Skip to main content

Full text of "Habentur hoc uolumine hæc, uidelicet. Vita, & Fabellæ Aesopi cum interpretatione latina : ita tamen ut separari a græco possit pro uniuscuiusq[ue] arbitrio. quibus traducendis multum certe elaborauimus... Apologus Aesopi de cassita apud Gellium"

See other formats


*» _ I :,'..| 


\ rf ' ■'>tA 


>;n*i^y.,^^, '^-^^. 1| 
■'1 , 4 '«& » \J asu Ka^ 
J ovo^ ir-ev^v L iJtceJit 1*6 crK* r. J:w c^ »J :^- »-«^< ^u^eci AlJU Ot- I^^^- /3 50 i^ CLv^ ? A€r \«-' fh t ^"v^ -^^ ^ FROM THE 
CHARLOTTE HARRIS FUND ^ 
J 


t rf:ibenair hoc uolnmine hxcnideJicet. ./ 41 V ita.cv' Fubci }£K A cfopi-cnm intcipretatione Jarinn.ita tamen ut fcparaii a 
;:^!>Tco poisit pio uniuicuiufq^ arbitrio . quibus traduccndis niuJtum 
certe cjaborauimu^. nam qu;c ante traJata habebantur,infida admodi^ 
eianrruodfocjJJimum crit confcrcnti cocTnofcere. 

G abri;y !abcJ';t; tres & quadraginta ex trimetris iambis, prxter ultimam 
cx Scaiuntc,cum Jarina interpretarioe . Qiias idcirco bis curauimus in 
formadas, quia priores,ubi larinum a gr.xco feiungi potell, admodum 
quam incorrecle exxufx fuerant exempJi culpa .quarenafti emenda^ 
tum cxcmpIum,opera:prerium uilum efl: iterum excudendas curaie , ut 
ex fccundis prima queant corrigi. 

P hurnutuy fcu,ut aIii'Curnutus de natura deornm. 

P alxphatus de non credcndis hiftoriis. 

H eraclides Ponticusde AlIegoriisapudHonierum. 

O ri ApoJIinis NiJiaci hieroglyphica. V 

C o Jlcctio piouerbiorum Tarrh a«,& Did^mi,item eorum,quae apud Su * ' 

dam,a]ios'q5 habenturperordinemjiterarum. 
E X Aphthonii exercitamenris de fabuIa.Tum de formicis,& cicadis grss^ 

ce,5clatine. 
D e Fabula ex imaginibus Philoftrari gra^ce, & larine . ^ 

E x Hermogenis exercitamcntis de fabula Prifciano intetprete. 
A pologus Aefopi de Cafsita apud Gellium. 6)cr . e si J^ /Mi/,980' Aoj^O' 4^</lNf flK9 ^ ' ^^i* « Ai)'fl<i<w KgtAft 7BK J^ WJ&«6(.77)Co'f , 

X/JsiKXA//, KoiKU-ITJ^/Of «TTJiOf TBUf ^fOVTKf /UeTaflflf 7K OV /iKTO- V 0101 Si 

(xiAAov diaanmoi Aiyi.idux. , tu -nv tuaumv oc^ne. •Tm.VTUt avyf^Kr]^. 
r^ iuv3ii^ Tov ^ /uiiSov V fjJlil^ ^oyinsv ^Tv SiiiBtnsv Tt) ^ tfjUKiiv ■ml?^- 
yxjiv (jJli ^M (S 'TtTmi^v eui^ii)7W{ iri-^sf^»'^ iiBtvjiv Si^nirc^v oihcravii^i 
KTrs^/jLovfiivov-fMtc-nv Si'Tbi/lo(iu(poTi()i>vcl^orov,tcou.^cyw3v- lUuSiirJX. 

^eUVimV (fiviV O f<v3ii TiTVlX.TVU ^OTV.TlOiV ftSj/,ovoni(!&i ir^ofivi^oVjlirifiv 

BiovSi Ti^A/Todov i invKy.^v 

Mufloo* tSv ixv^fjiMKui ^vijou^^OiV Tii^litav 'rrfojiirav Tvff viovi «f Trovei/o'. 

© i§ov! ^v Knfiii • Koci o't (M ■riiiiyi.ff ,fjb6v(!\u.«iv ce^ipxMcVTO atwvvcv ^'^li /wuf- 
/Ut)// £% ■mveiv iTrHa , icoil (rvMiyiv n^if Treuf , (/^ Lv 'ifi.iJ^ov fv y^fjui2ivo(fJ«.- 
(piicn.(&ou ■j(pficiivci AiTnyi.mvor-i ,/j.v§f^i^Ki.i (/Sii oiiimvevv ijicpcvr» ^Tt^tf 
Si ^T^f 4^f tTiA^^TO «T^W (^Ai<M ov-no vioTHiTnvfiv ovic i'3iMv<ru, 7itt.fx 

in Twv (piT^o^^dnv dinavbv 

MYQOI • 

* otmmv o) f(Vi$^i TTCi^K -i^v Al'(jumv , iyiTmvTii oi.d2^v /c-v eujmv tTH/MtAft- 
TDU •ifJi.ihviad. fM ycif aou o t4.il ^(i IJLV&av .(caaHoioJlu. i77 SiiVjxi. A^p^Aox^ 
'775'of ai/((9i.|mG(ji/ oc'A\' '^ /azy^ruTTDtVTW tzx 7zav«/^9ffi>7nyv iu/HfivSonou • Kj 
^6cnvr> id Snejioif fxiTTiLSic/bia, hbyov 'ini^ -sjAiovt/ iom' t^' 5?}^ t TnJUJTjT^ , Kj 
vQojiV iKocovei vjjdKTrdTHv • KodTOwrriL A^.oyVTJiCiii-ruv-TiVKejiViTOU ,Koci 
«Acjm^ ,Koci'i7;runi vji c^ik^kjxI oiiSilf y^.AdivnK^pcjJccr -v^p' dyv ttk irDuAiK fix 

SHTVUytVOVTVU TICVTPV ClOVTTpKyfJ.KTuJt ^^yX/JCOCMTiffoltjU o'i fJtviOl Sj^ ^v 
AllcrWTttV ■0Ontiomy uBi TTX.(f i'jpcL& TtiV(TO0OV ,TtUvl(Uff Oii-fV (XJIKlPi(rtlVH.Cf , 
KOU7lCPcUCo(rOVTii (ZO-i>y &K?^0\) ^(Pot«(f,.'cSi,^l[J^TIVXV(pcUVa fivMv 2>'rf 

/ieiJ\iKHKr>^ ir^ccmTniv ,Koeio'i ccPSkA/jj)] ^t\giTvl Ttii yii isuTii ,cv^ <fhAi 
(nv ■oiSt^v ^C)yfo((po( ,'6Z. (U Ttiov fivi(i>v (^cvTiJ^dy ,c(iiijlliiii Th{ ■],V')^i ^ov - 
Tou QjLAo(rti(pei Ji 'n yfKCp^i kou tdL twv ftv^v cmnKTa. • 6neJio( ycip ervfifiiKA 
Aovaoc ooiS^ciiTrDiff ,Tri^i'iTH(n y^^ov ttj ^icmi^oi.eijpTniin&vovemifviii crvft- 
TirAceovcem ko§v0oUk Si tov ^^ov i, d Ac^TH^yiyfKTffcu-y^itTCiu ydf oluth 
jtlawrroiJiKvJiv^itTZjcv ^jAaszyi'i7rp»?t'«fi)i',6)0"7n5t> 'ii>u>}fi(fiJ\lKTu iiicfi- Ex Aphthonii fophift^ cxcrcitamctttiV . 

abula profcfta quidem eft a poetis , fed & rhetoribus comunis fada efl; 
adnioncndi gratia. Eft autcm fiibula fermo fiftus imagine quadam re^ 
prcefentas ueritatem.Atq? alia fybaritica,alia cilix,alia cypria dicitur, ac 
ccpto ab inuentoribus nomine. Verum quonid Acfopus egregie prae ■- 
ter c.Tteros confcripfit fabulas,cuicit ut potius xfopia diceref . Ea uero 
eft triplcx rationaIis.moralis.mifta.Rationalis,in qua aliquid ab homi 
ne gcri confingitur.moralis^qu.x eorum imitatur mores, qua: funt ra-< 
tionis cxpertia.mifta uero, qux rationale , irrationale^qj complcftitur. 
Eam autcm admonitioncm,cuius caufa fabulam conftitueris , antefa^ 
bulationcm pra:pofitam,poftpofitam uero affabulationem dices. 

Fabula,qna formicarum,& cicadarum cxemplo hortahtur 
iuuenes ad laborem. 

; icada; olim sftate afTiduis cantibus indulgebat. formicB ucro hremis 
niemorcs,laboribus,fruci:ibus'q; colligendis operam dabant . Verum 
cum h)'cms aduenifler,formica; iis,qux coilegcranr,pafcebantur.Cica 
das autcm dclcdratio illa,& cancndi uoluptas,eo indigcntiJE.miierix'^^ 
perduxit,ut efurirent omnes,& fime conficerentur.fic iuuentus labo^ 
fusitans.malehabet in fencftute. o Ex Philoftrati imaginibus. FabuItE. p abuKx fe ad Aefopum,fuam in eum bencuolcntia conferunt,quod fata 
gat fui.fabula quippe & Homero,& Hefiodo,ncc no & Archilocho m. 
Lfcamben oxi-x. fuit,fed abAeibpo humana oia ad f ibcllas rcdafta fiit, 
fermone brutis non temere impertito.na & cupiditate tolIit,& libidine 
infecl:atur,& fraudem. Atq; ha;c ci Lco quifpia agit,& Vulpcs,&,p loue 
equus, iiec teftudo mura,ex quibus pueri diicunt, qux in uita geidtur . 
habentur igitur in pretio fibula: propter Acfopum. Acccdunt ad ianu- 
am dofti huius,uittis eii deuincl:uraj,corona'q5 olcagina coronatura:. 
hic ut puto fibulam aliquam texit.rifus enini faciei, & ocuh in terrani 
dcfixi id pra: fe ferunt.piftorem,fabuIarum curas remifsiore animo iti 
digcre no latuit.Philofophatur aute & fabulai?;: corpora . Druta enim 
cumhominibus conferens ccEtum circa Aefopum ftatuit ex ilhus {ce.' 
na confiftum.Chori dux uulpes dcpifta eft. Vrif enim ea Aefopus mi' 
niftra argumentorum pluruim,ceu Dauo Comoedia. - i AESOPI FABVLATORIS VITA A MAXIMO 
PLANVDE COMPOSITA. 

Emm humaiiarum naturam perfecuti funt & alii , 
& pofteris tradiderunt . Aefopus uero uidetur 
non abfcj diuino afflatu cu moralem difciplinam at' 
1 tigerir,magno iteruallo multos eo jt fupafle.&.n.ne^ 

definiendo,ne9 ratiocinando, nequeex 
hiftoria,quani nnte ipfius a;tatem tulit tempuy, 
admonendo,fed flibulis penitus erudiendo, 
fic audientium uenatur animos,ut pudeat rationepixditos fa 
cere,aut fentire,quaE ne^ aues.necj uulpes.& rurfus non uacare 11- 
lis,quibus plera-^ bmta tempore_prudenter uacafle finguntur. 
ex quibus aliqua,pcricula nnminentia eftugerunt , aliqua maxima uti' 
litate i opportunitatib'' cofecuta funt.Hic igi^.q uiia fua philofophicae 
reip.imaguiem ^pofuerar,6c: openbus magis, q uerbis philofophams , 
gen"^ qde rraxit ex Ammorio oppido Phry'gix,cognomto magnx,fed 
fortuna fuit feru"\ Qiiare £c magnope niihi uidef Piaronis illud i GoE 
giapulchre fimui,& uere didum.plemn^ enim ha;: inqLUt con' 
traria inter fe funt,natura fimul,ac lex.Nam Aeibpi animum na^ 
tura hbemm reddidit,led hominum lex corpus in feruinum 
tradidit. Potuit tanien ne fic quidem animi libcrtatem cormmpere T 
Sed quamuis ad rcs uarias,& in diuerfa loca corpus transferrer,a .ppria 
tamen fede ilJum traducere non potuit . Fuit autem non folu lemus, 
fed Sc deformilfimus omnium iux ztms hominum.nam acu ' 
to capite fuit.pffis narib"\depreflo collo.^mincnnb''labris.niger.uii & 
nomcn adeptus eft.Idem.n. Aefcp:is,qd' iBthiops.uentrofus.ualgus.& 
incumus.forte Sc homeiicum Thcifiten tuipitudine formx fu^ 
perans.hoc uero omnium in eo peflimum erat,tardiloquentia,& 
iiox obfcura fimul,& inarnculata.Qus oia etia uidenf femitute Aefo^ 
f)0 paraire.Etcnim mirum fuilTet^fi fic indecenti coi' 
pore^potuiffet feruienrium retia efFugere. Sed 
corpore fane tah,animo uero IbleniiTimo natuia extirir,& ad 
omne commenmm feliciffimus . Poffeflor igitur ipfius tanq ad nuL 
lum domefticu opus comniodii.ad fodiendu agria emifit. ille uero di^ 
greffus alacriter operi incumbebat . profefto uero aliquado & hero ad 
agros,ut opera fpecularetur^agricola quidam ficos egregias 
decerpras dono tulit.illeuero fruAus deledat'^pulchrirudine,AgathO' 
podi miniftroChoc enim eiat nomen puero)feruare iuffit,ut 
fibi poit balneum .ipponeret.cum uero ita eueniffct,atq; Aelbpo ob 
quandam neceffitatemingreffo in donium,occafione capta,Agathop' 
confilium huiufmodi conferuo cuidam offcrt . impleamur fi placer,fi- 
cibus heus tu. ac fi herus nofter has requifierir, nos uero cotra Aeibpil 
teftificabimur anibo,q) in domuni ingrcffus fit,& ficus clam 
comedeiit,& iiif ueio fundamto uidelicet igrelTione i domu , multa AisnnorBror.TOYMYeoForor.MA-rMft» 
rni nAANorA.H' zrrrAtEii'. 

VfCyfiKTUV (pvmv luv ot euS^c^irtiiV 'nae/^iixmv liS^ «} «A^w, 

V f*ii 'Tw^^ct 6io'd^dj(f iia-moldxf itii liSticiicf ^JhctrMi^iaxfk- 

•^x/xivoff ,-7idP\\u lu /iilSanivet 'ndMovf owTuv im^i^ccctu. 
fuxiyii^ ei^TX^Spcpeuvojjdvof ,ovTZ(wM.oyf^O(dvoff ^ei/Ti fxh c/^ 

\<^eJ-dU& ,iiv'0 'TrfOTtisii^TOUjSiVil^lKlicL&ilVinCiy^OiOi, t/m 

vev3i.meu J)o(T7difca/os,KMi (t,v^iS to 'na.v')^ Twu^ShJiCuiv, 
ev7tOTVtff7UVKKpoCiijJl*CjVKyfAjei-^v^S,CiStdc^«i(dtU7'vs^cyiKSvs'?f'i~ 
fiv ,ii (p^oveiv ,ol fi^T^vidiff lxWoi\dT:ii(jiS'V^oLS TToihiv fjiii 'rrgc^jiyeiv tK«- 
tetff ^oit TwMx TMviAcrav ciKcu^u vevvi-^^af «r^^offt^itoTO ftv<9ivi70u • 
t^6iv,o(id!/MvAujueusiTni§fdi/evs\ouj7>7ff J)io^x,K Si fdyi^na ci Ttls v.cU- 
&iois TWS^cpiAfloto' 'iruy<LV • ev7>S vivuu o2>'» i{^6'ou)r>v fhicv (^Ac^nicpou 
"Troh.iT^db&AKJOVccJTj^odiiASivoff ,Kauiprdis MoiMov^if Acytis (^Accm<pi';cmff , 
2.' ijSm ')!Loos 'Jl xfuelev tHs (p^vytdLefi\^THyi, TWtf fnyclAifS iTiixAtKnv liw j 
Tv^^^vyiycvi (i)o\>hot • i(^ u toucjrpcc/fix fuiihicsi ,^ rpv "zsXoiTtovos c*)op- 
yicf. \\cf.\c^s X fix laxioihiiSas^^iicQcu.csSTiXTwMxyci.p trwTX cpncnvivxf 
TTKiiMiihoisi^v/il^TTiCpv^nsicauovc/iX/iS-edcnJ-Trvvy^Tiw^^lA^ 
otffihAjdi^actiKTri^/bKjiV o ^ 7wi.p(x«6§c!)Tmv vc/ms 2>' (Jtofix irgcs (PbvAean/ 
«TTEe/bT» • i'<j(i/at fjidifii evJioijTtiSiiw t^s '\m')^s ih&j9i.QjiOCj/ AvftHVtccQeu. 
KMxKduifii tngos TwMx \U)U '7reM«)(0(JiiUtTO(pif6)» i (FWfxK , 'ns o^Keiduef 

iWflfV \.c/}3dUCf eVXoloSTi-^ilP fiiTnLsioZU.iTVy^ViJ^^Civi/MVOV^ShvACS, 

KMkKou.<S\ja^Si';TX.TU.Ttcv iT^oujTOv twLvtwv Kv&^(iiTUj}V ^y<<. • VjDuyi^.cfa- 
(os »V' cn/uCoff7lui p7vK- cnfj^s^v^^iic^^^Aov-^Tri^cf^hoaf.fciAdjf.eJiv Kou^ji 
ovcfcKTOSiTvyc . Ttoj^v yti^ cudCOTWS ,TW dil^oTn ■'Jrgcyf.sa^. ^hou(KiS ly 
iLVCpos- Tdy^ iuxl2^v'ofiiite/iH9V Si^(n thv t^ edi^iiTHTi Ttv eijh\jd l^TrSi^CKA- 
Aojjivos -i^SidiiTmvTwvci auT^^^^ej^t^vh ,^ ^^xS^yf^doJtiv ,vuiu ^Tiicf 

(POV^S XaV/XOVT^ KOUKcPlOC/^i^CiTdV 'KTTdvm.VJxi.lkH.^TlMjtvA&OUI eUffiy 

7r6> Tiyt.^K(jHAjocaw. . icauytiifi(PH kou doujfiK oc« h , a ovTtns ktvttzos "^vti 
vvatofiXTns, 'Jh-'^^^ ttx.s tuv JhvAevvTUV oc^Rvtf efiKcivyeiv . «Moc 2>' /jlli 
aafcxfievw Hv Tu odc/Joi • tIw Si^^^y^v ^ocy^^vev^^ifisiTCKjiviceijVieu 'JTfcf 
iTnvoioui TTV.cja.viim^oAciiTJXfS • onscnrHfcivoct 'y>ivuuoiV'i>v,KTi,'7r:^csev~ 
^v e)\adu& ipccav o]icei(i}cfiyovTOLi atidcTffetv eis Kyf^oti/lxinsetAai-cJ^HTnA- 
,3zaf , irgo^fjuoffTtiv i^cdvely^r»- xQjnoiJifCiii^^mtaiuiuTU ^cwVTHirp^ccf 
Z^VKyf'ov,i0^ TUiv"^ctoviTaaMOTmvdi.^tu, yiOs^dffTis avn^Ttiovoryidit 
ol^i-^oc/jJUos, (/}i§ov IjvifKcji . J[' udi' t£) vis OTm^db&vioB-ets Ci^eU(i),iy»M~ 
'm<h 79 olniiTH, Tt)vv> yciph 'ovofc« TU nwuAi, <pvA«ffaif «(otA^ffti' , c>of 
oa»S /i^rc 2.' Aoi/ ?£» TTOif «flaKca . avfc^ccji J^eiiTti) , xouvvouctOTWVti^To.^fH 
TlVKy^eioui ei(JiA,3i3»7»f flf 7^ oiuou/, «0opfciff «>o(^7n)U5' A«]i>CjjSUcs, 
P>ov\iiV7>iec«ihTtov aiW(SbvA(i>VTiv) tr^oTeivet . ifi<po§ti^ijit/ei(pDiceiTicv av~ 
Kcov£>eviPS • icci.v'oSt^cuo6THS 'n/JMV TtwTV. ^HTHaH ^ (xM^tifteis Ttiv etiaaTrtiV 
t{cf.Ttifcoc^Tvp^aQfjJi» Kfc0c>, QteiSTicv oiMau/ eJf (i^Kfj.cV'F>s t^CjTVcavnc^ Aot- 
dgxn^lxc^Krnnos ,\Ci i^ssKAiiitt SifHAia t^ '775'flj rpr «Tiu»» eiaiJ^eo , ^Met T 

d (i iLiatomv, (/VJ 70U7BU '7rg'of vvfyovlySf^mi-KJxi. -mv ovkuv icQ-ioVKff, tAtj^» icp' <i(9t- 

vvMvJov, yuu Tw ffuioi lnTnoDtf ,>u>uc(Hjav'em(r _ dis OAawms ouj-m ((gcTic/Vi- 
iPbKA^T^nietJlaaTWV (auo^yHK/i^£ij(i kAdPSvdw ,Kou.k^n-9iV7i (pnm- Atj^ 
fiotS i\cf.7K§XT^,0viu fjuv \\^'ri^^6vftaao' ,&){ eiiy z^ 'Toc [jueicv aaiASeiv I hjtw 
t7»;/u«a9-tvm/iw((n/((9ifltf<j;5OTXc9DU,cJ^,«K5v'd)Vju£4'K^ JZtt^/ft 
f!;)(^voi5</l'c7izu(n)ao^ •i> ^^KJ^y^aio^v iJiif^civ Sii^dn TUTrTfitBcu ^-mv n^.- 
Tnyl^CiV oTpoc/foOTi^isV iTnv.itjlU6>v , 'mauv mfls r>\j(r r>v St^cujdTtv TTcdks ^«^ 
trat^o^oa fun^ov iAeir» • o^kjumv ^ kou y^hioc^cv vc/hjp fnfcakvintdiv , rn/- 
•joi/TiTnTraJKi, lOiaTDi/rfc/JKn.TvAoi/tfaf a^g^/ttKitgi-Svltf, aJj^sZ^vyfcv fjLO' 
tovccii^KP\.cv- ovim) yd^JocpHs x-^c<ijJUos 'iTy)(^.v ivn^cAa yocwoLur^TDv- 

70 KdUVVS cf)c!>>[SV'TVt.S c/^XaOCl , 6>S eC« SAcV ■^'uTOa, TJf CTWffVKSt dl«0O- 

fijOTtf. 'o^Acw6T7io''i>vc'tffjievocv'n\j6ou)fiixaoi.Cf,ov7U)'m)ieiv Kourvo elh- 
Mvsi^m.TTX.^cj/ . o'lA'ifii>v?\.AjattVv> 'jaeiv fjSi vvvdhcroff^ftli fjivToi ^n^bewcu 
t{g^nmT ^cUfMv^y^vsdhKTuAiiSjX^^ii^^m-s^xyix^^yvKiCiV cc^^ipv 
ipi^etv- ovn 'i<p6«aocv Si -movvis , kou <*> ;^/«f c» J/t/i;^ tKeivo vocvnieu tdIs 'm- 
irzowai 7nx,§X')^itfj.xi'mvi'ywv , ccoTVfJixTHV Tjn^i^^iyTUv o-nzo^Mf ocixJbiQn- 
t6U. TtTtToUiui 'TTi^o ocpSxA/uuovmanwSiVViTTi ligLKCV^y^flXTtCy^ TtOV O.tCJi- 
•mv «^'^ avn90ounicib& , c/oEv AamTHCf iHjiAAjai.v ocvTtlo' yfJ.^/Ci-SiiTViff 
/j.x^^i<&ut • o'iA'i'7dyvc>az)C.vaoc(pt^Si^'Trx.^va7TBV'm,<!>s'os'nsi\&b"iT{(iu 
fpOAix finycivSjirDU , ocvtSi A(An3i 'fi KatKS* oLp^Ttu.Tnv^^v- 7« </l*t7noi/aH, 
iV fjiv AcMiTDv eis xsv iTmvx^^^ocvrff , lov J[' euatoTtiv crudcTffcviPs nm^o- 

CtTK^D, ll^eiffTHff OCj^TifuJhseiTXA^OITlViO-CMd^Ci^TWI THff Ccfbu "ZSfiMH- 

iSivrii^KouTuciiawTvoi^^i^ryyovTriff^^JtfovJi^mv^fi^iri^csc^.cs ^c^iov -p^i 
cci'cJ^x, "Tiw etSKSv (pi^ovcmv acjuyid «."cS^^^eilcu ci/l'i;7P auieuj JLvc/JooVTVvff 
Mc/}odu& xTm.yiimv it^otS^iOV ^Ai-^v 7m§x6iftcj/os J^eiTWov ^^'m v^yi^ynadf^i 
IOS ocxJTtis , eiff iiV i 1_^TX>1V C(}iv e<(jT<»tW.av . 01 /u£* eta> 'Jpvtd fjHv iuh th ^auiqc, 

fH^Ji KOU uBj THCihyiCl.cS)x(pi^'cVTWS TOV oci d^sls (/^OC/fiTHBcjTriS , TK ff Tt 

^§cLo' eis ov^cujov H^cu/ ,Yj3u£\JX» ^* ^i^yi^TNV ^fiei-^cucfi euawTnff «A'u7ro- 
Sfi-\dxf ,Koueis vTWov i\^Trii.7nauv ^v-iSiTt^Ti atuoi^vs Txivov KocluoujfixTos, 
t'(A)/c* IJ^eiv 7iw 'jvyiiv i7n<maa.v ouJTw ,KoiiAvmv THff ;yf^ei>TiiiiS v^ Acctv o^c- 
fjLOV Koclant^ouf liw twv fiviav 'yK^Xc^viV • &^s dujj ef\v7rvicd-eis<p»cn,f>x 
f>ou 7TaffiiS(c>cfKJiH3'ifiH/ucu. xMx Kou li^Acv cvei^cv ij\itvijh^x kdu idhv 
K ^ AuTwy A«A<S • Covs 'ovos AiKJiAAx •viiipvaf fltkf atai Sngt TwdcA/ fx/ifmycii- 
6cv 'ir§oatt.'^(^ ^g\sc • £Oati,^iaDCff ycf^ ets TDvff ^cJtovs ,cc*"LAxfi^cu/cf(iVii tS 
K.^effiovos 'iTuyev. x§'out) ?^ ^TTBieiixyiSzcvlihTs^i^dlyiATnc/bvovTto f^ 
ouo cijlat07nffv7rS\>ii(i9-ets 7zj 'jrfxyjuxTi , TjziAn tr'f /«70 axciTfreiV rv J\'i<pi- 

SHHSTDS TU Xyfl^ ,^tlVXff ^V OCJJtS) TDVVOfJK, ITfCff TOVS tf >«^f/u£/oVf lAflcf- 
riPff^KOUTDVTlOVt^X^iTr^^/^fLlK^^CViCnJXJcAtllPV^i^yOV, TV pxj^jJlCfTmTDC^ce* 

TDS, ctiatOTrss 77D£f«j(5>(»i««a*tKf«>Et/- «♦'flf&Trt , v>i}p(«'etv iPK /«(j(^v iIcOkdks- 
7aa7M(rew)u^>), KouTrtxaiveiKH "^rAtiy^s i/*(J>c^eis d)">i (J-ifoLo' '^rziVTtcs xv«f- 

yi.A^TOJJ^mTUKJitl.THfdvCfi- ^tfVXS 'J TtiVTrX, T tUOtO^^V Xt^SVCZiff ^i/^iTffAOi^yi 

Tc^i fiiaziJS f^^rrg^^os^iouj^pv ^7riv ^ciuau^ins hxAetv QLJ^l«fjSbjcs ^iSiv ifuv ocpi.- 

Aoff AESOPI 

mendacia in^dificabimus, & nihil imus ad duos htent^pt&kt ^ 
tim cum ne fme probarionibus quidem diducere unquam os qat.uifo 
uero hoc,ad opus acceflerunt,& ficus deuorantes,dicebant in fm- 
gulis cum rifu.Vx nbi infelix Aefope.cum igitur herus rediiffeta 
lauacro,& ficus petiifler,& audiuiffet cp Aefopus eas come> 
derit,& Aefopum cum ira iubet uocari,& uocato ait.dic 
niihi o execrande,ita me contempfifl:i,ut in penu ingredereris,& 
paratas mihi ficus c6ederis.'ilJe audiebat qde , & iteUigebat, fcd loqui 
poterat nullo modo ob ligua: tarditatem.cii la uerberandus eet, & de 
latores uehementiores infl:arent,prociibens ad heri pedes ut fuftine 
ret fe pam,orabat.cum aute accuri-iffet,& tepida aquam attuhflet, e- 
am bibit,& digitis in os demilsis,rurfuni humorem fo- 
lum reiecit.non dum enim cibum attigerat.orabat igitur ut i^ 
dem Si accufantes facercnt,quo manifeftum fieret,quis nam ficus difsi 
faflet.herus autem ingcnium hominis admiratus,fic facere & ali' 
os lufsit.illi aute deliberauerant bibere quidem aqua.non tii demittef 
in guttur digitos,fed per obliqua maxillarum eos circuii' 
ferre.uix dum autem biberant,cum tepida illa aqua naufea pC- 
tis indudla effecit,ut fponte fruftus redde 
letur.Tunc igitur ante oculos pofito & maleficio miniftrO' 
ium,& calumnia,herus iufsit eos nudos 

fiagro uapulare.ilh uero cognouenit manifefte didu illud, qui i alteru 
dolos ftruit,fibiinfcius malum fabricat.fequenti uero die 
hero in urbem rcuedo,Aefopo uero fodicnre quemadmodum iufllis 
fuerat,facerdotes Dianx,fiue alii quipiamhomincs uia erran - 
tes,& Aefopum nacli exhortabantur per louem hofpitalem 
homine,ut qux i urbe duceret,iiia ollederet.ille cu fub umbra arboris 
uiros adduxiflet prius,& frugalem appofuiflfet coenam,inde et dux 
faclus ipfis.in qua qua:rebat uiam iduxit.illi afit tum ob hofpitahtate , 
tum ob ducatum,mirum in modum uiro deuinfti dc 
manus i coelu eleuanit,& pcib'' benefiiftore remuneiiiti funt. Aefopus 
uero reuerfus,&: in fomnum Iapfus,& afsiduo Iabore,& ^ftu , 
iiifus e uidere fortuna aftante fibi,& folutione lingux,& fermonis cur 
fum,& ea,q fabula^ eft,do'ctrina largiente.ftatim igit excitatus ait, pa- 
j)£ ut fuauiter dormiui.fed & pulchru fomniij uidere uifus fum.& ecce 
expedite loquor Bof. Afinus.raftrum.pcr deos itelligo unde mihi bo-' 
num acceflerit hoc.quia cnim pius fui in hoIpites,propitiimi 
numen coniecutus fum.Ergo benefacere bona plenum eft fpe.fic 
igitur Aefopus IiEtatus fafto,rurfum coepit fodere.Sed prs- 
fefto agri (zenas erat ipfi nonien)ad operarios profe - 
d:o,& horuni ununi,quoniam parum errauerat m opere,uirga uebc* 
rante,Aefopus ftatim exclamamt,h6 cuius gratia eii,qui nulla iniuria 
affecit,fic uerberas.^^&oibus temereplagas ingeris quotidie.^^oio renil' 
tiabo hasc hero .Zenas autem hxc ab Aefopo audiens obftupuit, 
iion mediocriter ,& fecum ait,q) Aefopus loqui cceperit,nulla mihi u* 

A ii VITA. 

tilitas crif .pmieniehs igitur ipfe accufabo cu coram domino.aiite^ ip 
fe hoc idem faciar,& me lieriis procuratione priuet .his di - 
ftis,urbem uerfus ad dominum ueiSus eft.ccEterum turbatus cu ac ' 
cefsilTet.falue inquit Here.Ille uero,quid perturbarus adcs iquit.'''^ Ze ' 
nas.res quasdam monftrofa in agro contigit.& herus,nunquid ar^ 
bor prxter tepus fruftii tuht.^^aut iumentu aJiqd prxter natura gcnuit.'' 
& ille,non ita,fed Acfopus,qui antca erat mutus,nunc loqui coepit , & 
herus^fic tibi nihil boni fiat hoc exiihmanti monftrum effe. 
& ille,& fane'inquit,na qus i me cotumeliofe dixit,i'ponte ptereo hef , 
in te autem,& deos intolerabiliter co nuitiatur.his ira percitus he^ 
mSjZenx ait,ecce tibi traditus eft Aefopus.uende.dona.quod 
uis de eo fac.Cum Zenas autem in poteftate fua accepiifet AC' 
fopi3,& quod in eum haberet imperium ei reinintiaflet,i]Ie,quodcun<5 
nolenti tibi Iicet,inquit,efficce.forte uero cum uir quidam iii^ 
menta quxreret emere,& propterea per agrum illii.irer faceret,& Zcna 
rogaret,ilJe iumetu no licet mihi iquit uendere,fed mancipiil mafculii, 
quod fi uis emere,adeft.cum uero mercator dixiftet oftcndi 
fibi feraulum,<3i: Zcnas Aefopum accerfi(ret,mcrcator 
uidens ipfum,& cachinnatus imde tibi inquit ad Zenam hxc olla."'^' 
trum truncus eft arboris,an homo.'hic nifi uocem habcret,fere' 
uideretur iiter inflatus.Qiiare mihi iter iterrupifti huiufce pia 
culi graria.^^his diftis,abiit fuam uia. Aefopus uero infecutus 
ipfum,niane inqiiit.ille autem conuerfus,abi inquit a me fbididifsimc 
canis.& Aefopus,dic mihi cuius rei caufa huc uenifti.''& mercator, 
fcelefte,ut aliqd boni emere.tni,q) iurilis,& marcidus fis,n6 egeo . 
& Aefopus.eme me,& fiqua eft fides,multum te iuuare poris iiim. 
ille,qua in re a te iuuari poiTem^cia fis odiii penit'V'& Aefopus.no ne ad 
funt nbi pueruli domi turbulenri,& flentes.^his prxfice me pasda^.; 
gum.omnino eis pro larua ero.Ridens igitur dc hoc 
mercator,inquit Zena:.Quanti malum hoc ucdis uas.'ille uero, tribus 
inquit obolis.mercator autem ftarim tres obolos foluit,dicens , 
nihil expofui,& nihil emi.Cum igitur iter feciflcnt^ac perue * 
niflent i fud domu,pueruli duo,qui adhuc fub matre erant,Aefopo ui^ 
fo perturbati exclamauerunr,& Aefopus ftarim mercatori iquit, habes 
anes poUicitationis prob3rionc,ille uero ridens,ingrcflus iquit filuta 
conferuos tuos,introgrcfllmi autem,ac falutantem uidentes illi,qd na 
malum noftro hcro inquiunt conrigit.^^ut feruulum deformem adco 
emerit.'fed ut uidetur,pro fafcino domus hunc cmit.non multo ueio 
[)oft,& mercator ingreflus apparari res ad iter feruis iufsit, 
quod poftridie in afia profcfturus eflet.illi igitur ftarim uaia diftribuc 
bant.ar Aefbpus rogabat leuifsimum onus fibi concedi tanq 
niiper cmpto,& nondum ad hxc minifteria cxercitato.his autcm & fi 
«ihil tollere uelitueniam pra:benribus,illen6 oportere dixittoibus la 
borantibus fe folum inurilcm efTe. his quod attollere ucllet permitten 
tibus.huc & illuc cu circul'pexifl'et,& uafa cogregaflet diueifa/accos, & 1 ffitvvTouiTi c/Joio^, K.CU /*i AcujiTHcr THt iinJoTmcf ■jm.^xP^vffet , tdu/tA 
rmi , <sD|9i^ tnit 7roAt<s>(r ir^ci r>vikcaj6TH v Haoujvi-kou <Ph (om ^d^v^u it^o- 
<TtA<9zi)f , yoel^i(pm^cujnTTX.cSi, TiTi,Sti^v^niji*oCf7m^ei0n<n, kou c^if 

VKff, ■)^HI*KTITi§XTW^(OtTU «yfU OlUlifbH- Koi. C AouDTHt ,^7WV Tl Sil- 
tfjaOV TWL^X U.lU§OV K9tf 7P» HvilKC// ; « TWt U.THliv Tt TTKf OC CpVOV t^'»H)iJt ; X.OCZ . 

Sff^evxovTao^iX^eciaWTroffMoujdbtv^^OTt^ovclv^v/iv^ AotJ&ft» i'f ^«lo • K^ 
cAauVTH!, ovTioati /jL\^SiVTWvxyf.ia>v'^otTD,'mvTovoyJit,ovTJTi^ducf^. 
iSi,icodfixAx<pnaiv'« yw,j<tpaf ijut 'TrS^ivSoim.v , {KuvTWL^niA.i^cmTti' 
MSialKod ^ovtov (poptmi. ^^xorpn/xei- udi rpvfit c^yn Aii<p9ei{ o Sicu6 
•THf ,Tuliit:^0iiajv-l(ftivaiiiTm^X(K(hTOU<iixaw7m{-ci7Wi{hv-cfto^iiawi-'o^:s~ 
Aii ii\roiMTU TWinaiv.TpvSi^nvxi-syocv"^ '^''o/dvov Tru^xAx^ovTti^ •fiVcUL" 

CUTWV ,V^ tIw ^OfiT OCUTVV AcwDTeiOCV cajTU txixi^eiAXVV^ ,\KitVC{ ^'Tl l^ TW- 

Tt €ovAoi/iv'a)aiiii^<p\imvi§ycccw.[{^'mSi<j^'ntx'n'yHV<xi:/^c{T>vo{».Th-' 
Vn linriruJ7>{ 'iTi^ixaS^ ,\caci(ffg.TduJTcx.^viyfcvcPllcv7'<ri)ietvcf ,v^ -i^v ^nvoci 
i(OiJiJb>7i,iKeivo{ S^i/ufiXySi ,0VKi^ /Mii 0iia]V «7rocA)o9ra, aw /j^xtj ot Sidc^^ar 
Jj-TnS^ fifliAfiO' &V(J<ja«9ra , Wft?!- •joi; Sii/iTnfiov <p{iOTx.Vf>{ iiTwJ^a^^iivcu 
aoTU^fiaa/ixTiov ,icoci.'pv^iii\ix-i>v cuoutwv /^iTdCTn/t-^xijllJov , 'ci/j.iw^off 
i (/2yif cLu-iiV icod dvxii^i^y^avc^ , "Twdiv aoi cpnai m^c^ 2>'f lyivcu \^A 'vixvjx' tto- 
t£)>ov , siAiy6{ if2j Sivc/}aov,ii txi'6^Cd7W{- ovv^ei ^i cpcovi v eiy<i.v, oiiAv oCi ?(/!</ 
/(^ oyM (fOKetvxcrfcoKfiAnivxTi juui ■riw TW^etacA) <})ivji-\(Kf TcvTsvi fvng.dxp 
(ixv{ (iiiW ■'TtLUT fi^Jmv ^x-^iiTlw^iocvTnv^c^Siv ■oji cuaw^rwt /ii 
cco^v ,/Aeivcv 0\na\v .'o Si,/A.iTCiLSfx<pet{ , «tu^ ^nmv ock ifjuv ^'vTm^c^TdLTi 
iLVCiV. iu3ii'o otxaw7m{ ^end iiJionivo{ iiiKiiv J[^fc iApiAvSdLc' ,iiou'o i /i-Twpct . 
H^9«a/ix,'ivoc TJ y^n^^v 'rn^ ii)/ieu . anvSixy^iifDVV^awjrfoiicviPi, ov ^n'^a>. 
jow <uawTW{ ,&vyiaw. /*.i,v^ ei Ti^iinu^ff ^Twf^Kon.ciCpiAiieouoiU Teifxi. 

Kj 'off ,Tiii( OcS atiV CV0U/*iiV,^yi/4XT0ff t'vTt{ 0UJT6-yi.tt/iX;V^'c OUOWTfff , 01/ 77CC 

fisi aoi Twu.J\ix olvjii ocm.KVuii^m ly KAeuovm -^ipVTOii ii^^aiv /xiTWudhc- 
ftaniv^ \U)u.TmiTui{ocur>i{ecji'h fju)^/iovaiai/i<u yi.A(xau{ ouJo uibi fvia 
i i/A7W^off, cpooi TO ^i?v« • zpanv £ \\^v^v TOVTp TCJAftCKffaci'; Si, TeicSt 
^natv IQcACiV -'o J^i /!<■($> po{ ocvTiii^ loijff Jei{ o^oAova t{ff.Ti^ixM^ Aiczji ^ 
tvSiv({g.Ti$i/j<iiv ^vjAovSiviir^Kx/j.tiv cJ\AjadvTii3V ipiyc^ovv tuxl c^c^tmfii- 

ICsV OCOTUiV o'lt^h ,TWU<f\>CQJLx6^0 iTl V^JP /JLHTGA TtiAdwm. ,l^i eUOlOTWV iSiii- 

TX tcociavyxv&ivm^etiiKpx^i-vJj^o ouazo7W{ ^'^{'mi/ATWfCK) <pv,a\v , "p(e<? 
fjbov TH{ ijm rfiAi^ot^' i^^iflet^iv • 6 Si yiAoiacc{ ,^a(cASav cfviow ^«cczmctu rs^ 
cujjJ)ivAxffativ.'f>vSi&(n.A6cv'm ty dcccimaocijSMOV ,i(f^VTi{ iK&voi^TitwT^ 
ccpxn^KjCiV Tuii/iivJiauDTH<pxcriav/4^i^tiiav ,c'77 aro/nK^nct ixj^cv evTiiiff 
i'!rfi«Tn -x^ C){ 'ioiKjiv ^ati^h SxoKKv lov c^isf <^ oiw jxf d>vviaix7^ . ^jl/ j^ ov ^- 
Av ly ('«^^0? «(Tt Aflii' ,756 TT^cf 'c6)iv ^JtTncS^Jica 'pi{ (ftvAot^ iTnanyr\i, . 
niA\etv fV 7^ i-miaa.v etff daioct '7p§^i a9^ o'i /jJli §if oujTit\^ 'm aK&jvi <f)i/iiQjC 
^ovTt-'o (Si<uaw<s>ff i<fl«7D T vjivcfOToiTov T <pc^Tic>v oujTU 'npx'^^eiv ,XTi 
<flH liCiviTavj/ti^TWO mfo{'m.{Tdiocv'm{v-<siv^nx{i'iyufjii/«a/U(:icci.T^,v^H 
f/iviSiv x^ouQsaO avfyvd/jLViv Tmpiyo/jSJciV ,iKeiVo{iiS^6iv iAiyi.TWLVTTiiv k9- 
•nlciivTUiv oco-i^v ju.ovovxatwTTiAiTui^^viv.TSi,'!}'^!^^ cci oc^cuSxA^ iTnJi- 
^iir,(l^^$OKifKeiai'ms/.QAi-^yJUocf,Vjalii\Jii«6foiaastf)oicpcge(,ciiCKKiS{,\^ Aiflwiraw i^iMov.oJS iTnTiflaveM RtA^a .o< (fi^tAKOTfma.iy ftniiv % /na^cTS^cv f 
Xut/iax TBUTOu H9ifla^V«'^* (ptifdioi, ocf [juh^S> itSA/ifiitT^cdb-a/ v vsvcpcTX.- 
inv iAeiv oc^eu lai (popriOiV , vuZSi ^im.vmv ^ou^vTWfiv eA^ • ^Q.iiveu 
(jHi^mi tUu iin^fjueui ciurpv •zsKif^cxnu , yTwAocficVTit s'» y/'f >o(^» ,t TnTJ- 
tie«n Tw tuaaTsu • o Si^n^iu. •mv oSfiOV 2.' (po^iiov «.imy^iquoicv , fiSG^o ti^-- 
KHijt c/leRAovaTO • S"v Ji /«/Zirci/uwofoo', «TndoiufiKatLV, iU)U<J)Vimv ^euawTnff 
eit^ "mieiv irfo^[Ui &^,\iiSii liuj koujTnv -Vftnv i/li%(n.- tiThvavef ■yS' (pcpinv 
h§KV. iTi^SiCi^duf ov(Tht eipi<^vi{ff.T{Av(mv ,eucno7VD{ KJi?^AjcQ-et{ ot/pv>(fh~ 
THow. ^yifju^i ^t yjpyciL^v 'mMCiV (pocrivTWV i7wtnci.v . oSavtCj^i^ Siocpi- 
^i)iev(poTi^ovv>v(po^'Tiiiyi'yovo7''{ ,*nfo^/jioTipcv ci(/[Aji.}cou<S^ Kodkcaji, 
f cto^JitgtTwptflMOTC» TTW^AiV otpTOc/bTWoaf ,7« i^pi/ijj if/«<tfa M.VCV imvminx.- 
tnv udi -Twv &(iciv ouiy^v :^v yj^yaiov ,m^^T)t knmv-mv nei ,c>i vj^vlt cnw- 
^vAoif '7tfo'Si^v'mf>v'nv cpcixnv «ficiii^oAct yivnQtu, ■mn^cv ocm^Trpci^^i^ 
tt}l(jWcifi{,il 'Tti'iT^cf-f^i{gL'mf*ec6imviu.eivov hvou ,6ou)fi(it,ivcim{'i> f*i- 

fliAcCVCiiljJivOV Ctvd^dTIOV ,ViSViyi.5li[)CCTTXVTWV i^jr^eC^lTPVi §^J['&{ cfbiTTUVCl- 
/*iVCV{ OU^Tlxd Ot/^ifKUIOV , iK.MCiV TOL SfCifjLKTOL VUOU TX. AfllTTa TOV CTk^C^I 

nncpop^TtcmijJUbV ,K fivi cpicnviAccycV ovTiimtfbc^iTDCvi^ou.o (jiS} olu) IfCTio^of 
ii3j' 'r^i(p{aCf)'^A/ciAi«o{,T)ifdi/«Mo('mv oticfjo^inJhjv Qw id^M «'7n'(A)r>'^ 
vmAfiip^n J\'oidiS) TCiK-yfccnfiKT^uiCt^-^iKATH^^VMioeuawm^TKV^ tV 
t)Uj'Tuavvyi66iV ovfi^ovh&Jcmiteicfcm.fiuoviTTa.^cu, os^ineidii Qw f)i&t,ovi fck^- 
J\ei KTnf*'cS'^^(^vTTicnofj.ccT«,Tmiei-icodci'fi^§o{ iTnjhoca tw? cm/uuv, 
Z.'» ySi yfXfifA^Tfdv (au tu %|,(it'ATH Keuvx{^Aoi{ oifK^icm {, 'iSTimv ocfiipci) S5' 
vvTn^KTHej^ov 2.'v J^ luaWTnv ,{Tm fiviclhiJxdc^M ^^ Ksojuiicmw , cAcf ^' h k- 
tJ.ocprH(j(«,itQiiTOL cmuMV vv^tcj) '7r^i\\ff.6()i'\aj(f ,(i(atv «fiq^oiv tS7i(Jtv .«ij vuxz 
lov^o^^vm^ (fli^^tu ^ifzvm^ ^-cSiicjii C€€f 2i ^S(?^vy^«,2iKou.ipv{KA- 
hov{ o(.(pocjiit,ov .tiuawm^ Si ,v.cu "ttS^ lTf"m?^6)V ancDTffcfjh/o^ , '/5K7o/aC*'70< 
o<»A(«t)f« "Trg^if aJToJf kt.v{ ^CJiV . ^ccJ^^t Si,'o (!u.?^cm0O{ ^{ iwv domcujTuv 

CsV THVIHOiU^mTH cdfJ.Cj) ^TT^OiMLv^ -tIm «fDfOV.iy ii«Cm (jSj/C{ y>\l{ (JlSjl &ll(i 

Troac/bcf ^y ^'Tj^tTraqcTTaeiTK/Uivoyf ,jut'(jT)» JiTouTO» -^iv «wWTrav ,^>o('otc'>» 
tU» tdu CfiTw^ov iTnvoiajt, cTraf 2>'v tuc^ov c* oS fn^m^ii Ti^mycuV ,c!i{ 7« Tm- 
^«Siad T ^a^(Shv{ ,H^?/^iov{ 'iocuTwv Tov^ Vietvictef (poiAiviVcu-iri^vTi^cfi J\.'iTn 
soc{ ,iTW&(^ T-^xPiTOv, ■5p6ave(i/ein,\^c{,i{^Tnux.(f\)ufi{-\C» o^cM6o{.Ti?vol' 
dhocTmieiv ,'00 ^TTOLv^m.v^^vvTOi^eixaWTw^ (/^ij^?i«(yi,-T Sio^^iK^Kuv ,o'i 

TU ^OjidCi OUjJ^COCV ,0)<i&S\iV OUJ'PVyi,A(>raa.VT)C)CjTT7H^«0HVetl/TU TDvOcxSiv- 
TK{ i/leU(pVti{ ,Kecl T "Tl^cL^^ op^V (fb^OciTZOV ^Kj^fiV fA,,S -^V kiiAli'^V C(})i'.TXe 

t^ujaAifDVTOf.T 3,7J7PT5.ocp'«f(/2yv tftAaat, r Jics{iv.iy!.h«a(cV ,ciMi^'^i 
fuai,- TrdvTWV Si CovAofjSfCiV yicsveu t& 7ra7t ?» c yiAC){,&{ T{ olotwv tt^c- 
<n,A9C)V 'TU edatoTrCf) (Pn(Tiv ,'(3y>v^QlLV iy^A«ao(&;i^'o{ , ociw^^c^^i SccAcl-r^icv 
iti^o^xf^v.f^v^, ocfi^yotviiaocVTt{ 7>7{ 'cAoi{ u3i icj Aoycd ,Kci.nToiJ SiSicxt 
tuiK-^^^iiatcvrp^ ,'0 ^oU^{ Tzpifj.'mp(i>(Pvia\,TdanvTt/i.iifM('r>{'o 4«A7Wf ;Tij, 
^Aicsi o^oAcSv ocmu^vocfjiSjiii^Tr^U ToviTSpov ^?\3\.v ,v'7iii^QocM.Acv «'«»- 
tmcf 'TaTifLVifiKvuu fiSiTPi ^vvipvipoijS.iov ■joiJ (!if.Acan(pov ,is<3^v eu Sn ,vjj 

dvjivaOCVPff^OT AV(Si(i,\l^ ITmVi^OflSiiS, Ti^O\clh{TTtieiV; K«Kft'tOy£p«|U?*2j 

TratVTa , TiaAi» 'i-ylAtcokv cuau^s • •? <^Ak^kui Si liics «5Pf oi/^'a, t <Sh- AESOPL 

ftramcnt.i,& cnnifl:ros,uniim caniftrii pnnis plenu,quem duo bniulare 
debebant,fibi imponi iubcr JJJi autcm ndentes,& nihil cffe ftuJtius 
uiJi hoc lccJcfto inquicntcs,qui pauJo nntc Jeuifsi - 
jnum rognbat toJIcrc onus,nunc omniii grauifsimii elegit.oportere 
tamen dciVderium eius cxpJcic/uJIntum caniftrum impofue 
lunt Aeibpo.ille ucro humeris onere grauatis huc et if 
lucdimouebat.hunc uidcns mcrcator,admiratus eft,&inquit,Aefopus 
cii ad Inborandii proptus fit,iam fuum pretiii perfoluit. iumeti.n.onus 
fuftulit.cum ueio hora prandii diuertilTcnt,Acfopus iuiriis pnncs difpe 
l;ire,fcmiuncuu cnniftrii mulris comedcnribus fccit.unde etia poft pra^ . 
dium leuiore onerc fnclo nlncrius inccdcbnt. uerum uefpe ' ; 

le quoq; iIIic,quo diuerterat pnnc diftnbuto,poftera die uacuum omni : 
Eo humeris fullato caniftro, primus omnium ibnt,ut & confer - 
iiis pr.xcurrcntcm hunc uidcntibus dubium f.iceret,utrum putridus eet 
Acfopus,nn quis nlius.& cu cognouiflenr illii effe,ndmirarentur,qd de 
liigrntus homuncio folerrius oibus fecerir, qm, qui facile abfumeren£ 
paneSjfuftuIit.cum illi ftramcnra,& rehquam fupcllcftilem 
baiularent,qun: no eft forritn nntura,ut fic nbfumerctur. mercator itai^ 
cum effct Ephefi nlin quidcm mnncipia cum lucro uendidit. 
lemanferunt aute ei tria,grnmmnticus,cator.& Aefopus.cii uero quida . 
ex fhmiliniibus ei funfiffer,i Snmum ut nauigaret tanq ibi cum maiore 
lucro duicdituro feruuIos,perfuadet. & mercntor cii perueiffet i famu, 
grammaticii quide & cantorem utrunq; noua uefte indutuni ftatuit in 
foro,fed Aefopum qrii nccundc potcrar oinare(totus enim crat mcii' 
dofus)uefte ex facco ei circupofitn,mcdiii inter urrunq? conftituit,ut & 
uidentes ftuperent diccntes,unde hxc abhominntio,qun2 & ali 
os obfcurnt.' Aefopus autem quamuis a multis mordcretur,ftabat tam 
audaftcr ad ipfos intuens.Xanthus uero philofophus habitans 
tunc Sami profcfl-us in forum,& uidens duos quidem 
pueros cum ornatu aftantcs,medium uero honi Aefopu,admiratus eft 
mercntoris commentum ,qj tui-pem in mcdio coIIocnucrar,ur appo- 
firione deformis pulchriorcs ie ipfis adolefcetuh apparerer.^pius aiit a^ 
ftans,pcontntus eft cnntorcm,cuins effet.& is,cnppndox.tum Xanftus, 
qd igif fcis f.iccre.'' hic,oia,atq? ad hcEc Acfbpus rifit.Scd difcipulis,qui 
cum Xantho un.i' erant,ut uiderunt ipfum rififfe,& oftendiffe den 
tes ftatim,& nliqd monfti« uidere arbitianrib''',& uno certehernia e de 
tes habens dicente,aIio ucro quid nam uidcns^rifir.^^alio^no rififfe,fcd ri 
guiffe,omnibus autcm uolennbiis cognofccr^ur iififfct,unus ipfort ac 
cedens Aefopo inquit,cuius rci graria rififti.''& is abfcede marina 
ouis.illo uero confufo funditus eo fermone.repente'^ 
;fecedente,Xanthus inquit mercatori,quanto prerio cantor.'' illo autem 
milli obolorum refpondcnre,ad alterum iuit,immenfo .nu ' 
dito prerio.arqui & hunc rogitnnte philoibpho, cuias nam foiet,& 
audito tydii effe,rurfus'c)5 rogante, quid ergo fcis facere.'''& illo dicete, 
omnia , iteiii rifit Aelbpus.ex fcholafticis aiit quodam dubitate, quid 

A iii VITA 

nam hic ad omncs ndctfaUus ei dixit/i uis & tu 
niarinus hircus uocari,rog.i.Xanrhus autem dc rLiifus rogauit mer.' 
catore,quanto pretio gramaticus.'& iJlo tribus milhbus obolop: relpo 
dente.^gre philofophus tulit immenfum prenum,& auer^ 
fus difcedebar/cholaiticis aut peteribus,an no placuerir ei feruuH.^-nc-c i 
quit,fed decretum eib,non emere mancipium prerioium.uno aurem 
ipforum dicente,fed fi hcec ita fe habent.igitur tuipem hunc nullalex 
impedmiento eli,ne ematur.idem enim & hic mmifterium aflfe- 
ret.&; nos pretium huius exponcmus,Xanthus aif,fed ridiculum 
eifer.uos foluifle prerium,nie autem feruum emifre.alioqui,<S<: 
uxorcula mca mundiricE ftudiofa non ferret a dcformi ieruulo fer^ 
uiri fibi.at fcholafticis rurfus dicenribus.fed prope eft lentenria,ne parc 
atur foemime.philofophus dixit,faciamus prius pcricuhi , an fci.it ahqd 
ne & prerium incaffum pereat.adiens igitur Aefopum,gaU' 
de inquir,& ilJe num nam triftabar.''& Xanthus fikito te,& il' 
le,& ego te,5c Xanthus una cum ahis inexpeftato,& prompto 
lelponfo ftupefacT:us,rogauit cuias es.^^ille^niger. & Xaii' 
thus,non hoc inquam,fed,unde natus fis , & is, ex uentrc matris 
mex.non hoc dico,fed in quo loco narus fis,^ ille 
no rcnunriauit mihi mater mea utrii m fubJimi Joco,an i humiJi,& phi 
lofophus,quid uero facere nofti.'& ilJe,n)hiJ,& Xanthus, quo modo.'' 
quoniam hi omnia nolfe profefsi iunt,mihi autcm reJiquerunt 
nihil,at9 his fchoJaftici uehcmenter admirari,per diuiiinm prO' 
uidenriam dixerunt,uaJde bene reipondit.nuJIus enim cft homo,qui 
omnia norit, & propterea fciJicet & rifit.rurfus igitur Xanthus 
inquit,uis emam te.''^ Aefopus.me hac in re coniultore egcs.^^u - 
trum ribi wdetur mehus,aut emere,aut non,flK. nuJlus enim quidq ui 
facit.hoc in tua pofitum eft uoJuntate,& fi uoJueiis,crumenx ianua a * 
peries argetu numera.fin uero minime,ne cauiIJare.rurfus igr fcholafti 
ci inter fe dixerunr,per deos fuperauit praeceprorem.Xanth-' uero cu di' 
xiiTetjfi emero te,fugere uoles.^^ridens Aefopus ait, 
hoc fi uoluero facere nuIJo modo utar te conlLiltore,ut 
& tu paulo ante me.& Xanthus,bene dicis.fed deformis 
es.Si iJIe,mentem infpiccre oportet o phiIofophe,& non flrciem.tunc • 
niercatorem adiens Xanrhus,inquit,quanri hunc uendis.^&ille^ut ui^ 
tuperes ades meas merces,quonia te dignos pueros dimittcs, deforme 
hunc eligis.cxlterum horum eme.hiic autem auftarium accipe.6i 
xanthus non ccrte,fed hLinc.& mercaror fexaginta obolis eme. 
et fcholafhci confeftim collatos expofuerunt. xandius autem 
pofTedit.Itacj publicani uendirione cognita,aderanr mda' 
gantes,qius uendiderit,quis emenf,at cum puderer u- 
truntj fe pronuntiare,proprer uiliratem pierii,Aefopus ftans in 
medio exclamauit,qLU uenditus eft,cgo liim,qui emit,hic,qui uen- 
didit,ille.fi uero ipfi racuerint,cgo igiturliber fum.publicani uero 
difFufi gaudio,donaro xainho ueftigali , abierunt. 
jefopus igi^ fequebatm iii domum euiue xaiithum, cu meridianus aiit TnJTt w-fiCf iT^ct 7)r«.'v7K? Y-X^, ^T^ci 'T^U eiui^v S-mf • « jJxJt/Ao Km cb 
6x\xT\ioiJxy6(y insvstu ^{^<^rHar>v -l Siiaudoff ,kouou} ^iviffy) 'fVinmv- 
f 0» .Trouoy Ti/xilifxxToo' o yfocf^ftxlt.HSi • Kqnieiva T&c^Aiiyv c^oAcS» oi-ndKe^- 
f«,a£*2<,£/Vj^of^f <^Ac6d<po{ HvifKi Tiw^jvr^^oAyiv r Tiy.yii^xvo kj -^x- 
0et(r i^KHi r k o^Ax^Kcov i(oidi/(i>v,a/*ii li§i<n.v o^S -ra. (m}y.x'nx.\<u cpn- 
cw-x^x^yfxx netTvu ,fiii (xJto^x-miftiv <i>vei(dcu twv ■mAv-n {ajjoi <^o(x ii 
f>\mov($Xijkov «M'a 'nwi'oi>-noti^,?^vnuZcuc^'ov -Twyv ovJ\ei<f vo/miS 
ifi7W(/&v VswTra fili(i>vii(mScu-7{w ouiTiw^yi)' Kodoviti AeiTnv^yiouet^yoi- 
c& yjxi 'nfietof -f» Tif*nftx vvtov \i\^mx.^c^fii^x 'o ^cu^i icpn «Ma: yiAotot 
itieinvfixt in.ri^nu^-nfiiif^tx ,ifii Si-i^v SbvAcv o>vicv.^ax xM(i>CTt,Kou 
a) y/iouov fxcv i^flofeLo» ov , oi/it ouaicco^no v7s'cui^ov azof^x^vtv v vmf ito" 
e9a«. -nov Ho^Ax^Kiov o(v5io/ efmvTtov , xN^is^tviii y/6fivi, k^itk 5' (Ut) Trei 
.5t:&Cit),</i'(ttKi , QDiAocncpcf flTTi • A(n-J&a>,u£* 'ir^CT^ov ssei^ct» ^etold^Ti • 
^(fTTOTt tcad-fiifiHfix fi<kTHvx'iT6Aii'ir:)U-nT§c&i.A^vyci(jJ'5)<iiaw-s5(it^you.-- 
ficpf»ji- Koii.oo' ,fjn yc^> iAvTTBVfiijV Kouo ^oci^cf , xcum.l^c fioc^ m.. ««Ka- 
*of, y.<i.cti ci-yiouo ^ocJli^» ,xfxx tdT^J «Moif u3i tS) Titii^xAcycfi Koci iy>'ifjc^ 
liit XcS>K°jLcn,i>i iK.-a^xyeto' , {i§(^ , ^mTrof a • o <Ai, (Ut Aci/j" cpKoi • k^ c /«♦'- 
^f ,81» ?»u70(pO(ia,«M« TTO-^iirj^^^e^^ixroa- Kodci ,iKTh(r}ci-9^c{ th{ nn^ScCf 
fMu- \uxi.c ^oci^i ,ov-nvro Aict) ,x!^il tto /u tdttu )^>^'uozia . (takftvoo" , 
cvKcdiiy^ftAi fjLoinfiiiTH^ /ucev , -nv-ri^ov <J/xi(i)yic>,iingf.Twyi(i>-Kod'o(ij.Ac- 

eO(PO{ , Ti i^ 'TT^X-T^etV iTnTOUCSU , \lci.KeiVOCe,OVSiv. IC^O^XV^i^ IIVX^^OTniV; 

c Si iirtiJ^iyrSpoS-yi TrDivmi-msTX.StuiTmi^etAocvy» ,ifx^'t Si tia/iTiAiTmt^ 
cviiai'Usei. udfTDVTdi^ot ^A«siK9' v^TrS^CpvcScf dLyce.fjJ(*<ii,vi} itw 6(ioc* Ttfo- 
tttxjficpxmv ^ nniiv ii^Ac^d x'm.Kp/.vxv> ovSiyti-petOf^^hvajli^ccTncf 'o{ ai 
-TTsCvTVC eisAai}- (ftg- yc^TouSTU. , ^JitAxdi Kod iyiAx oojBio' ouo c (cti^cf 
0iityi,^ovA{ fr^icsfA.cu sc; v^o <uowm( ,ifJCov ir^UfVTT^cvfi^ovAii^H^^cT!?- 
•Tipov ffoi (A)»t« ^iATiov ,ii fr^lxcdiu,!! /U'i,7ro/«. ovJ^etcr ycP^ oviiv m^co Cia4/ 
•miei, VV7» 7nx.§XTHaHK(iTr3u yvcoftH, v.clv fjSli ^ov Ah , l6xAa4/Tiov ^^ou/ (x- 
»fli/oLo', o4/fi)^etovoc/pi'6/ua. et X fJ.li ,cHC>Tffi^ TitlAiv ouo on^Ax^nai ijfcof 
ocM.-iAov ; icpxaocv ,v'i,TD\]i 3lovi Viv iu.iiia -fiv lig^^yHViV v>v H ^a^^v 0i' 
eu.vr><f ,ic(Ji ir^ia^fj.M. ccu ofjoxfnvivcw- jhovAiicH -, yiAoictiCf ceucnomiicpn, 
TOUT» ei jbovAdcoy^ frfx^ou , oi) Twcvmocf y^{ianfi<dcni c\jfi.^ovAu> , o>o dit 
Kociav fjuj.^(i> frpccdiVi/Mii ■tu)d'o^ac«Soy,n^A<^o'idi/Ai'yet{,xAA'<uc^<.s 
^. uci.Kavo{ eii Siv vouvx0o§ixv Aeii^Aoancpi , Kodf^iietO' iUaj o.^iv -TomTW 
i/MTTO^u nr§oau,A%i'j 'o ^coifStJi (pnci, twcov tovipv inoAeiO' , KjcA 'o{, la^TOf^H' 
cwU /uivTTdpetTluiifi-mpjiajf , cti tvv{ xfiovi cnv inxZc^i occpeti , zivcuy^cv 
-nijT^v eiAov- SxtS^ov Tzov Aonrav ^vnaou ■vvw Si,tr§caihfix Adc^ii^ kou 
o/«*',3of , ov<SiiTrx.,<KMx7>vipv •KM.oifjcTTd^oi ^i^viKavTrxcfeoAcSv&vviccu . 
Koei. o'i fjSi iKcAx^ui 7ivi§xy^fifiX cujjetci,vin<.ovi^a , t\a/.Ti-!hvr> c Si /«* - 
,3of .(KTftoaTO.of TOir-vv Tc^Ac^vcWTiw fr^dcciv fiifj.x^iiSTiO' ^TVxfnoTxv xvx- 

KetVOVTJ.? , 'VCt tjSj/'0X'TTifJ.-mA\lCa.{ , Ti{^"o Tr^lXfiC^Off , cUc^VCfiiV(i>Vj['xfi- 

{poTS^iiV^ioujTovctocieiiT&v Sig.'f>'rnvi-y^ov Tti\iTitJ.yifixyff,'ccuawm{9u{et(f 
•i> fj.ianv ociiK^x^c^ ,'o jjIHj 'rr^X'3it{ ,i(to ■ofr^iecfjSj'0{ J^tVTOCi^KodcjrzuAif- 
coe.{ tKedooi et <l\' ocuv^ cic^Trtocni , ini) ocpx iA^^ipcfeifxx • o'iSi TiAcovcu 
tfixxv^^i-VTief ,iy«.QlcuvTOVi TO/«*'fl(a TOTiAoff^Kod ocim^xyHcrxi • o fjJi» 
wjijn «jimomctf ^K9Afli».3t( ir§os lUif ciuae* i-mStTi Tv^ouicfi./aav^ej^vii Si AKmtfV 

Ktx^fjLxn^if ovy>ff,o ^eiitot <J tv •^/TrKTBir , '?>* J(«7w»« euoicru^i^ct ^i^i- 
o^TrSp It/ii)* eOLowmf ,Vj\ 7av't /^caicyiiu.Miic^ec^ix/AcA/oofcTnSiv , 'Tifht ioui- 

^( ,xiB'or>v ^OTi 0iimy oVK eu <^cweu/*^i TtiavTv vm^iTeiSBU Acv6%.^ li 
cv (kiZu6jn(r£»iiou/uii(K\ietfo^evficAfOS, o/nbi eui<nvov7ru§((^o 'jv(p\ja&, 
kMx ^etJ[i^6}V oiJf fJtr ,« ivyoi </>» c/buAov ifii ir§ci 'nvx mMvou tDodisvlct^, 
v.aiv -m /lifvtfv THf ^w^eicui^TOicv^Ti i^nDCiTHatu-Tiu/ipvmi ,eoie[n(.ii im.- 
cwmio/iavov /iidwTa.leii- Kouo^euiSf^cf, fvi^ cn. ^^vjhei^TtcKii^i^^Cii- 
hofjtivot (fiXc/Joivdu , fixifit^aivov^u. kouc(, TWix ; Ka.H.e<vo{ ^iSTOTi fMi , Tiiu 
/dti HJi(pxP<liv i{gi,TiKou>(rcV et* o'i^.io(r ■Tovcf Simc/kff ,Zi ^ Yt idh^os cViK.- 
rmw^Ci/Avov 'n Si T^vovftv c/^i/ivincf ,7{w co^^naiv eiJt iAv/ihxv kou h rti'- 
cwincf ,^«.(}it,i,innm\^c/ /ii-{nmii\uxi'riioi\da. innsfHcu.v ,c ^au/^t Tra.- 
fKrTflAtto' TO eucwsjut/dieii nr^o 'rovTwA^voi, iirtij^ \{£/.6ot/piov tvoiuiu^ 
yjvcuov iiAet, tcou o\jk tj^ilv U^XTnvnt TCtovTnv eU<^s olut^ <pci*iiyeu , in^it 
Tivx Kou 'rr^ofocv7iwxsi'ta»'rou, ocu^pf ^'auiASiv , AtT-a- Kue/«,oi5K477 /ii~ 
TiSVTidBov cii(Jieif /^ Bi^KTvetxf ,St 'Tr^cfTiov Bi^x^rroavic/hv Tcuv x^TP^oiLCt. 
Scfn yi\cf.ni) TTdu^/hi mi i'7rT^icc/iiiV , c*u icasicvj^angtMof ojovoutiw Tt6t«ow, 
cf Koci Hdii 'Trfo T 'rrvhciiof iSHKt, . K^Keivocf ySj/ ttwtx . cu Siyi 6i£Trdavi(k( 
KM6iivc^iavcaz)U tk Aip^flwTO ,'rr^ctxM.iiAcUf oiiKX-^IUat ^//iQjLcfi^ir^n/, 
Tneicipii iTivi r>v7av vv/i(^oto i/tcjKcjof tfDti.TH? J^Tfc/flwfioi/ yjvounsf eicti} 
KA\t^vouiPVVi(iiVnTr>VKjchAjcoc(niof, fXiXTUV ixMCiV /*«Moi cprucrx. , tcouoyf 
ocpoijhOiVXTiiv KA\ia]V ocp^rrdcoccoc , -fiv vic!ivn7>v iKc^x/juvcu tH9^A« v.ocv.ei- 
10V cpXfjSjiov ,l(Pbv ira Trd^etfju , iK^ssf^xyeicu cvcpnmvei-^ Koel o(y,veu. KqJita- 
»0, xjhocauxvTX , /ilieiai?\,6iifeicm},Kou7ra.VTif<p\jrri}m • Kou/jiSjilsi kou «A- 
?K\/it Jj^ih^ia>i<f ,Kou Cit ^SfcV ocv?^v ^TWi^m^^^^^criv <pxtji!^\tt ^ 'ir^cciOTnv j\^ 
j\.S(i ^o eia(cA6i ,xMx /Mi 'rrfon.y^ia^ft /^oi ,^at(.h6c)V isti cciTiKpv TTif (S^czsvivticr • 
ti Si^TfVTtv dixcoc/JUn ,TUf c^^eif K7ri<^ir^ 'rrfct ^vomi/jox, (^x/jS^j^y ,7ro6cM 
yjji^fivv ^Ti^xt^virK.dJif.iK^xhiocjQ-^vKiT^ocriiTrov/Juov-v.ct.K^vocs «hief 
cni KvejLK-/j.li v7r6anci7Tfi/xiii>v vic^vnTOV .ii ^ ^ <rtiAof « /«flt /.urnicuf jttt, m'- 
^ouK/cyoiyici^ Covho/^cyi/of ,Koei 'lOuxrouJh^J/jSMOfcppocaou /juii ,C)( Tiif avt o'i\u' 
cL&ecix^^^^^iau^^fiVK/ivcHji^pxhov /jcei ^^iS)°vfaKa/AXKdi&,Cite(Ji/ rlw ocvfr (Pv- 
tmvx<^fvcrx.hxjeieuf,<pv(z,} • 6\iCf oioj /jioiiiw nr^oi^^fjitvKou Trdp^co/ieU' 
irf^cor TtujTOC 7? ^ou6ov iiii/i.\x/jS^ov 2>'v eCiazoTnv ^CiCf lotTO /jiSm tUu h6hv xsi lec 
TtvK cpdi-y^KjjiSjiov "TrS^i Ttiff iv TO fjxAi^etv »i/§iaicC>(r ,v/n/\^ irpct t/w yj- 
leMi^ /utfJ^v hinvTDf ,euet07ro(r i<pn ^cthiocvTiw of s' jhocpxB^ov tou o ^oii- 
SiCf ,'rwcui^g.6ocf^/cx,'vi ovk o](Qr'cTi ttwthv OiO i /locvTriv si^rzo • ly oeucwTrtt, 
i^oit Toij yjvtdii ; Kcf.Ketvo( , Wn/ fj\ ouv c^xttitoc .iCjin^ef £>fU5° euauis>f xf o- 
THcrx.tiiCf •i> /JLicti -ipv 7r6dhc ,/i.iyihCif otiiiK^x^i ,^etji Btf a (^hccti<pct yicu- 
Mv^XT^TOu.Kou^^x^peitl^rrgcfTlid ocvT>vi(<wdivou/ ''lcpnav d>iicajdiVKiCov 
hovs^v (^hoan0ovcivtiCDCod-ouani(Pbvhov ^iiov^Sicu/ixTtcwTrx. , a^e^mVTW, 
ov i'J\ei yj /iiyiv at(.KcxvTU jbxhct«eiCfi6ixo^DU ^Keci ctii 'rr^o{'irDcit,etv TU eif ou^- 
i^ti^a (Qjihoaicpov^^Sji7nd)i,y^vanaZirr^anvcPnfA 'f><^/(«, Toiocv^rrx.hiyov. 
" roM.ou fiSic^rrxxKV/cccToov^xhxTiicyV^TrDMoti. Si7roTa/iciv^Koei7rv§of6ip/Jiev 
* 7TVood-AeiVov^7nvlx,AetVK(fixMx/j.vQiK, Tsf^iiv ov^v oi/TZii <fieivcv ,cifyVH 
» i{^Ktf cv j^SiSiajjdivx (Sjihcancpev yv'n oi/oa, i/tto i^ptAoj» vitu/icuciV tTmf ito- 
«&Da /ili 6{M/n\i 'mt v^s/n 7W ttig/jaianv irgocTQi^^^^cf. ii J^ 70*7» «lutOTC- AESOPI. 

acftus eflet,x.inthus intct deambulandum pnllium trahcdo mingebat , 
quod uidcns Aefopus,ueftibus illius prenfis rctro,ad feip^ 
fum traxit,atqg inquit,quam celerrime me ucnde,quoniam fugia.&xa- 
thus,quamobrem:quoniam inquit non poflcm tali feruire hero.fi. n. 
tu,qui herus cs,&ncminc timcs,tame rclaxatione nonpraebcs natura; , 
fed cundo mingis,fi obtigerit feruum me ad aJiquod mitti miniftcriu , 
^ intcrcundum tale quid exigat natura,ncccfre o - 
arnnino fuerit uolando cacare.& xanthus,hoc teturbat.^^tria mala uo^ 
lens euitare.eundo mingo,&: ille,qux.'6: hic,ftanti mihi 
caput perufsifTet foI,pedcs uero terrre folum torri 
dum.lotii autem acrimonia olfaftum offcndifret.& Aefo^ 
pus,uade,perfuafifti mihi. Poftquam autcm domi fuemnt,xanthns iu' 
bes Acfopo manerc antc ucftibuIum,quoniam elcgantiufcula efTc fibi 
anulierculam fcicbat.nccj oportereillico tale turpitudine ci oftedi,ante 
qua aliqs ipfi urbana diceret.ipie aut ingrclTiis dicit,domina no et poft' 
iiac obiicies miniftcrium quod mihi tucc pcdiffcqucE prjeftcnt. 
ia.n.& ego pueru tibi cmi,i quo uidebis pulchritudine quale niiq uidi' 
fti,qui 8c iam ante ueftibulum ftat.& ille quidem h^c.pcdifTequ^ aute 
uera exiftimatcs qua; difta fuerat, inter fe no mcdiocriter cotendebant 
cui na ipfuu fponfus nupcr emptus futurus fit,xanrhi ucro uxore intro 
iiocari nouitium iubcnte mancipiu,ima cx aliis magis accelerans , & ut 
arrabonem uocatione arripiens nouitium fcruii cgrciTa arcefrebat,& il> 
lo diccntc,ecce ego adfum,ftupef-ifta tu inquit esf&c hic nx.Sc il- 
la fine inuidia,ne ingrcdiaris intro,& omncs fugiant.& tamen & ali' 
a cgrefTa^ac ut uidit ipfum,c:Edatur tua diccnte facies,& 
huc igredere,fed ne appropinqucs mihi^ingrclTus ftetit coram domina 
quas cum eum uidiflet,ocuIos auertit ad uirum,inquiens undc 
jnihi hoc monftrum attullifti.'abiicc ipfum a facie mea,& ille fatis 
tibi diia.ne meii fubmorde nouitiii feruii.hxc atuideris xarheofusme, 
aliam inducere uelle,& forte dum pudct diccre mihi,ut tua do^ 
nio abfcedam,canicipitcm mihi hunc apportafti,ut cius ^gre 
latura minifterium,fugiam.da igitur mihi dotcm meam^atqj ibo . 
ad ha:c xantho increpante Acfopum tanquam in itinere urbana 
quasdam locutum de miftu intereundum,nunc ucro muli- 
eri nihil dicentem,Aefopus,ait,proiice ipfim in barathrum,& xaii' 
thus,tace fcelus,an nefcis me hanc, ut me ipfum,amare.'' & Aefopus 
anias muliercula.''& ilIe,admodii quide fugitiue.& ad hoc Acfop^ pul' 
fato medio pede,ualde cxclamauit,xanthus pliilofophus uxo ^ 
rius eft.& uerfus ad fuam dominam ait, tu o domina uel> 
les philofophum cmifTe tibi feruum iuuenem,bono habitu uigentem , 
qui te nudam in balneo fpeftaret, & tecum ludcret in de^ 
decus philofophi.O Euripidcs,aurcum ego tuum inqua os talia dices, 
multi impetus fluftuii marinorum, mulri fluminum,& ignis calidi fla 
tus.dura res paupcrtas,dara & alia infinita,tii nihil xque dupc ut mulicr 
mala.tu uero o domina philofophi uxor a pulchris adulefcentulis fcr ' 
uiii ubi noli, ne quo pafto cotumelia uirp tuo inflixeris.illa hxc audi^ 

A iiii Ex Hermogems exerdtamentis Prifciano interprete. 

FAbuIa eftoratio fifta nerifimili difpofitione imaginem exhibens 
ueritatis.Ideo aiitem hanc primam rradere pueris folet oratores , 
quia animos eorum adhuc moUcs ad meliores facile uias rite inftitu ' 
ut.Vfi funteatamcn uetuftifllmi quocg autores, utHefiodus. Archilo^ 
chus. Horatius . Hefiodus quidem lufinix.Archilochus autem uulpis. 
Horatius muris.Nominaturautemab inuentoribus fabuIaje,aIicB a;fo' 
pix^alix cypri.-E, alix libycae, alix fybariticx , omnes autem communi' 
ter xfopia: dicuntur,quoniam in conuentibus frequenter folebat acfo ' 
pus fabulis uti.mendacem quidem efle uolunt fibulam, fed ad uita uti 
lem , necnon & uerifunilem. eft autem uerifimilis , fi res,qucE fubieftis 
accidunt perfonis apte reddanrur , utputa de pulchritudine aliquis cer^ 
tat,pauo fupponatur hic.oportet alicui aftutiam tribuere, uulpecula eft 
fubiicienda.imitatores aliquos hommum uolumus oftendere , hic Cu 
miis eft locus.Oportet igitur modo breuiter,modo latius cas differere. 
quomodo autem hoc fiet .' fi nunc narratione fimplici proferantur, 
nunc etiam fermo induftis fingatur perfonis cxempH caula. Simix co^ 
uenerunt,& confihum habuerunt de urbe condenda, & quia placuit il- 
lis,parat;E erant incipere ^dificationcm, fcd uerus Snnia prohibuit ab 
incepto,eas docens,quod facile capiantur,fi intra muros cocludantur . 
(ic breuiter dices.fi uelis producere,fic. Simix conuenerunt,& cofilia- 
bantur de urbe condenda,quarum una in medium ucnicns cocionara 
cft,quia oportet ipfas quo^ ciuitatem habere . Videris enim aiebat , tp 
ciuitate habendo fehces hoies fint. domos ethabcntfinguli &in con- 
tione uniuerfi,& in theiitjc afcendentes deleclant aios fpeftationib'', & 
auditionibus uariis . Etfic profercs orationem in orando dicens , cp 6C 
plebifcitum fcriptum eft,& finges etiam orationcm ueteris f\mix . Ex' 
pofitio autem fibularum uulr circuitionibus carere , &iucundior elTe. 
Sed oratio,qua utihtas fabulx rctcgitur , quam i-jnfiv^ov uocant, 
quod nos aftabulationem pofllimus dicere,a quibufdam prima , a ple- 
lifcj r.itionabiIius poftrema ponitur . Sciendum uero , q> etiam orato 
les inter exempla folent fabulis uti . 

Ex Auli Gelii libro fecundo. Capite undetrigefimo. 

Apologus Aefo^i phr}'gis memoratu non inutilis . 

AEfopusilleephrygiafibuIaror haudimmerito fipiens exifti' 
matus eft,cum quas utila monitu,fuafu'q} erant.non feuere,non 
imperiofe pra;cepir,& caifuit,ut philofophis mos cft,ied feftiuoSjdele^ 
ftabilescj apologos commcrus,res fiIubrirer,acprofpicienrer,animad' 
uerfas in mentes,animos'<5 hominum cum audiendi quadam iJIecebra 
induit.uelut h£c eius fabiila de auiculx nidulo Icpide , atque iucunde 
prxmoner,fpem,fiduciam'cj rcrum, quas efficere quis poffit , haud un> 
quam in alio , fed in femetipfo habendam . Auicula inquit eft parua , iiomcn cfl: Caflita.habitat,nidukmt'<5 in fegetibiw,id fetmc tempotis, 
ut appetat mefles , pullis iam iam plumantibus. Ea Caflita in fcmentes 
foite conceiTerat tempeftiuiorcs . propterea frumcntis flauefcentibus , 
pullietiamtuncinuolucreserant. Cumiguur ipfa iret cibum pullis 
quxfitum.monet eos,ut fiquid ibi nouce rei fiercr, diceretur'ue,animad 
uerterent,idque fibi,ubi redilTet.renuntiarent . Dominus poftea fege- 
tum illarum filium adulefccntem uocat • Et uidcs ne inquit hxc cma' 
turuiiTc.' & manus iam poftulare.'Iccirco die craftino,ubi primuni dilu 
culabit,fac amicos adeas,& roges,ucniat,operr.m'q; mutua dcnt,& mef 
fem hanc nobis adiuuet. hsc ubi ille dixit,difccffit . atq; ubi redit cafli< 
ta,pulli trcpiduli circunftrepcre , orare'9 matrem.ut ftatini iam prope - 
ret.at^ alium in locum fcfe afportct.nam dominus inquiunt.mifit qui 
amicos rogarct.uti luce oricnte ucniant,& metant . JVlatcr iubct eos a 
metu ociofos cfle . Si enim dominus inquit mcfTem ad amicos reiicit, 
craftino fegcs non metctur,neque neccfle eft,hodie uti uos auferam. 
Die ifTitur poftero mater m pabulum uolat , dominus quos rogauerat, 
oppentur.fol feruit,& fit nihil,& amici nulli erant.Tum ille ruifum ad 
filium.amici ifti inquit magnam in parteni ceflTatores funt. Qiiin poti' 
us imus,& cognatos,affincs'quc noftros oramus,ut adfint cras tempo 
li ad mctendum.^Itide hoc pulli pauefafti matri nuntiant. Mater hor^ 
tatur,ut tum quoc^ fine mctu.ac fme cura fint.cognatos,affines'9 nul^ 
los fcrme tam obfequibiles efle ait , ut ad laborem capefcendum nihil 
cuntentur,& ftatim difto obediant.uos modo inquit aduertite, fi mo - 
do qd denuo dicetur. Alia luce orta auis in paftu f»feda eft.cognati, & 
affines operam,quam dare rogati funt.fupcrfedcrunt. Ad poftremum 
jcritur dominus filio ualeat inquit amici cum propinquis . Affercs pri' 
ma lucc falccs duas,unam egomct mihi,& tu capies alteram.& frume- 
tum nofmetipfi manibus noftiis cras metemus.Id ubi ex pullis dixiffe 
dominum mater audiuit,tcmpus inquit eft ccdcndi , & abcundi . fiet 
nuc dubio procul,quod futurum dixit. In ipfo cnim iam uertitur , cuia 
eft res,non in alio,unde petitur. Atq; ita caflira nidum migrauit . & fe- 
ges a domino dcmcffa cft. Hasc quidem eft Aefopi fabula de amicoRj, 
& propinquorum lcui plerunq;,& inani fiducia. Scd quid aliud landio 
les libri philpfophorum monenr,q ut in nobis rantum ipfis nitamur.'' 
Alia autem omnia qua; cxtra nos, cxtra'9 noftrum animum funt, neq^ 
pro noftris.ne^ pro nobis ducamus.^Hunc Acfopi apologum.CI.En' 
nius in fatyris fcite admodu, & uenufte uerfibus quadratis compofuit, 
quorum duo poftremi ifti funt,quos habere cordi,& memorix operaj' 
pretium effe hercleputo. 

Hoc erit tibi argumentum fcmper in promptu fitum, 
Nequid expeftes amicos, quod tu poflis per te agere. VITA. 

enscu nihil colitradiceie poffet,unde iiii inquit pulchiitudme hanc ue^ 
natus es.^Ted Sc loquax putridus hic uidetur,& focetus.reconcili- 
abor igitur ei . tuni xanthus . Aefope leconciliata eft tibi tua hera,& 
Aefopus ironice loquens magna res inquit placare mulierem.& xaii' 
thus tacepofthac.emi enini te ad feniiendum,non ad conrradiccndu. 
poftera dic xanthus Aefopo fequi luflb ad hortum qucndam luit 
empturus oleia.cum uero oHror fafciculum olerum mefruiflet,accepit 
Aeibpus.Xantho autem foluturo iam hortulano pecuniam,hortu - 
lanus dimitte domine inquit,unu problema a te dcfy deio.&xathus qd 
nam.^^tiim ille,quid ita quai a me plantantur oIera,qunmuis 
diligenter & fodiantur,& irrigentur,tardum tamen fufcipiunt incre' 
mentu,quibus ucro fpontanca e tcrra puIuIatio,& fi nulla cura adhibe- 
tur,iis tameii cclerior germinatio.'\xanthus igitiir licet philofo 
phi qftio foret,cu nihil aliud lcirct dicere,a diuina j>uidentia & hociter 
c^tcra gubernari inquit. Aefopus uero,(aderar enim)nfit.ad quem 
philofophus,rides ne,an deiides.''&: Aefopus, deridco 
inquit,fed 116 te,ueru qui tc docuit.qucX.n.a diuina proLiidctia fiut, hxc 
a fapientibus uiris folutionem fortiiatur.oppone itaqj me, Si ego folua 
problcma.interim itacj xanthus conucrfus inquit ohtori mi' 
ninie omnium decens eft o amice me, qui in ratis auditoriis difceptaue 
rim,nunc in horto foluere fophifmata.puero aut huic meo, qui confe - 
quentia multorii callet,fi propofueris,folutione confequeris qaxCiti^Sc 
olitor,hic turpis litcras nouit.''^ infelicitatem,fed nar-^ 
ra o optime,fi quxfiti dcclar.itioncm nofti,& Aefopus,mU' 
lier inquir,cum ad fecundas nuptias iuerir,liberis ex priore uiro 
fufceptis,fi uirum quo^ inucncrit filios ex priore uxorege 
nuiife,quos ipfa filios adduxit,horLim mater eft,quos inuenit pencs ui ^ 
runi,horum eft nouerca.multam igitur in utrisij oftcndit difFerentia. 
nam quos ex fe genuit .imanter,& accurate nutrire perfeuerat,alienos 
iiero partus,odit,& inuidia utens illorLim cibumdimi 
nuens fuis addit filiis.illos enim natura quafi proprios amat, 
odio at habet,qui uiri funt^quafi alienos.eodcm modo & terra,eorum, 
qu£ ipfa ex fe genuit,matereft,qua; autcm tu pIaiitas,horuni 
e nouerca.hiuLis rei graria qux ilia funt, ut legitima magis nutrit,ac fo 
uet,a te aur plantatis ut fpuriis non tantum alimenti tribuit . his 
deleftatus oIitor,credideris mihi iquit,q7 me graui follicitudineacgar 
rulitate leuaris.abi gratis ferens olera,& quotics tibi his 
op'' eft,tanq i propnii hortu uades,accipe.poft dies aliquotrurfus i bal 
neumprofcfto xantho,& quibufdam ibi amicis inuentis,&ad 
Aefopum locuto,ut & in domum curreret,& lcntem in ollam in 
ieftam coqueret,ille abiens granum unum lentis in ollam coquit ia- 
ftum,xanfhus ergo una cum amicis lotus uocauithos compran' 
furos,pf;itus tn & qd tenuis cffet futura coena utpote ex lete,quod'9 n 
oporteret uarictatc ferculorum amicos iudicarc,fed probare iiO' 
luntatem.his uero profeftis ,& in domum ingrefsis,xandius inquit, da 
nobis a balneo bibcre Aefope.illo uero ex defiuxu balnei accipiente /- J&/00'. 

CK ,Kou 'nfof fin^t ourti-mt Auv^ieimCt^m^it euip ^m JSlKgtMof ^gis)' 74- 

0(uaaTWiei^i>vAjadCf*c^o(^f4.iyiL'n')^ii/*K(pii(n7' TifKvveuyi/Vcu^- kouo^ou 
^r ^(nc>>wx.'nuoT^\i&jt-6iV^ad(Mfvyd^(n.ii<i(S^\iA&ou ^iK^v eu^uAoyoui . -th 
/'05^*<'«/w'^yimo9iWTrjcaOTa7r(a)«.A<il/'<7af , nr^oi nvx-iwi Mimv Wav 
bVi^ijijhoi Ax^^yK-^ri SiK\iTm^avSi(Tfi\iy Axxix^Oi^ ■3iei(TDivr>i , oueih^tp!^ 

imfocr , ix u.\jef.i (pviaw ^Wa 'm^oCAtifixm Trocf oc avij J^ofita- kou o ^cu^i^n- 

rof ;(£ai oV, 77 (/1m 7^)75. Ta^juJi-Trotft^Mii/cpuuuiJ/uovflt Tzov AatxwciK ^Kouiii^ 

iTnfiiACicrauxAi^ofii^xTnCjoi.p(kvofiai/x, jh^xAeieuto^jxocndieiTOUT^w olu- 

li$atv-oli(A'ou>-nfiXTH inyHt 'n oud^Jhaii , KoUTOifitnkf.uxdTafiiA^cufi^iov- 

fdion ^TVVTOif o^vii^x ii ^Ax7H(nCf • o (di> ouo ^aci^c', koutvi (^Acaicpov ■nff 

^innmscfovan(,fiiifiv i-n^ov awjvoiiatti «Trijv.Tf flfloc tr^ovoK^ «^ Cia3° 'n^oi 

VK xfAoii J)oiv.eicQ-eiJi(pviaM o j^euawimi , Trotfwi' ■ycnp , iyiAxatL-vjxi 'ni^otf 

eiuSi^v {^Acad^oi ^■s^TS^ot ,yi,A^i ,ii H^TTX.yi.Atxt i(J] o ouaWTWi ^n^iuyi.ASi 

<p(»OTv ,(iM'<s: (TOi/ , tS J^ cOc/bc/<M7BV <Jt • « rf i/TTO fla'o(^ '77j'ovolow>' nHToa , 7m7 

iiZS' ao<pciv cci c/JoiiV 'wyx^^et T^ff Av<n,ii>( • 'Tifo^xAoi/ '{plviv (fxi , hqc^ Avca 

T» 'TT^o^Aiifix^iv 'r>V'nor>ivtuic ^oiji^iiTn<p^x(fa<i,Ai'yet'mKviTm^u-i^)a-' 

TK TwivTwv &j'7r§i'idi '^v S> TTXv ,ifxi 'f>v iv vanvfn XH^OXTHeJioii l/ixAi^Ot 

TW.TW vuuiVK^'Ktf>Aveivao(^'7jUKTr)c-'TWt2i(}^/MiikTPtri'7mMo>V'ir&^oi/i/iy<i)r 

tivjiAovbi cLif ,T6VTij '7tfoaoc.vx9i(Jivo(r,TiicfAvati,(i>(TTiii^HTOv^H'r>Vfji2vov. tuxi 

K^-nw^oi^ovTtof (uc^lcr yfctfifixTVi. olikv ,o'l f*oi 7Wf (fi/^^cC&^dtMx 0^x- 

cov £ A^Si ,^ Tov ^nf>vixlliov tIw tfixadtpnmv iyvtiiuouf Kodb euaiOTTOi , & >t/- 

li(pnaiviiT&cfii.v irgoi Jl^Ttpcv ydfjuti 'lAH , 74kKic inrpv nt^oTi^BV otidjooef 

i^yovaci^ei^TrSp^iJ^oiKoiiT^v o!jic/JoXTiv.vx'iiiTHi ir^cTi^euf YivcUKOi TtLxvoTnin 

cdfJizJiuV ,x jjdii oujTH Tiu.vxiTmyolyi.'^ ,TDVTiov fytyiTH^'i^v.Kj['£0^c,vivTtJetj/- 

(/}3i ,vv-rti3v'^ fj^mJi^oc-Tn^liv ouuiv i[\^Ti§oi{ iv J\eiicvvTOU tIw <J)«tpopot«. 

Toc jjiSlJii ^' i^ ocoTHi , i2if.Acqi§czji Koci iTnftiAcsCr Jiipovaa. cPlx-ytviTOU . TOiJ^i^ 

«?^oJii>viiJ[ivo>v ,fjua&.Kout,iiAo'n/Tnci.')^C)jj&iiii,'dwiKeiV<>>vJc(piiv Tnctns- 

Trfovau ,To7cf ioujTH& 'Tr^o{'ndiTVUTii(.voi&. tk fJli/ [\' ,(pv'a& i>i o'tiietx (S/.Ae, 

«Twsi^^yHJiToiipv aiic/^ciOiixM.oT&cx-Tov 'laov (Pti Kodlt^yii^^oTnv ,tuv (d* 

ocv-nfiXTUi i^ oujTtiiy tpvoiAvtiiV ,fi^TH§'i^v .X J^ oii/Tva if((pvTivei{ ^-ninujr 

'}iviTDUftsiJijx.s),oi^v, KoicftxMcv 6>{ yjmx Tu olum^Jitpei ly fiocATra .7B7f 

Ji TTVt,^x aov (pvTivojjJUoii ^oii toowjthv 6>{ vcioK.iiw Jo<p'fiv vifiet udi toi/td/o* 

iio3-ei{'oKtiTmpo<r ^'msivaouaaiJI/ fjui (ptiaiv ,0Tt fiixfiiiyoivov AvTThi , kou «t/b- 

Ai(^dU(f 'iH3V(i}jLaa.{ •x'mdi'nfOt\/[^(pi^Ci>v TocAoi^vx Kou'caocKiL{aoiTdV7ait 

J[ei,c>ff^{Oii<.etov M^Jnv ^xAi^Csv Aoift^euii • fii6'iffi,i^x{ Ji TncAiv etcf -jp ^xAtc 

tSoviABoVTOi r>v ^xjiiav ,i(.ou'naivivTV^Vf>(iv.etTuv (ii).Ac>v ^Kou. 'nfc{ Tot 

«mWtto» apnnjiTD^ ^ei( Tt tIw otvloui ir§o{c/Joxfxetv , kocl tpxiciiv et( Tiw •)t^1oui ifk- 

^xAovTdc i4*i(roa , i».etvo( x inAdc>v ^ Kjautiov 'ivx ^xkH^ ei(y tIw xvject 'i-^et ^«- 

Ati)V.b(^ Jii ^ac}So{ ilfjix ipi{ C^AoK Aovaocficjvo{ ^iKOcAi i»ur>\tf auuxsj.9ftaov- 

nv.( . nrgoetm. idivi kou c>( Ana{ , !o' (Pxkh Q^ji i ^isa ^ Aenrvov , kou C)( fxii jlett 

'THiSiiVxAlcf. Tcov ikafiacTzov T9vcri^Aov( Kelv(lv,iMK (Pcnafiot^eiV tIw ir^oBv- 

fxleui. TwvJi et^ecimVyKouTr^o^ tIw o'iKjLcoiiiK(in.»ji/JUc)t , 'o^ociSocrq>tiih, <fh& 

filMV (C}p Aivjoii Tneit eiAawm . 7oi/Vl'tK 'vit icm^^^Oituf tdv Aovjti Axfeotfi Atatoynv, 

tuaam kou 'oi.^oqp hovlav CoO' ItaASljcKf W Jli ^ouS^v ■vj 7n}t.^over,qi -ncv (g/ 
A6>» Tiw c^yii tTn^ovTCf ,ty AiKcu^iv cojtw im^oiTi.Biiicu KiAAWvyc, cutno 

'mS 7{w AiKlX^HV flBffVsTXT»- iOxlo ^eU&CS ^ OV ViTffeiOf, K(XK€iycS MTiTOAToi 

/M/ TBoTTa TTB/ai' ,cffa o^' i-mTvt^HS cv <fi t^ oi);t ftTra? , ^et At l'c/i;f flff TAi; 

MKOU^V^KMVi^loVToljf^T^it/lXSfiOViKaudiS^TOLai/U^Oie/hlg , Kaa tffK tcft/Hrf. 

'TrgcfcPH Touiru.vii (^Aoiso^ouBotiCpn /^ii 'p^ihvhovim^iKf^viv , oik "riAi 
oTTOf ,«:A^« ii](fU(XHo(Acv ■o(ic(Khiiaimv vlvMi oLvTwv ,v^TO\j ^ou^ov'^ cuaw- 
"mv i^oTnaxivns ,ei i^'Tvaii(p«Kif,(lhi6\/M.Ac(jbo>v fxaiicf fr T«f (J«h>)J ksk- 
H9V oc«i(/h)iijiv^c Ji ^oUBos Aot^Lv , kou o)n6eis Mtxc* -tS nr^.^ot* AaGeo TJif * a^' 
(Ttoi)? tA^ 0o(Kiis Si^o(t&DU ,r>is dhtK-TvAoia cho(Tt(--\cuf tcpo ,i^Aaf t^^iTOi • 
Mfxionv^vvSi^/Mvov s, vcfb^Kiciici^mvriJtxiVT^is^^vjbAioKKadTm^o^dcivcf, 
/iw'8cf,7n)ui&ir i^ ($o(KS(piitnKd^cf ^rAftfi^QiJTTit-iawc/cwficf .waxcVK^» 
tA^ixjaf , iwa «/'jrJvrerf./^DtA/Ta- (jiotK^v ^*" ci/K(iif eiTraf ,(!tM'ot/ <f ot«(if , l' </!« 
7iyKiiS(wTiKaiS Aiyi.Trn^hiJii-^ ^oi^^! oiTn^i^^mcfTVitcAOi^r^cci^c^dffiTVU- 
fOi 'i0n,ovr>( eis /4ot4/'iccv /ui "ttS^ iJi-^ei-^TTX ^^^otcpftf m^off^v uiaxoTwv ^eiinf, 
dM.' i VK fi'i S^03 ngtxi (fbi/ At TDif (^Aoif QAV ^e^^av ^KTnAScdv oiviKTDU "TKclhti 
^i^eiovafn.ifoe/ficLo' ,fcoucflK Tocyi.oyv ir^aaa 7n>i(iix.6(^ • 'yvfkcwvvJiHfglsi^ 
•miviajxvTPf ,Kou.-m> Tttx/iiivir^lofjiktiiV ,'o^ociBos &jAcn:jfdiACiV'n'f\ou iv cuau 
•Twv , aiTZ TrSp i 77 tzov ets y^eicu/ ok^ Aovij!IIov,\vk -nov "mcfu.v Ik ttkt xv^Sdnf 
Ao(&^cucocf o(ii.A()iJiSi(iot ,''K^Vf^- fx^ (juk^cv SiKJiu'o cuawTpO' iASciv , icou tLo 
Xi/'y<wt7ntJ7tt-v|/0(/utivcf ,<if 73 1/f Jeif ^'i^owf Trce/icf tii>fo(KA oiwyiKjiViTafbTiAliV 
cujtS) ■vtxy{.ycii\c(jv-v^ (fii'.igL'mc/^o(juLv^ M owAnv, VjV aiTivc/jlWz^l^Ti 
2.Vci'ot -mv 'ndcfhjv TH fJotyod^oiTrS^iiAtoV ^Yjju^iwv -T^^^v ■\iAcLcus , eic •rUii 
Xvjce« if^ir\ii ,\(£U atwi-^et^TOiOf «Moio' .^oc«ic( Si J\ei<ms .fiiii Tws euaw7K( (T 
i/cpiwptflc^Ta Tzcv 'mi/}2v oiix^^i^v i^zpo^^daH , aJ6/f eif i{u)XvJct// cii.z^v ci{- 
^xAi- 'ii (S\' (dcw-ndv 'nvcniJbis eJf S' Juj&A/cv KA.vc^cmvns , kou idvi^ Tsv- 
iiiivo(iic(i?otji/jntiov,'o ^ccvScO' ,11 ^^{^'(pviaiv ouatom , ttzoO 'mtTti xotKfifff ,to 
t/V(;>^/'((b7n;(rax t'p(j,7c» Tdxfba ^kocVo ^coiioty lu.-no -kou 'c cuawmc ,4\(3iv cIuj 
ciTCw3ci Tif.v-r^.icoci aiT^vcfJtwoc^ipcs vifHTOU koctio tti^muS viou 'c /«£*'- 
^i 7Ttx.vv CoLpiojS i\^v ^nr^^ct fvs (lii7^\ji (Pn(fiv ov')^^ fjuK^c.iTr^cc&Q// ^ttcv , 
Ciiy Tvc^^oi fjii 'm^os fiou/icut oiJTOS (fti ':rS\'iJi^\ei;Koii euaa^cS^O' ,^cuyc7K,o]c& 
cti 'f t ;t 'TTfood-iatLiia Tt Kodi^eu^iatcdis eis 'f> nff.rci Acrov Twaht oviMtfctAcu 
evficvov,ovK'is^v ocftot/pTnfiK^ Ojufiioai/ ^cti^o ft^ihiuxeu/ ctJTioui ^C^n^caw^v 
Sv^viKCiS iJ(0(s^(wa(JU^V(UCftO7nv ,iiav'^ati.-'THtS^v9fy^oi.'novo^Aot^HCiV 'LcSP 
^vTtAiO' ^JndoDts AetTTVov ^(cwxAAoiy MAc(^)a>i , Koucr ^oiBov idxAtvcM- 
£uG>yo\JoS.io)V vivujo 'c ^cuics /Utg/cfef tK tok TTDt^ocK&fj^^CiV ot/jiAcfio//cs tTn- 
AiKTO\£ ,Kiou 'm cuaco'sCi>'c7nSiv icpiszoTi dhvs ,TTi Sljvcovoii fxci (pnai Tr^csotu 
Tov TT)ou'TW.iTniihsii.'niA6t)iV-'c'A'(K7nci>v ,i{^ff iotv-fiv cicAcei , vcwkcu^cs 't.ccjc- 
^til fjiov 'Ajuj Siccmivauii , au/SLv f/iii/iviv^viCiVi/ife ^A6cv'icU(i>7ff(:A/ c'i\j,f7oa 
•fiivuiei TuAciXTOTH fuiv /iCvcetKC^KDfxcAcs oiu) eiSTU*) oivlou/ , Keu i\^6!<mcf 
i» TO 'n§ciSifi.(f),Kou7{iii ^cuJtivaji/ 'iK\\^Aico(s ,7(10 axjv oltfbt. Tiot fjnoi^fbv inn 

»7r;^0<QiV OOJTHS TidetKH KdC (pHOl ^J^CnjdlVO( ^TtCVTX TTOiVTtX 'cAaUT)ThSTri7TT<fi 

<pav 01) coi ,ixMo( TV £(/voovaif Kod tW Kcwot n^Aiaocs ,km. ei^nzov t A6t AiJkcuvoi 

iftiiyi, ,C0) ■y^^ '0 atiaXlOTTIS TOtVTOt iTTi^TTX^CjV litShteU ,OC(0( fii^CO T^ K1V I TTcivTDt. 

7jBtf{£o(At . fj^Si^^ Tjfcs 'fiY AauoTnt 77Z)c'A/» lAfl&r ,\u>uiSti>'Tn6fto'^ it t: I i AESOPI 

& tradente,xanthus foetore rcpletus, hcm quid hoc inquit 

Aefoper' &: ille a balnco,ut uiflifti . xantho auteni prxfentia itnu 

conjm iram compefcente,& peluim fibi apponi iubente,Acfo 

pus pelui appofit3,ftabat.& Xanthus,non lauas.^tum iUeiuflTum efl 

xnihi ea facere,qUcX iuflcris,tu nunc non dixifti,iniice aquam in 

peluim,& laua pcdes meos,& pone folcas,& qua:cunqj deinceps. 

ad hxc isitur amicis xanthus airnum enim icruum cmi.'nul - 

lo modo,ied magiftrum.dilcumbennbus itaq; iplls,& Xantho Aefo^ 

pum rogante an cofta lit lens,cocleari acceptum ille lentis gra^ 

num tradidit^xanthus accipicns,acratus gratia faciendi periculum cO' 

ftionis lentem acccpiffe,digitis conteiens ait,bcnc cofta eft. 

affer.illo folum aquam uacuante m lcutellas,<Sc apponente, 

xanthus ubi eft lens inquit,a' is iacccpifti iplam.&; xanthus unu granii 

coxiftir'tu Aefopus,magnope,lcntem.n.fingulariter dixifti,n letes,qd? 

pluratiue dicitur.xanthus crgo prorfus confilii inops,uiii fo.- 

cii ait,hic ad infaniam me rcdiget.deinde conuerlLis ad xfopum air, 

ied ne uidear improbe ferue amicis iniurius,abiens eme pedes 

porcinos quatuor,5(: perceleriter coclos appone.ab co aute feftine hoc 

faclo.ac dum coquercntur pedes,xantlius lure uolens uerberare Aefo' 

f)um,cum eiTet in re aliqua ad ufum occupatus,unii ex pedibus ex oUa 

clanculum auferens,occulit.paulo poftautem Sc xibpus ueniens,& 

ollam perfcrutatus,ut trcs folos pedes uidit,cognouit infidias 

fibi aliquas faftas,& accurrcns in ftabulum,& iaginati porci 

iinum ex quatuor cultro amputans,& pilis nudans in 

ollam iecit,acconcoxit cum c.xteris.Xanrhus uero ueritus ne Aefopus 

fubreptum pedem non inuenicns,fugerer,rurfus in ollam ipfum in^ 

iecir,Aefopo autem in patinam pedes euacuante,ac quinqj his 

apparennbus,xanthus quidhoc inquit Acfopcquomo quinq^.'' & ilJe 

duo porci quot habent pcdes.''"& xanthus ofto,tum a:fopus , funt erso 

hic quin9^& faginatus porcus inferius rripes pafcitur.& Xan^ 

thus admodum molefte fcrens,amicis inquir, nonne paulo ante dixi 

cp celerrimc hic me ad infaniam rediget.'& xfopus,here nofti 

id,qd ex additione,& fubduftione in qtitate fecundu lonale fummam 

colligitur,non effe errorem.'Xanthus igitur nullam caufam honeftam 

inuenies uerberadi a;fopu,qeuir.Poftridie aiit ex fcholafticis qda fum* 

ptuofmi apparans coenam cum aliis difcipulis, & xanthum inuitaiut , 

coenantibus igitur xanthus partes ex appofitis accepit ele - 

ftas,& cefopo pone' ftanti dedit,beneuolx'9 mex,inquit ei 

hasc trade abiens,ille uero decedes,fecum cogirabar,nunc occafio e ul- 

cifci mea dham,propterea qd me cii nouitius ueni,cauillata eft.uidebic 

igitur an hero meo bene uelit.profeftus itaij m domum,& fedens 

in ueftibuIo,& hera accita fportulam partium co ^ 

lam ipfa pofuit,ac inquit,Hera h£EC omnia Herus mi^ 

fit non tibi,fed beneuolx.& cane uocata.at^ difto,ueni Lycxna, 

comede,tibi enim herus hxc iulTit dari,particulatim cani omnia 

pioiecit. At poft hoc ad hemm j;egreirus,& iogatus au VITA. 

bchcuols.dederit omhia.omnia inqiut,& coram me omnia co^ 

medit.illo ueto iterum rogante , & quid na cdes ait.'& is mihi quide 

nihil quidq dixit.fed fecum tibi gratias habcbat.uxor tanien xan - 

thi eam reni calamitoliim efle arbitrata,tanqua fecunda cani redarguta 

erga iiiijj bnuolentia,ac fubdens certe ii amplius in pofterii cohabitura 

cum eOjingreifa cubiculum plorabat.potu autcm proccdente, Sc 

quxftionibus alternis propofitis.ac uno ex ipfis ambigcnte 

qfi futura eflet ingens inter homines turbatio , arfopus pone* ftans,ait, 

cum refurrexerint mortui,repetcntes qux pofrcdcnnr,&; o fchola ' 

ftici ridendo dixerunt,igcniofus eftnouitius hic.alio ucro rurliis ^^pa 

nente,quam ob rem ouis ad cnzdcm trafta,non cxclamat , fus autem "j 

maxime uociferatur,xfopus rurilis air,quoniam ouis afliieta mul' 

geri,aut etiam uelleris onus deponcre,tacitc fequitur.ideo etia pedibus 

iirrepta,& ferrum uidens,nihil graue lufpicarur,fcd illa familiaria,& 

fola uidetur palTura.fed fus,ut qui ncq; mulgetur,neij tondetur, ne^ 

«5 nouit ad horum aliquid trahi,fed cames fuas 

tantum ufui efle,merito uocifcratur.his fic di'Ais,difdpuIi rurfus 

laudauerunt ipfum uerfi in rifuni . Finito conuiuio,& xan ^ 

tho in domum reuerfo,& uxorem pro morc agrcflb 

alloqui,iIla ipfum auernita,inquit,ne mihi propinquus fias,da mihi 

dotem meam, Sc abibo.non enini nianfcrim tccum pofthac. 

tuauteabiens cani adulare,cui mififti partcs.iSw xanthus ftupefa^ 

ftus ait,non pot aliquo mo n codiuiiTe mihi mali aliqd rurfus CEfop',& 

nxori inquir,domina num me poto, tu ebria cs.^^cui partcs 

mifi,n6'ne ribi.^^no p Iouc,mihi qde minime inqt illa,fed cani,& xath' 

Aefopo accito inquit,cui dcdifti partes.''&ilIc,bcncuoIx tux , 

& uxori xanthus,nihil accepifti.'& illa,nihil.& Aefopus,cui 

enim iuffifti here partes dari.'& ille,bcncuolx mea;,& 

Aefopus cane uocata,hxc ribi inquit bnuult.na mulier & fi bii uelle di 

catur,tamen minimaquacg iccula offcnfi cotradicit. conuitiatur.abit. 

canem tamen uerberato.cxpellito.non tame difccdct,fcd oblira oium 

ftarim benigne blanditur & cum graria hero.oportebat igif dicere he^ 

re,uxori has partes ferto,& non beneuoIx,& xanthus 

uides domina non meam effe culpam,fed eius qui tuIit.'tolera itaq; 

nec dcerit mihi occafio,qua eum ucrbcrem.illa ucro non credcntc,uC' 

lum clam ad fuos parentes regrcfla,Aefopus inquit,non rcfte 

dixi o here canem tibi magis bcncuelle ,quam* mcam hcra.^^dicbus aiit 

aliquot prxtcriris,& uxore irreconciliata manente,& Xantho 

affines quofdam ad iplimi,ut leuerteretur domum mittcnte,illa 

uero cum cedere nollet,& indc xanthus in mcerore eflet, Acfo - 

pus adicns ad eum,inquit,ne te affliclcs here,ego.n.ea cras uenire fpon 

te,& citiffime fliciam ad te.& accepta pecunia in fo' 

lum iuit.ac emptis anferibus , & gallmis , & aliis quibufdam ad conui- 

iiium idoneis,ambulans,domos circuibat.tranfibat igitur & ante 

domum parentum hxrae fux, ignorare fimulans 

illoium eire,& in ea heiam maJiere.& aim in qucndam ; •XK ^toivaH c/V(/Jy ta Tnliiv. ^inivTti (pm-ical IvciTticv Ifiev 'mtiiu, Hff.rC^pet' 

yi.-^J^^iTmtipOfAlUoViCaUTiTWTioi/^Kiod-iOVatt. i'Myi,* ; IXftlrOf fi/M^ldi 

ifikmv ovJ^oT]ouoapiiKJi-^i^d'iouj7iwJ^(niXxeJ'-Ta.ff SAet.il (Aivr>tyvv{i'T^ ^au 
^\j <ni (Kpo^au 2>' ^xy^ct7n)itian.fjiJllii,K'n,(fi{j\AjT{^ot'ni(K'U/offiAi^^etewc 
Tw TTf^ot ^v oulcfjon ^vo\cf.,\Lou.itm'7mca. %i«.yiv fmKi.Ti tk Aoitivv enwoiu.uaei» 

tiU-m ,fi(Jti} '.Ta.§iAdOVff!X. 'TV MIWVOS idp^Vfl . 'TS ^'mTtV 'TJfOKjiTTfoiltf , KDU. 

^HTnjuoimvrrfliocMhAovan^cmvovyJivCiV, koucacs oujiwv «.'m^vimLVftf ^ 
vmvln^ eu y^vofm |Ui>oc Ad i v cei i^d>zpi! to f « j(« ^axatornt tTnoS-c* t szif ^Tnv . 

ilVlH^OU o'i ViK^oloUlrKjJivOi^TDi loUJTtOVKIWaTHaWaiKTHfiOtTVl.-KOUO) ^Aflt 

5iK9^ >tA()tOTCV74(j'tcp«ffa»,i'o»jM&v^\ovti5>HfTDO'. iTi^ov Si ttdlAiv ITpeiol' 
T0(,OiriV XOte*-* "P /'t^ ITfoQKVI uBjOCpOCyHV tAH>0/MC*OV » J&oa ,cJ^ 5,<7f Cf CTl 

fiiMm K^oc^i,eu'aW7mff aJ^f i<J)n,0Ti &' /5<, ir^d^XTtv ((giTW -^p a&ficf ec'/*^^ 
fB/Ut^c.M it^ rp T Wicoi/fiotpcf «TTOT^fliiuivoVifliT^HtTnToa-e/io tunevTroafiiAi 
^o/xavovicou "i^v oicPh^ov b^^t ,ov^v Aivcv 'vTWTfrSija^KM^iKeiveeTTX. auu^iSn)^ 
fx.ovx<fbKei 'mneOou . o J^ ;\97^cf «u cTii fiWi/^iAriuZvot , f*(iTt K^^cfia/cf , f»i 
Si <na;ac/2yf t flWTO nt^oi tj twi Tciovitov 'iAnsftcJi/off ,AM!ct} toi aa^nov oeo 
Toxi /mvcjv f^ ^«'qc.ansTraf ^o^-vCiujv ov-m^'iiiJiiwv ^oi ^A«s7iu)< WA/» 
«^KVtOTC» o^TDi' .yaTnVTtir «tf yiACiTtc.nnjujaocijSJov /JivTot tov vroVt/ ,iy T^ 
^xiiov fr^ot M o))aoejVK7rvvcTiiaa.vipff,KodTHyvveuvji atwyiSut c^/i^cdcvTtcf 
'jn^offAocAetv ,itceivn ^\Si°v o(7ro<^«cpeiaoc , <ptia\ fi>i /juiv •z&hvienov yivii . ^s fxOl 
lUi) ir^oi\^ /juov ,Kou. iiriAAiat/ieu -ov^ ycLp oei /taveufM (uu at i TOcwTi.vdi.f • 
e!vJfK'mA6cit7{wKUjueei{sAc(Ki.vi,H-m'^/(<pcLo'Tri.ff/iieAdhe.S- taxlo^euBotlK 
•zirhocy^ff Ai^yet ,ovKi'^v 'cTTcot ovK Hp^Tyai fjL^ot^ni^^yuiv TrdcAiv tuaiOTrcs Koei 
*irgot7{w yvvotAii^ctinai^uvejiee^ifjuiv^mTrtovjovt av fii&vett; TTViTtcs fHQicfhccf 
Tri'm/i(pe(,ovyiajii;/i.X(fii',i/jio\ /M ov <phaiv imvu ,t^ Siucwi -Kod^o ^acvScs'^ 
tu atOTCCf^ «AoflciTT epnai , tIvi SLJb%ciJif ttxs /HQ^Aci.c^ -jHtxiieivcs th SivcxaH aoi • 
Koel^rri^osTici^^vcut^^^o ^atv6cs,ovSiv'iA«Qdk-,Kciiiavtiov^v.v^oceicmJTrvs,Tivi 
y6HidAAjad.efS{<SjdTKTKSfciejL-Aci.&(Jh6iivou-,Kc^Keivcs,T^SCvoovaHf^ 
ajLOtJ-ms tIiv tccwK 06iviiadue^ ,oiuTH aoi oxfoi» S()voei-ii ^ yovm ttt^v SOtcetv At- 
'yHTr>u,«iVi'vT^'iAx^sci>xAy*axaK,oiiTiAi^,Aoiifh§ei'nu,«VK')(Q^ei-7{cv /dv 
•y>i Ktojx, TV/^v ^xTriAxaov ,\ij ajt «vaj^Of iio«o* «v ,« A\'i7n A«flo^'o TnxVTtct 

CLUTrii^ (^Ao<p§OVi)S ClU.v\^KOej.(cw X«e*-T7 "TOV tftcJOTW» •t<Aft Ot Oluu ftTO» cft 

<iudTOL,TTi 'yuv<uu 'itLff /lielAdLjcf vlfjucov ,Kc>ei fi\'Ttt Sivoovai/ Koe}.'o^xv6off, 
c^c^iKvei»CiSovKifj)sV'ix)X/iou^THfix,xhAx'iiwfuaaji'f>s-,xv<Ko^v'piy/.^h, 
Koei.oVKOcm^viati} 'm^o<piati.c>ff,Ji'{ivocc)Wfix^n:datJ.Tiis^fni'Jre^ic(jlUhS,x\ 
A« A«'9pq{ TT^^oo* vufT 'leWTiiff yoveis x^myopnaocaHS ^eijlato^mff A^mv^ovK cf flfof 
^7rBV &iKcwr)TU,<i>s iiKVCyV aoi fixAAov 60voei,Kalovxh if*ii i^cujdivx^j^^/ii^civ iS^ 
TivCiV TitiipcityHKi^tSv ,<a)ei.Tfis y^veUKCt ii<S)xMo(KVV /icMOVoitt , koutom ^ecvBeu 
Twv iTfioaHKCVTtov TJVxt c>t Dco7{wc>t XV v'm^i.\eicM 6'n(o/^ Tri/i.\ou/TOff , ths 
^ iui 'vmniiv diAavoHt ,Kod Toi/ /«'vfloi/ cfi'oLU7{(v eit xivfxieu TnaivFt, euatO' 
Trot irgoai.AiLv oujtu cJhoi.juI) xvic> SiczcroTVL.irtj ^^ ol67{w oujqjlov 'nKetv ouj~ 
^t)Lli)ir>v,Koux7itX.^ti(MxK'PV o^oeaQ^nf^otai^iCjAxvC^viii^/ix^frri^ct^itiixyo- 
^txv %A6<j».Koeic3Vvia()iijhot')^vdjefKoel'opvi6djef,Koej.S.^xT\xTtov -Trfof ^fijpd 

tUI iTnTHAetC>V ,QxAlt,C>V TOLS o\\ddUef TrS^ICMOSit. TTtt.pi.et TOIVeuj KMTiwTtOt 

THff ocoTi Acujoivns yivvitvfCiV o]uocv , /Uiju 700/77/ f «(AiW ir^os^miov^oct 
\mmv rvyx^^^ovaocf^ft^unkv if oiuthtIi» iCcu70iVeu/fJtvovaaii/.tuud)t7in T AJfflStpV •nor iivxd/f lu.Aiw tvTV^iJpdiTK Hn "mv tuv a? yi/jurJiy^ficn/u&iii ei ((giTB? 
fdiou ,^oov6ci (Jiiichv (iiJiAo(n(pocf oulej-ov "f^ yvveUM. /^(Met mxviKTffi&u • rr 

^a/VOCJhtttVt^KOUTVyjVcUU^nUJnX^TdV^auiTiCjtlitijaVakVOUIKI^eiAM 

Vlf(cuJ o/foCflGiKOU CZJOvJ\h m^Offhr ^oudcV ^AdlV OLUTI^^ tCodoUJTdV HgLTtfoflC 

Myovaa. ^oaf TDif xMoif xou itLUTTX. , iff ovu. aiijuiev ^dxniC d ^ou6i m'f qt 
y/veuvJL ^['[AitiiiiaHimvoifiiiuic^-iivcu-KauovTWiif/ivc^udi TTtto^KicLa^cfi^cucw 
"mv^cyff vjxl J)'iu.eitcvK'KH§i ■ft^(fiii/ui^oUj' imM Tivoa , K^Atoaj c ^ou^cf 

t6v Tti, luxl ^i\Ti^v ISiKTnlsv ^vi^^iouj^v ^A^ycV ,\m cf)<fh<.^o> -iiv SKcucTHi 
IM f4Ci^« ii)xTW.i\i(Bvu ■^t^^ifcL&ouJo f^cvdbe' veiov{ mi^ixf^a/off)^ KnpifAKcrut, 
€tixii^iv6eim,}^6>T\oci/ c-^fftivin^scfi (cw o^vyd^ut TTKf sflBKfc.TO» Si o^hK^v.S>l 
iirajincmviwv 0)ff (^^c(n0cv 'i> ir^ci^fivK^crjJX^iia.TUAiTiffy^CiTiyicn^iiW 
^cycv iimficnau , TraA/v oucnOTWi i0dxs}^co-TJdL& Trotf tfiofct • iccxl oi2^ff oiS 
^pdfixTdi eUTHicJnrx xMovKMxMiS, oA'ovSiv ittS^o» oti f*ti ■yhdi^cui it^-A 
'Ti6etTuv Si o^hxsiu.a>v wdi TU TtwTW Tiii^SccpviixyciiVxv.THCJTx.ii-mv ,fxiy^iTi 

VOf )^c!>ij cl^ &7TVVTWV ,\U)ui>i llfxeiff <fl'ltf*i^cL& ^CiT^cl^ ioQ-i OtTiff TlXi \-^^^ 

Ti^cof iiAyicmfiiJ/ ,0 ^ocvSoff cpnen '/n^ci c^^yiv ,iJ^v cti -Trot^ftsiviTifcj ou'<m)- 
Tn;Kodoff,ov (fiiTrx..uc^neivo& , ov){3cwciiT&^<xftiiV(T0H{ff.Tr<^«r'V co/i^d^moi 

TTCiV ,T1 y^lt^^iTOLTOV T^ftOU «^c^V l'\cOVVlcyaJ.;\U)U C CUOWSpff ^TTOMxi C /JiC?\0 

m croi Tcii ^eJLTKi fiificpcjjivCj) fii (^Accmcpav TTWfcVTrov- tj oci\hx>y{voiTt> 

^CjT^lli ')^H'^TtpCV Tt KOU jhiATlCV iv TU ClCf) ; TTa.ffDC "fpiTDUjlaXKOci QjiAO- 

C0(^x,(JfouiTiiiTrcuJ\£ijiTca.KMi</\cfhl(7i<iTOUc^'eu.rhi(fiffeii- Ai'4fif' «n)- 
pcu xcum.TfJ.oi ^ctvi/juax fjuvacL TTdau iffocuTiiff yd' <Tvr}ipcTduJuTVu ydfiOi- 
TTdA<{i xic^3ocu)Ttu cu/e^C}7ni cJ)xrr,'^cVTOU^Kou muHAcvTi c?cueu , c!)'oiv^ 

KTraec ^toafilfiiv CTUJJiSTlKJiV^OvSiv OtfiX TViyf^d-Tfl^iXfiMCV Ut}l TtVTVlff 

01 yoAx^KS^i aV fJii/ ctxcTU-TTdV c^6Zi Ai^yav (polfAitoi , iff*oi/prtiKiVou Si a'v cPlcfbi 

OUXAOV ,J)iAnAv6«cnViH^.<;Vi i-37 0'lKDV.THj['v^eUCfTTt/AlVeUTiC>fjlli'C)VOUJ-' 

Tuv -ipv ^ouiiov ,iiiiivot XTToAcyeiTO fJclm^TOL yi/6fiV)V oujtVttwtu yiyccicu, 
kMx Tii xy^eiov tPovAov t^ i^^iisv^ycx- cjiifii^ov Sicflxfx^-^^l ^ J^eiTTVct iicxrii) Si 

TTCi^OVTtOV VfiCoV OUJ TSJ cflxAi^CfAlU Kocl i{^AiffOCCt OUJ-fi:/ , TWV 677 (pOU/ACTTX.- 

ffiv TiiKou}pzi^<;ov'o']/cviiemKi.A&jei,C}tTicv o^Axs^\lC)V (uL cujTU JieiTn/nait 
Twv .'c Si,fiijSiv (fixJxTT^ff ,TTiiAiv yf^cLojvLii^n^ixT» ■VJiTtifici.ffocff ,ctixvAiv- 
6etcn -TTHpiinKi.v 01 Si^^Tr^ctccAA^Aovtvincpcivcu/ , yoi^ieu TTaAivyfxcosai' 
Kotlft^ fjUK^h ouj^ff yf^ci)Tfducf TTU^'i6iiU. ■Kou. fxcxAx ci2'^a Koii oc/j^i-^ 

^OciStV Sif\jffTX.VXc^THffOCVTt)Ce ,KOUTI KlSf ajlatOTTi eipnnay^i ,f<'n TTlXAlv'iiiT^ 
AXfiVlVffOl TTtX.V ,T1 ')Q=il<^TDiTX)V Tl)l^ ^iATl<^V C^^VV^a-DU i^ TTUVO,TI (fOUJ 
?\.OTOiTt>'v Ti,K0el ■^eJL'^V ;0 Si ,Kcxi Tl TrOTIi ^^CV THff yf^C^i-ffnt SifiCaJdTtX OU 

TTDAeit (ffoLuTHi K9(. 7a Tn' TrTour/ V joyjt xi'8^07iti cfioLOT^t otieu^ouZTCU ;i^^^ 

<ft< TTtXVTti. KVU jhAxaXpH [JUOU KOU iincpVjioU cf)x TOiUTnff TtS^ CUVCVTOU ;0V y/- 

fjLjeiKouoU}you.Kou^xcT\Aeicucfi ou/THcictixJi^miTOU • oi/x cl>{ kJi0c(Aeuov ei- 

Tre^tl , piot (fi OLU THt X TT0L{ fLVQjic^V Tg^KnfjtfliAnficiTtiJV ■yifni ; TOlVTDC Ti' OUfflS- 
TTDV <pXjjJiioV,TlOV Tlff OtUJOU/Xlli/jliiCsV TTJ ^0U/6tf) (PHffiv OVVt ,eifiil TTtXVV OtiOCU- 

TDv (i.fftpxAiaH ,ovit. oti x ^Pf cf e5'i> ftouidb& dtpo^fiii aoi yiVicdou olx ^' & /tw^- 
<J)D ,7o;flt'JV Koil VI '\^jyH Kod o etxatiJTTdfTn^cff cujtxiv cv fioi (pDKeiffati/6^C)-m h^l- 
»ui»Jt^f 77f mfjr^iifm Sviu ^AcurcTnii tW^ o/aJi»» ngiTDt oiKkitiv kou • AESOPL 

exdomo iIlainddiflet,roghbat,anaIiquid.idnupri.isuriIedo-' ; 

aheftici poflent fibi uendeie,iJJo autcm,& cui cft opus his rogi 
tante,Xantho inquit philofopho.cras enim uxoii copuladus cft.eo 
uero afcendente,&uxon hn:c Xanthi,utaudiuit,renuntinnte,il- 
la cuifim,& propere ad xanthum iuit rtatim,& contra ipfum cJamabat 
dicens inter alia & haT,non me uiuente o xanthc alteri 
uxori coniungi potens,&; fic manfit in domo per Aefo^ 
pu^queadmodu pp ilJii difcelTerat.Poft rurilis dies aJiquot,iuitas xath? 
difcipuJos ad prandium xlbpo inquit,i,eme, optimum quodque 
Sc prxftantiffimum.iJJeinter eundum lecum dicebat,ego docebo heru 
lion ftuJta mandare.cii lirgu.is igitur foJu lliiJJ.is emilfet, & appar.iflet 
difciibentibus,Jinguam axald fmgulis cii faJfimto appofuit . dilcipuJis 
laudantibus ut phiJolbphicum primum fercuJum , propter Jingu^E ad 
locutione minilteriu,rurius eJixas asfop'-' Jmguas appofuit, atqg iteii: et 
ferculo aIio,at9 alio petito,iIJe nihil aliud q liiiguas pro- 
|)onebat.difcipuJis aute eode fubinde cibo repetito indign.itis, quouf' 
que hnguas inquientibus,quippe nos per diem hnguas edendo,nO' 
ftras doIuimus,Xanthus mquit iratus,nihil aliud tibi eft xfO' 
fcfSi is,non certe.tum ilJe.nonne mandaui tibi fordidilfime homuJe 
optimum quod^, & pra:ftanriflimii obfonari.'' Sc a;fopus muJt.is ha <• 
beo tibi grati.is increpanti me phiJofophis pr.-efentibus.quid igr fuerit 
lincTua meJius & prxftantius in uita.'omnis enim doftrina,& philofo^ 
phia per ipfam monftratur ac tradif .per ipfa dationes.acceptiones. fo^ 
ra.faIutationes.benedicetia;.mul'a omnis.per ipfini celebranf nuptis. 
duitates eriguntur.homines feruantur.&,ut breuiter dicam, peripfam 
tota uita noftra confiftit.nihil eiQO hncjua melius.ob hxc 
difcipuli Aefopum recie loqui dicentes^abcrraife uero ma 
giftruni,abiere finguli iii donium. Poftiidie rurfus accufantibus i ^ 
pCis xanthum,iJJe rel'p6debat,non fecundum uoluntate fua hxc fuifle, 
fed inutilis ferui nequina,hodie auteni permutabit ccenam,& ipfe 
pra:fentibus uobis cuiii eo colloquar , ac iiocato co,uil]ffimum quod' 
que,& peflimum obfonari iubet,quod dilapuli fecuni forent ccenatU' 
li.ille autem nihil mutatus, rurfus linguas emit , & apparatas difcum * 
bentibus appofuit.hi inter fe fubmurmurabat,porcin.E rurfus hnguiE . 
&. paulo polt iterum Iinguas appofuit.& ualde iterum, atqueiterum. 
Xantho aute iniquo aio ferente,& qd hoc .xfope dicente,nii rurfus ma 
daui tibi optimii quodq;,& prsftanriffimii obfonari.^^ac no poti'^ uiliffi 
anu quodq3,& pefliniii.'ille aute,& quid unq pci? hngua o here.'' none 
urbcs per ipfam corruunt.'non hoies per ipfani interficiuntiu.'n6 meri 
dacia oninia,& maledicla,^ periuria per ipfam perficiuntur.' non nii' 
jptix,5i:principatus,& regiia per ipfam^euertunf.^^non, utfummatim di 
cam,uita oninis per iplam infinitorum enoruni referta eft.'h.xc Aefo - 
po dicete,quida ex difciibentibus una',xantho iquit,hic,nifi ualde tei«. 
pfum niunieris,non dubia erit infania: caufi tibi.qualis enim fot' 
ina,talis & aninia.& Aefopus ad euni,tu mihi uideris o homo pra * 
uus quidam,& curiofus cfle,herum iiritans contra femum.& vrTA 

Xanthus ad hsc,cmfam cupiens uerbenndi honiinem/ugiti 

ue inqiiit , qm curiofum dixifti amicum,oftendc mihi incuriofii holne 

flddudum.egreirus igitur poftridie in plateam Aefopus & eos.qui 

prxteribant,circumlpicies,uidet qnda m loco quoda diu fedente, que 

iudicans fecum ociofum,& fimplicem efle^accedens 

mquit,heras te inuitat fecum pranfurum.& rufticus illc nihil fcifci 

tatus,neque quis elfet a quo inuitaretur^ingrelTus eft m domum , SC 

cii ipfis calceis ut erant ui]cs,dil"cubiut,rogante autem Xantho qs hic' 

Aefopus ait incuriofus homo.& xanthus m aurem fatus u^ 

xori,ut fibi obfequeretur ,& quod ipfe iuirerit,facercr,ut hone^ 

fta r.itione plagas Aefopo infcrret,deinde coram omnibus mquir, do> 

niina,aquam in pekiim iniice,& pedes hofpiris laua . cogitabat enim 

fecum omnino hofpitem recufirurum,Aefopum uero,quia ille cu- 

riofus eiret,uerberibus r efumiri .ilJa igirur lafta aqua in pel - 

iiim ibat pedes hofpitis lotura.at ille cognofcens hanc efle domus do.- 

jninam,fecum loquebatur,honorare nie omnino uult^atc^ hm'^ rei gr.i 

fuis manibus pedes meos uulr lauare,cuni ancillis queat hoc 

mandarc.extenfis igitur pedibus^laua inquit hera,ac lotus difcu- 

buit.Xantho autcm iubente uinum hofpiti dari biberc,rurfus il- 

le confyderabat fecum,ipfos ante oportere bibere,fed quia fic 

ipfis uifum eft,non opus mihi ha;c inquirere.& accipiens bibir,pran- 

detibus uero,& ferculo quoda hofpin appofito^arqj iJlo fuauiter come 

dente,Xanthus cocum,q; male hoc condiuiiret,criminabatur,atq; 

etia nudii uerberibus afficiebat.rufticus at fecu dicebat , ferculu quide 

optie codii e,& nihil ci deeft,quo minus reclc paratu fit,fi at abfq? cau- 

fa uult fuum feruum flagellare patcr familias, quid ad me.'' 

Xaiitho aiit cegreferente^neqj iucude afFefto,quonid nihil hofpes curio 

fe inqrebat,tade placetce allatx fut,hofpes uero tanq nunq placeta gu 

ftalTet,conuoluens,& accipiens iplas,ut panes comedebat,xantho aute 

piftorem accufante,& cur nam o execrande dicente & abfque mel - 

le,ac pipere placenras prxparafti.^ille inquit fi cruda eft 

o here placeta,me uerbera,fi uero no ut oportebat pparata e, n me fed 

heram .'iccufa.& Xanthus li a mea hoc faftum eft uxore,uiuam 

ipfam nunc comburam.atqj itcu; uxori innuit,ut fibi obfeque 

ici propter Aefopum.iuflb igirur farmen ca in medium alferri,pyra fuc 

cendit,& arreptam uxorem prope py/ram egit,expcftaturus v 

pfa in igne imittere.differebat at aJiquo m6,& circunfpiciebat rufticu 

fiquo modo afllugens a tali audacia ^^hibere ipfu aggrcderef , fed is le 

cum rurfus conlVderabat,cum nuUa adfit caula,quid nam fic irafcirur.'^ 

deinde inqt o pr familias,fi hoc iudicas oporter licri,expefta me pariip 

dum digrefllis adducam & ipfe meam ex agro uxorem,ut ambas 

fimul comburas.ha:c a uiro Xanthus audiens,& hu' 

ius fynceritatem,ac generofitate admiraf^^^Aefopo inquit,ecce uere ho 

mo icuriofus.hes accepta pniia uicloriie o a:fope.fatis e tibi d cxtcro. 

dein uero libertatem tuam aflequeris.poftridie autem Xanthus luf 

fit Aefopo in b.ilueas iie,& fcrutari.an multa adeflet ^etrSsy TT^^ot TUv^nt , '!r^e<pKm.C3i ianiifiaiici fttt^caatU &V aSS^iifnv , c/^otrti 
TX.cpnmv, i'm 'TrS^ti^nn ^TiUff -fiv ^Acv, Jiei^cv fioi xineiiisyoi euli^Ciinv 
uyirav c^^tAflif viv/w tn? iinovmis uJ5i twj Mcicpc^ov o ouuwtws ,Kt3u tbi/c 
'jpAe/iovmi('7r6pi<^oTmv,c§x'nv«l<p'aiiofv'?pu^Kcucv')^cvovna/i.dlca.vm,'c» 
VM (ftivxfixea,! n^d'ou/2^v dim^iyfxovxTtVK koux-^ocuj (rtvou , rjfcai.ASdv 
^nmv , AaodTHta^ ngtAa (av olutu x^siisw. hj o xypoinaiiKMoi fmSiv tti- 
^i^y^mific^of ^fiiJTi^nef^^v vTTd 'vvos li^Aa^TDU ,&aHASc^i et{ 'tLv oIklccv ' nou 
(lu/ oujl^if v7rdd)ifiec(n(poU}Aoi{ ovajv «ii-Tnai.v •ipofAiiov Siinv ^cu^v -vf ou- 

Ki (mvvTmK^diiVMoui-m^K^uc^TrSpcuoidz^ffiTn^Td-TiHTroieiVi a{ ai ^Onn^o- 
ow-STuAcyu7siii^yi.e'Tuoucm'^utJlimveiQ//-fi'TdLMi'mhsci>'nzii.VTU)V(pijcn, kv 
^«,V(/b^ u3} TWf AiKouttff jhxAoifcm ^'pvee -TWi/huf f>v ^u^vt^lov -J)cj/oeiy> (t 
H9i9'a<;Tor ,d)f iTdvitof o fjiSi ^(Joff SuAx^niiaiLTVU ,o J\'eucU7W(fd>{ tKo'*» Tit 
^i^yov cp WftTTOf , ^ii}<if Aiir^-TVU in /jJii/ cuo QxAovim s' i/e/2y f af tW Atitgc 
f (»» ,Ha T>i/0' 7ra'(/bif vi^oiov vi^^vtm.- oSi yvov{ TOuiTHvismv tUm 'pvoi^v ^- 
cn6vv,nff.i'iou)Ti)V ^-n-TifiiiaDUfii iTaivTU){ ^ovAi.'Tou-Kou'PvitvSix<-'-ejit 
cujT:))(pejioi 'fiuf nTdJhcajutv jhavAiTOU v ir\aj. . Itt&i di^xiwuvimv f<j(tv ou nHr 
iTUTdCi^u.m^olenduf ouo Tov{ 7m</he.of,vi4^v kvqIx <pnm luxi. v/^K/^cvof «vt- 
tiAiv^-^rV SilxiStiV laA^aKVTrxoivcVTulciaifhSiiveUTneiv ,7raA/vtRa- 
f0{ (J)iAcytaTX7D \\^i' ocv^fiv ,c>{ oujr>v{ f.iSi' ')> "Trgon^i^ov t Jla vnei» • iin^ «/l^xTtaf 

aJ-mli icfb^CJf fOV^V l^nV ifu) VOl.TOIOUJTVl.i^^VqLV . KOUAx^ClViTncJ/ •KQJi- 
^CUJTtOt Si,KOU 77V0f 4(/V(3/MflC70f 7^5 /ciu TTBtfflfTlSMT^f ,K£^KftVOl' «Jt&f {'oS"/- 

ovjof ,0 ^ouSty Tw fixyei^Cf) c>{ i(9tK<£f cvifjo o/jJtuWvti ciinxAet . kou (d^Tdt 
YjDux-TwSi/icJiTi-tsK^Jiy^f cAi<po^i-o (S^ xyf6rH{ i^y.^ cujr iAiyi. ^-f (j^ 
ilof.TV. i']^ TOU,Kou.ovSivoff 0U3TU <S^e\ 7rg»of tp nyA&{ iy^v.etX Kou<^iyoL tt^o 

<p«CH,a»f ^OVAiTOU TDVCUJT^ (fbvAoV ftX^OiCW c'i HsAcnJOTH^ ,T1 'UfOf ifti. IIS 

^loii^^j x^fAov^p^vjMovxii^c^ff <^o<K{fj&Jiev ^i-TT^ f/^Sivo ^cio^^Ttiyiipyi- 
2;t70,74Aof •zsKxmcjtuTiff iiviy6naa.v .'c 5 /MOf « ts. cAm fi» im •zfKxY3Ujjls{ ycv 
tmfty/oo' ,jr^§^csv Koel atwetA^v ocdr^vff d)ff '^ fMvcf y/oQ-n •'TiSi§xi^VTbv 
ct/^r> TTOiov etiTJxauidtov , Koii. TicDi^n-Kc^ n^TTX^XTt (pXjulllii KaiifiiAnd{ cA i 
j^ law in^TTf^iCiff Tovff "^rKxKjHcw^TKf i<Tt<Ajxadt{ ,iKetvca^(pii ,^ juE* ti>fM{ ifht 
^J^czzroroco -s^xnsvff .ifti rvTiTi.eiA' ovxiisf iM'^crf<6\jx<^,fiii ifn xN^xiiui 

J^CZJOIVM/ OUTJ^-KOU /flM^rSSf ,fl '!n^0{ T«f iftHff C?a3° >tn3Vt ^VoUKStf.^f^^JK» 

cujTitvotf^TTCis^ii^TTKauAiiiaw-KOiiiTdAivrHyjVeuwiv^eiouJTU tTUvviTdKQji- 
Biiveu^fiouarjmv-ujiA^tmffolloKAiifiXTii/hc^eiff-fifiiaiivx^iiVeu^^m^eeiaiii 
r\/o.v^Axjhofiovc{Tii{yjV(UKJa(,ir(v{TH{'mj§x{']iyiyi,,'nfo{(PDKmfxo{ clvoto 
M flf a.' 7n/p iTTDL0etyou cOtTSt jSt t/t' Tizuf lOJtt 'Tri^ii^Ainnv' ilv xyfoiwv, 
slrci}taix';TX.ffy>vr>ioiJSi'pAfitiftxr>{S§ieuoLUTX)vi<yyp§^c&cA/ Si ,\{yd' cu> 

TOV CLUdK (fiiaUC,lT^r> ,0>(i eUTidbCf fl.ll 7TtX§3VaV{,Ti (Di 7TDTZ iilCOf O^yi^iTOU- 

57k'<pkotv oinsiKcnr JTa,ei ctisjf KJiKejiKcuf J\eiv y^vitQtu^v-mfxetvcv fiifuKfcf 
/ut')j>/f w otTTt Aflo)» cii ncci fjuov Kou oujTO^i/l xyfoij Tiw yvVoijLii3f.,6){ aiafi<pa> 

tHff.TTX. 70 0^70 \<^TV.KOUJaHff TVUJTOL Tt\J aio^C{ Cl /«*9cif « UjaV<m{ , KCU V TOU 
TtJV ClKi^eUOV KOlty^VVlUOV d0UJflXCK{ , 7U i)M (TrUTTU <p(f ffl V , 'lSc,«Ail9ti>t oiS^ii- 

irtx xTrS^i i§y6ff-'i)^ ff toL »/K»7fte<-« Ax^a>v (dawm . xAif 'i^^coi t Aoimv. 
>}> JiivTivicjv ,iAAj3ieJidL& TH{ (ni{ ('inTivlH-Tii^ ^'iTnovcnf c §ai9c{ i^mTVL- 

/t Tsi (UozaTT^ flf 7T> ^«Awelis» oc7(iA8«v low ffui-^x^w., eiftif iwAvff iitxpis» A;WsfiV, Koei TDv^cu^tv yvavsouiiv ovm^hpiv tr)'/ ■m^&joif» .ivSi, ovv. oldh (pKfii- 
10V , voyxauff o ^oiiTiyci tIcu i^coTncnv oi/ttju Trci^ovSiv hoy.(Q-vivcu , fiV ei^- 
htIw oui-i>t «TWL^^ivcu Ki-^i^iei ■oc7mrdf*avcs 7> ti'^/!! ocucraJTrcf iHfa/ty, cptxo* 
£ <pf«-ntyi /d^mf c^Soii KTTiK^Snv ■^K "^ fin '7rfom.SMica.,)Cj cnujivTHenx.aDi, 
yjxi af ei^KTiw 1'cHi ocTmcdficu «mI c (^ocTvyoi iKTs^wyets uBi to twj «ttoAo 
ndbo' iv iftc^ , « (f Sw " «7nc*'o« • cuawiuicf Si 'miL^ocyi.vcfXQA/os ^i^ Cochoueov , ly 

'TaTfli' Ka,u£*ot , tcp^iiv iK9("^f to» eicncvTZJf t^h^ ci^/ctr .ttrc/Jx nr^cm.^jfficU' 
c'^vSi&isTi(y^cno}ii<pSiMvcmcQta^cij}cixffiiTi&iiUjiv-\/7w<pfi'^dbefi^ 
i^v ^czjoTHV ^et HJiA^as cpnchsicwdru Aovcmcdaj, ^ci/Kcxi^S^Oj-TrDViv Tu ^«Aet 
tacf) 'n.iiocfieu kmItov ^oc^'6oviA6cvns ,v^ i "siAijflcf TOfAovc/^lJ/ci»» IJ^'f7Df, 

KCXlTi C^^TTiiVffcCX.mTn^OVXiVKCtA/d^OtTWVi^tlSiCil^OCtaVCU-., ccucjwms , 

vou 0iicnv ■•T^v & AiScv iu.etiov 'nyp(^j\et^cLcf, 'Tn^o Ths &<yi<fbv neiiAiCV £5pcv . 
i(P"ov o't ^cncvn,ff ■Tmvn.s ty ^ilvTis irfcaiifduov . eis^Tts^tf^tvii irfcsTffcu 

COU^OCflcLO' fliTiSi^m.V .ikeiVCV OUU iVOCCtvSpCyTTdV StWV iCo^KUXtCU , TrfCVflil- 

cus Twv kMciv Kj ^ociSos,ov^v -rmpK •ra eucE^-zjcfi oc^ctvetSK ■nc^^cyou/ k\ 

AO T^ TTOTt -T^ ^OCA/ioV 'Jl^ KC^icfjoSiimVlOVfS ., >CCW TWSCjjJlJoV IXlV OUOZOmV ,li 

thi-mTio) oofSpcsTrDif^iTKTrdTmTiivm rHff yci.(^cSiKHeifiKmy. ^hiirtic^v ^ 

ln.eivOSiCpVl.^ff.TTX. VVS TmAoUOVS y^CVOVS CC*^^ nS TtiovJvCpi^C^mpCV t,CiiTUV, 

TrdAut) y^ovcv vttd cuJocnx.AhS iVK0oScfi tngifloTo.if kcxctt^ci^ o^ttficLc' t xa cft« 
•7^CciV,(xw-tm'rh(yc)U0(i<.'cLo'-c/li>ieiviir>!]iuuJi(j)ii)<ja'Piafo'i hofm^ Twvoci- 
S^cj-jrzjv ^ir^cCm Tiisyci-T^^i^S occs)c^a>m hv fix^m , /jivi iKOSKM.ouJTt) ?^\Sf"m.- 
'mvSKc\v.ocMKODiSici>r>Tvtfi.vicpcQ,ov-ov'y^'<lyps 0^cicuf. cJ^npii^cfcKTivt 
cvfcmcnov (jvrK^orHScJiy^v ,vjx1'T^ /a*'6x (cwTDta ocMois tov (^Accicpciv aix 
KAtvS<J/Tos ,Koclipv 'm'pv ii iPh ImK^KTncdcnDSiCvyvocTr^cQA^iMKTOi /ui-ra/u 
VVTtijt iii^Aivfiet-fo-icouTnv^cicvSovot/f^ccfAluovTW^^iiiiScci^cucm^rcs impi- 

SWi ^' <pl>- cflCCT) TO cPlCVVCDff JftO' KliKTH TOU kpOCCtlS "riw ju2*' tr^OiTh »,?)(/))*«. 

tW J^ JliSbTtf aw.^iflucr.Tiio (J^ TelTHV ,vS^ic>s vjA 'vfxeiff oui^ Tn TO) niT^.ff "(flW 
jC£iM ^<i9-i»TC{ ,TCi.icpi(vi(S M^TtaAi^rriTCu. Kai'o ^aiScs ,!i<^ f*iS(iCjV 0hoi c-.c^Tm- 
TrTtsivqcJ^H cvfi^ovA&ji Koii c otActo-ms ^ovnsuu Kod et(f<x<kv \\ff.'m camSvaH' 
Tiov Si o^Ak^u.c>>v Tis^vm ^i^^iyfucJiov 'yiftiTH fjtiSnTDV ^cdScv )ctev,iycAcr 
ftnr^v olvo'^s^ii}cc,t{^ShyiTa.cpiim,J\ujijKTTXiTiSiu.'ineiv Tiu/ Sc<.Akt{cc« oci-S^Ci- 
nTorf; Kou of , TTOCH; {jSji/ oujj .ira^p^ cuo^ros tcwth v iicjuofAou • kocI c ^ Aas^jwf , 

« <A'oU «A-WlJaH ,77 TTOTt' (K); TJfiVflK iTn-yfK-^CO ; lOK/ C ^0(*BcS ,7iw o\vSaUI fWV 77 
flOjOt TTCLeDiV.KOelu^Tt\ITDtS!\^TXiSifl(JIOt1PVS<fhCx.TVA'tO\li,TOCSClLoSii^(j 
iUV^aCUV .TDTi fjSi Oul) cOtAl/fllfOTC». TV: J['vSt§<lUciC'7ri^Cs'icU}' c^iyif^ScJivs "i^v 
^ocv6ov,KMtThV 75 o^fi' tivj/a.ai/fli/jiaja -i^fc/biikTvA/c» t» tw viiiJi^tUfi^ t<Sil 
TDS ^KM^TDV otxcjWTWv "msji oiii^rDv^TivScyi^ov ,iiieivcs ovK olcAx cpiici^Ti 'm'Ti.yi- 
yovzM.il jCoicfbe fiovov ,oti ths otvlcuf ccwTCVKMi-Wiocfyi^ysVdjei kdu o /«r 
flof,o77 77c/VJ;>ai;ccou'£ny7rDf , 'cnn 'tIm '^i^is ydSvCiV , cujJiSov il.h S<i.AK^oui'iK. 
TUeiv -Kci^jhTVUiy^o/ji^Aoyous n^T^Sov Kcxl^Tcv c/hcKivAicv.KC^KeiVcs , vjxi. TraCf 

IXpiCZ) fiet^OVjnTiCDS^i^yiVjilt/llcDftcU-KMoCCJDV VuZSfiofieU , el TIS CILU SiOlf , 

A'^sJ^eivorHS Kofli fcnrt^eJiK ,^v fiTm^ToicDKoel ^oi^SeiocM 'c^i-^ , d>sTS^iyiii 
£mu , a rda y^, oujj StiKcuf AiJaou.texl c cuaxdTTDS , 'JrSp lyiViiQDU ^jJli ovk ivt , Au 
6i)fM <Ai TWf 'oiJLoAcydLefis>iy,arj.i'im<f&.v 5^ cuj3is THf*i§ev of TrxvTD ciwiA- AESOPI 

tiirb.i,uene cnim l.iiiaii.abcunti .nutem prretor ocairrcns,' 
& x.anthi ipllim efle cognorcens,iteirog.auit,quo na iret,illo nefdo di^ 
cente,exiftimans pr.Ttor interrogationem fuam floccipendi,in car^ 
cere ipfum abdLici iubct,interabduccnduigif Aefopus clamauit,uidcs 
o ptor qucadmodii recte reip6deri:qua:.n. ii expeaaui,& occurri tibi, 
& in carcerem iam trahor. tum pra;tor ftupefaclus re- 
fponfi piomptitudinc,fiuit abire. Aefopus aut profeftus in balncas, & 
multitudme iii ipfis intuitus turb.-e , & lapide uidet in medio ingrelfu 
pofitum,in quem fmguli igredicntes , & egredietes ofFendebat . 
hiic aiit un'' qs ingredics ut lauaref ,fublatii trafpofuit. reuerfus igif ad 
herum,fi uis inquit here lauari unum hominem in balnC' 
is uidi.Sc Xantho profedo,ac multitudmem lauantium uidente 
& qd hoc dicete oAelbpe,n6 ne unii homine dixifti te uidiife.^^acfopus 
certe inquit.na lapide illii (manu oftendens) au ingrelfii pofitu repen", 
in que ingredicntes oes, & exeuntes ofFcndebat.unus uero qda anq il 
lideret eleuatii tranfpofuit.illii igif unii hoincm dixi uidilfe,pluris faci^ 
ens q alios.tuXanthus nihil apud Aefopii tardii eft ad refponfione.ali 
quando alias Xantho ex latrina redeuntc,& mterroganteAefopii,quid 
ita homines poft cacationcm, uentris excrementa alpiciunt.'' 
ille .ait.Aiuiquis temporibus uirquidam delicatius uiuens 
multo tcmpore pr.-e delitiis in latrina fcdcbat,ut Si fuam illic im> 
morans cacauerit priccordia,ex illo tempore igitur timentes cceteri ho-' 
niines uentris infpiciunt fordes,ne quo modo & ipfi hoc pa ' 
tiantur.fcd tu here, ne timc.n6.n.funt tibi pra;cordia . Die aut quodl 
celebrato conuiuio,^ Xantho cum aliis philofophis difcuni' 
bente,& potu iam inualefccnte,ciebra: qucvftiones inter 
hos uerlabantur,ar9 xantho incipiente turbari,Aefopus ad- 
ftans ait,here,bacchus tria poffidet temperamenta^primum uoluptatis, 
fecundum ebiietatis,tcrtium contumcl.e.& uos igitur poti iam, 
& la£tati,qun£ reliqua lunt,obmittite.tum Xanthus ia ebrius,.iit,tace . 
inferis confule.& Aefopus,igitur & in infernum diftrahere. 
Ex difcipulis autem quida fubebriu la Xanthu uides , & ut in uniuerfu 
dicam,temuletum,o prxceptor inquit, poteft ne quis ebibere m.are ho 
iiio.''"& ille,admodum quidem.ego enim ipfe hoc ebiba.& difcipulus, 
at fi n6 poteris, qua na nbi multa irrogabo.'tu Xanth'^,domii mea de- 
pono totam.atq? intcrim depofitis anulis pafta 
firmauerunt.tum difcelferunt.Poftridie diluculo,excitato 
Xantho,ac ficiem lauante,5c anulum inter lauandum non ui- 
dente,5c Aefopum de eo interrogante,ille nefcio mquit quid nam fa - 
&um fuciit,fed unum fcio tantum,qiiod a domo decideris tua. tii Xaii 
tlius,quamobrem.'<SJ Aefopus , quoniam heri ebrius pepigifti mare C' 
bibere,atq5 in padis depofuifti £c anulum. & is, tum quomodo 
in.aius fide opus potero.' uerum te nunc rogo fiqua cognitio, 
fiqua prudentia,fiqua experientia,prxfto fis , ac opem porrige , ut uin' 
cam,aut pafta diifolua.&: Aefopus,uincere quide haud licet.fed ut ibl- 
u.as pacta,efFic]am. Cum hodie luifus iii unum coniiene- VTTA 

tlris.nullo modo uidearis rimere,ueruni qua; padtus es ebrius, cadent 
fobrius quoq; dic.iube iraqg ftramenra,&: menlam in lirore po- 
ni,& pueros p.iraros cum poculis porrigere ribi marina aquam.cu au > 
rem omncm uideris rurbam concurriffe ad fpeftaculum,ipfe difcum> 
bens iube cx mari impleri poculum,arq5 hoc accepro omni 
bus audicnribus,dic paftis prcEfeclo^qUc-E nam apud uos foeder.i 
iniuimus.'arq? is refpondcbir ribi,q> pepigcris mare ebibere. 
conucrfus igirur ru ad omnes,fic dicito,Viri Samii,iciris «Si uos 
penirus qplurimos fluuios prorumpere in mare,ego autem pepi- 
oi mare folum cbibereiion eriam cxcuntia in ipfum flu' 
mina.hicitaq; fcholafticus catprius conrenrums flumina o 
mnia deinde llatim mare folum cb;bam.Xanthus autem 
furura ex hoc pafti iblurione cognofces,uchemerer Ixratus e. populo 
igirur ad hrus confluenre ad fpcftacuhim eius,quod fliciendum 
erar,cum'q; Xanrhus qux edodus fuerar ab Aelbpo feciirer,ac 
dixi(rer,Samii acclamarunr laudantes ipfum,er admiranres,icd fchO' 
lafticus Xanrhi pedibus obuokitus,er uiftum fe confitcbatur, & 
pafta rogabar difiblui,quod oL fccit Xanrhus exoranre populo . 
Profcftis aurem ipfis in domum,Acfopus adicns Xanrhum, inquir, 
per omne ribi uira gratificatus cgo,non'ne dignus fum o here colccjiii 
liberrarem.'& Xanrhus obiurgando ipfum rcpulir,dicens,an nO' 
lo ipfe hoc facere.'fed exi anre ucftibulum,& fpeculare,& ii 
uideris duns cornices,reniiria mihi.bonu.n.auguriu hoc.q> fi una uidc 
ns,hoc malu.accedes igif Aeibpus,arq; cil forre duas ira corniccs iuper 
quadd uideflcr arbore fidercs,accedens Xarho renuriauit . exeunte aur 
Xantho,alteraharu euolauir , & Xanrhus alrera folam uidens air, noii 
ne dixifti mihi execrande duas uidiife re.''^ is,ira,fcd alrcra euolauir.rii 
Xanthus,dcerar ribi fugiriue deridcre me.& luber eum denudarum 
uerberari.ar dii Aefopus uerberabaf, profeftus quida luitauit ad coena 
Xanthum , ac Aclbpus inrer uerbera exclamauir,hei mihi mifero. ego 
.n.q duas uidi cornices,uerberor,ru ucro , q una rantii,in couiuiii abis. 
uami iraq; fuir augurium.rum Xanrhus folerriam eius admirarus , ccf- 
lare iuber uerbera.non mulris aure poft diebus philofophos, & rhero^ 
r.as cum inuiraflcr Xanrhus,iuflir Acibpo anre ueftibulum ftare,(Sv: inil- 
lum indocT:um ingredi finere,icd doctos folos, 
hora autcm prandn claufo ueftibulo , Aefopus inrus fedeb.ir . ex {W' 
niraris aurcm quodam profccl:o,& ianuam pulfmre, Aclbpus intus a- 
ir,quid mouct canis.'ille putans canis uocari,iratus diiceisit . 
fic ergo unulquiiqj ucniens rurliis abibat irarus purans iniuria 
affici Aefopo eadem omncs irerroganre.cum .lure unus ipforii pulfaf- 
fer,& quid mouer canis audiuiifcr,& caudam, & aurcs relpon- 
dcnre,Aeibpus ipfum rccle iudicans iclpondi(re,apcrra ianua ad hc' 
rum duxir,ac inquir,nullus philofophus ad conuiuium ruii ueniro he- 
re^prxter hunc folii.& Xanrhus ualde rriftarus eft, deceprii le exiltimas 
r.b muiraris . poftndie cum ucniifcnt inuirari ad Iireraiium ludum, 
acciiliibanr Xanthu dicctcs,iit ulderis o prxceptor,cupiebas quidc ipfe 

contcmnere - hTi tf^if^^t^T^ouu 0ouHt Jiet\ix(m( .KM^ccyr^ IjM^iyitmf TTiX^tivci^ 

lcu, «j 'TmZr/bt.{iyi/jLe\jd ^ tKTnii/Mottrv c^iyeivmi •*» S«X9'7f'<" i/Vii;, •(%&<- 

•7no7y>j«iAA/ffOV lV777f flaf;\3<.'ff()f "arTttjaJDfau iCkTRUjUoc- k^ fvls^ ^fj^vai 
iimKjOUTruvTUV ,et-TTi to a^ttj6i»K94'i''AS^'<^, '"'''«? TfWfi^jta^TriTro/iSitoTAK^TOf 
ctwSiiidLo^-^iUtuU ix^nOKSjiV^ivuani ,cf ii/M?^'yH(mo' Tiw la^amviti-Tn^v . 
SfX0a(rouj} <nj ni^UikTwiVTUff^ovTzo (p^oicmycuc/^^ifcix.f.c/oi , ("stitai v^uflo' 

n3{/x::V /jjynv 7{w dxPiociJou/lu-Taeiy , oi;/<Hny via cf^ uvmi eis ouj tIui Trom 

(XO'JS-0UT{ oluJ yO^0(^HSi K^JnASzoV 'TTl^OVi^iV ^^TUcylTW ^ 'TWTP /jUVO K ~ 

■7rDt.v7VC! ,^rct AMiucr iru tIw Sx^xt^cui /linii (■atuohcu /4 ^au^So! 'rlw /'i\ 
Mvm'i iK TOuVu Tftf (nwSmn(J)c(/\uylt iotLSvu yovi^v^Ti^kc^. yii (hi/i-ov 
ToU^v TTziex i>y uiyix?^!/ auo^AJmVTVs udi Sioiv q' 'Tr^oc^^^nSzsu niiVyOV - 

10! , yjxi TOV ^M'iCiVl\^TC. TO c/)c/jK^Mm -Trj^Vf T^VcUcrJlfV (^yCUVf! ,VJ3U 

e-TTOfro! ,o'i (Wifuoiixiijbiijimv Ojcfn/uuZ-n.! av^v ^n^ Bouj/iccloi-Ki-l <ft a^ 
AasT-tof -Tr^ofTTtaw» THHnodim-rv ^xiSc^^viiifiiiSziu-n.ci/Ju^yei, Koumi.cf 
atwS.inJxi' iJ^a :r} Aijczii .^otaxi TrfTro/oKA /oM'r5af , cPijrj^c^^cMTt! 'ri ^/iov 

K3/.K0;.<i!i''(i)» 'i^OLUTWyW Tiui 0)moCV , c/UCWTUXy in^0'n.hiCill tc/oIvSu (fljOlf • 

irdtTU cii rp- ^iov yoiojicmjAvct ^czj , ov^s/w x^ic! et/zt SicujVTtx. Tvp^tii' 
iAv'jJizLdL<!'-,'ic)dl^cii^ffAoicpD^^icmscw2^VK'jri'iA(xcrtL^A(ctL)V,/uli'ff,ov^ov~ 

^.dv({)/JU)I^V CiiSf TTffX^oU ; «AAt/iAfit -TrgJfl 'fiVTWACiUS iCodc7hir\cU- PC^V 

fAH(c!\jJH3^civdui',oclc(i{ei?^'i /Mi KydSoa ^)^' o^dyciS ovTocT iiriiei /jjM''jhcr 
rvSf' 'irvytt^cv 'rr^oc!t(.A6C}V olu) couazoTrdS ^kjxI cviuCom oijTzocPionsfc^^ou)' iiri 
'T]vc! Ic/Iji ^^'Jc/^iV:\giSi^oyPJcLo' ^^n^ceriASciv TO/xtiSwflM/fcffcjAa*. u^i'w Si 
nrj ^ouih) J^^iTi^XTOVTW: i^rriTffif .HMi h^ctvS. s^K-ri^ou/ /uviiv ic/K^v^iCpii^ ovtc 
^TTX! /Jboi ^^.Tvc^etn JVj {cj^occiivou ; wl 'c{ ,ov izo! -KfA^li {-ri^K KTriTiTn ly 
^xi&^! ^iirihnricoic/JoK^TriToc 2>" ;)^>^«|e(V /a .kj KJcASCacuj-fV^yj/MfCiSciTrx. 
TVTiTic^zu.T' S^^odazo-^riiv /xxs^rtvijHiov ^ir^coCiAiiCiy TiSivJ.Aei uj}i •ip J\enjv\ 
'fiv ^xjjhv vjxl c <U3wm(r i-n TVTffo/jHvcs «wtj&cntnv o'i/toi tui tA/5^'v&) . t /15) ^ 
fio -^ cf)i\$^C)ycv 'i(/i}V^TV7ffoiucu.cv J^"o fjj'otv ic/ii)t /xo^nv^fi! &jCi'^ctv Kirr^ • 
iC)?^:x'^'»> ifOicivocUcmx ly l ^ocv^s^ xy^vow cajrcvSoujfioiccxs ^'stxu- 
tmcdrxi KJiA^l TVTJToi.diOV jii^J\'ov 'mMxs ii /^(^du^ (^i.7\9co0c\Ji vjxj. ^itTH 
f oLo' ngtAtoaf 'c /£t*'3cf ,'')aA/$l/cit to oMorjayu -ng^o r>i/TTi/Aiyc<>'sT(v<>M ,)ca£i /uo- 
^vK Ttov 'ichdTuv iinAdiiv cvyyco^ncrou ,c)iM'li yif cocpoijs /jlcvovc/ • th 
<?i&p«Txu oc-ii^oi/ Y^HaocCf cujwms^i^y TivAoivK , tva>'f ('n9t«3vc9« • Tzovia- 
KA!»,'xE*'iS)» <Ai Tii^of iAflovjoif^K^ 7^ (Sv/ja* vJniTcvTtc/ , eixazd-ma 'iv^div t - 
<J);j , 77 tJtia t) kV6)V; 'oSi , vo/xlcmcf mcjv ic^.h^vcu , 'c^y.c&eis oc^i^ya^viccov . 
eijTtoy ouio'i<i\^(^! K(li/.n.vovijSjiot , oui^iyxiXHei (aij c^^yii. , vc/xi2ciVvQzj.t,i- 
cS^ ,'ioij cuazoirdV TZWTV. Trt^vmt yxDidiv '^ortotipt- cjct J^ ocvtzov nJi-^acii - 

VS ,\CCU.TT C&ei'o Mi)V KAS^OCtiLVTaCf ,VXx1tHV Tl tti.^l{3V .YjxItDL S^m K7{Vilt>.6iV 

TOt .cujzo-rrot ooj^v c^Bi!SiiyjL/ixaocof(X'7rdici.uQiia9;'cciot^cLo','!rg'c{ s'v tfttzuT)- 
77<» hyxyi,,KM(.cpncnv,ovJ\eiSTZoy (^?K9c6cpciV aiwi^Kih^ou croi^ASz* &J\'ax>d 
TK.,'?s%iiVov7>er /juovct,vjxio ^ae^S^SCJZpoc/feK^nSv/^f.aco^TiVL^KAiT^^y.a^ on,BeiCf 
i>7p Ttov /wAoflotr.T^f jHvsifyoudio' cwjiAdivTieoi itAnflMT^f ^ ■HUi (J^k^^iChv, 

cii!^A0l/f TU/twfltjJjCptlCCTTiflTiy.tijtW^tr&ll^lfllJ^/HTW.t-Tn^V^f ^ OUjZ^S XlCUTKV , vmv^6iim^cmA«.wcwKouMVdjaiifiXcid'ZPi&?\(cw..v^o ^cu^t , l'\ci/p%T' 
tilcumff ,KJ3di^0iTH(ieiCt (cujc^y^i, 7Ci/ ycc^yrcxir aif^^^xjSi^T: fjut^dfinrt^i- 

AjiV jK^il-OV^^^CV fJUiiSloJJtintJli^nrihCc^lJLilTlVKTWV /cAd)TO» I^ «V*'9zi'' «V ' 

£^(i)» tffcWTTgiff T/tvtm» aiujiAieiv ^oi^eui , oiM^i^ylf co<fivs /xciovs -^kou. 
h ^ou'3i{ ,KouTiv6y 01 TX)i ,ov -mv cTicpcov -iij ceu^arJTnxrjOiJAjtww/ifep^tH • ocv- 

TZOV KJXiycl-P KOTiTcVTaV 'Hw ^ poUf ,KOC /UOV aJhdiV {^CiTUJVTOa , 7;?J)75 ffflfl 

V.VCJV ^ov<S^'csTicttu) oLuTuv ciwiiiijc ^v hcyv •lira ncui c s or/uoiBon TrdvTtcv <fx 
viviuv , ovdXiccvvTwv eicvyayev , ^k» z^vcnjicSs TBtTDt KTrexetfic/TW j««)i • 
euTOf ool' •>»{/ edawmvx-^AiTKSyHjjJlJov ,ofia'S «WvTtt? At'^^» ci^-^v t ^^ " 
Qj.aix.VTt>.v^lx'ii^lin''^djcf TrdiAtv Tjvois ,'c ^cu ^s ('nd i-Al ov irv cuaui^Tnv , 'rtfls 
Toi yuvy(*XTT>iTTrLpi'^^ ,VM«.cjiTrxis T^^^K^tvinnyfollJLi.i.xTv.fiv edKy- 
vciiCKCiV ,\ouj-i>v iTX,^-m . ipv J( cuatoTWV cjtTiviT^VTiovinn^^otyfj.cicc^i^x 
•7ao7aic/b'»TC0' ,c(.p .jCo i-f-x , tTni/tft/owTtffTtTO/aK^fidj.Mj (^C/uuoi/ 
« o£p'« TOttJTTJt eli/laif ^iTnfiiACiS lueivcs cM.\,oc/iSltc&,}iX oics J['lyiviTt liw, 'lir 
Tuiv £(/^eiV J)occoc(piimv , KM.oi/ju?<9yHaicVol.is^lczu.'^7s'cAoiSiU>d 'ccu^awTrzf^.^ 
fffl^.TWJThSTTics^Awc^<KcuroTa.6iiawu§hv7wJ^ei^C3Cti, Tivi/uiKfie^K^i^ 
ccrSoLpcn.Aii.^H^ffiTLiiiAAjSi^eucnv , K/xlz^^ii/ucvvvy^vaiiv 'Y>Ti'o cu- 
cfWmcfoc7m<\w'j ths 'piAns ^iiuccTvc •nojzi^cc,you. o^i^dL& , wiAK^i tx. s'i f o - 
cwJ^cv ,v^liurKiTaika:oVTH,A((Z)V ^ifiapoi-TiwiTmcfiAicci/ ,cPii!C iv^dy 2>V 
^'aomj^cv .vjxl'o ^oii^v jO^JXo^Mfxi eiSivcu , e/JiitUM-fiv vhV7iv<^i^'cii/ 
fxoKp^xap . 2^ycLp nocPftv y>vr> ,7nAvTov6(>fi^f*xvs 'fftonjfjUC^Ti^cv . VM 
l cuoWTns 'o^v hcs!)i:)^ciMg.r>^i^ducf c^Ttwix,Ci{ct<p\so.v\^TCi cr;j(t)«c/)(- 

<^pc(^iTvd>TV.-OCV.c4.<Pil'ClV,0C.0C7ns^0CS f ,QillJKTXL-i\ ,Tioj:i^K ~0 , C^V^oLO'' 

t,(5t'fc'3tifr,6i>artyfci'x~X?'^07«y i{jc/«<'r3730' .iTOiAiTrf^oyTOf iTn^cAcf 

& ,VOU.7m.V0V^ttS^, OV Avi-\-}mv 7{wiAAl3x.^CCJ/ VJlu'o (ilaWTrcO , OWKfftA^c/h - 

^vcuc> oXcjJdTTX.-V' ■)^vcnov tS) fhxciAe li,vt,oci/TiC}V • ineiicfiycip Tc.TC<fjAAi- 
TXi-v^ 'c^oc/v^cf , 7rv3i.VTr>VT'o)oBcL;vxkeitos ,iu.7Tcv^i)^ic>v-r>\'y>yol^cpfi~ 
cnv-oc ,x7X(fbs-& ,J&flfJ7Aa.Jl ^J^oivcic^.l^^cv £5^dhi,-6;S;cwL'fov . x ,^u<r'oi/. 

iUO^CU/^SXHSVCOCCfTDV^XaiAiOlSfny tO^VOTOI' , TUoUOZCKCfHCPH. Afttos 

li/jUCVY^vi^fiduov^iicvyocat^v . Mveivos , ov cv fiOivuZS^isf Traft^^tif , «M'o 
y^vcTicv cjiTtajSoi i{^'f>^i^cLef vm 'oTmaf , XHOvcdv cvig^ /t At^ft to yfocfi- , 
fxxlx-x ,«wtA5,a£*'0».jS" , ^xc^aocvTTiS .(ii ^cJ^iAicdili ,'cv ^C^iTt- f ,(kcwu^a • 
X ^■)^v<yiOV^\a)u'c^ou/Ms ,^6^^c<pvia)veiS7{woiVxcu,03Sc(Sv^ -fviyawj^lv ti)i- 
Ac>iAiix ,vjj ovtUv iA^3i^ou/ ociS>Aoc ^ns ■\AicV7Zov YV ,'o icovS^s cpcCifiivcs 2.' 
T ««(raTm/ Ax'Acv,eis eJf kt^ (xJ2>'j {M.A^au.v lfA.^hvihicu Rj c «tt^azy^caTrct 
;^,Aof ,00/04)' Tnacjoffii' aOTV ou v^isx^^a^s '^ (^Acci0c>v :,ix 'on liix. ocrs>A«fi 
Qciiv&ifiOV7iwiA6[j,3i.Sjioc«,ocMxvxdeiofAa]UC>ThejiOvHJiASijeis^Aii6iivcLLfii . o 
fX^ ^ ^odics iKiA&ja%V OLuT «^Ai/flStcw^Kj -Trjpcf oLuT 'icpn .twlvv \\g.AOiS 0ViS- 
'Iv iA&j3i.zi'<Ji/(^ Tuy<^v ^axpoJJaoit^cs fiov yivH\\g.Thycpocr .'cSiciiCw^nos ^iTTiv , 
c ,rn TTtTi fiiii)f^s i\&.v.ov 7rDieiv ,7Wi'i.7n>iV7ios v^oIkzov iA6[/6i^dans fii.n^lx 

SiTr)VC/VJXt^OVCfTCVnP\j6,CWJi7n.aiTlTOIOV'PVCAlCZllfiCl>.7WiV<i^fiOViC^7iSXn 

fjivnCf ,eu<fvnff xiiia HBf,TViiTfxff , vjxx ^vcftifjiiaiov «/pWoaf cfhciiTvAicv , eiff 
6tvA-6vlA7nv occpitHJiV ■€! fi^isv cdfjjcoi6c^\i,Qvi6ciT<,ff,v^eiS-zs%ei^v •zjj^-fJV 
70U c^fi^ovmci^ii.s tUv Kfayieu ^ii^TJXTCwZ^t x6§oi^oing,ii§^eci'ToJ\eia^ AESOPI 

contemnere nos.fcd iieritus,f>utridum in uefhbulo conftituifti Aefo> 
pum,ut nos iniuria afficerer,& canes uocarer. & xathus infomniu ne id 
eil.an uera res.'tum iJli,nifi fternmus.uera res. & celeriter uocatus 
Aeibpus,& rogatus cii ira, cuius rei gratia amicos ignominiofe amo 
litus cfrct,ait,n6 tu mihi heremandafti ne,que uu]gariu,acindoftu ho ^ 
mmem permitterem in tuum conuenire conuiuin,lcd iblos doftos.'' tii 
xanthus,& quales hi,non'ne dod:i.''<S<: Acibpus,nuIIo pafto,i- 
pfis 5c enim pullanribus ianua,& me intus rogirantc,qd nam moueat 
canis,ne9 quifqua eorii itellexit fermonc.cgo igirur cil indofti oes ui^ 
dercntur,nullum ipforum introduxi,nifi hunc,q dofte refpondit mihi. 
fic igitur cii Aefopus rcfpondiifer^refte omnes dicere ipfum confirma - 
runr. Ac poft dies rurlus aliquot xanthus fequente Aefopo ad 
monimenta accelsit,& qux m arcis erant epigrammata le^ 
gens,fe ipfum deleftabat.at Aefopo in quada cx ipfis infcalptas literas 
has uidcnte,». j2) ,/1 • o t 6 x oftcndenteqj xanfho,at(5 rogante, 
an hafce nouil!et,diIigenteriIIe fcruratus,non poris fuitha- 
lum inuenire decIarationem,ac faffus eft dubitare omnino.ru Aefopus 
(i p hac columnula o here thelauruoftenda nbi,q re me remunerabis ,'' 
& is,confide.accipies.n.Iiberratem tuam^arq? dimidium auri.tunc Ae^ 
fopus,diftans a cippo paffus quatuor,^ fodicns,accepit'9 the- 
laurum,& tulir hero,dicens,da mihi promiffum,per quod inuenifti 
theiaurum.iSi xanrhus non fi & ego fapiani,nifi,& fenfum literamm 
mihi dixeris,nam fcire hoc multo re inuenra mihi pretiofius.& 
Aelbpu$,qui thefaurum mfodit hic,ut uir cruciitus literas infcal' 
pfithas,qu£E & inquiunt,«^recedens j&paffus ,/lquatuor,(i,fodiens 
t inuenies 9 thefaurum.x .iuri.& xanthus,quia ira folers 
es,Sc aftutus,non accipies tuani Iibertateni.& Acfopus,rcnunriabo daii' 
' duni aurum o domine regi bj-fintinorum.illi enini recondi- 
tuni eft.& xanthus,unde hoc nofti.''& ille,cx Iiteris.hoc enim inqui' 

nnt^Df.redde,/2>.regi.</l.Dion^fio,oquem,e.inueniftifl.thefauiu,x-auxi. 
&.xanthus audiens regis effe auruiii,Aelbpo ait,accepto 

dimidio lucri,taceto.& iUe non tu mihi nunc hoc pra:be5,fed 
qui aurum hic infodit.ac quemadmodum,audi.hoc enim dicunt li- 
tercE,* , acceptum . £ . uadentcs </l . diuidite o que < .inueniftis . 6 thefau^r , 
X-auri & xanrhus.eia inquit in domum,ut Sc thefaurum diui^ 
damus,& tu hbertatem accipias.profeftis ergo,xanrhus timens 
Aefopi loquacitate,in carcerc ipfum lufsir iniici.& Aefopus iter iibdu -. 
cendu,huiufiiiodi mqt funt promiffi philofophoRr.^no fblu.n.no .acci 
pio meani Iibcrratem,fed & iii carccrem iubes miici me. 
xanthus igitur luisir ipfuiii foIui,& ait ei nimirum refte inquis, 
luparta Iiberrare,uehemenor fis corra nie acculator.tu Aefopus dixit, 
quodcun(5 mihi potes facere,fac malum.oio uel inuirus fiberabis me. 
Ea uero tempeftate huiuiniodi rcs Sanii obrigit,cum publice feftu cele 
braretur,repente aquila deuoIans,& publicum rapiens anulum,in 
ferui finum demifir.Itaq; Saiiiii perterriri,& in plurimum ob hoc 
prodigium cii incidiffent moeiorem,in unum coafti,coeperunt rogare 

B VITA, 

Xahthum cj» ^rimus ciuium eflet,& philofophus.ut fibi iudidum" 
prodigii manifeftaret, atilJe omnino ambigens tempus petiit,& profe^ 
ftus domu,muItii erat triftis, & rolicitudiniP imcrius,ut qnihil iudicaf 
pojflTet.fed xfopus mceroiexanthi cognito.adiens a - 
4t,qua caufa o hcre fic perfeueras triftari.'nnhi committe falute 
difta maerori.cras in forum profeftus dic Samiis , 
ego neq; prodigia foluere didici,necp augurari,fed puer mihi eft 
multarum rerum peritus.ipfe uobis quxfitum lbluet.& fi ipfe confe' 
cutus fuero folutionem herc,tu gloriam reportnbis tali utens feruo, fin 
minus fuero confecutus,mihi foli hmc erit dedecus.perfuafus igit xaii' 
thus,& poftero die in rheatrum profec1us,& aftans in medio fecundum 
admonitiones Aefopi cocionatus eft iis,q conuenerat.illi u6 ftati roga' 
banr ctfopu acciii.qui cum uenilfct.ftaret^cj in medio,Samii facie 
ipfms confydcrata deridentes c]amabant,ha;c ficies prodigiu foluet.'* 
ex deformi hoc quid unq boni audiemus.^arq? ridere cceperunt.& x(0' 
pus extenta manu filentio petito,mquit,uiri Sa ' 
mii,quid f-iciem meam cauiJJamini.^non faciem, fed animum reipicere 
oportet.fiepe cnim i tuipi forma bonu animil natura impofuit.an uos 
exteriore teftaru forma confyderatis,ac non poti-^ mteriore umi guftij:' 
hxc ab ailbpo cii audiffet ocs,dixerut,Aefope, fi qd potes,dic ciuitati.& 
iJle audafter.ait,uiri S.imii,qm fortuna,qux conterionis ftudiofi e,gJo- 
ria; certamen propofuit dommo,& feruo,& fi feru'-' iferior uideaf dno, 
uerberib'' cxfus abibit,fm aut pftanrior,nihiIo min'-' & fic uerberib'-' Jace 
rabif,fi uos p mea Jibertate loqucndi mihi fiducia iduJferitis,ego nunc 
uobis intrepide qu:efitum narrabo. tiicpopuJus uno ore cJamabant ad 
xanthu,Iibertate dona Aefopu,obtempera Samus,Iargire Iibertate cius 
ciuitati.at xanthus non annuebat,(Sc: prxtor air,xanthe fi nbi no placet 
aufcultare pupulo,ego hac hora a:iopum libertate donabo, 
& tunc tibi acqualis fuerit.tunc igitur xanthus neccffuio Iibeita 
temreddidit.&pco clamauit,xantlv philoibphus Iibcni Samiis Jargif 
Aefopum.atq; mterim finem feimo Aeibpi acccpit diccntis xantho 
uel iuitus me Iibertate donabis. Aclbpus itaqj libertate cofecutus , ftasi 
medio ait,uiri Samii aquila ut fcins rcgma auiii eft.quoniam aut impe * 
ratorium anuJum hajc raptum demiiit in ferui finum,hoc fignifi' 
care uu]t,quenda ex iis,qui nunc funt,tcge,uelJe ueftram libertate i ier ^ 
uitutem iedigere,atq? fancitas leges irntas facere.his auditis 
Samii moEtor repleti funt.Scd no multo poft tepore & literae a Croefo 
Lydoi^: rcge ucnerut ad Samios,uibetes eis ab illo tpe ut tributa fibi pe 
deret, fin minus obteperauerint,ut ad pugna fepararet.cofultabatigif 
uniuerfi.Timuerunr.n.fubditi ficri Croelb^conducibile tu eife & jefopii 
confuIere.& ille c6fuJtus,ait,cu principcs ucftri lcntenna diexrint de tri 
buto dado obtcperandu elfe rcgi,c6film la minic,fcd narratione uobis 
aifera.& fcietis qd c6ducat.fortua duas uias oftedir i uita,aJtera Iibeita 
tis,cuius principuim accelfu diftKiJc,i'cd finis planus,alteiam feruitutis, 
ciuus prmcipium faciJe,& accefsibilc^finis autem ]aboiioilis,his aU' 
ditiSjSamii exclamauerut.nos cii iimus Iiberi.ferui elfe gratis nolumus 'fiv /«/jfli/jKT^ ir^df^v <? tibA/to» 'ovr>ff)Cj (^\oci0ov ^ffiplanltu neJiaiv tow 
cHfitdov Jixmcpiinu b J^, To^f oAoiofi-TnX.Tni^iv , ;jjiovo» h th ot • xa^ «' (5/jyVt- 

/a*«/«avoc'-o<A'fluW7roO' T^ «^jta'a«' oz/<;vo(»ffa?T>C/w6ot','7r5'oat.A6u)V At- 
T-ft-TBU x^ef^f^^^JJt^TaoyTii) J)ot7t,Af(0'«9t/iM<S»,i/Uol 'n^cca.vd.^^j ^you.- 
^ivenmivm P\.VTretc&ai .ouJejicv A^etffiyo^cu 'Tr^ccnASoiv ,dfM tbT? mfMOitf 
cis ini) i^Sl' evTi^TH/xeioAv^mv iirwiAiCthV ,oi>T ol(i}vocuom&v •niaZi J^fA/it rifo-- 
<Jtsl 7mM.S)t 'jm^cu ei(/&s, ouj-f>(rvfjUV v ^nitv/JUov Ai/oa ko;'» f^ «w'^ j 5711 
TvpjO 7W? Av'(Jt&? Jt'(ZZ737a,fft' T^ (Aj/a* xTmiaH ipiovtu y^^idi/csJhvAa-ou 
JixiTOTvyQ ,\fjio\ yJva»tiTiv6(i«mi^o{'T€x.jitia<iTruvl!ie).s-'jmSi]i§vo^i)i/i 
,93f ,»y TTi cfvsi^cddbcfeis^ iixjcv x 7mvTncu.s,v^ K9t7w?ti? eJ? 2.' /uicnv^n^TBi 
'juff vTwSmdLc^ cucioTmv (ftiAi^tfTtTicif aiwi\^vmv .o'iA'^6iC>s ^iiccut TciJl 
cm}7nivn.?niii)itu-'n!j['$((^Hjii^ovi^rtx.vTXiiT^'nvfiiimv , o'i cdfuoitiwo-^ii 
OLOT^ t{^'TW.voiaaVTt& ,i^i<^Aocu)'n,cr ji^pcljVOiUf ,ou)TN ij c^if (rH/t<eioi' Ai/<j«; 
t;t 'T5«ai3^oD'?'i/^t/77 TroTtng^Acvotitoi/iro/uiflfx^iazi^^Aqcrtj^^/flWTD-ijj 'ccucto 
'7WS KflfWJti jaf Tw J(€i6i , yiouiicv<)^o(jv curHcus yiviSvu , cptimv outJjo&^i cd- 
fMOi ^'n /Jiev tUvo-Ilv cuc^TffiTri^ 0Vi<.eiS Tiw o^^v ,«?iX &s iv voctZ XTTO jbAi 

^)^^ .ZPMxiUCf livj 'm tpoLuAlf fM§0H ■y^tj<p}V VOCwil (pVClSciiSnKJiV.liTlu) i^CiSz» 

*r Hji^Xfjilojv fji/ifcpliv cuonm'n,\i(iei(f ,xN^i7{w cji^syi.va\v 'T^ 0^^^ 
tuarv-nov -TToivvicf xKOVcKvns ,i Aictv cactoTa ^Hti J\uvxmu , AiyiTv ^'A;|. ly 
cs,iS^7Wi^^mdbo''i0D.ccfc^^cdifM.ot,i'jrv^<f)i'7r£^ ii TvyH c^Acvahss ovca c/b' 
/nf x(£vx Tiietuji <h<zjcTn ly (/bt/Au, nu' /^ oi^^Aos «'ff^i' (p«»ii t Jitzucvv, 
Jfg.fiix^(Ti)V iA&jaO ,fl </l'o(/Ufli'Ci>i',ot/i)lii' i' A«-ffor ly xtw ^orui/f /av£,;.ct7ca • 
e i/i«eiif (^ «T^ t/M[)f iA^.Sleicto' 7nx.^^na:cu yccQjLCOicd-i fui,irtn yuZ •j.tuv kA~ 
CiS ■i> %D%v IJ^ov (Ppciicw .'fiTZo cS^fjuos ^ fjuxff yhc^il^ff 'ir§oCf ^v ^cKf' ^^ iSd 
CiV ,{AAjSi^(i>criv eularoTmv.vTnxiuivaovatcfjuois.xxef-aciUTlwiASybiejica/ oioer 
•7W 7ro'Aii-o J^/fWrSof jOi/ftt-TTtfM •Kairi 'Tr^vTrx.vio'i0n- ^odSi, eifi-^icni c/bx« 
tTTOtitoutroa t£5 dSi/,K^,iczj ThsJ^Ttis ci^dbd' cuccoTro* iAAihpov our TniiiiaDUfu • 

VJxi.TOTtCOl OfjJlTlfXeCl'i<;TXX..THVIKCU}TTX. IPlVlV c^xtSos cdxrjH) tIi^' i AAiSieJi- 

tui xidt/hpKH- tcai Mfsvfi^ox,^oci/Scs (^Acao^os iAAjSi^oi cxfjcHois fr cuau) 
•mv .Kc^vr>vTzj '7rSp'duef o^TV ctlai^TTOv Aoyos ^ A^^i ,<$xfj!cvov 'TT^cstT ^cii^sv , 
Ciff ttj xKuviAAjSi^c^a&SfAi cj£ct07ios olw/ iAAjSielci^ "Vjy^v ^'^icff ftf s! ^{'cra» 
i'(P(f • oulc/JoSvi ca.fx.101,0 (jSj/ «:ts'f <if I'sts,€«(JiA(^ T o^viSci^v ^iiv • ctj <J)i t^«- 
THyiwv (JhcKTvAiov ovTOS oipTTdcoiff xcphtOcV iis (PovAov hJAtwv ,^£\Sf c^f^eici- 
ceivCovAiTVU,o1c 'T vuu\ GxaiAiciV Tref jhovAiTVU vf*civ tUv iA^Sieiotv iJ)iv- 
Afijfnja.itj TBi/f MejiovsvofjUivdxfiv^oxgJiei^cu-TrtijTOio' yJlj/ cccfuaixvsicav- 
Tts, \{^TH0eixs i-zsf^icQncaM • fJ!} Jiov ttoAuI) -y^ovov jy ^oc/</<«7a '^x k^oi- 
eov T" Avcf^v ^xaiAiCiS liy.il ctt fjdois ^taA&JovTa^Tocijp 'i^Acpc^^s olotu Tnt- 
^i-^^v.ei ^fx}i'mSoii'p,'7r}^osfiX'y»Vi'y>ifJU!\j(Seiy.i^iiA£0axvTD(jJlj/^x7Ta.t 
Tti.S.iMacmrcvTTHyuiOi-YdViajcu.Tcov.^oiac^-aiijjoicov /ubiTOi «y itjouazy^cipc» 
'THaax-v.cji.iL^vos i^aiThSas^Ttt.Tuv ouf^VTiov vifibv 'yvc^/unv J^cfbihSTWv eis (po 
povoiTTa^ayivvTTtsii^aveivaCxmA^^cvfiC^iA^iVfdi/ovJ^ols.AcrDvSii^CiVf/jiV* 
KjAeiai.SiV avf<(pi^ov .iiTvy^cJ^Q oiJhvff'iAet^c!/iiV Ta6ici>.6xT{^eu/ (di/ iAAj 
^elcuf,%ff S ju£*' od/p5(H S^cjoxvs, 'f ^ TiAoff fAxAov . SxTi^cu/ Ji JtvAeiduef' 
yisiiiJtSj/ (XJ^^y» ,Sv7mHS Ti, hj Coiatfjuis ,'i' <^ TiAojt'i7TZoJ^iu3ov TtWTa dnsvaeu/- 
Ti.S«iaxiMOi^X/}iQc^accv.iifieisiA^iip0i'<iVTiS,iMVrisiiyiVoftiiic^vAoi.v^^iv 

b «UiatS-Tnv' tir^iirlh&J^rLx) w (cuj «f wVh k 'ni'ni(i']^eu/ .'o i)S)> otu) n^oimtf TeujTSt /ncdcoV^^i^iV^ 
^^mv spAt/io» iot,7a aa.fjuci>v vxv&i •(/ Siir^ioji&JTHCf ou[,vifKc/i , if oi?r<m 
lA-vruflan mfxiiiiv^m ■^^^xXot^iiv ^tdcuinv ttdl^' ouivlffovvs ,iuiu yiosndxf 
IzPTiiMTOS-JlcwHSinxMovei-mv S>^cK.a\M\i ^ir^iaji&tt k^msi! Acuf ^ t/lcwni 

CZUTTTlL^' OUjT CUawmV ^V^mc^lJivOff OU/Viff CUT OUJ<r X^I^Qf-^^t «McUfTi, c^ 

OEiv , vj Avaiv T e TnTwff 0ju£*6>» (pcpdv • ly tdtc TVt^ oicef t^ "an ■TpvrTSpiyi.- 

lia9^ -lCl /xSi K^olaOt li^TVi TSUJTU. m^iOJii&JTlw OLTTSSlihcUf , iKdhTVV hT&T 

aioxiiTni aK./M.Oi J^ cgispv iti(P6aS^ yvc^f*n{ iyivcvTO-cuodTnsff ^ m^ fiKSiiiV, 
M /Uiau <Ai TWf «n3p« j tST/ • Kau<p\t<}iv ^eu c/Jo6\s coi f/xoi , K«fii/it£*'^i ttvMov 
'TnitvficUTrU^XToiifmc/hcfxciixKiiStu ni fi>«aiAi6)f ■idiAb ^ \j [mv 'ivKftiBcv 

efTmi -H^d^oV ■)^OVCV OfMCpbVK^V TIX. ^ciiX • TTSAi/iMV o'i Avnsi Td^ii Tn^CJhoiTdlt 

atwvi^^oui T Si KUiiCci avftftx^iwT r>iel S^iftftxat,)!^ Ttvs AiKJivi «TTdaofhocuj 
TUVjdi Avi{9i '7n^iajoA/iiu> olTTosiiAeumcf ,'i(pxauv ipis 'nfcjhxaiv , ftjhovAotvr» 
fi>iouZivei§iivHy fitiJ^vxTTiAi/MvifmTffSijeiv ^ipvf kcujcl& ouJv»! s itijhujijeu. 
'T Si-irpo^ocr v-syetiotdLof TT^cd-cJiTat ,v^ TDvt >iUJijtL& itiSic/bnjoTW ,oi AvKjai 
TDvs Ti, i<.uucuf JiiccoTi^x^eu; , ly tw in^ojhxTa. ^qisti cfiicpiipecv . o'i aoifu oi td t 
y/i^ •i» 'iv fivBov ^iA^fix aiwvoiiaocVTtff ,ci§ftftauv (jJii/ Tizi^^^iocv^iBlis ^^'Tix.'^€iV 
«r«u'azy7ra»-ocJSouK&vi5^Ti)-«M« 'B 'nfiafiAjTvi auvwmTiTfi^ljaus ^'rr^^is Kfoi 
cov otTVKi/ • xc^nsf^JUcsv JfacuTetf AuJ\ leu , o fexaiA^ iTniffcSiV ouj^k sdvTvt. 
n^cuawTTOvhxariftcjvoff^iyivoiKTnaiAifT^v^lA^cSiTafjiovecJs^CiiTnovifi^m^v 
fui yCnvi vijativ v^mTvc^aivaoujTn v -k^ o euawmt^tjciyisi ^xaiAiv^ov ^'oi.iSk 
etixfytHTrgot aLTTCii^iyi.vof*ijV , xAf^ccMiu^if^t TTdpeifju • uixcyov Si fjuv fju- 
Kpcvxi{3vaTiU^eciii§TitxKe/.J[di<favMiczi}VvJjx-^KTivv\jf^eiAi«jT{T^iyi-iTr^ 
SiKiKeivovvi^ovAiTtiiT&Via, 0ii<riv'cTiifi^ xi' t^cinn fJiVi fjci fxxTHV ediiAnff . 

IfV '^ oilTiTXXUU jhAliTffcj ,0VT XMOTJ TUV XTrUVTZOVatt.oi<flK6> • T^MVliaet 

JiTciifJioi 'vij!ivC)V'if6^<p6iT^ofjitu,Ti^Tmi'fi\is'c6^nTO^ovff- cpcjvi^ff ouo ttbi^ 
ifjuo) ■srfiiov oiiSiv ^ii^ia&t-Kc^KMotTtuj^TvcxiysvautiXipiiiavxTTtcJieu • Kara 
'^uvd ^xaiAiv <r omv 'mJ\c>v xTTfofteu , ftiifti eiK\i0ov^aKf iSi ^ oTcf rafA 
iHJiKiiaw. Tlvx.ciiCTnAeicf. Si atoftxffyivvcuov <p6ifCcfteuAcrdV .'cSipxaiAiilj^ 
Boujftocaxt xftx tCMi oIkto^olo' ouj^f^v^i^pn^iiuauiTn^ov^Uiii/ ircj ani J^idhfju to 
^iiv,x!\KiifJUil^x.oycuZ flt'A</f .«ti^TOiy Ai}^|/H-iy 'of,Siofteuativ ^xmAiv ,<J)xA 
Aci('yH:5taufuoif.T^SilhxaiAicsfei7TDvr>tJ)iiM.xyfutu,Tnai}V iKeivof iJiTAw 
yiv ,yoiQjiTticf TZ OLUTU CifMiAo^yet ,\Lou. /z^ c^isp Ttvt oIk&o^jc avrC^x^^oiftavos 
f*v^\ii,Tdvtfti'y^iv^vuiii<pipo/ji*75f,TTT>i.§x'7uSxmAeii{^Ti,Ai'7Ti^J^^(ifdvcf j 
•TjWf oujTypoiftftxTK ffi^cf aUfjuo\jf},C)ff ciiKJiv ciiaw^v vv^yif efl\!MxKTDU^ 
Knu.</^^XTToMXj'STK&jaa.tiTTeLviiA3\.veiff odifjbov • o'ifJiiouo aocfjUOicvisfSi 

}SvTit,si/J.ftXTviTi0lVTU'7ri^0aiivifX.0Uf.KOU')(0p6VffiT^'0UJTS) atWiSnCU.VTD' 

'<}A'ouj npif TOT?, TV jhxaiAiciS et«iyvC) yfocftftxTU , ly xtt{A\^cj/ Cifduj^t av- 
'Tov yivo/iS*nv TTWfi TDv cDlfuiv i AAjdieJiecv ,i AAi^iejiciCTizii Aiv i|/u«4«7B, fj^ 
Sic^^xsf TiiffvviaDvxTTdpdU(f,'7rS^im'7Ui)o'ii{sv/jS^iiV,ToitxTTtxv'Trx.^\jTiov qdl- 
AoaD(pci)V cftxAiyc/jSj/of •xQj.HJDftavcf SiKMi 'rrgof jhx^vA^vx , )U3u.7{w'i0UJTD\i 
cn(^xji iTaAei^ixftcAiof,ftiyjt.t ttdi^x to ^xmAeiAvK\i^Cj> iyiviTD ^oiTtKftfoirf 
•^TPVd ')(^6vo\ji 01 ^xaiAeif fn^ct xMiAovt ei^iivnv t jjfl »7if , kmI Ti^r^cif x«- 
ejLV ir^o^AyiftxTDL Tav aDQD.siKO)V rr^oefxMyiAovt yfoc<pctTiit iTTifiTniV. x^Tii^ 
ci ju£* iTnAvoftcj/oi,(p6§c\tl uBi^ii^fiif ir^cf twv TfiftTTDVTUV iAolftficu/ov . o't 

ii f/iil , 751/0" 'lativi TTWfOp^» • TdivutJ (UJtCmff TK TTl flTTD fJilUx TUV «JTjf - 

CAD/MOfTW» & orntorem infedl.i pace remifcrunt.his ergo cognitis', Crcefus decrc» 
uit bellum in Saniios monerc,fed legatus retuIir,non , 
poreris Samios debrllarc.quandiu eft apud eos Aefopus,& confilia 
fuggerir.potes autem magis ait o rex,Iegatis mifsis.petC' 
le ab ipfis Aefopum poJlicitus eis Sc gratias alias relatu-- 
ium,& folutionem luflbrum tributorum.& runc forte poteris eos fupc 
iare.& Croefus his perfuafus legato miffo dedi fibi petebat 
Aefopii.Samii autem hunc tradere dccreuerunr.quo cognito,Aefopuj 
in media concione fl:etit,ac inquit. Viri Samii,& ego permulti 
facio ad regispedes proficirci.fed uolo uobis fabulam 
dicere.Quo tempore animalia inrer fe loquebarur,Iupi bellum ouibus 
inrulerunr,una uero cum ouibus canibus prxliantibus,ac lupos 
arcentibus.Iupi legato miflb dixerunt ouibus.fi uoluerint 
uiuere in pace,6c nullum fufpicari bellum,ut canes fibi traderenr , 
ouibus ob fl:ulririam perfuafls,& canibus rradiris,lupi 
& canes dilacerarunt,& oues flicillime occidcrunt.Samii igi' 
tur flibulcE fenfu cognito,decreuerunr apud fe deti' 
here Aefopum.ille uero no rulir,fed cum legaro una' foluit, & ad Croc 
fum fe conferebar.profeclus autem in lv'diam,Rex ante fe ftantem 
Aefopii uidens indignatus eft dicens.uide qlis homuncio ipedimento 
niihi ad tanta infula iiibigcdamfuit.tu Elbpus maxime rex,no ui nec^ 
necefsirate coaftus ad tc ueni,fed fponte adlum.patere autem me pa^ 
liiper audire. Vir oda cu locuftas caperer,occideret'<5,cepir & cicada, cii 
& illam uellet occidere,inquit cicada,o homo ne me fruftra occidas. 
cgo enim neqj fpica lxdo,neq5 alia in re quapia iniuria te afficio. motii 
uo,q in me lunt,membranulaiy,iuauiter cato,deIectas uiatores.pter igr 
uoce i me amplius nihil iuenies,& ille his audiris,permifir abire. 6i egq 
itac^ o rex tuos attingo pedes,ne me fiiie caufi occidas.non.n.pofTum 
iniuria queq aflficere^fed i uili coipore generofum loquor fermoem.rex 
aiit miratus fimul &miferatus ipilim ait,a:fope,non ego ribi largior 
!Uitam,fed flitu.ergo quod uis,pete,& accipies.& ille rogo te o rex reco 
cihare Samiis cum^qj rex dixiflet reconciliatus fum.procidens illein 
terram,gratias'c5 ei agebar . Et poft h.-ec fuas conlcripfit 
f-ibulas,quas in hunc ufq? die extantes apud rege reliquir . accepris aut 
ab ipfo jiteris ad Samios,qj Aefopi gratia eis reconciliatus fuerit , 
atq5 muneribus multis,nauigauit in Samum.Samii igitiu: hunc 
uidentes,coronas cj ei intulerunr,& tripudia eius gratia conftituerunf, 
ille autem & regis literas legit,& oftendit quod fi 
bi donatam a populo Iibertate libertate rurllis remuneratus fuerit.poft 
fiasc uero ab inliila decedens circuibat orbem ubiq; cum phi 
lofophis difputando.piofeclus & in Baby'Ionem,& fuam ipfius 
doftrinam demonftrando magnus apud regem Lycerum euafit.IIlis : 
enim temporibus reges inuicem pacem habcntes,atq5 deleftarionis gra 
tia quxftiones uicifsim ibphiftarum fcribendo mirtebant,quas 
qui fo]uerenr,tribura pada a mittentibus accipiebant,qui 
uero non,xqualia prcebebant. Aefopus igitur qus niittebantur pro« 

B li AESOPl 

blcmata Ly^cero intelligens diflbluebat, & ckru reddcbat rcge , & ipfc 

Lyceri noie altera itide regibus reniittebat.q cu remanercnt ifoluta.tri- 

butarexquamplurimaexigebat.Aefopusautemcuno genuiffet filios 

nobile quendam (Ennum nomine adoptauit.atcg ut legmmum filium 

Regi,aIlatum,commendauit.nonmultoautepofttempore Ennus cii 

adoptantis concubina rem habuit,hoc fciens jcfopus expulfurus erat 

domo Ennum.qui in illum ira correptus,epiftolam'9 fiftam ab Ae^ 

fopo fciUcet ad eos q fophifmaris cii l^cero certabat,cp ipfis parat^ eifet 

adhaerere magis.quam L^cero,Regi dedit Aefopi 

fignatamanulo.Rex &figillo credens^atqp inexora' 

bili ira percitus,ftaam Hermippo iubet ut nulla exa^ 

minarioe fafta,ut proditore occideret asfopu.at Hermipp^ & amic^ fue- 

lat Aefopo,&: tunc fe amicum oftendit.in fepulchro.n.quoda neminc 

fciente occultauit hominem,& fecreto nutriuit.Ennus autem regis iuf* 

fu omnem cefopi adminiftrarioem fufcepit.Sed quoda poft tpe Nefte- 

nabo rex aegypriorum audiens sfopum occidiffe,mittit Lycero fta^ 

tim epiftolam architedos fibi mittere iubentem,qui turrim a:di' 

ficet nec^ coelum^ne^ terra atringentem,& refponfuru femp alique ad 

oia quxcuncj rogauerint,qd fi feciffet , tributa exigeret, fiii min'-', fol * 

ueret.his leftis Lycerus mcerore affeftus eft cum nullus 

ex amicis poflet qusftionem de turri intelligere.Rex tamcn 

& columnam fui regni dicebar interiifle Aeiopum.Hermippus autem 

dolore regis ob Aefopum cognito,adiit ad regem 

& uiuere illia renijriauir,addidit'(j ipfius caufi a;fopii no pemilTe , fcies 

Cf poenif eret aliquando regem fcntentias.Rege autem uehementer 

his Lxtato, Aefopus fordens,ac fqualens totus adduftus eft,cum'(^ rex 

ut eum uidit illachrymaiTet^atq? ut Iau3rerur,alia'(5 cura 

afficeretur,iufsiiret, Aefopus poft hoc & de quibus accufatus fuerat,cau« 

fas confutauit.ob qux cum rex Ennum effet occifurus,AefO' 

pus ei ueniam petiit.poft hcEC auteni rex aeg^' 

prii epiftolam Aefopo dedit legenda . at ille ftarim folutione cognita 

quiEftionis,rifit,ac refcribere iui'sit,ut cum hyems 

prasteriiffet miifumiri & q turrim effent xdificatuii, & refpofuru alique 

ad rogata.Rex igitur .'Egy^ptios legatos remi - 

fit.Aefopo autempriftina adminiftratione tradidit omne,deditu ci tra 

dens & Ennum.at Aefopus acceptum Ennum nulla in re rriftiria affe- 

cit,fed utfilio rurfus recepto aliis'(5,at9 his admonuit uerbis . 

Flli ante omnia cole deum.Regem honora.Inimicis tuis terribille 
te ipfum pra;be,ne te cotemnant.amicis facilem,& communicabi' 
le,quo loge beneuoleriores tibi fint.ite inimicos male habere precare , 
& effe pauperes,ne re pofsint offendere.at amicos in omnibus bene 
ualere uehs.femper uxori tux bene adh:Ere,ne alterius uiri peri' 
culum facere uelit.leue enim mulieru eft genus,ac adulatum 
minus malum cogitat.uelocem ad fermoem ne pofside auditii . liguac 
conrines efto.bene ageribus ne iuide,fedc6gratular. iuidens.n.teipm 
magis offeiidcs.DOmeftico^ tuojc fatage,ut te n folu ut diiu rimeat. Jlirfjy, AUKi>foyV7iip«7oIf y2i«cnAti;<rivaiJTiTn/UTnt.iv«Ai/'7r<)»;a£«o»7MK , tpo- 
fouff jhx<n^,<^ oTJ^i-eJ^ox^flfftTrj^otTf^Mf-ftcW^f J)i/U(«TroM.(/b7ro/()OTc'/<oi'(3f, 
cixTlvk ■mf ^yi.f^* (jivov ilw v.7^a\v a!n.mi^ 00.16 'K , Hj 6jf yvhoiov ■zscuJhe. 
iti) ^oia\h»nr^o(!Viini.tLcf ^ auuisHdU,- ^jl^ ^iv-noAuuy^lvofTi oi'»ot/7«7ou 
iSt/u?*'» TratM^KH ^^//«(pflot/IJMTCtf.iJW^azyTrof txis" ;)^oyff,«7rtAaJva» {'/<tM 
cJ KXcW^ . <Ai , TH i(^T eV«'»oy 0^9'N Aifcpflatf jtTngoA»» 7^ ^«ara.ju£<'Of 77afi'«M- 
tmi TDu (rtiflcv 'Ti^otr 'fi\i(S aivaOi^^oiA^iiS AvMpu ,6>cr oajflf i ■wijulos ^ -Trj^c?- 
'nflto9Dtt/<«Mo» ii Tu A.vnh^u,'mC(Ka]AeiMi^eJ^m. , 'mi^euawTrdVTOUjTHt 
arpxytaaiuai/os {/IkktvA/u . J^ jixmA<^ ■n T^aip^iityiJi TreioSt; c, low «Trat- 
foUTHTU o^yn ■y^naKfiaioff , Tizi^x^^iiiuK 7ej i§yx-mru >a. AoL'« /to<Aii» c/|i7a'- 
oanWjoT* (fl» 'TTfoJ^TH v <fix^)^ei-au(&ta euawmv- iSi i^fju'!sms,<3i).\ci 75, «» 
Tu ouad-Ku ,KMi 101^ <Ph tIv (^Aov innAet^cA/ cjItivi "ff, twv ToicpCiV fmAvoff 
riiPliTDS >i^v-]>dLef 'f>vcu/'ov,ciK'm)^^\iTtifi'^i0cA/-ci'vosSi,Tiifho(mAic>st(JcA6\j 
cuvTdt ,7wiavcv tIw cf^oUuoiV cdawTnv Tni^iAoiCi- /u.^ ^{'nvx^^^ovov viK.'n.vo(~ 
CoiQ«aiA<^ ou-yu^nTlciV 'm66/4.cA/cff ouau-mv TiiviiKiivou , Tn/*nm AvK^fCd "jwt.- 
^Ky^HfxxiTn^AliViO^iaxPliiJUivioun^iTrosiiAeu \aA^Qvaa.v ^diTni^ycv olvs,^ 
fi\iaiiuH ^fiWovfiau/iiv^njiTii^yi&ixTfroficA/otjKou -fiv K^Tn^KCiiVovfAcj/ov Kffrrfoff 
TTOCf fl' o<m ou i^caTwa\ kjxI £%?» 7ro/i»oa»70t, <pc§iis eicf rr^oi^Tfeiv ■^^ftii, ((gt- 
TOTJflta^ • 700/706 7rj At/Ko'p« ocvKyvCioQ-ciTU , Kdvfuou cii^xAi , fni^vli T" 
({lf.ACiV Ji^uiiKijSji/Ti^^nr^oQAyifiK^Tn^T^Tnifiyov aiwewou-o (j!iv'piCKa\AAjf,, 
jy n.oiK Tiisiountv ^Ka]AeicL&iAiyi.v K-mAciAiidveu •ipv oulaamov .t^fjuT^- 
'mt Si-T^u/ 'i^ ^KaiAiCi&Jf cuaWTniv A^jimv ftK9c)V , 'nfoavAiin tu ^KmAei. 
iuliiv imvov ^^■.ir^iAiax'^ ,'ir^oiQih ouiT^ ih y^QjiV oLu^v oVKoueiAcj/ ,&(/}i3( 
cifffiiA^aHTWii tS) jhxmAei THS K'nD<Px<n.c>{ Tii SiCxmAibff dix^ipcVTios^ 
•r>\jr>iff itcd-c*TOS ,ouati}7mff ^vimv Kou ocv^c^v oAoffTrfoa^tvi^^n ly "joujSofoj- 
AiCiS C}ff ^Av ou)-i>v ^(/bi^i^vaKV^&S , AovaociQourn.KouTiit x^Aviff iTafiiA^cJucf 
ei^iCidiivou ta.AAjmvfis ,'i^<^<S>S fi^ ^)ii;f> kouvttS^ Sv \iff.Tri ropi^Bn tols cd^ji 
ti^oi'in.ati^ocaTiC'r>-i0'oUKou'f>vSKa\Aic>s "i^vivvov ocicupeiv fiiMoVTTiS ,ouaw 

TWSOCVTU OV/fl'&//orH7w'oa70.«7roj(x£+'d)f <l^ 701/70/? ,Oj2>0fO7A<^ "tIui TtV OU^yO- 

Tffiov tTrJ^^A^» S cuaw^sju i-rric/bHJiV cciK-yvCiVeU ctfHocvTitiff. tIw Avmv awjeif 
<f5 'rrfojhA\ifiKf>ff,iy^A«ai tz ly eti^vyfxcpeiv iidA&jakv .,c>s i'rm</}x.v'^ficiti 
Tni§iAdH,'rrif*(p8iivoU'nvffTii.h'T7V^yovo]w^fi\ia!iV'ms,v^(rK'rritiQLve\jfJic/vot 
m^os 70^ t7nft>&7ro'(«<yot . ^xmAA^ §v 70Uf fiSi aiyvTrfUs 'rr§iaii>eis KTrksii- 
A.CJ/ eUawTVCi^ <)^ 7/«v t)|od/p)^f J)o'u\imv cii)(pe/-oi v KTtrxauv , i\<.(ftiipv ouj tu ttk 

^xStvS >y ^r MKO» . <J^(t<'(ra7rof TJOtf «AotJ&i» T" ci'rfl» .OI/J^V «l»J^&' OCO^fiVic^X- 

ct» .<xM'af t^ y TTot A/» '775'oij<i» ,(i'Mflt/f 75. ly TOtiiPijdvin^riSet Toi/f Aoyc\d t{- 
livov^^rr^o TToivr, aijh^ 'y>6etov^ r^KmAiK Si TTfJX ly 7o7f /.tJi' ('^^ois (TOu ,</!«- 

»0» (T^,fliyT7T0tf «(T?< A/K^t , '('»« /«K li^TVCCp^OVCim OdV -Tois^ (g/AO/f «Tl^fjtO» ly ^- 

/KtTOti/bTOJ^io^^foi/s^foiif tn)/(««Mfl»><»t*^.i'77 7»i/f /xWi^^af »o(7Ej» ^'^u 
icod-rriviSiu,c>s f*ii oiavs TX. Svou Avnr&v at^-TOvs Si(^Aovs v^TV.TrvivTOc ,^ 
•jrg^ocffa» ^avAtv ouh 'th yovouu anv ^^wszytf ofjuAi , cTrw ff i 7^'f x ocl/c/]ocaf tt^ 

pac* f*ll ^\nnaHAK^eiv -liBVIpCV "^^ TWV yjVOUKCiv ^CPVAOV -i^HSAKKSi/CfjSlvCV 

t Aot-jf 6> (pf ovei ngti^. 0/««* /t!> «Trgjof Aoj^» tiTiiirou tIw ku^v • ts a Si >^(^Tf(f (3* 
t/x/)o(T«f t(J0.7o7f ^ 'rr^K'T\ouTi fui cpflo'»a,«Mo£ a\j'y'ycu^i-0.dovZy j/0' (Jiat;?r 
/*«Moi' iSAo(4«5 • T «iKA T (JBu 47rJ/<iAS/('»« /*(> /LU)»o» &f J^cuiTW F 0;. (poC^ii/^O, 

^ ti 20 eii.aci-mv, »(t(Ki /<1>JV TTOTC 7ns?l/ffHf «TTOf f (>m • «a 3^ OSrA/^lTOa, TTOO' (JBl/ Ki/et^^ • 

iOt7«A«4^ , » i^VTX Twv Q^\6iV linAiiaS^ • &nr§cehY^oi iffOQoTf atwof 
Twoi» ,a(/2if if ly to u-ivxejiu otpitv 'n bv^k 'n^o(^e/-^et.«yci6cs yi.vc/nc*cs fin 
fxi^mvcet^.^iivpov cu'c^x ik^kM mf(r c\vldjd • 7« /t i/tto ctdi/ Afcj^/^tivK ly it^ed 
TOfiavx i ji^oiff (p{§CiV (M«S\ia& in^KT^i fx^ tdc ^.vmimvm ot . udiJi viS avf* 

€(UVOUri fill Avmv fliTiTWVlJ^K ^OVA^OH^mTi ,fl()T^Jc7Tt\jd ^{^KOiV [JXflllCfH' 

'yvlsicfii cuaa-ntv t cjivov vovdi.Thoncvns, imvos v^cf-K Acyois v^ th o'iKeicf. 
eiLU eid)iaei oioc tivi /2>t A(/ 'srAorao' -M 4vj(«i' , (MtT tv mMoca H/ii^ olo" sV ^iot 
fiiTHMx^<^.ciA.mTnsSir>vs\lAjTixc{TTdvTv.ffm^o<^K?^icmyih/cs,KiTuvvi- 
CTjavsTiT^ocfdbe^cruMti<piivcUKt.P\.^i.<wMii^SaiTUS^ovTTi)S,"6§i'^^S\^ 
ykTOUv^iimiAvatv^o^Tri^ ov 'ttdcvv tj fiiimQcfiatov i'}(et , iiff 'iwdcfixff ffg. 6v 
hKKUiV ounrus ir^ocv^rHfjSjiOiV p}«Tol^oVTJx.s eis C'4of ai^ioS^ kj outos uTmio 
cvs^p^is^^wu-mv efy ,d)S oTnvTrS^ au imvoiCovAoiw '/7iT««% , oi^n eisv^^s, 
euTieis^j^v yoc(ixli.7n&^')(pfii^visoi§cLo' 7TU^o(o^oefjU!vcniS,i^ii§cs<^xyi, 

AoCtmVVff ,K7n>iVT0tTDi mi^CS TkuOlfhv CVffUAjXffOCftOJI/Off CUCmTWS , KMtVVfflZ 
Ti7!ToU</hff AkCosV V^TtVS «iVVS ,X7!JH§CA/ etS OUyoTiToV ^TmMllCpOliTdiaiCi^ 

^Hmfosi\^Ti!C7!rKit^iVTUviKeiia')Q>tifiivoff.tiKTUK^osJfKKJivcus'rm^Kyi,'y) 
vcicu ^v otjLCfwmv ,c}iiic/Jo&Jfi.<u cpnai Toiff (^Aois , jHi(UocfloK6j j eucniTWV T^flf K;cfc 
Vou-TvA^iinevcH taASijaKS o CxaiA^ irciVTtLS tovs c* 74 Aa A^kks 'tnejifix- 
MaS^<^A.xs,ocJ-f>sl§iot«cii(f)jaa.TO- y cf)ii<fiifix ,i^ cfiocAi^Stiv M^mejLV • ly n^ 
6i<d-eis i0' vr^Mv Ai<pp^,v^ r otxifWTmv etaoc^i^heuiaA^aa.ff ,Tivi fxi etv^t,eis 
eic<i,A6ovTi cptidiv cuawm,»^ 70i;ff (uv Ifici ,KM.cs,aifii* ^A/w ixejLVt^^itl & Si 
TneA ai TtvfvlS ,0}§cdois tox^ • ly 'oCxaiA<^ docuf*xau.s ouj'(T,Vj c/ijpois i^^i- 
c>caTt . 'nSifiiriKeivnv lifii^cf. Tmhiv ,c fjii CxaiA^ AA/kjttctw» ivau^xari 
fJivos ^'Ttils ^ qJ.Aois (pOiviKXS taA^aKS AxCeiv ^aciLABcv^m -fv cuaw-mv ^tIw 
fm^oTipou/ocSSis^JnvmviTwBi^TD-i^ocuatJTWS , ai fjSi ^'mv en\^^C}liAi<i>- vvs 
^iTielari TOVfxdiKTiai-Kj oViKTiVx^oi, ol ficu fmSiv etvou AvKii^cv irfcs "rluf 
t/uov ^xmAeioui • ly cuowtps fiei<fioicocff,fiti Su^^^^Hs oilia Trtel <Keivov Aiyk. ^ 
fbxaiAiv mfos (jSi "f:^ Si V fiiTi^ov iivos ii v fL^v iTvtifli^LVviJiSJfiCxmAeiK ,J\iKtit 
iiAiov <rtAo£7« • fl Si Avm^<^ Tm^x^Atiieiyi ,ovSiv aJv Sioi fili -*> <j)^(t ^isf ^o<pov 
KTwAei-^^siivcu.v^hviKTivxQ^Tlujir AccTjv ^O^^^cu/iK^^TKxyeiS^ylvirxxslifuv 
i'(p(f Touf fiiAAovmsT TW^ycv o^ivJiSOfxetv .ly cs , ivifjuoi eiatv ,et fuvov\i7wSi,t 
^siffr 'Taiwv.iJ,^c€Cf'(fliAihv'i^<^'riis7TiAi6>s p^xaiAi^udi 'f 7nJ[iot, 
«/"TTii/lil/i cflKfiiJhaccff cfy^^ov ,Kyccrav 'Tttvcw euawms iTTiTus V7W J\ii^eiaut 

TV VTWV CZJVIcU/ Ti-TfoC/pdUO' rpV ff Ti-T\a^dU& 7UV XiTWV ^XftXTrTlff TWUlh (flOC 

Twv ^Aocicojv elTmpTH fiiUois ,Kado)n9JifiO}i ToisTwuoi JJ^ ^^tb&ijhvs ff- 
ydAeix ,iitJt,ASUciv oUxTffiivtu • 0) Sirrfofftj^osyivoijJLoi , STn h/lui' i0c^vciv 
Ai^v^-d^Tt nsvieu- (A)t^ ^vA«.\CjTtxM« ■? in^^bso^iKjOiftfiiiV iTaTNj^eiciV c Si 

ViKTiVK^O> TsVS TTultfbCff 6iXaU.fLCJI0S VTih TUV Ki^HjV itff V-^Of «*«(J)f f OjU£t'oi/f , 

i<Pvi. 7TDdzv ifjuol TrTtiVoi ai'Spi}7Wi .iMzc dxaUTWS ,xMk AvHjiv^ycff tp^et av Si 
6iA{seiJ!/6§Ci)7WS^v lctSic>} ieJi^ivQxajAei;ta3eicviKT<i,vxQo},cLiatu'ni,tl7{iifieu. 
i^i^ctfieu Sictu^av ^ fjcoi x7roKei.veu-vj<ph<jiv .etarfiei B^iAieu oiA ''•ssrjtii eu^TrS^ 
iTT&^fbcv xnjivatJai tw» iv fhxjbvA^vi 'izjt^v y^ifiiTJ^cVTUJV , ^Sliff avMxfi^x 
toiaiv.eiati 'w^os f^fuj» TrUpisi ooQif.x , iTuJ\et^cu.Kodh cuatOTWff , KTWKenvov- 

fX<U VITA. 

fed ct iit benefaftore uencrentnr.Ne pudcat difcete femp meliora. Mif* 
licri no unqua credas lecreta.na fcmpcr nrmaf.quo modo tibi diietur. 
Quoiidic m diem craftmum recondc.melius cnim mortuum inimids 
relniqucre,qua uiucnte anucoru indigcre.Salutato facile , q tibi occut' 
iunt,fciens Sc catulo caudam panem compararc. Bonum effe ne 
pa-niteat.Suiurronem uirum eiicc domo tua.nam qux a te dicunf,2cfi 
unt,aliis communicabit.Fac,qua: te non moeftificcnt.Contingen ' 
tibus ne triflare . Neq^ praua cofulas unq^nc^ maloru mores imiteris. 
His ab Aelbpo Ennus admonitus tum fcimone,tum fua 
confcientia,ut fagitta quada pcrcufliis animu,paucis poft diebus e uita 
diiccfsit. Aefopus autcm aucupcs omneis accerfiuit,at9 aquilarii pul^ 
los quatuor ut caperent,iubet. fic itac^ capros nutriuit,ut dici^ 
tur,ac inftruxit,cui rei non magna fidem adhibcmus,ut pueros in fpor * 
tis ipfis appcnfis gcftando m altum uolarcnr.atq? ita obcdien 
tes pueris el?'enr,ut quocunqj illi uellent,uolarent fiue in aJtum, 
fiue m terram in humum.pr;\:tcrito uero hycmali tepore,ac uere arride 
te,cum ad itcr omnia paralTet Acfopus,&; 

pueros accepifret,& aqlas,dccelsit in :Eg^'ptu multa imaginan6e,& opi' 
nioe ad ftupefaftione illorum hominu uliis.Sed Nedenabo audito ad 
efle Aefopii,infidiis circunuetus limi mqt amicis , qa intellexera sibpu 
morruu elTc.poftridie aiit iulsit rex ut omnes magiilianis cadidis circii> 
darcnf ueftibus,ipie eream* idiur,& corona,ac gematam Citari, cucji fe 
dcns in alro iblio,Aefopum introduci lufsiiTet, cui me afsimilas 
ingrcdicti inqt .'Efope,& eos qui mecii funt.'(5i: ille,te quide Soli uerno, 
q ucro te circunftanr,maturis ar]ftis.& rex admiratus ipm,& donis eii $ 
fccutus eft.poftero autem dierurliis rex candidiisimam indu- 
tus,amicis purpureas lufsis accipere,ingredienrem Aefopum 
iterumrogauit.&a:lbpus,tcinquitcomparo Soli, 
hos aut qui ftant circu,radiis lblaribus.& Neftenabo puto nihil ee Lp 
ccrii pr.E meo regno.&: xlbpus fubridcns,ne f.Kile de illo fic loquere o 
rex.nam gcnti ueftra: ueftrum regnum collarum inftar 
Solis lucer,at fi Lycero c6paretur,nihil aberit quin fpledor hic,tencbrJE 
flppareat.(S<: Ncclenabo appofita uerboru refp6fione ftupefad:'', attulifti 
nobis ait,qui turrim iEdific€nt.''"&: ille,parari funt,fi modo often 
des locum poftea egrefliis exrra urbem rcx in planiciem, 
oftendit dimenfum locum.addudis igitur Aelbpus ad oftenfos 
loci angulos quatuor,quatuor aquilis una cum pueris per fac^ 
culos appcnfis,ac puerorum manibus fabrorum datis inftru- 
imenris,uifsir euolare. illi uero fublimes date nobis clamabant 
lapidcs . date calce.date Iigna,^ alia.qua; ad xdificarione apta funt, fed 
Nectenabo uifis pueris ab aquilis in altum fullaris 
ait,imde mihi uolucres homincs.''& iefopus.fed Lycerus habet.ai aute 
h6 cu fis, uis cii aequo diis rcge c6tender.''''& neftenabo,aEfope,uid:"'lum 
percontabor aiit te,tu refpondc.& air,l'unt mihi foemin x hic «que,qua:- 
cum audiuerint eos,qui m Dabylone funt,equos hinnientes,ftarim con 
cipiunt.Si tibi ad hoc eft doftiina,oftende.& aelbpus lefpon- 

B iii VITA. 

dcbo tibi cm o rcx . profeftus uero, ubi, hofpitab.if ,felem iubet ^ueus 
comprehendi,& captum publicc circunduci uerberando. .xgyptii aute 
illud animal colenres,fic male rraftari ipfum uidentes, concurrerunr,& 
felem e manu uerberantium eripuerunt,ac celeriter rem renuntiant 
regi,qui uocato a;fopo nefciebas inquit xfope tanquam 
deum a nobis coli felem.^^quare igitur hoc fecifti.'& ille,Ly' 
cerum regem iniuria affecit o rex prxterira nofte hic fe^ 
lis.gallum enim eius occidit pugnacem,& generofum,pr2terea & 
horas ei noftis nunriantem.& rex,non pudet te men' 
tifi jElbpe.^^Qyo nam modo una nofte felis ab sgypto iuit in B.abylo 
nem.^^tu ille,fubridendo inqr,(5i quo modo o rex Babylone equis hinni 
entibus,hic equx foeminx concipiunt.^^Rex autcm his 
auditis.prudentiam sfopi felicem effe dixit.Poft hxc ailt cu adciuiflet 
cx heliopoli uiros quxftionum fophifticarum peritos,at^ de jefo' 
po cii ei$ difpuraffer,inuirauit una cu xfopo ad conuiuiu.difcubentibus 
igitur ipfis,quidani heliopohra inquir JElbpo.mifTus jum a deo meo 
qutcftione quanda rogare te,ut ipam folueres. & xfop'',mctiris.deo.n. 
ab homine nihil opus eft difcere.tu aute non folii te ipfum accufas, ied 
& Deum tuii. Alius rurfus ait.eft reniplu ingens,3(: m eo columna duo- 
decim urbes c6tinens,quaru fingulx triginta rrabibus fulciun^ quas cir 
cuncurrut dua; mulieres.rum xfopus ait,hanc quxftione apud nos fol^ 
uent & pueri.templum enim eft hic mundus.columna,annus.Vrbes, 
nicnfes,& trabes horum,dies.Dies autem,&: nox^du.-e mulieies.qux ui» 
cifsini fibi lliccedunr.Poftridie conuocatis amicis omni' 
bus,Neftenabo inquit,propter .'Eibpum hunc debebimus rributa re^ 
gi Lycero. Ar ex his unus ait.Iubebimus ei qua:ftiones dicere 
nobis ex iis,q neqj lcimus^ne^ audiuimus.& ille,cras hac de re uobis re 
fpondebo.decedens igirur,& copofito fcnpro,in quo conrinebatur,Ne 
ftenabo conlirens niille talenra Lyccro debere.mane reuer' 
fus Regi fcriptum reddidit.Regis aurem amici pnufquam aperirC' 
tur fctiptum omnes dixerunt,& fcimus hoc Sc auduiimus,& ue^ 
refcimus.& asfopus.habeo uobis grariam reftirutionis caula.at Ne^ 
denabo confeisione debiti lefta,ait me nihil Lycei o de- 
bente.omnes uos teftificaniini.''"& illi mutati dixcrunr,necg fcimns, 
ne^ audiuinius.& aEfopiis,& fi hxc ira fe habent,fo]utum eft qu<Efitii . 
& Nedenabo ad haec.felix eft Lycerus talem doftrina in regno fuo pof 
fidens.Ergo pafta rributa tradidir ctfo 

po,ar(5 in pace remifir. At refopus m Dabylonem profeftus & narrauit 
Lycero afta in aigypro oninia,& rribura reddidir.Lycerus aurem 
iufsir ftatuam aureani Aefopo erigi.Non niulro aurem poft 
tepore,a;fopus m gra:cia decreuir nauigare.arcg cii rege copofirione fa» 
fta difcefsir,iurarus ci prius,proculdubio rcdirurum fe m Babylonem 
ar^ illic reliquii uirx uifturii. peragratis aure grascis urbibus,& fua do» 
ftrina parefafta.perucnit Sc delphos.ucu: Dclphi differcnte quide audi 
uerur libenter,fed honore,& obfe.uanria eii affecenit nulla.is ar ad eos 
fufcipiens ait.Viri Delphi fuccurrit mihi ligno uos coparaie qd in maii ^fcf' tt 

fttd sti oivQLOv jSflfmAti/ . t AflaSr /o5" ti^Thy^TD , «x^-a^ofmt twu an iKAAAjci 
cuM(x^eiv,«^cvMii06(Jm,^liM<r.oi'mejLxyi,a^ /u«sritcf*cAtct-o\Jieuy/7ffiot 
&' ^ciov ari.vcfio¥0i,ov7ii) ngiK&f TTBic^v oLv-f ikKcmfiiA/oi ,(nu)ic>}o«iJUV Koci 2>'r 
tUL^ov^ov TNf yp^off ■mv /uK^oiuvTtov kmzuocovcvn.of ^ouicdfiMciffiv ci{ •myocf 
TO Cxmhei T» •TTisiSlX o^,»^hi(mct 3p ouawmv ,ovh. H</laf cpualvMaxom , cSf 
fliof uiSo.a^i-of Tracf ()/iui' (J^jf ouAovpof -, 5'»« 77 >oax; fSfU}" 'm.TWtniicLo' . ly Lf , Au 
x?f 0» TT)» jSaoiAeot iiJ^itiH(n.v& ^«mMv rhs Trotf t A^i/'(7Hf rUKTif oy^jocr c «^'As 
pof .«AtKjuflm 535^ odJTou-TrTcpcciJl/ia fxKy^fuv taxi ■ycvveuov ^it^cc^ti ycfiMV v^ 
-TKf ^p<ie'oujTUTHO'vvKThs(n{fiouvevm..KM'o ^c(aiAt^,oiHou^cwH-\Aj(S)i- 
HzMos euMin. ; imt "^iv jMqi vvv.ti cuAov^os «zytdy^Tffov i5 Aflo» ft f £af vAo» 
VK K^niivocr finJldi(ms (piKJiv Kod ims oi j&ot jiAtG t v QkovAcsvi twv 'i-sjzsz)v j^e 
fiiiTi^ovmv, aiivixSt, 6hAeitu'i'7!!zir)i (n/M«fi^ci/^ouHv- cJ^jSotffiAi^muva. 
icwvcnxs,7{(vcp^otifaiv aujT if*«noc/^in,^/j^ Si itcvTVCfiiirx.infi.^oifAJiiosiitp' 
iAiovmAiCiS «cl/'c/J(3cLo' ^HTHficcTtov ao(^^v.S>v i-TU^fiotcU^. t^-m^THaJlau 
^v c^KAiy^as oujTpls ii\^hia^v ecfi« to cuaa7S(j> i^K SC6)^oca> oci«iiAiv6c*Twf 
YV oco^ t^f IiAIovtwAiT TTS (ptirn 'TTi^os^iT oULOWTTdV ■«nnroiAitt -^cc r^v -^ii f*ov 
invatv TJVKTrviicdax aav ,diS cci^ ocavlui imAvaH-iCod^o cuaUTTDiy ,-\.SijJ\»-6ics (^ 
TTDL^x «i6§cjTTBV ovSiv ififiToa f.t«6eiv . av J\' ov /Mvov aavTr>\J i\g.TnrD^€i(f , «Moc 

tU?d '/>v6iOV OTiViT^OS TTOCA/t eTnV^t $1 VKCS fliycLff-lLM. iv CiOTU <^Aos,<f^- 

^t\ff.7TiA(isi')^v ■c^v'it\^SH,'T€.cocn9VTocifbH9''S isiyd^ou- vvTOxf a^msjii^ai 
<PCjy/vtuii6lf.y'oou'aa7rosi0ii(^£is)' vmgiCAnftK ty o(77Wf'j»^» iTUAvanv 
Tou 7nx2A^t«hs{dl ycL^ i(hv ovr>s 'c Hsajucs-^AocfJ["o iviocvTcs-tu Si TraA^/f 
ct /ui>f($V.itjc/bK5( cii vvTUViifii^iu-iffii^KSiv^ lii^ ,cu J^o y/voiikdy .,eu ttziI.- 
gKMx^ciiM.tiAdLc^if{'^VTOU-T^Siiij>i^iisiiMipcf. avtKKhiaocs tcvs (liJ.Ao\i6 ic- 
'nrx.VTrx.s'o viimit«^^,<pn(n-(f^Triv otxauTidv f^isfv o<pA\\atif*c^ <po§c\d tv jSoc 
ciAeiAviLtf^(i>^c/S(Tisocu7iov^7Ti-KiiA6(ianfA.Qj/oujTU mfc^Ain«TU0pixatu 

il^V.TrS^^ OiV OVT ollS^flCM ,iT IjVsiaOCfJ&V •KOU 'oS,OCUQ]L0V irTVTOVXI/MVKTTO- 

KZJLiovfieU •x7nA66)V oiu) ly atw TDc^oiuhos yp^nfA^^eiov , ci 9 '7rS^i&'^'p H' 
KTi,v«^o> ,'o fjuoAocz^v yiAi« TaAwro to At/Kitf u c(fif«A<j» ,'7r^6)Vct«' t ttohA- 
6iv,7u jhxatAeiih^yfKfcfiKleiov i7Ti(/bioiv otSi tH ^KOiAibs (^Aoi tti^) v cc^ot 
^^vtu TT) ■yfx,ufA.K')eiov ,7Tdv7%siAiTtv .v^elihf/^cjv Toijv ly ijK^JjKjKc*, ly «Ai» 

flsjf i7X\^Hi6x. Jy «C<'i7W 'IT0& ,yOc.2J.V VfMV 0]c/hc TOf «7n3cfb'<TtC)0' citKtf . c Ji »t- 

KTavxCciTkv 'ofjLoAo-y.ou/ THcr ocpeiAtis oc^oLyvovs .^"Tnv .l/juivAvKyi^Cf) fiti^v C0H 

AoVTOff ,7TdvTiSVf<etS f*-OC/^7V^ei7%,:,tl(^V.eiV0l fLiTOC^KAcVTlS ,ei7TdV -ij ei6^fX(JI 

oi)'t i»ia)i/<JK/<ic.iy cC('jrJ7rBf ,ty el 7ouj6'o\i7tos i';)(ti , AiAvTOUTD^ttVVf/itoV' 

jy VtK7tV0fj2)S> 'ff^Of TOtOTW • (U«KOC/pic'f 2iZ7 AvniipoS 7»/flU;TNV (TD(5/«* IV 7H jSflC 

oiA«£?c tctfT^ taKTHjASJos-Ttis tv ov fi<p0}Vvi6(JiTa.s <pc^ovs 7Trx^«(j)ivs S «c/ozy- 
Tvc^^cAet^-^VHtxTTisiiAi^iJ/.ouJTJWS A'eisjh«ji>vAC}V«7rDi^«-yi.vofiai/cs,cfii^iiA6{ 

Ti, AVKHf U TK <^J OUyjTrfCf) -TTg^OCp^aMTUC 7rDc'»7a ,)y TDVf (pO^Xf KTllefh/Ki. Avn^- 
pof Jl'tfCfc'A^JlV OA/c/JolOC/VTOL-yvVaOUMTUC/UaTOT^C^OC^KTC^VlVcU. fj^ J^iTToAua 

"^cvov ouaw/TdSeid iMdcfbc 4 j&oi/A^^niCTB "SjAti/cnja . k/im c/^ to ^«aiAei cuv ttx. 
^oifca/os (K7n<fiifitiai.v,'c'^i<\ Jhvcfocca Tr^cTi,^ ,S fidV « 7racvi//(|v af C«QvAS>vk, 
Hc^nei tS: Aoi^cgiv <fi«fhic!>aeiv •TnsjiidiV SiTUS iA^yivicfhcs 7ro'A«tf,iy 7/<i«ai/r<J0 
(2/<w i7n^iiKVi;/<<iVcf ,5^Aflt ly flf </\A<p<s<y- 0( <J^(/VA<p(Ji,<:/)otAt)^/x£*'js/u:2* ^K/Jo£v- 

TB H£^'cb!y .?(/<« <^ ly fltf «TT&icW»' flf OcJrr t o^KCW» 8(A5770Ca) • C J^.TTyCf OCV^yvCf 

i^^AoiCiiv 'i<pti- «i'<^6li Aa<po\ ,{7T&(n fjLoi ^vAuiV fLKS «ks'-?^'' ? ^'' fl«Ao('TfH^t 1» JiiaaTftv, 

?i»-vioSK^iov^ o\oiA.%ix-i'ir^d^v (S^ly<\i'mmiO'ni^o(n,^6^,£^Ti^h('yDiVi (fcd 
tiTOU ' Kcxm youZ Tnif ^&)6o* 'T \if^S>v ■5s>Mc>t &v ,&( 'nioiff T d^ioiV Acycv u/uaf 
Idoujfioc^oy ■vuo) J['iA8o3V c>(T v /uoeff , imvT CiS el^jmv cdi^^nmv sS^ov oc^^&o 
'ri^ovt^oilTUTnT^KVii/utu.-itujiTU.Ku.iscmfn.t o't ^A<po\ ,i^ (fi&ouvTit fii^zs^ 
tucm7TB& vJj ttflt rmff «Metcr TnsAaf ^ecAi^CiV ^^uCit cuifvt Aiy» , JhovAnv 
iSovA^ijatcVTj) (PbAu •i>v wSpcirfnvouiAetv^i^diTBi "^Q^vwv q/kAdv in <r TTwp' 
ttv^ioit^i^iT i'c;pMc^voaeuiAofjJUi0i,AK6^c!ji7>'it McnoTnvt^^TiK^v-^M ^d 
//ecai-TDvJ^^eucmTWVTOcvzyoujTtSvKyi/covVTtt crUduCi^vi^cATU ,iflih6oiV tTra 
^SCii^ tr^^^off 0C})dcPbc oi AA<poiJ['i'Tnc/Joec/uUvn,t , ty h^ttx e^VKt oui W , ouii- 
KetvoVjif ;^cffvAoK07K- vvSi!oLpv7SijiSM0V ixyiSivni^rri^oc^vcu^TOiovif» ,WeiVoi 
'77^0? j2)i'flM' TOL sfCiixecm a/joc7ffv^eu'n,& ,7lui ^um!» sS^cv (^c(Anv -itVVj cdcc- 
Ae(p6vTi.ff,7>lt c* 7H TTOAfl Tmcnv (inJ^fiu.vvcmv i (cw o A iT<» Bc^vQcfi . c /w^ ijv 
(uaUTttt 'dui ineivCii atwvciiaocff iTn^TSAliVjJletv ouoh' «'spAuflSKiw • «/c/'a (jco 
vovovu.i-n{Avaav,e(A^Cit''ipcavAiiaav'm,v^&t'i> S^aiudrH^ov cH^kAcv, 

BcCIKTOV OUJr l{ff.TK'^(^aOCflJii>Oi-CtxaWcSitfl /mi^fJU^fift^VH l^ "SpVUfKt TTttA 

TV')(Hffaw6hcuJ\'we((jllveff,'ioujT'i^'^ii^u.'Ti(lpiivet n^B^fjivot- 'T auuySciV 
Si Tit oujTzi) cfbcftKt 'yvyof^K 'Tr^ct oujcr aai.A6c>v ,v^ 'ic/^v ^Toot oAccpvpofic^ , 
ttw cUTiixji q- Tm6iit'it^(^ v^ 'cff ^(pvfyuv^Ttfn^carpKTuxi ^v ioui^f c(*c^o( 
6o(-^Kaa.,^ff.6"tifti^eui ecjvovaiicm^ct •i> [^Hfeicv , i6§tiva- d^cTticiv S^ntov 
^'^^& <r fjuu\jfiKr>t,&ff iTn6vfjdeui %ka ^ "yjvout^st ■iC^t^ff.TvcAiTmv rxv ^cKt, 
yA6i\uouj^t'rrf'off^fjJi/iifjK-vji}^^aat,aiu>i6^iveiTHyjveuvJ..f^^,TW^- 
(jJlMtit Tid)i7m<i )Cj ouj^^ff^TWt ccl^^iO ,'ciTi Hc>ira<pitajv Sij^TTfi^SH-yjVeuii^ i&- 
TVo^v^K-KouiTt^cPbcvv.Aotvaw,^ AvTmc/vjiVQ^t,cfxou-ii Sii,ucxfu\ '/>vTCuJ'i> 
'n'^ot}^vi^-utxuetfot,^y'ivciv'Fouj-FTnejiTri7ff6^^fdvTm6iai,'n(i)iTidTTio(\ 
AviAoit f-i aiuSetijh ■ictSTnfi Qlf.Aviawa(c citiu&vnv ,v.cf.fiiav TmAtv ciffr auv 
TTitot^c/^K.TCUJ^miTr&atL-T/wyjVcu^^-v^dii atujiiA6ov ci Ttv-m SiKAiTfTnt 
iA6c>v ,v^cv^QoKtAvav:t ,KTmAKai.v -'ciJ^^iTmviA^ov ,\^^CcKt fm ^^tikcot, 
){97fficQtuTttCjo'tfitciil^iv lc^pc3tcjtis^atx.T:)-iA6iadcSivJjii y/Vij , v^cAccpv^o- 
fjlivov (^^iaoc ,(pvi(n ■'TmAtv u.Aeu{ff ■,K(i.ueivoc( ,vuu etTnv iTS KAti6et«t uAeUa. 
Kc2rb nuv ■SpMooff J)Kc^kff VJCtAuviSff ,vuZtzi}ovti 6^ttv^,Ava)V 'H n^uiftticPhc 
fjLidji 6(jQiaHC)V fj^ TTW^mTm^viaTiv Vj o't St^Acpoi Vj iu^KAcVTtt ccjjS^v Tiiff 
ei^w^ etAnav fjicuciff !o' 'TKk/jojwS. o Si 'n^^ot oujTovt i At^t/- ctc ?» cfucpciVK 
Toc lfi>K ,f(vef ^Kjclyu (^Aic>6ett, ^t AetiTVOv ocvS^v iti^Aiatu^ v^ KTmyar^v eit 
TocfXjteioJi Ti^ovcTiii ^cA^K-zsKet^T it/hJ^i fjtdv ^v ,£(jc>^v cpvtat o^Ai ^ixJk'^- 
fjc^ Si-riwi^Katv ,K£ci'o QiijK^ff •i>v fiux) u^ lUii o'tu(iioui ivg.AiatL J^tewmv • 
ixA\''ivK(CiiK7WvJ.f(iit<ptiatvti'^ljlli>cff,fiitQjLv6(fiAi7fJiH'f>vaiv7nc/hcTS) ifjcui- 
Tov in^oaupTiiatJ-iccxiCvSfrrfec^Kff^^tlAKToeifTiwAifJWtiV- ocviovSi ngt.TO- 
J^ccoeufT^ff ^t jhK6off, 'ofiiit KTn.TTviy^.f , icoei6v^akc>veTn.v . im fjSju vtp cbu 
tviitytio^ iucflun^atifieu Si vTi> fj.eit,oiot^ iTTiTsfi.ioVfit ouv 'T^ fivctci tvAi- 
[XVH tiu^oij , i^TDCjffKff «laV , 'fiv'f>v «^ii^Tmati (uv ccvtZi Si 'm^cahpTH- 
fjSiov ofiov tcou.^t^Kj«^v . vujuoijTWt Kf((pc>^ng.n6oivtiau.':/* • ucirzjToivcco 
fhicf. 'rrfcci' vfjxov K7ro6vvtauc>v , t/fl> ^v ocftccvovvm- fiKJl>vAc>vycLp tuxl tA- 
Akt Trdatjc^v ifuv Tm^'vf*C)V KTWuniaavai ^eivK^fiV. o'i f\,tiuo SicA(po't ,iJ\'c!( 
itpet(fhvf> T^ ouawzpv • fl'</l'!o' 'i> tou «VAAa)VCf K9r,Tt'(pi;>^' 'tipcv.o'i ^,u(fu&6(!Ji 
K^(t47BCOTt»Tl.f jUeT0f7«f ,^' 'JOVKflf/U^CVaJfl/f flAH5»' cJ^iKTmdfditoffiAi- 

'pj' fcrmr.illiid &enim uidentcs ex multa di(lantia'du fluftibus agitaf ma-»: 
gni prcrii clTc cxiftimamus.poftqua aut proxime aducnei-ir,uilifiimu ap 
paret.(X cgo iraq? cu ^cul eise ab urbe uia, ur eos,q exiftimarione digni; 
funr,uos admirabar.niic at ad uos ^fecl'' oibus,ur ira dexeri,uieni inuti 
liores.fic dcceprus fum.hxc cii audiuifTcnr de]phi,& rimeret ne aliquo 
modo a:fopus & ad alias urbes acccdens male de fe diceret,de 
creueriir dolo hoiem occidere,arq5 igitur auream phiala ex eo, qd apud 
fe erar,facello Apollinis accipicnrcs,c]am in xfopi abfconderunr ftra' 
tis.cii xfopus iiero ignorarer qux ab ipfis dolo foda fueranr,egrefliis u 
bat in Phocidem.at Dclphi aggrefsi,& detinentes ipfum,perconra' 
bantur ut {•icrilcgum.illo aurem neganre aliquid fecifle eiufmodi, illi 
lii ftraris euolutis auream inuenerunr phialam,quam eriam acce ' 
ptam omnibus ciuibus oftcnderunr non cum paruo tumulru.Igitur 
sefopus cognitis illorii infidiis,rogabar eos,ur folueretur.hi aur no ib » 
lum non foIuerunr,fcd ur facrilcgum in carcerem quoq; iniecerunr, 
jnorre eius fuffragiis dccrera.CEfopus aurem cu nulla afturia a mala hac 
fortuna hberari pofler,fe ipfum in carcere lugcbar fedens.ex familiarib^ 
aur ipfius quida,Damas noie,ad ipm ingreflrus,& uides eil fic lamerari, 
caufam rci rogauir , & ille air,mulier qua:da cum recenrer fuum uirum 
fepcIiuifler,quotidie profedla ad rumuJu,plorabar. Arans aure quida na 
procul afcpulchro amore caprus eft mulieris,& derelictis bobus , 
iuir Si ipie ad tumulii,ac fedens una'cum niuliere plorabar.cii illa 
loo^arer^curham & ipfe fic lugercr.qm Sc ego iquir decenre muliere fc* 
peliui.& pofteaq plorauero,mceftina leuor.illa aur , & mihi id ipfum 
accidit.& ille,fi igitur in eadem incidimus mala,cur nam inui ^ 
ce non coniugimur.^^ego erenim amabo re,ut illa, & ru me rurfus ut tu- 
imi urrum .'' his pcrfuafir mulieri,& conuenerunr.^inrerim autem fur 
profeftus,& boucs foluens,abegir.ille aute reuerfus non inuenris bob^, 
£c plangere & lugere uehemenrer iftiruit.profefta igf & muher,& Jam- 
tanrem inueniens inquir,irerum ploras.^^ ille nunc air uere ploro. 
& ego iracj mulris euiraris piculis,nuc uere fleo folurione maii necun » 
de inuenicns .Pofth^c afFuerur & delphi,& exrradum ipfum 
e carcere rrahebanr i prscipinum.ille aur eis diccbar. qii colloquebanf 
animalia bruta.mus rana: amic' faftus ad coena ca iuirauir,& abdufta i 
penariii diuitis,ubi multa comeftibilia eranr,comede inqt amica rana 
Poft epulationem & rana murem in fuam inuirauir ccenarionem. 
Sed ne defatigere inquir natando,fiIo tenui tuum pcdem me 
o allicrabo.atq; hoc faclo faltauit in paludem. ea autem urina' 
ta in profundam,mus fufFocabarur,& moriens air,ego quidem per te 
morior,fcd me uindicabir maior.llipernaranrc igitur mure in pa^ 
lude mortuo,deuoIans aquila hunc arripuir,cum eo aurem appen^ 
fam una'eriam ranam,& fic ambos deuorauir.Er ego igitur 
qui ui per uos morior habcbo ulrorem.Babylon enmi & graS' 
cia omnis mea a uobis cxigent morrem . Delphi ramen ne fic quidera 
pepercerunr aEfopo.IIIe aiir in Apollinis confugir i:icellii, fed illi & illic 
extraxerunt irati,& i prxcipitiu rurfuix traxeriit.sfopus cii abduceref ^di». 

D iiii VITA AESOPI. 

ccbat,audite me Delphi,lepiis aquila infeftalnte in liiftruni fca^ 

rabei confugit rogas,ut ab eo feruaretur. fcarabeus aut rogabat aquila, 

ne occideret fupplicem obteflando ipfam per maximii loue, falte ne de 

fpiceret paruitatem fuam.Illa uero irata ala percutiens fca- 

iabeum,Ieporem raptum depafta eft . fcarabeus autem Sc cu aquila uo >■ 

lauit,ut nidum eius difceret,ac iam profeftus oua eius deuO' 

luta dirupit.illa autem cu graue exiftimaret fiquis hoc aufus fuiffet , & i 

altiore loco fecundo nidificafret,& illic rurfus fcarabeus 

iifdem hanc aflfecit.Sed aquila inops confilii penitus,afcendit ad 

Ioue,(i eius.n.tutela ee dicif )& in ipfius genib''' tcrtia foetura ouoru po 

fuit,deo ipfa c6mendans,& fupplicas ut cuftodirct . fcd fcarabeus e fter^ 

core pilula f;ifta,afcendit ,& in finum louis eam demifit.Iupitei: 

alfurgens ut fimum excuteret,& oua abiecit obhtus,qux Sc 

cotriuit deiefta. Sed cum didicifler a fcarabeo,^» htec fecilTet ut aqnila 

ulcifceretur, non enim fcarabeum tantum ilJa alfecit iniuria,fed & in 

louem ipfum impia fuit,aquite reuerfa: ait,fcarabeu elTe qui affe ^ 

cit moerore,& certe iure affeciffe.nolens igitur aquilariim genus defi' 

cere,confuluit fcarabeo,ut aquil^ reconciliaretur.cum hic 

non paruiffer,ille in ahud tenipus tranfpofuit aquilarum partum , cum 

non appareant fcarabei.Et uos igitur o uiri Dclphi,ne delpicite hunc 

deu,ad que profugi,& fi paruii fortitus eft deIubru,nc(j.n.impios ne^ 

gliget.Delphi uero hxc parum curantes,refta ad mortem iti- 

dem agebant.xfopus nulla re a fe difta uidens eos flefti,rur' 

fus ait,uiri crudeles,& interfeftores,audite,AgricoIa quidam in agro 

c6fenuit,cu nung ingreffus effet in urbe,precabatur domefticos ut ea ui 

deret.at illi iunftis afellis,at(5 in curru eo impofito, 

folum iufferunt agere.eunti autem procella,& turbine aerem OC' 

cupantibus,& tenebris faftis,afelli a uia aberrantes in prxcipiti - 

um quoddam deduxerunt fenem.at ille iam pra:cipitandus,o lupiter 

ait,qua in re re iniuria affeci,quonia fic iniqj occidor,prcferrim'^ ne^ , 

ab equis generofis^neqj a mulis bonis,fed ab afclhs uil]fsimis.& ego 

ita^ eodem modo nunc triftor,qih no ab honoiatis uins, et elegantib' 

uerum ab inutilibus,& pefsimis interficior.Iam'q; pra^cipitan' 

dus eiufmodi dixit rurfus flibulam. Vir quidam fuam deamans fiham , 

rus mifit uxorem.folam autcmfiliam reccptam uiolauit,iIla 

autem pater ait fcelefta facis,optarem tamen a multis uiris dede 

core hoc affici,quam a te,qui genuifti.hoc nunc & in uos o iniq delphi 

dico,fp eligere in Scylla,& Chaiybdmi porius incidcre,ac in Africa; fyr 

teis,quam per uos iniufte^atqp mdigne mori.execror igitur ueftram pa-- 

triam,& deos teftor,me prster omncm iuftitiam inferire,qui me ul- 

dfcentur exauditii . PriEcipitem igitur ipfum dederunt de rupe Sc mor- 

tuus eft.n6 multo poft aiit peftilctia laborates,oiaculij acccperiit expia- 

da ee ^fopi morte.cui,cj> Sc c6fcu fibi cffet iniufte eii itcrfeciffe,et cippii 

erexerunt.Sed primatcs Gra;cia;,ac doftifsimi quicj cum Sc ipfi qu^ 

in a:fopii fofta fuiffcnt,intellexiffent,«Sc in delphos profefti funr,& cu il ^ 

lis habita inqmfitione,ultores a:fopi mortis fuerunt. F I N I S . Bxpov HgL^n^vyi. yikcfia/ccf 'vs^^ ouiTdv oZiiSiivtu- 'eSii\^vic((ct iJ/Zov a>V «iz,'k, 

^^oviiaTXX i* fMn^oTHVi oaj7>v.'cSi,fxiTc^yii'TH'jrfi^vn^ot.'mcTx.a'r>v i\^t 
6«§cv j^i^v Accmci ap vnXOTCf ngiTitfxx^Ef • CiJliH^ifSoffof TOTitatTzj nuix-ni' 
vffn ,Ciis tIw i^Aioui vuw liy.TU/nocSeiv • kou <I% mgoai.MiiV^rnx.dx -pvTtv ((91- 
'nx.H.vhiani iSii<fSei^i • fvo ,J[efjlv 'nvidcmpSM^ el tis Tovid 'nAfi^mi , Kc^^m 
fHTzaj^oTi^ov V TTOu 'nJ^^n^ov vio-ffoTWidavcfjdvov ,H(fm 'rmAiv '0 ^vdK^of 

TDC TaCcZlVTUV C^iSilHJiV -'o J'^ Ki'i>(f K/il1)(Oe.V^CnX{'T0l(r OAOIS , MIOifiKS u3] -iif^ 

J[to(, TdVTPv t\ 'ti^os €iy Aiy^T^ ^vls oujnairDvocm ■7{iii'i^iTfiV'yov\tVT<i>S)Vi6ti- 
JC4, TO fltu TOUjTTi. TTDC^xiijjJUoor,)!^ ItciiTivaocs (pvAxT^iv \\^vtx§os j Kamfii 
oxp dUL^oct -miiiOK.S , ly xix^kff , ^ t^ hsAitov rr Jios TtiVTH V Ha^SliKkV 'c^ ^Sis 
Ct/rX7Uff i(PiiM otSoV X^TF-T^VlX^KaP^ ,KaiTdc)X(^i^^li^V iic AKSofJUcs ,« 

mwi^SijhninaivTOC.- f*«6(i)V ^mfos fv i\^v6xpov ,'oti TnuiTie^Kai. 'f>v «t-t»» 
KyM'U'o,u£<'00',oi5;>^'<fti ^v i\^v6o(/pov ineivoff fjiivov l;J[iKiiarLV ,kM.x kou &s,^i>t 
Jlixouj^v \iai^]iiai.,'TTfoa ?^v «i^v ^'mv (AdoVTrx.- t{ff.v6«§ov efy ^v Avrroao- 

Tdt, KMltfH K^cA)t(W&f AuTOf./tMj&JSAc^Of 0Mi;5'^'cf '/^TcJtTO» ecUTX.- 

vicQiivni, aiLuipsouA^i. Tu t{^v6x§C!i cPiKM.Kyas 'Jr^cs 'f'1 «i-^fiv BiSzu . -joi/J^, 
"mi^oijiUov ,ineivoff^S Koupov^iTf^cv Siv <rKi7UV fin{6iikji.vta2^v,iivin^ec« 
fili sMvciVTOii nxiSKfiot vjju 'vftets ouo <2 OA/c^dy^A^poi , ftviKTifixami c^isfV 
(Ph -fsi/ 6iy,^s'^vi{^Ti<pv-yov,eiiCjfuu.piT(,'TV')i:n)<jiv'ii^i.ovSiy^'Ka(c.jheis th- 

£JiOf^TOCt-Oi ^(kA<po]r>V'TtOVCAiycl.(PpCVTlloVTiff,'7{w^'fiv6M«')OV 'cfJUlt- 

as Syjv .ouauj7n)S^f*ii<^v\ tuv vss oluvv hiyifiS.vO)V 'o^^v n^fiTfro/jiteve' ,Tiioi 
■Aiv<piiai}.txJi/c/^db«*^fii^oi t^cpcvCiVTis ,K)U)vauTi. yib^^ycSTis ('KKyfov 
•yi^^^KU}: , t TO /xifiiWTieiaiiABav es «71/ ,TTVi.^inKAi Tovff oin&iss C)iisj^ 6i~ 
KCOciQou ot Si,t,£\j^oc«Tis cVKeji«,tuxi'!^ TWf «Tmvns ocljZ^v tM«P)i^«adcidmf 
fjiovov iKkA^auv iAouivetv '0 <A^ovt7 J^, j(«/i£f cf ^ou ^iMns ^v «i^x h^.^ttx. 

A«<^CV7U3V ,'^ t^OcpOV^OiJ^li^TaOVX^^THS^oStiVZTKKVildllvTU^iiSTlVKv.^^- 

yji/ov c/liTD-madcv 2iv Tr^iofivTHV- 'oAfiiMc^v 'id)< ti^rmti^iiy.ci^tSDU ,&^^ 
BTrt-T77rD7^'(Tt (ji/liVoffa,o7JoyTO7rK^ix Aonji' oc-TmMvficu^tuxiTOjUTVC. ov6' 
iicp^i-oyi^v '^you&yv ,ev6'iifM6vc3V «yidCiV ,KMi otocpicjv ^Ti.Ai^TUV . na.[Z) 
f>ivi\jv^y>is'iaDisvuL6\/i^^dJ.v6s, 'cTt fm v^k otTiftc^v otAici^ocisv ,{, iMcytficiv, 
.«M^ii^KKy^^CiV tuxl ((gttuszyv ocmMv fitu^ fiiMdv Si Hd^ ((gtTw t K^nfJMs «t^ 
lidac ^TOiir^v el§!ii<ji -TrdAiv f(vdov •oci^^'Tis Ttis olmcte^i^KSeis Svyocjcs , eief 
tcyfcvKinsiiAi tIm yuvdXi^^- fjuovviv Si liw ^yiTi^K«7[nA«^C3V , \^i«^fy> vi 

Si^TIDi^T^^TnVK/VOmX^Tri^lKTiis^^yOfillV fjivVtV^TP^SpMciVeUlofsCiV (tlC^V,9^ 

vtu 'vi^vnpaoijTi '^vncTx.fj^ov -rour' 'y>iviu/ \Cj i(p'vft^i ca TTTX^etjiofjuoi AA(p^i 
Aicnj.css 'yi^ovfiviv cuvMnvxxx.yoi^v'^^ ine^ina^iv ,K(x1 Tixls ci «cpQj.tiH cvTzp 
mv ,vi TTVip V fi^v «J^itu^s ttod a*K^ias K7w6Kveiv •t{gf.Ta.^&ftiu TdcwvfuMV th 
Tru^Sit^ tCt 6i0(S fiocfi Tv^ofji(U,diff 1^0 TrdansJ^ mwf KTwMvfieu • e'i fjui TtfiCf 
^jiaovatv ^cKnavattVTts- i'^^/^** ^ ^ Q^V o'i Si,A(poi h^tu t tt^nfJMiv^ «tti- 
6xv<M ov -spMc^A^i}^ ov Aotfiu avt^6<Ji.3iS i^y^HiTfAv iA«^cv i/^iAiicUicdui 

<f>VoUOZO'iSiv6lXiixTOV-Utf^OiSaUvi<jtTlS'iOlJJ7>7sxJ[il<M)S<pOVMc:iT1,iCjSTiAllV 

ccii^auv o'i J^ <vi TTi 'iMoicD in^cmtjcvTts ,tOj'(iadi T cOtpoTi^Civ , vjjccvtvi tvc 
eict ouawmv TrfTrgJOf^c** f(K6ovT%.s ,iis tx. SiAtfovof TTBt^ t>^'of 70 • iCj (cw iH&- 
loiff cHi-^dfilltotjTifJUo^ot Kcu oiM'/>\ T^euaiois>v 6euccTV yk.roveca\v. 

b iiii AirftPorMYQor. AEXor^KAr AAnrH-. 

ODcv^jhi^ouoxni (^P^toL&^miovfjiZiiOiTlw euviiSiiiw- cfjH/.ouo 

'([{'imiKiJWOKi-n.kVoTnimawn-cLdi vc/uiiv oacTroTtT^f ofA«J 

■mv6<i!^6iv ^iLoiirDi.Tiiivcc^TtaJrHOf eu ou^Tm' cKff ^ ol ftoc Tolff 
Koipv nei^oli {^/i^otctd v» </l'«Acj7m/ iTnaviABovcvc ,km. •*> «Ti^Kp^M /U«fl2- 

«a.oJTOffOU-Jov tt^?" TO TtOV t{kVOs* liviolSll icUfelTU ^ COTV ai)i TO TWf cc/ncwnff 

K7W§uy^^az>uo(ytipov(m, irfnrev cDdiHM ovx diu'n,iiv-J)iKal tit ^^6>fl&»' ?a- 

Ca.-joufl^o JOKir^rf «'<^'U'K7C/f fciV^^TTOfCV.TOtp^^fUllglTNfiTO. O^ toA^^S ^" 

«sj^o^.rtJvotTifd^vtTr^K^oi^^vo^TZijKjKgiTOTiTiicrcatTof ^ ftf^cs 717109 jjv- 
ctTi-<. /kktwi ^ ifiTw^oi! cud^ocliv il^TTUciL, Kt3{7n 764) vicriieti iiyx^^ScM • cdi/juvJi 

(rpooiJoov7n/i\jcmv7t>{7Uvii(.oco7vc,iCj (phcyci cd«<^^e',ev{ , dt «17:/«? iiffii- 
V^i^7V'y\ocvov7iff,c7rfii8ai7i.{fi{ yii v n^TkTn emv ii J^' ciAoTm^ i7V> c/jct(.(XA- 
eK,ci O-^iT^ oliVV TjaiTWf H9(.TtCj>«>£i'- E7n/ui'3iov. 

O fiv,%{(fHAdi,c7io't t^Alou/7Wt.p«cwi>VifbaZ7i{,utxv ';{w {ktuv icPsnyfj&ttol 
^vruemi /juo^cM J)' ikSiv^ctiti ^o(f^c( 7hv yi. Beiou/ J\ii<.nv ov JlKy^oitJtiiTOU . 

Ai2i{ ,icod t\ff.vie(§cff 

ArTyOff V-ST^K^TBi; c06))tOju£»Cf , 'TTyCf K9 ' 7W» H^VidpOV l{ff.7{0Vyi,^Cf*i- 

A loffi/TraJTSowflwveM-cJ^KgtvJapcf i//x2>'v«ta'i/<iflM'tAftV a.'i W- 

T«i cfK/^<S)V iyJ';P»H9i7W.7'i/ ,i<i}<?ri/ cftff ,w //(;i /Ks«HQ(.'T!>4)fcvi'(JC6t 

TV{ fMI(^'orHlfi{ 0UjT9\i -'c Si^f/ATO^^yiC! 7» Tlf^ ^vy ^a.7UCU{ "fV ng.vio:^cv ^ a.'i 

A«nDC»0C^7TZX.'(raf H9t.7^Cjl«>^.0(AiH9tVfl«^Cf 7W7i«i7rj OZtt «7ri7r?'lf , 6)rf 7^4/ 

H9t,A/fl£* "301/701/ ((9!. 77Vja«flei». Koei<j)i '7r^c<!tcA8c»v ,70. Cioc f^vvv Hff.Tau.vhlaact 
J)i06i§i'f>vSi<l\ettici7WiiiatCfi!iiov^ei'n& fv'^ vAfiyatn ^u^t^ fiinci^c- 
7{pov707rDV'n>J^.S\jri^cvvic7fo'miiiou(AJuov,K^nei7TilAiv cH9('v6«^cf TK^ffK 
<)oi/7ov cOiflwictv . cc/l^Ki-iiffa/iop^njOTtf v/f 'dAoi{,e(*o!jLo(( u3j S'v J1i'« tdi/''?» 
^'/ifcf frii^oa Aij^TBaj-jo^f ocdiriv tivocatTluii TecTHV •yovy.v 7WV <i£» ''fli»K4, 
•7W .3t6i 70MJ7W Traf^flijoEfCfjitj ii<ji7^v cti{ <pvAdcT\e\v ■'cn^v6ot^c{ Si vJ,in^ov 

arpcupoui ^/WOTtf ,ICZ3^a*«^«f ,u37 TiiKjDATWV 'Tfc^cftcf 7CU,7hVl^^f,KJcV -'c Si 

^d(j{ ociK^^o^iCpCti-TUutiv^vdtZfTViVo^^otSou ,Kal7tt. ciot c/)«'f^//\|x» t«A«,5i- 
fjiJbo&-d( itj aux)i'Tec^ii-nia6v'nx.-fto(Sc!>vS(,'7rfC{r''vi\^i6dli.ev/c'ri7BciTic^oc- 
a(i.Sivd(i2iv difi/u/o/jJUe^, evy^' fiii z^v i\g.v6o(^cv \h&vc{ fxcvcv ',:,fi.'M.o^v , «vA^k 
lcaiR(7'.#>»(/l/''«oa;'/>» ^(nGo(n.,';r]fcfipVftt'ji>KfTnvt'Ar9i*TO, ((c'ifl«fcv e^i^odt 
3iv AvtpuZtoc ^Kocj. <hi iicxl{flHoUc^{Av7r&v-f<ii^ovAcf*itc{ociJtJ'fi ^'cf S'7wr 
KtTwi azra.vioSnvcu^ (mjjijhovAAti tS) n^tvflaf 6) cPiocMotyio fm^U a» «'t^pv ^'- 

<&Da-'3«U(ft,(ul;'7r«^|iA£*'oi/, tKflVCf flf XOt/fC» {.'«Ttf^OV S'V «r «'iTii» /Ut71i',5ft >CA 

VJCfJoi, iivin^cu/ fiii ^(dvcaVTCU n^.v6ocpoi. 

E7n/ui/3xcv. 
o^C^f«/V<A(lli,(UDA,»oo'H9i7W(Pfoveiv,Ac>i|;c/u£4'»(yj&0'»iJ(/lflO- J^Ijv^ 'cffm^cTm- 
/i«()u^(t{ ,tvii.eti (h/Viideiii'iou/Tu iTncnwjou. 
AESOPI FABVLAE AaVILA.ET VVLPES. 

Quila & Vulpes inita amidtia ^pe habitare decreue 
riit cofirmatione amicitia: faciedo confuetudine. Aquila 
fuper alta arbore nidum affixit,Vulpes uero in 
proximis arbuftis filios peperit.ad pabulu igif aliqn ual' 
pe profefta,aquila cibi indigens.deuolans in 
arbufta,& filios huius raptos una cum 
fuis pullis deuorauit.Vulpes uero reuerfa,& re co 
gnita non tam fiJiomm triftata eft morte,quam uindifta: 
inopia.quia.n.terreftris effet.uolucre perfequi haud poterat.quarc ^cul 
ftans quod et impotetibus eft facile,inimica; maledicebat.no multo at 
poft,capra quibufda in agro facrificantibus euolans aquila partem ui- 
ftima: cum ignitis carbonibus rapuit,& in nidum tulit.uento autem 
uehementi tunc flante,& fl.imma excitata,aquilas pulli inuolu> 
cres adhuc cum effent,aflati in tcrram decidunt.uulpes uero accur 
rens in confpeftu aquilK omnes deuorauit. Affabulatio , 

Fabula fignificat eos,qui amicitiam uiolarint,Iicet ab affeftis iniuria 
fugiant ultionem ob ipotentia.diuinu tame fupplicium no depulfuroy. 
Aquila,& fcarabeus . 

LEpus aquila infeftante in luftrum fcarabei profugit.ro^ 
gas utabeoferuaref.Scarabeusatrogabataqlaneoccideret fup 
f>Iicem,obteftans ipfam per maximum Iouem,ne fcilicet contemneret 
paruitatem fuam.illa uero irata ala percufsit fcarabeum,& 
leporem arreptum deuorauit.at fcarabeus & cum aquila uoIauit,ut 
nidum cius difceret,& iam profeftus oua ipfius deuoluta 
dirupir,illa indigne ferente,qj quis hoc aufus fuiffet,& in fublimiO' 
le loco lecundo nido conftrufto,& illic rurfus fcarabeus eifdem 
cam affecit.Aquila autem confilii inops penitus,afcenditad Ioue,(hui' 
cnim facra effe dicitur.jin eius genibus tertium partum ouorum pofuit 
deo ipfa commaidans,ac fupplicans ut cuftodiret. Scarabeus at ex fi . 
mo pilula fafta,& afcendit,& in finum louis eam demifit.fed 
lupiter cum furrexiffet.ut fimum excuteret,& oua proiecit obh ' 
tus.quae & contriuit deiefta.cognito a fcarabeo q> hoc fe^ 
ciffet ut aquila ulcifceretur.na no modo fcaiabeii illa iniuria affedt,fed 
& in louem ipfum impia fuit,reuerf:E aquil^ ait Iupiter,fcarabeum effe 
qui mcEftiticE caufa fuerit,& certe iure fuiffe.nolens igitut genus 
aquilarum rarefcere,confuluit fcarabeo,utaquiljE concilia^ 
retur,fed eo no parente,Iupiter in aliud tempus aquilaru tranlmutauit 
partum,cum fcarabei non appareant. 

Affabulatio. 
Fabula fignificat nullii effe contemnendii,confyderando no effe queq 
qui laceljsitus fe ulcifci non queat . TOt^sloV iMilVOCf Ti7«'si;^ • 

'Zj^euBpeiwv, Kou?\iilvav xicvvt ' 

Aufi^ccTmaiv TTWTOTD 'TnJ/rof Af^&v . 
Kcu ■710' Aiiyv ,Ti <pnai-7iw \c^v JbAiir&ff; 
kM' ^ Aiovn,( aTTiv Hj^cmv ^vcp&v , 
TTOMfiff ou fiJkf cVTTX.t eu6pcoTn)\d A i^\Ji- 
E iTinviiov ,0-Tt in^ oifii^itt ^w <^fim.^ujji^xu. 

Gabrii mxci tetraftica. 
De homine,& Leonc lapideo. 

Vlii pedibus calcabatur lapideus Leo. 
Et quis Leo,quid robur iquit itueris.'' 
At fi Leones ait fciuiilent fcalpcrc, 
Multos uidifles efle homines lapides. 
A fFabulatio. Cd no oporteat inflari uirtiite. 

A (ovnf vTn/CjrfovTt& ,oujyivoi /iiicmv 
(Difi^KfAii/ fiit ,ciA'ccvi?H juwri/iuvt . 
yt:.AqiJfxAc^Tm^,iiou AiOyvix.-mKei^, 

6V fjJii TfToOVlJ^SU^rlwCxfhvA^CMKjiTm)' 
E infiVdlOVj O-TJOVj^HiCOU fMH^OU/TTiZK^OVHmVK- 

De Leone dormicnte,& mure. 
L eone dormicnte,per mediam ceruicem 
Percurrit mus.is autcm furrexit illico. 
Ridct Vulpcs.ac Leo refpondit, 
Non timeo,fed intcrrumpo iter. 
Affiibulatio, Quod non oporteat ne paruum 
quidcm contemptum negligcre. 
Fie*-' Awvjof ly v^irgov^vj^ yj-mji- 
A t'fi)V fixyHv i^n. 'nfcf TioTi ii^^Jr^Ct^ 
yvmt J\'eci'6)6cA/ lcmoinvov tLIj 'iQjiV , 

^fifflV i'v y-^Vi^^JlTrX TWlHffDU TU.yoc • 

(^M\ji J\"c^a>vTTiff vi<^^w licviAixitftoy- 
E la/nvSi) , 077 x (/lei kMo^tgIok ^^k^^k lirty^ou^iv 

De Leone,& Apro,& Vulturibus. 
L eo pugnam parauit aduerfus aprum . 

Viiltures uero deinfuper fpeculabatur litem, 

Vt deuorarcntftatim,qui uinceretur. 

Sed amicis lifdcm uifis,fruftrati liint fpe. 
Affabulatio,qd n oporteat alienis malis ]a:tari. 

P te(-'(^?K9'^? VJj AiCVVi SvHCiSiwCf • 
A iOVm. Sd^V^i CoCr 'ihV /HifXt^VOTTX. , 
SjXclfiK dn§iv ^inv CcSAlCildCTN • 'mivcuj fxetveifov /jL^ </ht.K(ii&v j\^«m{- 
E 'mf*vdtav, o TJ i/^ ov ai out i yc V 'm oi/ J\fi BufjioiJ<^. 

De Cnprca,&: Lconc fiucnre. 
L eoncni capica iir uidirfuicnrcm, 
O flitum fcrarum ajrmifcrnnuim. 
Si compos mentis inrolerabilis cs Jco, 
Qiio niic furcni no plcna ficies lachrf maR-.'' 
A ffabulario , Qiiod non oporrcar,eum qui po 
teilatem habct,e xcandeicere. 

A ioiVovcff^tapi/to^Tim^ctBii^oivlev 
cvov SivxvTHv atr Jivv (hcfbcqucJov, 
?\ic>v Vi^T^iZcjdpot^ii Kic^^ SiTsKici 
a/etfxJii/ ciV7U,cru)<^oviod-eiai/^ cvou 

E7tl/Mu6'\,077 J\ei U^&v Tm^^t^v t Tif «i,TJZJa/^'«,a^. 
Dc Leone.Afmo.VuIpe. 

L eo.Afmus.VuIpesadprasdam iere. 
Intreis parreis eam cum afmus diuifiiTet, 
A leone dilaceratus eft.at uulpes plus 
Ei tribuit edofta ab afmo. 

A ffabiilario, Qiiod ex iis , qux alii patiuntur , 
doccri oporreat . 
n^cyov fiCt^^cvnneit/bAov . 

n /Miiy6vcf7rafh')^oipyupcuv^^i'mf, 
o^ttSP imviM7av,7roifn<t oLijiiT^cfv.ciui- 

7v'4)6)<A'i77Z)(f flaV,/UI>'flf'A(i)l' ^'«11 CVOf , 

{iHjiiV(n.v ov 3i.of tw ^g^v hcv j( ol-yeiff . 

E Tn/MUfl/Ol', OTfmvaftJ X^ICofiXiyJTIfAMlxJl^iVfAei 

nvcictteit 'oTitu/i^t^Tlpi eitJiV' 
De Afmo geftante fimulacrum. 
Humeris afinus geftabat fimulacrum argenteii, 
Quod unulquifq; occurrens adorabat. 
Superbia uero eIatus,nokns manere afinus, 
Audiuir,non es tu deus,fcd fers deum. 
Affabulatfo, dd opotteat eos,q in dignitatib'' 
conftitun iunt,cognofcere fe effe hoies. 
V iei TrzU(A)V icd-icvvf ccu^A.otyyvoc • 
B coftpccmvTWtZa^fio^Tit^i.fKotTrx., 

olfjioi Kk;(-A'i'y' ci>f cmAtiyxioc /uiJTi^ Ik^^ 
ijj^oaj yi.Aa>(jdc n\ tpo^ov Tiv.vcv itpH' 
lav tjwv ycLp ovSit ,oIm' i^etv otMoTBtCiV . 
E infivSiov. 077(/'.e<TO'Mcy>atfl£*7795=tcf»ai', Hj/«i» 

De puero comedente inteftina. 
Bouis puer fefto die cum comediffet uifcera, 
Hei mihi clamabat, qj iteftina effudo mater . 

Quaere reliqmi in medio feqiietis quateniiones. PhiIomela,& Acdpiter. 

PHilomela fuper arbore iedens de more canebat,Accipitcr aute ui' 
dens,ac cibi indigens uolando corripuit.qux cum occidenda fO' 
ret,orabat accipitrem, ne deuoraretur.ne.^ enim latis efle ad acci' 
pitris uentre iplendij,fed oportere ipfu cibo egente ad maiores aues c6 
lierti.at accipiter fufcipiens ait,fed ego certe demens efTem.fi q in ma^ 
nibus paratus eft,cibo dimiflb,qu.t non uidenf,pfequar. Affabulatio. 
Fabula fignificat^plerofqg hoies eode mo effe iconiultos,qui Ipe maio- 
lum incertorum,qua: in manibus habentur,amittant. 

Vulpes,& Hircus. 

VV]pcs,& Hirc^ fitientes m puteu defcenderut,fed poftq biberut, 
Hirco indagante afcenfum,uulpcs ait,confidc,utile 
quid in utriufqj etiam falutem excogitaui.fi enim reclus fteteris, 
& anteriores pedes parieti firmaueris,& cornua pariter 
in anteriore parte inclinaueris,cu pcurrcri ipfi p tuos humeros & cor' 
nua,& extra puteum illinc exiluerim,& te poftea extraham hinc. 
ab hirco autem ad hoc prompte offxio pr<cftito,illa cum ex pu^ 
teo fic exiluifl*et,exultabat circum os htta^hircus autem ipfam 
accufabat,qj tranfgreffa fuerit conucntiones,ilIa autc,fed fi tot in^t me 
tes poffidcres,quot in barba pilos,non ante defcendiffes,q 
afcenfum coniyderaffes. Affibulatio . 

Fabula fignificat,fic prudcntem uirum oporterepriui fines coH' 
fyderare rerum,deinde fic ipias aggredi. 
Vulpes,&Leo. 

VVlpes cum nunquam uidiffet Leonem, aim ei cafu quoda oc^ 
curriffet,primum fic timuit,ut fcrc^moreretur.Dein' 
de cum fecundo uidiffet,timuit cette,non tamcn ut prius^Ter» 
tio at cum ipfum uidiffet,fic contra eum auia eft,ut &accederet, & col- 
loqueretur. Afflibulario. 

Fabula fignificat conuerfatione rerribilia quo^ acceffu facilia 
fieri, Feles,& Gallus. 

FEles comprehenfoGallo,cum rationabili ipfum caufi uolebat 
deuorare.c.-Etcrum accufabat ipfum,dicendo moleftii effe homi' 
nibus nofte clamantcm,neq} permittenrem fomno frui.co uero 
refpondcnte ad illorum utilitatem id l'e facerc,ut ad confueta 
opera excirarentur,rurfus felcs caufini afferebar,q> impius effet erga 
natura cum matii,ac fororibus coeundo,eo autem & hoc ad utifitatem 
dominorum faccrc dicente,cum multa ipfis hinc oua pariantiu, 
feles prjEf;irus,fcd fi tu multis abundas euidentibus reiponfionib'',ego 
tamen ieiunus non perftabo.ipfum deuorauit. Affabulatio. 
Fabula fignificat prauam naturam peccare uolente,fi non uerifimili cii 
praztextu facere id poffit,aperte tamen malignaii. 

Vulpes. 
"X' T^Vlpes laqueo capta cum abfcifa cauda cuafiffct, 

Y no uiuenda p pudore exiftimabat uita.decrcuit itacj & aliis uul 
J»ibus hoc idem perfuadeie,ut communi malo iluim coela' CU.,iAfi7>7'vH§KW&f*ll^p6)6hoU-luli^'^'ltiOU/llvSvCU /«pottcof >ot- , 

•TiiScu. . Koel 'i «^or/u 7roA«j2><ii' ^th» ,«M'i ny>t x(p^6>v ow «V, « 'rt«) ci j^tp- 

CmiTttflViy JoCp»»» KCpaO', TiX (U^ 0OUVOIUUIOC TKO Jidnjai/M.' tiUfiviiov- 

o fiv3ts (i)iAfi ,011 v^ -ncv (tvS^t^Tmv Ums «Acyii^l ^mv , o\ Jf i^Tn(/hc7ff^ _ , 

crfi)ir«(AtA<i>v,7K ti' j(«.f<n mfoUidtoi- ^TTtfi'*^ 

A ^.CaTTft^ , 10)« ir«'>Of • 

ACi-m^\cou'Soi.n<(fi'\Sv'n.i , ei{0fii<x/f> n^-KJhnffav ju^ ^-nTneiv, 
i TDU "^«yev auiTffoiJlvcv tIw cuoJhf , h «AdiiTh^ (,'<?;> , iot^aa . "^icifjioi 

•thcou^stIw KftiPoTi^CivaiOTHsJicctiTavQA/cnti^.ii j^p cf^tocsTxflftf , VTrirfoMJui, 
TBUf ifi.nrfO(d-io\£ -mv -mifuv to tc/x^ 'ni^otn.^eicBi ^koutk id^onu o/jiDi6>e ^j^^^ -^j <,^< ^ 
etffrpv/wm^o^QitnAivetct ,oi/vot(/Jox/JU)iim ffs. iicv cwv cloth vdirov Kounjc^ix- 
Tav ,VM'(^a TT5U <pf)t«70f txeiflac •m^fiiaoitm ,icou <A /u.^ cvi3° oticctzuriaw ci^ o.yr. ta^f^rrc 
livic^. vv ^"^iycv nr^ot ^csp itni f*6ys vTW^iTH tmfJJov , imtn toi/ (p^ixvt 
evTUCf iK7iHc/>)aa<ja,t<7?<i'f TK Tnet td (^fjuov iidhfJijn l Si'^Kn& buitLv {fiifi 
^i-jo , <if -ml^ot^ou.vovatcv la.s aiw6iiu.dL& . {r'jl'«M'e< ii^awJTU.tt amtp^c^cLtf 
{KAicTHao ,07r6aKS oi iS) immvt Tti^S ,ov ^onpov eti^n^TiCu, 'm^lt y t/U) 
t(Soifbvau(.^et-3!^. Bin fxvSiot. 

O f*vSt>s (Siihoi , 077 «y 7w (oxf TDi' tp^cvifiev eii'o^ot(Aei rrgcTripov to tiAo etiffl - 
'mtu/TOL TtSi 'jTSotyfji.x-nov ,M ovTws ocvtoIs 'y}p§eii • 
AA6)7iTf/,iajM A«'ojr. 

Adim^ fivi^m 3i«aoci^n AiovTtx.^inn^J^nii^TDCTiVKTvyttv olutucv^ 
K v^VTHaJi.,TOf/iSi 'TT^avv ovTWCf itpoCi^dn ,c!>s /xAK^ov i^KZpdcu/eiv .itvei- 

Tvc toA^Tip^v .9i.xauiJti!u ,\<po^ii6n (di/iOVftifV CiCf ttJ irj^oTi.^ov.iu. Ji~ 
•nv a c^^v SixadC(dvii ^ovTUff cujTV \^^Ti,doc/^iiaruV ,c>s Koci^rrgcai.Movau. ,<fix- 
Ai;)(§i»V(«. tTafivBiov. 

o fiv^S<i)iAoi,oTilt auoii6ax,mlTVL<pcfiipoc tui 'rr^xyfxxTmv SijirgcaiTU. 
•miei. A."\ov^off,Kou(Ji\iv.Jv<i>v. 

iMv^osavT^x^cyixAiKjvovx, fAir SdAcyov ^gisfVeUTTU^ii^ovA^^ 
& it^TCLtpxyeiv • Kou<fhti^THrd§eioevTiiv , himy i>so^iii^cs iiin^^icf oiJi- 

6§Ci7rdiff ,yvKTrj}§ KJiK^XftJS , >cou fiii avyyopciv vTTvov Tvi^xxiav .'r>i Ji 
oc^rroAo^yovjjAiov^uBiT^ineivcyv CitpiA&ot.^Hsfiidieiv ^ciffuBiTu. azwhinT 
i.^mvi^yei^iaS^ ,TrdAivo auLAov^os oLiTioiAiTricpi^^jv ,C)ff xa<i,^\s ei^-TcS^'! liiJv 
<pvaiv,f*<4'T€i.icodi(kA.<pous ovfifMyvvf^off- TiiSi, kou ^^ 'rr^^ls oatpiAeioui 

TtSo AcujO JtOV 'rrfCCT^aV (p/lODCVPff ^TTBMCiV OCVT^Ts <iiTl\J3i.V CiiCiV 77)t70.(AW, 

oouL\}i§os etw:ov ,<iiM'a av yi,TroMc3V Sii7Tt)^eis SC^Tr^oaat-ncov xTTdAoyiav ,(czi)' 
yi. iw£*70/ ixjotpoff ov lAvCi ^^ctsfv t^Tiioiviiaocfi . ETn/ti/^iof • 

O t*vSt)S diiAoi, 077 » TTOfKf « <pvms "ST^tffiHiAeiv eti^ovjjJufi , elf*}) ftir^P^cycv 
AMinim 'n^o<^fix7>s ,x7rt)i.§xt{3r.Av7ffcys yifi^v 'Twvn^^iTvU' 

AAcinriiidy. 

a&tth/ ci TTSLi^cPl Aii0Seiatc., \cou XTroKaireiaHff THff ov^xtt ^xofjoxcric, 
« ti^itavv hiv'euc^viis viyeiTr) SV jS/o» . i'y/6> autJ kou Tocff olMduf xAdt- 

TnnoL&r^vrouJip vtviiTiiTU* , oisxHTunsiv^TTddizi 'l<hQVavn(.xA4' Km^iTiicr /Mvot cvia* •*• (MtAoc ov ,«M« tuiu TneiTfbf Cotccf iJfcav^ThfASMOV • 
v-mAot^ovaa. Si 775 oiJTziii' ^'m.v ^&ouIth ,«:M'« ovotI c^ria» '7rg> coicjitf c* ,ou>t 
cuiifjUVouj'f> atuii^ovAAJOlf- ETaf^vi^cv- 

Ofi\j^{ <f^Mi,o1i.dt 7nsvti§o) 'mvcui^OiTmv ^tViii^Svvtm-mcf 'irgot itvi iri' 
^dbo' -TrDioiiVTOu (fvn^ovhidu&,Sj^Si •i> oLOTrficf cnjfxcpi^ov 

K AtoTrH^ (^oiyfxcv euxQcuvisaK ^lrrt^tfh chiSntmffK ^Hof.Ttx.inTfriv i fii\ 

Ao/> ^iTTiAotG^^ Tr^os ^c^Seiccv Cktlv • Kou A Tclj ^'c/iz j ^ vlt t«a- 
vittKiiv'^oiitUf4,K^xffa.,)LouKAyiaa.ffK,'7rf''ctouj-7iwd'niv • olfUhHof.- 

'm.<j)vycvauv fxff;^ u^ai c^t li^ ^cnicv ,av ■}(ei§ov efiiSni^^t • «N\iaipi.Avi(f 

SioLuTH ^{jcniiipxToOffifuvfiOvAtiSetffKiTnMCia^^ilTJt imvnov inaMfi 

Csui.a^etC36x. ZTTifiv^cv- 

o i^vdot JiiAoi/oTi ovTto Kou TO» tu/S^dimv lAXTtuti • catii ^cyi^eii >}n^c<^iycv 

aiv jolt 2i" xtfimv f*KM.ov ifi0vr>V' 

AACiiTH^ ,VMiv.^ovJ)M^ot' 
Abtm^ ,«M.i<.^ci{9<S^.iAotiif*.(!iKa)5ii'n'ui "ttS^i /l/^-tficto^-TrrMK SitV 

k x§ci\9AaAov vyrSYficpoci/K^Tri^'! rHt tmv ir^oycvciv J)i^iovita hxfxfn^o 
THrpt ,a>t yi.y<j iMxaiot/^y^vsT ,vi «AcjTm/ v^mAa.Ciiffa. ,.6j TixvAtnv, 

«Ma: n^v fiit av Aiyna ,«M'cqf> 'Ti'<K^f*x'T6o'yi.(pcuvH,ci(; iKTnaAiUciiv tTwr 

^yi.yofM'Ka]U<Jct- l.iTifiv3icv • 

O fiij^t </1kA(W ,077 7Wf -^Aii})B[jJL'o3V cdc/}oOiV, 5'Af}-^f Tti. 'jn^ocyf^ xTV. 'ywif^ - 
AAiK^Svovdy, KMTripcfl^^ 

AiiiSvOVxa lit i^X^V udl Tht 0\VJ.lij(f ^ltQIXfXiVOt VjDU ITl^eflHOf (cw «Ka 

(t voiffx(pyHJivif/.ia^.7WV Si^r^Trfcvruvcui-fiVVjciTriAcujvcvTiov^iiifi- 

iotii^fxeiatpcc^x,ycfju^C)V,CitxMc<pvAc(rTTU)Ta.7rc>'<^iv itp T 
«AiitJv^visv.CitSijM^ f.UK^cvHc^x-ei^ovt t&f«»a nx^fdiovcf xoii ocAAv.Aevcf 
nSTfrcvrocff^Tiit Au7mtx7rvAv6eta ^^Tnv tKMirtjyi, tjqpT^vuZ ov AvTrrc^- 
fxcu,c^a>v )cou.ouj7tvt fixyofxllJovtxMiAoiC^ tTnfiv^cv^ 

o fiv^tcSiiAoi ,'cTt o\ (p^ovtfjuoi ,^ci.J\ic3Cf ^i^ova^Ttic/ Tmt^x TiiV xMcjtlcctS 
v^^it, oTtLV ouf yvct 'i </ijm ft]j Si 7UV o'iK.et03V xin^ljSUovff . 

AA6J7m^ . 

AC^Trn^ eit 6))acu/iAixaa.v7{Vi<ti^'Ttv,yxdin^'>r>t tzcv otvTivimAjoiviD- 
K i^Ajvo(di/ii,£5^iV^ia(p«Aliv fjupficAvKXiiS^tfvc^t \\^.Tkai-:£^oafxcjviV. 

^Vh^ etvxAxCovavc Trxxcf)<<i.§eriv 'icpn-^ dixKJiCpxAif ,Kociinci^xAct oih 
if<p- - £7afiiVi9tov. 

o fiv^t 'JT§ct ai' cffiducf fJLiyiAcrr^iTriit (jSj/ TwacofxxTt, Kgtvo^ J^ f^AJ^^vxAo- 
^javtf. Atflfotiauf , }uxlit.vx<p&Jt • 

ni^xKk.vtiin Tivca oiitiov o'mcuf ,yfiov Koei. ttvxcpix Tra^c^cfjJUci 
i oLt>TuaiwoiMaou^cSiiiVX4)^ff}j7roAx^03v'i(pii,<>cM'oviici*^i\Sf' (A/- 

Vc/uifinv'icco yi TTi^of^cu-^cDxj^jfti TTcotx TrS^irtoAAjitouitoj^ouj^ft 
Ko^^cAnff-srhn^olt- ETaftv^cv. 

O fJtV^t ciilAol/clt TrUV 2." xicfMtCV XHJHVOiVHTCV . 

AAiSt' 
K Aieiff eiAKSv cT>tyiivnv ■CxpeitiLe' SiecoTht ovtrHt ,'iycu^ov Koel iaki^Ttov 

'mMllvfiVOU tUv xyfiOI/ VCfM^CVKt-cisJ^U^l TUt (lictcs TtWTHviA- ret dedecus.& ia colleftis omnibus fnadet ciudas abfcindere,quod no 
indccens folum hoc membrum fit, fed & fuperuacuu onus appenfum. 
rclpondens autem ex ipfis qua:da ait, heus tu, nifi tibi hoc conducerer, 
aiobis non confuleres . AflFabuIatio. 

Fabula fignificat prauos homines non beneuolentia in propin^ 
quos confulere,fed fuo commodo. 

Vu]pcs,& Rubus. 

VVJpes fepe confccnfa,cum lapfa cafura fo^ 
ret,apprendit in adiutorium rubum.Qlia re cii pedibus fuis illi' 
us aculeis laceratis doloret,ad eam dixit,hci mihi.con' 
fugi enim ad te tanq ad auxiliatore,fed tu peius me traftafti.fed errafti, 
hcus tu inquit rubus,qux me appredere uoluifbi, qua; omnes appredef 
foleo. AflFabuIatio. 

Fabula fignificat,fic homines quocj eflc itultos,q ad eos auxilii gia ao 
currunt,quibus magis iniuria afficere natura infitum eft. 
Vulpes,& Crocodilus. 

VVlpcs & Crocodilus contemnebant de nobilitate, cia multa'aiit 
Crocodilus fuperba de progenitorum narraflfet fplen- 
dof ,q5 exercitationu pricipes fuerint,Vulpcs fufcipies o amiciflime ait, 
fcd ii ipfe nihil dicas,tamen ex cute uideris antiquis temporibus 
eflTecxeicitatus. AflFabulatio. 

Fabula fignificat mendaces uiros res ipfas arguere. 

Galli,& perdix. 

GAIlos quidam habens domi,emptam Si perdicem cum il' 
lis pafci dimifit,qui cum ipfam uerberarcnt,ac expellerent.il' 
la tnftabatur ualde,exiil:imans ut alienigenam hxc fe pati a 
gallis.Cum uero paulo poft & illos uideret pugnare,& fe ipfos 
ca;dere,moerore foluta,ait,fed ego pofthac non trifta - 
bor uidens & ipfos pugnare inter fe. AflFabulatio. 

Fabula fignificat prudentes facile ferre ab alienis 
iniurias,cum ipfos uideant neq? a fuis abftinere. 

Vulpes. 

YVuIpes in domum mimi profefta,& fingula ipfius uafa pei- 
fcrutata.inuenit & caput larux ingeniofe fabricatum, 
quo & accepto manibus,ait,o quale caput,& cerebrum non 
lijbet. AflFabuIatio. 

Fabula in uiros magnificos quidem corpore,fed animo incoH' 
fultos. Carbonarius,& fullo. 

CArbonarius in qda habitas domo,rogabat ut & fullo accederet, 
& fecum cohabitaret,fed fullo refpondendo ait,fed non hoc pof 
fem eo-o facere.timeo enim nc qux ego deaIbo,tu 
fuliginerepleas. AflFabuIatio. 

Fabula fignificat omne diflimile eife infociabile. 

Pifcatores. 

Plfcatores trahebat uerriculu qd cu graue foret,gaudebat,& exul / 
tabant multu inefle prsdae exiftimantes.fed cum in litus ipfu tra* ;-xl(rent,pifces 9 paucos gde.fed kpidem in eo pmagliu iniieniffent , td 
.ftari & moerere coeperunt non tam pifcium paucitate,g quod 
& cotraria anrea aio praefupferat.qda aut iter eos natu gradior dixit,ne 
triilemur o focii,nam uoluptati ut uidetur,foror eft triftitia,& nos 
igitur oportebat tantum ante la:tatos,omnino aliqua in le et triftari . 

Affabulatio. 
Fabula fignificat non oportere triftari fruftrata fpe. 

laftator. 
"^ yit quidam peregrinatu$,deinde in fuam patriam reuerfiis 
^/ alia'q3 multa in diuerfis uiriliter gefliffe locis ia(3:abat,at(5 
ctiam Rhodi faltaffe faltum,quemnullus eius loci potu- 
erit filtare,ad hoc & teftes,qui ibi interfuerunt,dice' 
bat habere.qda at ex iis,qui aderant, fufcipies ait^heus tii,fi uep;: hoc eft 
Mon eft tibi opus teftibus.En Rhodus,en faltus. Affabulatio, 
Fabula fignificat nifi prompta lei demonftratio fit, omnem 
fermonem uanum effe, & fuperuacuum . 

Impoffibilia promittens. 

Ylr pauper tEgrotans,& male affeftus^cum a medicis defpera ' 
tus effet,deos rogabat,pollicens fi fanitatem fibi rurfus refti- 
tuiffent, centum boues ipfis oblaturum effe in ficrificium . 
uxore autem eius audiente,& ubi ribi hxc,fi conualueris.^^ille ait, 
putas enim furgere me hinc,ut dei hasc a me repetant.'' 

Affabulario. 
Fabula fignificat,multo5 facile poUiceri.qux re comprobare 
non fperent. 

Malignus. 

Vlr malignus ad eum,qui in Delphis eft, iuit Appoline tetatm' u 
pfum. Ar^ ideo comprehenfo pafferculo manu,& eo ue^ 
fte contefto,ftetit'q; proxime tripodem,ac rogauit Deum dicendo, 
o Apollo,quod manibus fero,urrum,uiuum'ne eft^anmortuum.^^nam 
fi mortuii diceret,uiuu oftenfur'' erat pafferculii,fin uiuu,ftati fuffocatii 
mortuum illum efferre.Sed deus,maligna ipfius cognita mentc, 
ait,utrum uis heus tu facere facito,penes te enim eft iftud 
facere,fiue uiuu quod conrines,fiue mormu oftendere. Affabulario. 
Fabiila fignificat,numen nei^ decipi poffe,necg quicquam latere . 

Pifcatores. 

Plfcatores egreffi ad uenationem,cum multo tempore defati* 
gari,nihil cepiffent,& admodum triftabantur, & difcedere appara 
bant, fed ftarim Thunnus maximo quodam infeftate pifce , in nauigiu 
ipforum infiluit,quo capto,la2ti abiere. 

Affi^ibulario . 
Fabula fignificat,f;:Epe qux ars non prcebiiit^ea donaffe fortunam. 

Deceptor. 

Vlr pauper a;grotans,orabat deos,fi euaderet, boues centum i ia^ 
crificium oblaturum.fed dei tentaturi a moibo libe- 
raruntjat ille furgens,qm bobus caiebat,ex adipe boues centum a fe foi fiftvd^^emioKodKAveii , euvffOv-nv udjTv-mv J^u6)»oA/ra7W77, ccmv oit 
Kou-TixvouTiKntgiVimAfi cpKoiv .Hcr SCiti aioajTdli '7n^iaj^v-n.§af ^Ta ^filt 

ouo iAet TocavTX irgotiA^vuidiTnLce ,TwivTus t7 kou AvmSiveu • 

o fiVi^t (SSi\oi, 077 01? Jl« hvnmSxiu udi Txui oimn/^cuf • 

KOflTTSCTHCf . 

Nd'^ Ttd xm^fiica.s ^^tbl Si WA/» ir^ocfiiw Xolu^ yiy iTrBtitAfl&c, 
K «MKTt TTOMi 0» (ft«<po^oi{ viVc/Joccyf-hidviu yiS^ouct in3fiTnx.^i,icod 

<fii nqivT^foAu TmmSiiidvcu imditfix, olov evJ\eis tuv iTvouiTOV c/V- 
»«&'? eu/ iin TmJimi • 'in^of ^{^ Ji kou ftot/fTv^cuf tbuj <k« TTWpoVTW f i' At- 

"ilivi^V.TlSviiTTZi^OVTZOVTifVTTSAX^CjvJm-^OVTtfyAxMSifTVVTifi^V, 

ci^v </la 07); fiot/ftTv^av -idhij ^ oc/bo', Jc/bi) loxi ■*> 7mc/^/U«. ETH/av^iov. 

o /UUfSao' c/V<A(i<, 077 icu ftii «Tryo^p^f of m vv irfxyf^xTDf xTriMin " , Tnxff Ao'- 

AAcwxTOLiTrrH^i^oijAvof. 

nJ^ TTtvifff voaav,Kod ii^>uos tfixK.eiyifOf ,iTTtid^ mi^of tov /«jSv xtti- 
i yvdt&H , Twv 'Si.civ iAetTP ,c>s&7{w vyiaouf olutZ ttkA/v iTTWvtAflar 

■^iiia&ou/ , l H9t2>'» Co^oto" ow ToTf 'n^oaoia& v VTn^eV(jJii/o& «f ^aia* . 
TVf Siy^vcuy^s oLvv>v TTU^/All*fis ,KauTrov aoi toijOtk iiv vyiouHf ^imvoCiqiti , 

e'let ^' CUXTHVtU fti 0*7lU^9iV , iVo/ «?tO/ TtUJToi fti XTTCLThOUaM . 

ZTnftv3tov . 
o /uD^iTc/TmAo/, 077 7rBMfl!(^(3t<A/'c:;)f 1(9174 Tnn/ftMorTOttjKTi}) 7t Atotja tf 7-« 

«U'j75>c(7t/bx^cni'. 

Nijf Hgtico^ffg^KjjUci^jv «0* '/'v &» J^A^oif ^tav (K^cipMCiVx^nT&^xaou tdu- 
K 70V j&i3t;Ao'/AJvof .Koic/^ AofjSciv^j^ov^iovc^THpjeel-, •y'roi/7t)7T? 

'LffUi7lUaU&,i9HTt'JV'T^7Tt(fbOf'i[i't^. K0uS^<^ S'v .3tOV AtraV, 
KTTOM.OV ,0 fi^^f^^^db&Cpi^CiTTdT^OI i fJtTTVOVV^f^V ,'i XTTVHV , QovAofJliVOS dif 

« /ufii xTTVSvv Httoi , ^civ (wofofla/cw 2.' 9^x3io» • a/ 'iftirvovv , ^^f «tpttj' /'/«f , 
Hn^oviKeivo nr^oiviTK.eiv . ^ y, dicCf 'TUJlniff.\t£T^'^ov oLdTOvyvovfiTTivciav, 
^TTiv.o TTdTi^oiciovys jSai/Aa ^ro/iJ/nw.ap/if/rav-TTaficral KetTvu ycif> cJoao 
'?r^xioU,lif>i^iivon^T{^<T,iiviK§ovvTToJieiicu . mnftv^ov. 

o fiv^s ifHMl^oTi 'i> 6etov xTTZi§x?\.cyi<p}v Kou xAxinvv. 

AA/flf . 
Aieiff i/liAScVT^S ^sxyfou/, iTT&tPH TroAuv-y^ovot TtthcUTTai^icat- 
K T^s ,evSii Shov ,cnpoc/}oXTiii^ fjboujo ,KDU oc*«;\Ofi»craa TTVL^ioKAix- 

^OVTD ^^Of j ^'Vflf VTP 'f fliyiSZOVifiCi>H9ljJUoS i^VCiV,ei(r rp TSfiOiot 

eiuTUV ^ohAxto • o'i JiToiTOV Ax^cvTiS , (^iS^ii^vticf cuiy^§iiaot.t • 

ZTTtfiV^OV' 
O fwStCf ditAoH ,'oTJ TnjMoCKXf X jM.« 7^;^!» TTBl^ii^^TetVTOL 7VJ(H ii/bp^atcfi • 

*t'vof/. 
nJ^ TTitttftoaav ,ilvixT> TolfdiolcfaJixauS&n^GovCfi^^-fVeiCf^ai- 
K «M"7r5)fl(jB/'(JEiv.oj/d Jtol TOf«cn)«7Ci/70v£2sAo'/u£*«,'f 77a'f5avtf(X7mA :S cu( u^ iw fbeiiMv^eiCt ciXcv.eLoTuaici .01 SiS\.oi ^ovhciAei eLo^i ctficwx' 

itieiiiiT^i>\gi.f^P^!dbef6ti^iaeit- ineivci Si(f^V'mi(&&s, (cwii(PbvH)Lou curv- 
J^iir^cff a'r i/vra JlijjjflMTO ipTnv « (g/KATO, </> ^uoto» c/iif ^t^v .iii&^(fh nm- 
ftL^nui '7r^tirv's^v ^{iv BLuTUiv auviAv,0i^ .kAovi Sili^ ^«(Piitiveu 1101 Trtf- 
OKTWV « «/IflT» ,^'A/« j^uCTOt/ mihou to e/2i;<JEiv oiJ'?»?? i/7n9(^i'oiJ//JEi'C $• &f Jl'aR 

E7n/uu3tci' • 
o yci^n ^Koi^Itx ToTf N^A/tfiffi Tza tr ccv^fOiTrav i^^cUvet •i> fiflo». 

E«Jo(5^/. 
C »(f»l(9t,7TXA/7ro»74f,i7n^«'7I)'Vl'(Tl'fflM'.Ka/{/^ jJjKflftTrf^/tTl/p^g» «Jj^t- 

0(7J.o7nJ{> t(/&v ol-K^cf Jccn^tfi (p;im ovncctTihdoif^Jlf & ovntt eit itA 
^ <pi)ioi/^ .0 Si^xnnhttfeoiv ^'nv ' ai ouv Kod 2.'c*fi«Ai;'c/2yf /offls^flit, imieiiiee.- 
CncijuiSce. ETa/nv^cv. 

O /uUfJof JXAot^oTi ovAeii^TrS^tiMiTffCiOr rni^cmitcu lots rrfKyfAettni • 

ri^cdV^KjiuSccfCffif. 

Ef6)» 71574 ^VhXTtftOiV (f^ OpOVCf, K«7rl TM» t.'/M6)V cej}<XlAiiCf , {TT&tPh 

y 7n)M(»»o(AJ»i7mp^/(jjuc*6)f tjZ)«'c/)<K,»,«7re^fDK^f ,o(7n-3i7u 7t •ro/i/- 

/\ot,}Codsiv iotixipv lAflw iTrt 1(91 A 070 • t A 6eti/olTiv A''^f t^njavoof , 

fU)el.7{wcuTioi*Twy6civoiJih'ov (h'i)Va6-i>vii^hotn,'cy<c^63V iepn/noffvtpc^vt 

yvVV OU^duefiTniW IJiOl. E7n/«u3io» • 

O /<u,5of diiAot^oii TTOif ectS^aTmf (^hclciof <i)V ,««» five/otf juvcA/ffl/f 'jrfv'- 
Tn<mv<hK.ti6ctv}tTj)viTidyf*^>,'of^C}f s! lHvmAi fr^o TDvSct^KW cii§itTVU- 

rpflWf,icai/«Jc(r. 

Yvi yfotJdfihmeToivvflep&cehiMvf^iteyuetheiToeiTivotTwv !«J<S»!o" 
•J» fuod-u ,(Wfi(p<isViiemcm., tiff ei fASi h§x-mv<mcjv oevTiw , Z>"v cfieAcyH- 

divTW. fjucQiv oiOTu tft^ativ • et Sifiii^fi^Siv o'2iJ<7ti».c*tp(ti'fi»o^/u£<' 01«; 
c / «J^of 71/ fl^«7r&ioc . ngifl' iifii^ou/ Si <J>Ofnov cif tUu Trg^tojSuTiv ,iy 7DUf t<p6a\ 
fiovf oioTv ■)^ic>v ^itifivtis juifc/heficsf otixCAinwt iyov<niaf tLu cl^eu/ isi&vtiv Itp 
w "^Qii (Tfe XTOf .cuj-iit <iA Ti 'mv THf ol)ddjef cm^civ vepou^ov(xi*of , c<ntfi.i^cu 
i7sm.'iii [j^ouu yfoLuf^Tlw 'ioeuTiif Tnejiovcnee» 'iCc^x\\g.S'<>.nc^sTtv ihxiiov i/SUnv 
udi' ipcmvTnv ,C}ff toelTihoff TrsLVTvlTToeenv oevTH ii^xinvbeiaH fmSiv VTwhet- 
<piiiVcu.TOVtl\' txjov vvf avfi0i)VniiiTi>if fjucdtvff oujTiui xTrwiy tuiTTit Let 
V^ix§ci(^hirrTOv<mviichi,KMlT:>vtfi.oepTV^cufTTBt^xyicivTi)f,f(0<MoVfxX* >jv 
flTrJvtKe/fo Trx.vujuov(fb1i.ivChi'nzo-'iivtn^yii/ ya^ fvt c<pixhfi.ovff cicanuo ^ 
TwMx Twv ifiOiV KgtTii Ttw ifioiv THf i^AiTTVV oiMocv- vujo A"cTTi. fii av jSAi- 

TT^V (Pilt ,0V(j)iT10Vt iHWC}V C^a. iTTIfliBlCV. 

o ftv^iyj^hot , 077 ot -(SiVfi^ot Tza» ecvS^cJ-mv 'Jl Sv trfdt-T^xat , heu6euiscj ((gnfl' 
ioivmv s"» iMy^v i-mcnjUjjSj/oi • 

ric^pnt ,KMi inxZAf oujttiv. 

ZCi^yit Tiff fiiMcyv n^Ta Aua» a.'v ^icv, km. Qovhcfjii/oO Tttvffi otVTov 
y Twuc/hiff 'mpaui A«jSa v 'f yi.a>pnxt , ir^cauxAiatCfjiiu ctoLuvvff, i0n • 

TrDii^tifiel , ici) ijSjiiidit-fiv ^icv^vni^&fju-vfieitJ^xTrS^ wtt/ xfi- 

TTtAU fJijOt HAK^VlTfeU ^HTHOtt.VTit Sij^iaicTi, 77ZX'V7a Ot fjJUii OUO 01(j«9t'v7tf ,9»- 

cw§ov i m 5pu ii^v^ci^v^^^Scu^ ttjxotci t/w THffxfiTTiAa yiv fi^ tIw «'^6/&- matos.in ara pofitos facrificauit Scd Dei ipfnm nltU' 

li.in fomnui adfucrunt ei,diccntcs,abi ad litus ad eum locum , 

illic cnim atricas millc drachmas inuenies.ille aute excitatus.l^etus & a^ 

laccr ad dcmonftratum locum perrcxit aunim difquirens.fed illic in pi 

ratas incidit,& ab ipfis comprehcnfus e.captus ergo,ut dimitteretur pi * 

laMs orabat,mi]le auri talenta daturum ipfis promirtens. fed cum non 

crcderetur.abaftus ab ipfis diucnditus eft mille drachmis. 

AflFabulario. 
Fabula fignificat mendaciis hominum inimicum efle deum . 

Rmx. 

RAnx ducE in palude pafcebantur.ceftate .lutem ficcata palude,il^ 
la derelifta,qua;rebant aliam, cxterum profundii inuenerunt pu 
teum,quo uiib,altera alteri inquit,defcendamus heus tu in hunc 
puteum,illa refpondendo ait,fi igitur & hic aqua anierit , quomodo a* 
fcendemus .'' Afflibulario. 

Fabula declarat non oportere inconf^derate res aggredi. 
Senex,&JVIors. 

SEnex quondam incifis in monte lignis,ac in humeris cleuatis,ubi 
multam uiam oneratus iuit^defeffus & depofuit li> 
gna,& morteni ut uenirct inuocabat.at morte iHico adftantc 
& caufam rogante,qua fe uocaffet,fenex ait,ut onus 
hoc iullatum mihi imponeres. AfFabulatio. 

Fabula fignificat oem hoiem uita: ftudiofii ee,& licet infinitis piculis u 
merfus uideaf morte appetere , tii uiuere multo niagis,q mori eligeie. 
Anus,& Medicus. 

MVlicr anus dolcns oculo$,conduxit mediciun quendam 
niercede,conuentione fada.fi fe curaret.pa^ 
ftam mercedem ei daturam,fin at minime,nihil datura.aggreflus e igf 
medicus curam.Quotidie uero accedens ad uetulam,& ocu- 
los ei ungens,cuni illa nequaquam uidere polfet ea hora ob 
unc1ionem,ipfe uas aliquod ex domo aufercns,quoridie 
difcedebat . Anus igif fuam fupellecl:ile u:debat fingulis diebusminui 
adeo ut tandeni omnino liberatiE nihil relinque- 
letur. At mcdico paftam niercedem ab ea afflagitante quafi 
pure iam uidente,&: teftes adducente,magis certe 
aitillanuncnihiluideo.namcumoculislaborabam, . 
jnulta mea in mea uidebam domo,nunc autcm cum me tu ui^ 
dere inquis,nihil oninino ex illis uideo. Affabulatio. 
Fabula fignificat prauos homines ex iis qu:B agant,ignaros contra 
fe iplbs argumentum afferre. 

Agricola,& filii ipfius. 

AGricola quidani uita exceffurus, ac uolens fuos 
filios periculum flicere de agricultura,uocatis ipfis.ait, 
filii mei,ego iam e uita dii"cedo,uos autem fi qux in ui^ 
nea a me occultata funt,qua:fieritis,inuenietis omnia . illi igit lati thc * 
faurum illic defoffum efle.omuem uineae teiram poft mte * rlrum pntris dcfodemnt,ac thefaiirum liort uiucncrulit, fed lunea ]pul' 
chre fofl-i multiplicem fiuftum reddidit. Affabulatio. 
Fabula fignificat laborem thcfaurum efle hominibus. 
Herus,& Canes. 

Vlr qiiidam a tcmpeftate in fuo fuburbio dcprehcnfus primum 
oues comedit,hinc capras.tempeftate autem inuale- 
fcente,<S<; operarios boucs iugulatos comedit.canes uero his 
uifis.dixerunt inter fe,fed fugiamus nos hinc. 
fi enim operariojc bou herus nf no abftinet.quo mo nrumabftinebit:' 

Affabulatio. 
Fabula fignificat,eos maxime fugere,& cauere oportere,qui 
necg fuorum abftment. 

Mulier,& Gallina. 

MYIier qda uidua gallina hebat fmgulis dicbus ouu fibipariete, 
rata uero fi plus gallins ordei proiiccrer.bis parituram 
die,hoc fecit.fed gallina pinguefofta ne femel quidem 
die parere potuit. Affabulatio. 

Fabula fignificat,eos,qui ob auaritiam plurium funt appetentes,& quae 
adfunt,amittere* 

JVIorfus.a*Cane." 

Mors^ a' cane qda medicatuR: circiubat qres,cu at occurriflet qda 
ei,& cognolceret,qd qrebat,heus tu ait,fi fanari uis acdpe pane 
at9 eo fanguinem uulneris ficca,& ei q momordit cani ad edendu pr« 
be.& is ridendo ait,fed fi hocfecero, oportebit me ab omnibus qui in 
urbe funt,canibus,morderi. Affabulatio. 

Fabula fignificat prauos etia hoxes beneficio affeftos magis ad ifereda 
iniuriamexacui. Adolefcentuli . 

DVo adolefcetuli apud cocum affidebanr, & coco in aliquo 
domeftico ope occupato,aIter hoR;,parte quanda carniu fubre* 
ptam in .alterius demifit finum.conuerfo autem coco 
&C camc qu:rrcnte,qui abftulerat, iurabat no habere , qui aute habebat, 
non abftuliffe.cocus uero cognira maliria ipforum,ait,fed & (i 
me latueritis,peieratum deum non latebitis. 

Affabulatio. 
Fabula fignificat,cp licethomincs peierantes lateamus.deum tamcn 
non latebimus. 

Inimici . 

DVo quidam inter fe ininiici,in eadem naui nauigabat, quojtj al- 
tcr in puppi.alter in prora fcdcbat.tempefta - 
te autem fiiperuenicnte,& naue iam fubmergenda 
qui erat in puppi gubernatorem rogabar,utra pars nauigii pri' 
11$ obruencia cffct, cuniqg ille prora dixiffet,fed mihi non 
eritgraue ait mors,fi uifurus fum antc me inimicum mO' 
rientem. Affabulario. 

Fabula fignificat,muItos honiines nihil fuum nocumentum cura- 
re/i modo inimicos fuos ludeant ante fe malo affcftos. ^^iSi^ (yi<x(pei(m ^'no^ocTffAxcnovx 'i>i nff.^'Vi cui(/biaf • tiafii^ot. 

ixiGudTnt ,)U)UKUju6b 

Mif^ TTf v'}? ^fibvof 0» -m ouiTtv nr^ooisiiu «7n)A</cpflof .'TTjj&tk ju£*', 

K 7« irQo^KTnm^-ri^fK^p/, ftTW toV rtI>otf .tdv J^^?'/"'^''''* «7nKf«- 

Toao')»? ,>y TBuf i^ydirx.o' jhair aTpot^cte^ ^iiomewcn o\ Si KiwSii louj' 

«7a/c/b^7tf,cftaAtp(§)»<ra»'7r5)(3()'«MifA(>i/f,<J»^ny|u£*«M'»/<ao' yi. ci-nvdiv . 

tt -fl^Tiot i^y^Ttov ^o&v lAauVTHt lifi^v ovKi(peim7> fTms ttntov (p&ai.ivu- 

E-m/^v^oi- 
o /uu,55f <A<Aa7, 077 TBvVvtf fii^irte. cpsC^yeti tuxl (pvAx-ffi^BU ^^i», oVtjkSV 

6V Si TUV OiK&iiV XTn^tTOU • 

V(WVl,ViOulpil(t' 

Yili '^^xTito^viv Syccv ,i[^&"n{ff.'Piv iifjii^eui^ov oujtv iiu.-nv(yuv vo- 
y ^coicmi Si &f osrfLaoi/f 'n ofivi^t uejiSxt Traif «6«Mtf/ , (fl) f Ti^iiui, 

THfvi fjtipxi ,Si[Sp '^'miiiKi.f -liiS^o^iii 'intiih\ii "pjofdiit ^ovj^k-iniil 
iliffiifii^cL&TiKetviJ^cujxin^ ZTCif^v^oV' 

o fiv^ff (fii^ol ^oTJ o'i it^ -isKionfieuiTwi-s^eiliOiviTV^^iJuj-Kt ffUiu.TA 
•jm-^cvTV. ocTwfiiocM.ovai' 

KivoiHK.y>t' 

H^fii Tli V^TPKCUJOlf ^-i^V IxaOfjJUoVTli^lieilinCOt^CATV^vSCTIiOiU' 

A TU,>ij'yvov{o^tiT& & evTOi ^-MV ,ii(m^i(Qw. p>(iv\et ,hx^hiV a^Tni , 

KouvvTU^ioufiX'^ 2sKii'yti(yiitfji!i^d>&,T^(/hiyjavTiKavi (pxyeiv iTU 
(pB{.Kqiu.eivo(f ■yi.hxcoit icp(».oM*a c?fi3° 9ra/i«<ny^/«^tt/7p W»TOV Twr ci th 
«TraAait-vv&JvfAjpcflijVou. ETniuu^ov. 

O/av^;cfKA(W,0TIKOji7Wr«»^fl/3&TO»fl/7ra»^pffl^i^}<,'30V/iC»'«,iU«M<!V «c/i 
Kfl» 771Dtfo/««'-V70a. 

tiieuiierHOi, )tou ftocyei^oc^ • 
re vicu/ianoi //«fftfu TTBtf iKg^flnVTO Jt) (/Vi vv fiory&^ov 'ttS^ i % tuv ei- 

Ji KeiiiV 'i^(Z)> X<\0 MVfjJlioV ^XTSfiOff TOVTUV fii^OO^TiTtOVK^iOiV V^ihO- 

^:(y,«'f 2.'v 6x-n.^ovi{^iiiia HiATrov • iiw^xsciTdi Si vv fixyei^ov 

VJ3U i> K^ixi udi linr^uZTpiy ,0 fjSJi/ eihnepLi ^yMVi fin t'j(t!V -o Si i^v, 

/u« ii\fi(pivou (fi fidcyei^oi ouSiiduoi Tiw K^nsi/f >?«* civn^ietTnv-KMx k^> 

t/ti A«'fl0 TtjTBV 'yiTJlO^KJiVyZlfOV •Si.ov ovkovv A()(Jta9t. 

E7n/Uu'3tO». 

o fivSitf (hihol ,oTt «av cuifd7S'\£ i-mo^iuicwnt hocSafxcjf^xMd to» j^ .Stc» 
iAf)'jB/«o*. Ep(flf«'.^ 

Y(3 TJVef K Mh Afliff i;!i(^f (ttVOVT^ J , O^t' TWf OU/TWO' Vtif t SjfltO» . &V «7t 

T ^off (j£r uSi'riii'iT§viJU/ifi,x'n,^otiiuBi'Tiii'tr^Q^dLefiKci^'p''}^- 

fi&joi a i-m-^ldi/oiAZvov ,KOUTTii vi^cr /utMovjn j JIi/Vj (tg'''^''""'''^''^**^ . 

c ttS/ TWo" ir^v^vii &'v (tvSt^v«7WV if^fy^^^mTi^ov tuv fnpSiv vvTsAoiov tr^o 

•71^flV/u{M«K9(.7K£«7r?'/?tc9DU.'T5(Ji7Av'7T5'0Jf«*a^'v'JOf ,xM!?IMiyi. OVK 

t's7 hvm^ovSnivodoiixTti^eiyi, cp^v filMoa 'JTfot/uoi/a'» ip^flfov «Trsflvn'- 
(7?<ov7a. ETri/uv^ov. 

o /uUfSof (/V(A(?7,o'77 ^Mo'/ 7r5v <w8p&Trzuv ouJ^» TWf loJ^^wv Qh.x^yi(/ cpgoni- 
^cvmv , « r?^ 4 j^povf/wvflv "^OJ 'Jijio otuTWV i;y»v9i//u£f'«i/f • ?o ueiy/ifTiv) TraM&v /uvav ov-nov ,euhtv^o( c^i^ y/ev^ ^kai m TttuBx' 
« iu>uii^i(t\^^y ou>-mv (n/Mo(/^fbcudv^sf.TH<d'iaiioi ^,i{Si6'ingi^viOU> 

TDucr ociocAicrHoyivovt c^Qvn.tr ,i(pcc(mv mfct KMvihovs ^/untoiTi h^tu 
^g.-ii\5ti>(jiSji/ JvK nii ■TTa.VTTXTni.cnv oimAeifiiioi-q' yi' ciihoi^ov fi^i J\tiiocf*i' 
101/ ^(JlTf c i/lmveicdui^ii/ne.cr aUiSitaifiiSix- o ^ <uAov^c( fniKi.lL ruv nveSv ncf.- 
T7cV7Zi3t,iy,6>ch'iTntoicLe'(XjJTov(cw(lii.^Cjjlitc(iiit{ff.A((m(&ax. kou <h*ocjp 
•jmLT^ocAev Tivccf ioujZ^v oi*ocp}X( ec^ssHdfiiici, . icaim^cai.iniieiToviii^cv eivou. 

mV ^ f(VC}V TK 7m^0(KV.\dbO' Vjjl(/&VOlM'f>v/i(p>l£oVV'OI, Kqi^^^^i i^^» 

tvrrgocn.A&jmfAedcrn . hiufiv^ov. 

o fiv^( cPhAoi ,'cTJ Ttov ctii^eki-mv o't0^cvifui , croLvnd ciiciv fM^iicJ!dL& 

Tr&§o(i^(nv ^ovKji-n oujtuv i/^ocTrBt.Tziv7DU tvcic; \j7WH^ai.(nv . 

NouucAcdTPTi mvxAcczov l,d>(i>v dipyy,<mrp Tnit^^cr . kou ^'cAiW/UU- 
i OK(, ^ecmAA)('vT^'oaj7iov\j^§cf>vif^.iiAc^7mi<f^'oivTU (fiovvm- 

ca.,d>(r ci Tivt TmyicPi Kpidief i3i.ii(roiTo,2^VTniiiHs<i Aoi^ov(ni,c^Ttw- 
te(iiyct'^,6>(£(j^oijASioujTHAin)VCU.i)iauv^cvc'^v, fil /jSJ v i tuxi. "^^yeru- 
SoucujTU-TU ^ocmAiiycf^^^iSpvovcfjcocr jyicfhycn- vm. ir^ ovJiTTk.TO cu/ffsi 
KTtcfh ^o(cnAio(S^vitf<rcw^cvec,riAi(Qm.-cA'(ilTr{^i<yfii7ffei>( 'rri^cc!riA%}V , Vj 
cv?^^(pii7 Inp Tiicr 7rciY^o ,c>('Jl<x.TKi.rH<mct(.v ifiificpfy) t/w KAc>7nt\gf.. 
iiSi^rr^off ouji>v^^TUitfUJi, toiclvthv av fKoeJiou/ 'i')^^ ,7uv ecAcfZov jhocmA^- 

Ct1(f; ETn/tl/^IOV. 

juu^f <PhAo1,oti 01 '772»«/to5 "Vov ocTrS^icrfiiTffco^ i7n)fi^ovvT%.t\ (/Vjti/j^- 
fixciTrS^^nriTrTovm. 

Oaoccf , iu>d ikAc^v . 

Y«VO( <fli>)^^dvO( VTP AA(1^V0( ,iU>U7wM(ji TV §(!lt,(j> (Pi^Cfl^C^ ^iTttt- 

1 tfht{^Trx.A(Xf,tlhaJi<dcuif(iM.c://,iAec.%v\j'7pc(pcci^e((r ^vftna ik tti- 
awvei(TiVocviicov-\i7pSirH(cfuidb& ^hfin( Kod'cAA<^v oJto auvi- 

^d>tiaAa/-'cSiiujJvo( iTWr^oapett ^nceiAiTn^^^^uvTzx. a^ JiAtg^iattifKXwf, 
^-mv otSKJiTJfUi iecvxfCr AvTThpccr ,'o^ivlL !^v ouTicv ■yi.ycvcTV. fJUii Tvvv, 
^ifjiiiecTinivycucwx.. ZTUfci^cv. 

fcvSty <PhAo7 ,'(>Ti ^iyiAiC>( Tdcf cvfiepo^xc/ o't eti'igc>7T0i(pif0VCJ , tovCT vinr 
tdTiov( (i\/(Tvyo(wTW(r 'cpciVTtcr . 

ix^i^cK^tcouvcawv. 
Ajcce vccoujutx \3i^x7nvi r Si voaoiifJr>( x7Tt iou/cvTt^ , lkeivc( irgct 

1 VV(it<.KjOfM^CtTVC<f'iAi')l(A'-eV7>( C flw'flf6>S>ff et o'ttCV (X7TT''y<cT0 ,)COU 

uAvsTi§c.tiyji.iiy> ,ovKeti iT^iv^net .tov JiTWftPra» 'vttoAx^^v Tiff 
iepn fiiATi9i,ovn 'iJ^et ccc toujtvc vcJj Ai^y^^v , cTi ftnii* 'c0iAc( '{ktv ckMk TOTt 
TTdfouvw.cTtvu^/f jjiio&a* viSclijxt • i.7nf.Vi5tct. 

fnv^& <fHAit'cTi (/Ifl vvcf igiAaf ,cJ ««Mf u oii<xrK\i( TV<.( CcD6ft«f 77zstpt>(tiv, 

Z^TTK I fcv oeixAxCii>v iLoeit\ff.Aci fjL.c\d ^TTfc^ elyf 0(4/ c^tfAdiv .1 c/hiv Ji 

1 vx;)(fiau/ iep^vi^Aoi/ S(vo/J6ov n^.3it,0fjiitiv ,tu3ciT0V( ngf.Ax'fu\d xMti- 
Aoti u3i /UHKOf auvot.^cU)' ocici tt^o^ oujtLu , avMx^nv povALftcAicC 

i^iCipX iLOU<fH AxSwV ,i^V HSIflC>f,tiMtlV iTPTtLc/hcff iTirXTHai. • TH(J[ Felis,& mnres. 

IN domo quada cum multi effent mures, fclis hoc cognito iuit co\ 
ac eomm fingulos captos deuor.ibat.at illi quotidie cum fe 
abfumi uiderent,dixerunt inter fe, ne pofthac infra 
defcendamus,ne penitus pereamus.nam fi felis non po> 
teft huc uenire,nos filui erimus.fed felis non amplius muribus de^ 
fcendcntibus,decreuit p aftutiam eos fallens euocare . ccEte^- confcefo 
pefliilo quodam,de eo fe furpendit,& mortuum fimulabat. 
ex muribus aute qda acIinatus,uifo'c5 eo inqt heus tu,& fi faccul^fieres, 
non te adibo. Affabulatio, 

Fabula fignificat prudentes homines,cum aliquorum prauitatem 
experti fuerint,non amplius eorum falli fimulationibus. 
Vulpes,& Simius. 

IN concilio quonda irration.iliu aialiu faltauit Simius, & approbi. 
tus,rex ab ipfis eleftus cft.Vulpes autem ei inui' 
dens,ut in caffe quodam carnem uidit,Smiium fecum il- 
luc duxit.qj inueniffet ipfx thefuirum illuni dicens,non tamen & u- 
ti eo, quippe quem lex regi tnbueret, at<5 hortata eftripfum 
ut regem,thefaurum accipercat ille inconfKderateprofeftus,& 
captus a caffe,q7 decepiffet,accufobat uulpem. 
illa autem ei,o Simie talem tu habens dementiam brutis do 
minaberis.-' Affabuhatio. 

Fabula fignificat,eos q actiones aliquas inconfulte aggrcdiunf, in ifor 
tunia incidere . 

Thunnus,& Delphin. 

THunnus Delphino perfequente, magno impetu ferebatur.cum 
capiendus foret,infcius ob uehementem impetum deci' 
dit in infulam quandam . ab eodem uero impetu & Delphin cii eo eie» 
ftus eft.Thunnus autem conuerfus,cu agente aiani delphinu uidiffet, 
ait,n6 amplius mihi mors molefta eft,cii eij uidea,q mihi ca fuitipfius, 
una ' mecum perire. Affabulatio. 

Pabula fignificat facile miferias ferre homines.fi eos.qui illarum 
autores fuerunt,infeliciter agere uideanr. 
Medicus,& a;grot.ins. 

MEdicus sgrotum curabat,asgroto autem mortuo.ille 
efferentibus dicebat,homo hic fi uini abftinuiffet,& 
clyfteribus ufus fuiffet,no interiiffet.qda aute ex iis,qui aderatrfidendo 
ait,optime,non oportebat te h.-ec niic dicere,cu nulla utilitas eft,fed tiic 
admonere,cum his uti poterar. Affabulatio. 

Fabula fic^nificat oportere amicos tcmpore neceffitatis pracbere auxilia 

Auceps,&Vipera. 

AVceps uifco accepto,& arundinibus,aucupati4 egreffus e, uifo 
autem turdo fuper alta arbore fedente,& arundinibus intex 
fe in longitudinem coniundis,furfum,eum comprehenfurus , 
fufpiciebat.cxterum ignarus uipera dormiente conculcauit . hsc uero 
irata momordit ipfum.ille iam agens animam dicebat,me mi' Icrum alium enim c.iptatimis,ipfe ab aliocaptns fum ad mortem . 

Affabulario. 
f abula fignificat cos.qui proxiniis infidiantur,ignaros fa^pe ab 
aliis id ipium pati. 

DeFibro. 

Flber animal eft quadnipes in Stagnis plemnqg degens,cuius 
pudenda dicunt ufui cHc medicis.hic igitiu cum ab hominibus 
perfequennbus lam capiendus fit,cognito cuius gratia petatur,ab - 
fcifa fua pudenda proiicit perl'equent]bus,& fic falutem con^ 
fequitur. Affibulatio. 

Fabula fignificat homines prudentes pro fua fa- 
lute nuUum agere refpeftum pecuniarum. 
Canis,& Cocus. 

CAnis irrumpens in culinam,& Coco occiipato,corde 
arrepto fugit.at cocus conuerfus ut uidit ipfum fa^ 
gientem,ait,heus tu fcito ubi ubi tu fueris,me te obferuaturum.non.n. 
mihi cor abftulifti, fed dedifti potius. Affabulatio. 

Fabula fignificatjfcepe mala hominibus documenta ef- 
fe. Canis,& Lupus. 

CAnis ante ftabulu quodda dormiebat,cu Lupus iinipifTet , & de^ 
uoraturus eum eflet,rogabat,ne tunc fe maflaret.nunc 
enim inquit tenuis fum,& maciletus , fi autem parumper cxpeftaueiis, 
Hiei domini fadun funt nupnas,& ego tunc multa depaftus,pin- 
giuor ero,& tibi luauior cibus fiam .Lupus igitur perfualiis,ab 
iuit.poft aliquot dies reuerlus,inuenit fupi"' fup domicilio cane dormi- 
entem,& ftans infenus ad fe uocabat,admonens eum fce - 
deris,& Canisp Iupe,fi pofthac ante ftabulum me uideris dor 
mienrem,non amplius expeftes niiprias. Affabulatio. 
Fabula (ignificat prudentes hom]nes,cum aliqua in re periclitati 
|iilui fafti fuerint,cauere ab ea quandiu uixerint. 
Canis,&GaIIus. 

CAnis,& Gallus inita focietate iter faciebant,uefpera autem fupue 
niente Gallus confcenla arbore,dormiebat,at canis 
ad radicem arboris excauatx.cum Gallus , ut 
alfolet^noctu cantaffet,uulpes,utaudiiut,accurrit,& 
ftans inferius,ut ad fe defcenderet,rogabat,qd cupet comedabile adeo 
cantu animal complefti.cu autem is dixiffcf,ut lanitore prius excitaret 
ad radicem dormientem,ut cum ille aperuiiret,defccnderet,& illa qax- 
l-ente,utipfum uocaret,canis ftatim piofifiens eam dilacerauit 

Affabulatio. 
Fabula fignificat,prudentes homines inimicos infultantes, ad 
fortiores aftu mittere. 

Leo,& Rana. 

LEo audita aliquando Rnna ualde clamante,ucrtit fe ad uocem , 
ratus magnii aliquod animal effe,pariiper aiit expcclado, ut uidit 
ftagno egrelLim,accedens propius pioculcauit. Aftabiilatio. o iMdni ^\oi ,'o-n 01 -jo To* idAdbd' i.-mQov^Sdcvikt ^hcuieuevai 'mMivj.s C^ 
i cUiSb7x<px(nvi«Jolcfy^iimiuxeivou-ovTOffo'uvi-jr&c/hlt iTS^ouB^cJimt 

(fiiiKOtydl/CCf ((9t7aA«jaj2)(X*D7Btt ^ytVclaXC^V OV yotQjl.V cf)&)Ki.1DU ,X7n)TZ 

fiCivmiou/nvMiPiiixfiTfriiri^ot Ttliff (fica^svmcf , ly outw cfWrH^Oj&TV^- 
o nxi.SttJ^Aoi^om a\J-m KMi-mt «ii^<i>Tmi o'i (ppcfifjiet^vTrS^ ^ {owmiati)- 

TH^d^ ,OVifiVX \ca)V TUV ')^iiflX-rU3V TrDIOVVlVU 

Yc>v ei<uyHfitm( eif luxy&^acv ^KMt^ri Moc^y&^ov x<^Mvi.d!ev ,i{oi.(Ai' 

yovm. ^^inv .<iov7»cf ,'i(&i cit'c7mv "Tli^ eu i( , (pvAx^ofiou <n.' elydip 
«."K l (MV i\^^Aiajt ^AM^duef , x^ifio) i{af.§Ai<tiii(/ii}t{^( . t-Ta/iv^oV' 

o fiv^s (rt<A«i,077 TroMotiuf 7W TnL^iuxmnplf eti8(d7nif,f<x3fiiuKTx yi- 

VOITDU^ KV6>V,ICalAVKjef. 

Y6»v «TTjio i-nwJMc^vliVoffiii^SAjA-AvHSvJ^iirio^x/juvnc,^^ ^^Z- 
X (Uot/MtMofTOf ^'rarouJ-pr.tJlav/uiyaoaJsV i(9(.TW^(n)«. vuZ(jiSm 

y<i^0ii<jihiTffosiifjuyj)U \<^cfe<4/SifxxH^ov ocix/ueivHf ,fi(Mov<r,v o't 
i/Mt) (kcwVTVUTrBi^^j&vyi/uLeviiKqiraTHViitaidmx.TnMxcpxmv ,7n//iA{ST- 
poff i<jt}ft<u • ly <m) ii<PiJ-T£^ct S^cjftx '^i<yiificu .'ofM-gv AvHjDf 7mfo9-af .«tthA- 
Si..fiid'iifii.§<ia'J\'i'7Wlfih.6i}V,s5(cveu<i> udi' tS (fbjfixvf &'v Ka«oti(9tfli«l/Jb»- 
7a.i(^?TXf i^7z»).5ty,'7r^flO'iau;2.'ftH9tAa, v 7W fjU fJiM i <^(i>v ouj^^vtuv <nu>6fi- 

KUV Koi 'o KU&V ,«M'<S AuXA « ToOt^pTOti^ TTfO THf iTrOUJ Mcif fti J'jb/f l(9l6A/- 

^vm^fifiHi.-vyci/Juixdxixfieiviif- zinfiViSiov . 

o fi\j,3i! <!iihol ,'oTi 01 0^ovifjioi 7UV aiS^cjTmv o^mv "Tri^i Ti Mv^Jl^ivSijaatTif 

caSuJl, (Q^/Si/oy £%)= <pv\o(Tfov7riU. 

Kv<i>v ,\cou xMuJvcit . 

Yt)V KMiccAikJvc>v'iTou^ax«zsiiii<miAroi, &A&10V •'iaDi^dxf Siii^^m 
K AxZo\i<sn( ,'0 fjJli (^Aiv.JvLv u2i ^vc/^ovii\^6^Av ecix^oiff oJ^Kva>», 

'TTfijf T^f '/|h 't^S(vc/^ov HjaiA(i>fix i^v^^ff .'TV Si xAiuJvovcf n^Tii a' 
aCi3^<vvt<.Twp0CiV^cwcv7Of,<KAei>Tm^xiUiij<m<m'irgocfouj'fiv'io/^xfii. ly jk- 
CdCi\^7to3i.v'!r^'cf'iaev7Uun^Ti.Adeivii^i'ev. iTa^fieiv ycLp xyaSiiv ovtu <P6>- 
liv ^C)ov?y^v «CTDCsiao&oa.Tj j.flTrafTBf -pir^ffijfcv 'jn^OTS^ov J)v7n/i<mx 
i^TpMej^lxAin^dAJftivm^diffiKeivxaioi^ocvToff ngtT^-Aflei», KaKavof ^i^th;- 
<!Hcfouj2^vcpCivii<mji,'oKV6>veu(pviif7m<M<mf,ocu7iw<f)iCum.§x^aV' 

ETn/iv^iov. 
o fiv^f <fHAoi, 077 o'i (P^ovi/uuei T Xji6^<^7mv r>vsi^^<iff,i7nAloy 'mSjitgcCt 
'K\^§QT{§}if 7nfi.7rov<n 7m§xAoyilo(jJlvoi • 

AiCiV ,KMi ^xjxy^f ' 

^c>v xnavemt 'TPTiCx^ocyov f<(yc/iCoavirit ^i7n<^d(0ii in^of tLv ^6>viit , 
A eloijJiifOf iJi.iy/.Ti ^cJov % irgoajx^VKfi [juk^Iv , if ftcftt» o^-pv m^ciA- 

^vm4 A'iiiiv\i(t ^m^o^^Aibv ouj-fiv^g.ii.Tm.THatLi. fm/xv^oi' o /«l/f5af (hih.oi^[j.li Aai ir^o "ncf or]A,C3{ JToiiislid fjuom 7Kf «TftoSa^ . 
Aiisi ,\iodoio(f ^eihd-m§- 

cfttAft» ou)r>l&-ciSi^Jeii /xiej^dhis Tmificix/nivofiKitcv "awv , tKAt/«- 
<9ra TDUTDUif mfo\iJinn.r> • kou o Aicyv ^^cjfl«f , aV ovov ngiTtcpa^Ci/ ^tk th 
«AcjTn la /utet'^((» « Kj,AAjn.v iiA'ei( [jUcu/ fiiQjicfbi imvTOL mopSucoLOK , { cwth 

/Sf «Xl/ 77 HgtTt A/TTEV . VJid AtSjK 'TTJ^Of oJt&^ ,77f 75. 6) j2)iA77ST< cOeMf fllf O^TZaf 

OfiVr%i (hhoi^oTiau^f^cvtqj.o^yiyovTDwmff cuSpdTrtiffTv. 'fjmhcuf <Pi/- 
^■^/iocm- AiCiV^iuxiocpKVff- 

iCiV^Vj OC/pKTUffO/jUV ^OUjuSlj^UTS^nvyOVTif, '7rS\>l 7I)U70U l/JLK^1- 

h V J[»vc)! av u^sTKMijA^:;)» cOiXTifltVTic ,if i;c a^ 7roM«f /«^('jcHfiy awo- 
T^cAf/KOzw.cjTraa/c/VljavT^f tKav7B.«AiS)7m/J^Ku'KA6>';n5v>'i'5ffa,'7rt- 
vrfbxaTrni ouJvhff Ic/buja ^iy 7» CcvvA/§ov d S /Mfffu Kftyutvci', c^is'' «Qy. («t<n)t/ 
ti/i<poiv (hxcfJoK/jiOvcu %] oip-7Tciatt.aK,(pAJyovca.c^y<t.'n-o'i^,jhAi'7wv7'ii (aS} 
clJtIw ,/tif ({['U/KfjJiifOt AxvKSTiteu^AetAeuoi yi/tfiff SwvoTi <h' «.ACiitm^ifJU- 
^ov/tcA/. i.-m/iVi5icv . 

o /iv^ff c/1h Affj, 077 KMdi itovn&i^Twv , kMoi la^dhdvovaiv . 

MOUTK- 

AiTlf Inv KCdpK( t\giiu ijil^ct ,JiiA(fiT:) -Inri^Ttiiv^pf S{ 'T7V0S coicrvitf )^ ei- 
/i vrarCeiAou/TPs ,C)( cu '^ o'iUKf oivn' ^e^AreuKTa 7ff«/j&^'tu -n ttu mu 

aC/C.KjTTDCPTa^a cl'(AlVOtCjHfI»,C<t£*« ^od-iTTK^ciltSiVK^cLe^ ,VJxlc/}:tO- 

fieuof Hei.^^i^v-TOL ^( TK oaj^i^v ^KcdjjiifCf ,£x'n.f fimv ^cjciMcieiK 'nfK^- 
fj.KTU TrgoeiSivA*. i-rm^^Moijli/off , ttx cwJTtvoi m^ci/JotJiTk.vov • 

ETniuu^i'"'- 

O IJ.V^f ^'n^lf 'fiVf ^V /jSMleUJ-ItiV ^iov (pOLljAOif J)OI\Ui!WTlX{, Ttil 3i fJLVlSiV 

aufiif 'rr}oocvyJ>truvir§ovcei(Qru. '/r^po/dvovf- 
uv^/xy^ ^aouTrS^isi^K. 
Y^/u»/ (^^^'aaf 't^TiAbliveiffTm-yiv^Trei^Kcv^etf vTroTOV ^(SfJKVff 
fi «.'m.Tn/iyi.Tt-TrS^iSi^k SiioZf 6iKcU(jS.(>if ,KAccVKS{vcfJacv ttS^hAov- 
cdL , etf t/m) 'm'ytv ( f ^/^[4» ■i^Dvyu^ \\^^adjf /^v^nvi^ cf)iau'^ 'i^Aj~ 
THffo^Tif /j^ vv^rovvcr \i{^A«/Jovff ciu>6eif ,u^^ tIw "TtS^is^^oc* cvMKGeit 
Kei.^^^Si' jCo /j.v^/ni^ici^KyM)of, 'i>v t^) ^&jtov 'nicfbe.icfhLKji.v ■cX .oiAyfcuf^ 
vic Ti^^AKfiovc V^'^ir\i, ^vjzi^Tiw 'mej^iioci/ oLijTin^.^ivyeiV ifidinn.v . 

i.Tn/*viBicv. 

ftv^f <DiAoi,cTi Aeivlf SH/ipytTDUf y^^v ti-spth^veu. 

nVKTiZl^f ,VJiU. ^KTDf , VOtlcUiv^K^ 

XKTi.°j^f,v^^di^f ,v^<ixi^KiTnu^eioui 'noincoL/iHteu, '/jtw^hjov cPl(, 

1 yvC)ca.vQiov ^nv-i» yii ouo vvnTTi^f oLr^^/jeJ-c^ <fbLveiCLCfj^'n ,i\ff.6iiKJct 

af ^ /liCOV.ti efi/J.«'70f,(*o3fl7W/Ul6*taU;7^CtA«Sc.V.il Sictji^KTtiTH, 

^An9V ^Kodd-niz^SUcoLV -yti/icivcf Si cxp oc/]oov 'p.c/jSi.'ov , vldu. -raf iicif Tn- 
^KTr^c\^f ,TrrivTtLkTrtAicw)TCcf ouuTol uifi ilw yiv &iiawiviCOLV •'(f^ ixeivou 
Ttlv'[//li f/Si cudi^KTolfoLtyiKAoifKeiTrDL^ic/JoAji^fif^^cSiv "f^v ^Ansviu^dMH 
ii 9ixA«7f«.& J^ »Uk7«ei f vvfcfbcvei^cif <po/;Oi/fi£+'o,7Nf fjii/ ii /ii^duef tv epcuvi- 

TtU ^VVKTW^ iSi U^ VO/j)/\V '^\(I\V -Vl Sii ^K^fif ,TVf TWV 'n»^C\'TUV ^ <&hTt)f 'iTU- 

ActfiQcuiTJf Fabula fighifiat Jiott oportcrc ante q u5de.is,uocc fola pcrtutbari. 
Leo,& Afiims,& Vulpes. 

LEo,& A{inus,& Vulpes,inita focietate egrelTi funt ad 
uenandum.muka igitur prceda c.apta,iufl"it Leo Afino, 
ut diuideiet fibi.At ilJe tribus partibus fliftis xqualiter,ut eligC' 
rent,eos hoitabatur.& Leo iiatus, Afinum deuorauir.lnde 
Vulpi,ut diuiderer,iufllit.illa uero in una' partcm omnibus c6geftis,fibi 
mininmm quiddam leliquit.tum Leo ipfi,quis te o optinia diuidef fic 
docuit.^^ea inquit,Afini calamitas. Affiibulatio. 

Fabula fignificat,caftigamenta hominibus elTe aliorum in- 
fortunia. Leo,& Vrfus. 

LEo,& Vrfus fimul magnum naftihinnulum,deeopugna' 
bant.grauitcr igitur a fe ipfis afFecli^ut ex multa pugna etia uerti' 
gine corriperentur,def:irigati iacebant.Vlpes at circucirca eudo, ubi $' 
ftratos eos uidit,& hinnulum in medioiacentem,hunc per 
utrosq? perciu*rendo,rapuit,fugiens'<5 abiuit.at illi uidcbant quidem 
ipfam.fed quia non poteraiit furgere,nos miferos dicebant.qa Vulpi \i 
borauimus. Affabulario. 

Fabula fignificat,aliis laborantibus,alios lucrari. 

Vates. 

VAtes in foro fedens differebat^cu at fupuenilTet qda derepete,& 
nuntiairet,q) domus ipfius & feneftrx aperts omnes 
cfrent,& qua: intus,ablata omnia,exiluit fui'piraiido,& curren' 
do ibat.at cu quidam uidilfet ipfum currentem,heus tu inqt , q alienas 
res priefcire proliteris,tuas ipfius non praeuatldnabare . 

Aftlibulatio. 
Fabula in eos,qui cum fuam uitam praue gubeniant,qu2 nihil 
ad fe attinent,prxfcire conantur. 

Formica,& Columba. 

FOrmica fitiens defcendrt in fontem,ac trafta a fluxn, 
futfocabatur.Columba uero hoc uifo, ramum arboris acce> 
ptum in fontem proiecir,fuper quo fedendo formica,euafit.au- 
ceps aute qda poft hoc calamis copofitis ad columba coprehendedii 
jbat.hoc autem uifo,formica aucupis pedem momordir,qui dolens 
& calamos proiecir,& columba fugeret autor fuit. 

Affabulmo. 
Fabula fignificat,oportere benefactoribus gratiam referre. 

Vefpetilio,& rubus,& Mergus. 
"X" '7'Efpertilio,& Rubiis,& Mergus imta focietate mercatoria decre 
Y uerunt uitam agere. Iraq^Vefpertilio argentum mutuata ^iecit 
in medium,rubus ueftem fecum accepir,Mergus ter - 
tius,aes. & nauigauerut.tempeftate autem uehementi oborta,& naui c* 
uerfa,oninibus perditis,ipfi in terram euaferunt.ex illo 
igitur niergus liroribus femper alTider, nuni quopiatn xs eiiciat 
niare. Vefpertilio uero creditores tiniens,interdiu non appa- 
let.nodu ad pabulum exit. Rubus prastereiintium uefti inh»- ret.ficiibi fnam cognofcat qu^rendo . Affabnlatlo. 

Fabula fignificatjUi ea,quibLii incumbimiis,in pofterum recidere. 
Aegrotus,& Medicus. 

AEgrotus quida a medico rogatus,quomodo ualuiflet,plus ait 
q oporteret fudafle.ille aut bonu ait hoc efle. fecudo uero ab ip 
fo iterum rogat'',quomodo habuiflet.horrore corrcptu ait ualde cocuf 
fum fuifTe.ille & hoc bonu efle ait . Tertio rogatus quomodo ualuif 
fet,aitin intercuteni incidifle.ille & hoc rurfus bonum aitefle. inde 
ex domefticis quodam ipfum rogante,ut habes,ego ait heus tu ex bo * 
nisoccidor Affabulatio. 

Fubula fignificat maxime ex hominibus odio haberi, qui x gfam feper 
loqui ftudent.. 

Lignator,& Mercurius. 

Llgnator quidam apud fluuium fuam amifit fecurim, inops 
igitur confilii iuxta ripa fcdedo plorabat.Mercurius at intellefta 
caufa,& miferatus hominem,unnatus in fluuium^au- 
rea fuftulit fecuiiiTi,& an hazc eflet,qua perdiderat,rogauit,iIlo no ea ec 
dicente,iterum urinatus,argentea l'uftuht,illo ne^ hanc effe fu - 
am dicente,Tertio urinatus,illam ipfim fuftulit,illo hanc 
uere efle deperditam dicente,Mercurius probata ipfius asqui 
tate,omnes ei donauit jlle profeftus omnia fociis , 
qu^E acciderant,narrauit. Quorum unus eadem facere decreuit, 
& ad fluuium profeftus,& fuam fecurim confulto demifit in 
profluentum,& plorans fedebat.apparuit igitur Mercuri'^ & illi,& caufa 
itellefta plorat-'', urinat^ fimiliter aurea fecuri extulit , & rogauit an hac 
amiiiflet,illo Iretabundo & uere hxc eft dicente . pcrolbs deus 
tantam impudentia.non folil illa detiiuut , fed ne j>pria qde reddidit . 

Aff^abulatio. 
Fabula fignificat,quantuni iuftis deus auxiliatur,tantumin- 
iuftis eflrecontraruim. 

Afinus,& hortulanus. 

ASinus feruiens olitori, quoniam parum comedebat,pIurimu la^ 
borabat,precatus eft louem, ut ab olitore liberatus , alteri uen - 
deretur doniino, cum lupiter exoratus^iufTiffet ipfuni figu^ 
lo uendi,iterum iniquiore animo perfeiebat,q prius onera , & 
ccEnum,& tegulas ferre. Rurfus igitur,ut mutaret dominum rogauit, 
& coriario uenundatus eft.peiorem itacg prioribus herum na- 
ftus,uidens qux ab eo fierent,fulpirando ait,hei mihi mi ' 
fero melius erat mihi apud priores heros manere.hic enim 
ut uideo,& pellem meam operabitur. Affabulatio. 

Fabula fignificat tunc maxime priores dominos a famulis expeti, 
cum de fecundis periculum fecerint. 

Auceps,& Caflita. 

AVceps auibus ftruxerat laqueos,Alauda uero hunc f»cul uidens 
rogauit,quid na operaref ,eo urbe condere dicente,deinde pro- 
cul regreflb,& abl'condito,GaIenta uiri O /^v^O' (/V<Ao7,c77 "TtS^ l K cwdV(/hc^o(AJU ,iP\JTt)iCf iffiJs^ov "Tli^nnTifoidif. 
iio<jtot,tuiut»j6s- 

oaaVTifruiuvipr locSov i^o-mij&i/oioimtt J^^TH^iiyi ^-BnKiei Sin v 
r (ficyjof I c^6>KJiveu.o^,Kyi6ofi tcjx» vut «c . ik </iA/7if et» Ji TTWf ou)- 

q^TTDi^ifl^cnnietiy^imcfi^jCpejLKHavt^ietseiincr^poc^at Jtccn- 
Tlvx^M. o^^icou 7>vT«yci;dhv'i(pftn.v «k . tV J^ TeiTzw» oJfSif otmf J)iyi.- 

TtOV o]x.a(i>V TJVOf OlO^I i^OiTHOKVTtff OTRUJ tp^JrfC.lfC; «Tn» & aTOf^ UTP 'T «}0C 

BavKwm^Vfieu- iTTlfiv^ov. 

O fivStf Anhoi /oIl fixAiTV.T »v t^Cti-mi ^^peuveidn ,7>vS inpof ^tf-VKH 

^ovAofAivtvcf Piiyiit • 

it/AA/0(nS*of /Kadi t^/aija'. 

YAAjoySL/cf TJf TTOipi to TraTK/MU , '*>i oIkhov KTnj^KM •mAm^-ifdi 
/ ^vcoVi/flvy/fTrai^K tIw c^^^nv t{^iSiauff c!iJ^pi.Tt-i^filit Si ftKBzcvrliu 

eUTieif ^ioju ottiTei§cL& 'f'V tuB^OiTmv ,({^TOt^f fiff ^v TrBTO^wr^^u- 
tro^fltJiJrt/xtTnAiKi^.tyfi oyTT)'f ^» crKTrwAi^Ttrlf^^^.^TSjfi.iul^cifUjor «k 
<pKijdvov,ouj^ft{^Tr!cQc(focfiyu§ivvciiiKJifU(n.,'n:^,fi.ii^ vvTdV efy ^vo'i 
Heiov amvTdf .iic-T^Tov t\^TVi^Kf itiiivov ^v clKfiov aiiitirKi-nv Si, tdOtdaJ 

«AfffldJf «>' a!r «TraA&ACTK (PKfjHis^i^fJtilfKTn^lKfiaJi/OCfOUJT^V liw tf)K.CU0- 
ffVVHV , TTdcU.f OjOtZ) i (/hjp^iffUI» oSi , TTBtf <X>^0/tt£<'CO', TTarTW vlff iTVU§9tS 
•Tti ffVflSoiVTW.cDi^iAtiAv3lV -Zv Sf TTf TVi lffuJ)K'm^i(^KSa.ciGevA^ffa7>. 
Kou 7T«f « Y»r spTBt/Lwr t Afl6)r , (OJM Tiw/iKaau «//rov c/^iTtiTHikf KCpkf eiff &' 

^iSftK,K\eU6)Vit\£f.dinP- iTa0OUeif olW OiffJ.ilf KdmiCfi,K0U7iw CUTicU/ flX- 

6i>v 'H i§iitov,f{^TTH^Kf cfjueiCif 'j^voHVK^ivtit o^ifrt/x&f. 'ly iSpiT» « TtWTHV 
d-ni^Khi^r Si,(iwli(PDVH, ttUo(.MiSif'viJ(Vii <pvifft)t.wff,fuayiffti(fo3^ofj{w 
TomJJTnv ciiouAeiKi/^ifjiivov iKetvnv H9(.Ti^»,«AA'aJli tIw cik^oui KTti(/buji.t . 

nrifiv^ot. 
o ^UrJsf (Ph\o7,'oti 'oaov v^f dlKeUoif &' ietot atwiupiTOUjTtetivTOi v7ffiJ\i- 
K9/f MrtrTJot/Tsa • 

OFflf , KOU KMWO^Of- 

Nfltf vtm^iTtv ^jitoff MTttopc^ ^iir^J^ ohiy/.f)Sj/\i(B-ii,75Kei'iuJ(ifjco- 
^et,w^cc7»Tt}<hi ,63fTtT0VKiiirti}§tv ^KTTtiMccyeif iTi^Cfi icTnfiTm- 

\ti6iivou kctmsTH^TOv H lAcf iTrDi.t{9VffUvZ>ff \Cj tcjih&j ffa.wf olu^v K6 
f«/«a m^ciihcu ,Trti\it iSi/ajpo^i-zsKiov ,'^ migoT%,pot K^^e^o^&ii ,yMTOt Ti 
TmAoViKouTOCf HJi^Kjji^vi KO fxi^dt Trtl\it ^ Kfiei.^eu S"r AcwVthv tujLTi,vi. 
)^ jhvpao^-^HKinfiiroAeiTDU^eif^^^ovKyiv^mTuvni^oTi^ftovAcwDTHv ifi- 

Tn(mV,yo§6itTkTrD[.^'6CV7'V'7lfKTfo(jJUK,fJ^ Si1KyjUCtv'i(pll'e1fl0l TV TO- 

^eu-nzo^Bj ^iKTtov §v fjuei TrtL^kvlf ir§oTi^ota Ji^cm' TDUf fjiiiv «vTOff 'p^ 
&f 'cpoi , K^ a." SiQfj.ccifju6V i{ff,Ti§ylai.TOU • tTiifiVi5tot . 

o ftv 3os Jii\oi /oTi TDTt fiihim vvo' fnipoTi^evf AGuDTSif clioiTOwndisaiVf 
«TOt» Tar MTi^CiV hocfiiitat Tt^^ecf. 

o^ti3o6i§cLef , Koct ns(V(/hc\of. 

vtiM^^Kf oftiatt 'isH TrDt.yic/kf^HSfv</hc\of JIitouo»!' iro^^^CitcM i</bt, 
i iTWvicU^ TT '5S'Tipyit,oty> • tou Ji, TroAit KTi^ett cpK^jSUx ,^tvl Si ^/ 

f fijTif&KTroj^f^OTtrr»? >y Kfuj5c#Vf ,o icofi/c/btAfitfTola-TSaic^cf fjiBVTxr, itietvot eTni .^ ouTOf ,e} -toicwthv •mAiv u.-nleti^ei TwMtli SO^^mt 
TtvtcioinsuJoTa.ff' iTa/nv^iov. 

Q iui/,5af (fHMi, C71 TBTt /u«A/ja olnsi kou 'mAeiO ipnficuZ-Ttu, ctkv ei 'm^cisu- 
71 j ^Ainwuvaaiv . 

oJb/Tn/fof. 

t.OfTTD^ot 'm Mi)f etivtmt h(fhv^ w^efp^it oty^x id^^m 7/ , &' «'/tw av 7i)v 
vuTWtf/uao^xOifaaf-riT^/TVp^coicAiTmfqj/utSHcJJS/v/K^j» vjoui.fivy- 

(fd\CiV , K/Jtt TtLUTHV cuiithcfjiSUot ^iv.wevt fjiS* i^ocyt, TK <fi TtcV (pOiVI- 
KU)V ot5. , tuxi Tvl Ttov «luvydhihciv jot Ai/cpu tTn 77»cf aiiintui ^iCi/xov , ^hea&- 
liTrijpt ^i^f^ti tiM ^'^(^v •Tvv^' i(jpi6c*vff TtilK^fnCj cA^ft f^^n^cs oi-cf^oui- 
fitiiueU' ^Ta/uv^ov. 

o /JLvdtff, 'jrgcs cuc^K (^hi^yj^cv , viou TOi/f .5t oi/f S^Tsf^iovifioM v^Tff.a^- 

^^OfJ&VOV. reUt .VLOUflVlTTi^. 

aTj inJiJbtsKKX^ov tUIi vv cv/uftxinyv (^'ATBV «A^etc', JW/Xl th 
Tr /4HTe<'- -nff Si /ivii-m-zsKn^Kcma ,/ikM.ov ^^j K^Tn^lot/jimvit , ir^c7- 

ivT»!? ^c»a«r^'f/«7D iwaTO /i^^G) nhiTffeiv iTwantcpti^u ^l 'mTi 
Aif($?«f,ecTrwj^70 7W -Trfljf 6a*o(7ov.77<o'<)^/<(jjof iTnjjwivtjf ly cKo0v^c/iSi!\tt, 
{niifot TUV <Ph[aa6>v ij\end ^§«yCe( tivk tv /UUTei tfiecAi^iivcu 'tt^Is ip ev<r.'^ 
JiTxyioff TU^^ftetTiTtviwuSff inpccbei(rnt,iit?ivoffZi tSff^filff c(kvai c/k- 
Kuv «(peiA^-TTiff^fiitXi^t VM mv ocM6)V ii^.Triyo§BVVTU}V , ccffov /jJtcv kL- 
u.ho(pav,e(M'ii(PH vx/x ett tIw f*yiii^etici^\^HjiV ^iiiM off ii^mv oLumiyip fMi ^ 
i.nmheixff y^yovcjn tUTJct-A'}^^ cii, iUjj Khf^v {tau.hc(piv tTR^^/e fjLoi^iK 
«♦'(Ut^/TovTwvjjOfiJffaf va«i)^/Mu»B 2iv6euxTnv. iia/iViBiov. 

O fivSts (/1hAo7,o73 tov fiii ngtT ocpp^af }{9hec^o/JU'6iV ^cS: /tet^ov oco^ec^e tk 
i\ff,H^. roi/*i}v,Kou6ixh«asai 

oi/ilivi^ TTtiLpedxhxosiUiTiTsai^Tpi^icv vifjiOiV ,\c>^xKuffyihviVic:ea.v 

Sjr rlu) SdhKTJaCV, i-7nfiU/U0(Jf3jAA'CDt< 'TTfOf «'^TnJfi/o* • icm /JCTrdhliodCff 

yvTO 'Tr§c^xTrx.,v^(poiv'iKuv ^xhcii^ist nrgiKiAios ,euvi'^vi- ^/lOiVcff 
Siarpoc/}}0\j •)£vo/a£*'oi/,iy T^f iiOL.f VJHJ^uvSUevirntCKTffi^ic^ ^'Tn^vToc a'v c^cp 
Tnv iu jhxhLv as tIu) iKhK-rjccv , /J^hiaf khvh th vi^l cfiiawBn- fc^ J^'l-/4{^KS0Vii 
chiyit 'nffLej^'ovy>t Tivoff ^VjOUtvs flofAotffnc^tTVj^t ^' o^'t« yihi/ivioxm , "rtu/ 
ifi[jUoui Boui/ieilovfit yTTOhKJhLv ovitt ei-m. (poivinuv ou^ff o^s "oiHJiviTfl 
^/A.ei,iU)tii^6c^ (PeuviTouviffv^^ltvm. ^Tn/ii^tov. 

O /JCvdtt J^hoi^OTlTV.TWiivilAKTOLTtllt Olii^Ci^mit ^HKivjJCXTU 'yiVcVTOU . 

po/«,iazi/uifAtflC • 

Oli )Ma,U()AlO( ^ ItgtMSf i'et2iOV .3pM6)» /otV(2;tO^>)T7*'(Tt6)» /UlTW/l) 

^ f yi,vo/jilvc>v , ^KTDt iun-srAnaiov KKCvcuea cp^ecyfjov, imjjaw/jiiix 

(^-mv 2 (^hewmiTi fiK^fccjviiu • tTa/cv^tov. 

o /uvSiff <fnhol,oTi c* Tvdaf tuv (Xft{vcvCiV^<n.ei,Kou o'i fiuAvlo ol^ioi Tr&ff&jr- 

TCUAaiTt. AC<UTi.hK^. 

xcumhec^TVcphcv^ZcvYh-cpnaiv^i ts^t^.-th /jm^Tti, avn^fjuviouj /lit- 
« T^ opc>. ftTrx. oujidis 0fiat, hi^ocvov c^JfJiifmTffA^i^CffLeu- ucluTtiTtv 

TldhlV ,'^hu.ilff 0ljai<^(^(fhO KTVTTBV (XI{9VCl-il Si /JLV.Th^ \1 TWhK^OV- 

ea iiinv 2 tikvo» io" i'(fH ngiTUfiKViecfo^ev ficvcv cr^ciff t stf tjora , VMk y 
ii\3»S,iU)uoag)§ii(n.C)t- ETn/wi/^iof. 

o ,«v,^f uerbis credendo,.icccrsit .id caircm,& capta cft.at aiicnpc accufr 
rentc,illa dixit.heus tu/i taleni urbeni condis,non multos inucnics . : 
incolcntes. ' Affabulatio. 

Fabula rignificat,tunc maxime domos & urbes delolari.cum pracfe-» 

fti molefti fuerint. 

Viator. 

Vlator multa confeda uia,orauit,fiquid inuenerit,dimidium 
Mercurio dcdicaturu.nadus igitur peram cariotarum,& amy.- 
trdalarum plenam,at<5 ea acccpta,eas comcdit.lcd cariota - 
rTim offi\,&. amygdalaru corrices fuper altari quoda impofuit,Iocutu$ 
habcs o Mercuri uotum.nam r ei inuet^E exteriora 6c mteriora tecii pai 
jjQj^ Affabulatio . 

Fabula aduerfus uirum auarum,qui & deos ob cupiditatemfallit . 

Puer&Mater. 

PVer ex literario ludo condifcipuli librum furatus,tulit 
matri,cum ea uero non cornpuiffer,fed porius amplexata fuiflet,|> 
wectus cctate ccEpit dc maiora fuiari.in ipfo autem furto aliquando 
dcprchcnfus,ducebatur refta ad mortem.at fequente,& lugente miitre, 
ille carniticcs orabat.ut breuia quxdani matii narrarct in aurem. 
qux cum illico ori filii fe admouiffet,ille aurem dentibus de^ 
morfam abfcidir.matre autem,& aliis accufintibus,quia non folu fura- 
tus fit,fed & in matrem impius effet,ille ait.hc-EC enim mihi 
perditionis fuit cauia.fi emm cii librum furatus fui,me corripuiffet,non 
ad hcEC ufq; procedendo,nunc ducerer ad mortem. Affabulatio. 
Fabula fignificat,eoru,qucE no m princiqio puniuntur.in maius augeri, 
inala. Paftor,& Mare. 

PAftor in maritimo loco armentum pafcens uifo tranquillo 
mari,defyderauit nauigare ad mercaturam,uenditis 
iaitur ouibus,&palmarum fruftibus empns,foluit.tempeftate 
iiero uehementi fifta,& naui m pcriculo ut fubmergeretur,omni o^ 
nere eiecto in mare,uix uacua naui euafit inculumis.poft uero dies no 
paucos tranfeunte quodam,& maris(erat enim id forte tranqnillum) 
quicte admirantc,fufcepto iermone,hic ait,cariotas ireru ut uidetur dc- 
fyderat,& propterea uidetur quietum. Affabulatio. 

Fubula fifrnificat calamitates hominibus documento effe, 
Punica,&Malus. 

PVnica,&: malus de pulchritudine contendebat multis contetioni 
bus interim fitctis,rubus ex proxima fepe audiens definamus 
ait o Amice aliquando pugnare. Affabulario. 

Fabula fignificat in prceftantiorum feditionibus,uilifsimos quoc^ co * 
nari effe aliquos. Talpa. 

TAlpa ccEcum animal eft.dixit igitur aliquando matri.moru ma* - 
ter uideo,deinde rurfus ait,thuns odore plena fum.& terrio 
iterum.oErei inquit lapilli fragorem audio,Mater uero refpondcH' 
do ait,o filia ut lam percipio.non folum uifu priuata es.fed di 
auditu,& olfaftu. Afflibulatio. ... . . :i 

C Fabula fignificat,noii nullosiafl:abiindos,i*mpofsibilia f>romitterc,'& 
in minimis redargui. 

Vefpa2,&perdices. 

VEfpaj,& perdices firibunda: ad agricolam iuerunt ab e^ 
o petcnres bibere,promittentes pro aqua hanc gra- 
tiam reddirurum,perdices fodere uineas,ue' 
fpa: circum circa eundo aculeis arcere fures,at agricola 
ait,fed mihi funt duo boues,qui nihil promittendo,omnia faciunt, mc* 
lius igitur eft ilhs dare,quam uobis. AfFabuIaoo . 

Fabula in uiros pemiciofos,qui promimint quidem iuuare.lxdunt 
autem admodum. p,r^_ 

Pauo,& Monedula . 

AVibus creaturis regem,Pauo,or3bat ut fe ob pulchritu^ 
dine eligeret.chgetibus ateuoibus.monedula fufcepto fermoc 
ait.fed ii te regnate, aqiula nos perfeq aggreffa fuerir,quomodo nobi^ 
opem feres.'* Affabulario* 

Fabula fignificat,principes no mo propter pulchritudinem,fed & forti' 
tudine,& prudenriam eligi oportcrc. 

Singularis animal,& Vulpes. 

Slngularis agreftis luper quada fidens arbore dentes acuebat . uulpc 
rogante caufom,quare nulla prspofira necefsirate den^ 
tes acuerer,ait.n6 ab re hoc facio.na fi me periculii inuaferit, minie aut 
me rimc acuendis denribus occupatum ee oportebit,fed porius para * 
tisuri. Affabulatio. 

Fabula fignificat aduerfus periculum prtepararum efle oportere. 

Ca&ita. 

Cafsita laqueo capta plorans dicebat,hei mihi miferrc , 
&infelici uoIucri.Non auru furnpui cuiufqua,n6 argentu,no alf 
ud quicquam prcEriofum.Granum aure tririci paruum morris mihi ca 
fuit. Affabulario . 

Fabula in eos,qui ob uile lucrum,mngnum fubeuntpericulum . 

Hmnulus . 

Hlnnulus aliquando ceruo ait,Pater tu & maior,& celerior 
canibus,& comua prasrerea ingenria geftas ad 
uindiftam cur nam mitur fic eos rimes.''& ille ridens ait,ue' 
ra quidem ha;c inquis fili.unu uero fcio,cp cu canis larratu audiuero,fta 
tim ad fugam nefcio quomodo efferor. Affibulario. 

Fabula figiuficar,natura rimidos nulla admonirione fortificari. 

Lepores,& Rana;. 

LEpores aliquando in unum profefti.fuamipforum deplora- 
bat uita,qd forct periculis obnoxia,& rimoris plea, cp & ab homi 
nibus,& canibus,& aquilis,& aliis multis confumanrur.melius 
ira<5 ee mori femel,q roro uiri; rpe rimer.hoc igf firmaro,ipetu feceriit 
fimul in paludem,quafi in eam infulmri,& fuffocandi.fed 
cum ran.E,qu£ circum paludem fedcbanr,curfus ftrepitu percepro.illi^ 
co in haiic infiluiflent,ex leporibus quidam prudcntior effe uUus aliis Z(P^\<Ji.i ,KOU.'m.^olHA{- 

a Tov (U7>vvTiiffTaeiv ^i7Tvi!{iMo/AZi/oiaiij'nv{lc/bc.7=>{'vxvTH<i •jftv yU- 

ejLVK^mc/lomt- 6i iJli 'ni^cflias , ffuoc^av 'toco' xfi-TdAovi-dt Ji c^pii' 

Kfcf kuVAiJj TneirofTif ,7oTf UAvJonTocfnari^fiV vvi v.Kiir^dji . h^ yia^yoe 

S<PitiiM!i/uun y^etcn cPvo Co^ Jl fmSiv iTm.:(ifAoij!i/Oi ^Trvivm. Tmiicnv •«/<(/ 

»0» olu) ^f iU.eivOli (fbCWCU , ^'TtSP Vf/XV ETTIjttU.^IO» . 

TOCOi{,KOUHJi\OIOff- 

nv i§vi6a)V ^ov\oijSjio>v TUiii^sw. CxcnAix, •roif ioy-jop ^'Z''*" ^ ^d^- 

T AOtyii^O^PVeiV.cU^tVfJiSiCiV^ VVTOTmVTlOV ,KOA0lC{V7W\pC^iivi'<t)H. 

«M'a <nvCc(cnAi\jovf>{ tHi^fi^ »,a«cf Kst^^itc^fiJK^» l'jU)^§ija& , 'mthiMir 

l77«f!a'<7«f. E7n/«l;A(3l'. 

o /^UrSiDf cA< Afli, 07J 701; 0" ocpyovnx.t ov d^ h^M.o{ ijUiov^iMx Kou ^ol/xfjV kou 
^f onxni' iKAiyi.^vu Aet- 

Movi'off, VJ3U ecAdiml- 

OviU ocyfios tTn 77^0? isui iivc/Jo-s^vvi o^iivm^ i'flD>C(/- « A&TTtWf 3 
/« i^oiJitdf 'Tiw eu-VM/^on iJ.iiSi,fxioc( 'irffccrHiiddiii ccidn<.^,{ ^-ri c^cxS^v- 

i^ysi ,"cpti , XKOcAoraiTovv 'miOi.eiyccfifJiiMvJ\civo{'7rS^i<^ii,xii^t 
fiiTnviiiocvTU. '7TfO{ 7Di/f 'c<f6t7W.{ KMtav «^ Aft a9^ Scciicjn ,«M«: fcxMo itol 
fiOieoScny^iiSzu. fjaftiiidtov- 

O/MUfSaf cPnAoi /on Aet 'nfoff 'i>v vjLvJ^^ivov 7nx§e«ruoujA/c<^iiDui- ' 

Kopvcfbc.Ac{. 

o^vdhcAoff ei{ •TTvcyHV ocAove , fl^oV(£» l'At>^ • olfjuinu •mAewnzJ^a, 
K KMioV^vCfi^Tfriivu.ov^^vcnvc^ioaTpicmfiiiv.^Tivcff.oij^cccj^yi/^ov^oDKKA 

AoliTUVTifjdoiV .n3v.iL0{Si oiw fuv.po{ ^^v iMecTOV [jcjOi mi^ovlcJin- 

CloV. fJVfiVidtOV. 

O/iv^ff^ir^ofnvff^ia^tPbff (fl/T^Atf ,fi(yivv(^^fjJU'ov{yjivJ\cu)cv. 

m^(o{. 

EjSj3o'f TTiJTt "TTg^Of tIcv iAoCCDCV &'in 77a7T5^,OV KM. /ttft^'l)f KOli TKXUTS. 

f f of KivZv 'm.0v<.\^{ Kou KJi^ocTTX. '!rf0{ TDVTDiff vTrS^cpvx cpff «f 'nfce 

Kficujxif-Ti cfiiTCdTOuo XTU TovifixtS (pojhH. KqcKftvof yiA^v etTHV kAii- 
6ii yB TtajTVi (pli{ liicvov .c:!i A'6lc/hc ^diff i^ir^c/^kv Kctjuc{ vAkmv KAsioto ^oLc^ 
H^fT^o^ (pvyHv ov!<.6iA"o'nzi}{i.KCfi{§cfi(U- i-jaftViBicv - 

O ftv,^{ cf^iAol/^JTiTovff 0vm J\aAovff ,iikyxK7ru.pouiicn{ ^^ivvcnv . 
A «m 01 , Kou ^ocjKy^ i • 
1 Axrtjoi -spTt <nwiA,^VTi{ , ^ViciuTtov nr^o^ KMviAiV{ Knnv.Acuci- 
19 Siov^ciffi-m^JrpKAyi^mKoclAiAliJL&TiTf^ic^^^Kjy^^^Koui-sycicvi^ci- 

TmiV ,^ iCU/OiV ,KOUKiTaV ,)^kAAC>>V TrdMCiV C(iKAi<7U0i7DU- jhiATlOV 

5v li- 6oc*eiv oc7rat.^,(i iQ^ 6/2^ J^t^a? ••3«i/7X)'5oi'»<u nv§6^<mvT^{ ,ci§fi;i(mv Kgi.''* 
T0UJ2^vei{7{iii Ai[JMiiv,c>{eiff ocv-riwifi^mcnvijivoi ly KTm^nviyHdVyJlvOh T <Ji 
Hff.6iiijiicii vVkAO) 'T^ A/jOfiff ^kJoc^vC}{ -fV tdv o^c/jbev ktv^p» Kcdovv ,60- 
^et»ffTmTHvetff'jrH^(nivr,TAxni)c!iVTt{K'i^viik^os%ibit.6>v^9lMc»v, 

CH 3^ 

o fty^tdiiMi/cTict Ji^^tw7i.ff,^iT{p63V y^^ovx 'inny^vmv 7TWfflf/<u- 

^off i'nisn "mPiifiov , Vjo^r^ccndiTHffifoTs^cvaiijbfffv 'i-^smvKOiv^ 
'myistL'nvv>v{\cwv(ov,KciU(5\i icoufiiatv "mvTrdMfMCsv ^cnl^Kat, 

KOU )'-3JSraf TSAnyety iKilO fTtWTTX. itiJ^KKloCf CCVOS^VV '/"SJSn)» /UiTKjSaMo- 
fdtOSiltLhoUlto/' Linf^v^ov . 

o fiv3t(J)iMt, cTiavJ^eiitilff oi^^vms tuu •3T^ot/oioi/<?oAoi/»,«M«: 'fAi 
1^6' iKavdJ» (pSovov , ly 2>"» juVjl-vi/o» cti«?\cyitot^'^t '^ "mvlcui Kyiiv^v- 

^i^.ot/pyj^os- 

iXoi/pyuposTicfKTJvl.ea.v ocvZiu Tiw tvcncu/ i^ci/iiyi/ef-^^l^^t ,^ "^^^- 
9 OT^C&Afl»'7n)/(»jaf,ci'T7v/7='7r6)((9t7a'ft//e,(n//x«7ri3/:v'/oLo't«R Koi 

«vlvp^Hftot^^^suiy s'»»oi/». viou.\\^Svifii^eu i^ycfjAvctf clv2^v tJ&AtTit' 
'licv jii^yiToov-vs oLu-fV '7TA^K'TH^vi(ms ,vi^^ yi-nvls aiwvoiicus , ixvc^v^duf 
•i>v fhoiAov ai^^t^ jjl/ Si^nw^m. kqiKmcsiAiijV ^KMtacvh s^vtdtib» Ic/2i», 
8fO»a» J^^/a^yj.KjTfMii^TKf J^/j^f.^^HsotJ^^T/JoAcfpv^io^ju^ovs^iWf ic/2i»,Hj 
^iiv cdiiou/ iwMiJ^os ^fii^ovTtoct ftTnv &ovf>SK^ix\.ovSi, ti ij^o v a>'» T^jbi/ai» 

fij(^f A; ,J3» OWX/ «*77 5^U(J5l) A«b6)» 0«0'- Hj VCfXX^i OB/ S » 5^VOTV «»' • TfW Od«- 

T^ ydp m ^of 6js« j^aaM' oiOf o§Z "^ x/ cTi o ^^vozif ov ,0» j^ijffH f oSct tS 

KTli flKTOOr . i-nlfiv3lOV' 

o ftvSos (Ph^oI ^o^n ovSiv ^iiiTtitns ,iticv f*fi ii y^^trs mi^oaH' 

Hv^ Kou y4§eu>ot iio' touitov h^fxaivos cii/ncw tw» J^ flof A/tw» (711- 
X (poivtJt-mv Jt ^wJJi' yi^oiMOi novcpot cvns, TKy^c>s KinTffnffDcv . e'i Si p<ti- 

vob' «oy- 2>' €«f 00" •tF aufixr f*eiv<tvTri(^aiwi?^ifcp6timV' ETn^i/^o». 
o /*i/f53f c^Vj Afl? , 077 low o» « A&ina TroAi&f , ol ^ «'KTW^vof ^j^tf (£f 4)^j<)U' 
01» • oj /i Tufi.xaiot Jhvh^tvmv K^iaKcfJUoi • xeA6>fi> , low «'itbo"' 

EAisJvi) «tToi/ iJla-jo i'7rr«a% ttwthv Jic/U^cu-r ii, "nzifiouvivTOS "Ttip 
X ^ CtfVfi <?■ <pi/ot6>0' oujTHS ei y ^iKftvtf fiiotMov TH dihon 'tr^catcHfffi. 

AU^0>V OUt) TtU)THV ftisOVOV^t ^ IM« fif i/'<4of a*t»t/X6J»,^T'«'($tK&f • » 

Si^n^TOcm^civm.aovadL^atwiTtifliii ' 1.1(1 fivBiov. 

o fiv^cf dnhot ,'oTi •mM.ot ci i^\otetUcu<fTwv ^^ovinciTipav Trti^Kvsvcuv- 

Ti.Cf,\.OU}'}PV(/'i^KK.\MI' tvMK- 

YM.K TTOTi 7rH<DiauaK , udi 7rec/ht ovojbtf inff.imv . c J^ , a.'» {1 ^etnMiKi 
f\ udiavfifiK^^tieu/ii^^Aei.^n&Si^imBcA/oLu^SKCpi^CfxiJtiS, sivd^duf 

fi-Tnv.dii^ciKAief^d u^i '^MhoO (nwifteii^aas^iTWO''^^ (Kei^offi «f- 
'mrt)Vt^vuS atwi^y^oficf' fntfiv^cV . 

o fM^<e<Sii?^ot,n^ J[eit udi luv iA«p{i?w» yv 6aoi/ J^etSac ,«M' lo' 7m» aJ«r- 

KCUCiV. EA«<pOf. 

A«(pOf '/>»iTTf)bO» 'm'mi^C>fJlJU'lf TIOV Ctpd«?\ftciV ,111 tl'lCVCS CAifXlTO^ift 

% (jiSi vyiK 7W» (xpiKACiV 'n^ccf liw ^fi^ai Sfg. TDUff Koyuj^fjoaijTKO' "^v 

ffa,2>'»<JliA/7p»,<7r5)of ()«'A«Tf«M' ^oflcvoi/o^» 'vnt/oitfSHi. Tiu^KTffhiov- 

n.ffSCZ.t^^i^viw^^aixiJiJliiet, oajTTiff n^Tiv^£\jaKt • H^'tou;7^(iAo- 

v.i.' (pvp<^ ait fiftite o fbcii,niiUa re gram nos ipfos affidte, iam ut uide&,& 
nobis nlia fuut animalia timidiora. AfFabulatio. 

Fabula fignificat,miJferos grauionbus aliorum confolati calami- 
tatibus. Afinus,& equus 

ASinus equu beatu putabat qj abundater nufriref,& accurate, ca 
ipfe necj palearii fatis haberet.prcEfeiTinVcg defangatus.cii at te^ 
pus inftitit belii, & miles armatum afcenditequumhuc,il- 
luc ipfum impeIlendo,cxterum & in medios hoftes infiluit, 
Sc equus uulneratus iacebat.his uifis afmus equum mutata 
fenrentia miferum exiftimabat. Affabulatio . 

Fabula fignificat,non oportere principes,& diuites imitari,fed 
in illos inuidia,& periculo confj'deratis,paupertatem amare. 

Auarus. 

AVarus quidam cum omnia fua bona uendidiiret,& aurC' 
am gkbam feciifet,in loco quodam infodit.uniiMefoiTo illic SC 
animo luo,^ mente, atcp quotidie eundo,ipfam uidebat. 
id autem ex operis quxdam obferuando cognouit,& refoflam 
glebam abftulit.poft hsc & ille profed:us,& uacuum locum uidens, 
lugere coepir,& capillos euellere.hunc cir quida uidiifet fic plorante, & 
caufam auduiilfer,ne fic ait o tu tiiftare.nec^ enim habens aurum, 
habebas.iapide igirur pro auro acceptii reconde,& puta tibi auru ee.eii' 
dem enim nbi ufum prcEftabir.nam,ut uideo,necg cum aurum erat.ute^ 
bare. AfFabuIatio. 

Fabula fignificat,nihil eife polfefsionem,nifi ufus adfuerit . 

Anferes,& Grues . 

ANferes,& Grues in eodem prato pafcebantur.uenatoribus at ui' 
fis,grues,quod elfent Ieues,ftatini euoIauerunr,anferes ue^ 
ro ob onus corporum cum manfilfenr,capti fuerunr. Alfabulaao . 
Fabula fignificar,& in expugnatione urbis,inopcs ficile fu' 
gere,diuites aiit feruire capros. Teftudo,& Aquila. 

TEftudo orabat aquilam,ur fe uolare docerer.ea atadmonente j)* 
cul hoc a natura ipfius eife,illa magis precibus inftabat . 
accepit igitur iplam unguibus,& in altum fuftuht,inde dem]fit,hxc 
autem in petras cecidit,& contrita eft. Affabulario. 

Fabula fignificar,multos, qiiia in cotentionibus prudentioribus no au* 
diuerint,fe ipfos Ixfiife. Pulex . 

PVIex aliquando faltans,uiri pedi inhasfir.hic autem Herailcm 
in auxilium inuocabat.at hic cum illinc rurfus faltaffet, fufpii ado 
ait, o Hercules,fi cotra pulice no auxiliatus es,quom6 cotra maiores ad 
uerfarios adiuuabis.'' Affabulatio . 

Fabula fignificat non oportere in minimis Deum rogare,fed in ne^ 
ceifariis. Cerua. 

CErua altero obc^ata ocuIo,in Utore pafccbatur, 
fanum oculum ad terram propter uenatorcs ha^ 
bens,alrerum uero ad mare,unde nihil fufpicabatur.prajtcr' 
nauigates aiit qda,& hoc coiedates ipfani fagittariit.hajc at feipam lo/ 

C ii gebat,q3 uhdetimuerat,hihi]paflafoi:et,qd[nopiitabat malu iUaturu, 
ab eoproditam. AfFabulario. 

Fabula fignificar.fepe quae nobis noxia uidentur,unlu fieri . 
qua: uero utiJia.noxia. 

Cerua,& Leo. 

CErua uenatores fugies in fpelunca ingrelTa eft,i Leone atibi cii i 
cidilfct.ab eo coprehenfa eft.mories at dicebat.hei mihi cji hoies 
fugiens,in ferarum immirifsimum incidi. Aff^abulatio . 

Fabula {ignificat,multos homines duni parua fugiunt pericula,in ma 
gna incurrere. 

Cerua,& Vitis. 

CEtua uenatores fugies,fub uite delituit.cum prsteriilTent at paru 
perilii,ceiiia prorfus iam larere arbitrata,ui' 
tis folia pafci incepit.illis uero agitatis,uenatores con ' 
uerii,& quod erat uerum arbirrati.animal ahquod lub foliis occultari. 
fagittis confecerunt cerua.hxc aiit mories talia dicebat,iufta palfa lum, 
non enim olfendere oportebat,qux me feruarar, Aftabulatio. 
Fabula fignificat,qui iniuria benefaftores afficiunt,a Deo puniri. 

Afinus,& Leo . 

CVm Afino Gallus ahquado pafcebaf .Leone aiar aggrcifo afinu, 
gallus cxclamau]t,& leo( aiunt enim hunc galli uo ^ 
cem timere)fugit.at afinus ratus propter ie fugerc aggref ^ 
fus eft ftatim leone , ut uero ^cul hiic pcrfecutus eft,quo no ampliVal» 
li pueniebat uox,c6uerfus leo deuorauir.hic uero morics clamabat,mc 
miferii,(Si demenrcm.ex pugnacibus enim non nams parennbus, cuius 
gratia in aciem irrui .'' Aftabulatio . 

Fabula fignificat,plerosc5 hoies,inimicos,q fe de induftria humiliariit, 
aggredi,at<5 ita ab illis ocadi . 

Ohtor,&Canis. 

OLitoris canis in putcum dccidir,olitor autem ipfum 
illinc extrafturus,defcaidit 6c ipfe in puteum.ratus autem canif 
accefsiife ut fe inferius magis obrueret,olitorem uer^ 
fus momordit.hic at cii dolore reuerlus,iufta inquit patior.na cur unc( 
fui interfeftorem fcruare ftudui .'' Aifabulatio . 

Fabula in iniuftos,^ ingratos. 

Sus^Sc canis. 

SVs,& canis mutuo conuitiabantur.& fus iurabat per 
Venere proculdubio dcntibus difciftiinim cane.canis uero .id hxe 
difsimulanrer dixit.bcnc per Venerem nobis iuras.fignifi ■^ 
cas enim ab ipfa uehemcnter amari,qua; impuras tuas cames 
deguftante,nullo pafto in facellu adniittir.& fus pp hoc igr magis p{c» 
fert dea amare me.nam occidenre,aut alio quouis modo Jxdente oi- 
no auerfatur.tu ramen male oles & uiua,& mortua . 

Aff^abulatio . 
Fubula fignificat,prudcntes oiatores,quxab inimicis obiiciuntur.ai' 
tificiofe in laudem conuertere. 7W. J\'S(piAlflX^ £a «Stf « . 

I.\(X0Of,KOUA(<i)V- 

Avpof n/u/nyo^jf 0^}o'jax, ftf xijov eJfftc/V- Ae(3VT7 Jl't(ta Tf^/Ti';^^!/- 

nvax ,1^) Ttov 6'^°iiiV xyfiCiiTcLiZii inQjii^Tnmi • ^'mfiv3iov. 

OjHu^?Jl«Ao7,o77 TW^onwvaiid^iitT^v fMK.^oiKTVJ.vAuuovfcpAJycyncfff^i-' 
ydhiivi-m^xi^axv • 

E A«<$oc , K^ «V'ft Aof . 

Aflfcpof kaoD^ouffcpA/^ot/fTK^i/^^K^^TnAUilx/iJyS^i»- Tre^ptA^VTray (A'o- 
i' \iycv inei)C}V ^ ii "Axcpof ■n.Aidf Sti^ Axietv S^xax , •mv Thf dn-ni- 

Ais^^MciViod^ieivilp^x^io-yiJTWV^a^oiJMtijv^otii^u/iini iin^^fK^it 
Ttf ,iuiu'o7rSp Sv ot Aofltf vofuaou/TTif ^ ^diiV uTp v>'if <pvM.otcf 'nKpuTrfttSoa, 
^iAiaiv aietAov 7iwi'Ax(pov-'ti^SyiiffUovax,Viou}TiAiyi,- i^tv.octxidTeviK. 
6V yH' iAet t/w auau.ouv fxiAvfictlvic^vu • hiUfiv^ov. 

OjKUrSa; d^iAol ^'dn 0\ KCpiHStt^T^Cf TOVff ^^y^TK^f ^ 'vTPSiOVVjiAlK^CiTOU' 

OVOf, \tJM.Ai6)V . 

Ni) Tnnl xAittTvLv ciwi^oauiTr)- AiovTtCf J^ iinA^cvTtKy tw cta , o 

ctAixJvc^v i0c!><ftin Kj 'c jaSa' Aiov ^cpxaryO' c^v M xAiJvcvof (pcj- 

vliv cpo^ei^ ,i0vy^ o<fi!cvc&vo/xiaucr Ji cw^v m<p&jyiv<u , t-TTE- 

t/^oXijJil/^^f TU AioVTl -taf ^'^'^'^CinPVTOvijdci^CJI ,<^iX fiViKi.Tt 'n ■fb' «Al- 

tt^SvoTnf {■^itvei-ip cpcivn ,<^x<piit 'o Aidv t{ff.TTi6otv^cdCTr>cABii;^onoiV ijhcx^x- 
BAiofirtj touocJi/dti-pf-^ntiAintsuvyy fj^vic^iyivicjv^ nvoo 'yx^vetf TvoAifjcov 
^o^fiiiSnV' hTa/xv^cV' 

o uv,%y J^iA^ii/dTi Tm^ot^T^ aiSpcJ-mjv TvcimvoVfdvotfiTnTnAtvTs l^otcf 
i-Tnvdi^TtiuicodovTUCtif^XiH.eivovxTnM.ivTnu. 

Kiiinj}§of,«Mnva)V' 

H-nzo^iiVnvCiVeiCt^^iot/fi y^^iiincniv-^oSiuvimi^oof fhovAofjJli/cf ecu^v 
K i-/.eii;M octivi.n(.efi <^rHA6itiod oLo^f tif 'f (p^ioqi-oinS^fJ\!'oKVC>v,6}f 

i^^Ttovi^cyfixM.ovocJ^VTnx.pxyaycyin^TKdicDU, zivKHTm^cv 9j>«- 
tpeti i dhtKHV ■cA , f*iT 6 Acujti(T i-TiU.viCiV , JiiKcuxcpnaj-vi-mfjdx-TichiTWTi.^^ 
^vocvTi)^§xawaziUiajjdvJhcajx.^ i^m/iv^oV' 

O lAi^ct,'ir§ccl«.S\ivji\Ji,v.aj.Kyot^<;o\jS^ 

XvCf ,K0elKVCiV • 
XfyUv.VCiV xMiAOlCf <5)iA0t(S)i^0\JVTO.)Uxl'n fjSjt CVf , ^fJMVi HglTaTNtf 

a Kc^ofiiTHfS filiVT^lff o(f{)vaiv (xix^^i^^v 7{iiiKCtJJX-'tioi<-iiciV '7ri^'^ca'mt)- 

nvceipCiViKuyeiin.. n^Acicr ti^TVc rii f dccppoJ^lThciifjiuvc fjj/veif <hi- 

Aoifp^^vss oijjTH{'dTi ftecAirtx. QjiAetcdtu-ii •i^v tzov awv txn^Soi/pTUiVcm^Kdjsi 

■yi,voijhov ,ov (foACifet 'n^ev 'nigocniTCU'%^ ii cvf,Sjg. SoSf fiSj/ isv ftxMcV d)i 

Au^fa SiCf 91^'yCVaX fii-?^V 'P^iLT^VCU/TTX.,il xMCif AvfJ(UVCljiUcV 7JW>7W'- 
TTBtflll/ XTm^fiipiTtU • cil fjii 70/ \\cf.K£j{ O^flf KOU ^ClCVC iUXJ. TC,SVmi\Ot.' 

h-mfJvBiov^ 
O iMu^oy (hAoi,'dTt di <p§cvi/jiei mv f ^TZJf fcl^jTix u-TP lut lp(5f ^y cfaj/lH , ^/Ut- 
^c/hi eis iTTsuvol fiiTVc^ftKTilovaii 

e iii ?8 

ftogo AtfHf , i'o9-/ 7J Hj ivcpMvivliiawu^nianvhKi^t^ntL^ms ' 
O /Ui;r93J</lKAfl7,o77oiJKoiS TO';<ti •/»: in^Kyp.K'JW.,oif/Cci't^Ti^etorH7HiQi~ 

ViTVU. 0(^t ,KMCH^^VJlVOS . 

ii{y.(X/(tu'ta tnwJiiHTdTD /iTVU^acuf ^cs ocvSiv 'miitcrxfJlvot • OfASi 
S ^ tigL^MVoO" KTsAoit civ ^vJcTmv , fiiTU.^KAiaS^ n4x-ffvcv 'msi^Hvet 

"nt 'ntLV6V^yiK(f-cSi,ov^'novv iow<i>ii 'PTi^fiyc^n^dit^ov ■{'mTH^ii 
CKsJ^oH^§M'vo{oivi>fv'nvovv'm,yo<mvoicv'n.'jn(cKS , cpovSCn.^f^Jfcati-- 
bff fJ^ doulKTV iu.TVt.icivt , infivoff ei^mv -ovTUiCf i'(/l« uuirscSiv SuiuxiKoi 
K-z&Kiv^eiv -ovSi 'yi^ Mf ttwthv tIui Ainnv "'pcmt • i^m/^ViSiov . 

O /MU^f J^hOl^OTt 01 TtTlcr QlihOK (uu c/))A^ IT^oatOVTitt , 0U>7>) ftKMoV ^hi' 
'TrfoVTOU . P0lfJLilV,VJluXvH3t- 

OlfiilWlCyV^OV ^VKOV ffUvyVOV £()^OiV ,KM. KVi\cfJlS*Ot , (02/ vT& kUffl» 

zr iJtcpc/v-tTt^iA^iiu/Byfln , ei^TWT^. KVKVot 'nfo^KVV lipTr&atc^fJl/ tkw" 
viiv ly ouj^t iAi6}ta • tuv o tiwav icyon /u!> J{<\*KfiiV6)V i(9i7W A«£a» 

S'» AVKAV , tU)U Sl^ TnUJTVi V 'TWp^iCpOlTUV , iKflVOf l«KO AoU fl<i (/Ml^^/f O^' TCUTOl' 
|(9(.7WA«fjSiJjV oTot c/lfi AllCO J aVflftiTvl^H f fl^f oU/.^m UTR^J^tCpO* O (J^ jMI» Au- 

H9f i^iidiv uf> Tnxa^i ir^o^KW ^oio 2>'f A«flf ot ^bv ,KfiK fit nvmv (MiVft- 
'^p ■iO)So TWifL^iV t;oyo-atcfji*ot ,iCou atuiett Si c^Ci>fi«ov , etcr Jlvc/^ov ouj-fv i- 

laCfiTNaKffK-MkTeiVcV. ETTl/ai/^IOI'' 

o fiv^t <Sii\oi,oTi <pvait Tra Jiff « , jjingrJi' SStt ov Jicpi • 
Ai6)V,)cou\vtait- 

tC)V'yi^!iacit,ovca^H^T!X.KiKA.iijdvcteiai''^a:i-7rU§liaziV cA' tTrtff^t^^ 
A /uJJ^ocZli/^otcnAjV^ijVKAfijTrtKOf ,t«'AA« tuv ^dbv .cTtivax) Avnsct 

^KCciJiZfOCf ^'neuejLcLo' ^ii^Thyi^ei 77Wf« tzj P^iovTi r^ «Ac^innst , ktz 
tf« "Trri^ iSiv 'nSifxSvtit ^v 'mivr oujT iipKTtuv^m ,Vj ifjg^ 7Bt^7W/uI) Jl^flCtTn- 
tmt^^VKigjt^tHff -ciTBiTBi/TuJliTTBCfiJp itj i» «Ac^Tm/- icoi Tt2v TtAAlTrdCit 
iic^oocaKTt Ttiv Avnsv ptifitKTiov /u£* Jv At<S)i' i(9(.T oWTWf iSf up(a 70. {i'«A'«7ra- 
hoyiKt tiiu^ov euTHCuau .,v^ 77'f i'($i> 'T <retotA6c'i/7mjf 7Dffoi/y v ticiAnai.v/cant 

tny 7TBtl'7K2<?<^ "TrS^lVCSnaHaTX , ly fltf «TrflltC UTnf OT)i/ 77Btf'/«?S^D7T('OTCOTC, 

ly ftKiiaa • r Ji Aiovyff £ij^t 'M 3i^K7seicui aTrav Kt A^/ravjof , txflPo 4h- 

ctv^eiAvwv^Zv^mitiAei^d/f^TfwoujTdvJbpot/i/^fjuiiVKfiLi^iaHV^^mvAviiS 

KO(u£voy , M ot AciTm / )4A<S<ra ^^Tii » . ou 7af 2 5^1» 7> » «ft cot'7W » 'TTf of (A/£i3Uo»a«# 

juvav.aMiJC Tr^cf ^jUtfaoM'. ETn/uu^ioif^ 

o fiv^{(hi\oi,o2i'on^d"iiij.snv fiti^vcifjjlvoff^tigii^ioujvv 'TtwTrd^^v Trtei- 

OVViTtt eUoi^Kfli^anV a^.TVvSiTrTiiSoVf 0UJ^VKTTOLM.K^eU flt'A«t/- 

7« ffK ,7»/o'i' A' 77 mQijit.iTOU iat(ff.^ciifASJov j^)' ais'f utp 77Jf /ut^flKff Tint- 

f«77/fn'<7zxtja,iy ftKCou</l/'KDr aieucQfiTvuu^m., l'K£fLO>v oi^Katx.,u3} 

•fi 'mA.vetic^icv KTnvirKovoDCH^TihTt) )VjK'mA6<://.liv!t\^A'ocurri!(l^ «♦«vi»- 

^etvit^oyccaccn, ir^o<5tLMiaa.'rlwdv^euivji'jffiT"'mAvouic/}oiii. Itieivs jcpi»- 

eUVrPt T1{ "Tliii iv^OCV ttSTfTo^V ,\l y/vll titTnnsivKTV ,0 ■F ViV^Ott 7K atTlKiUif*!- 

<^6)V jifii Tid^ifu . HcxKetict,nyifJiCi cpKi^etv ocMot Tniiv S ^(ATtsi fiK^ nr^cai 

»i/Xi' SlW,& CAtUS. "! 

SVs^Si cmis de foecuditate certabat.dixit aut canis foecuda ee maxi' 
mepcdcftrium omnium.& fus occurres ad hsc inquit,fed cu haec 
dicis/cito & ca:cos tuos te catulos parere . 

AflFiibulatio. 
Fabula fignificat non in celeritate res,fed in perfeftione iu> 
dicari. Serpens,& Cancer. 

SErpens unaVum Cancro uiuebat,inita cum eo focietate .' 
Itaqp cancer fimplex moribus,ut &. iJle mutaret admonebat ' 
aftutiam.hic autem minime obediebat.cum obferuaf- 
fet igif cancer ipm dormiente,& pro uiribus coprefsifTctjOccidit.at fei:-' 
pcnte poft mortem extenfo,ille ait,fic oportebat ante hac reftum,& 
fimplicem cfTe.necj enim hanc poenam dediffes. AflFabulatio . 
Fabula fignific.at,qui cum dolo amicos adeunt,ipfos offen ' 
dipotius. Paftor,& Lupus . 

PAftor nuper natum lupi catulu rcperit,ac fuftulit^una'^ cu canibus 
nutriuir.at cum adoIcuifTct^fiquado lupus ouem rapuifret,cii cani 
bus & ipfe perfequcbatur.cu canes uero aliquando non pofTent afTequi 
lupum,atque ideo reuerrerentur,ille fequebatur,ut cum ipfum 
aflfecutus eflret,ut lupus particcps foret uenarionis.inde redibat. fin at lu 
pus extra non rapuiflTet ouem,ipfe clani occidcns,una' cu canibus come 
debat,donec paftor cum coniecl:afret,& intelJexififet re,de arbore ipm fu 
fpendit,& occidit AiTlibuJatio. 

Fabula fignificat.naturam prauam bonos morcs non nutrire. 
Leo,& LupMS . 

LEo cum confcnuiiIet,rEgrotabat iacens in antro^acceflTcrant atuiii 
tatura regcm pr;tter uulpeni,ca:tera animalia.lupus igitur 
capta occafine accufabat apud Leonem uulpem quafi 
nihiJi flicicntem fuum omnium dominum, & propterea ncc^ ad uifi 
tationem profcftam.interim afFuit 6c uuJpes,& uJtima ; 

audiuit Jupi uerba.Leo igitur contra eam infremuit,fed defen- 
fionis tpe pctito,& qs inquit eorum,q conuenerunt tantii ^fuit,quantii 
ego,qua: in omne paite circuiui,& medicamcntu pro te a medico qfiui, 
& didici.^^cum autem leo ftarim ut medicamennj diceret^iperaflfer^illa u 
quir,fi lupo uiuente excoriato,ipfius caJJidam pelleni indueris.& lupo 
iaccnte,uulpes ridens ait,fic non oportet dommum ad maleuolentiam 
mouere,fcd ad beneuolentiam . Aflflibulatio* 

FabuJa rignincat,eum,qui quotidie machinatur,in fe ipfum laqueu uer- 
tere. Mulicr- 

MVher qureda uirum ebriii habebat.ipfum aiit a morbo liberatu 
ra,tale qd comenta eft.aggrauatu.n.ipm ab ebrietate cil obfer-' 
uaflret,& morrui inftar infenfitum,in humeros eleuatum in 
fepulcrhctuni allatum depofuit,& abiuit.cum uero ipfum iam fobiium . 
effe conieclata eft^profefta ianuam pulfauir fepulchreti,ille auteni cii di 
ceret,quis eft,qui pulfat ianuani.^^uxor refpondit,mortuis cibaria fe- 
rens ego adl'um.& ille,n6 mihi comeire,fed bibereo optime potius af ^ 

C in fer,trifl:ific.is' ehim me.cu cibi,non potus meifiJnifti. htcc at pcftiis pla ^ 
gendo,hei mihi inifer^E inquit,nam neq; .lilu piofui.tu cnim uir non 
Iblu non emedatus es,fed peior quoc^ te ipfo euafifti.i habitu tibi dedu 
ftus eft morbus. i\if abulano . 

F.ibula fignific.it no oportere i malis aftibus imoiari. na & nolete qua 
doque hominem conluetudo inu.idit. Cycnus. 

Vlr diucs anferem'qj fimu],& cycnum nutriebat no ad cadcm ta ^ 
mcn,fed alterfx catus,alteru meix gratia . cu at oporteret anfere 
j)ati ea quoru caufa nutriebaf ,nox erat , ac difcernere tepus no permifit 
utruncj.cycnus aut^anfereabdud:us,catatcantij quenda,moitis cxor- 
dium,& cantu fignificat namram,morte uero eff"ugit fuamtate canedi . 

Affabulatio. 
Pabula fignificat,fxpe Muficen diffcrre mortem. 

Aethiops . 

AEthiopem quidam emit,talem ei colore inefle ratus negligetla 
eius,qui prius habuit.ac alfumpto in domum,omnes ci adhi' 
buit abfteifioncs.omnibus lauacris tentauit mudare,& colorcm quide 
tranfmutare non potuit,i'ed morbum dolor paiauit. Affabulatio . 
Fabula fignificat,manere natuias,ut a pnncipio prouenerunt . 

Hirundo,& Cornix. 

HIinndo,& Cornix de pulchritudine cotendebant.refpondes aut 
comix ei dixit.fed tua pulchiitudo uerno tempore fiO' 
ret, meum uero corpus etiam hyeme durat. Affabulatio. 

Fabula fignificat durationem corporis decore meliorem effe . 

Buralis. 

BVtalis a feneftia quadam pendvbat,ucfpertiho aiitprofefta ro^ 
gauit caufam,qua re die filet^noftc canit.cum autcm id ca 
non incafliim hoc faccre dixiflet,nam die canendo olim capta fuc' 
rat,& propterea ex illo prudens euafit,uel'pertilio .ait,fcd non niic te ca * 
uere oportet,cum nulla utilitas,ied ante qua capereris. Aftabulatio . 
Fabula fignificat in infortuniis inutilcm elfe poenitentiam. 

Coclea;. 

RVftici filius afliibat cocleas.cu aut audiret eas ft.idetes, ait o pef^ 
Cnnx aiantes domibus ueftris icenfis uos canitis.'' Alfabulatio. 
Fabula fignificat omne intempeftiue faftum,iiituperabile. 

JVluIier,& Ancillx. 

MVlier uidua operofa ancillas habens,has folcbatnoflu excita' 
read opera ad Gallorum cantus.ha; uero aisidue 
defatigata: Iaborc,uifum eft oportere domcfticum occidcre gal' 
lum,tanquam illum qui noftu excitaret heram.euenit aiit ipfis hoc fa ^ 
fto ut in srauiora inciderent mala.nam hera imiorans 
gallorum horam,tcmporius eas excitabat. Affibulatio. 

Fabula fignificat pleriscp hominibus confilia effemalorum caufas. 
JVlulieruenefica. 

MVlier ucnefica diuinarum irarii propulfiones promittens,multa 
faccre pcrfcucrabat,& luau lude focerc.quidam igr acculaueuit 37 

Td^Km, difnoi •n c/Vjflru (p^fcnv.i Si^p^iSi ao^^cvciAllvn civnaix. cw ^' «♦'iji ov 

^vov ov».inniuA&ji\i(y ^K?^.kyiou-}^^6>v cmJVvyiycvdLxt ,&ii^iv 

vf r Trotflaa" • E7n/tu,9iov • 

o ^u^f dHKoi , oTt xAei ivuff t{ff.u.cuff mgd^icnv i^-^^ovt^&v . "si 'ffi o Tt km ^ J 

iSiAoVTJ nu euS^&iTCCi) 2.' t^f iTmiSi.itiu . KvkVcs. 

K vt-2^viAXi}^\ci<fis,2^vSi,'So('rdtiiffc^iKA.v-i'!:^Si'iM'i''i')S''<^'^- 

6eiv i<p'oii IJicp!^ , vu/ /xfi*- if^» . Koci cflocyivciaTciv c kou^os ovk. occpiiHJcM 
it\^TS^ov .'cSiiiVKVos oc^Ti r y^vci ocTTW^^ets ,<^(fiiTi fiiMs iKvci^^vmfooifA.c'' 

hTnfiVi^tOV' 

o fw^^s d\iAoi/oTi TroMccKXf H /juivcnKH ^TiASU-nis ocj/oc^oaIiV ecirB^yii^iTOU • 

Ji.iSo-\. 
iSn.oiid 77? ciiV^cdCfi ,vtif>v oJ to 2>' y^^fix SvcucPbKCiv^Kfii^m r 
R ^oTipov i^VTBf • icou. 7m§o(Aocjbc!)V o'ii\^A ^iHiivnx fdif ocvtS) nr^ocrii' 

y^. -m ^U/MotTO, TTacn Si Aov^^ois i nm^xTO i^Sou^eiv Kod r> yiif "^Q^OifiX 
fHTO.jlixAetv ovK fl>^ • vomv Si S' 'Twveiv Tra^icyuSix<yi.v • ^infiv^ov . 

o fxii^S J^ihdi^oTi idvovaiv ou cpufJWO', if 'ir^onA^v ihij ou}'^v • 
XiAicRiJV ^icaii ns^^^vti. 
hAi(/iov ^Koeli^s^c^Vft^Tri^l t\^^ov(r iojiAoveiKJi^u/ .vTnTV^varx. Si ^ns 
X fiCjVifmfosou}7{aiei'Tni.dcMxZ>(jJlvaovi\ff.McS7Uuicc/jtivttv oi^tx// edi/~ 

6ei'2iJ^if^vawf^ nod^fidiVi-TWC^XTeiviTVCJ.. ^-mfiv^av. 

OfMJSosd)tAdt,oTj ii Tm^dcTKoj&^ji' awfcxTos ^^''rfiTrei^u' H^^T^CiV iT^ . 

boJtkA/? • 

OUTSdA/f «TTO TIVOS 6t/e<-'<^f iKpifiXTO • H/JcTXSXf j 'nfOai.ASiciX. ^iTWV^ 

/Mi) jMOCT»» £%jo TTO/flV Aiycvahff, iifci^cUi' yd§ "mTic^Jhvavc oiwiA^- 
0i^ ,\ccA fta- ^i^ cI-;:;t' iKeivov ijW(p^ovic&ii ,ii vvK^Kels ^'rnv .xM' ev vuJj at qiv 
Axiiicdvu Aet,oTi fmSiv 'dcpiAoff- xMx in^) v ,ii avMii<j>6^vou. t-jnft iStev. 
o fiVi^S (hiAoi^oTi ctdi r>is dcrw^^Hfcxaiv txioViiTDff ii fj.iTdvotx. 

Ko^loU. 

'E.cn^yov-TraZs CiTffx vts^icuf .x\Ui'oaa.so ocu^^Jv^cvr ,(<pyi.^ \^um 

y ^CiX,'^0iVXMVtJidiV'ifJ.'m'n^Xfjiv6iV^OCU'Tt>) dlSt^Ti.; E7n/UU,9l(;|l. 

O fiii^s chiAoi ,dTt 'jrdv rP 'rnx.^dcKcu^ov c/^6fiiVov iTrov&c^<p>v . 
r<u/\t,yjiu-Sk§oc'muvou. 
rvliyH^x (!D.Ai^yis •Si^ocna.vic/hcs iycvoK^ncvTtcsetdiBi h/kS'? \^^- 
y ^eiv'iTiTdc'i^yo-,'n^oSTV.ffTioV(xAiKjvovOiV uc/hcff.euSi^avvi^iSffTSi 
Trovc^TVcAcu-Trw^ifdi/ou^iyvciiaav J^eivz^v^ff oiyxcufx^TroKTiivcuxAiK^^vo- 

1K, Ciff iXOI/at VVKTtO^ i/loU/fmVTOff tUjj di.CMVlVcXJ/ . aWJ {j&lj ^OLUTWiS ^isf cPlx 

irgx^xuSJous ,p(« Atvra 7^/)0/f Tnsjcniaeiv i»i ff J[{vdiff . ii /f S^cCujiTtct dcyvoovccc 
'riM^r dcAiKjvovcav ci^cu/ ^c/ivvyQTi^ov TOUjTOca ocim. Eirifiv^ov. 

o fjx^ctSliAdi^o^n^cSiMdisaiSpcii-mis ,Td fjzASjfjcxTOcy\^Kuv (d-vx^yivi^Ttu. 

rccul) fioccos- 
Xvii fioiycs d^CiV fcnvifiKTWvdcTrvJoirtxafiiohs iTmiCiMciddn, TrtMx. 
y c^iiiAei TnJ/ouffa^Koi xifc/bf M7iu«3tv ij^uotc. yfx-^dfjJUoi ^ iivdhf 

c iiii AO 'jicfxTTAyeijiviii oLoiiwicpiittTUfmi dibtcpy^t Kfrojiirett iTmt^iMo/xi' 

o n\J3dtd^Aoi,on TiDMfli /ui>«A«i-7r«rf"iM(!»70tt,jU^ Sifiin^k 'miiimi. JV- 
i«ld>oi- ro(\ti. 

A^iji ac i^yci.sh&ioi iietuAiovcu. ^Ataciff , tIw uflKe/wJ/o» "Jii^nAei- 
y y<<. ^itiv .^vo^yii Si'^ y^<i>i\viO ,iU(Aet.'m\vi<pi^fy> .vSi^^iSi^^n, vo- 

/juljiiimTi TDuoTt/lhf» el<peu^(i¥,K'y^icrS7mini,Acis twotc» tUu >A6<r- 
CKieuiAcxs^i. fTafivBtoi' 

o ftv^tf^iifot 7oi/f M (^Aomneucr { oujvvs ^hxTffoiTVLcr • 

Tidi^nt ' 

ti>^yicfn{ ffUxTfTctv , "^Qivmu^Tri^iiru^. Hc)i6^i;\JsiiV olu} ^-tIui 'yit L(t 
y vTS ouj-na Sui^yi.THieisiSKpi. to J^ , i» tvjcJ* e TnrKOTc , 0mv.^o^- 

•jof.TJTH rHTaijaix c/2yf«'7rg>offa»«77flu?,«'^ lmffaiA</h)no/.,ris^ii- 

(miZi')Q,VmOViA60l^o'ij^'o'n'ThtlK.CUJ'TdL/Xi7{u>'TV')(HV /Ut/M^!*' E7n/Uu'3lO»' 

o /uv:Stcf (j^Aol ,071 y^ii ^v ^S^yiTnviTuyvdtffU.etv , iCouvvTti^Qi^Trx.s et^p- 

diStlU' OjhlTTD^Ol' 

Yo Tivicf ligi.Tvc Tcw^v d>ShnTDpovv M^ Sxii^ev "TnA^Ki^ Si^cvpff^STi- 
/ ^of O/wlj/JlyfieTnxfNfii oLt"f>v /.tliA(^eiv£(lpiii[^,ttM'A((t\ff/ucA/-fj^iM- 

kfo» ^('mAicvr oLUTO^itT" ^v 'niAiv.iuj eiiro ^i^Ani^r , c''^voLv'2it 
J)i)\{3/tiVof, 'ni^off Siv /A^ ^^cfTVL ffuucduiTro^ov tAt>£^, 0(^Ac!:A«fjiZv.'cJ^'ei- 
Tnv ^K7wAisAKAiyi,,tVK«7TdAciAx/de- Kouyaf Kod OTt •f'» TnAtKI^^OfdV, 
^§ii'.\^iAiyi.s,ovx^piii{^!jil*- fm/iv3tc». 

O /4.V^ff (hAoi, 077 fl* (Wi /li^TdcAX/ljheCfOVKS TUV 6(jTVyHfJ.i7U>1 , OvJ\'m TOUff 

cvfK.0opouff p>i^euoieiai(^Aoi. Boc^^xyti. 

Xo^oiSecyoi e(.?^i\Aoia'iyHTViCiV . (^ifioVTnSi, o/uJi af c* jSetflflqc »Mtt 
^ ^'^^a>7flf ocfbi/ A/jiWH.oJi, M0(/l6), /it<Kfc»tc/2yf t^» •Kaji (SiiTlici 

n^ Ai ^H ixTipu TTDt.§(Uvevws ir^os oLo ^v /iiTK p>iiveu ^ CiOotM earpx 
Ai^^dmf (flcUTHS /^'iTtx.Ai^H^iv.eivos ovKiir^di^Tn^Airav (ftffwmcojslsTiJff 

i)^1 TJlS VVIC Z?V ITlUJfl6&oL&.'iC>S0V ffUUi^VI K/Ua/flfV TTBtf tAfloUOTC» OLU-fhi 

ctwBAolam. fnt/xv^ov. 

o fiv^s (fHAoH ,'eTi KouTWV «*' J^&TTO» o'i QoTf (poLuAeiffiTT^^^itT^S^tpiKV^- 

aiv xTwMviJtZvoi TrgU a^' 2>' ^iAiiov "^xiTi^tu • 

lAiAlT^OV^yCS ' 
If /UtA/ffsf7ao'» liS ^ff^AiCiV ,<Ti KkKTHljSliiiXTTivfiS ,^ M^CV xtpei' 

i ^(^.'ciu^iTnnviAiLv/iir&diTtxsMf^AeLcf^Sivi^vifiovs ,eisiK-i rp 

t[ff.T' owTti.s (^^^fc^y^os -eu Si /AiAiosax oqpThtf »0/uSf iTTtt.v\.MjiV- 

ciu^c^sn^TiAx^oVDUj^iiV, vle/yjivJott^inTouct ,\U)dTtx.^eJiSTX. (hiTiSsuu • 

'oSi ^'Tri^CS CLOTTXS , i\^VXrOL ^^X^T^V ySjf KAi.^0UITKV fiC>V 'TK Mej^l< <^i^''^ ^^P'!' 
H^Ti,,i/XSi2iv iTafliAOV(jlZlfOV'vf4^VSTkiT^iTX,; iTO/iV^OV. 

o /(.v3t>S (PhAoI, 77 owTzy tw» eci i^ciTToiVTivia ^^x^yvoieui Tdvffiye^ovfffiti ^u 

AXTfoi/Loi^VVff (^AoVff C>ff iTn^OVAOVS XTTW^CWTOU . 

AAku6)» • 

AKui» O^VIS ^' <2JtAl^U/lU)(r,«fl7« ^«AktTh cPleUTtCfJli^lfTtUJTHV Aiyi. 
TtU TOiS T «*flf (iJTra » flljf «tf f l/A«Tf 0/u£/l»»,O» OHOTnAOlS TTApxixAx')- 

■TlOlff eam im^iemis,8c conuiccnmt,& damiiata ducebant ad motte.nides ac 
quidam eam duci.ait tu qux deorum iras auertereproniitte- 
bas.quoniodo necj^ hominum confiliii mutare potuifti .'' Affabulatio. 
Fabula fignificat multos magna prominentes,ne parua qde facere pof* 
fe. Muftela. 

A yf Vftela in officinam ingrefla ferrarii.ibi iacentem circumlamb&. 
J_yj^ bat lima',rala igitur lingua,fanguis multiis ferebatux . hasc at 1« 
tabatur,rata ex ferro aliquid auferre,donec penitus totam lin* 
guam abfumpfit. AflFabulatio , 

Fabula in eos,qui in contentionibus fe ipfos offendunt, 

Agricola. 

AGricolaquidam fodiendo auru reperit.quotidie igitiuterta ut 
ab ea beneficio affeftus coronabat.cui aut fortuna adftans inqt 
heus ru,cur terr^ mea munera attribuis.qux ego tibi dedi ditatu- 
ra te.^^nam fi tempus immutetur,& in alias manus hoc 
tuum aurum eat,fcio te timc me fortuna accufatumm. AfFabuIatio, 
Fabula fignificat,oportere benefaftorem cognofcexe^at^ huic gratia re 
ferre. Viatores- 

DVo quidam una irinerabantur,& cum alter fecurim rcperiflet,al-. 
ter,q no iuenit,adni6ebat ipm,ne diceret iueni,fed iuenim^. fed 
paulo poft,cu aggrederentur ipfos,q fecurim perdideranr,habes ipfam, 
perfequentibus iIJis,ad eu,q una' irinerabatur,dicebar,periimus,hic at a- 
xt,perii dic,non periimus. etenim 6c tunc,cii fecurim inuenifti , 
inueni dixifti,non inuenimus. Affabulario . 

Fabula fignificat,qui non fuerunt parricipes felicitauim^ne^ in 
calamitatibus firmos elfe amicos. Ranx. 

DVa; ranas uicinx fibi erant.pafcebatur aiit,altera in profundo,& 
procul a uia ftagno,altera in uia paru aquae haben5.ueru,cii qin 
ftagno,alteram admoneret,ut ad fe migraret,ut tutio^ 
xe cibo frueretur,illa non paruit,dicens firmifsima 
teneri huiufce loci cofuetudine, quouf^ obrigit curtii ptereunte ipfam 
confringere. Affabulario. 

Fabula fignificat,homines quoqg praua aggredientes citi- 
us mori,quam mutentur in melius. 

Apiarius. 

IN mellarium ingreflus quidam domino abfentc fauum abC 
tulit.hic autem reuerfus,ut alueolos uiditinanes,ftando quod 
in his erat.perfcrutabatiu. Apes autcm e paftu redeun- 
tes,ut deprehenderunt ipfum,aculeis percuriebat. pefsime'(5 traftabat , 
hic autem ad eas,o ^ekitnx aniniantes,furatii ueftros fauos illsfumdi- 
mifiiris,me uero fatagentem ueftri percuriris. Affabtdario . 

Fabula fignificat,fic hominii quofda ob ingnoranria inimicos non ca« 
uere,amicos autem ut infidiatores repeilere. 

Alcedo. 

ALcedo auis eft folitaria feniper in mari uitam degcns.hanc dici* 
tur,hominuni uenationes cauentem.fn fcppulis mariti' 

C liii Hxc ridendo ait,tte tlmcas fili'. 
N6 enim ex tnis quicq,fed uomis cx alienis . 
Affabulatio, Quodoporteataliena reftitueie, 
Si non murmurare. 

6i\iSt!ivoiau,Kod ^xitv M§«yf^ovit , 

t/t^TnAjaK.Aflfc/bfeieDi »Av ^x-nv- 

/xi/u<pov aioujTiw , (xif fii^TrSp tifivo{0xr>- 
E TUfiyiiovm^of wiTv.ioujT \\^w^ aic^imVTCit ^ 
TOcSi Tuv iTi^av n^-nyipoivTa.a . 

.'• DeVuIpe,&Rubo. 

S epem Vulpes tranfilire ut uoluit , 

Lapia,ac rubo mnixa 

Percufla planta.conuitia dicebat Rubo. 

Increpa te ip("am,non me ille ait . 
A ffibulatio,Aduerfus eos,q fua tacet uitia.Sfi 
aliena reprehendunt. 

ntei'K^l/6)5Pf KcdlKVpOV' 

K ava-^t\^^c&o 'm^cs Ki,pcL(f rDui§ov TUiPioU , 
oVTfi^ HJcAA/cA/ eiirS^ iKiffiiveudiha, 

oil-TW ^ fiii TffictcvTdS tUtQnmv A«'^k • 
E 7n,«Jfl'oi' 'irgosTrivs Acnlpidvovs^ioujrpvs ttvcu 

iim(pov(y-i) J^ivKfvofJi (^cvi^\ji^ fin ovrKsJ^' 
DeCulice&tauro. 
C ulex olim in cornu tauri fedebat, 

Quenidicereiufrir,an fe uolare uelit, 

Auduiit,queniadmodiJ no nouerat fedente, 

Ita neqj euolantem fentiret . 
A i?abulatio,Aduerfus eos,qui uoluteffe doft/, 

potentes ue,aut prudenres,nec funt. 
p iSjL tA«'<pjy,ico£i K/WTTiAoi;. 

E Ao«pOV (/^li\OUJVOV0'lKUiUHyiTDU ^ 
lilKfcfhl.cmiUS «/MTnAtfJf (KTn.H.^vCn . 

7W (pi;M« jS/j&f oj<??<ot/(ja (fii Tuv dcfimiAciy. 
KUvnyi.TDV(nv cJ/MKioCfi^^dc^. 

E "TnfJiV^iCV IT^OS^ ^^^CHTmiOCUJTV.Cf ^CUJIWl 

SjS^yiTOCS^- 
De Cerua,& uire. 
C eruam perfequcbantur uenatores, 
Qux denfis in uitibus delituit . 
Sed folia uitiuni cuni comederet, 
Vcnatoribus luie pra;da fuit. 
Affabulatio Aducrfos eos, qui m alefaciunt bc^ 
nefaftoribus fuis. o(!if.i JV (pKOT, TTOf yi\ioivr> ov(^^oi.cfief, 
Ko)i av ■vjfiiov ^'fivj^im 'nijcv ^Aiim ; 

ETrJjUi/ A\o77 ctX luiyccAou t ;)(^f «w, «J^ixMocKfi etaiv» 
De Seipente,& Agiicola. 

S erpcntem qiiis pio filii inteiitu 

PeicuiTimis,petraq5 icidit, & aniareuolebat . 
Scd ait fcipcns.quomo fient conuentiones , 
Qiiandiu tu tumba, hunc ego lapide uideo.^ 

Affabulatio magnas inicitias.eeirrecoaliabiles 
Pie)i'miaSi,yM.ff^o^Tr{x. 

n {ocKelJhis^pAiiTmZcjK.ff^o^Tnu 

m^ov-T^ivi ■}^^duef of J^ , i"^ 4^^'*^"^ ' ''"' 
dx Syi.' fiov-^-owaficuyJu. ylAimv siv&v , 

ZinnvSi) 0-v cAeiKgtwTf a*flpa5sp/f,(U() cvfiiMyvvo^. 

DePucro,&: fcoipio. 
C um locuftas cepiflet puer quidam,fcorpioni 
PoiTigebat manus, is autem, ne attigeris ait. 
Mam fi nie tetigeris, llifpirando ex finu 
Veras quoq? locuftas abiicies. 
Afflibulatio, Gum malis hominibus conueifa ' 
ri non oportere. 
p «ei- ffuJf ,103« /ui/fif • 
Z vf etAKjcTK f^uZl'pyov 'dvTiioiTicLef- 
ev{ y^Aniidy CAi-mvvif .iTHcuv yi,X6>v • 
/<i/f (/\'i7J ^iv ,aTn /ui^o' JhinpvCsV^ 
C3<;ovSi, auu (^tui»Si\i.oc.''J'^(p^viVK- 
E Tniuufl/ev rr^oi rplcrTdciouj-mv •5r«/)«'7!T&/<«m 

r^KGAiTTVVTVlt^TTilSiTtOV iT^^OV yi.A^VTXS • 

De fue,& Mure. 
S us quidam mure trahebat ad fedanda efurie 
Quos uidentes flibri ferrarii,riferunt. 
Mus uero adhuc iiiues ait lachiyniarv: plen', 
ne unum quidem poteftis pafcere fuem. 
A ffabuIatio,Aduerfus eos,qui fuos cafus negli 
gunt,alienos uero derident. 

r i^'dvOV,KOU AiOVTTiCr . 
* i^CiV AlcVTPi JV'f /i« 7BT(r c!>[Mt(3 OVOi , 

livyp AiciV Svou TiC^cu-iipAovi j&AtTRUV. 
(to ^yviJivotrTni AicVTTiiS(/pi6ii, 
^^isyv ftvAc>v tjOf uot 7T?f oi.mfidxf- 
E Tn^aufl/fli/ CjMU^f ^Aoi^QTi (U nr^'a.fiKfi Tl/ieu^ 
'myipx hvcVTOU- 

Quaeie reliquii i medio fecjuetis quatemioiiis . mis nIdificai:e.cstctum'aIfqu.Tndo p.irItuM,pullos fecit. egrcfla 
autem ea ad pabulum,euenit mare a uehemenri concitatum ucH' 
to.eleuari fupra nidum.atcj hocfubmerlb.pullos perdere. 
h£ec uero rcuerfa,re cognita,air,me miferam,qua2 terram 
ut infidiatricem cauens,ad hoc confugi,quod mihi longe cft hi' 
fidius. Affabulatio. 

Fabula fignificat homines etiam quofdam ab inimicis cauendo,i> 
gnaros in multo grauiores inimicis amicos incidere. 

Pifcator. 

Plfcator in fluuio quoda pifcabamr.extefis autem retibus , 8c fluxa 
comprehenfo utrincg.funi alligato lapide,aquam uerbera- 
bar,ut pifces fugientes incaute in retia incidC' 

rent.cum quida ucro ex iis,q circa locu habitabant,id facere uideret, in 
crepabat,quod fluuium turbaret,& claramaquam no fineret bibere,& 
is refpondit.fed nifi fic fluuius perturbetur,me oportebit efurien' 
temmori. Affabulatio. 

Fabula fignificat.ciuitamm etiam reftores tunc niaxime operari, 
cum patrias in feditionem induxerint . 
Simius,& delphis. 

MOris cu eflet nauigatibus melitefes catulos, & fimios adducerc 
in folamen nauigationis.quidam habebat lecum 8c fimium. 
cum autem perucniffent ad Sunmm attica: promontorium,tem' 
peflratem uehementem fieri contigit.naui autem euerfa, & omnibus na 
tantibus,natabat & fimius.Delphis quis ipfum conipicatus,& 
hominem effe ratus digreffus leuabat ad terram perferens.ut 
uero in Piraeo fuit Athenienfium nauali , rogauit fimium 
an <renere effetathcnienfis.cum autem hic diceret & claris hic eflc 
parentibus,rogauit,an & pirasum fciret.ratus autem fimius de 
homine eurn dicerc,.ait,& ualde amicii effe ei,& familiare,& delphis ta« 
to mendacio indignatus fubmergens ipfum occidit. Aftabulatio. 
Fabula in uiros qui ueriratem ignorantes exiftimant fe decipere. 

Mufcs. 

IN cella quadam melle effufo,mufcs aduolates comedebat . impli 
citis autem eai« pedibus euolare no poterant.cu uero fuftbcaren^ , 
dicebant.Mifera: nos.quia ob modicum cibum perimus. 

Affabulatio. 
Fabula fignificat,multis gulam multorum malonmi effe caufam . 
Merciuius,& Statuarius. 

MErcurius fcire uolens quanti apud homines effet,iuit in Sta- 
tuarii,transformatus in hominem,& uifa ftfltua 
Iouis,rogabat,quanti quis ipfam emere poffet.hic autem cum dixiflfet 
idrachma,rifit,& quanti lunonis ait.cum dixiffet,plui-is,uifa Sc 
fua ipfius ftatua,ac opinatus cum nuntius fit deorum,& lucrofus.maxi' 
niam de fe apud homines haberi rationem,rogauir de fe.ftatu 
arius uero ait,fi halce emeris,& hanc additamentum do. Affabulario. 
F.ibula in uirum gIoiiofum,qui nullius apud alios eft prerii. ! 41 'm^-d^x- z-mfiv^iof' 

o Mu^J (Ph^oIJoti ycou tw» aiS^c^-m v m'/<m tbuct t ^j^^f ai/f tfiuAiXTf o^w^ Aw- 
Scuovfft m!^^xo!.\i'm'ii^oic( mv t pj^^il» (a/Awo* i/iin7ffoin.{ . 

AA/iibV. 

A/rft; (JlTiviTnmifialiAiA/iAr-cficf^^icLe^^-TvlAiKruK^Kod^^^fiK 
K vti^iAx^iiV in^-ri^iiSai/ , f{^P\.c>A!a ir§ot<^aaff hiUv , S" i/'(/2yp {'tv- 

TrTc/y.oTrajtfOf ( jj^JdVcp/Sb^^tfrTtf ,«7n)£f«<puA««.7r«)f •joTffjS^cpg/f tju- 
•TriJzyjj.TOV JliTnSt»/ a."» TOTror olnsuor liff iixffd^oi ^csf twiouuttx., (fiift 
cpt To &0' 'j»v 'imTV.fiov BoAouvTTX. Koil cPiafio/ ili/b^ fm ffvy^^^ouZTW. "mv^v ly 
cV,«Tri«ei''«'s° • «M'fl/«i» oyTMf o TTOTK^f 'm^ «TftToa /i/wi (/V^'ff« AifiQTfov- 
'm'«-miiiuieiv- i.-mfiv^oi- 

Ofi\i^!<fH\oi, oTimcTuiTmMdV o^tDtfiotrayo^fioTi/tocAtrK l^yiloncu, 
cmvTWf TWiTtiJhti eii; 'itiffiv 'TrSpiKraaiV' 

r/9«iu)f,Kai(ftA(2/f. 

^uf oVTOffTnTf •srAtoujf jatA/7ta«K<w/'(;/i«(Cai7nfli)icfltrf i7myi.iBac 
t «Tjjjjjf 7rap«/uu^'«vTou'3r^a;,^i.t'(Sj»77'(y,(?j(<.^i(u>7iji^7n'9()K9i'' 

yi.VOf.tlUi)V jicLlJTUV H^TU. -f» ffOUVIOV 2>' TWO' K-ffmCf KK.gtaTH^Oy , ;^- 

^sjv«j^ 00^01/ (71401^0 >tft'o95i:i.7W(r<Aiv€(Jf'n5^/y(X7rEi(THf, KcuirdvttoiJix 
K^Au/<^(^V7WV,c*if'><.70 mio7n'r3»K/3f-<^A(sJif dVw a.<;7ov flt()£OT(:'/Uoy(3f , i^ 
ai'iPi>mv Crvcuv7mAo(jhcji,i'mA&iivocieiyci.<J)x)Ui[/x^CiV icd^Tlw 
^tf^Toi. T»v "m^oux iykvir» 'f tuv x6fiVM6)V i-mveiov ^iTwvSooviip r>i/ TnflwKS^, 
e s'j^'>(3f ^''(iffnVAtof • 'T^ Sifii^Tnv^ni iccA hxix^ir^av ci^TMiiK-nruy^idvcu 
ycviOiV , t TrUvi^iTt « k^ 2.'» ir&^cux tTn^KTna- utiz) A«j2i(iv J^ o 7n'fl«(tcf Tne* 
of ou oiJT At'9'^v ,('<$« ,iy ittPfAot (^ZAov «i^-oa ooJtzj k^ auuiSn-K] o «ftA^gif !o' 
73(joJ7W 4^'.'^'l «><>'''*'''"'<'''? .i^*'''^''^^'''*'^''^"'' ocniKleiia/- t-mfivdioi. 
Ofil^off^ir^Ueulc/jaducftol-MxAiieioMoVKetSiTieetK^m^l^ivo^^oiffii' 

ii'nvi'm./.teicfifiiAi'nffiKXvS(Jr'ff,ft'j\M''rT^o(7rrx(!ziUi\^-ncd-tcv . Ifi- 
S im.y^.VTUi ^ -mv TTOt/Jyv ocvtwv ,aix7iTiivcueVKSy6v . xTWTTVtyifia/cU 

A''^Mycv ,x9 Aicu'nneit fO^rJ (^x ^^xy^cui ^fZffii xTn^v f*.i6x . 

E7n/<l/fl/0V. 
O jMufl()tf <A< A()7, 07J 7n)M()7(>' 5 A/)<V«'« , TTO A^(JaV K9tK<Sy eUT?* >4Vt7ta . 
Ef/UHif ,iy xydiAfi«y>7rDic(f' 
Vfi^k^y/bVcu^ovAoiAQMOiivviinfMTni^aiid^iiiTUiit '^v ,Mitv/eitx- 
\ yiiAfixrmmav,iouj'i>vet\{^ffa.t cut^cizjCfi.tuxliiXffocfiavoir xyaAfiK 

nv J)'ct , ^ipci)7X TTOcmv Ttt oLvii 7r§'ix(Qtu j^UMxnmu . tS Jli , a^rovncf 
c/JoxyfMiCf ,yi.Axffai f-Sfioov "n THofiipcL&iCpii-ei^wnotSi-s^eiovot , 'icflivKoie 
'T6'iocxjy>v xyciAf*x,\uxlvoiJUffa.t o>t i7rei(^ x:(iA6ff'^ 3^civ VM 
Aajjoujy>v 7nx.§x'&U oiiSpCj7Wts «*" ^iv Aofijv,(»^t70 ts^ ouj^ii-o J^xyccAfiX 

TOcStlOS icP^I ,icx} TPVVUi dviiffH ,V^ C^iSfVITlgOcd-mHVffttAl^ftt. tTa/iV6lOV' 
O fliioff '!ngOSxJlc/}}XKAVOll)i^OV,CV(li[M^ 7n)(f««M0V( 017« "77/«? • 4« 

i 'm(ou)r>v jhisi/^KypoiUdjf^mc^ditouiTuvettixip/ 'c/MiCiBfiCrcuB^Ci 

7su> Mou. 'jm^^oLoiv i\ff.'Th')^ii- •ni Si 'rtov ^oc^v KimAfidLo' « /ft Aflflfflf 

Tffov (jt^t^C/Mofc j • noil loviu Tiaf Hfa <p^x^av cwiu ^'tv -TtvKcCv 'mv l^v iicdV fle 
tioHTDU. c Jfi^fiHs IV /u£* iT^QTOV iiecczific^fcs ottTrat i/l doi^cJv i-m TO Ji^ii 
i^i7fr«/^cA/ov ^iCp^xai.-vv Si,4)iimvTts fiii-TrfU oio^idvt SvM c)^v ^ {kJ^^tI 
fov KjO§c!>v\tv £?tftf tvnTTfcf S{vo/Joovi\gi6niAiMV ,)Cou 'm'n, ft^ ai^ci^AiTtdvaeu^ 
'Twii h'!rfc(7iw')^vi{gi'mu.ii7ffxaou\cau'mfueu'l»<ppK^a-iU)u 'cff ^vTmn^yi^r 
BTn».«M'oiw'TW yi, l^Hs^c^vitJ^cfivvniu ■rovn.ov^ou/ov kcu TUi/^yiV ^&ictieuaii 

6iAitS^'TU.CrifiKSK7niAh4^fiCU^0Ver\ 

t-JUftvBtOV' 

XoiJto to ^'cya^^iiciUTOou/TiSi^rr^gcscuc/JoXKKi^Tffiii. 

yovTisiNoMVti./:^,TVV fiSi'iTS^c? ^^^eivlJ[i</hi(i,rSiAoi7wvo)KO- 
i (pvAoiK&v Kou </1h « TTOT^ ^^&JTJvlff tiyfSijiTi, Kod 'c <in\sv^cs crv/t- 

(j<iT&yi.v oivT^TTis 9oivvi(f ■kyf.voMfuZTOcr Sifviii^Sbnwv k<^kwci 
ct\j[\t,ovrps f^Y' ciu^S f/SUi/ \\g.S\v^.'^v /aflp(§a,(K«vcj ^ fA^Siv Twviv 7ti?j oui 
'/>vJi(pi'TOU'7WVOts,v7mA«fjc!>vou>Tvcrei7af/iiif(i,KMol'f>vAcwdTiivftifi<i>is 
vfov^TWveiv ftiiAlc/bc^ai/jdMocTmvovsccMcTelovs to3-/av. n-ntfivSicv. 
o fiviocf iS^hoi ^'oT. itou Twv viCiV 01 fxviSiv t7nTa'/<M«, oi) fii/nTrfoi &mv ^ cTW/vi 
avvvs 01 nvetcr oi/TWj «ydmmy. 

A»iff ,iy ^»». 

yov Tts ^/^'^'■{^^''r^^os 'fivs \\&.T olvj^v oIttAvtks KTTi^^SiS i^vcru.v ,i,C-s 
C Avi6n yvc^vcu a yxuTr^cs iPv(r 7rDi.Jcfi0V9 oitvi^m.cr ovtw cDocmTVU </io 

f/ii \cou fAiTSiAonv fr^o(pocin.6>s 'Hf^os 'i°v ouj^riis oujtIw «© siMa TrdTi^oc iJ!/ 

(fi!o\iycisl-fJlipcUfi7TZ>LtiA6oV(J»SOUJTiiS,i7WVict*iTOTrWS'n^CSTD'vffiKeic/)iy<[ 
tiy- TTlsSi (pOCfdvHS CiCto'l ^OVHjOAOI KOU o'l TrOllAldk fii {i7njhAi7WVT0 , «TTipbf 

cLOTlwic^iii-CKM^S^yijVou^eiri^jr^iSKTrt^^^ixiHdto^dpovfASM t^s TWi fivdud' </li- 
Aoujvoidv ^h^i^i Sieic/iKat ^"Ti ^(^M 'TT§os^KqiV 'ttS^i Toi/Tzy», dtSTraavcv <iuu<J)i- 

1&CJb(^7hililfli^0U/- ZTnfiVi^lOV. 

O fAvStiS <hhOl JCTI oi/TCO 7W MkKXJ tV TWV fAXKp£>V TVl ftiycl'AX,KeX.K7WV TT^OiS^ 

htaV TK K(PhAk yvcieji^iTtxx,. 

teJ^<Pos,\couAvKes. 
vtcpoff V5^ ticmoti THf 7W ifM/nSiVTrv hvnsv \\^TriJ)c>taTX) -iTr^^cccpei- 
f coc Si7r§\s oLuTov ^inv .di Avtik ,i7rc^7ri7r^ajueu 'cTtoTiv fo^cifAOcyiVti- 

cnfACU^^lvKfAVidcitt/^SK^TW&iilVCy^OLuAl^^SiOVTr^CiTVV^CTWffl^yiiJWfJLeU^T^ 

^ Avnsv ocdAoctvT^af ,Kj?el THS ie/<POV cpyovijll/ttS ,o'i Kew^b^dcKO^JcmiTiS^^^vAv 

KS" iJ^ ic>l{JiV- 'oSi OC^ SfKCpaS TvieJicpCf) Cpvicn J^KCUCXi 'TtWTcl fJuCI civiTOU . iJ\H 

yd^ fii fioc^apov ovm , oi/j AotjW fin fjufiiioS^ • hTn/Jiidiov 

o,(Mi/9(3(* <SitAo~t, cTt dt 7WV fjSHf TrgccfK^ncpvn^aw dcfiiAouZ-n.s ,TTxSi'iTi^c>i^ 
iTtlTVAdljitTr^^cificji/ot^ch/ffTv^cusTri^nriTfrcuyi». 

KoLpvJ.voff ,\LouKAc>7rh^- 
U. A^MOS (KS^ THS &KA0COSHff eMK^kff ,i7riT:V0S iiifXiTt^TOTWV ■dcAcHiTrh^ 

Si Aifii>T\^ou OiSi^dcmTO , in^ockAd^vcm oiiiAK^ui oujtov 'cSi fi(A- Merairins,& Tirefins. 

MErciiriiis iiolcs Tirefia; uaticiniii nn iieft; eet,cognofccrc/iirat* 
ipfuis boues cx rure ucnit ad ipfum in uibcm fimilis faftus ho/ 
mini,& nd ipfum diuertit.boum autcm amiifione rcnuntiata 
Tirifia%ille afliimpto Mcrcurio cxiuit augmium aJiquod de fu * 
re conf5deraturus,& huiciubet diccre f bi,quam nrm auim ui' 
derit.Mercurius autcm primum uidifie aquilnm a f niftris ad dextra 
uolantcm dixit,hic non ad fe id cffe cum dixiflet,iecun-- 
do cornice fupcr aibore quada fcdcntem u;dir,&: mcdo fupi^afpicietc, 
modo ad terram dcc]inatam,& uati rcfert . & is re cognita 
ait,fcd ha:c cornix iurar & coelum,& terram,fi tu 
uelis,meas me recepturum boucs. 

AfFabulario. 
Hoc fermone uti quifpiam poterit aducrfus uirum furacem . 

Cancs. 

HAbcns qiiida duos canes,alteR: ucnari docuit, alterum domum 
feruare.CietCR: fiqn uenaticus caperetaliquid,& domituus par* 
ticcps una cum eo erat cocnce.xgre fercnrc autcm ucnatico,& illi 
obiicicnre,q) ipfe quotidie laboraret,ille nihil facicns fu' 
is nutrirctur laboribus,refpondcns ipie air, no me, fcd herum rcphede^ 
qui non laborare me docuir,fcd labores alicnos comeffe. Afflibulatio. 
Fabula fignificat adolelcetes, qui nihil fciunt,haud cflfe iephedcdo5,ci3 
eos parcntes fic educauerint. 

Marirus,& uxor. 

Habens quida uxorem, qux domefticis omnibus inimica crat,UQ 
luit fcire an etiam erga paternos domefticos ita afficcrcf ,quapp 
cum ratioabili prxtextu ad luum ipfim mifit patrem , paucis uero poft ; 
diebus ea reuerfi,rogauit quomodo aduerilis illos ha- 

buifrer,haLC uero cum dixiflet,bubulci,& paftorcs me fufpeflabant, ad 
eam ait,fed o uxor,fi eos odi(li,qui mane greges a^ 
gunt,fero autem redeunt,qd fperare oporret in iis,qbus cum tota couejs 
farisdie.'' Afrabulatio. 

Fabula fignificat fic fxpe cx paruis magna,& cx manifC' 
^i$ inccrta cognofci. 

Hedus,& lupus. 

HEdus dereliclus a grege,peri'equentelupo,conuep 
fus ad eum dixit,o lupe,quoniam credo me tuum cibum fu- 
turum,ne inaicunde moriar,cane tibia primum,ut faltem. 
hipo aiit canrnte tibia,atcp hcdo faltante,canes cuni audiuiflTcntjIu/ 
pu pfecuti fuf.hicc6uerfus,hedo inqt,mcrito hcEC mihi fiut, oportebat 
enim me cocus cum fim,tibicincm non agere. AfFiibuIatio. 
Fabula fignificat^qui ea,quibus natura apn funt,neg]igimt , quo alioy» 
funt,exercereconantur,in inforrunia incidere. 
Cancer,& Vulpes. 

CAncer e mari cum afccndiffer^in loco quodampafccbaf . Vulpcs 
exuriens ut uidit,acce0it,ac eiui> lapuit.ille deuorahdus alt,fed ego colidigha ^atIor,qm marihus cum fim, 
terreftrisefleuoliii. Aff-ibulatio. 

Fabula fignificat homines etiam,qui propriis dereliftis exerci- 
tii$,ea,qux nihil conueniunt,aggrediuntur,merito infortunatos efle. 

Citharcedus . 

Cltharoed"-' rudis i domo calce icruftata flomiliariter ut folebat ca^ 
nes,& cotra refonate i fe uoce exiftmiabat ualde canor'-' ee . uepr 
clatus lup hoc,cogitauit Sc in theatro fefe comittereoportere ,pfefl:-\To 
ad feoiidendu.cu male admodu canerer,Iapidib'\pfu explofu abegerut 

AfFabuIatio. 
Fabula fignificat.fic ex rhetoribus quofdam,qui in fcholis putant efle 
aUqui,cum ad refp.fe conferunr,nuIlius pretii effe. 

Fures. 

FVres in domii cjdam ingreffi,nihil inuenerunt,nifi gallum,at^ 
hoc capto,abierunt.hic ab eis occidendus,rogabat,ut 
fe dimitterent,dicens,utilem elfe hominibus noftu e-. 
os ad opa excitado, hi u6 dixerut , lcd pp hoc te tato magis occidim'. 
ilIos.n.excitando,furari nos non finis. Affabulatio. 

Fabula fignificat ea maxime prauis cffe aduerfa,quaj bonis 
funt beneficio. Cornix^&Comus. 

COrnix Coruo inuidens,quod is per auguria hominibus uaticina 
retur,obid:g crederetur uti futuia prxdicens,confpica' 
ta uiatores quofda prxtereuntes iuit fupcr arbore quanda , ftans'<5 ual* 
de crocitauit,iIIis ucro ad uoccm conueifis,& admiratis 
le cognita qda inquit.abeamus he"^ uos,cornix.n.eft,q crocitauit,& au- 
gurium non habet. Affabulatio. 

Fabula fignificat,eodem modo & homines praeftantioribus certantes 
prxter q,quod non ad squa perueniunr,rifum quoc^ debere. 
Cornix,& Canis. 

COmix mineru.'E facrificas.canc iuitauit ad cpulas,ille uo ad ea di* 
xit,qd fruftra facrificia abliiniis.'dea.n.adeo te odit,ut ex pecul.iii 
b'' quo^ tibi auguriis fidem fubtulerit.cui cornix ob 
id magis ei facrifico,ut reconcilietur niihi. Affibulatio . 
Fabula fignificat, plerofij ob lucrum no uereri inimicos bhficiis f>fe^. 

Coruus,& Seipens . 

GOruus cibi idiges,ut ferpete i aprico quoda loco dormiete uidit 
hunc deuolando rapuit.hic cu fe uertiifet,atc|^ momordiffet ipfu, 
coruus moriturus dixit,me miferum,qui tale reperi lucmm, 
quo etiam pereo. Affabulatio. 

Fabula in uirum,qui ob thefauropi: inuentionem dc falute periculatur . 
JVlonedula,& columba:. 

MOneduIa i colubario quoda columbis uifis bii nutritis dealba* 
uit fefe,imt'<5,ut & ipfa eodcm cibo impeitire' 
tur.hx uero,donec tacebat,rata2 eam effe colunibaiTi,admi' 
ferwit.fed cum aliquando obfita uoccm emififfetjtunc eius cognita na o /xv^ty (fn^ol ,0-71 ical ■mv cui^cjimv o'( TW.oiu.iixiic^Ta.^fmiTzdTa-ijtAiij- 
fixm Kod^&Uftn^v 'rr^oanKSuriv i7n;!<eif oooTtf .«icotoo' ^^ir^^vaii - 

Kiiou^cdScf ' 
lioUftaiJhefitpvUoiolKU Ki.Myi«idfU auvtiicji ^</h)i , Kol ouTHytv^ 

uSivvTU^iyvCiif^en^iou SiK^J^a {ocu^yi-m^uxjM. . «ciiiiy<J/n<^o( Ji 
«7niAe{/«c9Ba,iwaK9iK£j4'</2y» 7JK'*'','^'''3o/f c^TB» ^6jotc»^ 

z-m/nv^ov. 
O /uu^? (hhoi^oTi OOTU iUid 7wr ^liv§av cSiOl ei Toaf ^ Aouf (^nocwTtf Aicu 

'nt(ib,07T>iVu3i'mt'm^lT^die'X(!^KUV'TVU^0VkV0SK 

KAiTffoU. 

Ai-7fr(uila^%vxeitn,h6ovTiC-omoiv ,ov^i £S§ov /c^TJ filixMttJvovx . «j 
K cti^tAxCovn.fx-KHitmv.oSifiiMcivv^KoiOTav ^ia^,ij\fiit6>cfe(4 

ew^v x^mhvtmm-himv ,-)^iimiM( tivcu^plt oui^(i)ini9 ,vvK-i>( oiv- 
•jouCtTn TW i^yf.i^eifiov>oiSi i0«aoci ,xMx<ff3.c^'(!i. /uxMov dvo/*a«. im 
toxjgyii^i^yei^&iV^Khi^TffiviifixsovKi^i' EiUfivSiov. 

o ^vflaf c/V<Ao7,o7JTS«j7W/Mflt%r«TBTf 7n)ri>fo7f M«*77iJW7na, xioi(^fi^1ar 
Ykti^i^yi.THtJt.xTa.. 

K0^tivil,KOUH9§X^' 

o^c^vn (pSiVfi(maK)ija§xVJi^uBi'm(!)'oiatv£vr>l{aii§i'7TVt( f^xvn.vi'- 
K (dcu^mcif^c^fioipTvpovjjJWa Lcir^oAiyvnrp fiiMov , fieflCOTC- 

/^'(f 77f «f oJblTW^OXC! •mejiOVmCf lilKQJV tTn 77 Si^JjoOV vjA <mcu,ni-' 

yi\6>(f iHf «/of -mv ii trfoof -tIuu <pov\iv i-m ir^xtp cimv ^xodi&iTX.-s^xy^vr ^ 

V TTOTl/J^'!' 77f i'4)« • flCTn&^C* <2 0U7»/ • KOf M» >ccV £^^» TTO' ;a«f fl( jt -jcoi ^ 

cfiovovKi}(p. ^ t-mfivitov.^ 

o fjLvio( ^hoi^oTt ovm Mou -mv omi^^-mv oi tok K^^-TJomv xfMMbfAlli/oif 

•Twof tS) Ttov 'lcnov fxli ((^KitQou kou yd.fiCoTV. c<pAi<ykcuoiai' 

K0(l(iVi,,KOClKV6>V' 

Of &'»« flffloVqc ivovaK,Kcu)X udiisixaiv 'm^A^ • c Si, mfc( oiviUviCpn^ 
R n^ fjti^mv 'idcf ^cnduef «ixhiauei('l, 'p^iiU ov-no in. iuaii,c>ffK4K<r 

awj^^ocpciV (JB/ oiosvciiV^TlM nn^v 'TrS^iihetv.Kodh K9f fijn» Tjyof ocor,^ 
^{;ffjixM.ovouj'n6v(i>,'ivx<fix^Ax'yn/MJi. i-miMiiiov. 

O [ji.vio( ihhoi fi-n TTOA^Voi Sfi- id^^(vv( iy^^ovi 60i^yi1eiv ovKOKVomt' 

Kopx^,icou'o(^(. 

c^x^Jocpiid^poiv ,6>( t\^1ei(kv ci' 77»/ ^«a/u tottu 0(2/» nsificifdtet^ 
R fgiyvti^irx.7iTx(ti§7rc<.(n..'fvii,i'm<^X(pcA'r>( Kou</bcyJvTD(ocu2^v , 

x-Tmit^iaKilv fiiM&>v il§utoi.AeiAcuo('ini)yi, ,o( 'btovr>v £pcv 'i^fituoi, 

ifloVKOU flt TIOMV/MOU . E7n/<v'fl/0V • 

o iiv^( iTfio^ aJvf/}oX,<hx 3n atw^Zv iO^imv udi' awvi elcf. mJ^cui^atcvm.' 
Kohoio( ^Kocl^Tript^Spcu . 

oAoiocft^^nvi-TrS^ts^iavi^TrS^t^xcflt/^Vii^hci^JicpoijAvd^ ,hAt- 
X KXJVci^iouj'nv^hiav,0){KoiiCLv.f('Tii(ocd7H(<J)cU'n( f*i'mhi,.\,ofii- 

voff.euSi^fii^^ifiSMiiav^^tav^o^oficiJVcu-mQ/LSi^xjioujvveiVou^^Trj^oai 
wr» • *7rai d^' 77074 iKh.xiofillto{ icpiiy^x-To^THViKeuiTW. M ouj^iv^y/inu <pv- •44 

•nvt nsAotovff thilP^iv ■u.qix.eivoi d^ •i> y^Siftec ouj -fiv ovKlmYovn.cf , twj /utr 
(WTW1 (fitUTHi iknmf^et// cisti (h/oiv iTnSvfi^ffDLvm /^nikii^cL&Tv^^tii • 

hTTIfiVdlOV. 

o ixxiioff Jnhoi ^OTJ Aei lUxihfixiT v^iffiocvTwv ot/^mSou • hon^cySJovcf^oT) i 
Ts^ioti^iK^TrfcsTUfiiiiiycicpiAeiv^K^eu^eiTtuKodTvii^jr^ccyovTiiLmvMKVXs. 

KoAOiOS- 
OAOIOV TIS CVM«^C)V KOU (fitffKff CLlJlPV TOV 'mJht. AlVU ^'miOLUVV 'ntx. 

K ^ic/bm, nwa J\'i '0^, filiVTWft&vcL&iiuifiiTouS^dirzovifiltwmv, Lff 

iTfoff oAiyov oi.J^^cL& t'7Vj(t,cpt;rav iJKc* «f Tlwioujvv n^Mioci ■'m^\ 
MiatTtis ^ vii AquoS TxTiff HA<x(^iff ^ccmTfThVcu fin (fi<uiKfi(^cs, iTrac/lH «Tra- 
BviiffueiVifxiMij-Trfosiouj-fiyi^pif-J^eiAeucsirayi,, os 'dw twl^' aiS^diinis fx^ 
VTTO fjieivdud ^vAeioui ,iAKicv ifA.ouj'i>v THS ^CiiiS si^iffV-s frafiiSicv. 
o fiijdos (PhAoi^cti Tiviff icd^cvifiiTtiCii \uyj\uxjcjv ioujTovff ^nAcfK^oi ^vatc 
^vu^^fffx^^ovdmejiinTrfousii . 

hpf*iiff. 
<St5 if ,«(»» m^caiTtili -TTUai toIs Ttyv iteus .\SjJh\j}(pouffiKKJ^v i('^i. 
^ Si,ScSf"T:2ji-\du(f ,vj>dft.iJov 'miviffus,1ctv\\\g.5u>tAiyfczM l^jr^Sifio 

vov 'K ffUUTiisS vTWAeKpiciT^ff ,'mAimff.TriAi AeiTiTc <pouf fiKKHV , cAuv 

AK^CiV "rUi) SveioUI ciiy^cZII/ OUJTW^ K(^KVVT0V aiWi&H 'r'Vff TtJ^V 'iTTXS «TJZXtTWf 

^J/iJl/JVo&ra .iMot A/TW 5i iniiVTUiv tdvs ffUVTidu& • hTVfivSicv. 

o fiiiSoff t^Jn^os ■^&jJhAoy^Mi Ttyv /77x0" . 

^■Bs%KffKt rpvs ouSp^^mx^ ^TOiff (jSJi/ elMdjef J)KS(ff&& cujttTis cJ'fio- 
^ Jct- fiovttv J\' (JfSeivoUTlu) eil<p(u6nv ('jnAciSiTO (flcnou fti 'i^vmSi.i 

ocii oujtIw ^ffocyd^yn ,Sjg. r>v(l^ovouJ7iweim.ASeiviKiiA6UaiV'iiSi, -i» 
fnSi/ ir^Oihv ociTiAiyiv ouK^io-miiSovoDC i-Tr^ Si Jipco^K oujth ciiKet^p , i(pn. 
cc^ 'imyi. u^ TTWTtius ^ai^^fiou^TOUs ofJuiAoyeus ,oiS ou'i^c>S fili e'i(K.ASH. 
cu J^ eiaiAS» ,ou)TH (/^iASVanfxewnzipoujTiiigi.-KjpcfiiTOVTdv auviCn TvdvTns 
r^-Sfi^ViSffoiiew^^uoTOxdtiViXi. frnfivSiov. 

o /Avtoff (liiAoi ^oTivvsv^Ki^CiVS ii^TX.yo[jii/ovs ,ecieup(Mjjr>^JiS ^ avfiCo^^ 

Z(^. 

^yifjuo\j6T^Aci>v ^TTrivmTdil&KiisiK- fjiovnci Si ThsytcAo>v\iSvsi^ii- 

^ CKtallS ^(^KTTOpOsV 'dli) dblTieUI THff {)Si^icka>S ,iTnjvS OCtiTO CUiTllS , 'TiVCff 

y^^voLUTii u^' 'f> J^etTH/ov 3V Tm^iyiVinp .TTts Si ^'miavs, oIkjssc^- 
Aos,oiK5SK^<^ff,KyciVccKTnffoc<fi\^ToujTiiff,iiff.viJ[ii{giai. z^volnjov ^ksu^ov- 
cavmejLCpipeiV. E-mfivSiov. 

o fjLvSos ^Aoi^oTi o'i 'mM.oi •T ociS^c^^mv eu^cuZ^rou fioiMcv Aitios TTU^icu) 

rPIS ?JlV J TTtJi^' clMolS TTD/NuTXAaO'- 

aiIk/) j , Koa Trj^oj&otTBr . 
yjcof if ttJ k>\a)CoV (fii')(6eis, vm \\^kc>s Trdo^v ,1 jZit j&Aotb ■1c<p'ii<iSi «^- 

A ^0>V ,SiKaTl^CS TT^^O^K-TOV ^i^eiTCnOTCV iK^TOV Tm^K^^iCVTtS CUlTU 

'm'miJ^viK3[MaDU^eiy:J^av' /Mi cpiimc/bja&s^mTXiV^iruJo^iiVifjouj^ruSvpi' 
oru.S Si^vTTjiry^fOV ^icpn ■kM' icc« in^rmThv iTac/i^ adi ,ffv KjyocpH^/ j^ijffK^ 

ilTlfiVSlOV. 

O fivSaff ^'ni^os ecjle^eci\^i(.ovp}cv jcffvTTOHeJiakC)! eiic^s^jovm' tnr.i,cxpulcrunt percuricndo,cn<5 priuata eo cibo rcdiit nd 
monedulas rurii]m,& illx ob colorem,cum iplam non nolTcnt.a 
fuo cibo abcgeiunr.ut duorum appetens,neutro potiretur. 

AtFabulatio. 
Fabula fignificat.oportere & nos noftris contentos efle,conlVderantcs 
auaritia.prxter q quod nihil iuuat,auferre Ixpe & qux adiunt bona. 

JVlonedula. 

MOncduIam cum qiiis ccpiiret,& pcdcm alligaflrct filo.fuo tradi' 
dit filio.lnrc non ferendo uiftum intcr homincs,ubi 
paiiiperlibertate nacla cll-,fugit,m fuunVqj nidum ie cotuht.circumiio^ 
iuro uero ramis uinculo,cuolare haud ualens,cum moritU' 
ra efiet,fecum loquebatur,me miferam.quac apud homines non 
ferendo feruitutem, incaute me me uita priuaui. Alfabulatio. 
Fabula fignificat,n6nunq quofda,du ie a mediocrib''ftudctpiculis hbe 
iarc,in maiora incidere. 

Mercurius . 

IVpiter Mercurio iufllt,ut arrificib"' oib' medacii medicamtu mifc&. 
rer,hic,eo tnto,& ad mefura fafl:o,;tquabiliter fmguhs milcet.cu 
iiero folo relifto futore.multum fuperefletmedicamcnci,totum 
acccptum mortarium ei mifcuir.atcg hmc conngit artifices omiieis 
mentiri,niaxirne uero omiiium futores. Aitabulatio. 

Fabula in mcndaces artifices. 

lupiter. 

IVpiter formatis hominibus,omneis illis affeclus indi' 
dit,iblum indere pudorem obhtus eft.quapp,non habens,undc 
nam iplum introduceret,per rurbam ingredi eum iulVir,hic ueio 
primum c6rradicebar,qj mdigna ferret.uehemenrius uero eo iftate,ait, 
Scd ego fine his ingredior pactis,fi amor non mgrediatur. 
fm ino-rediarur,ipi'e exibo quamprimum.ex hoc lane' euenir, omnia 
fcorta inuerecunda eifc, Affabulario. 

Fabula fignificar,captos amore inuerecundos eflfe. 

lupirer. 

IVpiter nuptias ceIebras,oia aialia accipiebar,fola uero teftudine tai 
de profecl:a,admirans cauiam rarditat]s,rogauit eam quani' 
obrem ipia ad cocnam non acceiferar,cum hxc dixifler.domus ca 
ra,domus oprima.Iratus ipfi,damnau]t,ut domum baiU' 
lans circunfcrret. Aftabulano. 

Fabula fignificat plerof*^ homines eligere parce porius apud fc 
uiuere,q apud alios Jaute. 

Lupus,&Ouis. 

LVpus a canib'' morfus,& male aff^eiff' abieft' iaccbat,cibi uero idi* 
gens uifr oue,rogabat ut potum ex prxterfluente flumi^ 
ne fibi aiferret.fi. n.tu mihi inquit dederis potum ego cibii mihi ipfi iiv 
uenia',illa re cognita,ait fed fi ego potum do tibi,tu Sc cibo me uteri* • 

Aftabulatio. 
Fabuk iii uirum maleficum petfmiulatioiiem infidiaiitem. 
Leporcs. 

LEpores olim belligerantes ciim aquilis,inuocarunt in auxiliuuul 
pes,hx aut dixerunt,uobis auxiliaremur.nifi fciremus q uos eftis, 
& cum qbus bellamini. AfTabulatio. 

Fabula fignificat,eos qui cu prsftantioribus certant,fuam falutem con 
temnere. Formica. 

, Vx nunc formica,homo olim fuit.hic agricultur^ affidue in^ 
' cumbens,n6 erat propriis laboribus cotetus, fed & uicmoR: frU' 
'ftus furripiebat.Iupiter at indignatus hiiius auariria, trat 
mutauit eum in hoc animal^quae formica appellatur.uerum cum mu' 
taffet formam,no 6c aiTeftum niutauit . nam uf^ niic arua circileundo, 
flliorum labores furripit,& fibi recondit. AfTiibuIatio . 

Fabula fignificat,natura prauos,& fi maxime fpeciem tranfmutarint, 
mores non mutare. 

VefperriIio,& Muftela. 

VEfperrilio i terra cu cccidiffct a' muftela capta c, & cii occideda 
foret,pro falute rogabat,hac uero dicente,non poife ipfam 
dimittere,q7 natura uolucribus omnibus inimica foret,ait,non a^ 
ue,fed mure e(re,& fic dimifla eft.poftremo at cu iteR: cecidifTet, & ab a 
lia capta muftela,ne uoraretur orabat.hac autdicete ciiftis mimica tire 
muribus,hiEC ii mus,fed uelpcrtilio efle diccbat.& ruriiis dimiflfa e^at^ 
]ta euenit bis mutato nomine,falHtem coniecutam fuiflfe. 

Aflf:ibulario. 
Fabula fignificat,nc(5 nos in iifdem fcmper eflfe oportere^confyderates 
eos,qui ad tempus mutantur^plerunqj pericula eflFu' 
gere. Viatores. 

Vlatores fecudii litus quodda iter facietes,iueiut i fpccula qda, & 
illinc confpicati farmenta procul natantia nauim efie ma- 
gnam exiftimarunt,quamobrem expefl:arunt,tanq appulfura ea cfTet, 
cum uero a ucnto lata farmenta propius forent,n6 nauim amplius,fed 
fcapha uidere uidebanf . adueftis aute illis,cii fiirmeta cfTe uidifTet, iter 
fe dixerunt,ut nos igitur fruftra,quod nihil eft,expeftabamus. 

AfFabuIatio. 
Fabula fignificat,non nullos hoies,qui cx iprouifo terribiles efle uidef, 
cum periculum feceris,nullius effc prerii,inueniri. 

Afmus fylueftris. 

ASin' fylucftris afino uifo domeftico i loco quoda aprico ^feft' 
ad ipfiijbeatu dicebat Sc coiporis habitudine,& cibi perceptiO' 
ne.Dcinde uero cum uidiffet eii fercnte onera,& agafone rctro fequc' 
te,& baculis ipfu pcutiente,ait,aftego n6 amplius bcatii te exiftimabo. 
uideo.n.non fine majrnis malis here te felicitatem. Aftabulario. 

Fabula fignificat,ii effe xmulada lucra,in qbus inliit picula,& miferix. 

Afmi. 

ASini oli fipterea^qd afTidue onera ferret,& farigaief ,legatos mi 
ferunt ad louem folurione laboiy petentes . hic at oiidere ipfis 
uolcus,id non polfe fieri,ait,tunc eos liberatumiri 4f 

Amet'nTtm\i.(JUUuuf(ii'mo','ntt^i\\^Ao^A(aviufte(^aUMAd~ 
A •mKcL& -cu Si,i'0t>(mv -Ifjotiiim/xM ctif ii fMi ,^/il, HjieifiCA/ lit^i^f is^ 

KouiiaiTrvMfieiTi.. t,7n/*\j3ioi. 

o ft\idu{ ^Koi^oTiOi '3»To'Kf «ffom igjiAovftKsaoTtf ,T^f ioujTuv owtnq/cL&h^ 
TtC(P$oVBV(n' wpfi^^ • 

v^fiH^ov^uj^-i» 'ml.\eUoveti'6^6}Tn)S^v-KM'jvyi(i>p'y(^ Jivinv.Zs 'n^o- 

"mifVipH^fiy» •cSi t,djs KydfxtiTHaDCS u^i 7« itVTOv "^i^ioti^iqL, /UiTt 
fjLo§<P(i)(n,f oiu^v ^s ^y -fi l^iov ,h fiv^ftn^ ^^hftTDU • cSi tIw /M^ipfivocMti 
^ducf ,?{(» cPldhciv o\j /nii^KAi- /ti')^i "fi^^iv vccu Tcis ot/^tv^cte' 'mejLiav , npve 
•nof i lipciV 'mvove/ avMiya , icai iocvTuiin 6yi<mv^l^ frafivBiov^ 

o /Hu^o' </VA(Ji,oT7 ()'i <pi/'(j« Troro/jtfi Kocr 7a/«ix A/jw s' ^(/btf ^i7wj£Aufli»<3i^ &'r 

'$O7mV0V /ii7V^ei(M.0VTOU • 

Ni/KTtatf,i6aa>o£Af. 

YK7?.elf ttSj' -yJif TrKToii^ja ,ii7n) >o( A^f aiwihii(p6\i . iCou ftiMoveu. ed<u 
» fiiiQai ^'nsl cnoTHej^cus' ij[ei'ir) .'rns A , cpMfJltiiS f*\! (ficwacdvu olutUv 

i.-mhvsDU,0vaei ^ TrocoiTius "TfTnvols 'mAi/Ji&f ,ocinTi iMyiv oiiu. "p 
l/fl* «M« (Mt/O' «t^ntt • lo^i «i/TWf («■(pftflif . u ??f ov J^ 77W A/v TrKraCfla , low u cj)' (74- 
f oLo' juMocJiflft ja >o£ Aijf , /un ^^CiBfifeu iAeiTO • Trict J^, (i7WV(n\s xTni mvl-^^pcU 
ifl» /«i/(7jv , ouJ ttJ /«!) /<i/f ,«t Meit Ki/KTteif l' At^r «t-oa • k^ju Tidhiv ocnihv&iii jy 

CWTW <mjjijhlfJ\lso(V7lu>KMo(^XflllJlfV2ioV0/CC(^cmTHQLci.&'n/'},pV> 

hTn/i}j9tof' 
O /Ui/,58f c/VAtf/jOTT i/lfl KflM if /a«f /ul> 7D/f oJ^otf «« iTa/jJlJftf • \oyXo^ov(f^ 

CsSOl TvicfKOU^oistnJ/tHiTVC^iit/tKTl^OljllvOl^^TnMKUSTVVS VJ.fAcw}iS iK^Ajycv 

<ni> 0(/b/7ra'ffli. 

iiOnm§oi\{^'m'nfc(cuyie(AovcJ\^ovT%,s,Sh.6oviTn'nfKcrf(0'niee*- Kct.- 
K«flc* Staoa^/ufi^-flj^^f «'}«'•'« 'OT^^fijflc/t' iTrTarAeorTa , roi/r «iPoa /ut>ot- 

Ahv «Dflifoar •cAo cAm -tt^oo^V^^ov ^f /UtMoif^jHtf oLuTjicf ir^ccyo^fjut^iaS^. 
i-im fivm ot«ifjuv <pipc/cai/c(TK ip^ijy(i.v«lt{vT{p(i>iylviTO ^evHJi^nvocvv ^kMk 

•!Sii0i0fiSt{9UV ^hiir&V i/^^^i-^^^jiTTIL Ji OCVTO. <P§\jyiVKOfTTX.]<5ivTiSj'7r§0( 

«.Mihovs ''i<pe((mt^6ic/o(/^K/ic(THvt,/teis^/<iifivcv'}rgo<n.A^/ii6Bi. 

fm/t^jBiov. 
O /iv6os Jilhoi^oTl 7MV cu6^(i>TUi}v<^ioi 'Jl KiT^oo^Kfev tfbhsuvTZS (pojhi^Oi eiy ^ 
omr «f nrei^coviAd&ienv , ovAfo<y S^e/^^ofTVU k^ioi. 

ovoSKyfioS' 
Hocr Kyfioty ovov 1 (/^f 11 /li^of cv^T^r/^DA/uTDV^a, m^cadA^OiV ecv^f 
i/t«'.{^oji^<iv,i-mTi'm^i^lc/'TOvaw/iK7'S,i(exiT^'Tn(r'i^c(p\isK-SfAouS 

«JEi-i/fEfov Ji/c/2ir ccv^f Ky6o<po^ouvTrii ,v^ a'roroA(Jt7Wvo7no9-(i»t qp- 

fjllvOf ,)CM. foTIOCAOtff OCUZ^f 'mUOf'm,i^ll kM' iCayi OVH.iTiai.^c/kl/Mlfi^d. 

op&'^ ,Cjs evKCM &J \\^KCiV /tiydAciiV tUj £(j<ihu/juov iooii i^fps ' ETn/uifl/or. 

O /HvflOf (fHAoifOTl OVK iSl t,\i\6iT0C TV. fj!} UVAcuJdf V^ TUAeWmQlii^V^KJi^J^. 

or«. 
NWTiBTi oSj' 7w awij^f (xp^flo<pof«r ly 7aA*f7i7J(>«r,"7r5>icoS(|f t7n/u 
i' 4** '"?''? 2.'v Aiec , Avaif TUf 'mv&tv cU7>\jijJUoi . oJ\'ocvv7it t^n^/la/ca 

^ovAo/jSjvos oh {VU?» cc^oweCTOr Ji2il' ,i'<p»,fBU ocuei^XTtAff^tt.YaitcS^ fl^H»u7n)AK€fl'»7»C, x-3yit<.&vov )couf*(-)^ivvvcuj olict eSpov iTi^c^v 'i(fbmi 
cvav^eiieivBccKMieuiio) 'TrSpimfiCA/oioi^ovmv- ETrt^vfl/ov. 

o fiv^Sifit^oi, «77 Ihs^^sw 7D 'ni'7n^c>(AJcv «•Si^KTnviivYhv 

OVCf,)C0««A6J7rH/. 

noff (Ji^^adfiiMOi MoiTiiv.^rri^iH^ TxMtc •mv XciCiv ln<pc^Zv • kou J^ 

« 6i«<JK /U&fOff «AiiTntOt , iTTWf «70 (COM TtUjTH V MeiT^iSou 'n ^ ^i-Tvy 

j^ait^ ou)Ti ^iiy^xuSJx TrfOKKUnsvioc^^ocfavTi^piicc^sS^od-i^ 
C)f vmI ic^ou' aii (pc j&ijflo* , fliaM onccjiJiSltov linsvm . iinftv^ov . 

O fAV^^Cf cft<A*7 , 077 ci'/(?/ 7Zd» «7ro6t</l^7Wl' ,7o7f t/&j t/bKSaoTtff 77V<$Ij' «/ , l/TTO 

TWf i Atdbo' y^6>am\ndL& ihiy^VTcu • 

o»(! j /i/A« jhx-^ulitv ,tPi{Ceuv( 77»« A /V<»o» • o\i<Q-Vimi Si , &? ((^iTtTrt- 

tft»,o«|(M«J^»(WA<l>c/V»«'jHO*<'f,'^cfV^^'J°TtlM«t??»e/l'.(» J^ i»7f A/'/H»H 

^«"^ccyoi Ttov siVKyy-Ssv rfivTdVKWvcixvTrii^^Sr^ti^octmv ^yaiTioof 
izplfioKff^a 'TO(nvTOveiTDw6x')Q>cvov<h('jt(.Cdbcativ{tftei{,c'n.'rr^ccf cAiyov 

•moWV ^OVTliCf CtS^^yi- ilUfiVilOV 

T0V7U TU ^c^ya -^^ieoUT ai' Ttcf 'rn^of euof^oc ^xivfiev i'KiA«^<^it'7Tivoicr 
cJVag)opoy»7W,ows"f Tolj-srAflouf f(3<</l('<5)f i/^gjiTKiwS^os • 

o»of,(Co«ico'^«/. 
Nof ^AKA)^'of •/!»»&T>»,ci'77»/Ae</«&»/eit/<t7o. xif «itflf <)^ 1 7rJK9<3t 
emvf>{ oujtS) ,KM^iAxjit ^cuvcvvf , cctoicrKXT» v/xi Hakto • 'tV Si 

CVlfPiXTnV mO^^CiiaA/i-rrX.fJlvOU IU3U-yi,Acitls( , AuKOf 77Kei(5J»CtJa'»dtH 

KouictfxiAiai It fi fi{ ^di KOii /jiivov ccpiSifjLZM olvtu efi6)Kc!>fiii« ^'fiVTa Siv^ 'rrfo 

m.t{iAi)cnv- tiTifiviiov^ 

o f*v^{ (PhAoI ,011 o'ii{^vjiv^y>i Twv ouipdTrzov ^\Cj fMtcv cpoUMTtf d^Aoi ^aif • 

O»0f ,Kai«A(i77T//. 

iiocf,\couxAcinrH^nsivc>vioc^ cuuiiuhoitrf^txMiiKovV ^tfllJihdtiv ii9 
xypou/ a(ovtd{ A' ocuToit TriQjiTV^vyt , B«'A&7m/'/»» lim^THiJiSJcfS 

c^S>oK luvAuvov ^'Trfoad.A^iaK Tu AicvTi ,TTryL^xcflia&v olotu W 'ovot 
VTrt^To.iflM' oijoT»'fiCK.\dvA'iMcv iTnx.tC(M.^T0U •Ti Si x^mAva&t aufUu <ptl- 

€K.VTnff ,(ll^V\i 7TZlt^«>«n)i/OTCZ.'» OfO»,ftf 77»«77w''yfl» i fxTncfiiv TTZi^ian.SCxaib . 

Kj 'o h(c>v'c^c>v(v.eiVov ^&J^^av fjiii i^uji}ocfdiicv ^mf^THV niw tcAo>Tn\\^ azw(^i. 

Si'ovTtc{ u3i -f»» cfov « J«'7m • ETrtf4\jiiov 

o fj.v3^{<hiAoi,'cTt o'i Tt>l{ \\sii6iVoiff t7nj£oyAA/ov7^f jAoeflflf/ourf TmMxns kj 

eujv>vef'7r]£oaoc7ToAcctZTiO'. 

o§vi{,\uxly<cAicfii9 • 
vviff ocptfijf d>x ^pevoK ,'iTaf^iAc^ ln ii^ficc/ixaa. i/liiiaAxr\)i •^Aicf&l 
Si3ixaK/.di/'\i xcjtIui J'(pii.£ fixTodx ,11 'TSLUTa.Jicpeif ^«'ttSv cui^^iiJt 

7a,0t5p(JSi} TTl^Ci^THi 'fiV xJ)u.eiv OL^^iTDU lTT\fi\lilCV 

o (ivStrf <hA6i,'o%L xnixanvTDS ^» 'n 7wv\ief.x,}(ixt ik fci^ym S^ifyiTfiiou • 

K«'jtt|»Acf • 

Tt iTfciTOV n^ftijAct cl<pin,o'i ai'6^6>'7idi(pc^\iic*T%.s , ly o5> fi(yiicf ^gc- 
irx.is^xylvTtuf ,i<J)&Jsnv Ls Si^y^cvev m^e^icvyf , eujofi^v ocoTnffTD 

'Trf^ovjtccpfjnaa.v /ut^/ tov nrfcai.AieiV cdcQ-otjJieei Si 1(517» fjUK^ct oi 

|(£ol( &(r ^ A()V e/K <'?(t1 ,«<»' 70/JBi/7CV H9C7W4)f 0VD'(Jl6>f ^AdtlV , &f T4 Koi p,« A /- l.iboribiw,cum mingendo fluiiium fecerint.ac illi cum uemm 
dicereexiftimantes,ex illo & nunc ufcj.ubi aliorum urinam uiderinc 
afinorum,i]Jic & ipfi circunftando mingunt. AflFabulatio. 
Fabula fignificat,unicuic5 quod flitale eft,incurabile cfle. 
Afinus,&Vulpes. 

ASinus idutus pelle Leonis uagabaf reliq bruta pterrcdo. cxK^ 
uifh uulpc, tentauit & hanc perterrefacere.hxc autem(cafu 
cnim ipfius uocem audiuerat)ad ipfum ait.fed bene fcias, 
cb 6£ eso timuiflem.nifi rudentem audiuiffem. Affixbulario. 
Fabula fignificat,ii nullos idoftos.q iis,q extra funt, aliq elTe uidenf,ex 
fua linguacitate redargui. 

Afinus,&ran£E. 

ASinus ligna fcrens pertrafibat paludem qdam.Iapfus at, ut dech 
dit,nec furgere poiret,lamentabatur,ac fufpirabat . Kmx aut q 
erant m palude auditis fufpinis,heus tu dixerunt,& quid 
faceres,fi tanto hic tempore,quanto nos fui(res,cu,qa ad breue tempus 
cecidifti,fic lamenteris .'' AfFabuIatio . 

Hoc fermone uti qfpia poterit i uiru fegne,q ob niimos quofcglabores 
triftatur,cum ipfe maioribus flicile refiftat. 
Afinus,& Coruus. 

ASinus ulcerato dorfo in prato quoda p.ifcebaf .coruo at infiden 
do fibi,& ulcus percutiendo,Afinus rudebat,,acfaltabat.fed 
agafone procul ftante,ac ridente.Iupus prxteriens^ipfum uidit, 
& dixit.miferi nos,quos fi tatum uiderit, perfequitur,huic autem & ar * 
rident. Affabul.irio. 

Fabula fignificat maleficos homines,ri tantum appareant,dignofci. 

ASinus,& Vulpes inita inter fe focietate,exiuerunt ad 
uenarionem,Leo uero cum occurrifTet ipfis,uulpes imminens 
periculum uidens profcda ad Leoneni tradituram ei afinum 
pollicira eft,fi fibi impunit.atem promiferit. qui cum dimifTurii eam du 
xifTet.illa addufto Afino in caffes quofdam ut incideret, fecit. 
fed Leo uides illum fugere minime pofTe, prima uulpem comphendit. 
deinde fic ad afinum uerfus eft. Affabulatio. 

Fabula fignificat eos,qui fociis infjdiantur.fxpe & fe ipfos 
nefcios perdere. \f!{(K i -;\ > -■ 

Gallina 8i Hirundo. 

GAlIina ferpenris ouis inuentis diligeter caleflifta excudit, hirudo 
autem cii eam uidifTet^ait o demens, qd hasc nutris.'' q cii excreuc 
rint a te prima iniuriam aufpicabuntur. Afflibulatio. 

Fabula fignificat,iplacabile ee prauitate,Iicet afficiaf maximis biificiis. 

Camelus. 

CVm prinm uifa eft CameIus,hores pterriti,& magnitudine admi 
rari,fugiebat,ubi Uero ^cedere tepore cognouerutipfius mafue' 
tudine,confifi funt eo ufq;,ut ad ea accederent. at intelleclo paulo poft 
bellus non inelfe bilem.eo* contemptus ieie,ut & frC' m ei i'mponei'cnt,& puei-is agcndam tradercht. Affabiilatio. - ' 
Fabula fignificat tembiles res confuetudine contemptiJes 
fieri Serpens. • 

SErpcns a multis homirubus pclfundatus loue poftulaiiit.lupiter a? 
ad eum dixit,ied fi qui prior conculcauit,pupugiflcs, nequaquam 
jd facere fecundus aggrelTus fuiifet. Affabulatio. 

Fabula fignificat,eos,qui prius inuadentibus refiftunt,aliisformidO' 
lofosfien. Columba. 

COlumba fiti correpta^ut uidit quodam in loco poculum aqu:E 
depiftum,uerum rata,atqj multo ela' 
ta impetu infcia in tabulam offendit.ut Sc pennis ipfius 
perfraftis in terram decideret,at(5 a quodam occurentium ca^ 
peretur. Afflibulatio. 

Fabula fignificat non nullos homines ob uehementes alacritates in - 
confulto res aggredienteis, iniicere fefe in perniciem. 
Columba,& Cornix. 

COlumba in columbario quodam nutrita foecunditatc fupbiebat 
Gomix uero ea audita,ait,fed heus tu,defuie hac re glo^ 
riari.nam quo plures paris,eo plus moeroris 
accumulas. Affabulatio. 

Fabula fignificat,ex famulis quoqj eos elTe infeliciflimos, (J in feruitutc 
niultos fiUos faciunt. 

Diues, 

Dlues duas habens filias,altera mortua.prasficas con 
duxit cum uero altcra filia dixiffet.ut nos mifera;,ipf£E, 
ad qs perdnet luclus,lamentari nefcimus,h2 uero ii neceffariae fic uehc 
menter plangunt.materait,nc mirare filia,fiha; ita lamentantiu. 
nam numorum gratia id agunt. Affabulario . 

Fabula fignificat non nuilos homines ob auaiitiam non uereri aUc» 
nis calamitatibus quasftum facere, 
Paitor. 

PAftor aftis in quercetum quoddam ouibus,ftrata fiib qucrcu 
uefte,aicendit,& fruftum decuticbat.oues uero inter eden^ 
dum glandes.nefcia; & ueftcs una' deuorarunt.at cum pa^ 
ftor defcediffet,ut qd erat aftu,uidit,o pcffima ait aialia, uos cxteris uel 
lera ac ueftes pra;beris,a me uero,qui uos iiutrio,& ueftem fiuripitis. 
{ Affabulario. 

Fabula fignificat,plerof(^ homines ob dementiam eos,qui nihil atti' 
lient,beneficio afficere,in domcfticp.s mala operari . 
Pifcator,& Ceffiis. 

Plfcator demiffo reti in mare retulit Cerrum,qui paruus 
cum effet.iiipplicabat ipfum ne tunc fe caperet.fed dimitteret , qcl 
paruus foret.at cum creuero,& magnus inquit euafcro, 
me capere poteris,quoniam & maiori ribi ero utifitari.tum pifcator 
ait,fcd ego demcs fueri,fi qd i manibus eft , dimiffo lucro,licet fit puu, 
expeftandomagnum,fperem, Affabulario. 47 

o nvioa (Pu^oi , oTiTii.cpo^ipKTiov 'in^ocyf/.xTZo» ,iiatwii6iix ti^^tu^^citncc 
•miei- OQjLf. 

'JTfcV «/)'<» friTnV.ecM' « ■fiVmi^CTtpOV TTDLTlicKVm.iTlFAfl^cU^ ,OVne(M 

c i/liSl/Ttpoo' fcTnp(tif D<ni, c5fC?»7iB/Hffrw . ETrifiviiov • 

o |UuJo(r JV/Aa7, 077 o< TB/f 'jrjJtufoi' tTnj&*<Voujyi' ew^i^/wwfl/^Wf «Mwftpa 
Ctffl/nvofTta. rt6ij?f(>«. 

EeAfJ^ci Ai-^H atujiy«[d¥\i ,c>( IfltotflwTO mtjv/tottu K^XTTi§«v</kr>c 
•jr yi,ypxfii^cf ,(JciM.a^v xAnSivov eivcu-cf)o)Cj ttdMu TOpaV^aoft^ei 

oa,iAflt.3tviai»7^TO7n'»«wijM7nffOuOTC,iiyKiZ£7r<)i''7rrtf£i' oluthc( 
•7t^ix\X(&iJTUiV ^^TX^nmv u2i yiiv ,[UMl7m 'vvca TW1 "Tnipxr^i^iTuv i.- 
AavM. fTrifivSioi' 

o ftvSofiDiAoi^aTicJlisfmvoui^Ci-nzov fjg.<ji:poc/joxi 'rr^o6\jijuduef ^a.in^ani- 
Trfnff iifolyfji.xait iy^if^i^ccw-Tti ,ifi^xMovmvkou>r>vf eiCfoAii^cv . 

lejL^Xa!Z.VI'7rSpl?^iCiVlJl(p0fjtllJtl, CcS^TWAVTlU.VlO/i i^pVKTfiTt. 

7r KOf ^fi» Jl'aJ 7»f «Kfliyffaffa tVu • «M*^ ouIth ^iriTwwao uBitv^Ju at- 
fjuvcwojdln . oaw ydi^ oti tsK&ovx liuTHt^ vaovTU km -^irA&evt Ai/Trof f 
atMxyett • hTTtftvdiov . 

o nv63iy(iii\ol,oT]\ij 7UV o)ia7uv (Pif^)(^<r«Ttl &mt , caoi it "m Jhv?\.^cf.zp\ 

P^KlinVXTTDIOVaiV' 

PAovaiot- 

AiVMtf^o ^yiTi^dbef "ypv^Ttiif fjuxt xmieufovant ,t^^ttvati.c/{fu 
7S (BtSmy> lit Ji {'TipdJif iwuSliet Myovancf ,^t xdAiou iiftiit,tuyi. cuj- 

itiu.S>v^^-i>'m.v 'ky S^yiveivinlafiai/ ,tu Sifili 'jrgoaHi^svawiXTiocn^po- 
e^ZtKOTffiiVwu/n fii^rrHp t<$if •/"!) ioujfixli Tiv.vov , « ouJTouov-m B^nvovmt. 
uSi yd.^ot/pyj^CAdiiSC^noiovav. E-mftvSiov. 

o fM^oa ^Aoi, 'oTtcjiiontoVM&^Ci^mi ii^(fvhciLrpyj^a/i ovKotitevaivxMe- 
1tidb& avfiCpopxt i^ycAxZeiv • 

POifjdv. 

oifji'^t Ihxaxct eit'nvKc/}3Vfcci>ix'Tuitgo^X'Ttt,v'JTt';fdaa.Cf vTWo^etZ 

7S 'T0\ ft.XTlOV ,KOU OtJVX^kt "i^V KOt/pnTDt l^-Tiaeii.TDL H^n^C^XTiLi^Q-ICV 

'mvit ^xAttiovof ,iAx3tv KMTVc 'ifiocTixavncxTa.^xyivTni.o^Twi- 
foiv iot,7BtS«c ,if «?A •i> Ycnvot^Sii^^UTtc i<p\t ^Six.vfiitt Z>~it AoiTw^it "ei» «f 
iaS-ijTKa' TTCL^iy^T^,ifjLOvSiJi(fovTOCt vfxxt^mi^ip 'iftxTicv xepeiAitdi. 

t.TnftvBiov. 
Ofiv^y (S^\oi,oTi icou TToMtf/ Ttov ociSpcjTTtot (^fetSoiaui^fivt fiyiSit tr^caHKiif 
TXt ^i§y^,7>c(Jij-Ti(t ^^^'Toi 7t3v otmiiV epoujAx i^yd^ct^vu. 

xhiAj^ ,iuiei. ajj.xQlcr , 

A/rfl^ 2>' J['iu.Tvot xo(Axaix.cf t c th 6xAxifH,ciiivinci afj.x^<ft<. . ajuiufx 
i Siovaa., //ctTiuc* oeoThvvuvfdt' fi\f Ax^Hv oujtLju , xM.'ie(aT)U([fg.TO 

ffju/Rfw Tvyxocvetv . xA\"dTXV ouj^<utdcjtUiee fiiylAtf epnih yivcyfxeu , 
evMx^eiv fiiA<ui^aH,i7T^iC(xl^o' fieilovKaoi(i)<p(Aaatiaof/eu . tuoelcxAit^ 
^TnvxM^itToyi, ot^ ovt eti ettiv ,4t tvi ivy<L^ax Tnxpett id^iDit Kqcf ajuiit§^cy ?,7B 
^oaSbKiiftovot Kt^v fkiycf.\nidpxv^ihTTit^t ' s.7aftv6iot. <jju;/tp« oiTTX.- 

i-ssmt^mioiot. 

ni^Ci^mf 77f «j(t» V-sjznjv jy Stov cJlA/cviav ^oti^ oJiu^Snnii o ctos 
S •m 'tTnru oi/^ov iKTDvi/Miv jSo/povc.a 6t Aeif «k jut crav . c J^ wk i Tre<- 

c&« • J^ ovoff Tnffiiv tK 761/ KSTiri/ tTtA^7W(Ti.v . 'K SiJicuJVTtv "Tmym. 

ledhia^^n/jui «^tjS«TO7aA(*<Wf(j)./u() JtA(><7afffV|tuKfc»/J)06/p'of A«fftv, 

E7n/Uv'^0f. 

o /uCJof (/ViA«ij07T T?7f fjUH^oif o'i /niyihot cvncotiiiioiiZ-M ,KH<pci'n,^6t(jwiyi- 
cnivuit^ia' 

At9p6>7nicf ,\uiu auru^os 

Hipdvros Ticf ir^of cdivpei (^7\,ieuf '7nsinffDCfjJlvct,ativi<Q-'c)V ii oujS. 
K ^fioivoaf Si ly ■\v')^\i} y^.vofdtov , o eub^Oiint tw f yei^cLo' uv^tv ir^ct- 

(pipctv 75J c^HKTi' i.nn.Trvi.n^ Si mTv^av iTrS^CiTnauVTnff ,J^'ii v «utj- 

rtf^Qo^Trg^OCTffi.tipO.TWf J(ef«f /M«Vfltf(M*tV6) tK. 7131; «puOl/f • /.t^ fUH^CV Si 

iJ^a]ue(TO&3i^/jicvmfO(n.vi')i^M7>t,'occi't^c>'7W{'JrT^ocnp(§CiV T^^/uocTiicpv- 
ettoujT^ Twv6ec4/Ofdiov Si ttwA/v cO'« v eUTictv f%5° 'rn^ocT^ei ,t<pi» 2>" "J^quec nc/i, 
TX^^XCt-vTrdP^ec^CivSi^ocmTv^ct.KP^arayi. 'i(p\fCK:jf>T\>vctZ iirtTi! o^ (*cu 

E7n/<ufl/ov. 
O f*.viot cfa^^oi ^'oTJ J^a (pAjyetv y /lict ToCt QiK?^iduef ,Zv ecfi^^oho&llhv vi <^iil 
aicr- x.hcjim^ ,)Lou(/Jovov/jict- 

AojTffl/ K-u/ojiJuf ^Sdycvaa , Kai t v i^^i/Mcf. tto Aa<) cf}oo/juev cdvovcru , «i 

K c^eCo/feVOTO/UlV SOe/aHei c} TMjIh.^QV H^dlKi.Tl.Vl TtVH^Vr^CU CUjTHV' 

TT>vSi\j7rBAeiicu/T:)tecvTfl7{w'iou)Tt)vn^A\jjbnv,iiai.A6ovaoc iv^viffi- 

TTxitToitrtJVldUf.TdOV SiKUVityi.TtOV ihioVTlCV ^[CMi^CtTtiVTtOV ^V eC^c/^OC,OV 
70tf TW/uW^&VHIffVa^ja^oJ^vrit/VvcM.Tf J^JjtieicOITIJV^^V TBTTDV l/7r?</le(KH/.«l 

Jli(u!f 'iTQCo^vTi.s ,eciniABtv Trvt^ecy^^fix c>t euo SAv avfCt & ihcaTrn^Tni^iK 

tcv'mt,'Jli^hi(^ov'7rgoaTpCiV6vaU'fiifi<pCfjSil/ovSiotjj7{uiiv.eivov , c>towieiattV 

(AHif <^ otZt ,xi^Tttt SicujToovx 'o/ji.ehoyovattV 'nicAciiim^iTrt^^eccf&ctt icpif. 

^ ovTOCf,if^'irtjyi. nAetv om aoi xi^TttCf ,ei vlct h'cyoit 'c/Miet kou to. i^ya '^ 

j^^ct^Kocivvs^SoTrovd^ycef- E7r)/uJfl/ov . 

o f4.\jdct ^'Trpct Toiit 5^o?i (jJuc iTnirCif/iOfjS^ovt Tott Acyoit ,cioc*Tie( Si 'irsiouu 

'mtTo'iti!(yoit- 

Avi^onrtit ,^Ttti^ouiattt (x>ocA/U«. 

lii^CiTroet Tit ^vhivov 'i')^^ iiev ,\{g.iiHi,TTiviTtiv ecyiio^niiirmi OMTiv- 
K CitoLuJ TCtdTtt^'jripecT{<iv^)ccxlovSivSTjov'iVTrivi()iJ)'iiyi,,ivfic>i&t,ec§ect 

oilsiv Ttov crkiAM ,i^^i.^ai/ &t 2^ ic/kccpos •'m^cakpovattmit ouo 7*f (ct- 
^ecPuft Koel cuJTii\^KhK<Qiiavt,y}vcros'i^^Ajai.v'cTi'srAei^cf.'cv tt^ <h auoi- 

mv'o Culi^CymCfi^CK-^^i^AltVTTti^y^S CiSyi. olneUKMKyvdflCiV.TIfiCiVTOC. 

ci, 53{i HKxja (Ue CicpiAifattCf ■TVTrfvicttVTtt Si a , "TreP^oit (o^AoTf «/«bJ&h . 

ETTl/Uvfl/CV. 
O fiV^OCf (PhMi , '<3Tl$VK<ii<fihi!aHT1/U.C>l 'TWVHfCV aJii^CirmJ • TVTffCiVSi ocvit 

fioiPAov ^cpiAiiai}' 

ji.ti^cfmct Fabula fignific.it, Tconfvdcratu efle.q fpc m.iIon's rei,quic Iter mnhus e, 
amittat.quia parua fuent. 

Equus.&afinus. 

HOmo quida hebat equu,& afinu.cii at itcr flicercnt i uiaait afin' 
equo.toIJe a me oneris partcni,fi uis me clTe fakuim. illo no pet 
fuafo.afinus cecidit.atqj e labore moriuus cft.ab hero auttm cmnibus 
impofitis ci,& ipia afini peJIe.conquercns equus clamabar.hci mjhi mi* 
ferrimo,quid mihi obrigit affliftCquia cnim paru oneris nolm accipc, 
ecce omnia gefto,& pelJem. 

Affabulatio . 
Fabula fignificaf,fi magni cum paruis iungantur.utroscg ferua - 
tiin uita. 

Homo,&Satvrus. 

HOmo quidam cum fat^uo inita focietate una cii eo comedebat. 
hycms uero,& frigus cum foret,homo manus fuas admo- 
tas oii afflabat.rogante autcm fatyro , quam ob cau ' 
fam hoc f"Kerer,ait,manus mcas calflicio piopter frigus.Scd paulo poft 
edulio calido aJJato,homo admotum ori inluflia ' 
bat ipfum.confuJcnte rurfus,qua re id facerct,air ferculum frige 
facio,ful"cepto iermone fatvrus ied ego ait,ex nunc renuntio 
tuamamicitiam.quiaexeodcm orc&caJ duni emittis,&: frigidum. 

Affabulatio . 
Fabula fignificat,fugere nos amicitias oportere,quarum anccps eft a& 
feftio. Vulpes,& Jignator. 

VVIpes uenatores fugicns,& in dcierto multa decurfa uia,ui .- 
runi hgnatorem in eo iuenit,cui fupplicabat,ut fe abiconderet . 
a quo ei oftcnfo fuo rugurio^ingreffa delitu - 
it in anguJis.at uenatonbus profcfl:is,& uiium roganribus,hic 
uoce quidem negabat fcire quicquam,ied manuibi Jocii oftcndebat.hi 
uero cum id non egiiTent,ftatim abiere.ut igitur uidit eos uuJpes pr^ 
teriifTe^exiuit nihil allocuta.eo iplam accufante,quod feruata 
a fe,gratias fibi non ageret,uulpes conueria ait , 
heus tu.ego uero egiffem tibi gratias,fi uerbis fimiles & manuum 
geftus,& mores habuiffes. AffabuJatio. 

FubuJa in eos,qui uerbis quidem utilia promittunt,fcd contraria rcbus 
faciunt . 

Homo pcrfraftor ftatuo:. 

HOmo quida ligneu cu haberet deu,fupplicabat,ut fibi biifaceret, 
cu igi- hoEC fliceret,& nihilo min^i pauptiite degeret,irar' eieuaiu 
ipfum cruribus,proiecitjin pauimentum .illifo igitur capi ' 
te,ac ftatim diifrafto,auri quam plurimii effiiixir^quod lam ille du col- 
ligeret, exclamabat,peruerfus es ut puto,&: ingrarus.cO' 
lenti eni mihi nequaqua profuifti,uerberann aut te,multa donafti boa. 

Affabulatio. 
Fabula fignificat,no profuturQ te tibi,honorado prauu hoiem.fed uei> n^,^ 
beraudo ipium,profuturuni magis. Homo,& canis .■ 

HOmo quidam parabat coena accepturus amicu quenda ruu,& fi 
miliare,canis ite ipfms alm inuitando canc diccbat,o amice ueni 
coena una'mecum.is cu acceisilTet Ixtus aftabat magna ipecT:ans ca-na 
fecu loquens.papx,quanta mihi Ixnna nuper dcrcpete obiata elt.na 6c 
nutnar,& ad iatietatem caenabo,ita uc nullo modo ctas elunam,ha;c 
fecum dum diceret canis^fimul^q? moueret caudam,utqui iam 
amico fideret,cocas ut uidit iplum huc,& illuc caudam circum - 
acTcntem^arreptis ipfius cruribus eiecit ftatim de fcneftris. 
at is cum decidifl'et,ibat uehementer exclamando.fcd canis quidam cu 
illi in uiaoccurniret,percuntabaf,ut belle caenatus es amice.-is iuiapies 
ei dixit.multo potu mebriatus lupra flitietate ne iplam qde uiam, 
qua egrelTus fum,noui. AlTabulatio • 

Fabula fignificat,n6 oportef cofidere iis,q ex aUcnis biifacef poUicenf . 

Pilcator . 

Plfcator pifcandi rudis acccptis tibiis,ac retibus periexit 
ad mare,& ftans fuperpetra quada.pnmii quidc fonabat tibiis.exi' 
Itimans ad uocis fuauitatem pifces afsilue.ut uero multum 
contendens,nihil profecit,depofitis nbiis^aiTumit 
rete,ac iafto in aquam,multum pifcium cepit,quibus 
euacuato reti,ut falientes uidit,ait o pclsimi animantes,cum 
fonarcm nbia,non faltabans,cum uero cefl-uii,id agins . AlTlibulatio. 
Fabula in eos,qui prxter rauonem,6<: inopportune aliquid agunt. 
Dubulcus . 

BVbulcus armcntum taurorum pafces,amifit uituIum,Iuftrado o^ 
mne folitudme indagado mora traxit.ubi iuenire nihil potuit,p ^ 
catus eft Ioue,fi furcm,qui uitulii cepit,oftendent,hedu in facnficiii ob- 
laturu.cxtcrii proficifces in quercetu quodda,inuenit a leone deuorari 
Mitulum trepidus igitur,& perterrcfadus,eleuatis manibus 
fuis i CGeIii,ait,o domine lupitci^promiieram tibi hedu me daturii efTe , 
fi furem inuenire,nunc taurum tibi recipio f;icriftcatum,fi hiuus manus 
effugero. Aftabulano . 

Fabula in homines infortunatos,qui dum carenr,ui inueniant,precanf , 
cum inuenermt,qu.'Erunt effugere. 

Coruiis. 

COru^ jEgrotas ait matn,mater pcare deii,nec Iamtare,ea uo fufci- 
piens ait,quis deus o fili miierebitur tui.^^cuius enim tu carnes no 
cs fuiatus.-' ' Aftabulatio. 

Fabula fignificat.q in uita multos immicos habcnt.amicu i necef5it.ate 
inuenturos neminem. 

Aquila. 

SVper perra aquila fedebat,leporem captura,hanc autcm 
quidam perculsu lagitta,qux intra ipiamingreiTa cft.fed cre ' 
na cum pennis antc oculos ftabat,quam cum uidilTet,& hoc 
mihi altera ma;ftitia,cp propriis pennis intcrcam. AfFabulatio. 
FabiUa fignificat.duium effc.cum qms a fuis periciilum pauatur . ^9 

Hi^ii-rrot Tlt liToiiuoc^i AetTTVov ,i^xjwv ■vva •mv (j/Afij» cU)tZ\C] oWA 
K Cii ■0 SindciV oujT°vxMoVi(.ujjKin^A(lA(mv,c>QjiAt,Au§o aiujj\9nw\i 

<n)»^/-o J^.-nTpootAflijf ,;)(Oaffi>y '/jixTOjSAtTiTUf Siv fiiyoiv j\ei7n/cv ^ 
^oZviv TN nou;>Aic< .SorjocM • ttoith^/ >«f « ix/p'77 i/lccTrtveuoiff i^ce^n-Jxcpiian 
fiou Ti. "p^ fcod flc lij^ov A&iTTVviaw jCoOfri fn oluqjlov (i^d)x.fi\f yc iwtviaou Tmj- 
TOLti^&^iouj-mv Aiycvyf tdv ncujlt ,\uiu k fixa^ovvs Tiw (ctfK^Vjijt/lK «f '^r 
(^Aov 6x^^ocu)r>(f ,0 f^Kyapoff 6}( etA ^ii^v d)A>ic^u.ei(n, 7(01 kJipHjiiv "Jrf^/^t- 
<po»7«,K9tTac\<iv TO oHiAn oujTV ,"^^11^ Twt^ccy^iiftKi^tJidciv -mv ^e/c/hv. 
eSi ^^^vojV ^oi^K^ei myiACii npoc^djv .'mv nff iiKUvCjv , T ngL6"oSbv ocvtS) cru- 
vcuiTWvndv , i-mpdiTCL , 'nzo( iJ^eiTTVtiaKS QjiAot • c^ '!rpo{ ouj-pv ij^TwAot^iit 
icpn • tKTOf 7roA\»o' 'mai.Ciff f(.i6vod-ei( v^ttS^ hs^ov ^ovSiTUioSbv avTiwtit^ 
^iiA^v oicfhc. z-mftvitov. 

o fiiiSof (hAoi^oTi w AetSx^^eiv r>lf o^ K^o-Ttibv ^ TJHm iTTdrfiMo^W • 

AAiSuf. 

AiA^ xAiAjvmV «''T&pof ^AKJhciV aZAovcf KcA^^iv.ruK^TTVi.^iyivnti 
k ftcfriw 6(xAxojctv- KcxiTixfi-mTivcf-TriJcL&^^fjSlv^Tr^CiTov^^vAei^vofju 

^C)V iT^of tUH/ \/i6\/CPbVioui Ttvs ]')^{i(ia' icpoiMi(dvu Cifjfu3j' Twhv 

<^X'TBVOjjZvO& iiwiAfOvHv, K^miiiljllfOf IPVf oujAovf , oi^KAxfjfhacva •}> 
K(tt(5/j2.Aif ^jjov . tcaci ^xAciV KgtTa toi/ vcfhcToef^wMovf l ')^vcuf llyf6Uai.v . (k- 
fhxAciv Si ocoZfvof ci:p Tnv cflx.TVov ,Ciff ^(k 'mc/GvTocf ,icpti-conff.vjir(x. ^^x^oTi 
{ivAocu},ovKCiip^33i^oTiii'jdTizxjJficu,c^£iSF' TTO/aTt. i.'mfiv6ioV' 

O flV.Jdf ^'nfOf VVf TTDipX AomV )U3ClTnX.pXKCU§0V Tl 'JT^OC-ffoVTKt . 

BoynoAco' • 

ov}uaAoaxyi.AfiV Ttw^dv jhoaudv ^xTiaAiatt, /jlc(^v ■Tr£i>iiA6ciV ^ ttt): 
C (Txv 7{wip\^a6v (hiTtt-fj^^i^SUvSiV -Ciff SiovHv Sii^etv icPvvtiSii , Hv^xto 

TOc/il ,oij/rr Ax^oVTU. /jioyov tiAi^Tffnv \j7!BJ\^^H ,'(!Qji0cV cif Svaiau/ nr^o 
,ffa'/av • fuu (fiii^yo jhof etff tivx c^vfiC>vx,^eJ^aHet AioVTU. n^TticQ-ioVTrx. •f>t 

fJLOi)^V. ifX0OJhOi QUJjyi.VOfJ.hof, tlcdfiiycCjietAlXatCff , iTrd^dUCf TOCf -^ipOdUCf 

ccvr>\) eiff '^'V o\j^ou/ov ^ATnv.ciiKcajdTrx.^iiJ ^i-ms^etAoifxifVaoiiQji^pov cfbja^v 
iou -f^v v.AiTff^v ^§C),tuiJ Ttuj^ov ani ivaetv v-m^ifj.ou ,iou 901/7» t; Tvcfj^ei^xff 
iKcpvra. ETTiyai/fl/o». 

O fV/SlJf "TT^Of eCJI c/}3dU(f (h/SVy^f ,0'l%vS\i XW^OlWTtif fjXv , £(l-^V70USt^6ir.' 

Ko^X^. 

of «/ tcatov ('(po 7« /"otSc , (mJtt?^ SS^v ttj SiUKotifit) 6^viv\. 'ij^vim- 
R Axjboijaa i' 0»« • 77? fl^<2 t^kvo J tuv didv t AtKoa . tjVoo' j^ npicLo' i/7ra 

OOJ/}^ OyfCtKAOtTTH. E7n/<i/'9/ov.' 

O ittCflo? (?HAoi,'oTt o'i TwMovf i^^povf (Ji^icii ?yQVVif,eV(kvx (^AcvivxiocfXi^ 

At70f. 

Vi^ou/c^iSi.vniSdJcf xi^cfi\\g,3i'li-fi,AxcZ)\v6^^ivsoat,iiT{ov-S^vS{ 
y Tlofi^xAiiPj^^aaf^icad-i' fjS)/QiAot,u-i>f ccu^r^vetSAiojii-^i/iSiyAv- 

cj)'/i (u.u'f>7f'7fJ'i^oiffir^oTiSvccp9xAfiCivets>iKei-oSil</&}Vi'<pH'ii^ cvuj* 
fjioi i li^x AuTTT) ,2>* Toro" lAiotf ifTi^oiff (JixTwdViiaueiV . B^mfiySiov • 
o ^i/floo' (PhAoIJti J[etvoi Uiv/dTvlt 77j iK Tuv ij^iav utJ\cw£ijaH. fo 

oii truuiytfjo^ui -c oifimii ,(>vu.ioJ^K^ot ,«M'h(lhv /MLcylKiot . diSi 
yi,\xOKVTi( ^-rrcv kM! etdl^cvd Ci^cut ^vAeti ,^fi^vcs l(^v- E7r:/Uu6/ci». 
o f*v.%( (fnAoi /oTl oii Aei TlKKKfiiAetv iv 'Tra.vTi 'TrftKyf/.ocTi '/p«/<i» AuTOfiHiy 

Tu TTH Au H(v7ffcf(af»f auCiA^l ft ( "ji» c^t Afli» , « At^ ima\ Ttlcf ^Cj- 
i OlS.ixJcffifu 0ct/pfic(icijvbiu9hnoit ^oicsJ^iV oT di.C}t tuJcfTnxjcCoV. 

lUyzTmiT ei-mt uAdTn^ SMovs iOifdvos ,<mjfir y^hcvcvrcLovv. 'iccjco- 
E7n^vfl/o». 
O n\J9tS (hMi JoTilci» ni 'nfcyf^^c(tvirr^^oc,'m(fh'oyocfctj}'ycs v^mip^' 

opvis-^vcmTiMs- 

TViixTio' Sy<cio!)X '^v(wi'VKTtv<mi • vuxivofjdtmcfcSStit ecoii&onioi 
e ^vc^ovetvou,k.'}mdL.&6tl^iiKtvcfie'icoi/itoiAonmvo^vi'3zLiv. cSioiSfo 

cvTSfiOVTtt iATncrtiS A^tic^v ^^uxItzu fUK^tv isi^ti^nu ixftPov. 
fmfivBioi. 
O f*v$tff (fil?<oi/oTi J[eiTolis Troi^oicnv ct/fuei^cu^K/xlTlu/ c(2!rKi,^au(p6\jyeil. 

k{c>v ^tunlihCiiml. 

iCti yn^(K(ms,tUiu fivi J^^jfdfdi/os J^ocpkjiim* oujtZ eit "Socpltt ^(ycs Ji 
A ('mtoicLc^'n'nfe(^<u.Kald^'7n)i^c(ytvcijhcdcicurHAcucfiTivl icacli^- 

'mv.h^(d-eis ,iT^c<n.'miei'rotccy&i .TTr/ip«-ykvOfj!Uoc oujj tix. lc^tci^Tncffci'' 
t^CDS ^f-^ ,cwM«ftfi)X*ov n^,TH<&iM civTrx.- inMciV elctj ^coov eiJxACiiJT, 
KAc^m^ ^ T^yv«crf4« C)i\3° 'yvov(!tc ,'rroL^iy<!.vi'Tr) mT^^S oujTit Kixi^^cm t/6>- 
iatifiv caTHAtuov ^iTVi/SitvSTD TTWS i^ ■'ri SiecnotfS n^tiCicr ,ictxi Tiw oUTia» 
Trvv6cc/)OjjSJov tfiiiv ovn eiai^y^Tta ,ii « A&tth/ icpn^oTi 'cpc> 'lyv^vi mMciv eitnot- 
TUiv,'ohicav ii'Jlunat. ETn^ufl/o»- 

o M^Sos (fHhoi ,dTi 01 0govifjui 7ro»«»<f&Tro>,tK7ik/<(fe/<S)f m§oc^dfd*ii rw 

WS.UUO\jiiit.^£(lC:iV^t, 

Avws,KMiyfacvs- 

XnssAifiCiTfciV^TSpiiiei^itmvJctpiiv-^cf/cA/o&ii [\^TOt tivk 'rl^ml , 
A {lyfSVfrtc^rrrxxJ^loVHAeLiotTtCfv^ypcccaMctvt^yiSeLu^TU^^rrzvJsvuTViiActi 

{^■eiiifit, ^TncSpq/iTtijj^iTnc/ijawati. S A.vitCi oiofjJUosJ^ c AiKjf oTia^^nfl^^/ 
i')fxvs,'iruTD7rdM^.iviiiA^(jlUos^§cii/-ctsA'iczji(ii(\igi'T{A«jhcjiKi{sii'7rr)i 
A/» jns yfKos KoAxKjivovancf S> nrcicLAiot KcxlAiyouc^fcr civi£),icM"A6H'c Av- 

HjaS J^V^O ,0OV^aT)fl(:A' C^-TinVOV OU/TtV .TBLUTTX KKsioDCSC AVKOS , {"TTC^SClTd Ai 

mt^ciTtwOHT^^iTwtJjAiKMxfiiiAiycuHViKMxiimfciTjcLaiv. E-yn/uufl/t». 
Oftvdtct ir^cs «wfl^&TrDvtf ,«< TJ*6ly tw. t"^>ot flsAcycis ovk H^iaiv ofuiK- 

tei.<po(r ,icocl Aims • 

TKpOSiTTI TtVOS (^ft0(T0s'iSVS ■iir^J^ AVWV TTdeiiCVTVl SAv ,iAei(^- 

i fa t(/xi iauctTifcj/ oujT^i.^oJiAvuef 'i<pn ,S> ovr^s i (njft.i AoiJh^eicf^KM! 

cToms. iTnftii&iot. 

O fi\li0S(hA0i,'0T1 TWMKMt Viocl 'o TOTratf \LCxl 'o «oMf Cf </l/^CT 2>' flpKOTXT I^TK 

T ifieiVDtov . tffuctccf- 

i MiovosiKiieiiilicfTrHX^^ietSfOciiauipTnat^^oonLoilAirai^Tivi^ni^ft^ 

'(^t 'i-mnS TKX^C^^OfjUK/ • h4i^ OU/TU 'oAOCf icpO/JUIciSllV • HeU TrDTi, 

ititiiKM^ Cicad>i,& formicfls. 

HYcmls tpc cii triricu efFcriieret/ormicx rcfrigcrabat.cicad.i at e * 
fiiriens petebat ab cis cibiim/ormicaz iicro dixcrut ei.cur ^ftatc 
non colJigebas alimcntii.^^h.-EC ait non era ocioJa,ied caneba mufice. tii 
hx ridedo dixerut.fi xftiuo rpe niodulabaris,niic ialta. AifabuJatio . 
FabuJa fignificat^non oportere quenq aJiq in re cfTe negligente.ne niae 
reat,ac pericuJetur. Vermis,& uulpes. 

Vi fub cceno caelabaf ucrmis fup terra cgrefTus dicebat oib'^ ani 
malib'',medic'^ fum medicaminij dod:'^,qlis eft Pa;on deorii me 
- dic'^.& quo ait uulpes alios curas.tc ipm claudii ii curas.'' 
Affabulatio . 

Fabula fianificat^niri pivcfto experientia fuerit,omne uerbia inane cfle . 

Gallinaauripera. 

GAlIinam quis habcns oua aurca pariente , ratus intra ipfam auri 
maifam ineire,occifam aliis gallinis fimilem reperit.hic muJ- 
tum fperans inuenire diuiriarum,& cxiguis illis priuatus eft . 

Affabulano. 
F.ibula fignificat.oportere contentu ee pienrib'',(5«: fugef icxplebilitate. 

Leo,&: uulpes . 

LEo fenio cofedus,cum fuppeditare fibi cibii no poffet, decreuit a- 
flu id f;Kere,itaq3 profeftus in antrum quoddam,6t de 
ieftus fimulabatcEgrotare.Aduenientes igiiuranimantes uifita' 
tioiiis o-iaria,c6prehenfas deuorabat.mulns igitur abfumptis aiantibu» 
uulpcs ea arte cognita.accefsit ad ipfum,& ibins cx - 
tra fpelunca rogitabat quo fe haberet.cum at is dixilfet,male,caufam'<5 
rogaret,qua ob rem no ingredcretur,uulpcs ait, qa me ueftigia terrent 
omnia ad introrium fpectantia,nulla retrorfum. Affabulatio . 
Fabula fignificat,prudentes hommes conieduris prxuifa 
pericula euitare. 

Lupus,& Vetula. 

LVpus efuriens circuibat quitredo cibij,fifefl:us at ad locii queda , 
audiuit lugentem puerulum.efq? dicentcm anum,dcfine plora- 
re,fin minus hac hora tradam te lupo.ratus igitur lupus ferio loqui 
aniculain,expedabat ad multa hora,fed cu aduenifTet uefpera.audit rui' 
fus anum blandicntcm puerulo,ac dicentem,fi uenerit lu - 
pus huc,interficiemus eum fili.his audiris,lupus eundo dice - 
bat,in hoc tugurio,aliud dicunr,aliud faciunt. Affabulatio . 
Fabula in homines.quorum fafta uerbis non refpondent. 

Hedus,(3<; lupus . 

HEdus fuper domo quadam cum ftarer,uifo lupo pra:tcreunte,co 
uiriabaf ,& mordcbat ipiiim,fed lupus ait,heus tu.no tu mihi,fed 
locus conuitiatur. Affabulatio. 

Fabula fignificat^plerunqj &Iocum Sc tepus pr.T;bere audacia aduerfus 
prasftanriores. Mulus. 

MVlus ordeo pingucfaftus,lafciuiebat clamas,ac dices pater me' 
eft equus curfor,& ego ei totus fum fimilis.atcg aliquando 

D ii cuni nccefle foiet ei curierc,ur n ciirfii ceflauit,patris afiiii 
ftatim rccordatus cft. AfFabuiatio . 

Fabula fignificat.&fi tepus ad gloiia promoucat aliquc.no fuJE tn ipfi'^ 
fortun.t obliiulcatur.initabiJis enim eft uita h.xc . 
Seipens,&; agricola . 

SEipcs i agricohr ueftibuiis dclitclces/uftulit eius infante pueruM . 
ludus autcm parentibus fuit magnus.At pater proc mcKiore ac^ 
cepta fecuri agreilum ieipentem occilurus erat.ut uero declinauit pa •- 
rumpei/cftinando agricola,ut ipfum percuteret, errauir^tanrii percufTo 
foraminis orificio.digrefTo at ierpcte,agricola ratus icipcte no ampli^ 
inuuKv mcminilTc,acccpif pane,& fiie,appoiiut'q5 i foramk.fed feipes 
tenui fibilo ait,n6 crit nobis a mo fides,amicitia uc,c]diu cgo lapide ui' 
dco,tu tui filii tumulum. Aftabulatio. 

Fabula fignificat nullum odii,aut uindift^ obluufci cpandiu uidet 
nionimentum,quo tnftatus cft . 

Tubiccn. 

TVbiccn cxercitum congregans,ac fuperatus ab hoftibus 
c]amabat,ne me temerc,5c fruitra uin occidire.no.n.ueftrii que^ 
occidinam priter xs hocpoisidco aliud nihil.&' hi ad ipfum dixe - 
ie,ob id magis moriens.qiu cum ncqucas iple pugnare,0' 
ncs ad pugnam excitas. Aftabulano. 

Fabula fignificat plus peccare,qui malos,ac graueis principcs 
^fconcitant ad niale agendum . 

Arundo,(S:01iua . 

DE tolerantia,& uinbus,(S: f>cte,arundo , & oliua contcndcbat.cu 
arundini oliua conuirium f;iccret utpote imbecilLx.ac facik 
cedcnti uenns omnibus,arundo taccndo nihil locuta cft . 
ac pauimper prxftolata,ubi accr afiiaiut ucntus,arundo iuc - 
cufla,& declinata uentis fcicilc euafit,o]iuaautem cum uentis 
reftinftet,ui difFrafta eft. AiTabulatio . 

,Fabula fignificat cos,qui tempori,ac prxftannoribiis non refiftunt^^mC' 
liores eftc iis,qiii cum potcntioribus contendunt. 

Lupus,& Grus. 

LVpus gutturi offe infixo mercedem grui praibiturum dixit,fi capi 
te iniedOjOs ex gutture fibi extraxerit.hac autem 
eo extraclo quippe qus procero elfet collo,mcrcede efflagitabat, q fub 
ridendo,dentes'c^ exacuendo,fuft"iciat tibi oit illa fola merces , quod ex 
ore lupi,& dentibus faluum caput,& illxium excmcris. 

AfFlibulatio . 
■Fabula in uiros qui, a periculo feruati bene de fe meritis 
eam gratiam referunt . Si 

^Svofv-mfiiiic&nv. i-mfxvdiov. 

o /uUf5of tA<A(j7,677 K(^V y^ovotett Silaui ^i^nnnvkjiiisioivmjyifiiii riyMt 

fi\t i-m^t»BcuiSto ifei^Mocf v/p Yhi o ^iocf ovTdCf . 

'nivicv <^v^i yovivmv {j^vi7> /niyicoJiTn^tTii^VTmTTicr PivtmfmM- 

K^w hx^^v yifiiMoi/ -fv 'l<^v t/^iABcVTOc^pov^aetv • c>s ^ invr^ fM- 
u^ov^auivcmo' o yiii^yos f>v 7nit'm^<uoujSiv,ii<^yHcm.^/xoicVH^ov<ms •du) rHt 
J^-y^nV oimv .x-m.hicvTtiCf Si Ttv o^piCas , o yi6>§yoJ vofjums >*> i" o(l^v /mKjiTt 
^»0 cnioidfl» ^Kx^oiv oipTnv aou »AcLef ffluKO Iv tt? Jco^h.o Si oQjiff M^Tffov cv 
ci/oOJ^.ei-Trtv .»« i^^m. iffjxv XTndpTi vrisiy S (2;iAi«-('&0'«* Id liui 'nijc» c^u^ 

ci/A^V TU^u^OV 7? (JBU TtltfOl/ • tTaftvSlOV . 

o fiv6os (hiholjTi ovAetff fjU(n\lSji^K/icwiisiTU?\e»dxii70U,if'c(ny fi^iTTti 
fiiv\ifjiO(jtwoi jJi ov iAvmin • 

TttATrtfKTHS- 

AA-mncThS 'Pft^ni linatwcctziv , KounfiKTHSasv^TW tuv 'neM/MCai, 

9 i^ox ftli KT^tiTii, fii 2 tMc/jo6vS avM Kou fiKTH V ijivot yC' ijf(iv ocmnli^ 

IX "SjA^» ^ TtV ^AhSVVVT^V i^V OCMO KTtdfXCU 01 Si ir^^^ocf ouq- ktpx 

ctiv ^Si^ Ciisf yi^ fixM.ov Tzivii^H ^ctj oi fi.\i AiAic/.ficAfcs 'nv Aifteiv , tovs ttoCv- 
TtLS^n^oct fjLxyvivlya^eicf. LTaftvSiov. 

o fAvSocf (hiASiJoTt "srKiov Tffcutvtnv o\ y>is i{^vjivs tctxijhoe/^Ss /.owixrKf iTjt- 
'y&povnSiett a.' n^.KiHpieiv . 

KxAxfuff ,Xou\Xcux • 

iXKOipTtzlou/ tcou l^iwv^ii(n/)^<x//t\^AxfJusVM.lAdi.xiieJ'-t^v • wJ^ 
/ t{^A(XfX4v 'oveicPl^af.diiov vim THt iAcUduef , c>ffxJ\.tujxv>v tcoil (sq/iJ^Icjtf 

v'im)(.MvojjS.vov TTviat -txii s xii fJUief ^'o wg.AxfJuos tytdtmv ovv.itpi'<^^^x'iP ' 
Kou fUK^ov VTOifi^vcLo' ^irr&J^ eu/ifjus ifn^tn.v ](^^cff ,'o (jiSi n^Axfuis VVP~ 
a&SiiSicoii uTTOkAivflfif Ttiffx*ifJuois f otJir&f ,cOtazy0« ii A'iAcuxiTr&<f^ (xi~ 

Til^Vi Toicf odifJUCIS , H9(,7^kA«o9« TH ^icf. ^TVtflV^OV 

O fiiiSos <hhoi JcTt 01 'mueu§UKoci'f>7sit^€iT^otnvoLOTUV fi^eiiSi^fdiOlfii^a'} 
ip\jieiaTU}v 'm^cs f*&^ovdL& (!if.AoVi{i{3Ujj7iov . 

AvKJas , Kou ji^iu/os • 
VH9V A<Ufi.u 'osiov tTriTTW^t/. Si ■yi.qxjiui fU(Q-h 'mt.^i^eiv ^Ttiv ^fi-M ka 

A (pxAilV ClUTiiSiTTt^XAoVtm^ThcqVtuiiK^nvAeUfUlVOCUTViiiCKAei' n 

ii7>vT'iKJhxAovcm,^Ai^Aa§os0vaa,vv fjuc^-cv ('mliilei cstis y^- 
hxotcs ,v^Tt)vs ocPdvtus 6ii^cL& ,oL/^K&t!t)i fyU(&o(r "cpu ^^ tcod fUvov^cTi Ik 

AUJCOU ^f>.XVS ICod 'cip6v7UV i^H^db KoI^XV cmctV ftnSiV TTWflSffK» • 

tTafiiSiov. 
o juuflof «JTj^of x!v:^(U^,o"ntvdbcqp uvAewtv tflxtmiQ^TKf , 'fils ^i^y^iouV 

"^IOiOTCCS «TTOff/UOuri' X«'e<-7Kf • 

ti a S t Tx^^w "^Antof , ujr«st;)^ .' mof^oiicfeuf ft<^5 "»TOf owflf&Tnjitf A/,3avtf. 
fmnvSiov- 
o "71 Itj oi/^ii^ ,ev J^eiciLfivuui^EU. 
A iowilTTVc!>-^ovrpcf ,ou>y^ioff fximi 

<h ic^Xfii f4.it • o^' <x^ isTi atw Tifiitff. 

^A«/«Afi»7m/,KflM Ati)»K7nKe/j(f, 

•i5 ySi ■jffoovi*cu ,i{w'c(}hv <A'a*«cjrt tto . 
ti^lfivSiot. 
OTl iv J^iii^ funpca/ nn^Q^onimv KTWp^i^pia^. 
A iti>v nxyviV i^n.rt^cSTWTinff.m^cd. 

yjirif Jiaioic// icmomvov tIw i^v. 

(llJ.hov(f jCo^OiVTii vi^yecu) tuv e ATnt/br. 

ETH/MVfl/cir. 
O nov JieiiMoTeloK KgtKsT? i-mycd^{v. 
A iOVTW. tfb^Kgtf &f fl JV» fiifinvom , 

^/Jul^XdnfOiV «7rt»«flA/<i)7Z!t7W • 

ftOTiitJ/jav 6)1' Tt,J\/cmx6iKr'& ^Aidv , 
'jms BV fjiMieii o^icretcuf ft^ia. dhcK^voiV . 
tTnfivSiov. 

o TJvvi/lovcnoed/iy^vnxcv J\ei6vfjui\jSax. 

A ii>v-'ovo{ tap^/lJ^Ti^rrfU Si^M Vov . 
Sv6V Si TtWTH V flf Jiini Adhca^ofov , 

AtfiJ»K9t7t.'^0'^'*/', Klc.^J\^T(.7S%{09 

oletfizj/oiviu^au^ppovK&eiai/^ ovov. 
fmfiviiov . 
o 'nJ\eiyi &V'7TS.<yoiaiv iTt^oi^nwuA^i^tu. 
n /jLeitcvotnT&^nca.v ocpyj^ocw^^irms 

(^"TtS^ (jiujectmv ,K7itii Tif 'nfoarLU.wciei. 

Tvcpa^ J\.'i7rci§iet(, f*li SiAciV fdtetv 'cvof, 

i)'iUiv<Jt» fli; Sioff av ,3.'» Siov Jix.y\i 
ZTnfivdicv. . 
o TiwsiV i^i6fi«.m TiftcjijJive^tSJief ytvdcrketv, 

'c^LcuipoiTTOi^mv. 
B ocs<pX!Zjvnwd{\o§7{winn(TSi, 

oifjuoi Ki.u.Aviy OiS drAxy^x n\i'n,^'iKXi6>* 

'ii J\' ocij yiAcjou f.iii (pojhov t(kVcv ''!(pii . 

1WV awv 5^ ovJiv^KM^ifieKfxMoTetCiV. 
tinfAvSioy- 
O 77 Jl«7aMcJ/otav 77953;' <J)av , )^fiviyi:^'tl{v. 
* ^xyfjLOVsx^dnnldiSVTrSp^cuveiV SiAcM, 

cAied-tuvavcwc Kod jhxiriv ^^c^xyfuciif , 

t/ifiD 'mAf4.K,Aoii})i^et Ji ilui Qx7> v • 

f*i/n(pov Gabrifgrxci tetrafticha. 
V iri pedibus calcabatur hipidcus leo . 

Et quis leo quid roburinquit intuerisf 

At (i leones ait fcuuflent fcalpere, 

Multos uidifles efle homines lapides. 
AfFabulatio. 
Qiiod non oporteat inflan uirtute . 
L eone dormiente,per mcdiam ceiuicem 

Percurrit mus.is auteni furrcxit ilhco . 

Ridet uulpes.ac leo refpondit, 

Non rimeo/ed interrumpo iter . 
Affiibulario. 
Q,d n oporteat ne puii qde conteptil neghgef. 
L eo pugnam parauit aduerfus aprum. 

Vultures uerodeinfuper fpeculabanturhte, 

Vt dcuorarcnt ftarim qui uinceretur . 

Sed amicis iiidem uifis,fruftrati funt fpe. 
Aftabuhitio. 
Qiiod non oporteat ahcnis mahs Kttari. 
L eonem caprca ut uidit furcntem, 

O flitum ferarum ait mifernmum . 

Si compos menris intolerabihs es leo, 

Qu6 niic fures no plena flicies hichrymaru ."* 
Affiibuhino. 
Q.d n oporteat,eij q poteftate het excadefcere. 
L eo.Afinus. Vulpes ad prxdam ierc. 

In treis parreis eam cum afmus diuififTer, 

A leone dilaccratus eft.at uulpes plus 

Ei tnbuit edocla ab afino . 
Affabulatio. 
Qtiod ex iis,qux alii patiiltur doceri oporteat . 
H umeris afinus geftabat fimulachrii argcnteir, 

Quod unuiquifqj occurrens adorabat. 

Superbia uero e]atus,nolens manerc afinus , 

Audiuit,non es tu deus,fed fers deum. 
Aflrabuhirio. 
Q.d oporteat,eos q i dignitarib'' coftituri funt, 

cognofcere fe eife homincs. 
B ouis puer cum fefto die comediflTct uifcera , 

hei mihi chimabat,q) iteftina mater eftundo, 

H.tcridendo ait,ne nmeas fih . 

N6 enim ex tuis quicq,fed4.iomis ex alienis. 
Aflt-ibulatio. 
Q.doporreat alicna reftituef,& n murmurare . 

Sepeni uulpcs rranfihre ut uohut , 

Lapfa.ac rubo innixa 

Percufla planta conuiria dicebat rubo. D iii Increpa te ipfam,non me ille ait . 
AffabuJatio. 
A duerfus eos,qui fua taccnt uitia ,& 

aliena reprehendunt. 
C ulex olim in cornu tauri fedebat, 

Quem dicere iuffit.an fe uolare uelit, 

Audiuir,quemadmodu no nouerat fedente, 

Ita necj euolantem fentiret . 
A ftabulatio. 
A duerfus eos, qui uolut effe dofti, 

potentes ue,aut prudentes,nec funt. 
C eruam perfequebantur uenatores, 

Qux denfis in uitibus dehtuit . 

Sed folia mtium cum comederet, 

Venatoribus iure praeda fuit. 
Affabulatio. 
A duerfus eos, q malefaciunt bnfaftorib'' fuis. 
S erpentem quidam pro fihi interitu 

Percuffurus,petr;ic5 fcidit, & amare uolcbat . 

Sed ait icipcns.quomo fient conucntiones , 

Quandiu tu tumba, hunc ego lapide uideo.'' 
Affabulano. 
M agnas inimicitias effe irreconciliabiles . 
C um locuftas cepiffct puer qmdam,fcorpioni 

Porrigcbat manus, is autem, ne attigeris ait. 

Nam fi me tengeris,fuipirando ex fmu 

Veras quoq? locuftas abiicies. 
Aifabulatio. 
C u malis hominibus conuerfari no oportere. 
S us quidam murc trahebat ad lcdanda efurie, 

Quos uidcntes fabri ferrarii,iiferunt. 

Mus uero adhuc uiues ait lachrjmaR: plen"', 

Ne unum quidem poteftis pafcere fuem. 
Affabulatio. 
A duerfus eos,qui liios cafus negU- 

gunt,aIienos uero deridcnt. 
L eonis peilcm humeris ferens afinus , 

laftabatcffe leo quifpiam uidcdo caprarios. 

Sed ubi fine leonis inuentus eft pclle , 

Piftrinu cum memore turbationis reddidit. 
Affabulatio . 

Fabula fignificat, imeritos honorcs qprimii 

folui. 
H ircum uitis adlocuta cft.offcndis tu me 

Tondendo folia.num nam non cftherba .'' 

Quam uis cnim nocueris.Inucniam ftatim 

Ad maftationem tui erga dcos uiiiii ut fcaturiat. S3 

K c>v(^-i^ !i<&'.igo 'n^'cs ta^tia' •mv^ov thxAou^ 

cvTriy KiAAjv/ httS^ iKTiTHvoU fltA<| • 

il>aivaTiA'^o"7rfy ovK'iyvcjnff.dn;ASMor^ 

eCttOi tvSi Tfficmvnt cuoSnmv Akj&h* 

nnfivSioi. 

C ^ocmviT Acyi^OLdi/cvi ioivnvt^ltao^ovv-ii 
J^'\.^/xr>'va','i^epSj.vt/.ui\jd ^/r^ovmffSi- 

E Axcpov l/^iiKouitcv o'i unAfiy^ivu, 
ilTi((/hatiiiui xiWjriAoiSK^ntt^vSit 
(pvMx Si ^i&oi)(7Hov/m. m tuv «^TnA&l', 
KCWiiyi,Tr:)[jaiv ivJ^ixzJiidn^oiBn- 
tTa/u\j9ioV' 

O ^>» iiACit TT? M/TcAiSpov -miAiov, 
•^sf^^T^iv -nijcuf 'i^li fcoei QjLAeiv SiAc^ • 
cc^vJ^ (P^ai^^rwcr y(voivr> av/xlbxcreii 

iC)(T aV TUfiJhoV ^ KOU 'ni'So1 'i(ZJ ZAiTrti} j 

n-TTiftviicv- 
O Tlcu/ui-ulAeUi^^^otu.cccficiMxnTOi^aiV' 
n f «KeAo^hif Sii^id/tTroaf T7V,<wo^7na 
ir^ovTBnypoducf ocfSi,f.vi.\ouJa^ii(ptt. 

d>i Hyi /MiV ■^VJJO^dLCf 'iV-VJOAlCWV sivOiV ^ 

Kod Ttict xAnisic/ iv.Ki,vc^aeiiy KK^JhLi • 
hia/ttviiov. 
o Ti Aei'>{^H37i xii^coTTSii , f»n avnfMyvvcQvu • 
Z W iiyi, Tii fiui' t"f fOJ 'ovTxa^TlcLo'- 

eCcf yatAiadhc jhAi-TnvTii ,'iSTiaixv yiAbi • 
fiiirA'in ^iv^^in fiiqvi dhtt^vnjv , 
CiaavSi awj AcjluxQojl tiocv "^icpit 'itn . 

ElTlftvSlOV- 
n ^Oi Wi TOLiOUJTWt TTO. pXlff^ftXTVl TTCi ^tC- 

CA'7rdtTa.( ,Trk Simv iTi^i>v yi,Ac!>ntcy • 
ii^iiV AiOVTOC iKpfxxvTiyolfjUiiCfovoi , 

hl/J^ei Atfij» ^VOUTJCf eUTwAOVi fbAiTTCOl • 

i^mSiyjfxvciTni AiovififfiOpiSii, 

cXly (*VAOtV 'iftVnaCi. TKf XTVC^tcLO'- 

tiUfivSiov. 
O f4.v3n7<DiAoi,oTicu '^'xfiajiTJfiU, tvc^^ 

AvovTtu . 
T ^xyc^in^oaeiinvxfnnAoi^^AoiTffiiav fii 

nei^CiVTdL (pvN^X- fiVl "p^ OVn'iSi ^C\l . 

caovyii' xiSAci-i^acLef^^iiazJ-Tvly^ 
«Trgfof fluo7*«' CT» ,«f Siovs oUoy ZAvaw.. 

i t» M imq\ii ^M^rr^ii ^iio^-rtw Ttivy/fJLeV' 
ivfi^ff A HViCAi-^ccau ^atwdtuTKj^ 

E7n/<i/'9/o». 

O 7J2.'i)«pV<Jt6f iV,0U/<t7a7tTIt70a. 

r ttjcutioLUTHtS^pw&.icq&iaa.iiau^ 

MTffovcr 'Tuxftx.f ftCi/neiTO , you§i J^acf Kk^d/f' 
McivSii^m^loiKi, TOVTDtd ^ydTTOi 
tdpoL&HSiiv^ello^x^^i^^^dbefdifTmyit- 
BTrtfiviici- 

OTizp^KMifTictot^iAeiTrxii^SvJhKetCAK 
"TrTiSeu- 

K tpc/2y jS.oJ-w ^At TTOUja fiedi^isx/wni^ov 
in^hs v4^t Hf 70 • )uiu n^fjuevcv. •mP^xuf 

tAftVOCTraiTTl- mi^CfJiiCUJTlwTaVTi^pfl, 

fiii v^i^n ,^K}^i ofi0<KU^curi ftticAK- 

ZlttfiviiOV. 
P ^CSTtiht^lCCWTBLfTlwtxiKnaiV QjL^CTIfMCil- 
T V§hn3§CC^lJhtKVi,HJi§:/bofi'ti7nX7X- 

f( y^Siojmi Sy^.( , t,tim «f of i//a' /uiVf • 

Kypii^dfK^xTnivm , voiwKTrietu/jLoyov • 
eth /«1/9/0» . 
r fOf TOl/f tTTJ KSAofKanMf p<pa'^<3»7Wf. 
r K/uLOi&iyou^ot PioiJxyciyvliAiov, 

y.OU. 77f 'TTJwCf OiJTDI/f f?Tn» ,<J(/laAo» ^'»0f . 

et^^/jLovdL&liifJLOifia/ ouiydsti^iov^ 

TJf O J^7tK»&flW4 £%)"» J&(X7«5«. 
ETTl/Mufl/O»- 

P poo' f^ S^' /'<Ai'(3cf A«'Ch t)^ «■)^<Sjot you^ovlxf • 
E TJu.Tty^vaicwdoioftifaavc.-TrDi^, 

nou. Ttcf TnKooi/vitas y^vcn.^cc^t Tiw ^paltc, 
iKTOvt Tmj-nv ')Q>vcyhv CiCf AotJ&ai/ fls'A6j». 
lATnf Ji, netlcv cfQ^ov ii\{mivy}}t • 

E7n^(;3tO» 
r§Cef^i?^TaJi, ^Cf^HfjLtCU/ in /UK^O^^^dLtf 

IfxTnyffovmt. 
A ^^oivm^crkoimVTitoc^i^oaliOTncf , 

7n TlftH AtAoJio' • «TTJfCf 0fioC/p Si Ttf 

tSbi^ni^cct sivcVTi ,tolBt i<f^ Ximv , 

vocaiieiteol/ai^Pii^TtsiMylivovjhAiir&t' 
z-mfivSicv. 
O 71 •mMo) Tx oiiswTtL fiii nv(!}ffUoVTi.t ,TV. fiih 
i\oi Ttt KOLV^^VTXt nvciau^v^ AffabuI.iti'o. 
Qiiod pleriin^ iioJens quis aliquem iniumaC' 
ficere,iuuet eum . 

V ir felcm uxorem in domum duxit , 
Adfuit ucnus in nuptiarum folennitate. 
Sponfi uero uifo mure contenta celeritatc 
eum perfecuta cil,non mutata natura. 

Affiibulatio. 
Quod id,quod a natura eft.non tranfmutatur . 
I n fontibus fuam imaginem uidens caprea 
Tenucis carpebat pedes.fed gaudebat cornibus. 
Cum uero leo perfecutus eft ipfam,eos amabat 
Conuia reprehcndens utpiiEda; laqueum. 
Afflibulatio. 
Qiiod plerunqj quis iuuatur ex quibus Ia:di uidetur . 

V ulpes racemum proccra: uidens uitis 

In altum eleuabatur.cum^q; diu laborafiet, 
Vt capet,defuigata eft.fed iecum hcEc locutaeft', 
Nc labora.Acini uuce exacerbefcuntadmodum. 
Al?;ibuIatio. 

A d cos,qui de neccfsitate uolunratem fliciunt . 

C afcum coruus mordebar.fed Hulpes decipiebat, 
Si linguam haberes,efles magna louis auis. 
Continuo uero is cumabiecir.ea aute comedit , 
Habes coruc omnia.mentem folam compara . 
Affabulatio. 

A duerfus eos,qui adulationibus deleftantur . 

O b nuptias folis Ixtabantur rann: 

Qiixdam'c]5 ad ccis ait,o miferum genus. 
Nam fi folos radios folis rimemus, 
Si gcnuerir fiiios,quis eum feret.'' 
Affabulatio. 

A duerfus eos,q fuo damno pr.^ ignoratia gaudent. 

uum aureum gallina femel peperit. 
Quidam'q; auarus deceptus animo 
Eam occidit aurum accepturus, 

Sed fpes perdidit maius fortunx donum . 
Afflibulatio . 

1 n eos,qui ipe Iucri,in damnum ex pufillanimi - 
tate incidunt 

S tcllis intentus quidam ftellarum fpeculator 
Cadit iprudenrer in puteii.fcd quida fupueniens 
Viator fufpiranti hxc inquit dicendo , 
Aium applicado furfum o optie terra non uides . 
Affabulatio . 
Qwod pleric|?,cum pr^efentia nefcianf,futu * . 
ra cognofcere gloriantur . 

D ijii P ugnabat Equus cum ferociflfimo Apro. 

Impetum uero ferx equus cum peiiitus noii fuftinerct, 

S eie dedidit.inuento focio 

Viro iugulandx ferx perito . 
Alfabulatio. 
Qiiod non nuUi ob inimicitias in feruitutcm fefe 

dedunt. 
A micas duas habebat uir mifticapiUus. 

Aetate aute & moribus omnino diflimilcs , 

Altera nigros capillos, albos altera euellebant . 

quapropter depilatus.omnibus ridiculo fuit. 
AfFabulatio. 
A duerfus eos, qui in duas rcs contrarias fefc 

iniiciunt. 
A gnum deuolans Aquila cum rapuilfet , 

id'9 uidilTet moneduJa,in ariete facit eade. 

Quam paftor cepit.filius autem clamabat talc quid, 

Mihi monedula.aquila autem fibi eft. 
AfFabulatio. 
Quod non oporteat imitari praeftantiorcs . 
A lienis pennis induta 

Gloriabatur cornicula prceftare auibus . 

Primum donumhirundo r.^uir. 

Poft eam,omnes . hinc nuda inuenta eft. 
Affabulatio. 
Quod ex collationepulchritudo diftbluatur. 
S agitta peclusAqiula uulnerata eft ohm . 

Dolens aute poftea fedebat admodu ploras. 

Videns autem fagittam pennatam ait, 

Papx',penna nie pennatam occidit. 
Affabulatio. 
I n eos,qui a fuis mala patiuntut 
O mnes inter fe feraj,& uolucres concertabant. 

Capta e ftrutio Iib^ca,qua: hafce decipiebat . 

Effe quidem auis,ex parte uero fera, 

Volucribus caput,feris pedes oftendens. 
A ffabulatio. 
A duerfus eos,qui duobus feruiendo dominis , 

utrofcj decipiunt. 
H imndofixitnidiiluminpra:torio, 

Cuius prolem L-Edit ferpens . 

HiEC autem dixit.o ingemifcendam fortuna 

Vbi.n.ultio eft,foIa offenfa fum. 
Affabulatio . 
A d eos , qui nialum a bonis patiutur. 
C oncoides pafcebantui tres fimul boucs. ss fl(f^flf Si opfiliv ov sivC}V oA&iiy , 
iouj'i>\iiu.Si(/b}KJiv ,S(j^i)V /wiu/uocy^f 
KTrnpovouo^oc , irgoe jj^pxyti Ttiv ii^zl^v > 
i-Tn/uvSiov- 

o 77 ih^iy^^^eu nnt, \Lod aj (PavAea^/ i ounplif 
ift^xMoiaiv . 

E ^i>fjJlMdu&J^'Sy<i.v ounp fu^odeji^ 

"^OVOiA^itHVCXl^eU TJW'»TH KM JolVU, 

vi (.iSa/ Hihoui dbcf ^l^ Si hSbnx(iK0i§ar- 
t/l Si 'liAi)9eiof, Tniaiv Ci^xBn yihbt . 

n pofT^iJieicfiAiioaiMfTix^JrfxyjUKTx/iouJivhff 
if*<ixM.oV7rx.(y . 

A gvov n^TKTfTxaf xiji ! n^iot/j^Tmms , 
ii/bj y[9hoios iv nejic^, in^x-TJi TdiA • 
craAt7ra/(U;»v. Tfais A'icpiivei ^isp.n' 
t/tw), nahotoffxi-fSifaoiv-m-nhei- 

ETVflvSlOV. 

o TiovJ[ei/jUfiHScUT°\iiu.^ei-T{ovdxf- 
A MoTeioiS Tffi^oltnv ij fiQjiiqueJio{ 

ti\j)(^ wAoio(,opv(63V uTjJ^cpt^ar. 

trpiiTavSi t/2y^<3r & j<«,A/</&i/ ^^7tw'k« . 

|Utfl'ii'r «TrotCTCtf.ftw ■yt/jOfiio' idpiin. 

ETTlflvSlCV. 

O 71 i> i/l l^Xfiv:\^Mo(,J)xA\ji7tiU' 
B tAe/^TTjJsf sTJrSof 5ct-pf'7n*Aoay(Sj'9». 

«A.Tyr J^ Afl/TTOr 5^<;b 7n)A\« i/hcii§vCiV. 

^ At-Tra r <^' a / «^ r finn 1» iTffi^C) fjiS.io v . 

^XJhM ^Tffi^OV fii,2iv ■jffi^CaiiV 0Al/(/. 

E7n/«u'9/or. 

p ^caTouf i^tTwr /<A/(bi/H9(,itiJC7ns£'^r7Kf. 

n «tn irKpvnSi in^m toja. 7ffnvo~i( /««'xo • 

't!h6> Ai^vojTt 'li TTOCrTWf 7t)i;ffJV {■ajAwac . 
tivou. /jSiopyio^in fiipo\d SidnsJ^ov- 
Tffnvoid^oouf Aativvm , ^7f flofm ttoc/Iko'. 
ETH^ufl/cr. 

O ft\i9o( </iiAo'i ,011 ^ dfK^^oAov , ciMiVdVicUCf 
«Tnqjr. 

n 'H^iy^.hi/hv ,iocjixivicejiTH^ov 

vTrS^diJv ,lic7r£^ TiJj yoy^v ^Axiffa c/Joxmi - 
w A'xiTi<pimy cS ^roAi/^tJvoi/ Tvj^fi? , 

OTTOU •jrf^ iKAlMcnCf 'i^hX^/l fJiCVil • 

fnifivSiov. 
n fflO"i«>uf TrotflorTWo^Kgowr.ocTroiOtA&riw&r. 
O fjiocppoi^ lijjLow^Seis o/uuv^odk . 

<^ ii/i nefwh flVf iC\x7ffi TraMxKXf Attof . 
t K«99i' tK j2)(j2)f6>(a y/*vci 6>s &♦'«• 

E7n(Ut;6/0l'. 

E tiiyi.peucoVTrH^ciurtffcajd^i^-TniiyHV' 

/ui9'to» TrtAoJ/;>>i» ft Acv o&S^iv^/icCyct. 

i0n J^ K^o7<^ ^f (lli^ot ixHt/ S <n! /uioi • 

«cM'^ Trecy/ A«£8(JK , (^ K^-K9i^f 4?(« • 

E7n/<ufl/o». 

n fcf (5/Ao»T7»cf,cJoi/ja8*oP7D?f ip^fO^iCTDu 
(2iAi)i/a/5r>u. 

* if 0» •mTO./Miv TffKncnov Ki/'a>» v.^(dJif , 
^(/^«^^''^'^VKMoyaf i/c/Jyf j&AiTref • 
j(a»6)» Jli AtfiTii» "roKgtTW h«jh»v v.^\duif , 
Kin.si^av iUicifvoyrS^ i nc^divi • 
i-ja/nvStov- 

O 'jioTffXionu.-mvfix^ov^ftjuuovTVU. 

p i^civ -TWTK/juiv cpo^TOV^yiAocroios, 
ivur/ii^ Kou ndiffOiHJi vjiv(^SiicfCaLpo(' 
cuTDtKiiv <A' i7r«7W -zirK^Stif oviui ot 4)tf &», 
incmv iKOVVfihisv^^t «.in-nviyH • 

iTa/iVSlOV' 

o TJTraMixiuf '772'flCT(A)K/« KAfc/buf ,af ^nfu- 

«M'K9t.'7W»'7qt. 
K vprn hcvn^ftnP^cti^iT&Kn^dbef ' 
ij» (i^tj«i/)t7«6L<'^ "raf ifodvhiducf 

t)0' <)«'' 5^ 7TDC»7Bt 7rotffl» OU^ST/ tiiAh • 

E7n^v'fl/o». 

O "Zc </l« 77«f « 7« fltS,(tt7E5» TO '7r5'Om)'K/)»7a. 

A \ivjit'nfoffcu^^ot.<pyimv^iir§o(Q-cMcnj/uiv 
vi/bp Taf ocff (ftf , a/pi'77 >o£9^o(r ^ t(pn» • 
Kdlimtvi/ii^^Tvl^XT^ov oiyvoiiTwn • 

^ivnyivHlMIKavdifMt.Kl^V (AldifMS^ 

t.iu/ivdiov- 

P pof Touf K(!^&f j4)0M/l^£f «c/lK9^7Kf • 
A «Acf KCa/i)>of '7rg>c'o'77»'fi7rJ 7ro//a2«'ef, 

OTrai/ AtC»7Cf l';)<Vflf SJ^tfMI0^t<COV • 

av f^» ^TH» t8t'A(/f odft/fi) , irihdLef 

H^Off .JfWlf^Of ^'Tl» ,01/ ^OTW SjAtfl» • 

E7rl,«u8/oi'. 
p £Qteui(ici>7m\di§xcF&ff^'n^cth.m\tSSiicoic 

ifyot.J[etAovt- 
w •m Act^fiv iyfoivsv Aoffs/» i -sra/TWf • 

A«c^fi>» Qnoj ne fera qiiidem Icedebat Lco. 
Ciini iicro ininiicitiarum odio , & piigna diflcnfiflent, 
Smgulos deuorauit nudos ut unum. 
Affabulatio. 
A ducrfus cos,qui a iuis diflidcnt,& prO' 

pterea maJa patiuntur . 
G ruibus tetendit Agricola quidam laqueiun , 

Cum quibus ciconiam cepit, qux uehemcnter lugebat . 
Ait autcm Agricola.ut amica quidem tu nnhi es, 
Sed laqueus,qui cepit,te cum malis tenet. 
Aff^ibulatio. 
I namicum cuiufdam coniunftum cum inimicis 

amici ipfuis. 
C anis lecundum flumen carnes ferens, 
cum fc acciinaflet,alium in aqua uidet 
Hifcens aute ut inferiores alias carncs capet, 
Priuatus & iis efl:,quarum dominus erat. 
Affabulatio. 
Quod cupidus magis dimno afficitur. 
T ranfeundo fluuium onus falis portabat Afinus. 
In quo etiam cecidit leuatus onere. 
Dehinc cum itidem multu fpongiaR: ferret, 
Cecidit l"ponte,«Si infeliciter foffbcatus eft: . 
A ffabulatio. 
Quodplerun<5 expeftatio lucri in da^ 

mnum incurrit. 
C urua Camelus a deo petebatcornua 
Qiiam derifit malo confilio. 
Minuit enim ei de cxtero aures,& caput, 
Vt ab omni parte foret turpiflima. 
A ffabulatio. 
Quod oporteat a dco conuenicntia petere. 
L upus Agno inquit,non'ne dudum tu mihi 
Aqua perturbaiti.^^nuper ex uentre natus fu, 
Et quomodo Aqua pturbarim nefcio qn. 
Coena fies mihi Si iure,& iniuria. 
Affabulatio. 
A duerfus eos,qui intrepide palam iniurii funt. 
T imidus uenator paflrori cuidam ait, 
Sicubi Leonis ueflrigium nofl:i,dic mihi . 
Tu hoc ait uis,oftendam,prope 
Veftigium.Venator ait,n6 qu^Eto amplius. 
Affabulatio. 
A duerfus homines audaces uerbis,& 

faftis timidos. 
P etebat leporem ab agricola, ut acdperet miles, 

D s De Arino,& pelle leonis. 
L eonis penem hiimeris ferens nfinus , 

laftabat efle leo quifpiam,uidcdo caprarios . 
Sed ubi fine leonis inuentus eft pelle , 
Piftrinu eum memore turbationis reddidit . 
AfFabulatio,Fabula fignificat, immeritos honoret 
quamprimum folui. 

T ^xyami^oa&TnvKfim^of^jhAxTff&f cv fii 

omv yd^ «* ^h(i'\&idu& ^^picw Tixyv. 

t Tn/iv^ov on spMsciaf ^htav Tict Kifineiv tjvk^ 

&(JJt AfS fliJ iV 

De hirco,& uite . 
H ircum uitis adlocuta eft.offendis tu me 
Tondendo foha.num nam non cfi: herba .'' 
Quam uis enim nocueris.Inueniam ftatim 
Ad maftationem tui erq;a deos,uinu ut fcaturiat . 
Affabulatio,Quod plerunqj uolens quis ahque iniu 
ria afficere,iuuec eum . 
V l^ouJ[§c{ ^iUiuyciAiia yvvouiisi- 

TTVipiiy Sifiv^m^iseii ioqTtw itvyifiov- 

Vl/'/UCIf Si /nZv GAt4«ffa , <TTAU vvu TK^p 

J^ioiKi. 6€^v ^fxii '^xmcdc Tiw (pvcnv • 
E Tn/^vdicv cTi ■i> ix. cpvciaef 'cv,ov fii^mji.imou . 

De uiro,& fele uxore . 
V ir fclem uxorem in doniuni duxit , 
Adfuit uenus in nuptiarum folcnnitate. 
Sponfi uero uifo mure,contenta celeritate 
eum perfecuta eft,non mutata natura. 
Affabulatio Quod id, quod a natura eft,n6 tranfmu 
tetur. 

P te«-' (/bCK9t(^f 'dui TWV 7mcf&1 AtTlTcTT/TK jUt/U<p&^{H)f • 

p nycdio^cicmdh^ngiiOiiJTTiiTni^ioiv j 
M7ifov& ■^Jhi /JM fniinp ^y^^^i </l'«'f ni^oc. 
A«'6>v i/l'i "n^tS^ioiHi. ^vvvmS iiyiiTa. . 
td^xn^BvfiieJ-tovaa^^^djefCiiTmyHV . 

E TnnvBicvoTt TwMixvj-i iii ^(piAiiTVci ,^63V iPo«.ei 
jbAx^TffiSzu 
De caprea reprchendcnte pedum tenuitatem . 

I n fontibus fuam imagincm uidens caprea , 
Tenueis carpebat pedes.fed gaudebat comibus. 
Cum uero leo perfccutus cft iplam,eos amabat 
Cornua reprehendens utprxdx laqueum. A ffabuIario.Qitod pIcniHc^ qws luuatur cx quibus 
uideturlicdi. 

ir§ca i/4of ?/i'ro ico« KgtiWouffia TroMatuf 
tAai' «TnrTTi .'7:5>of J{'iouj7Uu tboJt i'(pf, 
/ui5 n^fJMiyO0(yi,i6jU(pKvJ^ic)v /uxAx. 

E lUfivSiofrr^ct ^■csnouviv.t Tiu- KVxtKnv (^^otlfjucu 
Deuiilpe,&uiin. 

V ulpes racemuni procerx uidcns uitis, 
In altum eleuabatur.cuni'q; diu laboraflet, 
Vt capet,def;itigata eil.fed lecum hxc locuta efl, 
Ne labora. Acini uua: exacerbefcunt admodum. 

AfFabulatio,Ad eos,qui de necelsitate uoluntatem 
faciiint . 

P iei K9f«'«0', ICOU xACoT7l\Uit 

T ufoi')cofcf/,t'</l)ixvi,w.fo'2ytA\'7w''7K. • 
a y^oiojviv Sy^tX^^vot ft f cf vff /"t>«£f . 

6oi\iiT (S(o T0\ir>1 ^'l r^HV i'}^ S^ OUJ •fV (p(iY:,v . 

?}pt HSfx^x-TTav-TVc , vodv u.tHsw. fXOVOV 
E 7n/*u'8/ov 'ir^otfvt u3t' lisAxnaMt ycupotTW.O'. 

De coruo,& uulpe. 
C afeuni coruLis mordebat,fed uulpes decipiebat, 

Si linsruam haberes effes magna louis auis. 

Continuo uero is eumabiecit.ea aute comedit . 

Habes corue omnia.mentem folam compara . 
AfFabulatio,Aduerfus cos,q adulatioibus deleftan^. 
Ptei' j2)«^ot 5^<c)v,iaj«i>A'oi' . 

r «jUfl/f tJ<Ca.pov£('ty«;\3/ ToCljAlOV , 

HcUTit 'mgot oio(^ ^Tnv ^d J{ei\ov y^.ios ' 
e y^ fjbovcuf "^ifjuiifjiiir oujy^cr vihiov, 
•7Jf«'><.TXKV6ije)tc%}°f i&ot^cw; I 

E intiviiov nr§\t^'^ 'iJ^iof. ^hx^H 'Jl xyvcxn you 

^OVTOf. 

Deranis,&foIe. 
O b nuptias folis la;tabaiitur ranjc, 

Qu.xdam'q5 ad e.is ait,o miferum genus. 
Nam fi folos radios folis timemus, 
Si genuerit filios,quis eum feret.'' 
A fFabulatio , Aduerfus eos,q fuo damno prx igno ^ 

ratia gaudent . 
P %^o^vidtt Oiov y^vatiiuj •vv.Ttvavt vm. (^hcc^y^Ti • 

E TJKTiJJst/ffOCiO iol' 3fV/f flOTCTTOt/, 

k<m' TJf sjAflWxflao' 5(5>U(rt.p«?«f 7(w (^J/x, 
t«TOvt TtWTHV 5^vffo\ oif Aaj&flV ^'A&v • 
(ATrif J^ /ua^o» <^pov iAiKil tv)(HJ • Accepto eo manibiis,rogabat,quanri.'' 

Etequum admifit.Agricola autem ait, 

Ne feftina.ribi donii hoc ofFero. 
Affiibulatio. 
A daerfus eos, qui necelTario recufant res fuas, 
E X Afuio clauum denribus extraxit Lupus, 

Petens mercedem, percuritur calcibus genam. 

Lupus autem inquit,quomodo cocus cum eflem olim, 

Mcdicinx opera mdigne exercui.'' 
Affabulario. 
I n eos qui propriam artem derclii : - 

quunt,& aliam agrediuntur incommode. 
I n lupi gutture os mfi xum erat. 

Mercede auteni cum extraxiffetgrus, petebatprerium, 

Saluum collum ex lupi gutturc ferens, 

Nullam aliam mercedem,q hoc confydera. 
Affabulatio. 
I n eos,qui periculofum negocium aggredi' 

untur,& poft conuen tionem quxrunt mercedem. 
E xpellcbat tauruni ex fuo ftabulo hircus, 

Quem fera ]eo infed:abatur,ait autem fufpirans 

Nifi me lconis rimorperterreret, 

Scires quanta tauri & hirci uis fit . 
Affabulario . 
A d eos,qui affici iniuria ferunt a par^ 

uis metu niaiorum. 
P ctcbat a formica cicada cibum. 

Scd formua ait,quid xftate faciebas.'' 

Qiiod acute xitate caneret dixit. 

Hyeme falta inquit,ne ama cibum, 
Affabulatio. 
A duerfus eos, qui in iuuentute noJunt laborare,& 

propterea in iciiectute mendicant . 
A gncola quidam in fmu fouit ferpentem 

Friaoriljus iibi autem calorem lenfit 

PerculTit eumqui fouir,at<5 occidit ftarim. 

Sic mali traftant benefaftores- 
P rocul ab agro Hirundo euolauit. 

Reperit autcin in deferris fidentem fylius 

Acute canentem Lufciniam.ea uero lugebat 

Itym immaturum excefTilfe e uita. 

Et Hirundo inquit^carifTima faluafis, 

Primum hodie tc poft thraciam uideo. 

Sed ueni rus,& in domum hominum, 

Contubernalis nobis,& cara habitabis. E7nj«i/3t<Ji'- 

O (/bu<nvi>Aov«Aoi'o^ai'oi/AJK90' • 

AU1C05 J\' <?)«oi TTOf (xa.-yi^ocf cov -nuheu. 
'iK-TtLmi finiAdcv {'^ycufcc^iat' 
E7n^t/,3tov . 

n pofioviTlui lAtou/iiyvni li^-m^i/ifTwctoV' 
Toiff ^icoui-d^cu/ /ii-K§^jJU'x(y ^ ^hi^K. 

E iffAou/j})vh<^cuii/i'm.TmyH'Ti!^.vHji)v. 
fxic&UifCi^diV TlS^i^au/oi ^Si^yKe/.v , 
oaotJxynKovl/^l/iovAeu/juiv^i^dit^ 
/MiA^olM.oftft^VTs^iivfiisfffHo^m. 

i-mfivStov- 
V po{ Tovi Ittihxvc/Vvov nr^K^iv lyj^^ifemf- 
Idjf , Kou/jJ^^ aiwin/cK ^nycuifjuodiv- 

H ^.oujviTeuj^ov^iiiSKJiiTHt^Jxyos . 
cvflj^ At6>V(/l ('<:;);«. VftTrtjliffjVfiv. 
fl'7Tt^/<tt(«()Ai'ov700' i7rfcet<p6^oe, 
iyva>s ocov 'itwpov Ti kou "^eiyov Sivocf. 
E7n/Mu'3tov. 

n ^offTovs H^To.Si^uHi/ovs vCej^li(Bou vnp/ji' 
u.^Zv,(ffg. (pcCoviTi^CiV fieit,cvccv. 

H» T^Joip^v /iv^fttin^Tiifi^ ciK.pvet. 

&0' c/}-5t'pei flf «ia.v N</bv c/i&f , 
j(ti/^aivocf o§)(Ov(p:iai,fili Jocpijj t f « • 
E7n/<u3toi' • 

n ^WvvS /M>> fle AoVTKf <1» VIOTUTI ICOTtJ^VjlCal 
«Oy. fifify <1» TZJ >«'f « TffCi^uJjTtiS • 

E flKATTE TJO* J^fiJf >i)f C* HSATra/O' 0(2AV, 
6>^« Hp t/OVO" . i TT&t (Ji .St'^/M0<3' H aSiTO , 
tS^O/i rPV flfXA^^^^TWtOcVTEIViTKJ^O'. 
E^n/UUfStO»- 

o uTWf OJiotKJJ' ''ra/«i/<n'}oi/<:'^tpyi7aj« 
A yfoO y<t.Ai</liv fiXH^oui ^/^iTrOTiiin . 

65^1 J['i^iifiOis incct^jjiviiv vAeus 

KHtfhv o^vcp(iivov-iiJ\'K'Tn.9§!iva 

aV ("tVV ,(x'0Jf flV iK7nE<J3Vm TNf tJff)? • 

x5/u£v;(tA/c/2y»i<ji»,(2AA7w'7W ^6'fl(0' ' 
ir^br>v ^Aiimaxu cinni^ov jj^ i^cfKttV» 
K^iAS'iSKyfov Kou 'nfos'olH3V cdu.V' 
'<nj'(Tf<nvos iifui KM. <2aAo n^-fmctiff , f8 

cffliu Y.6>(nnf ^utv'^ J«e/fl/? (X(JWf . 

eTniJf dV /Ltfl/ TWf ,4 7n'ja<//j T «*6f&TrwT , 
/(vif/4if» Tm.AtucdV av/ucpo^ciy ouacpAiyet- 
hinfiiv^ov- 

TRijf ,» oiwWKeii' c* TroAtonDiff ngLKO/ff- 

aAutb/)^- 

Atu.TD^CivJ^o/xec^fjiivOivmef.^^^ecjV c§vl3iov /oe!{n'iii.^ofl{ef.'K- 
K yoTraJOTCTO . ly /wJ* i)7fi76Aj fl f li^mv^n^TDlffHicv onnciv iH^iQn ■o^ti- 

Kiicmf^^fv^cfotpietijt^i^^v^^ABV^Tii^v^^t^fiiyoi^ocpc^iVCiffiPio- 
ffOi,. KMi 7m§' £^^f «i^^s Hff.TDLTffKf ,i)^'7n>im.v avipv • IJ^ m ffUoTa kjch^v f».- 
fdioff iiSi,i{ (KTfniTiuf itt^eieuo' iin^cuvi- iiafivBioi' 

Of4.v^f(j)i?\.oi, cTJu.ve/iOf 'vm^fKpouoif aiTJTVtasi-Jta , Tscntiiotcr Si J\i</bat- 
^^1 ' rtf 6>y , Kou flflw'«T»5 • 

t^CiV "mTi (vhx\{3.\tiJif ,^TtwTTiL<pi^<i>i ^inMyiv c(/SvtC«c0^t.jy((5y. 
7" "'tir 7nhuM\J>Tnv i-miifj&MOff e)i r^zsciTiv^ '^v (fc^y>v .^-fv iouKiDV im- 

f\^Aei7>.T' JiiiM/oiTtv^icvyf^VjTTVvBcuioyi^ov TtwcUT^cui <hiivoui- 
iv in^\ei ,J^etAixffocf hyi^^civ ,icpii''ivo( fjicv s'v (pcpyvv^Hor' hnafj.v^ov. 

O/^UiSsCc/lHAflTjOTVTWf «♦'flfajTTBf (2J!.A0^<i)(!«,ft K^cft/JV^lttt, )60M "TffCi^^f tH I • 

i/ijoiyci- 

jlJk^i lUo ^dficufSaintcf <r \i ^nCf ci h ti^TCfif^SUv ^in^iiiaKv ^itTuZ- 
C Tiir7wv<i^TVi.fieitcu-\u3UiABov-n.{ eifcp^ioc/p p^«6v ,koc1 kV-\ou7if n^ 

TO, ly i(A)V7tf .<>i'c/2iJf .o/uSv flf auvip}OvP\Ajav'tvocTmdSicni)aiiJZ>ipAj- 
^f n^-ni) dCiTfpcf fl Tn» ,ft j ly (^fiiy> /of «♦6k , tto j /at»D(n)/<tfl« «♦k6;)1 ««• 

E7n/uu'3i(Ji'. 
Ofiv^ef(FH?\oi,ocJI/A/avfi^ovA.ii(r ftltTnti&vn- A^viff, •.yAtKSO'. 

pi/cf tiji^i/^iiAoi/TOTreu IsWjuf^oc^AvKjfngfTrcflc.t' Tm^ivTcntlw 'c^v 
H 'ifftiCiTfTiv^ Bnejicv i\ffi{3t tiinn^Mv^ cificQcpcv •oSii ^vMjif <^x^^f ^'m 

migcf oLuTDv ■iav fii hotSt^ei(r,of^'c 'm^ycf ci ^T 'i^ffou- naftv^ . 
O fivSt'f,'Jrgoff>vfVTntJiSjiovTV.f'\i^eJ^.i<)csjpcdxfic>v ecib^cLimv ,<^x(pc^o$ 
'v^MhoTipCiV' K(^K;>^|/,K^At(i>i'. 

nvc>-\ nr^^xt hioVTtLih^v iiin. ovSi(pc^oi)fjLtil oil ov Si c^VK-mTi^cff 
V. ftTiei-etJi fiyi^Tiad! i&v iiJ\cujxfx.if,'cTJ^\iiifr>if"tv^i\Cjcflxti\efffv>T< 

cdhvot.fiis}' \coci yjvn TUctic/]o\ fixy^f.tiiii'rwiei-'\ftj JiAiou/ vim^'^ 
mv ]<yj§c,Ti§ot •& ■) di^if ,iA6c>(di' Vj ej fnAifuv -vmi enATr.ffcxf c luovc-^, 
uiim-yi.TDc/hinvc^v tcx. Tnei Tixf^vdu&oujT clT^^^^it^cawntii 'cSihic>v ■f 
iJ^iotf <iiv^n\ff.7{Avc^\oivTiv ,'ioff oviiyccvoiKTti<n.v 'cSiKcStO'], vinicKS S'r 
AicvTTX.,iu>d auATnaa.ff ,\ij iiavivjicv ^aocff , iTrfxTt) • oe^dyvH SiSt,a)i.(u i/x- 
Tsf^xnetf ,icB ic/jJlvct dimcDjpt^ ■'clc fiiyi^^if TmAifiiv ^vn? £(j'Tr,Atvf t,6^ 'V 
ot/pV^of diKJA^ . ' ziaftvi^tcv. 

o fiv^ff f^rrfct Tovff t{gf.TViScc^oVTdtf fiiycii ,^ V7W fuupov i{^TV.G«Mcfdt'3it ' 

TiAof T ticuaw^^v^KoelyAfie/o^h^^^^f- Vbi agricoIis.Sr noh fem catttabiV. 
Cui Lufcinia canora refpondit, 
Sine mc in petris manerc defertis . b. 

Nam domus omni$,& conilietudo hominum 
Memoriajn antiquarum calamitatum reaccendet. 
A ffabuJatio. 
F .ibula fignificat.prxftare finc doloreuiuere in 
defertis,q cum malis habitare in ciuitatibus. 
Gaili. 

DVobus gallis pugnantibus de gallinis focminis,aItcr altCRr in fu 
gam uertit,ac uictus in locum obfcuR: f»fedus,delitujt.fed q ui' 
cir,in aituni eleuatus,ftans'q; liiper a!to pariete magna uoce cla- 
maui:,ot ftatini aduolans aquila eum rapuit.at qui in tenebris deli- 
tefcebat,ex illo intrepide galJinas confcendit. Affabulatio . 
F abuJa fignificat dominum luperbis opponi,dare autcm humilibus 
giatiam. Senex,&; Mors. 

SEncx olini incifa a fe Iigna cum ferret,mulfam ibat iuam,ac ob 
multum Jaborem depofito in Joco quodam onere, mortem inuo « 
cabat.icd mors cum adelTet,caunim'q; peteret,propter quam 
le uocarct,pcrtcrrefaftus fcnex ait,ut mcii onus attoJIas. Affabulatio. 
Fabula fignificat,omncm hoine effe uitce ftudiofum,Jicetinfortunatus 
fit i5j niendicus. Ranx. 

Vx Ranx ficcata palude,ubi habitabant,circuibant qu2ren> 
do ubi manerent,ac ,pfcftaE in f^fundil puteu,& acclinata: deot' 
fum uiia aqua,altera conllilebar^ut faltarent conti' 
iiuo deorfii,aItera uero ait,fi & hic aruerir,quom6 poterim' afcender .*' 

Affabulatio. 
Fabula fignificat ne quid inconfulto fiat. Agnus,& lupus. 

AGnus in alto cum ilarct Ioco,Lupum inferius prstereuntc uia 
mordebat,& fera mala,& ciudiuora appellabat.fedlup'^c6uers* 
ait ad ipfu,non tu cotumeliaris niihi,fcd ubi flas,turris. Affabulatio. 
Fabula ad eos,qui ferunt iniurias ab indignis hominibus metu 
fublimiorum. 

De Culice,& leone. 

CVlex ad leonem accedens,ait,nc(5 timeo te.neqj fortior 
me cs.fin min"'.qd ribi eft robur.''^» laceias unguibus, & mordes 
dentibus.^^hoc & foemina cum uiro pugnans ficit.ego uero longe funi 
teforrior.fi uero uis,ueniamus ad pugnam,& cu tuba ceciniffet culex 
inhxfit mordens circa narcs ipfius Icueis genas.Ieo autem 
j)priis unguibus dilaniauit fe ipm.donec idignatus eft.culex at uifto 
le6e cij fonuiffet tuba,& epiniciu ceciniffet,euolauit. aranece u6 uiculo 
jplicitus cii deuoraretur,lametabatur,cp cii maximis pugnas, a uili aiali 
araneaoccideretur Affabulatio . 

Fabula in eos qui profternunt magnos,& a paruis proftemuntur. 

FINIS AESOPr.ET GABRIAE FABVLARVM. 
in fjxu.pc-^Ajyidud lnTniffovma- 

De Gallma aurciim ouum pariente.&auaro. 
O uum aureum Gallma femel pepetit. 

Quidani'q; auarus deceptus animo, 

Eam occidit auium accepturus. 

Sed fpes perdidit maius fortunx donum. 
A fFabulatio,in eos qui Ipe lucii, in damnum 
ex pufillanimitate incidunt. 
Ptei«?^effW07rBi/,Ka;i oJhiTw^ov- 
A ^oifmQj.ffUoimivnceKfipcaiiOTWf, 

TriTrTciAtAifSif 'nfocr (p^ionp , ntvydv J^ TlS 

hiPaiTn^cf^sivovn TOWTicpi» Atra», 

vouZ 6et{ mI<o , J&i ATJfE Tiw yiy ov 6 As TWf • 

E TTl/^V^OvJlTJ ^Mot TK CVtStyTW /«D yivdctiOVTif, 

TK fxiMovTvtttocvySvTvuyi^dcrueiV- 
De ftellarum fpcculatore,& uiatore. 
S tellis intentus quidam ftellarum fpeculator 
Cadit iprudeter in puteu, fed qda lupuenies 
Viator fufpiranti h;i;c inquit dicendo , 
Aium applicado furlu o optie tcrra n uides. 
A fFabulatio.Quod pleri9,cum prasfcntia nefci 
ant,futura cognofcere gloriantur . 

Vitl t^ut^OV ,\U)dngi,'7rT^0V- 

ioujiiv IkJ^c/hHJiv i£(i^O}V ch fJtuKyov 
S^nm^ov euc^x mfoi azpxyHV w diiQf.ov 
E infiv^cv^ort cPii-^^^ou/ 77vtf , km aj iov^eicu/ 
iouj-nyffinjLKMoiaiv- 
DeEquo,«S: Apro. 
P ugnabat Equus cum ferociffimo Apro. 
Impetii u6 fera; equus cu pcnit'-" n fuflineret, 
Sele dedidit,inuento focio 
Viro iugulandx fercE perito. 
A ffabiilatio,Quod non nulli ob inimicitias iti 
feruitutem fefe dedunt . 
nel ecic/felcr ^^ci^vjn , kjxI JVeiv iioufcut • 

y^ovuj(vJiivox(](U 7wiv% aou "^liva , 
u ju£* fii^cuvau)' /n ^ A^ukt "ucpipov 

y^&V^^A&flfifjTTBCOlviflx'^ 5^'A6>f • 

E inf^v^cv ^'ni^cfTdvteiftPvocioe^niK^rrfKyjUKrK 

iOUjT^VVifH^xMcVTXiLt • 

De uiro miflicapilIo,& duabus amids, 
A micas duas habebat ujj: mifticapillus. ^9 

• orPNOYTOYQEnPrA.PEPITHrTflNCEriN^YlEnS. 

Ovpeubf&TTtiltAtov^ TneAi^iitt \i\jK.\6)7Luyit\^7{ai flotAKTTa*', 
Kod Tik u3i yii& Kod to c* flflfAa-ffH ttk fTK • rf}y. £>a3° mo- 

^^v 7<iM/ <$\imv • t!i"iOi Si (pecmv ccjp "tS c^af otoS^f.S c^iyav 7^ 
'rmvrDi.,o'^0v\o(Tf^i , tv^oucv\n^hei^tu .«<p eiv kocic ^- 

(dtuauiyi-jvfjLe^caivai- t{^\eiTOU Si (Iw Tnicrw oTf T^/fpjrt 

i<pxruiSvcu\J\o». Siotl/^HTTiv TH ffrrS^i^o^xt euvi-T^oixlUti- 8 v^rnhec^Lt-n.ff 
'c7}K<pioe/pTdar'^,c^7jziejiSwmiffg.Tii<lruiM\cy:cije'-KJiufii^^ 
yeyJl¥'nv{'Ti'n,\^THW7a.('nJ\'ovcTio( euiTVTW^cxSiit^^i^i ,cs{ i^Acvlnn' «- 

^l9V-KM.iK7UtxM<i>Vel<^<i>y, c3lVKOUCU^^ tkAll J(f , -^P ^C^TOTBI' ^<V<'f 

'tS n3Jiu}i,ci}p r>veuHc\9^ t7kc (ft' 0e«ni ot^p -r^ «♦& flflt evTat oa5s"» oivc/uei- 
«9ra • i(2i , pcV^u 0ipiSai • kou tdL (x<^x ^ , o'(o»a «^-tz)! &<n , ko^ et' Jk'7n) Tt 
ifWic^K^otMVfiKxeflyjaita- EvAc>of J^tcoaTBuffiStuf otjpT^f ^'aS«f t^ 
td^cUTliv ir^oiTHyo^oc^-ir^cinpvyai^oiocj^ycuOi htv^vinheifi&otMCV etvou^ov* 
^gove(Slx7ifc!>-rv\dcpi§oijSA/ov{ ^eu-novof oujvvcr lefuauvns Svou •mvrv 
tt.9^a(f f/ATtx^oAcav ,VM.-rH{ aWTH^dL&-mt cA&i'- tbuJtk J^cdeiu/o) i5ie'/^ 
^Tii^oij' ^ 7n)/07ru TWf yvo(jJl*'ci>v oA6>r • 

Piei iPvcDccr. 

ZtS^ «J^ !ji«flf CC5ip 4^;(«f c/)<3/K9l/'^efl(>t ,oiy'7W KnM K/^J^t/oC^Jvjji» iJijM' 
£> 7^ <nwi'^'j(mv oaj^t ^KouoiuTH ((3tA«7ra?^f - TnjvTS^so» ^S^cm} 

foyjK \ux/.(iunno(ovcfu 7o7f ^iJ£n7nu^i»,<Qy-«%jo ^e«n\A'e\v l |A)f At 
5*7ew Twr oA&y , h ajowntf o» 'n/u/t i «Ja/^ tcoci » <J>v'o7f «<«&► ^K<nX&!>M f &- 

flci»- J\tX A' OUJ ^V \{^AOV f<iai/, 'cT1cD'o(JjSiv titlTOU vuxlaw^iTou TOC 77k'v7W. 

7rKp«77<n<J^«0M dlii/f Ai'7fc7na,7w;<aflc5ip7BvJl^«v Tlwyiv. S /uiTvxflifbveu 

TtTn ^ioi ^&71)t?f iH(UX(/bf -lU]^ !t ^/«l>777ii)07(y,«^'otJ7Nf ^ J\c{ .-mif «K«- 

/u£*(f TrzJo* 7H cOfcf . OiKfJ» J)i c« 7W ot}^a«u Ai'yi.TOU , t Tra 1'«« 7> KVet&TWJo f /«i 
(o: n{ T^ Koojuoi/ ^vpijif • Itoa ^' «m ii ni-Kqcu .\vy$u , 77i'p « 01 . 

Pte< 7«f l»'^oLO' • 

Yf!) c^ ly ««S^AcpJi flW7oii7Taf(X(fti'Jb7tia J»^'^«,!»7)f ^»«i!f • eiuj^^iffM 
f j^($U^f fli^TrjKoci KexJ^MwToajCUfo/xf/ijtt^pTWO^yfO-^tKatot/ oc^- 

7wa' tvnjSt j&UHiioo-^ itoa yiy^vxmv cuji tH{ occJTT/f »/^'aSyf f i/flOTc j^ 
«(r At7ifo7W7a & oi/oi'o(,7T) .74 77t/f ,iy •*>» xifiKvCpiTHmv -{(p <^ vjjei ^'iotji tiwfx\i- 

t{^X OUJ TWV J/UOfl^Oa VI» ttVOUt. TTVLli^X Si rP» Xf o'liC» • \lTtl <f^ rp C*7?.77X jHt- 

»(»f /utjo/f ^01/8 >e//ta.% 700)9«, K lOy. -f» HgtTK avrxejitnt it) C^ «ojuo» T-^ i/AoO', 

7<(«af 7K^/;)(«Xc/)«KeL0J»«7rB7tAf((dK<» O-T^TnJflWi^TTJ^OV.if^ <f» 7T/*/- 

KQu^TKi/^g/TK^doa -pffltt'/!)», «»/K."«* iK7rt/fof tia»a70Hi«pi)(nf,ci^J a' Kp<iu'»iir 
Koci xTnmAeit tu. 'cvtdl • 

ptei ipv Tma&ffSjtet • 
lol: SitTtU}Tnt7{weuTTotJi,\tou^t Trvaet(/Svxi<p«CTiV o\ et^ypclot ttvou, 

A tt^OIOV Kodp^idb&^OV-iuA^ffi^Vc/bplllTHCf^^tlljJlJtl^f^iTKPjCAilty KtS^ov hoycv Tnxm^f&v d>vo(iK<pxx. ^Sfi ''^ Troi.^cc^ifcniJJnv ouin' /K^oTNitt.' 

d,i\0os^oLU7a9Kouoql(fHseivou Aiyi.Tnu- ovTdf SC^vo-mi XV lui- 
i ^i^vf Koci 'JTi^oayeiOTKTrx x^i^ ■ojuicv yO' ytviTVU. ,i^ cu''y<^Tai ufeU- 

VeiV ICOU^SvTTX. OVTDL-V{^TdtTt)\lCf ci OLUTZd hin\ii 'V (p{i(JkOi(f ■ii^Aei^ 

ii a<hi J. oTi M^i^ cw -fv «c^CLTiaYhv J3\.v Kcd <^eUf(iVVT^f Kldhi avi^v lvo~ 
/u«^0;ix^,» K9f-7W ociTJ0§o((J)V ^cjimVfto a/JiMvov VI fjxv VvBou/ocyiv.KMiSFABV- 

TUV^iX^hh, ils-^ TTOiVTaV CV7UV (pSoi/f)7ioV ^ MHi^VtiVOUO /ximASUTCuof 

M cu)2>y v^^Tdyi.Tnu , KouowTvvKTri/^ecyiviTVU- 

Hdi^idb&no^TDifiw '7Ts(.^xft,(fh{Av'iiv fJaiv ^(fhmiovfjiiJns ^eii{9Taif 

J lld)i \LOU tU/ TWV O/xCpOiV OUTIeU/ CUCCTlSiO«nV CUJTH-OTl 0-i ?'7n707raAj, 

/utTW ^^OVTMV Kou «<T^c(Tmv (w/ijhdlvei yn^DU Koii. toujthv Tm^i-' 
cvtyivm Ty/*7n)(voitKouu.viujbxMicf,K£UHJi^otjjvo'i&,tiA.K^TraJ)0cel(Ui yocl 
^ovcmi . iiT^ JX a^CiScA/ hfijh^oi ngtTKKi /jkobi/jj ,7wM«%v^ \u ct^ T c^6v (ot,-* 
Ti^yOf/Hi/OKjxuvcvn^.^rn^Cjfv ^v 7iw 'icPnviTmvc/xxcmv tLorr fiTicj^cv cpcf. 
tCMo /iKK^cdivKhv iJ\eiv ,c§eiacv ouiTiw '?n^ocmyc^6(/cVTiS.KouT!x. '^'Vcuctk- 
na.TWvdrilac^icnYvofjiSivCivlciOiV^TovcrhiovTUi vtsoujths TTTH^dcvcycv' 
<n . Tvc^ iTt^ Kaei oi ^fic>v6k ccyficsTwv Tii^iai- TW^rco-fV Si '7r6\iinein^ si- 
ipcevcv ,1^701^ li» ngLToc/pydf u^i Ttov c^c^v Ti^Sicdvwmf TroAflC cxvpci- 
TKVVcJliXJiV^iii^motpyHyctl&Tiief^Tr^^ihTHfVj c(/f>y<(.TV^v oi/(Tidxf t^ nsa" 
fjiov n^^Aicc* J\' ceioeTjSio((nv aJTTi.TretetswvTtf cti cuticc w lcicyoviccf ccU- 
TH i>E^'($^.i(9t,TO c^isf ^KoeiocMovf nvdiyTVTTOxd-TrS^^ t» s»So(r oejj'^ Tn- 
CjLTiiic[cy\v ,Cit Tfif Tvov ovtcov 'mi\aA'ioc(f ,Koei. 77WV'^f ■y^Ci/j.xyif oujTHt yi.yi- 

Vl^cLO' .iOIKi, ^ h CUJTH Koel Vl TTa^KOV ^OICt OLfiTDLyd tlVOCC. ViV Sj^ -f» 'ttS^isi- 
fX^KOtil^^^vCf (K7Ti^(BtUT1/(Ciai, CTHCieUVOVTt': CTlTU/lOcAlSCt. <hiAhT1X.7luf 

'THtovencu/cu^iaiv ,(KH^ Koeiv(/ii}§'i^.(p^vnXif('iJ\i(iif ei^nT^ ^St^ tp S^voTtSlj- 
icSca TrTX^x Tolff cp^v^ IV 1/^0')^ f . TPX^' oHt Koei ii Tuv yciMcSv iTnTwAxcjCi, TTOi- 
^ii^i'«'TViyoeTiTOiov7'v{/icpou\/ovcya.,OTrDlcvKoei7rzi(^x'f>?tiMiim'7r£\>\ ttTc 
ToD ov§ou>ov inv/iiiff /li/AvS&jTVU . nr^Cifv /)SOi yH)' u^cvot AiyiTvu ngtTOTn- 

»«r TOi iK THt f t'oU)' 0LOTUyivd(Alli/K tIiiVK •iiAviTffcU fjHv oljjj OVTtO TTDCVV ftKJO-; 

TtoffiTT^J^ laoLotiyiVcvTCu v^Tociivei^iifjSiMOV Tiit vj.i!via(LCsc/ Aoycv , ttcIAiv 
tt^TWiV oa)s.'v cifTT^^icJlcficxcpcud^iTtiu.Koee cy^cvcff JivioVTOv ''(h • cfbnTti- 

VXTOwffthnV oeo-TOVTDi '^O^X^^TDtTllij ^iOCV CPKch^^i/VCi/jSiioV OecJTh-TD^?^ 

tf)ct,Ai^i! ce^T oLu^TDv 'Tr^cacLVirx.eiv iazn>i^'yc(voifjSlJcv^ «fcvu ,f^\syvei7n)v- 
CUViTDHAVC/U-iCC^KeivcV (jSlji/^g.'TDe-cifi^vcuv-:sceuTsv^v-)J'^ixjKCfcJi'TDL,Qxai- 
ASGcDU 'Tuii H9<^ov -ci toujSk oluu ocMdff eiAuiTrfcu w i{^TVi7rdai& . ctuj tLtdl- 
HTOUy^' ,ay,9Bf 'TtS^i THff tou nsajuov^iad.dit , mu 7t)7i oeiijocepfi 'n cSiei- 
kiauouJiv (fvaif.)^ i7nK^XTH(T^t,c 'Kett'f> /ncrtUTDtTDV oujt 'cAiSoc^^TCf, 
ov k^A^iaSU ynv,oiovei i{o/.TDL7TDSeit ,incKriisneA')<^ii ov 'p^eev xMdt auv (sh tdc 
ctTDL ,e /li Luh difiiAiej) TDiJU^TDLi^acQii ,yivoijL'ciV mi Jicpoi.iSiiciV uTkv3\.v 

•JTa.VTtOV. ViQJ.^T^y.^OIOV. 

lCif)cx.pcvcf 'i<^^etTOU aiLoiy^f n^Tic^v u3i' Tu fuyv&iu 7«')'H. 

T 003°» ^ ix Tifteiv Koei -Tmjjcnc THf vjSf tdjf . /jSl} ycL{.' ^£it iu^KACiV. 

oU/^V THi €«cnAe)«f ,Hfli7i7Kf TK^OKR. • djy. fDOw TDbTMf tUVlTloVTtU , Aetatc aute & moribiis omnino diffSmilcs , 
Altera nigros capillos, albos altera eiiellebant . 
qiiaproprer depilatiis.omnibus ridiculo fuit. 
A ffabulatio aduerfos eos, qui in duas res coH' 
trarias kk iniiciunt. 
•7r£f\ KnDVTi ,tcod nsAonU' 

ic/2yV KoA(Jiif ,oj uejiu 'rr^xT^i irxSc- 

i/jLo) tcoAo/of ,«t7D;</l'<KJ7ijTn'^a- 
E 'm/AV^tov^ort oii J\iifu/u.ettdvu vlmf^-TfovcU^- 

De Aquila & Cornicula. 
A gnum deuolans Aquila cum rapuiflet , 

id qj uidiffet moneduIa,in ariere facir eade. 

Qiiam paftor cepit.filius autem clamabar rale quid, 

JVIihi moneduIa,aquiIa autem fibi eft. 
A ffibuIatio.Quod non oporteatimitariprxftantiores. 

Tn^) K9 Aoiov Ti jKou « MoiV c^viciV 
A MoTtt.ott Tffipoimvif^i^iquc^off 

i)Uj(t< tcoAoiof 'o§iici>tv7r£f0ipetv- 

'jr^i-nv ^^(f&^ovyiyi.Airfljvii^Tmiiet. 

fii&'tiii « TiavTitf^a-Ta yufivU ^piSn- 

E 'jn f^vBlOV, CTTf' i/^ ipiX^OV H^Moi J)KAVi7tU • 

De Cornicula,& cxteris auibus. 
A lienis pennis induta 

Gloriabatur cornicula prceftare auibus . 
Primum donumhirundo rapuir. 
Poft eam,omncs.hincnuda inuenta eft. 
Affabulatio , Quod ex collationepulchrirudo diffoluatur. 
niei citiTiv n^icouo^i^^v • 

«Ara» ^ Aonrnv H^ ttoM»: tfbmpvcbv . 

jh Ai nvD} V j\'o~i<^v ami/ iiifi^osiAtov- 

^xjlou , lifi^ov /li 'i> t -jffi^Oi^^v oMvi 
E infiv^ov ^^m^of r^ tn r 'lAlciV \\^ku(! imo^v')c(t. 

De Aquila,& figitta. 
S agitta peftusAquila uulnerara eft olim . 

Dolens aute poftea fedebat admodii ploras. 

Videns autem figittam pennatam ait, 

Pap£E',penna mepcnnatam occidit. 
A ffabulatio,in eos,qui a fuis mala patiuntur . 

Vizl ^^c^v ,^ou.o^viiiV fxix.yHCf ,yiou<r^av9tv. 
p «onrE^pUf^jflof ji,iaw7iTHVi?7f /u«'^- 

JjAa A 'i^vojy. <;fovdii , ii vvoJ^i-znf^itMot' 

Svoui^ 'o^Vior .,'iK.fii^ovo Si i^e^^^v 

'7iJ'i)Volsi«x/{iXfJ^i\(.vvau.,-r''i{ d^^annt^i' ' \ E Trl/Uufl/af^^Of TBuffdVoiKl/eiO/f cftl/AA'fl»7KfjKj 

Depugnaferaium,ac uolucrR',& ftrutione. 
O nines inter le fei\T,& uolucres concertabant. 
Capta e ftrutio libj^cajquae hafce decipicbat . 
Effe quidem auis,ex parte uero fera, 
Volucribus caput/eris pedes oftendens. 
A ffabulatio,Aduerfus eos,qiii duobus feruien' 
do dominis , utrof<5 decipiunt. 
nt e* j(5- A/cA)'»of , icai KetTw e/oi/ . 

{l^Trd^iiji JttfTT^ 'diiiycvliv phoiiiTei cfJoiKui • 
i!J\' ocuTs!(pii(n.v ,<2 TraAufOfoi/ tl^j , 

OTWV J^' iKAlMait ijoAcf^nv (Uc'k> • 
E laflV^tOV ^'TTl^Ci r^ THXMV TDLS i\^)dv ^cqp i\^hZv aiBpOi-mt • 

De Hirundnic,& prxtorio. 
H irundo fixit nidulum in prxtoiio, 
Cuius proleniLxdit ferpcns. 
Hxc autem dixit,o ingemifccndam fortuna 
Vbi.n.ultio eft,fola olfcnfa fum. 
Affabulatio ad eos , qui malu a bonis patiutur. 

reei 'SiivCoS)vl/uUi0^ovov^ ^rxxiwfKpuivaiV-tuu hiovZ>S» 

O fJiO<p^OVd\ivifJU6V7>JeitOjM\l ^od^- 

evi 01/ J^ i^f-l^AocjTli TidM.xnJ.( hidv 
i-^^cLef ^ fxicrei ,<ou f^o^yni J)x'^mx.(r, 

E Tnfiv^oy^irfhtTXiljiy^lo^ovcfiK-mv 'itS[iC>v, 
iuiuJ)ix 003° nff.iuj( TTUOftCvm.t 

De tribus bobus c6cordibus,mde difcordibus,& leonc. 
C oncordes pafcebantur ties fimul boues, / 

Quos ne fera quidem licdebat Leo. 

Cum uero inimicitiarum odio , & pugna dilTenfiflent, 

Singulos deuorauitnudos ut ununi. 
A ffabulatio Aduerfus eos,qui a iuis diflident, 
& propterea mala patiuntur. 
viel yii>§n>u, KJ3U yifouov 
t 6vHyi,pauciVTm^i'n( cwd^Aj^^iTvlyHV • 

fiii' div ■mhou^yiv et hzv ,ccf ipvivi f*iyi, 

icpti A'ocp oJAj^ Cid (^hot jjJH/ S cnj fuii . 

«M'i» -TTtCyH Accjhivcm , (iu/ KgiK^oirf t;^ti . 
E infj.v ^ov ,nT^a( (iii.\ov Tivoci ^o/oinjli/cvnlsix- 

6goi( TDt/ QjiAov OOJVV- 

De AgricoIa,& Ciconia. 
G ruibus tetendit Agncola quidam laqueum , 

Cum quibus ciconiam cepic, qua: uehementer lugebat . 
Agricola.ut aniica quidem lu nuhi es. 6x 

yi ^jZkHii Ticit 'TnMiit^vawnii-TrS^ii^ws 't^ fiw yii iseAi , AtTrfoTif cto* 
nTBiiiirKmTViteuoc^fjUKCPeif-ii Simviisquovcpvcnof iinxvi^ff i-TUXvmLoa. 
H> KcaAioi iAiroijJLi \\^hei(Btu ^zi hiou> (pi^ofxlUct rHt fi^Tti^oAw iiri^^.vj 
i'm'm.'fnan fioHipcT^oi J)i^xyctmt ^ KouAovicujiuTu^dquas.imiiv <f(etKa~ 
Tut Kou inLvAoniiTHi \\^Aivai sV k^cvcv ^xnivAcdv ovtccv tuxi. cA^£cOTCf«itoAx 
tiiiuv ^ci ftii nAiaHTVU TtatVTDxd oqSidf^ovt o^tAi'Tf&>r . 

Vielyv d)iiixvoV' 
At « Mov <Ai Aoyov 'i>v oikhouiov i^ocaocv a/pyHiiv tivou TrdvTwv ou ^' 
tt fxix fivioho^yixin.^ o^^vi^^fyi 'PVTOTraf.tji/^w.otcV /v^,o<i;oi- 

C3Ctv{6iVH.Vw.AoCflUxii(pi^yiCfHiTX)L^oi^CiV . TM^iiiudlTWVTmi- 

CTHTun-m/iJUini iv. •/({' tHs •3«u7m» avncpocaiCKt ,^ ^'/i&f , v<g/ja7oa tbc oV' 
lu. ovSitJ['ouh,^6x'TSf>ov«fjuu.y>iiinH§oiT^' 

ETO Si TiWTX,elM6>f l^f TnLTTi^ AiyiTtsuBiZv icj cui^Oi^mv eo^, 
I» rfjy. TliivT\SKX)ajxiV9va\V(dTiecii/'yi.nvivcu'nf'TriVTCdvv'm'rci(!kc^ct,6iffo\ 

Tnniadkl^^vciiatTW.Tinvx- vicpiAifyi.qiTHV Si Koiiie^fiPliVTWv a/3s"ir 
tio/LKovji^T^ocJtcjv^TrS^ iifix{vicp[itccxilh§oV'ms auvi^Stu itaMr^i/f ki^ouj- 
tovf init9cAf,iCoel TW.tn^TOuncihcif QMauiiffe.v KMixj" , ilc/lw to &'v oJfo*!;» At- 
Aoj(0'7J9t63 WvTKf ■jouo' i/Tn^-yifK Q^^TTOvtf ocmvifjUfdiov . Jig.f/ivTixaf (Uyi- 
dhcy C}{ Ji dsp tV xiaxeiV Ttvc^fiqiv ,^ 'ovofi.x ouyio^s inAh^ • <fix^du& Si 
c/x6ioetAei( KiXi ^i-myvcj^\JiS cu^ricui^ ,vi%of ,KexiiTn»^§Tnoff ,)uxlt{giTJX.^oc- 
7N { ytuxlci^cTwcZof ^KoixMciif SiiToMx')^^ ,HgLTU. cf)x(pc^ovf i^Tnvoidie^ k) 

CnJTHpx.Kixii^MOV-IUxi^TWAViX-KMTrOLjc^OV.KCxlo/JCOyVICV.Kcd^CitOV.lUxi 

KTHojov .Kixi ^ovAiouov .Kod^i^oiwuov^v tCjiAAjBiQjiOV oco-fiv '!rfoaTicyo^6lj2i' 
oiv^x^TrS^iA^TrfiiVoaavlvo/nxm^voiUTU-yvTcovovauv. tTr&i cOocTiTaw.i' fttf 

TWiaa.V (AcMXfMV KM c^aiV^KML-TTtLvTUV OUTIOf Kod i-TWTrfnf I^V. OU7W J 
if^t flO laxi. THf AlHHf TWLTIi^ ^VOU ^' 7TDt§XyiCaV &f TK It^XyfJ.XTTSi ■Hw 

»ui/KS>v lua Ttov ouipdiimi ,vjxi TivL^«y(&Adu& ecuiplf ftif «.(hneiv «MifAoiif ,5- 
TBf {^-lyTr»» jjaetTraP^MTaujflflt^oc^HjircM-jci; (fbcv^liaS^vC] ^dS^y^.Tiiv^ocp- 
yocl. Koei Tuv c^civ-Twv tigLTTXTii "TrS^iiyov^TOff 'miovcmjv fii-mCoAxt owthqjl- 
evf.KoeiTtovyttofjJii/CiV udi th f yfif xMi>v ^KMciiVo fixafiucsv oqp ^ w\jati.6jff 
0VT6f i?j TTd^o^^vf.TrDLp^aocyeuHA^cejJ-fiv TtAftot; a*o^cf ijA/tuoy t j^ojtk, 
i-moSTi S' 7rDi^(»K(U«K9f jOUTt-p iMi'ni{ifi0duvei.^-jii^'TH^THv^of6iu.iioi. 
«Oy. toDtb itj TC A^flf ai<j Tw |9voi/«n &' J^ ouiiTfr^ov , THcrJ^iixseicuf ocL^tov avfJL- 
^ivAov'^ ■'mMx'^v SiKoeiviKiiv ii.pxTiov ^TsrKoi-^iTixjc ■TrS^iisi yH' TrdvTiot 
evSiv t^if^v acoTnv (ficwXTVU Itoof Si'opvif ocvvv ,'o oci^f Aiyi.^ ffi/ou , (hoc 
a! o^vTDCTOV f5fi5)»r eiifcxx. twv « M6>r Tffuvav sitpiTvu Si iAoucf. , (S)x &' aijfl«- 
Atf miA<'7roifoi')wa7roAu;^u?Bi'' 'n (f^x-Tiw if(0i^\cv/ 'Tif ir^^c{ -fv ov^ouot 
^ouji{9th TOf AiyiTCU Si v/tto' 77r6>r Koi xAxm^ Koi ttvlAx^ eflc f,Tu -p iic 
tLAx<;o^djef Koei ■JiTX.Axfiveu.ovf K9A«'^«r. Twr /uW 6>voftxafidi6iV cqp <f tkt»/- 
ecoTXXftocp^Tviveiv^iCp^^fl^vxAxsiciiU \Cj SiVol^ou.TWV Sid^pn' TV-f TTOCAei 

fiXf fMOCOftXTOf «ViKTSTAt/T^Uf «TTOTtAeir. 

nie/™r ^'/rrv6>r. 
A7B^ {%)»» <*>» Ao'fDn{^)aou At>Ofi£*oM yi.rDVxaii i^ivvvdk ,i(AjvtiTH^i( 
R Tur «c/uoc/pTttrerT^v oi^asa •fiiau^x^TiaK^oni^Koei xA^ktm • 6)0' tt^^ 6t eVTtO! cuiiou ^Koii ^iiyiviSii n^TX r^ Tiw eiilvvieuS^dlS'^ ^^'f^lltd.ou/ Thf <pu- 

fiivsi')^vaw^T^7DiowTnv(poe4f'm(nour>i{iis^'(^(''nieiv ,diff oim «TWTiycien 
"TWiVKff ouii TUiv 'zyAn/u/jnAnjjiJlMaiV •c* a.J^H oiueiv MctVTCCx. ^^ 2,' m icmcpii 
Keii&tUTCitfVTUt eUTicLo' Kou.K'ir§oo^ot.y>ivQiisTx^tu'rUi><po'i-mc\v ou!tu1 
ItnSKftOii- LTi '^\ 'J^ tflci 

KohiBzdi SiTnvTXiii hiyk.TOU ,vj)u oti TmVTi0o^a Jioi tipSoiA/Jiicf , 
K Kj 'TTVtVTiTni.KOva Tmi ^ «Tci' 7t '^ (Oy- TTavnov J)oiH3vaav J.uvoc- 

fJUV hKhotieiV Tl TWV cJ tS K9O?^63}^K)jL(£*'6)»-'7I^(3OTtn!f<il/0t'fflJ^ K^ (Kfl- 
A/3(fly '*='» </!/«, ^/«OAlfRTDV CVTOLTXTH Ul X<J)k/cL& /UlTVCT7'3ifJl!iiOiO' -OV Si ^tJif* 
iiJiCCAlKKTUff ipg/ 'TTJiCf OUjfVff ffs- C^giSf ^ '^ '/ »Ct.019t/ cftcj ftffl Qc3fAo'i 

ViQJL TUVAiTUV. 

A/ TDLShtTtiLi 'miinvffi<pii,Jtoi 3iyciiT{pdb& ttvou ^Aks ju£*oy- 

K CT!Ci,ifj!g. SiTnTffetV ■yvf JO»UTno«ta;TKO' • tTmrei^KfiKffEI ,Ji77Jj«o9<- 

leidjcf cuoiwv ^TTtLhiV (vom.ff TnJtf «fiAiJTrotf J^ S TTDLeJ^Svmi mvocif 
Tjvk iVfSpoiodxfKnv r«S(ftt A/7Kve'oL«' • E77 acft}7ra/a Taj hi'TW.0 c 'mitt- 

Tfii ^C}ff (fkdfJceVKi TIVcLO' ^Axi yJli 0LUTO.i U.Khh\Uc ^fji. 'f llpaS'c>ffiCjfM~ 

^i(f ir^cc\di<u vjxl AiTTx.v&Jlv 'TtvfiVBiiS 'jjfcncf^KHKaTis d>ai-pvo^s Si )Cj cDec- 
^ocpovff TJX.ffc.^ai ^('jr^ ji>oc/fii<i)i Kod ov yi.yn^Dlcm '77yoOTy^to'J7^coTJf«r, 
J\uuoc«Ttu Tovi 'rr^ciiJ)i<ii:Ai'ov{ j^nu^' 2\i cuTtuvTVU (niii^ttofiiiv .dics Si ^ycii- 
tigcUi^^^llviKAo^yeijiiSTi (n.^Kojj.icLo' ttvc/x . 

rtgt Ttov fui^a>v. 

"ZB^ffSi ((?J VJXI & fHAI^X Sis- li^ fjiyi 'oqOiiJdyi cPloUif^nalff biVCJUC TUV t TH- 
Qx^oiAvCiV {i^(ii.civiv3i.v'vi(SH T xMciV fLi^dhv fioi^civ avcfixi- 

IjitCiV . AiOTX. Si 'dhv 'u xi^yOi vjM. xyidqoi euTix Tuv yivciAiciV ifi- 
^iUvi^itiuSivcM^iiTuv ^^'Tixfii^offxJ)ih'i»'yic>ffo'i'irgi<jjoiT%.^oi}ii.ei ovoxi. 
E/ fLot/^^in Si 'ih , n^6'iiv fiifMi^XTOu vjxj. atw&htiTffou Tnxvm ci 7»'/« 
^i)^ov ,ixn'i^vy>i Tn^dui' nvo/jilux^x^TrSii ii nr§<i>rH avM.x^^n 'TrSf^ d^. ^nff.6x- 
TrB^yLotirJtTuii^lxU)- K\itincviSi'{kiv*iv x^cu Kociiiff^TrSpi^^Zoi^Du oukts?», 
d i<p"nv TTtLvm yd^x otJv ■^ZJhtou Tiw otixm^yHV hxftQouii. KxtxMcv Si, Jo 
Zpv^^Set; fM'ifoUTmoiadnvTl ,H^TTXT> tQco^v Tu ')Qicv(f} • Keuuhc>6o>fiJi4t 
6vof^x<^ fxjx,(K:^ t5 v.hc>m 'i^ctiv ioiidvcu 7a nv6fjJLi>K,o!Mc)V xMoa ift- 
'jmffcvTUV i\^3ni voci vii&eiV ocuTLii 01 ir^ia^&v^mTOi cfixTvmvaiv • aMhi 

Si h(X)^a\V Oqp 7>D TT? HgtTK KhlipoVS hli^i TU K7W(J)lJ^f.tJUKil\ff.5(fi ir^LCIcOiHA.- 

VeU. Ajcssii 3 H J/TH ,(Qy. '^p ofjt Tjfdjf 'iypVTdc h^touJM chxTk^K-.yfxtJieC' 
H liiccvTuv J\cuijxfjus otneiOi ocvJd^ou tuv T&ccit '7n^can(ri&.c>v Tvi^^v^v. 
Jlvth Si '{h fcocl xs/JoJsiiK-iiTtn Tm^k ?^oeii(p([jv.TXii ^iUxlotJvxTUiJJoxc^s Svou 
ovofixoficMn^ii -rm^K </> xeicfjoocvTU i{^T'ounnv'C>auveixeic^K5e;x&ax)(-'hv 
si\)ViTi\ijiiv fie^ovvcuj ^ •fi 'mhviTUtDihovws- C)Sot^vhcs'ijh\t. 'mhvc/^J^eix 
yl§'(ih. UiftiajsSi,cqf>Tris viftiatcOff mfcahyo^&ii^ Q-moSi^cqp TV 

/\.X^6ouiv'cTTloSiV ^KCXCTm^KTN^ett TX^ITl^KTiofdrKVtfilfAOiv ^Mht.^ei^ 
?iK(nC^{K^IK' Scd Inqucus.qui ccpi*t,tc cum malis tcnct. 
A ftabulatiojn aniicuni cuiufdani coniuftum 
cum inimicis amici ipfius. 

E Tnf^v^ct ^tn T^^icMwmv /unMcv ^h^ovtdu . 
Dc Canc,& imaginc ipfius in aqua. 

C anis fecundum flumcn caines fercns, 
cum fc acclinafler,alium in aqua uidet. 
Hifccns autc uc inferiores alias carncs capet, 
Priuatus & lis ert,quarum dominus erat. 

A fFabuIatio,qd cupidus magis damnoaft"idf. 
rifii cvovicou. «Atf icofi ajjvt^coi- 

P ipciv 'mTDc/MV ^(Pt^Tov ^iyxAca ovcf, 
ivumcou^niTffoyKjc wve^cd-ftt ^otypocf' 
Cut^i^^v Jl^t-TTftTTx ■3rh.l3i( ointi)( Csi ^tfc*, 

De Afino & {ale,& fpongiis . 
T ranfeundo fluuiii onus falis portabat Afin'. 
In quo etiani cecidit lcuatus onere. 
Dchinc cum itidem multu fpongiaR: ferret , 
Cccidit iponte,& infcliciterfoftbcatus eft . 
A ff"abulatio„Qiiod plerunq? expectatio lucri iii 
damnum incurrit. 
Pt£A i;9(./UifAot/,ia>;icOcf • 

JC Vp-niiCV l\g.lX\iihcCfit,ilT^Kk,^Ot.. 
B V ^i^VltTWeifft T^tf «^CVMdUCf 
^HfXolyii'' OWTIW P^OtTWV^STDL^IUJUHOCfeUI ^ 

iiiooSyi.TTtiVTriTmffiV ofJ^sTCTrtAH^ 
ZTn(/i.'aBiov,'tTi<f'&^'n' 6ii ,cut^v ttx. in^cmKStTK 

Dc Came]o,& loue 
C urua Camelus a deo pctcbat cornua 

Qiiam derifit malo confilio. 

Minuit cnim ci de cxtero aures,& caput, 

Vt ab omni parte foret tuipifllma. 
a ffabulatio^qd oportcat a dco couenictia petcf 

"TtS^I Ayi\3v,Kouou^vo(f- 
A VK9{ irfci a/p'»» (pnmv ,oi/ 'rr^cSiv mi fiei 

vJb^TTX^0l-T\6^-^OUl^T}yd.SfCi ^{(p-V». 
KOUTmi \iJb^TV^OCT\oVa.yVCO\TVOT%,- 
3^ntiyi.VHlX0lK4y'3i[XM,Kq.V(*H<3ilMS' DeLupo,&Agno. 
L upus Agno inquit,non'ne dudum tu mihi 
Aqua peiturbaili.'nuper ex uentre natus fu , 
Et quomodo Aqua pturbanm nefdo qn. 
Coena fies mihi 5i iure,& iniuria. 
A ffabulatio.aduerfus eos,qiu intrepide palam 
iniurii funt. 
ViolAethii iicwiicr>[J,Kou7Wiyivos- 
A et\off KUiinycif 'nfosTi.v' ^'m 'mi^dix, 
eiTmv \iovTPiy'l^o(r eiAf,iM\ (ppocaoV' 

E 'j0fivSiot,^ofou6^c!)^yfi^»(reifingcf\.oyc\((^ 
HM 'nfoff i^ycc </la Aoi/f • 
De Venatore timido,& paftore. 
T imidus uenator paftori cuidam ait, 
Sicubi Leonis ueftigium nofti,dic mihi . 
Tu hoc ait uis,oftendam,prope' 
Veftigium . Venator ait.no quxro amplius. 
A ffabulatio.aduerfus homines audaces uerbis, 
8i faftis timidos. 

pte* '^TssnTtv ,\U)u«yfom3v. 
H/ 7« ^ocfjeiv dyfoivMV AkczJv i-^aiTHf . 
Aocjbcov iiycc^al c%j°v ^ipc^TVC Tficmv ; 
KMTaiAov t/^i?\ocuvcjf ^dyfOinat J^'-<p1 ' 
jA.li amccvik yCni c/ZyfH/uocTDuTo irpocjrpi^ii- 
E 7n("ufl;\ , m^os tw 'J^ ixiK^M.nf ^'nfcu^iAZviSS "}« 'tcflx 

De equite,& Agricola. 
P ctebat lepore ab agricola, ut accipet miles', 
Accepto eo manibus,rogabat, quanti.'' 
Et equum admifit, Agricola autem .lit, 
Ne feftina.nbi donu hoc offero . 
AffxbuIatio,aduerros eos, qui neceffario recu- 
fant rcs fuas . 

ri^\VWV,ICM. 'ovov. 
O Sb\icn'ti\ovei\<^c/l'cvovAvt{5ff. 

cUTtcv Si fxxcdhv "srA^T^nou Ax^ Tiiu yCviiv . 

AuKflCclV cpijonraf ftocyei^of &V iidhcu , 

IfltTetitSf fii.-mA6ov'i^y'ctvoc^icDt-j 
E 'm/JivBtov ^'Tr^off wt tIw iJiiM/ "n^^nv ti^TKAifi 

'ndivovm.t, kou i-n^cu f*.i-n.g^fJliovt &5 jSAixfji • 
De Lupo.&Afino. 
E X Afino clauum dentibus extraxit Lupus, 

Petens mercedem, percutitur calcibus gena. 

Lupus autem ijiqiut , quo cocus cii effe olim ^? \ A >(9t7W 'mu.A^eu fxxSnf^XTZov ^etavyHTTit {"^(^ ■« <i\ nodi-^f^iAiTHff 

KMii^V^feUKAKIUvOUK&rjU^TdcpvKA- KoUCoi aUOinLCUCTDLTOL 'JTl^OCf 

ift ^iiy iS cvmiL .[{ffiMvVTDU Si /uLovm^ ,cqp ■T /*cyaicj( ^c i^ ^iirtin 

6)'f tpifOT 770" K/j^TrfJ»!! ToiJo' '^Tj^ixrHn^VTac oujTvai KmiiAeii . •fliavni ydg 
ihio ■m*Mt(Keij>idjMir,<nLui';xCfjiJlfOCfi\gi'TCL rP (^"ioLtj^iv^Sdi/VK^ou^ Kaili» 
ni tr^CiW dsp th{ •nAetoTn-jDf h^tvl "nvcuf /^ni^^ipvtPDHjiiuoot^iSfjuiv . At- 
ytirniu ^ TTOtf dCTjm koci cA/'o /ulcvcv hvou • 7r«f oTy 3 Ja? , ■TWi^^ia ^ liojti^if^ 

S' »76/« >&</(f aUi/ifixTtov Svou ,<^'<Si/ ((^^TK (^AoffOdilcu Acj-cf avM^s^H^X- 
lou^ tPuo^^djp^i^hCi^iiVTtVj 'nfx-i^eiv 'mS(QV'm,v^ci(^ch'PiuTDi{ aiwl- 
^aS^ ^ 'nirDuAAJc^ •Tio&x^dbf SiWjiTrfx , 'myocSjg.Trx-mihcuxTrov fxiv- 
tnnuv o^ydvctv Tna^v^fiKii^pScs^tvsic^KJivcu-iiiABcu Si-TTa.pii')^nadcv ,TUTv.cf 
ecpiTOLt Kad t{Jj TwuAeieit^&nAvii^ovcfLXTX in TV^a i^i.ir^ci avft^oAov 
f^i^ ia/jkxuo^m^r^v 'i^ ilti TwAvLixSacu ■mef.nvi^ou is^AA^VKaii <f^T 
ycvi/Miv ,0 '^')^( J)x^y/c^an nvO 'aiw(ia\^Koce.av'y^^&JxcriVxA\^Aeug,'JT}^c{ 

TTOLfX^mV T^ T7X.<y OLpiTKC X^^^ejL^^VS OUJTMV KOie <hx?j(liiT0\<6 etvou.TrS^] 
VV{ TUV 3l&V ^fjfJMHiKOciTtwSi^X-rT&aUHi^TVLO^AoVVTXX fUCCAl^ , ('TTHd^ 

^i-^^ciKoii oLJ)')^ inxJL^eiducf '^ Ti xcpo^^v ir^os S' Beicv • jy %njli'v7T^J[ey}ux 
'mfetav '7Ti)inaTX./jSM0V{,ecie(<^fixi)((:tvJ[a^ 

xM.6}{ Si,nAeiC^fjliif yxx iwv /jievaav h'hv^K}pTVVtiA'ovo' Tvy^^vetv TcvsTri' 
TwufiA/ijivovofy 'i=\j{ iTipovs nAilleiv • Lini^TTe^ixiifCi^TDVTdiOf^i- 
hiKCt oLumv ^tS^'^'^ Kca.&jxctoyi^^ (rivou . ecLAettiJi , ilfiSia-?^ 6xA- 
f^av-fv ^icv oLOTUiv, ii tflcc 'f i^f^pv cLtj^r^v^ Koei tIlu av/i-(ipT}u.iii oujiiTUu ^i^TTOL- 
^iciCf Kod ifi/juo\jaw{oux<^i<pofj!iiov{ oiiTVu{6xAeieu{ • uiATTdfjJlJn Ji, 
cijjpTna /ioA-m{ Kou-Tiii ^^vk^clo' ^c^y^tii /^ /^iMv( oiJan{ •/liA^TTDVTtuyii* 

CIXy/.^i <i:jp TldvTTOV , V^ /iiA^cglud VJj OLUTol ToWfiiif, il^T>V{ Tn^COLtJT yi.- 
yCVOTDLt. TS^^ll-^O^-^Ji^cJiX &' Ti^TTl^DU KOii yOCL^^V CLUITJ 2,' ■ajflflfOV /Jii- 

f of T j2i('ol/ - 1)' Hj cOflt i' oqp 7DU 'c^x<£rou Trocf tj^» t^-^iv Tolcf '/rgccujtAx^X' 
m> CLOT^ .<i>cO' ^ij(^av Tsfiicvx^ov/^cf <:i TUotc/>oiT7 ■tdI)^ Ji itTBiKod^pevf 
isTiODCv 01 iTttA<aoi 'pi{ 6ioi{ • auuTiSiVTzov oujvif tdl{ (^cI\x.{ •TaOifCiiTipCiiv- 

HiA' ^XTU , TTOTi^OV Cqp T i§ti>TDff AxQioDL tiii) cVC/iXai<XJ/ Tiui Tli^^ TTDLV ft (/bf 

QjiAoao:^xr TrztejiTnaiv . S n"7r£p\ 2.'e'fio&a/ vj<x^cS>f<.elti<^ <i^^i>(/(iC)Cf/iin- 

on/M{ i^V C>{ cPtXAiKTIfCCOV CVTtOV KOci. TtoV CwDViJbdciV • voAv/jLvixSi 'fsiv, 

ii-mAvvyjynip^oLJJtiTii- i^ /jiM.ov,'vi'mN\.oxi{\j^ovaDL,toei,caDL'Ai^\ Tuvmgo 
'jJU/is^ctiv/j.veiTou Tia.^eiAvi<pi\x,Kou 'liic/iK.Ti.-mv 'miii/txTiov ,Kcci.'T' xA' 
Acsv avT^^xfifidmv 'i<^e/dL& i-nifxiAoV/jiilni . oxj^cuixSi '^v , 'htt^i tdL 
tv^cuix Koii tUv Ttov 'cACiV 0\iaiv i-jn^^mi S'» 'ycf^ 'cAcv xJofxcv ,ev§eucv in^- 
Ao^vvo'! ttolAcuoi. KxMiotth ^,ii t[^Mi<iC)VO{ Koei li^Miimo' ^hTtejmif ,Ji' 
Df '!TOAnc\ioVTOU,Kal<{^/jLCi{ iTfoaxpcivovanx^yivi^.aTTvBuKoeiev ^ic/iic^ 
o,Tlou 'ni^otu§C3S^.j['iiv eUTT»f,TtLVThV /AetAiroL^timv QxaiA^aii x fj! etxAoi- 
0101» cTTHAeit' x^m^^TvuSioujT^^mivxAx, i^yii/t0eutovaoi'm^<^v , 
t>Ti'i/i^/jLO<;Txj.,\^av fx<pcivccf ciuTX^ otju^{ ,vioel'c/juiAoTDv/i!ivc{ , Tw» xyiSai 
f}lo(x'i}i. cvy^^^diet SioujToeXi km'o ei7ToM6>l (f^iiTlwn^itCiiieet TiiCf /Juvai- ^4 SivT so^im (^xm h^&JM ^inr^d^ Kou-^^&ouiycdm itVMiluuvcifASJci)! v^ ev- 
vi")^! M tIw li^i^iM ouxya^etv o'i <^^?\o(mcpocuj-n,f . hiyaeitf ^iSiv afjui/ot 

fihocfTH ijjvviixicruvv. "^SU/vnffou oid Tdts-v^yii'' ths civvnii ^;fTh(n.ocr Jlei 'n^ce 
TO ngi-TO TTWLJ^aoi^- t\i($^ovffV i^o'i Tra/nvoa ovJ^^KMoliTiiii vvkIk l^^Ai- 
tmv ,^i' (Oy. S' ^ (p^oveiv c* ctoTH ,&f ty iTnyoc^/MSS etri 77 <pi»m ln-mif(n(pcv , 't' 
jfUKSV ci ^/Atfriov- Kxni^Tmvm tdc czodvcfbuoc vvktj /^ocMov Su^'aw.'mi-Tl- 
n<rJ(ov§auK)ViCj yiisi^c^cmv ouj 'mt (pvveu ,Cd f ocp '^^oto.ttx. liyeiaS^ •/>v5rfpi 

TVVyV AoyOV ^CVTtfOf •SKpOUIOVVTOl Si0o'lVIKIi,6>t /jivTtvdk VOjo/^OVfJl», rf}^ 

•rlui '0 ixc^vv /juocji cqp ■mv (fOiv'iKCj)V ^km £up^/u«TSt eivou to. yfoc/jf^c^Tvc citf 
J\'6ijAocz)T%.^ov6h, J)k rP "^vcpi^ov Kcxi. £ijSi^yi.(f tCj K(it,6>cv , Hjc/VjaiK^flor, 
Kai^AVKUKOt/p^pvroucpuTBi} . 

riei 7UV ^^TUV' 

Vili>x?Aov7U{J^!ifjtAt i>t fi^HTcxx. nou 6ij^yi.1in^.( eivcu ,TTtl: ^k^c/}^- 

« 1{^C!\V o'l ?!TAa?r» , J)0( ^yiiT£^cL& p,Ct'eA7Kf . Oi^^ifl £0^vip(il.di'h(r OLU 

TU( yi.yCf^dUf TU Hlkhl'^ Ot^ 'Jln^lJ&iCiV ^\USU (^OcjhlCoHfjSjc^V (f^f/CiV, 

Ta.s (/iojsioco' (^Aeiv JitJhaS^ o't A' ^pvvc /.liK , hckv TvvTtj Twt ejiSZovTi<:''cTf ^- 
eASiKZJTT^^o/ Tmt&mv/if ocp^Aovcnv tivou 01 (*iyiAovcrKA^DV( vi/uujjJLot tj- 
ncfSic/l^^VfiitPavcntt ,eKTtw!i auuTeivovTi( \uxl vvvitliTt^/jiev^uv^- 
Sljov cn "p;^ Tcov '1 A ! CiV o'i(xi' 6,; CjTWt- TlwJ^^fi^ocjJol^oi cf)6ic(a\v ou^Trxxc /iHTfpti 
H^^ Si-^i^TCii-nov-^iCtv^cn- ir^o^ ttA^hV Ai/^Kpoccnv yjjwou -Tm^escmcnt 
TCiu,C)(vJjTcov /t\jSiVfiTfi/tot lyovTzov yVTwv^yev Tivor, ruxi (ixpiAi /icio^ p^aat 
^iSvu 7izivTW(- 'iv(i.Ti(S(ifyyi.TtvJi(^hlv'm(rci(apnTrxjLy£u^i(^ici,vSL 

Ti.^/JUI(OLpt70(.Ttn(^o"lCVTVU(j)xTiit yjfUJ^^Teiiud OLUTWV 7m eJi(Ti: (&0U. 

^£IjAvtu}( Kjxlotii/WTrBAiTUffJ^iiVi^vmfo^Tu^elt^^iQ^- hicrsvri Jtvcp 
foV/^^cAi/oi/cp^d^f^. Jr-if .(Pvofjllv^iTr^dit Tcif |u£v «/1« ^cngiTryr-}((r.v y^ej^- 
Tt(' 70i/f Ji, «(UeijSta^- 1e\( Si ^iir^t^ ov i{^AC}( "^^et ^v •n.TrxycTU tx/uoijhiif 
{•mvcu \o-eji^nii(-iMK ■7rdAtV'^eai&tu.'ivocKn^TV-'nrxjjswt'y>iiT y.vi.ct^' 

tUSU V>'vd"oT1 J\ety\il&dU ^ VM. TIK y^CduCf OLomV i f4.(P(UViV Cii( ■'<,' T£).Oi J^l' (pet. 
CKV /MomfAXi eiycuyocQi.vTiw 'TrS^i -fv 'v7n!v^y^uZTrx.Ti cs0iAi juwt 'iT{ ^ocm 
SiTtw^TrS^i ^v ^yofjSjiov tIw v tjvv (ytocv tuxii TriTN^ovvTrx. S'» ueu^a i/ioi- 
/&?f ■T^THV Si^zd^vv oclli^Tmv^cTicuJTrx. , n^^fcujTtsv 7reva.'v ueuplv. 'lAtc- 
(CiV A'£vS^y.7U)Vovawv , vjxj. IAoc^ow 7atovawv tov& Aj^y.^y^v/J.iova ToJt 
^ccejLTrjOV , ^CdTOV (jSm , v^tvc^tcisjp TNf j(«fivf ,^'ejiTt( c>vc/^c<c&Hcrrscv vmc. 
i(//ju§4soi Si AiyoVTtxi t^vou , <0y. 2.' 6ue^(hcuj voa Tri6oc/jo7fiT0c ;!,5e*^^ tS^ • 
^TOH\^TiJ^iotti , 'vi (jSm ^ocyAKioc 'Trfocyiys^^TOU .'vi Si ,i(x.A&K- 'ySi. SOcp^cvtt, 
tf)cir>vTXs(^ioi £Octv^Vi(p«aticv tIu/ /uht£S« olutwv tivcxjt. TiVitJ^Ky^ociw. 
ertwoimv ^^"d/xif^oo^icpiiVfjUouTiiV^eji^wv^ncpeuscii^rm^^cf^K 2l t7r)j,«Vw 
fiviXjC TO Ti.yviTUi^yx,' 

viei-vvi^/jiov- 

Ti/JU)VxSi7m.^KJ)iHccmi oLvTusv 5't/ <^^i)'i', \/i0cuvovTt,s'oTi i^AcmCf 
\i Ji&ya.el?itQou ^exl /i'!f(ivj/i- K.^k'fii(K^i0i(.'iy(f KycceJ-^^^tlu-VM- 

fOTTj^of yHTOU ii^cx 2>'i/ 6\jS{>yi.Tfiv Tiiyyocvet Si S^ lui^ l Acrt)( l» 
«TnVaAflM' tr^^c^ tt^ixf ot ■3ioi ^ /juovcv ^v tui^dTrov dqp Ttcv o^ yif tnvwv, 
M^yil^V ^C^QV ^liffU'dTlff,'(i 7nH^(K TKM'(/lc'^Tr)t.Tt)V a^V OcZfi- C>'JC/io<^ Medicinx opera indigne cxercui.'* 
Affabulatio.In eos qui propriam artem derclin 
qiiiint,&: aliani agrediuntur incommode. 

E if P^ou/Mfhi^cwiiu-JTiTrnyMTdv^vKiv- 
fuod-u A"i\i>t yi^euocr , h to Ttw p^^etf , 
owov "^xyn^ov in Ai/kX Aou/ulov (pipcit , 
/*it J\.'xMo finSit fjU<Q-ov , i) ^CSP ffUoirt^- 

E 7afA.vStov ^m^oi rs^ \TnM-iiAujuov mfee^iv \f)fi^i>- 
euvmi Vj /.t^ 'fi aiufiiifiK^nvujijins fuc&tt- 
De Lupo,& Grue. 

I n lupi gutture os infixum erat. 

JVIeicede dt cii extraxiflet gius.petebatptiu . 
Saluum collum ex lupi gutture ferens, 
Nullam aliam mercedem , q hoc confj^dera, 

A ffabuIario,In eos, q piculolii negociu aggre- 
diunf ,& poft couentionem qrunt mercede» 

ntei TOoJf 01/ , Kou Jxycv . 

H ^aujvnnuj^ovi^intwirHS^^Kycf^ 
ov Siip AiCiV J['c)xc^ ^eiin <Ai siiKaV^ 
«T^ fii /A.li AiovTOfi-jifcei (pcpot, 
iyvc^t omv Touj^ov ■n^aou Joiycv <&(^of. ^ 

E Tn^ii^ioi' ,'jnooo' Isvs n^Tix.A^fJleiif iiCe/^iiSoit 

De Tauro,& hirco. 
E xpellabat taurum ex fuo cubili hircus, 
Que fera leo infeftabatur, ait autem fufpiras 
Nifi me lconis timor perterrerer, 
Scires quanta tauri Si. hirci uis fit • 
A ffabulatio,Ad eos,qui affici iniuria ferunt a 
paruis metu maioruni. 
riat /xv^nnnscf ,)LodTiT^irt)f • 
H 'mjiipliv n\ipft>mof.'n.T^i^(^u§i{- , 

CiCrcJ 9if(|«fOK&f H(A)» o^iCif- 

^fiLcf o§yo\j(pna],f^ii '^ocpijfipx- 
E TTtf^uSiov, mi^oo' cs^ fiii diAcvmcf ci viOTHTI KiTfl 

^v ^nod dts- c^ ov TO yi^cii -Tif&^wwTKf . 
De Formica,& Cicada. 
P etebat a formica cicada cibum. 

Scd formica ait,quid xftate faciebasi" 

Qiiod acute aeftate caneret dixit, 

Hy^eme filta inquit,ne ama cibum. 
AffabuIatio,aduerfus eos, q in iuuentute nolut 

laborare,(5<: ppea in feneciutemendicani. 
vi().'<j<jiic>t,Kodyi.ti>§yiij- De feipeiue,(Si: Agiicola- 
A gricola quidam in finu fouit ferpentem 
Fiigoribus,ubi auteni calorem fenfit, 
Percuffit eum qui fouit,atq; occidit ftatim. 
Sic niali traftant benefaftores - 
Piel yc^Kfivoff ,iuxi KnJ^VOff- 

sS^i (f!k^vinoiiiniKh)jSLviiv'vAcuff 
KuJi"' c^(i(pc>vcv ijA'o(-m6f\jtet 

xii t^ y^\iMv <ptim Q/.ATTxrH ^cjoif , 
'jJT^^Tnt ^Ai-nwakoTi/ni^ov jLidu flfaKHl'. 
K/\\'iAd''6b iyfcv ,Kou rri^oct o^KJiv odBfc^Tizot ' 
avcwtvot ii fjuv ^Kou (niAvi \^'niM<y&(f ^ 
o-Trvv y<,6)§y<i7( , n9vy;3nej^oi{ qladt- 

TtwA^OiSTKHcfi^V C^V(pO)VOiififl^Sn, 

i'o( fii nrijout i /ujjiieiv ocoimtok 
olKjiiifi juuoi 'nda ^tiix, {ju^ti ou/dpbtmv 

E Tn^V^tOV /0fiV^7 <PhAo1,071 Kf fllifor CV i^iijXCKf 

tfiviAvTyaye/ , i) otu>Otu.eit cvTroAtJimtf ngiKOi^S- 
Dn Hirundine,& Philomela. 

P rocul ab agio Hirundo euolauit, 
Reperit auteni in defertis fidentem f^Iuis 
Acute canentem Lufciniam.ea ucro lugebat 
Itym immaturum exceffilTe e uita. 
Et Hirundo inquit^cariffima faluads, 
Primum hodie te poft thraciam uideo. 
Sed ueni rus,& in domum hominum, 
Contubeinalis nobis,& cara habitabis, 
Vbi acTricoIis,& non feris cantabis. 
Cui Lufcinia canora refpondit, 
Sine me in petris manere defertis. 
Nam domus omnis,& confuetudo hominu 
memoria antiquaiv calamitatum reaccedet. 

A ffabulatio,flibula {ignificat,pftare fine dolof 
uiuere in defertis,q cii malis habitar in ciuita 
tibus. 

Ald.Leftori. S. 

H xc Gabrii trimetia cum Scazonte ultimo cpi 
cramate nafti correftius exeriiplum , iterum 
imprimenda curauimus,utpcrperam excufa 
ante^hifce queas corrigere . Vale. cs a , cqp r> u Ipeiv fun ixi<Mo9j , o i^ Xlyav • ^ cqp 7? '«' /)t//tt« » fui hvou kou mo t 
oxi^iyf^x- cidoiSi.^Tri^^TOV /AliiJixK^i^^ocfKiiti^^^i^nxi- ^y>ioq^^ ^xn^^ccf w/ 

ciatcveiJWTH^ mv oliuov vttdc^^^iOv ^fJiV 77»^ I<j^f itf .ty s' xjuoRtnov ?\,iyc~ 
oS^ 'niiTOU nvos an/n&ov l^v^ s^-Trjiof rPK9'K5wi' v^ jhAxTiTiv.ixMKTr^ocrZi 
ctot,\v f4.x?Ajv yiyivt^MO Aorof-o.^tvtc) tIw i/yeiou/ ocu^ cwjdvj-imv ^cu^^efcpoi 

THiiK '^vJlOVH X^yi.ipoUTHV , KSjp ? Oi/prSJf irdVTBL (pcuvlv >y CTKCpDV l^c^» . -iP 

5^'A(Sl/K5i'jO!:p^ji' tiigtAoi'» o't TTOiAtuoi ,'^ oqp/r \\g.Toiq' 0OiTWTJX.x^THVi • 
tuxiyi^ 2.'7axu,ojf><Ji'At^'7^H9i'TOa*77c|i^«jiK.^U(rao^«7nf 3,077 -TroAuT?- 
fxc('i&KM.'o c)| auJTOUfixTna^uco'. TroAAou j^ K/r« ^i^il SGncu^oi vov3i.enK 

KM. tTTlyjsOipl» TZaif OiJ 771 'T^flOt J^OfTrOl' . TTTiCf «c(V(A)7EW J^ fCCW Kiff U^ -SiO}» jKal 

Jix^Y/i Aeiv oJrr i'cpxmv tu '-^^'imvCiV f euSpcjTWKy-Hiifiv^ fA,,iiTet ffo. cpa- 
fijf T^fOKtjoff '^(5«,7a H9t,7a fTAo^^ofcffl/aoaro^^otTaif otHjoMf' «ffiAof J£, 
i^im^ jbiAnfixT 6i^v yiVii)ar<oijh(K tvov cid\(}hiJiSJc3V k{MVn^7K 'fiv Acrov 
cii^yaSiV.iTivDAx Si <pi§et Trf^CiTo. y J)'x{§os <p(^0 (miJKpc>voi tu 'o/h^§o, 
tiff.ixTii^elph') TOL i.imTffi^caiiTVL.vjjyy tUIo /eAV7rocA4V«.yuof Sjc.ci^v^Ki\- 
hoinifbm^Awaw xs^iAov ^<Kj:jP Ti! ov6f*xr>cf 'mi^eicdmTi.i- '\AJ'^7wn'^vSi 
a'» 'i^fMiV (fiV&^mVTO efy ,^vfipixAoVTit 'c^ttS^ 'iJ)ov ocJr 'fsi ^'^Ajyccm^eiV' 
flg. ^^ y^ ^x^iS)iv oLu^S^iy^^^t^m ,Tii Tuvc/feSiV of*fixTrx.6iA^, tx.'^ J)x- 
toixff (fnAovoTi.ipvt A'ol3ti »y xjirvctovTTiLV 'iyet^i - vjj Tm^o^fi^v /t Tolf Tret- 
^i^Titt ^xAidt ,v^\\^TCLsiN\.iv vhcf Trupci^ff.jnsToicfJ^wxTva^-MTiij^hi 
i'<Pn 7oi/f 'ofj.^-iis i-midfJLTmv i'c/b/t ,iy fJLoUTict '4-tv Si^T^ r-iiTW ^oTi-ju , ys- 
•mvcift /2)0i/'A473a 7af cpowTWcncto'. fltoji' t «rftAflf he^oi o/ Jt'«7re^Df oy»- 
7t.0"7n5vi*( 7lweipiiyJlv;iV^x^J)iv,2i'T^M^v\diii^^Xc/j6xi<c)VTi.S,avfi.^cAcv 'lih 

'iV\UTDVff,dneJ^<^J^eiO' '\J7S CiOT' l\^Keia^ MoVTtLS TOiCCAOUJTOiCf cJ)x0cpxS, 

jy aiuj^ovmcf OLOTOLS xfifiX^VfhvhdTa •SJq. ^i^Sf 'yi' v^^^nvoTnnav cftkei "J» 
jci^^uKxoi' oflf . cpi^^iai A'xM.c>cf o) fiiTiovTTiS "Tiw ei^iivnv , kj flKAoi/rf odx-^^ajf 
ir^^S^vrti^^naw 'ii ■ycCip'\eio5^ iiAetvduu p^o/jiw.ty (p^cfioTivxiiy Thf*i^c>v, 
ly \\^^m<!:c^<hv <p\jT (iL-) iJLcudjd'iCpxaoii -yi^^vicS^ J)'i ^vipfj.',)V-xTn^Aiv'' 

'n.S TWtAlV iffs. TO^JTOV iiCiejioCS V^lliThaiC}s7[')^VI1f*X'f> ^2oV. Kj iti3W^«M«, 

fiouiijZi/cu Tocf y/fiitiotf ,oJTiv.5tv fl^Dv'0 («uuttc , 7^ ica f el l/^S{>6Un,a^ 'm^o" 
cjx^v ets (p^s Tu Q^icpn ■^rAotTft') o^ hj «'j<«f Hj «'m\JcS, vj tzJxczjvos tu o^- 
fiXTi 'oi^fMCf.Tt,Jxmvos fjXv^TrJ-i^ 'ic/J^cuov Tk kj xarpxAiCTiypv. dJf Tt R^ ^«0* 
"TfTcosns cajr jhy.aiveiv.x^^ftip ^ ly «spirf,t7r&toy 74 -tioo^Cv outi :)(tip&i' JleTf 
«TTgiof -i^ «*i;«» a! 'm^omijlivov olutu.o'i S^ol^-^^ouoi tovs ijXv ir^iajijVTi^^s fcou 

-^vSiVmS ^V 'i^fiilV^opSx. iTTO ioVV TOi OU(pOlx ('^»7B(f . TtVC H ViCiTi^OVS VM 

«.'pja^S liitJ^^ss -Tru^i^^VTiis ,'oTt <ji ■r m^c^i^nvJiaiT kAivj^cus ytvifju)s'o 
A.oniCfv^Ti,Ailov'i^v.oS(PH ly tv <yiiv tu ovn'!^ TV^yavov Sv eei^nfccQliO.cij 
•f^ xda^ois ,xyovocf ly «T^ADf . VoJJivO Jti ly oi Toaf 'o iPols ly SdocPiccf AiyiO Kj ti 
yifjUvios^CiCfoLu^etSTrDitmvrr^x^iv 'n-yifJiovi ■^ija^ . vjj ouj 'H 'cVTOCf 'ri cii' 
CiSAtus ets "riw ^ovaocv iifixs oticc^yiVTOS •Tocyoc. ^v^iTVi^nfxlxs , iire^dSi ««y- 
tcfti^ TroipxatcAiiis oujr i^^T^ Si.^xir&xcrJ^et- if^ ^ s^ nsivov oujn" i^ v MTtow- 

• pfij^lf 77^01 ly TTZXOJ T^flWlf, 05p''7iXI' 77'f ^'fH 9l' 'TTJiOOtrzy» ci cjlu, oWDflif i7n 

(^Si^fTia^ K9'i'oi' .1 S if/UK,of </1n awjisto^ 'l^l^ Sd^iakCis cicJ)os£¥,ifi<pcu- C6 

tovn.cf oTi t^sifciot^wvmv hvm km. tuv A(mjiSJlcti, ^'KvSii iteu to* A^^jfiK 

frDiej^'>-ncv ,oiecTito( ocvTpTcf 'nfc^ietff , {Sciff-^Qi^o/jJv ti tuxi tUinc^liHSV -^ 
•ndip'ou)'nvi\{^<^{''Wi£Sv Sf3.r>v n^^^tu^etv liwcSav ^il^n, f^ot/^rrv^o^Tnnv- 
fdioffZivip/Aiy , ii'n.c>ii'ir:WfxtuvoiJi5Lyot7iui^fou)'i>V'nnliV ,&fiviSiv , K^a 
t^y 'rr^otn.vnxetv ouj^m, et^niu. (hhoTf^cv f* TWeiaOT •/> idu^c/Jov fxtt. Zfit^v^ 
f5' t; 'nfU tyvf*^o\ov f>\j U fxxn^iv fii^Zv auvirclveu T irfctpc^vjov hcyoi' 
p^iyi^Tvu ^ Kod oim^iiuoff 'ni^^-ns y^HjiTus i-mmcms ytt^mv iyo^txlti- 
'mv'niiin'!rfc«mov'mv,d>ff /j^ hcn>v7rdv'm7;fiiivSt,cyTWS- ciTiiSiv kdu 
TOK/u^eiijvtTnsTXTNf ['(/b/ci^H^ai.iMatVTiBAeucf^ (y la^if&cffiimvcfid.- 

SH-THS^ Auf oLO' ^^lThS !&» oloV r^ (nJfi<pC>V tdj& HJ 'c/MVoicL^ •\iSf.i^h 01 ^Zl- 

Tis £ljdhu.fjuevov(r\t,iip/Mi(r}Ucjinvi)^'r{uiJ)K3itr.v iTV^etMc^v- '7Wi^K'p cou J[. 

tWTU liw AcuJXfUV ,VU)U. tUxi TUV iin/JKpeUVCVTWV iih.OVTi.S , nMTffnV OUKfhi 

'rroLpii/iixit^v ,Kou(DiA!evi^/juiv'to'^V(mv7> hcuiotie^ ydjp vcpeu^ovfJUcff Zl» 
rrpotfltPoijhov tois oui^dTWis.icoutiP^i^Tffc^v i(d-"e Ti 'nTnicucTNTi-riiv «Ao-: 
6eiou'c3i.vlLviQ' tLouiTnv.ho7rtiff hcms')^'^^^. hini/Ti , Kouytf-p2i ant^- 
^iSru Tuv &(JiTU)v ho^ycfi ■)^i^cu l'(J)cv l^ .vcfuos Si hiyiTtu ,Tij iTrci.vc§- 
SzojeivcfjL.es (rtvou^ni^c^u.TjiiiSS tIw Ttovc>tt aiKJOivc>viq/i twiiit{c>v ifg.-youZ 
c/jJivoiouj fjiTH')^ii Kou. uDi tUu twv hcctdV {Tn^eAflo* • ci^cVTDU Si od^v •.y 
c* Toaf Tra?\iu<^ius /J^TOv 'ti^Ku.\iovff OA 'th)^'^ [S^ hc r^tr/ui '^ye^BU <fi- 
cvTOS Ttov "f^i Tmni^iTtov /jJvHTVT^v azJfietTosJ^^wifiet, vvSi Aiycv'cff ty 
Tiyvi±&eis a"» ^icv llyi-^ZiJ iftihovVTUiV ^Trdvv cutis oineiciS iTr^7nii,cfbu/jio 
tii^cp^i^J&tn. 'f> txov fJlics- Vieji T Trri^oiSiifbfdvCiV fj.-'ic>t ' 

ovSiTSiMxafiuxi 7W iuAcU!''S!T^ Sicov yiwviveu Tnx^K vls 7ra.AcU' 
T eis''iMiia:ftv3ti'iS>i'id^,c>s«McufA^'irftxnisyi.ycvxm«,olMtuj)TTCi(' 

tuy;7ffioiav^UJi.ATtice,yi^ hlQusi ^iij-fxMoiff^iMnm.fxxpTV^cveciec- 
ho( ^oiTis ^ Tm^"c,ut).Ci> Mcd,KdifOV l^Tp^ftls , ''Ti^^os tIwH^iu, fjosovjov JJ-Tnjf-'» 

» {!oVfti^tia'l>TiU^ifUVV'^3lV,iU.Si7Wlfbi~l> ,KH/UIVcLO' hl{St-JVci>' iOIKJiV 

'o TwitiThs ftv^a TnnAeUoii Trcn^xtfi^eiv ^iCf ,i\^S'cv 'o ^6\jO ifiv6£C<^ Kjnt^iftK-. 
idvcu tIw Hfac^^i/flTsaf «AiJtm, tu y^vatjcpxvis 'n''^VTa.ix^K , KodiK 

lioVTWcf&V OUJTHS^C> KfJtfJifVduC^ ^U^TH lUv OU, tUu 'yiV tfHAcVCTl ,Vj tLli ioi-. 

Aocffa*, vtpaVT^viToun^TU 'ciiD^ /AyiSi.Ti^c>izMa7WCum.(driiViu ^cujKfjHiioS' 

iTi^ii Si f*\ji^',IUi fJUUI^ T^ li^TVC "rlw ■SiTlV ,C>ff V7S OUJ^fiV aiOUa^cJ^ 1f>V shcS ' 

y> 'czsai Ti /juv ^iMS)iaEucKvnT\iei'vi3^hcv«Moi, 
*> ilpnTiiSi^spa^dhcitv )uiu.TruMisi8tiVn- 

itlUVi-rOU J\"cT1 HgtT 'lAlOU/ IPVTtiJV l'l(9t?rf TtOV 3iO}V 'iTnCoVhAji TO c/)/ OUVi' 

•^S- fJ.iMc>vifi7nAi^eiVTTw'THV7{w<f)KH3a/unmv- 'c^TrSp i')!U' (^ ^iiZ^l-ypci 

iTTlll^XTH ad. Kod c/^VcfbiTUin irDiVra. , i) 'WTTVp ,IU t^iTW^Ci^H C«Cf • 'iiAii^lx 

^o-mv cf^Kietart TravTix. fltTJf.feV/ ir^cvoioc, s'» 'mg.Tiv)p^K ^^i^iov ^ii^nt 

tUv fleiaM' J\uvKfjUV «VTiTK/tToTf 3lols , t{ff.i"l.V 'iatOS CplOUIli/XCVTCU TTUVTTX.- 

'^izjj dj. iu. 'V ■yis aixiv fui/aeis ,c>s ffg. "(StMov y^^ov TTfCfif Whtkj f>vcf 
a/j)iifju>vs J)iu^iatcO>s 'yivoySJvis Xni-^iu J\'ii ^r 2>' oupav c>au.vei Cc§eu tuv <f 
t^sapi^ Hi^ov ,c>vcfj.x<;ou Sexoff tajff. Airaiciv Si .^' 'c iei TninAas ty -ycuciv J\ei 
l^fiii sy^eiv rs^ fiijix(,fiii J\'iT{§i}V TO ovcftxTVi ,lip"iTi§:iS fdTtttfi^iv fin Ji 
&") iTTi^ jatL-m.ho((QH T 113.7 oujT^i^ '^xSt,fj^(US '^iKhcyeus iCiJJKAc^^ViiiiiSj ' 
'm»iAiv-ivifivi6jauvTt')^cs'^i(>^,i^i«.'7r$^'^enoibs'i^§ei.iJiiTCLi2^Si'TtM 

'yHii^ ipv»cu t it OTHf tVK-ff f^fiv cuSi^x Kott. ihx> ii/ui^eu • E i^veu yauZ efle», ot; iimo 

HxroAor. 
» rnUixT (rt/^i/'jT^fflC TrdvTUiviifot icrpochU cuet 

» KicUfXiZOV, •>>l i^lcdi^^^HVI^CCAVffl^VflTnV- 
" •7Kf7WfafT"<Sl)fUc'(A)*7a/Ul/^l' J(^(!VOJ^/JUOi/lft'of • 
» fc(/l'tfO{ Otf H9lM/<rDf MCfflfWOfTO/ffl^^SicTol. 

» Aioi/xiAiif iwiiiwv 71 diciv ^TrdvTtJV t «wflf6)7RUK , 
» o^bt^ot^jtTDacvjii^^taii, »oo» iLou.lyi.(p^ovc( ^ovPwjV • 
>y ivn^ff if^ oujT til^^TX,, icou tifii§oUi/li')!l//oW' 

HyiySi ngtTW atw;/^(»mv7fc><JVw.o'cic((f <^ HgiTW «vVi^fnr.S.^JS AtTrTo/^tftf ^ 
Kigo{,j4niymv^lt j 6xAx-fi«,n^'mit<.juv^nmv-Tix.^ ofo,»o7K t^^oo^f «Wff- 

OJUO» 7»f •y«f . tlVnif A' OidT CU^'^!^' 077 'o^i^ //Sa/ Z^V oUii^X TP^ifK^^XmV <J 

^i» Trj»!! 7Wf J^xw^JjxitcScdcfyiVoijiSUov vyfcv oqp tn{ x^oM<f oVTUf OiV0ftxap.i' 
yov,'vi &' TTOf ^ ((giof jiWii ou;rp idxvmi fj^. lUu MTfrofii^eou ^v tH. "Trvnd 
nnxZ TWfl 'i> Trdv , Kou '^vKn.Tou. im^.iv ci^TT^icAii 'OJoitSH.vnti J^^<; ii^x 
civ7»v^iifiine.jhoAli oli^oxyiviTOueKTvf/iL)^ .cKfH ^xfi^xvei 6u,u£c «(J/stk- 
fd^ji (tttpo TriffovaiA&ii^TK TmnvcxDV, tbu J^At7ifu»0ju£t'iJ,i(g(.7a ocpcucotnfj. 
ffKarw! ocuJ 'i^xmv jz^ v p^acj •jU) 'ytiv '^ic^vu , itj ttc j-^cwtw tdc^toi.- 
^K oi ^ f<v }^v 'yiff divdfixsrcv oir^c&^nfj^oi •mniTh{ ^TUin^c&Aii^Jieu 00}- 
S'f KAitpu^a». ^Ai^i^o{(ui/oujToiffyi.y<>v<iicUi^^^^,'n'c(fiii Cuh -i» ^x/- 

I^V-XflXyd^Tia^iKTlVOtyHiTOU^tCOUTIBLpfivoU VO/iUSiOt TOUJTHV Tiw J\uv0C~ 

/u/»iotMi'57/v iujuoc^ioiixTov tvcmv- -i» ^'^^i^c{ ,iKTov yxov{ ('^ fy> .'0 'ma 
Ttf 'cpto^rdi Koci'7rS^ih«fi^oiii(QaJ.'Ttv(^inii>ov hcnt , ng^^ityTcuVu-Tv- 
^vmii yi 7ni(.i^x')(^itf*x'c/juiic<^/Miv ouj^jv Tiui 'yiv i-)^vtim.v . 'i\x'^'i ttzjT- 
ca» 7^ ■yflK,«i» ftxKoc^ioji 3i.oi{ iiS)i{xaij)x\iff- «ft-joTjiuT^aoT&J iiovmvol- 
^fiiff fix,\^^iajiv ^ilyouv fixx^iu&xnv ,xcRpotM{ o'f^firH^cv t^C/voot lA'^ •yif <V 
7W» oc«x^fxiocm.i>v T>K cv^oucv- ov^eu/oij viuj AiyofAlWov iwivctS^ov 7raia'< 'T 
"S2^a:^;2.'»At7iTo^tp5U(r.^}oi/p(a'ju<rJ^^><)CT«f ^ijiOiMi» ^)^ y<ip 'nfcSTtnr 
ec.pda{ (i:^ r oe/pyk.yitxvyfi xii^ ,^ccj>c!:<fii; iC^ ai<OT^vc{ ijv eiTvi AiTrfvvcfAi- 
lo{ ,et{ euSipx Kou <pci{ fiiTil^xA'^ &JAo(7i){ ouo SiiSfViu. Th{ 'yH{ 'yiyovivcu 
i^^i^ ■'iiSiyi,Tvi 6f u, Kod tp Tn.Axyc{ , ^ ii{ AiyiTtxi ■^Hvie&ix.c , (KrS^ Qii.' 
A6thtd{ i0'.if*ipov -11 'nyciip SotAxajztl^mfietvzv Qjvy^lffKoiAoi^oujTv^iv fti^ioi 
fiinxjhoAiivvTW^tm-TTXof Si7mpx2ioiic!>ftxAovTH{ auvl ^i,<n.C}{ ,tix<t c/^o- 

J^C t AxSt JJ^ ^ TTXO 7». , *) 'iF AiCd fjdiJilV iilj ^'tfflC TlTJXVOiV OVTOI if! IM (?CV 

tf)«<po^ou. Tuv 'ciVTtov , ciff t/«7rt(A)KAi<c <flce.pi6fteiTVU cpvaio 7t Koi cptdif^i" 

tHV , 6(lV0lillV T%, ,KOU.'iyi.§mV WVOJTt , KOUXSifiCPii- Tm AV$iCpOUCV, KOCC fliyi' 

szu. 0OQLfiV ,¥j)U.<n(p]iv ,Kodofi<polA\iV , Kou. TTOMafC «A^oLO',?^^ et^Hfd^nv gp/- 

WA/tW^WV oA&VoUf/Tfo^iui^-CC- 0U7CC Oc^jOTMV TTiSCAeWli)* ,/«7r£'lo(r^ ciP0/U«- 

t3Ho Aoyc{'V^^6"ovKou.^oivi\\^t,ciKi')ldi/(^.Kou'i' 'oAov '■licpca «7nTtAt'o9«, 
IxKAiij Tiff&v- oi«yciLpiicpci3t\i- nsw{^i{ff.6'cv'm'i9l'nvxTix'cvTixifii. Tuii 

K Tp^xy^v o\ 'i'<j»vdk WT7 r tv" ;)^<i>v'0 . « 1^ ^sw ciA^ncffJcduu r vceiv ,li <^o~ 

e u a 

TBtTOtt tuiuAivK^iiiKi . ciTivdifm^tCMirpuci Ttlff "mi^ictof Kciou 
ir^oa«.(tpAjoyiSJ/ov , v^Trf^iciv ,i{^3i xzs^ouiiTiiK tTi^'fi>» yrSfifmpAjiTDU' 
c>Ki.xtoaf A n^fop o» TKjfi aiunou , cff <fh VjOU a:ncf.Ae:'f^ei'm& ilw kA» - 
mi 6'5^v,TO Havyoi Tt tcou ^ htueui niM pdeiv av>i>y,C)S "tIw tcu iihlov idy^iffit 
in0tumi. vjxi.p3»^J[ini,TU £(/3i6tf uyficdtu • th^s Si ,ii {{gLixpK TitK 
Kouhoifintfk etvouTVCTToCvm Tnt6vati,vuiaiujiv.^yL^tUTo\ir>iiTTxs twi 
cituTioii <^<n.6)V eUTicLi^AotTuff. fjLvn/jieavvtiA, » tdu nuicccpcu^&v to yi.- 
moTV. tUTix- •3i.fju&ii,iiT0vaiu)Ti-3iSvUTi jUtTW/u ij/M&i' tuxi cpuAaTft- 
Snu . K^ovot 3,0 ir^oei^Midioi TTnivTUt Tut «7n)UAt(J/«oeTOV hcycs, J^etvcTVt. 
r>i bv Ttot Twuf/bv . TSf^oTtivt J^ouj^v ')IU/iSz)u (pe«h iis- Z.' Vjou /u^ "mt 
et^nijJlicit '^'imt iinyiliv ouj^t ,&>ea.tii cvtvl e* '^(ofi.KMK t f\ mcxfbv, 

TtAaCT^O» TdV « & 'JliiytaKf^OiTVjTU. fjSjiliVK Cyf OtfJM TTti^K TWV ccp~ 

j(pa.07W Twr ea>Vt/ irvL^eihtKpoyff •TviSi, ftvBiKcoTS^ov vtsocotvv 'n^oSiv- 
TV! • u JoVtt Kou TgKitTcc 3\,o?\oyiducf eAitpflscf n 'tcuiSiTvL cO«jSiJ&c»/icE/« nr 
•raTtf "zshet^Jii iTneuiTffiov . 

VieJiyv p^oftti3i6)t' 

A^K^^fjJUtVTVlflV »»613110770 'rrgCfJ.nSlVff IKyif T» TZOt euipd- 

7f irzov ')llvet iSjA«(jt» , vTnsvettTiot ir^ofJHi^itL , t/m) o» 77« to» oAdf^ 
4^X« Kvs/ecv, iit in^hiOKt oi viCiTS)iOt irscvotcui . KgiTW yct^ toujthi 
tu-tkMk iyi.t(^ t^iKTiis "yit f!<pvaat o'i eut^Ci^Tna ■i'JitTHJ^ei(i)ff mT^^cff '^vtd 
i^vmtfii^-r ot/fyoc{, liit Tvvnaajuev av^ru.oSuff.hiyc.Ttunuxlawj^veu 'rwji 
'TifOfitidi.vf Tu ifli.nrtfAtiv^ir^cfii.iiieidj&^im.avc ySjf ecpyft kou ir§c^ai.~ 
6)t •zsKeiovdt , fjti\i^ Sivi^ifiv (Siof ^ftTCU.KouK?\ii\ouSi (pKmv cLu<i>t Z^in'^ 
TD?f oui^bintt, 6>t Thff iif^iTS^dJif ^ifii auxj taSyf kdu nrgovoidud iTavcnauoHt 
•tIw '^^'iimtrfiVTWfot . i{^TiVfiviy6cuiioi.U'f>ifj.v3ivott.vTV iK^i^vev^cu/ev, Jfg. 
•f> "si^ioVK^ftt itiei , ii iir^ot KJi^otuvot Weidit n^Tvtauii^Tffovm Sig. •zsKM^yiff 

TvivSKA^i^KTfroVTlS • TVtyK TJ vijTa KOU /fg. 'i'V VOt^^Mff eUVIT^O(jlhot •<5^- 
SetS^f^^TVVTUCfjrj^OfiH^lVffiKShKC&H^TVvil^JTOiTOfOUJTDd V-3!KiTtV \^TBt' 

CtQ^6)afioijSjix.ii'p^itfj.iTi^KcjiJi')^K,^ir^oet^\'ifjfiiot'ssKioviKTHfiKauv-T 

kMOIS iy«VaVl ,rnT^^KTVciT1V0ff TTVlf' i0CV7{iil if^t^tl^lKt j^JTl^OoAlkjjivli TTxls 

i^TVc ^v ^iov (P^ovrnmv J^ivii^euffevavuti t^ d){Tr£\> eif tvL czrAoi^yyvK in.- 
M'7ffofi^vjjvoitc& iK^iC(6)ai<OfjJi^tj.KSi.A0ov j! icpKavcv hvou vt&-7j!>o» ^su 
'rr!^cfjii3i6>ff'i>v i-jnfmBitc. «'(ffltyj^ cv imff cvtvc ^vJo-Trot , Sfs. a' ir^crS^eit 
THTvi^et Tliii mfoo^ecmt THffiKTtov «.'Tn^tuvoVTtov Tm.J^eiKa ictxi i^jTtftKteietf. 
Tuyif' oVTJ giyQcjr ^tcjxl^JTvcidt vi^mof iyv6) • JJa. tvvtp li th mi^CiiTH '^o/jH^^h 
yuvtuvjc ,aiwetMavu 'y>\j'f>t{'<pKaDCt.c(0^otifi^^jcvyd^'jnotJ\et\Cj i fnAv eiv , 
Kodi-jTtfjiyiieiSvu ftKM.ov, ii 'jr^cfitiSiiSvu 'jn^vi{$t ' ?^iyi.Tvu ^vTTOTivof^ 
VMTtov -nyvZvApiTiff '^iStu o 'jr^cfiniAffcfievJiv «Mo,i} otj auviai,.6){ 
VJDU 'jriffofJnieidL& Aefjrgoff Tltii £t!^imi olotzov. 
rteJ,r>uH^(*('5si/. 

I arA«9V{ (jJIJtvi c* tw «,3»»o( ly to i» tpeusco eujTvit tuKTJ-SiKOJ-^rlw 
e filHfixSHVKV^inTtid^ip^ovtimfiUxix^y^voiKSvou Jhtiei TuJiii^eu- 

sco,<fiK Tvt& "srK^rctf twv TnyvcSv <S)k Tnj^of tvL I oujiicv ipy/. «•Trot/)!- 
Sieu .'oijJlid td^H^^Vj 2> (fioujy^ff ly t\ff.iK§ev TWf, t.^cYh.S^ «/fc* y^ian itj 
ifyofjuyis, i)V «MfOf ,«C5p "jou ?<p3o"' bvoftKOficioff 'o3ii k} ik Jfcs titxi v^dxf 

itpKatii h 

^iiT^eu^nztj^^eSatiu^oifiK/MHvriVK^cteflcciiMoijJivovTliZ vTwmmv ^.ct/uCx 
icvcn-ycdhot ^■na.^KSiS^Ttu, mx)^ (Jii tflot 'f> Tru^ou/Tlcd 7Wf vAuf spf a'«# 
'7n)iiiidtiU'n'i{l'm<rkiK^6va:v'c/uUf0ixv- 'm.^Si^CM.dsp vv fiM AcwctaS^ f^rj^o- 
peumv Atyoe.^vho>ihv(i Ttvoi camvii ^kkJov • T^^to" J^ cAoc -^ t/w ouo juro- 
tnv 'nif tic^Tti) '!i^o{Jo<pisouiaottU3iiccic^fiC(Aov'7n!ieiSou-^§c(<h/'rS^dL& oui^ 
cvoHC y^A^stv coj-fiv 'i(px<ytcv • ejL^tiveu^v^jpTdvJ^cSi/lovpcuovficf^yiiv At 
yi.'TOU,<^x 5' TBUf 'rr:^c!>'n\j[5 i' jas a^^t^ovff 5^tf«&Da 7n;ei Iv. M.^oujo^6hii 
tLeuoy&viV -nvipv 'Tr^iivypv , fiviSiim {'jnvolcf. ipis TW^oicf iTn^ma^v Jiwx- 
fdvavs- 'yvveu^i^ A' oujTav -Tiw «<p^oJ\iTHV i0c«mv ttvcu. , m^^qiov Kcm k<xc 

'M ^Q^V , [MC19- ClV y^ ■)^ejiV (pKfJli iJ^V 'm Tt)^IHff.'ipyi , OVTW KeJU-Tiw 

tccp^oAiTHV 771/« oidvis iTn^^i^ttiv hiy^fjZ» • & fili irgcct TTtn^di^aw , Tro?Cv ^ 

TW^SikOf ffl/OU, ciTVUff 'Hfls 'Tlk& ^^eiSC^fiCUff Tn'8A«<pXJ.T;iV7' • JiJhiKu" 

tsU ^ fivJivoVTVU ^v oc/^n , fjiciy<^voTK7{w -y/vcuiiff.- Kodyci^ o /Jiv^s twi^cc 
iu TroiinvYh, TjDtAuMOTaTBf a)V. iTreiifiiTnTtVTTV^cs J^cujd/xeicaid^pcsKod 
c yoihwof c/hcfix^iTOU^ •r'Siinisfjcoi')^du:f7!!Koi<7ftKTni^snaiv, oTiovTravv 
fjiSji> idipvKji, i(9(,tk'MoAoi' S' fjL<i.yifitv mi. fiiouov , to i Aoffu )Cou /«aA/p^jt). 
ci/J^H9(.TK 2>'v <pv<nn3V oLuvciiieviTnTiyhiiiiiTOU- eci Ti^m i ov fdvov ii twj cf Thff 
fu^iosff ocutuv , i\ff.\cvtcou')JlMVeu6Ti^ovy[vvitfiK,'7{uic/loif*<poivoc4fJU)vixsS 
ec TTVit Aeiv «(jjjfe- .\iyi.Tou Si li<peu<;os fieidatcSou ■jo» Jl/« , oTtT^ K^veiS 
cicftvav- <fii\L'iyci^ clo^pvtUju ia<pKh!iv , iK^^eivineivnv TTdiijcm/-^ to ^«ip 
twpJl u )^ijToa otk Tiyveu auv^-ycv iri^cffTtw otTrofiet^iv TWtf (pvmHH^mfS 
etidgtiiTTZOV ^ky^^^voioLC^ ')li</6fjllvov , cis^TrS^ Kjiu^vfJtix^tiV ecjJTiiv eiff <pcSs irgc- 
^ydyi,- Toiis <Ji t,i>'fictx}Tocs li et 'rn^om.v^i^n Meiv oiJ 'i> ,mi cxSiheiV (pKfdi ' 

J\'«^v«^j 'nfvcfios aiujia\s,vioijjrH ^cnT^eJu DLuTutr^c\o'ai,\{cf.- 

f ^K^-TTJiJfaiiio' OcSuf^f 'lc/}oVOVTtU VXoi- '^i<QoU SicLUliw in TNO" 

Teftbf »ct(J)«ASf Ai)^70tt,TO'p<ai(u£*'7r2i' ot^y^dv 'MTnhx^cvTiov <i> 

]f'yi.fJLJ»UV3V riiff '\/J)^S cJvT^.vSi.V ^l^i^lcTli^ KMC^iTS^OITWV fZ^ TtWTOCiyjCt 

CKV- 7w'p^(A'tTr&f TDv ccid§co-!s^v 'i> fiii otiQT^^oi fci^csiPvawfjixTos '^KHtpx- 
Ai»^> vv^n9<rf.tov'oou^(i. oTTDV S^'nyi.fJuiviKOV ocv^pvl^^iuxlii THS tppov^' 
oSayuuT^'*. K9^U£j)(f «fi^Stc^» K9^T^et7ric/>j» ,o-2D7{^;)j§fl'K)i: ij,^)» (pxetvls eu- 
^^- xfi'/iTW^h.y,x5nvx, Sj3.^xf^.oistM tiVDU tIw ths oLpiTiis yiviaiv , vuxz 
hxoicui Ttov iK awj<Diixaf.ii')!lji/Ofjiic>v tIw fj^itv oujo ^g.TOLT:\03v'o ^^f.t^^»- 
jKijt» cLijTHV • iTT^J^ fmviTnff Itj JUUiif iV ,ovd}x.fjio'f3iv tl iK.Tns i{cf.6^'c<ki 
f^ivKiiff tIw 0LfiyHv'ityuTtiv (p^o^eiv • 2iJ\!'6iofixvis oci^vciS ,<fijat,.Tv fMAc^yn- 
'yvSig.rii/uot/^ycucTHTrx.^Tiov fA^cqpviJxd^eiv TTcLvwLxi^viVoiJii CLu-Tiw eiTrnv- 

•7W» ^VOUC-TIOV Ji, Sjg.^KdU^TrS^ ^ AiiXjll oSaaV ,'tlw;OC ^ AVTHTOff tlM iK.A.U 

oSaf fJLiiiypv Ttw xhvoijii-x^oiSicqpitiijfMt TrKpvfoivtu ^'na% ly 'vTTOTtLr- 

'Kt-S^ 'rliv OtpiTlw ,TOCyK Jf ci^ Ti 0li3i§0S ,CiS KML 01 TTtlAOUo) TtWTHV 'iAiOiV 

euSi^cv^oci/ 'uiSi TTtcpdivix oLUTiiff,ff n^ix^oO Kal ifuocirtv cvfiZohcv ■^. r>/- 
evTvyd^ 1c i upirH t^^iciTsKiafxcJiii 'y& zrAccT^in^ ,)Cj ovTUiff 'i<po^ovaiv oujM 

■yt.(tViVeU ,TTt>iQJLmVTiS oIl OCUTtcpiaOff 'JTfOS TOLS fHy^^S VM.^i/atpO^CiTOL- 

1WJ ^ocieiS TmfetauAiKliTM. Itcp^oynmS' /uinjw ycff <fai\siJ<Jiv cxpiheiv ei ut 70 euK-ndiKoi TToAv i^i^i . ToiovTiiTiifKpcuvtvemcf »y -nicr yhoujUTHVd ouj~ 
TH! • iu'^-mv3iiej^Ci>v'Tix.vA\aiuuu'm7vi.,o^cv tu im^ifbliheicfv^oihicvn.cr, 
y^ou}v[^a(n6\iau.ym^h'iTffoy s^AfeoVTW. dpTUivcfxiuKizcv oliot^KcpccaTTOi 
cujTOL oLOTH 'jm^eicmyi.tQtu Sjg. ■i> Sivii^oiy^oujnsv (rivou •Tnxvv J[' eivsTUf 
cvn/uiTijp TucDl riit (dyiitii ,ovxiTi^Kt^(KC Tnv impoifhmJ^K^i^eiVK- 
TroifTWVKouTrSpiytviidtu 'ct,£\j(-KJi(pKhiiX^QioujTHrD^yivo{ K5 ngiTa fi(ant 
TVt 3iX! 2.' <pi,%i i^cifrfo^i^nK^K •jLii y^OiT^oui ^o>i ou ikfeuisviw C»70f Cf 

T^ TUtoACiV 0)lUiVCfMC!LTT>V hoyCV 01 Sic/Jo<KVJiVKVKOuliyj^eUJ^S^^ i(4.<pi 

pifTUVovcfixTtiiVeuxTidiv'^ TVJJTTt Tri }^cuj>uoin(fl 000» • (yfj.fytfbihiovyi' 

c/joXUOV dtdOpW. ^ViJDU (pvhXHTIKDV 77 «^^ei KZW «^UTTVC» .KO/ «^Sl/pflCJOf «/ 

tfDKfli. ou5(5>i>}oi^77W»vup(iov^'i/l(|» jJioyAocpflforflWoJiba. Aiyi.TOuSi 
«"SvTWVn^cxmveiov 'TtiOfjiJlvnv-sytv^vcfTmvov , iiaaeu lelw Ttv eu3i(ccf 

CVfCf- TetTO^Ei^aKJ, CTlilTCl~lCf H^HJilff t /TMiioK S' Jfl» , KOM ytVf*» , CLuTH 

!&'» • H^nvTvu ycLf> TTO At^» -Trpoy t/m) ng""'** • « AAoi S( 0O(a\ tcI itiK '^'n twv 
cUi/JiJLXTWV Tiw ngtTK (2u.h.oat(^ou di.cisjLeu , TTtLvov^yHT^ou (Dc^Saaii , i 
1(9!, 7W tUv oLpy^eu oho<^^eicu'i^VTOff Tovvv^AxooSdot J\.'oc.vM {'nzovcfxx- 
^ova\,Sj3.^aTivHVcjiTriUi ixKyoctiivAxov- Avi'i^aiv.h<liS^<i::jp trj Afteto', 
tf fixMcv (Dx •i> atOT&^au oujtIw ^ y^vifiXTtov Vl] T hxc^v f-tv-v^ 'ndhidsiycLp 
tuxioliuiv^v^TDvCiiV Tiviv^i tr^cm.THV o'i ■miviTOu tUo (p^ctviaiv ■. K<p'ov ^v^ 
i^vcn 'mhii oujrii ,kou ■sphixi dvcfnid^^cii^JrSp <A tou c ^£\j( . 'iTaancmi "f^ 
KfisioT^oi 7w» 'mhiC)V Tia.Mii j hiyO tPix -Tiw ftifiviAiidvnt '7rS\>\ cujtUu 
noTHTo. ,0(0 oSi icou 'Tm.Mniaf , kou TmMxKou m^oav.npSCovTtu- eui^liVJiV 
^ved TnnMc/Atot Ttov ticii . 'i c^vmi itiU Toui in^cjrihiai fixhf^ ,v/iu 6k/- 

<TUXTTiCmVI<^V, Vjxl J\/(XuDhlC^MVV ifi<pivcU .Sihcvnf , it -^ eu'c!<3i.v C^S.hS 
Ttvi 'mcpA/yiVTa.O' eujTiw , Stw. fHTiCy^cTCLiovd vg.^5at, n^Sifii^off 'f^ 'f 
0v<n.c^i «hxhvjiiAivni (/bc Si ouj 7{u) n^hiai ,\C} o(yihnl(/hc , 2." /i^^ ct^p t xhxh- 
Kfli' 'mi^clycni.i , 'iti^niycl^i&viTTtiftvyett )Loei'ir§cafi>cvit»v ^ 'if^ ovKod vihh 
mpoaoiyo^&JiTOU , S' Jli cCfp •fiveiyeiv cujtIw 7oltf hxovi , » oj^p tov Kclhcf/K~ 
fo» ^vouTViu(to(.yi.heioui ^ov(nv 'cfjuibi-Ki fxxhircx. ^ovait cujtv ■'^va Xi 
ouJhiii^^M idi/;i^eK'7r£^\ij'nxMxciTVCi{T{)(VeUi >A«4"'f*'- «V^iy ^"^" 

«7rDcf)dhfdiov fiihovi.voiiilvjiTOiiTiUVo^ov^Kou^ndhifxxfisv (ShvJiewTti^iy • 
'n <ti iheuK (fto^cvfsi ,(f)K-i> ixMeiv v} <fix Si j^oumcoTnv ti 'iypv ^ vJj^f^ihcucv 
itccuodiv^ipvl^efl^xMTi^vyfk^tiMKiieUQ/iOV KetfjlU^eiCiiT^ Trcii^'3ivci>i{ff.'TK 
AiiAct (Potia- oip^KJiiiLhyi^ ,TU i^KTHyiiiii Hvou ,Koei (f)oiv.h'Tiiifi 'mhifAdt, 
Keelii^TrSyiftKyHTiMTOvcflueu.^^ J\e.icThi yd' TTdv-irov , i^yi lacpKhcucv tw- 
awt Tcov oipiTUit .Koei^i^mraou SiVMicfheyMi^zjz^rsy ^KoelifhfVHJiVT^^K vxjeiTrtMK. 
•yo^olMcj^ ouj tIw rrpcaoictp^evai- Vjoiimaiv oujT^^^cnuiUKin^vhCiVihKl'' 
<fbv .fiKhimov^Tiuivlmiv oujt^ Troi^icJ^ot (fiif^Kait , it^niviHKfTU^TrS^iyi.- 
vo/jfltCf) 'miet.-jffS^CiTH nr^eicri-yi) , 6\k 2." c^v^^cmt Vj KfttTciCchcv ¥ '7^5'«- 
^iC}V. KoelcirH^TrfOiipvffyiyoifm^ ^fxxx^ im^xJ^.i^hTl viej^sivn^K ti kBh- 
VK.KodyiyavTtcpcuTrff ('mvofiK^iTvu ^v^^m ipievTov hcycv-f>vfyiij(>ir§<i' 
vvdin^T "yi^ yttOfjfiixiociB^ciTTtxdSGhoycv piaftvff Vj^f.uy.eiji v^^TKMti'' 
AbV^i^tU, fjls. i fiH^irW J[UUX^BU <fiKHejiVi^tU ^fili Ji Q/.^Ct&VU •fv i- 

lOVTV. vointt ctoftt zmi Bii^n^rTit yoiyciViduef • oi ^■3ioiat'7rS^Av\j7{cvntKouvzs>' 
fUfM^^aKOfnt oLowit T civoic^v , •Tri^iyi.yovxm vj (Uoc Aijix t; ngtTDi Aoyov oJ- 
^i)(f:tx^H^Ti,7ro^ifiH(n.v oioitvt KoilviriTU.^af oviwaf , <if i/^iAfiAcKHJi.vcu , hj 

eUH§tl!(Ji.VeU0i(J'PV(rd)tA.0V0T7 /ilTO.fbilbA^HAVcU- K^Otycl-p OUJT') TNf fK^t- 

iu.p>o\lit iyHvovn • )cou ot yi.yovo-n.ff cJ| oujtuv lOVfi^mx^cditTlt ^<hi i/Tp Triof 

VlsJiA^iCiff^KOUtVVVOVt- 

Mot ^ vri^ i 7« 'TwAinny. «^«■^icpovrou 3i.ot , ^«1» ioi6"cjUio!6>t n? ^- 

K rKflovf «MTTiO^^TKAcycv^^yoL^Ojdtot-rrBt^Ky^p^^^oii^CTmtOjTi 

ocfincf Kouii avvva. icau^mvip^jtS Si 'm.migxyiJ.tnzL^ol^^t ^f. 

i^MCf ti^T K^^ACoV TK (^cSx-ilcK^^^Hi^V^^iSfOVliTOlffaCvd^CoTWIOf-i^yO^ 
071 tIw cfio^sKOlV c^KnejimV iM^!<M.Ol,'lvX'i>')lli/VcUOV KjOU oJldjo&OV OUOfi IC 
ioUJ-pit,KCUyi,i-3iKM^AOVt2^0]K.ei0V THt OC^^ThffSOjJilUl^OVcn., Sj^. TOUjTht 

•jLueu.iiocji chcti\ot oL/^nt Tni^KAiStiTVU- tUi Si <^vv^,<>i,(jiSji/ Jo0av^6i Si. fm- 
lipK^oi a ^yf.-Ti^K ocjfiCot Tru^ic/bii^v.cflKwipovcn Si 0V(kv Envi ^ ohi 
K ciioicm ^(MV vjju kAmv &7f /nKydjAivoit • » ^^T^ijcpniMc^icv cqp Ti! Hm- 
^cjtiviff ,vMiinnetmff ttvou- oS^K^tit TUuovofiKcAcuic^v ^oqpTnv cu^hvkou 
iUM^itv ,ii dsjft Tiff ot/fiit ,il i^ iSAot j2>d , ti TWiAiv i^ioc cjiocvvc^mv ,CiCiu.vk 1«. 
fixAi ojo yJiv av oivZ^v -mv nrgocmyofSvcviicv .eq^t vvoc/^cwu-q^^^v ou^fMi<w..\i 
p^' c/JoK<^M AcLLK/Mt ,'Jr^ocnx.^/Mli tvc irgdyfj^KTVL TCiiyv Ixyoi muf t j^- 

IJiSliilCf KOCZThff Ol{>fJUvicL(f ,VlV il*vdi.VCtiV c/^^OiOToZ y2/,ilQ0U. eiHSTZtlff li kou 

fUiUtpovot Aiyi-TOU ^KouQ^o-ToAoiroff , v^ K AxAx ^ ict ,VMi nvcL-motjHiYSTiCf 
ci Tvut ir^K^icnv {"Tp Twv f^KyofjSJ c^v , K(iD.ifjJlJita cposvt^t ■c3'cv n}vla,%^ Ctovt 
euj7uoxpKnKlova:ifis.'iiTU^x')^At tcouyi.ctvhtTrit co<.cuai.<i>t-o'i •srA&^i Si 
HewdLo' ^ifig. Z>" S§Kav Kodi-m^TTnav Tdv IfLa. TtixxtQza ^,V7C S^aiKciJv fiocAi- 

^KodsKvSoiV , KM 7WV TOIOVTUV iSvOiV Aiyi.TOU ,iTm Tm^' inaVOiff ■TWV •7W 

AifUKOiviixotimff <fl)(/bw/«e(, kou. -i» ceii^m^^icpit TUff J\.lit.tit ■'yjTTOL A"ii^cv 
^Kcnv ouj-m o^viv tti/ou , Sf^ s' 'Z!fKiovoc.t,{v tu. c^ii» tolotiXj otwv ocH « o Trf^i- 
fMTOcmM.xocptticfSa^XiVitt.' 

ntei yv voa^c/Stot. 

Em <1^7Su;tk,t^'i vv'7wa&</&vot^TmlAiH.Ticv-'rr^c&^iiTeu (jJSr 

ft oTi oujt6{ 'i&v th TiTX-y/uuHti^Tcl si {/■yf^cv (/['U/d/uet-vcuj SiTnX-^xiuv 

^Tiov ^Hsp .migai-fiv ijSa/ oujo^vtolA(juov olu^v itmvoMKoocv ,iTr&t- 

J^ VV CpVlO^tU TV. iK THt 'yHff >(VO/a£*« ,H C» OLUTV cfHAOVCTI UfiXt TmVcUTlOt 

ihv.cJoat^^ovK^Koei civoai^ycuov^K^ua&ai-^oVK, xod TtVKv.^fi^Krount ,c>s -^' 
il/AffV tUTtou Tuvaeiaju^vyivo/jJlic^v^iiTm^xZ^TDvffcviT^^yii OTfatrfot/tfJ';*- 
liftaaiv THt 6KAocaynff,KMiTiovKM.ci>v vc/bcTtov S{)^<Qbu. sivoyo^tvijAiKyi!^ 
•mo)i 0LUT^'nviifA.KTVLKou<i^0(5tv t,^T:>CLUTU ,v.Aovei^ou Kou^ii-yjv^ou av- 
•Hw ZS>iei-K'7TdTi.AX{jJlvC>v icd^cTi ly fivntiftocTUV ngtTK •dui ^T^iv SOAcrcoff-v-TTO 
^VdV ^Kj fiv;i\iTDCtei§iiO ,^ SKAixajHfnvof^fiioiioi ^^vocTWTiAiaHt x<p^«j 
ii)(Hiaiy.,^oiycic;ovot, ty 7mAv(pAoia^otel§iiTVU •ciTiijdiv Kotl o'i tolv^oi cuj- 
nuTrQOffki^Svat. Koi^ovmv oujt^ Ttcv^ovt •nzififiiAcMcLc^ ,ij^ T/iu '^^eioui q' 
•7nA«><)vtf • iirei </i oc.Mc>t •ip vc/h)§ fiiAou/ ffi/ou Aiwuriv, £(jAcrat '^cfH nveuo- 
;^7Wi ouj^v ei^i!iaao(,i , Kocl m icdiiTieiad-you^i f>iouj'Tii.'TtivTDv J\' o^liiav ty 

e iiU vvtf inTtiiiJuoli ra^ttijjpc^tiVt tCj Ttw^ciim/.f euxTsKxT^ovmv ■cimvei ^'cuof 
•77 'Tvt^o^oitowTuv iLou ftvkimnsv i^vmi ,yMi "pfi c aK«/uoua^cc Tnx.^x lu 
rnviiiTv^iv')SlM\jS,0}CrcTi,'nw^off.i{ff.T'«Mcv Sijc-ndv ycuhc^t Aiy^^ 'cm- 
etitf&v , iuxi difn^iovyca 'vm nviisv . km ^ovmv ciZtL) «cnpKAocKS uJ twMx- 
j\3u . cxmvk Its oLdizJ u-itj&ji^ tS «cJTpKAcyi {<rciv«u tk OiMfAKTV. tuh T^f yiic. 
(pipi ^T&ccuteui ^'TWTKpov im ocjurH y^iiVicu nr^lt rriw tuv l^^i^vc^v ^(eu,S 
c>{ iinTh J^aov vvtov t^ c^ydvov irfct •Hw u'viicnv Tsy yScftf ifToa ^' aTzaC* 

5, KeuA^oid-i^ffcJtvccTinucti^vyp^iayjTeleutoc/V, 

j> HyetT •Ik ^'(X/p'«7wVtk Bi/nicd^ix Blm Bvpxh 

tvJ^^^irxlTivotKTSpKJiu.^VfiiASJx, o\(JicuJ^oq^ t JiTUloff-fSSwocndifT^lti' 

1^ Ttl TtC V ,ei7r) 'Ul Otjp THt ^h aCcCit OVTWt OiV' IXX^pXXTiyhiCVOCmC^Ttt 'T^ -f qtt- 
JjtlOl/ , flV cqp W "J&V ^ JifiSiV ((gtTO CUT-'<^XCJ1 J\ i/M^CllOt ^ 'c Teiiicv v^ &' 

f^ i)(P fiipofftxi6§c^7rov , -y» Jli k ifTBtff • t itmc^ Kexi -fi ei^nfdicv iyfct^-rlUi (^ 
c>0iAnT}Kiif AcwxfMV,7{w^^Ax7friuliVij<P't{g:.^ei^ J['£(j^h?i^fiVotc'ma&' 

</ii}l,^T>7Syfi.0(TPtTilt6xA0(T^lit,O)ffil^llTOUlLoeii'KSu({c( tdJTZV flaAttaJHC. 

T TT>c)(eiouf tIw <f^ BxAdcojnffci^v ety ^Hff.docTrS^ i-sjzjtitlificiiVTVUff vouiaT^QCi) 
/uSv^^ijv-MTti/Jc/f HoH ly i7na«c7rava^a>K erc •mv itszsuiv 'mi-^x0'i^«[jiSMCiV'mv 
fj^ 'rtu}TVi.Aiyi,'nxi^7roi§ocTiai)couvvft(p«y'^'rhff^KauHpti^ovyot , SU-Tvt 
'rr]^oa^iiljJlJd^eii'ncLo'.vvfi<$tuyi^eimv ou-ruVTW^TifiCivvcfbl^Ttoi 'mycd, k^ 
^detviou (Pouvia9^ , i oip t^ (px&vnv z-rat i)VOfi«fffJCoii<u • tw ? cJ^ yi-fjuiiv^xff 
vvfKDdj^ Hff.Aimv,CK:p tS vcw ir^ccTUt qxdvnBai n^vjffofjSivcuef Ticit -irJ^ou} 
fv Acnv i^^^TCU , Kj 2. 'Twaetc/avot i\cv friy fv Tmyciatv , ccfpTuvmrzjv ccvc- 
IJiX(Tfu.<Jicv .flg.Si7iw 3\.Ci^tVfAiiivQ>'icu Trci^x TfwdocAxamv^iO ttovtk? yvff 
Ciiuovticou fnyciAiTa^ovAovt '^voyS^^t, cit 'f>v MKAdTra. ,iiou Tikt Ai5j>v- 
•yiVdb&,VM.Ttvt «Acyic/hit, TWc&cfSjvoo' ifi\jf6U<mi tK ycvat ttvou . 

A^ vti^^ff ,\ii ixAxoj^Yki ,?iisf^v C)VCfx«afU(Jivi ^vJoTTDV , ct;p "T fftoSra 
Ji oujTHt f^^Aiai Sirpv vi/i^'i«y(.povTX!L ,fj^^ atvrS^ TTtAia iTTSiviM 

Tr>'iffv.vfMai'i>tk0^oviu)U'pfi'viAAjv3iix'r>iovipV'n ifiKpcUvet . 'ifTJCf 
Aiyi.TOU^ydrH^ vn^iat efy^cDiAovoTJ a' A^^tvs» T^ ckcppoV' 

Vl^ThtAc^cJ^ITflff. 

iSottov J^ ly T^ x(^oJ['iTHV fAVi cf)'ecMo%.7Ttii§«ScJ^<x^ ycyov^ou/ M ^fii 
7T SxAocyyui ,h iTiWc/lij 'Tryc? TW-jouTroc^VTa^i^i^cu 770*, jan)(jiaif<fl« 

Jtj ijyfxaixt.x-TrSp «f«f)OT{pC)t cfbi^li Aii h^^tk tIw SoAx-fjcu ^.l<^^^ 
cwfTD ij msf ,)y 01 c/)i)H»f o^t/m) diyscTipx % ei^'p7?.f -c^^^cv rf s' i/jf i v oc^o 
J\.'i% <^^,!i cidtiiaa. S'(iffoc)y 2,' 6fiAvJ\uvxfMt,TViyK<f)x S" ic^Oid^ 1x ccui^ 
fixlx r lc!>C)V ][. ^TWTNV ic^iiiOjKTlw 'ovofixaieuj , hif /^eATnt/lHf i;^V()f<,cft«>^ 
rsb' iffff,a?*'xO' flU/T^ «c^ovxff «K . H9iM/s7( J^ Tm^ocyO Sia- -ffixAircx. euu^o' 
tiJiViwp ou 01 ffTiwnof.^m ovfiTi^ciiYv vi^vliv ,C)t Trdvr^ «Mov ^«^i^naoiV . 
AiyiTOU c^Aof^eiJiit ,J^ o^ oIitflof^JfiTa fmJiocftxToi xm'\i 'lAoupcTncf 
TWVfiiovTWV auuccfbv i^ Trtiipio^ovt Tt noel acwio^ovff-mt yocej^TViti'}^, 
Kod Tfw TTViO) Kou TDv i ^fnHiv ,ch« &' TT&6o~i TT^ccdyi.iBdU Kou Acfui Kou }^ef.ai 
Toutf 'ipc>idvovt ,^ i)!g.V THf^ Tiif (Tuvovaiei&icvj-ycv. nviipixj^&^vnou ,<Q^ 

7K0' 7? 

K(p^ochmc}V iiri^fMcLo' ■ix.itvriv (fn iLai h^x THSx(p§oJ\iTnc li mv tivSii^CiV 
vHaos (kvoL (/bK« • Twp^a Si tcou 'n KVirfcs aiWKihvcu. ims • Hff.-TW. Tnculc/usc ■m 
«f u4« • li Si Trcl^os "cDov oiVTHf o^MThenov Yti ini (1}j,cl& Mofdvns •myci j{^t' 
i' Ma^^» ,ct5p 7« dt vra (^m&v/d '^v K7TDi.1ef^v . i j^ei 5^^ 1191,70^ ju£*' s't «ojo(/b v /*{- 
J^HxnxT , i/lonrdTy.s "Vi h^ttx Sivv ofxn^ov 
» V ot/pcpoca\v'viT iu.Mr]^v ^vjxiirj^^yri^ (P^oviovTBi. 

oSi«Ji^s'i t*OlS ,0>S oUv KJi>{ff.(7fldioS'^V -'iiO cPlXH^VTIfJiCS ,iiMrTO^^ 

[M.Vi')^v,'mvJ\eivKoua:pi'y^av . n^AeiTOuSiovjiouixri luxi TmvcPHiuusKoce. 

t5i.i)§ei(&ou-o(K.V(iovs Sitvtc i/uTmivifio-id "(pxcmv vvs occp^ocAaicvsS c^nsvcS er^. 
OTtf^offO» K«yi' fi^qlJ^x 7nipxiy<,6iiveu , /ui6"d§iczi>v i-7myi.(dtu cn/iufhi^nHJi r^ 
vi&^Ci\/Trx.s •TrS^i^ii^x Sirtcv o^viciiV y^§ii fiocAi<;u ,T0 i{ff.doLpcv ffvciu '^ ^^^^ 
Kou (^Aocp^ovtfTtKOv ,<f^'^ ciicmvef c^Mftxmv .cMKrmAiv (fivs ,<f)d( 'tIw kh^ 
6oc/ficncM xNioTelKOLOTHS Svou (Shm.Ttdv ■y^.t^nv «putmv , iif^ /uv^ait;i J)k tIm 

(l^hO(p§0(mJnV ^K(p§0j\iTH(y SVOU cfleMTJfoU. llSi(^AvJlKe})d<TriTOCU}OfiK, 

oTl Tt) (^JiAai' TTCL^xneifjiSJoys lfl<^^vintTiU • Kou m^cs tols sitj>civo>v ■srAcngf.o' 
«ajJfxaiJ cuiTH Kjiy^viiQou fxxfXov .vv Si-m^ov (pvhdc-TfovTourHiiiSmfos^pi' 
£iv ,x(^i§(iis6/ji>oi -mcf i-^sou>TOiS "dw Twyfxiiv . 

PiQLOoVEpilTnS' 
YSiV7rCl^X(}h^(^eiTT)tOCVTIiOVC!naiUJT1ftKTBUC)CVTTli(OU CWfCTTti^Kllti 

i TVUOi^cief^TiivTffAarztJvydcp^oAiTHS v\ov ocotov 7nx.^KAc/bKaTT>vj •' 

hs(hTwcis fdiVhcPlk tv cKTiAii tIw yvdf*nv , kou ^i^KTrDl.TNTtv ";<«» 

VVSi^OiVTVLCf.TTfi^CiTOS ^OTtHOUCpOVOVS Tnl/a, «077 &J cpVIS tr§ DC^lffKTBU. 

Tcxis iJ)cu/oiouff kd^ocos .TD^oTHS Si , inm ■srKtiyH Tiv\ o/Micvoqf-THStrgc^TDc^ 
^ios 01 kAiJUoftavoi ouj tu ttcIo^ ujiv st;, •srKmxcct.VTiS ov 6dc/jSL oi "r v(g.ho>v , 
«MK/ttatKfoflc^aJTOUf ItAjfTtf . ceiKAidhTVuSiAKfiTT^SocvTS) ^ttv^ouZ c/h- 
VJiuZn TOiS '\\Jxdis ■i^dTa otvTXiv et^a^ou ^'mSM/ov d^ ttis ^nTHcytc^s^ipoj-' 
iddoiV ■Tcl-T\i-Tca yS' uSi t t,iiTeiv r» i^^v ^CiS eipnTou 'i6'ocjuvvb''lTSTS0\iSipi' 

6)»- UTti/flc* dlflcU ICOU Ttis if^VtiS^VOfiKqUainS.KOU ■3TAeiO\ljSii^(iiTK.S TTCtpX- 
J\l^VTTiU.J)k7{w'7T0hv'^CnnoCVTtOV 'i^diTUV , )COclTX)7Tt)M.0lQ'TtliTDISOTTCi(fb'iCf 

Kk^^viyeitSiu 7{w (icp^O(S\iTHV •^g.heiirou Siiiou'! fci^oS' '^viTTd^k to '/tc&»£ 
Kou (pipicQcu ul)} TlwdcTTshouxnv tmv Oi^oUdv oiVOftxquoiciV ii ngt-ro uifcticnv 

THS 'TtS^I tIw (hoMOIOCAI^itl.TCiin.CiS ,diS 0CixiAifJL6i^ei(BT>U TTi^TOCVTHV.TTdSHSSi, 

C(^Tii(fTuv(^Mf^oc7zovfMifc{i(n.(iis^'dSivi'c^7iwi(hiicj]vicou'o '/TViTTDc^s ,ii dsp 
ToiJ 7r5M« T7Vvflfl£*eo9iw -Tnei. tov i^CifddoiVfivs ipivTcts,iiou oujTtcv tKfli/uv, 

Tniflo/V {^'^VTVU ILOU. 7TBV tjCmV.'iVIOl Si ICOU TDV O AOV H9(Tf.tOV VOfM^OVcnV "pCjTVl. 
ttVOit.,li^hOVTilCOUi7TU.0§OlfnDVICodviCCpov'dtTK. ,ICOU TT^iajoVTCilPV k'f*Ot 

7iw\ 7WV , jow Tre Mu ;a ^(^((/ufivu 77i/ei, i^ 7ap(eJ«v &(r'^ ct^ 
cft« 7ffi§av tIw vxvfimvTTOtovijCivov. 

Vi^ r>v ATAeurps • 

OV^PV j^ dcMCiff SvcX/.KodKTAlXJ/TKICOukT0lhcU7TldpCiS dcTTDcfitf^VTK, 

9 TTX nof.TN. Tovs ifiTTiSJiiy^^jdltovs M oujTU hccdMi 'yi'yvc/ua«K,icou oi/TTii 

S'v ovpcxtov ^KTcilpVTTX. '{■)<pv Si viovducf (ixv.pktt ,TCLS •r (^i^civ cPvvct- 

neif^i{of.6'ksTDt fjSi ,ocfCi<pi§ii'dh,TU. Sii{^Tti}0i§ii-v7ihTr)V7ti>v ■yii' c^Ku^xlei-- 

^tUTiuiyit. 'ohodipgoiKJiouj-fvei^^^utic/ikjZiTfiQjiTUiclhCiV cpfovTJ^ai'. 74 

dbtt y^yovciau ^Tmoim/^ovfcTi Tw. ct<;^e( twlvtw^^ovk "vm.iy^vvifm.v^ 
cc(^iu Ti.KodK8a(ftoun , cti h ouj 'f>0' clv .Sii "^'i^tou a." tmvoAcv etin^i/utt- 
•jof v Twi^yov ,et Koel c-v /uochirot SO^i^nidvtu dbuei kxxI «ttoAkto? ^vcu^Kod 
toiofiKffiuhv TD7f ((ptyaojr udi tLu c^^kto//» ocuTuVyTniAcw i/U7re/fl • 

OiovTpv HvouiuxiTr>V7mvK,'ii:ti<f^ TDUTroti/sVo a^TCf iili-iy TW/ufi^ 
9 H9^''W Aoecnot ly "SKmifH^iJs. 'Aw Ttit ytis jKXVTHTVci^v. to. J\.'oiJv6i eu- 

6^eis7r6iuu)^C>K,cfiocTOTi)v euii^Krp [iyi.fjuovivlv etvca. vZyJicjuov . c </lS 
hoyvsv'^ hoiyiovSi kou cy<(.V7{w atvvs Tnxffloajoi/m.eOocS ^iAiJfSaf &i''7np 
CcOi.oftKTiii^v Acni)V eiAtttpi^KouTtov h^tt:c cv/uf/ii^iv o^ ou;7M»}^'yi/0|u£/6>v.oJ 
vnaf i^ifjui; Si J)K-Tti&iv ,hkAi<^ tIw /MivcThTa. otdwtfik Toir>v Tm^ra.- 
fjiS^ovt eii 5^^ >uxx. /uuivayi.vli{ h vlajxot ^' • to f Jli vxin^dxf <ficoy.ei , iTmji yoii. 
pa TCttf inTtcvijyfijv KiK8ufxiK(n.<nv ,Zv '^sjlv ovJ(^iov S' cAo» \(*0cuvet- vi- 
fiQlJh Si « TrU^dhAiv oivTwt Ivii^iou ,tflk tUo "TnDaAiM/ tuv kMc^v kou to» 
KMcyv y^isfidmv j« flt&^etToa c» oJto . (TVfS^v j^ «T-oa .tkjjOc f&i/cfik Z>' {itto 
TwLvvicoVixiifiavcDKTneicQou.TDL^J^inT^Tiw inftiA&MiKjfic^K^H >y o"5- 
STffoi ,«M'ou 'rrgctcjlAeiliv i}(eiv.ThA'<Ji TtH c^icnv otvTOV,)u>d ttTh cajhAcu~ 

Ol{ lf)eUTTX.lQcU , KAJf TOT^f Tr/Tld^f SlEV/«<«^™KjOAoiJfloiK.» ,cpi|o'v 77 Kd^ /Ml>0£Afl 

ir^iTna iycvft 'ns (pvTr>v-"s^ Si S" Trav/ngc? Aiyi.o3j Tnt^KxkffTWi KcptiAias 

VLOUKAcyO\ji -tVTti yLqTmjCf ,yU3U<U C(yi.A<U,ICOUTT>teU'7dAlK7frcetTtlU,.^CIpV 
TlVCf ^vAlt& ,i^ vav VTTUV^JeiiV Koel JrpOtpK!{oyc/&V 'i^TIZOV KKDVtrOtVTK . «ikeSd)? 
SiKOU7liVKyi,AoUC>vB§iflf*KTWVi7nimo7n> i^WlliffBtVTt TlX^t fd^^/CplK {Vt5?» 
1U)U la^OC^V KOU cfl^^AcV 'rr^O(-fioVT^Cr,TlXX«SL'!° c}i-TJ0V7UVc/^i'pV7tCf OiUTU 

&7iiV cuviTioiJiiiiOi^ 'i Jt:i i^ ai ovTPff \LotL fr^ iKTmff ein ,Hff.d"ov in^olmveiCfcpCiCt 
TrtiVTrx..Trcv otJ^yvu.GiV <f[eia](fhu.fjijoiic>v ^vuii^cv cujtt^v <fi oti^^ovci^Tn^ 
TWf 701/ n9<^ov (pi/ Ji6jf TirxeiraPTri)!/ iftcpouvet rauvih fiiyiSot Ttov ouiPb icsv^ 
i{w Tsf^iovKlovauv ci 7Uct(d)iie>)cnji^fiKTii(titAcojKfJxv . v j^ d filct ucATnii 

CLUTOV TTvi^Otp-Spt ^tIw cfht\'l A{oU> 7Z0V iV TDUf o'lK^eU{ L^tUCt MTCf 7VV KOAZPV 
tPVO/jfiiCiV ^KoUOciotj^HKVV/lSjiCiV K0t/p7WJI-7m()eiCt)iyi.T0U SilCOU CWTOtCfvAK^ 

Twv 7%. mTmv ^Kou Ttcv Kfi7riAC)V ,i7reiJ^H^TVt '^'Vyi.vvciVTu.i&icou o°azi/?a» 

K yi.VV^,ILoei.Td\i tfiOtiVTivicJ/CtOTiifOOf^SvoU Aiy>lAioV -ICoetTTi ^ TTdAvepCi- 

lov Koei n^dot/pcv 6uolfi7nAoi ttol^swci • f(oeAi<pxSi, tv 7rtiVJAovicoei.Tr}i7n- 
Ttp7n.ef ,\U)U ^qtAicu/ 7{w yivimv Tnitv fiSUov oi M-miTDiotoTHV Lt i^n^rtiv oejj 
Tov Koei7icuio9-iiTrx.iyovTO( . c/JoiTruvov Si iVTH^![ict-^^ Tr^c^letvet, ttotz- 
fov i7r^ yvTtf) ■)^c>VTOU 'ir^o& Tltuv^SotJfaiv Twv Kfi7riAc>v ,iii7v^ ngtTti Z>'vtn 
^ouuTVc 77' J3j Koel ngtflfiisrA/^THt 'TTj^af «a^orAijaM' ocuTriV,^ ci{ Tt>iocjJTh{ J\<u/K 
inic>{ fc^nroitifx.eiVTiL ovttx, itcTiftvot/cyit oujTOtKoetcPlKcpSet^ovcnt dcyidcff 
iicfbdfcc>v ,tiTni 7nxAiv c iicffjuoffH^i ^^iSov vm oujTDCf ')°7cr Hot/p7nl{ , vi onn^o 
%,swofca>y>v Acyot ,t{g.B"ccr)V J^enrxi kou (fiKfH^tei rfi iTa ^ecAAcv,K}tt6c{ cfieu" 

ftTWtfiiWfp^Oli-Tt^^V/THf Si KOeiCWTHp7WV0'lKeiC>V Kl) ,Tr) CrJlaV t{Cf.AC}{ 'PV 
7cflOV olnaV , KMluTroJ^iyftK ^TtSl^ij^pViOUJTVV KJXI Tolef <KM.0lce.TX) Si Thf KflK\ 

BeicL&tdpaLtf , oitieicv oujtw (p^ovnfcol iSliv • ci ca ot fcK TrtlvTtit (fic>ti\ to ngtTOt 
T9h{ 6itieiov{ v.eupBV { 0VC ftzMK ,()t?^ oii "TrSy) cjt ti otinhv -yyi. cfctjiov . Tn^^TroA- 
Ax J^ K&^oc>{ Kou7roivJ.AiKifn'7r£^iocfti}{ KfJKA^ujjet . 'ti ttdIAiv la^Kilei Trtxv- 
Tti,(f)x7{ti yjcvo/diviv t)^ oujf>v7r§cci 70 TTOVftv 'TrfcJcTrnv -c>s twv Ky:/-6c>i r>Ts 
fitf fiKAoiu^OjdvOis 'JTigoaytloijJUcby. 7^ 

i ei'\ii{§o( Tiicytif mvou • itWTHy yii/ "ycap d)x -f i<rocvcUcD« -ndvitov, 

i^ouf nr^omyo^Ajmv o'i 7nx.htuoi . Jj Jioc s' i-zs cujiiidica.vei udi 3i- 
fti\tov 'pv chov iTUvou Hsajuov J)x ^ 'f> luoybf Jomv (pmv Ti, jy "^((p&v iwCr 
rm. ,d^MiiJx4/ o'iovfiyii(r fiii^l^cu/ oSmv ,ii cPio( ft^-n^x , rJ» fcou ew2^( Tcli^Kocv- 
Tol^dtcpicvci^ i^SeiiQou vi<y aui^^d>T[oi( ^(fW^eiiQou \iod dbdvyv^eu^H iTsouj- 
vlffd^inv,}} i&v ^^metv^K /uotA/sDt iTn^n-nvcn-Twi.petffocyi.Tvu Jiiifjuv t jf« 

•mX.pivii(, J\k 'f Tiiu xetKlVnaiOM /UOlftvfl? HVDU ^tfVoT^KI»» , KOU VVTBV^Qt.9 

uvra TTSlo3ivxvi6))\9§ei7ax..i^(PHf*ii'm§iKi7i-xM.x 7/wJtopu» TiTdH^xo^ov 
2.'»K0fji',i5 'Ti^ocr-i' "^((piiQtu (^(■)^i)\9pov vAn -rp J^ xet ^cjovTw^xTroJiiiforou. 

•771 tS70C,e/)x "^ 105« CU)TM dOKfl» «»- C» .TKX* <" ^"''^ TDC TTVfOt TO tfTZJ KOCiJUC^ 

i»75,ufli#?e<peTja,K^xic/l« TtuiTHVvipi^M.v , iiinm^&i/b^o^ a/^ov^oci^Kou 
^OiCiV fid-m § ■vi( ihveULTjov TH^iiv •<» Tn/faJcfk? . ^TforfuAcjf Ji^aTAKTftTOt , icasi 
«(giTa i«tffattf 'tc/JovnxJL touj cl>fjui\j6 cPix >*> ic/zf 7^ ■}*» TnioujTnv eivat Koci oil- 

TtO( 'l c^ViaS^ OV;U TmnA(J/^'D» . C.5t» flstTK jtU/MHOl» ,>fl Tl, fWW p^flii» «TTJf OiJH>fl- 

f A/7oa.7a;)i«J^ct5fi )oup<ti«^wyi, tl^&i yf^^eiv TmtTK s-nc^ itcA^Sn «L{ ei^i!') ^ 
&' i^iZ&f xfiCpoTi^CiV 'oSi y^TOU • f*v6AjiTou ii in^DTi^x icaci ic^TH yi-vic^ , TU 

&ff TWJTHV OlixAVlaS^- TTX. OCSS OCJ^TH^ nyjOfjSjiX , VjDulf^ OcItH( luuiTtJiTCU. • 
H9tr90 Hm TOar ^JlOMf ,0i i'M0»<Jls' Oqo 9lff '!r§C>THCfT%, OCV%( l5'f;\9»70, XOM «0" 
ia^TH VOLOliw li^.Ti.irZWOV • siflfiXTOC JtoLUTH ARlH^TrSplHeiVTDU tS) SiCpiaS^ 

Kod n^AvTffiidou 'TnX.VTTX.^Biuf ocotIw VTii TV AAJH9TVc.r>v <^iypav . ii fdvTOt 

JiifHVlTH^ H^TVC •}> ObfXlfbTltcOV TUV aZr<i§ftO(TCCV etlPbTlDIOVfjJivH , Tratl/ fl/Kfl&O' 

etaTX.y^TOU^Xusiv isi0ocvcytjSiiti c^ii^^f^ccixrKoucTTXV^vcivKk^eji^zx.cvlcr 

CUipC^TWlff 5 ilftipc( "Socpvt ^Sl • TOCVTHVJi ftvSSCiTDU CZ^Jfi^eU (hx TH( o'lHSVfti- 

iti^ci^TQcTffoAi/MOfoiAAjcnyio^^ecix^i^xirH^ ocoToyudf Tffi^Cimv c^xkovt' 
cyH/.iX7H( ih/xi)Ti§oo' -'iOiKJi y^^ 'TTT^^TOV Tiff Tuv 7nx.AeuZy c/^xfteiv ,iuxi auuti 
vcu fltoiJ T7vof ci^ ftiTtcs^cTi^av tTpitfio* oMx€ijhxcmvTO( .ihv lJtiTrX.y^Q/.qu.C:1 
THff nojLiii( ,'ov "^o-mv \Loj.voy!liti luxi. (fixT&L^o/.iSlttt (flx vCeJtf •>=» «tf««f oc/p'- 
ei Trfet^ oqp vSv xxv^(i>v 'o-Siv kml nejicff iinTHfieiciff i)^ 'irgcff tUv cnjTipai. 
ciTZ\j3i.v ^Ticv^oyoftxaioufeiAn^cjfo T^^^di&TW.^ ovAoc( • ovAou Si AinvTOU 
tu nejiSiu . t AiJl/ jif J^ IpTnx 'oTWv nr^oTi^ov £(j§i8natty. luxi ii chiftHTH^iAAjat 
yix,cqp Ti( ouj^Tp^i 'TrpCinv i(i§iaiLO}( yi.vofj!iifi( v^iff oiitpcii7n}i( ei( ev^oc^icv Ci 
ovoVTtoaf .oLpvn)itmx.J[''oc^ifHff7{tii^yiTipx'liiff(PHftitTipoffifiv6^^ ,if][g.&'v 
yyofjHifov ceJh' y^ovov tivx •mv a2ji,^ftXTU>y ti^TOc -yj/f xcpee/t/iafxov • 'ir^octcTsKx. 
t&H j! im^%<psixr>v 3i.oiJ Kod 'n J)x vij Kcaf.cov ^iiTHm^ • Toi6vr>vy/gTi«j 
Tnx.p ou yj iffioK , b ^nfv/jhoff luxi ociAjeji<rf<OjJivo( x9ounajA( cqp %a ('oic/b j , 
cCT£tf IfAipuivei^oTrS^ aix ft(po( Tni§'i^ ftiivoi&, vttS}) 'yiiv Tt ly vTih-ytiv yyjo 
fj&iioff xifbvK^, oqp Toi/ xS-eiV rnff ouS^dTniK , oiJTUff 6voftxa]Ucjio{ ipv j)i- 
ftHT^xwij KOc^iTmv v( Si'zsf^(t^dj& 'jr^octxviAeiv A(yi.TOU ,<Jlx -i» 'nx-{v{ipD- 
K«'/ A^t^oTZipduefeiy S 'f %ff ijvioff 'cifivTrx. edvtifofAiJciV oujtzcv , vc^^h^tk 

'yS(ril§V7ffiThcuj{^flX(PlXTiTd')^iXiSiciJ^TnX§C(TlT^li0^oAlTH , 'fivJaof^ 

y^cvov /jli\v 'r>v 4d^viv ,iuM7ni^xTHTrS^atL(povH,(J\''^y eljniJic^ euTiee« 

CTDLV Ji T^ Jt JIOVH» Tid/ %& ipHflivi,^0( 6vysiTi^X,(f)XT0 t vnTTDfO» SvoU ICod TTO 

vCiV olsiiiyiv i^yxoixt ,'ii tS> iii TnxvTdov ii-SP fJUivii( epi^ia^ .viiSivouri Ji ei{ Tlftli 9 
THff Sfiii^^off ii yi^oU^ovuff oLuitw /Vv/u Jcsrtj 77») 9C7Soccj7H{ ,i}^^ itfcff 7^ 

Lucu l)ni^iMi'm'y<.^T)U toc Aibi^ivCdi ounvlf {'KoiZ-rns^^^^r^^ii^^ouoi 

IfiiCdvyi-iiv ,i{^io)uiu '7rSy'i •fivviicmipov Kou^ot owrhf uycici TiiukopTiiv . 
'7r£^\ (jis' loc/p (hif^^n^ ^cviv fluofji /j^ 'twuMks ilou.^^«{, icWmy p^cd 
^otmKMx^SovlcL&eioT^^ifi^^mc/ki-TaJ^etKVuv^m-ciTivlaf^Kou ots^ov^ 
vt THO' (S^fivii^^of H^oa i^cf •Hgj.A&f yS' of i^Toa 2.' , 

Koil Iveufvov 'moi'i^'mAifi(t>T^eitnh'7rSficid«^i(QM-&{oKouxTn</&tyime'' 
cA)f <J>noi». 

„ z^ydlSU -^'ffH J^Hov 'yk.vci l'<fp« at P^i/juf 

„ i<^du^n(^x^i^^o'iys{0M/o<i<f)iniiTH^ • 

evoi^ ,J(v{it(viuuvdLef(fii/niTrieji,'7m.vvo]mcit • ivm^vyetot Kal ^<n.'Mti' 
'Trfov vj-n.AitJXpc^ot TTVi^^i^KCf ■ttiiet.i)6ic«!) (S( oLoii V^TtLCt tAiiKuVdxfi^ff.Toe. 
rrov Acycv-lpjTf^^^fcy^vAov Kou^mejL^i^icf ccvtuv TrnelsyKn ixx^fxccne 
yHi(^eu^oiJhv!OV<!V( ii jTioueo/uotAiK^^mfHSiAc^iii^mtrKMTDLtc/lcxoci^ 
l^OiV vK /0*75 jj-joTf OMJjodi^ <n Koci 'v5pvc/u.eis VoiRfe . caj^^/uKTJX Ti ouo<e/if*it 
TTx yi.<'Vo>a)t 'nyfi (fii Si7{(ii Kc^iBov loiv Ttcv cnTnpiv i'wz>ujimi'ntPvcr(pc£j.<;vvKou 
Kiu(^(f^eji<TOV7{wJo<piitiy6VTi.{. 'ddiVKocl cyuvnii/jJii/oiTivoc rr^ciKMt^Aovt 
in^ Tzcv v^TU 'miiMo'T^(jifi!iie((^i'^<iiv ,Kca(J)ot/iifjJit^oi'm.'y(.vvc}fiQjvx- <Si 
ueuciit Si oi/p^n)t iMy<iV voficov Kod Sioficiv tLv dl^fjivijK auTo^iyirovoleu . iv- 
'KvS^ Kou di(yjuo6iTiv ocvtUu 'TT^ocnyi^A/aKV ^o^icv vofuiiTiv ov<mv oiiK. cf fl&f 
TtVC^V V^SfiAOCJbcVTUV ^§ii<&DU , C(^ IPVrfiV KOCfTmV «'m'Ti6i<&ca VjOU floOTa»e/- 
^flV • f»V91iQliO( i/l'« fflV y^^C<4IT0 OCU TH (^AO(W0OCWTTi f «flOC T^ £tip{a& TZCV ITj^CCf 

TT)V ^iov ■y^[t<nf*i)V ,KoccTH Tmvnyu^etycccpcVTii &>tf//ocp7V£i6j y^6fJl(0i Ttu 
'jmmjj^^cu fi(K^^'ovt ocv^iPViTnejiTicvoticcnceiJciV fiurtouyd^'^ 70 ico/ia- 
StU'TaBcuiovyt/f ivn.vSc^otofiii^acmfiV^Qj.K/cSc^Kod fiva^iKTnn^ollc- 
tn AiyiTDU . 

ViQLTlCVCi^St- 

locSi TTWTHV tIw (dT^eui Kou iv. Sifjuiihcf ^dt? AiyiTOU •^wtjetu Tocef 

(/l Oi^dLXf 'vCpZv TOi «yi&X TITiVTTX. tt 'iffjUV C^iy^.TDU KMl CPvAKTftTOa. 

H^AetTttU^OCVTlCS ll iJlSi ^VOfMK ,«70) TDV iTil^OcMoVfit TH{<fioUi- 

fu.in.a^t-li^Aitdi^cqpiovAi^yccejcleiv «TSKMtiAav tov{ ef)«(pi^o/JL'evt- 
t! J^apijcifjCt^ TOV(f)x Acyov Koei ov (J)"(1ac>v (/^Kne/viSou 'nvieiv- ti^Acfto^ 
•y>v Aorryv e^i^vnv '0 Si TroAe^f ,£qp 751/ TroMzf cMcuxu ^TUifdto/uK^DU^ii oc^ 
701/ TTKAot/uoMf amvAetv ^"TrS^iyiviidDU Ttcv ciicu/TiCiV- 

ptgt nic^iovvaov- 

Kfic){(ffl(fb^(^ei§iv;iH^TOiTtKoel'o(f)cvvaO(^^^a^ • •mVhfii^ciViKv- 
ti cl]oc>v iTri atioTnxciyk^eiipDThphc^.i^Tr^Kodcf^KTDLu^m caitvc/^xcmi 

c(u}TDu . ^vc/Joo^mcmuZiDu "f^ eu ya^eu yl^f •mAi/jucK . ci «jDiSfH Jli 
75t T^c>^C)V 6()cMii o^i{ c(i«r}ieucTTXTOV '0 olvca iih.TyTxce*i a n^ c/)avao( ^Htoi 
<f)oiv^off d}V ,'i c/)ot^vai( Ti( Tm^kvch<uteiv'iifxS.{'y^c>( , iic:<mvetc!)cl:Avao(, 
^oini Tov i eiCfo^Kou ifvA e{v • «(p\vKou«AvaiovaujTj)V^ kocI Avcuov iTm- 
lofi«aocv , A i/'ov7W TO f fiieJif4.vduef. Ttvl{ S( <p«mv ct^p Ttu «f oi oittov c^o( <pv- 
lou mfCiTDV liii) «ffmAcv ^Tm^iAnAvi^^ou c^isfls cvof(«ei( tIw auvtiSeiou/^Al 
'yi.Tou^ (fiK^m^ccf Acyccviviveu ^nf^ &i^[jiov oLoT v^TwpcsTtMav^h" aufiiTict Tm- 
ei jwvy 0" 7? fivia »70» yd' ohc{ '^^Twe/i lcrov fjJUcs i'j^ v H9t,7»' tvvs "miHTocs, 77 

7iA(/oi/a9oa s'» moi ToTo' (tto^oif eRc/Vt/7if ov •imnsi.iS»! ^ nrgo-K^ov 077 «7^- 

tKfrVif ■yc.vtminf 'iht li ngiTO Tn.Tmvmv TiiiOTWJ§dbe',ii ti{ nviyou -mv kou)(a.(kt 
Knnxlonwv • J\Aj-dgK A' ii i^tvctIw ttwtwotv iniAi^CfJiiov v7{ •mmv ol6~ 
lav )uid THitiTot 71 iKTDv iu\t§ov tnwiKiS^^^ta Aovmi- ^^ofjuoi-nSivxu 
GxK.'^H{Sf.A&-nu ,(flk 2.' T^vcf-nnip (wTUi ouiz^v it^^ciipv 'jQ.^^vu-^ttx. ly f^ 
4fi>f ni^v fz^TtuiTV. ■)^6>ijJUov( xi^cJiou TOUffaiTolffT^Tmif •mA^euf. 
in^niit Siov fi^oAov^tnv 0) aoiTvpoi-Tlw ovofixmM/ it^KjDTTii (k^ yi (jian^ 
f M<a,)y tfi mi^TP 1 «^ r ffUou^etv . kj ai cttA^vw, k^ r aiAcdvew . ly ojoiv /c^ 
KTTO TDutKiVeiv.o if?i» o^fiixv •(Plx vvr Ji"im}eF 7n>cetfaO r» cocmviiov /uit iicAv- 
ciCif icouhAvTH7>& Twi^x^^CiV Ttov TUvovTuv • •n>ijy>v Jf cAiia Kai. B^hvfup- 

CPCCf Tl^tlTfiTVU Kod KtfXTOi i}(tt ,d)f TDUf ^ TOVOVffXTW^XAcVTUV TtOV filSv 

ilruv pyioiSi^y^CifjSjciV ^Kou tPi/trkxiiKTVV Tt , KaucpfidTiXjivi^VTuv . tcexiZi 
t^Xr THS ta9-»y>f eeiiitgov ^tIui 7ra/taM '<m Tniv.9H<n th{ cnm^dj&.ySi '&'i{'3rhei 
sviff TroiTsfiXJfixTUV yi/fiVOTn{ , tvv '/ivl(x^v{ npTwvd yvofjJlvov xtroLft^^x- 
cfiol 701/ JoMV Hgiflo (/bita tcou 70 olvo{xAn6^{ «f «a^ Taj^oc c/l« c5a3° ly /««w 

•nt(/b/a't;\eii' K/wo 7W» f (JTfTi»!' 4''<P^''' i^ "^' ''^/"'''^''fi'!' • X TmexAxfi^ec 
fov(n»«f TOi ofnacaJTou-j^isivTna J^TniAAoi (Wtt ou)Aoi{Tnx^X7livavncofu-' 
(hiV TOv Kotfi^v ,K£UxMoi{ T0iavT0i{ e^y<AV$i{ •o Si 6vgcro{ ^ifitpctiveiTi fw oi^' 
nfitdou TpiefioiVTuv Trom r>ii{fii9virkoi>dvovff, twv J^vTW^hQueuoTtijv euJTnv» 
J^eia^ •Tjvi{ J^ 70» 8v^(fav ,\cod l-TnJhpxTiJhc^ KpvTffoftSiidjcfviu) tuv (pvAdhi 
iyousiv ■6}{'ioel c!h'Vti(!)6^ovTivc{i'od-"onK§v7iToj.(JlJev TVTTocpxTlio mAvm- 
<nci«\Aou^6THTi ,&ffv^^ei{tii<i>v [coilTm^x\i3Tra{iiA.TnTffoVTuv ,x<pls(S\iK^ 
fiouv6Aii{0(Pt6vv(n)t iKA^iBii ,icod f(ouvo(Ady tu Tnel 00)70» yuveUndb • "srAaTfi- 
•jou SiiCouvio^ Kou nr^i(rSoVTii{(})x'i>Tm.aHiiAi\dcf.'rr§c(Trpo^c{ttvoU' ^ (aS^ 
ViCii Ax^pcT%.^ov ocvTuy^OitjSMCiV ,Tav Siir^iojhvTi^csvii^Tt.^ov -m Si Tmpi 
coiyevTou tou{ vv/jLepeuff Hcfiov aii>1oii{ iTnfuyvvfjJUoi ly TWtf (JIm Tr&(CiVTi,{ 
•TKf Si ft^ 'rrDU.JieiXft ^ixt,6iji!Uoi , tu liw 'm^off to vc/Zyp K^xmv tuv o'hev auvii- 
(picu y^^^tnfiviv oi/ffa» ••TOf Si Trotf c/bdAi/f utto ^Aiyvvxai tw (fiovvacf , kou 't^x- 
VJ^AsvSiatiff eiatty)vmv ^Stdi thx s' iwiuMov 7»f y^otx{ ,c>{ 'i^ vi^^t/ht ouJ-jof 
nnzii^Tfftu Kou (U Ibociiypu , « if k^ to! xyfitiiTOCTOi twv aiS^dTrav iiSn th& 
cvfjinijov ohdxncCiff (fliini^iaHff •Tov Sil^olm oujTu Svevm , J^XTDAvfioonm^v 
i^Keii Twv xfiiriACov kou tuv aVK^v ttvou 70 t,CiOV ^g^sf .i^^Sl kou iK(fbu.povTZ( 
cujTiJ ,ei(i 'fvtitru.of iK^oiMoviou KgiTW Totf «7f/itcJ,f KUfid.o', o't yiCt^rov vitc 
* laiioi Ttx.yoc. Jfaif p^oi^ Oi v> iovtu tvfixTl J)6vvan{ ^(Siecni ocuTiv Svou rr Jd 
yov ,(x.<pev\couo'i ovoi ci tou{ TrajU-roaf avTovSxfjdlovm , Kau 01 epxMot oiVTxj 
aixTiSav70u,KouTVi a:pxAKrtjyixxyi.Tou kou »u»ot(hs» "f^ -Trgiof 7^ auvov 
dauihoivoff-^Slx^Bsft^iCiV \(MVKfAiSvcVTti>i(S)ov\jac^]/^(i.<p^oJii%-oSivoipSvi^, 
(flx Tii& auoAi67HTd{ Tt2v jt&A&v iij.0euvet,^ th J^ , Kakflfft 'Tti^Kpi^iog^ •joi/f 

(iiSvOVTaff.XfixSiKOU iAX0^ii{ ,KJ3U^^X^KTD\Ji 0UJT0V{ HVOU S" J^ tjtOifi- 

6§oi Tiiff AxAixff oio-mv ,6>ativei ou^S^xiyitit 'TroLelsnmv . 6§ei(poiToiA'eimKod 
QAAtf (fyiw/ (U QxKyou,(S)x ThfiViiA Touff Tr6Aimv ,xMi u3i twv ^qlov yivvx- 

«%7D»oTvOf.eftfll/f«^j2>Of Ocftfl'vi/(JOf tKAn'flo ^TrOTH^OV Sig.£J\.iSvpOV Ti<^ftX 

inm tfixn •/> aix^tumi kou i^ (pisofivSfii mifit 7» «Wf f otk • « 6J(J' aJio' 7» 

bv "Tra/a»» uN TKS ii^dbcf aiu^eumv TOVf vicvcf ,ii lHP>edv&l ej uvrmc^ tiou 
iinnTffeiv , \u>u cfi«cmA£ijeiV to KA«6f « • o «fi ^d^ctf^^os ^cq^ Ta Bpoiiv mi. ioc/x-' 
p}i^i{v tIw KMmv iAxy(i.v .'odcv KM.ci r^li i^of.TTX 'f>v TtiM^v 6^<i.fjt^oii ^inA- 
hoicf euocmu^is oTidi-jffovn.i y^oivmi Kod iIm vxi{oui if AkAcv "f nci/ « (^i 
foiimv ou>T^,KouQ«m^^cuw i[af.Aovmv cqpTdiCiileiV ,Kouei§cieQ^cjT« cqp^T^ 

('ei" «<8/.M««- K9<'**'f t77H5f J^ iWLV-fi tVTlVCCtiuZ Vjm^yO V , tcf))/t Koi TTO At- 

fu^sSvM. icou'7ri^QiV(riiff.'mMeKiiV(U,'i>vc)/'nius TwAifuitcuff «fd/jlUof 
6e/xf*^ov . TO <Ai Wrfu Si^iTtu ,_(Qy. tW -TTfoo' Tliii ocfiinAcv iftcpipnoui aZ^TV, 

KOU lUilirgOSTDVS^C^SxjSOfMiOTHTDL, Ci^Vfi^<i.(ft)V • in^^VKIc ^KOl aTj)o<.Metf 

mx.^vt/faKeiii^imv (^ oiuTuv ^Kj '7n^-3Ai>{S(AlUc(y€iouc-T{^0K vli in^ifiVOiS' 
•jTX. ^ flu/UiA/Kgl XK^ooiftecm ,2^v J)ovv(nit 6i§onn ii^ ^Sjg. "tIw ir§c(f "ms SxAldbcf 
tujTuv «JK«o7fl7a • oiovcid^s Kou yji6ou(,dbo' ■'m "yap yOuxivifAXTV. tvs cfbuivf' 
fivSiAcyeiTCU <A' 677 (flocsznxtQ- etsv^/to ■mv 'vm.vCiV ^ciwiriiii iiuAiv utto ^ 
fidL<f,<uvii\o^CiV ■mv 'm^xif^vtav 'i>v fiv^v ^oti o'i yiCdpyo] i^ifAfnx^m w 
cvTis yCuui^^oiii/ 'n)hs^o'^\fS lyuM^itviv oLu^ru chcvv(!tv 'm fii^tiiyc^e^cwcvxT^ 
kM(iA6>v.k d^TidAivii elf otwrpcn/ff^jij •jou^A^ksuJ (nw\iyiyi.^tcouc^ cm- 
fLXifl cLo-Twv xnrniAia^.Vi^^o Tru^ocmmiiii^^fiv^s ,C3ff06[Jcav imiiTlw 

lav AvnSV^yOV i-mQovAilV &iOS eKT TU HgtTW Th^aSxAoiTinS ri6'k.5i77f (K^S"/J 

t})i(noa^v ^ificpocvii tIw (hxioiciv i)p •Tiinvou jAl/ ydpetcn vv cftcvvoBu ew «■'/htte- 
Aot-'nw'nsAoAvKiiv§n>s'^v'y«'rHSC>v,i(rkvA^ja(L^x'jni{3cyjuti(!rcVfid''coltof 

flfltAoCTf H jW/t^flf ,« JZp«AaJO' KTri7^'fl(» IC«i "S^ /ix£«' <^0»UCTDU TIlCW^ 

Pio)LHpXKAioVff' 

VoCKA^ffiilihv oc+TBiyoAtfiO' Acyicf ,i\ff.6"cvii cpvosJi^pxKM^tt^K- 

tf TCUo(i&ii,ociiitiiT:i(yKMci'7rSi>iy!.viti7>soScm^f(iTiX(h'VMsio^os,Kocl 

Tiicri^^^m fii^os «Aiiy,s 'vTm^')^^ .ci>icf(x<pxA iiTCic^ ^:^ ficf^Kleivetf 

a? VVS il§6)dL&,C)S CUJ TDl/ tvfS fV nAii ^icQtU TDUO' yi.1VeUoVOf OT IClwlPS- 'i(C* 

djcf 'p^ ii^Aoew 01 TroLAeuoi tovs xic^dovs tu axofixTi Koei "Idiiff -Uj-^^s , >U)ic 
tOLTUc f^is}' vv deiov y^vov(:' fiiTi)(pv (ft)i\3iujTtit.cr -ovji VTU) liCiTi^dLcf 'ic^^ducf 
iTrt^m^ocrfiSvu.cfiixy^' oe/fiiM it^idinTu^iCfiTZiioevTHs it^oc^Y^duef xA- 
Kfitiviiff Kou oc/uig/ Jud>*cc (\o(r c^v . 'jp Si (hictif)(Kv.^Trx yiycvcJeu Tikfvtii "cfix, 

ec5p TUt "TtC^ 1 7IJU 'il^iiCS l(^§0V/jJlvC>V Trxyoc </i! «* ti AiCVTTIKM 2; ptTTW AOV ,iK 

THCt Tm.AouxO' iioAcy^ducf udi 0^3° fxiTivuviyfxeJiii ein -^XTnycv ynf aL^v 
"yi.vofjJtvov xycciov , ksu ttoMk /"iV" '^'^ ?"? M^ (fiivxfiios xTnAicvm , ovx 
ciov 7t yvfivov ic/b/*» 'AipnAnAv&cAieu ^vAcd ftovcciCi-srAiafUMCV ,xMx 7>7s ttJ- 
ofl'/uo;j7>uflt5//^ 'pVKVTaflfiwoiiTJOjUofLCTro TrJ» &ji^yi.'r^Vfdi'c>v KtiiSirfuiiaS^' 
nf^jhoAcv yc^'it\^Tl§ov ait ^^fttiS KMyiVVcuoTh^pci^^^OfjiSii 'p<, Aic>v ,2^ yivvtu 

tTTX^fiVTWV BneiCiV '/^■■i»SipOTmAOV ^lot^^^Ti^C^^mTDVTttlV '(iTSyhCiV KOCITO' 

^CTHS J^' eeJi 6ics Tm^etadrtnt) ,n^Trx Ti. 'i> Tmvm^v J)Miia9^ t^^L^m •;pm- 
fvcvTii^vtuM.7Uu Tiov ^iAciv cpo^oeJ ■t^xTHAderHV JHovk ^hoyiv tcvt^iCC 
czsKois TmrBibc^m eis Trxci Tm^XTTX^eiS (>eTmv1a.v ■oW&ds SiTmpiJ^ccnxv ccu- 
z!» V.UOI TH &'jSk (mjjoinsuZ^m^^cAce^^i^^^cv liw t^ecioiocv ovm cjcrytifivioVTl 
(/Jocf.v £(ifvc>T.^eu ou )^§is,o{iTto ■^xxs xfieivovs tuiv yi^ewri^ov TnAv^vTn}- 
voc> Si-rlw Tm^' oft(pixAH Ax^^etoui ,iit&vei) Tn8eui6)Ti(ee« etvou rrfcaiiitiViifii^eu- 
fovTtiV irtiAtv chx vvw twv TmAouciV ^'(jti Kod^pvs 'ic^^cnx.^rtuS v-SfmT^if 
J[(i'iou)TdvcrTS) Ao76J,)Coa7Wi/7rD f>vf>viTgXT\o(jSM«Tmieiv eiKcditiAvTi^ov 
77 t\^T()L -M iiCe^eui mi. tUu Aoytni^v aui-lit ir^osTn^Tffet TTiff c/AcpiiS • I>» «^X 79 

-mi idi ccixyiyeiv iviiecMo^reiovs u3j -fy Sicv ,c!)( KoiKAietfBns i7niit<n.v . 
tvAet^ipDmvTnX.vmyci^^^imAoycvTn^iaj&VTHi- 

Pie/.TDvATwM.avos, tcouTns A^ti/jujts- 

yOfjJlttiiS "To ivux) S TiHtovKTidMajv ithioct Yhv , oufTifusJi 'n <Tt Ao'c» . 
l iS)k f?fi5» yd^ YM Tv^oms «V4>oTif ot/a" Tnx.^^ydiyov ^-tIw cica.vet «(piait 

TTOJjs» 7WV iinivoiv (UfiT{ofi<ivii^^Aocaj7VU Si,o (j[t/''ii\ff.v>s ,li Si,iKei 

ii\9f.v{ ^oMvs oujr>vs 'nfoMyo^Ajmv •cim SiiT)v i^Tdv , \^ tIw lnff.THv ^ kA- 
A6f tTi//xoAorai/jji' ,aif tw» ufli/K97rai' ou>v7s tcc ovc/uxto. itujTu. ,^x9(cr oio 
TOi eivou Ayo,iJUcsv ,Kou7{ou '/T^os oivruv SAecJhiiv ^/ui 'jTi^csTnhel^eiV olutvIs' 
dhnsvatyd'' ia9-'o Tt loxi 4)flftf a» td» «tf «, ly to» AoifMv.S>v KgtTO^KaKi» et{'T7« 
yn^ru-d^oiaATtivso^vCfoiuTtiicfeuiiridimv oiTrwAca . KoudssomiiiTfiSci 
TO A(7/(M6) 7ni.^\adiyei t x^M.(« hiycvm. on ^vith liov fxeuuv , 
» Of Kei-mi oTi TDOJZ)» i')^au.'Y> (poi^csoilipMiiV. 

iovr>v <A' uiKiiv ohvmi n^T^0nfXAajuov tW ot/^itfuv ^ Ttu «/pU/Kftrf ^/ 
fl» ,0 ^ii vytiis ^CiVofAx^tu.^fiv (S^KTnMGivx , cssxTrvAvoVTW. 'yif».xs tuv vcaav, 
'n x'm?ioiJvov7tx.x(p"nf*aiv otomxs ,^ x^hvvm ,TrwTns K^TvyKKkviu f^mvooH 
yeeldL&.v^ii'^v tilii/om \cou TnxiiiCiy uAifflif ,iy /«T^of C'(A)/c* «J^oa . 77i/tf J^ ««- 
ToSiy o( TroAAiifflf , ci^^pTiixTnMuueuoajThvei^li^ta.Kau^pfi^y^vx^nsMccuTrx. 
TtxiJTHVTlwt^XKCi^iicnvrpiovTriV^vou^chx-TiiutfjdleiVxJ^xh^TrfciSTmv 
6iv oujTH Tovyf>'ov ^koutS) cuiiQj. 'Tr^oauxTTXTVCTfeiV • Trxya. J[' eu Kou (^ TDv 
x^srKocwnouAvavi? auuistocf ths ova^ciio' ,i icou'^' auoTTiS csauv x^^sfyCos eifin- 
fdvov ein o'isiaC)e(Si Kod x^Acpovcf olutu Tmpetaricrcuyl v ifn^ipeis xMiiAots 'cl 
TOf, iuiu'ofjioef(fiiKivtimvMVoVfAlltovs,icou<l\cwKfxiV Tm^xTsrAnmav iVTnlcro- 
Aflif iyovTTXS ^iCj^^icpovms ofjui ic>s tu. uB^ ths 'yis ^tol o (JH xTnMdv ouptie 
etiiZ!Koi(QH'6i§fjbOTi^ov yX' v tw^ Kod J^x^n&iTi^ov liA'ou^Ti,fjUS iviAeix,c>t 
«fi^AvoT{ix^fiu^ixSiiiiT{wJ\uuXfMv'i^vaK.fi>oVTrrU(}hcfJ^'iiAiidet«cx7rdA 
Aav '{yp , ngtO' i)» Kocc o'i eti'6§c>7Wi ^«i/Vs^pai iocoTtcv (pedvoVTOU vJ.Mi^a jotp 
'ccpiheu ngiBotpcs cjV kou Axf^mi^os • udi Ji To7f xMots o'tu.&c>s etcf oii.^fiv j^a»- 
Ttxi , ^uoTJni/"** Kou xii.otpiKafA.eu irgoctxn^SvovTis ,lTrei(fH •y^vato-mcf'^ ^ 

KOU'i^C> TrUnhs H^iiStOS ifix tM XyVOTHTVC . KOUj^AlOVSi CiU^TbV C>VCfjLXCrXV 
KOUCpoUllUOV^CqpvliihAoV^tUcfioUJTtVTTX, 'OVTX ,KOU<pC>Tl^iSsU IT KOafLOt 

c>s Kou etix(pou.ovx7raMc>vos 'n^ovloi^varxvr» f>veiix(peu.vows Trtx.VTrx . W- 
"TSj (A'^K9 Aouflijin,, Kou (9 tiw (fiiAov Kou otixcpiiv 'li^xsocuT^ vofuod-ijvou </}« J^ 
n" ei^nui^cv au<PifV iaf.iov tuv 'rn^xyjuxTUiV ,v^ M fieuiTmifV cujtu 'ffj^ocni.^eti/ 
KouApii:!)'}' i^AiAAipo^is fiot^f^letov TU iTr6Mc>vi,r/ri^oati)vo/^xciiVTivi5tov ^cqp^TV 
J\iv§oTOvO'etidpC)7idvcii^')(0(jJlvovar^TWv6aiii&tUTvii{^6''ioijj'y>vs.iAi^\i^ k) 
Td-ms 'on(pxAcs THS >Sf ,«i5x <if /nioouTrx-pv £v oujTiis , xM^dsjp THS aixAdii 
/uS/of ci ocvTu ofiupiis , 'h Tis ^ 6eix (pc>vi Ao^av J^ Kod TnojiauiACiV 'oVTtov tuv 
y^ijaf.cc}vyofj\i(/h}ai,Ao^icufc>voiux'^,ilcqp'rriffAo^cTHr>(XTiisi!fi§eicuf,'i^v 

Tr0ieiTtUcflxTr)V^C>cl)KHjaVKVHA0V-fJC0U^liCSikKOUMioC/filsilS TmpeiSnTDu , 

•ro ji^ovetv cioLpfjuvic>s ttocv /uipcv f>v KcafLov ,v^ aujdoihvouiTov Traai 'fiio fii 
f eai TTO/av fmSifjUXS ocutvv ififjiiAeidLa' iv toIs oSai flifi>f oi/ju£c'iff ,«M« kou M 
Tuv -y^cvctv 'rri^os xMiiAovs cvjufti^TGiX* ,iTi: xti^ov c>cf <i p'v6fiu 'rn poctZ-ps oLu 
'nv-KouTTics TWK ^Cibt Hiptavxs ,av oujTVS TUt olfAav aiOfiXTWi -^ocpos iAix So 

gi ^n^euviiQsWfrgof aixioxs tPiii- «ut oiu-nts ^ttiO' d/py^t vmc [UvmiyirH» 
tKAHflo VMi. iiaanscSiS , fCixi nmi^etv /u^ ■mv /xcvawt oiofMc&H • 

» 'Elc';^f,IUUVCK.C3V KMcitlHJhcAoVKTWMCiiVOS , 

» oLviJjo^ ««(/b( totaif im^^ovm ^«aiAttdlf^ 

^ttait h iimotlhff-^ msp icouU^c& oioTwo kvkVos y^m /uuuF^^ 

KOTTX.TDV K/HOC HVOU TtOV O^VlClV . ^ W^K^dMcJlOS , J>« Tt 0° fMOt/^CS ftVOU, 

yM-dw^^^oioci ■itSu<fbi(J>vif,u.cU'7r£^<fU<poit'iiTis^cm,^ 
^ipy{o"K)cciiixetiet?\is ^VTOv^^-nvtxMei J^ iuxl ^Cincocv^&iicf o5cm Koel 
iT^os TUS i\^ioc/fcreis o'iv.eio>s ti iyovcm cisT^ f.iiKMoTScois cc^ocKe^Qzu to h^ 
Boc/pciiTKTUKcxitcotv^H/o^TtcmBiu^aTxycc^KMi?^ ovofioc owThS '7n^cJ{^hi 
nmcf Tw cf^xCcuvetv ^iTmtiJ^eeoi/ ccutUu iTwian, in^co- TWf /uoovr&cuf ttvcu. tA)- 
tceiv -0 Siiti^MS .^cfioc viA^cTHTOciPVTtovT^zatvxziiB/MvSiiPoTVU oujtu-cPv^ 
IKTOU Si Kou oqp 7UV TtiCiV •irciL^dcMviACiV u.vkAc>v ^Sv <^«jjilli ■n/uvei Kivov/*i 
10S "dw aiioLtjcnov Mvnmv i ^Aiocf • cholv J^iqtKiffiTOU ittw (A'iv ToTtf Aoifioiff 
6)f (TnTTKv cA)Ka Td. S^iftfAKTU ts^if/ccuvnvu^^JT^CiTOV Kod imviyisi^ov !(9tT a/p 
XKCf (pSei^iiru. Aoifju v.^s \^g~Tvc KCp Kcxi Tiw "mv twijjm ic>v i ■mfxiA^ofj aiiin 
U.CCM ocvTU ,Av)acv Koci Avkjktdvov mi^ocmyi^^ovn.s • «rDjdl^ (PiiTmvofiK^iTVU 
Aov-ms 'io^axj6eiS ci tocLs K-yi^MS-y^^TOcjuydl^^ "f^ TOu/TRf ,«uw wA^f o7^ija.'j 

WKTiMCiV ,C3S0WTV &tat*T7C* ftf DTOa 2.' , 

» AvoiTO TtiiAtos , <ruicCiV-[o Ti Tmsta vcyv^cd • 

Kiu Aii^vo^ov S^ ocL^y 'TTgoe^iyc^^cmv ,Sig.'ii Tusii fJ-i^du^ Tms A(<^e \iou 
Tu ofM Aeiv ocMnAoiaf imui^yccQzu fvs aJflf fijTrauf , tw s vvicmsSi \^^'kocjj^ 
cciK-mxjJicS^ 'nouoivK </l'odJa>'v Hff.AiffutTis ^eiTOMi ngtTO a*Ti0fKa)v ^iAk^- 

KCis ,'lV« ftH VCCmV^ OCVTols OtVK^TrifXT^H fift Si (PSe^H ^V K^KTJViCfAC^OV v^Koiv-mu 

<ii^x-etTi.Koac>s 0LoTzJ'cVTt TzJv^y^ducf T^ (mfAtcvs cUTiCi^yivofjSitCit .,<^a.Tiis 

TfV^TT^^Ii-^VjpCf^nfKcfldUf. 

Vi^ Toij XiytcAtiinov • 

A-TKKaAov^v -TTOLAiv^ihvKcruAinacv^ov oLUTOViiPKm.vy^.vdBou^tv 
ti ^KjiiCLOTrx.v'isoc*&^c^'7wisv7WihJ\ei')^icu tUu iK'7^ii(.^'V-i-yi,yifyc'~f kou. 

rpvTtd Tu 7=:3T6s,flfii:» 77 iin^THcmJi.-CiVOfiociQn Si occmMTn^ci dqp «f t to- 
^cu Koei.<xjiiK^KMi<Qou ^tUu ii^TU. -iiv Bccjvktov 'yivo/Jliti'.' K^mnAnaiv .c^KTOVTO 

'f^Kixic/JoKVJiVTVLOLUTWTTttL^^aW ^OTI fX.OICV Tl "IPV^TCi) "717X0^ Ujiv o'l ^fi)/«l- 
VBlTH'lK'TtLU.HV^TOL'ip ClOVei OCVCMi0<^{v iuTUV VCCJWV lOxi « TrS c/Vt C&DU 70 y? - 

ptu^ ^KfiKjCl-rm iTfiosc^fLci^oc^ocKi^v cTH/xeicv , ticr -rwMM J^ei "tt^^^ 'tv o Si^K- 

'TT^cLO'- KOCl ■f ^OCuJoV Si , TOIOVIOV Tivlc/ iOIUV tiVCU OV fl^oAcV TTCi ^SOLTOU, 

'p^^h^oLOTM ,'oTiei/i\ iTWTtas Toiis iTTtvoicus 'i^JnTHEi-tcf^SK ,ud7 S' cTtLoi^^ef 

tci eiSK^^6l<^vSoc-T{oVr;'S^CVTOSaT:pKMoflCJVOl\lff.'Tl'm7iTcfia/-AiyiTDUA'c ^ 

pCiV itJo<pc*eu <r (K^rtcAtnnov jcqiv Tois Tfis iKTScKfis SiCi^PifjiKcnTii KcrkAti^jni , 
'fiiacvnv T? 'cvcfiK~Ps ovKOLpnSs aV '<v fiv^v TmpeiAtififJWov • <fiiAciiuTo{ Si &' 
'}rgK\JV'TlvjiV "rriv c^yi<n.6iV ,c!)k 'TTiS 'fiv ii-incv 0oLp fiKtceicUf • 

li/l/afTrtei A§TifuiPbs- 

A*ap T^fjjcCf (Pcnjrp c^os fjiSj/ iirco vofioct&n . cfloc o^ Kod. ccuTtcu oiAcUf Ccc\ 
h A{t ^v^^Ci-n^etvTwauffih^TrSpii-^v ^'cjtctvlv ftccAi^TroLvci^tivo<}H' 

tflicrivK JCoLo 7{w Airouji ^cPlk-TD fiKM\v^\j^oTOcSKtc'TivdLcf.iS^iv.\v "f^ 
To CkMIv , iioqf>TOv<fJi)cieic&ou tLu i^uoKfuv oLu'rii& etffTwcvTOC tvl u^i ■yicf 
if (PiK^iitttS OLOTiis eiJ <!Jif .KCivti-yi,'ny J^' avTiiv Kol Sii^otiTOVcv ,ii^ iAK^tiCcAcv , W jSAotJ&ifi',» i'!r^<fii fixPiim »U(t2.'c i{ff.'m<peut(j ttdM!» «rii» tw n/jc-n iiav 
^x 7n)l.trxyov ^t^^Sx^Jrt^ d leus vheua^codii leuff (^ijfjueui ?i]V, &)'j7i if itn- 
ct/70/f Tim j(Oet<"? ocvM •arA.ot^to^ou <PDiiiit ,i^(i>6c* iid)t TOtTBU 'Tr^ociuicTSTAcc 
ejuc^iov Toi/ H.uvnyi.T&t ocvtUu td^otii ovaKi •aiujoxfhv Si tivto ,iy 5' r^ Kcwxf 
n§iicfaujTritvoiM.(jd-iv<u,'nT^iceTri'm.cr6yi§dbo'i^V'Ta.(iTnThAeii)S ,v^iyf>v- 
iTVfit iv Ims yutcuft^iU3ciijAe(K.1eiv Tn^iyicoTOO' • Kitniyi.TiHft ^ lOiki. Kjxi. &' jult 
Jixhfiir^t cw t{iu ^oii (Alltf cDdwvmv 'fit iIaiov/o TiSi<p^-yivcmt . aTitTU 
^<i><^xiiu fiiTtp^,u^iiVKou<nujiov<mVTTX.y^6iCf'm ^c^cfixo^Hii-ffiTV ucwtiyi,- 
cicf. Kod to TtLycs • 'n^csyeiOTvlTHt Ti, -mt evfeufiav oi)<mt ocJtW ^Tngt Ta.s na 
fvcpxa' -ncv 'c^ctv 'i^xcmt ecioc<;f((pi^vu .ovxkTifx Si oHcm oujtHo' » Ik^tw .Ji 
fjuo^0oset(j^'A.Ttafl3. •i» 'jtlxo^pcx^m yi.tiiic^'m'm KTmiiheit tAvoiA*»»».. 
fintoiiJiiyi.vci.dviit V.OU imv^dAiivov •vj Teln^dt t7 olMnt <^<ni "tsfxXTlousivMK 
AflC/uj&mci&itti .ngtfli ■m.-zs%'li^6tTvu (dv olut^o fiiivi<mos , w 'm.-zsfKvi^CiTm. Ji"o 
HVi<.hos.cJ>Tiv6e.rA'!!(PHicou tQcoJCitis ('mnhyiBn , K<xi Ttot T&coc/bv iTTDTrTis 
ziofu<Qn,cDx 2.' Tet.y^v (UtTO€«'Ma» o^A^zfua <fix lut l<ito>t .fiv J^liAi-a <ft« 

77»? il/J.(^dbCf fJjCVCV (pcUVOfjSJoV, 0LU7{w ruxl VVK^S KOU OtCOVMi OfCs^tSjiMt tUXi /*Z 

'm^ii^cvcmv ,vv<)^ouiT%.,iuylvvK.'mnAov , tLouyioviou/iiixAiaziV - itouTtlcf 
t[^TTiL)(^oviois Sioior JieiTrvx ificpipcvTiis oiv^TH li^^wiT^ auvlift^v . 'rr^oea.ti- 
^c^xtQn ^ -fivTto Koii 'f fjUMvi^va Tiiii Koii /xieuveiv oiO^TrSp Ttvat^^fi 
^j.<i*ovs-y^ ■i>1<uy0oc/fif<XKi<n<xuvi^')'eiy^i7rdyi,a9^ TOUSO^mcus.^Trx. Ti 
P^AjlcdstTb iTivSi^nicou^pcvc^y^^ilv.c/lovTiviS «TjfOJfp^fluffa» icocItI ,%c!ieu(f 
avTiw x^r^TTdiCf KMc arpxyixquols <xii§ciTizoti AocoHiSvu iiAeiv.i[ff.iii^acm.v^ 
Viou^S i yfvx^ oLu TTi ,J\k ':ficcvOftx-<:ioJ\ixJ^l&vov<fi'!>!?^iTi, «cOUicflaaTroA- 
?i6>vos «')'t/iA,'f • (ft)Ka A Kod 7!yKei<yDis « olvth «i-oa kou eiA^iv^x^xirwuTCds eiA^i 
fjZvii,Kou. iicvavcTrS^i '7itu'y«t.!iv£^^VT0uiASeiV cujlcu.sintiacv )UxiAva'lc^- 
tcv dti c>AivoV(Scu,Avovarxv to i<T[piyfxaicv tw» icoATiiU» 'n^cs V' ^<^ov ,Kj octto- 
tdiTt^ov ■mioi/imv irdietv -3« Kvlanofiavov , AirOfjJiviis oujThs ly «' A^rSat/f • •arAf*- 
cvs ifi^AhSi]cu Tm^xi^ifOvTOU ,f^6"cv A<3>o» Kj TffXeiovs 'i^ciTis-nwAvJcmi li 
OlTOKjif^ TT^v 'yjveunCit ,CiS T ifciivr oti. i^mSvfxieu <J>aw{fac/J<JtAif»t»TtAi- 
otpo§eia^ TTO/fl TWfn/Mof/^J&aM^O/Uftfoe-icai 7nu/7Wf jTtJiT; «<)'/«» olutvc luxi 7o' 
icmMviiv^Kai oo <p«*tf if TrtTrojflMcM • ov SoLVftx^oj <A'« h9it'«Mi»» /u£i ifjt0x- 
eiv ou^)(cd<tt vTnvonaccv 7lii> oufiifuv ^«■^^atfTDV kou xyv^vovaictcfjuiiaSTU 
iiAiCfi- ^TxMiiv Ji'i-7riH3v§os Tmv 'UK^TDvariiv ^i-jy' oujTV ui/jiiiv 'fiv £iJTr>iieia^ 

lOL Ttlcn^dvX l\^Tvl TtC TH V Ji 0^KbS<^S 73 KOU yOC.AlTTOV l^t/ffa» , oiet 'i(pK- 
ftifTntliTiiSiiiSf-THS,V-7r6v0tCC4ffifOU. 

rt£A TDVOtiJiV' 

LAMcuoI Ji'<v A^t.Jli'OV Tris ''l^Xxct «ipxqld^v ,c>s iCPiiaui cfietTv ii 
9 <J4f Tr^^ocrHyipAjcmv . /ul) 0euvofxSJctv Jinfuv T utto •>«» iKR<Jt ^fcajjT, 

cOixA«7fo»7Tx. 'i^oiiarx.v .u.AviuilUos'c cujTis Aiyi.Ttxi , ttj tucTicte etvou. 
*% itAieiv ■xlipyii' Tn-zsK\/iyfJ«Jios ii (pc>vii ■idjb^ Aov Ji ly & ^zAix ,Hg.'m ii.'nr)- 
^S^rriTHaiv cjiofixarxv ocuiht ,C}S i{ff.Ac}ff "ttS^) Tuv ociipQTrwi ^tvAOfdttiV ^ifli 

7» 'rrWJSiV flWTDUf TTOTI 7W» TIi) »«>» ic«i TW» ^pOVTKftoV ' 

TiAOf ^TOUTRei "raf 7M» fli&l' (pl/JlfiJfjKOff HJPTPV- St 

rAAAr«ATOY,ll»EPr APIITflM 
IJTOPinN. 

moi.m Tolt htnfjJiioia ^Li eu ofjuh^TX)i tn(ij,du(f loiuiTu^fi^t 6t Ji 

fmSiv liii^ou TovTuy-i fu\ j (ft)Ka>t»i«^ 7to'»to ttx At}«';a8*«. 

ov^oKj^flf/Ltororij^^orTOiAcfOff^A^Trxei o^to» 8</lftf i/Traf /m', 
kM« Tr^ oTlf 0» TO if >«c,dfl'»W76)f Ao'fD« Tn&L oLuTwt-eca. Ji el«hi ym. fju^ 
{ptU^mMyoylUeu^touyiiofiai/cUTDTi^eutcwoVKach, 'm.TOioui-m ovv.{yiiii. 
79 •« ^^{i TrfTt, K^w «Mo T^ (y-'riv ,ic^ va« 7t >i»t7na , K/W 0^^ f «'^xt •«« Jli 
(myi.iimita TOi/f ffv/ff atcpteLo' /ut A/ojb» loja hoifjucmot 2.'» ca.fjuct ,m o/pxi' 
AifOVTKf ,1 ji» « 4)*'»i70,icai »00 i^ca • yiVOfdnK A' 77»flf , w ^/t)*?!)» Koi AcfO- 

5^0t'(P«, TTOtf eJ^flM' «C 70 flCTn^OTlf 0» (Coi ioiVftKmCaTl^OI , VV 6 OiV fld^eit ci' t 

K£ "3»!/f eti&^d)Tai\i6 • im Si yndxmcy^oTt ov^uutnTCU tdl toioujtol Svm. , clx 
Kod Aiyi.TOU c%5» J^ lozi J^^An^et. cti «/ui} ly^^JtTOjCyK «*' lAi^^^o- flcTn A- 
i^v Si Kod TffKeisnt-t yS^duef , inwviooiicfiiit iK^rr^iofivn^ctt , if etnsvoii^ Tne* 
in^tfov ocvTut ffUffp«<pfi> 3,« iTwiofxMV insji au-mi ly Tx^e/^ eLo-i^tr ^Stt, 
Ltt is^t t'n9i90» t'j\9» • ly 5^'jf fl((pfl(78a>7K,oi/x o^iec^v Mr6fic*e(^if^ ouj-f>{ iTnA 
tc>tiCod'i^piaKor' rie)i.KantLu^Cit. 

ttTetv^otctf tiieleciyitoir> ,Kou'i-z:r:my fiSi S^t o^tit Tiw 'i(Ka/f, wAiSf 
K Twc ia(px\iis B 7Jf ou*' 'jmiiTOu viirot yi^v(Sa.L inejict ^iJitwocvKr 

TrtTnTEUW.» • ouTl qJ^ « (pumf avfKpQtcct 'i-zmsv tcod awo^cf ,0^7?. i« Jo~ 
it>tt'cfjie!ec,evn, tfik (^fiecTif tod^oc/fivrfof ctii^Ciirf^ov Jiivec-fiv^i-^TmvJocpnt 
Jiihietv ii Sir> lOLOTH liiKTOTri^yit ,^tuZ\i'm^y<..'nJ^ecMilcri)^uA. l^io 

VCf PiOCtn^iCjff OtyS diOJTHhldLC' ,iV^ TTWAeco 0f«,KTm^/6!8u7Bii/f 6)» K^^^Alf 
Koei TOL A0J7TBt 7W» Cf di» kQkTOL i TTBIO . flC ^J^ 7W oiK^Ujuiiflt K9l77C»75f o'i TtLU- 

fot ,'itnvct TDLJ{tc^«)Lou TovefKOLp-mxif ,>couTOL vm^vyiect^itfiei^ct^ tK»'fv- 

^ZVoTlO 'l^lCit,0>f^Tlt(6UJ0 'iMlVFVtfTOLUfHCfi TOVTU J^tSn-^^fietTUTIlifi' 

TtoAx tiou/!tmoi ^ Titdhf iK ■riif inmf^dbcf ,iiikeifittt Tivcf ngfAot/jut/oCvtcpt- 
Anf ,'i-7ntoovtnv'i-sruo\jiS iu^AnTOLf J)c/hi^eu Tr^oTi.povyii ovKinr.myTOitp^iTS- 

TTtOV 0)^ldVU ,kM.X fJiOVOV OCpfiKmi 'i')^^Vr> • »7« (Jli «WfltGnUKOVTtf ,T=Uf kaA»- 

TOLfii\ocuvovi<^o5otTtw^oiiiaott^v^ {'irt^cfietMoVKO' t^ KytM,!iiiJtTi^ci » 

KOtJ. 07«. jnfi* icftiJK^^TotTro 7UV TttV^Cit ^KlH^AjyOV o'l tieUlleU 'jn</hHA9i\>0it^ 

vicocto't 'i7smi'on,Siis«cocv o'tTtw^oi,vm<;fi0otTr;.f ixMvn^^cv^ yoil ctisf ^i 

TZVjcTrOt OtieiAot OLUTOVf •KOU nP }di>'cVOf*KciTiiVicMiAKCoVo'lllC^TCUJ^OI, C7I 

Touf •vxjupovf \^-nv.dif>ivovSiv ^ <7rj>o'fftsi Toa/^flf 70^* Ko*78a>f o/f ,fltM' Vtt 
Tiouiawfltio^of /<ft,'a;ii2j» etjipT^Cf j<u. AK^ovTifytew o^hcatcuj^oittoc^k)^! 

CVOCf^tiftKTDL^ICOliyiVejiCVTtOfudiTVtn^K^etV^Tt) ^flUTIJiUj&ei^DaUTmf- 

^»,icaii;TlJf>i>'<pavoijia)a7rDMfl( \{g.\^^ei^ydlotTO ,Kou J^KDci\ig.T olutovi (!$ 
tc&,occj)Kei ■du) vcw\\ff.MvijJUiiV Aaeiam» ■jtoAiv • o/ (J^-jot?, f5a3° rP J^eioAS 

ClKJDCW-KO' ^AKTriiouln^AocuJTO , taKAn/jJUoiSiO^IKUTOLLJ^Ot TTVC^OC TtOV ?\Kt6'- 

6&>v LL^,So'v\tV ,fii^SiVTlf ,oLJ,7rciloiai 'TKO' ytJteUKdi& ecvTut ,Koiieci«fii~ 

jhoCCOCVTlf uDiTOVOf 'l-^!m>\j6 flU/TKf ,9^»70(P<Sl'><J»74f ftiT 7<!* ollUtW c'.^» i"'^- 

juiirT» • 'iTrohifMctjo outJ vif AofTri^caf , law ngiTaGcw »o»7tf eOa: »t/KV<y ef 70^ 
Tn^/fltjOjlpjJjetO^iTro/oiV-J/tifctO^tAij^^O/ltKflff, 0C/{)775C'^0»7tC ecTnJi^v uB} 

Toi fxivoyi(pu'i~nip-^dif^y ouiJ h^Sifn,; Siiiufi'Ainiv,a'i Kii>TW(totyi ftkt ng^'m'Siy^f 
'n,({iiVi0(\(i(,-7w^xt\^u.Ki^yilovTva- ocpJ^TtujTHCf'^ 'iSicufr Aoyou^ 
fiv3Ti{X7ii;tJsi-s!^xc&H,c>if in thc/ f tcptAof i' «jsray n. kou ciivi^ iyi.ytiiSn ci 

TW O^i • Pie* fXOKpXHf • 

YflfllitTOti 077 lipxoSH Ttw^ov n/MiySJov dhu.cDx.Kov Si 'nniiisou ^ouu^v- 
ft Attniv ,K.oii.irx.Aeitn>UT{u> 7w(,ai0xiivatoiOTnv.ovT[o-ri 'fvnwpovi-Ttt 

/5wm, fuyHVMTn y/ViUM- 'TiUi Si icv^iiaw.Twu.dhe. ^iyovm ^ m- 
ft«euo^o(,Kjo0xAliv J^ ^oof.im Si ov <p\tfM c%}" yi.vi(dou . m^cinpy (jSi ^otp , 
i.S[cwxipv i^Kcd-iivcu ^mv i-n^cv iii^ov.ov -^ Aiwxiht kcujx x.ou ■mS»wv,A\j 
KiVvituxi^jouvou^xMiiAoKcrviu/iuyHViU , ovSi^ovQxAov iA<x.<p-j> • i-n^oyi.vii 
yt^ eicn- nw^os ^ ov (Jhm/uuii Go'l ^vaIvh ctixfw^^vmji .ovkou Si^vi^^To tuxi 
yovli7tw^oviTn^iiuvovTi(,iiSi<pi§eivificiuxTriyjViiifiCfivcv'iycvyi,td§X'm- 
■jo A' xA^iSiOfi^ ovTics fx^vc^xepxaxAyeavTV.^m. euifhlec, SipK-TnvdHveuvTn» 

KeJii^S 'TOV TTZivAloVOS -li^T ik»VOV ^ 2iV 'THt dlgX'7i:^cL& KCU^OV ,iKOA0VS(i 'W 

fjuvdii vixjiiojef S(jst(fHS ovo(A.xTi TOUJ^os • 6V TTO.cnipxyi iffi>77 «Aovcu. , fju^yjv- 
Tvu oujT^ iU3uyi.vvx'Koudhe.- fuvoiir ifi! i7aAcytau(jS.voo' S^vy^ovcVThirxAyH- 
6ivocf ■Tzov ou^iciV, Koei. 'yvovcfcis ovk S^l l/^ cuj^TiS o TScus, Si^ s' /tcj av!X.oi/*x- 

C^OU OUJTOV 7W TIVt.at<pXH , iyVCidliin TnVTtW^OV ol) a.' KVofloijKTrojt^aililt (jHv 

cvic ^'64At 2.V 7Seuc/ht ^(^XTi cAiKa» xSi.A(po v Svou ruv i ouj-m 'Koudbv • xm- 
nTifnrtd Siou>ihvits cpcs ,i>{iv Si^x^rnvfis /m i§cx. i 'ndpj^pt r>ls 7Wi/ni<y,v • cJi, 

«t/X UTflTOOrtTO Tolof ^OV\dAOiS ■'mSOjj&llOS Si h /jlXVCaOf TK I^^TCUJrixiV , iUJcA&J 

ctcV oujTOV Tnx.^x -Twv rmAi ruv h^xth SHvou • ty a ^ i7rotr> , AiAvfjHvov iASelv . 
etSi(M,S^(y/xiov.tiucQ-OjjlUosSih vix^iicuf ,x(^rai.Tou els toc c^vi • >y oc/JTTiK^&r 
fioaniinxTu.ovTUi <}^i^ii Tiifi-^xjntiCf Si /juvoos v^iT^ov o^ov Ts^&c.x ^ 
&* ffvA\«jSftV cuj^yiv , viouflcL& opvyfxx TTDitfaziS ^xSv , n^Setp^c* icuj^rov «rf 
imvo alixh-r^s vv Ttujpov ,il ispTtoTTZi^xTOv /uvCiOsiu^XTHSi^^risii.chKaiV , 
•mifk vv Toujpov iTri/ii7nr> ,cas o touj^os oujtov li fiC>e^aouTO vjju Ax^m oua 
ZPTi fjuvos TOi SnaixmAifuov , uSi 'i^v touj ^ov xnrisiiAcji ,C}S «.•ncScuiov n^- 
lov • 'yvav-iv. ji. c^kS^ 'h xejiOiAvn , ir§o&S'nit^'n& ^tipos aff "jiw flf kti/m; ,«0'» c ^- 

Ctl/0' eCtcUpei t6v fUVdTOUJ^CV • 

Vieji'Ti\n'}oua>vcS' 

Ji.a\v xw.Todovxv^TTO Ttav lAio>v K-uiciiV ^g.TOifb^oShiu- ^csp^yh']^^- 
f ^S-><vo>vyS'','nvS(,axTuTHVVMfA.()iAi'^((if.Aei.x?^c>s'Ti.,vj)Ucu ShpSU- 

TiKou^TTdvTOLC/cuS^OTrDMi czuvcusiv .c/liot^ (pxaiv , CTlOU^TifUlkof 
CUJTOV fiiTViCxAAovatts etff iAxcpov ,»!eiAcyTiv6k.i/Lc)Si ip6i<.ei oe^Tifuvou 
J[cwxSai ,0 SiAetv Tniyisou.ov (jiiTOi SixAviSiS ,iAx<pov UloiiJJj^cs y^.vi^ou ^ 
(r 'Jl iAxepov ojI c/Jox ■TovsSi/jtvdD\JSTOvf>\i5,auxjiSiau.t oi ■co>iHTZu,'tvxo'i xk^o 
tifiatoi ,filivjieji^6>a\v eis TvSeicv-Txi SiiAnSiS ,ov7ti}S "^ KKToexcs , ed'6pc>Zf{ 
nv,Toyivos oe.pw^(hos Q}j.Aot(.ujjyi!X)S- ovvs t ?t<pe KuocLef ^AAij ,k^ i J»'^ ^a» 

C*7'7ct'ptaJ,7'D/lX)<3tr33D'77^«;^«70?J/tttAi|.0i5^'7=Tia*'8ffi»7n)i , OUJVV^- 

yo) TTtLvTe^sliaKV • otKkTViit/ Si^-^v ovSi'oAC)S ,x?^ oujTo) iyi.Q)^niUJuvM.ov%s 
^v 7<^ovaic^TTX.-nv ,os iyi.c^pyet , >U3iii(}cc^\L<i>TtcTDCf inm^y^' •vJSixv.Tmovi 
KfiiAowiiTt Tdoy olkeicdV ,fixMov Si u.cujityi.Tt)CaJTt ,tfli0Soe/pii h j&Zoo'- o7t Si inA 
m^y^v ovSiv ,iAiyov owtsj 6i ovS^o^isii^JletAi xktouciv ■'csvtto Ttov 'iAi6>v «w- 
i6tVi{ff.TiGpdBijs.i'm'?rSiKaiVuu7wpvopO0ticiy(f^^yHaeig , ftoixai Aiyetv ^ u 

ii Si xAti8ei« itJ^ twv rmx.Atucov aiidv cvncv ounzivpn^v , )cou Jcwitv kou. 
•srffi/xffiflt* ■syfiasw» njiKTH(ji}lvCtv ,«Tt T^ yiiv i^yc/i^cfjiJl^civ ^'•smii^^ccpfiV 'n.lin. 

^KJbiV • VM fi(')Q'l TZVIPV 'l-^SUtili fjAv , Vfijtf OV TO CWTdV « TWjAin. , KOU '71TXI 

'm. 'm^Zv t\^TNV(i(A(i>(n.v ets TiwTZcv^iTszn^v^^c^iiV o'iout} (^Aoi7>vs'itsiss\!i 

tUc^C<piyO\jSdiVCfXKCDiV iV yiVOyivOU , -TTJ»!!!» J^n c fMJioi . 

PiQiineJicovcf^ 
locf Tratrac/Srflf ,K£« tf/AoCTTuMf • leti^ Traotic/Kfflf ly e(Ai<.vcvtt{ fMocf 
A TWV «.TAMTtet ^yLTipcsV . u Kfl /u£*' c* TCi.voiyf>x lis ^oiaTicL& <2/ Ao 

fiHs iin^(^c>Scivief ocuT^ , kjxI (^Actp^cauvdV v-mSt.^cci^oi , Tnx^HVKmvcu- 
leiv ,0 ,Ti ctJf ^ovAoiTTi 'c SixTinvcs c^v , HTrienx.TO'KoU(/hc • A«J&«7^f «J^ e!^« 
9W 't5 'iipcv^yn 6c#70f oLoTiS fhoosCv^emv ^xTnczm^finveu fJf oujtiU %ou Wi 
A^aii.vv.^vi^cuv^TU.yHV , Vjdu fi^Siv^g. fxviveui ouiiKi&cu Zv<f)iAljcVTur^ 
lyiviTooDvejLCiV.o^VTWSovcfiXtdilSfifig-Tbov^^inu oierTrSp tvs h»vs ■iir&Tix. 
}^T^(piifM(7]Ucv ,(io/c}V ■(njocwiirav SiovTDi^ ci/pTifXi(J) , iTn^tp^tiaiv ee.u-TlM 
Jhto(<m.(dvu cpy<&&(m Si'it Sios ,oui(/bwiViKTris'yti)' (^cpTTicv .'cs ()ui'(r 7s%i- 
^d.<f\\^TViW x<^o(yefAov ,<ii'niv.T&iVit,(^Si.(ruiJi.7n:iM(ms , i^^THsi^dtn.vcaj' 
•701'. l}ie^Twvairo(/^-jii)VTiylvTtJdV 

Eyi.TOU C)S '0 Hff.fi fJiOS ,clcf (pKinV ^ dcTWKleiVcLO^r ai P\.ipVHc3^KKjBVTtl,\^ 
A 'lPVSC(SivTU.SiK.Ai^(i.flhoct'i(3jJci^iA/iVTH /jl '« '}'H • CTTtfTK 0^t<$ Jl)- 

C1X.V oti'c/Jo6liTi.v^'o-3yXx^iiSi cco^viv xAniis ,ovifi&s o(m 'mv eu6^c>imv 

(cnj^piAIKM.OTl 1] 6(S)ivT(X.S o^KHjOVTOiJV 2^ Si OCAlfBls OVTUS i^ l\g.fifJUiCr , 70 

yivoshv (poivi^ -KC^iaTti &i Si^dLei' ,'rT^co' nhv kAA0cv 0o'ivii\gi,« [AjcMiiSiicm- 

f Of TTEeJ- 7HS jhKmAadjO', l' J^ V xMx 74 715 A^« &f ^KC]A(^ ,kMx (fk Kod 'C(PbV- 

TTxaiMcpcivTtiSV .iiv Sic ^&xcriA^cr Tzcv Sn^civ c/Joii.)iwv ,ocpiC)Oi inxJiS 'iiv'cvJ.J\. 

fJL4>! KTrDnleiVclXi' ,i^KmA^(!i.V o'l SiOliAOI tS c/}o(i.i\3VT0S , i'7nh{fWiV cujtu. 

eui^cmv Si ^tk \\ff.fifjuov ,:uiu o'i iraZSt^s TOvc^ecHjVvs-i^rr^ ouo o'i (^Aoi Koei 
01 "wcZ^kcf 'tiifovt iyzJiovTti ,a/^7m(mVTis Tcty^iffjiKTocfivniififxjcv , KoeiTtiiCf 
iM(fiou>7i'Jovff ci(S^V7mO^ ,{'0vrDV 'dSav cS^fiHVr- xMoi<KkMxxv ePnczjoepnemv. 
oiySM ,eiS tlw kt\ iu.iiv ,o't j .flV tIu) inAoTtivvnanv kMoi Si «f cpcivJc/hc 'i7i^oi j, 
^s hcK.2iJhc x(p tav y^^c^v l^^fdvot, iTnhifjuscu} 7x>7s Sn^odoia viaxv ou^ya- 
Piioi TToMfW^ ■'iiret oiii} vi/f ( Ai<p<W77rfli/J ccftifTKf ovs ep<^v c u.xJ\fuus oep- 
7mcciV7i,si'(PvyoviAinive'i^jhouoi,'cTii9tav7T)L fietvx 'cKCcfifjuff i-nhy/.yii 
'vifjuv ocmKleiVcLef Tov c/}3<iwv7U.. iK.TUv ineivov ccfivTuiv , 7reMo\ KoucHyci^^l 
eticfjo^ ZcTO.^r») 'TwAifjUvmv vifjdv • tdvVi/ <Ph 70tov70v cvfifbeiifs , o ftv^cf 
irgoca.vi7sf^o(.<Sii. 

ntetTWf XfS^ifTcV- 

Ee* Two* \{ot.fifi.ficL(foTpts^ls ,Aiycu!iv CiS Snejicv iyiJi-fi , awfjix (jSj/ iyof 
•S c>ef Kuvocf ,Ki.epx^nv SiKoei 'Tr^cawTwv Kcpns ■7ffi(vyiff ,"^vi^S , <pc>- 

V nv Si,o(iS^6j7wv ■i\giSilofjilli';i Si u!)i aipiv/ov o(ovs , ci!/nyjUK7Tm^J 
•mhmov 'n\cfS(i'iMyt.,Koel'i>v |«Jr ^^cvtk oiiH^ei-St/pcvTtff Si 70O olAi-mxPts &' 
"iiyf^Kj ei'4«^ itWTUii «♦' oAo»' . i's7 Ji «Ta^vs Kod x<S\uj!>x7ts Kcycs ov^t rf 

ItflflC (!)p ivii x\i6{xtoA.iiixAiuu("yov yovMt^giXMxlcvlJkHovoiuoccrplV^ ,pi^ 
ti(r ocd-^vcU)' \u K-nxiulavdui' 10» o^otKSVTa, tIw tbutbi; C«at?\eiau •7ra/3t'A«j2>t. 
fi^Six/xi 7^v ecAA(pnv c^xnsvni • h ovcfixocji/Mvlx.eucdnfdvtiSiliaj^iy^ 
077 Kou x?A^v lyHfAcu^nmimiyti 701/f TroMoiJf T -TnAnav siwK-mom cun^^ 
yuTy^^ftxr -m ■s^yKet^x «^7m(mca.,\CjT'cS'<^K-'U/KCuje(,'cvtiKi, udfifMtiraf 
M^ovm,iJ^ -rour «ZTHf c* «f 5' Atra^cf o^cftT^pinclov, ly ?»7^Dec* tTraAt 

fi,M.0t7{wcJllij^X^cUUyfjl.XidpvMcCwiio)'m?\.(7VUA(n)VTl(, 

ot^^ax^duyiyfjix^n hinv(jK,<hoi^7Tdlet-^^^eiv^^-i> (UvtyfxK(>v^ 
'jou-Kiipvifi Sih iixfijuiicr ,a xmKTriiouuTi tIui cnp IfKX ,(/to(jeit ')^fi^^ 5PA 

Tra» TTI) !/b'<'Vl' ,««/ 77»0UJ' A«Siv yHt9'lQU;75 7WI' K9^(^/U«'6j», »UKi'? «TTliv t'^ 

e/)jf ,«7n'K7«»e7i«a^(rtC«-7ouroi/'7&)f(n;ia6a*7Wv/oyui/(5oat7riTwJ\(Sb'J».. 

piei TNfrwAiijTnKSf • 

AoiTnei 7w?7tA|M()(JioLo'ixA6)7nK90', 6>v ocp-rwi^ovcm.Tvi n^fiftaovff 
p y^-mcQ-icM-isxSiSStii^^-ii^x^AoTt l_^ov ,0 j^uZxTBU ot^-nuaw. (moi ^ 

Kj4>{^e(r,j<tfowovov.«A6j7m/J^,(tuKfov '{ht^c^cv ^icoii»Sivi.(^iyivi 
l^fiTl 'nioiinv aiii^ 6njhcuo( ngiAct xciyidct ,ii^A»y xAc^^m^ IfiiVTrcC- 
lov^yoy ovyxy imji^m Trot P7a? x^ovcrdlng:. St,chc>( Si CxmA^ fA.\i i^m^sv 
^Sua\i do TU , ^ihoLuv^ cLu-i^vlv. THCf 7roA(i)f • amixyAixjv H inff7wA(4ji 955«- 

TOV ,Km1 XM0V( jiUc9T}(pC^0V( ^-fV ^^AoVfJllUoV hoCpOV Ti.Afl^aiOV ^cf.TiAx fha« ' 

c9oc in -mfSii ,(avAx 7T)i/f flo^cMXO-.iAsniv <Aifl< o(i'ol ^xAd^Tm^ hfxcr n^'m'Si~ 
^<ihMyQ^H-xt^iKveiTvaA'xiii^t(ji.0xAo(avoftxTt,'i>y<lvc(<i6iiVeuo(, 7ra- 
^ui>'iy<pv<rfX7nv,iTaK/ivoc('wl(6iiCouoiff-ovTt(T6vTt(xA(iTn\ig(.(iTdK'Tetvi, 
Hj fr55»«-<9v 1,2'JiAxn.viic r vtwv- Pief.tiic^itO'- 

AiJivdiffviojhii t,&aK,Ai3i>(iykvir> iirfmrvft^Cfi^ftmjL^/bv. o/yne 
^ Si TrejJtO inAiSov yi,v(a^ xi'av ,il ^ aidv Ai6cv,Aii6n( i^ 'i> A'xAn- 

SWi^Sih-vioSiid-TmSxjvcvrTWViouniicimic/bv , 'miiit^aa.ioujTH 
ei>ijivxAi6lvii'J,'iSTi(!ti,v udi tS rvft^a twv 'muiiftov. tuxi. iifteisi6iX(Jccfii6x ocv~ 
Tiw, olx ly Aiyi.TVU • ntei Avr{iCj( 

rrr«'« Al)<}UjYV ,if TW UTTO -^^v t<^'f «• C%}° J^,44''^<^f • "^ «W «•'^''^''f ''?^ 
A «SJ^- Auff,^ -jrg^iJTOf Hf /«7> (atTwMiily^v yotAvMv xm ot^y^^ov ,koii mx. 

AfljvTW • M <Ji 7^ jM^TW M<^at< Aiiyrav fxiTUtcpi^CiV vTii 7iwyiv,c^ f^, 
HgtT^' A/7nv ifteiJt, ou) •}»? J^ ctiicpi^i r yocAncv tm T oit/lHf ov . ('AtfD v ocu; o< «*'- 
If6)7ra/,07J Ai/rTiirt^ jiy tw utto y^v of «• ly KgtTai/laJfijv^oi/py/eLov •m^cpigit. 

Vii).KtUViC>(' 

XlViet (pXmV ,077 «y&TD? H V . Of (A" VTWAXflSetvi «y&TBV Ot^ (n(f^piS(MCt, 

6fl{7ii7roAt;tuH^,K^i7n5T<',u6)V'r§(U«j(«.a^^^vo^of (Tdtv mMcuf 
f<«'\o6£C,oi)clV 9reut?o56;f .oy^t A«7ri6iiMf ffV/U/aKp^av.-Tjycff r »av70u/fa)V «tte 
e<x* iv , K Mot ffvM«J&o'v7i(r cw> s'» /w'vo V , K9t7^'5<o OTJ V , icai ou^rof 1 7^ A^'7W (Jir . 
i Atrov oui) OJ A«7rifloM eiiiAofj&iiOl -fV ViiipoV oLo^rV, Ktxl (Stf 0V7tf fiii ixJ^dfdici 
10 OWHX,V.M(^ T5V ^i tlMoVpfloV «'?&7Df ?V ,ICflM «Tflflwo* xJorS' 

f iii ti PiexKVKltV Avvt hoyci \Lou. nneJi KVKyov 7»v d vjihiidut tou 'pf> «««f cc <p«ji», cti 

•nilin^^^ci cuiTovo^nKjoiTOSviiyLou ouj^{,evTW>i(xneivcsKjont{iH^^6ii-i{^- 
Tnrt^ei ^7>v7?v Tdv ^.oycv KM i/uu\ ffV/UjUoi/pTVfajCwWoTiAef^fijV/ef-Hjjjp 
ucf.Kfi\/ocf IMyiv S.JciTOt , eucu^iieief fi0\ v(p'ioujTov • 

rtei AaWc/btAOV, fOxl JHOC/piOiVOCf- 
AfflV OTt fMVO>tdhl<f>X.hOV Koi "HOC/fOV .H^iitg^icDKTlVeCCU^netM , [^OVCf 

f eujTil ovmt ■dhu(fbc.Aot Si^ntiiimt Trfifivyi.t 'rr)£0{iiiT>it , c/lii^i3i jJ^ 
vv i i<.oc/pov ■vc'iiOduSi eti'6§6)^y inviJioiov ccfihyocvcv.Kou tcujtw. 7iT«pw 
yit t^^VTtL ir^otiiTvlt S' SvJ Myi/AJLnov , '^v vioviov cfbuc^Aoo' clv iv e^tnv , 
ti^teit ioujS^v (Q^ 6ve/({h{ ,Kou<rkcc(^cf) ift^x{,ei{ idchecamv ('■aifl.icy eu<&o~ 
fjihoef <Ai h IjUV6i{ ^irifcim TsKoioc cDos^ovm. ci{ HcdnvTO A 'i»^^c{ -n. vjou cfbdc^ 
Aof c!)o>K6fJUoi,ecii/jLov AkjB^ oi/ Kod (jrpo</}oov 'cvtd{, 'm-mijfUoi,ij[tcw TsKioi 
Ti^ ,iv Tu nnAeiyei ^•m.^Jiimvnu ■\uiu'o (jSm (fbuc/bcAo{ cm^iTOU ei{ tIcv yii* .. 
h Si 'iKoc/pocf^ii^Ajlqiiy tu TnAK^-a- ciovK^r^tKBfov 'iHocpicv lu.hKycG iKhd' 

tn • iHpAfli&t / e 'iHOC/poCf VTlh TO» V.VHOCTWV ^TIU^OCnS TltifcS iTclcpVl • 

Ptei ATWAeWTWf ,icaM M«Aa*/(i)K!f . 

En)Uj77rff>l IXTtlA(tVTHCf ,K.OU f*nAeU/'tCdVOCr , if «juW, iy^ViTt T^itUVK , 

A ^,\i6>i •>)> A' ccAniiff ^aXi TViovvv •KTtcAavTH Kj fA^heuii6>v ^incuiii- 

ycuju <M«Treifla Si tIw Kopmv f*iihcuiic>v fjuyMveuoLoTH^ eici^y<<.TOu oelt 

11 (ZJHhcUcv fM-^t^HCTOijiito^ -iv Siiv TU oiJvJc^ &jviii Aiovy>{ KouMedvviff o\ KOU. 

KUVCWCVTtt <P<^viff ,i/i^iAd6vTti{ ,OcicUpOV(n V>Vt TtS^I CCTtcAoOVTHV Jil^Si y^o 
VCV TWf AieUvnffKOUTDV AioVPt i/lih^VTU)V , o'i iiCwiiyi.Ttcw-nt [uv fmAeCJi/l- 

(bVi , «f TtcjoTtL TK ^£« 'icfb^cov eior>vff /HtTOj&tj&A^o&DU • eiaii}OcMovn,( olu) 

eiffM-TWAiV ^cf)i<J)li[M^CV o'l TrS^'t ()CTtCAcCVTHV)C^ fli)AeU/iO>VeC,dff fi{ AiOVTKt 

fjLiTif>Aii6iioKV neiiKxMit^vcf- 

a\ ot^I i{^Mi<^vt Acycff i^ioiipt ■O)^ K.'iVnyi.Ttvemoc/^KTt{ iycVir» • 
K i!toSi0nfUKaj.TtWTHveiff'opcff\^TtLVTh(mtyu.v , 07n)V iTvf^vu/ ou^ 

KTtt ,6ii§^xcnjcv n^TtcGpCiBiiVeu.fv^ SiK'UHiyi.TDUjiJTtc{ I(A)t7Wj|u£iio' 
vlw ffoL^KVv KOiTH V ^fuiKjiTi Si o^^tf ;^/x£*i»»^ fiTmv oi{ !i nja^n ocfKVS iyinrp . 
n&LTHdv^cinmff • 

Xaiv ^gd^-rmv liw «poiv/itof ,H' Ttcju^-a c^Vf/Ji*fif J\ec TWf 6ocAc(Tfn{ Ik tv- 
f ^ov ei( K.^{nHV (x(^tcAc&tu .'i/m) Si (J)iKei,ov'n.TOuJ^ov ^ovt^i^ismi v>atv- 

70» TriAecyc{ (flou/Vi^oc&tu JiiwecaS^ ,ovTi nspnv uBi TtcJupov «yficv cc*k 
C^VeU-'o,T(i^(f\^a l^ovAiTt £ii^c>Tmv etff K^iiTHV<<.A6eiV ,^^(j/ eti cLoTH{ 'iTipou/ 
•m^etou/ naf,Miovoc a' Si « Auflt j tp^ei ZSi. culi^ Kvdxnot, cvof/ocTi Ttcvpct , t ttb At 
fcet T^ Tv^nviqc y^^c/i-T^iKAjTvucv A^iKTV^ov tif'm3i.<n.v ocMcLe' Ti, kc^oc{ ,(iMoc 
<Ai ly T^v w ^x<n\io>{ tvycLTi^oc £^pd>-mv . t Atra» yv oi e<Jvoi , SCpc^Tmv t^ tS £«c 
eiAictff ,Ttcjj^o{ 'i^^v (Sy<f.Tt • 701/701/ Si yi.vofdvov , 'Ti^ooravfarAcfoSw (j.v6os. 
Piel TH (fbv^eiov'1-inmv ,Kod th{ lotducf. 

Aot» L{ ocycuoi 01 <J ^v\ivu> 'iTTTTCd n^TtTwpSncmv tUu 'iAl) t S7 ij fiVtCj- 
f <fH{ ecycLv Ao'n3f • J J^ « Ai>fl(|ix t s7» oi^^TW • 't-znstv\iff.Ti.<nc&joctmv ^\iAiv\^ 

rri^'o{ fiiy^6o{ (JiiTt<i>§cTt^oVTiaVTTvAo>v ,'oTmff fjiy'iAvI(j!b>o{ei(!iA6H, 
«M' uTrf^t';^ 7W /ut j^'J^ • 0» (j^ Aop^n) ) i(t9ifli>i'7» ci K«(Au p^ei'9 ^ T^ qjA/i' , 

fl0t/p7«6)l' oi-(ppoc^(i yli ]Aiiv<Jiv &(rHyoi.'yeiv s'» 'iTsmv.ftfoSl^ficou!!^ f^li ft^Afla» Tovf 
iMntdLo' ov v7nX,H3V(nx.vnt o'i Jc>6k ^iuunvii •m\du^ y^hhov-ncf ^Amlrtisi fr 
i-zsznv ■^o>yoy ^iiV lii ou)<V ^i^Tmai^^^vmioi iMu»^, jyxTOftKAc;) !;?(?<«. 

ViZf-npvcdcMv. 
ErRuriv 077 euoAof Jf u.vsji^Cii Ttov ■jw^fii.-mi • off 77c i</biav ctPi/osil 

A 'fiVi OUIifJLOVg cJ* XCTUU.^TtS^] ^TDVTTlV ai OVXO^CV Ti, J^AOV kiVM. TTDt- 

f «Vf \iff.d'ov{ tTnTZjAcu TivdkouiiiAdiV yiv^ciVTVu- (pKcn ii 077 ww ^^AhscmIS- 
j^f 77? TR! Aa QuiTBU ■^/t/2>t J&Al»70 • o-TT^' ^ 4^'^'? • '^*' ''TKff jctp if 0?^«« 
t?;^<,, tA^ ttoA/» ooj^nvcpvAoiTfovTvcf . 

'2s{^iaui.^<fbv. 

tnicrlv 077 )^F<jU(ctf Tivdy ^cfa.v eu \ GzrteZe^O'- 780/70«? 3 ^v (A%hoi y^\i 
A cdcccbi iuitAidLi^,iivi<pvAxasio^xKxov.i(p'K /iiAetK/)u!i^etttAii(isf«- 

TivmTO ■i}<ei Si li ci AiSetxc^Jk •i<XLftpot iv etii^ IMAyicno{,cffcpi<.iiivT^i{^eJicf.. 
Kou.^y<c ^y>.Ti^iijcf (Pi/o ,ed\A^AoccZ7> icu7i.elA6k . TtvTTo^ {icmvoii n^- 
Aou KjiocoipTnj/.ojoMiy foort/. t»jtaA;<9o>.t7n 7»u'9u(Ai liofix^ovTiw^Q.vcmi- 
H^Viigov yi'' ')Qivcf6cf.§(mviiiKeiVoui\ff.^\i<^.fiyiA»^Hff.AitTOUTCc'ni^o^K 
TocxTrB^l^v oli^XKAiitSofTHofdfX^TrS^lTiwSoiAKTfxM^rrSpiiAoicmiciiSiT* 
«itTluivouiy.VMCTOv is>ifjiSMXCiuTUV(>vcfcx1c o^«tco»7W , «(jn'>otj4v eJfcitca», 
cuKi'77 ^iSvjotf TTi/f <53Jt'f ot/ , « AAot Ttov Twcc</b}V oujipv • tAe^of ouu 0) cci'Sif6)- 
'7101 ,iBiX(mfiiSx ')Q'V(j^ ftiiAx , x ii ^xnAiif tiyccykv (/^icziji,elcfbv , 7t)V(puA«iot 
i7nn<.')eiVcLo'o^c'.xjavTix.,KciiicA8cAfhf4v6c{ 'Tr^oauviTufixcQu- 
rtet Koifov ,yMcBejioip'ii>f • 

jLCiv^nnol r>VTUiV ,c>{ 'i<>^v iHKThv ■}(^^xff «*o^6h' ovTt&.trasSiovtc 
^ £SyiS6\i 'nf' linv .TD iS^ xAviSiff , XTZOff-T^^TwAioVofcx , iHff.ipyTW}^- 

^x^ti H (^Va» • ?!/ Si ttoA/? TWf vtto v.xAev(jiS.v\ii9 cpe ji«cfbf • t Atrev oc«; (» 
«wflf (bTTOf ,K9ff<'f "^ ^ejidc^ic^^ kjxI yjynffo) 'mxiPVTVi^pdlf, Q.cvtSy.cmvTriff ■T 
tiaifjOCtJTo) if^AxcmvTovf^ToivxfiicroAvfi^v. r%et cmvMnf- 

tyouH^ crHvMnt , 6>{ iv IV n/^nv ici Jnsjicv Ti . yovli (JHf fii^^Q.itc/ucpx 
A As- ko^ivtl^e/fT^ufltvtJiJTH '7r5'0fTn(pi/K«<37Kjt«tA<a'.7t) (/l'(i'Moazy^et, 

'ocpiixs^ -fiioLUTH V 3 <pu(jjv t vvcfiv ^ Ai/ SSnSdk ''n SixAiiSetx oluth tv^^u 
»i'6)V»i>(J0/i»^(:av.(:aUAi}i'^0V7>7a 7ne/j^«)f«7flf ^(otA/cLcr^^ty 0" /i5v;(;vK/Atyv 
^v j vooif J/d'^ na' 7a;)<tiio£ tist?. , 'ovofix <mvMx . oujth ii '^iii^ticf , ttc Ao/ttw 'VzsKoi 
ov (jvMxfiCx^ovcm , TroMofWf a^>oc^t7T3€/)£^«.)y Ao'n)f ?v t^ 1 ouj^r^mAvt' 
ieiVTHV7{u>vocovcJ\/os^f, (;ij)0c/^i2 v^ Aouj^(f>7iv£ijfiXTJ ')Q>ticmfdi'Off , cf)i(PV' 
yi,.c^nyHax'fi ^ cAnapnv^cf TWxAvxvccd^Tmf t(^&j(fl(>^»y TWf «/t<f vj^-^ty t^ 

neelL AeucfhcAeV' 
iy^uri 'tS^\ cfkucfhcAii ,d>{ xydAfiXTnt KXT%,al{^xti 'm^AjofJiix- 70 J^ 
A «woJfc/WTacA^aZiTOu/Sjflti/l/^av.^JCiflciJiJtoovwV^jajfbkeititui/^j^. 7B()^«:- 
Aljfltf .^B/OUTOV • 0( VTl (WoJb/^^CJO^/OI ,)y xyo.AfJCXTDTroioi , n^Txarti^- 
«^fl» o6*()^/(W7af , in//«m<pv)t97af tpgV7Kf K^zi Tcuf ^c/bif • c/lK«/b£ Acf 3 1^ ( li 
cft«j&tSi»K97af 70» t vot Trac/Jji . 0/ Si xSS^os^mi t At^v cc/))/SP^oi'i' "3°«''° "tb («Va- 
fiX ,'o ei^ycccJXTri clhilcfbcAof ,xM'ov^ 'iSTiy)>{ ^oi^ Kouvciv Ainijh -^cn ^ tou fcx- 
^(/JtfOixvo^dyyi^-yfxfiiJiXJot, miji^fnffitsati, Kodj^fccclofAivfi vocvs. 

f iiti ss Pifti^li&O'. i ci^cHioiJnejiKKaum-miK -nujTvc.tx^Tm^oym cqp •na ywTnlof o* 
^»t&f T» JliiTTVOt • & A« Ai>'6<i« t'j(t» 8^6> . (^v<^ ^» 'nouovioif C«fliA/l'f • 
y*fo»70t i) (kJtdi' yi.rovoT» ,i) o-liCf Kid^.annv •o't'nol^'^ai/6k'jn>u<f~6b KiriSeu^ • 
ei/>o£T4f <JIj' J^ hotc» oLo-m ^'mj^K,K£u{fxenK,tu •nvdk td* tbu 7ra?cf f /o» </)t- 
^flftffl» -lAtjo» oab 0« Tro/OToi.t/VswKJCo (B;i»^tf,C77 rti ocpVi^cMjTO* J&('ov oa»' 
•loi/ jliK^S^^oLoiv •o)t<.1^^a4'n.f «Ti 00)75 » , ^i»f5af Koi 7w'A«';f «^•j-eTJvdlj' ooJ- 
•mv ,Cof(ov'muJ[dkaio/^oo' 0VKKanfMv^pi0iiiiiffuiTi.s adiv ^TViC dvynTipeuf 
i^;)'A«ja»iKTSf7ro'Atfi)f-iu>tt7a5^i>/<«7» ozty«flftf<'OTC»Tif , l7n'9f oTrev 7J»« 

H9l7lS7<0TX» 7W» BpqjiHMJI . 

rfet MlJJoLO'. 
EcljMlfJot^TWf ieA^?(§^'l'<'<''^'<«"'' , <i)0'0'7n!/(f7l5o' jSoi/AOJ7B , KMvoSilV 

7J lUi) i^eui Si ^Vf^Of KSi^Taj^^Aet^rf • Traf ^ ftitcV tV Kc'f ;»? yiVi^ac 

jSoao , Kijfl OiJrStf tlCWK^ilCfVlOV- 7i^'o(A»flef "j(« tJt . teio"'5(§6)» ^' 

eUH§ di.T^K\c(-KCuJ)iK<p6fi^dbe/'TVi')^iftK'7dL, TTl»Df t^^^VtTO • D» <Ai ^yclTHp 

CUJ 7W , HgtAl) 103« C)^tUK,f*yijK 7T) »0/U« . f 77f J^ ^Av CLjUltw , ^'f « TtW TH f Ot/? 

y/e/oj/xfi-ocu; o/ 'n'n,a}li^o>7niicvv.iiM/nsivoi'ip.l^i(kca.vSi,ot (/iv ,) •z^\d • 
« J)i^£^»f "miv Si,iT^o^K'm-ii o eu tfitAH i5 fihjK-^Mnv ^ ot .StffotAoI cf&vT^f 
il6pot^of.ii:4/ov 'TU iQ).(n'^ovi 'nv fiiov ^c^jjiyCvi^ToiK fifijdbe^ ou/^TU , ico^ V-SJOTf 
K<xi jSswo' x<Ki 70?M« , «tp*a» c /t«u^f iifoaun^^sKcit^ . 

riQjLrnpvovov. 

K^vovnv ipKffiv^oTl T£t>u'cp«Aof Iv ■KAcwKTtV ^,atJfiKjeS M.<fiK?^«(f 
y i^fpv-^vSiTOicvJ^ccsp-in^is^^lv vitu £(i^av(^ '7r6vTt),'7Siyoqitiv'x 

H^AOVfd^H-SvSiyH^VOliflSaiTTriSTOTiMS^toTWISCVOfiKipiS , "S^CVTZJ 
Ti. ,\(JM. K^OtCf (f}K<p((63l • « J(J. JS ly jScoi» KyiKvlV ioUJfAKSTiV , i<p'tlV t Afl<i» Wf « 

KASo^^afT^Sp/ov/uJ^o» yn^vovnv ?.u.Teivc/i.o'iSi .dtdftMOi "TrC^nhewvcfd-tUfTTiis 
fi>avcf ,i6oujf4K^ov ■'^(mv ■ff, -i» fJ& f*iyi.3tci ,futi^cu . (Iqp SiM.(pct.Aii( u2i 7« 
caxpvl fjun^du , tuxiojftcu, Hb^KTXOVKllycv^nu. cjaJ^ , fiKn^K tcou •3^«t{k- 
*!r^cs f>vSTWv6KJiio^ovs fv l' At).o» 77»^,&^flfKAw Ttu/Ttas 'm^iiAKCi.v ov<mf 
yi^vovov Ttv JiKOifi ivov •'Titia/Siiti'7'v Mycfdiov ^'vmAK^ov aJ 7>» JHs t"j(t( r 
Xi.(fiKhKS- nelrhoujnsvfiv 2:i(nj(j>ov. 

xmv'oT^yMtvTOSf^cf.'n.Z^(^6tivm7uv'i-zsrsuv -KyvoociZTtcfoTt , /•zraa- 
^ yo($£»,Kzw7w»o/Ke<fi)»«i/JV»Wt7n^tAoi5,a£*'Of,ico^/ttij<)t'A«w'^c/bt77ai'«f 

TWitvidtoSiiTriTeLCiituxicl-mhmvouiziv^o ^los- 

Fte)lt74fiOVrAau;'K9V,'3«DM/'»Oi>00' . 
A/ OU>»f OiUU,5of TIBlfftAOJOf .&$ (/^TDU^V^lKJKOt/K^-TOfl/Wo'»^^? ttS? S 

K /ut'A/77,0 fjuviis c* 7W Tv^ujSu i(9i.7r»'fi//t rpi' 7BU HSipocvtv 'mhvetipDv , 

CffH^tKTDUOt/proi^-Of /c/2iJ»o^«K9»7W i7^'p(i)o^«'K5»77 7n)'«<' tTnflo»- 

•7«7!,l»t£7J,Koaai'«ST('jav7Wc^rP»,ia;aou''3oo'./» aJip 7n)/i»(jaf a(ra'vj^ca7 
KJV.o^^tsT/iTi^.fKs* ^^«'(/lctJaTo^.tj^t^t-joiJliTD/ovtAi^j -yhouJMs Tno>v fliht , 
t7Kf «'ptflif 5(0 ASf <J^ oJtw ■ar^«o»of w.»i)6a'o«f ,t AoTrefli/jMofft» ^ocvvjos «- 
(2;tK/j»7» Jl'o1«/ 0/75, (/^ «Mo/ /«Jo/ , (i'Tt </1h y^ifiKTVL hn^^fdnoi , «Mii </>» k^w 
mhveiDiOf-os i(/2i» t^ TneLvilv t^«flt 7iaf<x77fof \Kjtv,^hofxK^v o^«xa)», 

JOzi TtUJTH 7H J2>07a'vK ^D(TO'/u£*Of ,U}^<X ITTO /'Dfft "jJ'» ^OLVKOV t'At^» «C«/ 77- 

JiC.OTi 7ioh\ifi<fi(f ii}^ouj*3i , Itto t^ihivs SeU/eVTVL (>li(sTI0i,1\ 

ptei 15? rao6iTH8«A«TfHolK«-'p<Ai7W7iBqtTaJ7W/U^»o»M'^H9»ti'Tu;(«^ 

'JU^ \\atM oi'/ )4 ^Vfltf , ^' , Tt cui^ditPf M BkAoI-tJh , » «AAo 77 r j,<t.f ao/or 
^^r-CptetJ^afaAofiitrou-rri) y^oivKOi ^iioiiii^iA.i^,cU6n(DiiiioS'f>yi.yoff ■§¥ 

Ji H5Al/|aJ&(f T7(C ,t» 701/7W U-^rt^J^JJtf i)» 77a'*7M« kOAt//Uj&(f7TOI' ,K0Al//<j2i&»70f Jli 

c» 7IJ A/,wi£*/ , of ojtf^ai/ ay s'f 'f ei' tt/ 'n6Ai,ou)'fa J)iKv.oA\jfifeiicm.i ttf tdik Is- 
'mv,v^(j^\n'o(f&k(j vicf olkftj/f io' '«^«'f «f 'iKcuxf ,<f!KH3^vft^ii<mf WA/f , t>'(pfi(f 
a/)7o/f TTi/fflowcf^J*'^» (Ai T&jp o'imtiiV 'mvcPliJi^w, oa;7>0' 4tuc/b'(«c*oO' i<pif or 
•7W ix\K-ffH . ly ffi//7t A«'o»K «f a<;70» 3 j(flvoU)', OTTOT^ jt;ei/«&» ^t rtf/r> , »y /uu </!«? T 
«'Maj»ixA/td)i' }')^vsJ[cwMT0?\.ccfiCcuetf-iCj'iAiyi.T'7rD\i'TOU(r,'rivc(f ^iMil 

rp ^r I ')^'U<i>V KTWKOfUcd-ilOU OUJTplff-yKOfM^iiV Ol/f «* H-SiAoV ,yj\.OU;KCS fl«f- 

A«an()f titAH'J(fiy ';Tfi>/7V5(«» flneiuflixAocff/w.iiTRaAno . finiMowsSiccu 

7BU iK 7Wf fl^AsC-ffoO^ji/tuflA/OTCF « «*'o7 ,6>f I» fl«A«7f H 0/KO,K<^(t« jufij/^a • 

Ptei BtMtpo^o'»^!/ . 

Amv o^ JJ)tMt|o<por7wr UTnjvrTtf oO' /'•siiraa' Tni>o!(J8f t<$tf<y • ifiti H 
p 'l-ismv oi/</t' TTOTt (/btt«(/\£«j«o9iw 'iTffccc&cu , oiJ(/l'fl 770t»7Di TK Tffnycir 

TlTif « A(x'jS>« «' >0C'^ 7n)7t TO/oi/TO» |;6)0» ^V ,KOU VCWCU «'» £VUJ° * A' <P«<J1 

icaa tIio x;M-(ni<fbc§ov ^ncu§ai4 «*tAa» S» <!li » ^/icu^ctcicf <pxa) ,y fnitigo^i fjiZtr 
At'<S)» , oTnjSt» (J^o^otx/J» , i*iaHSi)^fxcu^(K. • cXtoiJitfhhoiKniviovvv yi.v{<dvijC 
fli>2/o»,y«?«'5(0»(a<p«A(!(f • <i<A<^«7o» SiAicvm ,ciJU)iciiJocpHy^ii<dru- Koii 
Zi ivii Tiw 'iy^v cpumt TW^ K7W7rvi.<lt ,SSni6ht 'micusoTKJi^xAcitTXxmftK tTr» 
KoAxdet-^jb ^ KAi^SiO' ,XT^ 'i)(et ■Cif^i§o<pov'rns h ippvyics Kiii^ ■7>')4vc& KOoJit 

^OS ,\\^\0!f 'i^Ot.yidis •'of^OKV n^TVlLcm^licStiS HKK^^V ,iMil(9^ 7W77Dt- 
^KSxAxayiXyOe^LK ■OVOflKii ?» T&J^EETAof/aTrTJ^OJffOff^if Ktxiicw Vn9t?o* TMAi 

^srfljii^CjOro/U^C^^ef ja«Mo»(Ji(/bit« ^Oi'<j) , ii i'T77r<i) o»0|U« «1/0« 7nI>o«T00'. 
^x<n\As (fi KfuooJhc^ocr uro^' Tw/tit^fl^a 7rD7Dt/uu o/jof J^iBvi/^tfAccIi/^' 
oaloS la o»o/<x 7t AjiuoJo; .«nifof (/In o^os^^m^oCocaeis «<n tA/'o ifcrrfccdiv Ik ^- 

Ato)? Tw» /«#,5i<i)» TetTH (}i 07n.5t» 'T ncf.eidui' . 7ot J\^kMk n^yifjj/ott • c* (Ji 
7Zj/*t(r!a 00)720» ;)<flt03U«i!2j thct 'yis f^iycn -c/l ov <fincou7w§ eciKAtJbTOU- ctS? 
vuio/f </li ^» t7Tf}>o» of of ,&o»0/U«5(<'/tt(Mf«. 707i A 0» 6)f Aiycu^v o\ irgO' 

^^01 ,\i^TW lutt 7^ mfO^KcnV OIXWV, AlCiVHflin^CcQiV- 'oTTlcQivSi o^«'x/j». 
«'/ JVJlt/jatJjroVJoJf yOjUtoLO^^KOWTOl/f uAo^O^/lUJlff-O»'?^^/^ K/)i£i£iM^O<po'»- 

77i(reA3zd/,7»o'fof c^t''7r5)if<Tt.ia)aii7iA/u(T0(J' ngtTtKgtif, Kxi to. BneJ-ti otTm- 
A(?« .iAt)ovoai>o/ '7r^oi^ei«<,jS)tMtpo^o7T(»«iSx>oJji*t<'0»/.t^7m>«<JOi/,7^ 
K(ju<nM§» ^fccupeit «'TpAiooa . tdutdu Jli 5/t^»o'70f ,'7»yoOTC»tajA«'o3^ o /tu- 

■^^' rtei.PtAo7raf,Koa'f «'-srazjr. 

A<n» oTJ 7rtAo4 « Afl<i» ij^o» ^('■(Sfzjovtf iiTroTiTif oi/f «f Tnaret», [JLVfiSivai 
^ (jJUosi-ism^^fxiicuf Ttw oivofXKov ^ycCTifK^iru ^ tA (SLuTVc Aim Hj 

•zs^T^TitAoTrOf.KT^ jtoa-aj^^rS^rH^otflTJu. «'^ ohcftKcff h/« 
iTrOTfTt^ouf vi/f T' 7rt'Ao^0' 1 "SJsrauJ^oux aidStTUu ^ycCTi^K ocutdv 'it/bKHf-i 
icdf &' ot/f>'/U« ow/V u ctvKQijhocanu ■^yniov oujJ otj TitAo^j^ 1} Afl<:v t J^O > ajAo7or . 
iyiyfXTrfc ^^T^ TsKoiov 'ismi uTro^Tiftf «. «^ TmcttS ii tUu «ij»» , Vp^T» 
<f^nDv, «<$'«u /uurJoo* nrgoimmi^KiQn- 9° 

ifg. 'THCf 6c(Akojv.( «(^KavT' ^S "fy ^iiioi Twvinv ^o^ttS^^ j^ {PvaiJi^i ^ 
a! CiCt 7!7Koiov vv v.^h J)ouiiyi.^tu ^v^ TtwnxL ^ctrK^ovTH t/Vc oii^uiTnMS. 
jy^pu-TW oi77'«,iy TTOTOjttj oiur ly tKfivoi' • «i) /ir^'7pu«cny»/ •joOTu^jovj^^ioi/cr 
tPiifietvcu.^TU. <pe^^o{<T tUu (mTHe/M/ civ^ (p^imvTvcKejiov ^\^ cf^Kowtmv^lx 
ctpK^Kt ^^ou-i» Si^lJiciK7s>S^^^K( 'i<fli}Kk.vtJ^vov tu^rn- cSi^^^nji^ icwvii 
^yajcf 'o^cti.tiTHi <? KjaAyci^v TOTi i€ccaiAA/av- bfa/ijTOTi ime v^ Tzi (^'f- 
/««7W cuxdviK HV ,6>s "(rSccffiAicc iAvov 'iJ[i'c(S ^yijcs s' Kuxhov AaCfiJ .aTW t 
fthSivosK^iau-Tit^iOi^y^i^yc/^^TifKiyiiofM^c^.litPHJl^nvdb 'IvK^v y^ACiViK 
^vmm ^'^^vcncuJ (j)K(nv ttvcu 'f> Si^nK^fivii- ei ^^uoDao al (KffiK ij», ouk t^^jiSr 
•»»> ^KcnhiK AkCm 'm^K ecic/^'cs ^ivov • Aiy^.ivu ii^^oit vjxl Ikoiov uBi 2," lico 
^ov^(\^7iwoiprz)i5aAi^KMcr>vsoLpl<^\ii7c2v kMiivitV .«M'«i5<A'o<^i'/co' 
U7ti)SK^eJi.<^S§v ,^(1%.^^ ^ipy^THV ociiAeiv ,XT eicfiKgocycPlcv h •*> xcjcfi^, 
i7n'^A/(n,vi»«fra£^'ot<37D2i ^«Ai)flef,X7r«)f ('xtt •«6«^bU)'o9dA2< tVM»- 
vo&J^KcjiAAiatLTHSCp^v^^d/f- »vJ)io:uS «*Hf iTnJoTniCTzav ^jJO/ukvm» , cV 
^«A/fKTndivw r«70,ovo'(U«77 «e^-of -0? «ucddfjiSMCCf ^v KdKftectTCX. Kinv.Teiveu 
iiiAovTV.^v <p^'i ^ov ^ihAoi ^cSf 'm^e/iffi- 'c^<^!iosn^nicm£\jK(n.voujv ^]^ 
ci(6^ ci ocvTV ■)(^yif*KTW.Twifi'7rt)AK- ci H vni Kolii fJiiiTH^TnAomef. cvoftKSi 

tWT^,ilCi>S'iU)lioLOTH iKTUV (XVTHS^^^ilficiTlOVeivIvKTrDIHCmfjJl^lf^^VmitiCil' 

ifyi . [uju t' "Y^yi fj.t(cn ncw ly (pcjliov ly iMov o «eiof ci toJIh ci6€ts, cfi)(<LV i- 
TTiciv ''d f*Slv ouo iMn fi^Toi. ifVT^ovv ciSivuimm ^KTriSKVcA/ i/l Isvmi iMd- 
GJtvyiCf iKAtiSn ■oujToiSi otcnxvsfdi/oi aff S'v cpoc^ov ,t\^TCJivjivenv oconi ly >ot- 
/<fl<Pf ''/of T^ "tS twv xiA^v jhKcnAi6}S ^yciTi^KedviTtiV ,6bvs "J^VKT^vTa^ 
lU» 3^u<m» eS\9V« ths viovs kM ovyt SipnK k^iov ovtccs h KAyhetK ip^ei • 

Pt£/ TtOV <f * 0^X1*0? i^VXTtf 6)V • 

A/ -aj^ 70i;7!wv spAu yi.AoiOT^cs (pi^iTVU Aoyof, i>s o <Pc§Hau &^ 
H ^yci.T{ficLo''Seto',cuTJv6ycjlKo<p6KAfjiiviyovcu>u^oiiKfi(^cs e^v^^v- 

TO-VVTtO a 'n -^^CJljllvllciiTjSei OCtJ^V flf Tiw W.cJ)«Al)V ,ltj JSVWf t'£At- 

nn-)^ fuKCf ouj^f T^ 'iTi§c)co(7w<f)<lbv<nts i>v c(p6KAfU!V J^AiTwv TmiTtu-iA-- 
i9zai i/l"c?r^(n.uf c7n'(7W oujT ci it§ificd(fi ^kJ^ictukti , K^KTh<m.cf7iu> n^Tiycv- 
tmv a'v C($fl«AyaflV, lOjM s' ii<po<f yu^c>cms, <pii<n Aeiieu oujtw Tliti yc^y^VK. 
i<ti j fi''it (f^KCjtotnv ,K7WKTiivcu ocJIks ■ai^ epcCiiJlMcu ,<pfK^ii<nv-'c Ji^«TFTtifiC)V 
<7iw KjicpKAliV 't cn^yivocf ,i\si(i^K'iA6i-\uxli5\eiicL& toujthv ^■3pAv{k%,Ai- 
3ivov c?a3°v Izpincn. iC] ^iSf Si yi.AoioT£^cv ,-f> ,ocI/c/Jok I^vtvc ,vik§ov KtcpK- 
Aiv IdivTtici-mAidc^fnvou-Ticn^ JiccuKfMS 'T^ viK^ov .i'^<^ Ji ,r> iovt6vti .. 
^o^KUxj i»v odlifi KV^nvouos ■o'i JiKVgnvcuoi,t{^Ta ^'of /u£/«ffiv oufl/oTn(j'. oIkSot 
Jivicmv t/vu KV^tivifV ,i^6> oStmv Tuv'it§KKA&i>v 9JiAc^v ec/povcn JiAiSvnv TSi^ 
'i>voLuvcvK'ndTT>(fju>v\^^TTx.i\^§yviS)liVK^ei<jiJicfcpcc/}oKy^v<yrri ■'<('<$ 
tnAAjott, Tiavlt^KKAei<i)Vs^Ai>v.^a;Ji'i^eis^>cciie'TwieiTiJo('iwxv"yc(AfiK oc,dH- 
IKS ')^vcrocw .i\^Aov<n JiTiw K6nvoci kv^viV<Ooi n^cdvnv ^fiis"^ 'dwoLflTi.fjuf.S 
t§uHJiCff)ciJ[eiMi,KPiiTtsJiA!KTvvocv^AKiacfbufjioi/oiJi,odTav^'o/xii oun tpcf 
}fU> D<spflm'ij%«, 'Tif! » eis 2.' t tf iv «*«flav«M 2>' olyj.AfiK-\{^TiAiTn. ^ hs^ks 7«f • 
SiVC>-Sv(iVi)(APiv .i/uiel ftij^vcmv ocZtou (jSi ysftKaS^ iJ^v) !iCovA<!i6ii(mv • c^t- 
Ao/Alifcu Ji-jiw »voiour/iH3i.SH fUK& Spy^vtianv.TUvJin^yoviiv^ovTi euK6h«u 5» 
czw^htioujTvdff-iitij-mcpc^K/vviiTVu^of t\ff.Aoct Kai«yi3h{ eun^ ,)U3Uoijj- 

ttoHi]! ,TwSiyivov ^TOuirHt Ttw ct^yivei ^xmhiojdLV hvou yutoutcuv , iu ttb- 
Ai;5^i/j3i';uJS*',oAi'>tfi'o^oi' J^j^ny&mjuJv voujAo^pai tw 'nvfiS/uu- ty /«eTO- 

/1/ TWf KV^iv^t KCIU TH{ Cdl^ikiyV cPl X7iy\i 6)V ^-TTX. TlWpi -ni iTi^cLO' et'{ T^ tTl- 

feuf 'fiVO(p6x\/jiov hxfi^aua-S)V fjux ^^x^acujTa ,on KMofjH/ ev(^v ";n« 
^iX^Sv 7iri^'owTtov ,^ ftii 7iw n^yivx- fttivvilTTi ouj^m -#> ■arAfc^f •joC^i/oBi/. 
avTOU oluJ ou njpou, tTTW oi/« ei;\9f &'k o(p(lx?ifjuov c* tS |w{pi| KQ^TO ff af Ojtti- 
»01' A6a>v,auvH(nx.v «^'traa.iy Hnxv» 'n{^x tIw iTi^ou-o ttot^ j t-TrttooyrTO 
/<i C^^etf.tflaujjttoe^ov 'iiaietii 2.' ^rovof c* •joi/tw Tri^ocaTAeioujT o •;n5^otif ^ 
Kod<ppit,ei d>{ ouJiprfC^Vt* -fv o<p6xhfiov • kou tpnoi (MD xTWifhuvtu cujTvdof , 
iou) fjL\i(p^xaumv oTTOi i^v 'nyo^ru iTmimAei Sixixi 'Tr^offUXToiK.Tiveiv ^ fiii 
enwvaw.!.'n ijiit oljjj iA.{^v(ja. ,6v (ppxlei J^a^cu.^ttSkSivii ^tuju &jpvxAM ,i<S^et- 
^x/H-tLo [^'iv fiijhv(mv x7n)KT&vei.Trx2{ jixMout S^v^ccpixhfjuv x^mAltfii)- 
ai' hx^(iv ^ tIui yo^ycvxiiff.T{y{3'^v .xnwuTH(mOf ^'rBci^it , xTTiitiKJi TVf yi^- 
ycvoCf -Tiw KJi(pxh»v {"ssoujTiu) , ly th »d'( oro|U« t fiir' n)f rtJv • ei tbo/^h J^TnJC- 

^K^TAt&l' , ')^ilfJ.XTDL TTDl^X 7W» K»016>7MV «(rfTTfKTfi^O • ly 7Dl/f |«Jl Jic/b^fTRrf, 

euH^et oiiTU} </1n iojm 7DUf «r^Bi^off k7E< ingo7sK^(m.{ iKeivoit y^iifixTOL nod 
cujj xyci.n)v Twv 0UJ7WV ^ o^TrS^sttva Heiira.htv eJf Tlwxyopxi. o'i kou IkAi^twv- 
TZffTiwoieiiipov^u^nv-TrfcajTASlj^mfoiu) Tnxhiv^CTrS^aivs^ ilwxnm/- 
THaiVTav '^^ifj.xTcov ,tcixliA^v eiofrlw xropoui,eii'$§(i>7nv fjSi ovKvx sS^i. 

yi90\j6iixJ/JJo0fJ.^Kicf.TXri{ ^ AOlTW^Kf TWV VHOKoT i At>&f '^(Tlif , 17^«- 

<fikv fiii •jwcpeiydv Tcl ')^if(XTX,o^x'n fiif c>ef aiei^^oi,'^ 'yepycvocf iiX(mfj3Lei 
•rtw io,,(px\h i^nihi^iti^niv ,vvy> Tm^TiKou'vfiei9 • 

VIqI XfJlxl,6vCi1 . 
Eei XtJ.X%6v6}V TVik. AiJOtfffV . 077 01/ y/VdUKAff ^OtiV ,xMiouc/joSi^^xp 

•Tr ^xpoi-i<p6^ovv ^ytTUVdUf' 'Twd^i^eiff ^cjCttS^ (U S^y.ami ■v.ou t^kj- 

/UDV xii<Pouor> fju^^tuv-wct Si 'mrajvcLe' <^v^o>vto, Kod cDxtovto in^ 

Afli/CTO fri^os Ttov 'mAifUQiV y/ViUHji{. xfix^ctdbf Si 3' ')ti/o{ fiX)^<dvu iyd.- 

iSci ^OTCV-ffXT^^v^yuicunss.ii^^mni &!(}>{ 'iZvicda.c- oiiSiyii' vewiic/hcfuv- 

Vi^O^CpiCiCf. 

tvjitCf tCj o'^ Ti! 0^(piC>{ftvSoff ,'CT1 VJiixej^loVTl OUJ TU ^l^petTfiTO tbI 
kL Ti.Joi7mcfbc^l^TDc'6^ViX ICOU<^Vol^X-<fbKei<}^ fMI TOU)Tu]i-, Pj<XKy^ 

fiouieicrvu ^'jt^o^xtoc <^icuJOi(mv c* th ivii^cf. • 'mMx ^ tcod xMx ^i' 
tuc>{ei§yit,ov'fi-Ti.^'mijh(UTi.etff'i>'o^c(, i^tTe^j&oviKa vKtf '\ffj.i^duif-Cdt/ 
Si'i tj{vxji 01 ■(S>h.'nou SicfioTi.ff^TS^Ttov yuvtuiaov tcod ^ya-K^dv ^niTocwifi 
4«V^iJ( 2.V opcpt«,ic/Vov7D jMD;)<av«:i^ ,ov "fcaov t\^TOcyiccoi ocuTocff iR r Cf 2ff . 
c^ auu^TU^xijJLio^ TU <S)ovvaCfi 'c^^yix ^tt^TVc^yei i>c6toc{ ^XK^^^vovaoi^ tadxel' 
^c>v . ou Si,vocpiiii{gL{ 'fiTri 'TTf^Tov i^vaou ^i\^t(^cuvov 'iK^Ji! 'c(ov{ ^icodKAcS- 

VX{ SivcffoCiV TrotfJoc/bcTirjV. ToTf ^'«*fl^&5p/f ioCUflXTOi t6t%. 6iXCtt(jli*0lff,cil 

ipeuv^ irgZTOV Toc ^vAxi^TOcycfjSUx-iuxlicpxaocv ,0T7 c^(pA{ uSxeJi^6>f>i ^ 
ilyet 'Hui {/ A(»» itcm 'c^ovs, Kou Ik Toviivh fiij^s ediTsKdcQH . PiQLVTtlii/to^cLe^tVKcuiti-i^t^cyoof-CiCyiff eue(7s^C((&fitm( euKJbv- 
yMowTliOjV^KMoiiZi-STKxajuK-i/Ml^^hiieiTdh-Tri.TWLVt/lc^K yji\i 

fy> mJ^nrH jK -^ 'f> lA,i ^yiy lOiV-mCf iy^-lSiAbYi ^'^ -i» Kfiii^vovifKTm- 
ni&L fiiAiCiV '■jU/Kaff. 

cc^pVMw^cc.Kj '/6)K5is',ct5p '/6)i'oo'.<ncA4^«<)^iaw;)(aAK»>e^i« ,»JV5p7t 
i^(y«. nteAHf^tAiot/f . 

ZylTDUCi&i^itU^TUii^iPvMK- olu) Cpt/MlTWC^fl lCa« lcflCcTnf V- 

^ 'mS)^Vi i^jnvotitms jiiiouJ(n.v ■o^Acycs MTiv-dif i?\i^ii'^7U<f- 

Eei '^ KifVvff TWiAi. At)*Tna •io' -jo?? 'StamviK'^ flofA«7fi»r I<$0(TO ly 

/neUiK^ d>( 3 ftXTVUCt Z>' cMJ]oa.S iKTiSi.a^TOCS t cto TOt ^ yiTii«S, 
'lifeviioiAv- kM'?» «*i!f J&ofaiA<Jl^ (ttiV''','^''™^'^!» ^^(«r /.«^JofjLu», ic^itt 
»a:^»'Ztnii''7n)AU'0(r'n3t,7495't4^2>' TTOifoteocAixajio» 'r «oii^VAco^.c Jiifu' t- 
KTOVTB.iiA/e/bstoJ^cpofov , cv Tiv6(^ cfbcquc» n^Ao\iffiv oLpyueloKr fS •i\ie\TD 
TieiJtdgCi-ndi oi)Kt^&v^,(xM5ta«^tOT-'7rg>oai7w/t j, o ^koiAAis ucvcfUKnn 
'mv ^Tviv^mhii^v^tiks i^Sj/ ,'l'^sm\si(fl6iv(U^TimsSi,idptuf rf>v A Ce(tr,Aiet 
^tvcfjiKM-nov ,01 PjoLp^ot^3ii\/[g.hovv K^fxy • TrSyiits^heiSiOKViTtcv i^.7a -p» 
^'iir^ixjjjicvov^f^TrcaTwt npocfkajucv- '^ Si fx\ i^mthiSivTWV , l\\g^\{sv TCiCr'^- 
edL& -yii^yfcTrx^ SiwJoiiXM ,«g.A'cv '^ciov iUiuiipKKA^nlHJiv / <;fetTicu 
iio>j\?^^vti>v fucdovTtu Su. 'i>v VI ^kkA(k Aetofiitfbv ^Ktnh^et, a/^f'/eu •joTo' 
'^otjiv.KTTc^i^ottmff^Tiio '^^u.TiotM K\iTU)v .^cnfbi^m^ei-xjTnvTiitmvTis J^auj 
nuli^KKhm yiiou AKOfJiitfiiJv ,c(Mdi^ovty\v ou)lsv ov '^OfjJU ev i^ir^ 
o'fJLv9DS' Vi^Vc/JodJf. 

ZycTtU Si '^\ V</Jodje^,0% Aif VOMOf C(tD.S h, ?'^V TnVTH^VTK ta- 

A <pkA(xs , aty/«« J^ m , ly t Tre^t/w oi^T^ <ie*t Afl( jct <p«(Ai»i' ju.^'** , cTiJo aM'«<f u 

StU, VOU^fiV V^^UVOV (aMvTVL , J&CuflaCTfl Vt/JiOt. T^lolltV </l'ft 770* 

7ra.5v7tt< ^ti/i^trifea./uotTcac'? i$?)2>'<A'«'AM6W"j<eior<iV Atfvej tt» ^Ktj\h&jS- 

^'HS-VC J^i 77-<x'V71f fl( ecild^CoTWI Hgf-TTX >UOflcL& .^tmV Si KOU ^«OlAfff t'<$'(>(5'?« 

TOV5(«e/&)vr>ij7za».s?itAoO' <Ai o tS' 'Jr^ <J^6j<r , o;)<t 'f> jUi^^bv kj -TwP^.vout^Ct- 

VrO -mTOV ,-dui /ttUKIlH»» • c:<fi Ai^VOC , XK ^'fll Am Ol^ T^; V 7ID7^77x'pi<!i)M . (' TTZ) At /t<«l'» 
Jv 0( (^oSis CY13°-m' J^THf»0}ScAH7Wf p(to'f«f ,i;»S AipC) 7ICAi'j(V(0V '77l(9'f- 
TtfC», K^l^PfOtJjJOI/» Ot^i-p, TTlV^WHjOVTa f^cTOUCtMc/joitOi , Ol( iiriiitKiV u^ 

'ru'Tiv^'yuc(<fiKAei7ifc)SVVKTix. fccuiifii^oui/.QVcfiKSiiivm 'mAiyvic^ ic^et- 
•Tri.uTr^ W'^f''«9*'^f 'ip^^x^^'*. i^tKTrefflef oc/Ja" Z>' 'TwAiyvicv.o) SiuSi Ta 

TTUp-^U ilTJ^TnAoijVf T9IS CU^i TTJ TTlJpru TD^OTVUS- OTTD^K S( U Cc^\fJ &( TTc'- 

CB(,<wt'j2>i«»o»c/tooo/o'7t)aa*fl'ciof , t7rt<c/i)t»«*o^«cf w» o 'nfcouiif^yifAS.vcs • 
i^mJii Si (nw£i)^TT> a(§vos 'vTp^nsii^KKAiovcf tu 'mAi/n(i,fXAcdzv'T^ cSveiot 

^XTOV-ilASi AoiVTU>(KfZ}V litJU <^KTIMI ,l[^^VJ.VOS CVCfiX Tt>iClVcfJol fiiyiCt 
•tIm io^V KM 710 AifXjtnSCt ,V^ (au "fiV^TU Cti-reiyOV ^CS 2iV il^KKAiK-fi'TT)<.€ctl- 

6a ioAios oi'(Q/.KAiovs, «'<ft.A(aji(/laf (iJ» tu i»f«KAfi,"5(«» <^ktiocv cqp ^- 
/&<i>»,Hj 'fv 'mcpvnsTXTwpyiv 'nfos T^ 'vc^cf, •7n^o(jiA9uiv eiiirj^firn^jfuid Quj 'Wti) t» Jl't'(/«Vf< l^TwpSHdtl eivTDvCro 'ii^ttk\ii(f'llou7tu) vc/Joeut etreU^ei, ml 
tIw cfx^xouixTwT^udv ov '^o^ov^o fiv^s cunTsKoiSn • Kou yfoi(ftvm 7^ 
irp^*» 6(2/.!' ,Kai S'» (xv^v ouo(.7s%dii\ova\v • 

PiQi.tap^(§av- 

lyouri TS^ «Af jStf 01/ ,cis mc>v S^» ,ip<o» Jeiina<poch«cf-S^ov Si 077 
A ly ovTPt oqp TiicfmMCii iu.A\j6n T&n^^pnicff ^Hs^ttS^ yH^vovnof-iM' 

nv Sio\ oc^i^OiiTDi ,<^A'os "nvjxj. fJL^yis oT^wg.^nvos Mdv. Aiyi.TOU. 
iiT:^^ oco ■?>{} ^dish^ociiA^iif c/^ (^(jhv ou^yi-^ll^/ ■i-)2//(^ ^ TC/oyTov 77 ynpvcvu 
iLLh Tvucf ^ovcnv ^oTxv nvvdy fiiyoLAiu ly vieufiuiiU. "vo/uoc ^hVoivTOUf^Ta^- 
it) iM ,id^^fyos ■'TH Si ,&^of .'rUli (jSJ/ -^ &^ov ^i^KKAiis ci iSniff.ejLC/i rr^^si 
"TripiiAetv 'm.af Covt ouicupH- cJli Kk^d^os azwfiwAoviet lou.t ^acnv iTn^/uit 

CKS ^ 7>V)l<U/0S OU/ll^ fXVKHVeUOS VVVOflOC /JLOAc-T^OS i^fi Ijiif IJfCiTSV HTO S'v ^- 
^vSiKKTrBifbcwcU &'!' KtWK-OV^OVAOtjSUTi Si TOV ^pvSibS jeUKimiei 7Ct)f jSjt 

vsAovff ^Kou <i>v \LCUL,«\\ff.ia^yi/V7imv <Ji TV AociULivtiiyi-Tn nxxivi^a, 01 (zynAo^ 
ijv\ ,yx(^iicnv oLUTUKCwxs itiAeicLo' avftpxiivetv ^^vcd-SUs Oi^TTifCTr^ »f «- 
KAix ^' l^^THcnv vvK^uios • oSi Tmcwcv -mejil^v fiw tti AoTroKjcrav, ^Aflac otwv 
KVCJiV ouj-m iftnvvStf ll- -y ti^Ta.jbxs ,ociciyei tit tV «wjov sJv kcwx- iAiyov^ 
01 oci'i§<i)7n>i,0Ti Sf3.'fiv edl'^-!m^Trx.&ks ett ^ifbv ^f«KA(?f ,«*i»>ot5^ 2.'i' newx. 

rteiAAHi5si(/bf • 

iyi.TOU fiv3ts "SxyKijciihcf ,CiS iS^H niAAov'n)e( TraTin^ ocAniiTtiV Sxvei», 
A OLUTH oAf^o \;s5TSt> cujfviotixw- Kou ii^XKAvit olvtUv Sfs. M ^csi- 

fiacovxcpiAoiM^cs^v^ocixycicijvlKTS (^(fbv^K^idc/bwiV xJlftti^m.i/jLe'! 
ii<^Kei fyi^Sivxix-mSouovnL Awix^tu 77vifl!*«j2)/£»«u.«'M*t>£*t7D77 70/ot?- 
7D» • t Tmf J^ TrtAiW «TiXKTevflM' <!U ^yoiT^^dht , fuxl oli^^qnt TnAiov iAtaiai 

tW TTX.S , i AX/A.Cxvi fdv-xAKtl^ff j n^Tdl.CP^fii &S (pl^XCf llfCS X({i/iHW fT fl»t 

•Itov aiv-rns- vlou v^^6it,Of)hos ci3i' ths tsi^our", ovk IjSoyA^ xJ\f(HV>s x\\^5a 
iK(i)iTVv i/]^iU'pvi.diej) <fticwou^'oSi,'7TdM.\iv (^x^neci 'inx.^xti^^cms ^tUu Tt6- 
Aiv iTjv^iwAn oLunpvs-iin^tLv Si KAfi.tiiPS,^^vtCj Aoyocnvcf vvkttij^ , ffv- 

VlAilCpBllXe^y h-n^Ai Si(>!li^<p}Cf K^TPKTtlviv OCVTVV ■'WJ^lJlliiviSiViXAKVlSiSOTt 

fiiMetocvcu^ei^BU x^S^fA.ni^ns (fi oujtIw ,(JletAiicyu ^iocuTlw 7W!.^(</b)ta-'-i>v ^ 
kA/uhtpv KC^ncnv Kii^<;os , iKeivnv SiavMKfi^xvft.iAiyov oiiooi ec^6§C}7roi, 
«*c^ax)^«AKfts7f,lK5i?<rau7r^«7n'fl«V(M'«(fl/<i^i/-7>/ouo«>/u^V/2;R4)£^'^ 
C)s'ofiv^!0iiai^n^Tix ncwrKou^cvipijTtv^h^XKAiisiiiav, xrav Ikt^vsjV 70- 
TRyv Tvcff <^ofii^<f)i\d l'z!uo\JiS -^isfv iKiin.Tm^SUojjlliiov t/^cii(n.v Kj\fAiiTos •od^/ 

^OfjSUtV Si ««AjM.11701/ t/w CVfKpO^OUI TWf «AftWSll/bO' ^elJIXKTHCOCfjlllOt Hf «HA»f , 

innTidi.TOU 'mdn^sc^ , vmcM <^XTiat ocutov tfixipiet^ei. iwaTW/uW A«- 
 Off «< , 7« oiJ ToO ^j^KT^qc J)«vt /H'! ^^ «f^ «'Aki»si», 75 «</l/U[)7Zj 7ra.^xJ\i</h}<nv . 
i' Aerav 00«; o/ oc^lS^CiTWi , os o*Ti/p(av &f «kAw , t^ tJ ieuieivv 'i^'^vauy>7iui « A 
M^v.yvTtov ytvoijlivCiV, c fivStt ir^oem.vi-syAxc&H. 

nelTih^v- 

zr>§oocnv « A\o< T<uVMc'vicnoStit , 'cti Mic/^cfi &' Taj^fliy tuv^h^Zv itr- 
i p^ jav . cftiitoi/<Ji J^ ci'/(H MiKe^^etv oujr>vff, tcoci "jouf A/f5aiiS' ci3i -^ tb- 

5(<)f ocuTOfJiKizccf ocixjbouvetv.^Ji xAniiSi)^ ^ik wfla/pttc/b^ oiinpi 
tci^igot {'pjovrp , Kou xinAeiKVcwTO fMcd-u • oc/pyuejiov Si ovk «5^v ooTt « 
eij/ipCi^wi-iHAA&Jov-^oi-^S^-i^vxfJCptovx^Kou^^ns^ovAotTOciwvc^ocu- 

Tuv .i^yoyfinoof^^yocli^ at3i'2.'')«;igf .»ju£*tc/o< A/,9s>«Kfo&^o< i'sw»70. Xmiiw iO)iKy/vtUiisCf jiiovf ■yi.ycv(vcu,iCM.!/loi'^i(mmti ,^ a^'ft\rf 
^ il3.'THi 6«A<xajH( a? (dyvrffov K(li}.\(i,i&DU. -i> j « AoflW , ";i(« «TclV. (<i, 

^ixaxAioi ruv oLpy&e^v "iiv ^ydrH^ •itwrn o'i (xsp THff TraAt&f "Vfi^v 
{(/bt^v,^ ,U^axvHVM THi oc^j&cufv.^duef.oLu-m irx.voiyi[di^K,>CMi J[tt 
cttav. 3.'* ircLTi^x mi rovs TraA/TOC , ?4>u^ ix. liif TroAtfijf • o'i Jli oLpyMi 
^i^TK ^ijTWoiir ^/ci/T^f OTniu a*' ^f ov (!vMo(i*^euovn,i , ciSnfT^oif d^v . i At- 
rdv J^,o77 c/fTTiJi^ jSoi7(J' oi<^y!em(!o(.,(^o«p^yHaatij(yj'nfoV'(Sit(. «^i« /*£/», 
77KTO.<3'5t»o/ui/c3j)0' 'rrj^caa.viTsfiolcdn • 

Vie} uviJ^eiduef . 

A(^v iief «(Pi^^v^mTovt 'rr^iaiiiVTipovt ,novs iTWiet .l^i^C^ ^Ttitv- 
^ Tor • fi^j\eix nr^diTH TtiovTttv (xi'St{ ^f t ,</l'W/«'/uJ*oi' ly ?^&Jw^i •miv^ccu 

Tvisjiyoav^ ^tAcwour'. rzv^v j^aipovTKff.iKT^TraA/otf i'>(tii', (WtA* 
f«f ^''^(««'^''""'««^^'vtii^.TTi/etawav -TrgxiTN /aticflcjato^l^fav- iirvs/ociv wt 
^TihojjSUzi »x c* TO -TTjioclia^fl.yvst ^» 77? /axflii r lor?^» • cvoixa Sivivh 'ir^d^- 
fiKTi ^Tm^i-^mt o'i ^^a*'flC6j7n)/'7oaf TTi/etKfftoiv iyivovy» iov^0Ti\>0i,Kou 
vrjivcTS^0i-lu.AT>VTOv,'cpivT%.f7U^Tnxpo((ruSUliV,A(€itTTi(.s,^^ijP\ec,i^'d'p, 
cicfM(mv63ef'i.\ei7'vcr(wS^eiyW\ii-'cSiinAidb& cdti^csifcr yi§6>vml «o3t»W, 

TW^Cf.y^^iiflSUoi iTlAS^ThOi, . 

viel OjUc^otAfff . 

ZyiTtiu &f A«7^a lifixnMffTTtdTH-c^ hoyccf fjtKTiUOS ^ov ^ ko?- 
A HeiVMcf Knd 7cov'vTrvi^yoyTUt ouJ-rH (ftcozi^ftv, «^'(^^-jo/ov JV tj • hft- 

«JjocA» iTv 'ic^dhcvov ^ycLTH^ Av</iov ^«aiAiCii- ouith «tcovffKoa 9^ 
ic^vli(etfA^ov{ ^rr^om.zpihSiiijicfV oujtdv- ^f«KAS<j"SJAi»(n«oaf ,«f<i)77 t«A6) 
OMTUCf- '^m ^i/l ou' -Thi i]cv Ao(Cf(i(Div.lij)iiJiS//oce J^octJTH^l^noiei^iTimigo' 
FKTfcj ^ o^^«'A(f .0/ Jt /50>'flaa', vttiAk/Lo» AaJiSly^» fliJi» oiJ^? • 
ntei 7§>af«7D<j',7^(?'A/««Aflflct«'- 

A<JJ»if «^«xAifiyTBi/TDtCptftTTDtVTa^^^si/^c/^OVtT^KS^ 0u57£j OffKtG» 

<p A(§«o () Siet\^i\e( »7Wf . SpakAJf «^cftj^i» Kgt.TO jhoi(^7]e(^ ,i{of.TTX.jo- 

Ao(ovv e(ikA(^(P0v-t\^Trx.Aia(^3i'Tn(sicu(fcjlTiyi'rmvSb)cii({)-ciu b'» 

Tlff^yuvlin^AoVfdvuif^ixAdfce^Oi^oUedCod h^iAd'. cJ^^f^KAijf &Jb'^of ou;7W, 

2;rKeicto('^ovovi/lcji/!^(^.icAo(ci') ^otypio^ff^i^^^v^i^mvoetTiwifiiraAnv 'V 

tifJiKAieidbef ci )a'f «77 K«|a£*'o» eciiAiedtu U^ » (r ifAvrzoAiii^ei 77 ^'«5t: Aw <i»«- 

70 75i5^«KA«tAt><;»^fl/ (muiu.(PHixoi,yi(>o(KA'iiff aVtfa^yt'^ vif «(««Aflei- 

duef /(/lov oiveiTt 'caa ^ovAoiToi^zi^ocuTv.l/lev o fiv^i'rr^c(m.vi-3rAolc3H' 

rteiY«JU»,33u, eflii^yHfio^. 

Ji.uvStff,«fjUnAeuov viV fii^dvJiov cj^eOcv v^n^Acv.eii ^isfV eiSi fA^o 

li' (i5p'M<:;>»-eAiy c^t($ufof • ly olfiepc^n^TB^vvr^ fu^^H-tCjaiKAo- 

TiiijUiifV(i(0'c3vetyi.v'n\gL'7^oi.iv^£yifM'ox'mMciV ,i7rvet Ji 'o^i- 

ifv^ci . .«{' A» ju£* » V 7a 77«f tKa»oi; k^5« (»(^»1) , (pc^oi Si^rvcrm^cc tcvtcv tcod 

•TVipxyfi ^'iir^ ir^^off 'pv Jhdfjuovoe^ fxei^iivxcv ,vjiu ^f^ufov LTp^oAcTVTricLo' 

'c7sKit,ei nr§ei 'mAifjLjov tJiiTOLTrwTrx.^v yu^e^cnocTrj fiei^o(Vxu) , vjjd-nfjjco- 

et« TXiJtfo! ^i(pv^}i.J\i'emoi ^v o -T/^of 7/«/ ocveu^ienv iuMov cJ)e(h3Vh(m{ ■v'7p 'yv- 

Ttv jjSm K(pi6eiff,v-ssiv.eivovii(:iiy^eff. icod'c f/J&^iTiiv^xei.Ttcc^yiv Ji. oVKiii 

i§^ixei v-mijtjv^fix^ros «(petviu 7{w avfiipo^oei^xMk S' ««'(^Sf <wt7 «f f^eifxvJtv 9f 

hOiai'myi,yfHTff<u t» irgcciijuoi- 

Mo(/fmd;tf,iyfoli{3(HV.nn7DU^ivr>(/jLeuai)i3(-i/MaV(n.ioiltiVKrv^ 
*• ciuAevar-ovic oAlyot '^x<pH§eh'n tbu H9iMoi'(r. i» 'jmyii itu/ emsiec^- 

^e(iJiif\f ,2i cvfA^ou ij^icJhe.^QM-ovita Si i^^ifdtOii tw? twh&i , o ^ocp- 
evduif \i(!ii<TOiTaU' itgocdiffi owd toTj ^Maii cuiaLi oujtdv^ o 'TfifiHy «'iJi, 
f^»flBqc</la««/u«, tU)u.i^iy>( 'H y^ctfJifHt . liyniiio fx<x/^cv dLtf vic[ju<m% 
rLi AujjxfMV -tuA^^ei fd¥ t{y.'m fjiovtmt ^'^^^ei SiHs^^Toc K-spM Aimf 
cvifi'%\eii Hvou Aoi^Tpt ,eu fi\i7!^ionii'naH'i9V(M./iiovo(r.ciiK€ivH 
taiuae r/i(9i7DU , icad i' ^§f(X/u.^ ilui> yt''^ciMiv.ii\.'nu.ASttv\ra 'Twm/jiov c» 
0(vyiqii,fio(/l>avoL&ovof*x tu TTBTDt^y -ty iMycv oi ^^vyi^JiTJ 'fi psSfix^gi^ 
i^ wifJixU^ '^TOVfioi/^ cvov . P tei- * ditvot « 

iicpxctvi^icvvii, Tf^( TsKoiov hvou yicuixhxi\cu). 'mpt/jiiiff hV ix- 
T Axam. • ?ncAti/4.x ^ evSiv ttA^oviivcx cio/jul(^ iTr&f 10« fiijoiff Sv , 

Kau TTAfx 7W» \yovruv /icvov iJ^^^TO-ioui/ix^v fvJcwvnVL^x 2>7c 
Mc^iei( .iiwuvfi^v xlli§6i7n)vi)3i.o&-x(P§aAi'THV hiy^uri liw ^cv ^vj^vtsj- 

J^cKSix^x^i^CiTnvyi/veuiis^r^^fHyiY?*'^^'^,''^^'^^'''^''^^')^'^'^'^^^ 
wAou.TKxuf §^f t««roff ic«i^9tf«Triuow,iawe/l«iu)fUffZ)a, kou fiiiiv xmu- 

TWffWX.TJ oHi/ cSivvrpKii dioff ,xfieif\cd (Pxai-fiv xti^Oi^mv ,}^ ifi^^iTOU 
fto7W77 lawKscMa^pr^^porTOovToyocfpl&rKjV, ecp'^a.'ri'f6»m cwint i 
etcs^pi» mMeiM.ff eufix i-miun' 

Piel hii/ijvet, (hiyHfjM' 

Ao/t7w 7!i,A«'c/i;r/S 7n)7K/u&'nyo? atwnmeu ihifiv -v^ i^rrii aiwlliA- 
f ,5ar xMii\oi( , tivet (jiSiiyH. litiTVU ^ lcfbl^vti (J/Aa 5^ t>t«r(jr 77V- 

^too^, Kjfi^/uoc^KjrtfJC^i/'?»?'^? Ki)'fwv- e(//i!iclhL<ptH7{cuati)0(cauuiif 
{(gjiAfl e06jkaroa<;i</lfl,iai«t<fl;aj>a70-')Tj»'ir J^K7r«TreirMTH (puT-H^TTapfle 
HgiAfi tW /M»»74^o« ou)TH( "mlAiv euj-Tiw ileto 'jni^ctu ^ttM^n^yi^w. fixyi.'^^ 
TOU-lifjJli oiu)S(ki7n)let, VLou-jUii (fblcpvnv (iyi.1 Mtaa;77<. ngtTaJ^ Zi fti^oif 
tKoro, ^^0" xii-mJhi. <pvt6v' viou.TTti.fx^mciiv oco -m tigf.Tcl tfiv xiif*liv TfS 
ig6i7>ff 3i.o( ,evH.^)i<i,v o-mff liTnsH 'ii (pvvv- x?^ tu it j(f§dk itviAxfi^ii- 
rovTii,icouiiKki^xAi ^ hoinpv iHsaixei-n- hiyi.Tru Siv.ouo TecTnui^eviiMA/ 
Tnff (fbicpvtiff 'ic^viQtun^TU ^oiot^nxt u^ vvyctajaxvt • 

visliipxff. 

vyeiu ^A/ou;\9» oujiplff "jiw H^xMtiycuvTfi . tcau (fixTtiVT km Tiziviiyo- 
K 2J^v oiVT^ TiTTXyfLaiiiv xyousiv • '0 Sijo-ntx Tndo^f^ ,xfix^xZotSv ,^ 

y^b/Jix KAjkuv ot5p Si 77/ f x ^uot/if f Svou J^eiTiwi ^'ieu .H-TUiii t';^ r 
iy^i •jou »16>. 2! <)^ (tf or,t/6j 'fivelsioff.viKjiv Sv 7re7t ^o'roc 0if6)V Ttw tof- 
Twr. 'oSivo/jueff (i:^ -Ttov PioZv evitoi-itei ^^'^(dh^oM xN(icti(iu.aa.'p TfUixTfo- 
eJixMii 'ii^etx , fJiii^THf eSau vixj»iau.i>v ^xiTi fbotSv tS) <^fxXTi ylUjOfjJlJeavi^wA 
Toiveu} 'jo TTBtf « 7tor jSio^r , TjBt^cS: 7»r nwU^fbv i-^^ , ^aoa KgtTK -^ «•'><nA 
fix , /jutd^vxT^HT^^TOv^nivov ,i(M'i<fb\(A<pxtnviji>3i.ot' 'v-motyiVoou-fC,^ 

TtAof , 'TKTnei «Tnsra» /5^616» '7rwA«U(p«* 9^ HPAKAErxoYTOYnoNTrJtoY.AAAHrbrrAr ro*OTATAr,KArErAr- 

KOTATAI.EIZTA TOY OMHPOYPEPI0EnNEIPHMENA,KAI 
AYrlPPHZEIZrnN KATAYTBY BAAi;*HMHZANTnN . 

5^pi>ai,v-/<^(3(yuMfl/3 juu3t)/iy fltc/ttDtp^u yiixovn.cf iinyolKt , 
fi J)ec/ii(poTi.§6it ■Tut awnKTiCit fiifi^iotmv- cliiieiTticuAj^-- 

^offOipov Sideicui' fin^reir oujvla i<pi.c^Sijov7><r eiMiinief-Kev 
Jomv voyuloi ^n^Tx^mm^niinv Twi^ci^fhaw et^vSou ,(m^fiC>~ 
i^t auf cfiii§ocfiiii Yjou TOVTwAof «h5A«5^v y^oamv iy<dv lu- 
A^^THViiatv-etfnifjieiyi. Kouaxpoc/JoecavfA^ipviHi. flixw/xot^flv , imi o«/lam- 
dkduCiV ^ioiovecoia )U)UTlfJlv'imiiou'TixliSfs.iTXi\xSci'n)uf 'm^ hOiV ir^c- 
fiin fjihofio^nxlf ^zuw Tiw o/U(f6mi)V KaiQaou cinnLti^K^ (gjiAcgtff&f ,rj!\y 
titxyeif h6yc\j6 SJ3 '^fiecnfql.i/iijv- ^^f ^'«K-Trf&TT/jMA/Juaui^TwnlTnKT 
ct/pTifj.etdc}VnmC(/h)V^ J)Jhia^K?\'i« im^inMul.rb&JiTtu , vmI fMVovev «t- 
Gzrct^y^vciijiS.tOifipif iinaiv cuj^rii^^itCTrB^iiin-Vftui ya^etnii ruf '^^if 
«TrafiA)/^- ot^yOfjJitij),<f('ii\^S(fiavfi.-7n!i§i9HKic.,Kout[^T'o\iytv utcouo^x' 
ftSLiic^- Ti.AMiCf S(<:iiot)ifJiii.2^\,)ii)UK3poiiSiii( oty^iyH^cxf ^otMei nmLUctL 

/jJUoi tfi^^fdv oui^a Tfi^v . Koue^dhityi-m^dui^cft^^CfiTTn^^ivois, 

eiy ^ ^tTt- (^' Sv aa.(pit o//«(iM!y Tnimv SGj^hov ^ iAfAJotnnAifcix- 

rav fivStdVplf^i^mmvtiicci^^^tTVU- Hgtfiafw^K^TrMVS'* «yv£i!ovatcv ?\vmr- 
)\ioi( nr^i^TH ,Kou fAiTO, TrxJUTHV ccPvajioc^avfKpcivcv ingi.Tk^o('7r6'f\ "rif ijlietff 
fijaic^eicie' i(AKpxyi.<pC)ViiV oviteci "m y^&ioimv {'ntv^oul loim fjecyci fim . 
ninnoioii^iiivlf/iivieuvo^&i/ ian(Pou^i2jiv. oio' fiSi dii^cLvcj) ff^^ iimv u^ii- 
{fiOTVut,S\]f.K(pec>i/eiv&jfiot'n(reic)VCi(f ^'ma^tf&vooccfiicnvTtf td(pvij\i- 
taa ,Ji^6v§ix \i»n§kuuvhii ■m oujttx. J^v-m^H^cLo^cti^Tii eimi- zeaK- 
Oo^'e(viflfo'v^,(A{A//tiAi,aotKfeveAU/M7n3V . 'cfJUii'oi A ctflovot* 7rK£t?KV«M . 
Gi)(f.iCnn.A'ot^\.iif,fJ^J(iJo(TnT-ccv'ni\giA"i(tC), p«Mcf<AV5»voUHV fi^vk 

ii 01 COSKPKCUioJt . o'l\1<fi'oipTi,fXyifeim,Hff.TS§iO( icycAl^K, HK5ITT: TllyyiTDf 

•mejiftiwfiv /iii§yfjio(*3tv, Ti§-(Si;-^vn\^-rr^»iei,^(i)n.eituoihot(peimv. ot ^ 
ycl^ ifl^ 'ianvKouii^Tdnsivov^szs^otTrDiTtiJvli^om^iTriJt TiiicAcyHTCU, 77 
J\(iKou Ai^yiv ftocn^dbf diot odov iovTif, xou octpiiTN. fiii^iyovTrit , ivinl\ic( 
Jh}-rrip6\iiotc>v ly fH(x|(;>:v7if • ov yy a'nr)V 'ijhvo' ov invtia ouicrrcL olvcv- 
Tovviii ccioUfjLcvifeim ,\C^iic(io(rpiv^\ioVTOu-Tit^ 'r^ Ttvfif 'dnn^cv iatiCti 
hiyivfhfnc^. z^KvJisi ^fiiytsi^KJiAcuvi^p^o^cdlliejiVeuov . HiA/cfe\ef 
TTKVT i(popqit,\Cj 77a'rT'i7rot(i9U(Jf . Keu 'rpTVifJul nj ycuot,v^ oi vrrivS^ii ngt.- 
/uLcvTmof, Avi§tii7ro\JiTivvc&dv 'oTJCrKiTric^iaiv cfjxoH. vf*St fAot^T^^ifisi 
l^ '0 fi^§^Sto<n.Cov(y 'Tfoeu^ifHcOt ,o't7 'rnx.6imv ^cu^i^pif^iTTotv viOKa^ii •>» 
JhufjUviov ,inr^)iocjjT6t'{h iiiof-eij^Kfxoc&cjfnvifocliolrdw 0/«neiKkv«Mi»>0 
^euiiyvoint,ovJ['eitTix.f.tV^ec n^in^vaaoa^.aj&n^Tot^iPi^i^g.mi ^if^oc^K 
CDCVit^t ocjj td7 (T 'n f^ iAu 6 mt KCtoif t^^/Tifcu.iy 2>' (g/Ac(ra4)d)f fhflciaKftc/b'- 
TiiT ,'b fiv^iKcotclhiiecs^ocatwrn^ccm^/M^ovmv, ovToijjSi t^^tTOOKV- lifteiff 
/V/ T^iCi^^iAov cisifmejiP^ounnejLCjv ityvia]ui6x,ai[jujy,vv7;vcf*cfi^^ni- 
fjLciTU3i7(wKAiiisiot/v 'ly/^^Oftc^.i^^iipSc) ^KouTsrAocTov chs\k^'c fth^cvav- 
Wf (WTKf ,c*(/b/fi» (Jtjfj ^ iAietf mAiTticcff &'» (pvydt/bc. irigo-ni f*.Trwv ,A&Jucit 

iejioft, ¥hv ,K nmorc* onuiv Twm-V)^.» OiCttSP cAs6eic»/<u5zc)»A'Ata/f>«<p<3(;n»^/ac*cf. 
^oiT w^ lAiyti. d^ TJ siviK^oLo' , etTnificu^dAcmt , n TroTTDi. oici <fhiv ■3i~ 
«vcf ^^o-n) tuTiianvu- iLouZ> Tnn.^OTV.Tii ou^yhi {nff.-7^ai7idi>'7iix§'{ouj~ 
vlcf (fbyjuocru)* t^HTif c^fffov , ot<J)'ev tk TffAftW TT*f tTnjTl/Uiff itp^Ant^Ty, 
•Z!7^ iD^^not xyo^eji^^t etaif K<n.^fi{ k^X \:zs^ fJi* iTnKDV^ov kou. "SjAeCTZi)- 
»of , o^fStf^^iToa AtT-af-fowi ^'wfltocoMo» "jwf jOtKfit kou anJ-n/uK 'ZJTs'^ 
TWf x^nyeejioLO' -nyvoAoyiiaDU .<^(}hy "^ ouJ^ipTtCto/xoi KouAiau iW/^cyo" 
a^naivov .lAtT-j^ei liw fiuvoc/jUveivTitoyi)' KMoc(jiSi«y^^c^D ?c5Pf,tT%- 
f«£</^&ii AtTii (j«/<dm»6>i', i-nwtvfiOtt (iMiiy«ejLXi\ff.^ei'Tt3u n^Sx^Tri^ ocp-^Ao~ 
yoffiJllfti ylof i^cf.vxsuii( knmAvint^oCf J^eitoit , y»' 'TwM/xcvan^let 6«A«7- 
liumhvdhvi^hiravciSiimff • rAoujKiio(«-fiO(^i'f^i'<i)ti<.\jf*ccai irx^Kt" 
etTXiTrovTrx ifK^/. J\' ocK^ocyu^iov o^imt 'trocTou vicpcs cni/^oc^iuuovoff. 
HiycivetJ^H^ociATifi^ffcpo^oi- e]v'if\^voia J^iy 70»/uuTwAijKtto» fHAo^niiot 
^j!)f>(jT>,a£* «Mwra^ouvm TOf j^ r^^iX4ivi\^y.{ JJ^ianv j^pfiiejicfi mi^caiin^^et 
ti^nx.TH fuCTt iKAxcoTiff (ScauxjiTHi vliiwv cu { fjicov ^a\t • 'f fJuv ydLp c^-Sll 
U.VfiXKVAtvArou,2> (fi'cjl-3ii, «fiftdhi/lcti •/» fiiavv »«/ (po§yifci6oc ^a/ fiiAciA~ 
tqi,)^fio>ti fjuo),^S(JvTXi,', f/iyciACfi ,Hff.Aoc "Tm^oc //j j^' cujTAcf 'Kyo^mc/hv t j^ei- 
A«M<pof jTni,» ^ocJ^Acv il <Ph icoii AocvXJ^i fdyccAeU nff.ToujTO-yoAeuaitS^^tcy- 
KVfoM- 77'f ovx.oc« ^^iyiKTTiimi^oJiyovaHcz^^Siv 7ro»70» «1^*0701^, «♦'- 
oj&^f 7^o>~it,OfjSJo>v 6xAoc.T^iov tivou vofjdstii <?cj2)0». «M^syxoyTOff "?<«• 
fiv^mAoi ycJ^ 'o(fHAev;Alivcs Kh , kom tv^ccvvikh ^to f/xru Anvoutai iyi^o- 
(jSj/h av^^ma-ofjuoiox Si roLvnp TO^Ttv ouviT(cfjJii/o& ^ iT^^OiBtTTtv Aiyet- 

ToJlj ^Tt KVftX TU 'TT^OT^U VifAJUJ^y^^ TTO.^i^a A'o!fXfXX TWVOil TitAuij OUj~ 

•tA'uJ' iiTZi lou vocci in^cuvet ' KgfTOitof&C oi Tvuff iMnyoejLoUf 'ovnaic^Thff. 
BxAxosiiei. viouToc •zsAet^tt. twv (f^ vu( TV^ct«fev{ iiny^VTtov nff.K^v ^mAx^ 

9-«!»? P,;t»,ai)01l' eii<^t,et ICod /MOV '0Thi0{ CU/KxgiClt 'iTOUQLKOV cp^o'n»/u«,iaw «JO- 

px/px{ yjvoUKjOi 'v^Ji^vicpauiiou oteiAl^Cov , -^v tji oujth ohi^tiovtjxvoujj o>Cf 
t-snsmiiMdyopwfCcV ot/TuAirat. P^Ai ^if'ini/i ,ti <Ph fxi Acfov'lfcf*.xm ^Ai- 
movjK^ViiAicS! <p&jyei{^:k«jii{SifievhveiSivouaii0ct ■"od-i r>in^Ac^{ fJiv 

$U/TOI nr yOLAllCt \flSxAOllU-'nVIOI{ S^iyCdV ,<^((P0l fiiXflQ). T^fXTdC o/fecftH' 

tcw^Aeiftc>vx{Ti,il>'aUiAc nsvtpx li aiii^raadc TTOi^af ■Scfilvii i-sisra-TrWf!»» 
tifXi^et{ i.in//i^xTHt • Kahi^^Aov fiXK^ij{ oci et\iv itn^ic^v 'ingsoc -mv 'ira.- 
px^iht' TiVjovi^^xcpiOmvi^MnnpiijJL/OiV . ocTW^^ncAiyou^einsmTiov cAo» 
Tou irT^ocyjuxy! 'nnfinsjiC^auStu cpvmv .cc^' ovA' ouj2^{ '(.'fJti^c7iifi(^^cAoif 
l'a9-'o7t )todi^«Ti>i/,a£*'(!Uf 177 tjx2{ (xMnycejiiiUt ^^OMT^ )(^(i>ijZ(/o{ ,ci ocpxii 
Zivjo^viiijx.v ^ i§ftiiteix{ TToipxJ^c/bHji c^iSf" d oi{ c<Pi/ojA{mxzpA(fi^ti^ 
(idcs^: «^f/f^cPti^ic^v 0iimv ^ ^{'on-s^etTHv l^uxAocftnv '^&ovi yocAns^ "<^v' 
*», A|Uifif <A'o'A/n5Z)f tTm? KAiSoOTTKAtftcTa ^aUf • rfi f\(i Ain/jlicv ^yi.~ 
ctpnX' i' Sivoi^jSMCt^fiolyH . -3!^^» 'cfiCi>{ <h^oiouiTi6>v iMnAoK iT^icyyia' ■i> cPh~ 
P^ifjJlvov irm-TFfi^w oTrar' 31/ auu iihff /u£* oliTOLai ■joTo' ocMoi{ 'V dMiiyce/icuif 
JoTnff ^iiyvcnTl ^oiiSi 7iix.^"cf(4pCj),T7 ■mt.icvn.ff '(saoccpouJActiffiypvtfDiiet ^ 
lifii^"^ ^ TiioujrHffi TnAoyixs ^f «tjxvOT/ho*. tk/zj dV/M; yHt, ^ak!) r Ae- ti 

mtlf^rofitieJ^Huf iTnSr Tntff -tifii^sv ^(>i-\c>A'qi ^ hiTifti&lTa^iuntlTrt- 
J^einfuoiiTdTS^ flt^» HMHfBfDjuS/flf. yitfiV fM«poo eufl vmi ^ticueuicf 
03tto&,i^ Tfis 'rr^c!>'rhffc*oc/jiXV'''^<Pi'^-'7n^lo'<f''ouj'mi^vMit'Tou Tngi 
TWf K^'M6)»cf c^yit him 'oTi Ttxii ei^yeuTiVi iMhVeUi' ^dijuecTm oi^i3i'f 
Tialigol irxpcctix^cxmf-v^ o^toc KeOicof iJ^i» i Totr'!; |j<fc»/ff.<L'(e'6/u£* Cfei' 
imffyiiV(nif«y^f^il^6>f,cvAfi^<upiTDVitnx.3iy c^eiAiiv ii'7r£'^ iJ\iuft ico- 
^t(d9iivcu-o'lA'(Tn^oi^cmvKff, AtAeicQvu i5i'ipii«Koii «^«x <^-^eud(7wivoc , 
%Si)cyvC)/MaiwMff 'nij fi^^Tn^nf^apccjiovy^yofocm Tm^HiKACiiUK . ?sjfLKr ''ni> 
yi.,7{w vTwMAmufjJltnf ei r>iff ("nKnv iAySiou otKeji ^if J)oc6pi<mt ,iii dzp^ 
Aitvoff c^yiv ol/ueu lOwrHf ,h0ifjuMa Si vccnvngiHJiv -ou dii^miwjrfcv difXota 
•70 ftKTOV <p&c^oci avmvnt TOii ,Koel twMccxh olfn.tCj iui'^i to» ^^fo^o- 
tCiVticVi/uiaS^ 'fiV eciSpci-mvov ^lct- 'cTl ySi v!v/m)'o ocv-fff dciTOMcoV iiAtut' 

tCOu3lO<f»t CpVmt OVOflOCCnnSC^iiTOU^adCCpit^HlXititCnTCOV ftVS^KUV AcctdV 

aiis cCc «7ro^fi»7D( T^AtTDci BioAoyoiicn ,Kou ?i d^tfiiAc eci'o 'a] i\^-m 6(vAovfii~ 
vov .'li Aict dcTwM&yf c^ yi, ec^cipMciii 'iiAiot inei ^CiTXi J\'ii'z^.TDVTi»>v er^gp 
Jl?://0'^ ocTrDMflc/Zyfu.TneZTJWOK» (^Peia*"'*»^'' J^hv • 7>ijT'i m yi Tiw tTrt 
TsrAtor i-m^yicncof ,Kou«Mupx Aoyov TnetTfb v-m(6iioOficu fiiiiuit ■inHvo A"o 
iK Ttit iifci^pcct ^n^cnoct oi}ocrx.cuov «TOr i vrKf »ow . J\<inv[j( ,ctj ly 1^916' C7(i»f\ 
oiJTOffiiljrKQpMcjr Vj'iiAiot-KiSfJ\'eiAi7frS)t iSiAei crkcjmwff tfl ociwcf 

TTOVdt/fic^ TtOt iTniilWVyV^eji/jUV.CCfiiA^^oijboV OLu •ip t flCsii oicviy^ff Ito 

fidct,eiV'Ov f/cxj^itc oi/ii(i^0oi^iitiiv AtiTovs^xmt^y ftnTi^cccnwndis yd^ 
cftif^cji wf •mx.Joicjif iTdiiipit 'j^yoS^ Tii J^iv.fiViTipC)V ^in ec* £i]^oi tio 'cAos 
Ttet^ oLo^q) (pdi^ov •£)/ (dqp TdctiTivov Axfcir^ev ocv-fivcvofiocli^ ^" ^wvori-A/u 
'rr^oonv , l/^icrov nsivciiaoct d^TToMc^vi KoufiiivoV(fiiHff.i^yov ^nst 'i&i «H9!.tf- 
'yHffoftciiiviu.ov eti/ou. Tfiti/l 'vm^^opiotcc7TDC§)(^ffiTud)iAotciirKo\l<pic,'A- 
A*ts:7y iTV/tStKgi^f^of.cTzi tn^flc*tf>o£^o'^i3f .'joiyT^r^ro «A/of ,1 ■a^^^Ci-Slt 
tccpisuff Tiit 'n luiTipxt yiiff -d^^cit i'7riyaa>v yiCt^yct^ SOucif^ci^t '(^'soc^ tv 7M 
j(ti/t<&OTr«*73,t<iyd)r,iy •aifL6>9a«fO'3«u7it,it^ czor^ot ,« fcnT>'v 7%. vijT liscloc yic^p 
'yiocv i^rcov ,cU.Tict otii^d-SfiH Hyo/a^ Au((D>2i'f tw» 5 -Tr^offM^of ^m» ocvTOV.iSx' 
C)t ci AvYxcf: yiyH/jMiA^cv . ?/& rt' ir 'r l/UDexx' «♦ory/iiJcJv^s »•)<>? rei>7ipo{ /uv- 
fSsf -otM^ijfTr^f oi^oM/J' 'vifii^oc«ieJ'.'^^ocjilvofi«t,{-!iw S'»^, ra*»6JOTtr,c7u'^ 
iSjr cpflfor.ovTO Ai/K»^D -T^^oon^f^in. >:?>» DA/c;r,t7rT.<(/V, 7? n^tTK 7^.1^ of- 
fleior 6jf «* Aungruroi}? .odJ^DC (!2i» eUiTlot Jf 077 2.V Avn^Qocvm ^tu- »« ,7r!i/7^'st 
'ftciicLWfiV- 'c^off 'pfi iTHoiov ■^aov (fix<^KfcoiV 'nAics ci fxi^l 7W cflcSing.t^c^~ 
e/)«.iy |Unr '^vcmo^ct ouj-ipv ci)Vcfixoi,v , ovxc)t 'vmlcxrfu.iict "^vcrouZ^iCpov. 
tcioinetov ytip x7wMC)Vt •f> o^arAor. ovf^a-mtyci.f' cfliof . icMitrt-ttSii^TrSy U^ 
ccixTtAC)V 5(j>t/(ju ficcAiroc S' ^trfof bfotSci ioinjit ,dOpi^ 'TTjitTrD» ?7n«9t70» 755 
tiAicp,ffg. TOLffdcn.'Tttsuf'oy^vaoiop-'ci3i.to'iftcuv(xv 'w Sicftx^ocTwa&c/bcC)» 

i'fK7Da (^OfjOt MaJ^Of • HU fl ^' CCTTt^t ''?(^f '7n'&l! >y Uc/izT? • TloV CpVC ?T/p<tt - 

otciocjfTtcct 'rr^ct dcMtiAxcpvatv dc7PHi.vAyi^C)fjiijC)V .ijs 7>i6"c -(SiafK/SvvyfK 
Tif ^'ruAD.iy TTTeA T^ 'TToatviiTWtcivcfixajuciot, i/l eti Tt^roi Aov fidc)^ Tvuf 
tflxTTV^oitxicfiatTOviiAlov. irfoffyciLpciTTdMc^vx^Twlecfi^^Ti^o^Katvi/^cU- 
piiftf «TTipi^eicto'- TBcvTBcrtivuu^^tiacD ,eci3oTtv7wn^f>v cujZiveiTn^iitdc- 
^D» iiAiof icTrDMar/ •Kj 7J •jr^fCif^itosii^TViffHA/iKieif. tu.AoifAj.Koci voaoi tIm 

HinsHl 99 

fiiyi^v ?-^icri THOf <J>3t>§S( T^c^peKni &'» Haicv . cmi /^ yii' H^i^etctr olv- 
yn fucAc(K.fi Kodir^K&x J)'^K^x7nv ths o(A(db& iiov^KcDiy.Six^i-mTDu ^atOTii- 
ejLOVociS^Cjiwiafi-mf^eicflu^iifcs-oivyp.ti^ccJi )Cou chdTw^of {H^^etm. , vcffH- 
£olcf ccjp yn^ XT/novf tcpt A w,7Btt . t^^fjMovm ^ to aw/uKm. ym ifls. liw iy,' 
^ vvTrSp ny^vws Joimy tcfftuwm, ^oifxmsK Tm-^cnv cukMvtou • twv 
JiclicsvcvfiCpo^OiV^ tol-novof^n^ci i»Tn?Tj<jaTT>npi «7rc'M&*« ch'cy^^kJiiwlff 
tucpviAioif SMxrois {TxiyfdicpciV -fv 3i.6v (pnmydf.^ eA5m» oupy/^cy^of 
K7wMc>v cipTiifietJ)feuj , oUotycHfiOis ^iAdasjv iTrciyCfdiCfngiiiTnifVcM . 
tiwtSTrSp ouvcA/Jl* Kociiiv oiv-pvv^^Trx.TVU -ra «7roM(i>>/ 2.'» it\io* , Ik 
JliTOu &A/01/ TTx.itioui-m TUiv Tm^fiiiwv (nwi^Tvu , (pvmKMxy {'msTiai, 

lU AOIfiC^ ,^V KTWMC^VX- HOU 71 t{ff.6"cV KOUpOV atWi^cUVi TtVt if^VlVcUf 0* 

TO AoifK^ «oaiiv Sipaoi liv c iieu^ot ,{i(fn 'n^^ocatfAiUchdUaHeiv. cls-n.aiv.o^- 
yit «-TwMiiiVof «m! oujyiftxTPV (j)3t§ai xi^of hvocx. ^avfjt^i^viwsa- cui^n- 
H9t -nov lifii^cjv 2i fitiKacf air STAasTiV «fjti^ou/ iKmycfAiicy ,\Ai^^ tIw ckk- 
f*yT9v 3i.'povy. 074T iiftxm fxxK^x -m.Aovwu fxxxyaf cqp Tno dyf/ni- 
fufoiof ocpiseiij& ubi tIw xyiMicif cucTsXcVi^oShv 'nf^ii^x im^x^mviioU' 
Kou s>' f^eilov oiiA"cAcKAii§x . HiAiov yd' «i^fiixvm ^cc^mf 'mTVixll^ti, 
rift^^v i-ss^dniicuolo poxf oiiHjivm vii^vu. y^ioisiniauim mvvTTtAeiTw- 
fJivCiv ci^cSv oviioAiyov oifiou fii^c& . eu^ f^i^m^ii 'jr^dfeif ef rkTOfftv}t:- 
J^idLtf fii^^ovmji. yau. in^CiTn fAii , 'n uffi ih/dc^ f^dlyH^TrDMKf ccvo/^xy/.^- 
duf 'ii{gf.T(pc>v ifi^TrS^ii^voK- fiiT ocvT^wSi^ Inmfocfilf iMiiviKAicf it'iy<i.ai- 
Kj T^THV ifpofn^f.u -Hiv tTn vouxn fidynv , Touf xy^i Thfodiic.^io^ffi^S 
TraJcitAx Kou THf cD' iKeivct x^ MiciOf c/^cifbv ■arAiv '0 ^a ipv ocjndfjdv ov- 

TtO TTOACW 0V7TX. TUt 'i^fTiJV ^OVK.XTTt<^f'n di^etcf cipxiTlTwiuKJcV cd.' T^iVvu.TtCf 
»KXTK ypfliejiOl TTOO' (i IxS ll^Viif iT^Afi\tin.V t«7r0^3 TDUf «.^'iKOUfiTnVVKTt- 

^SGjcuvoujmi ' ovj^ ed^ oujAcSv aveji!^c>VTivc7m,Sig.f>\i^oi^^oi/^iH3V^x- 
"n.vfixn^y i-rmv\iy/^!.l^fyi. si^xa-yi^ xAieiVn kou sfXTomcfbcT^isTwAifjLoiiai 

JtpfJXVHCf (51)^170 ^tTEtt , TUlV J\'v7d6pC)V OCCzSvoV tdTOf &a)V cisTOlK OAI iKTU^ 

ilw TwAiv iKAi-nwv ci u fiiT xai:pxAeiduf chiTeillav,, iA^zov ai' u3i th 8x- 

A«7f« , yVfJMX TO ClfXTlVfXXTK l{ff.^c^V(n. TmS SiTWV (^TO aviJLfJ.x<^oui 

iAnAv.doTUii oyTzy ei4ow.'i'</la«of t(i9(.i?5f hk.&j 7T«f a/fo* icpic/Jb^ijetwlff 
mMfjxoK ,[coufio(Ai<r(x THficDifvTri^Keiijiitif^opovf (hc^ifxi^ov,\U)u^ei- 
t^x 7W7TX.[JUov x7veft^X7myi.2j)vahCf -iK^iiy/v^ou ycLf: K^ 7U)V \\^7TX. fi.'^vi Ax 
ycvciv . v'na6fd'i7ffoc7W§cs7t,ti^§tiaifTi.,p'(!cD!f7Ti. r^ivinssTiKoucuan- 
7W0( ,<fl.7cf Tiaudfiouc/feof • yxumfjuoetof,o'ij^.!yoc tcovxtsov^ouiov cp^cfjSjCiV 

hiTtSl 'm^Vo) S' TTlAlcV tiaKV iKAlfJMCtaW. Cpipi J\o'cu) 'V7\:' ajl 6U^(T\dL& TtVf 

fhouppjou^ovor a) xavfi0o§ov 'iAiidta , TiTwieiv «*t7 77to<r.oi Tra^tTO cppo- 
v\im cfix0^ov7Ti,(r'iM\iv6y iTuAi^oc/jJuot Toi/cr oi/pi^vc^ , cSi' -dw h^tol" 
(nc^-mtv vvKTta^ ccTWTdftTwiaii • V/tV vv \^^'r>^5icato.7n ttiAihsvt^v ^(pi- 
AD-Saoiv , 'oTWcTH j&Aocj&o cDxfioe/f>76v7tov xTmvTtsL • VKpi^c yti^ eif ,!Coci. yti- 

/liSJLdV vdhCTtdV iTWfl^elx, ^CX.fi'Cif OU (Kf/CP07f^OVf H^lTitKAUOt» • irtJ fjlH' (i 
OJJtIcv VOfU^Cy tUa) oqp TTIf 7WAiC>Ct t/ot/bl' U^ •tUa) ftOC^^V , OVK «Mov 71- 

vof (riV(JU\i<u^iaHfA.etov ,i ii^xs (X7Wt.s y^^ oetxinxjji^vu tto Ai fios cJiyeificivi ^ 
Kocl rlui '7rp'os(iM!tAovs'iKJiypejiouiixyoiaiv . ovi"o7!rf\.x j^uxjoc/jS.fOt ^xsTX^etv ^ 
tSn 7KS TraAijCungif vTm^iaieLO^cpigeiV • Tcas 'f^,^(hb^ou ficfeDov ,'ii (pv^ar. 

g » 109 nm(fJiou, tuy^p6k l^(^')^cf. ^«Mtf/M' U7r5i*u K^vtvtf Afiftditu . Si^et Hiu 
fnmxrxTa tw •arAtjfln TiJ«7fftu iifef tIw (^xyffv, kou TtvS^cTi TdiavTuv ^y, 
K^zs' ovJifuiv ^^\ff.m<ij(!f ,(iA/C cia/^racr ffUiTffioi /Lc^ •pfiiiw sfttTHyuMV ecyf. 
f*.(l/Ji/ovoi ^inm^cui ,t/louitn';u.V'n.f o'i iMnv^b ,u2i' ivctr votvi li^Ttn^^i^uHV' 
Yip A' n^iov i^f*XTVLVti!^v -id^i^^v ,H ^i^TK mi^Q^cct ciMTiCiV^^i^iisr etiijuL^ 
tvj^inr&Aovtmii^iixhxojHi • lifyCi^ai htivPi^viiTHt uDi ar^ij^hoi t\i- 
ma \dvj[ujjov L/^itvtnv . kM.c>s t%, fili <A'oA('y(» "TrS^tuov^cu fiiMntnv oiuvlff 
%xhxojv.v. ovycipeti-rivitfhvxn^H^ov^oViA^cuh Aitjfiev ,Koci p^/oi/ , ttw^^- 
Jiin^ovn •i>V7!!^ovv. tt (/l'tM<itf ««yutu^BTro^f&i , )y z^ 'ni Axytt hi' j<aAt^'r. 
tuxl di^Tii nuiti 7!!%(ovTiCf , iarpKAtictiV.iTi 'nivcwcp^OfxlWcoV oqp ini «'k- 
u.Aifa{dL& ottJTav ^iy^^i^ cfhc-liAiti Kovii . o^iA^KAxAttTuVhccVinnasivovT»' 
•mtf&v (Sdj-nivfydi. K9»i'(f 'isTXTxi^OfjJlJtt. tivi Jc-Tvcfi tn* 'yii ('77 thx^^c^v 
i^voTiilovcfbc^oi^tJlTi Toac itpi^Hff "Tm^XTVi^itJiv ,^(ii3i tnwi^^i Aiy^iv, 
A&J^)'\j7i^3i.'^o^'n\uiViojriA(^'ov ^i. ch'cLu-mv , oh^eucvii 'mAv^A- 
Ks» 'iiriTsKviyov TroJkf V-jrajtjr. TiJi^ TovTiJ iiijJlvx tm^imJiva-i e«-7m ^o- 
(etoff Z^yf^ {'jmrv&ovcmn^icuiy \cjh\^0^otv. ^fjuov . otix^^^i^iai ^oijJi/ev 
Tov cnjfiXTOi ai «ieji (^xTw^cjt . KouTmAiviT^c^^^mv • Ai-^ntuxl Kgtfp^*- 
A.ioti{jiK9Vii/Siioi iK 'mAloio • tctxl 'it/fet^ , ecTn^^^^.^Tr) TncvTxicAcvTi tc J^i- 
»}-** k^ttS^ ci j^fjuovi (ASi xfi.viyocvx cwf^^ijveu tivi . 3i§evct H fxxycfjSjiOH viv 
icAi^iifixTV. • 77 <Aa 7W 7roM« fimivveti • <^dhv ytjip x-my^M ,tiqiv H 77 twv «f i» 
/u£f'cuv c^ KinAei^x/jiii/ titcpwvow TOViv>\ti^vu.eu^ci. Ktuovf TffiAitUTime 
iTi,iuttSifivei.KeU' K<u<^^Ac>rp&Tc.iSi6^vcv)iiM.v-w^^oV' ^ SkM^oi fjiXtf 
cjjjiAoyitTtun^Tiiiiivov eivcu^v^ovov .eu Sivoini^^zi^^^^jUii cj^cui aiwi- 
sa.vmi» Tuv Ji A011JJ.KU1V im^ fjctlc-rttiv it§c<;Tx.'nia ec-mM.&iV , 77 Aowv^hcD)- 
n.etv aJ avfifiinjbii^thff ov 3iov fjiwiv , iMx auv tv^ccji oci^oti '^i^vu crcp ct/foei 

yivt TUSxVcSi H^OtflHJii XTWCpoUviTOU • flll A"cAllV •llw SltV^iTioU/ CJI iA/a^t- 

(jJL/iitci.veu npvOf'(Mnvduf • ocM^u^TiAfi 'pv Hff.i(tf/cx/f> f.ill*ev -^cvovT^i x- 
^cioSkii iAtiAvMvtu • Yj)uy<i^h xAom etSiTDci <flS>v irfoititiv 'cngiAyca- 
oTi "mAi^TUinAiv tu^ifanvaiv ^^vocyvietji ^{T!:evS>!cv\ ^offl^UjTOcjBVTOv tT 
tup^yioui ecixAierUftv . «M^eiKJiff cjiflff fHTTxfv ueu^otff '/rS^i-is^iovmff eci'6i 
Keu KgcTO) tIui xcneui ,icf*.x Tvcff 74 'mAifjusTief-ovff ocauiaent 'vmyuf/J/cc^jstv , 
tCMi Axcpv^av 2^ '^XTDmifbv •ifcjTfziTAeiitU tvv ikn^Tdv A' c^^VTtff ii^iji ei 
o inirfiiijivcv ^v -fi THd ecAtin.taff TiAoff , xipcovi n^TK^iiveu • ico7a« yi' 
iwTpii TtvocyH tuxiTD^m&^iAdidSii c/liS(y^Tr)icautf)xTPvy> Si^ovff ci^VToff , 
'nAoifiiicitvoaoiirKx^rianiirlii. vuv^fiivwiuxi^Tvcnff.TVi fxipoi^^tiyJU'«'7r£i>) ^ 
iSaov cS)xaUi.],ci}fxiix ^^^vyti^ec-rrDiVTVLaiwec^fleifliijc^i/uMV Ai^ye/jSMeii- 
Kou 'nf ^'mv yi,cpuHiiiiv v'7n$Tiau7' tIiv cp^OfiAtnv ^gp iuv'c"iswv(pCiiitiv. oilfiK 
Jii'ovfiVidincSffM^H0-3ir(oiJU«Ti^KTiivofdiici^tKM'is^t o* 7rj s7'x^ iiae/ec 
^Acaotpoi. ^iiAx^^ouiJioi.pc~i^ti'!vcifiC>v'yQo,alUotooujT^taiiiSciZ>i- eiai 
(^ etcn Tri6\i i^oci 101 fjii' cip fjjOViKi ififiiAfiff viy«i i/^^Tiii^HMi xi ihcv cpc^ciAi K^ 
•^KMoyJUoi fiKAiru Si^r 'ttAiKKiiii 'mei-oJtv auuTovcii tfi^ofiivvii i ^ tfHmv 
(K^Acfi /A, vyf^ TsrK^i^xi 77'f eKii z>'v k(^k, v^Ai^vdsjp crcpavSviii u(j>&i,^o'i- 
^xffocTivnAei Hj avejcyfucv a7W Q«^v(pios^cv thAimvtuv 3 auijocr 'n uvtcAo- 
(po^ci^Kc/JoofjjCii iK^n^otixT^Acii ai (Pvaiv ot/p^stTT^AK^U/ttMO/Utfl'»^'»? ,»pr 
c:poc/JQOv '0 (S)ifsp(>ii vofjuov • -fivroMi Sivvff tfimncSi i^eut^ nAvfjSJovi ifdiy- 

muf xot yc\iSiyvoev(J&,S iffg. iluioqpir^c>rH9 yitHf ouuiiSetM M(/lp(«f cioinsvaKfJ 
hfMi, iiffa- tIm olfiijoi u7nS|>^oAiJi' v\) (fnt9nf*o(TDS • inAvoikiav tdD 4^<^av 
lu cha^mn /"('iTu , ly TBii9'o77 tb/out»'» iS2j» (XpvynA&jciy ofiti^cr \k too" Jod/- 
et«' TroA/TOouj^av/xatToafei •ajfldCTW», oyTW Aenyc. «"tj J^TOVKt;KA6) oujTtv 
eu'a}3ivi(p'in^^v ^i^nKJiVcu m^tivoccw/A.TrSpKpipofJlvnv ^pavhv 'i&auv ciV- 
TB» • ximatoiij^oinu} ovawv , jtaaM' ocjifjiovlcu avf*(P6>veiv 'ofiotC)S A luxi. o 
iipimocf ti\i^cua>Joos ^i-m^i^Stcv o-mci nff.Toi Tu^tv o^iTsKcuttT^s ti^cSf 
cA^ovatv^ iTrdyH "sjt^ ■mv'u\^<;ov (pMi^dv . PauTisJ^^iTrTocTntoio Avfnet 
0MV(Oia\ aiujCiSiv lu^fjboviiiv ifi^oak.^iaif ,J)oc^silMo(fK-3JxMov-JfSveit 
«ff yvti^ejifMV disov )UJ<p\s ovA^otcp^t^os i(Av 'cKoafuotf . oipp^w <^ itWTHCt THCt 
(A)/«f ofin§os,a-Jwv TJX.s w A;n9(,f otifrims ocMnyieJ^Kus Qi^n-^n^ocd-eis (/l'o77, 
«ptfO/MwcM iO^'joD«ff(jO', iicAKy^etr lAlaUfcA^ioVTivx tpctV^v • 7W ks/i/k J^ 
•ni* ^SdVfi^v inx.^x^ffus, cufi 'fi 'l<hov£0^s yvAoyovfii-njhn. nr^oddreior ^ 
oJ^SUvvn-niOiials- oii yct^ XMpx-nv tpcSff .oiij^ <i fjuy^tf ti^^ocf nihtuvMf 
v(^7tx.7DU. 'fi 7DU 'nAiev.vvtni <fi'ouj-i>v iMACin.v 07wlx(^Jlv elc)3i,t c* tdTo" 
Aoifxivjiicf imdiaiv iTWTrfooQ-eiv ^tu Jf ii ftipdjo' cpiy^et . ims yi f*MV Tn^x^en 
laudvAAjKusot7wM.tiiV. i^iTiTr^Tx-mlv^Siv iOiV ju^ J[' lov 'iniai • 
Aaviii J)iKAoc}v'i< -^ij oufyv fioio ^ioio . iiycif>ouJj<J)'c^yiv ito^Ajcm ^itdcf 
tJlj To7f TiJciOUOjdvoiSi^^vcu 'f>v ^xMovTOt..vcwJ{'oiMtinipcSv s'if 'liAiov, «'- 
iijOTWSXTizoSiv ouiTzv tIiv (po^tM tHs AoifjuMicf «n.Tivos vTn^Hewf-yuxl fdlt 
ciot/pyi^r>viTn<p(§^iju.^r>vpaHfieicvenmv. ov^Hdije' fdi' frgt^Tov iTst^ 
^'prtouMVcufoifmvs. ov yi^> t>vTUS XKef.w tiv Tni.^otitixhc>ftK rfis xtwA- 
Aavcs c^yiictTTX. xKoyt. Ttov ^ti)C>v-ovA'oti o ^fjuosxcp^ovacf '*ijjucvoiCt ciiiH.- 
f*x^i)axiKV<hv, cxr^ dpqiiWLnsv xio^otTWtfov 'cftil^ov n^-n.^ctj/isvLTca. • Atns) 
Si^-fiv iKfiQif.TnAiTnv ^diAov ai'ta itjxinJ.7U TOiovTOvd TJVxtr Aii^ovfftpAnix- 

ipOVVTOi. 'oflll^OS Si ,KMi OTpOo^X^VmkMiS jfitJj TS^ TTX AOI/MI{gi.7tCV TTZl^' 

fixmv aiLUTvyict^Kf^ Ttvfv Twi.eji^^aiv • lU ydp ifiire^Qjl eu , ixTecMS "n. Kj 
^Aoaot^cLc' '(ycvtfzsu cJi' a:iieji€ov(r TTC/.^XTHpyioSuiCf ,'iyjoaav <Ji-f Aoifjuncuf 
toaois ,^ J^etvcv d^ izljv Tnjxfdt/bv ^t^dv otpy^ijSMOV^n^TtKf«pciJ^ii 'Tr^ctpct- 
ois ohv ^ Aoyos ,c>st' SijxAcsTOL nrglcf •f J\.eiv\v hvou •THsTtyap JiotirHS •i* 
ineji^iS .^pxTOU. (J^i^vxTixyx&J-ms aiTicsv ti Koumnuv Tiififsrf^oifjdfXcflx 
^id^iTOU , fuiStcVcs Aoyafiov fiiu u3i' Zi •srAetov 'o^fitiiv yotAivoHws • 'iiretd^o 
Koel fixMov xAnSis '^v, o'i fiSi ai'S^cy7wi ftiTOt^aiois Ttsuo' oiix-nvceucf 'f>v ((gc- 

floC/pi>7TX7DK lAKCyTtf OCJfK, ^^x6)JTff>0V xAlOUOVTOU TU 7iw'fl« • Tzi J^ u2i' 

ytis ip^ifi,udixl<^x,Tr)V(rvoatoAets iKeidi.v xTfjuovct&jfjtotfi^i^^iov^iAnei -Ttd- 
IV yi, fiiv xAtiSas oijiici oufiTicus 'nfii^iusfiwocnaLMxyiv THCtvianv ft,.<PnACi- 
UjiV^otM^cJ/mejiTjcuaf. tvvHficifp fdtiotioc^x-fiVcjlytoTn ntiAxdiiio ■ftxAisot 
yccp c* Tv Trotp ii(9t?K Tt^^qtyjcieji/jiov 'j&Ttv&"t!Ti ,)ie^atfx.oi tujv attJfixTiKxot 
Tnx.infiX7ti)V , dx '7rS^iT\cuyiyvovrou'T 'ii fj.ipc>v . AvTH ^ J^ xyiM^ct i^ vccov. 
y^^cv ■ycJLp oca^'v ijli'</k^i c/liioUOTVtvct lavTJW^CiV , of ttwVk fjSi ilik,t\y.<^ 
codiiai.TixejiTiocf mvTUiiixTejiii^y ,'o7XtiV yvc>ejifuv ocZtu (pxaiv eivou tnou. 
itoHAvnncv. •ir^oai^tai J^ otytMet Si.^xin.vovn <pva\Ku>s xMviyi^vieDiS 6icci 
il^oc4i. Tu^^udicp^iaidiiKji^lotAADaJAiVosii^ii' tS\Jo "f^ 'ovtu>v i{^Trx. ^ 
ipvmKjovs Twv Tv/oUfixTJKav cfotypov mlsipcs n, ly ii^os, -fiv (ASiJ\iK,7{w tw- 
f6cPH 0x.Jli iaiou/ 'ti Si H^x^fiiTaujlsv ^ xiip fixAxiidT^pov <^iy^ov , ^xtovt» 
Kj ^hv . TDiA'iiHeji^^7S^v>vr>vcDxAi^of4.iSei [MH^0\jf^i>GV.vtw <A'oc5p- 

^ iii 101 J)iKgC6ii S' cv/ufhxi oyifti j^* ocAomi hAjKuAcA/ov efm tIw H^eu • «M'<^ tdJ* 
cviujhill>iiH3r>? •o-v n^ vviiTi rri^cnoiiiV\t)U/ « ^ujj ,0 AAi)\3i Kiip ^ 2>'H5!fl«f6>- 
'j^ovkhoifiir^ujjcM- ^Todi3iiiiiti'oci\j'i>iMiiviy^V7sh.'ii9ncf,'ir>'jUi) mwvi- 
,3fl TxTtiuimMtxyfJi^^Oiic^vijKimMnjSivvilvotiK^jDiJ&iOViKmJo-mKa- 
/iwuf 7f<y K9(.fl«f«af- oi</l'«'7nAu/««tt'»a»7B,iyflf «AarAuV«TiS«Mi3»> cfb- 
Kfi^ fMi i^ctPvanii :s^volMov/ugiv't!iAicv'i^.«atiiStu,<fin!-7rrocmvirKct7> 
^mdjef-oifiiheiTniVyiixi^otiMAzSH 3iov'thiicrkcw- }ijuieefj^!i,i?\ics ng:.ri- 
cfV,iy i7n)tvt(J)«{^A«9t, Aw 'rDTC»coj|MD'(javTD77tstc«'?r5'u^()OT«vKo'o'. Tn/JKa* 
jot^i^ T^f ^jtjSa^tftfcA/oif -iWkiwivovtw kou ^Ai-mvm S^v diov i-vfiiov. 
finidlx. J^ouj y\j r>7f ■n.Aov/^otO Tnx.^eivtu tbAojtpp </li*«|u£f c» , 2." -T^ 'ic^iHff 
'niirzwrou irgci y^,(jtiiv ^ot^v «^v <!^6^ov cuof^dfj-wv , cpuoit cTTD/nTNf . 
TflToi cPldyJlfOV oS^ov lei^in^^yoi ocmMeov. 2.'7r^( a'v JfA/ev {aotvtfixuMxi 
l J^i(isHtt.<hho\iv ■oly^i yS' ovSr^TmtpAcmdHi ovJ^i/u7W§cfu!^ /uitmf^ei^^o 
t^o/jijeffavTDv tit^KJiV .ii c/^oatoifHi iK/noi vyfcv -i^nnejiiyov Ktpeicjx. , oiftv- 
ejJE)« ly i/flflf TmpKiTifATrC) TVL tr^oi "& -m/AjMotTU (J)ot^£isi= ^ c^Se^cv 'o 'ilhiof 
twr>vi ciouj^M<n,v ,'m^vov ofmseiAH^ cuii/jLovh' Ik rhi tHf^KfJhiin/iovm' 
tIw iJiJlioTLOtri^ciTnv iMhrDeleu/iTriJ^ei^oiijJiii^ov^fxiiv KTwMdVca l^yaa- 
fjtivov f*otTnv ^otMot tpvain^O' Siti^eldLo' <^A.cao<povar>cv cJtvoiM «cj)t/i5? J^vifjui 
cuiiiJiov^cis^THfflQixrcifjSilvittoi^voiti.yiMei- thtayJ-^iv.vjjAioio /ut- 
y/.ft<poi^vh9i<5^oi^vti Ov§Mo3iv . rri^o •yi^ ^HJi diot AAjKuAiUi 'y^n . 
AjUcpfij 'cfiicr ^fi$ (t^?\iiiad.Vi nvSbfjJiiviit- XriiJ^oTrtdi.v^^ouhi h hSfmt 
iAt 7rHAfl'&v«, o'i'cfi(pouvofjJti/'tt. T J^^KMciVovrii^c^otv- Gcf'(uS((<J^VcA*«'p^<- 
A^f ,/^' ^ Jot-mr •cu>ii\\g.j!iY^, VixMo<JCo!6hVctxnv • </l<|va) cT^'*)/ c'arE tfc^ot^- 
Siv . s' ^nSi' ^ trfo}$:t^cv iu. rwv AiYpSbdv {'svf «Trev • otj jutTO /v '7? cuTj«t 
MWcJit/Vlfoy-^St* TTCiv^i (vri^ot -m-^vd tIw i^ooviov i». Afmvaa. cS^a-T&c^h, 
ifi-mc^Visv rn fjuiUipov'ci..rrtLvvyfot(^v.uo^fj<otrt T Ksfiyittoi^rr^^^LrrttQil 
ii^Mic^cAo^Cofjtivii ?\KfJitr^ocyc fxv\V ly A'tcoi (^j.Aoaii0oi ucpto^A/a ^7c vcts- 
^tvfl/f H9tT«M^rDei»fi7ns75^0 . rrdAiviv'o tr^^oi^c fAVi^ov ocyde).<;oi ciriiTrt- 
AiT&qc^syhecmvlAiyy^cjSta-riivrcov^TiTrav-^^^^^TTii ^J.v^7< ^ypot vo- 
orp iadt.i.tS.voi « sy' oitJToi/. TiW j«cp c Aov ^fAyp^ff» c!)vipiftav eio ■^vi 6"{/o -713,7^ Ao- 
ntcov, )iaur>KAcytvvrc'cwr^vtriooatt.y6^^cfJlvcv^v>v JiocAccriv fci^i}i/iJ)o- 
•VKOiri^ouvvcoi^^tL) chM^imv ^eii6^o fxiei?cyv .%ou^ fjSjj iirt^ [junvMV Ivo- 

/*0C^et . S'</l't'7T5^l3V ^fWaJVf . ((gtfiK^-^nfi}» iio"KO\Jlir7VoCi 'iHg.SCfifiie/^et, kou. 

tf)ot'T&t.^ot(y ci 7W awfiotri J)ciecjxlv^ 2.* ^ ocH; Ao^/ftuv 77?? 4^^f , «xpo- 
rroAiv nvx M BCiiorvl.ru rn(f HktpxAin /uul^eot iiAviyivcu vcf.cJ^et mxat ylf 
edc^Tnejtoit cJ KVnAcfi S^^vtpo^ovfjHvcv.iPV J\'ocAcycv f<i^oVi'cfjiSA' ^fjui o'niet 
mel tIim ti^^Aiotfi.cCc Si Tcov iirt^ fjuc^v oft/aff, tj, iiTroLn rtwrct Si «'A- 
h.virr)ejLKc!i3i mtw 0cUc/)oCf>'rr^oawfjioiosau.v 'iTsmii Tt ica!iiivicxe>i , {f)oc^^vid)iS^ 
Aimv .0 fjJHifroivcuo olutSiv m riiv^.M'iov ^an S>v ,rrsi A^io^^i , vjdu <h- 
ti^i^cisiASicf-v-^ocjjyHv.iTriyfv-nvi-A^jHiilJleiv.fiiAotJi/cfifcotvi^ nfivii tfar- 
^i ,fxirti<m<^oatcvviiriv!!i^ed6)ivir^6i^viiirou^ci el-srf^mvi ttjiASdafcxrt 
»y Ac'icifjLivcfi'v,vicypn^.rtivra.fjiSji/Tri^6otri^^fji.i^zi'^'\\i'\^o/ .Tnej-^ rvS 
hoiTrov epvimv .'o J^ otxj a^oAics •■(SiAif .eiicvi av fiTricpo^vilMci ■u^xv.^oujytv Tp-- 
AvJotyHAof-atfuitrfcmTrtS.fiiAocvo^^.^ouJiisfifiocTOf.iJj^ct/fiuf.vC^^itj 
«Ax^ovet irM.fof .TriQiCordAmct •vTiiHMJepcf fxocsin y^ HjivjTi fjioAif 'vtt^- 

KioV' lOJ 

ificuoeta^ fiet thA dyff oiftxocviw </bufjLevK3i.o(r in^su c^isf ,0 dit (^«/^2^ oi- 
Kor |u£» 0|M(i» iiaxii^u S aa/nxn ir^ct ^iiw oi z^miu ^vt(ci\cu> cqp yif tiftxf 
tu^iv^d^cr iVWLff (pvfit oi/ft i-ni^ov ^x'A\'ou§ouioi . 'mujTa. Tcuao i'f "^ iKTm 
yiiff TzSv cfmeji>ai)v i-ntov &{ T^v! iifii}i(J)xAoyo\JS'o7ffAxTU>VfiiThfSA/(n.v- lu 
«7r5J6>ToV^Triei-raiv(icAof7yi'/<tfiS)'/7»f4^^; ffkiTificv. ctiiaSm^P^ 'c^fjLice 
eAuj<. 3,'i' v'mt\cf.pJ)ov y6§\ ,0 o(h/os^i £%jo t^i^trei (m<p\s d tv ^g.TO. jWijst? 
g6>v6f'yk-i{of.ix7r£\>oiH3V'T:vxTii( fxz<mnviiejLaucf ^fOKf^swviiw t\gipj\itu. 
^iniov ii7sf^'^^dL& v.fxAi\tv iiviTfSina fivicj). TiTAxSt di ;i§xJ\i\i ,iu Kcw-n- 
fo»«AAoTroT t-TTliff • «<J>'i>f ;;S^*t6i/jta)ajMfi'2Sai 'imtTU^nrgccrTtujTHV^oAo- 
yc(xmK\iv6>i . vv yi jttiji/ liTvov ifx^VTn. tuv (f)as ydftiiv ,«q> vf<(fii( ii'g~ 
^«•ntoeiv ,et( ^gi^vcpimTOUHsTixlofdrot' rvTn^fMV^m^-n^BiTm^nfii- 
»6>i»7roc^ ^netfoi- xiTJT]V0('dfiHfi-M'my<i^it^.KV(n.JilcKVc^'nV7n)ifKKjai- 
Tiv-6iC7rS^iko'ivoficiir^ y>\j( '7mJoTV'7ff«(r ■^f^^o^Tmvci- £ j)oisiSiicmv ocJ- 
TWVfii^ocf ^oMpeTOf x-TmifxvovTtK ^ov'tcc( cVofoffc» J/Tnst^t KsAnt^a iV cA' 
5^7n)t^«o^^B(Ta»m-TrieA juWc/^ TocAo^rav^T^^^ptjif /utfd)»,oi/TOOT 

«plflCtV •A<W7f'»0C«>H9t7WAaTn7Ba.?;n7a»C*6j'TB7r(J)T» AOJ^KO» 'iofJoVTOU fni- 
fO(f.iSnf>OVCUj'l1 KJiCpX^!» \{ff.d"ofll1^0V CAITW(mfAXTl 'dlM KVQJiOiTVtTHV ftADXM« 

tbL^iv ■'oAov olto elci}&av ovofix^etv iixjld^inmv (/^eufiTzo( x^cilci' tov kfix- 
'n^vTV.hoiTm <iiiK(£v' ToiiivycLf>KJc<px\livoiiKoujmv 'yoi2xn^'n<}^, 
^vcuuufTVL-Koucmcpiii^ot u^Ttv vi<p}fo('i-!scnv , Kve/.cj^mmv xmcfKU- . 
til^lfVTO-i» f*i^c(. O^TOuir^c^TtJUTijcytcOr^t-^szs^VKfxvicd i-mcpvxcn- ftcK- 
A/fK SiKctiejLci/ 'i^ . TOUjTHviiTUuSiou xMnyce/iioJoOf fliilheucSt ,TVi ((9^7« 
viwx^VMi lifjdv 7m^xJ^</bioiv • t-racT) j^'ox^M<^ i/TTO^tciC of ■)^0' 

^OflSMOCr CcPfA.\f!!(,.V udj 'fiV CTKPH^OV , ('TtKTUOTOV/uiviU 7B\IH^Toi M KJiCpX^lif 

?\on7fj.w Ttiic/ 'zd^ -TTX nfpyoc ^fjuil^ .h^t oA/jo» iKTHir cKyivxKr>vcsviy fjii- 
,3»; »ouf tt^J' a>' ^iKTlov aiivti^v .iiSi(au <p^otiia& ftiTTxtoix , cfiKtUdCf 
tivl^r 'miiift.xcnvxiiivx vofxi^iTou • i^<fiv yip ii 3io<r , ovK<xMeUTlvo(, h 
ouotoSaf %W -uuoo' i^» xSpnvxTK avcm. iuxi "TmvToc TDi( hi-TrfoTccv icr oft'. 
fcxcn ■nov Ko^yKTjueSv iftxi^ovcm .tfloif^ tcod Tm^divov ocviiw iTHfncmt^ . 
K^St^ov ycif «'« i> (p§oviifj.x,oV(kfux KffATc/i fjuouiSHvcu A^u/ecfjivov • iK Ti 
'ricfvii cho( KJc0xAiiOf yi.'p/n<dtu. cA)k« • viiTtiyi}' xtticPiivxfciSx &'» yofot 
iAtiiCf AoyiiTfucSv Svou. fiHTS^x todiiS^&Tdi^mMx /«DKi/ia» .evSiv ,yiT^- 
AiCrff <p^avn<n( oluth • Tt)iy^^evv ct^p •T (Aofc^At/wTra» x^Mix ivfJ.ajv^Ci( itip 
•n <ri3i9neJi-ot ii3t.>{9v <pocj^nx\UiV iitisH .^cuiM SiKSfivif 'iAiTtnAeaivx. Trwf' 
0» (jSi -yd^ OfiyiliTOU Keupct,ci 'jpiffs^voK flu^f 'iTHKkv Xkkuv ya^ &'//- 
<po(r,97<.5tajT Axaioicn <^x«Jiyoc fxfyfiiie>-i<^ ' 'f^''*& ^'wif>« Ttiiwtfx yin- 
TDU^niTU\iiy«.m A'ouji^v mx fiiTr>ivoivTrx.ti<fH Ac^itjjuoi^-r Ri<p«AiJf oc-jrg)!/ 
»($po'»i)oif aAuTrTiM • dc(/u^ii(n.t A'x^A^( "p ir§o( TmvToc nvAcuiOV «- 
Jifiicf^ecinoij icod ec^i^TDi-srKmTVV 'cfcSv ,i<po}hii^ ■7{wiKAoY<rfjivai'oi<x«. 
i-myvevdS^Actdicv (oni» ttfOKvAK&iivgu Tmpx fUKfcv ^fiiMc^ , cicriiii c^t 
^Ax^i^ a.'» tipts^yTa »oi/« • c^3t» oi//d 7r«»7iA(£f ocTrriA^iXKTOic 7iff of^^o'. 
tTHipif a joaJ. xM"iivi 'iTtiai fiSi ov^<J)aov, d>( ioiToi ^nJ^ . fitcj juJ?*^ ?v ^o- 
K^yoa , 7rot»7Wf o* , b AoKAtipov a^mt tS Ttoc^vi 'i(^Ti<ruSijxa(^v i "miS^ 
iiAoyiojMif xii^Ci-mvoaf §t , </> //(? oa eiiiip^av «ititKtuair .KoctZi (jJli «cj^/ 104 

•25^«8n»«f «V/utOTTJ* uTnsT{oa7D7DU'7;yoO'K>ot/utjiU'ci'«,9t'/iuiu', ocJt^ «A- 
fittyoeiduf «i">vSzo • ^«^VTKTor Jl'i/xAo/u« H3t,7w cfxii^ov ly WflHf Ks^Ta- 
^/xof «//0» e'^ of « /uifivSAjfav o>ff ci qo?? <cpt/?f o*tsT' ^f «" • ^'ti «^» 
Kim^-nov iiyi.lMV«i<iV(fhcz>u oAv^Tnoi 5'«3t Ac» « A^Oi • Hp»T »J^ -TnxJtic/bccj» 
yMcwM.isci^tn- AMim' ':P»7''iAflSflK.5i«ir'7iiAu<rao(^ojM&i' nx ,«^9^- 

Tiiwivn.ff Ji.'iyDU6)y\ c 'fjfi ocJji, ^ifi o5 •jnx.l^cs xfieiycyi • MTOUTO/f TuTf s7- 
^<f « //o'f •^^ o^iff flf »K tV ju/Ktf 'T^ gr^«7Wf j i AckJha^ S)A/7B«f , «A\'i/Tri^ 
{i§«K?\.iii&(pmy ia^TVis ^N A«f kJ t/w K^«v>y C)Wieuov fl«A«ftrat.» • ^^f fV oA/ 
fot/ JtuiM&v TTtTrerff «TKi ,)y 7^ tTnGxAtfi' ou37£5 <nu)i9umv ovxo't Tiiuvdi^^^iSi 
a' K9!'7W TratAAifVOi' flfKOBO' 5^>otV7ii)v,«M'i»'f«eft^eD» ofO/u* <puoi6)f ly aU/U- 
p/&(jta)(y/oV«<AiA<porf7rBo«e/2yi'c/| i'(jBun/Uijfl«o'«7n5t.i'7K.)y oup(( TiJ)«no(p 
n&t S^f (i'(p(|Ai7T/uiJf ot//6)«^,i(9i7w TS-a^Atovtjt^T/oavTOf iyayKKTHKusJiTH 
J^^KinVK ffg. fuis iTnlhxMs eis TiXTifx ly fi^iipK <S\/osi^oveK . vofMt,ci J\"ina 
yi.iisiTnQovhyff J\'i tIiai aurH^OM Km^inixsifou .»3t77f j^ ou^-^pv «■mA' 
A«iiTuv Jiqu^v KMi fiQ^Kpiiiff -K^i^Tms J^ tuvioiZ^nu tA7n<!\f tJf 70/ou'- 
•mv J^ii^ytuav/A.fic(')^y ' liWTNff 7> tviv tiis «'fftj&aot-o', ci'^» aJTK^ouf/uK 
tisvjou iTaJ[eiiciidi/ (fMi>>ofi>/u2vo» sV /uii^». J j^ «p^^^Cycyos «imymy y 
'}r^icrjiv7£^« <pvms ,c^ -nvTDis vis i'mm3i.oAc'yein^ • ly •f^puuiiaS» i(9t,7tK 913'- 
j(pK(}hyf.^K7ti}y eiff ocpyHyoso/nn^os-in^sa Ttitwv T/utTOiJs^VHf tefo/o*^- 
feif imyoldxf yiyovcis (h<S\i<mKKoff . icchnTrx. fJiZvyi, rpv fjuhvimcv cfjuoho- 
nvm ^cSTdvvwsTKni^ou tzSv oAod», hoo^mo^ovov ^i^cv &' v/kj^.dytip 

<P\imff £0fiK§O>S€tffitiff.^fii7W.7SAK-Tfoidvfl,'m^Off2i'miUhOV R& .3v/A0f <px- 
<&nU .T^,Tiyt/.p (/iKTfM^OyZfOy OLOThff OCi^OVTVU . ICO« a* hiTffoTlXThV CtJlp 

«'E'fof «u^f «*K'7^t7oa,ot«/(5<wov 717' uc/2yf ,iy/Mt7a^«Mo/iiK*«vaf Iaoo 
«nnycuovTou • <S^o <a1 T^f Ti^tiJbs Ttcv <^i)^o>y i'f 7n5i> iutic!>tw.w flotAno* 
KTrt<ptitK7' t^oiypov Hvou a>' vcfb^.Tia ouJj i'p^vvi<n. 700/7«» 7^ cfb'/** . oux 
cfjni^off^efmv, nHJcouccf'os'7r^'^imsTwivTio^TiTyi<.n^- cpSfiCivvjUMS f\ 
dnneu/ovaimVTtwvyfeci <pvmi , 7Wf« 7» ^(ot&f *«'«»• 'Jou70V<A'u'OTS7((7a- 
/ixJ*of «7rx'»7i*)V^ioc/p'pijv.«M"cKA«io,uJE*'/of o£*«/«)^f cto' n9i,7K c/)«clbp(«» 
y/(i}et/wf <J)»fl«'A(f700', <nwi^AjiiTS)v<Ax.Ti ,A£(>TSpov se^pcv Tiuiyiit- 'ivoi 
iit^Cfi fjjC^Mvyfiov^^eci^nTmhovtpyo^SjfiS fM»v'efiovoi<!t«eeiKi<.^KSH.iCM£ 
70UJ TN» (^ T^ Kin^Kmv 'rrgcSvs 'oftn^cff iyi.C)pyi(ncV , <w«/«^f «at awl^t^K- 
TW 7fltf tTnvtf/oLo' yci^cmiditcff c* oTo' <J)if<n . AM'u^eio' ju£i' TJWVT^ff uo^Jyp 
K^ 9«a« ^'o/o9t . 77W V j^:i(f 'J» (pvojjZvov iKTivov , «0* toujtv. <i!*«Aut7ca 
<^K(p3i.ipd(jAvoi •Lai'7r^H TVff 0voSusk Si,(fbitaKJii c*ocf xji y^iKMfJu^o- 
fjJtvnff ubi Tihei • ^o cTh ^oTff ii.h«%o(di/toiff JiyfA«mv 'iTnftSboo eii^TvJ^cf 
<Pvi<yi- xcipei Jf o-mcni} •TTX. (jiSi iit yixxiui' <puju'nx.,eis nueui^TOt J\'ol-sy'ou6e/6U 

GhK^VTVt rDV?f ,ef oudi^K- ii^TtX^dfJlvOS -gV C TWIHTfiSV^iS 'iMtim,fUeC4/ SS- 

(cA/oi^y^y (jxAooTXpov . « Tiuhiv 'vc/b^ icou ■yJ '^oitf» cfiKhv6itT%.s ftf tolZttx. 
«cp Zv iTni^ii<my '0 Ti, i>£/t/»<i)»70 . t^TW vifw uTroTWV /utj^sw» ^Accra- 
<pcj» » 7tAo« Ttjiio' e* 7oTf <^/j(ei'flif <juo farAuf (^'fli» • cTi/o fiCi' j^ u A/ngt ^Kt»" 

t?l'Ol«,')*»7t,iyu'o'2yp.cA/Oclt7n/A//U«77K90,<>«6tf«7t KOUKi^K- fVTWV SiTiis 

<pvc!&S xMihMS <^ec«-vK^oyovcKS ,oTKV eis i 0162^ i<^Kcd-£iir,v /cfuvceiv •K^' 

ouu Ji-mv^x^^OiMttfopKaiv Mc6(*i^ovv(p'liiu^v ^ijheuoicniU. zivnvcfi^/uiyi' 
SiiaAiuncpif tuii^ veudi • mAiotf 6"of Twivnx. ri^of^f kou •mvTiiTX 
Kouay. KoU7WTTitiuio\Kauycu«^i(Mio't'v-mvip6ii{gi/jicv'Ta.f, Avtpcj^MSii- 
tvcQdv'c>7Jt>LiTno§njivofjiooj-H , 'n^^TttviTniigLAetTvu ^vl^vrecnv eu6i^x 
•tIw (xioiTci-m 7«'//» «Ao;\37W 'mpbf ^ a A/Ketffjf <pt/'aiO' kj^i/jccu (cfli/cpoTO- 
7W iiv i/^Ao^mr^v KTmmi.H.Ati^CiiDU yo^ov • bk</1'«*<??^<im c%jo^(^eW*i/- 
fxe(f-ii-ni2i^v 'rmpi^fdi/of cx^d^dTroif ,'ti7T7it.px liw i/tTW§ov l^icnv evTtcf ci>vo 
fAxajxeiof KfiiAei Sivjjh SOejLincPHf Tor 'vTri^T^f^K^ov cuii^K ipmv -'opqiof Tit 
J^v^^m^lsv cA'«TrE<f 0» cMfltf «,ty -ySif Tnei/ i'^tf7W vyfcuf c* KnCKAcUf^Siisft 
10/ict^i ^ivK-npv A"nyiv 3i.oi • h jjJli ouo '!Tfcir>f tuilig ^n^AeiTVU /.1101111 fT 
cpMCiiV •'m'TV.fM\ Si\cc3uyH ^'riLvAimi^iy^K ft^7{w 'n^6'Thi cpvm 
&'» (/l^umrt^flov « / c/Tk» ,«Mi»><)etK£? «if * '''5'<'<™n)f ^'<i • /«t Aaw 5S{> 7ri/'xi c^iy^ 
cvfifoci oificwna.xvri^djCfKoucfivyfev Ak^^v [jL/ii^dJif . (f^lyocycuximvii^- 

IVKPiiTiljiv J[lVKl^6>V ,KAKftTTHf 'ihv .060^ SOAOfOf OCV^V ^KicDiV 1T^0CS\ld^Al 
fl^r-TTOCU) 7l5 '!n/*7rf0Vo't{Al0f^ VfatT? KoiTnetTTCtTHTJnSK (^AccricpOtf ^Qi 
CH TDU OfCH^Of iTnn^AiCmTP • VML ^i\Sf ^' «^lOVcnV iTi^CU/ <f 77l/f W m^Oi TBtJ- 

TnvTlwipvcnv, iiVkVnAo0o§tntuMV ovoftei^ovat, 'nifiTffov eivcu c^oijo 7I) ^o/j^et- 

CV h/moAoncwTZCf • /uS* JHI^ «Mflltf e/lo! 7^ ItOUipOTN TK «Trj^Of 7Dl/(ra*6)7a7t«) 5(0 

fei^fi^ui •iiAiof Si Kaicn,AiiVti tcod itov hfJbOc/JoofiOtV eicj^Tclff 'in^gov K<;fCiV ^-tUu 
ci KVnAcfi 0o^cu cfivotjfdfK cfiKTtAei Tnef iw^cijhvi iaidL& olMtiv Ttvk J^cwKfxzv 

l^^Vm.chK 7>U7ray K7WV7ZaVl/7riCT'("KVavi»|U2» 7« «TTJ^&Jr" 771117« 5Z)/J(e«7TVf<pi/ 

noif ■ia)U'meL ocavv fiiiAfif AiyC^rro ^'niof (jtXlc euiljp 'n^ocmn§^i'Tou ^^^ 
KiJ^ivJi^ovefiix^effiVKi^K^Kociintfi^aAmslfovof^KcnTld (^Accni^eu/ ifjcav- 

fOi^TTDC^Klfb^OVyipovSiV^TCtlHTHfTZOiV K^AnyO^et KOUTtCV TrpCtftdVfJLvCif 

Qji.AocTO0ocujTti}V 70i/7i) 7W JoTrt) j^fijjuCvfij» . ytcui ofiCT&vo&ti^eiKAiivf ,Kex 
<pii icoei c^KtTVfiCoAav (iii^^icQDUJ[cujoifiai/K iioAcyei toc (furiKK. cff£v(pitai^ 

6iOI 6PinoiTCcJv6pCi7n)l , K^KiK^PI lciVT%.f TDV iK&V6>V 6aciKT0V , 6v^aKovnf 76« 
IMVCiiV t,i>ii1 KOCl TTdCAiV m^TDLfUif vHf OCOvif ifX^cUVOlJifiv 71 KOU OVK 'iflScU 

tojjdv S(Jl* Tt tuiu eVKetfcc«-'oAov t^, 7T) Tne) <pu'(Tt6>f eiiviy^KTaAf « Moref «. 
'nJ^oxKpKyavfivctifiiniftiKAiicf-ev^yiTrx. 7iT^oc.pK<^iypK ^ovAofjJLi/of ti/Ml 

VWmiflHVeU "Tiw 0/U»eiK^» KP^nneJicU ftifMftHIDU ; 2(^ OCf -yi Cf ,ti ^tf 7i, ^i^i -^ 

cfiiiocfviJ^Kii/tjv&jf, HisiCf^iicfhc.Kpvoit^it^etv.^evvGitiK ^poT^ov- ^VKf/iSjf 
e Trt 7DV cdiipK ysv Siilw H^uv.Kii/ijviK Ji^ihv «{^«.70 Si cfhcK^ioiCf 'Titfofii- 
»ov«foa</u/«xjSfc'7aov,7T)u</2i)f .«W(^775Cfix'db/oy enavjn^onttVfJl^iif hfie- 
AoyouijTcov c^LAoaoepeiv KMntdQLHsif ovcfiKai '^^nffafiitCiiV , TtdifiTlKiiv iiTOL^y 
yi.Mcft<^of 'Jl ianv Vit c^Aoaiipott iMtiyopti(n,.Aof<^v §v aUQTt£j(/S.»,A » KgtTW 

<fiof'i7t\QevAvi 7tOV<^iyticiV (fi^V «TTO.eji^flHai&.KOUtpUSiHCOTi^eiL&KTffiTOU 61 

Ci^oLe^ .(PKm 'TDivcw oi J\iVJt.ftct'TDe.vi (iif.AcaTi<poi rimi^m j^TrSft) 7iitcfiKfjuiviiof'V 
oA6)V.iC)t fA^aJi (x(^AoveiiiSf!ioififjioviK']K7iT^ocfK^i)ipxcfiKiipii7^,fciiik.vaf 
i/leu^ittot 'vTT^ J^ujuK^vovTtit , c(.M"iKoiqDV i/i^TififxiAeiecJti ^vaAviyci. tdc^iI 

etiUiVOfieVVTDf ,K\aV^7UCf 'itigf.^ fdietV etJ^'i7tiK^K7iicwi 'Tt Ttot Iv ocvvlf , kou 

Tu^euiviicmv etf 7sKei6><po^ot/> 7TDL^iA6oi ,TDi. Awttbc cvyx^^ivm , 7wt k^k~ 
itiuuvd 'KysJifiiTetvKnmfvssei^eiV.TWgccf/A^eufiiAitoS iK^iffari»? ,«m'»- quov K^Aei^tuJ^xTDVTTiivnifufTioviTmv fiiMaimvTtvtcm^KyiviW^if 
cAoi(e/ni^Q(v7ni<nii^cuvei'^(flj^ qJ^i» J^ivxtwtkth cpvmvuTn TUVKMciviirt 
CovA^iTSU t^iypiyv ■iificUf' (jtJ^, ^ Ki^oa •'ma&</}Zvof Ji,THffvyfx{ <pvc^^ 
iinvxt Si^Tnefyiff-iTr^tPHfjuov^rifU^vxTmfTtiSV kou. Bios ipyavn- TDtoTO Ji 
TK <p3i)^x,it^Ci>Tt)V (iSi ovric*? iQ^ "tIui m xMt^Aot{ auxK^xmt ^tk mi^x^^aiCif 

mi§X fUK^lv OiUTtilff y^.VOfdvtlS ,^§iil1 ^OIlSoOf il 'TTl^CVOlX. SiT7V Ji'ou:7iii/ ^Ao 

mt ti)VcfiK<n,v . cluth rf vTdsTt tuv oAdv SIjkcu^ov ei7s>iia\v ci vlf IjiloK icfiOit 

lo^VtmCTiTic <P3I)^K- ffV/X/iX^ff J[' OUJT^ yinVc* ^ifCejLOCpX )(M 7nAv)(ppK^(^ 

lK(juff-TU'^THAiK(UjbTV.ruv'irgxyfA.ci.TOiVvosri(mvTVL , 'rmO' k Mdi Jicwtu- 
IT), TsrKii V /^ fnyocAdS J&Zcto' aix^^cj(id-iiveu . h^ td ju£i' «cJii/k7=» UKAnfiX Tnei 
Tuv cOij «atCi)» ^aTuiv,cv7ti} cpvirlMV «MDnsetoU'' i^ fit&e/o*. e/x«aS- 
tn jHfii^cji TTtei TWf licp<u<^v ei.'4'-Af • 70 iuW 'Tn^&Tdv ,07] ^(«Ac» ou;'J»» «(g/ra 
tvcitIw iaeuxK^OiThQcoc^c^v <pv(i\v ■eii'oTj\caiTwi§KfxiK^ovy,KJi vxv J^cwii <fn 
ciy^'' , V cuii fiocpcpipofmv .KfJiK Ji iiiAlcfi ^i^TKJ^cuj Ti , K XTmi cnv CJI A^^ fJtV (^ • 
eAiyosJ^iTtivfiifft^iKJiv. iUUTOVipisJ^vmtK^vTifiTCUTtscfi^^ji (^Ao- 
en^os »9Uir-oi5 TsAxfffCKtyfminliKols 7>\iff (xi^svoVTZiS Ti^tmv cco^i^^-yQAct 
{ffjuv '/m^X(Ki/h)tav vi(p<u<^v-ii^v (fl 'i^xs ty (hls hvichoviija/ov Traac/bd . £vi5j" 
'p^ Knt^iiTis oVTWs 'i 93^«» "JnSt» i fltfij» «A\'iTra i5 Trvf cf oi5ffi'« e/lsrA.M , ty -^p (jSj^ 

tdiiejiOV Oiff MKyyOS ei§^l{^.(jJU u3i TWf O^&TOTW TBU-TTBtkTBOett&poUJ^^Olyij^r 

v^iiccwi^ tn^ls TiAeiojnTjx-. Tov Ji Tm^' ii fMV 'TW^^cs 11 ij Aji 'Hfci^eics oijcm, 

ipiiC/fTH.iCMC(J)k THff VTnx^iCpOVaHff Tm§'iHff.TU. ^CjTW§OVi.di'll , cf)K(ti^ tUu 

c/uTKTW» (pAo'vot JziyijjOf, iiAiovTi,v^J[iK'n:^coT)cyo^^et-'i>Ji'u3i -^^f TTif , 
ti<poU<^v ,iTr>i fiijts K7{foftai/ov Tii^ cr/i^^vvijifov ■c&ci* at{9TU)S n^mx. ffviKeicnv 
iK^nv -nv oAoKAti^ov , fgisf vivifM^vu j^o Ac» «vou a! "kv^ dMois Ti, , Kod 
irricvc 7n)c/K» 7m§o>ats ,Kei TtvtjtK^Hej^^ovTdffl-mJ^eiTDU ^kk^^^ov . <i> JlTm^ 
ifMV Tsv^ ajiAj Triff Tuv ^vACiV mi^Kii<n.6>s oii J^euj^icii ajt iTUTSffieiov TnXfdt- 
fietvou ,<Wfi^6AiKZs 5(0 Ac» eifHTOU-TOvy^ewiicpow^v in KMnycejniGiS ci (ti- 
(Oi; ,kM.x cJiK^^ndHV (ptjtnv vfin^ose^y. l.'zsAxyvKJ\oc/jiKfi'jrei^oufTZ.ff ,v7m 

ft^» ll^^ilc^lO . f4.iTtcAtllffl>CUS VTih TOviltpOU^ 'TDC ca7AKyVK0tlO:V CTrfKaS^' 

Koti. fuiVXTXovpouitveji7ffoij!i/ov cwz^v vQjirocTtiu (fudKCiS 5?^ K9^t ot/px«j ow- 

dV' TRk) , TWf T^u TTVf cf j^» Jt6)f t7n7roA«^oy(j«f ,a*'flf fijTra/ ;;^c»;k^f X«^K9^fl' TJ 
civ 'c^ydvois n^TiffuAjxquiJiois ,i0eiAK.v<m.vr> Ttvff a^ twv ^tTtcJf &)» (pi^ofxi- 
tovs cnnviiipdbe/ ,ii^TCc toj juefni/uj&e/ou»' 0*0*77« S kA/wtw cf><)t»« 776 MT^rf. 
oflof <7r5»oMDei^«7roi)p«*o{'<A/«KAe/4^2>'zri/p ■i7m<H'7ri^Tiyniff'n^o 
fiviieix 7WV ccvd^diTnjjv iTnvontn, tUu tKftflov ecTro^ jojo* odc^TDu • Anfxvcv 3 ir^CiTOV 
cvKxAoczjsifiviAja^Tlui v7rDA^KfjS*iiV oofltcGAKTo» Tru^ . &J7aa;fl«j^' ailt://- 
TOuiiCvyHyi.vois TTV^cs octJTiiuxTOi <pAoyiff -JiiAoi Ji oa0OiS oti ?oSf iibpn-' 
10» Kjto T^rv^ ,<f}^o>v iTmvinccJi ,oAi cnc JiTt iv fjics cj/iit^ KTnjMvTvu ycJip ^j- 
tic^s fioc/pMiic/teifili Aotfiono TWf </)«(j)uA«'Tf o» ocv':?' J^cwxfj}U'ns 'n^ovolojc/^v^ 
TTWTOCfjSJi/TrS^l ti0ou^ Q^Ao(n<f)tnicv -iCjycJ-p udt tPV TirCpOVTOS t>0-T4f«- 
OeixjifTivx liw K^KTHTOff (^Ao<nc^cu/ ,0 71 ^dVr, aixfiijnmv rpvTmvTts iCwdv- 

</hKO)ffyi.Vii&OU,(PvOTW^aTilsltyOc^OfjUV<J}V ,il(peC(5(i>TliC0CcllAiCi>c!)iTTillfJli^K- 
TO^fiVl^aOfUOVTKcf^X^fiKTriC-^iiv fjJlM,cti'cjic*oi^'PvCviAoi)i{ff.AOVfji^&o}.'.^«f^ 

liv J['Kzy cdKToAiis eiff d^JoiV c{(pBf cf)«'fto9ca. <J)xTd\)T xficpcT^K iccxi auvi- 
^0VtcFUl-KfiXiiliAi(fi^'mA(wTt,f^7ma(i.iij<ptU'^sit Aiffiiei>.ciiiSj°ViV/i9 107 

K-nu. . iuxi (xliv uB} Tus j\An{^dL& ^i-\'JiA'icij&ou/KUfju^o^ov Ttcv iMiivt^t 

e<f\y^JiKW§ocMV,7rvi^i9Hi<jiV^evu.KMiiii{KAii6ei«<p^ovmsJvKe^v<xicvo 
/ixlei-icouM KTTO^iMoijJUiiv Jqlv «fftAo» -wveDoo-^ziv tl^ovTU. AcnvvQiim- 
•Tvu,asyr£^i^fil^V'nvi§ft!ivajoV7iiL.J^o'ffiKiriAoieic^v.ovSi.vlo'K 
iimvviMHTHi [^TTX. -fv^oycv ipfttit^cus' • KM^K^rr^i-rrriaK^^cAiTH (.'.k<^o- 
'mvi'ri^osK^ii^<x^o^ovi^iv^v.Kyi/oovcn)^c'nvax)Aiy(l7{w<Jir>'iff vfanj- 
t^a^i^y -r^r^iimv K<p^ocKuji,v ,\^ fAimnrtf'^ ,vjxl(h<K\uiVo<T KSi t/.ipKU.d^\£ 

fUtKf.OLUTH KJXI TDTn)» iVpcvi-rUTIiJlioV ,07WV TVV ihoinf J\i(ppov KQj.o^Va& 

Kou TTOiuAois (xK!(<xioiiki\Sf.'TipcaV uva^fivrro^n» , «At/wo^0V|aei tfa)77K<S(r 
%Tl (PlKnitdioV ^THCt Sii\<Jni(i fliTK.VO&V Oi/^yOfJ&ini . Jtod^ i{ff.T'(x4xx& «*9(/- 

7Wv(m,Td\i<^vv v'rmn{fii.Trx.fv<S^olv cn^ofjiSJi, 7ra.6iiv • 'ipcnvs 7t TDv^rr^c» 
iA4ya!»o^otf^icai(^(/biyf 7W<j'';r5»l3aja?v4Ao;o».f)'7fc/«U^<i^i/M^'fl/f vTWcPiKKa- 
liiVM^^ii^iigLToc^XXi^fi^ii^nicxvei^^-ziyf^livhcfiiivisc^SiVTOucf^icpSccmvcUiVio- 

THi.OvSiV ^ (^ OV^MOi-yi^djd' -OVj^VTn^ % THi fleWc|)l/'(K.(l)f 'i^fivQliV vo 

tnifitt.TnxijHff (Kt/lcu^iTCiOi 6vf<Hif\lcuf CiiTrS^ei (ruviKTiiaiv 'o(yci.tcv'iihv{i'mv 
eiwi\\iKv6'oTtov udi tUu £i0^ocnaji/iv KKfcyi • "mQi fiHi yi. THi'ieji<p!ii ovA^vm- 
^\f^f6>ff^Miiyo§iiin.v.ovJ^Ci{TiJ[ei(daiM-7friiff7ivctetn^(neUi' • kM'6>itdu 
tpet«ipovTDiii3f,Tocv7{w'm7Wf*'mviu.v. ht bAi^yi fjJli/ 'Tt^^tvc vji§\jamou . 
owTapiTrWTa. ovpxfCfii^^QLiikeLpn^icoui^rh-^feov) ^tUvii. cPlic -f;^ tvtwi 

TIOV 'i-rrzSv 0\J fltOC TJfOWTW TrotfTaTnXOJf Ti^KTUjiti V0"ofii^OV fll/JU^cpSiTOU 

TK(f'rrfoiiiicf,T{§0VfiiTujho\KffTX)v<n6fix'TriafK'rv^\ti'iy6V(7U. • icou Twri fjiSi 
udj-ytffi^^ififjiUnTdcrr^vii . ttou J^eisK-rmpov in.T^vofji!un fiiyi6cf . k^o 
<nff4JhiSiiKJiv Kei '3°ls(^Aovei\<jtivcn7m^ff, iiLTcwTHi 7«f KMoreeiWcOtTV- 
•jmaCiV.ccpiKiASJn yd^ d:^ AiThi cUTidjef li iQjLi ,i'rT&cf&.v v-muvnSH , 'nr^cifci- 
y/.(S^Tr\\^wv SlorKov'nxji,iioilTta>'Ti fjSi^lcjids fJ.i^tiL^Tto^K. VcMliinv^S 
otJivi^ovjK^yc^AiKcncjiVc^oCentUTru^K.v^liKy/Cifjiovbi cw^^pv iSiAcusi avt^} 
iPafleiv^cTi TTU.peicm-yei ngtTK tLu TcifiTffviv ^K.^(JiJ\iix«TiJ(i>ai<oiJiS*ovi fltet/V • 
K^poAiTHV s' TTgcifv v'^ <fiof*\i^\j6 ,ei-T ct^nv .'rrpcsTt6iK(n SiTo^jviS ,ccv- i^gi- 

•Tli 7TDt.§mel<X* «cftciJl'!» T^) TW» 177 1tg'cTt^CV llTV^^HHSTWV KTTO.y^iMei 6i2v \ 

e* fii^eijiu^mpin^i^vfov AonvicrTOcO^ocmficMiifceiff^ov^fjuKS iv.^a 'oiTOLi (^ 
M<:ri(^ci.& .1^0 f4h<f)ii y^^ <K6\,v<tii'y(ov cnjfifiKyiv ^TOv-TC^n 7(01 cpphitcnv ^ijcin^ 
i.<p^oJ\iTHV 'tUjj ixcp^ocnujnv.ov f(kJ\iK,ov 6i<xji TtVK.TUu A tuv f^Kyo/xSiCiv €ocp 
P>oup(i>v<x\cnsi<x^ <x^-fs fdl/ ^;^ KTZ J/g.7TC)L<niSiMAv6U 'mAifMSiiji fiK6ii- 
ai.(i)ff,iCoci,C)s\Sf jjS«cJi6\ijheus,^^J\'ai i Aicj)^ Anff.iTH ^oicv if4.<p^cV(i>s ToD 
fiKy<t.SvU'rr^o'i9CLft!^off ,1/1 ^f*oLpovffJ)^u.et Tticf^oL/ff^oLCfOVff . o'i A' ocJiieiu'<3H 
TPiiioclAcnaftciivoAiycL n3iV(i>vccuiTicf ^iisjouj^iiv J)co\aiVTOu . nff.6K'7rS^ 'dlcSif 
"mAcrTSLfifjLOVcs cui</}ocs c* ouJAh . ttoM^Sv ^ <povA/oidvi>v, KMncdejiiiOJff cfm- 

gOS tiw QoLpQcLfpHillV KCp^OaUVtlV VTTO <^0fiii(h\6 Tiyi)a9B« TTW^aOTVOt^^V . C^OI 

bSSio ccpnff oiiS^v '^v kMo ,-^;,v o 7TsAifj.cs ttci^ktIw oj/p()ii &>vofiKaju<Jcs,H 
"jrS^i^^Aixfi^i-y^vot^fiJ^cxi^iffjuv^^aiccpis^iii^i^vAi^yeivoLd-fiVfAcuvcfii- 
vovricti^vnef.nxiv ^kMo^rrfoauMov. iT{p6>6i Trtv cJ)k tsK{ovc>v tflifyeiTOU Ai- 
rav , ZeivoseivdcAios ■v.eUTi.iiTtLtioVTT)i\\^TiiiTX)L' nfjcioHTOu-ycf.^cu 
•mAifLSiV ii^ Kf».<p'oTCupxp'o7ffcu .tuxi. "^ viiii,6(ii ovSi^TT^ocm.VTHarx.v ,c/u(pvij^i(i>(f 

7roM«'Wf tKfXTWfflV ' ^i-mHs ci Toiiff /*K^t Kfil^^oAlelXftlMOTi^OCt loS 

fuv AJdd\i SivTih Jiciuiifb\JiS oc^iit ,iH. «Mc Tl /ui^ci ^kMx veianzv ({ KUiC:tc( • 
czpo</JoK.'miou^i- u3i y<i^ to havx TWf /u* TraiufPfXfo^ia^-HSWT^TraA&VTK- 
^I6)t TTW^ejfftAfliv.iit/Wot/fs&ffiy^afr» Tcuf ^oir^Ca^i^tiCoci jtthv XftAKfcov At 
fyilzitoi^^iiv ■'TXiiiTat /:*«^(JU'cJi Tmvo-zrA lcuj' {/■!s>(THf*cuiUiV cwoJ:ic<, ya^ {,v 
e mj)tpcs iv^ T^T^i^milhou ■)Q>cvci>. si Siail /uTTCiv icmiTiTctip ^Ak^ ■<J)oi. cvia»' 
tpUOTi' , ooTJ Jl^aV^"^' a<)>« ;)<aA!tfti» K9f ufld)» olm Aoc/u^f^oiciv BdJ^itKioV 
Ti.vioquhu.Tii)V . oc*o(^c^ ^"^oiSettcosDVTciviofyiAotiinoc^v hJ^ngt^Aoj. 

KMt (?i\;f ATtKflilZiOV •mMCiV (^Ci^lxliCsV TTdAifMC^V^ OV ydf M eti BiU wi- 

jE>cD(Jt 'ficnvw j«P^ ]) <p6ljycvem /nvejioovc^ocf olf^ou •mv jboq^^oLpc^v cpxAxy^- 
£{Totoi/^-yi<n Ti.K/u^ziiOtt Koel <ftx TOfi^TOiWtfaf li/lfl£«i"c*, iiii oe/^nv tdv 1%.- 

"j^bfAilloV V7W <^0fli(Pb\JlS ,XMX fr TTCAi/MV 'OUjTtlU (f! <:i 7rUpiti€o(<7&TtOV 'm^OT^ 

f<i>v KM.iiy)ej^^v . (h' 2v TTiyv ii<M)Ti^eiv i^uyi V i fiyriieloor ci o'ii cpiim TAii (jiSm 
ce/^dtoTifittvcoTdSii^XTi^ctTi-jTnyAThf- rouAs ccA<i>iics iPhemv «faTtfo 
«1 ^aj^cfi. 5^»/K9< 'f:^ ovTni 01 n^T iAMV vioetiewm (x-^s Koii 'mAi/juvfti- 
57)» nficmvZ^v ^iov.oiiikfyuxt A^a^nvtKiiseMxirauJcnoit fi{<rni Ttvtim^"ingsrx. 
H^fivovm.i oeioitfi ,]J\toiio7!TAoii iK^KTivcuijJUoi^Tlw i7nca>Aot'^a<TO» mAi~ 
tCM ^ThAoc/ii ecy^i fM ouo "^KTUodJiii^fxnvciv^ceiiAiviiiKoeiK^mcyix^i olotzcv o 
•Ticof u fjuovo'icfiTi 'dw e\^iiv\^v (hi^^fXTh^yet fiviji\x Si-jm^\<zijkC!tivem Kcee (^ 
AoveiK3i o'tnca}' vccmi otvi^Sir^Tlcju 'ir^aT^piut ^^deioe* . 'm^vTi^ov SkTm-Aii 
ofjuotxi 'm§x')^i ceix9ieia>ii , i<fh^(^'coefnic^Ti! S^a}u.CiTii ^ov AiAv&iu . 
TOVTis^v ,'o TTOAt/LMf • 'n^xiiAix Sivcfju sicv ,ovK i-Sf owffxiTu.iii tf.uvolfti&^i ecix- 

^ivm IfObVlPV lo^aW. TO /f Tt y^OVOH kM'«* ilp ifl<ppO>V Kod COQllcKi' ov^oc^t^ 

ixv^cf ^Cii^TrS^eti^^^m ^x^etcijcf oc^voi ,iTnAihiiu\ee4i i(fcii-vc!(o tUu QjiAcc:t(^- 
ecv^n^doc^TrS^c/uuAoycvcnyMlsiciiKOiV o/(A)W/ui7K.TC/ • "Jrfv) f/ii oiuJ twvkA- 
A6>v oliAccv 'oTiicniThi Tm^"ofiyi^CjS lUMPifinivsipovcn^^nAeivm^ockou^cviKftii- 
nct»iv (lu.AoTzyvocuj'm{'ci7H{gi.'7r^ov ijSv etAiTiw iTnTToAoc^ovemv cciS^c^^mief 
KiUiAxcnoeji/ AicvToc SiTlw ocK^TUCt'o^fio>cmv icp'x fiii Aet <po^oe« ,\ig.T oeu ^ip Si 
6viJMJixAoy(^\jGTn.ifhcwc(r,'ipv'v^QjiS^VTOuu^ovivo}jcJ.(^ i^ihiUcVeu ■AetAice» 
yi.f*liii(pvyyi(l^crtoV,iK'iV ^ioVTiwta^ocoiiooviAxipcv.iiou^Tiix^nf iTmicvof4.it 
^cfiiijvocf xBAot iKfdiu^-^^^HToa . c))xi\ff.6i§oovt>(r ocMT^VTiiv iTn^Siy^vemv kii(J\i~ 
eu/.c§vei{SiTOc(y aiwviiVifjie\Ji!iATa<^s,euCcatioid TOvQioviifi&v.KTncTUic/bc. 
en. SiiLoeiTtw tw Av^cw Ki^Tn^ov -v^ "tw hvHJicpKAov 'vc/jooui ^'^'ni 'c^mviK vjitsh^ 
•jmAiv oifiyk.TOU ^Ax^mvetv clfTrS^ 've/jooe/i tjvoc cPioc Tnjfc{ Thcf Tm^duvic(cC>(t 
tfliHJi-\cejit OLu^pi ycftliv 'c 'JiicacPkAos «/lap^flfif A A /w Kjip^ipc{ • fiJtOTWf «♦ tIw 
ItJCfii^^ (^Acarx^oe/i/ Ittouv iiiiTOU • S /uiv yti~f> , oejjTh{ Aoyi^i, td Si , (puH- 
Hjav-^ioSi^i^KJov ,cvofioc^iTT)U.Ttw'm(f^C){'7rSi>Kcp'ivc{oev')(i.vos iKTncpvns- 
TO.TeiXHio^^TK fiwKi^KAiiv fiiQ/liTva.^prS^'! f/iii (Ph tzcv ixMcjv cis^^rSp ^"spi 
eciAoviv cnj^iTOfiCfi A^PhAot^ TiJc)i.dihV J^ '(Jfin^cs vTn'^cm'P tLu wfat^-CKV}» 
KKeji^^y Tm^K^cjvuGovAo/jJlMOS.^c^TJThv ^Ai^lvdipxicoei^ni^OTiis^iKOci^vJi 
teJuoiduefiTm^vovTOcn^oTpa ii^KKA^et ieici-yi^ycmiJiSjioi Ac^yc^ , dtyipi^oen.iluj 
iKK<;ov TUV eui^OTTUvdfJKi ioui TTOMetict tcv3icneU{ ng.TDi Jc>C7DCt- 'ci(jj ot;p "yit 
fitov^cuioviK(^'.icn'mTo^x^ Tm{ 'ycif' ceili^ ctD.Accn<po{iv ivviTti) )Ca« iTn^a/a 

TZJ aWfHXTt ,TrftlVCV ^{'TrS^ 'V ^iA0{ TOV VOuiJ ei{ 'm fti^loepcTlK (flKTTl flTTlTDa • 
Ti)(V:KCJ{ Ji^TTfOaiinKliV etTTZOV ,lu T&C^^dy^Vl CxAciv .'iVK^^K OUVTD/JUV tIiv 

itifii^ii (iJiho(^(lli»f i^Tra TiTU^c^^citos 'vma^tfipii^iAova • fi.ii"nfi((xit .0, 

K^Xft.-micad vrdcnt cudpcimno' kCxtov c(.J){V ,b THt arx^cuj' ci<p}s Su<^^ jl^An- 
tatd^^n^ftfow cLiOi^XH.AiiViyp^&i «y/^oici iTCit^s cAvfiTtiovfivmMS. 
ot/pyftrdi ^ •jmimcf (jo^'oto')^vcf.ovoa',«Mo>«et>ciJf 7n>t^ii/bsHji t» icr /uit oiJ 
ihtocpvjDccQuc n^To. (Uifif 7javfl'o'ja ir^(i>TX)(r -mdi^Acmcpnkji. • ncfM^oiai 
vit^u/ ciioi fi^i i^J^otvmt eivouTnx^'cfi\i^u6i6t-iir^(f^'7r£i> vtjz Pwnsv^ycu 
J^cciKATta tuxi fioAi! (}hKfi aWTHeicijO' Tv^t ^iiTtJhf (xJto Trotfas^OTf .otiX 
¥^t ohov avnLofU(^a yic^^ycii xP^jfyo^x di' cnv <pii(nv ot "mTi fu.tU¥0(AZi<iio 
tf)citv(n)io TiSnt (±e', nvi t{gi.T hydSiot vvayi^cv- (ilS^xfiXTmatuiv <^oe 

r(QLf*cu ^^Tiy<<.vci v^^cxif/joocpitoio Avnsvfiniv Jeitcfxs^ou ^ovsTAiiyi . (fictvaotf 
ji<Ji(!j£>u9oJ, AU(Jtd'«Aif Kgf.TK KVfixiiTiet^vTn.Si^xr» xjATVCfiJleti^oTJX. . 
f^tuv ijdifov jjlU/ ei^inn.v ain (S)otvaiv o" olict ■iir&d^ 'ttSP o'i srAeotfTO totsJ 
^oiJUoi ,TX>v Aoyi(TfUBV (^xaipdcMcvTOU cji^TrS^ 'f> SioCteiTvyoi ^c>^ci Ai^et, 
K/xi -mvKni^tct ■mAi^t-x yi^ xt: ewTUt avf^^iuva^ towtk. iKetvoivmQLii 
^iv , ()'dc* oLpyoTW. TO Tra flu • AvHSvfna Siaivi^ iOxfnnAiS AjZ/i&o' AcnroTn cr^ 
fj^ Hw 'cinj^vlft co^oAicTt avf)<.ofjU(^ itov (J)oturlxiiiv nx^Trcov i(hv ,u3j' tIw 
Aj^o^isTUTH 1 t/|tA(»Av6ei niffKK •TvflHfoUj' <fi vofMt,eiV (/!« TO f XfiTriAovt^tuxi 

fjjii (po^oi eloiSl Ji-K^tTUu (hoMOioui , c Si TTicfm^pvAiis Kccp Tihs ISiTnTOU 6Ai 
^ofii^oseis ohov- i 3of yifiiiVTnU TrdM.tls tvn cpv Axhh <% c/)«^'eii/ xKAiiiiV 
liocp-ndi iTa\upvoiJcu dxAxT^iCfi vJhcTi TTVL^xc^^isp hc^ovvaos <hiar<.i' xAcs k^to 
w,ux Utis J^'v-m.^^xTOi^sAT^(j>-viTtA^Todx fM^Tiiu XTriiAi.\iv yi\JKOU^-^\i 
iiaisoui nt 'ff,i(^rH Siy^.TOwft ottov j\a(^OTdtTht it oc/px^ fv VioiAiGove 
yA^'-ovcf ■mA/Miv,v^ Tiw fiiSa/pfi6lovaa.i 'opfx^t,(^cs ri-Jrt ^^c "JofMV •Utux 
'ilff^^csov (^Acanpett fx^vct (xMiirDeiiHCjs,(<Mx ty yi.Ci^yeit did^nTiv^cis tTnsTJt 
•jou Cp^iiViiSix7ff'iTOu-%&}ejidU3',Kou.'o'Tticv'ei,i^ei& Z> ouj2> otujxi^oicoci 
itTrvfiTricSjOcp ;^TVUTWt /.nyiAi)» ofK^^it ccu.^0Ta.Tit KJi^vcpH zp^,vAei^K(ihe 
ovAvftTrdicmgiyros 'iTHKk.^ oujTi': ■inr&d'^ tIw <>tici>TdTW Tdi^iv c^s^TrS^^idiiAoii 
(ivi E) ai ie/i'^(fHS tTupcei 0vms aetp<x« <fi xirHpTH «.f ctjp Ttviuiipcet udT^Trdvlx 
y^vji'i.o'iy<y Aetvo] -rtov i^hcancpcjt -znS^ 'rtwTU.^etAnxftfixTnTwglisffvouTDce 
Tia) xsi^iJ>tTrie^oSi\iitofjjilcuH ■£ Siarpcuejiiiovit^v r H.oafi^c^fix,(Jfivos 

t/<fJ)<Jt Sl \3l/ • 'yXJdJ CAi§d'lx'iA<i>, lant oil^cXVCS 'iS (XTnyCUIfS fliaOUTK.TH ^ 
itTToitTtil iStXTtS OVOK KMC AuuXfMt Ujit^JoV iTri^VatC , ({^tio^VTOU fhi~ 

^iU.i)S'iiy« -mi TTX. kvkAO) (A' vttS^ oujiiw oij^xjics xiwcj6<;i>is Tn^0o^ius eiAoo- 

fdi/oii XT^' xJixw\w ets iS^mt ^'riV xetc/Joijfiet iAec6vei'avf}LxiiAHJiTroaJ(\i Tuit 

«■srfix4i>t axp u^x vroc jd« yci*.liv cu oqf> tdu Tnejii^vfiO' ectdTTXTW KVu.Ao<po~ 

^iu,v>iUfTr^\s^ Kji.i'^ot SijieiM ,Vj^t\cf.T (XAixxjyds ^aiv xMiiAcus 'laouchx c%3» 

■yi.CifniTtcoi Sicj^jiq: ,^ a:p MejLicov cy^fiX (fiifci'J\iai.v et-irciJt '■■fiojijv (:ii^d' xiS^&> , 

offO' ov ^(X/Voo' is xTroy cu.iis -c^iit J^' etcnv oiJtws cxfcxSeis , <i>s (UTJxt&va 'ibt^oMH^ 

^ov vjju-mej. TWt Airujv ^exct Ttjcs c^os yotxs oil tws v j^ejiatL ,cf)<x<;focpov oujliue 

Trtej.9ets xfju>aqij.juef ^^oxicTiipx^ kcu. yd^TtAiToU eiaicPlcsicov^iu fnyiAoiO' 

•yoKou. Ti^h aod Ti Trot,§xjhAc>TnST ccpSxAfxu . oi SiTovTOiSTOiS iTnaj^-i» «T 

iKjiTi.votTrijtc^,uxcf)x'ni7gi\.x<p>u.TTdaocyci-pocuJ auveiifiiaio' xfiocp^TovTtt cd 

6:6) "^i/ , ^oxAax-v^ /mAis o'i AofAJUot TOif i «jc,TivciJUois 'TT^oaigyoVTOU , t^Im/ 

•U(/2a ^TW ^tjfixnifocui)Vii'OVTi fi\)V x'}ii*.ii^Si^'^g.a\v ,xf^'o'ni<m'Tv.s var IIO 

trrpiTH((cr\('.cti iu.t\^.AoviAllt'nipv"Mcy • i: flo* ^'Acrof , ovTVifiii^cc 6i/>otTif cw', 

kMxTOVC 'lUJiT^VOVmiOCmCpViiKT- XijAaffTl.fllffDUf T4,77D(f«J&Aai7ra'j T 

l(p8xA/uc^- 7C)VfxTmAiv SiTLvK-THV^Sivoq^icMTiKoutx/fTimcu} t<^ecT^''cv'^ 
cwTTii •¥ K^pov-KAcysi^v y>i^ 'c(f*nf uTro^srAtijrf ,o^f /<«r oJf , tTnTfwffaf «cAki 
a* rtTOit.TTBtPfiiit ooi» oc*i^c^-jnv6>v CDfTrSyet^Cuyp^cpoQ l f^tipcs J^.t -o' Mnyc^- 

TO;:^9f u -Trgicf K()M^o» i^viuoc irit iJ^icl^ oicnpocAeidbo' i7rc^czi<mt ^ix v^ Z;i ffV/U 
/u« ^ u H^i fl Hp k o3oa 7rr ffti ^v c . otA^^ifGiyv c/bf^^Aovf yivcf/itov koutui 
tiz5"i(hi 'rnnTX.M^v-'^nf^ftv(oc4fTuv^atw(jb;iH^'m^^i<pffVou cic^imiv/MCf 
TtijTwiStiiJiy^yiViyV 'oTTjf vyfoct cpvncio' •jr^c<rci.THf Traffttc/tn-eiiwf lAiHj fftJ- 
ejAOit t^KTivoc^uixjTipvcpiaJU 'i> ^^Trx.<n<S(;ocaTU«-6)iv.ei^'c inXT&cf&v oitccyiyca. 

e( ^KOU. C&si^^^CdV HVC>U'fi'iffV>l0V7'IVmt'7TV.8l1ft«Tli}Vi'myfK-^tKf;lS.v0S Offll- 

Aa iPOffi'» • oioTDt J^iivvccnycuoff ly^^v^^iojj Ttiouteu /h^yetT f « J\'ocpo( imt 
TJX. SifieiAiKiiV/xKfffm fim .Qj.'Sc>v luiu Ao(<>>v ^TDi ,6icuv fjuyiovTiidyouoicrei- 
efUovTivct (pop^ c/)«c/bn)ffKCrtk£D('6^£ji' tjx. t^ 1 ay<i\jii Si f^i Aik <Pd ne (fi /MiAi 

•TffcjO' c/liTV^CVTI Tdl TDiyJjTO. , /ttW H •i> Hff.TTX tIw T^CUV OCV (J(g/AoffB($07I>» 

etvou,Jl'ii{ v(^J.^TOU ttvcr Ai^oS ociKf^ifju<p^(iiDtu tdi/ '^ei^xii • to yi' 'rot 
ceiirtdv cPiKcpi^ovTJX.7>io"mx6:'fiKaiv ^o'i cpiciiwi AiycuTiv (kvo.c icm ueuTitKe 
)j[iov( xo(/fio(u.Tri§dbo' hofnKiwv Imyfdcpovcw oujficf, ^^kct/ukiiou tivik ym 
ttAnfiocncof '7r^c<mm§AiovTi{.'jei-3rAou(r oiui \\g.bci'zs^icn\ Ku./i.(USTX)VTUit c^ 
cficist cUTiat iicv-KfiiAei Trpcef JL^kxv MinSaiTO! oujt T ^( ^i J^' ov^^k f*Kv.^x 

KOcivAfi,?^ mVa&lT/UCiviJ^lCifiK^TCV-TrCltlTRVcf^KITII/iHVUtTCsl/xiit^ ETT Toivcut 

•TniMiiv Ti^^scf^^nv )cou f^Knpot iiytUMTtyj. ^^tjx yiAc>Trx. itifKnou^ovfcf^cct 
{jTn/ovffci '1 J\.H ^uxl tIw l^^ctosfTrS^ K?\C(tis ^cioiav^m^^&sfiitnt 6l't\jV ,cah ,^ 
ffi Toiefdcopcvi^-miffTnxSimAJhvAcsTOU ^^f i^c^Ti ,tiou v-m/c^. vcfj(J.^CtiTXii 
fWiraycoujTu TUUTrx. cfiKMiicnejicij& iK£j.vtiv c-^oji ypMiiriy .\\sb v.VKirrxv- 
TK (fUTct Km. 7TU(nx iiiyiii cuiiTOU ^ci>,ipv im yi.TTxidhvS i-ffVXH d^/c/jlUxy^u 
tvcf ■\}(!)J.'rocrou SiTtwipocji/ ^TtVTi^it dd^K^yVycv oqp itv^^pfiiiVcsiTiiUid 
KOcrrKpii cf)tK i?^ ol /Acu-mdtMif oujirif^^y^ca i-s^i^fi Svyxf /j^ /juu^ltSi 
icmKgovcru^vyi nh aujoti^iff Tiict dcviJyiduef AvfJiKTOLTTVtTrx n9tfl|<fc*-«Ae%L«- 
TO HAi^KiAcU)^ liff^ocaiaiiowCf^TD po(o'n^6v6>i.dt>cniai iiAiTTzxpK xm 
yoi'1/jbOi clpK , /^ THCt Twt culSiov £(iCiAicLo' ,v7TO0if^ouviTtiu ■TDiov-rrp yyti- 

CJJ.K11 TH(i!^cLO'deAa-\KiJl*H{,Jr)llffT(,'3^CHO(/lO\r0HchtOUJ7llv OCiK^cSfJ^K- 

o9^ ,'j[^Aov( <x.f*^pccnovff inK^XKTOi d(icoi(l(TDio ^tIw Ttcv (pvTciot ca\i-Tii.fiJLc{cuj 
^HTit iiTfid^ Siti/jaat k-rrtxt ^H/xcx. ilou ^Qjfit 'c/u)ici( ds^ Tict KA»'c/i)> dcrm^- 

TXTOUTTX 0VMk J^idh(n Sii nCOATnCV lU iK°J.\iOUTDt HJi.<^t'lficdTlX ai&'c^i 

/jSji (lii.Aojn(-cA/J^'lf<ipc(^ivJ['iKQi<^( iTT^ttPHTrSiocvm fioiAiTci fv 'Vvrf 

l) Cii^K^ Tri^7n'CT0CT°t l^lffdXJt 7WV ^J)3VQV /ii^Off OVTi yci^ AIoU VTm 7BU 
K§'0Vff TTlTThyHLficA/ ,Ov[Ti. dlyiV iKA^TTOfiiOK • fliTCUyfilCV A'TiTii( 'it[ff.'Tr'(C>S(ur 

SOx^KaidU/it -50 tffotUfiKoiv oeieiTou c^iis^vp i^cuwrct dii^K auv i/u^cj/ cfn^^oct 

ft^ /XtXftl' TUeuBiPJL^ Jl«:%)° ui^ 7^f l;'v^A(37w'77/r««f6.-fRoLO'n^'7RA«'/M 

^cuiiTOU ^Aj^ ,it H ij)'iiipoa cilii^'iu.ajiicj/-d&d(S(c M^tKTta. ,\^c/6'cito('K/u^ei(r 
i dcii^ lu cuHy^-i /i0ou/TiiiCi( oujj Toi^^ctcfiKait^inv. iTpoA/ j dry.die " fjioir/m 
nf ova TTcay ^'» tW/jkioj/tj»- KCKocAiliTDu i\ iv MKAc^-TrSiii-^^v^ctXi^iifvcpn Ilt - AAiJt 7iM i«6L»t)» i'f iw- T(»<n /uTra ^Jtfli» Aix <p\ioM ctfl JuAt « Tn) /i»» . A&td» fi' 

yi.1 . "cPlX si^H TTWTDL Thi ifl(!UiixA0V(ci§tLe^('lT&lf)x.¥iK TWt ^/UiQLOll ITDC 

ytTZOtii sieicpn Kj /iiifiVK.ijx, 'mydi Mo^o^SfjiHicUf 'iii^iyciAhducf tx (piyn ir^o 
n-Tnnp^xyiloijJUot Si c%jo /r A&tb» e?Tnv i^ma^m. /i: c/}oo<n.fh lits ixz).ns 

Il9l7a9a<mcj(?' if*0X*iSipol 5p;6>» TDDxuUf »U> ITrei Jll H(p{Ao» tOJBtfTO ((giA^r 

2^u«!i)V •siA77T'ixi<A'«Tri 711 TrrovttfffW.wof^ca "71^6*077 j(«/<arof/A£v ittkA 
AuAofTroKK^jaKTWTiorrtcpfiJKtK/UiAflUHTta. tyyci^ c^BAipotfof^^^uof Kfl^TW- 

0ti{XTTa.i'oOV§OttOt XfiOUJ^OVTVU.^T^ Sixi§0fV7m<^^0VT0<, Ot/^yx TDC }ii(pit 

fnxAxnif V 7i€ aja^i-nwnut ii AiXK.tUf «ktjjjit oJoc/XfltA/^o^M». ia^7rKp«- 
arA.()'cn(;» 77;;^vin)a(y/uoc/^^ot9t/7<t'f«7n)siA/2>«.c%?'(^'>'^ Tii i'(/V»K9- 
pv0cuof 'nfuii yifot,'e THt ix^nt cl^cu^ (Siifjuov^yos 'oftnfoffiJ^Atociv • «'A\' 

iCpe/^J (f raV iTU^pVOljJUcoV OCOTU TDAflX, 'fiVefil§cL&AqUtVffeUT7XTtlU • 103^ 

lofjulaiffii uAif» 77K)C c/Zz^cASjTftf «'Jiou '7i|>cf c/U'>f<'» i':)(ti» /««*iW. H»y ^t 

yUl'Ho'TltTtKft/H^C4<'^»,^'<-<'^''n'''^'''''*''/^''«'^^K9''^<'* • fU}»! ^(Jf ffl A (J^- 

cjxh liiAx-y^vcti.oi «f joicJ»» crv «A^ifeuiteiK^ *t<P*'^!«'i» iK^iftd-AiAiiiiJ^ 

ttOTOlf 077 73U70/f 7o7f t TTKJI» ^ TOU 77Wr2>'f lK7lflioAo').«70a ^'itjlf . IWaTK 

etMiy<f)t cfiJ^ifjZfX Tii^oi^x ?7)/j(t»« vi/tw» tw» si'^^» ^" TO/zf , nff.tx'7rS^ tJH 
/iieiAiAiKTVU.^m^CiTfouSli^, Kasi/^ f5sT9°»«'»f ■a*'i'«^f 'K.iMM^j^.TtAA'- 
Toux Trdtmy J^IMiov^}^ <^i^x-TTWTDL A' xMiiAoit iTriM(*ci/diX lcjoyoyeii 

TVUiLM TUIIX'^^tOifi),4,yelKf{Cf.il7OCTVU-^til^T0h'lv'0'nf£>V>ffTOt'iOUJ'7^ 
«ifXH^Tll^THKJi Siflo\ A' XKfJUJl6bf {/'Tllh^illUff iOi^TtlUS xi^O& fi)X(n.ffl1 v'(/uJ§ Ti 

Kod 'yk KouTrsui' 'oti fitvUv &»,icp' tc^S7/f At/t&f il 77$ XK^^ut iiihn <ruo 
vrii/ ^TdAniif ^(iia&- Hov fiifHH'dTiTiK^ifiav'^di.1. tqp^^-mtaicj- 

TOTW KMi /ttt7l(S)f6>» TDTraJ» ^«07» OiVT^W X-m^THI^tU • 'T^«' ;)<JfffI <Ao;UO» 

fjf A« , ^i/n cr , lyf fHKTO» • 77' <%}= K(«r or cutiy/utc rSf K;6 A«Rfei/xwf Tifx&tlxs • 
Trajf cpn^OioEvotf^^^ 7n)AuTtAa<f\ojuaj7^Ki)A«^o^'»tr i>/«a<J«7B ^y^vaocui 
tti'!! 'iv K^xlcuoTVLTOV mcDi^ov -i^t Aajuoi iTntoiims.xMiioiKJiTh fiileu^ot 
luii^s Ti yjxlxipot ^-^^vacp ftxAim ilw y^ctu ificpi^if tivou.Tm.tv 4^ Tnix- 
»<£y n^i"d fni^ot «MijAo/f 'iinswjxiffcusl .AvictotfA^ b «uflif ,oc/pp^ft£*of /i|«tT 
tKflro» xii^ ,')(^vin(wv'mrticitt.'r>^(Tfj.ct.i'n\<j>i^et[tiu). xvJiitctxii^Kou 
n0iAH(nv iK^ifjio>,Tu><i x')^i rt^p&r TO^Trc» oe/oaf ^t Jo» « tpof . tK ti tui nAAt 
'Jcuoit fii§it '>'v iipot X h^aHtou TTOc/bct ^xTm^THoxi.^^ccfiiCelitijyHfntcou 
v</ijg. ek <)^7ro(/b//rii'K/U^r<)W'i>((5t(A/6>7r&)f «ieiTrE Jt(3juo»«^f()K7»»a<;77'i(9i 

TTlf «f otO' At/fl«'(JHf , «^ 7ZJ /Ul/fl(i) «TTyoOlKTlOr.aM^tTO^A* TTJ^ » 'f CAdtOifi- 

fjuit IX ikafioif x^^xy4m (mvc»xvpciTou,\Cj (/V^f Jf « -jou TiwrTof «f TvlteuTiK 

/XiTTX^oAil ,rp flll J\(Wili(:* <tV ^cJ^xl^Aj^^^ilVeU ■7rr)'KyKV^6)t ^tOflX<n,t K^^llK^Pt . 

TOjJTHiSi tIw Ti^Sxc/hi. Twr i^/;)(«'<;>r , Koi /^ fUK^dt ii f>lf 'd^ngif (flicmcpii- 

<n.tlf^K- lSt)1CU>T6(k, 'yiSUK.KodoV^eUCt ^pVtV'7ti^il,)U)U^I{Cf.T&jb0(iSj'0f 

svy<iffv</b^. TSidTf^c^fKjiiitTiii) 'ofU^vAot oiUTnt (wi{cjii'ii<pvonic!)vefiK(n.i' 
vc/bp-nicoiiyiv^Tvvv^TrS^d^u/ovpcttdt-TtvTis^iVtouii^K.^TiToip^iaiyii^^i^ 
01 »r H ofitvovcK.dtA/Trof^v yiTOi vmi u^ ngf.Aoiff xMnnejiKSiff Tra.e/^sr)cteuCx 
hoijSljioff 'Ttuj'h<;oi')^x,ia)U fJiiroAioiV ei 'plf 'ma&c/Qtof in^ot "iejit Aocois aui 
TO. Ttuji'vi^m1iu Ai^yeit . hto/ tnsJr SAx^v Tro A/iJr (i'A« tiuifjLCM euei,Tm.Ma 
fjiJLicil .xifPHff J\'if\,K)^^o^ov iiigd<:iiTVi.-l/^{JiiMx»v$eU6i Sjguu eieUSif/i xxt tuju n<Pi^vi(n yaux A' tj /&oo im.imv )y fidtn^ot cKyfimtf- tv fti J\ l*ev itA» 
fot /uviSUi/jdvoo ci(riX.vii>nouiTK,Kixiif)eu^imffKAA(f:iv ovn^g eu'Ciin«.hot 
tiff oi^culveoi-Tjieivau ictAei-TfH^Kaalot/ftloufiU-mi ^ o /*i/,3af> tiMnyi^yiTCU 
•Titei- 7W» tTT oi^y^i •n.i\oi/p(i>y ^i^c^v n^otcv yS} ycip cvc/uec^a tb» -^^tvcf 

ti^TTX. /KtTWAD^iV oii-0' <7t)/J^'oW . '/TBtTWf J^TWt oAi)» ^(JiCVCf • Kexl 7lA«6)0' 
i/JL^XI^O^ Ttyi.viaS^ TTCV OiTtOV J^l^y^CtOV-J)C(j% SA^KTilV T^T^Oif&sV <^l^ 

ov oZtii''^' fmii^Kj^ ou)-nii (M'ft/<c*«foa pto*, t^Trtic/^ififfiemvJ ty «ovvou 
»u»d' jfi , <;?> TTOC» o\ uvonitTta. y^ovov ifk ly f u<n.6)f 7tik»«,^»t!, Koi v?h:^,ai6i, 
^ecTtuuoii^otQuj civ^mvTnsncoi.v Kod-n ySiv7nj§(iJ\ei<pia{i, vitwv u&fjJU 
avpoe^ov- tIiv J\'{iyf>eu/ ovcncu 'Tico^cf&Vfjr^caiiiiKJc.-T&cTtiv SiKiJiii -fvacpCi- 
TJ^^vxipx^PHhoi-hsiv^cv JiTmvTav ^Cjic^eucTTx.inv icmcpifvccn^roiykicf tivou. 
liw yiiv^Ciff^TrS^ i^eu Tivx liff •mv cA&v (fHfMov^yiv • ycOoc </l'fei /«vc^' Wnr 
luuiuotnfDtcAv/i^ndff-cflkKisf J^ /Miilhtift atujiy6( KMnyo^fiv VTn § ou^TWf , 
iiifSbfiSvmTxriiiTTiajvi^ic/Jo^&vccffucpeix ^'noJiiiViiiei Tiif TnXfacr&V&jiT 
yvc^SjiftaTi^«-Tdyi, filiv u3j' (m^Tm(fivi</hit(^v«,Av7mv (jiZi/ ovf{ffTK-^£i!A'^ 
tiov.o tuxlTWi^oui^^TmffVccmftxoLu^ru Si jhovAoijJU'cj> TWite^J&vO' (^Ajv^i ^ 
iTnvoflToa Jijnff KMn^y^^ovjjAvtif kM^eidutf • TwMotucr yO' i v toc~( /KIto JJxj- 
f\.eut -mv f4iyccA6>v in^oi.yjudcTtov ,'/^foDji th^k^oc to 6'w cyvfttfi^iSiu <jh- 
^et«.5PTO^&i/Tiiy Trjjrsj», vecftocTtov eUfjbrcp^vKttii ^^vficco.v iKftieuu/jpJc^i. 
6>y i^ff^Kcra 717)1/ Tt Ko« (/l/'f Ki»f 'TTUpoccPlcPoecaiv oi Titt A«uol /UUfSs/ • A/rO!: / "j<ti Itj 
(tgtTO »ti5(i» r^/i^^g.rPtx.i vi^DU 0cvev Tith MiAicnv ^iiUKi.y^CifffUtiicLe^ ■i'7r^ vi- 

ttwVlfJiTVL^OhVI Tlti fiOCyHff oii^OaUt 0VyiiV iflTWII^aetV 'ifiiMill^UCot/pGocpOK, 

irCvi J\'»v oTci/i^^TecAKiivaSji^^VffU^Tniif^voicAib^ci^cii^TrS^eiTipcc^ccTn^i- 

0atJnTtW-Thi 'ni<ffV/X0C^CC«f xd^iATIl^^- clA ftOtToioJdii Jir!\jiKCC(/ht.&l\^Tiyi.V- 

cjvi^x^i-r^^v (fiiinii cpofiK 'ofi^§ov , tKMncvQjLstCje ei^nKJiv oiJ.6(^ci cfbiKpveC' 
i})li fjilv ov.xnAotV(;vffy<i( iKJiTtov v^Trf^eovcyii^rmv ^coi^TrS^eiipiivoif ftifM^- 
fj2vov ti^Tcc^^xyi,iir>t ii-rov tbojtt fjZtt 'latot t AotTfs» 'Kv.fiy^x "Zsi^ tzcv mM»- 

yopil/diCiV ud? fj^-TOI TfiffCT^TkoTWlldUf^fJiyiAliKj KDffjCJCWHCfi cfielvoicX. , lUi 

•jiov oA6)V 'm^iti^o',n.'yi.viffiv 'oicj/t\ eu nri^CiTVwK 'iWLvrbet''! (^vaotv c(p'^^ ^vu 
Tito ipVTUv J^tfuov^ro&^KM. "Tni)? t.^faajAi»fi)Sc*Tac/>tf<e/flw,oz)(<p5<Ji TiKfiii 
cJioitf TTU^i^att.,7{tvix^Miti)t xciznc/he.TTiffiuia]uiK.'iia'7rS^ic(fbv ^AKkvoixfi^ 
lcffetnsvK Kod a'» nr^Ciipv 'nn^ffa.v , iiiff TmvTihiff Jiif^iovpricui' vviittx kcu 

^OV.iTT^lj^i^TrS^ OLOTH y^OVOV iffi^X TTlXTGJiCtirgiffjoeiXIUiKAvpCiTVU.K^ m^l- 
1illAXKef.ilfl'eUT0ivciv^Ai7Tdfii*«,VV^iv2;!ffVflTrUV ■C(!%X'^Ct,'miViTlCV CVC- 

fioc^ousi ■mxiikt ov^ff^BVTtoff xdAiovTiVK Kouiiff.KJicJhcc/M)tK TnX^eiffotyet &> 
iiipcu<^v ,C){ fjii^ iVK^ef xjiix.Tnxvffiv 'iy^v , Tiff 'ip^CiVXK.TiKit 'if^yidMUi cttov 

yi.KOU. 7n)Cf'a*9fi)7ra/f «JflA/oif «T02P» ^VtXl (/bKfi , &' ftilJiVVKTVt TUVTTDVClt 

iKk^eji'''* xyiv.cfM^XK r?i TOLUTTX ,x<K^v.SvciV xyiMeiTTa.vc7!yhiou iicpcw^t, 
eiiJiivtvpcuCfi Ccuuoi ^Aiuiviuxln^ajiTi^ov ot/pyv^evTi.iCM.y^Vffdveiffiv- d- 
(xvixewov "ff, Ttxt inAetff XMi (HJiAoe/fiyj^oMtS yiiff vcfftvi^i-zsd^xjicv ccrx^iiveU' 

(pUyiKCit Ji THt XjuJ^tpOV Tt ICJXi f*'n tS)xKJiK^tj!Un( OAHt a'V kCU^CV OCTaXpHVKfJi, 

to( eivouvvK.Ta.d)ifuov^rov ,iivin^i/4iMi ttuvttx. fjie^<poviQru a» 'itpeu^^t 

ITnST/Ul • TOVTisi , tIw dipfl'llV OVCnoU TlVpct /t </^ H^TTX VV tpvcdM V {i^CtKAeiTDV , 
tifJVOljLH TVt TJCtfTK nViTtXX- eflif ClUJOIHJiVffUV OVK XTTliecicit TU TZOV 'cACiV otp- 

^TiKinvnnTTdlnKJi 7/M)x*6'-'-'*'/"^'^^5^^'<^'^'^'''/"9X«f6i-f«o&°u Tit'iiflor 
KOfffiot-il^eui^Tivdlf oujTDVTiisi\ff-TtcaKAiiiff-XKh>U)yJiiVTweji Go(A&vot7«- 

(ix, f i«,t(9(,a37T!5>'if u a ju£v iyiT^^^^Tten^xmc. 'mtticTsXta* ^-rmiTrx. iAiy^v^ 
coi ^ou.fuxi^p^olfieui^TAiotKyiMix, fiii ^ y^ouju.un^Ttic -Htu ■nv^vn- 
Aaew Tin)» tivou.vuZSimi. TiTjcc/px^^zti^^xvx^vxTvu-tLouy^voTiViJlidtofix-- 
m, Tiw ct/fltf (iJc/lH (pdaiV^oU^yj^ov ii,,'<v owrii 77* ■^cai ouuoiluiixiaSmov «i^x x«A 
Kof cf^ laxi KgtoJTTC^o? \i(/h}f n lun yi ir^ooa.n^Sdi-mi , <fix liw c* xfKpoiipoit 
fxx/^VTVTO. rr^c^TU SiccpTTivmv ThJv^^vi^^ticisvxcnhfv^iv^oivfr^AK^CiTou, 
axptu^o^Sii {!y«vm <*> t^fiX-Jfov -p» tijaa]Uot'nfMv iftcpx^/cotiaTiftHvcAf ov evu 

aSjpTHt O^affiOTnitobO' /MVCV ^XMX \U>U cf)'xMi>V Tik^mQJici)V iTnTOTtti kUKAO({ 

J^ii-auvwftdf ifiit 7n>i^iii^xm •mt v-m^ toJtsj» QjLAoTiyvoiumcr x-mJ^ei - 
^ei& (Di\c!>(ni.dv stwi-^iaff toIvcw S'» 'ii\iov XKXfiXfm kou «AtRTCf «, k/w i/Tn- 

IbV 'on yC^XV.XfldLO' fllt HXflVdV lOiHJcV C^OVC i}pV OVK WK-JO A»'» tUxl J^Jlt , 

kMx tUu xei 'mejio^o/Miv odoincni viAiKiw^Si^^jm dxn^ci^ It llAiR^Soi c Sicef 
oioftx^iTvu fitiJ^! Twn, K9 nHcr {■m-^aujctv , hTX^ 7nJ<t*&7^fay ttSiiAfVTWj 
liff ^v ,KMii<.VK\oTi.pii (pcf^ (ffifftifcL&Kou. tVKTds xixjUil^avf/JliOO' •fitui- 
cfxov • 'vmeJiovx J^ vo/iu siov oujtt>v tov bnnzjii/iavov xet tHs yHs, ufTrSp eif.eu kj 
^c^O(pxitjto lisAecpciiViot 0ii<nv . HiAios b' u^rSpiipiJltos yaxix* ri'ni6(KAT!Zi)i ■(! 
j^ci^ TTU^SitVv /JUK^S etuvv ii6iAh(!^v ovo/xii^eiv ,^Tnv eci ^vnnexov !(hv , dit »i.j4 
d^tveiru^i tov xya/i.i/*.vcvx,KouTmAet(i)iv sv «^MiV . 'vitt^ ,53'o vl^ ovk olf^o 
•n mi/^iWt^a , ^tf» TD az;D(t(f oe<<fif Aau ■rcu KitJjuov ^H/<« • TT)F j^ oJt^» tf A/s* 
f/^sOfuv '0 v'vf ou/vet Koei Tiut i{gLTa.A<l06eit vTSinei- 01/ tbttbv , £(j(ivt uttd Ttuj 
'mtinfiiAcuiiTTXX.-mc^ciffyocujiTTipccSi^niiv ^isj° f*tifv&v,cpi»a!- ^vj^iTna 
c>toix«ut Axfi^rr^cv cpcKor' iiAiiio , 'iAtiavvvnTDi /xiAeuveu u^ t^eiclh^ov oc/flx- 
^cui ■cocttE^ 'f^xim^TKyftditiv 'iocovvTiiv tvnTDct^i^TiiaviCpiAwiTOU my^^o 
loicmv r^lt viAiov Tdiy^tTW-eitisiuja om ew-diM 'cfivi^os «f»>tt ^o'» • S^(m:xtocL 

yt.fMlV TCiielMciiViflOVntiTTipppCiV ,dOI*V CVCfiX^eiV fjCiTa.AillfflKdS ,0V7luitl^- 

•7H. tatnoit c}^eiaA/ ,xMx7lw ti^Toi. c^/^x-Vj ^tT^'^a)fl/7rouffDc;» • d&iMiiieuj 
itiaiicnv udi ir^oitin^ioHatv • ov v Tniyot Ttiov {^'^i^d/j&lotv v^awv yiAi&ioit 
t^A(!>a&'i iamv(JbcKCiee ,KhAx 'Tocy^ f*x in^os o^etx^ XTwAtiycvaav ocmTtcAouZ 
yfXf*f^tiv eJUJTzaff ocw vvktw. flowv <ii»i3'/<«Jt,7W iTSc^v TdAcs ttis '(^Tns omi 
iiffx^nDTt^ ftxTi^aadci ■cpusiKief SinneL TovTTiv '0 Acyis x-<s>fietKVu^v ,'oTiaqieu 
^oei^sihii l Koa^cs ■'t2/.x^ y^' 01 fj.xiti/Ji.xTiMji\ TJXc^/JixTwnov oMicJv <j.xatv 
icmirnffetv •iimcfhe.v '^iAxiiov i To^mQcAcifiTnv 701) ng''''^ Ak^tto/A^s.t/mJ 
o^ixi avfijhijiiiifui t{^Ax^at/Ss u^ tUu v^rocTHV ■z^xrvvi^cu jSocffiv . cqp 
h.i'7ffiis xjiiToct^Aitiv Thsi\g.'m. tis^vcptiv ocyp^^s • 'ottxv ^ f*eit,ov h rf't{ff.TVcAei/n- 
•mv (pZs Tdvn^TCiAxfiTni(Jii/iiV7niv,Kxovcei(jiav/^Gi€nKJi. •rflo aMeu/cqp-syhtt 

letdjt^ Ijis OL/^')^^ eiS AilffoV (KTVDSIVOvQjU TnpeL& • iTr^cf}x.V yiftiiV "ffOvfTJj 

^^TuAx/t-rn.dvCfiThi^gL^mAci/jt-r.Dv^HvAiVi/^ovAiKtfV^tiauix^nf^cff^ia^oyivOcCAef 
lt{^T{^6illQ/i/i')(ti -yfx/ji/KUff -^iiAofjJLiios ocjm 'o/xti^oSTTiV tlAiev xA\6>s fteilcvK 
THfyiit ngiTa M rtov ■srAftJW» (QxAoai0ci}V 'ivvoix* xmAet^cu , SiAcrat Siyii 
fdcii vvKTn. '!r^ia^ci^Aj(Ti,,v ,at o^ii 7» 'rr^off tw TnpxTi c^/ux A ti^yovatnv Hn o\- 
ftiu /MOTt KvAiVc/jocei(f&t fthTi n^AudoeiA^t riit avixt TdTf[\v Jicwxyittit ■xA- 
A«J TDV AiyoijZi/ov KCiVov (xWTtAovcrHff 'od^ 'nfc>f>t 'c/ntipoef in /uxs Ai/ifijf 
{iTnuvi^ic/Ku/off ,Tv.s /JV^ducf Tvov (^Acai0c>v x f^ Mit& iTnmTi /mTOU • tLok 
fttiv eu cpogcu 7UV iveufvot eiiif.ut)t ,(fHAom v ipv HiofHifftpeupo^^ff Co^ictef 

h «14 fS j«if Kjp T»f «p Kipi/ -nvietv /utu<s»^(3f , ^iV '^i'/** kv A 'i/« • 9^« ^ctf ocjif» 

j^f .ru/*"''''^"' ^ ^ 'nvvoTtv Twieift ocp •mv Hff.7U iDTra» 't^§n<n.v . m- 
1« voTO j /«1}«' itv/«« ^77 <rHeuhe}!ot &fla , tW ocjjo tou -mnmvoii^ev tu'ti»mr «f 
^finicifo* ouKKvAei .iT) j^ftii /x^^ ilf^oii inrn^ovK^eucu Ivofix^e.^^Tn^ 
A/F ii^ 7W j lifKf-^fxi yCi'' o^ofiivn inKvcpofiZTi Trwf «to fcUNf s</lfl ttdu f^xyofii 
teuf Si<u{ trfof eu}r9a.enci^C)V .«^itrti^fii Tici» o^cwf o^Jlif ^«/"^ ly «'TEif c» 
127 ly Tmn^KCf/iiov ,S /u£v /t, of o» 77»iiy •7neA>f«4"''' ^'j<^* • ^Acr&f ootz) tii 
•7rE<^sti9oa »Oja« sio» • «tr&^ov J\'cu o MKAoff cvefix^omi J^Ktuaf ,(%£<</>• "ttS^ 
kmyKVcv fs^ AH^ou -mfduo' s » ouJTij 77 • a) rV vofM(&ci ^- TiAof ,i^ 5'ffBt/ y;'»oiT 
mi ^oL^yH-^TWLiii fiSI)/^ ii^oKT^.Kt^vi^tt.TtZarpiu^oei^Si Z^vHjiff/ucv hvou. ^' 

i/aijfU-T» iA'<Uoq35^'5W7D'» £i2lffx//u£oA0» 7H «P(<Mt'&f «CuriJht HglTO^TO^H-KU- 
JtAoTtf tf ^ 7W J(^i»(U«77 JCfcXi^AK^kC* o-JSJ^of l!<peu<^f , Oif "TnJ}) «?Ki»« TT/C K9- 

flyU/m "T^icc/bu • f<uJ/K<£o' juW flod (iaz7/</b£ x«A(auo;ut<''()» u7rasTi<ra 
fjulovmv K^M€i,7iw J)k 'ndvTWV citxo^*/* vn^^eu.TKfSi^iiV ouJth ^sntm.- 
fdtot A'if4xyovro ftxyMV TTBTa^uiTo Tm^^o^cuf. CkM.cv Jl'«AAi»Aouf x«Ak^- 
pe^nriT-pceiHffi»'^!» J\'fe^f e» J)iKU(/b//WOf ojiuAio» ,<i*tA'o'Aei>K?f •<i'AAo»^6jc»i- 
^(Ou^TaveouTDiTDV^xMofecouy^^et^A^o^TiflyaaTaHSt^Ta Jijflovctf tAKA •mtS^Ttit. 
TiW7VL'ff>h'ot^ifVimfK^M,i<i>&^'to{'VcujJiofiii^of 'tJ^la; QjL^coii(lJiex(thfjU 
tv^rav </>» KcafJ.ov , ^fllif to fiiyt^ 77/ff 'ffg'o»o/cLo' ('/!>ct //^ 7i<) kJ^^h^v^- 
70» Kow KtxUjW^'»* "^'Ad» ix«AKA/<Jt» • o»|u£* 'yeucu 'i'n.vf'iV^'»v^tMov,iv Si 6k- 

AktToM' • ^tA/o'» T'«'K«'/M«*7a ,<Jt Alj»0» 71 ■SJAm^XOTJC» • & TflintOOJU/Kf rf }^»t'<Jl6>0' 

ftfA.oc/ftjjJUii-'nigZTT)v6if*ihiov^viK^OTHaro7{u)'yHV.{i'm.u^f toujIh ,t{ff.6K'7rS^ 
'TivK 6eiMi siy«v '/=>v iv^culv i-jrapc06>in.-Kou(icf.'m •mv cuKiniffKfdiOtv olu'^ 
K9'A7ra» , Kifoou i)^i Tiw ioi^KT^Kt • iOivff 75. (tA/w Ti Koel aiAviVH , toc" J)t(- 

U^iivTDLTUV ?TD/p(€l6>» flt^ VVTHXAtU X«'»Uf i<p<5J77<:t» • U cDi TOt ^«f t« TmVTVL 

TU.TCv§ouofisi<pcuc>Tr)U-{^ovfiK^tTaiaxpiu^ca(Si TTtt.^KS{efioiUivitfjuv 70» 

UCapiOV . clfTrSp J<if> si<peUO{ KUKAOTipJjO' T^f (aCp«ABf MOfXCiy i(27» ,»7rO TOt 
tf)i^6>U.0Tl>i litu OV^eUIOV «4/</bi HgtTK OrptU^OeiShVf icum^fJl*K%if(K7>{,&f\9- 

Ttotf ov^euav s{ij>cuo{ 6>vofiK<^'<S)KKtiLPio7^yHaa.fji!i/of J['vTnp tuv 'c P\c^pat 

«t SiEf <iil' .lOKi HS^-^Ot ^tf Of iTn<pMiimTa Jk(fiHAti>Ki.V iyci^ Vk^UjoKTO TXtLvTV. ii» 

hcykv ^fTrS^ A'Jh^of ii oLpKVf , /'A/«'</b: 'yfoi^OiV ,euTi tuv <pouvcfdi6)V u^pjt/ 

etC>JUof iOUJTU- (Ui7Kj&« jSl»»a» OUV «MDfOeiK&f oSl' 7W f c/^0 7re'A(/f . t/m) ju£^ 

ii^i^tict ^iliii Si, Tn\ifJU)V Trci(naix.mv , /'yot/MilKA^i^Trn/bKAw 'oKKpKyLVTivot 

K.7S K?^OV TiVt{ J/nTa.^'ofiyipOV tIw aiKAAlKliV OLpvoHTOU (f^^cU KfiKyci{)TOle 

TiasoLtfim^^i^^ott^ii^TTi. Tlii (PuHkIv 6i6)(Jieu Tnx.(KJ^</b}KJi '^viinsefiuxl "litu 
(BXA/'w-?9U7M»iA'U«'Tifo»o/<»fof UTrooti^euy^ij^.^SpAaf e^tXKAK^<Tt,77<«'<zjr/ 
c/i ■Tid) yJli ^etpivMt •TOVTisl ,THf (lD,Xi cuf TiwAf^nthifJUsv^ 70UTt'si,»fl'K9Uf. 

ViTvXcLO' jfifmSTiaUf THf<i<ZJtJ\iOfTT{v'n.-^jiiVOVKKMoTJ,7l!^llVtVKiflTn- 

TTOiVJ^KfjSJitiJtf 7EJ Kcofxid l&>vdj(f vTrDUVi^ee/Jiitct -ii fiSi 'pfi^eucaTTXTU Trxei. 70f 
Gof ao» eiKii<7] -(^fiKcv •olpktikIiV 3 <x<;7iW cvofjiK^aw •viJ^i^i^H ,£!jK^Klsf 'lihv^ 

^TOL "dwJtTHV tf)KKJiKOU) fjSiil^V \\^?\imV il SiT\.Tti.^TH 'oftCyVVftOf 77/<ftu7^^0C, 
irgOTi^OV ^Kf«70f OVOfiK^O-TdfLTrflltf^iTmVVftCot 7» VOTlXfli^tVff. 'n tOTlOf 

•n ly lUTKpKVof K9!.A»/ii£#'i> • rur «u/x8f /u'o 7«. Ai6>f io'mfi7»i tSik a" k/iu»; • »)' 75 70» TXS 

ih* ^op»6f> ^KiixC^tcmhcv ^Mourb^ i^itU.vrtu.^li votjoi oiJuttacfiSiliecjuTou.cr 
tit^xtaHau)oSJif»^i^l'7rS^^oAifV'mcf'm^cl)i^\xSovcncLj& ,cv^^i jhxTH t,&!ep-6iia 
A TO? Son^if ttf <pxa)V o^Ketc&ai M fximi i(^'mg.ii^djcf ^Cotttt u^xmv i thiJ^- 
^ljJiidL&-oy<}avi^x7><Q-ciijC',ta3UJ0cc^6'T'i^ovti/ -mi^/uH TtuJiH d^molQa- 
«,» a Wf . Tnirnt d^ o'i ^Miu inejiiiyi.dy lccjei^yivwu eu cPvo fdi/ y^oujKjaio nt- 
A(Ut6-n,fiMi(.vxfno^tiSi fMtx ^-^xcpocp^n iCMi inTwpocr OtOP i^vSfiii TVTrfo^'» 
4i\oyfx.fiijiv iirdt ^xk fiot^cu iTsojijiUi ^HjiMhi^ni ocKTivdk ietSipidbf tw^co- 
eiv-cu Si iPvo i vJ.Ti^3ic ttoAoio inejiTmniyijcu ctiet KfvfitKAicu eufi <A'u</i)CT» 
fnyi^aou. TOU}TUCf-^ofjt\i^oi TrTvX'^ c^voftxtav ^ Sv 0n(n>,iTrttTti»Ti Tffu 
X^ 'iAxat «i/Mo^/.('&v ,Tri.s cA/a j^aAKaoLa*, JVo iA'ol'c033t i\ff.ajni§oio-7{uiSi 
fxlcuiyi^vmf Tviff fiS^ <j£#&>tk7w npiTW S'» KAxfnm f^vyov tov k9c^ov u.h~ 
fdicuf c/Vi3 lo)Vdj& ^otAncfi in^oiTetii^mcf ^|A/')5>(i ;<otp & vAn uum n^vovt fiis^, 
Ai^yaytuolTi^itti^mv ^^'^^ov A''iAiyKAwv oMm^Tlii ih fjcixvy^vcm^ lUi 
^xiCJiKoajjjli^v .tTreft/VjTrJj) 'y Tnj§c^J)iCfovmx n^Tjk liw ')^ccu/ifi.(pi§i^']ii ^w 
cu JVa A'cj!ifti^ i{^ajn{foio ,TVi.t ^u.px.TfjS vmwfiouvcav vyfxycip'ii uA» 
KMT%.Aic>t^3tnTr)efii r t(9tw7T5poi/-c/)'»f -i» 7S^TW.cr ^(itvcte' S(ix0icr yifjuf 
Kaci f*xASxKat JidSiAnnav &'ijJliouo zi ev^eucfi enfJMOv i^y:i.$-HSJiOV ijcpct/^oi/, 

vUo 'tipX,V 0VC1V OVTtOt i<^fUOVpyMn.V OOVt^Tr>U JiA^O" 'oCpojLKcidHiO KOC£ 
XXAiTTDC/ i0' Oflli^U TNV (WiUiCPXjlfTOVVTaiV (pStVC&il-TrS^ THt '5\.CfiX')^dXf ■i'/^ 

iTi^S^OiV Kou xy^civ 0vAoTUt cuvli Tm^oiuTrj (nwi^^6i(n.v ,Kf^is§euicu tk- 
i^xycu Kod 'TX.cmt 'fi ietov Kimvifuivmi • SvifjZifyci-pcJleu/TTX. Tm<retdii.<i>ve<f 

IUXU.TOt '/^TKT «TTOM&I (poi^Ot iy^V IX Tffi^CiVm CCJITN. A'cJiVxAlOlO 3ii 

^oujicaTati6iivif.il§(iA'eeiTi9H y^V(s^iAixu.Ky>ef laAxSetvlf^oipTifui 'tc^^cu- 

f «, !(9t<37)4/l>7W i HgiTOIOI AlfJoT / WTtST* cmWOtiZliO(WIOt 'i^ft^S «irTlX. tA' OUptl- 

^cu^io,fti).ci.t 'rroTTXfjiot ^x^Aivnff^isKji^ Ttwi"(u.Tris^ 'Jr^ot oueuiTrx f^xyo' 
fdvot ,ovA' x^^A^ '!r^ot''iH.Tt^x^\coiz /jl^ Tirx^ou.Aov /m^imcf^iv . «M« ip^S 
fiiyciii cv^tx^3V TraAt^oov xmvo9iTii(m<f 'cfm^ot , ovA^xy^i /UiMi}Jta>f S" rf^tJto» 
c>7!7Km,v ,xf^ 'ofioarL TOyt «Stouf aiwi^^x^cjv xM'iAoit t iffx fjSj' ycLp ocp»{ iin 
^TriAi9^XTn(m)i, iio loci^^youTrx.t-fiiTrx.TOcvTrx.Sixo^oAiTHtAvrp roeujee 
nrx \cocl qJlAov Sto^ • cu^Tifjut Si ly ir^c^nt.^uCeji'^ 'p U lAioit To^oit Cit vinTnx 
H9§!ioWD^ovic9-eicrK-^x.i3ot^Tmp'oAicov ovi^TroTrxfxoti^^vn <^xii<pcugov - 
ojuMtAi ouo TToivTrx TOionfrx^^TOLpxxt fdv ,iA"oAci>tcnj)Ccf^«Tr^6at Auux- 
TOUTevff-mMovef. &A'i3i.Aii(mTitc* d\ivi^<i>H^Trx^xtTrov 'ofiiiejLnCivc^^yi- 
av ^i-mTrTivinxi tIw fiv^icU oujtov (JOt^eo^ ,iTayvc!i(n,Tr)u z! JhKjDcw ouitS) xai 
ptif*X'rmAiu.iitfiti<^v'^ (^Aoaot^dLo' ci'toi<t (jSJii oujJ ocpianei TtwTuv 'iTffk 
^sKxMiTtdV X s?'^6>v e* 0* 1 lo>A icd atujo6\)v 'v0' 'oftti^ov Sfs- ipvtoov <Ah Ai^^eiatcV' 
^Soox Jli TrotVTiAli7 ,'eTOLV ^^ yivnTtu. avyxiolv ouo tov tttxv^s iTnxiviTfi 
'lou- <mjjxcri)viit'iv 1X770 f^<byx, vvtI^v '\i Aiov ,%o<i.oipTC.fuv,iiv0xijSj/ ttvou. 
ariAiiVitv ,td» Ti, Tfiffx^^oAiTHt vjxl cufio>s-'iTi <^ Koii 'ip/uov, Koe) c!)cef xsi^x- 

TTXOTH V fjSi oHo TnioUICTHTOt fJXMcV H ()(Alf6acU}' i-^jJlJnV tIw xMnrOQliilUI , 

«■)j>( npv luyi ii)iK.eivxyvow TrrxpetAhcpxfiat-KA^i^vivoe/pyisi^x ly twj p^i»'fow 
<n(^dxf'i^Jii/x, TCUJ^lHcfh atco^TT^v etiixcKiiiov •xiTiTTX^i coewti^MeUf ^Ot/fl 
Ixt Toext ^ fixyOfjSiaut 0\jarc,m ,Tvlt eei/Ti-rrriLATSt ■oeoTit\^n' 6i^v li ^iv^it ,^Tiiy 
TTitlliLAcaocpfiTtUTiieffioei^Cf-xBtivxi^oe/piit^^^PVTi^vxcpfoauijifV^cp^ctiiaiir^o 

fjXii (idisyrS^iipiiv fuuufACJVcdUnvKThv n^Kcv iMo^m^otmMev • liA'lv-mct 

h ii ^AjKejiVTia» h.onquoii ir^ci liw iSiv o^bouf «*f o<jud'h» • o>f Ji (*Khim 2>'» C/- 
fXTnAii^oiieucDnaiK^rNce azwi<n.c>{ yiyovi «f aiwzo». ciiknn JI5 «<Idv« •»>» odpVr 

TrefVOTaTO/a' C^^/TrT** Go£/5«'flpO(f ,'7nX7BU/x£*'0V »0(JH/U«,IU)« «TTjpCf TTWffaV l/'Cet-» 

ojiiM' . 7a niS* ^ «V<p6» K«»r> tTnjn^ov/^TiDvAi/^olWcH , ffi/fTc^S itoa ^d/o" ttk- 
fittn ^a rviuvm tw roirH/iaTa • Adto/' tA'flMflt?n;a» ef /<Sf ,t Tro</lh 7n5t> /x£* ,»- 
^vKMo^ar^l»» Ao'n)f ^7w»t»J)3»Mw^»7r«6<i)» • hcyuSi imvii (Acly^civu 
Mm^o^iotetMdc^TJSodaKn^d^ciof^^iypoviulTKiimi • &' ydLf> o(/4Vii/juvov/*i- 
tovoVKiTJxtd^iiHvou AiwKTOU • cfto </1h K/xi /MDTif « fMV<ra» f*V'^IM(mJtlV'l^- 
^ova^Tvlf 'JTi^c^Ticlht tH hcyov iikt 'v^ fiViifi^t* yi,yi,iiaS^ AsfDtTtf -ftKSf <Jv 
9^ AvMv 'Jr^oi aiiiiTWihov Kfjuhhoui tfla>^fiVi)<J.V(U Jtncu&it J^^vn^^a^ocoTn- 
hoycv yct^^i\x Aiti^vjiu •f^oui^lv 'vKXfiVnsid^ iv K^<?ir»tv/'KO)tt <Jic>7rH« 
7mf)^/uDvi'''roAi/'TO(u£*<b».5i<S»M^«'^<pi/a7»ao7i'f« J't<>/ jw£* ycff McwmTn- 
(mJhiciVot «*'«it7D<y,VfWT ^jJttoMsjV cpoi p^ct ^vJhn ■m^ euTiStiHJo a'» /uS* ijA/- 
et ,X7mMC)VK mfO(m}<)(^mf ^-riw J^ i/yfcu (pvciv Tma&i/liivK rpviwv j^i^^- 
Tt^ovcifcix^iiMij^pJ^uuKfuv^TiJ^iiKcuhijeiV-^ia/pTiH^iv oiet t^^Ti-m- 
KptTeiou ixii^ov iocTi^ov Kol finv viih Kiiffiif Tif Tnoji-Hw xhviieioui iiC)^- 
ct^j^.c/iaAuft «V*ol» -tW /u«;)(«» • t-TCf^/Vi -^ (! A/'()U ^0(^1»» cc7n<j!i>v«'/UiJ« tA^ <:i'w 
ypo^ ovmM/^KMifxxhiToc tIw «A/UVf «♦ , AtA(»flo7zac ytf^ oqp ytf s' A ivyfct x- 
VKcuTUVTTiiyxlfxlJhf.TtvTZjftochimTlwTWfdiJSi^vcnvoLa^et yocM^mv J^Vlt 

TU^Si^OVTI ,'fi 1Si0OfdnOV OUliWlAiv0V.J)xy>vi'v'K^^OU>KMl!lh0lf-'l^pnJ^OciT{-' 

^■)^viTHAocicx-pfiaAxAeiiii,ocpTtfjUfic^eu^x. a/4 TtvTccMcmteKTHycfyif 
c/UH^of • (iM^i^a-Tif^ t'<p»» , Hf « fxJEv i(23» (itHf • T^) J^ «TtAHtD» a^'7t jO* » v<;/U«'^«' 

TTDiV <?i70 T:.|UV<3ju£*0»,«ft •TVDKifUCV^^TUTifilVOVTI ■YMX J)x6iCf i^^^eu Xi^ 

Ttwsk.hdvitvvinTHTocT^ ^Ttwcii xiQiL oujTncf cpo^ou/ »y rj^c^c/jioxev^spcnfttilvoit- 
finjior Si TW j(^6>f »a*/KHo9ra tIcu (J^AiJvo» ■iirtijii ttS^ ju£*' «fcf •mhva vlou Trdl 
Tn\cxy^f)SlMCf-iiS(ihx-^G>vvuou awjiyacvTrb twv xi^dv Tmit^nxTiov xfictu- 
(oVfjJi^ii 003« (U^ 'k Aa4^<n ,(%)«> J^x^vi Kou tous v-spji^^vaous n^iheUf- 
«^«f^lj* TWf » /Kijf 7K jSf«Ge«7£)/<fl^o»/iy <ni<;tp(0(r£A«'7rro»77 'rr^caiinKc*' 
ecJi^m A'oc/^li0oU<;oio fniyis TTtTOCfJUif ^xivAivnf ai yisiTrSy «ttbMojVo^J', 
MDU maTMf&vos hoyois 2>'» oii^cciiov 'nf/xv etiii^x ,tu>u •dw «'xDf «70» h A/a <pAe- 
yi d^tAciatcf ,vcco f4.iTa.^'' ^rnav u5i •f ivinhvTWf •it^cyu?=«*^o'sjA/<Jt Tre- 
Tvcfic^ ^tUu cfixcpo^ov 'n{^Ti^ov ^iiaiv eif ftocynv ttzv qo^ujudxf nr^cTi^cv /wJEi ou/} 
«K9V7a S» H A/fl» Tna&cf&vt Tm^eiOTx.ye^.vcjuoSi^Tiw 'vyfou oiicfiou 'vnl "i^s ttv- 

^dJhui ifT{CifdvtlV • J^ltXTlOTt^Ol •p^TtStTV <^iyeioV iXTi^iV- TiS 6uO ttlTtO ft( 

fiHvcjv,cif iiovs ftx^fjJiiovf xMiihois Tm^eiotc^yav ,'cfiipev 0iai>ca>s TBi/JTtc <fi 
KMnyoejLcU^ iiohcy^auvTts- ubiTihet ouu %s ihixS^s, \uM.axpcc/}:KTTiv"i( 
(x\iv ciocifrzisxKJihovStujoTa.irfiocfiCfi^^fHAonjivxMtirt^iiatcf. ovJliv ytlf' 'iei- 
tOiv ov-mnr&iiiviov ecjvc/JoKmv c^yitotdJoit ovn ocp yj pc(f ,ov 5(^v<rao', «v<)^ 'a cf)ct 
tfbjpciv TithvTtheix ■fieiAiyiov Htuxi 'Tr^OaHViC/ i Kioicuf '(^'StKcv 'fs.v ,'y, cJ)x TtO 
hcyov 'midt-Tro.vvYuZ xAniuiCi &j^Tci(fiiCt ^ ovKCsnrtiflxfl' /tfc»<J'Mcar^i}» 
Ae^f. 'r>v'}:j>Tt'rri^l«/JUiSbS'mg'oxvf^7mvTiv^cf^ff.6(tiVt>.i<;vu.^\CjfcxAi^ "7 

Tou iii{ ) Knaidxf tpCiitu ■nvt oe/pn.toLo' oJtou iv/xevt Ifliiiihujoeut- Miifflox 
7TaJciO'OT)i'fl,.3ttf7f l7na'KjtA'«^Mli/ .'THhlnsvclooXmi chbuSi yH^Kcv ai 
J\cfi. <h 'c/\inv mfcoifxtovm* h.cfzi)t aiujii^im<n.y iytMix • tujd <^(i-(jht eu-rl 
rni^iKixev y4.nn ■mA&Jt-^ f%?° 'nhinTou ^ «'^iJxnAlMCt-htvJoit Si \ijia~ 
finS:^K-m)AiJh7tiu 'fiiKVfotcmfifc Tocmi/r'» (''j^oot» h ■mfTmi^t iffinv^ 
hoyot.cyccinTiiAtJiiciuii^offewTu TWf 'naaicL& 'TTO.^KKhnv^i «('isni^^fi cff 
oAiff ttJc iAiK(!b(r (mv«if6vmiC£U(^ifn;i}tiyii o/uC^ov(^Aoati(^cf,<:iHrm "rS^l 
SiCjv ^M(j>flf »<Jt • lnfViAi' (Ai 7'i/7ri)» ti "meii-Ti ot^ov tuxl fi^ "ratuj^mtocsp- 
/a/ftf c*i^a» iTT-ra ngtTa ?&<) ctA/ajt/winjy/uiSflf .'!!J^i»i'fi'^6)C«)toft5r»«7rwr 
2>"H9tAc»,flC5p ■riitciKmvlovic/jUTTdM/.uinit lAiocJho^Tiw iSixtit fii^m^ifxlU 
c^asiiM/. ovSiyii' oujth Ti\(<iit «SiiLAoaiipii^fit •ii(M'iv ii^T^pott ToKr auftx-' 
nioitcjjioiov SbojiauoiJL» c fm^ov fiyiSiv '7r£^\ Biivxin^iint^K^^ocuiTa.^Ai^Si 
riit T^iixvTHcr ifi-TTV^SjLXt tuviT^oySMOt . oiu^nt^gi^ioivcuj it oe^X» -/{w KS^vcci O^ 
<Acf «3ps? Vio^'i(» '?75>tf 7w At|H«j^» iitei^J^o/^.^Aof&f • iir«{/!N iK7»f «Vr 

liCTHTOt ilJii tIw einjiaUil^ !lAlVJL<X* V^m^llVTfTCiV fJiiTi^CUVCJIinh •fV CUt/faX- 
KOU 77f OCV-i>V\JTn:/]oKfA.i mv yiyvO/ji*6)V \OYafCCt ,0)t OVH. iTI -^ll tf^KftOC/pTV^ 

f ft» o^ TH T^.Jadfl 7rJ» /<n«?7l^6>» cKaWTic/: c%j»»oc«; ThvxSsji^ofjiiitovivm- 
Mjuxxtii hoTiofcot ,xSwxt iTn^tMiixt D'Mo>^f njt» ofjLOiCaSeiaa rf y^^ovTi »ki/. 
TmAiiCtyotujlfjLeAo^yfi^rou^ivoo^ccf^/asiciito/jiiJ^ThCfeivou. TTdAixSi icjxl^yi! 
pdu& 'li^oi Tciv "TiAAjTOUCiV y^cvov Aifj&ud^ .ia^xhit aiS^e^mit^cpfjuof^x.v^ 
'caot 'nTnv auf*x-ny lc^e v -m^Sivet ^'ToaoyTit 'n TTit efloci/oiiui' au^iiou ^Sait- 
TivxT^iiiuo TTOi^etaiAScot tovt i/liinuAvai. TOtThhifexydt, ov iiicr Tm^»- 
i{^S^lj!ljttici,v^TtujS'KAiyei'Tm^iutia\itJ^ec'TiiT\&jct'Tta.x'yi.<S^<pmt£>'TH\i 
fjiKy^ , fifipxvjiov yoifi il(^ TT ep^oveit Tsrfiiov . viioejpauti^iTnaw ieiKomvillicf 
iei^ , i^Py^o Tiivaofiijvct Tra Jco" el%v oi-^^oio • ir^ciTtt ^JtJ&Hf kou 'Aikeuce 
iKfjxSeidL&Kep^oawjntv^T&aiiASiAoyiajuot^cicfovKX^iov^voepycvt iv iSx- 
KH H^TdCTti ^»v ')Q,6vovt ,XfitiiSilxjit'i^tTix{ vv yi.yitnicoyt ocM' ctixfxtuor 
'li-fn 'TimiTiiv (HfiAoTioLiP^K, voluv SiJiTnaiifjillMOV udi Toiof tDxTTOVTi^tiKt/^x- 
feeiv xAoiAivottf' • 'itx tUju oJ)/asiei>t iTTiJ^fjuOV xyvoiM/aiiyv^aH.Jl^Tipov «/f ii5 
Tvvi>it !^iaf{i-\,xn, 'ottdv ftxAim Aii-jiwTmJcixji if ^jfjffna 7Vj<«» • v^myo- 
fAjTi, J\"n (P^ctnmt ,t rfi/f ou>ip\)n^ti.^ofx!U'n.'!TfcJTX)V (*ii t f 771) Ao» iASiKou ei~ 

fiO »f5i3p0f Jirol^.Hftflc* J^,CcZTO^7WvA7rBtf«/«Mflo»ja£*tA«0» , O/oK J«tf ^J^ 

Tlii oqp yH^Citiffr&tet«jf'6j^x7w THtcK^miTOv^r-ig^eejviftiTmviAiiAvSei viea- 
si AS(nvcro((^^ASa.viycuC}V-)^AHoyiTtiti)V ' ifiiM<ue o'ujU cixpiAifjLet av~ 
TUTm^euvcov ■yi.viaii&outisio§.Trx.AiiSiiSi'7n^Tiit'c<)\/aTiC>t Ts^eetnt tfer 
ljJU{AKot.xfixSiTr>LUTivvoovft:j'ot,6>tf'7riii& TmpxK^oTioi ioujThv aini ovS{ 
TKyccy^ivnTaidLef^o^^eti^iTr^ovK^iTJTvAinstio^r . ci&Tiipei Traac/bcraroo* 
kmI TmTH('o Aoyiafiot ocjj-Tav To fiiSiKTiKJiv Tuv0povTi(/bt eeiiyet^c^ . ^itc 
}[^S"ofjLei6)aiv 'iiAivj.6Ti(fbt ot/^iT^f , eit Tdv '1 oHt ep^ovHOit eLOTov Tm^xKtKAn- 

Ki.V . ij OVKx'iatOIOVKA(c(fiAXpiiAliet'cpiTHt TldtTOLt i7r'«#Jp6)7rBUf , tTTEI 

iK^mviTmJo^povHx , woi/70/f eTiWfSeJf AonojuoIfj^Acnyo' /*t7t&fo» ecvvij 
Tiiv (flit¥Oix¥ iAxepeJi^ei ,J)h icod 'rrfca&i{o/.atLt ouJtIw 'ofmpot 'opvi^ Aicut , o^- 
»/f Jl'6>V flwoTroa.« (fli-Tfftcfi • ^tTWf 01'« ytf^ 'vi (fgotfims ^S «♦ olftiu tw A/Ksi/TOf 

h iH rit 

iKKAuaiflC atwcd^oi^iTOU • KouTmJuiOit ^6yii(y alficsof^'^ • o^» JlW^^sr^-ci* 
A/JtTn^ii» TWf «MufBaiW i-jmtvfiet ^fotlev juJZ* i^oc , ioiifto>y H ipcwo- 
fix • ^Zi ifi^oTi^Oii «i5(ftr i'Mo , •aj^ti» vi/f i/Tni^LJoi/o' oyToO Acyiquovf 
vinaHfieuicJif iTnlhouioni Jf aujTU TWffrtio', mwifi^(^iiiai «.iniioi fdiit^ 
liw fjLopcpiii «ngtojuc*» • TiwA/r «*o(fc/ 'Bi!»^''' (Pponidhv "Hiij Jiofoieu il^tTi 
<p§09ti<n.6>tfi\ni^xef)'Zfi.'immi3tii{g.T"oA'iyoi itTurHMfieix^ JicpcyS/ti 
ciuJiait ,ii7>~tt'i''na\t'i<^§ii'Tvu..tuxi ftnt ots^^ ir^a>Tiiu{ Atyc& ovtio -TTDAvcr 
iKTXtfit vTn (dfi^^Kov ,7iu i/ltcTTZ/.Tiotmr SOtvt "y^ (pcwmaia* ^Tmtv f(v6cc- 
/ho' yi,ycvdioUTHt «i euyjTfTo tntneldht «flA/er tTra/tcor , ey «fiflwetTru ^t9f« 

•77/<6>etot«*77DtftAK9^or.U ^/flff' jTTWfOfiy flfltAotTfoJ KS/rcC.KTVpiiJrifjiWxf 
/i^ (pdaicoit KOIftdluJUote ,'ltCU)VV W^K^HTCU^tUxl^i* "nflTVCt • ^ycLTh^ Jl'« 

^iixfjg. Tmjot keSiKLdLtf ^iiot ^ imisaxx. ^tcai yi.totdi>i mi^o^Tiff ocuinij -Ji^- 
cfxoi /i^ £%y> icai fdviAKO» ciic^^OiV . flfl' (p TwAvir^ciJWTrscf eJj «ttzxvto. 

« ^OVMtOU -^rgJfiJTl&rf /UtTK^f Cp&>01f ,7re/»77ltO/ Koi Ti^XS^Oi /Ulfifl/ (AjKoilffir • 

«/<»' 77f ovpauia '^AJX^ , Taff cAvfnnovt ofiiiftv TtAtmf /tfc^pflWTT/oRt.T^ 
«Oi» nrgofi^Topoi -mt ohctt iy(g/^7oa yiviaM ,ixcp' «ffrP "Trocr ei?;a)flfli , ejc- 
loy J&At7ro/x£*&K« H9^7w'97(/ttflc- TmAflMfl/ J«tp i^ffar TTBTi 3^<:*o/,H9L6'iV«T^Tra 
Tor 'H ij-mhiyuvot it tv^ im HJknznfdJoif ^^xnTHgmt BffTiAtor hHOVoK /^^ 
^w • 0U75. ^ •>* 77/ Tzur A6>r 5 siqt KMjfor iTriTm^a ^i^euoi ,tvr tv^ouct Tn ei 
viuiKii^oi^ofeu 'ic^VidioffiKVM.\ei-n-'ndtTTX.J\.'iitaiiiAict i^nux Kounff.- 
Tn^oOaKejiyi-KaiTsii^iovtvSit^tH HjiX^fdrnt vMct • x fxepeficff a/fyx^m^itli 
J^fuov^nefx-rrdtTwtiuxixjtafuoTDnst oijiytiaUTitejict iAKvatt.ffu TSi^iaTu 
•mt ,^t Hjiaf40t x-mtfii)«ji TU }nsafiu-J)i^^yvvTOfji!i!/ tv^euct yitiiy^tLliii 
viw llnT&^ov BxAxTfnt ■'n,-T^oi/f)X^<^i)(px tw» oAcjreA^^ot KtxlycVVK, m7w/« 

9tlU iAtXt fJUl^tpllvillJiljU^iTO-VVTCOVSimT^OflllioitM^tKfjdttat/oiiCt ftlfJ^fjU- 

ittiiantcPlxiie^atLat^^i tIw x fji.e^0ot v A\it .'HfOT^cit Si 6vyiTn§ ettfhiix Ji 
Ktuosff fl(h\ii i\\^e;ov yt.vofjS*M iix J)ik «%?• fjdx Toir^\v clv epvmt o irf6>Ti.vt , 
«f TroMccf t/mei^«7» fJbO^epxt utto 7Wf ir^otoiiijcf e^x-zsrKxTfcnjSUct' H7t/^ 
*ff5>S)T»5W Ai6»r 5^'ht' w>t»aof , aJ9o£f t TTOTa e/JoctKuiv tuxi Tiu'f</beAier iSi 
fiiyttavt yiiir> A'i/yfctvi/b§ luxlSitc^ov v-li-rriTH^.ot . eflk fjiHi ^Tihi 
ttvt ifiirvgev ^6tv, iv eu8i§x<fii,\oi-e^»Kat J^ifi\v «yi . a" ^ ocuTo^^ct oiZ- 
TOvttxlyHyi.vit,tvSitxMo7aAiitfi^<!HftDUtei-i!ito^ovyifiiit xTrxv ouj^x- 
tOfdtoi Kod 'duj dqpy^i 'c^fiifV fHTDc^aicc¥ xet Axfi^cuct , avfiPjoAiKit e^Trt» 
«if « • a" fdi yti^ vc/b( fto* xatpxhi^^ceji Zv 'nfcnv i^xTn efHAoimt «k itv cpeui- 
f6>7ifoy vnjtf t3T«Jtr enrzJi' . yiviTnA'vyf>cv vt/bp-oisn SHhont rlw fjS} il/juif- 
<Pov'vAiiV'rrfc>T{xn^AfiSDU.rlwJ['eK/b)Ao7irKx7h<m<mt'ii\ff.m nr^cvoicoi ,« 
Mietf-t/^xfnpoivJiTniv e!ixi(.ej~io> ^do-TW. auviy^ ly 'rri^o(TaKTii\^ mt 'iAdi 
^(&\iveu Tnicuiis Si kou liw tyiaov tr HTtujTO. J)t^«Jtr cpotfioi d)vlfixak.t , 
tTrefJV/ 7n5i> fe 0ipa7U^&'yi.vtnaT>u.Kcxl tIw yiv xcpcip'o>TOV a nff.^i fjtx^t S^m 

^ XCttOt .XCpOt^CoTnff eiOt yjtVI -CPujiHCict-^er KTTZiVT TTtliTi^X ^pCtMCflK 

etL^o^ot -iKThS covi fuiv 'iT^oaHTDeie'^ ,'c Ho<.Ai<^i^iAir> cHfikVdui^-Tiaiyi.fiiif 
t7nflt'7B/f ty fT 'TrfCiTix >a>to'oyU«Ktr, »</>/ «rooTTO/ui*. Tnu AflTOu 77f JVi/Jo ftf ar 
«A/flf K>jUi^7W0' . 2i fjdi{iolfteUjTri<fou^)^ycvis)^in^drHtoii(rieLO'yi.^cUTi,foif, 
tiffTi X 2P oi^twcu 7w Tre A/Iflcjc r> P 5^o'va tW xfjco^tpot ilAnt xAiov Si citoftx- 
cir,«/«i //"» J«Afl£7f/o'r 7JrflC(/lu/w»K ly ^917« KV/Mflt'r 5<iir7R.To ^'tK TirM^» lofjUsiot-iuAimi YxuH^cf,\\j'\o>,7{w 'miiiTUV mi\d\ai>v mi^ci^^ Ac- 

mv i ?/un» 'nT^osHyo^^ui. • /moyis (jSm xM"dft<i>! li^miiA^ewiof oioifiv -tpvK^oi- 
TX.'^ H^i/n-pnf iieif iflxttDir 'TTfOfn/UipjeiH-cPiXTXiiTcpviii nrfoaWfjLOio^ofif 
juijf iAtiAyiiyi/ocTS ov\Vfi7mv-7ffi^otjrT7X. yii'' tk. ivm ngiTO 2>'» ofin^ov^ nod to 
^ai/ 01) j^» ivouiaci-mcf Aorov-J\.ei Si lifxicf tvSi Ta fun^x ■Tra(.^0(k\i<iii ,«M«)tj 
Jiiu.eiv(i>^ 7{w AiTJTiiy (/liTO.^eiv ofAii§ov0poiTi(fix. • tov d ii fti pcL& ii^ c>^c>vo( 
igi^irx. , 7wi&o& iS^cuip(i>-mif S^lyniMi iMi)yi^n(n,v oicf fM (ifi'<iet6)/i'At'jo ^a 
^ifbfATvAof iidf ■m<.§st(m'yeiyci{> ewTTiy ^inviouicu ci dufiH tpv awfiocToif 
VTTBToi/^^yiiiv rrffo/j^ipcuf (^jJii^Trci^yfi^^Jioi-ivSiTmAeuovi^iTa. awfiXTO. 
iiiv n^fiiioVTWv inm(flxv ouixiwuJsHToa npv^itv , (umn/RTOf innsfM^nv , 
^ijfl^oTKV uTnS^''^!?? •y>,«<i(jfl/<j2)6ivci't7n'7fii'(f7Ea ixATnf , «Mi»: Tn^cf pixSuii 
ogS^ov iiwpoif 'nAicvKifncni (xiicwf'iimd\x.v oico ^yivlif vnxMidb&olfJkXKou 
KflcMa 'n^oiyov ■n,AAj-m(yn-rUi> o^SejiOV ((tnOjU/J^» i-nKfii^uuvifti^xf otJfinX. 
yiv c^finxTTtiixj/ovTDf^ xM.X(fii^ti>TJn.^iVi-m6viMcu ain§TnX(7f.ic^iS-\\ff.b'cftfi 
fovSi ?^'(^X(y\v («070)1' avMf yc.Ci^ndb& iiUftiAov fjJUcf , iwdi c/Jx^l/ Aojf 70 Jcr 
o^p 7MH'^/i)ii«;v^i£vK«fi7roJf Adf^j&owcoi/.enSTryf VTioTTif d^fjyijct "(Aj/iy 
jvotTmoSjJU cO^^Sv 0|Ui)f(3f otyH^^a^A^flf i^bTOif 'i^^et fli<ii' , ovjCoiHJiAKcittef' 
eHfioUvei Jli TWf iJC«j^?ix7T)t(r,i)/<5'f <«' 75. icoi (fkfjmjx« ^itif S^okZcif i^&jvS.v '61 

hZai ,(?Uy{ HVlf X-A^fii dlOe/cLCf K(P0§ftilV X«et?47D" • "^ XTTDl.Vm 7C?M««<pOf 

TttfjoS^^Tiive/iijtejtSiawx^AtTrajf ^fuMx^*''!)»!/?^) Tziit avns(fou7uv ^cf.Tnyi 
^XM Jx Trtojuof tti'c) ^' oujj kou v^tu Jxyu^jhiiai tk Tn e/. oi^iof kou K(?^oJ[ i- 
7»f « (TiG&f e^ix 7n arA«a% A{fT) VT^f . « lU) A«ffirt* ft i/<m 7ra A /tivka f c^ i'f a*w . 
Kad T» mii^oddf '(jTblv ■yi.vviTtxx icu/i-Ttv nfiOfjSUov ^ oiiu. ((Pi/azoiniSif ttk^x dioie 
<ijz)/)?(roa. Aifa Sifju6iyp(XJ/-«fj:3^oa^iofQit.Aomv>fSiiSi(pouitVTx9^o^'nh(' 
df TX 'n^OTDi fMyHaa.v (^ 'iKPcui^io S/Jxiaiv . ^tu/ll^ ^isf^j^ofjoi tcouSiat 
yc.AoTZi .'ixjia.x-n '^rg^cf '\f^cu<^v Tnaei(f&voa-x '7ro\> o'i 6io\ vcaivmv ^xk. iVi f^ 
'^'ouoi(X(f)n3uZTdCfiAe{i{3Ax^i99^-vcfjxZoJ['ini)yi,iice/'7rS\> iv cpcJx^ivai 
6§c^'miiO''\i<fbvHAi)ivAoixSJoifexiSifjJivx7UjJTJX.(^Aca6(J)bTivof iTrt^iifJVif ";)(^- 
«&at.7W •^a\KJiA!H«(J^yfJ.XTDC,}CexlTUi' i/umiJ^iiiAicvyvcifiMVioinjiVcqftTtv 
TU)i p>i{hsuouij ix^'u7 fj& 'cvofj.xemvls> »aK5f ,7^ J\icc0pcA ith v ^A icu/ 70 u- 
Tour mjJ (fli^KOTVLt Iv a/px« Trzsi^eianyoiyi.v 'dfnigcff Ik ritf TivcAeu (g/Aofatu 
duf e\Cr fMXv 'cfiovoiaui lUf v«,aJ!*'xf . cflov SiiAoizof tflxfj.90iv oi^i/J^cvixy^y^itfT^^ 
fv TWivSiQ' ecazicA^'7ti)f \cexin^r"ifJfJ.{A(ioc« ocjifjuoS-cJvTnt -yiA^v Ji';^ TdiJTtKf 
etxjiffh vjcA otujiAaS^Ttvcf iiovet^xTi&H Tiov lAiov xxelTZCv ti/KiTn ^icfeCiir 
Jiirtifjjivov ■xNi'o/juovo6iJaa.v ei^iJivnv ocyiVTtci J^ujjxtdu yi /jiviv Kexl TneJi-THV 
j^AKAU77(tirf T()(ViitxM.nyc^eiJ • 'ofjJli ^ oeftnt , «KSTWff M cvo/tecloiZ> en(fH~ 
(of^c^qpv Si ^qij\iot 'iicj>eu(^f 'i^^poaticr»-'}''^^ tw§ ,xr' ol /teu mj^^tv xpxTtxi 

OTi^dLO' AuJJIX/CiOf /CiT^An^f , SilKOAOt iV OCVTW tIui iKeitOV Si'^'^CTHTZX J^~ 

Ai/ya- Jl« J^ tS 7^)(V /th in^c(fTii\^Tiicaf{Ajx^CfjJiiicv^iu)dK0§cAiTnor cfla» 
»i/(.ouJ'ixTrv§of/ixAxicLa''n)vai(J)i(cv,i'nzieppoJ[lTtpT7v\ Ti')^\f ,7{w i^ycccnttt 
lOtTMf 9<i)<Ji • TnXJtic/Zy» (/l' §'vcfjJlj/ct Tra.p licpeU^^v td» <j£p'« Trticuiot • inr^el^ 
tS^ iK-iiay ^cejioLoaziii ^xTrv^of^dTOv m(fh^tv fi\ic/}oof iAKVoQ-eif ,v(fixTi f^tc- 
"jfri^irou \couTz><pAcrdJJ[dy ii-m riit lAiduef epvokot '\jcfbe.Ti HgtTacr^StcO-of 

iw«mu'i7oa« njifleAsv J^ t/w ciPvados arflwo» «T>f 9CK^pS>cf i3iAft tm»-- 

h i,H rio c<Pvasix inn^KSTicafiafcs ioivm • (ftecmQjiAceo^tiiOiv inmd)i lue: iK.tifie~ 
(dvdj&'fvai6^^Tiivcvf}ta>,li')(6it^iii^Mdb&-[Jhii\fVi*SM , rP ^^v^amya- 
^ov ^JivKl ■yi.o^ihv «'TwPiowm.iii ■'ht cJVojti/f inc^KTiot im^^Ttrff.^ci, -fvjl 
Kyficvit\J.<;ov ^/juv ^cjf^TrSpetueuJThelu^rHTTzit^cuviOii^miV hcmv iim^csii' 
Kv'k.Aa>4' Si ovTOff o>voftK<^ /cipiicr ^.oyiajuovi vtw^cittov . n'i J\'oi^ mfCiTt 
£Sj)ov •s^oux) (^'iiriTfiiutit K<^cvcfnx Jiuftti^KyJliici t(/))/o* aA(fju>\£S\ifh:K.iveu • 
ipccp/AKiajVTi.TWV 7TtipK)d^u.ii(yi.ycviK^eiTfcji ^xiTro "mMiii ffot^dbo' "Tu fnfAc^' 
iir^cn>iv.TWV i^gntiiiv ovx v>-T\c^tii»icct ii Si cp^cvnoi \'c>( aiptv h^tx jbi fLnkc* , l'v r 

fX 
hviyi^vio^ Jlo^fhKCwdLo^oim KAcmoviri^cc^^Tr^oTtftoUi o^TrDCyH tdAjUH 
y/AT^^icvifiCii-mcP^KyfJiUieuct eu J^'lAiov pcdhf ^iix^oi^Kycx^^cO ecnv . efiii fjufM>\itJiM>uiiy\.iviok,Tiiu. <i>t /MM •^ cuo/\ov ,uioup'<.-Twa imycvcf/j/a} •f>t ivi- 
cw-i>«% vi{ </bAiiff.fcviVOio T y^cix 'TrS^iccShis u^AfJtitiov cjtc/u»<pxx yccuj eC'o 
hoiTOvrisiTSpiidAov-inrvd^irS^ iiKicni-^cKf^iLj fievc^fieiii^Tix imcut^^KM 

•THCpVCm aWJtltOIOU-cflOC^opOli^CCllT^V tU TlU^^it^^rOC fiiTKJhoAcU ITVIMMii- 

civ -in-nyd^ ocjiyoiAouiov n^vovi ,^i 'rn^K€iMiii(fhv\it ioc/fa eiKeLVov fnmx P-kA- 

Aet,K/xlTbV0TSpCV THi iKejL^OVaHm^TaSTXm.Clff ^i/wmi^Ci h fV&l^OVi plKTIV 

uvol-fiiTOTm^cvSicphvkicipKiia/pTrcjtiTHeuc^vvSi^SiotiAHVcmca. BKATrcf, 

cipcUff)(PfHejieUi'7rfC0lfXyC0cliTr3U^TnCVTHCr^'T^ irdlHXAldU&CKjllOUJTXli&VTrai. 

TH^ ^eiwraicdoAoiCiVOfiK^^r^u^^irwiefbcSioLu^fiv CiVCfjiKctcV^-urzsiTov- ni r\l{v~ 

T^^OV ■^OVOV ■Tl J^ OVTrjOTrOcf&V.^ ■i.fi CHpOf^C,) HOCl ft'cl77 TO Wp^ei T\Ji oA^t 

tucitdbef iKfiiJovySiiov iftcA^g. J\'oujer TmjcSCi ficnv o'iftiitdy. i'/ /Jli SvyciTipii . 

i^Sii^idb 'n ^cict m TD (aJH' S^KOcpTiBVKoelycvifjuv TUVTD 6 i^ciifiiafi,- 

■zsKotlntiov fitivciv ,^AficccDtv,ir^ccmngcii, to ^si'^'^h Y^nnnmyctf 

Tuv jipf^iQLC)Vii^'^{vcjciv^ovnKcti,^tiiJ\'ovA"c "ttS^) tccv yd- 

fACsV fiv^ff.ocMk TT>vi ocAAQXffeciifjuli Tvdi «cftA- 

cpeui /inr&d^i^Tri^ ii-sj kM^Aciv cvftCiGnta. Tat 

Ci^ducf 'o^fpQru . TdCfjJcui^Jfi^ih odifxcit. 

'niAilnrwJiyJLii , iiJ(opt\ijjiS.v 'Iv tci- 

BiAnmv if4f4iitoiyd' cuvv- 

TWt 0o^ou , tial KptTO 

'Tn^cBiquiactTTVi «vgtu. III nporAfOAAnNor MErAr>oY,rEPorAY*iicA, a tzmiTKtMiu 
ArroxArrrnriAi*oNHi,METE*PAXEAE,<HAin- 

rOZ EIZ THNEAAAAAAIAAEKTON . 

laix m/*iuvoi-n,(, iiAiov kou fftAiJro» yf>K<pavat,^ g!tdiiviK 

yfKtpdvaiv , i^vroL tIw ov§oar .v-tpS' Atf/Tp» owfAoc u.fVTrfofd" 

K Vitv ^ov t^^Kovaiv tuyjTf[m,i^cuov 'o'{hv{Miivtsi CxojAiemof. 

cv 'TrSp ')Q>vmv -TW iovvTi.f ^Biols 'TripiTjSixatv-tu^VK ^ hiycvail 

cuyviffioi , ijg. -wvS^ ■t5 ?dov (PhMvc&du • t-TOcrtj Tecav y{.iS}t 

IxevovitioUKifif' VMlm^oaxpvmaKV {ji^aiTnivnlcoasJliyoe.^K </hcmv ,«- 
fcupH.odiv lir&ifii (/bK« loytit Kou Bcuixw Kvei^<ii' , «0^. ctiSf oujS^t udi Tnt 
tacpKAficf TO» .%&v iimiSiKmv. 

vciff nsquof. 
oaptov ^evAoiJUoi yfKt\cu,o(^v ^(i>ypx0^m tIcu icUJVviS-lovm »- 
K poci, isiyf^^ov 0oAim •miuAcuef- Sfs.(Jiinuv <poAi(/bv eWf/Tffl/ue- 

yn AacTOTO» J^ iisTS^ v</h}^ • nff.d"in^<;ov Si wioujzIv -f yii^K «<pa<F ,K7nicl^- 
iToa- u^&^ovjOM-mKjiajuuciiouiaiot-^QiOVotciK^Kyiiv 'rniovfdvocf, »i«'^a. 

'fi^CiflSo^H ■^^iicdUi -WiOUJTOv <7Zi>'//«77 , aH(lcUV€i, &' TTWf TW 000. lu. <^ ieiKCf 

rrj^ovoid^ ci Tuiisafcu ■)livVKTVU,'ituJ'm'Tn)LAi'Jicou.7lw /ietaaiv eiff ocvTOfJ 
AKn^ouetv- vc^tciiocvTtf- 

^iouj^i Si SovAoijivOi <hAc)aw., " aiv ^itvn,^ yjv<u\{o)^ ^c>yf«(pova:v. 
i TwSio!VTu,yjxl7lw.%ov ctif*ouvovmii'aicf Si "mL^ oujTois^^v ^k-^^ 

cdyi/TfTi^ i{gi.Aov lAhoff awSii t Mo»/si Si,K<^of*vCiV , ccf Kocl (/bHfi J5«c 
(nA^av TrStAoiiwSv Ksi^av.oii fS fiat,a>v,'o'riSiiiojuv o^kt^Mcsv- kouo 

TifAJH/ AKfllTfOn^Cf^^^OTiSi^OVXoi^TZOCf. iTI iiVJxi JioTt li^TJX. tIw TOlivV T^ 

el.<^Tieci/xr>Aitv, m^fteiovciiiKT^i^^TmfTWVTtov ei^Si dioujTS) fnMovTwv "n- 
AeiSta J^o^TripovKKAomf ^v dioLuZiv ,tatv Aiyovati kou 'i-ri^dcf Si di- 
ouj^v yf>x0ovT^(y ,<poivm^^C}yfK0oom, ii^^ Sivc/faov ^gisf fjicvov tkv «A- 
ACiV H9(,TK Ttw otixTtAtii Tfit ati.AtiVti'^, ^eu ^ei.'iV 'pjf^v , cit o» TOUt dtoSe,^ 
fi>ciimv onouj'y>VK7Tst.^'Tr^i(Qou . 

pZeffMilci' 

Hvx Si yfix.<povTrif ,^xiv ^csyfxcpovmf , 'ij utAi)»»* iTn^^fKf^Hvfif eicf &* 
/u n^Tto ^xlv ijSi , TWf ir^oei^tfjjiSUtif ^' vv 0OiVin$t euTicuj' yoc^v . ot- 

AivnvSi.i7agfKfjilli!iiv^t?^t\^7ti3,i'ir^(fti0KmvciT^ a^xvAHTnvn,- 
K<uSi'iff. fiol^ou xjTrd^^uH , Trgot •)> ouC} iplff idpxmv ic^fiKTicQtu ■cm Siin 
KTnn^iaei , 2.'v ouftdfjuiv tuv TecccnjiVTW. iifxi^civ ■zsiiti^eiaticatcf , eo* 2.' nof.Tii 
Toiet idpxm v£\jeiv . n&f 2.' cimcfjdi^ov iTot . 

Tof 2>' cifrKfjJi/ov yfcc0ovTiif ^TiTtx^f^v ocpi^xcf yfcccpovmv • tsi o h^- 
t "Sov ■yiCf 'n ocpov^x ,7rHyQf in^TOV-fbovAof»SLiioiTi,inpf4iis^v,'riTVcq- 

T^vAiyouriv (tt^iS^ 0Km ng.TTX. tLu ou/XTTjAiiV tS x<^ov twj a66ics{^ 
fjdy^i Tiiff (K^ncf ct«xr>Aii& ^TiTDC^T^v iifii^xf ir^oTidii&cu- at eri/ou ^ive 
'7« iii ,JtKt\3(^i»v (/Imi^nn. Tnvu 'tif^.i^ai-o^hv kou S^Ti,jKirHQ^J)is Tne^f- 1« ( 

mtmii^eu ou^tifjumv edyuTffm tk rf lios^^tt liltK^let^lifii^wi icml pni^i . 

iov ^tvAofxSboi(rn/*heu, i!\j4oi,ii'nx.'my6>mv ^fjy^nt^oyHi, 'ico/AOc^i 
I iimtv^iioi4ixjK(p^oAiTHV,'i^o(\{^^o>yfK(povm-6ioVf;iXi,/li Z^ttd- 

^vyovov (^'V "fi t^^oii^Kou^TniAvy^cviovX-vytfiiiv^iiretii^ifbneieKfh)- 
Aov (f A/ot/ vim^yp » TrtJtf « •mivTV. •miriT&vuit^ctTDiCf cojyv Kn.'nvdu& c^v 
OTPUM ,o((poviCj o't 'loijm •nyif 'to(cnt h^ioiKfjuov 7« \fyo(\da ^ctolvh ^&r'?^- 
erSivxm-fivilAiov CiO'u.vejicv'oVTrx.'o^«ar„a(r,?od-"o'n,)^KHsiM^(pcv t,(i>yft(- 
(Povaw-^v^^oi cfi , ii^ TDiiJli i7T5>>«^&ef a? 'v^lct TriT^o&oa m^couptVf/JbK^ 
•srKocytOit (pip^TOu ^KJ^ujoKTOuJjTrimff.T £0^ yp^&v./jJvot Si'i(poti eitv^o"^ 

i\ff.TS09yi^'^^- TWTraV&fflf JS, lir^Tdi'Tfi:>IX.t^X,OVt{o/iTTX Hgt^TBV J^- 

pH 'jr^oof c^isf ■'^yf^ctyiixy ^fi^TTX(Pi§iTvu-'ii§x^ ^\\c/.T £^^ ,^ -p TWWvVr 
yiTriTra .uTr^o^i' J)i,t7rw</yic/bK« twvtovto» TnTOvav tho(ip(^eiv- tSntt 
^ , t '7rWc/>> <p«<n T«V70 2>' Z^cv ,v<fb^ fni Tnveiv ^ocM.ot eSfix- v/hov 3, f •roc(V( (ft)K« 

Cvi3»T» ?&0V, TTa.VVIHqiVTnT£iVoV- ITWc/bcV^lSlf LtP (iJ^(»C7Iif9V^65»yH9''^- 

J[uvo(sAjffToa,zi THVikOUJTOL ioujz^v V TiTiolcmt M 7ij «{'ei ,^f TBDf (O^ 'ovvyKt 

«OTBVOV TZp C(i'(i)iO^IX0(TildtU ^TOLSiTrfl^k , KOUTOL OTn<&IO(fiff> Hgi7U,7iM 

fielyHV-mieiTCU-evTtdycipttiTifio^yoixlUcv ccuTU^^cJov, 'f olijS^ ^itiaou «(A/- 
»«70«« , fjf «Tf «* i'f j<.7oa • 

P(5)a'(/VtAoyui4^p(HV. 

T;}<;;w'hV \iOll OUITI '\fJ')^t 'o'i((!OI.^ TvlanTtlU ,litTlit Vvh OfittTtt l^fii\-- 

i veidjd n^^etTVU j.<if> TTOi^' cuy^Tfftoit '0 /tf«/.jS«'iifl-cvi3=<rd2>'oVfl- 

jH« c/>£Wfl^9tV,4wj<^V (J«^iSUk(| KM H9tf</l/«*-i'sl >^' 2>';u£i jS«'i , ^l^pcW- 

/ncLivetv Tiw mujy.Seicu/vv Ivofiec^t , '■lAjy^vincoi^Aiaui . «(p'ov Kxiuo 'npoc^ •i» 
»ny(f7&y'|vp(Hi' cvf*7ra.6icr , v dh^ ov Tnv\y>n^^hov ot.Ni cufieL,o>fJUj 'vi '^■■j'^ 
"^((pnVU. VC^tOt/^iK ,y/xlx.p$oJ[iTHV' 

ViK^ypottpOVVit [COUOt0fO<AlTNV , (^oKpKH^t ^dyyfKtiiovtJiv . 0>V 2,'» 
« (x/j>oti.VK ,en{ff.^ov(rv oc^ii' ilw Si i^^iixv, o(0pofiiTH iTr&tfii^TTX. i>a^o(\ 

?^K^Avi[g/:.li)K_'7TfotTrDi(mv fM^iv^Snxit/^l tvxvTro.nsvei H9<-fl«">n5^ 
'li^K^ iex.KVtJilTtiKityc^> Tnt'iifiipixi' feKetiViloijS^vi ,inr^<fSiv iw'«^fK'(rH, 
(P&»voSa(n)d67f 7Duo£p'<K.vcO',7ra'A/vi/77««5u'ii- eftcic) TTtiatcviiiheiKtTffieiiyjol 
Tr&,% jjivnv, (U^yjTffiOiK^p^oJ^irHVv^^Mvai-^Tfu) Si fjvi Trt^dtfdiviv , ovx evTta 
ir^ornx.rt^Sijou^ Sis- f^iSfViou^nAit^ rpy 'ii^KH^eu(^atiV. TTWfB-SJTlitcn&f /t 

TZJOA/u-pV J(«K;0V7a Ot^lif^V cJtl TU •ZSKviaiKITftt^ TTit iil?^^Kt OCmtS^i (fboil ' 
iTi^Oiiy Si-fiV OifiiKKalCTicu KCp^OfiiTHV yf3O(0OVTt(f , ^O^^qtLvAjCf lCiJfK^ffi- 
eiV ,0>t OjS </jaK Koa^VcUtOl.mflfx^S' ?;i£oV,(A/0(i(i< "^VO. K^Lv ol^^cJ/VM, 

l^hv^VKiQou <Aa. 'iTsicfSiv Si '^viiov, 'ottB^ cunx.Vio>t 'yivi.TOU 6^0 otpoi,' 
lii\g:.,ii(Pvo^Avn^,TOi cu^<ytcViv.o(TV.a hheidj(fyf.fiviatiVTti,ifMay^.TtuiTi 

^Cf.\{3^C>VI{.0ViifMV idihCKHS^l^VVi^iTi^CStfii-^Qil doU/oifV.KMK fJUVK Ttiiocm 

^v^TOi J)KT\\ei Jfo Kou fua. vs^Ci>VH atwetVTHauvTit ,oic>vilcv^ 6i aJSi^e» 
7!di,C)t yiipSdoVTt aiivnvrH WTi.t ^0j6j • 7^0" 3 nPiccoTHt oujTWV 'ifjjovoiKt y^piv , 
fxi^^^ivuMOi 'i?Aviv^o})T ydfiuoit,iv.v3^.yi3e)^ ^nofK^tov Ainjwjiv «^oSvTif. 

vcctydfjbov. 
y Xfjuov Si (/iKAoyrTif jcA/o HjapcoVai&^mhiv ^ajf «c^otcnj^jet M^ti^nt 
^^v. n&f fjutoyiiif- 
ora^if (ft<ft)A«y»Uf ,() >£veCT»,i» TTBtTiV,"» HifJjuc»,» «»0^«, it«/- 

tcflatt j5oi/'A»7na TwaJhTWitiffuSou, ^ooffi<poJ[A//xK\o(^t,'ze\i!M-&ffiptu 
feet^f 7rotf«arAi)OTor TOtto'(3;uu^/M«(.o iitTOroTnsiar/iif&r kvAiea.(r cqp 
«uHTnKifi &{ (S^oM ^oLuifff mfoif c(iei.v?C\iy ^Aitn^ , itec xTwActvti )i6ffjueu 

<^IUX-0UJVS "f^ Cqp 'ii K^rniAliiTV ,At Al^X^((i-7VU cSiTUt Kf^^Cot t/joO- 

fM(,K}pAi^os «f ti-mAi&tTHV •'mvTHi oujJ liw axpeupeui ioi7»^i/'/«ur'ao'yi'r, 
M^rcLiiHTOU udi' ii lJii^dL& «icoOTOKTW, ei'offj>uffKoii'h(n.Aiivn iiHi^eufmi/iS 
it'i^liiJiKKVii\Sjei.h(p'ijti7WtJi!ii/ov, ^osoycveiivu •}> TwrKetScx/p&r^E^^of.TW 
cir«'7« Ji XMc oy^K ii/xi^qieivot^Kff tIw ffqjou^cu,M \i</bf ^oiMet . tbuj^h ^' 
7<M/ itiuifet¥ vofM^et auJctfbi Svou ciA^rnff Kod »Ai'<i/,i77 li kou '^toM nsc 
fiev ITf eueiy«/d(\i( c# ttj U(/bd7r , ^&« (^l i^y^ivu . TOUTisir O' Keudoe/poi ^Ef t- 
c&( ii.,SJ3-T{iu 'rnponpnfdiiiv tu.Tieuv •im-ri^et. ii,'o'niH.fJ^vev ituJos^tIui ^'t 
oir i^ijtiOKafJoc/pof-KSc^juor^J^jTr^e/lHitoo^o^firtrTAx/ ^'imr 7ra/«7ta. «*{.(?)« 
Jli, t'7r«c/lNflifAi/K^i'-)^'oo' 00/7070" »1/ ^fHToa . flji J^ ly K«*flo£/p'(;)r itieuJHf. 
'rr^dirH (jJli/ ,AiA^p6/jie((poff ,yjiu «K77r6»7w ,!)'r 'ttS^ icou 'nhia> eui3i.ca.y ^ si 
cv fi^ohov ■0ot.a\'p^^i «^'^aixeuhev^oi , avfi/niTK^xMeit ToiffKO^dbe' Ttiff 
7oi/f)A/(;vo^o'|CtOif ■inrtK7ti»or7na^^'((9!,7W ^d) tr^cct "Tiiii Ti duv cux- 
Tihiv ^jjo/fu Ao«(/if Si nviTOU Kgt-Ta S' fiiffov 7»f lifiifdLa' ^ifioujgcT^eu Si 
<P(U.vovTOU,J[cuj^v fiiMoVToff ToiJHhlov .'(131^ itcu^ M SrAi'«i/7re'Afl/o'«*or 'T 
.5toi/,i!uA9i/^0(aof(^ort/7Wfj(«- i;^f« J^ Trwf K9t'S«f?flf Kotto^i^itTi/Aoi/c Tet«- 
Koy7K,<(3y.7ar'7ei«'K5»'TO(i(atfi)r7Di/^(»rof , cJ edt 'c iiAicf tiieniMM , t»AJ 
l^ju/^ot/TiB/SToaoJ&o^r.Jl^Tt^f* iAi'>Cftc<, if Jl/Ktfflt k^ Trw^oei(fii( ,'h 'nff 
lcaa7iJ''J4An'vHH9i3t<^<i3;>,«ip'o£'iy alro* i^eu/Qirwpot^ij^^f^KTHdiiiloiv- 
THihiyoiffiv ^ouimtSi.ffeuyjTffl&iV^TeiTH Ji, i fjui6ia^(i>s km ij)cfju^- 
«pof.iiVtfjaHeO«cJ>;'f(i»c»o'jLa<ja»- ngtJot lOJii i^/o' «^ofHfl». 
t/ y/TTOt 5f>«'cpor7tf </><A«i/<n. 

H7ii'f«(J15>/'«'4>o»7X,f,i» J&Ai'4tr, SoVor, hi' Trj^o^fijoj» , m «iicu)-i>t ,!} 
/4 ev§ociiouf,ii"i\ii,fj(.eve(,i!i^vou, >» (i'f«*, ^ c/JoKyfj.Kee (f^o,y/Tni. Itt- 

yfxipoiiaj finTi^Kfdi/^i^Jrvi^fkol^^cj/civvTrpTuylj/et Tai^iMtv oi/x 

l/TTDtf ?(« •!) J>i>2^''01f OtJ7ffli»,>1»t7ra Jo^TrU 70/6J<ft . OTOt» op^t/OK 77J>0f ffVA- 

A!»4^» ii^t/^.T^^^i/oir iou/TWf ouoi^KffO. tr^ott j2»ofi«# «vtAKS», utp^ou^ou 

C;5(4,'.'t7Ba udl il/li^eUf TTIVU • C* «MC.OUTt ^^OTDV oi/Ti 'SfVV lJliTV.hKft.CeUei^ 

TUiiiffti. iwujhTnneu/ l'si el^ Koa k'M« >£</(» >t/7rzur ,« utp euifuv^ ffvM.K/Ji^e(- 
tonrsu,&v 7W <i« '7/5>of ^^ciffit oujT fj/ivov 'OvniTt ii^Jtfcx ^aoycviiu fe/ j^»'- 
oi/<oc • ></ Trza» Ji 'vmvifjxov 'miii/jiicit liw oypeu , v tw» ^i»» '^i.e\ee ^ctoyctei- 
Tvu- j2.At4^r<)^,i7it<(/yi7w»«M<i)»§6)<ir«7rocr7ri)r^o/i/6»7ri'sj^flr oftjc i»>t/^],. 
c* ^A, «♦«toAh Qoi/ i»A/x o»7>f ^-Jryof c/^oi» CAi7roi;flW,ei </V«7« /i T *?fc5 ij-TTOi^- 

Pl9»TO0',';r5>00' «»«■}« Atf», c^/K9t»oi/cO«STij'<«70f7I?)et^OM^'»7Bt'»T5>CO' ^i»<JlAi 

«J 7« ^f cj(JJ/<« • oeior j ,eft(3 77 ^Ai^iwi/ /tiMorToo" 71 A(ioi/«9Ba ,^r TOTTor oet 
^«,c» (^ ((ti'M« 'TwAifMffyiia^ irfciifH^iviTrfx iar«t/fr im^Kyivc/diti' 
irgoyvcyffw i),c/)«'Tt 7a TTjfo^lf k/uS*'», jy 077 ifycf r^ tsKmvks axpKlp/jiiiis >y 
tii^Ci/jiJTis ^Ai^m.TUfuA/oijivii-TiwiowTrifiKT^TffbfiKTWt^jSoifiiit, Tn)tp'o 
Kouo\ ocp-^^oiSeiaiAfis ^^sf.'mffHo'ff\ji'i'rii/i'int <rki'!ffofjlitoiitg.TTii 'Tnicfn^ tl4 

ty>\d cPl*t^fi^ru .c* tuffo eiiaocnos ix ■n.hHTl j^orof .tKgta"» ^«f ftiwm» M/U«' 

TB» 'diJu ioLoiif i'7Tt(*(\fteu fnifiTou^f^i-n. uvo^o^ietc , ^i-n Ji^povcu Trot- 
CKeu^ilovmiSiloivrlui fifin^cu cv^ii-\ii • ivcs Ji Aonms Trivn tV "tiuS 
fcjUf'foU>' Qsii^airr^oiimi^^sitwvvxiifjbcvcypcui liginxvK^icrfi^.iMifio- 
vti^,oTS^ (A)K« 'mpotTimii cieuTic^TaT^v i/7w'f j^etv.iTO c^Ha» s' ^c^cy TnxtTa 
eucu^etitiicncicSnoKV ^ c^xg» ypKr^cu^iir&dit m ToIc/tKgtaJv lifii§cus,ci ouff 
rmiavTiisiK-JicpaTiiitcc^u^] Ti^motciJiTiTi.vou-Trii'! ^vvs ncasxcf Kcxi 
7lto'ivTuyJo(pyitoc'^?^etTOU,iVcusic7m§iiaa.cm "Socpiis 'ni Tm^xt^TVu ip^icf 
vttrntis ,'i'v ioujTiis /«ofo» cdKT^fiovcm , Tnn^i^ Tcis t(kvois Ttiu eufJiCTDff 
/xiTa.^tcf*Caieiv , CiS f*» c(7n!pfi<!a.VTaJccpiiff ecieu^iiHvtu-i^vcu/ jKcdii^cuf, 
i-w&iPkifDKti^Tm^^cciy/Tffiois-iiiiVKfJliiioci^ciiT^vovpeuovifMcrcpcu 
Ai((pa«u- a" ii ngtTO , »»V* ' ''''^" "y icTomv 'nyouZinu oc/^nviKus ifiiAiv &'« »f «- 
fo», JioTi iLodii-^HMicns ithiov tuxi aCcAilns \uxl TUVMnmi k^'c>v, m oiyTO 
KTroTiP^eiTOu, o'n5^'i(2j hAeidu& t^nn , ty -^ toi' 3,1^ tto» Jt if 'jr^oei-mv >£/o?, 
<(fAf(£» iJ?» •>Cx/'of fJLivov.<f)i"iiveUT7et¥ Kod tWlv-v SoAvku ^CiAtc^ 01 aiyjTffioi^ 
yc/TTDL iyff pKcn^eiov i-jnTiiiKcnv ^Kc^ ov KMtTraieav 6ic(i , VvK/uiczjjf^ii^gt^wf 
yfKipCiV , fiHKVVO 'fiv hcytv tuyjTffioi. fnnC^K ^ iiMVTiS an- 

(jihcu,y)TrK^Ci-}f9Kevcnfx\iTHpy<i§ lih 4oAi/icBu ^citv -ov^ec^iieu ^ov li ecfii- 
etcei ocuTtiis s'» oiJf wo» At^i/» H3i3ii(r -rrj^ofi^» ,47r« ■joJtw» J >2^'ioif (KeiiiV 
Yh- c/}3KytJ.tu Si^o ^Jio TJTTa.^ alyjTffioiS fuvecs 'lihv ou Sio 'yfKHfiiu. fjue- 
tKffSi,TTa.v2^ff oc/fiifjcev "^Hviois • i(i?\omff ouJo ^o cf}oKy(j.kc ^TiKofjSboi c(V<A<i> 
ffBM,^7W "yfK^^aw ^{'m tA.irH^i^KeiKou'^ia\s 'iiv ^Mst-^KTT^ ly i> /mtVKS' 
rciff Hcpeu^v yfd^tvm. 
4>eU<70V ^yfeccPovTiff,ncf.viec/pov mlyoTret^cjyfKcptvmv- i^viit Ji 
il y/7myjidiigiv6ocpcV'dbKeiyd^ ocv^fils nsquos auui^^viu-tvTi ocp- 

(n.viKjfiS' uBi fi iiiff k^vks^tIw yjTra. yfcccptvmt' 

tvTtiyd^ lJiivoi3^c>v Tia.^ oLUTtiel ^ o£/p(Tt»oflo'Ae(f i/TTWfp^uj/. 
ri Ksi^K-ypicpovTiff ^htiJm • 
Eo» Si incoajuiov snixeuvcvTis.vi e/U«/p|u£/(ff , '^ &'» mfTt ccpiiyjtv ^isi- 
f ^K^CtyfKCpevm-di^ov (jJGi ^iTTV^^f^^rr^ovoicciitv^-TiwviMiv nr^o^oset^ 

K Twv K9{pc>y Kouf^v TTecv^S Ksajutv %ivyims iKTCLheiTDu .Jtnei y&oio 
Triiff J\i^iioij,fciiSivoAC)S (mvisavou- etf!oe/pfjJtfuSi,iTm ecvTH c/^k<^i- 
Kittf oiKsvcfjJidxf ativ i^tou . S"» Si Tn'»T6 ocfii/mov . iTrtfcA) ^(!f9t)vtf cVtbc c* 
tV^ec4iCfi,TTivTi,jMyoi ^ ocvTwv uvovfdiioi^Tlui ^ Ksafu^elxjivofjJeu jk TiAsfli- 
T i KuvouACpKhcv yficpcVTts d^Mvm- 
t?\.iivitv SiyfK(povris,iio'iKXfjii!iiv ,'iiyf>ififtKTa,i'i^iK,'iicpyiiv,iti{^ 
e ?i.vfi^ov,KcivoKii0K?^ov^c>yfK(pi!matAh'iiv f\,iTT&(Pil 'i> lc>ov cv\5i' , 
cvfiTTUiacur ttvk «^ryof ■tAw tS itou auvojbv iKTHoav cto» ^ c* tw 
fii^i TNf 6)f ouj' i> ot Ai»»^ aicvOiASljevea 'nhic^ icpcaTT^f 'jUiy^ ,7CTi ^ otp'- 
«.»K'Vfo(a'<p«Aoo', 01) jSiAtirw.oyJli t<iO-/e<- K^^^iTou Heio liii •)/«i »tv/lK^'rf. 
(OteotT^ Trtvfla» 7^ TNf <rtAo'»nf o£/p7rw>*'» • i» J^ 3iiAeK ju^ n^ fd, 'c^^v,K(Xc 

'TtWTVC TW OCp OiV I TTd<^IV ^i-n KOlliK THS i J^idU:!' (pVoSc^S (ii fjliaSlTOU -J^I^OV^ 
fii-)^l r »««(>» TbTc hfo7f ?i'^0»7P« KUVCKkCpKhCl ,'oTTlilO 'Jl OCUTWV yVCiOfHi- ttr 

Kfl^TlXtA/J ^^dLe^TKfCtpyOU.dLe^^CCcn rHt OtMVjjlUm fivou- 7»vr>\JtS Jijiqtc- 

p&im 6* To^a 1 S^oit iuju iinfAiAHduet Tvyy^iotu.t, ov ((91<«'t5> tk MiTrd 
t,c>x oi 'iii^ipci. /Mif. -n.^AjTi^ ,ou m kou v(nr>t(r .«Mk fii^ot eto-iut >\sf-^^^'^* 
ft /*i§ot4 ncdtv fJUof ^vTpTi ^icjv ixTffia^, yvAofmi ctSfietva ci ru n^nvi 
«pvatt otTPS-iOt <A'«*(tt'(jS:/b|a»f'Korm >y JVo wfLop&Jaaj» i/tttpou, 787tcA6»f 
Kmit\i(mi- yfxfi/^xTU Ji,i7:!7etJii '^ my^oiat(K\*o\a9x^<i>t ttlyoTfflott iin 
^iASUi>vyfxfA/Axm-'rm^"oeio' 'ii^ot iiKetSt.t mfcnvi. uofucd-i k-vfoacjat- 
Aof .Ji^AtofoiuJtsj TmL^x-nSm" 'iif^Cf,Kou<^iiiot ,tiBU niAtu ^-Tmpxt^ati 
ff iit r iin^ijSii^v '{^ ffuffc#«'«f ^«(U>««(7a-iy tTVf «'<?>*• "tTi J^ ty -p ?ao» ii5 
tp/«K Mi/ut'fli» S -mifmt fiiTiyetTi yfxnfx.xTut. I tf i« 3,077 ^vati ri^oka'- 
^«Aof );5^iul<SKta3-/ij,«M'aJli /^(flt/ii/itZi-of ocf"n)» K9'9«''''^ "y «' '^«f 4K7D'(r. 
5£</vj(7ra JX^T^tfJ^/TiT/iifjuJ^-^ofjA^fiaKioj li^fitlTnTHJ^^ivanri^npfiit^c^yit 
ii,i'ST?i'^ &' ?^o» cvii)» Tnxf « 7W ixMit^ijUKiSTOiipt Ti >y o'f nAo» UTWf- 
;(« • ito Au/u£or Si,<floTi tk joJv «M* ^oj« koAU/UjBu j^fij.aJc^jf t/Tnitf «: <ptuici' 
'joa , /U.010V ^ i?£is)' ,^<r 'ot To^iifi 'rrgoH^tiTvu Tn(AitiiAiicoAv/*f)^^ HSf.Tnfiiiiif 
TSJ f u ar6i Tivcpettp^ ifJUof • t^fxxTK. . 

n&f 5f «<p»f<n (TtAwr^crrtvscTBAi»»' 

EAijrof Jli <i£*«7oAi>i' yf«<pii )Jflt/Ao/i£*«, WA/r kUuetUfcthci lctyfu. 
9 4)X!n, Jo(ff6joo/<^JI iszjTa icai^wf ^fJf^i^af ei/fwo»iT7oa'for7» C«c 

(jiA^/r u tt^j' 7«(r (aipocAiJf i^iTU. cjfia» yfxcptvai &' ^1«« toTi TWf 
«*«7»aW KUJLioKi.<pxhot TPtHTOu ist tfmt, irgoatkV)^/dt/of th (19 . t toJVI 

«/*^07Tj^«.fi6>'^0'/<t7RA»'<J«fll- 

rfiio' I gHfA^dUCf jA/fl • 

z^fiid^dbcf SiTfUhn evficuiomt ,K'i¥osdtPich.cf ti^t^/jiSltev ^6>yft(^2 
I CT^<ifl»,c»7a2f crk/<n j<<f (cffl/Utet<Mf T^uM/^JU^r^D.c/bffiiitgtiuf '7^&/<» 

pdjcf \^g.S '<i.^^'^^ to^Mi tv ^et.^ SioLo-i» yiouTOut 6\jch ivfi •^iH .JioTn^ 
•VK«Aorryf c^TDitfuo^oAo^itfif oJto» tdyjiifm Kuaotdcpxhot \{^tti(dto^S 
y^vtpovaiiiKSin' iuu^evac.6Tu,iJi/h§ tTO^fio» TTD/ji/air-tTr&i it "^^ irfo«i~ 
<7ntTV.( THCf la^/ii^axf </bh\\^ a\i ucUvn ci^cuf 'ittt Si fiit A/f 1/7^0» a) {/'o^b^ 

H9i,7au?i^«<3/Uoc7W VTiwf ;^t« • </)' «y a" t^^ acf 

^ b^oKoyOf XtnK^tlTtU ,(Ml iiTTdhll SlldT^Ot J /AtpCTS^fiOt J«lf> ^«oc. 

a' (u£^;«tf <^pu'7^o»,7a;)<^(S»<j' iKCpi^ot «f» i/'c/2y^, oOxu/i^f 7^4) «tix/iijiimi ^ 
&pdbef x-mTChei-^ Sisii6>T^.Qov ,\\^T Ihiyet xoei ^^xiioiCf «Tchiof -fi k^ov- 

' »0» ,tc;>f 7Wf ipxt TtC^ (hoicp^eunct .ItfCf iP TtWTHf 77Bc')(0f ,oi</V/f 0» H^tTDC- 

fftiAjx^aai^nfht tIm nifCKeifjJlini 'y^eixtt ^^ 3 OLUTvit oc/fiattfi ■^iM,iu. ctiA/ 
homvniotnouovSi udi TtoietMctt- kou'6ti eiTout iaH/*izi.cucf ^fjioieSTUt 

ilfACil ^Ciitl cfbk\\^US THt iifii^Xt «f «^</ H3f.t'iHsf.rHt b^CUt . 

r<ijf ^^»</VJAet/<n. 
tfjuatSi^ovhofjhioi <PHhS>am,KioiTV. Ififyfn^tven.Kji^xhlityS' i^ 

I fiiyAAnt 'i> ^Mt icodTvlff iJiii H9(cib& TJV^6>Mf t^i* J frfiecoTni,^(>^- 

yjAot-)CoeiTd^ouigiiKTtioeiMts'7tc.^S,t^TW. |iu /«»<«» ifAi»- 'ote* 
iieely-Tp 2^1 t^otot T^ ci^ov ^hionnt ij^rnTjtiettn^JieiKiuitiTttt zimjgct 2>i Ae» 
vv ^aov n/JtZohcf - iihiei Jiijbfos cqp tui 6>^m nftn&f -^ pcisiypiiyepcnoi.yfKipovmv- 
r ^ftn^e^mo yf>xe>avTi.s ,(i liou fv Aec\\cf. , hiowsyfx^»vm ia<j>«A(j». 
\ {'rr&cPk (s?\{c>vci Talyfnct^ivtu, fxi/uvKjiyvcf 0(p6x/\/MV( ,nsift<^fii- 

vos ^iCUiCiidmsvvTtvffi^.oTrS^' i&vvipvAKiiTav arifiecv-J^crinf 

KJ aVf*p07\.IKCis 707f KAoflfflJO' "r i^oJy.AtoKTaj 6f <$u'A«H9Crf TWfOAl» <f;«07- 

oCtforJ^imf/iiitJo^Uf.TOowTO^^&FToaffH^Ba.tTrw^rtSKAWjUf^^*- 
f TOfUTTBtf^Kryis^'?' ^iicv ^TTUvms ets cpcjhcv vvs cpciiTVLS ^(pet- 
r£f »oA«u ouKJhxmt . 

e/Adi/ <Ji cutlSxmv (rHfiouvovns, cv Hff.P\ovmv luyoTffi^ vcuZ.k ^fttivAj- 
t 3iv Siayif^cuvfiviov^nro^ri^hlcvmyfx^ptvm, 'miiSiJasvc/^oiitU 

^iyd \dj&.7m{ Si ov^cuih \cou ynv ytfb^ cd«jhAvloveKV • hicvm f\ , 
{•jrv^ji {)Aios (iS Aiovm '^ofjdvcs ,-7sxf\.ecvcc 'Hw eUoi^tcmv <r vfiAx 'miiin^. 
CiSTiiftf^aiovns f>vli?\.Iov% ^oxfiiCf) fVTU^Zi J^ifjueipcvipvvixvc/bii^s^n^hfi 
fivpii TnPAciw ■odi.v KM-mv y^hit/loducf , KouTavs ^mxcoyw •mv 'a^dihi , 
Kpnvav ^MoVfixo^cpovs ^^'n.ffuSiJccenv , o'i •mv I^«T/Juiv \!^cat 'n^csvcTou- 
Kcp'eviCjxi ^*i')^i vaZ ngtr ^p<«» "s^iovccajuoviiyfcTH^ns 

TQtecSivcfJo&ec^ti^ov^tuicv kou 'ytv v</bp ^hvt^ovmv.v 'cfjjtiivT^t 

y^^^Mcf.yhCimv iy^vatjL-HOC/fiJ^iec fiSi , {"jr&AliTmp avTols ■i>iiyiiMviK^v '^ 
? owftcc^flS oLu TH ,\\g.iecTr$^ cvBiAocf 'T cdyjTfficcs vi •y^.fJMV i\^6isvuji,-yf'.e!>a- 

CU Si^ 077 JlXimV-fiS M VyfU V im^^VCUV TtWTh V , KOU '^'iT^peCJf TOV eivou. 

Hg.Aovm.Td.KSiva/JaeiK nod oi/Ti.7!^ficvtcovTi IjTfcvx^ iir^icfh ti TiiScda^oi- 
eti.CiS i^yicnK h^t ocjJTovff ,'t€.c fcipis VTrrx^^ c^ (jiIIm vznSS 'ths euyuTrficLe' 
yiivTr^^ec>vTis-i'Jr^(fH'^^ff.i'ocv7lw\icfk'r>cf'^viiTiiih.'iT^cvSi,'^:^^ 
CiWkoccoS.KMi 'f^ci^Ttv'fiv,vi/bp Tm^x^yiviToa iis euyv-Tffov ti Tu T^f «woc- 
f}Cco^S Kcu§u .TeiTtv Si '^sss^ TTav 'ofA.^^01 ,o't dvoVTOu Hgt.vK to vctix liicf 
«w,9ifl7n'oLe'/*f^i», HgtTO rpv Ths cti«jh«ai.cys 'fiv veihov v.eu^ov .'oTi Si ^voe 5 
tuyj-jffoafrfivtfii}^, AwxTOV 'i&v cJTivSiv fix9mv .&» ^ TUhoiTvu khlftxTt 
vv tiaijjnov ,tu Twv ■m'mf».c»v'3sKiifxf*vfeu c* Tu^fic>vi ocTrfnhovvmi , v-Tp 

TOV SUJJi-^^V 'ofl^^CiV TOVTOIOVTtV OVfi^eUVCVTnCf , fXCVtl Si 1) lUyVjfflCiV •)/«, 

tTmf tJ.iaM TTio^oiwvfjSMtfS vTrd^"^ i^iti.'7rS^ cJ tzj o<pixhfioti MycfJlvii Ka- 
(n^-Si^ovs K^yei itu/ tov v&hov iccvn cudCxmv . 

V^S euyvTrfov yfcc<povmi- 

jy/TffovSi-yfix^oVTtcr^^/jUKTNejiovucuofJifcv^&i^yfxcpevm^i^iTm 

K tciKcupAiecii-d^ihevvTiiSOTi cis li^rtv^nAaTv^mvt^gi^J^ix^cfiXTmvficf 

inj^ov^rvu ,0VTu'fi ecjiyvTffos iK 7w; •3i(/j.o'TnTDS ^JixTmv^fie/ ^cicyovfi 

IKVIOUJTV tj Tm^ OLUTTi VTroi^^VTOL . 

vcict eui^d^igit fi^ ecntiS^nlicmvm^riis 'nVLTd.^Of 

Hifd^ntv Tiis TmTeldtis /Mi) «'"Troc/V/Of (JKVTR a^ifiedvcvns , oicKtcPec 
i' hovlb-yfxipimv ^{'m6^ovT\,xfi3ViiTivoCfl<^^x(t ,»VTiTioiudi' (i- 

ttis yitofiAtM tuc&dtnou . t«7 

Y^KUTHeJi.ct a yfeccpetf ^ovhotdnn^S^i HJi^K\i( aitp^-mi ^6»>f « 
9 0ovm ^-Tiw (jJtii r>v otp<!i.ltif ^CatoCM^mvffUf ,7{ui SidtiAvit.il* i^c> -ilTM 

fixmv fivucr ii/ai la^pccAcuctioujTnvf <pv?\o(HrNSjnl^»v(n • 

r (^ar euiifdTTOvJlTj^cc^^vf yf<lc^ev(ni- 
«f v\x<;oy SitxSi^iimoi yfitpotTi.f ,Zii.Jc(^> lciyf>c(0ma\y •i'n^^ Ttv- 

TBu H •>£</i<J7f tit TftO" r -miTVifjuv IhvotdiroTi.hsileu o3\.y kou '(^'o-n, 

ftf •6)0' lOJfitk A/7rD'>77 TO 7reTO/<u, (nwiM.hlimv ' vcSseei^oi^it- 

K uoi^jy Si6'Aovnf d^AbcTU^Atifaoti ^6>yfc((ftV(n-^'i>7ra.t'n'n.^<vi 

i<pixA/xtl(', cciiOiycTU.S 'i^n £%}» <#» ?£c». 
pc^ciAt^ai'. 

o hiyni Si yfoccpovnty ,yf\,^crxv lc>yfcc9tva\ ^ tou Scpiu/Jiet c<J>8t(\- 

^eio(Si'TtLVTH<r,r>lcfOip9KA./jL4i'i(-ov-my<J^oi ti Ao^o/ TiAa&f 'T^^v- 
j^y ny8t9W{9(,oi 'TT^oO' 7a yxtitjfiocTKOidTiif evftfHTOLGc(M.o\i'n.( ^''elTS^ ly tTt- 
f « AotA/a: TTti^ (dy/Tffiii^ crfi/UK^tD • tTif&f «fi a>" AtTfti' avficdiovT^Of ,y^^(T- 
CDCt Kod^f^^ccv^TPn^TU yfiK<Piiai-TV fiiS* yhdajif^Toc iTn^cin^tcTV Acyiv ^i^ftt 
Si(/b',ijTi;-T^OJ^^,^<f'JV-'Tii<fy^^ojn(jhiv\{ifiXT»e(ivovaH,Td^i(i'n.^ti' 

V^fdcpciiviccj»- 

*6>v /eM' Si yfoc^ioVTicr , oc/ftii/uLev^x s i- yfoccp^iaii, t f 'reitici/f •^' 5^« 
K rovK/p/9/xif tVTe^socotniii» o'2»H?»'7aTre»Tt.»/<tf£i»75 ('•jouff i/ttw'^- 

j\9fr>0'. i<pov ■)^ciov /An hxAiiOKV 'i> nreuAiov , (jtifieieiJTVu <Lf TiWfa- 
nmtJ^XfJUovTriyfiC^ojH- V^(0C)v\iv fixnpiSicii/- 

nm Sif^xv.^ci(ji ^tvhofjJiiOi <S^\ciata ,0 i^he^Ttu Tm^euyoTffioKf 
^ oi)ct<i,«s'pof 4)6>»(f"' yfcc<pevm.y>vTip fb^ovdui ,»0" eiJjli» 1(91.7» (JiJtrn?! 

/uflluf , « J^iwxfjuHWTi^ov • vStCf cc/}yca.cycvieu. 

K vy^oycviocM Si^yfxcpovT^.^ ^TnnTV^tvlfiiyfxcpeiJaiSiajUiti ,il9. vvTtu 

(hiAevtTif TV.( ^ci>TOC(7o0ocff Jocfibi ycjip evHccS TK £(ifOi,!Sycvitr 
ecA\4i- vctCfykvaiv- 

zvaiv Si JS{Ae\itTi.( ,cip')^v ^^fxx-TO^ tc>yfx<Pevmv •i'm(f^ TTXcnc y^- 
y a\( /Ut^/ TOOJTWf ati^iTOU ySSmv Si Aicto T^Aeicu/.y^aiv Si ftii n- 

Atieuf ^AevvT(,.( ,yACiasTJ.V u^i ccfHvTtov ^cyyfx^ovmv , (to</^ TJWffBC 
ySGm(TOvr>iO"TCAeiTou- v^criidhvtiv, 

Aflvi» J^ (DiAciaou ^ovAofdi/Oi iS^\{ff.\^ 0(^16 /juov yfclcpevmi djp ><>' 1i- 
if Tiov TuviTtov ^ocp^^^VTH^ 'iri^o(y/v<!iiit{gf.cf aiwevaitii&iCMintipcf^TiHVit 

■y,i'ai,.C3Cf, 01 xi'x/}3 6bi%uyi- vrtuf auv evmeu/ . 

Yfsm-w J^ (hAevvu( ,(f^o Si.Hff.i^ecpii/iiv yfdcfevmv .'iTTiiA ycip 7A 
• liu.vx i/l'ii(fovc>vei^iJii¥tiy ■ii ^aUDiiaiXjiiid^oiiifbvciv auvish\<jcV,iK 

Tir xitJ^U ,1^ '^ y^veUHsf , ffg. c^ipp TaxMxSt.i{^i^ nTgc^yficfTim' 
P&Coi/pp^HfjCiTBiyfifltTrBActtJ y(^et6v (f^xTtlCxaocv 

fy^v ci Ttwix zpActx) '^ovov cAotJ/Cxffa» CaAofdnet yfxi\cu ,S •Jsrflo/t 
X fiv§x»,0oivm^ rfi c^Viov ^oyfXCpeSm ^vp^ji» fJ&inT&cf^ 7ra'»7ro» 1* 

O»' Tti KS<';«U ZpAVj^OVtdyTOCTOV UTrWf j^ c^Sijo &' ^&o» • TBhnflftV^eUj^ 

{'m4iiiiAitv'i^to(folvi^avfi^o\6i,evf*iiki ih TsKStoi jii^TU. <^v tUonot' ttt 

K zJojViOf ^dyyfKcpevatv • avvi^p^etCfeuyjiffov-iTnsiVc-^^iVciTfJui' 

^AlovoLoiivn^TU.M/x^ouiv fiiAH^f/g.mvmnsoiciiV ito» TrBifefnje- 
•7EW .ly «7ro(A)i/f ,1«* «iSocoH zi^fiC^ euyuTfficti a! ^tii)» , «Dcrt^t^ juusixaJc • Kj 
otfa ^' ■mv«M(ov 'tipcii t^o^c^v euyjTffioi "nAovai.iTwin v^ tzj (poivDu vimp- 
^v o<pei\ei- ?<iyi,'TJ "f^ (^iMov <r ol/^csv euBpo^i-imv iiAicfi you^etv 'vss'<uy/- 
•TffiiiV .(hovjj^fv vei^ov otoyiTs ^OjM/uuf a», vTP l^ iSi^/jUTHlPS TObTtu r iii- 

•Wlei «W /M/tKf 01' i/M-nj^CaStr o" Ao')4f «TrZXrbfl^fffTJ 7T3tf !)/U6)» • 

P&o* ((gtf ^i'«M' ^«'(poi/OT. 

A^Aiew pj^ho^Bi yfK^ivJ^iv l6iyf)c«povm-'f li l^ov,(^ftH utmct 
n 'TTiu ,mdms ^ff-^J^iMV^ hcyajxov Sr,cujirH ^{'in^ VLoui) l^isouu?^\{g.i 

ab'i'rHH^^Aicf.i^t ifiCpifiH- "Tii^l ovAons ''^^ "^^ei^s im^eiXyj- 
"Tffioiscpi^cfiCMOS- p&f TTDai/le/a*. 

AiAeioui J^ yfx<pcvn.v^ ev^cucv o^cmv fiitiMcvTDt ^ayfKCevcn • </1h- 
Sff AouvTtff.oTJOjj^jrfJ) o^ccmcf 'jaTffTiim ,eis Tiuvm tocPuto 5(<^'f«iy 

•TWjuJJi-cJiJcnri^^i/TO «vwActoio^, «TmAi/v^l, to <fd ff7<i»fc< fjSicvm 
{«. i^ lAidui' ji\j<n.i>s « Jt-vcotTB s) otys' ooTf 'iTz^ois iu. 'n.Aeiv, ^tzc 'ii^ !o" t iw- 
6fCj'7Rai',i»;u£*'TC)M.(/la'e<ico/»»i(9<'fl'sT««.v '^v 'TT^ o fjSj/ ^cpv^ff ,CiS c/jocaov ocp- 
7rw|ij-fl J^KtJiiytJtf.Kc/laoKTtiC^?» o^«<n)«. r^seuyjTificcyfOffAfiKTdC' 

lyvTffiocSiyfKficcmiPHAivTis ,(i\^cyfe(ftf*c(.T(c(,\i in^cLef fii^ett 
i ly v^auivov , hj ckcivIov ^&>yfo(Cpooa)V euiyjifficc fjtS} yfocfifi.ocm , iU- *•' 

voJto/? TTzivm irrct^euiyjTffiois tzx ypcc0ofjZt'Ot , (k Sh^eta!^ o^lvi^ 
^' yfi^oum Hj ouit «Mu 77v/. )dakivcv ^^iTOricPH s' koomivcv ir^ctinv vnd^- 
^v ak^cs ocp^flTTCiiaLe' ^itio^ivTi^yniTou.d^Aiaw^ 'LiiTwiff^o "^VTtioJo- 
tpiiv ^fiediai.T^ ■vx. yfiifAficcivt''oSifi^ toov.tTiifa 7i)(VH ^iJfftT^ -«(p^o^ jccjm 
il'TWU.^eiX'TTC(.^ OLOTi^^tS ,ajlcisv{g.AetTCU-'o'7r^ '^v 'l§fiHv£\j6iV ,7!!%yi^us1lo0^. 
'i^oyfe(fif4.e(T{c(ii,iiTT^(fii t^dttv ly fl«*«7T5V outoc cO«Kei "li • ^'n «i^ Trocfa: "y/f 
l^oyfecjuftecnva^iCj ^l^hoSyiipxngiAiilJl^iitKfifbpia ,<})"iis KSJivovaj S'f ks^- 
•raKA/.StfTa «^pfi)?T)v.7raTT?jioi ^fijtJi^tr i&v.Mi'''^^}" ^k 'T^i(9'.7(XKA;'<jV(;)f 
'ii K^^ii^v oHfieiovfdiioi.iTi^cLo' ii,iir&<!^ fi«6&>v yfKf^fiecm^fisc^lMV ^6>- 
ii<f SSJicv i?^iiAvdiv ^ovKi^TJ ■zsf^.octtiidvcs 'iT)ls 'T^ ^lev tiff.\iu'iff' 
rcts iC^cyfKfifi.ccTicc. 

z^cyfKftfiecTixSiTTTiCAiv,!! mfc^piiTHV,'^ eiTt)i^j.o(syiv ,S iXJTA^ve^ ,» 
1 'carp^\iaiv ^viyihOi^m^iilffoi/^fjiiv, ii ci/^X''^ ,ii J)i^stiv jl>^AcfiJiot^(oc 

cp^v , U.CWK lciyfotcpiaw . ! ipcyfocfificcT^K fdv , i7rE^(At' tt^ 0" CaAof^ivcv 
'n^oyfKfifiK-Tioc -TiA^cv nviaS^ ^'^Qili -mMk fHAiT^v ■vAkv.'T&v tt, auvi^^^gv^ 
ti^myfiiia^ finAv) ^sji^cfJUcs ^cjS^tS^ o'i ucwcHk .'jTi^c^fi^TTiv Si ^{'JT&J^i^c m- 
6)V KTtvi^i TTCipk Ttk kMk 7U)V ^cicsv ftf TH T 6t<i)» eidbAK, Hgtfl*'^ ir^c^vi-' 
THS- d^mi^KSTiv SiTiov li^oiv, t7re^</l!) Koctovics -yjyMcc icaiet^KTiTf.iHfdicc 
ti(i>pei'rx.v'Kca}'iovtiitfi^cfiitKelc/bAK.ai7^ivKA,i'iT&<f^li KCf Zi ^cicv /uu- 
Vcv 'TTrx.pk'TV.'iT^K,iA«(^CTi^cv"y^ ,fi'Ti,ieUK'Tte CLUTU ,^^ fjtetvtKvr^i^ni- 
C6i ^ocpTnv cujA^vcv 'y^viTcxj.-Yjodoi iipKinvovTiCf^-TP %cicv c%}o ci Twisim- 
J^aeus, iTseicPclv fAiM(i>aiT(^AAjTuv ,Ci(f uili i^-zsKeif^DV cojA^vit^s^ yivcVTVU. 
iatp^iutcfjSlMOi y<l' O^ 'iieiietny.vofdi^f nii/ls K7Wq>c^KS , Trdo^uyiv utp 'ii- 

•7DW IJI 

rivi^^oTSuxfHAovmi ot^y»v ,\^ (fli^Tlii • 

V')^^ Si,'i(flv{^7ni i.Tra.y yfx0cam ^nr^o^iiKoi-m «.\v\ tou. CetaiAunt 

it 90 Ai»» TTDtf «»t<i(u£f'«i' '^^fix y/ixvot^JioTi cif-inp nvnsti f{ff.Sx'!r£^ iri^o- 

«710? . eicf 7« Tuv 6iu>t ei^/bAxo^viiini , ovtw kou oct^<)(di !^ngis^<t 

iiitiylfnoLh^xQti^iny^oioiv^yo 1^/01 t»9ta>fa z>'ifjS«(nAi«.J)oitj!D'TBv- 

•nvirpoazn.^witvcrTiui CxmP^iK^i ^^ii • 

Pbf o^ficuiovm Ttdi^^epo^ev • 

TDU ^uA«7ft«% Z.' i tf 01' • 

'A^<yl/*<peUvovmv di^OffUOTTCt' 

Voffuomi Sid^Aovmcf ^cuSpcnwiTKS ei^duif ii&iovm ^eayfii^i- 
d eii-ovxo'n'm{6i^du&i<B-i'ei octi'i§at7Wff-tvy^'J[^A/Kipi,xM'i7i:&<l^ 

(U Jo(ptu ^7f tui^^-noiv cqp Tto* 6>pcii in^loiTOU • 
"Kbf J^himi iyveictt • 
« riotct^ Hypx^oiTit ,iw^\Cjv</b§ ^aypit^tvaii • i-Trafly.^J-iwifTar 

co/j(etftf,7Tricf K9^flot^/a<)r tk7itAflTKi . 

F6f diii^oiTM. ddifMitivJ iced /uuooo'. 

Gt/tavtJirflKAoi/mtf.SKaa/iuffBf, (jt^ovo» ^iiyfxtpevai ^Jf^ -f-M 
ic "j^UTtav C^isoii [MmiQiu kou (*i{MxaS^ o* vlf 'ngoicr-kjitoTnili ^otp 

Jj^Jf 7TriCf,iyiMi»Ao<p«>oJ. n&(r^<!t<p»oj9rjM«f. 

Toftx Si ypx9oi'n,( , o (ax» ^a>yfx(Peva)l ■i'jr&<fH o '(1<^( eiAi\ i Tiptfi T 

jut A&i' 'K^i eifiliTU <^ft«'n fxovci. 

dffxic/^eiov [J^auc^oauJtit- 

ilc^MiSi[J^aW(p^ocnwiit(fHf^75ii-n.{,'tTw^oi\iyx0mi i^jOfTO. ^A- 
« JY"""?"'''" • St^iiiaicT/x/aTWT^v j^' inm^)^ 2.' ^iio» k9!-'to fjii&^oi ^o"n 

il-mt.^ ei{ diiAetoct <p(imm^iei7 'pioujTPv ,}LjJ['i^.7r:)Layi( (ur»!oia)f, 
cm,JjU<^oAe<- ta!* Siiwn. Jixfix^TH twj £pi/'(Jt6>f,»y e<f t7t/)o» ■3^701» tbu ouJ- 
^«va^l^^oof tfa'ffii2.'<*tc/b7o»,TB7W»/KGiy7a7f UTrtf&pfMouffHi^irr/ot ,77- 
J^oJtrt^a T^ SifAaew-KMK Kj awtp^oi Jilj^<Qy- a.Vi»A'5pTi7>u SijAtof i7nG<!M»af 
ft4«7/«)ovMo4'». rifotiui»'». 

Koif» Siypx(j)ovn.{ ^Ttw^ev ^tici lciyfxtpevmi • i'm<flx.i yt^ 

K » Jo'Aa«opnyoa''f if «/.V^if^" H,of7'(X<^9iJ^eiio»if t4)'fcf<3L<?'J«0', 

'TOTt fivn^Toa fjiiyf^vi • m om f /uV 'TTCi^xyiioiAiiov itv tbw^ov , aufiftvet 
flii ^vmi ^fxiy^i ThC/iTi^d/f auuo^v-od^cuja.iict{'y\nTcu • xn^vei yu^ a 
Ttui^ocfdqp'mN\.!iv(fix7HfJ.x'r>s-avu)iH{ Ti,'o^yS.i,fig.c/}oofjboxi Trti^xnnTtu 

•fTK ntVtVaicjiTt^iTO/JUVOVTrVi^XTK iTl^X TWV ^&Ctl 7ni6)V • 

rb{ cdtShloi ,tiio^c{ "SpAvyoitv • 
rJbloi ii aio^o{ TroAu^oJfli/ <rt{Aoi/»7?,f .^otn)» lc^yfxipovmi ovkiti Jt 
II Ttui^ov-i^rr&d^ovTnf juiv /«t^i^/f tv«iioujmo{ >2^'n7oa , ou j&/j&<k'^«. 
'Sx(n{Sii^i^fj.(Uc{{jJ^'7{w'pjimv yivofjJUo{,cy<i.vet' elycici fxii kou 
ttcxjVfoi otTTDKetvcyuJyof cujipfiX-^iCci^et Ji 'onco{ 'Trf&i»» 7W» «('Matr ^oo'*». 
n^f (hihtvmv . i\iof.ix^(ncu • 
x6cifi(nct4 ik yfci(<poni{ , "^vya. Ibyfx^tv mt • iirt^ifH {■zs uiKVih^t 
R igy«f*lU'iis Ti«fn,hiiiiiS,iTit'i^i>^ffff7lti6Ctt,Kfoujy«v Ttt/ATSu. iuh 

* 'rrpoi&tois cLOTtv fffiiMaii ctfo^vojwv tIiv yiv ^t^o^yfioi^pei ioujitv to.s ns^duef 
affTngfixyiVKior )^ fiii P3}iA6(jJUo(y IJ^iiv tUo 'riis iiovouotf>?\.^v- tu. Jf ccoivi. 
TTO/fl icoiio' n" \t\iov teiiiKTm etici7>^iff -J^oni^ m ufyouei CocmAiis.^ji &fo- 
onoimv (ntnouvowc/ ouitIs tIw ouk-t>?^\iv ,i'm^iimy'n.s vvtu tzj ^&u- «Oy- 
' fiiaov ocuir ois Wti)V yv<i>/jJvc>v ^Tiw Tiis eue(TO?itiS KHel^&eu ixyvc>QjL^6iV ' Jllo 
kJ 01 1 ipeiff f%)» fMVov r 7{ffiv^v,«aTp§Kn<pov icd-iovcnv . t «ttocA» 77»«' 

•70717)1/ Tno» , To7f p(tiAtJiif «tr«7Wf «ar« , ly jOty/i/a teJ i/'</bi2t t^) vAd» • v~icf 
J& TTOffi» «0" c«5&" iTciTn.fiim Kovit'. ir^od <i» ^utl^i''/ tTif 9 §6)6)^ c>fi3° "mTJfief 
iTitt^^ou^^TtoTniVfi^Ki^xTn^iffiiT^cSvcdSciofuo^ncpvcns- xJli /+ a «ft c>ri3» 
H9tfi»K9» if >«'?i''? ,7Nf fl4»P o£j'j^ im.VTU -^vvcicws Vj ouj^euims cca KgiTBc 
•fVKjiajuov^if^^^^^enftX' vcosol<poui(r/ucV' 

iei¥i<r/xovSi<f)ihifTZS,fi(M?^C)^fiec0imr/in:ti<PhW)LVTV.ioQ-iCiV,fjueu 
K ifiiy «5^«i^/.S ooJS 3 ffH/(«'o) 3^6jf^ ly n^aivii^cvTis ^§d(t\exx.''ctP^- 

AiS* ^ ty c/)«<$o'f &» oip'™» Ka^'^)» , o/uuf , r?» » H9t6«f 6J7W70 » oty 7wr 
(KAt/«/*B#of i<i9-/< .<fio Kj •? otpvtonrav nelaiS ci v7s nva\ nviTou. . 

VbS 'iTtifJieTHTW.' 
\ TKfMTliTOL ii(hi?<SV-n.S ,(J.x\oUI ^O^t^XCptVmV ,077 «W 15,00' 4kG«MC/«S 

f»,a;J^» «Tfo» TTXf «>5»t7Ba . 

TSCtCf yv^mv ^cit§K0evai • 
N6)ffi» a ^fijff «^SrTtf ,juu'f /uo((9t ^fijfjixitcpSoi» . 55{i a* xa^e(?\.Zs «f u^k 
"5» eoti^omSfOVTOet yivdaka, ev fMVov H^kMk kjju 077 itu^ktv. t tiJ^oc 
Tw» ^6»6)»,ef ^ficivK 7me/L^6ijJUos'iou)'mJo<pKSf»vcf)K/.io(/pTvlvei'r 
703J>v,«lM'«t'7jf<iMfOf flV a<;3.'» TroCf «>iftO • 

TET/if l^ 0» ^ajff «cpoCoi» . 
o» Ji Ctv^oijJUot yfK^fiu ,p(H»«A6>7nK9i ^6>>f «<pS<n. touto y)' y> ^^joi» 
tj (axAoTiKf&^ocjo^iiTjw^jttf k4v 'ff>J)c)K.ifTou Tmtetff •)> avMii<p6^vcu. 

Qw "JoTf Tl/tJWC^OTt TTBtTWf (COili » /U«'7Nf oJtS OUjScU^iTUS (fl^KOW 

ioujTiivff 7>lff K^vitycls ,oTms TK 'T{KVK(liKca6H.ch'iiv'7rS^ cu^neu TdTs cuyu- 
Tffiois i (A)/t eVfi^KMeiv rp ^&o» • pijO' a*'()t/» . 

EAtKg^f^i^^^fK^Po^Titc.^MoyvTt, {i(Ph \^ K(p§oVK eH/icUvevmv .inr&d^ 

"ZS J\uUKfxivOS CJI Ipis V^?\,0li^0tS TO^mtS H9t7W77flta^ TOiiOUJVV ClK, 

6»o"Tfip ly 7W. AflJTTK T iriT&tciy , r^jiijo 8 ^/a. «M« /t ly ou/o^v^ks ynv, 

tX« K9(.7W77'flt<7J 7W '^vdfjdl/K-OTnfi^myVOVViS M/di ^TU TO^KCfiCoOS 0(<pcJ[A/- 

fiK^npot inejLTiiiKmv ,ov^ 7w§ vTwfioc^/^ism.SiKaixfdvos H 'm?imgt.s •i>i ii^- 
'm/ov,T' 'lAieis TrTi^ois CnAcfjiUoef KTWa^icw. i' 'nv^ , tx 'V ciooi/Tiov 1(9170^ 
itIui Rx'»(f 01» o/^KTrTcj ocJtd ucj)' ou ((91 7WK«Mfl'/x£«'« 7w iQu;T«>D 7iTtf « , ^avMnTffo 
Ti^osv^ffucujnmls yivO.(^'^y cUTiauin iVofxxcSn Tvff /tf t«f to9-/'a» o£j<^», 
tTr«(r)< KTTtL^ KTsXoaviri^ t{kvov ^p/aToa -jo» KrtJVK-cuyvTffiov 9 « TwMit 
i(d-i}im , At>o»75f 077 (u!> ngi-roJ »oi/» tIw fixy^v osnnfi o'i ')(HVK?\.(i'mKi.t , kM«! 
H^TU.Stlveieu/hnn^.iH^VTrofnou. 

pos ^^^ex^eu (/VAouoj • 

t^tJi-s^ce* yfK(Povn.ff ,njtvwvcpo(if ^oyfKepevm- (floTi (^gisf /jlcvov <? 
• «Ac/io» l^cio;)» iTO<ybt» vTPTw» >o»t'(5>» iiijKcpH ^yi^eeaumv ouJ^oTf ,7^ 

«tyTAiaiTaTra^/o^Zump^^ei^.Mu/tm^flWTo^^JK^^pijTo^Uj^toanf*^ avTolef Tra/fjflKf ,77Mfl ix2nut tv. TffifK-ISvipKfTiy^^hyei, jui^y^itf tSTrft- 
fo<pviffdcvn,( oiycf&t ,fioii6eit iou)7>7f J\.^A/n9ami • cdi.iKjr 6&c>y en^Tff^tiV 

KjBVKJivcpk^nT^oiifmais ^h V^iolJiuv ,\Lou.K.y^e^<^i. 

AIH3V ^KMci^i^eAgoi 'itsm^TcmiMv onyocd 6^0 ^Vi^Tto jSAtTrarTar 
K yf>«<ptvm •ovT>fyi^)i/il)hi\dcf'^oijSj/of,-Tm^Kt,eivV'mx.'n.^t(.-'m 

ifiiov ip-K t <^(t jUKySfdtof ir§ocf olutov YjOU t o* |u£«' o TnjtTWp «k p^ - 
exffH , TOTTOi' ikJ TO lUteZraa , w-v V iT^of tW iau)y>v nnii^K iiaydfjiov Hnei ,kou 
iiK^v^v.aSif.tytiTtiJi-^eioujTUTniiiaxit.^axnr^lv dw fiini^Kyd(jxsS, 
cuieUPetouj^v, a^ c^eio-n^of vjxzKiiiJtwio^n.^of v-nvlfydi • eif Si^i t^-niTKW 
fii^oof cvv^! iPvo iiszmttTociMv. oimfoiouli^caTni C^^iSf CpciVTlS , Xoil^t 
•Z!jf^ awVi/ hocDV iTnyvdmovn.f ^rn^o^/jiOTi^oi eitf ^i^yiaieu v TJWf j^«<n. 

VOif Kyoiej^<^y IT^lf TtVfiOUJTW S^i^ylltLf • 

XKtu^v mi fix^jKifjLcv TolffioujTi SVi^yiTOuff aHf*euvot7i,iT j vri^isi- 
K f«^ t,ti)yfiK03vaiv.'o -yd^ ou^oilV i^^^OTSpof ')Z^/6/jhof ,J)dKi oV icujlv 

Tit/.ii^K <k:^ TWf fj.viJof,\Cj ii-nof owth rt^^of ydfjuv (jCiayiTou • ((^9«- 
fov ^ ctisf si ^^ov V7rcl§)^v (fbKei ■i'!r&(!^ ovoHf hoift{iSo\ii ^cji.Tix^oS:t3S ,Kou 

Tm.VmO' ifl^^^vAv^K^^^V VOaWifSJff l^KTlHfd^OV ^VVi iC&toVTOiCf f^JJ» 

(jiovov ev fiiTXhKfi^Kiei THffioujTnf \\^\ddb&. (ho^rSp nff.riKeivov Z.'» km- 
fov ,ov^v irS^ov TV fiKoiheici^i^cipiif fti^etTwt.fKTi-3i.Tva ,e f<ii /Mvcv 'ni^i- 
s^^iK.-i» ^ouj-i» Tolff ciKyv&ouf ovai.if3.Zivm§iTeiidtti vif flwTff. \<p}^ei' 

TW.ii,'oTlOV^h\iVi')^ ciiSf 2i ^aot . vSio^Z^KjlujJKTtr ')IU'iaS^' 

AewK-nv Si yiviiQou. cTif^ouvcVKf "mdhf eu&^^mv cjt 'vdhcTi 'TrS^i-wX. 

K 'PuZTCif^OiyfiK(P0VmV-ti\L^S.?AGif^0Vh'ofjh0l'i>OUJ^GHtl(Uv{\l^ KJCi 

<$KhOV eUi^OtTlVV 'TrS^I-rnX.VMJTX ^CyyfK^OVmV • kAcwKTOI. ^ Kf/L^O- 

tS^K VTnx^-j^VTdi, &Jhcmf ecf fjo^ "nU^eihiiipKm VSiCf Sk mhiK k^w?b» . 

j6 »fl»,a; iMi^oui ^cjiirii '^fiKTiiniiai-^ Hoicfj.KT' ^Kmhicii , ci ftiac^ 

S eihly^KTi yfjxcpacnv ,euvii^OfJli/oi yfKcpsJ 'f>v ^KmhiK T^ i^sofua npK^mv. 

£ ^OVOftKT' 0(piO>f '^^ OUyuTtfioif T^ fneim. VaOf jhKmhiR^IVhKH^» 

Tifictf 3 l^KmhiK (PvhKHff. cDihoiJVTif, -fv (jjiir c^» iyfnyopcTot. ^oyfK 
t 0ovmj sjiTi J^ f-v ovcfiKTOf Tov ^Kmhi&if , <pvhKn^ lpiyfK0ovmV' 

OVrPf ^ (pVhKf^A T^ TTCiV-fif H9a]U0V-KOU'iH^901i 2.'l CKmhiK,i'ni-' 

yfiinpov Svou,- vc^ct (njiVvovmvMafxoK^KTO^K. 

XhlV Si 'i>V ^Km?\iK UajXCH^KTO^K VOfXX^CimffKOU fiHVvOVTtt , «Jfl* 

■JV" fjSJifc(!i;.vlciyfK(pavmV'c:ifji.iac^ Si ouj tov, oittsv ti'<.yivj[nv.vvivmv£^- 

horof .'o yii^ ^Koihetof oinscf ^iTCiq olu^ &« tu vJiafLC^. 

vifhKovn^iiiviov^Kmhei. 
Ao» iti^lf jhKmhiK imiviviov (hihovvT^f , fiihiasa.v ^ii^yfK^im • "«y ^' 

A fjievov riiv b?A\6i» ^cic^v ^KmhiK 'i)(p . u -^ hoi^Tpv tiSv fiihiaswv 'im- 
Tows^KiiiSof • ti^io ty o't Kioi 'rm^VTVU ^Kmhei-euti-r^cvTBU JiiKi? 

'IV fiihlVCf iK THff r.KJiVjoV tS ^cioV M^Kfliiif • 

'^^^(^v KfAK^ ^y>vov Hvou. itgocf ing^of (^oiKMcnf* 

VS>!/ jhKmhiK fli^OVf KSajUOV U.^KTtCUtTTX. . 
XcnhiK <Ji X tS 7rotV2.'f HaOfUliK^K-nVVTW. , fti^iSf 3 ^TShCfjiuOl CHftUttUf 

j5 ltfjuy>fJ^oio(!D.v t,6i-yfK(piai , ^hovi ufSil fi\ fiKOihiK ^ W J&» • h" 

fUToixet li , «TJ tv 'ivTnx.f^ixyhacrf^iv . 

t ii H^cqpTicTiSk^liWOfjuoioTHVUJiiAiai- p£ff/<f«« 

pgijTiC^fii^atcpflfm.ioifl^f >y «*« TiAii-TDaf J^AflnroajcTz/o, c* cA/- 
cetl^- vc){ccp-7Ta.ycii,S'm}S\jrciVoi-Sf*euvofS/ci • 

P7n!t>otJli,i''7n)Av'>«rov,BV«"v<'i"^''''^»Ao^9'(n</"i'v<"f'<f'''^''^^''^^'' 
i' ^6);f«a»5m,iQy.rP'?n)Av><)»o»,iy^Au7tit»ovvW(p?(tivKc)M fituvofii-' 

0» • i TTBCV ^<5tf OC^ TTClffBM 77 j2i»Ao'^Of «7n)7VX!< , iS^/"''^*'? Kflt*''^'^ 

/tceurtToa r&f «w«ToAi>'y. 

K NfleTBAiJ» <Jli AefBiTtf , c/V'o c<p6«^/Mvs ti^onsMAev l/myfK^pciva^.i^. 

iimji 7rfJ> 7rei»2."f awfiKy>o' t,dov o'i ocpflfltA/UO/ titTS ^viovcu«<ftu- 

lotiru- vasJ^mv- 

/ Yoi» J^ Aij«»7tf ,HfflK9</liiAo» jaKVCpo'7W li>yfct(Pxmf cndidiPhSi yS' 

KjOU HgLTlC^i^if &' ^(ifl» . F&f ffUIOC^OVm ffHOTtf • 

Kovt ^ ^iycvT^t ,t(^ouAei\cv ovfcu t,c^yfe(0xmv .i-TT&^ ovKKMctS 
a ii( Kij)cunajucv\^ iTStiheiee^f <p(^eto Kpo)UD<fii^,o(r ov ieu Ae(6i»7Da lcijf, 

ei fAVi i^ ovf^-n'iou)y>v J^KTsKtiK-Tiow.o KTtvcv 'm^Ka-ii^Ka^ t},')^')^ 
^Tij/utfftifrKfoK^i/lftA» J^f ly fltJo^flfltUTTK^fXW-^KS^vivJli >avi kM&i» 
iiTTOif ^^ivTW» (j«/«a'(J>v,cJ 7f "rKf cK/)/a'A&» <pJ(Jfi jOUj-m^nn 7w cfb'/a*7a c* ^ 
•jTf (^TU cvi^fKftfiKTi anriii . xiAef T^ «TJyiijrv ^i^hiov. 

nfaflcTroMojVotfvaAciSjj^TNf tm» TrsiptdyuTffieis 'ii^oy^v(!D.Ku>i yfKft/ndi-mi 

{^miVfkdUCf , ^llb\ioV t/l^TtfO». 

/ ik Si^ J^^Ti^eUf 'ni^Kyfj.K'TBK( .vrip^Tuv Mnraivnpv ^cyiv yj-yiKfftn 

•m(K9HatfLou -K^Vj^ elMbV «iTiyf»0G>v , in ip^viu. tivk l/lyyi- 

<n»,flt#fltnc«u'fi>f t;Trt7w/flt. TiKS^'KyfK<pcvTr,.of<])iAovmv. 

K ZT^f Trcl.^ tuyuTrfioia yfK0O(jSLiiO( , 7n)75L(u£* 8eov anficuvti, TTOTt Ji 

lUKTK , 717)74 J^ J^OVO» , SPTl «J^ ^[vp(H» «tt 6§C}7TdV (Jf f C*Of • 
T( «l7I!U»tflOOT'v. 

K a1 «t7T)i/»iooji»,flt^fo*on)'vo» KauHVnA&iiKhiv ffjtfieuvei' it 

aui^fiKeciB^co-mv. r't6^o 't^pc/he.o' ffuunnij](MX(\CjCiGfiWTKS. 

/ Yo 'mkof auutirDjjSMei ly Ci^iinaii&fofjcfjuiv »A/a 2.'» c* 7aif ;^/»iCL- 

»*(f JOTTTJUS oHfteuvovm • 

Ti cc^ov n^^Aieufcpec^vy^os i^^fjSJnv. 
K Nflf6»gpvi(9i/)<A('« (pflrifvffof ii^THfdvii^KyiSov aiS^ciTTtv^fiKaHfxeuv^. 

r&f 7rBAi/MU9n/x«- 
•JT o\i/iiev<^f*K<fHAiimv ^eUov^^pdlf^ciyfKCpifJUeu^ii ySi c^o» xfflC 

7BiJ(ja,iJ<Ji7T)/o». r/c/bcKTi/Ae». 

K Nflf<i)5pV50/<«;i(«» (/VAflTc/bCKTVAOO' 

TiouAolcv yeiel KfKfiij fjSUov . 
K irfbTflrxeaixff^wvM^fl», aw^foaujjtiv Jiihii aii^cL^nv. 

UcS&VOffOt Pcif toatv /oABCmi' . 

X9CM^'^<;ti.mi KVcu ^■6hofd>ot^c>yfei.(pfii-<i>iC)'ncuioi ci^uu yfi^O'- 

l^- wU yt/^ ^ifnvm^fi aui^fiKiHftiav (pi^i^tu. 

imf cPlx/juyliv \UiuoiajpK\eieu aMixcdvfi. 

VTvyofosiov^ciyfeapivixS^cv^^eijMviiV \^KacpKAieui m^n.idyet.Jii^Tt 

6\/auu.iit |{2j r> w ^fiJ» osioi • 'mci cfMioieu. 

I? tii§6i7nic!)}o«^itVfiavoi,cjiUvanu/At$\ovai. nmctop^ot. 

fC N<f 6)7I»f \\St.i6>'B^iqX<JlOff ,Vj^ vl^CiV^O^OV cHficUv^. 

imtf eu/KfiiJ\iaiV . 
K Hi^dTrovJhcKTir^ot^eeixfiCi^najvmiftouri. inSfyvieun^ ii^vet' 

y Xveu>\^(y^voi ^nAo fi(i¥ti JlnA^cTU^if^iTiKVKAev (Iwi^P^i /j.^\ih'm 
^Alauev^Ai^TilfiHfieiov (THfAeuiH. Tmo' ecvi/MV . 

T HV edxvAiv^i^M^^iii fH-dci^TiilOV ^eUifiifS (THfttUIH.iTJ KjKMtoC. 

/tpat/ cficmTVifnalos TKf Tffi^vynf ci <(i'et,flTc» -Tffifvyif tjjO* ,as*'i- 

K JcnvQCt&fiipeuh iiiii£<dvuv ^'wJ^J^iiMi. nmcf^yti' 

T Oxf^iVofnii^Myftccpefdeov^i^yoVanfteuva. imiymiviii. 

T 3S;>Aaa!?)a'f«f ^6)>f«cpx]aj\,^/fi»oH(«eu'»^. 'mfeucmcTHTOL. 

■JT vo^i^fiCii Qw fix')^^cf.yfX90fdii^,euom'TH'm<^tih9i. 'KC>fco^eu. 

V •!SmCr'7m7T}CfX^OffpK<PcfiaVO<rQ§euJ\ll?\,0i. 'KCiO"7rOAV)(^CVl01' 

i' A«<pi3f ii9iTa»/oa^':P»£A«ra»i^Kif«7a.-^fi»rf«<px^Mif 5^,1^0 hv^^ovict 

CHfiouva. "K^cf ecm^p^ocp^v 

A rtiOf.tJKuajVKTK^j^iK^U/aMOf.ixTra^j^oipijViltoAal. 'Kcif ftiAP^i^yov. 

K Kii\i^6>^^K<p-!ifi.iVft,fiiMoii§inVffHfieUVei . •KCjV^oVioc,iieuf*e(. 

K V iKS Afi A^ <j^'ii^ cli^einTii ff ^Stx)! eufiecK^oKC J\&Aov ^Aei^jffinJii ,f!(p6 

tov ^nifieuiet. Tscjff ieiiei^fiV . 

f XiCTiyl^ecl ,ieuetf>i trHfiouvei. olcpvo yd^ iin^^Tl tbTj rtfloJziTf 

•Tr AyififCiTU.cifiiifeu r>VKipK 

enfieuvet -oscif 'jTUAeuoTVCTOV . 

A on)/i«}cpi/M«,i» j6/jS>A/flviaipp«)/tojUM(3V , ttwAouctotoi' /oAw . 

nif TTBiiiTroAiopvxoU' 
K AifiK^^-SpAlopueui^-^ecicjfeKAov. POfiliT&^^SfiiaJflclfeu. 

"K viyfxKTV. i TiTct , c/» (A/m <f)x.K.rvAoit( TaijiiyojjiJUoi fiov(mv , ^J « Tr&Zf 0? , 
S fie7^eu<ni/*ouvi. r'icvfteuv\ yfKfifili /i^mKi.ng.fifiiviiiTifcii. 

y vxfifii) cfiii fu«,KfixyfKfifeHiTnKi.t{^ftfi(vii,^n^yfKfif(xffi7n'n( 

dhtfoHfiouvovai. Ti/HAiim ^Ai(S^VKyf(i(<pcVTi.«f. 

Hv eAo^^^H <sHfiouveiV CiSAcfJlvOi tiTvaiv yovmv ^ff.TwAi^pSeiiniv f' i^t- 
T aiv ,y(cAiif6''K^6>yf>Kipimv .iiifivij yii^ KvAvaioujTiiv ftff TmA^cv ,Kj(t77- 

^« f' viOT^olf <p6>Aiov fiiM.iiaK Ti.dvKVeu • t/ fiiAeuveu Tnetf^**''. 

'ivcu.\^yH^eui'n\fi^vKati.v x-^^iiouciw iiAontf^nif^iveu^inejiSiiiicu 
y fiiAeuvoui ^6>yfK^Saiv • ouJth li li) avfifMyvvTl i-ri^Cii eit}ic/}ai , 'ioff ov 
yH^^fi- Ti lyv^/juttt. 

N8f 6)^» KSiVfi^vjjfiiiA/ivntivTVL icujiu SoofliJerou JtioLur , «M« fl^ 
K «T^ «M<S)V iTitKTiSjiKf SiAoVTif (HtAcxTcu , tyvSjfievK ^cayfxifiaiv • ik«- 

im^cTV.v l'^HO(aA.v,a;'7rg>oTtpo»i7n77'JtO «J^,«M« Coiifyi «M«u*' 
i-TnnjlAX/Ai*» , 7074 ««WTJSTJ TU CCp^ . » »i A tl^lct fiv^fi^Kufi f}Ov\eiJ(!iiOKnt/4,HV<uJeJ^yciitov 'n§6)^v(PovenV- KvrH 

^VTOU. Tieuo^Taov , KouKpoHjoAaAcv • 

tiS^iiTWV l^^p^oi ^iTifCd 'tauciownitdtov (ni/u.hcu iiAcymt , emc^Taot 
$1 i^K^oi{9AetAov^ayf$((povcnt.{i\^'TS^cffyctfit\ff.'rS)ievaitu^a- etH 

tnt ^^ cruoPTnov -K^ H ijSJif o^{6>ff edcu^ovym^ H^ouAiAoi lcj^^^occpovciv-etSi 
C^K^CiV eiituqovvm. ^ffHD^Tnov fis- ^ (h/mivviTTtv . riynAtiv- 

y YViui\^ ctic/Joot 'ipyct. rr^ociiovem.v CzAo^thoi aHf*nV(U,yaAiiv §&r^«<j!)S- 
01» •ai/TH '^K^^ai/offcU(Sh7ovij(^,<i(ro';r)isjicv. riyel^ov . 

'i Ti ^ovAeVTOCL ouli^Oiinv i/lc^An mifiHVcu. ^l^ov ^cyy^K^ovai, <Q^ z! 

McPvcnVyV^ipOVfilCCUTNV «y. rCiCf ^fJUjVUflljSoV. 

lii^flUOVKfiiJoV, citTiVLOuiKf^V^flV lW^i-T\\v ^V ^ fXCV fjJblCV , At- 

i oVTDcy^olq^ovcnv ,iu.<^'i^ovTrx. vvir 'ij^iat crtiv [jmov! kocI Aicvm /uW, 

f^^v ^fiLiv-v>vffe7Uvyj/oviSiiv.<^it,etdiOvct. iTraJlhTK tjK •mt 

(TUV^6>VKJi7ff6^K,7m§iKJ^KM.ft. PCi&yi^OVm fMVCnHBV. 

ry ipovnvifJUvcnif^v^ovAofjJUetanfiKViUifiVKVov^eiiy^Kcpovcnv-ouvffi^ 

itS^TViiit fiiAcs i^JletyH^KcrtccaV . 

r£f cuof}Kj)iAtven cwi^iViifthovmiocvfiV yuveuvl. 

Hc/Joit. avtCivoijAi/cvn lcwvii yi/vtu\J liff.TTX. fxi^iv ^ovAc(diiei emftH- 
K viu^iPi/ow^c^vci&^^ii^ovenv.civTouj^ ervftfxxyviiTouKMiiAeucf, 

d>( [jUyVV TOU «*'j^6>7rDf W^Td ^VCIV. 

Ti J\it?\.ovcniiff.vio(/pcv TifcpAov y^iKepovTiCf • 
nc^Kvn? ii AiKKtii KK^Tivocf 'iw^i^ou/Ta. Kcxi ciTiv6M KmSeucvTtii jSsJ- 
K aSjjiSjvoi (ni/i*»vcu,i{^vSK^ev TvipAcv yfJKepevenv.oSTCti y<if i'?f^ tiAix 
TV0Aovidi/cSKyn)dvilfuet. t i J)iAevcnv if fucvcv yfoc^cvTi.s . 

tviUi^sii§Mf pevAofjdvei (ni(*KVou,ii fucvcv yfcccpovcnv • cwth ^(QJj' 
y <%}» 5et§K '^,i^ Z.' f*\i i-f^v tUu fiiijeu its Sij l&cto' . 

rcitt(fiiAovenyuveu^\^')!U/\i(7!x.emv Ji>At«€ftVif. 
Yrowtot^&fHflKOTC» iiiAiK ^§i(f\ii 'n^diTws ^cvAo^v ei cnifiptu^Ttw^ 

ry '^TtL Ct/^I^KV^OVTSi t,C>yfKCPOVCnV . fl 3 el^^CJVK, TmAiv tolo^cv uSf 

TTX A^iK v&jovm ^c>yfKCpevenv . iKeivos ^ d^p «T^ ly^.duef k&' toj£k A- 
ACiV ,ei f/SiM''-,^ Tvl^ocpi^oi Pi^iiAiei, 6iiAv '^vkoS^ (nifjituvet- elA udiidiSi.-' 
fi ^^TiAieiCK^pTnso^ci^tK^^c^/TiKTiTDU' VCiScPHAiencTipiin^cf. 

e ^Hnc^ff f^ovAcfjillvoi emfi.hV(U ,viKpov 'iTSZSdV ^osyfKtpovcw .iKyii' «Jtdu 

K^TroieuiovTas .'ndM.oiytvcvTlcnpiiiUiS- 

PCjs J^nAeven yvveuti^ iKTiSdcuovcuv . 

Yveunsf. iKTiJdcuovavcv ^ovAcfjJijoi cnifiiivtu,"i7srstv Ttvfi^vcuv Aviyr 
y ^ctyfKcpovmv.ov fjuDVcv '^Tmifivca.-f>v AvvjiV iKTiJdiCUei iil^-zsmf, 

kMk Vj •i> 'lyvoctitei Tm.'maH'Ti Airnsv ^TmpKy^iifiiciKTiJdcuei . 
rc3Seii'i§iiimv iKj^oVTK.iou).f>i(i^y^ncfuov. 

ni^o>7Spv tiiqp-y^iicjxiiJ&jovmioLwpvCzAo^oi avfiMeU^^KajtJiVHpK 
K ipveiiv cpvMov c/hi(f>viis ^i^yfKcpiciv .iKeivtt ci' cTi ix^^Cisei ^cpvMcv i'jn 

Titnm dhiQViis of tIui vcc\sieti ioujfi^ ly hyitUv^ VcJs KcivsaTms "TfM^ • 

R nVC>7mS7WMiifi7a06ITWVTOisCoVAOlJllL/Ol^6>yfKCpiisi)U^OUeiiAllKKf 

yfticpemv. tK tbutw» j^tf >&vrfer7Pa ei mvuTns. 

•mf »J7 

«f Nc^K/i!ii'yoymyoAilvcwv<pv6i{,KM'K<p'iri§6v^yciAlUovyfso(<pct-- 

TiC^mQjiSi^xi/^CyyfKCpoixnv/i^veti.t to c-rucB-icch^Sci.ci lueivois >i)' 

K ^xmlov-m lc>yfoc0iaiv . iuMcff j^ cqp 6«Aeciiii<f ,il d:^ yiiAitot 

i.'mu§a,KMi'n,3^aive{{'7iw 'lAieu vcayiiict .J^icjv clmpccAcif (AjUetv . 

riif wor ciSivciiff 'i^^vm ,iy {Kp^iTipev [^gLTUePmiKjSiAcv- 

K Hd^iimvK^&c^ciii^^v^mjiuiuHgimJiciKSf/iiliiovlm 'i<^§cTi(evCisAo 

fdfOl ciif*HVM , CiTic/hi ly '/•sraD r ^c>yfKipovmv . ouSth rt" '/tiTocD c tk v '/t/1 « '/•sjzra r • 

Tra? «#'or iS^Aim 'nfojzp^yovm S )</li(a Trdjcivi ly /aj CcnB^ftoji/cV' 

N^cv mi^oarp^yovm^ Ijlia 'TmJciVnCj mh .^c^ii/uzAicv iiAovncf </^A6» 

>Aa^K9<' 7^'?«t-i, Ka« '7;5'0f (kJ Tfl (iV Tni^iTOtt 

rcjffai/S^CiTTOv iJ^iAovmvKSiViitiou^^n^CTnTivofjiJlvcf- 

US^CimVK^&CAliill^mT^O^TaTiVOtxivOV fL}iA0ljS*0tCH/4HVcU,VVKTi^c/hl.^Cf 

* yfxipovaiv ■iu.einiyci.p /uif Cj^ouoa 7rfi§«,'i7ffK7VU' 

p^l yvvoun^6nAKlpvca.v ,Kou n^ACiiy cua^^i^ovmf ' 

Yveui^ 6nAKlovffUV, Koci v^A&ff cuK^^icpovatt.v ^ovAofdiOi ^6>yfK4i'fi- 
y cMjv}<iv«ictyfKipivaiV'OUiTn y<j^ fjiovifTuVKMciVTffht^v^oif^vmf 

Kou fiKc&ovf i'^ . P^f odiSpCiTwvimAoVjAivov c^y^a& . 

tiSfi>7WVch'c^y(HatC3ffKouou)A'4'nKiiSii.ifAeVjJl^evJhovAoyJltoicHftHVcU 

5 IfvrivK^oyfKcpovatv.ouJrn (ivTjv oujAevv^ 'c^yHaioff KAiauiToci' 

pciicf'cu8^c>-mv ftv^H6t' 
ilS^o^invSifivsit^v ^koci^kAitIw ^ovAc(AZi,oiaHfiHVcu,7{-TfiyoL^c>yfot 

6 cpovatv ovTdS >tl' dU- Ttv qofiKipaev AfltAeijKMK <h« riis poly^c^s (pSiy 
d(dt6S,n^Aov f(iAcSKei(Ai- 

POS ^«mAlK 'lcPlX^OVm^iCOU filiAiOCtZ7TX.7vls7ffoUa]Ut(m • 

AmAi«lcl)«^ot7ve.,tcou/*li iAicuoTDt.iiiTDls TffKCfUKm ^nAc/idiioi an- 
ft f^Htou ,cli7hv loyfxcpovmv . evTVS yei{i iv 'pisi^^fjuiis TDTic/f 'ij^p tUu 

voajiat^iujd v^^lnAoTi^ov TTwrTwr tuv ttit^vciv 'iTffKTOU. 
PC)S «Tnii^TVi^rx.mt TmAv^^ovioV' 

7nm^'mTix.mv^7roAv)(^cviov ^ovAofjiSivot cttfiHVeu ^cpoUni^ro^opvior 
K t,cayf«ipo^mv ■inMoff 'f:(i'o7i,'yi.vv«'jviu ^K-mn^Tixsuaia yivnown^K^ 

ftXTWV yivvK70U Si to/sto JcVy • 'oTDLV ^iMn 7lA(!l/7o<l/ c 0oivi^,^'vla 
ceiieu}i>v u3i tU» yit • tcoii 'c-m\v iKT0v§iiyfA.K7dS A«fi^«iet • luid iKT>v 'i^w- 
foffTvi \i^7K^'^icv7r)& KA^csy^vvicTvu . ovTVSTiclfcK 'TH 7ffi^o<pvia& , [cu> 
TO TiBCTei 7ro/5(Sl/t7nit «f 7^ «a/oi/ TTOA/r tIw cJi cdyiJTffco • Kod 7m^«yiVofit' 
toffiKSi,Kf^«T^iiAiovoii«TpM,iK.eiat^TiAAj1a.- kdu fji^ -i>v SeovKTOV -^ttoi 
Jcef,'c viooshs TJziAiv , «iSi' t^ I J\/«* TmiCccfbc «.Tr&mv • o/ <Jli i «f «(T two' euyu- 
'jffov ^^isfv 'i^vciTtDieucvmcpoiviii^iciTffousi pos (^Ao7ra.7v^«. 

iAottdCtp^k jhivAoidtoi attfiHVou«i'@(iCi7nt , TnAoc^dv t,c>yf«(povmt . 
f U7ra ycLp 7WV yivviicclv7tj}V iKjx^eis , ov •^fd^^irou 7uv lAlov rrCL- 

ri^ov ,«Mx 7m^«iA!Uei cujifilaf «■y^iff {i^tvv yHpctff, 3i^«7reio<ji/ clu- 
v7sc(7rovifiC)t . Pos 'yjVcui\of, fMCOiiaav rhv 'ioLUTSs ai'o^« • 

Yvoun^ fumvcKV Tdv 'lchov «i't^«,Kai.iTn^ovASuovca.v oioripeis daux 
y vr ,prov'<!^ SU- iulit uAKKiiJovimv aunmv PsHAcfAJUei ari/*Hveu, i^p TTOf liKfKifH Aisit tTnjSeyAAJofTa TOTf fnijoim^- 
tKVttiirtjLovA^oVTTitiruf /4ujxai cniuhtu^ouA.cjn(^oi , "^,/1^««* ^6»- 
1 yfx^tvoM-oujTWp^i^rH cv niKTi.TOU^K^in^iCpdiffUov- 

ffKTliiiycisi^KTnS finjU iKTn^SdiTtU. 

ims «*flf 6)7rav cAm Aoymv i/7ra H9t,TH rog/etc' AtfJtfbf dSmto Koi «o9tf i''oav7ix • 
K h'oidi/oi g^ifihou ,^KinAi<mov 2o>yfK(pe>va)i iKeivos yy loia •s^nanc- 

^OtTOLS TO loUJTtV 0V(ni/AKTJ Cpei^ei . TTWf a?C» UTTO Trt/f Cf Ktuif^OI 

ui^iiTmv VTih 'Trv^lefKeucfia/01 ^ovhcfic/ioi oH/uiiJdU, CKhKfioij^at ^ct 
it yfK(ptmi ouJth yc/-p iKKTi^a. th Kk, (p«A£ ouiu^fi. 

imseuS^iiTnvTVtphcv. 

nl^ot^mv TVipAo» ^ovhcficA/tion/uH!iu ,KccuKhKi\gL^6syf«0ovtnv tK« 
K »o^^o($fl«A//^i'f ot?Ri;^«,fliJ'7tofq{. imsKir^oiTnvMcv. 

NS^it^mV Kin^o7v>V fboVhO/jivOl C\i/xhcU,flvp/A.\i\/\§. iCOU iffi^K iVK.T%.Qji- 

K cfbf ^CiyfK^ovcn J)cTt TiSiiAvOiv 7Z0V TifipZv eta-TUi) vioasieu nmv /tv^- 

(jkiiKuv ,i nrgoi^yti.Tnu ou)'^ Tts • rSi& cucv J)k TTiS o'tu.eti/lcthi phKTifcf/.zxov. 

nS^^inV <he"nS iAIcLO' i/^CohlcLef jhAKTffcfXCA/CV aTt/lHleU jhoVhOfiaiOI , 

U i{gLgo§K^6)yfK(po'v(nv.iKetvos(\:n^T[X.(fl6)Hjaftafo(, «jT^KTfacf^iJli' 

VS J)l(PVfi^S KTWCoJOjV ^Tifi. X>&>S (MOV KhH^OVOfXViScJiTOLXJtSi fllf*mijJlia TiKVTS' 
Nfl«6J5PV !tAo^OVC,H(»6M7Dt Vim fjLi/jUSV/JliloV liKViV Qshc/jSuOl OTjUKVoU, 

it laSyiwav^yovTCLo-maw iTi^ov [MufovmSnvjiv ^CtyfKipovmv •iKetvoif 

'^yi.vicjiJ^uoTaSr.iSKd.v^Siv fjiSi iVK ouj-niv ,(^hei Aiou . ^v iiinpot 

fjuaei.ov J^ (H/iheiifitr^oSiv^KTix^CiV 0ov&jet cv Si fju^rii cTaSiv l'p^ , xm 

iK&fOVlK Jiipet , TttUf CtioV 7W l"J)« ihKT^oifiKm KpiTffoVTOL • 

ndpci-Tmv tvl 'icPik iAKT^co/iKTtL KpvTiTovm ^ovho/jHnoi cntxptu , th J»- 
k' HOV ov^ouZtdl ^CoyfKtpomv ov7>c"p^ ov(Cyv,K§v7ffei Z>'» ]'i})cv oi^ov . 

imSTiyKHff.TDLTVflKMoVKilJiVCVTa.. 

itKii i{ff.TU np fiKM.otiKavevm SiAovns mtftHVeU ^eSyoi l/isyfK^zail • 

1 CCVTN 'f},0UK7n/eief)KV§6)6c!>i6)V,U^^^7U1. TTOf <J'sTX7B». 

ivat J^ «Wtd» \u>ufi^ jjJLicvTOL viTtwm , kAK tT?, yiv i^^cv , 6^K(aij . 
1 07C Si «o3-&f(> .«Ai^Acv ^ii\oijSji/oi ohfiHveu^veuvou ^fiyfKCpiaw ouJth tV, 

ti-n /*£*' K^p^ifV yviTou , 07?I J^ fl;iA««t • 'im& m/cv ii 5p i Aocjf c'v6>v ii-TfdficA/ov . 

Ui§6>7mV J^ lfjf6)^0V VTlh iAK-TfcV6)V ^tVhiifjhOl OH/UNVOM , c/Vo SiqfJlK- 

K 7w ^&p^f «cpSOTf ,^» a.' ,u£v , \}euin<i ^' • a' Jli « Mo, Tnx pc/blhios t«* 5^ 

OflOVTliHTTiSoTrWTDLlK^flKTtlL,'!^ fJlliir^Tiis-n^fcfhihi^^CK^Sfi^oiMi 

TKSjty^^S.if ^kMo,ov imsouipos-mv w (i/l/oui^foyTnei^vc/uoyo». 

Nflf&TTDVTi^ iJli'oi/ (^(flfoi/TneiTtvc/awoVift^ASvTtf ,i/ow»«* a^j^^a c))t- 
I? iix <^i0oyJlJiiV ^C)yfKipei/aiv -icci ^viKC^ficj/ov iciei^TTZihiv 'i^ rrxK^- 

5^« 9j't0o/,t?/ov ^6>yfK(pevaiv .ouirH dJlCiiisyi*!! , ««m' 0^/7« «ft/yi 

Traj flw'ov Tratf tAflo»7W. ^df iTnnpjflaoa j oJ^rj avficpc^ka K(pLC6>s • 
N6fd)7rav7n3iftA6c'i/7a7Kf tTnrtp^aaOTXf olvtS) av/icpc^xs ««pcj&cif , 
K «5^51; iaitK^TtvQovhoficjiot (j^hbsou ^ii^fixviuviis lciyfKcpimv .icuy^f 

'Ls ^ ^PfXCC C?U}° "JT^^lfhdMHTtU^Kod TTO.^ihiH <})(( TIVOV 'i^^fCoV , tV 
H^ KcfiKiti^ai.T0UV7n TJVeS ,KMk Tia.gif^TOU K<poC6)0^ . •Ktaf eiSi^iilfl (fltudciTSl tbTo* lAiOtS i^^iiff' 
$ KTiiiMKyitTVC ^ov^,0(JUoig)i/iiHteu,AvKJi* l(^}fec(ptvmv ^KTroMtmf- 

^ff,KM -TO «u^ov rnitov^xt • 

TirJf cudv ^ojhoviAhoiToiiTnav/jiCeuroiiti oujiulKTOvx^pcuif . 

Nflf fijTTOI' 0O^iVfiaVOV Tti. iTncnjflScUVOfTttUVT^iK V\j X<peuevt p}OU~ 

K ^ioftavoi m/*hou , Auxijv iwa A /flo» ^o>yfX0ovm* • ovTOf rf, ouTt, aiilii^er, 

ev-n,^x ^^v (po^HTOu ,xfAk (jxioi hiUi • x/iiheiix^ itct ir^cfd.^^^ 
•fiVTU \iSot ,ii>ejicHei aviriv Tffiiovf^oi 't^oTnv euTi^tiyH tu \iSu h AvnsS, 
cnbhmfi^ ** '^'f 'S!KviYt oufx<pipi 

'KOiffeulS^Camr udiivfiuaw^^ovii&iiTtt utto rrwpof» 

tiipGiiyitv'^ TW§os aa^^oiK&Jtiv.^tou udi iv/Jia ii^ovnff ^hoietu, 
^ AievTat ty cfhcJks ^6)yfx<povmv-«vSii 'f^,x^o (po^&Toa o hietr,6>* 

tAs etiyifi/iSLidJf MihLd. vjou vTsovSi.vof (fix. fix^iiDU IsvTi^ toutwI • 
TT&f euipaTnr TW^iT^ovm iCMivfioujvi ii^xinviaiTX . 

Kipc>'7ny 7wpiT^otmKouvcp\ou)7»i iifxinvieiroc pevAo/xc^oiiPHhei'- 
K cw.^Piiovm lc>yfx<povai TnSt^tcoi' Jdyovnn imvot j^' to* vn/f «'/h ,<Pk 
mi Tnfloiot, 'vyeuvei • vc>s ocSot atixppovii&eiTVi ecjji 7»f «Bjfcif» ififihiaxf. 

^i.i^camv <xsj^'Jlc>KidJCf 'nS'rr^C)Viv9i^ov cwtp^oviod-aiTti ^ovhe/*Mei 
« iDi\i>mA , 'mv^ev^6>yfX(pov<ririnz>.ii,J^idvovxyfio<TVidcf.-c5'nsyi^ 

cTKVo^j^ ,AsjxetTVU xyfiocn/iiH tCMi iifii^ovTOU • 

zj-(£f cci'd§6>7n)V cno^poauunv iyovTU. SOfnrDcCMTOt' 

ui^&>7rov aroip^oaiujiiv SyovTBcSj/iiTK^hn^fiV ,Kod f*limiii^eu> Govho- 
H ftn/oi <nifiHVou ,7Bwf 0» ^oyfxcpiat, 'jnei.AA/Jltot td (ft//ii' rovu. <%)=» 

^ tW (AlaHf TW (ft//9 >^»«7J ,KO£p 7n)ell'o}U/fl» TTWf «K5 Aoi/ JeaJTO. i&f » 
ffHf .«« ji Ttwpos af aacp^oauunv 7ni.pxhx/i^x«iTVU • cfteTJ outfi toju tcu 
flu' Aiof i7n€«ave( ^ti^^ t^ oi/Mif"]/' • 

TT&ffflwflf 0)710» 'rr^o^x-mv Kal eucat ^icpcoiHsv- 

vi^CiTWV m^ojhocTav yy oU(r5v ipio^cotnsv fbevAoidvoi <jn/u«f<iw, aJTzt 9« 
tt ^cix yfxcpoiai 'SciycVTOc^Kjivv^av-TeujiTa. ^ cpxyoVTOc xi»u^«w,«gp- 

fif»!j?{<j^/4!"t9''^'><!^^'^'™ ' Pftf «»'9f6)7n)*?<:i><3i'TOc/l«A«uff)». 

vi^caitov Jc!)COVTOL ^ovhofioi/oi <rH/ihcu,ii§oxjiJ[eihov ^6)yfx<pova\v , i- 
K ^V70i2i<^necxii6)yju<iiov-ovToff)fCtf>^ 

Tsaff oLpTTtiyf- etelpo-mv ly ow c*tf ■ywTB» anfiuiveiaJv • 

T^nvLy^aJiloviuxictiai/i^yHiovCzAo/difOi (jW/UH»<tc,Kfo)U)'cAi/Ao» tj^»78t 
(c r^e&yTrTtfovS^TBCfcfcipccAS^f ^6>jf«(pflU(n.vi/7Bi/rirt«*/'£i6)tf7rrif5 

fl/^Hf ,ccr/k»70» ^^vianff. 'TTcisyuvcunff.ykVviiaoceocvxTm^- 
y Yfcangt ^»n>(jaffai' xirttlQTihofAZMOi aH/AHtou,h(euvcu/ t,6>yfx<povetV' 
ccuTH rf (A/f oiJ Kvlimei' zr^s ocvov yivvnicJiToc nof.Toc M «/p^» xfju)§<poV' 

v9§c>'^vx/M)§<povyi.vviiic*TOCi\ff.TOcMaip')^v,vsi§ovJiiJUi^ipctiavTrt 
«' Covhoftavoi aHfiHVtu.otp\(.TOv incvixeiovaoiv t,6>yfx<piait.ecoTH (^eufuc. 

auvii^fxijiivov tuxl^mTmycSTiicT^-vi^ot Si ^espixh^m/jH^ov ivTolt 
'iJ[iotS nn^ois JixTi/^vTVU • tcod th yhc^ifH hei^fiij/ov nhetovTVU • 
■z^as edov 'ic^fov ,iuxi7iov avfiqiipcvmv caip^eu/TiHJ&v . 

•C li^6)mvl<^f0V,i^TUV(Wfi(pi§0V7C0t0(JJpgelVTmv£shCfi<iV0tWfiiillUf I4t> p^{ ixJilB^c^Tnt jbxcnAiK (piljyivm fiaej^cu icou (x^^otmviii . *'? \ 

ti tiu,i/\i<pMrDii^KtLCtt,iiyfe(<pimv-iKeivc{ (iSitii^c^v^fViiQLCtipAJiei. ' 

Piif jbxcnAiK^^fDVJVt <pA\iocpcv eti' 6 ^CiTnv • 
A<n\(ct<?6ij}«VTK0\vot^ovai'S§Qi7n>v ^ovAcfjJliOta^ifiHVou/iAiipettnv, 
C ^(i>yfK<J>ov<n fi^ yoi^ov-ineivci lidiuivuiv ^CiV^iis '^ipov ^(pSCyei' 

V6)y «AiS^Qi-Tmvo^uv fti*'i{ff.7w. "dui uvnmv ^ «(TOi- 

'jffiiiSiKOtlwO^mOi VJLtOVfASUoV . 

NflV cjew ySi t<^7W rLu kjlvii(7iv ,0(<mi7ffO)Cf A itj ccioifTioCfUVtvyAfCV fbn 
K Acijifoi (ni/Mcu^iA«<pov yt£Ui^J\vou/ ^CiyfKCpovcnv in^iti^^ofuecc 

Tltvi^^iA^^Mi^pSijyil. vS>{ otlfov 'TrpovoifjJUcv riii iJ^^dLef "^c^piii • 

ii6§ti>7wv TTi^ovoev/jJLiovrHtfiiAicL&Jo^iiijhovAcfdtoiinifiHVeujM^ipcct 
£ «ra ^iyyfKipiiyiii^ro^vTiovrBivlcr 'ijii^^r cd^vras ■rtvrD\jj '^'mcii- 
TKf ,A«£(SjI' ngLTOfVTfa. pZ(oiScvt,i^<wnrTx.rkAiov^icv. 

ni^atTnvlfitmvrKriAacv ^ieviiAovnid^iAitmi^K/ipc^vfivicmiccvz 
K cuv lc>yfK(pov(nv .ocvrH 'p^l}iin^rov irn in^r djyjrffliiCf • ^ ii"n>ff 

i\^T cdyvTifiovs nrio<p&>v cAiotvTWV- pcio^oiiov ictv^Siu^inffcvnx. li^vxeuf. 

uSpcoTTDV i/x(p6sA£ucvrr)iiaC(JrS) i[ff.\deu/ , Kodtx.TTTH^iJrffcirmiotJtjriv , 
H cltrtfttiyviiod-iivturDls^iAieKrbiAovrKrav/niivtu^rm^^c/hiAiv^Ccyfei- 

<pov(Ttv ouJrH "pp u^vtPK rot. 5^« 6ii^^<'ei,f(\i cvy^^eioa. lUii ]J[ieu If- 
^!)f oi(^(Jtcu nff.rxJ)i>Knu.'nv ovtmv to^ «M&f Ific^v . 

P 6i ci^d pi^TiDv U^xrmiwu&iicv <j)k n3AettL^cij&. 

ni^cs-rrov dlx''^'^.^^^ '^'^^^'^'^^'^^ ^"^^^t^"^ <!^h^^*'^ , ^Aet<pet 
K JJ.^ otvAnTDVouiSiiCivnv ^a>yfoupo\i(})V ocom yO' h^SiJircu KH^ievax 

'if S{et cvelcf.iKrrx. c^(^vmv ,(i>(r n^.roiv.vAei^vu vrmriioiipDVfit' 

PCif 'n^oyjccaxv SCxoe.prncLo' eliov 
Voyvaciy ^KOt/p-mdj&oivov jbovAcfitMOicnfiiivcu^iTmm ^&>yf K<picit > 
'K iKsivediia} '!r^h7'vti(U§ovrtov(Kfi'niAc>vti^o(^H,Sijeivieuf cHfneiivei' 
V6>act4li^c>cS>v jVjfbmcpvAiii ^Ao(^(^rTX.' 
Ui§c>7rDVv7dmcf>vAi{ ^AK^o*rvt,Kouiot.vrD* Si^Krnvoimi. JLevAcfH 
m vot aT\f<nveu ,'^7n>7m ^,c>yfK<povm ,iLod iiMoujrDVTiou ^Krdvtiv olfi ^ 

QAKGeti v7rhm0vAiii ,ii<l\.iotJi/'fiv dtlpTiiificAio^r &i ^ioivTh' i^ftatrnQLcJi^O' 
rv^S o* fl^(S>SP» lotvi^v (pvAetrlovm ,(k:^ im^ovAv.ty ('^^civ • 
vd§c>7rtt d^jpira^ovAiiOi^pi^^CjviotvS^v cpvAetr^ovrdt ^^AcficAOi ffo^H- 
« Vcu,'yi,§oufci ypnrD^oOcvtv ^c>yfK(povatv.oivrt)u "ydfiotjjrus ^vAKrfa 

eiyfnyj^oi/tm.i \\^r'c^(J)vcv 'iv rrdan rHvvn^n- 7sc>s rrou^^Ksici*. 

•K Aik^etsioui ^ovAoijittOi aiitJiiivou,(Pxio '7rSf'cPlnci4i' ^c>yfK^icit iKflfW rf 

irmv ')ii}§S6c>atv ^ioivroisKTrDKiyriiVrvci . 

rviiefyi^cvmvrrh Aif-^iTmiou/cvrdi • 
t^ovru. UTTO Ai/jioiJo<7rd8Mfcvrvi diAovr^cr (PhAcjitdu ,(iiri>v irnKJm^ft- 
y /jiUov iyovnxrTj^KfjLCpcs Xc^^yfKcpofiaw .itt.eivocr r^r 'yi^Kckc>v ^Kirdwg.iJi 
rffi.rou •f> pi fitpoi avTDV ,Koci AifiU (XTrdSvncma- 

sc>se(i'Sf:c>^v iv tuv^a&KM.SvficficJ^KyoirDL" 
t6pc>7rDi(i(et'iv vxv^aei yjxlivfic> cDiyovm, i^fiiimci TO7t<pta^ Jou- 
a x^^^vra fjovAcijli*ot aTi/*iiVcu^i\S^citDQ' Vico^iDvt ^c^yfK^emt .oixJrH li 
'nffot^ii Jicpei 7>'vit ncoj^vf . «4« 

S ^&>yfXipoviny ineivo! ■/& u^f Afiilf tibcpu 'tTfftnvu, '/»« iixamou to n 

r^CfaulSgCiTWV XTTBTX^XfiaVOt 7W 'icPlX 'du.1KJi'e('7nQ^CU' 

uS^Ci-m» XTwroL^xijJUoi to HcPlxiiKVx Ji' xTmeAou/ jSfli/Ao/ufiffH on/uii- 
I? f <M , i ipxtisiincvftoix lc>yfxcpava\v • Xneitot j^' 'Vh.twv t&ck &«,•*> cV 

^re» i-mhiyi.iou tou. Ji<f{ • 7» J^ kM« cAJo, kAoJ • cvia* Si^miiei,^^ 
HgtT iitBro» 2.'r j^oror 7oi/f ori/j^f «TraAuar , ty MUvflw ^o J\uvxa^ tx Ttix 
Cfi i<pn ?{(?'{» • '"Wf «♦■'or OKVOcuiTVL lUi ils- T Troc/iji/ lu rifair TwieiaS^ . 

^i^Gfmi 'oKVoewTK •7{(v <fix Ttol Tnc/SJv vlvnmvmt&^a^ ^evhcftonoi 

K (SHfMVlU^^^fmKoV ypX<pOU7iv ,iv.&V^ 'p^ fjUVtf r xMCiV ^diiV S'» ftn^ot 

^filffi c/io Kj nxfin§of \iyO ' Trao" a*'or ouiuJ^h ly ^{of.TW. nl» o ^xeni l^uu • 

Udgii^^v itiMji,Koui(^m tIw 'opxmv o^ceu iihov-Kt d)ihbaiu,^KjK'- 
K j\9r yx<pouHv Sttxt 5?^ cM/ttoc «U(t t ;<« ,e/<l» o» /iwroif Tolt o<pixhfioit • 

Touf Jli iv.HtUfix '{'^vitLCf , aiiu^ei(fi\^h.iva\i , efto luiu i Tniimlt • *n» 
f^oifiit • Kitot oftfixTiyav. u.fxAltiv J['ih.^^oio . 

TTOrf «»'cr /uif Jli/vi«9c*75t KxraoStu . 

Nljaj7rar5pAaoj^o'ror fili JlcwiiSaiTX Mveie&eu ,ust^o»/tlur»(M70t 
I? ToTf Twm ^avAcfiavoi aHftheu^^x^Jx^v i^VTVC 'fiiif cnnoS-ievt 'm<fbct( 

^ii>yfx(poi(nv • i(teiref^«tf>}<,r»«7oaK7rovtf . 'vsi^ov Siecv^cuofiavef , 
mgofXxnZatJiet Toiff lTn<drht 'Tnc/be.f • Tmt wiov ttoi »7wv i^^p&v . 

N9f oi^r TrdvTUV l^^ot Kod «Trt^o/r/ojuMor JiAorTtf ^hihbsou^iy^ 
k' Au» lotyfx^tvan ocvtu ^ ou Ai' < Tziiir i';)(5i/a)» auy AjQianiTtu . 
Tnuf «*'or aza^ov7W TroMouf (r ixhd-rfH 

Nflfs>7ro»o»^or7rt7n)Moi/f ivSxhxifH Uhowit cnffiHVcu^ioe/pMi^t 
^ i^fjv^Ci-yfX^poixnv-oiVTH ^07ar l'jlH70i/f SPMol/f Twr ) j(^u&» /kJ t/V 

tXfiSUovt KgAu/ijSqtr .ffvMof/ttjS**'» -Tjj^of Ioo/tiS im« oto'^« . 
TTZuf oHior.^a ^H<n/<«)c^70t «^(joyK Hg^K-iJf «♦uA&Ki^w. 

N9^4)7ror Tot y^^mfix kocI tcx. x^^^itroi. t^^Hat «♦ifA&HS^ot ^ovhojjSUn 
it (ntf(.HVcu,7nP\.v7TB<^ l<ii-yfx<povatv • eKfJrof ^' mMK ly xaTOTWtiod-i- 

Cil , Tm^XTiiiTDU 7{cu1So<p])Vair TVLct ixhxfio\d^ VLDU 'oTV-V cdxhCiOH 70t' 

y^yimftx totc ly «^^jmw tKjS.«M« . Trajf wo» r ofui^vhccv HpxrHCDLVTV.^ 

ti^Oi-rnV TZar 'o/XO($u'A6>V K^XTtiffDCVTrX. ^OVh'cfl<JIOI OVfiHVcU , HOC^Xjhet 

K YMt 'TToAv-mclhc 2,cityfx<povmt -ovTot ^ Touf tto Auttoc^Jxo' k^ ot'?» , koi« 

•7W TTjoiletct (pt po . TnuafWo^ottn/^^jjfltr^w^^rcuta. 

»0^« avl^^^ivTTX. 'y/Vcuvl otjp '!r§ci>THt'ii\tvltUf itn tT^j^flif ^ovAcf^l 
U toi oMfiHVcu ,Tnv duefincvovcf yfoicpousiv • ocStvu 5?^ ^rra/ttMeM u S noT 

Xy,yti^ it«Mf 0» oAi'njr ffv^^^^yv-w/^ria «Mif A«Mf CrtA» 'jou Kfl')'^,^!/. 
Tityf a*'o» /ttif Trg^orooUji^ortQWjou. 

A7tp«,j» ai'i§6>7mv (Mif nr^otoificMov lai»70u,^«M'u^ 7ar oiKflfii» 'Tt^^o- 
TT loou ,1*2*0» flt Ao»7?.f (jfljMHrjM ,7n'v»flM/ Koa KcupvXvov l&>yfKcpovatv .§70* 

^flitoo^iarof ju£*'aiaitoMif|u{*'of 7« tJKf lu 7Wf Tnriff • lOKi KgiAei^otc 
7nr»otJuA(x/(xicoA«u9&iy7£jo»o/<flt7J.i»olM;7n»r«<^oAfli/;a'^r(irs»75 h/Axu 
7r«»(ioa.'o'7K»flul> ocuTiiff la^^^v^atjef TniC^eiaihlH <j(^uc/lo»77,o Tnvvocpvhx^ 
MiivetT^yH\H tIw Tiirioty . 9 ji^ tucdiijSjiD njiTW^i/w -i»» JU)')'^*» , Kfl« «i/TWf il of TOff ^ /W rof 7W» Ip(fli;6>y^oq3UK9t'ra«ty77BtV7a Td It^OiTnTffoVTV. 

iytvtflx icQ-tfi- n^c «i'^' 'rlwiawfivjocp^i XfMtwiv.- 

Ui^CaTTOlifltaZTtitiwlAteU/Jc^py, KOUTniLhlV KTl^lf^tftad-totTeL 

(? povAcfiMOi erifiHVeu^uvc/^ov yiMoi Tj^yfxQtvmv • tVTOs yctf kv« /ixJy 
{j^ -tS i^fitcnv • ift^fdfos Si KgtTiXTn vfl Z.V )^'»av . 

TTzyf cti'dfot7Wt «Mo^uAcjv ^^fij^c^ov jlu'/«. 

tit^diTnl Ctii^/iim* ')Q,dfia/CV fU^ti KMo^V^Cal jhovTiCfiSlfei ffH/MKf«^f, 

« (Jiv^coivooi/ly6(u> t,(i>yfK(pova\i cuJth yd' Ik iKh«.T^viStuct.Qcuv^<nL,vit 

TraJf «♦'fl» oSi* <pc»6) K5 AflteQ-evTZJt • 

Nfl^<i7rof i^^iJ^CVUlUJAKclS-MTWjJCai/^tTO/UiAlffiotTK ^tVhcfJliiOI OH- 

5 fitheu,'^vrovo('mQi'^iyp.aitiV«n<.v'^u^Ciyft(9ovcj\v-ou)'rH r\^ngt7W- 
^9a<ja • ei'7jf« tW e » ti< «yf <jc «Keuiew . 

Tro(ya*'fl^fi>^v«^ac/2ao' it9(.7to9-i'(!«'7W7W «MctS^ix. 
nS^Aj^v fllipeic^f Ka''^'»^''''"''^ 7K «McT&tK, ty u?cf cv k^itn vaA&Ro- 
ic TW.TVL'icflxCovAo/iai/oi(nif4,hM,Tm^visiJ}x^C}yfo(0ev(nt. iu.mciy<ip 

iett imgi(jH "Socpyif Tftf «qp « Mfc» ,7af 'iAidu& 7sf\.i.v.TVtVtL& i<d-iet . 

TTiif <iw'Jf6)7rDr 037- ((gtAw of/*;!ffaV7a- 
Nlffi>7n)»u3j i(stA<abf^ij(ja»7K , )c<xi <ie*7T' tbi/tdu it9ti«uirfetin<ra'»7!Jt 
rf fitovAcf^ot (THfiHVeu , amnecr IdyfKcpovaiv ecSrH 'p^ icd 'iM T7vi jhiv 

^ofjJUov ocutIw Sn^xaou^rrfoiiTva ej a.'u(/2yp iKinf rsiKidief^ fii- 
heuf^C6tTuiKr>VTtv f*\iHiTica)7{wC\iTn^aL,viouov-Ta<p&jyft- 
TT^f etJSipainivyivifjbov. 
tiifeimiiyciifiev ^ovAofdfOKrHfiHVcu , <^ov6toVTW§'yiruvl6)yfx0tv- 
i 01» . evTDf yif VTTD o§y«(fe(fiiiJtv , iLou'm?<vau^§iMcLo' l^ovfJLeCf 

i 7ffe(MS ^yVVTOU 7« inhficf. i V fjUCf.Ui^cf. K S^C&st CuTi^fuUVOiV . 

TSCiCf euB^&i^Tpl atu) cyix luxl c^Cjtikov . 
Nflf 6)717)» atwcy^x KedcjoTlMV ^ovAofdirOi <rHfiHveu ^v^eu/ ^CsyfX(P»v 

6 tnv.cwTH ^ aiwi^^^oAi ^vhii^i-mv 'ij\iciv K^^afU(X7UV 

7SC)i Ol^i§C>^V TTXAcU fxm «7rerK'»7« 7W» iiAlCtV VCHfiXTlOV' 

vsigcvSi,yiyov6TtLTii< leujTv 0§ovti(n.C)( . 
nJ^&ttb» ■nuAcu fjiSv X TnjTKV^a r 'iMcii vcnjuocTza* , vf^ cv SiTHtieu) 
K 'fivyk,yev'oTi!L<p^oviia(cCiCf ,KouTcl^ivxTiti.yoVTDL 7H towTw ^d)W ^«yAo- 

fdlrOI aHftHVcU^aVeJLl^f^ypX^CLoiv aLVTH ydip i^m^^iTrflKil}^ VMICUX. 

yj/ti^K\i -mv li^^wLtv [Ac>cf ■m'!rj^xyfjL<Jcsv oLiJTu .Kou f^c<Ai9CL TiTvyfA.ciov iu. 
Ti^tvoK (p6c!{ov . ■zjcscfeCti^ctinv '!env Tmai-i» J^tneucv ocntvi fjusVTVL. 

vi^dmv lawt TTdai^p J^tKcuevx-Tnvi/uievTSL CouAiJ/uS*^/ a^f)Hvcu,<;ftv- 
K ^n^fiiiAtv iffifli yf«0ou7i' ^cSF ya^ s' ^*fl» TiWVTa;:^^» 'ick ij^ 

7«. 7fri(VmftWTV. 77« f « 7WV kMC)» • 

7r<Sf flwS^fi)7n!V ^AOKTJST/». 

•f »fl^ft7n!»^Ac(t77S7/f fouAo^juE^oi^jH/iHfiM.jcttfectwflf&Trrv^Ktpetff/r. 

«4/7H JOCf ^/« 7ro^»7a 7Di KTiffXXTV. • 

&^tvti'inh\ctvo(i(th6sov, li^oy^vi^KCiv , xtAof. lYNxrnrH t nu TAPpAr- 

OffKMcDtf^/UOU, KOUTWV TWfflt ZOU 
^Ol., KOUKMoif (fl«C<PC^Ol? TTDLpOlfll 

fiKc^s eijnou Jicqp n^ Cx- 
cuvov TWf ■j^vmyoliciis a/,5bu .c* h c/b - 

^iauco a/ Tu -zd^ '7n^cto'teL& to «jSflc- 

Ji /E^vJViva iiiKpo^iifiK udj iwv k^k^v 

TOTftTOa i» Tm^BlfJUK.f^i ^ViTVU •) ou> 

THC Atifb^of cv 'jTwScAiftouu -00(01 3 c- 

TlTOKTK^Vd^iVohi^tfh JU^ •^Jlfl - 
77VOV MM TOffCOTVc/bifj-Tr^JCfjaT-aV q^ 

nwudhifr jj^ tov ■titBuii toIs ^a^vfii 
voKHJiy^ccyiTioi JiiwVTwdcfbv^iuio- 
fv^ov yivofAiu'OV ijs- -ms ■Tijidu& ivij^l 
eu Ji- 5pMi)i' 7D; j (fhuTUfjuo<j\v . v^ o(A/^\. 

J>. jhvfinVOV iTrKJCftf/lflt OTDCV C(H.M^li!( 

iin^oeAK^TVS 'Tivos xnfiioc rif H,e^(i>ix- 

fjJi/Airyfivi^v^hvbvi-m^c^mfix^SU t» 
^c($V(Phvovs ottxvtivkT 'nvAiTwv^ 

il ^QMOaV '^Csm (tt^ a' fiVpoV , KOM rs\y Si- 

0OUOVS TVi Twufiix'met.0^'eiv (^Ati- 
^(7n.di/x, TviTi^i&ii 3n§vC>}V(7av ^ 
Tcav ■Tiiwu.fitcav Kjiii^xynwv Mo^fi - 
Siu vvf i^cVTatJ^pov ei^^TjuKi- 
•yiHv i 'rn^-.neijJUov • 

-Aj&Uctbj 'TWAlf.U^i aVHJi^CUTtV Tvl-rfi- 
TOU , ify. 6> ODK&V aVtiS (PXAITTXf Siy tXb' 

«^vifiivovs a/Sa^ ccejL<^0»vnS -fv auita 
0cuTHy x^vi^voKUJfjiyivenni. 
A^^tovos ^iof.uBi Tuv ^Au75A^»ei'f(f 
TDa M "^oifjux-ol^pciv yd^ Tjs iy^yfr» 
"STAovcnoCf, oicjiKouxi^ofi'i(ur>cr-6%vx 

TOU <fi Koi flC5|0 7D\f xQ^OV &' OfOyUflt J^J<} 

vivou yuxi. xMCi>s 

jLS^iiVOS jhioi pjicV.udlTtOV 7n)Al/T?,^{- 
0] JxTU.^jUff y^CifdicaV Kod xC^C)S,KOU 
aiilfJllitCiS ^CyVTtuV UUf rOVTlOV )U )) CWCP 

<fbtvx-nDLAov'Sx-mlx,icou.'i> ^cwCx^TUiv 

tfbu.TKS ,IUXl ^ ,<Tf.CV^c/^IVOV X'mt.hC)'K 

fos-ouniyct^ix-mt-ns Jvcpn?\$ijKou K^^o'i,Kouxarc\y(is • 
A^ffli f*x\ixnSuvo'ious- uJb^ TIOV VTpJv ' 

Cpif(,KOU X ^^OTVPS ifiX^^iCVTUV • 

xyiix ,utJj' TWf m^osxTmAoujaiv , tcod 
A/cj^cu ai^jiov I Kjxi twtcov i^^tiaici» 
^a*o(f)iv 7« At/« Koci ocyciix vjlAikcov , 
Aa-ra a.'c';ntf • >aA(K6>v (ft ovofixKVQf.- 
ov Sj-rrs^os Si^v.]^ xMcis 

AyoLixVXAlKCHV AetTT&^i),^ ■Ti^oS- 

Tnsyc/-py^ycvQ^ovTDSc)aAiiiuv^fnAii 
a\os 'fi yivos^osTrgoJ^ivs ft.iAnipt,^- 

■^yc^Stf ■\xAths ,xyiios lci/uLo-spiof c^a 

oi/A V (f)ix<popov 'n cl'i c^ydvov ^csvli «'(/b - 
vnv Twiei TTis cf)i'(j'^v ,)Cj^C}fiov okAjx 
aidL/f-ocp^^^clhi/jus & i^&jfi^ssmvnrghs 
<i>v inwi<^vTX)i-\xATnv ,Kouei-cS>VTTX. , 
(nJvtexyi3Ti<f ■\xATHs'6iiv ,^Ta , Tjwf' 
vifjdv Kyi.ivy>sxycii$h(J ^Ofjwmios • 

^OS Si-fViTrDUVOWTOLiaiocpCJi^fliV, «j 

iou)nii.t,ovTa. Tiw (Pvvocfuv ocuii^&ACt 
Si^(J>n ,7wiov ■yi.^dxf TTOi^oc aoH r>l<t X' 
y<jLiai(r ooio^cicny 'i<px/. , otdcv oHtus i - 

TWUVHOf-j 

.^ycniiv dhdfjLivos ,iios ^-^v 01 TniAcuo] 
f\^ <fi€iTrvoVTnvetvocyci3tv(fbdf)uevos, 
{Tni>'^o0avvT^,a xu^xifiv , Kou^fiToAi- 
'yeiv (i.yo.iov (Aufjicvcs.KMoiJ^ cjixai •i» 
TTi^OTPi tsnhej^ovovTtoAi-yi.cQvu'^ - 
^lilQxiU ^fliM0VTtS,(fiCS awTii^os , 
Kou iiftSficu Si rriui <fiAjT{^au vi/ finvc rf 
oi) TW f in^Aovv KoucA/iiiScusifiyt ii^ci 
ov xyjiiov dbdfuvof . 

AyaSti^ <fi'ocfiic/ix.Kpvdlsf xJvai^i.S udi' TtSt 

ai^pOc^XTT^^CS 'iAiCV ^lTtdVTtOV.V^xM^ 

A yciio\ <f\'ocpic/hcx§vdbxi'a^^ udi tuv 
acpco^x crvft7rot.3tov , ly -Trpio' c/bcxfuflt 

<fi'o'lHTtOV KJLVOVcillvOV. 

AyiStov iocAxajta , udi-srKii^^iiSxyci' 

5a\ieipnTtxx. . 
KyLiovatopoiy- udi "^Miis^dbufuvi ' 

dxfei^HTcu 
AyiSav fA.v^fin\LjLX' udi' -isKviiovs S^JhU' 

fxovicjuf- 
A>o£fl xycii'As,TTx.-Tfnou It '^oifjux Tnn 

f flc 'fils Kti)/*iKoicf Si •? TnMciv xyitiCiV • 

VL Jl^ rtf fiot 7707 cDJ\ivtwv Kod «M&f 
«^«eiicaM/^ix^K/wI^otpVv-So •mvcft'i - 

Kod & M flH TRXf H Kf^ioUf fipflTioV 7U 

iyci9w»myi,vou<n)§ci«yt6bv,)ul(iy!i 
6i>v fl«'A«ara.,t 7n tmv 6C 'miiviTUt ^ 
l-m(kiif oioTUv ^tuxiiTn twv ^Jbufic- 
voiV cti o^6f- 

K ydi5zo'Jicf xilAms fi /WflfAfltKif , ty /uijTt 

'rtCf tTri/MflfAoiIUqcixAJyU/ijJlfllo . 

»(>ot,«tjiu'cv!|fl((^iflt7w.io' -mv fnydhOiV 
S^rcdv [(rO^avcn^pfi^v KyinifjiAfcyKin. 

^^Jhf (^iocm c^v^cu • 

K yi/xifM^cvof fifjjot So' twv iPufimicit , 
Kou(rHh\f(-Cii xytninvovotycf^ ^cv- 
ipo'cv'^oia)i,'icpi\jyi,v o jLovf ,iuxi /*6A,iff 
Axipfiflffjjj^pi^if 

i ^'AfltcTif 7n Jfflt iTH 7WV AuTmc it^c^i- 
»6)V mfKyfxocTWV ei^nTcu tsn J^» ttiJ^oc 
Wtw m TH«Tf'H!t,i^'wf ?H9iflta9«ii </V< 
ftii-n^ ^OTi^Tiw Ka§nv i^^tet ^Kod-ei(r 
j<Hf •^nS^trttpoiKcr •nji^.tvTwv • tl^Twt,- 

n.VOUJTiwK(i\I^X-(hi(^iTH^Ji^ hKfl- 

'mcaix.v Tiw yiv ^itTfven ':irS^iti(y<cV>.iuK 
^vau.Si-m^ ^fjuovidiv^ oti ■siAout 
«J T^ii i'p7Tr)i(Ti.v , if )/(^i?(u£v'i> 8t(»f , ngi - 
TtA/Tnvou/iflwtiv.iy «i^tflS-aoay/VoM- 
kI , iTiav eif sA^trivflt , ci^fifltiTii 'nijcui 
tH9t-9i«.7fw'XXtKeivof )g\.ifflatja» oiyi 

Aflt5BV. 

tlyvK/ATiToretTf Cocy>t oiZof-^i^r cuhn 
^s,icoua4tixJ)i\d -fiV "SoTnv-HjolMctor . 

K yVKWTJfuTi^Of OUIOV CoCW iTti TcnpO 
</]oOt (THhH^OsV . ^H^tUVOfJUn ^' jiotTDf 

(THAti^i yinivu • 
«r -yctJTtpiJO' 'mc/he.\!ov • tTn tmv Kyvciof 
fii^ie^nSTtit 'mLpoatvci OotAotarH <)}^ 

TIBtVTof i(2j .f» ■m(/ix.Al0t KOU «Mif • 

flt y/oTifas imJbe.Alcv • i7n' twv «cciAfiiV ly iniix-jffciV . &'rt^7m(/bcA/fllKa<^7p 
•otAfltarK V , owicip^j^ fUTre» • 
«(}«fel: Kii^Kuiniiv .{-m lav ■mvvifciii , kj 
i(9«iK9i|,9ri)v At^Tou • u.^Kwnio li ot ttoc 

TliJvdlj' i>2^'c»7T) 77K5I}' c^ t<ptffu,«(iax« 
<rJ^'tKl/^K-rm7tcv "m^impKM^ a ocf^' 
K yepd Kn^Kuimv 1711 cvmioeJidUf Tn- 
tn§it,Kou n^KJiiSut aic^bt kyivovn 
yd^ Titdix (jiicptaui Kou Ktiivouf «Tnt - 

TliivdViaw TltVli^o) KJipKWJrKT HgiAsu'- 

/ti2t(H t7n'7Du'7wvitoM7»AtJK9t/ «ftKsJiO'* 
c^ yO' dcSivcuiy AvnscfTJf ii^6)f'lo^vn , 

TTV^^ir cf)iJlCoV o'l HgiKSlfflflf •Kgl'™ <^''(9l 
nvofjSAiOi^cmting.aiiouoa^eitTi t{^'mit 
vocrii^ovAcvn) v^gii/^cuKneiov fi<r ■i» 
eUKii.mvi\oi Trvvnpo) cniviAinvTO^Vj &' 

tKtTTiforW''» TD-Tirf Kj STof <j- TrwpcUiJf, 
CJ/Oi fl) KgtKsOfO)/ tl<pu7rf(3V70 IfofM&f • 

ot )^f«: KifHAJTTZiJV -01/70/ oi^tcpiffu i?<raf 
ouf t'<Ai(Jiv ijf otJtAiff c/x0ocMf KtAA)ov 
tfflf oi/V ot ffBkTana »Jli'o9* Tiit/cnjot 
Si.n&eicrHO i( J^ ■mx^OifjuK ofOToa t7rr 
TMVKg^Ksif-Sw.^y -aDHf{a>vfl(*flftiJ7ni>v. 

«>ofot AJkc/cf !o' fTwj^^^&f ^n-Jtffltci^tof 
Twv TK (i>'»/flc • oa)'7f/ H fltjofot <y/ otpyH 
f V bvo/cotoSficm cqp Auicftx Mic/jooa^ icft 
h iU 'f ^Si5o(r 7MV <nu;tf j(0|u£*'«<f 

t Tra hOVVTO TOC bHK • 

iyfiov^i^poti^t oiovet lo>tVKyf>iW' 
etCoiKoi ol fi>i^§0)H9Tiit ,yoc<jfcdctdou . 

K yfOiHSV/lil K91.7B(<^0V(|fi»'70^0f, cTlftn 
Si TtOV (Sl/74A(i)V 5^D K9t.70(^0»«V, TTBl - 

^cuvet'n -m^oifAXK. 
(xyf i-s^v dcno/.§-mTtpot,i^v Kyfi-ame 

'udyfiKiAacK 
KyfiK/iiAiTJK^ •mv axpoc/)oK TnKfcJf 

KOU Oi^V OtUTH y^' "mn^K TB/f C^fTvT 

yocvovait • 
k yfoit » 5pA/f lyiviv ■im twv im^etvtt 

/MtO^TUV ci 'filff KyfOlf lia TOtJOvfTOf 

7roA/T^ov7ntt vo/uo/.coov cv TroAttn ^ 
S' (xyfOiHjot 7WV dcyfOiKut- 
K (Vioiv 'i.op7iiii 01 vj^i^nfou ^^i.ttcTH i 
aiujTDclit, tou 'mc/.vat ■mirouyfuitii ((^i 
101. liw Kto/iCjJi iiiv yoiejLt-Aiy^TOU ^ 
TUt olAoit; v^iTffeiTUt' 

ttmf i rav ev Ji^ieu eu^-^i(,u^ tuv juti^v 
otivx,iii*o>vei cmvi-jifeuvn Kouitzjv 'rrgo 
CKmvoviiiinSiy^TOU^ovTi (g/A/ot- c 
fiiAiivo Tm^oifuoyfC(0Cf iCvnetovTlcv 
im^oifjucu ■vxjJTTiv <j)tia\v ^C)t ir^c^^fv 

i yf ov Tmyi iin rwv AnroifCov km iTit 
/movotcaTiviovi' £^'ru 'rnpcffKKinnSJcav . 

it^oc^fjiotTK tig.v^^uuTiov , -^tiqucf 
yc-p iJ^dtt h»HAJbu.fjuivion , oldhiii^vv 
fjidynv viKHCCU li iKM6>Cf 
il dhiu^v6 -^Aiiicot i-m tLv ('/&> ttvcV ;^«e 

<fh):fh}icuof TTfoeiin AxKJi.dbufun lotf ^p 
Ai/^ovm ir^ocr o(/png.c/hcf lioc^volJhc - 

Kf-V* ', (Jl<)9oU.(n'^Go(AoV7X?3/Ue7W7BM5 

TOL cjiiKnaocv fiifAvlt x7n6«'JctTr)~- 
icAicfd^oo' iKtfidxf {nnT^vm fxlicpo- 
^^ ct 0cGovfjJU<i)V K/xi xMoi{ 

iAif J^fbHgf <fl6jl7n TO)V TDt /M» <pO 

)S>^c!: (po^oVyJl^iiiV iiii Tti/Twv iwci rP, 
Aiy^ASbiiaAieuvxjr uvTH yO' cv -m 
'VnTeiv oiupst Tpa i(27,iy ^,i(J)3i\^CiKt( 
inm^v!:V cv ^ TOUkHTra/coI cpvTAjo 
^a(,(P0j2)iijr« ' ^myp^OT&jM.-m. ai6^o> 

'TWjLUS^cPX, \LOU i^^lfJUl^CpX , Kocl i^- 

Vicficp^x 
i! Jlav ir^c( fuv^^lvnv-^Soi h -^v |t<n'cA/- 
VXfjiliiicv cv TDK av/wnrocr.oif daou , c/b^ - 
^v»sKAa>v«,^ /ui/ff/noj AecGtVTwnjftf 
TBUTV xj^nv- 

K</tiict5^V,««7WV A('r5;V A(tf«f . 

« ./liij 6icr7r!5> flo' /hAsv ■3rA.f'<:;)V • t7n T 
<r<^<;»77'TOi' .(ow (a>tA()!/))v<i>v.iSl'5^f i»f flr 
e TrfctM (fiiAcv 7syhov(,)iou o'i iueioi. 
i(9i7oaf6V7iff occp^otiiuoff •srKiovn.ff 
Sifhv- 

tc AfnHiov ia'Ac(.^ «( xAftttT^t fl(AO( X- 
SfjJlnoy ^nrivSi/MV XT0<jcixJ\fiii7>(Cx 

fflA^MV T^VCpipZv ,U TlVlX-SfiA^Covi- 

^T^(n,J)icdi',x*TniocoTNV , xjuAn- 
•mcfbxTTSMOiVco Trrxicr vrwfo! ^fi^ot- 
vot -rUii laT^/kK» TTduJ^Ajifit , tcoci 7m- 
fii iinvi{ Axfeut ip u T6iv (pAt£<ii» 'I^ yefycvcfpiaixciux, JfoLur>v mf^tid 

iJifOCTvA/l TU fJlii/ ^ctf tK Toir ot/p/si - 
(6>v (pAi^iiV ^icjvTi ^'rtifix (pSopxi xi - 
iqdi-mv ij^Sr» , S /«'k T^fic>v in^cf 
crUTHQ[»ii'c3i-/ KOM T7»aro- 7ifli'tci)7a* 
eiixsneiu f*v3tAcyetTVU fjg. rei/v a /ui 
t/b'/oM ifivfv 7m^'ocvd^<ia7mii «j^ 6i'v , 
^ii\^iKX^OUJVO>nV x7roM6>vA o^Y~ 
ed^ft( KT&vei Ki'KA<i>7Taf TfiK 5"» laccty 
vcviOtTaffWiJl/otjnfTaf 7ZJ </>i -/A/j Ji 
i(i{?^n^-7rf\t oujir fi('Tji.^'m^cv , x\ 
AxAii6eiffH(AnTov(,iidAA/mLt ocutS» 
uiocwifvxjvo^) idnr^aou 'oATrot^x' 
yiv6ijJUo(ei( (p£^oc( eit xJ^ntif>v ,tjv - 

Tu Aoty^'6>v {■mlflOUVi,KodTOi( ,3ii A« 

cLcfCxt 7roi<m( (J)<Pi//uu>Tins\Jii iTwinok» 
<l^Ao<p(ovn6et( A 7a^inja7rap'ao- 
TH , iTiicmTP 'micr (loi^ducf , Vv cto» if 
7tA^7Tl S«(/l^«'7rjv7nKA<i)o9H i^^ifow 
7iv<;f flt*7J 70u'/«i/ 6viieruiv 'rrfcoufou/ut- 
vov^volj^fjnffiv oqpT6oiMxv>v xttoAv 
6iiVou Li SitA^iJi n 'ii 6vi,<yl<etv i fiS^x, 
fivn^r Tmjhf ,fjL>,T^. 7Wf /unJuO" \33iS> 
ccjut" 6vif<niiv 3\.AovTcov ,o! Ams^o '\jTn' 
^xiridacvoji'vi tovtov yjth ■iK.TOTciv eiio 
A/flt ,ty TTiii J^fii» -TTf tf fT xJ^finnp* HcfbVT» 
/Ut An.iUt j^/c flti' i« Hjipit at*v'7n/tt%|,<i» xA ' 
KHS7V ,c!>ir A A«TiJi» «■'/<», HfotxAfcf -rrfflf 
acor>v , odi\uD[juai ftx)(t.croe.;j]ino( xJU. 

0(o/^XSilXtlluiJI( OC}p i>iypeC^V TttTfl 

Tou Sii-m T 'Tr^cT^.poi fjSJn 6ij<fbuiJio«n 

CrCCVTlOV ,'v^iiOi 3c/V5Vp(«OTc'V7WV t7?.0 

nAiif ^ K^ TrDAi^flKHO- /t^ iiiw ec^ 
AetcuvT 'iJ^iov Tmjler oiAi^mdh^ , rlui 
f otoiAftui* flitj6<i'» TrapotAoiGc^Tlf ,"32^ 

TBCUThO' aiUJTi-3ltTVU ITfCX OtMltAjff , 
Kod Ou}f!>l(lf)3H€iThv'iTipcV Tm^^CVlOUf 

Tov ocpxiv , luxi 01/ Twcr ng.T t r>( tIw ^et 
«JiAetflt* or (UftSto&ax ot/fi'/flt*7Df ocu/ t7i« 

Y-hioV( ,iL0U fJii fbOVAOijSdoV TU xAA- 
Cico -riw ^xaiAeiaui 'nvxfbcweu /x^ tUu 
T ')^ovvrmpiAAjaii j^mAvvetnttdcfvxai 
J^^^,"^ 'rr^cf xpyc( «(g;t)U)'(u£*<;f 'plf 
fXc/fjdi^^ovCxaiAeiOtt 'rr^oaic^niAxai.tv 

K7Wf,Kj "rT^OSTV^^V iKflJIi STVjlfii^^ 

^»7J iK njiAi/^v^if ,cft'ov flji}ot'tjar> ^0 tev • aiuiKTffn ft«y}iv y*.ve/n(v^t ^Co- 
Sf ,«o^«?T3ff ^Tncpotvaf .TouTOxrf cOe'Au- 
<n,,tcou ^o^yiov fivix «vatjU^uoS-af Airoi/ 

TOf OiVTU ,i\cf.'m^U , ly At 0V77 TKO' ^- 

y^Ti^dbc^ av ^Ai^M,Kfi<pcTi^ov( «At- 
vwfiQ^ovt.^^^vyd^ i-m -nov iaai- 

(fbv Ijii "TTfOTB/WHV AtOVTOf , (3 (Hi KS' " 

'Trj^oyjVTi^^^'}» oluo kou «fKpott^ovf eif 
Tao' ijl/otcr otTraKgfTKSTiow TTKj/f/bif , 

TOV «eiswv oc/pT-eliiv nnmvTwv ,fjbovcCf 

Ji((pV)llvXo^X<^Cf-7>\l( ^ViK^OVf OLO- 

t£v e(7a.<po\d l^v ^^outiiv el ^j.aM' tov , 

XnM /UD J)c/b'v7a)V TK^M.o'/ 9i)V«^fl«Vi5V 
TTOV TraX.Jl<Jlj''7;g>l;0' ffV 'KiAioVM^Ttl.- 
tpVcivf G<o/MiV ,1x( VtK^8f i^(«'T2SV-K9lf 

vou'&v 3 '^ocn.vauyr , o'i vix^o) <A('(ft!vO 
eu Kaa Ao(J[vii V) r>\i wg.iTa.v(ci( yjv)i , 
ioujTltvTHTW^^ CxAim SrKVo^cf 
ffu^^Hg^Tt^oi^^'^ vtw^u ^' 3 y^ovo\jS o't 
1c>VK7rDMofi(v6>v «^rafov Trariftir itii 
iti^cuf [juMi viKViV liS^lou/io^v ,eifX^ 
futBto-^szs^ixM.oJiciv ifii^vm- 

t(A<fHcptxyov oiftftKi-m iSiV yf. c^ifioip^iv 
itov ,KouKi^<Sit<p«yo(rJiiffM( » inhvn.' 
hvf tuiu ocAAvi^Kycf Xv)^ of  

Kif^vxTa.Sii^xf^i-m r>i itfip^iv7»f fa 
^o<nv^ii H9t9't o^TDV . 

Kc/bv7{a> amixfi.l)V TmQliiiT^^rt xvii^tv 
ivn "^CiV yf^i^^OiV )cou fAxu^o '^^jyfiiv 

K /tovKftif iiinmt ^i-m rccv oAiyo-^QioviciV^ 

KOU X ni^isv , \COU ftH i ^'^I^C>fl(v6>V 
Ki/iivKplifkifTpl «K 6eiicftlKUV,V^ /U^x6^6>V 

ccttS^ Hgf.Ti(n7ei^ov cJ/ C9^«'iy/f • ^,£v - 

TXiSi t^SJTOVtTrlTTDAeUiSjVjiy t\SV06>V 

iri TTTX^Ol/LUX v^ol^^ ■xi/i^vidhtM.ti-Spi- 
^ '^TTfo T Ci^xf /n ^i)WV0jMt'r6>v,i>' «5pA 
^Vfiivc>v Khimv ,li ynAic>v "Si xc/bivij) 

AmtTO^JIS 7l)(VD7Dl/f XViTldOlM xv3i.ax 

t^3 fic>vT!X.t ,x m^o i"^ oi^xcr ii<px\ii^ovy» • 

CUVliJcftiVOI S' XC<^OV T ixVXTOV OUJT • 
• «Cpf^«T7 Al/Cu'o^Kiv.t7n T^VngtKSP 

cOTVcmv , iwji «« 'rn^ocn.lAj^ffUovTuv 

ViCj-H^OV TJH^HSV • 

idftntiovv»! rnAifMOi J)o>nsiar • 171) 
^6>v icvxvJ^^Ctv vieu fm^vos i^iciv «fl tcoA«(of 7TBtf« KsAoiu i?«'va.t7n r^r 
ToVf 'ojuuioit m^oinfjuMvvmv ititiJ^ii 
cv fxivov !(i3 &" ^(iJov ^ A«'Mi»Aov,iy ffvr 
t/V«siK9V mi«>tA»cA)v imifttMcv , «A 
A«itj«A/ffWiv ^iLu aZr oKtxv ir§o 
<n.^yofiiv\ oiu^TH nyOTc/jK^of c^xieoH- 

«fl7!f ovKue/iivof •i7n'r<2/Ao/MC)Vitoa 
<7Tg>'ocrii7n9(ft)p(hvi7B/'^fi)V-7n)(^o'ffDV tto 

CjivSlCf Ml/bjV (p/Ae/MfiJTWJof ( ^^'vt'?' • 

jyaMfijf «a j^<;ifraf «f vtfo7a^»fli 

Of-O TiTVtATnell/^KHjKpO/UtV&VOC 

TraMK^Tfia^Ti/tiiv/^jv, ToTffa^JToTo-Jli 
7roc'A/v 'Ai^nTfjTfovmi KodxMcif- 

xenit<J/ kV</bvct^uLh tw» (8;iAo<^oV6»f 
K9i7ai^p^^4»6)» Touf /svot/f oc^jp Ki/e/2y- 
roff icoei*,9iX(5;A9/ii''s<^«Ti.3v'»7»f . 

« ft ^^&^ji^rtff ve&Ta-ayAoi/ffjotf- 4711 T 

TVUOiATUai TSTkOVfUiJTOiV KOUTUJ ' 
TDUt'i OLWTOVf '^tiyc^SVTtOV-o'll^yi6>^ 

ni "srAovT&v m 3i^ei -TT^of (/b»wiffiv • 
xfi^ffi^ inTTfovaiv oitflct niipoi 037" «T 

fja- TiDCvnt &j'n^KTtta>Toov iCj xMC)Or- 
xeiytif (SU TnTiToi/ffi» 0/ cOof Ki'£oi o^" T 

flf 7roc'»7a £i(/bu/jiiVccwTU}v o'i Si ct3? 

n'X^i'ci& 'V/UIM)^0Vft(vOV • 

xd^Toi TtMovoiT.of-joao tiMdI' (j^tK 
■3» oiJAuTTif ,iy /uiAcSr xivmTOCKTWi 

•mitlThf (HifiVHTOU OCCJTQVjilOCp^t 

ftixmvict Koel xMcit . 

«'« ^ TOL TiMtlVCt Id' T aKbTfflKUV Tlii 
TVU tl TlZi^Ot[Ax TlMllV -ffi OiMMTIit 

iyt'n'f ,tCj fciAov TninTTit 'Jnu-y/iK n 
tigcTiAnv £^^vif*cTvcTrx,t^ "(^'e*' t^» 

1x ^ft'?7/»,)tj aKdiflflxlx tOlff^^TtclK. 
K (^X "TTOXi/f ,H9tfl'uc/bcTCC yf>X<peit Hff.TVL 

•] xftfiov KTi^ett,7!r^ itSct -zcAvveif )co- 
<mivc^ cdTAett TioCTfoiAoy n^ieit u3} 
T <won'^/f ('m^^ctwTuv • 

K i^fiV H^Vdx^Cf fttU^atftcU^iTTtTUI tl - 

fio>^ovfi(yov 70i/f (afl^ovotff* ir^ct^^Tri^ 
^ccvrat n^Ktv A(yiTVU "ffi T(i. 6c( tS 
«t-joi; x^eufit^^v^ot^^tix^of.i^jm 01 «t- 
70/" TOi/f ngttJa^oi/f «♦«Aijot/oir. 
u IT 'yi^af )U)fU(/bl/ VtOTT/f T^tffOr K^ 
■yw^cfoT^i)» «ta'f o(/<«'vfi.r ciIj' vt«'^or70(r 
ofr/flcf.At^Tna A -ipr ^iot xiift{^- 10 it^ot 'i> n^ia avncx/n^^occmsv^ «M6)f • euouTC-ioir yihas. Xin T 7nt^«<^cv6>f yi. 

tiwyh^oKW^vAov vio-ViOf.^n^ntivm A&VT-iKafotfrfoTii/MocKf.Taf KeiJsj ot 
tPi^S^Xcf. CiivTZov Kf(iv\xM.6>tiiKou$ ■^a^ii^CiV ty cuvxl^oidiioi, i^gryyot^aii 
yffflt 7Ji/i>v olnivov Ic^ovtujI • c «tTi)? ^f ''^f tjft/uoi' T iM.fiv6>* Ti/^a^ifAhof. 

rt Kouyi§c>v !c^§c'n^c(rJ&iui§v<S)i'S- euyocAa AocAeiV , Kouctvi/A(f> cDciAiyH- 

« ta'v 'iTffcctOuc cfiJbc.(metOf. u3j twv {•)/- «^' toi' (WoKOVSTiJii .10)« «Mciof • 

j^^ovvTtov JtdhccfueiV 771»«?,« tTnrav^O euytoiAcfi AxAfit ecii fici) (flKAii^H 'mH^tc 
fixMcv Tuv 6iAcvr JiJhicmeiV . kjkmS XAJipafli/fafKWf-t^i^^^^^^/V^ftCviH^ 

Ki'f>i'i7fFxcduccPicfhl.<m€iS-udj'iuv inii caTtoviiy^a-im.fivciiAMQJil&s-i-zstT 
yocTtvdbcfcDc/hc.maviTvi^^^ovvTuivJcov eis ftxThv AKAimv^Tdtcr /nti T Ai^cfii 
Toi cucfiCiCf yvcicrkovcnv . v6ivo^i'm<^i(po(ASJoisi'muc&avofxi 

Ki^i^s ov viCpiAcas i TffocijJivoiy.isi ji\ omj vois ly ("uJ^i' odvcvmv 5o' 'JaTWiijiy ip,m« 
•)^>i<Tjuls.fi^t^ ii'n^r(hr(TEcAc!>r-'^6 %v MxAicniisydlo^Qi^^iif^Sdcvfd^gi 
a\ xi-i>s cJv vi0iAeus (iiv,ix«Ai'(rki') . 'mAcum^csilcfbj^ fcifcijnfiivov iAii\ 

9ii'i>s6ei'ncx.sc^C3V.cc37' ni ccc^ovn^v cunHsovu 'i^!'n>i,ov'n.Ti'm§r>i uBi' fr 
iuxc li^iTXcpovovvps Ttiv ftinftov S^jTcAc^v ^v^ fm^vc(f (K^ idiV .01 1\ cUyieis 

(i^ottcuxKXi\sf..'i^ T K«i<!' irpcs iTa.Aeucvr o't ci x^'lcif. vmvicmvn.clcuiwAovt , tUu 
kIcucu i^ To^nvs^^^si r^ xpiigiAixs AiifTo •vvS lau/ c/ln^c^-mv ,^i^ ^c» H^eiriov^ 
yiCiS,cmAif^'cs,«^ xKX^Tms/ir 'ov 'mviv- TuviMiivov^ti-j^^^vvf^eis^f^^ciineisou 

TCS 0\'y<L6i^'y0l ,iSiV Kaflilof) .VJ^xM^- nJivi^OVniTiTlX^ITil- YM.xMGiS • 

K?a*oWK«(9!.HQ;.t7n ^ crtcAn^ce* "yiv ^Hjoi'- <*(>««? »7^ J/TC/.XTCTiTafTD/- Sd" T^ 
HgL^-^v^iCyffivTWV.olii.Tiwoi^oivtivfiCip TiACiV p^cvr,fci^o(A6>\iD tfbkivT • T^^t 
^'ivn.s.VfiMx K(xyMovn.s,oAi(x6>0iAiiv cu^yiSOcntiv^TpiTTd^s^i^CiTHcmtn liw 
TOu/i^-i^ccuiiw^.cruAvi^ou/v^xycv^ 'm/6ixV'Tiv6hi^<iA/'^'iMiit6>v xfaffxf , 

K^oAof^flwvf ,o77Ti/^Aof.i7n TK* fi^mv ocomiiTCjos vfiets fi^^ctJcyieiSiiTiJi 

}crHfAS*6>VrH{ff.A0VX({iiACV . 7O/,»7?,747a^7C/,«M'i'5(«T0/</V(A0K377 

uinVx-i^vctxAiifcv u^Tn^KCi^v (wfiiQi eUya^Tn^cs Mi^ct^/iou/i^rmiMncmv idi 
vcvmvmH^eiT^ovx ■>»Tf liT^ocnif^cy/ui cicmy,'^ rrv^vr ^v iC^AoVTVii^ ^9u 
H^xv 'cfteioThTU.'» '^oifj(J.x,ei^nTou Let '^adv'r -iAim ci: r^ / JKi-Tw.ff tvnTiA 
4iTiSfl3-')^°^^'^'^'^^^'^^^^f-^'' AacTUvdwcfiosJoivbvctlfx. '^v cJ/ii^xvc^ 
•i>v tiJiAov^cv Tv dSnvqtcn/fi^oiMoi . \{ff.Th9i^i(!(i,vivs,'Tvfy^v TmvzJs «r« 

M^CiTnv <iV[iX,ubi Twv 'mAvAcniJV ii-^ifiifiVTWVK^ ^ ^ XfxxA6eixs Kk^xs ' 

ilf^ H^^V^jffi •S!fi£ypxAii[JU/ix{€0CS'TTeC. <P0C<h lisiv Aix HJcVJiCfCTtlC ^^^icvtd 

fmfx.cx^ •T-vtxs Av^hvr, liGAx-Tffcv ^ccsntujThs <^ cu'ycs,'nai.^x%eivTHxvx 
ri-siSnrti^c^ THcJ/ AfifAV(j>AAi\cxAi i^i-^xoHTO^iJTCiV ^Si^-ris ^lideinHseuiiiS. 
Sa-m^infjJiitioxoS^ic^csiincmiot^ei ijbAvliSic^iia^TmviyccBcv . 

«e<ix*')<Jof 5^>^ oi TTrpwc^o^^rtA&tT.o ciA-yocfJci^miv^udj-Twv^icujTolsiTncpiPci 

etlxS (i '^K^CCWVHV VCS^tmSfVj fiXVei(r TWHOtJ^f.Ct^pK^et^fl'»»*?? TTOi^OlfJtjt- 

(f^ ?i m^oTifAitSviVtu^vlih/csix^eiiTiut) xs iiotx^ ^•Sm.Tiw f/.(>(y;ou^ou/ . 

T«P(<Mad)V 'o-srKov ng.ity^iv i^tjjl t ouyWTffioi^etv ^Travov^^y^v tcou mnojo 
i.Miv6>v ^i(pyi^iiScl^fHia(L,v^i\c/.Tix. T Co Iv^ia^^^^iovTni iio'icdyo-7ffioi v^twC, 

CnV/lfAXr 'TtfCVoiot. dV JoCTVaf 6>S XyCCCiiS ^OIfUXyCUyUTfflOS "SSKlVioCpO^OC/ OVTOt 

TtwTU. (fcv&j\ Sic 3 ftifisas it.^ovs Kgi tfix^oiMov'^ Ls xei x^o0cpoi cvntr • 

TO^vojf «>ot/«t/uvov« VjfiiviAxcvai- euyo7ffs7WTfics.)6 TxAvmTiA^^syc^- 
<jju^(ja(r(/U«'si/f.,iy n^TifiAxlxr fteu fiivTtov .^vs fi: (nj^^^xs ^ vieis Ttxxt 
lojdvos-iJ^ov 3 awc^ov^aus 'iocxjr tcia dvyci^Joiai T oiSiAcpiiJ Tmnocs ocut^vv iii tx X2 Civ yvveUKUt ?5Ai)» ofOff • 
«i(/bf ncwi-^fifcf fyy iTauiivTffovmfiBio 
Ikt <fig. Tiv" /*nyoc.HffiXT ■viocvTH rfwr 
K(ftiuxvii>\H 7riSf>c7dt5^Doa'/u£f00', tW 
fcf rom J</lif cTDjUDff .i5 3 /creicc «.';<« 8tN 

^it9tiejic(^0fjiivcfijy iils i(j)t> fivia^ ttoo- 
«/btlRT^ Ju>otJf£iV,oV awT" K7roKTO»« • 
/aa 5 fl iH.^(no{,i'7p ^Hv tx^etficy 5^'A 
)a.\ ^{^TKcrkiljolaKfffJhvKnVTiw ocur 6u 
rocTtf « 5 <^»p(| • TEO/TW f 6 ?;^f ^ccad-etf, 
jye? ■)(^vaov /ni'mfic§<j)Ciid(ii,f^'^ 0^0 
<piiS «f f^ oJ-r KiATTJSf tf f i;'i>.cMa?0/Ut 
lof 3 xnQimci t^oiv^v^i^itn^iAvov 'ttS^ 
aix^jj!/ <? Twujiff eif hx^vx^^ ^kAqv ^ 
\'^'^i-^iMocv7lweia SdcAxojViV • irgon.- 
W^^eiancj^AxpvxiUiacv (n.Qi(pcfiv(,aCf>, 
M^iT^i x§x( cciC^icpi 'Tri^aix ZxmAS6 
6>v Si'^ okzicp^x-mhvSkK-Thi iAP^cpoff 
J^iK-n/os c/hcvccns igxod-etStV^ivo/^Cifii- 
*3 Trfjxji&j //n J[cujx/uai/cs ■nhiotu -fv 
i^OiTdc^cwvin^Aei^cpiAiiS^HiS^^v ly 
"TrS^cjix^Aicnjt ,i(»i/ov (wvocf^v iTa %s 
i ■snsst/hcfteixs 'T oUoficccv yclfjuo\j6 if Si 
'3rS^cPi.Ci)S eiTWWS ,v^ !o' th ;ot<Ji«Aii -t^ 

»7« fft» 'iTSatKlS. cJi If (US^ty «fll>»«0' <7J^0 
H9tflor2J,u:E*'6>l',(7rI 7kV <pCf I19U 7n!(f«)^Vt 

Tou tvyct-Ti^xs lot^vvd ,ftift(^\iJ\fiv ^ \cod 
J\iv6-§aiicv 5 oiVTOU yfcueUiKyi.viTns 
MXTi, lcpdxAfcov ou Jets,Vj c^x ck^vttx. 
^y^v -icou Ttwm TToc^x fii^off ctMu'- 
Ai^f lifcet^ov,£v KvejL6ij(mff 'ttS^o^, 
6)?<iC7J«'r>ao,i(po (fHaeiv ctt 'vcpiiytawv') 
•rlwotfov tIw iTn 'm.s vvftcpxs (pipacmv . 
ocoTOU 3 cu vvfi0cu TiTnvx ^'^^v 'ni(J)Ax 
vCj tIw M ^iaiv ^'^v (pxcnv ^fy -m^ctjii . ft- 
^v^v^-HwxtSaiK^^iviv ,'^v'o tp^i/ oi/'f 

f^vidiAiv/i^AiTnvv'-3^'(xM(tiV-)ix'^- 
pxr> • ocmAiCiV Jv '^ai^ , ly aixAx- 
Cofiivos 'mv'm,'nfms Sis. r Tn</l/Aa)i> 
'TTjJcf Ixsfo^ycvxs i cpipiy ^cmv j cU fcp 
^KfdtiftAt^ou Jelf ^^vxAti.Siid- f*i- 
tShvax tacpxAocff f^i^^vavwTrSpiicj;^ 
pxfiivxs (PoAtffi tj^xKjavr ■cdivTix.s j fti 
yciA^S d)S cnji)t,iCj}^^xff, ly -Tffi^vyis ifZv lcpi^ovn Touf 3 'idivmsAii^s l 
■<S> 'sVftiSvtf j T ?/6jv flnjTft' ^» i» /Ui'(A)ii(xn 

«TTfCC 'mUTH V ■JT^CT^ « 7n <^Xflfli ' 

tcs,iCj ^AiTROV ^<t (K(ui:(Jhi yK.Akiiv tft' 
iis liw etnsvx 'T U^mcsi&AiTn^Tlw j^ 
^Xi^vcA/jiinvxs xvtIiv >\ff.'}AjBvv:saTiSV^ 
H^^x-fiftnietohS'^ fiidhvancfiCulxvTHt 
KikAqicic xixTifoccmcmJ-r 'TrS^aixiifli- 
6)K9V avviS^etv -j ocuT fcn AuuKfiivcu Sjg- 
"tIw Ki/citfjinn' 95=14«* ••irffiffi^ TmfX 
yivSfiivcseiff ai^cpiv , v^t^^-mAxGav 
iniAv^KKTHV cwyn^AiOcx.vmTHff Qli- 
Aaff oujT nrf^cff ^xmAetciv icvKpfXfcfii 
vccf,7Lu WcCpxAit''^ a>pdvfStiAei^i-t 
Si)cl^vrii\^<^(f(x'mAiicoin.vji{cf.'msTi 
OU.S 'T ateicpx j5«<nAt'« cA/ktti/i' 7iw Kt- 
(PxaIiV^ yo^fcvcsxinvo^jiic/ho-Tiw j 
kuunVi^fiH^cxmvTUiS^ tyTWTrtcAAflt, 
ly TlwuCicnv-cjTwiAii/ x'Tn.<ftciux')cus 
tvfc<pouff.eeixAx^c,f4.iVcs^oluJ "TrS^aSiJS 
Tiw fitni^Xf^rr^cs x^ycs HizjAjAv,) v« <r 
xnejitJtcv BiocanTOu .'c Si i^i^ fixidiv ,\^ 
Sc^ShiKi!>sT '^najxbv ,xiu>Anmv u^ycSf 
eiff AccQjiamv TmpxyiviTOU .T Si T A« 
QI.0JCUC1V CxmAiCcS y//XKiv9i xczjvx cflx 
TJic^nt udi'Hff.7'i2^M(tcji's>'mcJt ttH 
(iyCviTO^y^ 'oTrS^acvsxrc^ttaix.a^8i- 
Ai>v ,iK(n)Vi^6ftivcs j^nivTociAcv J\tai^ 
!d 'f (XKQjimiiTrocfhi ^xAcot ,K'niK.'Wvcjif 
ou;ff,>y «7za 'ttS^xs eiAucpcM c ■yQ.nafjcs» 

eucf&s (^ ccpixAftols SifH^KetTou^^nfcsSi 
i\ff.pj\icx4/,ov jhi^ttkcAi ouh Twv yt-f gj. 
Aovs 'o^cyfjS.vov& fjSO/ oui(pbvftivcov,ftli 'e^ct 
ftiiovg Si ftli atLJhx^ofjitCov • ly xMiiff . 

cdc/&S</\'iK,xyjLiiiKii')^HfiitCf)xj/of}] -Trg)» 
iKTH ^' T c/f iTaeiKetctji CAxTffofiivoi 
'c3ftiipos,vicnocfhs cucfb!sJ\'ovKxyci.ili /u 
y^^fj.ivoveuic^JQX KS,"''^'!,!^ iTipXTm.- 
^otfjdx eu(f&s<J/ ocpixAftois Tm^canv 
o'i ioi.n^t<M)fiivon:)is c(pBxAftovs,iKeu 
dtMJTou , 'n 'oTJ Tcvff Tmpcvms cutfhijt 

TVU ftxMi) 01 Otjli^OTTOlJi QOU? XZPV^lxt • 

cuei yi^ovTlviocji ■<s>Ti^(xM.io xja^nv uBi 
mv ir^iajivii^CiV fjSi , ^ovAofjivbv Si 
vicus avv^ioc^i!&ou • 

cdet (pipa 73 Aijhvn h^k:)V uDi <T ^t^MVt 
vzi)»,Hj xeiTi i\^i\3t t^A/QiLauov Tut vt«i- »1 14 •7KTK (i6>3i. (pipav 3^^io(. 
ifi "TO' "TrS^vai J&tAT?^ 1711 TOi^acTK 

nidi^x vmii\i^ios Vi r fitK.')»v 7S)vxvr- 

(fixSo}J.{ -Twiiiv Tuv fi^ii') 3,Tn*co-V ^ 
ixvet^xiri^s^ov iin/nr^vti^xy-Afi^vtpS 

KOiVSetf l<pfl(ltf D . hf «HAt »f rf t^ K<Jv1x\J 

f2$o'K9t.7a7n3At;ttOffavTOf .ao" a<;T fiff- 

cixy ov 0(^x^0 jjiSj/oo cf)x0vmv S^ro* !o' 7ra 

•7W/UC1' ^^^f^GV U Hgtff^^oV^VOf t^TTOt- 
fX'S^ioV7TX.O' efiiTTSfldflAjafXTrSpyciHl 

Vo{ oli^x^iQ^iit 'TifcfHWn^eK 7o()^i">c,it 
>a (aefl^ioo/r ly c/lH/«v«f<w oJ-pf /I^ »v 
if «xAiJc fT -Tro TO (tto V (Aj i'a , (AjTwetf «o* 
^ f4.iSiv eUTH6ei{ ^ltdAAjai. viosuJix- 
Kt/ii^eiv- oSiJ)x7wp8/nAj6>v ^i-m^pet 
Gix^ia^ 'f ^ ow«Kf «roi/OTf «Ufl^aV^rcf 

if«Xv\.l»f tV/iil/flt VtOJOVflf tIw Hgtfjll 

eui.^TP{-) fiiM.i>v liAAjTviv , 'rr^offn^Ai 
tm/nivocf <fh~ixvet§au ,^1-Tnv ,^ SiAoi QiiK 
?oi/ TTgxJf «f«KAt« ij(«v a' f uoi- tn 'T^ 
JoiJtj/jLX-n{ 1" «lucftij cU|«« i«^«'/«a^.i) 
^ 7n);»'(ra(ja £>a3o JcpuAaTft 77D(^'« Oi» 
•7«. «TTt Afli)'/ ^ i|f «/A.Sff «a ^«p^f^.Hg!, 
Kafl&vgj^^TiJl/ca/xK^of iTrt tLuo^j^ocAi- 
ctr ,7Uv -mAiv ou^a ,vj An\(m.{ TtiOTHV 
Syiv ioAviV cdyu.ot.Aat-mv /uiM6>v ^ -m 
tfli ^e/-9tiejix6veiv ^iTa/xr^v '7n^o( (Pni 
Kv{§ctr Ax/icir^xv ic&ina. ^fntov /*x6ov 
tm-iiifiCixvet^XTw.-Td^Ttw 'ioAhv,iuid 
JlaOTCOTC^J iuetviiV ^«Mov xynmcjii , 
vofticmcyn-Tixi&xAnieicui qJ.A'Sov «y, 

&' f IICV (3U (tt« ViOJlSl/ 7BU7B1/ t p(< 7my« i'- 

5^/a oJ-JVOTCiuij-of Ji/«^«nA()f ■t'fli/c*' 

tltr ij di^flClvSc^TCS Ta p^^TWVOtf, Oi^ il- 

t/JoX{\o{ r XjKii''»^? H^3li7iTiV 2>'v ;)(<7» 
vx^d-nicujza '7n^o{Tn(pVH3TX tu aw/ix- 
'n,<TVVx'nicojuvip q iy ou cm^xdbf oujt' • 
'fiioujTH cru/tcpo^ef. M9t.9«5^flaf i»f «)tA?f 
«f 7«p^v« -^rg^of (fniolvei^tu Kja/iiliTvu^ 
otVTH fdi' ^cUcdnijJii/fj i yia>vo{ iouj - 
viwxv'i^TH(n.v. iipx%hvi{ Si cvTEiAci/H' 
vo{ u AAu, oV Si iu.(PHixvei§et(r ouJtu "tv" 
iTg>($Vj2)u'7tf.'0' ic'Aui' •yi^eu Trf^tj^^vti"» 
«f fl'/7wv ogos'cJ/'ixTW§x4 e(iti-^(ui/,H i-m f>i<f,\j<pxTffeiViidAAj<n,'im^vc{Si, r 

(uUiKaVC^ rVUJ» 'fflp«'7faV ifltAoVTDf , 

TTOiao' Tiaf/iJv 1(917«' ^«'twctv 3p/(Mv/&» 
fiw Tw§eu> i/(pii,^v •t^TOVTa TXTt^XH 
f «KAijf ic/b^iiavcy.Kcuo/dvM^ Si TW^xf 

AiytTOU vicpO{V7WmV fl^ fe^OVTHS 

ocos^veicf ov^ccvov ccixid/ir^cu . 
<tiei6,-\,iiA/HjK(UViO,'i^ rc</ii1x<^Air. 
M8io7m.o/tii'^v -udi -mv fiXTHV cuti- 

VVTPV iTn-n.?\9\jV7t))v . KouxMi>cf • 
cuSio-mx. ojuijp^e/f luja ngt^Kxvov o^fl« JS« 

ifli^etv (fi(/h(.(rf{et{ .u3i Twv iiit^pouv - 

Ttov /iiTr)cimSav •>»i/f PC/ttiTKTra^ovtf • 
ew/af tIw io^Tiw iqn tuv Ajiicu§(i>{ iin 

le.x0iH.vov/iivciV. 
tjk^ov-m Ti^^Kjiv ,i^i(poof J^i-m (/bj/xxTX 

■wxt^et io' r «TtA&V IT 0»7TaV,T^'Aii«3 

''r^x'f{<iv iBiAcvTiov ,'7r:^o<^ TtAetCiatS' 

«U/oUTrZU Ti-nJHClV ^ l<J>0{ Ji iTTI cfio/JtX' 

V{ 'TwU^et iTn 7WI' 7a ij-nzo T^p^flovTOt 

ijf TtJOVOTK "TTJooAiJ^VTWV • 

«u/tW ^oe;)(Oida</.Si' T ?p/svr 7JH9tfl'i- 
a4>r .ouT(iV /t fli/ia% /iiMi(jn{ isjet/iK- 
yoci^ i»^'f i/ a fli/ffDix flt A6)V . (mAAoaxt.au. 
T TTOoiv od4>77/ viw^nv /txy^^X4fatii(pii 
ViHji^^tOa/uivnv /4.i6'^{TtujTHV ia^x^yt 

«(R.V.172' •JOUTWV ly -^jHglfl^iaU/if 7^ >jO« 

cpyiv ^xMi^ocpctTji{ v^ £ ,aifnivJicuj ii- 
^idiadC{ ly «p.ticJ ^? ^u^t <f ngtit» t/m/ 70 
7v«*.iy &\AvA(^ 'mg(X'yfxxTiH.hfi<iix. 
'm.A6o>v 'i^nfixlc.K^oiaostioAvJh^Hxd' 
ta^rritC^ovijacDiTt-iy &',«77i«f rs 
^euov ,c>i\SfV (\ di{ (pxoiv ktAxit {j-twSc 
/«'/ttivof fic /(«'/'«y , ly ($&^«flaV t7nS2$- 
A^(iVi^j/(j)n Tia.^ ocv^ et{ ^ xTAoovn 
>cov 7n'A«n3f,Hj a', o/roMf;/ ttw ^^xJ]oXJt 
<JI 6; t/w Hg.A^/)!idviV oi\w oiHXcajTiCC TnH 
^oyc.TAjadCvn,{ TTiv cei'(i>Sa¥ oJr^Jifo- 
fiivnv ^^dc^acii ,T o'iHei2i{ i{^Th^AAj- 
cnv Tna^XiAeiaxt iidhc^pet^ 'JwMoviTrt 
yiyovc-ps ,7wMx{ 'T o'iU6>v x-nzjAia', 
Hj ■f ,o'i :(9tf 7n)i'fl/(?i r A«f&v . 5td/ li vid^ 
o'tHiivn,{iCjXfi'niA6>v/jLovi>v Aifw^ovv- 
7?,f /tiiins/iiaavip Ax(Ti)h{ &{ thv v^^ 

•735^4^a»f CViKtW.Oij aiAlffl-VPfliVTtf 7«'f 

«(UTriAxcfld/jritfflc/^ayjiy rPt^)'**^'- 
77J » (W/ 7»! KAf «7K . <U/ /f iV <f> «01 T^/ia tf x6 

tyS', «5f6Ji'» T ano^TUOv • oloth A^eSP^ ^^ 'fivfv k^cvn.i iKoAxc&Hemv. 

K^-Tmaxax,^ im.^ ou/T JbiiiaxiicuK «w olJ^iTrD^pDtx^ou^kih •mv /<iyoiA6>( c/Vc 

TOfl(f,iy s',«*(ity/foi' wveif TrtTK^Jof 'n/^uvr-ii ouo^AiTraifbsx^ou oSj <T* 

«fOffl/f 3 T if'^6)0f Oi njwaVTt? 0£<;S lUfi TTHi^M TTOI HgtTOf Oi/^tV&l/ . 

OTu/TjaVspMati/l^/vKi/ar^ii/TUTrtsT^r eu^m \^6)'nidbe.-mAt\) u2i' tuv CevM 

4'sri joM-flcjv^^iyflc/bffclVvo^sJVjruc/lxf niv dy i*yi <Ji/ 'W^K'^na\v 'iiv hiyi.iva, 

S-cu^ THV iuxyou.^xt -^oifiiK ^Tn^ ^ iuxl cu^etv tw Jix. (UTixor • 

KUXr 77 H^fl^iO/; r TTD/aVTWV , O^jp '?i5£t «i'/ fiXl^AnV ,Sr)' T C^X^fliveoV X^^OllO- 

K( TOIOUiTHS 'fiSeiyfllO^ tva^Xi TiAivT^S «MfXvlif (Jflfjtttflotiri TiATnjaJTTOV KfOC 

ti^ojid/Kiujaiov TfliiTp/Mifi/lfiotf /o^otiflf» ThaetVTjvciv , aS'u7r'iKfl'v6>v«A(jvTOV' 

<TH,iy «Kfi!u'q(H9iAxjUi'vH(jw'>otTH fltu t- ewazJTiwcv (tT^flrio 'fih/axTmviTifoKJ o- 

Bvov ■'jivSb^ Ttov nsfnadCVTtci fii(BwT va'A(n,iy ngiKO/? (ruot^/utvd)V .iTTEf - 

iKfu^ofTWV fixycu^xv ^ ly oHiTffofti- J\ii Toiio(J[iii\r cuoutwv cuiAimv ,c>^ 

tdv ivixxTTido¥7>,\t cu^ •nis "naiv aux 'yuQmi dhufiov^jt^iia.^^iikiiw twSikv 

imAjxaxax,ccii^ifVi vJ] Tiiii f\auti-liv oiu Cfixcn ocvh^hkc/^cu ou)i"i AolaUia^ •fi 'ii 

TcftifA(M'/&f,toa;7«3 'T OipK-yis cUTix o6<ozy7r(j)/<7<jt>f 2$7w/tfltO(p/A()f tTiHT» 

t j*'vi70,o4c* » 'na.foifxix-ii oi/va hsqlv o etXcro)^(^oySfMi&JicS^ ou)<r xvxGic^vou 

6i6)vl>^c>Lxn^ouef.dvcvTtov, if'vAi'}4Tj/ ci>s ■ruvdhe.pieisv ^Kjii^oaihh ,y^^Aou)ii\ ii 

(/]o\iiniU fiiiAeixv Ji Jii "th Tiafoxw^t - «ttjzy-ro^ ou,ttO£.fe' 'T (h/ax^cSfAiTffois cvet 

fii(Qafiivoi fHH^U'\,K»TiS Thv fitcycc/. - AaiUj n^H^twvi^/jJLia}!. o'i i\ Si.A(f6i 9» 

^xv ^iauiiTffovfi iTaAiAiitdttx.- 'nocu^ TOVxviActTis^SP^cflewnrBiOfuitieut 

cevM TpiaTTwai ati ianxA Aj(n.v ciima^iv xei T lila (fcvov ov^Ji^cfiUoi. 

eu^ i^xviXH^xTivcs (pnai n^ix^TrS^ ef)os cUTVouoa i\ff.vSx^cs ,u^i ^ fnyiAuii ,(fii 

ouyiifexAdetcu>,»V7WiijT (/bpoifbHiif r^-if o§o(r fiiytoe^irodcv fACVov^T ytyoiv 

Tuv ciXyci.i^xviau/oij ^eMT ^ixpyu^ ttx. "TrSpiawdnvcu (pxai ,mj ^Tiin^i^oevi 

^ic&cwnmv (Kepdcv&iO' xefo^ftxs Tm^i ov iis' ouik' H Ai ,aTi.<t«'7?(f7n«'^<i(xJT 

^VTDcSjii^ni^s ^c^SxaiAifiv Kcnficxfhew ctk -xX^Tis 'yjfevcd Htoioti (S^ei-rUii </h} - 

Tis t^TW yuxM-Tiict (kfixAieicuf ni^dxf ^totv otcpaf/Sf , vmc '^^\io^ , ii oTi el 

iy<t>v,7tdv ,0,77 jSoi/AtTna a;)^v. cc^e/'-^! 'T ' o^^' n3af.cov xepii^nv'^ if • 

tu^ aKVQj.x-')(^va\-7suos (Pnaw tTii ^TVcir eu ^pn fvfivccic.'ir^'f' xvti^qct 'Tr^oem 

^tf j^oiotf «votJtTrovTwv Ti,TK'^oUT{w TwulivT 'nfoJiTn^ yO^lxv ^sjLTa.t 

TTDL^oifiixv iTrtiifiii 7wM.x)u.s TZJt «7- - mi^oi^gL 7ra.VTi/^i»^ cuiA/^livos ouri fivi 

ra« (xvotlftTrt» ^ Dii'/ X Moi d^ (pxaiv iTn <i^,a7n5v>Ki/ei-'6>f ^JtftetTtff^-fxAcv^O- 

Tuv ovnaiepc^civ Aiyi,cQtu,iff3.ip -ttoAi) «Mpja^ifTUTp^iJ^.^TJT-TTfoi^kttfSiTmrrtA 

yiAxesi^etv Trx.san.veixsoS.yis-fcif*.vii AofiivcoV'cS)Mi(-^'^iisfi'ii'iviy>9^x'}(i- * 

•7nU,7tl«>7T/f TTlVc/hipOf ,iy 0(AK(*tOO'- raf «SlfKUOf '7I2>:.Jli/<%i77R/ftMo/4£V(3f. 

<u.lxxnHAou\v,'i9'c3V fny(3VvouvTDTreiacu xhcu^cs S^lvoix ouAv tpnflfoi; J)x0i^et . 

77Z)CV7W'7rj>Ot'7foV75.?,X7rOf tAtJ<»0/77K TtUJTHV 0XenV l-SZnAVWV etTtiiv 'TT^Ct 

Aouoi,iXi cei Tr^aHxiir,iiA'ci)ifixT7HAcU ^out/)oxv (pdeaTcxaxv c^AeivTi,i/^ s^Taf 

6»v.Ata)i/(n jiy<iJl'«*(iw'^ot77 sit^div^TTfl' ocJ'(t ftocAi^v-m.^ Trdvi'' ocivi^^Trxs • 

«U iffi/KX)^'fo(vo/.S5 ToiirgJOfc/b- C(T(/<ic- Kng^cfHfjUnStvtiHeiSjii-yKJDepcsiuiic cmDu 

n.yi rtis ,x(p' Siv vt fJbf^Ttv ,wAx(Qivr .'i<^v (fhuosv'rroi^ypS'«'\^(fh[xJ.x^ hi/Jfcni. 

H^ff yO^ \j'?i> Anszov eticu^ov fiivo(T, Kj>t- aiov cJ/ oc^iiveuiy nrioccx.s^av , xAazoiks,<yr 

feivovs v^ni^iTrfxftiVKS 'ic/bv,i/^Ty^x u cDi^^iGi TrrKxr , cqp '•tv^i^Hfcovnvct 

«•j^iVjfjiTjoo/ovjof.o/ AM<pxl(J/ iieejcfi ii'§ei)0<T ovcfcxd^v ^'rr^ou^oi Sicflx TZJUt 

iHff.(PHfJUX »7 tt 

^cut ocM.'ei(f'in^<fHfu'u4/i\ff.n^r ,{i7ih eiKkat<.c>t,v^ihiHU>voii^yf.i'm7wvieL6- 

TXii fxc^axcr Kmi^i\\(r Si<j)au(;,(m(Jki h^^ifii^im outji^-ttj^^Stb/ ■i>v'Th& 

losngt.Aii(fiuAAinu /jl^ aW(J>(ctcaiAi "TnAiccdhi liiiivw iriiffAcv iihifjuovpyn 

lu^Tcu fMAxKAf cl<i»,)Cou onr^Kyfxo- atx.t'cf\^ «laaAj^ yivoi &V TTBCTWf rfl^, 

a^^i ,v^ AAjniiCt <p\)Mo^oAmmi S^c& h AiAiKtiiv ^{{fffiii^off- 

cidi^a^ycu^oivjjnfi-mv TsKot-mvoi Tifi «KttfofAstf/ui/^f.iTii tmv K-itAii Aiyov^ 

KHg^v6lV0iTiifl^ uSi 7WV icpCiVOiV ,\uA "T^Vnff.TO.AiTWIfXX- 

K/MiiazovAiyi.Tvu, im.^oazvt'! Kmtiit kVxvhtw. yxveiff . ^T Aicw^ctiofxK-Sfi 

voniTfi-yii oiinKiPavmv . ouvtzov n^S^vTi^poAiiv, 'oTiovJ^.etw 

K)l(X*BtVOff -d-Tfi^. iTTi rKfiKiStVV^Kfli VliV fiiiuSOifXeVi ^fih-n7K<pXi ^)U TVft 

oiov\CjJ)k c)i\si° K<pcJv6yi ilfii^ KKouSu fii»v{ fitj-n, vLou. o§c<piv . 

TO7BaruouK«(^u(j7r 'n^vvri^iKfis «it»"-§oVtvcf (TKt/Jof rr cvcr.iT^T AcTu m 

cou^oi AetjhD6e^C}V- iivoiAoi/Tonai M^^vjf cixlh^^v ^^'fu ^ ((HjLifJltvov , l- 

ejLHSV ,'c iSts. -f V O^0iCii iK*KVV,i{ l/TTT^ (ftkiV ycl^ 77f ^ iX^" Oy) ,i<J)l, 'TTfCi (ykbint 

fi,cAltv KfMvaov (^vcu i\^'n.<f)\^cQH S5' '^ovm^^fiiwcvniimviK 03 ifjiv^m 

TDfTOV vjxi-ii ,K<pc>vo-n^o{U^mv^ /«•30 /C^usEf cv 3 iTravftT». >y «ktaoju-jff 

TOV i^^^dciv Koii a.',Ti'ff// iiiAeiK- oijj% ir^citipiiiimi «kiuo^bf .fti >y ^ ^cbet*. 

^OsikKdlaiaiM !^,iClfbfM)OCsi(JrKilj KKHC^-iTn^TtcV f^Ci^cUiCVTUV 'tl y<)' ti k luJ 

v<ui p/t)' o< Trt i»jtf 1'/ t'/"4^X« Si/oVTTif >t/vi )^'j<iirc* iiu /uuoeAcx JiaQKMcfAiiii 

migiQxTtiv-v. .<dyf..cpviv.')^vct viojzav- (PKinv zA/CTff^ilofjJUviv th /'</l/qcfita)r/if 

iCtlhjXoviTnivcv irifiHKeKi^uK ^oc( 'iT(^KJ)KAiyi.(dcu'c'.3lV)U)u-f> iin)a- 

TSrAKcd-CMCiGJhfiOffiHat.AetToGoVi Kod iil^SU"mVThV0K(h )UGjjdt{ti)7mT^ct 

Si,(n.eji(^oi €kJ«^{ el (\cJf <n.Qi<i>(i, ^i Acr n^ovetv 

jKyoi ol(pCiVoi- ^ K^^^iiTiKOifiK^xmvaitniAiii^Attv^Ka 

«KotpTTOTifof «^fiW» iin T 'msLvv Tn Vf^KipiJ^ocyoLioMyiiCiV^i^^c/bcc^lKii»- 

voiJiSJoiV ly finSiv lau.-niJiiviiV-mx-TfiTl <nv i7n* tuv </^ iyi-mii i th' tkj r (Jji- 

J^ Kj tTn r od/pniv , 0( ^^{i AotKxovdli' tUu Adv JotTri^ott «kAi»77 'm^KYVofjAiciV, 

KyfniAeucv Kyffnmv ncfAiai v^ ?i,yu ii ocJ-roftoiTioff Zfi^AjciuSJciv 'jrvi • 

fivc'TS^cff,AiGnej.ii)iit'o 'i^ ^ 'fi 'o0ia>{ kHjOvh cnnlofJUii^ TMK/iz-j^A&f |u£v Jt- 

>y Ti-ff/fDf wtA/^o: ly a.\ru/<»07t/)c;f vtti 0Oft(vc>v/i^av Si aImi cvtzcv i KUjOVti 

^oi/-i3 'i^b /t/'Aov fni^SjiGnai TJTiajdiVnv- yd' s" iA<ucv 7r/voi/uK,Xk l-mAii/lo^nv. 

jy &\7iTis>;\3'7i^of 'i^^,ov'ofm^oi w oJVf «(tjvom^v^flr.iTn^Twr Jcipfi /v^ ^M« 5^0 

aea/i fiiftvit') .KJ ^ii^vf^volipo^ 'TiU.ojzlAii. fAvCiv ^fjmSiv ^d^-ii awfiK iixxhiSiyr . 

B«n9tp5PTtfcf a«(/i/'v/(/bf KWTrzuv fri T «»191/1 7nii7a7iaraf«<STai;^V7Df i,^ 

fmSiv yi.tveUov TiKeiv A^WK/jJliciv eipii') itoi S(jim ^ujotuv . y^Kojxct yd' iij^i^ 

ii-^otfUK fi^HVvi^miocu-ritOTsrKctr J/ dii fi(ii it) n^ini KouKiTKpiifu^Tueo 

0cUcl}3(ja-'yiV.i') <fti 0U7B/ ol kSsP/ T «</2J «fl/o (pvAlK^KlQcU 'U)V 'njKCifiV lySi^ 

iiifb{ei{o(i{eiKia^ocfi^Kccu^^'fj]Loi-K vce An^i ijioiu^ o'i Sivv '^^najxevdfii- 

'y^i ^oau fuivoj iii<p(§ov^SiKfiKTi Ahavcv-n.{ ocTmAcVTr) iii-m 'pv-TwMei 

A/il/TT^cS^^iu^iyeZTif^i^^ftf «fi»v«f. 'lAifTDf.iy^MKKKSi/ffar-Jof^oVffei^B 

«(aojouj' 'icccocfi tTfi' ■r tTTi -*» ?(«f cv /ot cpocimcpmi «Mtf/ ij 7&U 'v^oifxicu/ ttoc 

fjiiJiCiV .'oAviv SiKe^<^(pctiuii cJ/ -n^^KfJii- ^Kt^iMiiv r dAnS&jcvr KHjCifav ovjieif 

Joiff iK0i^ei,Ai(ZjV octacndtxi' 'f-v 'nfCi- li (K.^AjS>i^^oi 'ii K-7mM0)V0{ , 'cv tiJoc 

Krpvio('oar> ««jtoicW vxfntrt^itTB ^^K^i^-nJoccyTovlo/^vauvfi AKKicJhc 

iKjhy icpviit Js^r 'm</he.'nvht*9cArcuu fjUvm aaf<piiaiauoip>iocf. 'o^LioiovTcf «5 

A K9UI -tS T^oraif «^tw 'f!')^V'f>S'7rc/.^ety 
fiMi r « AofliJlyflvr «KX^i' -^Jlflf /t «'4'^ 

TiJ«aj'>»i' 5 c^vaDcvfi Aofktctoc^ov/fli v* 
aiof rt a>'<pfli» •p^ cifi{iH.AM/ fX^/iXJotf. 
AKJie^viicKieiuoif ^ipoTm^.iiaetv • iin T 
'mi^'apctv i^VTffoiAivCiV yuVeUKuv oiov 
iofi^o fue&a^viimv ci n3Qi.vdu- 2.'^' 

yoVMKflCV /JiO^OV ^l^cf hiycTou 
AKfiV Aot€i,tyju{<jovi'/(jf 1711 Tch/ce^x 
stov^v^ (h/tvotntov.oi fV tW e(<'><v<)M' v/kd' 
iTOVTtc ■noAifiUi itt.tn.aivn.i rHcr wx.Ji- 
^fi^y^HJuVnitjku c J^ 2.' fJf i>|u£*'cv 
cco ro7o' cwa Acv 0/ Ji cvjuCoc^Jvnf 'f> v 
^nqucv Kn^CiTH^ov 77 [^g.Txn^vn.cf 
H^TK ftioov coMmv cqp i^ •nujTHS 'V 
tdll /CTDCV Tich/svcindV 6i?^iuz^cuvt'} 
iia9^ ■)^^fii6x cS 'nfc^pnLiiiU ly «M^s • 
AKpov ^^i ly f*'an« '/(ett oviw y^cifii- 
6o(,cm.V'Ttvx 2^ouvirfixS^db9c^voiicou 
'HfoJiTWfiidx ')Q^iiquU ri cvSf i<!^3n 
Tolt ouyvtiTvutiu.Tnanvain' Tmjldht 
et aVft^x?JvTi.t 4> ^iiSov Kj xy^oiTN^- 
cv n^TK(^vnt fiianv clnnatxv 

AKfUa^KO^Sc/bCKTVAfi)- 5711 TOVKX- 

ict)ijhiaiffUiiijilivC)V , ou<)^ i{ff,rDc tUju thX, 

fOijOtflCv.xK^uS (/ZkktvAw «4«^'d>v- 

Axeif (h/auivn-idC ^Co^tXjTOUJivt rvcit 

Kxvdfftaiv oiKp^a/KJ/ ';7^of?i'^u<n,icai 

/«tCTtictO' o^ OiJtWV TWIOuZllOU. TldC) 

oLo i-m •mv 0oujKo>t ftocfTivofiHtiiv 

A2y£f-t,f^U.\IXflOV •iTTt TUV ^(KVOU (Jtit-n 

irgct-mitov^iiV ,ov\i.^6^7tovSii'm oi 
fntvTeit eicoixat niJ/du o" «as'' ,ty uvx- 

fA.OV ir^l^^r flXVTlV0lJtliv6>V cflc* KM r>7f 

n^ oizp^^ii^nov lavcijvScn, ku'«;LU!v iT.Sxv- 
jij^txct)Vt^i^J\&cf-\-7u ^c^ fiiyciKa 
vxvAujijutt{g.6Aj<f^vr,Vj ^xstovAioiJti/oiV 
iff&^xyi^ rtvot tUai voluv x/C ■Bs^Knpii 
tmvftATW. KgiflA/i/bvjof .7^« odrAixAi 

t77WV«£i?yAt ffUVtCWjltJ eK7^/i3M ry^« X* . 

ii'tij^t xrt)Vi{^dS(iAei& it7n r u' fxiyd- 
hott uvAcwott xcp^ovn^^t cOaK<i,u£*'coF 
«i'^si.AciJ(i olmris vacTiAsi JuvdVvov 10 

Kr<|r ihutwTtt n^6SijMv a Jlcojeui^ri^H 

A ;^f ft/Tav Kgifi^i/laf 'mi^otfxJx iin T 
cv /tti>«'Au juv</lca>63 Kg/fl^il/JbVTwv icoci 
^xswv&jOfjiSJciV ifnnpov . ydpnvcfTUi 
vouiv «A<Sv sr^of &J<Jav7Bff tW ourAtout 
i7rzivxCiivcuavtiSnv^iKTii^ourv\)CiA • 
o9o* K^ « Tnipoifjux • p.hoiv Si(pc^ro(f 
cflc* ^Aflavcv'^'" j&if. Hj iri^x-T^Oi^X' 
clhxatv letcf tTn' 7^r «>«» £C6ht ixt • 

KA«f ly Joi^mtcui '^xCouv^v \'7n rois u.01 
T6>viicmm ipvTiov (pihOiCf '^'ii&tu </l« . 

«MiiJicvijV ftif*(piaS^KJii?\!eu.iln Ttjov 
^ T 6/'flV ^Ai/7iA(iJv,:y «6f ceftcWTMV. 

xAtihiajj.arov ^tcv ,o\ fJiSi iin itov jhxj^ 
V i% pji(f> ')^6>fjlZi6>V t <A;'/<W70,oI<J)i ,i7n 

T xrrx.Acwna^CiS Cicuutuv ,ficv iot''<|^ 
yaajucicv ir^cojc^p^.v 'iToifuv- Kj«'A(f 
hiaiucjvct fiicc/ 'iivi 'VcixcfSovicii rcof 
iTnr» J\&ci>i CV7WV . «'Mi»<ri iioi^otfjUx 
(pyirnv .cv(i«ucoii6cu,\'otia Si.ltffju^n 
crkeiv tIw tS €/2S/x17Dcj&cAi5v xyfU, Vj 
xti^v6(^(fh\jd tr^cn^cv cvjoc,'?^/ v iTn- 
/a(Aft«*7Wf ^f , iaa«czrrtC/iK'7MP}^»i 
a^-cflciVct^p^Jrf ^'fz^cv i-ir,fJ.i\e,eUf^i 
6iiveu ^vxAtthiaficvcV jlicV 
xAt^Si^ocrCjViTu aoiyfcf. TTWTHt fn- 
HvviTOU ijiSJetjiic/Joct VMi awcp^civ \C< « At 
//f •Aiycvm Si. 'dn di T^ufot o'i i7n^«<J)u 
eifli -nahifuv k'a^v «n-f cf v.^0Tiovic^rw.(t 
vjxl 'iTa f/i-\oc« eit AxKiccfbufuvx avfcfix- 

^oL&AcflC*Ot 01 SixTnuejLVCUTi OUJTPlf 

'cnJ^Luoxfuv ftSi 01/ (fiJcovat ^Si(5)o- 
auov^ovt oLuvtCt u^irifjt^^ovatv ai»- 
<^i-\ocMTit D 01 AcKf o! fJix^yHS "^^cfjiSt^yii 
ciiutiaa.v^H§OTiovicKTDc(r.Tuv <hcau.i 
p6>v avMxCcfjiSlic^v tIiv j tiuhv inf eco 
rofoimv (pHfHi nt Hit/xo* Wf ■^uxdhci 
fjbovx /xviS^vct x(;U.'^'jiJLcJ/ov oitaATi. fiJ^ 
SirocZrtc iA6cvKf nnt iimt^ihocji rn 
cujrn 'nfti^ct ■yi.')^v'icQvu tW fid^^.v , l^ 
'TiwviuMViimif)! ouv rzlTiDt^ai 'r ipii- 
/U()f« rft Aficy^iv i;7raf^v«Ai(6it, i^^Ol 
fJUXti^tJlTVa 5o TOV 7nx'vi/(jfAofl<iv.OTc'- 

r^« /'« S1 QOTIDO' jcJ (p Titi filOC^.V CJVtU.ll' 

cocv o'i Acu^oi . 
KM^i^ipxr^ cu^^cii^ udir<)i?\*i6ixut 
Ao(zoV'uB] 7u 7n)7W/uu ^ tzj atc^yfqt •yiiof upcmvixiriug ,tU)d*iimoicvTZCV \o AA/?o{ibi/cf • aS^TWKgtKHcOcu^HTaAeu 

K§oiv,(w^fiifov7{w vlMiV^wvimv.oi Tm^avijJiioivitou.y^viipanrS^djef ')^i')^- 

^KKidhLLfuv loi (Wf^/Ax^uuiii Aflxpfl/?, (aSmciv 01 joip «TOf QxAouov^ iodriovnf 

fi^iTnsivcvrSi^ "fi fiiiw3ivetvou o* i{9i.nevp^vfAlUoi,^i^iAiycvvjxMc>r. 

cayfauf ,vi^ov iA^vTif Tivi{ iCiCcU \?\ii i/jovof ■iiri^T' iK<pou)Aori^cL& (hui 

Cicroiv 8 m- ? i;:^v to' H9i7a 0* ^'At/Mf, 'raf i^%f;iS*(i>v ^' ^iAiiova ft f itD «TiBt 

Cif oiutftiiHJivtmv- tiouolM-CiCf- poifuccA-rmd)! 2i(i(^yodcvo'teu/oiGo(Aoi 

AAndis^oc 'f iTn (myfct. Cidi dAnScJv voiefc^vct'^i^cfdtot^vs(^ev6(/^i6ei(n'T^ 

fJli,ov •msivofjJliov j ca.yfKyif' iptnf tiii/injoi ngtf ttoT? ij^ijOTtrTB. 

THi AonqlSii fA.ifxvnmtu THfmipotfA AAfnQio(,xfia/{,iuAci«AmieJiOtAci 

fiS^auc/^of c/V oiio('n3i.ijA*if Aonpovi A' Tit/flai fngtA^fr» Aificg n9(,T^'Aa€t gpTj 

<p«Cin r^ iTa^i(pvejLiSi '^Aifjiov i^v9«f 701;? oiJifKjMxf ^iy oi -Tnv^Tif to T « Aai' 

<ffg>cV <^ ^Uff10p(«'f Ot/f KpOTOV/KTOf , 7Bi)K kAA/^OC cfiyi^mL^OV djp n(W iKft- 

oiirHinsu^nififjitc^oLtyiVi AoiKiJbiifjuovi vov t^^TH-^n^Kxii •fvfrnivnpxiiAnii 

Xf ■'T ^ <rfoc2^v ldi> xui)f:tv (PncniVTicv , eixf 'K9''^2Ji' Tn^tTOVt J^rP efo/ioriy io' 

JidiveuHoLdTtiict^cfloffHi^ovi- tduo* 'r|LQ'G'i 77 5J)/aKr oc^poiToJlfl T^K9''''« 

Actipxi oic^viaa/jiiiit &' taf oo^oAwjTt/v ■#> » <iM7raA/ta)i' iwAifjUi 'p/ofjJlivii- 

invcujvocm^^fii^cu., v^S^yi^vcu TJio ^Mk [\A&jkuvJIMoc)0 A&JKuvcicvof 

cdi^CiV iWn-zsKeiy aujTOtt viKiKniv-mv (fi^eiAiyC) pi^i'ss\ ^ xavf*0Ci>t\ 7>i( 

Ji ol6 liov ocu^fAi^o v,v)i^ <pvifnvi(T c^laf i^yon r>vi Aoroiti tnx.^iyojjlivcsv AS6- 

^Aflami? eJf azjzi^THv ,Zi fS nr^Sihv i kuv yi^ ■ni yiapa? fiiAiviiaiiii ei9 

■TnsTiSiiviu i-TT^ SiS(i^i9n(KAn8fi , iinAi <popfjicv ift^xAdv ,ivJ)fjut,c^oiitivo(li.. 

^etv 'mi KAvi^istivii fA^^iiinsivofj^oti v.^6xi'gv fii 0c^fjuoii ifi^xAciV^cief 

J^.xAndi.si^K^TrSvi-m (myfcfi-m 'tF ii^TJiptiejitZvoAirov etiir^oty^wofjSUot, 

'noLvv c^AftSivoVTuv AiyiTou 'p^-riw TiAofiKijU/^i.T cA^cMTTKravTDf ,«< 75. 

•ZJjf^ TtiiViKtii^pifJiiiv ouj^fiipov KSjp A&vcu^o\iiiyimuQ>i7^jjS.ijOt,ifio(^vo'Tl 

iTV.AicLtfiAtetveigTtwaxJvi^THV oflo# /uiA/ jTii ^ ly KTTHyi/XflMf^oouJ-f^&f «7i- 

l^ ftf Titii 'npotfjdoui ^ajnyiiivcu ff Ao'- AoitHTO» • Kou «Mcitf. 

^fivn T«Ati^V6iV irgocyfji.ocncv . AMot.f»SjfO'^KuvAi'ii,xMoiJioT}\Sf'- 

JLAidlj^TsfKyi^tAg voajj oli^.i-m Tfj^r^ Kuvet ova (pi^et .i^mW x(Wf*(pciViSi liit 

^flWfl? yvCKTiviA^vmv.oLuTH ini^x- AoyoxCiTols 'iJ^ioKi^mii^v^i^iJiSiciv- 

•ZTKviatov Tt AtTij 7Sj,f ip(§ot' S^-K i/(f7ncf ^TPi fniAi T cy\ (po^lc!)aa.f i^x-mi-Thaw. 

t^6>-«A/<^ /V&f <f D07 Tovf xAiaUofni TOVi 'n. ACiV djef ^ovAofjKjj cf^i^n^ 77 kT^ 

vxfcv S A/^Ka /p(6i/?/at7tjt«e/^tr»,icaji l^CdTHi&i ,v.^tixi ^'m.v Jo ovoicAii&ti- 

TsrKn^eiiv^TpaMo^-ma.tivo^taai^pii^v^ r" eoci 'v^occmxi cr fiiAndii^peui^ciadv. 

y(i.^mv iiKii.Ti TvioSn§^r i^^^ivav '■iTffiip aMx li xtvftinti ocilo^iiS^Tii JoTroa.^ 

fiifivii^ J['oL(j'^ aocpcicAiii ly xMC)ff • isiiajx.vv>.}i Tnx.^otfjiix^ T Jixdvfxicui 

J^ Atd^^TffKfi^yeii vocw o'taet uSi fvm fJHiSiv "^vdiov 'rn^di-fieiv J\{wxfjJLic>v 

Tjvoi 'mQjiSoiaiCii aa^^oviSivr ,iCj 'mpo ^ Mnv ofJoujD ^xj^v ili. io' Twt oxto tp^^j 

ott.ifnKuTi^CiV 'p/ofjJUciV xAi^ycL^ eUTOujur^^^Trci^x tuv clotuv dhve.^S- 

Tii^xAovmi T i-^^Qvcsv x(PvAo(kt\ fjS*av ei^fnouiiTivt.^otfjxx.iim ^x^ 

TtHiy^c^^n^^TtftciAxa^t^-srAn^eiijv^jp votiit^ciVTfn^^v o'iai'oi v^^xp^visus 

<mo^7n'a,ii<.7B7i iipuAK-ffiTD.iTn' fvr tngtAsiv v>vi fMi&c^ 'fiv Hgt^^mv c^gispv 

jy a',7recfl&i' A'7i njTOof ifi/aj.ty s',(Pfi'/ ervMicrivmi •rr^ci Tdivuv c^ 7Wf avA 

uiiifsrKn^&iXfieiVCiVvotfotdoi (ppv- ^yiii H d)t TnzrKn^cj^LiS^ui "mpiancTpuZ 

}tf IITK WAlfJUi T7f OUJTOif^HjVOfil- TV.tf ti 77»^ ^C* &V 7? ojJjU/ pXJ^VOt »? *4 ei mi^ovnt ?Mycv trUbTrjToyKff- «A- 

tUTtiujuTicvn ,ii -mn^ot T cLoTK^Jhc.v^ 
^OjAi/oy ^KjiTi^ot ■Trot^oi/M«,iiP^it o^v 
ct.cuh' m\i (Pi/r^^cit fjdi 77 ly xtic{&(r i- 
s9-/o'i' 7r<j»,<'7if v J)i J&iATJOV ^^flVTM»- 
AMhv f*l^ '^tivrAoVftcAi ^HA^iireiifiii^^ 
Tuv ■nvouoTOJv , v^ovSiv Tsiiioveciviv 

<nnP c* iTJaUTAicf.vJh^ , ly •sjAtoveif 

^iH, /uocTNV 'mvetvot voujTouiftinjavffiv- 

it Moi v^vucv ,S Moi c!>veu'r> .u^' TWt ttP* 

tATTJi^Ta T«Mi)» kAufCKO/U^tOTCfT- 

A Mai uja^tvmv ,« Moj (/\'«/xo'(TOV7ritt> «5 

T xMcJilKitQ-IOVTUiV 

A Moiffi ;w^ rA(i»Tf(ic ,«M(HOT 3 yoiu(pioi • TTCt 
f (3(T0i' «I loE* AaAo/, o"( J^ «J^d^cpocyci 

AMotir>(foijtioTm'ytTNtiTn' Tto^ffuv- 
6p6> 'Wv 'cou <j76>7mA(o» yiifi (io'i iuei 
ck. jbovASU-wu.cLbi ■jouraj» luxl 2>'«f Jo 
tpctov in uiftMTiv Tou (HKm tuxi. TCtf fJo" 

-p i2U7( \CUCV OLUTXiV H^Ta^OUTTX.i ffHV' 

B^ebTwiletv xfi tuxlolMect- 
AMof own)? ()f«)<Aii(7', tvn tuvi<^^^"' 
AMifovr>{ ii^xiiAtiofu^GiqtTi tr^KT- 

TDVTUm ■TTZH^OtlUUCxkt udl^^JBiM- 

^cM 2>' 'nfi>iov ti 7ZJ 7WV idbdoiv c/JzkIi/ 
A<i>v MfoiKAa , ^ 7IJ TWf «AK/U«'vMf , ^ 
•jouc TrvLAiuoTi^o\i!.a)ui.Mc>f- 
J^ Mocr iir>( li^xxAi^cr iTTi n^SlcfTTJripxl 
niiVTUv ■evTOi i\ xTm.vTTx.tTD\ji; xdAact 

picfi^^^TfnpOt^XTa- U^ IPVTUt Kodsi 
Cui^H(TV^OUIV0{- 

AM(;$Si'i3f,x'Mn fiioulot. Tra^oifiixiTjii 
T a'v «/uavo»o(£t'oV(Ut7a^o(M(ivT- 

■f^Mo }^x.u^,xMo icOf(^vw(pfli(fO u^' 
T 7010" npetiiomv ie^^o'vT , wrxd^ T 
«Mns 01/ <n/ft(l)ovoMiTWv.Kod xMitCi^ 

v.Mo fAoo)/ o('Md K9f(iJ''i» (pfliffw ••vrj^oi- 
jLuoc < 7n' T of Mo' Ao(? a (n/Mc|>(i>vo(«iT • 

AMo yivocf KUTmt tvn T TmpxS^ovtf 
TTipx^itKcuvs^ctuur- 0X0} rfifp«(tA'a; 
f 7n' Tvi{yii^vov€tov{ j&ar <^' Aijbn-n tpe 
Pau(i)d'Jivou isu joii' Sf 07RX:'A(j) 3^i)(Jrt'* 

/uJS* V,(Sl'U(fli7H AtOVTH ^ ('»J(f Jli 707f 

T^ <foLpi^K{ 'ifieiaiKu^mt ■) S 0°/^ on «i AMo7^^()yt^i)7riAcii»/<{fi», xMoTi^ii^^- 

LLdi TtOV TTcA ^Hfii^CUuTWt ^ xMoTi, -j 

(h/aTifii^cujijTzov wuxMds • 

AMot^, |ai»JijD TiiAa (»j««'^u , xMo-n fiii- 
TH^ Luh' txjov Tm-k. fiSCii c/Vf •nfK^ouT, 
TnTkSiSott^ofycauTwv- 

erM(W7?,Tn(Jt73 e7r«/xvp«vfltof •tTn T 
Titk^iATsidhL ■yk.v fi.iv TW. ^oo\ oi vouT 
TJ TpMa^iuf Dn)i/juS*0( xnLv^eui QxM^v^ 
ft -rr^ L(jT)f|Lt<fia^,e(f 'Jazy/aw 'i-sirK^a 

AM'oi/jXv^ei TTOi ^xW ^caixiv Ok feovA&J 
av o"Zt /uo' '^^oi oujviOfto 'i^yci{Cx 
A(5l/i^. «Mcc-Tr^ T-Tf^^of^otT, Tra- 
po'(JDv ty o( 7W (tfe(« 'm^oooiinvTiS fTT^a 
n^ iOt,M(t^i»(jrit< ^ovA&JcvTVU 

AMiii ijg. •itui <j/ S 5p(/l(' TTjoof tW Av^eut 

«fJIOcpTieU/-Tm^0ttiix'iTll TvTn^xf^ 

tdii o(S)\Acvt TifnCiQ/ieui.ii i^oif oiurp\ 
IT^OpxMoVTOU n^Thyo^x^oi- 
AMiOv AxyovoiTntdly a/o^yfotftftXTl- 
xejLgo0ee*^,{,eci'jUj\in^lob'. oi /taflif- 

VtUOi \^TVi i^^XfiftX f K A(i^S'/7D CCfp T A' 

t[gi.0v/\. oiovn '7r:^C)Tti 2> xetyc tniftfioii 
li AvTi^xi jbfti-)(^i T K ikn^tioCertov 
0vAc>v ,iS^t\^ i-ytvovfi Jin^fpou^o^ Ax- 

5(«V -iiOt^TTlpCiTTXT iJ\in0.^i,Kodo\ xMol 

c/buiioa^TTx^oittj av Axyovaa, ^nmi^ 
ovk iAinff.l6ly,o(M'iTn>6iy. 
.f>M'ovHi^avi\s0ocvw (fnyfjixTtc^iTn 
TUt eumvvTUv ,Aenm ^ ■f» ^ocpftxnav, 
A-Ta A cv 'tldet o flt^ot tzov JoTiiK. i's7 77f 
(Jr TU (fbe.icTvAieiiiTUO(S)i o epoc/pfjixns* 
TT^cs d^iiffix avns^xA/^Js i^srei «oJflotoi Ae 
r«v o'( Tii Tn ^jixTfTx TTzoAa^JTtt , o77 ■y^n 
<jj/xol)'a ToA 'TTgJof >>'(/t (i'M^ • ecAi/n7» 
etov7MVtA(At)77/et&V(/leiKH/c7]Vfla)oS icj 
jl^xauxAii otTro^^i^Trfiiisv (fbcnTvAiov , 2ii 
H^Aiai 0oui,fixUTHV- 0nmv jjt ,af «* 1'* 
P(ii(r 0cififtxKL-rHV c/JkktvA/o» , xM'ou 
TT^ci cfiiyfxxT>v avKjacpoL¥Ttv ,c>{ TnxiT 
■^^ovov ovTzov , ic^iM flo&idi» , nr^osoca 

cfbClcTVAlOt TTlirC itlTOU 

Ji.M'ovKOUj3t{ciiAcnni^ ei{ TTOiyiv-iuxi 
«Tra/ofAoJTm/ af TJK^^ywv • ly <i:Mc>{. 

AM'ot/)l QUj^If Ot AOoTm/ TroCOK^f OC A6)(Jt 

Toa-AeiTra 7m ^ oojiv «Troi^ if)x0vnl/- If t6 ei^HTVu Si ii i^otfjucc udj tu» 7reK>f cv 
ovt^s^pouTnv iK<pAj[ivTUV , 
«MoTi jCxMoiov TiAidilv ^Kod ^§ec i^n 
Stu « 077 ir§omi<.ei in^c^v i^o/uLciouv 

iOUITTOUTDIS jCi o't{ cei^ VTWIf '^OtTt 

inf*iivc(po§c(ffSi^7WAvTWiIbsei§in • 
K MiiofKAeif.iTn tuv ftocTtiv mvoujur 
K Mcyff niKM'ffuis V(/b^ !B' 'T t^XTH i &v 

AoCDIf ^VOVVr- fiiTliviliTVU i) ,ct5ip tS>v 

C*"?'«f Jii{af.<rHQl.0tS irgos v</b^ AifDHr. 

K ^(i-m^ ov (/b^oJhKetTOU «'vri t^v fitj 

^tcJ[t(J(T (/iiJ^OtS xAl<rfiO(df6at H^KTtlOS 

lofMis liJMV iicf fiSJi,'<in^<;off ^K^Ci-m^ 
ev cfto^odbKitTtu- 
Khoimu^wnfof «A&Tnngt . i-miuv 
irgov imvov^nvs Tnnvov^yA/oiJli/Oov . 

K AtoTTlW^af <77g>Of l7tV« AiJJTnHgl ^ T 

€/«77« 9«!' tfxi^f ai/rryy 'ofioiasii kM\ 
K Acom^ r Siv iAoujvet 'm.T^O oi r^oi 

fUK ^T fiiin^rDLAocdVKTroGcuvlvr- 
»y kMtad Khdiiml SV ^oiiv iA.oc6veti-m 

T <VjlfieiloVeLO' t/b'Ai) VTmVLOJZlVTOOV 

ic Aaj777</ cfiKCpvyovim Tmyccf^ ocviief ovx 
KAcin.Tou.iTn Tuv 7rDViipii)fJ)K<pvy4v 
ruv Kod 'tS hot7rDV(pvhKT{ofiiic>v 

K hC^VHTPVaVol^KTSKfhv , i7s\ TUV oiSlVCf 
h.O(dVK^l'ot -TpcaDV OtifiTtD^OtitS^dlil 
lAiODy^OV OcilKSciVTiS,iH£fU^0VKA^^ 
«US Sv ta\y OlKATDLCf iAoCfi^K/VoV . KOU 
KACiVHTPS OfMlisS p30ipCoifiO{ , o'tl\S§OC 
Ki.SCUIC3^0C7W</hcKACiVKinJ[i(!)^VTD. 0- 
•9lV KOU KUf^X.H3S <pii<n , flf «/ ^-^yvlif 
ri ir^OSKAdj&iifD^KOJ^ivoS . flCA&KJT^V 

•ycHf i» vTpkACiV {c)Vt)JiJov . 
KAc>vSi(poqvs'o3i.v'iiAdavijl(iiCii. tTr^^ 
«ft» -nff cia (pKcnv ifiTW^os iTsj^a tU!) 
VKcujccACiV TSfAn^^ms KTWn^dAjJ)*- 
ovctTUV 3 T voLUTUJ t TrEfJtAflxcra i» flo« 

AotOTO. TCiyC 7t OCAdUfi^iTH^i^lCoU tiui 

K Aiivovnic/hc{ ^fiipcLcf K^yis ■i-Tn lciV K- 

TDLpKy^OV ^KOUCcJnTTH^iOCSUV • 

KAKV0vi(k{ tifii^ou^cu S\j(/i:iVcu.7d^r 
Ket-S/Jcv (^Kcpi^ovTOu . cnfjui}ti(ht{yy 
ov ■mnciiAonf wAngfc^uojv flWTKff.Rj yc^cL&Jib ODCfMCS iTffk^iuid Qji\o-^ - 
^Off,(^viK TDV Si iT^OLUTOUf fW^V , i- 
ynOKVc/feof W* TO/f TTIS^) V^fJWHfiKTUt 

Aiyet oi/TUff. ecAnvovicyf tS yiyoLVTnf 
^y^Ti^(ikS<mt,<poo^DitK-c(illSn-fn3zo 

VlfKAVXimH.TTUMviVH-BfJolfid^K^S^ifl. 
OiVTOU /^ M TV 7m1(0ff T\AAj7{li 

o^p 'igf.VKT^ouov ,'(iVkii Kn^cv TWf vrac A 

hlivilSi^^l,^eUfOLUTDLSeiff Tiw SccAKff- 

emv. Kf*(Jif.JiTH (t^oLUTDCf "^viddjefi - 
Zs>ii)(Ji,v ^«j oifp r Tmfof ,ocAi<.v6t^ {- 
KAtiiiKmv cUJitiivifuiijKodyoLAiivnvC 
%v(n>u tifci^ou dAnvot iSiff n^AivTOU- 

K A(tK's7(/bO' 0(i(^HK !o' TUV H^^Ti.QLKUV , 

Kod kAKii^Shs cdKZicKns ^iih tcov k6)/ 
tKTUV Kod ocTnszov Aiyi.Tvu jotp ^u-. 
^cf jKnKuJ^ng ,C3f jSi fiiMovTDs kJ\ftii 

WiateiV^ OUJTH fl Al7B VZff^ OLlJr ik 
VKTDVKod'vi^Kll.AilSOLU'dw fig.-M ^ffi 

€eice«k(piAoiJUoff, Kod odKycfirav olu - 

TLi/iKT^KdhV ,kTd(/bfii,V kJ^fUHTU ' 

kMoi Si XTUff i^mAli TnAicctKTiiini^ 
VK* dx ^ycLTi^dhf, Kod iV^^f <^ Tn Au 
iJ\ic>Kji.v cu>Tuaf,ov AKfiSkv<ifiii.(KA- 
nyiTif Sit^g^TDUpA/i^eteis f^ks it^csk- 
JlfiHW wt4ifli' fluii^. ly n^3ilcfeivof 

ivn ThSisidU/ OVltijbovAiTt KAftHVCf 
kligf5Cilill(fbWi^cUTDVf(iV(f> ibuutU, 
SiTWMliv <^KT£iCci 7m^KH^^(mff^ 
TiiV TWAlV , iTTU^TWA^OLOTDVf ^iTn^lLv 

Si'o(i'J\fiinDff i^v Ac)(xmvef vvktup 
(wnAiiip^ f*iv ^(^v^iiTr&AetSiKii^^ff 

KTWKTetVCUOLVT^V , TrV^fliVH Si'n KAnlt 

sif , 07J ftiMet K»tu^ei(Qcu KJ\fiinx){ Jt 
ciV7{wJ^iA,SDv(m'iocvTiii Tm^ii/b- 

kJiV.TDV oiiV Kjiflll IPV k ^H(nV 'c Kt[^ - 

<^{,iKeivnvSicniMKfLGoLiet. iAictv av 
ot ou6^6>7wi,ccgo^myi, H KAKHs^finav 
<m vTrS^KTTiicuKyv kj[fiir>v •TDiiTfi fiiv 
VI oiiKiyiviTD d>f fiv^t (Pnai • HJtTBt 
(DuvrKou^cv ri-fiv 'n^KKAiit ifKii/ eiftJV 

iKlcVOf TDTVOV TDLf (J)o fl!lJ\iil 'iTSOtVli . 
TDVTDV iKaut ■(If^AjOfXCJIOV U}iviffu.v kA 
f*flf>f,Kod6J\/^0fliV0V 77(f «AK»$1(/bf 
aVfiCpC^xil CliKKTHCKfiiVOff l>f«KA»f, *7 tTrnj^Toa tsJ it^sa, iioutLu $i««7« 
tu oLor Ji«(peflf ij , iMci m jlaK' A«V<'f * 
'ji otu-ii! t^x^ma. (flouiine\ ,tLu Si «A- 

iiciDvdcuKWi^^vemT' tUu kAkhs^v • 
T^Twv ^ou£*6)V b fiv^tff ouf^oldSn- 

Mf^M iTTi 'n\j'ruiv ei^tiTvUydi tbTj ocJ- 

^xafiOS^yiVvainrpc^nvoi »f 6»d!j' Z." ttbc 
f^cucv allo7S7hoiovT%.C i^avi^ow • 
il A^D ovK vlisocu-m S5 tdu «[>A^iti)uO' 

i IAxA6eidu& ni^djcf IfTm^oifjunawTH o 
fMixf^rm <ti'/ ovpettix ftptntu HcJf- 
T£03i.v i f e«ff <rt/« Tiicoufla tv Kft)'™ 
^[((/banriVTtvJiepit&ou Toif /«t A/ajj' 
C)( Traaoi v\ifi^Mi,xc>Joxsi'tcf. li k) '/JIh. 
ciVTOUfiSM ouo zivimiiJhc tjtcpov tej 
TWf if*«AieicL& tuyof yct'AxK.-n ocd^n- 
tAr Sio ^<^^-t(w fA^cdyi. ligf.TH s{sji<n.v . 
e6cv<t('/oi)f«*i'«At>t7oa dxTi^cv Si 
7WV 'muTh{ lapxTuv ivu! vvf*0(U{Ai 
<fbin A</bKcocr oco^Si ^ej^v 'iv o Ti^ eU 
vifiKpoudiAcxnv ^ecuTtsuci ocix^Avt,H 
tovr^vii^ovxyi.ACiOi Ax^otv 'n§XK.Aii 
dkVJyiav eu^Tihvlov TnejLxfeci/T} flatTt - 
fovmjKJc.^i.iUiV ounnu^o^n. 'zd^vv 
yi.ijuvTiiytfuieuiei^d.&ir^ct xMii?^\iS 
t/uat^vTo -HfwTna ocuJ n ■mn^oifjux nj 
"mv o(0ilvOi( 7J(n 7nXPi^/jluo>v 7U.( f 
TffAvT&j x<po§ux( i-jreiicodo ■f>ioi§x( 
nii xiAxK^Hdb&iy^v ^TWiv ,'c i ^ovAiTt 
tt03d'C>( iAoifiCeucM tuxixMa^ • 
ft/u«AJft'«f )a'f »? i W TOV «(prSov&tf.iy 
A)c/ba^'v6>f ?;(SjV7wv,iy ^^voyvTwv, 
K/xi Aj-rrfxnuuTav . c^S"ivxfU)i ^\off 
ilhv xfixAddoLo' Kk^dLtf alycff 'cTt 7W 
Jq(Pu ou>t xfLxAieiof. t,A^ l/l «tinjf Jt 
0ovuHou}2iv ^ffxfi^^ HAOduef tuyc( <ff 
tv i-iri^Av^cM acin^ '7TDLV /c ed li-nm- 
li»,icouxM6i(Aiyi.'TOU7{(u('iotv ■n.Hi 
eavTAix, A/bnkvoA.-ni xfixASdqc. Ji 
(petv . iiSifi^ ^?^vim. ydAx , euyi l-Tri- 
CaAa» aJiV^o^v ouyt:>)^( iKAii^ . o le/vt/l/ ^(^Ji-rlwfjJli' wiyd. H^Tfid^Dm.f 
av'S)ovpeua,'f>Sii'n.povTO>v KJi^xnov 
ocoTHCf x^iAOiV ,1^ xfxxAieiciiK(/bi(Jif 
'inx.^xcmAjoi:tm& ocuT^ yi.v(iQtu Trviv^o 

•5715») (tt TWffK if^VV )Ctf«7Cf C.5tV r^ 

^(fbdfuvx( (pxaiv «/u«A9eioto' HA^cuf 
ij(pj 'c Tia.AeU<px-W( 'Z^^ xfixAdfi - 

{10" (pHait ,'(!tJ 'n^XKAilff XTTDdil/iuijV Hgt 

TKfi>oi6tiieuf /x^ 'loAxov W ofc^AiJ^t- 
Jhv,n^TVcAvet<^ di<Ziyieu( cJ! Iivi rra.v- 
i})i-)(p,<u/ 4 ^v Tl( yvvn H9iAX|a£*'o«(tt«\ 
teix6>^oilx,Koui{af.Aii'oSii^XKAli('iJ^~ 
fiSUo( ocu-rii^TsKHovx y^cvoj l^cA/il^ir>. 
1 cAxo( ^ Cxf(c>( c>^o>v ,iTUVoei7{w{ft 
TmAtiV THffifixAieidxf ai Kji^xTl «« - 
fiSJnv ouiAiSvu ^(/liiff iff7T0Aii( Hti a 
3\.A(jic>VHV, tod 7U Hf«KAa t AtfO» 
eut) 01 auuiK^fJUii ii^XKAhff a' Ki^cuf 
ic^TiK X fA.xAieMjci ,'J^ ov CiV^-xri 'dax 
CiiAono {'K'ounu- cflc* 'ofiv^^ofm^ot- 

«♦t^OtO^S . KOCl xM6>( • 
X HXAieidJl/ KApdU/ i-m'^ X0flCVO>ff i,c>]> 
7WV tOU &J^V0VVTtOV tUxl &JTTfXnUXiT 

ali"ivxfJU>i^io( ifflv xfixAieixg icL^dJit 
euye( xfixABeix ydf k' J^o^of 'Hth- 

0( TTVi^X 'TO /un fiixAXOSi(QoU • 
K floUK tUu xlviCSIWI fiiTliA3i.V • ITP tZv 

tTny^cv/flif ^OTWcJtm j^&juSi-^&v. i<^pei 

J\ilS^fJU(.'oTTXfieUX ju£* it (fhflhTHp TTBC 
f « Jflf^tfV/o/f «^rj^rOTf >OflJl/t TOa , «^KOTOt 
SinKS^II-^S^^yClWTH^^K^O^idbO''^ TIOL- 

^oifxxx "T^oiipjfli) • 7s%ovTuvoff yii' "Trip - 
<n.(povnv ou^7roiaicvy>{ , li d^fiiTHpecicc 
TrdauvT^wyHV -TrS^tiieiTtuiTHV ^iiTPit- 

OTC- 
K ftX^K-IPV ^OCM'iAKei.iThTC>V ec}Ti<;fo 

0C)V .iLod duh/vxTUV i',07av TDMca-ffo» 
v^jpni^^cvoaxyiiTOU.KoeixMcjf • 
X. flX^XTOI ^OCUjiK^i^iiTnTO^V Tftvae* 
TIXTbV Sl.OVTlOV "(SilOVVTWV ILOU V^Tti^Tt 
ioVTUV T&J fl<i^Ct6>V 70 t'A«7fflV,iy 7w'- 

//Kt*«7t7riv7a». 
ff ftx^iouK ^HfiKTVL iTn T^» fnyccAcif 

Aomv 
KftKAiJbv,\^ Axft^xMi , TTvl^oifuec i -tiI 

Tdiv «^A^^^ffitll ,IU)U KTnSUV • »9 jo 7X0.(01(^1« u3i -mv «AAa fi£* tu -niuxj - 

7li)V ,<KMX;)m\l tUTDVf^Cjyi^V «T^ 
lOVftiMdil 

Afiocbisi^^o* Tnvffi-m^Kodtm.tfi^cvTrot, 

^x -Hw Tm^oifAJ.aui- 
j^fixdHcf oux^vQ^dhc ■mejiSi/dvoff, TnSat 

TO^THV iAeiu.vu iin TU>r it^iiiuv tu- 

X!i 73»« ,foV OVU. Hfftt V X^lOf 
AftXA^t-Ol^^fTP&^^l^ im^OtfJUX CUJIVUtt 

«ttxAeUi udi ■mv Tmv6>M6^icijiJ)x- 
<pdapO(di/C>v o'ioV(ia.u7>i< ^x&^otct. 

A ^ Cgpf olfii^niv udi 'Ttov TOp(^<s>{ , Kui 
c/ifijff aivofjiSjfCti h « Mt f 

Afii^TTDCf «'/u'^'f raV ?'7ri TOV TO j^&f «- 

yvofjJUcit {(pZv Kou •f xcpvcuj' (( •m^ 

»p ><)' l'p(^ J(^6V TDUTO « (M« TO fl //** ''''' 

f of t'AjX7na Kou S' flK^Tfor Acjoj k^ &' 
tx-T^ov it ^ovTHi ^ti-nv Si^ ng.T&pyi 
idvu-ciii'^^ Y^> <f)x0opc3V eiwvtiiv 
t^o^«^(fju£*'(i)r,jtt<« »'> (> i^m.yiyfxTiTi 
f}OVTh i • IsvTtv <^ a' Hf oivof \u>u c<pix\ 
/juii fuvotitpouvcWyTDL^^^nnx. tJOka 
iiar' c'ffli/fKft/7jTi<&Du O^'}/»»* «i^otc 
t^m) T^viovetwvx (nwT^fiov «ffi» ^d>- 
^«(pa«9Bu irn^Oifjux iyiviiti- 

>. fiviAiviltlU ^KOU7LiVlilU.V n yoc^i •tTn' 
«r K^e<-^'''<"'7JV^^(^;^77(.5t'v7^f 

•^x')Q,t-fAxn' ^girf (vnAOffla^cvV . 
A/<a/p7&)Voi/xc/v'isi J>''f c+^roAt/uu im, 

fctnvoij^xTm^xfoi/pTeivJlet^ ovxcti 

(JfiiiA, «'M« )Uju vj xfAoti . 
Kfi^^o ntuviTCsu udf T tnwi^v fjSLi 

77 ir^xT^cvrOiV fAcuvioS^ j 'nio x aiw ( 

l>ii(S)i\<jic(ZTU}V.'^hcjUxi\d)i.3\.vr>(r av 

fiOt/piTVUXTTOAfitdvWTmVmi , CTOV 

titv fbpo-fv iti^cvfA.viaaaw -1 ffiov 71575, 
Kfi^e^-f ODtfci otHJi-Tnv 'rrfcitpvyivTX 

gHKCodiOV IUlUiU.eidiV «7WCZUIX.e3iVTX 
flTO 'TtfOi (^ Td<P0\£ TZUV T «ftcu7!70U 

our '^vtiTa^CiV ngiTO^urevTO ,iy azu- 
6wTO Kaei 'fil y^n<Tf.iov fjLi/Kcd-eti i^x^yj 
^avcfAlUci tIuu ova^»» ocuq' i/Tnj^cJfiffft 

TBf avfixx^i&i cA)/«# /U«V /oLO^ 7C/f TTD - 

hinvui Tm^xe^v o\Si fiir oAlycv Tm- 

T6iAlfl&l « (/)tCp flocf « 0»V KdU «M&C • XfivpjiffJiidmou- iTn 7? (^iv^pevo', 6i6/ 
pci (i v-!^ au^otpvTvov Tn^ipfl«f fJf JVA 

j^«'<jttVTCf «WAflflM' avfboifivnov "od.' 
^iuri-n^oroi/idpciTnvcSSiiiv 'rr^oTiftn 
araoiv 3ixaiic/JLic{<j)iiv?^v 'rnpci 'n^a jjlol 
S^yovidi/ov , \uxi 'n^oicpvycvm S /i/j« , 
«jfiiidTnAvo/xSifcv, vs^QvSieii i»Ta{i 
ftxsTysiwTPi Tmjcff fjbviifiKn^Tx, (pv- 
ycVTTX. d^^vBnveu , awjeti 2>" T^yio* , 
i^ou^yvpiadijiii/oi tjx icfixoiTmpai/ eii 
tnAcmvvnatit ^'cy oiuj ?^yijfucfi TTiTw lif 
K4 V « («ugif • r T a f /u«c ( «* fft/Go4p bTo* 
fniTi^Pl^i-^ott ofix.o^ , ru y^cncfi iffg. -Ttu/ 
ir^ofnoinrDV ftxiieuiidocu/uotodn . 

Afxftik '7n6'ti ft6b ■A«KM)tiKi VI im^oifju» 
01 (t-ffftcr^Si/Ttfaicv hxnjiifbdfjicyt^- 
f ^'oTtc.TTji/r» i-m.\iyov x fJL{j.&s ■<S'^"^- 
fn6k a*77 TV lifteio "Tivriiifiiv . 

A/uiA«i/f rzu»/«t7n 7W» tx/jifTyfj Jtaapi - 
tvfjjcomof.^jjSUo>v- i'57 Ak^ ;^eAfi» 

^I^VH0Cfti\tlO (Ti)» IX Hff.A0Vfdl/CV^ 

Jift<iiiova>v oiovC)VTU-}pv !j5 tw» tx ng^x/yr 

A/uooaif i'fliKiv i»7/oc'y« ^' TM» ^ /7^ 
ixMniximAeidxfau^oijSitCit . 

^ fj^vai-ri^oi \et^*t6q',6)t -^ rict «/juv 
owv^HjxiocTwuJ^Sj nt.v.Aeiji>yi6^ioi jotp 
«'flifLf TlSjxnitiv 'ilhfi sm fiiAiSi ixTi^tiii^ 
nn Zfi^fixrttt c^iotcu/ A«/<j2>«>o» , At- 
ntTouJi «/uoi/otjtoto/hPom.- iimj^ 
Tmqoijui>\<i 7S' 0§<pi6>s iyivii» i«~ 
txrui , 

iLfijXQV fiijevi .^ 7avix(Pi/vx7Ut,KMiitt 
(^nrat. 

> ftfjcxTDc ^»it(Jo' «711 T&* aKoAiai «^ 
,So7n)icac;)p Tc*n3ioi63 TrHAovmCiTioi , 
0( 0va;ntiTiyvHx[j.jiixTrx. t^tito» (/b - 
HSVi^({hwi<r auuoi-TffoVTii. 

A/<i/si7rii'^» At'5^7Ba t7n' tzu» x-m^si 
Kouoii&jT^oiMx-mjJi^tu Tnvovncv 01 
cvetfin SifA.vatLvTcovrisoujTiiyti.Tvu , 
Koei -fi i^xftv^iiauj. . 

KftQiyc/joofjdtxji «Taff 7<m) Tn/u-^B» «rx<nv, 

«D' 7T)/f £!ft<ft01V C^H OCmi/lgA^JJ pCtTOtt 

TW. Jiitjf cL*' (xi <ntt;«-^«'/^<tt THtt fuuto ?» ?^ flM Jiyofni ,Vj (Z&pec ■mfiTwvmv ot ir^o 

ly flW7n«f TH (ftw^Tlf ^ lPUx!cf*X TlSO • 

imv fi^Oi OtUTHCt TjiltJ^m ,K7W8/H.i- 
VOt- i iTTI^' ilfA^VTWThejiCV^KMxyi,- 

yof A«'^07DJ tKTjava.'? /<tfaf tA/v«/«t- 

vov ■'o^ibflM' "j(«r- 
A^(ajt.6«Ai}f i"f 6)f i(ii V c/J JjttTv -0 ov ifi0o 

Til>oi(x 6y Mi>v ,ii (^AOif ,ii yovSijai , icai 

f^tiihvot <^§0cuii(jju(vo( 
j^VKy*.^cvov(^)^fAXoVi TnH^oifjdx uuj' 

TOVo;\^i»f<i)V- 
AV()('}^f (-V vxveiv isiv eudcyv^of tPii/M( 

«T^IH^i ,(^SX (Pj/awA( Cpv^f^V ^VlTOU , 

ei/TU t{ff.A.iiiJMCV cuoly/^c( . el^nTVU ■gv 
y -^oiijux^yvTiOSiv,^ toov vx-iovvmv 

•nVttilTI H9llc63^0a»7WV.73V4f J^AiraU- 

a\v , 7J a^6pc>^(r i^iif j/t ravov , cff 77f 

rjS\so'l;iii( TUV^eiTDVOVttTZCV OUiTuinSx 
t^C>Vccii(^irlliV,iTTt^<fh2i II^UiOV cwt 

Cpd^atui-TnytcipiKmv fi'fJwnTtu Ttw 
Tii( oLfiii^cpoUiii cv Av(n<^xTH • 
XvocncHovH 3ioi fioc^VTVU ■cfjuiiov 'm , 
eu fxli iitL^Hy^ix, Ta-d^x^ ^yiTio^ 

"TTH^l/fvqt.OTJ JlftTDTf TW^aoiV Ot^K« 

cSai itoci«M60'' 
A»a'ot!<ei/j^flto< fid^vTVU , i7n Tzavy^ 
euxnm^ 77 TnTp/DJcoTrov , tcp^iv iojm </> 

<A(|mj «*«fVxDO' Ot) J^V cft/VlX7M7lf ov • 
AVcU^VTef K^ J!(A(poi5f eci'S^c>7W( ct^ 
TICV d-m^vB^IXWTtCV , Vjf^nJ^fMCtVfH- 
TO/2)0A()V Tt^ IT^CaWTTdV "TTVIOVfjJliCiV 

Atc^xTTDi^tDiiy d^i^ ,cu}j' 7WV iAidio>v 
'!fff^.XTWV0nmv."'ye)V'Tix( euo^xisx/h) 
</lHf tl^j Tnir^l^^ffy/^i^ctffjUTpot^i/ffj 
K( eu(/^x7ir>c/ljd)ijiycc M Ttavoc/iro^x 

TTOc/bv ij\i(M>( KaV§xJ,i!l> XTTlA&jdipO- 

•3(vTi.( H Axosdv xStivmv 01 dhv?^i,Kixl 
^v tocLtvc ot(toi/'a» TToMiiV <nw{Aiyjui 
VCiV auSdjoOiV , ovSi 7K TTWflD ItgtT^STX A - 
fji^o>i ^xM^iTl-riw ccic/joXTTOc/^iiihiJi')^ 
tpxmv iTnJ^eiHtviAiOiV 
AVe^i Av^u iTigxyfji.xrovK^v, xMo A l^iABav iir^ixv-cuh twv [\^v^ ieui- \ 
Toio iTT\cuyu)fdeCiVTm^ conv ii^om( ^ 

AifUCViOUJTViTTlCZija.CTxy kV^CV- 

.^vo/^icciTVcyA^yccAi^eii.uSi Tiov otc/V- 

VOCTUV- 

xviccni TU^Tn>iVTVcAiTTSi^yi,^TnH(oi' 
fjdx ubi Tav ov^jjc^ n^f/xr^v ocin - 

fdiO>ViKf*iT!X<PC^X(TtOV^CO>V,iTT& - 

c/hcv yctJfixtf^vioim 7? C^yv ,ei(!>6xmv 

Oiyii^^Td) TU(h/VXTU)Ti^(JI iTTmdivcU 

<i>v lyYV ,iioej. TTxarkSCn- 
Avo(7rziAei,<w"ot7iTt/a5"«,ica/ '^oifMxedx 

"SpAeK fV^O>juU\t}V(/bpTTlojUV.llMIO>f 

ve/h)^ fA.ivi{.'ni "mv eeiivvra.TTovxVTttiv • 

.^vc/)occyiqovr>((U y/dSoi^^XKTh^cu • 

u3i Tzo» 'rri^l(^'yii^db& TmMxii&icv- 

TtOV. 

K vc/joccyi.povTO( x<roKlD.( •f» k^ou/iov ojgp 

fii^x(-iTTi Ttov fttic/hcfiiiy^naifiSycvmv. 

TTai^oanv oAov^ (jUftx twv ^foiTwr 

xSivi( • 
A vo^tV yi§oVT>( fAiiTTtrei( Twyiv 'c^eu. 

u5i "rwv iTfcx (J! IX f^yi 'y^vim fjucov 
AVc/Joc(t\i^>cucr irpocojdVTOiJtc-mc/bv q^ 

AOtiTTt TTOV r-Ji TOK t{g:HOI( (iti^fX.! Xi ^ 
eji(mctTtOV TTtt.^X. Toicr (^AOlCt CJCpi - 

A«oM' . 

A Vc/}oO>VlO( OVOff . uSt' TTOV TTOt/tfiiyi,^ 

tiou vo>6^cic (mfiXTvc i-^VTtov .\i iig. -^ t- 
«ajt TTVLfJLfxiyiBicr ^Kotlvc>^ovo ovovf 
nv{«9rw- 

XvifiC^ t^xAi^H , 670 TWV etititisvstot • 

Avifjuo-Ji yLC^fi^eicrr^o^ r^ ttovoDvtoO' 

tCod IJ.yiiiVO( fXiTTX.Ax^y^VCVTOCC .{TT^i- 
iPu ecHifieO TTDCi TOC fAii 0Vei , HCJU OUj - 

/a , ovS(cVco Sit Tvfp^Sa ,d fjucvov (/'^nv 

OCTTDCpi^i.TOU 

AvifM\i6ioqeiO' udi Ttov a^ioviVKiTn'- 

^(P^OVVTU» . 

Avifjuov ^a&f iyypeJiOi ■ycJ^ ov fjdvof 

TdC^ TUV ecii f/UdV ^a&( Hg:,Td tUu TTtL 

foifjueu, xMx icod Toc Ttov iy^oj!6)t 
edS^c^TWJV ii6imff.Mi'yOcy\>(!>avova\v^ 

KvifHXtV TTlifilOV,u3i TUV ^OfiiTOi.CcAai^ 

Kodta)vcp6>v^ 

MAj 1\>?^V fHl^ ^Xcf^^iTTiQlilQ^iOfJliOVe 

At7«, 3? M 'mieiip Tn^hs r>~i(r «MtfKrK^.itoTf ,iy ^« 
»/aM' a(/2yf , 077 fxxaei-nu Tretpoc tzuv 

fm^lTtOV -cflo ICaU ^XHThQJLCU i^f TTE 
CLOTa- 

A»e#(ft,f)f ofltcf tTTl TftiiSiVCO^Oyi^CtV. 
'rwi§"o(nv ovAvos imSiiTrxx o iiof- 

Al'tA-7n?7)i' jS/ov ^i»? a.VngcM/^oi' flf i»K9t 
citKT^iKol ,c^f u «i)k flf {h-mJht.(> iiffo 

tlVnXjL , kMoC 77Ct'f t Jllt (j'(/V< -TB^ «Vfl» • 
Ol/TrUTnK/jK^Of. 

J^vi^^(<pSetKv]^os • udjTuv cui\-m^icf 
ioivnvo' iin^^nffovTtcv vm Tivos Ciccs 

J^viCoyfxJ/cu fjuovawj Sv^cu. uSituv t/l 
' iini/uuiv fii'mcf)j)iv7tov /iiAK/^^cci/otT' 

TV. H9tMiSW TtOV W TTOtt JlftqC 

Aix^(i)a\/u!id)cc.\^n^vr, iU)u<xiielvx 
^7 <n/itf , H fiii nT^o^i^hnvnxx oi tet- 
Vioi i^vioat JV ^ii . TNir xyfidxi' (n/i<.iiff 
Kocp ■ms , bV Kaa « Tnx^Ttocn itxxd iifxi- 
^ois ,C)S «* £;'( i^ (XOTiov ngiAoiJ ,u£v(!i A/ii- 

»tf ,af TOlIrtf oAowrSou^ ^tTajCCfTtf ,71 
AtO^fl^lrflHVlM TBUTOvtfTrpaiTTiiA/OfOiyoi • 

c5fU)° J^ t f /Vflt^fli' A« j^Tua loia « Md)f • 

AVt/j/vOt^Bf a • TOTffrJ l) Tm^OlfXXOC TT^' 

i^fxx-zusm d/ ^^ocnditxxcf , <p«oi Jli c7J 
igtvtay TWf oAuv^fKpc^ovcAcmuoc/^- 
Tru' (pviTox Sh^Ik ,K 'JT^om.n^Sdovcny 
r\iivdj& 'fivTzov 01 yioy^yci Kk^cvks i 

(PXTifoVSM TtCV KA«'(/2yV TOUff fft/KlMO' , 

inrtiJS cxinwto sioipTws fiHKTiti^^iH oy 
tfi/Ofdnovpi^etf 'TDvscr7phVdj&'i> ^^i- 
cOo» , s^f ta/ 7«ur>is,Kou •miwdtoi J^oTn^ 
uBi Ttav «"JnJj» «*' A«'j2)a»m, jUiJ cflKKfK- 
vuuTtcv ei^^^tu tUu •mc^oifxxKM it^ 
Avtfiv«?Bf^ inh -mv il^TrS^ ou \(i ^Oicn^ 

fiiH^KTPCCOTWV- M^J^iCpTOUteAVtoi/ TEJ 

Kotp^TTu ^a)U(2;i« 'yiviTtu^K ir^ocmaip&j 
evair^MVcuf^Ttvroi yio^niiAK^cvncr 
icTffcusi Ttov nAcccfbv tvcxs (Wkcus^o^ss^ 
av-fv b)t«/p TTOf oi;K«7n)^^tH- 
AvtT»Btp/«(jav.t7ri Tro» jat7a>iV6>ffWo'vT, 

KJa/tt7K?47fJ),a£»'6)V af l(7ta i) -^OIfiiK iiT&J^o^-^ioi tnAifxevtJLiOiv^m^- 
Geuc>v,v^otioy^S'^'oLu'^ cu Thcmvfifj 
Iv^tTdS ^ v^Tp^ia^ r^n^Kc/biait iUjj ^' 
Aiv ^eilKir^csJ^iKvcmvus <Wf<fiK)^au t' 
/av 7n)9c* i'Ai/oaf tk ofXoAoyovfjii*«. 
AviTTzipiKaocv ^iTTi Ttiov fii^myitaauiJVT 
Kxxi /ttTaJTiTn/vTiDV • 0» }tip TmQjiOi tio- 
Mfxovfii^oi v^K K6nvcc/.c>t ^Kad ocioy^iy 
imq'oivTtiov axThaDcvn.s^Ktxiru^vn.t 
iTW vTif^aet Tzjy Tm^Kcfloa&v tIw TTO- 
hiv ,A'm'rn^cs<fbu.\iavcvTi7 cn/ftftK^K* 

i}<p1, 'iAVCKVm C^fXOAcyHlMK . 
AVo'f Si <p^CZ)V OV fdvOl AV^cLXf KTVTniV • 

"TmpoifxxK'^ Ttcv c^icis hcpei Kcviiov t' 
»Of.5a'75>«Tfe(v. 

A vD^ iOIKt tOiVS 'l UJc-nviv TrC^OC/f . Tm^oi 
fXXK rrit eUoUod-HT.KTn) ftiTOLcpO^KS 'T 
tTltUICfcMOWfJKf Vtfijf 77^ if 7{w Trijeu • 

■^^vi^KK^ BnavLu^os viatscv . Tm^oifxxK 
^ T iATTi^cvr ijJiii «yciix,n^i{SVjJl*av 
OKCp^civ^vcujTolicrtirdyciidiiviATncT-S 

AvS^KKiSo^cnicv^cs.lTnHvicp^oisil^ 
Tncmv ifiK'.\,Ajo^ovr fj<( fcttiTtxi oujTHir 
AovKLouos ncuj iPvAoyov iKav», «♦'- 
6f «K<5t iifxxt Sncmv^os 7rt'<pi/Kt. ly ttdc 
A/v ai'S^KKKSf*x'<r Bnmcjjpov Kin^pntKS • 

AVSpifTTDS KfiilboUOV Tm§OlfXXK ItuI^V 
KCU.VCVn i<p&J^t)){JiTtdV.OuS^C>TmSy<^ 
OCXyOTfflOS tf 744)7ivot/p'7zaV0 7lToffl» t* 

7n V 0« (Jt rp V K e/ J&o* t V . 

OUOS M/OV dbOLfXOVIOV • Tm^OlfXXK ^ Tflt- 

«TTgiofclbKifTio? [)Twou/ov au^ofJlvC>t,\cai 

(fl'oUj1C)V ^(fbVJLfiOUXJTtCV • 

j^tS^C)7n)<* dde/iTms- Tvy^ iHsjiWcr <fici~ 
voiK Sd^ms^ iTti T poc^ fxiTrx^KfAo ' 
f^CiV ^VjDuocmSfxiiTuv ouSpciTmv- 

KV^'iqfjdC)VCS H^VlTtXXvi Tm^OifXXK tTI^ 

9^^» aat.ovr r>l)S oiKji ms ^{'Tmif^ <yv ig 
fxxovHTils TnAo^rovviJiJBiyitfbr Ht ns- 
^\fS,Kou. <fHf*\iJoef (karpocA^eu Tm^v^f 
Toi(rncf.T7x<p^yciaiv- fxifjj/viTtxxrauj- 
THS (ipj.<^cpcc«\is <^ ^K^vAtatiois- H 

A vS'i^ fXXC>VCS ^ T OfltiOS ii§K cflKOtl} 

^ovr i^fuotifii <J^TnAomtviiac^ tw- 
AiS xif iif,iy <fHfx\iSos KOVAcs.olsTi ffki 
7mv 7rotftp(tiv if>'is 'iKt.^n.vovmv- 

A ^f ir^ciwc^lov ^o voiJf • 

XviTrfois Twcnt euxCcuvdv 110 tSt^j*?. 
•jmc^oifMx «19»' 'f «/M«3zaf iin tivk i'^ 
)ot,(y 'rnpx^ii (Kgii(.V7ifiiv6)V -onn^of ,«' 
viTffoWihf^^xfiduSCvcu-eMiTffoifSpmv^ 
tu^n r etiivifioif ^Kcei ^^ifnvcs Tisc 
fKmAjiit • 

Aviiffoii y<c^mv • udi' tov J&tj2>i»A(Wf j(<.f - 

01 7W hpi fHTKJ^peA^OfdicsV- 
Av olvov eu-m nsv(Pi/^,cv avTu J[iJ[iS- Itti 
'mvAeiiKK fjJlj/ \o(fi^cui6vTai ,Kyi-io(. Si 

tUT^UJJTWV il Si^K^O^KOqp^TV i<.Vnh6>- 

vrDff^^ntt^^cmv cu-THmsoivov^v 'o(his- 
cix-TWV o(p6x\f*6>v ts?fif^c(A/an«rt' 

CV TSxZIJHAoUUHff.TVK^V 0KVH.A6f]>, tCf 
VVS iTOU^Ovi OU)TPVO(/p^O((JlvOS lOtTt- 

{d-i^v^^vov Trotf oJtoD AdfjSif^tTntjiy 

TtWTHVaOTV TH1 ^QiV J\i(/baivJvTX - 

TDi' ouiTov n^Ta.(p«yeiv fii6vo5-ets ^ fj^ 

7V<pA6)^ • 
SllXS 6 flXK^CS KXTtt itM '^OIfiicCV.llS ci- 

euTic(,<:Mtiis'ofiKii^6s Aii^osii^v^oifiix. 

AVT(i}ci.5av , Kya^iAdl^f ttw ^oifiix udi 
^Zv ^ TTDi(^VTU)V aid' £v SHfi^yiTHcvcr 
*nfoTtqov - 

^VTiTtiAo(fi^m •Tfti^oifAia. BiSeTWffj^' 
eiTWj cuTiJ[iMv1ciV • (y etJlnnTnhd^ra 
ms 0n(hv «et?BTiA(j(r « A»65 ,^- fr,"S!^^ 
•iF'7nA(X/payi' Ao^v- 'ofioictsSiocuTpls 
TWieii0n(n icai Wf ott^oTnx/bif.oOJcv 
•joTf (mliTif^ois ct*6)Ti§0) f/S* ,TnAotf)nv 
Tvmv<n-t\af.TWTi§6)Si,'miTw.fjuov '/tt- 
OTv^cftiAoxoTtir&f uTraT^^TatfTJ i)G;'« 
TWc/iKiJwaTrj^ixnqj oi^^iCfiTrtAcJi/j))^/ eO- 
v.tuoir^xyeis ovtkt , tTn tmv Trfipiindi 

AVTiTn.Aocpy^v tUu yfoujv,e(iT7j)(f^vcu 
^e)LTa.ff . P\.iyi.Tva "fft vvsTnhu^nls 
•yiyH^xKiTU.s ,T>\i<i roveis Ji(pav.c(Qji<p) 
TtADO* JV (Pnai -pv Tnei T mAx^rav Ao 
jo/ .ot Aueif fijaoiW J^ o£/}r>K (Pkot ^/«i' 

KOU TDUf OCtf 07ra</b£a. fiOo C+' 7>7f OWoV 

5«a, diciii^Ci fS^Tn^K^yiv rvmvai • t{Sf.TriiT{^Gtj,'l'!SmZPTDllUUV,(Dih^Ttt 
6>S VTraTiTUlCTVU i ^/« 7« J^KtUOITfX'- 

yicf.- o'i 'p^Tnhtt/pyc) (flKouoin^ccyefS ct 
74f , 1 7n' TUV Tjftf i/r&v jSorfK^soj r^ ^ 
y(f«Ki7af n)Vfl(r-oj <Ai 'iraOTTroTa/ao/, 
^6)cv «cfiiucnwfiv . 

A»77 l(9tK»a XOtlOf Jlu; «TroO.^Eif -^' 7W» 

7a 1(91 Ai at*77 twi' ioik/uk «7roa.7oaoT- 

AfTTlft» Ot^CpCTlf OMf . ABTIW a! J(J.po]l( • I^" 
<rCan;U(/lH 77 ^/CoJtWV •0/Ufl/'« 7K,7JDt» 
TO H9tA6)» Otli . 

A VTJoTmcf fif «fof • t7n tw» iJ^iKuff ttiL - 
f>JvTiov • ^TK Twi' </lav6Ji' «mitM«y?rf 
7v^'f7wv ■cMTioirH ^yirHp vun^i&o', 

»V t Cpflaf i 77f 7W» TnhlTWV • <)\i TTBt - 

THPTnfiTnit oLo-Hw 7s5«JkAcpu koAk- 
cou <j^ t /xuov fliJTW .3t«oa'ja£*of , ft>- 
KTt/fav-iJ <Jli, ^t»*^ ^iJSoVjHj ifiQiatcC' 
ovaeisc^cs f^f /^o* flflof ■^^y<. o y^vcu 
Hff,ovoftctJ\.i^Kiiv i!Tisv7WVoii<mtm2iii 
ioU)TiiSciJilc/}3XhvvjiV tJiiAeivTfwcti^Tio 
TTHV ,eii(iyet oujt/iv «f c§os,\U)U(pH(rtKtm 
av-duioi'(S> Jxynhov tbu/^ou , vjxI aicc- 

s]/«OW J\^(fks «' 715 7WI' OUJTOVta pccTwv^ 

tfiihQM ctintw cccS^Amv ■% Si,i6^yiv\^v^ 
iStpvGxyivoijSiiov, i8§oi(Qn-S!f^ii3tsyb 

Ci^dv-Qw ols*M2jl3iS ,\UXtKfX(2li6)1» 
K/3U y/O^tmlTiCtTUu fiHTi^Ci UOTU1 , 
tffUOTtVOo 0£j7/M)'7WV<fi<A/'fK»V TW-J^O 
HeifdvH TWi^it/bxji. Tlf^6)^Cf.-?ilSnCfSi, 
)U)UXft(^6)VKT1^0Vm ^^cL&,K(XlCocal 

A^'oU(n-iy ^BUTWV o'ioc<s>moifniy^i Aat 

/oi/ , Koa / OH919BU , "JO U /<t7WKAofl(^7»f tfi 

<fl/'7r5(ftif. 
AVT7 ttSykhs, auo^Tnov , tTn 7wv tk jj«- 

f 6) cUf Ot/(u£»'6)V 0*77 TW» f tA776jV&V • 

AVT ^t^jtinof «yoC/utjOf ov« 77'oav «'^^ja 
oi-hTnn^ot/MxiTn 7w»7BUf ^tp^'7af 

ir^OTTHhKVJ-loVTUV ^ii il ^^lcVTCiil • W, 

A VT ^tpj^ojHf xyctfiifxvovx cfiicnv « - 
y^oioLUTH KgiTol 7wv x^^-^tol At^ 
TOi -cp^oj SioLOTiw inro fiiawioet 'TiS /x^ 
yi§i6)S imTDiii^dou . 

A » 77/ f TTO 70 f , 1 7n' 7W V « }«£ V «|v;^(i>» 4^ 

J^Of J.<)'ol/7Bf if^lV . 

AV6» TnTXfJiMV ^^ovai Tmycd • Tm.pai- 

^uit 97 3« S yiVc/Atav , <slf ottxv h ttd^voC' •f> v aro- 

<P^OVX At')'H -TW^VOV- i Tftfi/S' fll ^TK fiOt 

euciSiMnocTti) ^i'oumv,ov kocto^ v ouiCj 
'TtMiistv ^' ^''miou)v>ii irfoaivm t- 

^XT^e^lUXlx,iTi§Olt IJfCaoUIXTlSildiOiV 

■kyoao(/pioi ^<^i VI mv^ auutjd(txKou.Tnx, 

«* o'ivcv euiv^nsvcPv^ovi ouj-m Jl/Jbu.io' 
^xyiix (Jii ouincwr, t^^nxSi Axfi^x 

VOVTCp^UJUl^i.t' ifO£iafflqp'3<'t/(tl/KA&) 

Tpf ofvov euTnoDcvZ>g^\^ TvcpAfijflwTT)?. 

AlTi ^Q/iavTnt Ixjw, ^^hci twihthv t\^ 
AooStaeTnfli/^a?- io TOi^jaJiToatfitA/ 
«Mf 74;)(V<t(? ot^itfli/^uJvSi» ,«M« ia>:i Trp' 
^v 8K '/jaai , (/b'/»* t(ptAK9|"£*'(i>v -TTg^of- 
TSiilTPV 'm^ixvo^oi yd^ 71! i x^Je? x^io 
hoyoi ((9(,75tTCj<v((» 0)», ly iiniuvifnvci 
if 9« fixAi<^,(foujAx ^iyiixxlx t ff «(JJC/V 

«t* Tcic (^Aflfj fXA.<nofjiSM i^n TitiiiiaOfAtJi 

TDVf ^mc/MTVCi-c/l XTW^SlyfA.XTPi' 
eUVcL&K^^XVCi- fiVB^iTOU^OTI tUu eu- 

vav cuyuTfTieooOcwtv^eiofTiwToLpruv 

tiTfftimV uBl VCiVOfiHCMXl -^» \i^QoUCV- 
«//« J Kl/Of 'f5 C^iiftKTDi u5j' 7W1' nglT 

«//«* TJVc? TVpj^avcnTro» - 

«//0? frTTDLV-ng- !tS TcrpOo^XTIf^Oyl. 

K^ioi ^ Thi cM oipyet xazniPBi • a3? iiof 
tUthifMVO}V ^^S()yivCiV 'npomv o'i zj/oc^ 
*yei oiivQ^t^vi 1101^! ^vj\ 'iSf.dix^oi^ngiloc 
1c V 6 fju. [Jbov ,\Lou Tizthcucv yi^dxf Tvicr 
dccDiclhi cpo^ouZTis ^fiinvovcnv . 

K^ioi TCc^^i -iTn Ttcv ^■n.Abv ,\^ Ttv- 
^v 7WV ^KMt ftn^v^a «//&»• Tra^offBvi» 
6e)i^ovAvcsx^ix. 

H^ios A«j2)f<» fU(Q-os i-m Tuv aof nxh- 
AosiffUn/jiSJiiV. 

#t TTOtJTa ■Fmcpoimv ^\ui\x-h T cflx ip^o 
*i)Oii>?,iy r (h/oHchCiV -m^YVOfiAMOiV . 

«7ra»7a7=A/ui)f 7sKix,v.eijicu\vvTidL&- 

uSl^TUV tTriCficiv ,[U3itccicUcfii)V • 

liiia.VTV. y>i^'r>i S^citdc ^ A/of KXjMt'»*?;? • 
J5 t ecixocouov Aoycidi d nnhio^vjjv 
l/itOi,v?^ocus\^SviAei, xTiTovTvu- 

«Trw/TTV^f c? , ly d^'n3i70» ;^6)f cf .tvn' T 
«/iicvft^cvTW». « 7r«/ «'a&tth/ fl f Trw r«» • ofi»'ix tw, olM' 
8K ouJAf iKh6-ml AflTTij 2." eif vraTo». 

«7ra.hoi dipfjuihovoicut X ^^Oi /uxA6« -r 
KSUvoieuf. iiri Ttav v-m Jvcpiis,uici. x^^o 

THTSlflK^^iOVmV. 

«Tmyi, /Ut «? 7a'f Axnfxx • '^oifjdx Sj' 
T(ttO v^^i^cvTTo.adioc^ixcpxth (VHTt 
(HnAo^cACf Jiiv^xfc^oiniot J)ovvcnGi 
S 7V^a*vu aiuiiiv .'iciAx') oujT •miifiX < 
•mecixnv^imovTtt i6vu.\.T^i.v\,(9 oit cf 
na9-flf,tWi'A^(jtVflu;T' kTTti.')^vau etct 

♦TO? AXTD fJU .^TVL •nOi.AtV jUtTlKgfAtOTC 

70 oJt vofii^<i>v iTrouviatuocvT 1x SP< 
i>((^«7a^otAi/ttiStfltA6)VtTroa»a», 'iAiyi, 
•i» rT^cv.eijj5i/ov . 
9cin>t.yi,fie6ov cqp v.c^-mt.Tm^oifjJ.Kiin 

TtCV h^Vi^ciiV , ly 77«f « KflMpO» 7>Tf czjirs 

c/hc^xaivcjiop^ouj^Tiiiv 

«7mvd"ofMIX, KCClfo</i!i)-mtill{^A^^ CTH' 

fcetivet ^ 77 Tocit 7vp(patf ofjLcioit ijTPTrt 
TffCiJH^aiv dt Avhtb/ • 

«V«'Kf (J<J)U(n&V AOfOvtf C^i^«K»«"«M , diO 
Vd iCOUVOVt ,Kodvi07rDli7>\JlS . x^^^cpoc^ 
vnff-^iift«TtiT%.H3fi.^x, KouiwUyvixi 
TnA<inveweU'7mvTrx.oc-2!'<iiiPo<f>vaiC}V,M)l 
T oqpMxvVK^^fixr- Ai^yei yii' cf)x fnSlii 
TD[) ocz:)' Kn^ocpvaiciV ,iiouv^t ei^yccajui^ 
vx^Kodoioviicmj^ot. crt« Jli7»u«^>ur 

VK^^fJiKTt0v/iCVv.0UVUt'm-3^XafiCJV«^ 

Kodc^xdimv iycvTDc \dvvxQcti^'i> ei- 
cRi}Acv.nr§csodi •syKof.^yixj. ,kou dt ^cc^^d 
<poi p^Ai^VTit i<^«Ti3ivToa •sff^x-ffov 
Tit ,Kod yfocipovTzt .i^ Siei(/h}Aov ,af<i 

C>^tOfloiei)flX,ii ipoC^ITDimXOWfiKT^t-Ki 

§ce(DiffTiaUioc C}S^{^KuxvAid)i<r, fii 
Aifi^«<pit eic/bAov ^aio^U 'i SKKHaiov ' 
Kod zpiHTrit S5 '^ a*77KAeicUj' • TetV 

<Ab'ytW/ tK ^^&l atilH einlAci • OLV-fSSi, 

!i \nm<ma]s n ocAniH • 
«Trwftp^voj y«xi/?.t7n'7w» cPvakoAcof ,■ 

KodchiTfcnmv-i/lcu^iTtoo Si, t7n'io(.' 

v.c^'nvi,'n6iivt\jxti>- 
« im otcv rltv ovcneui HfK^xSou- t7n Ttot 

ftitJ\"cTioui) «M.0 ujiitTHfdic)y, 'ijii'^ 

«fcmos^VTOu. 
«'nBuAAjTDTigcs QjiAbviJhv v ftiAni- 

A /; 39 40 fcf.our»? <^hovi<fHCf ov fjbovov niyucf 
«V ,«Mk iUiU ifi»6hS tou idxhiCf.Kunot 
^eiSiouj^v K^<;t)(paiyii if TrotfKOT' 

Mitoeivfl6)cft«'fBi/7W- m^Ka/uuoJ[ei7vu 
ii)couc}{ av(!i(hii vlsiri^ots aujr^ovs 

Hgt-T?^»; «4 -Tit , T^ 5 A«) ofe Ju'^KOV, i TT&t 
wcfi^x^^ff i<po(/^/i*c(nAjai/- 
i.imiTH^n.v ngiKOu GoAh «Tf^jflf u-TffiTa^ij» 

KTHV ^ T TWLc^Vr (K^IX^CiV ic/JoOt(m.V • 

K7sKii<^S in^S u3i Ttcv 7n)M« icd-iov- 

110^,100(1 ycL<^lftOUpy6CajTti3V (jATHH.- 

UTOU ii ot5p 70U fivSdv y>'v -sj^ twV 
e^btvflt/^^f , Koi Tov 7n,5su , of flv otii- 
/uuomu vtfh^ ^o(M.oiei hiy^.TOu ^ 
evTos fl 7n,580' cv «c/bi/ «iPow ov^twk 
"isKvi^oviAii/os-Tnio^vm Si Td^ ocv-fi 
eu ■mv ifiviimv '^ycu., k/xi k6§ou , «o* 
dhvxldhcs hinvcnv ju TsKit^ovcnsu ai ngt 
•nxdcnv «ffatfjo' vJb^^rr^oce ooJtbv (pe- 

^OVOiTiSn^OV . JicwKTtuiifl Tni^Oh 

fUK VMi i7s cLoipv hiyi.^ta tdD «(/bi/, 
cT7 7it)M6»i' 'mivmri iviicTHoVTWV ^evJi 
TtDT^ TsK^i^ovTtu-iiSi eu-riot ^Jfiv eu Jhc 
vo()Adbii^Ti.ne^3n(mv tIw •vyjji^ajn 
TtWTHV ,ovms'i)(ei. cuy/TfTcs , Kod(/hi 
»«flf xAA0o\ ofTif , 7»f rav fn\etfi7r6 
t/b}V in^cx.iiuju yns, '^iTlctvuZ axyj ■jffos 
ti^AeiTOU . e^vfs SiJhtvoiov^yf.Ti- 
foUJ^TTEv^iiiwvTW.itj (dyj-Tffovv^icrTav 
•nn9VTJX.,c/hcvxos^-mZclh(.s vv ouyj 

"TfrovS^tfbllUof ?Km«OT£V7af uSl T^ ocp 

yns , ciiochK^o^ocf ttxs ^yi-Ti^ocs , &s 
«4i>fl?«(gxfCfer>,n^itaK9'7ri)'Ki/<Jti'- vsi- 
fov ^oVTOvouyjTffoviwdAoyTn^lscJhi 

VKOV lA,50V7t?, 7W? Ti. 'i^^cJjO' TWJOtX. 

^tuma.pivj.hoiu/ , \^ Tdcff ^yfiTi^xcf 
irgoffyifMV A«j2>eiv ^/»'01* . oSifjJvnax- 

V^V.aV OCOTDV^Z^^THff (pvyis ,d)fJU)Ao- 

yetvvsyifMxd, iuxi.c/)ifiAii^ovTwsK9 
^duef,0)S A' inAti^cotmTO tovs yifUMSi- 
Siot^mSyij^elJ^x Jlt(/b}cJi Toxff ^yx.- 

7«'(nV,lt( Si t^SlfJM/xJttOVff TdVS VV/HQ^XS 

ecmKTBviu^TsKiiv v'7ii^iji.v^<^xa.oio% 
i^ A.viTixcPliawcn.^^iiiov oioTiiixpvAoc 
iou/7v.-AiyO ^(flx cvujo Tjxtf (/kvxi tfks eti'Ai Im^fivii^xs ci « Jlx i(9t7?y«et 
fnvcu ey Tijnfj^ov ■mBov vc/b^ wttI" . 

icZS%0\/S /uCflof 7Wf «AoflftoLO^itpl/. u^' 

Ttov 7« « Aofle/tx ^6»|u£*'&i' 
«.■mc/tov Tmvdbumx-uBiTtcvolyivJvcptt 
hOiV «TriJltf Si j3io\ ^tmv tuyjTffioi ,ti 
fjucoij!ii>eiTnJL^'oii)To1s,(SVfimv'iydVT^.s 
Tretf « tW i^eu K^ Miy^SiT\otj/ JiiAouZ 
Svou oLovvff xincfhis , 0'^? yvcnjSiioi» 
tPlx-^^cvev CiSiMnv iKVv ciAxos,ThS 
otAu»/cft)f io^T^ viytv fiiylMv,}U)ii.\i.- 
^eisnviSTrtipocfv Tri^cirDchpAjifV 
•^xTiicJ/Tis TmvcJkicncu/ d>s iiica^ujj 

Ttff CtOTTDl/f. 

oc^ fixA^idhs ,olov oi/pp^f 5^H «>«'r3il' 

er>'.|} TtJjVmVH ICOiV^f oiTJ 7/a»T' 
Ct^p ^^XiPfffHiACjV OVfijV , ('-STOTJf i'f XfftV. 
tlS/ TWy o^ ^TtA&V udlTK fi&^C} ^ 
^oauTtov- 
x-my^^aips uWf j(«f •«♦7/ t vqwtjhsV . 
x-^y^owi Si KVQiciCf it^AouoTo e'i xBh 
VeUOl , aJiH^. 77if ci TU kCi^sxmAxt&v cv- 
»t;^i/f y[g.^sJ]adjcf -01 Si,iis.'i> , ^cix 
filpL 'n&e/t3tv H9(.7W^«*7w. ac xiShv^ 
Kociir^osTiVKidJoov 'vm TrS^atLCpovyiS 

t7ni^3lo9tV7T)t. ^ tS) T[&e/6Cd , 'n^x- 
xAlotC ujh 2.'» KAf €tf OV K9t7lAflcV7»f , 
77«^« 7^? .StoC 7t OiJsV 0*1 CU 7= l//<l'vOt', 

>co« ^wf T[i'Sdu& xincujuws inc.xTTx.Aft 
(p6hvcu,si in^ocynvcijjZvov ootw T y^zT" 
fii^os-cDcii^etSTifycyiv t Ket» ly tcu? Aoj 

TTOl/f «flDVoMaCflUTaf tTRUVOjtt«^<0&Ki. 

A-spypxfifiiiS eicv «'zr'otpp(f(? , HftiTOU 
Siix:iP 7fl? 7WV oj&o/ai&v yfxfifiitjivix- 
0icyiv Kod QxA^lc/ht i^Aiaiv vu^olMecS- 

dsjp ■yfXfifxiis ly cqp ^xA^iifbs hVi «V 
ot/p^^Sii^AovJleieivou. 

■f^mviflo-mfnr&^tulaws fJiSi i^'^idn 'oTt 
c/liov in^Accw s' «*.)c/)oi/ 7>v!i^ei7ij!Tr£\i 

iTl^CW tS) fieiAl^Cd J)\ CV 7d7? I(9lfl«^ 

fju))s-'i* Si TmfiTnv fj^ yp^dj&&^v . 

O-^lJVKOfl/K^OV aifbdbefi^fJUV. 

oqp H9t Aoi» //Afli/ , «ov xTm^^x^cu • fliAi/ 
olu' Atf^v^CiA^to» i& ^SoScu vTffyit 
veUois <^XTHaJis tou J^tfbKtftxajucJois , 
ij 7>ls (pou/Aois- it«#' [i iHh TWflav^Kf «? ^i 4« 

Tor oqp iy/.Bt\)^ii 0eiv\tv ttk^i/i/. c^yi&K^eu/iqucf.xi^oipAjo/xitof^^rri^et 

K}p ^f-Trfov fjuTPV >}> ^'vi^TH (Qtuii TidC Tiiei «ncs^^ovfdfcf /n\tJ)i\ff.lov fMmv 

(oifUKuBi TU'J o!/ii^-rr>i( VJ.tAiwoi{ . ^Ai/offoiyi-Tnx ,GtxlcfJli/cff eUi^v.C^ 

<po((J>v i^vmv TwAifMV- (/^xemvTut j i^ « fiocpTicf avmvpcodfnn^ X?'^^ ''" 

TW. 'JwMfucyV . P^nvMciyclTmv f*iTdl3it^ ZivnvejLCV. 

«C5lpAvitflu6o'f£tfl'. ^ Ttiv «'Tn^iltKTZOt ^' <k:}p f*^lcvomic/}3Ci olAAj.yi(tuu (fvhsi.') 

^ix-mcVTCov o'iSiiin7UviTmv6iv^\(^ w is^ ^i6>viKjiv- 

eiyfiitt. «cjp f*ii)<Jiviis ■iin rc.v TnXfflfc/bYfij^iy "Tn* 

«"7r'cK5w \\^TnL'mcfwvl'TnTu.v\7^yiKl- ^x\creov o^yafT^y^^KmtflcjvntinTVu 

Tn^^^iiuiTUv ^fxii i^.uux>.iS.iCiV Si, filiSi ottxv HcHyirDv ^ff tIw tnnivnv ^'n -i^^Kfiat 

CVOIt '^(^iit&tU . « ejL<^(petifi( ti<piAoU{ CitTi, aVyXVitlVOU TOI/V SiXTTXCf it^c& 

Ti cfliTa. An^etcr ,6^(7!^ xTVQvev i{^TW.' rK^§HfjJl*«, ly «Atfti/TsJf i»7vp<fiKiW 

Tnatov-c Si-sjAxTav ,«zj ctov n^Ttx.m cfb/aevTwo-wf «♦'«'//«mTniv^TOf.i/tj 

cav ovTtnsvcfjioKr- tcjyl fit^ t\g.ix'7r£^ i aiiiniui'vcm'miwTrx.f, viTW^ouiofti' 

^Aitovt^/nx^^ixuTWTi A.oaiv0i^o' cu.yTDi.(,fici8x<n-5iovs^(m'yiv iuxiv 

fJlvcv. iiol/^-iixcvov^^TdLinawv^^ oujttis Tiiscrniiiis l^/uuo(A<'x(- iM'(^ 

TUV flH^CVCyV KM.iAtMJOiTZCV C>S«Q).<;V V^^^Ui V^TTO T1VDS fHy^VliS iv '<■' ^AiTTtV 

<Pxi\iis ,cqpTVfjQov ■mazov ,Kou SSim- fjSUijirgon.^cv e\ 3\.«Tvd,\^^T"^x.M\ivSi 

Akt^sttS^ (jq^ ■^U ■m.awv v^«AAc>s. <r{iii^ni^ecf <^i0oijSJn itfieinvvi 2>'"jou 

eiT^^cvovt^^TVLTnaav .TnX.^oifUK. 'iriTuv ^oi itfcawTwv • Kou?cCf\\y.Tzt<^\iiV 

'fZSmAH ('m^^^CUXiTtOV /U!» AlVXfjJlf6)V (ivoU TDl/ c^XfiXVS . 4Al}<,T» Si fltCf 

SifiiiSi^cvoiy^y^ii^&tu. oSiQji\can(pccr cqp fi[,yotviis . 

TsfixTwv 6s ova ci:}p vv lc^ov "dui TraCfOi ^^jpTrivnxA^io^ -m^^cuis u.vftx.iTn T 

LUX^Aiy^iQtuif^tjqpvvvovovTiiOCt ef)'x 7roLt^iai\iou^ov,uSJi6iV ftxMcvlouj 

Koii uli\\^ix'7r^xyoiAivovni.KTh/ii{vcv Tovs ifi^xAAiv eis TivKiPt/aucAleu • 

')' t^lJtX ^ix UTTO TtlV AcrDV (pipOiAvOV KTrDf^X^yHatLTOUT^VOfJUcV^fHS/iAtitAct» 

Hff.TVL 'jiwTrvL^oifxiouiKnnTivcs vov\\^ 'i^T ^'cfn KouxieinL^fnsicujjTZov- 

K^mAoros xAvJLVov iTU Ttov tpAvocpocuj- 'yis K^nxxfiia^S 7!Tf^eiovK- iinlcjv ft&^o 

Tzov Koa fixnpcv ecm^vctr Ao^yiv vxti /niiJeleuf £v HfioL/pi^v cfiJivTUv 

K}p vifjuivTisoifixf^ff.TWV J^ c i/iiJKJUi)^» «■Sp^^ocAs vi f*'! ^ou ^ou xiiTnThAetoi it§it 

fniAAn 'rm^oifjdx iTV, ttov tol o'ii<.eix% mfx^es ti cuct kou ttiIs Hs/.'m')^fii- 

fiiAouuTUV ^l&j SixM.creliiV xfiiAh voit ^xs i-nicpipov . 

7WV TTOL^oaDV 01 iA ieu 'iyovT^s xfJtx- «TroAcoAo* ij iio Kj 2>' TdlAeuiTOV ly vi yvi- 

^ou/ 'ovevcf Si fuidtvijhoi , xfiiAoiimv iStK.i^mTti fiiTv^VTts Sv A^Avnaivt- 

cujliv "TT I yclfjuv Si i'{^(iyi fti nvofdvov 

ce^^pvMVxt^Sv.i-n.lcjv arpctj^KTTrnAcUbV KinoAiarxs ^vohi.v,i'myidL&v</b^ «tH 

tuzi. oi/^yodciV . tcjV ttx. \i^Ac '"!n^'cTi§ov yi.vciAii'« ,\jsi 

«7ra£t(ie^|<x'ATouS(f'/i7n1<J)V"n2>c5(«/<«7J ^ov fjuii^ovTivci<^iiavi\^KDv, «♦«?!- 

^OfjAiciVTlxAiUIKaiCi- •^VTli.V-KOUxAACS^ 

i-m^Aiu.viv (S^xye^a-mAiT^eui. iTn^iciv ATrzoAiaus 'f>v oivcv('my4.dLd'\j'</b}^. ci 

cjvoLfiiTt07 Kod ^«pisTWj fjiouuTtov ,isi nvnAcym t/joXfiXT\ nujAicp^/ifus evTtocf 

SioiOTH c0i«AfiivxkejiCix y^CioTnrt 't^cCCKpvosixAi-yei^cScAieisTWpeifM- 

{ni^x-r&xaw^uxTns iPbvAKrto-yix (p^o- euiTn^iipicujTHy^.nva^HfVxei-si'» 

tHHKTOLt^^tviv . OVtOldU&H^ioi/fCTVf , KUkA&TITf cSf ^1)01 ^f<XiAic>V CV TU 

A iu 4f 44 VA^ii f^iOSHvloji , TTDifiX M 'ml.^OlfUOUI • 
«^xilOi OWA.HTh{ «^'i(t}l<Ji\dvifHg:.OUJ 

?iov 'ndnrxi Si u3j 'mv x-nzxjJs^ J)x- 
MyouHitav ■i'wx.AMcvJ^(J)Kai'n)vsi- 
^^dipovi fjL^ Houioti&v oLohfiV ^Sis- ■i» 
Gjuauj<nv.-mv ^ woJba^pc/JyvTO ^A 

A« t^VOU. SoUflloOipX,KOU OLpx^lX i0' 

foy tAtp(^^ (5T^0(|W/'«,o{fc«p(^»f |u£» ocu 

Aa , TlTJot/pCoV Si TTwJiTVU . JMM Oipxjll 

c? au; A(»7»f lu^ 'V K.\^'m.TrajJSti)v ^iixi 
6ocp:( fMiJ\eix , tufl(X/pd>(A)i' o^^oT-af «TO 

Ot/potfi/OV 2>')(^f61/i%)°»- KOUKMdit- 

Jipxjbiof ouj^tfTha.cpxcnTtvsoc/fxQicvcf 

tM Tvds VVKli SJiycUS (pV^^KOUC R*.^?- 

c9ac ou;Au 47n/Mi»K«,s'i/ J^o^Agi' t^v- 
•rov J)xSiy*<.(BvUKf^cv ktvkMov , k^j^ 

flWAaV IW^ MIKKtUCiTV.S ^K^^IS ou yl 

VHTVU Itfii^X^ 
Affltf UfOV,S^^ TOf TTOMsC 0(/^C>fdi6>V iin 

5<JD?T3K,» IPOUJAOIS- 
■h^^(AcU.7:}\llTfXX fflKJihlWV li OL^QiAn- 

01 A(J^oinsv'JTisiiiei(n., tc/b'iu)ito^'i/«- 
TmrHTni tivou vod 7izipoifMK,Tiisyi, 

VW>f 1&>V iSOL/^^iAdb& 
Ji.O)Cl.KiOV (p^CViOVTK TjWf «<J>f OOT 7n)M' 

K.v^^lv^HS KTnxiAo\jr>\ji aJy ^ uflao . 
ji^ynoi <j)cjp6k' ^ T Tr^ctS^hCiS ttov^ - 
^CiV 01 ycJ^ oLpyeioi tTii kAckh KUfjuo 

(Di'M}TOU- 

j.^yetovirop^s.Trst^oiiMK-iTnTiovxTi- 

vif KOii. H^TO.Tffi^.^lU.TlKlOS C^CiVnOV. 

A^yeix^po^x. Ivn tov (njnjicpacffiuuTut 

(70 77- 

J>^yj^iius hoyxHm (tx^v ,\UiUTm.vTVC 

VlK.^Cf&S -7101.^01 fxJxiTn TU)V cftj^OISTI- 

vx Titki{v 'rr^lg toL cPvmxTD^SzoTVL ttvC 
^MVcuoTUJV tovTOV ycj.^ 2>"v y^iiqxcv i) 
TTH^ix i)(inn, (^AiTwef) euniT^OfjJiJn , 
thK''r^oii(ndu(f'moji.{(n.o9^fV iMociPvs- 
APyv^ov jtpijviw KkAovow iiu tuv din- 
J\£ljr (jiJUii,J)x^ ■a^oyTou uT^)2)6An'v, 

TrDiPP>l(JJKtOl.diC}V fKOLl 2^\CtWTZ0V 
' ' r" C2 * '■"* 

Xoyocwmv ye^cct .tj:) T ligi.n^TwioujuT'. 
ei/^ioTK.nvif ' 7tcl.^ot [juk. 4 7n twv ffWu- S^ii^mv ^^bsuv^TrSpciiJjvciv^kaicniiTm- 

Acit,KM.OL/pi&}SViOTfcS, )^ CLJfiC)S TWLC , 
J\lO? ■iTn 1C)V flfaOVTOTMV Kky^tlTl TZJ 
(jSi^JTfdluTiyXoiTZCVIT&COLyc/JoCA), TO3 

J\AjTi^u KAi^M/o/JoldSis Tm(m.v<J]o(^. 

a/piCoC HCtJ CV iTU^ (Hf.ACTrDhifJUCOV' 
OU^HSTV^MIVOS • iv.')CiVTIfJUUj3i.0V TjJ^- 

c£jv cwp ,0 i^ tIw iTn Tiiii cmTn ei.ci<fH 
Sdn/jLiojicuiKi^iVHov iTmuiKidctx.ctcv ilS 
7r« ^oifjuoe/u "TripnsTi - 
a/p'/rix •)^Acsoi(peiou KfxK^cvdbTdvs n 
'yvofjAiovo K^^avd.& iTW^ccw^d cmiAcs 
i) ^VK "mejiAo/jJUcu ^'TwAifUicwTrit J^ 
'Jn^ocf ao Trx cf , o'i <mv,^ou\ij p^ovAcfAi- 
KH 'rrplo' ocvTKCfczu^cmaS^, i'Af}«v cti 
euuioovTOU flef <mv^3tiuc eff ydfjuv 
tiTm^diTtis Kod fii AiAC)lb»ijii>ois ^KZp- 
Kej.VKyJliit Si n^cs oLoyva i> cLviioL/pf^K 

yyifJUCOV ISiv XftK^CVCoV flTni' CL/^ITn ^ 

Acf fllcpeiH «M&f «'eA9K y/pAosvtpH. 
udilcjv TOL oinetK \i^\\^ (i^Mov cu^oifjci ^ 
v&)V Jl Ix kMctGik xycL6x- 
tiejiyciT^S cfxoc^KyS^c , o/ ftSi to <pi(et 
c7LCTT^itcs-'!r^csy>vo' «Troxft/TrrcvTRff 

iOLWi^VS OTTLVOV \Js(»'- 

K§K.Kdbc{ fUfJ/)v ficj/oi-irpoifjUK.Vj T »75, 
^ois TnvocujTiovot ydif' ou^nxiks fx^- 

/JLOJTOLTOIiMvifOV yiVCyhjOi }j\'lKCA,''i- 
fiHffOLV fjJlv OV(KvK,iT{^Ol{ i) crUfifiK^CjJJi 
TC^O ^TPMoVS • TCLOTH 3 'im TmpOlfjJcf. HA. 
'^HTOU TsAocTtOV TrHCaVo^Cf) . ija. J/tl* 
♦p TKf KCOflCfiJ^ldL&OUjZ^f •ntlLv (XA - 

Aots Tm^Lyiiv cPiK-javiciJii , ocjindiAcuf 
fjufiei(Qou'i0\i^ 
<x(mc!)cv pAdshftK Hff.ncu7a.^ii -iTn tv: 
J^etAoO- 

OCpnTV TTrX^OV CTHS ,'t)iVlt ftlt ^I^Ttl.U^l '? 
J\{A6)Vil\V\llc£}1 H^HTOui-TpOtfjdKfJli 

fiVHTouSioLu'^ iKKXvAitl^S Tmuxaiv. 

0£p'^«7»7ref «Tf/KM, »y Tm^OifjUK.c')KV 
(h' OLT^ fJIKVS K<^K-\h- ^" 96;» "^OviclSy^ 

vofjJivav 
CL^VK iTfo^xMetv . Ith 'Jav TwAifjteit cu- 
^oVjjUc)V . o'i ydp TTdAifieiv fiovAofjJlMOt 

M^Vt\c/.'i'm.fJ7S>'-,OL^VK'iTU0ipCfj!boV^cS 

liQ^et (Jl^v iT «/p'v« .^oAcjSoTii» M W 

Ai9 ^f An eiuTuv t X TBU70U iflluvuiiv {'ai,.Seu. 

fxnff.A<)ViAJi/'ti ftou/TK nor Tivif 'rr^cai- 
5(0m? Toaf \a\itiaro<ji neunvcvrou 
A^iju iKavTili? l-m -mv idixaHiiffbi 

AfoJ(B«iu)V77'^a? !o' Twr t(9t6'aJ7M»ct 

K9l'77^ci'TOl'- 
>f TrafywWKXfO/pOt/ . TXJUTHt jJli /4%- 

fJWtfTBUH^MilUX^ici 'x/U^Oti.TiftM 

c? J^ i(p\i , C73 uvccpcf iy^vna m^vo- 
Ceajict (n.A.ivij>c( ■3^xaiCo7dL7=iycuxi 

iK Tlfj tfVOtJIoUj' T^ff^UlVCf , ^£jV ^ 

t7m>v'cMt7D 7^ ovcncu'npM 7« «Cj>f0 

</1/tH H9l7WA«4ctt , 7l.A^7MV J^ Ttt cV 
TO '!n^OV^KIcVfi(OCp TWLyiv . 
A^TTV-W HSTi/lioif KJTV^;? tOfTT» TtV 
jf2jOTKAA/KI>,C* K TneiTJJoLO^KAfltobuJi 
^OCTfT^-Vm TWTrdVX^^XH^Oa^VXiTd 

^iTTOi ocp im ^av 

Ap-.TK)*' TW UCVVtc/hc.HCVvlcftif t^VtTD 

^§voJc<po7 •srA»Ji6>7a7i)? rottoiit TSf 
tf >0Cji«i 7tV0|af*^?/'?77f T^AA/ldjV </it 

■^lToowTMf ot/p7r«}ot ■mMVvidhe.-ocix- 
yvcood-eiavcf Si Tng cOa^Vwf ,o SfMiff 
•toV Ti TToa Jl lancLCf^ vud rcc y^iiftxijx. 
(fli^Troiai.v. 

Af 77 .«0? Tn-ffn? p^ttToa tTn 7zi)vc/v|4 
ej coLo^Haiv i^^iAllMitv ,ii oii eiaiv 

Apyou.c'ni^X'Th9J)0d(^dui'A('yei( «Trt 
7WV oDcS^x cf)ny^v/jdt(ov , i ^p cDi0hpx, 
MH i ^(^ uTnf^je^ftiolflt ntOjjJUxTWLfi 
iwiAcucdv vjxlx^c^i- 

i.^youo'n^XThg c^0di^djcf Mym.iin 
•mv cm6§oc,iU)ci TnaAcux AifBVTWV u fV 
^(p3iex Tra.fA.Tm.Aeuov 

aLf^ eux/fex «/leiKvuoi» • tTn twv fr^o 
yii/ "ni ix/ji)^( i-/nsi<^tuv ,cv ocu-n Si 7« 
ccpx^ ^iou<i>v yi.vo;A*eoV otA&vc? Ji eJ - 

An? J^.icoi .5to4)fflt?^f , ^iowTti • Koi. 
KM.eii{ 
et/jiyti ouc/JbxAatviaJv tTn twv 'iryo ju£» 
Thiocpy^i {'jnnKcov <fbmuv7uv ,<ii <w- 

7N <^ ^uxiv <fiUV0fdt6>y ' ■f^^y}iiifjugv7m.vV(. S57z3v77»cf o£/pj^ 

fjlS*i>*,K<xi. nTfOIUiTffoVltOV- 

oe/fy^v ix<dw. TTOAi/ A6Jc» , iJTtAAjTnt' 

ChAOlAil TrDt^OlfUKyiiOtfyOyiMOVn- 

vc(tuxi 77a'r53u^,itow « M» 77»^ ( J\evou, 
ftxMci i^ Kuhvetv ^it <J/Kn/*xaKVTt( ,Kj 
7^Aa<;)B^7z>f . 
ecfiyn oKvejLX^iTn Tuv ^haZv ,v^ fAnHv 
Aujin.Ai(i-^v7iuv. njVLpiatv inJcixPHCf 
YM. hvn^i ^vjj Sj^ S^Cf^viy^x itaKV' 
(cff tiiAv <pi^a\iaa. \oycv x^iov ol Six 

170 ^ai<i)( olc iTn3in<J C( TTi \VMfiVl 

(/bvtf oi/pXHjKott trv^i>v Tiw^yjidULi^cf. oco 

70U,((9(,7aKf»|lU'/o9-«lf, 0?J=fl[KX(33-i;V«M j 

«7i^i)TovotflK'vNJi Snaix, /^offl .3tc'<$fflC- 
9t)f ov 7D7f 'Jrp^TPK neu^ois 

ocjt)^\ey6v imleK i^iT^/ twv ngtttojof a»» 
K/^i Ao/tA)^&>». 

KcrWCV 77'M- V l7n'7WV/t*»Vl/'7I«)»,KZ)M /U« 

cvTW» \iykTOu vi Trafo/jtuflt, ot^^wr 
ot 7f//ayv. 
«(Wc» c/hifflf t7n l^vitioifTat 71 ■mi' 

OUUTWt • 

«ffku fjui^fjL4)\viJiiBcu • iTn TavaKH.itJ 

eflXiaVnt ikc^-fioijiiiCoV ' 

xoKL^ <p\ocusj.leiff • o^ioi ov lavc^ atif*XTt 
^Auot/patr. 

xauivJioa Kxflotet.7Wf ^n'»a>v fkcjui^oi 
uSi Tuv i^ho^^^nftxiwv cpnai •n.Tvc - 
'^^cu tIw -m^oifjdoui , Airav, Hgtflot'^ 
01 iauivj^ot 7WV Kiflotp/szy» oixkfMM 
"^Cicpi^ovai , TTXatci Sicv ■mcpyavu, 
ovTUX iuAo(Jif.Ao')(^vinx'f>( ovSivtnn 

^cL&CMiH^olvitOftet^ 'iAhet^i^iOUf- 
•fiV TmVTTX.' 

ot9^«7m fKTn/tAzftTn rfidic^etoLcfTnit 

^OlJOii 01/ J^» ficuiaUTOU <a tKTWV KfWV&V, 

yjxi^miAav f^icc/pft^Ufsvycu- 

x<;foi( -n.u.fxod^icdtiu iinliiv ftxu^a^,^ 
i^ii/Mv'o(jlv 'm§Ajo,uiio>v ,iU)eix<^oi( 01 
fiouiOfxSuotv TKf 9i'(j«f l&v ■TOj/e/Zu» • 

«ttIouj' Y>voy^*vcv ,[Aa-7(^fi/''nJV/6> b 
Icji fiiydAoit ^^olyfjixmv vVfijhxMofti 
v&v ,K^ H9L)to/f maLTnTTrovTr»)» • 

«Iftt^jf flVA<flt7a o'tcv»(>iJi7ifxKexiffK\n 
qx fi'f uToa ocjjp TWf «9^t6)o' 'm^ouo - 47 4t 

fuif , o{ xj^rnvoiemt tx (Accfiohlit n^tS luv ci -^Qm iri^a ^irovmv ngtTK tT- 

«AAcpii/ ^isnv /Mii)^viVj60^oTmv yv vos^o^TrS^^i^iel^itviiwuveiSta- 

Voung^ oivTOVi-TVL TiKVf(7>v ^i<^v cvy XvTH fdif ti fifief.vdiCr is^v icccm.(n..'npci 

Kjvj/cto^.iaa i^/jiWo', J^etTnoMiTt tto.- fjux udi -mv fmJitctfiv^^vovmv . » 

f s^ia TU 'inL'T^ ,eU(Biia\v inl^x^Kf^i /ui7W<po^« ctjp to» iAiiav . 

vi{ avfi(po§«{ iK vv TiAA/Tvux m x' jJnii^g. kou ^h/to trtlA« « /4^Ma KOip - 

k^oiwx.^c(deivcu- •miAin.Svu.uBi -mv Sii^{ ocjp 'nyfij- 

AyaToyiiTjWfj^o' ci{ oKcuv(^.?\.(ycvai Ttif ou^')^^ nr^oa xYaMv liAos inn- 

jotf ort oiJto{ «JTi^Tnf §^v • o{ A'v7wP\,et/* ^AiftPfTOi' • 

Gwfl K'fa>r>i «5P m<Mi^^eui^GtTnv ,6iy, xviov idH^ovu.cUf -fv ^ecK-nisecnct^- 

^f ^V.»3«Ae'fliiiKip(eiou7MfK<)MV(^ ^jto^io^TOretAufl^cifTroi^.oTeviaJ^^a^J- 

»1' ^3k7f«Aof TO ycvei^iyci^{ tk TroAt 'iW eABAi/floUj^Tiiv «Aijfl^flM'- 

fjuv^,Kou. i'jn9h/Mt}v vv (tiy^cSta yi, .^v^fiviJicpGiVfHCujcui^l^icpa^uuf Ttov 

vojjihosSici 7mP^cu{/x<iy^!, oHJ^Tn) iTn^oiuir fA^,iTi§ov{ ^"i^icpeiviiniV 

ti iJbS^ , ov-n,y^c^'m^txx{ ovft/nx-y^v yiMoiA^^oyv . 

mfhar Tuv kcmtcuj^oiv ^iiriieuic/i ^ ecMcc -t-v-ipv -fv ^oTrt^aciH^oui-u^ TWVTvy 

cvMx^6vK{ BUJT /uLovov ,^^'ii')^(m.v , y^vovTwv^ av {(^cjvnu- 

KodavTto^i-n.h&JTHcn.v iA^ycv ^o'i AVff oco^^v oivAei ■udi' Ttcv ioujr^ J[fi 

hxin^txjL euiAofiiMOi 2.V veK^o» oco^ri^ Hvvovmvcjiioiir in^elyfjixmv h^mnt tj 

kj^^ovnfffiltTri^^c^yfAiiov-ficmfiXyHca v<iy'eimv. 

xAj^ TBV 3^ XMOV ^ioVxJCiTOth, KM -^VTii "V VCui o^civ , ^•TU.7»V{ 3lOV(fHSf,- 

KiriBaiiiiar a:j6>r>f . Ai-o/moix tw,^ «flwfqc )£r»a x«f« •"■W 

XT^mff « ffAijuiex . uBi TOV M ToTo' A/- ttS^' 't5 /U» j^ij»<iM udi TOaf to v «?iaNi 

^ejj M euo^doiv iTTiAfiHVvijdviiiV o'i li ihnnm ncf.,^fdiov{ o/p^av • iidi.TVU 

ccT^ ins ] voujTOU 'oTtdTt n^i.TK^sAiwci' o'i ^ udi yvveUicuv , KOi fixAw o^etAH- 

t{of.(k^irpoSvfiOT(i^oViiAoujvov o»?? ojkb cmvi^yci^iSai. 

oi{ iTTt<HaHVVf*itoi • -A-i/iV ^^i r KgiKfl!/ ^liu TaTveu/ li C){ T&i 

A7f/Ji9f 7TK^«tUf Jbi/etf ty "255^ oi/59&v Tfflj^v • oA' 7MV eowT>Tf 7W ngiKy {"nl- 

hijet-^TtitreiJiix^vcuoi^fiv^^TTS^ioi auufdiciV. 

uuiiTVLff oLo^Ttiiff ^tmyet^TviMTOL^ If^i Au-pf t<p«.e'7n tuv xixfi^ovTtoi TTiTn 

JS«Aov,J 7Ta,§oifxixiH^(KTH(Ti,-K^x-K- •vmiwv x^ioinswv . 

fof 3 flc^fi Tiov eiff cvi fjuov TTificpiJnuiv ^ avtov p'o<k{ .ocotv •rm^fiifii»- udi tuvk- 

iSiivndiv 1'noiei tIw TTZi^oifjdouii et^H- AxlovA/oiJiiv6>v iTiiTivi cc)p ^oAiou Tt- 

^ou • iT^iwiycif fiiTOLtnftcpdi-jTc.ff vo{XAx^ovAioijJl*ov u^ TUxMiiQtu. 

«f OTCfU)»,>t«Kai^TB/ni}javTif ,TOvcf AUTo/jttAcivaf eo9-/e74..t7n' Tw» Ai^^i». 

l75<oeti)Wf e/t'6>ijav. «A/ft?/ti|Ai'(a/OTtv ftiyciMi j^tAe»»»». 

ATf/KsJ 'TO e AiA/ji'v/« • iM^ire^ <»» loifl' Koa aixssrticmvTi.{ olutLu , ifiiejJ^ov 

Iflair^.At^a j (/bi/aif ,07Jo7a»it3i9'e 7<m) 7nXf«uffK».7D*i}liep/«fv7rate«.^'''n* 

«tifzviovMe^^vTto-TJvefj-T^a^TfaxjiTJ, S5 7Wes7«oj»eitstAo^.o J)i,rp trigOKa- 

u3iAinivmv'ioLovi{iiii){S^noLiAA/- fjAvov^Tnv. 

Oj'f/«. «'l/TW HglVU-at/T» nVLT^lTOU Hcf.TOL TlSt 

AuAif7i)l/J&i'oi'??f •iTn T 0*2 «MoTe/fi^r ot/pi^cOMV o,7J«v» Ai//<ouvfl^«v6»»,<J(»<n j.^' 

^ioujumv' 'oAifPi/ftoffiiTiTt^Aei-mx uJ^'i{y.vaii 

Afifl/f 77Z/9ii>(/V • oSj* 7MV Bf 7« IT^SlTtt KOf(.i^lr> ,i{^ioc "^ cv Kpu^^oio* Aej* - 

7JMA;»o{?>o/«(f<ja'v7M». TVWzsf^XTivv «*o'f TrKngif «7rr</«7r5tr 

AU7JV ^;^(f^yz;2]if oe^p^fiiir&rojOf.eTn' 7K.ati7U(^ru. 

aJ7y ^9 

yc't ffKou 7i;\oi-7Ti3V nuftiKit nf Jiov- 
vt olKOf/iiyd.of^crvTWifbyiivfd.io^v- 
ftivav . 
oi6TD/*otr>i<fi'xyiio\ «yuitov inxiiSbu.TU.t 

l'ol/70U»7Zi)( (I^OCKAflTBO' i^^iffKTD 7« 

TitiL^oifjucf.^tat ii^XK.P^.ixtitti^onHaa.v- 

lOt udl' tW oIk&CU KI>70UJ W JxyHviii, 

tuxi oilmt eiTwvnt ^'ttd A/C Si a/ j^u- 
ciiyiv\ tTif&f tpumi' tXf*' '^ TrKffli - 
fju<M oujTVf^xTDi J['iyi6ol JieihCiV u3i' 

dhu.lV.Ct "«fflf ^YJJU 7ffKcC7U)V CV S CVfi 

•maiu ov-mt olo m i^u otcto • 
eunPfJLXTtot 6iot aulhofTDi iycLix- ttSi 

7W» « -TrpK^ov&f Sddhufjiovovvmv • 
e(<pc^TX,t tUu uvrSf^cu -fv Ticc/bt^e/i^KSU- 

01» . cufj TUvmoiixrKouxfiS* ira.^x- 

P^.ifnnx.votiTUV^TDi 'TrS^frix j 'nfo-n/^ct 

fxiv6>V TTU^X V Tfi^ 't(PH • 
«(p' JjlW.O^' 7UV Ifl XO^t 7J tn^XT^OV 
76)V • 

t(<p"iisxt.7rBt^oiiju'x,u*i!m a.'i/ «(?''«- 
pxt.hij^^ou Si 7it im^x 70("f ^t» - 
tnv'ii^xyfxfifji.li -ovmyiTnyot^ftot. 

ei(j) 'i7jm>v ii\:"ovxiy .liw TroL^oifjuxv ttuj 

7»V (^OVjJlS* U^TtOV d^WbflVCiV uui 

TDc x<n.fjivxyimv7U3V /lov ccp yfxftf*x- 
%.KUV uSi it^xyfJ-XTtwg.-ii fitx^o 71 

7ViVX71fl07DL7UV- 

itOl^.hoy^vitAXTix cujd^TV-V tA«,«A\fl3 

OvSiV.OLUTH AiKiV.70U udi TWV «/«- 
iniVTDt »ttpc/k6»(|l/ in^OeU^ifiivdV • fliTi 

v(ivm70U <Ai oqp '^^najxov Jb6o*70f A« - 

JttrfbajLMv/flffjCy/Wt^^fft 707^,0 3i.0<f 
«^AicSca r^ A«(ttctoi/WVl'oi/f • 07RV 

otpyJai'"' ly )5>v<n'''<' 77/m»iJ2y<n. jus^o- 

•700. TSj^^lfiJiUOU Ot/p/5fTt Anf W 7« A«- 

tiidhufjuivieiiv 'iwAn&cf.- 
ic^oAimov i^yov xt^oAiTHt • hxftCxvi 

TOU SijiTn TtOI Xxy/OiV TUV i^OTJKlOt 

u.eif*.iiosV • 
ci^oJ\ ienot o^nct tvx. V'"' ivifiot ivn rt" 

707f (^'4)77ltflio'tTnopit0u'/<tV«J0l 6iOi ,iiK 

c^YlovmiA-mrclfSftaTv. o^ycV «<^J\iTH uv7{6vi<.av,i7n Tzcvd^eJimv 

7V yap X<^oJ\i7^ Vt 0V6\ii7DUjfg.-fV 

ttt/bvit . 
i9i\x7nj^ ,'iTrl TUt rP Ti^Actf o/i) Aar^foc 

VOVTWV If 7IDt^OifjUX,7ia.^caOV VXXJ. tIw k 

<J>ij«» 7a';)(ifa i'4fc«&5" cvfi^ouvei, fjii 
vovldhvimv^fi Tw^- 
KC^if^i^Aov fMV ioi7»^A«0' • aSi' 7«» 

t/'i('4oWf<^«fAtn)ju£f6>»,6?OK»fl TTOVW- 

II € / f ••< / 

KCpfiiVOO' i Tnraf p((6»» • HgfcTTK fXWTTg^eTIK- 
70f«f Tuv iMifVfi)» c/Vo RXflaffix/bl i^'- 

»0»7D e/l«(J«/LUH 'iTmCCf^i^CiV KMl (OV0l 

vot-tiou<iii oicavct cA/^roiiiiPtTtiVTDiiTH 
CjiHOVoiyofJlvov o^i^xA/oTroAa ngtTW «^ 
iflcf o' )^mct(^C)V ct^vkt 5's7( ^wfaXK 
7fr*2j;^ 2.' .9t'«Jov «TwmCiTnityat. 

X^o0o^it dxyjiifiocf- uSi tuv ^X^iX 
fjx^ny.^cviwv • TwMxp^v 'ff) o'i ■minTou 
i^ocpopiVVTDt.& r^ euyj^jfriovt ipxtnt . 

({'Xf5o/iOM oujtV S ^u-3fcfi.airi r 7h ctii 
AA/fltet^ , )Mi£i fUK^oAoycf. • 7>v ^otp 

f U7ra» tt^f TZOV XjinAAj6ipC>V i7l6icm.V' 

eiJ7Zi}yccwp'v7niKiiviPvAov{ Aiycvtn «zv* 

70/«i/r>vtf . 
a;^<ioj<,AoO' «J'flf6»'7i7)f,ot7ii ooTfetj^i/- 

?r/f ,iy cuDi/cfetfl(f ytAfi)», ly yccl§c>i. 
K)^iyjD§ov-'o7ix-)QiinS(ev it<.iivot xitu- 

cdHTDt i(hKM.evTPS x'^! )(ji^ev'i<pim- 

JU<Jt». 

etp^^jHfii-^ij^ov ' 

J^^eli nv^ct- l7n'7WV K9/M7r« - 
C ^ov7W» Koa /ut><icAca)^ao7iM» 

jUu/flf ><)' t^g/fjo 7Wtf«/^7liiUI 

iAxT (^iil^«5g(c'f TJf ly /Ui>«Aott»;i2f . 
^eiytt t sT/ngcC , ovv{ "stihc* Siov «^vtis 

KMiTmTDirzjJiit^KoiivtiPftb^off • 
Qx6eiou/ ojoKxv^ t7n tw» ^«flefoLo^^ft- 

t(UivuAiti.v.^vf/tfiSiji<ufi-^v7mv • 
)E)«'Ki)^9cra ouiTi^ yvvduitu^t^eulcu 

(fjooff.'o yap ^xiniAc(,iuiyci.t iM Iv^aio 

viTDCf Si,iU3U y/VoUKci(ht{.Koc}. «'Ma* • 

f)XI{tl?3S^VOV^tfC^K07n(f-IUIU. TIDtpOt ft Jt aicuJJo<j>i ■yiavviytf^oiKTniiSim 

^XK^^^i^^o^nv ujdi •mvieisvy/CiV , ly 

tnciTWAav ^'omv cu Qot.ii.yccc a\ma\v • 

CkhXV^IO A-m rUV J^HOUOTDiTtOV VliTS 

(iovTi ^e((j\?\.^euyu7ffov y^xMCii • 
Q6kX^ti-<f-^T^ "nov ^kcaoTTifm^^uiu ttdl 

pA/^mJjcCt HZ/LVCV7ti)V.0VTV0f euyoTfftct 

CiViTntAiiouoaiuJH ^VjiinvoiqiKQinCii 

ti^^fj^/n/uuvidTtti • 
^afA«V(^ ^ 1717 'ti 'mh\i'rr§(i.yfJ.ovot • 

ovTpiycf^ ^Ann Ky^fnf , TwAvin^x- 

yfjLovdaai • 
G«M'('? /UeCi^ejLKV 01 fJiSX Hst.TO. i^cpnlJW 

ojuov 'iS(^o(Vr> A(yi.c^DU cutj toi; Gix'A 

cfbu '^sjicvJ)xT^'mvmvo'i/i 7iw'fiO(- 
i^SAcuf ^ycL-n.^xcpKmv ^/lotKAtoi/f , ty 

»(9t756^l)<T/uivaf iK5l/OT<!V ioUKTCV 'iOUf 

9{w itn^Pauuou n^TVL liw ^^vsicii iiti 

TW-i «^liVcLCgfKT^XV fjl/ SoUKTtV l\ 

ii fxuAiov^ JiCj){svr>i SO^vsicif lovt ihh 
Vov'Tn>U(/he.&,icou 'TTfoi Ziv 'ni iA(ovCc> 
/jiovT' H'f«!<A«(/Ev irfoi^TncpA/rD-mv, 
K^vtiuoifjiii i\f.J)^v-n,ct oujTOVi nr^c! 
ilj^vsix^^mAi/Miv viiisTiaa.v ^oojwou 
it3ivTr>i XTiuM.ocyiin.c&cu Tiic/ Siipv - 

Sic>i H^TtCo^O/UH ^HTli TUV »p«(cA«- 

(f&f nr^oi SattxTov iiuivaiov 'in J^u iouj - 
Tiv , liftx>[^z^x ir^ci daJxJdv iou/Tlw 
i/liifbr> ,Kouav/^P>xAovTii x^vouot ^ 
liKumvSi^vsix^v^ -mMciV 'maivTuv , 
ii)^vsixvA2>Si x^niKtinnTBUS V)^x».\i 
Wi^iLodoLu^TiiiwtUicpxK^v 'rr^oi «A- 
%fiiiv\/iv'i)d[juatcV^^yiSiKi.^\dm fvio- 
9ix\ijuw ^c>(v^av ocoT^ S^v ollo Tvi. 
<pov THi fixtigf.^cLe' ati' 3i.m ,v^ s^wxvoii 
Tt /JUOVM 01 xinvouoi XnriMnv , jhxPA' 
ftf fLxn^e/iou -fi jjx» ouo «TrjxiiTDv tvn T 
t{^T ou^iiiw JiS^vmv ioLw^pvi eii ioi- 
tXTnv li-rrn^oiiJLix iAiytTn , Cj/^ovj Si 
^ TTr)Layii occpomii>nC)t vjju xMc>i 
P>xM'6ii fixi^^ou/^oicv iitxShv 'triTwi 
iocu-fiiir di VJLvJ^/tov n^T ocpi7{w JiSiv 
TUiv . fix^^x-^cf^ii ii^XnAiovi-limvi- 
HSf. iTn^i^ocTAisi.v ^pvs^ Todf i^- idUa ^ioLO-dwiTriJbwi errpxyiei <2rf^ 
Ttii Tuv hOiiriovaWTHel'^ , Z^J^^ocJt* 
^Hsp Kod «W7W Aiycvmv dff fiXHoUQfixv, 
Kod ei fixn^eu . 

P}OcM'eii 'i^VTDLTiw iTaS^lffl* •^■'J^^l TUV 

AonfDfsovfmviPtic/jLcTiyvovi . 

CxM'iS ns^Kn^iy-rovTi^v^olTnii (f «thu 
Aeieu/ (pi'^cv •eqp'i^eAcL& ci Toui TTtL 
^Oi/A.iouikiftivm,^ ToAi6^cvx^iC)V . 

C«M'ftf {/'(/t;/),^^? 7WV cAifif cvot//6>r, 
oicv n^TXTrrivnaov 

fixMetv fiyiAoii.uDiTaiV Tvyj^icvmv, 
tov^cim^ 

fioiMciv (pAj^x^ou oi^irfciTti i K9'K9I' 
77 o/Jjdt JBVTO {,fCou o'ioix!liovi tfi/fai' • 

fbii/JLjJi.xau^Jhvn\^v cuTi '/^v fiii oil S^v 
ipcv Twii.ato.oiov fiiiatt.<poi}ii^c> viflUf 
yd^ Kh fiiyisTi Ji att^J& irfU th (tk - 
Alcf..ci H ytvoVTOwrrv^cpv^oucPlei^cfOi, 

KOU^O^UTDlIsI- ^aVhiTOUO^UO tfit?\9i0~ 

Ti,'ivx fi^ oDiTirfmyaicilii^fCj) • 

JhXfiftXkVllHHViV.^fi HglTO^UOtftl' VSP 

Jtaf eisj\^Aixv ydf kj vjLVouJ\iKv/Ku 

fJUtjftCU/TttiV^lkhVoi • 

£«/<(£<« m/^/Rnvci/ • Tiw xi\^6x^r>v «^ - 
fjLoaiujnv 01 «Tf/K;o'i Aiycvm^ 

GtiarLHiAiiof • iTTI TUV t/iTO^CVTO» 

cjv Aimif, S £^yoii • TTOi^caov i«Av</>(« 
A/dcj ,S.V y^vaiv (Anu/^ot^ft i'77 0« V/c» 
epxchv ixfAcpif^iTnatiKtiaii auoLpTni 

oS-U , i c)^ K fttfflf TDl/O" t Ac'7 ^ liJ )? «flTOVI 

^i-m ,i SiCciatLVof z! J^cv fiV^tTO. 'cj 
'c^of yi,yfo((p66>,TK Si yiyfxfifjHx nv 

f Xo9w TCL (fS KV^C>SivTK fjcU^iOVeOtO 

rpiii^yoia \(ou Tru.avc «n|,//u«;\(«o1- 
j(^c0M , \uxl TnxAiv (^i.Aix^(ii(7to 
KoclovAeioc^TrS^iauiTrfcif TTOidaS^ tkC 
xeifffif • 

GxmAinsv fjc^ij^ov-i^rn TffcKiy.eiiov itv 
Viov cDovicnvQxmA^cviciitvt otTrtTt 
Kcv i'/ ^clJix "rfof xy»6ov Si clc^vov-i* 
avfiCijhifHXi AckCc^v 'c TiTo.MfLodoff, 'rrfo 
<TtTO/c* ci r>lt jhxmAeiOif jic^ ircLaHf 
'nnftiAeixf VfAvT^Ac.i ocotk l^itpiaS^ 

^«'TOH9tf«-t7n 7W7nxj(t'&v,ia)a JVv«- 

7MV. ^l Si 'Tia.^caov 01 (J/miQii<Pta ^xjx^i wfu - 
SivKs^dbr^mv^ovovni^pSiy^ovn • 

fi>Kjxxc^\l </b§ CiCt yf.\v. sioLfi • I-kituv 
itWTDL JiSvTuv , oli youpivaiv o'iAxiu • 
ftcctcvus-el^tnou Siyjiu^isfiffxfni- 
"j^v.S? 7wy (liyt. cj(ptA»(u2*6)i' . Kj x^ . 

Cxjix^f i/t/2y^ . CiS >otAK six^-^ lav tcuj 
TVt J)(S\iV7ii}v oHs ypu^ovtnv o'i j^fijhx- 
vovn.s -icou ^xjxyctff ohoyofis ■'tri Tiov 
TtWTix.inn^iyovTuVjOiv i^^^^^ovaivo^i 
j^fi^euovus- 

^XT^xeJi^eiV (otTK fjufincnv 7*? <p6>viis 
6>s 7D TWzsiiv^etv . ijcqpCxTOv •nv i- 

^VC0civOV 

GxJx^iS oho^att ir^ls tduj tboJtk ttdc 
(i^V7U.ff,Zv oii y^i^^ovmv o'i ^fi^x- 

VCVTi,S- 
jBuCTfoV mA<J)IOV.^ -JWV CuKi.VlOff 'LfXXff 

^fifix^/cVTUiv . o'iycif>KvpiiV\uoizA/i T 
fjKT^div i/^oUpivv idhimv 2>' oiA^g^iov^Hj 

VV VOfMUfUXTDff.iTn (M dXTl^OV ,«fl.- 

f.uovx,iThSi6xTi§ov^cnA(^cv irvTm) 
ctxv 01 Si ivn Aijhvns xfmiAiatTOu es 
SiA<povs cuiiianv K0UJ?\$v aiAtplov . 

fbi?^i^0(pcVTnS TTX yfXft fiXTU ^i^i - 
^O^pCVmSxiiAtiiV l^iMiflCV ,f1 Co&TJViS 

{fxai^nr&^nv ,&STi^ujuix<pvyis Ifl otr^- 
(tiv6 7TtX.PxytviT0u Tifos 'i>v m^oirfiv , 

'p{l'-fi\l ^fdTdi 'ip(^M!T^x'»Tii IJlgOinpV 

yuvii,vvSix •Titi.qvoVjjSJ/ov , hi^y^ nr^os 

Z.V 1T§0iTtV 'cTt ^iMi^OCPOVThS i^CoTl 

^txo* oiuTH 'in^oai.in.fi-^xT^ hcctuS.in^oi 

TOS ■TtlsSjffUS tf/bKOV O^TSJ C7n?Z3A«f 

frr^os icGiiTHV y^3fju<^,<Ji euffouiyi, - 
i^XTTfo CiMi^ocpovTnv xTtBK-mvcu 'c ■) 
iyvoCiV Ttx ■yi,yfXf4.f*ivx{\of.8'ioui'Tt)\JKja 
[ju^etv,]oQdiTHs'o ocixyi/ovOj {ttitw/ov 
avtw u.Tiiv<u tUu TTveJiTn/ovv ^fxcupxv^ 
vofti^cyv aJ&Vu^ tov Sneiov ef)xcp6x 
^ilatcdcu • JiM ^ ^fijfi)V eiy<t.<p\jmv avv 
6tr>V, TTfOVfi^V fdl/ Ai'cv7>s,i^ix* <^x 
Kav r> s 'tcxi "S i TH V Kii.<pxAtiv fxianv ou * 
yis • <ii ^ff TTV^ cti viet.ccix^ocat in/ '0 GtA- 
Ai^ocpovThs 'i^ ^v ntnyia^v y'cv ei')^^ 'its 
7S>v Tffnvov (^UTr/^Oi liw ^(*CU^CUf . fj.^ a 2>V xtavx 700701/ xfAxZocnv inti' 
TBt^avxfZi^viatuQtujCiff Si km tcujtvc( 

KltlKTBVi^ fVS O^Ti ^C^flHViOTnT^S </)X 
(pi^OVTDiff iTttAi^cLCf ITTITO/cV «TTO - 

tit^vouAoyHatxVTVcff^ciefSii^ {Yi3°<^' 
mai.v oiczovx , SowfJidatiS liio cD/vxf^iV 

CUJVv'o icJbcCTnSyTDTTiyfoifilfiXiJ^i^i, 

Kixi •TTOi.^ oLuTu fjiSjetviifiGiato , JlovsSi 
cioTU itw Svyst.Ti§x,Kod tIw ^kojAo - 
eu TiA^TWi' HgiTiAmv. 

£i^AtiK«yiM^{<f)joiivfi6} ly Tt-ffa^flf. 
C^£\S)° iOejL-mdhvl^ , vjxi. ocpi<^^avcaS{ 
<pvimv ,-cTi S(i^'jTti<fns <Sicq6ciV s'v 77i'A6 
<pov ,t/}^etAiTiw nmT&oc/t/ 

Cn^ ecvTiTtri^cfiiff -iTn Tci xTtSQLOitn^os 

TTOIOVtjJlIoiV 77 in^XTfeiV , TTWf COOV OiTn^ 

(/bvT^f A«*fl«*av 'm^^ijJUoiTtfosrTtii- 

6VVT0U fiiii-rfav Kod TTOc^otfjux vix^x-i» 

eix ■\cii ATtv fe^i^ 
Cix TTiVifnov ^'zsKovcnov Trafdit^ifms^^TTtX. 

pcaov o'i fiii Ttivnii.s ccixtKoilpvTOU ol 3 

sr^fli/jjoi S^VTffcvjou 
piMf7>S tn^lilViCiS <J)'kh ovvs eis tUVi - 

jffx aticpCiV H V . AiyiTOU «j^ ftf tkV Jl i ' 

Hgtf «/Iflvof ■yiyovivou- 
jSi('cf 7n)7iju£* iiovmxlcitKTHficiTtov .Ttd 

TkSiouiS^ifi ^Hv.Kod iiti.^oifjux picv 

fiifixyfji.ivov . Itht^v Stdhufjiovii^cVT' 

iiti ■TtdAvTiAei,tuidii<fieiCicfi. kouttsl- 

pOtfJUX GlOt xAnAiOJUiVCV iTn T c* «- 
CpScvicf. TCiV i7tl7»(/lfii)l' OVTW» • 

Cios (/lnvAnjjSUos.iih TCiV xy^iisttjv i\c. 

fl.iT1X.<pc^XS T(£v X-^^eiCiV OivACiV . 

piiov fiifixyfjLivov i-jti T iOcfbufuivi^cv- 
Ttfoviivi '7tdAv'ttAei,tU)d\S<f^it€icii. 

fiioiw6§CiTttOV)COCl 0VTCiV CuJi^flXTtX.' 
ClWi^OfiOIOVI/TOU TOUS ^(«^«Wf • 

Ciov xi^vScji^. ^vjxxvv yuou cnAy^ov ' 

CAxkos i-)Q>ii<^Tri^cs a f (r) tt^ I P(^uof 77 

vos 'cfioia mAx^Cfi^xy^ti^piv •) oi/Tcos,c!>ff 

(Mi Si Kvvx ocjjTto ^Qvi^ou . o'iSi,cK^ tS 

'Tn^C&T^KVfiH ')(i)eji0V TNf GAKKRoLO' , 

ov f*i fjiviiTou tCj oc/fi<^TiAnr, ly cv ot' At 

^Ot^c/^eiqL Si TiT^ff 77 £A« ICi.VVCf(IOV,'o 

01 x<^oAcrDi ■n.Aovm,^ <f> vvffftc^^i 
^m<iviu TT^cs ocjutdIs. is S6 h^ijuunwmv M^ov ^vlf h^hsh tvn- 
TOvofTw» , Oi{ 0nen cro^otAitf • cto.v 77? 

KJh^t CoidTlOV VOflOV-fi^HTOuSill TTX 

^oiftix 7m ^caov Coionti ^on^ovSlov 
A^t/m/ ^.Kiov'in^/^Olf ngi.kflio' 'Tri^ii- 

inmv- 
fjOiOi-nxdXviyfJLXTnL- ^ •mv iauoiTtcv 
in ftira.<pc^ii T»y j^/fTcV TrWf o<n)v ,3» 
fjcdoietli OTpiy^ ouviy^xTVi. 'Trg^ouJ»- 
Ki»7t7«7n3itf,cA/7ravtf Koi TfaA/vJ/- 
TfBirf , o^jnff}) icp^ffiii'' o^AIttduS tIw tv 
•mtT^i S«(nAfi«v eihvitpi ud 7iw lAl- 
eu ftnTZ^xiyif^ xyvoC}\i.?\x'iu'/d'' -m 
8«j5>i>'/ Cxmhft y^nTHeJ^x^o/xivu 'a?z(^ 
TcA/istS Kff t*6)V imit^v ouieiAiv 6tcf, 
hxn hxQdhLUj^ fx^ (zj&^i liKVOiV «- 
AflKgt (fbu/MVi>v £/(» R7^v« >ot^ ff (puf • 
1 7nA«9C|M^vo? <fi 7DU ^(jitfij^uoi/ hxloff ffU 

V^lfAdi TH yUVMu' OU>r>V loH^SH CilSA 

j>a9t)o Troa.</l('LiV K^fc* o'! ou;7flf >&f»if - 
ficDiywot^itaiflf cfc? i^iSir> J&ou- 

K9AC? ^TtiTTU^lCiV ^Kou^i^i0offi- 
vaAM(p(^{ ,TH)Alc^yvV!UVJi «-mKJOfxi- 
otv & <)^ tk" (7155 i/f « "joi/ Tnxi (/^f flip«7r A) 
imm ,o)J\l7mcaj ouiT ngf.Aei^ OiisfBifii 
vn i> c^iofjix <0^ &' 7T)vo' 7ric/h( coloiSi- 
cnu ,T^KHo>iM Sio)j\i7rt\Ji ,v^ tov»A/ 

KtoV u3l'^C>/tH !f)«<pipti>V H^TK <P8CV0V 
^viAlliifiTmShAnTPi HVOU- 0t(^H3fll 
VOff QUM «f (flA(f OUf -3^ TOV ( ,/1/ Ci)V t - 

TrvvSaunoyoviov , iwa ^iJiravjof •jou 
fltoD -TTg-cf Tiw ^rr^iJicfhL ^i 7rapi$l/t£9nii • 
•^v f/Si yi^ 7Trx.Ti^x<povSijaeiv ^-j^ -j fin 
jfi f(iyH(n.tQou ,vofi!mo iJ^ d}ViAiyi.y^, 
■jg^itflSna -fffcf fliij2)«f MTreij^^jo.iij^n/;/- 

TVyOV AX^UiCp' OipftXTD{ C^Vfliv(J> HJc 
ABJoVPi •>0U;K^fUM5f HJOIfloUOti tnTn) - 
c/Sv /«tfl/TWO&W |«i TTtlicfiiVOf TTBtf (i 
TDl/ iv/0\£(^JOf 7W TTKJ/ t7V(pfl(fjCf- 

r(d-e<f <)i ^ 2>V 0'v/opgv, Koi ■jiv A«'7 - 

CVVTrSpflX^UOJtLVvllVIO^VXTriKTti 

vai iA6c>v ^ af flif^ot*', ly 7i;</ ^nmAet - 
«#i(pA//)a>V A«ioi» yi^djef ir£tv.\niyyiv Qw TH yuviu\u. icnff.5H tZ Avstvn ^ 
tunyfj.K Thi arpiyfoff CYU}" Avaui tIm 
TtvTmJoiCxaiAeiw TTti^xAxfi/.. .4, 
koutS fx\fji in^caOftiAeixyi/ccjv, if^ vs 
t7ij,(;Hv\.i«,iaja7rtiA'vi'eixnv {'^VMOkv « 
vs^ov ij TrotfK 'r /uujcf euxYOQjLcdas 

ioUJ^fiV iTV0A6)CrLV. \cn^5H <Si TUV T^i 

yov^Tiia TdiAibiioujTiu/ ouyi^Tn(n.v . 
^oiOi-mli (xxvT&joDUo. ou>Tn\{giTrx^xTl- 
M^hv ■i^x)<.AeitJ^ffyd^ (Pnm fjtxvT&jo- 

fliVOli ToTf Sn^oUOIi "^jjS^ I9V TTOAiftOV 
KTnnQJiVXTD il 7r^0<pimff It oi/ </b(/b}VH VI 

KW cajTri7i iK<n.^iiarx<nv i<rK.Sou Si Ji 

TZaV Si6)^C>V OCpTIzicKi fiVfTeiAXV tUu 
'7rg>0($077V ciiCxAiV flf fltf /UOt/ 77W^« - 

««/<tvov At6i»7W(;^'M0((A,'(p«<nV jOTJflir 
Qeuoii •^Aifiwa^ CofiQcff fixvTii "SjAa- 
Zii<f)iiViit.iiaeiv-a7rgoivcru<ijii'TC>v iiyt- 

IXOVdV OJX.Oi jeCTrBKTaV^WTlf S'V 6j'o(Jl 
^OVcJvinHCDLV' 
^OiC>T10i VOVi Cu)^TC>VX7TM.ASjTttiVjk(t 

{%)•= y^ iauoTffcvip ,o\ CoiOTti. 
^Ofn^vAioi oui^CiTS^i.uBi' T^xw^^ZfV- 
TTzi^oaov ^ofiQ,vAioa M^^Trhv ov/pi^^. 

t S7 Sl fiiA (Tfof ei<ft)f iK TTHAoV Tk' K(f - 

CAV^jrA^TiToumif • 
j2»c^€o'f 6) i/'</2yf AxfiTf^ov finuvovov^i' 

SO^iiaei: Trjjoov.^o' rav tw i^M/fw /u/ - 

yi'u6Tti)v Ttili oui^ipoiff 
^cJ^jiTn^ciQcJuu TnTnxiviTXi.^Tciv 

^ianvc&ou (iD,Aov 1V.0VVTUV . 

Gol/cA)f (j) VCf*CJi ^ TdJV «^Z&V Ot/7Z» ii^i - 

cSra (^i fl( Gcttr • 

Got/flof '7r£v)/Cl»fl/T(3{ • TtiUTHff fiifXVtjTOU. 

K^xTitocftJ/yp^oai^ TiTatntiu J^ 1711 
TCiV ^iiiov,iu>d 7Trnxv0^ovov i^c^fi 77- 
vof TrvhoviKOV )2>oi/'9oi/ /ut7;,vtp(^affa • 
tuxlxMoi- 
Soi^doi TrS^icpoiTql.l^ TOV (xatUliTtCV]^ 
Traxvw^cvov a^ifToa \lou SxSivKi «- 
f«)tASf • i/Moi/ ^ 7bG Ljoi/ oi^r TnHvoe 

flWVTOf .CVaT^iv (J£p07w'f6V ScfiJV fltC^ybt 
/U«V7D ff flfl/H) JH f t <$«>6v • 
ChcL& cPlH^^a • OLUTH hiyi.Tr3a ^ ttuv 
Tocf nela&i ctix^x^cftivov «'« , Kod 
{/'^S^Tiiifiivov . Qma/f ycff « inveuof ^7 S% im^jSi-^oiVTliuAiiinv vofjum.^i-n.cfcciK- 
fjiS^eiV ,iii( cu »7n)<p\ivn7Vu.yvov{ Si £»' 
vxslnTp/nHjavan j^x/^cpoTi^isv^oiiiSxA 
AtTO 3 /Ui)5>/ TiASbinff M xttd^koiv . 

CoVAddLa' c^Hg/Lt^j^ Ccdi TICV TOf H^O&S 

v^TrS^TtSifiSJtiiy cDt^swv^x^TpCovAe^TJ 

VOS xdnVcUiS^OS Cidj r>(TO\JTT)V«ilfixA - 

AtTD tAv J[iiitiv^CiS Ti 06xcdU TiAAnii 

ctu nr^o-n.^ov ^\nUu J\.lu.iiv xTttip^vxoS^ 

J&ovv c*'' ■)H'«fl«<? (ptf(| .^' ir 7wAV(i)xni)V - 

^OVS uBl' ^(^-fflfS-TrU^OtfMX uBi TzS» 

/Mo' J)/vx/jS*<i>v 'rnHi.^^najxii.idcuiiToi^ 
•jtiiilo^i 'n; Ijiov ,\tSj3.'i> -mv x^- 
vcucdv vcfiiafix i j(tiv ^ivifKi^^^xyfxi 
vov, 7r5t> ««.TRfav i'(/la tovs vrS^x ^ 
^ovns TTU^^nmxlo/d^ovs» 
P>ovs fMiAo-ifciV • ouJth Aiyi,Ttu uBj •f 
flf ttoMk cPlou^oVfjHtCiV m^dyfJixTtt^v^ 
t^cf.TOt.nsiffoijAicjV o'i ydip noAoi\o\<ji 
'TDtsop>ca/nc(notst\^7a.Hja7ffovTis^S (*i 
Kfac TOvs^ovSiTKS (nujdiit{ff.s(&iiv7>» 

f>»Vir<Jf CUjAlCiili^SK,7TU§0t(MXU^ T 

liy^ii^V' 

CoVSt^ TTOAi UUi TMV 6oU}ftX^0/A.iva)V ' 

AvaioLxi' yc/J^ zi xn^oTroAet jhovv iSnkji' 

Cis iSohftos nnfiuxTK ka^xtk. '(■^vto.j 

Hgf.TW. fAifintn! ^ 'nfi>T9<f)xovs (n.Aiivns • 

i\\^AOVV Si 0LO-i> fhovv Tn^CSTlSivTlCfV^ 

rp t6tA)/Luii/,oT7 !oU'/ TTxis (n.Aiiv<us i~ 
Tniviip ovTos t€(A)/Lto(r,aj(r ^flDKAHf ov 
«TaAfxtTH.TaTf^Toa 3 ,0^7' twv xysiv 
aji(U<BHTWV-mSi^(fxmvi.Q,(hfx.ov fjtvv ^ 
oTi 01 TdviiiTi.ce iSvov ifi.^^ t/ .ir§6~ 
GxTPV . vv.euyci.c^viv- 'in.TBicv-y^vX' vj 
i£(/b|aov CovV'iiau.xM.(i>S 
Govs t6(ft)/wf • udf Ttov xJviUcMtuv • o\ rf 
ndvnTiff ifii^yov fil, t'pg»uo' Svazu , 

iTsKXTffoV i^xA&J^OV.ivOfJLiVClV 5 TOV 

7f<v2. o^viSoayHv6s,i6i'iy>oPiiPaiJueso 
t/lxA^^ov .Kou flg. -i^ Svcfjc ouinrx'^ 
'y^vJfliSiivi ^S TTU^OlflixV : 
Covsi<piou)-n) KAVifiTou.udi' tuv ^y^, 

fbS iTa 'i{0f,KC^ (7^6)Vi^/*lV6>V . oIj^So ^ m^xotovTts ^xAias y^lis Atjjuols «J- 
Tmnsvovot.TtVis^ ccdi' Tiov ets 'jr^ov - 
Tffov vJivih/vov ioujitvs t/u€fltMov7wr. 
Cois 1KM.IJ1CS Tu. TnMx i'^c> ^AtTra.io' 
TUV xf*iAavfiivc>v 7tdi^'<xMoJiov. Kod 
^ c^iisj^^tn^cs Ttvs lAiovct Acsjvtjscs, 

C>Cl iTnfliAoVfiiVOVS X^O^OVTWV . 

jhovcf ceJ}] au^c^ . tvn 'TiitA/TrKfloi/vTWK, 
i) xAcovvTUJV ^KouSJa. (lif.fAov i<&liv KC>) 

AVOfJLiVOV . 

Jhi(y&sxf*fnt)V. iih tuv fiiTvlcxpiAmV 

^^[XVOVTUV . 

€i& MTT^ico^ ■iTn Tov x^cfixhi ,KOU OlioU' 
tOfnpv.^xatyciLpTovsKViri^iovf jhocuf 
vjimfc^x^etv . 

CisiTO ^nyov^iTn mijv xet fjuy^ivTtov . 

CietiidCii.iTTiTUV i/^cu<pvifOf ytvoftivcct 
«<pcovov , \^ai07rzoV7Zi)vei^nTi)U.icouo'i 
f(iv (pxa)vJ)Tl 'fi oifiyvQiLOV TrapxStiVeU 
eis iTncHfioveiy^ Goijv-ot j^ up yj^<A 
^nftiXfdvot iivxnciK^ovTp aiOTrdv. o't AC 
ycvaiv^'oTi jS»f cv th 7ni^oifiii)ji -f» ^oov 
&^tiTtia.i'm<S^ fiiyt^v Ji2j twv Qc<yHt)- 
tJ.ikTU)V oCss- 

£iyj&Aov (^ i\ff.^7ns JSK rtira jaxvv fj.iyf.v 
inn Twv ov (Pt/vxftivov wff iJlicts y^H- 
c&cw n9iAo7f TrrH^ccov xSivliff §au i Ci 
CAotf ,i<S^vxTtu fj.iyiLV (pt'f</v n^^7wv • 

Cv^ivn 7Ta.^^naix 'i^ Tov (Jtpcc^xTri'^ 
^nmxaftivov , ctjp &v?Jvov tov ^atic/S 
vcs jW^ Tiot.^'^iiaicLo' xkt<ftxAiyefniV)i.H 

QxiCAoV Sitt^^TTJjV OV K^fl(TO9(X'xUf •iTTl 

Tov oixPi/vxijJlvOV Toliy ijliots •^Q^ticdcu, 

li^Aols • TTDi^CCDV X(QiVVlCf il^TrgoCf eSf 

<p£^etv c\TOV . jixxucto' y<j^ aixTiMou- 
m. iu. cj/Ji<pet . 

fhoA0SX§0V^XiThTOVfliyclA0tS Ttt. fil 

K^x (^AoTifjt.eV(Ai*ov.'ofioi6v ihv^eiTie 

ixAoiT\ij.iU.'^qtXc/JodJ(f'^(ft}^ ITOOTC- 01/^')^ 'li .'y div euicj/rofitKosiyTii^ovrr^i' 
•TOJocAh Kf o;aJ7c'f .iTreiJS' jotAo' K9171* ff 69 ^TCiVt K^OKWrUoOaZC^lTdol^OC/Xi/HVl 

fiifUHTowniujTHOK^xTiiv^clMii? • 

yiAH^T<iv oulm linTCsVKtif.iKuvmcf 

cu.TWL^ ly (MiSiv aji~i<Jnwv hfiotx ih 77?, 

oi) m^inr^ jotAJi h^okutos . 

ydhK cf f/flaj», tvn tojv Ai'«# &Jclhu(ji.ovii 

•)rji>v^iuxi7Tdi7TX.WiKTn/*(vci>v-^t yap 

em/j(.iovo't 6i\ovn.si'ncavetv^tuxi'i>VK- 

ftxmv, cifi3<» iMycv-KMot ^i-mT guo. 

V jdiV . Kai xM6>{ • 

yihKo^viia^v .u2^Tav hiM fijdbtijjbo- 

vivTat ,Vj^ TTDivnx. iau.'THfJi*6>v.!i udf 

iwv cuxa.viciV.TtiL cum.viK Si (pooi.iy cfV 

a&JfiTX T Kyd.6£>v TRitf t/o/Uc* • c!>i Tt 

ya^x/tot in^o<pi(et{ , HgtAA/fOf omcOif 

vi^ Si ,'n€Kpei«'udi iiotyii^i/iii^mv . 

yk.hoto-n.^cv KifS^yllH/r TX-i kjiyy^zir 

KTWTop^iv iinj^^ovvTuv .ii n^iti vri^ 

"(T /cv^/itfMdiiv eUTiTn^K-j^oyS^/ev -n ^H 

<A/ot/ TiyVH.KOUiTi^KTTZifOtfMK 

yiAoton^ov /4i.hnTiSov iTn Tiov iTnf^ct 

ejLCHL cDK^ip}hflljJiv6)V /J.i\lTH(ff(V 7<1' « - 
VH^ KC-)/tU(S)iV /JllV OS l-TP TWV 'miilTaV 

'tri /AC>Qjioji,t[^Trx.TtujToL 'SiK/LQif.s&M- 
fiisfv Si <pKmv eupiB/iiictw. /5^ ^M.k tvA 

toVTTX. /ti')Q>t TUV Tn.VTi,KOU VrC^ K /HlKji 
17 (S^VK&OU,y»/J.KVTrX. , Th( Vl/yU<P«f /«M 

K'\.Ki&ou-(poJbeii&ouyiJif> /*>> ocoipv 'n 
•jroa? 7« /tyiX' chKCiKMH '0 <Ai (i/i0i5ei - 
<ht{ iyvoeti/l o7rdT{povyovi&>v iTi^n- 

yi.MCsTnXJ.J)i<plAOTi^K-iTn TtOV KCl^df 

TiA&jTHcmvTtov ,'^r>ilnn tuv (^AoTi 

KVQV IjSiifJv^pH^ (flK<pdi^OVTUV OCVTtX.- 

yc>^^<^ yi^ Txrh Tnx^bivos ^yuxMiirvd 

4Jt «fiJ^fijf ITtA^^TNUt ,<P«OT» o'l AtOjS/OJ 
aU'^ <i> ^MITU(yfJ.K iTaCpOtTU.ViTriTlX. 

'mxj.AiK,iuxiv>\iSTC>v (Kci^ov dKvci.y>\jS 

aUTH CCJVKTldixal. /*iftVHTOU TtWTHff 

atCKcpci- 
yC\i>S (Wic^iV cnos ki{3(T]Uos, Koci kttx. - 

KTtS ,TrBl.§oaOV TtViS yi.\(i>VUS , TVCS J^ 

pdLo',ii T»uS TvoJhis avnc^ovovcn • 
yi\6>S l6tVtl\Sf ' iTn-TbV iKMhVf*iv6tV e? ^sisf >«tf o't "^ivdyj^K^xMcVTOu . 
yi,vvctjios ^ iu ^KAecvTiou iTn tZv <Q^ o" 

•2SK0Vy>V '^VHA.OV SvolX 6tMVVTlOV ' 
ytpWOthiSoVff HglTWTreTRUKLjdM. 'i^Tbt 

mfovonTJKus Ti TmiovvTav cu j^y4 
pxvot Sls.'i>cJ/ u^a Tn.Ti.(Qcu , ly tw «f 
£viv bp/iHThi) iTn niLi^^Tto dieui i/iTn) 

efl/ticSotC hiSOMi ^Km^OVmV , OTRUf 

t{^fivevaou th Tffiiafn(^Tf[otcji, \uxi tti - 
cdziVTP ■SPti^cv iTvi yisji flaAdt-ffuf <pi 

(OVTOU • Koi « /u£v io' iKhOCT^HS Hk^ A/ 

i%&,euvovm -Ttw cSv-eiiii^syt ytSiXix 
TmvovTOU. Toi/Q»^ ^nmv eipi<po<paj/ns ft 

(eCVOt A /fSuu^ liff.TtLTnTrZi)Kij0U 

y<.^oiic/javcv fjiTxx^vT&jetv . tTrl tS icf^- 
v<iy>v TTKf trn/« Si'oTi fiii J^ei 701/f Trat 
(xGiGimsTTXs 'rrfooiyeiv eiSTvi. Tkk/UK 
^6vTicvi^y)i..i^'^yi,^ecic^vov ttsl- 
Piiuov cpv^v , K4)ci yi.yi^K}{3S el^HTOU 
Tru^K tUu cfjivv ^iiTis iri^ofv j/b nei <pv- 
TTiV ')lu/icdta . 

yi^cu^eiv -TjfiKV (fb^dc^iv ly Tm^oifiW' 
yi^cu^i auvTOV 0*11 w Sil<p§ouvi otcu- 
&'!/ f<iyi.Ao'^'^iifiovc>v . 

yi^oi-n fitt^v ftii TWTt ■)Q>ii<^v tto /(| i» ttx 

§01^1« 7T0Cfi>Vt/0t /Wl) «Ke*7M0' /Sl/<^^ - 
T«1'. 

5^f (j;)!' (xhdim^ovx KhiaHiTvu TrdfH.^ 
Tciv SJq. y^cvou •srAiidcs ifjnr^^dv], kou 
ch/arxAciTtov. 

yi^CiV ^ovs KTrivJ^vs S/JOimv . {ts\ 7* 
Hff.6'c>^(XAi TriAAjTHaa.VTZt)v. 

yi^CiV TvlSiiKOs xhiaHiTOU (jJii,/u.^ ^o 

VOV A'K\iaKiT0U.i1s\ TOVKTnX.^ J\u- 

^yHOdcvTtcv . 
yM^ciiaHoSiKei TroMoc cPl(/biaKofHVos S? 

Tov iJa. &' 'y^^dutf i/iirei^oTipov « Aku 

<;z)UficvTr>i ii<.TOvao\ovoffiMreiOV. 
fN fl«A«Tf<«<' mwocj/Kfiiyvvovmvi'^) «r 

atpooifoKc^yilpfjtivov^ii^npotfjiK' 
'yiis fid^cs iTv\ Tov a& fmJiv aia)T\,\ti$ 

Ttov . Koei 'iTi^K 'nvotfjdx. 
yiia (Jjti^k i^dslTov fitiAvcs K^iov. 
yyivTtov x-novotK-iTst tov Kiiov^Koeii 

mc^ov ,7rzi^caov\\^K(iiot viovTOt flfeicU^iycvnot.lnr&d^-h l^ol 'TmfV uot iifteit 'fivtiTn rtov AiaUdV ^^V(W 

^xuHjci ^oujejiaTJKcu.ud^ mv 'TmMx ^oujKOVTiyvii. iih-riov ^oiiftiCit ^ef.Tti^ 

^ii/uKTW. i^vmv.TrDi^caov dhoujeJia yi^ofiivcDveqp^ocJu.vnvofaafMX, 

TWfKTf/KiJf yivov^ j^vtJFiflf /xitoiMk . o( m^cyncf okS^^ov mM^ow (Jl£^i- 

tAfi)^^on^ov ■} yj\,cu>\\^( di TOit j^vanlf ^ou/^ 'iTffxiou.^ Tffiaif «T^ y^oujKafjii 

iof*i'afi«m vjiri^x •mi^OifMX- kh! ail fiSo/^^ioit «dfivtuoif dfofii^no. 

^oiijnsfmi^v fi%\t,ouiisH Cu^ T m^m- yfMmxoim^x , cpvAxnot txAtAoiTro - 

^avTOTi «TrtflftcflVj^TO ^xvi§ii(di6)V- vf • iih Ttov ou Sj fic^HT xMoJiK nyf 

^oujinscf (pxrtov "mcu^o^neici iKAxT^H • •jravfiivoyv . 

cfnoix 7W nTfoii^cii 4^ , '^TJ ^ouJHjo t yh^nvf xntoiv , ovKgtT c^ennic>atv h Tret - 

oSKAKT^iof tpxiziy 7r6»*,xiav«7>f t>t ^oifMX^KMx ^nAofnvot enmv,£^v 

ViTB , V^VIW cVflfltAntTfHffJfta.Y» D TT' ^'(Jt KJi.x'^8lli^ Si 'm^tlfjUXCif ilTlCpCiVOV- 

TWTHflOVOV y^OUJWV MTVp^tlfjiy A/ filV0l,0VTIOt i^y^^aUT» •ZSKkTWV KCjJ - 

eU(^iyi,S()n3ifTivn,cuS^c>7mvciBx- fxxxxifcv TU(pxc>vi^y(pov<f!ocuTU 'vsp 

AXT^ujii^MoTi^ry^L^coucov ^Ht 'ixi D ¥.\TOU.ifCiVoct/?\.\iJ(ikf-^y^vatiwocix 

Z." «Anflif i^^Ci.y^ocvnot ?» ot«iip«?\iAj( (PHfW-^Tolaiv Ifiolf Jvcpi^oiai Jowjiff- 

eii3ti<fbviocf-^v Sit\9?,vfi.CiiTiit-c^'Pv- £ y^vnlf eticuv ,C)Cf eiTif &7Wi, StyjsM 

TCflVTri^Xpi^CiV TwivTaV (tOAV/uCu7ai'« RitfTTWXl/f • KOClKMCiCt . 

t\9\vn&CiVTDC. ^ci TU P\,iiAi*i 'o^CiVTtov yfiVKVf xocLv I{^t' £(l(pHfiliaftOV (i^l^ ■«( 

ccvSiv r TwAnuv^ocoTOff cfiKKJOAvfiCi- Kclv /if fii^ocf ^ Toi/voAa (PvfS^XVTToi 

cateifTiVKTDTniv^icaclfiii ocpieiCf Tolf vv v^ii^fiXTtKii Ttcxqi')^ TOifzsKiiim. 

eiKeioit'nfii^xtin^vxfjJi«wAvfiCyiauf, y^vicijf «im^ui TnAifjLOf • udt tmvu-tp 

•TrdAiv &(p^ ocvTplf • Twviocvof/iSJciV «irefejidxf irffhcf TociTnMtJ\cw« Tr§0' 

Si Ttovoimciv 7n)uc')iy'j2>a*,a^*&'?4'^ ^fiovfAivav. 

^'jJUocf tcpit.oJ TH fl«Ao(Tf«,iy avmAei yf^ciajdiwl^Spp^H^TriAiV c^$uaovau,]^ 

OV eifOUjTl ■)^VoUf,0'3fTi )^nclv -^HyVOl TTWA/V li3t.TK9fi4o^OU ; udi T^Ao 

'y> icoci finAeit Tuv xMciv xAiiCiV l^^^vt mv ,ii Ci(piAovVTtov ,1! j^AxTffcVTUiv . 

Jicwxi^ Axfi^Kviv ^iAiyi.Toif TTdAi- yvtoBtaKvi^v^iTrl Ttov \zs^ J[cwxfMV 

loat ,Tivdbef GovAoiw twv /j(flv&v«3p i{3fi7Ta.^ovTa)V. 

nSfuo9iivcu oujTo7(.\Cj nsfutCiV » j od '1} yovv KViifint 'is^iov.dn T locvTovt ftxA- 

di,Aov ^y^acvKOf ixAocT^nff eKAi«'fl(? • ty Aov tcjv iT{§Civxyci.i^VTtov • (pxcn ytip 

Vr^^lTV^i^Jv fl»eA«9lXA«Tf/'6J, XTTZOAi- o'i WOjWi H^TOC y^aoCJt ■(S> Ai fiC^ /tftjVTtO' 

f>fxyiiAdiv'PtSi.oci>T^iKTTit BkAkt 'jiVKocii^^ov, tuxix^Aqicv ngtTagpvoi; 

'TH(,if».viAiau.v ot octdpCiTrDi^CiffciSK - fiivov(Jj'7r$^xczznatu.'fiv«AA<:pov if^v 

AxifH dmei,KXKei(dva tol -J» irgOK^fi.ivov.tLou xMdf , 

j^oLcjMV u j<v(j « uiBi' Tuv f «i/l iCif lisf.' 'ycvv KVvif*nt 'iyfiov • io' t£v i OUJTCiv fJ,X\ 

Ti§yc/.^oijJliciV ,ii tTn tmv tiwvv tTn/Ui - Aov iTi^ovt Kyj.7roVTU)V . a!ioi J^ ,iTri 'T 

Adf,KocicJ!fTi^cif et^yaajuivciv .'iTnrvi„ ccpeiAcvTtov vrKftptei» vlf mgoanMV - 

atvyi^Tif\^^Ttiau&JKak,'^AMVfTiT\x oiv-iTrat/f/Tt^ov -^^vv • 

^djcf Mauovf , 6VTZ0 Toicr ijSHc cfixfiijat rofr^io» CAt-7r« ^^' r Kyflaf j&At^'vr' 

eujTtHv 'laucf V7rw'^j(tiv ,&' Jli 'rt 'm^cjTii n^rovx "Tri^a^^ i-^^^c^awp -1711 r 77« - 

Jl/ffWflV^TBtJjOJt^riJ/^JoV/Mjv^TVjl/il/Tt- VU 77>£^V(!W(!V lOlTW^^ZaitOTMV (p«Jl 0* 

foVj&jtaoA/ov^r y/TBVje/isrAKOicvJ^ <P(ipKau«Jetcf ic^Kivcu ^yi.Ti^duef • 

'yvTZToi^vv.KoiK^ovofiivovt.iTnTZ- t&Ttvdk cjJxccpixAfuiv iycvauA ,euix 

Aei» ovfKpciviect Tivx ly Ai';*'^ M'"*'- ^tf oo' t^&vjo • t>v't« /i d" y^cifiivn , ^9 ^4 MiTiia oujTiif eii •rlw Wi<t)Oth.^v ttou S 
'mi'iJhAi'm^\U3Uf*i«s ow^v tt* tufqc 
K-OTcft^ujwf rp» ocp9«A^oV,tjSAi7nJif 
'Tmcw.-iAiciv J^o 'TrSpaSi/f cmowoev- 
•mv <j/ ii^ijAtdui CxAiajUKTi .tt^XTficuff 
SV c<p8xAfilv {^iiyov kou /(<pof yi.y/ 
fjWCofiivcv ^<pncn i/l(?i/«u ocu-m tUii yc^yc 
vxAm Si fi^ <p^xaw<nv ^KTnKiiivtu. ouj 

TKffOUtpC^^fHVM^^P^ol^OVmV ,C0, «TTO 

'n.fic^v M ia<px?i\iv 7»f yc^dvos^afxi 
^xvihii^vjxlA^^dxfnxwrHi •mimh.v 
J[iKTH,M'^v ^iSf^viTninaiv. fgisfSi 
ythciov ,si ^aSc^x l^vmiViti^ov Kkwx 

Al)l' i (A)V7W,«7ro A<5Zi)^V<t( . 77f ><)' </lu 
VOtjlWf r ViKf Oy ; l>£</'t70 <J)i , TtliltV 77 • 

(pc^nvv ^i aiii^u.v^fivcuof, oI^kv^wcu 

Oi^viiatV M kl/flJl/HV, t'/&) OUflKV Ttd» 

^f «)tA«6>v s7<A<iv • «p oyjj (^ Ai^vnv Trt 

^•fiV OuJvoVXTmTVl.ftOV HglTDt K9^f ^(fl - 

(AsvocflOT J^ axpoc/fex -y^vcti , of cpi;|ii- 

KvCf t jSot<JlAA/(rt T<i>V HfOCKAftS^V ?7/A6V. 

«01 <Jli J«f,iy TO^/uKt TiJxiTvxv xyoL\ 
fixxinvxff ')^vat)cuj.ii^Aova) Si tiw xin 
vai v.v(iWcuoi!X)^niViiv ^cofTtS^ Tiwufl-n 

vx/r ,AxKkcfbufiov 101 Si,oOTnv lAHi' ocuj 
(pc^noMXTwivianet, mi^'ivets al /<^oi/ 
a/iximcu^xyiAfix t^^iihiTn. SiKa- 
foL&^Jeis cQivcj SO§vc<htiv \u>ufii6hv 
ctLV oeZTOU /x£* ytjjixc&tu ov^v\ iiQov 
hvi^au.v.^ihofj.iViu S\ itw ovmxfi, i - 
H^TH (uxot ^f j^ H)<rat/, -Hw Si ycpyivnv, 
ovTri etixd^vou a' 'ifyct oujTOUf icDim , 

OUTt <:/ltAav,«M'cv/u4p« H^Ti^ndc^AfTO 
cvofMix/ Snaav^lv ioui7vu.<t -viv Siiu 
^o^nivi i-TOU^of i(9tA9? , icoel olyoc^c/ X 

vi^,\COU OLUlSi CM 7rotVT7 IJ^XyjUXTJ i- 

5^ci)V7C,ci)(r "TtS^ ocpSxhfiu ' 'Tiipac^ lA* 
eui§ cpvycif (/^ oc/p'n)uf,tAi»i^i7B7an9t 
7w' floc AocJf flt# ,i'5^4) V ^ olXytLoei ic^v tj 
vot "25^ <xJ2>'»,7n/^'/ttiriro' J^ •muTUv 
tLu yc^yivxCxcrihiamv eiV yviouiuov , 
xaa 7raAi;')(j>u<rav fiSi , oAiyciVa^ov Si , 
'rn^cJrx |u£* voujAoykic^f 'm -Tco^Sfic^ tij 

fi.i.TV.fv Tis Kl/f I» VOf ^ lCaa Tflf JKf (/t&f eft«^tfi>V,7i}jTOtf«: 7W? iTiptto^eCT 
TiwiTi^M Z>'v c<p6xA/uuv AXfijhcX/V<i^cit 

(jLtx0^xf^eiouj'm,c'77xM.o /xJ* ouj^i; 
i';^ Ao(G«v 77Wp'au;T6)V,«jUi)7W >«fra- 
vof,/ttovi/'(/7tou}7£Ja.''ajAi5^f <7?'5^u- 
ctS . ou/TOtt octt/ cti tUD^euJim OVK ^J\9» 
"^pvc^jflocA/wvoJ^rj/utpangiTTi av efif 
/itivciv Asnir^^niorfeoTxt o|U.o'cji,ic^)ci h^c- 

Kr> 174^ Ot 7i<i iTi^ca/ TTDTi iSi (Tnvo - 

»VV7> ftii if<etv,i6oujf4K^ov 7J itv eti <*> Ts 

^OVCf.ciTOVTO mfCGJT^ei 0Uj'T0dff - 

■^cr<A^,(Caa<pfoc'^<i 6)f ci/;a"f i'j^«rP» 
ccpixAfjuov ,tU)U<Pnm fj.yi XTmfdZveu eui 
'Touf J cci fiii (p^dcaucM 'cttbi ^'v t» nj^ - 
na'.tTmTreiAij(J^ica^ 'TrjJOfngi.^TCkTtVflif 
/<» ei-mvoot.s ■ttfjii}/^ tJ.iStvaa. , ou c^oc 
^eiJ\ii^cu »<ft' o3tvcl),icai ^^i/ocAi»,t'^« 

^OCV-tIw (jH/ OUjJ |Micft!UCraCV0C7ra((7aV«, 

TOcxffSixMeut 'pv ccpSxA/JUV xTwJ^i ~ 
^m.Ax^oiv ■^'7{wY^nvx\\^Ti\Uir\iV. 
ociwuTTiOZX.s lA Ji^fn^dirihlCc. Thsyc^- 
yovcf tIw Kji<p«Aiiv iTS ocdTiw , tyT* vi)i 

t-'vO/M«i.5t7l) yCfCtJV.U' TOUJTH Si 1^«~ 

TscAiciv ^y^tifixTOL Tm^x tC)V vnaicnoitf 
fiarc'nfXTfir> ^tuxl tp^jS f*\i i^iivmf , 
ec^Hfi\,olTU)<S)i\iouTt\/s aCi^cpcui hth 
ir^ccojASCctiffiKeivoif '^iifixTOL.tC^m 
vxyci.yi\iTtjdV ocdTCiV .ovii^a^H^ ttk- 
A/v eif Ttw xrD^ocv^o) ly «>tA/7riJV7if tAv 
aiQL^ov^c/l^VTD-iifcsTSjfLA^auf^ Trot 
A/v 'TrS^aSvf ^3 Titr «TroctTNffi» T ^»- 
/uot'r,ty I AJci» «f T^x) xyo^eci ^eu2v fdr 
iSivx £^i , A iiiis j fl!*o(5)0/<feKe(f ,7o7f ^ 
AoiTWif 'T' vixrcDT tAt^ o TlS^cyfJt?,*- 

TnHc/bcV /<l) TTpftpgV 7(i ^»j«Ot'?«, c'f «76 

/UM ci)f ai^c^oi 7T/f ye^-^ivof diecaocfi^ 

VdlTlwKi.^xAliV (X7rEA/5zi)fllfC7a»,C%}» 
77a'607ilC/)Mll/UOf. 

yf>oLi)SieL0cf.citS>A\ccfb^ot0\iia)V^oTi? 
si 77f TTa.(oi[MciJ)if AiycftiVii iejicpin 
yfoujf,ii cjv ■m^3lv\'qf.yi.yi^xKiiK-o'i^ 
flC5)p ThS XK^S^iff .tIw -yc^i cx/pov^etieevK 
KQjLcPbL \!zp Tivc/v fj.et/iTiv AiyeftiVhV ((gt- 
7a aiKjiAicMyfcuJi "^<pcv ngtAficSrw, 
kf yfoujv le^0tiv AiyovoiooTl cJ/TJviifi 

J&A^at ^6j(a HgtKiv 7J iKflVU nViTOU . 49 66 

ifeigi-^i^Tcivcffi/iiTr&eJLetfmMicnfx yiiiv] 'rtovo(/f,mi-iiO'n')Q>ii'Tu.syvyui 

yjUKTU KxvovVTtov- ngLCf o'iKei fxiveif . 

yfotZ^ ^cJiff 'no'lz!atinr ya^etc/Joiuov 'm-' y^-TroiaKicii.iiv) T/uijJkvof Acr»«//&v- 

fflovi'i'ao'-!5'?«/''^'7a.('<v«7a77«<vo'i' 'i*jey>-dt,v tpva^t.^^oi/u.ixiTs:) r /^ec%v 

Tav .TTDigcaov 01 yiyn§xn9Ti.( isjaoi^etf TrotoiiVTrov^yyf^ot^f »vxA/n>,ocHfz\* 

'ms yocfxc/^cUfH^ti/A.vl^ovivu^Kauifi 'mi§iTt)\jS,Koudbu.fjuivic!)A{ef^iCeiiai. 

P>XM.OVTOU . 

yfouis^^^a- iTvi ^'^'cif^ncfixiTfXT ot/pj(H72.Jl . 
TOfiivtov .-Tvusiivicucfm^iiTtiBi^p^ 

fiv . icou yfou/v vBAov . yi 7nX,^oi/A.ix cS} Ait/bl.Aeix7mi{i/*x'n)(..ol [a^,Itsi 

'mv /iXTHV An^ovvmv. ^ «r 7n)tf«(/l3/6>» tpfTD »,0/3,1 ^)t 

5f>«(P>»7t, K^ hkincuos 01/ Toujiiv 1711 T XK&i^isvr Tv.s liya^xs 0xaiv « 

Kvcfjuix yfX(povmf. ^^Svu lUi) 7Ta§oi/*teuf iTT&d^ T 7r« - 

"^fv^C^xxv-^ 'm^oi/ilx^^J^ie)Vos^§\j- htuSiv (h/ju^a^mv •2s%xi\cvTUiv T^^^fix 

tTiiT^ [juv.^ev,^iouTV'^vrpS- Tvcphx^o (fhu.(/biAos Kouf^ o(pix?^/^xf 

Tv^^x s/kKTuAios ■iTri 'T ■5S>Avnfi)^V6sV,\Cj oiuviis oil-TdTa.a^v ,6>s KM. tf\i^eu no/.- 

Tra.vi^m v yuyHgc^ CnnjAoff dv,^ yiis 'm^etv , otj kcu 'i/i'^^ ifh , ly uvovt- 

v^Tpaeiajui^xi^aa^iS ,vit<.§bv ^^CiV (po^iv Tou,Kou(p8iyfOV70U • 0xatyc(w Ttvx 

TOL <fh(.KTV Aiov ^^^v "TrB^i^ha/. j^ tHov (SbuJhe.Mv^rav ouicfjoiXM-TWV «TicTii - 

j<t (^ivaiv , (L'(r7t ngtTW Wf ^j^ocpolf 'V ^au, 'pv 7n)(A)J,t)f /*i» XTWc^dffOi. 

crtpavJ\)vt,sc^x^DU,\C}/xl,.J)fou)r kt& «/bt-TvAoi/H/UtfociTii t&v 6()n/ii§ovtTUf. 

vci<f .fiv 'nfoouj'Ti,ijhxmAAjati. JbiTV\csyi^Ttsxiyi^yiycv<jix&mV(U'' 

TvnSyfii^os x^oSii.tou TTDL^OifjUxyjiiS ^k cs /ayistovTvyav Ti/A.av.' 

cJ/isoujTu-^iTxiTicvu/Tivi x-)^visav . (}bLh\s,f>.x/ATTtis.'^ivAevx'mv.ouj/xx.H 

iv./ja.TTXcpc^xsn-cL^oJev- cfbLAtovii/ilcpAiKW.VjTiDi^oifjUx- Jbe. 

^v /A.voTt^^os hi^vi^Shs ■0Lpi<;r3(pxiii( (Pviin Aof afTTV^- tTr/ • 

TVCpAOTHpcS AtJ&(,ei(/hj-Ai€oet'f ^ i^ (fbLVXKVl.^^ VC/xlajXXTOff ^* SvciAX, 

^ cn;'(p«p,Hj 5.';t£A///« T o^it^sjf^iy r t^t vTf vtkpoTf (nu/iK(5<cv,viif etp(<,f)oi/o7ixf 

Ti^off-Ki/eiiiif ^AtSneiV^JTnaLi^j^tTra v-m^xi^ov. 

&' 'i/iQ^vov 7? Coof 7^Aa'<!jf ,?si ^ )y vu c/b:7B0' xyaic^v ■'mMOiS 'cvo/ixj^v xts4k\» 

7> TVCpKov. TOLS rioTTDLs ftovxt i^ T aocv dxaiQi, i(p'i\ ly Tn)C^oifMX lAiy^if 

ccpiKA/iCjV.TdT^xai Sirlui \ifv)^iTj\ c/bcTis xvc^Zv ,(iiOf ovchs t{9l.ViisnS • tsi 

Ti-rfiyss v^ inw6\6>SiTrnaix7n)(Pi/o- SiKouy^vtnxfiiTuMx ,\^istv ^(fhd 

fiivcav .f 'yi^xs-Ji')^-}xixyf>ci.(pnaM{M fxcov 

TTDL^OlfXiO 

y//iVC7i.§os ixAi/oi. 

au.T0uSi.i7n tuv oiKjciv . ' cti 'Tri^i tIw dkvAixv no/.Tt)LAe(/i€xv6 

yifLVOTt^OS TTOfffotAOI/ • ITI^ TtO) OtpOo^X fiiVCU (U 'TtS^I nw ir§OKVilV,(*.iTipX\Ct 

ocnopoiTVLTOOV «f 'c^viicL& caJioi a tUu cfbLa&x« xkov - 

yu/A.v(i(pvhXKViv i7n7a'7f«j-?7n tmvix- oi/(n.c/bdt/Ao»>oc^i{?j -^ Jbt^n/TO^Tit- 

,^UUX7tCeti^V7UV Toi ir^OSnTVLyfJii- e* &'" 7H^iX,K0U tUu It^OKVVlV OUTiWfft - 

vx -STKn^evv ,SU.TTX. tMxnccux- yp • Tmvj^iCsv ivyiTi^cuf t^Jtwf :/Vo, 

yjvcuws oAiflpof -iTn 7M1' o^Kjciyaitu - it§CKVnv,itau <piAo/*ii\viv , \/iydy.iP vvjx 

^ovfiivQV. 7iot,(i'oaiv ^nMoi Mt&>s ^-tp <^ov udi' th nT^oKVHSiv Tn^ix-h Si,Tncf 
^l ,<p(Ao/*DADf l^oceQ-ef^scM. CietOKftivoir 
eu/Tiw^hecfiii^nvi-f yknivof i/^a-sjH , 
<Hw yf^Ciiiou oLuTHi ind-tifAiv ■iv.HV\f Si 

TUV lnyvvn, IT^CV.VtilTXil Ai dUCf CVfl- 

<pc^x9- f*xSov<m To/i/oo ii ir^mvn 7«! 
flV/uSotfTOTW <aAAo/4i5A« , '/tvi/ «Tli - 
KTOvcfjcV a;)<^ inxjic/hi in TH^i6>f , ko* 
otJTO 7raf«77flo(J?7» T^ Trnac/iir/MtAif 
eo' C^cxjjv ■yvoi>tO'i> yiyovoO' o ru^&jcf, 

'm^CKVHV ,llj(^hOfl^^HV x-3^'ou)V <pAj- 
DUOTtf iJ\i6>Ki,V OU-jl\^7a.^iO(flCeiVOfH 

Vcu,liv^cufTP K(pouetf yi.ii<&BU ,')y /MtT^ 
£Ai>tfi»ffav 'Tn^cKVn fxlli ftf (it»c/b'm,cp/Ao 
/uu'A(>/iaj j(jA(c/Hva( cdcviTJ ly vCi' «tt 
j^A/cfHf^TiriUW/^/Kf TOf ^AiiJaJ^f * 

^Vm TH^^f Si a? 1 775 Tia, fJATOt.^M - 

6eif , 'iTvv eiof JiSG^o fl^i»v« . 
(fbiipvivnv tpo§6i ^xnTHejieu ,^i5f ^(yiv 

«4jfl«01VOi J^yTTV&I/ 'l-m&OVAAjOjyJUoi, 

Tnx.^ocTOV xAi^Kpxpfixwv ii (fbicpin. 
^Jh Toa luw i(96K9 is'xyf« tvn toi» Trap* 
«^icui SO 'rr^xi^cvmv 

en<|AcVa^8TT)f •TTPOflBrOJ TsXimOl TOCf 

o\\dxfx<ji:pxhi?jii'),vjjt<.ui)xfJi0iisi , 
ly ^Mei;? Kowtuv ^hhtou (juAKnglf • 

/i^AOTlfOf ^TOU TTOlfaKUTlToVJOf • Ct5j* 

TOV (TijD cc/^x J\eiAd>v xvii^ yl^ Tif ov - 
Tuc 'iyi.vir> J^fiAc f,OifTii Sfg. 0c^ov 
(i^XHAixf li^-riAv af csTHAtuov , ly <ff^ 

J^tlAicU/^X-TnSxVl TTHi^XK.V-^.dL&li in w 

czithAcuov ,\Cj 'k/^v ^v i^xu.Kix^i.inAi^- 
SaSij, KodiJ)if<.etvM'iTi ly vuZ oAlSof 
tu6p6}7W(lifhf,7{ui KH^pxAtivv^TrS^i^v 

TOV CSTHAcdoV 

AiAon^of •mcjx.vo^ov,(^ixVjod'jm(nx.v 
i/faof ^AiiAofHVOf-\vyHV ij^eivji l^v 
TOLin&vcv '!n^ovAnn.J\eiAof ti ^m£f.d' 
{i^TrfyCoAi^v 

^ivijo^cucifKiif oi)^v 'i<yjpoTi^ov. ouocmn 
yt/Lp ty Siovf ^ioc^iToui^ •zsf^xTtav cpi» 
mv,Mx[x.iiv (fiouJ^ifltif £/o(^to3o6*- 

Slivii ■2^inotv Tt fmy^voicr ouyjTffioi - io" 
Tuv cnpcc^x\\^MV^yoTO(.7av . toiovvi 
'p^fiOicuyjTfftOi- 

/<,A<!2jivxvi^StuJiM<misiTn twvc* iKavo/f 77vo( 'msu^JiCovvTidv ,<^ ^fH- 

aKnTou.KeuxM6iCr • 
JiA<^vx^vii^cdtu TnxiAvif ■i'7u ruv{ - 

Kftv/xTJvcff ch<J\x.<7kiv 'iiay^^ovvmv^ k 

ovTti em06>t nv6)crkov<nv • 
SiAc^vx^rnpcfpv^cHovJieif.i-Tn TBui- 

oi/vxvv Jja- 7> Aiuvfisv eiy ir^ocr rjf^ 

ov<Si/v«)jJL!ovf THpety tjx cf)Sfiii«,'^i' 

J(pV KOU «M6><y . 
/iA(2iv(K 'Hfcf a>" ov^cixov Jlflf . iin mv «f- 

cfVKir<Qy.7D^K/voSviy 'cAk&h^ovJi» 

A^tlv f«f VTWcfHflX^X^^OV &(t "TroJ^vi - 
Tff^OV tTTI TUV OCpfX.oAl6>f 75 7f 'n5>«7' - 

fixcntw^^HfJW^^v. 

it,Vl{^6>V Xn\v0V6>V.'rTOt.^eifJliXi'm T flt/« 

fiivoiV iK AvTi^is^oTrxv oujflcr tcL 'rr§o 

Ti^Ov\i^X ftii H^vSh,IUx1 iTTl SlvTipx 

Jximcn-iuju xM6>f , 

S^.VT^^^iV XlJtivcV6>V .'i^TtOV AvTt^Ojt. fJtOUI 

T^or. "^63 fxi^i 6>v .-'inr:^ cfbcv fji\i <u<s\x clu-. 
'fiia TTX. 'V nrgoTi^ fiaATetcL& x TreJ&il • 

^ycTOU (y p6>A0V OtAljTHf -ititi tw» TTwr 
7W ■7Tj'c? 70 upeHfov illik^f<iv6>V • «A^~ 
THV yd^ cfxai <pS(jycVTOL loiTtAflav Qov 
Aofiivov flf Kjetvflo^iy QTivxAz ■vvc^rct 

TfWVTN^roCfTOf eUTNCCW Jo<Pd'v • Sk tp(«» 

3 ^oloTcov^f inetv^ ^oi^xvTOf j €<i)Aov </l5. 

V(U OCV^ ^T hx€cVTX,<pXV0U,^)^TOU 

vm ^coAcv ocAiiTHor.Koel ocM6>f. 

X)(^TOU Vj ^6>A0V xA^TTif ■'i^ (r X-TTZaV- 

TX 'rr^cf ■i> u^eHfov iiiA^fJl^6>v,xAit- 
THf r^6>f <piicn JlSe*-"' iicmcmv K9e/vfl», 

H^lx ^OO/UO V T fltS ilffi^XTO TTDLAiVH^ 

"liABetv fcf ■du> ')^f.'jneji'm<mv rf9;v/ Ca 
KDACf>,ii1<l "Jccpyv -03 S(ijA\ t k 'T^ 'rrh^^ ocpx 

fiiVCf iJ\lj\X-'cj xA^THOi^^Xf o'<6)VI- 

cmfcivofi^ ft-TizJv SiyC) kj C^?^xAvi%f 

J^nAiov MAvfiSinov fjfuy t^ft)fl(>«f €i- 

ovii^x)Q<ety>v ^^J^vavcnTov.chAin 

TTVcf J^ei^ou KoAu,ttG»r> V, c? ouk « tib - 

TTV/^^^OtTEW (>JcU)75J • 'iTUyfX^OVOI Si 

oLurfi o\ ftSi' fiovatco', ol cfijTiJ^i (pm&f 
e/lc/oTDf (^.«Ke^Ma o]xvjiafj.x 'rr^cf 
fTxS finv Jh!ov.(xMoi y/e^finv ('fl&v, nca- 
fLovJoTrcovzio7Tay ^v nndviwv 'ii oi! 
TU7 ,<i)iAiov KOAvftjbiir /^ ruv xK^6>t 
Vfl^fliV6)V. ^9 7° ^■T\iAov ii^xiiAaTnv 7>v ffUo-reivoO avy 
yf«l*fiot.,i^i(QtU'n 6hu.it ^nrSi (pxvou, 
icySi cvv^iii^^-^la/youx^olficuSiiuiuK f4.)f 
atw^iin^^-^fiv iPH\iov J^et-mu koAi/^Gi» 

70U«y a.'/*'» XTTOTIViyiivcUci OitJ7U.\Lod 
•7TU^0lfXXX.J)i\l0{ KOAI/iMSdT»? • 7W» 

'nvLvv i fiiTffi^CiV iiiy(.(Qcu 
tflxri^cL&ofiiiAiot- !o' TtovxiiciV ,touei- 
Tn^v ^tiou xnScHv ov-n^ Si /iL^ 7{w X 
hc-xnv fxyi\ov , 4v.fi a/ x6iivoU{ •'m Si fiV 
srieji-otoiJTaffiviiAi^iv^cit TroMofViit 

JiimV TWO" Oifllif ^iSf oluJ tHlff u/«# 
^i^TdXJTiixSliVcUOI^KOUai/^AKH^AH 

'{yfx-\out lu pHi xTnx.'mveui'n ^tvIaoui 
vv hxfxQxjinv ^iu SixoiWtS^o-iKii^v 
^(^if Si ^isf Sfg. 7° xak^U ouivv^ iW 
•7W iUusT<£«.o: irriat (hnyaiT) noivomiciv 
cujTvl^iusUfiiK.^oiTni^Vytiourpiia^ov- 
hofjJiiovg fivHSza ocrw^^iiwi. 

ffs. cfhcnTvAiov Aeiin.(itn.\kVc9iiVcuiTn 
-mv fia- vcmji Kv-nhv AiTifc^v ^ Kod i - 
^v^v yiiOjjiJUciV • 

J\x?^oiT\{v mfc^ifixi cuc/Joxm \x)acvi 
kolr,oim TnfoV oijJ^v ,o ft\i "Trf^ Amcc ka 

yHVcm \l "^Oiflix ('Al T TZJt xMc^^iK 

ij)x§7ia,^(.vmv ovyci.p "^o-mi Avnoif 
cvni^ insif ,oijSi-nv7'if -^^ Si^ia^^^iivo 

Ti, uidf TWV fiXTHVy^^OVmV^ 

^fxxypu^CiV icoci it^ci m^oef ^Trffiv 
</l« • tTn' Ttov 'mt.f>xCxM.ofiivG)V,Kou eJi- 
flcuvifivvx^iovtiuv 

Jixvoix S(J^7rvf'u3i' 'T f iW f4iry.Sx\ - 

?\.OfJ.iviiiV ^KM.tX.mifJiiTWV ouipciimv ' 
fjg. vvviycv \xA(iV uidirSjv aiouSH 
itof 77 cfixTr^xijofiiviiV . 

Jiiv^tXfiSCiV Voi/V 'i}(^t iAoCT^OVX • tTn T' 

dcfixvointot. 

thn^litOtu ^iofffif 7>\} irfiijViCitt H^&ty- 
awv^Kouirpi^vnAiniiiinTCti 'c^ti- 
yovmvij 7wc/)x«^to&ntt. 

eflnouoTi.^ov <nx.yoc.i<i{'i'iri TC>1 iw.JiiH0UK 
Kyf.inJvT.Totyctviiv rf o'i (/bejc^if "riw^^v- 
Trx.viii v^Koij(Jiv,'l(nd( •r^ol rtu) <;ximv . ly 
{'ri^x TTa^oifi'x,cPiu.ouo-7Ti^c{'^vrtx,vnf. 

AiKH il^iitny irnnn^KolQAoiSii pA«'pi>y 'm^iifiix ^ Tciv tpiP\.oAiKii)t,fCf auui' 
(cvr <fiii{af.f J^ikAtf ,Koii AiHnvvtpi^et • 

JXiimVVCpi^eiKKV CVOfdbiHHHCWX-iTnT 

iTTI fiXH§OI{ aVnOCpCUtVVftiVCsV • 
J[inllCf'o(pSxAfJUCf. Oif Kj TTWKTaf fltvJfC» 

'm\JiSo ftoAcyiauji. Jii>-n n^TTX. T^wTrrx,- 

(Oifiiou/ i^ J\i'h.ii{ otpixAfjiof , S^f /UoJV^ 

71 i{ff.Ta.(^ oveiv eiii^co7Sii{ v-^^v^lxf 

J[iKTVov {pvaq/i{ . tTn T 'ofioio{ ocionT • 

cPlKTVCfl otJVijJLOV fllff (jtf . ^ T&lV f^XTH V , Hj 

a*c»7ro? 71 "^iovVTtoi. 
JlofJtviJ\\c{ «jitjtrmi . iTri tu>v h^tzil xvtiy - 
HHVTt 'rn^x-rjoVTTtiV. fiiyMinvu oujThif 
{x/fi<^cpociii{ cj/ CxJo(^i{ cTi yo^ Aot - 
&'cVTit^TnJi.f^xc^ov<hofi^dii{,v^ cJ^va 
ai^,ill6f/A^0V iTsi Tvc^vacv^TtTiSx 
Ao,UtKJf Ot/Va7(^ ocvv /Mtii tIw ^iAoh 
fiixt -^ia:^ ^i-myp^nait. cpovSCaw. -ft 
J)ofivitiiii /i^ Ttiv 77W.AA«<A/ou 'Tryoif- 
"yiv fAivov .^o^ttf^v SiiHeivof c!>{ (Ji ^- 
I^Tfr^C) cii T^sr hCcv 70 ficpotfji^ avMx- 
Gdv coj^iiv ,\^J[iiar)L{T0if)<tt§cijef,7sKx 

li r fi(P^{ XHOhZiS>v'iTVTffi \^XA^' 

(ftOf*'iiJ\io; ecioctKn. tpxtn y<ip <flof*iiAvi f*i 
TO. lAvosiiiCf ^' TDCct vouja Hoyx^cvlxt 
•i> TraL?Ax(J)ov .iT^a 'mgcnfeiTniiV^iTtt 

jiiOVKAjSiveUvTf^TtVoJ^VaSiCif,)'!^ fJlO- 

tc{ 2.' n^Tv^ic^fjix orpiTielan tvu .tpvH 
^icpovfsiK^ocvTp^voiiaDUc^ ^ivJio- 
ftii iii.icou. avMx^cvTdc ^iiisfv J\.iia!^,v^ 

TU •3!KXT^ TOV^i(pOV{ TVTffoVTVL. 'TTl^Olt 

yeitdDU , 10« fiii ^ovAofiiVot cUxrx.o( 
leiv.)coux?A.oj{- 
AiofxviJ[{c{ ociocrKn-Trtx^Oifiix.oqpT rv 
Sici{,\i KJjp r i^xvJta,o{ 'iivxn<.x\i rpvtf 
^ivov{ etj^^^cu^ o\Jat>U{ tou{ ivydjxaiv 
ocu^ri fi.iyvvi&tiu,o({\u)u'i-rsmuS(iMir 
n^et-^rrx. odH^a.o) Si^oTi Jiofi\i(PH{,\i^ 
cj[viy(^ -^ 7rocM«c/)cv x^i-\,ouni{, vu 
K7Bf i TTtiv^iorxv . {'rriifiivoa j oJ^vtJsAjs, 
^vJiofJtiKfHt i^ovhiiit oiTrtiHT^vcu. ci 
'THnPititHSiit/tiv ■jIw auicu 'ji fitpovt 
'oJ)cifiitfii{,Aeim{,-i>t oAvosix i^min- 
<jt nr^oocyeiv imcav oLd<r 7ij //ij)<j i' /«t 
rtL0pcj/ov . rri.T^irou Si cuJi itov H9l7W 
ttiei(KHV 11 nr^xTlovmi ■Jix c^ Atf^ ftiSiicr oecni yi-etcpv xtwtitAovv n^- 
Taj^Hf «f •m. 'i(flo(, oiiK jcfijtflo , kMoi 
«ft<i>p(6afl'«7n)iA.5t> elf H9tAKj&eA'a*,i^ 
KTT^aTnjA/fj&V (ngtAiatv ot/py/etTT- 

imV^Tiu) fliTiVOfi0Cod-Saa.t CitiSiVIVV. 

^105 in<.i<^x\oi -ujdi TWif i»</li/7rafiotyi/r 

» Tni^OlfliXTiTrX.KTVUKAiOip^i^CM 

TW 'niftTifcfi TSJ^CiHtv ^ttoi^Tvc TraAi/ - 

Jlfcf.iy ^xcn\iOi(f ioci<pKAci n^hitaS^, 
J\ioiHjiQ/iV^f Tnx.fOifitx uDi •m. oumk 
Myivrav- <f ^i^o j <h'cu-riou viow-rn t • 
^t>tffaf uTrDtKavafTi? ^ei»fl/fl/?/€« - 
fovvnT^liiTtnvlyjUKm ,v^ <pxH§oi J\v 
cuvx^^TOcuJTit ^cmv uBi'r>VTc^ •H96'-'' 
6i6>v Si 'nficjoen ?Aflo» fif TKiuiy^^x, 
jy vv iSiifiw 'rrfoai^ws oLoWtff ^ocyci. - 
yKKy>uvTisifi>cctv,ovnaui(i7vu Ttw- 
iK.'oJ[ics naejivics- cp^mv^ TBtc fiiya. 
^eiv iKSxMovTVCf ocvvls Troaa» icau 
?\.iy{v ^nwdi -fiv tAioo' KOQjivSov . 

Ji'o^(i<ij& i/joXf».9iV uSa -mV ^XKIV^CXJJ^ 

hvnjiiv hliixyjjf' iihifiyA • 
J\7sKicf<Mc/}3KS Toi cflcniMxGK OUI<J)o^V 

hviflKTVL cflo* 'iTnyfXfifAK^fXACm t xv 

tfjox a.'v th-zsKovv 'm.0vv.'o'w.,-Y^M<;ov (dv 
hoycim^^mhifiiov Sira^isjoinia- 
jCii iiffx TiaKyiycuCf T^hiinMi ■mhovfxi. 

lOS-udj TWV MhX<n.O>S icfiOiV . TWL^O- 

cov c5JiAu5pvrffl»fiJl/flelf TVTrftTntigpA 
A«'«<f '7n^\ef 'i> Tucav -yiviidou 

Jli f , jy Ji f a) n^hov iiw y^ii 7n5j> / TiSt 
li^hcjv TnsMdiiis hiietv- 

J[ 1 s Trao.Acf o'i yC^ovn.& • u2i tuv <»rg»otf 

SiyipcLC^^n8i^Ci>V £iy (fbnOVVTWV- 

JiiVrrfosiivoco-fiVcd^pov 'rr^ocn^iveiv 
AiSoi/'^' 7Uviu.J[SUTi^ov tdIs ouj-pif 
ocr^TTHfiKcn iri^ nmff cv Twv 

^'ia^hoi'yi/&f4.<u..'^K'f> iftioi^ic^o^^oTnt 

H^TCi f4i,Tl3ch\t'llV ^hcs fV M o^-yi • Cf - 

■)/« j JoTTds ■CKKXvhi(Pns ^'o^^ycd fJli «« 

t^CiTTZOV C^KKkK^fjAlfcU fiveicu . 

J)o>h\incv ngiKov • lu}i' Twv fiiyaTi , «m, 
J[\v'ov C^^fjivi>v . cf)i>h\jyiov yd^ 'oh 
&' fdyf. Kj 7»' iTnTpAu <hviMM . »7Mf ^»0 •7T0£Ai|flC (fiiihvyocf cphvxe/K^TS^K'? 

^jKj c/btflXOTilCS TTWTOi i (Plcahvncs cphv 

aoix (fi^etiv a^ kivcx/. , «j cJ)KeL(6>a i n^ 
TOL -yfxc^v vdhov Myo^ov ^kMk Tii^X 
vv fiiyi<^v (phnvxcpou . 
cfh}c/bvtuot yochKeicv u^' T fttH^ohc^it 

TWV ■d)ift6>V >tf'f cpncnv ,0 77 IPV J)cS fcKf 
T&.Vci cRjt/ijVH ^ hijlibCnVcJjKVKhCfi TTi 

ejieihii7frcu^r^(no\ji^-\.oLijetvxMhhois- 
KixlK^oviQivTts TT>u cMcs ,i^v tK c/)flt(/la 
yHi Tidvms^c^s cJ^k^ntMsy^aov yiti 
tdcu ThSii^^s tUu Tt^i .6tv ocptqjJTi- 
Ms '■icss-iifKxc^Kchihi^y^vJ^o <$(» 

Ol <p/hOVS HVOU^tod cuh fjdi' -tS' t74^S 

hiSHTC-^Ccdl SxTi^ov Si , Troucfbch^K- 
TivTDc fiKs^ya Js^^vs ifiocvms^^htui 
ovcf 'tivTix.&crtiofjdiovs V7S oeiifxov to hi 

£d7J -Trfflff^f a(|l' ,ff ■jTVTffo^OV lf};pV. 
mi-)Q>ilTt>U Ji, 77? TTOt^UlyuJqC flivctHio/^Cf 

KvhiJiJ) 'rr^oix <Phfji.O)Vx.ei ^igiMot io ^ 
ovn oci cA/iktixr ihiyi.-fi i Tiac^OifiiK. 

(/b/JV/a^'/«.io' T f^ii ocv^<uojji}ivc^v ($11 
<nv ')^v(ji-unns,<iMo<. Kj /niK^ fiiycVT , 
irV 6\)'iS.v^ fxtK^csit:,<u3u.<^c!^ihc<r . 

cfbfngio-icai Tm^oifxix ^fiii 'rn^ls hicVTX 
(ft!pH9t.f «'\^^UU^«p(Mf.t7ri twvtU/u /- 

t/Bf)u,KOfUkaov • S:^ T«/M«Tn)tf«H9^Afli/r 
Twv^vj^KTmhivr.ot «AiioiTii/fltvuf «f 
clVA(pa'f i/zy^^Jo^A^&^^ttpvfcwoi A«Ccr 
Ttf •)(^ti<r]J.ov,xvi/}}iyi9v^cuCfi <p'thos tfl 
H9f,oct^9A»6amf Caffi»taf flt*'s iKeivoi 
vsTadccmcJiv <i>a l Sics ociiy^s t^^ijfftf.o 

TTtUf ikflHS''J'''A<f<''^'''.''n'At,«2i/<k'l'6>l' flt 

flifVeM&i' 'vjp&jfioh^mv \i'Te THV Toivx^f 
H^hovftiviiv olAvcmv , c/VvTif /^v 7aJ 
'7r5>0»)Ol//<tl'6J klff l/K(/ol' , Kpiflo^ /cj«v- 
TnO' 3 ngi^OTnl' 7I)l/f ViOVCf- 

(PiTi ftoi hiKoivnv . udi tuv o^nlofJlvC)*^ 
Kol nr^ocjTntoVfiSxCiV vip '^hiis ififiv . 

(DivhoTtposfciojtiviif-i^rr^J^ii TnMiuf 
KTrdmvTV.sf>vs (Jiiomviovs iJbvhc!>atL9 

70 ol hXKJicfbUflOVIOi^i^i^^civTO OLUlfils 

')^hiTrr^n^,viTKMois J^ihois.J^i^ 
in KfZ) O fjcii ViVoUJfuiyfita. 'riw ^ T, «^t 
&i/,^' 'T ^KlA/OfjJliM Tne*. •? cmftee-Pf, 7? 74 f&V S\K9/U«if . 
/oi/Aciiv ■5?Ais,-m^Oi[Xxo( ci A/^um t'<po- 
fflj,t(y t7if«»«^0(ft)JA6)V. cv H tA^- 
«3tf fltf ^» • i'si ((i Ki o^ Kf o'tk (fbvAOTlO- 
A/f ,&)? cwmiipKTHi ai th -TjydjTM T k/JU 
TJK/Sf i' si A' TJf ty Tnel flf cjcKDi' TT» vopo 
TTDA/f ,^1» aif.hfzs^v (pKot muoivJ-mu 

•jotl ? ^' 'nSVtiQicf. <PlxCx7A0fJii0VS OLO TD- 

3t (wvciyirnvm^avnsipeum.s , •\Axfb - 
(ix^-nj^KS,^ v\is avu)yin§o\ji ^tourplcf 

KMoVS7WV^§:iS,C>(fJl<\ihioVS CiSSiO 

•Tni/MTrojMTfl / r.Tfg^iA/msiit cpDJii'. 
e^Kfoi' <A"o',7J (ParHsliwuvii.ouJTH Hsnfix 
^ 5^D(j;«oiy tS (ft)flc*TOf ftovaUiMa 
tS ^uTra • ngtfl' cV (/>( ^o^cv K^oiavn in 
I^ovMto o/iu^av ov^o/p/f , oJf tpKffiv 
/TTTTiit; ov TW -s!^ ^cv&v. (pocn <^«- 
7M? tp(«V '?'V5(JD05U6V./UOUiTr<tMt C^x 
XVVCiTZ-^lKS^olMX/HXvO^M^iKClA 

AocflDfA/<JEfv^(/2yf'\2.' <Al(/)3TWfimca • 


BcAj/M» OUO jSoiJv ttSf TtO» fl£*(« 

cShtwv a'v igjb^v ^ouvD oB " 

(pl^ira^oifilx- 
i^'tTO Kou /xxvoi^iivi (7uu.i'vii votZcf • tTn 
TOV TTDL^' iAinc/h ^yxix^iCiOf (iinr^x- 
y((roc'v7z<)V,«7wflfu7ifo/tttv6)VtTn To7(y 
-jra.^evin-vcwoi/fiycs yti^ o (jioi^Oivi 
y^^owii^rT^^oSTU.viihf^^ajjivTtd x 
vx^ios^vcpxm SiaVKiyiiS oi^^ftpv viic(f , 
'pviis^v ^TiM^THS' TK yctf avKnvx 

/u A« , ^ T5, A S , K/W K ^(JiOSU • 

iy^^M^ flfjf(i/Ut»of iTn Twv (Oy. id^Sttf 
liflov Ttipxy^s 'mtovvTG>v • otkv;^' a.' 
i/'(/2y^ Kg''''''^?)'"^'^'' hocn^xvovmv cn, 
Sixilca^tou.y\^Tii 2.'i/'c/2y/) Tafot/oi/(n , 
Ktvou(n,iy \x/nCxvovaiv , ov-miuid ov- 
Tt/ TW^ocffo mo* Tii/) 7ro' A/v . 

tnaJ^ , KflM (n/ -/^v (i:<)';pv tAK9/"tv ^u* 
yov.iiTiTWVofioix, kod Tm.^x7sK'^c\x 

TTSl.i^V-mV' 

%(t!> /i*£* iK r>vt{^Mv eiff k^Aov /«itwviT' l^gt^tKWWJoJ/p/ac/itcou H^hottoVfiS&e 

a' yotJ^IUV .^TOfMIICiS Tl mT^XTfcVT 

ini) TTO/ifczy Tnxf TBt HS'-'"'' v/Ki^j^otTOv • o 

VlMSfXTDS OVTtCf KUftl^A ldb& V U TTO- 

KCtTVff.^/bx^VHatM/SKuSpKAxota^ • ' 
«O/MO/ "^Ot' /Ut7W/u KOe/ffl^.iy (nxU(3j»0f -io' 

"rKg^M/soc, ly Au(JiTtAt'?oc7at(ic^7o7f 
£v^fnivbv iiTti yd^ i!?j tbc' /UtTOc/u tou 
7WV TilJV inMcsv SO^opciTaTdi. "Xpiiiai • 
ej',.5t 0ouJacis ,'oSs yrSp sSp^hf iii^xAoiCf 
riw wflt^nv • tTT/ Tcif Tjotpoc Tf^caSti^cu 
^(/biu/uo(ja'v7zav • -p J^ (!0'f($t' , Sthoi 
a' K9t/«ot'T6), K/w ^'v6) TnJ^/^^to&oa 77- 

Vc'f . K(xi t Sl ThS Tb' KX^OVIPSyCifliiS, 
rJ '7g»0«Mfl'(J^.6?tAtrp^f •&' J^ ^fflV, oc 
^<Sf 'J^ TTCi^XTV^V(THS TVy^S ,V^ 81^ 

"jou/iOf ovjof yvCifiiiS^yMTr^ceu^kakCsS' 

(\ ViOU AUKOU {[JUVVKQnS C%}° At^TOi S5 
T(Sv (Jv flC*' /X.COoS-H TJf.VOa ^fll/f TJDtf «- 
>lVi3ju(v6>V. 

«KW,/uocTT(v • )cr« •nvt^oifitx fiveikii tUJu 
elCviPbv. AflTTW Tnyi^xTsKiiv ^vi J)x<poi - 
Ta.v \iyi.TtuSii-sj) t&v eOotfuv/v - 

V^OVTWV^ 

aKij^wifffltKvVei^ tTT/^T/sJv ouiiinhfnffctt 
TK 'ffjioc^wTOt tTnT5,Aouv7zov . S tzy) 

TOjV XaVK.O(peUITHTCCS 7JKV75C. TtAouv • 

Trt)v.)toM(x'M(;)f, 
«Kij TW ApootAatTr/ T(iiv xavKO<peuTH' 
Tus 70? 'Hfciyfj.KTrx. i-mithmr iim- 

</Id'o DfOOtAof B^t.Kj t<pt/Jt 7K X^oJlX. 
fl/UI» J\ct6tU0 J&2v , iAOLVVi Jl' VC» • TJOtf 0/ - 

/H/'octTr/ tojv cK9(.Ta'</luvoc/(</v tj^u/n, 
Trfcc-Tfetv Tra^cuvovvTuv • 

etTTtlS TlxJix^V^CCTiis OUih^S • TO/f ITT J 

flocjocriv x7ra.yc/4'vois tUu Tjot^^ooiflM' 
TtWTHv i<S\i(Shuu&s -n, Jooiv.s ,\Lou 0'iva 
"SjKn^Cii&at^Jeix P^iyav^xJoOvAcVTOU' 

/Utfl'«<P0/UC0flcV7^0', (i7I7iJ<V7> "JJ^iCf 7i(J 

v.oAxatv.^^-^vuZou^y^ov Mfiftivov^ouj 
Ad tio^AeiTOjCTreuixTmjovTO.iy '}euo'e* 

OCJS (floUTCCftiVTiS ,OUjAlKiSS (i»c'/<«^OV, 

cjf «*K 'jou''7»(|>(wt/jflc* ?/«) 'jm^eifiixv %. 

eJf 0C(P«VV0tf • JVfioCei^O V/^KDV t- fltcv DToii» 
V t(9t,70c kPCT&JV/OCT 'TTPCVTCIJV iK&VCiV , 
6V0f eli T Kf OT&V/KT ^^^f^i^fltCJBCV-Jof , IC«t 

/t //< 7? hi-j^.ivu a if iTVt.^oifjuot. S5 7MI' JbtUJau 
7WV aivTTDrKmv Svou • 
«S oipyouca <pd.'nxi ttSj toi' «sp AotJ - 
fftfi)? 77rof iKTnOTVTWV.TrofA/i/jflfoiu 
-rlw iTOnAflci/Trov JiiouTKV 

f(f «oStfei^VTOf oco94V<£v iAffAvfl* • iS? 
t£v o^Wfltj mi Titi^KTSiKiimci. Tm^v - 
TUV- 

e? 'i> cfVov.TnetxA?? <i>V <pc(mv jli/bKJi 5^1! 
^otTO TO jSofOTAa Twv Ac(Ki.dbuiuuvto>v 
Ks^ou/c(K.Tvi,\axi atwiimcJcV OLu^v euK 
^^ifcmt. i». TNf «•T^inifi ccdi 7reAt/uy 

•Trj^OOtpt^OCTO cftjbvf OCU» AofDVTOV j^d 
ftXTWV JU.^ TBtyTO TOif «Snvcuon ,iCOU 

fii 6ihiiffK.(f (pecci^iis h,oyt(mtdai ,S - 

•71T V . «f 2." <j^'fl V flt^ k' AOiJOTt TBOTCA TO^Aflt* 

TO-Ki^KAAoijff.af JVov OWV TJf <3k- 
Mftii^eu/i^asfetfr^voTrBW 'mMoi' 
jaff a*«A6j(Ji.,At')'i/of c^'cv- 

ef flt<iv ^TO ^ASoc • !o' 7WV ovhcuiiouov- 
'jtcv , t(j)'oTf %ir§o(^ei^ • 

«t{ yji^xn^of ^ot(i>r>K oo^Vov TWiiJioi- 
navoi -Tr^oe^ifp v-tp w "5tou tKTrtffEi - 
o&ac THt ')i<p^oL& ,\A/!uov ns^octaov <pK 
vui-nov- viouiicmoi c/V' 7x575. /HifluoSiVTtf , 
ly ffi/Moty2>cv75,f >U3^o(K9if ly^^/^I^^OTtv- 
75.f,llt*t)K9tV 7ri7Vfl&DU.ic/^'v7^f JliV/ 6oifi> 
TBi tTO^Ot'p(floffaV<i)f T^f /^KVTeoLff^Aflt 

Coi/(fflf a! liAofj Mu <Poj2)h6ov75.0' 01 ve 
Kv't<yuoi •fv ^'f uSov cpi/rovTtf asHittmv 

TTVfltTBTTOV ,0V4t(9lAtffaV »U)'fOtH9tf. 
«f Ka-TTg^OVflUjtUOtf iTn 7MV fltVOVl/TWV^iy 

^D 0V7WV Aiyi.-Tvui^Tp ■riSv irfinSiV . 
^! K.(wc( iwyiv o^xv iTh-V AnftcoVTUV 
loU o(p6x\fiov(r ^Htoi oaixAfjudiVniV 
{'niAim ,i(t n(wo(f iwyiv c^xv,icou Jt - 

6)V«A&>7It'KS)V. 
«f (UOtH9ip<^VVo'(JT)U^-0 Mffiec/^tyfPHOlj/MOtl^aJ 
f OaV VMOSUy eTvcU 7S£^ 2>'V OiHAXVCV ((gt 
Jtei TOUf ^JbCL/iLOVcLef OlHfiv i/7P Kf o'v2 f oc 

aih6\jofiiiov( ■odcJviTn -ruv (iKi{^Q/LC»v et 
^i^cu -rUii "Trti^otiuxv • ^ef/uxajT.hieUTSfi^ei&duefJt fiKOJV.AiZ 

TDU ^AVTH^OV 1^6>V t}/<;i}AeUO "TPtM- 
ArtXf ,iy TTOcAif tOlV, 1 77 <ft ly toV K'i flcUf 

fH.fiV^itTfxivd/f et^xAikfd^Oi , Ktxl Sig. 

ItUiTHV THV fiXAXMOU/ IKt^fUVOVV - 
Tlf- 

Bf /uiAiTfctd^tKw^/Mfltffatr-t^n TuvTnxfx 

db^oCV H^HSVldtOiV «flf C6)f . 
flf VtX/)C» &fl /oV ijp^f i7n 7WV «C /Uflt^TWlf 

AfltAeJv7WV- 
eif TraTotf AVK9f flWT7 ? «f It^svnfJltxt 
ftxycu^dbo' .i'm Tuv &( Vjiv<S\/vov irgtu 
rrffov iiiisvTtcv iiiTrnuv cc^^rm^cVTUV 
(jJIm ,i{^Ta.<^6<:^7uv ^•)(MixMci( iin 
Tuv "TTdVn^oiv ,ottilv et( ir^tvTifov ifjL^m. 
(mawxvS^/^ov- 

ft( 'TT^CsKTtV HClVCf ^AtTTl • ^fU}» t Atnjf 
•JoTfCCpflfltAjlU^SoiV. 

ficm^ ^ouvetv .Tiv^oifttxnav.l^m Ttigifl* 
oci^TSiV 77 'Tr^jflfTTov^wv fixTHvif Aiyov - 

TUV^OfJu'iCe(TTi , KgtTW Tnjoiv GZra^^^V. 

oV licp^eoi/ -yfx^etv-iTrtTOiV x^fuuxr- 
irzoSi fv(s'lqvjiV(aZTV^ THCTrsi ^oi- 
fitduefotf^euj^etv ei(Ti(p^xv yfxtpetv- 
flf 2.'v n.Ji/ijjiH^cv.A^nrffi 'jndi.vectTAeiv « 

TO'ayS7B£i <)^ 1711 T&V flf KiVlJV ^vovv - 

7WV.iM«/+(Uvfl^0V7na <:^(i'cft)u7DVf jt- 
tn.Cei(f et( Tnflov 75 Ju/«ivov ot^TTlav . 

et( "^O^tiiVtOV fttfiieU/T^lTVU io' t£v ffftU 
6^6>T!UV,KOU.elyi,Ac(SWV i ^OtftlXTUT 

T^TtxJL . 01 /+ i^y.TJX.CoclivovrriQt ^("^o^bvi 
ev ,AiyoVTVU 'f>v i^iif y^iovov xy^Att- 

qOIHVOU • 

etcf THV xiaaiAocov fftABVif» . tTn T^VftV 
y^cvov oeix^xMofiivCiV.xHjiaiAxof ^' 

KVjStf ViJtT^O' l5£f't70 "f . vvihicif- iAt^ 

3 tKftvof etixfiiv^v ttJv fftAiJvDV «« tpA^ 
PO , 'Vflt C^ <J6>77 ^ Vf >6^'«7oa . 

af ij<fb^cu7eif{v-et{ ilt/ti)^ yfx^etv^iin 

TCiVftdcTHV 'HfVeVVTUV- 
etTt K9lK9V,«f TTVf^fltC-^fltffl» 077 Oi Tn/^^oS 

01 T/j^of ToJcr 'ofjtxi^e\sS TnxiTOf «Trt j^^<ijf 
^^v tKavoi floi» Toi avftSeuvcvTO. a<J- 
Torf )(9CK^«'^Jo7rBttot^Cj(ttvoi,iy Ik^«A 
AovTtff ei» THv 'nv^^euctv^iTntpcjvevvjei 

77H3l)tfl'vftf 771'fjflS*. 

«T 77 7« 

(i vlff sf)i\^STieAOi( ■i» ocujP\oray>v <r tKTrKVTiff/i/Asf eMeiVc/ 2!,kv<pCiV yC- 

^'mt i)y , \ii/h)f </)flr/ut Jfii/ •joIcoOi^^o voitdtou ^'y^ttu Si. fuxi i-m tCv I («r 

fjiSUoicf- (yi^vnt 'jviimt c x-mtiAnfcf Biveu niv ^\ng.'m^cvi'mv ,cuottKaJo>i 

«770"sj7^ ttdAiv <«><cr AfjfToa-ytf «: Jli o/j , (Tn T(A''/«* 7nyf*^(o'»TOKi)f oj 

viihiv TjJ^/iovTaf.itj '3!7V«w&/uuaf iTTi >o£6<£»,^^t6tv/w» <fi \'n.(olc>v- 

cuciTifov ' «KTTaJeKAjofcr.iTriT^vftWiTOVjK/Ki 

lit^xAoif Tiui cJ/ 3i.mv • utfi tw» Trafet ouJjj^ofdjv.TraJ^cKAitf^otfi ly^HTDoc 

rr^oajhMcu ^^w//0ffa'»7wv.i ifti ^- invoucf^-s^xaiot o^cc^kkMciO Si,n^ 

fdlj', tp n9t(U«T6), ly TravuTlS^/^CftoSrM K9£/cf Tif ,»y ^Ao^tVit/ttaTf ,imm ffJ<ti 

'nvcf^Ths 'ii n^iJ^otrt yvc>fih{,>U)d ^'f cffT^o- ei't)a v 7^f(pac/t>Aftct^ai/li» 

'Tr^ceui^n.Citi^ViAiy^f &'<fti A'fa» K<«'««'7»yoaNt<)9ou,4)vA«KKci'ti(9t «r 

tiisKCiSTHf im^eco^yiswi ruyvif ^tuxl 'V y^n/niizov ,fux4 }^l^^ouClx- 

rr Ap6vTl{yv6fiHf tf>0», tif iSK tK «7T5>0 in7lDc/h)l 'f> 'Hl^CQ' cAiftV ■^CVOV iiTUSei ' 

Vold^HS^VpiCJJCCTDKcfllTn^ol^XVfCiA- AK&CUOipiqtKfeUtlf ,0V1Pflht cV ^DTX 

A^ocBs^cif Sii^cnto -/» sC^i/nx . fiit «Mx J\^^o ttc? iKindlcv ly aJ 

iK<^i^f^'tv JVfflf • oSj twv/^xtvi Tn 6i{ ^oupyfioi Kou 6h€cuoi iH.'m<^v "s7< - 

roufTri)»- imt-MjTTa.^oi[MXiiuic^csiiff.Ku(r'rrgxa 

«K/l/ai/ J/fltCAjTrCff .ta?j' 7WV (Q^ •)/«^0f{ «JO^TOf iK7w/h)V Q^AOl- 

iixMcnnrcldcf o\nic^V(Pc^Hjouxj7u)v,i {K.7n)Mc3V xxv^ov oA^.ycviiff^^mv auvi- 

SieiAiH^ivf-s iy^vTUvmsopxmi- yi.n>v ^ tov TmMx fM TntovvTuv ,o- 

iKnTt avAcawvips ^pvy^eJiK avAccrav AlfxSinff.pTnvfiiiCjt. 

ca.[Xi0cf ,Oi}.Ac(\-^iy>Jhi^ei<jtTUTn^ iKTkJifnn-vna KvAiKCfTneiv ■^Ta>i e/i(>- 

cwv fbxaiAei taxiJli^oujm Mci aafiu /uu^THftivovci Tnset . » 

JlcuixseiMi ■mx^iAxp>i,TtAAjTiiaatr'S tK'>>f7mAx7ro(/htftx«f.^'T ('/<;> >uV(/li/ 

^Al/KfOtTDUj t-Tra (fiTrtxf^iJf .Katjpia- VZSHpifllSZiJT.ffTo» tj^iy-jo, t'/6j£t'A8f . 

AiTTCJf l}flj(t» , tltA/TTOVTlf 7^»H(T0V0< tK'3oi/')'^/<«T>f KV&(J?<(i» • tTTj' T<i<V tK/U< - 

"3^f»ot/f/<tT(j)'«i>ijav Lflc*» TroCfoijMi'»- Kfoi/TroMotngmxAet/iCjwcVTrt)»- 

iKHji«.c<p(i"n fJbovmKn- 0X0)1 oTntovTTO.- iKjiy^sK^iftxTDU "mx. poi fjUK iTnTOt 

Aouov ciyisavftTwcnoin^AoAcyu^n arpoc/JoXKivJ^ajo&JcvTut » 

Thaii y^OjjJivov,divs^ot TDLff fiovaov^ imov ciinstTiyi,Svftu. 

"ycvs ,KodvxiK§i<P^tdi..& ,yu3U0^yHSfixs iAci.<p\o(y auyl^ • tTn tv (/l(|Aoy , iv. ftiTtc- 

tTnan'>o£fDV ■ciiJf Kod tUju Kjivovfiicu ^o^xs 'ii,loou- J\aAov yt/.f> li iAx0os > 

'Viiis cuTicofiivoi,rH '^oifiicf.i')Q>ovTri. iAi0KVTW.\K fcvidu:' Twieit ^irn Tov Ta.i- 

IkAvhsv ^fcKTta tTn 7W» «♦tATnsiyo' AKyi^^iTnxx^cVTtov TuAcycd,\C^ fnyt. 

'mx.^x. Tiyov TjAxfi^xtcntcv ((gtTa aV Aotwiccujtujv Aov\acucs ov fti^xs i occ» 

fVjiCVfiV AVK0V^KOU.Tlisyi.^<XV0V- f>U C^ f<li KOU J)i^Cf> liff.TK tIw '^Olfjdx.V 

iKfixojViAict&ilKets^ iTn^riifhvc^iov, iAi<peuTa.iK-f'^ou&'mieit • 

KoUTtii§vftftitot-7Ta.^oaTSviKfiviicr<i>K iAi0cuTtsovSitcf)x<p^is Itutov fjci- 

ci inAvTipov <;r)Aili<dou ftifivejiajui - ydAot ,vC^euou<^ncv •^ca^t v^zi ^0 

fSS,KOUTaS JlyOiSCtixJtVftiVOVS^Kod 0VTT)liTtV.^iAi<f0UTa.iKfVlcLO'TWI- 

Sfs-TDuiTHt -Tiu) nxAxKicuix^^fjioveiv . ftv.^TTa tAoc^fa 'Trow.fc'»'? .Hj/Kt 

iK Tmvr s ^vAovvjLov ai yivoir'^ ocuTH ycAK^miovvr-cTi ctiVJitoi VjiAi0olv 

TVCT^iTOU^ -mv nff.Ta (jii 2^ (ijhs ,S0 ' litoic/hcKTvAioiXvyou^it^ai a\jfi0o^ot 

7iA<i)V,at Siy^eicjixf ^ctixnLcuov . fjii- lAi^oi^ficwovH.KAiy.let.lThTTtLfjU 

fj.vti70u:iOiuviiiTriyoc^fiiSovJc}(n- ti^oc^KodfouJAKv^TTi^c^ciJVTUt^ 

(i iiii 79 «<? i\6j3l§eu tdyis oLpoJctV u^' tuv ^i - 
^iVi 'nyof,i} ngiiuyv a(7mM«jft«»6>v • 

iAAidi^ei-n^cf cu7d^THi,tft3.2i «♦u-tto- 
'mKW , Kou-^Hvvtuov <p§6viifie( (flotv- 
fiTeiyHTrt^iifixM.cw vcfMMSiimt.- 
MofJdi/oi^K^ 01/ J^ ^iBiAnmcv ln n«y»t 

tmv. 
iAmiMiyhfeif /jut^v- 'mn.^oifxJx. 

i^doi Z&vcf oai^fhviiaei.Qu.AiTsmf 3ia 
ouAZv i{^'m.9^i-].x/*ivofzp^iv,v^ yvf 
o£<)7o'3t /c^oi/f ■nwAjiaa.c/ ,;)i^Aj«^av 
^Ai-^^iAdti^eJiof occnO ovia& • 

ifiCocpcf eifM..uBi T mOL^K.^mx.ov mv , 

yu3U[A3UVO{dv6lVKOUolM.6lf, 

(nZoLpoa tifxi ^v mfo-n.^ov 6 ir&^ouAjir 
vifffDf , oiaviuiu incuioiuK «Aoipti' ck^ 
n^ <S)x'7rS^a,v ,ov "70. oIk^x fuiwv^flv^^ 

TXyi)!' ,flOlVV^cLO' Oifilifjuitf \i^OV 

lo^vax-noc^K.TOV ()^>&vO(u£*ujciaJ- 
7W, Vjjv^Tp-novxSnKuavMou^ii^tyHf , 
Aiftotiin-)l!A/i70,ov7{w «TTDi.Mxyivh 
Si.ofiy^nn.v ,oui Tif tIw ivyo-Tipx dvav. 

'mdi.CfiifiCoLpOCfSifl.OVCt VTWC^iUi- 

vof udi^Q tUu 'ii^aavv^fV ocuT t» •^oCf 
Sis. ^iovi)^v , JixKAqujiacLo' ocuq^ tUu 
^yoLii^x /i6vn.v ,'cdi.v tuxi eif TWLfoi- 

fJUXV 'TrS^liSTI . TWffiTOa Si u3i •?■ 77Z)C 
^K^TnXjLOVTUiV^KCU fli/UHVCTtCV • 

iffnnI)i)<J\.iovfi')^(x • ^'twv iiafMvcjt 
{•^^oJhlstMJT 'tfcf Tivxct- AvaioLo' a> 
/UDV Si itroyi, rpietvTH :^Aicx. aiwn^fxo- 
^tu,cofTi, fiii </l*flM' Ttu) ifiTaJliiiAiovt i' 
^§M/ inmJidv ifjuv ■^i^tu • 

tfi^^off eifju crHiiTffoiJiiiiof ^oifirpjtpxidf • 
S5 Ttov iJ^oq>xa\t,o^C}V ^^JlS Sjg. Jl«- 
Aix/ii.4iaUyt.Triu yd^ Tif Aimv^ 'o^n otc 
ndfi^ssiy^ «f 'mAifjuov ^aui-iifufA.ou. i ^ 

TTOf Of tiVajL fit T0V iftTW^CiV jWif {// - 
OVTUV u3t TVLf <^XT&cL& 6^ -p «^(f - 
fOV, TV. 'nfOf "^OCpllV (pi^OVTOLf. 

ifioujmSxAxv^aii.TtvL^oifilx oloveii - 
(ioiv mJ)xn9'iiiati)- At^Toa Si 'otdlvo 

0lXAX4/<^ V6>9^^tlTt>U,KOU ioUJTU 77f 
AX/xCx«H7{uiOefVTdLVa/V,KOuJ)xH3VH 

Jf^ocjp Tuv mj CxAxvovcf inc£vjhctTuv fifnvg' 
ifjuo i fiiAita& TOwTw.ty AA/iicuf nJ^cUf' 

Cx/pSoCpOiV TlVOiy <^XTAlOV7tOV S5 (ftA- 
<P}VC,i§6>T6f*iV0f 'o iiCO (^TnV^ifjLc) /Ut 

Adaei T0LVTtL,KouA^K<i*f\d>(icut.\j9i^ 

iiiQwlvi fJL^xi\tVXf,V^ OL/^Ti fU S)if,S,1 

Kod li^x eiaiv c* AAcpolv • 

cv « Au c^xn^^siff ,TovTisi Kf u^/r« • ud} 
Tujv fjM J[<wxfdv<i>v Axb&v,Tra^caty Tti 
e/oTffcf '^v (i xAaf.Kou xM.&>ef- 

oJ«Auo^«H9i?;af-7t)U7itslKfi/7jf>i- udi 

TWVXACUJOCTUJI. 

ti xfjuevatif Koeinji^vifbf cpfltrTtTOtt . io" 

TOVjUo' lin^lQbfjlUCiacj) XTWUi<^6vTt)ia 
J)xAiy0fJ^6>V 
ur ycJLp Xftli^viH ly Hgl^JUVfl? iftfjU^i 1t 

ftvit . 'n~) Ttov ^TtAiv TZdV fly. «nfCTrt - 

T&OU TlfJliiff X^IOVfliVCiV 

a/ Sich'^7a.cfiHKouaic/joo\L}^ei<iiit TroAt- 
fiot/^yp ud^ Twv S^T^AoiV tclV flg. Tn^ 

TriTVXJ/ TlVXTtHVlfX^IOVftivoV flOiS- 

7W «fl i n (tj i» Aiyovax,'SJi i\ xfiD^^v .'m kJ 

l(9t^)UV0tf l'/<ylMpt 77/l4Hf,M 3 JijjOTKOlH 
K£W 7WLIX.XH0f ififJUOpi 77/U(if , IWU ^ 

c/ixftiaoif Kou KO^vJhf cp9ii{iT0U 

cilAviTTX/.ftOITlW AiCVTTlV uBlTUV fti-. 

ycLAoif iinyp^iynov 'zrfxyfAxaiv^iK fii 

TJX.CpC^Xff fV 'n^XKAiOVf 

cfi/lt/itufijVflrfUTTi^off udi T&v mMx kCI- 
fi6>ftiV6>v.ciAvfjd6)Vct yc/Lp Hff.Mei <f)i - 
Virx.oVTT)f ii^oeodii aiAyiVif ^Koei ^<^ au)S 
Aic/bai TouJTHf oUTiiaxfiiVnf^<3 /Sai/Ae- 
Toa tAtftiJru.o (^oupaTna KOifixidtu. 

JixTTOLVZit xitkvxTCf , Koci. Xyii^6>t fli - 

V6>v ,{KTX)Vy>v7{w r^oifxiou '^iiQtu 
<pxai Kod xM6)f . 

ci<fiVfli6>V0t VTWOV l{^iS^<S^if.U^' T(£v u- 

TrvmA6>y'el^int)u ^ Trti^oifjux,^ 'r> <f>t 
ciAv/.ii6>tx V7n/isi§xo9iivou,\i^ i'77 ngtfl^ 
J^eiv ^Kod (Iw oJtzj ftKM cpocfJi.iq «A^^S • 
ciAvfxJ.6>vot iiJ)ov ngiBSIjAei i^ •r u w;» - 
A6jV • tW oi'77V/ Tra Aa l^ Kgte/otf uwoff 
i^xod-aa"m>LL<fha<iiAvfM6>vcf li^Anfii 

»01/ , t'77 IMW VOC H^Ti)^ CUj-fV KOIfiCi- 

fiivov.ciaajjmfiujuzl i-mfnvijiof i/- 

TTVOf . 

iveimt Si St I V(/<n» M A&hoim Kcuecvc^ei \iyii . 07t 0n 
ajicouoi \iyci touj •\\jyuii av<^nxTi 

■mV /.UH^CiV H^TDKf^CVitV, 

ito'! /ui> H9t6'&)'^«# TDif aixfKcuois ^6>- 

vil@'ou'n.f^lnyetv eii (fieui ,01! riii'!s\eiv 

f?rb)o Atj^Tou.cpDoi J^aJa) Tnxf cm^ 

AuO<a/ACK7«'7Wf . 

c^KS^e* rpv ia'i/,/li*oir- o^TWf^^TCAeoi 

TOtf ■TTt^^dLO' TrOtOVfiSJitV -fj.^^ li { [XC 

c&o0'^ii(mv in^&Toi- fcMciTW 'mi^oi- 

fXXCUf udl' TOV ^i(9t.7Wi:f f OHjTWl' • (J«(J1 

5«tf 7Di/f KOi/jsoLfl' 'rrfd-w\j6 cui^Ciimv 
fu.cdov<^KTivcm:dr)u-lP\){ oluo S^ocp" 
yjQ/.ov (hSiymff -TTfOTOTfav r=uf lyi- 

f oUT' i Oi/T , i(? ^ai MOVTKff « TOflVH^J^ilv 

•v23^ 7MV fjucBzviJtSticiV . «f (»7oa wiOy- 
c5a3o i 77a ^oifMcc 
6i/A9Ti/A>( 4»{'fK.Tro6t£/)(itf eKftjCo ^'cpt 
f6>v Tivx avnjOTvAit^i.TmietcnnaaiTx.cr 
')(^^cL& ^Kodo cu^Ofj&i/i.iaiiiiiieiroi ro- 

V«7K , K/zi oy TWf t j£>cltTO'^t70 • 

c* JC46) "ncr Pifii^K.cuh' TUiv ^enrviX^.VTtLV 

l3ti VlV TTtC^X TDTff KflOlf TDUf {in^oU 

vovTDLi my oc^y^v Trwf sjp» «ql^v S 
J^ftCi ei TTOTt otio 'jnMoi t^emv ocflycv- 
Ti.( ,J)cj/i/M>vr' 'TT^ci owyvilifii^dLa'' 
i§c!>r av o'i kira.vTuvn.i ifAtihai , 77'f 
i»/Kt'^«- 
ov xneJiov u3j 'nDMS)V ofjucpaiocwTCiiV , 

H SW aiOCStOV , J) <TU<; 6)U« 9<iv • 

w oivcdochndetK^ Tm^oifjuxnrvoeiv 001- 
voirpvi ifiTrfZTKajuJltovi oc6'T^ oTmoi 

ft0177«^l)(i/leiKVUO]V • 

e* A/<u Svvxsw oi^jJCv , c A/iw» ^^«''tiv cfx 
civ-oi 5 7Bi/Vc^'oA/U(i) nsiftn^ovmifiaur 
^i\svce ntiSixc,OiC uu ivx^oifucui yi.- 
liStu.mli^qocpccivii oyfocftfixTi- 
K9f ^u(nv,(i){ o'j ov oAjttU uOifMiBovni ficu 
Tinsi KoccT^vaTtcmcfbcifviTwMit- 
voi oA/UOvtfK9^Aa(&Da,Kj«7ra'M6»vu5p tM vtKTJ ^«i/Ai» • J int^oifxloc ovTUi el^n^ 
•Toa^t-TOcfVi yi(W^cuf i';^ d «v^^icoU </l/ 
</i;(n 1(3^7«' ^A«vAo><(J3u»f 'joif "aj;^ 
^(iji' eucctxcuOiV p^ov?^AjO(jJtJoii • 

tJ/vviLTf^sKoetff uBj ir fin ccM^^cii Tn}! 

OCUJTUV Cli "mP^KCTx/flOfJUtCMTtOV-lycfp 
VV^ THi llfti^cUf clnejiCisi^OC (/)(X 7K J 1* 

«$5»a>V(TW/Mijoj(7fif • 

C/J 7roc»77/utifl(aiaja 'i>(/bu<Pcc'Mvf*iatff' 
770t<n^«'(jv <ji«oiv If «oS-ftffa» Ttuj^ii,dkc 
</biAo» 7rE<(niw /uA/n>v j2)oa« ioito (WiJl/ 
«OT(»7K «f a:«7&<) u/ieivcu,itv i7nj&(W - 
vfijv 7Ba;^j(ra>f £oao,?ocuo»i5Ji/()<Jtir. 
i/ «f ' >tvn»'6i> ju/v<^7Ba;^of • ly (x'MS . 

c* ttwvt: /Mi;'8(a lOKi -f» cfbuiJhcAov fivaocf • 
7fOt(Ji<j)«uv ^«(jjv tf «oS-a^TOV TTJa/f »,c/b£i 
efbcKcviKHTVJimjcmiifcmt.^vhiviiv-^ii 
Kjou n^TViaHA/ocaaVTV. ocotIui oifdeivcu . 

»)V l7n€«u'vCjV if CooiJ TOUJ^Oi^ltX.VfJUt 
V«t7ra/(f<JlV.o^ 5^f t^|(VI»'.37( fUVOiTCUJ 

^oi-fjUVOii (/)« 77V«f (t<'7i i^yit,cf*avcs 
•jojf «Ji,veu'(j(f jtTiTotTTa^flc/vaf ,iy i'(JO\rf 
vt2ff i^ ocvl^v i(JhccijucAci'en° oi Tjwft 
/2)«'Mo»7D7Zj^eA'u.Rf dhd(Jhc\cv Qujj 
ocpy^mv TtiVTov^^diV i\^h£jv euTiov^o 

fdiiOV ^KOU fiVaOC^^^^TOi (f^iivi^n ii TTCX. 
pOlfjUOC- 
CV 7n'»7l KCtliv fBa<5«(Jl KBTOa • TTVL^OlfjU 

to^i,olovd/«?^cjic!.i/lovcncf.eimv el^it 

TDU Si 'n TnX^OIfjUK , TlU^CaOV TITVT?, Ket 
-TDUWi KZOfUHSVO' iKetvov ^c!>i0\/iaiv 
iTTI^^fUi OUIKiTVU OUJ 77ZXf« &' 0/4(| 

einaVjfltiv c* TT^uvocaiv.eiTl iTii^fn o'i kql 
Tocc (yv Tt)7i yovecaiv eiyov j(K vcuj eii f^Kf* 
ftx^T&ocyfdepiTtiu. 
<iv Tnflu T^i) lUc^Kfieiotjij ficu/iocj/Oi. TTDcpei- 
filxuSilciy Tclcr 'rrfdiTtx.i fS (4.«3ii' 
atti v-TrSpSouv cvTUV i.iffoffSJ/C}V Si SoU 
oi^^civ fieil_cjVOi.,TavTis\')ci>v 7fwe<.&*T 

•TKf -TJf (bTWf fitK3ll(J&i,ICOCl il^ifdiCiV 
lciVTtuA&JTOciCiV ,CiCr eiTJi fiouieciciV KJh 
pxfx^etv^^rri^iv fiKSeiv^TnvKngii,*! dcMo 
TilciV fuu^CiV ■3rKoiT^(iv,'mdciii,f)<ttpc'iii. 
if\ncuocr^yoi ^ (piiaw Vt^o» tj (hAouZ 

liw TTOC^OIfXjlCU , o'lOVet Tia/ fliAiTHVQM 

T>If 'ofjJoioicimiei^tu.^CiiKvfei^VinHt u ujji THff coof ,K^ nv/flpgf 170 r iTSrrJV' 
w 'TweJi Sip>mc(t ^y (tii AtTa» 5^1» "r^le 

fAxmv i/n(iiiiAoy(^^eiv idiAouri .kouotj 
5^if -pv cv twq}- iTO-y^coi inlhiuiett . 

c*i»jtj6cA)'/«Kf-otTO^D70(x'fli»N<n ^^eci^ 
eut 'Jli-yiv -nyo TWf TDi/iaKKsf iCc/b'/ui>f • 

VI ma-TU o^ypSxu i-ni Icjv ifiotpTV^x 

IM^^^OOM IXjlV ,G>V S' 'i^yCVK(J>CUit. 

cv Jio<Aa> etfxl hoyicrj-iosv ^ <? «c/ViAav, 
»y ocfK^CoAiiV nr^K^na.T inmd^ liod 
JtoAuikvoftSi ^iiiLdl^Tplo^-^viaO cj^ou 

ciiufii^etTifficod ^'im^crHvh&JCu.Tw. 
irDi^oifjuxiTnTZOv eitHOivot filiTd "aa. 
TTU^iyoijllicit .7!jf\.eiovx </£/!« (/btf^iuzi 
ouTiAKfeiiV ci 7ZJ ni^ei 

vi cp^ixTi Ma\ fixy^Lo:^ u^ tz2v ilu- 
^n^CiVTJVi 'Tn^oa/ux^^fAiaiv^ touxtn- 
<p\jyeiv fivi j[cwxf^c»v ti Sicti Titi-^i 
Tro/afiSRoj cp^tocTJ awji^/jdnci v-tw fr 
Tm^oifjuxt,ofia/ovKCujo(t-xf/iJi^<i.i{ 
(jSm tiu ^inhm,o>s vttd SoujfiXTHt oiiAv 
htJov xTneJicuf- ovfiiiv i(^inhtyi.iik- 
v) (Mi^Ci-mV ^TffhiiV «7^ flicV ccotIw 

jUDVbffeio*. 

f/^Xf*f^0VyOlVI0-J7!rA(n&!- u3i^Ta¥x<Pu 
VXTUV. 

Ul^oti mt A^aswfivfjuov i^gntov «A\ov t- 
pgV7W- •i> J^cu/TN( ^vvytH^Aol, \um 

2>V t/(S) XTHi ^o'{b p:>hX^tl(J , C>S TSAX' 

tcjOV cpncriv . 
tfloLUTdv i^iihv TQ(Tavr>v'caoi tKcftovum- 

6>V t^? KV «tI/KS'? A {-}-(/► 7a t77»,IC£W 
^VVTT^inTifoVTViXQ^ifJXIJI oijp TWV ifl 
0H/ffI6)V- 
i/l <^0i TV. TTMVfl 0/)« !o' 7MV TTK^iJf &)VT. 

c^lDttSiiAif • Kx>elv.AiyiTtxj.lflnnjcsiSbv . 
xsji^^cpcu/nt ^i-m Twv xfittyotv6>v ofis^v 
^ sJf /aovcAfltj2))r'A^2JCT,iM« ■srKauiov. 
01 Si^J/ot ftxM.-v '1 otLoi TTXt oi^vt l/lx 
'm^^atLVTtt oujj T^f ocfbt/.iowofTTCSjAix 

VK^O^Tlf .^TIBV . 2/1'«*' ()|(i»asl'(/>(f ($&'^« 

T&w^Ja^xvoJbv.flfDTna ji7 !o' twv o^v 
xTro^syKMiiiicjj Tzov . 

4'/6)jStAi)y H9l3D39lW-7r«fflljtU(X TTOt^cU 

toi/aafiXK^covioujifiniov^iA^v Tov- tUTiCtlfSpiHf' 

ieiii^m Toia in ttvAsi/ Ati0Beiai Tc7f Aet- 
tuovinslf . 'wpeifjux u3i TOv 6)^/dJvT, 
jwdi /^v<i)»-7rt'Acf J^ 5<o&i'cv tt*? Axkcj 

V/KDf .0*'^« KAifi)V 955«7»-}^'OTCf,^i/f (tt- 

p^]U« Afi)7Dvtf ocgp Jzp OCK 7T/ e* of^ l A «£c# • 

^HCf oluJ TDVTOxd cfiX -fV TDV cU^xACt 

"vajuev cpo^ov , KaM cftoc <*> 'TwMcut ijSm 
tif4.i^cut •mAio^ninBBudi^i^fj.c^ viac^, 
Koci o((p ^i ovSiv Ttcv udnnJ\.eic>v 'Hv Ax 
J&av^TroAAw (A< /^ T^ «hc>a\v avywc. 
KAaflSoi 5^i;'v6) <ftA,uit'«i/f (y^/i/Au.o^- 
5,j)0i/f Ti.,Koci tpcjovs, \Lod J\/auAMyi,~ 
n) i oiiow . 
io^-m TpA^^if t^UOTCjt 7n '7<iv 7rrAA« ctix 

TldifjSJtCiV (JIC^TiX.ilieicPii o'i %^cs TtCCf 

io^Tas inr^ciiAi/oi^au^n 5pMo.',iy \fj.x. 
Tix^Koci 'ifBor,ttai ou^TxjB imcpi^ovft 

'liXfli) 7Wf iopTBf tsffll'jr>CJlV • 

i-mcii^i^f '()^i\3i ovniyyc^e^of ,xM'ei:^ 
^cAfniimyfji.ovoi ii lvin.^c{ iim.yet 

OVn OCLi^txl^iTlS 

i-m Cv^cmcrin^Sit^Tt. cvia^ ■m^x auv- 
^oui iTtAajo , iir^c/hc» 77f inhneiTn 
iT^ct iTi^ov ji fj.uux(Bou a QnhOfjiUoi, 
to/jTPV ovnx^icfjxyov fuvovuiio, Pihi 
'li^^atct^TVL f*SLi/v.^ixi\sf-Tvm3.]^(Uf ^'vi- 
.^ei oL6i>i ^in.TnToi CDii y^fj-eu TiwCv^ 
cuv , ii{^3fiTD t7r'atw7T>f ,ftf •jouTnOTa 
7netoc)<inav7w';^ft Kjjd vijti i(h atcu 
^oui VI fiinsn 'ui-rh^x.-mv Si x^ibv t 
fioci ^ovA6tj!Uci /jLci^aAfAxfiZociav^ 

KOU imjhcdvC^t T^ jhv^OH •*>» ik^lOV -sp- 
c/bclTW^VeiTVU Hg-TlX. </l-«/'oC/U» «IQI.fDf 

avftiuxy^aei* icoeii^toLOTfiifijV»'!!^- 

KOV'o jhijheuiTOLIXi. 

i 7n ^ctfjiovi . el^tiTou oqfi 9&v ^OfjieCit 

^oaTT)itCi>ljU)ii. 
iir^ov J^eiAoTi^of oiJ-ms iAi-yiTD u^x- 

'TlV0i'cKCO/UI{Ii ]'aui (ffg. Zi TTX.^IXp'^ 

cw TOf (ji VD <'</bf cpuAnf , ly JlaAc 74f o'o' 
Ti cpccviiVcu Kocx yO' 'c iTretocr J^^Acs iv. 
iir^(f)i 2i> Tj>cvTa.Aev Ai^v TTii Kkcpx- 
Aiisx-mTivx^oifj.iixAiy^Taji tfiio wr 
J\.MJov Z-vci i-mpjJlvov^iuiii Ttzt^iASct 
rf .^'ivriTBi/ot^/oc.ai/oyTTVflf m^i^nx ts s^ 7WV ofuKonuM-ncv (jJIm Ac^KK.ucU(pe 

ViVd , ngtTa' vofjuivS Si 
tm emfi^^a . u3} twv u3t' >)> j^^ov w 

vli «TrjJK^jUfltoi 'JT^e^tuvovr , «'« '^k 

<n6(m) f>cuveiv . 
S§ oBtfcS M (JiA^VKi' lotfltAflf eu 7^ ai 

AijHfi' JctfleAoDffCW .«9tTf«A/</Vf,At>OF'7^ 

TOV o(picc\fjiwv , icai to» •m^vsi^l- 

cUitOsu !o' TWf icuivH K9'H9' tTnctTza 

E7n 7w' (louic^o^ihiiv- ouIth 'liTODntxx. 
H^Tst "mv uJ)} 2>' -ffp^ov iJi^ovjiiifovTZiii 
«a • ^ nauic^cQshoff owTOf ^fijv tto 
Tt Onazw^ov d/ ctifici^iT^o^xvv y^\i ~ 

oi/pyv^oMj^KMi,Tu'^lTuy«.P\,KAcw-iceju 
«A^ci)?. 
E7n TK fJl.aUlQ/}ciD^i\OU &5 7WV flf TK ;!^'- 

fcvat ?i7ra/J*fi>v oqpixcuic/Joo^ovMvTt 
vot ,^ av oetfiuyi,i>(j>iiuiov sd^cVTdi , »y 
'rr^aiw ^ k^ov ■^vaocw euoi6cvTDir , 
iir&TVioe^yi^ouo , tTrWTW yoc.\KitCM 

iP\,ol-ffoVO(,&TlX.0Vl(ATl,C>ii<p0^OS- 
E7n£a7fl^OU^(V;'oV ITn ToV 7o7f OWTOJff 

■SEyAeovat^ovTM» • 
E7n<p!/A\('(^f TTtoT £i2i Kaji STyjaD'A|U«7Bi> 
«W77 TV AocMt , iMa 7nfl«*oAofB/ • t7n 

iTrKpvMiAf Ji ^m TviiTnMjJbx y^ls 
fiiyi\ot( ^ojvm ^o^SvcPloc • i{^Mi<^o(- 

VfiOt SiTO. CIOTV. ^ff.i"iCUJTU. fJUH^i tCA 

KAoTBtt Si ovTU<f,Sj!g. 'i> t7n TtTtf cpvA - 

hOt{t[^\V7fri^CU, H TW-TTfbf O^JtdTO' 
"jeTf (puMflif • 

E7n<pfi)Vav 77 «T/^of 2>» cftovi/aov • S7n Ttav 
/u^ TO. itfoaHKavTTX. Tols vmv.ntJiiiota 
tpAuoc/poitoTWV- 

EptjS/vflaof Jio'vuffD? • Tnx^otiMX t^ri T 

^I»((V»Of (ic//6>V. 

zpifin J[iK.n.oTUV fih i7ra.THcm(o iflons- 
f/Sjootiin M iteiciv Kgi.Taf^iotaS-H • 
ZQf.vvv6>v xTW^^c^^ iirt Tuv i^nfOfjtoimv 

lC^(Pva&A^V-K§'oVH ioiiVvlof TtVT i^\ 

it^at//(pof,'s^<w'flM'7B'(r?i»<n'. t^/uuoviof ^QiLff ' Ttihxayoi Ttvdb fllV 
AWjtWovoiKO^Ttfj^ArJov ci vocvcnvict 
God^^aivx Tht iT\tMiff,KouTV.s yuveu- 
«Otf iKaflo^Hf TTDtoav^ hotftc^ Sitns/.tti 
anvTis ,'nfo(n,TCi^ti(mv J\.tn^t <f^(^tcu 
TtTta xSnvcUott , Kxi ovTCOt «TmMxyHcn. 

C^tU TDvAOtfJUOV taP^AjOVTUJV ^ TtOV Xit) 
VcUcjV tKA/TPH» tW A5jttV0V,t?7n)V0< Trt- 

A«a^/ ,«77f aJflo^tf ov (xflo'i ifflo/1' jSo - 
fit(3C "^^vifftifJiros if&.TV.7S^6jaiiiM as tUu 
A?jU»ov,tKS7i(ni(r7oa two" ')(S^«s ocutuv • 
U5T^o»ti^c'bcfaoi/Toi/'^'(n)i/ •zsTf^flf* 

KHV 0V7»f , Koi TTWVTBt ^^OVfJiSUoV Tt)t 

•7rS^'il,fjU\TIC(d)ts «Snvcuios in t^Hs y<:P* 
tti(TOvcicpeit iff 'i> ntiAxycs, ngiTwAK/t- 
QocjHh liu) hvifjLVOv ■yjdu. '/rg>of Touf Ttihxa 
fBUtf i^vj ^oqicf. '^yicdfJLZMoO oivittfif.- 
^cv liVeiv . i^fjuo V Si p^xmA&jeav Ttovm. 
Axart)V (^i^h Twc 5(CJ^oLtf' • t^ (.dvihn 
Setcf. ToD dhi^eai Ttw AuoKfjuv cpojSDflaf , 
mi^otTtoitfffDCfdvo&Si iiucttfiJivcuvlv 
X:dnveUott tUu yocQfiV .el^tiTvu oluJ iiTret 
^otfjdx iih T ^TOt ccixrKt/iv Tiai ir§ot- 
mttovfjSijioiV y^d^^ioS^ vjxI xMc>{ • 
t^/juovios^ens fi ngLTccidnitiv cOcfb/Mt- 
»»,3)t iKJ^KSiarSol^J^^i^&iXMiiTtiTirhx 
sros,iU)un^Ta.'7rpos'7tdt'timv (^AicLef,i 
v^TticihtiSftxf- oy^^i'gfjUt}VOTtihxa- 
mv ^xmhS^s (fbL^eiov iiti dpccntiv ) ov- 
•jo 0*, loxi 7rw'v 7W ;(« f <jt/fx£*'oi/ , Tiot f 1^(0- 

pftatV iSnVCUOtOr THt hi/tVOV ,TU Ijii' (/k)- 

Mv^^lcfdi/os, TH iixMSetct.(Shc^ei- 
ov^ojbtiSas^ 
Ecd^os iC}V^xMov Kf a-rf flvof wt^ti/j^. 
£^13» Sicpxm-sd^iiMov vv {t^XKhd- 
(A)u,iy 6\jy4.fjcev t duyi.xTt)V ^xMdS' 

tcdh.OticivxMiS Kf«TfoVOf «#TtTVJ(J,». 

is7 fS/ ■ycJLp oTt tcod TtwTifAXW ctiTi- 
ir^K^iTOUcf iin^ohcutf Twv xyt.Sa>v ed 

O^S)» ■l J1 /OTS. TTDCA/» HglTa TiwTTU^tl 

[juccj/ lc;S!A.of e6) V (i'Moy Kp«Tfo»of «* t5 

TVJ(tV. 
Ef Ki/iaKiiO^^J&OidJ-JoTf 0£/pf»lfV7rr)T5, OJItflO 

fliv tf^i)'^ 11710 701/ «3toi/iK7n(rei«9oa'r 
•^^cucf , hAinc7>v tm^xKav cpdWovTW»» 
I toi Si fxi^Siv nsTmi, avMxZofd»» 8? SS K9f «1(9'?, iyo4^tmv HgtTw' TraaV/flv.k} 

im.^oc^tinaa.v^cjs -nv nettiTeidxf hK^oi 
otni^ci vjxi 0o^tt3ivm o'nicu/1' 

CHOl SV ^^vQoV ,i<f>vyiV ^KOU OiH^CKV 77 

vx -iPTnv , cv iHgiAiffav nif «na^f . a? ov 
/t^ TtWTV. 61 t/m) ^oiniiiau/ oiitoumf 
•joilf ijuot/jjTWtofTaftTrt/K^f 0' «^,^0* 
«/H/^fijflU eui(uit\jf ,\IM. cfVffOf&WSIwi/ 

■JoTf fl!vSf6>7n)/f OKTOf • AeA?rTtAM cfli 

<poo7 \oi^\j n^mt^vy>i , ly iwfK"^» 
'7n>MZv')SU/ojjZiCiv ,r>vi ccid^Cii-TroviS ^ 

ioci^MTV.f, Koei iTn ?\.iyeiv -m Aoifia , 
(piiyit Jco'f «HS^f • c <^ <uaWTni fiviiK^t 
KsAtf/oV jUtyocv vofMlcccvmitJs icoV«//v 

TndivTV. Si 7m\iv ^eiaf vvf icoAo/so' i/- 
^Pfj^t/^^ rax* 3 xyavKKTnmvm j Trat 
eivoivr, AiycvroK ■(pivy U K£po(.nd.& • 
tcejiSiiifits SixTUiifiii/baiif^ iivjocy^.- 
tn Tiipif^iou Hf ojU^sjif^ jj veooJBSp/ftia^, 
Atfei» ijjUXf^^jJiC^eo' \to'p«n9itf •tdut^sii' 
«0" -^ (TOOTOf^eJf ohidpov- 

t.<( Tni§ ^tUVHa iixi TWV «.(^iUIKTWI • 

tCf ov^ouioi v^&jstv , ttS: 7ZU» '<ft«(to*^0' 

t(3!,7a oLoieid^^cii Ti TmiouiJTWV^ 
t'^XTHyH(n.fHTi§x<nvci(fbv.u3i'TtovJ\/ 

^■)iSv^iK TUV 'TTS^ ! C(/pnVOVCtCV (p^KTH 

yHcuvTtov ih/i^^^f iinicucv HihfM 
aicf. Sto'; u,iy ot \nnne\vouTi,f^i^icv\ 

AcC-TneAxAHf -ft/WO) AOITU)! . iyi,ViT1> 

S(,Ti,yjxiinejiOJdTi§of 7s5 {fotoivotJlH , 
•f uiunKomir i^^TH nt^HiiivoUTttv Tn^ 
iMsJazrBVJo» y^vifiXTtov 

tSlqt fil/f<? • "^' 7WV fXViS%,VOet ^()t.Al6>( yut- 
•/«(^cAjVTWI/ • cA'i',58UJ J^ ?V «p/f TTDt- 
Ai!Uo7f 'oTrOTti^cy tSlqt/^Dtftv! (UiTKlA 
(/^'l/oUTWf Ol/JIotrf^ 

if^Soi^ivxjhxAlletv ^ n" n^i{3yi.v&<i>v • 

tf irfx^fcx^lx iTTt Hgf-KU p^i/ V 'ni' Ai'/^ o'i 

TniAcuoi.v^ fjiiifxi/c^cf , (i 'Tfxtfixmi- 

ci fjciy^cf^v^ TTtL^oifxix-ccic^\hVi![u, 

«jrj^xfjUfltTa s^t^v.o j.o/^tAflsjri-wy/Ki* • 

ifJoCPOiVlOV HiftttVTlVTOU^ iTli TtdVCHV 

t^aTmt ^miiyiAocsuv • o't yc/f ncf.TK- ^idvoVTitifJocpcivlov At'n)fco?fr t/Hf 
^cvov xy4\x<^t ffvou c yd^ Jc0d)Vi- 
cf i' 5i«)v 7&0 ia<px?^liv T>u «(ft Atpoi/ otJ- 
TtvxyiTni<f)iyj(S,\uu (f\o>\dfia/cf iiTto tbu 
aJ^'», ^/«'/uc*of , «f p(a'o;t/« oviTnat» • 
oiF {/Vi K^ ftMn&ov iyi Vi7» 
t f i/'c/i;f yfx<pif i7n' ■fiiUKTW» ^vottoT» 
('^^•jof ^t/(rov^av.i'Mif(JjAoi/«iI Kf«- 

7BI/^'0(f «9t0f 45,5iO«.Vi7n «^V ''jfO^- 

Ttv fxvawv Ts^etv otSi,^ fjiS)/ ir^iinDvi-' 
Tn^ciAi . olS ^a SiTlw tuoh\(fh TTBtfoc 
visicwvifThcr fjivcnxf 6i^cv cj/iotTUu 
Tnx.^oifua« r>v -^QitfCfcov Myoiai twAs' 
4)<j) fJLXMTivoyStic^ yimvcveu TneJi ctViCyV, 

i7n'77VoLO*707n)vtfi \fl<iv,5&'flO/ TDVf ><}- 

veif . sV <^ *9toi' ir^crti^iiu ^bv (ti^ 
•i^v t'^7BV fivawv ■xiiif.\d^ov J\'eif Tiu 
8pa*tecv,vifiiSou Si TTWTtLTti yaeJix 

/Ul/OBl/f ,i7nTl/?^l' TH iUMTet' a^T • TkI 

Tt7na /i ^ TWimfjux io' twv tA/^f S iTH 
7aoJ0,ci£<''(i)V . i'^70f Si^Tn&^x^Tlw ^- 
a\v , ty Kii/A vtn» b 7i A A/Toacc , tcod vm 

TtCt ,KjXi 077 VTr'oiVTtV 1^1' 'n STXOlf Hj 

eiJKiTJin^clbiveuAcwxTOU , OtM^US?" 
f 0$ e! ^net,r>v 'irigditv fjtn icvTtf koz 
^jTWfiXVf fdqpitvTniwcjJ&DU]»^ Tip 
fMov ,gi "c^r-v ^ (ijpvxni^ftXTOff^ cKi 

7lA0l/f -laJMKMtiJf • 

ia^r>f fivauj (pxatv oti TiiM0cfX7m- 

K.TeiVdU& r>\JS THf flviScCf xA\<J)0\jS , 771» 

iio3^ Thf Trvitdjef Tnt^etmAiiveu- lUu 
Si^et-m^v ir^osicii^THV fxvoxcv iMcivSi 
ftf Tivi^ecjviee^/ ,H Tis i^iV o/tS) Tfivcnxt 
ii^lcfi^Ths yd^dbo' iGxoihAiaicV 
t'a<a7a.i^7MV (oiKgtcOaTriTTj^otKTOtt -0- 
fxcix'6B Tij,fietvcTi^xiAetviov ,\couKau 

Ti^X KUUTUIVOS '« Tm^Otfjdx iTTl TUV X- 
K^diV HgtXZjV • 

'^Tt^ofiuoAtocr-AiMt, eto '^v euriifiui 6\Jk 

SOdhijUXOv oitoe/v3tcf iczj </l'ft'ov Tivict 
Tncf- tuoftnlSSi TffAnaiov T^f >coei»<3»v, 

T%.vix,\{g.TVC<pVTtf • 6)f «U*> C* TH WJ/UK 

'ofjioAoaiUuTwv /Ji H9ex.Vr53» eivou ii- 
(fbdjxovx , eu^ev^dtcov Si tiTfovxm(iHl 

i'j(tlV,0u'7Mf ftfljTOtt. 8? 90 

ACiV-euTJTzv i{of.ns(fbu.fMv(si^o{ M a~ SdLO' /Lc^o^vtvov Koc/pimv <p^icpia5^ ^ 

^CoVeqi- tCOii AlUVOV OifiTWV •S!Al1f6h"7r6^l<pf'^CV' 

/CAm'74M(»vof •oTiMiff «TerfjooJAi» TOAtffli». icpvnv i{^k.Iv ,s5^cv k/^{vcv > 

THS , v^fiiAciveuvTTDTKii-mvTcifinif. imficuvcv^ 6>i ximau.vTn /M tlii c-'^ej^ 

^Jhv 7UV iAiA/liKuv M^TWv- ei^itTVu ti av^KoiiTTU^cuaui J^iowmv ,£C^\^nff.(n Ji 

"Tiv^otfjuxuBimvMM/TWvcv^^Tt^yci. liai yifAipovJoaiiv. KmxMcif, 

^oijJlv(i)V,i<pKctA/'c^fi^(mmv-iim<PHKSi iipvyiv n^nJav ,6S(ov xiufiVov . ^mvti^jp 

fuofjJLitctv ■mvkhiictvhiy^viiS) ku^- {{^y^sveiceK^^iicvi^^icvmv-i^aytt^ 

'mHafviTVU • K6ilVHa)VciyclfJUI3'<^(<fiitdDUK/.i<pilX- 

iO/HirCijhoAcivi^Oi «£^^VOV . KSrSa^ foV ^HtmitJhi «KOivBcUf yU^ o^VltCiV Hffi^ 

i^vv7w<fHfiKT90'S(fb& i<po(/f>fjUlovTf Tmf (pi^ovTa^Koii PiUvcv Tsrhyipdy a/^ 

Koii J^^iifi, Ktxi xejis^^a TwAi, odiv ly "mv AiTai» 2>' 'irgcv.fi[Avov lUvicsifiK^oV 

^^X/xiinv SV udi Twv T&c.xnsvTdc ko itw iih S'i<f affcv jUtTKj&oA^» • rP yif^ 

iSri^tovi^^Aocujo^xiHVouotuDiTouiJ Ik.twv t/f^vc^v^ KodK)ix«6c>v siftf^xtigf.- 

cv^icpo^ctv aiwiySf 5 TTOi^otfjuK i<.cviAi}tv. 

ii^inou. ijfpcrii-^^TwvcKyfiA/cvmvijvic^viv, $ 

(SviSi oa^xinHC.ocuTH i» •ml^otfux ir^o i^cuj-Aiyi,'jvu Ji S' l'j,t<f 77,0*7) toD 

f>n';)^oct5ip7oiicft'5Z)u,^f ly o/U''f<^?^f^' elAncpocs tj ^auvijhov^^&ii ycf{> ccviuo 

?^Ci<n.v ■«.■spv.Teivdx^ !\ tUu funi^x^Tnoi oaK^xTHiciiTr^ cdxTffivcUTlwf^octoi 

J^i-nvov (TminakV-Ofjuiicii ^ ly ctjyi W77 ouiixaixvTt 7^« <p§ovTic/bc -tk tw» cTf^ 

■ycvov Tnv ^xm\iC){ ,bi aifiiAnv (pov^- cvT^^iffja/acvofAt/a. •joTf <t«A/tD<n, 

caa' 7« CTK ocinii fc^ 'ntMiii (p^ov - Koci r>7f c^vi3d^^Mi , oii-m <px<nv • 

77(/b f rmjU^t TH fjLHTti. • iTT a, ftxMoV t p^tJf 77 ; jli J^fef fijV <J)|>OT , ftO( SV </l ("»J^» 

«5(3 7froAifJiou.ov TK (lif.hOTta.To^ci.TUu ictoy -iSiv 7ra>u;sJV'v 5* •ar?l^» h 4» ^re 

ycf^ fjLtni^x ^i^okviknv n^dei^^dLe^ cjv ci (Jfn J^^i^ ^fvii^ -i) eu<!)i~tcv ^ii^ fjU 

fnyai^oii ^vj TTvt^xifivs aaai^icxpvAeca f*ei<Qsu 'f>v A^fivMovTXiOLOipv 

e&vJvii{ff.iK€iViiov 0i^ovatcitwvJiAx i^§CiVol</bpx</ii}§x,u.iKCviiaiftXfi'[JMii 

fllV,i •mi ixJIXaifJLOV ^OTVCVHV • ICOCC a.' 0oip TOU i^ TnX^OtfMcU/ TSCUTHiaOtpOlcAiiCf 

fiXKOV TaoHau , x.-niSajvi chx tk V tTc' au cv ouxji/ti /tt«s7n)(pc'f 6> • AtT-o «Ti lOKi ^e* 

Ttov TtHv ov^^c>v Tcc^xy^i (J/ fjtian t% in^hicJ/TH fj<yiS[&ci,^^\i3V(Uc/jo(i(t</&^ 

TraAa fiviifix ouc<j)ifi^aTx.(T ,cvuu aiifiX cvnmv ovk 'i^j<ii • 

Mff.AeiTtuTidvTUiiv.eifvf 'n^cTrdv i)^voi 'fv vncv ocvxCocM.ft AiyiTVUi^* 

^dXf (ujJ OCUTH H^TiiiTP , KOii «At/iJM'- civ S' <W«/2>lltMtfl9ai ir^ci ^^ovof nfi 

t/feov •i>v fiKKii(P6vx, KMi LL^ 7U>v odytx Tou Koiiyclp o'i y^p(ytuoti^vot (i)iK.o\}ai 

^cjV '^'ti^cv oioT^ '1 c^vavcyr' ,0 incf.AiiV Ki^TOvalUcv aiippv vvIskov -MbSipov 

Ci§ai,viKiief aul^siiffiti- vtto JxxvtI^CiV -mv ifi^^vciv , u^\uoi 

iOpvKAiiff- udi mv'ioivTt)7fTivxn^Tvi- xTrtt.Moioj(v eiTU T^KCfi.i^tocr Sivj i» 

(jiXMTr^vofjLiJiCiV S^^VKAi/ityipTlff iyivi l_Qov,Koii'ii yii<^^ v\i ^oci-cii-ntypxf/i 

70/U<W77f {ff«?5'i'/Ut/^Cf- /"«TJ, c/tOTAotX" ')«'''« ^f».Xi HkV^^Otmt 

^^Vfivci.ovTOS^n&^c^fii^oi <flxjhc(Mev i^vciV-Koci ocvSiOf- kufiocuAcO' •fvi^ 

t{^<;o^x iTigoi 'i>vmAvJ^^iiiiVji</bKjiv vov i(/lJv u^v^TVccpi^otTOc^xyics^i' 

eujrois tUu fn^yiTnv J1('kuv • 'nin.T&vi lu J^i-m flaAe7a'<A^j . 

^(pVyCV K9l(tiv,fu^f (3V 0(f4.e:VCVOCUTH TtCl^i 

Tcu u5i -mv fiiTvcSoAw iocvToii li^eil 
wnciQyiloiJlitoy .x6ivv.m}cf{><^Tiii9 9« 9» X\Ajk»v vofjuff- (th tuv Kimi 
t7n^t4'ueAfl<0' oi/MTi^ov cio - 

CTtOVKXmfOVCHTVl^KOU/C^oaKo^filfilKH 

•joi/f vrovopoi/f /atTwm- (pixai 7<)' rpv J\i« 
ei( cJ)4i6ip io' TivKi KTTByfx(pitdvu tk 
^KT^CfJUci r>7i cu9^cc-5pi{ ly «M&f • 

lcBiTUV 7T074 oiiuet^cfii*0)V \:zrfi^><i)V 

irgXT^Olci l(9tAlS» , i H9I,k£v • C77 OUK «- 
'7r5'C»C07w' i5«<n 7W! TTOCVTW «Mot 0" (/ll'« 

«f J)(pi(^db& Tivxff K-myfxcpiSiou^yCj 

^i) KOMt 77t'f .U^' TZiJy |U^'A/f yiVOfJlliiiOiV. 
^ivOiVOf i nC^XTi^i^Ot .OVlPCyd^KK^CU 
«;)l^ Jt (ilMTW» ,IC/ja A/ 7/M),6i?7^ Itj eif TTDt 

^if7t<)vrt'i'4o'-', ioiixKTicv K-imKicu.icbi 

IWV KTV^TdlWV • 

2jj>\ -mSn^j udi'' lav uBietKO:?,)^ nn&i. 
Jlf«Te/i2)i»- 

^£,a£* ^* oi5xfi»f «JlAo^* ,«'M'<s5f </!£«>«- 

/Mt9« 175 7WII jUI» H^TW 'ff^CcU^ltnV t^O)t 

TOV-ict^^ttTJ otoTH ajA«r Cl/ iTmitqc.- 

^Oili yivvian^K^ofnnvTi /jUi\ AaScj» in^os 

lova cqp fxiK^xg axTiducf myiAhv S - 

/«* KCCp TTOVijJltOVS . 

fbxaihet yoc^^JiiJ^ci jji.xsicacmi;\oujrr 

KOU. THi sJivc(,KOU -mVCiTWV K0i?\C(J.i- 

Vyf .aotA^ajiof j2)«j2)uAii»«,iy 7n?ju- 
6ftf ^«'•zn^ -it cmiiK,ir^iJhKi, •jiuu-i» 
Piiv -iK fH'm<pc^x( oluJ (inn. twAwtw, 
uau ^vyd , o\ ovei i§}ci.,Kod irfx^eti . A // ^vaa. tIw ftxy^^eu.HsejiV 
V Sicavpf^ii^aiXK^tUqii^ovncV, 

ilV Aiyi.TOU 'lo^VODU fliJ\eiM , 

e< c* "nnm^oxii ftifut&W(ji*oi ^it r^u 

•>)/«#7Vf t/w /U«'j(OiC^<t*,t(J%lf TnOVT» ITffl 

M^ijo^ ,il Acii^ owtIw TDis ■^mv aii 
cHxh&J(n,v^ 
(f KfxcUK fiw 0(t.ffCr,cu ^l7^A.Sti'. ^ T-TJ) 
Avy^cvleuf ^iiThcn,m')Q>6)iui*c>v Kfncux 
ydp & (A/iUifTWf ,«5i)ot'« A fc K9fi»« 

h «'£PLJ« TTlf • 4717 7kV c/y AKftjbxtCVmt 

"rtAcf J)7rw^tfija<'« RfKTOti.Tro^cffOvif 
«cpLjD lifhvau. •f> TRf ^ufvc» ,t 4t7na, «i/ 
7rc?oi)ffayu4>*f«-tsi<?>i 'pc^i^f • 

(; ■ycipTl'liOU/v)iK<fl)a€Le' fihTTi^y^pV- 

ij Aii j(t A&viff K^i« (p«fftv, >i jun' (pK^av •'r 

p(^A6jVDf 0A/>0CKft«Cf6)6lV7W <r^'c01ii 

'miei-mMK Si n^6cu ^i cSiv '{iimpoi- 

fjUK 1 75 ^OI 3 io' TM V Otf ^/U£*CJV 'c^HCU 

iTnTi in^xyfj.K.i^xy^A/cfiiiOtv ^.(pK- 
ol SioLOTUi 'n.^^^CiVcf ttvou. 
iiAi^diTi^ccnivir^K^if^Mt KcftSvi^&. 

'Wg>«//'M« JTKl/6)V/« /<tAC7P/0f tr/vtT», 
6)'f iPKOT^^AtjMfi)»- OO^TT» if 'TTI^K^IMkT' 

K(/byiv <Jf TtiTf fiiAiojv eicwcyet «f6)7r«) 

jUJZvOV C^ 7KV H9t7W , 77 HgiM/qTV HjtT»- 
A/TTCjV iiKii ,K7mKeAVXlQ0U -(('A/OV.ItOM (n 

Aif'vM»,iyoi)<u'oi/f,)y,uSA« c^»fif tioc 
^oi^'«c "TrfOMpt^DO Aonjf «A/fl/o» j^d'»^ 

TZJ IfA/w 77«f)«j£i«'Mi|v Tovf fl7Kl/«l/f • 
if Kl;'6)V CV TH (^«'71'H ITT/ T/Wlf^^ t 00/75 /f 

j^6);u£/6>v,/UD'Ti«Mj(f tcjVTMV^ im^o- 
aot oLo-TH KSJidiiv oi/K icd-iet,Kou &"» /'tt- 
TTOV KzoAvet. 

il Ke/lCV , 'n HSXOKVVTHV • •)> TWf KJ ACKO*)- 

77/f «*',5of K9tAfl70W KCivo» . «"cft/Acv Jli 

e o'/'(7« K«/?7n)V • ?7»7ifo» oltJJ ^ fjSJi/ KcJi 

vcvoi oupycuoiiTn itvn.iyhMTTit ^-tIu) j 
KoAoKUuTnviTn 'nvvnovs fti/uvtiTou 
TtuJTHiM^iAcf Mcav^cM 'vni^euaW au 
•ff 'iTffx atiyi^cv3\/i6)TmpK^eiVK0- 

?\3KUJJTH1,ilKeiV0V. 
JiA//mA/I(91 Ti^TC^. 

it'7rS^ylK0tp'n,fjui.\Tvi TtotKyj^1c>v,i^ 9i M tt§«KPi(ix/il,ikf- TwJ-rny cvioi ftxyvii- 
•uv ^iycusi ,7{u/ i-mamiiJttitV •ff en(fu - 

Kku.\n-nu Jli oiJ-mi oijp h^omh^duef^ 
ti ^.vAiq/iTnAicjf. 
f>pKK?i<lct vccof -cftiiouct/fycf (Pnai 'rlw'it 
^au vomv yi^KK\{cv cvcfioc^io^ iif lao 

•7W f yOifi iK TWr flOCKpiv TnVClV TTlf /m - 
cHv^KOffiVlj^OCKhiK. 

igKKAeiof (pc^K , i) riov iJ^KK^eiiV ^ajSt 
AoySJn rr^^f di^Kir&Mi • o' j<)'K6tjV«S 
vi^kk\?i 7roMat;\3v<w?»c<. Si§/A« A»Joc • 

MpKK\v\Ct ^(^i^iim . 'm/.^oifMK\ih to? 
G^Kih/vcvroiii: i/gpJV^^gjitJ^oifriJpixKAtflc 
fj^KAcwovm • mAuoixycfydip o il^Ci>f- 
tliT^IJUOhonKT k\ii(p^ iK^SfTivofy^iia 
/uS,J?^«i<AiJi/ Si ot (poiQcf iimvviuuv i^o 
vojuci^i.iipKii aiS^CJTWiai ^{^Ctv,K?^iCf 
KCpSmvi^eiff. 

if emv9av ^vimf in^ca dh^MV Jr "TrSp^mi 
KtnKeJivxi/ip 01 crH\)^tu.K\eueii oUi^ft, 
fo T KTrDTO/iC^f o'i ijuv^eiy ■nvK MmT' 

i cv^KMVawv Akkth . iTn lS>vaip''o^« 
•srKoveyiCiV. 

tiTti uflnjKo* ,w cfiJhlffUei yfK/x/*KTTX.-^ 
yu4^ viuov tr^KTivem/jJi/CiV ftf ojRfc Ai - 
M ,o'i fjiB^KTra^ovTP- oiii^iP^iiep^nemv 
tu^KP^csTm Kj Totf a\i<jihict)ciV nnu 
ifhcf iAiJhccmov yftifi/uKTOt • ol ouo J)k 
^^cdtf ftf «flfjw ,iy i(C>1c)ftai/oi Tngi 
l^v cv aiKiAiof,iAirot,ii Tiivniavji cD- 
tfhtenei yfxftfiKTDt Koel ovitcf o Aoncf 
rn^oifudJiif i^^eTo • «f oTBa Si lo' to» 

«ftl^QoACyf AkAcuvtcov . 

* ?' 5 '/ 1 ^ 7^^ Kv^oi \i •m ^oi[x.iK irA^K 
epi^iK^x^m cM Tolf ftvpfmn^vBpei^TWiff • 

K«7oa<)^t7n lav K7ld)U.VJ\uu£ycVTW1 • 
^fdif-f^Jlf {'/,tW ttK V u AJ) » /k»V </Vj 
A<w • nP J^ Jftf nvQoi,ilw li-fiM- TTKAca flr 

»76407» (^(Jicivjo 'TJgiCf TOf Troa.</)«f KU- 
fi>Olf,)U)d sx ^f «'» V"^ (A/CT . Csi <J^ o^ttzu 
vv/juK' kv^cv yd^ tAifBv ij\('(i0' aiiT 
;^v ejLTffovftcj/ov oin ■zffA^§fi& 6!4l,itj /<o'. 
OOUf J^ KV'£«I/; TDl/V TfiiOUTiUS o'i !'&v^ KgtAtfv^J!» e7»2ff Kexi tIw •m^iiifjUK* i^- 
TOf iK0i§ovaiv « Jlf t/,» Jaf Kvfiot' 

It (pK*OV Bv^K . ^Ot*(!f 6)f <p«<J]V (^^'vf^ 

o^oAcfziiTht-KMoiJi,'TV0Acfi/-7nx,' 

VoinVTDf SiVVlWuSif CiOtOVTtCTX- 

fteiK Koei tU/ iv^Kiv^tv iKeitcff ie^^ai i 
vo/ulc¥ ttvou^-rlw 'mi^oifiiat ^^iia^» 
i7n 1c)V fxnSiv oeivcVTcov cv lu epvAoil- 
TOVKoMaM&f- 
V <P«iov d^^K. •ipvepMot ^o<n ^fjucov o- 

f^oAOfKTHV ^OU- KMbfSi,Ti/<pA0V. 

iTravoiyof/JlMiif Siao-m TWf vvTtifteiTi 

^'^ctO' , ti^TXOK^ciatU TOIOUJTHV , oV 
0VKaj)Ttt ijVOI^i /ttO%|/o'<p(!V TWliiaUf C*l 

evff Si Aiyetv CiCffxciy<^vofJl*nf oeviv 
liicr yvveuvJt , t^v oujAeicv ^pouei^- 
yf.ca.v , tif (Ho (Ki'^ ^},ccpoiy odoiyi Stu . 

'TiJIOfTK TS?fBvtf<ft^(afe«'lrf fT/^O/^^lv, 

^AiK^ovmt^ ^eiitvxt AiTftVjO <?<«*« 

^'fOt- iRTOUW 'V^OIjbuddiiO' C AcfT5f , 

So' "r /Uif^Aiv eeivcvrodv CMTU <pu AocTfa» • 
(HlAciV ^«TOv/^a , ^«'r ^Ac>vi 
^et (jjiAtiV /2f(/lao(r T^ji^flaf ci' «'Ai/^w- 
o{&ft<5c 5^'v2Jf 5 i^{c»v,(iUi\oao<fyiauf') itL 
t Mo'v(bv , af jut ^ "Trjixf , tou Jk /(«(y cif 
/<tuAflfl» -Tmcu. V tM«»/Kov TtuAvaiv • 

Tht 7tTTj}VinCVKAic>Vl\0,AoVjjiJoV ^KOU 
TBtf AOlTTO f ilYf^fidjefj (wLJ KKeA^ei l(3t 

•7aAo'4^-tsr^»i/7W<rt'7?,Ac'f7)v, im^o- 
fMiov TsKd.Tuvi^Cif Koel eif ■m^oifjUctJt 
im^iMnaiipvip ^^HcTtu. iii "zsKoe-Tutt 
<2XA(iv/^a. (g/Acbv •arA«7ry»/?,j . td- 
(TctyTW ^» bfieioThf TWf }^ tf\KJio'duef, 
tiou <p^Kin.oef 7? eeic^ot trj^cf Tiw •aiArf 
TOVo(y. 

rj^^AAo Ol) 'm-TffijCi • irtl^OifAiK uDf TUt 

•7Ko/K««iA«7f(i>^«7a nr^^cif/SJiov tc- 

OTKfUTzfa». 

0t/pj(ll75.fl. 

A A«aTO» eeiTAeit • uSi' tui K" 
vnvaTptt i-m^^ocwTcot • 

6xf*ve/.t fiiUViTOU , udi Tuv Kgi 
Tticiwiaiv 'rrtifocAcyi JhKJOctur tr^dl- 
1&V ei^imiu it '^oifuK- o iKfivQLf gpA 9r 9^ •70» ifiWctffcv&v-otffWifOTif J^ >afl«/pu- 
J^icu Ttxlt HBvawii iienoi,, eiwdificvoff 

K(nsu7n)t(rBUf,«/ijTfD8H,s3f^>i),5w'(Jt«9Ba 

fjuvanu "^^o/nai/au, Kou mv b/u(*xt oui- 
•fy^CM.TiiiH.iioufiuAldi&i^i^iimv • 

^Ovi^Mi^CU TIVX iTmiCiM.0fdi6)V • 

HgtM/vfocJ^f T^l^^f^TOf in-mauviSi 
VDflavt-TrWffir Ki^vmoxjStIw euiniTn^x 
yin o\Miaw-?\i(tdv 077 ly y^voK.niiw.K 
hxi)fA ,^yiv «.(f^tiov ,touvMi otpi- 
sn*,)u>u oAoiO' ixojvv i}<f.do>v niv liTTOV 
iKxAa KouKMcit • 
6«(JB? xyaSM tvn' toi ^Jhu.fjuiyx,\Cj ^xfx 
rr^ov xmSCt^cUTiyx i7nx.!{iMofdt'c>v 

TOf iKTnawvKSnvndiViimaxuTovtKBii 
vouovt 'dui aaii^Tr^KyiV o^K^aou \imv 
cTi VM. "^^vtm ft(rB(.M.K t ;v« • tuxl ytiv 
K9^vov,vau vMv xsJisTiv,iaxtc^.(iit 6x 
cnv xyoi.Soiiv s'v TTTrav tK«Aa/flo* i Tret 

^OlfjUKiKpXThai.- 

hii^ovovvjit »f«KA«TO 'm^viu,'^ixi- 
ii^XK\\y>t JJoOfji^ iy4viv> iKvf*.xcd-fit 

iTTl TW';^ ■S^H-TVU i TTOL^OlfjUX !H> TtCV 

tPbiveilpjjSJciV 6>t r ootcov iK-r^ov Ji^v 

TOff, ij ;>f «'kAi/tDO' c^Ofl^t-iillMKKj 

fdivii/b^Kut i)^XKhei ■m TncAVtu, 
a*77 T<>t) TneAVtot/- 
tKT^ovii ^XTHt' 'itciy i-mK iroqi fixy^fii- 
»6)^,77$ w» cj imyi^^xTffo G»7W?,§iV*t 
»tr> '#>Kf«c'of ,iy oc(p6«A^'f .TOi A« 
•7?w' jUf^f n tcAjKfl t) 7ro TBu cf aycr^ t<p'ou If t 

•jou . TKTftToa ocu; ^ Tnn^oi/xix udi <r 
f qci/1 ('&y «juy 7t A8//£«''(i)V • tc^ j«tf b Cov 

THt faiAiiit H^TtOKAjX^O, «Ti ovx ho 

nhiifitVTvawfiKTt yiyfxfifxiiov. 
dixyiv^i 'i\^&.'mov .'wpoifxix-^iot «/ti/AVf 

Sv.S^^^inKTfitKyctAfiK^SiimvieuiVi 

Tmvmxi K-mcov^ct ly n^ivjot tngiAft*' 
3i.KyCvovt ')^iiftx'm,'mreuc^vov io' T 

llvi>7jov/i^,«Aa:5ovA/Ojn£f'(iji/c/V»7T!ff1r Tnfiiff £v ,i\iy^.viouj^v is^ovatoy ^- 
Jtai 0' edo^tnt Si Trivna i^vjifoijhct vuxz. 
OUjHiff udi TS^OVTU ,iuxi ?\imv i0U»f>V 
TsKovmov t) V <A'ow^K( j oiMoff. t'At>o» 

tK/Ui7K<pCfO(f TtJVt ViiVTO^Si oiMOVff ' 

«jOU &"otA«t^ov^'te&DU <iiMi'^<|v • 
«9icf iteuouAnx Kj 'n^ov ocvTnf^iS 'i<^ct 

ci Ai{gf.Tiampx Y^KMiit- 
<3iot i) eciouAeix . ocoth TiTV.KTtu uSf 

T d)' eUoU^/U/Tia* TIVK Ci0iAOVfjSLi!ciV' 

tJXfOT 3icC^K<;vt c* 23 Tnci vcfiC>v • vGpt 

C>t,IU3U«ioU<fl^cUl' Tldi^k ^''is iiliVeUOte 
fivoU^CifjUVf 
tSl^fjUt 7V cf tAo? • tTll 7W ■}^^6i1X'Xi'Tl 
TtoV OU^OVfjJiioiV. 

.5tff«Aoit ai(^afux Tm^ot/MX tTn Tta» 

(JD(5;l^0^'(l)V AiyCflSJil (^y. a' 7W ^Sfffat 
?iU Acycv iKTna&v 0vAocT^icdtu fiit 
iAi>a)V oiv-fv 01 i/lcJvcUTicur ,^x^ h^- 
^ovi, Koei. A«fi.'n^cTi^ai li^Towr-v 5^»- 
ewcijluoivoiiatcffDloJ 2iAcyicv,iC] iTfctf 
'vTrS^fecAwjKTtiijSivcs in^npfi^viv «i- 

c/joCiV IfxlixTV ^CnaJV KTWMdtl h^tvu- 

Sxaiun^TiAiiv outJiKfi^icoucfix^miet 
fjJUct t(p'<>;'i'(>/<«ot, 2J 'zd^ M iSt/oiw, 
tuxl tUu Su^^v oiJ-n.^i^onr^iTnt tivouvo 
/uicjar,37t (i'M6)f (SCoiGU.uTr^i^fltT». . 
Vj fjiiy^t vuu 3iT^xAoi tiu) ^mecv ot^A 
A6jv; i/7n^voao7oa Ji'iTV\ii-tcou « MS, 
^SfffotA&v ai(^ajux-iTn tuv /uti Sd^ftx' 
^cuu-mv ai Tvut 7ra(fot7a/t(Ji» , otMof 
i^^MSV^^yntMTvovKodxMcdCf. 

3i.T{KA6)V VCfJUaptX TntpOlfjU&iiC' f«U}» 

iTrtXTmTNfmT^ofjiMCV • 
.5t7fotAify/v»-t7ri ^0cx/pftx\Uc/bv. J)x 
CkMcvtvu 'P^ e't 3iTl«Ao\ it rinT^t v^ 
/uij^oy vuZcpcc^hKvS^t ttJ'- 3iTfKAcU 
H^AcuZTOU.tPKOl ^'oTiii ftlifiiKOie^TDV 
aOC YXrHVi/li^KMi cpocpftxKuv tKfl , ^ 
euicjjvauv. 

6v^dL& Sv^xliKOUfiy OVKiT CCv3l^eiX • 
0't,uSiit3-7!!Kit6c{ 0'lKliTtCV l\ff.eiiKS>V fip^ 

(Q-tU ipKmv 6>S <Ji Toit eu'3lSTteitiO' ^6>- 
^v/JltC^v oLOTmv , you xk i ^yi^OfdiciV • 
Tiifiujj 'icfiTht TiAicSt-&aHt Aif&v uSt 
7K i^y* tHTn/tVreVTPtf ocCics^ ii « M^ • 97 98 fiiff «^t Kgif (JV civv.{t aiSi^ih^K-mvlff Si 

^dk OVtiO/l OU 3\.TH^X ,diff {{g.Tti iU» 

nnhiv TxTn ceiBi^eioiS T^l^JX^" T^/- 

6i/p«^t H^^dhf oVKiTeci^l^^eJ^K-Oi f^,J^ot 
TffAij^i o'iKJi.TWV ny.eikiv eficdoucpx 
cnv o>i c^ Tx>ii oddistiQjioice ^C)yov/jiiM<i>v 
cLUTtDV ,Kod oJk i^yca^o^iiv 7Wf ouo 
io^THor TiAicd-eianf ,^.iyfiv udi tw t^ 
yci. iKTniwmvmO' oujTD\jC,^^«^i\\^- 

fdbiil(JiTeU-3lSTiejiO( li nViiSiXTUTlw 
•Tm^OllMCU (pOCoU 077 0'l KOCfidbf TTOT^ 
ftipOC/ THi KT^imf K9t7^^ » , vjxI TTdTi, 

c/w io^T{w TtcvacidisneAiit «ra* o'i «^ 
veuoi,cjjdV(/}i}v oajTolt fii.TtAiJ)iaKV ,Kj 

t.cAt';\9VTT) TU olsil^KOUTodi OIMXtUt • ^ 

a tIw io^TlwTiyivvTrofiii^AnfjtSJiiV c* 

eVldT eti6l7HSJiX.fl§ltTDU 3 ^ TmpOlfllK 
Ct^l TWV TW" Oi/;7a tvn^DTOOOTW* TTKl' 
TDTlAK/u^aueiV- 
tSiiJl/ Ot>tf^« • TTOL^OlpUX uBj TtOV VAflCil 
TWV 77 Al-^a» tiA' ToTf ')0(n3i/'Jo» ic^i 
^UfllV.OffDVfll^Jtdi TWVfWfl^fijTRyVK^ui 

^'TTBf «flij^HaijCqpT cfiwKyi.^iiivcwrrfo 
ctfyipAiSeif 
^Ai^caf 'Tr^oCouveiiy fiii n^iirot-ijSitiv ,)Ci 

tCouTti.TOL^xyfj.zioifir^a^v. 

6g<XK6V0§VJiXX-AiTn7tl.VTDa-TeuiTHt fli 
flVtjTVU /jiicU/o^Cf ci TH 'm^CiilH • hlyH 
•J^ 077 zi TtU)% 7« fK fl 'm^lafivTVt.VS 
«K;0V77cQ-«f jcOoc 'fUST<'30^«WAtr>- 

10x2 cJ-Ki/^Jtv 'loen ^tcoii etioAivtnv ouviy 

f*xyc.a>vi,6^^Kdk'c^)axovu.iT67tiva]' 

^xv.etXTTn^S(i^ia\f . 4>«o7 tdu? 6§xh.cLc^ 

ll-T^ilSciTtLf VTTD jhOICiTWV 'S;^^ KU^OVl 

af,\uidcojeicfatjSiiovci caniv^fUf ■m.y^- 
. fii^ovf,iTa6ii&ta ivu.-f>f iTnyi.voijiiiit 

Ttlcf ^OIi)r>lt ,iCj TDVf Ijii ,ol-7ldKTei>OU , 

 "^^f ^,^oyf^atu.xyiv«Kif>cw7iov A 'V 
^oiCiTuv ft-TreJv tdus: B^xu.d.o' 077 twV 
iftipcLcfoij Ttlcf v\in.'mt'icujeimv7^- tu^y^'^ I' AAi/Mv '^'^^oTi^ocf • im^ei' 
I fMX^cifeiTifetTrDtyjfivoTi.^ot 

VV ((9lH5<^'ytU)Vflf M 77 01 flf (f- 
rOOOTtf 7W IXAlftCf> ■^ClVTOU,iTnAifDV 

"nf oivTo ci'flc# ly &" ifnveit ixAifutiiv 
Atn!uoi-At'fDi/aidli77Vtf T («At/uotiio» 
HgtM/OTmf ngtfl^uTfjJj&oAijV <\|a/j(5»ov j« 

ntOTtt. 'nOVTUf.lOcAifMi ^Cfl\^Ml6- 

Tmat'ot\gf,wt/bdfjUi)v ,Km.iAvoo'x^io&, 

'c3i.V YMt 'iXAiflOV C^jil 'plJ')^X,\lj OvA- 
VOCfX^IX • KDdTTa.^0lfUX.']jJ')^CTt,pO<t 

lxAifMV,Kou o'iKjcTipot IxAifJUOV , Hj 
a' fl^ifvav ,'ixAiijJii,lv AiykTVU • 

5 tfbCf^cPviiTTV^ . TTDC^OIfMK udl TCl^VlS 
Xfi'iTTOtXfl"i^cnV. 

/t^ov 'vi avfi^ovAvi ^ . Tm^oifjdx ii5 tw» 
^av/sJi/ ((9iflo£p6>0' m/iaGot/A^e»» . /ut/UKr) 
TttvTht iTriy^^ijLect- 

lAioct t{e/MC>v. <t5)p 'mifOifucLe' £^fU)° tAi' 
^^'jo ^' TiMv /Ut^otA&v (oiKiiv . Tmpcanf '. 
i A itfi ftVQjiX KXK.OC. <mv i€n yi.v i^tu 

ttovfx')^} . ivi (it(.X(flfjuv cmjJiA^vau. 
«fl(it'^<w77,tA/'o iyi,vtn<!ti. TmZ</htt,Aia/^ 
')(0v ,v^ f4.iAiKk§THv ,iaju^yi.Ti^xSO- 
^vuAfiou-ovipi 'vm xBiifj.ouivf fA.o(ji<Ji- 
lOf KgtTfjo/^^ CKV • /i^ (fti /MtA/KA^- 

TtVVI /VO)t'ff/^J,C* iOCOTiti &lf Tllil 'nfoct 
Tt) floAOVeJLCi flscAfltTfaW.Hj Titil jjHv »C 

fiiyacx iT^ocrfixcQ-iictc.v ,fjiyc/.^eit <w t - 

AOfjil/OI, ly TTOAUTSAdJf «oJlilJoitVTCO', 

iKdAicmv AA/ns6ioco^ rr J^ ftf noaifrJaf 
tcoe/v^c/ fla^-^f^T^f /«tA/kt/)7W» ,«n)u- 
oiv iT: oujTU xczjm Tu icd- fjux. c})x<5^ 

TtWTDL ei^HTtU i Voif (i'j(H «;\9f /t ^ Au- 
TmjSc^V&f TTDIOVCmTiVtHff.U.Cot TTBl,Siv 
TDtfTtuJTDCSi d)iAC>cnHtj (dliH^OtTHf 
'oTVeJiCf. TTi7Wv6i^XTtOt ivcleh'cUTi- 

cunivA- x6o(f4.xf 'm^cTZgovyvVouuxi- 

^KdJf Vt(J>tAlJ»,cri/'o TTtddhLf iKloUJThS 

'i'MhV,Kodcpp/^ov 'iyi,vvn<n.v ■XTTDieufov 
cTnet SiTHf ticpiAMf ,A&JTi^aji yiyd^yi.TO 
'yjVodiixivci^iiTifiinCovAiOattcmyilf 
TWf ViCpiAtif Titum ^TTDipiTr&cn. Ttit T 
iyyoei^v 'yjycUKcUf c^^v^ywi tv. cusi^ 

1 99 100 fMm.' viyiA 'incp^vyfji.cios 'f>v CHJV' 
^ov Ayofdvn ^nxpiTsvs iTnmoveftOn i- 
viJ^idhvidfi-^cL&olui en Ah(pov( d- 
fl(i(/M«f "^/ TWf i^ooldue^ {'JWVioUiV • 
^^oii Si Tveiffa.aa. ivu Tvct "mfi^diV' 
TOfjUmJfjo cuJtois^imv vTwp^i-^x 
mvfif «MoAoc 3i.os i Mov.Koi (p^^oi 
ci^o(nx<&hVcu,et fltA<wc* « Tra Mofyw» n^ 
KCpoe/^dbo' inSvu nmddracf Sjuo o «8k 
ftcLef,iMnv,Kou<pejiic/v -m QcifxuireL- 
^iThOkv ,ocM!iK.&yov{ fdif n^TtiK^rei^euf 

7?? o\ »9tOJ S^ TBU '^Va^fiXMV HQJL.OV 

a/xieiiovct «(pti^inimv • oJc*tM»jitW 
aiii^^pv /tti (A^u/KfJlfH^eiO- •fviTvim- 
vncfiiMiovTa.iMtiavdVTpvn^lxTnTfri» 
ipej^^ci Si^s tIw MhyiMliv (fixcmli-TVU 
yivxSoc/xeu/71 Si f*ou/ieu/ ifi^xAcVTiS, 
'tUxi ]vc!> viou/Ix "TTOLBfiv '^iaK^x(mv • 

«ii i'777ra^p\9/ c^' Tnvx^i lol ovcftxlx yfx 
(povn.c^n^xTU.KVuor 7nx.^iavfietivr>- 

I Tmilc y^ CA/ Si-rfx/^iBjL^Kod S^ockh-v^o 
'7vuSi,Koei7Bc KOV<p6-n§xmv oTsrKbV 
ci IV A lct , Kou K^{i% , \U)d i/[^zlc^ • 

'i^Tirui yn^xjUovTiTvl fi^otXK&ta^iTn 
/2>£i(At-7ay7Wf /tti/uCDTBii K^xrhs c Kco 
fAXKOVtm.fxJ.ois • TOTftToa Si iTri mv 
t/)'«xfoU7' fiszynff (kojjiioivnvls^iuxi 
eux-mnJ^iiS ei^ifinu Si oqp '^xTiCaTi- 
K^n 'l-znszov ,ois yn^xoTiourlv i-ni^xA- 
Aov 'fin^Aavfiovov TtcaiTSZ^ot isiJ^ 
Cv\9" aiJ^^ovsl^u^^i^aiioffolovei (fHfjUai- 
oCfCiS ')^pxKTH§^c')^auoef/cviKTwpcuJii 
'K.ct {-m^xAov TDtxs mxycai 'T i'?TOJw v • 

lacc ycHf» i hnSc^s cpounTvd fiei -^ilj^mv, 
iTn Ttov ocfKHxCoAotv fifxyfxxTicv ,iuiu 
JV<TtA7nsziJV- 

I s^ix Svas » TitLfoiiAx TiTaK) ^ T fm 
Av 1 fc^iAibcr fHTVceflSvr Jf ?,i/ovtf ^ 

^V TOlsTTO.AtUols', OQjlTt i^OV J^'«/tt(f 

fiv) fiiTVtJ^(f6vcu TVff^aidia' . fiifM/n 

Tvu TOUJTHS ■Sionpfizps tJ/ li^imAoimv. 

1 (&fux,'mej..^fjuXi'm^Si^eux Aiyov') 

AlUxiiO^TrU. iM^Vi)V.KOCC TWt^OlfUX 

\(&fjuxt,eiv iiri tiSv h^kus ^iovvni,v . 
iTsivcaiCfyd.^'o tcSv iod-fM(i>v neu^cs. 't sio» 'S7U • el^nTOU ii Tru^oifxJx 1(917» 

TIOV flnJivi pcSiJiioS fiTUePlSvTUV. Jl' 

'iiSivs 53{b Sv r>^s "TraAeucls/cTwn i'^ 
ov J sioc^fuikv) /<t7Kc/)tA/'»«M i^ Svaiecs • 

> I 'T 

■t^cHfCfixVIKH. AiyiTOU u9i T 

K Haf.K(Zs viiu^VTtov • 01 iM Airnu- 

<nv ,'oTi ^QeuoiviMoavTiS ,vsi 

^ov cediTtov iinycvbv iiTfii ^ aav ola ^ 

'cTt tiAifnvtS^ euv i-yfJtx Avaacf ,iTra.- 

6AOV Tiiii fmii^X i^yHfHTI-SiTVU ^iItA 

Tuv xAu^TiAav(isoccu?^S ^WTngi 

TUV ^jh^V aUJJTd^cUf, 'OTI KCKj\fU)S K 

ViAcsv •f>v tUu x^eiotjii K^vivvii TH^octJuTve. 
c/jod.uvm ,iS{iTrivakv ocpii cktiio itw • » 

((9l</l|ttet'flC V /kO • udl TtUOTHSTHS Tm^Olfil 

djtf xMoi «mS Ain uriv xfiDcPiiJ^xm Si 
TOjjTHV ^i Tiisix.AvmTi.Atvs viKHS-Ol^ 

077 tTO iTtOKAilt ,Kod TltAVV IKVlO fM~ 
VOfiX'^uZTlS OCfl0CTl^OI ximAcVTp • o\ 
Si^cTii^J^fiiioi viKhoavTi&vls a/pT-a- 
evs 7Di/ j fi^ xc/^oc^v ^xTtvauvmt, 
JiiKnv "(/bcHi/ 'in^v!iv yis xfnriveis ocJ 
Twv.xMoioTi 'fiotpnfcs cexviyfuxav- 
vdscilJ^inpvii^Koel viKViaas otMiiw ,xyi/a 

OiV ty«f».i MiOUJT flVlli^X.STV. l/liTV 

<pAcin.v ioujTDv ■^sTt f*yi AurimAncniu 

•riw VIKHV OUJtS) cIMOI Ji TJVOhf CTl 7K 

iK ^oiviKViof yfdcf^fxxTa CiiA<i/u.cMCS e!)x 
ifbSiiVou THS iMnm KdcJ^fios ,ocJietAi Aii\ 
KodoLu-fiv \cJ\xyfdcfJLf*xTa. i7n</l«KH/- 
fiii/cv ,cv ifnJiiii^ou/dnpAiTl efix 3." 
f<n AvmTiAiiavu viveuiOCUTU liw vikviV 

Aiyc^DU litiu TVIOtVTHV "Tta^OlfMM • 

K0(6xftftx AieisTm^oifjdx iih Ttov cA/f- 
AvTpvTi Aviv iTa)(ei§ouo7rcv -Adnov li^ 

TT>7s (p^vflV i-mTfjfCoKfi TS^ ThS HSfU, 

(jaaHS npv fuc^v xfeoc^iiCf,et 77? iTnAu 
cRtT (ftojwov fii^v ,THS (xmcLo' oe/^^ilv, 
«Ai^au/o^oo Jli i'Av<n. • 

Hgf.6'oti)T0V lliMi§C(pCV7HS.f>iMi^CtP0t 
THSetiiAMimf^SKTsS^ (tffiV,af7J- 

^'UfSxcpvyces ^ ou^yo\x! TwipxyJiviTOU 
rn^ccf 7>p irfolTVt ir^oiTos J^cconr cJ^ix- 

^AvidivTV. •101 roi 

fi^nSinv. vTfinnf yuviUVjOt ao^r^^&f elt^otm fiot^n tsV 'naidi& oto/uocTi jlw 
^vMcu xTrosiMet m^ot ceft(^cuxiirae. od-oii ctimuitij/uJUcffiuxi&avLyifilUoffeif 
t^ymyfxftfxxm^cifnoLijziiixTwA- Zi cf)\{^siiejiov S-m '!rpc{rnjapxi\gL,eifjiii 
Att««u c 3 xyvc&t Tra yi,yfX(Afdix ngifl* (ue viKiimdb&&u.c^x^ ouSiv hif*xiw\» , 
twiiixiTHVinci mlxMdii- KodovAy^ifTi,^J\'i,T^n6tlffH , <>viu/t^»i 

l{Sf-d' oiuTOv fbiMipocpcvTHs iiri 110*10111 'fiv /juod-ovdifiruvTUJi daevfixffcctTi.s^ 
rfilffnsf.kx {iTKpi^ovnov. ot Ji\{^<pxx ziinc^ajux Tj>vvi«uiifff<ov^i 

t{st.9' ii c/hcTtt yfx(p{s.iTh TUVxAivxviff TrttpefHJav.Kgntoi/xifecKSf, nxnsvcioi' 
i-m^^^ocMTUiv et^nT^^it TmfotfMxudiTuvmtn^av 

tuxiKc^yo^osc^Ax^voif- Kcgyi^ovni- "mvn^xTwiocwTuv- 

AoTnvviffjoi ipxffiv fivou A«;^vo'» tj T H3/.MiKVQLav •s^fiov&eHTUS c* m^xKAV 
iO-nAav cf>o yM. ii -m^oifjux > ctus « «AiJ^ okv c\ vntvAffkhdivn.s yic^ 

%ouaxpx)d\oi 'mioiJffiv xiiAiieu nr&cn- fio^ot \\ff.M.iici§ioi^<J!3\.v 7m.^oifMCi(/iio( 
SfXTOsolsipxffivorv^afvoffAMCTHV^ iMniv,fi-mTi,7SP\ii^S li-3i.\cv ificpiivcu 
yi.C3^nvfdt(»v «TOTO TDUf xinveuovs • 077 Ts^eiovs SaTx.v iwv ng!.M.ii<.veJi<i>v iftiii 
ira.ejie^vSimvi^icouitftiv nr^ia^vTHV, hoi Sitaa.v oviti VMt 'pvff kv^^ovs !/li- 
iii^xs i^yilcficAiov^i^TDr^vti AiBdij^s Gx\ov ttSi cuiix THSii^iiai&s oeiirSfg. 

Z!V 1T§icfivTHV 'jiVcL& iKTWV TdTTaV H9 IP TTDtVTOc/iliSpUf ftf (^Vgo fftwihiiiVtot 

fU^oiyo cv^KoepTTDvff • Siol-mnelivxTo "n 70i/f KveJ.ovs i/xeJc&ca . 

cAuu±& ^l^aXpXKAhOVff ,V^Ttvr iim- l\^MlipeCttlff O -7TBi^x]h§VH9VTtS u3i TUV 

THV TTtteA^^xTDs cpi^H- Socvfioeaus Sio 'nfcsmioVfJliciii'm\vfjLxieioct-^7>syCi^ 
'mi<n<^XTD7 ■riw 7TT>t.^^m»f KOTtii,Ths w^^^s 'minftxTuv TroMfijv Koel Acro» 
JittoiTHs xTihlsu/ 'i(^ia,icod iK •joutou ct'ri'iyfxfii.dv<i>v x^i J/iJv it 7iff«'f <iv 
et xinveuot TH TrapoifAJix {y^iiatcvrp • s^ycitv «TRKrf^tMiiv, 'mKv fixietdxf ii- 

y^.MTT^oSnaiS' io' ri^OiySiioavr^Tiw ^ou/ irgoin.iTtieif- 

fii^iv ff ffvnceifiz/e) » Hjifiilpfiifftiod-civ vj.fe'mos<i>)ocfics (^ofui IlvIs ^attv n^fi 

Kaic/Vi AoQpvi'cA<,iyMfle<ii»«>o^oc. SrJ r '700iiKMeisKaix7iTAoi,xMoti{^fe7TDls 
Kxi'v-m§€c?\^v i\^iiKCd^oewr ei^ii')!) tto. 'i^vits- 

^oifiixJicjt 3 «n)f « TO 5pf ^' 01 i^A/aiti. kx4> cv •3\.S>v (xy^^qi CcBi ttcv ^^d^v^Tr^Qo 

U.XUOV jbxjbyjii ocoXei TDiifovat TtevTHV A^v \\^KViyi^O)V.el^y,Tou ct} Kcci' d 6icir 
udi Twv ncf.Tte <:?> p<«f ov oeaUDcujTWV «yc^qi <h'ajpnft{ia& . diav xtd^x 'Uirot 

^xaxSioTio S«'Cvtf«(/tA<pof ijv/<o£/Jffi/'2J '^v <Ji i?\.^aiviiT^ijSTTiiJ ceixKV^a-eKnot 
ot otiTDMoiv VTSi>Tivii fi^ifixatcs iKTTi- oi^iieisoev-fVTTtLvniff SOiphfeciS^ 

T^/off i/^iJ^ipiA/ ieJiatcvTti oeo^TSi^fi^ n^vSoeypov at0e^n^os -ii TTtst^oifjuxei^v^ 
ciKViS.^iiAcfiaioS Siv^r SeeCeiv ot vtAov, udi tov 5JiHff <5jV, Kod n^HjDv^rs^v .iTT^-' 
«.hvxs vTTn&ifduins c>s xipvbs TLi oco \^ ^ Tict xiivv.am^Tmhos KcctSupos H9<.- 
')^xr^,xipiiiav oeorpv ■oitM eiff TTtt^oifii hovtdi>os udi iTOvn^ici.vj^ Tn^oilhaief. fl«- 
«WTfo dp^^i», TJ KotVJiov ^xfi\d aohei . vxfvi ^nfMci^ • 

t{sf.Ko'i 'T 'Tpvnej^cto' TTivovat 'Hw ofi (';^i»v • n^vioc^ov f<i\aMTt^os • ini^inux yHictt 
iimiov ncfTtioi^ixjfTJ/juo^ovidtCii. c/Joos i^czw^ui. 

t{sf.KoO KO^XKCS HgiKOV c>ov Tiiv TTtt^otfiice^/ t^^irvovaKix-u^ tuv Kiet* l^viiv. 

'mjjTHv 01 fiSj/ <iqp ipv ttTmvoo %6oviipx- i{^eJ^Hiv^ftx^u3i' Ttov xfftc^:^^ ilx^^e» 
oiv «f i»a&Da c2c oiiTi oeo^f>s ^^cstosUi tk feiAti^ovTtov • 

ti/TZ^fiCiOvJai^^ot^aqpKcpxKCS-piJ t^^^TTti^QS^fiV Axmv- TTn$oifAxx,Kecp' 
ew^^XKOVcriov ^{iTO^off in^cinv efldhe^eu TitCBtcs ^v A«rav . iff^ ydp 2.' ftii Svou 

«pJ74;)(V()Vf^7DeiW>l' • VTlOJt/fTOVVU AflCfiSf ci7« J^fiJCtTm^OlfOVTOflW^Jo/.Kj 

f il I-OJ X04 KjttTIUAaf OilJTWV \j7!J OUJTtOV C^kCHvoU- 

rDcujoi/p^^oyoaTOWThv 7iw7Ta.^oi~ 

ucff t\af,7K^«( ,i\^T etxyois iyfiduef 9f t- 

ZJ (MijAnVK^.flftVA/TPu-i^vijiy Tm^oi/uix 
TK^i-m T TX olj)iAo(TriKl*au^of*ivo>V 

lOLTO TTHxui' iTrii/l/fAju , iTn TOi' iTn 7« 

Kf a7fa> nn^oMTffovTwv 
t^Toi TidJ^it ^xenv .'vvoifJtiociTn T t{^Tvi 

fAXK^OV 77 ir§KT\cVT ,VLOUV\y.Tr>L Tip(Vl)l', 

K/w jai»' 0(6^ci)(. 
Hef.TVL(pxiii)V jSoAf <i)V xi^J** • t'7i^ to» p^^t 
y//9a7t<)i'.e7n'ffl'(IV(0) 5^' eif 7^ auutv- 
mot/i 01 pjoA^oi i^ Si e?(A)f iauolov li kj 
Kpo/ufivev. 

HSf-^T^ •^Xf^/MV KTl^&f -^ TUV OUHtVTPK 

iinyp^ooMTwv- 
yxT'icTi)y'i/^ttyfaftnv^euTiT'i''r&Ttx.irzj 

fJ^TOculxl/lnyl^hv.'^ T-\&JiS)ifj&ic)V. 
Mji^fMS a/ miSii^c^ , ciUTH TViTfiTVU tvn 

r^V arpCa^xioUJTOlS TTl^VimVTWV /0TI 

\O)iJ^oi,\(Mi(h/S)p$CiT>iTn0VAg.ai Ki.\ 

{UCf ^' «f T&V /c/ta&V «/btKTVACjl' •?&) 

fiini^K ^iou/ uCe/oaf ,itj finvTToA^olfii 

VOS U5P T xA\(P^fijfi<J^cl TV 5'(/lH-0f<J)' 

»0 rEfifijTWjof i5^'vt> ai(/><j3c? (UtjUVijO 

TH( l '^eicLef irO<J>OKAllS U OKTV^OIS . 
VJiVX-]fX^\<f ^ItS^T fJ.XTHV \xhOVVT . 

tavot ujivx \cn^cvTOUTm^oifi'xotJ^')^ 
dJif ■yt/.p KVinpcv ^ov^ofizyfcs 'rifOifbvvou 

^fJIVlJl CJ, ,KOci.ipO)^x6itSJ^hO)i[iu) TiK. 

fV ol6\oUcl& TTa.^XTmnTOtafucvo)V iou) 
aJv xTnK^iftxan. . tu ycip cvtj Jiat TWf 
tTn^/a/oLo^.iavol w,v« Acn^ovToa-itj 
yd^ iKeivos j^fctef invTDCKaaix Toihoui- 

TVt nn^Cahi^^cQoU ^KMITOC VTTBi^yOV' 

itL m^oatt.TTwKiacL- 

\dipht <UO)<Uj!)MS xfiivov i Axt /UCI^V^ flV 
^V . TtUjlnS fi^ftlli^ K^M.t cv oilxMSH- 

UA^M^oux fixsti- '^iiiiiy tivx i^tw - ^^ijii fl;\3V «/. Ki^KV^oucU fiCKStytf.M 
Kod ets TTti^oifxj.ou> Tm^yhSov ot Hy^ 

d^TsKxs OLVTOLSiCxaU.V trivnu • f!5(«V 3 

Koei i\i(J)ecjnivduef k^Jttzx s aoel tS> /ui- 
5^'6«TneiTf£f «OKV • l^TrSpncpeuissyli^ 

^'Tn^XCOCWTOLff fVS Klc.pKV^cL^0VS <ptl<nV 

cief-^TOTiAus y^ticdtu • 

Kk^HSV^cs iiXfieivot KO^^^os ov A«p,« -■ 
vets . TmpotiMK i'r! <!^ Aap^vcv 77 olyfi 
ov^Koel^Ti\ia.x(p\v!i Tm^oifjux^ 

ta^}aj}Tnliv.it Tm^oifAxx oc^ tm» 'jn^ct 
ffouicvr TH )d^K(jS lciCiV j«t7;H)'viK7oa. 
xfiiv\o \i^v cLu-TUii disjpTm^KxJoTmi, 
aVTne* 'dui AV(ftac^ ti^^iiaiv xTm^^vihis 
(Xtpccfjox ly «i»/ftff ycVio^i - Tn^^o iq «^p 
A/fl6)fli)V(X/ oLjjTOi(, )coeiii(Xk\eicicp(f^4 
CKVIxS ,'oli'^' Cfi(pO(MSt KC\xcd-ii\cu- 

KkOHCV oiHfitf. TTOAlS 77W/U^VAl CCVOhT' 

CfSiv ly 'npotfjdx yiTdvi 7roA/?kt<TOCf 
vciiojfxt^i/OTt.tTn Tvcuv ftiiiycvT- 
KA9f <)U vi»?{i/'a • Tm^otfjdx uSi T Trdtv 
houfjioLprtot.viiTOV ydp !(?7» k^d^bv a 
Kt?y<<li,<i? tit T>UTBv r^KiXwffiTKf ,iy 
TUVcVTas Ju^oflf iMyov^cjff \eUf(0L(p- 
fovc^ xMoi ^0«ai Tiw 'VT^oifjUeu/ 1 tti' 'T 
(flKoucnfxyctLur l\,iSiv -^ ^tovtKT^ 
(flKcucauuns V7Tt0i^CjjL'c>v . yeJLf Wi~ 
<^(^TkM6)V iy^vciv oiMfi\09XT0uuT 
fievosiTTiycTI 'T OK^KScpx-yixf.tifHTJ 
Ji tUaj lAvv Ttt,AcUT7Zi)^i)V^6!s cpnmv x^ 

^TiAHS TTIQL 2J)C)V . 
KJivSzovvfjuv KAics ,t> Ctl(^S uSl TiOV «il 
o^CV KAiCS i-^VTtiiV -ilSvXj! Tlff t TTJKf W 

4ftt &' 'ivofix-t (Puatovv fjuov • 
Kyi^i^7!!i^.x<^TTi^cs.'i6T ^(xAic)S^iiv'r 
Ju/xAcf . cf vtc» 715 AAi tUu caxpvv juvair, 

TiKJt a&aoTwnc^ t^^hiaiv t"si 3 <;g>o 

t/joxAi7f[cv. 
MAiyjioff 'oAitpcf • 01 k/A/k^ A^niout 

y^C^M-C^Ol ^i-ZS C^fJuOrHTI «/itCt^ADVTB-Hj 
tf/ «Tf/K9 / <Ai TWf TTlKpxS TlftO>Qidi& M- 

AivJovs li^Aovai. 

1U'V(A/V0f H CV-T^^J^qf (Jl A^lf , Tr^tf/jtt/lfH/l'. 

o'i [\ ^AifdOi Ttiu 'JT^co^oiAi 6v(iic)S i<poi\ 

AcfTtf H9lT{;\3U(r-(JiA/f tj,l5 Hgtfito^flf. 

juvflf 'fV aeixyc^cv ii^ilM iTnauto/xi- 

Vttl XOf lO^ 

tCiV ieivy»liff TK n^i{^-?^ ^($v-i>v xtK fju<u\iavix^i)v\^ tS TwStKrd^x ^Aflt .' 

yj^otih/awkt TejL^6n(j/ov,oi^x Kou u.oivoff'ipfiii(.iiM7ff!m7>ffi(f*tiiyi,vc//ti 
K At/i'»(9t)c<i» .«Moi Ji ovoyv^ov <j» loiov vof^^^mxJ^ei^cu xjiivx er»- to (pdiQf.»- 

f>v <pvi>v honilovm. k/i^.okuiuth j/noce/icii.KouTm^otfiloe^ m- 

VxviicTto siv «<p"ii^«f iTn -mv-Hw It^THt AoKcwTHf iiytisi^of. 

Qoitieioui Mvouu-mv TirDiH.TOU.oqp lAi- kj/mhtw?- •jm^oiixtK-oi/Aeie/ MniirHfot 
'mipc^xfT voujTOiv ^o'! M ^cieaeu &t Ttff ov^^vi^iiou 

viti li^ou/ olncv^ou) Cp^juoiii.H ct5p T th^ mvvov '^(^cv-iTTi l^v jUoJ^votf«//d)ir. h 
TiAjovmv.Tnx.^' ocoTplf li neiT} '^(Po&^ Jiitotvof ^v^ud^ff "^v Cifnvif^poiai 'tP 
oTc» )e^«,ty «totyuTBf fli£v vofxx^Of/lUf). K<p<i>vo>v-Cie(K Tjv^k^MSocptfKjif. 

JuojBtjtar k(2of . xyfSv apAuflf iV^acjof . Kovcf od/p7c/uij. 7iWfai/ui'« ivnV&v «*m 
"301/9(1) cp«jiv tTjj^Aou iirKpeuvofjiSAfhV 'mcPiif^vTzcv. 

K91T ?7Cf "f» \^^i<^v 'f 'm^c^xTav oj/p KorTO ■arA.fl? . Trotf <;;/«/«, J'j<au ^oaH' 
W^f(»,Kai S'i' K/ajKjtttv euiAeiv olo- v.ovTUf f »» • 

TWV.^pdWVO/xJc^DVj^caJTOHgtTOfOt/p (U- MTmff ni^tfJiCf uDj TUV '^St^ 'f> J^OV 
AtUOW 1(91.7» fl(K'4«M 0«;77«'v,fr 3 ^lj ^^OV (ppOVHfiXTI^OfdiCiV • 

'n<m.V'm.,'mL'fyvtyii'Mhio9^- kc§«^ 11 c^Aj<^ . insL^oifMX udi' tui cPv- 
xAeua vmauf^o Si viMi&f ot^'A6>A<iP. ^f£f T7vof TvrjjCtvovTWV • 

ow'tn TmpSAflo* iKy^nquev <n^vM.iiff M^t^hnfovKX^ioff-insi^oifjuxi^s^iS^M 
Tiifi^vi^xiKfiff- -sAc ^^Jtf <5;iA/*3JOTi/ SiTiViV <f> i^i-^v,Kau atwi'^xfA.jjllvov ^ 
Hcwn.vcfjJUviff fJ^ •riu) cJjypu^ov^ciftx kou rm^ol 'jpv Sfiev Jiofucf 

•^v ^imfei-inv .inmj^o'! (jtSJi/ xhvcuoi H3^vQii\iAt^coTi^off.£0^!6iif,Vjfuo^offt 
Kouoi ^^ouot iff{ii3{vn,f «vroAovr» , u3i'y{/.f> tbu ftci^cuvcwf tTwffov <#>» 
^Atisuof ^viK^aocf fi^ tIw fJciHyHV &j kc(v<^cv xtw Tivct Kopv ^ev /uLC/}§i, 'ova'i 
ivfVTWTWCuativtovtfliifiioLp;!- oVTOU^v fieiyihvof hvou nnxZcfhc 70D 

ti\et(d-cinv 6pc3'Xeji^<pcutir-evr>txetl- ip^vyi&t^^^nicmjcim^yivcftavcv- t7- 
^vpxTOhiyi.Tt(x oujo tTii 7<i)V«a /t/p6i vtf i) c%}°v eivcucQn-nv cpxai yi.}ct(Jeu, 
fJliiiV-^v Si at^v^Tiev ,Kou c^gisf 'itrgx'} Cif kou tv. KVfixTX 7Wf dxAxomff a/fi - 
7t<^«a.'vtof (pcMVtt^ «'«'• 701/70 t-Tryocl fljuav. 

Tticau^jj^^TWV. tco^i/^'(;)f ei<^jjat'f!!^.of ouTJO' K0ft/6(^ 

KAa^jogtK^^ftf ,t7n ^(SvTroa^ft^agraJT- ccdicPt/afiopcptaiiKUficpJliiv^^CjO^tnrKl 

icMoKejiTOffovT^ffiKUftuJ^eitvcify/Veu J^dixocovv (jrxSi twv ocpypuoTKmt 

vjijjcf ,KoUKiv<u6tff,KoiJ.^(^ct,\Lou6\/t avcucpxai' 

jtvhf ^KoUKV^iMf t^of, tTreicv-fjTo* Kc^yc^cf,xyfiovhci^vov,^Tihif.cfio 

fJtVTHejiOtt 7^f f totO' , fiXp^KOt TTWpif- KOdi 1» Tm.^0t[jU.X , KC^^^Cf <J/ hxypc - 

oav.Jv J^K^Ki-TiWc^tr o^v/fl^iJi^f .«'pi»- votf.cJ/ioii-^vvmicv^VKC^ye^ov ocm 

Tou iv t7n l^v vxvcU(/hvvi7m.^otfjdx* <J)<f6xatv cif s^v 'l-iscjtv^ov ,Kod cof ^tz' 

Myynv cfttAav • tTn liv ^qiAicsf ti •mi- Atf i^ap.x-hiyi.Tou j t7n T ceix^iCiV 

OUOTUV-oloVTtLWnV !!2j7o'</t7£,)C0'7'- ^77ap01jtU«,H^ iA;7^A<£v, /tttTK^/Ol/iM* 

j(H»<^tAa»- V6iv<J\iT3/uff « n3t6'ia/;7'i5f/<a?o»oO' - 

xoAcccAii/ yoivi^- ■Tm.^etfuxiivi Tciv fiei M^d>vvi <i>v auop-mov im^oifuxuDjlcJt 

^c<nfiiJotf tiji')^n/.iii6>v <ht^pim ,Kou^hx^i^otf iTn^^^ccuLr ' 

kuvxtv. (i^hCiV. Tificucf 0viatv 'oTi it§o- iMaTfTiKi <S^'^ hei-Trei li 2^ if^Tmoi,. 

atOVTUt 7n/fl«fOpqC|U«^7DCf TT^I iUi> Kou li oLp7med-eif'c auo^-TUot ,iKi!hxl 

i*70tA/(W,f 7r«.5tv (axAo(jO(pof koivkO' 70» to(fc«(re.v ifiGxhciv S ^uflTu tdv /or^ 

TKf OVmcL& ^lfildBU ' C.5tV flf TTWf «- WTrtt" 1 7W«3t • 

r i/i 107 *°^ 

7w» «i/l-vKitTWV- 7W cvMctJh^ fh^x^^Cii iu.<p(^iivu • KM 

Mv^iiTav <^fix-i<fin3Uo ycip Svouovvi orxv ^oiJbQictiflnriCHiiSiTnfiti^vi « 

f^eureit ,o7ov SioxnuJhv ^fxx- /Z&o' avnjii<pwnviAlUu, "Trotf fljjta&^f 

xf K{/V<? f «ramjf . H/3«'<A< va« oi5x <> <n)uvcs hiyt.nm. KviPbvi iu.'m7t(jivcu • 

KAixiShi,xM'li KtKveji&yKCp' U 01 icTFKet- KV^hv «A/kdv o<J)ftAflv,i7n' tmv ffuicocjflt^- 

-Toa cv TBaf Jxytneus <miiVoU( o^^w/p- THca.v-rwV' 

TUVTOU •Sioii fUluilXQJVOi S7ncJ»a*'««M' KU^/KKVoWTWpdV.cOtJ&iCctfVJOOyTC/tiO' 

^CiSii^VMiTVUvioui m-TBi^nySLfH- Si' ^Kfcpjarfa^ovfli.-Tnfciraspv (fi5vy/v<u 

TOV ir^ocpeuiicJnttiV cu<p\)iJ[lc)f,\U3U x<^ k«ov^ o Tvjpf /ui>yof .3i&v.ii7n 3 fletTif », 

^VOVCUVTUV. m^C7>f*H^ioVTLCf' 

H^XTh§ cDKiiv-Tizi^oifAJixeuTtTtiV db)S MSyc!iJ[efCt<wf*<pc^ou.-ffsi;jf>et('7rDt^oifM'' 

01 HgtKiiv . eUI ?Afltc/)« TO KV6vioi(CVtiQ(MrDL- <Pfl 

Hgnii^ff '7r^c( Kfirx-)^ K^nff irgc( euyi <hytf^K^<;v7iAn(0V7to KgtKfcf 0i^n5\> 

KfTwv.^' T "Trg^cf TTWvou^fOUf TTPCvoi/f- c^iotTifljr^u uTra «ft^H/iJvcvocr^oifn, toj 

jtuOiuC/av . fiiyclAx( avftfc^xi u.vSv<iiJ[i( KgtAeo^ 

Keic? Jc<peix ctTTiTlfltv. u' Tnstf 0/juiot dSi' Kv3zyvi/^Mu «1?*^; .«i'^\ k A« j vj^wf , 

'f«;,a:eA?zuv.tTr«'7aV<f)(<7^'oto'^i>9- {(0u«*''77?i7nK^u'4H';ptv<'/«« c/)«'m«' 

•ni:^v Oi K^ol hiy.nvu ^&f el^nTou cvfi<Pc^x( ,Koil 'mcf 'r^ot/eif ,w t/VtTryvu 

St^ TOV X^QJiSTJV Tvl^ £\j '!n^C(JiXTi.6fi- /tAflUjM TnglCo^TTU "S^TKf "TlgfOt/^Jji 

ci.Keioo' TO Jo^etx.yiou ^' Tct? KCt.oyo' «//of tau.pv0,Sou . 

tK JarcfovTKf ■nnffeiv Toiif Jpt^oM'?» f , kuMx Tmf att^.Si 'T tAv iputn» CiKlof*'vi)9 

Kod i'77 iri(pov7»f./ut/<vij7oa oiOTiia fii ifliTnTi.y^^n&s-Airovm li^^^^v etvcu 

ta^O^Cf . M 77i «Tf/KK S7W I<9lA0l/'iUa*0V ki/Moi' Tm 

Ke/t-OUcO^ICOv/of . TJWfOt ?/<« 'nn^Ol[Met« , fOt^^.ty Kf l)V()V «>^a^TDd/,«^'Hf TWf SJI 

KgiCf TTC JoCpeix-KC^VT^ij^ TtVCf Ji~ ^dUCf 'Klv^V yuVeUK«(, 'IvX CVMci^iim' 

^POVTVK- KUuX <K^eiVfic(/hi^yJiIflV-^y>ij<Pi^iK^K- 

H^c^vAov^^Oyt^-Trvi^eiljux iTTtT^di- 'n\d-^/.<KJiUiv xksAk^v ^cr ffcti- 

'TrS^^xAovan "mvHe/cf. KA-yrHfjJltOts 'mt ^Hov.el^i^TCuSiiTn twi kMo Tnx^V 

iPtd^n fii-niviKTVuSkdqpm^vcCeaioi iwv^ic^dicniis^viKaivliTiu^oifxJiet- 

Tivcs H^cpvAov ^iivd^cucfKTHaa.ijJivov KV§^acfii^K^v.'7rv.(oifx.iK- ctt.vi^(f&<n 

tA/o ,(i)f fiii ficvcv 47n tojjtvus 7roM»f im^^KlnveuoK Tijciravai,ci eu( ooilf vo 

tt2v vic^v Aifieuti(dvu,KMK Kodi/^av fncvi iyfx0cv ^tuiu Trxffn^Tci "^OiVvKSi" 

"uAiTffQj/ iAvftcuviif . 'pvciv 'ian-uiSrm KOUjijTTifiOtd^ciu&i^TTdiccuj- i-ja Ttb/- 

tKfivXTratoe/tJCOjV /'^'oto9caai/?^Xfl«- VIVdpOo^K^mVH^OiVliTTTi^OlfMX- 

VeU OUJTtJ^K^olbvAiS ISijnS 'iAilVV B cfik KV^ViX XTH-M^VO( VVlO^Ct IjF TWt.AcU CtCx 

>)> Hvou (Pvo Tddlcu^cLe/. "jof 7o7f TfffiiovanJix aiujiyp(AHViiKS' 

K^OKCO-i^V^flKTIOVcflCViaiKHOiV' KQJlC^V^K KV?o'v . tRTOtVTBf /uAOl/ KVCpoV«*'^'vO/- 

vof. KM^ovxoicsT^fix-manjbiiv n:yi to iTul^v t{^TDi Zi ^Jh( Siti^TviCp^ovi 

AcdV cf iv Aiovmv iixi k^okotu Hetf<i- tuv , '^txnyju v c/V'. 

Viiv itpl^i^^KpcKxoiu Aiovriiv di( ii^x Kvo^v^itcOfix-^i^^^iouj^&ouiAxffeiCt 

kAviS /r>n3° yci^ S* oc^iftK tu vi^khAh- i-mSivr • ofuix Tvi^iCjfbict iTr! J^ajuec. 

TOfflO Ji 'n 77BCC0/jtt/« t7n lOiV cdofJLCl KVCiV iTrl <PKTVH • ircf. ^OifUK ITfl 'iCiV ftti 

CiV. icpo^iJiTUu Aiovmv^iVKCpo^i^c^ 'n.')QC>fili!c>v ,fxi,Ti,KMov(} ioivmv • 

S ly TTVt^otfjdx rP v Kfooj^^v « >fltA(». Kut^v ttX^ ani^Oi^ • Trafoijitiot uBiiwf 

ttV(/bf,Atfj(/beii«HyK9Aon'« XjKUc^bc^ey ft^ J^uuKjjJlitoi x^mAoujat tuv TTzifXKi [OJ IIO Ku:f ^u.ouoiat «?^«>«X9? (Jc/Vv«to «'/. 
im^oifMxJ* '{h yioi 'rrfct nCsov . o i»Si 

Ka^UKcuot Hov TiVKTm^eiadcnieiveiKCi 

/iUl^si^iTnXH^CciiJUoV Oqp7rU^0t/jUdL& 

'nvct u.<i§vn3!y y6^ tno- Tra.ft<puA.icL& k 

6xo\k:jP THfniMoit 'ivx ftiiSiv eu)TPi 
yg-^^t Tnio^mv dsjp -mv icpo^ftouvTuv 
te3i t{w olnpcu ^nmv VTm.MxT^OfjJUoi 
•jj^c? fTiV cv « M<»f Aifticiv c^/uc^vnx t u.x 

ynufOCJVTD, ly-JoTo' AlJ^ToIfKTTWrfiMc» 

xau.Tivdk&cn^Kou.TnilTs^iovmv cdiv 

ij TWtpOI[MX-T0Vj\'oifix'0XM}^VU.eUCt B- 

HpcxliTo.o) Si icu^vi<.ct2ov -fv diov etovc 
rnvinv olKafxx}{sl. 

KCO^VV.CUCt ^npC0(^i7>.-TaJlJ%t {^MlefjoOt 
fii/XVflTOU CV S iyf^QliAlC^ •jt^^xtvu 

yi' 'sd^uci^vuv -nt ■na.fKpvKidjcf'?!- 

CV.V liCU'nv6kTin}(M:^llfJV0Vft'!T]^x'} 

Tovnt oioTO^^t Triz^^yi^ovTo T-srM- 
ivT 7di.(pc^'ri«^\tjirit.iuftoi ({^6'ov ftiA 
A<J/a* 3r?ietv,ias«7DK TOfocTalf fViJvu 
cv.p^ /uxSiv-nt 01 iffm^oi/in^vTffov 
•ra -TnMKi^Tr^ (h^tziuevTwniit tn^^x 
'Tta.t^iyiyo^iiii^iTHtn.vii •mi^oi^x^ 
Tuv (/biUJooTwy ^ hxi^x ir§c!fT\icd^ , 
ef yviscr.v Si ipy^nJLtCsv . 
Ku^pon^ov clfujo ^djVotiou Mijdi/ot-Aifi^v 

ify U^l^Tt^civHVitS^XkHtSiVOttSiixi 
^j fiXV-^Xt 7TK t 0C5P THV Tn A«>OU? t^" 

'irx.f^S^jeif CJt f*^' XHjiviStwipvo' cm olu 
^ «^v -nct ^xKxT^nt ^y$v. 

KUXpOT^^Ct yji^\tt •ItWTHt ^^OV?\.Ct cj/ 

thovvacii fJiitivuTOU -(pxai j^jtf Ku^fijetv 

•f PCiOt- 

txf^^/rH A ' 

K^^X^^Sbt ^y^XICt-ViOUTTlli.^Ol 

A fjdot ?\ct€pxHgit fjuAntriovt-TUi/ 

SiirfoavyoelccvnnpinTou.^ifio 

idytilav oiu^K 2i <^fix,Kouot6^ocit,tuiu. 

A«^f6!f "p i)^ Aia/p H^iTOtTriva • c-^i» tUXi ^)(i.^CJt « A ItrttiTtXX. CJV /.U Aw' TO /i 

'T x<jixt,fiin<roiyitcv'') Ax^^xndy^icoei 
^TAa?r/ . ftiAnrxrSi ■nohitxaidjcf ov'- 
6« ■nofAofywovjouKxp^xv.&i <hx -dM 
iKcfltDiuemv Ainvnveitr rW Sx^AKifattr. 
you^ovTi.a i\ 6t 'iy%\io\i lu ^vnii'v</k- 
Ti ,ei!f Tiui hl ftvtiv ou/x']SiyovmviK'^ 6x 
hxoSHtj^^imsrhviiMJiim^ fxiAvicnoit- 
^mt ^sf.i^i/bv -iTh Tuv 'irigofmiov /».{-. 

1CyVl{^i&JS.il. 

j^tzitTrS^) 'ru^iav TTDt^oifuxx- J\.eAct 
A^^ciovo Axrat- 'tidc^Vj^i^ii^yivct^ 
rac iAi^^n. Kad Ttvt^iyivovt eTii Aa- 
A icf. iKuifA.c>iSh 1* •jrv.piifjixx <^' Titi^v- 

J^CVJt TitV TTS^) TUV K^lCit Ji')^ ' i-m 
TIOV JixUvAlvAjCtTUV Tflf '^'y^O' ^KOU 
ITfOt Cvl^o KCCpTTi^ XrOVl^Ofjii^CiV toI 
TD/jlJivll.KalTrDt^Ol/MXCH^^TTuSlCt V 
^rVJl.^ TUtieUJCS^fi)^7ffcVTtOV. o'i 

/tit«f7rafl/<w,v^<roif o'iKSinit,v] ^rtozcf 
tVK i^vnt^iTmyiyow-ciTfoMoi nvo 
fiSUoi iAvfteuvovmfvt ngPTrtvt • 
}^ fiTmv ,'iifivija1 "fiV^^^oToty c/l«Tnx1^ 
TiVK 'nfCifi cnJK^XTiHjo^iiTn^ThAavci^ 

TUt '0fA.VUJUCU^Xcfix.ftOUI/i\je ^ TTgCllPtin 

eix 'o§K3\d7roieicdcu i^tk diCiV «M.'6 

fiVtwcW^iX ,V^K(VJX ,IUxl KZKOV . V^TZC 

cfMiK 'o Si Adfnrzov ,6vTHt Sv ■y^vicTfuo- 
Acrotr Kod fiociTit , (jT tad -rlw eicr av^x- 
ejiv cK-nomaunieiivauci» Trt^iiTrfovmv . 
C}>AVviSi^\sf.Trx T ')(tivc(y c>t fcttTJKov cp 
lia.et^inou o'uv iTO Ttov fj!,- 'opKav t/lx 

■mTUJiTlOVTHtic . 
AocpOtKlc^y^KVCit 'iTTI T Ol^TmKTlKCtV \^ 

V^iTrfcsv i-TTBt ly o Aot/^oi L^vilv ^ «/p 

TTOiKTIKJiV KM. xd)tCpO(yoV . 

Aof/pcff cv 'iAiai Tm^otfjdx tTn' twv th- 
AiovTOL (v^eit ■Tra^oifjtJ.x AirtifjSLiti iivi 

TtOV TtX dSuvKTTX. iTn^pOLUJTUV 

AiTffx^cmt.iTrnuvTnviyQ,^ eflxyivr 

■fVJbioV. 

AiTffviV ■sfKiK.ei TTZipoifjux AirdfditiiiT^ 

'}£iVTnvynujV-oiovotKQjL^ii. 
AiTffii Tit iAirit ,ts'tVwf o^^^^vfiiix.iTn 

TUt ifttl)^V6>t ei^HTVU li TldtpOlfjlXOC . 

9 IIU XII XII fiiytTVu .hi^Vii rmy« ^v m ocy^ya Tflf 
'TrtAoTrovyiJdOi/ • K9tfl'^'v lipKnAyfff "tIw ii- 

fioufov '7a.oI'iofl3-;«TOvhfft6jVi'7r'oi<;- 
"TWf • «(j)'(5v »y Jiw ifiicun Wvi/ 2>' uc/2yf 

tPll^Sxp^^M. TWJVS-T^U TOV «7n)K9lfl<tt 

MafitM cl^ix-Tia^oifMX ^ TOV «.ir^d.- 

JLTUV. 

A^Ko" ?ix'fl^(» • (xSj^' tov ol<hh«oi.6iAeti <th 
f^aov^xltdiv . if «iSi' TOV /unJliv aiLoizJir* 

fjUdLC^ THS AiycvMS ^Tuiv eiff ^otpijc» • 
cpuAoo^;^? >«^ (PD<n r^ /UiMovTBttf ngt 
fi/Sl/(A/v .«T-av tA^ <pocpiJoui - kou eifdtr 

« AUTIZU f Tl/pg/aV T/ii llni^OU/ iKftVljV £/)« 

^tf^^ViXf ,K9Cf9lc*«M flf tW ^oqjiJTflM' ^** 
<p<3» AA/Ktiv ei J^ fl;y^iff <S)f j filAouvxt ^ 

vivux) T «TreflvD^movTOV t>t4't^iii' TWf 
ipct/piJcLo' , KouxeLifteivmc^^ovff- 
Kodei6()^i6fi\!ffDLv TwMcu A&jmi. , ^- 
dhu.fjuivi^eiv ^t x-myivo/icAiov . odivv^ 
li Trmgoifxix- 

f\^Mi iJix2jM (py§Zm • "mipoifMX u5} 
ruv fiiyiAx u Ta^oVfxivQiii • 

AAwuAc*ov A?vov Kk^tfioyct-ixiic.^Twl 

tTn KAfi/l<|>C£^auTO» TOf (!M(T;)^Kf y/ 

Veui^ ■ijnkffylY ^xu.ijdxi' • 
?iA)TH-7ni)^diei' KAiocpyot cA^m TneJi Ci' 
6)V cpDoi ci'fiiCeutetv 77 «iSj s' DTrato < 7n' 
1t.v<i>v/oSii\ouff Trs/a.Bf fo&ott oox; tTii 

TO V 70;0l'T tW TTVi^OlfjUCUI . 

A»fl<3Cf rof Ki/fi)». 6 "tfccmJ-vcbv iJiSji/ ,A<i.i^x 
Si^KVCay.v^ TO}v'i-s!m)vo'iv<^i§o\,Aii- 
6oi/pyoi,iU3dTm^( 77 (ot' iw^iTu^ 

A^6ll(TnJ\l6V-^TUVxJ^CUjXTWV. 

h^iMioi ti^wv Tn/L^oifjux . \k yii^ <Jt flov£v 
tnjmdauvTK y/vciiiidii^ o'i Avi fjui/ lOi ^i-n, 

KVOTminaUV ftiTOUJTUV.lU Si,\\^Ti<JJpX 

^cuf oujTr)V( fi^ Ttav T(u.vti)V • «to Jli 

TTKfTTSCf ctt ^^VcUfCtf "joif ow'o^oUj'^ 077 

oujTou( » -TTi^c^yiiyov^auetAcVyXfix tvus 
TTC'j6^«iaovyi/Vcu^i«iTU T^oi/awAioL, 
tiv fiv^TiAcs fMd^ IPV finj\eid/i' Itu 
«/«jiTOAti ^^Aov t(9i75tj5^e(V , u.oulncf.aO[ ^ydS- "f ohllTJ^ViCVU TWf XCp^OifiiTfKf 

7w'f A0|MV /«f ot''c5tv TK fxiydAx KgtKg'» 
AvifLVix hiy^nvu • toel kMc>( 
AtijMficv KgtKOV tt^jp tzov c/V At»'^Kj) y/»(M 

Kii/y,tU T0\)( cUo/fccLO' OUlTUlV XTriu.T&VCU/ 

irxxAistu^T: ocvi" iiiifMtyvwTXxpS^ 
niVTK liw '^liTf/.viS xvij^iou/ ^iii iti^caCCK 
Ac* oujTVUff ti xcp^oi^tTH fummiotC' 
/^iif(Viov n^Kjiv . Tm^oifxixyiiv J)x<k6iiveu. 
(pxcnv «^jp t£v Tratf «wo/uijflc^TO» af r^ 

ecHc^di&C^ A^fiVCiVTmTiOV y/tcUKM^S 

cflx >)> Tvt( oc/fTTn^fiims iiTro TnAxarzoi 
iKT^f «Tf/;(?f y/tcon^ff eis Atifivov x- 
imye^vcu^i^sxTTSTiKXiijaucllcm-vdTt 
Tuv oci^vcuccv cf)cJhl.^ou Tiv( TTaXiJh^ ^Vj 

>A<i.7fflM', VVTli\eOTIfi6)^eiVxMviAOl{, 

tuxl TUt iK Tuv S^xc^nov yi,'jUvi(j5(jiiCiV i 
TTiu^XT^v iVva SiTTiAxayvs u^tov- 
TUx'^Ofi!llzff,v.Tiiveu oujTzv(,icoei1«( 
fitfT{^cL& oujlcov • «cAa tIw tSh/awJ^icut 
T&v AnfiVicic/bv ^vitcuuv tUu Tm^oif^i 
eu/ (hx(pt)6iiveu. 
Avfivicx. )(iiel ,^f*^,^ im^eu/ofACii oc^ 

7»f Tm^OifUdX/". 

hiStv (^|.af .0^7' lciV x^uxiQcJsv 77 Kgt^Kp 
>«'^to9Da ir&^OiiJitCiiV oltov jXificwxTuf 

iTTfjp^fiS 

AifJuo( fmAieucs tTTi 'icov yxAiirav • of 

j^-jo/f "TnAoTTOVHfOJKKsif K3^7K. 77k'v 
TUJV Vivlout Tri fl^i^CUT^S x6viV(ii.0l ,^ f»: 
(JOVWiTWAlC^KiiCTOCV CUJ7>V<f,c!(n,Al' 
ficli cf)XCJ>6ei§cU • TW Si, Itl^^Ta iTei VlYJC- 

tix^ fiHAcv Tm^iThour' ,ou fjUvov fiu^ 

v£» -TT^COKfiy^M.KA^li KOil AlflUtflX 7» 
«TTJ^TfroW OUjlciv 'TT^dstit VTTOTiAiiSffKV • 

i? 0*77' 7= D fnyiscfi fiijAcs Si TOA/f 3ia- 
CDchicte' 01 SifiviAiei TToAio^uvijitoi 
Aip^iiTwdiiiVcdiiiv , iTTt'c^cuv , Kod 

'TT^oSicflSnff.OI CCOTOVff liOclAlfiCpfttl' 
AiCJiTm^0:f.UX- iTThl K^VcUOI i<.\^KCJ 
CUV (xVi\is(TTBAlC^\t3CU}TX.( AlfcC^fiS fl» 
U.vJ^ic^lCf C* 7W TtlflTffH - 

Aifxov TnAicv clUth ^rx^Tfi^nu uSi tuv 
iTP A;/uS Trtf ?c,ct?/i>v 5p'A tO)t .7i)'5Pf >o''^ 
KiV ouTO K2<A3u'/<tvoo*-)CA'i \in,va:v 0- 

77 Alfii\/%i-Tlt\^TVO^Vr ( 'i^^tmvcii 

Oi^'lidT&Ctt ") tt-i If iiaTtiou 3{Sbu ,Kai-f>V ^i/u2v t'/'- 
MiimiQuc ol ifi, KdH*cuot oiiiinff.li olotu 
z> oinSiv Tov '!ngVTT>cviou'mJ\!cv • 

Piifiu (/bejLei^ oi-nAeiKt mo-n. ^o^'»f 
cvmAo7re»»o'ffu,«<p():/)ot77»if ^k^ov- 
'n.(,K'mt^M.7ifKMiCijSiio\iSSi oivr>v(\/ 
inoX^XTX) 'n ai ^oJ\u Tei-in^K tkAijfli»- 
cav SiJix vir» ?^if^U(/hejLetof 

^ifiu |MdA/u • Tm^OifjUx. i-n^iSnvouoi i 
w^Kuatnv (Jifiihlmmhio^vjiuiiji,^ vt At 
fiu ^CiCr SovhvMAs c^ 'miHfiTffH • 

^ivJ)oi Tiw^mou^ Tm^oifUK uBf ruv 

6i/<np^/JU0i 'n^^a^ncwTTiiV^OCjpil^KV.hi 

cv( ci Aitfia) Ci» K7n)<Z(m.m.VTV( ycCo^ 
yov , ly ioivtiau.fiSJov^ tbu '•) j^&f >ci/ Aa» 
ifh^ovidvov oLu-iiV. cfla* vjxi. h'ivJ\oi ngi- 
TBc y^vtafih oiim ivtmv i5f«nAft Afl< - 

^pOVfiiVOt. 

Xiiov a/ku otujciTffeK- u3i -mv TOt c - 
fJUixiinfx/y/uvTzov^ii Trv.^xn^ovof*i- 

VCjV^KOUXTnX.TWtTtOV • 

T^ycai ^ fjLOi/bpoi if*7rs^^i7tti- Jf - 

fJi6</b^Qi Xn^OXTTK yiyCVi. TSKXTtOVC.^- 

tuu e^ iiTvoivipi (nwniiyS.^^ovi Aoraf 
e? (jiiah.iiiui dcvrS^^fiivci iTmhet-yi 

7^n\ii i^fiO(fb)fo(i IfA-m^&jiTDu.^o i^- 
fjuodh^o^ (xn^oxTHff yimi ■zsKxtw - 
vo(jcou r^Czy'fldJ7Ej aiwv3iijSjiov(/ 
7\3yiafuov( n9 fxi^oiv ei( mKkAiebr^nm 
Aa.effOTrti oujj cf)x c^^isp it im.^otfjux- 

^;tf iiti? Qoi( o^J Tzav ^T5,A(iv i» Trot- 
^oifjux'TiTa.K'wuo'i7\3i(.^ol'yt^>xTTB - 
^ovini( -TrBit ,Goflf -nyiff (fiifx/nthu 3u 

foi^jrA/mv • 

hoK^oi TTXff aiwtin^t Trotfx hoK^ait 

"5»/f iinli(^v°Jioi( cicr cpxaiv t^Ci-t /• ^x 

^.AinsffvofieiiThs,c(vofUvi^Ki.,avf 

yfxcpiiv u3^ mv (/bcvetquocTtov ftvi yivi 

tdcu'o.3i.V TTOMCil Oi/p*iVfjli*ti>V TK aU- 

vxWoiyfiixtw. ,u^ -mv •\.£iiJbiJii*6>v 'n 

in>.^Oif*ixiV.^KTHalL ' 
^OU^Civ auJiltfiX^ TTSi^Olf.UX 'nX.T^iTVU 
SuU^Jtil TI^ pXHJOVOflivtaV ■?<9llf)0lt^ 

TOf auu^.^ffS Trffcff-Tovff inhoTntvii tnovf irfo3ivn.«t,iJi^ ruv J^«nAf(c/2yi/ 
t^tvTO . eiix^iCot^i Sittvc^^cvov^. 

o'l Ji,077 70l/f OJiaAOlJf iJ-TTKTWijaV TTDC 

(x\oyiaa.fAivoi . 

AoyflWf <jpv Tn A/otf .Si/la ^^«T-aj j^Acj - 
vifC K/)t'«, Hi' fui ^xyeiv u3i tcjV nff.iuKA 
f&f , »y X(flx9'o^Ci('mi'Ttt.i<Q-iivru)V. 

^o-^itv TroMir <$o^ei( ^aJini r iiAiiaH • 

oJ^TTf ^<pOfyUi'6)r Tetp^tof/Vlf ?HUW TIT/ 

><if jUiAoMroUj' ^j^j, • 

Ai/Jbo^K^iTmA^fl (fxaiKvpovni^i-^o- 
fnvov tcjv h,vJ&v,iTfiirTx^eu ounrsTs ngt 
7mA^'(/»,iy juijo.KT^o&caoarAfli' , «A 
Aot 7Td(fh^eia ifi<pi(ui'v<&cu ^riSfxo'' 
JcoaovTWf ftffffitAi/ fixMov fnrm^^vifn 
«StrTaff letf Auiftjilf ,ocn3f A/aO" '^iaS^ 
H^TTHMvy 

Aujl&f 7^ fll/pOW tKA(|(It • '^OlfUK oS^ 
Ti>V/<6>fuKAl7rri)» • 

Au(/bV ci ^iffx^jSsiqc Traa'^« a^' t2v oc 
K9A«'sTU»,&f 7oa;7Daf 70c7f d)'^<t«f t6»/ 

hVl/ii)VIXHShX<^VOVTiOto'i ycL{> AV(S)i\ 
KCOfll^SbVVTVUTtUC^ISaiV OLOTCiV Tfffitt 

^ovvTitT 7» x0(oAiatx-'ti Si Tm^oifxxK • 

CLUThJo fJUoixTH ^CUTTOTOS C* KOUJflX' 
1i ^ilT^J^ (J/ Tr>U( •PIOLUTVUS b^<U( ol 

eUTTOAoi «itoA«93a'toy(Jl . 
hV(fbv t\g.^v\\g.( •^oifjux fAtfTl At/»c/2yf 
Haf.^i>{gf.(T.fitlTif(Xsi<ri>V '•l6(pX( l'sl<Ail» 
K^i^UKI» ^^C}f(XhvJ)0V «K TmMCsV il^w - 

afxxTioi,auuisaiiuiucuftxr>{,cii( <pi- 

piK^XTN(,iflV§TTXKIfV «Te^^^j-flC» 7«,lUiei 
AU^/o(»H9(fl/KMV- 

AVK«(3» ■mTov ItTPi oijp Kf ^'»of mitiTToA 

h,C>VO( 1778(1 , K^ 7D7PI/ • ir^OlT^ICuJCi - 

/tivcaff ^ ■hoxv ^ocixifbi»ayAx§~iv<u^t} 
|u£*',0('i'ol/-H3,«i'A/7<'f • cirt/f aiwiSeuvi 

TK 7lfuV« TT^oai^at , tuni Td^Sijit&CU ' 

Ai/KOtf •ST^^^ioc/p yc^^et THX^oifjLttt 
^tZv io^T^vftitCiV Tn^% fixTHV.v^ 
ydip'o Avwt xnT^xti.v^ nrSy^ietat» 07Kf 
e/i^[ti<JK fA^ Auuxfiivcs Si Tneiv , 2>' <?^i- 
etf "TrS^ii^^^cTvu .xMoc ly c/iiiito^Tof (xJ 

r>V TliOU icDcyHJfiiVoi ifH.lTiati^ffC^i 

ufTd^iaatKJX.iTHViKOUiTOi 2; <f)ft'ot/j> iiJr f tiC yoiai ii 'fiv P^.mcv./ir^&c/hlv ocpTruaTU 
'vGovAnrou. ^KJiyfiVoTix. Twt^xyiviSou. 

rmi ^^sf-^^^v^ov e!Aj-i>v ^ieiV (pxmv • 
u3i oluJ 'TtSv tmviKTnl^ovTtov y^nnK - 
mei<Qtu ^(ha /uJ^iTdLVcvmv SiAiycurtv . 
AVKOV0Ay,ud}Ttot cd^vicfiov cc^vcit 
nvoyi^ov- 

AVMty^VOiV.uJbi TUV Ktl^iKltdV. 

AVMvAn^S.inyioifxiciAti^nt-id^ ^.vnoef 

tl§Ci>S "T^Ct TOIS CV CtS^fVMOtt J)li^9Hei 

olSocoi </b^oiftiMVVT%.(y 01 ovm^cutou 

((gtTO t/l'i(9t^0^«< atwl<p:^l(poW • 
«.(fCiQf-'^ 3 au;7£; tG^cjGcT^v Ttityifiif 

AUk» 7!?tf « .S5' TTUl' (kAcwXTUV CTWV fli 

3^/ T£y Aprzy V h <pc^ci h , ims y<^> tu 
vffnvotTii-^oi-n hvKOf 
Avmt(^xrHaf-TTH^otfxIoc,Av(nK^(i7li{ c/ki 
^cSbKuv gfXTH reo' «flovoM&v. avf j«tp 
oj^ui; hV ,Kod cd^^oi Kou KAtTrTof lOici 

KOV/JUt . 

Ai/)(Vcv or lA.i.mixCelcf. «TfTdcf • u5j rciv 

MKoU^UeUiTnTHj^ficfiTJTniOVVTtOV , 

A^cUfiifixyfdfTliuvTriiJLcvfii 

fl /UdfJ/XtPoV (UKKiM0t,Jl/KtM0C. 

oipi<^<$cc«ni . u (ici^i^fjuo^i • 
fiii3i6v u\(^ (p^ivduc/ (f[^Av.i oTrai fA.il 
mv yivci 7TVt.vc^Ai9^ov (hct , 
W«i«.'Mi) 7n!{»fl£</«955eA^j (/l/jtif- tTti T^l' 
€A«(j(piifiCiV ei^ifTou . 

/UKAflotKiv . Ck Al/T» 1/ (««P^KOl' ly •J7«f 0/- 
fjdx KTTy.7^1 3l^flO\^(nOUiK&^!Sl ftX\ 

6xkAjv icui. Si) Ti)» iTP Jvcpli! km. xZ^c - 

TtlTUSc/)x^^iCV7lOV' 

fixMov (ppv^-ti '^otft'xcJd<JiAo'i-^' 
cracpo) i^CiTtofiivoi vtpk^oicwv , Tjof rcjv 
cvjtijv £'ocf(u.fMvi^r>of ,01 (jdii xTjiKpi- 

VCt«TO,TDC Xyf>IX ^CiX- VZS^fi^ ^ 7Wf OU 

'ifiiofjdcuf «.■^Svysaii\.o'fiTnAov^ni{iff' J[i)^j/Cipvofjuv,T^^v(r& ri» AiKeUat 
a^uyl .(JOAdV SiiOvSivx nr^o TVCf TdA&J 

Ttddxf l>fii§cL& 'TTtX.^lSW{ Si Cl^^nOTttf 
(p^V^ A9><)7n)/0f,'TDOBU7CV eTrtV C - 
^rt(>i;^0' T^l» «M&l», COBV 6cfA«7f« TTD- 

Ta/udjj . xMveoLiSiK^oictii ^tti fixMol 

<Pf !//• 

/M«v /« j Jl' aiJ TTUtnv ofjuiix- t&v /u«v/fcv i'f 
cpncnv "^sKxTtiV ,tu f*.iv «<nv xipTTti bs 

tUTCiV 7Iti§XTm.6fTU}V,euSiocpiTOU,eU 

luxi ^p(«tf'«//«.(?T()M eimvcUT^v TminT 
tUxl Ti)V y^itcTfxohonjv . 
f.ci.^cuf oqp ^i^oidbcf Thi zi av^cf. ttp At- 
C)t- ectii^ TCiV "^ovmCiTO.TUi . x^'o- 
fi6)i ii^^cijOviifiiceji/ oJtJj i5'€/i/I' c*i- 
TiKtM-ovSiydi^^vs^ci ovj\^i icptuviy* 
''ty^iiftXTtov xMxTtwTW. /J^c^><!Cif«e 
TTBieir> cf^Kouoatujnt TtiyigjiAaip/oLo^.t 
TU^piiruv Ti, vlt Aoyitott ty (^Ao^lifi 
ti.ivci<J/'fi'if<siAn£(ifjixmi,tVTtt) TTst- 
^Sy<<.v icujiv Tti7i TTtimViTniKiiKouAt 

HoUCV^diiTTi eVTi,TC)V TTOAlTCiV Ot/JIftO' 

ou;S inciKAtiKt TtOTi^evT^T^i /c^&v, 

CUTt T<!j» «JVT-i/TDf&V, OU 74 T<iv C* Ot - 
J^olf 'cfU'^'^0VVTti1 ■eVnilV TtWTt!LjincU. 

C(najiii i^ymxTnAoy^iTVfi^ nnSivx xcSi 

Mth 'TttfAlT&JCfJl.iVCiV ■«M*tKflV« fix\ 

AcvAfiifii^fM^oi £iii^yi.T^v . rpiyj-^ovv 

CUJTCiv 'iCU/T^ fJUVCV iTnfiiAei7> '?75'«')« 
flXTtCV^xMxKOUTCJV xMCTeiCiV fnd.- 
AlTCC TCiV VrSplKJiilTHfiivCiiV ovTt tS «- 

sii ,Koui\^T dyfovt iJi(i.Aim Si vvvu 
TiKfiiiQicv ,elTii ii^ovAiTiTi TTtoAeivJi 
"Vi CiVH^xu cciiV 'srfinmxlovTtov ou>tu, 
(Jii,in^ocrKTmT^, '0 Si, m^oatLT^Bet tS 

77^1t,U«77 7Wf «MDf «/'cLO'. uWf CtJ- 
'Tl^ ^t 7>l JlljTrat/fl&f ^ VZS^t) 7Bi/ KTWffK - 
SDUCfJUfOVV^ yHTtiVX fJIX^OU/ r TW» 
Tti}VCCv8§CiTaOVcPtKCUCTi^0V^^Slc/^ivi' 

KB(Ji.v eJf 'vvotfiixv -'o fix^xi iTn ciiv.cUc!i 

y^VlC/t\ TOiV TnAcLO'. 

fixc^AtiV ou^eiv. cu/Tt vv laoSciVi^ie^vu. 
KouTnveiV ■K^xrivot cot oJiiCiTUi/ f/x<^~ 
AhVcd'^etvt{^Tix.f*cii<M)fiivovtTrxxi y<c^ 
mv o7cv ih S' ttk f 'o/M|>f 6) • ^^d^ «*'« - 

(^fiiVOh . . \ 117 1^2: 

Tit yup &* 'na.houlv ir^lt vcftj^ fn/ui - ly cv i7ni/nu '^IuoiaSJhv. c^div vmc •mi 

^nfiivov lAiycv- !Ji Tciv ets fLocTHV Ax- ^oifux nx^ou /rnftx^s liw vw't/i«u 

f«t>otA9w 'miiH(tX'TUo'ifiS^,u^TUv im. fiiy^^oMoc^^ cvtaujr>v,o'iov^ gpMiJ ttp* 

(xS^6)vi'§mv ,o'i c)^,^' T XHeji^ovvTwv (Hoix ■ndvTwv £()<po^cL& >?t/0|u£*'of • 

•TKf fiyidjsf ^«ffjvafifo^ta.TMi' ycf^ fi(}cc cp^ovei ftxMcv Ij 7m^.(^^ iv ftx- 

vmAtuaiV (fHfMOVfmv -s^x-TfcvTuv nx. 5(?"V^' f^il^HTDu tbo/tw j xixK^iovj^ 

^cjxffVfifiifivi\37U.r>vso(p6xAfiovt,Vj ■mtcfhc^osci ^/lioviKMOf-^xffi;) oiottM 

t» Jii^HS-TVL TtVS TTDf/bi? , IfgCJlPS c^ i*^ ii<pcu<^v '^CfJlinV i/&^CV TmAfl ow 

C^bdAof , X^ TBlif 0(p6xA/M)lS «V tTRTO ^^COlWHff Mttlgt TTMf OC «3ti)V (/biS^^VflM, 

oVjiajaTTDi/f ^'(yb^fefttjfl^Tt. H '^^CifdiiosTmvmn^Tto^Sov I lya» t*" 

fiiyoi^iav c/hc.ii^vx- ou) th -n.TBtiiTtu «titi fixy^s , aou c* 7a2f 6i^ous' 

•mv tr^ls j2ii'(W c/bdKfuoVTZiJVjKoa /u^ «^' /ut^lio- otJ TTviyet ef^iicuoc^^ff (pnaiv d 

olmtf -midi Aiyoiaiydip Cxnyiov 77 - vls "SJ^ tw f i M«'(/b ? c} 'ms J\(i7n/oie 

txKjosJivBtoy 'yi/xou tIw v^vnov «f /ut /uo' Svou cuunSdlf y Ta x^^^ota (^oui 

yapiciV ^xoiAioiy 6vyi7ipx- of «Trofloe /<oi' fiiejL</biS(ij!g.Si ir^oqxi.a^s 'nvolcr 

ViVff)iS,»VXfX.XcdiiveU TPVS /liycl^ixO' l/ ^p citkisi^CtV '^OljlitCtV TOI/ % J^O^UKTWy, 

«T^ yQivriov irifiirtiv '^3ivzcr, Kou vit v.^x-nmuzi i^s tzcv /jaqI^^v ,Kodtfi«. 

Biiss^S Kjaejiv6ov,'n)vsfciMov'm.souj'r fgisffiw 'Tna^oi/Axx/i/ei^iicdvuTuvyCf 

"Tiw^yf.Ti^Xf^Toci^HvijcmvoiSL^X- i Si.fffxx-mi v.OiVK ^Koti. (ji\i {\o/.'m /*i^o(f 

<nv,077 "zirKeircciS^icficpvia^ c* th /ui}ot Tt^iidvciv ,^ 'rn^oTtfov ol Ai^/XTwueot 

^iciV gno^ocfbe. cJ/dav lUu -mi^oi/uxjv a TWf yo^potf tmv otoStVfij» J)'/32T«^ev,iy ov 

f OC0OU 5o' 7W1/ -TTycf TTO/OTOf c/hiK^vov - viSeuviitiviPUS x'm'7n/iyi.cdz)U,/*ti d)/-' 

•mv Tttx^canv 0) i/cjw^ffAocfHvct '? jwo vx/iivzs ioLwmo Covi6etv,Jix ^^[^ oiut 

^odhv ^x-mdhcic^vouii avLUiy^SvTto^ fciejiajucs i'iTivo'^6n • 

t/}3ifi.VTH'PCf ■o6cji Tii /iiiiKTtot.Bzov^fii fciejiS ov TTvi^yi im A-u/XTZOTi^civ ci/p- 

a lK^x6iSS cfbiiC^VX,X^(/l iTWmiAftCr, 'KX^CVTUV TIXS JoC^XS T K<^Vi?^OV , 

fjciya^iciV dhiitpvxiAiyov vjxi^ r>uT6j iiceivciV 7n/iycfcivov 071 

flicfiyMCS-KMTm^Ol/xJ.X^ fiiM^C^ X- CLUTtTtff &0il6eiV OUKilt^UJuatTO^iTtlVoi - 

^flijcj -^OC 'fiV Tmjcff OipyOQiCV 'iTri 6\t'ocflX/JLi^tfffCOff ,KOU.i^S/.<^S iHff.5Cfi2i 

*r /M.yi\\tv ,vMix6foa4 irgcsStKivTiov fatv Ax/iSxiciv iincpdiVii^ftis^isiTn/i^. 

doiAetcu. /A.iTVcP^icTjoiov U(f)iv- Tnn^oifilx Ta-ffo- 

fAAx/jmi^c^ atwi'jvy*i,s • oi§xic\viff vmc fiini ^ Srf mx. J\^Ti^x0i§c/jiivots tfl 

Aocaios ,Kou /ciAoiffTwyos iyH/j^iTt). Ai - cUTicuf iptxffik- Axtacfbu/jiovm stcmx 

ycuri SioTtT ioipKu-mv'n/i^Tnp mfU ^ovTiSft.iTt'n(/t^^x//'r> t{a/.Til '^^napccv 

MiLv cuntiff Ziv /n^^/iTWCDv (pv^- v\i6iiiKAia/oov 'fiv /juou^nsv Ti^T:out 

Ix&tu-iu^Si TiWTDL ffvMn(p6cJ/Tis c/Jaov iA^CiV Si iKeivos ,\CMi.Tn /u.eusiKvi 

VTTt^lPvil^XKAioVffi^UXi (iii6(JTtS fVff ')Q,cifCiVCS,ll^/lOai.V ocvTm Tt)is '^^S, 

Tidc/his 'rn^cs xMii?<9\Ji.,iK^ cijuMV ouj Kou-Tiwsviaiv tTroo/iJti' - et^TiouiJ /jl/ 

7DU 7af KJi^xAccS K^ifJlXljSjdUCf ^^V TtjJjTt/i fJuOwiitMTtVCff tlKOVCV oi AXKA 

^^vn,s SioLu^i^v /jci^^^/iTTvycv , iyiAx- cfbu/jUvioi^iTncpcovovv^/j^ Aia^tov cl- 

CtLV, VUA i^CtTH^C^T^Sytlw THff fCil^ScS (fiv.fliftVHTDU THffTVX^OIfxixS TtWTHS 

'trpo^^mv ^Tior.xau oii-m (ZJiAou/6^6} - tc^x^nvos av jjtjf 6i/; . kou «Maf • 

•7r/ot«'t'TV^l' . fi.iToi Aiof^tOV (ficfiv .TffXgOlfclx AiyO/ii - 

HifUCyfJLiVfl fdX^X • &5 TWV ir> ifJMjr xyf.- Vt) ^ ftaV 7K Jl^Ttf « (J^O/«S Vfi»V . 6i rf I»5 t 10 /\.«KJi.(/bu/Mviei TVf AiojSi'*!/? luflut- 

TOrKTOVoHf J<ip TWf ^Altof O^T, 5(5^1» 

inidtu-olj^ (floiiiiDjm tS^^amic/Joov 
i^'cuf4K7i ^fijyovTa. fiiTVcmft-^.x/xivoi, 

iJKTiCV OU>Tt\j d/ -joi? CVO^TIOii^MOU H^li 

TKAnmv 01 \«Ki.dbu.fJuvioi fit^mK^cv 
liff /xi-KTniu.^euir» in h(crfi>ov fjuurivJv 

lC^l^OUIt/joCV , Oi •770' l!^/MI(n.V OUJTCiV 

TVit 4^P(«'f ,iy "rlw ramv iivocvm.v ei^ 

7t OLO /^4» TtWTK /iiX!U7ineV TlVOt MK8 

ov o'i ^ocmdiuiJiovioi/iAinv ,fi^ At'<T- 
^iov ci(fliv, 
fiiTvi. fjLcvcmv tvn Tov 'm.iwuJ^A/ftivov • 

HKfllVK I7n VV aUUOVTtit KTWilJ\fijr>V 

75 T? 'minxiAAjfiivoit- 
fti^^c^ (jSm vdhp TnVCVTIit , «fXiTSCHiifti 
t,xv iJhvTit-ovTit c si^f a{ Tca^oi/ju 
Kv "TrS^ii^ iu. Tjicff y^tio/ui ov euetAc» 
oiiotcnjQot^lrout v^eJ^<^i\ cvn.ff, 

ly IKfii^jSoTWTOU , « WAflVr» VTlh «f fiJTO 

v/xT(2i/ . 7» 7? oujj «f^Kcpvnvmv oLdrbv ^ov 
TOf i5(5>i»c9« . 

(liy^l TCiV K fiCpCiTldhv .iTn T(£v «JOt" "^ 

TSjKn^bfiivbv ■<i> SiifAifCoTn/hv , (Ut^/ 

TOil/ CiTTiOV • 

fihJ^'oli\af.v6oi i/JLV^n f>vt oi.yt.iait'K/4.v^it 

yd.^ ^hvmmt 'Joiont • 
ftii(}i, fii^i,fiiiSi,f.ii\!amt-i'm roii juij 

joov?^cf4.iyciV TSKletv tj cpoio?^v fKi-x 

«.yi.iov • 

/UD lUVfl \\^f4.«zl^MI <$«ffl V H VOU \lfifHt 
T^ TTO Aa 71* liS^/UU^ IVVi OfJuJvVfJUV TtUJ 
TH,\ivo'l li^/UU^lVOIfiiT^ycTAjOW. Bf -p 

Tn^('ov6ouAo^t»o;,(5^«'(javT0 7ij 6iu, 
ciK .^Tn , jUk' Ki'v(i i\^/i^lvouii.oiSi , Tn^Of 

XOl/OTCVTtf ')»U ^H(7?.i0l',(CAl)('6l>ffaVH9l 

KfiSo*^ Tm^cifxlK-et^nToui-m tCAk 
Ci^ciitTfTWieiv ioivylt fiiMcvmv ■li- 
Vit (/lc' (p«(Ji «^vfJV ih/auSit % tW Hgi/Uef 
^vcuijiv TBUf KA«(/bvrf c!)«aiioyJiviit Kti 
Siiipcv ot,iv . 

flil KJLV^ H^KOV £0 H&jjSMCt. ijn TCoV iCiU - 

v~it 'Jl KyvoiKt nt^ixyfjLKTOL \yipcvr • 

MH^IKIICI TffhOIOV . iTnTfi»» 7TBCA(t((iv,Hj KyiVik^icVTuv^o^ieiV.^-isz^THV yo^ 

^tKTmiUKV SiMo/Ji!UcV ^Ttlt f^lil ^ovA\i 

ieicnv civ% avft7si\.fiv t^^TTH ^«cu^ou , 
fi^Ti isKoiK siyavoi oujTit '^i^tu 
mn^Koicyoveuiioti^KT^.^DU. 
uiiAcv y^KyOStiit-Kinf/ioi/b^ct cJi 70~f IK. 
61, iiCsV 677 iViTOU KiviV^OM iipKuhetK?\.% 
//HgtKU 'iJii^ovcmTit ivciK ^T f^^oct 
Tnn. iK*/n)v2?ffL'» tVtMov tsJ M^KK.hei 
ir^c(m^(U,n^\ov A«f cV7»f ,id/3« kAoc- 
^oi/f viniivTtii^Tiam^dbcf fA^cu/Ticrfil 

A£v,(A/'0(fli 0^77 >tt^«'7rUV,^/<0(77'(JBa 

a'v GxKjioiji 01/76) »^ iva^cu miiiaoioS^» 

flilfJLCI TTOT tAflHf ,CT tra 'rr^KT\c> ^^ - 

Kut.Tra^oifjUK uSiruv ft^ cuvi^^ - 

flivCoV •30?f (^AOIf C^ KiVtflttJoif . 
fltlS/LVBct CLUTH /jSX i fltieKV^t, flI/<)^V i- 

cunx.aiv.uSi tujv iinjp^ivmv ^i^ktcs 

TMyyiVOVTtuV . 
fJlVl TRi) /UtTftTTHf, m^lV 7lA A/77('ot(VT '/ - 
(/l«f -tTn T fio^/««(2;c'v7rOV 70Uf TOt fJi^i 
^KVTn^VOVfiitlOVt- »>Of'(>i(lj •TTy^lVKTn) 

icaiciTrx. i'i/lHf,«Mi)t '?Tj'('vei(5'7iAoffo£- 
>«>^fT l';/l>if , /uu' iaufiKOH 1 2>'v fiiyi-hx 
Koujyidfiivcv^ 

lAVl aV yi. fliAKfiTTL^X TV^It ' flVl TlVCt Cci 
O^^OV^tCOU. lo^^OVTV^^lti r^OlfJUK </!•' 

Ybv cjl/T^iiv.ieiducf riitdiniouovivyi- 
Jcti^^ovfi TrodJldj' (A/0 • 37t/ 7Duf 7ro£ 

piCVTTXt ClK^Cflil 0l,liJ\ IKJDCLU ii j fxiiTH^ 

aZTtit TTzxf m'v(| fiviJiv Kchncv moieiv, /'- 

VOt /UlJ TlVOff /UtAOt/UTTZ/JOl/ Tl/^^^V^tff , </l» 

Knv (/bjanusiv ic^mTou xv ot^TO/f Mfoe 
KASf , ly '3«>i/f iwt/hit oiVTCiV auvdSiaoce 

'TTl^Ot KMtlAOVt ,tUxl TlitMoVTiiff i^Kff 
THOUt H^TCOyK^d.&Ji.-mStlU.i vlt oSfUIS 

cujfroi Si^cfbiavTHTWZS^^ 7iw Twynv 

l9\Jil^KiL\iiit 'cpZvTl,t,iytA6)V,Cci«fiV(l 
o3t'v7tf 7Wf fmJct.lTVtcfLiVOtf Si Vl^K- 

KAi»f tIw euTiKV tou yi\C3Tdt,itcSu ,icou KmAvak.v cujTVt. fiii -Tlid Ticp^KV cpiCmv ^t oiiSpKniKtTn.' <7Nf . fLiK AoyfAttovlSi^pei J)jo «eifiaKOff. cS} 
T itcfjuu^ov Tivot m^cwuvetv cwdvdoi - 

^CVr iQ/iSKliCt SCihv 'c^ViOV fJLOV^^dlt III ttt eujTtinnxxmv ^■y^Vei.Hj 'czssraKAfi^aV 

Ji'rwMKt'TcliiyHTt^ocr^l-s!znstiA(ov{ 5 
fxixtMfivicuvov ,jSei/Ac/umi/ Siinn 
ovn ip,ei» 'ip fiipof^nniu^otvTJit vi^CiTH- 
ovcv KOitH f!v Biov^iivdk^ovnvlt^yi-n- 
^ocr vHat)! -6 Si ^ «Trt fxlx fivKuvof 
fiiK y<^Ai/ii}v iotf » 'miei-TTTi^oifjuCitf&s 

^CSfyOTI fjUK y<cAl(/i0V iotp OU TTO/fl Qi 

Mivu^etTmv/oTi /bUKtifi^^Kovii to< 
«? •^^oioiv ifi^KAeiv,}^ aef KfiKiiKV . kou 
clMatyfMK y<t.A I (/tc>v ^Tni ^ot fncijl dl:f ^- 

Tt-O^fiiK ^AKf&ViOl/pOV^TWieiXoV- 
MtOU (S^ T1 ^imV , filK Vlfii^KOV 'TTOiei 

2,"i' (yncpov acf ■nAeioxnv (fi^KAeiv , Kaa 

J^V(THtA.i^'lK fllK,^V cn(pOV eiO Kf».KiiKV • 

^/c/bif . 'npoifjuK 'o<JtMCoi{ ^QovAcTOL 

TOt-O ycip fllcftxiScAov'6}lV CVOftK luxl 

I i{^K Tm^oifMK fi lc/bc(r S>-m ova t j(tj • 
fii(/ks (^vfziv SxmAiilji J-ni '071 inA 
ftsf CiTaMV^S Sy<cV }i otj tucftnv 0pv 

yiKHHV Hcf.Ti(^V /iJTIi ^TTX CVOV iAiyi,- 

0<»-A'j^70a Si TCV72J 'fv TrotKTOAoK 
'mTTXfiov'y^v(yav ^s5(you \coucTicui-i>v 

^§Ka3j ,CoS Ti "mLvTU^&V Ki^CUTn^^^V 

cov^iiQtu '^ oTi ovcf ■mv ocMtov 

^diiJV flKMoV KkOVei,7sKifV fA.VC(f KOU 

h fci^fXTOf 'TW^ovfKuovma eiy<cV 01 

Si,(fK<!]V 077 r^i^Kf 'TWtI SV c/ioi/UCJBV 

fiic/bcf ,fiiTi!^Aidiiei{ovov-ii'dT7 7>\>{ 
tfiovvaov iTBCQjLCVTV.f iAiKH(n.v 05 , c^yt 
tdretf ^STncvovi^voujTUTn^ii/^v 

tl OTtdtTTX. filvlhK ei^ Aiyi.TOU »V If 
TWl^OlftiK Ct3l' TUV fJlVlSiV Aou/iMicvr • 
fUU^lf , 'nAlKOCe fMACiV . ubi TlCl TIUVV 
^^KXVCiV • 

fUK^cfoahyKei-mAof -^Ttov (ffg-SfK 

XVrHTtiLliAlVjicCVViOC^^ll AitivTtov . 

fuau^iifuvK avfiTnTHV • ith "mv ft^ 

(pVAKOSOV-iWV 0iACiV TTX <Jl OVfcZpariOif 

AicijJii/K.^muTJx. ycLp i Jiet -Tn^ocpipev^ 

fJW^^iO^C^iiV OCiJtH Aiyi.TVU udl' TUV i 

^Kafxical cJ^cfbcaHxAiiV ^Kou uTrf^fxf cc - viiVjSf <pKat,\(Mi.i{ui ffccTS^Ci l^Kc&Hveu- 
fiii (Pi^ovaoci Si^ Trdioct ,^^^ oui - 
Tliii ngLTOcTuvci AAjii^Aicf.TnJciv . 
fM § fu Avt{ eif (ie(7ui<i>.u3} 7UV ttx tavoc 

A(fblHSTtOV ItTBi lOiVCf C KOHCf • 
fM^V^Cf.Tm^OlfjUK- flO^V^V SOnSiSS 
f 0? • S5 TWl Al'n3lf 7J cflK^rn^K-ffofAii&ill ' 

iTniiWi^l^^Pxi J)otvaiiv<i:)p •mJ fjct 
^v^cu/d lihfjicAtwcu i'K^c/&.v Jvmai 
•mv ^oJvciV Ttj y^&jKeijcSu ■nlf ;\^o- 
poiv avKOiat . 
fiVjdjefc/tlK^vov.Sfs. tIcu SnPicuCiV 'nvcpoi - 
filKV eicf T» OV </h)c/iivH fiKVTeiov K(p'ov 

H^imXl XM. 'fi ^TTVi^cic&OtCi^fi^lCf ftKVT^ 

muc ■iioiSnavcv ycnp vcou ovtdi at liw 'i{ 
^aKV^ifi^KAcVTif ocvtLu ei? ^v ov c/b) 
c/iov». Ai^viTO. l^CiTttcCif c/iKTiSeiacci 
^efcA/K-mv SiCi^CiV. 
fivudvioi 'yeiTwv oLOTn TiiWKToa uBi' 
Tuv c})K^i^A\JifdiciV !o' ajuiK^07fiTi,Kai 
fiiK^onrginmai ^-^oc tUai afuiK^OTUTrx. 
'f fiviccivov vdaov ^icouSijTiAeiKV • 

fJ.vT^StTTvivTTX.KKOVCiVOLUTH TiTVCKTVet 
iTTI TtOV ICCO0OTHTTX ir^cfmiovfiivdv ^ 

KOUTTtlvTtLKKOVCVmV fJtiflVilTOU OCO- 

7W? KqK-vvof cv KAiojhovAivou& iSI J^ 
KOU ICOftCfiCplciv 'mtHTTIf fiiiAof 

|Uu/of .TTW^oijtt/oc iihTiovKOfjnrcL^ovr, 

KOU fli.ycCAKV^<WTtOV fiV^Cf ycipiyC 
ViTOTlJf OCpTifudhS Itf<^«5«0f TJf, 

Koei. fiiyccAKV^Cf • 

fiVOf OifiTt THTf Uff yiVOfilVOf • t7n T fnpCi'' 

HV (jSm vAf4.vi^c>v,Kou eUcUc^V , ki^odt 

Si iS\.\AC>V OUKcpcMjjTtOV 

fjtvat i\^v6Keif-iTvi T^V finAvcf KftCtV ' 

fj.vf AA/Hss . f.7r! T^v (xu§KTC>t 's;^ Tti 

«<Pfo</l/jifl(.t7rWcA< o't li^ipiuc/^oifiv^bf^ 

KOU fi(^Aimol AAjkoI 'S^ TTXf CJ^KCf 
KiKiVHVTOU- 

fxvawt AeiK Tm^oifilK Tif^h , Ak^ovok 

tOm OU^yilV (XSjp T6)V ^TdCc^OfJMJV TCal 
KSVyeiTivO^V^KodAK^^V THf fJ.V(TldL& , 
K9l7a itw THAi(pOV KTncDiftlKV.KMaie 
TTtX^OtfciK ilSiTM HgtK&f efloC/pTTU^O 

fiivdv 01 ■ytt^ Trt^ ioiKOi i<3iT i«a»ov a!» 
•^ovov 7>v{ nvanvs iAnilpvTO' X»? tti fjUi)§v)^v (ftcvvenv Koel /uUis^cmpov S 

7W f oluldbe' ^^dHTW. (ih TCit ^nSiff 7» 

^ccmir^ctyjuivcjv /^d^v^t Si cflctv- 
ttvnf iLU)AvviiQvu.i'mdhe.v'^vcmm S 

Oqp TCiV SoJvOt }^A/'><.i,^ TP^f^O' 

fois avnOii-nb^i^iu Si ■f> fjue\aZ(U Kgi 
'jrx.yv<i>(3iH'iiuSiou)'i>v A)f»9</«» '^cmi 
t/& r>u nd 'rp c(yni^,jucc olutov l^ inx.- 
^x M»aofbvci {jTivlipt^ • 
fiC)^cTi,peif S /uu^vxa oujTH it 7nx.^oi/nl« 
Myi.Tvu TTiK^of r>Tf <n)ttA/a)9*<f T ^» 
Sicn (flocjri^ofTfoftfvciv ^clf (pnai TroAi- 
jU(i)V c* 7« 'm^ct (flo<pv\ov ijngo^H At- 
^^.'OtfH ovTtOi /ucifo-n^ot § /JLOgiyov off 

TO. CjlJbV «0ei( ('/a> 7«f 0(K IcLO' HgtSlfTJ • 

^'fup^f 3c/)fifuijBut7nfltr>vac5)p7Bu -^ 
trgoaW(S>v auiTi /uuhvn^dcu .irrticfix.v 
Jvczjat t£j ct^ T&v Ccjiyiiv >A^k« k^ 
oora* ^b^oit avnott fxf^^^iu y^'' -p /jui 
hvujtu ' H9i7ay6)o9*(i/o« Ji oujvv^ii - 
flfiflfv '^coB» {'/& TTii} vtal -^ uyaAfiec 
cuj<r i^ liyioi tUu elaolht di/ vTwdi^U' 
H^iZiOH^x^deu Ji cc;^ r^Met ^giAoi/- 
fiivov /\,i6ov U7P cjfifiiov 'iv ^TTDtAcc - 

/MV . 

A ii^ajuiu. ^^fju iitt vv-mv « 

» fiSiiTCovJl^^VilUflihiKviTnil 

eir> %KiOTm.Jdb& 7»? ^ocmhla- 

<fflf .5 Ji T<i)V Oti^t ^TTDt^lfliiyoCt A'oUJ 

•n iuiu niy^i iKvdTtv-icoda^ieivovatu 

TTDAUTiAoUf TTXCPH h^lCoBnOUV KOU 77- 
/<i»f tTV^f- XAlOTTK JaM» J<l' tiOUOU^O 

culcnv^vt yp^coKfiivct iQovhii^i a>' Q« 
c\\iY3t oujtit "TrS^nhtiv c^<xthf^«,yuiu 
t^txfi^ot «yct^eiv iin fiieov liit TroAe- 

6)f 'nA^iO-TmJotcU^^fxi^H fiXMcV M' 

'Tifx(t><: xmdoufiv ^i cjii(S)o%n(.){ 7a'/«Io" 
tixl^ov xTrfixsiveu xiiheit ioujTUu ifti 

AHC^t-XTTOTr^^XV SiTTIt CT<VI'\i.C>el 'mi 
eU^i^ViTTtjrt^tV »«(ffqt KOW '^^fjUCVH 

i^Atoiof^Tni^^iii^Ti^iiTur fixlov 110 6(Stu.tuii ^fJij» 'rniieuetu eiin^l' 
^atLV . ()' ouTiof v^iOTjix.Jx fhxmAi- 
HCicrioUTlwTrS^iseihxau, i^Avct^ii - 
TriBtiia 76J ftx^u xoei viveujTu etinpi- 
6ti.eti(/}oicti'[t,t Otti/ ^Piiaoi ir^o tS Ci 

/UOtTOO" 7»* ^t^lGTiaJdUf^O Hff.Aei<Tl flOUJ 

auJAiov vetiffofjiy ngifjtx/onjflMt^itflifOTcv- 

^ ■3» Koi A'^^?' tctVVXVV OUtTH im^X 

fieiieu fi^UTOu a H Tm^oifjux u3i tuv 
/utj^/ JawotToi/ oeTf Aji^yiTOus ovncii - 

UettVXKJOtt^pVCCVVXUV.TTtl.^OlfUX uB} 

Tiov axpoc^x TTothcuov Kou ou}yfxx6)y • 
vxivxnst y^' TmAcuct otMVip •fff b Jl^KSfc 
hic)Vct'TDvr>t (pxmQxm\ix '^icQtu. 
^o vv <fi^i\^hic>vctyCS 'n^ceicfba •i>i 
ftiMcvTX i{^TW u.hvaf/cv , auvK\cirav 
TmvTa.o&ff> li^ct^ju^ cfbtKpvCiV 'ini 
tAjih. . 

UOLOt i U T^H TnJctO' • 0^7 7»V 7w'vV X- 
VCUcQilTUV i TTOtpOlfJllX- 

tioujazjv voujH^xT^ . inn Twv 0fuCi»e/x- 
TOJ)(/b'»7wv otAMfAo/c- 

tiix)^Alc/iJV uJ^ TUvi^XTIVCTUVTUm 

vott- 

NtKptJ AlfOI/tJK /UU;30V«f elt odt iSj TUV 

etieuc&*nw*,ic/xi /ui t Trocl cv7rav • 
nifAiaiCf TTOi^oifMX.vifiimO S(y^. ttbl^ 
Twcfhct €cuv fi. Tirt ^caiv ftiT&mTO.^ctg 
if (fitHH 70uf vi/ju^ThH3Trxt • 
mcpihdLcf ^cuv\t'U^TKv fixTHi 'ntviv 
Tuvjuiux^txuxTijit- e!\n7iTeu 1ni)ff aJ 
^oUv&v .in^ii eiTTCVTt '^oiHiteu 70fVvt- 
^ihduif is^oimv aix'ni'7ff«fdi0i& . 
nm^^x-Tos-^w^oifjux.irci 'miviaw ttocv 

TK H9t70t K)to'?J»Ot70V. ofo»? yMJftlfJ^txt 

v^TrtHQjiTiia ?v (/bx/av ng^M/sa uttbkc» 
no9a4- 
No/Mf (cai y^px fl TTtt^oifJux ecoTH At - 
^T^ S^2^i'ii^(^tieiicsiJ^iois vcftoif 
•^^iic&cu.Tn^acUfJiifyti' ftitvovTiir f>ov 
K6jcvT0ujuiu Tovd fbxmheia toa/TW» 
6)Vflttfi)f it^LffHCujovm uuoi fjXi» laoi 
«Mii'Aov(r((9t70((2/AoD<nv,<j< SiTOcir^- 
voTi^oi Tuv Trf^o&v 7WI' fiei^otciv fjjtctf 
Tvy^iCcvovm.TTi Si^^ViiditTCC ottiv^if IIJ Zltf •nott Jl/« ju^ Ti?(j£i77(i«' ^^tTntenf liou 
cl^xamTsoc/^' OLuyli ,oii /uuvot ti^roL 
l'<fiov i'dof ■^^^yiou-yi^Jiot aV Traxi/ - 
•mw oiOTUv ^«mAieceu^ovvna av^ 

C>{ Si TJVif (pfl«n TO ftXK^OTVtTU V i^VTt 

•r{w7<^eiotnvocio^x<n fr^oao^K^CKa' 
t^ioi fiiojdiyi^ c^-f ohTs TsKiaix^tu 
at.aoLu^onxTtswzd^-^Stni ius6vyct- 
'Ti^db& TnitfoiaHovm- nxlcvmcs Si yv - 
TidUKt ov filyvvna^^/ii ^Mfitcuf ('Ah- 
TiSoe/p^voi Tzov yfneUKav TiMvatov oca 

TOl TO? HJi,<px\oiCf ^OITVUjC^ '^'m.K\l 

vovT^ Tnn.^iK vls Knia^TOU.ois ot i^y/. 
Tou ■vx (po^Tix Cxsri^ovmv xyQiiCf § TJf 
euJTVi ^KfJtTOt. fli mi/&v6y rovs >ova? 
itQ-iouTly^ejiCt lis tncpxAtiff • Tiw SiKi 
tpxAiivy^vatvm .KcumouiTTi yHA/fOtfii- 
vois dhcKpvot/siv , ud} Si «mSvianovai 
5<pa^ot/jy ^xnj^eiejioi ieu dq^ vo'aov aa- 
6o)m,u.vcnv icxv^ 'nvxQec^^oiaiv.c^yi.fi 
Tnoi oineiduf isn 'i^iaiv,ovo t/<4^ Jc^" T^ 
{mpctZTOU . ft Si Kou (wj yovou^\ tpxPix- 
K^oi Sig. (^vmv vc/hiTos iiTviot/^ .ivair^ 
Tviis hols ToL om 6v7imv oLdj^) ttxs aoi^ 
li^sioQ-iovns-TOtv^oaiivdoUatiSpciTTO- 
Tvdoim- Cv^ovo\ fnai^oi Coi/? xf^ihyoi 

Tiff /MVH TiWJH Jo(pH J^&HTDtt •o'lH^- 

TTXT^w ifin{§ac«ohevijiZinv't^n(dkKV 
vcjV xyiAW Jicpoiaiv «*77 irgo^xroov • 
tuiiomcf i) 01 MyofjJLfOi K;OAr«o' vcdvxs, 

(fg. TtWTO. « TTZi^OlfUX a^DToa . 
N8UV 2.V /ifOV io' TUV V^opCifjSJibV T1VX ' 

N8f ovit. cv'/ v.cjntw§oim • TWi§oif*ix ^ T 

«/t/VKTOV iCM.ctioi7av TOfrf ofjiiin. 
uvfiK^ov^icv.Tnt^oifMXOi';^ yccfjuvv 

T!iS,lsicpOVy> Jl(Tu'/<€f Oif Kod CpVTtiiOf 77 

01 Tr^os Tols Twv ydfuov tifti^xs • 
Uctij ocs^^CiV xfuinos.cjt^ TW» v^gJS^^eu 

i'(<9iTa ir^xT^etv c<piAevmv • 
Ncto T^T iKfiv* E/kii 2.' (ftx.TiSbs fjcihes • iih 
Tuv ^^fioatujijv- ynp c/hc.TJcf cmSx- 
TTHf 7n5j)OTav,6f S(jSbtcti^iau.s \\^tol n: ^ 
Ai^MV.iMijc/lav QevhofjSLiios ,^Tn.v -ii' 
Jbfiou^Koci Siitp^cuvo/4.cu,}C()Cty^(Ofiou, k£ulfioc(>p>«giat' 
HtaSffiSii' TTUfotfuxofieixTvJie^ «ttw 
0ov,tri'7rzii/> 

Ai'vaf «(T Twp .hiyiTou ^ml' 

/ ^OIfAAX eCOTH aSf 76) » fMCTHt 

tigf.HSTIOl.ioVVTZilV. 

ZafOCfiABoi 0ST1S ovian • tocvthv <pnai 
^u^ftTidS vn? oihitsmv fti^CiW At* 
jy§i)V*t . BiifxPTf^ i{^Tr)L^i-\ocf4ivos fio 
A/v,iy r^ ocvTcit /ovxf TnyAiJjaf;:^^^ 
«'^<ibi' ^mv , iMoi^Mcs cslccf mati 0£/pP(H7{^.0 . «?^H<^f indos •ovTOOf hiy^.Tl 
cji cl^v btvau iSiimt^ Tsyfin^i 
fiivos-Tra.yovaw.SiTSJ^oc.dnr 
HXTtov «fAViiTWI '^^jyod Kod tu hs^oU etl 
c/hcvx'iSiff ^cu •3^npovaw.<Ji ^^Tt^xycmv 
xyfeiotcf v(/h}p migocf otvziv cpi^evm tz- 
7iildvo*.,l[ca)XTDU Si^isf hiyi,cdzuiij 
iiv ouitS TH xyoviS • 
oxtpddsavt MAciAtmav.tv Si ■^^tjOf.io- 
hoyos • xcpdocsi^o Jiovvaos- s' « iTrJTrt 
TJKJit ,ojs xmx'^ • 
o Qohcv iSpi Tm^voiTHs i{^Mt<^iiTne 
iKiiivHm •mhtr&Jadidiiccf , iTni{^hov(*.t 
vcs Si •mi^voiTHS ,fucdhv'iTDiliVicf ch 

KX<pxls,\^ TPls iKKAi)m«<^S ,'cScjt OKO» 
TffoVTZOV OCV^fit TUV KafUKCiv flf 7IB£f« 

fxIcu/lyHi/iTo. 
o c/)V? ttoexvflof . iri TOV i-sy\vSi.vi TiAa 
«'!rBi?\9ctJU'izi3V.fiiyoi.p6[tm}6i.pd^f4.nfii- 
V ois «Qii.-rtx.cQtu ^inn Aiy^v i>v koqlv- 

BcVeVKIKti^iTVU TOLUTZX. (hcCf «jOejLV- 

6os- K^Aoi A ^«mv ud} T&v aicuvi/vo - 

fdidv, kxkc^s Six7rznMxTfoV7Zi)t ei^ii- 

cdzu '/{w •mJi ^oifxlxv . 
o tPvoj-^x^KM, bj\vos(ios fJCM^vi . S5 T&r 

Trvt.vovgmv,Kal Trzx.^oifxix. 
oiS^rlUi f*ixyou§ou • ^ r^v «AvmT^AZf 

CTfp imv oLoTdls y^bfjiiiciV • 
od/TifiiaH '^fbs.oTKV «mtr&v tis oui 117 iiS fi{a\fyicovai/\e^6)ff- 
O "idbc cnjMiyvxjcou ai/Mt) » i/*i jTtA^ - 
V6)V 0\ia& fsOKTHivOiV oVTWV-iUxi yd^ S 
TWir ?t/>()f Cc/btTJ Ttw ynv miuf^iov - 
75f ,«/pVflV l'7ptovv.J[vo iyiVOVT' iyc/M 
fdk aif*av^\U)u v inuv • v^ttS^ i<^i Si. o oi- 

fliiV V.KM^O-rmTU.TOi &V , ^fltTlM ^" 
f/x6)l' (pifJI.VlV KTTClh^i\cU. <fiO 'TtS^ 01 
TSOt/JlOtfjUX^CifiiVOI ixovov ^V oijUUiJVKa 
lO/iKloU^ • Alj(flf(0 S^oulii 'm^OifMK 
Si T^V K?^VlhtVi uBi' KKKIq/i nVCiffKOV - ItdV- O I Si TWhoUK TKJIJTtL TVT^vyidUtf • TUTfl/ 

yidjtf KM (/fjKm^iHi yv ^iimK{ S^oi^n 

TWAcUCf. TO kM.o^^ik-tkt^itxi Si VlTm. 
fOlfUK H^TVL TUV Tdl kM.o'^IK OtpTTBC- 

^ovTWV.foxi 'nzoAovvTWV • 
o lAi^^^fbi a/pK-iwjTfii fiifiVDTeuetl-' 
c^Aci ci TtiiiiTifK.uBi Sii^cLe^ .'i<^- 

f «TDa i^ 077 t7iOKAS?,K^W TTOActya - 
HlJf.^^iflOlXJt^mf TrtjU^T&tV 7W dlM^cSi 

Ji "i^^^^v U^eiovfv SfjLoviiaAKSofii- 
vot /^'awtTTi/Uvj/oa^.oJ^ , vofxiatcf vfiieC 

fiStU, H9t7W^«'oa70 OCOTP^iS-KMOI^Ai 

youHv 077 ^t/^ rP euiKy/Oi^c&HVcu o\<Sii 

'm\ji TH ftnjt 0LU<r lOH^5H,TnS \S^idU& 

^■^it iTV(!>?^6i<^yvcvTtov SiT6>vi<yy^ 
eioiV 2i '^ofJ.vov fivant ,iU)dT£>v BnQav 
olAt^^u/ i^i Aou)vov7!i)v, if>l{ imjim Kgt 
TH^KauTpJ^Ka eSiCiiiSfdfCfi twj ^pAtOjf 
cviiiTmficu)ou/(S)K ^iisi^iUidviVKM.H- 
fiOiV il^ov iiovn§i9^aKV 

O'lKJ03i.V0 flOCpTVS 5o' T^V fl^ TO -v}-^"- 

Jbf ftsrav , 'cfjui\oncanu)V •Hw «A^- 

oi'ito/7a ijuKia\K-ii TTU^oiftiK tItv.- 
KTOU uBi Tuv 'o-TWv fni irfoana^ "Tiw Ju 
^dV i-TaAaicvvfjJivdvou^iTKyc^cL&ycip 
fuhmoi t Afloji/ 'TiBTt af AKKli.iShu.fjui 

»«, l5//0V f OOfla^ Qoif '/6)07 TnhifUVfci- 

voiSVTpTrS^awv id^finyi^ei SiiodiiTU. 
i^^^VTroAvKA^^KouTiwKMDV JvcpiiV 
Tiw 'liiVmdi ^iav out) Titin^ofcuj-Tpv 

TWl/ iCpC^iiV ,o'lllOI TOi fiiAtiaiK 
O ?H9f ^AcfJiMf OC^l<^i,TJ\ii tUu TTBt ^OtfjLlCtV CU^' 3>' >t A«o'7t^0V /UlTa^f ot - 
^0V75.f,t7n7Wf ;)<«.AdjV»f 4)«07V . 

O / iipHTi.f 'tIw ivcria/i/-iyifiiiftvciV a>f <px 
oj ^(«/uao^-erf ,i(9(,77<vtp<fl(» ftf «pi)7W» . kJ 
«»otG«f flf -^P 7n)Au^^i»v/\,fli/m'«v tTTiTi 

A<j • tVTOUTU ij 0» «U^«A6>71» 77x'f Vfli^f 

cJi{ir§viaciv ^ov KTWcKiAitJ/iPf oiuTW^Hi. 
mva\i(f Thf 6uotW,z>' ju£i ncucfjiii/cv ii - 
f a«» Kgi^^TOA/Tvav Kiy.TWL , i'a6«v t)^ 
•Tjjicf fl«'A«ara.»,Taf«^&v7W,iy /at«v 
^'A/f A^ovTtL vcdJov , ("Tr ou;V euK'^ 

VlU , TnMol HgtTWf «OTc'(Ut.VOV 7=70" rfl« 
Pi«)'f «* O/kSoIV .ofle* a TTOTi. TIX(K^(filt 

SvaiK '^oiTt, H^viTtMV n^AeiiQtu^ 
O 'i ySjf ytnp ovkjiT'etcnv^o'iA"cVTif tismoU 

iTTiTCJv Sis.azm.viv inx\t,\iifVijSlj(CiV- 
O ivoif "du) yoc^Kc/Jocu/ • ti TVK^Oi/juK eci - 

TH AiyiTou i-m t<Sv icwvif \\^v.cv 1c 

i^lAM/JitCiV.oivoiiycif JiiflOf ifh 7Wf 

«7f/K»f •oij^ o'iiiitTif oujTi6iyo(^xc/}3eui 
vTrSi oun^v ^i^ofcivnv ^TWL^iyfK^^cu/ 
aff TtwiocwStv ')^^ocv.7n)Mii Si '^ofn.i 

VH^^Kc/^K,iAVfl\ivKTO OLU^TVC yid^ 

yK,\LciccTUs o'iKt cLcf^iTiQxAiv .\^ imcf 
o ivcuoniw ^fic^auf ,iTa rciv i-s^' tii^i - 

Afl'q{ 7r09KH9tAX;Ut'va)V,6A«7!To»7raV > 

tcjv yd-p oivcuCiV Trpo Ji^tA/ovtwv tUA 

J;Qcf «'ojb OM' ,t7nf^«>C^^ UO^Zy^ 713 Al/,H9l - 
T^KAUOt TwivTU • 

O Ivof oui&J iTCCct/hv dVo 'nvoifiicU,ii yj^^ 
o]vot ,iU)eiiA^SeiK'iSi , o]voo^,vj TTottAf 

KAniett hKfJl^OciiTVU tTO T<i)V KTsKol 

t,ofJiiyCiV , kou^jIw KAviieiM/ AidvTcov • 
O i ttS^i KA«,vj)uv.vfjuvov. tTn' 'Tfltapp' 

^&Vu TTFOf H0IVCiV0VVTU)1- fliTkVliXlv.<Tl 

3 dqp T&v jUK^CTtfijV. m^cSTiHKmyd^S 
■jo/ T&v fiKVTA/ofcivciV a.'v kAk^uxI S'xu 

/lUFOV. 
O Hf tLo fiKyKC^KV ■1{^TVC T6)V«Al/<n7t- 
Aiif Cn^ /fflV fli<57t)/^f ^fi),«tV6)f . 

O /TDaoir cfbdfjUoV'iiAiocpyo{ (pnaiv oTt 
(fbdfjuov nf oItouos iTmvofcKcdfi, of u 
CacVjKfla vTrS^fKpottieu/ tw.vv ifiiaH - 

<JtV- 

oi'6) /:«t ifbcifiCiV Ttf «77 avntKSei^^cJv-h^ 
T&v cA/<nxv«^7T)ay7wv t th tjv/ cA/5(<u - Ki/KAa>4 "K^V ^ c>}oiifiai (^Ac^cvou tS TTOf ^' JlttJcMTO 77f iyvatdvou iKnii 

©>/ifTDi/,cv u oct/Vari^ •7rt|!/.j^9fV'T5 A«Aoflov7aoa)S,K«K?7a/u4j<icA« ^V 

»ti/»£A<i7rof csjhAcuu Aiyij dlu /nl c dbcc frS^ cvof iXH ; 

jCUi; 1» ri^oni avnc«dS^fcAf o voi eln^v nw^QjiK- iih jZv 'ml^i^ieui 

l KJiPuu^oucf /Actsimvf^ivofix/nxoior iifn ir^KT^ovmv v^i ydL^ nv^oJioia i^ £- 

A«St)<H,l'.oM/««tJ7>if <ti Hi^^V^OltM^Ai SIOO' flf tA^oivaf rf^ rOiV CV6>V {'(pi^OV 

ycv-TOU (J)xipo§ot ,^. -rm^ocmf kM.cl& . TC^ «f nw ■^ficu . odai/ li Tm^oifjuoi.tfiei 

CK^iitTlui SkAoct^m/ udimviv oiiJ^oi 'i>ngi.HJB7w(.6eii /nKA.iTDcy>vffcvcv{K<),^o 

(pi^ivaf^TtiVTV. (pHjyav 'jT^ofJWiovfti- <po^eCv7a.s cicuv o/mik Tnxi^vmf tsJ 

vavlfTm^oifjUKWv.iTviAij voujtikcj- iTnKet/jJUu «^htIw ■Tm^oi/^ioui fu- 

'mm oi K^itTif iyivow ' fiifiVtntu y/vovaiV' 

iTWTna « Ak«m c ? • 'ivof JhiKvet Kiwec lin t&v t th /JiKK^ois av 

e^icr^io&mfvAif.eujTH \/{§.i^o fjboicxni i\s<fOLvlsv/*iv<i>v . 

Aiy^Tiu ,co{ ir^ hiajiiet m^vKif </b o voct na el.xv^ocTm^oifjuK i-j^Tciv r^' 

K.ei(fi 'oirgvhifi^fiovnaZi '^i^tiuj^ i\Tnc/kff^{ xyi6xi/nn7ifcv7uv luxi 

fieivTlf . •Joi/TO/f »7n)\0UJS1K.U{ y^Ci/iiVC^V 

/UV? 'TTVu.THf&V uS^ TOUff^ • 0AV/<7n« OVOffeif KV/ldULOVf . tvn' TCiV 7fZXf«c/V/fi>f 

Cl fxioUI c*/K0(7t. YM CZDVCvlcaV .JicTI TTOtfa kV/toUOl{ i - 

Vi^^Of 2>'l/ hioVTdi • «M OUITH 'ofjbolx ^k\ ^OjStfCf tlVOU C ho{,>Uxl t^g.TDLT» 

7W /3(>iftJ« cux^focpviv cpveiKbv flfffljov 'nvm 7Ci)f Keu^<jv{ Tmtns Scruv KVftcuoi 

^ciff 77i3t^« S 'UfoimKJOV 'Jifeiyfu.xTUV • a&quiituju yochx^tis cpc^i^cn.^cv «r 

CVM 7m^XMr\i,6sS /ti/xvnTva nwTHS &'» otot iiyov /*iV 01 , 

/ji^Miii/(/f}0{av iip&c/ihicnid iion Ki^X ovc{ hipcLO^iiKOVi , VjOU ffaATriffcf vff . 

f*i(i{ 77? «l «^ •■iBpo-Bfffixiof ?'Jt^t 7ni A - hiy^.rou iTUT^v /mo" aviKXTrjLTi^/Ai - 

hC({ C^JlicLCfUI 7&j t^>0t?7(eAU • iVflf <^ Vd,V,|Mj Jll ITTOa.VOl/l/TrO» • 

Tm fioiv K\^jihiivio\Jvr>{ x/Aiho>s tH cvh ovo{ 'nfc{ oujhcv TmpoifuxinnTOiV /m 

hocTtv 7m§KM-\ouf ^ TWf ^^ettAif cvnLK^mTidifiivbv , /tti ifi (twuvbvv- 

CUIiJir\io TV{ cgVlidUf ,iCjTVCCJ/TU tf TltJV^iS^-f TmVT^hbff CltoUc&HW TDV 

yasTiQiQ aujji^Tf-r^Jc au^n o tdivcm cvov. 

Kuetof ^i/ t(>>oi7wei«y ^' KeJ^atv 'iiyf.yi, cvof ttTna- !ot£v /Jiy\iTn<^i0o/j.iv&>v • 

Z.vcyi»Aix7T/v-tf<s>7WjUtvof 3 tit«»of u^ ov2<fl«v«TXf.S^- T«A\o)t07ac(ji)rx^tv<ir. 

*r«770tV7Wi/7rx)V77vc? u^ivoffi ^ihiyiv vov ouixs ll^i THS ovHvms (fxcn y^ 

ovx'^KM.v.^6)S'udiTav ti^rmyihoi- cTiviKviaHcsxiiivnScjv^s^h^eiscvot 

swf §v avH5^'W70i/,a£*'&v H^inuxvnm, ifM<BiSatc7>,fti(ni/i€QL«tJi, ngLTochX' 

^Ol/ilX . CoVOHf siiOOtS 'f>V CVCV VTnJ\v Tttil aUlKV, 

vov ■c!pnji\ii lnreiff iTO Tiov euvsp^^m o Tnjus^PK^vmf^cviTvn^v /jiviTiy^Ti 

^H^PUUTIOV TrCi^caOV «^VOIOVOUTtTa- ^'l J^1VKfiivCoV^/l^Ti./*lTU.itivou€oVhO 

^eUTlff AcojKTVU ,o{jTi Hgt^ODW- hiyc'- fJciviiV TWi^OtfMX eipnTDU . ni/xVtlTDU 

TCUfiiUxicVOV Kflf^jf 1711 T^V et*l)VU- oJTWf OOtpOKAof (l£;)({Mt<if «'^«^f 0. 

V/fftTTij^tJfoJ/VTtav- omtf SVk^i/raAAov-io' t&v /L^Ti t{g.T{/- 

vco lis ihiyi, /A.v3t'i o^Tix. ^Stk tiu»«. ^v Aujux/tivav^u^Ti, /Jixietv Cshofiivdt 

tis ecioUcStioraU 77v2v I» 7rCtfO(/«l'««flf - 07r!)U <iW lh«<p0l TU Kk^KTVL K7W,&OcMoU 

iouv{g.TXfjL0'QT%.^x-rpTti'^t,taovv6>- aiv <Ph /jjujv (pticJiv <^ 'pisJxyi.ai^Kod 

^his iTri 'm igya^KjxlTTi ^Tjx. \uvei • J\v<jfixTt)is TOTrDisroLS-ihcc^ovff iifof 

&OII « Tiy!) 'PVTIVX hXh^SW. 7J5CV7K « 'jQi^OVm.S W KAf «7BC IJJfoV TwV fl«' - x}i Mi T&v i/irTyJlaf twV cDccT^x.^KSTWiovfii- 

ip{'^i»r>( ^c(7wdfiivocf /*xviM lovif 
'Tni^iovTti.f ocniAviv Hv ycnp A&ttc Jlu- 
tHt,^ 'WpOlfiiKh^lSK y^auveuv0cuviv- 

O prv^ iJioatiV vi^ccnAiii 'fiv tio/i^Tifov . 

aUTH TTW^' iV^vl 7UV OLpy^CiV JiJj . At 

yk.rta Si u3} Ttov <m^ofjAv6>i,i<p'Sv in 
\i\Tnmv<pyia\ SiSijJb^ot i^e(K\iK z>V 

TVenOV VTPTVp^V 0(T dlKCpicC^ivM , &'» 

A«cv ^ KTmvm ntfXT^ov-nL ^ 2.' «w<x 

STJffW i'v Hf«KAt«, Y>» C^TVyt, (fiiyOU. 

fiv (»f«itA^f ?6)»7« ueuJoju, itiSi liis 
nviojHi lUiroi^iZvcu rpv o'^ «KAt« • 

JK fiv( ci ini^H.oulTh li rm^oi/Mct iipti 
rtu cL^ Tuv vivmwTViV vvi odra.m 
viToli (Q^ TroMouTrovot». f*v( 'pif^ru.^ci* 
•77VOJ TWnTHCt o* Tnarii «ra v/?0/Uivof , Kj 
'TT^c? TTOMoi/f i'p(OV a*77/u«3(flvrf tibA - 
?Kois Ts^nykv \c(^(^v ^ juLo?ii(ciiiiti(n.v. 

(JiKAAi? T^ 6(x'A«cutxv . «jikaAc? ^'«oiv 
iftTw^ct (nj\{^K(n)V cJ!fouj(iyHa((.v . i^rv. 
ct2?7^? 'nijtuf \\^MfjJb/0(( ,VMJ. o^c>i 
•tLu SxhKojTiiV ca^ yaPiiivHi^fi o](^ i3i 
A«,aTj'K9!.'5tAa. 

cflTcvl^}, ti p(W'foc- uBimv 'mykCjf fiiTsc. 
'm<ft!ivm)V 1» 'v^oifuK apn^mi (mv).^ 
jotf bIi Sneicf^ov /i/Ac(p«'>ov . ot5|p tbu 
Tjj^u ei{ "Tpirov fii^m^mJTiJv.fiifivn^rou 
nrwThff^^dnff. 

Cff7<l/'fl()f "/"V '/•5J3raV.tt57'7W»K^UCp« 77 " 

»07 iiniiifjiSjiciV ,(pcui^C}t ^iinoiovfii- 

VClVjKM. cPlKTffvOVTTOV OCV-ffi^HTOU l) 

vmfioiiJuK ,fj^rv^ei Si mou inv^^^ocr 
Mrav^ooUoiJailynviffoiynilofiivoi cmv- 
ieu,viupov '1-snnv ^yiourl ^cfwK^a'- 

(XiVOV <J/<PK(Tl,U^V<pKiSi<mo\lOVi "^'v 
Cl» «♦«c/k'^41/<n TTDl/k? iSilli<PK\«f • 

h <^xii.ov inQjL^^o^pli im^oifAAK • u3i «T 
rwy^Oiffri "TmoijVTiov Ai>0/u{'n»,- 

7av <fio(^f(Krt)C! «9f«'4« • «f i»70tt a^' 
TOV^ov/ciifj^vOjuiv&v.tTrtfertw «Skvcm 
ei (idiixai rrifCK^v &( SiAcpovs ^aietf 
rH^ij<mVTif Ki^KTTHV KTTo nvcfroTTiv 
^ci4/iiau.v ^^\ K^fiecniiociiycgiljivaiv . c^^vyciwf rtujra. rT!)ivriKai.reu .uSf 

riov j^Dfw tTiarftMo^iv&v 'm^nvciv 

i^^iiaii.CiV • 
ov ytf^ glt{^vdeu-AirDf*iv irnrCiV cicpi^t 

/uuovd^jpricfvv ^ioveis zi if*i(cn- 

^ov f(ir«^e\iicf, 
eiiSi ii^vf 'iTszsiHOVdJbofuv.iTn tcjV fiiyci 

A« t77«fftMfl/Uir6)V,0t/<JliV 3 TTO/Ol/VTOV. 

iisei<fH i> 'i^snsiiisv cf^ofiov 7iTf«'Tizu - 
/\9V n^Sisnauv rii^K^eUf i^^fi-msis t - 
^(Ov^a.-joi/f 32>'v 'i'snsiiuivJc^^ovrxx.f 
n'i^cciuft{^fi7frovrrx.f,ii'Kike\c>v imff 
i-nzovcfixaDCV .vfipov Si fiitidrT ato^o - 

fiiVCiV T&» 'latOV ^J[lctV , 7BI/ J iTTI "rLu 

dieu KTmvrivms ?\.iyH 'o2i oi/(/l*tffi/rf 
'i7<n^K.ovof}6fiav- 

evj\kf o£p"fl?</t S'v inaTtuplv riv ifiot • 
iirKiiveinf cf v/f rm^oifAXKiUiv ^^isf-i 
«Aflf olAri cifti Anaic,-^liv «77? c.'^v/{. 
i7ri'T(i)V«y/&s7yv. ' 

ovJ[^sn9fi<ims 'dfnsovr^vi^irou' og 
ns oS.zi SiKK^ortASCnov . ocuriv av 
'TTig^os fiiu iiy(p r^ Jifii^^ev auuoc^fu- 
mv-ovycCfirn/yi.^iiy^cficuv JlftvcV 
t KflJo 'n^ccyjUKjiuxi IvofLK 

evSivtDolaaayicu^icpCivrDCf tUJu <p'a\v • 
tvn rccv Ciy^GiV .^viou /^viv-tTra tc/op- 
•jo j ycupiCpSiV Tliii <pva\v vm tW iSiKV 
Kr%,ao(^K aiw nrHv.c>s • 'oSi-V tcod vv - 
jiTi^LCr tioiAflTt) . 

ajlbv it^oVu7Wf;^?.KA('«p^'?(p(»OTVo- 
77 'n^KnAiit i<^v rov «</hjviv io^vfiivof 
'icpn oyJ^v ItpoV ■el^nTXi -gv 'n Tm^oifxlx 

W T •77i«V7tA6)0'A/7tAa)V,IC)«^fcSTyV . 

ci/<A' cv o^Aivfl/? • tTn' t^jV /u» j 7<u/ ctpyHt 
rn^ieadiTtov oqp rciv es rovs KVirTtvi 
lovTTOv-iiaycifirTx.KK^KTiief Myofii' 
vouf inpiKii&vrS ^aiAivK^iuxi-nhyiVKngf. 
n^vnvov .jbovAiTOu ouu At^flv » ttibc 
^oi[jU«evTrto evSi oc^yftv i'j(«j tS «Trgice 
^«r'0'-n9i8«'';nJ{> ovSioia/ TwaKH^js/f 
«(jicvTi.o' ov 70 7f atcAivois flcn'- 

oJc/fvJTyof <f <^a'vi/<jBv.&5' T 7» /<i» 'Jrjio 
jwKjvTWJoTf iiTFKO/uivo/f Atravr tTref 
«fl;» •? '^p^v t/ 01^')^ cr eiiSiafXiVCiV cfli\j 
^Xf/l&OV «i/l^fflyTD» «AfllfUOBV .OiTrC/ - 

HTOU »H 'H TXUTHV MM/m&^Kod KMTtW^OVi yfd 

ipetv inn^^po^ui cSivo) did/wivoi cT<ci 
'TrTovn^f i ^iyov ouJXv rn^U ^v cPlotv - 
tnv-Sjg. youjij ^ccf 'fi\>( ffKTVfaj ujj^o» 
iifh^av cui-mt 'Tn^cecu.^eiv^uee fni (Po - 
Kaaiv iTnAcuSotviSvu vv dloii • 
O vSiv /\AjhO}V ouiJjoLh ocpiAos H cruvn- 

Trec^cdO» ol fJi{Aou6k Twv AAiKof Avai 
'nAisipoi . 
o iiSiv §v oc^x m i'Mx •arfLi»!/ c -j^vaif . 

u3l 7MV ceicU^OV}ASJc>V TK )<e^ovx,(t}- 
•77 7W» «.^&l^OViiV 4» 3i^fJiOV TX>V OjSi - 
A» • ii^ TUV «-TOf 6)f c/JoXCtJDjJiliicoV i{^ 
TK -f ■Si^ixlv TWV C^iAiaUiyl • 

o vJi TW^ipc^o» J Aft^Ju • i5j' Tro» jWt>ot- 

A6)V lUf^ctO&iV SfHTXl il Tm^OlfllX i- 

•7rw/i> TTWoHf Tvo Ai fii»it f ■mt^xtmAjiis 
iAei "fv fnxwv iiytiSw. c/hicpvni i^v 
TVt itAixAvtfjK^ si/ifiKTrx.i KoilAxfnnx. 
dhi^tuxlTtVTOvvciJLO! ^v /uUvov (JaJl- 
«Sou •mvcrTnAifAovf.uBivivciov tivL 

VClAiSi'lCiJii(p6o(^lAt6iV, KtU^OV i<^V 
ilTTOi^OlfllX- 

o iKcjv TwAtuqf. nwTU. icou Tvff/oiaj.o 
TUT^iaidbo' ocic^xmcf)'^!! iiv. iTmAil Si 

a/ TH TH/AoUqC 7W «MCZCiOf. lOf-TW TWl 
•7W X^OltLXOC^TmloVTUI^^iOUim - 
AOVVTWV. 

tvfi^cjvlifficj^ov-tcouovo/iMff Tra^Vjff- 

VcwW tXTOf icy^OViHJcAAjCV ktVOX fVi 

ait^ocpovovv . ^■TOiS-w TMf «Tr«Ax» 
Tav ^'iai. ai^x^&jOjjAic>v th Tni^oifi.icf. 
hiy^viVTBU. 'ib^Uydip orv^C)§6s,<pu- 
A«/. 
ctJ^'?;^'™^ 6ixA« • -p '/(tTa^ onfKUVH 
i-fyfjff.Ttvd^v ovSi'ii{vs i^v .ei^tiTou. 

HgiiisiV anficuvH i> fjLiya. ■fjiift.v^Trju j xfi 
tpo7!tp&voarA«7zyi',7>D /wW' c/)&Ai;>i3i/ 
cJ .3tcu TflToj , 70U i^^lv.TtJL^ ^xAei ci 

TnAlT&Cf.- evJi z! Aicivos yfi- ovths o Aidv xAi^ar 

c/)a^ fjiSiiv 'fi >Cf'of ,c/>«Gci>70f c^ (71^ 
(lHAcaixQjiaiiyiiiv «^i.A<pcv •miAaxsMV 
T>-\x.ot i-mii^AoviJifov ^Aoidh^oVfjJUov ^ 

i/mo TlVOa TUV eUTtLttJVIStOV CUJTi ,kou 

eiMvav piiTO. , ly «f^oTiXjKcWTo/ ts>Mi 
o;^oi/ 1 TTBCicoAou^wJTOf.a^-^f juf* ou 
Jiviqjdi.y^XTO- n^Ti.mA(jJlMOV i Tncf 

^/ Ai. ffOlg/oLO' 7ra^«'friA/<« TT/f £v,c*a'f 

(Ti 7oui'</l/oy ^n/Aiivotf^t/Ojtttvofjiy ^o- 
«ftv o^-yiCf vTtJXfivdbo' ,^Tn. fr^^s £v nec 
vicu^i^ yfv iiAxivfLyiaus iimy^xv • 
«f()7na S^ \u)u 7iBtf« vTsK-rfixols &' 

yfVU^ TOU/tUKfOV.HjTOU^vpgVJof.Kj 

gj^ T ov T^f vi/// ^u •TOV Aiyou^ yfv 
Kod yfVTV.i/LX TTX. 1^7« tUu o'i vioiM At 
yifx auSUxejiX ,'i^ yfvTfTwSAnv^v tu. 
auS\jxQt.x TraAoi)v7a- 
ovk k'^«kA5o' '?rg>o'j (A/o . (Pxaiv ij^xnAict 

.3V»7» 70» 0Al/(tt7n«)C0V«f&V«,7nfEU.- 

aatTtLTi,T^ioujr'vJ\uvocft<iTvJ\6[jTi- 

f« "mVTaiTi^efi 'TTl^OS cA/O T/I/ltT^OTtV- 
TWIfTfufl^toU.AenJUj/Jlt 7=UT>ttf HVOti 
« flZll Axi OV^KM. (pi^Xfc^OV , ol JV KTl'« 
TOV.K^iiiffVTOV. 

oi;«A'ooov xnJ^vdk vTrvc)Oiai iin twv x - 
yfviTVovvTwv •TTDCpcanv lixnt/^v xyfv- 
TnetfJs.Vv 'trvv , ftxMov Ji. i^ Aei- 
Ai'«» . 

ov(i'viTt)U,ov6"nAiovTrxj. ii Trrx^oifjux «- 
fi»7ta tTn Tujv t'/(S) Traancf ippovriikrf 

iSUjTtOV ,701/T;'s1V oi/Tt ^^iycTOU ,tVTk 

iiAio^oAeiTou . 
oyKKfS) MvAov ,iifivi nvoujftx^^tUTLu 
•an^ TOv K^ti)!' • "ziAt 7WV 955«T^o,- 
(ttvov J\ovAC}V^o'iTiv6b Tr£\>i rov arofjx 
VS fjcovov fioc'^VTOU • Atyt^na voua 

fl\1 ViV OUJ flXyHKJi. mw TTd^ i T ViK^ .UOU 

{pxaiv cqp Twv cj/ ocpyvovaous vouj- 
fixyHarivTiov J\ovAciv tIm "rroi^OifJAcuf 
ei^vi iQou ,olet iAAjiiQjieuf if^oJiaaw 
fll Xi^vouoi ttS^ I TUiV vtKf <i)V xmviax- 
fiivoiS-iuiuxMcs ' 
O VK xru <Aoi/Aov a /*{» vivoujftocyina 'jUu 
Tli^) 7WV '^iSiV . rlw 'TT^^i oufyivovaut 
(fvioi voujfix^e» . ^ctx.v ycf.f> ol J\ouA(« M? M^ <pit<nv ar flTc J a; "Tnfj» ) ■)^iinx7icv,\coti ttoC.- 

nyv.TTEe*'™? c/^ o£f)V'"''"'"f vau^n- 
^dj&^ai Hciiicuv fM oi iBnvouoi , •jov? 

J^ ►eK^OUf tK^A^^ JKI/ KViAitOtU U7P 

^§C}Vo{, i^ ov Kou T^v JViot 955*7« ra» 

«TIZy'A9V'JOK9t7W.c/)n9l()9tl'Tif 0<UTIB/U« 

FflWTif i/,Cwel Jv auuivouJHK^^uu ly 
«< lAouAfli , &/et57D 77 AiTii • <Aou A5f ouk « 
ny,a /«1» oMHpoTaa tduj Ik 7Wf Bk^oxhs 
nKpov{-evii'ij^ Sivovv-f» Mtif^ivov . 

yoiVfiK^iioi&yciLp OVhfJXK{ i'c/l« irj>co' 
7^ cucU^iaiv . ^/uMVt Si tx^Ai/'^ - 
cav.ffg. tJ (^to» S^ovT^v fxivov iKuhv 
Ct.* ,KN^ovyiiU)UT&i 'iAAi6i^6>v, elrtf 

^««♦D'^07oa7>uf ftx^at)? •TTOCe/Kcn O^ 
«^v </l/oiU(Ji)v -^'flo w Atrry» viH^ov{ r^jf 
ui>iVcuov{ Sj^ -i» ic^-m(f vTi <jTj>otT- 

TOV 7t J^ ICa^ npiK{ 'fi CIWfl«,KOU Tnst- 

fi crac|»0KA«c* ')^\)(jfi,'niov7D{£v,Kff 

^eiCf TDuJ^ T Kf t6>f , CVflot Ji OOO ,« /tt'o Vi 

voujfixy^Ki. 'zd^ 'nicf '^^^ff 7»? iauf 

IpVi/^IT Tnm TWV kShVcUOjV CV TneiJDC - 

c« ytvc/Ut v<;)» , KM. utjtJ^»' tiSv <4vpi;«v X 
mvil^ofjiSjioiV iTigo{AK^iiv •n\i{ AovAat 
%uou. 'isi^ov iAAiSielduo' «^ioiaw. 
O vit oii'^yi.6ticnk6>{. 6tio^ 7n)Moi{ oipi 
sivcn (nwiiravim.TO-^yc/ip fiiAiccyfi^ 
ciw^^y.sru 'Ji^o? Tiu) T ti^Avcfbvis n^ 
Tr^^ii^av Tu "TT&eji^c^ ouuifAK^^cn. Kgj 

•7« ■mv KkVTtW^CiV ^ KOU (jfOtKAa 'JTgOf 
TdL{ KfiX^CtVdXf-OTTX.V oluJ ^OUlftX^VJJ 
mi^K-^HOVX V7W fl^VCV TtVoa ^eiC>60CljJi» 

At^av oujtS) ovv.ouAjyc ^cio{ i JS 
•^i TXiVfHMccyfz^K^li^K^KMivvii^ 
hvJbviov tJi/ofot/Tzafftp^ti- fnAiocyfov 

•)2/{/VnSc^7o{ <P«<3-.V flOI^ lltt.^OC^Ofj&iKf 

etiretv^TOTZ •n.A^rHcret fiiAiKyfo{^c~ 
TOtvoKeucijivc^uBj iTi^ laya^cte^ dhe. 
hoct ((giTaKetH. ^^KMvaa.au. n' ftiiTH^ 
ccur^vdAdcUK 2.'v d)x.Acv <waAt70, tcou. 
HgtTifltTO ftf Aol^vein^' fiiAiKyfOf ^ «- v5^ >C^vo(!c(!f ^Cvo/utvc; TcvJii a'p7'apf 

iT?,A^'7S(Jt» • OlvdlCf l TBUTtU im.rtiQ 

TOLCf «.•noi^')^^ Tzyv irHcnciV ^g.^imf 
ip7{ iiol^ Svciv ,riicf oe4>rifii(5)i{ iTrtAoe 
flfjo • 1) Jli c^yicQ-eiffa. ^^^jrgov t (pJkav («'•* 
;^/ov ^tj^^fla Tt.K^ fi'/<H i/o;\9V , cf 
TiW '^^V 7aVt{ff.Av</h)vi6>V J\i(<p6<i§ijV^ 
TCUf l{S/.§'7n\J{ iAVfloUViT' Si (f?S\9°V 0* 

Kgt^TTJ^cvvuftx/p/^^Ditf tKTMV tMotdbf 

TIWVTKf ffUtliKOtAttJKV.XaM TEJKTOVC» 

77 0* 6ii^K7{tii^ii^ccji iMa&v ocfiisetov {.• 
TmrfV/Aotr» .^M(iv ^ (jz«JtAflov7ry»,Kj 
fjLiAiKyfo{ ccdi tIw ^^ocji ifviAdi. 
avfifixyov 'nfca\^Aiaa.tAivc{ Z>'v ^ - 
aio(..auuiA6o\jav{SifjC^ Ttcv cu^is{c)V 
Kou«rKAc(vrH{ rH<i6vyj.yc{ ru o^ivi 
<i)f,K;0/»M <*»» Kciirgov 'TrS^tisHoa.v «7WLV 
nc( iif Oijn /JIm ■^KrtLAotirH -J>VKot'- 
rr^ov &{ ru, vStra. tTo/id/tJV. /^tAtotf^ of 

Sin^TBc f>V KiVi^VOCr "ZSAl ^dC" KldK.li 
ViKOUAK^CiiV i^^^cUf «TaAcWTK ^)^ 

^Ipij1Uo{ 'ii/buji' rm^cvTiov Si iKetak 
toei 7WV J3\.siov tmjiabjv ruv xMAcp^t 
rii{«h6cdK{,tu)UKcDi^o\lv7icv,a rd «ql 
smy/tii Ayir\i.roUj^ ii^ducf ifl ocru. - 
Advrnff K<peiAcvro,Aiyovn{\{^Ta. yi 
vc{ ou)TTi{ c/)K<pi^\v ei fxiAi«yfO{ Axfi 
jhxvetv ftfi 'jtfoeufiolT' . i^yi<&ei{Si (Ut- 
AiKyfOi TDUf ju£*' flts7ou 'mudh{ «Tti^ 
Kretvi, s' 3 ^^cLo' «ra.Aocirv.S(<ft)tav. 
«A6cu«Si AuTmflfttJK a5?TH7iyv<<- 
tf^ACfXijv «7RyAa'(3t,'/»v </hcAcv ctiii^v , 
Kou l fj.iAi«yfos i^cu<pvn{ «7d6«ii • 
ciwifixyv.at^ Si ru 7tiipi6tJ) ^a^ 
ori ngtTK t tuivrmj^CiV aiwisTiaavm 
Ai/M)v .7r&^i^\jli ci 'f»^cfhcfteicu/ fivii' 
Sivc/jii/o{,eisiotKcv7tw^x{ 0){ avV(ivei( 
cVTDtf oujTv,xauijii6iii&j'i%VTt{ o'ivx i 
(petc/S^ ifiipo^naDcfciVoi t(Ut,5vov^iy« 
cjafB/u£v»v tW n/'/<cpov,i'7np(tJfouv pi - 

Cl^iC&DU cHi' TT&^ tdOV{ /X^ diai6>{ (Ot,' 

do7^iacifj.ivoct fxdcy^v aujuiir^, kj tidA 
Aoi/f 6iiaA^ «'ssocuigjv uietAcji «7niA 
.5t S^ 6via£^ vj)U /Lc^ ii^KWhiov{ trfof 
oifi«lov«ir^Sij^vcDi6>{ 'pftiTnrd^cuirtf 
»f otKAa unisca td / 7smA\irH{ ^ctk - 

fOC XJ7 14^ 

f« TNf TOi' ificclovniv CoimKiasHtjiinh Kou 'TrBAuTiAftf ,«i' 70i/f «(^UiKO fill!ouCf 
Sivj/^flt^J^f^i^ijTO cxisov.TWf cj^ffZiy- T6>v^a/6)V idht.qi^cAoycvv ^tix. icpocfiet 
>3tfAJWH(f)iMJM^^'^x/nc(vtM/ <pvAo(-r{ov- oLurOiV ouc(AoiiA.Q(KVTisw. • /5^ nuZvu 
ou tnpci oiv-i>v ,en\^i&etm nia.Tav i - TO.ctSj' t&i/ Jv<fcu QovAoixivoiV «^v,o9oa 
/««^oVfbv Tnfi^nV TTuamf ?\.iycv<m,oTi Ttu) Tnt^oifiicti 

Tm^oc^xAclv ^aici TUvQKuiAidhe. ^iol - O t/ ■nDivv /ut(> r>u Kt^A&Trrf ^(p^odvet 

^iTVa ,KOU TWTHi -fV ^Oj^^^K ,0V i/^ol </itJ^iOCiTn TCiV tfiii<^</h)^OVfi(vC)V OUX- 

^iof ftf lAHyiux THi ^otJTAaatf ftAH^pw, £«Ao'v 77V« KcWf ot/,«7a Tnihiv ttx. itfo 
K(piAioduc foi/AtToa.cvcjo «KOUOTfcroa T^^or c/)3/<t*70t "mzpiHK.cTtov ,0 j/etp m- 
Kfix1_ov6^,i(fC>7S%iijf.ciVdUi\^TV. T Wfo: KAfi>4^f ee/tTi(fOaii Thi iTnTU o'ivcfi ^- 
kAui/? i^^iaav.vofjuaui ^ 5f «>cA?f ik ^pocnvticr S' vswTor (pxyiiv 3.V C(/lt/aj£« 
cft)'A9i/ <%)<> ySUficdiDU^vw /*£*• I •sysn) Ai/- 00/70; </1n fifi3° i/7nj<j/oi/V»of «" • 

TNyKTtJl/ctO',^ ^dJ^H^OtOtcPDU^frT^j-Trg^Of O l/ '?Tf tTTE^ >OCAh fi^OKCOVt TWt.(OlfU0t 

OTKi AoiTwci xmvi(mfnvc{ xTp-s^a. tyivojoo/of , tv yaAH ^7(iiv . 

fls- Si^ V9^ov QovAofjiivoi iifiXMMt X O u^ot»oi/ 70/^'ftf -iTn TdJVO^DVuV/f tTIt 
f*x^'ovcuf xficujx(Qtu,\.<;fxr&J<n, v[^T ^^ovvTtov . 

kJtoi/ (n/fATrDt.§xAx€cii Koei 6nai.x ftf ovJsTifra/WfiW AtcMvatTi^ 7VfOKViJsl(A)fw 
<n//<jaof;)i^'(itv,«f itj!<9(,7»7roAi/*0(Ji Tiotf "n T ,<i( Aicuvx<)^f*XiS( l^vxt{$Ax<^r, 
oujyv(WfiftK^vf*ivo(y KodiTOU^inciv-T\/§OKVits^(^'ii ftxy^- 

o vneifxir>vmv twv li^eicov^ouJTn Tirvc ^x.i-m SiToui Ax^ed^ rZv fxxyou^cov 
HTDU uDi TCiV SovAofiivciv A/ Tro/ftv • 0/ (At^^jiw/Ttff.icai Atoi/TJif lyAvcpoVTO 0- 

JOtf ()'f iJtJIj' i<9I.R0t/V iTtlpiOlftxMcV,ii^ kAxloVTit ,0TTZO{ fl\l XTnS^OUJOIVP OUJ 

i^yi.Tiiv co{ <ptia\ icodf^ivacto^cs cv ffv- TtSv oi 7ro'<ilf ,« of flol lOTT^f yhvcpoivp • 
vtcpMjSo/f- AiT^ftolu/ oTJoi^KiTravo}?)/ 9H(JO/uou- 

o UKSTroavtflaof 2!jl'ov ';rfj>/Jla'7n/u .tTn Tn§v^ovaa,c>{ AieuvxiTn rv^cnv^^ 
rciv ajpoc/]ox 7roK»fd)V ij TraipoifciK At - c^f • 

AiitToa.KiWjauJ^-joi/TU^'»?'^ tTnxt'fot/ o i/O' ot/K «*' o£p'oMVToL''</l'iK9c2>'» eclyjTJft 

Kfio>v-&ciixmydif>o\ ttocAouoi cJ -joTf Oi-TrBA^otxoi/^otf «pt^cxpofivTWfff^Jj^itt 
Tneji(fletrn/oi{ 4>v viAAjTHauvrv. iim,- yuTfTiovi fiifivnvTDu 

veiV ,)Coelfi0aLvAo(y^v- ovviillMoi ^^otitASf • uAioepyocf i^n^i 

O VK i'j1 ffUiUiCpcUTtiV liiyfJiKTtf ,Tni^Ol- fiiVO{ Tili) TWi^OlfjLCXJ/ (fHaiV TUV S^IX^iCt 

fAiK u3i rc>v xvnvvTtov . n^AovfiiVcv iffKKAiot tAfl«veJf SiA — 

O vu. tsi </))i/Ad>» TraA/f • fly.-f^ ctzraivicv 0i{,Koie}^^oVTUTirc>viK€ineifi;iAi ' 

el^nnu • CiV ngi^oc 77 TWiAcucv i^(r of/tijffoat - 

OUKoT(/J)c'i5K^o'|af •ca)iTa>V/uot7WV Jfi/- 711 Tri{ ii^K>^ix{ STiAdL& i{^}3VftivK{, 

AQVVTwVjd{ <u \ui^a>veu . tcod r^v iKei ttS^ i^^i iQou . y^ovc^ Si 

O V /uot Aoc KVKqcf • KgtTOc r^v nviSiv ov - v^ov vv tv^icv 'n^KnAiK iA^iiv , 

TUV. etff <kA<P0V{ 5(5)D<JO',u£*OV 7ZJ /U0tV7TB6) • 

o 1/ VI/K77 ^oe^f • !o' T&v /uu «icpi^Sit 77 sV .5toV 'Tj^offeiTrfli' ocJtoi/kMov i>p«- 

TWIOVVTWV.i yOf vil^ XU^I^iSi^X 77/0* kAi'« .KOUOVTU 71^ Tni^OlfjllKV K^XTTi- 

yifii^x{'Tf>i{Tn.Axy6^xfJLova\,Sfg.Tix.(f ctu. 

tS>v xsfciv a^fieic^aei{ Si y^vaiTsvstct o u Jt'(pa ^'« Acp^^D cfVo t eA9«HSi/f • t7n 
HcpiA^v tUi av km (^KOiv ^vvich^syko - TuviKMin^oS Ttvo{ la^dhdv^v cnrdvc/ht 

Rf «■Tnv . ^o'y7wv.ie«.fl«H9'f <fi ii^jv o^nov fuvi- 

0\l TTCiV^ff ttic/}oO{i{ «ietVrSBv ioS-' o' ftf,(^ /IMVijirOTrBV . 

^Sf .KJgiVflcf TIoMocf ^;)^» t75«'f «f , O 1/ (p§OVTJff J •gJOTKAoJlH • / •5JOTKAB(/Vff i?9 «40 •M KAaoStvon? ^ <niivc>vtov SvyctTi^x- 
'rt cTi KAei<s9%i'oi/(r o^ JntxoLWTUi oAcdJh- 

VXf*X^0V7>! TDl/f /UKhSTjpoLO^O ('•JSSBKAfl 

^vov{ ei-mvTO( i^OipyuJCi) in yc/L/MVo 
l7smi<J^si<Dii i<pii,(iv (p^ovTit iTsat - 
itAaJlH. 
o u ^ovTJf /"srOTxAaJlH '^<»/^'«,?^f /<» 
fiviiTvui^lufsraiici (Phjulotvus- itszjo 
KAoiVs navcvofjov fiiMuv yaftiiv 
dyaej^^v Tiw kyf.io%hiav<} 'ni aiM&iV Ix 

^ycHTi^X 7i'Tl/^«'l/»fll/,aV OOTH TH 7»» 
yci/UUOV i»/M«'^H,tTRU^p(Hffa7B TTt £^7^ (JiO' . 

ft.i-m^ovKAjott.fJii^av Sir v.Ai(diitVi , 
Kou fiiyiii^ei 70 x^.tifiiMi>vo{ M Svyct 
li^x <f}ivr>(,'nfo{')^v'fsmi}<.^eJiiv'(px 

TtffiJf flTrafJOf ,fl77«7raf^70tt TWVyOL 
fKJil aV «>0£e/j7if , VTmV^^Viqttf . OV 

0^cVt]{ i-;jfsra;tA«^H • 
o u f^iy^iv mfih '7ifix(dru , itvTo - 
cpAM xttS^ ^ftcu.iiri ■yi.^ovmv ci //- 

O vxit ^^xvkov Ti^n CL^' lav i6 i'^yst. 
cjuivciv^tod (Pu<mx7W.voii-mv .^olohjDs 
yi^ 77f t >£</'t7o (mf*io{ <fiifiiovp-y)ir^ oo* 

'TT^CiVS <JJ<fH^0V HJiMil<nV i^^^(^ . 

o i)x I •!3vnhiv.Ta.{ 'TrS^iojv.y •zsK6i>iA.6\i • 

uBi mv fi>px)<^x tu.KTHijJt*(i>v . 
O06x{aOiMh.o(MKic.v ftifKpiTtu ^vti 

^tu<^v <pi<t<i i(9iAajiv. t j7 /i ■^^najxoAo- 

ycof <j)8<i( 'm^'ocvTDl{ 
0<pfi/f wotazTza/Tif , ly ■yfKrSauJ^i/jzyr- 

Tif .«i^j' TCiV cihxlcviiv vxu. iiirS^o- 

VfflKi>V • 

o£/pp<« TK . ■sr • 

Afl^i» J^'u fijvnoa Syvet. iSi" 
TT 'miiym^nvosTneji^ai.CiCfai-}^ 

(P^OVI^VTUV ^tMLirgCart.KltKU 

'Ti^6>vyi.voijJtic>v . 
P«AoM 710 TSaKVxhM/iieiftihimoi .0X01 
'i»v<tt\^!i<ij& TroAi/MVaitovd i/tp c/btfa 
OV T Trfi^^JBU HyTK TJVflC 7mhtU<!CV /tXV- TBetf il^^fllViiV OLUTois 701/f xKv.ifXM - 
TKVMi irgoiQi^ca avMftoc^\d,iMeif 
«f ^^xy^sfhcs ^tcaei 2.'v iKft fltti' ff&TW 
ow,a (U;Ai»oixf 'Tr^ooSoivv avfifA(i.^\jS, 
•Tpv AxTmKeivx^tu^TmAcu TnjT «otc» 
kAki/mi fiihmoiovr>{ ^csiyosil^ti 
TOtt-j» irgoTifov TTtL^x aixK^iovTJ 'of 
hnftxoi. fto(hi9U HgtTW ;ti'f cv «ipv 7n5v>' - 
OTV • T&CTDS efl idj» et^ Kt/fCl/ dhc ' 

^eios- 
TmvSi.hniiS yvc^ftxs • fVTi^J^vaT^o- 

Tr^-iX&i TrOLVSihilsS OVKOCpflWTWf ?» 

<pi\o(hKOS,\L(xlyf<i(p&iV ^(pta/uxTVL , 
Koi. ?v af T<i)V TS^ tzI efii\ff.STi&^x «flx 

T^JL^OVTUiV . /xifAV\)TtU OLU^li K^XTJ^Cf 

ti ^^dm 

TToivT 0<yf.ix(i>a iCpHiuMlK' ■IST^CV flit 

Qo/ TTMf « fltof>£v'oi/f 'Lvcs eJoJiAficv (sJvif 

CO/XiVOel K^ix,KiKWO{ u7n)Jlft/«w tKt* 

A/Sl/fft TniJc* Ki^oz SiA^-ffgicTr^vwTof 
<K7W;:^f««7nK0r|«,icai^TTi • itujTff 
T^)^^ ov irfic^/iiatts HfhlV tT^f «* . 
TnxvTdLn^ACiVaiii-Tia^oifiix^Ti Tttol- 
OH 'nfcivfticii y^c>iASU'6)V TrcipmTOu H 

CqpTCiVTdLol.pfAiVXhX^VTUV • 
TTdvTtLhlSoV KtVei .TIDl^Olft.lX.'cTty</i{i 

^ip^ns 4711 *>W 'iMnvxir iTni^fixTSycn.t 
h-rfnieK "Tiipi otthxfxxtXyOLJ^^S fti* ccii 
^^/i.^c/iJV/cVcJ^ K9t7tA/m TWMfiii- 

COVTOL "JoTf tMlfOlV »7fDflo»70f Si TOI/^JOW 

7/i;i ov 3JA«7na<iMf fiocyftv, <J>m'/<i> TJf 4(91 
Tit ^j c>s<J Ttj '7rSpiCcA(^ TiiO akfivia 
fix^cfidvics ^atLv^cv n^Ta.hiAonti • 
ir^iolftivcsouo mhvA^d.Ths IhCcuof 

a'V 7B5pV,^o'voV (jJui TTOAu V l^fcTK T 0» 

evLu^cv CiS j^ovSiv tTr^f «vt,Ti//vj,«f ao* 
ilhcpovs iTmpCiTOL Tmc cu ^J^ei tol j^» 

fJiXTVL^-i>V SixTToMCiVX XTTOntCVXlQUjL 
<p«07,7r«'v7» hiioV Kivi^cicjl i) '^OIfllX 
iKpO(THa%.V • 

TrdvTu. /Jtii ^ovhov k^xtHv uBi tciv aflf 

TTCLVTX ^OJbLL/UVilV CoVhOfdidV . 
TT0I.VTOL OKTCi.SCo(JII(^C{ 'i^ii 'cKTCi TVf 

TnxvTwr e-iy x^cdtuoTtcff iiovff^Tn^.v- 
(fb^ 'yiiv ov^ccjhcv aih^vnv ijhicvfu- 
S^eti/ . vuktw . kMoi <Ji (pxmv ci chvfi- 

7n'« 141 «4« KTW ^ttcfioV -il^lOUjAOt OTS^iTHI-mj- 

yfx^v •JTO.ni^xmov luju ■m Aonm • 
«0'ii «f iJoSou ■mlvm. cktiS 
•7n!ivTw.)^^fix1x hinurl TKonmipoui 

flXTX -mV 'lJlO>V ,1U)U 7Sfi.«K0VViWV 2.' 
CMJ ITOiV yVOLOfieC CHflcUVH OIOV TJCt» 

rri^xyiuct- 
•jnx.^xACoft<su . im^oifiiKflTijeiifii eif rs^j 

•sjAoi/aioi/f oi 'mvnn& ttw ^xfivcVTVU . 
'jiy.^ou^o^imv .a/fico<pxviif Tet.yHyi<^t 

«'idi/bnff.v Si,o'i jAlii/^iwaJtxf^J^ifli,^ 

<p^ovicf Si 7^1.^01 fM&x/iijf hiyu^vu .9i 

TO» 'mi^xKi.A^Uoyiiaiv Trx.yiiif (fVfl» 

B «77aM«Tifio9na . 
TjzJtf i i^TJVov Svou finvf^nv. u5i mv i 

<fbt fjuvc^v ^KM oiiikvcf i^ Ibv • 

•7Ta.fk HMCPU -Tt^ii^&f. uBi 7UV iJ^iWX 

TZdV. 

r^x Ku0ot xTTOTftipAeii irfcJit hof '^ 

TirC^Otf^ldbO'!) CUTIX . OV ycLp «KOV^ 
KU(pof. lufl TW1 CUcUcdiiTUV ^ AiJ^ - 
TOU . 

rm^i^nvh^fjiivov i-Tp yi§cit •f i vovv ttdc 
tfi^DuAn,a£*'ot' 'i-^v xfivc/joov }i iht^ic^o 
'nx../Mt7tVK'Kk7Da JlicqpTOi' y^Ctc^- 
(/\ Z&v , Twv w ToTf ou)Aoi(r. 01 ydif ngiTix 
TiJiftidioi'i^wAi<druMn)VTnU' 

•noi^x\ifieu-'^oifi.ixKOi}f itc>6ioKV yip 
rr^ i^Tiipov cj/ f>i,f ^x\xvMif 01 tsKov - 
aiot TrDL^xhtvii 7'1& rdvnTixt . 

'mSOVCfi hV^^etf-uN 7WV fl{ HXTHV Aflt 
AoUVTWf •TOTC^I) 7WV At^/*tV(5)V cAfijf 

iTnfjf icpO/WtVOif jiTrottoSotvoiautffj J^,iy 
^«ifi^cflWuov^rovctST^TOvTMVfWM 2.' ^oe 
7HV oixKiaiiHfvJh^ • tf( fw70f/5b'oV7itf 

J«(f -^ TTOtAoUOII ir§Cff Vtfb)^ /tt/tij»/«l 

Vflv 'ihiyoi ' 
"TTOi^OiV dizsxfilf^^'^ TOV ou'e9«JJV iCUJ - 

7»)? fUlAfiixV TTU^iyOVTZCV ' 

•mm JH TTdC^if (%j» fii^cf lilj ^OffA<S 
ov aotet\a/'o diof /«Aiu TW 'WiMaya 
•zn^ Hkijin&tf/^ocvTA/o^/tiiioj ^t/UVu-TJ 
^ 5^Dfl^oi7 ic^ fkVxoix&,\Lou.(flovvmot 
o^AVJiA^(f. 

•moHT^t vfMb^oAiov '0 a 'moHt owt HXXavlf hV tUu ^vmV ,TTtll7Ci)V j etiifCt 
TRU» oJ ftX^dcf J)aVlivO)^V'^(f T^lK TUt 
i.T^XOI(/bv OUJ^KOUj^etTTVK TToAl/TlAi» 
C^XaS; . •y<^«H9VOt//Ut'vot/f 77V«f •^^(J ^ 
Hj itfAtCl^oAlCviKfiVKCt OUJTUTTl^tti- 
fliVbV, J)X(hSifiiVOV VT^'0Ujr •fit TTI- 

ir^Kauaai 7rwf'w ^'fltAtv civHcdou « iiSi 
MTmTVLAiVTnx^'oujTwyiv^cuvn , ly 
otTnouv 3 ypxfifiXTiyjat fivnfiov&ji ouj 

Ttf oJ 7IJ "257^^ /U(x')<l/ . 
TrEV/"* ij aOipitlV 'iAec^^.KJifi/iXTIK^t £^03" 
iKpWV &UZ)L'm'jtV eAKV^^-77(Mfo'ffBV ol 

TrivuTtf TreMiio' 74;i(V otf i-jnTfiJ\£\j}smv • 

•^ / T^? c^ (TtA^poTf o«/«(r ifHfMSivficr 

au.hnsistv.oif j^iiAvjjbif (pnai tIw '7iif'i 

OVOV aUiKCr TTSl^OlfllXV '^CfTTSItlcdDU V* 

7PT ff/TDfof AtmvTOf '5r;^) Tncfci<k\ 
(poia auixf \iyi.aS^ SiecuTiw'!^ ^Tf m 

e* TUVftH^tOffoi^ioVflX^ftiVOIf. 
"K^KHt JoZPV OUJTH 'm.T\iTOU H^TW T 

TTDCv&Atfl^/qc oc7n}Mt//aiV6)i' . '^ca^v i? 

"TrA/Hl) KSireiOTt OVKiTJ (pViTOU.flifiVlf 

Tou 3 oivTncr ^<pvh.of'o voajK^xTnf. 

TtidnKJif ci ^(ipvpc/i.-^OIftiK-OTl o'l (pOlO 
hOlKXVTTOP^olf "^/J&Altfl&JJV , CjKfijO' 

<fl' ouo <fi«(f)cdvov'n>u Trtvn^o) ovTif • 
TnTKVfieiftt.oiiJTH Tra.^xhKcutitKetTOU' 
hiyi.Tou Si KgtTa T<i»v TWKVcucr avfi0o - 
^ciicr 'TrSpnriTifcvTuv ,«fix *jou(^nr^«.- 

'yMULf.'W^'caOVVjA'THTnTTi\^ -TtlOlVTVt 

auvi^\i'!r^ocyfj.«TU.,Sv kcu iMaiiHst 
(tiftvnTOu ^ificnriciVTlwv^cStTTihxarut 
aio^«7TO</)o9iiveu,Kai.-7m'hiv vm l^v- 
Bpoiiov ihAjSigOiBiivcu . 
•syA«\ax(/kc tou sihcucv. uSi rav /jui - 
y6v Kod «^ic)V il jh^iof -ifiii fjicf ^ ttTo' 

OC-ff/K^CO/ TirhXUXcfbu^ KXKfi ^x<p«vi - 

Af fiiydhou nvovTou twjtou t ^^&vtJ 
\\^TTyL Tuv hn^Scimv /uuiy^t icpuj6f /- 
^oVTnf.ei^ftii TTti^ei <^05^hcu(it TUiK 

Tit c/lKiMllt 

TsKtinJov-o^TrSp "Tri^iiTiBiffuv 7t>7f «At- 
Hjvoai j^aAROuv ov tu fixy<<.idza ly Trot 

^OIfltK-cd^i-ZSKvinJoV dflWTH^CV. 
•ZShUioV Tl^CUOHCf. U^l TCOV xAcujXTWV ^ 

Kod xinvvmv km. fti) 'ovticv hiy^Tvu . 

/ Ull 141 144 KCf (toTifflf •i7n 7M «i/latiocTWV.iy cein- 
VUTUV ,xad fin ovTUV Atj^Toa . 

Kou fiimv m^iit • 

OTAii? nTsulofJU- fiiiivnTOUiuvTns KpK 
'nvof ci dJoecmTHiny ■'n^7[ihi( eiScf idj 
nnxjLJiKS •nfT{6jTtM)(.\iou. SbKfi /*t75H>- 
»{K7caoc5pTi£i' irxlf <^(pot<t imt^ov- 
Tzot Tvui Mycfiiycus vuZ •)^§cus,7»Tij 
^Mtny . 

Zphivcuo^ibaivm, tuxlmhitKxnn^i 

^(Pi.hm-mv ,M &\«.Trfcvmv • 
'Tra^hK fiiivt^v nnh^ ttuA/KSf , <y JjetAtof 
«Vf». 'n^otfuccM^eimc/^curica 101 
cu}THff-oirx.ouo(f nwcli 'maaJ^vos (pv- 
7£\J6>v Kfjiinhc^VK^oLpioisi-mKH^n vls 
eltditiuSyfts Si 7WV oiiaTiov tcpi? ,juri fH 
'mh.iiir^tdcu-fyiS^ccudTHvnvnff.pTmV' 
oSiocncouo&.i^mJ^li KgtfTrao' i(pdKKet 
iu>u^(Cu^<i}ViJ\j(Pce,Kal-f>v o'mi.THV i- 
KA h£Un. n^^iiaw. oivTuJ-fiiMCiV^ 7/11) 
kvhin^ ir§o<Jxpi^{v nw ^fiXTt vmfjd- 
HVviaUiM oLu^v yvAoyivcSi^i^n <#>» e« 
^Hfdvov si;\3v- vuTtov MyoiAivCiv o\td- 
7HS ^hic^f KTrAtdMciv^di vr/tS^fiiyi.' 
florf avff 2.V o^^Tov AvficdviiDU • oSi 

KnCcUOSKTlDfiKACiV "tIui 7W OIV ,udi' Z.'» 

cvi co^fmaro^yjxi. 'srKiiyets vts olut ^iit 
A^TNotoflov» 7ni^oi[xi«-J)ovvatcsJ^ 
4fyiaiy &^^(Bta etuiiw oqp Tflf cuTtvcov 
/LWDS^OTCjtttKif t/Iw TmnhoTmv ovf^^o 
qSiff •ir^oau.yifji.ivcs li 2.' iKimftx , iTt 
A^'7W«. 7D/^6aV TWfot vi/ oc/Vaj/6>f • 
x^ «M&f • 
^Mk /uiTw/u 7riA<| KvhivjJs-TOUjrHV tpx 
tnv ei^iiiQtu oqp7iisavf*<pc^xs T cunt 
yivov fM^hSivcmftiyov "Hw Tmviho-mv 
rri^otmrifiivos yciip rp iKTmfiet^i-nAAj 
7W ut» • « M(H J)i iniouci Ttvx aKfxIciv €x 
aiAix /uiMoVTW 7n'»«v xkovok Ttvx 
npoujyiv -z!^ fli/f w ^Svo^MCifof.iy t/^^ 
iovTU. avfiTsKxKiiycu i^avl^Kodxzpix 
veiv- 

TOMmVfl/ftOf.oTff^f»!' fllOV o^^TIdTW- CtlMf TTTi^OifJUX 'JtfOd TBUf olofliViVff 

a' flao» i(9i7W<n)(5;i^tc9ru . 
TniMfliTO/ vot/p6nKC0c(ti' Tniv^oi^ 74 

j^CtK^I • Tm^OlfjUX udt' 7M V •vj/^trti (fti - 

/flM-i^VTa» . 

ttdMoi B^io^cMt, "STocu^oi M Ti, fidvniff 
euc/ja&i 0xat tIw «^vcu Sdpetv tUu 

ffa- "dui r^tpoV fiXVTlKtlV -Hf 6il(j)^KIfJUIV- 

avSftxMov Tuv (k/\(^ncov y^nafAC^v thv 
J[{xycc^^ofiivov S «5pM6»v/,4^<r» Kflt 

7WS7l<rc« t/mJ O^ 7W V A^'4)&V ftCUT&XV . 

Tnihiv ouM TtovouS^t^injJV ubi ^A\ 
QiliKOVs (^^fi.itCiV 'j^^najj.ivs ^eiir&v tUu 
TwSixv ,7ir)Moi 6picQch.oi,-3jouj^ot J^tz 

flKtTtdb Ct^lc^6k -li^MVVTOU SitU /<«» 

TtKciA. r^cpoi iq 'icu ii aVTW , 
TUiMoi S§icfi>cAoi,uSouj^oiS{ ■n.ftxvrtis 
cuc^dhf-cpihcycdpcf tpnaiv 'Jt? vvftcpcu 
KgtTBp^v 'i>v Tm.^vxanv Jo^oicIttoMC)- 
vos JeiS , n^hovfiiVcu S^icu , xip C)V ul 
fAXvVKcu '^tpoi 6§icu nff.\ovv^ • xMoi 
Sihiyiuri niti o(.in\<xv Sii^eci itw Sf^Tm 
'^(pciv ftxvrtK^v iji £(ipti)afiOoaHS,uxh 
Ac» Twv AhcpiKui y^-^afiCiV 'i>v J\ix yoc 

^lt,Ofll«CV 7W K'mMC>VI,^\Ajl}ii\icf.7tLSH 
aOU 7^ <ffg. 7WV '^<pC}V ^«V77kOV -TTK - 
A/v ouo Ttov ccvd^e^Tizov md 7BVff </VA(5;t- 
Koy's tf J<<t)/Uiv6)» y^nofjxt ,-rltv 7n/8/«»« 
Trav.ajMo! d^ioCoAot^^Koujpoi i{ 7i fuit 
Tjd^euo'^^- 

7roM'oTjl'«A<:j'7m/,«M't^v<!? ci/ fiiyt . 
fiifiVitTDU TtujiHS ocpyiho^s c* iTra 
J\Hyfoc<peiSiicoiiOfi\i§oi 2.'v !n'^v.<pii 
<n' 3 k/zi )'&)V JxyiKC^s xM'(^ th J(^f <^9 
'm.shiovy>Silviaii,Kou77)iS i^vnfixh, 
hcv 0) tv§ccs riyvxs , cs SStcu xMciV Bn 
eJic>v oafiliv Axdit '^cjhvAosc((p'xH3f,f- 
6xj/ ihi^cLo' Sifxcuf KeiTVu -yhBeiVTi, 
iiu3u.(PUKCiV xfii^^vos ■Aiyi.Ttu Siv, ttsc 

^OIfUX CtS? 7»V 7Ta»«l/(>><!7K7WV. 

TnAvK^XTHS fiHTi^x vifiei • fnififHTVU 

TtLUTHS^V^Iff ■AijeiSicTi TTOAVK^X 

7HS atifuos Twv cv ta mAiftai «tto- 
6xvctr7VLS fifni^xs auvx}c<trjy , <A'</2u 
Kji. rtis TsK^oMS 7WV TitAiro^y Jicpeit, 
irg^a i\^<piv Aiitjv^av i^vi'ii^xaii 700»' 14^ X4^ mmv- 
vniyuhoTi^cf vc^d^'u3i Tuv i/bAtf a>f 

6oevft«loide(i>v 
'7WVT0S KyctSiiv • uBj itov 5pM6)V iyctSc^v^ 

Vj /UtjotAa.» . ^vHp xyoL^uv exAKojtt.. 
iT^x-^-fxKT i/li.m^xfidjcf . ud} r "m^K 

in^i(r^VTi^O{ Kjio^OV «*75 VV TXtLhM 

'n.§c{ Tm^otiMx uJ}]' T 'mvv ■mhduL 
m cqp 7>v ^«aiA^OKWS «flijVHoi i^'- 

'jrgiiH Tffiavu TO oc\A/po(.7idi^oifjux[^ 
*nigiv •jouf Jp^^uf ihetv^tnj «Afttiv KURotf , 

fo' TWC 701/ f KOCl^iKr 'Jr^0\«(x^eU0VTU)V- 
\U3U Iff', V \.(JTJ)«y^(iA JVf (^f . 

rt§i V liou AvH$t oit minou&jsft . Si' tbi; 

«AuuilDV- S KMovTW^ir^tiolvAvnst 

'TntfiouvSljaH' 
'7r^oJb«hcv'n.{iiV(nvotflvduf. uSimv r^ 

<i.ir^iy}j.oViijcf y>1{ (Wi^scpcttTvus ttbC- 

(«Ji(fiV7UV. 
^O^XlioV PitOV lHv ^ TtOV JUUO^Zv, 1U3U 

cuoiiTtov ■TtL yS' it^o^KTTx. ovSiv i^yl- 

^i.TOU,KOiC Ih^S cPlK 'i> i</JoCUi{. 

iTi^cSxTuv ov^v 'oipihc{^icc# Tra/yauV «- 

TTH • !o' 7W V M«n(.tilc)V . 

ir]gon&i(lh{ KKSvm- ^ tuv Wi/TOf 7vr 
}i^xvovTav.7>iov7>vydif>i^V(mi nr^o- 
v.^{ -ml.vmil^^K. 

rrgofxi^ovKCujdli . ouv? jSflcoiA/KOf otni- 
'Tn{(2v,ifjU(rH(n,ii^i'[j'7rS^CcAliv ^^TTi 

J)iV ^ir 7tivjKf(jicfiCiV •miilThV licTIViiV 

cftefj&oASf -mv irgocr ^v jb«m\iK oti«- 
hvov-n JioLtnui-mi.tptiKjiv.uijducfiyfi 
ev{Jt'^^ ffjeji-TndiiV n^'n.,9Miica.vr> . 
»nfc{ (Pvo J^ 0V(f^ it^o(iiAii{ ,-7rti§otfju« ti, 
*jrgc{<5^i iSi li^«K\i!{. o'i{jJli vt oAvfjLTuai 
<P«(Ti s'v !i(i«M.\iKlm houov VM. (pi^od 
c^ovifTjnSiivou i(Z)Vi^6fjJUov,o't ^ vtto 

H.TX,viT>V , Kod ^^VTPV. 

*irgc{ Ka»hv KJ\.et{ . 'jrghffi^^oiti^cc» Kjlei{ . 

iTTt T^V fJlXThV ■mV0UU7>{. 
irgOCf HuJk Aotlt7J^«V . TTti^OtfUK ^f fci- 
/*V»70a fijSJilTij^S . "TTfcV tdvj« AdtdTI- 

^ot iviiis tai 3i^ micuc^hos Si TtuJ- mtfiifiViiTou. ' 
irgocni^iiTKH^ini^ctv.iru^eifjtiX. i3»' 

7»» /ttOt 7H » TrOVCCUJTtCV • TTdAvplC^ . Si 

ti-y/oH ^ Aiyofdvol nrgos k^nTTX. xfi)- 

TJ^Col'. 

ir§cati> TiCf j^A/o^i; V c Ac^ ('vx?'7rj>a'7^ • 

irgOTt^CV ^Advn TTUpK^KfAHTOU 0* c/bt 

(n/TTB <M/ • iTn 7M i «Auuiia v . km. ireo' 

9 tl 

'Tl^CVoUftK UJ«. 

^O TWf v/kD? 2J iTKCifUOV (? (/l(/f .{717 TWf 

7a irgi'yfJL«'m'!r§oh«fjtQetJtcv7Uiv . 
rrjgC)ic-f>{ AovJsTTieji-yivfi . Tm^oifMK 'c1ac4f 
Ticr fiit (j\c»juii7t)u ko* ocTiBvr^l^oSai ,»' A 
A«« no/A/«ei7ncrifD7ria. (ti^ 7ioveeic» 
0ihtov ouo^Koci etnti ir^^iJofjJlJciV t Ai- 

5*70. 
VTfit^Tipo^ KincAX- TTOi^OtfUK J Kjk')^H' 

Tou fjiHvojVc/Joof eajiji . 
"Tifta^Ti^ocr 1 ^ov ,ov 'i fivi^c{ zji cih/ajeieii 

/ut'(U»D7oa jy a." yi/fiV07ipc{ TnxomAjf» 
TrT&^^sD Tnif oc oy Tn^arAof^oa • (%)» t^o! 

Hgf.M.lfi«X(i> iTTl TUviTSKviSZOV H^htixi 

"nfoySv. 
7W^ouj<^v fLo^c{.i7mtii 'loujyTs nrgo' 
^cjvccujTiTmhaau/ OTHQfifiKTiKkV ttTh 
vhv yd^ ^ ^oiv(^ov/o irgcaxTffifdvov 
70 /f \vyvoi{,Koci iDiHJiuJu «TffiC&CU TOU 

771/^0?, H^7WK*tt70a . 

Twp tvn TW^ 7T(X.§iifu«, (is fli fcvniTlTsKei 
TWV Koit HgtKs'" t-zn ngtK^ • 

TWf 00* 3l§fJL07lipc{ , H^ AO/ZaV C/J TTOAft T 

ctiouefiov «iou<K^^oi. i7n' twv H9ifi't/7nJ^ 
^ohiivyivofjJltayv. 

«/pj<H Toii f • 

.^(/befixi^osKs/mef. iti^ tw» 
^ (flneucaujJHftoLpn/piiijfivCiV. 

^KcfhcficcvSvo{ o^Kjf • tip«-nvoct 
<pvia\v'oTi iTnyiivt , iwwKa*/' , Koa vTf 

7D/0i;7O/f C^tOV ^K(^fAOti^l CciKTlBiX 
a\V,0>{ KOU OaK^KTH^ CV Jtid/Tl^U K7W7J 
K&V ,'/ VKfm3i.0VS OfiVVCsmV. 

fifjU/ova{« Vifiiais.ci ^ocfjiVouZTi vifii- 

eic6i{ "(/JoVTOU «ycLhfiK An^TWXV oho 

AVfSov <'ffO»cpfl</l/'oi/ ip(« Sidi/'^-}^- «47 148 liScu 'jiw iTayfoccfiiiv 'i^v tinigxHe/.- 
vs '!meJ^o(i'mln<n.v,i6oujftix<;iv^-i^ 
SM.ei ycip TroMol (711 t£v olmciV i'^ft)V 
i'Ti§of iTtiyiyfci<fKmv cvoftx- enaV^v 
tuu Tw (pfli/l/qc TO « n^xn^TU en/nciyo 
^iiK<^eu-itvj^avvvi^cifiwof- kjkA 
A6>{ l7)Tc'(»7ta 'zi^ Toi TraacrtKCC- 

fx^di& K»\isifoi ■iiri mv «(A)At^v« 
'Tia.^cafj 'n ^i^oL atwi^cf {'ja^oc^- 
AovTK 7« K\jfi«'m,Vj •],6<pcv «spTtAa- 

fliyivtv «/IflAoTtfof .tvr} Tw» [{^i^v^mplho 
Aiv i/l^Adli/.iy JV/AoTif of -f TT^KKUT/fo» 
TSC • ^cvoc/p%cf j^' awcp^ovotf 'H fmvo 
ypoccpovi^cf^iKcofitoAifvf ^iinvovi if 
^ahovs . 

^'viftxTO. cu-fxhcnjjmv {nnlcov tx\ clv Tit 

AlTOU JiSvTUV ,OCMk (pdVois fMVdjCf 

*!r§c'ii(jS.ic>v- 
f'oJ\ic)V ■)Q.iic^ct fccJ)oi IV ^.ivAiqt «fl» - 
KJc fluov7?,o' li^SimTnv 'tif*(§Kv c/)t7^A»r 

iSlVKU ^Oiy^VflJUoi OVk^V ^ OCUflS 

iSts KiMcfbi eJf <pi§{v . auncKiriuvioKV 
tts 7T)u jijifOjuoyTrotA/» oc*iTnjvBociovTO 
^Akhv li c<r^x)avtiv .0 Si/c^nc&eiffKin. 
<pi/»«r> /Mi< (Ti < Tif oM' cfio liw 110.(01 fU' 
tu/TvlosiaS^ i-m 'T TrS^ii^^yi-n.^ovmv- 
6cucfj&Jo>v > 
fotAir flWt/xoCH avnc^veis • u^ Tcovccio- 

fJUOlK cn.'fl^KM.0VTWV- KOU ili^K TIBCf 0< 

^juK (i'ocfbcfjL&^\fi\^SeciTi IPV ifjuoi TX 
Ttp.^kaav ^pDfji*K ^cdhc iMv . 

ot^^TOv-a. 

Aiv&ir clhlKVova«,)couKV6iV Aeu' 
a ioc/^oic/^ ■'mi^oifxiKuSi TUiV 

{nroKeLVOfJUciv didoAi £Ovofiv ,i- 
Tn^ovK&jovmv SiAoc^^K- 
cu.}u<j>VMii\ii. iLoelaafUKiiJ^ Aoco^K- (7n' 
■mv v^^uToas «(/bvcuf '^^OiiAiciV.iiav.fju 
tcni^ hotZ^KSivo^Tns viV Tm^KavcfAoiS' 
ciHTVc •mfi/A.KTU inanT^KaUiTO tvc Si 
eufjclcDV cei'^ tdtwi <J/ ois aiu) iiiaa.v cu 
y/vcUH.^To7a aic^Kai auuA/oy^^ai fJliieu ifg. TtujTHv tUu Jvcplv o'icdfjUOl 
tbT? '7rS'\^atusi^vA<!ihaiiv- 
empiPtiv los •yi^CiS ou^Acs <^ Tt^s vrSf) 
Tisi^oifucivm^ TiVTdv (pnaiv ii-ms o'i 
Tliii acc^c/io n^viimujLiiriS Kocp^ifbviCiV 
ovn.cfKTroinsJjTDvs \zrft> to k^cPbfni' 

KflVTW tTN yi.yVCTBiff iSl H^CVCJi 'i^ov 

yi.\c>VTiit,tCociKCum^cifiaj/OiKMtiAx<r- 
cda^^Qiov jjdLfi 'nncw^fi c^K^viv^vjxti^n- 
vHv •<i>v owo 'rr§cs'7n'iii'fiv -yiAciTDL aup 
ifiviov KT\,ii6iiVeU ' Tifteuos (Sicpnmv oco- 

TDVS / JKJTWf TOVf [dV&S,CV OIS fciM^Ol 

fiKMi^su jhci^ois nmdiv <^leus,Koez 
(yiTKK^D/Uv/^ai-.cpSi/f 0|u£*'ot^f Si, oc/!r£\j 
jiAo* cfik tUu oqp 'mv 'nu.vciv icDuoc» 
^^oe/j'ms (/Ki\^^CiS ,viDU ^giAciS tiKAj 
TDcv • TtviCf Sk iiqp au^Sbcs "ns viioDv • 
(piiTtiayd^TlS ^CTdvij a/ioLu8ic,iiso't 
'yi.vau.f.iivoi ft^ cunxapiov ^Koei •ylho- 
vs KTnBvviOlmmv ,olMoiSi-tv \\^^'v<» 
k^mv yiACiTDiyivoyJlvcv atc^tfiticv \{^ 
Aetcdou Aiytvmv dcsjp t aicni^cjicu tdIs 
l6)ivm.mfjut)vi(S)is Sicpnm^rTViAciirgo 
'r eig K^^THV ccc^^ids oIk^ciutIw em^ 
cfci-tcoel^TwMovsTuivcyifTtaJ^ cPiKCp6ii 
^eu ,ol/s 'n.A^mvms a<i.anpc/ica,\coei. Ik. 
VVTDV '0 azi^divics ■yi.AOiS • Trtet Si 'pv 
TuAe^ficvSi fiv^AcyeiTati-cfKenv oco 
'i>v r>v ^AUnsH yivovs ffvou ,(})i6^vou 
Si fuvcii Tm^ 'y.efccie^v aj (pi/AofKiJ » Tftf 

VliaDV H^yiTHSOVTDS (pAi^KfUOUI S^V 

0C5P otvy^vos Kyi^i aipv^ciiV n^iTx.Teiiov 
cmv .\\cf.T!x. Si S' <ft'f /uoc Tflf (pAtCof §^Aof 
eOl)f fi^tJp^AltOl/f • Tet ? Si il/J.77tS ilfii - 

^cLo' Tiw vianv ineti^ j^^wCfOf TV.ACiS 

1 77i'f (j • (^O KOei 'm^CS'!SAiOVCdCV ^ii/ OJ/p- 

m fjc^ loiaovos v7ro<^i<j>cvr>s ei^ kIA 
yQv imJiAviTv vioCj) ir^caii^fuod-iiveU' 
K7m.TN6eief ii iiTW fcnfi&cui' oc-miauof 
cis /x£*' cJlioi Aiyovai Sfg. cfoc/p/.i.xKCJV ocu 
TtiS fcou/ Iocji ifc^«Ao\/ans cis <K 1iv6bf u- 
'7rtyoMSienCf'7mn'a&VK6ciiK'fiv • vuxl 'ft 
ilAoV lf^iAi\JCl'S C^.«^'^VcJl7iffTV ly^^ot 
Qw CACf, •TU eUfCKT. OVTtCS ouiiiv Ti.8vo<- 
vcu-lcvisSioujS^VTCiAAiTiiaDU Atrou- 
envv-csiwiociivs etff' <Tcpv^cv TZ)/(Sly- t49 iro c-a.orfio')ios yi?\Ci>{-cc5f twv /hi} lu ngifl*- 
fxar THfcDouoidbe^^fiii^^i^ovamyi.- 

rn otAi'i(j) ■Tnx.^xTirK^moc ,iit ol ■yc.vaUf^i 
voi Jhyuiiai fdSf yi,l\ou,iZcmquu Jf xm' 
ijnffuovcnv- tcouocMcif- 
tnxflc/lSviofyi.Aaif-im^oifMet^ 'flnvo- 
MipCjiiuaTpSiV ciVTUv yi.ACiVnov , «c 
iPH/bUot ^ JiecJbiifiou/dTJ o'i cm^Svx 
i^^TninsaoTif ^di^x^cinwv v>vi i{^^.- 
^lgvvgTi^icM. in^io^vri^ivg \zrf>o 

1 7W S y^CVCfi ISVOV 5^A<£»7W?,C*'iH9t T, 
'i> ^(MJ]oOV {/«CpifVcU, '30l/TtS1V<Wt>^«- 
CV-TiflMOCr J^ yuV /tt9(.Vfl> fi^iJblisHjiTDCS 

^oiov ov OTff (ftT (n/V(SJr!foi/|a£*J5f <^t,cus 

6^ov,)*Aflc# a» JliaL^P 'mv akav^iiiu ^ 
<uo\dxf.v.!U (pxaiv oIm.01 1%, uxi HAft9«^ 
^(rcinocfyttrf^vici Toucr niylAdaa ^ 
yoelf , TTDWc/btTOwV J<tf« Toi/KfofstTn 
•nflMTWf -Vo^yTra J^ ^(OiAitoiiiyTrjJo^e 
fi>AnySivcu/ t;^ » TO f p(«^«? • ucj>'u kat 
Gawfltf.iTiTfTOi/TroKcMft» rpv <)^3Z"/tA 
JW/uJi^ov uTn) Toi} iiTV^ci^ Jhniiv yi,Aw> 
oijuuoviditifi TviAiiv -ft vcj>cu<^-n.v - 

R-JOV , aCX.p(/hvioV( 01/ jhovAOfJiiOViTIl- 

^xiiijnu mfoi ixivcoK ftir ttv/j HgtflocAo- 

^0*0» , Cli OJI y^KViUU 'Tt^OSi^VlljallA- 

VOK, eciiAeiv iTTt^afiovmf ai/uuvvi 
ifna ^a^-m Jl^Tif u tov ■sAt av^x - 
Mvaa.{ ,Ax^vov etvoUTnic.^oc atcpc/iJVi 
cicfhJ^ ai.AitCf>lf*q>i§iS,ov'TnviyivaTi 
(diovs , Tw? Tt m«ra'v xe', Koel imce ooc^- 

\\^S OLUTWV «7rac/btK»<|v. CV/Ol J^ TBUf ^' 

HgiAuj^AcjVTOf -icaioc/Variljf ($0(nv u 
/<Df of • fififHin. Si SCios lih/is<^ adc^c/lj 
tiov Kou cv xAAois vkPv yiAxac )(pAia 
eiv ' ovii^fiiTwmv izyo0^vaj Kvcu/in- 
civ icuitiarx.^<f^ vf(roV'^i"tn?w "Trg^c? 

TH/TOA/oJ.c*' K ^^^(SVTJ TTOf <$uf «m J)tx. 
<PO^OI,ILOU C^VTOLTOU • \iOU 770.^01 ^X • 

^xftf^x (jape/Zyv/Kic xiii yvi^vd^oi . 
^oiuv.tvv. 

Ctt^-TTHifbvixxHTH • TDTn)? OyT»? i^XKHC/ 

«.HKAvcfbycufiy^v mtnvfixvtofii- vecf ii§ov 'ma&t^vot-^iSi SiKMiTi^x 
OTC^TTHt/bv/ot -a;^ vxAtvIouf,tiiouxfAoi 
irfoct Tu dii(ji,ouuyc^nvi)i ointiTh^ov , 

acuiTku iiwuvftf- OLOTH TOV ngtTtMa- 
•\lv Aiaif^aiV 'i^-^fi ^ trAtJf ^ ip^ei oi7 
Tios-aujUTiwi-mxjLveicfCciS'^ ec?V(/bt- 
fi.dudyjiieu-x^cfix.fAdu&y)'' o fjui^cnfjiov 
^itfiiQiiaa.s ci th vTwnQjia^ 7ru^-3lvo- 
nwdov , i^^cnj.c&n eiHjavcs ci/ tw fliofJTo 
(K^iiiiiivou yfx^\db& ^v ou;'^o' ivnTpotjM 
/uoto xsvJhif^dU!' i')^^ eciiivifxav'i^ Tiw 
fi0vAiiv-o'iSii'\ii(2iJi.aixvr>6)S tTrotpc^tf 
oLuSi fmujiTi iTnyfxipivtu^ M KodoHo 
TtfovTiffoLu-fiv 01 TwiHToeliAiyov-aw 
tUu iTnxxveisciSTTi^x^Jhiftxsyuvouii 

owtUu iTwuvfis ^as^TrS^ x<pyiMfidb& yj' 
tou x^pjcfbifixf fjLo^aijxev iOnfH^iiaaf 

C^TKU7n)Kei(Jtli4*'(a/o3««H9*<'«' C^c5 

^otjij • ■}fx-^dj& ouij ouj-fis iTnyfxfi- 

(UOt • ITrOiVOV t (Kil 70 i/ IJ^ V «♦ l»'»i/5CC* ^" 

'tIw ^evAiiv ,o'i Si {'^cnJiaixwoiSiirei.- 
^iS f*iiiTnyf«cpiivou,'ciaii vuxi iaHb- 

TjTiTO- 

aei^yiv fjJlju q^Acv x!^i?/\.\,^wiov iifjiihta 
ccx- an^HvxAi^y^^ov Tuv ociAiKcov ■Trnp 
divdv fMcu^dMoi \uxi ^mv VTmTfTi^ev 
ftiAioSH ioiASSy^S cpnmv x^goTiAyis- 

ailOiAoS '0f*<PKM.^iTOU- uSi TtOV TOL fllf- 
iiVOSK^IX KAilffoVTWV At^Toa il 7W- 
^0lfJ.ix.fliTVViU.TOU SicCjp TWV CTRiA&l/ 
TOCS X ^^OiVVi CflCfXKdUlf nAiTffoVTUil • 
fniflVHTOUTWJTHffiTUyOC^fJUIS' 

ffiKjiAcs9fXTtciiTHS-'noc^oi[M.6iJ[oyiir^ 

^Cyioief i^(£»TO <^XTlci>T0US 6)0' uBi 'Tn 
Avo'lV7W 'li^OiVK. 

mvciidasu ^gisf Tti-nti^) ■nti.^ec liw i tou 
^ou aivcinmv-iKCi)iujjjJ\eir> ^!o'TUH9i 
Tcxi^fjUviicmA ^H^ix^TrS^ ecAi^ is i'<pi> • 

«nfiiTm 7T7X,§oiy,iK,tcoei aidmAoTt^os ioo 
fiou Kou Ttov TwSxyi^cji TtuAi(&cjnuiV • !j5 
TtdVTizivv aimvnev.TTOC^oaov o\ TTvSxro 
^ovtpoiTHTOci TTOt^oit^iAfiX S^v aiy«l 
xakiiv TnvTOiTW 3(5ic'vov. 

aiCiTmAoTt^cs iaOfieu tmv Tn/flocraf q( TiAs 
(Q-cJnav TfU^oifjuK. 

cKiec cvfi^civ-iTn <r KifHACtv 'rrj^xyfjLKT' -w -^y Y . irt iSt !^^ov fjUK^ov ^vAo(pxn>v. 

CUXITH ^f^iim- fii/XVIiTOU CWTht ^715' 

A«0' cv ')^vaoyi.vfi<puai ^ KTiyvS>f iM 
Duo '^ AiiiuZi/ov ffUVTU Q^iim «f n ' 
1CU udi' TOiS V^-lLOC^KUt (hxMijJiimt 
It^Oi 71)6 ^iMovTW K9'K9'- 

ffWt/^ V • '7m.poifxJ.oc,erky,$h s T otov u3t 
TO» KKVJ.^0(jJi¥6>v ^m Acyu-i^^u^ji^ 
ifdvav . icfhjv yip-vcfViKfov ovovi(J)ti 
J\ei7rvcv TiSffHvBoc oSiifiVcix.^KTtpi^ 
rrfd)TW. , oiZ^s Si mAv7rT^Kyjuoiii<ms, 
'jrS^i cLo^v imveiTt)- 

etxpoi TV^Mvoi T' (JOipdJv aiujovmcu ^fi^" 

Cni(pOKhioVS a^V l/leUOOWSTV AOK^S^ 

'srA.KTWV AyeiTnJYi; (poaiv «Koa Z.' iKft 
f>IOV-KM OvSiv 60U)ftK<^V ovfiTniifoici 
j^ eeMihoict o\ TninTnu • 

^tC^VH (7 JuTaVM • TTS ^K [jJlv ^KOT V Hj 77« 
^OIfiiK J)H0U0Ti,^0O TKy^VHS 

^JbotA^ QO^fjUCiVCS Ci3i TOV (^TXA&V • 
^KTHyoS Sk,^V0(pC^fMCiVSi^K(^6iiii 

iim 01 <;fKTiC)Tvuyix.ftouAjvov(n^Ai'i>f 
A »v,K/3M 'TnAi.fjUwcr. 

CV^CUptT^ SichK-^sKa.T^d^-TTN.^OIlJUX 

ivri 7WV mjhocpis ■m^^oj.tJac>V'H «M^ 

(wGocp Iths if/g- •arA.fliTOcLo' • ttSv' tov (TO- 

^oL/pisJ^KTn^AiOfdie^v ovCacpiTVU^ 

yd^idk iiffav Jv(p\fTod • 7cm)u7Cf 9 i5v 

('/fi)flov tflviSv fxol.Af^u viyt-Tmv 'tovcuf 
K^ TV^^HVovs ■if^oTi aiuji ^cuva¥ oujTtils 
Tovs i^iv ,-mv iM^vasv ,r>U Si,Ttov Cocp 
f)OC^a>v ir^oi)pv iTJ t^.TO. Z> ?Jiv twAv 
•7tAftq{. 
cvGot/piTiKii^SK^mlKotiTi ToiJ c^ttoAi/- 

TtAftqt.JTuCpOTOa J«Lfi o'i avCofiiTVU- 
aVMVH flOt^^^KaiiT] Tdij aVI\30aCVThS, 
iUJU i-d^K TTDt^OtfjUK OVIUVO iTaKDVejLK 
tuh' TWV0UC>(pi.\6)V^Vif((is Si o'tli^6iiftl 

toi M av\uvnv iiaKOveJiot* Ttvcr <p^etTJ- 

0>Ta.S ITQOS^^fii^JVOi- 
OVKOV tUT&S • OCUTH Aiyi,TDU H^tTK 7W1' 
K9A«K^c'vTOV • o'lKii)VoljlOiiK3AKKAjCV 

TXivCyiCi^ycvs • ^ovhofiv/Oi TjafcwJr hXfifbetiav •m ir§(i'ifiK avi^ o\c>v i^ov 
•30 yciLp ioujiuv Kou TTOtA/v t AJeiv «0* 
*ia>7a- 

aVKOVi^p^i^flH^TIDl^Oi^XuBl TUViK.K{ 

fJliasv i-zs cxpiA&ctji/ Ttis ^ovAofAiots • 

fl TTBTi J</f <f «CftO OT/KCV (^13° TO tf - 

fjLH txi KniiKm c>fU)o «J^ fl( ^ovAofdtOiK 

ViAtifi^at/l/CV' 
^ K6nVKKod^§K)UVH.7m(0tfUK- S5 

vu /Ko jjSvoM 0.^7' -TcaO' Twv .5t(S)V t Attj 
<n H9tflo,a£/ot/? ot/fyiiv TiSiTVU i Twi^oi 
fjtxK io' yjv<UKC)t fiocAisu ctf^Atvawv i^ 
>o6^i«^ • ii ytn^ oidfiVK ijiydvf,. .fi^iiTvu 
Sicijp cvnAotTov ,ii cfjJli cvoseicfTmAov 
tTnTiTtoa.c Sid^ov CofiBav iiTH^AeiT' 

•j»V ii^KKAiK^fJtifXJJVlTVUTaJJTHS^T TTDt 

^Oifjdcuf ^Zl-Trtihs- iTi^ot <K (pKaiv oti 
fjiiMcsv TSKmviavLcS^ , -^itajucv^npoc 
THS <x 3^ VKO' et Antpc^ jCTj viKi^aet^ ci^t 
TDSSi fVKraVCS flO^A^ZiJvftC 2.'.5i«- 
JcV KOCL \^g.TtO ^kACsV TOf ^^cL&,il 7H 

Keiic^STVTrfcijiJctosvrrui vi ctiTdcizjvi- 
<^v ciiKiiSH » OVTO, 
^«6;»v«(y ?(«(>« )u'va 1717 TTTVt^iipa 
•Siiov TT^cs^yoficic^v Qovii&eu . iyc/)« 

CC.'-^ cUT^Uor OKjAK^TBCrfsV tl'OV J&« 

Aolv fff jbcH^ov itou otcpetcr leus ytofcnv i 
viA(tava'v cvoiiS ifiKKAei'!rfcaiiv^K7'' 
c Si iipKKAv.s iKJiAAjakV ecv^fiv t/iv yf^X 
ir^carpipovTrx. £v Sicv \\^Aeiv 
(cuj Si ■^ioi fici.KK^6\i c?fU)o i-mAinteii 
6t ^«■^ci^t ■c.s \u>uo't vj.8oLptfi<fbl , «M' 

ceiK^ fiOtAKyCCt^i^ 

(aatPbejt. ^ KowcPiiTn "mv "ntt.vn^^o- 

'Ku> ir^oi^tu 77' rr^^C) fdijC)V . 
atujiK7nTi,KM ati luxi. tLu Juvoi • inn tov 

ot/p^KjjSinTivof ir^ocyfj.KTts , «Ta oA/ 

(Zo^yiaotVTpce ' 
ciiOTOfidsTc^ocfAvKVi^v Oi yHffi^m^ei- 

6^0V ■7mpoi8llVOU0tS 7lA0iiOTlf fiiTtlKH 
AOiJh^OVfjJifOlVTlD TMV (pVa& 0(6ltV«j'c>V 

ovft;^V7B ovSi <^\cu -TT^cf tIm AottPaeJi- 
eu> Jlivxfiuoi^ 
avvr>f*C}-n§cs aKoctns-iTa T ftn thvKfii 
vcst TTVt ^^naiqt yj'^:'^^ • o't & f^irpiKOi attx 
cpcui' icpi^cv cj/ lcus 7i^/t<Traif^7Wf jlf' »J} «M tndutf Si. ov fii^wi^i . ft evTU • 

ITX.Cr ffHli(poL& (pipOtTUt /ii^fitKCOV Sfg. 

•^ X TiDt^ j«o{«?r f , oit oviiy^vetv i<piir> , 

^'nmx^i^cu-iir&J^ oi f^iTaimaKx(fc(s 
i0i^oy a/ TDucf "Tmniroucf • (xiixvniou 
TtwTHt tdicuc/Jooi <J/ vlf ^veiiyoii' 
ovf of tsoio: ITocTri^oc It tid Auu Abc . ic/bV»» 
yctp 01 ainjihtSi-nu «fi^oAicuioi 5voU 

HKMoV TwCvTUV' 

ev-'^viVii yofocf ouJ-m TtTKxToa HgtTa 
Tui «.'micmv yo^CiV •oqpnivls vai* 
tTnc^fopsjftJffli/ .ovf jSijv J^Tivm^xyoi 
{'MnV' 

crpKia^os ■'mi^oiiMX ,i^ a^xKjihii 'jni 
evaiv xiiAeiout. ir^ai^^Krfifyd^ o tv- 
fxtvo&An^Tnvl^vytcy^yovid^CiVXTTH 

T&VVS xSffVoUeVi TTOtei&V tOl TTOTt «JXt 

ii/Uv 'n^iafivTHt Tdjdxf i^yf.^onv/ov^ 
tCOUTOTTBUi ^lBdifi^t ^i^pi^fi ^viT^iafiv 
THv^-nvuxfi». iiov vimiv Mfxitji-fi «w 
Hff.^-nr)io '6 SixTnn^vxvi ,oficMaxf ,v^ 
ci:pxKA\iVi ^YMTnv-mv Stu<\^THi treiai 
^XT9{ <pi§i Soujftxattf A tr&mt^x- 

«TfcAao!* i/ti}}(ji.)cou.iK toiStov o) « J»- 
VMOt TH iru.^oif/la.iy^nauvrp • 
T)^vcv ^x'^(i>yet\,'ef(i>ixa\ ^vo^vov Jd!i{v 
o'mg.fA(>>'iT\^(^,JjiOi (jim^ Tou hAjKOuZ 

fVff C(rtvTO f ,7r«^0 KM 7>VCf VltVTOxd 

^voJ&mTa.sAiyoufiv- , 

T A «5pVflM'V£K'K.fll/.l7n'7<Sv7rBtAfi« 

V oTJi^niouiftx^oiJLfOivveuvxnof 
r^ t)^'itio <ppvmv ZxmK^ 'tfo 'Hv tlv 
<Ai5l/K^,A i&voo" ^j^oii^s^v.ij 'Trgoi(/bi ^v 
fi.i^ovlx t{cf.Trx.K^vquov ^auvxrav ■mLV 

•TWf «C TW U^ol^y^ </bcH^UC>V 't KJiTiVi • 

7W cl:jpJ'nwifb{'-m§oifjUxiTn l^vxAii 
du{ AtjO/uEvaiV H 7D/ otjp 7BU AAcpmov 
«TetTTOcAxrif ctjp ToO 77i/fl(xroeAK9i/ • tiv* 
t^-ctPin^uy^CiijSJuzpM.eixTniTBio fltof 
«waM . xoa wAcf iTiam tbujto 7>< U "Si^^ti^AfS^fOvicP^xawfiCoiCcf* 
tkA ftfiijhi oi) <pi/Ao('/« • <flucuccfiyc{ <J)n- 
aiv uTi fiiMovanc 7Wf /ic/ou ^^otTRflfO* 
>ivto&iCW,o< {'Mitvdlj^ocsp^cVTtf TT^f oa> 
7W£Actfl*, TTX{ ii<ncuf ouj-mv xvii\icrnol 
tTH AtravTto' , 7k'(A /ui}[/l)f oi; ^vhK^a • >> ct 

M 0U7W. TOih fiil^ff OV (pv\x^{ l(9t7K tIw t /tf 

/au t(po<ft)v 7oi/f 'iM.nvcca' xTr^^nnsTTXcf 
Tncioujmv ocixAiatieiv , k^ </)x.7ra.veu , 
iTnhiycvTstcr,Tj)cA ftfiJbo ov ^vhx^ex - 

T!X<A' tKTDl/ y/TTBc/bf TliiTOU u3] TUV 

Tracn/ xhnSzov ocetfOKAei(3( rf 7« 7n/9/^ 

>^V0;u£*'K/t<P(6i>V0U'pKKift,A(p0V,ICfltt Tzi» 

i-SToujTtii f*ocvn.vfiec-mv Tmt^xtjKfuov 
&tu 'oau ('/^XiM Aof yi.vofdiii,v^ oco 
f9t? <ij « Aofl» TToCf o:<n)^aoii«&na , if t» 
'T^ir/Tnpc/bf. 

•TBt Ik TJK AoM«f . AflTra C* floccAt 7W0' 7V- 

^ov . Tv^ov jotf t/cv Tmheux/v xhi^aur- 

c/JoO{'o fiXHJi (floV cfli^ (U. TK yilhiTW- 
TV.Tr)C^c3iV hiyiTVU ttt TTSlhcUX{-ljvt 
l/l 6V i7Tti3i.V itTTa.hcUXTV^O{- 
TOC iK 7WV XfiX^^t OUcififtXTK ul}]' TCOV 
K TWf OfHglAUTrTiSjf OUOiTrfCiVTtOV kS^vv. 
«Jl 55^ CV 7« 7W V J\9aV tO^TTl' 0/ K2i),M0t'^0V-« 
7t? u3i' TtOV Xf*X^C>V CV^ CCTTClCVmVTTX.S 

iaUiiTffoiTt^fCoci ihoi^o^ctW'^ J\'ocu2i 
Kod vi{\nVeUOI{ VSt^CV iTwioiv ^' Tlif 
«ftcc^ttio^ycvfdfou ou y/voUu.6y eu -mv 
«dnvou&iv iTTixv a{ TXcihAxnvixi^cc'. 

cfi^OV fif 7K. fiiyclAXflVpiQixihOlS^ZV 

PcMfiAcuo' <J T^ cj[a • c%?° jocf ?» t',5of ccvTciu{^ii o'vm' •TO Irtwv xfix^i>v . udt Tuv «a^AyiSi' 
qxaucii^jffcvTiov ■xiiivmyii' cStoi fii^' 
^cJ/vnf Kcofiii^ouii fiiS'iifii^eui i^xfix 
^^V,\COlly>V{ KTmVTWVTV.^ ffKCjTffaanv , 

•jouvoc/piov n9t,K5 V • a' f.iiyoL tcod 7iw^owo - 
fuvfjiitcv fi{ 0'iKi.Ttco/ .0] ycjLp y^Ktcfkcc 
fjLovionov{ f\sf.TU<pvycvTKff AcTvdvx- 
pcv 7»» ftAdJTWV ot7ra>ot3^»Tif octh'- 

KT&VOJ/' 
TVcAeU/TJX. TVCVTOChOV 6fttjJtjZ>o'nTO TTXt 
TUChOd Vi "STKoVTCO C>{ tuxl &{ TTOl^Olf/X 

tu cfixdii^veu • diTsKifV Si cvf<pipfiKiir XSS tS& fivou tAo •ntl^Bifjuew, KOU lUil (J& 7W1/ 
•m'A8 TaAwTBt 'm.^.cu'ji^i7vu,'du> Si 
'mvnxA.ov TaAwza • 

«A')'e<i'c7K'TO»((9t'<^'' • Tni^ccov ovnn 
K(n.jhi)tm.vn.s «f ^cv'7n)M<i)» ((9<''<''^i' *'- 

iK jUif^vnfos ivJ^ovvmj • liw Kujua- 

THffaVfX.CfMSs -fV yiVVHfitKTUV TTWfOC 

yi.voiASi*ovs TiVKS u^ Tv.ff Mvovs ,ud 

70i/>^A'n9Uf 'KIVOVKS ^•mitiifiOtTdTIVX 

CHdTffav , Kj yficpeiv cDoi rp m^c-n.^ov 
es Kaf*tfiJ\lett i{cf.Aei<&cu , H^yovp Si 
Kou. cnwiy^ffycv eis tixs Kc^f^cc&TViff 
it-T^in^S ■yv-^oi Tois c-^e^S KJi^^^iajxcJ/Oij 
Kod"emci7ffov- 

•m KawvKKjv el^nrou 'n TmpoifMot u3i^ 
Tuv Sauf^ot^OfJltCDV o» -Tnx.^oULTtiTi , i> 
tTi^ 7zy» mMx S^hVotujTuv ■vetvyciucu^ 
ycip iy^tiv <J)(vmv G«otAJU;,(;)V (fimr 
igfjuy^vtiff aiivls ep^vyiois 'n^c tAv 
t{Sf.Ai dsVCS VO fi6)V /os ir^c^cfiiss 2iv /UlA- 
?\.ovTtx. ngf.Tvi)<.\vc7juov aiwctyciiZjV Trdv 
•ms eis TU hfct^fz^ <fbtnp\ii>i 'iHJiTtv- 
ci/.ii^LcfHsii icif4^o7nius<Pnaiv'hetT«. 
jflwvocitoi/ KAoJtrw . 

TUVTlihlOl Tlftde/cU-Tni^OlfUCt iTn^lSiv 

etyieot (Jii iyovTuv^ fxvi 01/7;^«^ s^ufi/fij» 
iittinhoujiv. 
'mvTU.Mv Ttlhetiiiw lin -mv 7sKov<yii>v 

CiSfV TUVTVAOV^KOU 6iC0VAOVS yi,VO- 

fjiii/ovsrhovenov • 
7a 'Tn^^TO. cts/<^\ji iwiZcfbis iy^vctr>-^ 

TtioV cJ OJ/pxN tUJC?^ l6)V,fliT!X.T0UJTa. Si « 

eiLAycuvovmv. 
'ms<^'Tv<potpiJct.'^<^c/bts(liii^«^p^ff 

(PHtn 7>VS OTtvSdUf f.liMoVTV<.S Hff.6^ih.lV 

et^yeiv tW ^ot/p'iJot4i,Kou eifjJii/d.Avims 
Td-^K^ 'Aui 'vtfii^cvi «Kflfov <h<i.m'n.s ^^ 
^cJ/cu ftf tIx) 0otp(Jct/r f^t^cfhi AAj - 
H^v ^S Sio^if^a>S,fi(A{UvoiAi ■i'7n TDivi» 
Tuv ocTnivnaucvmv iKtpi^eiv tv.s <pot- 
(("ScC&jKM. K^inetv Tols '^1(pC\li. ly fj 
A^iietHOKV isrheiovs <u hSjKou,6iidhu- fjuvileiv ^vct'7Wy*.vcfiovci-66<^'7Ta^tt 
fUct^Q-^vcwrUu iy/.6iiv iiftSiV 'y,fii^ect At 
yov-mv Ik. Ths <pot/fiJoLef eivou koci (*.( 
ttuo^os <^ cpntnv ci AA/ii^iAiti) -jUixxyn. 
6iiv hfiipeu/ h&jMV \\ff.Aei(&cu • 
7»V 0* «cftju 'Tt(.etH«<^s tTn Ttcv Tneiif 
ttit , ly Tt)vs ctTwiaii^vftfjdiCtnvciicmeiV 

^HTttWTtOV •UflCtTDu'hJlCIHCCStJ'KjhU 
tftXTiui^iKCtTHV^HKOUjl^XiTn^Vi^' 

•i» cntw fivs^njai iKixTH '!rSp<n.<pcvixi{af.' 
AflToa Tw» inn^oviciv iiovVTns- 'c6t^ 
Koux^c^vfiXTU.ii{^rHS rr^cs Ttis"^ I 
cJ\iiffeicnv. 
To. tmfjJiiv vTTOTff^eit • i-m TavAcf^o- 
•mv Tivcts et*nKii<^\Jdi{^K' fifctkerietCt: 
7rwfiiA.3t J^oqp tuv yivof.d(6!V 'vrm) ct' 
6viVcuovs ftf tJKfjUTiS edMCf.iOiV iAcvTit 

y6' OCllTtVS 61 x6dVcU0I ,TTllf ju£i XTriKTet 

xet* ^fvs Siis^^eu/ TH [{^AovfdiHemfAH 
il l^hv eiScs Trd^vi cKfjuxuv eti6'ti>r 

Kodo'l eWl.fjUOl ftiTTX.TrWTTX. TtvsxAcv- 
Tus 7UV <x6iiVeuCiV "si/w • 
TK Teix -mv ets •i>v 6ciixW fiifJj/HTW, 
TTWThff xKi^oucfjocs M aXfnhois «et 

SiltPuff flS* OUO (PnaiV 6 7? 'c fteUTlVOfci- 

vos cJ (AA<pij7f ai<mf*xa]u<Mov ihctfi^x- 
vi 2.'» y^yafjtcv Kod mfcei^viTOU txZTU,ei 
hiicfri^nfcTTis nvcf4iiafjciiis,'i^et fAJeit 
TWVTti^v-ifyd^lSivcepexhfiSiV eiitlciV 
ij\a sipii6hveu,ii toj ^^tf ,(i' 7Sf ^A^I'?* 
THS-xMet S{ tpxaw "77 tZj k^7»>i»c>' 
OKOfditJ) 6eUXTPV J/o:<7Tg>C<Jt(?l'f ii<» • // > 
<pcs- ^^o^ff luovacv . 
Ta 0£iv epc^c^v n^eiT\ci ttw ^oifxix Cs^ At 
ycfd*ii n^TK IcjV TsKeiCc tpi^OjdiOiv ^oitf 
yAiKnatit. 

TTWTOi atl Kod TW^X^KoeitDihlX^ i 7T8£' 

^oifjux el^viTOU 1 7n '?6)» 'vmTU.^Koel Tt* 
hAjTouxrmiocwTtvV. ftiftvifTou SioLU' 
THS (jijlveuo^os.^xaj Si'<3Ti ■mhvn^d<%C 
c cdfuv Tvpeen/vos f «laa* i A&v^ tuxi «'- 
vxSeiS Tsj x-mMcivi clu-Hiu , Kod cv e/Vf'- 
Au 6c-\(ccei^vx i{ff,Mi<^v , i^o^m 'm/i- 
■^j/oLO^rif «/tAipoi/? TTjJf J\ei 1(91 Afti/ rr orrzy 

VX<fHAlX , H TriStX , C Si ')^HCfi{CS icpn, 

TtutTixaoi Kod tPfiAiXj «ou nvj^^ mfj.cU 1^7 isf 

vav oTi Si^iciCf imieu^Ttu • Si om rtSuvct ti^rSdyHv 4* yi^Kt i-rtn 

TinJioffeu/i^iii-not- kukvov 70» TnjtJRf/Sj 6inivof,TiTji^ iy^vir» ■cis (pHoi x.^ioLp 

voi ycVoiAtjiov TTtiLTi^x 'nfjuiidu& tuxi ^cf <Ji tSjtsS^ ^loiv . 

Wl/S.tTn-^^^oMTBl/V/f • KOU K917W>0^» '77 \UitVCV KWjl ,KOU CtxAeUtio -,7X^^01 fU» 

BHvcU 7>V TivVHV VTTO TOf f*llJu\«S 0>i TTW t7n •TUV ecioC/fifieJ^iiiV. 

fCiVm OLVTHV •nmcQ-iiTV. Si mkvov «f TJf aV ovev 'mktce' ovtu ^invai'}' i'')Q[$ 

Ao£pi'flfiotj&«Aei;' Sivvieuieu -iAofii- <^veviivytip euyvotevmKeuy^nai^ 

Vitf Si TWf ii fjuiicLo' cvncivJ[ivi\jetv tu /u^ot/ai Ai^Tna J^ i im^oifMecu^* 

a.ii\<p(j,\iiff.ri^ov(yt{^Ti7mvTu<n,v.lij ruvttviivvTui.ci 9 ?&276> ^«^ Xv?** 

Aoc/pKt/ »h'p^i» u^?' TUumigo-n.^ov ng. - 'mMMetf. 

P\ovftcvnv ^^KOcp^^* •vsi^ov Ji-nvid)iv Ti ovk «TTHy^C) 'ivec ^ fimv ii'^6>j ytVH . 

K2Ey'tKaroi<.cf K/Kij&otJiA^OTCf Tiff Tt- TeuiTNf^fAxTuivcjvfJUio ftifivnTrxi. • 

viJhvv^i^ov^cvo/uLoSiTHat.TnlfTvi.^A/ ceccn JioTi, <J ^fieuf o'iiau)Tvvscc*oU' 

 <f« K9S'''''f5f«''<''i' 07n«9-af •TOftfKi'** T pocuinef ovJifxxxf TifJtiiCf fiiT&y^v.Kad 

ci^fuov Tri.AiK.w lim^fj^J/cv Cii iMy- «et^OT^Aof ^(pna] 's;^ ^^euiciV •/» 

Ji^c^TKf 7rnt^«^i);aflt<x*flUfa(3at-ct5p oitJ^f» cjfiao • 1 77 Toi/f auTiy^^du&iouj- 

JiTnv0olhi§}v.%ocfiocTP{iK&voVj?^iyi. Tzov yivofJivisof cvkIti^v <f>0UO 'ivx 

Scu Tivic^of ed'6^6)7Wf -el^HTVU ouo « »'^a>f ^'v!» i\^T&j<fnfJu<Tficvii^nTt)U . 

TTBi^iffjtuflfj^^TrBf^poCtf^fTaf o^ao"- Tvow^tfijffii iciv\fou^^iA<ijef . o/p/J^tA» 

Ttvicfioff ^'Uiiro^cf-eitTJToijiTTOTPfjuif. ti ■<»?iia]UxaiiaP\.i\{sv 01 «Aiova/KSauTCf 

cA/<J ^' m Af ««a" c* ecixi^fcKTi Tiftamv inetai. iSi\3cco SIjx^ktwlth vi % kj TnfL 

ci Tivi<Aoi.KcuTm§oifMX- TiviJioa nd ^oifiix.Ti ov yiv^aH )<Lv If «/pjStAoU)'; 

MKIf^ief-^liAntfiiMVi^OTjt^XmAi^l^ 7JffO/Ot7noM<it' W.KXflo£p'/KAV; 7» RtKXflot 

TtVi<floff fi^'mAiicji.6)fJ)Koc2,c>v 7or« ef.i<Jivoiovifiec4/TZvaa.TD,^s<piimv eU<^ 

ifingcujTx SOSicif eciu^et >) oti xasioivx AofcJ/ <uoc«ti \ok^u. 

TOTFf cv Tivij\cii^ov8x TrDTOLfjdoHof ,<^ 7i'f Jo^pfi^^sijravjtTn tt2v Trtt^nMxyf.i 

tfi KodKOLpvlvOITVi ^\CiVIX<^H^d^C)fci VCyV Tl ,KMi ecMOHjOTVV 'TWICUjuTICV • ii 

vx iiriTirKoiov 'i^vTif ^Kod tti At'(«j ifttii. 77'f JoTrof 't-^nmv Tnn-^oifjdix i-m Tti>v x\ 

fet-ii'oTi JhxmASiJfTifvofjLovt&fmAi- Aoxir- /utTwj^^njf ,^i/6i.o7r^'(rDaf 77f 

y.ei Touff fjuei^vff xft<pc> i{gi^XTV/Aetv ly JoTnjai-sraijfjdif i/l'o^^ao70arrfoM> 

ui^T^i^oiiiTH^tiatiCiiisf iiff.^Kouo' ^ocpiKonJo-Trov ov7>i. 

Tu V c fjd<TjjLxT7 ic^ tv f/Xi/ idAiKif , t<p'§ ^ ocpv lov cnt AlAxAHKiV tiiy/TfflOIC^^isf 

Si^S^o^jrgcaWTWL l/^(j/os auj^j^^tefoiA' eciiyfx-^oLtt c>f aci6^C)'mcf.<pc>VH AxAii- 

0Tiyivvcuxi'7Tudc//\j7ii^ f*tiji\xf'ij^ cuv^Sij^i^ 'iyov ^xaiAaov c^ecnavTVC 

TnAiKliC>fTUf(pOVIKXfiKZf.ti!AiKdLtf. TfTl^Ct-fiV u3j THf KiCpXAilOf OUJV>i ^KOU 

TSfif^iSJiX l{af.KOC. TW. f*iyxAX,KOU TTCipOh TWf ^XaiAiciV TIVl AiAxAHHjaS TDL fliA 

IMXU^HVicJV- \0VTVL. 

TlJctJ) yi-yCVdUO' TTOi^OtfUX SV fl^XKAix •fSivi KAiOf icTOfJiioiO-^ TWV cfbufuvi 

yxp cpviai Tijxifl yiwniiiveu . kou wcfb- c>v yitia^ tr^od^Aovijiiov (piftH Tivi'. 

^ov 6VTVL iu)cliTa0cc«iTVL7t>v xMcdTVL' »/> c/bc/bvociov ycc.AKeiai Kfnou ttvl^x 

AflMTRUf «f- tSII' OUJJ u' TTDl^OlfMX^ lat fli/JeuicfjoCii <M flcetCpC^U -«f l»7rti SicSx^ 

icMoif TTVVocjcuThDV fj.i[jJi/viTOU TtJjjTHff TUiV TTdMxAxAoccuTuv ,Kou f*ii <i\xAet- 

'zsK<i.Ttiv'oiLUfju)c£f-<pxa\SicujzivKou fnvTav • ^xmycif) cj/ cft^tftoVH ■)^AKei- 

TiJxJiiiOV VOfU<Q-W<U. CV iTTI MOVCCt Ji/ fAiTTi^^C^ Ket^fCU . tTH 

TiSzovov 'Yi^uf . ubi Tuv ^TdAf^ovicit Si'iTipov TsAnaiov Movoff irvcveunr nnxZ 

KM V7li^yH§6>V Tvi-J^iTOU . /5»f ATDM. dbc o^^lff TW^'oV flXpyf.J^AlL^V -TIV^- *f9 tSo fiecTffii )uvd9c*to? ntydhw -rtw n«st' 
ycL TraMotiuf af ip» AtjSwTZJt iuinTffett 

^^^ixov TvcjhiAav. tTti mveiieufov- 
efOTca li-mpotfMX.f^i-nviiiTou^oqp 
Trv^OfdvdiV lciv cj&iA/ffW&v .^ejiwoTai 

TOi/TWf OBlpOKA?? • 

•^ {imoJ)ovyii^cL&-^'}^v\j'!rSi>y«§6>v-^{ 
^tTua ;k1' fcoa iTnyfKfi/nx Tnvc/bdf» r/ 
ot/7ov-p(«2fiJl;f >'£i»'jn? , iuzi</liV'7a- 

5^«' 7=v Tne* 7^ c(Hff.(!iifuou> TpJp^f iJtco 
cfb/t<i»(Jt TToMx a*«fxa(ra? euctAianu 
rvj iinveuev! , t flov K<5M ii^' Tu>v Jhctmvn 
fa>» 'Tn^xyfjLXTWHi -mx.^Oifjuxf^^ynvu- 
a' /u»A/(i(itoir ■jpAfl7i.v.ir5 'lcovolyoi.vfioVTUV 
•sfkotiyv.el^nToa 70iJ7»flC5p /';7)e/.'oLo'T7 
*tf • <pxcn ydif K^i^riAiiv^-ismTHV eiff 
cc 7m ivjL eu siM6,iJitcv 7b7? jtt» jSouAwfla 
<nv flwJTwtTV/i^rfiavngi^^P^ff^o^oat- 
TrWcTH 53{i '7r5'(3cp«m5(3,a£*o/ o/ ^ ^ Taff 
y/voWKoOj' ou;tov o(^f&?i7v , o/ Jli 7» 
7s%otx^eiv ^{^iijjJLi/cv^^TH^xcmit /4.ii 
'n.7!j%otKi:iyivxcu>'miy,.vi(Qtu rmi- 

7i\ty l/TTO TWV )VVcMX^V Kf«Tt<(l% «'«'• 
^V OU>hynHVCU>\&- OLuhilTHi-Tlffiyivi, 

V n^ -ndiv rii avhifVKHinfj&ibv ^xA 
hdTm^xvJLvoiv. 
a'v pxCvoff yc^ov fjLtuouic/Joii r ^nxfiov 
if^o(y(vcvTX)-Tn>uJ\6k-C«jh\d i^fixpav 
et{ aod (jiSi QxQ\jidri n^hxnu nChi 
c ■) (UtKf ffxi'«f (Pi/cn n^TVi vonov «r <p^vmv 
ineii^v Ji' oLuT^v l'cDcv y^^cv v^vitf i^ 

'T l^ SlxCvO! XTTX.U.V-n^CVU^^CfAiiOV 

fix^av oLe^ fiff TDOiuTov i-sfivoicLo' ihiai/ 
eiSKodiuxm^Ciiti t^/ ocvhfiTiuiifff 
<^hcuiiiicoueiyccvKu.vi<mvTti jT flt», 
ov KkAeuveui l^ <p^vnd/i'i/li(/lx.^n ftiA 
^ovTViJiiuxi^ft Gxfivv 'ofioi<i>i ivsAk ^KBsUxSftVqi itncPMfiatt. t^iTHatLTO 
odiV yo^li OtOllV Cii X^VVli ^\U)CL XQJL 

hocfhcfjLx^itoU' 

vv M ctcfiCfiHjifxvijHV-eu.fuli Tis iyivi 
70 •mjiLTHi, l{ oSj fixhxwcf ffUbnfHfA 
voa t -TrEft/V) nijMifV fjj^v v tto twv om tw. - 
ny v/saiv <wf*^«h6>v ocorviy u{mi(n.v hi* 
yi.TOU udi Ttuv eu^ovfdioiv eciTW.cavi - 
stkV iocvfitff upef^ovdi& 'i rr§o<p,.SiKVi ' 
cav • clcrTiip sV xAvihiaj^dl/ov ^tov , «1 
jwJv.tLO/ TKt fixheu'i%^icji '^bfjSi*Ci1 
'rrgon.^^eu/fi o\ Si, 'irs tuv ixtk AeUTrc/' 
(»ai(r p>icuv7iov o'tcvei t^Tei^yc^rfuaiot 
aouirgoi^So^viv 'iToifJtcv. 

^v^iz^v cTuiitii ■1'nt Twv n^\i<fec Tivcf 
i<pii(Alll!<i>V,<I)eUi^C:{ Si XTW ,SsvjjJlJc>v «j 

J)x7ffvCVTU>V OCVTTi- 

SivHjoAocp6>vxi-m,^Ki. inT^vvffHJiAo 
(p6>viovi irgli 'iou!ipv<:f ^a;x<mVTtcit 
Tiv<K vor /juii^cu' IwoiYJ-aw. ipii ajxvp 
vcuoiffet! TtoAifUi (Ai Tnni 7)V« «ttiA' 
i^t Ttcv afcv^VcU6)V Tti { jjiSi vmAi<(i<J 
Trci \{3Ac<pa>v iov{ K^xriiaw. oLo-ni L( 
vvi >UiAcep6>vicv{ in ipvtcv </iiJ^n^^ 
Aeti '\-)pv ,Thv TtttsAc^pSivxKodafxv^-' 
vcijvv^cJi TU QovAfiji<iSj Tne/ T/rcf ajuvp 
vcuov{,o't 'vmAii0iMaav fjti^ •mv tcoAo' 
(pCivi<i>v tJi afcv^v\i,'oTc "av. t^cfOl 7Bv- 
7D;f iyivcVTd if^ci itvi }<joAc(p6)viovff 
ec*K0i^eiV oujTJXi VjH '!n^caii<:^V> Ttuf 
ThvnpxTeiv,iceci ovtu) Aiyi.Teu 1t5 TiK» 

'i>a "fiV kV^6>TDC7>V ^V lUJ Ao4)&»« t TTl' 

TiSiSou Tti{ Aeimlff. o>{ u2i twv *>!« 

96>V 7WV /CtWV )UiAC<p6>Vi6>V T^ VVTtCI 

iTipK- 

S'V /tOV7a «*77/tflV U^ TUV CAKTffcV' 
TUVTItXi ilV^-SieKinVCVTUV^ilSifiilet 
CPC^Kcijp TUiV 'oVbV ■\ng.i"caov ihiivOtiTf 
KMiA6)V HVVlioVTOUICOU CciTlKviSiVal' 

"fi TTOL^VOV af<K(il/.CV u5j "Jciv fUK^CC apA 
AclvJLCT ^I^TOUUTUV • Tm^HCycCf) OkV- 

^tf njTWf akoccfcaecTmAiak. vuxl avv% 

rp Tra^cv iSmieiv- Trti^oifjdK -isKiTUii 
ciyi^yKif KocccitfioiHQJi' ccici rx.li /*ei nff. - 
TwV' TIBCAoMtV Ac>0» <*> 77«f«'7T5Cf r?> Tmamoffjifuiif^o^iov • oTrf^ lyot h inMx^isTei Si ly ovno 7o7f it&^xtdu» 
'7iaifinf,iJ\'iAov vlcf Txirr^iffUovm^Trxe ci'ix if*mi7',iH^xni(n.v « -mi^oifjux • 

^ijii^c* 6>m^ , ty TRX A/r -m^' ou> ni Jioi &' mc.vdhiA\ .S5 T J.rf (UtV J^ 71. 

iu nv^crkiio ovTOt Troimff nx^xvlt ^ ou^w^Jkt fMnijaoficu. u3i' ■mv (jlx - 
^i}» tUi (pvmv ;mLvr Sioui^^di'mv <Ji THVTpvovvmv o'i ycup oLpnff.A(f fju^^v 
t*9:\eic!^(fiiv\fV0)((<.. cit-n.vjjfr i-miOKf&v ^S^XTS^/efdvoi^ocMon ca/ikav . 

tWTvv KMi Ah-ttvx 'TwAvn.^.iio^xtdBU -7« <Jt A /k)i/ Jlfl 7oa • udr -mv xarpxhStff 
icaa JixuvoviJliziTivoci ,iuu. im^iVK vooouutuv KMy^Lf) etdix/JU to /«»(»- 
'ipKVif 7mv'm.')^tiStu- /<«m si^peuovv <n.Aiioi<r ^^{ (pijaiTaAov 

^'ni^cfiHSffffHiAoso^TrSp'^/^ i{g!,'m\os TU.^yof- 

KiiivHin')i<oAcs^miHxofiC»ifl.ovf*ivosi'nJ ^S^iivu^ovslSxraAovofKmuei^nu.Tnx.- 

5^A07W77 • fOl/ilx u3]'7av 0CJifi0^0fjJll!6)V,}(/iU at- 

^ 'zsS^t/^auufftiOTPS-oLpi^TiAiiS <mmv fiVOTWiovvTaviouJTpviyTifosTKcixi- 
cv 7H <mfu(i>i gpA/TBqj 'TifiifVixs ^A - 77«^ &? AiJ\vfMS <pm • 

^oif UTTO /x/AuOTfi)» aicu^iiHvcu •ZJ3^ T/)ot}iK9f 7nfl(»K0f •tTn^Tai' im^^xfieuai. 
•jU» i{sf.Aov/4.ivifV o^uv ^ oieM ly 7Wf «ttj»! fivauofd^iiv • 

*lvicL&yvVMi^s'of*.1VVcU-i>'7r^lc^UU TGif i/, VlimTHej^OV jSoAflf , •nii^OlfiU 

t^ovs- yi'Ttis'ii,vl'feiSK.\jioi. 

'f> cmxfi^h IvAov ov Si 'TWTo^iov • ud} itiTH WiCpxAfi ,Kixi TeiTa incicpxAa . 
Tiaf '7rei§6>fA.iV6>v J)i^xf*f*iv0iivA« ngt ctSj' tw;/ x-^i^ocpo^ovvnov ov fjbovov ngc - 
tMvi€m • tbL 7W1' QfuuovJtMx mi 1(917» 7Wrf »ci- 

S' <!hv 'otot/{, <J8/ cPln^ycvfiivos • fl jotp trs) cpxAtis. 

coi vuo aiJaV 'yvi)eil<i)^'m.-7wt6« S' ^tjO" Ji/jcKot N|,«Miiv . oSv' tmi' 9oujA6>S •»g'«T- 
imfiotfiixs ,Zi <TQv 'ovoLf> aoicfltiycvfiivos. TOVTVovJiaus TTOC^oc 7» "^vleiv-caS fJLti flOt 

;^ f>V j^lOaVOS 'yfV 0\)TOS'oS\i6>V cftxjhcn- Jv^HlTi KOUiri^X^^OIfllx.lSvrDVOS Ax 

'nsiiV^^aoQ^ix.Aoiit^ift.ivos <A'i;7ro'7i A'isi^os^'iTnAii^vi cu^Svycv^li ov fjUvov^ 

10Cf,)U)uiMV6)V ^il^miUlUX^^HTK, OCO - <^flXT1,IKMX KCUTOISCTnoQ-lOIS fii^i- 

lis ^W- o^<J^v icpii^yixTP ,ngf.Ttscx.Afii - m AxAovai • 'vixMcis • 

VOV rp TiiS<!0(lii.cL& Tm^XS^iAflXTH^M, Jv}ivoS AxAisi^CS fiifiVdTVU TTWTHCf 

cJ/TDsSinpv iAiovTwA6>vosyi,vofiivos, ftiyeuic/Joos <^ "zsKonicd iTmd^ ai Jvyi 
tuu fmSiv ogyis v-nrKpivdu&^^Tnv ir^ls lik ov fjcovot 7s5 <^hxti,xMx vmL •nicf 
aV tixiiixv oytfi yfv- bSiol6vfA.iiau.s,<K- OTTicd-lois f^i^iaiv ^^vattVLTfiTveiJ^ 
'jmyixvi-Aiyi.TouSi^ yfu ^tcod iTii udfTtoVTwMxAxAovvTwv. 

VV filK.§tlV,IUlU TOV TV^VTOS ,KOU Ziv ruA(i\)ilKaVCpOp^oO -^ TCiV XTTdUj[Sij - 

CM 'r>lsotvit ^vTWv yfv Aiaourt ,'*^yfv tiov • TvJ\ti\^ i1w ivyctTi^x iTsmvoov 

«TKCtof 7k' h^t oiK/o(» auS^xz).x fun^tx , •mejL^otXiif 'i€iocaKV>,yvovs Sieco^riw t f 

' %£U yfVTmAiiS '0 TSUJTVC truAojV • U.VOV aoav TmThg ,av<po§^u Tmpii/b) 

VV if\'x§X KiJ^VHeUOS ilH§OX^iTP . tTn' KHfi^ 'PV')livOfiivoVTnSUAioVTV(k\- 

im SoMVVTWV (jSm AxvSoiveil ,(i( yvZ- «rftf tIw <px§(Jooii. cpxai TOuf «j^i/floff /UiA 
aiv Si £^-^fiiv6)V Tm^XTVcL y^ cls AovTVCsv^i&jMv xjeiv thv cpx^CSxv, 

<PXai, Tri^l KU^VKOV 7«f Tmfi<pvAidU& KOU ai/Si (kAvTWS 7V^/0* tIw tlfli^M 

M<STtvJis lins Ttov ci Kco^vKCfi avfirrfxT iKeivtiVycftxycvTis nff.6i<ylcu eis tIw cdx^i 
•yi/^tf Tn^i{(iyi^cv7> tuv •ajAioi/Twi' Jcorf^^pov AAjmv ,eiSi'o;\fknpis,f*iAcu 
nrx. cpo^Tix^Kou-fiv Keu^ov \\ff.6' ov fiiA vx/f.iTn 'fiiv<u/ tm <K7wiviianovTu>v in- 
hoiiM "^sKm ^ Tolf TTeifXTVUs ifivivvov, ^i^eiv tks 9x§ijdjcf,\u3ucicpi6f».eiv Tvtf 

« 6t' x*j X^<f A&iKau£idbu/Mfi^€tv S^y iTwyiiifti- 

a/fyHVV.V' 

Tiisipof KfoTiovof-iid ruv ttoC 
i vu iiytauvouv-mv i -mi^oifjux • 

ct^p 70U ^&jj 'iitipoTuyof, Aflof 
ydp iSv oi\oy,KouyQe/i <^/"''P<??,'y /"" 
^vi^^^vaivos- f*i ftvHTOU TDV7>v fjiZiett 
f/}}Oi <J hon^oict • 
V c^M/Ti fiieti-i^mloivK/^iiyocvcii il§ii^ 
ii -mi^oiijuxJiKini THOvc/Jodutf Kii<px 
A«?,«? Ti/nvav i)^Kv.K'iit,iSiv /ixMcv 
iK^K-Tenisvoi^ocs aJixJ)St\icncfcl?^Kt 
ai^n^Jciv noTffofic^ijV KA^xKolff ■'n Siv- 

t/JoXdil^OV iiV fliyifDV OV TH Al^l/M?t(pC' 

fi^ov,Kji(pxA«ii'ycvaK ckIco fuMi ft{ 
env xicuxTdv jTSul^v n^T iTmoiyiiii £0 
pv(Q-i6>{ ^^«kA w iKTetVQji/ o£^"j««9« rt" 
iTnjSeto' itvioy«uZit(f ioAxov Tm^iy^' 

Vi.V> Bf AtpPDV,0 7R)V <pC}AiC( CLVTHCf 

iTm^y^LiUiuCxMciV 6tAi(iiv ^toirxxaiLV 
ao-Hui ^iAflev , Koii K^xnffus -mV Ki 
(pxAxt xinTifiav , « A\'oiJJiv a*ue(V ^i- 

AuuXf [M.oif &W7!f0fA}lvlli ,(PCo OUi(pV 

cvn-iT^o^TUxhi^mtjiSboi ouo jhon^vcr 
/oAKOV,tTn'TO/w oui-m fii^os Ti n^^nx. 
tr^iiaou ihs i ffuf uAuf , lOKi TNf dhcAolt 
i-mKcueiv vvt roTnxjiS "J^v -Klfiiffxlltov 
ia<p«A . KaucviiJ^vSv^oTrDHflAKXKO 
AuovTBO' ccfX(pvo(jt!iv'n(f , Mf «kAS? Tnet- 
>i(e7Z3a T^ xiuixTOV «ttokc^o;? • 'J' (tzS 
(U« J)i9?f vJlodxf cuxt^auiy^KourH yo~ 

AHTtUjTHtTVS O^l^^VCt ^X-^dUlf ^ia/VXTH 
^opoff eifVXOTCTB. 

vi/Jyf 5 7nv<iy 5^D9rv sJiv «♦ tikmj • cjfig» 
(PH/unTQiav TDu «A/Kapv«ff{fi)f 4)«oiV 
eii^fla.AifTJWtfoTvcf ')oDp(a:'6iM77 <pi- 
fflv Taxw "i-mjts xoi(f&v ■iltfb^ Si 7n- 

V6)» 5^0515 V OyJ^f <W TIKH f . 

v</h^ /ji^et-TrDi.^oifMX- uB^wv ai^vv- 

lOL-MVClMTWV • 
lJl/i;f TRJCf «f jta • Ow'tN TDiT^iTDU udi >? ^X^XiQdU 'f> 'in^CKfi/JlHfCV. /UfTRVfKTJ ' 

J^ (i:}P ■? i/^' cuJDvSt «f f fc ov7a ^oToc 
eajbxivcvTav ^Koi 7ra.^xQxMo/jiit<i>v S' 
yxvSujij(ji ftifiViiTvu axiiiis K^XTJtos 
cvo^KidTHtnv- 

VAol4lK^0U)yclX&V. uSl TUV /MOCTNV jSofij» 

■mvifTnxpoiix/Keignrou-lnr&^ -fvv- 
Aou/x(potJi/viyi.vo/ji!ii/cy o ij^XKAtit i^n- 
^(Ht tit o(/^yovcf , ly ^u^ K^owyit tto A 
Ak ^HTHOKtf^X^^'^ • /fOf B7na 3 Tnet ' 
7t)i/i;A«,o77 'n^TTDiyn mi^ocmv vn^ht- 
(ftov SJq. \\^N\.ot.($ix<n yd^ nvdhf kou S'» 
tigXKAix (HJ/iTsAcu/ yivi^DU 'mliican 
VI /i^ KM. TDV iiAx <f)x Si •jiw vvtdv i 
imA&ou Avm&c/iruWli^XKAixeit fiV 
07<w (ij7n)A<j($6?V()U.tKf<<Jt yof o\ ocpyo- 
vaiJTDu irgoc^vn.t •fv vAou/ y^xKAirt 
k^c>yJivov 'rrghcf 6^§eui nri/j.-nioiv. o 3 cOol 
HgtMoo^uTTO vt-^nic/bv cufTiwyett cdi- " 
Qcn(n,.Kod7rDAv^h/ut xhsvodls oLunM 
^oiouviDii ccznx.(mjjJUct rp ^icpos iJ^iC» 
KJiV,\)mAitsavxyc.^Duvc[M^C3y, nou 
(hAoiiri^vviDvii^XKAfi.^itTHCuvrpf 
Si TmMx s"v vAec¥ it^XKAlovt,^ f*li ii^ 
^i-^ouTVS eO« ^UTfflV, \ir& 'pv ^^iivv' 
/diiov oix £5^iV,li voujS eci^h^ii, Kou fi^X 
KAiit iT^lt ocpno virit^fir^/iv • ij oiJiu) 

vAxji K^uoyd^eiy . 1 fzj^ oy<Jiv vAam' «^v i^o 
c/hlftoe*r>s ,i{^Acv TUii oa^ou/ , i^d/jdncv 
ii^XKAiovt , cTi (nwiTsKei v^ia ot/pyc- 
voujTDU t yivc/jiSivOjv Si li^rvl /^vaiou/ ^ 
tf}iAieiv iic/Jo&jci/ACA/oy ^vTrbuvfKp&v Si 
oupocvK&iiVou- vvwSi udi ^iiTNaiVTn) 
Avcpn/juv fiifc^ScJVTUKiiK§xy(vcu,K.aii 
ito/iKs\ cci/xi{^Aeivi>v {jAcu/ fmSivm- 
§OUVCVTDL-c/)oKOU liuu "JTDL^oifjuav a5i* 
7WV /mSiv cuvcVTuv AiyitQDU» 

v^Tr^^^i^iTDLxK- ^' TtcyvTrS^y^cviCiy el^ii' 
TZiu.Tnx^Kyii^ fiXKnSaivoTiAAjTDUcs 

fiyiV TCVcJlOUJr^VV^^^ifiTvdctKVK- 

ypoi^n- 

V7r£^ OtOV fftilXS /JlifiVtlTDU TtWTHt ci 

7SJ iy^^ej^d^itf /jSiiaji/c/}oct • Airtt/yi Si 
cTJ ti^fut&cvnso ^'iiTto^ xTrvAoyoiifii- 

VOCf 'vTtS^ liViS lUVjAl/f ^'cVTT OVK etii- 

2^/iJiv6>t ZfiTiovov IfUcBtomyiBivnScv /niycifx <^^^v ^^ nicQtvs ei( \n^ ^of^itv ew 

^■f*ini*pd-'i^Si'\of.'mAK^iumi>i\3t-- i^(n>u^odivv^iiw im^oifMctt flf ?«^. 

eu 7DU hv^ ,{k^kM.6 {X!JVOiy Si UTTO -f .OVO yi.yH^KMTtiV 

Aflfjoi/ Ttfji Siacv J)i(p{§fn fH/xiSuj' vmcija.-m.ru yhvMdv(*cs o/nfiKTuv-i 

Kc.veu Koii 'M aniod himv euTthiyov- '^OifjuK- S5 T C^Aoij&i(i>v qjiAomipeiv . 

fiSiovnhKTnv^iuxi^KauovTti 'Tovov ovocp i{^i"v7wovi vitjiias ^cchftv ToJi,- 

f*ifut&u}Kc^cu,aiJ)i\^9Heji0V^(ni\t%v v-HfiTWiVTi hiiuxruo^-moi-i^aTmxlm. 

Kft0cTi,^oi ei-mv SiTavTK 0(PH/iM(di st-AiyiTouiTTiTuv \{ff.v.oyiicsvjiuiu itii 

m nsf-iifxuvsM Ik 7>vjhfif(XTi»S(iiiouu ieji^Kxov • Tm^cuvii /uo' itgoimus A«- 

Twv Htwv (Pi^^sav TWf i/l/xof <j» TtAof ^etv 'ii fit, J)i^iiveu. 

ftxSeiv ^^TTiv «inColi THiiAiv '^rCiffix- v{ iKaftxaiv ■i'7n T eKKCffjuciti Ti ^iivr 

vi • \zy^ f\ ovTS (THixiKKHv S, ouc^6k vi efioL ^oe/bv { vri r (Tfiouciv Kau edxrai- 

iTa^ftetn^eud^dTmv Si MvJ\ewS[/ov - m>v K^ci-nce <J/ 'yeiioaV' 

Tocf 'i:zs^ '.^yfii ovSiTfii ^iivHcf ecjii^ viv-rn ^o^na.hov TTVL^oifjuxTTti^x Aivo 

eSs • «■'a\o/ SiAiycioiv oti o(imi<^ «f AoxtitTn Ttcilouno^iseii oMi^ov ift- 

^A<$ai/s'2;v ovov ifti(&uatCTn- oiavcpx CxMovnoV' 

tnicouocv-i>ih(j){fjLOed-ii(-^i 'S^i^Tnici ocpy^ipvep. 
JiK^olt cTHixi 0vicn icaei o TsKxTtov j ly 

KAAW7n)A^fl(,iy cz/pp^^u J^ jc^Ujttu^/ac Akov KOTffeti iin tov iJicwoir 

ybycvcA/oviv cmiii.TKTfiTtiuAiTnTUV 9 'i^etft,vvr,fcodfiii'(3vrAiyi,TVU' 

ineji fm^voi-^^iienfi^^hoTJftiijjAtov- cpxmi-fiii^inxvvcpxKoii in^ 

vrfrS^ovmQLlSoTrH. ^-rwvTa ocottx. ttoi- AuKoStfiJ t^^flaja oc/p«.v/K6)j J^ H <wt' 

oujSrv^(i.\«SivTrS^(UvovTtov . t^ocoTVU '^'rti-KouTra.poifAlx iiT&TU.-STf\.ov<r 

J\eU TTCL^OIfUeU C^isf (DiAicnV.C cDcS ni OVK ii"llATOU (J)XKH. «T^^O tS Jl'L7ro TWO" 

&-v3ti'Vjjoiu^ix'm8(i>ik'oJhi,\ij'o7liu 'mviei&xTTdLVTx^ff.Tic&K^- uB^ Tsh^i 

ifbHCvepifvJjirifSAoix^^^ci^VK^. aiiiv yinvoTwv cc}p nnviTtcv • 

TsAxr x</iijvij) ^^TiiX viri^iSficnnQ/L' ^xAxK^ovTiMeit-iTii r fA(i.THV "eS^vivr • 

o-mycvniytu-vxi^ <p«(jttA/TOVflu/<«c ith tovA/tcA ly awiu 

•fen^t) m iaHXfi-jJlix TmefS.v ■'J!^ Tav\\^S f^i>v TiBiTou- <p«flflA/7«f_j^' Tvcin^v 

virS^^oA^V Tt itfXTlovr • eflOTl'o(px\J- TOH9tM«f^ufli/i/i'<pO<n'n9t,M//t*^5c* 

AOO' \:23T5^ TOl)? TTll/TT/KaVTK Tm^S ™ jhocp ^XejiKoli 1 fM. fJU! I(f 

c/V(ja?,t777i^iiflo2>"<miA(3j.o cpxsvAnuv ivfxx • iTn tuv £^t%.?\Ssv ^yuxz. 

•tzrf<> TW itrHXfiiAS.vx Tmc/Si'. <poc\JAo&l odaifjuov- 0x(yi li Tvvt (pxaH^iTV.i tk 

^^^'i/fjo irivTTx.iAccy 'nivlcoi, 'oiiSKet €^^\jd vlt iioit iveiv. 

^tnTK cft<r«^'(|v ,iy «Mta^ • iTrac/lii :^ <piJ\ixi nt^ocmKet ei^iivii 1^91^ 7i^/'7i»f • 

v-TnS^ rv^i(mxfi:Jiiiii tTiVTiivjiVTdCTro- ^v yd^ ^aJ[icLo' xyaAftXTOWioi /oi iM 

JieLcf eti &' jT^toi' oA«7»,3.' avftfjou ets cpMiTim ocinvxseiMveci^mincn.^ Tncji' 

TTti^oifxxeut/li^fi . uPiiii ^iTnifilictixAcifixenTVi^eii.cdo 

•czj^ TW i(9tM/K^«'70vtf KAioc/fiyoffcpn c7ipicnx.v>'TnvTfin3V'nic'}ocAeuTK,y 'ivx 

<n*,'oTl H^M.IK^XTHiT{iiy!,ViTO C* l(9t- ^O </&TOCS ^i^VcJbd' 'TTOhi.fJbtV iMvvicn. • 

^VSCfiTSKtVcnciTOLTOCf .eiTTOTi.^ ilioCU- (pixi •'o'^<peU<^S '^X flifJ«^')(US,Vi] '^et 

fixlov Ttvx 01 \\y.^v^oi iTri ^XTii) uTn^ fjdx-ii ^itcsaoi MAocMiav • o'i i),«<pj«f 

Ji t^7 la fjtSJtov.iMii^^vcit vx^ 770* iy^vif (HJi- 
^i-S!Z!tv<^ocnrifJ^v «'mu.Teivc* o>{ 0ct 
tn ^^nt oldnveuccf f*(f^vn7DU Siaviii 

»/!««Aa(^DJ CKXJfUH.Cf^V^OUIKpeUlit • 

<B/.Aci/c*'ji/ AofDt/ Tiruycy u3i ■mv kii' 

fCaffOU^VOVfdiCiV QJ^^C^aiOf "ff, TWItl" 
lliff fiiTVm^^OVfdfCi OWdli ii-(S> (flOVV- 

oiov .ad;» « Mo t ^«^i',n tv . 

^hoiv Tru^oif^loc 11 (^Ai>-t •ajA«7tiJV '^(/, 
^i' TsrKoiTW* Jij.Ac>v it,\ ^Aiiv lovcfbuc f 
7^P(flftf c^ «At/flM-D^aoc , yivtvtt 'n^i- 
c>v , (^AcffO(Phcm.f J^-ra iM^vi>v , ^cf 
niyd. 'Jpgov ^viinxj.J^ituf ^c>f /umABeit 
'Tmaav iMnviHiljv 'Twdj\Aj(nv , rhvn.T' 
t/XUKA ;fi>v lotAtfi/iat/cjVjiy TCcf Afli Wf 
t7nsT</«ot«' (cwiHZ)-^ei n^TDLAii-^i-i- 
Tsfi.ovTnai-n.Acycv TTBi^o/MicvTsrhct- 
7wvi,fiJ? (ow ft? 'mifoiijdcu TTWfiMif- 
<nc?a5°5<«pi>iro«, » ^«'r<2/A6)v/^«, 
»)(g/A(S)VBTA«rav/^^.y>oca5T« Wtcfiot 
OTHfmfyc, Jieoi/o'ioijo' ,Koc/ <p^e((n.c>{ n^ 
eeic^cf itfU 'Aw TiTKociuvoCt- 

<poiviKO}V aiwduKM. . di tIm K^f^A'v« 
K77<jav7tf 0oUmjct 'cn, mfoa^s^SU- 

&» Si^K^ou ocoTvcr vijKTK ly 'ufiifoui/ . 

t7n7V^'tr7lf J^ "30^701/ OUK if^OVAOVTO 

KTm^diasiidvu Cif cwvv6{ftcA/oivvH.1o(f 
XjxI iini^duj' (xSJeiv . cfto Aiyie&dU c%y» 
S5 tcAiiofjAjTiH.u^y (nwnSi/AlliOv tvc. 
Ji'ofjitio( JSiftc» ^ fiilecfpVTivcdV^t^s^ii. 
<povovjffi^cv-'i>vthii.-TUi'Jo"isuv TrTtfccf 

•706 ItTZLXCUI-QiATTOV Si IX.U3\,{v TnQJL^^X 

SJKaJf 2.'i'4>c'vcv. 

(p^OVpciv H ^fl Ol/TEIV • !o' 7MV odocAlOKCV' 

Tujviii Tcov «'aAc J/'a)V • a floKiJtiflj ^ cp/i» 
^euf (fiecAocjicvnff fvcvuai^TKf fxi- 
cdovffiitc^ouj mylAovo flf cpi/Aa'-??» 
fliv vTSocvTWV yc^u-yiia^ T vna;C)Tcav 
<Pf2(f ifow C/V vobwmiii^Ci^.dif.AiTsutv vou> 
TVXV.TTJV iAcvfif xyouoi ocjAc^ocIoc/j yu 
iTzwancvieu 'r>v ocp-^VTw. lif ^foi/^«f 
«TnKTOVw d)'f (pwOT .5t07n)(t<2Pf - ei^^v-ydy-iirif^ipAifjLo^TifocvTtuf-yi 
vcfcavoff «eisK f<t7^'p«Mc* tTro' Tflf «- 

V«/XDO'. 
«p&Hgit&V 0t/p«'-<Jfi)l(9tftf ^' HgtTaA/^'»- 
Tlf T^ TTOA/V GV TH VTr' CC/p')^l/ TTtAlC^- 

w'^,&f ^ooav iTT^/TaA/oUJ^^i/i/lfXf a^ 
7^4/ SocApcojdcv p^ocAovnff ^ViOUiimfCl- 
CDCfdiOi fii 'm^o'n§ov v'm^i.\ei* «V 

•M 'iOUJTUV^i) VVTDUS OciiViy^ilVCU. fii- 
ftHlTDUTTWTHff ii^ClfbTdff OJ T^ OC • 
^6l^3Vi^OC/J0f.0LUTH Aiyi.TDU H^Ttt. 7W» 
SCl6s'yift& aUVCCTdVTUV uBlTUiOUJTUV 

fi^KU 0c>u3ffyd^ 77f ^ya.Ti^» ij^ov 
uSi yifjtcv 7jrM6)V ocijtIw fivnsivofii- 
V6>v i^odova auu Hyi, , kui VhcJv vvf /uvi» 
^^ducf ciJjoc^oif^iTOT ydfjuiv l^t^tQ-ii- 

Tlf olu/ tKflVtf; W 7SJ OV/Uapoi^ «TTIKT» 
VMI^V 0bKaV- 

«7^ e ^Ac» ccif.^yfoccf fliAxflie 

X «)C0A«fOUV(|v ^jMVI» ((«^OTdw 

^KKoaiv T aufiocTDf t Ai9'/«,««' 
'mafiiemcu. •fvAv^ov ftTn,;;^^t (g/- 
Aov <J)£f . 

^AiTTTX TU. I{^A0C . ■mTjxHCV «TrCTlflt- 
/lt£*OV 7/(x) Ot/pp(1<V «TTJ^tV r^ 0(Kfl.0(^OVTTX.y 

enreiv y^AiTTOV iij9;\^cv ififdiou- ooAfii 
v«i)li fiocAecVJLctv cujfi n^Tix^yvcvToc , 
{J>«i(t< j^AtTTW nx. nff-Aix^dYo kou in^- 
"n^x 7Tn(oifMai&iivou yo^AiTrr^ tw 
H9iA« <p«(Ji'7rS^iec*ci^ot.fVKceJiv3tct, 

l{ff.Tdlp^f fjXy btV(XX (JStflOTlkCV ,VSi^CV 
3 7/t</ rni^CtU^iaiV /<t7Bc/s«AtV7W , 7Vf «V 
VlliOVyiVi(dDU.'d3lv'li7T(X^OIfAX«-o'l Si, 
'i> ^AiTTX OM^n T dcificwKITX. Tiiixaiv^ 
C>ff fitl iuMOV cfVnSffloVTDO' tIui 'iOUJTSV 

'y/C>(AitV M«M&f • 
j^AtTia TK i\g.Aoi-TTTl.^otfjux y,f nifivm 
Tou Kai7si\.d(7uv-iAi'^n^cJni\j'3iv. 
"TrSpicuio^cv i>v KoejciSicv n^Toe/f^yKf 

fjlii ttVOU (fHfJCOTIIlcV.VSipcV Si viiu IT^O 
cU^iaiV /MtTK j&«Aft V , H^ 7T.'f flWV/ftlv CC^ 

<fii/uumiiovyi.ti&u tcoci tcwtx Tn-T^x 
Kov ijvio^ov fUTvAviVoucv ly J^cKmv- 
TK -n^^i THS ouinfyi/dfms ^vyeiv 707« 

TVfflt* isf - 

CidUlf (iim^ Sf TnTfotkfl» ,6if ct^x 'V*At 
TiB» ia^oV '<!.(4.fi.vi<u •JOfjuicu.ywL Jii 
rm cvfiCxiTv. tsj "ttS^iouc^u (j)/c^^i 

/Muv . (JOA<!;>k« JliTOaiTO ■wvSoucjAvokS 
efsiiv ^AtTTcl TO i(9tA«r,ica^ c^rAlflo»' 
ftf TTU^oifiiKV iAiiiv.oi'Mot Si z! ^M- 
TTDi/atKiJi/ovjjFio' Toi/«^£a»«7T)t/.«<>la<;o{ 
Toi/jati ?ivoui<p'x TmiTDLKyciiiov . 
^Kimv yopiov K.cwxT^Ht ■£ lAvJcv r 

i/*<Sf\JOV ^ej^OV Hff.\HTVa . o'l Si KUU^If 
ycVOK HiVOIVVTPIt ^fcouvli Ifl^gVOIt 
tTnCui/A^OfOT (Qy. '/»A/)(V0»- 

^(«AxjJl/^av.iy^j^AK/^iJl/ia^ udi t^v 
^i^X^^ojAifCiV . o< ^ oy S(jZoiqiy^hvx 
J^ett ^ <lu.hot/^YjQJicf. iKunjuoMuvTt • 

^/i*ou euTAeii 'Tsfiiticv ■srAuji^i •(pKncy 
t[97rret?,ocSTVu TmawiTn tciv vlffx- 
J^avxTOis iin^^ovtTuv et^nvjoU' 

p^ovj oipyou.o'n§o(,Kau -/^oiiciV u5i T 

"TTtHV TTOt.\eUCiiV ^KOU'i€vHJi( TWTKTOU 

J^QMxMc^iqiyoia- Kouocv8i(oSi^h\) 

OLpSt ^MOU (JIXTHV ll /JUU)V hti^ov n^Tuy^ 

*iv yoLovr ou^y^oTXc^ci ^kou j^o» /6)» «- 
•mlovTti» 

^^X:/^eUO( Ai<5)» •na.^Ot. TOUff yoL^x ' 

o^flUfa^uD Y»'/ fl<.CT7af<9» Aiyei /oi nr^ci 
Vt ccieiAzv i^«nAif( cv ilzu:<iu(-^px' 
</}3xSi^cf.Aenvuo TOTroa*. 

^^«!^IOV fXXftOViArC(- i-m 7M» «TTB - 
H^VTrfOfJl^OiV.OVTUV^tt^CVICii-Tr^, ft 

Touf 'ikti§icjvttx( d^iAeio y^^xJ}oiot 
i<piei(j(jou c%j^v oi TnfiiJVTif Kfi/TrTou 
aiv'iix fi.\ 'rrfcT divi<m.cQtu lxiHTi(TTt 
gi{fl,Taf .ij7 3 a(/bf of VI» lUt^^otSotA^i^t 
»ov«{7a 'TrjjflKa^tyot.icrttu.^i joJi- Tif 
Cf VIS C^CVUiTyjL u2i Si Th( yoc^xc/^xCf 
QxpujJlTOU t -ra Mj eu ^^ti^/JoOU JoTTOV 
TIVX iJS- Ttiiv ^&JfJATUI fliAtif.ixV TWI 

vim-^^^x^/jodvvi f-if».oVfjSbic(.<*i-Tihv 
«Tn''i^v7froijJltc(,o'i Si t$xtnv oii Tnicf i- 
^vTr)L( i>t yoc^xs^^iot ^xM.xTtv( <px' 
yotTtiL( X7rtiMxo^-3BU Tii( tcatv- 
^§xi riiM xfiinPicv TTOtf 0J^/« ctki' uTP TDVtTtoloVfiClp tmlcflltOV TTUiH.eLitt' 
yfXCPet ifi0CUTtwt{gf.KS)( ttpi<;0OXVit( j • 

t/uWTWatv &p^'^at/ tUu etffinAov. 

y0C^H1P( UTTO^Jtlf. ;,^pt,( Si ill/ <^XTH - 
nif «'J|»»(JU'<S>» <jCj(«,f Iff 71, K^ ivifJLOTVL 
V( nr^o^ToLcf V-rVBc^mC^CfiiVc^ ^'o- 
•3ltiTTC(.§0lf4lX-TdTjiTOUi'jn T ITgO- 

)tp§i>{ i TTtiyfiM.cfiitciv 
p^^civicdv^x.MiXT^ijvofto^vAxiiixiV' 

f Ot eft ^<r o'( ^af.TtX.<i\KOl Tili io' JfltKlcT»!/ l - 

^oiyovTDu. 

J^tlfcSf&TJ Aof.tU-lplcntT^tloidifAX- 

oiSjg.-i> TDL( atc^n^a cf)xw7ff&v ^tLoec. i 
tx\'cnieiv .^iATTct ii.Tf.ict duoviv s^i 

«TTV^lQ^CJmoVTa. 710 )(p^l.i<kiiiH)<Lp 

ciTJHTnjMinsTtaip^^c(^voLp^v Tut 
i-minAixMxiAoiv. 
■}tp^ci>ticv 'iAvxff z! oq(> •mMii( <nxin.6t( 

<M 'fl( mtJl yVCjjJillCt JoCUfXX tOU tJ)nVi 
KU( l^y^^dbO^ittUQiVCt. T^Alici yo^ V 

•7P lip«tiA(ovee yp^iiV fjtxyijtv 'tn^U xc* 

TtW^6V( tJl^im)Ail/OVeuixTT)Vi<^v'i\ 

KSCZ^^^ipvmJhL^cfi^oJtCMi x-niiaoKut . 

Cfle* i» TTOL^Olftix^ TUVWVICICTCOV TH^Cll- 
^nJoLUffXTtOV . 

^QitoitfiK 'cvoftx KveJLcv int( vciiilcr Sv . 

lUiuTTOi^oifjux neei-rfoiifii tTovyu^ivd. 

t})i( fhxAilit , o^i' T<iir ^^««/li/ycVTWJf 

c* 7?/ •nd^dqc ' 
y<cAci>'.i)( nqix tjixyav ^^t^ ci tij, ^' </!« 

ytcAcivndt^ixtfxi^ev . 

^cvlx A OV^^X TOL 7oTf VtKf o7f iTmti^Cfjl 
VX iHC[MlilP yci{> iZii TCVCt TtlitfOlt 

Aovjx. 
y^tiftXTxinpoc^TH KTm^iiyfuxTiuvi 'ft]l 

QiCTTOL TTOL^XT^iAfJXTIX. TtO V l TrTflc' <J0 - 

(pc>v fiiftvnTou ouJTTi( •ss{t<fhc^o( .xA - 
Kai>ic( Si'o-miiiThtfviy 0Lpi<^<fhfuv7>\i 

AxKJitftX^fJUOti OV fi^HtOtU TCUjTh V 01,01 • 
J^U<ra? 4 K5Afl^fliJ»;i;f fnifjlVtiTOUTtWTHtf 

otp i<^0ot*M( CM Kc^n^Ac^ ft f »T<ti Si vroC 
^c<:Dto'i n3Accpc!)tiOi 'fit \\^Mi<^v ^u- 
cmv i^ydlicQtu vcfj.il_cvT^ tLoci 'tt^cdh". 
V( Si K9 Ao<p6»»/fl» H^Aa 2.'» «6^50» j^i/ 
civ- «7» «7» «♦(fl/UTWV- 

XuJ«» Ji^ei' i-3Ti'mi'n.ravi'nHmf^ 

'iTmi 1»! '7J>0 ai^-)(dV7(U CU }^OUJKiS • 
Y^flC*»» JIVCVI/OBV «><V7t? , if "TTK 

4v^«,^uAdV vlfinif iili, icai 
funpx "sirhnmcv ^tv • fiii J^au«/.iivti ol - 
vov cAfimeiV • Atn)|u£v oumtLu 7ia.^oifi! - 
tu ^it^ Tuvolr cvfi-ndmu eufO(KfiijJl*6>i 
nuxi. fiii irivovmv AtAtjcTrajty udf T 
^TiAetouf (TW/ueuvotTOV • 
•J« Ao» >?t/fc<i9na «rtft flt. /ut j,5>/ 70v jtu^f /- 

'KSuaiv * Atp^uJli ttS? 7WV /u{5(5>/ ^M» 
if)i<mv\iASJ<i>v ■•jm^ix Sit^^iAuv/flt 
cvccyKrjUKoi ^Tm^a.iawUTOu «j^/ TK 
A«fvrfcf • 
»^'f«i|fj«KAacf.HTOv i»f««A«&v Aow- 
y<;)V AoiA*n -Trfc j Apas^ftatv • h j^ ot - 
fl»v« Tsj ii^KKAa ctiitKi, TnMet^v .Stf- 
^x Aoi/J« -TTf cV ot* «TTWJAeef tov tto - 
»6)V i'f <pMOJ iwa Tnvc/iuf of fniinitcf 
ci 7>U "sn^^ ijf «KAicvf • 

K/Tr4)i.!W77 ^U, 65 ^T^AfsTK- 

(S "n.^Kou.hihi-^pKmya^^vKk.- 

ZSCPCV TOldv-nV livoU-TVCT^i^ 

m m^oifiiKuBi' 7MV ihoytsioveui - 
t^SiVo-ffiKi.TSiPoo' <i<p^ov {o9-/'ftfl«- 
A«Tf/o» ■eI(l\i'7roa<ft?TOV«A/«,'6>v^"/7j7bu 
<n a' Tt^ZTtv tlfo^iiiai/^^TW. iyfvmiu, 
ftTO. && liw ^^x 'fv oicpgLV Kou A/j^j,- 
^aiixyfSdovai. 

£viw jjSIai ovi^itcfaul^ov Si vttSP fAiyCCS 
udj Ttov im^iAindhci nftnifjiJciV . 

&Axu<K<5ii-'irj'mv fjuoty^v Aiyi.iva.tfii- 

/Wff^S^Tftf «'7f/K(>f 0/ AXVJLKclhu -(ji/C^ 
^i<PoC4l'll!i{^P^0U , «Uf i5(?i6)V7D((9t7K 

7«v AucpS&i^TWV fioi')^« civfio/ilotTiff • KdU sihloif ii i^CJ»7C /uj '^«l/oai» 70U 

•mv euK^ec^if • 
^ sjAoo» /'aoO' «u/tuAff; «A&ttikso' trH- 

poifxiot. 
cj f «yaSiK sv^ttCchiv «TrotVTw (to/ (ptfa. 

S5 7WV 7n)M« t77afriM0|u£/a)V «yotfloc- 
&? oi5xv7rK'f5,ov,«M« •Vfii^govfJUof ' 

lOUJTHt fliftVHTOU /Ui'v«*ojij0f C* OAU»/ 
fllqt-KflMKM&O* • 
<i0'«VXl'7JWflJ^OV,KM« Ttfiil^OVfiiVOff . 

6)'f 7nS)> im^oifiiKc ^'^s^i^ ^^ - 

CiSTlip ;\o:Ak/J)ki> ■n.VKcif ifiil yjvi • 
'nwThs 7ToAv^i^\cs nifcVMTvu c* /«oi;- 
CTOV n)v/t<f tTnTTVcf 7n)M(<f Sv>oc7i'f«o' 

fiOldxf TmAlV $«01 TTOT^ CV floOBUc/b'f «(H 
'n.^^LOU •ZSrKiidfi 'TcJ^a^CiV ocp fiKTVOV oiii 

C>«mv i Tiiv ■cs'Aiv,xMk "/{w ipoiic/hc )^h 
Hic/hc ^^ffi&ou yjiiftCttv yd' <pK(n liwiTtl 
K Anfift (TO c j,Q: Ak ('«/bt • t7r^</lh c^«p^ A 
H9<i i7rc/i)<7a70 nTfOiiHH aiujotMtaKca.v 
KVt/Joi ii[^iv nwdcfbv ■^Hi/icdou ftiiTi- 
^KCjcf lcv^ovcnv di-m Sij^c~n\^ cvyfi- 
4«c7^f K£U K^<^s emAxfiivics • 

olcr 7r5|> Ks^xiz-^^ftv cftiAeiv . ttk fo//u/« Sjf 
7ri)V apoojfc^ (SD7tA<iv 

fof 7iw cji ocj^yetKczmJhc. t{^6nAi>t <n,ft}iii- 

ViTVU .o'i (jdii ii^OU CpKOtt fiVOU C* Otf T^ 

KcnTickt. i{^6iAtVftiviiv cxv^ouiyfuiu 6iia- 
i\^^td^i7>v , 0/ Si Acnv (pKchv ttvou ei 
ccpyeiruv Tmyv Kxfxlcvmv vixvi- 
arkdv/ov KCunc/hi i{^Aendtu . 

TEAOr-KAl OEn/AOSA. Ald.LcAori. S. 

Rcgiftram cum gtxcQ & latino fimuJ, ut uidcs,i'nformandum curammus . • 
Sed non fis nefcius Ledor cariss poffe te latinum a graeco commodifliime fe 
parare pro arbitrio tuo. Item in quatemione D d. in tribus ulrimis chartis I3 
tinis,& femis.ftatim poft iambos Gabria; fequi larinu.nec tepturbet, fi Phur 
nuto infert^,grxcum a grsco difiungunt.fieri enim aliter haud potuit. cau' 
fam tu ipfe cognofcesperfadle.quod fi mmus placuerit,potes,ut dixi.Iatinas 
chartas extrahere tuo arbitratu.nos eas inferuimus proprer literarum grasca* 
luni mdes,qui grxco e regione latinum efle operxpretium ducunt^ut pagina 
pagin^E refpondeat,& uerfui uerfus. Vale. A» 

habencur 
exAdkhonii * 

AlZ^Ot 

imendaci.1 

ftramenta 

sftus efTet 
Bb 

Contemnerc 

VV ^auSou 

Sc oratorem 

fed etiam 

fituaoi 

fertur 

^tv Knsvmn 

AESOPI 

cG 
Pietftjbxineei 
uerbis 
hfivSnv 
ait fiftite 

i\is6C 

eam 
Dd 

Fabula 

Cicada Gabrii 

Hift(pOV 

Affabulatio, 
e 

VOVTK 

f 

Keu 

nvLo^H 

etpyadt 
g 

n\iixyvoiu 

KUti» 

h 

fl'oc 

vv ^o^iov 

i 

*% ocrp^v 

imi voaiv 

K 

XYNArnrH 
iniv 

Ti^Ot' fiix 

vvoqp 

hlVOUJTbt 

yfotvcf 

iuyo/iivcit 

elbi/Aef 

9iTl<P - r 

V 

V6t1 i»t 
fliVbt 

i 

p«TOf 


^Tnieit- 
yefiiV6)t 

Aa Bb cC Dd c f g 

hiKhfiv^o 
quateniionesomnes. ex« 
ceptis.i.ternione &.o. dii 
emione . 

Veneriis apud Aldum me 
feOftoba.M.D.V. 
OaidvsO' m 

i :.-.* fi ..■■■?«!-3 \