. Ex hxuxi. 
AvoA/?,'«, «c, ,5, miferia. Ab «voA/3o?. 
Avo/\/3,oc, 8, i ««) ij, infelix, mifer. 
Avo*/3oc, s, i *«> j, idem. Ex « pr. & cVoc, 

AvoA«S { oc, s, i ««) k', ab exitio & damne immu- 

nis. Ex « pr. ck tae3f 05, pernicies. 
AvoA«J, ilc, ij, traaio, qua: fit furfum Verfus. 

Ab <8v/A«w, furfum trabo. 
Avo/«v/Tiv, S, tc, id, quo aliquid furfum tra- 

hitur. 
A»oAoAv'?«, f. Ju, cum clamore ploro, eiulo, 

exclamo. 
Aw*.ocp-jftvuu, deploro, lamentor. 
AvouPfiu, S, f.tau, pluo, pluendo emitto. 2) 

fcaturio. 3) effundo tamquam pluuiam. effundo more imbris. 'Avo/i/5{i,£ic, A N O A N O 2IO 4Sj*«, <«««. •>«. pluuiatis, Pluuius.plu- 
iof>is. Ex «V4 & V/^e". "»«'■> />'"«"»• . 
*(3 e f«, «<, •>. pluuis, feu ^uarum inop.a. 
u0eoc, a, 5 *«•>), imbribuscarens. tx « pr. 
iU, S, f. fn, iniqne ago, lc-ges tranlgre- 
iot. Ex « pt. & »ouoc, '**• 
!„!», «toc, to, iniquitas, flagitium. 
|>f«, ««| % legum contetntus, imquitas. 
uf?», idem quod av°u.l*. 
«,*,«, verfor cum aliquo. 2) concumbc 
um a4iqiM vel aliquo. Ex «v4. 
u.A,««, 8, 5 ««1 •)> infociabilis. 
,u.u.<, 8, S «1 «, illegitimus. 
^aoo s, 8 *«. •!, innubilus, innubis.nebul; 
acans. Ex « pr. & SuffcA»-. 
,uu«toc, s, | ««1 «, oculorum expets. Ex i 
ir & 'ouua, ocullis. . . 

,iunS«<, /oc, S ««1 *, qui eftdiuerfe fpeciei 
pecie dilf.milis. Ex « priu. & Suof.SiX 
hnilis. 

i ( ««m« 1 s. 5 «•■!. le S ,hus m3le orainat,,i a 
i) nullis legibus conftitutus. Ex a pr. & 
,ouoJtT/u, lcgihns conftituo. 
ouo.oy.»*, •-.«•«■ e diuetlis generiuus. 
ouo.ouc 6 «, (p, 5 *«. 4. partibus diflim.libui 
cunftans. 

ouo.o^TOJToc, ov, aiBimiiir.et def.nens. 
,8u..oc. e, S ««)>!, diflimilis, abf.milis.difpar 
,ouoio--e°iJ>«> »»• e diflimilibus verlibus com 
pof.tus ac mixtus. 

,ouo.5tv,<, ,««, j, diffimilitudo, diuerf.ras 
,ouo.6%{ovo< , ov , difparem quantitatem ha 
bens, de fyllabis. 

v.uo.o*. 9, f. i«, diflimilem fac.o. _ 
,euof<c<» Adu. inxquaiitet, non permde. 
,ou.f»>*.<, ««<, *. diflimilitudo. 
v.u.xoyc», 8. f- ««. fateor, adfentior. 2) 

concedo. Ex «v« & S«.A»y«», conpteor. 
vouoAoyf«, ««> «. incoi.gruentia. 2) adfenfio 

intet aliquos de te aliqua. 
k»ouo<> s, S tf. », exlex, legecatens. 2) mi- 

quus J) imptobus. 
l,6„«<, e, 5 ««) «, inut.l.s, fut.lis. 2) .n- 

iucundus. Ex a pt . «t VnrfUj '««»• 
k,o,o««<o«, ov, obfcurus, ignobilis. 

contr vfitatius, «vac, s, S *«<,', amens 
Mra>*. f- «vo*«r«, «c, «. anopaca, auis ex aqui 

«SW, Mu. tetro, retrorfum. Ex «,« & tty 
A „„*,<, s, 8*., 4, inetmis. Ex « P"u. c 

*wx«. 
kfhrW, Adu. fine armis. . 

Av»»«<, s, S ... 4, innifibilis. Ex « pr.u. & 

Woum, vidco. 
A,6e««c, .», inuif.bilis. 
Av«e-/«?"> f- «» M > commoueo. 2) exlilio. fc» 

«,« & ofy»?". tei» 
•a..j7«*.«, «. * *0 -i. inftrumentorum expers 
■A,«yf«, "<. «. q uando <l u,s or 8" s ' '• facri 
non eft in.tiatus. Ex «ptiu. &o{y.«, orgia 

■Av. s yf«<o?. V, i «* «. fr" 15 non i»'«"««W»- 
"Av.{y.<. «. S ■») ■>. ira carens. tx « pr. ! 

l.y>. 
'A,«e>«. «'• *• fortitudo, fttenuitas. Z)or. pro 

b. t iD. Ab «v^e, vir. Av>&»rt* S, f- ««», Faftidio cibos. A fequ. 

»6p(,;toc, h, i, cibum faftidiens, cu.us fto- 

machus omnia refpuit. Ex « pr. & 5 f f y.u«<, 

appeto. 
'A,«e<'f«> *«,•>' morbus.quumltomachusomnia 

relpuir, faftidium cibi. Ex iisd. 
, Aw;3««, «5, f- 4»«. futrigo, ru.fum erigo. 2) 

inftauro. J) corrigo, emendo. 
'Av«eu*i«, 5, f- »'«»> animo incitor, commoueor, 

m.gno impetu in aliuuid feror. 2) furgo, 

v. c. ad dicendum, agendum. 
Avoeuifa, e portu propello fc. naues; mtd. 

e portu progredior. 
'Avofuoc, a, S««i.;, ftationem nauium non 

habens, incommoduS ftationi nauium. Ex a pt. & ?ju»<. 
Avopvuu», excto. 
AvtfBo,. f. »«•». exfurgo. 2) ptofilio. Ex «v» 

& 5^««, impetum do. 
'A«ofiW7.o<, a, S, ««• >i, cui cauda deeft. 2) 

qui intet volandum non reg.tut cauda. Ex 

« pr. & Jf.owiyiov, quod vide. 
•Av.' e o$,c, ov, teiio carens, non teflus. 

»o»t«a.'?m, incipio in altum ferri. fcx «v« 6c 

c.f T «Af<>. 
'Avopur.u, vel «vof i!tt U , f. fyt, efTodio, quod de- 

folfum erat, eruo eterra. 2) exftirpo, fub- 

«fXiouoci, Suw, f.««fi««, exulto, exfilio. 2) 

falto. 
"A»«e»>«> "• tefticulis carens, ab tem. 
'Avoga, excito. 
•av6«toc 8, S «aS <, non igrotus. Ex « pr. & 

«»»/«, <tgroto. 
'avJo-ioc, 8,8««.,,. nonfanftus.impius.fcelera- 

tns, profanus, fceleftus, nefatius, Gl. Vet. 
VvoiioTiK, »to<, i, imp.etas. 
Avomeyl», S, f. »:«•«, impia perpetto, imp.e 

A«T 8 {yf«, «, 4. impiefaftum, fcelerau 

aQio. 
'WMiieyiiu.it, «to<, tS, ldem. 
•A..««fy>t, «• * «• * impie&fcelerateagens. 

Ex iviittc, fctltrattis, impms. & iey« v - 
'Avo«f»c, ^rf«. impie, fceletate. 
'avo.uoc, 8, S ..) *, f.ne odore, non odotatus. 

Ex « pr. & S»u*, odor. 
"Avo,oc, 8„ S «.) «, immunis a morb.s. 
'Avorcoc, 8> S *«> •!> f'ne oflibus, exoflis. Er « 

pr. & S<uv, os. ■ 

av6,-htoc, e, 8 ««)<)» red.tusexpets. Ex.pt. Sc 

,3 7 iu, r?«V«. 
•avSouoc, 8, 8 «•) «, idem. A leq. 
"avotoc 8, 8 *«) h. idem. Ab « pt. & »070«. 
-avococ' 8, S *«> •)> e »<". Cl. Vet. oflibus carens. 

Ei « pt- & 8«». oj. 
■ A v6 r «<, ^«- dne morbo. 

6tu.< 8, $ *«) >i> liccus, non humidus. tx 
« pr. & v.Tf?o/, o»»ff.r7ii. 
iototS?«, lamentor, per J»ou«T07ro.<«», elono 
lamentantis. . . 

,bWt««<, 8, » ««) h repudians admon.r.o- 
nem. Ex « pr. & vaStrfa, «,/m.w». 
,ve<> 8, S »',«, amens, demens, vecors, Itul- 
tus, 1'hilox. mente captus, fmefcnfu. 

G . A»s.«,' «II A N O A N T :pr.& 'Avitut, n,ixx\i,, carens fubtlantia. Ex 

irix, fibllantiti. 
'ai'-thtic,h, bxx\$, non vulneratus. F.xapr. & 

irxot, vttlnero. 
'avxtht), Adu. line vulnere. 
"AvSroc, 8, i xx\ $, idem quod av*r«-o<. 
'Avixturo;, tt, b xx\ >f, expers coitur, qui non 

coit. Ex et pr. cV ayjOct, coeo. 
'Anj>4i. S<. >i. tolerantia. &n%a\, inducia;. Ab 

xvixou-at, tolero. 
'Ava:<,\i'(o, f. .'jm, veJle fubmoueo, vel eleuo. 

Ex i2»a & oj;A/?m, rerfe motteo. 
"Av:x*.oc, X, i xx\ t\, inoffenfus, nulla moleftia 
adfeftus, tutba, feu hominum multitudim 
carens. 
'av»%h«?w. f. &'o, gefto tollens in altum, fubla- 

tum gefto. Ex Avx & i X ui^o>, detir.eo. 
'avo^.ujo;, non munitus. 
'Avo^ix, ct;, «', opfonii penuria. A feq. 
"Avoi/ac, u, i xx\ ii, opfonio carens. Ex apr. & 

o\vov, opfonntm. 
"A-rrtt, Aiitt. coram, e regione. Ab xvtI. 
'AvTxyoox<Xa, vicillimemo. sjpermuto. Ex«vrt 

'AvTxyt,i>>uu. .niuerfarium me gero, liti mcot- 

fero. 2)obloquor. Ex &vT\lk&yi)^ic.'.,coticio- 

ncr, loquor. 
'AvT.:'/!»:iioit.xt, (. ic-outtt, decerto. 2) repugno. 
'AVT«y^viT|/.2, xTtic, rc, obltaculum, aduerfacio. 
'AvTxynti^c, b, i, qui ctim aliquo certat, ad 

vc-rlarius, aenuilus, Gl. Vet. 
'Avrxyt>vKi>c, ,1d«. more aduerfantium. 
'AvTxbt>.<!)oc, ts, i, qui eft loco fratris. 
*AvTaSiK£.j, Ci, f. vjo-a, iniuriam illatam vlcifcor, 

viciffun iniutia adricio. 
*AvTaaai, occino. 2) cantu prouoco. 3) cantu 

refpondeo. 
' AvTxtitw, idem quod Avrxifa. Ex &vt\ tk&tiou. 
'AvTxtliauxt, vicilfim rcuereor. 
'avtxT.c, xix, aiov, aduerfus. 2) hoftis, infenfus. 

Ab Avt\ vel *vt«. 
'Avrttiqct, contra attollo, v. c. manus. 2) rc 

bello. lof. Gl. Vet. 3) arma contra fero, 

etiam in med. omninoque 4) relilto , re 

pugno. 
'AvTaiTsw, peto pro aliquo, fuffragor petent 

'AvTxiTixojt.x,, contr.i accufo. 

'Avrxxof.bScn, S, (■ io», viciffim fequor. 

'AvT*xoAa3.a, »,-, it, mutuus comitatus. 

'Avrcaavtt^u, contra iaculor. 

'AvTxxia, f. itca, vicilfim audio. 

'AvTxxqa&outti, idem. 

'AvTx*.xt\zXu. f- «?'''. reclamo, vicilfim.rel con 

tra clamorem attollo. 
'AvTcc\Kxyttx,xTo;, To.commutatio. 2)expiatio 

3) pretium redemtionis. A fequ. ' Mtkpoifft 


;,B,ix 


> ■)', 


emuneratorius. 
'AvTuuitvauxi, viciffun a 


uxiiior. 2) oblifljo 


rur 


fum. 3 


tne vl 


ifco 
u W ,obu 


ame 


undoaberro. Ex^ 


T-i-i 


'ccucptiOa; 


btlttttui. 
' AvTxvxloil. 


«?«(, vic 


fTim 


impono. 
' \vTxvxytvctixcv, vit 


ilfim 


lego._ 2) relego. 
'Avrxvxyvc, 


?!) X, i 


qui 


viciffim legit, qui 


cle 


gir, rec 


ognitor 
'AVTxtxyui 


& «VT4V 


dyauxt, ex aducrfo in ho 


len 


ptodeo 


obuiaii 


hofU prodeo, vel folu 


ere 


vt hofl 


olouian 
lr, de claffe. 
'AVTXvxii'o\ 


ut , remitto 


vt in reciprocat 


unc AVTKvmif /j(/«(, ■eu.cti, viciffm fumo, feu accipio, 
Avtxvxicisoic, idem quod xtiutpai^ci;. 
fiMTttvxi(a, conrra attollo, fultollo, erigo. %) 

contra deftnio. Ex ivrt & mV^, tolio. 
\vtxvxx?.xo-ic, tac, J, repulfus, repercuflio. 2) 

rnorioreciproca&refraCa. 3) /igurarheto- 

rica. 
\VTttvx-it\-t-7y.lc, c, 0, idem. 
\vrvtxx>.x-ixoc, i), iv, reciprocus. Ab eod. 
^Txvttxf.itn, H, f.ao-M, refringo.refleao, reper» 

WTzvxxoTtv, y S , <j, reperculTTo. A feq. 
Lvrm*xisTtt, repercutio. Ex ivrt & uvxxowTu t 'AVTXiMXxTTU, Vel XVTX\?.XTTi>, f. (££s 

muto. Ex >>t'i & uMxtsoi. 
' AvTxfititlo[Lxi, f. J/0(z*i, gratiam rependo, com- 

penfoj remunero. 
'AvTa/i5//3a, fubmuto, Gl. Vet. 
'AvTijxti+ie, tu;, ij, tetributio, compenfatio.per- 

mutatio, fubmutatio, Gl.Ver. A prxc. 
'AvratHutHi, 5«, H, idem & ab eod. quod 


dem 


lignilicat. 


AVT 


v .■;/.,' 


rxw, 


'icillim confumo. 


Avtj 


vxiti 


u, V 


cilfim exfpeao. 


Avto 


v<t-A 


D ? J M , 


u, f. Ct-Tot, fuppleo, expleo. 
a», 
AVT. 


vctcp; 
efero. 


Avth 


vi V c 


«. i 


xx\ v,, in alius viri locum fub- 


«i 


tutli 


, fucceda 


At 


'e- 


AVTX 


«'«•' 


ex 


aduerfo infurgo, contra furgo. 


Es 


o5biS 


& X 


ttitti, firftvi eo. 


AVTJI 
, e regione excito. Atrxvi;xi>t.xi, f. «v- 


TX 


ar^T 


(oau. 


contra infurgo, aduerfus quem- 


P' 


m 1 


furg 


0, relilio, reluctor. 


Avtis 


VIO-jT» 


, or 


or, contra excrior. 
viiotix 
ro<, t), parilis quantitas, v. c. 
metu 


8 m 


Iitum occilis par. Ex avrt 8t 'avt<, Ad:t. viciflim. Hefych. Ab Avri. 

Avtx.joc, ix, iov, e.xillimatione par, tequalis 
pretii. 

A-tTxhcu, Z, f. Xrw.paria rependo. 

' AvTctTtxtTii», Ci, f. tjo-w, repofco. 

AvTttnoituilSotutt, refpondeo. 

AvTXTtx-oirtTo, f. ij-oj, contra fulguro, fulgure 
aduerius fulgurantem. 

AvTorrTo5e.'^w(/(, contra demonflro. 

AVTXito^tOjj-tci, vicillim reddo. 2)rependo, retri- 
bua. 3) m pafli.to dicitur dc oppolito, npuct 
yiulojbphos. Ex x.t\ & o;to5;5«ihi, reddo. 

AvTXTtahoiiii, utc;, t3, rctribiitio. A prcec. 

AvToi7ro5o3-i<, to;, $, retributio, fitisfaftio, vndt 
AtTxnliaa-ivictiitiV, alicui in quacunque refa- 
tiifacere, vt pecuniam debitam foluete. 2) 
dicitur etiam de commutatione rerum in 
contrarium. Folyb. 

\vT«7ro5oTisv, reddendum. 

»VT«7r;?;r. >;;.-, i, iiv, retribUtlUUS. 

'AVT.TOSO- ™S»T>Kif«, Am. cc ilccutiue , confe- 'AVTiyKA^ftffTlK)-:, n* sv r 214 

ad recriminandum pet- emittendi mMtiKxl, viciffim me accingo. 2) contra 
quem accingor. Ex «vrt & ««SlVf, <"" 

«•«(fytliix, refpondco. 2) altercor. 
griW.0 .»!, 4, tefponfto. 

: T «T..'v»,viciffim occido.contra interficio. 

wo*«(i(3iv», vicilTim accipio. 

:*6;\M,u., vicilTim perdo. 

.«AoySfU», Viciffimexcufo, defendo 

„r»™V«» viciffim dimitto, feu amando. 

,««{5«, crepitum 

llim oppedo. 

«fux, viciffitn emitto, remitto 

vntptf, «, "'• digrelTus, diuornu 

Iti rcrum in diuetfas partes fitua 

rT0T«i r( .»C»>, viciffim vallo includc 

^..^«.viciffimobftraojcontraimmio. 

m f. *•; «*'»■ rolno ' rene " do 

„roO«fv»>, Viciffim oftendo, demonftto. 

««4>£?v, repeUb, reiicio. 

.«X*. *, ^, Uriptum.quodebitumcre. .. 

5ri fatetur debitor, aut quo quis fe obligat, 

V xrti»,H, vicilumrepello. 2) retrudo.rc 

ello. 

txbiviK, ">f> >>> repuluo, ren.xus. 

s. Ex«vTi&«e«. .', ' 1 a AvT.yx.'C't». viciffirri trado. Ex «vt> & iw- 

%i*a, tnido. 
Avt..k»>, viciflim adfimulo, comparo. 
AVT.iw.rv, contra diceie. 

'AVT<>(>0(U4, vi fut iffim interrogo, item 2) contra 
vT£,(>wVo(.«f, velut abavT..f£0|z»(. r&y», t «i ,v, vicilliminduco, vcl inalte- 
s locum induco. 

o-«ywy«, ifsj », introducVio, qure fit vicif- 
i, vel in alterius'locum. Philox. fubro- •■?X»(iK alteiiui 


iushxcvitiofaleaioelt.) !, P. *• Tumad refiftemli: nnfuireaio, ipfa *3aa attol 

erfusaliquem, rebellio. E: elillo, ad vltimum vique rehlto. _ 
r« e *T.K»., ,, .v, reptentrionali PPP°jitus 

r«fJl«, M 

endi ma 

Svt«.'c», atlolio. .... r 1 

rifT,,, «, 5, qui manusatto ll.ta. uerfus le 

.itimum regem, rebcllis. Ab eodem. 

rmn^tnm, (■ «»»««.. vicifltm fjlnto.refalu 

■o, vicilfim ample£tor. 

T«?e«»Ts>, idem quod «VT«Tr«?{«'^r% quod irrumpo, bellum infero. 

iftai, vicillim ingredicr, in 

locum fubeo, fucci 

\vtii?$zpu, cont^a inlcro, ir 

dvT£Ka/,.'(3w, rurfus, vicillim extero, exprimo. 
Avt.kkA.Vtu, vicilTim furor, futte cripio. 
avt.kkojx.'?»!, rurfus eflFcro. 
•»r«KowTiv, f. i|>», vicilfim exfcindo. 

T.Krri/xvru, vicilfimemitto, v.c. copias, claf- 

fem. 
A)T!l> kiii, claffe exeo in hoftem, obuiam naui- 

gantibus obnauigo. 
Avt£kt«»«, i»l,iit contentio, colhtio.compa- 

ratio. A fequ. 
Avt.kt./v»), contendo, confxro, comparo. 
ArTiwTfeytu, contra expono. 
avt.kt,'»»>, viciilim luo, rependo. 
'Avr.KTKfit, twi, f, repenfio, mulcta. lci.Ml. TSV'/«. 

,T«uy«5 f>, refplendeo. reluminatio, Philox. ■>,, lucis, f. fplendoris repercuf- 

lio. GLVet. reluminatio. 

,t«v-/.w, w, lucem, feu fplendorem remitto, 

NMyfe, h; i *•*», luce.n feu fplendorem re 

mittens. Ex «vrt & «vy*. 

vr«v5«a, u, vicilfim loquor, tcfpondeo. 

vT«4>«.fi»>, "t vUiffim aufero. 

vr««.,i«. viciffim dimitto, aut cmitto. 

,7«xiT-c, «, 5, 1ap ls ' feu gemma achares, 
quurn vritur, mvrrham rcdolens, f. fuccini 
fpecics bituminofa. Ex *wl & «X«r , '<«> 
aibaiis- . r 

ivT««,5,f. ^, obuiusfio.occurro. 9) conle- 
quor, nancifcor. Ab «vrl vel «vt». 

iTT.rre-*»"' rc '" ib " in '"T 1 e ' U r 3"° p ' 

letumclt. 2) i.i aliorum locnm fufhcio. tx oco etigo. 
VtclflMi criminor, recriminor, 
recriminanclo obucio. 2) excufo culpa 
alicuius. . . . 

Avr./K^na, «t»«, ri, recnminatio. AvT£/.. yf .»«, S,i, conuetf.o&teplic.H.ocontra- 

ria. Ex«vt)&s'a,'o-»-u, voluo. (.v. 'Av^.A.y^o?.) 

Avreferf?», f. '"", nouam fpem concipio. 2) 

contra fpero. 
■ AV T.f./3«AAi»,vUifliminiicio,vel.nlocumalte- 
riusrepono. 2) rependo.refundo. 3) con- 
tra irruo, contra impetum 1,1,10. 
'AVTi(t/3./?i?«, fubftituo, addo fupplemcnturn, 

viciifim impono. 
•AvT£|x(:»rt, 5», .,, inieaio vn.us in locum alte- 
riu:. 2)fubllitutio,fuireaio. Ex «vt.h/3«aaw. 
•AvT>f.T«">, viciflim illudo. 
■avt,,.^./^C^., vic.ll.m incendo. 
■ avt.^a/kx,, f. ( U , mutuo .mpl.co, f. ampleaor. 
•avt.|**-\W«, vicilfim implco. 
| •AvT.iiirM»», 5«, «, mutuus complexus, comple- 
xus mutuo hsrentium. 
MTtitQ*'**, contra dico, refellere tento. 
AVT/M4.WKI '»«> *• dinerfitas fpcciei externi. 
AvT£v«'/»>rii, i(?» *» compenlat.o. 2)mutuaac- 

cnfatio. 
• A vT£v«vT.'»>o-.«, Bi«, «. figur.-enomen, qmimper 
contrarium dicimu.'-, quod velut per adhr- 
mationem diQum inteUigi volumus. 
AvT£v».i'K'.u/*i<, contia ind idico, in.li- it cium :.ffcro. 
i'AvTi.S..E.«,.«.<. obnunc.at.o,confil..capt.& 
I agitat. diremuo. A ptxc. 

I ° 'AVT.VOvOJ.*!, 2IJ A N T A N T 216 AvreviOoixxf, vicifljm induor, feu induo ine. 

(idiis oppofitz. Ex bvt) & iviiqa, inlntit. 
' AvTtvtiqtiu, contra inlidior. 
'AvTtvtqyiu, S, ivTtveqycTv, efficacem vim ha 

bere contra aliquid, operari aduerfus ali 

quid. 
' AvTevtxvfv, a, t3, pignus, quod contra datur 

' KvTtvtx<iqi'ioux,, viciflim pignus capio. 
'AvTt(xyu, viciflim educo, e contrario educo 

in hoftem. a) relifto, repugno. Ex *vt) 

& i^iyu. 
'avti(xitIu, 2, {. t<su, viciffim expofco. Ex 

ivri & 11-aiTiu, expofco. 
'AvTtixirxTiu, viciffim decipio. 
'AvT^jjifii, contra prodeo in aciem. 
'AvTe$s\xvvu, f. xitru, idem, viciflim inuado. 
'AvTe%iex.tinxi, idem, quod AvTiJetfti. 
'AvT£jiT«f«, f.iau, contra, vel viciffim exami- 

no, quasro. 2) contendn, comparo. avre 

XtTic^ouxt, contra examinor, ad caulTam ac- 

curro, iudicio me iifto, aduerfor. 
AvTe*iTttstc, euc, ij, collatio, comparatio. 

tTc%cTxeuot, S, 5, idem. 

Ti*t>fiiiw, u, f. iiri,, contra irruo & impe- 

tum facio. 

TciSfiiiTK, tue, >j, impetus acierum in pri- 

mo concurfu. 2 ) contrarius incurfus. 

A pra;c. 
AvTcttiyai, refero. Gl. Vet. reduco in aciem, 
duerfus aliquem ; contra eo. 
•tiraiu, contra accino. 
•ettatviu, u, viciflim laudo. 
AvTcirxviyu, viciflini rcduco, occurro. 
AvrtTrxvtqxouott, rurfus redeo. 
AvTcorc.pi, occurro, contra eo, vt «iWftift,. 
AvTttrettsxyu , viciflim , feu e contrario in- 

duco. 
AVTcnitvcStc., «, ,,, mutuus feualtemus ingref- 

fus, aditus alternus. Ex uvtI, cV. & «.0-0S05. 
AvTttteifftpepu, viciflim adfero vel addo. 
AVTe-rt^xyu, ex aduerfo progredior; inuaden- 

ti hoftiliter occurro. 
AVTttti^etiit, idem. 
AvTt7tt%c\aCvu, idem. 
AvTfntliPx.ott.x\, idem. 
AvTeTtiZoooc, eruptdo in hoftes irruentes. Ex 

xvt\ & fcr/JoSo«, boflilis aggrejjio. 
AvTt-xeeeiiouxi, obnitor, renjtor, Gl.Vct. Ex 

ivTt, itrt & iqeiituott. 
AVTetriqxou-xt, idem quod uvTeTreZiqxotLxi. 
AvTtTtcc>uT>tt;tc, cue, f, reftipulatio, Gl. Vet. 

A fequ. 
Avt«it«{utJ, refripulor, Gl. Vet. Ex <svt> & 

incquTu, flipulor. 
AvTt-ntxt" t "i viciflim refono , clamorem 

reddo. 
AvTortffxlvu, contra eo, aduerfor. Ex uvti & 

Vi/3«.'v», adfcendo. 
AvTuii^BAfuu, inlidiantibus e diuerfo inlidior, 

contra inlidias tendo. 
AvTc-xiyoiQu, in locum alterius infcribo, v.c. 

nomen; titulum muto, aliumrepono. 
Avt«*-i5«ikvv«ci, viciflim oflendo. AvreitBto-i:, tuc, >), inlidix viciflim faaa;. 
Avr«ri3uixfoi, u, &i uvTeiriSuuSux,, contracupio t 

riualis, competitor lum. 
AvTettfAitqvTTu, contra profcriho aliquem. 
AvTe*i*t,eiu, H, contra auxilior, viciflim au- 

xilior. 
avt«jtw{h!t/(« f viciflim vinco. 
AvTettit.xu(ixvoux,, contra nitens retineo. Ex 

ivTi 6i ItnXctufiivou-xl. cunttor in re i cur.im gero. AvTtTriueXioux,, 
AiTenifjteK^u, C( 

cillim cunftpr. Ex «vtj & imuiAXu.' 
AvTetriLteTqtu, £, remetior, eadem menfurare- 

tribuo. Ex «vt< & imuerqiu, metior. 
AvTcirivoiu, S, viciflim, feu contra alium ex- 

cogito <Sc comminifcor. Ex <*vt. & <V.vo«'«. 
AvTCTriirteu, u, contra tendo, obnauigo, ho» 

ftium claffi occurro. 
AvTeiri)tiu, viciflim adfluo. 
AvTtniffinx, xtoc, t3, pars Parabafeos chori, 

refpondens ImpMtutTi. 
AvTmettu-trTu, repungo diiierio. 
AvT«ru-e';u.v , per epiftolum refcribo, relpon- 

AvTcieitqxTciu, viciflim bellum infero. 
AvTcirisqicpu , viciflim, vel contra conuerto, 

Ex xyr) & imsqtQu. 
AjTtttijqoQ*, 5?, 4, conuerfio mutua, vel con- 

traria, vel in contrariam partem. A pratc. 
AvT«5riT«TT», contra iniungo, viciflim imps- 

no. Ex xvti & iTiT«i-Tw, impono. 
AnitriTcixi%u, viullim munitionem excito. 
Avt^it.'^. , refcribo, refpondeo nuncio, 

contra do mandata alicui ad aliquem. 
AvTttr tTqixu, irruo in aliquem. 
AVT«r.<J>tf M , refero, Gl.Vet. uvTe-irevcxStic, re- 

latus, Gl. Vet. 
AvTe7Ticpa.oTiii.Sit.xi, per ambitionem f. honoris 

caulia cum aliquo cc-rto, contendo. 
Avt«^.$o^, £;, ij, relatio, Gl.Vet. Ab»T«*-i- 

Cpiqu. 

AvTe-rixetqtu , S, contra adgredior, viciflim 

molior. 2) contra inuado. j) contra ar- 

gumentor. Ex «vtS & itrixeiqiu. 
AvTcmxciqncic, euc, i,, ex aduerfo adgrellio. 
AVTeqxvi^u, (. (ttt, viciflim corrogo, vicillim 

exigo. ivT«fotvi?o(/tvov , quod lic exigitur. 

Ex «vt) & iqxvi^u, Corrogo. 
AvT£f«5-H<, S, i, riualis, «mulus alicuius in 

AvTcqx-qix, ac, ii, pellex, Gl. Vet. Ex <2vt'» Sc 

iqi-rqix, amatrix. 
AvTcqiu, u, redamo, viciflimamo, mutuo 

amore profequot. Ex ivrl & iqiu. 
AvTeqyoAxgiu , u, contendo cum aliquo in 

redemtura operis faciendi. Ex bvt» & iq- 

y<Ua(3iu. 
Avrcqeiiu, renitor. 2) innitor. 3) certo cum 

aliquo. Ex xvti & Iqcliu. 
AvTeqeTv, contradiaurumefle. avrciqinix, con- 

tradixi. 
AvTtqeicic, tuc, f, renixus, oblu£latio. 
AvTifj.ifia, toc, to, idem, item fulmentum. 
AVT«f(5a:*vw, & 

AvTeqiiu, contendo cum aliquo, certo cum 
aliquo N T aiS juo per xmulat 
l -f"'i 1(1- mm interrogo. 
5«, 4, obluttatio. Ex «vt. & <-'{.«. 
iaf, <«Te«, S, amor mutuus. 
pnb, S, f. 1»«, vieilTim intetrogo, vicilum 
rconror. Ex <Svt) & Ioutuu. 
»6tw«, «««, »i» mucuainterrogatio.incer- 
gatio, qux rit viciflim. A prxc. 
CMtuiiwK, --/<<*• vice verfa - Ab £tl "'""e / **' 
ulfyerto, ■< viciffim benefacio, gratiam re- 

„<{.,>>>,,<-*, «to«,t», temuneratio, gratiare 

qui grati efert. 
reddens, feu vtoylm, 

vf^^ru^, Jf, iv, 

ferens. A pracc. 

riiKjaTo?, b, o ««'<>,, Epith.zoni, quxtem- 

latsoppofiueft, Ex «vt. Sc «.'*e«T««, /««- 

u,»o<»>, 5, viciffimbeneuolusfum.redamo. 
U^tXW, ■/iciffitn benericiumaccipio. 
(i/tsi/h, *. beneficium rependo. 
rijie.pio-»», contra inuenio. 
■»»•*>,<;, v-kiffimcanuiuioaccipio. 
«j>o5d»«, & «•/t£$»..«?°«*,. ingruo, irruo. 
„>. c >>..„ S, naues in tlatione habeo ad prs 
um par.itas. 

tea, f.«vJ/£ U , detineo/mhibeo, prohibeo 
,j Vet.teti ieo,duto,pbffum. «vrii-jsev.in 
iboit, Ehi '.x. ivrtx'?*, retineo, v. c. be 
-uolentiam. a) vendico, j)animamadii 
io ad aliquid agendum, expetendum 8c. 
■«'<», lon. pto «vt«m, obuiameo r^|J-i' : Jf 
it «<to</3> , {»«<■,, remuneratcrius. Ex«vt) 

coram. 2)exaduerfo. 3)manife- 
to, aperte. Ab «»t<. 

rfat, «0«, i ««> h 4 ui contra reml B at - -> 
iduerfarius, heltis. Ex «vt. ic ioitt», v el 

'e"' 5u - .. „ 

T.pl'» i5 "> * fublica.fulcrum ad.eaum ndi- 
ficiu. 4vr»>f«««, tibicines, Gl.Vet. Ab «vt> 
& Iftii», tdifito. 

,„„«, .»,«. .f, occurfus. i) '» />/«r. fiipph- 
cationcs, fuppliccs preces. Ab «vt««, vel 
ivW».. 

,„ x i», £, f. <«, refono. 
N T l\ pro, locn, vice.contra. i»; l-omp. re vi 
cilnm ; quandoque parilitatem lignilicat, vt 
rirr&CM. De" P ar - Interdum anie, dndum. 
vt.'«, Adu. ex aduerfo, contra. Seutrum Plur. 
ab «vr,o«. 

vT,«yxi» "*"• *> tumor inueteratus faucinm, 
qui difcut. nequit. Ex «»rt *J«yx". fifff»- 
ivr) hic h.ibet vim antiquilatis. 
,»T.a>"i. (.int, obuiam procedo. a) obteftot. 
Ab ivrioc. 

1 »r<«uo</3«. idem quod «vt«/«. 
^««.{«.««..i.virago.virisxquiparanda. Ex 

<,»r) <* «■», vir. 
LvTi»i«v, ovoc, S ««', i, axis feu polus, qui noflro 
oppol.tus eO. 2) ora auftralis nobis inco 
gnita. Ex «vt. ic «?«v, «xh. AvT.ir, «5o«, »!, tonlillx, glandula. Ab ivrioc. 
avt.ix'"» »« teclamo, contradico ; item, pro- 

clamo verfus aliquem. 
Avt.ok.,.3, f. «o-«, obuiameo, vel venio, occur- 

ro. 2) adfcquor, confequor. 3) ptecor.fup- 

plico. 4) curo, colo. Ab «vt.. 
Avr./3a3^v, Aiiu. obnixe, contra nitendo. 
'avt./3«.v«, refragor, aduerfor, obnitor.obfto. 
AvT l ,;*>.«.:«, «, <i, galla. Hefych. 
AvT./3iA/\»i, contra iacio, exaduerfo lacio. s) 

inter feconfero, reputo. Gl. Vet. conteto, 

recognofco, retraito. 
AvT>/3««iAei/5, >««, i, prorex, qui regis locum ob- 

tiner. Ap. hiftoricosKom. Interrex. 
'avti/2«3->>i«u»i, interrex, prorex fum. 
'AvTi/3««i{, tuc, i, contraitio, occutfus. 2) tefra- 

gatio. Ab «vt./3«.v«. 
•avt./3«tv,«, s, h, rcp-gulumianuz.quodveluu 

renititur &c obliliit. Ab eodem. 
"avt./3«t.«o«, v), iv, obuius.reluaans. Ab eod. 
•avt./3,'«, Adu. contra, econtrano, ex aduerlo. 

1) coram.inconfpeau. Datiuusfem.ibiv- 

T.'/3.0«. 

'Avt;/3.«?o^« ( , f. iio/iw, reluaor, vi obftlto. 

'AvT./3./3f>io-«a, vicilhm comedo. 

'A-.Ti/JiV, ,4J». idem ciuod «5vt./3i«. 

'avt.'/3iov, <4<te. idem. 

' AvT.-/3.o«, .'«, .ov, & «vt.'/3.oc, a, 5 ««) »5, contrarius, 

aduerfus. Ex «vt) c< /3,«, i«r. 
AvTi/^^iiTvj, f. +a, vicilfim noceo. 
avt./3>\<».«, f. +1«, ex aduerfo intueor. 1) 
a.Hierus oculis adfpicio. 3) renitor, ob- 
lilto. 
AVTi/3*«4ri«, «««, >), obtutus. A pratc. 
avt./3o«m, S, contra clamo, clamore refpon- 

deo. 
AvT./3ov,Stu, v:, f. n'«J, vicimm auxiiior. 
avt;/3o.o«, B,i x«) vi, bouis prctium xquans, tan- 
tum valens, quantum valet bos. Ex «vt)<Sc 
/38«, bos. 
'AvT./3o>.<'»i,i,f. isn, occurro, confequor, inter- 
fum. 2) fupplico, oro. Gl. Vet. «vt./3o^, 
oto, quaefo, prccor, fodes, obfecro.obteftot. 
Ex «vt) <U /3«>\a»,, iacio. 
AvT.^^.^occutfus. 2)confl',aus. 3)col- 

latio. Ab «vt./3«a>,<v. 
■avt./3o/\w.«, «»«, i, fupplicatio, poftulatio, ad- 

hoitatio, deprccatio. Ab «vt</3o/\/«. 
'Avt./3oA.'«. «!, >i, 'dem. 
Avt.(3b«oa/i., vicilTimdecipio, deludo. tx «vrt 

& /3tf«o/\<w, delinio, 
Avt./3.«o;»«, vicilfim cunaor. 
a»t./3<«vt««i, <:, f. vio-oi, contra tonantem tono. 
'AvT.y.ywvt':., «, reclamo. 
•AvT.y<v>«<\oy<», », f.nt», ediuerfo, aliter prn- niem recenleo. 
yiwau, vicillim gigno. 

vicilfim in feneaute alo. 

».«) ►!, qui contrarix eft fen- 

unis. Ex «vt) & yv<V>,. 

atra fentio, dilfentio, refra- AVT.y>H?0TI>0l?<«l, I 

tentia; fcu op 

AVT.yvM/iOVfW, w, 

gor. A prxc. . 

Avr,y e «i<<<«,«T4{,T3,contr3rium fcnptum. Ab 

■^,7i^t%.c, i, defaiptio, Gl, Vet. refcri- 
' ptum. 219 

ptun A N T conftitutiones, Philox. 
a quo ante reus fatrus 

ar,txemplum,v.c.Iibri. 
ex alio fcriptus, de- VT,yf«<J>« 

ltem acculatio eii 

fis. denique, lit 

'AvTiyfmpov.SjTj.ext-n 

'AvTiyfutp,, , a , j x«) 

fcnptus. 

•AvT, y? ^a,, f. a,„, refcribo, fcripto refpondeo. 
MriStma, f. tffiiuu, remordeo. 
'avt««oivi>5, s, i k«) 0, vic.irius alicuius in fu- 
mendaccena, altetiusloco in ccena iuffeaus. 

Ex «vt) & SfrTTVOV. 

'AvTiii^iitiuu, SfiKi, f.iniuu, viciiTim amice 
excipio, viciflim dextram porrigo. it. vi- 
cjfiim gratincor, liheraliter, 

*AVTi5tf *«(/«, , contra tueor, 
quem: quod alias itrgxfiu^ 

'AvTi5t'v3(xa;,, f. feitai., viciflim 

*Avr^»i«t7»j>^ SC viciflim mih i tueor. 
equid) mminipopu 
l,1|l, i v -' conrra apua populum di 
trariam lententiam in concionanc 

*AvT,5^fi,sf-//a,, 8; f. w„, viciflim (lim; 
fabricor. 2) opus coatraciurn fab 

'Am?«;/!«''»«. vicilnm tranleo,v. c. mare 

'AvTii,x t m>. u , vicillim ctiminor. 

'avt,S,«i ? eo-,c, j„ c , ,' , diuifio in contraria, v 
virtus, vitium. A feq. 

'Amhxioiu.S, in contraiias formas diuido 
oppond. 

•AvT.S.i«o» K ,s,J«>«, viciflim feruiens. 

AvTiS.aAA^o-o-^ua., vel avr,5,aAAa'TTo(xa, , per 
muro, velut captiuos. 2) muto in contta TP0{, OV, AVTiaiZTTt.tlCbJ, egione oppofi inuoluo. Met apb.i 
to, refpondeo. dilcnmen , difFerentia •avt,3,*7/aa«-, dilV 
AvtiS.«;-oA»} , ijf , i, 

diiHnflio. 

'AvTihxr^ipti, ifc', i, diftindtio, difcrimen. 
AvT,5,«T.-etrffw , vel AvtiSixtxttu , contra Ilatuo 
feu deccrno. 

'AvtiSi«t('6V' > contrarie difpono. Inmed.xe. 
pello, vlcifcor. Hinc Av T ihaSi,uv c , reli 
ftens, contrario animo adfctlus. 

'a»ti5i5«>x„, alia, contraria doceo. 

'AvTiiiiuiu, f. wj„, do vicillim, rependo. 2' 
mutuo do, cum fc. vterque dat. 3)of}"er"c 
permutationem fortunaium. v. ArriSuif. 

'Avt,5,/|,£//, , contra enarro,. diflero. 

* AvTiiit%i^%oiiui , idem. 

'avt(5»,V>j(i, , diftinguo in contraria. 

'AvT,5,x«f„, f. «V„, contra iudicio contendo. 

'AvTiSmiM, (5, f. ■itcu, adcauflamoccurro, iudicio 
me fifto. 2)contra litigo.GI. Vet. ivnhiiS, 
aduerlor, reluctor. Ab &rflui»s. 
'AvTiiiKiidic, tuc, 4, refragatio, Gl. Vet. 
'a»t,5,x,'«, xc, ,', contra letigatio, oppolitio li- 

tigantium inter fe. 
'avt('5',koc, s,Sx«),,, aduerfariusin lite, litigans 

cuntra aliquem. 2 )hofiis, aduerfarius. 
.AvTia.ofilTTM , contra cuniculos ago. 
.avt,5;-/, ; ..t.';v, f.ica, conwaria doemata intio- 
duco, vcl tueor. Avt.5o«£„, „, contra cenfeo, contrariam fe 
tentiam fouec. 

AvTi5o£i?„, f. a „„, opinionis contrarite fut 
contrarmm fcitum foueo. 2) glorifico. 

AvT.ScJfw, S, f. .;«, , diflentio. 2 ) refrago 

avt.-SoJoc, s, i x«) j, qui cit conttaflx fe&x, v 
opinionis. £x Avr\ & S^x, „,,;„;„, 

AvTiSnfov, s, t5, cuticula, qux fubiicitur 
opponitur tergori & pelli, Suid. Ex «v 
& 5o f a, peUis. 

S.vt,5oo-,?, euc, ^, rctributio, remuneratio. 
vetbum lotenie aftionb, qua is, qui recuf 
tnbutumvel munusimpolitum, proptere; 
quod id luas facultates fuperet.defert aliun 
quicenlumhabeat, cui tributum illud cor 
veniat, eoque negante, permutationem n 
tamiluns le cum illo faflurum promitti 
c.ic elt liase vox accipienda inlfocratisort 
xt(l AvriUnuc. Ab imSiSuiii. Avr,5sA£L Avni^ciu, f. 
AVTiiv7^^xil ■r°l*.x. Ah eodem. 
™*' A *>J "" 5 ^» 1 u ' temedii gratia datui 

antidotum, idem quod 4»tI 

'«. 

fim feuio &c. 
Uc, a, 5x«) a, qui loco ferui elt , item 
ius ferui. 2) viciflim ferviens, fei 
Itrans.. 
"'c, s, i««! ,', contra fonans. Ex «» T 

'lltHS, 

iju, \'iciflim facio. 2) rependo. 

„, contra irafcor. 

, f,, remuneratio, retributio. 

1 to, idem quod AvTiiaftx. 3] 
Eccleiialiici de Eulogiis vtun- 2) aduerfus, or 
.vt,?,- /0 '„, obnito: 

lisDeo' dfuini paiiter quaero me quiren- 

f, cx aduerfo refpondens. 

t3 ivT.fvys», contrarium. 

cequiparandusDeo, fimi- 
• -) femideus. 3) diis 5a, f. «i?™, viciifimcolo&obferuo 
bicruantia colo. 
m> !. mS, contra calefacio. 
«?, >,', oppofitio. Ab AvtitHw,. 
s ' s ^, contrapoiitus, oppoiitus. ilfim premo, contn ppoiito fedens. 
•AvTiifw,:, s ,J Ki ^ viciilim, vel contra fo- 
_ nans. I'x 4w> & Hf-oc , clamor . tumultusi 

Avr,^ t , T(] f, s,Jk«)^, vicem ianuae prsftans. 

E.\ Avt) cc 3J^£t..ov, iantta. 
'AvTiiufcc, s, S *«),', ianua; oppolitus, ianuae 

obuerlus. E.\ «» T 1 & d. e «. 

'AvriKacJaigt'..;, Ab eodem 
'AVTiSea, occ 


urro 


AmSMlS», f 


+« 


premo. 
AvrDfovoc, s, 


Sk«) A N T 

;uZx t (!a, viciilim perdo, euerto. aor. 2. 

i«»<?«|i«i, bellum gero contra aliquem. 

ik»>)I<«i, in confpeau hofiium cafha ha- 

caflris catti 'avt,k>»S«vm, colo in modum, v. c. patt 
'AyTiKiS5o|i«i, rurfus colo. 
'avtiki^Ottu, Bi>ntra prredico, dico, eci 
'AVTHUnbh S, f. ■!">, contra moueo 
curro l.olli ad reliitcndum. 

iciffim commudo. *<•!■ r«3/?« f .«. ex aduerfo colloco. 2) in 'avt.». X ?=. : «. <■", vicillim commouo. _ 

* e» aduerfofedeo. 2) caftracalWsop- W>«?«, f. vfrl rcboo, clangorem v.c.ffim ifita habeo. 

taSitllil, contra (latuo, aduerfusaliqaem 
ituo, oppono. e) fubltituo, fuffiao 111 lo- f 
im alrerius. fubro-o, Gl. Vet. A\itmuS'W, 
pr-ientat. I'h,lox. In aor. 2. & petf.ad- edo. plc rfarius liim, contra pugno. ZvTiv.xSi-zp-tth tfmao.repugno.fuflero.fumcio.Gl.Vet. 
.T««9if«(*E«»"> altercator, Gl. \ et. 
xxttnoylu, *, vic.ffim malum infero. 
ik«k'w, idem. 

ik«a«'w, S, viciffim vocc, inuito. 
ik*vsv<?«>> contra canones conftituo, vel de- 

««{S.ov, b, t>, cauum illud, quod fub pctto. 

: elt, carneum molleque 05 venttis. ' 

.««pTtfea, ref.fto incommodo, perfeio «n 

omm dum. 

■i««t«a««>?«»«i e regione occupo. _ 

■.K«T«^y«, lego in locumal.orum: demi 

itibus. 

■.k«t«m'™>, viciffimrelinquo, v.c.l.beros, 

nreditatem liberis. 

■,k«t«**«7>i> 3« ■<> permutatio. A lequ. 

•„<*T<i**«7f<«,™<,To,i-emuneratio,compen- 

r,K«T«/.*e>,»u*> , vel »VT.K*T*A>.*>T0f««. 

lommuto, pennuto. 2) pajf. reconcil.or 

r*olyb. 

t,k«t««£k, contra f. viciffim conniueo. 

contra apparo, v.c.bellum, aw,«W»i contra, > 

avt. k/.o. : w, refringo, de radiis lucis. 

Avr/KAtiSfoy, b, to, adulterinaclauis,GI.Vet. 

Ex «vrt ;'c nA«»e«v, claujirttm. 
AvwMvbi contradeclino&deiic.o. 2)cxad- 

vctfo adnuo. 
avt.kvsmiov, a.T», pars fura; oppolita.pars cruris 
anterior. Philox.tibia. £x«vt)&kvw,<-'W«. 
AvtiuoA.?», viciffim punio. 2) contra fuppli- 

cio adticio, fc. loco praemii. 
'AvtikoAomosvw, f- «£«"> viciffim adulor,adfentan- 

do par pari refero. 
'Am»|*.?0|««, f. itnpqt viciflim rcporto. 2) vi- 

ciffim rccipio. 
'avt.ko(«t»?«, contra, viciffim me iaCto. 
'avt.kovtw».*, cw«, >i, renixus.qui lit conto.quum 
quis loco cru.is conto corpus fulcic. Ex *vri 
& kovtoj, conitts. 
'Avt.ko^, it, »', repulfus, ipfe repellend, aQus. 

2) conflictatio, collilio. A iequ. 
Awwiwrw» f.c>r., retundo, refe.o, repercut.o. 

a) propulfo. 
AvT.Koe;jo-o**.,velsvT.Ko{vTTopt*,,oppugno. 2) 

ad prslium me comparo. _ 

A t.«;-|«'j,'c, viciffim orno. 2) contra .nllruo, ■'■"." ;■■'?, >i, apparapU adbellumcon- h»*»xMrrr¥, viciflim perterrefacio. 

r,««T«««,i.',*,r ( (tit»tio,icieJio,rtdh 
bitio. 2)din.i>atio,ietutat,c,contr=diipi 
tatio. 3) d.fceptatio caulfcc. Ab «W,* 

Sfrll". „ . 

,t,*«t*t?*to»,5,£w, caftta caftns oppono. 
,T,K«T««-x««K, ■«<> *> retentio, v. c. fpirirus, vw.contrr, contendo, 
„t,k«t«t E «>:». Viciflim iucurli 

VTlKKTtf^CO.iW, COI 
»TI««T»70 ? 10., S, t 
VT,K«Ti,y»g.'«, ««,■!, 

natio. A pi - ■ 

,vT,'Kt.u«,, f. finiuH. ex aduerf., f.tus, feu pofi- 
tus fnm, oppolitiu fum, obfto, refxago«i oin 
eio, Gl.Vet. hrUurah obeli, Gl.Vet. av 
T.Ki.Vivoc, aduerfarius, obtreaator.ohieGus, 
aduerfus, Gl. Vet. «T.K.rrS»;, obeffe, offi- 
tere, 1'lulox. 

IMMN^nx, ,-/^«. cx oppolim. 

k ,T.«'A,vl e <, «, k»> ^, obuius. 2) aduerfus. vicilfini accufo. 
di accufatio, recrimi AvT.Kf«?w, contra clamo. 
AvTiKi;/vw, comparo. 

■a,t/kc.'.-,5, «w«, -', rcpulfus, impulfus contra- 
rius, fcu in contrariam partcm. 2) repu- 

WjUf.V™, retundo.rcpello. 2)incurro, 
oilcnao. $ relilfo, lepugno, diffentio. 4) 
pnter opinionem cuenio. 

MT , , ■ ;, ; ...'plane,perf P icue,aperte. Ab«vT/. 

AVTixjie, .-/rf«. e regione, contra. 

Avr.«Too«»,,wu»,,f. n«n|Mli emo pccunia.vel 
altetius rei permutatione mihi comparo. 
ffim funero. MratTtnrt», contra fragorem, (irepitum edo. 
avt/ktv„h-, 8,0 k»V {, obftrepens, ontra fonans. 
A,r,«v^«,..r""> vndabundus iaCtor contta ali- 

Avt.kcc/«, ««, „*■ poteflas oppollta. Ex «vt5 St 

kCpoc, uutloritas. 
'AvT.Kif.Kov, 8,to, hclleborus.licdiausabAn- 

ricyra infola. 

'AVTtKUfW, t. KwC«w, 

fcor, offendo iubeo, »vt/k«vt{»v, b, t^, parfti, 
liens, incitamentum. ;ido in aliquem, nanci AvT,An0iif, f««, 8, fdti fib»l». vel vncusfcuti 

tinulam accipiens. Ab »vti\»|//3«vw. 
nvT.*«|SS, v.-, ;, apptchcnln-. ;) .ipprchcnl.o- 223 A N T nis anfa. 3) fententia breuis hcmillichio 
potiflimum comprehenfa. Ah eodem. 
' AvTihxyxxvu, fubfortior, vet vicillim fortior. 
2)denuo iudicio experior in eadem caulfa. 
Ex ivT) & Xxy^xvu. vid. ivriAifl;!?. 
'AvTiAisOfiai. & vfiai, prehcndn. 
'AvriAomTi^w, fut. iVw, recalcitro. 
'Am>\xy.fixvu , recipio, vicillim accipio velut 
benelicium. 2) rem aliam alterius loco 
accipio. ?)intelligo, percipio, qtto fetift 
vfitatuts efl meti. ivTir.xu.l3xvou.xt, quod prt- 
terta fignificat 2)prehendo, manum inii- 
cio. Jlteneo. 4) capeffo Gl. Vcc. fufci- 
pio. 5) affecto, vindico mihi. 6)corripio, 
reprehendo. 7)opitulor, fullineo caden- 
tem , cum genit. 
'AvTif.iit.tru, f. -aVw, e contrario fplendeo, f. ful 
geo. 2) fplendorern refle&o, refulgeo, re. 
nideo, Gl. Vet. 
*AvTiAc'yw, f. %u, contradico, 2) nego, recufo, 
jjambigo. 4) altercor, dilfentio, reclamo, 
Cl. Vet. 
'AvTiAtfic, tm, <i t contraditrio. 2) in tragoe- 
diis Sceomcediisopponuntur /iov^/n;!?, funt- 
que partes, quibus duo aut plures collo- 
quuntut. 
'AvTiAenTot, b, ixli), controuerfus, dubius. 'Avrt/\etr%xivu , oggannio, aduerfus aliquemef- 

futio aliquid. 
'AvtiAxktikoV, eft genus verfus iambici , ap. 

Anftoph. 
'Avri/.^tc, eue, $, quafi, fubfortitio, altetaactio, 
cumincaulfa ea, in qua, v. c. obvadimo- 
riium ante defertum , damnatus (is, itcrum 
aduerfus actotem & victorem experiare. 
Ab avTiAayx»™ > quod vid. 
'AvTtXwrTioc, ix, iov , fufcipiendus. Ab «vti- 

A*,i/3ivu. 
'AvTiXtntTtnlc, i), ov, ad percipiendum aptus, 
comprehenfibilis. 2) fuftinendo, f. opitu- 
lando aptus. Ab eod. 
'Avra^TUf, ofo?, i, defenfor, adiutor, propu- 

gnator. Ab eodem. 
'avt*a>jJ,ic, tac, 1), apprehenfio. 2) opitulatio, 
fublidium, pauocinium. 3) reprehenlio, ob- 
ie&io. 4) perceptio fementis. 5)perceptio 
alicuius commodi. Ab eodem. 
'AVTiAi/3t«o<: «, c, Antilibanus, mons Libano 

oppolitus. 
'AvTiAiravii/w , vicilGm fupplico. 
'avtiAoioiov, s, to, pats auriscontra pofita Ao/3w. 
'avti/\o/o\, i'5o{, »), idem & ab eodem 
'AvTiAoyifrmoV, >), oV, idem quod ivriAwyiKo^ , 

-.ap. Phauor. 
'AvnAcyia, tcc, *i, contradidtio, difputatio doQo- 
rum hominum f. altercatio, conuicium. 2) 
oratio contraria, refutatio prioris eratio- 
nis. Ab ivnAiyw. 
AvTiAiyi^ofzai, f. iaou-xi, vicillim, vel rurlum cc 

gito. contendo, Gl. \ T ct. Ab eodem. 
'AvnAoyiK H , ijc, ij, f. t(x»»i ars contentionur 
& coiKcrtationum fophilVicarum. Ab eod. 
"AvnAoyiKos, >), iv , difputandi & refutandi pe 
ricus. 2) argucus. Ab eodem. AvTiA.oyo<, ov, contra dicenS, contrarius. 
AvTiAoiooftw, w, f. ijo-w, conuicium regero. C 
Vet. ivriAojdof S , remaledico. Ex ivri 
/.otiooiu, connicior. 
AvTiAujrsM, S, f. »Vw, vicillimmoleftus fum, I 

cillim negotium faceflb. 
AvTiAvirv/o-i?, tue, it, moleftia, qux vicifiim al ic 

exhibetur.A prcec. 
Avri/\vooc, a, i ,«) „<, lyrce refpondens, lyi 

confonans. Ex ivr) & /\{iox, lyra. 
'avtiAutjov, e, to, redemtionis pretium. 
'AvTiAi/Tfow, S, f. «o-oi, redimo. 
'AvTiu.xhouxi, furo contra aliquem , per fun 

rem alicui aduerfor. 
AVTtituviivu , contta difco. 2) vicillim difo 
AVTt\txoTvoiu, S, f. iitru, conttarium teftor. j 

reclamo. 3) palam atteftor. 
Avti(z*x i c<5> «wc, >i, depugnatio aduerfus al 
quem. repugnatio, refragatio, Gl. Vet. 
fequ. 
AvTttJ.i%ou.xt, pugno aduerfus aliquem. 2)n 

pugno, reluctor, aduerfor. 
AvTiu-xzoc, u, iicxi tj, qui pugnat aduetfusali 

quem, aduerfarius. Ex iisdem. 
avtihe^akw , f. /A£« , in contratiam partei 

traho. 
AvTipsSifijiiii, in contrariam partem transferc 
2) loco moueo vel muto. ivTtu,eii7au.xi 
in locum difcedentis fubeo. 
(\vTi/i«i f «w.«i;ono£i, f. tCaoitxt, vicifiim erga sli 
quemiuueniliter.Tel, adoleicentismorem 
gero. 
'AvTififAifw, f. ittu, contra modulor. 
AvTi(it'AAu, viclllim cunflor. 
AvTtu.iu4eu.xt, f. Jouai, vkiifim queror & ex 

poftulo. 
AvTififvw. contra perduro, permaneo rert 

ftendo. 
AvTtuiottx, vel xvTiu,toix, ttc, i, cum pars pr< 

alia ponitur. Ex «vt, & uio oe 
AVTifit o-uoxviu , S, in oppolito cili vmbilico 

lum. Ex xvTi, u-iaoc & tsouvoc. 
' AvTiutTxl3xf./.u, , in contrarium muto. 
'AVTifi£r«/3*n«, eue, ■?, obluftatio in tranfitu. 

Ex xvt) &c tinxfixivu, tranfeo. 
'AvTifi£T<i/3oAli. iic, 1), mutatio in contrarium. E» 

avr) cc itETXjixf.?.u, tranfmuto. 
AvTifijTaAizfi/oava), vicilfim accipio. 2) fufcipioi 

velut odium. 
AvTiu.iTxf.i\pie, euc, ■!, participatio , qux vi- 
cilfim lit. 2) commutatio, quum vices ted- 
duntur. 
AvTi/«TarAA£uui, contra cuniculos ago. 
Avrifi«Toii!^w , refluo. 
AvTiuzTxa-Ttxu , alio ttaduco. tranfmutatio. AbivTifttSt- 
t]o[i.xi, pngno, ptiliorcon- AvTiu.eTXTxa-trtti.xt , 

tra aliquem. 
'AvTififTaxwf/w, progredior in contrarias pattes. 
'AvTifijTarir.il?, euc, 4, commutatio ordinis. 
An-i/ifWjxo/i*!, vicillim ieu contta ambio. 

'Avn/ierfcwj J A N T 

fctrel» , S, f. ifni, temetior. 2) rependo. 
n^Tfno-io, (us, ,), seiiua remenfio. A prxc. 
rifiiTMTrs?, s , J w) ii , oppolitam frontem 
labcns. Ex irrl Sc pwV»>»rov, fons. 
tuvtviu, f. «Vu, viciiiim itafcor, ob illatam 
niuriam irafcor. 

r llul x«>&>r*>*Zr*» f - l'»»"»> m^ hinis ma " 
•hinas oppono, repugno, vimdafendo, vim 
,'i repello. , . 

W«iwm. *>. remedium aduerfus 
,iin,iuudes, mlidias, mjchinationes. 

i,, imitatio hoftium , h. e. 
, ., fraudes fraudibus defendas. 
rtuuut, a, i x«. *> qui ahquem imitatdt 
emuhticne. 9) limilis. Ex ivrt & (,>#'- 
iuu, imitor. 
Ttpui», 

qui pru A N T 226 niiiimnt, tuc, cc repu , ,i, merces meritis refpondens, 
0. Gl.Vet. mercedis retnbutio. viciifim fubfanno, feu tVtJ, qiiieftvicemercenatn 

ce.:c eft conduftus. 

1 fortior, i. e. partem acci 

pio tantam, quancam altet accepit. 

rrviuM», S, f. «Vh, obuiam eo. 

,t;>^ts.-, <?, 5k«) >i, coiittatiusin cantu, di 

verftcantus. Ex <2vrt & (mAot»; , caatur._ 

rriu.iftfot, s, i k«: >}, aduerfam formam imi 

tans, vcluti fpeculum. 

V Ti|ii/ii«o^*i , contra mugio, remugio 

VT»<iVKT»ff<£u , f- 

irrideo. 
»Tiv»*»y/«« ,5, f- ->». viciflim naues fabncor, 

contra machinor in nauium tabncatione. 
■rivi<x°(M>, nato contra, feu aducrlum. 
vt.v.kou, viciflim vinco viftorem. 
.m».(rf«, «,.■!, »H" aduerfus legem repu 

gnantia, legum inter fe pugna, leges cun 

,vtiv:<*<ko<;, A, ov,pertinensad«VTivo(/«j;v, legun 
diuenfum. A prac. 
,« r .vo«oi£T£«, u, f. >f'ou, legem fero aduerfum. 
L»T.vei!Teu, B, Cirt), vicilfim admoneo. 
ivt.Vwtoi, oJ ««1 «;, oppolita inuicem terga 
habentes. 

ontrarium efle, contranam fenten- 
ere ac defendete. A feq. 
WTi(»(, e, contr. ivri%t:c, s, i ««> >», & «vt.J-oo, 

aduerfus, contrarius. 
Urrtyi, f. On, vicilfim fcalpo , feu difttmgo, 

iniuuum fcabo. 
\vt.ov , Adu. ex aduerfo, e regione , contra. 

Ab *wl. 
Avr.ov, e,T0, liciatorium, lignum teres, quo 
eircumagendo textoies licium intendunt 
Gl. Vet. infubulum, infubuia. 2) magnu 
malus nauticus. Ab cod. 
v/x.:-', »*» '»"> aduerfus, ex. aduerfq ftins , qu 

eft in confpeau. 2) obuius. Ab eod. 
tatumrrlu, contra tendo , f. nitor. 

, k«) «', contrana lentiens. h 
irritf & CC'<» . '"'"■ 
'avtiju, &<»•(«<, aduecfor, teptigno. 
>«*«,■«. <««» <««<>)« eJI adverlo lixus. E 
v w, cottphigo. 
Ltxic. C.ruc. /.,.. /. 'AvT.jraSua, «<-, <i, naturalis 

gnantia. A fequ. 
'AvT.T»a?i, e'»c, o*«< n', conttatiam adfeCtionem 

habens, contrarius. Hinc to uvrnm^fsi i^> 

temedium aduerfus aliquid. Ex ivri &jr«- 

Soo, adfeclus. 
'AvT.tsiSia, «5. «', pubertas. Ab «vt.'t«k. 
'AvT>ira.'fu , obhido, ludo contra ludentem. 

'avt.'tt«i;, «i5»e, 5 ks) «, puet iam adultus, ado- 
lefcens, valde iuuenis. Gl. Vet. puerjfter, 
iuuenis. 
'AvTi-«;a, f. atm> , repercutio. 2) relifto. 
'AvT.»r«A«.j«> s, h, colluftator. 
AvTii«Aa<j, f. aiiu, reludtor, obluaor, refifto. 
AVT.7rxA«(i«o(z«., idem. 
Avt.V«/oc, s, ki) ■), colluclator, aduerfarius in 

asmulus. j) tequas vires habens, viribus 
par 4) oppofitus, conttaxius. \ 7 nde de 

fcx o5»t. & »TKAy, /«f7rt. 
A«ti»t4a«i«, Adu. aquis viribus, aquo Matte. 
AvTiT«ve{7e'«>, Iraudes fraudi o^viono 
'sv-.^pJ <\<\e), confeto inter fe, comparo. 
'AVT«r«{«t3oAi), 5«, «i, collatio, comp.natio. A 


prx< . 

AvTHt«f«w«A'«, ««, >!. ipfe aaus, quo quisre- 
nun, lat mulieris TixezyrO.ixv, feu denuncia- 
tionemde giauuiitatecx le negat. 2)omni- 
no, lertamen, velut candidatoium &c.eius- 
que profellio, denunciatio. A fequ. 

KvrnrxpxyyifJM , contradico »i».})'eX.'n mii- 
liens. 2)competitot fum alicui m.gillra- 
tum petenti. 3) denuncio fc. arrnacapere 
contra hotles. 

'A»T.7r«{«5'f «4>!i, ?«> $ > formula, qua quis occur- 
ritei, qui exceptione vtitur, rcpli.aiio. 
Gl. Vet. repli.atio, profcriptio, petfcri- 

Pt'0- ,. 

AvT.7r«o«yf«<i)«>, exceptione vtendi occurro. 

Philox. remancipc. 
'tMTtTwoiyu, ex aduerfo procedo. 2) hoftium 
exercitum captans cum exetcitu ipfe ade- 
quito. Ex «vTi cc 5r«{»yw , froctdo, 
'AvT.K«p«y«yiii ifci ii copiacum fuarum copiis 
hoftiumoppofitio. 2) ptcelium. 3) in plur. 
inimicitia: , faitiones. Ab ivTmu^iy». 
'AvTiTTceaSCSufi teddo, trado alteri, fc. quod 

& ipie ab alio accepi. 
'A»Ti»r«f«3':iri';> toic, vi, re. um contentio, f. com- 

paratio. Ex «»t) & »r«i>«T.'Ji)(ii„ contendo. 
'AvT.xaoaiviw , viciifim cohortor. 
avt.t«<>«*«'\'«'> "> m contratiam partem hor- 

tor, conttaria fuadeo. 
AvTi7t«f«K£iii«i > e regione iaceo. 
Avn.>r«<>«^"\'iJ«>,f. .v»«>> viciflim hortor. 2) con- 

tt.iua fuadeo. 
AvTi-r»f«A.vn-.'u, u, vicilTim moleftia adficio. 
A.Ti»r«f«»iA<:-> , viciflim pcsternauigo, 0) ad- 
vecfus holtem tendens nauigo, educo 
clauem. 
AvTi7raf<j«fiJo<i«i, ad Intus & e regione, v. c. 
exetcitus hoftilis, itcr lacio I. cxcercitum 
duco. Folyb. 

H ■A»T.VT« e «- 22g AyiT>-x*zuntux(oiizi , viciffim inftruo, apparo 

bdlum fc, nnues &c. 
AvTiji«jj(«ei/«, ?<, ij, apparatus, qui fit ex parte 

AvTt7r«fa7«3K, tuc, ,), conrrariis fronribuscon- 
fliftio.: acies contra inftrufta. a) genus ar- 
gumentationisrhetorica:, quoin refellendo 
mai;na eum vi vruntur. Ex jSvti &7T«$i>iji«». 

Airmuiiii-icTMlc, S, l», quo quid negatut non 
fimpliciter, fed cum diligenti explicatione 
ac demonllratione. Ex iisdem. 

AVTiTafnrfBTDTieoiJa^caflra contra caftra pono. 

AvT»T«fiJT»f«fi iut, fi, acies contra inlfructa. 

At> avTiTMtJJitTlJTTW. 

AvTi7r*f ututic, iuc, >i,inftrUctioaciei contralio- 

ftflem. 2) comparatio, collatio. AbsvTi7r«- 

g*T£(vw, vbi vid. 
AvTt7rafarT«trtr(V, vel uvtitx^ututtu, contracol- 

loco in acie. a) aciem contra inftrno. 
AvrwafiaTSivM, contendo, compono, comparo. 

2) prxtendo ex aduerfum, item aciemcon- 

tra inftruo. .;.; (' ' i «vT(7r«^a^;w^, reconcedo 
AvTnrioiicit, contra eo. Ex ; . r 1 1 1 1 1 pono, oppono. a)con- 
ii inuicem cedo.Gl.Vet. n quod aVTiJT«g«- 
iio fccundum lon- AVTi*«f £|«y« , contra fiuto exercitum tn h< 
ftes, intello exercitu eo in holtes. 

AvTi7ra{!.6eii/i, idem. a) clecedo inuicem v 
alicui. 3) aduerfor. 4) perfequor. Ex «v 
& 7r« e at'f"» prtlcreo. 

ktrHufytifXtitai, idem. 

AvTi7raf£:tfTo;^, cuntva difquivo &; perfcruto 

Ex ivrl & or«J>t|Er«'c>, comparo. ' 

AVTiirafef-^Ofzxf, lclem quod ivTmu^ciiu. 2) i 

aduerfo prstereo. 
AvTiTraftX 1 '. refero, retribuo. 
AVTmuo^yopiu, w, confolor. 2) in conrrarhi 
pirtem cuhortor, conrra fuadeo, diiTuadeo. 
r*f>f>iw, contrariogradu mcedo, contraue- 
1, me tontra iufero. 
myitxtiu , contra adequito, equeftrem TttcLi, reprafento, Pliilox. £j 

xi, pcrjcnto. 

t)ji«£oj/..*f, f.usojuci, viciffim lil £>-.-■ i; adtcciionem hnbco. 2 
vel viciiTim ftrepo, ob 
vel contra calco, fe «pytw, 3, f. sjtw, ' vependo, benefi- 
cmm rctnbuo. Ex «t) & vHapyhc, cicoma, 
quae parentcs fenio cuiitectos vicilfimalere 
creditur. 
'AvTiTtfAifyidi,-, raf, », idehi quod fcquens ! 
(Rcpcritur c< «vrjw&^yjviW) nhuctyict, «5, (,, beneliciiacceptiremune- 

lcttu, f. ^,u, remitto. 

Slc, SrU, ti), talio, beneficium vel ma- 

leficium redditum. Ab inmisxU. 
' AvTnrnrov^oTuc, Adu . malelicio vel beneficio re-' 

cjpiendo, ciimlenfurefpondcnteaaionivel 

affeftibai alieme. Ab eod. 
'AVTi7rtf«r«f, uiu, ullov, ex aduerfo fitus. A feqj 
JAvTiTrtfuv, Atlu. e regione, ex aduerfo, transJ 
'AvTnrifctc, Atlu. idem. 
'AvTmt^tv, idem. 
'AvTiTTsfitiyw, conuerto, circumago, v. c. na- 

vem, v.i impetus in hoftilem fiat. 
'Avtum/jjjj <iiu, circum pono, fc. opptignandi 

caulfj, vt naues, exercitum, machinas bel- 

lieas&t. 2) oppugno, rc-iifto. jjcomprimo, 

cohibeo. q) retorqueo in p.irrem contra- 

riam, quam aJrer noluerit, aut non exfpe- 

aarir. 
'AvTnripiKuLcftuvu, viciflim ampleaor. 
'AvTiTrsj/trTratjiiB, «to?, to, flrategema, quum ho« 

ftes diliinemus, vim alio conuettete cugi- 

mus. Eim Diverfioa. A feq. 
'AVTiTTEjio-Trtiw, 3, retraho, reuello. 2) diftineo, 

in aliampartem vim conuertcrecogo. »)ad- 

verfor. 
'AVTiTrrjiVeitrit;, suc, {,, circumfeffio, obfidio. 2) 

in hnmjno corpore, quum eloco fuperiore 

fpiritus coercetur infra, autcontra. Ab«v- 

* AvTiTTtjt^tctiw, circumagendo verto incontra- 
I riam partem. 

: 'AvTi7r£i)i-f34!>), Hc, >?, circumattio e contrario, 
I vel circumaaio in partem contraiiam. 
j'AvTiT«5ij;afftv, circumuenio hoftem, circumeo 
I a tergo. 

j'AvTiT£{tJVa%«, viciifim refrigero. 
/AvTiTrtr-iaia/w, u, comprimo, coarao, cohibeo. 
| 2) trudo in p.irtem contrjriam, velalienam. 
fiwns, £W5, if, obnixus &comprelfio. A 1 quatenus panlitatem. 

vel fimilitudinem defignjt. v.ivTi/\:uv. 
*.>v..-^t>.. . , w, f*. >;tr^, viciffim &; ipfe falio, vel 

aduerfum falio. 
'AvTiV^f, yac, {,, arca lignea, cifta. Ex «vt> !c 

Trtfyvu^i, compingo. 
'AvTi7r>r£otj, u, f. ucu, mutilum reddo, mutilo. 
'AvTiTi/ftj, f. jVw, vicilfim prcmo, ptementem 

premo. 
'AvTi7r,V7rAij|Mi, viciffim impleo. 
'AvTnricc-K^cct, vicilfim incendo, vicilfim vro. 
'avtithVtw, contra irruo, obnitor, repugno. 2) 

'AvT/TrAaTK, *, i xxc i,, limiliter, f. e timili ma- 
teiia tictus. :) ad exemplav alrerius fiQus, 

'avtittA/jkw, rerorqueo, Gl. \'et. 

'AvTiT/\euf os, a> oko;)i;, cjui aducrfoeft latere. Ex 

i5vt) & orAEVfil. 
Avtitta^w, contra nauigo, naui occurro. 
AvtittAijxti^w, cuntra pervurio. 
Avtitt^, >-«;,« K«i 4, percuiius, iaibuscrebris 
obnoxius. N 230 movus, vt litus, ab vndarum affliaibus 

intufum. 

Kftwfe, S, f. 6«, viciffim impleo. 2) VI- 

s exhauftasrepleo. J) fuppleo.quod deeft. 

»*f»«,V«lAfTi*A«rT«j f- ««» repercutio, 

ferio. 

: ,, iMp «c, ii, nauigatio, qux fit aduerfo 

:rimjueremorumaau& impulfu; ■.«-«si. 

quabilitas, parilitas. 1'olyb. file(lhf*na efl. 

x in) & wXi*,xauigo, f. *Aoo<, vauigatia. 

mlu, reflo, contrarium flatum emitto. 2) 

luerfus fum. 

,Tni), refiatus, fiatus, contrarius. 

; T voia, «c, u', »dem. A prac. 

*vooc, «tf/r. <2VTi*vsc, s, 6 xai ►!, fpirans 

luerfus, rerlans. 

ittvomc, Adu. in contrarium. 

;*»3cc wv, 0.', aduerlipedes, Philox. Ab irroiiw, io, f. >i«'u, conrra facio, aflimulo. 
)i:iP.ilj'. contra fio, vicifiim fio. 3);« m«/. 
,,-:,-,.,, vendico, mihi attribuo. 4) ad- 

,r.,: tc, «c, i, itudium alicuius rci com 

irandi, vt ioir^, vindicandx, tenendi. 
hroHB», «, xi, poena pro delitto compenla- 

quxuis. Ex a»T) & ttdiv»-. 

nreMftia,, *, f. »i'o-w, bellieero aduerfus. ;) ar- 

is laceflitus vicifiim infefto. 

,*oA£fii?w, idem. 

,*oAi>,oc, «, *«.,?, bellumcontta aliquem 

:tens, boftis. 

,*.Ai>, vibem, vel munimenta, vrbisin- 
ar, exflruo, ad oppugnandam vrbem. 
x ivT.VeA.c- 

iVcAufxfa, S, f. ««, viciffim oblideo, ob- 
:fl'orem obfidione cingo, oblideo eum , 
qno obfidebar antea. 
i*oA,c, rwe.ij, vrbs vrbi oppofita & smula 
IT«Am<'«, «c, ij,contraria faftio , proprie 

1 reip.adminiltratione; item, contracius 11 
»p. vel re quacunque gerenda, fenfus U 
ctes aduerfs. iyrmhntU,, fimultaci 
hilox. . 
M»«irn/«|U», (jtCriiuth aduerfor alicui in 
rfminiitrapda republica. 2)contr.,riam fa- 
ionem fequor. 3) contrano modo rem 
ubl. adminiftro. 4) reclamo, refragor , in- 
srcedo. ;)anes, cccpta, inftituta ahcu- 
iis contratiis labefacto. 

■,*of svouai, f. eCciuxi, contra eo , vado in 
ontrariam part«m. 3) refulo, refragor. 
■,*oft'w, idem. 

•i*o»Jiw. i, f- "fo-t/, v.ifto vicifiim. 
•fW»,«f, e,o«.,', oppolitnsvlrramare, vl 
kilialtalia:. Ex «»rt &*ojJ»J>«, friium. 
•i*o ? o?, «, »<««»#, contra gradiens, m con 
tariampartemtendens. a)oppof.cus, e re- 
ione litus. F.x «vri li *«»•<, trnnfitul. 
.>*.-, tise, i ««. », aduerfa veftigia rigens. 
)pedes nobis obucncns. Ex i---'- & **(■ 
-,*?,»«. .«••>, 1, ok, iuWatiut, ioimicu». AvTiVfa.tif, twc, >,', refragatio. 2) oppngnario. 

A feq. 
AvTiTfxririi, vel xvtixqxttu, f. ?w, contra fa- 

cio, in contrarium laboro. 2) rcfiflo , re- pugno, Gl.Vet. oflicio. eCu, refaluto, •.•iiilTim f.iluto. 
Zo.xi, aggero terr ,m V. AvTDrfoo^fiofxaii, f. eio-ofia, , e conrrario lega- 

tos mitto, qui fc, alios legatos impediant, 

oppugnent 8cc. 
AvTir ? £«-/3£UT«, S, i, prolegatus, Gl.Vet. 
avt,-;: r -:X>.3//j;i , contra propono & nomino 

defignandum. 
AvTnrfj/SoA}, S«, v, nominatio altcrius, contra 

alterum, vr rcicftio iudicum. 
Avrurf ari^i. ex adueifo prorieo, f. progredior. 
AvTiTTfoSiixe.noii, curo alreium, altenus vicecu- 

ro. 2)officium, gratiam acceptam refero 

ftudio meo. 
AvTi'7rfoiKat,aiv, t£, quje vili pretio vendunrur. 

Ex a»Ti cc Te^aUx , finc merccde. 
Avtitj oio-xw , vicifiim do, rerribuo, Hefych. 

F.x »vt) & wfo.Vjjw , a»te habeo. 
AvTi7rf ovaA/oftin, £uui , \'icifiim prouoco. 2) 

optione prouoco, \:ci[fim con.titionrni fe- 

lor. Gl.Vet. «'.TiTTfGKa/^iVia! , reilipulari. 
avti7tp6«a^tk, cmc, ^, mut.1.1 proiiocatipj Lriptt- 
latio vicillim USa conditionem ferenti. A 
prajc. 

uruo propino. 

AVTiTTfOO-ayopfi 
A.TtlPOSXiiXJI 

arbori. 

A,Ti*f oo-rAaivw , e contraria pnrte adequito. 
AvTiT,{,j!fxo(.ai , e conttaria parte accurro, 

accedo. 
AvTi77f30-£i*E."V , refiilutare. 

.■icillim adoro, veneror. 
AvTi*for{jw, refjluto , mutuo alloquor. 
AvT.n-foo-sini, contra in a.icm eo. 2Jinuicem 

adeo. 
A'.t,?tp;t..7toc, 8, i «*J •?» oppofitam faciem ha- 

bens- ;)conrraria frontealium adfpiciens. 
avti*{ot«j-,o, £w<, «', oppofita propofttio. 
avti*pot£i'voj, vicilfim poyigo, v. c. manum. 
AvTi->r{0T,'ji((ii ,, contra, viciflim ptopono v. c. 

e ' £ta. 
AvWTfwpec, », 5K«iii, qui proram habet in ali- 

quem conuerfarrt. 2)jduerfus. J) confpi- 

cuiis, qui eft anteoculos. Eurip. Ex «vt) & 

■7!(Z%X. 

A»Tf*7otrti, «te, ii, fignra.qua: Cafus permutat. 
AvTi-r7wTi«i.-, Attii- Cafmimpermut.itione fafla. 
AvTi'*t,yo<, «, i ki!'!, aduerfas vlnnes habens. 

t\ «rrl 5t»vr<, cluntt, nates. 
AvTutu«T£i'w , repugno, adnerfor, obluftor. 
AvTi*uAoc, a,j«l<, oppofitam ianuam, f. 

p, rtam habens. 
Avri-ruvS«vi(iai, contra interrogo, percunaor. 
AvT,-™ f yoo, e, 4 ««• 1', quod tuni opponi U 

comparari potelr. 
AvTixaf>:w, contta mtinio, turres xdifico. 
AvTiTvfT.iw, vicillimlignum Ignibusdare. Pol. 
wnovToetiu, contra concionor. 
AvTi^iiVw, in conttariam vcrgo. 
AmMt/9jfr«l, contra dici. Ex • 

H J 'ArnthTU 23 f A N T 

AvrWvnc, ras. i, contra dictio, refponfiecon- 

tra diccns. 3) rcfutatio, Gl. Vet. alrer- 

catio, refragatio, controucrfia. A prxc. 
AVTifSfTixo? , i , ov , refutatorius. 2) obloqui 

amans. Ex iisd. 
AvtiJJivov, 8, tS, herba ita difta, quod femine 

fit vituli naribus funiii. Ex «vti & p/v,- 

nafu s. 

infpvxix, «c, i», Ion. umwmU, nifus in con- 

trjriam partem , xquilibrium. 

/Tifjo7ro«, 8, } xat >f, in contrariam partem 

vergens. 2) xquipollens, xquale pondus, 

feu libramentum habens. Gl. Vet. xqui- 

libris. Ex «vtj & \tpa, vergo. 

iTi^iittit, Adti. xqua vi, xqualiter. 

iTie&Xa, f. «o-w, idem quod «vtktooj. 

itio-e/3ou«i , vicifiim colo. 

,r.o-f|ivi;vi.f.«i, f. v»fMH, grauitati grauitatem 

oppono liberaque contumacia refpondeo, A N T 232 avt.Vttoooc, 8, ««5 .!, cineris vicem prxftans, 

qui cft pro c.nere. 
AvTiffwssafm, obtreilo, Philox. 2) item contri 

aliquetn liudeo, ftudio meo aduerfor alicui, 
AvTi;»9(is'».', Sj, f. »Vw, rependo. 
'avti»-«3(x.'?w , f. 10-w, rependo, Gl. Vet. te»' 

penfo. 
'AvTfe«S.uo--, 8, 5 xul t, xqualepondus habent. 

2)xquipollens, xquiualens, xqualis, feu graui !> fer. igrauitateoc- curro. 2J vicifiim glorior & me ijftito. 

,tiii)«w, «, f. >W, qualiad xquilibnum re- 

pendo, exxquo rependo. Ex t»ri & o-ifxow. 

AvTio->iKM(ia,To?,T £ , nequipondium, item, remu- 

AVT.o-.ixuo-.?, e»c,>S, adxquatio in pondere. 2) 

A.vtioii««.'vw, f. «v«~, contra fignifico, fignifica- 
tionem do in contrariam partem. 2)con- 
trariam & aduerfum futuri prxfagium edo. 

AvTto-iworaw , altemis fileo, vt & alius loqui 
polT.t. 

AvTnrxiv«c>, vicilTini inftruo. 

AvTiimuTtlu , f. +«, vicillim mordacibus divtis 
inceffo. 

Avtioo<|>.'?ou«i, f. tVou«i, fophifmatis certo con- 
tra, fophilmatis contra fophiftam argumen- 
tor. 1) fraudi fraudem oppono. 

tat. 2) qui ingeniolis commentis vtitur ad 
aliquid euertcndum, qui cailide oppugnat. 
A prxc. 
Avtio-Sw, f. «™, xquo, comparo, 2) permuto, 
palf. «vTi»-»(ifvi>« , par. Ab .V.w. 
nimtxtic, e«c, i, tratVio in contraciam par- 
tem, abftraftio in diuerfum , reuullionem 
medici vocant in atte fua. 

,T.'0-7r«O-(i«, «70?, T0, diftrattiO, Vt XVTITtiOi' 

o-orso-ua. 2) cauiTa difiidii vel difcordix. 
3) quicquid contra dicitur, vel dici poteft, 
quicquid alicui opponitur, vt fententiam 
mutet, aduerfatio. 
.nnrarpic, S,^, idepi. 
nisvxdnM, i, «■', Antifpaftjis conftans. 
(Ti<™»!-o««,8n«>>» >n contrarium abtiraaus. 
2)contra niterts". 3) pes profoditus, fyl 
labis duabus longis, ' 41 *»* oku eo , quod )um , fed 

'Avtisxxu, f. «Vw, in contrariam partemtrahi 

repugno, diiBdea. 2) reprehendp. 
,u5u, f. cuVu, contra contendo, contn 
edicere enitur, repugno , oblifto. fun Avti?«ci«^w, fut. «o- 

moueo, vel fequor. 
Avtic-«o-!«* 5« , S, i, qui cft contrarix faaio- ein quod io-o^ottoc, eiusdem pon- 

deris.par. ■ 

AVTis-ao-.c, <wc, i), tefifieiitia, ubluflatio, renU 

xus, obftaculum, Gl.Vet. 3) coinparntioM 

3) intentio. 4)faaio contraria. Ab «vjffc 

9»(i. , oppono. 
Avt.w.iutijc, 8, c5, qui eft contrarix faaionisj! 
Avti?«ts'oi, ii, f. ww, obfitlo, obluttor, reluaori 

contra eo in ptilium. 2) fafliofus fum/ 

faaiones cogo. A feq. 
Avti!-«t»ic, 8, i, reluaator, aduerfarius. Ab. 

«vSi.-ijui. 
Avti7«tix3c, y, ov, vim reluaandi habens, ad- 

verfariiis. 
AVT.Vffvov, 8, to, fpina dorfi, qux peaori op- 

ponitur. 2)carnesofii peftoris infidentes» 

aut vtrinque appolitx. 
Avt.-7ii'(ji7(m«, «toc, t3, fulcimentum, feu firma- 

mentum luftir.endx molis, nccorruat. 9 
Avti?i((3,'?'oj, f. iia, contta fulcio. 2) protegol 
AvT.?oi%i'iv, «, f. lictw, oppolitus fumeregione, 

ex aduerfo refpondeo. 
AvT.roixi'«, 5c «vtitoix«.'«, ac, {,, duarum reruitl 

oppolita collocatiu. A fcqu. 
AvTiMijjo?, 8, x«)n', e regione oppofitus. 4) 

xqhalis. tx «»tj & ?or%oc, onVo. 
avt.?o;%»jc, /irfw. oppotita ferie. 
avtiVo(ioc, e, i xui i,, os, feu fauem aduerfarn 

habens. Ex «vri & «*ii. 
■iTiJxrsua, tut. sio-w, expeditionem fuftipio 
ontra aliqnem. 2 | aduerfor alicui , repu- glio. «vT.>^«rti/ouii il,.,:, 


-,oxTi,'jla, 2, f. ,,'iroj, imperatorislocum ob- 
leo. 2) fum hoftium dux. A fequ. I 

em gerens imperatoris. GI. Vec 
prop.xtor, proprxtore. 2) ccntrarix partis 
imperator, hoftium imperator. 

AtTKPXTimtiiiu , fut. «uo-oj , caflra ex aduerft 

metor. Hinc. 
AvTi"p«T07re§cyTic, twc, y,, cjiiramcritio aduer- 

fum calira hollium, cafira. caftris cpllata. 
Avt.7(3e<(>oj, f- ^", >n contratium vettOjobuert 

to,conuerto,teciprbco,retorqueo, Gl.Vet. 

2) retrorfus ago, feii repcllo. 3) ro «vri- 

s-jscpov, argumentum, quud fit altcrius art 

guiiiento inuertendo. 
AvT.rjoifii, 5c, .}, inuerlio, conuerfioretrorfumj 
reciprocatio. A N T A N T 234 tiprocatio. 2) fchnnarhetoricum. })Dra- 
i.-icis, & Ode Pindaricac pars. Ab «>n- 

;».*<»«. »,1««)*. oppofitus.eregionefitus, 

buerius. Gl.Vet. re.iptocus. 2) concra 

us. 3) cx aduetfo refpondens. 4) equi- 

ollens. Ab eod. 

15 - { .c»«, *A».inuerfe,reciproce. 2)contra- 

10 m. do. 

<i;vyxe'>«> comparo. .' - „ - r 

.,»,. J> «<(««. f-'«f«'. eontrano fyllog.fmo 

£&•*. 2> ». ryllogifmus contrarius. 

l pracc. 

■miuartni^a, rurfus conuiuio excipio. 

w**»!», f. *'<r«. viciffim confent.o. 

*■>$»{!?«, p>>3 contra ludo. 

•<<r4«TTM, viciffim occitio. . 

■ trx ^xrl^, eademfiguracontravtor, imi- 

or figutam alterius. _ 

MWPmkfW, S.S. imitat.oe.asdemngurs. 

» we i?»,f..V»,ecoi.trarioadnrmo ) leucor- 

oboro. obfumo. 2) obnitor. 

t^»,f.S<«4, obnitorviribus.contranitor, 

ibluaor, refifto. 

ri.M, teneo ante, oppono. 

,.,«*?«, f- «™. Vuimm feruo. O .nftaliro. 

r / T <^(«*w*,T»,quod alicu, opponitur.quo 

Lrim altetins .ircemus. 

T .T«xr.xSc, m, <=», Tim repugnindi habens. 

HHWnfiv f. <fr«. repende, sqoah pon 

dere retribuo. .' 

«Tix-wof, «, 5 «1 *. q>» P arls ' fc " £ i u:1 ' 

\\S eft ponderis. 2) paris momenti. 3, 

iqualis. Ex «vrt & t&wsvtov, </»<iK»vi. /><>«• 

,tji**«. virere facio , alo. /.». pro Wi- 
&Mm. inifi vitiofa hac eft leftio pro vera 

vT<r«ft,'«e, «, *. proquxltor. . . 

,t£t«L, <H(, ■), acici inftrUftio aduerfusho- 
(l em : 2 )repugna,ma.Gl.Vct. rcfragu.o. 

Ab *,T.T««». , , 

»T.-«^,«- 5 ,-i.rcluaat.o,aduerfat.o. Ab «»■ 

..t.t.tw, vcl «»t.t«tt», f. «5«, ex aduerfo in 
Oruoadproclium. 2) oppono. «<«<■«*»«<«<,, 
refragor, Gl. Vet. 

i.r.-.'v», f «v», in contranampartemtcndo, 
Teuttaho. 2)v.ci(T,mtendo,obtendoop- 
pono. 3)renitor,repugno,refragor. +) op- 

Jr°w«6t?«, "'«■«. contr:l mccnihus monio. 2) 

contra munio, munitioriem oppono. 
A , ! .T,.' y .. JIi «, ««-', *, ".unitio altet. oppo- 
wta, remedium prxbeo, ap. Eurip. de 

medico! conf. Jvrlntw, *b hcrb.s, qux ir. 

potioncm conciduntur. 
- A ,T.W ra , f.*». viciffim deleSo. 
5kX«»XW, *>*«••.» contranus. Ex«vt>&t«<,- 

vcc. inllramentum. 

>,t.t.x<«?'. f - *"». a lterius «nSn^ alia °P" 

peno, contra tnaihinor. 

•A»T.TtX'*»> '■ **"» ' dem " 'AvfwqpAfe «,f.**«, aliqucm in artequapiam 

eandem arte.n exerceo. 
•AwtTlxi*™, ««*,■!, xmuUtioalteriuseantlem 

artemprolitentis. 2) contraria mach.nat.o, 

conttariS molitie. A pr.ec. _ . 

Avtit«m»«, e,i««i-i. aduerfariusa.HUi.narte 

quap.am. 2) BRiuluA }) coarrar.us com- 

modis alicoius. Ex «»t. & rixm. 
AvT.T.S«fti, ex aduerfo pono. 2) comparo, con- 

fecro. 3) pono rem aliquam loco alterius. 

obd< , o"btendo, obiicio, oppono, l»l. V et. 

ivTiTfflsTaf, rcfertur, Philox. 
A»T.T.f<« w , S, f. *'«>, vicilfim honoro. 2) contra 

sftnno. . . 

'Avr.T,V,f<«, «•<«, t3, sftimat.o lit.s, quam 

reiis actoris xftimationi oppon.t , multa, 

quam reus f.bi contra aaorem ftatuit. A 

prxc. 
AvriTffwn;, aif, <?, 'dem & ab eodem. 
•AvT.-r.u.t, a, i wi »*, quem aliquis vicilfimpu- 

nir, qui vicilftm pcenas luit. 2) ro hvt.ti- 

,»<, quod pcenx contra obrogatur. Ab 

A»t<t',^. *. f- *«» v ' lci,1 ' rn P UB, °» P 02 " 35 "" 

pofco. 
'Avt.t.»«««, Viciflim percutio, reconcutio.^ 
'AvT.r»V«, vtcillim luo, vicilTimpendo. Ab «v- 

' <,vt'.t.j.c, emc, »', mutua pceniluitio. Aprxc. 
'a»t;-.toc e ix«".<i. vicifiim punitus. Ab eod. 
■avt.tI«, f.J»«, vicilT,mpunio,feuvlcif : or,vi- 

ciffim pcenas fumo. 2) m fa^ v.cilfimpce- 
. A '^t.S«,«. f.,V<v, contraandeo, aduerfor 

alia auda.ia audacis ilicnx, auda^er ob- 

f.fto. 

'iJrSSrt amiXt"" Hind. Ab *««•£ 
AvT.-m.oc, («,4x»i<i, incontrariumtendens,re- 

nitens. Ab «»r.T£,-»o>. 
•avt,to>«»w, aduerlor. 
•avt.toE<u<j, contra fagittas mitto. 
'avt.tip^, S, f- <!<«- ttansfodio, perfodio. 
'AVT.TM, m repenfus.vicill.mpunitus. «vt.t. 

w«, vltio, Hom. Ab «v« & T.'v«, 
'avt«*I<I>«. f.*«. viciffim alo, al.mentareddo. 
•avt.4/z«. currocontra, feu in contranam 
• Av r!r^T«v<^, tependo.compenfo. Ar e vT«vK, 
AWWX&*, viciffim adipifcor, viciffimadfe- 
5«, S,f.^«, repercutio,relido. 2) re- 

nitor, rclifto. Ab «»t.'tvt»<. 
-A»r.ru^, .«. i «»•*. ia "" ,r fP cll !" S 4S 
cutiens. 2) durus, diffic.l.s, refraaar.us. 

•A»r. b Tv"« d ,'««, *, renivus. rt aurittef, afpe- 
ritas. 3) contrarietas. Phih». reperculfio. 

'Avriti. tJ. ocemplum, «empUr, typu. ,ic 
hguta. 2)«empiumex.i!.ocxptelTum. Ab 
eodem. . 

•A.rirv^, 8, » «■ * !»*■ «pe»"*» «P^ 
cut.ens. 2) rcfraaarius, durus, afpet. 2) 

I H 3 ci 2?<J A N T cx aduerfo pofitus. j) contrarius, aduer- 
larius 4.) eandem formam & figuram ha- 
benf, fimilis. Ex i\irt & rfern, pcrcutio. 

"AvT.TWTa, repercutio, Gl. Vet. 

'AvTirCiruf, Adu. reperculiiue, cum repercuf- 
hone ;) cum renixu. Jj dure, afpere. 

'AvrKps^ay.ov, a, to, retiftens venenis, anrido- 
tum, quod veiienis refiltit. Philox. reme- 

■AW'$mis, t»f, n', refponfio. 2) contra diftia. 

Ao ivritp -1«. 
*a»ti(Ji»ti<oc. >) h, contradidtorius. Abeodem 
*AvT.<p;tw, ocvidu loco alterius. 
*Avti$£{.?«, obuiam me offero. 2) contendo 
coiK.rto, requiparo me, oppono. Ex uv- 
-nfifoi. 
'KvTi&cpu, uv, t~, ea, qtUE viciffim a mnritc 
fponps dotis loco dantur. Ex xn\ $c <prf- 
vii, i/os. 
'AvrKpipu, ogjero, regero, Gl. Vet. avT«p/<>o 
fi=w, oouiam me fero, offero me, occucro, 
relilio. 
*Avr«ps<>;?», idem. 2) p.ir fum, vt foo$. 
*Avr«p£uy<o, alterius loco in exilium eo. 
'AVTi<p»(ii, refpondeo. 2) contradico. 
Avr,<p3*'yyo(z*f, f. ^oiaxi, obloquor, contrjdico. 
2) vicilfimfunum edo, refono, deecho, Gl. 
Ver. refpondeo, reclamo. 
'Avt,'<Ji5s7h», a roc, to, evho. 
'AvricpJoyyoc, «, b xa.1 f, viciffim fonum edens, 

2) contrdrium fonum edens. 
'avtkJi./*'»), a, i. viaq, redamo, viciffim amo. 
*Avt«P<>.ijj<c, euc, i,, rcriam itio, mutuus amor. 
'Avt«J)iAo5o5/<u, u, f. tn, gloria. cupiditate certo 

'AvtkJxaokixow, u, f. ij™, contendo cum aliquo. 

'AvTKpiAoo-otp/a, contraria ftituo, aigutor, do- 

ceo, contraricc fefltae addiaus fum. 
'Avti$i\ojo<p<o:, uc,t> feaiphilofophorum alteri 

*AvT<$ ( A.;crc<poc, s, i xu\ i,, fecla; eontrarii ad- 
diftus, Philofophus alteri contraria defen- 
dens. 

'AVT«pi>.oT<<i£o<i«, , iiion, inuicem certo, feu 
contendo, imnlur cum aliquo. 2) ex ad- 
verfo largior. 3) munificentia cum aliquo 

'AvT<4>ao<pfov>M, £, fut.ijj..-, vicillim amore com- 

pleftor. 
'Avricpxiyi), vicifiirn illuftro, vel vro. 

'AvTiOsvof ,a,5 xal .;, csedem compenfans. 2) qui 
pro ca-dc rependnur. 

'AvT«pof<«wc, Aitii. id-:m quod «vT«p<><¥riiewc. 

'Avnp^T;;v^i, f»t. iiofcm, pro prttio rerum 
venditatum aliai merces emo & mecum 
afpono. Ex «vt: £-• <Jo£t/?»), oticro. 

'avtiP^^ui, f. <iow, per contr.iiium loquor, con- 

'AvTit)ou%i(,tus,i, obftraaio, cppofitio. Ab <<v- 

»AVT'<J>fa<ri5, aie, f, oppofitio, obiectio. Philox. 
aduerlitas. 2) figura gram.Matic.i, 1,11.1 quid 
«jt contrario oppcllatur. Ab «vr«J)f<«^. A ..» y 236 

AVT.$ c *To-ai, vel «ttu, f. f«, contra obfiruo.ob- 

ftruaionialiamoppono. 2)obftruo. 3) op. 

pono. 
Avthpox7ihuc,AiIii. eft xict' avTiQoizfiv. AprxaL 
AvrKp^joc, u, hxobl,, quieftlococuftodis. 2) 

contrariam,aut£qualemcuftodiam habena. 

Ex <pf«<><lc, cnfios. 
MTHpjy.au», 5c. ,;, mutua cuftodia, cuftodia qu* 

vr«puAa<ro-»i, vel «vT«puAaTTM, f. Htu, contra, 
vel vicilfimcufto<lio. ivrKpuAao-iro/ia/, vicif. 

lim caueo. 
AvT«p</Tr<;«, f.euo-u, vicilTim gigno vel plantoj 
Avt«P<ov£m, Z,{.i,ou, contia tl.'mo,contradico. 

3) proclamo. 3)reclamo. 4) refpondeo, et- 

lam Iitcns: yqi^aTx 4vr<!rr<pHvij<isva. c) 

conftituo me foluturum, expromitto. I 
Avr«p<;vw<5, e<oc, i,', contradiaio. 2) fonus con* 

tra<ius. 3) expromilfio, pecunia conftituca, 

Philox. Ab «VTKpaiv/o). 
Avr.cpuvi*, ccc, j, refponfio. 2) fonus contra-t 

rius. Ab <Jvri<J)<ovo;. 
Avt/iJcovov, b,to, ecloga e.\ Pfiilmo aliquo in Lf. 

turgiisGracorum, qua facerdoti chorus re-< 

fpondet. Ab eod. 
avt,<p«ivoc, s, i xui ■;, contra fonans. 2) re- 

fpondens. 3) qui eft diuerfa; vocis, dif- 

fonus. 
AvT«p«)Tif,«:c, S, 5, aduerfum Iumen i. e. quod 

lit ante oculos pofitum, 
luiTixxieu, pariter gaudeo. 
KiTixui.tTTxitu, contra f.euio. 2) viciffim fuc- 

Avnxafifo/toi), f. 'o-ofiixf, gratiam repono, bene- 
haurn rependo, mutuam gratiam refero. 

AvTijjoific, ,ro;, i), benclicii remuneratio. 

AvTi%XT[i.io\iOLl, uy.xi, vicilfim ofcito. 

Avr<'x£<f,f»<Joc, i, pollex Ex ivTi & x ,) ? , vianits, 
quod folus tancum valet, quantum reliqui 
quatuor digiti, f. quod oppofitus eft & ad- 
verfus manui, vel quod eft ante manum, iri 
principto manus politus.. 

avtij;j«>otov/m, .3, f. w, contraria fcifco fuffira- 
gia ferendo, refragor. 

AvT.xiifoTov.'», *c, ii, refragatio.fufFr.igatio con- 
traria. A prajc. 

Avr.xawv, ovoc, ,', oppofitapedibusnoftrister- 

Avr.x,ov 5a *'i »> ^ *** !)> q"jfi conrrarias chor- 
das habcns , contrarium fonum chordij 
edens. :) contnrius. 3) interpretautur Sc 
tonfonus, refpondens, Ex ivri &c x <,fi$, 
cborilii. 

"rij;<{,',iu, «, in choragio certo, vel jemu- 

Avt<x<"{H5'oc, a, i koiM, antichoragus, EmullIS 
alterius clioragi, qui in choragioiertat cuiri 
alio chorago, dechoragis aliarum tribuum, 
qui eodem tempore fabulas edunt fu« 
fumtu. 

AvT.%ojio;, «, ^oppofitachoripars. 2) quod 
ppofita chori pars canit. ■ixeio-ic, 

•iZ?<! lutuus vfus. AbcZvT hrift 
Pfeudo.Cluirtus. .'vtM. us, Chriftusadueifa- A N T A N T 238 .•Miv«r|US, «t«, rJ, temporis pro tempore 
,of.tio, fignraGrammatica. Ex irf» & %{»- 
tt, tempus. _ 

^«.,«^f, S, 5, idem & ex usd. 
,+La», pfallo vicimm. S) alter.m pfal- 
endo refpondeo. 3) plaudo Viciffira. 
r.'J/«A(t»?» 8, 8 *«,>!, quiviciiiimcanitui, e> 
due.fo .ef.-ondens carmini. A prsc 

iffim inuideo, vel reprehendo. 

rito*.?*)»'. •"•'"f"" contra de -' er,, °' contra 
UVuo, fcu fcifco. GI. Vet : refragor . 
r(***0 «» » *«• i> aduerfanus, qui alteri re- 

rttoi*, ». • •«' *. vicem anim* pwftan», 

mi pro ultero fe deuouct & mon cupit. 

I) qui pro anima, f. vita datur. Ex #r) & 

1/vx.i. 

r.J-ix". f- S w > viciffim refrigero. _ 

■<*£», S, f. ««, liaurio, exhauno. 2) in- 

iundo. 3) exhaurio laborem, exantlo. Ab 

"I^«. «"f, t», hauftus. a) hauftrum. 3^ 
pcrfufio. Ab 2vr?Ja. 
Umt, ** fl hauftus, aftu. h«™»'- 
. « - n ir^« ari h&unendum, oau- 

■TA>fT»:{.»v, S, T», V8! atl IIMIH»-» > 

ttrum. Ab eod. . 

SrtifTte, ?{»«. »> hauftrumnauticum.ir.hau- 

ftor. Ab eodem. 

, T ?..r^, S, l, idem fc ab eodern. 

,t> .«,««, 4. fentina. j)mimtterium &pcena 

bauriendi fentinam. Gl.Vet. hauftus. 

»Vr>o?. , 

vtM.v, 8, tJ, hauftrum. Ab eoriem. 

vrx.v, e, t», fenrina. Ab eodem. 

NTAor, tf, 5, fentina. 3) marc. Eur.p. 3) 

manipulorum aceruus. 

nnxtS.fi.'* alterius loco id.nco, I, quid col 

lapfum, velpericulumfit, ne diruatur, v.c 

murus in oblidione. 
.„»».««..-, «. 4. exrruaiomuntal.s.qua • 

ai.te dicta : diciiur & w plur. de obfefiis.cum 

pro muris per arietes de.ieQ.is intrattruunt 

tfo.W, 8. i «> 4, « aduerfo ll3bita,,s - fc 

trft & »?»»*> rfo>««». 
WT V ,«(?., f. f»«, »iciffi.m m.fereor. «vro.xr.O 

,,«„ vicifiim mifereor. 
Avt«.«t£.'{ M , idem. 
a,to.'.h«.. cootta, at.ter op.nor. 
a,t.^, 5«, 4, /"»• °"« s - Ab ""*"**• 
^:,occu;r^b=o^;u^lico. Ab 

A v7,yl'-^. s. ° culis reafs 3duerf,s in ' u T 

2) obn,tor,obf,fio.Suic.vri,T. iP ^-.hx 
:,,«, oculus, adjpettits. 
•torljuut*, f- *rr.t*.'«. luto v.clT.m; propne 

dc luramento calumnn. 
'Avrcav*jM, idcni. 
•im^b. «. 4. P ro P rie ■-^■ur.mdum dec= 

lumnia a parte rei, & accufatons. Ab »v 'AVT.v.ii^s ,! > f-* ,u » trario vcl alio nomiiieappello crimen obie- 

aiim. Ex «VTl & Jv.^K?U, »0»H/'«0. 

vvT.vo«*n'«, «?. ^» pronominatio, figura, qua 
nomen proprium ponitur pro communi. cifiim irafcor. 1, e diner- \vriex<V*f, Sfixf.f- 4*.ft»'» vkifiim vel contra 
falto, I". faltationem alterius .mitor, vt Iim.as 

ivto(J„'Ai», f, 8tt»eiMV*. fei, 5**4<r», ?.u$d>.i*x, 
1'eu k '(piwi, vicilfim debeo, debitor famali- 
cui ob acceptum aliqnod 1 -fficium. 
k, T .((,3«Anfo, S,f. 4*», coram intueor. 2) con- 
rrainmeor. j) obluctor, ohnitor. 4, auda- 
flercontraeo, non timeo, JM»;, contemno, 
etiam pecuni.im, dona. A (eqn. 
A VTi<>3«AW«, 8. 4 «> 4, aduevlis oculis intuens, 
obtuens. s) qui ett anre oculos, coram. 
i«S, p.-, >;, mutuaretentio, teu firma, tenax 
jprchentio vel retentio. Ab nn'x«. 
ivupsftii w, f. wcWj AVTga :auernofus. Ab ievTeav. ■PXl(.Ci CtlXt «*•'<» *.a «*-!.*• «»«•-■ - » 

■5,««, «a» ? , >!, qux Hbenter in antris verfatur. 
Ab eodem. . 

• A vT e .5.'«.T«, b,-J*«..4> infpeluncav.uens. Ex 

• A vr e .',SH«, h(, h «1 4, antri formam habens. 

Ex «vTf.v & e.5o?> jorma. 
\ N T r o N, s, t», anrrum, cauerna, fpelunca. 
AvT.iottiuii?, tof, Jk«1»', inantrisnatus. Eprsc. 

'Avt .««m", M<«' 4, nnrris gaudens, libenter 
in antris ..gens. Ex y^iou, & «vt S .v. 

'Avto^S:,--, ios. » "«"' 4» cauernolus. 

'AvTvywi^. i, "««»4» collit,atus, vtorbesrota- 
rum, ferro. A fequ. 

'ANTTH, ■/:(, 4, orbiculus addj tus furr.mx fel- 
Ixcurius, equohabenxfut. -end. pollint, f. 
cmrus f.ttendus lit. $ cur.us. 5) ambitus 
aliarum rerum, otbis, fornix. 1'hilox. «vtu- 
71U clitdU. _ 

- AVTW , occurro, obuiun ho. - .•:■,/ ; <vto^,. Ab 

. ." \l. H(, '., cantus, qiii alreri occinitur, car- 

mcn'alteii refpondens. 
■avt*»«, S, *, quicantumutuorefpondet.qui 

'Avr»9to, S, f.94*«» vel itu, repello, renitor, 

obnitor. 
>*«(«*««, *,, 4, idcm quod J»rW,iJ!. 

,-«•'.(*«., of*«i, fut. .■«(*«.. vicilfim, velcon- 

tra emo. 2) in aua.one mercor contra li- 

cei.do. 3) err.o loco alterlUS. 
'AvT«vv(if«, «t, 4. Pronomen, pars oiatlpnij. tx 

'A*T«vi«|t«fc, 4, ov, ad Pronomeri pcrtineps, pro- 

inaliS.Keperitur««.To.'n/(i.«i««c -Aprxc. 
X,-, Adu. vfuPronominis, loco pro- : j, u, obtueor, contra Ab ■ n 
eoricm. obtuens. 2)aduerfus. Ab 239 'avtutsc, S, J ««) ,}, ex aducrfo intuens. 3) 

fplendidus. Ex in, & Sty, oculus. 
"avtoisic, mic, ,,, occuifus. 2) repulfus. Ab«v- 

tJ>, «/>,(,«, vel «vr»,3&, repeUo 
'avt»i4)..a.'u, S,f.w», viciirimadiuuo. 2)rcfero 

gratiam, benehUum rependo. 
'AvCfynoc. e, 5 ««r*, contumWiE expers. Ex* 

pr. & v/V?», conttimelia ajfcio. 
'AimyUtae, oy, infanabilis. Ab«pr. & uyUiou.cn. 
'Avuyj «fra , humecro, madefacio. Ex .1 

=V ? «;v«, madefacio. 
'Avvheeioie.cc,, exfontehauriojlexhaurio. Ex iva 

cv J5f£vw, aquor. 
'AvuSftuTo?, s, 8 *«) ij, non rigatus. Ex«pr. & 

'AvvSfi'*, ««■, «, at|uxinopia, ariditas. Afeq 
"AvvSfoc, s, Jk*)>j, aridus, liccus, aquacaren &vS< f, ■■<■/«, 1 AwKTtfK, s,Jk*),j, noncaligiriofus.Suio. iix 

« pr. & vCKT£fj?, nocliirnus. 
"AwAec, s.Jk*),;, liluacarcns,non (iluofus. 2 
expers m.iteri.t-, incorporeus. £x ct priu. & 

'Avvfieva.ee, s, f, carens honoribusnuptialibus. 

iullos hymenxos non palfa. Ex * priu. & 

■jliivxitf. 
tavfnfa, S, f. ?i», celebro, laudo, decanto. E: 

dvi (k vV«'«» w/f*«, ij/»»»». 
'AvStHptuni, u.IkccIJ, innupta. Ex«pr. & vvjc- 

efeiu, nuho. 
"Awt«J>oc, s, 5 ««),}, qui fponfam non habet, ex 

pers .ormubii. 2) qux nuptum dari nequit 

illocabilis. Ex « pr. & vujiiJiiV. 
AWTa.V.oc, s, 5 k*) J, infoiii, innocens. E.v 

pr. & wmiif, n«An;.v, /o»r. 
'avvmpktos, e.iwlj, qu) riufpiam eft.commen- 

titius. 2) cjui in rerum n.nura elfe nequi 
; Ex « pr. & M^t, aMb. 
Avvoraffta, uc, 4, euerrriae priuatio. Ex iisd. 
A*J*s«toc, s, Jk*).,', immitisjindomitus, non 

cedens. Ex cc pr. & «refan, iWt. 
AvvTf£«if£T&>e, line exceptione. 
'Av.™p(SAKT.-?, e ,j,i«},|,inexfuperabilis,Gl.Vet 

2) iricredibiils. jjeximius. Exapr.&arop- 6iM.u. 

ivtne<;0>.t 
veheme '.,!«. A P , ngnopere, fummopere, AvuT.-f «<p* v jc, s, J «01, 4, minime fuperbus. Rob. 

Ex * pr. & i^<fzvic,'f,,p C rbus. 
invHfSme, a, S <e) ,i, qui diiferri & procrafti- 
^ nari nequit. Ex « pr. &'i«»t,Vi. 
AvvTTEfStTue, /W//. linemora, absque dilatione 

& cunct.itione. Gl.Vet. incunctanter. 
'AvuneiSvvoc, s, J n«) ij, legibus nonohnoxius, 
qui rationem reddere non tenetur. 2) in- 

'avbj/l}»!, AdU. cum fumma libertate agen- 
di, qux velis, vtratiunem reddere nemini 
cogare, ita v.t non lis obnoxius. 1) libere, 

'Avvtwo?, s, x«. <S, non obediens, non obtem- 
peratis. Ex * pr. & y»r.j«<ioVr, obediens. 

'A-.iirt.oc, »,$, imbeibis. Lxk pr.&iln-^vi),^;-^. A N T 340 

•wtmttfTiToi, s, J uaet, mjniftris carens. Ex« 

AvvtjSi.oi'*, *?, ►,', pedum nuditas cumcalceo» 

nullos gerimus. Ab «vvtoSdms. 
Aviwo3*t/«i, S, calcc-is careo, vel non vtor, non 

fum calceatus. Ab eodem. 
AvvtoS*toc, s, j k*-.*, non calceatus.qui eft nu- 

dis pedibus. Ex « pr. & utoS/oj, calceo. ( 
AwwBej-osi s, 5 K«! j, non fuggeftus, nonfupS 

pcditjtus. 2) non fuppolitus, non fpurius, 

Ex * pr. & ifcotSxiu.,. 
Avuto.toc, s, J k*) 4, intolerabilis, non feren- 

dus. Ex * pr. irtl & o.>J;, tolerabilis. 
Avvto.tw; ./,/«. intolerabihter. 
AvuiroKfiToc, s, J k*1 ^, minime limulatus, noa 

tucatus. Gl.Vet. non jiaus, fincerus. Ex* 

pr. & fam$»<4«t,fimHh. 
AvvTroKfiruc, A.lu. line limulatione. 
Avvjro^ivKToc, o,i«i)j, imolerabilis, Gl. Vee. 

Ex * pr. & uWo^vjj. 
Avu^o^ovi,toc,s,Jh*)k, qui fuftinerinequit, in- 

tolerabilis; it. irnpatiens, qui tolerare ne- 

qnit. Ex iisdem 
<\witovi\iToc, s, J **. ,', non fufpicans, inctiriofuW 

v. c. tuturi. 2) non fufpeftus, non proui* 

fus, inopinatus. fcx « pr. & urttviwtt. 
fufpeBus. 
Wvtovo,;™?, A<lu. non fufpiciofe. 2) inopi- 

nato, infperato, improuifo. 
\mrsiitrevTOc, s, J ««'. 4, non fufpeflus, fufpi, 

cione vacans. Ex * P r. & ihnmreiJ. 
wino-iTToc, s, J x«, d', idem&aft. nihilmalide 

aliquo cogitans. Ab eodem. 
ivuTToVTWc, //rf//. citra fulpicionem. A prxc. 
\vvxo<rui*.uuiToc, ov, 11011 annotatus. Ab « pr. & AvvT07«T0<, u, J k*i £, intolerabilis. 2) cuius 

fundamento carens, Polyb. 4) theologis, 
qui fubliftere non poteft, fubliftentiamnon 
habet. Ex « pr. & vifii^i, fubjifto. 

'Avvto;oAoc, s, Jk*.^, qui inditendonil timet, 
nulla vtitur diflimulatione, qui libere lo- 
quitur. item non prxuaricans. Ex * pr. & 
vto,-('AXo^*<, limco, metno, remitto. 

'avuto,-oAjjc, Adu. line timore, libere. 2) citra 
prxuaricationem. 3) nihil rcmittendo. 

AvvTiVffTToc, ov, idem quod fequens. 

'AwTorfo$»«, s, s k«) >;, irremeabilis, irrep-rabi- 
lis, Fhilox. Ex * pr. & vTOTf/cM 

Avvto't*ktos, s, J k«> .[, refractanus. Gl. Vet. in- 
domittis. 2) confufus, pertufbatus, ordine 

AvvTOTl-ftifToc, s, J nsCei, noncenfus, nonajfti- 
matus. 2) cui lis aitimata non eft, mulfla 
vel pciena non xftimaca. 3) impunitus, vnde 
4) effrenis v. c. infolentia, irnpietas. Ex « 

AvvTOTiftiJTws, Adtt. impune. 2) licenier, li- 

Avutbaos, s, J xxi ,', nonlimulatus, lincerus ; 
(ine fufpicione, line vitio occulto : proprie 
fub cuius cicatricenullumvitiumlatet. Ex 
« pr. & vtsAoo, fub cicatrice laieiis. A N T A N a A n n 242 U) o5»<:, ««> », quipedibusceleritercon- 

c. Hefych. F.x «*»»), perfitio, & w»,-, pes. 

i4io{>)T3c, ov, irrtolerabiiis. 

e?yit,e,hxx>i, laboriofus.efficax in agen- 

. Ab avu;.« perfigio, & ijy-v, 0/>.7J. 

«o<;, s, S««H, expeditus, efficax. i)vci- 

, Ab ivC», perfieio. 

■y.»,,A.lu. efficacitec.flrerrae. 2)vtiliter 

m effean cc emolumenco. 

.?, e»(, 1,, perfedio.eiTcQiu.Gl.Vec.effi 

:itas, effeaus, efficacia, Gl. Ver. 2) piofe 

is, commodum. }) rinis. Ab «»£«. 

tov, perticiendum. Ab eodem. 

.«3,, n, 0», cffu.11, effeQummagnum&ce 

rem habens. Ab eodem. 

M, «, 0», qui effici poceft, facilis, prom r;x,f. ■ividem qm.'i in nor ftatim, celeriter, «ttiM. 
>*/v», recexo, Gl. Vet. 
p«vr. 5 , 8, J xa. v, .udis.non cextus, intexcus, 
I. Vec. Ex x pr. j* tQctvric, textus. 
p«uuo<;, e.iuli, noa arcnofus. Ex«pr.& 
ixw-e. arenojns. 

Uu, », f. «»«, eleuo, erigo, fuoleuo. 
Til, f.tfrw, perricio, efficio, cbnficio, per- 
;o. 2) profum. 3) impleo. 4) perdo. 5 
icror. 6) iter facio, ia infrf. fetlmo. 2) im- 
etto. 3) conleqnor, lu.ror. 
;a, A.lu. furfum, fupra, in loco, vel ad lo 
u,n. Hmc i, i, t3 i'»«, fupenor, lupenus. 
iya.ov, idem quod «v»7«». 
iyiov, B, ccaviy.wv, »,", ccenaculum. Ab 

jgfti, fuadeo. Ab iiufi ve! «■;»'/». 
»-,««<, », «*) >}, qui fupra cercam eft. 2) edi- 
,or domus locus. Ex «»» & y?. terra. (vel 
lotius iiluJ y«? eft mera tecminacio.) 
ay ;, ?«, 4, iuffuiin, adhorcacio. A ieq. 
ttl'rsx, iubeo, hottor, fuadeo, inttigo. 
m»o<, ov, non canens, epich.auis. Ex«pc 
Sc «Stf. 

«oi/vij?, e, 5 **> <). partns dolores non fen 
ciens. 2) doloris expers. F.x x pr. 'AvuMQiiQTtc.tv, indeflecus. Exapr. &Jas4>i/{<>- 

u*i, phro, lamentor. 
•Avii(t«>\5f, fo(, •»)«, nonplanus, filebrotus, 

confragofus. 2) injequalis, non squabilis. 

Ex x pr. & iy-xhie, planus. 
•Av»n**i*, xc, i, afpericas. 2) inxqualicas. 3) 

1 rantia. 4) aberracio a regula. A teq. 

'AnuiucAtt, e, <<«» i, idem quod «<»(Mi*fe. 
■a»u««X.tw, ito«, 4, idem quod <Jv»uaA/«. _ 
'A»«n»5A«i«, <**"«• falebrofe. 2) ina:qualicer,in- 

tequabiliter. 3) concra regulam. _ 
'AvMuaAsiJic, e»(, >i» inxqualis diftribucio. Ab 

eod. 
"av»u°<;> tt, i x«) >S, humerocarens. Exapr. & 

'Avvuori, .i.'". fme iureiurando. A feq. 
'Av*VoT0«,e, <«>iii, iniuratus. 2) non adaQus 
iureiurando, citra iusiurandum. Exapr.& 
ouvuui, ittro. 
'A»tvv£u*?o?, n,i*x\'„ quafi innominabilis, ne- 
fandus. 1) qni' lina nomine etc. Ex «pr. & 
DV0u<g£u, nomtno. 
'avuvuuJ, & «»»»ii««), Adu. finenomine. A feq. 
'Avivuuof, tt, i na» ^, expers nominis, tine no- 
mine. 2) non numinatus, inceleber. 3) h,»- 
vju*, etiam ilicuntur, quse narranrur, lup- 
preffo nomine eius a quo veniunt, aut ad 
quem pertinenr : vt indicium avivuuo». Ex * 
pr. & ovoua, v.omen. 
"Avu-.c, exc, i,, iuifu-n. Ab ch/Zy». 
■AviT.ov. a.Ti, locus edirior & aconlpeQu fe- 
niotus. Ex x priu. & ii-ji, ocuhis, vel a tecmt- 
nacione toc & ^.05. 
•A»» e /«. «?, ^, incempediuicas. Ab feq. 
"avwpoj, z, i *«» *, intempelliuus. 2) imma- 
turns, pr.tcox. Ex « pr. & »px, tempiis itto- lolons abfentia. A fcq. 
<blmt, e, i iai ^. dolorisexpers. 2) 'i, qn; 
dolores partus non fentit, rine dolore pa 
riens. 3) dolores pcllens. Ex « pr. &»;».>, 

,«iu»«'(, /fi/«. fme dolore. A prnc. 

tHin, Adu. defuper, Inperne, e lcco fupe 
riori. 2)coelitus, eccelo. 3) a principio.al 
tius repetendo. 4) denuo, rurfum. 5) c 
J«v«Jtv, dicuiitur maiores noftri, omnino.ve 
teres, antiqui, prifci. 

«»H», S,(. Si<», vel«»«, furfumimpello. 2) 
tepello, rctrudo. F.x «v« & »*!»• 

wtotnt, tut, i., impullio furfum verfus. 4) 
ceputfio. A praic. 

tvoW, Adu. clam, inopinato, infperaeo. A feq 

\-,Lit'.c, e, i*x'i t, inopinatus, imptouifus. E: 
1 pt. « rfofuu, cpi.io»'. 

Av»i,-»0 /4i/». inopinato, prster opinionem 

AviAs3{o«, B,J«a)^. incericus expers, mtcTitui 
non obnoxius. Ex x pt. & it.rtfte. p Av«{o4i»{> 5 *x\i, 0», teQumnonhabens. tx * 

pr. & 3{ot?o<, tetlum. 
■A»»JJ»a.«. ««. ■!> vnda, qux a<! fummam nauis 

marginem atcollitur. Ex «»» 6cJ.io«, Wa- 

rum Jirepitus. . 

'AvmJJiwm, e. J ««• *. furfum vergens, tefupinus. 

Ex «v» & Jot«. inctinatio. 
Wuouai, magno cu.n vlulatu exclnmo ; 2) 

grauiter eiulo, lamentor. Ex «v«6t<-i>uouai, 

A»iT«To'. 1, •»» fummus, fupremus, Gl.Vet. 

■av»it«t», AJii. in fupremo loco. Ab eod. 
'avmt«»kJ«. ^. •»» fupernus, Philox. A fequ. 
-Ay-Tie»';, «. •». fupetior, Gl.Vet. Ab «v». 
avut.p». fnperius. A pr£C. _ 

Av<.$iV«. /«. i ««» «» i"" tllis » 'infcuQuofiis. in- 
commodus.Gl.Vet. av«$rAi;, irnta Hmlox. 
-.) damnofus. Ex « pr. & io)Mu, iiuw. 
•a«.».<M(ot& u.liwX. nonadiutus.nullocbm- 

modo alfeQus. 2) inutilis. Ex usdem. 
'Av»ii»«<VS«, Adn. inutilicer, nullo commodo. 
■ A v»4>»e...» ■**. arifcenf.is.accliuitas. A fequ. 
■Av«<f»^<, »'.?, J«a) H, ad fupcina tendens, accli- 

vis, furlum ferens. Ex «v» & <J>»'i»». 
■Av^o.Tot, u,i*uU, furfumtendens. Ex«.«& 'Avw^opew, furfurn feru, veho. "A»i$0{»t. m A n n A * Avw^ojoc, u, i x«i $, idcm, quod ivuQtotic. 
'Av:0j;u{io 8, !««)», non munitus. 2) intutus, 

indefenfus. Ex « pr. & $%«{««. 
*A|sv«y4y»To{, e,{ x«i >i, non ductus ab hofpite, 

non receptus. Ex « pr. & fyvxyuyU. 
'Ate-.U, ut, i,, inhofpitalitas, inhumanicas erga 

petegrinos. A feq. 

"a{svoc, s,5x«)>i, iuhofpitalis.iuimicus, feuus 

iWpitibus. 2) cui non eft hofpes, a quo 

fufcipiatur. 

"a{j?o<, a,tiuA$, radendononpolitus. Afe». 

'a{i'«, «c, >!, dignitas, meritum, dignatio. 2) 

aeftim.-.tio, iuftum prerium. 

*A{.«yi7r>,T0<, 01/, amore dignus. Ab iyx-xxu. 

'A*t£yx-c.c, e, 8 x«i 1!, admirationa dignus. 2) 

fidedignus.Gi.Vet. memorabilis. a{iaya;ov, 

operx pretium, memorabile, Gl. Vet. Ab 

«y«rts, 

'a{i«ks7o</, 8,Sx«)>i, auditu dignus. 2) memo- 

rabilis. Ex «*{io< & i x iu. 
'A{i«KgoaTo<, e, i k«) ij. idem. Ex &%ne & cSkjoiSo- 

' A-ixQHy troc, e, i x«i !,, Jon. «{lemiy. dignu 
memoratioue, memorabilis. ExSSfioj&iSrfi, 
y/ojion. 

*A\tmaimtc, e, 5 k«)>S, dignus laude. Ex «{io< & 

'AIi£7ri9jf/.>?ro<, e, { xaH, dignus, qui expetatur 

'«fi/fjnt, e, S ««1 4, dignus amore, amabilis 
'a{iv«{iov, e, to, piirua afcia. Gl. V T et. dolabcllj 

Dim. A feq. 
'aiINK, *.-, >i, afcia, dolabra, fecuris. 
'Afiv/Siov, 8,to, afcia parua. Diminut. A prsc, 
'Af.vo«i«VTt.'«, «c, ,;, diuinatio per fccures. 
'a{io£Xuto<, ov, S k«) >f, idem quod /3iutS<, vitalil, 

dig-nus vita, oli qucm vitti agatttr. 
'a{i„5»kouts<, Jv, deflendus, lacrimabilis. 
'Agio«riJi/fi>)T:?, ov, appetendus, fludio dignus. 
'A{io£»yo<, ov, dignus labore; >>«», par labori, 

'a{iic;>,Ao<, e, 5 k«) 1?, dignusxmulatione, imi- 

tatione, appetitione. 2) optabilis, pra:- 

clarus. 
' A{ii>?>i'A M f, .-te. laudabiliter, procclarc. 
'A{ioJ>iAwTO<, a, S k«) .i, idcm. 
'A{io3avaT0<> ov, morte dignus. 
'A{ioa«v>.«7o<, a, { k«) i), dignusadmiratione. 
A{ioa/«Toc, e, J x«) t, fpeftatu dignus, fpeftabi- 

lis. Ex «{io< & Stx<>ltz4,fpefio. 
\\' i.'>^v5.-, 8, { ie«i ^, dignus lamentatione, la- 

nfenta>ili£. 
'Afioxoivwv>,Tec> s, { x«) >i, dignus, quocum com- 

municemus, dignus, cuius confortium ex- 

petamus. £x «{io< & ko.vwvI». 
'A{iokt.,tbc, a, 5 kx) >i, dignus, qui qua?ratur & 

pofiideatur, digno veliufto pretio qu.tiirus, 

vel qujrrendus. Ex «{io< & xtcojzji,. 
'A{io>>£Kro<, s, i»)i, diftudignus, laudabilis. 

Ex «{,ot & Af-/w. 
'Af.aA.oyo;, e, {k«)>J, mentione dignus, memo- 

rabilis, laudabilis. 2) non afpemandus, 24. AiaXSyaf, A.l 
gflum, lauc rredice 
8, { x« >J, dignus, quem beaturr, 
beatus. Ex i{io< & 11«. i, par viribus, idoneusad 
& fiixwxt. Af.0M.3-i 
A{|0|ZV, ;ni pret.i. Phi honcftus, egregi operxprerium, Gl. Vet. «{isAoy^ 
uigiiillimus, perfeftiiiimus, Philox. k«) i., dignus odio. 

-, 8, S x«i >S, idem. 

£utoc, «, ixx'ii„ memorabilis, com- 

bilis, Gl, \"ct. Ex «{.o< 5< itv^woveuKj A{iov,koc, a, S >c«i >i, viaoria dignus. Gl.Vet. 

«{10-vwov, palmarium. Ab «{,.-« & vix*. * 
A{i07ri?/«, «c, i,, verifiinilitudo, fpccies, auao- 

ritas fide digna. Philox. honeftas. Afequ, 
A{io7ri7oc, 8, oxai>i, fidedignus, grauis. 2)vq 

rilimilis, item, certus. Philox. feuerus, ho^ 

neftus, idoneus. F.x «{10« & 7717,5, fi.ies. i 
AI.ottitoc, //,///. fideliter, itavtfide litdignum. 
A{.o7roivoc, a, {x«i>J, poenadignus. 2)quimO 

ritas p=enas accipit. Ex «{105 & oroinj. 
'kfjaT^xy ix,uc,i, rerumhonetlarumfufceptio, 

A{i07ri7£77£,«, «c, ,;, dignitas. A fequ. 
A{.07ri7£7ric, £0.-, {x«i>;, dignus, decorus, laude 

dignus. Ex «{ioc & i7f£7iM, coHuenio. 
A{i07rCE7ri;?, Adu. digne, decore. A prajc. 
A{io7rf07«T.'i/Toc, ov, imperio dignus, Exa{ioc& 

'AEIOS, 1«, iov, dignus. 2) sefiimabilis, pre- 

cium & iftiinatiotiem habens. J) faiubti 

pretio parandus. 
Af.oo-xcTTToc, 8, i m») j, dignus conlideratisne, 

leuanimaduer!ione,conliderandiis. Ex«{io< 

& o-afoTOfcou. 
A{.077ri3«7o<, 8, { xai >i, dignusftudio, digmts 

quem ftudiofe fectemur, Ex «{ioc & o-ttB- 

A{io7fe7^'y>iToc, ov, dignusimperatore; impe- 

raton laudem gignens. 
A{io7{«r>;yiKoc, o, x«) i), idem. 
A{io7j xnyt:, 8, i x«i >}, idem. Superl. «{io?f«- 

T>jy'oT«Toc, ap.Dion. 
^{lOTcKuafTsc, e, x«) ^, probatus fufficienti- 

bus argumentis. Ex «{ioc & «Kuatfo^oif. 
\{ioti>>;toc, b, S k«) >i, honoredignus, pretio- 
Ex a{ioc & ti/^J/aaj, ajlimo. 
i, dignitas. 2) dignatio. 
honore dignus. 
, amore dignus. 
k«) 1$, qui eftfoluendo. 2) fide 
3) idoneus ad aliquid. 2) dignus. 
magntis & amplus. Ex «'{105 & xi tac, 
lnumts &c. lus, Philo 
'a{io'ti//oc, ov 

A{.0$M>,T0C, 

A{ioXgewe, «, 

dignu 
5)fa, 

rfl-l'7/V/, 

»{io«i, S, f. uo-u, dignum cenfeo, dignor. 2) 
peto, poftulo, volo, cupio. 2) exiftimo, 
puto. 4) ftatuo, inftituo, aggredior. 5) 
oportet me, decetme. to«{«v, opinio. «{iS- 
H«f, mereo, Gl. Vet. dignus habcor. «fwS;, 
meruerit. Philox. ' - 

A{i$oc, ov, enlecarens. 2)quifinegladio per- oc.to, riijnitas, auSo nos, meiii , philox. 2) enuncia 
atum. pronunciatum, ap. Dial, J) 
ntas. i) fupplex oratio, ptcccs. Ab 'A..Swto»«, * I, qm verfttur A O I A O P 246 

A»iSsi**'%ot, e, S, quicantandocertat. Ex «o.5% 

ini, ,z«t.k3<, Ij, ov, dignitate, auaoritate pr.edi- 
s, vnde Axiomatici pro Senatorious & 

ishonuratisaccipiuiitur. 2) dign..tione& 
lieftatc venerandu-s. honorarius, Gl.Vet. 

in preiibus confumtus fc. fermo, fupplex 
atio, preces. Ab it,i»ii.a. 
\u.xT>xZc,Adu. cum auaoritate, cum digni- 2) pto ax Dialctt. («. menro, digne, prout dignum cft. 
I modico & fatubri pretio. 
itic.ovc, *, potiulatio, rogatio, poirulatum, 
I. Vet. 2) dignitus, auaontas, grauitas. 
I. Vet. pncrr.git.ua. 3) opinio , inptj 
is de fe, viriiuibufque fuis. 4) fignifi- 
itio, vis vcrborum. 5) falutatio hono- 
lica, omninoque honos, qui alteri ha- 

„oe, 8, S ««) i, fculptili imagine carens 
? itheton templi. Ex « pr. & $o*vo». ^ poeta. F.x «oi5>>, carmen, c* *»*/«, verfo. 
Ao.Hc, a, 0. cantor. i) poet.n. Ab eod. 
aoiSohjvv, *c, >i, cancio, cantilena. A pcaec. 

\U<m<, e.oWn', non habitatus.inhabitabilis, 

Gl. \'et. Al> a pr. & o/ieia. 

oi«o5, 8, S k«) >i, domo carens. 2) extotris. J) paupc pr. i \om'u, vino abllineo, vino non vtor. 
\oivi«, «c, i,, abftinentia a vino. 
io.voc, 8, S k«) >i, vino carens. 2) abftemius. 
>.0K.iis, ac, >i, rtrenuitas. A feq. 
wiivo!,8,S«tl!J,impiger. 2) intrepidus. j)Gl. 

Vet. indefeflus. Ex « pr. & 'oxvoc, pigiitiit. 
\ir.vue, yJrf//. impigre. A prasc. 
M/Uia, u, fut. >itru, congrego, confcrtam mul- 

titudinem concieo. Ab «oAA>fc, confertus, 

creber. 
AeAA>i'3>>v ( Adu. confertim, (imul. A fequ. 
A O A A H"£, h(, i Kxt >i, confertus.congregatus. 
: i*x>.iic, conferti, denli, frequentes. 
AoAAii>, f. itu, idem quod «oAAt». 
AottAoc, 8, 5 x«i >i, inetmis. Ex « priu. & ottAb, )IK , i«, iov, ad axim pertinens. Ab «?i 

it, b, 5 k«) >i, non politus. Ex «pr. ikt,la. 

■/KtiTHTX, s, S K«)>i, qui conflatus, feu con- 1 arma. 

ifus, coaaus non elt. 2) qui conflan, feu Ao««, e, J *«. 1, qui nul a) inuifibilis. E« ocem edic.mutus. 
pr. & oj/, vox, li ue 0.11/us, ,uam nemo lignatum iuit, inqua ligna non («,, . w-Ve. 

Li»™, l"AOP, f. *•{, •?«. t». enhs. Gl.Vet./patba. lon conueni 
quo non VuV duntur. 

v*i«, «f, i, lignorum inopia. Ab «iuAoc. 
;ai«c,s, 5k«)>i, vndenemolignapetiit. Ab 
ij|i>Ao«. 

: U Ao«, 8, S *.«. j, non l.gnofus, l.gnocarcns. 
') lignis plenus, ex quo nemo ligna petut. 
Ex « pr. vel mtenf '- ■ 
ipflxnt, ov, 5 a«) >i,. < 
v.c. colloquii ittiti 

de re, qux agebatur. Ex a pr. & «Ti(ti3«.v». 
c>/;av7;c, e, i ««'< i, non conferendus. 2) non 
aflcuncus.aditusdimciles habens, afpec. 31 
qui inteiligi non potett, ccnieautanon alie- 
qtiendus. 

^VSTO?, Vld. «JlJvtTOJ. 

,j;iy f oc, o/,e, 5 ««)>;, iccafus, Gl.Vet. intonfus. 

Ex « 
.{nro5, a, ok; 

pc. il Hiv, ■">•!■). 
L3AM, »VK, «■ a>; i s . 
i,'ou)i, e, Sk«i>;, odocecacens, 

« pc. & »»>>T, orfo'; 

\o?ot. e, »»•!. qu' 

ramofus, plenus camocum. J) 
qui mult» ligna combu , $, cxcitas. a) ea condii 

furpari nequcat. Ex a pr. ic S{«i». 

aS ? «to?, 8, 5 **>>), inuif.bilis. 2) quemnefas 

ellvidcre. 3) iuuilitatus, quem ipli non vt- 

dimus 4) act. qui non videt. Ex iisd. 
AooiiTM;, Ailn. inuilitiiliter. _ _ 

Koqywi*, a*. >j, irx expers aut inaccefla animi 

ledatio, lenitudo. Ex « pr. & IfA, irn. 
Ao|iy-T=c, c, 5 ««)>-, qui non icafcitur, aut irafci 

non D let. ( \ iisd. 
'a»{'/<t«h, /irf«- fme ira. fedate, lenitet. 
"Aoof?, «v,«[, idcm. pcoi«e£«,mulieres.Hefych. 

2) tcipodes. 
Ao{i;«ivw, hafito, dubito. A_b «priu. &Sj/fi 
AOfi 

A»«« dorus 

(inenodis, enodis. 2) 
idolus. 4) 
. Ex 2 pc. velin- 
.:, ,:oJ.is arboris. 
\5ii«, tS, i, cantus. 2) catmen. J) fama. Ab 

tjfrm, cano. 
Aoio.ai», »3, cano, canto. A pcxc. 
Ae.>.|xo5, e, S v..i >i, celebec, dcantatus. Ab 
eod, 

Ao.Soa/Toc, e, l, poeta, qui componit c; 
nas. Ex ioM 4t Til^m, />ob». is, indelinitus, innu- 
carens. 2) Auernus, c<«, w, f. >iVw, intinitus fum. Ab eo 
;, intinitns. Al> eo»l. 
cv, indelinitiuus. Ab eod. 
Ao»ifoe, a, oki)^, 

mctabilis. Ab e 
A3{.',-mi, A<tu. infii 
'aoijvoc, s, S k«) 4, 

lacus. Ex « pr. &£ of/ic, <t«u. 
'AOPTir, «c, >i, artcria magna, qui aliniOro 

cordislinu oritur. Ab iu^u,attolto,fufpeviio. 
'AofTiiaeit, fufpenfus, appenfui.aflixus. aor. I. 

palT. ab iaortMl, fufptndj. 
'AOPTH'P, >ieo<,o, lotum, fen funis, quo enlis, 

vel clypeus, vcl pera appenditur. 
*A» .t3v,8,t5, pats pulmonis \ ttimque fuipcnfa. 

A ptic. 
'A<f»<ft *< '■> c,li tefticuli «afefti funt, eunu- 

clius. tx a « iox>(, tejiiculiis. 247 A O S a n a 'totlilx, xc, S,, odorisdefeOus.odornullus. 2) 

odtir malus, fcetor. A feq. 
'Axt^t, a, i kxi „', odoiis omnis expers. 2) odo 

re grauu fk foseidas. }) Snbfl. t, 5«^,,, idem 

quod xoou.ix. Ex x pr. & itui,, odor. 
'Aottiu, S, auxilior. Ab «W. 
'Aaj-Kriij, >7 f0 ?, i, auxiliatur, adiutor, qui iuuat 

xvto'ott^c, necominc, nec augurio aliquo im- 

pullus, ied fponte. A pftec. 
"A«to?, s, i *«)..', careiuauribus,auditn,abo<: 

S) illjsius, pro iimnt. Ex x pr. & er*», 

'Aox>.itix, st, y), vacuitas aturbis, tranquilli- 

taj. £x x priu. & ox>.oc, turba. 
•Aixxvroc, a , i kxI j, qui turba & moleftia vacat. 
"Ao+, tmoc, i *x\ j, vilus expers, caecus. Ex x pr. 

ic 0TTTCIJL0C1, video. 

'JK^yytXix, uc, $, narratio, etiam hifrorici. 2) 
recitatio, qua; fit memoriter. 3) phr.ifis. 4) 
oratio. 5) notatio, explicatio. A feq. 

'AvrxyyiKSu, fut. eA,;, annuncio, refero, narro, 
etiamd,.-hiftoricis. 3)pronuncio. 3) enun- 
cio. 4) memoriter recito. c) falutem nun- 
cio ab aliquo. ivfyysiKev, retulit, Philox 
aor. 1. irr^yyi?.^, relatumefl. Philox. aor. 
I. palf. 

'A-xxyytiriov, pronunciandum, renunciandum, 
A praec. 

'A-irxyyif.r^, Zooc, i, index, nuncius. Ab eo- 

deni. 
' A-xxyythTitibv, S, t5, enunciatio. Ab eod. 

AirxyytXTuic, y,, h, commemorans, explicans, 
enunciatiuus. 
"■-AwayE, Adu. apafce, apagefis. 2)aufer. J)ab- 
lic, ne fecetis. Ex M & Uyt. 

'A-xxyiic, ioc, i K «i •;, qui non compaaus, item 
non rigidus, in altum ereaus non eft. Ex« 
pr. & iTTxyw a ^yvviti, comphtgo. 

'Arrxyv.ioi, abduco, auiero. Ex xirh ic xyiviu. 

'■AwaynxUZa, in vlnis foueo. Ab xynx?,*,, 

vllllE. 

' A7rxyxvf.$ui, curuo, oEiliquo. 

'Avxynmiiroitxi, f. itsoiLxi, cubitos inrendo. Ex 

xyxuv, citbitus. 
'ATcxyf-xV^oi, deturpo, deformo. 
'Airxyvit;u, [on. pro i.s>xyvi%u, quod vid. 
'A-irxyi^j,j.x, xroc,Ti, interdiaum magilrratus, 

edatum pruhibitorium. Ab xvxyoc-tiu. 
'Atxyoetviic, euc, y), interdiftum, prohibitio. 2) 

ren.inciatio. 3) defatigatio. Ab eod. 
'AtxyooturiKic, J), 0/, prohibitorius, vetans. Ab 

'ATxyoeeiu, f. tOtu, abdico. 2) interdico. 3) 
renunciu. 4) fuccumbo oneri, laboti. Gl. 
Vet. xnxyooeiei, execiat, Philux. ivrvy,osv 
Si^Ml'"" Cvnde ^, 70 ^ v ,mpia, 
n.tarii). P.nlox. x-r^yo^eiiLLivoc, inrelhbili ; 
Philox. Exiji itiytoti», dico,loq„cr. 

' A T- ?i ' : "' er ' 1>io ' Mli " Q > Piopriequidemve- 

Atxyoiiu, 3, C i,,u, agrefte reddo, effero, ex 
alpero. xtxyoiBu.x,, efferor, exafperor. 

' A-xxy oiusic, tuc, i,, egeratio, exafperatio. 

\\irxyi>o,*rc-opxi, admoresruaicosreducor. Ab 
xyooiKOc. H ■'Airxyooc, «, i, infelix & infortunatus, propt 

invenando Hefych. H\x7ri ic'xyox,v:nati 
'Airxy X ovxu, S, firangulo, futibco. Ex «w« 

xy X o,*. 
'Airxyxo-ii^oi, fut. itu, idem. 
'Atiyxn, f. yt u , idem. /,, mejio: (tiangulaj 

fe, laqueo fibi gulam frangere. 2) itaag! 

animo sut iratu elle, vt parum ablit, qui 

tibi laqueo vitam finias. 
'Aorxyn, f. at«, abduco, auoco. 2) abduco 

carcerem, ad fuppficium. 3) reduco. 1 

pendo, foluo. 
'Awxyuyi), 5.-, ij, abduaio. 2)abduaio incarci 

rem, vel ad fupplicium. 3) reduaio. 

penlio tributi. 5) reduaio, vt reduaio 
polfibile, adabfurdum, ap.Di.'.lect. 6)li belk quo quismjgillratuialiquem deferl Airxyoiyoc, S, i, expulfor, abduaor. 

'Awuhs, eur, tj, vis mentis, prouidentia, ap 
Pind fl,,r. iirxhc, mentes. 

AttxIoi, in cantu dikrepo. 2) dilfentio, dil 
crepo. xw&ti, abhorrer.difcrepat. Gl.Vel 
xirtfhiv, abhorrens, Gl.\'er. Ex xiri iciiiai. 

A-rxeifoi, tollo ab, attollo, met/ipb. diftedoi 

in Deos refero. Ex Zno & xSxvxme. 

' Avx^xvxTitic , t>i(, >}, conlecratio, relatio ii 
Deos. 

'A5r«j£»i>;, xe, i,, adfcauum vacuitas. 2) indo, 
lenda. 3) ftupor. A fequ. 

'A-rrxiiic, to$, i kxi i, , non ubnoxius adfeai, 
bus, caiens paifionum & adfeauum animi 
percurbatione ; vnde & placidus.lenis.velul 
tooie xrrx^c. 2) illafus, nullis malis obno- 
xius. 3) immunis. 4) qui non commo- 
vetur aliqua re. Ex x pr. & tsx-soc, adfeliui 

' AnxlsKToi;, s, *x\ $, q. d. impatibilis, patiendi 

necerTiuti nun obnoxius. Ab urtxiitt. 
'AwxSZc, 4du. line vlloadfeau, vt iro&ifcign 

nun amore capi eius, quem videat &c. 
■A^ra), Prtpof. Poet. a, ab, pro xtto. 
'Airxiytii>oo:ixi, in alnum commutor. Ab x'lyti- 

gos, ahius. 
ATrxiixyayi-os, n, i kx) i,, qui regi nequit. 2) 

indocilis, intraaabilis. 3) quireaoremno» 

haber. Ex x pr. & ■xailityoiyia. 
AirxivxyuyiiToic, Adu. line inllitutione. 2) in- 

doae, nnpjrite. 
ATrxiSxyuyoe, u, i xx) >}, idem quod xirxihtyi- 

ywc. 
AtrxAtotix, xf, f, infcitia, imperitia. Ex*pr. 

A-nxiituToc, n,i ita 1 ,,}, ineruditus, imperirus, in- 

doftus. Ex iisd. 
Anx,deuTUc, Adu. imperite, indofte. 
Aiotioia, xc, {,, orbitas liberorum. Ab xnx,e. 
ArsxiloiooiLxi, prjeputiummihi refeco, vel refe- 

cari nno. 2) glandem penis nudo crebra Ve- 

nere, vnde 3) libidinofus fum. Ex«to&t4 

xilo-ix. 
AirxiioT^i^roc, ts,'o>cxiy„ fub magiflro non ex- 

ercitatus. 2) inexercitatus. Ex « pr. ttkTc, 

puer, & TtfCou, exerceo. 

ATrxi5xt.il», a n a a n a !*«>.»«, S, f. 6»«» comburo, torreo. Ex 
.8 Sc «;j«xou , comburo. 
*Wf>, f. ««■, fub dio ago. 2)fereno, 
:renum reoido. Ex &*i & «»{»f. _ . 
uxittu, ventiio, concurio facem, lc. ignis 
tcirandi caufla. 

tftvps,, aufero. Ex M & «V»»(*«» "?">• 
itMiw, & «•>, decipio, fraudo, ab «HA»c. 
■.(%<«, «, f, ftaus, impoftura. Ab eod. 
ufAifU*, «?,«, idem. _ 

»«A«n5, M ■!» fraudatio, inpnmis in mer- 
ede , viura &C. . 

,l«»,toito, aufero. 2) difcedo, abeo, foluo 
l.U-edo naui a) morior. 
«,„ «i5.«, 8««..}, liberis carcns. 
Sr. ? , 8 .J«.H.infauftu S .inauip^us,ma 
i «ngurii, Philox. obl.-oenus Ex «t. 8 
utx.fors, fatum. 
Mthif, idk. inaulpicato. A prffic. 
■tthtu, f iu, proliliocun. impetu. 2)abeo 
■«.jxu<oi««.> pudorem exuo. 
io-/», 5, f- .««» repeto, poflulo, exigo, 
St,««,.«{, feexaSio, repetiti». _ 
raT,T£»c, .'«, /ov, reperendus, etilagitandus. 
rI . T ,T.»L, », 8», reperens,agens repetirorem, 
itnpottunus exuflionis. 
t «.t.'<>, poftulo, ex.go. _ . 

xx.uoiu, S, *r«w{tV«>» immineo, impendeo 
dependeo. s)fufpendo. ExirS * «.«{<«. 
mxovTiOi, f. St», iaculor. 
*. H .t>iu,u, f. 6«, diligentrt aliquid facio 
elaboro accurare. 2) ftudiofe exquiro. 3 
exatte relpondeo. 
„„(„, u, („, retrahendus , abducendus. 

Ai' ixj.yu , "bduco. 
^««t.;, ts, 8 *.«) 4, abUtus, abduQus. Ab 

eodem. 

MrJftHW.s, 8 «*. >;. luaavelcalhditate, im- 

poftutis, inuiaus, infuperabilis. Ex * pr.& 

toi^.e.e, •*«< -:- P- Ilftrx i"-peritus,in. 

exevcitatus. Exapr.fi: t«>.«<?{«. 
*„«*«>.*-', arceo.depello. Ex «*«&.&«;>..«. 
£rf*«>.«,«t*r«>«'l-v«s, B. 8 ««..,, itidultr.aca 

jrtn». 1) confilii inops. 3) difficilis. E: 

« pr. &Lxa?.xu.y, <3r», iji<i. 
A»«>.«o(-«'> »(-«>, aberro , vagor. 
AT«>-r-«. «» ,ut - <•"» dedoleo, dolere defino. 

2) animum delpondeo, defpero. 3) d 
£c de ftupor» & infiitia fumm». 
K»k»*^m,f.^o, deungo. 2) deleo , oblittero. 
h9M i :7 ,:, <«, «.Jpropugna.ulutn, auxiliurv 

■a«--«''«-«. =• h «- *'> a <> uo m '! nrn deD Y 

non poteft. Ivx «*), «>.<*<., «V/it-iYe, &x«*»v 

malum. 
'toxf.it», propullo, rrpello. 2) auxilior. t 

U(«, dtpelto. 
'toxf.ti-u-a,, deuito, euito, effugio. 
'AT.MitM, fur. .&««, verum dico. 

' AI ,).}i ;,<«., f. l)«(««l, Cltro. Evi-r8 &iA3eV. 

'jtorcAf.», 8, 8 h*dus tenellus &delicatus. Ab 

inaKU, mo/lis , /<»ie>-. 
'torntWn,*, *. difcelfus,migratio. 2)rec 

CiUatio. 3) liberatio. 4) alienatio, ! 

rem, feu venditidne lcu aiio modo, eimc 2S° 

emancipamus. noftro emittrimus, 

Ab ia-atWTTW. 

a»«>.x«kt,«"?. «, 3», liberandi vim habens, ia- 

lutaris. Ab eod. 
WAA«*rt««, i<Xttv. liberari, defung. velle. 
A7r«A>.i5, ^rf». viciflim. Ab eod. 
'A.^1.. defungicnpio, volodifcedere, U- 

1....... Defideiatiuum a Fut. I. verbi anaA- A»t«>.>.«f". .««. •!» difcedendi facultas, difcef- 

fus, libetatio, omilHo, alien.tio. Ab eod. 

at«>.>.«5-.«. vel «7r«AA«TT«, fut. ai>. dimitto, 

abire iubeo. 2) tibero. 3) amoueo, dimo- 

veo .-.) tullo e medio. 5) defungor vita. 

«7r«xxi^«c«<, abeo, difccdo. i-a^xyu-i^, 

liber.uus, alienatus. l'erf. part. paff. «*>.>.- 

A«y»,, difceffit, aor. 2. paff. 

'A7r«>.A0T(;.ow, u, f. iitu, jbolieno. a*»AA.T{«»- 

^-vo?, ababenatus, Gl.Vet. perl. part. paif. 

'A7r«AAoTe.'i«3-i5. ' w, {,, abalienatia. A prxc. 

'**«*«.{*,*>>:, 8««H. mollemcomaml.abens. 

Aw«A.«a. »,& ixittoM*, contero, contnngo. 

2) rero, triruro. v. «Ao.fv. 
A»r«>.5.$^ 5«, Si. iitura. Ab«tr«^e/$u. 
ahaaoX S, 3., tener, mollis, delicatus. 
■A7r«A«se)i . «5.« , i, tenera, dehcara virgo. 

Atl.en. 
'A,*..f<«, «,8*«W. catnemollis.mollicar- 

nc prsditus. 
'ai«a5t«, vto<, I, teneritas, mollities. 
•a»«a.ti>£J|iJ<..'.«,8««>*, delH-atenutritus, fagi- 
'J«ZV.'»r"elK-nrv;il',usvtens. _ 
Aw«A«t){uv, ov, molli animoprxditus. r.x «ir«- 

Ao^ l< di{>iv , mens. 
A*xM-x.ow, coKtr. «*«%<«•>», 8. 8 ««) ii, cute 

teuera&mollipisditus. Ex «^«/,3. & xt°«- 
toxKim, fut. uv£, tenerum reddo, embllio. Gi. 
Vet. mollio, mollirico. ixxf.ivov.cti, mollelco, 
Gl. Vet. 
A*«A»«, Ada. molliter. 2) deli ate. 
to*na>.li™, perdo, corrumpo, deleo, oblitte- 

ro, demolior, euerto, folo squo. 
A*««. ue i», -, fut. 6w, tenebras offundo.ex- 

coeco, otfimpUx. 
■toxtLx», mcto, abfcindo, detondeo. 
'toxu.e/.i*», hebeto, obtundo. 
•toxur-iiru, aberro, dcerro. Ex «tt3 & iu^tir», 

pro 1 iftriu. 
'A»««e.'/3.f.«', fut. *.tf«i, refpondeo, yices fer- 
mo.r.s meas alteri, qui fuas dependeratt, 

A7r«i<s.{w. feparo, priuo, aufero, pa(T. priuor. 

2)experi lum,careo. Ex ixltkiuuou.priua. 

toatuUu, S, lut.>)'o-«, negligo, prorfus negli- 

S°- 

'A7r«n< f 5t., priuo, vt fimpltx. v. «7r«u(.{M. 
•toatmttXfii, evuo. 

■A7r«(/iv-, o:<«., propello, arceo. 2^ ref.no. 
'A*«u*i»?:«, vcflimentadettaho» nudo, lpolio. 
'A*«K*«ivv»l«, r - tr''*», lde " 1 - 

A7r«<<«>»>t« , idem. 

A-r«»«'/a. decedo, abeo. 
■a»«.«.-..k«< . rcfiv...,, rciiuo.recufo, rcucio. 
«jr«»«;.<T«., afpematur, Pbilox. 

'A7r«v«|fXt'»f«'. 251 'Atrxvxto-xlvonxi, impudenter" 
dentcr ago ; im,v« (irx ivTK»« a n a 2)2 T» penitus, funditns. 
'ATiavxiaXyvTiu, u, tlit. •"«■«, hoc & talibushabet' gn ■mde npudem i , abfumo, etogo. 

^ATraAMi;, ««c, ,', confumtio. A prcec. 
'kxmiWurit, mc, ,', demigratio, tranfmigratio. 

2)tranlportatio,emotio, extraaioefedibus 

pattiis. Ab «*«»/,-*,*.. 
'Airxvx<roft.ou, aperio &C. vt uvxTOft. 
'Airavieiu, u, f. utru, yitilem reddo. utafiflnai, 

virilitatem, feuvirilesannos confequor vt 

ftmplcx. 
Wxwh, Adu. fine, procul, feorfim. Ex M & 

'AiruvUu, u, f. i?™, defloreo, emarcefco, florem AttuvS^ic, t eflorefcendiaaio. 2)florum AitccvU<s\j.q<; l<?«, f. tttu, defloro, dece tus c) confuetudo, conuerfatio, congrefliu. 

6) idem quod «,™5. x i,, n . j. Ab eod. 
ATravT.Kfu, ^«V. e regione. 
^wtiii, Adti. idem. 
Att«(vta&, «, f. !)«■«, exhaurio. 2)minuo. j) 

ArruvTopai, relilro. 

ap.as, Adk. femel. 2) omnino, prorful 

A™|«i«r«tc, ««•«, «„■„, fimul omnis, vniuerfut-J 

'Ato^aJc, Wrf*. vniuerfe, in vniuerfum, 

ommno. 
Avraf/*, «c, ,', indignitas. A feq. 
AtoJ»«, b,.k«H, indignus. Ex « 7 a & <W. ■ 
A«f.«», C, f. 4«, dedignor, indignum reputa» 

-Orecufo, deprecor, vtindignum, iniquuil 
lM| '"" ! "" f ' *» dedignatio, contemtio, de^ 

lpicientia. A pra:c. 
A?riofoc, vid. «Vvoc-oc. Jgil.1t ! dellur fubtilis & vifum effu- 'Ax«f*,3* eft. :nonfuperltes, autigno i;:o. 'Air*v?f*K/<>, t. /«■«, carbones accendo. 2) tor- 
reo, aflp. j)anthracas, pifces ita diflos com- 
edo. Ex im &c «&,«{«!, car*o, fuie p//d.t gems. I 

'AT«v«f«K>c, idoc, ,', pitcis genus, cui conueniil 
atTatic. 2)placentx, feu lagani genus. Ex iisd. 

*Aw*/Sf *>uo>/*, T oc, to, quiduis tottum in prunis 

Ab B*«V«J«Ki$>l. 

'A-!r«v3e«xoai, 5, f. utru, in carbones verto, feu 

'A**/Sf utt*o<«., humauam fpeciem, natur 

depono. 
VuravSfOTr/», «c, „', inhumanitas, rrudelitas. 
A*i*lou*oc, e, i ««) t, inhUmanus, crudelis 
( 2)hominum frequentia carens, folitarius. 
Amrfofora;, Adu. inhumaniter , crudeliter. 
Airavi-xu, S, idem quod fequens. 
Aomkitiii, f. •riicu, excito alicunde, furgere iu- 

beo &c. uzavirauai, furgo, exfmgo : difce- 

uo, migro. 
'Ai>ravaf-/cc, ov, fimplex, a calliditate, fraudi- 

bus, impotiuris alienus, 2) non exquilitus. 
'AT«vBfy«c, Adu. (impliciter, line arre. 
'AnuvTuxn, Adu. vbique, pallim. Ab *t*c. 
'atcxvtxxHcv, Ada. vndique, vndiquaque. Ah 

'AiruvTaxHi, Adu. idem quod u-kx<,txx^. 

' AtravTxxo<ri, Adu. quaquauerfum. 

'An«vT«%B, Adu. in omnem partem, quoquo 
verfum. 2) vbique. 

'at«vt«w, u, f. »'»«,, obuiam procedo, occurro. 
2) mecoiferoquo. 3) peruenio. 4) refpon- 
deo. 5)congruo. 6)euenio,contingo, tic& 
«:t«vt«V«., /><///: 7) excipio. g) ap. LXX. per- 
cutio, interricio. Ex*tJ& uvtuu, obuius fio. 

Ati*zt,, Adu. vbique, omnibus modis, undi 
quaque. Ab iirrxc. 

tot&wtf*, «toc, to, occurfus, congreflus. 2) 
pernuies., Symmachus. Ab a-nxvTuu. 

Mrivtwc, ,«,, i, occurfus. 2) refponlio. j)fup. 
nlicatiu, dissfetlus. 4)apparatus, comita- uiSi, non tranfnorius. 2)per- 
petuus, qui non tranfitadalium v. c. honojj 
3) qui non violatur, inuiolabilis,epith. legis." 
A)i'f!iiie, q U , nonfallit, peccat, legemvio- 

JJt. Ex M 6c *a ia /3aiw, tianjto. 

\.**oa$iTt>c, Adu. ciira tranfgrellionem. 

Lygu&wK, «. ok«! i, nullam fobolem p ro . 
ierens. 2) non renafcens, non re.refcens, 
a radice non regermmans. £ x « n r &»«.' 
e*P>.x<ravu. 

i**t*&*tf, 8, i 1 

fimilis. Jjinfoti 


,', incomparabilis. 2)dif. 
is. Kx u pr. & 7r*f*/3*/,Au, 'Sxyyt. ArruttayyiKTtK, Adtt. illiulTll. 

none prargreffa. E « pr. t 
'Airuoiyecupoc, ov, .k«),<, qui defin 

tcribi nequir. Polyb. 
'AT«f iyuyoc, ov, i xal i., perpet 

a propofito, aut fufcepta 

& depelli nequit, autfe n 

detleai in aha. Ab « &, 

tusamaioribus. 2) qui accipi nt 

reupiens. Ex * pr. & »r*f*ai X om« ( , recioto. 

ArruouhToc, n, i k*! „*, epith. libri , ln quo null, 

ex aliis loca .ifferuntur, ap.Diog. Laert. ]•': ludi& 
tradi- -'•.•'•• ifibil hus, nec pretio Becti porett. 3) ineuital.ilis, 
neceffario lubeundus. 4) in ncutr durum. 
graue, v .y.wov, Polyb. 

.• i-Cor. 

Ad:i. inexorat fcx«pr. ciTrxoxt- 

liter. 2) vteuitari, 

irio. A prac. 

1 occultatus, aper- 

cundia, nulla dif- 

.«KaAvV,,,. 

iie, aperte. 2) im- Ajr*f«K*AuT7».c. Aiitt. mc 

pudenter. A prac. 
AttaouKAiTCc,a,iKai^, inconfolahilis. 2) r 

vocanis feofferens, fpontaneus. tx«pr.& 
orxguK^u, cenfolor, adusco. 

'AT*f«KCA»3i,T5C, " a n a s nulla aflequi 'A>r«f*TXW*'r 
pr. & or«f< non poteft 

f Jiriif „TOC, B,S K« 

«Koxaa^w, ^</«. temere, (ine confilio. j non traditus. 2) 

iiX!>n>t, ov, nondeficiens,perennis,per qui formaih .i?.^«KTo<, s, <5*«lif> immutahili 

ferens, per omnia fimiiis. Ex «pr. &»«- 

W>«TT«, »W». 

>«V^«T-«> <**': abr< J ue vl,a <ilff<;r ' ;nt,a ' 

iiliter per omnii, conflanter. 

>*>.>.*,;,'«, «••.*. immutabilitas.conftantia. 

! * pr. & w«f«A/\«TTw, muto. 

»«*«</.«<;, e, S *«>>?, quidecipinequit_. 2} 

m decipiens, non coariftus ad decipicn- 

im. Ex « pr. & ir« ? «Aoy'?S(t«' ? 

f«,\or<\-»c, - > "»'<'- itJ > vtnondecipiaris.vel 

fo>/\oyo;, ov, non abfurdus, non adeo inopi- 

: ? «^iWoc, B, J ««. ', non comparabilis, qni 
1 ccrtamen & contentionem non venit, 
ihil par habens. Ex « pr. ««?« & «jw*- 

gEiftvnc,, 8. Jk«.', quiflefli, exorari ne- 

uit, ferus, durus, qui agifeaimnoapatl- 

,r, oratinni & demonftraiion. omni aditu» 

dfeclaufoshabet. 2) infuiabilis. Ex«pr. 

: 7rtff«<cu<}£0<ca.. 

»««va(JT««, .-;./«. nullo folatio rtliSo. 

»f «</.</3oc , 8, J k«. >J, idem quod «or«f«|/.w- 

itus, libet 
tricatus. Ex« 
r«f«*o<W?«, /vA-s implico. 
««»»!, .■/.<«. fine impedimcnto. 
«e«io>'iToc,«,o k«, ', non adulteratus.g 
1US, grnuiiius, verus. Ex « pr. & orafo. 
<",i//o adftmilo, aiulttro. 
«f«*oiifT«c, Adu. genuine, non fimul.irr. 
«faffaAeyToc, e, 8x«< >i, incuncufliis,immotus, 
fcmus, conftans. Ex « pr. & or«f«ff«/V</«. 
:«f«r*Ae</rwc, Adti. inconcullc. 
kjttliarK, s, J K«.>i, nulla nota infignitus. 
2) inceteber. Ex « pr. & oraf«ji<(i«<'/». 
tfgtoniufttnf, a, J «•>•,. non infif;nitus, non 
adnot.itus. Ex « pr. & *«f«<r>i|.ieio'«. 
rufiiinoc, b, J K«i>i, nullo infigni notus. 2) 
incotruptus, illxfus, integer, fanus. Ex « , ( ,;,i...i„j, ««, (, negligentia necelTarii ad 

rem sgendam jpparatus, veldefeauseius. 

*g*<r»ei/«,-oc, g, J x«. >i, imparatus. Ex « pr. & 

«agoffuvoi^o. 

r*f«;xn,oc, e, Jk«U, idem, itcm fimple::, te- 

nuis, nulloambitiofpmoleftoqueappatatu, 

frugalis, de vits genete. Ex « pr. & :r«f«- 

rK«</>. ttpparntns. 

ir*f«oK<i/«<, Adii- imparate, line pnmediu- iplacabili i«o«r<r», vel izttri-fTu, f. a{», abfcindo, 
puto. 2) vi dcpello, rcuetlf, deturbc. Ex 
«to lC ifissu, mnpmo. inobferuatus,memoris 
obferuabilis. Ex irti 6e 
tt-*f«T<if>«. 
'Ajr«fiT>if>|T«<;, Ada. fine obferuatione, negli- 
2) non genter. _ 

. &or«- 'Ax«f«TiJ.-.-:c, s, Sk«.,, quivulfusnoneft.hir- 
i futus. Ex <!w & irx^TiMu, vello. 
A*af»roc, s, tn)«, exfecrabilis, exfecrandus. 

2) deprecandus. Ex «*o& i%icu.xi, deprecor, 
imprecor. 

A!r«fir{E»T0c, b, Sk»;^, indeclinatus. 2)inde- 
clinabilis, non mutabilis, fleai nonfacilis. 

3) non declinans. Ex a pr. &T«f«Tfs';7;.'. 
Aw«f«rft!orrMc, /lrf«. retti, rigide, feuere, nullo 

diu ..-tticulo. 
ATT«f«r(>«T0c, 'v, inconcuflTus, illxfus. Ex «, 

*« ? « & Tfl/«, w» &c. 
AT<2f«c?J«(;roc, 8, Ski)?, incorruptus.Suic. Ex 

« pr. & w«f*<J>Si>'f«. 
A7i-«5«4>3ofoc, 8, S k»'< >i, idem & ex iisd. Suic. 
A>r«<;«<!»<*«*™c> Adu. iiu-aute, nulla obferua- 

tione.animaduerlione. Ex«priu. &7>«(>aa1i/- 

yitsetfi, obferuo. 
A>r« ? «x«f«»roc, 8, S *«<>,, nonperperam, falfo 

lignaius. 2) non aJultennus. 2) illaefus, 

inuiolatus. Ex « pr. & x«f « z «{«ff<r«, fer/je- 

ramjgn*. . . 

Ar;<c«-.;aToc, ov, merus, epitn. vini. 
•A/T«f«x-'efT0c, B, J k«,„', nihil cedens.pertinax. 
2) demilite, fortis.cedere nefcius. Exapr. 
& or«f«X»{^- 
'Aor«f«x«eJT»<;, Adu. pertinaciter, conllanter, 

fortiter. 
'AnAPn'A, «c, >!, herbse certse nomen. 
'Air«fy(i«T«, t«, primitia:. Ex oW«fX°>i«<;. 
'AT«fyup<'s»> f < 3 »> -^t 6 pra:finte, pecunianu- 

mci na. A proec. 

Air«f yKf o»> «> f.iff», in argentum verto.argen- 

to muto. «»«fyi/f2ff9j<(, in argentum verti. 

Aor«f <y"/.f.'ffro<;, b, S x«)>i, inuiolahilis, non mo- 

vendus, vcl mutandus, qui omnem operam 

artemque in fe traSando & formando eludit. 

Ex * pr. & »«fiyx««'»> «ggredior. 

A»«f£rZ"S''™«' Adu. vt ncmo audeat aggredi 

rem, p^rfeae, ap. Diodor. Sic. 
'A-Tafi'-,:'-:-, ov, idcm, quod &xat&%vrtt. 
'A**f*i*-i<».-M. B, J ««) >i, minime implicitus, 
non impeditus, quiimpediri non poteft. Ex 
« pr. & 7r«o(<i>roi<?», imped'10. 
'A7r«f.>$«Tic,a, S k«; <i, cui nulla fubeft dedara- 
tio cc.tx, proprie defignatJC rei, infinitus. 
Gl.Vet. jT*f(>0«T-v,infinitiuus. Exapr. & 
ortffo^(P«<'vw, ilecliro. 
'AT«(.t«<J«T«.-, Adu. abfque declaratione.infini- 

(e; per modum intinitiuum, ap.Gramm. 

'Aor«(/rvrt(.lfTO«, 0/, attcntus, diligentcr cogi- 

tdns, ita vt eogitationes omnes alienasex- 

tludat. Ab iv3ju.i:u.%i. 

'A^tffivSi/foiTac, A1U1. cligcnter.cogitate. A pr. 

'ATKftvo^rof, e. 8 K*if, minimcpcttuibatus. 

E« « pt. & ««{««x^tfi 

'A?r«f(rK», ,pr.ir«f«& 255 a n a 

Airxqicricu, f". fiirw, difpliceo, imptobor. 2) im- 

probo, repudio, & 3) ccituqitttoii.ui , aegre 

fero. 
Airuqe^oc, S, huxi >), ingratus, iniucundus, ita, 

vt non plaeeat. A praec. 
'KTx^ya^TH «, e m) i?, infolabilis. Ex « pr. 

& truqityoqiu , confolor. 
Airuqtjyoqv.Tuc, Adtt infolabiliter. 
Avxqvyu, f. £w, iuuo.auxiliando propulfo. Ex 

ccirh cc «f jyu , attxilior. 
AiruqSiiivToc, a, tcai $, non decens virgincm. 

Ex u pr. & iruqSsveiu, in virginitatc maneo. 
Aor«'{5£vo«, s, («sii, nonamplius virgo,„vitia- 
. virgo. 
qSqou, feiungo, vt fit peculiaris pars, velut 

articuli funt diniqSquicivot. 
Airxqi Stciu, w, fut. jjo-w, pernumero, percenfeo. 

2) numero, enumero, recenfeo. 
AirxqiSutitrii; , euc, i, enumeratio, recenfio. 
A n A p l'N H, >ic, ij, Aparine, herba quxdam. 
Ai«e«/ii, S, fulHcio, fatis fum. 
Airccexic, ioc, i xxi >>, fufficiens. A pr:ec. 
Airxqu.Tiuc, ts, i, ventus feptentrtonalis. Exasro' 

& aqscToc , feptentrio. 
'Airxqiiotixi, aticct, t. i.ctottui , abnego, denego, re- 

cufo. 
Airxqw^aic, eiic, >|, abnegatio, Gl. Vet. A praec. 
AtrccttttiTiic, s, h, abnegator, Gl. Vct. Ab eod. 
Att^^vo^, h, h k«1 ij, qui pernegat. Ab eod. 
AtTxiJvjij.aci, aufero. Ex «?rd & uqvvLiui, capio. 
Airuqo'cevToc,oi, inaccelfus, per quem via non 

darur, non munita elt &c. Ex hlevu, iterfacio. 
TTHoQowToc, 5, h xxi i,, qui nullarre incitatur, 

immotus, languidus, thipidus. Ex « pr. ik 

Tiuqoqtixu, hicito. 

irufheiou, u , t~. uittoi , mafculum reddo, vr 
fimpiex. 
Airuffitcriwroc, 8, h xxi tj, qui libere loqni non 

audet. 2) qui omnifiducia laudabili deftitui- 

tur, adeoque fempec inter fpem metumque 

viuit. 5) libettate ptiuatus, Ex a pr. & 
irxp'otto-iuiioii.xi. 
Airuqtric, euc, >i, profectio, abitio, difceflus. Ab 

Airuqrxu, oi, fut ■<«■«, fufpendo, 2)dirimo,fei 
moueo, feorfim fulpendo. j)colloco. 4) 
pruricifcor. uiruqTutj.ut, feparur, dilto, mente 
in diuetfa feror. 

AitccoTtjctic , euc , tt, appenlio. A pra?c. 

'A-xuPTi, Adtt. plane, omnino. Scribunt etiat 
u-ttocoti , cc explicant ab hoc tenipore, null 

AitdoTtu, tcc, fupellex Ab «ra'{«. 
ATtuoria, uc, >,', idem. 2I profe£tio. oi 6. 3)atl a n a 051 

' AirxqTiiXoyiu, plane, perfpicue loquor. 
AitatJTiMyiu, xc, i), integra fumma, totundara 
tio. Ex dirh ik ccqTtoe , integtr , & \(yi ( 

ATtitJTittic, euc, i,, perfectio, confummatio. Al 

'AttxqTitruhc, 5, h, comfummatio. Ab eod. 
Aituormnit, •), Sv, abfolutorius, ad perfectrf 
ne.n c< abfolutionem rdicuius rei pertinens 
ATtxqTiuc, AJii. accurate, perfefle. 
ATtccqCTU, idem quod iequens dttuqua. 

A-7tuqxx't'itu, f. uiau, antiquum reddo. 2)antiqin 
noinine appello. 3) antiquitatis formaa 
tiibuo. 

A-jtuqxxiou, Z, fur. unu antiquum reddo, obfo 
ifcere facio. xitxqxuiiti.xi, antiquor, obfB' lefco. F.(«,!S(i, q X«*»5 , antiqittts. - CC'* Ex ttio bonorum 
A-jtxqTi^hTUc, A.lit. abfol itfeQe, con- 
fummato & completo numero. A feq. 
'AituqTi^u, f. icu, perfeitum & abfolutum reddo, 
omnibus numetis expleo. 2) quadro, «qui- 
paro, adiquo. 3) praparo. 4) in iure an- 
tiquo, tr.mligo. jjdiuido, disiungo. 6) 
defino, tinior. Gl. Vet. perficio, confumo. 
tr.TtxqTi%cTui, peragitur, Philox.«ira^TioS/vTwv, 
peraiVis, Philox. aor. i.patt. palf. Ex ciiti 
ck Ujnii , perfettjis. ATtxqxl, ic, i\, primitue. 
'AitciqxmJ.u, cctoc, to, idem 
'Aitxqxv.c, Attu. Itatim, ab 
'Aitxqxoicxi, t. 140*011X1, primitias foluo&decej. 

po. 2) libamenta facio. 3) primas pactei 

accipio, primitias occupo. 
'Aitaqxos, «, h, Dux, pratjeSus, ap. TEfchyl. 
'Aituc, uau,ui, Gen. umtoc, utmc , uvTOf , omnfij 

meru, uttuitcc, vniuerfi. Exa collect. c*c or«<, 
A-ttutt^iiXociLui, licxi, fuliginem excutio. Ex M 

tk dtliohi, , fuligo 
AiTuo-xuqii;u,{\it. iiu, delilio, defulto. 2) exfilio 

pra? gaudio. Ex uito ck xcrxxqil;u , Jtilio. 
Airxa-TTuiqu, palpito, llngultio, vtfimplet 
Airutl, A1I11. ieiune. Ab uttucoc. 
Airuzix, xc, {,, ieiunium. 2)de eo qui nondum 

cibum fumiit.io-iWa: Ab eod. 
Airu-oc, ts, h xxi i), qui non gultauit. 2) ie 

Ex u pr. & »»i|Mi , gitjlo. 
Airxsqxirju, f. i(/w, fulguro, corufco. 
ArtxTxoXiu, u,{.nou, negotium faceflb. 2) im- 

pedio, occupo, abltraho. 
Airucrx>«ix, uc, $, occupatio, vt fimplex. 
AiruTuyi, AJit. fine Itrepitu, feucrepitu. Ex* 

pr. & iriTuyic, flrepitus. 
AHATA'H, w, f. vjtsu, fallo, decipio, irnpono; 
AtrxTtqSi, & ccirxTeqSnt, Adtt. procul, feotfum. 

Ex i=ro & icTcq,fine. 
AtrxTcu-i,uMoc,h, deceptor : veterator.Gl. Vet( 

A feq. 

■5, deceptio, fa!lacia,'fr.ius. 2) de- c,:i Ab .7r«T^»oc, 8, 5 ko£)i, fjll.ix, deceptotius, fcau- 
duleiuus, dnlofus. A prxc. 
i,xTij\oc, ■>, ov, idem & ab eod. 
.iruTticu, utcjc, to, fallacia, impottura, fraus. 

rxTjvuq, oqoc,hnxi i, virum decipiens. Ex 

irOT-nTfKos, .',, £», ad decipiendum aptus. Ab 

iraTDTj;, n, S nxt ij. non calcatus. 2) qui! 
calcari nequit. Ex *,pr. HciritTiu, cal.o. ■ a n a a n s xruitu, f.icu, exhalo, emitto vaporem. 

«tojj, ogs?, Ixxl i, line p3tre n.,tus. 2) patre 

irbatus. 5) pouhumus. 4) abduatus a pa- 

re, aut negleSus. $)fp'.uius, extta matri- 

nonium natus. 6) obicuro, foidido patre 

latus. 7) cuius pacer ignoratur. Ex*pr. 

k ttztI.O. 

«uyiju, f. ism, lucem edo, fplendorem re- 

lello. lix «*o & *i-/l,Jpleiidor. 

; «>/«j<t«, «Toe, t&, fplendor. 

•«..-/aj-itee, S, 0, idem. 

«u7>i, ijc, k, idem. 

isuSsv, S, f.bctt, renuncio. 2) veto, inter- 

dico, prohibeo. 3) dellcio , defagitor. Ex 

i*o & *<5«», /oauor. 

rJMoSwgoiuu, f.««-ou*i, arroganter me gero, 

orationis inlolenti 1 et audaaa vtor. 2) per- 

tinacl c--n.un-.acu v cor. Ex «to & «'S*5>fe- 

l!«M«T<f»(t»,fUt.r».(t«, idem. Ex«5r»&«u- 

9»S;?ott«i. 

r«u3»)tEf.'<>, f. icu, eo ip.o die redec. 

r«»>..«, »», t«, tKeS, quo fponfus apud foce- 

rum feorlim a fponla, pernoctat. Ex «" & 

«u»« , demicUium, ftabulum, 

r«»»i?oit*<, E-'«W«'i feurlim (labulor, feoifim 

(tationemhabeo.2;l'ecr(impernoas Ex iisd. 

paiAirfgiK, f«, "», qnod Bie«w«u«M» a fponfa 

mittirur fponfo. Ab «w«i<*»«. 

ir«i/Ao»»»oe, b, 0*«. ij, innoxius, qui nonnocet. 

Anthol.. 

7r«uf«», »,q. d. refpirationem3urero, 1. e. oc- 

cido. 3) aufero, eripio. Jjfruor, delibo 

de re. Ex «orS & buo», baurio, percipio. 

w«u{,'o«u, accipio, fruor. A prxced. 

r«u-i, .-i</t». linefine, line rcquiete. A feq. | 

«■«uroe.s, Jxuliindefinens, nonceBans, ir- 

requietus. 2) fine carens, perpetuus. Ex « 

pr. & 5r«io<i«< ,fiuio. 

Kiirf», /,«•«. (tatim, illico. 

T«uT»)t«T<J«i, f. <<r«, fponte fubminiliro.' 

*■«»»«»».<'«, », perfnga ftirn. 

»*u;c£v<?», F.i™, ceruicein incido, f. frango. 

2) loiuumaciter reluctor. J,)frxno. 
■tizQi-,*»,, fallo, drcipio. Ab «*■«<$». 
rilpjifo», f. <<r», defpumo. 

n<\'*n, decipio, fallo. 

gwAvSoito», Sut», caligine offufcor, caligo. 

ir«xf«oo|t«<, obfolefco, exvfu hominumrol- 

" ir, inntitis lio , ineptus reddor. 

V/evo.-, «, 0, proi 
.««rrvsAff», f.itr», vel <t>, inmanus porrigc, 

t xbeo. 
,», y ,o)»»T«ie, /lV«. defpcrate, per defperatio- 

nem. Ex «TO/-<v<io-«« , dtfptro. 

wttmtt, <r, ! ««) », ciaudus, infirmus. Ex « 

pr. & *«$«»»<. 

nstai, abcdo, ambedo, derodo. 
i*;Si».»<. e, k«) *, calceis c.uens, excalceatus 

Ex « pr. & orioiAo», calctus. 
liriSoe, b, o»«l ^, planiis, c.impeftris. Ex « »" 

& »rtov , fotum, tcrra. (Sunt verba.in qui- 

jbus « limplex idem fignific.it, atque iira VI 

Xatwum*. Sic **:<»*, quafi *»S™i»«. Itafi 

hoc «*iS»e idem eft atque -• - 

quod efl a pedjbus proxiniujn. ) 

Lexic. Grdt. lom. I. a n e 25 s 

An!?oc , 0», penem non habens. |A x/f«, pes. 
Amj^u, !. ,V<», defuefacio. «Trt^s^o-fttvoe, de- 

1'uetus, Philox. perf. part palf- 
ATTffSu, video, prolpicio e longinquo. 
ATt<3«fX''*. "«> ♦> obeJientix recufatio, con- 

tumacia. tx « pr.& irt<s«f%!<», u/W<». 
ATf<'S£<«, «e, i), contumatia. Ab airnJie 

perfuaderi mihi non lino. A fequ. 
Airsftic, t'je, o««)^, ceutumax, mobeciens. 

2) non credens. Ex « pr. & irt<J<v. 
Ajt£.'J£<«. ae, w, perfualionis obeoie.itia que 

cofltraria contumacia, diffidentia. 2)in^re- 

dulitas. A pix^. 
A5r£,3-.-, AJii. n< n o' edienrer &c. 
, A5T<<«af»', f, «<r», adfimulo. 2) comparo. 
'Aor£<K«o<'« «e, ■?, adfimulata&expretTa li.ura. 
'Air£,'«a<r<<«, Toe, to, (imuia.rum , im-go. 
'Au«K»»f?»,. f. i«"»> effingo ad imaginem , feu ro, ef- A«.«6»<o-it«, «Toe, t3, adumbra 

5aio ad exesiplar. 2) effigies, fpecimen, 

fifnUlacrum, Gl \ 7 er. A prxc. 
At<,«:<, uix, dc, .ibfiirdus, intonfentaneus, in- 

congn;us. Fx «n-foiKS), abborreo. 
AntlAE'^ 1 -. u, f. »)«■«, minor, minitor, inter- 

minor. 2) gramter prajcipio cum minis 

iubeo. J.) glorior. 
'AirE.AJt, iie, ►!, comminatio, mina?. 2)gloriatio. 70, 1 A feq. E.^TeifK, »;,»>, ijU£ n 

£<Avrvjo, iipoe 6, qui minatur, minax. 

EiA^cp&foe, ov, minax. 

<<<t<, f. £Voft«<, abfum. Ex tt-ro & £,'<tf. 

£<it<, abeo, prolicilcor. 2) abibo. Ex <r», abn .ihdi r.ltll 2) depon 
l)«| 1! concidere, delpeiire. 5inegarealn.nl, 
aterdicere, vetare. 6) diffuadere. 7) med 
w£<T«r3«<, repudiare, negaie & 

i. e «r«9f« imiamag 
Gl.Vet. inrirmitas. A feqi 
,ir£<()<<y«»5e, B,0K«W, infin 
imperiru firfita heneli- 
peritia. bonus. 
ipne & <ty«aoe, honus. ri,o«>;: //..«. -■.per; modis, f. viiibus. Ab u<e, W.i». inn 
cirt«>oe, infinitus. 
Ajrtl ? «vTo--, B, !«t) >J, infinitus, pro «ir< f «VToe. 

Ex « pr. & TT£f;*.'vM. 

'A*E.' e «roe, B, S k«> iS, intentatus. 2) inexplo- 

rattis. 3) qui tentari nequit. Ex « priu. 

& T£l))«f u , tcnto. 
'A*»fi>CT0f , s, Sk«< <i, inexpertus. 2)intcnta- 

tus.cuius periculum non eli fa£lum. fcx « 

pr. & T.-ifia, /<•«<•». 
'A^t.fJXiV, tJ«f». inlmitis mcdis. Ab «Voooe. 
'Airtif/w, f-4w, arcco, extludo, piohu e- . 2) 

detcrreo, abigo. 3) inhibeo. 4) flinmo. 

j) rclinquo, pra.t»reo. 

1 '.■wr£fi'<r<oc, *?9 a n e 


finicus, immenfus. Ab uTrci^oc. 

Tiififxtvai, defatigatum elfe ; deficere. 

Ttifidti^, fefius, Gl. Vet. KT!i{ij(i£v3f , inter- 

dictus, Gl. Vet. vid. «Wef/w. 

xiifHTot, a, 5 itct) x', idem quod AirtiquTtic, 2) 

inexpertus. Ex «c pr. & oreifaw. 
Awfifi'*, «, 1,', imperitia. Ex mpriu. &»£"£«, 

Jpecimen, e.\-pjri»:entitm, 
'Arrtt^iiicc, e, iw) », indeterminatus. Ex « 

pr. & Trffac» termintts. 

tteifmt, 8, Jk«)^, infinitus. Ex iisdem. 

«ijtis, «»«, t, repuliio, cohibitio. Ab 

aTfifyw, probibeo. 

* t it>iy cc/zoc , t, I ml ij, nuptiarum expers, 

cxlebs. Ex ctTfifoc, inexperttts , & y*/zo<:. 
ATeifoVvwrec, ov, immenfa fiientia pnditus. 
A7reifo5«>cfu:, u, fme fine & modo plorans. 
ATfifoSuvct/xoc, £, Jkki iJ, infinitam habens po- 

teftatem. Suic. Ex iweif oc & SuVBfiif. 
ATreifofuyot;, b, i Ktt) 3, cxpers iugi. Suic. 

ATflfoSaACCiriroC', Vcl CCTflfClSiCAltTTO?, S, 8 x.«) 4, 

maris, feu nauigandi inexpertus. 
Aoreif 0*«*/* , u, f. «0«, malitia careo , fimpli- 

citate vtor. A feq. 

, :, 2u)i), malorum inexpertus. 
le malus, fimplex. 
ATeifoxaAfw, ineptio, pjrum eleganter, frigide 

facio, laquor. Ab «iriifoKaAo;. 
ATfifoKaAi'*, uc, tj, ignorantij boni honcftique. 

Gl. Vet. iniblentia, infirmitas. A feq. 
A«ifonaAs<, a, iiettt i), decoriignarus, ineptus. 

nfolens, Philox. 
ATKifonaAw?, AJ11. inepte, praeter deconim. 
A«ifO/\£^«, iec, i xa) >f, expers tori , crtlebs. 

Ex cCTtifoc & }.i'/Jte, /efltts. 
A7t£if o(i«j;it<:, eoc, itttl 1}, Bor. ct7rtif oj/.cc%ct<;, inv 

peritus pratlii. 
A7reifo/i£y^i;f, ec, immenfus. 
ATreifOTraSf.c, tte, >), mukitudo malorum, per- 

turbationum. 2) vacuitas a perrurbationi- 

bus, f moleltiis; felicitas, profperitas vi- 

t<e millas clades paffi. A fequ. 
ATrcifoTctJiic, (oc,iitx,f, multis perturbationi- 

bus obnoxius. s) vacuns a tnrbis animi, 

a moleftiis, Ex i'Ttifoc: & -nuUc. 
ATflf otAccctios , e, i xe) it, & cMTfifoTrAitj/wy, ov, 

multiplcx inumerabilibus rnodis. Ab Jiiei- 

?»«• infinitttf. 
A7reifo7.A3?, u, i xtti $, nauigationem non ex- 

pertus, nauigationis imperitus. 
ATfifOToAeiiac, a, o xui *t, rei m i i 1 1 ar i s v c I be 1 

ATiif otoA£>«<;, Atlu. contra rationem belli bene 

gerendi. 
"Aoreifot;, e, i xut 4, imperitus. 2) infinitus 

immenfus, interminatus. Ex oc pr. & Trcifo; 

experimentuni, vel iti^uc , termimts. 
'ATrufooivii, ut, ii, inexpenentia, infcitia. 
'ATTfifOToaoc, n, o xui >j, quje non pepcrit, fteri- 

lis. Ex i - T£ifo! >5c tIxtu , fwW». 
'A7r£ifio'o)v, )vo?, ^, dolores paicus non ex 

pcira. 
Airfifuv, ovot, 8 ««) ,', infinitus. Ab fcVeifct;. 
ATreifiof, /Ji/ir. imperice. 2) Iufiuite. AT£iT«yy£/i'a:, ui, $, eadem putatur clle, qui 

»irat(», u, f. >Jir» , recufo parere aut verbij 

iidem habere. 
Aweirov, s, to, pertinacia , contumacia. 
'A7rei5-05, e, 6 xa) 1!, nulla petfualione flexibilis, 

contumax. Ex u pr. & miSu. 
ATinyovo?, is, i, abnepos. Ex ittti &t Vttycvtc. 
Atntr>ixt>ittsi, f. l%t,\i.u,, e.xfpeao. 2)intclligo, 

colligo aliquid'ex aliqua oratione. 
At£k5ox>>, 5«, >;, exfpeaatio, colleQio alicuius 

fententia: vei fciti ex aliqua oratione. A 

prsc. 
AtehjiJw, $t Ivftt, f. {ihui, exuo aliquem. 2) itt 

mei. exuo me. j)accingor ad aliquid quali 

depofitis veftibus. 
Atrittivetc, sait, 1), ipfe exuendi a£lus. 
AT£j<>.itv5o:vw , obliuifcor. 
AT£nAiyo(/o:i , rcprobo , non eligo. 
ATEKAoyti, ijc, >!, Teprobatio. A pratc. 
ATTfxABU, f. ktru, eluo.abluo, eluendo abflerrro. 
Aitexhi/u, f. vo-w, refoluo. 2) debilito. 3) li.' 

AT£Kfo<p£u, exhaurio, exforbeo. 

T£i'v«, eatendo, dilTundo, prolato. 
r>iToc, s, l Ktt) >i, impexus. Ex a pr. & 
t/w, peilo. 

T05, e, m») >), idem. A iiiitw, pcfio. 
AT£Ast?w, concionor, quod fcribitur & <zt£/U»- 

?w, vocab. Lacon. v. ^iojioj. 
A7te.Xa.eiu, ue, $, ibaaus, abactio, depullio. He- 

fych. Ex utteXui-iu. v. ZtvtiXtteiu. 
AviXusoc, a, i %ui >J, inaccelTus, cuiappropin- 
quarenon eft tunim. Fxa priu. & iti\u^x.^ ■ 
ATtiXirvc, 8, 0, abigens.abigator, abaftor, Plii- 

lox. A feq. 
ATt Attuvw, f. tto-w, expello , abigo , arcco , ab- 

ATf?.tt$favw, fubleuo. 

AniMyicx, xTttc Ti, refutatio, confutatio, re-. 
probatio, contemtio. Ab <Jt£A£'/xw» ral~ ; 

ATrfAfynJc, p, i, idem. 2} probrum. Ab eod. 
AT£/\ey4'it, ewc, >j , idem quod uTtiMyuu. 
ATeAtyzw, f. ?w, redarguo, refuro, confuto. 
ATfAtSpoc, b, i xu\ i,, iinmenfus. Ex u pr. !t 

ATf/Xiio/Toc, h, i tto.1 v, , non dedolatus , fccu- 
ri noq complanatus. Ex ct priu. icitiKittvc. V 

ATfAEuStfm, ttc,4, manumifiio, adfertio in li-1 
bertatem.- Vulg. Lex. Ab ccTEAfiSefoc. 

AT£Afvt£fisoc, s.ittutlt, libertinus. Ab eod. 

AT£A£vst'fio;, a, S, libertinus. Ab eodem. 

ATeAeiSffoc, a, } xai !,, libertus , libettate do- 
natus. Ex 0W0 & Utihqcc, liber. 

AoreAfvSfftiw, u, f. «<rw, libero, manumitto. 

A?reA£v9£f wcric , ewc, >i, manumilfio. 

AtcAcuo-k, ewc, 4, abitus, difceffus. Ab<tcrtfx«- 

nAA«?u, vide aTfAct>. 
nFAAAl', wv, <ti, fana. 2) concioncs. 
Helych. 
"AnEAOS, s, i, vlcus. 2) vulnus. Ab * 
ptiu. & 7rfAof, pellis. 

'ATTtMiA Si a n e 

wiAiriTj, f. lern, defpero. 2) ad defperationem 
adduco. 3) fpero. Lucas. 
^O.Tiiaiilc, S, i, defperatio. A praec. 
.vrt\t.iu, X,f.icu, reuomo, euomo, vomitu eii- 
Dio. E« fcri Sc «'("'«, twno. 
uriH^sAiM, u, idem quod fequens. 
LTtfiTsAiu, w, f. >firw,vendo, venundo; dicirur- 
que inrprimis de meretricibus, quxprope- 
cunia copiam fui faciunt. 2) vtemtumab- 
dnci , fell rapio. 
ItrsHTttXi, ijc, >i, venditio, nundinatio, nego- 

tiatio. A pra:c. 
HrftMtonc, tuc, >S> venditio. 2) nundinatio. 

Al> eodem. 
MspiriiteTic, i, l, venditor, feu qni lucruni e 
venditionibus facic, inftiror. Ab eodem. 
Mrtutpuivu, d i (Ti m i I i s fum, abhorreo. 
ixitufxc.c, tuc, i), declaratio, expolitio, de- 

monftratio. A pnec. 
\.vttu$epKC., ioc, i xui *), dilTtmilis, ablimilis. 
SfiwvTi, Adu. coram. 2) e regione, contra.i 
WrEVavriov, Adtl. idcm. 
\m: x-nlaic, Adu. contra.- 
^iviT-j, f. uirtvviiru, interdico. 2) aduerfor. 
^evSw, ioc, i xxi >i, lucru carens. Ex ospr. iSi 

*Moc, liitlus. 
«.ttevSito?, 5, i xai •?, qucm luau nemo profecu- 
tus eft, vel profequitur. 2) indefletus. Ab a 
pr. & irtvSiu, tugco. 
\TtiviuuT'iin, f. f««j per annum abfum.vel celTo 

Ex i*o & eviiwrte, sw. 
AirEvi«vrio-/io«, S, 0, exlilium f. omnino abfentia 

& difcelTus in vnum annum. 
Aitit.ctiictiiTa.voi, delinquo, pecco. 
ATTifiisyafoiiw, perlkio, abfoluo. 
At/mk, abiimilis.diirimilisfiim, abhorreo.re- 
pn; no refts rationi, perf. med. Ex uiri & 
ttxu, fimilis fuv:. 

treoixoTuc, Atiu. ablimili modo, diuerlimode 
2) non veriiimiliter, abfurde. 
maixlc, vix, oc, abfimilis, dillentaneus, abfur 
dus, incongruus. Ab eodem. 
|M««n«, 8, t\uAJI, admaruritatemnonper 
duilus. Ex x priu. & rrEirjtivw, coquo. 
-.tTttiooc, u, i tui >J, idem & ex iisdem. 
xi*>.:e, e, i xui >|, peplo carens. 
Ivniltu, CC axEVonaf, v. aw£*-?r«7v. 
rtTTiu, u, f. ^ju, cibum non concoquo. A 
feq. 

ititTcc, u, i nti) >5, non coctus. 2) qui coqu 
nequit. b.x u priu. cc rtirrru. 
AriirTus, yi/ri/. crude. 

'AwEfnvroAoy.'*, *c. •;, verbofttas inepta, vana 

is. A fequ. 

TauvTo?.iyic, n, ixxii, nullumlinem loquen 

1I1 faciens, vitiofcverbofus, loquax. Ex bxi 

favrac >S: >.-;-/:.-. J 

Aor/fivToc, ts, i «a> >), infinitus. Ex «pr. k*i 

Am^ivTue, Adit. infimre. 

AT.loasic,tuc,,v), reiectio pervomitum. E\ itr 

& toiu, funtio, vomo. 
Anioxioe, n, ixaiii, inrinirus, non habensexi- 

tum. Z) (]iii trnnfiri ncquit, imp»ruiu9. h 

•tii°\*c, luus, vel xioitl, 11, • <fct a n e 262 A7ts(>uTuToc,ov, fi iieni, c.v i tu iTi non h ab ens. Ex 

X & 0T£5«t60J. 

Attt^yci^oft.xi, f. ao-OjUjff, facio, elTicio, cohficio. 
ATiitiycto-ix, tti, v,, effectio, abfolutio operis. 2) 

arr.olitio, vt motbi, curatio. 
Attt^yutioc, ict, iov, paragendus. 
ATttciyasiKoc, v,, ov, eflicax, vt fimplcv. 
AxEfy«;-iK.vc, Atltt. efficaciter, cum efTectuper- 

feftionis & abfolutionis. 
Atti^yu, idem quod U7tsigyu. 
Attttitiiu, f.ftiVa.litmiterligo, defigo. ctTtttiiiSi- 

uui, incumbo, innitor. 2) repono, dcpuno. 

i) confero in aliu.n, vt cnlpart. 
ATttfiiirioc, a, i «a) i), mfinitiis, multus,per Me- 

tuthef. pro cetrtitiio-ioc. Ab iVtifo^. 
ATtlitintc, tuc, ;, : nnixus,aaioinnitendi velin- 

fulciendi. Ab unt^si^u. 
'A*ie>eiy«, f. tifm, eruao, furfumruOo. 2) ef- 

Ax/fstjiv, ertictatio. 

'ATi(;iu, inuiitatum. fed hinc inttowct, perf. 
a3. deliiio tam de liominibus, >umfatigati 
funt, quam derebus, cum deelftr^ccperunt. 
unti^Tctt, perf. pali. tnierdictum eft. uTttqii, 
negabo, renuam, fut.2. quod Io;ii;e uTtt^iu. 
vid. carti^wuc . 

' ' Airt^uou, u, i. ucu, defolo, defertum reddo. 
uirefjHueuxt, delolor, Gl.\'"er. 

■AirtoxTiu, reprimo, colnbeo. Ex i™ & io >,tCo>, 

' Arrsqi^tirnc, ts, ixu\$, noncircumfpectus feu 
cautus. 2) non iUiilrr.s, non fpeftatus. 3) 
cuius non faciiiscircumfpeflus, quinonfa- 
cilecauetur. Exapriu. $C?rt?ip?\i7TV,ciratm- 
fpiio. 
ATrtc-ifiktnoct e ■ i k! Ii, non veftitus, puius, nu- 

dus. Ex x pr. c< creciifSiMou.xt. 
ATrifiyivitTot, ov, infuper.ibilis, non facile cir- 

cumueniendus. A vrt^iyiiouj», %in 0. 
AirsfiVfiioiToc, s, i xu) i), non dr, Umfcriptus. 2) 
incomprehenfibilis. 3) perpetuus, iternus. 
Ex x pr. & trt$iy^u$u. 
AtrtoiyiiirtT^c, Adii. non circtimfcripte. 
Aretiy^ttcfoc, s, i «i i,, non circumfcriptu*. 
Atf.cf.ytiiCuc, Ailtt. nun circumfcripte. Suic. 
Ajr:jir{/oc,.,5Ki»i^, nonexquilitus. 2) nonfu- 
perlluus.non fuperuacaneus. 3) incuiiofus. 
Arrc^iioyut, Adu. non exquilite, incurioie. 
Atre^iiiyiiToc, ov, non explicatus. 
Atrtc^x.fTOc, ov, quem nullus ftrepitus aut fo- 

nus 1 ircumrbnac. 
AT.-f.^ii-frif, a, xui i, non mundatus, im- 

mundus. Kx x pr. & Trec-ixu^uiqu, miimlo. 
ATct(iixi\inrTec, ts, i xxi i), deteitus, apcrtus, line 

dilTrmulatioue. 
AirtqixTCxKToc, 8, ixui $, idem quotlxefivi^ifTof. 

tx x pr. & 7r£{iKTi/7rr'ii, circumfono. 
AvttdMdmtc, A.lu. fine moleftia, nemineimpe- 
dietite. 2) line ambitione luxuriofa in ve- 
I nuiitio csteroque viau. 
AT({i*i,Mjr»o,K, iaij, inf.inf, f.iri nclcius. 2) 
quem nun facile verbis compefc.T;. 31 qui 
blaterandi linem nan f.icit, garrtilus. Ex u 
in quo vis eft vincendi &fupe- 
randi, & /\tt>.iu, loqmr. 

1 3 'Air£fiA>)5rT»c, 265 a n e 264 K-xtfikl roc, n, i k«1 1, nullo loco, vel tempore 

non habiturus, de oratione, ap.lof. Ex a 
pr. & Tfr>i/\«|t/3«™, comprebendo. 
'Avcpp.itnncf , 8, i **ii, qu'' nullas animo curas 
verfat, irconfideratus. Ex « pr. t£{1 & I"'" 

'ATffiuffiftvcc, Adu. inconfiderate. 
"Ax£»iv5i)to?, a, 6k«1>5, qui mente comprehend icqu t. Ex « pr. & 1 •AirefivoiiTai?, /Wa. temeteatque inconliderate. 

2) prater opinionem. 
'ATteioSoc, ov, periodis carens, non periodo ex- 

preflus, de or.itione. 
'ATtfioTToc, ov, negligens. 
'ATffioTrojc, Ato. negligenter. 
'A«fi6e>Toc, », k«1 >i, indeterminatus, indefini- 

tus. Ex « pr. fic Tfjiofi?», fiVre"?-: ATflJlTTUKTCC» teaus, obuolutus. ■A«( iimrroi, t, i k«1 i, qui talis eft, vt non i 
pingat, immunislapfus, erroris, vltra oifen- 
fiones aduerls fortunx politus. Ex « pr. & 
flr«f,iTJTr<u. 

'ATfjiraJwriyxToc, a, 5 k«1 •!, qui tubarum clan- 
gore non circumfonac. 2) quem nihil cir- 
cumfonat. Ex « pr. cc Tf{i»aATi?Cft;cf. 

'A«e/«f5rTo«, «, aK«l>5, noncircumfpcaus.in- 
confideratus. Ex « pr. &wffJi»KfTToua>. 

•A««i««rT«p«, W./.v. inconfiderate, impruden- 
ter, incaute, Gl. Vet. 

'ATf S i»xf+i«, «c, >i, negligentia.imprudentia. 

'A7rf{>tr*5Tt)W, & «TCijiiKOTOc, ov, idem quod «Tf- 

f>i/3>>CTT0C. 

•A«fi»T*?»f, «. « ««1 >S, inconculTus. 8) nos di- 
ftrjftus, qui non occupatur multis, nondi- 
ftinetur. 3) otiofus. Ex « pr. & ■xtotoir&a. 

•A«ei»T«cu?, Adu. linc vlla diftraaione, f. cura, 
otiofe,ttanqiiille, conftanter. 2)afli(hie. 3) 
omilfa omni alia cura, labore &c. 

•ATf{i»»fi«>«>>!iCum in aliquarenil redundat 

'ATf p 11» oxfovo?, t, t *xi >,', fuppar retate, qui non 
excedit alium tempoce. Ex « priu. t£<>it- 
»05 & Xfovoc. 

•Aw«{/™««, «> I *«• »'1 q uem nihil premit, vrget. 
incommodat.diftrahir.circumftjt. 2)omnis 
periculi expers, tutiiW. Polyb.^ 3) dcfer- 
tus, dereliflus. Ex a priu. & Tfjiifsftai. 

'ATffifffTToe, e, S >»■> >), qui non circurnucrtitur. 
3) qui citcumagi nequit.. Ex « pr. & w«g,- 

«■?'*"• . .,. 

'ATffiVuiTo?, », x»4 »', non circumcifus. Lx « 

pr. & Tffir/fivw, circumcido. 
'ATitiTtevTX, u, i k«1 i, qui circumagi nequit, 
qui non commutatur, non volubilis, non 
verdtilis. 2) non reuertens. 3)noncurans. 
Ex « pc & TfjiTrJ/TU. 

'AT-riVfOTo?, e, i «») >i> idem. 

'ATiciTTos, vel iwrf'?i»»05,B, i y.sii v, fuperuacuum 
nit habens. 2) magnificentia & copia in 
cultu & viau^atens. 3) fimplex, elegantia 
quifita carens. 4) negligenter Faftus. 

'ATfjiTTMi, Adu. negligenter, fimpliciter, fine 

'ATffiTTMTcc, t, 5 »«i >i, carens excrcmentis, qux 
«■iijiTTiOriaTB. "ATjijnffijiic, f'oc, x«l >!, non rotundus, orbicu- 

ATfffx, abeo, faceflo in malam rem. Zxif-e, fa- 

ceffe. Ex «tc & fff». 
ATf fulf i«m, «, f. «iw, pudorem depono. 2) im- 

pudenter ago. Ex «tJ & ('iiuSijiau. 
ATffuKm, f. ?w, repello, propullo, abigo. 
ATff>i/»i/3oic, .0, rubiginem ingencro, rubigine 

contumo. «^ffjyn/safxotf, rubiginem fentio. 
ATffiioj, f, ivo-u, abftraho, detraho. 
ATff^oftat), f. f Af u»on«f, a. 2. ijA^ov, abeo, difce- 

do. 2) morior. 
AT£outi)c, t'«c, c, qui impetum alicuius impe- 

riit, f. inhibet. A feq. 
ATffWt'», w, cohibeo. 2) dikedo. 
Airlt^TOf, ov, durus, afper, immitis, inamabilis. 

Ex *t5 & ifsoc. 
AorfiJiw, exedo, erodo. 

ATffi, i3c, or, >}, abfentia. Ab «Tfif/i, abfum, 
ATtT«Aoc, s, 5 k«i >;, foliis carens. Ex «pr. & 

Tf'r«Aov, folimn. 
ATftiSi«»fio?, t5, {, ferenitas, tranquillitascceli, 

aeris, maris. Ex «w & iiiiu, ferenitas. 
ATtuooKfw, improbo, repudio. 
ATfuJ«voiTij;w, f. iiw, felicem mortem oppeto, 

honefta morte perfungor. Ex «tJ & £i;S«v«toc. 
ATftiSfic, f'oc, K«!>i, fama inaiiditus, incogni- 

tus. 2) imperitus. Ex « pr. & TuvSavCfio). 
'ATfuSoc, s, i xcci $, idem & ex iisdem. 
ATfuSuvw, adxquo. 2) rego, difpono, diiigo. 

3) corrigo, emendo. 4) punio. 
ATfunoc, s, cjc«)^, txdis inutilis, exquotreda; 

iieri nequeunt. Ex « pr. & Tfuxij, tnda. 
ATfvxTa^oc, a, k«) >J, idem quodfequens. 
At(u«toc, >j, cv, abominandus, cxfecrandus. 2) 

vitandus, anerfandus. Ab «STtux»^- 

■\'7 ; -Vi^W, f. «JW, fop'lO. 

ATfu^oc, s, 5 kisj >j, inauditus. A Tuv!>«voj/a/. 
ATfuTaxTiw, idc-ni quod fuTauTiw, quod vide. 2) 

dcfero bonjm difciplinain, a bono ordine j 

defcifco. 
ATfu%fTOC, ov, idem quod «t£okto'c. 
ATfuxofCiX/, f.iJjuoij, deptecor, precor, feu opto 

non euenire. 2) abominor, exfecror. 
ATfUuvifw, f. .'»oj, vilcmreddo, modico vendo. 

Ex «To iV fuwvcc, vilis. 
"ATf u?3oc, b, 4 mi >5, fjepc coaus, ad puritatcm & 

difcelfum fcoriarum velfjecum decoaus, vt 

«TfCjiSoc jc§u»oc, aurumexcoaum, obryzum. 

I'ro «ifjfTroj;, decoaus. 
ATf>x3«i(>w, f. afJw, odio profequor. 2) inuifum 

reddo. 
Atcx^«vo««), f. x3>i»0fiw> inuifns fum.odio fum. 

2) odi, infenfus fum. 
AT»'x5fi«, «c, >!, inimicitix, odium, fimultas. 

Ab jzTfX»w- 
ATtxStifu»! «toc, to, res odiofa & inuifa. 
ATe-xJij/toJv, ov, inuifus, odiofus. 
Atc%5>ic, f'oc, i x«i>5, inuifus, infenfus. ExJu» 

& fxJoc, imiidia, odium. 
ATf^SijTiKSc, >j, ov, qui in hominumodia folet 

incurrere. A feq. 
AT£>^o/ta/, f. 9>ii3uocr, ofiendor. 2) fnm inimi- 

cus, hoftis. ^Jtriftor. 4) odio fum. «T/%S>f- 

u«/, idcm. 

'AitttfSf, a n e a n h A n h a n i -JA ■tviijc, -Adu. odiofe. 

■.•/»»»•, S, f. »«>, munio. Ex «to & ix^"- 

fe&JM» ibftineo. 3)difio,abfu,n d.f- 
gro. V Jcipio, accipio. 4) fatis fum, fuffi- 
cio. &* ivjfiai, abihneo me. 
■>>f«, «-:, ii, indigeltio. Ex * priu. & »«#«• 
ro/rio. 
t/£», decoquo, ccquo, pto «$<4-m. fcx «i 

nyuliii, S.f. ««■«», acculationirefpondeo. 4) 

enarro. Ex «tJ & «r»J*»' <'<»" : '<"' < "'- 
.(M<i ««?,«, refponf.o ad acculat.onem. 

2 ) n «»tio, reratio. A prxc. 

•«icA.c, 8, * k«.«. gubernaculocarens. tx 

pr. & ,mS*Aiov, ^ubernaculum. 
mtu, S, f.'«w. percolo, per columtta.ic.o, 

deliquo. Ex «t> & ««», «/». 
SSfci, t«,t., cremor percolatus. a)q.u.d- 

quid percolarum eft. A prxc. 
gL»*,,**, .<,./<,. abfolute.fummacumd.- 

ligent.a, ad amuffim. Ex <2t««i>./3o». 
Kt»,<t.c, 8, 8 ««.4, incompaaus. a)noncon- 

cretus. Ex « pr. & T»yv,;», cowptngo. 
fekeylti, non curo, contemno. Ab L^Uy^, 

feu «to & i*«y». 
bMAtyliWi /lrf«. f«ue, intrep.de, atrnciter. 
ipvAo/fc, ta, S >c«. 4. nullius curam gerens,nu. 
" liusrefpeaumhabens. a) fiuus, atrox. Ex 

l»,„Wif, «. *. alienus a mdicns U litibus, feu 
cauffis iudiciariis, alienus a foro. tx « pr. & 
i,xi»f«, concio. . 

at»x.3.6», »,f.»<rw, fatuumreddo.adtatuita- 
tem tedigo. Ex «to & «Uiiio», flultnm reddo. 

W ,A,«r«. 8, 5, ventus fubfolanus. Ex iTo& 
t*»t,fit- . „ 

At^vt.c, 8, S «5 4. iUasfus. Excpr.u.fW 

AWu?*nUn«, Adu. neglectim. F.x ««(«*<«. 
tonf&tt, W. «. incolum.tas. A fequ. 

U», .„<, S«,.4, nulloda,nnoadteau S) .l- 

Isfus, faluus, incolumis. a) non nocens.in- 

noxius. Ex « pr. & t»|/», d.imnum. 

>^vm, «0 «, crudelitas, fcuitU. Ab imfc. 

At»v.,a.<, 8, S ««. 4. vento carens. Ex «rS & 

Snftot, vcntus. 
AHHNH, ■>«, .», rheda, carpentum, yrxlertim 
muliebre vehiculum \T»y«w, *, f. «•»> dilTono. 5) refono. 

ufeq*, »roc,T>, refonantia, !^JJ*«S" 
nneauditur.duranteal.quamd.ulono.Vnde 
a) pro effeaualicuiusteinatura.i. Ab bn- 

Jwto /0;, S ««. 4, abfonus. 2) ingratus.odio- 

lu S. Ex sto & ?JS»S, /o""*. 
■A»^»n«. ««■ *'■ idem 1 u6d «"•X"''"'- 
• Anx Bh 4fe. abfurde, odiole. A P««' 
'At^oc, 8,S**,», fuf P enfus,eleuatus. a) d.- 

ftans. Ex «to & «i»f>«», fifpcdo, e/eiro. 

•at.^x». f. «rf. dimitto. Thuc. . 

■k*»«,e*. «, S *«♦«, improbabilis. 3) cuinon 

creriitur, non paretur. Gl. Vet. incptus 
■krttarfm, «tk. f. improbabilitas. a) defeftus 

aufloritatis in fuadendo, mbendo. Aprsc. 
■««,»*.»<, Adu. improbabiliter. a) infcite.ab- 

furde. Ab eod. 
.a/w, »,€«»«, inobediensfum.nonol neroVkV» pr. & ««*», pcrfiadeo. 
■at,9:v«, dirigo. Gl. Vet. Ex i». «c JJw», "a n hnh"e, , crudelis, immitis, fx vus, dutus, ttux. 
■ A t»,vS<, .4rfK.inclementer,cnnlel.ter. A prec. 
' A T,« e .o<, 8, S »«..), defuperimpcndens. a)al- 

tus, fubl.m.s, in altof.tus. Ex«rJ«« t . f » 

»«(7 fl , vel «ii ? «. ojViUum. 
■AT^i.fo,, 8, l M) 4, idem & ex iisd, ,/«>», d.ttat.s, 

remotus. v. «»i,»f.e. 
■at,^(, .'05, 8 ««. 4, nullo mcmbro captus, aut 

mutilus. Ex « pr. & T>)fo«, «rnlifcf. 
-ATve«, 8, 5 ...4, peracarens. Ex«pt.&T, f «, 

p.v„. 2) idem quod «t>>?« & «t>,outo£. 
•AT>-eT.f«iv»f, •/<<«. pl.ne.perleae. Ei fcwjrij. 
'AT^Se>«'^v»<, «4A. impi.dcntcr, de,.ol.t 

pudore, perfrifta fronte. Ex ««e«3e>«». 
•AT>ie»T«. », S «»>•!. ■<>'> mut.latus.intcgcr,. 

la:fus. H «■ pt. & T»e«a. "Aortitce, «, • *"■ «> non amatus . ■ , ... 

expers. Ex « pt. ««c»» & x.x«. 
AtIW», veI««iJ.^.»> atceo, exdudo. Ex.tSK 

Vaaw, w/«o. i''"-'". detorqueo. 
'**•>*,*(,•.*«, pinguedin.sexpers. Ex. 

pr. & Ti(«.;.ii, pingucdo. 
'ATiu.Aoc, e, 5 ««. «, idem & ex nsdem. 
■jrtrAb''^ «*•■«. putusafordibus. Ex«pr.& 

A^fucfipio. a)efflo. Ex« P r.5c.- 

Atio/, e, tJ, pirum. A feq. 
'aiitos, a, «, r ims - . , , 

'atio«, i«, i»v, longinquus. A o5t«. 
'AT.o-c«', i, f- ^" M > adiquo, exatquo. 
•imtftmb a, 5, ««. »'. non picatus, Ex.pr.fc 

■ati^», f, f.w», diffido, vnde«T.i-»T«o„ difl.- 

dendum. Ab «t.toc. 
W»t.kc<, «. Sv, .ncredulus. A prxc 
'AT.ci», «?, «, diffidentia. incredulitas. *) m- 
credibilitas. 3) perfidia. A •"««!•.... 
A -if« 8 S»».», quinoncred.r. 2) incredibi- 
lis. '5r.nfid.1s, cui non cteditur, perhdus. 
Ex «" priu. & Ticio, fidtl, 
ATI--.UV», »?, >i> petfidia. A pric. 
'ATiT»s, •>-'"• fraudulenter, perfidc, infide. a) 

incrcdibiliter. Ab eodem. 
-Awwgwrfn», emacio, extenuo. 
AT.iyvJ», 6«T«, idem. ' , 

■S.e«?.(«.. f- ■«■«•. obnitor - 2 ^ ad fortltu ; 

dinemmecompono. J) abnuo, pernego. 4) 

aio, alfeuero cum contenf.cne. tx ««» « 

J(rvv,iTo(i«i. 
•ATi7X». abltineo. 2) aucrfurr teneo.amouea. 

Ex iT. & Vjy». i«i<»> . 
■at.o»..o, o»<, «. adsquatio. Ab «t„S». 
•ati-t»?, 0, S, vt oiv;c fcrfrvft v..;um e p.t.s ta- 

aum. Ab «t.jv, /»>«.i». 
• A TiTT»r. { , 8, S ... «, idem quod **£«£«■ 
"at.xJ^. ..«.««•*• qu.nonvefc.turpifcbus. :ccus, non vaga a6 7 a n i a n a 

Attiojv, ovoe, b xa\i,, nonpinguis. Exapriu. & 
orfejv, pingitis. 

'A-xMwx, b, bx*\j, qui nihil peccat, fine vi- 
no f. errore. Hefych. e Sophod. (nifi verum 
eli a^f.. vt hodie editur). Ex a & **.£- 

rAKve.a:, *c,f, ft .bilitas,conlhntia, erroris & 

mutationis expcrs. A fequ. 
A7rA*viic, e 'oc, b *ttl i), non er 

bundus. Ex e-ii». & **x . 
ATTAiv^T^-, e,i«]j, idem. Ex « pr. & ttAojvkw. 

rtav^, //„■». firce errore. Ab efoftavfc. 

rt«w« 8, 5 k*j *, informis, inelligiatus. j) 

iimplex, verus, lincerus. Gi.Vet. imia.is. 

tA*to 5 , Adu. limp!iciter,nonJiae,nondili: 

mulanrer. 
■Axkmtit, hc,i K x\ f, latitudine carens. Ex« p 

& ttAojtoc, latltlldo. 

Aii\ut>c, s, JWejjiJ, inaccelTus. 2) irnmeni\u. 

Ex a pr. & 7rAa<o, pro oreA«», appropmquo, vel 

Dor. pro i-TrAijTO,-. 
'AnhmUmTK, ev, non fraudatus. Ex a. pr. & 

'AwA«ufo<, s, 5 ks; ,?, cui latus non (tipatum. Ex 

" pcjfic 7rAeupa. 
A»A«-o^.y«a w , .c, immenfus. Ex ^a.to?, rVra 

& fieyeSoc. v. oWAwtoc. 

.TrAeuree, ov, innauigabilis. Ex a pr. & ttA/w. 

jrAcjy.o?, 8, 5 xa\it, limplex, innocens, inno- 

cuus. A fequ. 
'A**,yfe, «,c, fc veftis fimpiex. Ab oWAoV, 

Jtinplex. 
AirAciMc, .V, 8 Kii ft non plenus. 1) ftrigofus. 

Rob. Ex .1 pr. & irAvftoc, plenitudo. 
AttAcktoc, a, j koj) „•, non percuiTus. Ex x pr. & 

wAijttw, psrfutio. 
AwAifiiwv, ovoe, Sse».,', inexplcbilis. Abespr.& 

ATA»;iiirtiic, ec, deliai cxpcrs,infons. E 

AwAvjt, y c, x.-<) ij, non pcrculf 

Ex a pr. & 7tAijttoj. non Ixfus. 
ple- {utoc, 8, i«H, inexpletus, noncc 
:. Gl.Vet. incomplebilis, infatiab .... 
ArrAifgojTojc, .-/,/,,. infatiab.liter. 
ATAv;oije//ai, f..i5er«/ieji, fum infatiabilis. 2) fum 

auidus. 
AirK<Kix, «, ,j, infatiabilitas.Philox.auaritia. 

2) cmmenfitas. 
ATiAijroivoc, ov, infatiabilis vini. 
ATrAijroc.a^Ko.,,!, jnexplebilis.infatisbilis. 2) 

lmmenfus. Ex a pr. & erAijSoj. 
AvrAiifiuc, Wda. infatiabiliter, auare, Gl. Vet. 2) 

iminenfe. 
AtAdtoc, b, 2 m) „', immenfus, tam vartum 

hians, vtimrleri neqneat. AbantiqiioerA/aj, 

vndeTA5(i», w ^Awi,impleo. v.kjtA.to,- fnb 

uxXsTO\iiy£§oc. 
fwrAt»», kc, ,;, fimplicitas, candor. Ab aVAioc. 
ATrAoSfiJ, jjoc, 2koi},,, quipromicrum, velpor- 

reaum capillum habet. 2) qui raro elt ca- 

pillitio. Gl. Vet. reaocapillo. Ex«tAojc& 

S<>)|, C-ipillus. 
AttAo.o;, ac, ^, tempus.qno nauigari non poteft. 

Ejx * pr. & t;Aoo<, iiauigatio. 'ArrAoitojzoo, f. /oofiaJ, fimplicitate vtor. Ab 

^jrAooc. 
'AjtAjCkoc, 5, ov, fimplex, n'on verfutus. 2) inad- 

feaatus. Ab eodem. 
'ATAoi^c, Adu. fimpliciter. 2) citra dolum. 
AtAo/c, H K , {,, V el>is fimplex. Ab «>rAoo(. 

AvrAoitQftoc, ov, calutlS. 

"ajtAokoc, t, k«, ,;, non plicatus. Ex * pr. ic 

TTAfKW, pl/CO. 

'AjrAoKiiojv, S, Cynicus vetiilimus. Ex ^jta^oc & 

Kumv, Cfljj/.t. 
•A n a o'tft. 4, fev, vfi ta te foASe, 5, 8v, fimplex. 

2)cand.dus,.ngenuus. (inccrus, Gl. Vet. l) 

fiultus. 4) plane verus & e.vtra controuer- 

f.am politus. 
"AttAooc, contr. 'a-xXuc, i xx \ j, nauigatione ca- 

rens. 2) impar nauigationi, innauigabilis. 

Ex 0: pr. & ttAooc, nauigatio. 
'AorAeexjffjrjjv, eandem, limplicem fpeciem ha- 

bens. Ex £tAo'oc & tt X ^ x . 
'AiMmu »rof, ,', f.mplicitas, candor. Ab 

'atA«,-£{»c, A1I11. fimplicius. Ab eod. 
"atiA!?toc, s, t x*< ii, diuitiis carens, pauper. 
'ATrAioJ, Z, f. ire-w, cxplico, expando, cxtendo. 

cht^Sfixl, pandor, Gl. Vet. iTASoSc.,, porrigi, 

Philox. «7rAojj/tvoc,expanfus,patulus,GI.Vet. 

perf. parc. palf. aTrAwirov, expande, Gl.Vet. 

aor. i. Ab «tAooc. 
'ATrAuj/o., ac, fo immundities, illuuies. 2) 

fpongia, qua; elui nequit. Exepr.&TrAilvco, undus. Ex 'AttAutoc, 8, 5 hxi ij, illot 

iisdem. 

"AirAo.jx<i, toc, to, expanfio, dilatatio. Ab irrAoa. 
'ajtaJ,-, Adit. fimpliciter. 2) non accurate, ne- 

gligenter. |) temere, fn.fira. 4)vnomodo. 

5) omn.ne, prorfus. 6) ingenue, candide. 

7) necelVario. Ab **)£<;. 
"ATrAWToe, 8, i xal ij, innauigabilis. Ex « pr. & 

7tAwoj, nauigo. 
'Arrveijc, ioc, j X a\$, valde fpirans. 2) nonfpi- 

rans, flatu dellitutus. Ex aintenf. velpr. Sc 

WiiiiesTec, a.^oKaj^, ventononpsrflatus. Ex 

a pr. & 7rv.u^oc, Jpiritus. 
'Arrv.art, Adu. vno fpiriru, fine refpiratione. 

2) fine interpellatione. 3) finelabore. Ab 

|A7rv£vc,'a,, ac, $, fpiritus repreffio. Ab eod. 
'A7rv(i/5-w?ej, f.' «cu, fp.ritum reprimo & con- 

'Aerveufic, 8, 5 xa\ !,, qui refpirare non potelr. 2) 

' Amtiius, Adii. fine refpiratione. A prxc. 
'Aerveia, ac, $, vbi nullus eft flatus. 2) fedata 

tempcltas, tranquillitas a ventis. A fequ. 
Attvooc, ig, cor.tr. aif/nc, e, i xa\ !,, flatu, feu re- 

fpiratione carens, flatum non ernittens. 2) 

mortuus, exanimis. Ex « pr. & ttv/oj. 
Ano', Prepof. a, ab, abs, de, e, propter, quo- 

ad, re-disPhiiox. 
Airo, Adn. longe, procul. Ab a*i. 
ATroKJvu/jot), aufero, detraho, adimo. 
ATroaijsV"") »//«1, autero,adimo,pro i$ui^Suai. 
'A7ro;i«5if«, a n 

l«5I?«, f. ;>«, =beo, difccd 
>«s e «, «5, *, fcala nauahs. 
;*,.,.,. dclcc:ido. 2) dil-cdo.abco. Jjeue- 
, accido. «WfS», euenit, Gl. 
•t. aor.2. **v$K, digreffus, Philox.patt. 

}M», abiicio. a)amittO. 2\repudio, re- 

: io. 4»o/5A»»«U, repullus, Phi.lov. aor. I. 

irt. paff. <fe«(SX»9«?«, explola, 1 nilox. 

|3«wr«, :'. *«, intingo, immergo. 

^, w , <, defceofns PhUo*. d.greuus. 

i exitUC. euentus. Ab i»i,5«»«- 

Si,«?.,depotto, Philox. Ar.lto~x9.lf.de- 

■aus, Philox. aor.l. part.paff. 

«U vel *»/3.rm>. f- 1* « «" ffi °' tu(r,end ° 

M?.W- ««("■«. vimadfero.vicogo. s) 

litor, de muliete panente. 

/3,/3«?«, LM in terram expono, depono, 

emitto. 2) traiicio. 

jS,««, *, f. (5»». devfta decedo, monor 

rs„.,defunau S ,Gl.Vet.aor.l.patt. 

tffa^, ««,, *, mors, obitus, inter.tus 

,/E^rr», t. *», l*do- *1 P 1,uo - . 

,p A »^.«, f. *>™. germ.no, egerm.no. 

ip&^», «»,, x>, germen. 2) proles. A 

!oi-«,< <««. i, germinatio. Ab eodem. 
K.^Aedfpeans. .) refpeatas, 

j<3A«r W , a, •<»>*. confpicuus. 2)celeber 
j) venerandus- Ab eod. 
.»>-'„«, f. 4«. refpicio, i ntueor, adfpicio. 2 ; 
ufpicio.admiror.coU, j)rat,onemlubeo 

fit«m, to, reiiculum.quodabiicitur 

Ilf A„,k,i, J* qui ^icct, vel amif.t. 2) ab 
i.cicndus. Ab eod. 
•5^To C ,«,5«^,abicaus,ab„c.end..sre 

fpuendus. Philox. reieaos, amotus. intfto- 

„, reieaanea, idem. Ab eod. 

W&UVr», t. o", aufero, oetero. 

S&M!?», ««*, fcaturio.em.tto aquas. 2) v o- 

mo, euomo. 

*o/S>.v'«, idem. 

ToSAi™*, difcedo, d.gredior. 

:^. if .'^.«.rcieaor. Ab *«.*£*- 

» ,- -v - nbiei.1 o.reiect.o, ciea.o, amil- 
Crep— , proieaio. iaaura.Pli.lox 

reieaitius. Ab eodem. 

^"^•^^'.eSteEO.agregeabduco, 

2) impollura, de.ept.o. A prxc. 

{*»»&* f - "■; ide % qU r e "rt^ndo 'e, 
k.flu&«*. f. «1«, feruendo, fen eUuatwio e> 
fpu ? o, perxftumexfpuo. 2) exsftuo.defe: 

vcfc0- ~> f.uma 2l furfurtriric A n o 

^Ptty?*, «toc, tS, dilutum. 

quid pcrfufum cfr. A feq- _ . . 

A*W.f.*»> perfundo.madefac.o, .nt.ngo. 
A«4«r*' f - ">*" crapulam edorm.o. 2) dcr- MPiku, f. 0«, degrano. 2) prx pondere de- 
AM/sfoyji, 3«, *, perfuf.o.madefaaio. Ab**.- 

AxoSoox»''?-'', forbeo, glut.o, voro. 

■JL*,$PXK-, illaqico, laqueis impl.co. 

'jnf.Jjw, f. ifo), demordeo. 

A»o4»'«". comedendo confumo. «to/3{«9.-.c, 
excfus. aor. r.part.pafl". 

'atto/J^, f. irw, obturo, obftruo. 

'a™,3V.«, s, 5 *«> t, qui non in altar. perag.tur, 
fed in terrafc. 2) impius, contemrorDco- 
rum ab altaribus abigendus, facrorum ex- 

'jJtfiapK, b, i k«< 4, abaltariremotus, profa- 

nus. Hefych. . „. 

'Asoy.uv, e, to, funis, quo nauis ui terra alliga- 

'aX«.«. M*..*, aterrarerootus, terreftris, 

Q[ Vet. Kx *^J & •/«!•*, »»T*, 
«V.^-oJai, in tcrram verti. Ex iisd 
'Awiyw^KWe». fut. i*»> ablaao. a la^e depello„ 

Ex a-o & -/»'•*. '<"■• 
AxoyaAaKT.oi^o?, 5, 0, ablaaatio. A pnc. 
'Aswy./., «<, 4, fcil. «a'{«, vcntus, qu. e terra or- 

tus in mare fertur. Ex «xo & y/«, ttrra. 
•Ari- /f ,.v, 8 ,To, funis,quonauisalligatur.n l.t- 

toicvhilox. «r«y..«.rctinacula. 2) fumm» 

planetx altitudo & maxima a terra d.ftanua. 

Ab iisd. v.&*iyani, fcil.OT&c». 
lAvrfyewt, s, S ««» ^, a tcrra rcmotus. Ph.lox. ter- 

reftris. Ab iisd. ..-.-„ 

•A«y«^-, S, fut. fi». imbrico, .mbr.cat.m 

vel fuggrundiorum modo tego. 
'Avrny./..?*, impleo. 2) exonero. 
■A»oy^«. demoexeo, quod plcnum eft, minus 

plcnum rcddo. Hefych. (vcl pot.us ««y.^. 

,y E w««°, l, genero, produco. Vet. Lex. 
A «y»v^«, «t.v, t>, proles, fetus A prsc. 
,„.(.„„,„, fW{) {,, idem k ab eod. 
A-oy.J.fla,, f. «voo^oc, degufto. 2) tento ah- 

quid, leuiter dclibo, f. attingo. 
'A».y«*«e«-. S, fut.«o«, ponteiungo.pontem 

i.npono. 
'A*o7>'fifK«, f <j«f«, confcnelco. 

-A«r'y»«r*«' f - *w*"*»«. abfum - 2) deced0, 

I) morior. .. . 

■ A «-/.vi««, f.-/v«o-o,«o<,, p.-/v«v.«, rencio, non 
a^nofco, rcpudio. 2) cenlco, ftatuo a l.qu.d 
non c(Te fac.cndum. J)abfoluo. 4 )delpcro. 
ftr«yy«ift<w<, pcrditus, Philox. pc.f. part. 

J,\>\m>Hiu, S, f. ««/, cxuum reddo. Ex M !c 

yAaut.c, f<«/i«f. 
■A«y*«<;K«r,c, ««<, *, glaucom». A piic. 
'AiroyAST.c. e, S x«) 4. qui exigu.s efl clun.bus, 

dcpygis. 
'AffayAou..*,, dulcereddo. i«yA»«.Jv«»«(,dnl- cefci I 4 '/aay*Mrr%, ***-__ a n o 

■*___ elingao, Gl. Vet. mutum reddo. 

4f yAaT-ra, lingua. 
. exoneio. Gl. Vet. vid Smoyiuta. 

s?, >:, defperacio. Ab s.oy.wOoxw. 
iv. ovo., 5 xs>>., qui dcntes .eratis indi- 
Uit. Ab eod. 

:, toic, i,, defperatio. 2) negatio, vel 
aujentia. Ab cod. 
*A.o. «_,-.,., g, J, qui dclpeiar. Ab eod. 
'A»«yov. ,,;<,,.. progcnies.polreritas.Philox. A 

'__«.. v.«,b,J _«. ,}, „ e p OS ,& qui longius diftant. 
vnde i-irSyittf TQirtf, pronepos, MymscTi- 
tocqtcs, .bnepos. 2; hiOorici tamen & de/i/it 

_ dixeie H.x 4*3 & ,.»».«., _«/&»■. 

A«r f «<)) > ),?;,^dercriptio. a.cenfus. j)enu- 

_ meratto, proielfio, Gl. Ver. 

ATrojfj^ov, s, r _, exemplum libri vel tabuU 
d'i riptiim, exfcnptum Ab eod. 

A^iyQctpo,, s, J .».,., ab exemplari, velidex- 

_ em-l.r deC.nptus, f effiflus. Ah eod. a n o pr.-cc. Jw,t *.,,,], :j in tabula i) depingo. 4) inoy Qicpouxi, 
proriteor quacunque de cauffa, A*ro. u,o., m, S xs. ., extemporalis, lecretus, de 

*Ato..,__,, _., f.J„, eneruo.membradebilito, 

delumbo. E* _*» & yutm. 
A-xoyvivji&p.xi, exerreor, exerceo me. 
'A«roy_,4»J«, 3, f, £„,. auio, denudo. 
'Airiiyiumric, «,_ „', denudatio. A pr_c. 
Airnyuyahiwf, talc , ,;, effeininatio. Ex _.3 

'AmymiSmi,, su.cn, f. (.«_„.«,, in angulum me 
^ colligo. Ej; „,_ & ymis, ttngalus, 

Attoos,...*., C «s VJ|| diuiJo, diltribuo, imper- 
_ tio. 2) accipio forrern actribtuam 
AiroSxtixav,^, f. ,_•_,, ftro, indniu, w /imphx. 
JA_.5_„v„, (. 5,_f<., demordeo, ptsmotdeo. 
'*'*'"("' <"• "«"» cum lacrim'. narro, dico. -) 

illa.umo. 3) lacnmarummoiedefiillo.GI. 

Vet. delacry.T.o. 4) lacrymis proiequor, cla- 

demacccptamijcflendoacerbitatem eius ex 

haurio. 
Ato§s_tw, demordeo, refeco. 
'AjrsS^,t f ,s,J K «^, quiindiuifionev.c. pr_- 

dx d.itur. epith. portionis. Nic. 2) diunlfus, 

leiunitus a.etens. Herodot. 3) qui tnbu- 

tum pendit. A lequ. 
"ATjSs^Jf, s, 5, diuilio, partitio, vtagrorum, 
1 pars, portio. Ab_„o3s- probatum, Gl. Vet. ilem, quo< 
vfus deftinatum & accommoda 
conlecratum eft. 
|a„o3_xti>_£, h, o» demomltratiuus 
'ATroSsixr.xw?, __7_v_. demonOratiue. Ap _ 
'a*.3.,xto., b, J x _ja, demonllrabilis. Ab_^ 

A„.3ciA_er,;, ra., i, timor. A feq. 
A«5e,Ai__, _, f. _.„, relormido, pr_ timos 

defugis. 
A*o-r.|.., t w.,,.,de.noni.r.itio,declaratio,p_(_ 

batio. t) fpecimen. Ab _„.3 £ .'x» __,. 
A_o5«Tve_, _, __oS £ ,_v ._«,, per.cenare, Gl. Vei 
'AjroSwr.iJ,.;, pv; e coen.i reliquus. A feq. 
'at.SSuii V05, _, J x*. ., qui ccenam finiit, qut COJ 

natus elt. 2) coena. expers. 
'ato5_{_, vcrbenbus c_do. 2) excorio, vi 

AjroS.-ifo-o^/u, _, f. ,'.„, obtrunco, ceruicem 

abfindo, abfcindo a ceruice. 
'attoJsxsteuo-i., £_ ? , ^, edecum.itio, Gl Vet. J 
*a*.5_xst£._, idem quod feq. _».S.kst...v._i, 

decimmtur, Philox. 
'attoSjxsto'». _, f. _ . _, decimo, decimas accipiqj 
Gl. Vet. edecumo. 21 de,i 


decii decimar it.io, vel decimi cuiufque forte dufti lup. -. is, 


0-V, 


renipiendus, admittendus, 


pr 


Ab 


_.0d,'^Of/SJ. 


A.o 


exr» f 


,fc 


> o> 


dem quqd fequens. 


Atto 
8,0 


rec 


rptor, coactor ciibuci& ve- 


ttl 


...l. S . 


Gl. 


Vet. 


erarii tribunns. Abeod. 
OXTO. 
xil $ 


dignus, quiadmittaturac 
ipiat 
2) a 


-ceptus, gratus, probatus. Atto5ext._ Adu. grate, iucunde, teQe, proba- 
A7ro5.y3(_.o(_si, Suxi, f. wo-ofis,, arbcrefco, inar- v-iroUQuit, sto?, T J, cutis, feu pellis detraita. 3) 
fi>olium._Ab sTroS.fu. 


QUUTOU, idetra- h.o. 2) pajf. de fcuto, cuius corium hu.nore 
lax.itum elt. Polyb. Ab _»«'5s^«. 

AorcSsfM, {.qS, deglubo, excorio, Gl.Vet. 2) 
verlieribus csdo. 

AjtoSo»-,?, £.«., f, religario. Ab ^.o5/_. 

A7ro3£«-(i_,;w, f.titv, teligo, deuincio. Ab stto- 'A5.o5sia<?_, ti.ionedec 
A5ro5e5fi_.sx.Twc, Adit. iens, vacuus, *«._.• 

oStHulol, _, f. if.U, 

iSrjjzo., s, S, fafcii 
aput. & ab eodem. 
2)linteum. j. fa- 
1, vel mammasea- 
, Gl. Vet. alliga- .c,/o ? ,Sx«H, mferior, di 
aliquid deeft. Ab ^to5 
t, abeO, deeft. 
'*" ! "' 1 ""i'i> f- ?»> oaendo, demonrtro, .„., 

iptobo. 2) efficio, redao^prafto.pra- • Am >5.^_y 
defigop, v.cconfulen.. co. deind rurh .ontinens irrophium 

inen. Ab eod. 
Air;hru.Su, _, f. „«_, colligo, religo. 
A7to5,'^.^s,, f. ioucti, excipio, recipio,admitto. 

2) probo, approbo. 5) conimendo, laudo. 
AwoSsw, u, f. .«w, rcligo, alligo, prsligo, ad- 5^_ow, w, f. w«w, inifeitum reddo,declaro, fens fino. j) concionando ab aliquareauo- 
4) edo, patio, «fM 4) W_iiS| tm^o ^^tiS^.mr!'^..: 
I oratione a n o tione & fufpenfum a labiis meispopu- 

n habeo. 

«u/w, S, f. ,»w, abfum domo, feu patna : 

regrinor.peregre pcolicifcor. Ab *T35>)>io? 

„^tm«, S, 8, peregrinator. A prxc. 

iu.rri.tW, i, h, peregrinari fol.tus. A pric 

lufo, «. >;, peregrinantis ablentia, peregn 

t.o. A fequ. 

taux, B, o «>'< «5, peregre a 

mo vel patria. 

fos, «, ■!, pedum dcfeOus. Ex « pr , abfens z 
u. & . n o 274 

,;, dentiumpurgatio. Ex ixl & iio' Fx .:-* ,*»;/o|io4, «<«f. diuido, disiungo 
„.r.*w, S,t.*it»t arbitrioabfolu. 
J,-«.t«, arbitriam. 
icn.w, infugamconiicio, perfequor.dil- ooViitoc, 8, o ks. »i, qui reddi, aut reftitui de- 
bet. Ab <2toSi'5m,m>. 
•.toSojx;, ew«, >i, redditio, retributio, folutio. 

2) enanatio, explicatio. 3) propoiirio tjo- 
Ta'«. refpondens. Ab eod. 

Ato5ot~{, ijoo?, 5, redditor. Rob. Abeod. 
AToSeAoc, a, 5 k*> >i> ex femo genitus. 
ATo5ox*rov, b, to, receptaculum.teceptormm. 

Ab o-toS/xojio^. . 

'atoSox,, 3«, ifj receptio, admillio, item 2) ho- 

nos qui(inexcipiendo)h.ibetur, auaoritas. 

3) beneuolentia. 4) approbatio. c;a.!mira- 
t.o. 61 gaudium ex re aliqua. Ab eod. 

'AtoSoxoSw. f.™, recipin.exigo.veaigal fc.ap, 
lof. EUHioneCoJ.Vatic. autcm eji : 'atoSo- 
..«r/xaw, difpefco, interfepio, diuido. 
lutrttgu, t. v|m, immoror.confumotempus. 
SoSoViu), f. S«. dedoceo. 
S,5 e «aKW, f. Seaow, aufugio. 
5,5*,«, f.&w, reddo, Philox. «toSJvoc, de- 
endere. 2) attribuo, adligno. 3 , permirto, 
jncedo. 4) explico, narro, derinio. «) ,«- 
'imis tltgtmteri "aclo, efficio, perficio, prx- 
o, exhiheo. 6) <n »i^<« vendo. 
fcfcflu, f. rtf», P- ««? dirimo, disiungo. 
T o5i<s*f*<x<, difto, inreruallo feiungor. 
,$.*«?w, f. ««. abfoluo. Gl.Vet.abiudico 
(?.«'«, 0, f. >:«, cauflam meam defendo. Ei 
t5 & SiK,., '<</• 

c5i*w, abiicio, remoueo, repello. 
ci.v/w, w, f. >i'w, deuoluo, circumailu in or 
itm, aut qualfatione excutio. 
oiioiu», idem quod fimplex 5,'w, expello. 
oSiwiMr/w, B, & <V*f> «(*»»• ablego, pro.ul 
imando. 2) abiicio. 3) expurgo, expio, lu- 
tro. 4) inuocandolouedepello, velutlcae- 
,um, diram.abominabileexfecror.deteftor. 

' ;j '^;um-piacu!are,pia-|'A^^. W ,f. %suc, «00, exjuur. 
Aoroioxcow, w, (. w<rw, obliquo, incuruo. 
AiToSfayfia, aro«, tS, quod manu decerptum 

pichenditur. 
AToS ? oir.,, oo,;, >., fuga, vitatio, defertio. Ab 

«to5 ? o.w. 
AToSfarrw cc i-roSjatTTOftai, decerpo. 
atoS^w, w, f. «m, fugio, aufugio, effugio. 
AToS e /Tw, f. >Jv, Sc «toSj/toh»!, decerpo. Phi- 

lox. «ToSf/TST.i., deccrpit. 
•AToSfoii^, 3?. >i, perfngium. 
'A»43?o(«o5, *> - *"'")> quitecurrit, curfureuer- 

tens. 2) turfu inferior. Ex <*to & rt>tx", vel 

'atoS^ttm, f. 4,«, dilacero, dilanio, difcerpo. 
'AToS.^o,, f.-|», idem quod antecedehs. 
•ato5v ? ^ 5 , S, 5, deploratio, Gl.Vet. A feq. 
■AToSifo^ , fut. iu ? 3u*i , lamentor, g-auuer 

conquetor. defloo, deploro, eiulo, Gl. \ et. 
I imiionTM, queruntur.Philox. Ex ^to & lii- 
\ 00^.», lamentnr. 
!'ATo5un«, iw«, >5, ipfaaftio exuendi, veftimento- 

rum deoofirio. Ab awSiw. o5.0TO.aT«ir..-, rwt, J,o e (fw, fegreg.. fuis limitibus. 2) feparo. 
ro5,.«vw, dif.um ia.io. 2) difci moreiacio. 
Ex 4or8 i: Sirxo;. dif.'H. 
roi.»3i-/yow, w, in Diphthongum conllo fiue 
contraho. Ex st5 & oi^oyyof, Granimat. 
roS,$>o»vwT>?, two, >!, conflatio inDiphthon- 

gum. Gratmiat. 

To5,wS/w, expello,e\trudo,amoliorrrudendo. 
Toi.^KTf.a, 4, expultrix, propulfitrix. A fq 
toS.:«w, f. wjw, abigo, expello. 
«•){■{■<, <»>, 4, expullio. A prnc. 
toVox.w, w, aTjSjxEr, non videtut. «T/oofo, noi 

vifi.m eft, non placuit. 

lro5oi«(«i?«, f icrw, reiicio, reprobo, Gl. Vet O,Toi0K.H«<-'0a*, Philox. iprobatio, reieaio.repul ToSox.ii«o-f*> oir 
. , rcpulfa, Gl. Vet. 

toook.m-«?/«> ««> '"• reprobandus. 
.TOdoK.ii/w, w, improbo, abiicio. Rob. A feq 
to56k.^o«, b, 5k»H. minimeprobus, nonpro 
bandus, adultetinus. 
l7: ;5on«. «too, to, munus, donum, oblatio. Ab tienteragitor. 2) renitor,reuUo,difn:ul- 
• cedo. Ex «t5 & Suotet/w. 
Ato5utt/t^t.?, ««/,/, ftomachattoinrebusad- 

verlis, impatientia. A prxc. 
Ato5ut^>ov, s,t5, locus, vbi velVimenta exuun- 
tur. Gl. Vet. fpoliarium , confternium. 

AtoSuw, f. Iw, exuo, aliquem fp.ilio, defpolio, 
detraho. In mcJio imiuiiu», exuo me. 2) 
amoueo, tepiidio. 3) accingoc, aggredior. 
AtoSwpo^, idcm quod limplex. 
•ato.'w^>, exuo, fpolio. • 
'Atoo{7»:*w, feparo, prohibeo, cocrceo. A Teq. 
'ATo/pyw, idein. Ex «to & «Voyw, arcto. 
'AToif'". f<ru ' P ecdo > cornimpo abreptum. 
•A«?iw, «, f.-iTw, parce & tenuiter viuo. 2) 

vitam quo^uo modo ago. inf. ^to^v. 
AT<?£f<«. " TSC > t) ' <l ec ° aijm - Ab «"=?<"• 
ATofeiirw»»'. vclaTO?< U yv^w, f. «;jw, dis.ungo. 
feinngo,fepato,4iuldo. «TtC.i/yii/vov, feiun- 
aum, I hilox. 
AT.r/w, w, .. j»«, ferueficio. 
AorofuyJ», », deiug<;, Gl.Vet. 
ATi?w, tedoleo, oleo. Ex *to & Vfw, c/«. 

1 5 'AT:?«'/{«<f(», 275 A n o 

'Atto? w/(xtt>in, u, f.int, effingo.depingo. Phi- 
lox. i-r^tay^ii, depingit. 

'ATro^.ivvujei, hue «Trofuwuu, fut. f^TO, difeingo, 
zonam aufero. 2) exauttoro. Gl.Vet. de- 
cingo. Philox. airi^ueen, difcinxit, aor. I. 

'AttoSoUau, dcflorefco. 

'A7ro3«f3('u, «, f. iJm», confido, magnopere tldo. 

'ATraSctt/iectJu, f. ceeru, demiror, fufpicio. 
'A7roSeceo(e<ti, «teoK» defpe&o ex alto. 
'ATroSeittfu, numine diuino adflor, diulnitl 

*Aor»S5(/£/\iM, «, f. iistn, funditus euerto. 
"AovaSsv, Adu. lunge, leorfum, eminus, extr 
procul, vndeS, ij, ToitTroSev, remotus, a, un 

'A7r«5fo!, n, i x*. >), qui fine Deo eft. 2) in 
pius. 

'Airsiiia, u, f. unu, facio Deum, in Deos, vel D 
vos refero, confecro, diuinos honores tr 
buo. iOTj£Efi2i, adDeosabeo, interccelites 
referor. Ex iisd. 

'ATroSef/ceTreite, x(, {,, cultus, veneratio. 2) cura 
polt remedia vehementiora. 3) cura poft 
exercitationem adhibita. A feq. 

'ATo^fjorMiu, f. et/o-s, curo, fano. 2) colo. 

*ATo5e(><e7reua-ie, e«e, tj, ctiratio. A prjec. 

'A7rcSet>i£u, futiftroij dameto. 2) abfcindo, fuc- 

' AtiSis^nKt X, 5 iteet H, caloris expers. 
'ATrt/JtViieoe, ov, 5 vcttJ S, repolitus, reconditus, 

vcl aptus condiendo &feruando. Exei/roT,'- 

Stfittt. 
'ATroSecic, eue, Si, depolitio, abiccVto. 2") expofi- 

tio partus. 3) finis, claufula, v.c.fcenx.cho- 

ri &c. voxGrarnmaticotum. Ab «Tirihin. 
'AToJeo-mfw, f. Uu, vaticinor, oraculum edo. I 
'A7roSeV7rto-ic, rwc, tf, oraculum. A prsec. 
'ATroSeroc, e), oitctii), deteftabilis, abominandus, 

contemtus. Ex ttri & SeVo-oiicti, defdtro, vel 

potius ex ot pr. & oroSea. 
"AotSetoc, e, S xtti ij, qui reponi folet in apothe- 

cis. 2) repoiitus, reconditus, conditus. Ab 

tlTOTt^lttl. 

"ATroMu. f. SeCo-of/.*!, curro, aufugio. 
'ATroSeutieu, «, f. ijtrw, longe profpecto. 2) fpecu 

lor, exploro. 3) diligenter animaduerto. 
'ATroSeuo-ic, eue, i), relatio inter Deos, f. Diuos, 

confecratio. Ab tKrt&sSiJ, 
'AoroJiJKi», i)c, li, repofttorium.conditorium. 2) 

horreum, granarium. Ab e-TroTiSiriei. 
'A»»ai)At2T(coc, <?, S, futtus. quali ex i.imii>.iXi 
'attoSdAi/vu, efFemino, emollio. 
'attoSihiiou, 3, f. <Wu, eftero, efrcratum rcddn, 3 

feritatem, iram, crudeliratem incito, vlci 

ita exacerbo vt fanefcere nolit. 
'A7roSi)<rtti/f;ie>, fut. itru, recondo, congero pro 

thefauro. 
'ATeSiicja^iirftoc, =, 5, coaceruatio pecuniarum 

aut alius rei. (TTjJtvois, «, f. &tu, cumulo. 2)aggereobftruo. 
3) exaggero. Ex ii,i & *Kc, agger. a n o 27< 

I 'ATroSAoio-itoc, l, S, frattio, fraftura, elifio qu ; 
| preflu fit. A feq. 
'ATroSAttcv, extundo, Gl. Vet. defringo. 
j'Aot3a<(3«, f.v|/«, exprimo. 2) elido. jjadflij} 

vehementer. 4) excludo, abigo. 
j 'ATroSAiiejeo:, ttToe, t5, fuccus exprcffus. A prM 
'aotS/\h!«c, e«c, i), expreflio. 2) elilio. 3) adffi 

itio, cjlamitas. Ab eod. 
'AirojvijVitM, f. 2. m. attvetttti, morior. *7roJ*v«S 
eniori, Philox. aor. 2. inf. ttrrojttvovToc, do> 
funfto, Philox. ttroiv^o-ituv, moribundus.Q, 
Vet. tbraJviij-Kei, dccedit, Philox. 

'ATfojftco-avu, f. voictti, fiduciamadfero, animua 

addo. In vied. animum fuino. 
'AoroijttiOTC, euc, <i, ftaftura.decuflio. 2) friatifl) 

'Aira^^xucnu, toc, tI, fragmentum. A feq. 
'A7r<3fctij«,f.o£i;cf«, confringo,perfringo. 2) fria 
'A7rfl9t;i)ve'«, «, f. i)o-«, vehementer lugeo, lamen- 

'Airo3{[te'f«, fut. eeo-w, folia lici, arboris, decerpo 
& colligo. 2) aufero. Ex 3t>('ov, folium fieL 

A-o35<f«, fut. <V« &<{«, demeto, amputo. El 
&»Se e <t«I. 

A7roJf;:^,T(j|j;oc, JKttli), impubes. 2) depilis,c«- 

A7roi){!tr/io:, oitoc, to, fruff um, fegmentum. All 

A7ro3fo(c/3erv, Gl. Vet. exgrumare, degrumari, 

Kx <t7ro & 3^'j(x(3oc, grinnus. 
AttoSiiovcc, b, i xx) $, a throno veniens, a feile i.iis. frango, cfFcmino I c.:di;- ATroSjio-ita, delilio. 2) refilio. 3) exfilio. 
'A77o&uiee'u, «, animum defpondeo. Ex &nl & 

3utii:, animus. 
'A7roSu;xiao-(c, £«c,i), exhalatio,euaporatio. A fq. 
'Ajroiuttiiw, u.f.&au, euaporo, exhalo. 2) odftj 

'ATroSitiioc, e, Siettiif, ingratusanimo, inuifuiJ 

moleftus. Ex c!tto & SaiiSc, aiiimus. 
'ATroSu/xoc, cv, remilliis, negligens ; animo are 

alienns, animo deicctus. 
'A7ro3uvvi;'«, expungo, repudio, dccipio.^ 
'ATroSufiJu, eualuo, Gl.Vet. Ex ttrrS & »t'f«i». 

valun, Gl.Vot. 
'A7ioSi){oa/, «, excludo, foraseiicio. 2) oppono 

fores, obturo. Ex ct7r3 & Suftt, ianua. 
'ATroSi/jctviov, '«, to, genus poculi. A feq. 
'atmSusi, f. 1/0-tj, polluceo, in facrificium abfu- 

mo. i) offero, defungor facris. 
'ATroStJt/tiitifoitsti, thoracem exuo. 
'ATroiSt/o-ic, tue, 4, tumor. Ex tiTrS & c$iu, intu- 

'A7roii)Toc, 8, 5 «*;►;, fineartefaaus, al.atfeASc. 

Gl. Vet. inhabilis. 
AtmiiVmc, ^k. nori curiofe, fimpliciter, fine 

alfeftatione artis,nulla quaefitiorc elegantia. 
A-Kuxlu, «, fut. i)0-u, aliunde habitatum venio. 

2) migro in coloniam. 3) procul habito. 
ATroiiti», ttc, •;, colonia, tranfmigratio. 
ATrciieifw, fut. <V«, incoloniamdeduco. 2)cogo 

migrare, amando, diflitas in fedes ttaduco. 

'A7TOi>tl>\0C f a n o tc, t-i, fimplex, non ornatus, vt feq. 

, (5o«, %i in ccloniam miffa. Ab«*oi><o< 

■ic,cuc,*,colon'uededuaio. Ab kxoix/?m. 
rcwc, S.o, colonisJteduaio. zjdeporta- 
2) mi^ratin. Ab eod. 
Socc.», S, t. 1)*.», obftruo. a) deflruo.dc 
ior. Ex «to & »JiioSi>(«ft», «tff/fc». 
yofiew, <3, fut. frti, ab adminiftratione, fei 
errfacione remoueo. i) remouco. 
;c, t, i xal >>, proprie domo abfons, aut 
loemiffus, eieSus. 2) colonus, incolo- 
nmiffus. 3) percgtinus, externus. 
r<<>, f. (««, mifereor, defleo, deftco rmfe- 
iliter. 2) conqueror. 
«vt«<;, ov, carens pabulo, f. pafcuis, f. pa- 
■e. Ex « pr. & *oi(t*Iv». 
jifu, f. iv^, eiulo, lamentor. 2) defleo, 
lentor. 

iii, <3, fut. «isM, & ccrro.voa, w<r«, dcbitx 
ncc eximo. 2) redimo foluenda pcena 
1 fatisfaainne. 3) pecuniam exigo. Ab A TT O 273 

'AWtxttfcW. teddo. Philox. reftituo, reprcc- 

fento, redintegro. AmxxSiwiii exhibet.te- 

dintegrat, Philox. 
ATttxxii\i\uu, vinco, fupero, interficio. 
'Arro««.?.o5. s.ixzit, intempeftiuus. 2) abfur- 

dus. A xx«<k. 
'A^oxxiu, f. x-jtu, aduro, exurc. 
•A7ro«K6«,<3, f. if», prs maltmagnitudinedefi- 

cio.fuccumbomalo. 2)fucciimbo. 3)male 

me habeo. 4) iguauiter fugio. 
^txixific, sae, *, detreflatio laboris, fuga aborh prx olliti fot ■.,, A.lti. fine prena. Ab « priu. & orti 
ijttti n, impunitus. Ab eodem. 
>ilwo«, ov, vltor, vltrix. Ex «oroivov & S< 
«v, k,tJ, & iuplur. t« «>o.v«, pretium, i 
unus, quod Itfco pcsnx debitae offertur, 
requopoenadebitaperilatttt. 2) pcena. 3) 
icunia, cuius vfus eft in compenfatione rc- 
m, in redcmtione. Ex «VJ & w«iv9, pana. 
,ic, u, i *«< i, carens qualitate, qualitatis 
cpers. Ex x pr. & *«!"««, itho/m. 
iriov, aufcrendum, pcrfercndum. Ex «xo- 

iso,;?»j«iti,abominor, Gl.Vet. Ex«to& oia 

?on«<, omiuor. 

i%otixi, f. oi;c*TOfc«i, abeo, tlucedo. 

K«a«.<™, estpurgo, abftergo. 

«f«3*e<?«i purgo, mundc. Smc. 

ik.«S«{cc«, «tjc, t», purgamentum, excre- 

ncntum. 2) piaculum, piamcntum. Abirro- 

oxxL^te, fm«, >!, expurjatio. 2) expiatio,lu- 

tr.ttio. Ab eod. 

,K« r r«<;r,iij.-, v. ov, pnrgjtorius, ptirgandi vim 

laben.-:. 2) expiatorius. Ab eodem. 

nxx^Xwxi, refideo. • 

-ok«3»u5u, f. »**»<*«, feorfum dormio, lecu^ 

bo. 2) obdonnio. 

...-, re.igo. 

rtmMMM-Ki ««. *> I»"' 1 d.refixio. A prrec. 

Ktxii^xi, dcfes fum, delideo. 2) languidus 

fum. 31 feorfum (edeo. ixtxxifiune, feffili», 

refes, Gl.Vec. Ex Art &*&«*». 

^,,-,;;-,!,,,, fedem rcpeto. 2) leorfum fe 
deo. 3) dkitur ic de iudice. 

mxxiiexiu, & 

jroK*SiT«rj , 'ulcm quod aVoKaS.Ofi". Plnlox 
a««5. f «, remancipo, refarcio. xnxxS^ 
reprsfentare, Philox. thmumKHtM, repra 
fentare, Philox. a. I. inf. refhtuere m int< 
grum , reuocare ad veram & primigcniam 
cunditionem. 'Aortic«i«'?w, degenero. 2) malum, degenerem, 

ignauum appello, 
■unxeMa, », voco, appeilo, per opprobriumfe 

inuidinmappellifo.GI.Vet. feuoco. 2)in- 

voco. 3) mterdico, veto. xxixxxSpxi, de> 

voco, Ci.Vet. 
ATOK«A?.Mrr<?M, ornatu priuo. 
A»»i(«»tnrri>{af, «, 0«, qui reuelare, feu patefa- 

cere folct, aut poteft. A feq. 
■a-xoxxMkt»! f- +«, detego, reuelo. 
'AiroK!t*uM, -"««» ^» reuelatio, parefaflio. A 

'ATo^fcva, fut. «n.:, defatigor, deficio.fatifco. 

AvtxxnSt-x, laffa, dcfefla, Philox. a.2. part. 
•A««^w.f.i>», deflcao. 2 )defleaomeare- 

ao curfu. Philox. A-noxx^xi, degenerare. 
Anixx^ic, ixc, <J, deflexus. A pnc. 
A Tox«irv. ; <.-J, f. <<ru, fuffio, fuffumigo. 
Ax:x«rrv.^oc, S, 0, exceptio vel applicatio ad 

partcm oegram rei fulKtaeper infundibulum 

1'iue ariindiiiem. A prxc. 
atoic«p«oo«!m, $> fut. it-u, exfpeao. 
•AT0 K «f«5»v.;x, «c, ,', exfpeflatio. A prsc. ^ 
• A T0.c«e«T0(cci., caput abfcindo. Ex «To<ScK«e«, 

CHpnt, & Tl|iv», ftco. 
'Axo>c«c;/i«, «toc. to, quodtondendorcfecatur. 

Ab «tok.<;w, tktondco. 
' rWOxxOTsZ», i'«i tmausdecerpo, item, priuo 

bono aliquo. 
•A-oxxQ*i», S, irua.im edo, pullulo. 
A^JwjW, «*ft *. 'onfura, detonl.o. Ab 6».- AT.'i,i r r e c«, 8, fut. ftror, inedia mortem mihi 

confcifco. 2) non fuftineo, animo dehcio, 

impar fum doluri. 
A«*«eW^»«,'"f,*,n.orsquilitapcrinediam. 

2) coJcrantij doloris vifta, aoruptio patien- 

tis pra dolore. A pcasc. 
A T o«»$oAo,^, », f. <»«, paleas, feu feftucas 

alicundc legp. 
ato«t«/3«./u, defccndo. 
Axox«T«T<i>»4<> repono. ^ _ 

A*oxx-xK>.±sft>>i vel AxtxxTx>,yxTTUi f. «ijw. re- 

,,«..,-, cioc;, >5, reditus folis, luns&alia- 
■um ftellarum errantium anno vertente ad 
cadem ligna. 2) reftit.uio in priftinam tor- 
fnam, vel ftatum. Gl.Vet. reftitutio.redhi- 
bitio. Ab «rroT«ii?^|i;i. 
ATo.ccT^Xo.cc^^.detentio.Philox.abftcn- 

ti<>. Ah i^oxiTly.». 
'ATHXxTXTi^t, depono. 

A7[oxzTe$x.,u, 279 a n o a rr o 'AmtarzzQztiti, de fpeculo, figuram redcente rei 

obie£te infpicjenti. 
'AToxjtrix». detineo, Philox. immetsx&iKcii 

detineri, Phiiox. 
'ATjxauAs'.., 2, £.{», decaulefco, caulemamit- 

tO. Ab i^UltuXlC. 

's-xtvxvMnc, euc, i, caulis amiiGo & abieitio, 

exftirpatio. A prac. 
'ATOiutiiAif :;, f . ij-ii, decutio, decurto. 2) euello 

vna cum caule. A xjcuAjt;, cau/is. 
'JltoxovXkhc, tuc, i, reuuliio, conuuliio, detra- 

tlio. 2) euullio penis, f. exfeaio. A prsc. 
'at:'*j;vAjj, e, l xx\ >?, caule reciio nongermi- 

nans. Ex j;tj & xtn/Aj?, caulis. 
'at-u>.'».:i <*<.>!, ambuftio.deuftio. Ab aT5xa.'i. 
'AT»iieii>a),f. Kf.Voiiat.fepunor, reponor. :, fta- 

tutusfum. 3) invnineo, impendeo. ittm 

Tn.dcpoiitum eft, Gl.Vet. ix:xsiu.Evi;, con 

ditus, repofitus, condititius.Gl.Vet. xzaxii 

iu-.ii, reconditum, P.iilox. 
'ATOxfifii, tcndeo, detondeo. 2) amputo, ab 

fcindo. J) priuo, fpolio, imminuo. jtTjsi 

uffunx, detunfa, Pniiox. perf. patt. palf. 
'AT3*£**xu(i(iivu<;, AJu. aperte, palam. AbstSro 

'Amizx^ztLivjii, Adu. diftribute, diurete. Ab 
«TJxA-f::*. 

'Ax:xe*$v)iu.£vuf, Adu. occulte. Ab i-r-.ijC-rr m. 

'atoxi;'AAs>, defU-fto, declinoavia, qusadpor- 
tumtendit. 2) declinc areitJ via. ExdstiiSc 
1«W», appelio, iv. portum plrutnio. 

AT^fv::, «, j" xa} ,,', vacuus, inanis. 

AT:x£v:ij, i, f. it/s;, euacuo. 


;i.\ ■ amoueo, remcueo. Gl.\ 
4tjxi>;, dimoueo, (vcrius, demoueo),^ 
moueo. i-Tsx.n<:}<lt;,amotus,P.-ilcx. itn.1 
Sirrti, emoti, Philox. ixwj* bt.yxt, furai! p 
veri, Philox. aor. i.paff. 

*"' ; >CT!> "s, >;, remotio, emotio, Philoi, u 
pric. 

*.*•«»«<, M.receiTus, difceflus, fuga. s)gej L 
faltationis. Ab ecd. Atoxij-j-sV*, ffion, fut. Zr>u.xi, inhedetaraij 

genero, hedera rio. A x.j-jo<, W<r«. | j 
ArtKkayya, (aiii ttTjxAi:» fut. «'>fa, claq . 

clangorem edo. z) cano, veluti cumcll, 

gore quodam. 
AtjxAj:.';., f. zi;u, defleo. 
ATJxAo:3>t*, «-;,-, T J, abruptio, fragmeatn 

A feq. 

defringo. iToxAy, prxtri ; oj.f.a 

git, Gl.Vet. 
AxtSxAno-n;, <*?, ;, exclufio, interclulio. AboS, 

ttAsi.v. 
AnKAwtbz, mtsc, ti, locus,quoaliquid iod 

ditur. 2)res,quaaliquidincluditur. 3)0, cer. Ab eod. 
'At;xAei?j<, £, 3 xo 
'ATjxAfito, fut. t/n 

2) includo. 3) i, inclufus. Ab eod. , j 
excludo, arceo, prohib* f. 4«, fiiror, furi Ao i*„c,i*. 

'Axsxtoixi:*, lucrifacio, lucror ex aliqua re. 
'AmxiPiJLxTi^m, f. ,'jv, grandes nummos in ari 

minuculos redigo. 2) facultates diiiipo.bon 
decoquo. 
'AT:>:«,;*AijM, fut. .'ju, capite priuo, caput am 

puto. Philox. decollo. 
'AT.^itJa-An-fiar, «toc, to, capitis amputatio. 2 

fordes, a quibus caputrepurgatumfuit. J 

prajc. 
'AT^fjiAu-jiJi;, S, i, capitis amputatio. Ab 

eodem. 
'A':«t..''i •*, f. >)»», negligo, non curo, luifun 

linio. tx x;<5:c, cura, & liicius. 
'Amutfei*, iJcm. 
"ATo>c»ft/KTj.-, b, iiutij, abdicarus, exccmmuni 

catus. Ab aTs«i;pjjj-«i. 
'ATJxvpi/yiis, utcc, tI, & 
'Ajr:«»{i|if, m.-, «', venditio per prsconem. 2 

profcriptio. 3) abdicatio. 4) excommuni- 

catio. Ab eod. 
'AToa-f^irK, vel &nvte£Tiv, fut. fu, per prsco- 

nemvendo, auctionor. 2)p 

dico. 4) rinibus expello, in 

y) excommunico. 6) edido publico iatet 

*ATo<i3vMiii, dilfipo. 

'at:xi«A;j>ui, 3UOCO. 

*amu,S>VcM>, fut.fjjn, periculum facio, peri 
clitot. 2) peticulum adeo, aleam fubeo. 3)ab- AToxA,{jt, e, Sxai>j, idem. 2) exfors, expei 
liber. Ex «tj & xA,f« 5 , bercditss. 

'AJr:xA>)iJ0B, «, f. ij-«, fortior, forte lego. 2) fo 
tediirribuo. 3) fegrejo, forte prluo, exhl 

ATjxA-fij,;, ckc, i,, eleaio, feucreatio.quai 
perfortes. Philox. delegatic, deputatio. , 

At:«a»t:c, b, j *£, i, vocatus, ecocatus. A 
A-:/.z?.ij;, euoco. 

A':«'-'»»i t:<;, tj, decliuitas. 

AirJxAinw, declino, inclino, vergo, deflecl» 
2) inclino animo ad aliquid. 2) defle3e 
dericio ab aliquo. bnKKaei, deuertit, Phi 

AtjxAui:, sxc, v,, inclinatio. A prsc. 
ATsxAiJa.fut ija,eluo,abluo, de.uo. Gl.Va 
ATc'xvsnric, £»;<;, >j, moleltatio, vexatio. Afeq 
AToxvmi-, f. atir», tsdio adricio, adfligo. 2) ob 

Jj exhaurio, accido. 

£, f. -:-, fcalpo, abrado. 

5, fut. ifjj;, metuabaliquodeterreof 

2) per ignauiamaliquidadgredi recufo. Ej 
tfr> & Jxvia, pigror. 

ATox«io-.t;, soit;, ,, detreaatio alicuius rei ei 

ignauia aut metu. A prec. 
AToxvif x, fut. ;j-tv, vellico, vngue aliquid ab 

fcindo, vel abrumpo. 2) vngue vulnero 

3) dedolo, extenuo. Ex «t3 & «.'<> 
jfeco. 

ATjxv.j-it;, tut, f, veUicatio, abfcifllo, qui fii 

vngue. A praic. 
ATjxv.jtfjt, otTjc, rt>, fruftum rei alicuius propril 

vngne abfciiliun. 2) fegmentum. Ab eod, 
ATsxDyx^» 1 , fut. ,'j-«, concha aut telhexcipio t^.-. do. a n o a n o 0S3 n ipfom clirTundo ac rrpono. Ex «V. 
.v», concba. ' , 

«V«., ,.>»., fut. -:«(«'. feorfum dor- 
rccubo. a)forisdormio. 3) ° tm '°- 
Ut>, fecubo.ahnoito.emaneo, Cl.\ ct. 
■/* , idem. A fcq. 

■ot. e, i «1 4, lecubans, fcorfum clor- 
t Philox. cmanens. difccetus rettus, 
».^x.*..,efnanfores,GI.Vet.em.n- 
s, PhiloX. ablegati ad caftella in l.ni- 
..ripatrii, inconnnio hoftiutn, pta- 
ergo. Dcmojlb. Exini &«Ir», McM*. 
..«.„., eblandior, Gl. Vet. 
ul^.,f.*«,}tundendo,fculpendo,do. 
lo aufeto. 2) pettundo. 3) inlcuipo. 
,, fui. »*•>, detrunco, mutilo. a) 1» 

^La,f.«»«,f.nuo,inf.nus«cavio 
tt ^,*f.4««,enato,na,andoeu*do. 
»«"«. S, f. 4««, comis nudo, tondeo. tx 
^,«,4. a.rpottatio. 2) deportat.o. 
reJitus. A feq- 
ifM,, fur. 1«, nfporto, porto, dcporto, 
a, . Gl.Vct. «*•«•«>«»*•> latus.Philox. 
aor. 1. pai 
11,»»«, ««<,»., ftuftu.n, fragmentum. .*.- 
.»«t« , legmenta, prxlcy ni.u , CI. \ cr 
Wrfk; f. <«. inlolenc.us me effeco, vel 

,*S |fo j, nbfcilTio.amputatio. prxfcOio 
feflio, Gl. Vet. 2) figura grammac.ca 

jn a li.ie vocis aliquid autettur. Ab *r. 

* 7 "' , «, 8 ««3 4. «bfcitTus. 2) fpado. X) de 
imbeciUis.PhUox. cuiracus, cafttatus, 
I. Vcc. Ab eod. . 

«iVJa, f. •>«>, abfcindo, ampi.to, tcciclo, 
secido, minuo. 2) tepcllo, abiun S o, le- 
jco, auoco, ahftraho. 
xt.<vvuui , obfaturo , Cl. Vet. 
uoti». S, (. «««, detondeo. 
M «»i»iw, fi, f. «w, '" vettieem attollo. 
) iigurx vcrticem «mciu, 3) P»U«. terr *««, w, intonuis.epith. ouis. Ex « pr. & 
4uc , villus , /.»'•'• 

.«orufw, «, f. 4««. or(iine coUocnta autcro, 
imouco. a) otnatum auleru, ornatuptiuo: 
mmbuq*, priuo: fed re pulchra , VI rt; 
too tkc. «Tr,,ru5,i, dedecorant, Fliiiox. 
•,.>*«.•<, «,i««)»,uuiprou.l a c ™ hom ! 
Bumdeg.t, |ui in fecerTu, I. mohafteno vi 
vit. r'x «»» & »<»»"«, "tunJui. 
r.«.T7«/K«« f- /«w.elTundocum fon.tu.fouod 
3 i.iitvi 1,1 poculo temaoferat. 
fcb.T7«/S.»uJ,,S,», «rcamen .llud potoram 
„,„,, pofl ioam biberant, reliauum f.c cp< 

',.„ ! Bbant, vt tefonartt. A prec. 

r.nHj.vw. detondeo. 

ro«»{i, 5«. » • tonfura. 

t.«»p.».o<, •» . tonfus vel tondenHus. 

^lty, f. ,««. l«oo. r«bl«uo, esonero 

MMm lucc.dan.um.C.I. \et. Ab «V 

«.»7». 'a*okp«5Jc> , e ramo ticulnco aufero. Ex M 

• A ^L^«'w, w, erapulam cdormio, fcu ex- 

halo. 
•a*,^«>*uMW«>- f - '"i"' ' ,' <1i;m : , . ,. . ,: 
■a».4«'«""'I*^ ; ' *' cta P nl * "^ 1 " 10 ' uJ " 

tus atl lobriet.itcm. A piac. 
AW«>«W?«, f. '", caput amputo, & rt-rcco. 

t'.x M'& «fivio», <•"?'"• . . 

'a*ok.«t<«, -", f. -"". cohibeo, compclco. 2) 

'A^kJ^w, «t,f. «"■«. furpendo. ««k ? ^«(x«', 

dependco. Gl. \ ec. 
'a*.*;.»*,, in catnem muto, carncmfacio. ao 

•AwiK f .wc, w, i, abllinentiacam.s.tempus.quo 

a carne abuinetur. E» iisd. 
■\*„o '■s-v, a capite. Ex a*>& «J««, ''"/""• 

'Acr«K{«(i».«, ».»"">'■ aluuptus, pr.v.u P tus, 
prxceps. *«.«{»(.».»» prsceps, Philox. ab- 
ruptu.n, prscipitlum. Gl. Vet. 

Awoko.Sjv, A///. fcp.,r.,t',m. Ab «t.kj.vw. 
AMKe.adiw, f. uvfi, feccrno, exccrno. Ab 

a-Xp,^. «roo, to, refponfio, rerponfum. 2) 
anatio. 5) [ententia. Ab eod. 

■A*.w/.w,f. .»«, lecci.io, CMino.lcpam, d«- 
ligo, eligo. 2) excc.no. 3) rciic.o impro- 
bo, ib(udic6; iwexftVifUH, relpondeo. /11 
p,.//: delino, pe.tinc", Vergo, 
■A W ,*f.«. ! ,-«««.4.refponf.o J refponfum. 2)ex- 
cretio, feu ipfa aiV.o cxcerncndi. A pr. 
•,KOlT.K>,, y,, »», excerncndi vim habcns. Ab 
eod. 
A»«e.T«C, «, « «M. fclcilns. Wkp.tov, ex- 

cretum, Gl. Vct. Al> eod. 
a^jkpoWw, w, f. 4irtf, crepito, plaulico. 
A^oKfST^*. «T05, t>, digitorum crepitais. 
A prac. „ ... j 

A^iKovTO^, n , i k«1 4, durus.afpcr, rigidus. S) 

pauicus. Ex iwi & K.iTOc , p«//«J. 
'Air<« ? s«K. «««, 4, depullio, rcpull.o , propul- 

f.lt.O. Ab i^OKP«W. 

■A».»f»«.«.,, «• ■", depulfiuM, v.m dcpellcnd, 

h bens. Ab cod. 
'A*.»JS^, »,8«.4. q«i repellitur, feu ten- 

citur, Ab eod. 

*.«.*•>, f. »'«, repcllo, dcpello, ptopulfo, 

reprimo, exc,utio; & «V.kpji.k». , r r0 P ull ° » 

refelio , tefuto. 

i-„ ■», f. ^+w, abfcondo.occulto , conte- 
rl0 , ceIt,,'obfcuco. 2) dignitate U 

prtftantia fupero, vinco, obfcuru, c< oui- 

dcm invtramque partem. i*.K»»ir7.««i, de- 

liteo, delitefco, celo. 
M M»r«vU|M<, in.jcjaciem concreito, con- 

elacio. k 

km( nit% m, 4, latebra , latibnlum. Ab *ro- 

ATiLu^.t; tf. i k«1 H, OCCUltUS, ..bfcondit.it. 
«TiK ? v4ov. abdicuro 

fumjertetum, arean,\im, Phjlo»> pbfcurnm, 
(',,. Vet. Ab cod. 

.,,.., OCCUltatiB. CI-\ ct.ll.lt:,- 
tio. Ab cott. 

AT.KT.flUH, 279 etts de fpeculo, figuram reduenc 'Axaxxrix") detineo, Philox. irroxxTxoxeSivott, 

detineri, Philox. 
'atokojuA^j, S, f. ijju, decaulefco, caulemamit- 

to. Ab ojjtokoiuAoc. 
'AorojiojuAiiric, euc, i, caulis amiffio & abieftio, 

exllirpatio. A prac. 
'Anoxxv>.it;a,(.itru, decutio, decurto. 2)euello 

vna cuin caule. A x*uAoc, caulis. 
'Atroxxv/\itric, euc, ij, reuullio, conuulfio, detra- 
ctio. i) euuliio peuis, f. exfectio. A pnec. 
'Atcqxxv>.qc, ts, i xxi $, caule recifo nongermi- 

nans. Ex ioro & koiuAoc, cautis. 
'A-xbxxvctic,to>(,vi, ambultio.deulHo. Ab atroxaiu. 
'ATixeiitxi, f. xtitrou.ttt, feponor, reponor. 2) (ta- 
tutus fum. 3) immineo, impendeo. iitixti 
Tai.dcpofitumefr, Gl.Vec. ioroxtiu.tvor„ con 
ditus, repolitus, condititius,Gl.Vet. «jroxsi 
Ittvov, reconditum, Philox. 
'Ayttmtiftui, tondeo, decondeo. 2) ainputo, ab^ 
fcindo. 3) priuo, fpolio, imminuo. irroxs- 
>txt?u.iva, detunfa, Pniiox. perf. part. palf. 
'ATtoxtKttMntLivuc, AJtt. aperte, palam. Ab&itt> 

'Airoxtxi\tit>toit(vug, Atiu. diftribute, difcrete. Ab 

«TOKA^fOW. 

'A*aj«*{ii|i/M'»wc, Aiiit. occnlte. Ab irroxointTu 
"ATOxiAAu, deflc&o, declino a via, qu.eadpor- 
tumtendit. 2) declino arecta via. ExirrocV 
iuiAAw, appcllo, iu pvt-tum plruetiio. 
'AitUivttt, a, 5 ««) •), vacuus, inanis. 

'ATroxfvTiu, v, i. ntrn, compungo, transligo. 
'AToxivwnc, ewc, i,, exinanitio, vacuitas, Gl.Vet. 

Anoxttfoaivji, lucrifacio, lucror ex aliqua re. 

'ATroxifiioiTifu, f. ijw, grandes nummos in atrii 

minutulos redigo. 2) facultates dillipo.boiis a n o ■ hiq>, ; ueo.Gl.V 

inoxivS, dimoueo, („«•«,, demoueo), fu 
moueo. &oxiv>,a£)c,amotus,Philox. iTjnil 
SiVTtc, emoti, Philox. int>xtv^vn.i, fumo | veri, Philox. aor. 1.1 .ttpccMttttx, ciTot, to, capitis amputatio. 2) 
rdes, a quibus caput repurgatumfuit. A scfwAi rizSc, o, 0, capi io. Ex 

■jScuw, negligo, non 
:ura, tk IniJus. putatio. Ab 

1 curo, luctum abdicatus, excommuni i\ytox.:t>vyit.tt, ctroc, tq, u 
'Awomf jOjSif, «iij, if, venditioperprajconem. 2) 

prolcriptio. 3) abdicatio. 4) excommuni- 

catio. Ab eod. 
'ATOKiffJuircrw, vel i->tox<tt>vTTO>, fut. fu, per proeco- 

nemvendo, auttionor. 2) profribo. j)ab- 

dico. 4)'finibus expello, in exlilium eiicio. 

$) excommunico. 6) edicto publico inter- 

'AtoxiSvi?-*/;!, difTipo. 

'Aitoxivovvtvu, fut.tuju, periculum facio, peri- 
clitor. 2) penculum adeo, aleam fubeo. ATtoxivtttrtc, tuc, fi, remotio, emotio, Philox, 

prsc. 
Aitixmc, i, i, recelTus, difceflus, fuga. 2) ge( 

faltationis. Ab eod. 
Aotoxinttioixxt, Pux,, fut. £>trou.txi, in hederamd 

genero, hedeia fio. A xio-crit, bedera. j 
AsroxAayya, (alii xm xXil;o>) fut. iyi- u, clan( 

clongorem edo. 2) cano, veluti cumcUl 

gore quodam. 
AiroxKttiu, i. uvsu, defleo. 
ATtix>\adittx, ttToc, ro, abruptio, fragme 

A feq. 
'Attoxhiu, Stf.inu, defringo. iiroxXx, praefri 

git, Gl.Vet. 
'ato'kAeio-1?, iuc, $, exclufio, interclufio. Abiti 

'Aitix/\titsittt, ttToc, t5, locus.quoaliquid incll 

ditur. 2)res,quaaliquidinduditur. 3)0) 

cer. Ab eod. 
'attoxaei.-oc, e, 6 xtil $, inclufus. Ab eod. 
'Artoxxda, fut. tiVw, excludo, arceo, prohibe 

a) includo. 3) claudo. 
' A-xoxUTtTu, i. tyo>, furor, furripio. 
'AiroxAifiJovo/ioc, b, i, expers hereditatis, exhen 

datus. 
'atokAijiioc, «, !««)>!, idem. 2) exfors, expei 

liber. Ex iiti & xASfoc, bereditas. 
A-nQxMt>ii», S, i. Stru, forrior, forte leco. 2) foi 

tedifriibuo. 3) fegre^o, forte priuo, exht 

redo. 
Airox^tjuttic, tuc, vi, electio, feu creatio.quif 

perfortes. Philox. delegatio, deputatio. , 

Ato'kAi,toc, a, &. xxi ij, vocatus, euocatus. A 
i>toxtt/\iu, euoco. 

A-nox>.iu.x, toc, Ti, decliuitas. 

awokAikw, declino, inclino, vergo, defleclo 
2) inclino animo ad aiiquid. 2) deflecto 
deficio ab aliquo. iitoxhivti, deuertit, Phi 

AtokAio-ic, cojc, if, inclinatio. A praec. 
ArroxAiJfu, fut. tittu, eluo, abluo, deluo. Gl.Vet 
AiroKvaiirii;, tuc, ij, moleftatio, vexacio. A fea 

'Airoxvaiu, f. aiiru, tajdio adficio, adfligo. 2) ob- 
tundo. .3) exhaurio, accido. 

'Atoxvo-u, S, f. lio-w, fcalpo, abtado. 

'Attoxviu, u, fut. ifsw, metuabaliquodeterreor. 

2) per ignauiamaliquidadgredirecufo. El 
airj & hxviu, pigror. 

'Airixvxtric, tut, 1,', detrectatio alicuius rei ei 

ignauia aur metu. A prsc. 
'ATroxvifw, fut. Uu, vellico, vnguealiquidab' 

fcindo, vel abrumpo. 2) vngue vulnero 

3) dedolo, extenuo. Ex iiro & kh'?«(, 
feco. 

' ATtixvtoic, suc, (i, vellicatio, abfciffio, qua: fii 

vngue. A prasc. 
'ATrixvidfta:, ttToc,To, fruftum rei alicuius proprii 

vngne abfciifum. 2) fegmentum. Ab eod, 
'A?roxoYXi%u, iui.isu, concha aut tella excipio. a n o a n o 282 n ipfam diffundo ac repono. Ex M 

B W.X1.? fm. *»(«*., feorfum dor- 
fecubo. 2)forisdormio. 3) d °5 mK '" 
."<>, fecubo.abnoao.emaneo, W.vet. 
hiu , idem. A feq. „ , 

roc, e, i ««V f, fecubans, feorfum dor- 

,s. Philox. cmanens. d.fcretus leOus, 
,anfores, Gl.Vet.eman- 

es, Philux. ablegati ad caltella in fin.- 
agri patrii. in confinio hott.um , pta> 
ergo! Dcmoflb. ExM &«».>,,, <■«*''«- 

.111^«, eblandior, Gl. Vet. 

ubr?-. f.^rundendo.fculpendo, . 

lo autero. 2) pertundo. 3) .nlculpO. | 

>.£„, fut. »»«., dettunco, mutilo. ») m- 

•**!«*, S,f. <«"• enato.natandoeuado. 
f. ^toi, comis nudo, tondeo. tx 

, CO.Hrt. 

,,.,>, afportatio. 2) depottat.o. 
reditus. A feq- 

a.:^ fut ,vu, r.fporto, porto, dcporto, 
^Gl.Vet. **.*.,«»**., latus.Philox 
atus aor. 1. part. paff. 

it««,t>, fruitu.n, fragmentum. «-!■ 
;T «, fegmenta.prarfegnina, Gl. Vet. 
ijw^», f. «»«, iniolent.us me effero, vel 

mi 5?. -i, abfciuio,amputatio. prxfeflio, 
feaio, Gl. Vet. 2) figuta gramnjatica, 

> fine vocis aliquid aufe.tur. Ab «w- !£.",, .,».«• *', abfciffus. 2) fpado. 3 )de 
is, imbec.llis.PhUox. euiratus, catttatus, 
I. Vet. Ab eod. . 

rla, f. *», abfcindo, amputo, recido 
^cido, minuo. 2) tepello, abiungo, le 
iro, auoco, abttraho. 
ngiWtti , obfaturo, Gl. Vet. 
Mt ,i*. S, f. "™. detondeo. 
„L.S«, .3. f. 6*», invetocem attollo. 
) figurs verticem .fficiu. 3) paucw rem 
ipeJio. 

Mi , .», intonfiis.epith. ou.s. Ex « pr. & 
«sc, •«•Vw , /<»'•'• ,, . „ 

,«».«'«, Z, f. ''«. ordine collocata auiero, 
moueo. 2) ornarum aurero, ornatu r riuo 1 
mnimquc, ptiuO: fed repulchra, vt re- 
.„„ fcc. «*»«W|«8»». dedecorant, Ph.lox. _ 
;»s^.. { , «, « ««M. qui PW"»> a ccctu homi- 
inmdegK. |Ulin lecelfu, l.monafter.o ».- 
it. rx «*• & «•»«««• muxdus. 
•K»T7«0.t». f - ''<""> etTundo cum fon.tu.lquod 
! p„tu in po.ulo remanferat. 
J.r-« l Z.,^,i,l, certamen illud potorun. , 
., ......rMr. rel.uuum 1.- e 1.0- AT«K{«5i'f«, e ramo ficulneo aufero. Ex *r» 

& *{«5>j. r 

A!i« ? «,m»«», », crapulam edormio, ieu ex- 
halo. 

, Aw»X.'«t*«*??»K«'. f - '"'""• ldem - , . ,. 

'm4wMii *• s - <"P uU e * halat10 ' ,edl - 

tus ad fobrietatem. A ptEC. 
'A«Kj«rf?«., f- •'">> «P ut ^mputo, & tereco. 

Ex «w. & *{«vi»v, cap«f. 
•A,«,«n», «, f. «•?», cohibeo, compefco. 2) 

'A^»4v««, «,f- «"•"- Curpendo. «»»«{•>«,««>. 

dependeo. Gl. Vet. . 

■A*»*e»ii», in carnem muto, carnemfac.o. At> 

«775 & «{£«?. 

'a*««{«k, «, «. abflinentiacarms.tempus.quo 

a carne abttinetur. Ex iisd. 
A-o« f --5-v, a capite. Ex &r»& k{«c, caput. 
Aw «ewv.«, «,»*«.'!. abtuptus prxruptus, 

prxceps. *,.'«{„«.», pt*c«ps,Ph.lox. ab- 

ruptnm, pri^ip.tium. Gl. \ et. 
'A»»«e'5»v, /»«■«• fcpatatim. Ab «*.*{<».,. 
'A OT « e .iu, u , f. avS, feietno, excetno. Ab 

■ A X'V«. «™», t5, refponfio, refponfurn. 2) 

condemnatio. 3) fetlteiKia. Ab eod. 
'A»r.*e,'v«, f. '■•«> fecerno, eximo, feparo , de- 
ligo, eligo. 2) excerno. 3) tene.o, impro- 
bo, abiudico. «to«{.'vo««., refpondeo, /» 
paJT. defino, peitinco, vergo. 
^'«{.^..««.■i.telponfio, refponfum. 2) ex- 

crerio, feu ipfa aitio excernendi. A pt. 
'ATrMgnWf, ^, 5v, excernendt vim habens. At> 

eod. 
A7r»'«{iT0<, «, S ««• 4, feleaus. ^o«{.tov, ex- 

cretum, Cl. \'et. Ab eod. 
••t;«,;:t£u, «, f. <»*, crepito, plaut.to. 
•ato45t,««, «t» ? , xi, digitorum crepitus. 

A prxc. . 

■A*.«e»T.c,B, 8««» «, durus.arper, ngidus. 2) 

pauitus. ExM&c*!>inc,pulfus. 
'Air.«e'Jn?. ««<> ii, depulfio, repull.o, propul- 

fat.o. Ab «»o« e i«. 
, A».« rJ .«i., i5, Jv, oepulf.uus, v.m depellend. 
h bens. Ab eod. 

•rf»;»»», «.•««<<.. qui repellitur, feu reu- 
citur, Ab eod. 

««{i«, f. »1«, repello, dcpello, propulfo, 
• 10, excutio; & ^ov.{eo<i«i , propulfo , A prxc. Iquu, poftq 

culo eiiciebant, v. refon; 

r.««e'»»', detondeo. 

roK-e^, 5, , i , tonfura. 

twttipK, »», tonfus vel tondendus 

»o«.^.|«ov, fuccidaneum , Gl. Vet. 
«St>. 'AmneMu, f - •'+". abfcondo, occulto, conte- 
go,qperio, <e!i, obfcuro. 2) riignitate & 
prftftantia fupero, vinco, obicuto, & qu.- 
dem invttamque partem. «««{ut7o(««i, de- 
liteo, delitefco, celo. 
ato«^7*;.^(x«., in glaciem coBCrefco, con- 

''JJfZi, ?'• *. ' atel) " • laMon^»". Ab ftrt 

■Axtl7>'<, *,&*'•>., occulnw, abfconditu». 

a -r;«{u<*:v. abditum. ablconditum, ahfcon- 
fum, iccretum, arcanuin, Ph.lox. obl 
Gl. \'ct. Ab cod. . 

at5« ? v|k, .-*, i, oceultatio. Gl. Vet. lauta- 
t.o. Ab eod. 

A-r.«T,-n«<, 283 a n o a n o '*rt«n|i«i, Stiat, poffefTionem ali , f. evii, interficio, occido, perimo. 
*>, ldem. A pr*c. 
idem & ab eod. TtvvCu, & ovttoktcvvuw, idem quod 

'jtatixruK, ««f, ,j, colonia, ex i*i & kt,'?«, 

fon./a. 
'Atoktov/m, u, fut. ^<ra), idem quod imxTchv. 
mriuy a, f. ^™, fonum edo, vel cieo. 
•Aw«u/3ri«, aleam tento, fortuna. cafum fubeo. 

jre««/3»r«M, deiilio, pracipitem me do i3ftu 

corporis. 

toku.'«, & f. ,',», pario, gigno. «Jotk^Vb»-», 

emxa, connixa. Philox. effceta, al.Gl.Vet. 

Tnxiivs, eue.i, partus, puetperium. Apr. 
'Avt.ku,'jk«, pario, fetumdepono. Exavrscv ku«, 

»A<?», f. i, u , deuoluo, voluendo amoueo, 
luen.lo amolior. 
u;..vot'.v, u, f. >,(r«, idem. 

'A7TSKUfiaTi'f.v, vndis agito. 
*AvT»xuvov, a, tJ, frutex, qui cancs in primis ab 
iplis comcltus necare traditur. Ex ixi & 

'Avtoku{to'«, gibbofum rcddo. 

7ro«ufo«, «, f. !„ m , abrogo, irritum facio, au- 

ftoritare priuo. i m ^r, abrogat, Philox. 

toku ? «t,<-, eue, j, abrogatio, Gl. Vet. A pr. 

to««ku«, flendo conlicio. 

"""'«", 8'gno. 

jroKaAuw, f. Ceu, prohibeo, veto, impedio. 
^mx&Xumc, «.*, „', impcditio. A prac. 
aotk«<!.o«, «', mutum reddo. 3 ) furdum 

'AvroAaiy^vw, fortior. 

'Am**Xuumti recipio, repcto. 2) dcnio. 

7r.A«^.T C fi/«, «, gulam incido, fauces am 

puto. 

mt.tau.freutK, ov, cui gula prcecifa eft. 

«A««r;j«, t. fe», calce ferio, calce tepello 

2) delpicio, lperno. 

77oA2KTi!JiM<r, e, 0, calcitratio. A pr^c. 
A-vAo:A/«,w, tut.i(V«, enuncio, eloquor. 2)re- 

'A7roAo;nf3K'v«, f. A^ofi*i, recipio, rectiperq, Gl 

Vet. s) feduco, feorfum duco. 3)iiitercln- 

^ do, intercipio, dirimo. 4) capio, accipio, 

AvT.A«f.7r f uva, fplendidumreddci, iltuftro, po- 
pail. nnperf.o;iT3/>afi5Ti;uv£TK(,gloiia jux- 
r, paratut. 

'AT0A*f£ u, f. ^ a.ult , efFulgeo, refplendeo 
nbendo abforbeo. TreXx-rru, f. *«, 

To/.autK, «;, {,, fruitio, vfus, commodum, 
fructus, quem ex aliqua re percipimus. 2) 
voluptas, oblectatio. Ab «toAww. 
•AvriwuTf^, „, ( , Tif obleQamencum. Ab 

Kixi,, i), .v, i n voluptate viuens, volu- 
'bus deditus. 2) voluptatem adfercns. /AvroAauroc, S, bxxll,, ad voluptatem perti ■ 
|_ cuius dulcedo percepta eit. A fequ. 

AttoJW», fut. auo«, fruor, commodum,», 
| ftum, emolumentumcapio. a)inriettr\m 
| partem, damnum capio, punior. 
j'A7raAra:,-v«, heuigo, complano. 2) coo^ 

'AoroA/yw, f.fu, deligo, feligo. 2) decerp Lj 
reiicio, repudio. 4) declaro. 5) interE 

'AvtoAe^u, f. ev«, deftillo, fundo. 
■A*Unwx, t.5, to, reliquum.reliquia.. A 
Amteixu, f.i>«, relmquo. 2) defero, deft j 

3) lupero, vinco, prxfto, a tergorelin , 

4) dei.fto, delino: eleganter cttm partick 
ttfinh' ! "f < "' m " 1 " : patUm abeft < f '""iT« B 

^AvToAEiTajy/w, «, munere defungor. 
'ArrcA=; ;c «, f. |«, lambendo tollo, aufero. i 
AirSAe,+i;, eu? , ^, relictio, dereliaio. -) t| 

c^us, deliquium. Ab «-ro/.f/™. I 

'ATStexrx, s, !«),', electu s ,el(imi*. Ab L 

'A-xtKOxyiUvae, Adti. negligenter. Ab eo 
'AvTo/>£^ufi/v« ; , /},/ a . folute.libere. Gramn|.| 

cis dicitur etiam de politiuo adieitiuo ■ I 

gradu. Ab HmXuu. 
'atjA/u^-o,-, e,ixu*ii, bellonon vexatus, h'e| 
^ non lacelTitus. Ex x pr. & m^iu. 
AvroAififio;, toc.to, corium,pe!lis. Ex ^J&aL 
'AvriAffi.?, e, ixuMj, imbellis, inhabilisad 1- 
_ lum. a) inexpugnabilis. 3) pacificus. 
AvtoA/(z(.;c, Adu. non pugnaciter, leniter. ' 
'A7r.A£-;f«, f. i S u, decortico. 
'Airahixmti.x, too, t3, cortex refeaus, ,'«», m i L 

ts partes oleruni, plaatarum refc-ax \ 

prec. 
|AvtoAo(«/o;, crepo, fonnmedo, vtjtmplexhxi. 
AvToAsvrriva, f. uv», in mucroneni colligo. ) 

AjtoA/™, f. J,», decortico. 
•avtoA/o-«o,z*,, pereo. quati hinc fit iroA/iil 
imperf, quod tamen lonicum eftproiw - 

to, .10 «Jr.AAuft,. 

roAauKiivM, dealbo, candefacio. 
•3Any«, f. i'«, defino. 

-Aw i; . S, crepo, crepitumedo. v. a« . 
:oA>-ku3,,«, t. ,...;, detrahoAwia,. v ,f t . UOI i. A7roV\« fl '«, « f. „«, nugor, deliro. 

jA4tfw, r«v, if, receptio.retentio.recupe 
10. 2) interclulio, fuppreffio. Ab AnA, 

.'.>-•>. /-.•-/, liuefco. Hippocr. (f. leg.^r. 

A.f:^;-«, f. £)■*, recedo, aufugio. Ab M .ftrepi V5wA,9o 

A»o«. 1 facio, turbas excito. 
UyoifvM, argutim.fam. 
«, f.4«, in lapidem verto, lapi 
cio. «jroA,9i^ a) , lapidefco. Ab un v,'J«f, 5 ,j«c,tf,muutioinl.ipidem. Apra 
>>M7riv«, relinquo. Ab ^vtoAj,™. 

'Ajt.Aiv. a n o 286 inrfa , 5. f. £«> i Hnovincio. 

»,«.,, «-,-, 4, 1'gat.o, propr.e, qua: fit 

^«,ov, qui obf.deri, expugnaf. non 
„<■„. Ab « P r. & *.*,.{«». . 
«.,«, .5«, U., 4, extor.is, patria pulfus, er- 
>,cui nulla cit patria. hx« pr. &»i».ft»rM. 
Lr3«iw., dcHuo, detabor. 2)non att.ngo, 
on adhirefco. i,„r,„ f » 

M»fa,£, f- 4«. dc!abor. 2) lapfantL 
t clTu,utinlocolubrico,abcrroabeo,quod 
etebam. 3) non attingo, non adhirelco. 

JjjR. . ce.eti gtadu a forib us me £0 
ipio, celeriter aufugio, meabnp.o. ««*.- 
» e r.i, f. l.Att. pro i«*.T«jy.'™. r,x«ao, 
u't», ianiia, & «?r'?> <'' ,/ "'- . ... 

rrbanus, f.oe politia, n "' 1 '. c " i " tat '.^. V 

,tus, cxtra leges & confortium c.u.l.s 10- 

rieta.is agcns ; «f», alienus a rep. geren- 

la. Ex « pr. & woA.T£ioB«>. _ 

>t»»*»>> 8. quicimseffedef.it. 2) al.e- 

nus a rcip. nego.i.s. 

oytaAft *, ... qu'' non eft ot X.t«Jc, qu. eit 

^X^f. hV", dcbmbo delingo. _ 
rix*«(ti, I". ««*».«, perd», valto. t. 1. «»s- 
*^M„. «».MVU«., perco, m.ereo, d,f- 
pereo. ftr-A.«, per.it, Gl. Ver. aor.2. Lx 
«foro & iCUui». , prr,.». 
nXff/Miiia, rationem meo , compnto. 
«MNfWldb •> »> fupputat.o. Aprac. 
«M|«iU, «H». f •>»<"<" defendo fermone. 
»1 exculo. Ab »»0 .v Air»« , Jtrmo. 
4Ww «.«,T»,«»cnfif.o defenf.o. a)re- 

*ft!w">(, ^Tv!"defenforius, ad aefenfio-j 

t.em pe.tinens. Ab eou. _ 

.«>.-/.'«. «-■• 4, defenf.o, excufit.o, pufga- 
't,o, btisfaQio, Philox. 
gMyif.ltsi, f.(«(M", rationesrcddo, leure. 

fero. 2) expenfum refero. J) rationen 

ineo, ratione inita toiligo. 
^.x.y^k. -, .. «tionis redd.no & relatio 

2) expenli relatio. ))rat.onu.n cocex. 4; 

narratio, expolitio rei qua apparcat, rem 

bene aflam. 5) explicario caufarum. 6) 

menns abalienatio. A praec. 
A»,v.-/«, e ' •• narratio longa & verbola. 2) 

tabula, apol" gns, narratio fiOa. 3) **»«• 

y„, tjbulx cxpenfarum. 
AwoM.iroj.e, ! «»'4> rcliquiis. 
tmtUKbt», •• ;?"> clamore & vociferationc 

U.i.iam pra .nc fero. E* «>ro & !»»*»?-. 
•xfiMitx, «tm.t», lauacrum, f. quod lauanaa 

abluitur, Ibrdes e lutionc. 
P«K, .«<> 4, lotio. 

■at.i^. 1. »»•>, abluo. 

'Air«*.#;es««', eiulatibu* profequor, deploro. 

t» i»o ;•• i>.i«>.'fouai, «»*'»■ 

• A „>.. x .x.„ «.. 8»«.., f. -?'««'. fiutico, frut.ce 

feo, denlii fruticibus filu. 
■a».*v(«,»(». , porjor, 2; corrumpo, 'Asr.*»(*«vTii f , 5f.«, », corrumptor, perniciem ad- 

ferens, pernicies. A ptxc, 
'MMVItU.'! °*«»> labr ' nS habe " ! - 

rerumalienarum lncur.us. Ex *pr. «sioau- 

•A^W»<T. f , 4*. fine multo labore. 

A prac . 

'AT70A5w«y«.Mv, .», non cunofus. 
W.T.^, I «i 2 liberatiuus, abfolut.uus. 

W^",r M o,,', libcratio, abfolutio 2) refu- 
tatio. O difceffus, profeftio. 4 )deccllus. 
obitus. 5) confca.o fc. negotiorum. Ab 

•aJwt.*,' «,*»«»*. folutus.liberatus. Ab eod. 

Wfi», 5, f.-«. ^' m0 - ^)"«P c °P re - •a*1» TeU« , '.«. 4, redcmtio. A pric. 

•a-o^t« { , /W«. folute, libere. 2) abfolute. 

■ Aw o*»«, f- ^«> foluo, exfoluo, feiungo. 2) 

abfuluo rcum. O dimitto.remitto, dove- 

niam abeundi. 4 ) libero, da.o preti.ri re- 

Q emf.onis,&J)i«*u.««,diluo, J :efiito. 

2) dircedo, proficifcor. 3) dim.tto redem- 

tum ab altero. 

A „x.H.-, fi, f- 4««, iniuria adhc.o, contume- 

lia laceffo. _ ^ i|o 

wItS,' dc.rTho^uello, mote eorum , qui 

^. carpunt.h. e. oprimum quod,ue. 
•*nM««*. -. fut- •?'". f" 10 ' r . e,e "°'„ , „ 
'A»o««'/S«^'«. ««> 4. f- feocer.»*'*. " ? > *' v * 

auyUhi*, quod idem elt. 
■ ■ . ,, «toc to. uctrimentum, fiue .d, 
^«'ablrfione col.igitur. a)luftra,io, 

ap. Hefych. , , 

■ A oroV«5«{'»> tondeo, ex ixi ^«.«^, a ux- 

5«{.«, r*Ar«. 
'Axo(i«5.'f«, idcm. 
a^^^o-.,-, ««. 4, doarini oblnuo. Ab««- 

k££Z». mmtfh qu" d obliuionidedimus. 

Ab eod. . . . fi 

A«(.«:»v«.. fur. ■«>«., fnto, mfan.o. 2) fu- 

rcre , inlaiiire def.no. 
r A *.|««siv«. '""S tcmoueo. 2) m longum 

W&rw, B, S, abfiergens. Ab A,.^tt». 

•iSLt&i.. f. ■•---«'• cffe:; " ,i : cus n ",7,- 

, , ticreao quid pca; ignauia, moll.- 
rmidine. 
Aiof.«'.3«*<'?o(i«., idcin. 
A«.««x9«koo(.«i, Klcrn. 

. ciedifco, 
•A*.(.«VT«i»f«», d.uino 
■Aorfj».*'., ««*4. dcterf.o. Ab«T ,-, 1 , tal 1 1" «7icn«{«.»0(>«,, flocce- rco.deficio. 

'A«p.f»^««. ->-• «- teOor.atteftor.teU.- 
moi.ium perh.beo. 2) renuncio. 

'A«..«i«i.,vel*r.|.«TTW, f- ;.-, ablrergo. a>e« 
primo, efluigo, mentiot al.quem, i.e.hmi"!» 
ei plane fu.p. tn mtd. s 
xum.cdei.otum libero. 4 "; im.tor , ad ex- 
cmplumeius mccompono. ( _ 287 a n o a n o Airo^-tyiu, $, f.utru, rlagello, 

'AtrciiccTccitutf.iru, crepitum vcntris emitto, 
'AinitixMicu, propugno, pugnam fuffineo , pti 

pullc. hoftes, itcm, arceo fimplicicer. 
'AioV^oc , e, 6 xut i,, qui efl extra pugna 
t 2) pugna; inutilis. Ex (to-jjij. 
•A«(ie3a«on«i, ebrietate liberor, crapula 'ATroftEi/MVc-o/, vel itt», f. (Ja, 

nio, placo. 
'AtroLuieoiicct, f. {5^*i, pribe 

foctior. demulceo, del 
)', diflribuo. 2) A^o^atfxciim, tribuo, largior. A pric. 

ATrowovou, u, f. utru, derelinquo , defero. 

priuo, feparo, excludo. 3)noncomprel 

do v. c. fcedere. 

AwVofjva, «ff/je,*,, quod eft exprelfurr 

^ alio, vt fignum annulo imprdfum. A 

I AT»n»pyni(ti, f. iTrofiofyvuM, f. j Mj expr 

2) abflergo. 3) lacrimor. 

AorffMpf*?, £ W c, ^, abflerfio. 2) expreMio ATOftE-jajc-ic, £«<:, >,' , diminutio. Ab ojtto^ejom. 
■^AoronsAsd-vw, denigro, nigrum reddo. 
'AwoitcAi, ito,-, to, decoauirt dulcillimorum fa 

votum aceto mixtorum. 
'Ainii.in0cii.tit , fut. ^ciim , accufo, incufo. 2' 

reprehendo. 
'Anoiiha, fut. sn3, remaneo. 2) permaneo. 

3) maneo. 
'*W(U»ifH ! ftra, difpertio, diuido , feparo. 

tribuo, Gl. Vet. 2) partem tei, v. c. nri-- 

d=e, do. ' 

'Awoi^epio-^j.-, «, 5, diuifio, partitio, diflributio. 
'A3rofi£en./ei'<>, f. <v«, depofiris curis dormio. 
'Awoiisi§£^, «, f. ijs-u , mecior, demetior. 
'Ajroj/eVo ;(/.«, cctoc, t», demenfum, Philox. A 'AfTOfitfKuVU, f. in longum 
irafcor. . i.V.. , 010 i, abiuratio, infici AtrOLCctrtt; , £( 
a?r6(L/vi/izi. 

AwoiiOTiK^c , Atiu. eiurandi fenfu. Ab , 5 v.xl ij, Mufis lenus. 2) dilTuadeo, p :eo, commifceo. 
ifVoiini, imitor, effingo nulacr 11. A *Ato/zi)v;ii/, fut. itm, i 
'ATroiiiyvujit, f. ,'£«, rai 
'Airciiiiiicticct, aiiai, fu 
' Airoiiiiit,iix, oitoc, to, imita 

prac. 
'Amiiifit-stt:, euc, S,, imitatio, expreffio ad exem 

plar alicuius. Ab eod. 
'Awo/zi(iv»jKoiio;i, f. fiv^Voiii», recordor. Ab 

CCTTCIiVCCCILXC 
'AtTOICII; IC, SOC, •? , COITimiftio. Ab [SVO(Cl'yvl/li|. 

'Awoiiii Joc, g, » k«j >) , cui merces non datur, cui 
merces aut ftipendium derrahitur. 2)mer- 
cede aliquid faciens, mercenarius. 
'Awoiiio-aow, $, f. wo-10, loco mercede, eloco. 2) 

conduco. 
'A7ro(i/o-3u/i«:, ostoc, t» , res mercede conduita, 

aut locata. a prsec. 
'A-7!ctiviiciicct,utictt, i.tc-oiLat, recordor. 2) me- 
morem mc oftcndo, velbenelicii, refcrendo 
grarias, vel iniortE, vlcifcendo. 
A7Toiivyfiioveviia, utoc , tI , ciiiium memurabi le. 
2) res, qua: memoratur , hilforia. $)plur, 
commenrarii rerum gcihirum. 
y A7T0fivt,iiCvctitTtc, £wc, t, , comniemoratio. 
'ATO(in,i£»v£uto, f. cutru , recordor, reminifcor, 
2) memonter recito.GI, \ et. commen 
^Jidemquod awo/xvaojzai n. 2. 
'A7ro(Xvi?o:«fi:Kti/, $, f. vjtru memor fum ini 

AtTiiivviii, f. cc7tolcvuu, I. caroiioau, abiuro, 
iurando nego, eiuro. cmoiiirxt, inriciari, 

'Awi(jo/f«, oic, «', pars, portio. 3) pars red 
e« aj;to, v. c. deciins. doftus! ' 

Awo/xioac, Adn. indnfle A prxc. 
Airiiiv/iicc. T05, tS, excretio muci. Ah aVroftiJi 
Ar.oiiifygic, ,005, j, fellatrix. Ex «wo, liCfr Awo(ti/5tO(i«i , Bfixt , 1 

hiheo. 
"ATrJftt/.oo, s, {, qui abigit mufcas : Cog 

men louis. F.x a',5 & mf,, mnfca. 
ATTOf/i/K/to^o;! , ufixt , mueio. 
'Awoiit/KTifu , apud Lucian.fuperbe&cumfl 
pttu quodam narium aliquem reiicer 
&t,c &c lititcrViu, quod tamen inulit 
vnde lcnhus fuipicatur verbum vitioi 
elfe. 
'AtroiiVKTtf^u , fubfannando repudio. 
'AiToiLiMxivu, intorqueo, incuruo , praef. 

bium. 
ATTC/iukix, ccc, *), id, quod emungendo detra 

mus. A fequ. 
ATToiiic-ttu, vel aTTciiCTTU, f. ?«, mungo, eml 

B o; , 2)deupio. 
Airoiiuu, f. 67U, claudo, tego. 
ATTjft-ttioAiywToc, s, jic«,,', bullas non e> 
non erumpens in bullas, Ex u pr. 
cpoAi/yo»/, //////». 
Airouiuqcu , u, fjtuum reddo. 
Arrovuiu, migro, fedem muto, alio habitatui y-ttt, vel iiravntit , f. Birov,Vo(io:i , vtilit 
ex aliqua re capio, fruor. Ex diri torpefco, torpeo, hebefco, ] AorovoKJKoo/, hebeto , torpore 

AorovoiM, fi xtsu, connnigro aliquo habitatur 

2) migrare lubeo. 
ATrovcxqootictt, emoriorj 

& emorior. 
\-7rovciit,ctc, fi/c, y). diOributio, attribyrio, a 

fignatio, deputatio, Philox. Ab chrniiui. 
\iroveimric, s, 0, dillrihutor. GI. Vet..Abeo item obrigeo ( frigor T0 , '■ pt M, f. psrtio, , pall. uo, adfigno, di 
:, depntatus, Ph 
v£(£>ji/evoc, dcputa 
cus, triDutus, Gl. \'et. perf. pait. paff. 
Anov£vo,(t/v<oc, Aitn. dcmenter, fatue, defp 
te. Ab «?rovo/«, tlcjtjiiti. ivitfi*, F. vimiw , abeo. 2)redeo, reuertor. 

E «TO & viu, co. 

ntirriM, f. tus», nidifico. 4) nidificare 

ivtv(/«, «toc, ri, decliuitas. Ab o-tovju». 

tvtugij, 2, f iiou, eneruo, neruos incido. Ex 

brJ & viDjov. 

imvpmiic, mic, >», eneruatio, neruorum inci- 

io. 2) coalitio multorum neruorum. 3) ten- 

lo. A prjec. 

(k£u, f. tisu, abnuo, refpuo.auerfor. 2) nu- 

o, declino.fieao, vergo.inclino. \)proprit 

!r tropice. 

ivDlut, f. m*w, vtilit.item ex aliqua re ca- 

>io. 2) fruor. ExW cVovaiiaf.iiviior. v.iiri- 

'Wi*f. 

ov„ f ewb, «0 >), fimplicitas, integntas, inno- 

rentia. Ab « pr. & tovwwvu. 

•oviff«, e. »>> ■), minime malus, non depra 

ratus, noxacarens, limplex, fraudisexpers. 

•ov.jTifofi.x), ieiunium finio. Ex «to & vijric, 

reiitnits. 

roviri, /to. fa ile, line labore. A fequ. 

rovfTot, s, i «*i>i. iilabomus. 2) labore ca- 

rens, fucilis. «Tovs-TOT*Ta, facillime. 

tniyjV-M, f- v.,'|on*i, nato. 2) enato. 

rsvi«, «c, li, vacatio a laboie. 2'. auerfatio la 

boris, labornmdstreaatio. 3) delid 

-■- Ab •— lai . AD «tovoc. 

(?», f. («■«, abluo, abltcrgo. Ex «^o & »f?< , f. iio-o<, vinco, fupero. 2) exoro. 
I, «toc, t3, malluuium. Ab «t 290 

non deleaatur. Ex 

o. 2) itovittijov, », to, idem & ab eod. 

tovitto,, f +m, abflergo, abluo. 

ttnniv, nitro tergeo, abltergo. 

»»«'ii«ii'(wiif- vi«(»«i,nil penlihabeo,nien- 
temfk rarionem abiiciu. 2) infolefco, vefan.i 
mente elTeror. Dicitur de omnibus generi- 
bus robutVioris improbitatis, vt maledicere 
improbe, inceltare &c. de quibus l.itini fu- 
torem dicunt. 3) ad defperationem redaaus 
fum. «tovsvowvi/voc, temerarius, demens.de- 
fperatus, Gl. Vet. 

wrwo/w» ad amentiam &c. redigo. Gl. Vet. hn- 
hfi, amento. 

,t>v:i«, «c, >i, amentia, vecordia. Plnlox.de- 
mcntia. 2) vefanaconfidentia, infolentia & 
animi elatio. contumacia, Hhilox. 3) de in- 
figni fortitudine pugnantium. Ex nsd. 

ytniti?»! fut. «»», denomino, appello. 

wrovopi, 55, >j, partitio, difttibutio. Ab *«- 

vl>«. . . 

Iwovoc, «, i *«' •!> laborecarens. 2)minime im- 
peditus. 3)lenis. 4) non dolens. 5)facilis. 
Ex « pr. & tovoc, labor. 

\*tm-lu, f. >i^> tedeo, reueitot. 

HirovoV^ic, «*, >), reuerlio, reditus. A pracc. 

At>voi$i, A.I11. procul, feorfum. 

kmiit&Zu, feparo, feiungo. 2) Kltd. priuo. 

At»»sS--t«jh«., profmplia voJit. Polyb. 

A»».v.cT»e<»«. f- ««"> P«nocto lot ' s > abnoflo 

Xvnviiiupvc» «. => q ui a contrahendis fnonlali 
bus, h.e. dncenda vxore abhorret. 3) qu 
Lcxic.iiruc. Tem.f, Ajtov^Soc, B, 0, idem & ex lisd. 
AT>vv;-a?«, fut. «fu, obdormilcc, dormii 

fe.ubo, foris cubo. 3) negligenter ago. 
A7rovu%(?«, f- '««, vngues refeco. Ex «ttJ 5ci'vvJ, 

vnguis, 
ATTcvix'Hf", «to?, to, vnguiumfegmentum. A 

proec. 
Airov«, /irf». facile, fine labore. Ab«Wo?. 
Arovcorifeo.exdorfuo.GI.Ver. 2)fugo. l)med. 

fngio, A vJt»?, rf«r/»(». 
A-»o££vifa, idem quod »to|ivo(J. 
AirofeviTfyW, idem. 

atjJivoj, B, 8 n«i >i, inhofpitalis.inhofpiius. 
Airofevtu, 5, f. >}i.v, peregre abigo.expello. 2) in 
exlilium ablego. 3) abalieno. 4) abdico. 
«tfoJevcV»), g(i«i, exrra p.uriamdego, pere- 
grinor. 2) reus agor peregriniratis. 3) ex- 
ternumme fimulo. 4) degenero in moiem 
excernum. 
'Amii-/vitc,tu<;,ij, peregrinatio, migratio inex- 
tetam regionem. 2) commoratio extra pa- 
tri.im. 3) dtgeneratioapatriomorein extra- 
neum. A praec. 
■at>{<«, f- /im, abrado, dedolo, Gl. Vet. 2) po- 

l,o, expolio. Ex «t» & f/«, rado. 
^■nofaoxhu, exlicco, arefatio. i«ro5>f{«iv>(i«(,ex- 

arefco, Gl. Vet. 
A»of» f >?, ov, abruptus, fed vitiofe, vetum efl 

«roi-v ? oo. 
'A»>5>a)ijio, idem quod £i$i>. 
■A»rof;i,»i?«, f it», hgnum, feu quod eft ligneutn 

dctraho. 2) ligno fpolio. 
ATofiv», f. uv/oi aiidum rediio. 2) acutum 
reddo, exacuo. ifiwfun, acefco. Ex M & 
v|ovoj, acuo. 
Amfuoiu, u, f.*M, nouacularado, detondeo. 
A*o%upisu, w. f. «ow, idem. 
Awji{0|i«(, rador, detondeor. 
A«Jafo?, e, ««) >i> abrafus. 2) dedobtus, 
radendo acutus. 3) exelus. Ex ^to &c |u{J{, 

Airotu.-, eos, Ik«»>(. acurninatus, in mucronem 

faliigiatus. Ex «*o & 3f,>. 
'at5ji/!««, «t>«, to, quod abrafumeft, ramen- 

tiim. Ab umt,ia. 
'ATili-fi», J, f- i"i> fltigili detergo. 2) he- 

beto aciem gladii, vel aufeto. Ab «iro 5c 

{u,-p«. 
'ATofiM, f. inu, abrado, derado. 2) deitringo. 

3) abfiergo. 4) loeuigo. 5) detraho, demo, 

vt -/?{«? , ap. Hom. in med. exuo , de- 

'Air>™>, f. %i & <i> ^ A °< lul i t0 - 2) iudete 

dcfino. 
'a«t«a«i>>i, ". f- £«■>> abrogo, antiquo, 
A-xtni/Wit euibro, eiaculor. 
A*i*e-rxtc, «. i, abauus. 
Am>T«»r>roM, S, inpapposverto. Ex M & *«*- 

toc, lanugo. 
AT3T«{5if«i, pedo, e -tijSk aor. 2. 
A«»r«j«««vu, fut. tii», idem, quod fequens 

«T0T«{3SV0tl. 

ATiw«»3rvi«, 1, deuirgino, virginitate pnuo. 
|i , AT«»r«f»<. £91 a n o oracoc, >,iu)i!i qui non guftauit, ieiu 
1US. Ex aTo & Tatro-o/oiti, £■«//(). 
ATOTaTia, w, f. ijcu, a via recedo, a via defle- 

Atoti*t>)/j:«, utoc, ts, excrementum. A prac 
t6t«toc» a, l, fecelTus , quem quierimus 3t 
Jeuandum ventrem, locus, vbi venter exo 
neratur. 2) euacuatio venttis. Ab eod. 

AoroTauoj, f. «jo-w, filTo, inhibeo, compefco co> 
hibeo. «TOTottjo^crt, detifto, defino. 

ATOTOti/tnc, cuc, $, finis, cciTatio, intubitio, 

AToTnticwf, of5«, S> finem, requiem aiferens. 

/tTorEifs, ac, >;, experimentum, periculum 
2) conatus, inceptum. Ex «to & teij*, ro 

ATOTTEicafu, f.ieu, tento , periculum facio; 

2) conor, nitor. 
Atotehjoiu, «, f. ««•«, aiijai, experior, peticlitor 

2}laceflb hoftes. Ab arrorreifa. 
Airo-eUu, f. £w, detondeo. 
AtoteA£>m«, «, f.ijo-w, fecuri decido. 2)fccU/ 

ri dolo Sc complano. 
AtotiAiovoo/zoii, liueo, vt fimplex. 
Atot<//.ttoc, S, nu", >j , dimiifus. 2)dignus 

qui reiiciatur 'ob improbitatem. Ab u-nt- 

AjrOTE/ZTTow, Z, f. iea, quintam partem perfol 

vo vel deligo. Ex uira & */f«rni, quinti 

pars. 
*ATorr/(iTW, f. if«, dimitto, poteflatem abeun 

di concedo. j)dimitto cum comitaiu. 3) 

amando, ablego. 4) in exilium mitto. 

5) remitto. 6) emitto, euulgo. 7) reii- 

cio, repudio. jj) non agnofco. 
'Ab*K|«|/«, ia«, «, dimifSo. 2)mi(Tio. 3) re- 

iedtio, repudiatio. 4)repudium; Ab eod, 
'AT0T£v3ta, u, f.iteu, lugeo. s) elugco. 
AToTtfaivu, f. a-iZ, ad f/nem pettluco, eflicio. 
ATOTEfoiTow, u, f. ueu, idem. 
'atotejzm, m, traiicio alicundoj. 
AT0T£f3»i, fut. 2. «T0T2{5iii, crepitum ventrii 

ATOTEfia-Tiiu, u, f. «ra, auerto. 2) circumtlu- 

ftum abftraho. 
ATOTtro^jii, auolo. 2) reuolo. 
AT0TE<pa5-/j.tv«c, Adti. palam, manifetio, difer- 

tis verbb. Ab «TocjWvo/ia* , pronttr.cio. 
'AtotwVwhi , f- tu, frigore cogo & adftiingo, 

concrefcere facio. 

totkom, «, f. ijiri», deiilio. 2) relilio. 3) au- 

fugiu, celeriter abfcedo. 

rOTi£?«, f. ieu, exprimo, comprimo. 
ATOTitir^oe, aroc to, tetrimentu.Ti ab expreflb 

fucco reliqnum, fraces. Ab «toti£c>. 
'ATorri(iTA>;iii, f. ■zt.ijeu, impleo, expleo. 2) fa- 
o, faturo. 
tivo«,«, fut.wo-w, fordibus emaculo. 2)for- 

dibus inquino. Ex c-tJ & Tivoc , Jbrdes. 
Atotivw, blbo. 
Atotitto), decido. 2) excido fpe &c. 3) ab- 

erro a via re&a vel curfu. 

ro7ric£woj, f.sueu, fido, credo. 

iroirAifw, aberrare, vel euagari facio. dzo- 

TAis"f«", abetro, euagor. 
'AmrAzwiio, S,t. itu, aberrare facio, euagor. | 2) impello in etrorem, decipio. AtotAi*vi/oic, £«c, ij, aberratio, euagatio. s) 
figura certa rhetorica. A praec. 

Atota«voc, ts, i, impoftor fut. euo-w, naui difcedo, foluo. 
AtotA^Sm, f, ijo-u, implco, cxpleo. 2) faturo 

fatio. 
AtotA>jxtii!o<, i), iv, attonitus. 2) ad apople "v 

xiam pertinens. A fequ. 
AtotAi;«toc, h, & xui ij, qui laborar apoplexia 

2) infanus, amens, attonitus. Ab o5tj «';■' 

AtotAvjhtivc, A.iti. infane, flolide. A prsc. '■•{' 
AT3TA>ff6w, w. f. ueu, impleo , compleo. 2 

perricio, prasfto, v. c. promilfa. 3) latio, 

4) farcio. 
ArOTAiifiotric, £«c, i,, expletio, abfolutio. 
ATOTAi){«Ttic, a, l, quialiquid complet ac per- 

ATOTA>iiro«, vel «totAiittio, f. (u, percutio. 2) «', : 

repcrcutio. 3)attonitum reddo, perterre- '";■ 

facio. 
AtotAiVo-oiuwi, vel aTOTAirTO/zai , f. %0[Iki , faU 

tu me proripio, feu aufugio. 
AtotAooc, cor.tr. vjttatiiii, «ToTAifc, e, l, difcef- 

fus, proprie de naui. Ab btotAem. 
AtotA«t/«, S, f.fieu, diuitias amitto, diuitia» 

abfumo, vel profundo, minuor copiis. 
ATrortAu^.aToc, ri, aqua luidida, in quaaliquid • 

purgatum eft. A feq. 
Atotauvw, f. uv«, abluo. 
AtoaAuu, foluo nauem. 
ATOnvsviioiTi^tJ, pedo. 2) odorem exfpiro. 
ATiTvtunc, e«c,^, exhalatio , ; exfpiratio. 

feq. 
Atoiv/oj, f. «iitru, cfflo, exhalo.fpiro.Gl.Vet. 

redoleo, ptofpito. 2) efflo animam, morior, 

3) pedo, flatuin veutris emitro. 
ATTOTviyu, f. 4«, fuflbco, ftrangulo. 2) vexo, 

difcrucio. 
atotvov), ;,c, ,;, exhalatio, exfpiratio, efflatio. - 

Ab «.roTviol. 

to'vtvoios, ac, >,', Satus, exhalatio. Ab eudcm. 

iroToi£Of/.«i, iuui, f. ijeouui, abduco, amoueo. a~ 

Gl.Vet. KTOTOiSftii, abh'go. 2) improbo, 

non adinitto, repudio. 3) renuncio alicui 

amicitiam. 

iroToiijtnc, e«c, >;, abdicatio, reieflio, repudia- 

tio. A pr.cc. 
AT0TO|iT«ro5, uiu, uiov, depulforius, ad depel- 

lendum aptus. 2) depulfor malorum. 3) 

emilTaiius, de hirco Lettit. XVI. Ab «1. 

wipx*. 
AnoTo/iTtM, u, procuro prodigium. Ab eodem.j h: 
Atoto/xtij, iic, 1,, dimiflio. 2)miflio. 3) re- 

ieaio, repudiatio. 4) ablegatio. $) pro- 

curatio, aut expiatio prodigii, fceleris. 6J 

ftatus dies, qUo facrificatur. Ab eodem. 
Avtotove - »!, u, f. ijeu, finem laborandi facio. 
totovt£«, in mari fubincrgo. 
TOTOfSi, 5c, „', crepitus vcntris. Ab «t«- 

orfgS». 
ATOTOftia, uc >;, abitus, difcelfus. 2) reditus, 
reuerfto. A fequ. 

'AT»T(f«i/0liJ(» 13 A II o ^^^^^ 

rosrsf euofMf, f. tCaow difcedo,abfcedo,abeo. 
rtirsjii/Woy, abeundum eft. A prac. 
rc*(tf tleix, *c, f, expotitio aaorum in lcga- 
:ione, renunciatio leg3tionis. 
■tnroetlfeiu, f.rftr», acta legationis renuncio. 
!) rnandata expono ad eum, adquemlega- 
rus fum. 
07rf/'etftocf, emo. 

■for ? i»(i«, «toc, to, fcobs, fcobis, Gl. Vct. A 
"equ. 

jnrf/tv, f. »Vw, fetta defeco, fetra abfcindo. 
■fosri, /4./». procul. 
osrfs(2it>./\w, procul abiicio. 
o*-fow/xe'y«, Ti, reieCta.poftpofita. VoxStoi- 
:erum de malis corporis Scfortunx. oppo- 
nuntur srfoi<ri«'i"«- 

osrfoic, f. *sre'srfo3cv, e longinquo, eminus. 
2) fine. 

rorforMw, procul, longe fugio. 
roVfoii, Aiu. procul, longe. 
rcsrfolirici, emitto. 
rc!rfoAeifw, relinquo longe. 
resrf :vof$i?u, f. iffw, feparo. 
rosrf so-sreiSftetf, proprie,nego ad me pertinere, 
repudio, reiicio. 

roTrf otaoTif sftotf, f. «'o-oftotf, faciem purgo, fordes 
faciei abflergo. 
ro-trP.oTiu.vu, abfcindo. 
rexravu, cireumfpicio. 
ro^T£fvi?«i, f.iVw, calcepeto.calcecontufum 
fubigo. Ex M & srrtfvot. 
roTTtfio-o-o^, Mopw, alas pando 8cquatio, 
quod efl auium volare nitentium. 
»isrr«, «, 4. fpeSator, qui ex editioreloco 
aliquid defpectat. Ab «TroTrojistr. 
worTOtu, u, f. >ro-w, perterrefacio.obftupefacio. 
tsVtoAi,-, ,iie, i *al 4, extorris, exful. Ex etsro & 
sr5A.it, vrbs. 

7risrT0(t«, f. if/ofttv, defpicio, defpetto, ex al- 
tiore loco adfpicio. Ex i^i &osrT0|iatf. 
tosttoc, 8, i tul >!> qui fpetbri ex alto poteft 
2) qui videri alicunde poteft. 3) qui eminu: 
confpicitur. A praec. 
srosrrifw, ablterreo, detetreo, Gl. Vet. v.tJsro 

rosrTKSftst, S, 8, auerfatio, afpernatio, quafi 

delpntatio. A orru», fpuo. 

TSTrri.,-;^, Pfs?, i, afpernator, contemtor. 

.TrswTt/roc, s, J«*l >)» afpernandus,auerfaudus, 

deteftandus. 

.srosrri/w, f. itu, exfpuo. 2) refpuo, auerfor. 
.■xi-TTun*, btoc, to, prolaplio, ruina. Ab diro- 

srlsrrw. 

isrosrTiiTic, twc, >,', idem & ab eodem. 
,srosrv5af;c>, falto nates calce feriendo. 
,irosrtiifTi«Sc, h, iv, purulenrus, vel pus creans & 

maturans. Ex «sre &c sriov, pus. 
isresn/ljitofity, purulentus lio. 
ior<wv»Jivo(tst(, f.srti^jfcr*;, fcifcitor ex aliquo, 

interrogo. 
isroTri/f/i'?*, in modum turris exftruo. 
isrosn/{i«, s, i, vtotiTosrffi-acifToc, panis.qui 

fuper carbonibus coquitur. Ex «sr3 £c su-f 
Kitctrueiiif, "v> «J, pifces quidam. E.v iisdem 
l*tm{t'c>, fut. isu, affo, isni lorrccj. Ex iisJ A n 294 'Asro7nvf ow, f. L tj/, inflammo, incendo. «rro7ruf 09- 

iuu, fffjai, ignefco. 
'AsrosruT,'ftv, f. ,'o-w, refpuo, fpuendo eiicio, vel 

eruito. v.Lzun. pyttjjiire. 
'A7rof xQxviluzH , ctoc. >s , raphani in podicem 

immillio.raphani per podicem traicctio, qurc 

poena erat mcechoium. Ex ctsro & tincjiavi- 

SStr»«. 
'Asrofyiic, eoc, «oti 1), iracundus. 
ATrofyifto, f. »Vw, irrito; & cesrof r«'f>fcor», irafcor. 
Asroftyx»', f-'/l"> derterto. Ex i-ri & fiyx"- 
Asrof ci/toc, s, J ««'. if, qua iter non elt, inuius. Ex 

CC pr. & STOfCUOftttl. 

Asrofcw, u, f. y,fu, adangufliasdetrufus inexpli- 
cabiles hasiito. 2) dubito, ceft 00, nef-io quo 
me vertam. j)nequeo,non polfum. 4) egeo, 
deftitutus fum. Ab «srofoc. 
"Asrof>((tcc, citoc, to, resdequa quiritur, dubita- 
tio in medium allata. 2) dubitatio. 

AsrofifitorTiitoc, >i, ov, dubirandi vim habens. 

AsrofiffcaTiitwc, Aiiu. vi dubitandi, ad modum 

Asrof «Tiitoc, ii, sv, qui dubitare folet, dubitator. 
AsrofSifToc, s, J«oii>r, inexpugnabilis. 2) inco- 

A7rofaotJ, f. ufu, erigo. 2) dirigo, direitum 

reddo. 
Asrof&o/jic, cwc i,, phnatio, Gl. Vet. 
'Asrofi'*, »cc, ij, inopia ccinlilii, ros Hubiae&per- 

plexae, anxietas, anpulria, difficultas. 2)in- 

opia, egeiias. Ab ccsrofec. 
A7rcfvcow, u, C.Sjsu, in auemconuerro. Ab 2fvc'ov. 
AsTofviSoo/, u, f. tCo-w, idem. Ab cfvic- 
AsrOfv»'awiric, ewc, ij, conuerlio in auem. 
A7rofvi/tti, cxcitt/, concito. ctsrofvt/ftcci, prodeo 

cum impetu, concitus alicunde feror. Ex 

»t7ro & b'fvt/fti, concjto. 
'Asrofsc, s,4itiir)>jV inuius, non peruius. 2)diffi- 

cultatibus impeditus. j) conlilii inops, Itu- 

pidus, hebes. 4)diffi. ilis. 3) pjuper, inops, 

egenus, indigus. 6) perplexus, dubius. Ex 

tt pr. & srofoc. 
'Asrofioi, f. ijw, profilio, erumpo. 2) difcedo. 

E» iti 8c 5f8», irruo. 
'AsTofJoiJt/ftifa, J, f. «'«, pigrefco, ignauiaimpe- 

dior, quo minus aliquid fufcipiam. Ex ccr J 

& ca3t/ft/w. 

Asroff*i'v«, adfrfergo, irroro. Ex 4sr5 & yxivu, 

pctftnido. 
A7ro;;«ri«/, deltruo. 2) priuo. Ex iiti & JtciiV, 

profligo. 
'Asro, ! }avTHfiov, s, to, lauacrum, luiiratio. Ab 

'AioffetJ, quod amputatum, feu auulfum eft. 

Ali et7ro f ";~77W. 

A7To t vetfic, ti'.-> >>, modus ludendi pila, cum for- 
titer folo illifa ei remittitur, quiemifetat. 
Ab eodem. 

Asr jfsersr.'?»!, os obtuto, obflruo. 2) colaphis re- 
tmulo, abigo. 

ATTs/JiTrrtii, f.ii/u, confuo, confuendo obftruo. 

EX "STO !C vttTTTW, JllO. 

V Kntfliffu, vcl im;'/irTUi.{. %u, amputo, auel- 

lo. Ex c5sre & eascw, altitto, dciicio. 
!'AsrcffaiHJ'",w»f.>j'J»,carraenrecito, vcl tanto. 
K 3 'Asnip/ft/softjit, 295 a n o a n o : 9 (S ' A-niUltijlotitu, latius euagor, aberro. 'ATOfifuw, f. uVw, effluo, defluo. Ex «tJ & HH 

'Atopp/w, f. tuo-w, effluo, defiuo. 2) emano, 'ato|J{«7k5, «5oc, >!, rupta, feu auulfa. Ab 

promano, profluo. 3) elabor, fugio. Ex ; «i»Myvu|ii. 

«10 & plu,fluo. 'Aorop^Sf, <3y«c, x«i 1}, abruptus , praeruptus, 

'A«fji(yn*, «toc, to, fegmentum, ftagmentum vnde, fjxum, rupes; Subftant. fragmentufl 

auulfum. A feq. auulfum, pars, pottio, em,in..tio, latex, ri- 

'farthfowtit , vel «roffiiyvuw , f. %u , abrumpo, | vus. Ab codem. 

rrifrumpo, frangu. 2)abrumpo, diucllo. 'AT0{u<ro-w, f. «to,iuttw f. £w, defodio. 
3) etumpo. Ex «to & ffjywiji., fravgo. J'ato'(>v^>c, ewc, >i, deterfio, vt fimplex pvf 
'AT0f>"3ij, vetitum eft. «TOfMtlc, vetitus, »7. 
' --■„»«, dif. abdicatus, repudiatus. «TopfiiS 

folutum iri, de induciis, ap.Lyf. Ex«to & 

pt'«, <//<rt>. 

■Mrojfi))**, «roc, to, interdianm. Gl.Vet. tle- 

verbium. Ex iisd. 
Aorif Sijo-k, fluc, •>, interdiaio. 2) renunciatio. 

3) inopia, ap. Hefych. fed videtur elfe de- 

bere «roftjffii;. 4) defatigatio. 
AirepHcttt , vel iTiOm» , f. {«, idem qxiod 

«noafiirvufl*. Ex «TO & fliffffW. 

AmfJiToc, a, x«l >!, legibusvetitus. 2)arca- 
nus. 3) inenarrabilis, non effabilis. 4) con- 
tumeliofus, in contumeliam diflus aut fa- 
aus, & quidem maiorem. 5) nefandus. 
«TrofftTov, fecretum, arcanum, inauditum, 
nefandum.Philox. «T0f>T«, facra, Philox. 
arcana, al.Gl.Vet. item merces, quas ex- 
portare non licet (idque maxime ) denique 
malediaa grauiora, qux lege nominatim 
vetita erant, vt «v5{o$ovoc, fijVo-Tic. 

Anltmuc, Adu. clam, fecreto. 2)ita, vt dici 
nequeat f. non debeat &c. 

ATrof }iy/«, w, f. ittu, exhorreo, extimefco. Ex 
«jto & f>y/w , borreo. 

Awof } i?ow, w, f. utu, radicitus euello. Ex 
& }."?«, radix. 

ATif }.(/««, »ree, to, retrimentum, Gl. Vet. 
«topJ/ttw. ( nili potius lit leg. inolpiv;, ■'■:'■) 

ATTOffi/aoi, <!, f. >,«■», lima aufero, limo. Extbroj 
& pivij , /i»;«. 

A«f}ivi)(iK, «toc, to, limatura. A prxc. 

A*ojp«rf?«, f. iff«» tlatu difcutio, depello, alii- 
go. Ex «iro & ptorf?» , ventilo. 

Aitipti-tTU, f. v|/«, abiicio, reiicio, proiicio, Gl 
Vet. i)dicitur& vt ;«.-;>>, ap. Lat. de male 
ditta inaliquem conferentibus. «Ttpp</.tfttvoc. 
abieaus, defpeQus, fptetus, Gl. Vet. perf. 
part. paff. Ex iori & p<ttm. 

AtoVJiJ/ic, ewc, {,, abieftio, proieaio. A prac, 
xeiM, Sc,>i, profluuium.deiluuium. 2) efTlu- 
xus, profluentia, emanatio. 3)fuccus alicun. 
de effluens. Ex «t, & fc'u. 

*irof'fo>«, *(,$, idem & ex iisdem. 

'Aoropp o>/35/w, u, fut. iiiw, cum fonitu erutto, feu 
emitto. 

A*-o'f}ooc, contr. ifitatius itrotttc, u, i x«> 
profluens, manans, emanans. F.x J/w. 

A«ffoi})iu, w, & i-rnfpotpiu, u, f.utu, abforbeo, 
exhaurio. Ex «tt5 & }o$«», vel po$e'u. 

AJropfonT», f.J/u.abluo, fordibus cxpurgo, de- 
tergo, velut fapone. Ex iiri & pCtTu, /iir- 
des e/110. 

Airiepuatc, £«c, 1! , defluxUS. Ab «TOf }u«. 

ATro^puTa^.-fu, detraho. v. Lat. rutrutn. 

Ato'p>toc, tjfinut^, elTluens, defluens. Afequ. ATe{<lxw'f», f. Uu, orbo, orphanumreddo. E» 

kiro & S{4iav3c, orpbanus. 
'AwofCjuooc, x, i k«) ij , nulla purpura infignis. 

Ex « pr, & 9ro^cpjf/«, pttrpura. 
Atrioaiotttu, Stitu, ..iijofi«>, faltando perdo. He- ,,.., 

rodet. conf. l-o^yjojtxt Ex «irj & 3{xeo(i«>. 
Attojuc, A/«. per(ilexe. 2) tenuiter. 
Anor, t«, to, labor. 2) lafTitudo. 
Aoroo-«Agu», f. sjtu, e portu in alruin prouehor. 

2) in falo (lo, iaais ancoris commoror, vn- 

de additur interdum eV «7xuj;wv vel loi 

iyxCqtttc. 3) me ftabilio. 
A7roj«<iKoM, u,f.iitu, in carnem concrefcere fa-L„,a 

cio. «?roff«f>Koopt«>, £f/.«>, in carnem concre- ,j„ 

fco, in carnem vertor, 2) me totum carni 

dedo, carnis voluptates feftor. 
A7roir«'TTfv, fut. %u, depono clitellas, deonero, 
Airottttplu, u, f. ittu, declaro, lignifico, oflcndo, „,,, 

A cra/jiifc. 
ATT0(r/3evvuft>, cc «7roo"/3tvvij», f. tfiisu, exfiinguO; 

ceffare facio. 
Airoj-eij.c, tut,},, excuflio. 2)faltatio qusdam 

iinpudica. A feq. 
ATrotrsiu, f. titu, excntio, i» victt. concuticndc ,.., 

a me repello. 2) amolior, ablego, 3) 

medio tollo. 
Atoothvuvm , magnifice celebro. 2) i?i mei. 

ia3o me, oftento, vendito, arrogans fum. 
Atojsuw, idem quod atostiu , quod vide. 
ATOffiiSw, excutio cribro. 
Anotn<:iu, 3, f.uo-w, in ftabulo includo , in 

cludo tanquam in fiabulo. E tixh , flabulum 
AToo-i/iiKiv», f. «v.v, indico, fignifico. «TOfii- 

(<.«.' voit«> , annoto. 
Atoo-iJtw, f. if/w, putrefacio, vtfimplc.v. 
ATotrwU.ic, ewc, »i , putrefaaio. 
ATOffiruo-15, £wc, >i, rcticentia, taciturnitas. 
ATOiriftow, w, f. wffw, fimum retldo. 2) e loct 

cauo cleuo. 3) extollo, elTero. 
AorettTta, w, f. >iffw, a tibo abftineo me. A o-rTOc 
AT0iriTi«, «c, >i, abflinentia a cibo, incdia. 2' 

cibi falhdium. Al) eodem. 
ATOo-iTifw, a cibo abflineo alterum. 
ATOffiTiKoc, >>, ov, ahftinentiamaciho inducens 
Atoo-itoc, 8, ixct) 4, a cibo abftinens,abhor. 

rens a cibo. 
ATomwTow, w, f. ijtrw, fileo, taceo. 2) contt 

cefio. 
ATOj-iWTijffic, «»c, >i, reticentia. 2)figurarhe 

torica. A pra:c. 
Atoo-k«'ttw, f, +w, defodio, fodiendo detraho 
AToo-Kapifw, f. iirw , palpitans pedes in aduer. 

fnm iaao. 2)palpitans animam efllo. 3] 

cachinnum tollo. 
AToffKt5«?w, f. cbrotnaitiw, f. «j.v, diffipo, dif 

pello., 

'AT(o-Xli?«'vn>/«l; a n o a n o 29S offKiScevvutii, f. «TrejKcSavvyw, idem. 
.«.««:«, detego, retego, Gl.Vet, *r.»irt- 
r.crctfv», .letefla, Philox. 
««w.jvKTfi}*, B, 8, fraitura quxdam cranu, 
V »«*«{..•<>, fl^M /xrrf»/;», vA&dol». 
Mx i*T<,w, f. $»(*»), ex alto fpeculor. 
tnlitui, detrgo. 

.«-««;-», f, icv, & fct.™«.«¥W. vafa aufero 
ipiicio, depono, excutto. J) onus ventru 
Jenonn. 4) reiicio, repudiu, non admitto. 
c . amolior, de medio fubmoueo. 6) ablego, 
imando. 7)tollodemedio,neco. S)demo. 
lior, eueito. 9) refuto, refello. Ex 1*1 & 
.Kiiioc vas. injhumer.tum. 
MincEDs ??, ', vafaviatoria&farcins. al im- 
P edi ■ enta execcitus. 3) amolitio, fublatio 
de medio. 4) exoneratio alui & ipfe locus, 
vbi aluus exoneratur. F.x iisdem. _ 
roV>citu«, «toc, to, hrmamentum, fukimen- 
tum 2) decub.tus, id eft, bumdr, qui relift. 
ea parte, quam infeftabat, in aliam tram.c 
Ab Axontirr». 

».™^tt», f- *». '>de m q» od 'j*<>'»f?* T '»- 
Sn<f»«, B, ! «< 4. femctum ab alus tcnto 
rium feu tabcrnaculum habens. 2, procu 
ab alio habitans. Ex Axi tt «w, taberna 

culum. . ■ ' , 

b „k,vo», S,( «™. feorfum.feulonEeremo 

tum tabernaculum habeo. 2) feorlum na- 

bito 1) tentorium moueo. A pric. 
Amfcrr», f.+<«, decu.nboin,inc..mbo,inni- 
'tor. 2) decido, allidor. J) euado, erumpo 

4) def.no. 
hto»ki«?m, f. «™, obumbro. 
«„»(«1«, ««;, t», ol.umbratio. 2)vmbra 

Ab &*»!*>%». . , 

i.»»«.«f|i.«. S, 5. iaem & ab eodem ' 
•.TOcfK.dvattw, dilfipor. 
»to»ki>ttu, fulcio. 

\m™.,>»», S, f. ««-. in fci" 1 » 1 " 1 >n°uro,jn 

duro. »5irw«J}S'/»«xi» occallefcere. Em.f.»< 

(VTot-K.fowfi* , ctTOt.T», durities.quae m lcirrliut 

abiit. A pric. 

AmjK.jTct», », f. 4<r», refilio. 

A „„x;,«., exarefco. 2) mor.or. 3) tabeno. 4 

obdurefco. d^o-KXwKic, tabidus, L>1. \ e, 

Perf. part. paff. Ex &*i & «Xcw, ex&rejc». 

KnO^i», S, f- 6«. °'"- . '" dl " ' obdur °- 

«*...x„ ( ;,>*., obdurefco, mdurefco. 
WkX^v», ii.duro, prsduro.G.Vet. dur , 
ter h4beo quem, oi »• «««■*x,{.v» fi o*, indu- 

i»fco. . . „,,, 

A^k.x^t», f.+«, dccort.co.excor.o. 2)de T0.KOfi*K.Jico<. «i s > amandatio alKUius in ma- 
lam rem, contuineliofa repullio. 2) incre- 

»«»"';?«., f.iTtre» obtenebro, obfcuro. a)te- 
nebra/lubmoueo.corpus.quoobumbrabam 

aliquid, amoueo. • 

k-to» « f ««-», obtenebto, obfcuro, tene- 
tris obdu^Utn oculis eximo. 2) adumbro. 
pic.uram vmbra decoro. Philox. «^k.t». 
oblto, obfum. A trxoTOc 
T . J K,,3c<x,?. J ,'fut. »«, reiicio, repud.o, tam- 
quaro rem contemnendam, vt tacces. 
*,?miu.ttivu, irafcor, fuccenfeo. 
'^«^^"«.'sShit/^orTtondeo. .) 

concumeliofa tonfura illudo. 
n 7rM M>.x», S, f. iV«, depridor, fpolio. 

'S'wti! dia«iummordax, irrif.o 

ner lcomma. A fequ. 
•jJL*8*t», f. +», fcommata iac.o, fcommate 

incelfo. 
•a-oo-c.cc., ,:, f. 4*a> detergo, ^bftergo. 
•AW^WC». «w> t3 ' retrimentum.Gl.Vet. A 

fequ- 
- A»oi-r»iX". f - «5«' deter S°- ,», P niio 

■A,»^.K ? iv», ad paru.tatem redigo, extenuo, 

A^X -.^^ fe 8 men r/ cl, ? ell °^ 

aum, rafura, id quod fcalpello detentur.ab- 
taditur Afequ. ^ | feu Mowkvu, f. «Jr», diligentet coiif.dero 
tueor, contemplor. 

tSiW-.fl.t4>». e " lt j?P r0 5r C, °- r vet 
nus contueor. j)cuftodio,obieruo. C.Vet 

fpeculor. 41 pw >S»°''". lof - \ {c ^ , , 
•aJ.k»«c, u, 8, cminiisiiuuens. a, a meta ab 

erta-is. E>r A^ & .k5to«. . 

P<4«,w«.«<?«, fut.i^, ad coruos ibiceiubeo, 
*3metioferepello. 2) in locum deler- 

tum amando. 4) vilipendo, contemtu.J 
habeo. A^-ccT-C», f-f-. '>S ni cce:n abrumo - , 2 ' le " U 
tabeabfumo. 3 )doloreoccultoUd,uturno 

•a".X',°». f. <°». *°''S°' " DeUo - 2) pertel ' tC " 

:£^;.::^ e ' i =--- t '- 

..nlf.ndi habens. 

^ir^traecerptum^aciniaauulfa. 
. A ;t:^^.cuite«icu.ift 1 ntauuia,ve. 

exfetti. Ab eodem. 
;*-«-fto-. , rr2«, tafcia°exfo.uo. 

lio. Gl.Vet.lacinia,tr=gmentt.m. Ab -»- • A ;;^r..v. 8 ,T8,patf,a,.,excerpta,fe U 

aimlfa. Dimin. ab amtitxiu-*- 
■» ^rcc.icbc, s, 5, idem quod Htf**'*»- 

*""T. f /L ih^rj.v-.aiielto.abaliqui 

' A ~ "v^Jo,:,- v,!,quo. 5 , f , 

> . rcceder-. procu' 1 3l '> re - ^•"* ! ' 2£ '' (: . 
3«.rce^-Cf.V«.aoc.E. P acc. 

11. 

„ ,ttij. dilTemino. 299 a n o 

'ATroo-Tr/vSw, f. tmiUayWho, effundo. Philox. de- 
libo. irritrtriictiv, delibauit, Philox. aor. I. 
Airo^irtottuiiw, femen iacio. 
AtrofTrit^ttctTi^u, f. itrw, fcmen emitto,femine ge- 

nitaii polluor. 
'JwusTriiiw, fut. tieu, ab aliqua re deterreo, de- 

hortor. 
ATj-oraoyy.fw, fut. /crw, fpongia abftergo feu de- 

'AToiTrrfyynrfia, «toc, tS, purgamentum, fordes 

fpc.ngia deterfce. 
(Ama-TroS^w, u, f. i,sw, cinerem detergo. 2) ittu 

decutio. 3) in cinerem redigo. 2) emedio 

tollo. A CTroSd?, cinis. 
'Atojotv5o<:, s, 5 x«l i), alienus&excludendus a 

libationibus vel facris. 2) impius, profanus. 

Ex M & o-TrovS.,. 
'A7roo7rofo<, s, 5 Kai *, fitus ab aliquo,abaliquo 

oriundus. Ab clirocrmiciu,femiiio. 
'Airoo-irahti^u, f.ctrw, ftudiofus alicuius rei effe 

delino. 2) negligo, contemno, repudio. 
'ATrocrcri/Toc, s, hxuii\, excitatus. 2) depulfus. Ab 

l$7rocr£vo/tct,. 
'Anrorctyitu, octoc, tj, liquor defluens. 2) deftilla- 

tio. 3) lTiria, ftilla. Ab <Srro;-<<c>. 
'Aoro.aSa, Aitn. eminus. Ab ipirctf.ct). 
'A?ro,-*5ov, Aitn. idem & ab eodem. 
\a*o™c>, f. |w, deftillo, ftilUtim fundo. 
'Ainsx$tiiu , u, {. dttw, depcndo, appenfum 

trado. 
'ATni^uyfiti, toc, to, idem quod arroVayji*. 
'A7ro?*A<ic>, dellillo. 
'A^-o^jtAaw, w, idem & ab eodem. 
'Attckc^i?, ewc, ij, deftillatio. 
'Atro-ccciu, ac, v/, dcfeilio, difceffio, difcidium, 

Gl. Vet. Ab cttrosctetc. 
'Ajroracriov, s, to, repudium. 2) derelittio iulTi 

domini : vnde ecVoraccris iint. Ab eodem. 
*AWs™o-i?,£co5,*,abfcemo,defeaio,rebcllio,fe- 

gregatio, abitus, difcidium, prxuaricatio, 

Philox. 2) venditio per libram. Ab «tpi 

M/iOC/. 

'Airosctriov, deliftendum eft. Ab dcpi-xix^. 
'Airoruriw, u, fut. jjcrw, non adfum, non prcetTo 

fum. 2) dclicio, defero. Ab arroro-TiK. 
'Arro?o;T?{, «50?, 5, qui deficit, qui feceffionem 

facit. 2) retraaaror. Ab acjx'»/^. 
'Axotocti/?, n, i, transfuga, defertor. 2) rebel- 

lis. 3) religionisChrifliana: defertor. Ab 

eodem. 
'Atoc*ti>mV, ij, on, rebellis, contumax. Gl. Vet 

fupjniratorius. A prac. 
'Airo^iTic, jSoc, 1,, rebellis, defeQrix. Ab eod. 
'ATOsatvgow, u, f. wccw, vallis, fcu palis ligneis 

terram defixis munio, feu cingo, item fecl 

do. 2) adlfgo cruci. 
'Axc-ac]),5oco, u, f. cicrw, in vuam paffamconuerto, 

feu muto. Ex tcnt) & tcnpv, vitti. 
'Airoceyafcu, f. «ow, detego. 2) tego, operic 

dique. 
'Atrotiyctcrttu, ctroc, tS, tegmen, operculum. 2) 

pruteclio. Ab hrottyicXu. 
'Awo-tyvoo;, u, f. usu, tego. 
'Airoiiyu, intuscoerceo, cohibeo. 2) arceo, in 

hibeo, propulfo. a n o 300 ■ ';•;: : A-rotsiliu, abeo. 

Anostixu, f. £w, abeo, difcedo. 

a-tcse Myy.crpti, T o ? , tS, ITrigmentum, idem </;«irf |, 

Jtviplex. x . uTrosf.iyyHjti.x. 
Attos/aaw, f. £Ai ;, mitto. 2)mittocummanda-. 

tis. 3)amando,ablego. 4) vi fubmoueo.ap. 

Thuc. d-xteiMti, renunciat. (cW/aaectJ,»,, 

palf. etiam dicuntur, quos abeuntes profe- 

quuntur. ccirtiicttele, clireflus, Philox.aor. I, 

paff. Ex citto & s/AAw, mitto. 
Airoteviw, u, f. wo-w, anguftum reddo. 
Attoscvktikoc, i), Sv, ad breuitatem, in pauct 

verba redigens fententiam. 
Arros-ETrrwck, >i, ov, pertinens ad ademtionemco,- r .-j 

ronce. Ab dtrorirpu. 
Atro-ioyu, f.f», eiicio ex animo amorem, delino 

amare. 7.) fuftineo, tolero. Suid. 
ATTOsef/w, u, f. ijcrw, priuo.fr.iudo.defraudo. ab- 

nego, Gl. Vet. xTrcstcit?, inriciatur, Philox. 
Attni^mu iwt;, it, priuatio, defraud.itio. 
AirossfifT^c, e, }, fraudator, fraudulentus, infi. 

ciator, Philox. 
A7ro?;f»)T<:c, tSoc, lt, fraudatrix. fem. pac. 

ro-f{i(Ti>coc, >t, Sv, ad fraudandum valens. Ab , tl '„ 

eodem. 
Axosccgi^w, & r>i7icu, priuo. 
Airostcpctvow, u, f, <iow, coronapriuo. a7rJS*£cp«vS- 

(ioc,, paff. corona priuor, mcd. coronamde- 

pono. 
ATros-ccfiw, fut. i^w, idem. 
Arrofi/aifw, fut. <Vw, ex pectore depromo, aut 

eloquor, memoriter recito. A ?5Joc. 
Atrirititcc, octoc, tS, abfceffus, apoftema. Gl. Vet. 

vomica, vlcus. 2) fpatium & interuallum, 

quo abliftimus. 3) locus remotioracfecre- 

tior. Ab cltpkctiiott. 
ATro-mitctTictc., s, h, quiabfceffu, feu apoftemato 

labotat. 
A-rromitciTi^u, refilTo, fubfifto. 
ArrosiittctTiv.oc, ij, iv, feparatiuus. 
A7ro7>«io;Tiov, s, to, paruum apoltema, psruus 

abfceffus. Dimin. ab. tiVori/iict. 
A7toii)/ic<tioc, 0:, ov, apoftemate laborans. 
ATrositnctTwcitfc, tot, i««Hi apoftematis, feuab- 

fceffus naturam habens. Ab eodem. 
Axoi-iirjiytict, «toc, to, fulcrum. A feq. , 
ATrosirjicJw, f. £w, fulcio, fuftento. 
'Airostei&c, twc, ij, fultura. A prcec. 
A7ro=;iA/3ow, u, fplendidum reddo. 
A7ro7i'A/3w, f. i|Vw, fplendeo, niteo, rutilo, 

illuftro, fplendorem emitto. Gl. Vet. re- 

Attosia^/ic, tuc, ij, fplendorrepercuffus, f. ere- rculiic Atrorhtyyi^u, dellringo, abrado ftrigile. 
Atro->.iyytnftct, ttroc, ts, Itrigmentum. A praec. 
A7tosoA£i/5, iuc, h, qui claffi prreeft, reinautica 

prajfeftus. A fequ. 
AttocoaS, nc,$, miffio. 2)dimilTio. 3) remiffio 

4) expeditio, profeaionaui. s)rnunusapo. 

ftolicum. Ab eodem. 
ATros^oAixoc, v), Sv, ad apoftolos pertinens. 2) 

apolTolog dec«ns. 3) ab apoftolis profe- 

flus. 

ATrofoAiftaroo a n a n o ;o2 miflitius, emilTitius. Al 
(xexpedi ro!-oAife«i"<?» 
(equ. 

rfcoAe?, 8, «, apparatu., ........ — ^ 

macitima. claflis, Gl.Vet. 2) unperator clai- 
f,s. J) literce dimilfcrix. 4) quicummm- 
datis abaliquomitntur. j) in S. liteiis «r 
lasw, quemChrirtus mflit toto orbeterra- | 
Euan B eliu m ,&6Mrf'Vff.««?«. 
qil , i lucnemittifolet. Gl.Vet. miffus. I 
/\b iffoUM». . . , ! 

£ niu erfe>, f.<'«». memorirerrecitateiubeo. 
a l allicio ad lociuendum. 3) memotiterre- 
gto, refero. Gl.Vet. diclo. A ?.<<*• 

2 ) os obfts»». 3) aciem retundo, hebc- 

, S, f.fio-M, os obturo, osoccludo. 2) 
lciem hebeto 3) orc- faao aperio. 
Sb6>«o-«, M5,*Ji apertiofaftaoftio. 2) aper- 
tura, patefaaio. . . . 

£»<*»<. s, «*«'»'» amorisexpers. 2) ininn- 
cus. Ex « pr. & vpy*, """>'■■ 
,«o?e«yr«wt«. ftrangulando eneco. 
L»**i<>, fut. tr», tellulis m vrnam con- 
'ieiV.s damno, relego. Ex «*e & 5«e*Ki?«j 

iWf «i». f <•«-•», io t eftam mut0 - 2 > indur0 in 

teftce modum. Ab icpnfa. 
gfcprtfa, Mfa". "imittor a nul.tia, erau 

Qoror. 4m<;e««»>M, emereor, Gl. \ et. «*o 

yp«T<uT«(ievi?, ementus. 
te r{i7 W .c, 8, *.«) 1}, dux exauaoratus, impe- 

ratvtis vel ducis loco motus. 
f^f« s «T«r.Sec,«, f. «"«■«, caiira moueo, caftr.s 

motis reucrtor. 
A*oTee/3>-e«. S, f. «ew, torqueo. 

m£L, f'A ^« to - -) cbuerto - ° re - tr0 

ago, retro fieao. 4) conuerto. 5) d,rce- 
do, alio itcr fleOo. ««7?e'<pe««., aeuertor, 
auertor, auerfor, abhorrefco, taftidio, Gl. 
Vet. «^T C «M<e'vj;, auerfus, Philox. part. 

IsrJ. «. aucrri °' ^« r3tio - »> if* 

gium, ceceptus, vnde v. c. «««.*,_ « /3.8, 
hiblidium vits tolerand.T. 3) effugium. 4) 
«epulf.o, purgatio. 5) rigura rhetorica. A 

W»* «. «- cognomen Vencris homines 
ab incefia libid.ne auertcnns. A fequ. 

'A-ri- <jee t j K «^, auerfus.abhorrcns. 5«*/'. 
fiRura grammatica, licete abiefle noia. 

Wyfa. B, f. ««. abhorteo, auerfor. 

E>»<P>Ai>, depello, deturbo. 

'A-orictu., f. -i», adftnngo. 

T°,Z k», t ■■*<». *™ deterD0 - -l " l,loto 

' moreeorum, quificuscarpunr. 3) ficusco- 

L^,^ s, l.4n>, fpolio.depcxdor.depccu 
lor.fpol.andoaufcco.eripio. Gl.Vet. «ero 
tuxl, expilo. , 

£w<.0«fa> S. concurro, occurro. Ab«*a£ 

^L^e^aehpM^ . . 
W4r-, difgrego, d.fpella. _^ _ mn ,„J- w ' X^Ti^W^ cui interdiaumertfynagoga. Ex«t3&ivv« 

Jrf£m. ec idem ; cui fynaxi, feu facra 
cceiix communione mtcrdiaum eft. 

Vjroe-Ss««<. ernmpo, prolilio, exlilio. 

tMmir/yto, S, fut,*t«, innftulamconuetto. 
«rroTOf.yySj^", in fiftulam verti. 

<nr.ow.'<>» lioilo, cum libilo emitto, 

V««j»W,f. bwsiTT», f.(&>, exl.b.lo.fib.l.s 

JZll*. «r=?, t>, id, quod detraaum, feu 
abrafum eft.ftuftum alicunde abrafum.euul- 
fum, excuffum. 2) locus defquamatus. A 

A-relTpM, detraho, retraho.abftraho, fubtraho, 
ueiiciu, fubduco. Gl.Vet. «Tes-ietjSeu, prs- 
cipitem trahi fc. ab aliis ruentibus. 
Afflrvnir;», S, defum fodal.cati, ablumafo- 
litio fen conuiuio. 
;..„;, .-;:.-, ; : , ticftiuaio. 
i-c-/|i«,«Tot,TS, fjeculentum, quod perco- 
to tranfrniffum eft. Hippocr. 3) cruor iu- 
ilati animalis. A fcq. 
•A-"eecti«f.c, f. «ToevJ.rT», fut. 5», .ugulo, ma- 
ao. 2) intetiicio. Ex M & o-$«rT«, liue 

■A«4 «w'?". fut. -Vu. eiaculor & repello pilam. 
' -) retorqueo & relido in modum p.ls. 

«o-<f*.'e.</ie, <■-'?. »'» exculT.o. A pr. 

-oc ->«..•;-., in slobi formam red.go. 

m*Q**o:&, f- <'«».' nfeftor, f. laboro «Jkw/A/?. 

liue me.nbri inflammationem palfi mottilica- 

tione. 2) o$«Ke/c.ovinduco. 3) debilito, pu- 

Jn$m*lMK, <»?, »i» inflammatiomembriali- 
cuius torporcm afferens. A prsc. 
■at.jc5*Wi», fubuerto, peffumdo. 2) a via 
abctrare facio. 3) facio exculete ab ince- 
pto, impedio. inM^iM-K^. excidofpe.co- 
natis. 
A„,^>ri, S, collabor, concido. 
■ y^r- H, «7=?. n, excelfum prscipit.um.ptWI- 

pifim in rupibus a fe diuullis. A ieq. 
■A7ro I 0«Tr W , f.fe,, idem quod « w .«J«f«. «"»- 

:$«tt.., enecat, Philox. 
■ A „,*«v ,.«-.«-. f.fa.f«-fc^*f-«»* fundl 

torqueo, funda tortum emitto. 
• a J?.^v,t Wi 8,8 ,*. 4, funda emilms. 2) lun- 

da repulfus. A pracc. 
A*»r<J>tv« , ev»'e>, idem quod «woo$:»eov««. 

, cunci lirmam redigo. 
'Aew.dliyy». ''-5 " ftringo,adlirin S o,comprimO, 

toara',. reftnngo, Gl.Vet. 
■A^Seff.yf"» «-;• «' ^"«t^ 10 - A prxc. 

■A™cr:.>.r ut -''»»»" :n s no - ^''S 00 ' 3^ red ' 

do, perfero. 
'«Mttfm "=" A fiEnac.ilum, C.illum. 
. '. '» cefignatoc, GUVet. 

'Aiee^e*!"»"» odoror, olfacio, vt jimpitx. 
■A-ee-/«;«, f. «''«» fcarifo, venam aper.o. 

■A^ez«*«s». "» P la e as eri e°' £< f,uc,s fu 

■ r".x «^e & ty^U.fircnh, f« WoUuv.tur rcui 
•■xttytfii, S, idem quod «ioj/.*?«. 
roex= 5 "<? M ' f - '''"' , ex te mporedico. 2) I 
rc (k inconfulte ago. 
K 4 goj a n o 

AToo-jcfo-ie.tiii;,.;, abftinentia, temperantia. Ab 

UTf%O(Z06,. 

tsiz<?«, fut. ,Vw, abfcindo, refeco, fiffu 

auello. 
ATio(rjf'«» '5oc» »'. propago. A praec. 
AtSh^io-ic, ew:, i}, abfcilTio,auullio,quaefcinden- 

' , aut findendo fit. 
Airia xnrfjLx, xtoc, to, idem. 
Atoo-xitvk. S» «", diremtor. 
AOT<r%oiv.sw. fut.iVw, fune circumfctiptum fe- 

ungo.::) feiu-,go, feparo. 
ATocr;co/\ft:c*w, f. xvu, vaco rei alicui. 
Atoj«?w, f. wo-«, ferUo, fanitati reftituo. 
AwoTayii, 5?, f, renunciatio. Ab iT0T*TT«. 
AtotoiSiiv, .-iV//. exrente. Ab xnorelvu. 

Tora/KToc, s, J koiI ij, ad certum vfum fepofitus. 

Ab <2tOT*TT«. 

AtrOTXfiteou, f. eyo-w, recondo. 

ATOTo/fZvw, lottice pro aT0T£f*v«. 

Atot«i|i£, £«c, ^, renunciatio. Ab oVoTi&ro-w. 

Atcotxvic, eac, 4, extenlio. 2) confilium, pro- 

pofitum, aigumentum, materia tractanda. 

Ab x-roreivu. 

roTajio/, f. aTOTaTTw, f. x%a, colloco certo in 

loco, fepono, fecerno. 2) centurio, infta- 

tionibus certis pono. 3) deftino, defpon- 

deo. xtcotxttoil%\, rennntio, iubeo vatere, a 

me fubmoueo, abftineo. 4) vale dico, de 

abeunte. 
Atotoiu{oc, e, i xx) i, tauro carens. 
'atot«w{«w, u, fur. Citsa, taurum facio. xjtotxu^ S- - 

(iotf, taurinas irasconcipio, tauri in modum| 

efferor. 

roT«$o?, e,ixx) f, priuatus fepulcro. 2) feor- 

fum fepultus. 
ATOT«?$f£i/o-,$, cuc.j, circumuallandi actio, cir- 

cumualiatio. A feq. 
ATOTor^fiuw, f. euV«, circumdo foffa, muroin- 

chulo, murum duco, citcumuallo, rnurTic. 
Atot£i'v«, extendo, produco in longum, ferum, 

v. c. conuiuium, orationem. 2) intendo. 

&m,TeivoM, inuehor, Gl. Vet. 
Atotoi;j;?w, f. ,'o-i/, muro obftruo, rnuro inter- 

fepio. 2) muroarceo, exitu vel aditu, val- 

lum condo aduerfus aliquem, vrbcm cir- 

cumuallo 

roTeixnri?, fwc, i), obftruflio permurum prx- 

duftum. 2) murorum deftruitio. A prac. 
ATOTfi^io-fza, xroc, Ta, murus circumducius ad 

obilruendum munimentum loci. Ab eod. 

>roTfi%i3-/ioc,£, 5, obftruclio, quae fit murocir- 

cumdudto. 2) circumuallario, munitio. 
ATOTfK/zoi/fofiot), iudico, colligo argumentando. 

r:Tf*vo«, liberis orbo. 

nrJAeiu, ol, magiftrJtus, ap. Polyb. 01 ino re 

Aa«, homines ex ordine, fcil. amplilfimo. 

roTf Ar.ow, u, perficio. 2) confccro, initio. 
ATOTt/fTtia, «:to?, to, effeai o, effectus, opns v . 

c. artis. 2) effettus ftellarum. 3) euentus. 

rOT«teo-u«TWf}«,ii, iv, effc£tiim habens ; vnde j 

'ATtoTtXeotutT.wc, Attu. effeaiue, cum vi e£fi- 
cicndi. AT0TfAf?uc3c, i), ov 504 

;ndi vim habens. 
finemhabeo, defint. rii «.TOTeAfi/T^jK, euic, $, finis, determinario. 
worexia, u, f. £0-«, efficio, perticio, prefto. 

confummo, Gl.Vc-r. I .*,, 

ak.tiij.vu, fut. efiu, abfcindo, defeco, recido. 

refeco, Gl.Vet. 

ATOTffl?, IUC, f„ partUS. Ab aT0Ti>(T«. 1 

Atot£{(z<zti;'»/, f. to-a, definio.determino. 2) ex- 

termino, excludo. 
AT0Tt{ns;Tiirn35, e, 0, definitio, determinatio, 

defcriytio. A praec. 
AT0Teff£i'fw, fut. hu, finio, definio. Ab i-xo Jt 

r(o,ix, termiiuts. 
ATOTsuy/fo:, «roc, t5, res, qux male & pr; 

animi fententiam fuccelfit. 2)damnum. Ab 

oLTToTuy&oLvu, non adjeqttor. 
AtroTevxTtKoc, ij, iv, qui folet aberrare & fruftra- Ab 1 
Atot£i/£i<, tuc.t, repulfa.finifter&infelixfuc- 

ceffus. Gl.Vet. offenfatio. Ab eod. 
ATOTf$fo'«, «, f. «<r«, in cinerem redigo. 
ATOmyavifw, fut. 11«, e fartagine comedo. 
atotijhw, fut. %a, liquo. 2) macero, tabefacio,. 

confumo. 
AT0TiiA.f, Adu. procul. Ex &no SiT^e, procul, 
Atoti/AoSi, Adu. idem. 
Atoti/Ji5, fw«, ii, deftillatio, qnaefit humore li- 

quefjcto. Ab oWoti-hw. 
ATo T ai)(ii, depono, repono, GI. Vet. tWftf 

Hoi/, omitto, depono, recondo, Gl.Vet. 
Atotiiitw, parrum emitto. 2) gigno. 
AJTOTit.hu, auello, reuello. 
ATonA/z«, utqc, to, quod auulfum eft, feu vel- 

lendo abftractum. A prasc. 
Atoti/z^w, w, f. hVw, xftimo. 2) aeftimatum do. 

3) pignus conductionis do; at xttoTiiixoiixi, j;, 

pignuseiufmodiaccipio. 4) ignominia adfi- 

cio. Gl.Vet. aT0Ti/£w/tx/, cenfeor. 
AT0Ti>i)fia:, iztoc, to, pignus, quod dotis loc» 

datur. 2) pignus, quod dat, qui domum pu- 

pilli abAtchonte conducit. Ab praec. 
AtotiVi/o-ic, euc,vi, defcriptio, cenfus.GI. Vet. 

xftimatio. 2) veQigal, tributum. Ab eo- AT0rif4i/T>/<, 5, 5, qui pignusconduftionis certo 
pretio ceftimatum accipit. Gl.Vet. cenfor. 

Ato'ti(£oc, 8, kxi tj, honore carens, inhonora- 
tus. 2) oppigneratus. Ex x priu. & ti^, L' f . 

A-noTivxyiLx, xtoc, to, quod decutitur, feu ex 

cucitur. A feq. 
AttoTivxtrau, vel x-oTiviiTTu, (.p/a, excutio, de 

cutio. o:TfT.'v«i;fv, decuflit, Philox. a. 1. 
ATOTivvu/fi, pcenas lumo. A feq. 
Atotiwuw, perfoluo, luo, Gl. Vet. 
atotivw, luo poenas, foluo, dependo. 
Atot.oio, eac.H. reftitntio, redhibitio, Cl. Vet. 
Atotitjoc, h, uxt 4, a matris vberibus amotus. 

Ex M & titjoc. 
AwoTiw, f. ijw, punio. 2) perfoluo, luo, re- 

ATOTfii/yixo;, aTo?, tS, fegmenrum. A fequ. 
ATOTffijyw, f. Ju, abfcindo. Ex <*to & rnfyu. 
» 'AjiriiiJ a n o ;,ok«1>!, abfciffus.abruptus. Ab 

4, >j, ptofeQio, abfciffio. Ab <iVo- 

abrumpo. 

Ex « pr. & *«, t, 

,'rjtv-, abfcindo, abru 

o?> b, i **\ fi, mifer, 

tot-, fors. , 

»«, 8, i*x>t, enafcens, enatus. Ab «r» 

\|it»«, 0, f. f*«, confidenter audeo, confi 
tet adgredior. 

Kutt, », » «1 *, ^udax. Ab «*» &to*u«. 
|tfe, «5o«, «, abrupta, abfciiTa. 2) tacuf 
us. Ab imrfysa. 
utiu i»(, h, abfciffor. Ab eod. 
fe, jfr,,}, abfciffio.fciffura. profeQ.o.Gl 
:. feQio, v. c. viarum.vt in biu.o&c. 2) 
jlum paruum. A pnc. 
jtfe, «5, 4, abfciffio, incil.o. 2)feuer,tas 
lia, qua tes omnes ad viuum tefecantur. 
il. crudelitas. al. Gl. Vet. temeritas, feue- 
is, acerbitas. Ex «*ot/hv«i. 
luot, b,8*«14, abicilTus.abruptus.priru- 
,s. s) durus, iigidus,feuetus,inexorab. 
Philox. crudelis, imman.s, acerbus.du 
L btm&rtmi, duriffimus, Gl.Vet. 
\uttc, /f<i«. abfciffe, abrupte. 2) feuete.r, 
le. iiplane,prscife,temete,Gl.Vet. 4) 

ojoia, V. titu, fagitta appeto. 2) fagit 

D, piopulfo. 

oovsiu, f- titu, detotno. 2) expolio, 

to, exotno. 3) in otbem tcdigo, 

roc, e, 5 *«1 >i, qui linepoi 

idum non idoneus. Ex « pt. <x swn. 

■»*.,»«-«, «to«, to, cibi teliquix. 

■LxxMfu, f. Iirti, ftrangulo, frango collum 

I.Vet. decollo, detrunco. Aroix^if. 

rp«xiv«, exafpero. 2) audeo. 

JSU*. S, ... auettendi, l.ue depellend, 

m habens. 2) diffuaforius, dehortatonus. 

, feq. 

rrtni, fut. 1»», auetto. 2) auoco, reuoco, 

eterreo, dehortot. «wTfiVoiton, pedem 

aetto, tetto conuetto. 2) auerfor, repud.o, 

ipello. . «««rj.^ovo*, alienus ab aliqua 

:: 8it«>roTfT ? .nonalienus, lmmo, cupiens 

liquid facere. 

0Tel4>u> alo. 

„ll%*, cunendo abeo, recurro, reuertoi. 

b-t>f+.<, «»k, *. auexfio. Ab bmrftmt. 

«rj«f, 

j) triumphum cano. 

ctp,«5<?' AT0Tfl^«> uv , o! * 

9{if, r»-<»/V, p'V« 306 

«71» & anello. AT^j.ijss, tw, 4, detetfio.tiiiura.Philox. Ab 

A>roT ?0 i«,o?, K, J «»i 4, malorum depulfor.auer- 
runcus. 2) auerruncandus, abominandus, 
odio dignus. Ab «w«T<>ojr4. 

A*tT ( n£>uxi, Zu<h, auerlor, declino. Phocyl. 

Aototo 07T», 4c 4> auerfio. 2)amclitio,depulfio. 
3) dehottatio, diffuatio. Ab Inw^i-xu. 

AoroT f o»,«?,»i , pio piaculo expio. Gl. Vet. 
iJ»oT{o»r.«rofi«( , fut. «croito^, aueifoi, abo- 
minor, odio profequor. 2) placo, expio. A *o-|i«, «ros, t3, facrificium, quod fit 
im aueitcndoiumcauffj, expiatio. A 2)adpo A7TOT f 07r,04, AltOTPO 

mjlc 
pra:c. 
'ATOTPorriacr^S?, S, 5, amolitio irxDeorum. 2) 
auerlatio. Ab eod. 

endi vim habens. 

lUeifamlus.abominandus, 
refugiendus. 2) fepatatus ac qualiextermi- 
natus. 3) depulfor mali, auerruncus. Ab 

ATor f o4»i, *«. •}> cibus, alimentum. Dionyf. 

ATroT f o$o<:, 8, x«l 4. qui procul a parentibus 
nutritus fu.it. 2) petegrinus. Ex «jro&Tjf- AiroT(;vy«M, iitus inlligo. 2) vinco, fupeio ,hi, fero, Gl. Vet. «ttetu- 
lox. aot. 2. «jtotuxwv, f. 4<t«j, vindemio. 

wx», f-5«> attero, confumo, exhaurio. 

.oroTfi», f.icrt», deteto.attcto. 2)abiicio. 3) 

detatigo, conficio labotibus. 
loroTpiya, f- %"> abedo, auellomotfu. 
IxSromnt, ov, demorfus.refeQus : grammatici 

de apocope dicunt. 
o.TTOTt.yx* 1 "'' aberro, nonadfequor. 2) perdo, 
amitto. 3) non ex voto fuccedo, prster 
fpemeuenio. tepull 
X ov, tleceptus fuir 
deceptus, Philox. patt. 
AoroTuAo-^, S,f.t4tr«), callum obduco. ^ortySuoa, 

occalleo, Gl. Vet. «T0Ti/AStr3*f, callelcete. 
A«TUj«riv«?«,f. '«-«>, fuftibusconcido. 2) fidi- 

culis extcndo. 3) crudelitcr interl.cio. 
Afforviroti, 3, fnt. iitu, effingo, exprimo. Gl. 
Vet. ijroTKortv, eilingo. «TroTioror, effingit, 
Philox. 
'A>roTi>TTto, Cut.^a, vcrberare defino. In med. 

verberate me defino, planiere delino. 
AnoTi>rw(i«, «toc, to, effigies expreffa exexem- 

plari. Ab «totuttou. 
Ait«ti/ii>/\om, :, f. wf«> excico. 2) obturo fc.fon- 

tem, lenelitam. 
ATOiixif'») «to«> to, infortunium, fruftratio. 

Ab «totu7X«v». 
A>roTv>i.«, «?, >S> fpei fruftratio, infottunium. Ab .«ua, r. «51,, ■<■>='■■ m [— »-- 

l|3>), qo, ►:. jttritus, dctr.mentum. A leq. 
«Toifl», f. "M detero, atteto.contero. 2) abo- 
leo, expello. J) friau, feu tritu abltergo, 
S>rOTP,73o|««, letergo, diluo. 2) fubmouso, 
amolior. 3) detlaJo. 4) impedio. 
iSTemix», «T«, to, quod detet endo decidit.ta 
Pntum dctetendo detraQum. Gl.Vet. re 

^rf^a 1 V.™»«.,"d n tMtiim pattemtedigo. 'atoti/x»™,:, .W". ptiter lpem,pritcrv„.- 
Phtlox.' «^T^Tor, decoqu.t. Ab *^«««. ■uy.<?«. a lipide affuUs & cxmenta malleo 
llrato trecutio ad eum complanandum. Ex 
b & rCjCK, feu T i>:o<, quod v. 307 a n o atbaow, £, f. Ciiu, cicarrice obduco. Ex«tJ& 

isXbu, cicatriccm duco. 
Arim., m;, ,) , cicatricis induclie. A 

prajc. 
A7r«Aur«8f, J), Jv, cui vis ineft cicatticem indu- 

irttqxyiui, 3, f. «Vw, extremum agmen duco, 
agmen clau-io. Ex uiri & efotyjw. 
ATBftivoJtv, .iVk. CCelitUS. 

eftw, <u, f. iJo-m, cum vrina excerno. Ex xxh & 

sfi?«i, f. iV«, aufero, feparo. Ab <$<}>ofi<>, 
\uficio, dipermino. 
ATgfoc, s, 6**}.,', quiabeftaterminis. Ex facl 

& ofoc, terminus. 
\Ttf6a, <v, f. tjtrw, deftituorvento fecundo, ad- 

verfo vento vtor. Ex xnl&zps, ventits/c- 

cimdus. 
Airvttc, oSoc, 5 xul f,, pedibus carens. 
Airaiix, «?, Ht abfentia, ab itrti/zi. 2) detrimen- 

tum. Ab tfcrS & iaU. 
A-xtsmiZ;», f otow, bonorumpartcmdo alicui. A 

prcec. n. 2. 
AiroQiyw, comedo. 
ATccPaivH, ofiendo, demonlrro, phnum facio. 

2) probo. 3) exhibeo, profero. 4) detero. 

5) eflicio, rcddo, erTeaum exhibeo. 6) de- 

claro, explico. «ToetiotivottoK, pronuncio, da- 

cerno, fenrentiarn dico, doceo, demonftro. 
'AT6<j>ttv<ric, «wc, i, enunciatio, feu pronuncia- 

tio. 2) fententia.breuedictum. J)reiqux- 

fitce probatio. 4) index, recenlio, commenta- 

rius. Ab ctTocJiotiyw. 
'Airnpuvrmic, «, ov, enunciatiuus, adfirmatio- 

nem aut negationem habens, qui (iue adfir- 

mans.fiue negans aliquid pronunciar. 2) qui 

aliquid negat. Ab «ToipoivToc. 
'ato4wvti«»5, Adu. enunciatiue, more eorum, 

qui de re aliquid pronunciant. A praec. 
"AToc?avTo?, i), iv, enunciatus, pronunciatus. Ab 

ccTroQuivopxi. 
'AiriQunu tut, S,, negatio. 2) defcriptio bono- 

rum, tabula: rerum fuarum.quibus cernitur, 

quantum quis in bonis habeat. (fed v. po- 

tius <£t6$<*vo-k.) 3) decrctum. 4) iudicium. 

Ab uTrbfyvlti. 
Airo4>uixu, nego, infitior. 2) enuncioaliquid. 

I) interdico. Ex uri 6c Qiu, dice. 
'ato<J>o;ti>i3c, i), 5v, negatiuus, negans. Abeod. 
'Ato<J>o;t<k.;c, Adu negatiue. 
'AirltpcttiktZu, f. io-w, pto vilihabeu, parui.flocci 

facio, vetbis eleuo. 
'ATo<J>tf/3o//«<, pafcor, feu alor ex, pafco, fcu alo 

me ex. Ex <Sto & <J>if/3w, alo. 
'AT0<J>f{«, aufcro, abduco, tollo. 2) refero, re- 

porto. 3) pendo, perfoluo. 4) adfero. 

5) renuncio, deligno, nomen alicuiusedo. 

6) refero. ctToifuf o>/o;>, effiuo, emano, expiro, 
Gl Vet. 

"ATixJnilyw, fut.Joitt», eiTugio, euado. 2)abfol- 

vor ctimine, iudicio. 
'A»o<t>£»KriKj£,$,tiv,elTugiendi peritus. 2)qui ha- 

t>ct fortunam, vt facile ctTugiat. A pric. 
'AT6$fvf'«. ms, i, effugium. Ab eod. 
'Ato4>i>^ki's u » decerpo, feu deligoricus imma- atocj.jivw, idem. 

AT0<f>a<w, f. ,'o-<o, perdo, interficio. ttTo<f>9ift«w '*"' 

perditus, interfeflus, mortuus. 
ATOc?Jofi,S;, i), aborms, editio fcetus in vtel 

corrupti. Ab ^toiJiJeiijw. 
ATo<(><|i6u, w, fut. i™, rifcella capiftro. 2) 

obruro. 
ATo<J>'.oti>f,'vV, fut.iVw, floccifacio. 2) derid< 

3) vt malum aucrfor. Ex ^t3 & tj/uxuf f?i 
AToiJ>A£7(i<iivM, inflammari tumore defino, I a n o 

turas. 2) vimadfero,cogo. Suid. Hrbi 

Qtfy%, ficus immatura. 
ATo$if)/i, f. Qitu, contra dico. 2) nego.i 

3) prorireor, elTcro. 4) cenfeo. $) declj 

6) dcmonfrro. 
A7i6<J>i>/toc, «, 6 ku) h, qui efl mali omini; 

narus. Ex uts & <p>ff"/, omen. 
Airiifixoti.it, xrcc, ri, pharmacum abortum 

ciens. Ab ut:$$uo:i, corrumpo. 
ATOtJiStVyofitM, fut.toftaK, eloquor. 2) fem 

tiofe dico. 3) vaticinor, oraculum edo 
ATotJJljtryKTor, 8, o Koti if, a fermone remutus, 

dignu.', quem alloquamur. A prac. 
ATocpSsy//tt , «roo, t3, acute diclum tk breu 

Ab eod. 
ATotfiStyftaiTiKit, «, ov, perirus apophrhegm: 

loquendi. 2) qui apophthegmatis lo< 

gaudet. 
AToiJiJtifw, corrumpo, perdo. 2) corruptu 

fcetum edo, abortum pario. 
AToeJiSiviiu, perdo, proSigo. 2) pereo, t, ATocUeynttTi >, t. iia, pituita purgo, pituitai 

elicio. Ex <Jto & tpxiypx, fituita. 
AirotpMyiiuTiT^c, a, b, purgatio a pituita. i 

id, quo vtimur ad eliciendain pituitam. . 

prec. 
Ato<J>Xoi6u , S, f. wo-u, decortico. A $>.«<) 

certex. 
*>ro<t*ti?<»i efflo, ehullio. 
ATO<J>o</3tt?», expurgo. 2) oracula reddo. 
Ato<J>oit<i:j;, u, {. tjirai, abeo, abfcedo,refilio, 

cedo. 2) renuncio. 3) morior. 
ATo<J>oiT»TK, tiit, i,, abitio, difcelfus. Ab i ATi$ovoc <J>o'voc, iniufia cides. 

ATo$ofi, uci,, .iblatio. 2)lucrum,emolumeii '"^ 

tum. 3) vecligal, tributum. 4) penlio, [ 

(itatio. 5) exhalatio, exfpiratio, etlluxio. 6 B,! > ; 

reditus, prouentus. 7) graueoli 
ATotfiorj^To?, ov, auferendus. ri «Tocpif i>t«, doJ "2"f ; 

conuiuis data. Ab u7ih <k <J)ot>ei 
ATo$ot>o;, a, 4 k«) ■;, infirmus, i/nbecillis, ql '■'■-, 

non efr oneri ferundo. 2) non toletandui "Vf 

auerfandus. Ab «to & <(>.•{«. 
ATOtJ>o()Ti?o)/o;t, f. inotioti, exon#ro, onus abiicit 

Ex uici Sc 4>6{to?, 
t\TO<J>fi;yvui/i, t. ftrocjifiityviiw, obfiruo, obturt 

communio velut fepto. A Qpui<ju, fepie. 
ATo^fttfn, £<•)?, i, obturatio, obfiruftio. A '•'« 

tt.TOo5g«o-o-w. a n o :mi, fiue im$(iTTt>, fut.a'?a, obftruo, 

ro, interfepio. 

xtoc, b,Ixxi$, inhorrefcens, exterritus. 

tc, *5oe, >;, appendix. 2) ramulus adna- 

s maio-ibus. Ab i-xoO)Ca. 

yyi.a, effngio. 

yH, ijc, pf, effugium. Ab &m<piCy*. 

Aioc, 8,4 k*} », tribum non habens. 2) pet- 3) mi 
■ibus. infenfus. Ex «t» & 
Gl. cuniam debitam creditor 
tur. Gl. Vet. epocha, acce 
nentia. Ab i-ni%a. 

ui color I 5io 

accepiffe tefla- 
ilatio. 3)abffi- En , propriein pallo demordeo. 

abfonus. Ex «rro&x 3 ?^» ?,*;;*, folia, feu frondes, amputi 

. deiolio. Ex ixh 6i $uAAov, folium. 

kmth, »«, >}, fuliorumamputatio.fron 

o. A prax. 

?«, itic,t,, effngium.fuga. Ab iwtQtCya. 

txu, S, fut. 4iu, efflo. 2) perflo. 3) flatu 

ello, flatu diflipo, flatu dciicio. 4) re- 

0. Ex ixl & Q-jeix. 

«tSa, «, n, cminentia. 2) bulla. A feq. 

itic,eut,$, pars ab alia enata U procedens. 

pars offis extuberans. Ab eod. 

uTcix, «, t, tranfplantatio, quum (lolo re- 

fus feritur. 

uteuu, fut. tCtu, ffolonem reuulfum fero. 

tranfplanto. 

ia, emitto furculum. «oro<f>uou:*f, enafcor, 

stior, abnafcor. 2) adnafcor. 

wAioc, n, 6 kki.), vanus, iiritus. 2) mon- 

ofus, prodigiofus. 3) indoaus. ExMb 

Xthc, hflriim, >'« qttofcrx latent. 

;«?>, f. itu, abfcedo, recedo. Ex ith & 

%v, rcccdo Awz»»{l«i «• »1 
pudoreautinf; 

{.■nt>X,v*ia, deglu 
AtiSzojoo?, s, 5k 

cborda. 
■\-xtyJia, a, fut.io-w, terra adgella auetto. 2).3g- 

gere communio. Ex itit & %ou. 
'Arroxe?> fufficit, fatis eft. 

' \m-/j>itv-M, »(««>i f - >5«(«»> abutor. 2)vtendo 

confumo, vfu attero. 3) v.,lde, fxpe vror. 

2) vtor. imxt*T*i, vfurpat. Philox. 5jin- 

tcrficio. 6) contentus fum. 

toixtW «■■"*< t3 > exfcreatum. A fequ. 

Airox?!>"r«( i »'> f - 4">f «• exfcreo, fcreatu eiicio. 

Axoxf£(f tiko<, vi, 0/, exfcreabilis. A prsc 

AlTOXf^+l?! " 

A.-ni.Xf» tut - * , exfcreatio. Ab eod. 
fatis eft, fufficit. AttoxJW m»« sbufus. 2) interfeftio, occi- c «A«7u.oc, S. h, relaxatio. A fequ. 

rjxKiu, u, f.ita, relaxo, remitto, refoluo. 

£«Aiv6m, a, f. >Ww, frenumdetraho, ellreno 

l.Vet. refreno. 

Xxf.mCa, fut.juo-w, a:re tego. 2) fabricor. 

X,x\xi'(u, f. ita, xre priuo, feu fpolio. 

X«e«oa, a, lut. Cita, vallo, feu aggere in- 

ludo. 

<xittt%«, tut, y, veftigii impreflio. A feq 

Xu^itta, f. i-roxxtiTTU, f.%a, fcarifo, de 

ado. 2) impteffo veltigio ligno, vei noto 

>X a e''?°l"»> f- it »{>■*>, clargior. 

iXiiu.2?", hiems delinit, defxuit. 

iX«iei*?w, manu ptiuo. 2) aufugio. 

ox E '8's"> f- '»"» manum amputo , manu fio. Ab «->roxe«o(ioc<. 
A7J0xe'«> f.'™i dctraho, feu derado, quod 
vnitum fuit. 2) derado. Gl. Vet. relino, 
ATixjnnm ". f - *«'». inauro, deauro. 
'At»XC«vtw«> /4i/«. fatis, abunde, Gl.Vet. 
*oroxe<3v> fnfficiem, quod eft ab lnoxt*- 
f^-nixtat.c, e««, >i> tinttura, vt fimpkx. 
atox"'-'s w > f- ' J "> fuccum extraho. 
Az ; x „p, bto?, t3, id, quod effufum eft. 
A-naX"^"' "' '' *""' lnur "°> vt Jtmpltx. 
ATOX^'5. ""<> ■?» ^ ffuuo - =) f P' C:E emim ° " m 

mento. A feq. 
'Aoroxuw, effundo, profundo, 
' k-noxuhiua, f. £yow, clauduu 
XW^oo), w, f. reddo. 
dem. 
bfcedo, difcedo, recedo, A7r:%«C' w > w > '• ' 

decedo, Gl.Vet. 
Aorox^eil 4 », aT0? ' t3 > excrementum. A prsc. 
A«xieif'«> «««1 *• abfceffus, difceffus.decef- 

fus. 2) egcaio. Ab eod. 
'AwoX"?'?". ■"■•'*»• feiungo.fecerno, fegrego.re. 

voco, fequeltro, abftraho, abiugo, GI.V'et Aioxue"" 5 ' S, i, feuo A7rox«" c > ew «> Grl.Vl 

, qux flt a 

vt fimple. roxsie»'/ 3 "*' «> 8 "^ "'> mamhus vi»umqu2- 
rens, manuum labure viclitans, artem fcllu- 
lariam exercens. 
r«x«CoiS'««S> *> '" *"'• *' idem G'- ^ et ' mec,,:1 ' 

mX"t°<> B > 5 Kli " ; ' i m P arat us. Polyb. 
»ox<.eor«' u . * r - 'i 1 "' fuffragio meo improbo, 
velantiquo. 2) veto, obtogo. 3)plebifcitc 

abfoluo. 

m>X"e»™ ,; *> a5 > *» antiquatio.quihtfuffra 

gio. i) obrogatio. A prxc. 
,«xf'e»». P riuo aliqua re. 
bmrtiu, f. tCta, per canalem in alium locum 

deduco.deriuo. 2) auertoremmolellam. Ex 
, & Ix'tiCu, riuos duco. 
<y*tyjLa, & i*t%tCa, effundo. 
^oxiiiii'» *j diftan»a. 2) fctiptum, quo p e " ATo^a^.'?") forfice refe 
Ato*«AAo>, perlrringendo reucllo. 
A7ro4/i«, B, f. *»», abttergo, dctergo. 
A«o|- £ v3o^, f. oo«.o„, mentior, hngo. 
'iJJwf». -"«. tS > ™™™ m > >\><i™™™> 

purgamentuin. Ab ittrVix*» derado. 
'A*i4»,<J.x, utcc, tJ, quod abllergendo, feu ra- 

dendo detraftum eft. Ab «Wov|.««. 

Tii^x.-nt, 8, h «■*> »'. deterfus, derafus. Ab 

,oro-J.>)$'sO/*«. f u ""raB io me abfoluo, abfoluo. 
«•) fuffragio ineoantiquo, abrogo, amoueo 
"fuffragiomeoaliquemamagiftratu. 3) cen- 
feo, fentcntiam fcro. 

K^ititic, ta(, i, abfolutio. 2) reiea.o. 

h*fpix«>, f - 5"' derado, detergo.deltnngo. 

ArroJ..A6 Ul <3, f.iioo,, nudo.priuo. 2) deglabro, 
dcpilo. 3ii a n r> a n p 'A?ro\piMairi<:, toic, $, nudatio. 2) depilatio. i 
" Atto^ic, eoi<, >i, adfpeclus, confpectus, profpe 
£tus, Gl. Vet. vultus, cnsfpecies. Ex4^3& 

'oyrTOflxl, llideo. 

'A-irctpecpiei, Z, magnum ftrcpitum edo. 2) cre 
pitum ventris cmitto, pedo. 

'A7ro^tiyu.x, xtoc, tJ, id, quod excernitur, fter 
cus. Ab i&tto4>uX®, n. 6. 

' A7t'o4iij*te, tuoi, retrigeratio. 2) extinctio. A fq 

'\m*b%t>, f - t«> frigefacio. 2) ceftinguo. 3) ex 
fpiro, animameffl.i, morior. Gl. Vet. deri- 
geo. 4)animi deliquium patiot. 5) exficcd 
depurgo. 6J excetno, aluum exonero. 7) 
confumo. 

'AttojVoja/w, «, f. ifo-w, prxputiumretraho.glan- 
demnudo. 2) apellamfacio. 3) a«i«Ai)(is- 
»0? , falax, libidinofus. Ex •jVkao.;, o^«&, 
■verpus. 

'AnrrxiTxl, Aduerbium annuentis & approbamis. 

'Airoxyioi, facultate agendi defHtuor, niliil ago, 

'Airfxytec, m, i, celfatio a rebus agendis, otium. 
Ab ct pr. & 7H?iatoi. 

' AirtJxy tcciTttjTic, tt, h ittclt], citca quem ftudium 
adhibitum non fuit, non curiofeexLOgita 
tus, leui labore pattus. 2) de terra, com 
merciis carens. j) homo focors, t.irdus, a 
rerum f ita & aftuta traftatione feuvolun 
tate, feuingenio alienus. Exapr. ic7rt>xyu.x 

'A^xyiLonvti, t,c, i, vacatio a negotiis ; in pri- 
mis, publicis.vica priuata &otiofa. 2)tran- 
quillitas a negotiis vacui & pudentis. 3) ne- 
gligentia. Gl. Vet. otium, incuriolitas, in- 
curia. Ab xnpiyuoiv. 

'Airqxynhuc., Adtt. linemoleftia. 2) incutiofe. 
3) modelte, quiete. 4) fine affeauiuneim- 
perii, potenciae. Ab eod. 

'A^iyiim, ovo5, J k3.ii,', negotiis vacuus, quie- 
tus. 2) J negotns abhorrens, incr;. 3) qui 
p lacidis elr motibus & nulli negotium facef- 
lit. 4} qui lites non amat, fugitans litiuin. 
5) ignarus rerum, & incuriofus. Kxapr. & 
vtJxytt.x. 

'A*f*yoVoAi?, '<*<• i, vrbs negotiis vacua.otii al- 
tnx. 6uet. E\ a pt. 7tt>iyoc, ncgotittm, tk-nofac. 

' ATrjMTeai, u, f. iVu, nihil proricio. :)nonim- 
pctro, quud peto. 3) nihil ago, otiofus fum. 
A fequ. 

"ATn>x*Toc,B, i«atij, infectus.non factus. 2)in- 
vttus, impunitus. 3) qui nihil clfi.it, ineffi- 
cax, fequiefficinequir. 4) intracrabilis'. 5) 
ignauus, otiofus, Gl. Vct. 6) in quoa labo- 
tibus & negottis abftinetur, vt icTrttxKToi i,u.t- 
g oc, ferise, GI.Vet.-7) ineptus ad res agen- 
das. 81 vnde nilredic, vc yij «jrjaiKTo;, non 
veaigalis. Ab « & irticcrrtroi. 

' .\7rpitcT01t;, Adn. re inferta, line profeflu. 

'Airg^ia, «, «', ceffatio a rebus agendis. 3) 
otiuin. 3) ignaui a, inettia. 4) ruttitium. Ex 
tt pr. &*(>*£'?, a&io. 

' A-rrt>'iiicc, eec, >,, emtorum penuri.i, quum nihil 
• vendere polfumus. Ex x pr. & irpioi. 

"at{«tj ; , b, i *tt\t\, qui nondum venditHsefl. 2) qui non venditur. Gl.Vet. inuenalis. 
■Koionoc, ov, implacabilis. E ?" a cus, fceditas 
ATrptTtiletJetj, Ai 
ATrtteTtiuc, Adll. , indecentia, indecorum. d 

, Gl.Vet. Ab iir f tiri t , . 

tu. indecentius. /ib iiroieil, 

indecenter, lon. ecut 

decens, indecorus. 

Gl. Vet. dedec pr. & w ?E %i 

Airtie-irXi, Atltl. 

illicite. A proec. 
" AircvtcTO-, idem quod xirfxsTOc;, Jon 
AtrtiitcTtit), Attii. ablqueprecio, gratis. Ex«pl 

irttictcttxi, emo. 
' ATrtitylec, idem quod ciir^i%. Aefchyl 
A-rrti.i, Ad:i. tena^iter, ita vc fecari nequeat 

mordicus, totis viiibus, enixe, firmiter. 

x pr. & irttim, ferra feco. (nili pctius eft 

priu. tk 71 0014, «TTo tS ttcj oihxi quafi i\x,fine 

mi/fiane.) 
ATrriiixiqeitix, xc, t, temeritas, inconfideran [ 

Ex cC7ri & TtttttxitifoiLatl. 

' A7rtioxititToc, u, i> ttcci tj, innoluntarius, qui 

rir vel facic confulco. Ex iisd. 
A7rt10x111eTi.1t;, Adu. inuoluntatie, non fponte, 

conlulto, non de induftria. A prsc. 
A7rc>otlikttiTtic, &, i tcettj, temerarius, inconf 

tus. Ex x pr. & 7Tt>e\iH>.ttm, 
ATrpolliif.tiTuc, Adu. inconfulto, non prasmec " 

tate. A prxc. f 

ATrtiolckhtiTOC, ov, quod u7rt>opii\cUTec;. 
A7tcioliti>.ix, ac, ii, temeritas. Ex xTci, irfc & $61 > 

confilium, delibcratio. 
ATttitiliishuit:, Atiu. improuide, incaute. Exii» 
ATTfitSt^ylhac;, Adu. lineduce. 2) nuUaprstj 

expofitione. Ex a, Sii & tygftzi. 
AirpoitottiTM, Adu. indefinite. Ex ct, tto) &$ 

f ;? M , definio. 
A7rtioi(Tuc, Adu. fine certo conliho, temere. ,1 

CCTTtl & TTtl ITiSvtll, pfOpOllO. 

ATTtititiiJtec, a, xxi $, minime alacer, inuitu 

fegnis. 
' ATrtioiuii.eic, Adu. r.cn alacriter, non libentt 'f i, improuifus, non prxuifu 

TTtjtl ' inopin 
AirtioiToc, 8, i nxMi, qui fe dumiconcinet, nc '1 

egreditur foras, Ex ct pr. & 7rt>iet>j.i. 
ATttieiTeic;', Aiiit. dymi fe continendo, nufqua 

ioras progrediendo. A praic 
'ATrfoiKo?, e, J tcx\ t\, dotis expers, indotatus. I T 

ee pr. & xOtTg, dos. 

quxlito, ptitextu nullo, aperte, pala 

a pr. & Tfoza:j\ijiTTo|4e<(, pitttendo. 
A~rtie>txTx:nejcc;cc, ov, necelfaria prxltruaioi ! i :: ' 

aut prseparatione carens. 
'.\7rtiit\eycc, 01, prologo carens. 
ATfO|in'S£ia, «{, i., incogitantia, 
ATfijOiHuS^To?, ov, non praedictus. Ex«pr.7T(jo 

li-j5iou.cn. 
Acrttinottsix, xc, ij, imprudentia. Ex a ptiu. 

ttcttvttu, ante minte pcrcipio. 

' ' ATTPOiitiTt. a n p 

to<, 8, _~-_i7. non piouifus. 2) qui 

iden.ia non tegiwt. 3) iroproitidu-, 

udens. 4) inexplorarus. Ex usd. 

;„,«, A_». imprudenter, incaute, non 

ifo euentu. A i<r_c. 

«,t:<, _. «-«'., noiidireptus, mquem 

rfiones non funt f__t_, ante non de- 

,s. _i_p__&-f <"■«."»<«- ?r*datum, vel 

/,i.uvi egredior. 

v»,,», non habens -{.?«ov, v. *{.*_-.. 

!_!«._., «v, exordiocarens. Ex «l_ -{«>- 

._?«'. a, 3 «_-*» improuifus. Ex « pr, & 
^^'"«''mptoulTo, pr_ter exfpe- 
icnem. A pr_c. 

( (,, { _.». j, non piouilus, lmpro- 
pr. & *{"{ ' 


, Adu. inptoui ptaec. *. vacuitas a «meritatc : in nf- 

tiendo, abltinen.ia a temerana auenno- 

Ex « & tp-t.tto., «»• i»r««A» «»■ _ 

„___?, 0», non remere adfentiens. B 

. ' e 5«_J4, ad quem non patet 
xlTus, inac.eflus. Ex « pr.&^™„. 
.«..*._, ■>,«•-_ iJ. non c-mpellatns, m 

utatus. Ex « pr. & .£0.«--«-. 
»(.«««, -,5 ««< _ inacceffus. tx « pr. 

£££__ *» * «** cu-.nemoief,.leiepot- 
2 ) inacceffus. Ex«pr. & ,«»£-"--• 
rfrJi.te, 2 «'"5. quinullare.r.d.get. 
,»S. .«.-, -, 5 ««1 *. > rfem - , ... 

{.._.,«., «v, idem quod feq. Aefclnl. 
btartf, «,««-» ., qui ndmi.tendus non 
, £x a pr. & TP.fS»;.. =<>• 

- .. _■ b «i 4. q«i nihil ad rem &■ 
_T s) abfu.dus. Ex « pt. tj>« & _.»»-• 
i< Sattbus. 
,,»3,o{,.»<.-, « «_»•_ indefinitus. Ex « pr. 

ES» «, * «•» _ .«xfpea-tus, '"^- 
__us. Ex « pr. & „ ? =.!.k*_. . 
p..5o..t-<, /W-. ptast" exfpeaauonem, e. 
mprouifo, inopinato. A prxc. 
^, .v, ab lr/<K», «Pprop-»1»°, »iem 
i.icid fequcos. 
L_v.^_-.«-«>-.i"»«---s.adqBema« 

ce.lere non li.et. Ex « pr. &»«.-<{_•. « 
■»»..-».. w. negligens. 
!__._. -*•«_ negligentia, fegmties. tx 
Eriu. & »{W£X«. -'«»<'»• ., _ 

^«..{.t.c, ., « ««) 4. infalu.atus. Ex 

L»,. « e _- «<• * ^lcntmm, tacitutn.tas. _. 
n-Kleaum falutandi officinm. A fe «u. 
C*-~.-.f_*»-. quem nemo appeUare 
n.c .alu.a.eobfeueri.a.em .^,^" 
pter morum afpe.itatem non eft adfab.l.s 
a._qni non libenter Gilutat. Ex « pr. 

K__C_i. inttft... Ex.,&-{^'r/«'«. 
tttirtfo. ,_to«, e, 5-«).i inacceffns. 

iidns. Ex * pr. & -{o»i-ci-*i, -«_-_. 
Yo<, _,«-«. •,', inaccetfus. Gl. Vet. «n- 
,...l'iib,l,s Gl- Vet. Ex « pr. & »{««.(«. 
'a„p..;t«c Adu. vt accede.e nequeas. Apraec. 
W*"»™* «' 5l "" 5,i ' im P rouifus,inconlid-. 

ratus. tx « priu. & „e«™' ,rT '' t «'- 
'atc.«-*t_«, 4-«. inconliderate. A pr_c. 
•_4inMrK. «. -*» 4, qui noneftritevocatus 

in ius. E.x « pr. & _-fo«_-...M. 
'atpo.kA,.^, ff, non .nchnans fe, non adfen- 

tiens, non amans, non (rudiofus. 
■ A - e ««*.v-S., Adu. fine adfenf.one, acceffionc 
a partes alicuius , fludio alicuius tei, vel 
pat.ium. 
'Mi>__W, «v, idem quod _»p_-K_.v«e. 
'ATP.r-oT.., s, «k«i ., qui inoffenlogr-dn pro- 
cedit. s) inoffenfus, inuiolatns. Ex«pr. 
& we ,««_V... 3)incautus. A Tg».-.T<__«.. 
»..»«_, -4-«. fine Offenfione. 
TP.fxoeM., «o^, « «• 4, 1-tietatem nullam ad- 
ferens. Suic. Ex * pr. _c -e,»«{ ... . 

,_eJ.*.-T.., _, « **. 4, non aalirmtus. Suic. 
Ex a & -{--A«u/3->-. 

L*e«»A_yo., 0», inep.us, abhottens a re pto- 
pofita, alienus. Ex« pr. &«•{«« *«7ov, aptt. 
_-eo_*«r»«, ■•' rf "- inepte, alieno Joeo. 
tJt-inm, -,< »■» •■ intraaab.1», qni tangi 

nequ.r, intafl.is. Ex « P r. & Te^f»*»»-- 

'..T e 5^*_=0-.S»*X,''n«P"g' lilb ' llS ' ,m " aUS - 

2) intole.abilis. Ex « pr. _- Tfoo-^%»/'*'- 

A»>««. -.««•*» cont "^ uem F r: lT r s ; 

lent machina- , inexpugnabilis. Ex «, orjie 
'akoC^v.t.c, ov, idem. E_«, T{i«,& («_«- * ' II m rtim llio 

•ATP.trfi"" ?. K, 8 k«i 4 , cui nu mm 

.'ommer-ium eft, infociab.l.s, cumqnod.f- 
ficile eft rerumconfoitium inire, adeumue 
adire, & cum eo confuefcere. Ex « pr. & 

>J£SS'i, * «> *. q™ n ;' llis »f 1 viis 

r.oteft, inac.elfus. Ex « pr. _ T e o.:5..«. 
■ ' -0. _ i »*. ., intolerandus, non feren- 
' dus, ad Mm ..greaccediporeft, autqnerti 
quocuflque modo cra___, arduum l.t non 
offendere. Ex * pr. & *w«»-t.f_-. 
,T t o. .;,--<• />-»• intolerab.litei, in.raaabili- 
ter. A pr-c. . 

■ A - e ....T.«. idem q"i _-ff_W*f . H-j* 
■at{.-.,-^.«. •». abhotrens a conluetud.ne t» 

miliaritatis. 
Wctk, «», idem quod Teq 
■A-tIs«t«.f. «• 5 ««»*' » df P e -^ riUUS ' h0r " 
ndus. -) q"i ne H ult »»»>»?• 'A,».".. 1 ' (l.lti ium non ha- is. Ex « & -eo«e(t»f«. 

•AT e .oT«i>c <w, « ««> i . 'dem quod «Te»»**«- 

,;.. Ex « t ? _ & --»"»• 
•ATe.»T«W«, ^--- qu°d *-tw»-Uv-_ nulla ad- 

•ATf^X'-., b « «*> «. inaccemis. Ex « pr. 

& «m4«.a , adprop«;quo. 
•at{.»t..o«.«, .., diffonn», qu. conmngi, com- 

pUcari. conisiinequit. Ex «, .*,<_-_««_. 

* .'ATj.f-os-r*, lpetU. 3 1 ? a n p a n t 

"ATfoirmf,™, uv, tx, qux patrifamilias perli~ 
liumnonadquiruntur, hona aduenritia. Ex 
« pr. & 7,fo<rTof i^u, adijiiiro. 

'AtcoVtt«icoc, ov, in quo nihil offenlionis eft, 

planus, tUtUS. Exeit Tfoo-TT«fo, Oj^Hrfo, 

'AirfttinnTiu, uc,H, fe^uritas ab holtil 

Ex « pr. & Tfoo-TeVrw. 
'ATfoo-TTWToc, e, £ k») ,', inquem impetusfieri 

nequic, quem adoriri non elt tutum. 
'ATfojfxToc, e, J x «i,', nonvlliadfjbilis. 2) in 

quo falutationibus fuperfedecur. Ex « pc. & 

Tfeo-fi». 
"ATforcwov, b.to, crimen«Tfoc«o-/aAthenisin- 

tendebatur inquilinis, qui nullumTfo,-«THv, 

patronum, adoptalfent: quod elegibusne- 

cefle erjc facere. Ex«pr. & «rf oriVijc, (,«/,-<>■ 

nus, defenfir. 
*AT{oi-* T £uToc, b, Sk«).J, reitore&adiutoreca- 

rens, defertus. Ex « pr. & Tfoc« T ii;«. 

^ATfora-T^roc.a.J k«> ,}, idem. Ex « pr.&7rfoc«Ti'<j 

'ATfoVo^o?, a, 2 k«) »', qui acute cufpide pnefixui 

non eft, non acutusin fummafui parce. Ex 

« pr. & Tfos-ofioc, mucronatus. 

ATfoj<j>ofoc, a, S k«)>;, incommodus, inconue- 

'Atj j'«<pB*o{, ov, peregrinus, alienus.abhorrens. 

'ATf oo-tftaiv>,Toc, ov, inexorabilis.qui flefti nequit. 
Ex «, trqic & (puviu. 

'Airqin^xu-tc, ov, intathis, non tangendus. Ex 
«, ttpoc & ipa^w, tango. 

ATr^oaumohwTtic, ts,i, refpeftu perfonarum ca- 
rens. Reperitur £,'■ «Tf oo-«7roA>,TToc. 

'ATfojwToAiprTWf, /4rf«. cicra pcrfonarum refpe- 
ftum. A praec. 

ATfoVwToc, s, Jx«)>,, imperfonalis, cum perfo- 
ns non rit mentio. 2) qni perfonam, i.e. lar- 
vam non habet. 3) quifaciem pulcramnon 
haber, adfpcchi turpis, deformis. 

'A7rfoo-wji\j<, Adit. lineperfona, imperfonaliter. 

'ATfOTi>«coc, e, Jk«>>,, intaftus, incontamina- 
tus. Ex x pr. & TfOTi/x«<r<r«, attingo. vid. 
xir^isfj.x-oc. 

'ATfoT/oTTTo?, b, i k«> $, quem nd fpicere non li- 

^ cet, inuilibilis. Ex x pr. woic & i' ro j«. 

ATfo<J>«'/^, ic, improuifus. 

'ATrc-o<?xo-,coc, 8, Jk«>>,', prartextu & excufa- 
tione carens. 2) qui line praetextu &limu- 
latione aliquid agit. 3) inrlexibilis, i.npla- 
cabilis. Ex « pr. & Tfo<{><«r,'£o|i«i, prtfextu 

'ATrootpxirkai, Adu. fineprxtextu.excufatione, 

recufatione. 2)prxLife,liinpliciter,«T0To^ a? . 
'ATfo'<}>«Toc, e, i xxti,, idem quod xiroodiiitme. 2) 

nonpridiftus, ex improuifo accidens. Ex« 

pr. orfj & Qxu, dko. 
'A7rfo$«Tuc, Adu. line praetcxtu. A praec. 
'ATfo(j!iA««To f , b,Jk«>>,, incuftodirus. alnulla 

cautione praeuifus. Ex « pr. &Tfo$vA*<rj«, 

caueo, Vnde 
|ATrfo4«,A«KT W c, Adu. incrrute, improuide, a n a n t 31 Awreqtxc, Adu. vetociiTirne, vt «TrWfwc. 
'ATTif M , e, i kxI Si, non alatus, alas non habi 

Gl. Vet. implumis. Ex « pr. & TT.fJv, 

2) velox. Ex « intenf. & T T irf. 
'ATT^fuyot, b, Jk«) <J, alas non habens. Ex«m 

*■■'— <p«t, a la. ATTEf ioy.cn, alas qu 
tilibus. Ex « h •nfiti . fignum lxtitiaein\ Atrriquc, Adu. celerrime. /\d xtttcooc, n. 
'ATTifoiToc, e,'o k«) i,, idem quod uwrsqoc. 

'AttJjv, 5ko<, i k«> „', inuoIucris,implumis. i 

pr. & tt>,voc, vo/ltcris. 
ATrr,*lc, «, ov, tangendi \ im habens. ExSim| 

u.xi, tango. 
'attiAoc, s, k«> >;, implumis, non volucris. | 

« pr. & tt/Aov, penna, pimia. 
'ATTims, e, j xa)!), quipinfus&tufusnonrfl 

2) inceger, indiuilus. Ex « priu. &tt/»A 

pmgo. 
Atto£t>k, j:'o5,5 ao: > ,5, i n dicendo intrepidu 

mordax in verbis, audax. Ex « priu.; 

perterrefaeio. & I'to«, verbum, vel ex «TTo/rfi 

ta-igo, & iVoc, verbum. 
'ATTOMTOc.e.oxortii.intrepidus, impauidm '•■ 

lox. Ex « pr. & Trroioi, conjlerno. 
Airro',Y,Toi, a, J k k ) ,', jj e m & ex iis , i x«) 1,, non impingens, Gl.Vet. ir- «/«?, yW/,. iine ofTenlione, citjca gffenlio- 
m, line peccatg. ATT0(i«i, f.^e,, tango, haereo, attingo, Gl 

Vet. tyxTo, tetigit, attigit, Gl.Vet. 
Attov, S, iv, qui tangi potell.lub taftum cadens 

traccabilis. Ab «VTo.iiai, tango. 
Atttv-oc, ov, epich. morbi, in quo panim ; 
nihil exfpuitur, vt ficca: tuflis, pleuritid 
Attu, f.+«,neao,annea ,alIigo,apto. Q 
aptauit,aor. i.^ £ Vic, aptns,annexus,perf 
part. pall. ii-mopx,, tango, attingo. 
"ATT«,f. 4,u, accendo. «tto(x«,, accendor. ,>• 

u.tvo(, accenfus, pcrf. part. paff. 
'attuc, <otoc, Jk«5i?, quinoncadit,ltabilis,fir. 

mus, conftans. Ex « pr. & t/tt». 
Attutoc, a, 2x«)ij, indeclinabilis. 2)quinoB 

labitur, peccat. Ex iisd. 
'Avtutuc, Adit. citra lapfum, fine defeau. 
'AyrruxtvTUc, Adu. line pauperie. Ex « &tt«- 

Xsiu. 
"atv/oc, is, i k«) 4, nates non habens, perexilej 

nates habens Ex « priu. & tuj-J, natcs. 
'ATiiJfXfvoc, e, i *«>■,, fundum nonhabens. Ex* 

& T<iJ«iiv, ftindus. 
"atukvoc, a, Jk«)i), quidenfus, feucrebernon 

eft. Ex « pr. & tvkv3«, ^n/7/r. 
•A7ri>.uToc, ts, i k«) ,', qui porta claufus, feu mu- 
mtusnonefl, qui obiirui nequit, patens. 2) 
effrenis, de lingua, Ex « pr. &t<ia5«. 
'atvv5*kwtoc, e, i k«) ,', fundo carens. Ex « pr. & 
^ ■xMxi.fundits. 
Atvoc, a, Jk«) ij, non vlceratus, qui (ine vlcere, 

liue line pure eft. Ex « pr. & Tiov, />,«. 
ATvfyoc, «,i*«)(, turresnonhabens.turribu» pr. & B, i, r. & Tyfyoc. 

em. Ex Tofyow. 
, a, J ««)>,', febrinonlaborans. Ex« 
VQlfttif febri taboro. a n t a n n a n n A V A 3IS vacuitas a febri, intetnriflit ■is. Ex iisi 

0«, e, iiu)«, qui fine febri eft, febn 

laborans. Ex a , 

0«, s, i x«. >i, nucteum 

'. & jrufii», quod. v. 
Uta, «r, >,,fpecillum,quodacumennon 

:t. Ev « pr. & »5? , ftamnmla, feu fpe- 

acuminata, & |*>i*«, fpecillum. 
o«, 8, ix«J «, ignis expers , ignem non 
lettus, crudus. Ex « pr. & wS{. 
«, //,<•«. fi»e igsi. A prac. 

8, ixa5«, idem quod «ttv ? o«. i*.x « 
u ? oa, 'i'"'°- 
i x«> >S, fando inauditus, de quo 

il'fjma,:aut auditionecog 

fando non audiuit. Ex * 

a, fono, fonitum reddo. 2) 

mo. 3) loquor. 4) dico tif. ic , S, iv, exjhilfus, detrufus. Ab e< 
■»o«, t ? «, « ? ov, remotor, &<ct£t«to«, 
, .remotifiimus. Ab «V», p««/. 
& »«"•»«"," flbris. \-AnoTiQ», Adu. remotius, «™t«t<o, rerm 
n non habens. Ex fime. A prxc. 

*Ar apud Pcctas pro a ? «. 
'apa, v.ique, ne.npe. 2) tandem, quzfo. 
3) forte. 4) nam , AetieSh , vt quis »«»> • 
5)igitur,ergo,cumye, vel h. vtS ? «ye, « ? « 
0/, igitur, quamobrem. 
<A ? «, /irf«. an. Hinc 2) S»«, y< , an, numquid, 
3) « ? « ;», nonne igitur. 4) £»«/««, n" m - 
quid. 5) »»' 8«, nonne ; «{' 5v i , nonne. 
APA, «.-, „*,preces. 2) preces fupplices. 3; 
' precatio. 4) noxa, damnum. 
, i »«,.,, qui efi fine virga , feuba- 
ix « pr. & p«/3So«, •"''■g". 
, S, f. >ira, ftrepitum, feu tragorem edo. 
: ? a/3««. fcitur. 2) "Ajatfoo?, . 
iferor, 'A°xf-i 


ov, 8, tp, ama.u. r,u ,-vn. 

• T^E, „os, i, pater, qui ita diciturablan- 

:ntibns. . 

r, bvo?, i xtri «, imbetbis. A wiiyav. 
,, S, f. *«, in cantu difcrepo. 2)fum 
fonus. 3) abhorreo. A feq. 
>o«, 5, i x«i «, abfonus, difionus. 2) ab- 
irrens. 3) non placens. Ex « pr. 
sev, //</«. procul, emir 
!ij, £, f. uo-n, vel w««'c- 
trudo. Gi. \*et. «»mMi 
pudio, depello, trudo. *»Boe|«w, "r- 
r, repellor.propellor. 1) pello , dcpellv,,, 
•pulfo.propulfo.retrudo, repuriio. «»«-[ 
' ,, difpulit, Phiiox. aor. 1. afl. «»«J«xe'- 
depulutafle. Gl.Vet. «»io«-*r9«. , pto 
illere, Philox. aor. I. med. «w"'l!, « 
idiatus.rcpulfus, abaflus, Gl.Vet. aor. 1 
p.itT. «mirfSiwi, depelli. PrSlox.aor. 1 
,f pall". Ex «»» & »«•■. p'//o. ''«M»- 
i«,ro«, «v, repudiatus, repulfus. A prxc 
i f .,«, ««, >>', exitium,perditio,amil)io. Ab 
MMV|U, perjo. 

tems, a, 5 x«i «, non domitus eruditns 
ue, vt pulli domati erudiriquelolent. E: 
pr. & waAfuu, pullos equinos domo. 

, (, abiuratio, ir.ticiatio periusiu 
Ab «7T:«vv(ii, abiuro. 
-., j, idem & ab eod. 
5, ix«) 4, qui abiutare folet, vel 
biuratur. Ab ccd. 
BO»Tixi«, Adu. abiurando. 
Jftmf, «,(«»)', vitandus.legeinterdiau 
«b eod. 

beot, «yo«, J, canalis fub tetra fotTus. 2; 
,pago in vite. 3)propago. 4) fciffuta 
ira. Ab u-xuoCceu, ttefodio. 
ufM To«s, i x«) -', qui «allum non obduxit, 
ideoque nondum coiit. Ex »»{i». . 

mc, «, repulfio, teieaio , detutbatio 
ruS/io, pelio, 
uo>oc, a, i, idem & ab eod. 
«r.xis, i,ov, vimUabcnscxpeUendi. Abeod oHliUHC, H , «V , ^,.,^.^"-. -y --, 

procellofus. Ab «.?«+■& S ? «0o«. 

'A&«, 8, 5 »' 1' iden1 - 2) ArabS - Al ' ' 
"A'pAB0r, 8, i, llrepitus, firidor dentium m 

fiicore aut conflernatibne. 
■Af«yV, MH. cum coll.f.one, cum ftrep.tu. 

Ab loxssu. ,, . ' 

" Af «-/(z«, «to«, to, collif.o, pulfat.o.ftrepitus. 
us v. «rroiev. j Ab iexicu. pulfo. 

,/repello, abiicio, |, A ? «yi<»«, e, i, idem. Ab eodem. 

iPA^osr.s, i, pulfuscotdispoftvehemems 

excrcitium. . 

«.«, «.-, 4, venter & intefiina, vbi efimulta 

? Ip«!'t«', laxitas. mollities. Ab « ? «io«. _ 

■Ao*>i*>o,c, 8, i.«)i, meatus, leu to.amina 

i l.abens. Ex «;«.i« & tto ? o«, tranjmis. 

I0 "E,»iv,taius. 2)tenuis. J)anguftus. ,nd, \ «Vnnbecillis. . . a 

A,«r^ « «v. imprecationibus&ihnsdeuotus. 
A v°" ' "'".> • ' 

Ab «p«, mprecatio. 

•Ae»£»y««. «. ' ««> '• rararn ' feu la " m car " 

nemhabens. Ex « ? «,i« & o«{5 , tar*. 
'A ? «..'?Ht"«, 05, rarum ftamen habens. Ex «{«.,« 

•Apxii^"''. e,ix«* ^. taras calumnas habens. 

>»»-.«!rln,«««T0ft cnicorpus eft laxc concretum , 
? c u. iSlx. corporis tranfpirat.o eft. Ex 
i e «io? 6c n,7« ? ,vot««.. 

•a ? «,ot„«, »to«, , , tatitas , lax.tas fpongioft. 
aocc.o^M, ov, rata folia habens. Ab eod. 

& <p„AA.«v. . . ,,. , . 

aoxiZc, Adu. rare, raris mteruall.s, Ieu.ter. 
'Aj«.6«, S, f.ww, rarefacio. « ? «,£««i, rareko, 

rarefio. Ab « ? «,o«. 
Ap«,'«««, *to«, t8, inte.fiit.um , t.ma, h.an.s, 

Vantas. A pnc. 
•Aetiurir, tvc,t 4 laxatio, rarefaflio. Abeodem. 
a ? «.»t,xo«, ^, «v, rarefacien.1i v.m habens. 

Abcodein. 319 A P A A V T 

'Afix/Ssf, fpecies leguminis. 
"Ac-usoc, a, b, fpecies leguminis. 
'apaKTO'n, S, to, atramenti futorii fpecies. 
'Afiofim, wfuti, precor, f.uio vuta. 3) impre- 

cor, maledico. Ab ic,i, preces. 
'AfajiVxw, adapto. Ab otfu. 
'Afifw, idem & nb eodem. 
'Af*fST.jf, &afi)foTw ? , Adu. apte, commode, fir- 

miter. Ab eodem. 
'Af«f*{» AJtt. idem. 
'Afio-ifw. «» 5**li;, exfecrandus, deteftabilis. 

Ab aQXOficti. 
'A t a's S ft, vel uc.xttu, f. J>, pulfo, illido. 
'Afa.Tfo4>of£'w, w, aratrum fero. 
'aPA'xi ANA, 1-?, >), planta qusdam. 
'Af*x va ' cv » «"*> ««"ov» a d araneam pertinens. 

2) ab aranea fa&us. Ab iguxvt. 
'Ai>aWcioe, »•*», "° v < idem & ab eodem. 
'Afafcvif, ij^, >j, aranea. 2) tela aranex. 
'a P A'x N H S, e, 4, araneus, vel ar-inea. 
*Af«%vina5, i), 2v, idem quod iguxvuioc. 
'Ac-te%viov, e, to, aranece tela. 2)araneus, vel 

aranea. 3) vitium oliuis & vitibus pecu- 

liare. Ab ugxx.vie- 
'Afo-xviow, »» & «f2%vio'of/.*i, S/uu, araneis fqua- 

leo, araneis vitior. Ab eodem. 
' Agx^vivii^e, ea $, 5 nai ►/> idem quutl «faxvmoc. 

2) aranea; fpeciem imitans. Ab eodem. 
'AfazvosioJi?» ic, tela; araneorumfimilis, tenuis. 

Ab a^x vl > 6c (75of. 
'A5«z v o04i^, Kr> idem. proprie ab araneis tex- 

tvis. Ex eod. & i<J>$, textura. 
"a? A.y, m/Jo?» 5, Arabs. 
"a e b h aos, b» 5, icalprum, culter futo- 

rius. 
'aPBT'ah, »{,•?, genusquoddamcalceamenti 
' caui& profundi, idoneique in primis ad lu- 

tum calcandum. 
'A5/311A15, i'So?» $, idem. 2) calceus venatorius. 

Ab prcec. 
'Aff5u^8TT£ e o« , 8, 5 nal y,, alas adfixas habens 

calceis. Ex <t{/3u^i) & ittejSv, (i/u. 
'Aeyuivu, albico, albefco. Ab <*fyoc , aibits 
'AgyuKiot, ix,iov, difficilis, moleftus, quiali 

operofus eft. Ab ejyov, opus, aliisabaAyov, 
rfo/of , quali i>.'/x.\ioe. 
'At>yu>.ioie, Adu. difficulter, argre. A prtec. 
'A 1' r a"S, «vto{, f. i'f yuc, u, f. i'f yi)? , vel if yijc, 
genus ferpentis. 2)callidiuris, quam pro 
Eetate, ingenii. J) ferinis & violentis mo- 

'Ac-yittct, Sv, «»', genus pretioforum calcea- 

mentorum, qua; Argis conliciebantur. Ab 

"Afyoc 
'Aqysiic, »» J» albus. Abagyd;, idem. 
'A { y«.-o<, tix, ttx, Argiuus. Ab "Wo{. 
'Af-/ii<)ovTi){» e, b, Argi occifor, Epith. Mer- 

curii. Ab "Afyo{ & <Povr>,e, pro tpovitTie , 

occifir. 
'Agyitopoi, 0', extrema: & inutiles rei partes. 

Ariftoph. Ab ifyoc & Ascpo?. 
"Agyeiex, utout\, albugo, vcl oculi vlcufculum 

quod in iridis circulo nafcitur. Ab iffff- 
"Afysfov, e, tJ, idem & ab eodem, 
Af/fjios, b, i, idera & ab eodera. Afyiwos, w, ov, albus. Ab eodem. 
'A f yerte, Jjfoc, 5, albus, fplendidus. Abtoi 
'Ajyfi-iic, S, i, albus, 2) velox. ieyienim Ab . Afyi/u, celTo, ferior, pigrefco, Gl.Ver. 4 
ajyo?» />i£i?r. 

A{y/w, «i,f. in, otior. Gl. Vet. feriatustin 

ceffo, vaco. Ab eod. 
Aqytue, ise-su, ?ev, albus. Ab i^yie, quod ida 

lignificat. 
Afyik, f. u^y^e, vide ^(>y«{. 
Ajyik, Ijtoj, 5, albus. 2) velox. Ab uc-ySe. 
Afy»?i)i-, b, 0, idem. 
Afyim, ue, i, otium. 2) fegn 

3) feftiuitas , qua Deo otiar focofdii Ab i e?» 

Afyin!fai/vo«, o, i X ui ■), albicans, f. veloxftl 

men mittens. Ex ifiyhc & ttsqx-jvie. 
'aptiaaos, f. a S yitoc, e, »i, argilla, terrail 

ba & pura. 
AfyiAiSi)?, f. if y ( AA«3»/f, £05, 5 xiz)»;, argiliofffl 

argillaceus. 2) fordidus. 
Afyivosi;, oeo-o-a, iisv, albus, candidus, fplendi 

dus. Ab ifySe, albus. 
AfyioSe?» ovto?, i »»H, albos dentes habeni 

Ex ifyo^ & oSbc , deits. 
AfyioSojv, 0VT05, i xxt $, idem & ex iisd. f 
AtjyiTtne, 0S05, Skb) ,*, celer, velox. 2) albi 

pedibus. Ex iisdem. 
'Aoyita, «too,t5, primitis. Ab i'f Z oi<ai. 
'AfyoA,'? M) Argiuorum partibus faueo. Ab"A{j» 
'AfyoAoyia, S, verba otiofa & fuperuacua fi 

cio. Ab «fyjAoyo?. 

'Afyo^oyia, xc, i,, fermo otiofus & fuperuacmii 

'AfyovoioTi)?, B,o, Argonauta, qui in n,ui Arg 

lafonem comitatus eft. Ex 'Afyu, Aigo lu 

vis, & vuiiTite, nauta. 

'Afyo7roio5, S, b*u\ ii, inertiam ndferens, inei 

tem reddens. Ex «fyoc, oliofits, & woif», 

"AProS, £0?, t3, Argos, vrbs Feloponnelict 

leberrima, quce pro ipfaGricia quandoqn 

ponitur. 2) e, i, Argus, paftorcentum ocn 

lis prxditus, a Mercurio occifus. 

'Apro^s, i),Jv, albus. 2) otiofus, piger. 1 

non habitatus, incultusGl. Vet. fegnis, fo 

cors, lentus. 4)rudis, delapidenon cafo 

AfyoTfoipio/iiiii, otiofe & mollirer viuo. 

Afyotfiiyo?, ov, inutilis homo, fruges confunw 

re natus. 
Afyufiyxir» <)5» >!, quali d. argentangina, quun 
quis muneribus corruptus tacet, & ab U 
geiuo quali fuffocatur. Ex i'fyi/fo?& H yxte 
ftfocatio. ^ 
Afyuf«noi/3iiii!{, Adtt. argentariorum more. Al 

inuf. afyuf«(ioi|3i*oc, quod eft a fequ. 

'Afyi/fo;fioi/3o«, S, i, nummularius, argentarin» 

trapczita, qui nummos vendit, permuta» 

Ab ifyi/fo?, argentnm, & iytsilloi, muto. 

'Afyofiom?, iioe, b xul v), argenteum clypeuffl 

habens. Ex x^yo^oe & ir-n)c , clypeus. 
'Afyi/fii-uv, e, to, argentarii officina. 2) argefll 

tifodina. Ab xqyu^oe, argentum. 
Agyi^ioe, ov, argenteus, Gl. Vet.. Ab eodj 
Afyof£i-.{, •ix, £ rov, argenteus. Ab eod. 
Afyuf^os, /*, «v , contr. ugyugSe, i, Sv , idertl. 
3) uummus argerite-is, Ab eod. 

'Afyilfeoo a r< r 

? <oc, «, i k«1 ii, argenteus, Gl. Vet. Ab eod. 

iiin, f. eus-m, argentum effodio. Ab eod. 

fiurii<, S. J, metalli folfor. Diodor. 

jia«tic, f, 5, argenti cufor, vafcularius. 

«{yu{oc & lAauv». 

),a«toc, o», ex argento factus. 

jr5iov, s, t5, pecuniola. Ab «pyupoc. 

jkcj, f, .'jsj, pecunia corrumpo. /« '«?</• 

ituras facio, nundinor, lucror, corrumpi 

patior. 
{ikJc, i, Jv, pecuniatius. Ab eod. 
piu)>!«i!, i«, •>> argenti, fcupecunix theca. 

«pyi{l«v & 9l)Ki). 

{iok«*oc, «, 8, vafcularius, cailator. 2)ar- 
iiaiius. Ex ioyCow & ko>t«. 
{i«v, s, t5, argentuin, pecunia, nummi ar- 
ntei. 2)nummus argenteus minutior. 

«■{-/upoc. 
jic, i5oc,j>:, argentea phiala, itern argen- 
lm vjs quoduis. 

{iiruoc, S, 5, capturarum confe£htio. 2) 
ilius eius, qui pecuniam facit, vt mer- 
tor. 
fimf, ts,i, qui pecunia abundat. Ab«{- 

?"• 

frnc, fMc,>i, quaepecuniaabundat, 2) qus 
geiito abundat, vt terra, A prxc. 
/pi/3io«, B> 5 u«l >i> arcum argenteum ha- 
ns. Ex i^yuft! k 0tht erc*'- 
,p»yv<ou«v, ovoc, i Ktt) >Jj argenti fpeOator, 
li atgentum ad Lydium l.ipidem probat. 
I «pyu{oc & yviuov, index, eegnitor. 
upo5rvi<c, e, i, argenteos, i. e. limpidus ha- 
:ns vortices, fons. Ab aeyuoot. &i 5.m. 
u{o«.5ifC, /cc, J k«> i, argenti fpeciem ha- 
:ns. F.x i<pyu{oc & tlic f , fpecies. 
u^Skaoc, s, o ««1 ►:> argentcis clauis diftin 
us. tx «{-/V{0C & *Aoc, c/./bkj. 
ufoffr», «, 4« aigenti theca. Ex «'{yv{oc & 
• ki., ffitTii , repoftorium. 
vpokzjtkaoc , a, !»)«. qui argentanam 
Ccetcet. tx «pyvpoccc ««'jtuAoc > CflBpo. 
ufOKo-roro», «,t#, officinaatgentatia, in qua 
ummi argentei cuduntur, vel argentum 
labotatur. Ab «ipyv^oKojroc 
tpottSHu, d, f. ■;«■, argenteos nummos 

-uooKos-icii», ?{»<, o, idem qui «{-/v^okoVoc. 
/vpokojtoc, «, ok») .), aigentarms. 2) ar 
enti lignator, monel arius. Gl. Vet.vafcu- 
arius. Ex «{-/u f .< Sc «Jor> , cutlt. 
yvotxiyiu, S, f. «c»>, pecunias exigo. Ab 
i{yv{0Aoyo<. , . ... 

vupoAoy>(TO< , 8, Jk«) •», ad pecuniam colli 
; endam inftitutus. 2) is a quo tributa funt 
:xaQa. Ab <J{yu{o>.oy/w. 
^{oAoyia, «<, 1}, pe.uniac exaQio. A fcqu 
yu{oAiyoc, »> <■««..,, qui pccuniam exigit 
ix «f7upoc <* A/yu , ro//'/j<>. 
yvpou.yi*. &t, ««'. •], argento mixtus. E 
ipyv{o< <x uiywu., m;/c«. 
yyftorsf», «c 4, qua: pedes atgenteos, 1. c 
;andidos fc formofos habet. Ex «pyi{oc ( 

'*" *"• -1 C •• A 

yy f .-»«foc, «, Jk«1 »>, idem. tx usd. 
/..•x«. O-r. r«M. /. A P r A P tsa 'AgywfoTr-y-,- , e§o<j , ^Kal^, argenteis pedibus 

prsditus, liue inflrutlus. 
'hqyv^qxKTr,^, Uyh, mimmularius. Abu?yv%os 

& fT^uTTU t faciot txigo, {fd\. I. x^yv^qdTrj^.') 
' Aqyv^-xqKKTixoe , m , Sv , ad argcntariarn perti- 

neris, vnde >) fyyvqcTifziiTw, %e, ij, fc. rix vt ft 

argentaria, fc. ars. Ex a^yv^e &c -tt^xttu , 

f.iCtv. ( fed. 1. u(>yv%<}-n%zT,*bc. ) AfyycoTTfiTifc, 

Afyt/fOTwAtfw, 

A{-/UPOP.?OC , t 

habens. i, nummul; : «pyupn enditor, 

S, f. fau, vendo. 

/, aigenteas radices, origines A,.y, v .., , !;, 3, q. d. argentilluus, Hucnt.i ha- 
ntum vehentia. tx «pyupoc & 
ttm.Jhi 
APTTPoS, s,{, argentum. 2)pecunia. ^)va- 

fa argentea. 
A{yupo-£piic,t'c, furax. tx«oy. & 5-ep/oi, priuo. 
AjyuPoTo.xoc, a, Jk«. j, parietes argento orna- 1 argenteo arcu decorus. 
cnfaargentaria. 2) men- A f yu e poTojoc, b, 

A pyupOTpior £ ?«,>, 

la argentea. 
Apyu{o4>a*«p«c, «. o'k«'< i5, argenteisphalerisin- 

fignis. Ex ccey. <k c?«A«p« , pbalera. 
Ap-/upo$«v«c, /oc,Jk«', ij, 1 iillar argenti fplen- 

dens. Ex «fy. & (,«<m(ttwi fplendeo. 
Apyu{D$sy>>c, f'oc, S k«". >} , argento fplendens. 

iix «py. cc cf<yyoc, fplendor. 
A pyufo4iuA«$, xoc, S, argcntarius, Gl.Vet. 
A f -/u{ox*' , '' v «> *> *• »• argenteis frenis ornatus. 
Apyupo^oiu, u, f. ijo-iu, argentum fundo, vel con- 

lln, de vaf.ulatiis. A feq. 
'ap-/upoxo'oc, 8> S, argenti fulbr, faber argenta- 

rius. Ex Hoy. & %i», fumio. 
'Apyyjou, u, f. ««•», atgento induco. Ab «5- 

'ApyupiSifc, «c, argentum habens , epith. mon- 

tium, in quibus argentifodina:. 
'Apyupw|i«, «toc, to, vas argenteum. 
'APy«p«v»Toc, « , i k«; ►!, argento emtus, (eruus. 

Ex «oy. 8c «vt'on«>, «w. 
Apyu<Ji£oc, b.ok«'.i(. albus propter texturam, e>r 
alba textura conltjns. 2) albus. Ex «fyoc > 
fl/p»j, & ;$•), textura. ( vel potius u$ooc eft 
mera tcrminatio. ) 
A ? -/uOiic, c.c, i k«'. », idem & ex iisd. 
Agyuijoc. b> 5k«) ^, idem & ex iisd. 
A i' r iV, ioc, », Argo, nauis lafonis. 2) fidus 

quoddam. 
'At>7««> /<•/"• otiofe, fegniter. 2) temete, ftuflra. 
'Ao5«, inquinamentum. 
'Ap3«A'.f, b, Jk«1ij, immundus. Ab i'{5«. 
'AfSaAiw, J, inquino, cgntamino. A prxc. 
'a^okv.ov, b, to, vas ritlile. 2) vas ex qilo pe- 
cudes bitiunt. 3) v.is, quod ante fores de- 
functorum ponebatur, vt cx eo fc adfperge- 
rent inteoeantes. Ab i ( _.o-i. 
'A{J..«,«c,^, irrig.itio, f. epluuis, f.eriuis, 8t 
"A{ifui.c, «uc, i, ulem. A lcq. 
'A{3«y«, f. titu, rigo, itrigo. 2) ad=quo. 
'Af5i)iuJc, »,5, idem quod Itfiattf. 
Af>»v, Atu. funditus,plane,omr,ino, Ab«V'{«, 
t,Uo. 

1, 'AtJi!:, 323. A 1' A A L/ B 

"apais, £0?, y, cufpis teli. 2) arma, quibus 

cominus pugnabanl. 
'AfSuof, S,h, irrigatio. 2) aquatio. (vel potius 

<s.f§>,Vof.) A fequ. 
"apau, f. lu, tigo, iirigo. 2)potum prxbeo, 

'Afcii. £«, >i, /><^'. «feiif, minae. Ab cifi, /Mf re- 

•y^«sX«vw, s, 3, fimbriaMartiff. 

'A{£ixS«, 8, «v, Mauortius, Gl. Vet. Ab>{»{. 

'A S e,ii*v«, fcf, 5 Kai i», Marte furens, bellicofus. 

fc.x^Afi;', Ahirs, it. {t.uivt>l±xu fltro. 
'A^eiftiiinc, g, i y.u> {-., idem & ex ii-d. 
'Afciouizvijf, «-> *«>4i Arianus, Arii (ruJio fu- 

rens. Ab"Af£ios, Arius, & ccaivouoif. 
'ApeiatLuvinc, «, 0, idcm & cx iisd. 
'Af£ioMyiT>j<-, «, 5, Areopagita, fenator Aceo- 

pagi. 2) pronerbialiter, liomo tetricus, feue- 

rus & tacicurnus. A fequ. 
'Aoiic.T!U'/o:, z, oKai>!, Areopagus, curia Athc- 

nis, quali.Martis collis. Ex "Af>,f, Mars, & 

''Afwof, s, 5 *«3 »'1 Martius. 2) Marti facer, f. ad 

Martem pertmens. 3) beliicofus. t* 'Afcia, 

Iudi M.irtiales. Ab"Af<f«. 
'Af£>oTeA[«f, a, inscii, Martius, bellicofus. E» 

"Affc, A'l.i> s, $c Tsiita, attdacia. 
'AoeiQzrcc, ts, K*i *, Martius, bellicofus, fortis, 

proprie in bcllo, fiue, aMarte interemtus 

Ex "Afiff, & cpoi», occido. 
'Amikv, ovof, 5 Kai >}, *oii t« JifJiov, prxfl.inrior, 

prtprie, Marte. 2) melior, potior, praeftan- 

tior. Ai> "Af>if, Mars. 
'A{/«/3a?o«, ov, immotus.conftans. F.x « & f t> 

/3ok*;, yagor. 
'hoiixnu, uc, ii, comitas adfentatiix, lepos in 

fermone, facetofa vrbanitas, blanditia. Gl. 

Vet. venultas. Ab c%r»w?. 
'Atfwjyu, utuc, to, blanda &c adulatoria appel- 

latio, vel acceptio. A feq. 
'Ao£M:ioK«f, comiter appello, comiter cum ali- 

quo ago. Ab «g£j«w. 
'Af£r«uTiKc«, n, ov, blandus, comis. A prcec. 
'AfcaKovTwc, Ailti. grate. Ab af£V«o>. 
"Affonoc. ^o-im, nii», blandus, placendi ftudio- 

fus, gratiac aucupator. A feq. 
a p f '1 k ft, 1. 1», pla*o,amicnm reddo. 2) pla 

ceu. «ffnsifxf! adquiefco, pl icec conditio 

fatis licmihi. jgfVxif, libeat, Gl. Vct. aor. I 

P.irt. ij 10«», placirtim, Gl . Vet. iflmn, pla- 

citns, Gl.Ver. iohiui, placet, libet, iuuat, 

Gl.Vet. iiHstaiut,, placo, Gl.Vet. 
'Aoi^f, i;5a«, 5, libum,genusplacentxDiis g 

tum. Ab «f.sKw. qu placator. 
'Afer^-iov, 3, Ti, facrilicium placandi ergo. A 

prsc. 
'Afesiv, 3, to, decretum, placitum. Ab oViVkm. 
'a S £?oc, ij, Jv, gratus.aequus. placidus, Gl.Vet 
'AfecMt, /Sfrfa. grate. 
'AgmAw, idetri quod feq. 
'Affra:,,;, viiruiisfeli.-iiatemadfequor. 2)fe- 

Jicicer procedo. J) virtutis Itudiofus fum. 

4^ vitcucis laudem qusro. A feq. 
'APETH', 5«,*, vis.virtus. 2) indultria, foiti 

tudo, nauitas, Gl.Vet. 5) benieniiiis.' A 1' H A P I 324 

aphTii, f. %u, auxilior, opem fero, proprii' 

in bello. «firytiv, opitulari, Philox. 
Ajijywv, ittsc, b x»i >j, auxiliator. 2) defenfo» 

A^^-.y>c, ov, jir.i a^^;y.i.", vl)i V. 

Afi»iiic<, «, SKai.;, bellicofus./TD^Wi:, agilisuj 

prailio, Ex"A(;>(f & a«o S , veloji. 
'Af^iot, s, c «<) >;, idem quod iifcio;. Ab "Afiffl 
AfijiiJiiToc, ts, i nal .';, idem quod <if£>cJ>aTo«. » 
Av>)iiJ>i^oc, t, i Ka)>i, Marti cariis, Martisamk 

cus. 2) cui Mars eft carus, bellator. 
'Afiftic, cxc, {,, auxilium. Ab ittfya. 
Afiv, vthinc litifvot, o;f vi, x\ v«, «f v«c, perSyitt 

copL-n, pro afcvo,-, &c. agnus, agna. 
AfijfOTii.;, V. afHf . 

"a p 11 S, «o,-, 0, M.irsGradiuus, Gl.Vet. 2) pra* 
3) bellum. 4) vulnus, plaga, csdejj ferr ic. AfifTiifo!, «?, >i, facerdos. A feq. 

AfiiT>if, ijjos, 0, precator, 2) facerdos. A» 

afaoic^.|. 
AfifTiac, *5of, »', Martia, bellicofa. Ab "Afwf.l 
Af»T3f, >i, ov, funeltus, noxius, perniciofus. Ah 

uoutnLxi, Jamito adficio. 
Af Ve'u, "» f- i'rw, amicitia: vinculo iungor cmB 

aliquo. Ab «fJwof. 
AfStfiec,Kf,>;, amicitia, concordia. Ab eodeml 
Af3fzio«, », 0, amicus. Ab eodem. 
AfV^f» «» «"» amicitia. Ab «fu, dpro, coiigrttti 
Af:)fi>f>o>ia, Tii, totmenta, equulei. AbctfSfoi^ 

membrinn, & iii/suf.f.>i, iiumilto. 
AfSfiSi-.v, b, t«, membrum paruum. 
Af SfiKof, >), Jv, atticulai is, articulis quadrans 8t 

conueiiicns. 2) ex artictilis laboians, poda- 

gricus, chiragticus. 
Af3fiTiK0f, v, ov, idem. 
AfifiTif, i5o« , ii, morbus articularis, dolor arti- 

culonim. 
'AfJfoKiiSiff, £«, membraconficiens. Abfeq.Jt 

«ifSo*. 
"apspon, a, t2, artus, articulus, natutali» 

olfium compages, copula, Gl. Vet. TuUoiftn 

genitalia. 2) Articulus, vux Grammati- 

corum. 
'Af Jfow, w, f.iistt, articulo, fingo, formo. A 

prax. 
'AfSfiiSiffi t>c, 5 Kai n, articnlofus. 
*Af3y<r*voi, V. af £i9iio-«voi. 
"api, patticula infeparabilis, qua; vocabulij 

prilixa fignilicationem auget, per, valdei 

vehemeiuet, multum, cito, Itatim.tacile ; vt 

«5{i1i;A««i valde clarus, valde manifeftus. . 
'a r l'A, ««, >>', atbor quxdam fero florens. 
'Afi/Sao-Kavof, ov, valde inuidus. Ex 0^1 ic /?«. Af.V valde 1 is, claiifli. mus, qui facile nolci potelt. Ex «fi & yi> Afiyvuf, wTOf, mem. 

AfiSiKfuof, «, « K«ii), multumlactiinans, pro- 

penfus ad lacrimandum. 
Af>'5«Kfuf, «of, i «oci >i, idem. 
AfioeiitiTOf, 8, i kuI >J, pr.-eclarns, valde isclytu». alde manifeltus. valde darus, prxdaruSi 


A I> 326 S/\oi<, Adu. manifelte. 

»ajc, 8,8 u) >i, multum xmulandus. 2) 

Ide clarus, manifeftus, ? polito pto 8. 

iKac, Adu. clare , manifefte. s)ftudiofe. 

favrtc, e, *«> »', valde xmulandus. 

«505, s, S*«>.J, obediens, ditto audiens. 

acute audiens. Ex «fi & ;i**«. 

plu, S , f. <.-ai, numero. 

ji^u, utoc, tI, numerus. 

fti,»<, £!«.-,■), numetattio, enumeratio. Ab 

'^'"- i"- ■. ,>.J 

(J ,ri«S?, », 3v, numerandi petitus. 2; aa 

ithmeticam pertinens. Vnde 

,££,'»>, fc. rixn, «, >S, atithmetica, ars 

lmerorum & numerandi. 
,u^ti>!;;, .-,,/«. numerando. 2) more arith- 
ericurum, arithmetica ratione. 
VitU, *, ev, numerabilis. 2) paucus. 3) 
citur u de paucis elegantcr. Abeiji»^». 
. eMO'S, S, i, numerus. 2) homo nullius 
retii , vt Lat. numerus dicitur. 
Cu-uv, sv.5, >i, qux facile fitgrauida. 2) fce- 
mda. Exli{i&«i»,i»««»/'»- 
,, „»5, xui ■?, nafo, feu naribus carens. 
) non figax. Ex « pt. & SJ» , najus. 
,oc, 8,5 k«) k, idem cc ex iisdem. 
,<3«f ;'*vi.5, a, 5, nomencmplaftri. AbArio- 
aVzafie. 

T.xfoc, ov, valde amarus. 
„£,"«1«, «',•?, decus eximium, honefia 
jrma. Ab «{>->rij£ir>i?. 
weixlac, Adu. valde decenter. Ab eodem. 
mvms, Uf, »k«1 v, valde decorus. 2)val- 
|e illtiftris&excellens. Ex o-f. 81 u{im- 
({ , ivo«, 5 »«> •; , idem quod o%,v. 
I'S, iltc, k, atcus terebrx cum habena 
•.) hetba quxdam. 

tftpM, 8, 5 *«) »', clatus, confpicuus. 2) illu 
>ris,inlie,nis. Ex «{. ■u/i/Ve» & «w« , fignum 
i»3«f(j«T3,-, ov, vittor certamine cutuli. E: 
f&r&c U 'iov-u. 

•.tkvSkc, 00?, i k«) -;, valde indignans, feu 
iracundus.Etym. Exo-p. &e-Kvf!ri«i, i'«A<». 
».,-«, /tt«. optime, Gl. Vet. Ab %W-. 
KatXee, 8, 8, optime decertans, prxltantil- 
lunus in certaminibus. Ex a{is-o« & iWee. 
»ir«i»X'"w, 8, to, tcmplumDianx. A fequ. 
w H Xf»,i, optimeimpero.optimegen.ma- 
gilkatum. Ex «««.«& S{W<, '«r^" Afi^uc, /oc, 0, princeps. 2)omnium fortilfi- 

mus. Ab «{.roc. 
Afi-iuTiKk, «1 ov, qui quafi a natnra ita eft com- 

p.iratus, vtomnium foitilfimc fe gerat. 2) 

ftrenuus. A feqil. 
Afi-£o«, f. eir/u , ftrenuum me prxfto. fortiter 

facio, Cl. Vet. 2) excello. 3) principa- 

tum icneo. Ab uttisoc. 
A{.,-ktJc, e, i, pranfor, qui prandere folet. Ab 

iiii-iu. 
A{n-.'sw, f. '"•*• prandio excipio, ptandium 

prxbeo. 2) prandeo in atf. f media. Ab 

Afi.-.vSxv, Adu. optimos quosque deligendo, 

fecundum deleitum virtutis. Ab «firoc. 
Af.^e/SsAoc, e, ok«)>J, cuius optimum eft con- 

lilium. Ex af.roc, & /3;A>), confilium. 
Afi^oysv^Ao;, «• ° r-* 1 >5, q ui optimos generat. 

Ex iiiwc & yiyi(>.i, crrgo, ortus. 
Afuoyovo?, s, J *«)>;, parensoptimae prolis. Ex 

«{itoc & yovoc, foboUi. 
A{i-o5£iuvov, s , im) >i, prandium ccens con- 

iunflum, ad ccenam perduirum. 
'apiso£w£<j, recieloquor, difputo ftpientilfime. 
•A{is-o£jr>!c, U, refte loquens. 
"Ajifin, «v, .:, optimates, ptimores, viriprs- 

cipui ac prseltantilTimi. 
'AjiroKfiTEi»;, uc, i>, llatus teipublicx, qus ab 

optimatibus gubernatur. f.x iju-oi & k £ «- 


S, f. »:o/; 


indans « t ,& pr.indeo. Ab «{i?ov. <j, fottitmlo, liren furtia tj.ta, Gl. Vet. Ab *e««4i». 
picirov, 8, rt, prxmium, proprie loititudmis 

ergo datum. Ab eodem. 

fi? «e«, «c, >;, fc. %f>{, linillra, fc. manus. Phi- 

lox. fcxua. A icqu. 

PISTEPOS, {«, f !v, finifter, 2) mfauftus 
. 1) ftultus. 
t .« e .«T>ic,e, «, quia liniftraftat. Ex «{.«{« 

ic, qui flelit. 
i.fceix»?, f«, . «» •!> q"' tantum (in.ftram 
habet. 2)qui fola fimftta vtitut. Kob. optime impero; 6c 
2) aficoKfiTiVai, cfcai, lub optimatum re- 
gimine viuo, aboptimatibus>?ubernoi-. Ex 
iisdem. 
Aoi7ox{«ti« , .'«c, ^, idem quod o-f.?0K{c;T£i«. 
Af.To«f«T.K2c,i),ov, adariftocratiam.fiueimpe- 
rium optimatum pertinens. 2)ariftocrati3e 
ftudiofus. Ab codem. 
Af i«Kf«T.Kwc , Adu. vt conuenit atiftocratix, 

mote optimatum remp. gubernantium. 
aoi-i^X'", «c, >i> betba puerperis opitulans. 

Ex «f.foc & Ao%5c , grauida. 
Af.cootsvT.c, ewc, 5 k«) >i, optimus vates. 
Af.To.ii.xoc, a, ko:'. », prxftantiflimus in prxlio. 

Ex i'f>?0C & (i«'X>I- 
API STON, 8, to\ prandium. 
'Afi?3vo^>'«, «c >i> optimatumregimen, feu im- 

pcrium. Ex if.roc & v/(ou , adminijfro. 
'ao.,-ovooc, b, 4k«) >i, beneuolus, optimamente 

prxditus. 
'Afic-oT.i»". »>, prandium facio, cibum apparo. 

«{.ro7rei/o(io;i. Sfixi, prandeo. 
Af.70«o>o,-, B,,eKoi) k, optime laborans. 
Af..-o«, f.-K, irov, optimus, pia.-lbntiliimus, 
prop^ic, Marte, line armis. 2) optimus. 
egregius. 3) maxime idoneus. Ab "ajkc, 
Mars, vel «f. bcnt, vel afu apto. 
A{.Tor«^.-/KT>ic, S,i, p.-a.lbntiifimus tubi- rfxvic, 8, 8, optimus llCV. rlt. Ex aff.-oc & T.KTW , pario. 

Af,» X ,.{, e.f=c, S K«i ., manibus ftienuus. 
'Af.ei?«c.>;c, fef, » "• i valde lubri.us. 2) fal- .;;:;.,T.::4prx : .arumfac l n US .Ab«f,>-/ U! -. I» Ex^. ? ^, *«**», *^ 327 A I> I M .■i.!.- feftu 'Afi$f*Siit:, iot, < 

gni.<. Ex *'f. <k 4>f"5«c, obferuabilis. 
, At>i<t>f*o«f, £>J> A>«- valde perfpicue. 
'Af<<Pf«iv, ivoc, S x*i d', valde prudeas. Ex 

epfHv, meits. 
"Af xeiov, b, tJ, herba qucedarn palufti is. A 
-As»*.os, e«*, «.«, v.finus. Ab «fxoc. 
ins membra. E j/i/Iiv. 

"Afxeo.c, «««; PXOM& 

auxilium. 2) vtilitas. Ab "AfxeTft*, ostoc, t8, auxilium. Ab eodem. 

'a^wtJc, i, ov, fufficiens. Ab eod. 

'AfiET^c, Adu. fufficienter. A praje. 

'Afxeviic, tiit, >!> bacca iuniperi maturitate ni- 
grefcens. Gl.Vet. iuniperus. A feq. 

"apket©0£, b, i, iuniperus, arbor & fru- 
aus. 

"a p K E'n, S, f. eV«, propulfo. 2)auxilior,opi- 
tulor. 3) fuffkio, fatis fum. 4)parfum. 5) 
contentus fum, adquiefco. «fxei", fufficit, 
fatis eft, Philox. igniTaii, contenti eftote, 
Gl. Vet. imperat. *f xerfuT., contentus efto, 
Philox. aorJi.imp.palT. 

"j^pcut, e, i **< *i fufficiens. 2) fatis dignus. A 
pric. 3) fepremtrionalis. Ab oafxo?» 

"Afxoc, B, >j. vrfa, vt tjfKTOt;. 

'ambvtoi5, Adtt. fiiificienter.fatis, abunde. Ab 
tfytfoJv, quod eft ab dfx<?«. 

'AfxTei*, *?,.;, confecratio virginumDiana. Ab 

'Aurid!, e.'af,«ov, vrlmus. Ab ggn-os. 
'AfKTEV, i«, eoi/, incipiendus. Ab i- fZ u, orrfi 
'AfKTEuM, f. «io-a, la vrfajoccifxhonoremvirgi- 

ncsDianz confecro. Ab £{*««. 
'Apktikoc, «, ov, feptemtrionalis. Ab eodem. 
'AfKToitDc, oc, 5, mus vrlinus, (iediitns, quod 

velut vrfus binis pedibusincedit. Ex «fKTOc, 

mfits, & (t?c, »»«j. 
'APKTOEi a, c x«i>,, vrfus, vrfa. 2) lignum coe- 

lefte. 3) pifcis quidam. 4) pars orbis fe 

ptemtrioiiaiis. 
'AfxT^foe;, H, i, Archiius, ftella poft vrfema- 

ioris caudam. Ex kjktoc, mfu , & ieu. 

cauda. 
'AfxiattoAaei;, «xoc. J, Arctophylax, cnftos vrfi. rctous, feptentiional Al. "Afxuov, 
'A{. t2, reticulum, Gl.Ver. Ab Seiuii. 
:,ut,i, retiumcollocario. Ex a{»!, 
««, & tuntt, fttttio . 
'APKT2, uoc, 11, rete. «fxuic, caffes, Gl. Vet. 
Af xucaeriov, a, tS, locus, vbi tenduntur retia. 

Ex jtfxuc &<■ cac.Ci ftatio. 
Ajxuwrov, a, to, locus, vbi retia tenduntur, 
item reria ipfa. Ex «tifxus °" " d.retium 1 n:..v 'Afxu«ft«, u, f. n'c«, & <2fxu«f /aftai, retia cufto- 
dio, fto ad rctia, f. ad indagincm. A fequ, 

'Af*u«fSc, 6, <% cuftos, qui retia cuftodit. Ej 
ofxuc & So.c, cuftos. 

"A P M a, «to 5 , to, currus, vehiculum.quadngx. 

*M2u«,uTcc,Ti,vnus. T*»zn*T*,3imi. Ab «i{w ^A P M 328 

AficaA.i, f- /«»»« «ficaA.Jf, cibus, alimentum, 

demenfum. Ad tojai, adapto. 
Afnttiiafot, ifc, i(, carruca, plauftrum. Abofjfil 

'AffcttTt.oc, e/tf, ciov, & ttff>«Tiot, tu,iov, curuln 
'At>fiaTE(/w, f, Euow, aurigo, aurigor. Ab eodenij 
AfitatTijAttiri'*, «t, ^, agitatio currus. A feq,l 
A{(c«ti)1\»te'«, «, f. ifo-iv, aurigo, currum agn*. 

A feq. 
AfiiMTijAatTM, «, J, auriga, agitatorcurrus.Phf 
lox. quadriganus.al. Gl. Vet. vehiculariujk 
Ab upiiu & ihuuvtd. 
Affi*T.ov, », to, curriculum.Gl. \'et. cHrrictlB 

lus. Dimin. ab 2{ic«. 
Api±aTtTzi, liv, oi, bigarii. Ab eod. 
'A5n«To5t>ofti«, «5, ij, certamen curule. A feB 
'A§ftaTo5fd(KO<, », i w) h, curru certans, aurigl 
Af(c«To'Eic, o£tro«, oev, curulis. 
Af;^.aToKTU7ro«, av, epith. ftrepitus e motu cujl 

rtium. 
AfitaTOftK^;-'», u, f. y,ri>, ex curru pugno. EJ, 

xP[j.u & tiu%ofiui, pttgno. 
AenuTQirijyiu, w, f. ijirw, currusfabricor. Afeq, 
At^ftaTOTifyoc, », SKtti^, curruum fabricator. Ex 

apfta ck orijyvuftt, compingo. 
At>ft«T07ro.oc, b, 5 k«) ij, idem. 
A{fi«T0T{o<j)f'ai,i-«, f. h'jm, equos curul.es alo. Ei 

«f/za &: TpiQu, alo. 
A{ftaT0T{o<><*, «c, ^', equorumcuruliumnutri- 

tio. Ex- iistlem 
Afft«TOTt>oxi*. ttt, & «fft*TOT{oj/ii, 2j, ij, orbita, 

Ex «Pft* & T f oxoc, rota. 
Afft*TtoAi'a, «c, ^, aurigatio, vox Comica Ari'- 
ttophanis, in cma confunduntur *Pft«TijA«f<i i 
cc uu.uPTUi\iu, peccatttm. 
'A{«eh'c>, velilico, Gl.Vet. A fequ. 
"Afftevov, «, to, velumnauis, carb.ifus. 2) in-.l 
ftrumentum. armamentum, Gl.Vet. AbtVp«i, j 
apto. 
"AfftEvoc, 8, h, idem fc ab eodem. 
"Afftii, i)c, w, compages, commilTtira. Ab eod,| 
'APn«>>uTiu, u, f. ijtiai, aurigor. 2) aurigationej 

certo in cert.imine curtili. A feq. 
'APft^AaTijc, a, l, auriga. Ex apiia vk IXuUvta. \ 
'Afiitui, Adtt. confsltim. Ab «Sfftor 
Apftoy/tAte, vel <tpTuft*T«, t«, condimenta. 
Ae>(ioy5, ij«, ■,', apta iunatira, fcu commiiiura,! 
compages, coagmentatio, aptus ordo, apta- 
tio. Ab ipytiK». 
ApftaSioc, .*, <3v, aptus, concinnus, idoneus. 
Philox. adfabilis. «PftoSiov, congruum, Gl,i 
Vet. nomen propr. viri. Ab eodem. 
APftoSitoc, Adtt. apte, competenter.GI. Vet. A 

prxc. 
AfftofovTtoc, Adu. connenienter, apte, congrue 

Ab *fft£?«v, quod eft a feq. 
Apfti?<o, f. oo-ai, quadro.conuenio, congruo. ») 
apto, adapto. 5) iungo connubio, do nu;' 
ptum. Ab «fftoc 
'Aeiici, A1I11. modo, nuper. 
Ajftoi", Adtt. conuenienter, congrue. Ab &PitSt. 
AfftoAoy/»/, coagmento, coapro. 
Apuutyiftrtt, e«c, »', compaginatio, Gl. Vet. 
AfftoAoyia, «c, n, coaptatio, coniunaio. 
AfftoAo>«c, e, i, coagmentarius, Philox. 

'AfftOVl' ]> o a p n 330 npages. i) concentus. Ab «»«, i, »»» ad harmoniam pertincns. i\ 
ulica; pcritus. 

ivio?, a> » *<*> 4» conueniens. 
v(«.-, /iV«. moJulate, concinne. 
-, £, 8, commiflura, compages, art.culus 

rfa, »--, ... gubernatio. Ab « ? i«?»- 
««, «4.4, aptatio, compaginat.o, Gl.\ et. 
.u«, ««. t», idein. ■ 

.»», vel i?F •"*, f. ^f», idem °. uod a S'" s 

,;4!^.«' mode " tor 'S ubeinator - NV 

iri 6 l?"de U m& abeod. GL. Vet. aptator. 
%, Sv, fponfalis, Gl. Vet. A iequ. 
L Jv, conuenicns, congruens. Gl. Vet. 

;;;v, i» a bin s . t^. r p° nfa - ai>«h«<». 

6, u vo„ ... modetatores magiftratui apud 

:ed - »u • - 

■rSvTU?, /W«- apte. Ab « c i^t™. 
V.^.^^llisagni.pell.snumacumla. 

p.nilox. pellis lanata. Ab «e«> agnus. 
^.B.Ti, locus.vbi agninx carnes vendun- 

r. Hefych. Ab eodem. 

,o ? , ,."*, £'»». agninus. 
«i»?, i, i, agnus adultus. 
«.»..'»«,8,5, agnis vefcens. Ex «e»«» & »»"•. iiim.wikih. r 

SEOMil, Sf>«. f - « f 3 C°»> reCuf °' neg ° 
fit.or, denego, detreao. 

.jtfT^p.'*, *«> 4, ats vrinaiona. t 
«6«, lubmergo me, Lubeo aquam. 
«Tn..., «, S ««' 4> Deum nc S 3ns ' Atheus ' 

■ ^«mrio.recilfatio Abapv£.c«i- 
jmcit. .«K,in ne 8 atlo .' re, - uul • * 

ivvjt.kJs, ii> •»» negatiuus. 
„„t,w5<, Adu. negmue, negando. 

rfav, 8, t», agnellus. D.m.nut. ab ««. 

,syw «.», 8, t», plantago, ieu l.ngua 
"agnina. 
{,.$»-/.!, 8, 5 ««. 4. quiagnumdeuorat, vel 

edit. v.apvft^oiv*??. ._ 

J^Vw., 8, t». q d. agni fohum, cvt.fi.. 

rrerba, qua agm deleflantuc. 

JSS'«.HnUe,Gl.Vet. 

JVoHa e. to, arum, herba. 
».».-'« ». vtilitas.apud Aefchylum. Ab «e» 
A^U, 8, » «J4, arabil.s, fegetibus accipien 
dis aptus. Ab feq. 
«,*««, 4, »««»• 2) agricultura. 3)ager 

frumcntarius. 
A{.t4(. 5?»«, 5, atatot - *) patCr - 
A e »T«, 8, i, idem. 

ir.UM, 8, J ««' 4, arabilis. 
A - „. ' „, 5 „«, ,}, ad arationem pertinens 
*«»»„ 8, », atatio. Gl.Vet. feges, fement.s 

2) generatio prolis. 
'aj.t»?, s, i, teinpus arandi. l{ »t3?, 4, »», arabilis. 

'ApOTf.vT^, 5{.5, », arator. 
'Af.Tfjiai, f. liw. at0 - 
a?.t^t«, S, i, rulticus, arator. 

•A e e oT*;X', i«J 4. atatio > atatuta > PBilox - 
•apotp.^»?. «, «, idem - m 
•a11tS'm «^fruuicus ", arationi fauens &c. 
•*{«{{«(«, «.* ;», ager aratus. 
■*«««.«/, \u aratn riguram habens. 
•'AP.Te.v, 8, t», aratrum. Ab i ? »»- 
Ae.Tffitst, »5»«. 5» vomer. 
■^«•e«r«.f, 8, »«*.4, atatto l aootans ' ru - 

■apSw», aratrum traho, de bubus &c. 
,7" , /„„ „,,', aruum.arataterra.ager. 
"UVet'.^. .) tcrra, tel.us. 3> terr* 
menfura centum cubitorum. Ab «f6«. 

^^f VrqiSfe e <>, rapina, 
prld a,apta Ab e odem jiaa . ^ 

^^ V zk V i - vel^-. rapio, prxdor.GI. 
Vet. i,WM»rapui,kl.\ et.aoi. 1. if^/K- 
v „, raptus, Philox. perf. part. pafl. 

■aL«t^. 5e»c s, »P» r ; Ab«™<«- 

• a»«*tJ. S. i. idem - Ab eod ' 

•^rMft, ^».- "P acium mure> aU ' de - } 

J^«»t»(', ». »»• etepiui. 

s -, ^,. J raotus, direptio. 
*r««?*.? to *' "r-ay, rapidus. alceler. J) 
qui cupide appetitur. nu «c 
.. jj„ .unidc. 2) raptim. 
^V^^lcupid^ppetitus. 2 )qu. 

^iM-pi^PPfS^ 

,ui cupide appetuntur. Ab *r* •"■ 

A ^ 5 , e v. ? ..> ta P"> ra P tot v Ab n ; ud - 

'^!'^ SSto". s e - s p' i,x ^ ran - 
Aet«t' k, »v. ad raoiendum expof,tus ' qui 

■AStLquatum.pbnum.Kx^^^ 331 A r n a p p A p p Aonii^o), folo aoquo, complano, p 

Ab ifmUf. 
'AfweSoe.c, ii37u, itv, planus. Ab eodem. 
*Afir«5t)H(, «, >;, laqueus, funis. Ab «fTeSojv. 
AjTeSov/i;», f. ,Vw, illaqueo. A prxc. 
|A{«5ii>, Svoc, >,', funis, Jjqueus. Ab «pr«?w. 
AfT/f«, »«, >i, pes, vel imum montis. Exofoc, 

M««/, (vcl potms Upj) UmiK*,pes. 
"Aon-i,K,$, falx. 2)auisqucedam,harpe, ege- 

nere aquilarum. Ab eodem. 
'AiJtIc, f. ko7T-.(, ,'Soc, »', crepidi, aut calcei ge- 

nus. 
"A{tui«, «c, ,i, Harpyia, monflrum rapaxiifti- 

tmm. 2) procella. A feq. 
"AfTi><, tioc, 5, amor. Hefych. 
"Affiglmhg, a, i k«) >J, non virgatus. 
*A'p'P AlinN, wvoc, 5, arrhabo, arrha, pignus 
'A'J«y>V:, £oc,Sk«)>,, nonfractus. 2) haud fragi- 

lis. Ex ct pr. cc p>ia-<r:o, frango. 
hVtcfiikoy^TK, a, S xx, ,/, non temerarius. Ex « 

pr. & Sa5.sf.yew. 
Ajja.joc, s, 3 x«) >i, integer, incorrnptus. 
"aJJ«<j>oc, a, J x«> >i, infutilis, inconfutus.GI.Vet. 

Ex « pr. & SiTfT», y&o. 
'Ajjaifuic, £?, idem. 
"A'JexT«f, s,iiu)ii, infettus, imperfectus. Ex« 

pr. & Je'c>, facio. 
'A.i^v.xSc, >,, Sv, mifculinus. AbojJpV, «<w. 
*A?'ev«fe, /}aV/. mafculino genere, apud Gram- 

miticos. 
'Ajjevoyovu:, «c, $, mafculorum generatio, feu 

procreario. virilis fexus, Philox. A feq. 
'Ap Jevoyovoc, s, S koi', *', mares generans. Ex «fjxv, 

w>tj, & 7e,'voft(K/, genero. 
'AfJevo'3>Muc, £oc, o x«> .f, incerti, f. ambigui 
fexus, mas & femina. Ex &lfa &ifav ( ,fi. 

'Aiv>>voko(t>,«,(), S, qui cummaribus concumbit. 

Ex iJJov & «o/r« <■««/«. 
'AjjisvoKuioi, prolem mafculam edo. 
'Aipwincuioi, S, f. >i™, mafculos dcpereo. Suic. 
t Ex M0* & ^r M ' r , ;„ /a ,.„. 
'AthvoToniu, S, i. ww, partum virilem edo. A m 

Hef. "ApJiKroc, 8, 3 k«> ^, non fraOus. Ex «piiu.j! 
Jiiirirw, frango. 
'a}Mxtu ( , ^c^tf. firme, ftabiliter. 
'Athtuovvti, >f ( , >J, taciturnitas, hlentium. 

'aJp>,>wv, ovoc, J k«. >i, tacitus, taciturnus,muttif I 

Ex « pr. & fau.cc, vcrhum. 
"a'p'p h n, evoc, 5, mas, mafculus. 2) S k«) >i, ■qu. i panenc, velge- inpnmi! AfJ>iv£,v vel «'J,«ry, rixari, conuiciis foeuire, ' 
Hefych. A feq. 

WW(, £?, feuus, ferox, ap.Theocr. 

'Affao-lcc, «c, „', filentium. Ex « pr. & 'piu, dta\ 

'a;'"ito-:3i',x, ac, >i, nefandumfacii 
faedaVenus. A feq. 

'A f 'J>iTCTo,S?,e,SK«>i;, nefanda perpetrans, neff. 
r:a libidine vtens. 

'■VJijtoc, c, S x«; {,, non diftus, indittus, inaudi. 
tus, ineffabilis. 2) non dicendus, celanduj, 
3) non dicendus ex lege, de conuiciisgrj- 
vioribus, legeprohibitis: vnde«pJ.<T«,fce,ili 
conuicia. 4) infandus, nefandus, nefafti* 
Glolf. Vet. 5) fcedus, odiofus. Ex « pr. i 
Je'«, dko. 

'AihTHoyicc, iccc, $, ncfandum facinus, nefantj^ 
libido. A prEc. & ^yov. 

AjJnTafyiKoc, i), Sv, nefanda faciens, item noi lda. 'a'S„'t«c, Adn. infandum, ineffabiliter, arcane. 
Apjixpoffu, S, facra arcana fero. 
A;j«$o e .'i, «c, >;, arcanurum geflatio. 
Alh(pooo ( , u, i xct\t, nefanda&arcanagedan», 

Ex «JJ>.toc & *to»,fcro. (vel ex «>'J.c, cijla.) 
A}hx'f, 8, J **\ <i< aprusf^pimentis. Ex«in- 

tenf. & hxU fepimcmum. 
AffiyviToc, 8, &xcc\>), cxhorrefcerenefcius, irn- 

pauiilus. A fequ. 
A,?Jiyoc, a, S k*),;, nonfrigens, frigori non oh- 

noxius. Ex «pr. & Ji~yoc, frigus. 
ApJ.ywc, AAu. fine fiigote f. horrore. 
A(iJ.?oc, s, S, k«) v), radicibus c.irens, radice» 

nullas agens. Ex « pr. & J,'f«, radix. 
ApJ.'S>T0c, 8, J k«) ij, idem. Ex « priu. ic 

J.?ou. 
A^Jiv, iv«c,Jx«)>i, nafo,aut naribus carens. 2) 

obtufum habens nafum, non fagax. ExarJt. 

& J)v, nafus. V 

A^J.c, «voc, 5 x«l ^, idem & ex iisdem. 
Al>'PixA'seAl, manibus & pedibusfurfum 

rendere.Hefych. alias «yafJ.vSjj»/. 
"a'p'pixo£, 8, i x«) >i, cophinus, vas vimi- 'A^JfvoToxo^, e, S x«) >i, mafcul 

nerans. Ex «7J»v & t.kti . r __ 
'A'{syo$aof iu , S, f. >iiru, mafculos cotrumpo. 

Suic. Ex «JJ>iy & iJO!i'f« ( corrumpo. 
'Afhviu, S, f. >,Vw, mafculumreddo. aUtvBsixf, 

mafculum euadere. Ab' Ufh».' 
Ap'Jevi05«, eoc, J x.»» >,', mafculus, fortis. 
'AffcvuSSc, Ailu. fortirer. A pr.ec. 
'Afttvmviiioi, mafculino nommc appello. Ab 

«'Jvv & o'vop£«. 
'Af JcvmtSv, i, T5,mafcula facies. 2) animus viri- 

lis & generofus. A feq. I ~[jlfj^ t ." " 

[Afpivomit, S.lxetf, qui virili facie elt. 2) for- 'Appu^jTow, 8, 
tis, virilis. Ex U(h, & 0,*, facits. menfnram, ft 

'AfltiUTtSc, Adu. viriliter, ftrenue. | Ex ctt'pvWy.o ( & 

A/J£T>ic, ioc, l ««)>;, nonvergensquoquam, in "ApJo3,£«c. e, 5 x, 
am partem inclinans. Ex 4 pr. J 8f SeV». j carens, incon 
, Adu. non vergendo in alterutram par- rhytbmus, ttim. 
tem. A prjec. [ WJSSpowc, ^rf». inconcinne, fine numeris. 

if«if:l*, «5, t, aniinus in neutram partem magis i 'Ap'J>:t«vtoc, a,S k«) v), non fordidarus, no'n con- 
inclinans. Ex « pr. U J.%«. | taminatus. Ex « priu. & fimiM,, firdefto. 

'Ajjiorififj 'a;:< £C, >f, retentio menfium, f.menllrui. Ejc 

&C(0*,fl„ X „S. 

■• «c, >;, dilfonantia, difcrepantia. Ab S, qui non bibitadmodumc^ 
i plenis poculis & fine ordine. 
t.'vw, bibo. 

i) ^, numeris & modulatione 
innus. Ex « ptiu. & fvi^ ( , A V P A V T »05 _, o ««, ., non fonBdui 

.«' ov, idem. Ab « pt. & ."»«• 

^Am. * 5 -"' * 1»"' «S* 8 non habet " Ex 

pt. & p„t.5__, __-.«..<>■ 
^<_.._, f,.»--. »P- Ammon. lea nero 

_Xel-boro.Gl.Ve_. _-»_._. «groto. lan- 
ruefco. Ab «?•»«• . , , x - 

^^«uioe.inu.Ude.Aprxc. 

£fet™tS£«*' ...«•"»'• mafcul 
num, auripigmentam, Gl.\ «. 
^^o «O ni»fcuUn. generw. 

,„,.:>._-_. 'dem quod afHv.-^. • 

n^ M,?f^™- 

___f..v_i__.CP__)0<_ OVj mdJtui'"» i- l 

L„ ._._--- idem eft qrmd _*«. v«jj* 
\e_i _•■>» ab ipff incipientu. fub «..«■ * 

±f a .«, * -1—*. «*"*«■ ^ 

..... det.aaio. ^onus.mbu.um. Ab..« 

^^MOS.^S.bnms.^coqmis 334 
Bntutpat- 

eocotnus 2).decentro,ad quodi 

tes corporis, v. c. terrae, «uia 

cjuaf, fufpenfum eft. Ab <-.t__. 
A P t H'_ , .{.*. ..calceamenti genus. 2) mitru 

raentum biiulorum. Ab xifu. __ • j- -,_ 
A ? n,s coMepracU.uin.GloC Vet. vcna vita.- 

lls. _) omnis venapulfans, a motu olc.lla- 

A.t,_i__>. arteri.m feco. A prsc. 
„...,_».., ...» arteriacus.adartcnampe.ti- 
nens. 2) raucus. A ptiec. 

.-.„,_* __. _ uterix afpera; feftio. t* 

<a"t7,' /*«"»• modo. pa.illo * nte » o ™ P o ^ en j. 

e. hoc tcmpore, iam, nunc. 
Ae-.«?«, f __r__ tudo par impav. 2) praeparo. 

A&tTi.. paritet. P ari numero. fecundum 

numerum parem. Ab eodem. 
' T.20- 3« «, i lufus eorum.quiluduntparim- 

TaTmicatio. Ab « e r,_?_. 
• » -, ... „.«■,„. it.m <_"-''.**"<> ov ' rc- A.5;^. ! V,S«^.nuperirrig,tus. Exa.r, 

_«/X-. ««fcfc qnimoaovx0 remduxir. 

Urecensnupta. Ex _,t, c. y -K° !; 
'itfr-yMkK. 8. 8 *A4. tecens genitu., modo 
'.£**«* ..&«>«« ep.tha-tuiB.ms.Ex_.7_ 

'/^rSJT* iSSt~d" «••».■ Elt *" & ?* 

, "^' " , £ , ..) i, idem. Exycw„_. 
a 8 t,,:-vv,t.,, «> )o nacuS( reccns gen ;. 

^^^^iCt» in|-A.r.v f .<. . f . >«, -do fcnptus. 
aliquo collocatam h»brc ,m,s fum, valeo. fum nuper difere cccpir^) ^'^cogni.us 
ef*** * f - .""_ '"'..-_. «. l-MW perceptus e... 1 ^* fr, i U 7 ineolun.it*. , tflBf, 6,n"«- 

A , T! ..z, «., 5 '^o liuel.una 

^«1, ;„", mpi»atic_s. ,) fe 
netcullus, lunaticu-, I r _ . 

P n ip B repentinamortee V ma i a,Rc!b. fcx A. 

-nw, Di«M. & ■****";_. 

_,. vel _-.., ., Diana. 
Af " : . m ''ia, .«. .. Arremilia, herba. 
•^.v,"Xd1* fta.ua, auttemp^m, 

.^^'S^r^rtemon.ve.umnauis 
m ' nl _ S " _ . ...„. oaniinfidians, nomen 

loco,liifpenfum,appenfun,,etiai &; ruen 
didicii 

A.T...OV. didicit. 2) qui , qui modo 1.1 ',".'_',.«»»...recensdoaus.quimodo 
Ex i({Ti <k -,5aJ_«. docto. 
. r 5, paruus panis. Ab -.roc- 
_.„'«, 8 _«J.i, rccensexfuua.is. tx«.r. 

J5.i^.verediaum. .) vera dicendi 
^^fSxivetbotn_,conc- r a*r. 
'.„",:,--,.do perfeftus. _) gar, 
j) veridicus. Ab _?„«, ^»-/-»» - « ►»"• 

A.X/*>«.^ r 7 etisccni .: in .' l0,v - c - remi " 

• r.x & maris. Ab a.n «c cTv/oc 
a C t;>, l..-._.coinpor,o, perncio. 3 )pato,in- 

lirno. Ab afT.sc. 
. ■- ... » ___;.. i.uieftbreuuvit-;. F.x _.r. 335 A P T A V T A{Ti»«*i|?, /,;, i k«) ,}, recens ortus, vt flos, 
planta, cet. Ex <»fr, & 3«AA«, /«/w. 

'Afr.S.vfc, l, c , S ««) „-, moJo vcl recens mor . 
tuus. fcx %ft & 5llfoxWj ^s,^ 

*Afr<'K.AAoc, o», recens, f. accurate conglutina- 

CUS. Ex Stfrl & xJAAa, J-/«»V». 
•Afri»«9fc, fcf, -{*«>■;, quinuperdifcerecccpit. 

») qui nuper certior faclus eft. E.v «f T , & fwv 

S«vu, #«. 
*A ? T V jAii*, /»*, 3 ««) $, qui membris eft integris 
_ & perfcctis. Ex Sf TW &«&,<;, membrum. 
Afr.vo.t, 8, («),', cuimensfanjeft.prudsns 
A f T,.W ? .^ K , s , o ««) *, plr impar. El«jr» f< 

,»|V, />/f,w, & ireflMjc, , W/0 „,., 

APTio>;,a,j M ),', par, vtnumerus. 2) inte 

ger, peifefius, o.mnrbus partibus fuis con 
, ftans. 3) integer.fanus.incolurnis. 4) con 

fenraneus. j, confumm<us plenequc in- 

ftruttus ad omniaolncia. 6) paratus ad ali- 

quid faciendum. 
'AotnxyiK, 6 ( ,'l *»,,!, recenscompaaus&coa- 

g"enratus. Ex «or. & wyv™. 
'AfT,V«,<r, «,S,c, 0, adultus puer. V. «vtoV*, ? . 
Afr.jrASToc, .v, recens diratus. 
'Afr.Vac, .5. 5 , i m >hj, pedibusinteger& valens 

mtegros pedes habens. 
"AfT.cr, ? , £M? , ,', cultus, ornatus. Ab <Jfr/c> 
Afr.Wroc, «, 3««),;, recensfoiTus.nuperef 

tolfus. Ex«' f r, &„«„„, / ^. * 
Afr.'oK,c, 8,4, paruuspams.paftillus.Dim.ab 

MfT0$. 

•* t m,,a*,S, f. ,'«,, expedite. & articulatelo- 

quor. A fequ. 
'Afj.-^o,, a, «x«>4, quidiitincte.plane&per- 
rbapronuncar, minimebUfus.. 2) 
stf r.,vcl «fr.oc & 336 fcdc Joteft. E 
•■A^9ir W ,k, ,», tiro. Fx «jt, &Vf««</W 
AfrioufuyiV, a c, ^, idem quod if T .? B y/«, 
Aot,t£A-io, c.c, 3 k«),j, recensinitiatus. Ex «f r< 

'Af T .'rox.<, 8, i ««) ^, recens natus. Ex S» T , & 
r.itroj, parfo. * 

" A ?"iisd *'' "" ! *' qU '' Vel qUE nUper P B P erit - 
"AfTi'To^«, 8, x«) „', nuper casfus, nuper vel re- 
I cens feftus. Ex «f T , & T ^,W, /c ,„. 
AfTiTonof, 8, 5 x«) „', qui nuper fecuit, feu inci- 
t dit. 2) qu. nunc (ecat. Ex iisdem. 
AfT,Tf.«(fi^, J C , epitb. infantis. 
•AfT,-T f ,«c, ov, puerilem ajtatem vix egreflus. 
^ Aelchyl. proprie integris adhuc moribus. 
AfT.ruw.0 b, i x«) ,3, recens formatus. Ex «Vr, 

& rujrrw, f//rfo, ' 

'Aor,i-, axt ,(, ,v, vepalJidus. Ex «'f T „ M & 

«Xf^e, pitllidus. 
'Afriif»^, /„, 5 « e > ,;, q„i vifum modo recupera- 

vit. E.v «fr, & ®it(, lux. 
Af T i'<p«vfe, /,,-, . XJ .) j, nuperinlucemeditus. 

fc.V «f T, & (J) a ,- V ,.j, ,-,. /,,,-j.,,, p r „f (ro 

'AfT.^roo.s,.^)^, recensperemtus. Ex«W, 

& 4>«u, intcrficio. 
■A f T,$f.v/„, ,5, fanamenteprxditusfum.Suic. 

A leq. 
U f 7fU>f«v, w, i «») ,-, mcntc integta, fana pr;e- 

«ItUS. fcx «fri & tjlf^, * Ex «f,. Afn<(ii,«, fe t , 5 xa ) ^, recens natus. 

& £pu«. 

'AfT.'<f>i/ro<, s, 5 ««),', nuperplantatus, velna- 

tus. Ex eod. ■ 
'Af t.^iov.c, s, 8 ««) i, cui vox eft integra. 2) qui 

verba accurate & integre pronunciat. 
'AfT, z «v«, to(, i *«> ,', qui recenshiarecoenit 

Ex x*''», bifco. 
'Afr,JS«f«KT0c, a, 5 ««> ,', recensfculptus, fen 

mlculptus. A x«f«<r<r«. 
Afr.'x£,f, eif.c, J K «) ,j, cui manusfuntintegr*. 

2) qui vtraque manu vtitur. 
■».jrix«f«ro?, s.S ««),?, recenschoreiscelebra- 

tus. Ex «fn & x'(iiu, cboros ago. 
'AfT,' Z f,?o<, ov, recens vnttus. 
'ai>t;xvt, c , a, 3 x«. t,, recens fufus. A x"i. 
AfT.wc, ^/rf;,. modo.nuper, recens, paulloan- 

! ohireat^^' perfeae ' P rorfus - V a P«. vt 
'Afr.So.y^.KToc.Tj, fpecimen frumenti in pane 

ex eo confeao. Ex «fro; & ortyp K . 
'Af«3o Te - a , «, f.fra, p .,nem do, panem diftri. 

buo. Ex UeTt( & 5,-5««., do. 
'Afr.?,V«, «, 3, cibum qucerens, ad cibum ve- 

niens. 
'Afr.Mxi/, V (, ,}, locus, inquopanisreponitur, 

panarium. 
"Af T„:m,rm, 8, to, piftrinum. Ex «fToc&xoVr», 

conficio. 
>fr.K0T««, <3, f. „>«, piftrinum exerceo. j 
'AfroKOTT.KSc, ^, 3v, ad piftrinumpertinens Gl, 

Vet. Cerealis. 
'AfTox.Vnv, s, to, idem quod «f T oxoM,-ov. 'i 
'AfToxi™?, 8,3««)*, piftor, piftrix. Ex«W* 

kotttw, fciudo, pin/b. 
'Afr3< e o«c, «ro<, T 3, panis carni mixtus, cibuj 
pane & carne conftans. Philox. vifceiatio. 

fcx «froc & Kfeac. 

Af T .A*7«vov, 8, to, opus piftorium tenuioti» 

generis. Ex «f T o« & A«y«v.v, laganum-. 
'AfroAiyuvot mjf«, pera panem &"ijgena'm ha> 

bens. Ex «fro« & A«yuvoj, Lgena. 
AfTOTro.fw, «, f. w«, conficiopanem, artempi- 

ftoriam exerceo. 2) in panes formo. 
AfT05ro„'«, «c, >i t piftura. 
•AfT0OT,i'K=c&<JfT07ro„,T,K3c, i), 3v, adpiftoriam, 

f. pillnnum perrinens, piftorius. 
'AfT.xoiEf.v, 8, t3, pani/icium, Gl. Vet. 
'AfTow.oc, e, 3 x«) 1,', vndepaniscoquitur. 3) 

piftor, vel piftnx. 
'Aenvrern, e,r», yas, vel ofKcina.vbi panesco- 

quuntur. Ex'«fT..: & J^r««, coi/uo. 
AfT<orr«-, 8, 5, qui panes coquit. Ex iis- 

AfT,TOA£i'ov, & ^{rorri.A<ov, 8, r3, taberna, in qua 
panes venduntur. Ab «fr.T«A„f. 

AfTo?r<oA<j, <o, I. ^om, panes vendo. 

AfrjTOAi?, a, o, qui paneui vendit. Gl.Vet. pa- 
narius. A pivec. 

AfT.^A,?, ,5.?, ij, iiUEvenditpanem. Aprmc. 

APTOE, s, 3, panis. 2) quiuis cibus, 

AfT.o-irja, «, f. <;<,„, pane veicor. 

Afrorf.tJI», «, f. B V«, pane alo. A rf/tp«. 

AfTo*aye'«, tv, fut. ijV«, pane vefcor. 

AfTJ^«ytif,e,3x«i*, qui pane vefcitur. A 

'AfTS<J>0, A P T A P X A P X 538 S..v". E), ri, va«, quo pmis fertur. pana- 

Gl. Vet. Ex ijTM & «e'e«, /"■»■ 
j(Je,w,«t,«J, placentatum genus. bx «»- 

T A l'I, «, «, teftamentum. Hefych. Su.d. 
I interpretatio fufpecra eft. 
r «tos.tS, condimentum.cond.tura.pul- 
im , Gl.Vet. Ab «jtuji. 
ji«T,«.<, i, ov, adcondiendumaptus, vim 
ndiendi habens. A prxc. 
««...«. «... « *«' *■ in condiendis cibis 
nm habcns. Ab eodem. 
Wh apto, adqrno. Ab «e™*- 
w ^w,4,ipfaaa.oco n d.end..Gl.Vet. 

mditura. Ab eod. 

rtto», <5V, Ti, de fruaibus c.narae, vt genere 
fpecie. Ab «eri/To*. 

«i»,s,To,conditaneum.Gl.Vet. Abeod. . 
,t5<, S, ov, condimentatius, condicaneus. 
inditus, GH.Vet. Ex iptia. 
rT'n,fut. irn.appato.adocno, lnltruo. 2) | 
indio. &»T*f««v.v. conditum, Gl. Vet. pecf. 
att. paff. , , 

/3«Moc B, «> macfupium, quod crahendo 
lauditur & apetitur, ctumena. Ex «{.», 
r/iio, & (?«*Aa, iacio. 
,r«v». «, 4. cvathus. Ab «fn.. 
rt ? , tfe«, 8, menfurx genus, cyathus. 2) 
auftrnm. Ab cod. 

,t«.v«, W, v. genus cyathi aut poculi. 2) 
aultrum. Ab «fow. 
.rtf, S»«, .. cochlear. 2) haufttum. Ab 

>dem. 

ru, idem quod fequcns i t i.J. 

•JA, f. fan, haurio, ex pcofundo ttaho. 
ttf&tltJl, hautio, Gl.Vet. ifitrcn, exantlat, 
Philox. in «i^.eftetiamdeftringo, extrabc 
fc. gladium, item orior, de fole & ftell.s. 
X.yy.A.t, s, i, archangelus, princeps ange- 
Iprum. Ex «ex«-v & «yy«A.«. _ "' 

*«., iiv, «i, ptimitiae. 2)pc.ncip.a. Ab«exi> 
initium. v. «f «ex*- 

8 X«i<>, fUt.fr*, antiquitatem, feuant.quos 
'mitot. antiquo, Gl. Vet. Ab «fX«iV. "«{X««*iro., Atellani. Ex «eX*ro< & Aiy.f, 

• A /rl"v,' g, r», focs, «Vw d*'*» / " 2) bonum aui- 
tum, bona, vnde ftuaus & teditus vemunt. 

•A i x,mn%,if, antiquitatem tedolens. Ex «{«. 

& ?r?v,c, fqucilor. . ., 

•xoLriwkMt = » ««'"i. iamindeama.otibus 
' diues, qui diuitias auitas habet. 
A{»»»,r»«ri)(, fc, antiquicatemtefecens, moce 

antiquo fa^us. 
•A«x«r.«. «.'*. «r.», priftinus, ant.quus, vetu- 
ftus. 2) ftulcus, ineptus, fatuus, hmplex.ru- 
fticus.' 

,. u. antiauitas, vetufta •fc» ltio. A 

ribusvi- ?x«;«!.-, .,iui • feu. ntiqu: tiqua origo, antiquitas. 
riginalis. A fequ. 'ftuitaccm pca: fe ferens, fine mocibus. 2 

ftulcus, limplex. Ab eodem. 

*&>**(, <**»■ antiquo moce, loquendi&v. 

? X«"y'v,«, «?, i, 
Gloff.Vec. ongo . 
,,X«,.y.>»«. «> a *"**• pr"n'K enius - pnmotdia 
lis. Ex «fx«r»« & y.'».(M«, ndfecr. 
pjpmdiX, !«> antiquitatem redolens. 
_, e x«'»»« v . AMl - ■mtiquitus, Gloff.Vet. 
k.X» U >ye««.!, »> .> antiquatius, Pb.lox. 
4x««.*.'/'*> "• '•''"^ He rsbus antl 1 u,s d,(rer0, 
t) antiquo fermone vtor. 

• ,-,;«, «c, j, hiftocia deccbusant.quis. 
Gl. Vet. origo. Vetius, ocigines, ant.qu.ta- 
tes. Ab eoderr. 
Aex«'«W»» c ' ">«'> quiantiquitatemc.matuc, 

antiquicjtis peTitus. . 

lfie«»A<7<«, «, » «»> "i. de ccbus ant.qu.s dil- 
letens. 2) antiquo fetmone vtens, Ph.lox. .Jx«'° T e o,^ " , . a «. *• p rili;a viueni " 

fequ. . . 

a.x«.t««««, 8, » ««» *. ant.qu..m 

vens. ap.Thuc. /Jrf ai contumcli.vn. 
AeX«.»re5-«. -"«• .r"" 6 anti ^°' ASf* 
•a»v«»tu»o5, .v, antiquus, exempli vctulti. 
•'4x«'e«».'«. ««• «. magiftcatuum elea.o feu 
A l X tcatio. 2) ma B ift r acuumeli g endo r u m .em- 

pus. 3 ) magiftratus ele£t.. Gl. V et. « e - 

■X/uc-alM , comitia. ^x « E Xi & «'«"'<• 

A«M^'«. '' MV > Ti> comitia magifttatibu» 
cteandis. Gl.Vet.comitia. Ex usdem. 

-^ f ^»« id maeifttatus creandos 

^uTnt magT^a 3 ! cfeo. 2) magiftra- 
tum peco, quo fenfu & in mtJ. dic.tuc J) gra- 
tiam hominum pcenfando capco, ambuionc 

•«SS^mH, », «'. comitialis, Gl. Vct. Ab 

•toVjtUVic, S, i, vetetum, feu ptifcocum imita- 
tio. 2) antiqua loquendi tatio. 1'hilox. anti- 
qu.tas. Ab «e^«'? u - . A 

A j X > { , Adu. antique, ant.quo moce. 2) 

AexV'»«. s > 5 ' tico.neuellus.incipiens.Suic. 
Ab «exof»»- ... • „„,„ 

W» ( , ., . ««>«, pc.migenius.pcocnatu. 
S pcif.us.Gl.Vec. P rim*uus. 3 )autorge- 
necis, itcm, cauffa genetcix.cautlagignend.. 

^SffLilt^ au ^° r iuris ' iutius p° f - 

Jx!r°o»; «.t», magiftcatuumcucia. 2) tabula- 
cium publicum.archiuum. Ab if»l,pr,nc^ 

■/"'■[' '*, «ro», antiquus, pcifcus. Ab eod. 

■a<:zu*««> \, J ««• *■ auaor ' feu "^ie " 1310 - 

cum. Ex iqx.1 & «««»«• 
•Aex«>«»«> «,•«->■.• &«<X<*«'«. popul.ceaoc. 
pnnccps. 2) nomen pcopcium. hx « { xi « 

• Af x"°r«oT. m* 1. °. ui n,,nc p rimum nau '6 at> 

i) naui impecans. Ex ioxi & »««.. 
W«AW.ft 8, » ««> i- P enes q u 5 m . admin,nran - 

datum ac difpenfandacum d.u.t.acum pote- 

ftas eft. 2) dominus diuitiarum & pc.ft.na. 

fortunx teftituendus. Ex i tX fl & ^ArTO,. 
, - ■ _< 2.«^ ciuitat. .mperans, pr.n- 
AfX»«»A'«. '*«» ' "" *' . . r 

I ceps. Ex fexS cc «»n, ,'*"»'• 
l * L j •AfX.o-.f.^Tl», 339 A P X Ap%£triiio>.»roc, 8, ixctit, qui cantui prxefl. Ei 

i(X* & v-fhm, canttts. 
'Aoxtsxeooe, b> 8 xai h vefperse principium affe 

rens. Ex if%!) & ?m(i(i vefpera. 
'ApjC/TiKrtHj 8,t5, exempbrprimigenitim,exem 

plar primutn, ad quod reliqua effinguntur 

Phiiox. principale. 
'ajx«' t <""*>> 8, ***<>5» afchetypus, qui alteri dai 

hiber. Ex *fj;ii & To-itoc, form.t. 
'A{je«vM, f. •faai, impero. Ab &(%&. 
'A.tXfX»t' < > "> i '">')> qui prceeftchoro, chora- 

gus. Ex fyx* & X'ok. 
'A t X h', Jc, ><, principium, exordium, initium, 

fundamentum, 2) principatus, imperium, 

dominatus, magiftratus. 5) caufla, origo. 

Inplur. migiftratus, princeps. In acc. &t>x>' v > 

t) principio, inprimis. 2) omnino. *pj;£c 

ab initio, ftatim. Polyb. 
Af j;xyEV>ic, «, 8 «*< <S, auctor. A pr. & ylne. 
AoxiyeTaiu, (.cvta, principaturn obtineo, prce 

futn Ab isxirlrni. 

AoxiyeTtu,u, f->io'«> aufpicor, incipio. Ab eod 
'AtX/mJtnit, f, 8, prceles, princeps, dux. s)au> 

ttor. Ab ioxiyic. 
AfXf7/T<5, <§oc, >i, prxfes,princeps, duxfemi- 

na. 2) metropolis imperii. Ab i(xiyirie. 
Afxt/yixoc, Wj 8v, principalis, prxcipuus. A 

fcqu. 
pw/ic, a» 8x*<>!. prxfes, dux, auaor, magi- 

Uer, inuentor, caulfa tei. Ex tJpjjii Sc {,yUu.xi, 

tiux fum, prseo. 
Apx53«, Adu. ab initio, antiquitus, denuo, 

Philox. Ab £p%>,. 
Apj;i*Tpoc,B,8,nicdicorumprinceps,primarius 

inter medicos. Gl. \'et, archiater. Exap^ti 

& itcToic, medicus. 
Ap%i(3>Jxo/,oc, e, 8 x*. n, bubulcorum princeps. 
Apxi/jVAoc, e, 8 xkj ,,, princeps confilii. 
ApxiyjvsS/oc, s, 8 xtx) t), auttor vitce. 
Aoxiyoxity-zTibc, luc, i, fcribarum praefeCtus.in- 

ter fcribas primarius. «p%iyt;*p(«Tirc, ca ' 1- 

cellarii. 
Apj;i5£T(io$uAat, *koc, i, cuftos &ptinceps, f. 

prcefectus carcecis. 
Afjjioso-i/oJTi/c, a, 8, idem. Suic. 
AfjjiSiiuovj?, x, i, Archidiaconus, primarius in- Apx<3iK*r>i?,S,8, prxfes.feu prxfeftus iudicum. 
Aoylhxac, 8, i xx> f, prxfes iudicii, qui exer- 

cet iudicium, iudex quxftionis. Ex epj;>i& 

5,'xt/, ius. 
Apx^iov, «» T »> paruumimperium, paruusma- 

gitttatus. Diinin. ab &*xi. 
ApX'«'P"<*> «j ■<> ptincipatus inter remigcs. 

remigatio, Suid. Ex *pj;»i & eioscix, remi- 

galio. 
Apxt<p*o|i*(, Sacy, fummus facerdosfum, fum- 

mo facerdorio fungor. a r x 34 

'Apjjitp«iJ*, nomin. pontifex maximus. 
'ApxiEpwo-ivi», .,,•, >,', fummum ficerdotium. G 

Vet. pontilicatus. 
'AnxitTurooc, s, 8, princeps fodalium. 
'Apjc.tuvajcoc, 8, 8, eunuchorum prxfeftus, f< 

princeps. 
'Apxifojoc, s, i k*, >;, vitx initiumprcebens, vit 

auftor. 
'Apjcia/tupo?, b,8k*. >i, prsfefluseorum.quifi 

crorum caulia publice aliquo mittebantii: 
'Af %iJi*j-iVi»{, «, i, dux chori Bacchici, in infc 

ant. 
'Af jjitctf 2uvs;, 8, 5 khI >,, auctor vel moderlrt 

fulminis. 
'AfxtKi//3jfVtiT>(t, 8, 8, prxfeflus fummus. 
'Apj;iK^, ti, cv, primarius, princeps. Gl. Ve 

principalis. 2) peritus imperandi, aptusa 

regendum. J)imperans. Ab iox^,principi 

tus, imperium. 
'A^X'x<Jv^yic, 8, i, magifter rei venaticx. 
'ApxiAjsii?, w, 8, ptinceps prxdonum, f. latro 

num. 
' Aoxiii-iyiiotc, 8, 8, prxfeclus, feu magifterco 

AfjjifiavdfiVt^, 8, 8, Archimandrita, prxfectu 
coenobii, Abbas. Ex &o x* & (i«vSfa, monafe 
riitm, coenobium. 

Apxifi*v5fiTif, i5«c, if, Abbatilfa, Gl. Vet. prxfe 
cla ccenobio. A prxc. 

Aoxiynu.cc, «. 8 xoi >», mimotum princeps pnnceps hiftrionu!. AfXirpaTcuw. '••1 Afx«p*Tixo<, ii, cv, pontilicius, ad fummumfa- 
cenlotem pcrtinens. Ab «f^iifa:oii*(. 

Afxi'p£i*. «. 1'. pontificatusmaximus. Afeq. 

Af%icgci>«, 2ijc, 5, fummus pontit>x, fummus fa- 
cetdos. 'Apxto^ojjo 1 '*, *<> <!. uignitas & omcium eiuj. 

qui pnncipatuminterpocillatores tenet. A 

fequ. 
'Ap%ioivoj;ooc, s, 8, prmceps pocillatorum. 
' Aoxwtoiutch, of, principes familiarum. 
'AfxitTJifaTii;, i, i, piratarumprinceps.archipi- '; 

*Ap%<>roiV>fv, jvi?, 0, pafiurum princeps. 
'ApxiToii*, *s, >i, principatus bibendi. s) pri- j 

mus bibendi locus. Ex uoxi & Trimc. 
'Apzti-pso-^EVT.i?, 3, 8, princeps legationis. 
' AoxtoctfiiSx^c, 8, 8, lictor primus. 
'Af.iiiTiTOTroiot, S, 8, piftorum princeps. 2) pi- 

ftor. 
Afj;i,-p*Tt/yo?, 8, 8, impetator exercitus, prin- 

ceps militia:, fumraus imperator. 
AoXKtif-fo*™, 8, to, fymbolumprinceps. Suic. i 
AfXiffvvaytvyoc, 8, 8, piinceps Synagogce. Ex 

«pj;>i & imvay!ay>i, Synagoga. 
Apj;ir«(i*To$JA*|, *xoc, 8, prafechis fateHitunr, 

princeps llipatorum, prxcipuus cuftos ccr- 

poiis. 
ApjjiTJKTov/a, i^.fut.j/ju, fabricor, architectof. 

Ab «fXlTJKTOJV. 

Afx.T£KT6v>)n.o:, htoc, to, opus ab arch i tefto fa- 

bricatuni, ftruftura. A prajc. 
ApziTfKTov,'», *c, >i, architeitonicaars. Ah &o- 

j;it/xtwv. 
Af jiiTEKToviwi, >5c, n, fc. TEjcvt), ars architeflonica, 

architeftura. 
AfX' T «xTovui:Sc, >i, 8v, architeftonicus, adarchi- 

tefluram pertinens. A feq. 
ApxnexTuv, ovoc, i, architcftus, fabrorum prin- 

cepf, ftruaor, machinator. 

'Ap X .T£>.WV,C, A P X a p n A P ;.TUivK<, e, 2, magiftet portitcrum. 

;,t € .'i<x.»j5, », 8, architriclinus, fympoliar- 

iia, qui pra:eftapparandocoiiuiuio. Ex «f- 

j) 8c TfiKA.vov, triclinium. 

[iDmMmoU, 8, 2, princeps fatellitum. 

c Cj,uAo,, <.;, ptxfeai, f. pnncipes tnbuum. 

:x ipxfl & $«>>*> ttilms. 

ji^if, «{05. •> princeps futum, vei magi- 

Iratus, pranor, cui quillio de furtis erat 

lemandata: nomen magiftiatus, ap. Dio- 

Xj^eme, 8, «*«.*. princepsfeuauctorlumi 

is. Ex &(X* & <?"'"' bmen. 

K oy*tnrTi5«, ».5, magiftratus ambiens.Etym. 

•uft. Ex i»X*i & yhiQu, fculpo. 

v,o«.5*,«, <oc, J »«1 ii, principii formam habens. 

;i primrgenius. J) primanus. Ex i^ & 

ii'.»«, ft"B.i, ,#«««. 

v,oA«j2o«, », •«)•!, m.igiftratuumhofpcs. Ex 

t w , & A*«,3*vw, /./ci/M». 

v.A.V« C .«, e. 5 <"■ «. magiftratum amb.cns. 

s) cx magiftratupinguefcens. tx* C %iccAi- 

,*{*«, /?»J«(>/«, vel ta^«, pi«ff««. 

*>,»«(, f. {.(",, incipio.ccepto, inchoo, ccepi, 

Gl.Vet. 4»x»irfvs,iheunte,Pn,lox. »f?«i«ifv. 

orfusfum, ccepi.inchoaui.Gl. Vet. «fjai*!- 

,o<, orfus, exonus, Gl. Vet. 

unrxi/t*, «, priocipatum ambio. Ab «f%i». 

[«•Mk*, ii.ov, ad magiftratum pertinens. Ab 

eodcm. , . „. 

»X»', «, 2. ptinccps, dux. B ) podex, mtefti- 

nuril reccum. A feq. (X."> f- { litiumfacio, excmplt i. 2) prhicipiom.auaor vel origo ium. 
|1 priores partcs occupo, prior aliquid in 
cipio. a) principatumobtineo,impero,do- 
minor, prxfum. 5] magiftratu fungor. *f 
x ,^„ incipio. 1) lum fub impeno altetius 
pareo, bbtempero. ifxo^w». fubiectorum 
Vhilox'. Ab «fjrf. ... 

HfXiJv, »«"<> •> principatnm^eu impenum ob- 
tinens, ptinteps. Ph.lux. Dt«pofitus,mode- 
rator, reftor, prsfes, magiftratus. A prac 
jpn, f,if<3j apto, adapto. 2) congtuo.qua 

dt0 - J- AK 

o.{«yS, !;, >J, auxilium, remedium. Ab 

Upry». .,. 

M»rnaC-m, V, •> nautarum auviliator, hu. 

rautor. Ex feq. cc v«Jt*, Htfi, 
AfaySf, 5, 5 ». >), auxitiatur, vinqcx. 2) defcn- 

for. Ab «fviy», anxilior. 
'APftMA, *"<> Ti - aroma ' odoramcntum. 

fuauitasodotum.Gl.Vet. i e ^« T «, odorcs, 

1'hilox. , . 

'ACtfiurfta fut. .'«-«, aromata rcfipio. 2) aroma- 

tis imbuo. A prxc. 
•ac >.*t'«Jc. h «», aromaticus, odoratus. Ab 

e< dem. 
'xmuttlTtK, n,l, aromaticus.exaromatiscon 

■cOus, fcil. «7vo«. Ab eodem. 
'Afan«TrT.?, ,..«,,), exaromatibusconfeaa.aro 

matica, fcil.wS.K- A prxc. 
'Af«,/«ToriA»c, B > 5 ' arornatum venditor. t>l 

'\ er. odorario*. Ex *c»«« & ™»«?. 
•ac»k» t '4"C'-. a > "■•<«•» "° mila ,eto - Afe i- A E B 542 

•Ae»|t«TO»ofo(-> «, J >«> >;, aromata ferens. E x 

aC»l/« & $('C". /«TO. 
AfMC»''»*, pro ifSfoiro?. 
Ac»»'l«!> •»» Wem quod ioiat\ue. 
AtxyijvrJTH, s, 2 ««.•!, non captus, vel non ca- 
piemtus fagena. Suic. Ex u pt. & (r*y»v«u«. 
Ainyi-', «?. »*«V», oneribusferendisnonad- 

fuetus. Suic. Ex « pr. & ••«•/». 
Ao-o-foi, faftidio, naufeo. 3) ttiftor. Ab *m, 

fafiiditmt. 
'Aoraiva, idem quod bt«?oi. 
Ao-*>;t..-,>', J>:»>^ non conculcatus, non refer- 

rus, non onerattis. Ex « pr. & c-ir™. 
'AJ«?.«!'Svo5> ^> J «*' 4» rei nautics impetitus, 
matii expers. Kx « p.iu. & tuxa l i.'mse, quia 
SalarJlihii ici naualis peritifTimi. 
•A«A«'«> oof, i.tranquillitas, fecutitas. 2) inco- 
gitantia. Etymol. Ab««>.«i«.(nifipotius ftt 
exarandum iiixiix.) 
'A«>\j-jto<, 8, 5 «*'. >i> inconcuffus, immotus. Ex 

a. pr. & MAtf*, »»««. 
'AexteliTxe, Aitn. conftanter. A prarc. 
'Af«A-?.-, loe, K «i »', tranquillus, cura vacuus. 

1. Ex « pr. & o«Aoc. 
'Ai;toy««'i t, J ««(iSi tubanonproclamatus. 

Ex « pr. & «-«Aoriyf, tnkti. 
'A£A'MIKBOi, «, J, peluis, folium, labrum, 
\n quo veteies le lauabant balneis nondum 
cppertis. 
A««vo.t>.c-r, f, 2k«.4, fmdaliiscarens. Ex«pr. 

6c ,i:lx>.:*,fai:lalimn. 
Ww, 8, •««>«, nonblandiens.fc.moreca- 
num caudam agitaittinin. Hefych. hx a pr. 
& o-*ivoi, mulceo, adnlor. 

nauleo.faftidio. s)irafcor. Ab :ies, gracilitas. Ab eod. 
catnis expets. 2) gtacilis, 
* pr. & ««ff;. ::■::. ^i tetnme, loe,'oxxi$, nonputrefaflus, putredini 

non obnoxius. Ex * pr. & «*w». 
A««C.T« olvoc, alatites.f.vinumexsfatoherba 

confcilum. Ab xiic%ov. 
a««cki« , gracilis , f. macilentus fum. Ab 

«5-afKOf. 

'Ao«fK.«, ««, •;> mi 

"AlT«fK0?> 8, K«> ■ 

macilentus. Ej 

5,5, «00 J xx, 4, itlem. „'■-■'. 

'ON, a, ti, aiarum, narrhis filueftns. 

A«"«f"»«f,'ov, qui non vcrritur. rJ teofAr»^ pa- 

vimentum e mBtltlore &C. quod non purga- 

tur verrenclo. Ex « & ntfott, verio, pi„go. 

'a»«*«i», «'. *. obfcuritasr. A leq. 

A^.ftf.J».»».^»'™- =)»K-ettus. Ex« 

pr. e< o«C'<, cAw»M ( m.niifelliis. 
'A«**«. Adu. obfcurc. A pr*c. 
"A. t 3«r.«,»,ov,Sc«»)3«r««,e.2x*.«i. mextinguibi- 
lis, inexftinaus, numquam ceifans. Plnlox. 
calx. 2) nomen lapidis, vnde tela: hunt.qi.x 
non tombiiruntur in igni.Ex * pr.iSc afilmnt. 
'Af(3»*«.v«, fufco. Gl.\'et. «jf3o>.a««ra.,fuKa- 
tur. A fequ. 
UBO'aH, »«, >i, fuligo, fauilla. 
A.f1oA««.«, <««•««. «'". fuliginofus. A prsc. 
A*f2oA«, B. J> idem quod 
A»-f2oAo«,<5,f.<i««, fnligine 
A«(3oA«»»«, fl(» « <«' •;. ' dem qUod«/3oAor.c io. Abcodem. 34? i,3ti« ( «--, w, contemtus cultus i 
ras. Ab ««- 
eftiu, S, fut , impie- rreligiofus&impius fum, i 
impic ago, impie traao aliquem. [n pajf. , 
impie tratlari & impie fieri. Ab eod. 
'Mipiiix, «toc,t3, facinusimpium,fjcinusne- 

farium. Gl. Vet. nefas. Ab «o-ejo-w. 
'Art@tK,it& i**1 >i,qui numen diuinumnon co- 

Jit, vel :iulluinDeum colit, itreligiofus.im. 

pius, quiDeum non nouit. Ex « priu. & 

tillu, colo. 
'Atl&isit, euc, >i> attio impia& nefaria, irreue 

rentia. A prrec. 
'Arefiuc, Adu. impie, Philox. Ab «co-£/3>ic. 
"Ao-sifoc, 8, S *«)>)> habenacatens. 2) nonvin- 

ctus. 3) intraQjbilis.malimoris. Exapriu 

& irfifi, catena, habena. 
j Ao-£ic;cjtoc, u, k«) >i, idem & ex iisd. 
"Aiiin?, 8, S«i)j, inconcuffus, immotus.nori 

quaffatus. Gl. Ver, inquaffjtus. 2) qui quaf- 

fari & concuti nequit. Ex w tta. 
'AtU"/«,'»», petuLmter &lal'ciueago. 2) petu 

lanter aliquem iniuria adlicio. 3) nefand;e 

libidini indulgeo. Gl. Vet. lafciuio. Ab 

«o-£Ay>k. 
'A«'Ay««, «c, >i, petulantia, proteruitas, impro- 

bitas. 2) petulans&proteruainiuria, lafci- 

via, luxus, iinpudicitia. Ab eod. 
'Atse\yiu, 3, (. fou, idem quod itreiyxivu. 
'Atref,yius, Adu. proterue, petulanter, libi- 

dinofe. v. itre*.yuc » quod eft vlitatius. 

A feq. 
'ASEA.rtOs, «oc, i xxi >i, petulans, infolens, 

protetuus, imprubus, petulanter iniurius. 

2)lafciuus. Philox. ganearius, libidinofus, 

luxuriofus, obfccenus, flagitiofus, impudi- 

cus, inceftus, al. Gl.Vet. 
' Asthyineouc, »toc, hi)j, cornibus lafciuiens, 

item, magna cornua habens. Ex ««;.y>ic & 

'Ao-cAyotcav/o,, w, per lafciuiam infanio, infana 

impudicitia teneor, vel prurio. Ex itre?.ylic 

& (i«J»i)(i3t), infanio. 
'Ao-eXyut, Adu. idem quod itreXylm. 
'aHkivoc, s, 8 *«)>!, illunis, obfcurus. epitli.no- 

cYis. Ex « pr. & tsi\nn, luna. 
*Ao-£tcvoc, 8, 8 *«)>}, rninime venerandus, inhono- 

rams. 2) incaftus, impudicus, Gl. Vet. 
'AtTifivac, Adu. parum decpre. A prrec. 
'Acfxritt, impius fum. A feq. 
"Ao-£*toc , a, 8 *«) >i, impius, irreligiofus. 2)non 

cultus. hx « pr. & d£/3m, 1:0/0. 
"Airif, «, >i, faftidium, naufea. 2) molefUaani- 

mi. 3) fordes. 2) dolor. Ex 'ilu, fatio. 
'Amtoolx, xc, «i, faftidium e fatietate. A feq. 
"Ao-iiico.jK, »,(««) & faftidiens e fatietate. Ex « j>, 

& «of/oc, fatietas. 
'ATwavTC?, s, 8 ««)>,, nonfignatus, nullofigillo 

oblignatus. 2) incuftoditus. 3) incertus. 4) 

rectore carens. A o->jtc«ivw. 
'ao^ciutov, s, 5 *«)>,', nonnotatus.aut infigni- 

tUS. A MILSIOU. 

'Atriniyoxttoc, cv, obfcure fctiptus. amicoyfa^oc, 

obfcure fcribens. A feq. & y^icpu. 
"Amfcoc., e, Sicortii, cuifignum, feu notanoneft A S H A S I 34^ 

impreffa. 1) ignobilis. 3)obkurus, qui ni"" 

hil lignificat. Ex « pr. & «■>■>«. 
'Ao-stcvTiK, >,toc, >J, ignobilitas. A prxc. 
'Ao->jt£C»v, ovoc, 5 *«) j, idem quod xoiiLtt. 
'Ariitcj;?, ^rf,,. obfcure. 2) ignobiliter. 
"Ao->,3rro5, a, 3*«', >;, putredine nun vitiatus, in- 

corruptus. 2) non obnoxius putredini. Ei* 

« pr. & ciVii. 
'Ao->„;«, «, *.«)>;, faftidium adferens, moleftus. * 

2) impurus, ab «»>,. 3) nullos habensver- ' 
mes. Suid. ab o-Jffcc, vermes. 

'Ao-ueuc, ^rf«. molefte. A pra;c. 
'Ao-Jcvcia, «c, v,, imbecilliras, debilitas. 2) .Tgri. 
tudo, languor, infirmitas, fragilitas, Gl.Vet. * 

3) ignauia. 

'asSmji», w, tut.tidu, imbecillis, inhrmusfum, 

2) langueo, aagroto. 3) nihil ago. 
'A3&£V£«c-,c, £«c, ij, idem quod utrShetx. 
'Ao-3£V>,(C«, ceroc, ro, idem. 
'Ao-j£v«c, ioc, o««)iJ, imbeciilis, inualidus.debi- 

lis.nger, intirmus, xgrotus, tenuis, Gl.\'ct. 

Ex x pr. & trievot, robur. 
'Ao-Sfvizoc, >,, cv, imbecillis, languidus, valetu.' 

dinarius. 2) pauper. A preec. 
'AoScvoxoiSc, iv, languidum faciens. 
AoJ£vof|S>fof, e, i x«) {,, imbecilli radice hi- 

rens. 
'AtrJivoi^zoc, ov, imbecillis animo. 
'Ao^evow, w, f. iio-w, infirmum reddo, debilito, 

robur virefque alicuius frango. Ab «pr.tx: 1 

rtwiti. 
'A*5«vwc, ^rf«. imbecilliter, inualide. Ab ' 

irtevic. 
ASe.MA, toc, to, flatus, fpirirus, anhelitus, 

anhelatio. 2) refpiratio difHcilior, fnfpi. '. , 

rium. 
Ao-9tt«c;«, f. «o-u, anhelo. A pnc. 
Ao-V«'"v, anhelo, halo. Ab eodem. 
Ao-Jh«ti>coc, >i> ov,- ad anhelationem, feu refpirj- 

tionem peitinens. 2) fufpiriofus, difficulter 

fpirans. Gl. Vet. anhelaror. Ab eod. 
Ari'«, «c, >i, Afia, nomen regionis. 
Ac-i«v3y£v>;c, lc, Abaticus. Ab eod. & yivoc. 
Ao-.avoc, o, 0, Aliaticus. Ab 'hsix. 
Ao-i«fx>,5i v, 5, Atiarcha. Nomen magiftratus 

Aliatici, qui curam facrorum habet. 
A»-iy>,tTi'«, «c, ti, tacendiimpotentia. Ex«pr.& 

AtiyvToc, b, oica)i,', non tacens, non filens,ta- 

cere non valens, garrulus. Ex iisd. 
Afffyfcoc, 8, ««) >i, ftridore carens. 2) careni 

litteraSigma. Exapr. & oiytcjc, jiridor, vel 

o-»ycc«, ligma. 
Ao-i5>,pot, e, 8 k«) .,, qui fine ferro eft. 2) qui 

fine enfe eft. 
Ao-ikXoc, 8, 8 na) ii, delicatioriscibi non appe- 

tens. s)noniniucundus. Exocpr. Utrixxif, 

cibnm fajiidiais, iniiicnndns. 
A£l'NH, >,c, i,, herba qusdam aliis fefe im- 

plicans. 
Affivwc, coc, i ic«) >5, illxfus, nullo malo adfeftus, 

innocuus. Gl.Vet. linevitio. Ex«pr. txii- 

voy-w, noceo. 
Ao-iviic, Adti. innoxie, fine noxa. Ab itnvfa. 
"ajioc, ix, iov, limofus. Ab «oic, limus. (Ex 
Homem A S K 54 6 iits «r«fu> leq. effe , id eft vmbrojo.) 
>akos, 8, S, locuftje genus, carens 
nis, 

E, «u{, i, limus, fordes, ccEitum. 
,, S, lut. u'r«, cibum non capio, abftineo 
ibo, pancm non comedo. Ab '«"*'?■ 
, c:,i, inedia, efuries, ieiun.um, ablti- 
nia a cibo. 2) inopia frumenf. , 1. com- 
atus. Ab cod. , . 

i< o, 5 ««.>•> qui cibum non lumlit, imu- 
s, in.paftus. 
jc. Aiu. ieiune. 

*AABOE,«,fcfldB«. animal lacert* 
,ile. 

HtObttf, B, 5, idem. 
a'aa*o£, 8, 5, a" is nomen. 
*.<».«, e, J M*«, valde durus. £x &«A5- 
iai. buid. ( vel potius a ™«*i*7»- ) 
ijIuTo*, 8. » ««•"»« nonfoffus, noncircum 
ffus, feu ferritus. Ex « pr. & <***•■ 
,*,<,«, J««.,,,idem. Ex.ff- k»W 

lT;' c , M, idem. 2) valdedurus. Ex iisd. 
x>T>< b 8 x«) i, 'dem & ab «sod. 
KaaVhaS, B, 5, gallinago, auis gall.na 
agnitudine. Ariftor. D.citur & «oAfcr.J. 
.«•.<-«, r*. *, genus herbs med.cx. 
£S*JUrte, ov, non offenfus. Ab « pi. & 

^T^» «. «. V.K. leOt», lea« »o« 

abens ftoream, grabatus. 
„.J.„«™., & ««.«.«««rt, /W«. ocul.s 
ea.s, oculis in.en.ia, i«a vt non n.fler.,. 
<«.S«Hvkt='<», 5, non con.uueo, non n.u 
ijis cc rect.s oculis intueor. A leq. 
«.J«^4«to«, & «««eS«c "«"., a, « »«• >i> no1 
aiQsns, hon conn.uer.s. Ex « pr. ok«««« 
aiffffw , nittor. . . 

<,*p*c, hc, i ««, •,'. non exfuLnns, non palp. 
iaas. Ex« pr. 4 ««((«»/«''«-. 
r««oiu--, a, « ««• »> ,<1crn & e * ll8 
Zdfe.eK, •■**«»' f-«ns afcaridibus, 
feuvermibu, fic appellar.s. Ab «««.•<• 
r«.{(?«», fut. (»», falio, exiulco. Ex « pleon 
cc ««*(?«,/.''»• 

,,,1,,'t, ;5 0e , ^, !>enus lumbricorum. 
MJur.«, 8, i »«> 4. non faliens, non exful 

tans. Ab ii*x^K->- . 

EKAPO' , r, »> calceorum , fen fandai.o 
1 rum genus. £x Hefjch. 2) genus crepita 

culi. Pollux. 
w*«<i>oo, 8 , . ««» *, non foflus. Kx « pr. (x 

M»N(.<K. » »• *• idcm 1» od *»«'*• 

A«,(«, «•-. *> idcm quod «V«*«* « ex cod. 

A«(~;v, idem quod itiim. 

*.«>,', /trf". dnri.er, grauiter Ab 4r«X f . 

*.«.««:. ,/.'■. duriter. 2 >ad„due J) grau,. 
ter. 4) f.nc cruribus. 5) pa" menfura. A leq 

■Ar«A,N,W.««H,qui..onobduru.r. 2;qu 
fupt.. modum cxaruir, vel obdurn.t, pra 
durus. 3) crur.bus carens. 4) .mmob.li^ 
adf.di.us, indef.nens. E« « pr. v< 
r«.A^«, /irt»J vel <•.«', <"»• «»t*fm, »,!«««. f" d ' s ' impolitus, non 

claboratus, non exafc.atus, fecun non ta- 

flus Ex «pr,& r«(T«{vov, ajcia, dolabra. 

'AwferiWar, b, i ««) >i, Philox. inteclus. Ex « pr. 

& «,*<£?«, /<£». 
'A..ftr«*{j»5, 8,i«(U, qu. teaus non eft, ope- 

rimento carens. Ex « pr. & ok^«?{ov. 
'aok£7t«c, /oc, 5 k«1>!, idem. Ex « pr. & OKtVif. 
"aww, e, Sk«)«, idem & ex iisd. 
" A oK.rr7o«, a, k«1 k, inconfiderarus, non circum- 
fpeaus. inconfultus, incogitatus, Gl.Vet. 
Ex « pr. & rKeVroii.i. _ . 

'AoK.wTuf, WrfK. incon.iderate, temerar.e, m- 

confulro, temere. A pra;c. 
'askfpa, ac,i), calreamenti AttTci genns , 
hirfutum & commodum tempote biemali. 
'Ao-K.f.KJv, 8, r», idem. 
'aok.u^. (0?, i ««. t, imparatus. Ex«pr..& 

"■- -uof, 8, i k«i >5 , vafis vtenfilibusque carens, 
nn. .nftrumentoat fupelleailecatens, non 
ftruilus inops. 2) limplex & omni ap- paiatu ca.c..«. ^^ ■■■>-• , 

■ A J«v«prr«, 8. »««'.>!, ragat. cur.ofaque per- 
fcrutatione non excuffus. Ex «pr.& wti*- 
oiu , ptrfcrutor. 
'AiK.-.i., J,f. >ir«, colo, exerceo, percolo , 
meditor, Gl.Vet. «««(iEv, erudimus, Phi- 
lox. «»»«•«, percolur, Philoir.aor. 1. s)po- 
ho. Sw»(i<v.«, politus, Philox. perf. part. 
paff. 
Jmttlf, tot, i»li, non larfus, incolumis. 
Ajk»^«, «T0 5 ,Ti, quodexercemus.inftitucum, 
Ab lcxiu. . 

kkvo< e 5 ««'<>!, tcntor.o, l.ue tabcruacule 
carens. i) fubdialis , fub-dio pcditus. 3) 
nun luhis. Ex . pr. & rK>,v^, Jcena, unto- 
rium, moltiio dolofa, impojlura. 
A „„ B!l WJwftne naione, fraude, machina- 

rione. A pnc. 
' A rK> ) r„,«'"':,>i.«etcitatio,inftitutio,induftria. 
cuitus. Gl. Vet. ftudium. 2) v.ta mona- 
ftlca. 'Ab 4***. 
'ArKvrio/, <«, (ov, exercendus. Ab cod. 
■ A r„T^.o», B, tJ, locns, in quo cxercitatioin- 
ftituitur.gymnalium. 2) cccnob.um, mo- 
nafterium. Ab eod. 
'Anr»k, S,i, q. d.exerc.tator. Gl.Vet cura- 
tor. 2) athleta. cjTJti 1.1 rerum d.u.na- 
rnm meditationefeexorcet. Philox. «rKnr«), 
cilibes. Ab eod. 
'ArxTiTiKi? J. iv, ad cxercitationam compara- 
tu». 2) 'exer.itaf.oni vacans 3) medita- 
tioni facrs in.un.bens. 4J d.fcend. cupi- 
dns, (apieDtia: ftudiofus. A prjec. 
ArK>,To«, !,, »v, elaboratus arte, atT.bre fairus. 
2) otnatus. 3; quod exercirat.one adquiri 
ac difci poreft ac debet. Ab cod. 
'ArKiTe... «c, ^virgo.fenqus.iis.iiuliermedi- 
tatiortibusfacrisvacanj), monialis. Gl. Vet. 
imtrtiau fanaimoni..lis. Ab «r«vw. 
'Anirttn ov, qui occ.lta. 1 nOnpoteft. Ex.pr. 

& rK.»?'», oeumf-rv. 
•a™,-J.o», 8,tJ, vtrkulUS, paruus vter. Dim. 
ab «.«", •»»»"' 

'Af»(ov, 347 A £ K A S M 

'Acrxiov, a, rJ, idem & at> eod. 
"Acruio?, ia, M v , vmbtofus, opacus, qu A S M *4* lam habetvmbram. 2) vmbi 
opacus, Gl. Vet. Ex * 
«1«, vmbra. 

'AfxiTTWV, 0V0£, 5 K*i I,', fap 

fmebaculoincedit, qui udhuc 
( nefU. Ex * pr . & ntfpx»?, /i. r .. . 
Atxirnc, 8,i, vt wnlrift viquty , fpecies aq 
intercuris, fiue hydropis, in quo hurr 
aquolus, cum exiguo fp,ritu in membr.ma 
abdominisinterioreinterperitonaMm&ui 
teltirja, velut iu vtre quodam continetur 
Ab itxif. 
V«>pr.^5*., „;, pofieri Aefculapii medici. A fq. 
Atw^mhi, S, i, Aefculapius. 
•a«-kX<,*k«9v, b, ra, cedes Aefculapii 
V«"^«» "• J > herniofus, GI. Ver. Ex itOt 

oc KijAif , hcrnia. 
'Arair.;»«, * ? , ■;, marfupium,pera, crumena. Ei 
«Jo-icof & 5ri{* , />«-rt. 

ipeaus. ^)mente & cogicatione non pep 
eeptus. j)multus, longus. 4) inopinatus Ac-fMvif«, f. Jo-iv, iibens fufcipio, comiter acci-f 

pio. 2).idquiefco,contentusfum, gratuJ 

■a carens. m-| &acceptumhabeo, amplector litus. A fq. > ! 

f. velpriu. & "AEMENOS, ft», „.v. gaudens, alacer. Q\\ 

) Vet. vltroncus, libens. gaudio, libenter, iucunde, I S)' feriens fco pum. Ex * pi nonnixus, qui Atu.evuc, ./,<». 
geta elt fe-j Gl. Vet. 

'Ait^oc.S.i, idem quod Srit*. Ab £Su. 
'AcoAo.x.Vaf, /frf». line foloecifmo. Es *&'' J 

'ao-oAo.ko?, s, J x », „', v i t i catens, nonfolceJ 11 
cus, non barbarus. Ex * pr. & chxvwc. *■ 

'acoMkuc, Adu. line vitio. 2) fimpliciter : 
A pra:c. ; V 

'Atoipia, xc, 4, infipientia, ftultitia. A fequ, ' ' 

'Ao-o<j) K , e ,i„,)j, infipiens, imperitus. "' 

Aitipac, Ailu. infipienter, Itulte. 

'Ai"n A'ZOM Ai, f. ccVoicai.ampleflor, ample. "' 
xor, comiter accipio, amanter compleitor, ' 
faluto, compleitor, cupide apprehendo. ' ! 
ilmr "> faluta, Gl. Vet. aor. 1. imp. med. '♦" 

Ara«i e .o, tremo.palpico. Ex « pleon.fc ««<.,*" 
? «. pilpito. 

AsnAAA0os, n, i, frutex, rnultis fpinii Ltrxjwur.v,,, ».;, „, Idgenacoriacca. Ex *o-«J« & 

orurivx, /,,£,■«,?. 
lo-k«Vc«, ^aE». inconfiderate. 2) ccece, cum 

aberrattone a meta propolita. 3) inopinate. 
LTicofSivaro*, a,W. <j, non anitans membra! :igmt Gl.Vec 
'AilisTivJf, S 

'ao-xocJoJlV, , e, 0, vter, pellis, follis, culeus encbrofus. 
, vtrem ferens. 
tvroc, s , i ■>*) {,, infpoliatus, non fpolia- 
tus. Ab * pr. & cKutela. 

"A.rnuAros, 8, i, xxi „', infatigabilis, Gl. Vet. item 
iU.cUis, intcger, Au^or Conftic. Apoft. de 
capilhs & capite, cuius coma refefta aut vel- 
licata, concerpta, disietfa non eft, vr in 
ccniliaibus amantium. Ex * nr. & o-kuaaw . 

, f>'ig». 

'AttAihTus, A,(u. fine molefiia & vexatione. 

V-KTfoN, 8, ro, hyperici genus, herba. 

"At*v$tt, ov, fcypho carens. 

•AJx.iA.*, cvv, r«, Afcolia, feftumCacchiAthe- 
"is. AbccVxocr, quiafuper ittbc, vtres vn- 
Uoi vno pede faltabant, vt lapli tifum ex- «s>Aw5w, i.icu, fuper vt 
o vnico pede innitendc n falio. 2) fal- 
2)claudico. Ab Ao-xiiAijiTfc^, S, i, faltatio drMf.,a^ivTuv. 

"AiK^a.uTic.ri, pellis municns remos , qu 
parte 1'calmo incumbunt. 2) lotum, quo 
remus fcalmo alligatur. Ab itaif. 

'ach*, *rot, ro, cantus, canticum, cantilena 
carmen. Ab a5«, cano. 

'Aa/iiT.ov, «, rf, cantiuncula. Dim. a praec. 

'AttntTixiiamis, u,l, cantuum artifex, qui nimis 
exquilito .Htificio catminum utuur, velut 
poeta: Dithyrambici folent. vox Arifiopha- 
a«a Comiea, Ex itpH & x*h*tw , flstto. £«A=,«a ( ,i,, talpa. 2)herbae genus. 
Ktnxtoeif, ime, l, pifcator. Ab iinat.ee, pi- 

A-^xMsia, & itiruXcia, uc, $, pifcatus, pro quo 

vitioie vulgo i-STx\iu. A prxc. 
AmwiAuiioMw, f. litcnxi, pifcor. Ab eod. 
Atror*AifurJ5, S, i, pifcator. A prac. 
A I5 r*A«, 8, i, pifcis. Heiych. 
Kfnxixyix, xc, J, afparagi plant.itium. Afequ. 
AEnAPAros, 8, i, afparagus. 
'Afxxoita, f. itu, tremo, palpito. Ah *rir*i e cv. 
"Atz-xcTic, f.ixxtt, nonfatus, non feminatus. 
2) cui femen non committitur, qui non 
feminatur. Ex * pr. & m ,'j„. 
AfwioTaif, Adu. fementenon faUa, citrafatio- 

nem. 
Ao-jt*7,o{, ,-*, .ov, c5c itwxtioc, 8, l kx-h} , ample- 
■ftendus, optatus, gratus, acceptus. Ab 
xtTri^Ofixi. 
AciraaUc, Adu. grate, lubenter, comiter, ami- 

ce, amanter. A priec. 
'A5™o\ica,*ro<,To, res, qu nplexamur. 'Ab 

!, faluli 

erjraj.xov, s, to , falutatorium , qui erat lo- 
cus extra bafilicam, vbi peregrini excipie- 
bantur. 
T7r*,-.>cJ<, ij, LSv, falutatorius, Gl. Vet. Ab 

ott*?o<:, },iv, quem quis amplefli velit, am- 
pleftendus, optatus, gratus, iucundus.diui. 
nam fpeciem prs le ferens. Ab «iTccfofc*.. 
nmtSs, Adu. lubenrer. 
tiix-Oc, ioc, 4, faluratio. Ab «cnrafoic*,. 
o-OT.roc, s, i kuI »•, implacabilis, debellonul- 
hs induciis, nulla pace componendo. Er 
* pr. & cr*sv$0|ic*> , JU-dus ineo. 
"At*c<i fuc. t, i xxi >,, (ine lemine cScprole, femi- 
iie carcns. Kx a pr. & cnt^i.», 

'At*i<>Xic, t lc, Adu. fedulo.ftudiofe, f.ne ceffatio- , 
diligenter, continue. Ex * mtenl. «c 

K, B, i *a> i, q« em adfequi prsf. oratio- j 
nequeas. 2) tnultus, immenlus. Ex m, 
& fcni , dico- . 

«„./3x.«, *tk, «, qui fcutum, 1.ue clypeum 
w, abiecit, defcrtor aciei vel pugnx. 

comica. hx <2»».c & **.|3«X-A» , *«"'<>• 
fc, «'»c, 5*«> ». in clypei modum rotun- 
; Yed v. «»».5»«.c. 
■,,-oiiot, .v, idem quod feq. clype. to- 

"$»«»*, B,»«»> ». clypeum ferens, fcuta. 

. Ex «»*>; & QioU,ftrO. 

>.„, s,*S. paruusclypeus,clypeolus,lcu 

um. Dimin. ab «W«. 

..«««f.ov, a, rJ, parma , 61. parmuta. i 

s";»*i, »<> i< idem & ab e0<1 - HeI V cn - 
,.'«*.»v, B, t», idem & ab c-od. 

us. Ex 4«*5«> ftrptn, , & 5*.»» . "«**»• 
S.5b»»<, «, fcutum pulfans, ,«m lcuta- 
s' Ex *«*. & 55t«, firepit»,. _ 

,»,«.<, £«««,»«1, fcutatus.mclypeiformam 
Ous. Ab if««- 

,S.«.5»c, ic, idem. Fx eod. &«.,>.*. 
,» 5f ,>^v, .», belloviuens.bellicofus. Ex 

X, AJ*. teftudiiie fafla. Suid. (pro «**»• 

„S KW .«v, b.tJ, locus, vb.clype.compin- 
umiK. , 

„«,»,*«,, e.TJ.iaem. A feq. 
nhWli, £, 1, clypeocum iabcicator. tx 
«irtc & «ipjrifa. . 

T .S.»c,;«, ««, •>, clypeortim fabncatio. 

, clypeorumfabrkator. Gl. \ et, T.;5Tf.O.«,y,5««^.qu' ver ' ;iturad 'l'" llt ' us ' 

iue ferpentibu;. Ex **»)! & t ? .'4>». 

»..S Z ,c, B.i ««) * clypeum reuens clypea- 

tus, lcntum lubcns. Ex 4«*.s & «X«. 

!£l*f4w»>v, »w«, «««..!, quiquafi clypeofe 

alit, h. e. qui bello viuir ; bellicofus. Ex 

«jv.c a flefa. ah. 

r».S.<t.«»<, B, 4 *«"' ■>» clypeum gcreus, cly- 

pntu,. Ex tertt & 4><?»- 

iWn>, f. .'«», clj peo p.ougo, defendo. Ab 
" . 

ntiati B,«««'4> immacnlatus, intemctatus 
Ex a pr & »»r/oc, macul.i. 

«».a»tc<, B, 5 «»> t, idem & ex eod. & «„.*.. 
S m'i,i.«.,. clypeus, lcutum. dypeato 
rum ajmcn. <{ ix*Ox, a Swftra. 2) afpis, 
ferpentis genus. «.,"-, 

I,;,eatus,miles. Ab«»„. s ». 

,.t.';»p. »?•«> idcm. 

.»„>.«yy».«, «c, i, durities animi. A feq. 

MHurx»«. «. J "' ^■.'"» ,h3bcns c ? r ; 2 "" 

midus, ignauus. 3) immitis, ctudelis , .n- 
humanus. C.l. Vet. nnmifericcrs. kx « pr 

&»„>.*-, x"v, '•'/•'*'• A 2 TI A S T 35 

: a«M>i>, S ,T3,medicamentum ad curanda 

lienis vitia. 2)herba qusedam. A ieq. 
"A«rA»««, «, .«»«<, lienis expers. Ex « pr. 

& ntiv.fpltn. . . 

'AnwvSrt, ^,/«. line amicitia. 2 )fine facr.fi- 

cio, line libationibus. Ab S«rw5«<. 
'Aj..v5/j, w, fut.ii».*, fccdus, aut induciasnon 

Vetuo.' 2) fcEtlus non adnjitto. A fequ. 

"a««»So*', s, J ««K> fcedcris, feu induciatum 

expers. 2) qui eft f.ne libamento. 3) im- 

placabilis. Ex « pt & »»/vS.««i. _ 

Htnpt, B, 5 «*> f, non feminatus. 2) femi- 

nis expecs. Ex a pr. & »»«.'{». 
Anr&S>7««, s, 5 ««) >), negleaus. Gl. Vet. infe- 
dulus, improperatus. Ex « pr.& »»85«?». 
HmuUii tUM. fu»e cuca, fineftudio, negligen- 

ter. !•'.•: iisd. 
A»»«5q, Adu. fine molcftia. Ex usd. 
'ASnros, B, J, quetcus lpecies. 
' A »»«{..v, s, t», affarium, alfis, quarta pars vn- 

cia. VoxLar. 
A»r«o.a«., idem quod ir«»u«>, Arat. 
"a E £0 N, AU11. prope, ptopius, Hinc.«»»oT«'{», 
pcopius, &«»»0T«T«, proxime. (Abayx». ) 
A»»c't«t.., y/, «v, proximus. A prsc. 
A»».T« e .c, «, ov, propior. Ab eod. 
'A»»^i«, ««. ■!, Affycia. Nomen reg.onis. 
■^;;,;,,;, iiic, idern quod «»»5«. 
• A T«rJ--i «'..- . « ««) •:. »»« il.Uatiis, vel ftillatiuus, 
non deftillans, fed copiole tiuens. Ex « pr. 

'a?*".^, «.«. i *«>'« inilabilis. Ex « pr. & 

'A-.ausfT.!, b. 5 ««' ••» immunitatem habens 
ab triburis publicis. 2) qui caret caltris. 
Ex « ptin. & r«V« -■•'• 
•A,«'Vi«c.»,5 k«M, inftibilis, ir.certus. 3) 
improuifus.inopinatus. Gl.\ et. inconlide- 
ratilS, 3) a quo nemini cautum cft, quorl 
omnibuS accidere potelK Ex « pr. & «»- 
y.: -.* , pcrpcndo. 
'AiTAKO's:,e,S,aliacus, canccr matinus. Gl. 
I Vet. locnfta, fquilli. 
•A««rt, •'■'"• """ ftiUatlm. :) affahm, ?) 
! cuin multis lactimis. A leq. 
'a -«*-«, «,5*«iii, l.ondeftillans. Ex « pr.& 

\it«, dtfiilU. 
a,-«/««t=.-,b, »«..->. non ftillatus, non ft.Ua- 

tiiius, non delVillans. Ex «pr. & «Aif^. 
'a,-«^.-, /£«,5x«> >i, non inftruaus, vellimen- 

tis r.on indutus. Fx « nt. & cMAn, cr« u . 
'AS.TAN iliSi «, 5, nuntius, f. tabella.ius 

Perlicos , Ane,arus. 
'AWim, ««, «1 inUMbilitas, inconftantia. F.x ■ 
pr. & »«».?, flatio. 

t «»,»7.c, », inxli, feditione carcns, nullis 
feditionibua turbatus. Comp. «;«».«?iT.fj.-. AraTtM, S, fut. few, inconflansfiim, vaciilo. 

2) mceitis fediiua v.igor. A fequ. 
Ar«T.c, b,Sii«.4. inftabilis, inoonftan». 2) pa- 

rum accuratns. Hx « pr. Sc 5-«ri{ , qui fittit. 
'A»«r»c, Adu. inconlianter. 

•a«*>«. ** '1 vua r* 1 ^- tl( • r leon - »« •*■ 351 A £ T 35* P "athiJiSJti;, .V(Joc, >), ex vua palfa decerpta. 
'a-*4>va.ic, ov, vuis carens, ex « & «tpuXii, i>k<i. 
, A,-*<|>u>\ivoc ) s, S, paftinaca, hcrba. 2) genus 

quoddam infecfi. Ex « pleon. ?; ia<puf,tvoc, 

quod idem lignificat. 
"A,-axu?, voc, J, fpica, arifta, culmus.Gl. Vet. 

l\x a pleon, & ta%vc, fpica. 
'Aiiyacoc, s, S k*< >?, non teftus, non coopertus. 

Ex * pr. & ttyachs , *«S«r. 
'Ac-syiic, t°c, Sk*)i,', non teclus. 2) multis te- 

clis claufus. Ex .% pr. vel intenf. & tiyu, 

"Areyoc, s, 5k*< ■!, teclo ardibusque deftitutus. 

2) qui non retinet arcana in pectore, lo- 

quax. 5)qui fuftineri nequit, intolerabilis. 

tx a pr. & ciyu, tego, tolero. 
'AsstsCoiiai, idem quod fequ. 
*ACT»'?0|tiKj f. »tro«a», vrbanirate fermonis vtor, 

felhuus ftim, iocor, Ab *cu. 
'AieioMyoc, 8, i xal v) , vrbanus, difettus, Phi- 

lox. Ex aciiQf & *iyu, dico. 
*A«(oAoy<«, «?, *), vrbanitas, lepos orationis. 

A prac. 
'Ac£<of i((*ov/« , lepore orationis vtor. 
'A?£<"oc, s, 5 k«) >,', vrbanus, feftiuus, lep/dus, co- 

mis, venuftus, elcgans, honctlus, bellus , 

decens. Ab Utv. 

i», vrbanitas. 2) feftiuitas. A ptaec. 
'A««T*5i «fTof, >S, feftiuitas, elegantia, fales.fa 

eetia:, Gl.Vet. Ab eod. 
'AHteiilc, a.S.vrbanitas. 2) feftiuitas. 3) figu 

ra rhetorica. Ab *,-£<?o**<. 
'Afs/w?, ^.("a. feftiue, vrbane. Ab *«<"oc. 
"as-ektoc, s, Sk*< >i, idem quod &;tyoc. Ex 1 

pr. & tiyu, tego. 
'Ativ.Tuc, Adu. intolerabiliter, intolefanter. 
'Ate Mxic, «oc, s, i k*)>!, caudice, trunco carens. 

Ex * pr. & r!A<xo(.. 
'Atitextc, 8, Sk*. >i, idem & ex iisd. 
'AtfMSoMTOs , », S x*. >i, contumeliis carens. 

2) rirmus, ftabilis. Ex * pr. & teujixit 
'AtiulXcioc, S k*. >J, immotus, firmus. 2) non 

perturbatus, nonattonitus, metu non per 

culfus. Ex iisd. v. fequ.. 
'A«|i<fi(c, £0«, S»*> i, idem & ex iisd. 
'a,-c<i<J><vc, Wrf«. rigide, fitmiter. 
'ArcvaxTtl, & *?-ov*kt), .iVa. line gemitu. / 

fequ. 
'Ativiunc, a, 5 k«> vi, non gemebundus. 2) qu 

non gemit, qui ftne gemitu aliquid agit. 

Ex * pt. & ««!■>. 
'a«v*ktw«, Atiu. line gemitu. A pra?c. 
"accjjtoc, ov, non ornatus coronis, honoratus, 

f. cultus: de Diis. Eurip. Ex * pr. & titfu 
'A-sqyivuo, of»c> 4, non grata marito. Ex itse- 

'Aceeyiic, its, i k«) >?> inamabilis. 2) inexora- 

bilis, implacidus. Ex * pr. & tieyu, amo. 
'Atienoc, 0, i ») >i, ftellatus, fidereus. Ab isije. 
■A«f»«c, s, i, flellaris. 
■A,-<f<'<>, tot. »Vw, in ftellam verto. 
.A,-(f.ov, e, tS, phalangium. 
■As-<if(oc. s, S k») >i, ftellans. 
.Af.f.-o-xec, 8, *, ftellula, atUrifcus, (-^<)(ijnum | Criticorum , locis pulcrioribus adponi f k 
| litum. 2) herba quidam. Dimin. ab a?ii{. |(< 
|'A?£{o£ic, oeo-o-*, oev, ftellatus, ftellis dirtinQui- 
I & ornatus. GI. Vet. fidereus. 
: 'AfffoEioic, ls, ftellatus. Ab icif &£i5oc. I 

'A,-cfoo>n*roc, ov, epith. noflis, ftellata: propr.ii 
| oculorum loco ftellas habens. Ex «,-i)<> S I»' 
I 'oitpa, OCltlus. 
' 'A?sfO(rii, ijc, >;, fulgur. Ab «?f*'(rTU. 

"A«»)05r>(Tii5, s, i, fulgurator, fulminator. Al.a 

'A,-c»io<j)£yy«c, Jc, ftellis fulgens: epith. Coeli <v 

&No£tis. Ab icv.e ik tpiyyoc k , fplendor. 
, 'AJsfooKoTroc, a, <5 K*i >), ftcllarum contemplatot, 
! Ex «c« f & o-KOTioc, fpeHator. 
| 'A?£{uiroc ; 8, i k«> »,", ftellarum faciem habens, : 
ftellatus. Ex *?ii(> & ilj/, /»!«'«. .,: 

'Acitfiavoc, 8, i««) >,', cororiam non habens, co., I 

rona non redimitus. 
'a?£$*vwtoc, s, SK*)>i,idem. Ex * pr. & ?jcJ>«vo'«. ■ 
'Acii, v)c, v), ciuis femina. Ab *,-o?. 
'a?>,Aoc, 8, i K*i >;, cippum non habens, epith. 
fcpulti vel fepulcri. Ex * pr. ckrtA»,, cippm.iy. 

mnofus, qui nullam ftationem nec feden 
habct. Hefych. Ex * pr. &<•>>«(, flare. |V( 
'Ativiu, inlirmus, intelix fum. A feq. * 
"a^>,voc,8, iv.ctivi, idem& ex iisdem. Ab*pria. > 
tk sia, qui ftatum tueti nequit. Hefych." |k; 
'A?>if, i?oc, i, ftella. 
'A?>ifiKToc, S,i k*"»>), infUbilis, infirmus. Et)V, 

0» pr. & ?»f »'?« , flabilio. 
'A»c«, S, S. cantor, Gl. Vet. Ab «5«, c.i»)». |ii 
'a?>,/3ic, /oc, Sxa) >;, non calcatus , non trituttji 
2) non petuius. Ex « pr. & ciifia, calco.\ l: 
'A(C(k5c «, ov, canorus, Gl. Vet. Ab a;i)c, canter. 
'a,-»koc, ■<, Sv, qui in vrbe habitat. 2) vibanus, : 'y 
ciuilis, fcitus, feftiuus. 3) prudens , cir- )V> 
cumfpeaus. Ab *,-t/ , vrbs. 
"a?»ktoc> 8, Sk«» »!, qui punftus non eft. j) 1 V 
nutlo ftigmate iignatus. Ex * pr. & ?,"f 0,. L 
'acikJc. ^/1/«. feftiue, vrbane, pudenter. Ab 

«r.K.c. 
'Acioxoc, s, S, vasrotundum, quod infufa pice, 
fulphure & ftupp.i inieftoque igne eiacula- 
banrur, malleolus. Hefych. 
'A-oixeit)Toc, ov, prop. elcmentis carens. 2)ni-' .'■ 
dis littcrarum, indoilus. Ex« pr. &<-o»%oo'». ' 
"a?o»xoc, s, 5 K«(i5, in quo verfus feu ordine» 

nulli funt. K.x « pr. & «rxoc, 01 do, ver/its. " 

"ac-oimc, s, S k*< >i, qui os non habct. 2) qui 

loquendi facultate deflitutus eft. 3) cui par- 

vum eft os. 4) durioris oris. j) ingratus 

ori. Ex « pr. & tiaa, os. 

'AtiuuToc, 8, ixiiii, qui exacutus non eft. 2) 

epith. feni, quod non tintium eft , poft- 

quam candefaclum fuit. Ex « pr. & ttuou. 

atovoc, ov, dolore vacuus, & valde ttiftis. Ei 

* & suvoc, gemitus. 
'a?o|evoc, a, S k*J >j, cuiusmaiores fuereciues, 

qinim ipfe lit pcregrinus. «coc & {£ Ve5 . 
'As-jfy»*, «c, >i, vacuitas ab amore. A feq. I 
Acrof 70C, i, S K«i >i, naruralis amoris expers. Phi- | 
lox. inamabilis, line affe&ione. £x u pr. 
& f»fr>(> arnor natitra/is. 

'Mlc, I a s t 354 

2) quem vertere, aut citcumagere B, l, ciuis. A!) «,-v. I 

/»,S,f. »"«>, nonreaaad fcopum tendo, ' huu,h«i. ■»•««■ . 

etro a fcopo. 2) non gratificor, defum Asjfa, «f, *, tax.llus, a P Eurtach v. «,.,,. 

™ a P . Polyb. Ab *«*«. «I** f ; J* " Xl ' '- S lud d °; . At> "^ 

:- .;„o n„i 'Aro.«Jc, », Jv, fideralis. Ab «c^ov. 

.oc, .j, taxillus. Dim. ab «?f«-/«.\o<, fec. 
Etym. 
Acfo'|3«Koc, 8, J, aftronomus, qu : J " »H«, «toc, to, erratum. proptie eius, qui >cfnto 
lcopo aberrat, imprudenter faflum. Ab j" Ar f^- 

' Z " J - . , .1: 

;,'«, «t, »', quum quis non bene collimat, 
quis aberrat a fcopo. 2) opinionis, 

■ piudentia. Ab 'A-foi3A»<, «toc, J x«i -i, ltderatus. Ex «? { ov & «Vfov & /3i? /0./« lii, fpei fcuftrat 
i x«) », qui non ne collimat. 2) 

lc confulit. Ex 

pr. &cox«'?°r"». coUimo. 

C wt, Adu. imprudeuter, lnfehciter. Ab VK. »?, »', fella lignea, efhippium, ilus. 1 altnus, 

cfaKuTK, a, i, agafo, mulio. Ex iteifa & 

.«avw , artto. 

mfac, e, i, genus conchylii, idem cum 

«/3»c, inc, ixat f, non tortus, feu tortuo- 
is, planus. 2) qui non fallit, certus, Ex« 
r. & ?{($». 

i«(2if«, (& «ce*0<"*<"?«) complano. Ex 
r e «/S»<. , 

„iy«A.'c>, f. <<"., talis ludo. Ab «cj«y«.\o<. 
,«y«x.,ov, a, to, taxillus, paruus talus. Dim. 
b «?f«'y«Aot. 

>«y«*.Vxoc, a, i, taxitlus, Philox. Ab eod. 
«y«A.<r,ioc, £,i, lufus taxillorum, vel ales. 
, a y«A«yi,-(xJc,vela,-e«y«A>T.*oc»,Jv,talarius. 
e «y«>..T»<, a, i, aftragalo limilis. Ab eod. 
-tpaTaaoE, e, J, vertebra, fpondylus 
•.) talus luforius.. 

{«y«;ui5»<, c< , tali formam habeni. 
f «y«AaTot, », Jv, talaris.Philox. 
{«*«!.<, «.'«, «1-ov, tulgureus. A fequ. 
" Igur, corufcatio. Ab «<f« A-f o/3a»o-,'«, 15, »', fideratio. Ex iisd. 
A?fo/3oA«Toc, e, <5 x«) », fideratus. Ex iisd. 
Ai{c/3oAeo|c«., eu«i, f. »treit«i, lideror. Ex iisd. 
Aff o/3oa;«, «<, >j , idem quod «.-fc/;x.»o,'«. 
A,-fo/3oA,-;'ija«., fidcrari Gl. \"et. «rfs/3oA.?o- 
uivoi, fiderati, Gl. Vet. Ex «,-f:v & fooA»'. 
, A5-fo/3oX,o-uo?, e, 5, liderjtio. A pra:c. 
'AcfoytiTwv, ovo<, J x«) >J, ita editus, vt aftris vt- 
cinus videatur: altilfimns. Ex <t-fov & yii- 
twv , vicinus. 
"Acfoyo»T £ ,"« , «5, »', aftrologia prreftigiatrix. 

buic. Ex «,-fov U ytvrittt, pr*fligis. 
A?fo5<«.Toc, ov, fub dio, etiam noau, agens, 
epith. paftoris. Ex «,-{ ov & 5.«it«, vitte ratio. 
Ai-f05.5>ic, lc, fideribus limilis, lc. motu, aut 

alia re. Ex ^,-fov & «B« S . 
Are»a«<'«, tts, 4, plures llclli fimul pofiti, 
quoe aftrum, line fidt» efficiunt. 2) con- 
ftellatio, poiitus liderum. Ex «?fov & 3/«-«;, 
pofitus, pofitit. 
A?foJ«Tiw, OcIIjs quasdam victnas conntngo 
(imaginem, «TEf.o-fiov, vocant ) eisquenomen 
tribuo. Ex «,-f. & T<S>><<'t 
'A-fo3<ZT>iii«, «TOt, to, afterifmus, aftrumipfum. 

A prasc. 
Aff oaiTijt, S, i, qui coniungit ftellas & itsno- 

men iacit. 
A,-fo5tTot, t,ox«'< w, ad ftellarum pofitttm per- 
tinens. Ex itifov & T.S«/t>, pono. 

■ ftns facrificat, afttotum e«*.,*»f/*, S, f. i*m, fulgura feto. A feq, u&mt, B, ». H«' »1*^ &" *«• 

Lr-ffloP.t, 8, Jk,J<, fulguta fetenc. tx cultor. Ex « ? f ov & 9„«, /fic 0«- 
?-%.';. L! 'AvP-^ortw, tl.f.w», aftrologiam trail «Tf«wij & 0*-f w * /1 

^mhiMc, <ot, J x«, m, cortifcus.GI. Vet. Ex 
«rf«r>> K ,75ot, forma. 
mtcve, /oc, fulgutator. epith. louis. 
rfaorrixSt;, i(,Jv, fulgurpns. A feq. 
£T(A'nTO, fut. +«. fulguto. 2) fulgeo. 
ccrufco, mico. 3) eiaculor, emitto, fpiro. 
rf«fXX(, «» I «I *i princeps fiderum. 
rj« T «i«. «t, •), militii vacatio. 2) defefttc 

militiJC. J) pax. 

,-f«T«vTot, 8, J mM, immunis n militia. 2 

qui non militauit. Ex « pt. & s-fsTi^u. 
.tf.TfyiJ.'», «f, »', imperaturis artis impeti 

tu. Ex « pr. cc toarirt*. 
.,-f«T^y^Tot, 8,5««) i, impentusducendi ex- 

ercituin. 2) duce caiens. Ex iisd. 
iffaTifynTwt, Adu. lipeduce, line imperio. 2) 

iinperite, temere. 
ife«T»yixoc, i,, ov, imperatorii attis ignarus, 

impcritus impetJtor. F.x « pr. &C. t-f«T«-,it. 
ir««4»c, <«, * »«• <• M ui fteJ ' neq""''- *) u "- 

rus, immoliilis. Kx • pr. & cfiipu. 
».T{i7rT0f, 8,1 *«•>}, qut fle3i, aut torquettnc- 
/.t.vil. CidC. ltt/1. I. \Sft7ur4u, <3,f.»»«, attrologiam traao, profi- 

Ab «cf:Aoyi>c. 
•AJfo^o-y»!!», «Tot.To, conftellatin, hotofcopus. 

A P liEC - ,. • « ■ 

A^f.Aoy^, «c>i, afttologia, fc.entia aftrolo- 

g, runi. Ab a-fo;.iyoc. 
AcfoJuy.Kot, », Sv, ad aftrologiam pertinens. 
Affo^.iyot, 8, J, qui ex aftris ftttura pradicit, 

Aftrolugus. Ex «rfov & A0-/05, Jcrmo. 
'AC{6|i«vT,t, cuc, i, qui exaftrorum contempli- 

tione fututa prasaicic Ex «,-f:v & u«vr.c 
'Acfov, 8, to, fidus, afttum. 2) ftella. 3) fol 

4 ) canis, cani.ula. Ab «r»f. 
Arfovou/w, <;, Afttonomiam traao. Ab «cj»- 

A-f:vo«<-«, «c, », aftrorum fcientia, Aftrono- 

mia. Ab eod. 
ArfovoiiixJt, «, ov, ad Aftronomiam pertinens, 

afttonomicus. Ab eod. 
'A,-f!v.i»t, 8, J, aftrorum fcientii peritus, 

Aftonomus. Ex «,-ftv & ve«»<. 
'ACfwAil, yot, J, (idciolus, fhilox. Ex «,-fo. 

ii, nwt» , ftrio. 

M 'A-enMtt, 355 .■^ ^A!«, ca aftrorum iUentia rfor. Ex iiroov & ir.J/», ver/or. 
'AffiSiw, s, iki) ij, qui radicuU fucco elo- 

tus purgatusque non eft. Ex a pr. & sfB- 

9i7>, radicuU fucco purgo. 
'Atotfm.;, i«, Jxuiii, lrellis f. in modum ftella 

rum reiplendens. Ex argov & tpiio, //>/«» 

rfffl. 
•'A?co<t>o{oc, c", *> aftrifer. Ex iVoov & <p£»«. 
"at?o$o?, ov, irretortus. Ex a pr. Si ;pia)o>. 
'acov/Jtuv, ovo.-, i xtt\ S,, flellis velut tunicain 

dutus, ftellis amictus. "A-r . », i (ideieus. Ab «rjjv. 'A?e&"ro\:, ev, fidereus, fiderismodo fplendens. 

Ex afijov & «+. 
"ATjuo-i*, «c, >i» cubatio ftne ftragulis. Ex a 

pr. & spuvvuu , flerno. 
"asjwtos, 8, Jna) >j, qui flratus, feu inflratus 

non ell, flragula non tettus, «cmfme flra- 

gulis cubans. Ex iisd. 
*AJTT, uwc, to, vrbs, aftu, f. afly, peculiariter 

Athenae. 
'A? v/3oiTKC , s, o xai >}, per jvrbem clamitans 

Ex mu & /3ooiw , clamito. 
'AsuyfiTov/eo , in vicinia vrbis habito. 
'An/yeiTovmJt, k, ov, idem quod feq. arjyiiTuv. 
'Atvytirw, ovoc, S Koii >?, vrbi vicmus, conter- 

minus, finitirmis, propinquus. confinis, 

proxinuis vrbis, Gl- Vet.- Ex i>u & yaruv , 

vicinns. 
'Asuofoici») , per vrbem vagot. Ex «u & Sf o'- 

j/.oc, c«r/ij. 
'Asukoc, «, ov, qui in vrbe habiut, oppidnnus, 

2) vrbanus, fcitus. Ab an/. 
"As-uAoc, s, SkhI >;, columnis carens. Ex« p 

& svAoc, coiumna. 
^Asuvou.ew , xdilis fum. Ab asuvoicoc. 
'Awvoitia, nc, », viarum aedjficiorumqu.it pi 

blicorum curam geiendi munus, sedUiras. 

Ab Agtnitut. 
'Acuvofiiov, s, t2, edictum aediliiium, Ab cod. td.ill Ab ■;, im) $, cr-dilis, qf. curator vrbis. 

Ex otso & v/«.t» , difltibuo , celo, rego. 
Asuoxos, s, * ire>'»Ji vrbcm tuens, feu prote 

gens. Ex jisu & ¥%«, teneo. 
'A'utioUu, w, per vrbem incedo , in publicun 

prodeo. Ex fcu & oroA«'« , ycrfor. 
"asuijov, vel asujov, c, to, oppidulum. Dimin 

'asutouJ-, /Soc, }xo:i>!, vrbanus, vitx vrbanxde- 

ditus. Ab eod. & tji/Siv. 
"Asutoc, s, 4, qui penem erigere nequit. Ei 

a pr & suV«i , penem erigo. 
'Asutfj/AiKTOc, s, SKaiij, non difturbattts, incon. 

cuifus, immotus. 2) non dilfeilus. Ex < 

pr. & su<J>£Ai'<>, diflurbo. 
*Asu<i>«Aoc, s, i«) >i, minimedurus, non afper 

falebrofus. Ex a pr. & su<p£Ajc, c/iy/vm. 
'Asuo>'>, i)c, ij, adflriflionis vacuitas. Ex ai pr 

& sv$m, adflringo. 
'acui(/.'«, ac, ►!, idem & ab eod. 
'Auurymc, «'oc, J K*i «', nihil adlinitatis habens, 3jf\ 

non <Ut. J] ignolcendum. _ a] qut v> 

immitis, immifericors. 
Ao-u/vusoc, s, o xai >l , indignus venia, indi- 

gnus cui ignofcatur. Ex a pr. & o-uyyivji 

o-kw , veniam do. 
Ac-uyyvoisus, Adu. itavtignofci non pofiit, vi! 

non debeat, vel, line venia. 
Affuyyoaijioc, ov, epith. pecunix fine fyngraphi 

datie. Exjo: pr. & o-uyyoatf»!. 
Airuyyuiivaso;, s, S k«i >J, qui non exercetur 

Ex a pr. & o-uyyu(xv*?iw. 
AruyKiooiToc, S, ixxl >}, intemperatns, Gl.Vet 

2)qui cum alio commifceri, coalefcere fie> 

quit. Ex u priu. 5c o-uyK£o:uvvu^i, comtiiifce*. 
Ao-uyKAiisoc, s, i Kiti tj, non con>.lufus. 2).qoi 

concludi nequit. Ex a pr. & o-uyxAiaH 
Ae-uyKAucoc, 8, i xooi >i, qui nendo connexuS; 

aut girgillo contortus in vnum glomcreirj 

non eft. 2) qui connefli nequit. Ex ot pt | 

& c-uyKA&au, confuo, nedo, canglomero.. 
Ao-uyxofiicoc, b, Sxoii>i, qui comportatus, fei . 

collectus non eti, Ex a pr. ik nyxojiiM I 
Ao-uyxooiToc, s, S Kai >; , limplex, non mixtBS| 

2) qui cum altero conciliari , coire, ffl)rj 

poteft , plane contrarius. 
Ao-uyxjtToc, s, S Kni ii, qui concretus non eft 

2)qui concrefcere, aut coilefcere nequit,: 

j) qui cum alio commercium non habetj 

4)qui cum alio contendi & comparari ne 

quit, incomparabilis, Gl.Vet. Ex a pr. 6 

'Ao-uyxjiTwc, Adu. citra concretionem, moreeo 
rum, qux concreta non funt, citra compa- 
rationem &c. 

'Ao-uyxgoTijToc, s, 3 %oli<\, qui conflatus, ieucoa 1 
cius, itcm compactus non efl. 2) qui con; 
il3ri,attt cogi non potefl. Gl. Vet. line fufl 
tentatione. Ex u pr. & <jvynaorioi 

'Ao-u3'koot>i'tivc, Adu. difperfe, rato filo, tcnuiter 
uegligcnter. A pra=c. 

'ao-J7xutoc, s, 5,K«i >), non confufus, nonperi 
mixtus. Ex a pr. & <svy%iu. 

'A<s\iyxiTi*i,Adu. citra confulionem, diflinile | 
difcrerc. 

'Ao-vyx«{i|Tee,s,'Sx«li?, nonconcedendus, noil 
permittendus. 2)venianondigous, cuinor 
eft ignofcendum. 3) qui ad vcniam dan 
dam non eft propenfus, non placabilis 
4) nimium feuerus , inclemens. Ex a prj 
& <niyx,uoeu. 

'Ao-uyxo)f>iTwc, Adu. ita.vt venia dati non pol 
fir, ctra veniam. A pr 

'Ao-u?£uktic, ov, infociabilis, abhorrens, quico 
irecum alceronon pote~ 

'ao-uko4>o;vt>)toc, s , S Kai >5, qui a fycophantade- 
latus non eft. e) qui calumniis peti 
quit. Gl. Vct. iine calumnia. Ex a pr. i 
ouko4>o:vt/w, 

'Ao-uko<J>«vt>jtojc, Adu. citra c.ilumniam. A prxc 

AouAaroc, aia, <w"ov, ad afyluin pettinens. At 

Ao-uAo-j^c, s, i, inuiolabilis & facer magiflra- 
tus, qualis apud Romanos Tribunt pfebii 
erant. 2) prxfeitus, magiiler, curator afylo- 
rum. Ex «o-vA«c, vel «VuAov & £(%•!, principatus. r A £ T 

iAcO, Atlu. tuto, iine fpoliationis periculo. 
) ita vt line fcelere fummo violari nequeas. 
Ib ««.Aoc. 

iAxroc, a, Jxa).,*, non fpoliatus, inuiolatus, 
itmus. it. non violandus. Ex « pr. & ju- 

»A.«, «c, >}, fanaitasloci. 2) ius libertatis& 
enix, quodquisapudarasconfequitur. 3) 
fylum lpfum, ap. lof. Ab «juAoc. 
'AAxjrroc, a, ' x«. 4, qui comprehendi non 
>ote(r. feo manu feu mente. Gl. Vet. incom- 
jtehenfus. >S, qux concipere nequit, aut 
fterum non gerir. Ex « pr. & •vMaff&va. 
ErVvtfa, «c, >?, impotentiaconcifiendi. Ex 
;isdem. 

vAAc.7.rof, e, 5 x«. >S. non probe colleaus, 
Scratiocinaiidoconclufus. «<ruAAciyi«v,ine> 
putabile. Gl. Vet. 2) qui nequit tatioci 
isndo aliquid colligere. Ex « pr. & truAAoy 
'cu.oc|. 

■oAArsyi.-wc, /W*. abfque ratiocinatione. 2 
irftjonlideratc, iaipruJenter. 
■uAciv, 8, tS, afylum, locus facrofanflus. A 
feq. Subauditur t/icevoc vel xwo.ov. 
ruAoc, 8, SkiJ^, infpotiatus, tutus. Gl.Vel 
intemeratus. 2) a violentia tutus, facer, in 
violabilis. Ex « pr. & <sv*.*t, fpolinm. 
ruAwroc, ov, idem. Ex « pr. & truAow. 
ruu/3«Toc, a, x«i>», quicompolitionemno 
adrnittit, a pacificatione alicnus. 2) non 
conueniens, non congrueus, non cohxrens. 
Ex « pr. & suy.fl*hu, conuenio. 
lUjipxTaic, Adu. animo a compolitione alieno 

A prac. _ 

itu>(3a>(toc, a, ' x«>>!, non comparandus, im- 

par. 2) non adfequendus, obfcurus. Ex 1 
pr. & <fu«/3»AAw, comparo, conftro. 
t(,u.?.t>>.x, 8, S x«> ,1 qui fymbolam non con 

fert. 2) iners, inutilis. 3) qui nihilinme 

dium attulit. Ex iisd. 
**lt$i»Mf, Adu. fine fymhola, gratis. 
uuu.fiiAEUToc, 8, xal >i, qui nemine confultore 

vtitur. 2 ) quem nemo conlilio 

«»uu.(38Acurov, infuafum. Pliilox. Exapr. & 

*U(l/?BA*U0l. 

MpjBaAoc, B, 5 xa) ', confilio vacans, inconfuf 
tus. Ex « pr. & <ru(i/3aA«, confilium. 

(Svttpno,l*, ac, >S, fymmetrix,conuenientix ca 
rentia. 2) chorda in lirculo. A feq. 

nr-JuucT^oc, K,iicxl '. abhorrens, inconcinnus, 
incongruus.GI. Vet. immoderitus. 2) qui 
nullam quantiiatisproportionem, liuenul- 
luin ccmmenfumhabetcumalio. Exapr. & 

9UU.U.ITP0C. 

(tmflirtKf, /4./«. fine fymmetria, fine mo- 

do &c. 
Ajuuur/irc, >c, qufmifceri cum altcro non pot- 

eit, niliil cum altero commercii, confuetu- 

dinis habet. 
'ajuuu.xtoc, ov, idem. 2) homo immanis, into- 

ciabilis, abhotrens ab hominumconfuetu- *?s quem, in 
fequ. 

AJU(J7T*a^C, 

fenfu car 


clement 


a, nulla m 


dtetiuerg 
ifericordi 


uli- 
. A 


'oc, ' x« 
ens, cui 


).,, adfettu 
nullus eli 


f.naturx 
confenlus 


adtV- 


ftuum cu 


mal.o. 


2) qui mi 


eratione 


lieni angi clemens, im- mitis. Ex a pr. & ouuoraMc 
AouuTaSwc, Adu. line mifericordia. A prxc. 
AtriV*A£xToc, a, '«>>') qui copubtus velcon- 

fertus, vel etfe non poteft, vel non elt. Ex* 

Acruu7rA>ipwTo«, 8, iii)', i ncompletus. 2) qui 

compleri nequit. Ex « pr. & ouutTAiffow. 
Ao-iu-rAoxoc, ov, qui coniungi, coire cum altero 

non poteit, infociabilis. Ex ot/ujrAiXw. 
Ao-u(i7rwfWToc, 8, x«) ti, non conloliaatus. Exoe 

pr. & o-UfcTwrJoco, /« callum cogo. 
' Ms\iu.t)a.w,(, io(, xai ',non confpicuus,non per- 

fpicuus. F.x a pr. & cruu.<pav>ic. 
'A<ru(i<}>aviic, ^*</«. obfcure, teile. 
'AouicifJiAoc, ov, ali nus ab amicitia. 
AriV^Aoc, v.aou<Jj^Aoc. 
'Aou(i<J>o()oc, a, i 10) >i, inutilis, damnofus. 
'Acru(c<J)o§wc, Adu. inutiliter, damnofe. 
'Aou(c<J)u^c, /oc, xai r., non coalefcens. 
Acr-(c<?uAoc, a. oxci^, nullam cc gnationem ha- 

bens. 2) abliorrens, alienus. 
AcriV<J>ut)Toc, a, xaJ ■!> non commixtus, non 

alienus, abhorrens ab alteriu» 

j, dilTenfus, inconfenfus, GI. 

ixaJi», abfontts, difcors, diffen- O-UlitfUTOC, Aou/i<J)wvia, a? 

Vet. 
\tru(iu>wvoc, 8, 

ticns, abhorrens. 
aouikJiwvwc, .4./;/. abfone, inconuenienter.ab- 

furde. 
Aouvayw/oc, a, i<>)«, alienusa Synagoga, ex- 

clufus aSynagoga. Ex « pr. & ouvaywy^. 
AeruvaipiToc, ov, non contra3us. Vox.Gramma- 

ticorum. Ex a pr. & ouvairjtw. 
AcruvaiffTWf, /irfK. abfque contraaione. 
AcruvaxToc, a, Sxo. 4, qui congregari non potefl, 
infociabilis. 2) qui fe aotfinetacruvafcifeu 
communioneChriniana, feu ab ea arcetur. 
Ex « pr. & ouvtf/w. 
'AouvaAyiic, <oc,o xa.if, ab omni miferationealie- 

nus. Suic. Ex a pr. o: ffuvaAy<w, condolco. 
'AouvaA;.'TTwc, .•/./«. fme Synalrxphe, line eli- 
fione. Vox Grammaticorum. Ex« pr. ocouv- 
«Ae.'<f». 
Aruvafijwc, ./,//.. fme articulo. A feq. 
AsCvup^poi, «,i xai 4, vox Grammaticorum t ar- 
ticulo non copulatus cum Subllantiuo. Ei 
a & <ruv«{3(>oc. 
AiuvaAAaxTcc, e, i u)>|, cum quocontrahi, vel 
commercium haberi non poteft. 2) cui nihil 
eltcommercii cum vitaciuili. 3) infociabi- 
lis. F.x « pr. & ouv«AAarrw, coacilio,contrab» 
cum aliquo. 
'AcruvaTToc, 3, Jx«i i, non coniunaus, rion cohi- 
rcns. 2) qui coniungi nequir, infociabilis. 
Ex « pr. & truvatrrw, coniungo. 
, Ai«v«f''>r"' I »f. "> S U1 connumarari non potefr. 
M a 'Atfu»«(>Ti)rjc, 3S9 A - T 

'Ao-uvar/TUTOc, s, h*xl C, non connexus, n.m co- 
hxrens. 2) non confentaneus, ncm conue- 
niens. Ex « pr. & <r»vaf;Taw, conneclo. 

'AffuvasmiToK, Attu. non connexe. A pr.EC. 
fuvSstov, ;;, to, coniunaionis copulatiux d.e- 
feQus, Figura Grammacica. A feq. 

Ao-uvSctoc, «,«*«'< A, son connexus, non copu 
latus. Ex a pr. & «uv5iw, ro/Wo. 

Ao-uvStTMC, Ws'». line copula. 2) modo Afyn 
:i. A pra:c. 

Airu'v5>iAoc, a,i») „', non manifeftus, non co- 

ajuvSi/imoc, e, 5 Kai >5, non copulatus, 2)qui 

copnlari, aut coniungi nequit. j) cxlebs. 

Ex x pr. & & truvSuafw, copk/o. 
Airuv5u«Vwc. Adtt. line copulatione. A prxc. 
AcruveiSiiToc, s, o K«i >i , non confcius, incon- 

fciensGl.Vet.Ex * pr. 8cSuv«i!fv«, canfcire. 
A<ruv«<5cTwc, Adu. infcio alio. Ex « pr. & «uv- 

«<5wc , fon/ nis. t 

Atruv«iK«coc, ov, obfcurus, nulla conieOura aut 

ingenio'alfequendus. 
Atruvio-ia, «c, », inlipientia, infcitia. Ex « pr. 

& ffLvetric. 
AtruvtTtw, w, defipio. 2) non intelligo. A feq. 
AtriWoc, b, tS K«i >?, infipiens, qui in iudican- 

do non eft petfpicax. Gl. Vet. imprudens. 

Ex « pr. & irevsrts, inteUigens. 
Atri/vtT07ro.i« , ftulta facio, dementer ago. 
actuvetwc, Atlu. demcnter, ftntte. 
Atruv^yoo.Toc, a, ox«i i, patrocinip cjeftitutus. Ex , 

Atrt/vvilfl*, ac> ;%iu, pttlroctnor. itas infueta. 
Gl. Vet. defuetudo. A feq. 

Atrov^i^?, «o, o k*. d', infuetus, infolens. 

Ao-i/vdSmo, Adit. infolenter. A pnc. 

• o-.'*, «c, r, tranfgrefiio & violatio paEto- 
rum, feu fcederis. Ex « pr. & _«uvTiS«fi«i. 

!A«4v&«t«j, 8, 8 k«1 i», noncompofitus aut con 
cretus, limplex. incompofitus, Gl. Vet. 2) 
qui fcedera& pa3a non feruat. 3) qui pa- 
fla non iniit, qui non eft pafius, qm fcedus 
non fecit, cum quo nemo paQui>i imre 
poteft, ab omni commcrcio cum aliis ab- 
horren». 4) implacabilis. 

'aj-uvS/twc, Adu. dismnflim per tmelin. A pra;c. 

'Acuviwr/, »{««. h, inconfcius, Gl. Vet. 

'acuvvbc, b, imprudens. 

'a«-!/vS3«i/tos, ov, n<m comitatus. 

'A«-uvo*7«c, ov, obfcurus, quem oculis adfequi 
jion licet. 

'Atruvecriscroc, s, « k«m , cum nemine verfans. 
cum nemine confuetudinem habens. Ex 
pr. & oi/vti.afw. 

'A«uvt«ktoc, b, iieoti n, inordinatus, indifpol 
tns. 2) immunis, a muneribus. Ex a pr. 
& truvT«TTW, compono. 

'A<ruvT«£i«, «c,3> ovdinis perturbatio.confufio. 
Ex « pr. & truvT«£<c, erdo. 

'Atrt/vT/Ati-oc, ov, imperfeaus. 

'a«-uvt«/.;,«, •?»«, 5"«i •(. imperfeaus, ad finem 
non perduaus. 2) inutilis, qui nihil prod- 
eft. 3) immunis. atruvTEAij jcwr/ia, immunes 
fundi, Gl. Vet. tx « pr. &<ruvr«A<«, ftrfi- 
eio, confero. A 2 T A E * 360 

AtruvT«/„uc , Adu. imperfecle. 2) vt niliil tti- , : 

butorum confer„s. A prxc. 
AruvTovof, b, 5k«1 d, non contentus, laxus, re- ., 

miifus, languidus. Ab « pr. ic «uvTeivw. LiJ 
AffuvTovwt, Adu. fine contentione , remifle. ^ 

A pr*c. ' [ 

Ao-uvTf/iirroc, B.Snai.;, inqualfatus, Gl. \ r et. ^ 

A truvTf/i^w , conteto, 
AiuvJTraoxToc, b, 5 it&i d, qui non cft limul, h v 

Vox Eccleliaftica. Suic. Ex « pr. & «-u.vt(S:Jl 

Atrujiic, ioc, h >tai n', fceieftus, temerarius. 3) j 
abieaus, fortis infims. Ab « priu. & ifufm, 
/•/•nAo, re%,i freno. 

AtrufiKToc, a, x*i ^, non exlibilatus, vel iirifus. 
Ex « pr. & o-u e iro-w,yr*i/o. 

Ao-uo-K«t/«?oc, a, 5 K«i i), non complic.itus, vt far- 
cina, non conuafatus. 2) incomlicus, non 
digeftus. Ex a pr. & «uiKEuaf^, conuafo. 

Atruratria, «c, ij, difcovdia, confulio. A feq. 

Atru!-«T«c, e, 5 K«i .;, male compaaus, nonco- 
hxrens , qui conftftere non poteft, parum 
libi conlhms. ai/u«Ta , repugnantia. Ex-« 
pr. & «uvif«n«i , confiflo. 

A«u?oAtoc, Adu. citra fyttolen , liue correptio- 
nem. Ex a pr. & itu?o/\d , correptio. 
{o$o?, «v, inconcinnus, incompolitus. Ab 
priu. & ,ru?p!<t>w, contorqueo, corrotundo. sjQvXic, E, ieaus. 2) conru- ffeaus. ?) ftolidus. Philox. abfur- 
dus. Reperitur & «juiiifD^oc, fed dubia fcrt- 
ptura Ex arw, noceo & QnKtc, impojlor, ( vel 
potius ab a pr. & ao$l;,fapie>ls,) 

Ao-<pa5«?o?, s, 5 ««i <, qui non iaaat pedes. E« 
u pr. & trcf/aSas". vbi v. 

A«p«5a«u, Ad:t. fine palpitatione, ita, vt pe- 
dibus terram non pulfcs. 

Ao-tD«K</\iT«c, B,5.K«i^, non infellatus mfsKfAw, 
feu fideratione, quod vide. 

AirtpaKTO?, ov, non maaatlis. Ex « & trtparr». 

AtrtpaAEia, ac, fi, fecuritas. 2)cautio, pignora, 
fponfores, cautela, Gl. Vet. 3) lides publica. 
libera poteftas commeandi. 4) praslicliuin 
firmum, muriitio. 5) veritas, certitudo, 
ftabilitas, Gl. Vet. 6) tabuls paaorum, 
quibus reges , aur magiftratus quicunque, 
principatumaut poteftjrem . apellentes, ci- 
vibus de modo futuri fui regirniniscauent. 
vulgo Ciipitulatio. Ab «trcp«^«. 

A«tp«»«wc, Adtt. tuto, fecute, line periculo, 
2j cerco, haud dubie. 3) diligenter, accu. 
rate. Ab eod. 

a<t<j«a«, tioc, h K«i .!, minimelubricus, de via, , 
ftabi.is. 2) tutus, non periculofus. 3) .] ' 
non poteft euerti & deiici, firmus. 4)1: 
tus aduerfus forrunai incurfus, feu infidijii 
cautus, Gl. Vct. «ctJiaAec,, cautum Gl. \'et. 
certus. Ex « pr. & o-4>a/,Aw, jupplanto, eut 

A«$«Ait;w, f. /Vw, tutor, firmo, ilabilio, proprie i 
in lubiico lapiantem. 2) contirmo, adliinio. 
pro certo adfeuero. 3) tutum reddo, mu- 
nio. 4) caueo fponforibus, fiue pignori- 
bus. 5) propulfo, aiceo. 6)occludofo- 
res feris. «<rtj«/\ifo(i«i, caueo, communio, 
munio, Gl. Vec. ^tfaA.Vw, cauifti, Philoi. _ A 2_X A ^A 5_2 

** ; , . ,„ '. i foeda atlio. 2) deformius 

^XmS^ munitum.cautum. A,^ ' Vfeq? 

irt.paff. Ab «$«*.-?. . . ...„ ...' UxU, figura, feu forma fua ca- 

:cluf.o. , , U „ , - Aiylt « 1 «V, i ««> >i, idem & ab eod. 

|j^(«> W*» T? - hrmam " tum - " m. m- "a,x. : «. «.' .««.■.. iuem - aJl' 

Hois, Ubi.rra, Gl . Vet. 2; inuni o, j 

C«i cauteh.GI. Vet. ««r<j>*^«T«, «- ** s • 
"enM, Philox. Ab J-A-xXft.- nconcuffa 

4. 

>. «»«, >i, n A S X cindinequi negotiafaceffo, occupo, in oper 'A»«(i05, !>> 5 ! ,^„. Gl. \'et. *»x»* 3 , auoco * 2 ) 

itus fum labori vaco, vt «o%oa6ix«<, 

occupatus fum. Philox. «,-*,*,&«»,, diftr.ilus 

neeotiis. Ab *<rxo*o«. 

A( r X .A W «, «»4, t3, negotium. occupatio. A 

Col/, . ! «4 «, cu ' otiumnon eft, occu- 

pationibus & negotiis dirtr.aus. Ex «pr. 

& o%o>.*i- 
.,,„;,„, j,/„. fme otio. A praec. 
Z%£..1fi .-•«. faftid.o&na»fc.l.boran.. 
' enletione vel alia ventticuli labe cibum 

faltidiens. 2) paluftris. b*«»Af«*_ 
-AMpmnKk, ..«. * ««> * corpoream ,ormam 

nun habens, incorporeus. SuiC. 
■a»V«» 5 , «, 2 «4 fc incorporeus. Ex « pr. ft 
tf"'o«, ,, incorporea natura. Snic. 

' '"fncor^oreus, incorporaUs. 
<>(V Fx « pr. & etup-&- 
Ar.rU *.«..«. ■.demquodS.-ry.quodv.d. 
A.«re/«, ««»■>, luxus.luxuna.profut.o. J) ne- 

vr-'i^^'n<i" oi '" min « , " xi,rio - 

' fe epulantur ac libidines exercent, ganeum. 
At> "''' f ,£,.,.«., Inxuriofe viuo, oinnia 

..^«'«"'^demqu^d^^Gl.Vet.lu- 
., ^ 'li xuria lafciuia. Ab eod. 

Zmv**»*, »• 5. ■«■«■ P r * centor - Ex 

^".«:ri- U tiofa P otatio,crapu,a. 
EXi ^%^ f 'qufferu';;inequit,decuius 
ZZ fpes nulla eft, vel potius qu. bona.ua 
feruate nefcit, perdi.us, defperatus. Phjlox. 
«Susflafciuus. luxuriofus, prodig.is. 
B ptoE fumfltuoto, helluo, exoletus. b»- 
Fx«pr. & ,ii>. /'"'»• .. . 

4fo. luxuriole, Gl.\ et. prodige. A rumenta, rnnox- n-> «»>(.—..,-- 
,.lrl„c, s, 4, & in Femin. «,<J«wW, **.*. 
•il. *•>»,, bituminofus, bitumen funaens. 
. fcqu. 
♦ AATOi', b, •}, bitumen. 

- r-., h.tomineill no. Abeod. 
>«Xtom, «, f.iu»M, bitumine.ii">". 
Lt6S,«. .»?. « ««• •>> bitum.nofus. Ab eod. 
ETtT-tW. «uafi b.tuminatio.bitumtn.s 
nduQio. Aj «o<Ji«Xtom. 
^ik. ^rf«. tuto,hrm.ter.ftab.l.ter,certo. 

S«yoc,' «! " fo°nus. (trepitus. 2) afparagus 
U.W, «,«««•«. qu.conltringinequ.t. 2) 
nor> conllnaus. Ex « pr. & «<(>.'yy«. 
5«a'AEAO£, s,«, afphodelus, plant* 

^^«t^^Ma^^Ph.lox. 

ebutura. u- 

«.i.A)«. 6,*««^, afphodelumgenerans.vb, 
afphodelus inuenitur. A pt«<j. 
deafphodel.generee^Ab^od^^^ 

? u r.Tno fn^uftoditusr j) non baptizatus 

Ex « pr. & <r$(;«yi?«. «*. ''«""• . . 

, 4wi P »,«. P u.;u»««iarumc. : .eo 2qu.e 
fco, percurbat.one an.mi vaco. A leq. 

^^,«..«->*>n on .P ul6ns 'P u, r u . d T U 

tus, vbi pulfus aiterurum tam exins eii, v. 
deprehendi nequeat. Ex « pr & ^|?«- 

M .£.-«, «. *. p^ uat '°- fcu de,ca ;* ^ 11115 ' 

»nimar,. Ex « pr. & ■«<{« H»»- 
wv«X««, «, 'dem quod fequens. 
vVU VAft> doleo, mcereo.trittor. 2)mni 

|»or,agrefero. Ab « priu. &.»««. ««•/«« 

rctinto, quia tales pro mcerons.aut .r£ impo 

tcntia hii non funt compotes. 

A^T.^.5««^.'"- lcrabll ' S -^ qU,COhl 

beti nequit. F.x « p«. & !««. 
,„!«,, rfrf». imm.iderate. A pric. 
A v»y; i; .,-, ., 5 ««. 4. figura carens. nguras.feu 

fchemata non habens, non nguratus, non 

F.x « pr. & ,*?,«, /^'"- fcc- 'AT«i«, ftupeV, obftupefco.cumftupote adm.- 

'Ar X «t»»<«. S, f. «ra, .ndecore ago, rem te Ar«»», P e0 .^.^ 

dam facio, turpiter me gero. ^^^«.."^ffi'^., inordina.us fum, ordmem 
t.o, deformati. Philox. aor. I. P att. Ab A "'"^ tu ' s1 in ma nipulo , aut turma, 
«^X^-v- . . ,„ Ab »c.e,nenon contineo. 3 )inUonelle&pe- 

•a,x^-„ AM, indecote, .ndecenter. Ab ac - m er me ger0 , flagltl0 fe v.uo, a b.mo 
•.*«(".»• M 3 36; T A T E #4 viuendi ordine defcifto. GI. Vet. oh-ixTUjtu- 

multuor. Ab xtxatoc. 
'AT*KTi*fz«, aToc,To, petuiairs fa£tum. 2)confu- 

fio. 3 | turbatus rerum ftatus. A praec. 
'ATKKTiSax^w, intempeftiue lacrimor. 2) affa- 

tim lacrimor. F.xaTctxTO; & ixut>uoi. (nifileg. 

fit <2,-**t) 3««f ) 
"atxxtoc, <s, S*o;<.j,perturbatus,confufus. 2) in 

numerum non redaflus, de milite. 3) in- 

compofitis moribus. 4) immoderatus. 5) 

male curiofus, qui prceter olficiurn acdeco- 

rum aliquid facit. Philox. inquietus, inor- 

dinatus, petulans. <5t*ktot«)si, tumuttuofio- 

res, Philox. Ex x pr. & tottu, ordino. 
'Ato-Vtioc, /M». incompofite, indigcfre. 2) more 

eius, qui incompolitis ell moribus. 3) nulla 

moderatione. 4) perulanter. Comp. i«ti- 

tIpoic. 
'ATxf.xiinip oc, e, i x.-i) {,, laborum & xrumnarum 

expers, moleliiis carcns. 2) fegnis, iners. 

3)quiex temporc & ablquedemonftratione 

dicitur. 4) facilis & manifeltus. 
'ATxXxtirLeuic, AJ11, fegniter, negligenter, incu- 

riofe. A prac. 
ATx\xtirup>,Toc, ov, durus, immifericors. Ex « 

& TxXxtmoipiui. 
'ATctterxaptJTuc, Atlu. fine mifericordia. 
'atx^xvtoc, e, i *x) j, parisponderis. 2) aequa- 

lis, par, fimilis. 3) incomparabilis. Ex e 

iimilitudinis & txkxvtov. 
"Atx>\x$puiv, ovoc,i xx, $, puerilia fapiens, tener, 

impotens. Ex xtx\oc & $<mv, mens. 
'AtxMui, delicatenutrio. 2) crefco, adolefco. 

3) prce gaudio exfulto. Ab iTxf.6c. 
'ATaao'S, i), iv, tener, puerilis, iuuenilis. 
'Atx\o0poiv , ovoc, i xxt ,, idcm quod xtxXx 

cppoiv. 
'ATx*oi>vxoc, e, i *.*)$, pufilli &anguftianimi. 

2 ) animi mollis & teneri. Ex irxf.oc & 

'AtxiiUxitoc, u, i xxi H, non teconditus, qui non 
reconditur. 2) qui nihil recondit. 3) non 
prouidens res in futurum neccflarias. 4) qui 
vim fuam rno impetu efFundir ; qui abuti- 
turpotentia, opibus, imperic ad crudelita- 
tem, luxuriam &c. Ex x pr. & txuisuui, 

'Atxuuutuc, Attu. more eorum, quce non recon- 
duntur, non recondendo. 2) line modera- 
tione, difpcnfationis prudentia. 

'atx%ix, xc, ii, confulio. 2) incontinentia. 3) 
ordinis in rhilitia defertio. Gl. Vet. enor- 
rriitas, tumultuatio. Ex x pr. & t«£ic, 
ordo. 

'ATiiuc, e, !«n)J, confafus, minimeregulatis. 
Ex iisd. 

'ATxTnivoiToc, a, inH, celfus, minimeabieflus. 
Ex a pr. & TxTtiivon, deprimo. 

'AIA'[, Coniuntl. fed, verum, ceterum, at, 
GlolV.Vet. 

'ATxtixxTtn , conftanti, inconcuflb, impauido 
animo fum. 

'ATxriiutTtiiroK,ettt,tti,il, animi conftantia res fuas 
Jine perturb.uionc atque trepidatione pera- 
gentis. Ex iTit>xxTtc & iroiitu, fticio. Atxi>x*.toc, e, i xx , >\, imperrurbatus, qui per- 

turbari nequit, quietus, tranquillus. ExnJI 

pr. & txpxttw, turbo. 
Atxoxktvc, Adu. fine pauore. A praec. 
Atxox^x, xc, 4, animus imperturbatus, tran.il 

quillit.is animi. Ex x pr. & txox^. 
Atxpxxoc, e, i xx\ <j, vacuus a perturbationibus. ll 

2)inttepidus. 3) fedatusacdefoecatus. Exa ! 

pr. & tupxttu, turbo. 
Atx ? xxoic, Adn. citra pcrturbationem,placide. 

intrepide, tranquille. A prcec. 
ATzpfcc, loe,itcx',i,, intrepidus.non pauidus& 

metkulofus. Ex x pr. & Txofioe, terror. 
AtxpI?>,toc, e, iuxij, idem. 2) inculpatus, irre- 

prehenfus. Ex x pr. tXTxp/siu. 
*TxppJTinc,Adu. intrepide, impauide. A pric, . 

Txpix,rvTic, e, i xx\ i,, non conditus, aut mace- 

ratus fale. Ex x pr. & Txot X r!io,. 

non conniuet. 2) intrepidus, impauidus 

Mx xTip & (iuu, cltiitdo, conniueo, vel x pr. & 

Txp^ruoi, terreo. (v. x7>txpoxiuiy.T0c.) 
atxjivov, b, tJ, ferrum in modiolo rota;. 
ATafTiTj?, g, tj, via, femita, vtaT^TiTo?. A feq J 
ATxptric, S, $, idem. v. xtpxttoc. 
A-rxt>Tt,^ic,px, pov, & xTxpTtipoc, e, i xxt 4, noxius 

damnofus. 2) contumeliofus. Ex x pr. &j 

aTi)fo«, noxius. 
atx(>x."toc, e,i k*) ■!,, infepultus. Ex«pr. &t«{- 

X<iu, inferias fiio. 
ATxrtx>.ix,xc,!i, improbitas, amentia, vefania, 

vecotdia, petulantia. Ab xtx&xXoc. 
ATXoSiKAu, inepteago, proterueme gero. Ab. 

eoclem. 
ata's eAAOS, e, i%x\t,, magnorumdamno- 

rum auflor, improbus, fceleftus, pernicio- 

fus, iniullus, impius. 
Atxupoc, e, i n*> >], quali a tauro non tactus, vi- 

rum non experta. Ex «pr. Sctxupoc, taitrus, 

f. membrttm virite. 
Atxupoitoc, a, i xx\ >,, idem. Epith. vircinis, ex- 

pers coniugii femina. Reperitur etiam xtxu- 

pSiTt,. Ex x pr. & Txtioooi. 
ATxtptx, xt, ii, iadtura fepulcri, pcena fcele- 

roforum, qui honores fepultursamiferunt. 

A feq. 
at«$oc, e, i y.x\i„ fepulcro catens, non fepul- 

tus, inhumatus, infepultus, Gl. Vet. 
ATaw, w, fut. vjrsu, Icedo, noceo, noxam feu da- 

mnum infero. Ab xroi, idem. 
ATE, vtpote, quippe, quia, quafi, quum, vel- 

vti. 2ts 5}, vtpote, quippe, Philox. 

utoc, a, ixxtfi, nontinaus&madefaaus. 

2) qui tingi & humeaari nequit. 3) cuius, 

nniinus molliri non poteft. 4) qui nullis fo- 

htiis mitigati potcfr, qui nulla folatia ad-: 

mittit. 5) qui nullamiferatione, nulla ma- 

lorum magnitudinc mouetur. Ex x pr. &| 

Tcyytric, lincltts, de ferro candente. 
ATtyxToie, Adu. ita, vt humectari & aqua tingi 

nequeat, vel non tingatur. 2) duriter, ti- 

gide, immobiliter. 
ATitp>)e,iof,ixx>ij, indomitus. Exocpr. &r<i'fw t 

ATtix,tsoe> ts, i jtti ij, fine mutis. 2) non A T E A T H !66 circumuallatus. 3) non munitus. Ex « 
& T«jtf?«. . . .. 

r«fu;i-i> ^W"- finecertlsl.gnis, indicns 
argumenris, Rob. A fequ. 

rf««e««. *> J x* 1 *• i ui a<l fi n * m&ei " 

perdnci nequit. 2) de qi 
JBtOra fieri poteft, obfcu 
ratus. 4) nul j) inconfide 
niecturas fequens. 5I e: 
olatu riul.urri augurium capi poteit 
aui. Ex « pr. & ««««.{«««f. 
axi T*<. Adu. abrque conieauri 
u-nJo .iinefturam; 1/. I.nel.g .nulls lis fum. Ab *t«<voc. 

Utvfe «c, •)■ oibitas. A fequ. 

tkvoc, 8. S ««> *> libecis, fcu prole carens. 

Philox. orlms, fine liberis, itcrilis. Ex«pr 

Sfa^V.ri», liberis 8t prole orbo. 2) ftc 

ri'em efficio. A prxc. 

ti>i.«, ««, •., imperfeaio. 2) immumtas a pti 

blicis veftigalibus, vcl tributis. Ex«pr.Se 

t<Aoc, finis. . _. 

.™A.i«r.«, e, 4 ««>.,, imperfectuS. a)o,iuemc 

nequit. Ab « pr. & t£).<i«u, per/iao. 
,HUix, Adu. frulira. 2) line hne. A feq 
LT«'A<roe, 0, 4 1 ATFP, <*,*». fine, citra, extra, prxter, abfque- 

t n( A »«, «, /<"'• v - «"e«|xviT«. A fequ. 

AT.fofcvoc, 8,4 ««• -i, durus, pf itraau^, ir.doni- 
tus, peruicax, qui non facile muranir, fati- 
R atur, vel mollitur. 2) inhahilis conco- 
ttioni.GI.Vet. decibo.aqua. Dicitur&de 
aluo dura. ««"{*<«»., capitoncs. Exapr.Sc 
T<f<>*nvoc, teuer, mollU. 

A r.. e .,v»r«r, »t»c,^, durities tV cruditas cibi.cb 
quamconcoquinonpoteft, itcm deaqua. A 

A«f^ix'v<iJ«« «f, « ««1 ft idemquod<ST/{«p«« ATcf-xjxMV 

« p 
ATifi oc, 4 k«H, itlemquod«r£ti«(<voc. Ex 

«>«<< 

8,4, itatem nor 
ad finen l^,infeaus,imperfeaus. : 
dis.Philux. j)infinitus,Philox. 4) no 
tiaius, non baptizatus. Ex « pr. &c t< 

.T.A^TCpO^TOC, 8, 4 

__.erdu.2us. Ex « pr. & nUtQtoia. 
VTtA<vTi,Toe, 8, Jk«i>S, inter 
non perduaus. 2 
Aiut^tov, fempite: 
t.a.kt»*, Hnio. 
UriJWnt, idem. Ex « pr. 5t tiA.vt.,. 
kti>. : ><, <-.-, <S *«. «1 in. perfeaus, mancus. 2) im- 
munis a pendendo veftigali. 3) immunii 
jimpl. 4) qui nihil perficit.Philox. inefficax 
c) non fumtuofus. Ex « pr. & t/Aoc. 
AtiAcW, 8, 4 «.1 4. ex quo, vel de quo vea. 
gal non penditur. Ex«pr. &«*«><.«., *««'• 
galcxigo. 
at,«,?.oc, 8, l*«i>ii querulus, mifer.Erym. A 

fcqu. 

ATt'MF-1, contriito, ttiihriaadficW. 2) pr 

vo, fruftror. . ' 

'ATivie 4du intentis, feu fixis oculisacnter, 
valdYatunte. 2) omnino 3) confeftim 
4) valde, vehementer. 5) hmpliciter. Ab 
£r«v>i«. 
'at.vJ-c, /»<, 4*«i>i, intentus. 2) admodnmm- 
tentus i) quiinientis&lixisoculisaliquid 
intuetur. 4) W" >-"™'^ m C em P er tcnorcm 
famat,rigid.is,inflexibilis. 5) peruicax, ob 
ftina.us. Ab« int. & t<Iv U . _ 

■AT.v."t>, f. h», intentis oculis adfpicio, ocu 
los defigo. Glofl'. Vet. contemplor, con 
tueor.intueor. iTsv^m, intuens,T»hilor. A 
pric. 
•At».c ( <»c, 8, J. intuitus fixtis&rigidus. ol.tu 
t.x, umiirus, Gl.Vet. A prxc. 

. idem quod «T«i'«. Ab 4«v»«. 
"AtcJ, 4, fterilis, oiba. Suic. Ex « pr.&T.xTa dcin quod *T!j«i<voc. 
^,80'v.coc, *, 4 ««. i, atcredinibusnonexe- 
fus. 2) teredinibus nonobnoxius. Ex«pr. 

& T<(.^3»V.'?0(<«. ., 

"ATf C 9r, f. <<r<ea<v, abfque, fine, priter. Ab 

'At^tiw, 8, 4 «. h interminatus, infinitus. 
2) infirmus, inftabilis. 3) incerrus, funda- 
mento carens. Hefycli. &Suid. Ex s pr. & 

•^P, ».«/*"«_«. 4, Werri & ex iisdem. 

e':c, 4 *». *, infuauis, iniucundus. Ex « 
rijWN, tieledo. 

s, 4 K«". «, idem & < 

«, ,), moleftia. E AT ._'-: iisdem. 

« pr. & T<j>f <c, At.'{io-, 
AT<f4-'«, 

dcua.uio : _ ^^ att . D ^ m( gd _ 

AT fe"quoV. "2) aberro. 3) 1'pe'excido. A 

fequ. 
'at.mtoc, 8, 4 ^»1 ii> q«i confecutus nnn elt,voti 

non compos faftus. Ex « pr. «e ri«yM«v». 

adjequor. 
,..';, /... ;*«>>!, armisdeftirutus, inermu. .Gl.Ve pr 1 ;^^/^' 

AT<xv<«,*c..S.' rn P elltia > 
ertia. A fequ. 

At<xv<'t<u«,-, ov, non claboratus arte. F.xapr. 

'at<yv<k, «, S k«1 .';. inartificialis. 2) noncalli- 
dus, non aftutus. 3) imperuus. 4) artibus 
dololis carcns. Philox. rudis, inets. fcx « 
pr vcl intenf. & t<xvj. ars, ttofus. 

k 'tKiae, Adu. fine artilicio, abfquc atte, im- 
peritc, negligcnter. infabre, Gl. Vet. Ab 
«t./voc. . 

At<xv-', M"- vtique, cerre, vt mearenulla 
„ X v, c-.iliJnas, iiulla fraus vcrfctm, & tu 
ci 'tuto confiderc rjofljs. 2) prorfu», omni- 
no. J) vaTde, vehementer. 4) abfque ver- 
futia, limpliciter. j.) fere, gemeimglich, 
ordcntlicb. 6) fortaffe, ni f.llor. Ab 

<St:X v ^- 
'ATfo, lldo, noceo, damno adficio. «rcuv.de- 

men', llom. Ab <<r<a, mix-.o. 
"at«, »?, ,, damnum, noxa. xrunina, Gl. Vet. 

2 ) peccatum. ') contentio. ardor noccndi, 

lKUcndi. 4) Ate, Dea hominibus nocciis. 
M 4 *At»«t,«, 367 A T H A T I A T l*x) i, non liquefcens. 2) non li- 

quefaftus. Ex a pr. & H*u, liquefacio. 
AT^ccMtia, ac, y, negligentia, incuria, contem- ^ 

tus. Ab ar>)ceeA>fl<. 

rnfua&i, S, f. iam, negligo. Ab feq. 
Ar>)HtAi)<, h(, lu)j, incuratus, inornatus, ne- 

glettus. Ex a pr. & T>)cceAii<, diligens. 
AthiIXitoc, 8, i Kai >>', ideni. Ab dT>)LiEAe'cv. 
Anii.ef.iTuf, Adu. negligenter.incuriofe. 2) in- 

ornate, infcite, inculte. 
ATiiiitXia, ee<, i, idetn quod dTvtee^Aeia. 
ATiu.ef.iie, Adu. idem quod &Ti[t.t>,iTue. Ab uti- 

joc, ji, jov, noxius, contumeliofus, aEru- 
inofus. Ah ot>), damnnm. 
At3)<, <5:c» i), Attica. v. c. regio, %«fa, aut yh St- 

t«, dialeatrs. 
AtUtoc, 8, 5 k«) >!, inultus. 2) qui non poteft 
punire. 3) qui non punit aut vlcifcitur.Rob. 
Ex a?r. & ti'«, vcl Tit«i, punio. 
r/?«t f.fcrw, vilipendo. 2) ptiuo. Ex ec pt. 
& tJ». 
'ArAititeuroe, s, 5 tx) i, qui manfuetieri ncquit, 
aabilis, indomitus. Ex x pr. & TiSar- 

'AtO«»«<, 8, S <«H, afper, intraitabtlis. Ex x 
Weroc, manfiittus. 

ATiicayeAew, S, f. iau, gregem fperno.armentum 
falKdto. 2) feorfum pafcor a grege. 3) fe- 
gregor, feparor a grege. A feq. 

ATifiayrtifc, s,5, qui fpernit gregem. 2) refra- 
ftarius & gregem domini defeiens. Ex «riitfc 

Arictafw, f. xtsu, contemno, dedignor. 2)con- 
tumelia adricio. 3) honore priuo, nihil ho- 
nocistribuo. Philox. contnmelior.dehone- 
fto, infamo, deformo. >ViceaTcee'vov, dehone- 
fbtum, Philox. perf. part. palf. Ex x pr. & 

'Arifta-iic, S, S, contumeliofus, Philox. A prxc. 

*ATieea-w£, >J0gc, S, idem, ab eod. 

'ATiiea.-eix, ix, lov, qui contemni debet, conte- 

mnendus. Ab eod. 
'Arifcdw, S, f. «11, defpicio, vitupero.dehone- 

fto. Philox. «tiii«, dehonefto, inhonoto. Ab 

'At/ic>ito<, a, S k«) >>, inhonoratus, contemtus.ne- 
gletlas. 2) non iflimatus. 3) quinonifli- 
mari folet : epith. 5i*>r<, caufl",r, in qua leges 
poenam conftituerunr, vt non lit opus rice>i- 
erei afloris vel iudicis. A prsc. 

'Ariceia, xc, >J, ignominia, infarnia, contumelia, 
famofitjs , ignobilitas, dehoneflamentum, 
dehonefhtio, Philox. Ab «r.ceo<. 

'ArieeoorevSijcec, coiitumeliam lugens.2) lionote 
luflus carens. Ex *riceo< & «rfvSoe;, lucltis. 

*An'feio<, 8, S, inhonotatus, Philox. Ex x pr. c. 

'Aniiooroi5<, 6,5, qui ignominiaadticit, ignomi- 
niofus. Cl.Vet. famofus."Philox. capitalis 
Ex feq. & nifii. 

"ATiitoc, 8,5k*i„', inhonor.itus,honorecarens 
2) ab omni honote exclufus. Philox. famo. 
fui, ignobilis, infamis, al. Gl. Vet. inhono- 
ratus, inteftabilis, infimus. Ex » &riti>r. A T M 36jti 

'Ativ.Su, 3, f. Citsa, ignominia adficio, infamii 

noto. A prxc. 
'Ancewfi)<ri«, xc, i, impunitas, Philox. Exnpi^ 

& TiiicvcHw, pttnio. 
'atiicuoit), & T£), Adti. impune. 

"ATiiii ? >,To<, s, S nx) i,de quo poena non efl fum« 
pta. 3) cuius iniuriam nemo vltione profo 
cutus eft, inultus. 3) cui auxilium nemo f 
fett. 4) malus, improbus.GI. Vet. inulti 
impunitus. Ex x priu. & tiickc^w, vlcifc 
opem fero, ttisor. 

ATiiiKf>)'™<, Adu. impune. A praec. 

Ati>«c> Adu. ftne honore. 2) ignominiofe.cunij»' 
infamia. Ab «fifeoc. 

AWccwcic, ew<, >), ignominiofa damnatio. Al 

AticcwtikS<, !}, iv, ignominiofttm reddens, li 

lontumeliam valens. Ab eodem. 
AtiiloitikSc, Adu. cum ignominia & infamia, 
at/vuktoc, «, 5 xx) >J, inconcuffus, immotus, notl 

agitatus, inquairatus, Gl. Vet. Exapriu.S 

TiveeTo-w, concntio. 
ATio-avScifiu, iv, contemno virum. Hefych. El 

.Mc> & «v^, v/r. 
Atit^aAu, deli.ate nutrio, curo. 2) augeo. Al 

KT«Ao<, mollis. 
AtitIu, S, f.tjcu, iniutiaadficio. Exotpt. &ctIu, 

Atitiic, e, S, inhonoratus. Ex iisd. 

atito<, s, imi)>[, inhonor3tus. 2) impunitus 

inttltus. Ex iisd. 
ArAayevifc, ioe, S xx) $, vel potius aTA*vroyev>j< 
Atlante genitus. Ex "atA«< & y/vo<. 
"AtA«<, avro<, S, Atlas, nomen proprium viriS' 

aliquid more Atlantis cceliferi baiulat. 4! 
ftatua aliquid capite fultinens. <;) quinot; 
eft audax. 6) qui nihil patitur. Ex»pr.ve : 
pleon. ic taSjii, perfcro. 
At\it'ix, xc, >!, intolerantia, impatientia. Al; 

AT>.-iTeu, S, (ut.ie-u, tolerare, vel perpeti nor 
poffum. 2) fum intolerabilis. 3) m, 
animo fttm abiefto. Ab eodem. 

'AtMthc, 8, S kx) 1, intolerabilis, intolerandus 
E< x pr. Sc txKxu, feu tA?ici, perfero. 

mitas. J) adminiftratio. Ab aViitvo<. 
Ar/t/vioc, e, S xai 1, laboriofus. Ab eodem. 

tmenoe, b, S, famulus, feruus, minifter 

2) fubieflus alterius poteftati. 
ATiitvcv, feruio. Pro xTUtveiu ab aTictvo<, 
ATtcij, hc, >J, vapor. Ab drtcoc, 
atlc^v, c^vo<, 8, idem quod arcctvt><. 
atcc>)to<, s, S «ai>i, non feftus, feftionem noi 

pjflus. 2)non exfeaus, noncaftratus. 3) in 

diuifibilis. Gl. Vet. imputatus, incsd 

Fx a pr, & tcizvw, Jeco. 
Atccicccv, cv, exhalo, vaporo. Ab arcco*<. 
atcciS5x»<, s, S, vaporem habens.vaporofus. E; 

drcclc & 'ixu, babeo. 
atcci5&5>)<, w5e<, idem. 
ATtcifw, f. itsu, vaporo, exhalo. A feq. 
aticic, ,'5oc, tj, tlatus, halitus,exhalatio, vapor 

futnus. 

'ArnotiSiK A T M A T O A T P 570 mii(,h', i *«. ■;, futni fpeciem habens, va- 
iri Omilis. Ex <2t,z»< & ,tite, fpeeies. 
mi!S(, Adu. in fumi, f. vaporis modum. 
mov, a, 4, flatus, vapor, halitus, tu- 

t5«, jo«,5k«>i!. plenusvaporis.vaporifer, 

ipores multos emittens. A prac. 

lX „, 8 ,l«..«,p«ietemn nhabeni. Ex . 

r. & Torx^, ptria- 

««•„ ^rf». fwe prole. 2) fine viura. 

...v, 8, rJ, medicamen ftenlitatem indu- 

ens. A feq. ,. n 

k.o?, 3, 5 ««> *. conceptionem impediens.tte- 

ilitalem adferens. A feq. 

g «o«, «,!««>«. quatnondumpepcr.r. 2)lte- 

ilis. 3)mutuodatusabfquevfura. Ex«pr 

i t.'xt», pario. 

iw, Adu. quod Itm\, n. 3. A prxc. 

&&», »,£>,«<. timidus fum,cuntU.r,cxpa 

irefco, reformido. Ab Z2roA|Jos. 

•o^to 5 , .», non audendus. A p«c. _ 

Mltte, «, «, timiditas, formido, ignauia. 

^«Tb. 8 ««> *, confidentix expers, .... 
dus, imbellis, formidolofus. Ex « pr. K 

t6au«, /<<>//• timide. A prxc. , 

tou«, «.! ... «. infccabilis.ind.uiduus. »1 qu. 
feftus non eft. 3) «. corpulculum m.nut.lli- 
mum.diuifionem excludens. 4) momen.um 
temporis fpatium breuillimum. Ex « pr. ex 

,„,,., fl, &** dehc.o. inhrmusfum fiim - 
tate netuotum careo, 1 mgueo. Philox. «to 
v«7, deficit. Al> «to»o?. 
fewt* ««, «, def.aio, imbecillius, languor 

infirmitas. Ab eodem. 
ato»oc, 8, J ««'.«, incontentus, infirmus, mem 
' cax/laifus, Philox. F.x « pr. & «(»«. 
Ato»><, Ato. tcniter, remMe. A prxc. 
ATiirvroc, «, i ««1 «. quem f.gltta non polfis at 

t.ngere. 2 yqui fagitta non ell iCtus. Ex « 

pr. & to£«U», yijifM /v««. . 

y**, ., I «. «, qui l"me arcu eft. 2} qui arcu 

vti nefcit. Ex « pt. & «?ov, <.«««. 
•atowki*., «toc.tJ, f.iQum, vel diftum inepte _ 

queabfurde. Philox. flagitium, facinus. Ab •agcedis 

, & T{«- AT{«y*S«, «M> & «T f «y-.5o«, !»«.> 
jn limilis. 2) indecens. tx « 

ATe«yi5^oo, »,!*«.«. tragicofaftu&oftenta- 
necarens. 2) qui tragice decantatus, aut 
iggeratus non eft. Ex iisdem. 

■ ATf .rffcw Ato. fine tragico tumore, fine ftre- 
pitu, tumultu i leniter, modefte. Ab «r ? «- 

'At^*t»v, B, tJ, fufus,Gloff.Vet.Dimin. Ab 

relmX. ««. * »«' «. fufo f,mills - Ex e0d - & 

«.Joc, fpecies. 
"atv aktos, b, 5, «. fufus, colus. 2) iacu- 

lum, fagitta. 
Arj«4iT U «<;,«M,«,fpin*Eenos. Gl.Vet. 2)co- 

lus. A praec. 
■AT e «»»««, b, 5 »«> «. qu. declaratus non eft, 

nonperfpicueexpofitus, obfcurus. F.x«pr. 

& t{«»6», perjpknum > M °: . 

•ATe.^TE^o;, B, J «A «, qu. difliculter mouert 

poteft, durus. 2) morofus. Ex « pr. & 

A T ?«^. e0 > va<io ' vlam carp °' ltet faC '° - He " 
fych. Ab «reaorJs, *M. 
, c «^.tJc, S, 5, idem quod fequens. 
■atLotJ*. 5, «, viatrita, fem.ta.call.s, trames, 
lox Ex « intenf. & rocnriu, calco. 
•'-», « ,W«1,; inuulneratus. 2)intrttl- 
'ATj«vu«Tiro?, «>»""> UIUU ' 

rabilis. Ex « pr. & tc««u«t,?m. 
A'*AEIS. >"i> «, atriplex, genusole- 


, cettitudo, perfpic bXwiA', 5. 8. facinotofus. Gl. Vet. Ex 
«ri.vw. & »»l3. 

r.«,« ««. «. infolentia, infolita nou.tas. 2) 
turp.tudo.malit.a. 3) abfurdiras.d.fconue- 
nientia. 4 > de fymptomatis morborum mo- 
lelt.s, infoli.is. haud pr.tu.Us. Ab eod. 
ftr«ro 5 , «,»..>«. infulens.nouus.et.amm.ra- 
bitis 2) incommodus, importunus. 3) ab- 
futdus. 41 l>"lidus. 4) improbus.GI.Vet 
abfurdustinconfequens.ir.facinoro.us.fla. 
g.tiofus, Gl.Vet. tx « P r. & tJ*o?. 
Ji^.Adu abfurde, inconuen.enter, mepte 

A prsec. . 

'ATie»«vT t c, B, !«*«, incslatus, Gl.Vet. Ex« 

P r. & t :{ »« U tJ«, ctlatus, torno aflus. 
'«rw, b, t *<* 4, mfatiabilis. Ex « pr. &«>« 

J.UIO. Tf «(t>«5«<. »»* 

iw. A feq. 

A T P E K H'£. i.«, I «' «J v «« s > «" US - »1 aC T 
curatus. 3) numer.s additum «re«.J« elt 
omnino. M> « pr. & r t iu, treptdo, *Jluo. 
ATPt^ii, «, 4. r«- P r0 «'■?"""• 
ATe«S», AUu. vere. /0«. 4rj«*««. Ab«r{«v«. 
■ AT? <««, Adu. finealiquomotu q.uete tac.te, 
rranquille. 2) intrep.de. A h « pr. &TJ.U». 
- . «'• «r»v. ouietus. intiep.dus. A 
'ATe«««'»<, «'«, *'"> q ulcluB > I 

prjec. 
•Are^««. Adu. idem quod «r { «(*«. 
• A «.(.f«. S» f- «™» •immotui maneo. A feq. 
*AT{t(»ii«. '«. imperterr.tus.immotus. Ab«pr. 

'An,ei»f«, ««. «. q" ics > a» dac ' ,a - Ab eod % 
•ATj«(»J?«,immotasfubfiho. 2) ftabilio.firmo. 'ATtTtne, 8, i ««> «. immutabilis, immotus, 
firmus, conftans. 2) rettus, Ex « pr. & 

• klovuTiTue, wr«, «. immutabilitas, nullacon- 

vcrfio. Suic. A prxc. 
•AretTTO.c, Adu. immutabiliter. i^ recte. 
'AT{«?«, a, J *«> «. intt epidus. Ex « pr. & r{<«, 

•AT{«f«, /»rf«- intrepide. A p«c. 
•Are^'.. «.«. idemquod«T{.»r6T«.Su.c. Ex 
I « pr. & T{/»«, w">- 
-Are^ror, b, J ««1 *. non cauus, non petfora- 
1 tus nec pettufus, non tetebratus. 2) cui 
l meatus ani coaluit, vel de femu.a, cu. na- 
I M 5 tmrt 371 A T P 

tura claufa elr, nec adrnittit membrum 
rile. Ex cc pr. & TiTaxim, perforo. 
1 'At^ijtuc, Adu. fine foramine. A pra?c. 
'Ati>.,x"vtoc, ». » x*< >S> afperiratis expers. Ab 
* pr. cc ryi%\rn>, lon. pro Tfaxvvu, cjm 
./£«•». 
'at<j,'<<xtoc, s, i y.xl >j, inuictus. Ex <* pr. & tj 

«xroc, detiicltis. 
'at^iIS^, /oc> oKait, non tritus, inufitatus. 2) 

inexercitatus, imperitus. Exicpr.&Tfi 
*ATtw'/3ajv,evoc,S xk)>j, pallio carens tntu. 2) non 

tritus in aliqua re. Ex iisd. 
"at{i*tcs, s, Sx*)^, idemquod«T{i/%. 2) in- 

domitus, laboris inexpertus. Ex iisd. 
"at>>>jcoc> s, Sx«)>j, linecapillis, capilliscarens. 

Ex « pr. & 5{)5, eapiUtts. 
'AtjjiP, 5, imperitus, in realiqua non vcrfatus. 

Ex x pr. & t5//3sj, fero. 
'Art>ottt«, <£, f. «1«, non itreino. A feq. 
"Ar<>«i/.oc, ts,ixtcKj, intrepidus. Exapr. SctpIiiu, 

trcpiio. 
'ATomx,tic, >5,malemorata natnra, improbitas, 
malignitas. 2)tcmeriras. 3) immurabilitas. 
4) nox intempelta, media nox. Ex ct pr. & 
TfSwoc, item. A ieq. 
"AT<.o>roc, s, 8 x«) >j, immurabilis, perpctuus, 
aeternus, e.c.fomnus. 2) i., vna Parcarum, 
Atropos. Ex x pr. & Toiicu, w«o. / 

'AT f o$^,i;,fut.>)Vu, tabelio, alimcntisnil pro- 

ficio. Gl.Vet, tabefco. Ab htTgoQoc. 
'at ? o<jji'*, «, $i, alimenti defeflus, inedia, Gl. 

Vet. 2) tabes. 3) morbus. A feq. 
"AtcvS/oc, B, 5 11) >j, impaftus. 2)nonalens. Es 

* pr. & Tfoo)>j, alimentttm. 
'ATjoyfToc, B, i ml «, fterilis, infructuofus. 
Epith. maris. A feq. vel a tji/xm, indomitus 
indomabilis. 

, /ioc, 3 xo.) >5, qui vindemiari non poteft, A T 372 B. e: "f <*,■>. ptus vinde & Tf(/y>», 1>;>I "AT^uyoc, b,Sx*)>>, fxcecarcns. 2) purus. Ex 

pr. & Toi%, vinum reccns, fiex vini. 
'ATfj(t»v, ov, idem quod utoutoc & ex eod. 
'ATfiWoc, B, Sk*W, nonperforatus.nullofn 

ramine peruius. Gl.Vet. infbifus. 2) loli 

tlus. Ex cc pr. & Toutttm, perforo. 
'atouwioc, e.ixctti,, xrumnofus. 2)q»'multos 

iubit labores.neciisfrangitur. Ex«pr.T{vo 

& orjv«c, labor, pro <2T(ji/rovrovoc. 
"Arfvi-r, s, S xo;) n, indefcllus. 3) indomitus 

3) vehemens. 4) ingcns. Ex cc pr. & rouai, 

iero. 
'Atojti^, AJ11. fiiiedefatigatione, fortiter, con- 

ftanter. A prac. 
'Atoutww, hc, >), indomita, Epitheton Minerus 

Ab eod. 
'ATouipi^oc, B, 5x«l>j, minimemoilis, non dcli 

catus, deliciisnonaddiaus, nequeinnutri Fx«| & r,.i>, 'Ato-jQ^toc, s, 5 
"Arjixfioc.ov.idem. 2) delicatus.ap. Ath 
oc pr. & tpuQ* tjll^tt , b xctii, muulneratus. 2) illxfus. 
j) inoffenfus. E\ « pr.&Tf>«/«>, veln;-<>i»<rxu, 
vnfnero. atpoiiix, tic, i : , q. d. muulnerabihtas 

quod vulnerari nequit, quale fuitCxneo, 

A prsec. 
"atocctoc, ov, iuem quod uTe-uc, & ex iisd. 
'AToSiT»s,Adu. line vulnere. 2) inuiae. A prac. 
"ATTA, proiViva, aliqua, qusdam. 2.)Vocula 

in fermone plane abundans. 
"ATTA, vox, qua iuniores fenes compellant, 

fodes, amabo, pater : etiani latinis anxfeius. 
'ATT&ytcc, f. i.TTct',xc, auis picto dorfo, cotumix, 

attagen. 
'attath^n, Svoc, i, idem. 
'ATTA P Axor, vel ctTTtioxyoc, s, 5, puftula, 

fcu minutum fragmentum, quod pani ni- 
mium coCto deraditur, aut fponte decidin 

A T T A r A T, Interieclio, atat. 

A T T A T A I a'H, interieclio flextis. 

atte'aabo£, e, 5, locuftae fpecies. 

ATTe'A£/3oc, s, i, idem. 

ATTixij, 5c, ■;, Attica, Atticus ager. 

ATTix/fu, f. ,'o-u, partes Athenienlium fequor. 

2) Atticorum diccndi genus imitor. 
ATrixu/ijc, s,S, fermo Atticus, Attica dialeaus. 

A prxc. 
Att£/\5/3o'4iJ«A/zoc, ov, locuftx oculos habens. 
AttiuSc, i), 5v, Atticus, quali «xtixJc, ab axjii, 

littts; namAttica regio maritima. 
ATTixirt, Aiiit. attice,moreattico. Ab<xTTix/f«i. 
ATnxB(>y(?«, moreatticofacio, elaboro. A feq, 
ATTixsf y>)<;, l(, more attico faitus. Ex «ttixsj St 

efyov. 
"ATTii, profilio, fublilio, fubfulto. 
I 'ATvftj/Xoc, >), iv, terribilis, terrilicus. A feq.' 
'a T t'z ii, f. f>, terreo, metu percello. 2) per- 
turbo. 3) obftupcfacio, flupore percello,at- 
tono. 
"Ati/xtoc, s, S x«) >;, infeccus. Ex« pr. &T£v%». 
'Ari/ii/3tjTo<;, s, S xn» >j, carens fcpulrura, infepul- 

tus. Ex a pr. <3c TvicfaCtii, tiimulo. 
"atuic(3qc, b, S kz) >), idem. :i/.i ion reflc fer I) iulta ! brorum pruportione deftitutus. Ex cc pr. & 

'ATt-rrijToc, 8, 5 xtt-} >J, non verberatus, incxfns, 

Gl.Vet. Ex « pr. & tvotto, cxdo. 
'atjttwtjc, B, S xal >), non formatus, non expref- 

fus. 2) rudis. Ex cc pr. & ti/to'», furmo. 
'ATVfivveLTOc, 8, S x«) >), libera tyrannis, liuea 

dominaru tyrannico. 
'ATv^avvejrwc, AJtt. libere a tyrannide. A pra;c. 
'AruiJjjroc, B, 5 xai i, qui in cafeum denfarus & 

coagulatus non eft. 2) qui lac coagulari non 

finit. F.x x pr. 5c tuosv, cogo incafeum. 
'ATUtpitc, ctc, <t, modeftia, vacuit.is a faftu. A feq. 
"atuoJoc, s, 5k«)>j, minimefaliofus. Ex«pr.& 

Tuipoc, fttmtts, iatlantia. 
'atu$«jc, At/it. finefaltu, modefte, quafifineia- 

ttanttufiimo.autllultiticecaligine. A praec. 
Atu%Ix, u, i. tjtroj, mifer fum, non adfequor. Ab 

«ru,x>ic. 
ATvx , 'f" t > a, ' *"> T ^> rn i'' cr i a >' n f ortun ' um - -) " a - 

gitium, fcelus. A prac. 

'Arvxiff, A T T A T © A T © A T A ( , iet, J««>*, infelix. 4) imposvoti. 3)| 
eftus, impuvus. Ex * pr. & ruyx.v».. 
iri5, eu«, >i, infortunium. Ab irv/4oi. 
«, uut, cafusaduerfus.infortunium. l). 
pa, flagitium.ap.Polyb. Ex«pr.&T5x>,,l 

f«M,t. 

iL Adu. infelicitet. 2) prxter votum. 
I f.iira, Ixdo, noceo : vndeirw, irefol 

Ma. rurfum. 2) retro,retrorfum. 3)vice 

■fa, contra. 4) viciffira. 5! v "°- P ro "■ 

*5 «£, vox fiQa latratum canis expr 574 

A!/'««.«..<, «, 3 «*> -!• quiefteiusdemlangu.nis, 

fratet. Ex «ftrts & «<««, fingius. 
AilWuwv, ov.?, J ««> >i, idem & ex nsd. 
ACJ«i e .-T»c, H, i *«< •), voluntarius. vltroneus, 

Gl. Vet. Ex «Ot.; & «,'{£.«■«, */<•£<>• 
AM^W, /M«. fponte, vltro A prac. 
A.3!H«««S, «,S««>,, feuetus.ttgidus. 2) luttu. Ipu- U, /^ „, vel «3«,v«, fut. <»«, atefacio, exficco 

1 «!/'u, Stco. 

L, /«, ,'ov, ficcus, aridus. 2) fqualidus. 

riidus, de capillis. Ab uiiet, Jiccus. 

L nw, *, avefaQio. 2) fenium & tabe; 

antatum. Ab «3«J»». 

rt, jfc, ^, nomen motbi, ap. Hipp. ^ 

r.«o;, ». «v, exficcans aliquid. Ab «««iv« 

K, B, 5, exficcano. 2) l.cc.tas. Ab eod 

;?„, fut.Ar», illuftro. 2) fplendeo, .Uuce 

. j) video, alpiciu. Ab afyf. 

„■««, xrec, «, fplendor. A pvxc. 

teuU, «, 3, idem & ab eod. 

iu, S, f. ■!.», fplendeo. A feq. 

r H 1 , S«, 4, fplendor, lux, iubar, lumen, Gl 

et. 2) locus illuftratus. 3)oculus. 4) di 

WtEn*. *», fplendidus. 2) oculnrum 
cie valens. A prxc. 

.v„ ie «,« 5 ,4,illu.ninatrix,ep.th.Lunx. Ab 

'ilt*L loquor, proloquor. A feq.. 

«a, «, f.^«. vocem edo, loquor. 2) allo. 

*AH', 5f,^ vox, oratio, fermo. 2) nun- 

Um, ia,x, S/v, voce prxditus, vocalis. 2) 
clarus. cijrebr.s.qui voce hominum celebta- 
tut. A prxc. 
o5fi«, «'. •!> aq"=e penuna. A leq. qui fuam libi feQam, ptocul alienis mt.. 
bus, fequitur. 
AiStvW», S. poteftatem in aliquem vfurpo, do- 
minor. 2) auQoritatemea probo. j)auQo- 
remmepvxbeo. 4) Gloff.Vet. «&«*•., au- Qoro. Ab «tft ;»«..,«, «?, ., anogantia. 2) morofitas. 3) 
amorfui. 4) pertinacia. , , tementas. Ph,- 
lox. contumacia, prxfumtio, temer.ras, m 
folentia. A feq- . 

»««,««,»««. h, fibiplacens.fe.pfumadn , 
rans. 2) fupetbus. j^contumax.pcocax.in 
folens,prx.raQus,cerebvofus, P en,lans,tc 
tox.GI.Vet. h,.i*^«,P'«<»' 

SSSf" t *U conturaacerateddo, &.v 3 « 

i,.?^. pevtinaciter rehfto. A pvxc 
^Ji?,^,, infolentev, temere ago. Gl.Vet 

ptxfumo. Ab a-.a«5^<. 
A»«J.«5<, S, »v, idem quod «„*«<»,?. 
AJWW^, «r„, *>. procacitas, contumac.a 

protetuia. A prxc. 
Av»«5o,-.««, ».J««H. contumac.ore&temera 

r,o. Ex «»«5« & ?*!*«, «• . . 
A»«J«, /Jrf«. contumaciter, pert.nac.tet. Ab 

«.j..-<. AvJt'vrK(/«, «roc, to, auQovamentum, Gl. Vet. 

A ptxc. n. 4. , ; . 

AiJ.vr^?, B, J. qui fua manu fe pet.m.t. 2)au- 
Qovcxdis. 3) auQorquilibet. 4) dom.nus, 
auQor, qui fuo iute aliquid fac.t. Ex auretU 
'/«9«, mittn-c, quia.quodqu.fquelulcpit, 
in id ipfe fe fua fponte immittit velut & con- 
iicit. 
AJSevT.'«,«?,^,poteftas, ius.auQorit.is. A prxc. 
AvSfVT„<o«, «, ov, authenticus, auQoritate iufta 
munitus. Gl. Vet. «»«vr«Jv, auQoratitium, 
authenticum. Ab eodein. 
AU«tm5;, .-..V». cum auQoritate, authentice. 
AJa.«t^ewo«, ov, facilis explicatu. Ex «vrot& 

J {|i ,v.u«, quafi fe ipfum interpretans. 
A»3M(«pi?«, eodem die perricio, v. c. eandem 

v,am eud.:m die eo & re.neo. 
A«S»(«e«vta, idem quod «i3.:ue ? «{. 
Aia,> e .v,.^«.eodemdi«,eoipfod.e. Afeq. 
A»fV.{.«. «. 5 ««. *. eodemd.etaQus, qu.eft 

eiuldem diei. 2) fubitus, extemporai.s. 
A 5J.,//rf«. illic.ibi. 2)huc. j)ftatim._Ab«S- 

ri,i (.uandoque idem eft, quod «i,3.?. 
A a,y.v«, »>«, J ««<■!. indigena, in aliquo loco 
natus. 2) perennis, de aqua tontana, vel 
fonte ipfo. Ex «53. & y/vou^, nn/Jo,-. 
Ai».f..»«. ««,.«■•«. indigena, natiuus. Lex. 

Vulg. Ex «5a. & u.'v«, »w"fo. 
IkSS,», i*rf«. idem quod fequtns. 
A03i«, /4./«- denuo.tutfus.iterum. 2) pofthac, 
inpofterum. 3)retro. Hinc4)J,^,To,«5a.{, 
fequens, poftetus. Ab «5. 
Ai».««.f<. ». « "' *' confanguineus. 2) frater. 
Ex «5tJ<, Ju3 & "'f " fi*t*'*' 

A ».,»«r..-i«.. si»". vi«ro P'«""«"- 
a4j u ™ 8 «« 5 , e. s «1 *; P« r< L fnbl j ft 1 en !' non ,n " 

ditens Jlieno fubieQo. Ex «uto« & „!r«fx u » tiUi».!, B, S ««X. ''dem. Ex«-3r.<& v$ir«- 

■i»), JnHiflo. 
A S»u*iT««T««, B, J ««•"!, q»° d 'P fum eff Suh.un- 

aiui modi. Ex «,«< & inuriee^, Jubtiao. 
AS3inrer««T«», .■/<'«• ita vt perfe litSub.unQ.ui 

Attupiv.Aiiii. eaipfahora.eademhora. Ex «J- 

T j 5 & Sj«, /,<„-rt. 

I9««,5 & «ia» ? „ id. 

Ii«i»«. «, »««.*, clamans.vtcaneslatrantes. 

i) cl.imofus. Kob. Ex «3 & !«%*, ctamo. 
0a«.«, «<, >']. aulxum, cottina, velum lcenx, 

vel ianux, fc.T.T*. Ab u^, auln. 

A^«>,,{r«T»c, 375 a r a 

AvAflfKcfy«T>je, 8, i, fulcos etficiens, epith. vo 
meris. fcx «uA«f , y?(/cw & ^yir>»?, ope- 
rarius. 

AuArcKifw, f- »o'W» fulco, hiulco, imporco, Philox 
A feq. 

A^taas, «koc, {,, fulcus, lira, Gl.Vet. 

AiAif^ff, ts, i, auls pnnceps.Suic. Ex«u^& 

AvA«Kio-/ioc, S, i, fulcatio, Gl.Vet. auAzKiir/i:), 

infefttones. Ab «vA«ki>. 
AuAeik, «e, >J, auln ianua. Ab «vA>j. 
Ai/Aiuv, b, to, veftibulum, attium. Ab eorl. 
AuAnoc, s, J x«> i}, veftibularis, attienfis. «i/A£io< 

Suf«, ianua atrii h. e. via proxima, antica. 
AaAiiri»?, s. 5, villicus. Ab eodem. 
AuA/w, w, f. >jo-w, tibia cano. Ab «uAoe. 
A'TAH', ije, i,', locus fubdialis. 2) atrium. 3) 

ftabulum, caula, suile. 4) aula, domus re 

gia, f. principis. 
Au.Vt/z*, «toc, to, carmen ad tibiarum fonutn 

Ab «uAew. 
AuA>ft-ic, swc,>j, ipfa tibi.irum inflatio. Ab eod 
AuAfTiif, ijfoc, i> tibicen. Ab eodem. 
A»A«Tit!, S, i, idetn. Ab evodem. 
AiiAifTiiii), ?c, i), fc. t£%vi», ars inflandi tibias, feu 

AuAifTixSc,!), bv, ad tibicinem pertinens. Ab«u- 

AuAitikwc, Adu. more tibicinum. A proec. 
AuaijtoiV, «c, 4, theca tibi mim. Ab eodem. 
Ava>jtb;Siov, a, t», tibicinula. Dim. A prasc. 
AuA^toW, )5oe, 1}, tibioina. Ab «uA>tT>ie. 
AvAiSiov, «, t5, Dim. ab auAij', conifterium, ap. 

Theopht. 
AiAi'?on«i, f. iiofioti, diuerfor, (tabulor, perno- 

clo, dormto. 3) caftra loco. Gloli. Vet. com- 

AuAikJc, h, 3v, tibialis, fiirularis. 2) tibicen, 

filiulator. Ab uuAct. 
Ai/Aiov, s, to, ftabulum. 2) domicilium. Ab 

Ai/Aioe, x, i k«) ij, ad ftabulum pertinens, vel du- 

cens. Ab eodem. v. «uAeioc. 
AuAic, i5oe, if, aula. 2) tentorium. j)cubile, le- 

ctus. 4) (bbuiuni. 5) caftra. 6) locus fe- 

ptus, in 4110 retia auibus tenfaftant, ein Vo- 

getherj. 7) nidusauium. 8) portus in Bceo- 

tia. Ab eod. 
AuAio-Koc, e, i, patua tibia, fiftula. Dimin. ab 

«uAoe. 
AuAio-ftSc.a, u, pernoctatio, ftabulatio. AbauAi- 

?ou:«,. 
AuAoSetew, w,f. n'irw, fiftulas, feutibiascompin- 

go. Ex «vAoc & Tijijiii, compono. 
AvAoMki, ij,-, »', locus tibiarum. 
AuAooromTiKi, ijc, 1}, fc. t/^vi-, ars conficiendi ti- 

bias. Ab «uAoTroioe. 
AvAoTToiifTinwc, Aiiu. exarte tibiarumconficien- 

darum. A pra-c. 
AuAoToiioi, «c, >i> idem quod fequens. 
AvAo*oii*ii, i?c, i> arstibiarum conliciendarum. 
AuAottoio,-, S, 0, qui fiftulas coniicit. Gl. Vet. ti- 

bianus. Ex «uAif Sc oroiiw. 
AvAiirjiTTHC, <oe, 4 k«) >,", aula; conueniens. Ex 

*uA>) & Trfiirw, connenio. A'IAQ':, b,5, tibia. 2)follis. }) pars haftili 
annufus fibulae. 4) fanguinis e naribus toi 

"auAjc, h, !««)», materioeexpers. Ex«pr. &IJ* 

'AuAoTfuVifc, a, 5, qui tibias perforat. Ex«Jj| 
& tou7t«, foramen. Vnde /r.n'//. «uAoTouji 

AvASfoc, S, o, cuftos aula: &c. Ex «vA3c&i« 

AuA+'5,'«, «c, ij, tibiarum cantus, tibia; fonffl 

Ab «uAiuSoc. 
AuA ¥ 5ikov, vi, 3v, tibialis, fiftularis. Ab eod« 
At!iV|'5»e, g, S, cantor, auletos, tibicen. Ex «4» 

AuAwv, wvoc, i, vallis, conuallis, locns planB 

montibus inclufus. Ab «uAoc. 
AuAwnic, «5oc. ^, in vallibuscommorans, habl 

tans, v. c.Nympha. A prjec. 
AuAwvioxoc, s, i, parua vallis. Diminut. I 

AuAwvo£i5«, £ - oc, i k«i (, vallis figuram habeni 

iinfraCtuofus. Ex eod. & eT5oc, /i 
AuAsijric, i5oc,^, Epith. galea:, ab figuta vel fod 
fpectu; 
A feq 
AuAW7r3c, o, ««) .-, hftulx fimiles habens oco 

los; nomen pifcis, qui&«vAw7ri'«c. Ex«M 

& wj/, oculus. 
AuAWTae, >i, iv, ad fiftula formam faclus; 

iiftuja, tubulo, vt codone inftruftus. M 

Avfc-vw, f. (i-o-w, Attice, augeo, incrementunii' 
do. au£«vofzai, crelco, ghfco, olefco, i iico H ,' 
gtafco, augefco, Gl. Vet. «u^crai, augeref 
Philox.aor. I.inf. «u|i,3£vt«, creta, Philosl : 
a. I. palf. part. ifufiffc^voc, ampliatus, Philoi! ' 
petf.part.paif. 2) interdum tamen eftcrefco 1 ' 
Ab «ufw. 

^v|t> tfi "i. inctementum. Ab eod. 

\iif>f(i«, «toc, to, incrementum, Gl. Vet. At 

Aii^ifoic, £wc, >t, incrementum. augmentum,au 

ftiis, Gl. Vet. Ab eod. 

j;ifTiKoc, >f, ov, augendi vim habens, auflificuS.I '' 

2) crefcens, crelcendi vim habens. Gl.VetU 

augmentarius. Ab eod. 

JifTiKwc, AH11. augendi caufla, rem verbisau. 

gendo. A prsc. 
AufjiloiAiK, -£c> viriditatem largiens, virefcenj, 

Ex «iifw ck 9«aaw, vireo. 
Ai/{iiioe, u, i <i) i, ad augendum & incrementum 

ommodatus. A feq. 
Ai3j;ie, £w,-, ij, auctus, iucrementum.augmentum 

Ab «u|w. 
AutiTf i'<J>3c, ov, alens. «uJiTf otpoc, ov, adotefcens. 
Au/Jw, f. |>io-w, augeo, amnlifico, cumulo, Gl. 

Vet. crefco, glifco. aut,oy.x\, ctefco, olefco, 

Gl.Vet. 
luovij, ifc, >i, ftccitas, ariditas, Etym. 2) clamor 

Varin. Ab cuja,Jicco, vel «uw, clamo. 
s.u3-;, «ii«, «5ov, liccus, aridus. 2) qui (terrore] 

obriguit, ohftupefactus. Ab eiiu,ficco. 
vi)oT>ie, >jtoc, ii, liccitas, ariditas. Ab «5oc. 
ADirvi*, ««, ij, infomnia, vigilix. A feq. 

"Ai)7lV« a t n A T T 378 « l ««)«, infomnis, fommimnon ca- 
,,'vigil, peruigiK a) io quo fomnus 
canitur. Ex « pr. & u*«< > Jomnu!. 
,«," aura.ventuslenior. 2)exlp.ra- 
ex humido prodiens. 3>; entus \ 

pr^aftino, mcraftinum d.em drffero. 

«Bpmv. s) algeo. Etymol. Ab «.,,«. 
ON.-^cras, craft.no die. Vnde M, 
■ifoiw, craftiiius. 
«t«, ov, aura vel vento ablatus, ve 

iinpell\ valens. Ex .«,. **•««"• 
£, i«, »v, uccus . aridus. 3) fqualens, 

1 -' dUS ; tJtZi. inftrurnentom» quo 

^quapienacputeoextraUitur- Ab ufteiitas. citas, Gl.Vet [«. Adu. turrum, iterum , poftea. Ab ... 

;„ /,-„«.-, «.»»«.«, ipfc per le operans & 
efficiens. E* *rU & 1,.«.'-, ^™'- 
■ ■• -,-/, B, t», liberum arbitnum. A leq. 
;„"^-i«, b, 5«) 4, qui foi iuiis.hue fuspo- 
'teiratis elt. 2) de i.nperio ii.hmto , de re- 
gnp, cuiuspoteftasnullislimuirms citcu 
Tcribitur. Ex uirU & i(ts<rU, /»'*'■ 
,!:.:;:!;,;, , T .,,4,l'.bcrapoteftas. Apr^. 
iT.Se.-i«, Ad«. libere. Ab eod. . 

' - - ■> o? B, S ««1 >i> fp° nte al.qu.d indi- 
'canVvelpollicens. 1'h.lox. vltroneus: et.am 

qui cctnam condic.t. _ . 

LJrMQSsMti b, 8 ««> i, ruis ipfius captus IBU- 

diis. Ex «i/T>S & i^i,3B^4. 
JtJu*w<, 8, 5, 1'ui iuris, lui . P re curam 

^r.^B.^.^.m.emquisfibiiprear- 

ceir.u.t atque attraxit. Ex «>»« & 1*.™««. 

«H»Mfm« B, 5, qu. iple per le al.qu.d .n- 

- ing it, qui iure foo luffa .mponit. E*«vt>« 

It.t«io-« , impero. 

wtTaKTixi), 55,4, fe« rfX"l> ars ^ uo irrl P eac ' 
•cendi. A req. 
JtJLmnX, «> »'. ad im P«' lum abft>lutum 

pertineHs. Ab wtuni&Kr'*. 
AiT£n-iT«*T.>.i?, .4W». more eorum, qui per ie 
"iubendi poteftatem habent. A praec. 
. .-.. u r. i.lem quod ulri-rirx*rit. 

Ttizz: *>>>■> *. «» wem — n ei> ;m - 

A - r Xm,'c<: S no„unis._ Ex «M* «» & b«,£ 
njj.^frw, s, 5, qui ipremet hbi remigat. fcx 

>DW«, £, cla.no. A foq. 

•aotS, S* 8, clamor, vox pugnx comm.ffs. 

A jT8«if"!«*«>*r^ i fu,s ai v quid aur , ibus 

aud.uit. 3 )quiruieaiutis,re,nonal.um 
audit. Ex uM< St ««»«> «"*«• 
«.rftuf, Afa. eodem die. Ex «Srfc &*«•«*• 
^ ,rf., mox,itatim,protinus,ill.co,con- 

tinuo, extemplo, il.cet aQutum , CU V«. 

2 ) exempli caulfa. 3) pnmum , lam pri- 

rrmm. 4) viciflim. 
". T .r y4rf«. idem quod uuiic. 
Z*X i, horn»., qui vnius eiusdemque 

annieft. a) putus, merus S) rolus,.n fo. 

^wlTSlta**»*^ ^vapor. ni- 
dor.' «fumt... 4)« uot - M>^,J}iro. THPO- S . e «, ? Jv ) auuetus reuerus.agre 
. tetticus, durus, Gl. Vet. 
b». ,»,. «, auftet.tas, ^uer.tas. A p xc 
«„ Adu. auftete. a) fcuert. 3) tenu ter 
r/< Xo„B, «,.l<,quif.b.nunc.u_.,qri.lu. 
enunciat. 2) qui vltro i.unc.us v en.t 

uiru & «yy^». "«"*•»■ 
„.»T W ,«,«.«M,nunc.u S ,.qn.re nter 

,t qui non alio vt.tur nuncio. fcx "^*",- 
y.T?«%, i„H,fui ipfiu». dm.tatot.Rob. 
( «vr.t & «-/«««1, aJmiror. - 

, - i»«i ^, idem Sc ex i.sd. Rob. 
C, 8, 5 «M ■ eleaus. »)«**]£* 
ailuntatbitni noftri, in poteftate nofl.a. 
M qux ipli volumus&op.amus. fcx .«»». 

r 5 r^«-'cumipr,vitis,v.c.nauiscapta 
2,£:;8,V« e «^.cumipr,hominibus,reu 

,iri? fcx «iT»? & «v»{, vir - 
«,,**, S, J, conlobrinus, patruelis, ftatr.s 
,el rororis filius. j„; nr le 

■ tap rcd.autem. 2) cetetum. ^de.nrie 
rJfi»«»li . «J» * nimius amor foi, rerumque 
SZ, 8^/««^'. Ubi nimis placens. Ex 

Slt, «',T animus" foa forte conten.us, 

n&nealitas. Ab airitmic. 

IIU.S, uifncio.ratislum.duro. >a MfM- , 

,„, contentusefto, Philox.aor. I. lmperat. A f T ^ r \ t _ 8 ( 5 K »)^, per Te bonus, optimus 

Et -l- * «-*«—■ ftUgali r ^ ^"^"^li^^na^^mrinterna 

fc,fi^%ir^>-i — 

S ^rf«. fomcienter, con.ente, fat.« ab 
Tn..e, P roli«,commod e ,Gl.Ve«. Ab eod. 
^K>, S, f. «», fommi retum ptsfom 

^t«S,b,5. «t.s™,x.*. i»5 fum r " rum 

prseft.qu.rummam rerum poteftatem o 
^J«fW«^. fomma re.um poteflas. A p«c, mas. suic. ._ 

^».«,«.* ipfaver.tas, punfllma ve- 

ritas. 
aJt.«>.^, ^rf«- vet.ir.me. 

mei ptxconem ago. 't&rtfW,, 379 a r t 

Ainfait, Adu. ipfo clamore, primo Ilatim cla- 

more, f. impetn. Ex uirif & /SoJj, clamor. 
Ainfitn^S, i, quilibi ipfe fufficiti confulere 

poteit, alieno auxilio non indiget. 
AirothTo,, x, i x*> ,', qui ipfe fua voce de fe 

teftatuv. Ab *uro/3o««. 
AiToliooiuc, ts, i, ipfe boreas. 
A.T./SeAof, g, i „,,,}, f ua fponte, fuo initinftu, 
per le aliquid volens, f. homo fui arbitrii 
ac coniilii. philox. arbicer. Ex uMf Hc^, 
confillam. 
AiTo Y MMc,„,i X uU, cui ex fe ipfo genusef)j 
qui a le ipie eft. Exuirif & ymJAv, »«■ 
go , gcnus. 
ASnyww, toc, 5 x«) „', idem. Ex «oY.f & y.v,- 

fia,, tiafcor 
AinrlvnTof,ts,h X uiS, ex fe genitus. Ex iisd. 
Ainrvuucoviu, S- f. jcu, ex animi mei fenju & 

arbitratu facio ac iudico. A feq. 

Ainsyvipwv, ovoc, i x«l i}, qui fuam dumtaxat fen- 

tenciam fequnur, fui confilii & arbirrii, 

Ex «Jr.f & yv£p«. 

A.»yv»,rfv«c,,^S,. fuoarbitrio.confilio. A pr. 

AiTiywroc, >,)««),', fuam fententiam fecutus. 

Ex «iTof & y,v«ox« , cognofco. 
aSt.>v«, a,i„«) ,}, ipfepcrfegenitus, afeor- 

tum habens. Ex *3t«c & yivoc, origo. 
Ainypcwt, ft, $, lineamathematica. EuWj 

& rpuuui/, Uirca. 
AiTirezQov, s, T h, fcriptum fuamanu exaratum. 
Av«re«<f>", h, o x», »', fua manu fcriptus. Ex 

avTof & r?«<f>«, fcribo. 
AiVoyov, ts, tSj aratri dentale, lignum, cuivo- 

iner includicur. Ex «iTOf & yu '«, flr ««,«. 
Av«»«.,f, «V, i X ui i,, qui ex fe ipfe &linema- 
lftro didicit. Ex uvtoc & Sxiu, difc A T AinhxMthv, „f, i, ipf a JuftJtJa. 
Av«5.xi«, S, f.,v u , Iegibus & iudicibus fi 

vti. tx aMc & S,'x„, ;•«*. 
A«T«3few«,i difceptatio per fe ipfum tk» 

par alium, libertas legum & iudicion 

fcx nsd. 
Airihixtc, ts, i xa! „', qui non externo iudice» 

ii, fed domeltico. Ex iisd. 
Airihiov, A,lu. ftatim , e veftigio. Ex «; T « 

ihoc , via. 
W|.^W,o P inio,vei g lori,ipf a -J| 

tirMtaru, ov, proprie & magis opinabilis, 

.nipouof, t,, i x «) ,), per fe & fua natura currei 
2) qui perfe&fuanatura mouetur. Ex «,, 

& Tfl%U. 

Ainttuqus, is, i x«l „', per f e potens. Ex J AtToi«Unf,ts,l xa i $, a fe jpfc interfecYu". Ex 

UUThf & Sby?*, OCCillo. 

AiriiuiTof, idemquod«WSemi«c. ASaic, S«, T 5f. 
a««5«j, .-,,/«. mordicus, ipfis dentibui. Ex 

uMrhf & odil , mordicus 
AiTihciTivof, s, o x«l *, qui vocatus fecum ipfe -uircri. Enet, (liue potius, pauper paraiitus vt«.ToV,T05,«iT0A,-x.S 05 .) uu. do- 

, m ' fueE foJus ^nat. Ex «iT3 ? & S^v.v, M „ a . 

AvToStxafri,;, u, o, qui elt omnmo decem an- 

norum. 

A. , .To5io- OT Too,B,5,dominusabfolutus,fummus 
Airi^xof, ts, i x«) i, per fe manifellus. 

A "faauf e, "'" ( ' "' a fe ' nullaaUena °P« a 

AJto5,«xov,-« , uf, ,', quum quis ipfe fibi mini- 
Jrrat, lui ipims minifterio, son alieno vti 
tur. A leq. 

AvtoS.^v«, «,o uiti, qui ipfefibi minilrrat& 

AuVoSiSiwrof, 8, o x«i #, qui fua iplius induftrij 

aliquiddidicit, a fe ipfo doctus. a)fuapte 

natura aliquid faciens. 
Auto5,5«xt« ? , Adu. natura; inftinau. A prac. 
A.To5„y,Tof,8,ix«i ,-, ab ipfo.feuper fe nar- 

ratus, ab n ,lo autore commemoratus. Ex 

uiThf & imrioLCut, narro. 
A>.o, ? y^ev. f ,s,,, ipfeexfuaperfona narrans. i5 Uf ov, 8, to, donum ipfum, totum. 
»«ai)«, Jf , piorfus iimilis. 
, '"/'""' 'i'1'um efle, per feipfum effe. 
a*t.cx«,-oc, », *, pro fe quifque. 
AiniMxnf, ts, h*uif, fua fponte volutatus,qi ! 
per le contorquetur, vel vorticibus circui ''" 
agitur, uirhf & iKincu , vo/no, agito. I 
3ts£|,V, «f, i, continentia, cum fequis &CH 
piditates habet in poteilate. Polyb. fi fa, * 
lcilio. J ■ 

'.n^tso-iu, uf, ,', libera poteftas. 
•w.toriTutif.i.iv, formampaffiuam, fed aili 
yam lignilicationem habens. Ex uMc t 
ivtervTiKhf , agcndivim habcns. 
*«««,«) ^«.propriamanu.v.«a e -vT,f. Afeoj 
jT0£VTi,f, a, b, lnterteaor, perculfor. 2)qjj 
hbi ipie manum inferr. 3) dominus an 
Eunp. Ex«„rtf Sciiu, mitto. 
Awoerec, Adu. eodem anno.annuo fpatio. A fedj 
Avtutvc, iof, Sxalif, eodemanno, qui eiusdett]! 

anni eft. Gl.Vet. anniculus. 

Ai«?,>,.f, ov, qui fe ipfe punit. Ex ui T . & ? K «,'» 

AiitoSW.c, ov, qui fe ipfe orTert, qui non qu»^ 

fitus reperitur. Ex eod. & ?«w«. ' 

AvTo?«j,5f,,',i pf a vita, cumquis per fe viuit, 1 

non habet vitam ab alio. 
A U To3«v«Tot, 8, ox«),', qui ipfe fibi mortem in-' AinSeie), Adu. vltro. A feq. 

to « .^f, e.f, iwl j, voluntarius. Ex «.rii 

& SiAM.