Skip to main content

Full text of "Handbook of developing exercises."

See other formats


^ LD 


^■^•' 


'aoaraanvD 'asx vuxsn 77/ •ssvK 'Hoaraawvo Q-R 'R-v /xNaoHvs "v Aaqana "SHSD^axa 9Nwoi3Aaa :HooaaNVH 

*a3x viixsn zt/ •ssvPM 'aoaraawvo 
'Axis^aAiNa a-avAHVH 'wnisvNWAO AVMNaroaH shx ao -aoxoa^iia •SHSD^Hxa ONMoiaAaa ;HooaaNVH (' S I V 

'6881 'iHoiuAdOQ 

'2881 'J-HOIHAdOQ / ^/) 
6T 

lunpiAipm eq; yCq poMonoj oq Xn.XTJSsaoau ion p99n puu ssssTjp 
pni; spDubs .iieq, gnipuiS' ut aiaqoijai Jo 8sn oq^ .loj papue^ui Qi'e 
jaq^OTiu o:} (^uauioAotu auo uioaj .Suissud joj suoi^oajip eqx 

Moog 
oqi no s.io,5jnq aqj qono? S8xoq-:jq.§taAi aqj ii^nii s.iipiii:q gq:, 
uodu dsuxg eqi as-uap.i :>ou op paqsmtj si ospjexa aq; .layy 

•spuuq qioq t[:;Lvi siaaraaAoiti p.ii3Mj[0'Bq 
put? pjiJMJOj eqi Sai^noaxa ajiqAi J8q;o.go; :jaaj q;LVi puijig 

•p.TVAijp'Bq de^s 'tooj^oq 
oqi ;u J! : ei:j';ii i; p.reM.ioj dajs 'do; eqij [ju 9:^u%s saxoq aq; jj 

•sao'cds [).Toqs iiStiojqi pai.x.reo 
:).red c(soui eqi joj a.re s;uattioAOut aqi es.moo pnooas aq:^ nj 

•papis-aiio aq 
IliAV ^uautdoioAap aq^ asiA^.ieqio : Xptianbajj tioi^isod aq; aSuuqo 
•aoujq V joj .iaq;o aqj paiqeq .10 a.iojaq poovqd si :)ooj ano jj 

•pa^noaxa aq Aiboi s^uatuoAoui jo if^jau^A 
la^'Bajg 13 (juq; japjo in qSiq-.iapTiioqs pao^^d a.re s^Caipid aqx 

•ttio'ijoq .10 do; aqi ^i; aj[u;s o; saxoq 
aq? .vioiix; ^ou op pui; 'Aijpuajs nnd '^qSim^s sado.i'aqi flaa^ 

•^naataAoiu aq? gniouatuiuoo 
aaojaq sjajjuq .xaqqnj aq:^ rao.ij saxoq ai^ .Ti?ap ^snC o; si^Kiiiddi^ 
aq; luojj .C13A113 qgnona j^j pni5js puB 'saipiiuq 'aq; dsi^j^ 

./pimoq apsntu ,, paiu.ia; .Ciiiouiuioo si ;uqAi Suuuoaaq 
JO .laSn^p aq? pioAo; ijim noX! ^s;ti§iaAi ptiu smainaAom paquos 
-aad aq; o; jpsauoX Snitiguoo pux; .tap.io aq; StuAionoj % 

•asn ui si ;as ,iaq;oire aiiqAi sapstuu jo ;as 
ano ;sa.i o; paSnuxTO a.re s;q.§pAi-;saip aq; no s;uaiuaAoin m(j^ 

•SiH9iaAV.-isa:H0 anx ojnisn uo^ sjNEOiioaaia ■s '^\d i , , 'otF 

itil slL 'til iff JO u-ed 'gg- 
'sU 'oiil }o ^•i'«d '(7 — -uoipv 
ofui, mSnodq sapsrijif jvdiouuj 

CZ •Ski sag) -iiStq'} 
ain Suiss'ud jsiiC 0[|uii;i( 'epis 
1^' UAVOp }i(.8;\U4s ui.u; gaui| '.%}d[ 
i^tAv SuuiuiSeq 'Snijuiua^p jja| 

•11!}U0ZU01{ S0jput!l[ 

'oAVOp siuiiid ipjiiMjoj puaq 
m sv A'pog — •£: -oj^ uoifisoj — ■spiniiu .bid »p3)j 
— •simyjj 

'5 "ON esioaaxg; 
JO p^eq ,§uoi -g^ 'j^ ',(7 JO ijVd 
'e^ 'gar 'oiii JO l-rej — -i^oi^aj? 
o;«t ptiBno.iq sspsnjir pjdpui.ij 

(•T -StJ 
80S) -Japiiioqs saqonoj Anvau 
oi[)utjq im^iDuq }qgra.ijs \\\\6. : yaj 
qjiAv StnuuiSaq 'aj'ou.iajiTj iqSu 
put> }j3rj_Y -0^ tu3m9aoj{ ' 

■.iu(nDipu9d.i9d sajpuuq 
'ui suifBd 'pjCAUOj papuaj 
-xa suiau 'jaq}ago:t }aaj jfouq 
sjapjnoqs 'jaaaa pisaq 'saxoq 

•051 '<!II 'on 'SOI 'OOT '66 '06 'S8 
'08 'Pi 'Oi '09 '09 'CS 'OS 'et 'ot 
'2fi '08 'CS — ■apiuim .ad 3pv}£ 

i : '08 

91 01 'S9 '09 'es 'OS 'CI' 'Of 'S8 
08 'es '05 'ST '01 'S — -S3VMJ; 

91 'SI 'tl '81 'SI 'II '01 '6 '8 
L 9 S 'f '8 'S 'I '0 — -spiSpjii •I ■■81^ 
■sxHoiaA^.-LLsaHO ani no as'anoo isaii OS IS VLVd \a JO I'l^J — -uonov 0^111 
^i(Bno.iq s^psnjif jvdpuuj 

pu« 'ijps sSai piwi j[Oi!q Sut 
-da35[ 'qSiq-.iapinoqs '1)J1!AVJ0j 
jqSi'Bajs siajB pua^xa 'aaqitaS 
-ox — 'f 'ON tu3w,3a,oj\r 

{'f '^\K 99S) 'Jopitioqs 
JO doj qjiiv ia.vo[ ajputsq 
JO doj 'jBinoipuadaad sajpuitq 
'ui siuiud isaxo([ o% j[0'Bq 
pun 'laqjoSoi loaj StnSnuq 
'jq.§]j oj ux\\% ; pu-Bq }q.8u 
qijAV aipiiBq jjai ds-BjS i puuq 
jj8[ JO sioSng ojui '9]pn"Bq 
}ja[ qjuauiapuii a[putiq jqSu 
ao^ld aiui? aiuiis %e i looj jjaj 
q:^m saxoq lajuau saqaiii uaaj 
-jnoj daig — -^ -qAZ" uoi^isoj 

— •if.nuiw, .Lid sf^nfj •^ 'ON esTOJsxg; 
IMd ',(7 JO jj'Bd \^s 's^ 'e^ 
't.J 'eicT \S \U — -iwypv o^uy 
Pldno.hi SQpsnjff jvdpui.ij 

(•g -St^j aeg) "JaAO sajpuBq 
.§uiij.reo '.lap^noqs oj ia.ve puaq 
i jsiij yaj 'jf|8:('Buj9^iTj jqSiJ pun 
Ija^j — -g ■q,y ptnugcio/^ 

•psiuozijoq sajputjq 'dn 
suiind i qSiq-japjnoqs SAVOqja 
'(joaaa pjaq pi;aT[ '>[oi;q jnaq 
yfpog; — -g -ojti iioi:i.%sO(j; *8 'OJi esT0J9x;i 
'uil nd id bJT 'id 
'ii/ 'oiF \\J, — -uoipv OfUy 
f.i{/J)io.cq sapsnjff jvdtoui.i,2 

•5[0Bq puaq 01 /fauapua; jsisajj 
■p.iB.w.ioj suni;d puu '(isjuoz 
-ijoij sa[put!i( 'q.Stn-aapinons 
s M o q I a ' p jiiAv joj a [loajip 
'aaqiaSojj — '<) 'oj^ f.uaiuBnom 

■Ii!jnozuoq sa[puBq 'pjUAvtii 
suqud 'puaq JO j[.>i!q 'sjapjnoqs 
.lOAo sajptnjq guij(i i apjs %v jno 
smji? Sin.us auiij atuBS %v, i jooj 
iqSr.i qjuv saxoq p.iuAvo} saqoui 
aAiaAj dajg — -g -o^ uoifisoj ,■ ■9 *0JI asioj9X5 •9 -sm 
•-«TJ ■gsS" e^ 8^ id eid iff e.O \ff 
\d '\(J J" ^-iM — -uoipv o^iiy 
PldnoMi S3ps»nr ]vdi3Ui.i,^ 

•3[D'Bq UAOjql 

l\dAS. sjapinoqs puB p^aq puv, 
'iqSi'BJls suiJTi daaj[ i sqSiqi 
sst'd sajpuBq nil pjHAvaoj 
'aaqiaSoj, — 'O -o^y f-usiaaao/jf 

(■s 

•gT^f[ aag) ■^■Biuoziiotj sajpnuq 

: pjli.lVIOJ stupid I[}TA\ 'p,Il!AV 
-3I01S(l pttl! pjllAVIIAVOp papU.V} 

-xa siu.n! ! saqoui aaaiqSjo 
'}ooj }ja[ qi|A\ pj-BAVioj /(iioaj 
-ip daig — -g -oj^i 'uoif.isoj •S9Wj%Jj 

— 'spiGpji 
zz 2Z- •apis puB mjB ^i[Sij etf} uo 
saiDsntu arans at{x -OI ■o]y[ 

l3 nS tS \H 'oiF 'siiZ 'i<7 
JO jat'j : g -ojvj — -uoipv opn 
•mBno.ui S3psnj( jod'ioui.tj 

G oj^ III SB :juaiu8A0iu i pinjij 

0% ujiu puD '6 -o^ JO lionised 
asJ9Aej[ — Qi -o^t^f uo^iso'j; 

•p,IHA}UO 

sossM }! su ^i SuuiajqsaMjs 
'ifSiqj jja[ puo;faq saifoui 
xis UI.U! aqj puajxa : puuij 
^^7 — '6 '"X )-U3iU3aojff 

(•8 -Sriiaag) 
•IBjuozuoq dtpunq 'dn uqud 
'^loq aqj Aq pun j[oi;q pmqaq 
eipiiuq ;jdi ssnd i aaojaq s-e 
'ra.re ;qSia — -6' -q^r uoi^isoj; 

■apmiiu .lod 3iv}[ 

— '^Plf'Jin 
*0I P^'B 6 "sojg: s9SToa9X2; "8 •S?* 
•apis puB uijB ;qgij[ aqj uo 
se|osniu auius aqj^ I'g -oj^ 
•apis \mv iMU }jai uo 'gj^* '^^ 
'siiT 'i^ 'ncf Vff \g \7 \d 
JO tJBj : I •ojy[ — -uoipn ofui 
Pl6no.iq S9psiij[r ivd'piii.tj 

•apis o^ uAop 
iqSiBjjs lujB Suiiq .'puuq 
IM^IH — ■§ ■o.V tu^maaojf 

•}q8u 
0} ujinj !/ -oj^ ui uoijiso'd 
asjaAajj — -g -oj^ uoipsoj- 

•apis oi 
UAVop jqSiBj^g lujB Suijq i puisq 
?J91 — -ji •q^ ).U3m9aoj\r 

('I 'S\K sag) 
•papiiajxa ui.re 'UAVop tujud 

'[KlUOZUOq puuq ygj pu^ .y, 

uipid 'diq jqgij UO piiuq jqStj 
Siii.nqd auuj aiuiis jb '^ooj 
HiSi.1 aqj ipjAv jaaj oa^ pj^Av 
-joj da^g — -i -oj^ uoiftsoj 

— •apivtvj, .ud 3fv}[ 

— sauiij; 

— -spidisj/^ 

'8 P^'B i -so^ sasioj9xa: 'I '^\^ 

•epis \>uv tuju ^qSij uo 81 -o^ 
S'B sapsnm eincg : f x 'Ojij 
•jiiZ JO pvaq Suo[ '^^ 

'siZ 'i'/ 'e^ 'fi2/" 'oiiZ JO 1-i^d 'i<7 
JO JJBJ : g[ -o^ — -uoipv o^ut 
fySvo.cq ssps/im ^vdioui.ij 
'81 'OK "! SI! :)uamaA0iu i pireq 
W^IH — 'fl 'OJI fU3U(,9a,ojf[ 

(-01 -Sijaas) 
*8T 'OJSr ui su Sutsj[8A3j '4qSu 
o* "-inx — -fZ -oj^ 'uoifisoj 

•^saifD ssojoi; puajxa 
iijgiq-.i3pinoi[s SAvoqja i pu«q 
*J81 — 'gZ 'o_s[ pumacbojir 

•jtqnoqniad.iad 

811 a«t[ 'ui lUfBd 'A'po'q ssojou 

IU.HJ ^jaj iju^uozijoq a[punt[ 

'Uittop lupd putj papua^xo uuu 

;qSti 'saipxreq aSunqa 'saxoq Oi 

paujn} SI apts jqSu uaq.w i puijq 

:jqSu JO sjaSuif o;ut ajpucq 

?ja[ Suioi?id 'iij\op' 0[put!q 

ijqStj: Sui.iq aiui!; aiuus ji; i jqSu 

o:j uanx — -gi -ox uoi).isoj ' 

— 'dpniiiu .(fdd dfoy^ 

— •satMijj 

— ■nHG}Ui "01 •stj 
•o -Si J ■ran? iqSii aqj uo 
sapsnut ani'Bs aqj^ : si -o^ 
•HUB }jai aT[j no 

xxd fidl 8i/ 'et/ 'zd ''id \\V 
\\tL =11 "OiSI — -uoipv of.ui 
^i{67io.i,q sspsnjir jvdpui.cj 
'IT 'OX ut SB luama.vom 'i pumj 
^H"*!?! — 'ZZ 'ojsZ ?Jwwsfto/f 
•yai 0^ ujin in -o^ JO uoi;tsod 
asiaAay; — -^i -o^ Koipso'j 

•IB:^aozuoq ajpiiBq 'pjBAvuAvop 
uqBdSuuq i qgn[-japjnoqs '^no 
:)qSiBa4s puuq puaixa i puBq 
5J9'I — 'ZZ '<W msmg.tojf 

('6 'S]K 99S) "UI uqBd 
'JBinoipuad.iad ajpuBq ' 'peaq 
piiiqaq puBq ij9[ ijBjuozuoq 
aiiminf 'ui miBd 'apis jtj puBq 
jqSu 'soxoq oj aprs ;qSu ! iqSu 
0} ujux — 'ZZ 'W voifisoj- ' 
— •9pmna Md d^v^j 
fS QZ •SI -Si^ 
'itS s^ 61^ ii^ 
'ei<J Vff 'e/) 'iS" VJ" jo 1-ib<I 
',(7 JO %xvd \i 'j/f '^s' V,S< 

\7 \S \iS \iS \T \?r 'oiiZ 

•^U9'Ui9tlOm /o f.tvd pilOJ9g 

'oiS* gd td 'qid 'ncf 'zO 'tO 

'sicT 'iff • SI 'o^ — -uoipv of.ut 
^tlBno.iq sgpsnjff jvdioui.ij; 

■(21 'SiJ 98s) ^poq 9T[} 
Suiu8}qgTBa!)s 'sjapjnoqs jbao 
a.vjno 1! ui spuBn Suuq i pjtiJA 
-clti siuiud lum i pju.tt.ioj Sui 
-puaq 'jqSiBajs suub '(n -gj^q; 
aes) seati^i oj Suijq '.laqjaS 
-ox — 'Oj -o^ t-Udviaaoj^r 

qtsjuozuoq sa^pireq 'pjUA^ 
-u.uop suquti 'aaxoq a.-)^■J Sya[ 
0? lunx — '£T "O^V" itoij.isoj 

— -aptuiui, .i9cl 3f.Vl[ 

'ST 'OH esio.tax;j 
•apis yuv suiiTS SuiSu'eqo 'g -o^ 
ui su sapsnui atuijg : g -o^ 
•apis pm; uijB 1J3I '„^ ',,^ 'g^ 
'61^ 'zcT 'it/ 'otF 'siif 'iT 'eii^ 
'siZ^ 'i(ZJO}-iM — -apis puT! mars 
}i[Su uo \,3- 'a^- '^a- 'j,a^ '(.,•5- 

VS" 'oiF 'jiiZ VJ" jo KBd 'iff 
JO J.IBJ : 2 •o^ — ■uotpv ofui 

•}ja[ at[i ipiAv pjL>A\.(In puts 

'lUJH ^H.nl.l llJIAl pjUAUAVOp 

sse.tj — -^i -oj^ pi3'mda,oj\[ 

•pjBAiUAvop aiiud ijiiA [jqSu 
'paai.wdn ui[«d qiiA ajpueq yaj 
atU lunx — '^ -ox uoi^isoj 

('tT ■■8LT33g) -aiqissodsBaujii 
SB 41 Siupuaq 'uiji? jqgij qji.lv 
p.njAvdn ptiB '4q.8iB.tjs '41 Sat 
-d.ia5[nn.tB ijaj tpiAV. p.itiA\.UAiop 
ssaaj — ■ -g- •o^y puiu^iioji' 

•pjliA^UAVOp UqBd t[}tA\. .8u[ 

-uiBiuea yaj 'p.iBAvdit tiqBcI qitAi 
'aipuuq 4qSii aqi ujti; i saxoq 
eqj aoB j[ — -g- -o^vr noifisoj 

'8 pti'B s "so^ sesTOjaxg; •f I "Sij 
^' •jaqi^aSo} !job sapis 
put? siure qjoq uo sapsniii 
aiuus aq; ^uaiuaAom su[4 uj 

9zS 'ii>f 'ei/ 'ii/ 'eicT \!I 'iff 

'l7 'miZ: jo P«'3l[ SUOI 'j;i '5^ 

',(7 JO 4XBd ',j 'j,y 'gy '„,^ 
JO 4iB(j : f •Qjvj — -uoipv of.ui 
filSno.tq S3psnj^ jvdioui.ij 

("S'l -St J 
aag) •pJi3AV4no s.woqja Suipuaq 
'sjapjnoqs 04 5[0Bq sa[puBq q4oq 
Suijg — -J -oy pidmdcboj^ 

•p.IBAVUAVOp smjBd 
q4t A 'sajpuBq oq4 dsBjS ! saxoq 
aqj aoBj— -^ •q.v iioif.isoj 

^ 'ov.i ''J?;! U)z\ ■'.■IT 'niT 

<;0I 'not ■',■(; '(k; '':s' 'ris' '<:: 'o^ 
'P '();i '-<: ■()- '-t 'tit 've '08 
?6 '0(~ — 'iptuym .19(1 3f.v}j 
. , -Si 'OZ 

yi) -09 'CO 'OS 'e^ 'ot '<.f8 '08 

ys 'us '(.'I '01 '2 — ■s-uuix 

^ "'-'I 'tl '81 '51 'IT '01 ''f, '8 
L 9'S'f '8'S'I — -Syii/^isil ■SI •Sij[ 
siHoiaA^-isaHO anx no asa:n.oo aNooas 9^ 55ff!! IZ •sspis pill! miv, SuiSuBip '9 -o^ 
ni SB St^insnni auii!g : i ■0|f 
•apis puB uuu ijai aoj '^^g \^ 

'eJ \d 'eicT \a: \h: ',t V^f 

JO !)JBJ — -opis ptre UIJ13 jqSu 
JOJ 'ii^ 'h.^ 'g.^ 'e^i^ 'sc/^ 'iiiT 

pi(ino.(,q sapsniir jvdioui.ij 

■9 "OiSL JO osaaASJ 9i[i i -o^ 
in ;u8ui8Aoj,^ put' uoijisoj; 

•^poq ai[i ssojDi; 
pii3AvuAvo[) A"[|i;uo.iiiM|i pmnj jpj 
ai[^ A.uuo : iioijiNdd puiHizijoij 
01 3{pui:i| .Huiii.iiu 'piojxa ]|tij 
sji (ij 4110 }i[.nii!,us 111.11! i\\Sui 
A'.i.n!3 — g -oy f.iovMCioj\[ 

('91 ''^FlT'^'^S) 'pJ''A\lIAU)p iiipKl 

T[}TAv 'A'poq JO :piojj ut 'qiiiq 

-3}Sl!Ai pUW[ %IS\ i p.lBAVU[ tQ[i;d 

'pi!at[ aqj putqaq pu'eq %\\Six 
i saxoq 0% apis jjaf qjiAV pu-Bjs 
i puuq }qSu \{%IM. ajput'q }jaj 
pire 'puiii[ ^jaj qji.w ajpuL-q ;qSu 
dsBJQ — -Q 'OJ^ uotj.isoj •91 -St^ 
•sapis puB suijcB SuiSnuqo 'f -ajsi; 
UT SB sopsmu auiiig : g -ojsi; 
•apis pill! luju iqSij joj '['/ \^x 
JO ptioq Suoi 'gi \x \7 'sE 
'sU 'ouL JO l-i'Bd 'iff JO a-iM — 
•apis pui3 iiiju ;jai uo \^s 'siiT 
'6^ 'i^ 'c'cT \Sr 'iSr ''7 %d 
JO ^IJHJ • t 'OS — ■ "iMipv opiy 
Pl6no.t,q sspsitjir pjdwui.ij; 
't "OisT JO as.ioAa.[ aqi 'j •oj^ 

Ul iliaUI3A0J\[ pUB UOlJISOfJ 

•inqo JO iqSiaq jnoqu '.luqnaip 
-uacl.iad piaq aipm!i[ qjpw' Avoqja 
aqi Sutpuaq '^poq aqj ssojob 
1u.1i! %\{Su Jixxv?) i iqSa'jjs %\ 
Sui(Ioa>[ 'apis o; UAVop iu.ib jjaj 
SuiJ{X — -f •Ojy' tuamanojff 

('-T '-^LT ^^S) ■p.TUAVUi 
uqnj qii A imi:t[ ^qSij 'pjUAV 
-UAi(i|: muni qiiAV punq ;ja[ aq^ 
ppiq ; soxo(i oj apis ;ja[ qjiA 
pui3ig — -f -q/q- ^wiiisoj; 

— •3pmim .lidd apj'Q 

— •s»mij; 

■ — • -spiBia^ 51 •SiJ 
•«T -Sr-T "! St? sapsimi amug : g -o^nj 
•aouj 9i|j ssoaoB pjB,«dn .i-TnTuo 
-SBippianfjiiguXuu., :s,,'„u. 
^f SB .vvoqia atjj ,S.uuo,i,,^i,,,„s 

;9q il^HHsreM 'p.tu„dn uinid 
P"«'( war ilJi.w ajpiru,, an, .«m 
-^Ptmrsaxoqo,ap,.,,yi,,;f 
pnBjy — -^ .Q^^^ tioifisoj 

— nu£p^ 
*6 'OJI sspjsxa 
TAT ■ < '^P-® P"^ ^"^ nsii 

f"^ ^}3- S3- \a- ',,3- ',3- \k 

i'a eirf fff^ '(.j9 \ff ',7" ' J- 
?^/^wo..? ^3p«!/f ^vdiauuj ■ 

:^^,iii7°^''FPP"^qwar.c.uBo 

.ttuj(j — -^ -o^^ pMiuaaojir 

m^v^ ^'^^ ■P-"'^"f P^S 
wiIBd tiiiAv 'jsaqo JO 5U0IT 

pE ^^ °* "P^^ "^r ^np^ 

SplUllH .Md 9fVff 

"8 "OJI esTOjexg; 
62 •sapis pu'B suut' SuiSu'cqo 
II 'ON "I SB aiuBg : zi "OM 
•septs pire soiJB ^jaj puu iqSii 

'id 'eicT VS" 'r/9 ',ff ',7 %-'" 
JO i-iDd : I [ '01^ — •uoipv of'u^ 
PlBiio.tq sapsnjfi jvdpuuj 
■It "ON; JO 8SJaA8JC 8iij EI -ojyj 

ui juouidAOcn pnu uoijisoj 

('OS '^\K a3S) 'SAvoqia oqj 
SuiuajuSiL'j^s euii:> aiut's 3i(^ }u 
'pjBAUoj i{(joa.np spireq i|4oq 

9A0J,\[ — 'II 'O^ fUgmiCiOJf 

•diq 9q:j 
x^iAv pAai ajpuuq puu 'pjtSAV 
-joj uqi!d i[jui 'p.i'BA\j[oi!q ptiu 
pj«AvuAiop papnojxa iiuv ijaj 
i p.reAuIn ai[t'd qjiAv 'aap[noqs 
J9A0 5[0«q j^jdaijqs }uaq 
ra.re (^qSi.i i saxoq o; 5[0Bq q^iA 
pui3:(g — -^^-T" ■q.y- uo^isoj' 

— •opruiiu, .isd 9).WQ 
'SI P^'B IT "SO^ S9SI0J8Xa •n<- -Si^ 
■sapis pn^ sma'B 
ipoq joj ifisnoauB^jnung 

■5.3" 'gS" 'ifl" 'ei3" 'cS" \a: 

'o\V \iJj \a 'k/— •^«o^;^J» o^m 
Pldno.iq sdpsnjq jvdioui.oj; 

■ifpoq aq^ Sui 
-ua;q.8itjj|s puB 'pi«Mut smj^d 
aq; gu!uj;n:4 'stuae aq; a^pu^^ 
SuiAout sadoj aq:i 'Xpoq aq^ ssnd 
jfaqij jmin pjUAv-ioj sajpueq aqi 
SuTjg — -(jj -o^ f.udiu3ao_f\r 

('61 'Si^a: 888) -pjisAuoj i:j 

-%\{Si\s gnjpuaq ;(po(i qjiAv 'A'poq 
eqi puiqaq papnajxa' spuxjq 
aq^Suipfoq 'saxoq q% Jfouq qjiAV 
puuig — -Qi -o^ uoipsoj 

— •gpiuim .(,3d 3).wy; 

— •S3vxyjj 

— -spiBwj^ 

*0T 'OJI 9ST0X8Xa 
•7Z -Si^ •saprs 
put! stuji! ai[q. SutsjeAaj 'gt -o'^ 
m SI! sopsniu aureg : fi -oj^ 

•apts puB niai3 ^jaj 
•'"^ 01 F 's,^ ',7 VcT JO j.fBj 

■aprs puB xui-e 
}i(Si.i ai,i joj ^,5- '^^ .^^ <^^ 

JO UBJ : ei -oj^— w/oi^j» o;i(/i 
PlGiw.iq sapsnjii jvdptn.ij 

•111.11! j;oi lOAo sassnd 

PUlill lIlSl.l 0l[l put! 'p.reAvti.v\op 
saAOUi pm:i[ J,JA[ juaiuoAotu jxou 
uj -tu.ii: yoj j,-ipuu .Siussnrl 
ajpireij ,ni; 'Apoq ai|j sso.iob 
pmiii ,i[,Si,i ei[; qsnrt 'sa.un 
-o.t pvn:ii !u,,[ oi|i SI! i A'i>oq aiji 

UIO.IJ O.MUr.)sip OIIIOS }i; p.Il!Av 

-}no ])in; p.ruAwIu piiuij y,:,; e,jj 
AitijQ — -^j- -o^' pisms.wji- 

■pjUAuii giu[i;(I T[}iA\ 'A^oq aqj 
JO'JUOJJ ui 'q.Siq-js,iq.) (uohjoa 
se[pin;q ;saxo([ oj .ipis },jg[j 
ipiAv puT!;s ■soipuiui ."Ui.g(n!q'o 
jnoqjt^^— -fj- -oy- iioi/.n-oj 

_ \ ('55 ■St J 

aag ; •oub jq^u aqj .19^0 sassiid 
putjq 5jaj eqj pm, 'p.iB.nuAvop 
saAoui puBq ^qSu aqj juauiaAoui 
?xau aq:> uj •xii.iu ;i[gi.i oqj 
Japuii Surssfd ejpuuq aq;''.{'poq 
aij; ssojoT? pni!q yaj aqj ^jg^^^j 
'su.tn;aj pnnq jq.gi.1 aqj sb i Xpoq 
aiU uiojj aoiiBjsTp amos jt! p.n!Ai 
-;no put! pjt'A\dn puBq jqStj aqj 
-WBjQ — gj- -o^r luavMcio]^ 

aoS) -vCpoq JO 4U0.IJ ui''qgn| 
-;saqo sajpuBq qj„q pj,,,; '; p„,;^ 
jq.§ij O!) a[pm;q ^q^ij put; 'pire,, 
4jai 0} eipami jj,,| .i,.;sitt!.i; uaqi 
• saxoq 0} op.s y,i| ,[,i.u pire^s 
OJ S13 OS .Hiiiii,nij ,Min} oiHus aqj 
JB 'pnaq oq4 .i,vv,i .qpui!q jq.Su 
aqjssBj- — £1 -oY' uoiifsoj ' 

dpiiimi Add »f.un 

— -samij^ 
'IZ -3! J 
08 Ig •gaojn 8ui 
-stojaxa sjiinpTAi[)ui .loj juaiu 
-cTo[riAap ii:too(U' ^o siumiii r. 
sv. jiui 's|[i.ip ssiqo .lo piTubs ui 
pasu aq p|noi[S s)ii,Sioav-4soi|.) 
3T(^ no as-ino.') [i.tniJ ,ir[j n:i|j 
psuSisap :)0u si jx — -axo^ 

■luaraaAoiu jo ijaBd 
pnooas ui ^g 'eS' \.a Jo pt'aq 
Suoi \Y JO Mi3d 'aO \xd \0 
f IJBd 'g,-> ',,,7 'g,T -,,7 ',,3- 

e3" \a[ 'oiF 'si^ •b,9 'iff \J 
JO }Md ',(7 JO jaud 'g/ ',/fr '^^^ 

H-S" \7 \S \iS \x8 \1 'nil 
0,^ 'luatnaAOLu jo ja^d jsjg 

yi '??■ 'sr 'sJ 'a^ ',/ 'oiF 
siiZ oiS* 5(/ n/ 'eioT 'n</ 
'sO 'lO '9icZ''i2Z' — -uotpvofut. 
PlSno.cq s9josnjf jvdioui.i^j 

■^^S^SSBj ■p-iBAVjfOTjq iliiqSjis 
^poq SuTpuaq pire '}T[Sit!Jis 
suij'B Suid9a5[ 'sjapjnoqs 8A0qi; 
qSiq sajpunq gciuq iiaq^ pin; 
'noiiisod jT!uiSuo o; u.mjay^ 

SSg; -sSaj aqj uaaAv^aq ssntf 
sniJB aqi [jrj saauj[ piro sdiq oqj 
IB Suipuaq puu '}i|Stiu}s'sui.iu 
guid9a2{ 's^ipHtey ttoAil t(*((5p 
"""^i- — '91 -oj^ pi9vig(i,0]]r •p.n!AVUA0p SlUJBd 

ipTAV Sfjitnuozuoq sajpiniq 
aq; Sinpioq 'pjuAjoj jq.Snujs 
papuajxa siuji; qjiAv 'saxoq oqj 

•9fninm Md 3%v}i 
'ST 'OJI asiojexa 
"85 -SlJ 
'ia%\v 'sapis puB siuji; i]joq uo 
\T 'ziS 'uS \S \1 \b \0 
\0 'o\V \^X \.0 \Er \d JO 
^JBd ',(7 JO ^jBj — -uoipv ofui 
fil3no.tq. S9ps7iji[ ^vdioiiijj 

pun ^ai giii}Buaa}|^ anui; 
-uoO (-92 -Si^ 99S) •iqSu 
aqj puajxo 'uoTjisod o; Sunun^ 

-8J SI }J8^ aqj SB pUT! '{wUM. 

-(Ill put.' pjBAvaoj: luji? yaj ai[j 
puejxg; — -g •q.y :^u9m3(ioj\[ 

■japjnoiis aq; o; asojo 
raaqj ppq puB 'dn sqiunqj qji.w 
S9[puuq aqj dswS J jsq^e.go:^ 
^aaj puB snqSiaA o; 5{0Bq q^iAi 
puns — ■g' 'W uoifisoj' 

— •9^nUt'Ui .(,3(1 d^-Ofl 
'Z *0^ 9SI0J9Xa •9S -Si^ 
•jfisnoaun^inrais soub q:(oq 

"o 'm-3" \a: 'lS '\xE \s \s 

oiF \\lL '• T 'oj^ — -uoipv o^ui 
mBnoj,q sapsnjff jvdiouuj 

•popus; 
-xa 9J1! suijB aq; ST? raaq; Sm 
-uaijqgreajs pun sjapjnoqs aqi 
qoBOiddis saiputsq aq; sb jst.uv 
^q!^ Suixay 'uoi^igod o; ran^aa 
pun pjBAvaoj ^poajip smjB aq; 
puaixjj — 'i -ojff iuswaaofff 

"SS ■St^tC ut su 
saipuBq aqi ppq pue 'jaq^aS 
-0% :>aaj 's:(tigiaA oij Jiouq i[;ijsj. •9piUl'm .13(1 3fVW 

— ■S3mtj; ■es 'Stj 
=SiHOi!aLA\.-i,sa:H0 ani, no asanoo auiHX 

» 
^8 ?.2 •apis }j3| pm; jqSu puij uav jjaj 

•apis inSij pui! 
Jjaipuu HUB %nSu uo '^,5^ ',,^^t 
'iS* V7 'sd '5O ',0 'e,.7 '9.? 

'eU 'sir 'aid- J" l-ii'<l ■(:,/: V.lJ ',(7 
JO }ji!j : -1^ -o;^ — -iioipo opn 
ftl^'iio.cq ggpsii/f ivdioui.(,j; 

"2 '0& asiojaxg; joj juaiuaAoiu 
put? iioijisod aqj asjaAajj 
•sgs| at[j Sinpuajxa pun Suixag 
Xiajiuuojii! 'n!ado.i lum iimjis 
-0(1 0} airepT |innozt,ini[ oanis 
ui luinay; -..pis' jii'Sli oi|i }i: 
paptia}xa si n jijim p.iK.wjpiiiq 
.f[[i;iiiozuoi{ uiJi! jqSu aqj 
daoAvg ■ — -f -q^y- luavMcioj/ii 

("85 'Si J aac;) -diq ^ja[ aqj uo 
puuq 5ja[ 'papuajxa iiui; }qgi.i 
'p.iB.\uIn quinq; 'puvtq j[[.§u qjik 
Qipnuq jqgi.i nqj dsiug ijjBdi! 
saqoui X}ua.vv^ }uoqi; jaaj puu 
sjqSia^s. aq:t o^ apis yai q^i^v 
prnjig — -^ -0^^ uoxf.'hsoj; 

•g pu'B ^ -SOX sesToaaxri ■s- -Sxi 
•jfjsnoaa'B^iTnuis 
sapis pu^' suui! qjoq uo ',,j^ 

^\d zrl szS 'gi'/ 'st^ \d 'cicf 

Vff 'e-9 'i<y \<r JO ?aiid ',o- 
JO }.uvp : g -ojNj — -uoipv of.in 
fUSno.iq sapsnjf jvdyowi.ij 

■uorjisod nj ata'jd pniozi.ioq 
emiJS aqj ut p,ii:,\\:jioi;q A[av()(s 
dasAVS uioqi 4a[ uaqj ■s.ioi)[noqs 
aill JO juojj UI a.ti! gpuBq 
aqj nniii 'aiaaia 1; jo oxu aqj 
Suiqijosap 'p.njA\.ioj sm.ii! aqj 
Suijg; — ■£■ -o^s^i piaiMdnoj^r 

' IZ '•St^fi HI SB 'sapis aqj jb 
.fipnuozijoq papuajxa sui.ib s\\\ 
pioq put! 'pjBAvdu squniqi qjiAV 
sajpireq aqj dsi!.i.§ i .taqiaSoi 
jaaj pun s}i|.8taAi 0% j[ai!q qjiAv 
puBig — g -o^y- tioifisoj;' 

— •9piuym .13(1 9 ^v}[ 
— -sgrnij; 

'2 'OK 9ST0jaxa 
'sepis paB STOJB SuisiaAaj 'g 'o^ 
tn s'B sapsnai amug : g -oivi; 

•lUJB :mSTj aoj 
iii^ 'n^ 'gtf 'ei^ 'l^ 'scT 's<7 

--•apis pire UU1! 1J31 joj ' j, ^r 'sS" 
z3^ Eii3^ Ei^ t-1?^ oil^ sii^ eii/ 
'giZ 'i(7 JO jjiid ',7 'g^- 'g^ 'g,^ 
JO ^j'Br]; .'9 -o^ — •uoipv opii 
fUSno.iq S9ps/ij([ jvdpuuj 

'6 'ON! asiojsxg; ,ioj %i\mu 
-aAOtn pun uoijisod esjaAajj 

•SAVoqia oqi jii ^qSnujs siii.ii: 
9\\% doojj i iiojjTsod o^ ujnjaj-i 

pepuajxa st %\ \\x\m auujuozuoii 
j)JBAVjp'Bq vixv %i^\ Q\\% da8A\s 
auiii aoi'BS aijj jb pu'B 'qSpij 
?qSij 0% UA\.op puT?q iqSij 9qi 
ssajj — -^ -0^ pidUbBaoj^ 

•pj'BAVjoj ^jiB^uozuoq papuajxa 
sniJB moq puu panAvui sqiunqj 
i^m seipuBq dsuaS ijaqiaSo; 
■jaaj ij^TM sjqSieAv 9q; Suiotij 
pn'B^g — -g) -q^ uoif.isoj; 

'Q -gwe g 'SOJI S8ST0J9Xa 
■6S •■§1^ ajai pm? ^qSu pu'B uijt? :iqSii 
no '9 -oj^ ui su aniBg : ^ "oj^ 

•sapis %i\S\i pm3 ;j3]; pui; iujb 
?J8I aq:; uo '^,5' ',,5- \g '^7- 
'iid 'sO 'tO ',1^ 'nd W 'OSS' 
Rtf 61^ ''id e\<I 'iff \ff \0 
\a JO l.md '„,^' '^7- '^ JO -^.iRd 
aaddj-^ : 9 -ojyj — -uoipo opn 
PlSno.iq saps)ij\[ jvctpuijjr 
'L 'OH as]0.taxg[ joj juauiaAom 
puT! uoijisod aqi asaaAajj 

•sSaj aqj Sui 
-puajxa pire Suixag Al^psu.l^^v 
'jBadaj pui3 'uopisod o^ airejd \V} 
-nozijoq atuBS aqj qSnojqi uwu 
aqjujiijaj-x '.lappioqs }q,8u aq; 
jojuojj lit SI pinjqijaj oq) jpmi 
pjiSAUoj X\[r.%uozuoi[ iiui? jjoj 
daaAVg — g -oji ^uamaMjc 

— •apiuiwb Jidd dpoy 

— •samij; 

— ■n'uSpAl 

'it P^'B 9 '^ojji sespjaxg; MW'; ■ ' 'j . I. ■ ■ i-'i ' ■ '■ j n ee ■ /i^^'^'eu^^^v sapis pa's smiv uo 

BcT 95/5* lit/ fit/ H'f Ijil Lii 

\.id \Sr \0 'iff \^S \i8 \s 

yi 'zfi \,p \p 'ei.y 'sa: 'lH 

t\S e3^ tH n\V iiX \I 62/ 
'b?/ 'miL JO ?J:«J 's</ 's<Z: \a 
JO }.it!(I : It "OM — •uoipv o^ui 
ftlBnoMi s3psnj{r jvdpui.ij 
•^t[Su oj 5J9I mo.ij anurjuoQ -41 
Aioiaq a[}}t[ i? mai! jqSu aq; xag 
put? iC[[i3}uozi.ioi( papiiajxa iujb 
%j.a\ d88j[ 'ya[ 01 puno.u! suui; 
doaAvs puu uotjisod oj ujn:jaji 

(•S8 -Si^ 88S) •*! ^^^"l-'q 911 
-%i{ V miv. ?ja[ Suixop puu jCji^I 
-iiozijoij popuajxs iu.[i!}i|Si.[.Sui 
-doo>[' ji[,8i,i 0} piuio.iT; siu.iu i[}oq 

■p.IllAV.lOJ jf[[T;j.UOZI.tOl[ SUt.IB gui 

-pua^xo '[3ji3A\dn sqninn; ipiAV. 
saipuuq aip dsu.iS i ^.i^du soqoui 
aAjDAv^ ;aaj tpm sjqSiaM. Siiiobj 
puu^g — -2"/ •o.vr U01J.1SOJ 

— •0pruim .lad df.v}i 

— ssmyj^ 

— • -spiBiaj^^ •Z8 'St^ 
•/isnoauuiinons Suijob 'suijij 
ti:)oq joj '„^ Vii" \J 'szS 's^ 
'b./ 'i,/ 'ccf SS" 'iff 'lY Vff 
JO IJJ'BJ : 01 'Ojij — -uoipv opii 
tHimoA I sspsnj^ jvclpuuj 
•a Aoq^ jqSu puB jjai i[{ia\. J{[a;i;u 
-xs'WV anurjuoQ -Avoqia ^jaj 0% 
uuuaaoj jqSu aqi japuii ajpunq 
Ijai aq} jCjava aiui; atuus aqj 
^1? 'Avoqia jjai aq^'oj uixeaioj 
ijj:a[ .^-p.^o m.re jqSu Suuq pin: 
'uO!:>isod 0% uji^aji -Avoqia ^j.i] 
aq^ o; lujuajoj ija[ aqj.wp^;/ 
aipireq :jqSu aq; X.ut?3 a qui 
aiuTJs aq; vs '(I8 '■SiiC aas) Avoq 
-[8 iqSu aq; o:^ ajpuBq jjaj aqj 

•p.iBAJOj AiiB^uoziJOq papua^xri 
sraxu put! pauAvdu sqiunqj t[}!A\ 
aipuBq oqj dsi!.iS i .laq^aSoj 
:>aaj qjiA s^qSiaAi aqj gutaiy 

pUB^g -Ql -O^^T lloi'^isoj 

— •ipnii-m Mdapyi 

— ■HHf'P^U 
'OX "ON asioaaxa 
uo puB sapis pui! siu.ni qjoq 

9ic/ ly lliiT Hi^ 81^ 6ii^ ScT 

'i^ '01 F '51 j; 'i7 'fJ JOiJisj 
•fX put! gi 'sojij — •uoipv Of.Ul 

•}ooj :mS[J JO ^tuojj UT 8tni V 
01 saiptreq Sui/fjjuo 'gx -oj^ su 
aiuug — -f^j; -Ojy pigiuaaojf 

■\UVM. 

-.loj looj jqSii tpiAV 'gx -ojsLJo 
9SjaA8ji — -f^j; 'o^y uoij.isoj 

■n 

•S\^ ui si; p.reAJjoiiq puB pjBAi 
-dn stujt! ai[5. a-ijim pui; uotjis 
-od i|08.ia uu 0} /poq at[} Suug; 
•Cl-y 'SiJ aas) }()oj 5ja[ aqj 
i[}iAi ani[ ^' uo uoijisod 'xs 0% 
aoojj at[i 01 UAVop saiputni aip 
ssaaj — -gj; -oj^f ^u3mda,oj^ 
•Jt JO 5[OT3q saqotii iC}.Tn|j jooj 
^qSi.x aq; pin; p.u;Aun\x jooj jja^ 
aqi q}iA\. siq.BiOA^ aqj .ouiobj 
pu^'^g — -gi -o^ uopsoj 
•sapis pn-B suiji; qjoq uo 
A91«"Jail«'s& '5O 'tO '9/ 's/f 

si3^ £1? I'S^ 01 F ziJJ fJJ 

\jj \a JO %ivA '.J- '^7 'g2/- 

p{6nojq sdpsnj.\[ jvdinn.ijr 

■aAoqu jqgTj put' ^jaj 
\\%\iA A\»yeui.3'i\e anuruioQ 

•}jai sqi aiBAa(9 
pun p.njAi3[0i!q tuju %\\S\i aqj 
d38AvspuT3 'uopisodo;uj:n}ajj 

■.lapinoqsiqSu 9T[}.T0At) noijisod 
X130I5.I9A V, 01 put'q jqSu 9i[i ajBA 
-ap auui aun!s aqj ju pun p.niAv. 
-^^^yv.|\ j^uBjuoziJoq uiji; ;ja[ aq:t 

d99AVg -^,1 -O^i^ pi3HI3a.0J\r 

•paiiAv.ioj /[pujaozuoq 
SiUJU \[\\M. puu pjiiAvui squiuqi 
qjiAV saiputiq aqi dsuaS i jaqjaS 
-oj [(aaj qjiAv s;qS[9A\. aq; Suianj 
imujg — -^i -q^ uotpsoj 

— ■spitniu .isd Sf.v'ff 

— ■snmjj 

— ■ sp{6 19J^ 

'ST 'ON asioj9xg[ •£8 -S]^ 
98 L2 •X\9ivm5'\\v sSai puB sapis 'sotjb 
qioq uo jyi ',yt 'gO %2I 'oiS 
'old \id\.0 'lO 'aid 'iH W 
'I'l 'id '\id 'tid 'sd 'ed zd 
\d 'm V 'uiL — -uonov o^ui 
ftlSno.iq s3josnj{[ jvdpuy.oj; 

'81 'OJST 8ST0J8xa .toj juain 
-9A0j\[ puB uopisoj BS.iaAOJi; 

•§91 1J0[ 91H SutpU9}X9 

puB Sinxajf Xionuiaojii! 'utbSi! 
lUJB oqj pu9jx9 put! uoiiisod 01 
u.m}oy; -Sai }jo[ oqi xag pun 
jjai aqj o; Apoq oq:( u.tii} 9uui 
aiuBS }B '(<)g -Si J aos) o5t J" 

91.§U1! p? pjliAVdn lU.IB }J9[ 9q} 

puaixa — 'II '^X tU'^vMaojifi 

•ihq 5q8u 
aqi no puT?q %\\S\.i '(g 'St^ 99s) 
p^gq puiqeq 9[pui!q pinj iu9q 
ui.ii; '|i.n;.\vuAVOp quinq; 'puBq 
jjoj qji.sv aipu-eq }qSi.i dsujS 
U-iudi! soqoui A.iiq'unoq'B laaj 
miAV sjqSt9A\ 0% gpis }qSu qipvv 
puBi^g — •/;[■ -o^v" uoij.f,soj 

— ■dpiuiw, .13(1 9'f.vy; 

— -ssiwiji 

— • -s^iiBis^ 

*8T P^'^ L\ 'SOX sasTOjaxa •9S -Su 
•jCi9;'Buj9J|'B 
sapis puB sraj-B T[ioq uo „, ^ 'cj^T 
Vk/'sO \q 'aid 'i2f 'ii^ 
Ht/ fid z.d 'id m V ud <-:d 
't 1 'td JO I'l'^J — "UOtpv OJ.UI, 

Pldno.iq sapsti/f ivdpia.ij; 

'91 '^K 9SpJ9X3 JOJ %U9WL 
-9A0J^ pire UOl^lSOj; 9SJ9A9}J 

•Avoq[a 9i{\ %ii iqSiBjjs lua'B 

SUTda9>{ 9nUT!)lIO0 puB uoijisod 
0} iij;n}9'j[ ( -gg -gi j 99g) -89^ 
Ijaj aqi t[}tai ouij i! uo papua^xa 
St tujB 1J9J aqi iputi Sgj iq8iJ 
9qi xag puB jqSi.i aqj o} Xpoq 
9qj Hjni 9unj ouibs aqj }B 'uoi^ 
-isod |B0i:ijaA u oj uub yaj aq^ 
asiBjj — -g-^ -0^1 pidmsdoi^ 
•qSpii iqSij uo puBq jqSu pa's 
'p9pU9}X9 UUB pjBMdn 'uiiBd 
puBq-jj9( qjiAV 9|puBi[ iqSu W{'\ 
dsBjS i iJBdB saqoui XjatqnnoqB 
jaaj q^iAV 'sjqSidAV o\ apis ijgj 
qjiAvpuB^g — 'SI'OM uoifisoj 

— •9fnuiw .I3d 3fV}l 

— •s9mij; 
— -sfifBigj^ 

'91 P^'B QI 'soji sasTOjaxa ■es -s^.s. 
sSsj puB sapis 'smjB q^oq uo ^^^ 
'U 'e/? \U \id 'nd 'scf '95 S" 
nd 'e^ 'i^ 'eicT \ff 'iff '„, V 
'zxil 'iT 'ciff 'noT '5O 'lO 

01 S* 'gc? \rl -UOypv O^Ul 

mBnoj^ci sapsiijff jvdpui.oj; 

•;qgii3j}s %^9\ eqj guidaa3[ pu'B 
Say jqSu aq; Suipuaq 'px -o^ s-b 
aoiug — -Q^ -oj^ ^u3iu»aoji[ 

•pjUAV 

-ao,; Sai jqSu q^iAV '61 -O}^ jo 

aSJ9A8|l — -(Jg- -ojtj- llOlf.lSOJ 

•.Cpoq gq} 
JO U10.IJ u[ uotiisod papuojxo 
Hi; o; p.itJAVJOj sniJl? qjoq Snuq 
enii:> araus aq^ :jt' '^g -.81 >j nt'si? 
jqSrej^s Sai iqSu aqj Suidoa>[ 
Sai }ja[ aqj oj uo pJBAi.ioj^q'giaAv 
Avojqx — '61 "OtV fU9m9a,oj^ 

•pxBAUoj jooj }jaf oq; ';jBdi3 
saqoui i!4Jiq; ^noqn ;aaj pu^ 
s;i(.§TaA\ aq^ 0% jfotsq qjiAi ptre^s 
puu 28 ■■8u ui st; sajpimi 9^* 
dsBj-jT) — -gj -0^ uo^isoj 

■S3VJb'l^l 

— •siiiB'ia^ lunis 
-■Buni^g paddmba-ipAv 13 jo saiouaiuaA 
-uoo aq:t jo saouujsainojio ilq paAiidap 
XiajBunjjojun aji; oqAi snosaad asoqj 
.^q pasn aq o; puu 'squn[ jaMOi pun i'poq 
aqj .loj asiojaxa jiuauaS ajotu pjojji? 01 
pauSisap ;fii«P9d&9 su.w sjqSTaAV ^saqo 
aq:( uo asjnoo qjanoj aqj^ —1 -aio^ •is -iSi^ 
n 6g •apis :mSij 
er{% uo sapsnoi ara^g : f •ojv[ 

•apis )jai ax{i uo Xpoq 
puB JfOau JO T[oi!q put? iuojj aq:; 
uo suopBuiquioa jaq^o put; 'j^ 
'51^ 'u^ 'iS- 'fJ 'zd \0 \0 
\.0 \iL 'sxS 'nS 'niiZ JO 'i^'^^ 
'eiS 'aid ■■ i; ■oi^ — -uoipv Of.u% 
f'i{(>no.iq gc>/.-)gnjf jvdpuiJ/fj 

■f- •ojy[ aspjaxg; joj :)uaui 
-aAOni pu'B uoptsod asjaAa^ 

•juauiaAOui eqj anutj 
-uoo pu'B uoi}]sod 0% ujiiiag 
•3(oau aq; SuTpuaq ^nomiiv 
jjaj ai{^ o^ jfpuaS /poq aq| 
aA0j/\i — •^- -0^ ptaiudaoj^ 

'68 ""k*! ui s-B 
'sjqSiaA aqi o^ apis %\\S\i \\%\!a. 
puB^g — •(> -ojii VOlflSOJ 

— ■Sf.iuam .(,3d 3po}i 
— - -sfniBi-ij^ •^ pnB 8 'so^ S9ST0J8X2[ •68 -Stj 
•9/ 's/l' 'iS* \xS 
\1 \S \iS \i8 \7 'aAoqi; 
oqi 0% uoi^ipp^ uj : g -oj^ 

•57 \S \0 'eO 'iff 
"off 'sS* 'si 'sJj \Jj \D '(Ilioa) 

■,iS '(moo) its' 'US' 'fitf '01 j; 

JO "iiv^ :x -o^ — -uoipv opn 
Pl6no.iq sapsnjf fvdpuij,j 

•^uauiaAoiu jfjaAa q^iAv. pjtBAv 
-JOj WBM. ^saqo Avojqj ]mv 'j[oau 
pu'B jfouq aqj uaiqSrejjs avou 
: sdiq aq'j ^BSutjOAid 'jfOBq pun 
jjaau Suipuaq 'pa'BAvjoj p'eaq 
aqjSuug; — -g -oji }U3W3aojf[ 

■I -ox 

ST3 aiuBg — -g -OJiil UOlf.lSOJ 

•jjoau aqi Suiua^qSrej^s 'aoT!|d 
<)'} :!iouq p^^^q aq; Siii.i(i i pjBAV 
-.loj ijaAV uiqo aijj puajxa 'Bjqaj 
-.lOA iBoiAjao qjuaAas aqj ^b Sui 
-joAid 'p.iBAjojdojpojp'Baq aq; 
Avoijy • — -f -ojf^ i.ii3m3aoj\r 

(■88 
■SijI aag) — 'i -oj^ uoif.isoj . 

— ■spiuim .idd 3%v}[ 

— ■S9tUlJ^ 
— •Spf6l3jl{ 

•g ptre X 'soji ssstoj9x^ •88 -Stj 
sxHoiaA^xsaHO anx no asanoo Hxanoj •sSd[ }l[Su puis }J3[ 

oqj uo sapsniu aimig : § "Oj^ 

•go[ }j8i am 
uo !>qSi9Av 3i[% ^jocldns oj pasn 
sapsmu osjB i Sei njStj mi% uo 
'u J" 'sS' '6£» 'aS 'eS \k i^ P^aq 
Suoj '^p JO ^lud 'gO 'acT \0 JO 
:)ai;d 'g^) : i -ojvj — -uoipv Ofui 

•Sej iqSu uo SuiouBiBq '■ i -o^ 

SB suing — •§> •0^\7' pi31U3aOJ\[ 

•dnj.tps ui :)ooj yaf qjiAV '2 'Oj^r 
j0 8SJ3A9y; — •§ -q^ uoif-isoj; 
(■IfSi^BB^) -loojy'afaqiuo 
Sutounjnq jfpoq aq:i qiJAi pjiiA 
-aoj Sniui?3j 91UI1 aures aqj :j'b 
'pji!Ai5toi3q .gaj jqgi.i aq^ pua^ 
-xa puB 'juaq ^ffdj^qs saujf aqi 
Suidaajj 'uMop ;ooj ;qS[.i aqj 
Suug; — •_/, -d^y- piawaao/f 

■9 -OK 

SB 'auiBg — •£ -OJ^ UOlf.lSOJ 

— 'spvui-m, d3p[ 31V}[ 
■ — •Sdviijj 

•Q pti'B ^ "soji sasToaexa •It 'Sij: 
•sSaj %nSu puB }j9j 
8q:> uo sapsniu aareg : 9 'o^ 
'Sq\ jjaj aqi uo iqSiSAv aqi jaod 
-dns o; pasn sajosnm aqi osjy 
•Sat jqSij uo '9^ ', J 'g^ '5,^ 

(5OOJ) '„,^ 'jj^* 'gj- ',£) '„J 

s5' '6<9 'sS* 'eS' 'ifT JO pBaq 
Suoi ',^ joLiBd '90 'iicT 'i,-; JO 
liud 'gf) : o -ox — -uoipv OJ.UI 
fi{S7io.iq sapsnjf p}ihjuidj 

■9 'OR aspaaxg joj juaui 
-aAoui puB uopisod as.iaAay; 

•aAoqB SB Q\\m% 
-uoo puB 'pjBAvaoj Sd\ aqi puej 
-xa uoT[} : j[D0}}iui aqj sij.ibavoj 
laaq aqj gucSuuq '^[djBqs aausj 
aqj puoq 'aoog aqjqono; X:[iBau 
saoi aq} ]ijun juaiuaAoiu Sut 
-JABdB qiiAVUAvop :)ooj }qS[.i aqj 
Suija — -c -oy- f.u9'm3a,oji[ 

o , ('Of 

— -ainmiM .i3d apoy 

•9 puB g 'so^ saspjaxa "Of 'Si^ 
ot ■S9\ (tjSu 
no sapsnui amug : gx -oj^ 

•paxag 
iooj yai am Suipioq ul 'gj 

'sS" 'si 3" 'o^ 9qi osji! UqSreJis 
Sai }jai atn guipioq ui \a 
\A 'o<9 't-y P™ '??■ '9F 'ecT 'i^ 
'1/ 'ncT : IT •ojs[ — -iioi^aj? o^ui 
fi(6no.oq sgpsnjif jvdpui.ij; 

■jooj ija{ 
ai[l uo Sinoirejuq 'n 'OM stJ 
aiut'g — -g^z; •Ojy fuamaiiour 

•aipuuq am 
HI jooj inSu t[jiA\. 'n 'ojsL JO 
asjaAaji — -^i -oj^ voifisoj 
•sino[ ai[\ }B /[UO Sutpuaq puB 
jqSiujjs aaiii[ aq). Suidaaij 'ajqts 
-sod St' j[onq jBj su oS Saj aqi 
jaj tiaqi i g^ -Sij ui sx? '.Cpoq 
aqi JO JU0.1J Ul uoTtisod papua; 
-xa Ul! 01 uAvop Saj ;ja[ aqi 
gui.ig — 'ij; ■o,y fioms.io/^ 

•[jBA aq; luo.tj }aaj xis jnoq-B 
jiBqa aqi thia\ 'gf -Sij lit SB 
'sjqSia.M aq;^ oj ^[OBq tiiiav puujs 
pire dnj.iijs aqj ui ;ooj jjaj aqj 
aoBjj — ■ 'ZZ 'OJ^ uoifisoj- 

*8T P^'^ II 'SOX sasiojax^ It •81^ -Sis. 
•Sai ijai puT3 %nS\i 
no sapsnui aunsg : oi 'ojij 
•;qSii uo jqSiaA aq^ ^loddns 0% 
pasn sajosniu aqj osi^ iSaj jjaj 
uo 'gcT '(;ooj) 'j^ 'j,^ '^j; 

'i/ 'ticT : 6 'OJS — -uoypv opit 
PlBno.iq sspsnjff jvdioia.ij; 
•Samai 'uo SupuTsjuq 'g -o^sb 
auiug — ■ 'OZ ■'W pisuisaofif 
■dnjjijs Ul ;ooj }qSt.i i -oj^ jo 
asaaAay^^ — -qj; -oj^ uotfisoj^ 

•pjCBAVJJO'Bq 

pauj-ea si Sa| aqj sn ^idjuqs 
aau3[ }jaj ^^•^ Suipuaq 'uopis 
-od 0} ujn^aji -ajnSij ui s'b 
SCpoq d\\% JO 5U0JJ ui uoijisod 
papuojxa UB o; UAvop Sp)[ jjaj 
aqj.Sui.ijj — -Q -oj^r pt3vj,3.ioj{r 

■^t '-^lil I'! SI! '.niiqa V Anx 
-ds-BiS 's}qgpA\ oqj 0} 5[0Bq qjiAV 
puBjg pun 0[pui3q aqj ui ^o'oj 
}jai aoBu — -Q -o^si tioipsoj 

— ■3pm'iiu .isd 3f.v}j 

— -saiMij; 

— •spi6tajii 

"01 ptTB 6 "so^ sasiojexa •ZP 'Si^ 
enS si 'et/ \J 'eicf \S[ "iff 
ViiZ; JO pt'aq Suoj '^^ '^^ ',(7 
JO %iv.d 'g/ 'j/,A ',^ v.S' VT 
i-S' 'siS- 'n5' \7 'gZT 'm^ '9-8' 
e/S' \a JO pnaq guo[ '^jf^ jo 

'z^ 't^l 'c>9 Va" — -uoipv of.ui 
t\Bno.iq s3josn[ff ivdyowi.t,^ 

■9t ■■§!lI hi su pB9i[ gqi j9ao 
noijTsod B 0% sraji; ;ueq qjjA 
saipireq Sntaq pan j[OBq puu sSaj 
uajqgrej;s 'pjUAvdn sui[T!d spunq 

'S^ •■Sij III ST? ajtnjsod Stipjig b 
Suuunggu amp 9mi;s }« pjBAv'joj 
puaq i sn}t'.n;ddB aqj mojj jaaj 
anoj; inoqi; [iim^g \mv. sajpuuq 

•Of '88 '98 'tS 'S8 '08 '82 
9S fS '2S 'OS '81 '91 'tl 'gl 

01 '8''S — ■3%iinim mcI d^vy; 

■ OS 'fit 'ot 'eg '08 

SS OS 'ei "01 'S — -sawi^ 

, , , "Ot '6 '8 'Z 

9 e f 8 S 'I — -smBigj^ ■9f "Si^ 
•S9I yaj uo }qS[3Ai eq:^ ^jod 
-dns :>i?q; 8soq:j osib 'Saj :>qgrj 
no sapsnm amug : ^j -oj^ ' 
•S9I %x\S\i uo ^qStaM aqj ^joddns 
Ve\\% saiDsniu aq-j osju 'Saj ^ja| 
fl^^Og^ '^,^ '„,^ .^^^ .^^ 

^50 iF '9F 'sF 'efi* 'ecT 't/ 
ncT : SI ■ojy[ — -uoipv opn 
ti{6no.iq sapsnjif fvdiom.ij 

•Saj !|j9j uo SutouTJU'q '81 "O^ 
SB eniT;g _ -^^ -q^ pomsao/ir 

■dtuji^s aq^ 
ni ^ooj :)qSij qjiAv 'gx -o^ jo 
asjaAaji — "f I "OAT uoipisoj 

•^uauiaAOui 
aq^ inoqSnojqi i)qSii!j:>s Saj aqj 
Suidaajf jooh: 0% UAv'op !>ooj yaj 

■ft ■■Sv^ 
ui SI! punq ^i[Su aq:} qji* jn;qo 
1? Suid-BjS 's!(qStaAv oj apis^jaj 
qjiAv PUBIS puT? 'dnjjps u'r 300J 
%}s\ aoB[^[ — £1 -oj^ uoi^tsoj 

— •af.nuim Md spy'g^ 

— ■sawbix 

— -spiByij^ '.W ■•§!^ 
'■""(''^■>,;,,,'//';):/'l'i; 7-,^ •sapis puB 
eniJB tfjoq no jfiajBujaii^ ^^ 

',A \J \cV 'uS 'f'd Vy 'eiS" 

Ei^ iH 01 f' 611^ ciZ zX \Q 

JO 4JBd ',7 \,s \iS \S \1 
\b \0 \0 — -uoypv o%wi 
PlBnoj,q sapsnj^ jvdpuijij 

•SI^ UI S13 punOJB /tIHT4J13(I Sui 

-lun^pm? 'juaiuaAOui piBAiUAOp 
i[0ii3 }t' sa8ii5[ 8i|j Stnpuaq 'jqSij 

pUB Jjaj IH]A i;[8[4t!Uja}[B UAlOp 

•Xbavb 
'jaaj aajq:j unoqi! siniijuddij aqj 
SuiOBj pn-Bjs pu« sajpuijq aqj 

dsBJf) — '11 -q^ llOlflSOJ 

■001 '26 '06 'S8.'08 '9i 'OL 
'S9 '09 'eS '09 'St 'Ot 'S8 '08 
'fiZ 'OS — 'spiuim .(,3d 9^»y 

'008 '06S '08S 'OLZ '095 '092 
'OtS '085 '055 '015 '005 '061 
'081 'OZI '091 '091 'OtT '08T 
'051 'on '00[ '06 '08 'Oi '09 
'09 'Of '08 '05 '01 — -samyx 

•91 '91 'fT '81 '51 'II '01 '6 '8 
'i '9 '9 'f '8 '5 'I — -si-iiBMj^ 

'L\ "OH asTootaxa: 

■aiaqj uodn ;nd st ;qSiaA 
Axve ajojaq Aa.ios-quinT(} aq:; 
qjiAv paua;sisj i[uijg oju ilaq:^ 
iBq:» aas sXa]jnd aq; jo iqSiaq 
9q:j Sujisnfpn uj — -axo^ 

'is-S' 8^ 'ei/ 'iti?" 'stcT '^ff' 

'ci^'lff 'fc/JOlJHd',(JJ0}J'Bd 

'gS* 'ei"* 'sff JO peaq Suoj '^]^ 

JO jai3d 'gO 'acT 'iJ 'gi^ 'g/ 

\M l8\iS\7\8'z,8\i8 

\1 'stf 'oij; — -UOipV OpM, 

PlBnojjq S3psnj\[ jvdpuyj,jr 

•p.iBAvaoj jjaA uam 
-opqiJ puT3 [jsaqo i(;ia\ nopisod 
?oaja UB o^ jfpoq aqj SuiSiiuq 
puu '^qSrejjs soijb aq'^ Sat 
-daajt 'p.reAi3{a'Bq sajpireq aqj 
daaAvg — Qi -ojii fuavMaom 

•jC^uo 
sdiq aqj iv Sui;0Aid '4qSiBi:is 
sSaj qjiAV pj'BAVJOj puaq 'i gtn 
-BJBddB aq; moaj ^aaj jnoj 
}tioqn puB^s puB saiputjq aq^ 
ds'BiQ — gi -oj^f itoifisoj- 

— '9fnuim .t,3d sfvg; 

— -ssmt^ ■ 

— -spiBp^ 

"91 *OJK ssTOjaxg; 8f •If -^ij 
■iV 
\d '97 'p\d '(.d 'zA '\A 'c<9 
V2/' \8 \S 'zfT JO P138TI Suo[ 

^•"'d '9£> '9/ 'j/f 'iS' ',li>' 'f7 

'iS" 'z\8 \iS 'iJ'kS 'nU T 

■sajpireq di\% luo.ij 
:jt(ST9Jv 9H!j JO }jt!d Supjoddns 
u{ j[0'Bq puu suiiB JO sepsnui 
osi« -s^ \A '9O \ir "S 

•Sej 1J8| pUT3 }i|Su'uo ■z.A \A 'oO \y 'S •§81 iqSu uo sspsniu auiBg '^-j; uo '9 J- \J \j, \,ji '(^ooj) 
'01^ 'ei-S' 'ecT '[5 — 'gS* \8 
\ff JO p«aq Snoi \Y jo la^d 
'9O 'n<f \& JO IJisd '9£) -x 

■uoipv Of.Ul •i?j;3j;Tiq ox sa\\>V3j% eqi Suuq 
pui? 'sSaf qjoq UrHi|.oit!j}s uaq} lamp 9un?s 
. qj xv j(0«q .iin .ouii)uriq 'puo.'isi! oj sa3a3[ 
qioq AVO||i; [)iii! 's|)inM| oqj .(^ A'[;.n;d iqSiaAi 
, qj ^.loddns : spo.r juDijjaA oqi aioaj soqout 
0Ai9Av:> jtioqB spoj pjuozijoq gqi. dsuif) '^ 

•;j9I \wi jqSu SuT^BUjaii'B 'saiipnaj^ 
gq} 5(J0AV pun 'suijb ^ugq qjiAv jqifiaAV 
aq:^ Pioq '[inaq .i9ao sgipuuTj 9qi dsnjQ "g 

•1U91U9A01U q01!9 tl99A\}9q ^S9J 0} SuUUOO pUB 
'SUI1T3U.I9JJT! '}00J jqSlJ q^IAV 9tU1(S 9qjj '/S 

•sj9jjnq 9qi oj uniSi? ajpiJaj; Suiiq ugqj i luojj 
ui jtijuozijoq v 01 9au}[ ijaj aq} gsrej 'jogja 
P19q ^po(| i[}!AV 'uopisod siqi ui ajiqAV i spoa 
|T!0Ti.i9A aqj uiojj saqDui xis jnoqu spoa i^i 
-uozijoq aqi dsviS i sjgjjnq uo s9ipTJ9j; qjoq 
SutStujq 'jqSu qjiAV uaqj '9[pt!9a} 9qi uo 
looj i}a\ qjiAV d9ig •snjBjBddB aqi 9d1!^ -g 

(■8f ■S\K aas) 
•ajpisajj uo }ooj %{\Su qjiAV 'auiiis 9qx '/I 

■uoi;isod 
UI SuiutBiugj jooj iqSii aqj 'sjajjnq i9qqnj 
9q; uo UAiop o[i;t!9J} 9qi. Suijq puu 'pai?AV 
-aoj ^{{iq.niis UT!a[ i qmioj oj }00j aq:j jo avo]; 
-pq 9q( iiuo SuTMO|[b' 'ajpuaa; aqi uodn jooj 
jjaj aqj ao'Bid i aoaid uioMoq luojj saqoui 
9A|9Av; }aaj ^^M. puujs i qSiq-japjnoqs spoj 
li!oi4J9A aT|j dsi3jjf) -sniBanddu aqi dovg_ "i 

■ig piiv ^ 'soj^ ■09 '89 '99 'f9 'S9 '09 '8f 
'9f 'ff '5t 'Of '88 '98 '^8 'S8 
'08 'OS — •apiuiw, .Md 3^a?y •JSBJ 

Xj9a 'js-bj 'umip9ni 'aio[s ■09T 'OtI '081 
'GST 'GIT '001 'OG '08 'Oi '09 
'GS 'Of '08 'OS '01 — -samij^ *08 '8S '9S 'fS 'SS 'GS '81 '91 
'tl 'ST 'GI '8 '9 — 'smBwji 'saiavaHx anx 
tf •apig 
4jai aq:> uo 'f, m sb euiBg \^ •apis iqSij am 
«0 'e7 'eJ? '»0 'eO^ 'i'S'^il'sS 
el RiL uS ftiT zO LiL 'gi/S* ■j7 'gS' \0'zO\7I 
aU ft 8 el \il 'ill \,0 'si 5* < < < . < >^ 

lit su sdpsnui anius eqx 'S 

•niF 
'siiZ 'e^O 'iS" \d JO IJBcI -1(7 
JO jji3d — 'jT" '.^ ^^0^ 'eO 'iff 
gtf s8 : I eii llL zD mS 

•uoipv opii 
filBno.iq sdpsnj/i ivdyouy.oj; 'snju.njddi? o:( apis iqSij qjiA 'auics aqx' ^^ 

•[UlSia aqj oj Suiavs uaq^ 'ai^q ]BoijjaA aqj 
sassBd peoq aqj (iij }ja{ aq^ oj uTia[' 'paOBjq 
i^imjij Sai ya[ qjiAi : jaudu saqotii JUoj-^juaAvj 
;aaj qjTAv 'spoj luojiJaA aqj jo aui( aqj apts 
-^no ;snf si Xpoq aip i|ij :)q,8ij oj da^s !puT!q 
W^I tl^!'*^ aj[oX-aipi,iq dstMg i pt'aq no a[piaq 
aoiqj •snjuamlduoiapis^jaj q;iAV puBjg -^ 

•0}a 'Jjoau aqi SiiuiajqSrej^s 'aotqd o 
3lonq pisaq Suu(i • p.ii:.A.i(); hoav uiqo ai|i Sui 
-puajxa 'BjqajaoA ju.ma.io.) qiuoAos' oqj ju Sui 
-jOAid 'pjt'A\joj do.ip oj >|oa(i oqi Avoqu ; q,§iq 
-aapinoqs sji;q ^\\% dsfaS is.iuq |uoij.taA q^iAi 
ia[[LUud SI /poq aq^ \\vx sioiiq de:js i pt'aq aq^ 
uo aipijq ao'B[<j -sniBa^ddB aqi aon^ -g 

•juatuaAOiu /aaAa qjiAv pjuAvaoj 
na-u }sai[a ain iiui.uo.iq} ^j[oou pini j[oi3q aqj 
ua;q.§n:j}s ,u(mi : ^diq ,)iu jb SuiJOAid 'j[OBq 
aaAVO[ piiB .i.xlclu '>|.),iii Siiipuaq 'pBaq aq^ 
qjr.tt p,ii!.\v.iof oiuo.) u.iiu : papiiajxa aju sw.n! 
llii p.n:A\>[OBq ui:o[ i s^xki ib.3ij.ioa JO !Jooj aqj 
i[;iAA anq v. uo o.ib s.xij ,ii|} pjuu jjouq da^s 
piiB 'qSiq-jaiqnoqs -poj ..lu dsiuS ; ptjaq aqj 
no aipt.i<i aoBjj suhuimIcIb ,,i[; a.oBj -g 

(■(if '-"LT -"'■''S) 'uOT^isod 01 Jiauq qsnd 
uaqj : Aijq.oiis s.ioj uo asu 'jqSiB.ils /poq puu 
J[Dau .Snula.»[ '|i.iBA\.i()j auio.-) : spo.i jo ^ooj 
puiio.tB sajupl .ii|i JO s,)t,,iu! ■> \pi."j upijiAv a.iB 
saoj \x\"& 'pei,u,i|\-,i ,).n: siu.iu .iq} njj >i,iu'(i dajs 
: i[Stq-.iapiuoqs spoi [B.iij.iaA dsBjS i pBaq aqj 
uo aqji-ui a.iB|j -siipuuddB aqi aou^i; -j •OS '8^ '9^ 'tf 'Sf 'Ot '88 '98 
'te 'gfc' '08 '8S '9S 'fg 'Sg 'OG 
'81 'ST — ■9^nuiw, Md d).vy •JSBJ .{jaA 'iSBj 'uinqjaiu -avois 
'Alois jCja^^^ ■pi3'Ul3ClOJ\r '09 '99 'OS 'e^ 'Ot 'G8 '08 
SS 'OS 'ex '01 '9—'S3iuij, '21 'IT '01 'C '8 'i 

'e 't '8 's 'I — -s'^iiepj.^ aiaiHa ani 
iqSu uo sajosiiot euing /8 •Ssi ija[ uo 'gS 'eS 
'iS JO VV.i>\i guoi \v JO l-i'Bd 

•/laAijoedsaj 'sSef ;jaj pui; 
;q.§u uo sapsniu aiuBg '^s •.§a[ yai aq; uo ^qgpA\ 
aqi |.ioddns o% pasu sspsnTii 
aqi osiB iSai Ijaieq^ uo 'g^ 
'zid^'oid 'siS" — 'id 'cO 'iF 
'sF '9F \f) \(I \I \id 'Z 
•sai ijai aqj uo c^qgI^Av aqj ^jod 
-dns 01 posn sapsnni os|u i Saj 
:jqgu uo' sajosnut ecuug '^x ■.§81 %\\o\i aq; uo iqSiaAV 
aqi jjoddns 0% pasn saps'nai 
osiT! iSai ^jai uo^ '^^ ',^ '^^ 
siiiT "ni^ 'siS* 'ocZ' '[£> 'nc/ 
'sS" "6)9 — 'aS* "e-S* ^.if 'iFJOJ-ind 
'9O 'iicT 'ij9 JO ^xvi 'g^ -x 
■uoipv opn 
Pl/jiio.iq sapsiij^ jvdyoui.oj ■09 '8s '9s 'fs 'se 'Ot' 

*9^ '9t 'ft '2t 'Ot '88 '9g 'tC 
'S8 '08 — ■3piv,y<m Md apay; •jsuj Ai<dx '^sBj 'nimpaui 'av.ois ■OOS '061 
'081 'Oil '091 'OSI 'Of! '081 
'021 'on '001 '06 '08 'Oi '09 
'0<; 'Of '08 'OS '01 — 'ssmtj, •SI 'IT 
01 6 8 'i '9 'S — ■s?'V'^?941 Miia'aiiEs ani •dnaaps i:i jooj ni-niJ q^iM 
pun 'Sai ^qSu qjtA\ 'aAoq^' sn auius aq^x. 'i2 

•juaujaAom nqi ^ijadaj puu 'S9[ 
Ijaj uaiqarojjs i .Cpoq jo luojj ui uuijcsod 
IB^uoztJoq ■« 0% aau3[ ^ja[ aqi Suuq'uaqi i pa 
-puajxa aji; Sa[ ijqSu puis siu.re \\y\ p.re.vv3ioT;q 
ut'ai i xoq-4qSiaAV oioaj saqout uaa;qgia jooj 
}q.§w ^^^\ puujs puv 'ii«a\. aqj uiojj; saqoui 
aApAV} spoj jBiuozuoq aq; ds^'.iS : duj-u^s aqi 
ui }ooj yai a,^^qJ -uTijs aqi apisu; dajg -g 

•dn.ui;s ui jooj ;q.§tj qjrA 
puB 'Sai jqSu qjiAv 'aAoq^' sb auii!s aqx '/S' 
•aiq!S>,od SB 5qgn;j4s su Saf }jai aq;; Suidaa^ 
qaaq m^u aq:( jo soqoui ua; xnq;iAV UMop :)ooj 
4jai Suuq 'uoijTsod S|qj m anqAV \ po.i iBOi^jjaA 
aq; jo ;ooj mo.i; soqour aAia,u; inoq'B uiijuiaa 
jooj iqSij aqj Sutwa[ 'puuq jqSi.i aq^ q}iAv po.i 
IBOTjjaA aqi puv 'pui:q yaf aqj qjTAV po.i jujuoz 
-uoq aqj ds^jQ -sivnuBddis aqj oj apis jiaj 
u.mj put' 'dnjaijs oqj m jooj jjaj aouij -g 

(■Oe '.Siji aag) -duajtjs aqj 
ui JOOJ jqSu qjiAv 'eAoqu sb auins aqj^ -^x 

•aJOja<i SB anutjuoa puu 'p.uuuoj 
Sa[ aqj puajxa uaqj i Jioojjnq aqj p.a'A0j paq 
aqj SuiSutaq 'A'ld.iBqs aau>[ aqj puaq i.ioog 
aqj qonoj ^pivau saoj aqj ]i}uu juauiaAOtu 
SuiAVBd \n uAVOp jooj aqj Suuq 'pauAvu^op 
pajuiod saoj \mv 'juaq A'uqSqs aauii qjm 
ispoj iBajjaoA qji.il odi] v. uo fiij gooj jq.§u 
qjiAi }|ai:q da)s : spoj iBoij.iaA aqj mojj saqoui 
xts spo-t iBjuozi.ioi[ aqj dsBaS : duj.njs aqj 
ut JOOJ jjai aovij -nTjjg aqj ojui dajg 'x 

•f -OK ■OS •■BijJ 
9^ Lf yjS \d '^}S 'i7 'ziS 'aid 
'jH 'aiL \0 \0 wtL \0 zzS 
\S \S \8 'eiS 'oiS \1 \d: 
'^j JO u^d \a 'sT \I osiV 
'\ ni SB sapsnra eraus 'g •poquDsap SB juani 
-aAOiu ^\{% anujmoo pu'B 'a^ni[x9 'A']suo.i<)§]a 
UMop sjnq at{j nsnd 'qjuaotq aqi Suipioq 
aiiqAV i eiUT^ aiui!s aq; ^t? Xnnj sSuiq aqi 
StiijBiJui 'asi.i 01 iC|Aio]s maqj au)iih a\ou 
i p.iBAiUA\op sji!q aqj qj-nj -sjiuj jo apis 
-;iio aqi uo sja.ouif put! squniqj qjlAV '.Cpoq 
aqi JO ^uoaj ui spuujj •xo([-}qSiaAv oi j[OBq 
qi]AV 's-inq aqi uaa.wjaq jjasjiiov oaiqj -g •e J" 'i7 'ni^ JO 
jaBd jaAvoi \^y '5,^ 'g^O 'iff 

%J- JO %l'S& \a JO (JJTJJ 'X 

•uotpv Of.Ul •A\>0({ aqi JO juoaj in A'm[Si[s 
puv SJ'Bq aqj uo sputjq aq'j daasj 'Xouapuaj. 
siqj piOAi' ox "p.reA^iioiiq jbj ooj puo^xa o; 
SAVoq^a aqi .to 'pjUAUioj do.ip pvaq oqj ja^ 0% 
^ou ua5[i!j aq p^noqs aii30 aspjaxa siqj nj 

•papuajxa 
aji3 SUI.IB aqj jijun panA^UAop sjuq aqj i|snd 
i pjBjV\>[.TBq j^uimoS'Bip sapis aqj 'iv papuaj 
-xa SA\oq[a pun 'jfo-eq sjapjnoqs 'pjiJAvjoj 
:)saqa 'jaaja pisaq q;tAV 'pua aqi uioaj saqoui 
aAif ^noq'B 'apisjno sjaSu'g pui3 squinqi qjiAi 
'sajpuBq aqi ds^jg -xoq-jqSiaAV s{[% 01 sjDBq 
q^iAV 'siTsq aqj uaaAvjaq j[asjnOiC aoujj '1 

•Qf pun c ■STO^^ •sn%vi'eddv 
jsqjo ^u'B Sutsn a.iojaq 'am 
-4Sod SuiuTioaj; ui ' (s^uauiaAora 
01 '8 '9 S'Z J9*J«) luaui8Aoni 
qoTja jajj'B sapimm pay; •09 '8S '98 'f9 'Sf' 
'OS 'Sf '9f 'n 'Zf 'Of '88 '98 
'^8 '28 '08 '8S '92 'tS 'ZZ 'OS 
'81 '21 — •^i.nuiw, .Odd a^wy •:>s'Bj jCjaA 'js'Bj 'mnipaui 'avojs ■91 'Oi '29 '09 'es '02 '9f 'Of '28 
'08 '2S 'OS 'SI 'OT — -samij; •08 'd<- 'dZ 'fg '2S '02 '81 
'91 'tl '21 'OT — -nuBpAi 
•snamvavj ojainiaAVHX ?TioqB paijisna^ui uoijou i\%]m. 
*■[ ui sv sapsniu'eui^g "g •^UToC aanji 9H% ^^noqT! paijisua; 
-UI uojioB i[jniv 'sSoj q^oq joj 
9<J icT 9JJ 5iiif oii^ siS* ecT 
'i£> — 'sTl 'i^l 'g/O \2T I 
( ■).s»^-f.oo/ .lain ofj) ■sSaj aiu SuTxag 
pu'B Saipuaixa anuiiuoa pire 'saajjuq aqj jo 
saqoui anoj jo aa.iq^^ uiqjiAV apqs o^ uuojjBjd 
aqj AOiji! i A]siioaoSTA s,§a[ oqj puajxa a\ou 
i sa|piuu| aijj tUiiaS uv.r> noj{ ipun UA\op apijg 
•jsaj-jooj; JO ajppuu aq^ xvdu Asqa saoj qiiAv 
'^^■clp aq; uo paobqd :^aaj aq:t jo sjiuq qjiAV 
'niJ0jii3{d aqj uo uorjisod Sui^jis 13 a5(i3j, 'g 

•^uadaj put' 'ifjAvo^s sjouq 
api|s 'jfisnojoSiA sSaj aqi puajxa i saajjnq 
aq^t o; UAop apr[s injojuqd aqq ;a^ 'uopisod 
siqi III afujAv is-iapjnoqs aq^ uodii Xpoq aq; 
JO jqStaAV aq; SuiAvo.tqj puu 'mjoj;B|d aq; 
uioij aajj 3(ouq aq; Suijjq 'sSaj aq; pua;sa 
uaq; i sajpuuq aq; dsujS uvo nOiC |!;nn m.ioj 
-;'G[d aq; uAvop apijs i ;na|0 aq; ;su[t!Si5 sjaeq 
q;iAv ';saj-;ooj aq; uo ;aaj jno^f aou^ 'i 

■9 -on: •Saj ;jai uo g 
ut s'B sapsnm aui^s aqx '/g •Sat m-^F Jtoj 
papisuaim uoiio'b aq; q;tA 'x 
m SB sapsnni araiss aqx "g 

•arai; ara^s aq; jb sSa| q;oq 

\3 JO puaq Suoi \Y jo ;i'Bd 
'sO 'iicT 'iO JO Wi^d '9£> -x 

•iioipv 0).tll 
fi{6no^q sdjosnjn jvdiouy.ij •ive UI pasiuj Saj ;qSij puB ';qSiaAi. 
aq; Suij-Baq Sai ;jai 'g jo asiaAay; -jg 

•;qSiaAV aq; sjnaq 
anojB Sa^ ^qSu aq^ ;i?q; OS ';qSt'Bj;s Sai aq; 
Suidaajf 'are ut Sa[ ;jat aq; asrei 'aPH^ ^HJ 
JO ino;;oq aq; o; sujn;ai iujoj;'Bjd aq; su 'puir 
'saau^t aq;ua;qSiBj;g "x ui su uoi;isoj 'g 

•uoi;isod ^BuiSuo 
s;i o; uan;ai 0; uiJ0j;u|d aq; avouu uat[; 
pu-B 'iC^qiojoj saau5[ aq; ua;q.o]i3a;s i sajpunq 
aq; dsujS pun ';saj-;ooj aq; uo ;aaj aq; 
aoBU •rajoj;n[d aq; uo uoi;isod "b a5[iij, *X 

■8 -on: ?e Sij ■sn;'B,n;dd'B jaq;o jfuB 
2uTi?Ti aiojaq 'ajn;sod .outuip 
-aa UI '(s;uaiuaA()ai oi 'G '8 'Z 
'9 '9 'f '8 'S -laij^) ;uamaAoni 
qoBa ia;ji; saptuiw, fss^ 

•OS '8f '9t 'fi^ 'St 'Of 
'88 '98 't8 'S8 '08 '85 '9S 'tS 
'Z5 'OS — ■o^nm'm .i9d 9fv^ 

•;s'Gj ^{jaA '^SBj 'cumpaux 'aio^s 
'aiojs ;fja^ — ■pi9m9(toji[ ■QOS'SGrcSI '2£I 'SOl'SSl'SfT 

'281 'SSI ''.a I ''JOT '50 ''.'s 'ez 

'so 'SS 'St 'eg ''.-5 — -ss'i^M •01 '6 '8 'i 
'9 'S 't '8 'S 'I — •s^'V^wji •axvw aajanoNi ihohs 
8^ 6t e^^ «3^ z1 o\JJ 
va pa^isiiajut uoijoi! ii?TjVi 'g 
ni St! g9[osnui 9uit?s aqx '8 •9/ 'sir 'iS- 'US' \7 'iS 

'aid 'xS 'eU 's2r \1 \mI 'iff 
JO laud \A \A \0 \n Z •jfpoq am JO luojj pa^ 
jjoBq aqi uo ga|osnni aq; os|i; 
i aini^ aiuus aq^ ^b stn.i'B ptre 
ggai'qioqtio \(\^ \^x \7 \d 
JO U'ed 'U 'lA '^0 'fff 'I 
•uoipv opiy 
PlBnojiq sapsnjfi jvdiowijij •antqo'Bui oqj jo ajjuao aqi ij^iav 
9ui| ui j{|}0BX8 aq A'po([ aqi jo aa^aao ^q:^ 
%'e\\x ua5{Bj aq iqnoqs aJUQ •Sutpnixa XpuaS 
acaji atui;s aq:t %v 'jqSia^v aqj .Ta.uo] A\\\s 
-np'BJ.S uaqi io[qissod su qSiq su s-iaiqnoqs 
aq:) asreJL os op \\o/i sb pui? 'Xipij sSuin aqj 
aiispui uorjTSod siq^ ut ajtqAv i pjUAVUAVop 
sqranq; qjiAv 'aiojaq svi suoji aqi dsieiS 
i luaq jCpqSijs saauj[ qiiAv 'SuTpijj aqi oj 
5[0i!q q;iA^ p.nt'js i aSpa .tajiio aqj pxBAVo:j sjap 
-pioqs ai[} JO do} aq; uodii |[bj H!'^^ spud-jap 
-jnoqs aqj ijBqj os sninat'ddu aq} jsnCpy '8 

■ajojaq su anuijuoa puB 'qi-Baiq \\xxj .laqiou'B 
ajj'Bj 'jfqBupiijS }t jaAvoj iiaqj i papiraj 
-xa jfiajaidiuoo aau sga{ aq:> pjun ^qSiaAV 
^\\% asii3.i i qjt'ajq \\\\} u ajfT;} i pat'AiUAVop 
squinqj q^iAv 's-iapinoqs aqj aAoqB siiojti pia 
-pjaA at|} dsujS ;^oa.ia i^poq puv 'pjnAvjiio 
^uaq saau5[ 'Stiqn;,! oqj 0% ^anq q^pv\.Suipuiiis 
'sjap|noi[s aqi uo spud aq^i aoBid i siid-uijw 
aqi qijAV [aAaj b uo aa-B spud-japinoqs aq; jo 
do; aqj juqi os sn;T!ii!ddi3 aqi jsnCpy -g 

■si'Bq 
ju^uozuoq aqi no aiutj aun?s aqj %ts UAvop 
Suissajd 'papuajxa ifiaja^duioo aau sSaj aq:; 
p;un iqSiaAV aqi asiBJ i qjuajq \\nj u asjuj 
i ;uaq jCimSqs sSai pue 'sj^q ^Biuozuoq aq; 
SuidstuS SIMT3 q}iAV 'go -Si J ut st? SuiputJjs 
'sjappioqs aqj uo spud aq; aoi?id i s;id 
-\are aq; jo iqStaq aqj jnoqB aat; sp^d-iap 
-{noqs aqi %v\\% os snitutsddu at[| jsnCpy '\ 

•L -OS! •S9 'SiJ •srntjjuddt! iaq;o Rxix 
Suisn aaojaq 'ajttjsod Suiuipai 
ut '(siuauiaAOui qi '6 '8 'i '9 
'S 't '8 'S 'I •i3?J'b) ;uauiaAoai 
qo'ea jaiju S3%nu%w, pa^Q ■Ot '88 '98 't8 'S8 '08 '8S '9S 
'tS 'SS 'OS '81 '91 'n 'SI '01 
'8 '9 'S — •3piuim .09 d a^»y •ijS'Bj jfjaA ':isi3j 'uititpatu '^«.0|s 
'avois Aisj^ — ■fu^maa.ojir •OS 'S^ 'Of 'S8 '08 
'OS '91 '01 '^—-samyj^ ■OOS 'Sil '021 '2SI 
•QOI '9i 'OS '9Z—-nuSy3M •aiiiHOVM oiHXiin: ani 
•g/ 'tlV 'lS 'nS 
'tJ 'iS 'ziS \iS \T 'gff 'nU 
JO %jvd ',^8 'e^ 'ed \d \,d 
\S 'iff os[Tj i pagisnajui uoi^oi3 
'g ui st3 sapsnui aiu-eg -g 3[0Bq aq^ o^ j'Bq 8q:> Suijq puB 'pj'BM5[0T?q ubgi 
Avou i uoi^isod !jsjij s^t o:( ujn^gj oj jBq aqj 
.vvoiiT! uaqi i sdiq eq^ ^n SutiOAid '^poq 9qi 
Suipuaq put? 'iq.8i\!.ns siuxc' aqi Sinpioq ^q 
UAop jTjq 9q; Suug; -^ ui su uoi^isoj -g 4 , sicf ncT 

tO \0 'gicf 'i2Z^ — \id \id 

'ed 'ed \d \d — \7 \u 

JO puoq SUOI 'g^ 'j^ ',Q- JO 
^•t^<I'ot-S' 'gcT 'nf JO JIBJ -g 

•jfisnoairejinrais siuj^ q^oq puB 
jfpoq uo, '^g,y W 'e^ \d \xd 

id iff 0!^ 'ziil 'id 'sJ/ 'ziL 

id JO ^j^d '^j- JO (jj^j 'I 

•UOipV OfUl •a.iojaq sb 
'sapis ju siuj« q!>m 'sqSiqj aq^ ajisoddo s;sai 
II n^un '{fg -Si^ aas)j5tis SAVo'qp aqj gai 
-daaj[ 'juq aq:; UAvop Suuq i %jv.dv saqout uaai 
-qSta spuTjq q^iAV. J^'q aqi dsBjQ -snjBicddB 
aq!> jaj'Bau (aj^uao aqi incij) ^aaj oav; Sui 
-pn^:ts ^nq 'x ni sis 'xoq-iqSiaAv aq:j aouj -g 

■sapis aqj iji; ^qSiBJjs sxaiv h%im. 
'sqSiq:> aq'^ aiisoddo sjsaa juq aq; mun spuBq 
t{;oq i[%\jA UAvop }i Suijq puu 'spiia amaj^xa 
aqj ^B juq aqj dsBJQ -jfa^ind aqi japnn 
^ipajip SuipuT!js 'xoq-^qSiaAV aq^ aoBj 'X •fg -Siji ■Of '88 '98 'tS 'S8 '08 
'8S '9g 'tS 'SS '02 '8T '9T 'tl 
'8T 'OT — •Bpiuim Md apajj ifjaA 'js'Bj 'mmpam 'avo|s ■001 '36 '06 '28 '08 'Si 
'Oi '99 '09 'S2 'OS 'Sf 'Ot 'S8 
'08 'S2 'OS 'SI 'OT — •sdm%x , , "OS '81 '9T 'n 

21 01 '8 '9 'f 'S— ■s^ii6'i,9j^ 
•HadonaAaa xssho ani 05 19 t^ niV 'zii£ 'iT 'giZ 'zil \(J 
JO uvd — '^j ',/jir ',s \,S \7 'ui!f Vtt/ 'ed 'ed 'zd \d — 
',(7 JO }jb'd \,s 'gj- '^^ '^,^ 

'h</ \o \o 'aid Sy "S •au^ld I^:^uozIJOq 
u qouaj Xaqi ji^an asiAvapis main pua^xa 
';qSroi}s siujB aqj Suidaasi 'uaq^ i S9auj[ 
aq^ luojj pji!A\.j[0T5q ilpoq aqj puag i uoij 
-isod ui ueqi xoq-;qgiajv. aqj uiojj aaq'jj^j 
jaaj aaaq:> Suipuujs 'snjuauddB aq; aou j -g 

•tioiiisod luutSuo jiaq!^ o% ujti!jaj Xaqj 
l!Uiu '^uauiaAoui jBinojio q^iA pjBM2(o«q 
inaq; Suidaa^is puu 'iqSiM^s saijB qjiAv sajp 
-ireq aqj SuuaMoi SCjA^ofs paiJAUoj /poq aqj 
puag -gnn'-reddu aq^ .lajuau B\\m -b ;nq '-j ut 
SB 'Xajind aqi japun uopisod i! a}[BX "S 'til/ nd sd 'ed 
zd \d—'m8 \b \8 \7 'zi8 
'gid \K 'ill 'zO '\0 \ilL — iD 
'izS '<-: 't 'eS 'eiS 'oi8 'gd 'i7 

\d JO iJBd '^a 'si 'pi 'I 

•uoipv Of.Ul 
fi{3noj,q sspsnjff {vdpuij,j •paquiasap aAoqB su 'sapis aq; 
0% spuBq aq; Suuq no^ sb qiuajq aq^' p^oq 
uaq^ iptJaq aqi jbao a.iB spuBq aqj uaqAV 
vfipBdBO nnj Jtiaqj 0% pajiU aq HBqs A"aq; 
%T3m OS '.{jAV0|s sSani aqj Sajjuyui 'jqSiBjjs 
SAVoqp puT! 'apis aqj jb papuajxa 'siujb' Sat 
-daaj[ 'ujnjai o; iC[iBnpBjS sajpuBq avojjb 
• (S9 'S\3. aas) »Ws SAioqia 'papua^xa sin.iB 
q^m 'sapis aqj o; uiaqj Suuq puB 'saipuBq 
oq; dsBjQ -snjBjBddB aq; Suiobj 'Aa[itid 
s\\% Jtapun ^ja^Bipauimi uoi:>isod b a>[Bx 'X 

'9Z ?"«» II -so^ •C5 -31^ •snjBj 
-■BddB jaqjo Xui! Smsti ajojaq 
'ajinsod SuTutpaj ui '(s^uaoi 
-aAoui OS '81 '31 'ti 'SI 'OT 
'8 '9 't 'S '•I9JJB) [juauiaAoui 
qoBa Ja^jB sspiuim pdy^ OS '8^ '%\ 
tf 'S^ 'Ot '88 '98 'f8 'S8 '08 
8S '9S 'tS 'SS 'OS '81 '91 'tl 
'51 'OI — •3piu'vm Md 3^v}i iCjDA 'jsBj 'uintpam 'aois 
'avojs jfaa^ — ■j.u9w,3a,oj\[ '9L 'OZ 
59 09 '92 'OS '9f 'Ot 'S8 '08 
'SS 'OS '9T 'OT '9—-S ■OS '81 '91 'tl 

zi 01 '8 '9 'f 's — -nySpjii 
"aaajivdxa isano ani zd az8 B'l 61^ Lii eicT \ff 
\a—'<i(r ',7 VJ" JO ;JM -g tii^ scZ" kS' 81^ 6i^ 'i^ 'eic/' 
\ff'iSr—'oiS'zd \S \7 'ziS 
'aid 'iH: \iL \0 \0 'nl \0 
'zzS '5 'v'eS 'eiS 'mS \a 'gT 
\l — id \7 '(.</ JO ijjBj 'x 

•uoipv o%uy •I'Badaj put! 'u.mjai o^ %i 
Aioin? ■ luaq gu.iji3 i j[oau aqj ihjav pAaf n oi 
UAVop .inq aqj Suuq i (dsujSjspun) j3ao sj9 
-Sug pun '1U0.IJ am oj sqiumu '%Av.dv saqoui 
uoejqSta spuTjq qji^w jBq aq; dsBjf) 'g 

■uibSu UAop juq aqj Suuq puu 'q^Tja.tq 
aqj pjoq ! X^iov-d\30 isoui^n .iiaq; oj j[t; puis 
'A'lAvojs sSuni aqi a^iipui 'ureSu sasi.t .luq aq^ 
SB i 5{0Bq UAvoaqij sjapjnoqs puu 'joajo puaq 
q^iAV 'ajqtssod st! jfpoq aqj juau su ji daa5[ 
i suiJB aqj JO iuajxa \\n} aqj o;> UAiop ivq aiu 
.8uijq i (gg -g;^ aas) jaAO sjsua pu« 'aapun 
squinqi 'jjud-e saqottt ua; :^noqB spunq qjiAV 
ivq di\% dstsif) -sniujBddi? aq; aoB^ •■[' 

•Ig pvv Qi ■so_s[ •0^ '88 '98 'f8 'S8 'OS 

'es '9s 'fg 'eg 'OS '8i '9t 'ti 

'SI 'OI — 'spiuivi .09d 9?»y •ISBJ 

Hisx '!)SBj 'tanipotn 'aojs •OOg 'SZI '05T 
'SSI '001 'SZ 'OS '08 'i5 'SS '55 
'OS 'L\ '91 'SI '01 — •S3'mijj •08 '8S '95 'fg 'SS '05 
'81 '91 'n 'ST '01 — 'm^FAi •■ava ONiTiaAvao: ani 
ge uonoB \\%ijitL 'x ui SB S9[osmn 
ara^s di{% ^ puis" '^8 <9 'g -inmis spuuij q^oq uo \y \^ 

•uoipv Of.U% 
fi{£no.iq sspsnjfi ivdtouuj 85 

•eaoj puT! quinip uaa^jaq Avojioq aqj ui 
juq jajno pun '.iisq jeuui uo sjaSug 'japuti 
puBTj }j9| T[^iAi }U9ainj;suj aqi dsTjjf) -ij, 

•snjua-BddB aqj spiisAO^ 
apis }j8i qijiAi 'g JO asaaAaj aqx -,8 

•aaojaq sis puuq aqi uado puB 
asop ; jTjq aa^no aqj Suojb pnuq ya[ aqj jo 
quiiiqi aq? put' '.njq jauui aq^ Suoit; pepuajxa 
Suiaq puTjq %i]S\i aq; jo quinq; oqj 's.iBq 
aq; japun spueq qjoq ooi![j •sTnt!Ji?ddB 
aqj spaBAVoj apis %\\S\ji ^xyx qjuv puu^g -g 

•sdaoiq aqj Suisn 
jon pun 'iC|uo iuii!ajoj pu^ put-q aq; jo sap 
-snra aqi Suisn 'aaq^aSoj sjt-q oqj SuiSuuq 
'puBq aqj asop uaqj iqitjaujapun squuui'> 
'.Tuq jajno aqj isureSn punq aqj jo uqud 
aqi aoujd put? 'qiTjaujapun sjcaSug qjiA juq 
jauui aqj dsujr) •snj'BjBddi; aqi aoB j -g 

•tuj[t» aq} JO uoi^jaxa jnoqjtA 
puB '.{pto sjaSuij pun qumqi aqi jo ajnssajd 
A(\ laqjaSo; sjuq 9\.\% Suijq '.{nj -grj aas) 
sjBq aqi aAOqn Supq puuq aq;"'squi'nq} aq:) 
qjiA jTjq aajno aq^ puB 'sjaSuy aqj qjtA jBq 
aauui aqi dsnjo -sujnjuddB aq:j aouj -^ "is -SijI ■oti 

S8I 'OST 'SSI '02T 'SIT '01 r 
'SOI '001 '26 '06 'S8 '08 'Si 'Oi 
'S9 '09 — •»f.i}-uim Md a^.-o-Q ■[JSUJ 

ifjaA '^sBj 'rampaiu 'avojs 
'avois Hx^j^ — ■fU3m3(io^ "001 '96 '06 '58 '08 'Si 'Oi 
S9 '09 'SS 'OS '9f 'Of 'S8 '08 
'SS 'OS 'SI '01 '9 — -S9mij; , , '01 '6 '8 

I 9 S't '8 'Z'X — -s^ii6i3^ •ajaiHovw ■aaoxM ani 
'oi^ T-iJJ xidi 
nd z<I 9zS %il Sii !,il eiJ 
\S 'iff—'oiS! 'td'iS \7 'ziS 
'aid 'iff W 'sO \0 \ij; \0 
'u8 '9'p'sS' 'sis' 'oiS 'cd 'a 

\j JO '\iv6. \a: '(.7 ',/ -Q 'sF '9F \d \l \I 'oiS 
'ecf 'stcT 'nd \0 \0 'aid 'uY 
os|B i g pun 1 ui SB aiu-Bg -^ •pegisuajuT uoip'B 
ipm 'g puB X UI s'B ara^g -g •:)'B9daj puB ^sgg -Suij^qxa ojojaq 
samiij iiaj oj OA^t luojj isaqo oi(j jo luojj: 
UI uoi^TSod 1; o^ UAiop .ruq aq; Avujp 'tnt'3.iq 
aqi Suipiot( anqAV i juajxa \\n^ .noq^ o^ 
sSunj 9q:t ajuyut : %xv.d:v saqoui OA|,i.tt} spirnq 
qjiA\ .ii3q eqj dsu.if) -^ ui sii uoijisoj -g 

•paquosap ■sv aiiuijuoD put' 'uoijisod |L'inSi.io 
S}i 0% UAvop apijs iujojii3|d aqj ;3[ i a.m'jsod 
SuiMis 13 0} A'poq aqj Stusrei pire 'jqSreajs 
siuJB aqj Suidaaj[ 'saoj gqj spjUAVoj a^q 
^q:^ puaixa naq; ; sqSiq^ jo ^uojj o; 'g ui si? 
'UAvop jBq aqi Suug; 'x ui sb uoiitsoj -^ 

apojioiiuas n .Cij^eu nijojjgd 
snqj ^ijAv jBq aqj^ -aiqissod su _jji4s si; suub 
eqi guida3J[ 'sqgiqj gqj gjTsoddo si 1; jpun 
UAop }i dadAvs puTj ';audi3 saqoui .inoj spuisq 
q^iAi a^q aqj dsBjf) 'x ui su uoiitsoj -g 'nd 'nd'sd \d \d \d 'niF 
\\Jj osiB i X "I s« araisg -g •siuju aqi^ JO juajxa 
\\nj oj '^poq aq} o^ asojo 'aa^j aq; ^sud 
UMop jBq aq^ guug "x ur sb uopisoj -g •sapis puB stniB q^oq uo ^7" 
'iO 'id %d \a JO iiBj 'x 
•uoipv of.uy 
f:il6no.bq s3psnjf[ jvdiouyjij; ■jsuajq am a^isoddo si :>i {i^nn 
UAVop jBq aq; Avujp i (gs 'Si^ aas) jjud-B 
saipui aA^aAn ^noqB spuBq qiiAi ji?q aqi ds^aS 
i sdt'jjs aqj u[ saoi aqi^ aa'^Id 'lujojiBid 
aqi uo ifouq iiii.vv 'qjSua^ jjnj ^u ai'^ 'X 

SI -w •stu'Ba'Bdd'B jaqio Auv, 
SuiSTi ajojaq 'aanjsod Sumijoaa 
UI ' (sjuauiaAooi 01 '6 '8 'I '9 
'S 'f '8 '2 'I -layi?) luauiaAoui 
qoBa jaij'B s»piuim f.s3i{ 

'Ot '8e '98 't8 '28 '08 
'82 '9S 'fS 'SS 'OS '81 '9E 'fl 
'21 '01 — 'spiunu, Jbdd dp3}i 

•^s'Bj jfj9A '^SBj 'umipani 'mo|s 
'avojs iCja^ — •pidviBChoj^ 

■09 '8t '9t 'tt 'St 'Ot '88 '98 't8 
'28 '08 '82 '92 'f 2 '22 'OS '81 '91 
'fl '21 '01 '6 'i 'S — -S3myj^ 

■\ '2 
't '9 '8 '01 'SI — -nuBwjii •anvrw aaxinojii gnoi ani ■8C "StJ 
fe ■aprs jjaj; pnB auu 
q^aj aqi uo s8{osnni eiu'og -g 

•apis iqSu pu« nwB aqSij uo ' [ ,^j 
niiT joT ssS" giif 'etfT 'itf 'eicT 
VS^ 'iff — 'suZ JO pmaq Suo[ 
'iT 'ciZ \iL \a JO ^luj -Q 55 

•^qSu JO puajsui nuB 
puD ptreq ijai Suisn 'q jo asjBAaa aijx ' -9 

•uijB ;uaq q^iAi iap[noi{s 05 
UAOp ajpucq |jnd puB 'ijai eqi o:i jaaj aajqj 
dajg 'punq jqSu aqj qjiM. ajpunq aq; dsujr) 
■8n;i3j[i3ddB o; aprs ^qgii qji,ii pireig -g 

•mjB jjaj q^jAi 'g jo asjaAaj aqj^ -^ •paifis 

-Ua^UI UOpOU qjIAV 'g puTJ J 

ui s'B sopsnca araug -^ 'g •apis puT! uuu ;jai aqj uo 
'X ut SB sapsnui aoiug -g 

•apis :^qSi.i pire iuj'b jqgTj aq^ uo 
Si^ \\d '%d\d \d \d 'niF 

'i2/ '(US' 'i7 'ooT '^cf joi-rej 'x 

•uoipv OfUt •uwn papuajxd q^iAv 'japjnoqs 
om 9Aoqu uoijisod V 0} aiput'q aqj Suuq 
puB 'cujB aqi puaq uaq:^ i apis aqj saqoiiaj 
aiputjq aq^ |i}un '}qSt'Bj:(s mm aq^ Suidaaji 
'pjBAiJoj UMop ajpufq B\i% ^jjcTjo i a'j^uao 
aqj JO }jai jsnf 'stijujuddi; 0% jjoBq ipiAv pun^s 
puB 'puuq jqgu q;qAV ajpuTsq aqi dsTJiJC) -g 

('62 '^\3. 93S) •8n'^^'J1;dd^! o^ apis ijaj 
pire man jjaj q^iAV 'x jo asjaAai aqj^' -g 

•ajOJio ajajduioo t! ajjuui noi! ][i')un ^qSrejjs 
Avoqja aq; Sutdaaji 'isaqo oqj SSO.10B UMOp 
man ^qSu aqj gui.iq i su;T!Jt>ddB aqj pauAvo} 
apis jqSu qjiAv. '^Ibavb jaaj aAij ^noqu puB:)s 
pun 'punq jqgu qjiAi ajpu'eq aqi dsuif) 'x 

• -61 puv 81 -soj^ •65 -Si^tl "09 '9S '92 
te S9 'OS 'St '9t 'ft 'Sf 'Of 
'88 '98 't8 '58 '08 '8Z '9S 'fZ 
'SS 'OS — ■apiutm dad 3p)y^ ■iSBj XIaaA '^sBj 'mnipani 'ao|s ■001 '96 '06 'S8 '08 'SZ 'OZ 
'eo '09 'GS '09 '9t 'Ot '98 '08 
''^:Z 'OS '91 '01 '9 — 'SituiJ, ■9S 'tS 'SS 'OS '8T '91 'f I 
'SI '01 '8 '9 'f 'S — ■sj.iiGmj^ 'iainiid: ijivhd anx 
•oioT 
'nJ: 'zO \0 'eid 'iff — 'u^ 

\ld '»d 'rlI \<I 't.^ 'iT ^'"^ 

JO p-naq Suo] 'j.,i ^^j; iff Jo •ocT 'tT 'ot^ 
JO ijud laAvoi '„,F 'biiZ 'e;9 'iS^ 
'^j^ JO iiTjd 'i(7 JO iJiJd: -S 

•sapis puT3 snuB qioq uo Ai^^v.u 
-jaqii 'j^ ',^ 'c_0 .'fff \\.S \3i 

\a \i3: \3: \s — 'aiV \aX 

'el 'a 'id J° ^^""^ 'i^ 's'S" 
'uS- iS' %7 's& 'sO 'lO "I 

•uoypv opii 
f.il6no.iq sapsnjf jvdwuUfj; •BKO(\'e s-B anuiiuoo 
puB 'luamaAoni uijb juaq inm uoijtsod isiij 
o; ujnia^ -inSreJis s.woqp aqj Suidaa^j 
'lUBUiaAOiu jTSinaip u TpiA^. piu.wuAop puT3 
piuAJOj suijn aqj daams uaqj 'piBAVioj XIpoq 
oqj Avojqj 'pi?aq aqi aAoqtJ saipuuq dsujf) 
•g ut SB 'smuJTJddB oj siOBq qiiAV pu^jg "8 

■^uada.i puB 'uoiixsod papuajxa u« 
0} pjUMUAvop ssajd uDqj i piBA^uo SAVoq^a 
'jsaqo aqi oj asu luaqj jai i pJUAvdu spueq jo 
3[Oi3q qiiAv put' 'ifpoq aqi jo :mo.ij ut uiaqj 
Sinpioq''sui.ii' aqi jo jnaixa nnj 8ili oj UAVop 
saipuBq ATSJQ -piuoq-iooj oqi Suupnoi 
spaq 'smmt'ddB o; \;ye<\ q^iAv puiiig -g 

("09 '^M 33S) ■p"^^o-i'''' Al^J*-''"'! 
jfpoq aqj Suiujin pm; '^uaiuaAora pi^Av 
-UAVop qoi33 qiiAV saati5[ aqj Stitpuaq 'spireq 
}jai puu %\\S\i tijuw j{{an!uaa;iu 'uAvop \\n(i 
ptn! 'sanninq sqi dsujQ -if^Avis :>aaj aaiq^ 
jnoqu SuipuBjs 'smisanddu aqj aoB^ 'x •09 ■S\S. ■001 '56 '06 'S8 '08 'Si 'Oi 

'eg '09 'es 'os 'st 'ot 'S8 'oe 

'SS 'OS — -spiwim Md 9pay; •jsBj ij9A 'isisj 'ranipora 'aiois •008 '06S '08S 'OiS '09S '025 
'OtS '08S 'OSS 'OTS 'OOS '06T 
'081 'Oil '091 'Oei 'OtI '081 
'051 'Oil '001 '06 '08 'OZ '09 
'Oy 'ot '08 'OS '01 — ■ss'Mtj; •OS '81 '91 'f I 'SI 
'01 '8 '9 't 'S — -m^FM 'SA.3.TT.Q.a. HOIH SHX 
99 L^ 79 'St T 
'sicZ- ficT zO \0 

\j JO pt'd 'i(/ JO ;«j -e 

SS 'eS 's£r JO pisaq Suoi '^^^ 
'9O 'liJ \0 \0 osin '.^,j; JO 
pn3q J^uoi 'j^ \j; \a JO iiud 

'v8 \7 'sir 'oil }o%.iv^ -g 

'95 S' giiT 61^ 
'id 'cicT V^ 'e;9 \fl \J JO 
IJTjcI ',(7 JO and 'gS 'eS 'zff JO 
ireaq Suo[ • jz- JO jjBd \o ' nJ 
\J \{) '9/ 'zN \S \iS \1 
'iS' \t8\iS \7'sy'oiJ: "T 
•uotpv of.m 
^i{/>no.iq sgpsnjff jwdwiiiJ^j 

■ •sjapinoqs aqi Sq ss^d hjav sodoi oqi 
%'BH% OS 'amij auiBS sm }b saipu^q eq^ SuTU-m^. 'popus^xg snij« m^''^ 'puaq am 
aAoqij uoTjTSod 'B 0% seipu-Bij ?jn • suoiqomjis gq; .TTjap }snC ]juv spgq aq:i }Bq:j 
OS 'snitsaTiddtj 0% j[0'Bq 'aaq^aSo^i jaaj q^iAv punjs puB 'S8[pu^q aqi dsiijf) "0 

qweiuoj \\3JA. uaiuopqu 
pun jsaqo qiiA 'iioi:jisod }oaja nv oj iCpoq at^ SutSuuq pun 'jqgtTijjs snuu 
Suid9e5[ 'pitiAV3[oi;q seipunq aqi daaAVS uaqj i .Cjuo sdiq aq^ !« gui^OAid 'jqSrejjs 
sSaj qiiAv 'pjTJAvjoj puaq i sm'Bi 
-uddu aq; luoij loaj Jnoj puuis 
puu 'saipuuq aqj dsBjf) -g 

■(59 '^]3. aas) jap^noqs aq'i 
jaAO uoTjtsod 13 oj 'siuju }U8q 
qjiAv 'sa]pui?q aq; Suuq puB 
'^lOBq pu-B sSai eq; ua^^qSnuis 
'p.iBAvdn sui[nd spuTjq aqj ujtn 
• (to 'S;J[ aas) ajnjsod Suij 
-jts 13 aianssn auii^ aures ai|j %\i 
pun 'pjBA\j;oj puaq i sujuinddn 
aqi moaj ^aaj jnoj ^noqn pui!4s 
pun 'sajpunq aq^^ dsnjcf) 'x 

•ajn^sod Suraipaj 
ui ' (sjuauiaAOui OT '6 '8 'I '9 
'S 't '8 'S 'I -laijn) juaiuaAOni 
qoBa .Tajjn s»piuiw, ?say 

'Of '88 '98 '^8 '28 '08 '8S 
'9S 'tS '2S 'Og '81 '9T 'tl 'SI 
"01 '8 '9 — 'apiuiiu .(,3d Q'j.w'Q 
•}snj iCiaA '}snj 'uimpaiu 'avo^s 

'aIOJS jf.ia^ ■f.U3'ULd,%0],^ 

•0? 'Z8 '28 'S8 '08 'IZ 'SS 'SS '05 
'il '9T 'gl 'OT '8 'g — -s3mij; 

■91 'tl 'SI 
'01 '8_ '9 'f 'Z — ■spiiBpji 

SAsmaa. av.ot: ani 

•19 --SM 


^^^ 


^^^^im:- 


^^j 


'"Z^^^^^^ 


""""^^^^^e^fl 


^^^^H 


iM 


J 111 


iiiv^lik^lk^^ 


V 1 


1 llk^^ 


1^1 


1 


^^^ ^ 


^iill! 


II 


IL 


_ — ^ 'g ui SB sepgniu etu'Bg 'g ni^ tiJi oils' 8<Z^ t-cT "01^ Sll-f Iti^ 

ttiif 5cf M/S* 8t!f 61^ i»^ eicf 
sid 'iff 'sJ; 'sO 'lO \iiL \0 

isS 'c 't> 'sS 6\S mS id \J 

^j JO iJBd 'jQ- '57 \j -x 

■UOipV 0^'UI sdiq 3qi 'ye SnpoAid '9iojid aqi mojj ifpoq 
aq; fisiBj; uoiiisod s]q:j ui 3iu[M. '^lOBu jo 
3[0Bq o; jreq Sui.iq pun 'aeq aq; o:^ paqoT!}}^ 
saipuijq-adoji aqi dsBjS 'sjou5i aq; o^ !>xau 
siaSug 9\%'m q^iAV *T ^I *^ uoijisoj -g 

•puoXlaq puv 
uoi^isod iqSudn ui? oj pj^AVJOj araoo uaqi 
'j[oau aqi jo ijDuq aq^ uo Ui«.op juq Suuq 
i;jT;dB saqoui ua; spu^q 'pjBAVjno squiiiqi 
qjiAV juq aqj dsBjJ[) ••[ ui SB uopTSOj 'g 

•aAoqe 
SB papuajxa soijb qjiAV 'uAvop jBq aqj Suijq 
puB 'qjBaiq aqi ppq 'pjBAdn saoS xBq aqj 
SB qjBajq jaqjouB 9T[v% i a[Bqxa avou i sqSn|j 
aqi JO juo.ij ui uoijisod b o^ '(gy -Si^ aas) 
■jqSiBa'js ;CjpiSi.i p^aq suijb qjiAV 'aBq aq^ Sutjq 
p-jB 'qveajq aqi p]oq 'ajqissod sb Xja}a[dcaoo 
SB sSunj aqj ^g i jXBdB saqoui aA[a,ttj spuBq 
qiiAV JBq oq^ dsBaQ -sdBJjs ui %S3j. aq; aoBjd 
puB 'snjBJBddB uo jfDBq ti:)TAv auqaag; 'i; 

•OS PW» 6Z -so^r •£9 -St J •stKjBjBddB jaqjo jCub 
Sutsn ajojaq 'aanjsod Suiuip 
-aj UI '(siuaoiaAoui qi '6 '8 '2 
'9 'S 't '8 '2 -laWB) :^u^maAoa^ 
qoBa aajjB sspiuym pa^T •Of '88 '98 'f8 'S€ '08 
'8S '9S '1^5 'SS 'OS '81 '91 'tl 
'51 '01 '8 — '9f:nmw, J,3d paff •:>SBj 
iCiBA '^sBj 'mnipara 'a\.0(s ■9L 
'S9 '09 'Se 'OS '9f 'Of- 'S8 '08 
'S2 'OS 'ST '01 's — -ssMtM •91 'T-I 
'51 '01 '8 '9 't 'Z—sinSpM. •ano'aio ■aax'svn^ anx 
8C •sjapinoqs aq; aiUA8|e 
put! 'suiJi; oq% X80 -sSai oq; 
pna^xa %v\\% sapsnui aq^j uot^ 
-OB injiaAod aaoui o;ui sSuuq 
pun 'i[unj; pnn 'j[09u 'pi^'aq 
aqj BAOtti iBq:t sapsnra eq^ 
IIB ^nvdu uoijoB 9j:^u8S o;ui 
sSuuq sniBj^ddu sn[j, 'X 

■llOipV 0}UI 

f.il6no.iq sapsnjff jvdioui.i.j 65 •suijB aq; j{q pgjjtj iunoniB oqj 
iCq p^aq aq; /q uajju^^ iqSre.vv aqj giqiiqnSaj: 
'jflIBnpB.iS s3a| aq; uaiq:8rea}g -^,9 -gi^ 
UT ST! sajpuBq aqi dsBjS 'li^di! saqoui jtioj 
?aaj puB ^uaq.saaHj[ aqi 'gnj^anddt! o{ 3[oi!q 
pnu pT?aq aq:( no ni^q qjj-vv. SuTpuujg "x •n -^.s. -181!^ 

AJaA 'js-Bj 'rampaui 'aojs 

'aVOIS Xja^ •fM3'tJUj3X0Jf^ "001 '26 '06 '28 '08 '2i 'Oi 
'S9 '09 '92 '02 '2f 'Ot '28 '08 
'9g 'OS '91 'OT 'o—-s3mix . , '01 '6 '8 

L 9 '9 't '8 'g 'I — -s^niBMj/i ajSEIHOVW OJIIXill (aV!IH) SHI 
■dsBjS aq^ Sniure^sns uj 
s^uauiaAom 3i\% jo \\it ui pasp 
-.raxo aju sqiam|i pm? saaSuy 
aq; JO sjoxag aqj, — "aioj^r 

•pagisuajui 
noT^oy •siuat'ejoj; puts spuisq 
q^oq joj g ni sv aiung '9 

•mm puu puuq ;qSu 
loj Q ni su auins puB 'iiuu pun 
puuq 3jai JOj 9 UI S'B auiBg 'l, 

•^jai aq^ joj g ut su 
acuBg -uianaioj; pun pu'eq H[S]jl 

\!I \S 'ziS \3: \3[ 9 

■suii'Baioj puu spuuq q^oq 
no 'ca- '„a^ 'oifl- 'iF 's^ '9'/ 
\i^ \\il 's^ 'e^:!?' 'scT 'lJ' 'Q 

•pagisuajui 
noiiou 'siuj^aaoj puB spuisq 
q^oq io} x "I sb aniBg -^ 

■oij'Bajoj puB puBq ^ja^ aoj g ui 
SB araiss puB 'uiJBaaoj puB puBq 
^qSij JOJ X UI SB auiBg 'g 

■uiiBajoj puB puBq ;qSu 
aqi uo 'j,a- 'iiS- 'oi3: — \V 
'51^ '97 'iK^ 'ml 'si^ 'e^ 'zcf 
\J OS|B — 'cuJBajoj puB puBq 
%}S\ Bl[% JOJ I UI SB aiUBg -g 

-ja^jB suijBajoj puB suijb q^oq 

u" '01^ 'id 'rO — 'aSr 'ziSr 

'sS 'lH 'sifl" 'sS" Va" "T 

•iioypv ofMy 

f.ilBnou,q sapsnjn jvdMUi.oj- W '88 '98 't8 'S8 '08 
'82 '9S 'fg 'SS 'Og '81 '91 'fl 
'gl 'OT — -a^nmrn Md apoy; 

■^SBJ 

Xjba 'jsbj 'uimpara 'a\.ois 
'avo|s jfja^ ■ — •pi3iu3a,oji[ 

•dn 'OS '6T '81 
'ZI '91 'ST 'n'8T'f:i 'IT '01 '6 
'8'i '9'e't'8'S 'l — -s3iutj, 

■Zl 'IT 'OT '6 '8 
'X '9 '9 't '8 'g 'T — 'sri^pM ■nOiC mojj ujnx 'J&ao sqiunqj pun 'japun 
spuBq qjoq qiJAV 'x ui SB uoi^tsoj 'g 

•noA lUOJj ujiijj 'JeAO qiunqi piiB 
'japun puBq ^jaj qiiM 'x ui sb uoijisoj -^ 

•noif luojj ujtijj -JBAO quinqi puB 'jap 
-un puBq jqSu q}tAV 'x "I SB uoijisoj -g 

■no^{ luojj ujnx 'Japun sqiunqi puB 
'jaAO spuBq moq qjiM 'x ui sb uojiisoj -g 

•uo.<! pjBAio^ ujnjj -jaAO sqranqi puB 
'japun spuBq ijioq q^m 'x ui sb uoijiso^j -^ 

•nOjC pjB.ttOj ujiij, 'JaAO quinqj 
qjiA Japun puBq %}S\ puB 'japun qiunqj puB 
jaAO puBq :jqSiJ q;iAv 'x ui sb uoi^isoj -g 

•nOif pjB^wo} jajioj aqj ujnj, -jaAO quinqj 
qjiA japun puBq jqSiJ puB 'japun qmnqj puB 
JaAO puBq jjai qjiA 'x ui sb uoijisoj -g 

"(29 '^\K 9-38) 

no^ pjBAVo^ jaTjoj aqi ujnj i japun sqtunq; 
puB ' JaAO sjaSuif 'spuBq qioq q^m jaijoj jo 
ajjuaa aq^ dsBjf) -snjBjeddB aq; aoB^ 'X 

■f?f piiv ff? -soj^ 
09 19 'X ui SB sajosnca eiuBg -g „,^ jou^A—'g^S 'sd 'ed 'id 
Suoi 'eJf '5^ 'iff JO jjT?j; -g _^ "oTcf 'hJ 'zO \0 'aid \2r 

^cf JO %i13d 'f(J JO tJ'BJ -x 

■uoipv Of.Ul 
P[Bno.iq ssjosnj\[ ^vdwuijbj; •uopisod loaja ui? 01 .fpoq aq; Suuq 01 
ST3 OS '/[qiojoj smjT? aq:j puajxa uaq^ i qSiq 
-Jspinoqs jnoqB sjBq aq; dsuaS puu 'piBAV 
-joj aSuni isajt-jooj aqi mojj saqout xrs 
S301 qjTA 'sniTjjBddi' aqj Supuj puBjg -g ' 

•qgtiojq^ sassBd A'poq aqj 
su apis jaqio aq; uo sjt'q aq^ Suidsujg pui? 
'spireq aq:( guisuajaj 'XIisiiojoSia nreSu jiat'q 
ilpoq aqj i[nd ; qgnoaqj ssed sjaptnoqs aq; sb 
}STil luaqj dsBjS put- 'sauq aq^ uaaAvjaq jfouq 
II«J ^o^ -pajta pjaq Xpoq q^iM '}saj-:tooi 
uiojj jaaj Q,ii,% 'snjTjjBddB oj j(ai3q pire^g -g 

-ajoiaq 
su urogB pjuAvaoj aSuiq ; sapis aq^ o; luaq^ 
SurSuuq pun 'spuuq aq; jo dsBjS aqj Sutsuar 
-aj 'uoi^Tsod ^qSudn ire oj jjot-q qsnd 'avou 
• (99 "SiJ aas) sapis aq; itj SAVoq(a aq; gut 
-puajxa pun 'jsaqo aq; ^no Sumoaq; 'qgu(-jap 
-inoqg sjuq aq; Suidsnag 'pj^Mjoj aSuiij puB 
'4qgiBj;s i([pigij A'poq aqi pjofj •snjnjndd'B 
aqj gupnj 'aoard-^ooj aqj no punjg --j ^ "ST 'TI '01 '6 '8 'i '9 'S 't 
SSI — ■spiuym j,3d 9f.vQ . ^ -jsnj 

AjaA '}suj 'uinipaui Suo 
'aojs Aaa^^^ — -pidmaaoj^i 08 '02 '09 'OS 'Ot '08 'ZS 'SS 'S 
OS 2,1 'SI '01 'i '9—-s9mu •siaiiivHVj aa^iiojffii ana: 
•g Ut nVVfl 91SA-BS SS8I 
'„nf 'zO 'lO 'gic/ 'iff '^ W 'cF '9F 'ecZ/ii^ 
'i/ 'oiF 'bh^ 'nt'S' 'ocT 'tcf 'eic? 
'nd \0 \0 'ixd 'iff '8 


'nil viJ 
61!/^ 'eif '5c/ 'id 'oiF 'siif i'/ 
^^ JO %ivd \a JO ^J^M "X 

•lioypv ofui •iCjuo sdii( 
aqi 113 SuTpuaq 'uoi^tsod Suiwis i; oj jpsino^ 
8stT3J i pTs'aq Bill puiqeq spuBq oq; puu '%S9J. 
-100 J oqi japun laaj aqi so'e\^ -saaaSap uai 
JO aiSuu u« 01 STUTJJuddii aq'J isnfpv "^ 

•j^oau aq:^ jo 
5[0Bq aqi oj 'aiuii aiuus aqj in 'J-eq aqi Sni 
-guuq 'ainisod Suin\s v 0% A;poq qiiA pjUAVioj 
aiuoo i-req oqi o; ijxau squinq; qipv 'ssdoa 
pa^ouji aqi dsuj^ -i; ui su uotjtsoj '8 

Old -Slit aas) •iqSre'i^s 
^ipigij p|aq suuT? qjiAV 'sqSiqi 31(1 oj u.wop Ji 
Suuq puK 'undii saqoui aApAVl spuisq \\%IM. 
'au'q aqi dsnjQ "X ui su auiBS uotiisoj -g 

•luamaAOUi aqi 
IBadai pui! 'ujmaj 01 11 .wonf • ;uaq i^n^l^'i^*^ 
siuiB qirA 'sqSiqi aqj 01 anq aqi Suuq '. %ivdTS 
saqotu aA^AVi spirei[ i[Jia\. 'jt'q aqi dsBjS pu'B 
'isaj-jooj s\n japun ;aaj inoA aoiqj 'saa^S 
-ap A.iiq^ JO a]§ire j(ub jb 11 paisnfpu Sui 
-AT?q jaijT! 'sniujuddis aqi iiodn auipay^ *X 

•Of -OX •i9 "3!^ •sniBJCisddB jaqio ^Cun 
Suisn aaojaq ;ain;sod Suiuiio 
-aj UI '(sinaiuaAoui oi '6 '8 'I 
'9 '2 't '8 'Z •i^lJ'") lusniaAOui 
HDTja aa^jB sapiutiM ;s9y 

•OS '8t '9t 'tt 
'Sf '0^ '88 '98 't8 '28 '08 '8S 
'9S 'tS 'SS '02 '81 '9-1 'tl 'ST 
'01 '8 — •3%nuyiju, Md 9f.v'}[ 

•%s'e} AiQA. 'iSBj 'uimpani 'm.ois 

'jtt.0lS ilOA ■f.U9'M3(lOJi[ 

•09 '9S 'O'j '9t 'Ot 'S8 '08 
'eg 'OS 'SI '01 'q—saviyji 

■SI 'II '01 '6 '8 'Z 
'9 'S 't '8 'S 'I — -nHBy^M. anavx ONiaio^i anx 
9.9 "69 'SiJ -ja^lB sapis pui3 suuB ipoq 
uo \i8 'lis \S \7 \d \0 
\0 'ucf \ff \ff 'o\S 'ccT \<I 
'eU 'iU 'nxJj JO pnaq Suoj .'5,,/: 
\7 \JL 'ziL \a JO ?JBJ -8 

eJ 'id ixcl fff iff — 'jilZ^ 
\1 \Jj \lL \a JO *-iM Z 

•^CisnoauiT'unuiis 
sSai qioq no 'gj- '^j- 'g^ 
'r.i^ '01^ \.\S \d \0 "I 
•uoipw Of.Ul •uo OS pu-B 'jfpoq 
91^ JO ajjuao ai|} a^isoddo 
SI jTjq jjaj aqi |;jun ijafaii; o^ 
SnjAVS Avou i qSiq-.i8p[noqs s.req 
9\\% dsBjS puB '^soj-}OOj aq4 uo 
?39J M*!-''^ 'Ili'-i^ aiR 93BJ "8 
('69 -SliC 
sag) 'sapis am spaTjAvoj uAop 
s.Aoqfa aq; guidaa3[ 'piBAJOj 
aSunj uaqj i papuajxa aau stuju 
"aq; \\v\ pi^AVjpt'q uBaj i q.8ii[ 
-japjnoqs sji;q aq^ dsiuS pnu 
'}saJi-)ooj aqj uo puujg -g 

(•89 -SiJL 
aag) -saoj oqi uo ^qgiaAV aq:( 
asrej put' 'qSiq-japinoqs sJ^q 
aqi dsiuS i aooy aq} uo Suysaj 
s|aaq '^sa.i-jooj aq; uc'^aaj 
9\[% JO s]iT!q qijiAV puujg -^ ■Ot '88 '98 'fS '28 '08 
'8S '9Z 'tS 'SS 'OS '8T '91 'fl 
'si '01 — -afnuim mcC aj.vy; 

•;sBj .{aaA ':>gi?j 'mmpara 'avojs ■OOS 'SZT '09T 
'92T '001 'Si '0S'08'Z2 'SS '2S 
'02 'II 'SI 'gl '01 — -samij; •89 •STi[ 
•siainvavj xhoih^xi anx •(Oi •S\K 
89s) eAoqB SB anupuoo \mv 'punoi pMilf- 
uo ^9aj ^l^:^ aouid "8 "! s^' uoi^isoj ■,/£ •8SU3}UI ssay 
uoiiOT? ipuv ';,s puB ';g 'S 'T ui 
SB sapsniu eiueg "yyg '/8 *8 •aAoqB SB anuiiuoo pun 'purioi pnooas 
uo ^aaj aqj aoBjj "8 ut s« uoiijsoj -^^ 

•ajojaq s^' anuiinoD pun 'suiju aq^ puajxg 
Aou i spuBq aq? qjT.w pAai v uo a.in sjapinoqs 
eq; iijun .^poq qjiAV pau^wjoj amoa usqi 
i^qSinJis siuj-B q;iAV 's.inq aqi jo ai^uao aqi iB 
spuBq aq; aoBjcI ; %] o% 3{0Bq qjiAv jappni i^boi; 
-jaA aSjBi JO pui\o.i luowoq uo puB^g -g f g pun X ui SB arang ',iZ ^iZ 'iV 9V id lil \I 
Sicf' OSfB f 1 ^T SB auiBg -g paiqi aqi ipnox - -oja 'punoa 
•aAoqn sb uoi^isoj; '^^g 

•jBq aqi aAoqn punoj 
•g UI SB uoi^isoj • iZ puooas Q\\% qoTiox 

•jnq aqi aAOqn punoj jsjg aq^ qonoi woU \\v^ 
'SuiMS B !)noq:jTAV. pun iqSiBjjs sSaj q^iAv 'jaaj 
aq^j ;jT[ uopisod siqj ui aijqAv puB 'siuan aq:j 
uo ^qSiaAi aqj asiBi i jappBj ^BopjoA aSjBj 
luojj ^aaj aajqi jnoqn '[{Bq aqi jo aj^uao 
Q\\% SupBj 'sjBq uaa^vipq uoijisod aJiBj, *g "01^ ziJj iO \S 

W JO iJBd \a JO ;jBj -x 

■uoipv of.uy •oja 'aAoqn 
SB iqSiaA\. aqi asiBi 'spuBq q}iA\. saqout ajoui 
Ois.% 5[0Bq uaq; i joojj aqj o; dojp puB 'UibSb 
^qSiaAV aqj asiBi pun 'saqoui oa\\ piBAi^ioBq 
spuBq aqi aAora uaq:i 'siq^ ^nadaj ijoog 
0% dojp uaq:( 'siujb q\\% jo jua^xa ^nj aq; 
0% ^qSioAV aqj asiBi avoj^ -jappnt i[BoiiiaA 
aS.iBi aq!^ uiojj ^ooj n ^iioqB pun ']|Bq ^\\% jo 
a.i^uao aq; Sinanj 'sjnq uaaA^aq uopisod b 
a^lBX ■SuiuioCpB jappB| aq^ jo punoj paiq:> 
aqj uo s.rBq 9i\% jo pua .laqjo aq:^ aoBjd puB 
'ijBAv aq^ 0% ^xau aappBj aqj jo punoj ipanoj 
aqj jaAO sanq aq; jo sjfooq aq; 90Bi<j 'X 

•8S 'ON ■Oi -sij ■9Z '2S 
*0Z '8T '9T 'n 'ST '01 'tJ '8 
'I '9 'fi 't '8 'S 'T — -samyx 
--1- J. 'Ill 1,1 I 

Tim 
Liu 

'1 Ti T „,'l. '!.'l:'KI'!.l"l'l|.- J •snaiTvavdc uaacnri aiavxsnrav anx f9 99 

•isaqo aril o^ i^jTian 
8U100 0% saauii aqi Suiavoiib 'Xjpid'Bj sSaj ya^ 
puB :).iiSu ^q:^ puajxa avou i sjapfiioqs pu^B 
ypvq laddn aq^ uodn aiuoo \\v\\s aauiijsisai 
JO iqSpA aqi jo ajnssajd aq^j i^q; os juas 
aq; ni UAOp apqg 'X "I s^ uoi}iso£[ -g 

•papua^xa ureiuai o; %sdi ^ju Saj aq:j 
SuiAon« 'uo OS pu^B 'ijqSu aq; uaq:j 'aoIAv:^ 
Saj }j9| aq<} pua^xa 'I ui s« uoi^isoj "Q •pasTi sapsniu jo 
sdnojS aq; o; isajc jo sjUAja^ 
-ui jajBajg aAiS pun uoiiob jo 
^jisuajui aqi aSuuqo o% pautiA 
Sniaq sjuauiaAOra aq:j 'g-g ut 
pasn aju sapsnoi anius aqx 

sSai ijai puT3 iqSu uo 'j^i ',^ 

'sO 'fH—'aS 'eS '^g-jopuaq 

Suoi '^F '9O 'iicf '1.0 'sO •! 

■iioipv o^m 

piBnoj,q s3josnj{[ jvdiaui.tj; •no OS 
puB ':^qSTI aiiJ uaq; i uoi^Tsod juaq 'b ui uibcu 
-ai 6} ^sai IB Sa| aq; Suiavojib 'sauii^ aaaq^j 
gaj %].3\ aqi pua^xg; "x ui sb uoi;isoj -^ 

•uo OS puB ':jqSiJ: aqi uaq^t 'sauitj aajq; 
ga[ ^jaj aq;j pua^xg; "X ui sb uoi^isoj 'g IB sSa^ q^oq pua:>xg[ •amiq. aniBS aqi^ 
"X UI SB uoi;isoj -g C'li "St^ 938) -jfiajBuiaiiB Sai }ja[ 
puB iqSu aqi puajxa i spuBq ai[:i q^iAi spue 
aqi SuidsBjS 'jreqo aq; jo siujb aqj uo ^sai 
SAVoqja aq:^ %d\ pui; 'sa|pBaa; aqi uo ^aaj aqi. 
aoBjd 'sn^tBJBddB eqj ui Jiasjno.^ I^SS *T 

■Of 'on: 'U '^\S. •stuBJBddB jcaqjo Axre 
SmsTi ajojaq 'a.in;sod Suiuijo 
-aj UI '(sjuaiuaAOiu oi '6 '8 '2, 
'9 'S 'f '8 '3 •t^W") ^juauiaAoia 
ip^a jta^jB sapiuim p9f[ '09 '8S '9S 

'te 'es 'OS '8f '9f 'tf '5t 'Of 

'88 '98 'n '28 '08 '8S '9S 'tS 
'82 '08 — •apiu'hw, .t,»d ajt»y •}SBj iCiaA 'isBj 'uimpaui 'Aioys •OOf '088 '098 
'0^8 '0S8 '008 '08S '09S 'OfS 
'0S2 'OOg '081 '091 'OtI 'OSI 
'001 '08 '09 'Ot '02— '"^M •08 '8S '92 'f2 '22 '02 '81 
*9I 'tl 'SI '01 - 
•axiHovM-oa'T -aivHO anx •xaiv ■uoipv opii CZL 'S]K 99S) "319 'iqSrej;s 
niJB eq'; Suippq 'jjouq puu ';jai aqi 01 uiui 
puB 'piBAUAop quinq; 'pm?q %jb\ 3q; q^m 
aipunq 9q!> dsBjQ •■[ ui su uoriisoj -/t 

•^qSiujls lUJB 
aqi Suippq 'ijaj aqi o; i^onq uaqj '^qStj aqi 
o:> if^Avojs ujn(; puB 'pjHAUAV.op sqmiiq} 'pu^q 
iqSu qiiAV aipuBq aq^ dsuif) -Avsmv 'jaaj: 
aa.iqj Suipu-e^s 'stuBi^ddB aqi aoB^j 'X ■zi -S]^ •gT 'IT '01 '6 '8'i '9 'S 't 
'8 'Z 'I — '9phmm Md ai.vy; •JSBJ 

j£i3A '(^s'Bj 'ranipsTn 'mojs '09 'OS 'Of '08 'ZS 'SS 'SS 'OS 

'ii'si'si '01 'I's — ssyiyj; •9 '9 'f '8 'Z 'l — -sp{^PM 
•aMiHOVM 'aoxvxidiiis a^v ■aoiVNO'ad: ani 99 L9 •(apis^no) Sgj jjaj si[% 
uo g ui sv sapsniu aiuBg -f, •(apisni) Saj 5ja[ sq; 
no X UI SB sapsnui auiug -g 

•(apisjno) Sej %i[Su 8i(; uo ',^ 

VF — scT 'fi^" 'gcf 'i</— 'ES"''iF 

'sF '9F '1/ 'ncf 'sO 'i8> 'ei9 '9O 

'zO 'lid 'lO jo JJTjd 'g£) -g •(episui) Sai %\{S\i 
9X1% uo ',F '9^ \ik '01^ 'jid 
— 'eS* 'sS' \0 lo%ivA\x "I 
•uoipv Of:U% •(fuaraoAom atiupuoo pa-e 'ao^id o; uitijai 
; ijqSrej^s 99U2{ 'apis ^jsj 05. ?ooj uinj i }saj 
-}ooj JO Jtonq Suij o:ju! Sucjiooii Xq apis :^q3u 
uo adoj joauuoQ -g m su uot^isoj -^ ' 

•;uauiaAoui anuijuoo 
put' 'aotJid 0} uiujaa UqSrej^s aau5[ Suidaajf 
'apis ^qSu o; iooj.ujivj hsai-jooj jo 'jfo-eq 
Suu ojui Suiifooq Jii\ apts yaj uo adoj ijoau 
-noo i (gi -St^ aas) :jsaj-;ooj m jooj jja^ qijiM. 
'iqSrejls Saj yaj pua:^x^ put! 'jjuqo uiijig -g' 

•^uaraaAom anupuoo puis 'aoisid 0; ujn:;9j 
i iqgre.i}s aau^t .§uidaa5( 'apts %\\S\i o; }ooj uinj 
■ ls8-i-*oo,; JO 5[0Bq Suijt ojui .8H{3[ooq A({ apis 
yai uo edoj ioauuoQ -^ ui su uoiijsoj -g ' 

•juauiaAOui anui;uoo 
put' 'aob'id o; uji^aj i^qSrej^s aauj[ Sui'daa^ 
'apis ijai o; [>ooj vLxn% i ?sai-jooj jo 5(0Bq Suu 
ojut Su!5[ooq A'q apis :^qgu uo adoi aq; ;oa'u 
-uoo i^sa.i-}ooj UI :jooj jqSu ij^iav 'jqSrejjs 
)5ai jqSu puajxa pun 'jreqo ui :jig •■!; 

•ff -oj^f ■Ei -St^ •JSt'J 

AiQA. '}SBj 'lunipam 'a\o[s 

'Alois AiB^ •f.U9m9llOJ^ [an '081 'OST 'OTI 'OOI '06 '08 
02, '09 '09 'Ot '02~-s3uiix .. c < , -01 '6 '8 

I 9 9 t 8 '2 'I — -spiSiaji 
•ajiiHovia ojaixvio'a oai ani •5i '^IJJ \3: \iS—\<I 'gff 'ri^" 'ql 
•uoipv Of^Ul 
:i[il6no.(:q S9ps7ij^[ jvdpui.tj 

•sapsnui ^^% 
JO uoisua^ lapnn j^ijuu'jsnoo 
main daaJt inq 'lueiuqouwB 
adoj am -Cq paj.ioddns oq o% 
siqSiaAV oqj avoiji; jou op auiqo 
-^'lu 9qi Scusn uj -(iji 'Si^ 
aas) ;s3j-iooj isninSi? pass9id 
Xjasop sjaaq Snidaa^i 'jaaj aqi 
Siuxag ^q sjqgt3A\.-ni!q aqi 
•laAOi pui; asvB.i uaq; '. jtiaq 
;C[iqSus saauj[ pun 'sdn.ns 
dil% iapun saoi qjiAV 'jsaa 
-looj aqj uo :jaaj aq'i aoi!U 
•auiqoi!ni mojj saqoui jnoj 
-jC^uaAv:^ inoqi? .iiuqa v ui iig 

■9f "W •Aa.ios Sui 
-!>oal"oJd aq^t jo pua aqj pjBAVo; 
s\\V(\ aq; Su!n<>.i ^'l '4qSTaAV 
•n -Sf J aqi Suixag v(q jqSiaM-xoq aqi 
j8A\.oi puu asiBJ i sa(Sut' %v\o\i 
%-& luaq saaujj puu '(^i -St^ 
aas) sdna^s aq^ lapun sao:j 
qijTM. 'isaj-^ooj aq:> tio ^aaj qx[% 
aOBiJ •auiqo'Biu inoaj saqotn 
^:>naA^ ^noqu ireqo v ui jig 

■^f -OAT ■00 'S8 '08 
'Si 'Oi 'S9 '09 '2S '09 'Sf 'Ot 
'SS '08 — ■3piuiw Md s^wy •OSS 'OtS '08S '02S 
'012 'OOZ '06T '081 'Oil '091 
'OSI 'OtI '081 'Ogl 'Oil '001 
'06 '08 'Oi '09 — -sawi^ ■OS '61 '81 'il '91 'SI 'tl 'SI 
'OT '8 '9 'f 'S — -sPlSpAi 
•aNiHOvitt aiHuv axv 'ioo>i 'Hoxaij: ani 89 69 •papTsna^m sapsnui jo 
nOTiOB qjTAV 'apis.puB mi's a^is 
-oddo uo X ni sv aui'Bg "^g ■pagtsuajut sapsnui aipjo 

UOTJOB ipiAV. 'X UI SB aiUTJg "g •sapis pn-B sniJT? a:^]s 
-oddo uo sapsniu acuug \x 

•apis iqSu aqa uo 

'zi^S" 'US' 'iS \7 \b \.0 \0 
•UIJ1S %\-\^u uo 'jj j; JO ptiaq S\io\ 
puB 'i(7 JO iJBd ',7 Vcf JO jjTij 
•uiJi! ijai UO 'g^s' ',^ 'g^ \^ 
'eiJ \ff 'iff— 1(7 jo^it'j i 
■uoipv of.m •suxeivdiv. laqjo Awe 
Snisn aaojaq 'ain^sod SuTmp 
-aj ui ' (siuaraaAOui 9^ 'f^ 'g^ 
'OT '8 '9 't 'T J^Wb) luauiaAom ■09 '8S '9S.'f-S 
'52 'OS '81^ '9f 'tf 'St 'Ot '88 
'98 't8 'S8 '08 '8S '92 'tZ 'gS 
'03 '21 — •3j:nuim .odd 3pa}[ "IS'BJ 

jfjaA 'isi?j 'lumpaui 'avois 

'AiOJS jto^\ ■fM3W,3a,0jq •001 '26 '06 '28 
'08 '2i 'OZ '29 '09 '22 '02 'St 
'Ot.'Se '08 '2S 'OS— -samyj, •OS '8S '9S 'tS 'SS 'OS 
'91 '91 'tl 'SI '01 — ■s%%iBwj^ •UOT'JTSOd 

{■BopjaA 0} SUMTJ panamSi'BJig qii.w ujti^ puB 
'pjBAV5[0Bq utJa[ i juq aq; jo spua aq; raoij 
saqoui xis spmjq puu 'aajuao aqj pjsAvo; 
sqranqi 'Aiopq jqSu puis 'aAoqt! puuq }jaj 
q^jiAV auq aq} dsujQ -g ui sb uoi^tsoj • g 

•uotjtsod iBoi^iaA 0% siujB pauajqSrejjs 
qiTAV uju} puu 'pjT!AV5(0«q ui3a[ ijtjq aqj jo 
spua aqj luojj saqoui xis spunq pun 'ajjuaa 
aqi pjUAVO} squinq;^ 'A\0]aq jjaj puB 'aAoqu 
punq iqSij qifiAv 'luq aqi dsuaf) ■laqjaSo:^ 
^aaj qjiM. 'stii'Bj'BddB aq:; Suiouj puTj^g -g 

•pa^iaAui st jBq ijij 'jqgrejjs suub qji.w '?jai 
aqj o; ^[aois ujn^ i (g'i -gt^hj oas) ' ajjuao 
aqi pauAO; squinqj pun aAoqi? putjq jjaj 
qijiAv jBq aqj dsujQ 'x ui sis uopisoj -^x •pajjaAUi SI juq aqj jo uoiijsod 
aq^ Ii?un iqSu aq:^ o:( jfi.wo|s uanj '^qSiBj^s 
pjaq ajB suijn 31(1 ajiqAi i Avojaq ijofpui; 
'aAoqu puuq ;qgi.i qjiAV 'spua aqj ^b poj ^i;oij 
-jaA aq^ dsi!j£) -jaii'dn saqout X^uoav) jnoq-e 
:jaaj qjiAV SuipuB^s 'sn^ujuddB aqi aoi;^ "x 
•EtMIHOVM o^iixsauAi. aHi •8i •■sij: •8SU9JUI SS8^ UOpOH 
1\%IM. 'l UI SB OlUISg 'ill 'i1 

•sSaj q^oq put' 
^poq uo '^^^ '»d \a: 'u3^'gj, 

'?F 'gF 'c</ 'itf '1/ 'eir/ 
Hcf" 'sO 'lO 'gicf 'iJT 'I 

■uoipv op.li 
'mdno.dq s3]osnjf jvdioui.ijr •UOIJISOd I'B0I1J3A OJ tIjn!J9J 

laq; • (ii "Si^ 99s) saajSap 
9Ag-.ti.ioj JO aiSui? ut; %\i si 
^poq aqj \\%v.\\ pjuAvifot'q uBa^i 
•loois JO eSpa uo spu^q q;iA\. 
'X ni SB auiBs uoi^isoj -/^i; 

•^oisiS. o; uin:>9a 
uaqi i uoi:jiso(I jBjuozuoq b ui 
SI jfpoq 9q} ^ijun pa'BA\j[D'Bq 
uuai -sdiq aq:^ uo spn^q 
q;iAV 'j: UI SB uoijisoj '^x 

•gjni^socl 
guij;is 0% ujnj9j U9q:j iaoou 
9q; saqonoj /i\ms\i puaq jo 
io% aqj ipun 'sdtq 9qi ^b Sui 
-jOAid'pai3,wjioBqui3a^ i dn sdiq 
QV{% aiojj ?qgiuj;g jCpoq d993t 
i pB9q puiqaq spireq aotqd i jtsq 
a9ddn 9q:> J9puti sao:j ppB 'auq 
J9AV0I, aqj uo sjaaq q^m ':>saj 
-:>ooj oq:( uo :i«9j aqi aoBu 
•\\VJA. oqi luojj :>aaj aaiq; 
*noqB 'loo^g aqj uo :jig 'x 

'IS P'wa 8f -soj^ •fS '?,Z 'ZZ 'TS 'OS 'GI 
'81 'ZI '91 'si 'H '81 'ST 'II 
'01 '6 '8 — '9pm%m Md 9%x)f[ 

•JSBJ i(a9A 'jsBj 'lunipgui 'avo|s 
'avojs ;fj9^ — "t-Udrndaoj^ 

W '86 '98 'fS 'S8 '08 
8S '9S 'tS 'SE 'OS '81 '91 'tl 
SI '01 '8 '9 't '5 — -sivixx 
'II •^\s. 
•aiavx ivNiwoaav axv loois iVNiwoaav ani Oi IL 8iH SuiAOUi Sai eqi Jo uot^jaxa 
auinosnta aqi jo urej}s aqi 
SuiJUftq SI iCpoq aq} Jo ;qSxaA 
aqi guT^joddus Sat 8qi sjuaui 
-eAOxn ' aqi n^i uj — ■axojs[ 

■Sai iqSu no 
'g ui su sapsnxu 9ureg 'g •pa^tsnaiuT 

'n<f 'zS 'efi* 'sS- 'ta- 'eS- F 
uoiioii q;iA 'X ui SB eoiug 'S ijqgTj uo 'X m sv smug '^X •S3\ ^ai xio '53- 
'sff 'iF '9O 'it</ 81? 51 1? 
»0 'I PlBno.i ■uoipv opn ■%jQ\ aq} JO pt?9^suT aoqs 
ui ^ooj jqSu Suisn 'g jo 8sj8aoj aqx '/S 

•posii!! SI iqSpAV 
aq; eraii XiaAa 'jqSu aqi SniuaniSiTJJ^s 
PUT? 'Sa'i Ijai aqi Suqiuoq ';qSu jo luoi 
eqi Oi saqoui uaa^qSw 5l^^'q Sai Ijai aqi 
SuiAig -aoqs UI :>ooj ^jai aqi ao^IJ 'S 

•}jai JO puaisui 
ga^ iqSii Suisn 'x Jo asiaAai aqx ' il 

•luaiuaAOUi 
aqj ijuoqSnojqi iqSii'.ns sSni q^oq SuidaaJl 
'iqSw oqi JO .i«a.i aqi o} saqaui uaa}q.>ia 
soTsq Sai U^l aqJ Sm,u[ -vvou i jqSui.us uiBiuai 
0% sSai qjoci Suiavoui; pui; 'oaqs oj peqouMU 
ijqgiaA aqj Suisiuj jnoqjiAV a[qissod sv 3[oi3q 
wj'si; dajs put? 'sjuq oqi dsiuf) -(ei "Si;! 
83S) aoqs aqi ui !^0OJ !>jai 8ti:> aoiJId 'I •02 '8^ '9=^ 'ft 'Sf 'Of '88 
'98 'f8 '58 '08 '8S '92 'tS 'S3 

iQg ig^, ■SpiUl'M Md 3^V}J •ISTJj ifiaA 'isuj 'rampara 'AS-op 
'Avo^s iCjaA — ■l^udvido.oji •Si 'OZ 
'69 '09 '99 '09 '9f 'Ot '98 
'08 '9S '0S,'9T '01 — •*»«*M •ST '01 '8'9 'f 'S — •s?'/^.^^vll 
S «i su sa[osmu gaiug • g ' 

uopoL' ii,ui 'X ui su smvs% 
■Sai mSjj uo SI! amug • ^ 51^ !>r ecf id, ',/ VicT -T 

•uoipv o^ut 
mBno.iq sipsnjff )i,diouij,j -IV /I U[ STJ UOIJISOJ -^g 

J-M I Ut SB IIOJJISOJ -g 

9oqg ut }oot it,i?„ gj,,,,, ,^ ^^ 'W^I JO P^aisui 
(08 -Sm aes) pau^vaoj joot „1 'ui s'l ' "* 08 •■Srj <«„ < '°-< '^^ '9^ 'i^^ 'Zf 'Of 'go 
98;f8'S8 '08 '85 '9S '^5 'gg 
Og ffl — -afiimm Md 3p)y- '^''i::Tiy^^^-^ ;e9 '09 'eg '05 'Sf 'o¥ '28 
OS'SS'OS'ST'OT- ..m^^^ •gl '01 '8'9'f'g— -siz^^ia^ •saoHs Hosjtaixa: asi 
gz 2L 'iJ 'aS' 'ziS: 'oil 

— 'oV '9V 'ccf \iL 'i/~~'?icr 

'nd \0 \0 'aid 'iff 'S !)d80X3 'x ut ST? ara^s "S •gS' 'sS' 'eff JO P^a^ ^°0I i^' 
JO :tii?d '9O' 'acf 'ii) '9£> "~ 
'zA \A 'si9 Vff 'd^S" 'id 'sd 
'id 'eid \S 'iff — 'm^ jo 
pvoq Suoi 'ej: 'j^ 'iCT Jo ^Jud 

\n — '9i 'zN 'lS %iS \i 

\S 'uS 'nS 'iJ'sd'oa "I 
■uoipv o^ui •3109U putqaq 
padsup spu^q qiiAv 'loog saqonoi puaq un 
jloTjq ireo[ 'aopoead omn u Ja»JV ••H'lnoip 
-uadjad o; auioo \xsi\% i saajSap aAif-/C?ioj jo 
aiSuB UD JB pjuAvnoTjq waT sdiq uo spuuq 
^stfBJjs m sw\ qjiAi '^uas-Sutpiis uo ;ig -g 

•IBjuozuoq jCiJieau st 
Xpoq aqi muti pi^AVJiouq Sumnai 'qoBUiois 
JO ^id o^ 'suiju :>qSti3Jjs qjiA^ '^lonq aipu'eq 
Suuq uaqj i saoi sassBd a^put'q ij^un pjiiAVJOj 
naAV uuax i iqgtBj^s ifpAi^uiKdiaoo sSa( daa^i 
uaqi i qoBiuois jo jid o; Xpijau jt ^nd pu'B 
'aipuBq dsBiS puT! 'pji!AVJ0j ap^S -sdBJiS 
ui sao^ q^m 'juas-Suipns aqi uo jig -g 

•jtqnoipuadjad jo -siDTjq aiwn 1; 'sjapinoqs 
puB puaq aqi Jiouq SurAvojq^ isjg jaijB 
'ifpoq aqi Suidaa3[ 'qo\;uio}s jo ^id o^ i^jjuau 
aipui-'q Suuq' 'sraaB ^uaq qjiAt 'uaqi i saau5[ 
aqi J.1AO 'siuiT? ^qStBiis qjiA 'aipuisq Suuq 
puB 'saauJi uaiqSiBJjs i sSai saqonoj ^{JBau 
aipuBq luuti siapinoqs pui3 puaq ^iDuq Aiojq^ 
i (18 'Sii; 83s) pua aqj pJBAVO; \\diA. aipuTjq 
aq; dsujS put! 'pJ^'A^JOJ \\9ia. apqg 'sdujcts 
UI sac; qiiAV ':)Tias-Suipiis aq:^ uo ^ig 'I •18 -Sii •StU'BJ^ddB 

aaq:^o j^ub Snisn aiojaq 'aan 
-;sod Sntuipa-i «1 ' (s^uamaAOUi 
08 'iS 'W 'SS 'OS '81 'SI '8T 
'OT '8 '2 '8 iaW^) luauiaAOiu 
qo^a ja?jn sapiuwi ?ssy . 

•8^ '9t 
'ft 'St 'Of '88 '98 't8 '28 '08 
'8S '95' 'n 'SS 'OS '81 '91 'tl 
'SI '01 — •apiuim .i»d 9ji»jf 

•iS'Bj vfjaA Hs^J 'ranipaui 'm.o\s 
'avo^s XjaA — 7M9MWfto/(f 

•OOS '061 
'081 'Oil '091 'Oei 'Ofl '081 
'OSI 'Oil '001 '06 '08 'Oi '09 
'OS 'Ot '08 'OS '01 — -ssiuij; 

•08 '8S '9S 'tS 'SS 'OS '81 '91 
'tl 'SI '01 '8 'S—-ni{SpAi 
aNiHovw qkijulOts. anx •apis 

pni3 lUJB %i\Su 3X1% "O jfijsoiu 

'S ut SB gapsmu euiug -yg 

•apis :(qSij 
sm uo iliisotn 'i7 '5,^ '„^ 
'iS" 'f7 'sd 'sO pu^' apis :tjai 
ailJ uo ^Q -uuv :ni,8u aqj uo 

9zS Si^ ill id EtcT »ff iff" 

'i7 '51^ JO p^aq Suoj \x 'ziL 
\Q jo }jwI jouajsoci puu 'ui.iu 
yai aqj uo 'n,V '^^^ '^q \ff 
\d \a JO l-iBd .louajuY -g •apis 
puB raiti !HlSi.i aqi no ^psoui 
'X ui s'B sajosniu aiuBg -^-j; 

•apis 5jai aqj no i^nsoin ,7 

P"« 'siS- 'US' 'iS \Tl \b \0 
.puB 'ap'is !)qSu aqij uo (() -raiB 
?qgia aq^ uo'„,^ 'j.,^ '^^ ',g- 
VfJ 'i(7 JO ?JB(I jouajuu pun 
|iujB Wai iiOgjS' '^s^^'e^ '^^ 
cicT t'S^ SS" 'otF 'i7 'ciiZ 'eif 
'bi'^ 'i(7 jo jjcud aoua^isoj -j 

■uotpv opii 
f.t{j6no.iq sapsnff fodpuy.dj •luji! ija[ aq^ Sut 
-xap puT! luiB iqSu aqj gutpuajxa 'jjaj aq; oi 
ujn^ i aipuuq aqi jo pua odoi aqj .SutdsujS 
puBq jqSu q^iM. 'g jo asaaAai aqj, "^g •ttiii! jqSu aq5^ .guixag pire 
iHJi? yaj aqj Suipua}xa iCq iqSij aqi o; ujn; 
ispoj aqj raojcj jaaj oa^^ ^noqi; 'sn^Bjnsddi; 
aq(> oj }[OT?q aqj qjtAV pui:js S puiiq iqSu aqi 
i^iAvpua .laqjo aqi pin; 'odoj .iqj uioaj s'aqoui 
ua^ 'puuq ijai qjiAi. a|puuq oqi cIsbj-q -g 

•jq.8u aqj o; puno.i 
aipuBq aqi daaAvs i pua jaqjo aq^ .leau puBq 
5J91 9iR puB 'aipuBq aqi jo pua ado.i aq^ 0% 
%s.s\i puBq jqSu q^iAv 'x Jo as.iaAa.i aqj, -^x •auui auiBs aqj ^b 
iCpoq aip Sunuin} '(gg -Sij aas) ijaj aq^ 0% 
punoi aipuBq aqj daaAvs S A'ljqSiis saauii aq^ 
Suipuaq 'lujg /poq aqj pjoq i snjBjBddB aq? 
SuioBj 'siqSiaAv aq^ mojj saqoui jCjiiq} ^noq^ 
puBjs i puBq }qSu aqj qji^w ajpiroq aq^ jo ptia 
laqio aqj puB 'puBq yaj aqj q^m pua adoj 
aqi uiojj saqoui ua; aipuBq aqi'dsBjg "x 
■QS -oj^ ' •iSBJ 

^J9A 'isBj 'lunipatn 'a\ojs 
'avojs jii9j^ — •pi9m9aojj[ •001 '06 '08 'OZ '09 
'OS 'Of '08 '05 '01 — •sswi.^^: •OS '8T '9T 'fl 
'ZT '01 '8 '9 't 'S — "s^^/^wji 
•(;»uaxuqoB:>!jV ^Sih) aXIHOVW OMIiaaVa SHX fZ rfSidia^ •looj 
puT? Sa\ %\\Su aqj jo sjosua^xa 
puis 'apts jiiSu aq:) uo iCiJsoui 
'1 ni s'B sapsTiiu auiug 'g •}ooj puu 
g8] !}j8| JO sjosue;x8 pui3 'apis 
jjai aq^ no Xjijsoui 'ji^- '.US' 
'iS* W 'z.O 'tO — 'oiF W 'gs-? 
'gi^ 'e^ 'l'J 'eicT VS" 'iS^ 'i7 
'51^ 'cxZ 'siZ 'iff JO ^■"'cl "T 
■uoipv OfUl 
•j^adaj puy'aJiuaD aqj 
0% jJOTjq uaqi '^qSu>mMaraj^[ aqi Suias 
i l m paquasap su uoijTSon'aqi asiaAag; "g 

•luaclaj pui! ajjuao o} -^ovq Sums '. jaaj aq^ 
JO uoi^isod aqi guiSuuqo jnoq^pw ajqissod sv 
juj su ijai ^M^ oj pjB.w5iDuq ajpunq aq* guiAS 
• 88 ■■8M\U! SB 'iq.Su aq^ jo aoinsApt' nt saqoni 
uaa^qSia Nitioqu ^ooj ;jai qjm 'snjujisddi? aqj 
SnioBj pulsis i }joi aqi aAoqi; puuq iqSu puB 
'^jidB saqwi xis-X^jiq^ inoq'B spu^q q^iJA 
'pjUAdn gqXfnqj 'ajpunq aq; dsuiQ 'l 

\ -19 '"M ■S\A •^snj 
yfjaA ':jsiij 'rampaui 'avojs ■001 '06 '08 'Oi '0.9' 
'OS '01' '08 'OS '01 — 'sa'^M •OS '81 '9T 'H 
'SI '01 '8 '9 't 'S— ■s?''^^PJl 
•(^TI^raT[o■B!^!^Y-*^•o'I) a^iHOVM ouinaavd; am •sSaj 
pun sqS]i{j aq; pua^xa imj; sap 
-snui ai[} os^^■ 'sapts jqgjj puu 
?jai am uo /l^}l!UJ^^I^• gui^ou i 
ui SH sajostim aoces ai[j, "g 

■apis 'mS]i 3\\% 
uo ifI:^sou^ 'j ui sis auiBg -g •apis yaj aq; uo /^jsoui 
iij; JO pt!ai{ Suoi 'gjj '5^ 'g-) 
iff" VcT JO WTSfi ',(7 JO iind ',7 
SIS' 'u8 '18 \1 \0 \0 "I 

■llOipV Of III •%\\i\x 0% ijai U10.TJ a}iHiJai|y -g 

•"XV^xi oqj o:; 
'X UI paquosap su juaiuo.voui aiuBs aqj, -g 

•luada.! 
puu aajuao 0% 5[oi;q Suiavs i iiaoj aqj jo uoi; 
-isoci aq^ SuiSunqa jnoqjiAv oiqissod st3 .inj s'b 
(t8 -SiJ sas) }jai aqj o; ajpuiut aqj Suuus 
h-ivcln saqoui jfjuaAv; jaaj qjiAv 'sjqSioAV 
aqi uiojj saqoui K\x\\\\ jnoqu' 'srnt'iuddi? 
aqi Supuj pui!;s i ;qS[.i aqqLBAoqt' putsq jja^ 
qjiAV 'p.ii3A\du sqiunqj 'aiputfqaqi ds'Bjf) 'i: •ISBJ 

,AaaA '^suj 'uinipaoi 'a^ojs 
'aiojs Jii-Q^ — -piamsaopi •OOT '06 '08 'OZ '09 
'OS 'Of' '08 'OS '01 — -samyx •fS 'S2 'OS '81 '91 
tl 'SI 'OT '8 'd — 'spiStSjH 'auiHovw oxmnos ani 
9Z kl •smuo^ui sn4su_A. Z 
•snu.iajxo sn}SB_\ \ A ■lujajs si.H!inSii.i!!,ix II 

••SlHZ.-ldlMX 01 
•inOO snvS.lJASIUMX ti 

•siuuuopqi! s;.n:s.i.iA(im!.ix 8 

•piojsinu o|,)i]jiMX L 

■sn,)nso(l sinnqi.x 9 

•suoiim; Mpnqix s 

•pioXq o.i.Oix t '.uiri ■suoinaj 8i!ni.Si!A .lojuox C •svi}i!iiids«.iclng 

■siiBuidsiudus 

•snSiiO[ jojmndng 

■siAa.iq .lojuuidng 

•suuqndiiosqng 

•snon.ioqng 

■sntAiqoqng 

•p!0.iA"ri4-oii.i3Jg 

■p!0.fl[011.I35g 

•pjo4sr!iu opujij oii.iajg 

•(({oo suuiaidg 

•si4!dK0 snuioidg 

■siiiiioidg 

■llioo squindg 

•IS.lnp SipMlHig 

■>ll,1l<.g 

lacins siDu^Dil -iijti.ijog 

■Mui.r;i;,ii Mijii.uag 

•Mis,>nipu,i4!uiag 

■![|().) sllllllulsIlUOg 

•Islop sqiTUulsuuOg 

■sn^oiiii.iquioaimiog 

•snajisiod snuoiBjg 

•snipaut sniiajUDg 

■stibmre snu3ii!Dg 

•sni.i04.iBg 

•sipiqmni o.ioi!g ■s •ai!inds ss.i04B4oa; oi 

•joiiuu snapioqitioq'a g 

Mofiuii siiopioqinoq'ji % 

MOiMUi sn,)r)sod siqjojx i 

Mofijui snopsod sn4oag g 

•sipMOJiH sn40ay; g 

•si.iouiaj snj.iay f 

•jou 

-ini snoiiui! sn4idi!0 sniaa^ g 

MOC 

-vm sna!4Ui! siijidtio sn4aay z 
•snimiopqu sn4Da'a x 

U -nJD .iosua4x-a sda.M.qnuif) g 

■miuoqiuiii siuiltpviVf) J 

•si.ioiuaj sii4i;.ipi!n5 ^ •STni.ioji.iAd; n 
•stunuopqB siiupiiuii.i.Cj gx 
•stiAjud siiosj SI 
■smiSnui sboSjI f\ 
*so.ia4 tipvj .i044uio.i(i gx 
•sn4iupi!nb .104BU0.IJ; jx 
•suajiidoj: XX 
•sapio^iu iimsA'4Bu ot 
•st.n!4UU[j 6 
•siip.taj snancTSj g 
•snSiioj snaiio.iaj i 
■siAo.iq snauo.i3j g 
. Mouiiu S!(B.io4oaj 5 
MOl'iim sfiK,i04oaj f 
•snau!4oaa S 
•snSiio[ si.iiMuinj z 
•siAa.tq si.iwiupij X •siDiiiod suauoddo 6 

•I4ISIP uuunut suauoddo 8 

•pioA'ii OUIQ I 

■snu,ia4U! .io4\!.av4qo g 

*sn[t.ia4xa .i04ii.ui4qQ q 

Mouajut spidi.M sunbqqo t 

Mouadns spjdiio snubi^qo g 

•siiii 
.ia4U! simmopqti sunbqqo z 

•suu 
.134X3 suiuuopqi; snnbijqo X 

•o 

•piOAq-opCj^ f 
■in,>p:quui[ o.i.:>i:s 
)ii su!.iossoo.)ii sn|ii.jsn]v; s 
•auuids snpij!4pj\; j; 

•.t343SSBJ^ X 

W 

•(40o.() ,, I 

■(punq) saitiauquuiT^ g 

•ilioa suSucj 5 

■isjoii smuissiSuoi f 

■uin.iK4so.j sa.io4BAa'^ g 

■aiqnduas .io4'BA31 g 

•is.iop snuiissiiD'j X 

•1 

•Si3iBs.taAsu\!.i4Ja4ui g 

, •S3ii!uids.t34ui g 

•lB4b03ja4ui f 

•sn4BU!dSB.tjui g 

•[B4soot!.i}ni z 

•snoBi]! X 

I •(P"Btl) .. 

■(331) S!IP«JO 6 

•snuiiurai snainif) g 

■snjpani sna4nif) i 

•snunxBui sna4nijr) g 

•mo.fq-oinsf) 5 

•SUSSO[g-oXl|-oiu3f) f 

MOLiajut srn(atn3f) g 

Moijadns snjiaraaf) z 

■sn!ui3uooJ4SB{;) x •mn.i 
04!3ip snpunjoad .iox3[^ fx 

S!3I[ 

•"OX3IJC Rt 
I. SI 

J0X3t^ It 

■'"'^^Ui 01 
.lovai^ 6 

■IOX3IJ 8 

.loxat^ i "lod !daB3B4aui sisso 
•ftooj) „ 

•spinodsnSao[ 

•ttin.i04i3ip snSuoj 

•siuii[qns iun.i04iSip 

•si.n:upi \d.\v..i 

•sipnpiM ul.m.i 

•(looj) ■ „■ 

•si.iinod siAa.iq 
•UI11.I04I3H) siAs.iq 

•rtooj) „ ■ '„ 

■pijgip imuiiui 
•sni.iossaooB 

vr .loxatj; Q 
.ioxajj[ ?■ 
.. 8 
.10X3]^ Z 
joxstj I •siajliod iip 
•ou.i04in ipun.ias .tosu34xa; gx 
•si.ii[]od sui.ido.id .iosiia4xa; 31 

■siJiiiod 
!ipou,ia4nt luiud .iosua4Xa; xi 

•siainod 
idJBDii43ai sisso .losuaixjx qx 
•t4iS!p luinura .iosu34xa[ 6 

■UIILT 

-04i§ip suSuo[ .iosu34xa; g 
•staipui josu34xa; i 
•suinui 

-luoj uuuo4T3ip .i6sua4xa; 9 
■suiuqn .iosua4X5i g 
•.i6i3uo[ .iosu34xa; ^ 

MOIA 

-a.iq sjiBipB.i id.u!a.iosua4xa g 

•mn.i04!Sip siAa.iq .iosua4X5f g 

•3BUjds .10403.13; X 

■ar •au4SBS!0 g 
•ttii<B.iqdiq(i z 
•p!04t3a I 
•«T 

•snajtijo 5 

•p!O.TXif4-oau3 f 

•s1iBiqaB.1q-0aB.t03 g 

•snx3[draoo 3 

•SUaX)U33SB SIlBSIAja^ X 

•o 

•sna!4n'B siiBiqoBJa ^ 

•sia!A.t33 .t04U3Aig g 

•(Sai) suouiaj sdaaig z 

•(UI.1B) sd3oia X 

'a •snauoDnv»01 

•(?ooj) „ „ 6 

•(puBq) sioiitod .i04anppY 8 

•srinSBui .io4anppY i 

•stiSuoj .io4aiippv 9 

•siA3.iq J04anppv g 

•(?ooj) >. ,. t 

•(puBq) siaijjod .t04anpqv,8 

•siaijju! .io4anpqY'j 

•!4!^Tp luii'utui .I04anpqv X 'sanosnK .10 xsin * 1 4 1 ^ 


o 
Ih 


h 


s 


u 


O' 


C3 


C/3 


u 
O 


>^ 
JJ. 


J 


"El 
o 


o 


u 


^■H 
JD 


>1 


3 


t-l 


Ph 


2 
43 


O 


J 


^4-) 


1 


M 


c3 


o 


d 
(i> 
U a> 
u 

(72 
-d 

o 

O 03 

9 CO 

O 0) 

Q § 

a> 
o 

a iS •— >> 


• iPri 
•a J C 


^ 
e ^ « 


■*-! 
•" «-i 


*- XI JD 


a 
|-|^ 


2 


CO 

73 
d> Vh O 


u 


OS 
G Xi 2 


(1> 
c 


> 
£ O 9 
03 "t;^ 


i 


« -. «* 


o 
Q-SS 


a 
4> .. 2 


o 
^ a> o 


ts 
« ja ja 
• 


Q +- CO 


4> 


« 


The 

cates 

book 


o 

o 


a^ 


a