Skip to main content

Full text of "Hans heiling, romantisk opera i tre acter, med et forspil / Ed. Devrient, music by Carl Fred. Guntelberg"

See other formats
m^t. Hans Heilin^. diomanttff C^pcta i tre 5lcter, tne* et ^vtipil 

af 
<i£ir. P^t)rient. Dt)erfat tU STOufif of ^etnrid) ^arødjner 

»eb 
©atl S^teS* ©iitttelbetg* 1836. Jlcmantijf Opcxa i tre Stctcv, mci et govfpit 


:^jergaant)erneø JDroniiing. 

23jcrgaan^el^ 

^t?ergc» ' cvl ^^ ^ ?Pctfotterne i ©^leraen. CLnX^i (Me^^€ ^ €onvat>f borggreoeltg Sit) jf t)tte^ 

_. ; ? SSønber. 

Uxcla^f ) 

3ccgere, 23ønt>er/ epi^emcelt^. 

^jergailn^el^ / (^i-^x/^* v\ G (Jpeilin^ er af guulac^tig, bfeg ^Cnfigtéfarcc, fort ^aav 09 
^fjccg, ^an gaacr ganf^e fort flæbt, ^joten naaer t)am neb 
til ^'næcrne* gra farf^c 2(cté femte @cene ivMii Slutningen 
af onben 3(ct bccrer ban m fort ^pelé ot)er fin ø\?rige Dragt, 
ber ligefom ben flabe S3aret er fantet meb ©raabærf)* ^øvfpii Unberjorbiff, l)t)æl\3et ^nU, ber tJtfer Snbgangcne til flere Bib^:^ 
()u(er5 opl# af et mat, røbligt ©fjær* ?)aa be ta!!cbe 
Skægge !tat?re Dtjerge om!ring, pubfe 3}?etalaarerne og 
bære traolt ^rléftufer og 2(5beljlene frem, fom bc fnæ- 
lenbc forcDife Dronningen og ^eiling* Diéfe fibbe i ^i^- 
ren af S^ueplabfen paa en Sronfort)øtning» JÉ)ei(ing i ben 
allerebe beffreone Dragt, men pr^bet meb en lang/ pragts 
fulb ^aahc og en gt)lben S^fing meb funflenbe 2@bel|lene 
om »ipo^ebet, fibber tan!efulb meb en lille ©ulbftao i 
.!paanben» ©norner rulle ^lippejtt)!Ecr, bære $8i}rber 0. f. t)» 6f)or af SSjecgaanbcr* 

t/(af!, ufocfagt 

SSort Dag^erf fulbbragt! 
^aa ft)ulmenbe ©trømme/ 
S3et\)ungne tjcb S)?agt, 
Scolig git) JTgt ! 6 2)e (BUtU, [om bcømme 
3 3(førunben^ ^at, 
Srembragec nu beat I 
Uben S^eb, 

Tribn'a fiiUe, 

®ulb ^i abffiUe, 

bluffe 2)emantec 

STOcb blinfenbe kanter: 
2)en 58(omji, f)Ooreftec 2)?enneffet tragter, 
SWené 9toben [19 gcenec i bpbe ®d)acf)ter. Jelling 

(gafler Å^aabcn fra ftg, 09 locgger Snftsniernc i?aa fm Tlcic^t bort). 

3(U nof! SJfeb tca\3te Sont nu f)olbec inbe! 
3^9 maa {)ecfra, taec mig ei længe binbe^ 
Sft (pfe Socb mig ^ioei:ligf)eben brager! 

Sronningem 
(Si\a t)i( bu ba for jlebfe 06 fortabe? 
^i meer bit SStif f SKoberøiet babe? 
2)u bine 23røbreé »Spplbmg folbt forfager! 

Jelling. 
Soc jlebfe ja 5 tbi t)i( jeg eberé ^rone bære^ 
3eg jorbiff (Slffo^ ei maa nære, 
Sg biit ub[)o(bec »fjertet ei! gca ben Sfb 2(nna jog f!iieb, 
D9 fjæcli^ f}un for mk} lueb, 
^comné ©lanbé mig frijiec ei. 

^ifl i SWenneffccg falf!e g?et 

Sjccgeté Qi;(bne Ovtng ei bære, 
SSrobec, cc bet ret? 

S bltt) bog f)ci:) 

3 f)^ab bu bpber, 

SSjecgaanben (pbcc 

Sig fjernt og noec! 

^eiling* 
SSoct! ject Svaab 3 fun f)en\)eice5 
Dp tit Spfet ^il jeg pige, 
61 fra TTnna meec mig fnige, 
6beré 'Sabhciti) \)^t at feire! 

6{)or. 
di, d, ti, f)OOC trobftg 
23i[er l)vin mob oé ftg! 
^coer ftg fom en (Srcoe; 
2Sil paa Sorben (etjej 

£)et galt \)i't gaae! 

Sconningen, 
(Saa i:)iU bm ©oag()eb, fom enb naget mig, 
D, arme <Søn, forplantet ftg paa big! 8 Du tjcct) 10; at Mg i'mt 
SWin 2)mf)eb foc en Døbeltg ^ar Qtoct, 
2(t becfoc \>\x, et ulpffaligt DobbeltbiUeb, 
Sil SWaat for et)!^ ^amp ec pillet, 

.^eiling, 
Seg t)eeb bn, SKober, berfot fianbé mfg er, 
2ft ganffe jeg paa Socbené Slomjitect)ei 
25eb 2(nnaé ^aanb tit SWenneffe fan blit>e. 

Dconningcm 
Det t)il bu albcig, tro fun mial 
gremmeb btioec bu vc^a Socben. 
@tøt)et6 [maalig trange Ocben 
(Snart big bli'er mobbpbelig} 
3(nger big x>ii fonberritie, 

^jem^ee martre btg> 

(v^emmeliQl^ebgfulbt og !)afti9.) 
Derfor betjar blot ben magiffe ^raft 
De 2fanber at binbe; 
Sob gjøglen til SSjergene^ Dpb l)U foinbe, 
aSar 3(lting tabt* 

petting (utjfUtg afbrtjbenfce), 
^\3ab f)ice(per mig W ®og? 
^t3orttl bene Srpllefprog, 
Som albrig §elb mig bragte bogt 
3 lima^ S3arm min i^pffe l)ac ftn Srone, 
£)g ^iærligf)ebené ^rone 
2Kig t3in!er fra en bebre 3one» 9 25ronn ingen (betijbrnnggfuiw). 
Dg tjceb bu t)ijl ba paa bin S3lomjltcct)eiV 
2rt benne ScpUebcøm big ffuffec ci^ 

ipeiling (merB). 
5£pé, SWobec, tp^^ o (ab mig altib bcemme! 
6t ^e(\}ebe f)t}eic Soføl t)ai: i mit 83cp|i. 
@it) SSrubefmpffet mig og ønff mig greb! 

Sronntngem 

25in SOJoberé fibfle ®at)e er bercbt! 

(^tjerge bringe paa f)enbeé S3in6 et sirligt ubarbeibet (Sfrfn/ fom 
l^un aabner.) 

SSlomfl fra Sjergeté 2(arer, 

^i^or bin ®lanbé er ffjen! 

93oer nu Silleb ifaa be Saarer, 

6n SKober groeber for fin tabte <Søn» 

<Saa tag ba benne Saarefrone, 

6n Dfferfranbé min gjenbe at forfone* 

3(f meb min SlMi befranbfer \)tx bin 2p(f, 

S)?ené jeg forlabt jlaaer ubm Zto% 

Jpeiting 

(!nccler for dronningen og trofæer l^enbcg ^ocnber meb J^eftigl^eb til fine 
?æber og ^ine). 

^olb op! l)c(b op! mit Jpjerte brijle maaj 
^t}or fan oor 2(fffebsltime bu forbittre faa? 

CSSil ile bortO 

6bor 

(omringer f)am i en famlet ©ruppe)* 
®u ffal iffe t3ige; 
Jper jianbfec bin SSei* 10 ^un i)n CC bit SJi^e, 
SSi {lippe bi9 eil 

iSconningeit. 

S, Søn, (ab big ffge, 
Sorlab oé bog ci! 

petting. 
^t)ab, Scuétec tillige? 
3 jlanbfe mig ei! 

(griber SrijUejiatten 03 fætter ben bi)benbe.) 
^labé {)cr — cbccé »^ecre befalec! 

(5 f) o c (»igcr forffræBfet tilbage 09 lÉafier ffg neb)» 

S3ee oé! t)ee 06 1 

ipeiling 
(raBfer 2!)ronningen ?nælenbe 2:n)Uejlat)en og beitTc fig otier I)pnbe(> ^vianb)^ 

Set) tiel, bu arme, [ønneløfe SWobec! 

(reifer ffg og ftger, ibet t)an gaaer bort til SF)oret:) 

SiW^l/ 3 mørfe, glæbeløfe 23cøbce! 
2)connin9en 

(ubjIra'Bfer 2(rmene efter {)anT)» 

STOin @øn, min ®øn! feer jeg big albn'g mere? 

»^eiling 
(tienber ftg om og txistex efter en ^aufe I)en til l)enbe). 

dlaat mit ipaab er fluft, 

£)g mit »ipiecte luft, 

2)a gaaer til big min 9Seie 

S, ønf! M ei! SWin ?D?ober, ønf! bet ei! 

(Ster bort; man feer J)am ftige otier gjelbtaBferne.) 11 

^an iler bort tit falffe Socb; 

(raabenbe efter I)am.) 

23ee ben, fom htob [ft £)rb! 
25conn ingen 

(fom imiblertib er funfen neb paa ^ot)m af ^ocf)emingim)> 

S, acme, [ønneløfe SD?ober! 
6f)oc 

(Qjtentagenbe f)enbeå ^lage;. 

£), arme, fønneløfe !J}?ober! 

Sronn ingen 

(]^cct)er fig rajT op)» 

9Zei, net 3 forgioe\3eg ei jeg S!Bagt f!at batiej 
Seg f)t3i(er et, t?i( nptte ©fjebnené @at>c, 
SWin ®øn for jlebfe tit mit 58rpft at fere. 

?ab, Dronning, o§ bin 33i(je f)øre; 
S3efal, f)t)ab t3il bu )3i [fat gjøre? 

2) r o n n i n g e n. 
Saatmobig tjente paa mit ?8ubl 
din eberé ,J)ag\)erf iler ot fulbenbe, 
£)pmoerffomt: SSjergeté ©aabeflrift at fjenbel 

©nomen 

(fnurrenbe inbbDrbeS)* 

Hi træffe og brage, 
C^ tumle og plage 
(Sr em'g ^or Sobl 12 (begnnber atter fin førjle ^t)SfeO- 

9{ajf ufocfagt 
SSort ©ag^erf fulbbragt! 
^aa ft)ulmcnbe ©tcømme, 
85ett}un9ne \)eb 9)?Qgt, 

(2)ronntnsen forblitier t en fergmobtg gritbtenbe ©tiUing , meteii^ Siergr 
aanberne travlt forbele fig poa (Scenen og i ©ibef)ulerne.) 13 


{T'it 3nbre af Jpcilfnaé SSolig, mør! og foneqeU SSøger, 
glaj^er, (Smeltcbtgler 09 a|troncmfi?e Snftrumenter ere 
opjiilicbe lange SSæggene og ooer kaminen. ^dUltg |l:g^r 
op igjennem en Ralbbør, faalebeé fom i)an gi! bort i gor^ 
fpillet og mcb ^lenobicffrinet t ^aanbcn^ ^an feer neb i 
©angen/ ber lu!!er,fig efrev i^am). 3. 

H^cttatitJ 00 Skrået. 

'O or e\3f9 tiKuf bi^, bu [fumle SBei, 
Seg r^anbrcr bi'g ei nieer! 

(trocber fien til ben jlore S3og, ber Itcjner opjTasen paa SSorbet). 

3 moPQti^e Se^n, 
S^x>\^ SrpUefraft be()erf!er alle 2(anber, 
gorpummer e\3i9 nu! 

(iTaaer SBogen i og luBBer ©pccnberne), 

SKeb ^ioerli^f)ebené 3(rm omjlpng 1x119 nu, 
25u Ipfe Sorb, 09 t)oer nii9 trofajt^ jeg 
6c bin for ftebfe! 

(Iccgger (Bm\)lM i en ^i^e, og opfrtfPec be nccjlen ubjlufte 
@leber i kaminen). 14 

linna og ©ertrub (ubenfor ; hanU ^aaa ^oijefcbørcn). 
^ciling (ftubfer). 

^\)em falbec? 

2Cnna 09 ©ectcub (f om fer). 

S)Jejlec Jelling bog, 90b SKorgen! 

Jelling (I)enron). 
Jpa, bet ec 2(nnal 

(aabner l^urtig ben ftocr? tiUaafebe X^ex*) 
^ e i ( i n 9 (til 2{nna , Hormenbe 09 ømt). 

SSelf ommen t)oer, bu 6(ffeli'9e! 
Tlin S5olt9 9iør bu til et himmerige, 
Søc førjle ®an9 jeg unbec bette Sag 
2}?eb bine 5poenDec milbne Jpjertcté JJue? 

itxr)Uex f)ei.beg J^aanb til fit S5r^.> 
2( n n a (bebrclbenbe), 

S9 bog tgaac ben bele S^^ag, 
3 lob Sec attec tff> ffue ! 

©ertrub* 
9Si eftec Sec eet la?ngte6 t)au ■ 15 

»ip c i I i n 9 (emt til Uma). 
Soc mig bu fiæcligcn ba fuffeb? 

Znna. 
Sit/ ret fortcpbdig jeg tjac, 
2ft 3 pcia np S^r inbeluffeb^ 
^t)ab gjocbe S ^^^ fniuft mig fiig? 

»Jelling* 

3(f, jeg tcenfte fun ipaa btg! 
SD?en fca benne <2tunb, bu ^joece, 
Jllbcig jeg unbflpec big mece! 

2Inna. 
JRet faa, fip ben ?ønligf)eb, 
©om bog Sngen fcpbeé t)eb» 
(2\3æcg ben møcfe ®cub(en ^ab, 
Jfæc at \)æce milb og g(ab! 

^eiling* 
Z), ^t)OC gjecne følger jeg 
25ig fom Stjerne paa min 23e(! 
9laar førjl ^i aUi'b følget ab 
SSil bu fee mig [alig glabt 

©ertrub. 
9Seb faa megen SJm^eb maa 
9)?obecf)jertet f)enrp!t flaae. 
2)uen liig meb grebene S3(ab 
Smiler nu min gremtib gPab t 16 ^ciling^ ©et CC altfaa føcpe ®ang, bu Qjøc mig 
faa IpKelfg, at betrcebe mit ^uué^ om faa Sage inb^ 
føcec jeg big fem ^crffednbe \)m, og ba ffal 2(lt rette 
ftg efter ^in 8SiUie* 

3(nna (feer ftg ccngfteitg om)« 2)?en flig mig bog, f)'oa'b er 
bettc for felfommc Sing? Set gpfer i mig, naar jeg feer 
omfring paa SSceggene* 5p\)ortf( bruger 3 alt bet for^ 
t>irrebe Sram, fom gjør at man ncefien iffe fan aanbe 
frit f)erinbe? 

^eiling. S)u fjære, frpgtfomme (Slut, fljenb iffe 
T^ina biéfe uffplbige ©ager, fom jeg fun bruger tit mine 
gorffninger i bpbere 93ibenffaber» Su f!al ()eller iffe boe 
[)er; et fortroligt, lille dammer, f)\)or Sntet ffal forjlprre 
eller ffræffe big, Denter big allerebej jeg ffal jlrap føre 
big berl)em 

©ertrub* D, ja, SKefter! gjør M, 3^9 ^^ci tiU 
jiaae, at jeg er en ©mule npégjerrig efter at fec mig 
om i eberé S3olig. 

Sp^ilinQ. 9Ju \)el, faa lab mig gaae libt t Soroeien, 
for at bu fan ftnbe 3(lt i tilbørlig Crben. Sm libt ffal 

jeg {)ente big. (gaaer ub af ©ibe&eren). 

©^rtrulr. <Slnna. 

©ertrub^ 9?u, 2Cnna, bu figcr jo iffe et£)rb» SSe- 
Imager bin SSrubgomé »^uué big ^a iffe? Ubenfra tager 
bet ffg bog meget fmuft ub. 

JTnna (f)ar fat ftg neb). D \a, SJJober ! tH bef)agcr mig 
ogfaaj — men — jeg fan bog iffe glcebe mig bertiU 17 ©CCC bet ifh ub f)cr, fem om man albrig funbe f)at)e et 
muntert ©icbli!? o^ f)t>oc eenfomt, 2Soc Sanbébp er nceflen 
en f)eel SWti( borte; runbt om feer man fun øbe 2anb, 
flipper 03 »^cbe» 3(f 9)?obec — (baitjfagte) 3 pwl^^ ^!fe 
[)aoe ot)erta(t mt^ til benne Sor(o\)elfe meb ^eiling! 

©ertrub. SJZm SSacn, l)mb tænfer bupaa? ^Tt gifte 
tig^ meb en faaban rig 09 (cerb SD?anb, [om 2(lle miéunbe 
tio^, F)t3orlebcé fan bu fortrpbe bn'^ ^\3ab f)ar bu t)e( ellert 
at \)ente? Sngcn af be unge Snøfe mener bH bog ærligt 
meb en fattig ^ige* 

2tnna m'o^oxm- Sngen? 

©ertrrub^ Olei^ ftger jeg big, Sngen! 

'iinna. S^m, 3 gi^^c bet ogfaa t)oerre, enb bet er. 

©ertrub. ^an man ba gjøre bet tiærre, enb be unge 
^arle nutilbagé? (??or fig). ^^ab mon bec nu [peger i 
henbeé ^ot)eb? ©ib bog Jpeiling t)ilbe fomme tilbage! 
S^g^ maa [ee, l)\?or {)an bliuer af* 

(®aaer ub af ©ibebøren.) 

^nna (alene). 

(Slitier en ®tunb ftbbenbe meb .^ffnberne i 'Btie\3?t og feer f)en for fig ; 
berpaa brager ^un et bt)bt ©u!.) 

2(f, l)i^ab !)jælper al min, ©rublen mig, bet blioer bog 
iffe anberlebeé! ($)ieifer fig ) ^oorfor tænfcr jeg fun be^ 
ftanbig paa l)am? ^\)em \)eeb, om t)an brpber ftg om 
mig; og boié l)an ogfaa gjorbe bet— bet funbe bog iffe 
foranbceé; om to 2)age ffal jeg l)a\)e ?3rpllup. — 3(f! 
(«^un giør et ^ar ©Bribt, og jlanbfer foran SBorbet, f)t>or ben ftore 5Bog 

liggere Æ)t)ab M er for en forffræffclig por S3og, og meb i8 [aamattge ©pænbcc paa, (gorfijger at aabne bem) 3^/ f^^/ 
!)t)oc (et be [prinse op! ©ec er Difl mange, bcogebe ^eb 
genbiUebec i ben, og bem {)olbec jeg \aa meget af at fee* 

(i?un flaaer Sogenop.) 

®cr3^t. 

2(nna. ' 
^t)ab maa jeg ffue? 
.ipDilfe felfomme Slegn! 
$t)0c be gm'pre og lue 
Unbec Stabeneé ^egm 
©pnec paa ©pnec mptbrenbe følger^ 

(blaber tjibere.) 

©\3u(me fom SSøtgec 

£)g ftg felt) opfluge, 

5Elt min S3arm ftg fnuge! 

(SSlabene tjcnbe fiQ felt> om ) 
CKeer og meec! 
9?u Srebfe be flaae^ 
Wine ©anbfec forgaae* 
S^a, rcebfomt, f)t)ilFet Dpb jeg feei:! 

^cmte (Scene* 

£), 9?æbfel! f)t)i(^en Scemon ga\) 
2)ig 5J?øglen til min Jfpffeé @rao? 
Spa bort, gort)Ot)ne! 

(@teber f)enb? l)cf tig bort, og fiaaer Smogen ij f)un fi)nF«: i ©ertrubS 2(vme.) 19 

©ectcub* 

^oat) fattcéf bt9^ 
mt 95acn? 

83ee, t)ee! 

Jelling dier l)en til ^mbe). 

D tUgit) mig! 
Som til Mg felt)! bin 2(ngfi: lab mig forjage ! 

(23il tage l)enbe i ftne 2(rme ) 

3fnna {mximm, 

5Jlet, git) mig min greb tilbage, 
SSoct meb SSogen, fulb af ©ru! 

»5 e i lin g 
Ztim, i)'oab forlanger bu? 

83roenb ben flup, bacmfejertig \)oer! 
Spxii^ 3 2(nna^ greb l)ar fjær* 

petting. 
3(nna, l))3ab forlanger bu! 

(5or ftg ) 
I ©fat min f)øie SSibenffab, 
hSfal min @toltf)cb og min Sraft 

galme u\)m grugt? 

©fal jeg SKagtcn^ ^ertig^eb 

©anjfe Icegge neb! 20 Unna 

(crngflelig omjltjncjenbe ^an§ lixm). 

S^at mm SSønncc ingen gWagt? 
(Se alt cbecé Jlja:clii3{)eb fluft? 
93oec bai:mf)icrti9, gb mig Sceb, 
gøc jeg fpnfer ncbl 

Jelling 

(betragter linm ømt og tri)«Fer ^enbe til ftg.) 

2(a, ja Zit bu fan af mig begioecc! 

(Sager S3ogen meb begge .^cvnber, og fafter ben i Siben ) 

iab ba gtarnmen bio^ fortære! 

(@n l)et Sue jlaaer op og fortærer SBogen; ber r)øre6 en l&uut SSorbenO 

gjjagtløé, arm bu ffuer mig, 
3(1 min SpEfe boer l)o6 big ! 

3(nna. 
?Win Sa? mobtagl 
3 paa np mig Sit)et 
ipar tilbagegit)et 
3a, nu aanber frit jeg atter! 

^eiling* 
S)in 2(ngeft forjag ! 
^enrpft felt) jeg Sivet 
g or big {)at)be gi^oet; 
Sntet bøit fom big jeg ffatter. 

©ertrub* 
D, glabe Sag! ^ 
^an [)at eftergitiet; 
£;ffreb gjerne imt 
S3lot af £)mf)eb for min Satter, 21 ©cctrub* 9?u bet Dar ret, SWeper Jelling, at 3 
gao efter for JTnnaé 55ønner^ 

.^eiling (betcrnMig). ^av hH ret af mig? — 3eg 
offrebe SKeget — 9J?egct! 

Tlnna. 9?u tjeeb jeg, »Speiltng, at S elf!er mig* 

Jelling (bragerl^enbe til ftt $8rt)ft)» SJeeb bu bet 3 O, faa 
glem bet albrig, albrig! bu fan jo rtgetfg gjengjelbe* 

2(nna (Umo^xUx en ^iabe, fom blinhx frem )paa feang SSrtjft). 
Jpt)ab f)ar 3 ber, ^eiling? 

Jelling. 5Wcer f)at}be jeg glemt bet; i<^t er enSjæbe, 
fom bu f!at bære tit ©rinbring om benne ^tixnb. 

(^crngec ben om F)enbeO 

®ertrub* £), f)\3or ben er prægtig! 2(nna, 3(nna! 
Su feer jo ub fom en abelig grøEen* 

2(nna* ^t)or 3 bog alletiber er betænft paa, at for:: 
ffaffc mig en eller anben ©læbe* 3;tlt)iéfe erfjenber jeg 
bet ^U i mit fjerte, og bet fmerter mig fun, at 3 
maa{!ee anfeer mig for utaf nemmelig , forbi jeg iffe fan 
t)ifc 6ber min Safnemmelig^eb* 3eg t)eeb iffe, l)i)orfor 
jeg iffe fan bet> men utafnemmelig er jeg Dirfelig iffe* 

J£)eiling. 9Jei, Znm, M er t)x\ iffe> men falb bn 
^eller iffe faalebe^* 9?aar t\x el f fer mig, ()\)ab x>\i ba 
biéfe 6rfienbtligt)ebéformer ftge mellem o^? 

Sen jfjønne 25ag, ba bu mig gat) bit fjerte 
S)g glab og \)emob6fulb jeg fnælte for big neb, 
25a fmelteb i mit SSrpft til ©alig^eb l)t>er ©merte, 
£)g bpbt for føcjle ©ang jeg følte ©jælefreb. 22 2(f natlig møcfe J^rømmegp^ 

Seg t)aasneb op- til ^immelf! Sb 09 gpé, 

S9 ^acabifet aabncb mig bit ^p6* 

(Snberlig ffienbt l^emmeltg truenbe.) 
S3rpb albng Scoffabé t)M^z (5ber! 
^ ^lei ^jæclisbeben i bit »5i^^t^> 
S big fun let)cc jeg! 
3ff Qrænbfeløjl jeg tio^ tilbebec5 
S^9 elffec big mcb [alig ©merte, 
SReb qtialfulb ?pjl jeg elffer bigl 
Sunbe folbt bit S3lif mig møbe, 
£)g bit »fjerte mig focjløbe, 
SSee oé begge tal 

Slot t)eb Sanfen SKørfeté glammec 
SKartce mig meb natinlø^ S^tmmer, 
©pore til frpgtelig »^e^nlpflt min ©joeL 
Seg elffer big 
SKeb bløbenbe fjerte, 
SD?eb gtøbenbe ©merte, 
gjJeb g)?iétro 6g @cuen, 
SWeb rafenbe Suen, 
©aa elffer jeg big! 
(tafler ftg «eb for 2Cnna 03 omfl^nQer l^enbeS ^nac) 

2(nna (retfer r)am op)» 33æc bog iffe faa fcpgtelig t)ilb) 
S øbeloeggec 6bec felt) becDeb* 6c jeg iffe ebec^ SScub, 
og om faa Sage eberé ^^u|lcu? SD?en faa maa 3 og= 
faa hi'm fmuft glab og munter. 

@ert rub. ^a Znna i)at tilt)i6fe ret. 3 maa iffe 
ffpe anbre 2)Jenneffer, eller flaae SSrag paa en lille ii^c 23 jltgfeeb engang imeKem* Sbag fetreg juff \^m ^cUfgc glo- 
riané gejl i Eanbébpcn, bec ffulbe i fmuft Qaaz \)m, 

2inna. Sci t>fli, lab oé ZiU o^aa^ bec[)en3 bet \}(l ftf^ 
fert more 6bec! 

^eiling. S)?ig langt minbre, enb bi'g! 

©ertrub^ ©fal STnna ba iffe ogfaa ipaa ^aaban en 
2)ag faae ffg en lille 2)anbé? 

»^eflfng (WtQ)- £)anb[e? {)t)ab, f)un t)ilbe banbfe? 
Dg Decb f)t)or bet ffæcec mig i fjertet, naac jeg feer 
()enbe tjeb en 3fnbené 2frm! 3^9 ^^^ eengang tillabt bit, 
men bet ffeec albcfg meec^ Se t)ilbe ^negte^ SroeEf)eb 
gjøc mig rafenbe* 

llnna. 9?ei \)ifi iEfe ^eiling, jeg t)il jo iffe banbfe, 
naat t>d er 6ber faa meget imob* iab o^ blot gaae ber- 
ben og Doere globe blanbt be muntre SKenneffer. 

^eiling^ ^an bu iffe t)oere M t)o$ mig alene? 

^nna* D, jo! t)^ocfoc iffe? men 3 ^il bog iffe gjøre 
mig til en 9lonne? f)t)ocfoc ffjenfer 3 niig faa fmuffe 
<Sager, naar intet 9)fenneffe maa faae bem at fee ? 

Jelling* ©aa brager ben forfængelige JpoDmob big 
berf)en? 

2(nna. Jpt>or 3 nu jlra^ fan tage bet faa alt)orligt. 

©ertrub. 6i i)'ocib, 5KejTer .^eiling, unb bog SSarnet 
ben gornøielfe; og følg meb berooer! 

Znnci (fmtgrenbe). £), ja! gjøc bit Jelling, jeg beber 
6ber ret meget berom; gjør bn bog for min @fplb! 

t^ e i I i n g (efier en fort SBetænfninQ)^ SSil bU bCi iffe banbfe ? 

2( n n a (atter nebfiaaet). ^aat 3 iffe t>il {)at)e bit — 
J^eiling (f)urtist). 23irfelig iffe? 24 

3(nna (oprfgttgo 9M, net 3 jeg lo\?cc bet! 
6 

petting. 
5Belan, faa lab oé tjanbre! 

2(nna> 
D, f)erltgt, prægtigt, l)\}tlfen grpb, 
S?9 f)^rec alt ben muntre 2pb. 

©ertrub. 
9?et fee ben jlore ^ige^ grpb 
SSeb Sanfen blot om muntre Spb! 

2(nna 

(!)opiJer omBring legende met> ^ivT&onO 

5JJu før|l benne ^iæbe 

©jer rigtig mig ®{æ\)ry 

21)1 eenfomt og {)emmelig 

itan Sntet gloebe mig* 

mb I)Dilfe aSliffe 

Tlan paa mig t)i( jitrre! 

SD?ange fortrolig Dil niffe,* 

3Inbre af 36rgrelfe birre* 

S^a, f)a, f)al 

2)et t)il blit)e Søier, ja! 

Ilt »^eiling, f)tior 3 bog er gob, 

lit 3 nieb oé t)il gaae. 

©ertrub* 
^\xn neppe t)eeb paa {)t)ilfen ^ob 
3(f ©læbe l)un ffal jtaae* 25 

»^ e i ( { n g. 

@e(\) bette t)[(be S\)ermob 
SKit »fjerte trplle mavi, 

2fnna. 

£»9 nu afjleb! 

^ei'd'ng. 

Ugjerne føieb 
Seg benncQCtng bit SnfPeé (Stemme. 
2)09, 3(nna, fan bet btg focnøie, 
SKin egen 2t)an9 je9 maa foc9lemm?. 

3(nna 09 ©ertcub* 
S (ab ei Søftet an9re ^^y 
3 t)ijl X}\i more Sbec ber. 

Jelling* 

9?aac t)eb min ®ibe fun jeg ffuec big, 
Sfal gøftet albcig angce mig. 

(2)c gaae.) 

<@n af 3:ræcr bcjBpgget ^rabg ubenfor ^roen* gn Ubfigt i 

SSaggrunben. »ipijl; og ()er SSønber, fom brt!!e. 25eb et færff ilt 

S3orb, ber unber ^()oret fiptteé længer ()en ab @iben tit i gor= 

grunben, ^Up\)anf llicla^ og to anbre S5ønber), 

7. 
6f)or Qf Sønber. 
^ei (r;|iig! tbag {)ac t)i Siaa\) til at briffe^ 
25en f)et({ge gepbag oé S3ønbec tilf)ører. 

2 26 

Zi}i lab cé i)m ^anbe til SSunben iibjlt^ec, 
SWen^ Ovibcfogben om 9)?unbcn [iq tørrer^ 
TTb Dcmmcc 03 ^atec 
D9 Segn 09 ^coc'rater 
@om fjcffe Solbatcc 
SSi blcefe i 2)a9, 

S()i [pjlig, SammecaUr, til SSviaben, fvilbec an/ 
^øit le\)c ben {)ellf9e glorian! 

5Riclaé« ^eifa! ®ub ^elffgne ben bellige glocian, at 
l)an l)ac bragt oé en Sejlbag i (Jalcnberen* Spixf)a, jeg 
funbe [ætte ben ftbpe Sfilling, jeg eier, o\)ecj!pc i ^roen 
tbag! 

©tepl)am Sp f?«"! big, ^JJaboj tænfei: tu ith mere 
paa J?one og SSørn? 

9?iclaé. gor en Ulpffe! f!al jeg ogfaa tcen!e \)aa 
bem om ^elli'gbagene? be ligge mig tungt nof ipaa S^aU 
fen om ^uerbagene. Seg v>il ogfaa engang Dære Ipfiig, 
og fommer liit til ©anbé ibag, faa tager jeg mig en 
St)ingom meb, faa bn ffal l)at?e dlæb og 5tløer! 

(St^Tfif)an. 25et er ret, dlaho] t)i t)at l)dUt iffe i 
lang Sib feet en 2)anbfebjørn. 

9liclaé (ftaaer efter ftan)* Srolen i Dig, bit 3??u[el)ot)eb! 
^m bu if!e ogfaa engang faae 5!}?ob til at gjøre en 
Å'olbøtte paa en gcfibag? 3D?en ftig mig, fommer \)it 
®øbf£enbebarn iffe l)crub ibag meb ffne ©fptter? 2)et er 
Ipjlige gugle, bi(3fe grønne krabater; f)t?or be er meb, 
gacKf bn rigtig tummelumff tiU 27 S t er b vin. Zs^, jot)ift fommc b^ ©ibfre Jøoecbag 
\ai]bi mit Søt'ffenbebarn , ba f)an \}ac I)ec: „3^^ fommec 
iciien ^aa @t. gloriané Sag, bet maatU ellert gvaae broget 
til/' fagbe {)an: „©øcg blot for, at Di faae nog(e [muffe 
^igcr til at banbfe mcb, og ifoer, at ben ©muffefie iffe 
fatteé!" 

?Riclaé. 9?ei, [ee mig bm iuxl 3^9 ^^eb nof, f)\)em 
han mener bermeb^ 5J?icla6 la'er [tg iffe f?røe Qanb i 
©inene, S^g ()cir nof [eet, l)\)or l)an [nu[er omfring 
[fjøn ^Tnna. 

^tiT;>i)C{r\. SaDijl, 9?abo > og jufi berfor tillaber 9)?ej!ec 
ipeiling neppe, at l)ané S3rub femmer berub til Sanbé 
ibag, S^an er lot)(ig jaloujr, og ffelebe fo?(t til mit ©øbs 
[fcnbebacn, bci I)an [fbfr banb[ebe meb TTnna, 

9?iclaé» &\b i)cin faae en Ulpffe, ben forbømte ©ulb^ 
mager! ^at t)an iffc \naTppH bm V)affrej!e &ii\t bort 
fra t)ore unge 5tar(e. £)g er ber nu 5^ogen, [om hn 
[ige mig, Ijmb ^Pigebarnet finber S3ef)ag i f)oé [aaban et 
@pøgel[e af en ^arl? 

<St<iii>i)Cin. ^a, f)an [eer løierlig nof \xb, og bet 
gv[er altiD t mig, naar jeg fommer f)am nær* SKen 
TTnna \)il bog faae bet gobt; t[)i l)an f)ar ^enge [om 
©roeé. 

9h'claé» hoffer i23o(b bermcb! naar f)an bog iffe fan 
fomme til at lee meb alle [ine ^enge* (^omHang udenfor.) 

S3ønber* 2)er er ©fptterne! .^ørec 31 t)er er be! 

@tepf)an (fpringer op). 31*1/ "otb ©anct glorian, ber er 
be, meb mit vSøb[fenbebarn i @pib[en, ©ubé greb, ©eb- 
ffenbebarn, ©ubé greb! 

2* 28 ^pi>enhe Scene* 

fe /ortifle. Cønratr. ^kr)tUt, 

don r ab (ri^ller ©tcpr)ang «^aanb)» Zaf, gætter, taf! ®ob 
S)a9, fjære 23ennec, gob :J)a9, gob Dac^! 

SSønbernc* ®ob Dag! gob Dag! 

©tep^an (tti eonrab). jlom nu ()ec ril oo, Søbffenbe- 
bai-n! t)i rpffe fammm. 

Gonrab* 9^aac S Sntct l)ac berimob. 

9? i c I a é (ocj be 2rnbre toeb SSorb?t)» Sø^fcé, nei ! \)it er oS 
en fior ^^Gre, ^c. 2it>ffptte! 

© t e p () a n (fa'tter en ^anbe l^en til ^am). 9Jaa, ©øbff enbe'^ 

barn, fmag nu t)ort ffil! 

9?ic(aé (brifBer r)am til). @ob Saar, 5pr» ©fptte! \}c(^ 
f ommen iblanbt oé! 

(5onrab (gier i)am S5e'^eb). Saf, taf! S^9 ønffer S^r 
^lUe en focnøielfg Dag! 

9?iclaé» Sa/ ja*, ten turbe blbe minbre fornøielfg 
for Ser, S^t. <Bh,tUl 2()i, jeg t3(( "o^bbi, 3 ^ar fpiDfet 
SWunben paa en @t)ingom meb ffjøn Tlnm, og t)enbe 
\3i[ S nof focgioe\?eé [øge ibag, 

donrab, ^aa — mener 3 bet? 

9?iclaé, Sa, f)enbeé gæjtemanb Itber iffe ben ©pa^, 
«!p\)ab gjelber tH, 3 fortrpber noE, at 3 ^^ f ommen for 

pibe ber* (Seer polif!.) 

donrab* Sal Hh [aalebeé, l)t)fé bet ffat bel^age mfg 
f)Oé eber* S3eb ®ub, jeg funbe Um rafenbe! (»u fiaac op,) 

(Btt])i)C{n. 6i Sonrab, tjær bog fornuftige bet mir 
if!e faa ilbe meent? 29 9Zic(aé» did te\)arcé, ipaa ingen S[)?aab^ ^om {)er, 
09 lab oé briffe paa ffjen 2(nnaé SSelgaacnbe! 

(5on c ab* ^jeitelig gjernc! @(b bet maa gaae f)enbe 
bcjlanbig oel! (Se &rim.) 

©tepban* @ee \aa, nu cc bet ^obt igjen! gab 0^ 
nu [naffe om noget 2(nbct» Soctæl bu oé S^oget, ©øb^ 
ffenbebarn 1 

5^icU^* ^a, ^t. Sfi?tcd fi'gefom [ibjl: 5J?oget om 
9Ziéfec og Srolbe, 

©tepf)an (r}urtis). 3fa, nef, nei) i'!!e om faaban Dro- 
get! man brømmec fun om bet om 9Jattem 

9ltcla$ (teer)* 

Gonrab* S^^^ab, ec bu bange foc Sjergaanberne? — 
Se ere flet iffe 9)?enneffene faa ugunpfge, ifcec SlDinb^ 
folfene, bec iffe \ad fjelben ffal t)aoe bebaacet et 5Becben^- 
barn meb beceé ^jærlig^ebl 

S^ictaé* TTa, @naf! bet ec albn'g muligt! 

(Son c ab. %i, man figec M bog. 35e Sørn, bec 
ubfpcinge af en faaban gorbfnbelfe^ ere ba i)ai\)t SOJenne^ 
ffec og f)a(t)t 2(anbec. 

©tepf)an. See be ba ganffe ub (i'gefom ©en af 0^? 

6 onr ab. 9?ei, be ec fagtcné noget tpf^o^ebe og 
l)julbenebe. 

(Stii;)[)an (ITotter net» til fine Seen). ^julbenebe"? 

S^tclaé. 3a t)ift, betragt fun bine Seen; hit ti)Ke 
^ot)eb t)ai: mig atlecebe længe mi'^tænfeligt. 

@tepf)am 2(a jtla^, bu maa bog Hh troe faa ilbe 
cm hin egen Daabbrobeu! 

9?icla^. 3E)/ ?)offec troe fin egen Saabbroberl 30 don r ab (teenbeK dlaa, naa, ^m bi^ tilfrebé, gætter f 
9)?en fanbt ec bet, ot man t!fe fan t)ære forffgtig noF> 
()uf! paa f)t)orlcbcé bet gif ben jlaffelé datl)rme. 

©tep^an. ^JJu ha, {)t)oi:lebeé gif bet ba ^enbe? 

giiclaé. fab oé bc^ f)øre hm ipijlocie, ^c, <8fi;ttci 

6on cab* 5)?u t)e(, faa l)øc ba. 

6 on c ab. 
6n fnibf!; men rofenfinbet — 

(SSenbevne fteiV og (5onrab figer) 

3a, naac 3 tffe t^il f)øre rolt'g tt(^ faa — 

5^tclaé (rctfer ftg op). @aa t)cer bog rolig, bec bag t3eb> 

()ec ec noget Spptgt at f)øt:e! (Sf)oret [amter [tg om Borbet.) 

Soni'ab. 3^ f)øi: nu fmuft efter. 

1. 

©n fnibf!, men rofenfinbet ®[ut 
®ig t)ifle mob f)t)er S3ei(et: mut, 
eiog fpobff ()t^ert Silbub af; 
Da fom en ®re\)e j!runf og jlram, 
Cg flca]c til 9J?anb t)nn Dalgte l)am: 
Sralalla, l)opfafa! 

S Snøfe, jlaaeé fun om mig nu> 
3eg blider naabig grue! 

6l)or. 
Sralalla o. f. t). 31 

^un braffcc op meb Stabe og gjaé, 
£)g bniftoc fi\^ og gtVc dollab^, 
®fg fom en ^aafugl tecr^ 
^ycc S^ebag bog ben ©reoe fiin 
•Sig luftcc i [tt Jffammcc inb; 
3(()a, jafaa, ei, ei! 
^pun tcenfcc, bet Dac cuciøé^ 
aSI|i ^ofEec f)ei' ec løg. 

6f)oc. 
3(f)a, jafaa, ni, ci! o* f, t). 

2)a figger i)iin becinb engang, 

£)g feer ftn SKanb, to Sommer lang, 

SKtbt t en 9?(6febanbé, 

9Jfeb fcumme Soen og »fjerne tom 

5pr. ©reyen fpcingec Ipjitg om, 

5popf)op, beifa, ^opl)op! 

^olbøttec flaaec han cafE foran; 

en Srolb \)ar f)cnbe^ SKanb. 

(Sbor. 
^opf)op o, f. \}, S2 ^ttcnbe Scene* 

P^ /ørvige. (Unbcr ftbfre SSiré ere ^eiUlig; ^UIUI 
03 ©^ttrutr inbtraabte, te to (Stbjie f)olbe fig noget affibcé 
imellem en ^eel gruentimre/ fom beunbre ^jæben* ^^iUug 
ftanbfer i SOfitbten af (Sfueplabfen, uben at bemcerfeé af (5()oret, 
ber l)ar famlet fi'g om SSorbet*) 

5^fcla6. 9Jei bog, bet t)ai: en prægtig »ipijlone; bcit 
fnibffe Søé biet) cigtigno! gobt opffjøctet, 

^eiltng (for fig). ^aancc ha uaflabelig h^n clenbige 
©lægt be ^Tanber, fom ben bøc fcpgte? 

@tcp{)am 3^^/ ^^em bec t)il, fan gjecnJ (ce becaf> 
men ttlffbjl fan man jo bog Hh t)cece ftffec paa fin 
bebjle 9Sen* 

9Ziclaé. ^a, ia> tro 0^ iffe for gobt> inben h\x feec 
big for, foct^anble tji o§ 3(lle til ^jempec og Sirolbe, og 
oebe big op meb ^nh og ^aar* 

(v^an jirocCfer ftg plubfelig ouer Sorbet imob ()am , og fpccrrer 
^unben t»il)t op.) 

S3ce!! 

©tepl)an (farer forf?rafBet op; be 2(nbre tee). ,^01: ^(a^, jeg 

ffgec big, jag en SD?anb, bec ^ar Sone og Søm, iffc 
\aaban en @fcoe! i Ciuet* Seg begpnbec allerebe at bli\)c 
bange foc mig felo* ©aaban et Scejt er t)el enbog — 
9Jiclaé (biioer ^eiiing »aer). Spejler »^eilingl 

(jlaaer op og l^ilfer !)am.) 

®tepf)an (forbaufet). 9}?ejl:er Jelling? 
(5 i) or (noget befippet)* SJJefter 4)ei(ing? 

(tra^bc tilfiDe, t)tlfe og abfprebe fi'g paa ©!ueplabfen.) 

Jp e i I i n g (efter en lille ^aufe). @ob 2)ag, S3ørn» 3 f pneé 
forunbrebc ot^er at fee mig f)ec? 33 <Stepf)an» 3fa nei, flettet iffej bet ^læbcc oé 2(Ke 
meget ! 

(5 o nrab (fom jlrav pr fmuttet oupr til 2(nna). ^a, i Sanb- 

f)cb, 9)?e|ler; b^t Qlcebcc o^, at 3 bog engang tcæ!!ec 

3cc ub af benne bejlanbige (5enfom()eb; cg ivh negtec 

eberé fBjønne SSriib en uffplbfg gocnøi'elfe. 

5peiling, Uffplbige ©læber l)ac jeg albrig ^abet, 
@tepf)'an. 9Ju maa 3 f)*^'ll^c iff^ focfmaae en lille 

^jertejlpi'fning, SWejtec »5)eiU'ng. (gaaer f)en til ^sorbet.) 

Soncab (i it^rig ©amtale meb :)(nna)» £)erfoi: fan 3 iff^ 

tcoe, f)\)ab bet glæbebe mig, at [ee 6bec &ec! 

TTnna (^ieimiT), 3^, f)t)em bec bare troebe bet 5 htt 
®amme ^ar 3 no! [agt til mange 2(nbre* 

@tept)an. 9Ju Jperre, bet)iié mig ben 3(5re! 

{xo:ttex ivvufet til ^eilinc^, ber ufratjcnbt I)ar ffne ^tne fccfrebe v^^^ 
^onrab og 2lnna») 

Sonrab (^ebbiftoenbe). ®ub gi^e jeg maatu ot)er6et)ife 
(Sber om, ^\)or jlor Urrt, S #t "^^9* 

TTnna (naaer sjinenc neb). 5pt?ab mener 3? 

Stephan, Gi, SKejler »^eiling, t)il 3 ii^^ ^lovz mig 
Seffeb? 

»^ ei ling (tager m^clb^niff ^rufet, uben at t)enbe Sinene bort). 

©ertrub (fagte tii 2Cnna). 3(nna, 2(nna! l)uf! paa SWe^ 
jlter »^eiling^ 

Sonr ab (c^riber i ©amtaicng sit) 2(nna3 ^ctanb)* 2ilV)f»fe, jeg 

mener bu ret af fjertet* 

»Jelling (nccnger ^rufet bort). ^elt)ebe! 

<Stepf)an (forfirccBM). Retlige @tepf)anu^, ^\)ab gaaec 
bec af f)am? 

(iler bort meb ^kla^, ber tiUigemeb Scoret forlaber (Scenen.) 34 

geiling. ^nna. ©ertru^. Cønvalr. 

2(nna (l^opper, cg BUipper t ^Ænt)erne). D f)\)OC bet ec {)?Ci 
h'gt! o fortræffeligt! Ser er Sptllcmcenbene ! 5^u oi'l 

bet gaae muntert til! (feer t)en paa Jpeiling, og bltt)cr neb'jTaaet 
fiaaenbe.) 2(B, jeg toéfebe ^i§e, ^\)orot)er flæber jeg mi^ 
t)el? 2)et er jo if!e for mi^, ber fj^illeé op! 

don r ab. 9?aa, SWefter; S tillaber bog, at jeg \)alfer 
engang meb eberé ffjønne Srub. 

^ctling (Mbrabe)» 5^ei, ^errc, bet tillaber jeg {!fe» 

©ertrub. 6i ^\)ab; 3 ffulbe bog unbe Samet bm 
lille gornøfelfe. 

•Jelling, ^nn i)at git)et mig fft Søfte, at l)un i^fe 
))il banbfe. 

3(nna. 9^u ja, naar S enbclig ifh ml l)at)e bet, 
faa banbfer jeg l)eller i^Ee; men 3 f'unbe bog gjerne labe 
mig faae et uffplbigt Snffe opfplbt! 

(^et nwrFneS; SaiibfemuCiFen ti)ber fra^roen.) 

2{nna» 

»?)t3or popper ei fjertet nu t)øit t mit SSrpjl; 
2It banbfe og tialfe, o b^t er min 2pfi. 
lit fDoct)e og l)^irt)le f bølgenbe Sranb^> 
S lab S^J^ b<\)cege, forunb mig en Sanb^! 35 

JRæbfom CC ben \3ilbe 2pp» 

(lonrab 09 ©ectcub. 

D, (ab Gber boc^ betiæge, 
25et er en ufn;lbi9 S!p|l! 

2(nna (fortn)beIfg). 

<Sfal jeg ba flet tngen ®(xbe ni;be^ 
2SU l)t)ec gcpb 3 i^ni^ forbpbe? 

5p e i I i n 9» 
Smf)eb6 9vøfi bu bør ablt)be, 
(5i et Djfer tiio, fortrpbe. 

6onrab» 
©nact min ^arme t)il ubbrpbc! 

©ertrub, 

93ibpe jec^ be^ greb at pbe! 

3fnna (meb Higen&e Mtiijft^t))* 
aSil 3 fpille a(t 2pran, 
Dg er bog enb ei min S)?anb? 
9?u faa t)iib, jeg albrig tit 
Ser ©la^inbe bli^e i^ill ' 

^ e i [ i n g 
(fmertelig, M l)ar\ naTmer fig f)cnbc meb pu ubtr^téfulD 'iSe^oxa^iU)* 
2fnna! TTnna! 36 

©ectCUb (tir linm). 

S3arn, jc^ tebccl 

doncab 

(fom mf^foifjTaaer v^etlfngg Ubbrub, fliller ftg imellem 'i)Cim oq 2(rma). 

^olbt! 3 nof focQtemmcc ©becl 
»5 e i (in 9 (opbra^^t). 

3(nna 

(gaaer, betjccget af ©ertrub/ formtlbenbe t)m til x^eiling)^ 
©tilte, før bet bliec fcc feent^ 
Set xiaic ei \aa ilbe meent! 
3 ^eeb, ben SSpben t)ceffec 85ittecf)eben, 
Cpcccei: mit 23(obj 
SSoec henlig og blib og beffeben, 
25a Umt jeg atter gob* 

^eiling* 

Su t)il ba — 

'iinna (f)Olber l^am for SQ^unben), 

%r)^, \)æt: nu ei faa jlit) af @inbj 
6i fanbt, S fommec meb becinb! 

(^un braser ©ertrub taft meb ftg* (Sonrab felger bem inb i ^roen,) 37 ^ten&e (Scene* 

^eiling (alene). 

(raaber efter ^enbe.) 

3fnna! TTnna! 

S^un f)øcec ci? ^un gaaec! 

SQixn albci^ c(f!eb mig! 

(jlaaer t)i)bt ^enfunfcn i ffg felt?; Mufihn fra ^roen ^ereé n^belujereO 

^a, jubler, jubler! rafcr l)en i 2i)|l; 
25en mørfe 2(anb 3 ^æffe t mit SSrpft! 
SKeb ^aan l)un ffucr paa mig neb — 
2)et Sønnen t)ar for at min Siær(i9()eb! 
^un albcig elffeb mig! 

([lorter bort.) "S 38 (Stlb ^tco og Mppeegn* ^Tftenrøbcn lr)fer mcUem SrcccrneO 

(fommer tante^ulb gjennem i^rattet meb en ^iiro paa'2frmcm) 

2}ce raiQ, l)t)ai) ffa( bec af mi^ 3Irme blit)c? 
»^Doc fjertet ar^jifulbt oc^ uroligt banfec! 
SKit Qlabe Stnb Dil St^alec fenbeccit)e, 
£9 2an!ec l)æt>e fjenbtlici ffg mob 2anfcr! 

._-p- 3{f foi'l)en flog favi fiille gfab mit ipjerte, 
3^9 fjcnbte ingen Sxntjfel, ingen ©mecte, 
23ar munter^ barnlig falig» 
5)?en fra ben %ib man (Slffct) for mig bar, 
Silfreb^ jeg albrig t)ar, 
Tg nu jeg ciffer, er jeg ufpffalig! 39 31!, f)vodebcé ffat M cnbc? 

S^'oot ffat jeg 9?et)nini^ fee 

3 benne 23ee? 
2!i( ^eilfnc^ ()ar icc\ mit 5!øfte Qttjet*, 
3}et fofteb barn S(t)ct, 
®aa2 f)an fit ipaab {)enflDbe5 
Søc ic9 mit Dub ba brpbe? 
£)^ bog nu førfl je^ ffjcebenbe opbager, 
Sg}>ocib ber \aa mæ^ti^t brager: 
2o »fjerter til bet føbe 93ælb, 
»^pt3cr Sjcel opløfer fig i Sjoetl 
^aa donrabé ^jærligbeb jeg ^enrpft tcsnhv, 
S)a ffcæmmec ^eilingé mig meb møcfe Soenfer, 
^9 ^^9 f^S f)æt)ec i mit Sri)jl 
Uffp(bi9{)ebcné Køjl. 

3(f, {)^oc{)en ffal jeg mig t>enbe? 

Zi, ^i30t[ebeé ffat hn enbe? 

^^oc ffat jeg Oiebning fee 

S benne 2See? 

(.^un fvnFer neb paa et ^ItppeRi}!!?. C^fter et Fort Dpl)ot& reifer 
l^un iiQ fattet op.) 

9?u, tab bet ba gaae, fom (Sub \)[i, jeg fan jo Sntet 
gjøre, uben at f)engit?e mig beri» SD?en fee bog, ©oten 
ec altecebe gaaet neb^ min &\x\), ^t)oc f)at: jeg iffe foc^ 
finftt mig* ®ib jeg bog iffe ^ar gaaet tit gajlec ibag! 
lit, Ija'oh^ jog btot funnct ubt)otbe bet t)jemme; men jeg 
Mt faa beftemt om ^jectet) jeg inacitU wb i bet grie! 
(.^un feer tan^ulbt I)en for fi9), Jpt)0 funbe tcoe, at Sanbfen 

igjen ffutbe gjøce mig faa førgmobig? £)g l)'oah \ni A9 Seiling ffgc? — Wlm, m\ fcliyec je^ jo citUt jlaaenbe*, 

je^ ec OC^faa ganffe fon^irret* (tager ^m-^en, fom t)m ()ar fat 

fra ft(io 25et hm nu iKe btbe anbeclebeé* ?D?en fra 
!)Di(fen ®ibe cc jeg bo^ femmen ? (feer ftg om). ^Dor ec 
jeg \ia'^ Senne Sgn er mig ganffe ubefjenbt, nu ffa( 
man fee, at jeg ec gaaet Dilb. 5)?(n jlaffelé S^obec 
beu{)iemme, b'oot f)un V)tl ængjle [fg* £)g ()Dié nu 5^atten 
0V)ecfa(bt mig! Det ffal iffe ^cere rigtigt l)ei: — man 
ffger enbog, at Scolbe og onbe 3(anbec hVm bereé 2[5æfen 

t benne Slo^» (STfan r)erer ben begt^nbenbe oq tiltagenbc 8i)b af bet 
fi3 nccrmenbe unberiorbiffe2(anbed[)or.) (5c bet iffe 5^0get, fom 

{)\)iffei' ber? — nei bec nu! bet mumler, raéler; nu er 
hit neben unber mtg» 2)et femmer frebfe nærmere! Sorben 
ffiæl\)cr, f)^er ffal jeg flpe ^en? 3 »^etlifi^/ l^^^^t mig bi! 

j5lautied)øret. 

Sra ben bpbe Sd^ad[)t, 
©jennem gjelbett^ Sragt 
©nomer fmaa, brager f)ec 
£?p til Dageny Sfjcer! 

(3Seb ^lufninc^en af 2(anbecf)oret ftiger 3)ronnin(jen cø af Sorben ipaa bet 
@teb, I)t)or 2(nna m)lig flob. ^un unberftetfeé af^t^erge, ber malerif? 
heW ftg unber bereå ^i)rbe- 2(nna er imiblertib flygtet ot)er paa ben 
mobfatte ©ibe af ©hieplabfen, og flaaer Peb bette ©i)n ^ænberne 
bienbet for åSinene* SBjergtrolbe Bomme frem fra alle 'Siber*> 

^una. prøimingen. Cljør. 

11. 
iDconningem 
9}?ærf j^aa mit S)rb, bebragne 83erben^6arn! 
3eg femmer, fer big at aboare* Al 

^it Setfinb truer bio^ mcb gar?, 

©9 blinbt bu jlprter bi^ i ffjulte ®acn. 

2(! f)øie Same, f)ec( felfom er bin Sa(e, 
S^Mb f)vu jeg gjort, fom bio^ miéf)ager? 

6f)or, 

Søbelige, jltanb6 meb ^lager^ 
Dg opfplb, f)t)ab t)i befale! 

Sronningem 

®m min ®øn tilbage mig, 
®tt) t)am fri 

2(f f)int ilioerligf)ebené SIrpKeri; 
Sf){ paa Sorb f)an blier ci Ipffelig! 

I 6f)or. 

f !58ee bio^, f)Di6 bu Ipber et! 

n 

§ 2(nna. 

SSee mig, jeg fcrjlaaer Ser ei! 

S)ronningen, 

3^u faa \3iib ba, bin S3rubgom ec 
^n Srot i taufe Sjerge, 
Salbe^ SSrobec ^er 
3ff ©norner og af St)erge> 

Tinna (fi)n!er tilbage). 

UHmoegtige @ubl 42 35 r o n n { n 9 c n» 
^ S'rct et iixf foe ben oarélcnbe Stemme, 
®(d mi^ tilbade min encfle @ønl 
®i\) barn tilbage ti[ Sroncn i 2øn, 
£)u elleré ffat TTanbccneé 5pe^n foniemme* 
Se Srobcren tiibaa^z 
gorlange meb ^(age, 
2)e [pi'nbe 
£)^ tt)tnbe 
9Jæb6(ec oc^ ®ru, 
©d icige 09 true 
33eb ^ao^ 09 t)eb ^at big 
SReb ujtanbfet £l^al! 

(fi}n?er ncb i Sorben.) 
(5{)0C (forfwinbenb^). 
2?ee hio^l 93ee big! 
§t)ié \)ot: ^ct)n big ramme ffal! 

^vchie Scene* 

^nna prav berpaa Cøtttalr. 
"X n n a» 
1 3 •?)ellf9e! (}t)ab ^ar jeg maattet f)øre! 
^a bort f)crfra! 

(f)un vpifer ftg, »aEIer nogle ^fribt !)en, og fi)nFer atter neb.) 

58ee mig, jeg fan ci meer! 

((Sowabå (Stemme li}ber muntert fra ^fo\)enj 

(5 O n r a b. 

3iaf! unbfr (S^o\)cng ^.^a^g 

£?cb Scec^erborneté Slang. 

(l)^n vil Qaaz o^er (Stucptabfen, men flanbfer.) 43 

IS* 

• "Uecitatiu, 

^t^o bDoelci' cnb faa ftlbe i)n i Sfo\?en? 
er bet en SSanbiec? Qt Spil af møcfe ^Tanbec? 
25o9 mobii^ frem; je^ fnart bet ffal erfare! 
^i3ab feer je^? 3(nna! gor ©anet »^uberté ©fplb, 
^Dab ^jøc bu f)er? 

'iinna (fortlrctBFet)* 

Jpa bort! ja bort fra mfg! 

doncab- 
SKen fjenber hxi mt^ ef? faa fee bog Tfaa mig! 

JTnna 

(øienBienber l^am, og briobcr ub i ®raab)« 

3(f, Gonrab! Sonrab! £)ig f)ar ^imlen fenbt! 

(5 o n r a b (reifer f)enbc op)* 

D, fat bio^, 2(nna! fiig ^t)ab er ber ^ænbet? 
S^'oot er bin SSrubgom, at t)im ei beffptter biij^l 

'iinna. 
£), næt)n f)am ei, en ®i;fen rpper mig! 

Sonrab* 
^u elffer f)am ba ei? 

2fn.na. 

S^g albrig elffeb ()aml 

Sonrab. 
£^g viil ^ané ^one ticere bog? 44 gør ffal t globené Tivrm jeg mig faftcl 

(5 o n r a b (glab ubbrijbenbe)* 

-4- ^a bctte £)cb mtg tit Rimten fan ^oe\)e, 

^øit bet opflammer mit SWob! 

@tol fun paa mig; ei mere bu boet)e; 

@e(D imob *^elt>eb min SSifianb bn froe\)e, 

2)19 jeg t)ier mit Sit) 09 mit 58lob! 

3(nna* 

S^ tieb ^ané TTrm jeg iffe x>\i icz\)^, 

SWig jlprfer l)an^ manbige SWob. 

60 ur ab. 

SWen raf! nu fort, 

gor et)ig bort 

gra bctte ©tebl 

^in SSanbring iab mig beffptte, 

2)ig trofajl min 3(rm unberllotte; 

S'a ffal ingen gare fig ncermc bit gjeb. 

3(nna. 

3a raf! nu fort 

gor et)ig bort 

gra bette @tebl 

^an^ 2(rm mig ffal unberjiøtte, 

^^an t)il mig mobig beffpttcj 

3i^/ big jeg følger meb tillib^fulbt gjeb! 
(SSegg^bort) 45 ^ievbe (Scene. 

(t^ct 3nbre nf ©ertrubg ^xjtH. 2)et er mørBt^ ter broenbcr 
3lb paa 2(rneflebet. ©ertrub fibber i SSaggrunben 03 
fpinber paa m ^aanbteen* g5tnbcn ^X)kt ubenfor*) 

©ectrub* ^\3or nu Znna bog blføer af? 25et cc 
en bælmor! 5?at, 09 93inben farce folbt o\?er ^ebem £)et 
flaffelé S3arn! aSibjIe jeg iffe, at f)un fjenbte SScten, 
t)((be jeg t)oere i en bøbelig ^(ngejl for f)enbe» (@aaer rjen 
til ssinbuet) 2)er er f)eller i'ffe en Stjerne at fee paa 

»^imlen* (SSinben xmx i SStnbuet, bet flDt)er opO ^ef , l)d , bet 

jlormer jo, fom om ben t)i(be Jpcer t)ar lø6» SSar JTnna 

b09 blot hjemme ! (l^un r^Her en lai) SBammel l^en i ^^orgrunben 
og tager igjlen fat paa ftt 2(rbeib?.) 

Seg fagbe bet nof til f)enbe, at bet Dar forfilbe fbag[, 
at gaae tit gajter^ M er ingen fort S3ei. (Segynber at 
m)nne.) Set l)at)be jo funnet hk i\{ x SWorgen* (§8iit?ec 

t>eb CiX mjnne, og ftger cfterf)aanben Drbene til ©angen ]f)alt)l)eitj 
„93eb S)?ibnatétib paa S)zUxi 
25er jlaaer en glamme blaa/' 

5JJaar l)un bare flipper t)el igjennem @fo^en! 

(®t)nger.) 

,,6n tinbefpg, f)aarb{)iertet SKanb, 
Sen ®fat at l)oet)e tænfer f)an* 
S3eb SKibnatétib paa S^^\)^x{ 
Ser fiaaer en glamme blaa/' 46 ^"oot ^unbenc bple t Stormen, Set er 9i)[elig folbt! 

(©i)fer Qf ^ulbe») 

„D9 fom f)an 9rat)er, f)æt)er ftn ^rop 
(Sn flapprenbe 23eenrab op/' 

SWen tx)é\ tog iffe ^Jogen t Seren? (it)tter.) 5Jfei, bet 
t)ar fim SSinben. 

(©ongcr.) 

„3a, paa S^^\)^n 
2>er jlaaer en glamme blaa. 
®u ()ørte ei be 3rrmeé 9?øb, 
Serfcr f!a( bu nu pnfeltg bøe! 
SSeb ?Kibnatét(b ipcici ^iUn 
25er jlaaer en glam — " 

SD?en ()r)em fommer ber? {m i)m m Xmn.) 

^ernte Scene* 

Conrttt» bærer ^mta inb. 
©ertrub, ^ellfge Somfru, f)t»ab er ber f!eet? 

(5 o n r a b (fcctter 2(nna neb )(>aa en ©Jammel). SS lit) if fe bange, 

SSJJoer (Sertrub! ber er intet C^nbt t)eberfaret {)enbe. 

©ertrub (fosienbe meb 2(nna), (Saa tal bog Sarn, f)t)ab 
er ber ^cenbet big? S^'oot bu er folb; fom ^en til Siben 
og viarm big^ bd er ogfaa en forffræffelig ffarp SSinb, 

(l^eber ^enbe ^en til Kvneftebet.) 9?U, faa fortæl mig bog, f)t)ab 

ber er ffeet^ (til ©onvab.) ipt)orlebe6 fom 3 til at træffe 
T^aa 3(nna? 

(Fonrab, S^g fanbt (jenbe br)ht i Sfotjen, offfbeé 
fra 23eicn, enbnu paa l)m ^\\>i af Gapellet, og nebfun:: 47 Im ]:aa 3t>i^^^"* 3(f ?(nc^cft 09 3!rcet()eb fccmaacbe ()im 
iffe at 9aae \)lber?* 

®ertcub. iperrc @ub, SSacn, f)t?ab er ber ba ^æn- 
bet biQ? 

3Inna. D, fpørg m(^ iKe, minb mi^ ff!e bcrom, 
jec^ funbe blioe t)ant)(tti9 Deb at tænfe berpaa! 

(5oncab^ iab f)enbe bat)e 9io, 9)?o'ec ©ertcub, Oj^ 
l)øc meb SSenligbeb buab je^ tjil figc (Sber* goc ebec^ 
<g!i}lb fommec jeg atter f)erub { Sag* 3^d ^i^^<^ enbnu 
engang ret lægge @ber paa fjertet, at 3 i^f^ ffulbe git^c 
eber^5 pnbtge Satter tit benne »^eiling; t^i jeg mærfebc 
no! Deb gej!en igaar, at llnna ifh elffer Ijam, og f)ellcr 
albrig t>il fimnc blitie (pffelig meb b^im* 

®ertrub (fi^bt). ^))ab mi 3 ftge bermeb, ^r. 2(t): 
f!ptte ? 

(5onrab* S f)ør mig meb ©ob^eb* TTnna f)at feb 
fagt mig ibag, at i)un {)ellere t)it bøo, enb Dcere [}ané itone* 

©ertrub* ^\)orIebea 3(nna; i £)t)ermorgen f!al bu 
i)am SSrpllup, og nu ♦,♦♦♦ 

3(nna Mtig)^ 9^ei, nei! gor @ubé Sfpib, ral i!fc 
mere om i)am ! 

So nr ab, 
Ser f)ør?r 3/ for Sanfen blot l)un ffjoeber, 
Og ttl flig Srubgom Dit 3 ^enbe t\)inge! 
£)/ ftig mig llnna, taler i bit fjerte 
gor ingen 2fnben ba en fjærlig 9?øP? 48 

C^ funbc bu et SScpjlt, 

3{f tro 09 ubcgrcenbfet Sm^eb fulbt, 

Sortiløbe? 

(5onrab, ffaan mtg; 
3?9 ec en ^aiid^, utpffali^ ^iQel 

donrab* 
^ S tal et »^aabeté Scb, tix jljoerel 

6t enefte, 03 mg^ Un jeg er, 
©9 ingen ^ao^ bi'g mørf ffal t3oere, 
Sngen forgfulb meer! 
2co t)t)ec SSlomjlt jeg t)il betiare, 
3(t bin Sob paa ben fan tcæbe, 
©9 i Såre 

Sor bfg fæmpe, meb btg græbe. 
(Slæben fun i bine SSliffe 
8Scere ffal min Søn, min ?pffe. 

(til ©ertrub.) 

gab mig ject ©amtpffe f)aabe! 

(til 2(nna.) 

€'iig 3rnna: S<?9 er bin! 
25a er mig »ipimmelen aahm, 
©aligeé @aligl)eb min! 

©ertrub* 

6i, Gonrab, F)t)ilfet ©prog, 
6r 3 ^i tigtig flog? 
^ ip^i6 eberé ©rb jeg laante S^re, 
^ ipt)or maatte .^eiling ftg beflage! 41) I Gonrab. 

I 93(1 cbcré 93crn tii Jpelb 3 føre, 
Set albrt'g, albri^ Ser f!al nage, 

Tinna (for fig). 
Sør Jpaabeté 9tøjl jeg laane ®ce? 
9?ei {)t)ert et 5pelb jeg maa forfage! 

(Sjette <Sceiie* 

^eiling er imiblcrttb ttaaU inb, men ^otber fig, opmærffomr 

tilbage i ben mør!e SSaggrunb* ^ttua bttoer f)am førft t)aer 

og fli^g'er t)en fir ©erttutr. 

3(nna (meb et @!r{g). 

Dec ev t)an! 
(Jelling tra'ter taué frem og jlitler ftg imellem CJonrab paa ^en ene ®ibe, 
og 2(nna og ©ertrub \)aa ben anben.) 

^ e i [ I n g (meb tvungen 5)^oIfgDeb til linm)^ 

2{tbng f)a\)be jeg bog tcoet, 
2(t bu faa mig funbe frænfe, 
SSære [aa ulpbig mob mig! 
Sog jeg t)il tilgit>e big. 
Snart er bu min 93(t3, og Dce ba 
2)en, fom træbec mellem oé! 
©mpffet er min jiille SSolig, 
^erfferinben at mobtage; 
25erfor tag fom goe|lenégat)e 
Siéfe 23lom)!er fca min ipat>c! 

(2(Qbner Sutteclffrinet fra gorfpiUet, og laber (^ulbPjocber og ^Icnobier bltnBe 
Frcm» ^Innagpfer. ©onrab betragter l)ele betteDptrin meb forelagte 2(rme* 50 

£)cn fccblenbec fa|l mit S5iel 

^ e i li n 9» 
3Si( min ®at)e bu ferfmaae? 
^ajTcc d et S3lif beipaa? 

2(nna (i^ytjer bet J)QJli9 fra fF^). 

SSort, ha bort meb flig en @fienf> 
Smct 5»ccc af Ser — 

©ertrub* 

9)?en S5arn, betceril! 

donrab. 
^in*é {)an fig ffulbe brijle 
6t Srufeléocb at nætjne, 
@fa( benne 3frm bet f)et?ne! 

^eiling 

(afjtbeo/ meb et tvifenbe §8liB paa ^onrob). 

^a; tøc l)an ffg fcrbrijle 
Sin Tffmagt f)ec at noet)ne? 
ffilobig [fal l)an6 Srobé jeg ^etine! 

® e r t ru b. 

(til 2lnna, fom ftaaer i SebScinQfR). 

^09 bem til greb at tjenbe, 
2!^et ellcré galt "oii enbe! 

Jelling 

(meb bcvmpet .^avme til Umci). 

Gi bu ^atut f)ar bin SSenj 
gremmeb ^^on reo big f)en. 51 

^nu (gmp!fe f!al bu f)a\)e 

5(f tin ubfv'iarne 25rubi3omé Joaanb; 

(F)ef(ig gribenbe ^enbeé 2(rm) 

Snart bin ^erce og bin SOJanb! 
2(nna 

(ritter fig re§ og iler Ijpn til ^onrab). 

5p\3i^ bu mig elffec, bcffpt rai'g ba; 
I)ct ec en Sjecgaanb! 

^eiling 

(ftprter fom lonramt neb)» 
5pa! 

(5 o n r a b. 
S^))Cib ijout jeg? 

(©ertrub flotter l)sn i en ^rog 03 griber f\n 9?ofenFranbS.) 
^nna (hurtig)* 

Sro mig fun; bet t)ac M jo, 
^t)ab i @for>en npé jeg faae, 
5pan6 ©lægt er ©norner og 35t)ergc, 
:5)rot f)an er i taufe 23jcrge! 

Gonrab 

(leber '^nm hen til en <Stol, og traber rajT f)en for Jpeiling, ber hm m?b 
5iKeie l)a't)er ftg ) 

5lu, \)eb @anct ^ubert, beft)cerger jeg big, 
33iig bort f)erfra ab natlige 23ei; 
Slleré, \3eb ®ub, forføger jeg 

(iccgger ^aanben paa SogtFnitien) 

Set blanfe Staal ifaa big! 

3* 52 Jelling. 
3f(t er forbi! 

SonraK 

2)it €fjolb er donrabé SSarml 
Seg leer at> Srolben^ »^arm. 

'Unna 09 ©ertriib* 
®ub jlaa oé bf, 
©tanbfe ben truenbe livm, 
£)g ^e^nené flammenbe ^arm! 

»Jelling (fremllcbenbe). 

^n, {)mlfen Srobé, 
<See, l)t)or be true oé! 
S^d, f)ef, ()ei! 

((Støber meb en l^urttg bragen 31)016 I^nfnart efter (Sonrab, ber toaHer 09 
fi)nfer l)en paa ©toten, »^eiltng jl^rtgf ffoggerleenbe wb.) 

2f nna 

(!a|ler fig fortt)tt)Iet o^er (5onrab)» 

Gonrab! Gonrab! S)?in (Slffebe! 53 S)be, inbfluttet ^ItppcbaU bcteu^^at. ^eiting jticjeu møifom^ 
mcli^, forftv)n:ct ooci* Jtlfpperne ncb paa (Scenciu 

(Scene meb &ifvt. 

^e^ jlaaer t)eb SSKaalet; f)oilec trætte SSingec; 
Sil (Snbe ec nu cbccé SSlomficrflu^tl 

(.tafter fig ubmattet ncb paa et ^lippeficJf^^) 

C rafenbc ^orblinbclfe, fom tu\) mt^ 
Sit jocbifE »^elb at ønffe 09 at ()aabc-, 
Snn SKenneffet fan npbe benne $!i)ffe, 
gocbi bet flø\3e ©inb (et tilfcebéfiilleg ; 
SD?en SUimmeaanben^ mægtige SBingeflag 
Sun b\)æ(e ffuffet )3eb ben falffe ©limmec* 
Oo^ i:)))C[b er ba ()[n ^ædt ^ang til Sl^inbcn^ 
iJiDépuIfen i f)t)cr jorbiff Storbebrift? 
£) Saarffab, t)a, l)a, l)a ! if^aa bem at bpggc ! 
dt gcflebli!, en fræf till)\3iffet emirer, 
Qn uéfel Sanbé — cg benne Sjoerlig^eb, 
^\)orfor t)i offreb Zit, er glemt! ?Ken ftille, 
Sen Spgtemanb ei meer mig ffal bebrage, 54 

©9 blobig rammeb ^t'omn 2fnnag S5citcr; 

(forbitftet) 

S5ortt)mIclfen nu fnufe Jjcnbe felt)! 
S SD?ober, ^at)bc bi^ je^ fufgt, oé SSeg^e 
3«*^ f)at>be [pact utallige G^aler. 
SKen atter t»enbec jeg tilbage, SKober! 
Sg vi^er (eé mig fca ut)cn*big ©t)agl)eb, 
£)g fca f)\}et: jocbif! gølelfe foc jlebfe. 
Sil 3{anber§ Spi^l^^ ^^^^t t>eb min Søbfcl, 
SWin jlolte SSpcb jeg l)ac enbnu tilbage. 

»Sperfcem S ?Ianbec, 

Sca Sjelbet ubl 

Sec gr;i:|le falbec, 

3(bl9b f)an$ 83ub! 

^citinø. Cl)ør af |5jergaantJi?r ter tccié fti^e ep 

af Sorten, teelé fmutte frem af ^jer^fløftcrne* 
ei)or. 
^\)o falber oé? 

^t)0 befooerger S)r)beto 2fanbec? 
^t)0 tør t)el noet)ne ffg fom bereé gpijle? 
»Jelling. 
3<'g! gjenfjenb mig, mine 23enner! 
6i £)t)ert»erbnen meec mig blcnberj 
gor e\}ig f)ar jeg ben forlabt! 

6f)or. 
®aa fløi til cé bin Sanfe^ $I3ub, 
Sa bin (Sfjønne lo big ub? 55 

t}m Satteié Spjl ffc^ \)cnbte htat, 
S>a Scilcren je^ cfyccb 2)øbcné 9?at! 

5pa, f)a ()a! nu mcecfec man, 
4)tioc SWejlcc »^eilin^ praU hn\ 
^cn Seiler cc fcift 
^9 fimi) fom en gi'P?. 

^oocban? $an Uocr! 

Su traf f)am flet 5 
ipan letjcr, [ibber \3arn:t 
9Ju i ^in ©n^nneé JTcm. 

Jelling (i?ixii5enbo» 
©via biet) iTiin 5pc\)n et mættet? 

S'om 95cub eg SSrubgom parret gaaer; 
3 9)?orgen bereé SSrplIup paaei*. 

Jelling. 

^aci bv>æ[ec locngec ei jpcici bcttc ^Ub] 
2(1 23cr)llup ile Dij Mg meb! 

2)u o5 forlob m.'b Sttngeagt; 
®.\a nu, og proo bin egen 5)?agt! 56 iptjab, tøc S trobfe eberé 2?cot? 
©trap for mine gøbbec 
25enne Srob6 afbøbecl 

(5^ or (fpottenbe). 
ip^or er bit ^du, 
^'oot er bin Srpllejlat)? 
©lig, {)\)or er bin SSog^ 
S3cb f)t3i6 SrpUefprog 
5Kaaten tii bio^ gat)? 

Jelling (felenbe fin lifmaQt}. 

mn Sog, min ©fat 
©t)anbt i glammen brat! 

6f)or. 
25u Dilbe fom en ©re^e 
S^oit Tpaa Sorben (e\)e> 
©cer tv, aSen, 
9?u fommer ^Tngeren! 

(2)t)ergene Iee») 
^eiling (fort^fDiet). 

S)fig 3Ianberé ^rcbé f)ar ubetuft, 

£^g jorbiff »^elb for mig er fluft; 

S^aan og ©merte mig fun faare^ 

£) jeg Saare! D jeg 2)aare! 

((Slaaer begge ^ccnber for ^imm og flijrtev om.), 

6()or 

(omringer og ub|lroc!!er ^ixnberne o^er I)am). 

51ii er for jtebfe f)an ^or igien> 57 9?u f)ucti3 {)cn til 2?ronnin^en; 

(Dceraenc fovpipbc.) 
(Zii v^eiling) 

9Kær! t)oct Scb, 

@m bt^ ttlfcebéj 

Sm Sroffab brpbeé enb paa Sorb, 

25en Da^ec ei* i 2(anbcré ^rebé, 

23il bu gariffe cé tilf)øre, 

2(anbefccptei'ct attec fere — 

(2Sifer f)am ben Q\)lhr\e ^ta'o, fom ^vvvt^ene Inin;:^.) 

Sa ffal gjclbet atter aabne \\^, 
Spbeté Xmber atter {)i;lbe bii^l 

^ei'tfng. 
Seg S^c ^i'^c ^raft 09 Sone, 
Sab mf^ blot min ©fænbfel l)e^ne; 
^eone, [)eone maa Jeg mig! 

gl)or 
(famler fig omFring t)am og ra:!!cr f)am Encclenbe 2;n)Ucilai^en)» 

9)?obtag ben l^a, t?i t)eDne big! 

Jelling, 
^at) 2af! jeg eberé ®a\)e ff atter! 

(tager (Staben og reifer fig O 
9Ju f)ar jeg STOagten atter! 

(ffriber frem.) 

®ig ^et)nen ubrujler) 
93ee S^r, 3 ®mme! 
3 feire ei faa tet ! 
5?aar ©læbeébægeret 
3 troe at tømme, 
S)a kolber ^eiling 0?et! 
((5f)oret gientagcr Diéfe Drb og forfi?inter. ^eiling i!er bort.} 58 iSfoD« 3 SBa^grunben en t}øi ^Ifppet^æcj, paa I)in'é ene ^Stbc 
et ^apct, ^et er enbnu tr)é ©ag* 3 ^i^Un of (Sfueplabfm 
ftaocr ©tepl;an/ {)øit{bclfg pi)ntet, 03 (gh)tfer/ tentcnbe paa 
SSnibctoget, fom nærmer fig unber eu fjern lanbltg SSPaifii 
Unber ^Bn^Uupémarfc^en ffger: 

din femmer SSrubeffaeen, mine .^errer, nu femmer 

ten 5 l)olber 6ber færblc^e. @ee nu bøier Socket om itlippe- 

I)iørnet; beifa, f)t>cr ganerne flagre! — 61, [ee fcer ec 

SSrubeparret, (Baci, lab nu ypernene flinge; at bet fan 

råsyle efter! 

((Btx)Uexni bla'fe en ganfcire.) 

^iethc Scene* 

|Je jFørrige. ^^piUeiUi^n^ mcb 2:(æfcinjlriimenter- 
Cønra^ bærenbe ben t)enj!re 2(rm i et SSinb. ^ima t 
Srubebragt (Bi^ttxU^ liøQhcé pi)ntet. |Jøntrn* cg. 
iJøntrerpiger meb to Salfartfanen Cl)ør jubler (2Jh)t' 
terne tmebe* ©pitlemccnbene (jolbe op* 
© t e p f) a n (l^iUer ft'g i S3c{en for SBrubeparret) ♦ ^olbt ber, 

{)olbt! 5J?u maa bn bog tiljlaae, Soffenbebarn, at jeg ^ac 
cyerraffet btg? 

(5onrab* 25et l)av \)n, gætter; og Ut f)ø{|l bef)agC2 
Iiv\t! (5RDfler ©ft)tterne6 jpænber.) SBoerer mig tufinbe ®ange 
Delfomne paa mm glabe ^irfegang! 3fanb[)eb, {)t)er ffulbc 
jeg ()a\}e brømt, at jeg ipaa \)m X^ag, jeg for et)i'g frpg- 
te^e at mi|!e min linm, nu fel\), min ©øbéfjenbe til 
^'rob"^, ffulbc føre ()enbe til Tfltcret! ^ 59 ©ei'tcub, %\, bet hat feiet ffcj unberlicit; o^ iuio^Ut 
Saaret \)iU 'iitmm "oii^i l)an flet iff^ tlUabe, at SScpUup^- 
biigm blei^ ubfat, 

(5on cab. dl, 5Wiitter, f!ulbe je^ for ben 9Jifté ®f pib 
ubfojtte mm ?p!fc en f)eel Sa^, 03 rømme min gjenbe 
SWarfen? 5?d albri^! 5tom kammerater, (aber 0$ bra^e 
ep til kapellet! 

^ti^pi:)an, din jlop! Sroer \>u, \)i f)ar jlaaet f)er 09 
t^entet fer Sncjentin^? 3e^ Xiii jo ooerraffe big, ©øbfPen- 
barnl Se^ l)ar en ()ee( ©nee^ npe SKiim ti( bin gamle 
Sæ^erfang, be maa bu førft (abe mig fpnge for bi^. 

® ertrub* Bihm efter, fjoere D^abo, berorre paa Gngen, 
()oor ber ffal banbfeé* 

©tep()an» 9?ei, f)cr paa pletten; m f)ar jo allerebe 
\)entet en l)alt) Sime, alene berfor* 

(Sonrab^ SWen bu op^olber SSrubeføtget, 

®tept)an. 2?et ffaber iffe, Ut mi bog more 3ri(c, 
cg be fiemme gierne i meb. ©t ^ar SSeré fan bu ibet- 
miubfle tcio^^ meb; ber falber faa fmu!fe Sentpbninger 
for. an eevttfrne,) dlii, friff, mine 23enner ! 

(3h)tternc bIa'R»> 

Sani^ metr €l)ør. 

@tepf)am 
Set (pj!eb en 3«g^f ^t frie engang; 
@aa tjanbreb l)an inb unber @fot)ené »?)an9. 
^au, paul ^allo! ©aéfal 
Ser loKeb f}an ^iihut i Sunterab, 
25et <Smaa og bet ©tore, og fpurgte htt ab: 60 

9?aab mig, ^ammeratec, af, raab mi^, l)\)Ocban 
©fal ie^ mig opføre [om 2©gtcmanb? 

ef)or. 
^aupau ! o. f, t)» 

©tep^an. 

gørfi traabte ben So^^^c til S5iøcn^n ^enl 

2)u (aabne ^labat, ^tt) mig SJaab [om SSenf 

^au, pau! ^allo! ©a^[a! 

X)a brummcbc S3am[e: Setcagt mig, min 93en,. 

©r jeg iffe Wlm[m for 2Ggtemoenb? 

Su:i i^raltenbe anjlaaec man £l\)inbe[mb, 

Wlaa hiurce og brumme liax uh JTar inb, 

ei)or. 
^aupau! o. [♦ i>, 

©crtrub* So bet er [muffe Særbomme paa en SSrpt:: 
lupébag, maa jeg ffge* 

@ te pi) an. 2fa, i ncefIe2Seré blioer bet enbnu meget 
bebre» 

Sonrab. ^aa lab oé op[ætte Ut til [ibem 

®tepl)am ^aa bet 2at3l nei — 

Sen So^g^t: bre^ og[aa en ®roe\)(ing af ^labø> 
. ^Dorban ffal jeg letje min SSio tilpaé? 
^.m, pau! ^aUol ea^\i\l 
2)a gabebe Spren og jlangeb [in Sanb: 
Zcif [ot> [aalænge og \a,i fajt bu fan*,. 61 S()i fun naac man 5^at()uen br)iit tcoeffec neb, 
^ac mau for Sloi'nbfolf 9to 09 greb! 

^Paupau! 0. f. t). 

6oncab» ©ce faa, Sættcc! (cib bet nu t)æi*e nof 
bermeb* 

©tepF)an. 5^ei, eet enbnu blot. 

©ertcitb. CWen, O^abo, bet fan io bog iffe gaae an, 
at labe ^cæjTen \?ente faa længe. 

3Inna (tu CEomab). D, lab oé femme afflebj jeg ec if fe 
rolig, føc t)Oi; ^agt ec t)elftgnet i »^ercené SempeL 

^onrab. Du føbe ®lut, l)>oa'0 ængjlec big? 

®ectcub (til (SBi)tterne). 9Ju, mine S^zmx, t}(l be føc^ 
SScuben? 

© t e p f) a n. 3a men føc jl maa 3 ()^i'e f)\)ab SJætjen fagbe. 

61) or. gremab! gremab! 

@tepf)an. 9fei, t)ør bog — 

((BpiUemccnbene beg\)nbe 2Rarfd[)en; ZoQet fcctter fig jublcnbe i SSettcr:^ 
c^elfe. (Stepf)an beftræber fig forgiatjeé for at ftanbfe bet. 2(Ue brage t)cim 
lublenbe forbi. (Snbelig traffer t)an bag efter og fortfcctter fin (Sang unber 
S^ummelen.) 

Sil 9?æt)en, bm ©nebige, 3Jaben nu fom: 
£)u, lijlige SWiffel, lab l)øre bin 35om! 

CJmiblertib forlaber Soget ©Bueplabfen , og Pifer ftg atter oppe paa 
.klippevæggen* Sloffen i (Sapellet h)ber, og SSrubeffaren brager berinb. 
^loBfcflagene taU ftg efterl^aanben.) 

træber frem , faalcbeé fom i)an gif bort t anben licU 
^er 'Bum er, l)er t)(l jeg f)enbe vente. 
6n ut>elfommen, ffummel SSrpUup^giæji, 62 Bu Srubeførcc ficebt i Sorj^cné ©rac^t. 
Su [muffe, Ipfrige, pæne SSrubgom, bu; 
Si^ nærmer 9?atten alt, tac\ bf^ i lio^ti 

(Sra kapellet h}bcr ^angj 

©i^n hu, TTlmcrcitlge, 
Sruboiom og Srub! 
, SSær bercé Sfjolb 
3 Sårer, o (Suhl 

Sab eber^ Søn hm hæ^e fig, 
Sen et)ij^e Jpe^ner er meb mic^! 

ef)or. 
^aa big, o jlæife ®ub, 
93( ^viabe tcpgt! 
^oé biQ 3((gob^ebé Xmb, 
gorgaaer a( grpgt, 
®ign bu, Jflmæyti^e, 
Srubgcm o^^ 23.rub! 
^ S3oer bereé SFjolb 
3 g^rcr; o @ub! 

o^eilfng. 
^øc et be @\)0i3,ea Ofaab, 
25ømmenbe ®ub! 
Stanbg iffe Jpernen^ Ppn, 
^nuu5 berct^ Sxuhl 6'i 2Si( Du mi^ , forføre, 
Sromme Scmpcl!(an^? 
93ort \)a fra mit ©re, 
Jpe\)n, gaa frit bin ®ang! 

Sjette Scene* (Oan i'fer bort.) Qi)ovd tin\ Movt ^aufe* ^lo!!cn tpber igjcn, 3!oget bravur 

atter jub.enbc ub af (JapcUct, ^jj^arfc^en taber fig bag Sccnciu 

Cønral)' og ^nua !omme ncb \^aa Sfucplabfen* 

19. 

' -4— 9?u er bu min, 
' 3?g <?^i^ bin; 

S}J[n 2frm bio^ fafi omflpngcr, 

Dg "Oib tit fjerte 

2(ngjt og Smerte 

Spløfe ftg i ®lcebené SSlomjIerflpnger, 

Set gøfte, fom bu ()enri;ft ga«, 

2)en fobe !Sroffabécb, 

<£fa( fom en <£tjcrne paa v>or ©rat) 

gra ^pimlfn praale neb, 

5]u er bu min, 

3eg e\)ig bin! 

S^tietibe Scene* 

Pe /ørrtfle. .^^kpljan meb SBrubepigcmc. 

<£tep()an* dlaa, bet fan jeg gobt libe. 2)cr ftaae- 
be, )3eb min €fptépatron, cg næbbed fom et ^ar Surtel^^ 64 tmt, mebcné JTlt tumler ftg imcKcm ()inanben bcrot)r« 
}paa 2)anbfeplabfen, 6c ba ba faa ^istt^t, at 3 bccfoc 
niaatte lijte cbcc boet fra 83rubeffarcn? 93oer faa Qob, 
nu jfal t)i til at fø^e Sruben opj 3(lle ^ente paa cber. 

3(nna* 3fa lab bet t)ærej f)^orlebeé ffulbe Gonrab 
meb fin faarcbe '2frm — 

(5onrab* So, bu føbe ©lut, je^ maa føge bio^ opl 

©tep^am 3^, bet t)flbe rtgtf^nof cUeré t)ære et 
fmuft 23rpllup! ^urtig nu 3 S niaae SSegge binbeé for 
Svinene*, donrab ffal ffjuleé mellem 5J?oenbene, 09 2(nna 
mellem fruentimmerne, ©aalebeé maae 3 nu fee at 
finbe f)inanben, 03 >oi ffal gjøre 3^t bet tianffelfgt nof, 
fan S troe* itom nu, fom! (Samle ©fiffe maac if^ 
forfømmeé) 3 blioe ingen Qobe 2(5gtefolf, naar 3 iff^ 
l)at)e funbet ^)inanben iblinbe* ^laa, tag^ nu fat, pige- 
børn! føcr 3 SSrubgommen meb 3?^, jeg fommer jlrap 
efter meb SSruben. 

SO. 

(@n af ^Brubcpigcrne læc^gcr ftg paa bet cne^ncc neb for (Jonvob, 09 folbe^ 
et f)t>ibt SørHa^be, i)y)ormeb f)un tilbinber f}am Svinene unbcr folgenbe 
(s^ancj, ot?er bet anbet). 

6l)or. 

®aa t)ille t)i en liben ©tunb 
gor Sinene M^ binbe; 
Zbji elffer bu af ^jcrtcn^ @runb, 
SSil b\x bin SSiub ncf finbe. 65 Sa om bn flpgtet) Socben runbt, 
SeQ ffulbe big bog finbc! 

(2:0 ^Brubepiger føre t)am raf? bort.) 
@tepl)an (raaber efter bem). gøb qU f)\)ab 3 f'^lH 09 

ff jul f}am, jeg fommec jlrajc efter meb S3ruben, 

(SSrubepiger binbe 2(nna licjelebeS for SJtnene) 

Gf)or. 
©n liben ©tunb \)i tJiUe f)ec 
Soc Sinene bfg bt'nbe^ 
^^ié bu bin Seilec tcofajl er, 
S3it bu f)am ftffert fmbe- 

3(f, ben, man f)ar af fjertet fjoer, 
SD?an fnarllg Difl: t)tt finbe! 
^aa føer mig! 

(^un »il ræffe ©tepf)an »^aanben, men i bet famme trocber v^eilinc^ 
imellem bem og griber ben. vStepl)an og gigerne fitjgte fFrigenbe; 

3fnna, 

^\3i bette ©frtji? 
3 oDergføne ^tger, fem tit mfg! 
©aa fom bog — \3il 3 ef? — Si't glugt! 
S Qjør mig bange*, bet er iffe fmuft! 

(.^im rit)er lilorHabet fortrt)beligt fra linene og feer .^e'iling, ber ub?^ 
»ccgelig l)olber l^enbeé ^aanb. ^un fi^nBer i ^ncc og loenber me& 
S^ccbfel 2(r.figtet bort.) 

23atmt)iert(ge ®ub! 

»Spe i lin g. 
Jpt)i blegne bine Otofer nu, 
©fjøn jomfru! ^jenber ei bin SSiubgom bu? 66 

gocfæcbeltge ! boet! 5pt)o falbte bfg? 

SWi'g »^etjnen førte ()ib! 

STnna (betragter l)am a-naRelig). 

8See nn'9! 
Jelling (rert \?eb (g^pnet af {)cnbeS 2{n.qeft). 

3rnna, ()\3oc funbe bu faa grufom t)cece? 

Tfnna (kttccget). 
S), [ab mi^ ®f piben for jer Slt)a( ei bcece! 

^eiling. 
^ac \>\x forglemt ben ®ag, ba \)\x mig gat) bit fjerte, 
25a glab oc; tjemobéfulb jeg fncelte for bi'g neb? 
5pt)orfor, ^tjocfoc bcøb bn ben 6b, min ©joel begjærte? 

2rnna» 
»^tjocfoc l^ac S ben SKaffe S<?r paataget, 
Dg i jert frpgtelige ®arn mig braget 
8Seb ®lanb6, jeg albrig I}aDbe bromt? 
3eg tiibpe iffe, ty:,Cib U^ loDeb, 
2>a SSrub S falbte mig! 

»Jelling (^eftto). 

gorbømt! 
(Saa l)ar bu intet Sroffabélefte bcubt? 
^in 9Jocrbeb blot big bragte til at gruet 
23elan, nu ffal bu mig fem ^et)ner ffue! 67 

(Saa f)et>n tio^ ba, gci'fæcbeli'^e t 

•Do^ ene fun paa mi^ 

X^in »Iparm ubtømme ft^) ^ 

(tnxUnbe.) 

£, ffaan min JG^tefælle blot! 

^e il in 9 (rafenbe). 

Spa, Sfoenbige! bet 9?a\3n bu tør f)am gioc! 
SJJen af bit ipjecteé 25pb jeg ffal bet cit)e! 

TTnna (flugter for f)am meb »aHenbe ©Fribt). 

£?, f)eUi9e Somfru, frel^ mfg, jeg anraabec Dig! 

(Bncrlenbe meb ubbrcbte 2{rme.) 

3 bine »^ænber jeg befaler mig! 

»ip e i I i n g (ftaaer njftet og t\3i\)lfomj ♦ 

Sltett&e (Scene* 

Pc /ørrigc. Cønra>. ^kijttcr og pant»cr. 

i G o n r a b. 

: 93iig bort, Socbømte, 
I i ipenbeé gcelfcc ec l)ec ! 

u. 

9?ee big, Ufalige, 
^e\}nen er nær! 

((^onrab cDercjpjer Tinna til SSvubepfserne; ^^eiling betragter fjam ^i^ot) ^8 SKan !un binc ^eltjebéQiæjIer, 

Sorte ^epemejlei:! 

©i'et rul bifrert fun ^en; 

SWen tag førjl bit 2)oi^ef!øb i'sjcn! 

(fløbcr S^StBnben !)eftig mob .?)eilm9é SSri}!!; klingen fprinflcv; Jpeiling 
jlaaer ubetJO-'gelis og fiaaex en f}ei 8attcr op.) 

6f)orct 

(toiger forf!ræBB^t tiH?age). 

93ee o§, o ejæbfel! 
»^an er ufaardgl 
5?u ^e(t)eb er fri 5 
®ub j!aae oé bi! 

^ e i ( i n 3* 

3fanber; ^erfrem^ 
9^u ^et)nen er fri! 

{^cin fttinger ®tat)en; ©Fucplabfen formcr!e§. Unberjorbiff Sorben- ©no^r 
mer meb gloenbe SSranbe, og SSjergtrolbe mi)lrc frem afSorben. 85n)(? 
iupggia'fterne fli)c forffraBFebe for bfiii og banne (Sirupper paa ivgge 
eibev af S:f)eatret.) 

^eiling 09 ^fanberne* 

SSee Ser ^flle^ 

Dffre for ^et>nené SKa^t 

efuUe 3 falbe! 

G^or af SrpUupé^jæfter* 

93ee oé "JlUe, 

Dffre for Jpe(\)cbé 2)?agt 

eeulle in falbe! G9 

^ptubfelig abfFi'Uer ^(ippet^æggen t SSoggrunben fig, og man 
feer inb t bet meb alle fine 2)latU glimrenbe fmt)!Eebc 
©nomerige* SSjergaanbevncé dronning itaacv paa en 
3^vonfort)øim'ng, omgtDen of ^uerge og ©nomen ^et 
bifoer Qtter Ipft* 93rt)UupégiafIerne otgc titfibe, og SSjergs 
aanberne !afte fi'g neb ^aa Sorben* ^^iUug ftaaer ipaa 
ben ene ^ibe^ Coutab meb' ^Utta i 2(rmen, og 
®txtxxx\f V^a ben anben. 

iS>ronningen. 

^olb inbe, min ®øn! ei farmen ffg maa f)e^ne; 
Sab (Striben mig i WliihM jctine! 

(F}un fliger neb og trcrber frem imellem bem.) 

Gf)or. 

»^a, f)t)ab bæmper »^etjnené Suc; 
^^ilfcn ©lanbé laer ^()l ftg ffue? 

Dronningen (tii ^eiiing). 

5^u {)ar bu Sorbené gpjl og Sloal erfaret, 

^ar iebn for bin Sibenffab; 

^æt) big nu ot^er ^^jerfeté Zahl 

Dig 2(anberigcté SWagter f)plbe, 

Sg SWoberbarmené 2)mf)eb6fplbe 

Din ©merte linbre f!aU 

(ubbreber 2(rmene.) 

^om f)er, min @øn; l)er enbeé al bin £l\)al! 70 ^^ ; ?D?obccrølTcn ham bei^æ^er, 
|;SBft Un \)ani tit g}?ilbf)eb fore? 
;| SScpdupégicejler (Itgefaa). 

j ^enbeé SSli! inin 7(nge|l Icegec, 

^93it f)an S)?obecflemmen f)øce? 

Jpcfling fgrublenbe). 
9?aac mit »^Cvib t)ac jluft, 
D9 mit ^ecte luft, 
SSilbe jeg tilbage^enbe — 
^$g^ femmer 9)?ober, 2((t cc opfptbt jo! 

(6a{!cr ftg i ^enbeé 2(rmp og for l^fnbeS gi?bber; f)un bøiev ftg ower ^am; 
J)ané Jpoteb f)totler »eb l)enbeå §Bri}|l.) 

SjerQaanbcn 
^i( cé, t)oc dronning feicet I)ar! 
^tl oé! l)an CC atter t)unbcnl 

SSrpIlupégjæfter* 
^clb 06 ^elb! ^iin feiret f)ar, 
garcné mørfe <2fp er ftjunben! 

».^ e i I i n 9 (reifer ftg op), 
gar {)en, ()^oer jorbiff Spp 09 Sltial! 
:Det var befluttet, 
S^Mb nu ffeer. 
f5?i9 ppuer intet jcrbif! ®fe meer! 

(gaoer inb i itlippcaabningen.) 
Gonrab 09 2(nna (xaate foxfomte eUevt)cim). 
gart)e(, fartjel! £)9 greb fmellem oé! 

(2)ronnmøen fikser op poa 2:ronforl)ein{n.qen , ^eiling ligelebf^. Jionbevne 

avuppere fi'g om ^£e%e, xcvlh .^eilinq f^i^rfteBronen , fom l)an fvTtter poa 

fit ^ot?eb, 03 falle f)cim kappen om <SFulbren?.) 71 ^(Iminbeligt (5f)oc, 

gcebeng (Stjerne atter blinfer! (Skibet luBf^r f^-) 

(Soncab 09 linna. 
9?u er bu ganpe min, 09 2(n9(l 03 »Smerte 
2(1 ©aligfjeb foroanbleé t)eb bit »fjerte! 

6bor» 
^errené ginger mægtigt tjinfer, 
grebene Stjerne atter blinfer!