Skip to main content

Full text of "Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia"

See other formats


5/ HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK 

MAOVAR TÜDOMÁNTOS 

R E P E R T Ó R 1 ü M A. 

BL.8Ö OSZTÁLY. TÖRTKNELEM ÉS ANNAK SEGÉDTCDOMÁNyAI. 
^ ()'' 
J'^) HAZAI ES KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK MAGYAR TUDOMÁNYOS REPERTÓRIUMA, KIADJA 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. ELSŐ OSZT^Ly. TÖRTÉNELEM ÉS ANNAK SEGÉDJfüDOMÁNYAI. I. BUDAPEST, 

NYOMATOTT AZ ATIIENAEUM NY'OMDÁJÁBAN. 

1874. HAZAI ES KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK MAGYAE TUDOMÁNYOS REPERTÓRIUMA. TÖRTÉNELEM ÉS ANNAK 8E(iÉDTUD0MÁNYAI. KÉSZÍTETTE 

S Z I N N Y E I J Ó Z S E F, 

M. KIB. BOTETEm KÖHTTTÍBTISZT. EL.SÖ KÖTET. 

HAZAI FOLYÓI KATÓK, ÉVKÖNYVEK, NAPTÁRAK ÉS ISKOLAI ÉRTESITVÉNYEK 
REPERTÓRllMA. 1778-1873. BUDAPEST, 

NVOJÍATOTT AZ ATHENAKUH SVOMDÁJÁBAN. 
1874. V » 


ELŐSZÓ. A hírlapirodalom a jelen században oly kiterjedést nyert, hogy 
k tudományos értékesítése repertóriumok nélkül többé nem le- 
;es. Ilyen a londoni »Catalogue of scientific papers*'), mely a 
összes tudományos folyóiratait és évkönyveit karolta föl, azon- 
osak mathematikai, természettudományi és orvosi czikkeket foglal 
[ában. Hasonló éhez Koner Repertóriuma =), mely viszont a törté- 
e és segédtudományaira szorítkozik és csupán az 1800-tól 
■ig megjelent szakfolyóiratokat és évkönyveket vonta keretébe ; 
fások. Ezek tehát egyáltalában nem tekinthetők teljeseknek, 
mivel csak egyes tudományszakokat tárgyalnak, és az ismertebb 
nnyen hozzáférhető folyóiratok- és évkönyveket vonták ki. 

Az angolok szerencsésebbek voltak ugyan hírlapjaik összegyüjté- 

II, arra is gondoltak, hogy ezeket használhatóvá tegyék s több ne- 

tes hírlaphoz tárgymutatókat készítettek ; Macaulay hálásan em- 

ik meg nagy müvében ezen segédeszközöki'öl, s egyúttal kiemeli 

rlapok becsét, midőn így szól : »Egy ország valódi történelmét 

iöl hírlapjaiban lehet feltalálni.* Ha mindazáltal tekintetbe vesz- 

»z angolorsz&gi sajtó kiterjedtségét, mely, míg 1821-ben 267 hir- 

8Z&mlált, jelenleg azok száma az l600-at meghaladja; be fogjuk ' i)CaUlogue ofwientiftc papén (1800— 1883.) Coiiipíled ami published by 

líoyal Society of London. London, 1867—72. 4-rét A kiHet. 

I ') Dr. W. K o n e r : Repertoriam Ober die vom Jalire 1 800 bi» zum Jahre 

l«S'i íjj Akaderoinchen Abhandlungen, Genellschaftiichriften und wiisenschaftli- 

Joiirnalen auf dem Gebiete der Geícliicbte und ihrer HülffwiwenBchaften 

M^nsneii ÁnU-Átze. Berlin, 1853. 8-rét 2 kötet, VI E1Ö8HÓ. j 

látni, hogy ily kiterjedt hirlapirodalmat ismertetni, annál is inkíibl 
teljes repertóriumát készíteni a lehetetlenséggel határos'). 

Hátin nagy müvében 2), jóllehet 6552 franczia hírlapot idéí 
mégis fájdalommal említi előszavában, hogy nemzetének teljes hírlap 
irodalmát nem volt képes megírni, miután a hírlapok gyűjtésére csal 
a legújabb időben ii-ányült a figyelem, innen van, hogy különösen í 
múlt század végén létezett hírlapok nagy részét ö is csak idézetei 
után ismeri. j 

A nén\etek egyes kor és szaktudomány hírlapirodalmának tör 
ténetét bírják ugyan, de Prutz tervezett nagy munkája^) már az els( 
kötetnél felakadt. Megkönnyítik azonban nálok a hírlapok és külön* 
sen a folyóiratok használatát a csaknem következetesen és pont 
szerkesztett tárgymutatók, milyenekkel nem csak a szaklapük;r.. ... 
még egyes politikai hírlapjaikat is, mint például az »Augsburgei 
Allgemeine Zeitung«-ot, évről-évre ellátják; a külön tudomány 
ágakban pedig nem egy általános repertóriumot mutathatnak fel. — 
Ujabb időben a spanyolok és amerikaiak több önnálló munkában igye 
keztek hírlapjaik történetét vagy legalább azok jegyzékét ismertetni*) 

A mi hírlapirodalmunk a múlt században 1721-ben keletkezet 
a »Nova Posoniensia* cimü lappal ; mely a következő évben me^ 
szűnt és teljes példánya könyvtárainkban nem létezik. A XVIII. szé 
zad közepe táján volt már több lapunk német nyelven, míg magya 
nyelven 1780. január l-jén jelent meg az első rendes hírlap Pozsony 
ban Ráth Mátyás szerkesztése alatt »Magyar Hírmondó* címmel 
még a jelen század első felében is oly szerény helyet foglaltak el hír 
lapjaink az irodalomban, hogy azok tartalmával könnyen megismer >) James Grant: The Newspaper Press : Its origin — progress — an 
present position. London, 1871. 8-i'ét 2 kötet. 

Andrews: History of British Joumalism and the Press. London, 185} 
8-rét. 2 kötet. 

'}Eugéne Hátin: Bibliographie liistorique et critique de la PresS" 
Périodique Fran^aise. Paris, 1 866. Nagy 8-ad rétben. 

3) R e i n li o 1 d E rn s t Prutz: Geschichte des deutschen Journalii 
mus. Hannover, 1845. 8-rét I. kötet. 

*)Figuera8; History of Spanish Joumalism and the Press. Madrid, 187; 

Geo. P. R o w e 1 1 e t C o's : American Newspaper Directory. New-Yorl 

1873. 

Frederic Hudson: Joumalism in the United Statei írom 1 690 t 

J872. New-York 1874. E1Ö8ZÓ. VII 

kedhettünk tárgymutatók nélkül is. Az 1848 — 49-(liki függetlenségi 
harcz alatt már 150 hírlap jelent meg nálunk, ezek közül 80 magyar 
nyelven ; az 50-es években ismét hanyatlott hírlapirodalmunk, míg az 
1860-tól kezdve egyszerre hatalmas lendületet vett, úgy hogy jelenleg 
már 400 különböző hírlap és folyóirat jelenik meg a magyar biroda- 
lom területén, köztök 240 magyar nyelven. 

Azon buzgalmat, melyen tudósaink, mint Toldy Ferenc z, 
Szabó Károly stb. irodalmunk és könyvészetünk terén kifejtet- 
tek, hálával kell fölemlíteni, de míg az előbbi nagybecsű Irodalomtör- 
ténetét az 1848-diki forradalomig viszi ; az utóbbi a régi magyar 
könyvészet ismertetésével foglalkozik, és így egyiknél sem kapjuk tel- 
jes hírlapirodalmunk ismertetését. 

E téren, a mint csekély erőmtől telik, mintegy 15 éve foglalko- 
zom, és a lapokban elszórva megjelent hírlapbibliographiai és statisz- 
tikai czikkeimet nem említve, > Hírlapirodalmunk a XVIII. és XIX. 
században* czímü dolgozatomat közzé is tettem')) mely munkálat 
azonban eddig csak az 1853-ig megjelent hírlapokat és folyóiratokat 
foglalja magában. Miután még nálunk egy rendszeres és teljes köny- 
vészet is mind ez ideig hiányzik, annál kevesebb történt a hírlapi bib- 
liographia körül, jóllehet a hírlapok nagy száma napról-napra sür- 
gttóbbé teszi jegyzéküknek kiadását, hogy így legalább létczésökröl 
vehessünk tudomást. 

Nem elég azonban hírlapirodalmunk könyvészeti ismerete, ha- 
nem kell, hogy a hírlapok tartalma a buvárlatra alkalmassá tétessék, 
különben az egész óriási tömeg holt anyaggá válik, mivel a keresés 
sok idöpazarlással jár és e mellett nem egyszer sikertelen is marad ; 
ezt tudva, sokan inkább nélkülözik a különben igen becses, de elteme- 
tett kütföket. Innen van azután, hogy nem egyszer olvasunk oly érte- 
kezést, melynek tárgya már évtizedek előtt sokkal alaposabban volt 
kidolgozva, vagy egy kü lönben jeles czikk kétszer háromszor, mint üj 
és eredeti dolgozat kerül a közönség elé. Eltekintve mindettől, hány- 
szor merül fel azon kérdés : kik, és mit írtak ezen vagy azon tárgyról ? 
Erről is csak kétes és homályos sejtelmet nyerhetünk, ha hírlapjaink 
tartalmát egybegyűjtve nem bírjuk. ■) Hírlapirodaknunk a XVIU. izázadban (Yafámapi Ujuág 1862. évrolyam 
83. él 34. az.) 

ilirlapirodalnmnk a XIX. században. (Vaaámap/ Ujiág 18A3. »— U. 1864. 
Uj. 186». 1— 9. 43—53. 18««. 43 - 48. izámaiban.) Vril Előszó. 

Mindenesetre nehéz, de nálunk még kivihető vállalat: öss/ 
hírlapirodalmunk repertóriuma; e nemben nem csak most, de már r< - 
gente is tettek kísérleteket, midőn például a múlt században az akkor 
még jelentéktelen kis lapokhoz tárgymutatót készített egy falusi pli - 
bános vagy földbirtokos, kinek neve azon esetben hálából a eztr- 
kesztő utószavában felemlíttetik. Később is nem egyszer ajánltati 
fel kiadás végett a Tudományos Gyűjtemény 300 kötetéhez írt czim 
mutató. Midőn ezen ügy már égető szükséggé vált, néhány buzgó tu- 
dósunk szóba hozta a hírlapok és folyóiratok tartalmának rendszci i 
előterjesztését; így Ró mer Flór is íir, mintegy tíz évvel ezelőtt. 
azon alkalommal, midőn Czinár Mór az akadémia raegbizásából 
Fejér György Okmánytártárához nagy szorgalommal és alapos tudo- 
mányossággal készítette repertóriumát, a »magyar irodalmi általa n 
tárgymutató* létesítését indítványozta. Az eszme helyeslésre talaii. 
de újra és nyomósabban az csak 1872. jan. 29-kén hozta ismét sző- 
nyegre az akadémia második osztálya. Ez alkalommal voltam sze 
rencsés felszólíttatni a Tudományos Repertórium részletes tervén (k 
megkészítésére, és a M. Tudom. Akadémiánál benyújtására, mit tel; 
sitettem is. Tervem 1872. oct. 14-én némi módosítással az illető o 
tályok által elfogadtatván, az Akadémia 1873. april 28-diki öss/ 
ülésében az véglegesen helyben is hagyatott, a felügyeletre egy bizott- 
ság, melynek tagjaiul T o 1 d y F e r e n c, F r a k n ó i Vilmos i-. 
tagok. Horvát Árpád egyetemi könyvtár-igazgató, kérettek fel ; 
a munka anyagának összegyűjtése- és szerkesztésével alulirott bízatott 
meg, s a tervezet a következő pontokba foglaltatott : 

Első sorban a hazai bármely nyelven megjelent folyóiratok 
gyűjteményes munkákból ; másodszor a hírlapokból Írassanak ki az 
értekezések és egyéb közlemények címei ; végre a külföldi folyóiratok 
és gyűjteményes munkákból jegyeztessenek ki a hazai érdekű közle- 
mények címei. Az anyag rendezésénél szolgáljon alapul a Széchen\ i- 
országos könyvtár nyomtatott szaklajstromának rendszere. A címek- 
nek kiirása után az első osztályba azon czímlapok tétetnek, melyek az 
egész gyűjteménynek legnagyobb részét 'alkotják, u. m. a történelnu t 
és a történelmi segédtudományokat illetők ; a második osztályba jön- 
nének az egyéb tudományokba vágók. Az egész munka hely- és név- 
mutatóval láttatnék el. 

E tervezet alapján hozzáfogtam a munkához és jóllehet az 
anyag összegyűjtése körül könyvtáraink hiányossága és rendezetL sége miatt sok akadályba ütköztem, különösen az erdélyi folyóiratok 
itt Kolozsvárra is kellett utaznom, sikerült a munka azon részét, 
mely a folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai értesítvények czik- 
eit tiu'talniazza, még e múlt év végén befejeznem. Az általam kivo- 
natolt 367-féle folyóirat, évkönyv és naptár 1994 kötete és a 123 lan- 
ntézet 498 darab értesitvénye 44,660 címet adott; ebből a történe- 
eiii és segédtudományainak első kötetére 21,796 cím esett. 

A folyó év nagy részét az anyagnak rendezése és nyomatása 
ette igénybe ; ez alkalommal is nem csekély nehézséggel kellett küz- 
denem, midőn a czímek helyes osztályozásánál nem egyszer az eredeti 
orrást keres tem föl ; még Így is a roppant tömeg csaknem túlszárnyalta 
.isekély erőmet, miután más hasonló munkát, milyen irodalmunkban 
nem létezik, mintául sem vehettem. Ugyanis a Széchenyi-könyvtár 
szaklajstroma a jelen század kezdetén jelent meg és csak a könyvek 
cuaeire vonatkozik; a tudomány ágak egyes osztályai pedig a je- 
cnkorban nagyobbrészt máskép rendeztetnek. 

Szükségesnek tartom tehát a munka beosztására nézve a követ- 
kezőket megjegyezni. A feldolgozott anyag tömegéhez arányosítva 
a Repertórium jelen első kötetét, mely a történelem és a történelmi 
segédtudományokat foglalja magában, tíz főrészre osztottam, mely 
OS/t .ilMizás körülbelül megfelel a Széchenyi- Catalogus rendszerének. 
Az ;ilo>ztályoknál a tömeg mennyiségét is figyelembe kellett vennem, 
innen van az, hogy némely parallel osztályokat az anyag csekélysége 
miatt, egy rokon főosztály alá rendeztem, mint a Magyar családokat 
iiz Életrajzi adatok, a Pecséttant, Érmészetet és Cimertant a Mü- 
régészeti főosztályba. A gyűjtött anyag roppant terjedelme a beosztás- 
nál a legnagyobb figyelem mellett is olykor csaknem lehetlenné tette 
az áfli-kintést, innen van, hogy p. o. a Címertan az I. és VI., az Ok- 
\c\> 1 !;iii az I. ésVlI. főosztályba, két helyre soroztatott tévedésből, mely 
azoiil.M I tartalomjegyzékben megjegyeztetett. A mi némely egyes 
ikknck téves elhelyezését illeti, ezen hiba elkerülhetetlen volt, ha 
(sak a munka kiadását évekre nem halasztóm, mely idő alatt niinden- 
(■aetre szigorúbi) kritika alá vehettem volna a cikkek tartalmát és 
dletö osztályozását ; c helyett azodban a netalán itt-ott felmerülő hi- 
bfik III \i -lAsát a teljes hely- és névmutató eszközli, mely 32 ezer 
clnm ti I ji d és a Repertórium betűrendes osztályozását is helyette- 
síti. Itt ismét meg kell jegyeznem, hogy az egyenlő neveknél gyakran 
kellett használnom a csoportosltá-st, a hely- de névmutatónak úgyis X Előszó. 

rendkívül való terjedelme miatt, és hogy egy s ugyanazon basáboq 
hányszor lordul elö valamely név, az kisebb számmal jelöltetett meg. 
A cimeknek egymás után való rendezését, a hol csak lehetett, betü- 
és időrendben helyeztem el, tekintettel az egytárgyüakra ; néhol azon- 
ban az időrendet követtem, mint az oklevelek és társulatoknál. 

Hogy a jelen munka becsét és használhatóságát emeljem, tekin- 
tettel voltam a nagyobb cikkek egyes alosztályaira vagy részeire, úgj 
az önálló kisebb adatokra is, melyek a kutatóra különben is érdekké 
bírnak ; ezeket azonban, hogy az önálló vagy nagyobb cikkektől meg- 
különböztessem, csillaggal jelöltem meg, kivéve az Életrajzi adatok 
osztályát, mely egytől egyig ily apró cikkekből áll ; ügyszintén a 
Mürégészet némely osztályainál szükségtelennek tartottam mindéi 
cikk elé csillagot tenni. 

A régi és ritkább folyóiratok, évkönyvek és naptáraknál, 
betűrendes jegyzékben kijelöltem legalább egy fővárosi könyvtárt, i 
hol azok feltalálhatók ; azonban nem egy folyóiratot vagy évkönyve 
csak magán úton szerezhettem meg, miután azok egyik nyilvánoí 
könytárunkban sem léteznek. 

A második kötet, mely szintén elkészült és sajtó alá rendeztetik 
a következő tudományszakokból fog állani : nyelvtudomány, bölcsé 
szét, neveléstudomány, széptudományok, természettan, természetraji 
gazdászat, mathematika, orvostudomány, állam- és jogtudományol 
statisztika, ipar és kereskedés, hittan. 

Végül köszönetemet kell nyilvánítanom a Magyar Tudomány oi 
Akadémiának, mely ezen munkát létesíté, s így összes hírlapiroda 
munkát mintegy kiemelte az enyészet karjaiból. Hálás köszönett 
kell elismernem az akadémiai bizottság tagjainak önzetlen hv 
galmukat is, mely által ezen feladatomban tanácsukkal segédkeze 
nyújtottak. Köszönetet kell végi-e mondanom Ballagi Móric, 
B a r s i József, György Aladár, H a m p e 1 J ó z s e f, Nagy 
Iván, K. Papp Miklós és Sámi Lajos uraknak is, kik szí- 
vesek voltak részint némely kétségeimet eloszlatni, részint könyvtára- 
kat rendelkezésem alá bocsátani, mert a könyvtárainkban hiányzó 
munkákat csak így dolgozhattam fel. 

Budapest, november 14. 1874. 

SZINNYEI JÓZSEF, 

m. kir. egyetemi könyvtártiizt. JEGYZEKE 

azon 

folyóiratoknak, évkönyveknek, naptáraknak és iskolai értesitvényeknek, 

melyek 
a 'l'inlom. R«?p«rtorium jelen I-sö osztályába felvétettek. Folyóiratok. 

Alapnevelök éa Szülők Lapja. Debrecen 

1870. 
Anyagi Erdekeink. VJ folyam. Budapest 

1870-73. 4<?vf. 
Archaeoloyiai Erlesilö. I'iat 18S8 — 73. 

7 kötet 
Arehaeohgiai Küzltméiiyck. Pest 1859 — 

71. I— VUÍ. IX. 1. füzete. 
Bnnyátzati is Kohászati Lapok. Pest 

1868 — 73. 6 dvfolyam. 
Belgazdasi^gi Kit KStlöny. Pest 1857. 

5 kötet. 
Bibli'jtheca, az 1795-diki Magyar Mer- 
kúrhoz. Bécs. (A Magyar Nemzeti 

Múzeum könyvtárában.) 
Boldogság Hegye. {A) Peti 1869. 
Borászati Füzetek. Pest 1869 — 73. 5 

évfolyam. 
BoráMzati I^pok. Pest 1869 — 70. 4 

füzet. 
Hudapesti Stemle. Pest 1840. 2 kötet. 
Hiidapetti Szemle. Pest 1857 — 64. 21 

kötet. í/;/o/ya>n. 1865 — 69. 15 köt. 
lUulaprsti Szemle. Budapest 1873. 3 

kötet. 
fíiuinpesti Tanáregylet KSzlIJnye. Buda 

1867. 
Criticai Lapok. Pest, 1855. 1 fUz. 
(saládi Lapok. Peti 1858—59. 2 köt Család Köiiyue. Pest 1855 — 57. 3 köt. 
(A pesti Magyar Kir. Tudomány- 
Egyetem könyvtárában.) 

Csanád. Temesvár 1869 — 72. 4 dvf. 

Egészségi Tanácsadó. Pest 1864 — 66. 
1869. 4 évf. 

Egyházi Értekezések és Tudósítások. 
Veszprém 1820—24. 20 köt (Egyet 
könyvt) 

Egyházi és Vallási Tár. Pest 1832 — 39. 
24 kötet. (Egyet, k.) 

Egyházi Folyóirás. Pest 1833—1835. 

3 köt. (Egyet, éa Muz. k.) 
Egyházi Könyvtár. Debrecen 1858 — 59. 

4 köt 

Egyházi Lapok. Pest. 1867 — 69. 2 k. 

Egyházi Reform. Pest 1871 — 73. 3 évf. 

Élet és Literalura. Pest 1826 — 1829. 
4 kötet. 

Erdélyt Gazdasági Egylet Havi Füzetei. 
Kolozsvár 1856 — 57. 1 kötet. 

Erdélyi Múzeum. Pest 1815 — 18. 10 k. 

Erdélyi Prédikátori Tár. Kolzsvár 1833 
— 35. 5 kötet. 

Erdiszeli Lapok. Pest 1862 — 73. 12 évf. 

Értekezések. (Kiadja a M. Tudom. Aka- 
démia .) A Nyelv- és Széptudományi 
oszt. köréből. Pest 1867 — 70. 1— lU. 
IV. 1. fUz. — .1 philosophiai tudomá- 
nyok kóréból. 1867 — 72. 2 kötet— 
.1 l'irvénytudomány köréből. 1867 — XII. Folyóiratok jegyz(íke. 70. 1 köt. — A tártadalmi Utdomá- 

jtyok köréből. 1867 — 72. I. II. 1 — 

8. szám. — A törtéuetludományok 

köréből. 1867—72. 1.II. III. 1—4. 

BZ. — A mathemalikai tudományok 

kóréból. 1867—62. I. II. 1—5. sz. 

• — A természettudományok köréből. 

1867—72. I— III. IV. 1—3. szám. 
Eetike. Pest 1855. 1 köt. 
Kvnegyedi Szemle. Pest 1867 — 68. 3 

füzet. 
'184S. Politikai Szemle. Pest 1861. 1 

kötet. 
Falu Könyve. Pest 1851. 2 fuz. (Egyet. 

könyvt.) 
Falim Esték. Pest 1853 — 54. 4 füzet. 

(Egyet, könyvt.) 
Falusi Gazda. Pest 1856— r57. 2 <$vf. 
Felsö-Magyarországi Minerva. Kassa 

1825 — 36. 10 évf. 40 kötet. 
Fényképészeti Lapok. Pest 187 2. 2 sz. 
Földrajzi Közlemények, fludapest 187 3. 

5 füzet. 
Földtani Közlöny. Budapest 1871 — 73. 

3 évf. 
Gazdasági Tudósítások. Pest 1837 — 

1841. 5 évf. 17 köt. 
Oazdászati Füzetek. Pest 1862. 1 köt. 
Gazdászati KözVJny. Pest 1869. 12fUz. 
Győri Történelmi és Régészeti Füzelek. 

(.yőr 1861 — 68. 4 kötet. 
Oyulafejérvári Füzetek. Kolozsvár \^(>\ 

—62. 2 füz. 
Háboru-Könyv. Pest 1859. (Mnz. k.) 
Háboru-Könyr. Pest 1866. 6 füzet. 

(Muz. könyvt.) 
Havi Szemle. {Egyházi Lapok.) Nagyszim- 

hat 1869. 1 köt. 
Hazánk. Pest 1858, 1860. 2 köt. 
Házi Kincstár. Pest 1861 — 64. 4 évf. 
Hittéritési Tudósítások. Pest 1870 — 72. 

3 köt. 
Hivatalos Statistikai Közlemények. Pest 

1868 — 73. 6 évf. 28 füzet 
Hód-Me:S- Vásárhelyi S:cmle. H.-M. -Vá- 
sárhely 1870. Honleányok Könyve. Pest 1847. 3 füz. 
Honvédek Könyve. Pest 1861. 3 kötet. 

Uj folyam 1867 — 68. 3 füzet. 
Honvédvilág. Pest 1868. 2 kötet. 
Ifjúsági Lapok. Pest 1872 — 73. 9 sz. 
Irodalmi Areopag. Kolozsvár 1844. 2 

kötet. 
Irodalmi Lapok. Prága 1860. 1 füzet 

(Egyet._k.J 
Irodalmi Őr, Melléklet az >hletképek*- 

hez. Pest 1845-46. 21 szám. 
Irodalmi Szemle. Pest 1868. 2 füzet. 
Jog- és Államtudományi Folyáirat. Pett • 

1871—72. 1 kötet. 
Jogtudományi ét Törvénykezési Tár. Pe»t 

1855—56. 2 köt. 
Jogtudományi Szemle. Pest 1869 — 70. 

2 évf. 
Kákay Aranyos Krónikája. Pest 1869. 

1 kötet. 

Kecskeméti Protestáns Közlöny. Kecskemét 

1858 — 59. 5 füz. 
Kelet Népe. Bécs 1856. 2 köt. 
Keresztény Magvető. Kolozsvár 1861 — 

68. I— IV. köt. Uj folyam 1870 — 

73. V-VIII. köt. 
Kertészeit Füzetek. Pest 1854 — 59. 15 

füzet. 
Korházi Szemle. Pozsony 1865. 1 köt. 
Koszorú. Melléklet a » Tudományos Gytíj- 

temény«-hez. Pest 1828 — 41. 12 köt. 
Középtanodai Rendeletek Tára. Pest 

1870 — 73. 4 köt. 
Közlemények a fóldmivelés- ipar- és ke- 
reskedelemügyi m. kir. minisztérium 

köréből. Pest J 868— 69. 2 évfolyam- 

8 füzet. 
Községi Tanácsadó. Pest 1857 — 59. 2 

kötet. 
Közvélemény. (Röpivek.) Pest 1870 — 72. 

2 évf. 30 szám. 

Kritikai Füzetek. Pest 1861. 1 köt. 
Kritikai Lapok. Pest 1831 — 36. 7 köt. 
Kritikai Lopok. Pest 1862. 1 évf. 
Laura. Komárom 1824. 1 kötet. Folyóiratok jrpyzcke. XIII LHki Kmettár. Pe»t 1860. 1 évf. 
" '<it/(ir Tud. Akadémiai Kiteaifú. J',:lt . >H0 — 59. 15 kotor. 
njar Tud. Akadémiai Krteniló. Ujfohj. 
-- A Nyelv- én Széptiidonuhiyi Osz- 
ily KSzlönye. re»t 1860 — 65. 3 kö- 
•■■t. — A Philos'jphiai, Törvény- én 
Ph-févettudományi Ogztálgok K'ózlönye. 
— 65. 5 köt. — A Mathemati- 
„„, .V Tei mé»zMudományi Osztályok 
Közlönye. 1860—66. 6 köt. 
Magyar Ember Könyvtára. Pest 1863. 

4 köt. 
Magyar Emléklapok. Pest 1850. 2 köt. 
Magyar Évhpok. Pest 1857. 1 köt. 
M'tijyar Fúld és Népei. Pest 1846 — 47. 
7 fUz. (A Magyar Tudományos Aka- 
<lamia könyvtárában.) 
Magyar Hajdan é» Jelen. Pest 1847. 1 

kötet. (Egyet, k.j 
Magyarhoni Természetbarát. Nyitra 

1857—58. 2 köt. (Akad. k.) 

Magyar Jrúk Füzetei. Pest 1850. 3 fűz. 

Magyar Könyvház. Pozsony és Pest 

1783. 1793 — 1804. 22 kötte. 

Kcyet. ds Muz. k.) 

Magyar Mérnök-Egyesület Közlönye. Pest 

1867—73. 7 M. 
Magyar Mitseum. Kassa 1788 — 89. 

1792. 2. köt. (Maz. k.) 
Magyar Sép Könyve. Pest 1855 — 56. 

2 köt. 
Magyar Nép Könyvtára. Pest 1855. 1 

kötet. 
Magyrir AyelvéJizel. PrU 1856 — 61.6 

klitet. 
Magyar Nyelvőr, fíudapest 1872 — 73. 

2 évf. 
Magyarország Anyagi Erdekei. Pest 

isr,.-,. 1 köt. 
Mayijiiri/rszág és Erdély Képekben. Pest 

1853 — 54. 4 köt. 
Mngyarnrstnii K'jullitii. I'ml 1867 — 

68. 2 köt 
May;/ni ■■\ i ■ »-, sebészi $ lermésxtttud' - mányi Evkönyvek. Pest 1844. 2 köt. 
(Egyet, k.) 
Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai 
Figyelmező. Dehreeen 1870 — 73. 4 
évfolyam. 
Magyar Sión. Esztergom 1863 — 69. 7 

évfoly. 
Magyar Tanügy. Pest 1872 — 73. 2 évf. 
Magyar Természettudományi Társaság 

Közlönye. Pei't 1860 — 67. 7 köt. 
Magyar Tudomány s Akadémia Krtesi- 
tóje (A). Budapest 1867 — 73. 7 évf. 
Magyar Tudományos Értekező. Pest 1862. 

1 évf. 2 köt. 
Marosvásárhelyi Füzetek, Marosvásár- 
hely 1858—60. 2 évf. 2 köf. 
Mafhematikai és Természettudományi Köz- 
lemények. Pest 1861 — 72. 9 köt. 
Mátyás Diák Könyvesháza. Pest 1857. 

4 füzet. 
Mezei Gazda. Pest 1832. 6 füzet. (Muz. 

könyvtárában.) 
Mindenes Gyűjtemény. Komárom 1789 — 

92. 6 köt. (Muz. k.) 
Miizarion. Pest 1833. 1 köt. (Egyet, és 

Muz. k.) 
Nagy-Világ Képekben. Pcl 1855. lkot. 
Népiskolai Könyvtár. Pest 1868. 2 köt. 
Néptanilók Könyve. Szarvas és Gynla 
1855—57. Uj folyam. Arad 1860. 
4 évf. 
Sevelési Emléklapok. Pest 1846 — 48. 5 

köt. (Egyet, k.) 
Nyelvtudományi Közlemények. Pest 1862 

— 73. 10 kötet. 
Orpheus. Kassa 1790. 2 köt. (Egyet. 

és Mnz. könyvt.) 
Országgyűlési Emlékkönyv. Pest 1866 — 

67. 1 köt. 
Országos Középtanodai Tanáregylet Köz- 
lönye {Az). Pest 1868—73. 6 évf. 
Orvosi Szemle. Pozsony 18^6. I köt. 
Orvost Tár. PesI 1831—33. 12 kötet. 

(Egyet, és Muz. k.) 
Pamasstisi Időtöltés. Nagy-Szehen 1790 
— 96. 7 kflt. 


XIV Folyóiratok jegyzéke. rhilologiai KözVőny. Pest 1871 — 72. 

2 évf. 
l'rotestáni Nipkünyvtár. Oyula 1857. G 

kötet. 
PiotestÚHn Tudoiiiáiiijos Szemle. I'est 

1869—72. 4 évf. 
Remény. Pest 1851. 2 köt, (Muz. k.) 
Rohonczi Közlemények. Pest 1840 — 41. 

6 kötet. 
Sárospataki FUzetek. Sárospatak 1857. 

— 69. 13 kötet. 
Sas. Pest 1831—33. 15 köt. (Egyet. 

és Muz. k.) 
Segítő. Buda 1806. 1 füz. (Muz. k.) 
Sokféle. Győr 1791 — 1801. 12 kötet. 

(Egyet, és Muz. k.) 
Statistikai Közlemények. PeM 1861 — 

64. 6 köt. 
Statistikai és Nemzetgazdászati Közlemé- 
nyek. Pest 1865 — 72. 8 köt. 
Századok. Pmí 1867— 73. 7 évf. 
Szépliteralurai Ajándék. A „Tudomá- 
nyos Gyűjtemény" melléklete. Pest 

1821 — 27. 7 köt. 
Szölöszeti és Borászati Közlemények. Pest 

1857. 1 köt. 
Tanügyi Füzetek. Pest 1867 — 69. 3 évf. 
Tarka Világ és Képes liegélö. Pest 1869. 

1 évf. 24 füz. 
Természettudományi Közlöny. Pest 1869 

—73. 5 évf. 
Testvérhaza Történetkincsei. Pest 1856 

— 57. 3 füz. (Muz. k.) 
77/em!s. Pest 1837. 1. füz. (Egyet, és 

Muz. k.) 
Történelmi Adattár. Temesvár 1871 — 

73. 3 évf. 
Tudományos Gryüjtemény. Pest 1817 — 

41. 25 évf. 300 köt. 
Tudomány Tár. Pest 1834—44. 11 évf. 

36 kötet. 
Tudós Palóc (A). Buda 1803—1804. 

5 kötet. (Muz. k.) 
Uj Holmi. Pe4 1810. 2 füz. (Egyet, és 

Muz. k.) Vj Magyar Múzeum Pest 1850 — 60. I ..' 

kötet. 
Vj Magyar Siou. Knlergom 1870 — 7^! 

4 évf. 
Uj Aemzedék. Pest 1870 — 71. 5 fű/ 
Uránia. Vác 1794. 3 köt. (Muz. k.) Archiv des Vereines fUr Siebenhürgi 
Landeskunde. Ilermannstadt 184.'; 
51. 7 köt. Neue Folge 1853 — 7.J 
11 köt. 

Archiv für Kenntniss von Siebeul' 
gens Vorzeit und Gegenwart. í' - 
Sehuller.) Hermattnstadt 1841.1 k;»t 

Ben-Chananja. Pest 1858 — 60. 3 kiit 

Jahrhuch des Deutschen Elements in l'n 
garn. PeM 1846. 1 köt. 

Magazin fUr Oeschichte, Literalur 
allé Denk- und Merkwürdigkeiten r- 
heubürgens. Kronstadt 1844 — 17 
2 köt. Neue Folge 1859. 1 köt. 

Meiknr von Ungam. Pest, 17 86 — í5 7 
2 köt. (Egyet, és Muz. K.) 

Monatliche Früchte einer Gelehiim '. 
sellschaft in Ungarn . Pest 1784. 1 
köt. (Egyet, éa Muz. k.) 

Münz-Joiirnal. 1832 — 1836. G fii/-' 

(Muz. K.; 

Neues Ungrisches Magasin, Pressb 

1791 — 94. 2 köt. 
Protestantische Jahrbüclier für Oe 

reich. Pest 1854—58. 5 évf. 
Siebenbürgisehe Provinzial-Blütter. I/' r- 

mannstadt 1805. 1807 — 8. 181.!. 

1824. 5 köt. (Egyet, és Muz. K.) 
Siebenbürgisehe Quartahchrift. Bermaim- 

stadt 1790—1801. 7 köt. 
Transilvania. Kronstadt 1833 — 34. 

1838. 3 köt. 
Ungarische Monatsehrift. Pest, 1868 — • 

69. 5 füz. 
Ungrisches Magazin. Presburg 1781 — 

8 7. 4 köt. 
Ungrisehe Miscelhn. Pest 1805 — 7. 5 

köt. (Egyet. é« Muz. k.) 9 Évkönyvek jegyzéke. XV (vhandluugin (les Vereiiis für Natur- 

kunde zu Pressburg. Presburg 185G 

—61. 1864—66. 7 évf. 
'erhaiidlitiiyeii und Mittheilungen des 

tiebenhürgichen Vereins für Naturwit- 

ffiiitchaften. Hermanmtadl 1850 — 

1872. 23 köt. 
'iertdjahrsehrift aus und für Ungam 

Leipzig 1843 — 44. 7 köt. 
'eil/irhrift für Weiabati und Weinberei- 

tuiig in l'ngarti. 1836 — 37. 3 füzet. 

(Muz. k.) 
'eitschrift von und für Ungern. Pest 

1802 — 1804. 6 köt. (Egyet, és Muz. 

konyvt.) ^mciaUi Eccletiaítico-Lxterarii. Pestini 
1841—42. 4 köt. üjfolij. 1868. 1 
kötet 

'Covi EccUnastico-Scholastici Evangeli- 
cm-iim Augitst. et Helveticae Confestio- 
nÍK in Austriaea Monarchia. Semnicii 
et Sewxjlii 1793 — 179.5. 8 kötet. 
(Egyet, köuyvt) 

Evkönyvek. 

iglája. Kolozgvúr 1829 — 31. 4 köt. 

(Muz. k.) 
ijihuloh. Put 1846. (Egyet, k.) 
illjin,-. Dma <r JHria.) Pul 1868. 
ilbum. ,A » Petii Napló* -hot) Pest 1858. 
ilfdditk Segfly-Albama. Pest 1863. 
trcktp-Album. (A ^HVlgy futár" -ltot.) 

Prit 1856 — 56. 2 köt. 
irjjádia. Ka*ia 1833. 1835. 1838. 3 

köt (Egyet, és Muz. k.) 
Aurora. Pett {Sterk. Kisfaludy Károly, 
f>lyt,<tla fíajza.) 1822—1837. 16 

köt. Muz. k.) 
Aurora. (Folylatt/ik többen.) Pett 1834 

— 35. 2 köt. (Maz. k.) 
Ai én Albumom. Pest 1857. 
Balaton Albuma. Pest 1851. 
Budapesti ÁrvizkSuyv. Pest 1839 — 41. 

5 kötet. 
Csokonai-Album. Debrecen 1861. Csokonai-Emlény. Debrecen 1871. 

Debreceni Emlény. Debrecen 1860. 

Egyházi Almának. Kecskemét 1833. 

Elkiiür. Nemetország 1847. (Egyet k.) 

Emlék-Könyv. Pest 1852. 2 köt. (Egyet, 
könyvtár.) 

Emlékkönyv. Eger. 1865. 

Emlékkönyv. Temesvár 1873. 

Emlék-Virágok. Pest 1863. 

Emlény. Pest 1837 — 45. 9 köt 

Erdélyi Múzeum. Almanach. Pest, 1857. 

Erdélyi Múzeum-Egylet Evkönyvei. Ko- 
lozsvár 1859 — 70. 5 köt. 

Erdélyi Történelmi Adatok. Kolozsvár 
1855—56. 1858. 1862. 4 köt 

Erdélyország Történeti Tára. Kolozsvár 
1837. 1845. 2 köt 

Fáncsy- Album. Pest 1855. 

Gyógyszeres Értekezések. Pest 1829 — 
30. 2 köt (Egyet k.) 

Hajnal. Pest. 1837 — 38. 2 köt 

Hajnal. Arcképpel és életrajzokkal. 2 -dik 
kiadás. Bécs 1867. 

Hebe. Bécs 1823 — 26. 4 köt 

Helikoni Kedvtültés. Pest 1819. 

Hevesmegyei Gazdasági Egyesület Ev- 
könyve. Pest 1858 — 59. 2 köt. 

Honpolgárok Könyve. Pest. 1866. 

Honti Literatúrai Füzér. 1839 — 40. 2. 
füzet. 

Honvéd-Album. Pest 1868. 

Kisfaludy- Társaság Éviapja i. Pest 1836 

— 46. 7 köt Uj folyam 1860—72. 

7 kötet. 
Kliegl-Könyv. Pest 1842. 
Klio. Kolozsvár 1832 — 33. 1836. 3 

kötet. 
Kolotsmonostori magyar kir. gazdasági 

tanintézet tanári által tartott Oeorgi- 

kai Felolvasások. Kolozsvár 1869 — 

72. 1 köt. 
Kotsuth-Alhum. Pest 1868. 
Lant. Debrecen 1832 — 35.4 köt(Egyet. 

és Muz. k.) 
lÁstnyai-Album. Pest 1863. XVI Évkönyvek jegyzéke. Lo^oiírzi /'/líjmx. Pfut ISSl — r)2. .1 köt. 
Magyar AliiianaK-. /;■' IV'.il ;ii;. 3. 

köt. (Egyet, k.) 
Matjyar Krdészeti-Eyyesület Köilömje. 

1803—04. 1 köt. 
Magyarhoni Földtani Társulat Munkála- 
tai. PeM 18.56. 18C,3. 18G7 — 08. 
1870. 5 köt. 
Magyar 1/iilgyek Arczképcsarnolai. Pest 

1804. 
Magyar Hölgyek Életrajza. Pest 1801. 
Magyar írók Arcképei. Pest 1858. 
Magyar Írók Pályakönyve. Pest 1850. 
Magyar JogászgyüUs Évkönyve. Pest 

1870 — 71. 2 köt. 
Magyar kir. Földtani Intézet Évkönyve. 

Pest 1871 — 73. 2 köt. (Egyet, k.) 
Magyar kir. ILmvéd Törzstisztek Albuma. 

Pc^t 1870. 
Magyar Koszoi-úsok Albuma. Pest 1863. 
Magyar Kurír Toldalékja. Bécs 1790 — 

92. 3 köt. (Muz. k.) 
Magyar Mágnások Életrajza s Arckcfj- 

csamoka. Pest 1800 — 66. 7 köt. 
Magyar Nydvmivelö Társaság Kiadásai. 
N.-Szebcn 1796.1 köt.(Egyet. ds M. k.) 
Magyar Színészet Évkönyve. Pest 1873. 
Magyar Országos Erdészeti-Egyesület Év- 
könyvei. Selmec 180 7 — 69. 2 köt. 
Magyar orvosok és természetvizsgálok 
Munkálatai. Pesten és vidéken 1841 
—47. 1863—72. 15 köt. 
Magyar Régészeti Emlékek. T. II. 1. fuz. 

Pest 1869—73. 2 köt. 
Magyar Szinvilág. Almanach. Budapest 

1873. 
Magyar Természettudományi Társaság 

Évkönyve;. Pest 1841 — 59. 4 köt. 
Magyar Thalia Pest 1853. 
Magyar Történelmi Tár. Pest 1855 — 

71. 18 köt. 
Magy. Tudós-Társaság Évkönyvei. 1830 
"47. 1— VIII. köt. Burf(il832 -60. 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei 
1848 — 73. IX— XIII. XIV. 1. 2. 
füz. n„ihip,s/ 1857 — 73. Matheniatikai Pályamunkák. Pest 1 
Mentor. Knl>,zsvár 1842 — 43. 2 

(Egyrt. c's Muz. k.) 
Monnmenta lluugarica. Kiadta I, 

Károly '.// -7/.'/. I'est 1810 — I . 

köt. (Egyet, e.s Muz. k. 
Monnmenta Hungáriáé Ui-i-'n.,,. h 

mataria. I—XV.XVII — A7A'. 

-V.W. Pest 1857—73. 20 köt. 
.M luiiiipiihi Hungáriáé Ilistorica. ■ 

/'" I—xilI. XV. XVII^ 

■\ MII. XXV. XXVI. Pest 18.-,, 

70. 21. kötet. 
Nagy-Enyedi Album. Budapest lö51. 
Nagy-E/iyedi Magyar Társrság Próbái, 

Nagy-Enyed 1792. 1 köt. íi:<;yet. .•'s 

Muz. k.) 
KefeU'jts. Kassa 1832 — 34. 3 köt. 
Semzefi Almanach. Bndupc/ 184] 42, 

2 köt. 
Mk Könyve. Pest 1853. 
Xyelvtudományi Pályamunkák. PesI 

1834. 1839. 1846. 4 köt. 
OrszíggyUlési Almanach. Pest 1843. 

(Egyet, k.) 
Országgyűlési Arcképcsarnol. t'.sl 1.SG7. 
Országgyűlési Emlény Pest 1848. 
Országos Magyar Gazdasági-Fgyesiile 

Évkönyve. Pest 1860. 1 köt. 
Partlienon. Sáros-Patak 1834. 1837. í 

kötet. 
Pesti Magyar Társaság Kiadásai. Pn. 

1792. 1 köt. (Egyet, e's Muz. k.) 
PhilosopMai Pályamunkák. Pest 1835 

1844—46. 3 köt. 
Pozsony és környéke. Pozsony 1865. 
Pozsonymegyei Gazdasági Egyesület Ée 

könyve. Pozsony 1863 — 65. 3 köt, 
Reguly-Alhum. Pest 1850. 
Remény. Pest 1801. 
Remény. Kolozsvár 1871. 
Részvét-Album. Pest 1872. 
Romemlékek. Pest 1851. 
Selmeczi m. kir. bányász-és erdész- Aka 

demia évszázados fennállásának Naptárak jegyzéke. XV rí '■kkönyve X77O—1S70. Selmec 1871. 

.^-ijroni Ettvék. Sojyran 1839 — 41. 
1844. 5 tói. (Egyet, k.) 

Soproni Mogyar Tártaság Próba-Mun- 
káinak ' Sengéje . Sopron 1804. I. Da- 
rab. (Muz. k.) 

Századunk. Pest 1832 — 33. '2 kötet. 
(Egyet, k.) 

Szigeti Album. Pttt 1860. 

Sdnfüzér. Pest 1846. (Muz. k.) 

Szivárvány. Buda 1844. (Muz. k.) 

Szü:'<Wák. Fett 1862. 

Tivhu'ízdttidomáHyi Pályamunkák. Pest 
1837. 1840. 1844. 1858. 4 köt. 

Tokaj-Hegyaljai Album. Pest, 1867. 

Tiiiténetludomnnyi Pályamunkák. Pest 
1841—42. 2 köt. 

TOrvéni/tudományi Pályamunkák. Pest 
1841. 1844. 2 kötet. 

Vnio. Zsebkönyv. Kolozsvár 1848. 

Uránia. Esztergom 1828 — 32. 5 kötet, 

. (Muz. k.) 

Vasmegyei Régészeti Egylet évi Jelentése. 
Szombathely 1873. 

Zsebbe való Könyv. Sopron 1798 — 99. 
^ köt. (Muz. k.) 

Zsebkönyv. Bécs 1822. Almanach von Ungarn. Wien 1778. 
(Egyet, és Muz. k.) 

Beth-EL Pest 1856 — 65. 4 füz. 

Beth-Ltehtm. Put 1871. 1874. 3 köt. 

Deutsche Fundgruben, Klausenburg 1839 
— 40. Seue Folge 1860. 3 kötet. 

Jahrlmch des Deutschen Elements in Un- 
garn Pest 184C. (Egyet, k.) 

Vngarische Jlevite. Leipzig und Wien 
1869. 

VtrhnwUungea de» Vereina fUr Natúr- 
Hiid Ileilkundt. Prtssburg 1869 — 
70. 1 köt. Tad Krtart. t. TOrtfo. Naptárak. 

Alföldi Kalauz. Arad 1860. 1 évf. 
Alkotmányos Nagy Naptár. Pest 1862. 

1 évf. 

Alkotmányos Naptár. Pest 1868. 1 évf. 

Aradi Utasitó Naptár. Arad 1856 — 58. 
1860—62. 6 évf. 

Bartalits Imre Nagy Házi Képes Naptá- 
ra. Budapest 1865—72. 1874. 9 
évfolyam. 

Borászati Naptár. Budapest 1874. 1 évf. 

Bucsánszky Nagy Képes Naptára. Pest 
1848—51. 1853. 1855—61. 1866. 
13 évf. 

Budapesti Naptár. Budapest 1860. 1 
évfolyam. 

Délibáb-Naptár. Pest 1857—58. 2 évf. 

lihő Magyar Zsidó-Naptár és Évkönyv. 
Pest 1848. 1 évf. (Egyet, k.) 

Emich G. (később Athenaeum) Nagy ké- 
pes Naptára. Budapest 1860 — 62. 
1864—74. 14 évf. 

Erdélyi Bányász-Kalendaríom. Kolozs- 
vár 1844 — 45. 2 évf. (Egyet, k.) 

Erdélyi Házi Segéd. Kolozsvár 1839 — 
42. 4 évf. 

Erdélyi Naptár. Kolozsvár 1854 — 55. 

2 évf. 

Erdész- és Vadász- Kalendariom. Pest. 

1835. 1 évf. (Egyet, k.) 
Faltisi Oazda Naptára. Budapest 1865 

— 70. 1872—74. 9 évf. 
Fillér Kalendariom. Kassa 1837 — 42. 

1844-47. 10 i'vf. (Muz. k.) 
Gazdasági Naptár. Pest 1855. 1 évf. 
Qirókuti Erdélyi Naptára. Kolozsvár 

1859. 1 évf. 
Haxai Vándor. Pest 1831 — 40. 10 évf. 

(Egyet, és Muz. k.) 
Honvéd Naptár. Budapest, 1868 — 70. 

1872—74. 6 évf. 
/par-Ciimtár. Pest 1846 — 47. 2 évf. 

(Egyet, k.) 
litván bácsi Naptára. Budapest 1856 — 

74. 19 évf. 

li XVII r Iskolai érteaitvéuyek jegyzdkc. Jó barát. Nagy Képes Naptár. Pest 1 8G9 
—70. 2 évi. 

Kolozsvári Nagy-Najytár. Kolozsvár, 
1865 — 67. 1869. 4 évf. 

Magyar Dámák Kalendáriomja. Pozsony 
1815. (Muz. k.) 

Magyar Gazdasszonyok Naptára. Pest 
1865. 1 dvf. 

Magyar Házi-Barát. Kassa 1834. 1836 
—47. 13 <!vf. 

Magyar Hölgyek Naptára. Pest 1855 — 
57. 3 évi. 

Magyar Kézmű Iparosok Képes Naptára. 
Budapest 1874. 1 évf. 

Magyar Nők Evkönyve. Pest 1861 — 62. 
1864. 3 évf. 

»Magyar Polgár« Nagy Naptára, Kolozs- 
vár 1869 — 73. 4 évf. 

Magyar Tudós Társasági Névkönyv. Pest 
1832 — 33. 1836 — 48. 15 évf. 

Magyar Tudományos Akadémiai Alma- 
nach. Budapest 1861. 1863—74. 
13. évf. 

Mezei Naptár. Pest 1841 — 52. 12 évf. 

Mezei Naptár. Kolozsvár 1856. 1 évf. 

Mttller és Vakot Nagy Naptára. Pest 

1857. 1 évf. 

Müller Gyula Nagy Naptára. Pest 1852 

— 56. 5 évf. 
Nemzeti Képes Naptár. Pes< 1856—57. 

2 évf. 
Nemzeti Képes Naptár. Pozsony 1863 — 

64. 2 év. 
Nemzeti Nagy Képes Naptár. (Azelőtt 

y,Jó Barát"). Budapest 1871 — 74. 4 

évfolyam. 
Nemzeti Szinház Nyugdijintézetí Naptá): 

1858. 1 évf. 

„Népzászlója" Naptára (A). Pest 18G9. 

1871—72. 1874. 4 évf. 
Országos Honvéd Naptár. Pest 1868 — 

69. 2 évf. 
Országos Nagy Képes Naptár. Pest 1861 

—62. 2 évf. 
Országos Nagy Naptár. Pest 1853 — 54. 

2 évf. Országos Naptár. Pest 1866- 68. 3 éy 
Ország Tükre Képes Naptár-Évköny 

Pest 1863. 1 évf. 
Ország- Világ Naptár. Budapest 1873- 

74. 2 évf. 
Pesti Nagy Képes Naptár. Pest 1852. 

évfolyam. 
Protestáns Képes Naptár. Pest 1855- 

72. 18 évf. 
Protestáns Uj Képes Naptár. Biidapí^ 

1873 — 74. 2 évf. 
Reform. Naptár. Budapest 1872 — 73. 

évfolyam. 
Remény. Nagy Képes Naptár. Pest 186J 

1 évf. 
Stinházi Naptár. Pest 1857. 1 évf. 
Történeti Naptár. Pest 1851. 1 évf. 
Uj Nemzeti Honvéd Naptár. Pest 187( 

1 évf. 
Uj Világ Nagy Naptár. Kolozsvár 187 • 

1 évf. 
Vahot Imre Nagy Naptára. Pest 18S 

—56. 2 évf. 
Vas Gereben Nagy Naptára. Pest 185 

—55. 2 cvf. 
Vén Honvéd Naptár. Pest 1868 — 69. 

évfolyam. Israelitisches Jahrbttch. Pest 1859/6^ 
1860/61. 2 évf. Iskolai értesit vények. 


Arad. — Minorita rendű, aradi Nagy- 
Gymnasium Értesítője. 185 -,3 — - 
185 8/9. 7 é\TÖl. 

Aszód/ — A pestmegyei ág. hitv. esperes 
ség pártfogása alatt álló aszódi Al 
gymnasiumÉrtesitóje 186*/, — 187^ 
4 évf. 

Baja. — Értesüvény a bajai Feltanodá 
ról I852/3— 185«/7. 5 évf. — ^rC*. 
sitvény a bajai Állami Tanítóképezde, 
187 '/a — 187 2/3 tanéveiről. 2 évf. 

Balásfalva. — Annales Gymnasii Gr, 
Catholici Blasiens'is 1855. Iskolai értesítvenyek jegyzéke. XIX sleiiyes. — C. R. EpUcopalis Graeco- 
Cíilholici Majorís Gymnasii Belénye- 
füngis Programmá. 185Vi — 185',6- 
4 ovf. 

;szterce. — Programm Hes evangeU- 
tchen Gymnasiums zk Bistritt in Sie- 
henhürgen 1852 — 72. 21 évf. 

»zteroebánya. — A be-eztercebányai 
ka'h. AUami /Sgymnasium Krtesitvé- 
vije 187", — 187 "3. 2 évf. 

)nyhúd. — A Tolna-Baranya-Somogyi 
tuj. hiti: ev. egyh(us;negye bonyhádi Al- 
gijninasiumának ErtesitSje 1 87 ', 3 . 

rassó. — Programm det eoangelischen 
G yinnasiumt zu Kronttadl und der da- 
mil verbuiideiien Tjehr-Anstalten 1852 

— 72. 21 év. 

iidapeat. — Jahregbericht des k. k. 
katli. Gymnasiums zu 0/en 1852 — 
6<t. 9 évf. — Jahres-Bericht derk.k. 
Ober-RealschuU der königl. /réten 
Ilauplstadi Ofen 1857—59. és Értc- 
tUŐ 187";,,— 187 '/j. 6 évf. — A 
kir. József -műegyetem programmja Bu- 
dán 1 85 '/, — 1 8 "/s , .{német nyelven.) 

— 186 '/i— 186^/3. 187 1/2. (ma- 
gyar nyelven.) 6 évf. — Tudótitvány 
a pesti Kegyet. Tanilórendi Nagy-Gym- 
„anumról }l85Vi — 186 '/i- 187 '/j. 
187'y3. 14 évf. — Programm des 
kais. königl. íilaals-Gymnasiums in Pest 
1859—60. Peiti kir. kath. Áíiam- 
gymn. Tudosiíványa 187*;5. 3 évf. 

— A pesti áy. hito. Gymnasium Érte- 
sítője \H*'l,i — lSTjt. 11 évf. — 
Értesítő a pesti Reform. FSgymnasi- 
vmiól 187*/j. — A m. kir. Középta- 
nodai Tanárképezde Értesítője az 
187 '/i — 187'/, 'évi időszakról. — 
HialHid kir. Pest vtirosiihan létező Re- 
él- és elemi Tanodák kimutatása. 
!«»♦/>'• 185Va — 185»/7. 6 évf. — 
A pesí-városi nyilviinon Föreál-Tano- 
da Tudóiitcánya 1855 — 185'/,. 
l86«/„-186V.. ISG"/,. 186'/;— 186%. 187 > 2— 1872/3. 13 évf. — 
A pest-józsefvárosi Alreáltanoia Tu- 
dósitványa 181 ^ji — 1 8 7 -/s . 2 évf. — 
A budapesti terézvárosi állami Föreál- 
tanodának első évi Értesítője 187^/3. 

— Programm der Pester Handels-Aka- 
demie 185'j6o. A pesti kereskedelmi 
Akadémia évi jelentése 187 2/3. 2 évf. 

— Erstes Programm der kön. kais. 
ísrael. Muster-Hauptsehule in Pest 
1858. — Erstes Programm der Pes- 
ter ísr. Ilaupt- und Unterrealschule 
1856. — Zweites Programm der Pes- 
ter ísr. Normál- Ilauptschule 185 '/s. 

Csurgó. — Értesitvény a csurgói helv. 
hitv. evang. Oymnasiumról ISG'/s — 
186'8. 187Vs — 1872/3. 4 évf. 

Debrecen. — Értesitvény a debreceni 
helv. hitv. evang. Főgymnasiumról 
185 3^— l85'/6o. 186V6 — 186V8. 
IS'"/,,— 187 2/3. 13 évf. 

Déva. — Értesitvény a dévai állami-ta- 
nitó-képezde első tanévéről IS'Vri- 

Eger. — Az egri Nagy-Gymnasium Pro- 
grammja 185»/5,— 18*» „„ . 18 7 ^3. 
11 évf. 

Eperjes. — Az eperjesi kir. kath. Fű- 
Gymnasium Értesitvénye 1871. — Az 
eperjesi evang. ker. CoUegium Értesit- 
vénye 187»/7, — 18773- 3 évf. 

Eszék. — Programm des kais. königl. 
Staats-Gymnasiums zu Essek 185^jr 
— 18"/,o. 4 évf. 

E«ztergoin. — A Pannonhegyi Szent-Be- 
nedek-Rend esztergomi Nagy-Oymnasi- 
umnnak Programmja 1853 — 54. 
1 8 5 'A . 1 8 7 2/3 . 4 évf. — Sz. kir. 
Esztergomváros nyilvánoé alreáltano- 
da Értesitvénye 187 '/j. 

Fclsö-Lövö. — Programm der öffcntlichen 
evangctichen Schtdanst altén zu Obcr- 
tchülun. 186-3 — 186«/9- 187 '2 — 
187»;3. 4évf. 

Gyöngyös. — A Szent Ferenc-ren- 
dü gyöngyösi Algymnasium Értesítője. 
18ö'/< — lÖ^'/ío. 7 évf. 
B* XX Iskolai (•rtcsítVíMiyek jogyzékc. Gyünk. — Ertcaitvéiiy a gyöiiki reform. 

yymnamimról 1 8 G '/s — 187 -\z . 6 cvf. 
Győr. — Tudositvány a Pannonhegyi Hz. 

Benedek-rend győri Fögymnasiumárol 

185'/t — 185^4. 185S/G — 185»/6o. 
18772 — 1872/3. 10 (ívf. 

Gyula. — Ertesitö a békés-csabai Ágost, 
helv. liitv. evang. Reál-gymnasinmról 
Gyulán 186^/8 — 1868/9. 18"'/?i — 
187 2/3. 5 é\i. Igazgatói jelentés a bé- 
kési Reálgimnasium állásáról 186'/? 
187 2/3. 2 evf. 

Halas. — A k. k. halasi helv. hitv. Ly- 
ceumnak Értesítője 187 '/2. 

Holdmezö-Vásárhelyí — Tudositvány a 
h.-m.-v. helv. hitv. Al-G'ymnasiumról 
185V5 — 185 5/^. 185'/s— 1860/e,. 
186^/3—186 5/6. 186''/8— ISeVs- 
187'/2— 1872/3. 14 evf. 

Igló. — Az iglói ágostai hitv. evang. Fő- 
gymnsiumról 1 86 Vs " 1 86 s/, . 1 8 7 V2 • 
3 evf. — Az iglói magy. királyi állami 
tauitóképezde Értesítője 187 '/2 — 
187 2/,. ifüj;. 

Jii'ezberény.- Jászberényi Algymnasinm 
Programmja 1852 — ISö*/,. ISb^j, 
— ISö'/s- 1872/3. 7 évf. 

Károlyváros. '— Jahres-lierícht des k. 
k. Untcr Oymttasiums zu Karlstadt 
1855—59. 5 évf. 

Kassa. — J'rogramm des k. le. katholi- 
schen Staats-Gymnasiums in Kaschau 
1854. 1857 — 60. Jászóvári Premon- 
trei Kanonokrend kassai Fd-Oymna- 
síumának Tudósitványa 186 2/3. 
1868/9. 187>/2 — 18773. 9 evf. — 
Erstes Jahres-Berícht der kais. kön. 
Ober- Realschule in der kön. freien 
tstadt Kaschau 18 ''/eo. Ertesítvény 
186V3. 2 évf. 

Kecskemét. — A kecskeméti kegyesrendi Al- 
gymnasium Évkönyve 185 '/g . — Pro- 
gramja a k — ; Reform. Nagy-Gymna- 
simnnak 185^1, — 185''/9. ISGVs- 
186Vg. 186'/8'. I87V2 — 1872/3. 8 
évf. — Ttidósitvány a k — i városi Al- Reáltanodáról 
'co. 2 év. 18.')^ teljes 
185Í 

Késmárk. — Programm des evang, t.' 
nasiums zu Késmark 185^/, — 1 8 !J ; 
Magyar nyelven: 186«/s. IS'*/,,- 
1872/3. 8 évf. 

Keszthely. — Keszthelyi Premontrei . I ' 
Gymnasium Programmja 185' ^ 
ISö'/?. 6 évf. — A k — i magyar 
Gazdasági felsőbb Tanintézet 187 
Értesítője. 

Kolozsvár. — A kolozsvári nyilvános 
jes Gymnasium Evkönyvei 185*2 
ISö'/eo. 9 évf. — A k — i ev. . 
Főtanoda kimutatása 1 8 6 '/s — 186 
2 évf. — Ertesítvény a k — i m. ki,. 
állami tanítóképezde első évéről 187 

Komárom. — A Rév-Komáromi Benedi ki 
Algymnasium Programmja 1853 — 
185 '/oo. 8 évf. 

Körmöcbánya. — A körmöcbányai m. k, 
állami Fireultanoda 1 8 7 '/j — 1 8 7 2 j 
Értesítője. 2 évf. 

Kuuszeutmiklós. — Első évi Tudosit- 
vány a kunszentmiklósi helv. hitv. Ma- 
gán, Al-Gymnasiumról. 185'/?. 

Léva. — Tudositvány a lévai Kegyes Ta- 
nitárendi Kís-Gymnasiumról 185 2 3. 
— 185^1- 185 5/6 — 185 '/;. 185 S 

— 18"/6o. 6 évf. 

Losonc. — Ertesitvéiy a losonci állami 
TanUóképezdéről 1 8 « »/? — 1 8 ", 7 3 . 
4 évf. — Ertesítvény a l — t eyye- 
siilt ' protestáns ötosztályü. O'ymnasi- 
umról 18"/6o. 186' 2. IS^'i. 
186"/,. 4 évf. 

Lőcse. — Jahresberícht des k. k. Staats- 
Gymnasiums zu L. 1854 — 60. 7 év- 
folyam. A lőcsei kir. katholiktts Fő- 
gymnas. Ertesitvénye 1 8 6 2/3 — 186^/45 
187 7, — 1 8 7 2/3 . 5 évf . — Programm 
des evang. Obergymnasiums zu L. 
186'/, — 1862 3. 2 évf.— .1 lőcseim. 
kir. Főreáltanoda Ertesitvénye 1872 

— 73. 2 évf. I Iskolai r'rtesítvenyek jegyzéke. XXI klAgyar-üvár. — Jlericht dcr k. k. kijn. 
höh. Laudirirthschaftlichen Lehran- 
ttiiU zu Ungarisch-AUenburg 186 'li. 

tfániinaros-Sziget. — A m.-szigeli h. ref. 
Gymiiasium Ertesitője 1 8 * '/e o • 1 8 6 ','4 . 
•2 évf. 

tfedgyes. — I'rogramm des Meditmcher 
aymnasiums 1852 — 72. 21 évf. 

liiskolc. — Tudósitvány a miskolci ág. 
hitv. ev. Algymnasiumról 187 "/i — 
187'/3. 3 évf. — A m — i helv. hilo. 
. Lyveum Értesítője 187°! — 187^,3. 
écf. — A m — i. Kathol. Gymiiasiiim 
keletkezete és Programmja 185 '2. 

||(,(]or. — A modori mi kir. állami tani- 
t'Jképezde első Értesitvénye 187 -/s. 

Nagy-Bánya. — A n.-bányai katholikus 
Algymnasium Programmja 185 ',6 — 
1«5V«. 3 évf. 

Sagy-Enyetl. — Értesitvény a n.-enyedi 
Btthlenfotanodáról íSTJi. 

Nagy Kanizsa. — A kegyes tanitóren- 
diek vezetése alatt álló n.-k — í kathol. 
Fúgymnasium Értesiióje. 187 '/j. 

Nagy-Károly. — A nagykárolyi m. kir. 
knth. Algymnasium Evkönyve 1 85 */3 — 
185',. 4 évfolyam. 

Nagy-Körös. — Tudósitvány a n.-kőrösi 
hrlv. hitvall. eoang. Fögymnasiumról 
185^4-186"/,. 12 évf.- Tiidósitv. 
a fó- ét elemi iskolákról 186^4 — 
186« ,. 4 cvf. — Tud. a n.-k — i 
htlv. hitv. Lyceum állásáról 187 ',2 — 
187 '/i. 2 évf. — Tudót.an.-k — i 
helv. hitv. Tanitóképezdt és népiskolák 
áÜM'iról 185«', — 185''Í6(,. 18'V7, 
—187 = ,. 5 évf. 

Jl«gy-8zeben. — Progr. d. Gymnasiums 
xu Urrmantuladt 1852—72. 21 évf. 

Ntfry-.Szombat. — Programm des/űnt- 
bitM'iJÜehen Ober-Oymnasiums zu Tir- 
nau 185'/g. — Programmá lionarum 
Artium ín Archi-Epistopali .'iemina- 
rio B. 31. V. in Coelos Assumtae Tir- Nagy-Várad. — A nagyváradi nyolc- 
osztályu Oymnasium Evkönyve 18^-/53 
— ]8»»,6o. 8 évf. 

Nyíregyháza. — Tudósitv. a nyiregyházi 
ág. evang. Algymnasiumról 186*^6* 
187 'I2 — 187 2/3. 3 évf. — Az áyost. 
helv. ev. tiszai kerületi ny — t Tanitó- 
képezdének Ertesitvénye 186 '/r,. 

Pápa. — A pápai Sz.-BenedM Algymna- 
sium Programmja 1 8 5 °; i — 185^/?. 
6 évf. — A kerületi p — í helv. hitv. 
Eitanoda Értesítője 1 8 6 '/s — 1 8 6 «/, . 
187 "A— 1872/3. 4 évf. 

Pécs. — A pécsi cisterci Algymnasium 
Programmja 1 8 5 '/i — 1 8 5 V's • 1 8 5 «/, 
— 18"/6,.186=/3.187'>;,— 187y2. 
12 évf. — A p — í kathol. Tanító- 
képezde és egyéb tanintézetek Ertesit- 
vénye 186^/3. — A ez. kir. pécsvúrosi 
Al-reáltanodába járó tanulók Érdem- 
sorozata és ez intézet Ertesitvénye 
186^/3. 

Pozsony. — A pozsonyi k. Főgymnasium 
Érlestívénye 1852 — 1859/6.. ISB^/j 

— 186^/4. 187 V2— 187 2/3. 13 évf. 

— Tudósitvány a p — i ágost. hitvall. 
evangelika főiskoláról 1 85 '/i . 1 85 '/g. 
18*%o. 186>;s. 186*5—1865/6. 
1 8 7 i/2 — 187 ','3 . 8 évf. — Jahres- 
Programm der öffentlichen Ober-Heal- 
schul€ der kSn. Freistad'. Pr. 1851 — 
1860. 10 évfolyam. 

Rimaszombat. — A rimaszombati egy 
prot. Gymn. Értesítője 1854. 1856. 
1858— 18«V«i- 186'8. IS^'/Vi — 
187í|j. 9 évf. 

Rozsnyó. — Tudósitvány a jászóvári 
premontrei kanonokrend rozsnyói nagy- 
Gymnasiumáról 185 V2 • 1 85 '/s . 2 évf. 
Értesitvény a r — i ágost. hitv. evang. 
kerületi nemz. Fógymnatiumról 187 '/a . 

.Sárospatak. — Tadósitás a tiszániimeni 
helvét hitv. egyházkerület sárospataki 
Fiiskolájáról 1 8 5 " /s - 1 8 ' ^e 1 ■ 1 8 7 '/2 
— 187'/}. 6 évf. — Értesitvény a XXII Iskolai drtc'sítvojiyek jegyzéke. « — t magyar kir. állami férfi tanító- 
kéyczdérdl 18«»/7o. 187 V3. 2 ^vf. 
Sátoriilja-Ujhely. — A s.-a.-ujhelyi Ke- 
gyes tanító-rendi Nagy-Gymnasium 
ÉrtesitvémjR 187 2/3. 

Selinec. — Jahresbericht der k. k. kath. 
Oymnasitmu zu Sehemnitz. 1854. 
1856 — 59. 5 dvf. — Tudósitv. a s — í 
ágoít. hite. evang. kerületi Fögynwa- 
siumról 18"J6o. 

Segesvár. — Programm des evang, Oy- 
mnaniiims ín SchUathurg 1852 — 72. 
21 cvf. 

Soprou. — Programm des Benediktiner 
Obergymnasiums zii Oedcnhurg 185 '/o. 
1859-60. I872/3. 4 évf— Tudósitv. 
a dunántúli ág. helv. hitv. ev. egyház- 
Jcerület s — i nyilvános Fötanodájáról 
185'je. 185V8. 186'/2— 186=/3. 
18'''/7i— 1872/3. 7 évf. — Szaba<l 
kir. Sopronvárosi vallás felekezeti jel- 
leg nélküli Főreál-Tanodájának Érte- 
sítője I872J3. 

Szabadka. — A szabadkai városi kathol. 
Főgymnasíiim Érttsitvénye 187*2 — 
187V3. 2 évf. 

Szakolca. — Tudósitvány a szakolcai 
kath. Algymnasiumról 187 '/a. 

Szarvas. — A szarvasi ágost. hitv. Nagy- 
Gymnasium Programmja 185^*3 — 
18«V6i. I862/3— I86V4. 186"/8 — 
187 Va. 16 dvf. 

Szász-Sebes. — Programm des evang. 
Vntergymnasiums in Mühlbach 1856 

— 1872. 17 évf. 

Szathmár. — A szathmári k. Fögymna- 
sium Nyilványitmánya. ISöVj. és 
187-/3.2 «5vf. — A szathmár-németi 
h. h. Gymnasium hrtesitője IS^"/?!- 

Szeged. — A szegedi Kegyes Tanitórendi 
Nagy- Gymnasium Evkönyve 1 8 * °/s i 

— 1858/g. 187»/j — 1872/3. 11 évf. 
— Ertesitvény a sz — í cs. kir. Tanító- 
képezde és elemi Tanintézetekről 185 ' g 
— 185''/8. 3 é\{. — A sz — i három 
osztályú Alreáltanoda ifjúságának ér- demsorozata 186-3. Föreáltanodű 
Éh-t. 1872/3. 2 évf. 

Sziíkely-Udvarholy. — A székdyudvar- 
helyi királyi állami Föreállanoda Er< 
iesítóje 187^3. 

Székes-Fehérvár. — Programm a zircz^ 
cisterci rend sz.-fehérvári Nagygymn 
siumrészéről 1852— 186'''.3.12 évf.* 
A sz. kir. sz. — i városi nyilvános Fd- 
Elemi- és magántanodák Evkönym 
185"^,, — 186'/2. 6 év. — v4 «2.— < 
városi alreáltanoda Evkönyve 185 '/r 
— I86V3. 187 ','2— 1872 3. 9 ^vf. 

Szentes. — A szented reform. Oymttor 
síum Értesítője. 186* ji. 

Szombathely. — A szombathelyi nyole 
osztályú kath. Gymnatiumnak Pro 
grammja 185 ';, — 185'/,. 18*»/7o — 

18 7 0,>,. 9 ^vf. 

Tata. — A tatai Algymnasiumi Programm . 
185»/5i— 185',2. 185^5, 3 cvf. 

Temesvár. — A temesvári rom. kath. Fel- 
gymnasium tanúié ifjúságának Érdem- 
sorozata 186 2 '3. 

Uj-Verbász. — Az uj-verhássi felekezeti 
jelleg nélküli pártfogási nyilvános Al- 
real-Gymiiasiumról 187' 2 — 187 - .j. 

Ungvár.— .42 ungvári Felgymnasium Pro- 
grammja 1 8 5 2/3 — 1 8 5 * ;.,. 1 8 5 « V — 
185 '/eo. 1872/3. 8 évf. 

Vác. — A váci kegyesrendi Altanoda- 
lom Alaprajza 185 'j. 

Versec. — Jahresbericht der öffenllíchen 
Unterrealschule ín Werschefz 1853 — 
55. 3 évf. 

Veszprém. — A veszprémi kegyes tanitó- 
rendi Algymnasíum Evlapja 1852/3. 

Zágráb. — Programm der k. k. akade- 
mischen Gymnasiums zu Agram 1855 
—5 7. 1859 — 60. 5 évf. 

Zilah. — Ertesitvény a zilahi m. k. álla- 
mi Tanítóképezde 187'/2 — 187 2j 
tanéveiről. 2 évf. 

Zólyom. — Programm des k.k. katholi- 
schcn Gymnasiums in Neusohl 1853 
—60. 8 évf. TARTALOM. Klöszó V. lapon. 

tJegyiBéke azon folyóiratoknak, év- 
könyveknek, naptáraknak és iskolai érte- 
lít vényeknek, melyek a Tudom. Bepert. 
jelen I. osztályába felvétettek. XI. 1. 

Egyetemes történelem, külön 
«rténelem és segédtudományaik. 

Elmélet i. /. 

Küriiici-imertetet^ 2. 

ViligtSrténet. Általánot 2. 

KönyvitmerUtet 4. 

Ókor. Babylon ét Atti/ria 6. — Phöni- 
S^nyvitmerietét 7. — Perzna 7. — 

'önyvitmerUléi 7. — Media 7. — Pala»- 
ina 7. — Egifptom 8. — G'úrögortzág 8. 
— Köiu/rirmerieléi 9. — Római birodalom 
10. — Kírnycitmertetet H. 

Kösépkor 12. 

JCi'iii/viimertelet 13. 

■agyaronzig. Kútfők 13. 

l.erfli.árak. Hazaiak 18. 
KüljoUlUk 23. 
O»foríí-'n«í 28. 
KönyriíTnertetéi 27. 

.4 magyarok iit hatája ét eredeti: 28. — 
Vezérik kora 30. — 7»ír<Sii mtní faráZy 32. 

- Piler ét Ába Sámuel 33.— /. Endre 33. 

- /. Sf-Va 38. — Salamon 34. — (7e;2a 
4. — 5:en< IMiU 34. — Kaimén 34. — 
/, B-ía 34. — ///. Béla 34. — //. Endre 
■A. 1 V. Béla 35. — ír. Látzló 3.S. — ///. 
'Cndre 3«. — Róbert Károly 86. — /. í,a- 
■» 37. — ^ttjrmoiKÍ 37. — Al/ierl ét I. 
fiditló 38. — V. LiiM ét Hunyady Jó- 
ié 89. — /. Uályát 38. — //. UUUzló 
1. — //. Lajot 42. — Jánot ét I. Ferdi- 
and 43. — /. Ferdinánd magánuralko- 

4''. — Mikta 45. — fíudolf 45. — 
l. llálitát 46. — //. Ferdinánd 47. — 
//. Fi-rdinand 47. — 7. J^opold 48. — 
. y<íí#'/ 51. — ///. JSaroZy 52. — Mária Terézia 52. — //. Józief 53. — //. Leá- 
pold 54. — /. Ferenc 54. — F. Ferdinánd 
56. — Függetlenségi harc 184S — 49-ben 56. 

— I. Ferenc József 59.— 1850—1873. 65. 
Könyvismertetés 68. 

Népek. Sci/thák 78. — Hunnok. Avarok 
79. — Magyarok 79. — Agarenusok 80. — 
Besenyők 80. — Bolgárok 80. — Bunye- 
vácok 81. — Chazarok 81. — Cigányok 
81. — Dzurtgarok 81. — GeWfc 81. — ffö- 
csejiek 81. — Izmaeliták 81. — Jászok 82 

— Kenézek 82. — Kozárok 82. — ííhíc. 
c»efc 82. — Kunok 82. — Magyarok 83. — 
Németek 83. — OZ<i/iofc 83. — Oroszok 84. 

— Palócok 84. Pdrthusok -84. — Rvsszi- 
nok 84. — Ruthenok 84. — ^ szepességi 
szászok 84. — 4 vágvidéki székelyek 85. — 
SzerJeJk 85. — roíái-ofc 85. — Totofe 85. 

— Törökök 85. — rrt»<iaioi 85. — Fen- 
rfefc 86. — Zavdcli és Talmici nemzet 86. — 
Zsidók. 86. • 

Könyvismertetél 87. 

Erdély. A'hí/ó'í: 87. 

Levéltárak 92. 

Erdély általános történe 1,- 
m e 93. — Római Dacia 94. — Vezérek 
kora 95. — Árpádházbeli kirédyok 94. — 
Vegyeshdzheli királyok 94. — /. János és I. 
Ftrdinand 95. — Zápolya János 95. — 
Jüno* Zsigmond 96. — Báthori István 96. 

— Báthori Zsigmond 97. — Báthori Endre 
98. — Rudolf uralma Mihály vajda 98. — 
Rudolf uralma Básta 9». — Székely Mózei 
98. Bocskai István 98. — Rákóczi Zsig- 
mond 99. — Báthori fíábnr 100. — .4 
Bethlenek kora 100. — /. Rákóczi György 
102. — 77. Rákóczy György 102. — i?A<- 
(/« Ferenc 103. — Barcsai Ákos 103. — 
Kemény Jánot 103. — I. Apafi Mihály 104. 

— 7/. jlpo^ <?» röfcöZy 105. — 7. Leápold 
105. — /7. Rákóczi Ferenc 105. — 777. 
Tfáro/y 106. — Jírfrío Terréia 106. — 77. 
7oí»c/ 107. — 7. FerCTic 107. — F. Fír- 
<Í<»K«B(Z 108. — /«4» 108. — 7. Ferenc y<í- XXIV Tartalom. í»e/ 108. — 1849 108. — 1850—1873 
110. 

Könymamérlelea 110. 

Népek 1 1 2. — Székelyek 1 1 3. — Ro- 
mánok 114. — Szászok 115. — Zsidók 
119. 

Künyvianiertetéa 119, 

Társországok 120. 

A'Vh !/ vis nw rtetés 121. 

Országos méltóságok és hivatalok 121. 

Oklevéltan 124. 935. 

Köiiyviamerteléa 126. 936. 

Időtan 126. 161. 

Címertan 127. 839. 

Társulatok 127. 

Vegyes cikkek 131. 

KUlf Sld. Osztrák birodulom 132. —Könyv- 
ismertetés 135. — Törökország 136. — 
Könyvismertetés 138.— Lenyyclország 139. 
Künyviamtrtetls 139. — Angolorazág 139. 

— Könyviamertetéa 140. — Belgium éa 
Holland 141. — Könymamerteléa 141. — 
Dánia 142. — Könyvismerteléa 142. — 
Franciaország 142. — Könyviamerlele's 
145. — Görögország 147.— Német birodalom 
147. — Köngvismertetés 149. — Olaszor- 
szág 150. — Könyxnsmertetes \.h2. — Orosz 
birodalom 153. — Könyoiamerletés 155.— 
Portugál 155. — Spanyolország 155. — 
Könyvismertetés 156. Svédország 156.— 
Könyvismertetés 156. — Schweiz 156. — 
Könyvismertetés 156. — .ázsia. Arahia 
157. — Bokhara 157. —China 157. — 
Könyvismertetés 157. — Japán 157. 

— Kelet-India Könyvismertetés 157. — 
^:8tai Orosz birodalom 157. — Könyv- 
ismertetés 158. — Örményország Köngv- 
ismertetés 158. — Perzsia 158. — ./l/rí- 
ta. jáiissir.ta 158. — .á/j^iV 158. — 
Könyvismertetés 158. — Egyptom 158. — 
Könyvismertetés 159. — Marokkó 159. — 
Taníí 159. — .ámcrMn. Egyesúlt- Államok 
és Canada 159. — Könyvismertetés 159. 
• ~ Mexikó 160. — Könyvismertetés 160. 

— Perit 160. — Könyvismertetés 160. — 
Szent-Domingo. Könyvismertetés 161. — 
^itííííííía. 161. 

Időtan 126. 161. 
Könyvismertetés 164. 

II. Életrajzok. 

Hazalak 165. 

Könyvismertetés 303. 

Külffildlek 307. 
Könyvismertetés 339. III. Életrajzi adatok. Hazaiak 345. 

Könyvismertelés 533. 
KUlfSIdiek 534. 
Könyvismertetés 546, 

Magyar családok 546. 

Könyvismertetés 560. IV. Helyrajzok. 

Magyar birodalom 561. 
Könyvismertetés 630. T. Földrajz. 

/iltalános iőldrajz 635. 

Könyvismertetés 636. 

Magyarország 652. Általános rési 640.- 
Részletes leirús. Hegyek 642. — Folyók 64 

— Javak, Mocsárok 644. — Né2>isme 64 

— Tájleirás 647. — Társulat 650. 
Könyvismertetés 650. 
Erdély. 652. 
Altalános rész 652. Hegyek, tavak 653.J 

Népisme 654. — TVíjíeirá* 655. 

Könyvismertelés 656. 

T^irsországok 656. 

Európa. 657. — .iííiffoZ királyság 658^ 
Belgium 658. Dánia 658. — Fraiiciaoi^ 

658. Görögország 659. — Német bira 

659. — Nemetalföld 659. — O/oízo 

660. Orosz birodalom 860. — Schweiz _ 

— Spanyolország 662. — Törökország 66?. 
Könyvismertetés 663. 

/kzsla. 664. 
Könyvismertetés 667. 

Afrika 668. 
Könyvismertetés 669. 

Amerika 670. 

Könyvismertetés 671. 
Ausztrália 672. 
Könyvismertetés 673. 
Utazások. J/ío/áiíOí rfe 674. — .-1 /u/tí 
fcörüZ 674. — Könyvismertetés 675. 
Magyar birodalom 676. 
Könyvismertetés 681. 
Európa 682. 
Könyvismertetés 689. 

Ázsia 693. 
Könyvismertetés 696. 

Afrika 701. 
Könyvismertetés 702. Tartalom XXV A m e r i ka 704. 
Köiii/vitmertetés 706. 
Aasztrália 708. 
Könifvitmertelét 710. 

TI. Mrégészet. 

Leletek 711. 

Muzeumok. Egyletek. "16. ^4 Magyar Ném- 
eti Múzeum 716. — Vidéki muzeumok, egy- 
ttek 718. — A rchaeoloyiai bizottság 722. 

Helyrajzok. Útleírások 725. 
Őskori műrégészet 732. 
dkorl miírégészet 744. 
Középkori műrégészet 758. 
Y e g y V e r e k 7 69. 
Jelmezek 771 
Harangok 773. 
ipitészet 773. 
Templomok 779. 
Szobrászat 790. 
Festészet 794. 

Vegyes cikkek 797. 

Arliaeologiai levelek 802. 
Kviii/cirmertetet 808. 
Vegyei cikktk 814. 

Pecséttan 815. 

Magyar községi pecsétek 

il". 

K'tij/rismertelea 825. 

Érmészet 82ó. 

É remietetek 828. 

Ókori érmészet 831. 

Közép- ég újkori érmészet 
83:t. 

K':ni/clamertelet 818. 

Címertan 839. 127. 

K'nyviiimfrUtít 842. 

TII. Oklevelek. 

lliii'i—ISi>2 )í43. 
Regesták 934. 
Vtgyet eikktk 935. 124. 
K'inyei$martelei 936. 

VIII. Miivclödéstörléiiet. 

Altalános '.< :t*. 

Magyar birodalom. ÁUaláuoi 942. 
Klet III úti és szokások 945. — 
Sef>$zokú»uk él gtiireképek 950. 

A I kotminy és közigazgatás 

Had- és pénzügy 960. 
Közgazdászat 962. 

Ti'l llp|..Tt I I'. rléi.. Társulatok. Egyletek 964. 

Szellemi műveltség 970. — 
Tanintézetek 973. — Kiilföldi iskolázás 980. 

Ös val 1 ás 981. 

Bab on,a 983. 

KUltBId. Életmód és szokások 984.— Kih- 
ii/azgatás 997. — Had- és pénzügy 998. — 
Kiízgazdászat 999. — Táraulatok. Egyletek 
999. — Szellemi műveltség 1001. — Vallás 
és babona 1003. 

Könyvismertetés 1005. 

IX. Irodalomtörténet. 

Elmélet 10 ii. 

Magyar birodalom. Aliakítins 1013. 

Középkor 1016. — Codexek és nyelv- 
emlékek 1017. 

Uj kor 1021. 

Legújabb kor 1026. 

Hírlapirodalom 1034.— Bir- 
lapok 1037. — Folyóiratok 1039. — Ev- 
köni/vek 1062. 

iie vele k 1069. 

írók és tudósok 1074. 

Könyvnyomdák 1075. 

Könyv tá rak 1(I77. 

Társulatok 1082. 

Magyar l^iidom. Akadémia 1083. — Kis- 
faludy-Társn ság 1112. — Erdélyi Múzeum- 
Egylet 1120.— Szent-Istcán-Társulal 1121. 

— Szent-László-Társulat 1121. 
Könyvészet. /5.?ff—/7//. 1121.— 

1712— 1H49. 1130. — 1850—187-3. 1133. 

— Vegyes ciikek 1 1 .17. 
Könyvismertetés 1138. 

KQIIBId. Altalános 1142. — Középkor 
1144. — Anyolország 1145. — Ausztria 
1 146. — Belgium 1 147. — Dánia 1 147. — 
Franciaország 1147. — Görögország 1149. 

— Lengyelország 1149. — Sémetalföld 
1150. — Német birodalom 1 150. — Olasz- 
ország 1152. — Orosz birodalom 1152. — 
I'orlugallia 1153. — Spanyolország 1153. 

— Svéd- és Norvégország 1153. — Török- 
birodalom 1154. — Ázsia 1154. — Ameri- 
ka 11. '>S. 

Könyvészet 1 I5.S. 

X. Efjyháztörténet. 

Magyar birodalom. Oklevelek 1 165. 
II ó III a i k a t h u 1 i k u s <> k. Általa- 

c XXVI Tartalom. £ gy é b f el ek e ze t e k 1239. 
Künytitmerteti^s 1242. 

KUlfOld. Egyetemes egyháztO 
ténelem 1248 

Bómai katliolikusok. Általános 125] 
Kidön eijyházlűr'éiielem 1255. Mi»»iA 
1257. 

Protestánsok. ÁUalánot 1258. - 
Külön egyháitürlénelem 1259. — Músii 
1265. 

Egyéb felekezetek. 1266. 

Vegyes cikkek 1268. 

Könyvismertetés 1269. 
Hely- éa Névmutiitó 1279. nos 1192. — Érsekségek. Püspökségek 
12üO. — Káptalanok. Conventek 1204. — 
Apátságok. Prépostságok 120r>. — Plébá- 
niák 1208. — Szerzetes rendek 1211. — 
KnloHlarok 1216. — Apáca-koloiilorok 1216. 

Templomok. Kálváriák 1217. 

Egyletek 1219. 

Protestánsok. Általános 1220. 
Egyházkerületek 1226. 
Egyházmi'fryt'k és községek 1230. 
Egyletek l'iiu. 
Kútfők 1238. 
Vegyes eikiek 1238. K' I Egyetemes történelem, külön történelem és segéd- 
tudományaik. Elmélet. 
A hadi történészet elmélete Kisg 
Károly (Uj M. 3/»2. 18.56. 1. 222. 250). 
A históriának hn3/n;iirúl (Mind. 
O/lőj'. V. 1791. 75.). 

A liistoria inUnak regulái. (Mind. 
Oyűjí. V. 1791. 7 7.). 

Némely jegyzések arról, mint kel- 
lene a históriát írni. {Mind. GyIijI. V. 
1791. 339.). 

Némely historikusoknak hibájikról. 
(Uirifl. Gyűjt. V. 1791. 81.) 

Históriai tanulmányok. Wenzel Oii*z- 
táv. (M. Acad. Ért. 1855. 1. 

A positivismus hatása a tórti-net- 
insra. ÍAkad.) PtiuUr Gyula. (^Századok: 
V. 1H71. 527. c« (tí24) 634. — Kivo- 
nat. Akad. Éri. V. 1871. 194.) 

A történelmi bírálatról. Hévén Imre. 
ai. Akad. Ért. IVnlox. T. T. Kú:.!. II. 
1861—62. .3.) 

A történet bölcséBzcte. Aiidniesy 

Kálmán, (l'j M. Sión III. 1872. 401.) 

Köviil pillantás a történetiras kii- 

lünbözö fajaira művészeti szcmpontliól. 

Stinyfi Gfrzson.'SároKpaíalci FUz. 1863. 

4>-v 

I iMigy a történetírásban hát- 

rább az új kor a réginél. Péeirli Józnef. 
(U. r. T. Éok. V. 2. 1838 — 40. 185.) 

'I'^rténetnyomozás. {Muzarinn. I. 
18;i.;. 278.; 

A lörténettan élctérdekíi nyomossagn 

Tu.l. lí.-i.n. I. rirtén. s tanulásmódja. Széchy Ágoston. (Turl. 
Tár. 1842. Értek. XII. 219. 259.) 

Köni^vismertetés. 

Danielik János : A történet szel- 
leme. Pest, 1857. — Jxiii. M. K. {M. 
Él-lapok. I. 1857. 93.) • 

G. G. Gerviniis : GrundzUge der 
Historik. Leipzig. 1837. Németből//. T. 
(Tud- Tár 1H43. Liter. VII. 50.) Világförténst. Altalánog. 
történelem terén. 
hfijai feltav. Kit. Eszmeröptek a 
Kalmár József. {A 
1855. 11 — 14.). 

Népszerű világtörténet (2 rajzzal). 
Csengery Antal. (Aí. Xcji Könyvtára 
1854. 58. 126.) 

Chronologiai útmutató, vagy kor- 
szerinti rövid átnézető a világtörténe- 
tcinek az idöszámlálás kezdetétől a mai 
napokig. Gálcócsy László. (Tud. Gyiijt. 
1832. IV. 64. Vni. 101. X. 3. 105.) 

Nevozetesscígek a világ történeté- 
ből, különösen n/, ausztriai birodalom 
történetébíil kor és hónap szerint rendbe 
szedve. (M. Házi Jlarál. IV. 1837. 27. 

— V. 1888. 105. — Ví. 1839. 105. 

— VII. 1840. 122.) 

Európában történt nevezetesebb dol- 
goknak summája. Krónika 407 — 1793. 
(M. Álmának. 1794. 37.) 

Közönséges törti-net Krisztus szili, 
után (chronologiai rcndbi'n 1/ Ilnzai 
Vándor. III. 1»33. 94.1 

1 Vilá/if történelem. A keresztes hadak eredete, f. l. 
(F. M. Or. Minerva. 1820. 600.) 

A keregzteshadak és azok eredm(5- 
nyei. SchrSck Ferencz. {M. Akad. Értés. 
1859. 941.) 

TOrtdneti kép a keresztes háborúk 
korszakából. Vadast Lambert. (Rév- 
Komáromi Alyymn. Progr. IV. 1854. 
3 — G.) 

Közönséges törte'net 1635-ig. (M. 
Hazai Vándor. IV. 1834. 79. — V. 
1835. III. — VI. 1836. 54. — VII. 
1837. 61. — Vm. 1838. 86. — IX. 
1839. 85. — X. 1840. 73.) 

Lünevillei békekötés 1801. Molnár 
János. (Mayy. Könyvit. XVI. 1801. 80.) 

Az Európábiiii most életben levő 
fejedelmeknek rövid genealógiája. (M. 
Kurír Toldalékja. 1790. 99.) 

Az európai megszabadító viaskoilás 
1813. {M. Házi I{arnL\U. 1870.85.). 

Európa közönséges történetei által- 
nézése az 1814-beli párisi békességtől 
és bécsi congressustól fogva az 1830- 
beli júliusi revolutióig. {Klio. I. 18 32. 
1. 369.) 

Emlékeztető. (Történeti naptár 
1830 — 1839. magyar dolgokkal ve- 
gyest.) {M. Hazai Vándor. 1831 — 40. 
A naptár-részben, a hónapok mellett.). 
Hogy áll a világ ? (Történeti rajz,) 
Kemény Zsigmond. (M. Nép Könyve. I. 
1854. 72, 175, 374. — IL 1855. 32, 
116, 223, 321. TTj folyam. 1856. 22, 
120, 217.) 

Visszapillantások Európa közel-mult- 
jába. Bérczy Károly. (Nemz. Képes Nap- 
tár I. 1856. 65.) 

Visszapillantások Európa politikai 
közel múltjába. (6 rajzzal. Nemz. Ké- 
pes Naptár. lí. 1857. 86.) 

Rövid átnézése az 1840- és 1841-ik 
év elején Európában történt nevezete- 
sebb dolgoknak. Makóldy Sámuel. (Er- 
délyi Házi-Segéd. IV. 1842. 20.) Napjaink története. Külföldi szemlf. 
(M. Évlapok. I. 1857. 105.) 

Világkrónika. Véried Arnold. ' 
Naptár I. 1866. 2. szak. s:, u. 

186 7. 3. szak. 110.) 

Egy titkos politikai Ügynök em 
irataiból. (Mémoires de Griselli a.^ 
seci-et de Napóleon III, de Cav 
d'AutoncUi, de Francois II, de l'en 
reur d'Autriche. Ciísarenwirthschaf t . 
discretioncu eine.s gebéimen Agentiu. 
Bern, 1868.) Közli Molnár Antal \ 
»M. Polgár« N. Naptára 1869. 3!' 

Nagy események dióhéjban. (l>^ 
jul. 19.— 1871. márcz. 1. (M. Pu- 
N. Naptára. Ul. 1872. 134.) 

Könrfci»fnei ! 

Alaxay József Tamás : A világ 
zöuséges történetének ékessége, l'^ 
zsony, 1794. {ISibleotheca 1795. 142.) 

Archibald Alison •' Ilistory of Europe 
during the French Ilevolution 1789- 
1815. London, 1833 — 36. Vol. 1 — 
Ism. K. A. Varnhagen von Ense ntán 
Perfóldy. (Tud. Tár. 1840. IV. 206. i 

Bajza : Világtörténet. Pest, 1846. 
flroíl. Őr. I. 1845. 76.) 

Batizfalvi István : A világtöfténet 
alaprajza. I. ré.^z. Az ó-kor. Fest, 187 2. 
Ism. Zmlitiszky Mihály. ÍM. Tanüc/y. 
n. 1873. 31.) 

Carl Friedrieh Beckcr's Weltgescliich- 
te. Th. 1 — 14. Berlin, 1836—1838 
Ism. németből /;. V. (Tiul. Tár. 1H42 
Liter. VL 369.) 

Dr. K. W. Böttiger : Die Weltge 
schichte in Biographien. I. köt. 1. rész 
Berlin, 1839. Ism. németből Perföldy 
(Tud. Tár. 1842. Liter. VL 311.) 

Cantu Caesar : Világtörténelem, 
hetedik turini olasz kiadás után fordífl 
va. 1 — 13. kötet. Pest, 1858— 7(| 
(Uj M. Sión. L 1870. 874.) 

Charles Dolfuss : Le XIX. .Siéehl 
Paris. — Ism. Grauseu Emil utái| 
(Sárosp. Fűz. 1866. 689.) Világtörtónelem. ■c DiiiK-ker : Grcschichti' des Alter- 
iiis n. 3-tí! verni. Aufl. Leipzig, 
löt) 7. Isni. Dr. Heinr. GuaMv. (Budap. 
Tanári Egy/. Köz/. 1. 1867. 5. füz. 35.) 
Füssy Tamás és Vaszaty Kolos : Vi- 
láptörtéiieleni kiitli. tanodák snámára 
éa niagííu ha.sKiiHlatra. Pest, 18G3. I^ 
III. k. fciii. ***. (,W. Sión. I. 18tí3.862.) 
Füssy Taraán e» Vaszary Kolos. Vi- 
Ujitörteuelniének a sMagyar Sión* I. 
Ilik füzetében uifgjeleut bírálatára. 
T. (M. SiotK II. 1864. 67.) Bíráló 
ifálasza F. T. uruak a >M. Sion« II. k. 
1. füzetében közlött észrevétoleirc***. 
M Sión. n. 1864. 140.) 

A H. L. Heeren u. F. A. Ukert : Ge- 
íohithte (Jer earopüisclien Staaten. I. 
Baiiil. Hamburg, 1836. Ism. Aschbaeli 
itán PtrfSldy. {Tud. Táv. IS.SS. TAter. 
IJ. .{.57.) 

Egyetemes Történelem. Irta Hun- 
alvy János. 3 kötet. Pest, 1851. Ism. 
ir/ireiber Lánzló. (Emlék-Könyv. II. 
1852. 273.) 

Világtörténet észtanilag előadva, 
rta Kerkapoly Károly. I. kötet. Pápa, 
sni. TM József. (Recsk. Prof. Köz/. IV. 
85it. 122. \sm. Pálkövi Antal. Sárosp. 
h*!?:. 1859. II. 284. 384.) 

Memoiren, Corresfwndenz und Manu- 
iTÍpte des (^cnerals I^fayette. Braun- 
ehweig. 1837. I— m. Rész. Ism. ué- 
letWi Perföldy. (Twl. Tár 1842. ///- 
<^. VI. 371.. 

M. D. :^Litt<>r : Hístoii i .rtri- 

H>rale« ct polítii{ueR des trois der- 

»ii-v\p*. Tow. 1. Paris, 1836. 
németből A. 11. S. {Tx,/. Tiir 1841. 

V. 421.1 

íJavid Miiller : .\l.ii-- iler allge- 
II Weltgesehiehte. Timii I. I>hh 
luim. Ifc'rlin. 1870. Ism. Webrr 
'. (M. InnUijy I. 1872. 80.) Museum und Reíchsarchive. I. Theil. 
1740 — 69. Leipz. 1836. Ism. németből 162.) 
I. ■ dr. V. Kainiier : 

•II (íeKC'llilllfl- IMIM lll //. T. (Tud. Tár 1837. lÁter. I 

Ribáry Ferenc : Világtörténelem 
Rész. Ókor. Pest, 1869. Ism. Non qiái, 
sed guid. (Tai\áregy. Köz/. JI. 1869. 
464.) 

Ribáry Ferenc : Világtörténelem. II. 
Rész. Középkor. Pest, 1870. Ism. Ho- 
fer Károly és Czirfusz Ferenc. {Tanár - 
ef/yl. Közi. IV. 1871. 188.) 

Ribáry P. : Világtörténelem. III. 
Rész. Újkor. Pest, 18 71. Ism. Czirfusz 
Ferenc és Hofer Károly. (Tanáregyl. 
Kód. V. 1871 — 72. 460.) 

F. C. Schlosser : Grcsohíehte des acht- 
zehnteu Jahrhunderts und des neun- 
zehnten bis zura Sturze des französi- 
schen KaíseiTcichs. Heidelberg, 1836 — 
1837. Ism. németből B. T. és Sz. G. 
{Tud. Tár 1837. JMer. I. 389. 184(1. 
Li/er. IV. 91.) 

Szilágyi .Sándor : Egyetemes törté- 
net. Magyar é.s Erdélyországi közép- 
tanodák, algymnasiumok és magáninté- 
zetek számára. I — III. füzet. Pest, Ism. 
Orbán Józm/. (Sárosp. FUz. 1864. — 
762.) 

Welter Világtörténelme. A 25-ik ki- 
adást a magyar középtanodák haszná- 
latára alkalmazta Püs.hv Tamás. 2-dik' 
kiadás. I — HL füzet. Ism. Ribáry Fi- 
renc. TihoUl Őznéh és Dr. Cherven Fló- 
rig. — {Tanáregyl. Küü. IV. 1871. 
649. — Észrevételek. Fllssy. — — 
V. 1871-72. 252.) 

Ókor, IJabylon é» Atai/ria. 
Nyugotázsia őstörténetei az ('k iratok 
világánál. Csengery Av/a/. í/ludapesf; 
Szemle. Lll. 1858. 319. 

Babylonia és Assyria uki.ri lörtéuel- 
méuek bitelcHMégéről. Jli/iáry Fernir. 
(M. Akad. Ér/. III. 1869. 49.; 

Babylonia és Assyria őskori törté- ll<itri(ge zur . nchnének liiteloíMM'ge. Lrltt!"..-!!: ,h--i.l- fíiliáry Ferenc. 

I 1-T7 71). VilAsrtörténelem. Vni. sz. 1—51. — Kivonat. Jiml. 
Szemle, üjfoly. XUI. 18fi!). 448.) 

Ninive tSs Babylon, a leg;elsö világ- 
birodaliiink. (Cío/. Ijupok l. 18.58. 
265.; 

Phönicia. KönyvUmerietét. 

¥. Wttgenfeld : Sanchuniaton's Ur- 
geschichte ilcr Phönizier. Hannover. 
1836. Isni. Horvát István. (Tud.GyUjt. 
1836. VI. 124.) 

— Sanchuniatonis bistoriarum Phoe- 
niciae. Bremae, 1837. — Ism. német- 
ből V. A. (Tud. Tár 1838. Liter. II. 
162.) 

Perztia. 

Kroesus ds Cyrus 560 tájban Kr. ii. 
Szalay László. [Néphk. Könyvtár 1868 
I. 1.) 

KúnyvUmertetés. 

Dr. Christian Lassen : Die Altpersi- 
schen Keilinsschriften von Persepolis. 
Bonn, 1836. — Ism. űorvát István. 
{Tml. Gyűjt. 1836. X. 121.) 

FrWerieus Vilkeii : Mohammedi filii 
Choudsdialii, vulgo Mireliondi aistoria 
Persice. Berolini, 1832. Ism. Horvát 
István. (Tud. Gyűjt. 1833. IX. 124.) 

Mcditi. 

Melyik médiai király Arphaxad ? 
Holeczy. {Tud. Gyűjt. 1834. I. 28.) 

Valavsliita. 

A zsidó ue'p rövid törtenete. — h — r 
—j—s. {Prot. Népkt. 1857. VI. 47.) 

Izsák felílldoziisa. ./. (Szckesfeh. FiJ- 
Klemi- é-t Mayán-Tan. Evk. III. 1857. 
3—8.) 

Zweites Buch der jiidisohou Alter- 
thümer des Joseplius Flaviiis (Zur Ge- 
scliichte Josefs in Egypten) Dr. M. Hor- 
.^rltetzly. {Ben-Chan. I. 1858.207,299, 
406, 456, 551. — H. 1859. 115, 
207, 313, 354, 504.) 

Juda ország végromlása és a babiló- 
niai fogság. Menyhárt János. {Egyh. 
hönyri. II. 1859 — 60. 1 fiiz. 50.) 

Über den geschichtlicheu Inbalt der Miséliuach K. -Hosehaua. IV. 1 . J 
Jóst. (fíen Chm. II. 1859. 442.; 

üeber den Namen MakkabSer. 
M. Zipser. (lien-Chan. III. 1860. 1 

Geschichtliche ErlSuterung der \ 
chen Daniels. Leop. Löw. {Ben-Chan. 1 1 1 
1860. 2, 55, 117, 160.) 

Eiue Rechtfcrtigung des Jo.-í' 
Dr. Mlelxiner. (lien-Chan. III. 1 - 
445.) 

Wanderungen im G«biete jüdi- 
Vorzeit. Dr. Carnioly. {lien-Chan. :i 

1859. 176, 267, 368, 463. — III. 

1860. 19, 512.) 

Dr. B. Beér : Lebensgemüldi- I 
scher Personen, Leipzig, 1859. — I 
Leop. Lőtc. {lien-Chan. III. l^' ■ 
97.) 

Zum »Leben Abraliam's.« Ism. /n: 
B. liecr. {Ben-Chan. Ul. 1860. 43.; 

Breuer : Greschichte der Juden. 3 -te 
Aufl. Wien, 1860. Ism. Dr. J.M. -h.Kt. 
{Ben-Chan. 111. 1860.635.) 

Flavii Josephi, quae reperiri potiie- 
runt Opp. oninia Graoce et latiné lum 
notis. Amstelaedami, 1726. Ism. Moli 
nár. Ján. {M. Könyvh. Ul. 1783. 267.] 

Flavii Josephi vita. Amstelaedami 

1726. ( III. 1783. 274. Isa 

Molnár János.') 

Flavii Josephi de Antiqiiitatae Jd 
daeorum. Árast. 17 •2(1. ( — . — lH 
1783. 276, 280. 

Eyi/ptovl 

Az izraeliták utolsó napjai Egyptonrj 
ban. Ilatala Péter. (Egyh. Lapok. 
1807—68. 7, 65, 263, 336.) 

Az egyptomi történetnek melyik p<| 
riodusálioz tartozik az Exodus ? Ho/i'r 
Mihály. (Tud. Gyűjt. 1836. VI. 85.; 

OöiügorsíáM 

* A görög históriáról. {Mind. t'i/HM 

V. 179Í. 185.) *; *) Kisebb czikkek *-al jelöltetnek mel Világtörténelem. lu Egj- tekintet a görögökre. Moldová- 
ij-i Antal. (Tu<l. GyiiJI. 1817. IV. 62.) 

A görögök e's azoknak dolgai. A. G. 
TikI. Gyiijl. 1823. V. 3.) 

S/.ólon. Szent-Györgyi Gellért. (Tud. 
yüji. 1^25. n. 67.) 

K-oiuívtuHi^rictét. 

Az ifjú Anacharszisz utazása Görög- 
fíziigban. Bartholeray után Deáky Fi- 
ep Sámuel. Kolozsvár, 1820. Ism. 
"haiíz. (Tud. Gyűjt. 1821. X. 98.) 

Ur. C. L. Blum : Herodot und Kte- 
ia.-^ : die frühesten Grescliichtsforscher 
es 'irients. Heidelberg, 1836. Ism. né- 
lethöl A' F. (Tud. Tár 1837. Liter. 

Atlieii, its Kit^i- aud Kall. tiy Kdwanl 
,ytton Bulwer. London, 1837. Ism. 
I—y. (Tud. GjUjt. 18 37. VIII. 116.) 

Henry Fines Clinton : Fasti Helle- 
ici. The civil and literary Chronolo- 
y of Greeee. Vol. 1. Oxford, 1834. 
<iu. németből A. fí. S. (Tud. Tár 
841. Liter. V. 62. 

Emit CurtiUB : Grierlii.-iilie (>e:<cliich- 
III. BcrUn, 1867. Ism. Dr. Heiii- 
eJi Gtuzttii: (Rndap. Tanári Egy. K. 

lHf,7. '>. fUz. 3.Í.) 

Curtius Emö : Athén Perikies korá- 
in. Fonl. Poór Antal. I'cst, 1868. 
nn. Pimifnla. (.V. Sión VI. 1868. 
16. 

Juh. (iii.st. íJroy.irii : (jrnihiihtr des 
elteniituiiw. I. Theil. 1836. Ism. nc- 
vtlwil //, 7". (T ■ ■•■■. ISII, T.;i,r. 

Kari Fried. ilerinnMU: Lchrhucli der 
ieoliiscli(;n Staatnalterthümer aus dera 
undptinkte ihn* Geschichte entworfcn. 
"•ididhcrg, 1836. Ism. némutböl V. A. 
'nd. Tor 1841. IMer. V. 74.) 

K' r:igmutÍ8ehe Gcwíhiehte 

r ii,ii,..ii 1.. II iinrl politJHelien Wie/lcr- 
■lairt frriei-henlandK bi» zii dein Ke- 
eningttAntritt dcH Königs OUo. Frank- furt am Main. 1835. Ism. németből W. 
J. {Tud. Tár. 1837. Liter. I. 403.) 

Joh. Uschold. G«schichte des Troja- 
nischen Krieges. Stuttgart, 1836. Ism. 
németből W. J. (Tud. Tár 1838. Liter. 

n. 34.) 

Római l/irodalom. 

A két Arria. Bómai igaz történet. 
Hctényi János. (Vahot N. Napt. I. 
1855. 183.) 

Coríolán 8 a háborgó Róma. Bajza. 
(Aurára, szerk. Bajza. XIV. 1835. 93.) 

A római császárokról. (Mind. Gyűjt. 
V. 1791. 277.) 

A Grachusok forradalma. Heeren 
után Kazinczy Gábor. (Tud. Tár. 1838. 
krteh m. 105.) 

A Grachusok revolutiója Rómában. 
(Klio II. 1833. 1.) 

Herculanum és Pompei városok Ve- 
zúv tisztulásakor lett veszedelmének 
leirása. Fordította Paukovics Márton. 
(Pesti M. Társ. kiadásai. 1792. 77.) 

Dicsérő besaéd Mark Aurelröl és el- 
mélkedései. .1. 7?. (Erd. Muz. 1817. 
VI.) 

Pompejus futása. Galvácsi László. 
(F. M. Or. Minerva. 1829. 506.) 

A római történetek veleje. Eutro- 
piusból. (F. M. Or. Minerva. 1K32. 
161, 321, 561, 778, 894.) 

R<íina n'gi töiténeteinck hitelessége 
és eredete. Lukács Mórit: (Budapesti 
Szemle. 11. 1858. 220, 289.) 

Der römische Adler, das ist, das Lé- 
ben aller RömiBchen Kunige und Kei- 
ser. Leydcn, 1645. Honunkat illető 
kivonat. ^V. A. Kiss Sámuel. ''Tml. Gy. 
18 40. VIL 123.) 

Komának vnselt dőli..!. /'"'/. Gijiijí. 
18 20. IIL 32.) 

Taeitusról én a Cae,.>iarok által Ro- 
mában felállított kormányri-'v' ?'•'■. '/y. 
(Tud. Gyiijt. 1831. VIII. 2 1 

'röre<lék Taeitiis évkönyvcibül. Szén- n Világtörtónelem. rzy Imre. (Uj M. Muz. 1851—2. I. 
223.) 

Tiberinsról mímely jegyzések. {Mind. 
Oyüjt. V. 1791. 298.) 

KöHi/m»merletéa, 

M. J. J. Amperfi : L'histoire Romaino 
k Eome. Ism. —thy.— (Kelet Mpe. 
1856. II. 141.) 

Evaristc Bavoux: Le sici'le d'Augiwt. 
lam. —thy.— (Kelet Népe. 18.56. TI. 
137.) 

M. Beüld : Augustus, seinc Familie 
und seine Fi-eunde. Dcutgcli von Dr. E. 
Döhler. Halle, 1873. Ism. —h. (A/. 
Tanügy. 1873. 459.) 

Albert de Broglie : L'cgli.-ic t-t l'em- 
pire romáin au IV. siéel. Paris^ 1856. 
Ism. — %.— (Kelet Népe. 1856.11. 
137.) 

C. J. Caesar müvei. I. kötet. Emlék- 
iratok a galliai hadjáratról. Fordította 
Sárvái-y Béla. Pest, 1856. l»m. Imre 
Sándor. (M. Nyelvész. 11. 1857. 464.) 

Consideratione.s sur les causes de la 
grandeur des Romains, et de leur déca- 
dence. 1734. Ism. (Mimi. Gyiljt. V. 
1791. 206.) 

W. Drnmann : (yescliiclitc Roms in 
■leinem ücbergange von der rcpublika- 
nischen Verfassting, oder Pompejus, 
Caesar, Cicero iin<l seine Zeitgenossen. 
Königsberg, 1835. Ism. H — y. {Tud. 
Gyűjt. 1837. II. llíl.) 

Lauii- Fleury : Róma cs a nnnai bi- 
rodalom történetei ; ford. Szabó György. 
Kolozsvár, 1864. Ism. Orbán József. 
'Sái-osp. Fii:. 1865. 230.) 

Gibbon Edvard : A római birodalom 
hanyatlá.sának és buká.sának története, 
az angol eredetiből átdolgozta Hegyes- 
gy Kálmán. Két kötet. Pest, 1868—69. 
Ism. Panler Gy. (I^zázadol: IV. 1870. 
552.) 

Ludwig Lange : Römisclu! Altorthü- 
mer. I. Bánd. Ism. — thy. — (Kelet Népe 
1856. II. 140.) Fasti (Jonsulates Capitolini. Recei 
suit J. C. M. Luurent. Altonae, 183! 
Ism. Horvát htván. (Tud. Oyüjt. 188 
IV. 122.) 

Charles Mcrival : A History of tfa 
Romans under the Empire. Vol. IV. 
VI. Ism. Tóth I). (Biifl. Szemle. II 
1858. 246.) 

Theodor Mommsen : Römische 6« 
schichte. 3 Bde. Berlin. Ism. — thy. 
(Kelet Népe. 1856. II. 137.) 

M. le oomtc de Montalembert : L'en 
pire romáin aprós la paix de l'eglw 
Ism. —thy.— (Kelet Népe. 1856. 
137.) 

III. Najyoleon sJulius Caesar«-ja 
Pest, 1866. Ism. H. J. (Bud. Szemle. Uj 
füly. VIII. 1867. 340.) 

Carl Péter : Römische Geschichte 
III. Halle, 1867. Ism. Dr. Heinrich 
Gmztáv. (Budap. Tanári Égyl. KSzl. I. 
1867. .5. füz. 35.) 

Albert Schwegler : Römische Ue- 
schichte I. 1- 2-te Aufl. Tübingen, 
1867. Ism. I>r. Heinrich Gusztáv. (Bu- 
dap. Tanán Eyyl. Közi. I. 1867. 5. 
t'üz. 35.) 

Joh. .Sleidani : Vier Monarchien. Je- 
na, 1659. Ilonunkat illető kivonat N. 
A. Kisí Sámuel. (Tud. Gyűjt. 1840. 
VIL 124.) 

M. 'rriiplouf; : De la i liutr 'W la rw 
piiblii|it(' romaine, Ism. — thy. — {Kelet 
Xépe. 1856. II. 137.1 

Külföldi irodalom. Kúniai történé- 
szet.) Ism. (Kekf Népe. 1856. II. 137; 

K<i:é})í<jr 

Unti'r.-íiirhinit;i'n iiber eiuige bárba- 
rische Völker, die da.s römische Reicl 
bennruliigpt, und sioh in DeutschlanC 
nnter (len Galliem mid andern nörd 
liclien Provinzen des Röraiseíien Reiehf 
niedergela.'ísen habén, von Herrn De 
giiignes. (Ungr. Magáz. 1782. II. 335. 

Chronologiai jegyzete a nyugoti ró- 13 

Magyarország történelme. KutfOk. u mai császároknak. M. Hazai Vámlm 
TX. 183ft. «1.) 

Az európai országokban a nyugati 
birodalom eleny^szése által okozott ál- 
talános változások. Az nurópai orszá- 
gok első alapiilása. Roberston és Re- 
mer után Kits János sup. {Tuti. Tár 
1834. III. 169. — 1835. V. 90.) 

* Constantinus Porphyrogenitus mel- 
lék- 8 egyéb történet-földirati nevek- 
ről. Jerney Jditot. (M. Akad. Ért. 1852. 
199.) 

A közép-évi görögök. Balajthy J6- 

uef. (F. M. Or. Minerva. 1829. 145.) 

Könyüismerletet. 

Dr. Félix P»p«ncordt : Ge.«ohifhte 
d«r vandalischen Herrschaft in Afrika. 
1837. Ism. «. T. (Tud. Tor 1840. Li- 
Ur. l\-. 82.) 

Magyarország. 

Kutfök. 

Magjar nyelven jegyzett történe- 
tcinkről. Jankovich {Tud. Oyüjt. 1817. 
I. 42.> 

Almády István naplója. P. Szalhmáry 
Károly Akad. Értet. II. 1868. 219.) 

Alsólindvai Bánffy nemzetség nai>- 
lója. (Tud. Tár 1841. Értek. IX. 252, 

321.) Anonymus idökoráról. Mátyás 
FUirián. (Akad. Értet. I. 186 7. 10. — 
rV. 1870. 263. — V. 1871. 202.) 

Hell Miksa históriai kézirata azon 
rezeiről, melyek Anonymiist s a re'gi 
magyar TiÜdiratot tárgyalják. Wenttl 
Gujoláv {M. Akad. Éri. 18.51. 161.) 

N''li:iiiy hely a zárfyi apátKMg alii- 
pit<i l.'veléböl « Anonymus kora és ki- 
léte. Folfiftjf Jánnn (StásadnL- \. 1871. 
.'•46.) 

Rélii kirtly iKitárioMMÍróL Réiil En- 
ni Sámlor {Twl. Gyújt. 1832. IX. 48. 
X. 64. XI. 60.) 

Béla királyunk jegyzőjének ideje ko- 
ráról. Y. {Tfui. OyVát. 1828. \l - ;.) II. Béla névtelen jegyzője. &***». 
(/'. M. Or. Minerva 1831. 432.) 

Bartal György nyilt levele Pauler 
Tivadarhoz Béla király névtelen jegy- 
zője körül. (UJ M.Muz. 1858. I. 386.) 
.Szepes és Gömör nevéi-öl s Béla név- 
telen jegyzőjéről. Kachelmanu .János. 
(Uj M. Muz. 1859. I. 294.) 

Béla király névtelen jegyzője és né- 
met birálói. Szabó Károly. {Bufl. Szemle 
XI. 1860. 185.) 

Béla király halhatatlan jegyzőjének 
Mátyásnak ujabb diadaláról. Bartal 
György. {M. Akad. Ért. Philos. T. T. 
Közi. II. 1861 — 1862. 317.) 

Bercsényi levelezése Károlyival. (Ki- 
vonat.) Thaly Kálmán. {Akad. Értés. 
I. 1807. 227.) 

A »Névtelcn Labancz Napló* többé 
nem névtelen (szerzője báró Berényi 
Ferenc). (Századok V\. 1872. 125.) 

Brutut János Mihály magyar királyi 
törtcnetiró Magyar Históriája 1490 — 
1552. I. kiltct. II. Ulászló király or- 
száglata hasonmással. II. kötet. II. 
Lajos király trónraléptétől 1537-ig. A 
m. kir. Egyetemi könyvtár eredeti 
kéziratából a szerző életével közli 
Toldy Ferenc. {Monum. Seripí. XU. 
1863. I — CIX. 1 — 461. — XIII. 
1867. I — IX. 1 — 495.) 

Mikor irta Constantinus Porphyro- 
genneta fia Romanus oktatására, mun- 
káit ? Podhraczky József. {M, Akaii. 
Ért. 1857. 23.) 

Bíborban született ('onstautin i-sá- 
szár munkái magyar törtc'neti szem- 
pontlwl. SzaM Károly. (M. Akad. hWt. 
— PhUns. T. T. köd. I. 1860. (il.) 

ISai'unyai Decsi Jánor .M;igyar Histó- 
riája 1592 — 1598. A szerző életével 
közli Toldy Ferenc. {Monum. Seripí. 
XVM. 1866. I — LXXXI. 1—328.) 

F>gy magyar emlékirat a XVI. szá- 
zadból. \n(iy hiirt. (Századok I. 186 7. 
47.) ib >1a^yaror8zág történelme. Kutfök. I<] Gr. IlUeházy Iitcáii uádor Följ(!gy- 1 
zései 1592 — 1603. Közli Kazinczy 
Gábor {Muniim. ScrqH. VII. 1863. I— 
IX. 1 — 134. 305 — 331.) 

* Kezai Simon Krónikilja. {Sokféle 
1808. X. 132. {M. AkwU'Ui. 1855. 78.) 

Komáruiiuj János törökországi dia- 
i'iuma. Thaly Kálmán. (Akii'K Kri. I. 
1867. 185.) 

Aus dem Tagebuclin dew Froylitüiii 
und nachherigen Grafcn Joliann Khc- 
vevhlUler. vom J. 1566. 1572. (Utiyr. 
Mayaz. 1781. 100.) 

Über das rUhmliche Vorliabou dcg 
Herm von Kovachich Scriptores re- 
min Hung. in einer grössem Samm- 
lung herawszugeben. Jvh. (hrist. von 
Ettyel. (ZeiUehrift von mid flir JJnyern 
VI.' 1804. 31.) 

* Kritobulos. (Sznzatlok IV. 1870. 
62.) 

A magyarok törtenetének jeles né- 
met Íróiról különösen Engel Kereaztély 
holta után teljesitendö óhajtásáról. </. * 
(TutK Gyüjl. 1829. XI. 73.) 

Einigé neu entdeckte Quelieu für 
die ungarische Greschiehte. Michuel Ttr- 
lina. (Zeitsch; von u. fUr Uti^ern V. 
1804. 298.) 

* Marino Sanuto [Századok IV. 18 70. 
349.) 

Marino Sanuto Világkrónikájának 
Magyarországot illető tudósítása. I. 
I49fi_ ir,01. WeiizclGuszlát: (M.Tört. 
Tár XIV. 1869. 1 — 280. — Századok 
V. 1871. 1, 73, 165.) 
~ * Márknak Magyarországról irt kró- 
nikája. (.1/. Akad. Éri. 1855. 78.) 

Nagykörösi Krónika. Szilágiji Sándor. 
(Uj M. Muz. 1855. I. 602.) 

* Orosz kútfők. (Századok H. 1868. 
67.) 

Pozsonyi Krónika. Knauz Nándor. 
[Uj M. Mnz. 1856. I. 393. 563. Utó- 
irat 'Toldy Fervncz [Uj M. Muz. 1856. 
I. 593.) I'riszkosz szónok és bölcséKZ e'letá-' 
röl s törtéuetirata töredékeiről. Si 
Károly. (Uj M. Muz. 1850—1. I. 54S. 
613.) 

Priskus Ehetor. Mólnál- J mi kk Mayy, 
kSi.yvh. XV. 1801. 193.) 

Rákóczy és Pázmány. (Kivonat). Szu 
láyyi Sándor. (Akad. Érten. II. 1868. 
314.) 

Rogérius »Gyá8zénekét« János >'\)e»- 
ti« püspökhöz irta-e? Hunyitay Viiicze. 
(Századok Vn. 1873. 69.) 

Rozsnyay Dávid az utolsó török' 
deák.Tört.Maradv. (1660-1 705.)Ös»ze^: 
szedte és jegyzetekkel és oklevéltárral 
kisérve kiadta Sziláyyi Sándor. (Ma- 
nnm. Script. VIII. 1867. 1—458.) 

* Nagy-Sáros városának jegyzőkönyv 
ve. (Századok IV. 1870. 137.) 

* Helyes értchnezés Székely Ist 
krónikájára alkalmazva. (Századok 
1871. 69.) 

Szeretni Gy'óryy II. Lajos és Já; 
kinílyok házi káplánja. Emlékiral 
Magyarország Romlásáról 1484 
1543. Közli Wenzel Gusztáv. (Mon 
Script. I. 1857. I— XXXIV. 1—4101 

Tarikhi Engerusz, azaz Magyaroi 
szag Története ezimii török kézirat 
mertetése. Vá.mhM Ármin. {M. Akt 
Ért. Philos. T. T. Közl.l. 1860. 360^ 
—Budcnz József, (n. 1861 — 62. 261 

Késmárki 7'öfc&7i/ /mce Naplója 169 
1694. évekből. Az eredeti kéziratbó' 
közli Nayy Iván. (Monnin. Scrijif. XV. 
1863. I— VIII. 1 — 701.) — NaplóJH 
1676 — 1678. évekből.) Közli Torma 
Károly. XVIII. 1866. I— XII. 1 — 
199.) 

Késmárki Tököly Imre ('s uein 
főbb híveinek naplói és emlékezetes 
Írásai 1686 — 1705. Közli Thaly Kál- 
mán. (Monum. Script. XXIII. 1868. 
I— XXXn. 1 — 784.) 

* Toköly íiaplók. (Századok U. 1868. 
271.— vn. 1873. 521.) elji Magyarország történelme. Levéltárak. 18 Nemzeti törtc'nelmünk kezdetei. " 
My t\rent: Sznzodok U. 10(58.376.) 
* Magyar Törtéueti Emlékek. (M. 
k<ul. Ért. 1855. 627.) 
A Dzsáfer pasa történeteit tárgya zó 
ad'Miiiai török eodex ismertetése. Re- 
cky Jáhos (M. Akad, Ért. 1800. 305.) 

Niiliere Narhrichten iiber den Ge- 
hiflitschreiber Tnbero Ludtc. v. Sche- 
W. .Zeittchr. von ii. fUr Ungeiii. TV. 
803. 166.) 

Tubero Lajos forrásai. Podkradczky 
áttef. iUj M. Muz. 1860. 11. 30.) 

Turóczi krónikája kiadásairól. Toldy 
'erenc. (M. Akad. Ériét. 1850. 374.) 

Verancsics Antal m. kir. helytartó, 
Ktiirpílni érsek összes munkái : I. köt. 
örténelnii dolgozatok deák nyelven. 
- II. köt. Történelmi dolgozjitok ma- 
rar nyelven. Vegyesek. — III. köt. 
Is'i portai követség 15.t3 — í')^>4. — 
-IV. köt. E1.SÖ portai követség. 155.5 
557. — V. köt. Má.sodik portai kö- 
t«ég 1.567—1.568.— VI. Vegyes le- 
lek 1538 — 1549. — VII. Vegyes le- 
lek 1549- 1559.- VIII. k. Veg>'e8 
vélek 1559— 1562. — IX. k. Vegyes 
vclek. 1563—1569. — X. k. Vegyes 
vélek. 1569 — 1571. —XT. k. Vegyes 
vélek 1572-157.3. Közlik Szalay 
ánló és Wtnzd Gitaxtáv. — {Mmmm. 
ripí.IL 1857. XX, XXII 370.— IIL 
857. XV és 321. — IV. 1858. VIII 

463. — V. 1859. VII. és 404. — 
-VI. 1860. VIII és 392. — IX. 1860. 
I. és 368.— X. 1865. VI és 369.— 
IX. 1868. X. é» 399. — XX. 1870. 
I.és 31.5. W. — XXV. 1871. XV és 
67. — XXVI. 1873. XIII é:í 327 
'") 

Viiii /.. M. -t<'r krakói püspök Irugyel 
rónik;ij;i. Ki'.'yelemgcrjesztésUI.) Ráth 
droly. 'di/öri l'irl, ét rég. f':':. II. 
H63. 192.; 

Ti)l)ly Ferenc indítványa a törti-neti 
.Otfök Tára iránt. Cl/. Akad. Értet. 1854. 20, 104.)— Jelentése, (jtf.uiitai/. 
Ért. 1854. 316.) 

* Jerney indítványa a turcicák ügyé- 
ben. (M. Akad. Ért. 1851. 281.) 

Levéltárak. Hazaiak. 

Hazai levéltárak. (Előszó.) Wenzel 

Gusztáv. (Monum. Diplom. VI. 1860. 

I— XXVin. — VII. 186 1. I — IV.— 

X. 1864. V- VIII. 11.) 

* Egy országos levéltár indítványo- 
zása. Wenzel Gusztáv (Akad. Ertes. I. 

1867. 133.) 

Ueber die Nothwendigkeit uiisere 
öffentliflie und Privat-Archive in Ürd- 
nung zii bringen. Gráf Enericli Mikó v. 
Hldvég. (Archív für Sieb. Landesk. Neue 
Folge V. 1861. 41.) 

* A M. Akadémia kézirattárának 
gyarapodása. {M. Akad. Ért. 1847. 21, 
232, 290, 297. — 1848. 54, 59. — 
1850. 8, 73, 91, 38.9. — 1852. 27, 

332, 335, 346. — 1853. 6, 96, 112,* 
141, 201, 236, 255, 373. — 1854. 
22, 190, 213, 300, 318. — 1854. 

333. — 1856. 155, 156, 224, 310, 
311, 621, 625, 308.-1858.99,277, 
324,450,546.-1859.69.) 

* Az államlevéltár ügye. (Század. IV. 
1870. 128. — V. 1871.154,588,725. 
— VI. 1872. 348, 491, 566, 720. — 
VII. 1873. 1, 145, 300, 445, 522.) 

* .\ bagonyai levéltár. (Századok III. 
1869. 626.) 

* Hánflfy levéltár. (Századok II. 

1868. 578.) 

* A Batthyányi-ház körmcmli irat- 
tára. Ism. TItaly Kálmán. (Századuk ll\. 

1869. 259.) 

* A báthi levéltár. (Századok III. 
1869. 635.) 

♦A borföi lovéltár. (SzÚMd.,;: 111. 
640.) 

* Borsodi okmányok (Százculuk \l. 
18 72. 210.) 

* Borsoil vánn<!gyo levéltára. {Szá- 
zadok VI. 1872. 42.3.) 19 Magyarország történelme. Levéltárak. A biidetini levéltár elpiujütulásúiiak 
törtp'netp. (Századok VI. 1872. 211.) 

Deák Farkai jelentése az erdélyi 
fejedelmek leveleiről h gróf C»!Íkyak 
kassai ágának levéltárában. {Századok 
VI. 1872. «22.) 

* A gr. Csákyak levéltára. Thaly 
Kálmán. (Századok y 11. 1873. 0.) 

A gróf Csáky-féle missilis levelekről 
különös tekintettel a borsodi végházak 
történetére a XVII. században. Kandra 
Kaboe. (Századok Yt. 187 2. VI. 1872. 
B95.) 

A gróf Csáky család fo- és közös 
levéltára Kassán. Pesty Frigyes és Pau- 
ier Gyula. I Századok \\. 187 2. .518, 
.525.) 

* Trakostyáni gr. Draskovieh család 
levéltára a biszághi vilrban. (Századok 
VI. 1872. 709.) 

A dunántnli kvéltárak ismertetése, 
különös tekintettel II. Rákóczi Ferenc/, 
korára. Thaly Kálmán. (Frt. a tSrf. tud. 
kö>: I. 1807 — 1870. ID. szám. 1 — 46. 
— Kivonat. {Akad. Ért. I. 1867. 51.) 

Közlemények az egri érseki levél- 
tárból. Közli Balásny Ferenc. (M. TnA. 
Ért. 1862. II. 260, .334.) 

* Fáy könyv- és kézirattár. (Szá- 
zadok VII. 1873. 222.) 

* A gr. Forgách-nemzetség archivii- 
ma. (Századok IV. 1870. 271.) 

* Gömör vármegye levéltárai. (Szá- 
zadok VII. 1873. 656.) 

A Görgey-család Arpádkori okmá- 
nyai. Nagy Imre. (S-^ázadok VI. 18 72. 
21.5.) 

* Gr. Gyulay-okmányok. (Századok 
V. 1871. 66.) 

* Gyurikovics gj'iijteménye. (Száza- 
dok VI. 187 2. 496.) 

A homonnai Drugeth-c«alád levéltá- 
ra. Szabó Károly. (Századok V. 1871. 
673.) 

* A. horlii levéltár, (Századok III. 
1869. 636.) Vajai Ibrányi-család levéltár' 
zadok V. 1871. 279, 347.) 

A Kállay-család levéltára. I' 
Frigyes. (Századok VI. 1872. 387, 

* A budai kir. kamara levélt 
(Századok VI. 1872. 284) 

* Kassai Codexek Norimbergái 
(Századok IV. 1870. 352.) 

A gróf Kcglevich-archivum, (■Sí" 
dokYl. 1872. 210.) 

* A kereskényi levéltáv. i'Szii^n- 
111. 1869. 631.) 

A levéltárvizsgáló bizottságok y 
tései. III. A kér-bagonya-keregki 
bizottság jelentése. ''Századok lil 
1869. 625.) 

* A kéri levéltár. ( Századok 
1869. 636.) 

Késmárk városi levéltár. (Százn 
VI. 1872. 679.) 

A kismartoni s keszthelyi levéltái 
ról. Nagy Imre. (Századok II. 1>< 
181.) 

Komárom vármegye levéltáráról 
Thaly Kálmán. (Századok IV. 18 70. 

608:) 

* Kornis - levéltár. (Századok IL 
1868. 57 7.) 

* Kőszeg város levéltára. ÍVnnm. 
Réy.-Egyl. Évi Jel. 1873. 56.) 

Leleszi országos levéltár. Xátafaliuiy 
Koméi. {Századok V. 1871. 592.) 

* Liptó várraegye levéltára. i'.Sz»ía» 
dok VI. 1872. 523.)' 

A Ijóuyayak deregnyci levi-ltára » 
XIV- és XV-ik századi okmányairól 
Nagy Gyula. (Századok VII. 187S< 
620.) 

7%aly Kálmán jelentése szab." kir. 
Lőcse városa levéltárának Rákóczi-kori 
okmányairól, különös tekintettel a vá- 
ros 1709 — 1710-ediki ostromára. {Szá- 
zadok Vl. 1872. 579.) 

Máriássy-család levéltára Markusfal- 
ván. (Századok Vl. 1872. 659. * — 
549.) HagyaTország történelme. Levéltáruk. 22 * N^hai ,Nagy István kézirattára 
?Msarf()í n'. 1870. 62. — V. 1871, 
61. 

A b. Palocsay levéltíir. Thaly Kál- 
ón, í Századoh VII. 1873. 172.) 

* Pest vármegye leve'ltánlból. (Szá- 
tdok III. 1869. 579.) 

Reizner János jelentése a b. Palo- 
iy-<'Mlád levéltáráról. {Századok VI. 

872. 635.) 
A !>zalai gróf Barkóczy-nemzetség 

ilóczi !.<vpltnr;i. ''^Míílrfoil- V. 1 8 7 1 . 

57. 

* Podolin városi levéltár. (Századok 
\. 1872. 685.) 

A pozsonyi káptalannak kézirata 
nauz Nándor. (Aí. SionIV. 1866. 59, 
33. 212, 292, 380, 454, 534, 
06, 685, 770, 861, 950.— V. 1867. 
3, 128, 213, 282, 366, 448, 533, 
21. 703, 777, 843, 938. — VI. 
868. 45, 131, 211, 289, 366, 455, 
27, 605, 663, 683, 845, 928. — 
n. 1869. 52, 128. 215, 290, 363, 
18, 531. 595, 689, 750, 824.) 

II. Rákóczy Ferenc levéltára. Tluily 
álmán. lAkad. hrt. I. 1867. 120.i 

A Rákóczi- Aspremont-Erdödy levél - 
rról. 7%a/y Kálmán. (Századok .IV. 

Í70. 581, 

Jt>lrnt.> :i Kákóczy-Aitpreiuout le- 
ltárban VSröHvároii ujabban eszköz- 
tt kiitatiUok ere<lményérí}l, » a levél- 
ináíi'iltatáAáról. (Kivonat.) Thaly 
álmán. (.tkad. Ért. V. 1H71. 255.) 

* -V vor<'t»% ári Riíkóczi-AHpreinont- 
ídödy.levéltár. {Százaflok V. 1871. 
i5.i 

A v"r"-vári Arpádkori okmányokról, 
ai-; A-i. ■ "'-.' IV. !K7(>. 

)5. 

* A Révai-cDaláiinak Htjavniczkai 
rtokin létező levéltára. Franki Vil- 

t. (.ikarl. Ért. VI. 1872. 248.) 
Köileinényt-k R<;vay-c»8láU levéltárából. Franki Vilmos. (Századok 
VII. 1873. 40.) 

* Gr. Rhédey-levéltár. (Századok. TI. 

1868. 577.) 

* Szlavniczai Sándor-féle okmánytár. 
(Századok V. 1871. 429.) 

Patder GytUa jelentése a .szlavniczai 
Sándorféle okmányokról. (Századok V. 
1871. 509.) 

* A Sclmecz városi levéltár. (Száza- 
dok m. 1869. 617.) 

* A selmeczi kamara levéltára. (Szá- 
zadok in. 1869. 620.) 

* Selmeczbánya városának levéltára. 
(Századok y. 1871. 580.) 

* A csörgei báró Sennyey levéltár. 
(Századok VI. 1872. 710.) 

A kis-Ksennyei báró Sennyey levél- 
tára. Bunyitay Vincze.. (Századok VII. 
1873. 242.) 

A levéltárvizsgáló bizottságok jelen- 
tései. II. A .■•zent-antal-selmecz-korpo- 
nai bizottság jelentése. (Századok III. 

1869. 608.) 

* A szent-antali herczeg Koháry le- 
véltár. (Századok III. 1869. 608.) 

Szepes vármegye levéltára. Thaly 
Kálmán. (Századok VII. 1873. 100.) 

A szepesi káptalani magánlevéltár. 
(Századok VI. 18 72. 5(»8.) 

* A szepesi káptalan országos levél- 
tára. (Századok VI. 18 72. 524.) 

* Szirmay-okmányok. (Századok V. 
1871. 157.) 

A szombathelyi levéltárakról. Supala 
Ferenc, Nagy Jmre és Véghelyi Dezső. 
{Századok TV. 1870. 615, 618, 625.) 

* Szulyovszky másként Syrmiensis- 
.■Hulád Ipv'"'-' Századok Vl. IH72. 
335. 

* A a/.úái levéltár. (Századok Ili. 
1869. 635.) 

Az ungi kisebb levéltárakról. Náyy 
Imr.: (Századok V. 1871. 667.) 

A magyar történelmi társulat 1870. 
évi vidéki (Vas vármegyei) kirándulá- 23 Magyarország történ«hne. Levéltárak. sában r^szt vett bizottságának jelcntd 
sei. (Századok IV. 1870. .-jHl.) 

JelentÓB a veszprémi, szent-mártoni 
(Is esztergomi levéltárak felkutatására 
tett tudományos utazásokról. (Kivo- 
nat.) Mátyás Flórián. {Akad. F.rl. III. 
1869. 171.) 

Kalászát a vörösköi levéltárból. 
Jedlicska Pál. (Századok III. 1869. 
'J46.) 

* Báró Wesselényi levéltár. (Száza- 
dok 11. 1868. Ö77.) 

* Gr. Zifhy-levéltári bizottság. (Szá- 
zadok IV. 1870. 207.) 

A levéltárvizsgáló bizottságok jelen- 
tései. I. A zsélyi bizottság jelentése. 
2fagy Iván, íiagy Imre és Véghelyi De- 
zső. (Századok III. 1869. 589.) Wenzel Oiisztáv bécsi prof. tudósitá- 
sa, Stájer-, Horvát- és Dalmátországok- 
ban, a magyar tengermelléken s a haj- 
dani velenczei köztársaság szárazföldi 
tartományaiban tett tudományos útjá- 
ról. (M. Akad. Ért. 1843 — 44. 170.) * Okmánymásolások külföldön. {Szá 
zaduk IV. 1870. 63.) 

* Hadi levéltár Bécsben. (Századok 
IV. 1870.) 

Bécs levéltárai a magyar történelem 
szempontjából. Budai. (Századok VII. 
1873. 427.) 

Jegyzéke azon kéziratoknak, melyek 
a török-magyar-kori történetírásra szük- 
ségesek. Megvannak a cs. kir. könyv- 
tárban Bécsben. Repiczky János. (M. 
Akad. Értés. 1851. 400.) 

Jelentés a felső-ausztriai kolostorok- 
nak Magyarországot illető kéziratai- és 
nyomtatványairól, tíartalus István. (Er- 
tek, a nyelv- és széptud. kör. I. 1867 — 
69. XI. szám. 1 — 43 1. Alcad. Ért. III. 
1869. 220.) Taubiier Károly rövid íimiwmí 
dalmátországi levéltári kutatásairól. 
Akad. Értés. 1843 — 4. 185.) 

— Tudósítása olasz- és dalmát I 
utazásáról. (M. Akadem. Ertes. 1 ^ 
155.) 

A styriai országos levéltár. (S-^ 
dok IV. 1870. 351.) 

Jelentés sziléziai, luKsiczai és ni' 
utazásáról. Wenzel Gusztáv. (M. Ai 
Éi-tes. 1851. 276.) 

Wenzel Gusztáv jelentése 1863 
1864-diki tudományos utazásairól. 
Akad. Ért. Philof.. T. T. Közi. V. 1 >• 
94.) 

Az angol könyvtárak. Símonyi 
nö. (Monumenta Diplom. V. I - 
1 — 61.) 

Az országos levéltár. Simoiiyi K> 
(Monum. Dipl. V. 1859. 55.) A brüsseli országos levéltár. //«'■ 
Mihály. (Monum. Dipl. I. 1857. V — 
XVI. lap.) 

Wencel Gusztáv jelentése néni' 
szági utazásáról. (M. Akad. Értés. 1 > 
288-.) 

* Az augsburgi városi levéltár a ma 
gyár történetet érdeklő eredeti iratai 
Petrich-Orlay Sámuel (UJ M. Miiztum 
1850 — 51. I. 328.) 

Ein altes ungrisches , in Dcutsch- 
land vorgefundenes Archív. Blassen- 
burg im Anspachischen. (Merkúr von 
Ungarn 1786. 239.) 

Magyar történeti érdekességek az 
egykori wittenbergi egyetem könyvtá- 
ban. Cs. Gy. (Tanügyi FUz. 1H(;s_6í». 
115.) 

Hungaricák a berni városi könyvtár- 
ban. Szalay László. (M. Akad, Eri. 
18 55. 73.) Magyarorszái? östiirténelme. Uuugarioák a lau^iauiiei i-;uitoui 
(nyvtárban. Sza/ay ímsíIó. {M. Akad. 

t. I>iri5. :;t9.) Olasz levél- t-s könyvtárakról, liaró 
ifáty Albert. (Századai: V. 1871. 330.) 

Olaszhon levéltárai a magyar törté- 
slem szempontjából. Wetizel Gusztáv, 
íovum. hipl.Wm.. 1862. 295 — 363.) 

Szilády Áron jelentése bolognai utjá- 
1. {Akad. Értés. II. 1868. 128. — 
id. Szemle. Uj /oly. XII. 1868. 122.) 

A modenai kir. levéltár magyar tör- 
neluii szempontból. Ji. Kydry Albert, 
"aázitdok II. 1868. 244.) 

Ováry Lipót történeti kutatásairól a 
ipolyi levéltárakban. Wenzel Guszláv. 
Skwi. Értet. VI. 1872. 9.) 

Római magyar regesták. Magán- e's 
?ilváno» könyv- és levéltárak Ríiniá- 
m. Diulik után közli Xagy loán. (M. 
Vri. Tár. IV. 1857. 227.) 
A turini kir. levéltár magyar törté- 
Imi szempontból, li. Xyáry Albert, 
'zázadok III. 1869. 232, 294.) 
Velenrzei kéziratokról. Xagy Iván. 
itáz't'lvk III. 1869. 409.) 
• A velenczfi bz. Márk könyvtára- 
in leyö kézirati Hungarioák. Vn- 
Htifdli Jómef levele é« Wmzrl jelen- 
tse az ott találtató Magyarországot 
.rtö kéziratokról. (M. A!.„,/. J-yt. 
351. 20, 7 7. 

, \-.:„,..lv ..■l.uw... .„..t:>ai .lolgokról. 
'/. Akad. Krt.. 1852. 

; • o . 

' Mircse Jáno« velenczei működéséről, 

■g históriai enilékkUldeményei- 

M.'td. Jirl. II. 1868. 242.) 

"Icncíci státiisiratok gyUjtemé- 

".<?* fryula, (Szátadok II. Magyar történelmi kutatások Orosz- 
országban. {.'Századot: \U. 1H73. 653.) Magyar történeti adatok Svédhon- 
ban. Xayy Iván. (Aí. Tört. Tár. ül. 
1857. 255.) Tanulmányaim Spanyolország állami 
levéltárában. Franki Vilmos. (Századok 
III. 1869. 150.) 

Őstörténet. 
A scythákról. Koncz József. (Tvd. 
Gyíljt. 1820. I. 27.) 

A Parthug, Hun-Magyar Scythákról 
tanulmányaim befejezéséül. Idősb Bar- 
tal György. (M. Tud. Ért. 1862. I. 9 
97.) 

Görög források a Scythák történe- 
téhez. Tél/y Jáaos. (M. Tud. Krt. 
1862.11. 30, 137, 202,320, 361.) 

A parthiai kutatások körül Kepicky 
János által tett nyelvészi észrevéte- 
lekre felelet. Jemey János. ( Uj M. Mn- 
zeam. 1851 — 52. I. 374.) 

A Parthus és Hűn magyar Scythák- 
ról /lartal Györijy. (Uj M. Mnz. 1860. 
n. 225.) 

A Hunnusoktól való származásunk- 
ról a a Kiin és Magyar nevezetről. Sán. 
dur István. (SokfcU 1801. VII. 78.) 

Őstörténetünk néhány fontos kérdé- 
séről. Pest, május 21. 1845. D. Sebe- 
déi Ferenchez 1). Rischel Ágost. (He- 
<jidy Album. 1850. 127.) Magyar hagyományok Attiláról. 
Tliierry Amadé után Sz<ibó Károly. (Csal. 
K'inyre. I. 18Ö5. 266, 286, 308.) 

A román Attila-uiondák. Tliierry 
Amadé után Szabó Károly (Csal. Köiiy- 
•■>• 1856. 21, 58, 89.) 

Jegyzetek Thierry Amadé Attilájára. 27 Magyarország östörténebne. Szabó Károly. {Uj M. M,iz. 1858. I. 
496.) 

Attila nagy voltáról. S. S. {Mind. 
Oyüjt. IV. 1790. 159, Itíl.) 

Attila i!s Theodosz követségei. Né- 
methy Pál. (F. .\í. Oi: Minfr. 1830. 
II. 19.) 

Attila két nagy csatája. Némelliy Pál. 
Fessler. után (F. M. (). Mm. 1830. I. 

81.) 

Attila élíítcről ncliáuy vonás. Feasler. 
utáu. (F. ^1/. Or. Miner. IV. 17.) 

Egy lakoma a hunn királynál. Jókai 
Mór. (Remény 1851. 49.) 

Attiláról vagyis Eteléről. Sándor Ist- 
ván. {Sokféle 1791. I. 37. — 179fi IV. 
220. — 1808. X. 110.) 

Leo és Etele. Gttzmics Isidor. {Urá- 
nia II. 1829. 354. Képpel.) 

Bléda vagy Buda halála. {F. M. Or. 
Minerva. 1830. H. 17.) 

Könyvismerletéa. 

üaukovszky : Hungáriáé gentis 
Cognomen, origó genuina sedesquae 
priscae, ducentibus Graecis sciptoribus 
coaevis detectae. l'osonii, 1825. Isni. 
V. {Tud. Gylljt. 1825. II. 97.) 

Georgius Fejér : Aborigincs et incu- 
nabula Magyaroruni ac Gentium cogna- 
tarum, Populi pontiéi, Pontus, Budae 
1840. {Tud. Gyiijt. 1841 II. 113.) 

Jos. Hager : Disquií<ito der Vár Hun- 
norum atque Hungaroruni. Londini, 
1800. {ZeiUchrift vim >'. für Vniierv. 
1802. II. 227.) 

Adanii Fr. KoUarii Históriáé Auioe- 
iiitates. Volum. 1. Vindob. 1783. Isui. 
Molnár Jánon. (Moijy. Könyli. IV. 
1783. 423.) 

Lukácsy Kristóf: A magyarok őse- 
iéi, hajdankori nevei é.s lakhelyei. Ere- 
deti örmény kútfők után. Kolozsvár, 
187.0. Ism. F. V. {Századok IV. 1870. 
633, 707. — Uj M. Sión 11. 1871. 
75.) 

Paulini : Vindicine Jornandis de Vár Hunuoruni. Bomae, 1800. Ism. (Ztr 
i:on ti. fUr Ungem 1802. H. 227. 

A régiaégekrül. Petaviusból. 
Molnár Jánoi. (Magy. Könyvh. 
1783. 70.) 

Ludwig Schuhajda : Neue UÍ8t<., 
kritisehe Ansicht Uber das asiH : 
Seyn und das erste eui-opíiische 
tenleben der Magyarén. Pest, 1 
Ism. Fejér György. {Tttd. Gyüji i 

III. 111.) 
Strahlenberg : Der Nord und ' 

che Theii von Európa und Asia. .^' 
holm, 1730. Ismert. Sándor / 
{Sokféle Vm. 1801. 66.J 

Thomas : Conjecturae de origiu' 
ma sede et lingva huugarorum. P<- 
1802. Ism. /,. S. {Zeitxchr. von u.fU- 
gcrn. ÍII. 1803. 326.) 

A magyarok őthazdja é$ eredek. 

A magyarok őshazája. {M. Nyelvéit 

IV. 1859. 400.) 
Árkádia, mint a magyarok ka/ája 

Szabó István. {Vj M. Mm. 1851—2 
I. 571.) 

A Kuma m(íllc'ki magyar városról 
■lerney János. (Tud. Tár. 1843. Értei 
XIII. 7, 66. Egy kőnyomattal.) 

Lebediás. {Tud. Tár. 1840. h:rtek 
VII. 170, 203, 280, 335.) 

A magyar nemzeti hősmonda törti 
nettudomámn méltatása. Wenzel 6'iMt 
tár. (Regidy-Alhiim 1850. 1.) 

Niuche magyarok hazája. S-éi'xény 
Dániel. {Sas. 1831. VI. 26.) 

A magyarok rc'gi lakhelyeiről próbál 
tétel. y. {Tud. Gylljt. 1825. VI. 3.) -I 
— Tuhohji László. {Tud. Gyiijt. 182<| 
X. 114. XI. 106.) 

M. Hammer Pitrgstall József érteni 
tése eránt a magyarok ősi lakhelyéríj 
.s költözködé.siről észrevételek. Feji^ 
György. {Tud. Gylljt. 1838. X. 3.) 

A magyarok eredeti lakföldéröl. /I 
Hammer Purgstall. {M. Tud. Társ. Éri\ 
ÍII. 2. 1834 — 36. l.-Wi. 1. Magyaronzág östórténelnip. Vezérek kora. ao "Ovidius magyarairól a a magyarkák- 
Jervey Jmion. (M. Almi. Ért. 1853. 
18.) 
Ázsiában liajduu Taiiaii< uiust Don 
iyónak túlsó partjáu lakozott s régeu 
miiyt dicső elödi őseink által föszent- 
^1 tartott barátság frigyiínek példás 
zolatja. Luciauus syriai Samosata 
rosbeli göriig bölcs után Csemiczei 
iczky Sárulor. (F. M. 0. .\fiiierra 
129. 789, 904.J 

Egy igaz hazafinak uliajtasa. A ma- 
iirok eredete. Sándor Litván. (Sokféle 
95. III. l'>>f, 119. — 1799. VI. 

1-) 

Magyarok eredete. Sándor htcáti. 

ikfilf 1796. IV. 202.) 

Hiat<3ríai vizsgálótlások os velemé- 

ek, a góthok, scythák, bolgiirok és 

igyarok i;redetin'Jl. Rumi Károly. 

ttd. r.yüjt. 1817. VI. 33.) 

Értekező észrevételek a magyarok 

idetéröl. SmU .Jóisff. {Tud. Gyűjt. 

25. IV. 35.) 

A magyarok ögi eredete. Derecskéi 
dor Gábor. — Erre jegyzések. Szabó 
,/. /r-' ':yUjt. 1825. IX. 3. X. 

A m;ij.'yar név éi* eredet uiéltóságá- 
I kivÍN Ua. SznM Józief. (Tud. Oylljt. 

26. V. 3.,. 

A magyar név i-rinletc. Mugyiirok a 
ngolok közt. A'íiM Fertncz. {Twlom. 

1841. Liter. V. 125.) 
A magyarok eredet*-. Tájékozásul. 
iHtuiji, (;,:_.. In. r; i/ \f„-. I85<t — 

I. XI. 

A maíryai'.k . r'-'l'-te. llunj'nli.-y Pál. 
id. .Sz-.„li- XIX. IH64. 3.) 
A magyiir-onmz kérdég fölötti esz- 
k. Jernry .lii: / /!/". 1850 

51. I. 514. 

Honnan eredt a magyar V Aládi Vil- 
». (/Vi/« Kfhiye 1851. 91.) 
E«zuwt<iredékek n magyarok ereüe- 
ítl Hzontágli Gusztáv ebbeli érteke- zésére vonatkozva. Wenzel Gusztáv. 
(Uj M. Mvz. 1800 — 51. 305, 431, 
486.) 

Javallat a magyarok régi lakhelyei- 
nek felkeresésére Ázsiába küldendő 
utazókról. A'. D. (Titd. Gyűjt. 1821. V. 
67.) 

Wenzel Gusztáv akadémiai jelentése 
G. J. úr emlékiratáról őseink maradé- 
kai s ázsiai egyéb atyánkfiainak fölke- 
resése tekintetéből szervezendő tudo- 
mányos expeditio ügyében. (M. Akiid. 
Ért. 1858. 272.) 

Abulfeda tanutétele a magyarokról. 
■lerney János. (Ti/d. Tár. 1842. Krtek. 
XI. 81.) 

A magyarok régi Sabir nevéről. Kál- 
lay Ferenc. {M. Akad. Ért. 1850. 
145.) 

Régiségekről. (Magy. Köiiyvh. IV. 
1783. 42.) 

Regényes krónika nemzetünk arany- 
koniból. Vahot Imre. (Losonczi Phönix. 
I. 1851. 31.) 

A Magyar Nemzet Napjai a legré- 
gibb időktől czímü munkából. Őskor. 
Jwizay Pál. (l'j M. .V>r.. 1851 — 52. I. 
787.) 

Eleink költözködése Ázsiából. Atádi 
Vilnum. (Fidii Könyve 1851. I. 145.) 
Ve:éreh kora. 

A magyar liuza története. Oronzhtgyi 
JÓZSII. (Honleányok könyve. 1847. II. 6.) 

* Magyarország. (A testvérhaxa tör- 
iénelkincsei. I. 1856. 1.) 

A vérrel szcr/ett haza. Atádi Vilmos. 
(Folu Könyve 1851, I. 218.) 

A vezérek kora. Hotnmi .\íiliály. 
(Hazánk I. 1858. 409.) 

A magyar vezérek kora. Szabó Ká- 
roly, (find. Szemle. III. 1858. 257.) 

Almos a magyar krónikák szerint. 
Jászay Pál. (Re/fu/y.Alhnni 1850. 94.) 

* Hét magyar Vfxér. Sándor István, 
SokfHe. 1808. X. 156.) 31 Magyftrorszáa: történelme. ArpAdházbeli királyok. Ái-jiúil n lioimlkotó. S:i(ihfi Károly. 
(M. Néji könyve. Uj foly. 1856. 89.) 

Árpádról. Sándor István. (Sokfék 
1791. I. 39.) 

A magyarok bevándorlása Árpád 
ulatt mostani liazájokba. Az 1358. 
évi képes krónika szerint. (^1/. Hajdan és 
Jelen 1. 1847. Színezett képpel.) 

Árpád és a magyar lionszerzés. Mé- 
száros Kdruly. (IJnzánk I. 1858. 1.) 

Ezer év elíítt. (Nép Zászl. Napt. I. 
1869. 51.) 

A magyar nemzet bevándorlásának 
története. Franki Vilmos. (M. Tud. 
Ért. 1862. I. 193, 289.) 

* Árpád J^annonia liegyéii. llormt 
István. (Aurora 1. 1H22. 321.Rézmet- 
.szettel.) 

A Bolgár-Magyar háború 888-ban. 
Szabó Károly (Uj M. Mtiz. 1851—2. 
I. 515.) 

Karinthiában a magyarok Althofen- 
nél és Bleiburgnál. Holéczy Mihály. 
(Tud. Gyűjt. 1837. V. 89.) 

A megtelepedés utáni kalandok Alá- 

di Vilmos. (Falu Könyve 1851. 1.339.) 

A magyar Vezérek kora. Zsolt 

907 — 947 Szabó Károly. (Bud. Szemle 

V. 1859. 139.) 

Az ősmagyar liadiélet. Szabó Károly. 
(Jó Barát I. 1869. 58.) 

A magyarok San Gallenben 925. 
évben Knauz Nándor. (M. Sión. II. 

1864. 442.) 
Taks kora. 947 — 972.&aio íráro7j/. 

(Bud. Szemle. Uj foly. I. 1865. 207, 
359.) 

Gyejcs vezér és kora 972 — 997. 
9ízabó Károly. (Bud. Szemle Új foly. III. 

1865. 81. 149.) 
A Gejza névről. Sándor István. (Sok- 
féle 1801. VII. 143.) 

Sz. István lovaggá üttetése a Garam 
folyó mellett 998-ban Kr. u. Brázay 
Károly. (István bácsi Naptára. XVIII. 
1873. 53.) Igaz-é, bogy a kárpi'italjai felf 
nem Árpád, hanem Szent-István 
lalta el? Szabó Károly. (Századok\ 
1868. 281, 475.) 

Magyarország főidének » a 
tartozó tartományoknak történet 
legrégibb időktől fogva Sz. Istvá 
rályig rövideden előadva. Mindit 
.intal. (Sas 1832. XIT. 33. XIII. 
XrV. 60.) 

István mini I 

tooo—íoa 

Magyarok krónikája. Szent 
első király 997 — 1038-ig. (Mez. 
IV. 1843. 56. — Jahresb. des 
Gymn. zu Ofcn III. 1854.3 — 2- 
Sándor István. (Sokféle 1791.1. * 
Szabó Imre. (Népisk. Könyvtár í 
26.) 

A tróivkövetolők. Történeti kép 
István király korából. 1030— lOS 
Szilágyi Virgil. (Nem-. Képes Naptár 
1856. 106.) 

Szent István király neje, Oize 
s fiók szent Imre. Eletiniti vázhitt 
(M. Hajdan és Jelen I. 1847. 17. 3 
nyom. arczképpcl.) 

Szent István magyar király Salam 
nevéről. Szegvári. (Tud. Gyűjt. 18: 
VI. 91. — Kritikai Lapok VI. 18 
131.) — Felelet Szegvái-inak Sz' 
István királynak Salamon nevéről. B 
rál István. (Tud. Gyűjt. 1836. VI. 
101.) 

Geyza herczegünk fiának el.sö k: 
lyunknak Stephan , vagy Salat 
volt-e igazi neve 'í Fejér György. (1 
GyUjt. 1836. VI. 103.) — Felelet 
jér György észrevételeire Szent I*t 
nevéről. Horvát István. (Tud. Gj 
1836. VI. 108.) 

Valami Szent István királyról. Ti 

Ferenc. (Uj M. Muz. 1860. II. 39 

Idősb BaHal György nyilt levélé 

rátjához Knaiiz Nándorhoz, Toldy M:it;yarors7.ág törteuehne. í. István. — If. Emire. 34 Valauiijé-re Sz. I8tvánról.« (M. 
.: AV/. 1862. I. 385.> 
A kere.<ztény3(5g s az alkotmányos 
■ni megszilárdulásának kora. Hatvani 
^Ui.ily. (Hazánk. I. 18.58. ööl.) 

PAer és Aba Sámuel trónbitorlá- 
»a. 1038—1046. 

Péter király származása. (Kivonat.) 
fátyás Flórián. (Akad. Értet. III. 18S9. 

Péter magyar királynak nem volt-e 
oxas, vagyis Takson magyar veze'mok 
rfi sarjadéka ? Horvát l»tván. (Twl. 
yUji. 183G. X. 114.) 

Péter magj-ar királynak származása 

rokonsága felöl. Krieltel János. {Twl. 
yUjI. 18 IW. VI. 46.)— Sebestyén Gá- 
(Twl. Gyttjl. 1820. II. 40.) 

Péter magyar király csakugyan III. 
olus l'e'ter velencei dogé fia volt. 
Mradczky Jm»%f. (Szúzniiok: III. 
Í69. Ml.) 

* Mint jutott Péter a királysághoz, 
ítóf.r litván. {Sokféle 1808. X. 164.) 

Pét«r és Aba. {Ertek, a tört. tml. 
r. IL 1872. III. szám. 1—48.) 
Péter 1038 — 1041. é.* másod iz- 
I 1044—1846. {Mez. Xapl. IV. 
43. .58. .'Ül.) 

* Heinrichs IIL ZUgc nacli Ungarn. 
'agaz. far Getch. v. Sitbenh. I. 1844. 

4.5. 436.) 
Aba Sámuel. (Tml. Gyűjt. 1834. VII. 
Holérz,/ Mi /,,;/,, \r.-. y„pt. ív. 

43. .-.M. 

Kámnel Aba királynak Sáron (Heves- 
gye ) lévő temetÖhelyc. Gorove Látzló. 
td. (lijuji. 1830. V. 3.) 

Endre 104tl—ll/fll. 
Ehfí Kndrp. (.^f>'z. „ii),l. VI. 184.5. 
•) 

Valli.i i.i/-i<iii'<^i. Iu4ti. í \eji-/Crunl. 
J)/. !. 1871. 40. KépjM-l.) 

/. Ma 1001— U)C3. 
EUi W-U. (.\f,:. Xapl. VI. 1845. 

f^á T I'.-.rtíii. Salamnii 1063—1074- 
Salamon. 1063 — 1074. (Mez. Napt. 
VI. 1845. 43.) 

Gejia 1074—1077. 
Első Grézrt. í.lfc. Kopt. VI. 1845. 
44.) 

I. (jrciza király »Magnus« nevéről. 
(Hf. Akad. Krt. 1853. 34».) 

Szent Látzló 1077— 109i. 

Szent Lászlóról Sándor István. (Sok- 
féle 1791. I. 42.) 

Kálmán 1095—1114. 

Kálmán királyunk első Géjza és 
nem Sz.-László királyunk fia volt. V. 
(Tud. GyUjt. 1826. IV. 54.) 

Atj-áink Kálmán királyunkat soha 
sem tartották szentnek. Podradczky Jó- 
zsef. (Tud. Gyűjt. 1834. IX. 3.) 

Die StcUung <les Königthumes unter 
Kolomann dem piij)stlichcu Stiihle und 
der ungarisclieu Vcrfassung gogeniiber, 
mit einer kurzen Uebersiclit der aussern 
{Mjlitischen Stellung diesea Regenten als 
Einleituug. Historische Skizze. />r. Eras- 
mHH Sciiwab. (Proyr. des kath. Gymn. 
zii Kosfíhiiii. 1858. 3 — 24.) 

//. Béta, a vak. 1131 — 1141. 

Vak Héla. (fíucs. N. Napt.lY. 1851. 
28. Képpel.) 

///. tíéta 1173—1196. 

Hannadik Béla királyunk megliivatta- 
tása a Szentföld szaba<litása vi'gett .-i 
Tyrusiak által. 1'. iTud. GyUjl. 11Í36. 
11.51.) 

II. K,idrc. ISOB—I-J-IS. 

II. XnAráüM. Sándor István. {Sokféle 
1791. I. 43. — Klio IIL 1836. 1.) 

Másoilik Endre magyar királynak 
keresztessi'ge. Vactitler Albert, {.[rpádiu 
I. 1833. 1. 353.) 

.Schultz Emii adatai 11. Endre ke- 
resztéit hadjáratáról. Wenzel Gusztáv. 
(M. Akad. Ért. 1850. 232.) 

Magyar keresztesek 1217—1218- 
\mn. Halain Péter. (M. Sión II. 1864. 
641, HI7, 881.) 

II. Endre átndjn -., íruilikuik -.i/ 
2 35 Magyarország törti'neline. IV. Béla — Kóbort Károly. arany bullát. {Nép-ZászL Napt, III. 
1871. 4:í. K(?ppcl.) 

IV. Iléla 1235—1 í'70. 

Tatárok ))piit('HP hoiiuiikha. (^f■ Uád 
Barát XIII. IHilJ. 2.0.) 

A tatárjárás Magyarországban. (Bu- 
cüárntzky N. Képes Knpt. 11. 1849. 17. 
Kot képpel.) 

Lcirása ama gyászos riiinlásiiak, 
inelyri'. Magyarfirszág IV. Héla király 
idejében a tatárok által jutott. 1242. 
Rogerius utiiii Fel-Apáthi Mnbinr Stín- 
chr. {Sas 1831. V. 110.) 

Rogerius, scótiai S/.. Kálmán niartirt 
sem vehette IV. líéla királyunknak ősei 
köz('. Podhradczky József. (Tiirl. Gynjl. 
1834. XI.. 81.) 

IV. L,Uzló. 1272—1200. 

llistoriscli-diplomatische Aufklariin- 
gen über Steplians (les fiinften Königs 
von Ungern Tod ini J. 1272. uml 
die ersten Rcgierung.sjahre Ladislaus 
des Kuinaners. Jo!i. Christian r. I-'niid. 
{Zeit-trlir. von n. fiir l^iir/Tn 1802. II. 
IGl.) 

Wer waren die Neugari im Mittelal- 
t(!r ? War Ladislaus der Kuinaner dem 
Römisch-katliolisclien odor Orientaliseli- 
griecliischen Leln-begriffo ziigethan ? — 
Und wie und duridi wen nalim der Mol- 
dauisclie Staat séincn Anfang ? Clir. E. 
{Neues Ung. Mag. 179.2. II. 162.) 

* Kun László. {I'hilos. Pályám. I. 
18 3:'). 8.) 

A borsodi és hevesi 128()-ki össze- 
esküvés IV. László ellen, és a megyei 
nemesi törvény.székek, az ali.<<páni, tábla- 
s szolga liin'ii bíróságok ei-edete, fejlődése 
alakulása a XIII. században. Ipolyi Ar- 
,>oM. {Százmlok II. 18G8. 73. 165.) 

Kun László magyar király öletésé- 
röl. Hor)-át Istrmi. (Tud. Gyűjt. 1819. 
XII. 67.) 

Hol történt IV. Lászlónak a kunok 
által véghezvitt megölettetíwe ? li. K. 
{Tiirl. GyUjI. 18 1!1. I. 63.) III. Endre 1290-1 
l'ostliiimiis István az utolsó Ar| 
király atyja, liárú Nyáty Albert, 
zadok III. 1869. 378.) 

Andreas III. des Venetianers, I, - 
nigs vom Ungern erstedrei Regiem 
jahre ; nach einer Urkunde. J. r. K< 
(ZeJtsfíhr. i-ou ti.für Uny. 1802. II. 

Az utolsó .Árpád s az Anjou-há/ 
{Ilozávl: r. 1S58. 293.) 

ICI-e /Vrpád fiága ? fíolka 7'ivada 
{liud. Szemle XIV. 1862. 359. — 
1862. 74. — XVI. 1862. 121.) 

Zweifel, Wiedersprüche und abv 
chende Meinungcn vei-schiedener 
sohiehtschreiber in Bctreff der Absti 
mung, der Geschlechtsfolgc und 
Xachkomnu>n der altern Könige VOBJ 
Ungarn. (Transilvania II. 1833. t>2. 
Leszármazási táblázattal. : 

Magyarország tengeri viszonyai tör- 
ténete. Wenzel Gnsztár. {M. Akad. Kel. 
1847. 257.) 

Az oligarchia harea az alkotnián} 
ellen. (Korrajz XVII szakaszban m 
»arany bulla« kiadásától keztlve 
Árpádok férfiágának kidöléseig bezáró 
lag.) Hatvani Mihály. {Hazánk H 
1860. 1.) 

Magyarok krónikája 1205-ig. {Mtt 
Naptár II. 1841. 43. (Bevez.) — IIJ 
1842. 56. — VII. 1846. 42. — VIII 
Í847. 37. — IX. 1848. 41. — 
1849. 26.) 

Róltert Károly 1308 — 134i 

Az anjoui királyok hatása Magy«i 
országra. Horváth Mihály. {Tud. Tá 
1841. A'ctó. IX. 101,160.— I»n 
.1/. Akad. Értés. 1840 — 41. 11.; 

Adalékok a visegrádi merénylet töj 
ténetéhez. Botka Tiradar. {Századi\ 
VII. 1873. 453.) 

Königin (íertrud und Klára Zae) 
Jii/iíDin Gráf Majláth. {Julnb. iles dti\ 
srhen Elem. in Ungan>, I. 1846. 31.1 Magyarország történelme. I. Lajos — I. Ulászló. 38 /. iMJos. 1342 — 1882. 
le magyar kinílyi lierceg meg- 

, .Itatása Nápolyban. 1345. sept. 

^. Fényes Elek. (Xemz. Szivh. X^yiig- 
-.iplár 18r>8. 114.) 
• Lajos nápolyi hadviselusei 1347 
i . . M . Gr. Teleki József. (Auróra IL 
f:;^. 39.) 
A magyarok Rómában 1350. Wen- 
GuszlAv. {M. t. Akad. Évk. 1860. I. 
15. — Kivon. Ihid. Szemle XI. 
60. 179.) 

I>i«* Reise iliT Elisabeth Künigin 
itter von Ungarn nach Polen im Jahr 
56. Gráf Joseph Kemény. (Magáz. fUr 
:/(. II. Liter. Siehenh. I. 1844- — 45. 
5.) 

A turini békekötés 1381-ben Wenzel 
*3tar. (M. Tűrt. Tar XI. 1862. 3.) 
A velcnczci köztársaságáltal Magyar- 
ságnak lekötött aJó törtenete. 1381 
1406. iVenzel Gusztár. (M. Akad. 
I. 184 7. 342.) 

Bndának melyik részében lakott 
gjr I^ujiis király. Podhradezky József. 
td. Oyöjl. 1827. X. 67.) 
/. J/«r,Vi. //. Karoly. 1382~]'dUI>. 
Enuébet ('.« Mária királynők. (M. 
'^ek fUefr. 1861. 133.) 
tfáría, Xagy Lajos leánya, Zsigmonil 
e. Km-acsóezy. ( F. M. Oraz. Minerra 
28. 1763. I.) 

Mária magyar királynak tÜetc. Sz. 
iStaU, Lnmló. (M. Muztum II. 1792. 
, 807.) 
lária Magyarország királynéja. Ignz 

(Ihhe 1823. 3ft2. Képpel.) 
. Mária királynő. Varlinf bnre (Ma- 
•*t. és Erd. képekben. 1854. 11. 1. 
lyomntú arcképpel.) 

Mária királynénak Lajos orlcausi 
«K|(ei per prociira véghezment há- 
lifiról. We.rízü G«*z//n-. (M. Akad. 
1851. 116.) 

' Zsigm/md ISlh', — /4,17. 
4%mon<) császár és magyar király >. élete. Egy vaticanumi codex után. Pod- 
lirndczl-y Józnef (M. T. T. Éri: III. 2. 
1834 — 36. 145.) 

Zsigmond országlásának évsora. Szé- 
ketfoglaló értekezés. Luczenhacher Jön. 
(M. T. Társ. Évk. II. 2. 1832 — 34. 43.) 

Ueber Sigmiinds Köuigs von üngern 
Aufenthalt zii Ragusa im Jahre 1396. 
Joh. Christian v. Engel. [Zeitschr. von «. 
für Vngern IV. 1803. 225.) 

A uikápolyi ütközet 1396. sept. 28. 
A'íí« Károly. (M. Akadem. Ért. 1855. 
249.) 

Zsigmond király fogságának ideje. 
Pesty Frigyes. (.If. Tvd. Ért. 1SG2. I. 
419.) 

Zsigmond király Grenfben. 1415. 

th. (Győri tört. és rég. Filz. II. 

1863. 287.) 

Anforderung des römischen Königs 
(Sigi.smiind) zm- Hiilfe gegcn die Tür- 
kén, im Jabre 1427. Anto?} Knr-.(^Mag. 
für Gesrh. n. LUer. Siebcíib. II. 1846 — 
47. 102.) Die Ordens-Colonie an der 
Donan im Jahre 1429. Antnn Kiírz. 
I II. 1846 — 47. 1(»3.) 

Mif'rt volt Zsigmond király többnyire 
pénzzavarban. Kmniz Kondor. (M. Síinv 
II. 1864. 138.) 

Hohenzollenii VI. Frigj-esnek tar 
tózkodása Magyarországon ('s Zsigmond 
király szolgálatában! állásáról. ^Veinél 
Gu'ztár. {M. Akad. ÉWlei. 1851. 331.) 

Kifonberger és Radler két XV. szá- 
zadbeli német költeményeik méltatása 
a magyar történelem szemi>ontjából. 
Wenzei GnsUáo {M. Akad. Krl. 1856. 
401.) 

Albert és I. TMdszló.í 487 — 1444. 

Kottaner Ilona és a magyar szent 
korona. 1440. Knaur. Xntidor. (.1/. Sión 
I. 1863. 785.) 

A várnai (itközctről stratégiai szem- 
pontiul. 1444. Kiss Koroly. (,^f. Akad. 
Ért. 1854. 53, 76. Két térkép)K-l.; 

Vániai Utkiízct. A magyar történe- 

2» 


39 Magyiirors7,ág törtcínelrae. V. LúhzIú. — Mátyás. tekböl 1443 — 1444. Mihiillcocics Jó- 
zsef. {Tud. GyUjI. 1K1H. III. 3. KcV.- 
raetsz. képpel.) 

Vánini Ütközet. {Ilucs. S. Jú-jh-s X. 
[. 184S. 15. 2 klippel. — Emich X. K. 
Kupi. VI. 18Ö5. 115. Képpel.) 

V. László és Hunyady János. 
1444 — 1467. 
Hunyady Jánosról. Sándor István. 
(Sokféle 17111. I. 44.) 

Hunyady János tettei és jellemrajza. 
Jedlirska Pál. {István bácsi Kaptára 
XV. 1870. 61.) 

A nagy Hunyady védetmeztctése. 
l.axsú István. {Tud. GyUjt. 1824. XI. 23.) 
Hunyady János emlékezete. Szára, 
(üiid. Szemle I. 1857. 1.) 

A magyar fejér lovag. Nagy Iván. 
{Uj M. Mm. 1855. I. 3Í)4.) 

Hunyadi János. (Mivd. Gyüjtem. I. 
178i). 200.) 

* Hunyady Jánosnak fegyvertársa. 
{SzúzadohY. 1871. 519.) 

Hunyady János hat legnagyobb csa- 
tája, melyet szultán Murád és Moliam- 
ined ellen vitt. Ohodzsa Szádüddin Ef- 
fendi Tadís üt Tevárieli (Történetek 
koronája) török szövegét fordítva közli 
Vámbéry Aimin. (M. Töit. Tár XI. 
18r.2. 197.) 

Hunyadi János utolsó hadjárata Bol- 
gár- és Szerbországban 1454-ben s 
Nándorfejérvár fölmentése a török tá- 
borításától 1450. Kiss Károly. {.\í. Ak: 
Ért. 185G. 505.) 

Adatok Hunyady és Capisztrau 

145G-ik évi táborozásához. liómer. 

(Győri tört. ésrég.füz. IH. 1865. 188.) 

Hunyady László Belgrádnál 1456- 

ban. (k M. Or. Minerva 1832. 714.) 

/. Mátyás 14.')H — 14!)0. 

Hunyadi Mátyás Magyarország 

XXXIV-dik királya. (F. M. Or. Minerva 

1831. 723.) 

I. Mátyás Magyarország királya. Ifj. 
Szilágyi Ferenc. (Zsetikövyv. Igaz, S. 1822. 65.) — Sándor István. (,V., 
1791. I. 46.— FilUr-KaUnd. K. It... 
54. Képpel.— Bocs. N. Kép. Kapt. HL 
1850. 95. Képpel. - M. Tiht. 7 
VII. 1860. 262.) 

Hunyadi Mátyás királylyá választása- 
kor és az 1458-diki hongyUlés. 1'*- 
vári Pál. (Losonczi Phönix I. 1 
165.) 

Töredék I. Mátyás király charu 
ristikájához. B. Mednyánizky .1 
(Tud. Gyűjt. 1821. VI. 62.) 

Mátyás király Galeot után. Ka:.' 

Gábor. (Prut. Léjj. Kapt. X. 1804. 

I. Mátyás király, mint tud. theol 

K. Tdkácni Horváth János. (F. M 

Minerva. 1832. 715.) 

Első Mátyás királyunk kerest' 
Csehország koronáját és azéri IiíkI 
zott-c, hogy azt fejére tehesse ? , 
liradczky József. (Tud. Gyüjl. isao 
IV. 1.) 

Hunyadi Mátyás cs Fridrik császár 
Knauz Kándor. (M. Siun II. 1864. 

Mátyás király a királyh(!gyeu 1470 
Melczer Jakab. (F. M. Or. Minem 
1825. 61.) 

Egy magyar perzsa követségre 
Vámbéry Ármin. (Akad. Frt. I. 1867 
57.) 

Szabács viadala 1476. Történél 
ének. Közli Thaly Kálmán. (Századii 
VI. 1872. 8.) 

Egy schweizi követ Mátj'ás kiríl 
udvarában. Szabó Károly. (Bud. Szem 
XIV. 1862. 143.) 

Mátyás király özvegysége. Történe 
rajz. lleniellay Gusztáv. (Emich N. Ki, 
Napt. 1864. 66.) 

Mátyás király menyegzője 1476-b» 
A pfalzi választófejedelem azonkorik 
vetélnek hivatalos jelentése szerii 
Kazinczy Gábor nyomán. (Emich K. Kt 
Kapt. 1864. 75. Képpel.) 

A kenyérmezei di.adal. Udvarfi M< 
(Kmidi K. Kép. Kapt. U. 1861.) Mapyaiori-zág törtt'uclnip. If. Ulás/.ló — JÍ. Lajos. 42 Mátyás király Austriában. (il. linzi 
larrfM'II. 1840. 20.) 

Nyéki Vörös Mátyás följegyzései 
átyás királyról. Közli Toldy Ferenc, 
íj M. Mhz. 18Ö0. II. 41U.) 

Magyar követség Franciaországban 
*87-bt'n. Simonyi Em5. {M. Tört Tár 
III. 1867. 215.) 

• Mátyás király Iialála 1490. april 

Snmlor Latrán. (Sok/éle 1808. X. 
1)8.) 

Grabsi-hrift (les Köuigcs Mathias 
arviniifi 1490. {Uiig. Magáz. 1787. 

'.) 

Egy új acLit Mátyás király nemzeties 
ndolko/.á.sáról. Toldy Ferenc. {Uj. Af, 
Mfum IHlí". II. 193.) 
Gr«)f Zrinyi Miklós elmélkedései Má- 

i» király életéről. Közli Kazinczy On- 

r. {Vj M. Muz. 18.53. I. 1.) 
A magyar és török birodalom terje- 
W Európában Mátyás király idcjé- 
B. J* {Tud. fiyuji. 182U. IX. 78.) 
Mátyás király hadserege. Remellny 

mtár. (Rmich N. K. Xapt. II. 1861. 

>& K.:i.)"-1. 1 

//. Ulászló 14UU — 151H. 
Aktenmiíí<sií:e Skizze dcr Untenieh- 

ngen Joh. Zápolya's v. J. Iü07 — 
15. J. Clirinliitn V. Engel. (Zeilschr, 

H u.fHr Vngem 1802. I. 147, 287.) 

II. Ulászló király veszedelme 1509. 
dkrodr-.K-y Józxef. (.V. T&rt. Tár. VII. 

160. 2H:J.) 

Ax 1514-diki pórlázadás, unnak 
•t s következményei. Honálh Mili. 
W.rnr 1841. Érlek. IX. 211.— 
ívid itmert M. Akad. Ért 1840— 
.1.) 

A pórlázadáa. 1514. Knaia Sándor. 
'. Sión I. 1863. 878.) 
Sxékely György támadása. 1514. 
•vactórzy, ( F. Sí. Or. Minerva 1828. 
41. 1. 
A Dóz'ta-pórhad egykorú emléke. (iV. Kemény Józseftől. {Uj M. Mn::. 185 7. 
I. 449.) 

Adalékok az 1514-dik évi pórlá- 
zadás történetéhez. (Akad.) Franki Vil- 
mos. (Századok VI. 1872. 431. — Ki- 
vonat. Akad. Ért. VI. 1872. 171.) 

//. Lajos IŐÍ6 — 152(1. 
Horvát-Dalmata- Bosnyákországok- 
ban 151G-tól 1521-ig esett dolgok, ne- 
vezetesen a jajcai, zvorniki, knini, s/,e- 
benikói, biháesi, sreberniki, .'izokolói és 
teschani verekedések. Ziniony és Xán- 
dorTchérvár II. Soliman hatalmába esik. 
Schels kapitány után Kiss Károly. (F. 
.V. Or. Minerva 1830. IT. 49. III. 190.) 

Verböczi Istvánnak velencei követ- 
sége 1519. Wenzel Gusztáv. (M. Akad. 
Éri. 1850. 390.) 

Bon Alajos jelentése Magyarország- 
ról a velencei nagytanácshoz 1519. 
fVenzel Giix-fár. Tlf. Aknd, Frt. li^őti. 
118.) 

Hadi történetek. < >rsovai, ujpéesi, 
jajcai, skardouai , osztroviezi, knini, 
skardini, krupai és erdélyi esetek. 1522 
^1524. Toniori Pál a Száva partján 
diadalmaskodik a törökön. Gróf Frauge- 
l)áni Kristóf felmenti .íajcát. 1525. ,Iaj- 
ca és Magyar-Bosznia a török hatalmá- 
ba cíik. 1528. Ki^s Károly. (F. M. 0. 
Minerva 1830. IV. 138.) 

*II. Lajos király XbUS. VndliradvJcy 
József. (M. n;,l. Tár. Víl. 1860. 264.) 

A belgrádi e's nnigyarországi gyöze- 
dt'lmekWil. I'ccsevi török történetiróból 
fordítva. Közli Váinhéry Annin, 'fj M. 
Muz. 1860. II. 418.) 

A mohácsi ütközet. I'ccsevi Ibrahim 
Effendi történeti kéziratából fordítva. 
Közli Vámbéry .^rmin. (Uj M. Mta. 
1860. I. 31.) 

A mohácsi Ütközet török források- 
ból. Uepiczky .János. ( M. Tört. Tár, I. 
1855. 125. — Csal. Könyve I. 1855. 
104.) ■Í3 Magyarorsüág történelme. JáuoB tini. Ferdinaud. A iiioliilisi iitközi;t elemzési! a esii- 
tíitt'ren. Kiss Károly iiyug. kapitány. 
(M. orr. és (crm. Műnk. VI. 184(!. 11. 
'rcivi-ajzzal.) 

Moháesi gyászütkiizet. {Bacs. N. A'. 
Napi. III. 1850. 123. Képpel.) 

A mohácsi ütközet egykorú emléke. 
Gróf Kemény József, {üj M. Muz. 18.58, 
I. 21.) 

A mohácsi ütközet szerencsétlen ki. 
menetelét tiilajilonithatjuk-e Zápolya 
■Jánosnak ? Podhradczky József. {Tud. 
GyUjt. 1832. V. .59.) 

II. Lajos király halála. Egy kortárs 
eltérő clöa<hísa. (Tud. Tár. 184CI. Krt. 
VIII. 167.) 

* II. Lajos király arczképe. Kápol- 
nai P. István. (Századok III. 18G!t. 
2()0.) 

* II. Lajos magyar király <'s Mária 
királyné arcképük Brüsselben. (Száza- 
dok \l. 1872. 723.) 

Von (lem natürliclien Sohno <les un- 
grischen Königs Lutlwig des Zweiten. 
C*** ([/•».(/. Mag. 1783. IH. 389.) . 

.János lierc(!gröl II. Lajos királynak 
állított fiáról s magyar fclirással kérke- 
dő pecsétjéről. J.* (Tud. GyUjI. 1831. 
IL 93.) 

A magyar királyok rendsora. Az 
uralkodó n(!ve, uraik, ideje, neje és 
gyermekei. (Orsz. Naptár I. 18G(i. 1. 
szak. 8.) 

Krónika töredék. 1438—1514. 
(Győri tört. Füz. 1. 18G1. 90.) 

Magyar királyok utazásai. 1217 — 

1523. Itáth Károly. (IJj ^l- ^tiiz. 1854. 

H. 97.) _ _ 1000 — 1494. (Győri 

tört. és réy. Fih. I. 18(51. 257, 289.) 

János éB 1. Ferdinánd. 

1526 — 1540. 

Rövid krónika a mohácsi vész utáni 

évek eseményeiről. Közli Véghelyi Di- zsö. (Győri tőrt. és rég. FU:. 11. U 
166.) 

Zápolya János akarva késett-e »| 
hácsi csatára 11. Liijos király sege 
mére ; és volt-e az országlásra ele 
joga y Podhradczky József. (Tud. (i) 
1837. II. 54.) 

A magyar korona feletti küzdcla 
XV/. sziízadban. Jakab Klek. (Er, 
Mnz. Kgyl. Kvk. I. 1859 — 61. IM 
152.) 

Zápolya királylyá választása dsl 
názása. (Nemz. Kép. Naptár IV. 1( 
35. Arcképpel.) 

János kii-ály é» a diplomatia. 
László, (fíud. Szende II. 1858. 3, í 
340. — III. 1858. 58. — IV. U 
110. 287. — Vm. 1860. 61. 
1860. 274.) 

.Sziilejman naplója 1529-ki há: 
hadjáratáról. Törökből jegyzetekké 
/luden:^ József (Af. Tort. Tár .XII 
1867. 179.) 

Mahrisehe Landtagsverhandlungc 
die Au.spriichc des Johann Zájiolya a 
Miiln-en betreffend. 1526—1531. [Dt 
tsche Fundgr. II. 1840. 1.) 

Budának török kézre jutása. ImI 
nyi Gedeon. (Hazánk II. 1860. 38.) 

■Szolimán zultán harmadik hadjárai 
Pecsevi török történelmi kéziratátn 
Vámhéry Ármin. (Uj M. Mvz. 1860. 
294.) — — negyedik magyar haá; 
ráta. Pecsevi után Vámbéri A. (Uj 
Mnz. 1860. I. 348.) 

Némely észrevételek Zápolya Jál 
magyar királyról. Velenczey János. 
Gyiljt. 1822. IX. 21.) 

Beitrage zur Greschichte der Fer 
iiandischen und Zápolyaischen Reg 
rung. In einer Keihe von Briefen. (V 
Magáz. 1788. IV. 358, 385.) 
Gritti Alajost illető eredeti emléki tok. Nagy Iván. 

1857. 3.) (M. Tőrt. Tár 1 l.í Magyiirország törtoueliiK'. 1. Fertiiuaud — 11. Mátyás. 4(5 1. Ferdinánd magánuralkodása 
1540—1564. 
Eger ostroma 15.") 2-ben. (Eini<-h X. 
r. Xaf,/. VI. 18tí5. llt;.) 

Vázlatok az Alsó-Tisza- s Marosvi- 
ék törto'nctéböl a iiioUácsi vt^sz úta. 
lemtllay anxztác. (A/fól'l! Kahtv. 1860. 

Statistikai adatok Magryarország tö- 
>k korszakából. Sz(d<t'j László. (Hazánk 

1S58. 345.) 

A Szecsífny melletti csatavesztés 
5ti2. évben. (.U. Házi Barát VIU. 
841. 113.) 

Egy névtelennek cvjegyzetei 1427 
-1">54. Az eredeti kéziratból közli 
W'íy Ftrrvr. ÍM. Tort. 'IVn- III. 1857. 
63. 

Türk Uáuiel naplója 1548 — 155ÍI. 
arády. (Századok V. 1871. 12.^ 

Miksa 1564 — 1571}. 

Sziget ostroma. 1566. Magyar tör- 
behni adalék. Toldy Ferenc. (UJ Magy. 
fuz. 1860. I. 113.) 

Zrínyi Miklós lialála. ( Fillér- Kalend. 

1837. 6;t. KéinH-l.! 

Magyar Leouldás. 1566. Felujjóí/ii 
folnár Sándor. (Sas 1832. XI. 100.) 

Gul»ccz Máté, tótországi parasztok 
ózsája. 1013. l'i'czely József. (M. Tud. 
'ár*. Ért. VLL 2. 1842 — 44. 164.; 

Rad<jlfl576 — 160H. 

Egynehány apró harcvsetek liazáuk- 
n 159 8-ban. Aw* Koroly. (Ti'd. Gy. 
82ít. Vr. 20..I 

A li'-k "alkudozások kez<lete Ilooskay 
rtránnal 16U5-lx:n. (Kivonat.; linfh 
áruly. (Akad. Ért. L 1867. 244.) 

A/, alkudozások kez<IetR Ikieskay 
ttváunal az 16t)5-dik év nyarán. l'.Vk.) 
'^k Károly. ÍS~„:adok I. 1867; 317.) 
— Thnly Kál'DÓn. (Had. S:.t„xl<. Ti 

}\y. IX. 1867. 3r.l., 

Homonnai Drugetli Itálinl iiit|)i<ijit. 
HO.S. Kiizli S'ámfnyi hliáx. (Tiul. Tár 
83;t. />/,/. V. 172, 2bi, 315, 863.) Bocgkay és a bécsi békekötés. Pál- 
kövi Antal. (Sárosp. Fiiz. 1857 — 58. 
63.) — Felvilágo.sitásul. Pálkövi Aulai. 
( 483.) 

A bécsi békekötés 1606-ban. Franki 
Wiliii. (Gyári tört. és ré'j. Füz. III. 1865. 
158, 245. — IV. 1865 — 68. 33, 

lít.-;.) 

Az 16tl6-diki országgyűlés naplója. 
Közli Cti ly József. (Győri töri. én réij. 
Füz. III. 1865. 125.) 

A zsitvatoroki békekötés. 1606. uo- 
vcmb. 1 1. Podhradczky József. (Ttid. 
Tár. 1839. Érlel: VI. 332.) 

A zsitvatoroki békekötés. Magyar 
nyelv országos divata. — 1606. nov. 
1 1. Lnczenhaeher János. (Ti'irl. Tár. 
1834. III. 230. Egy hasonmással.) 

Adalí'k a zsitvatoroki béke történe- 
téhez. 1606. Ipolyi Arnubl. {UJ Mayi/. 
Muz. 1851 — 52. I. 148.) 

Horváthy András korjegyzetei. 1585. 
1586. Közli ifj. Kuhinyi Ferenc. (UJ M. 
iliiz. 1858. I. 51.) 

Ilabardy László naplója. 1593 — 
1599. Podhradczky János. (Tud. Tor 
1842. Érlek. XI. 124.) 

Egy kisdeák krónika 1601 — 1613. 
Közli Toldy Ferenc. (M. Tör. Tár. VI. 
1859. 260.1 

//. .\lályás 1608 — 1619. 

L'dvözló beszéd II. Mátyás királj'- 
hoz. Podhradczky Józsi f. (Tud. GyUjI. 
1838. X. 68. 

A magyarok nyouioni.'iágai a loiók 
hatalom alatt. 1613. Melrzer Jakab. (/■'. 
M. Or. Minerai 1825. 138.) 

Itinerarium ad t'ulgidam portám Ut- 
toMianicHm. TlMmne Borsos. (Erdilyor. 
Töri. Tára IL 1845. 233.) 

Liptay Imn: török követsége 1619- 
Immi. Xngy Icán. (.1/. 'Póri. Tár I. 1856. 
193.; — IJptay Imre török követ- 
wigéhez. Nagy hán. ( — — XII. 
1863. 287.) •47 Maf?yar(irszáf!; törtt'nclme. II. Ffi-diimiifl — 1. J-ieopold. Országos gyűlölet. Országos tiszte- 
let. Ttotka Tivadar. (M. Tud. Ért. ISOá. 
II. 1, 1(h;, 2H1.) Sái'Ospiitaki iiiiigyar krónika 1Ő2.'J — 
lötó. Toldy Ferenc. {M. Tort. Tár IV. 
1857. 43.) — Utójegyzet a »Sárospa- 
taki krónika «-lioz. Toldy Ferenc.) — 

Xll: IHtii}. 288.) 

* Történeti viaplójcgyzctek. l.ööít — 
H)21. R — r. (Gyűri tört. és rég. Filz. 
IV. IB(ir) — tí8. 440.) 

//. Ferdinánd 1610 — 1637. 

Az I ()21-ki luigyszoinbati gyűlés es 

Pozsony megliódolása Ferdinándnak. 

Uajnik Imre. {M. Akad. Ért. — Philo'. 

%'T. Kőzi. V. 1865. 141.) 

A gyarmati béke. 1()25. Jászay Pál. 
(Tud. Tár 180 7. Értek. 11. 39.) 

Az lOátí. pozsonyi béke s előzmé- 
nyei. Oarády. (Bítd. Szemle. Uj. foly. IX. 
1867. 197.) 

Az l()2G-diki pozsonyi béke után. 
Garády. (llud. Szemle 1873. III. 199.) 
A szönyi béke. Ki 2 7. Jászay Pál. 
(Tud. Tár. 1838. Értek. IV. 167.) 

Staszburg Pál követsége IV. Amurat 
szultánhoz az 1631- és 1632-ik évben. 
Ölrös Ayoston. (Gyűri tört. és rég. Ftíz. 
II. 1863. 97.) 

Pázmány Péter dijilomatiai küldeté- 
se Kómába. 1632. ( Akaii.) íVanW Vil- 
mos. (UJ M. Sión II. ISI í. 721, 801. 
881. — Kivonat. (Mad. Értés. V. 
1871. 245.) 

Az eperjesi béke. 1633. Szilágyi 
Sándor. (M. Tort. Tár VIII. 1861. 
252.) — Franki Vilmos. (.Századok V. 
1871. 188, 248^) 

Magyar históriai töredék a XVlI-ik 
század elejéből. Tliomaer Ignác. (Tud. 
Gyűjt. 1825. III. 35.) 

///. Ferdinánd. 1H-Í7 — /0'.37. 
Magyarország siralmas állapotja 
1641 -ben. Gróf Kemény József. (Uj. M. 
Muz. 1859. I. 403.) Ferdinánd király aláirásáiiak ma 
lata. 1640. (.1/. Tört. Tár. VIU. 186 
209.) 

Gróf Zrínyi Miklós emlékirata 
Rákóczy György fejedelemhez 165Í 
Tltaly Kálmán. (Századok II. 186| 
633.) 

Naplótöredék 1658-ból. Közli Hoi 
Gusztáv. {Századok III. 1869. 333.) Keglevioh Péter naplója 1599-. 
1661. Közli Deák Farkas. (M. Tört. 
XIII. 1867. 238.) 

Gróf liliédei László naplója 1653-í 
1657. Közli Vass József. (M. Tört. Ti 
I. 1855. 21.3.) 

/. Leápold 1657 — i7( 
Zrinyi Miklós és Montcccucoli 
mond. Pauler Gyula. (Hiid. Szemle, 
foly. IX. 1867. 3.) 

Gyászos emlékezetű 1661!. esztea 
hazánkra nézve. Gyurikovics Gyk 
{Tudom. Gyűjt. 1834. X. 76. Egyszin* 
képpel.) 

Wesselényi Ferenc nádor összeeskil- 
vése 1666 — \6(i7 . Pauler Gyula. (Bud, 
Szemle. 1873. II. 1. — Kivonat. Akad. 
Ért. VII. 1873. 45.) 

Zrinyi Péter , Frangepán Ferenc, 
Kristóf és Xádasdy Ferenc grófok elle- 
ni tanuvallatás. Közli Ráth Károly. 
{Győri tört. és rég. FUz. II. 1H63. 315. 
— iri. 1865. 66, 329.) 

Szenvedéseink történetéhez. LeUoczky 
Tivadar {Gyűri tört. és rég. Fílz. III. 
1865. 342.) 

Kétszáz év előtt. (Nép-Zászl. Xapl. 
IV. 1872. 30. Három arcképpel.) 

Képek a inagj-ar hódoltság történe- 
téből. 1672. Szilágyi Sándor. {Xépidt. 
Könyvf. 1868. I. 129.) 

A bujdosók támiidása 1672-ben- 
Pauler Gyula. (Századok III. 1869. 1 
85, 166.) 

A szikszó-ujfalusi harc 1678. 7V»Wj 
Feretic. {Uj M. Muz. 1860. I. 45.) .Magyarország törUmelni''. 1. l.oipolil. 50 íjdosük fejedelme. Történeti rajz. 
;/ lüek: (üebr. EmUny 1860. 

l' kölyi Imre fejedelemnek 1683- 
N':i(ry-Szombat királyi városába 
meneteléről é« ezen városnak 
következett elégéséről. Nagy- 
it városa protoeollumából. V. J. 
'lylijt. 1818. IV. 41.) 
'Iván-szky György Eperjesen. 
MbeH. (A'í«/. Társ. Évi. UJ /oly. 
4—186.3. 147.) 
ivánszky János naplója. Adalékul 
•rjesi vértörvényszékliez. Közli 
Déneji. (/4 iMagyar Polgár*. A'. 
■n II. 1870. 80.) 
Budavár ostromai s visszafoglalása 
86-dik évben. {Ro»nyói fögymn. Eri. 
VII. 1858. 3 — 73.) 
Buda visszavétele 1686-ban. l'éczely 
\*ff. (Badap. An-izkSiiyi: I. 1839. 

7.) 

Olivier és Apdi basa, vagyis a ne- 

barátság liuila visszavételekor. 
86. R Mednyánszky Alajos szerint. 
-Apálhi .Molnár Sándor. (Sa*. 1832. 
103.) 

Ofen ziir Zeit iler TUrkenherrsehaft 
I dcssen RUekeroberung unter Kai- 
Leopold I. im Jahru 1686. Jleinrich 
tuba. {Jahrt»b. den kath. Oymncu. IV. 
55. 3— lő.) 

A szalmditó háború Uunán túl. 1683 
1690. Iloléezy Mihály. (Tud. GyUjt. 
34. VI. 3.) 

A szabadító háború Dunán és Tiszán 
lt;t43_H;9<). Jíoléczy Mihály. 
«rf. Gyiijt. 183",. VI. 3.) 
.\ szaliaiiitó háború Tiszán túl. 1685 
1699. Jloléezi/ MII.'U'i- (T,i,l. OyUjI. 
36. VU. 3.) 

szabadító liáboni Magyarország 
inin kivül. 1683—1699. lloUczy 

>. {Tud. Gyújt. 1838. I. 20. U. 3. 

Kasztanovicnál Horvátországban ÖOOO főből álló török seregnek 1689. 
jul. 29-én gróf Draskovicz által történt 
megseinmisítéso. Hadeni Markgróf La- 
jos eredeti Írásaiból. Kiss K. (F. M. O. 
Minerra 1825. 449.) 

Kiuprili Mustafa 1690-ben belgrádi 
hires török fövczir szép lelke. X.-Takávd 
Horváth János. (F. M. 0>: Mineri-a 
1832. 463.) 

A zcntai ütközet. Török irókbcil. /i't- 
piczky János óXtaA. (Uj M. .Mm. 1851 
— 2. I. 18.) 

Eugeniusnak a zentai ütközetről 
Leopoldhoz irott levele ; és a meghol- 
takról s megsebesultckröl kiadott tu- 
dósítás. Holéczy. (Tud. Gyiijt. 1828. 
VIII. 9 7.) 

Auszug aus eincm Tagebueho über 
die Tökölischen Unruhen iiii Jahre 
1690. Jul. bis 1691 Mai. Lukas Joseph 
Marieiihurg. (Sieh. Pror. Bl. I. 1805. 
217- 

Előzmények a Széchényi konvent 
történetéhez. Kaxinczy Gábortól. Közli : 
Szilágyi .Sándor, (/l »J/. Polgári. N. 
Xaptára II. 1870. 2.) 

Töredék napló a széi'sényi-gyülésröl. 
1705. Közli : Lugossy József. (Uj M. 
.Muz. 1860. U. 46.^1 

II. Rákóczi Ferenc kora a gr. Csá- 
kyak Szepes vármegye- és a b. Palo- 
csay-osalád levéltáraiban. Thaly Kál- 
mán. {Századot.: VII. 1873. 9, 100, 
173.) 

II. Rákóczy Ferencről. Sándor Ist- 
ván. {Sokféle 1791. I. 50.) 

A soproni szőlők veszedelme a ku- 
rucvilágban. 1704. Paúr Iimn. {M. Ak. 
Ért. 1857. 289.) Történeti följegyzések 1481 — 1752. 
Szilát/yi Sándor. {M. Tört. Tár VI. 
1859. 83.) 

Adatok a török-korhoz. 1624 — 
1687. IJj. Kun Pál. {Győri tÓrt. ét rég. 
FUz. I. 1861. 361.) ól Magyíirország történelme. 1. József — Máriu Terézia. Illye's István krónikája. 1650 — 
17 11. Kiiauz yámtur. (jW. Sioii. III. 
lötííj. «0;i, 881.) 

Fata Tarczaliensla az Tarczal váro- 
sának főbb változásai 1670—1700. 
Irta nemes liabocKoy /zsák, a nevezett 
város hites nótáriusa. (Rumy. Motium. 
llunij. I. 1817. 9.) 

Csányi Jiinos magyar krónikája 
1670—1704. Közli Faúr Iván. (M. 
'lörl. Tár V. 1858. ti — 220. — Ok- 
mányos függekik. — — 221 — 2íil.) 

Alagyarországi s erdélyi késmárki 
Tököly Imre titoknokának Komáromi 
Jánosnak törökországi diariuma és ex- 
pericntiája. 169 7. 8. oct— 1703. febr. 
1. Kiadja Majláth JánOf. (Klirgl Könyv. 
I8á2. 1. 53.) 

Károlyi Sándor naplójának töredéke 
1703-ból. Közli : Walther Imre. {Szá- 
zadok \L 1872. 713.) 

Pótlékok az 1703 — 7-diki magyar 
történetekhez. Zioeig naplójából. Közli : 
Kacskocics Lajon. {Ttul. Tnr 1835. VI. 
U6.) 

liay Mihály és Pápay Gáspár nap- 
lója tatárországi követségükről. 1705 
1706. Thaly Kálmán. {Századok VII. 
1873. 538, 602.) 

/. József. 1706 — 171 J. 
II. Kákóczy Ferenc és a szathmári bé- 
kekötés történetéhez, fí/azán/i II. 1860. 
211.) 

A rácok ellenforradalma 1703 — 
1711. Hornyik János. {Századok U. 
1868. 530, 608, 693.) 

Rác dúlások a Rákóczi-támadásban 
1709. Közli Szilágyi Sándor. (Uj M. 
Maz. 1860. II. 429.) 

A kassai 1707. évi országos tanács- 
ról. Nayy Iván. (.1A Ak. Ért. 1854. 
306.) 

Ónodi országgyűlés 1707-ben. Hra- 
bocszky Zsiíjmund. {Orsz. Emi. 1848. 
I. 95.) 

Ráday l'ál beuderi követségének naplója 1709. Jtrney .János. {Tud. lür. 
1841. KrUk. IX. 117, 178.) 

;;/. Károly. 1711 — 1 

Die Feldziigo der Türkén wie<l' 
Kaiserlichen in dcu Jahren 17 li 
1718. Aus dcm Tagebuche des J' 
Stanl.'sUmH (írolovsky ungrisclien 
deutschon Dolmctsch bei der Píitiv. 
(Unyr. Mayaz. 1783. UI. 301.) 

Károlyi Sándor hadi clöterjeszi 
észrevételei az 1717-iki tatárjár 
Tludy Kálmán. (Századok 1. 1867. 

Az utolsó tatárjárás. Szilágyi /- 
{Szigeti Album 1860. 284.) 

Porosz toborzás Magyarorszá 
lintka Tivadar. {Uj M. Muz. 18t,i' i 
169.) 

A Péróféle mozgalom törtem' 
Közli : Szilágyi Sándor, {Uj M. 
1859. I. 181.) 

Péroról. 1735. Sándor István. (.'Síítj 
féle 1791.1. 51.) ' 

Adalékok az 1735-ki Péró- 8 1 
diki Törő-, Pethö- és Bujdosó-féle mi 
forrongás történetéhez. Thaly htdmá 
és Zsilinszky Mihály. {Századok T\ 
1870. 30.) 

A bcregmegyei orosz nép Rákótz 
mellett tüntet 1738-ban. Leltoczky H 
vadar. (Századok I. 1867. 280.J 

Az 1738-diki történetek töredéke 
Fejt'r György. (Tud. Gyiijt. 1838. C 
43.) 

Mária Terézia országim 
1740 — 1780. 

Mária Terézia nagyemlékezetu k 
gyes királynénk emlékezete. {Minden 
Gyűjt. I. 1789. 141. — II. 62, 16( 
Mária Terézia. {Bocs. A'. K. JVoj 
IV. 1851. 58. 3 képpel.; — Katim 
Ferenc. {Hébe-Kalendáriom 1824. 
Arcképpé 1.) 

* Mária Terézia és a komáromi ps 
tás szüzek. 1764. {Mind. Gyűjt. I 
1790. 24.) Míigyiirortizá}; torteuiílme. II. József — I. Ferenc. 54 ^láriii Terézia, miut auya. (Emicli 
K. Xaj>t. VI. 18G5. 9ö.) 

V'latok Mária Terc'zia élete'bó'l. (Csa- 
Köntfvt I. 1855. 107.) 

\'.sy ke'p Mária Terézia életéből. 
ka Vüág I. löö'.t. 429. Képpel.) 
Mária Tlierezia kezeirása. {Hébe 
adariom lö24. Melléki.) 

Gr. Barkóczy Ferenc országgyűlési 
iMzédei jegyzetekkel kisérve. 1741. 
Podhriidöky József. (.)/. Akad. Kit. 
1852. 1.) 

II. JíJzíi'tVöl iiz 1741-ki ur.szájjgyii- 
Aen. iVtiltlur Ldszló. (M. Akad. Ért. 
1847. ItJO.) 

Az 1744-diki hadjárat és lig. Bat- 
hyányi Károly. Kápolnai P. István. 
Skátadok III. 1869. 439.) 

A karókkal kivívott gyözeleui. Epi- 
ód a inai 9-<lik luwzárezreil tiirténeté- 
|*L Remelhni Gnxztór. ( .Uföldi Kalaia 
186(". .".II. 

Az 17.jl-l)eu tartott diétáról. (J/íh. 
'yUjV. IV. 1790. 33.) 

Az I7t;4-ki országgyűlés története. 
Iftáth MUiály. (M. Tud. Tnis. Éri-, 
m. 2. 1842 — 44. 12fi.) 

Gróf Ilattliyányi Lajos nádori»j)án 
iiagyar Ijeszéde az 17G4. diétán. {.Min- 
leHtn Gyiijt. IV. 1 790. 78.) 

//. Jöztef kuymáiiíja 

17 80 — nuo. 

II. Józwíf császár és Katalin orosz 
'imö. A'. /. (^Századuk VI. 1872. 420.) 
'lós fejedelmi látogatás, (.\findrn, 
fyíljl. l. 1789. 14 7 

falkenstein gróf .,í,./.,i.-,i.i.,i Fmii- 
/.ágban. (J/í«. Oyüjt. II. 1789. ■)i>z-.'t Mlii/.;i-:( ITi.i,. ,-.. 17H7. 

' ■/. fjyuj'. III. 1790. tíg.) 

K ilatay Ferenc levele Prépost báró 

/.kyhea IJ. József császár inuaz- 

•ri-zági utazásáról. Közli . Ponori Thewrewk Miklós (Tud. Gyüjl. 1823. X. 
27.) 

Joseph II. (ler Wiederhestellcr des 
Vaterlandes. (Sieb. Quavt. 1. 1790. 
129.) 

A martinyestyei viadal. Huléczy. (T. 
GyUjt. 1829. V. ÖO.) 

* Rövid beszéd II. József császár 
sirja felett b. Trenck Fridrik által. (Min. 
Ggüjt. III. 1790. 390.) 

II. Leopokl. I7i)0 —nO'J. 
II. Lcopold nemes szivének némely 
vonásai. (Min. Gyiijí. IV. 1790. 29.) 

II. Leopold kedves királyunkban Má- 
tj'ás támadott fel. (Min. GyUjt. IV. 
1790. 124.) 

/. Ferenc orsságlaía 
1792-1835. 
Első Fei-enc. {Aurora. Folyt, többen, 
XIII. 1834. 267.) 

I. Ferenc és az ö idókora. (.!/. Háti 
Ilarát V. 1838. 18.) 

Mihelyes János naplója 1784 — 
1794. Közli Szilágyi Sándor. (Uj .)/. 
Muz. 1857. I. 260.) 

Kazinczi Ferenc fogsági naplója. (Egy 
hiteles adat a Martinovicsféle pör rész- 
let<!ihez.) Közli Pászthor Dániel. {Örst, 
(fyUl. Emi. 1848, I. 63.) 

A fólségsértési pör Magyarországon 
179.")-ben. Közli A'. Papp .Miklós. (.1 
».»/. Polg.* N. Napt. II. 1870. 100.) 
A MartinovicB-pör 1795-ben (Nip- 
Zástl. Napt. III. 1H7I. 14. K(!t kép- 
pel.) 

Adat a Martinovics-ügyhöz. Márki 
Sándor. (Századok IV. 1870. 19 7.) 

Magyar felkelő sereg 1797. Molnár 
János. {M. Könyvli. XI. 1799. 114.) 

Vas vármegye dicsőítése. 1797. Mol- 
nár János. (M.Könyvh.Xl. 1799. 182.) 
Magyar felkelösereg 180O — 1801. 
.Uolnár János. {M. Kúnyvh. XV. 1801. 
96. — XVI. 18(11. 44.) 55 Ma;;yiirois/.ág töi-tém-linc. 1. Feniiii- — V. Fiírdiiiáml. A franciák Poy.Bonynál löOO-buii. 
HoUczy. {Tml. GyUjt. 1827. X. 10.) 

(iyör városilnak ostromlása a fran- 
ciák által 1809. oszt. jun. 1.S — 24-ip. 
Egy szemtanú naplókönyve'böl. //* 
L» (jy. Hazai Vándor V. 1835. 40.) 

Magyar huszárok hőstettei a regi vi- 
lágban. Közli Vahot Imre. {Remény 
1851. II. 37, 88, 113.) — Vahot N. 
Napt. I. 1855. 195.) 

Paralella. Azon a ndhai francia 32- 
dik félbrigáda által az 17y(j-dik óv 
april 11-töl 1797-nek május 23-áig 
végbevitt derék hadi tetthez. Kíhb Ká- 
roly. (Tml. Gylljl. 1828. X. 83.) 

A 37-dik magyar gyalog cs. kir. ez- 
red történetei. Kiss Károly. (Tud. Gy. 
1825. I. 16. II. 3. líl. 3. IV. 3.) 

Magyar alvitdzek hőstettei az ujabb 
időszakban. Kiss Károly. {Tud. Gyűjt. 
1827. XII. 70. — 1828. I. 60. IV. 
57. VII. 101. — 1829. 11. 75. IV. 
65. VII. 71. 1830. IV. 83. — 1830. 
XI. 91. 1831. X. 89. — 1837. XI. 
88. — 1840. Vn. 91. — M. Hazai 
Vándor VI. 183G. 41. — VII. 1837. 
101.) 

Első Ferenc hív magyarjai közt 
1820-ban. Igaz Sámuel. (Igaz S. Zseh- 
könyv 1822. 11.) 

Két magyar beszéd, melyek az em- 
lékoszlop mellett, melyet Zemplénme- 
gye rendéi az 1809. jun. 14. a győri 
ütközetben elesett és megsebesített vi- 
tézeknek örök emlékezetre felállítot- 
tak 1821. augustus 6. napján elmon- 
dattak. (Tudom. Gyűjtemény 1821. XI. 
117.) 

Adalék az 1832-diki nyírségi és 
Kassa táji pórlázadás történetéhez. Va- 
lentinus Bujdosó. {Századok V. 1871. 
436.) 

V. Ferdinánd ő cs. kir. ap. Fölsége 
megkoronázta tása 1830-ban. Garády. {Hazánk 1. 1858.615. () Felsége i 
rajával koronázási díszalakban.) 

Felséges V. Ferdinánd magyar 
rálylyá koronáztatása Pozsonyban 
28-kán 1830. (M. Hazai Vándor _ 
1831. 9. Képpel.) 

Azon magyar királyfiúkról, a kik 
még atyjok éltekben megkorozáztü i 
Hollók Imre. {Tud. GgUjt. 183o. a 
43.) 

V. Ferdinánd. lS3r, — lHIH. 

tíróf Széchenyi István pestunL'vci 
működése. Fáy András. {Bud. K- 
XV. 1862. 88.) 

Egy rendőrkém az Ifjak-Társui 
ban. Adalék a Lovassy-pörhez. K 
K. Papp Miklós. (A „ü/. Polgár ■" 
Naptárai. 1869. 55.) 

Néhány lap Kossuth Lajos napi ,n 
ból 1837. mart. 6—12. Közli: !<■ 
Papp Miklós. (A »M. Polgár* iV. .^ 
18C9. I. 42.) 

Adalék Kossuth Lajos 1837 
notapöréhez. Közli : K. Papp Miki'jr. 
(A »M. Polg.« N. Napt. 11. 1870. .^7.) 

István cs. kir. főhercegnek, Magyar- 
ország nádorának, ünnepélyes beigtati' 
sa Pest, Pilis és Solt törvényesen egy 
sült vármegyék főispáni székébe 1847 
évi october havában. A postraegyei köz- 
gyűlési jegyzőkönyv szerint. {Hnzáti 
IL 1860. 292.,) 

Függetlenséyi har 
1848 és 1849-bei 

A szerb Vendée kezdete. Temes. {M 
Emléklapok l. 1850.178.) 

A budai g. n. e. szerbek nyiiatkoza 
ta a magyar testvérekhez. {Orsz-Horvi. 
Napt. IL 1868. 14.) 

A szerbek bujtogatása a magy» 
nemzet ellen és vérontás Karlovicbas 
{Vén Honv.-Napt. 1868. 8.) 

A véres budai macskazene. {Huct. íi 
Képes Napt. II. 1849. Négy képpel 

A pesti Károly-kaszámyai összettf 
közés. {Vén Honvéd-Naptár 1868. 1. ^Llgyart>rsz. történ. Függetlenségi harc 1848- s 1849-ben; 58 első ágj-úlövés. P. O. {Honvédvi- 
. I. 1868."l3ö.) 
■^''Mit Tamás iigy uzása. fOríz. Honv.- 

II. 1868.) 

- Emö vitézsége és Sz. Mihály 

X porrá égetése. (Vén Honvid- 
^pl. I86ít. 10.) 
Végvidéki Szt. Mihály helység porrá 
etése. {Ortz. Honv.-Napt. U. 1868. 

-) 

Á Würtcmberg huszárok haza szöké- 

1848-l)an. Egy Würtcmberg hu-^ízár- 
L {Honi: Xapl. VII. 1874. 4G.) 
Az 1848-ki nemzetgyűlés és meg- 
itisa — íí — r — (Magyarorsz. 
<p. II. 1868. 354. Képpel) 
A kétszázezer. {Ilonvédvilág. I. 
(68. I.) 

Versee-vlajkoveci piL'íztitó csorda fó- 
;ti győzelmek. (Orsz. Honvéd- Is apt. 

1868. 18.) 

Az ófutaki csata és diadal. {Orsz. 
mv-Xapf. II 1868. 22.) 
Tudósítás a rácok által elkövetett 
(grentlenségckröl. (Vén Honv-Napt. 
68. ;t. Ortt.-Honv.Napt. II. 1868. 

I) 
A neusinai véres harc. {Ortz. Honv- 

^fl. n. líif.H. 2r,. — Vén Hottiéd 

íft. 18Git. 2.) 

A 9-dik zászlóalj hírnevét mcgala- 

tí fehértemplomi ütközetek. Kazinczy 

iimi, volt liunvédtíszt jegyzeteilx'Jl. 

fMvédek Könyve 1861. 1. 82.) 

Syolcz línií ágyiizás Turiánál, .Szent 

\mk» és Földvárnál s annak ercdnié- 

e. M.S. {Vén llonv.-Xapl. 1868. 11.) 

A kilencedik zászlóalj első áldozatai. 

Skm Lniórd. (Hwnvid- Album 1868. 

Tenierin és Jarek alatt a magyarok 
titai^e. (Orn. Ilouv.Sapl. II. 1868. 
i. — Vén HoHv.-Napt. 1868. 14.) 

A perlnszi véres harc és a magj-arok 

* gyö/.elme. {Or»z. lionv.-Sapl. II. 

. _ V'^t,..Honv.-Napl. 1864*. 1.1.) liáró Orczy István halála Szt. Ta- 
másnál s temetése Erdökövesden. M. S. 
(Vcn.-Honv.-Xapl. 1868. 17. — Orsz.- 
Ifon.-Napt. 11. 1868. 43.1 

Fogságom Knícanin tálwrában. (Egy 
nemzetőr naplójából.) Rií/kai Béla. {M. 
Emléklapok I. 1850. 61.) 

Egy önkénytcs hadjárati tapasztala- 
tai 1848-ból. TaJ;ács Ádám. {A. »M. 
Polgára K. Napiára. II. 1870. 91.) 

JcUachich pusztítása Muraköz vidé- 
kén. Ijupossy M, lelkész kézirata után. 
{Orsz.-Honv.-Xapl. II. 1868. 45. — 
Vén.-IIunvéd.-Napt. 1869. 20.) 

Örmény liázíi megsemmisítése. {Vén 
IloHttéd Napt. 1869. 30.) 

Kézalatti fondorkodások és gróf 
Lambert íztózatos meggyilkolása. {Vén 
Honvéd Xapl. 1869. 23.) 

Egy dal keletkezésének története. 
Jókai Már. {Kosnutk Album 1868. 102.J 

Hurbán betörése és Vojnics Lajos 
őrnagy vitézsége. {Orsz.-llonv.-Xapt . 
II. 1868. 62. — Vén.-Honv.-Xapt. 
1869. 38.) 

A vörös sapkás horvátok Székes- 
Fehérvárnál l'erczel seregének győzel- 
me. {Ven.-llonvéd.-Xapt. 1869. 31. 
Orsz.-llonv.-Xapt. 1868. 56.) 

Gr. Zichy (Jdön kivégeztetéséröl rö- 
vid kivonat. 1848. sept. 30. (Orsz.-llovv. 
Xapt. 1869. 130.) 

Jelasicscsali csatározások. Ros/y 
Zngmoml, volt honvédtiszt naplójából. 
(Honvédek Könyve 1861. I. 58.) 

Vilmos huszárok hazajövetele. Her- 
mán őrmester előadása nyomán, i Ilon- 
védvilág I. 1868. 20.) 

Hogy bocsátották ki Jclasícs seregét 
a kelepcéből. Ri-szletek a schwechati 
ütközetből. Pászlhori Kndrr, volt hon- 
véd-tllzértiszttöl. Oltnn-édek Kürij/re 
1861. III. 111.) 

Agyuzáfi Parendorf i-s Scliweciiat 
alutt. — IJ<!cH ostroma hősies cllentál- 
lás utáni lefegyvereztefésc. Koimuth 


59 Magyarorsz. történelm. FUggctlensdgi harc 1848 — 4ft-ben. Lajng naplójából. (Orsz.-Honvéd.-Naj)t. 
1868. 73. — Vén.-lfonv.-Napt. 1869. 
4G.) 

Zsibó és Róna falvaknál legyőzött 
oláhok. (Orsz.-llovv.-Kapt. II. IMGH. 
T8.) 

Nagytc'csai támadás a billeti lefcgy- 
vürézc's után. \agy Sándor Jozst^ napló- 
jából. (Orsz.-HoTív.-Knpt. 11. 1868. 76.) 
A del)reezcni vörös szalagosok Lip- 
pánál. Ahrai Károly. (HonvidvUág. I. 
1868. 108.) 

A boksán! és barbocai ütközet. As- 
bóth Lajos parancsnok működése. {Orst.- 
IIo,„-.-yap(. 11. 1868. 91.) 

A magyarfalvai [ütközet .Simiuiich 
ellen. ÍOrí,:.-Tört.-Nopi. II. 1868. 85.) 
7. Ferenc József országlata 
1848. dec. 2.-tól. 
Ferdinánd austriai császárnak trón- 
ról! lemondása. (Orsz.-Iíonv.-Napt. II. 
1868. 90.) 

Mariássy alezredes működése Aradon. 
(Vén.-IInnv.-Nai^f. 1868. 25.) 

Aradvár ostromában elesett dicső 
hazafiak temetése s Könyves Kálmán 
gyászbeszéde. (Vév.-Ilonv.-Napt. 1869. 
51.) 

A győri portyázok viszontagságai. 
MednyávKzky Sándor alezredestől. {Ilov- 
véd.-Alhum 1868. 17. Rajzzal) 

Adatok Sasa Jakab tUzér-főhad- 
'"*gy jegyzeteiből. (/íonvédek Kövyve 
1861. II. 52. —■ III. 162.) 

Az előérzet. Eletké]). (Jávóczy Fló- 
rig. (Honvédek Könyve 1861. III. 152.) 
Hogy termett a honvéd ? (Honvéd- 
Kaptár I. 1868. 29. Képpel.) 

A lázadó huszárok. Potemkin Od'óv. 
(Hovvédvilág II. 1868.) 

1848. dec. 31-ike Pesten. Karádfy. 
{M. Emléklapok. I. 1850. 39.) 

1849. 
A nemzeti kokárda. Honvédtörténet 
Szakoly Viktor. (Emich N. K. Naptára. 
III. 1862. 51. Képpel.) Jellasicl) és Károlyi grófné. {Tu 
Világ I. 1869. 575.) 

A három királyok. Huszár türtéiirt. 
{llonvéd-Xapt. VI. 187:i. 63.) 

A Branyiszkó. (^.Magyarorsz. K-'ij. I. 

1867. 49. Képpel.) 

A vitézség egyik CS0(l;ij;l \:il; 

branyiszkói roham. {llonréd-Xa})t" 

1868. 40.) 

A branyiszkói hősök. (^Uo7ivédi:!/ 
II. 1868.; 

Február 8-dik napja Arad Mm 
ban 1849- és 1873-ban. (Jíovk. íV 
YII. 1874. 60. Képpel.) 

Az aradi polgárság. />r. Sikor 
zsef. (Ilonvédvilág U. 1868. 78.) 

Arad ostroma. Fényes Elek. {lloi, 
dek könyve. 1861. III. 15.) 

Roham Szinnyénél. Egy honvéd. ( 
írók Füzetei 1850. 155.) 

Egy honvédtizedes története. fM-. 
kor József honvédföhadnagy. {tTovri: 
világ I. 1868. 161.) j 

Grróf Leiningen őrnagy megszabadí- 
tása Czibakházánál. (Orxz. Honv. Napt. 
II. 1868. 96.) 

A kápolnai csatatér l»4!t. február 
26 — 27. — á — )•. (Magyarország Kép 
II. 1868. 203. Képpel.) 

A vezérek harca. Visszaemlékezé- 
seimből 1849-re. Jókai Mór. {Emich N. 
K.Napt. ni. 1862. 17.) 

Kossuth Lajos imája a kápolnai el- 
esettek felett. {Orsz. Honv. Kaptár II. 
1868. 96.) 

A két honvéd. (//ojiferfWtó^n. 1868. 
116.) 

Damjanics János és a szolnoki dia- 
dal. Remellay Gusztáv. (Alkotni. K. N. 
1862. 86.) 

Egy kis honvéd kravall. (68. houv. 
zászlóalj). Ábrái Károly. (^Ilonvédvilág 
I. 1868. 117.) 

Az erővel megnemesített ni.igyar 
huszár. Potemkin Ödön. (Honvédvllág 11. 
1868. 142.) Magyarorsz. törtenelm. Függetlenae'gi harc 1848 — 49-ben. 02 H )5 /abadság emlékünnepe. (Ujnemz. 
.„r.d-Xaplár 1870. 21.) 
j A hatvani csatatér. 1849. apr. 2. 
-r. {ilagyarorsz. kép. II. 1868. 
,>()(>. Képpel.) 
A tápiú-bicskei csatatér. 1849. apr. 
— fi — r. {Magyarorsz.kip. II. 1868. 
5, 206. Képi)el.) 
Az isaszegi csatatér. 1849. apr. 6. 
r. (Magyarortx. Kép. H. 1868. 
»7. Képpel.) 

Bákosi csatározások. Mutatvány As- 
tk emlékirataiból. {Honvédek Könyve 
161. II. 118.) 

Egy szegedi menyecske. Visszaem- 
estések a jú időkre. RemeUay (tukz- 
. (Emieh X. K. Nnpt. Ili. 1862. 64.) 
•.'ti-ilik lionvétl/.á.szlóalj vitéz tette 
nmáronii ütközetben. Andráiry Jenő, 
It !ionvé<lti»zttöl. (Honvédek Könyve 
Í61. II. Hl 2.) 

Buda vára 1849. m.'íj. 21. — á — r. 
tagy.-nrn. Kép. II. 1868. 208. Kép- 

1-) 

Budavár 181'.)-l>eii. {Tarka Világ I. 
«69. 1067. l. Képpel.) 
Buda ostroma alatt. K. J.{Honv.-Ál- 
m 1«'>«. 74.) 

• Budavár ostroma. Horváth Mihály 
■"űggctleiirtégi harc története< cimü 
\yt\)li\. {Hnnvéd.Xapf. I. 18C8. 24. 
íppcl.) 

Budavárának ostroma és bevétele, 
49-ben. (Honv. Kóny. 1861. I. 110. 

pPPel) 

Adatok Budavár ogtromálioz május 
4kén IH49-ik évIien. Andrnésy Jmii 

IV honxitd főtiszttől. (Hovf. Könyve 

101. I. 12:í.) 
Honvétltiiiztek buszúja 15ii<la ostro- 

(nál. {Honvédvilág II. 1868. 145.) 
Il temesvári csata. Székely Elek, hon- 

dtínzttől. (Ilonv. Könyv. 1861. Hl. 

'. Ter^-rajzzal.) 

A második hadtest iiiiikodc .• \ .<^ 
íjamnál s különösen n zsigárdi ütkö- zet. Klapka tábornok emlékirataiból. 
(Honvédek Könyve 1861. II. 1.; 

Csata Perednél, 1849-ki június 20- 
dikán. Klapka tábornok emlékirataiból. 
(Honv. Könyve 1861. II. 15.) 

A peredi csata első napja. (^Honvéd- 
Album 1868. 2. Emlékrajzzal.) 

Görgei boszúia Nagy Sándor iránt a 
muszka invasio ideje alatt. Sass Károly 
levele után. {Vén-Honv. Napt. 1868. 
26. — Orsz. Honv. Napt. \l. 1868. 97.) 
Komáromi csaták. {Honvéd. Könyve 
1861. II. 76.) 

A zsolczai hős. (Gózon Lajos.) Jókai 
Mór. {Honvéd-Album 1868. 70. Két 
rajzzal.) 

Egy hadi itélet 1849-bon. Koós Fe- 
renc. (»M. Polgár «: iV. Naptára líl. 
1872. 11.) 

Orsova aug. első napjaiban. 1849. 
(M. Emléklapok. Uj foly. 1850. 58.) 

Egy muszkatiszt becsületessége. Irta 
egy honvéd, (^líonvédvilág II. 1868. 
169.) 

Augusztus 9-ke 1849-ben. Töredék 
jegyzeteimből. Pálffy Albert. (Emieh 
O. N. K. Naptára lU. 1862. 32.) 

Világosnál. (Tarka Világ I. 1809. 
113. 1. 1. Két képpel.) 

Emlékezé.s Világosra, aug. 13. 1849. 
Havi. (Aradi Utasító Naptár VI. 1862. 
40.) 

Az 1848-diki szabadságharc gyá- 
szos befejezése. (Orsz. Honvéd-Naptár 
II. 1868. 100.) 

Egy magyar hadsereg felbomlása. 

Teme». (M. Emléklapok I. 1850. 129.) 

Knietty tábornok menekülése. ('»er- 

nálony ÍMJot. (^Kosnuth-Albnm. 1868. 

36.) 

Névjegyzéke az aradi várban fogva 
volt honvédtiszteknek. Közli lomhát 
htváu. (Honvédek Könyve 1861. II. 
141.) 

Vértanúk emléke. ( llnnréJ-Xiiplár 

VI. 1873. 22.) 63 ■Magyarorsz. törtcucliii. Függetleiisdgi harc 1848 — lit-ben. Gj'ászos oinlc'kek a vc'rtamik tiirti'- 
uete'böl. {,Orsz. Ílonvéd-Napt. 1869. fi3.> 

Az aradi nemzct-vértiinúk végnap- 
jai. {Vén-Honvéd-Napl. 1868. 28. — 
(Orsz. líonvéd-Napt. II. 1868. lO.'J.J 

Az Aradon elitélt honvédek. Közli 
Oánóczy Flóris, volt honvédtiszt. {Ilmi- 
védek Könyvi- 1861. 1. 1.S7.) Adatok az 184Vo-diki hadjáratból. 
Siummer György. (Ilonv. Könyve 1861. 
ni. 63.) 

Adatok a 3-ik számú (Ferdinánd-) 
huszárezred 184;i-ki hadjáratának tör- 
ténetéhez. Zámhory Emil volt hu.szár- 
örnagy jegyzetoil)öl. {Honvédek Könyve 
1861. I. 74. — [I. 112.) 

Adatok Jalovics György, az első hat- 
fontos ágyúüteg első ágyúja 1 1 hóna- 
pos s 32 csatás irányzója, később tűz- 
mestere jegyzeteiből. Üsszeállítá Vakol 
Imre. {Honvédek Könyve 1861.1. 42. — 
II. 63.) 

Adatok Plalhy István, volt honvéd- 
őrnagy naplójából. {Honvédek Könyve 

1861. íí. 35. — III. 76. UJ. 

folyam 1867—68. 12, 74.) 

Adomák. Böngészet egy elveszett 
könyvből. {Hunv. Naptúr I. 1868. .'il.) 

Adatok Dobay Ágoston, volt honvéd 
alezredes jegyzeteiből. {Honv. Ktínyve 
1861. I. 18.) 

Emléklapok az 1848-iki s 4í)-diki 
magyar alvidéki s középmagyarorsz ígi 
hadjáratokról. Ilurváth Mihály altiszt 
jegyzeteiből Vahol Imre. (jlonv. Könyve 
1861. I. 1. — II. 72.) 

Mit ettünk és mit tettünk a tábor- 
ban. Kunsági. {Honvédvilág I. 1868. 
147.) 

Néhány szó Görgey »gazdátlan leve- 
leire.* Asbóth Lajos. {Ilonv. K. Uj foly. 
18C,7— 68. 18.) 

Egy honvéd-hadbiró emlékirataib<)l. 
{Honv. K. Vj foly. 1867 — 68. 81.) (íyermekt'lct a harcos időkben. 
Lajos. {Népisk. Könyv/. 1868. I. T{ 

A hajdu-leány. Timká József. {Hol 
Album 1868. .56.) 

A honvéd. Vadnai Károly. {Hon» 
világ II. 1868. 1.) 

A honvéd. Irta Kelmtnfi I. 184 
baii. {llonvédvilág II. 1868. 6.) 

Hogyan született a »48«? {Népt. 
Napt. I. 1869. 17. KéppeL) 

A honvédujonc-élotböl. Kunsági, (l 
védAlhum 1868. 54.) 

Honvédélet. Tóvölgyi Titusz. {Htí 
Saplár III. 1870. 45. Cimképpel.) 

,\z 1848 ki honvédek. (Honv.-N^ 
V. 1872. 34. Címképpel.) 

A honvédek 1868-ban. Jókai 
(llonvédvilág U. 1868. 171.) 

A honvédtiizér. (llonvédvilág^ 
1868. 13.) 

Honvédtoborzás. {lIonvéd-Naf 
1873. 30. Cimképpel.)' 

A 16-dik honvédhuszár-ezred. 
Podmaniczky Frigyes. (lIonvéd-A!' 
1868. 23. 2 rajzzal.) 

Hölgyhonvédek. Több adat után; 
Ui-váry Lajos. (Ilonv. Könyve 1861. I. 
103.)' 

A hős időszakból. Ábrái Károly. 
{Honvéd-Album 1868. 58.) 

Emlékirat a magyar huszárra. Mor- 
zsányi. {Orsz. Honv. Nap'. 1869. 98.) 

A huszár. Szemere Bertalan, {llon- 
védvilág II. 1869. 9.) Sátomy 

Gyula. {Honv. Könyve 1861. I. 71.. 

Ezelőtt herceg Koburg, jelenleg hes- 
scn-kas.^eli választófejedelem nevéf vi- 
selő 8. huszárezred 184"/,. évi törte- 
nete. Thuranszky Nándor. {Honv. K. Uj 
folyam. 1867 — 68. 4, 65, 129.) 

A közkatonák. Vértesi Arnold. {Hon- 
véd-Album 1868. 40.) 

Női jellemvonások a szabadságban 
korából. Irányi Dániel. {Honvéd- Albtm 
1868. 30.") Magyarország történelme. Függetlenaégi harc 1848 — 49-ben. 66 A 3-iiik önkéntes honve'dzáa/.lóalj az 
84 3-tlik évi szabadságharcban 43 
satábaui hősi magaviseletének rövid 
ázlata. ISaitazár Lajos volt honvédtiszt 
aplújábúl. (Honvédek Könyvi: 1861. 
U. 129.) 

* Az 184'9-iki honvéd-tábornokok. 
Orsz. Ilonv. Xapt. 1869. 99.) 

A tizenharmadik seb. Egy honvéd- 
zázados Daplójábúl. Tóth Kálmán. {IL 
Ibum 1868. 72.) 

.\ veres-sapkás zászlóalj története. 
UUmann József 184^;9-iki honvédör- 
«g3rtóL {Vj Nemz. Honvéd.Napt. 1870. 
.) — Válasz Hellmanu József 184«/9- 
iki houvédömagynak Elek Ferenc. — 
- 1870. 51.) 

Szinnyei Jóuef honvéd főhadnagy 
84',,. évi naplójából, {llonvédek K. 
861. II. 83. — III. 3.^.) 

Történelmi jegyzetek 1848 — 49-böl. 
I. Horvátországi mozgalmak. 
IL Jcllachich Innbrsuekbau. 

III. Jellachich betörése. 

IV. A királyhágóntiíli hadjárat Er- 
ily teljes visszafoglalásáig 184",. 
Vkotm. S. Xafilár lö6'2. 103.) 

Történeti Napló 1848. márc. 3. — 
849. okt. 6. {Tórl. Xapt. 18.")1. 3 — 

:.) 

A mattyarok Kiutahiában 1849. vé- 
éu. Efty menekült jegyzeteiből. Közli 
Idteoü Sándor. (Aljöltlkk Segély-Albu- 
n 1863. 195.) 

A magyarok Newyork-, Philadelpbia- 
I Wa.-liiugtonbaii. (llwa. X. K. Xapt. 
f. l«.')l. 79. Képpel.) 

Az 1849-diki olaszhoni magyar le- 
o Türr pararrsnoksága al;it* '/'"''-n 
iiag I. 1869. II. 3 képpel. 

1S:)0~~1H7-I. 

Ti« Bor amil a bizonyos tiz észten- 
Wl. Irta ríjy volt bak'i. Honvcdvili'i'j. 

1868. 76.1 

Az I >.')'.! l,.ii szétoszlatott magyar 
KÍó iiiikí'nt történt ujjá-szprvozédp (ia- 

Tnl. Ii.|.-rl. I. IV.rfíi., ribaldi alatt. Uecesy Qéza. (llonv.. K. 
Uj. foly. 186 7-68. 40.) A volt olaszho- 
ni magyar légió alabszabályai. Közli : 
Hevesy Géza. ( — — 117.) 

A magyar legio Olaszországban Vér- 
tesy A. (Einick X. K. naptáralll. 1862. 
83. Vetter arcképével.) 

Az olaszhoni magyar legio életéből. 

1861. {Tarka-Világ l. 1869. 57, 151. 
2 képpel.j 

Egy emigráns naplója. A magyar 
emigratió 1859 — 1862. Olaszországban. 
Ilevessy Géza. Tarka Világ. í. 1869. 
200, 246, 294, 342, 391, 438. 488, 
535, 582, 629. 5 képpel.) 

Magyar Krónika. 1855. jiiu. 22. — 
1856. aiig. 31. {Kelet Xépe 1856. 
379.) 

Évi krónika. 1859. júliustól 1860. 
septemberig. (Orsz. Xagy-Képes-Xap- 
tár.I. 1861. 317.) 

Évi krónika. 1800. augustustól 1861. 
augustusig. (Orsz. Nagy-Képet-Xaptár. 
II. 1862. 145.J 

A alsó- és felsőház megnyitása. Vér- 
test/ Arnold. {Emich Q. X. K. Xaptára. 
ín. 1862. 1. Két képpel.; 

Szent István ünnepe Aradon, aug. 
20. 1861. M. r. {Aradi Utas. ' Naptár 
VI. 1862.) 

Tököly-emléküunop Ujvidí'ken, aug. 
29. 1861. M. F. {Aradi Ut. Xapt. VI. 

1862. 43.) 

Krónikái jegyzetek 1861. és 186il. 
évekből. {M. Tud. Ért. 1862. I. 78, 
185, 377, 468. — II. 177,352,493.) 

A f(!l8ége8 fejedelmi pár IJuda-Pcs- 
tcu. 1866. jan. 29. — máre. 4. {Orsz. 
gyúl. Emlikk. 1866. 98, 210, 211. 
212, 214.) — A küldöttségek fogad- 

tatása ő felségeik által. ( 101, 

2 1 1.) — Az országgyűlési felirat át- 
nyújtása. ( — — 212.) — Legfelsőbb 
kézirat, melyet ő Felsége a főkancellár 
által intézett a nemzethez eltávozása 

előtt a fővárosból. ( 2H.) 

3 67 Mat,'yaror8zág törtéimlmn. K.iiuyvUm<íitot<58. Mfifc'yarország ii luult évbnu. ^Egy <iv 
története.) Vérl,ii ArnoM. (Omz. Nnpt. 
I. t8C0. 2. szak. 1. - II. 1867. 2. 
szak. 47. — III. 186Ö. 2. szak. SÍ.) 

A sebesültek Pesten. Vr. Sz. {Hú- 
horukönyv 1866. 1. für. bor.) 

A poroszok Alsó-Au.sztriában és Ma- 
gyarországban. A tobitschaui ütközet. 

Benedek visszavonulása Olmüztöl 

Pozsonyig. — A Pozsony melletti csata. 
Fegyverszünet. (EáhorukSnyv, 1866. 

207.) 

I. Ferenc József. {Orszáygy. Emlékk. 
1867. ö88. Arcképpel.) 

Ö Felsége bevonulása Budapestre. 
Az országgyűlési küldöttség fogadtatá- 
.sa. {Orszáyyy. KmUkk. 1866 — 67.533, 
534.) 

Királyi ajándékok a volt honvédek 
és árváik felségé léstíre. Általános meg- 
kegyelniezés. 1867. jun. 10. — 9. (Oivs. 
IlmUkk. 1867. 643.) 

* Erzsébet Magyarország királyné- 
jának arcképe. {Hajnal 1867. Melléki.) 
Egy év története 1867. jul. 8-tól 
liéthi hajós. {Jó Ilarát X. I. 1869. 18 
14 képpel.) — 1868. jun. — 1869. jul 

( II. 1870. 17 rajzzal.) 

Budavár ostroma s bevétele alkal- 
mával elesett honvédek közös sirjáuál 
1868-ik év május 21-éu, mint 20-dik 
évforduló napján történt ünnepélyről. 
Morzsí'myi Sándor. {Orsz. Ilonv. Naptár 
1869. 92.) 

Egy év története. {Nemz. N. K. Nap- 
tár III. 1871. 109. 18 képpel.) 

I. Ferenc József Magyarország kirá- 
lyának legmagasb utazása a Csanádi 
egyházmegye területén. {Tört. Adattár 
II. 1872. 240, 261, 287.) 

Vázlatok egy év történetéből. {Nem. 
N. K. Napt.X. 1873. 69. 5 arcképpel.) 

Magyarországnak és hozzávaló tar- 
tományaiu.nU emlékezetes dolgai. 371 — 1823. (I«« '.^ /•'•'»■" .V. Naptára 
1855. 126.) 

Magyar történeti név- és esem 
tár. 447 — 1800. {M. Uötyyik Napt 
I. 1855. 5. lap. - II. 1856. 3. 
III. 1857. 3.) 

Magyarország történetei. 889 
1657. {M. Hazai Vándnr\. 1835. 1 

— VI. 1836. 52. — VII. 1837. 6l 

— VIU. 1838. 83. — IX. 1839. 

— X. 1840. 69.) 
Magyarország korkönyve , legj 

kútfők után 889-töl és 1601—18 
{M. Ilázibarat I. 1834. 28. — 
1836. 80.) 

A magyar koronával megkorouúis^ 
királyok név- és idöreu<li stmi. (Or 
EmUkk. 1867. 621.) 

Kihiyvisirn:!' 
Acta conjuratiouem Báni l'et 
Zrinio et Com. Fr. Frangepani i 
trantia. Zágráb, 1873. Szerk. dr. K 
ki. Ism. l'axíUr Oynla. {Századok \ II 
1873. 448, 634.) 

1849 — 1866. Adalékok a kén^ 
lom-ellenes mozgalmak történet- 
Az Asboth-csalad irataiból. Pe~t, 1 ~ ' 
{Századok V. 1871. 446.) 

A bécsi csász. akadémia magyai 
ténelmi érdekű kiadványai. I. Adiil 
a Jagellók korához. 1490 — 1526. 
Csillag nyula. {Századok III. 1 
54(5.) _ II. Adalékok I. Mátyás 1 
hoz. 1458 — 1490. Ism. CMlagh 
la. (Századok lY. 1870. 315.) 

Hét régi könyvünkről 1. Aii- 
Belae Regis Xotarii Hi.storia Hun; 
de septem primis Ducibus Iluugari i 
Ritus explorandae veritatis per Jiili^ 
um Ferri candentis. Ism. Sándor htcá. 
{Sokféle 1801. VIII. 3, 47.,) 

Székesi gr. Bercsényi Miklós levél 
b. Károlyi Sándorhoz 1703 — 171 
Közli Thalv Kálmán. Szerző arckép Magyarország történelme. Könyvismertetés. 70 Test 1368. Ism. Pauler Gyula. 

■ ulok I. 1867. 408.) 

:ine. Bábui : Huugariae Reges. Tyr- 

17 73. Isui. Molnár János. (Magy. 

■h. \U. 1783. 386.; 

itizfalvi István : Magyarország tör- 

•. le. r. füzet. Pest, 1862. Ism f. 

s.r.isp. Füz. 1863. 475.; 

■ 'Sor István : Magyarország Törté- 

• különös tekintettel a jogfejlésre. 
I. füzet. Pápa, 1861. Ism. r. d. 

- rusp. Füz. 1863. 165.) * — — 7. 
!i/-.;t. Pápa, 1869. {Századok IV. 1870. 

inai Tivadar : ítészét és vitiligatis- 

.1-. Gáncsoskodás Bölim Lénárt >Dél- 

■arország történelme « cimii niun- 

• ik igazolása és kiegészitéseiil. Tc- 
ir, 1869. Lilly. (M.-.Sioti. VH. 

'. 55.5.) 

„-yar történeti kalászok. Operao 
im .tubrisivarum , sivc meditatio- 
liistoricac ete. Philippo Camcra- 
! F. Prancofurti, 1658. Ism. Jla- 
Mih. Tiul. GyUj/. 1837. V. 108.) 
Vin<liciae Anouymi Belae 
^^ :. ..lii. Budae, 1802. (Xtittdirift 
*%.für Ungem III. 1803. 107.) 
* Cáongery Antal : Történeti tanul- 
inyok és jellemrajzok . Pest, 1870. 
ké»adok IV. 1870. 493.) 
C«ucz<>r Gergely : Iltuiyadi János 
«elt dolgai. Eugel- és FessIcrWíl. A 
ifjúságnak ajánlva. Ixm. V. (Tml. 
1832. X. 11... 
Ikllos .Miklós, győri pUspilknek poli- 
5«i és diplomatiai iratíii (1618 — 
m.) KözrclMRsátják : Franki Vilmos 
Bttb Károly. Esztergom, 1867. Ism. 
Vthr Gyula. {Század,,!: I. 1«67. 78.) 
I» Ungcriii Spi. -ata da Xicolo líog- 
inL Vcl.'iicc l.'i'.t.',. lm,,. Molnár Jáiiot. 
fifir. Künyth. Ilf. 178.3. 243.) 
W6l»rfl. Driescli : História niagnae 
iSionis Caesareae, (juam Caroli VI. 
^pfcib Comes DomianuH Ilugo Vir- raondtius Caesaris nui)er ad Passarovi- 
cium caduceatur suscepit Constantino- 
polim. Wien 1721. Ism. Molnár János. 
{Magyar könyvh. III. 1783. 47 7.) 

Ederi Obaervationes érit. et pragm. 
ad históriám Transsilvaniae. Cibiuii, 
1803. Ism. 7>. S. {Zeitschr. v.u.fUr Un- 
(jtm V. 1804. 38.) 

Engel : G«schichte des Ungrisclieu 
Keichs und seiner Nebenlitnder. III. 
Theil. Halle, 1801. (Zeitschr. von und 
far UngwH III. 1803. 320.) 

* Fabó András: Az 1662-iki ország- 
gyűlés. Budapest, 1873. (6'sásarfoA- VII. 
1873. 732..) 

Joseph Fiedler : Actenstiickc zur 
Geschichte Franz Rákóczi's II. Ismert. 
Lánczy Oyida. {Századok III. 18G9. 
106.J 

Fischer ülmüznck leírásából a meny- 
nyire minket magyarokat illet. 3 köt. 
Ism. Holéczy. (Tud. Oyüjt. 1828. VIII. 
116.) 

Eriniierungeu an Ladislaus Szalay 
mid seine Geschichte des uugarischen 
Keiches. Von Dr. Alexander Flcgler. 
Leipzig, 1866. Ism. Gy. P. (Bud. Szem- 
le, üj'foly. IV. 1866. 343.— V. 1866. 
167.) 

Prancisci Forgachii Pannoni! Rerum 
Huugaricum seu temporis Commentarii, 
Libris XXII. etc. Posonii ot Cassoviae, 
1788. (Sieb. Uuart. L 1790. 435.; 

Franki Vilmos : Pázmány Péter és 
kora. I. kötet. 1570—1621. Pest, 

1868. íJ/. .S'io/t VI. 1808. 318,392.) 
II. kötet. 1622 — 1631. Pest, 

1869. {M. Sión VII. 1869. 793.) 
Galcoti Mártii de egregie, sapionter, 

ac iocose dictis, ac factis Kegis Miithiai' 
ad inclytum Duccm Joanncm oius filiuui. 
E Scriptoribus rerum Ilung. liongarsi- 
nae Collcct. Fraucofm-t ed. an. 1600. 
Ism. Molnár Jáno*. {Magyar K'inyvlu'n 
II. 1788. 237.) 

3» ! 71 Magyarország törtt'nelme. Könyvismertetés. • •^ Gúviiy Antal : Legát io Joaiiuis Ilo- 
berdauacz et .Sigismundi Weiehsclber- 
ger ail Suleiiiiaiuuii 1. Iiiiperatorcm Tur- 
oarum Jussu Forrtiuandi 1. licgia lliiii- 
gar. Boh. etc. obita anno 1528. Htícs. 

1837. Ism. Horvát hlr/,,,. (Tud. Qyüjt 

1838. II. 8 7.; 
Az U)25. iiiaj. 2()-kiui költ gyarma- 
ti IjiSkekötés cikkelyei, deákul, magya- 
rul és törőkül. Közli Gevai Antal. Bécs, 

1837. Isiu. Horvát hluán. (Tud. <iyiijt. 

1838. II. 87.) 
Az 1627. sept, 13-ilii költ szönyi 

békekötés cikkelyei deákul , magya- 
rul és törökül. Közli Gcvai Antal. Bécs, 

1837. Ism. llorvíit litván. {Tud. Gyűjt. 

1838. II. 87.) 
Dr. Anton Gindely : Gescliichte des 

dreissigjiihrigen Krieges. Erste Abtlici- 
lung. Geschichte dos böbmisohen Auf- 
standes von Ifi 18. I. Bánd. Prag, 1869. 
Istn. Franki Vilmos. [Századol: III. 
1869. 662.) 

Matisfalvi Göttfy Borbála : Hóra 
pórhada. Pest, 1823. Ism. ThaÍ8z.{Tnd. 
Gy«j<. 1823. IV. 102.) 

História belli Cosacco-Polonici auc- 
tore Samuele Grondski de Grondi eon- 
scripta anno 167 7 ex manuscriptia rao- 
numentis Históriáé Hungariac in luccm 
protulit Carolus Koppi. Pestini, 1789. 
Mit dcm Bildnisse des Fürsten Georg 
Rákóczi II. und den Vorstelhingeu ci- 
nigev Kosaken. (Sieh. Quart. I. 1790.) 
Jos. Hager de Vár Hunnorum. Lon- 
dini, 1800. Ism. Bt'.raji^záfzy Pál. (Tud. 
GySjl. 1822. II. 102.) 

Heltai Gáspárnak Krónikája a Ma- 
gyaroknak Dolgairól. Kolozsvár, 1.57.5. 
Ivr. Újra Győrött, 1789. 8-dr. Ism. 
Sándor htván. (Sokféle 1801. VII. 51.) 
História Regni Hungáriáé. Posonii, 
1804. {Zeihrhr. von u.für Unijnn VI. 
1804. 54.) 

Ilistorisch-maleriscliea Tasclienbuch 
von und für OesteiToii'li, bey J. V. I)e- i:hr. ben. Wien, 1804. {Zcií-i 
Ungern V. 1804. 50.) 

Jegyzés Báró Hormayr által Ihl fi- 
iján kiadott Uránia nevű Zaebkönv. re. 
(7W. GyUjt. 1820. IV. llG.j 

" Horváth Mihály : Magyarország 
története. II. kiadás. 1 — 2. kötet (/-'«</. 
Szemle XII. 1861. 236.) 

— — Kisebb történelmi munkái. 
I — IV. kötet. Pest, 1868. Ism. Ganí/y. 
[Századok I. 186 7. 291, 391. — II. 
1868. 120, 195, 327.) 

— — Magyarország történelme. Az 
uj dolgozat második bövitett kiailása. 
Pest, 1871. I — IV. kötet. {Uj M. Sión 
m. 187 2. 309.) 

Jornandis Vindiciac de Vár-Huuuu- 
rum Patavinae 1800. Ism. Beregsz/uiy 
Pál. (Tud. Gyűjt. 1822. II. 107.) 

Kccskeméthy Aurél : Vázlatok egy 
év történetéből. (1860. október 20- 
dikától 1861. októberig. Pest, 1«>;2. 
(Krit. Lapok I. 1862. 180.) 

* Kemény Zsigmond tanulmányai. 
Kiadja Gyulai Pál. Két kötet Pest, 

1870. Ism. Pauler Gyuhi. (Századok V. 

1871. 131.) 
Krónika Magyarország polgári h 

egyházi közéletéből a XVIII. .sziza'i 
végén. Keresztesi József egykorú^ 
doti naplója. Pest, 1868. Ism. 
(J3«rf. Szemle. Ujfoly. IX. 1867. 

Kollár János : Ableitung und Eri 
niug des Xational-Namcns Ma 
Pest, 1827. Ism. Horvát htván. (3 
Gyűjt. 1828. I. 77.) 

Dr. Franz Krones : Zur Gesch 
Ungarns im Zcitalter Franz Rák 
II. Wien, 1870. (Századok lY. lí 
574.) — Zwcitc Abtheiluug. \^''- 
1870. {Századok 1871. 158.) 

— — Ungarn untcr Maria Thcicsi 
und Jo^eph II. (1740—1790.) \Vi 
Ism. Wlassics Gyuln. (Századok \. 1 
202.) 

Maár Bonifác : Egyetemes T'iif' h Magyarosrzág törtéueliiu". Köuyviínuertetés. i I. köt. 1. re'sz. Győr, 1853. Ism. 
'unfali'y János. (^Uj M. Muz. 18Ó4. I. 
64.) 

Maúr Péter Pál : Elüiiüások Magyar- 
■szág történehuéböl. Három füzet, 
est, 1ÖŰ9. lam. Nátafahinsy Kornél és 
ibáry Ffirnr. {Tanártyyl. KözlIJny II. 
86it. 4.;-J, - rV. 1871, 478.) 
A magyar törtenetekhez tartozandó 
redékek. Ism. Molnár János. (Magyar 
3»yiA. IL 1783. 304.) 
Tűt törtánelmi szemle lö7i-ri>l. A 

tica Sloveusku* e'vkönyvei. Ket kö- 

Ism. Zsilinszky Mihály. {Századok 

1872. 39.) 
He'száros hagyományai. Három köt. 
!«t, 18Ö7. Ism. <}y. V. (Bitd. Szemle, 
i/oly. VII. 1867. 312.) 
Eszmék és jellemrajzok az 1848 — 
)-ki forradalom eseményei- és szerep- 
itöl. Mészilrus Lázár volt m. kir. fé- 
lős liadUgymmister emlékiratai. K(">z- 
bocsátj;i : Szakoly Viktor. Pest, 1871. 
tázadok V. 1871. 291.) 
Dr. F. Gr. Meyndt : Ueitrage ziir (ie- 
lichtc der iilteren Bcziehtiugeii zni- 
len Deutschland und Uiigarn. nubst 
icni Auliang : Ziige :iils dem uugari- 
leu Culturlebou im uilfteu Jiilirhun- 
rt. Lcipzig, 1870. I»m. II. K. (Szika- 

IV. 1 8 7 0. r> 7 0, t; 4 (t. — Tanárfftyhii 
137.) 

Tiirökur.i/.á;'! :/. IV. 1871. 
llike.s KdetiiiMi 
- 8zoml.iitli.ly, 1794. 
95. .{!' 

M. .M i 

iuc», Ifiir origin, 
w la I'anuonic, Lii 
et<'. Paris, 1868. leve- 
{Hibliolhfca ,M . . ,, , !,,■- 
ct leiir liistoire, 
Mésic, La Tniccr 
Két kötet. Ism. 
•ty FrigyfM. {Századok 11. 1808. 561.i 
Hiatoirc de .Saintc! ElisalH-tli de Hon- 
Uiii licosc de Tliuringuc. (1207 — 
31. I'ar le Comtc Montalnmbcrt. 
ri», 183»;. Ism. lí—y. (Tiul. Gyűjt. 
97. VI. 127.) Monumenta Hungáriáé Historica. Ma- 
gyar Történelmi Emlékek. II. O.sztály. 
írók. I. kötet. Szerémi György emlék- 
irata 1484 — 1543. Pest, 1857. Ism. 
Zilahy Károly. {Btid. Szemle X. 1860. 
160.) 

VIL kötet. Gróf lUésliázy 

István nádor följegyzései 1592 — 1603 
és Hidvégi Mikó Ferenc históriája 
1594 — 1613, Biró .Sámuel folytatásá- 
val. Közli Kaziuozy Gábor. Pest, 1863. 
Ism. ilarády. (^Bud. Szemle. UJ folyam. 
II. 1865. 137. — m. 1865. 132.) 

— — — VIII. köt. Eozsnyay Dá- 
vid, az utolsó török deák, történeti ma- 
radványai. Összeszedte a jegyzetekkel 
és oklevéltárral kisérve kiadta Szilágyi 
Sándor. Pest, 1867. Ism. (iarády. {Bu- 
daj). Szemle, üj foly. XIV. 1869. 318.) 

— X. kötet. Veraucsics Antal 

összes munkái. Közli Szalay László. 7. 
kötet. Vegyes levelek 1549 — 1559. 
Pest, 1865. Ism. Oarády. {Bud. Szem- 
le. Vjfoly. \l. 1866. 185.) 

— - — — XII. köt. Brutus János 
Mili;'ily magyar históriája, 1490 — 
1552. A magyar kir. egyetemi könyv- 
tár eredeti kéziratából a szerző életével 
közli Toldy Ferenc. L kötet. lí. Ulászló 
király országlata. Ism. flarády. {Bud. 
Szemle. Uj foly. V. 186 6. 444.) 

XIÍI. kötet. Hrutus magyar 

históriája 1490 — 1552. 11. kötet. Pest, 
1867. Ism. (iarády. (Bii't. Szi'mle. l'j 
foly. XI. 1868. 442.) 

— — — XV. kötet. Ki'sinárki Tö- 
köly Imi« Naplóju 16'.t.'l — 1694. évek- 
ből. Közli Nagy Iván. Pest, 18()3. lam. 
darády. (Bmí. Szemle. XX. IHi'. t. 4 65. 
— Vjfoly. 1865. I. 617.) 

— — — XVI. kötet: Ghyuiesi For- 
gách Ferenc nagyváradi pUspök ma- 
gyar históriája 1540—1572. Pest, 
1866. Ism. (Iarády. {^Bud, Szemle. Uj 
foly. VH. 1867. 481. — VIH. 1867. 
89.) 75 Magyarors/.ág törtiíiiulini'. KöiiyvisinortotÓB. — XVII. kötet. IJiironyny 

Dtscsi JánoB Magyar históriája 1502 — 
1598. A azorzö életdvel közli Tokly 
Ferenc. Pest, 1866. ísm. Oarády. (Bml. 
Szemle Uj /oly. IX. 1867. 320. — X. 

1868. 130.) 

— — — XIX. Verancsics Antal in. 
kir. helytartó, esztergomi érsek összes 
munkái. Közlik Szalay László (is Wcn- 
zcl Gusztáv. VIII. kötet. Vegyes leve- 
lek. 1559—1562. Pest, 1868. Ism. 
Garády, {Bud. Szemle. Uj foly. XIV. 

1869. 102.) 

XXIII. kötet első fele: 

Késmárki Tököly Imre és némely főbb 
híveinek naplói és emlékezetes írásai. 
1686—1705. Közli Thaly Kálmán. 
Pest, 186^!. Ism. Paider Oynla és (la- 
rády. (Századok III. 1869. 252. — V. 
1871. 418, 492.) 

Franz Palacky : Zeugenvcrhör ühcr 
(len Tod König Ladislaus von Ungani 
u. Böhmcn ini J. 1457. Prága, 1856. 
Ism. &. L. (Bnd. Szemlel. 1857. 149.) 

» Öt év története. 1867 — 1872. 
Pest, 1872. (Szihadok YI. 1872. 577.) 

Pálma : Notitia rerum Hungarícarum. 
Tyruav. 17 75. Ism. Molnár Jáno.-!. (j/. 
Könyvh. III. 1783. 385.) 

Péczely József : Summarium Histó- 
riáé Roeentioris Em'ojiaeae a Detcctiouo 
Aracricae ad Revolutionem Gallicam. 
Debrecini, 1830. {Tud. dyUjt. 1830. 
XII. 105.) 

Percgrinyi Elek : Magyarország tör- 
ténete az ifjúság számára. IV. kiadás, 
Pest, 1801. Ism. B. L. (h'rit. Lapok I. 
1862. 25.) 

Pesty Frigyes : A világtörténelem 
napjai. Két kötet. Pest, 1870. (Századok 
III. 1869. 676.) 

Podhradczky József : eredeti két ma- 
gyar krónika. Pest, 1833. Ism. Horvát 
lüti-án. (Tud. (lylljt. 1833. H. 106. — 

Ism. A' iiyi. Kriiik. Lapok III. 

1833. 6 7.) * Pór Antal : Szent István kii.ily. 
(Uj M. Sión II. 1872. 56.) 

História Regum Hungáriáé etc. ojj'ra 
et studio Georgii Pray. I — III. l'ars. 
Budae, 1801. {M. Könyvit. IIL 1713. 
383. — Zeitschr. von u. fUr Un'i'rn. 
1802. I. 93.) 

Rad jagoslavenske akademijc /na- 
nosti i umjetnosti. Knjigu XVIL U Zii- 
grebu, 1871. Ism. S. F. {Századok VI. 
1872. 181.) 

* Rákóczi-Tár. Szerk. Thaly Kálmán. 
(Századok XU. 1873. 74.) 

Ráth Károly : A magyar királyok é< 
erdélyi fejedelmek hadjárati, utaziíi r- 
tartózkodási helyei. IL kiadás. ('.\>it. 

1866. Ism. —J/. (M. Sión V. 1 •'i;7. 
236.) — Ism. Kachelmann János. ÍM. 
Tud. Értés. 1862. I. 84.) 

ür. Leopold Ritter von Sachci-.Ma- 
soch : Ungams Untergang und M .' 
von Östcrreich. Leipzig, 1862. Isn ■• 
lamon Ferenc. {Bud. Szemle XVI. l'^i'i'l 
222.) 

* A magyar királyi szék betöU 
OS a pragmatica sanctio története. 
Salamon Ferenc. Pest, 1866. Ism. 
S. (Bnd. Szemle. Uj. foly. VI. lí 
218.) 

Két magyar diplomata a XVU. 
zadból. Közli Salamon Ferenc 

1867. Ism. Szil áyyl Sándor. {Bn 
Szemle. Uj foly. VIII. 1867. 124.) 

Edouard Sayou." : llistoire dcs Hd 
grois ct de lenr litterature politiqufrj 
1790 k 1815. Paris, 1872. Ism. 
(Századok VI. 1872. 63. — Bu 
Szemle 1873. II. 427.) 

Július Schneller : Ungams Schid 
und Thatkraft von dcra Vérein 
Böhmen, Oesterreich und Steier 
Gratz, 1817 és Stuttgart, 1841. 
A' és Z. (Tud. Gyűjt. 1817. V. l| 
— 1841. III. 115.) &j| 

DasStaatsarchiv. 1862. Ueilage) 
Marz-Heft: Der Ungarisoho Veri Magyarország tört(ínelm<'. Népek. 78 ■streit, urkundlich dargestollt. Haui- 
18G2.(&>iV. Lapok I. 1802. 180.) 
ibó Károly : A magyar vezérek 
Pest, 18G9. Ism. Jakab Elek. 
idok rV'. 1870 401.) 
rtal György néhány jegyzetei 
\- László Magyarországi történe- 
Uj M.Muz. 1851 — 2. I. 403.) 
iiíyar történeluii Emlékek. Kiadja 
y László. L köt. Kemény Jáno-s 
yi fejedelem önéletírása, ü. köt. 
liethleu Miklós öncletirásának cl- 
■". Pest, 1806 — 58. Ism. Sz. L. 
•pi-Mi Szemle IV. 1858. 371.) 
. Isidor Szaranievicz : Die Hypa- 
jiüs-Chronik als Quellen-Beitrag zur 
terreichischen Geschichte. Lemberg, 
í72. — yi Bud. Szemle 1873. IL 
ib.) 

— kritische Hlicke in die Ge- 
hkhtu der Karj)aten Völker im Al- 
rtfaiuii und im Mittelalter. Lcmbcrg, 
171. — yi. (Bud. Szemle 1873. IL 
16.) 

Szemere IJertalan összegyűjtött 
okai I. kötet. Naplóm. Pest. (M. Sión. 

0. 1869. 708) ♦ (Századok m. 

169. 505.) 

Sxláv történelmi .Szemle. Isin. ZMin- 
h) Mihály. {Századok U. 1868. 47.) 
• Szűcs István : Üebreczen város tör- 
lelme. Három kötet. Debreezen, 1871. 
táModokW. 1872. 129.) 
Stophaiii Taurini Olomocensis StAu- 
Ittchia. Vit-nuae. l.'>19. Ism. Molnár 
Mf. (Magy. Klinyvh. III. 1783. 445.) 
Tkűy Kálmán : A nagyszombati 
rfe Kömetszetü csatatéi képpel. Tol- 
Mknl : A Oyörvári Harc. Pest, 1869. 
n. Pauler Oyula. (Századok IV. 1870. 
15.) 

-- Adatékok n Thököly- és Ká- 
or irodalomtörténetéhez. I. H. 
toi I»eHL 1872. (,V. Prol. Figyelni. 
L 1872. 71.) 
Vilas/ .Sziliigyi 8ándor út nyilatko- zatára és kérdéseire Tooth János »Ha- 
las városa történetét* illetőleg. Gyár- 
fái litván. iM. Tud. Ért. 1862. I. 456. 
— A Halasi krónika ügyében. Szi- 
lágyi Sándor, i — — II. 49.') 

Török-Magyarkori Történelmi Emlé- 
kek. I. Osztály: Okmánytár. III. IV. 
köt. Török Magyarkori AUamokmány- 
tár 1. 2. kötet. Szerk. és jegyzetekkel 
ellátták Szilády Áron és Szilágyi Sán- 
dor. Első kötet. Pest, 1868. Ism. Ga- 
rády (Századok VI. 1872. 107, 326.) 

* A dél-magyarországi történelmi és 
régészeti társulat »Emlékkönyve.« Te- 
mesvár, 1873. (Töri. Ada/tárlll. 1873. 
255.) 

* Le Turc subjugue, ou la glorieuse 
oonquöt de la célébre et cy devant in- 
vincible fortorcsse de Bude capital du 
royaume de Hongric. Cologne, 1686. 
Ism. Ctiüagh Gyula. (Századok I. 1867. 
426.) 

Elmélkedések a magyar nemzet vi- 
szontagságainak története felett. Irta 
Vida Károly. Pest, 1852. Ism. Datii- 
clik Jánof. (Emlék. KSnyv IL 1852. 
291.) 

* Vitnyédy István levelei. íTört. Tár 
XV.) Közli Pabó András I. kötet. Pest, 
1871. (Századok V. 1871. 590. 

Hazánkat illető kivonás a »AVuiulcr- 
Iwre Adlcrsschwuug* című munkából. 
Ism. A'. .1. KisK Sámuel. {Ttid. GyUjt. 
1824. III. 104.) 

VaterlHndische Almanach von Un- 
gam 1821. Herausgegobcn von Zerffi 
und Habennann. Pest, 1820. Ismert. 
./***.) (Tud. (}yüjt. 1821. IV. 85.) 

Népek. Scythák. 

Országunk hajdani lakosairól. Sándor 
íttván. {Sokféle 1801. VIL 46.) 

A .Scythák nemzetisége. (Akadémiai 
előadás.) C»enge.ry Antal. {Bnd. Szemle 
VI. 1859. 243.) 7ít Magviirorsy.ilg törti-nnliiu!. Népek. ileroflot aScytiikrúl. Holér.zy MiliAlii. 
(Tud. (lyüjt. 1835. IX. 84.) 

A régi Scythákról. BercgazásH Na;/;/ 

Pál. (F. M. Or. Min. 1828. 1727. 1.) 

Hunnok. Avarok. 

Huiin inanidék a lielvetiai havasok- 
ban. S. F. {Tud. Tár. 1834. IFI. 229. 
— 1835. V. 237.) — TTa^Afrr figyel- 
meztetése a scbweizi hunn maradvá- 
nyokról. (M. Akad. Ért. 1847. 92.) 

Jegyzetek Tliierry Amadé Avarjaira 
és Hún-magyarjaira. Szabó Károly. {Uj 
Af. Mnz. 1858. I. 562.) 

* Hunnok üeguigues után. (Un(/. Ma- 
gaz. 1782. IL 335.) 

A legelső lluunusoknak szokásaik. 
F. Gy. (Mind. Gyiljt. TI. 1789. 99.) 

Magyarok. 

A magyarokról és törökökről. Kovács 
Sámuel. (Tud. Gyiljt. 1822. VI. 3.) 

A magyar nemzet. Bolgár Emil. (il/. 
Ember Könyvtára Hl. 1863. 22.) 

A magyarokról. Sándor István. (Sok- 
féle 1791. I. 5. — 1796. IV. 202.J 

Az indiai mogorokrúl avagy magya- 
rokról. Szombatin János. (Mind. Gyűjt. 
V. 1791. 43.). 

Ibn-Daszta tudósítása a magyarok- 
ról a X. század elejéről. Gyoroki Antal. 
(Századok V. 1871. 465.) 

A magyarok Jekaterinoszlawban. Tii- 
boly László. {Tud. Gyűjt. 1822. II. 3.) 

Jegyzések. T. Táblabíró Tubolyszegi 
Tuboly László urnák némely állításaira 
ezen kérdésre való feleletében : Mikor 
s micsoda körülmények közt maradtak 
meg stb. Jekaterinoszlawban magya- 
rok? 1822. Bartalos József. (Tud. Gy. 
1823. VIII. 91.) 

Az oroszországi Magyarországról. 
Sándor István. (Sokféle 1795. III. 77.) 

* Oroszországi magyar nevek. (Zeit- 
schrift von u. filr Ungern IV. 1803. 
134.) 

A magyar nemzet nem finn szárma- zású. Horvát Endre. {Tud. Gyűjt. 18j 
II. 3.) 

Káüay Ferenc nézetei a finn-magy 
kérdésről. (M. Akad. Értés. 1843— J 
73.) 

Hell Miksa históriai k(-ziratairól, i 
lyek a magyar-finn kérdést tárgya^ 
Rcgtdy Antal. (M. Akad. Értés. 18Ö 
151.) 

* Finn népek régiségei. (M. 
Ért. 1851. 9.) 

A magyarok és finnek között 
viszonyokról. Rosty Zsigmond. {M. . 
vészét m. 1858. 217, 223.) 

Válasz a Magyar Régiségek recca 
jára. Kiss Bálint. (T. GyUjt. 1840. 
95.) 

Holmi apróságok BukovinábóLí 
magyar gyarmatok. Kiss hadnagy. (1 
GyUjt. 1824. VII. 98.) 

Döbrentei Gábor kérdései s Po 
Ince feleletei a moldovai magyarok' 
löl. Közli : Döbrentei Gábor. (Tud. 
1842. Értek. XII. 7, 67, 147.) 

Agarenu 

A Magyarokról, mint Agarenusok 
Horvát István. (Tud. Gyűjt. U 
XII. 103.) 

Beie 

Über die Bissener und den Ursp 
dieses Namens. Cii. E. (Neues Ung. 
gazin 1792. II. 108. — Noch et 

von den Byssenern. v. W. ( 1792. 

II. 117.) 

A magyarországi besenyőkről. Jer 
János (M. Tud. Társ. Évk. V. 2. ÍJ 
— 40. 144.; 

A X. századi besenyőkről. Szabó , 
roly. {Uj M.Muz. 1853. I. 601.) 

* A Bessenyökröl. Horvát Tri 
(Tud. Gyűjt. 1838. VH. 113.) 

Bolgá 

* Chram vagy Hrom bolgár feje 
lem 809 — 820. Sándor István. (Sot 
1808. X. 158.) i Magyarország történelme. Nf'pek. 82 ; Maróiról. Xagy Gábor. (Tudom. 

is;u;. V. 25.) 

•:ínsúgi bolgároknak hajdani s 

.1 állapotuk. Gatájai Gorove 

(Bud. GyUjt. 1837. VIII. 3. 

Bunyeoácok. 

•3tmegj'ei bunyevácok. Berkity 

(Tad.Tár. 1839. £r/. VI. 314.) 

C kazárok. 

«, ii:izar nemzet nyelvéről. Hor- 

nn. (Tud. Gt/Vjl. 1833. XI. 88.) 

;:izar nemzet. Ilorvnt István. 

:„Vjt. 1S.34. VIT. 114.) 

Cigóityoli. 
~<)k 11 cijiánycikról. Iloléczy. 

1830. VI. 7 7.^ 
...k. (Délihnb-Nnptnr 1858- 
. * — Család Könyve II. 

t-ty" ki'li..i u>'-\). {Közvei. III. 1872. 

Dzuiigarok; 
l dzungarokról .s azokmik a magya- 
I alított fajrokonságáról. fíegidy 
oL (.V. Akud. Ért. 1850. 155.) 
1 Dzungár nép nem magyar faj- 
uy Jánot. (Uj. M. Muz. 1850—1. 
39.) Gátak. 

A gétákról. Horvát Iitváit. {Tud. 
jl. 183 I. V. 84.) 

Göcsejiek. 
Wnjejnek esmeretc. Plánder Ferenc. 
d.OyVjf. 1H38. VT. :•..' 

I .iiiartiták 

'ntermichiingon Ubor dic Ismaelitcn 

.Jngcm. Stephan Halágy. '^I'nr/r. .Dia- 
nái. II. 253.) 
bcr ilip Inmneliteu mler .Sara/.>'iicn 

Jngem. f. !■'.. i Neue* í'nyr. Mai/a:. 

• 1. I. 123. 
Magjarorszúf;! i/,iii:ii'litákról mint 

nű Hiili^árok- é» magyar nyclvíi nép- 

kezetriil. Jemry Jánnt. {Ttul. Tár. 

U. Értek. XV. 101,151,215, 278.1 — Kivonat. (A/. Akad. Ert. 1843 — 
44. 33.) 

Jászok. 
Jászokról mint magyar nyelvű nép- 
ről és nyilazókról. Horvát István. (Tud- 
Gyűjt. 1829. VII. 3. VIII. 3. IX. 3- 

— 1830. VII. 3. VIII. 3. IX. 3.) 

* Jászokról vagy Philisteusokvól. 
Gytirikovics György. (Tud. Gyiljt. 1833. 
Xn. 102.) 

A Jász nemzet nyelvéről. Horvát 
htván. (Ttíd. Gyiljt. 1833. XII. 84.) 

Jászok csoportja. A Romában levő 
Traján-oszlop Bartoli szerinti kiadása 
után. ÍM. Hajdan és Jden I. 1847. 5. 
Képpel.) 

Tehetősb Jászberényiek T. F. (M. 
Hajdan és Jelen. \. 1847. .Színezett kép- 
pel. 1. a többit alább a » Kunok « rovat 
alatt) 

Kenézek. 

A Kenézekről további vitatás. F. 
Szálláspataki Kenderesi. Ferenc. (^Arpá- 
dia. II. 1835. 38.) 

Kazárok. 

A kozár n(!pnek az ogor népfajhoz 
tartozása. Kállay Ferenc (M. Akad. Krt. 
1860. 225.) 

A kozár nép származatáról. Kállay 
Ferenc. (M. Akad. Ért. 1850. 23.) 

A kozár birodalom királyairól, a ko- 
zár állományról, kereskedésről. Kállay 
Ferenc. (M. Akad. Ért. 1851. 68.) 

A kozárok uradahnánil. Kállay Fe- 
renc. (M. Akad. Ért. 1851. 29.) 

A magyar é» kozár kapcsolatokról. 
Kállay Fcrrnr. (M. Akad. Krte^, 1851. 
310.) 

Ktüjecsek. 

A kubcesek Magyarországban. Fodh- 
nidczky Józnef. {Twl. Gyűjt. 1840. XL 
103.1 

Kunok. 

* Mint jutteli a kuiiiik Manyanirszág 
felé. {Magy. Könyvit. Hl. 1783. 558.) öa MugyarorH/.ág törteiieline. Ncj>ck. S-l A Kunokról, Jágüokról én Sz<!kclyek- 
ri>\. Sándor litván. (Sokféle 1791. I. 7.) 

Kunoknak törványes álhipotjok I. 
Uláazló király idejdben Magyarország- 
ban 1444. J. *. (Tiid. Gyűjt 1832. 
XII.) 

Bdl Mátyás vc'leménye a Cománu- 
sokról ás Jazygesekröl. llumy. (Tud. 
Gyüjí. 1834. VII. 93.) 

* Cumanus nyelvről és népről. Hor- 
vát István. (Tud. Gyűjt. 1833. VI. 108. 
VII. 117. VIII. 103. IX. 90. X. 90. 
— 1834. X. 91. — 183C. VIT. 127.) 

A Kunok ils Jászok liajdani s mosta- 
ni állapotukra emlékeztető irás és egy 
oklevél toldalék gyanánt az 1838-dik 
évi Tud. Gyűjt. IX. kötetében közlött 
értekezéshez. Fodhradezky József. (Tnd. 
Gyűjt. 1839. III. 67.) 

A Chiunnu, Hiunnu és Hun vagy 
Kun népek ugyanazok vottak-e ? Fa- 
jé György. (Tnd. Gyűjt. 1839. IX. 3.) 

Jászok és kunok főkapitánya. Hát- 
térben egy kúu a középkorból és a je- 
lenidöböl. Egyszersmind érintések a ku- 
nok történeteiből. (M. Hajdan és Jelen 
I. 1847. 7. Színezett képpel.) 

Magyarol:. 

A magyar. (Muzárion I. 1833.) 

Tiedge a magyarokról. (Erd. Bányász- 
Kaknd. I. 1844. 14.) 

Egy csoport magyar, német és tót. 
(Pozsony vidékéről.) Történeti .s licly- 
irati észrevételekkel i' népfajok felöl. 
(M. Hajdan, és Jeleri I. 1H47. 13.) 

A magyar nemzetiségekről. Sayy 
Gyula. (Századok. IV. 1870. 534, G88.) 

Németek. 

A németekről. Sándor István. (Sok- 
féle 1791. I. 14.) 

Ueber deutsche Einwanderung in 
Ungarn Eduárd Glatz. (Jahrb. de deu- 
tschen Elem. in Ungarn I. 1846. 99.) 

Oláhok. 

A olákokról. Sándor István. (Sokféle 
1791. I. 12—1769. IV. 213.) A oláhok ismertetése. Dali.l / 
Mihály. (Tud. Gyűjt. 1840. V. 4;; . 

Magyar hazánkban létező 
hajdani vajdaságaikról. G. Ketné 
iios. (Uj M. Muz. 1854. II. 119. 

Az oláhok. {hélibáb-Naptár. 
98. Képpel.) 

* A magyarországi Oroszokról. - 
dor István. (Sokféle 1808. X. llü 

A Palócság esmértetése. 
Gyűjt. 1817. I. 114.) 

A Palócokról eredetekre és Panu& 
niába való jövetelekre nézve. ^ 
Fábián. (Tud. Gyűjt. 1821. XI. 6:; 

* A Palóc nemzet nyelvéről. /- 
(•«/. István. (Tiul. Gyűjt. 1834. II 
108. IV. 103. VI. 95.) 

A palócokról. Szeder Fábián, l Taá 
Gyűjt. 1835. II. 3.) 

A palóc nemzet és palóc krónit 
orosz és lengyel évkönyvek nyomán 
.Jerney János. (M. Tör. Tár. I. 1855 
3.) 

Pá l-l 

Kégi Magyar eleinknek egy 
nem neveztetett-e Párthusoknak. 
István. (Tud. GyUjt. 1822. VHI. öo.i 

liusszimi 

A Russzinok. Egy lengyelnek kézi 
rátából közli Kazinczy Gábor. (Vj. h't 
Miiz. 1855. I. 204.) 

A magyarországi Butlieuokról. / 
Gaujal. (Tud. Tár. 1839. Érlek. \ >. 

A magyarországi rutbenok ered^ ' r 
B. Gaujal franczia tudós állítás.. / 
rint. Fejér. György. (Tud. Gyűjt. 1 ■■*'>' 

VIII. 3.; 

A szepességi f.. ■ 
Beitrag Geschichtc und gegemvüri 
gen Verfassung der ungarischen .Sac) 
sen in der Zips. Á. H. (Xeites. Utig> 
Mag. 1791. I. 7.) Miigj-arorazág törtónelmc. Nt^pt'k- 86 A vágvidéki székdytk. 
A yág^déki székely telep. Történel- 
tutalm. Szombathy Ign.(Székelyudvarh. 
ami Fóreált.Ért.X^'iZ. 3 — 28.) 

Szerbek. 

szerbek e's magyarok. Luzenbacher 

(Tud. Tár. 1843. Ért. XUI. 295.) 

Tatárok. 

A magyarurázági Tatárokról. Verney 
{Tud. Tár IHÍ2. Ériek. XI. 163, 
9.) Tótok. 

Die Beziehungen der pannonischen 
grossmSibrischen .Slaven zii den Ka- 
ingem und zum pSpstlichcn Stuhle. 
Ludm. Stepárt. (^Progr. des kath. Staals- 
. zu Neiitohl 1859. 3 — 19.) 
tótokról. Sájidor István. (Sokfele 
91. I. 11.— 1796. IV. 211.) 
Pulaczky a magyarországi tótokról. 
A. (Tud. ayujl. 1880. I. 118.) 
l szlávok tót neve'röl. Jernry Jánon. 
Vélemény a szlávok tót nevéről. Knl- 
I Ftrevc. {Tad Tár. 1843. ÉHek. XIV. 
9. és 339.) — Mégis u szlávok tótne- 
■Sl KálUiy Ferenc. {Titd. Tár. 1844. 
!«fc XV. 37.) 

(JJabb pél<l:'ij:i ii tótok magyar baza- 
lágáimk. A'. /'. (Sn« 1831. I. 128.) 
[■tvAn ímícsí levele a hazai tótokról. 
•vánbáeríNapl.X. 1865. 89. Képpel.) 
^ Aaraui >Ucbcrli<'feningcu zur Gc- 
ichtí- iinsorer Zeit.« ciiiiU folyóiratban 
majryarorMzági tótok inagj'arositá- 
jl • »/.ól<i érteki'zésiiok ismcrtptése. 
d. fiyVji. 18v!l. I. I \l.i 

Törökök. 

lgm«-«, hogy a Turkoiiianok ég Tiirö- 
: magyar ivadékok ? Ffjér (iy'örgy. 
d. <.•>/",/'. 1K39. X. 55.) 
l Turk uemzetségpk. Cazwiui, XIH. 
ladbcli arab tró szerint, Rrpiii-v tA- 
(üj. M. Muz. 1855. 169.) 

Vandálok. 
i'aannk i'. M.tgyaror»ziígbau Vanda- 
.k. A-.../. , / : -' r. r«f/. OyUjt. 1827. 
71.) Hazánkban nincsenek Vandalusok 
Ditnicz. [Tud. GyUjt. 1828. IX. 70.) 

Vendek. 

A magyarországi Vendus tótokról. 
Cmplovics János. (Tud. Gyűjt. 1828. V. 
3.) 

Zavolch és Talmies nemzet. 

A Zavolch és Talmies nemzetről Ru- 
my Károly. (Tud. Oyüjl. 1834. V. 83.) 

Zsidók. 

A Zsidók Magyarországon, a vegyes 
hazákbóli királyok alatt. Hajnik Im- 
re. (M. Akad. Ért. P/ii/os. T. T. Köd. 
V. 1865. 202.) 

Nachricht von dem grossen jüdischen 
Koncilio, wleches im Jahre 1650. in 
Ungeru gclialten worden. (Ungr. Magáz. 
1781. r. 247.) 

Ans Pressburg.-Vou den Judenpuech. 
(Isr. JcJttbneh. I. 1859 — 60. 13.) 

A bánsági zsidók állapota a XVIII. 
században I'reyer János. (Kmlékkúnyv. 
Temesvár. 1873. 35.) 

Xacbtriige zu nieiner Geschichte des 
Judenthuuis und seiner Sekten 1857 — 
1859. I>r. ./. M. Jóst. (fíen-Chan, II. 
1859. 514, 516, 566.) — Geschieht- 
licbe Bemerkungeu und Hericbtiguugen. 
IK J. M. Jóst. (— — 111. 1860. 23, 
77, 29, 412.) 

Vergangenlieit und tiegenwart dcr 
Clia.szidiii-r. Zur Uoscliiebte der Juden 
in Ungaru. leop. Lötr. {^fíe.n-Chan. II. 
1H59. 4, 49. 145, 193.) 

Aditlék a zsi<lók uj:il)b történetéhez 
Magyarországon. Ilimfii/nit Tál. (M. 
.l,nd. Ért. 1856. 51.) 

Egy-két szó a inagy. zsidó teendői 
kőrlil. {FJsö M.-Zsüló-Aapt. és Évk. I. 
1848. 229.) 

Motraehtungen iiber die mosaisohc 
I ■ • (zgebung in ihrem VerbHltnissc 
/Ilin Aokcrban der Israeliten in Palüsti- 
na ; als Kinb'itung zu einer zweitcn 
Ui'traclitung ílbor ilen Nutzen und die 
Xiitliwi'Miligki'it jiidiurbcr ({ewerbo und »7 Krddly törtéueliiw. Kútfők. or Ackerbauschulen. Mordechai Nurd. (/»■- 
rail. Jahrb. II. 1860 — 61. 132.) 

Dic Isriieliten Uiignriis aiif ökoiionii- 
Bcheni Gebiete. Moritz JMhiek. (hr. 
Jahrb. I. 1859 — 60. 73.) 

Vorschlag zur Rcoi-gaiiisatioii der 
Peater israelitistheu Kultiis-gemeiiule. 
L. R. Landav. {Isr. Jahrb. M. 18(50 — 
61.) 

Archivalischo Auf/.cieliiiugeii Ubor die 
Juden der Weissenburger Gespauschaft 
{Bet-Lechem II. 1874. 218.) 

Könyvismertetég. 

Joli. Gustav Cuno : Forscbungcu im 
Gebicto der altenVölkerkundc. I. Theil. 
Die Skytten. Berlin. 1871. Ism. Hun- 
falvy Pál. (Nyeh-t Közlem. X. 1871. 
174.) 

Essai bistorique siir les Colonies Bel- 
ges, qui s'e'tablirent en Hoiigrio et en 
Transsylvanic pendant les onzieme, dou- 
zieme et treizéme siécles. BriixeUes, 
1871. Ism. Katulra lúd/ís. (^Századok 
VI. 1872. 402.) 

Petr. Horváth : Comnieutatio de Ini- 
tiis ac Maioril)u.s Jazyguni et Cumauo- 
rum eonimque Constitutioiiibus. Pestini, 
1801, {Zeitsdir. von n. fUr Uvijern. 111. 
1803. 174.) 

Magyar R(!gisógek. Irta Kis Báliut. 
Pest, 1839. Ism. Fejir CyUrgy. (Tud. 
Cynjt. 1839. V. 71. — 1840. XII. 36.) 

Wilh. ObermüUcr : Zur Abstamiiiig 
der Slaveu. Wien, 1871. — Zur Abstam- 
mnug der Madjareu. Wien, 1H71. 
Ism. P. T. E. (Tanár-Kgyl. Köz'. IV. 
1871. 67,5.) 

* Szombathy Ignác : A vágvülgyi 
székely telep. (Századok VII. 1873. 
589.) 

Erdély. 

Kiil/a: 
Szíve.9 kérelem Erdély históriája ba- 
rátihoz. Kerekes Ábel. [Krd. Mii:. 18 lö. 
IV. 183.) 
Tájékozás az erdélyi törénetirás él 
adatgyűjtés körül, tekintettel a magyar- 
országi hasoiiirányú törekvésekre. ' 7vf d, 
'lort. Ad.'l. 1855. V— XXXI. 1.) 

(^)frenes Bekenntniss meiuer Aiisich- 
ten ilbcr da» Schreibeu einer Greschich. 
te Siebeubürgens. Gráf Josef Kemény 
(.Magáz, für (le.scli. u. TÁter. Siebenbliry 
I. 1844 — 45. 1.) 

Auch einige Bemerkungeu über die 
Quellén zur Geschichte .Siebenbürgcni 
lienigni. {Archív für Skb. Landesk. III 
1848. 37.) ~ 

Adalékok Erdély kiadatlan 
történetíróihoz. Közli : Vass József, 
M. Muz. 1854. I. 401.) 

* XVII. századi ismeretlen naptí 
(Századok. II. 1868. 278.) 

Allorjai b. Apor Péter munkái. Köxl 
Kazinczy Gábor. (Moiium. Sript. XI 
1863. V— IX. 1—443. 11.) Cserey .)li 
liátij pótlékai éa megjegyzései. Küzl 
Kazinczy (iábor, (Monum. Scrljil. XI 
1863. 444—484.) 

Tagebufh des Péter Bánfi. 15!)9— 
1616. (heuhehe Fundgr. Neue F. 1860 
243.) 

liáiifi György uajjlója 164-1. (/'■•''." 
Tort. Ad. iv. 1862. 113.) 

Batenilerus JánoK 1615 — 167 íS. Au 
tobiogr. (Mag. f. flesdi. u. Lit. K. F. 1 
1859. 145.) 

(}róf Bethlen Miklós emlékiratai, kii 
löuös tekintettel arra, hogy ifjukoi 
emlékirata nem apokrypli. Kövaít 
László. (Erd. Mxz. Kgyl. Érk. II. 186 
— 63. 124.) 

Virtus Coroiiata. Oder : Ur-^ach un 
Loán Expeditiouis Schirmerianae. B( 
.schreibts zur Ehr, Exempel und Ge 
dachtniss unserer lieben Teutsche 
Xaehkommenschaft. Thomax Bordau 
Pfarrer zu Stolzeuburg. 1601 — Ifidig 
I' Deutsche Fundg. I. 1839. 219.) .t Erdély történelme. Kútfők. 90 Ctik-Szent-Kirátyi Búis Jiiiius króni- 
1Ő95 — 1619. (Érdél;/. Tölt. Túra 
1837. 171.) 

Vita vei potius peregriuatio totius 
ae Thomac Borsos de Maros Székely- 
árliely stb. {Erdilyorsz. Tört. Táia 
1845. 15.) 

Borsos Sebest yr II Krúnikája 1490 — 
83. Folytatta Aa^j/ Szabó Ferenc 
i80-on kezdve lG58-ig. (/•></. Töri. 
I. 1855. 1, 39.) 

Ozili Borsos Tamás Naplója 1638 
1647. (M. Akad. Érles. 1854. 213.) 
Borsos Tamiis második konstantiuá- 
lyl követsége 1618. april 18-tól— 
20. april 3-ig. (£r./. rórf. Atl. 11. 
56. 1 .) — Függelék : Borsos Tamás 
relci Bethlen lütván crde'Iyi fejedelmi 
lácsoa és Orubemátorhoz. 1618 — 19- 

(£r</. Tört. Ad. II. 1856. 285.) 
Simonis Czaitrk : Kphemeris lil>ellu3 
qoo acta quotidiana prauscribuntur 
90—1602. {Üeutsfíhe Fundgrvben 
60. 81.' 

Mittheilung dcs Pf. J. Filtsch anden 
trein für niebenbUrgische Landeskun- 
(Eder kéziratairól.) (.bv/nV j'üi Sir- 

■g. LaiidisL: II. 1845. 158.) 
BIgentliche BeHciircibung wic und 
j mas»en der liatliori ttábor in die 
smaiutadt kommen und gcpliindcrt. 
>n waK cr in der Wallacliey auíge- 
:ht und wie er bis in scinen Tod ge- 
ü. 1610- Ifi.'U. (nnifjcrhr Fiindijr. 

1839. Júl j 

Egyedi Ulviui U. IUIm.i /■> 
aMdelméröl 1657—1660 
'. .1./. IV. 1862. 219.) 
,.' <Ion llHiidiichriftliclien Denkwür- 
'ines Sachseii dex 17. .lahr- 
.;_ Zachariat FiUuniiu. '•'. /'. 
tri. (Archiv für Sifb. Landetl. II 
iV no. 305.) 

<''cer Mátyás levele* könyve 
' ''72. (T^tri FdreáUini. Ért. 
11—13.1 •.>">"f!y 

( Erd. k Siebenbiirgische Ruin, beschreibt iu 
Walirheit nacli deme, was er wehrend 
der Beliigening, in der königlichen Her- 
nianstadt jammerlich geseben , ver- 
uommen und erlebt Johanncs Graffius, 
ehestens Pfahrberr in ReicbesdorfiF, der- 
zeit aber Pfahrberr in der kön. Iler- 
manstadt. 1658 — 1661. {Deutsche 
Fiiiidyr. II. 1840. 141.) 

Haller tiábor naplója 1630—1644. 
(Erd. Túrt. Ad. IV. 1862. VII. 1. ds 1.) 
— Függelék. Haller Gábort érdeklő le- 
velek. I— VI. ( 104.) 

Fortsetzung der Chronik des Hiero- 
nymus Ostermayer durch Aiulrcas He- 
gyes 1562 — 1570. (Deutsche Fundgr. 
1860. 50.) 

Diariiun des Andrcas Hegyes 1613 — 
1617. (Deutsche Fundgruben. 1860. 
273.) 

IIi»torisehe Anmerkungen oiiios Kron- 
stUdters 1631-1660. {DexUsrh Fnnd- 
gritben 1860. 333.) 

Tagebuch des .Miaun Irthell des Sl- 
teru und jüngem 1638 — 1710. {D. 
Fundgruben 1860. 348.) 

Tractatus reruni tani Bellicarum,quam 
ctiam uliariun, ab anno 1599. usquc 
1606 inclutiivc in Transylvania inter- 
ventarum, per Georgiian Kruiiss, 1646 
fungcntem Civitatis SchaeRburgensis 
Notarímn coDscriptiu 1599 — 1606. 
(^Üculsche Fiiridijrubuii l. 1839. H!l.) 

•Stellen und AuszUge huh cinem un- 
gcdrucktcn Zeitbuch des bekannteu 
SchtUsburger Nótárius Georg Kraust. 
(1611 — 1662.) Mitgetheilt von 
Georg Biiuler. {JMagn:. für. Gesrh. und 
lAter. SUhenI). II. 1846 — 47. 209, 
I.Tl.) 

Káinoki István naplója 1645. Benkó 
.József előljáró beszédével. (Erd. 'IVrt. 
Ad. IV. 1862. 133.) — Káhwki István 
i'H .S''/Hi«i7 jegyzetei. ( — — 15 4.) 

Kemény János Enli'iy zilg fojedel- 91 Erdi'ly törtdiieline. l^-viMtiirak. méuek autobiogriij)liiája. (Hmmj : Mon. 
JJnng. 11. IHlö. 1. — 111. 1»17. 1.) 

— Kemdny J. mint történetiró. (UJ M. 
Muz. 1853. I. 225.; 

S^si Laczkó Máté Lórándfi Mihály 
udvari concionatora Krónikája d» emlé- 
kezetre méltó hazai dolgoknak rövid 
megjegyzései 1521 — 1624. (Erd. Tört. 
Ad. ITl. 1858. 1.) 

* Liuczigh János krónikái és házi 
jegyzetei 16ti3 — lö7ö. (Maijy. Akad. 
Ért. 1854. 213.) 

Diarium dessen in deni Herren ru- 
henden N. V. W. W. Herru Johannes 
Lutsch vorinals gewesenen treucn Kö- 
nigs-Richter unscrer Haupt-Hennan- 
stadt 80 auss seine eigene Manuscripti.-i 
von Worten zu Worten heraus-gezogen. 
1607 — 1Ü61. {Deutsche Fundgr. 1. 
1839. 277.) 

Mindezenthi Oábor naplója I. János 
király végszakáról. 1540. (Erdélyorsz. 
Tört. Tárai. 1837. 1.) 

Miká Ferenc Erdély históriája. I. 
rész. 1594-tÖl 1607-ig. (fflio III. 1836. 
363.) 

Hídvégi Mikó Ferenc Históriája a 
maga életében történt erdélyi dolgok- 
ról. 1594 — 1613. (Monum, ScrÍ2>t. VI. 
1863. IX— XI. és 135 — 304.) 

Simonis Nössner res actae quaedam in 
partihus Hungáriáé Transsilvaniae 1570 

— 1619. {Deiitsehc Fundijr. 1860. 57.) 
Chronik des Uieronymus Ostemmyer. 

1520 — 1561. (/>. Fundgr. 1.1839. 1.) 

Album OUardianum 1526 — 1629. 
{Deutsche Fundgr. 1860. 1.) 

Segesvári Bálint krónikája. 1606 — 
1654. Ismertetve és jegyzetekkel kö- 
zölve Jakab Elek által. (Erd. Tört. Ad. 
IV. 1862. 157.) 

Egy görög »Székely Krónika. « Tut- 
dy Ferenc. {Uj M. Múzeum 1857. I. 
113, 468.) 

Az .Mlitólag 1533-béli Székely Kró- 
nikilról Szabó Károly urnák feleletül. VI ■ /:- Gróf Kemény .József. ' Vj M. Mn:. 1x54 
I. 443.) 

Az 1533. .Székely Kn'iuika hitelet 
ségének véd(!lme. Szabó Károly, (t 
M. Muz. 1854. lí. 301, 383, 457.) : 

A magyar vér.-izerzödés és a csfl 
székely krónika. Az Anonymusról ;iJol 
cikk folytában. Bartal Oyörgy. > ' 
Múzeum. 1859. I. 413. — Ki 
Bud. Szemle VI. 1859. 209. 

A székely krónika ügyéi-ol. S..ai, 
Károly. (Erd. Muz. Egyl. Évt. íí. IsHl 

— 63. 10.) 

A székelyek alapszerzödé.si! vaj/yi-s ; 
.székely krónikának e szerződést fmtal 
mázó pontjai. lialássy Ferenc. O' . ■ 
lórt. tud. kör. II. 10. sz. 18 73. 1 -7 

— — Kivonat. (M. Akad. Értés. 
1873. 113.) 

Tholdnlagi Mihály emlékirata. 
Tárt. Ad. I. 1855. 219.) 

Tholdalagi Mihály követségi n 
Közli Dr. Ötvös Ágoston. (M. 
Ért. Philos. T. T. Közi. U. 1861 
229.) 

Liber Annalium raptim scriptus pt 
Michaelcm AVeiss. 1590—1612. {Dm 
sche Fundgr. 1860. 125.) — Continui 
tio 1612 — 1615. ( 235.) 

Adalékok Erdély kiadatlan magyi 
történctiróihoz, Közli Vass József. í 
M. Muz. 1854. I. 401.) 

* XVII-ik századi ismeretlen napló) 
(Századok II. 1868. 278.) 

Leuéltá 

üie Arehive Siebenbiirgens als Qp 
len vaterlandischer Geschichte. 
V. FViedenfels. {Archiv fUr Sibenb. 
desk. II. 1845. 3.) 

Az erdélyi kézírásban levő tör 
Íróknak ujabb s bővebb lajst) 
Aranka György. (M. Nyelv - 
Mv,nk. 1796. 178.) 

Die Handschriften der k. k. Ho£ 
liothek in AVicn in Bezúg auf dil^ É Erdély történelme. Római Dacia — Róbert Károly. b 

íehte Siebeubürgens. (Archív fUr *iV- 

Landtsk. II. 1845. 78, 465.) 
BenkS József tudósítása az Erdély 
:óriája Íróinak raagj'ar nyelveu ta- 
ató kczirásaikról. Közli Bi-úz Lajos. 
il. J/h;. 1853. I. 217.; 
Lrchivarische Xebeniirbeiten. Gráf 
!pA Ktmény. ( Mayuz. fUr Gescli. und 
Sibeiib.l. 1844 — 45. 172, 402. 
1846—47. 96, 356, 462.) 
\z erdélyi kL-. fökormáuyszéki levél- 
kSziga^^gatáíii és tudományi értékű. 
ab EUk. (Századok VII. 1873. 357.) 
A b. Bánffy-levi'ltár. 'Századok IV. 
0. 424.) 
gyulafejérvári országos levéltár. 
Ad.tltár I. 1871. 430.) 
Qyulafehérvári Káptalan- Archivum. 
tadok IV. 1870. 423, 424.) 
B. Jósika-levéltár. {Századok IV. 
0. 424.) 

Ssékely okmányok. {Századok IV. 
0. 272.1 

'JH njipom Gerenden. (Oct. 29. 30. 
4.) M. históriai emlékiratok. — 
l>b két mi{M>in Gerenden, febr. 2. 3. 
5. Va>» József {Uj M. Muz. 1855. 
18, 185.J 

l'.rdrlij liltiddiios tóriéndme. 
tüly történelme. Matiuik Jiinox. 
hácti Naptára \. 1860. 125.— 
1861. 136. — VU. 1862. 114. 
:. 1863. 90. — IX. 1864. 82. — 
1865. 73. — XII. 1867. 74. — 
:. 1868. 82. — XIV. 1869. 77.— 
1870. «1, - XVI. 1871. «r». — 
r 1872. 62. - XVIII. |H7;!. 71. 
\. 1874. 61.) 

' deH »eel. Hemi Conrector 
.1 ilandíi-lirift liiuterUuieenem 
11 der GrCüvliiclite SiebenbUr- 
fror. Bt. \U. 1808, 217,) 
k és az erdélyieknek isme- 
:ij Ferenc. (F. M. Or. Ui- 
.3.) 94 Római Dacia. 

Beitráge zur Geographie und Ge- 
schichte Siebenbürgens als eines Thei- 
les der röniischen Provinz Dacia. Otris- 
tiati Friedrich Aíatirer. (Progr. d. tf. Ktia- 
beiisi-kide ZH SiicJis-Regen. 1870. 3 — 48.) 

Zur Gescliichte des altén Daeiens. 
(Sieb. Qitart. V. 1796. 52, 160.) 

Vezérek kora. 

Erdély a vezérek korában. Szabó Ká- 
roly. (Erd. Muz. 1857. 13.) 

Árpádházbeli királyok. 

Régi történetírásunk Erdélynek Ma- 
gyarországhoz való kapcsoltatása kor- 
szakára nézve, y^agyajtai Kovács István. 
{M. Tud. Társ. AVÍ. VIII. 2. 145 — 
47. 3.) 

Vázlatok Erdély történetéből. Er- 
délynek Magyarországhoz kapcsoltatása. 
{Erdélyi Házi Segéd III. 1841. 32.) 

A cserhalmi ütközet 1070-ben és 
helye körülményeikkel. Nagyajtai Ko- 
vács István. {Erd. Muz. Egyl. Evk. I. 
1859-61. 89.) 

Siebcnbiirgische Annaleu des Zwölf- 
teu Jahrhunderts 1103 — 1200. {Sieb. 
Qmirt. V. 1796. 193.) 

Einige Bemerkungen und Zusatzc zu 
den .Siebcnbürgischeu Annaleu des 12- 
ten und 13-teu Jahrhunderts 1142 — 
1289. Joh. Micli. BalliiiaiiH {Sieb. Qitart. 
Ví. 1798. 19.) 

Siebi-nbürgigche Annalen des drei- 
zenteu Jahrhunderts 1201 — 1299. 
(SUb. ílmri. V. 1796. 93.) 

Uie Mongolén in SiebenbUrgcn. </. K. 
RchulUr. {Arc/iio von SchnUer. 1. 1841. 
24.) Vegyfuliázbeli királyok. 

IJoitrilgc ziir Gftschichto Siebenbllr- 
gens, vom Todc Köriig Andntas III. bis 
zum Jahre 1310. J. IJ. TnUscIi. {Archiu 
f Sieb. Landetk. I. l.Heft. 1843. 21.) 

Bcitrügc zur Gescliichte SiebeubUr- 
geua uuter dein Kari Róbert. <l. L). 
TeiUsrh. (Archív f. Siebenb. Landetk. II. 
1845. 34. 231.) Il 9f Erddly történelme. I. Jáno8 — Bútliori iHtviíii. Andrils erdtílji püsijok felségstírtdse 
1349-ben. Gróf EnztKvházy Jánosi. {Szá- 
zadok II. 1868. 90.) 

András erdélyi vajda 13ő2-beii. 
Molnár János. {Mayy. Kőnyvli. I.V. 
1797. 6.j 

Ueber den Bauemaufstand \ind übcr 
den wtícli.sel.seitigpn SchutzvortraK der 
drei standischen Nationen Siebcíibür- 
gens 1437 — 1438. (Magas. fUr Gesch. 
u. Liter. II. 1840 — 47. 357.) 

A sz.-iinroi kettős ütközet Erdélyben 
1442-beu. Fénytelki. {Erdélyi Házi Se- 
géd III. 1841.33.) 

Der siebenbürger Landtag in Her- 
iiiannstadt ini Jalire 1494. Gráf Josef 
Kemény. {Magáz. f. tíe.neh. und Liter. II. 
1846 — 47. 109.) 

Siebenbürgisclic Anualcn dcs vicr- 
zehnten Jahrhunderts. 1301 — 1400. 
{Sieb. Quart. VI. 1798. 1.) 

Naehlese zu den siebcnbürgischen 
Annalen dcs viorzehnten Jahrhunderts 
1301 — 1398. Joh. Midi. Ballmann. 
(Sieb. Quart. VI. 1798. 247, 320.) 

/. János és I. Ferdinánd. 
1526 — 1556. 

Erdélynek Magyarországtól elszaka- 
dása. {Kliu 1. 1832. 315.) 

Erdély különválása Magyarországtól. 
Gr. Mikó Imre. (M. Tud. Akad.Éok. IX. 
5.1848 — 58. 1 — 129. Kivonat. (Bud. 
Szemle VII. 1859. 393.) 

Zápolya János 1526 — 1540. 

Ungaru, Szekler und Sachsen fallen 
sohon iin October des Jahres 1527 von 
Johanu Zápolya ab und vcrdraugen ihn 
gemcinschaftlich aus Siebenbürgen. An- 
ton Kurz. (Mag. für Gesch. und Liter. 
Siebetib. II. 1846 — 47. 269.) 

Diplomatisehe Beitriige zur Geschich- 
te Siebenbürgens nach der Mohátscher 
Schlacht bis zuni Todc Johann Zápo- 
lya's. J. C. Schnller. {Arehiv für siebenb. 
Ijandesk. lY. F. II. 1855. 128.) 

Ijudwig (Iritfls Endi>. Eiii gi'schioht- lichor Versui'li von Joli. (Airl > 
(Arehiv für .viihenb. Landenl:. N 
1856. 165.) 

Szulcjmaii áá Jáiiod Zsij^in.jn 
ben. Adalékok a magyar tört 
gáláshoz. Szalay ImszIó. ('Hazánk 
1858. 102.) 

Egy magyar fejedelmi pompás 1: 
gátasról. Kassai Jó:.--f' ''f'^l '• 
1821. IV. 61.) 

János Z.siytiioiiít. ICiíjL' 

János Zsigmond választott 
király s erdélyi fejedelem életr 
kodása. Jakab Elek. (Kereszt. . / , 
II. 1863. 155. Arcképpel.) 

János Zsigmond. {Magyaror. Jiepel 
1. 1867. 94. Képpel.) 

II. János Magyarország válHszt< 
királyának második Szulejuian tűr 
császárhoz menetele rendje és mód 
1565. 1566.. Irta állítólag Bánffi fí 
gely. {Erdélyorsz. Tört. T. I. 1837. 2 

Zur Geschiehte Siebenbürgens 
Jahre 1565. (', Wittstock. {Arehiv _, 
sieh. Landesh: N. I'. II. 1857. 431.; 

Erzíihlung, wie sieh die Hunfííirisi 
wicdor dic Saxischc Nation in ( biut 
burg cmpöret, und sie durch Au 
Rath, Praktik und Hilf Michaclis ( 
Cantzlers, und anderer bissiger,| 
gehSssiger Ungar in HooíF unb 1 
Treytlunub der Hauptkirchen und 1 
gebracht hat. 1568. {Deuísehe 
I. 1839. 69.) 

Báthori Istoán 1571 — i 

liátori Istvánról. Sándor István, 
féle 1791. 1. 47. K ií. Min. 1831..^ 

Báthori István, Erdély fejedelp 
Lengyelország királya. Szilágyi Séfn 
(Magyarorsz. és Erdély Kép. III. 
66. Arcképpel.) 

Bátori István. Történeti jellemr 
Urházy György. {Müller y. Xap 
1854. 71.) 

líeinrich von Valois und S^ 
R;i(1iori. Ci-fif J.;:<.fKeii,é,ni. ( Mő^f Erdély történelme. Bátliori Zsigmond — Bocskai István. 98 , und. Lit. Siebenb.H. 1846—47. 

• ) _ I 
;.'kes Gáspár versengése Báthori i 

iinal. 1571 — lő75. Szilágyi Sán- 
i Erd. M. if'iz. Egyl. Évi: I. 1859 ; 
1. 107.) I 

■phan Báthori vou Somlyó. Ein 
ibürgisclies Fürstenbild. Johaim 
ixlt. (Ih-ogr. (les GymtMs. von Me- 
/, 1863. 3 — 44.) 
thori István erdélyi vajda s len- 
király, mint a katholicismus pár- 
8 a jezsuitáknak egy étidig isme- 
i nyomdájok. Gróf Kemény József. 
M.Muz. 1855. I. 378.) 
thori István vajdaságában a por- 
i'izetett adómennyiség följegyzése. 
nrt. Ad. I. 1855. 247.) 

Báthori Znigmond 
1581 — 1602. 
rhory Zsigmond. — y. (M. Könyvit. 
1796. 20. Árpádia II. 1835. 216.) 
lélyi fejedelem Báthori Zsigmond 
uye. FényteUá. {^Erd. Házi Segéd 
1.S41. 35.) 
Báthory-Kendyféle összeesküvés 
Zsigmond ellen, 1594. Szerdá- 
ig verses históriája. [Száza- 
71. 257.) 

Itericht, wie allé Saehen in 

_>'n, zwistrlien dem Fürsten 

ind Btitbori, und etlichen VerrU- 

I, anno 94 (1594) verloflfen, ge- 

• den 2. May 95 auf bégem Herm 

" linanden Hoffmann Frcyheni, 
lumer I'riigidcntcn. {Archiv f. 
.•Ij. iMdesk. A'. F. I. 1853. 128.) 
1 thori Zsigmondnak egy eddig is- 
tlen követi ntasitisa. {OyM tört. 
"■:. IV. 1865-68. 115.) 
K'h der Erzhorzogin Maria 
tienia Gvmahlin des SiebenbUrgi- 
FUrsten Sigismond Báthori. 
' — 1618. (Deiittcli'-. Fundgr. I. 
•. 151.) Báthori Endre 1.509. 
Andreas Báthori Kardinal und Fiirst 
von SiebenbUrgen. Ein Beitrag zu der 
siebenbiirgischeu Gesehichte. Naoh altén 
Quellén und besonders der ungedruck- 
ten Gesehichte des gleichzeitigen Ge- 
schichtschreibers Stephan Szamosközi 
bearbeitet. C. Neugeboren. (TVansilvania 

I. 1833. 1. fUz. 121. — II. 5.) 

Rudolf xtralma. Mihály vajda. 
1599 — 1600. 
Mihály vajdának követi utasítása 
Rudolf királyhoz. Csukád Károly. (Oyöri 
tőrt. a rég. FUz. III. 1865. 141.) 

Rwlolf uralma. Básta. 
1600 — 1603. 
Básta György emlékirata Rudolf csá- 
szárhoz, Erdélyt illetőleg. 1602. Idósh 
gróf Teleky Domokos. (Századok H. 1868 
553.) 

Szeretet és szabadság. Történet 
í602-ben. Vásárhelyi János (Hébe 
1825. 314.) 

Relation der kais. Kommissarc Basta, 
Molart und Burghausz au Kaiser Rudolf 

II. Ubcr die siebenburgischcn Angele- 
genheiten und wie selbe am bestén zu 
ordnen seien. 1603. den 14. Sept. (Ar- 
chiv fUr Sieb. Landesk. IV. 2. Heft. 
1850. 86.) Székely Mózes. ISO."}. 

Székely Mózes. Várfalvi Nagy Já^ 
nos. (Századok III. 1869. 526, 645. 
710.) 

Kriegacenen aus Burzenland in Sie- 
benbilrgcn. Schlacht bei Kronstadt 
(1603. 17. Juli) zwischen SiebenbUrgen 
Fürstlinge, Moses Székely und dem wa- 
lachischen Hospodareu Radul. l.ukas 
./oseph Marienbtirg. (ZeUsch. von u. fUr 
Ungem IV. 1803. 102.) 

Ilacikai István. 160.'i — 1606 

Bocskay István. Szilágyi Sándor. (M. 
Orsz. Kép. II. 1868. 65. Képpel.) 

liocskay István. Irinyi József. (MlU- 
l<r i» Voltot N. Naptára. 1857. 174. 
Arcképpel.) 

4 99 Erdfíly történelme. Rákóczi Zsigmond. — A Bethlenek kora. 10 A iiuilt tlicsösdge a jovö bolcsöjo. 
Malach doctornak Melach tudós barát- 
jával való bajtársi szóbeszéde. Kózli 
Varija István. {Országgij. Emi. 1848. I. 
134.) 

Az 1G06. eszteudöbcn történt Bocs- 
kay István magyar- és erdélyországi 
fejedelemnek testamentomi rendelése. 
(Riimy. Momiin. Hitng. II. 1816. 313.) 

»A haldokló Bocskay.« — 1607. 
május 7-rí)l. Históriás ének. {Századok 
V. 1871. 319 ) Bocskayt kesergő ének. 
— 1607. sept. 30. ( 321.) 

Nachrichten von den eheraals in den 
altén grosscn Kirclien zii Hcrmannstadt 
und Kroustadt befindlichen Wandkroni- 
ken. 1143—1590. u. 1409 — 1.566. 
{Arehiv für Sieb. Landesk. IV. I. Heft. 
18.10. 110.) 

Handschriftlisclic Bemerkungen aus 
Kalendcrn dcs scchzelinten und .sieb- 
zehntenJahrhundcrts, gesamnielt und mit 
erlauternden Anmerknngen herausgegc- 
ben. von J. K. Sclmllex. (^Archív, für 
Sieb. Landesk. III. 1848. 348.) 

Enyedi Pál énekéből az erdélyi ve- 
szedelmekről. (Erd. Tört. Ad. I. 1 855. 
169, 193.) 

Auszug dcs Andreas Hegyes aus ei- 
ner fremden Chronik. 1603 — 1612. 
(Deutsche Fundgr. N. F. 1860. 266.) 

Auszug dcs handschsiftlichen originál 
Zeitung, welche Crispin Lamperter an 
Jeremiam ristoriuni von Augsburg in 
1598, 1599, 1608, 1609, 1610, 1611, 
1612, 13, 14. J. vcrsclnckt hat, und 
sich im Besitz des Gcoi^ v. Gyurikovits 
Prcssburg bcfindet. Zwei starkc folio 
BSude. (ArcUv fUr Sieb. Landesk. II. 
1845. 452.) 

Rákóczi Zsigmond 
1G06 — 1608. 

A régi Rákócziak, különösen Rákó- 
czi Zsigmond történetéhei. Közli Thaly 
Kálmán. (SzázadoklIL 1869. 197.) ALN Bátliori 

160H- 

Báthory Gábor erdélyi fejedele 

Sziláf/i/i Sándor, (Biid. Szemle 

1864. 183. — XX. 1864. 3.) 

Báthory Gábor háborúja IIava»alfól 
de és Magyarország ellen. Szilágyi Sán 
dor. {Had. Szemle. Új f oly. II. 18i;.'.. .'t 

Báthory Gábor udvaráról. T 
egy nagyobb történeti rajzból. ."■ 
Sándor. {^Emich G. N. Niiptn \ 

1865. 79.) 

Auszug aus Michael Weisz's Brevi 
Consignatio tumultuum bellicorum ind 
ab anno Cristi 1610 — ambitione e 
inquietudine Gabrielis Bathori l'rcip 
Transs. motorúm, (Sieb. Quarl. Hl 
1793. 241.) 

Michael Weiss Stadtrichter in Kron 
stadt und die Felide Kronstadt.* 
den Fürsten Gábriel Báthori. li. 
(Transsih-ania II. 1834. 16 7. Ai 

Abriss der Drangsale wclchi' ili, 
mannstadt und Cronstadt unter dei 
Fürsten Gábriel Bethlen erlitten. lOd 
— 1613. (Sieb. Qiiart. II. 1793. ;>,.) 

Báthory Gábor fejedelem bukiHJ 
Szilágyi Sándor. {Bud. Szemle. Uj 
V. 1866. 3. 383.) 

A Báthoryak jelleme. Xagy 2$ 
(Losonci Fhönix 11. 1851. 128.)- 
lágyi Sándor. (Remény 1851. II. 24$ 

»Az Erdélynek siralmas éne|M> 
1611. (Századok V. 1871. 315.) 

A Bethlenek IH 
161-1—16Í9 

Bethlen Gábor fejedelem trónftl 
lása. Szilágyi Sándor. (Ert.a Tört. $ 
Kár. I. 1867 — 70. VI. sz. 1 — 74^:' 
Kivonat. {Akad. Ért. I. 1867. HM 

Bethlen Gáborról. Sándu- JM 
(Sokféle 1791. 1. 48. — Molnár J^ 
Magyar Kotty eh. XV. 1801. 24; • 
Kari Ileinrioh : Prógr. des Gymruu. 
Mediasch 1868. 3- 50. yi k ■j'i.i 

i 01 Erdély történelme. I. és II. Rákóczi György. 102 (Magyarom. Képehh. U. 1868. 

ilen Gábor és Brandenburgi Ka- 
/;. /. (Házi Kincttár. V. 1864. 

A'lalékok Bethlen Gábor szövetkezé- 
nek történetéhez. Szilágyi Sándor, 
ritk. a T. Tud. kör. II. 8. sz. 1873. 
-96.) 

Bethlen Gábor jelleme egykoni vé- 
láiyek szerint; s 1616. s. 1619.-be- 
ereleL Közli Gr. Kemény József. (Uj, 
Muz. 1856. I. 16.) 
Károlyi Zsuzsanna erdéljri fejedelem- 
levelei férje Bethlen Gáborhoz. AJi- 
: János. (Győri tört. és rég Füz. III. 
i6. 193.) 

Sethlen Gábor 16 19 — 1621.-dik évi 
UMzállásai. .Számos ezen hadjárat 
tt eladomáuyozott s beirt j íszágok 
mlitcsével. Rálh Károly. (Oyúri tört. 
ig. Fvz. II. 1863. 255.) 

ietUen Gábor utolsó tervei és halá- 
ftUágyi Sándor. (Bad. Siemle. Uj 
.VII. 1867. 217.) 

'6l«k portáni követ-költség Bethlen 
•r idejében. Közli Géresy Kálmán. 
MtSrt. és réy. Füz. II. 1863. 287.) 
len Gábor s a protestáns szövet- 
Stílájyi Sándor. (Kolozsv. N. Nap- 
1866. 51.) 

Bethlen Gábor 8 a nagy-enyedi 

imn. fPam. Időt. VIL 1796. 2.) 

Il>en der Müchte Eiiropá'g in 

1624, 1625, und der Fürst 

nbUrgen Gábriel Bethlen. 

' Kemény. {Magáz. fürOeseh. 

'■nbürg.l. 1844 — 45.323.) 

I Gábor névaláírása {llélie 

ki.) 

"irgi Katalin fejedelemsége. 
I '/"«'. {M. Akad. Ért. — PhU. 
II. 1861—62. 153. — Ki- 
liu,i. SzemU XII. 1861. 388.) T. Rákóczi György. 
1030 — 1648. 

I. Kákúczi György születése 1594. 
jun. 8. Gróf. Kemény József. [Uj. M. 
Muz. 1859. I. 396.) 

* Idősb Rákóczi György születési 
éve s a Bocskayról szóló ének. — r. 
{Századok VI. 1872. 56.) 

I. Rákóczy György. Lukács Béla. (Ma- 
gyarorsz. Kép. II. 1868. 17 7. Képpel.) 

Pázmán Péter bibomok, Magyaror- 
szág Prímása és esztcrgami érsek 
levele I. Rákóczy György Erdélyi feje- 
delemhez 1634. Dr. Ötvös. (Hazánk. I. 

1858. 487.) 

I. Rákóczy György és a diplomatia. 
(Kivonat.) Szilagyi Sándor. (M. Tud. 
Akad. Értés. VII. 1873. 206.) 

I. Rákóczy György s Bethlen István 
versenygése. 1636. Szilágyi Sándortól. 
{Uj. M. Muz. 1856. I. 233.— Pótlék- 
sorok Vass József. Uj. M. Muz. 1856.1. 
506.) 

Confessio Rakocziaua. Piisquillus con- 
tra Principom (ieorgium Rákóczy. Köz- 
li Thaly Kálmán. (Századok. V. 1871. 
401.) 

//. Rákóczi György. 
164H—1660. 

II. Rákóczy György. Lukács Béla. 
(Magyar orsz. Kép. II. 1868. 180. Kép- 
pel.) 

Bolgárfalvi Sebesi Ferenc budai kö- 
vetsége lG55-ben Il-ik Rákóczy György 
erdélyi fejedelem alatt. Ri'ttli Károly. 
{Gynri tört. és rég. Füz. I. 1861. 193.) 

II. Rákóczy György havasaföldi győ- 
zödelme. (Ír. Kemény ./ózief. {Uj, M. Muz. 

1859. I. 502.) 

11. Rákóczy György lengyel hadjá- 
rata 1 05 7-ben. &í'W(/y/ .iándor. (Csal. 
Könyve III. 1857. 280. — Egykorú 
lengyel források után Schmidt Vilmos, 
(E.d Muz.-Egyl. Éok. III. 1864 — 65. 
101.) 

A Lengyelek ellen 16ö7-beu viselt 
1* 103 Erftóly történelme. Rliddei Ferenc. — I. Apafi MihíUy. 10. háborúnak vcBzdlyes napjai. Oráf Kt- 
mény József {Új. M. Muz. 1860. 1. 248.) 

EnWly romlása. 1657. Históriás ének. 
Közli rhaly Kálmán. (S;ázadok. V. 1871. 
480.) 

A gyalui csatatár. {Emich Nagy K. 
Naptára. I. 1860. 84.) 

* Az ilyefalvi 16.58-tli verses króni- 
ka. ( M. Akad. Ért. 1854. 164.) 

II. Rákóczy György vdgküzdelme fe- 
jedelemségéért és életdórt. Mutatvá- 
nyul Szalay László Magyarország tör- 
ténete czimü munkájának V. kötetéből. 
{M. Nép Könyve U. 1865. 328.) 

Barcsay Ákos gúnyirata II. Rákóczy 
György ellen. Közli Tlialy Kálmán. 
(Századok. X. 1871. 412.) 

lihédei Feren<' 
Í651 — 1658- 

Rhédei Ferenc fejedelem megbízott- 
jának Sebesi Ferencnek követsége 
1658 ban a budai vezérnél Közli Ráth 
Károly. {Gyári töri. éx rég. Füzetek. I. 
1861. 1.) 

Barcsai Ákos 
1658 — 1G60. 

Wahrhaftige Beschreibung wasz sich 
in der in Siehenbürgen liegenden Her- 
mannstadt unter der Rakozianisehen 
BelHgerung zugetragcn im Jalire 1659. 
und angehalton bis anno 1660 im Mai. 
(Deutsche Fundgruben. N. F. 1860.379.) 

Nóta pro A. 1660. Verfaszt von 
Trostfried Hegenitiua. (Deutsche Fund- 
gniben. N. F. 1860. 395.) 

Kemény János 1661. 

Kemény János erdélyi fejedelemsége. 
Szilágyi Sándor (Bud. Szemle X. 1860. 

21.) 

Kemény János kora és fejedelemsége, 
új adatokkal illustrálva. Közli Szilágyi 
S-mrl-n: {M. Tört. TárYYl. 1860.125.) 

Kemény János trónfoglalása 1660. 
Szilágyi Sándor. {Nők Könyve. 1853. 
212.) Keníény János. Szilágyi Sándm 
gyarorsz. Kép.l. 1867. 96. Arck 

Nachrichten von dem Siebii 
schen FUrsten Johannes Keinéii\ . .1 
Q. S. (Sieb. Quart. II. 1791. 131.) 

Von dem traurigen Ende dcs Sirlier 
bürgischen FUrsten Johaun Kcjmln; 
1662. jan. 23. f. W. (Neues Ung. Mt 
gaz. 1791. I. 129.) 

/. Apafi .Mihál 

1660— mno. 

Apafi Mihály fejedelemsége elsü é\ 
tizedében. 1661 — 1672. (Sieb. Quar 
V. 1796. 224. Erdélyi Házi SegM H 
1841. 34.) 

Erdélyi fejedelem I-sö Apafi Miliál 
időkora eredeti levelekben. (.Irjiúdi 
I. 1833. 247. — n. 1835. 55. —H 
1838. 83. Arcképpel és eredeti aláirí 
sokkal.) 

Apafi Mihály Érsekújvár alá meni 
tele 1663-ban. Ceglédi Istvántól H< 
vezetéssel s jegyzetekkel ellátva 
Szilágyi Sándar. (Uj M. Múzeum i- 
I. 49.) — Szilágyi István (Uj M. 1/ 
1860. I. 89.) 

Béldi Pál és a bujdosók. Törtdnc 
korrajz. Szilágyi Sándor. (Bud, Szevi 
XI. 1860. 237.) 

I. Rákóczi Ferenc halála és temet 
Thaly Kálmán. (Századok VIL 1^ 
661. Rajzzal.) 

Bánffi Dénes kora és megöle 
Történeti rajz. Szilágyi Sándor. {M. í 
demiai Értés. 1859. 137. — Kiv 
Rud. Szemle V. 1859. 334.) 

Tököly Imre hütlenségi pere Et4A 
ben, 1685-ben. Szabó Károly. (Sza»Í$ 
m. 1869. 209.) 

A német uralkodás kezdete 
ben. Páter Dunod követsége. KinAl 
Szilágyi Sándor. (Akad. Értés. IV. W> 
192.) !'■ 

Siebenbürgische Zustande unt6Í 
Apafi I. geschildert von einem Zdti 
nossen. Mithgeth. von ./. G. 2Wt( 05 Erddly törtenelme. II. Apafi — Mária Tere'zia. 106 • fUr Sieb. Landesk. N. F. I. 1853. 

Vpafi Mihály emlékezete 1690- 
rr. Kemény József. {ÜJ M. iluz. 
. U. 178.) 

//. Apafi is Tóköly. 
1690 — 1701. 
Egy névtelen naplója a XVI. század- 
I a az 1690-iki keresztye'n-szigeti or- 
icgyulcs. Közli Szilágyi Sándor. (Uj 
Muz. 1859. I. 365.) 
Toköli hadjárata Oláhországban és 
d^yben 1690-ben. (A munka címe : 
itoría Terrei Romanesci Vol. 11. Bu- 
nst 1859. 191-ik lap 13. fejezettül 
24-ig bezárólag.) Közli : Koós Ferenc. 
»Magyar Polgári N. Xaptára. I. 
69. 46.) 

Oes Grafen Tököli Einfall in Bur- 
id, dessen Schlacht bey Tollán, 
Zemcst und Abmarsch aus Sieben- 
rgen. Anno 1690 den 13. August, 
1691 den 13. May. (DeuiícAe Fund- 
Kten. U. 1840. 235.) 

Religionsgtreit auf den sieben- 
n Ladtagen von 1691 und 
Fahrilius. {Archiv f. Siebenh. 
. .V. F. VI. 1863. 107.) 
'erungen. 1691. (Archiv fUr Sieb. 
<k. IV. 2. Heft. 1850. 71.) 
li végnapjai. Kúcári László. 
Naptár II. 1855. 20.) 

I. Leopold 1691 — 1705. 

irat, was bei mcincr M. Johannis 

Expedition merkwürdigeM pa«- 

11 -gangcn. Iü92— 1693. 

ir. I. 1839. a 3 7.) 

riák Csereihez 1699—1704. 

ván.^UjM Muz. 1855. I. 3.) 

czegei WaMH György naplója. 

1704—31. Oot. 170.'.. Közli A'. 

(A >M. Polgárt K. Aap- 

1869. 80.) 

//. Rákóczi Ferenc 

1707— 1711. 

itiKfjczy Ferenc. Molnár Jánoi. (^[agy. könyv/,. X\in. 1802. 151. 

Debreceni Bárány Ágoston. (íl M. Mi- 
nerva 1828. 1721. 1. — — Nemz. 
Képes Naptár IV. 1863. 56. — Színe- 
zett arcképe. SzUnárák 1862. 1 fiiz. 

melékl.) Thaly Kálmán. {Magyar. 

orsz. Képekb. H. 1868. 72. Képpel.) 

Drei Jahre aus der Geschiohtc der 
Rákóczyschen Revolution in Siebenbür- 
gen. Vom Ausbruche der Bewegung bis 
zur Schlacht von Sibó. Ferdinánd von 
Zieglauer. (Archiv filr Siebenb. Landesk. 
N. F. Vm. 186 7—69. 163.) 

Bujdosó Il-dik Rákóczi Ferencz és 
Vay Ádám szomorú emléke eredeti le- 
velekben. Gróf Kemény József. (Arpá- 
dia II. 1835. 1.) 

///. Károly 1711 — 1740. 

Zur Charasteristik des Jahres 1718. 
{Archiv f. Sieb. Landesk. IV. 2. Heft. 
1850. 69.) 

Erdélyi tragédia 1738. évben. (Klio 
m. 1836. 421.) 

Siebenbilrgische Annalen unter Kei- 
ser Kari dem VI. 1712—1740. (Sieb. 
Quart. III. 1793. 289.) 

Studicn zur Geschichtc Siebenbürgens 
aus der ersten IlSlfte des 18. Jahrhun- 
derts. Johann Höchtmann. (Archiv fUr 
Sieb. Landesk. iV. jP. XI. 1873. 253 - 
310.) 

Márta Terézia 1740 — 17 HO. 
Siebenbilrgische Annalen unter der 
Kaiserin Maria Teresia. 1740—1780. 
(Sieb. Qiiart. IV. 1795. 1.) 

Zur Geschichte der Wirksamkeit deg 
Grafen Andreas Hadik als kommandi- 
rcnder General und Gouvemcur von 
SicbcnbUrgen in den Jahren 1764 — 
1768. nach gleichzeitigen Urkunden 
und Handschriftlichen Notizeu. Wilh. 
Sehmidt. (Archiv fílr Sieb. Landesk. N. 
F. VIL 1866. 3.) 

II. József császár háromszéki utazá- 107 Erdély törtdnelnie. II. József — I. Ferenc József. Kin {^Erdélyi »a 17 73-ban. Közli 0. K. J 
Házi Segéd III. 1841. 44.) 

//. József 1780— 17'JO. 
Begehreibung des im Jalire 1781 in 
Siebenbürgcn abgehaltenen Landtaga 
{Archív f. Skb. Landesk. II. 1845. 189.) 
Erdély három államférfia a XVIII. 
században. Gróf Teleki Domokos, (fíud. 
Szemle Vj Fuly. X. 1868. 3.) 

Gróf Sztáray Mihálynak tiszti igye- 
kezete és a nemességnek kész ajánlása 
a Hóra támadásának lecsendesítésére. 
J„„ {Tud. Gyűjt. 1821. II. 73.) 

A dévai mezőn a Hórákkal történt 
csatáknak leirása. Bajesdi Vitán Sándor. 
(Tud. Gyűjt. 1821. XII. 81.) 

Felséges II. József császár királynak 
Hóra szolgahadát lecsillapító parancsa. 
1785. april 20. (K M. Or. Minerva 
1826. 823.) 

Gróf Kemény József levele Miké 
Sándorhoz. II. Bevikö Józsefet, s a Hó- 
ra világ irodalmát illetők. (íT; M. Muz. 
1856. I. 334. 339.) 

Az 1784-ben támadott oláh zene- 
bonának leirása. Az eredeti kézirat 
után. Készítette lienkú József. {Kolozs- 
vári N. Naptár I. 1865. 104.) 

A dévai mezőn a Korákkal történt 
csatáknak rövid de igaz leirása. Ba- 
jesdi Vitán Sándor eredeti kézirata után. 
(Kolozsvári N. Naptnr II. 1866. 120.) 
A Hóra- világ Erdélyben. Szilágyi Fe- 
renc. {Ilud. Szemle Uj Foly. V. 1866. 
249. — VI. 1866.^53, 299. — VIII. 
1867. 3, 129.) 

Még egy szó a Hóra-világ genesisé- 
röl. Szilágyi Ferenc. {Bad. Szemle Uj 
Foly. XII. 1868. 283.) 

/. Fe-enc. 1792—1835. 
Siebcnbürgisch-Historische Miscellen, 
seit dcra Jahr 1813 bis 1823. {Sieh. 
Prov. ni. V. 1824. 230.) 

Az 1817-diki Ínség és éhhalál Er- 
délyben. Id. gróf Teleki Domokos. (Bad. 
SzemU XIV. 1862. 310.) Ferenc osztrák császár, magyar ki- 
rály és Erdély fejedelmének erdélyi 
útja. Gróf Teleki Domokos. {Bad. Szemle 
Ujfoly. XIV. 1869. 83.) 

B. Wesselényi Miklós nyilatkozata 
az ellene indított pörbcn.Közli K. l'app 
Miklós. (4 »M. Polgár* N. Naptára 
I. 1869. 70.) 

Bölöni Farkas Sándor naplója. 1835. 
jan. 1. — 1836. jan. 6. {Kolozsvári K. 

Naptár I. 1865. 60.) 1835. 

mart. 6. — aug. 30. — {>M. PoUjárt 
N. Napf. 1. 1869. 24. — II. 1870. 
27.) 

V. Ferdinánd 1835 — 1H4X. 
Siebenbürgische Denkwürdigkciten 
vou allgemeinerem Interessé. 1844 — 
1845. A. K. {Magáz. f. Gesch. u. IJler. 
Siehenb. I. 1844—45. 445. — IL 
1846 — 47. 127, 512.) 

1\4>I. 
Az utolsó erdélyi országgyűlés cUő 
napjai. K . . . . y. {M. Emléklapok. I. 
1850. 455.) 

Hogyan készült az ágyú 1848-ban? 
{Honvéd-Naptár V. 1 8 7 2. 2 7 .) 

Tizenhárom Brády. Episod az erdélyi 
oláh mozgalmak történetéből. Tibor. 
(M. Emléklapok I. 1850. 402.) 

Első találkozásom Bem apóval. Ttr leky Sándor. 
1874. 66.) (Honvéd-Naptár VII- Karácson 
1848-ban. Abrai Károly. 
II. 1868. 95.) /. Ferenc JóutJ. 
1848.dec.\ 
ünnepe Kolozsvá 
(Honvédvi 


Egy érdekes epizód a fUggetle 
harc történetéből Erdélyben 1849. i 
napjaiban. (A »M. Polgára N. Nap 
I. 1869. 4.) 

Uál László győzelme az erdély ^^ 
zadó oláhokon. {Országos Honv.•N<^ 
n. 1868. 80.) 09 Erdély történelme. Könyvismertete's. 110 Erdély gyásznapjaiból. Történeti 
Jc SziUgyi Fereiic. (^Xagyinyedi Alb. 
Í61. 1.) 

A szelindeki és vizaknai csatából. 
ilemkin OdSit jegyzeteL (jJonvédmlág 
1868.) 

Milyen vezér volt Bem ? vagy a viz- 
csata és a hires vizaknai vissza- 
nnlás. (Honvétl-yapt/.r I. 1Ö68. 35.) 
A tarka bomyű. (^Honv dvUág I. 
$68. 139.) 

A Bzászsebesi és a szászvárosi csata. 
* egy jelenvolt. {Honvidcildg II. 
68. 17.) 

Egy oláh tribun. Anda. (M. írók fii- 
tí 1850. 22G.) 

Taktikai harcállások a piski csatá- 
it. (^Molnár l.ajns. (^Honvédek Könyve 
161. II. 137. Rajzzal.) 
Bem működése Erdélyben. Szászvá- 
I ftlatt a piskii hídnál és Szebenben. 
r»fc Honv.-Saptár II. 1868. 93.) 
8Kben bevételé. (Uj Xemz. Honvéd' 
iptár 1870. 16.) — — Ábra! 
<nly. UonvédvUátj II. 1868. 81.) 
Kgj román nép vezér naplója. Az 
49-ki román népfelkelés történeté- 

'A *M. Polgár* N. Naptára III. 
72. 48.) 

magyar Thermopylék védelme. 

í Károly. (^KoMuth-Albunt 1868. 

) Erdély- és Magyarhon határán 
S VsAkapu szorosnak bevétele. Mol- 
Lajot, volt honvétiszt jegyzeiböl. 
moédrk Könyve 1861. I. 116.) 
/k borgó-bnndi csata. 1849-ik jun. 
éa 25-kén. Revirzky Józurf, volt 
ívMtiszt jegyzeteiből. (Hvnvédek 
tfve 1861. I. 28.) 

k. Tercstoronyi események Sarkady 
tU, Tolt honvédtiszttől. {Honvédek 
qrt*. 1861. III. 53.) 

•egeavári Ütközet Hergler Antal. 
<dek Könyre. 1801. U. 181.) 
és Kmethy viszontagaágofl me- f nekiilése a forradalom utln. {Orsz. Honv. 
\apt. 1869. 26. Bem arcképével.) 

Az oláh-biró. Margitay Gábor. (Hon- 
véd-Album. 18G8. 03.) 

Kossuth-völgy. Margitay Gábor hon- 
véd-mérnökkari tiszttől. {Orsz. HoHV. 
Kapt. 1869. 16.) 

Horváth Ignáez honvédömagy jegy- 
zetei az 1848- és 1849-iki székely 
hadjáratból. Közli K. Papp Miklós. (A. 
»M. Polgár < N. Naprtára I. 1869. 84. 
— n. 1870. 45.) 

1850 — 1873. 
A forradalom utáni napok Erdélyben. 
Korrajz. Kővári László. {Rétzvét-Albuw. 
1872.) 

Egy fegyverengedély története. Ha- 
ray Viktor. (Részvét-Album. 1872. 132.) 
A császári körút Erdélyben, 1852. 
(Erdélyi-Naptár 1. 1854. 74.) 

Erdélyi krónika. 1852. 1853. Kö-d- 
rí LMzló. {Műller N. Naptára III. 1854. 
113.) 

Néhány haditörvényszéki Ítélet, a 
Haynau korából. 1852. máj. 6. Közli K. 
Papp Mikiin. (A. *M. Polgár* N. Nap- 
t'ira. 1. 1869. 56.) 

Erdély krónikája 1849 — 1854. Kö- 
váry László. (Erdélyi Naptár. II. 1855. 
150.) 

Erdélyi levelek Gyulafej. Füz. I. 
1861. 7.) Könyvismertetés. 

Auzeige ueuere (JeschichtsbUcher 
mit besondcrer Berücksichtigung Un- 
gams, Sibenbtirgens und der Walachei. 
Ism. A. K. (Magoz, fllr Geach. u. Liter. 
Sieb. I. 1844—45. 437.— U. 1846 — 
47. 124.) 

Anzeige der in SiebcubUrgeu und 
Ungam 1844 — 1845 und 1846 gc- 
druckten BUcher vom geschichtlichen 
Interessé. Ism. A. K. (Magaz-fiir. Gesch. 
und Liter. SiebeiibUrg. I. 1844—45. 
440. — Gráf Joseph Kemény. — II. 
1846 — 47. 125, 251, 375, 504.) 
Monumenta Hungáriáé historica. Ma- 111 Er(l(*ly törtt'nelmc. Nopek. 112 gyár történelmi emlékek. II. osztály. 
írók. XI. kötet: AUorjai. b. Apor. Pé- 
ter munkái. Közli Kazinczy Gábor. Pest, 
18G3. Ism. Garády. (^Bud. Szemle. IJj. 
foly. V. 186Ö. 183.) 

Benkö József Erdélyről irt két köny- 
ve. Nyom. Bécsben. Isin. Molnár János. 
(Mayy. Könyvh. IV. 1783. 24, 40.) 

Jos. Benkö : Transilvania. I. Vindob. 
17 78. Isra. Molnár János. {M. Könyvh. 
m. 1783. 378.) 

Seriptores Eerum Transilvanarum. 
Tomi I. Volumen I. complcxum Christi- 
ani Scliasaei Ruinas Pannonicas. Adcu- 
rante Josepho Carolo Eder. Cibinii 
1797. \sieh. Quart. V. 1796. 261.) — 

Tomi II. Vol. I. Cibinii, 1800. ( 

VII. 1801. 347.) 

Erdélyi történelmi adatok. IV. kötet. 
Kolozsvár, 1862. (Rud. Szemle. XV. 

1862. 229.) 

Georgius Jer. Haner ; De scriptori- 
bus rerum Hungaricarum et Transsilua- 
nicarum seculi XVII. Cibinii, 1801. 
(Sieh. Quart. VII. 1801. 263.) 

Siebenbürgens Fiirsten, eine Statis- 
tische Zeitschrift von Micbael Lebrecht. 
I. Theil, Hermannstadt 1791. {Sieh. 
Quart. II. 1791. 223.) 

Hidvégi Mikó Ferenc Históriája. 15 94 
— 1613. (Monumenta Hungáriáé Histo- 
rica. II. osztály. írók Vll. kötet. Pest, 

1863. Ism. Garády (Biid. Szemle. Uj 
foly. III. 1865. 421.) 

Nachricht von einigen naber bczeich- 
ueten, seltenen, altén Druckschriften. 
»Chronica und Besehreibung der Tür- 
key etc. von eiuem Siebenbürgcr. Nürn- 
berg, 1530. « (Archio für sieh. Landesk. 
III. 1848. 63.) 

Programra des röm-katb. Ober-Gym- 
nasiums zu Karlsburg für das Schuljahr 
185 % Abbandlung: Dic Doppelte 
Schlacht bei Szent-Imre im Jahre 1442. 
Vom Director Kari Veszély. Ism. M. 
{M.f. Gesch, V. Lit. N. F. I. 1859. 248.) Rocsler E: Das vorrömische Du'i'"ii 
Ism. Hunfalvy Pál. {Akad. Ért. I. l-',7 
200.) 

Kobert Roesler : BomSnische Studien. 
Untersuoliungen zur Slteren Gescl: 
Romanien. Lipcse. 1871. Ism. 7'. .„i 
Oyula. {Századok VI. 1872. 260.) 

J. K. Schullcr : Georg Reicherstorf- 
fen und seine Zeit. Ein Beitrag zur Ge- 
schichte von Siebenbürgen in den .lili- 
ren 1527 — 1536. Wien. Ism. T. [ Ma- 
gaz. f. Gesch. u. Lü.N.F. I. 1859. lyO.) 

Szilágyi Ferenc : A Hóravilág Jb- 
délybcn. Pest, 1871. lam. Pauler Qf^ 
(Siiizadoky. 1871. 272.) | 

Szilágyi Ferenc : Egy lap Erdély le- 
gújabb történelméből. Ism. Csillaga '•■; - 
la. (Tanügyi Füz. III. 1868 — 69. (iO.J 

Szilágyi Sándor : Adalékok Bctlilen 
Gábor szövetkezéseinek történctélies. 
(Századok. VII. 187 3. 523.) 

Szilágyi Sándor; Bethlen Gábor trón- 
foglalása. Ism. Csillagh Gyula. (Tanügyi 
Füz. III. 1868 — 69. 59.) 

Szilágyi Sándor: A Rákóczyak kora 
Erdélyben. Első kötet. Pest, 1868. Ism. 
Pauler Gyula. {Századok. H. 1868. 255. 
— Isra. Csillagh Gyula : Tanilgyi Fite- 
teklU. 1868 — 69. 59.) 

Szilágyi Sándor; Báthory Gábor ^ 
jedelem története. Pest, 1867. 
Pauler Gyula. {Századok. I. 1867. 

Vass József : Erdély országgyülá 
vajdák alatt 1002—1540. Pest, 18Í 
{Sázadok IV. 1870. 63.) 

Ueber J. R. SchuUer's Umrisse 
kritische Studien zur Geschichte 
Siebenbürgen. 1 Heft. Hermannstálí 
1840. Gráf Joseph Kemény. (Alagn 
für. Gesch. u. Litter. Siebenb. L 1844-^ 
45. 195.) 

Ni 

Auszug aus d'Anville's Abhandtolf 
von dcn Völkcrn, wclche heut zu Tt/gf 
das Trajanische Dacien Bcwolntfll 
{Si,:b. Quart. I. 179 0. 183.) ^. Erdély történelme. Ne'pek. 114 le auslandischer Schriften über 
liirgen und seiue Bewohner. (Ar- 
r Sieb. Landesk. II. 184.5. 333, 

Gret«n nnd Dakcn. Ein histori- 
ex V'ersueli als Beitrag zur sieben- 
f^eehea Landeskunde. Wilhelm 
■midt. {Archii- für Sieb. Landesk. 
le Folge IV. 1859! 1. — 1860. 
5.) 

Székelyek. 
L székelyekről. Sándor István. (Sok- 
1801. VU. 110.) 

Srtekezö észrevételek a székelyek 
ietéröl. Szabó József. (Tud. Gyűjt. 
Í7. I. 9.) 

k szc'kelyek »ló-fejü« nevéről. Or- 
. József. (F. M. Or. Minerva. 1831. 

K székely nemzet nyelvéröl. Horvát 
!»!. (Tud. Gyűjt. 1834. I. 110. — 
110.) 

k székely nemzet eredete, változása 
■eiidc 374-ik évtől fogva 1063-ig. 
1 tövid kéziratból. Szigelhi Gy. Mi- 
f. (F. il. Or. Minerv. 1835.11. 15.) 
& hajdani nemes székely nemzet ál- 
6 poharáról. Zaotnbory József. (^Tud. 
l/l. 1835. III. 3.) 

It&elyek eredete és a csik-gyergyói 
|.«zékckbcli főti-sztviaelők karak- 
Ssigeíhi Gyuhi Mihály. (F. M. Or. 
1836. IV. 164.) 
Coldva-magyar nyelven beszélő la- 
cgy része : Székelyföldről oda 
(ItSzött székelyek maradéki. Xagy- 
li KoKÓrs htráv. (Tiul. Oyüjl. 1836. 
. 86.) 

>b man die Ansiedclung der Szekler 

dennaligen \Volin«itzeii sciion 

«• IX. oder crst in das XII. Jahr- 

vcrsetzcn mUss<> ? Gráf Jotef 

(Ma'i'iz. fUr Orsr.li. u. Liter. 

<. II. l»4i; — 47. 255.) 

HiQcely nemek és ágak lajstroma 

flowtékb«D. 1545 — 1548. Közli: í y^agy-ojtai Kovács István. (Erd. Tört. 
Ad. I. 1855. 261.) 

A Rabonbánok áldozatai s a széke- 
lyek nemzeti gyűlései, fíalássy Ferenc. 
(Uj M. Muz. 1856. I. 66.) 

A székely duUók. Balássy Ferenc. 
(Uj M. Muz. 1857. I. 401.) 

Székely tanulmányok. Tetemre hí- 
vás, vagy halálujítás. (Régi büntető 
szokás vagy bűnvádi eljárás.) Balássy 
Ferenc. (Uj M. Muz. 1858. I. 189.) 

A székely szokások ősrégisége. Ada- 
lékul a tetemre hívás s halálújításhoz, 
s illetőleg válaszul Révész Imre uruak. 
Balássy Ferenc. (Uj M. Muz. 1859. I. 
64.) 

Hadi szemle a székelyeknél. Balássy 
Ferenc. (Uj. M. Muz. 1860. I. 145.) 

Székely tanulmányok. Udvarhelyszék 
elsőbbsége a többi székely székek fö- 
lött. Balássy Ferenc. (Uj M. Muz. 1860. 
II. 322.) 

A székely nemzet eredetéről. Iineca 
Jákó. (Gyidaf. FUz. I. 1861. 39.) 

A »s2ékely« és »lófö« név eredeté- 
ről. Imecs Jákó. (Gyulafejérvári Füz.YL. 
1862. 1.) 

A Székelyföld népismei és régiség- 
tani ismertetésének történetnyomozási 
fontossága. Jakab Élek, {Bud. Szemle. 
Uj Foly. X. 1868. 296.) 

Egy XVI. századbeli töredék periro- 
mány a székely Nemek és Agak birtok- 
lása és hivatalviselésc tárgyában János 
Zsigmond korából. Közli Gróf Lázár 
Miklós. (Erd. Tört. Ad. III. 1858. 247.) 

A székely nemzet története megírása 
végett gyűjtött pályatb'j-alap jölen ál- 
lása. Jakah Elek. (Suizadok VII. 1873, 
363.) 

Románok. 

Von einigen Mcinungeu der Wala- 
clien. Joliann Seyvert. (Ung. Magoz. 
1781. I. 188.) 

Az oláhokról. Sándor István. (Soltféle 
1801. VII. 112.) 115 Erdély történelme. Népek. I A Románokról. Balogh Sámuel. {Tad. 
Gyűjt. 1824. IV. 70.) 

* Schafárik a románokról. (Majnc./Ur 
Gesch. u. lAt.Sieb.lI. 184(; — 47. 250.) 

Ucber die ehemaligen Knesen und 
Knesifttc der Walachen in Sicbonbíir- 
gen. Gráf Joseph Kemény. {Magáz. fUr. 
Gesch. ti. Liter. Siebevb. II. 1846 — 
47. 286.) 

A móczok Erdélyben. (184 "/» előtti 
és alatti képek. Szilágyi Sándor. {M. 
Emléklapok. I. 1850.) 

Zur Gescliiclitc romiiiiisclier Ansied- 
lungen auf Sachsenlande. {Arhiv. Sieb. 
Landesk. N. Folge V. 1861. 119.) 

Martin Fellmers kurzgefaszte Histo- 
rische Nachricht von dcr Wallachischcn 
Völkerscliaft überhaupt, und derjoni- 
gen in sonderlieit, die heut zu Tagé in 
dem Kayserl. Königl. Erb-Fürstenthum 
Siebcnbiirgen anzutreifen ist. (Arch.fUr 
sieb. Landesk. N. F. VII. 1867. 414') 

* A rumun nyelvről és népről. (Akad.) 
Hunfalvy Pál. (Bud. Szemle Uj. foly. 
IX. 1867. 103.) 

Hol van Románia ? B. r 

(Kolozsvdri N. Naptár 1869. 68.) 

Szászok. 

Von dem Zustande des Bistritzer 
Distrikts unter dem Erbgrafen dersel- 
ben Johann Korwin. Joh. Seyceit. 
(Ung. Magáz. 1781. I. 54.) 

Hameln városa elveszett gyermekei- 
ről 8 az erdélyi Szászok abbéli erede- 
téről való mesének rövid literaturája. 
Gróf Kemény .lózsef {Tud. Gyűjt. 1830. 
Vn. 85.) 

Das Alterthum der sacliischen Nati- 
on in Siebenbürgen, und derselben ver-, 
schidene Schicksale. Scheeh. {Ungr. Ma- 
gaz. 1782. II. 201.) 

Von den Grafen der Sachsischen Ka- 
tion und Königsrichtem zu Hcrmann- 
stadt überhaupt. {Ungr. Magaz.ll 82. II. 
261.— 1783. III. 129, 393.) 

Vom Ursprunge der Burzenlándischen Sachsen oder Deutschen in Siebenbör- 
gen. Seivert.{Ung. Mag. 1787. IV. 21 1.) 

A Szászokról. Sándor István. {SiJ.' 
le 1791. I. 10.— 1796. IV. 210. 

Von dem Siebenbürgisch-SüchsiHclien 
Nationalprivilegium des Königes Aiidf • 
as des Zweiten. {Neues Ung. Maga 
1791. I. 305.) 

Ob die siebenbürgischen Sachseu ciii 
deutsches Pflanzvolk sind? {Netun Un/. 
Magáz. Ildi. 1. 365.) 

Ob die Siebenbürgischen Saihíen 
Naehkommen der altén Dazicr sind ? .'' 
{Neues Ungr. Mag. 1791. 333.) 

Ueber den Ursprung der Burzenttn- 
dischen Sachsen oder Teutschen in Sie- 
benbürgen. Georg Draudt. (Sieb. Quan 
III. 1793. 194.) 

Von den Vorrechten und Frcihci 
ten der sachsischen Nation in Sieben- 
bürgen ; uach Maaszgaben des, ihr vom 
Kunig Andreas II. ertheilten Privilegi- 
ums, vom Jahr 1224. {Sieb. Quail. IV. 
1795. 129.) 

Gedanken über den jetzigcii Zii- 
stand der Gelchrsamkeit in der sácbii 
Bchen Nation in Stebenbürgen, samni' 
einigen Vorschlagen zur Verbesserunj.' 
{Sieb. Quart. IV. 1795. 247.) 

Ueber das Amt und Würde ■■h. 
Provinzial Bürgermeisters in dcr >^ii' 
benbürgisch-sachsischen Nation. {Siib 
Quart. VI. 1798. 40.) 

Gebührliche Nothwehr gegen di' 
Ausfalln des Recensentcn in der Jena 
cr Allgem Litt. Z. Nro. 53. 54. 55 
Joseph. Kari Éder. {Sieb. Quart. 
1798. 359) 

Verhaltniss der Stadt Cronstadt 
gen die umliegenden Dörfer. {Sb 
Quart. VII. 1801. 247, 285.) _... 

Allgemeine Punkte, womach ># 
siiclisische Nation in Siebenbürgen, 
landcshcrrlicbe Verordnung , im 
1805, neuerdings rcgulirt wurde. (í 
Prov. Bl. IV. 1813. 1, 137.) Erdély történelme. Népek. 110 Denkwünligkeiten zur Re.«cliichtp der 
Icbscn in Siebenbürgen aus bewahr- 
L Urkunden im Jahr 1750. herausge- 
Len. (Sieh. Prw.-in. V. 1824. 1.) 

Ueber Hm. Kazinczj's Schrift : »Az 

lélyi 8zá8zok.«: £in Beitrag zu cincr 

bdigung der SSchsischen ííation in 

benbürgen. {Sieb. Pr.-bldHer. V 

24. 117.) 

Veríuch des Beweises, das/. der 

imd der .Sachsen in Siebenbürgen cin 

fares Lehn sej. {Trantsilvania TL. 

33. 33.) 

Ueber das Lucrum Camerae der Sie- 

ibtirger iSachBen. (Transilrania III. 

38. 49.) 

PoHtischer Zugtand der siebenbürger 

teen nnmittclbar vor der engeren 

rcjnigimg der drci standischeu Natio- 

u </. K. Eder. (^Archív fir siebenb. 

táeA. I. 2. llf/t. 1844. 34.) 

!)er Zollstreit der Sachifcn mit dem 

■wardeiner Kapitcl in dcni letzteu 

rtol des 15-ten Jahrhunderts. Ein 

timg zur Sachsengenchicbte jener 

t. 6. D. TeuiMch. (Archív fUr. sieh. 

tduk. I. 2. Ihft. 1844. 78.) 

Jsber deu Namen der »iel)enbUrger 
« O. D. TetUsch. (.árc/iíü far 
lMmt,„h. I. 2. lleft. 1844. 

ély ét német gyarmatonai. {Fil- 
rofcnrf. X. 184t>. 22. Ábrákkal.) 

niitation der inneren biirgerli- 

* Verwaltiing vom Stuhle Lesoh- 

h ím 18. Jahrbumlert. Ein Beitrag 

G«»chichtc di'.H BÜrhHifMdien Gcmcin- 

""■tw. Friedrich Honn. (Archív flir 

!.andr,k. IV. 1. Heft. 1850. 86.) 

> i. . Zachtviim Filkftiitm han<I- 

•i!r M' II Dcnkwürdigkeiten. Mit- 

!t von G. D. Teutuch. (Archív fllr 

'••'. rV. 1. Heft. 1850. 83.) 

ifzug durch don Ardennen- 
íJr. Wattenbach in Berlin, (ár- chiv fUr Heh. Landesk. N. F. I. 1853. 
81.) 

Egy adat erdélyi szászainkról. Oróf 
Kemény József. (Uj M. Muz. 1858. I. 
379.) 

Eine Kirclienvisitation zur Culturge- 
scliichte der Sachsen im 17. Jahrhun- 
dert. G. D. Teutsch. (Archív f. siebenb. 
Lamlesk. K. F. IH. 1858. 1.) 

Die Veranlassung zu der engem 
Verbriideruug der Sachsen in Sicben- 
biirgcu im Jahre 1613, und derén Fol- 
gen. (Archív für siebenb. Landeskunde. 
N. F. III. 1858. 208.) 

Zusammensetzung und Wirkungs- 
kreis der sachsischeu Nationsuniversitiit 
in der zweiten Halfte des 16. und der 
ersten HSlfto des 17. Jahrh underts. 
Aus J. K. Eder's handschriftlichom 
Nachlasse uiitgetheilt von Eugen von 
Traumhenfels. (Magáz. fUr Getck. N. F. 
I. 1859. 39.) 

Einige Bemerkungen Uber die ur- 
spriinglichen Verhfiltnisse der norddeut- 
schen Ansiedlung. Heinrich Wittstock. 
(Archív für sieb. Landesk. N. F. V. 

1861. 255.) 

BeitrUge zur Geschichte der Deat- 
schcn Ansiedelung im Nordwesten Sie- 
tK!nbUrgens aus der Arpadenzeit. Kari 
Sleilner. (l'rogr. des Gymnas. zu Schlttíb. 

1862. 3—61.) 

Eine Beantwortung d(!r Brüsseler 
Preisfrage Uber die Bclgischen Colonien 
im Mittolalter. (Archív f. sieb. Landesk. 
VI. 1865. 444.) 

üie Erbgrafcn der zwci StUhle (ncbst 
Urkundonbuch I— XVII.) Dr. Rudolf 
Theil. (Pnitjr. des Gymn. zu Mediasch 
1870. 3 — 26.) 

Geschichte der Dcutschen in Nord- 
Siebenburgcn von JosefTraugott Klein. 
Mit einer biographiscn Hkizze des Ver- 
fassers. M. Kramer. (Progr. des Gymn.. 
zu Bistrilz 1871. 3 — 62.) 

Adalék az erdélyi Rzássok ttirténeté 119 Társországok történelme. 120 hez az Andreanum előtti iciöböl. Wen- 
ztl Gusztáv. (Ertek, a tört. tuil. kör. III. 
3. sz. 1873. 1 — 24.) 

ZKidák. 

* Zsidók megtelepeddse Erdélyben 
1623. (Magáz. f. Getich, und Liter. Sie- 
henb. I. 1844 — 45. 437.) 

Körnjvismertetiji. 

Imago inclytae in Transsilvania Na- 
tionis Siculicae historico-politica , au- 
ctore Josopho Benkő, Cibinii et Clau- 
diopoli 1791. {Sieh. Quart. II. 1791. 
215.) 

De initiis Juribusquo primacvis Saxo- 
num Transsilvanonim Commentatio, 
quain autogiMphorum potissimiun docu- 
nientoruin fidc eonsripsit Jos. Car. Eder. 
Viennac 1792. (Sieh. Quart. IV. 1795.) 

Jos. Car. Eder : De initiis juribus- 
que primacvis Saxonum Transsilvano- 
ruin Commentatio. Cibin, 1794. (JSfftíío- 
thcca 1795. 41.) 

Sclineller Überblick dcr Gosebichtc 
der Románén von Treb. Laureani. Bu- 
kiu-est, 1846. (Archiv f. sieh. Landesk. 
rV. 2. Hcft. 1850. 73.) 

P. Fridericus Phleps : De Valaclio- 
rum origine Disscrtatio. Cibinii, 1829. 
Ism. gróf Kemény József. (Tud. Gyűjt. 
1830. III. 97.) 

Das Recbt des Eigéntbums der Sacli- 
gischen Natlon in Siebenbürgen auf dem 
ihr vor mehr als 600 Jahren von un- 
grischen Königen vcrliehenen Grund 
xind Boden in so weit selbigcs unbe- 
scaadet der oberhcrrschaftlichen Rechte 
des Landesfiirsten, der Nation zusteht, 
aus Urkunden und Landesgesetzen er- 
wiesen und denen auf dein Landtag 
versammelten Landesstanden vorgelegt 
von den Reprasentanten der Nation 
im Jahr 1791. Wien, 1791. {Sienhürg. 
Quart. III. 1793. 357.) 

Uebcr Rielirs »Naturgescliichte des 
Volkes« mit Beziehung auf die topogra- 
phisch-socialen Verhaltnisse in Sieben- bürgen. Ism. Jfilmnn Jlintz. Archiv fUr 
sieb. Landesk. N. Folgc VIII. 1867- 
69. 123.) 

Schlözcr : Kritischc Sammlungcii zur 
Geschichte der Dcutschen in Siiljini- 
burgen. Göttingen, 1797. (Sieb. Quart. 
VI. 1798. 190.) 

Sehlözcr's Gescliichte der Deutschen 
in Siebenbürgen, recensirt vom Vice- 
prásidenten Herder in Weimar. {^ich. 
Quart. VII. 1801. 68.) 

Supplex LiboUus Valachorum Trana- 
silvaniae jura tribus receptis Nationiboi 
communia, postliminio sibi atlseri postn- 
lantium, cum notis criticis. /. C. E. Clau- 
diopoli, 1791. (Siebenh. Quart. U. 
1791. 311.) 

Der Vcrfassungszustand der siiclisi- 
schcn Nation in Siebenbürgen, uath 
iliren verscliicdenen Verhaltnissen be- 
trachtet, und aus bewahrten Urkunden 
erwiesen. Hermannstadt, 1790. — Die 
Siebenbürger Sachsen. Einc Volksstlirift, 
hcrausgcgeben bei Auflebung der fJir 
erloschen erklUrten Nation. 1790. Iler 
mannstadt. (Sieb. Quart. 1. 1790.317.; 

G. D. Teutseh : Geschichte der át- 
benbürger Sachsen. Kronstadt, 18S3- 
Ism. V.(Prot.Jahrb. I. 1854. 63, 229.1 

Ueber das ausschliessende Bürger- 
retht der Sachsen auf ihrem Grund unii 
Boden. Von den Reprasentanten ilci 
Nation. Wien, 1792. (Sieb. Quart. ül. 
1793. 363.) 

Ueber den Nationalcharakter der ii 
Siebenbürgen bnfindlichen Natioa 
Wien, 1792. (Sieb. Quart. IV. Ifl 
196.) 

Dr. W. Wattenbach : Die Siebenlj 
ger Sachsen. Heidelberg, 1870. 1 
A .... u. (Századok IV. 1870. 40l 

Társországok. 

Tót-, Horvát- és Dalmátorsz 
általában és különösen. (Teslvérh. 
1. 1856. 2.) *í3 íéR.i Társországok történelme. — Országos méltóságok c's hivatalok. 122 ..inatokról. Sándor István, (Sok- 
.791. L 9. — 1796. IV. 210.) 
V horvát nemzet legkorábbi viszo- 
.7. Árpádokhoz. Paűr Iván. {Ha- 
1. 1858. 110.) 

./,-e, hogy a horvát nép és nyelv 
riosagos illjT nép és nyelv ? Fejér 
firgy. {Tud. Gyűjt. 1840. VU. 3.) 
Von dcn BLlementinen» in Syrmien. 
Jng, Magáz. 1782. 11. 77. Képpel.) Dalmatia. Molnár János. {Magyar 

■myvh. XI. 1799. 44, 46.) 

üebcr die Grafen von Dachaii und 

idecht als Duces Dalmáciáé. Jo/iann 

Hittan von Engd. (Zeiischr. von und 

r Vngern. V. 1804. 346.) 

Történeti vázlatok Dalmatiának lia- 

ikhozi viszonyairóL I/j. Palttgyay lm. 

}. M. Múzeum 1851 — 2.1. 67, 131.) 

Dklmatia régi poglizzai kerületének 

t&eti ismertetése. Wenzd Gusztáv. 

: Akad. Érces. 1852. 49.) 

* B&gaza, {Tettvérh. Tort. I. 1856. 

A velenceiek által elfoglalt része 
g]f«ror8zágiiak. Gróf Kemény József. 
M. Ma:. 1857. I. 496.) 

Kltnyi-ismertetés. 
DeUa origine et successi de gli Slavi 
itíone. Deákból olaszra fordíttatott 
ikspali által. Velence, 1595. Ismert. 
^már János. {Magyar Könyvit. III. 
88. 244.) 

1i Du Fresne : lUyricum vetus 
, sive História Regnorum Dal- 
Croatiac, Slavoniac, Bosniae, 
TÚe atquc Uulgaríac. Posonii, 1746. 
Molnár Jám/t. {Magy, Kiinyvh. IV. 
88. 265.) 

gos méltóságok és hivatalok. 

forország núdorai. A nádor ue- 
I Untain, kezdete, szUnte. (fJrstágos 
IL 1867. 1. szak. 18.) m. László király alatti nádorok 
1272. aug. 7-töl körülbelül 1290. jul. 
20-ig. ( •zech János. { Uj M. Mitz. 1851 — 
52. I. 187.) 

A mélt. Personalisok a legrégibb 
időktől a mai időig. (Af. Hazai Vándor 
iri. 1833. 93.) 

Der Reiehs- nnd Hofrichter, Comes 
Curialis Regis, jetzt Judex Curiae Re- 
gi .■. ír. {Neite Ung. Magoz. 1791. I. 
347.) 

Der Hofrichter der Königinn, Comea 
Curialis Reginac, oder Judex Curiae 
Reginalis. W. {Neues Ungr. Magazin 
1791. I. 362.) 

Chronologisches Verzeichniss der 
Canzler und Vice-Canzler des König- 
reichs Ungem, v. Anfange des Reiches 
bis auf die gegeuwartigen Zeiten. Ge- 
org Pray. {Zeitschr. von a. filr Ungem 
1802. II. 62.) 

A Fő Tárnokmesterek Magyarország- 
ban az ujabb időkig. (M. Hazai Ván- 
dor l\. 1834. 81.) 

Von den ültem und jctzigcn Grafen 
des Königreichs Ungarn. {Ung. Magáz. 
1788. rV. 455.) 

* Szörényi bánok lajstroma. {Magyar 
Tört. Tár I. 1855. 180.) * Főispánok névsora. Márki Sándor. 
(Századok VI. 1872. 422.) 

Bács és Bodrog vármegyei főispánok. 
/>«d,í« Ödön. {Századok V. 1871. 429.) 
— Adalék. Nagy Imre. {Századuk V. 
1871. 510.) 

Baranya vármegye főispánjai. Halo$ 
Gusztáv. {Századok IV. 1870. 371.) 

Baranyai főispánok. Fesly Frigyes. 
{Sztizadok IV. 1870. 483, 566.) 

Békés vármegye főispánjai. Haan La- 
jos. {Századok I. 1867. 272.) 

Bereg vármegyei főispánok. I^hóczky 
Tivaditr. {Százwlok V. 1871. 649.) — 
Észrevételek. Nagy Imre,. — — 719. 123 Országos méltóságok é.» liivatalok. — Oklevéltan. 121 EUendszrevétélek. Lthóczhy Tioadar. 
VI. 1872. 62.) 

Csongrád vármegye főispánjai. Szél 
Farkas. (Századok VII. 1873. 553.) 

Györmegye főispánjai Árpád 8 ve- 
gyesUázakbeli királyaink alatt. Ráth 
Károly. (Uj M. Mtiz. 1853. I. 139. — 
Pótlék. 323.) 

Etwas iiber die Obérgespane dcr Kra- 
schoer und Kcwienser Komitats. (Neues 
Ungr. Magáz. 1792. II. 134.) 

Chronologische Reilie der Ober-Ge- 
spane des Liptauer Comitates. ( Zeil- 
Hchrift von n. fUr Ungern III. 1803. 
236.) 

Zusittze zu deu pressburger Grafcn. 
F. S. (Neiiea Ungr. Magáz. 1791. I. 
300.) 

Von deu tcmcseher und pressburger 
Grafen. {Ungr. Magáz. 1783. III. 48.) 

Zusátze zu den temescher Grafen 
F. S. (N. Ungr. Magáz. 1791. I. 300.) 

Temes vármegye főispánjai, a temes- 
vári pasák és tartományi elnökök. Pcsfy 
Frigyes. (M. Tort. Tár. XII. 1863. 157.) 

Treucsini főispánokról. Podhradczky 
Jóxsef. {Tud. Gyűjt. 1837. VIII. 99.) Arad vármegyei alispánok. Közli : 
Pesty Frigyes. (Századok VIL 1873. 
647.) 

Bereg vármegyei alispánok. Közli : 
Pesty Frigyes. {Századok VII. 1873. 
648.) 

Hont vármegye régi tisztviselőinek 
emlékezete. Rakovszky István. {Uj M. 
Muz. 1860. II. 32. — Csery József. 
Uj M. Muz. 1860. II. 199.) 

Pest vármegyének kik voltak alis- 
pánjai ?(/!/. iíasaí Vándor V. 1835. 
112.) 

Szepes vármegyei alispánok. Közli 
Pesty Frigyes. {Századok VII. 1873. 
646.) 

Temes vármegye alispánjai. Pesty Frigyes, ((lijöri töri. 
1865. 352.) ■(■■g. Fiit. \U. Comites tie Beazterczc, de Medgye* 
et de Brassó, e litoris coaevis i-rutL 
{ Archív für giehenb. Landesk. 11. lííLO. 
168.) 

Personalstand des Stíiat.srathes uiul 
des Hofstaates unter dem Fiirsteu M. 
Apafii . ( Irchio für sieb. Landesk. III 
1848. 389.) 

A Marosszékben 1491 — 1515 köM 
hadnagyságot és biróságot nemek és 
ágak rendje szerint viseltek lajstroma. 
Gr. Lázár Miklós. (Síázadok II. 1^*68. 
673.) 

Oklevéltan. 

A kézírások vagy régi irott-könyvek 
állapotjának rövid bistoriája a könyr- 
nyomtató mesterség feltalálásáig n n 
tájon, a XV. században. (Tud. (!•/•>}<■ 
1817. I. 61.) 

* Oklevelek eltartási módjáról. (Or- 
szágos Napt. III. 1868. 2. szak. 160.) 

Mikép ismerték fel őseink az álok- 
iratokat. Knauz Nándor. (Uj M. Mia. 
1857. I. 273. — 1858. I. 397. - 
1859. I. 130.) 

Mennyi egy aratrum ? Knauz Nánd. 
(.U. Sión 1865. 1 íb.) 

Az Árpád-kori uj okmánytár és « 
kapcsolt országok okmányai. Wetiui 
Gusztáv. (Monum. Diplom. VII. 1861. 
387 — 402.) 

Figyelmeztetés az oklevéltan ked- 
velök számára. Rómer Flóris. (Ggori 
tört. és rég. Fűz. III. 1865. 361.) 

Magyar okmány-érdekességek. Ip 
Arnold. (Századok I. 1867. 42. 118^ 
II. 1868. 73, 165.) 

* III. Béla aranybullája. (Arch. 
VI. 1872. 83.) 

A magyarországi káptalanok és 
ventek, mint hielmes és hiteles 
lyek története. Oklevéltan. — Idötan. t2G -/. Kalauz ii honi levelek Í3- 
-zakasz. A hiteles helyek ismer- 

szakasz. A privilégiumok némi 
stiékaírúl és azok kiadóiról. Jemey 
. {M. Tört Tár II. 1855. V — 
és 3 — 166. lap. Száz rézmetszetü 
•dtmással.) 

Kásirásokat vizsgálók és kiadók. 
lnár Jánot. (J/. Kóvyvh. IX. 1797. 
9.) 
Kézirat-másolatok : Cardinalis Páz- 
f-, G. id. Ráday Ge<lcou-, Szilágyi 
Uiel superint.-, Molnár János-, Báró 
Zj Lörincz- és Báróezytól. (Zseb- 
yv. lyaz S. 1822. Mdlékl.) 

Kéziratmásolatok : János király, 
t!»öczy, Oláh Miklós, I. Ferdinánd, 
Uen János, Ujhiky, Izabella, Zápo- 
János neje, Szécsi Mária, Wesselé- 
Fercnc és Corvinus János névalá- 

{Árpádia I. 1833. Melléki.) 
Kéziratmásolatok : Apaffi, Szepesy 
Dániel Absolon, Üacsó János, Ste- 
Adanii, Betlen János, Fleischer 
Itác, Budai István, Németi Gergely, 
lurfczi Gáspár, Szánthay Mátyás, 
Sy Dienes, Thonias Pálffy, Joannes 
de Scepus, Frinz Schwarzeuberg, 
li Kozma Ferenc és P. van 
Nath névaláírásuk. Közli : Oróf 
Józtff. (Árpáflia II. 1835. 
lAlet.i 

milirtc Uuterschriften siebcn- 
pMher Nationalfuisten. A. K. (M'ig. 
fdt. und Lit. Sifbtnb. I. 1H44 — 
483. HiizM eino lithogr>i|ihirtc ■nluriiui )'!i Uaiuul Móra. Knauz 
ím. Sión III. 1 »<;.'). 227.) 

la^ar fhioinasticon. Vezetéknevek 
inkban. CV. P. ét .Vní/y Oyula. 
VI. 1872. 26ÍI, 488. — 

~~n<ti<l«k. S.Imrr. 341.) ■^ Pannonhalmi bencések alapító ok- 
mánya. {Arch. Ért. II. 1870. 139.) 

*A papir és könyvnyomda eredete ha- 
zánkban. Knhcsény József. {Mayyarorsz. 
és Erdély Képek-b. I. 1853. 130.) 

Ueber das in der Diplomatik des 
Auslandes und Ungams mit Innbegriflf 
Sicbenbürgens ercheinende Ultestc Lin- 
nenpapier. Gráf Josef Kemény. (Magáz, 
f. Gesch. und Lit. Siebenh'drg. 1844 — 
45. 101. 3 rajzzal.) 

Könyvismertetés. 

Podhradczky József : A pannonhalmi 
apátság alapító levelét nem készítet- 
ték az ottani szerzetes férfiak, hanem 
az Szent István királynak eredeti hite- 
les oklevele. Buda, 1868. {Századok I. 
1868. 516. 1.) 

Schwartner : Introdnctio in Rem 
Diplomaticam. Budae, 1802. Ism. L. 
S (ZeUschr. von u. fUr Ungern I. 1802. 
407. — IV. 1803. 252.) 

Aloysius Szerdahelyi : Diploma 
graecum S. Stephani. Pcstini, 1804. 
Ism. L. S. {Zeitschrift von u. für Ung. 
VI. 1804. 113.) 

Idfitan. 

Kalendaríom magyarázatja és még 
valami a honi kalendariomokról. Kdei 
IlUs Pál. {Tud. Gxjüjt. 1829. V. 63.) 

Kalendarionii magyar régiségek. 
WaUher László. {Tud. Tár 1838. Éri. 
III. 328. IV. 275.) 

A veteristákról, vagyis a római ka- 
tholikusok között volt üldözésről az 
nj kalendaríom behozatásakor Magyar- 
országban. W. idós') Janknvich Miklós. 
{Tudom. GyUjf. 1833. II. 3.) 

A veteristák. Knauz Xándor. ( záza- 
dok III. 1869. 17.) 

Jelentés és bírálat az 1872-ik évi 
kortani pályamlivekről. Horvát Árpád, 
{Szótadok y 11. 1873. 322.) 127 

* Az uj naptár behozatala Erddlybe. 
{Orsz. N. K. Naptiir II. 1862. 234.) 

Címertan. 

* Adatok a magyar ciinertanhoz. 
(Akad.) Nagy István {Biid. Szemle VIII. 
1860. 224.) 

Magyarország cimeréröl. Sándor 
István. {Sokféle 1808 IX. 114.) 

Szálkán (Zalka) László esztergami ér- 
sek, és magyar Prímás címere. Magya- 
rázza Paúr Iván. (Hazánk II. 1860. 
193. Rajzzal.) 

Bethlen Gábor ezimordröl. 9 ábrával. 
Walther László. {M. Akad. Ért. 1847. 
43. 238.) 

Társulatok. 

Hazai történelmüuk körüli mozgal- 
mak. Wenzel Gusztáv. (Uj M. Muz. 
1853. I. 535.) 

A magyar nemzet mostohasága saját 
maga iránt Pesty Frigyes. (j-'záza4ok. 
n. 1868. 11.) 

A. m. tud. Akadémia történettudo- 
mányi működéséről. (Századok VII. 
1873. 131, 210, 290.) 

A dunántúli történetkedvelök Xl-ik 
és utolsó összejövetele Kis-Martonban. 
(Századok. I. 1867. 215.) 

Magyar Történelmi IVirsulaí. 

A Magyar Történelmi Társulat ke- 
letkezése. Tlialy Kálmán. (Századok. I. 
1867. 1.) — Horváth Mihály beszéde 
a történelmi társulat első közgyűlésén 
1867-ki május 15-én. ( — — 3. 1.) 

Gróf Mikó Imre elnöki beszéde a 
M. Történelmi Társulat 1867. július 
2-diki választmányi ülésén, az 1868. 
május 14-diki közgyűlésén és az 1869. 
május 30-dikán tartott nagygyűlésén. 
(Századok I. 186 7. 12.— II. 1868. 35. 
— III. 1869. 345.) 

A társulat idönkinti működése. (Szá- 
zadok I. 1867. SÍ, 210, 305, 411; 
n. 1868. 54, 60, 131, 202, 261,336, Címertan. — Társulatok. 1! 365,440,500,566, 655, 7 ü 
1869. 52, 118, 190, 258, 27- 
353, 403, 481, 500, 565, 6<, 
737.— IV. 1870. 54, 115, l2t., m 
189, 252, 325, 410, 557, G4 
717. — V. 1871. 48, 137, 2*' 
344, 358, 427, 434, 505, 51: 
579, 641, 708. — VI. 1872. IT. :, 
113, 185, 265, 333, 404, 43(i. 17 
549, 554, 639, 709. — Vn. - , 
61, 129, 205, 286, 343, 434, 5üi 
567, 637, 639, 7.5.) 

Titkári jelentések. Thaly Kálmá 
(Századokll. 1869. 365.— III. 186! 
358.) 

A M. Tört. Társ. Kolozsvárit, 1861 
sept. 20 — 25-én tartott első vide'i 
közgyűlése. (Századok TI. 1868. 566 

Horváth Mihály elnöki mogii\ 
széde a M. Tört Társ. Kolo/ .a 

1868. sept. 21-kén tartott gyűléséi 
(Századok II. 1868. 521.) 

A M. Tört. Társ. második vHW 
gyűlése. Hont vármegyében, 1869. sej 
19—28. (Századok III. 1869. 556.) 

Horváth Mihály elnöki megnyitó b 
széde a M. Tört. Társ. Ipoly-Sáf»j 

1869. sept. 20-kán tartott vidéki j 
lésen. (Századok III. 1869. 513.) j' 

A levéltárvizsgáló bizottságok j 
tései I. A zsélyi bizottság jeleid 
Nagy Iván, Nagy Imre, Véghelyi Stlt 
II. A sz.-antal-selmec-korponai wÍÉ 
ság jelentése. Jlaán Lajos, Thaly 'f> 
mán, Vfjisewffy Gyula, Franki Pil* 
Siipala Ferenc. III. A kér-bagonj5|4 
reskényi bizottság jelentése. liotüé^ 
cadar, Géresy Kálmán, ifj. KuhlnftJ 
renc, Raiiier Gyula, h. Nyáry Albert. 1 
Kégészeti jelentés. B. Nyáry Jen3.{& 
zaduk III. 1869. 589, 608, 625, %i 

A Magyar Tört. Társulat 18]^ 
évi vidéki kirándulása. (Századid I 

1870. 560 — 564.) — A Magyar !■ 
ténelmi Társulat 1870. évi vidáki Társulatok. 130 -ában rf-sztvott bizottságok j 

T Vörösvári bizottság. Thaly 

Ivákíjczi-Aspreinont-Enlödy 

' .ji. >zah<i Károly jelentéao a vö- 

Arpádkori-okmányokról. Tliuly 

jelentése Komárom vármegye 

-úról. Szabó Károly jeleutése 

• \ \ I >uvárlatairól. II. Szombathelyi 

ií. Hupala Ferenc, Nagy Imre és 

l>ezsö jelente'se a szombathelyi 

^Uámkról. {Suizadok Vf. 1870. 581 

88.) 

Magyar Történelmi Társulat zem- 

t-«ngi kirándulása 1871-ben. I. líor- 

MiháJy elnöki beszéde. II. A lele- 

Uzottság jelente'se. Cséplő Péter, 

my JUHOK, Iványi István, Oraven 

Lflióczky Tivadar, Walkovszky 

ót é» yálafalitsy Knniél bizottsági 

a. III. A palóci bizottság jelcnte'- 

brvátíi Milir'tly, h. Xyáry Albert, 

Imre, I'oór Antal, Thaly Ki'ilmnn 

■lyi Dezső bizottsági előadó. — 

Imre jelentése az ungi kisebb 

jtánkról. — Y. A homonna-sztá- 

íg jelentése. Szabó Károly. — 

Károly jelentése könyvbuvárla- 

. (íteÓMf/ot V. 1871. 585, 592, 

«72, 685.,> 

ar Történelmi Társulat 1872- 
szepes-vidéki kirándulása. I. 
Mihály elnöki uiegiiyitó beszé- 
A izepcsvár-mindszcnti bizott- 
ilCBtése. Foltiiiyi. — A lőcsei bi- 
jelcntése. Pesty, Paaler, Thaly. 
■<» jelentése az erdélyi feje- 
iről, a gróf Csákyak kassai 
'árában. Rriznrr János je- 
j. Li. ['.ilocHay-család levéltáráról. 
Iv^ bizottság jelentése. Xagy 
A késmárki bizottság jelenté- 
Knroly. — Szab4 Károly je- 
kB&yvbuvárlatairól. — Kundra 
íéttnitéHC a gróf Csákyfélc missi- 
. különös tekintettel a bor- 
ii történetére a XVII-dik 
. I. TSrlín. 
sz:íz:ulljan. (Századul: VI. 1872. 499, 
503, 518, 579, 622, 635, 659, 678, 
687, 695.) 

A M. Tört. Társulat kolozsvári bi- 
zottságának 1868. dcc. l5-én tartott 
Ulésc. {Századok III. 1869. 56.) 

1869. jan. 14., febr. 19., mart. 13., 
april 25., nov. 3., dec. 8. 1870. jan. 
11., febr. 8., május 9. és 13. illésének 
közérdekű tárgyai, (.^síí-crfoi- III. 1869. 
121, 193, 261, 342, 671. — IV. 

1870. 58, 119, 188, 482, 719.) — 

— 1871. dec. 27. (SzázadoklV. 1872. 
115.) 

M. Történ. Társulat. H. O. — II. K. 
(Tanáregyl. Közi. III. 18 70. 499,575. 

— IV. 1871. 44, 101, 144, 205, 
360, 534, 689. — V. 1871 — 72. 65, 
127, 180, 242, 312, 374, 417, 478, 
529. — VI. 1872 — 73. 96, 142, 
301.) 

* Bihar vármegyei régészeti és törté- 
nelmiegylet. (Századok VI. 1872. 429.) 

Fehérmegyei történelmi és régészeti 
társulat. (Századok VI. 1872. 725.) 

Délmagyarországi történelmi és ré- 
gészeti társulat. (Századok VI. 1872. 
567.) — A délmagyarorszúgi történel- 
mi és régészeti társulat második rendes 
közgyűlése. 1873. május 15. Jánky 
Károly. (Emlékkönyv. Temesvár, 1873. 
7.) — Megnyitó beszéd. Ormüti Zsig- 
mond. — — 15. 1.) — Titkári jelen- 
tés. Szentklárat Sándor. ( — — 25.) — 
Alapító és rendes tagok, tisztviselők és 
a választmány betűrendes névjegyzéke. 
( 79. I.) — Alapszabályok. ( — 

— 85. I.) — A délmagyarorszúgi tör- 
ténelmi és régészeti társulat ülései. 
('I-ürt. Adattár III. 1873. 32, 95, 128, 
155, 192, 256.) 

IJ«!riclifcSiber den Bestand und die 
Leistuugen des Vcreins fUr sicbonbUrgi- 
Bche Landcskundo von der Zeit und 
seincr Entstehiing bis zum Jahri; 1863 

Ö 131 Külföld. Osztrákbirotliilom történelme. vom Vereinsvorsteber. {ArrJdo für sieb. 
Landesk. N. Folge VI. 1864. 26G.) 

Az erddlyi honismertető egylet ÍVe- 
rein fUr siebenbürgische Landcskundo) 
tudományos munkássága eredményeiről. 
Jakab Klek. {Századuk IV. 1870. r)23.) 
Rede zur Eróffnung der2.5. General- 
versammlung des Vereins für sieben- 
bürgische Landcakundc in Hernianu- 
stadt am 14. August 1871. Von Dr. 
G. Teiitsch. (Archív f. sieb. Landeahinde 
N. Folge. X. 1872. 1.) 

Bericht über die ThStigkeit des Bis- 
tritzer Zweigvereins für siebenbürgische 
Landeskundc 187 Vi- {Arch. f. áebenb. 
Landesk. N. Folge X. 1872. 157.) — 
Bericht withrcnd des zweiten Jahres 
seincs Bostandes. ( — — XI. 315. 1.) 

Dankredc auf Martin Rescliner. Zur 
Eröffnung des Vcreines für siebenbür- 
gische Landeskiinde. Mediasch, 13. 
August 1872. Dr. G.D. Teutsch. (Archív 
f. sieb. Landesk. i\\ í'. X. 1872. 299.~) 
Bericht über die Thatigkeit des mo- 
diascher Zweigvereins für siebenbürgi- 
sche Landoskuude. (^Irph. /. ,iieb. Lan- 
desk. N. F. X. 1872. 420.) 

Bericht über die Thatigkeit des 
schSssburger Zweigvereines für sieben- 
bürgische Landeskunde in den Vereins- 
jahren 185'/., 1857,, 185 5/„, 185«/7- 
M. Schuller, Fr. Mlíller. (Arch. f. sieb. 
Landesk. II. I85V7. 142, 440. — III. 
1858. 158.) 

Vegyes cikkek. 
Magyar törtdneteket illető jegyze- 
tek. Sándor István. (í^okféle 1801. VIII. 
197. — 1808. X. 89 — 176.) 

Észrevételek azon közmondásra : 
„Sub rosa.« TraUner Károly, ('ludom. 
Gyűjt. 1820. I. 123.)— Uj észrevéte- 
lek. (Tud. Gyiljt. 1820. III. 90.) 

Történelmi naptár az ^v minden 
napjaira. (Orsz. Á'. Kaptár 1. 1861. 
49. — II. 1862. 33.) 

* Egy általános történelmi napló tervezete. liérfa:. Imre. 1 '•'r"' ■ ■ , 
1872. 197.,i 

* Egy általánü.s magyar tm 
repertórium szükséges volta. ' 
VI. 1872. 181.) 

* Történelmi Repertórium. {Százaá 
V. 1871. 709. — VI. 1872. 334.) KUlfÖld. 

Osztrákbii 
Versuch eincr ZusammenstelU...^ 
Hauptmomente der österreichischen 
schichte von der Entstehung il 
mark bis zum Ende der fran/ 
Kriege, mit vorzüglicher BorücksitI 
giing des allmaligen Anwachsens ' 
Monarchie. Wilhelm f'apetius. (Progr 
evang.-siichs. Gymn. in Hermatiiuta 
1855. 3 — 59.) 

Hauptmomente in der Entwickc: 
der österreichischen Monarcliie. 1 
Bftbcnberger. Leopold I., Heinricli I. c 
Adalbert. (Prog. des kath. (ii/mn. 
Kaschan 1857. 3 — 18.) 

Az ausztriai házról. Sándor I>l- 
(Sokféle 1791. I. 141.) 

Bécs ostroma 1683-ban. //«<'■ 
Gedeon. (Csal. Könyve III. 18,'>T r,: 

Bécs városa magyar nevezet- r-w 
Dr. Hegedűs. (Haifánk II. 1860. 1' 

Bécs 1798. Molnárján^-. fMng 
Könyvh. XII. 1799. 27.) 

A bécsi ifjúság, mint a injiiizeti 
badság képviselőinek fáradhatlan 
ködése. (Vén-TIonvéd-Xaptár 1869. 

Károly főherceg és vitéz ti 

1799. Molnár János (M. Könyvh. y 

1800. 140.) 

Károly főherceg és fövezt'r 
Molnár János. (M. Könyvh. X^"• 1 
126.) 

Az osztrák birodalmi gyűlés Bza •■ 
elvű működése. Jellachich tcttf' 
roszalása , Bécs felfegyvcrkezc'sc < 
politikai cselfogások felfedezés' 
Honv.-Napf. 1868. 18.) 133 Külföld. — Osztnikbirodalom történelme. 134 Béi-s ostroma 1848-l)an. Boui tábor- 
■k után. {HonvédcUág I. 18G8. 171.) 

A bdcsi októberi események. Puhzky 
'•■■rrs „Memoirs of a hungarianLady"- 
JM Ráthkay Mór. (.\í. EmUklapok I. 
-30. 310.) 

A bécsi lázadás éa gróf Latuur utol- 
só napj.ii. (Vén-Boii.-y'apt. 1869. 42.) 
A prágai lázadás gyászos emléke. 
{OrK. Honvédnapt. II. 1868. 9. — 
Vén-Honvédnapt. 1869. 7.) Az olaszországi hadjárat 1848. és 
1849-ben. Fényes Elek. {Nemz. Képes 
Kaptár I. 1856. 80. Három arcképpel.) 

Az 1859-ki háború keletkezésének 
története. (Háboru-KSnyv 1859. 201.) 

A felsöolaszor.szápi h.irctér. (Háboru- 
lOtnyv 1859. 1.) 

A solferinoi nagy ütközet. Összeál- 
lítva a »Wiener Zeitung« s a »Moni- 
tenrc hivatalos közléseiből, {lláboru- 
ÉBSnyv 1859. 85.) 

Vázlatok az ellenség táborából. — 
l€teBon. AlcKsandria. Turin. Lajos Napo- 
Itbon föhadi.'í/állása. Voghera. Novara. 
JMtgenta. {Iláboru-Könyv 1859. 17.) 

Az olaszországi liadjáratban részt 
I TBtt cs. k. ezredek. Az olaszországi had- 

itban részt nem vett c». kir. ezredek. 
[lUáboni.hfjnyc 1859. 127.) 

Áz osztrák-porosz-olasz háború kc- 
■-•■nek története — ffy — rt. (Hii- 
-yv 1866. 1.) 

". /.országi csatatér. 1866. jun. 23. 

r).{fíril,oru-Klfnyt: 1866. 61. 

it térképpel.^ 

Az 1866-diki háború. A >Rcvuc dcs 

•IX moudes« után. fFfnfinrii-/iHvyc 

-•i6. 99.) 

' li csatatér a barcz után. 
./u 1866. 164.) 
'rí Ütközet LisaániL (Háboru- Az 186G-ki háború története. ROjs- 
toir után. (Tláhnru-Könyv 1866. 349.) 

Északi csatatér. 1866. jun. 21.— jul. 
9. {Iláboru- Könyv. 1866. 67. Színezett 
térképpel.) — Észrevételek az é.szaki 
hadjáratról. (íelicx Rikhárd. {Hdborii- 
Könyv. 1866. 75.) 

A Morva-térség (Marchfeld; M. V. 
(Háboru-Könyu 1866. 149.J 

Olmiitz és a főhadiszállás. {Háború- 
Könyv 1866. 200.) 

A köuiggratzi csata. {Háború- Könyv 
1866. 187.) 

A königgrátzi csatatéren. {Háború- 
Könyv 1866. 392.) 

Az osztrák északi hadsereg vezér 
letérői. {Uáboru-Könyv 1866. 375.) 

Az északi hadjárat krónikája. A ber- 
lini »Staatsanzciger« után. (Háború- 
Könyv. 1866. 385.) 

Rajzok a csahországi harezmezökröl. 
X. I.iHáboru-Könyv 1866. 397.) 

A háború okmányai. {Háhorn-Konyv 

1866. 410.) 

Nyolcvan nap porosz fogságban {Hd- 
Itoru- Könyv 1866. 454.) 

Az osztrák-olasz-porosz háború és 
okai. A déli csatatér (jun 21 — jul. 28.) 

— A custozzai csata. (186C. jun. 24.) 

— A lissai tengeri ütközet. (1866. jul. 
20-án.) Északi csatatér (juniu.s 21-töl 
július 26. ig. — A königgratzi csata 
(1866. jul. 3.) A háború következmé- 
nyei. {Emich Nagy Kép. Napt. VIII. 

1867. 145.) 

A hajótörés után . . Egy lap az osztrák 
hadsereg történetéből. — Oesterrcichs 
Kiimpfe im Jahre 1866. Horauag. 
vDm k. k. Generalstabc. IV. Bánd Wien. 

1869. {A »iV. Polgárt N. Naplóra II. 

1870. 13.) Falicro , Velence hercege. 
{Cnrd. Könyve I. 185.'.. .'!5.^ 1354. 136 Külföld. — Osztrákbirodalom ils Törökország történelme. 1:1(1 Velenceiek 1797. (M. Köny.h. XII. 
1799. 348.1 

Gács és Lodomeria {Testvérit. Tört. 
I. 18.56. 5.) 

hö/fyrittfin^rtftés. 

Almanach fUr Gre»chiclite, Kunst und 
Litcratur von Tirol und Vorarlberg. He- 
rausgegebcn von Anton Emmcrt. I. 
Jahrgaug. Wieu, 1836. ísm. Horvát. 
István. {Tud. GytiJI. 1836. V. 116.) 

Alfréd Arneth : Priuz Eugen von Sa- 
voyen. Mit Portraits und Schlachtplünen 
I. Bánd 1663 — 1707. Wien, 1858. 
Ism. í^z. L. {Durl. Szemléli. 1858. 279.) 

Berichte und MittUeilungeu des Alter- 
tliumsvcreins zu Wien. Bánd I. Wien, 
1856. ísm. r. í. {M. Évlapok I. 1857. 
66.) 

Scbastian Brunner. Correspondences 
intimes de 1' Empereur JosepU II. avec 
son ami le eomte de Cobenzl ct son 
premier ministrc prince de Kaunitz. Ma- 
inz. {Uj. M. Sión III. 17 72. 149.) 

Max BUdinger : Oesterreichs Ge- 
schichte bis zum Ausgango des drei- 
zehuten Jahrhunderts. Leipzig, 1858. 
Ism. asm6o Károly. (^Jititl. Szemle II. 
1858. 398.) 

Codex epist. Ottocari II. ed T. Dol- 
liner. Viennae, 1803. Ism. Joh, Chri.^t 
V071 Encjel. {/.eitsehr. von u. für Ungem 
V. 1804. 382.) 

Guidonis Perrarii de vita Austriaco- 
rum quinque Imperatorum, qui florue- 
runt secundo bello Borussico. Vien. 
17 75. Ism. Molnár .János. {Mayy. 
Könyvi,. III. 1783. 209.) 

• Aus dem Hofleben Maria Theresias. 
Naeh den Memoiren des Pürsten Jo- 
seph Khevenhüller, von Adam Wolf. 
1858. Ism. Zilaliy Károly. {Bud. Szem- 
le IV. 1858. 374.) 

Fürst E. M. Lichnowszky : Geschieh- 
tiides Hauses Habsburg. I — II. Theil. Wien 1837. Ism. Németből. £. T 
{Ind. Tár. 1841. Liter. V. 428.) 

Frauz Palacky : (íeschichto von Höh- 
men. Grösstentheils naeh Urkunden uud 
Handschriften. I. Bánd. Prag, IHÍjtj. 
Ism. Fejér György. {Tud. GyUjt. 1838. 
II. 93.)— II. Bánd I. Abth. Prag, 

1839. Ism. Fejér György. { 1839 

IV. 80.) 

Palacky sCsehország törtdneté«-nck 
legújabb kötete. {írod. Lapok 1 860. 
33.) 

P. J. Safaí'jk. Slowansko .starozit- 
nosti. Prága, 1837. (Szláv régiségek.) 
Ism. cseh eredetiből Palacky után é* 
oroszból. Perföldy. {Tud. Tár. 1841. 
Liter. V. 224.) 

Gesi-liichte Oesterreichs seit dem 
Wiener Frioden. Von Anton Springer. 
Leipzig, két kötet 1863 — 1865. Ism. 
Szilágyi Ferenc. {Bud. Szemle. íj foly. 
VII. 1867. 279.) 

Törökország. 

A török nemzet eredete és története. 

Képekkel. {Bucs. N. Képes. Napi. IL 

il849. 104 — 132.— m. 1850. 104 

!_123.— IV. 1851. 103 — 132— VL 

' 1853. 111 — 132.— VIII. 1855. 96- 

128.— IX. 1856.99.— 128. — X.1857. 

106 — 128. — XI. 1858- 111 — 128. 

— XII. 1859. 133 — 144.— XIS. 

1860. 142. — 152.) ^ 

A Törökbirodalom kezdete. Szüá^ 
Sándor. {Á Nagy Világ Képekben. 18Í 
214.) 

Zwei gleichzeitige Berichte iibcr dU 
Eroberung Constantinopels durch di< 
Türkén im Jahre 1453. {Archív f. iMÍ 
Landesk. N. F. II. 1856. 156.) f| 

Konstantinápolynak a törökök áltíf 
tett meghódítása. Strázsay János {"Blí 
Gyűjt 1825. V. 65.) 

IV. Akmetnek a megholt török c» 
nak képe. {Mind. Gyűjt. I. 1789. 367.) 

Törökök 1798. — 1799. és 1801-dik 
évben. Molnár .Idnos. {Magyar Könyxk- 187 KUlfóld. — Törökország törtenelme. 138 , XIL 1799. 338.— XIII. 1800. 345. 
[ — XIV. 1801. 335. XVI. 1801. 140. 
— XVII. 1802. 173.) 

V perai égés. 1831. {Századunk I. 

;•.'. 113.1 

A kadiklaerí ütközet. November 
b|^853. {Naijtjcilág Képekben 1855. 

Abdul Aziz tizultán. {Jó Barát I. 
11869. 22, 27. Arcképpel.) 

Az ozmánok Sórvi'u-i Eöry Andor. 
{M. Eoiber Könyct. IL 1863. 77.) 

Versuch übcr den Ursprung dcs Kö- 

'rrcifhg Serbien. Johann Lazarevitsch. 

'ítchr. von u. /. Ungern III. 1803. 

;iG.) 

* Szerbia. (Te»tcérhon Tórténetk. I. 
-.6. 7.) 

i loschrcibung eincr goldenen Bulle 
■ cincs Siegelstfimpel dcs servischon 
^ten Lázár. 1343—1426. (_Ung. 
:/.i:. 1787. IV. 3.) 
Karagyorgyevich herceg. (Jó Ba- 
,;<ti II. 1870. 18, 19. Arcképpel.) 

* Obrenovich Milán fejedelem. (Jó 
■át II. 1870. 1«. Arcképpel.) 
Néhány adat liulgária egykori tör- 
:ólipz. W'nzeí <!ti*ztáv. {Monumaiía 
m. XIII. 1870. 422 — 479.) 
Bolgárortizág. {TestvMi. Tort. I. 
•fi. H., 

rok. Molnár Jánon. (Magyar 

VIII. 1796. 168.) 
< bolgárok történetéhez tartozó 
flornve hiitzló. {Tud. Oyíljl. 
i III. 34.) 

Il'i-/.ui.i. Hiotoriai tanuhnányok a 
^.•yar történet dzcmpontjából. Wciizel 

(ll,i:á„k II. 1860. 432.) 
I ' yákor«zág története. /'. (UgC. 
r 1H43. hUek. Xm. 255.) 
i.vilkorBzág. {Tmtvérh. Töri. I. Bosnia esmértetése. Fejér György. 
{Tud. Oyüjt. 1841. III. 3.) Juden und Judenthum in den beiden 
Donaiifilrstenthiimer Moldau und Wa- 
lachei. Alfréd Cantarini. (Bcn-Chan. 
1859. 10, 58, 149, 158.) 

* Moldvaország. {Testv&h. Tiirl. I. 
1856. 10.) 

Kuza Sándor. (Uáboru-KSnyv 1859. 
62.) 

* Oláhország. (Te-^tvérli. Tört. I. 
1856. 9.) Künyvisiiicrteléa. 

Giomale deli' assedio di Constanti- 
nopoli 1453. Di Nicolo Barbaro. {M. 
Évlajwk I. 1857. 62.) 

Spccilegium Observatorium Historico- 
Geograpliicum de Bosniao Regno. 
Lugduni Batav. 1773. Ism. Molvár Já- 
non. {Mag;/. Kövyvh. lII. 1783, 492.) 

Cadolvéne ct Barrault : Histoirc de 
la guerre de Méhemet- Ali. Paris, 1837. 
Ism. francia után M. {Tud. dyUjt. 1838. 
Liter. II. 363.) 

Gustav d' Eichthal : Les Doux 
Mondes. I^eipzig. Ism. németből />. J. 
{Tud. Tár. 1843. íAter. YÍI. 331.) 

Josef Hamracr : Geschichto des Os- 
manischen Reiches. I. Bánd. Wien, 
1827. Ism. Thaisz. (Tud. dyUjt. 1827. 

III. 112.) 

F. Kanitz : Serbien. Historisch-Etliuo- 
graphische Reisestudieu aus dem Jah- 
ren 1859 — 1868. Lipcse, 1868. Ism. 
Pesiy Frigye*. {Századok II. 1868. 
494.) 

Chrouicurum Turcicoruni. T. 1. Col- 
iért, a l'hilippo Ijonicero. Francofurti 
1584. Ism. Molnár Jáiio*. {M. Könynh. 

IV. 1783. 432.) 

Róbert Rocslnr : Dic AnfUngc des 
walat'hischen FUrsteuthums. Wien, 
1867. Huxf-ir.i i:;i. {Sydcl. Kö-J.m. 
VI. 1867.) 139 Külföld. — Lengyelország t's Anglia történelme. Mii Nicol. Schmidt : Imperatores Otto- 
manici. Tyrnav. 1760. Ism. Molnár 
JánoK. (Magy. Kiinyvli. IV. 1783. 321, 
335, 355, 381, 402.) 

Franz Joscf Sultzcr : Geschichte des 
Transalpinlsclicn Dacicns. Wien, 1781. 
Ism. Molnár János. {Magy. Könyvh. III. 
1783. 387, 396.) 

Urqukart : La Turquie des resaources, 
son organisation iTninioipalc otf. Paris, 
1836. Két kötet. Ism. Francia után ^1/. 
(Tud. Tár 1838. Liter. 11. 363.) 

Pctrus Zöld : Notitia de rebus Hun- 
garorum qui in Moldávia, ct ultra dc- 
gant. Ism. Molnár János. (M. Könyvh. 
III. 1783. 414.) 

Lengyelország. 

* Báthory István lengyel király élet- 
iratához adatok kerestetnek. (Századok 
II. 1868. 589.) 

Lengyelország háromszori felosztása 
és végromlása. (/v7ío L 1832. 127. Tér- 
képpel.) 

Képek a lengyel fölkelésből. Lan- 
giewicz Márián, Podlawsnky, Pnszto- 
wojtow kisasszony arcképe és egy len- 
gyel csoportozat képével. (Emich N. 
K. Napf. 1864. 131.) 

A lengyelek tábori ajtatossága az 
utolsó lengyel forradalomban. {Orsz. 
Honv. Napt. 1869. 12. Képpel.) 

Zur Gcschichte der Juden in Polen. 
Regierung Casimir des Grossen. Her- 
mann ítentherg. (Tsr. Jahrb. II. 1860 — 
61. 1.) 

Könyvismertetés. 

Larisch József : A lengyelországi 
királynak 17 71-ben történt elragadta- 
tása. Bécs, 1782. Ismert. Cs. I. 
{Mind. Gyűjt. U. 1789. 329, 337.) 

A lengyel forradalom történetiből. 
Két kötet. Ism. A. L. {Bud. Szemle Uj 
foly. IV. 1866. 147.) 

Angolország. 

Rajzok Anglia történelméből. Mi- hálfi József. {Szarvasi FSisL: Értés. 1872. 
3 — 11.) 

Richárd az oroszlánszivü ds Szaladin 
Aszkalon előtt. {Fillér-Kalend . IX. 
1845. 37. Képpel.) 

* VIII. Henrik és Wolsey bibomok. 
{Csal. Könyve L 1855. 111.) 

Erzsébet angol királynő. {Szünórák 

1862. 349.) 

Egy fpjedelemnö, ki a férfiakon is 
túltett. Történeti karcolatok Erzaébi-t 
angol királynő jelleméhez. Károly Gy. 
Hugó. {(sokon. Emi. 1871. 83.) 

Stuart Mária Skótia királynője. {Klio 
II. 1833. 133.) 

Puskaporos szövetkezés 1603. {.\ii- 
rora XIII. 1834. (Folyt, többen.) 247.) 

Stuart Károly kivégeztetése. Guizot 
Ferenc után. {Kolozsv. N. Napt. III. 
1867. 62.) 

* Cromwell és leánya. {Attróra XV. 
1836. Mellékelt kép.) 

Darien : Egy lap Anglia történeté- 
ből. Macaulay után Szász Károly. {Bud. 
Szemle IIL 1873. 343.) 

Angolország 1797 — 1799. Molnár 
János. {M. Könyvh. XII. 1799. 5. — 
XIV. 1801. 97.) 

Az angolok és chinaiak közti kU 
delraek. 1840-, 41- és 42-ben a nan 
kingi békekötésig. Ujváry István. (Ti* 
Tár 1844. Éttek. XV. 323. XVI. 47,1 
83.) ij 

Anglia. K. (Album. Kiadja a » Pesti ^ 
Xapló« szerk. 1858. 212.) 

A féniek Irlandban és Amerikábaay 
Orbán Józs. (Sárosp. Fiiz. 1866. 389.> 

Az angol királynő könyve. Szász Ká- 
roly. {Bud. Szemle Uj foly. XII. 1868. 
109.) ■•: 

Az angol, ir és skót. Közli : Sáro4mí 
Eóry Sándor. {M- Emb. Könyvi. IIIÍ 

1863. 187.) 

Könyvismerteiét. 

Rise and progress of the British Pfr 

wer in India. By Péter Auber. Vol. t 11 Külföld. — Belgium történelme. — Franciaország. 142 i. 1837. lam. németből A'. (Ta<l. 

-41. Litr. V. 195.) 

liistory of Englami, by Macau- 

./ utolsó kötetek.) Az utolsó kö 

Az Edinb. Review nyomán. Ism. 

» Gyula. (Bud. Szemle XIV. 1862. 

res inedites de Maríe Stuart, 
tfinées de divorses dépöches et 
ions. 1558 — 1587. Paris, 1839. 
X'metböl. Perfóldy. {Tud. Tár 
l.itfr. VI. 25.) 

Montgomcry Martin ; History of 
ttrítish colonics. London, 1837. 
le IV. V. Ism. Németből K—y. 
i. Tár 1839. Lit. III. 341.) 
Ifthnr Trevor : The life and times 
Hliam the third King of England. 
don, 1835. Ism. németből A. B. S. 

Tár 1838. Lit. II. 354.) 
lobért Vaugban : Mcmorials of the 
iitDynasty. London, 1831. í — II. 
Inn. Németből Sz. Q. {Tud. Tár 
(7. Lit. I. 398.) 

Belgium é> Holland. 
rémetalföld vagy Hollandia és Bcl- 
n főbb viszontagságai. {Klio I. 
!2. 172.) 

. Vflholm orániai herceg élete. Ims- 
Kín. {Tud. flyujt. 1823. XIL 77.) 
Igmont halála. {Stünárák 1862. 

Levelek Hollandiáról 1738-ban. 

d. Oyujl. V. 1791. 337.) 

■'-• 1798-ban. Molnár Jánot. 

ih. Xm. 1800. 181.) 

-ok 1799. Molnár Jánoe. 

.....yi-i,. XIV. 1801. :n.) 

■len váron szprcncíétlenségc. He- 

Aradi üt. Napi. II. 1857. 36.) 

Künyvitmertetét. 

livcs of the Hooac of Orange. 

1— III. Lpydcn, 1836. Ism. an- 

'> 1 X*. Tud. Tár 1838. Lit. II. J. L. Mothley : liistory of the Uni- 
ted Netherlands from the death of Wil- 
liam the Silent to the Synod of Dórt. 
2 vols. London. Ism. Beöthy Ákos. {Bud. 
Szemle XV. 18Ö2. 223.) 

Dánja. 

Dánia ujabb időkben {Századank II. 
1833. 105.) 

K'ónymsviert etés. 

Scripta Historica Islandorum De Re- 
bus Gestis Veterum Borealium. Hafniae 
1828—1829. Volum. I— III. Ism. 
Horoát István. {Tud. GyUjt. 1833. Vll. 
122.) 

Franciaország. 

Franciaország határa , geographiai 
és hidtoriai tekintetben. Tóth Ágoston. 
{Akad. Értés. VL 1872. 123.) 

Korrajzok. A Szent-Bertalan éj. {Txtd. 
GyVjt. 1841. IL 63.) 

Bertalanéj vagy a Hugonották vér- 
fürdője Frankhonban 1572. aug. 24. 
{Egyh.líönyvt. II. 1859 — 60. 3. füz. 3. 
1. — 4. fUz. 3. 1.) 

XIV. Lajos mint a Habsburgház és 
Magyarország megmentője. Gyurits An- 
tal, {lizathmári kaik. Fögymn. Tudós. 
1873. 3 — 22.) 

A francia forradalom. Lerminiertől. 
Perlaky Sándor. {Sárosp. Füz. 1868. 
97.) 

Bastille-nek rövid leírása- {Mindenes 
Gyűjt. III. 1790. 249.) 

A francia forradalom és az egyház. 
Olvasta dr. Hasc Károly Jenában 1868. 
jan. 15-én. Az eredeti kéziratból fordí- 
totta Kozma Ferenc. (Sárosp. FUt. 
1868. 519.) 

A franciaországi lázadás alup-okai. 
Sajánuly. {Tud. Gyűjt. 1838. XI. 3. — 
1839. III. 34.) 

Az 1789-dik évi francia rovolució- 
nak okairól. Vas« Lászl4. {Tud. Oyiijt. 
1835. VIU. 3.) 143 Kiiltolcl. — Franciaorsziíg türténelme. XVI-dik Liij().s vi'gsö szcmpillanatai. 1 
Abbfí Edgeworth a király gyóntatója 
után. V. ./. (F. AJ. Or. Minerva 183(>. 
III. 42.) 

A királyi sírboltok feldulása Paris- 
ban. FöklvM L. (Tarka Vümj I. 1809. 
476.) 

Fiancia lázailás s/.ornyusiígoi. (^1/. 
Házi-Barát Xm. 1846. 112.) 

A párisi forradalmi törvényszék. Emi- 
lé Champardion után Af. F. .1. 7>. {liiid. 
SzemU. Ujfoly. XI. 1868. 162.) 

Abukir niollotti tengeri ütközet. 
(Bucs. N. K. Napt. III. 1800. 91.) 

Franciák 1797— 1802. Molnár 
János. (M. Könyvh. X. 1798. 54.— XII. 
70. — XIII. 1800—90. XV. 1801. 
177. — XVII. 1802. 64. — XIX. 
1803. 252.) 

Napóleon I. 1797. — 1802. Molnár 
János. {Magy ICónyvh. X. 1798. 31.— 
XI. 1799. 19. XII. 1799. 37. XIII. 
1800. 21. — XIV. 1801. 12. — XIX. 
1803. lő. — XX. 1803. 7.) 

Azon okok nyomozása, melyek a 
francia köztársaság seregcinek rendki- 
vüli gyözedelmeit s ezeknek oly hatal- 
mas befolyású sikcre't eszközlötték. A';** 
Károly székfogl. rövid. ism. (M. Akad. 
Értés. 1840—1. 7.) 

Napóleon a Lodi hidon. {FilUrka'end. 
VI. 1842. 24. Képpel.) 

I. Napóleon Moszkvában. Közli K. <1. 
(M. Ember Könyvt. IV. 1863. 367.) 

A Waterlooi csatamezö. {FiUér-Ka- 
lend. XI. 1847. 35. Képpel.) 

I. Napóleon, lialázsy Gergely. (Uj M. 
Sión IV. 1873. 449, 511.) 

Napóleon kora. Lamarque Nestor 
után TasnerÁnlal. (Tud. Tár. 1835. V. 

21.; 

Napóleon és az ö idökora. (iV. Házi- 
Barát XIII. 1846. 120.J 

Napóleonnak nevezetes kortársai. 
(M. Házi-Barát IV. 1837. 43.) 

I. Napóleon különböző életkorban. (Tarka Világ. 1. 1869. 166. — Hiiroi 
arcképpel s egy csatatérrajzzal.) 

Napóleon az iró s annak emli'l 
ból töredékek. Gourgaud és Mou': 
után Hzontag/i Otíszttiv. (Twt. Té 
1835. VII. 119.) 

Napóleon elmélkedése sz. Heléna ne 
getén a históriai igazságról, egy p^ 
példával világosítva. /C. (Tud. (li)Uj 
1841. 59.; 

Napoleonniik végnapjai, beteg,'^' ■;;(■( 
halála. (M. Házi-Barát VII. 184ii. i!' 

Lajos Fülö]), frantiák királya. (.1 
Házi-Barát. XI. 1844. 69. Arck,:ppel 

Napóleon holtteteménck Sz.-Helení 
ból Párisbani áttétele. (Biu-n. X. 1 
Napt. IV. 1851. 34. Képpel.) 

Napolcí7n gyászünneplésc. (M. Hát 
Barát. XI. 1844. 54. Koporsó és gyáa; 
kocsi ábráival.) 

Egy magyar szinész liiístctte a 
1848-diki párisi forradalomban. Pota 
kin Ödön. (ffonvédvilág II. 1868. 151 

III. Napóleon. {Retnény-Naptár 186.' 
90.) 

Franciaország a folyó év első fel- 
ben. *** {Album Kiadja a » Pesti S. 
szerk 1858. 164.) 

A francia-piemonti hadsereg. (//« 
rú-Könyo 1859. 113.) 

I. Napóleon születésének százai' 
évfordulója. (Tarka Világ I. 18' 
763. Képpel.) 

Futár. Klytus. (Közvél. I. 187(i. i:- 

Mac-Mahon Sedánnál. (Álhenau 
N. Kél). -Vap^ XIII. 1872. 109. Kér 

A francia-porosz háború. Kun ■- 
muel. (Alhenaeum N. Kép. Napt. Xi 
1871. 124. 3 képpel.) 

A mars-la-touri ütközet. {AthenaeM 
N. Kép. Napt. XIII. 1872. 18.) 

A Napoleon-dynasztia detronizált; 
tása. (Nemz. N. Kép. Napt. IV. 187 
141. Képpel.) 

Paris ostromából. (Athén. N. Kép 
Napt. XIII. 1872. 112. Hét képpel.) Külföld. — Franciaország törtóuelme. 146 rancia védelmi kormáuy (Nemzeti 
K. Xapf. IV. 1872. 143. 11 
Mpel.) 

.V Cominune vezérfc'rfiai. {Sip-Zász. 
IV. 1872. 43. Hat arcképpel.) 

]iári8i zavarok.( 46. Képpel.) 

A németek Parisban. ( — — 48. 

r.in képpel.) 

lazon abbé — a Communc egyik 
iiak emlékirataiból. Küzli Radics 
[Uj M.Sion n. 1871. 760, 846, 

lefolyt háborúból. 
. .V. K. Aaj>/. IV. 1872. 64. Tiz 

i) 

-rs. {Semz. N. K. Xapt. IV. 1872. 
.Vrcképpel.) 

Könyvismertelés. 
ily.se de ee célébre Traité qui 
lieu a la famcuse paix de Muns- 
'.'iW. (iyUjl. V. 1791. 317.) 
ikwUrdigkciten Lucián Bonaparte 
u von Canino I. Tli. Leipzig u. 
tadt. 1836. Igm. németből. /). J. 
rár. 1843. Lil. VII. 335.) 
iiparténak élete. Buda, 1802. 
hr. ,on II. f. Ungem III. 1803. 

i' *! 'le : Histoire de la reformé 

. - I ■ i't du Ri'gne de Henry IV. 

l«3ő. I— VIII. VoL Ism. Né- 

1 <í <■ Twl. Tiir 1837. Liter. 

: Linvasion I'ru88Íenne ii 
1870. Paris, 1871. (IJJ .»/. 
ill. 1872. 472.) 

iielmi Dondini c S. J. História 

!>iw in Gallia ge«tia ab Alexandro 

I'irmae et Placentiac. Duce 

> IMpx Pracfecto Pcstini, 

Molnár János. (ii. Könyök. 

;j7.) 

I >roz : Uiatoire da régne de Louis 

" . 1839. lam. Németből «a- 

. (Tud. Tár 1841. Liter. V. Napóleon von Alex. Dumas. Stutt- 
gart 1841. Deutsfh von Heinrich Els- 
uer. Ism. X. {Jud. GyUjt. 1841. VIH. 
98.) 

Haiuaut : Eloge et Analyse de 1' Ab- 
régé Chronologique de 1' Histoire de 
Francé. (Sfind. Gyűjt. V. 1791. 85.) 

Wilh. Havemann : Gescbichte der 
KSmpfe Frankreiehs in Italien unter 
Ludwig XII. Göttingen 1835. Ism. né- 
metből B. T. {Tud. Tár 1841. Litei: 
V. 332.) 

Histoire politique depuis la paix de 
Vestphalie, jusqu' a la paix d' Aix- la 
Chapelle cn 1748. Leipsich, 1758. 
{Mind. Gyűjt. V. 1791. 331.) 

M. Michelet : Histoire de Franee.Tom 
III. Paris, 1837. franciából B. T. 
(Tud. Tár. 1841. Liter V. 429.) 

Montgaillard : Histoire de Francé, 
depuis la fin du régne de Louis XVI. 15 
Vol. Paris, 1837. Ism. franciából M. E. 
{Tud. Tár 1840. Liter. IV. 222.) 

Memoiren der Herzogin von Nevers. 
1713—1793. Braunschweig, I. IL 
lid. 1837. Ism. Németből. D. L (Tud. 
Tár 1843. Liter. VH. 340.) 

M. le Comte de Peyronnet : Histoi- 
re des Frances. Ism. német- és angolból, 
r. .1. (Tud. Tár. 1838. Liter. 11. 165.) 

M.-Poirson : Histoire du régne de 
Henri IV. Paris , 3 vol. Istn. — o — 
(Bud. Szemle IV. 1858. 158.) 

Jules Quicherat : Histoire du siégc 
d' Orleans et des houneurs reudus k la 
Pueelle. Paris, IHŐ4. (fsai. Lapok I. 
1858. 85.) 

La Rcvolution par Edgár Quinet 
Paris et Bruxelles 1866. I— II. {Rutf. 
Szemle Uj joly. VI. 1866. 362.) 

* F. de Kougetnont : La cliute d'uue 
idolc Page de Thietoire contenporaino. 
Bálé et Genevc, 1871. (M. Prot. Fi- 
gyeim. IL 1871. 547.) 

Dr. E. A. .Schmidt: GeHchichte von 
Frankreich. L lid. Hamburg, 1835. Ism. 147 Külföld. — Franciaorsziig. — N^metbirodalom történelme. U« n(!mctböl .1. fí. f. (Tud. Tár lö40. 
Liter. IV. 17.) 

I. C. L. Simonde de Sismondi His- 
toires des FranQai.s. Tomc I — XXI. Pa- 
ris. 1821 — 36. Ism. németből li. T. 
(Tud. Tár 1840. Liter IV. 23.) 

Román Soltyk : Napóleon im Jahre 
1812. Leipzig, 1837. Ism. németből 
Perföldy. {Tud. Tár 1843. Liter. VII. 
308.) 

Joh. Sporschill : Die Kaiser-Chronik. 
Leipzig, 1827. 18 füzetben. Ism. né- 
metből P.:rföUly. (Tud. Tár. 1843. Li- 
ter. VII. 316.) 

Emst Stahelin : Der Uebertritt Kö- 
nig Ileinrichs des Vierten von Frank- 
reich zur römiscL-katolisclien Kirclie 
etc. Basel,1856. (Proí. Jahrh. V. 1857. 
153.) 

Thierry posthumus müve. A Revue 
des deux Mondes után //. S. (tíud. 
Szemle III. 1873. 407.) 

M. Thiers : Histoire du Consulat et 
de 1' Empire. Tome XVII. Ism. J. F. 
(Bud. Szemle X. 1860. 245.) 

Wilhelm Waclisrauth : Geschicbte 
Frankreichs im Revolutionszcitalter. 
Hamburg, 1840 — 42. I. II. Thl. Ism. 
németből B. T. {Tud. Tár ISii. Liter. 
VIII. 98.) 

Görögország. 

Görögország felszabadulása. Ladányi 
Gedeon. {Csokonai- Album 1861. 89.) 

Németbirodalom. 

Schlosser, mint történetiró s az ujabb 
történetirodalmi irány. Tanulmáuytöre- 
dék. Kerney. {M. Tul. Ért. 1862. I. 
436.) 

A Deutschok Mosestöl Tacitusig. I. 
Értekezés a Deutscbokról, mint néme- 
tekről. Horvát István. (Tud. Gyüjtem. 
1831. VI. 24.) 

Történeti jellemrajz Nagy Károly 
életéből. Kamiss Hugó. {Rév. -Komáromi 
Álgym. Progr. V. 1855. 3 — 10.) 

I. Frigyes császár viszonya Oroszlán Henrikhez. Pór Antal. (Taiiár-Egyl 
Közi. m. 1870. 97. 161.) 

HabsbuTgi Rudolf. Vincze Paidk 
(Esztergomi gymv. Progr. 1863. 8 — 9.] 

Habsburg! Rudolf, német császár. (M 
Uázi-liarát VI. 1839. 48.) 

Néhány hibás vélemény felf'' '• /t 
tése IV. Károly római császár l.j -,. 
arany. bullájáról. B. V. L (Tud. GyMjt 
1817. m. 44.) 

A német Bund. Történeti vázlat 
Áldor Imte. (Háhoru-Könyv 1866. 428.] 

A 30 éves háború. Ladányi Gedeon 
(Ért. a debreceni helv. fögymn. III. 1856 
3 — 18.) 

Deutschlands Drangsale wahrenddei 
Zeitraumes 1618 bis 1648. Richan 
Botter. {Jaftres-Bericht der Ober-Renlié 
in Ofen. H. 1857. 73—130.) 

A lützeni csata. — Gusztáv A! ' 
Pappenheim halála. (íknickN. K. .v '; 

X. 1869. 74. Képpel.) 

Nagy Fridrik elődei. F. Nyárádi 
{Tud. Gyűjt. 1841. I. 95.) 

II. Fridriknek Wolf Mctafizikájáho! 
volt nagy szeretete. {Mind. Gyűjt. I 
1789. 177.) 

II. Fridrik porosz király. (Fillér-Ka 
lend. VI. 1842. 22. Képpel.) 

A nagy Fridrik esméretéhez. Ilolén, 
.Mihály. (Tud. Gyűjt. 1837. I. 107.^ 

Nagy Fridrik cletirása. F. Nyárád 
(Tud. Gyiljt. 1839. XI. 49.) 

Nagy Fridrik. Macaulay után. Sf 
kdy .József. (Bud. Szemle. I. 1857. .34 

Emlékoszlop a hétéves háborór) 
Holéczy. (Tud. GyUjt. 1831. VIH. 9^ 

Németország 1799 — 1801. 
János. (M. Könyvit. XIV. 1801. U 
XVI. 1801. 114. — XVIII. 18Í 
80.) 

Jena melletti ütközet. (Fillér-l 

XI. 1847. 29.) 
Levéltöredékek a porosz táboiri 

(Háború Könyv 1866. 202, 404.) Külföld.— Xcmetbirodalom. történelme. 150 rországi csatatérröL {Háború- 
• *;. 216.) 

: császár e's jobb kezei. ('.i4rte- 
A K. Xapf. XIII. 1872. 110. 

iadalnap Berlinben. {Nemz. Nagy 
>t. rV. 1872. 154. Négy kép- Gescbichte dcr Juden in 
hland. Dr. O. Wolf. (Ben-CIutn. 
i. 463.) 

KönyvismerteUf. 
*ichte der Jahre 1860—1867 
diMurd Amd. Leipzig, 1868 — 
Iám. H. {Tanügyi Fűz. Ul. 1868 
63.) 
Híatoria Fríderici III. Imperato- 

Enea Silvio de Piecolomini. 
rítischc Studie von Dr. Victor 
Prága, 1872. Ism. Pór Antal. 
Sfpn IV. 1873. 375.^ 
nger's Untcrsuchimgcn zur rumi- 

Kai«ergeschichte. Ism. Csillag 
(Tanügyi FiU. III. 1868 — 69. 

of Friedrich II. of Prussia. 
» Carlyle. Vol. I. II. London, 
K—thy A. (Bud. Szemle IV. 
J79.) 

B. MarauUj : Biographical Es- 
nie the Great. Leipzig, 1857. 
<U /. 1857. 151.) 

tGiescbrccht : Gcscbichte dcr 
1 Kjii«crzeit. I. Bánd. Braan- 
1855. Ism. UrmJoli. Cliristiav 
Jahrb. IL 1855. 626.; 
'1. Ilir.'uizti : Genealógia oom- 
i' 'I' 1 iinpí-ratori Romani dis- 
<i 'I : , .Vugiistimima Casa d' 
'■ Mli.iii .. 1780. Ism. lío/nár 7n- 
mj,-h. IV. 1783. 13.) 

r : Deiitsohe Gegchichte 

irifhs dc» Grossen bis 

ing dc« deutochen Bundes. IV. Theil. Berlin, 1857. {Btid. i>zemle 
l. 1857. 153.) 

Historische Zeitschrift. Herausg. von 
Heinricb v. Sybel. XIII. J. 1871. Ism. 
Uofer K. (TanáregyJ. Köd. IV. 1871. 
350, 519.) 

Fiied. von Hurter : Gcschichte Kai- 
ser Ferdinanda II. I. Bánd. Schaffhau- 
sen 1857. Ism. i>z. L, {Bud. Szemle I. 
1857. 291.) 

Steph. Katona : Synopsia Históriáé 
Romanorum Imperatorum. Biulae, 1782. 
Ism. Molnár János. (J/. Könyvit. III. 
1783. 9.) 

K. A. Menzel : Neuere Gcschichte 
der Deutschen. 8-ik köt. Gcschichte 
des 30 jahrigen Kxieges. Broslau, 
1839. Ism. németből Perföldi/. {Tud. 
Tár 1842. Li/er. VI. 379.) 

Dr. D. F. Preuss : Friedrich des 
Grossen Jugend und Tronbesteigung. 
Berlin, 1840. Ism. ndmetböl Perföldy. 
{Tud. Tár 1843- Liter. VIL 344.) 

— — Friedrich der Grossc mit aei- 
nen Verwandten und Freundcn. Berlin, 
1838. Ism. n(?mctböl B. T. {Tud. Tár. 
1843. Liter. \\l. 351.) 

Leopold Rankc : Deutsche Gcschichte 
im Zeitalter der Reformation. I — III. 
Bd. Berlin, 1839 — 40. Ism. ndmetböl 
B. T. {Tud. Tár 1844. Liter. VIII. 
106.) 

• Friedrich der Grosso und Voltaire, 
von J. Venedey. Ism. O. A. {Bud, íízem. 
Ujfoly. II. 1865. 409.) 

Dr. Kari von Webcr : Aus vier Jahr- 
hunderten. Lipcse, 1857 ds 58. Két 
kötetben. Ism. Vcdentimut Bujdosó. (Szá- 
zadok IV. 1870. 102, 168.) 

Olaszország. 

Róma a közdpkorban. Grcgorovius 
után Danielik Játws. (Bud. Szemle 1873. 
L 265. — IL 225.) 

Odoacer ds Szcverin. {Bucs. N. K. 
Napt. 1855. 17. Kdppel.l 

.Szent Pdter római pUtpökndgdről. lf)l Külföld. — Olaszország történelme. iS,i,-o«j,. Filz. 1859. II. 393. — Lj 31. 
Sión Ili. 1872. 719.) 

Cyriacus pápa és a tizenegyezer or- 
solyaszííz. Szentkláray Jenő. {M. Sión 
VI. 1868. 496, 573, 732.) 

Honorius pápa ügye. Sólymos. {Ui M. 
Sión III. 1872. 6 77..) 

* A Johanna nöpápáról szóló mese. 
{Uj M. Sión III. 1872. 159.) 

V. Sixtus pápáról. Sándor István. 
(Sokféle. 1791. II. 90. — UJ M. Sión 

I. 1870. 721, 801, 923.J 

VI. Pius Pápa. Molnár János. {Magy. 
Kőnyvh. XIII. 1800. 253 — XIV. 
1801.226.) 

Kóma 1797 — 1802. Molnár Já. 
nos. [M. Könyvh. XI. 1799. 158.— 
XII. 1799. 258. — XV. 1801. 198. 
XXI. 1804. 193.) 

XVI. Gergely pápa. {Egyházi Tár 
1839. II. 303. — M. Házi-Barát IX. 
1842. 109.) 

Emlcklombok IX. Piiis Pápa életé- 
ből. (.1/. Sión VII. 1869. 220.) 

IX. Pius pápa. {István bácsi Napt. 
XV. 1870. 17. Arcképpel.) 

A pápa világi uralma. A római in- 
vasio. A pápai világi hatalom romjai- 
nál. Várnai. {Uj M. Sión I. 1870. 783, 
871. — II. 1871. 61.) 

A pápa biztosítékai. Várnai. (U. M. 
Sión II. 1871. 225.) 

* A pápák uralkodási éve. (Csanád. 

II. 1870. 46.) Miért tanult a Lukkai örökös herceg 
magyarul. Üeáky Zsigmond. (Tud. (gyűj- 
temény 1830. m. 3.) 

Olaszország 1788— 1802-ben. Mol- 
nár János. (.U. Könyvh. XIII. 1800. 
187. — XIV. 1801. 181. — XV. 
1801. 156. — XIX. 1803. 162.) 

Nápolyiak 1801. Molnár János. (M. 
Kön;ivh. XV. 1801. 152. — XVI. 
1801. 97.) Olaszország ujabb történd' '; 
Hu Hermann müve nyomán. •> 
renc. (Bnd. Szemle. XI. 1860. 27; 
XII. 1861. 67, 336. — XIV. 1 
168.) 

Garibaldi Siciliában. Hallos (Vj 
(Emich i\'. A'. Xajjl. III. 18i;2. 
képpel.) 

Olasz harcok. {llúhorú-Kötujv H 
225.) 

Olaszország a háború végén. (// 
rú-h'ömjv 1866. 318.; 

Graribaldi és önkény tesei 1866- 
(Háboru Könyv 1866. 310.) 

Vázlatok az olasz liadvilágból. ." 
Károly. (lláboni-Könyv 1866. i-'ti.i 

Victor Emmanuel. (Tarka- Vilái 
1869. 60. Arcképpel.) 

* Róma bevétele. (Athenaemn .\ 
Napt. XII. 1871. 135.) 

Könyvismerí 

* Bergmann József : IX. Piu» p 
(Uj .1/. .sVo7í III. 1872. 56.) 

Lamarmora : Un po piu di lu' 
gli eventi politici e militari del 1 
Firenze, 1873. (IT; M. Sión IV. 1 
788.) 

Conventiones de robus cci! -l' 
inter S. Sedom et Civilem jm t -; 
variis formis initae ex < 
Romána a Vincentio Nussi rx • i 
Mainz, 1870. (Uj M. Sión II. 1 
67.) 

Ranke Leopold : A római p 
egyházi és politikai története a 1 
17. században.* Macaulay után 
Zádori. (UJ. M. Sión VII. 186* 
361.) 

Pro Romano Pontifice, Vf^ 
und Abwehr. Von Alfréd v. Bmi 
Bonn, 1871. (Uj M. Sión JLÍ 
154.) 

M. Valery : Voyages historiqt 
littéraires en Italie, pendant lof * 
1826, 1827 et 1828; ou l'Iiidil Külföld. — Oroszbirodalom történelme. 154 la. Bruielles, 1830. Ism. Horvát 

i. (Tud. Oyttjt. 1835. II. 125.) 

Ica Silvio de' Piccolomini, als 

■i II., uiul sciu Zoitalter. Vou 

Voigt. I. II. III. B. Berlin, 

18tí3. Uni. Gonda J.nsdó. (Sá- 

ÍfUz. 1865. 421.) 
Antou Westermayer : Das Papá- 
in deu ersten füufliHndert Jahren. 
tet. Scliaffhauseu, 1867 — 1870. 

Siott U. 1871. 400.) 
lóri Jánus : IX. Pius pápa élete. 
^m. 1869. (M. AiOíi VII. 1869. 

Orosz-birodalom . 

4-e, hogy az Oroszbirodalom ala- 
nagyarok voltak ? Jerney Jánot. 
». Tár 1840. Értek. VIII. 227, 

(y Péter o's az ö kora. (Bucs. N. 

pl. XXVII. 1874. 16.) 

y Péter orosz császár Bécsben 

{Fülér-Kalend. IX. 1845. 28. 

1) 

Péter és az angol követség. 

ÍJteyif I. 1855. 175.) 

^nuki báboni s következményei 

^éjszakkcleti Európa átalakulá- 

Xnil. század elején (1700 — 

Otrlach Beniamin. (Stékeiife/iérv. 
' -nr. VII. 1857. 3 — 37.) 11 orosz cárnő. Jlunfalry 
Kimyre III. 1857. 303.) 
KaUlin és IV. Gusztáv. {Csal. 
I. 1855. 175.) 

talin orosz cárnő. (Mind. OyUjt. 
• 206.1 
' - orosz tár. ./. 7/. (A Nagy- 
■ 1855. 290. Arcképpel.) 
Klio II. 1833. 367.) 

..- TflcMt.'nyrl. 1.1856.9.) 
.k 1797 — 1801. Molnár .Iá- 
A' • XII 1799. 229. — XIII. 1 800. 2 1 8. — XIV. 1801.97.211. 
XV. 1801.165. — XVI. 1801. 101.) 

I. Sándor orosz cár 1812-bcn. {Lelki 
Kim-slár I. 1860. 443.) 

A keleti viszály törtenete. Kezdettől 
a legújabb időkig. 1853. febr. 28.— 
1854. jun. 14. Bérzy Károly. {M'úller 
X. Kopt. IV. 1855. 148.) 

Az almai ütközet. Kivonat St.-Ar- 
uaud és Hamelin altengernagy hadje- 
lentéséből. {Nagyvilág Képekheii 1855. 
162. Képpel.) 

Szebasztopol ostroma. {Nagyvilág 
Képekben 1855. 89. 4 képpel.) 

Képek a szebasztopoli csatatérről. 
./. L. {Nagyvilág Kepékben 1855. 166. 
Három ábrával.) 

Képek a krimi hadjáratból. I. Os- 
trom- és védmiivek. — II. Szebaszto- 
pol első bombáztatása. — III. Balak- 
lavai ütközet. — IV. Inkcrmani ütkö- 
zet. — V. A tengeri vihar. — VI. 
Ujabb események. {A Nagyvilág képek- 
ben 1855. 225. Képekkel.) 

A keleti hadjárat folytatása. I. Az 
eupatoriai ütközet. — II. Kisebb csa- 
tározások. III. Tábori képek. — IV. 
Szebasztopol nagy bombáztatása. </. A. 
(A Nagyvilág Képekben 1855. 352. 
Képekkel.) 

Képek a csatatérről. {A Nagyvilág 
Képekben 1855. 459. Öt képpel.) 

Képek a keleti csatatérről. {Vahot 
N. Napi. II. 1856. 297. 11 rajzzal s 
egy madártávlati térképpel.) 

Angol és francia szövetsiiges hadak 
a szárazon. Szilisztría ostroma. {Vahot 
N. Napt. I. 1855. 315. Tiz rajzzal.) 

* Adalékok Krim történetéhez. Or. 
Kuun Géza. Akad. Ért. VI. 1872. 
243.) 

A varsói vémapok. (Jlázi Kincttár 
II. 1861. 141.) ir.5 KUlfiilil. — Portiigal-Scliwoiz törtónclinc. Finnland ^b a Skandinavismus. Ne- 
met után közli Kazinczy Giihor. (Uj M. 
Miiz. 185(). I. 529.) 

A finnek törtenete. Fábián István. 
{Buti. Szemle VIII. 1860. 79.) 

* A cserkeszníSp éa prófétája. Kép- 
pel. Jenevay László. (A Nagyvilág Ké- 
pdhen 1855 11.) 

Könyvismertetés. 

Bulgarin : Russland in liistorisclier, 
statistischer, gcograpliischer und litcra- 
rischer Bezielumg. Riga und Lcipzig, 
1839. Ism. K—y. (Tud. GyVjt. 1841. 
I. 121.) 

Meraoireu der Fürstin Dasclikoff. 
Hamburg, 1857. (Bud. Szemle I. 1857. 
300.) 

Karamsin : Geschiclite des Russi- 
schen lleiches. Riga , 1820. I — X. 
Bánd. Ism. Horvát István. (Tud. Gylljt. 
1828. II. 104.) 

Nesztor : Radzivil c's Nikon. Isin. 
Molnár János. {M. Könyvh. III. 17 83. 
506.) 

Schlötzer : Probe Russisohcr Anna- 
len. Bréma und Göttingen, 1768. Ism. 
Molnár János. {M. Könyvh. II. 1783. 

7-) 

N. Ustrialow : Dic Geschiclite Russ- 

lands. Stuttgart u. Tübingcn, 1840. 1 

— 3. füzet. Ism. németből Oabányi Ijü- 

jof. (Ind. Tár 1842. Liter. VI. 182.) 

Portugál. 

Portugalliai Henrik. HoUczy. {Tud. 
Gyűjt. 1828. I. 66.) 

Lusitán némely csudálatos gyözedel- 
mek. Molnár János. {M. Könyvh. XIX. 
1803. 101.) 

Spanyolország. 

Értekezés Andalúziáról Spanyolor- 
Bzágban. Horvát István. {Tud, Gyiljt. 
1841. I. 3.) 

II. Fülöp. Prescott után Szász h'á- 
roly. {Bud. Szende IX. 1858. 48, 330.) 

II. Fülöp spanyol király meggyöz- hetlen hajós serege. Tjisii'i Uii-án. 
Gyűjt. 1825. XII. 25. 

Spanyolok 1799. es i-n 
Molnár János. {Magy-Kömi 
1800. 335.— XIV. 1801. 3JÍ.- 
1802. 169.) 

Egy vonás a spanyol elnyeli, 
borúból. 1811. {Századunk 1. 
127.) 

Három napi fogság Don ' 
nyol korona-követeló' hadi i /..; 
{M. Házi-Tiarát XI. 1844. 81. 

Amadé .spanyol király. (.Wms. 
Képes Naptár IV. 1872. 139. Al 
pel.) 

Egy országról a hol soh' eincí 
(Honvéd-Naptár \l. 1873. 58. K< 
pel.) 

KVnyviinu 

William Prescott : Historj' of 
of Ferdinánd and Isabclla tli" ■• 
of Spain. London, 1838. ■'! i 
németből Perfóhly. (Tud. 'Jer 
Liter VI. 167.) 

Krisztina svéd. királyné 1 ..;.' 
jos. (Csal. Könyve II. 1856. 241. 

XII. Károly, (liucs. N. K. Xa) 
1858. 39.) 

Az éjszaki háború s köralt 
nyei az éjszakkeleti Európa 
sara a XVIII. század elején 
1721.) Gcrlaeh Benjámin. (8 
vári Gymn. Progr. VII. 1857.y 
KönyM^ 

Geschichtc Kari XII. KÍmI 
Schweden von, Knut of Lundlafl 
burg 1835. Ism. németből B. J.' 
Tár 1837. Liter. I. 78.) 

Schweiz 1798. Molnár Jin 
Könyvh. XII. 1799. 320. 
1800. 322. — XIV. 1801. i)4. 
Kőnyvist 

J. F. Kopp : Urkunden zur • 
der eidgenössischen Bunde. I* Külföld. Ázsia es Afrika törteDelme. l58 isin. Lco Henrik után Zs. {Tud. 
.■538. /-//. II. 37.) 

Ázsia. Arábia. 
y ■lianinieil az arabsok prófétája. I. 
A próféta élete e's tndoinánya. 
III. 183G. 121.) 

Bok/tara. 
1 iiiiur és udvara. Vámbéry Ármin 
..,/. Sz,mU 18V3. I. 135.) 

Cliina. 
A ohiuai biriKliiluiii múltja é.s jelene. 
■■iK ÍMpol: 1. It<i8. 57.) 

iia és története. (Baes. N. Képes 
XI. 1858. 93. Három képpel.) 
chinai császár. (Af. Házi-Barát 
>42. 110.) 

Miug uralkodóliáz bukásii Chiná- 
C»al. Lapok 11. 1858. 66.) 
hinai expeditio. (Emich N. Kép. 
,..:. in. 1862. 124. Képpel.) 
I Könyvismertetés, 

iDr. K. L. Biernatzkl : Die gegen- 
krtige politisch-religiöse Bewegung 
IChina. Berlin, 1854. (Prof. .Tahrb. 

Japán. 

;.áu 1.'. i;."). Mitlnár .János. (Magy. 

■h. XIV. l^'il. 103.) 

/. északamerikaiak Japánban. Fran- 

"•'"riííromt/ F. (Nagyvilág Kép, 

■) 

lak viszonyai Japánnal. (A'.- 

kben 1855. 326. 2 képpel.) 

Kelet-India. 

Könyoismertetés. 

me« Mill : Gescbichte des britti- 

'••ns. Quedlinburg und I^ip- 

-40. I— V. Bánd. Ism. né- 

rpildy. {Tud. Tár 1842. IM. 

Attiai Oroszbirodalom. 
^1t:l^okróL Sándor István. (Sok/éle 
■ VÍI. 135.) 

il fold ét népe. Reguly Antal 
yaiból kidolgozU ff"'-'.-'-'! Pál. (J/. T. Akad.Eví: XII. 1864. 1 — 
364.) 

Szibéria meghódítása. Kiss Lajos. 
(Jó-Barát I. 1869. U8. 2 képpel.) 

Könyvisme rtetés. 

Johann Jákob Sclimidt : Gescliiclite 
der Ost-Mongolen und ihres Fursten- 
liauses , aus den mongol, ucbersetzt. 
St.-Petersburg, 1829. Ism. Horvát Ist- 
ván. (Tud. Gyűjt. 1833. I. 117.) 

Örményország. Könyvismertetés. 

The History of Vartan of the Battle 
of the Armenians. By Eliseus Bishop of 
the Amadunians. Translated from the 
Armenian by C. F. Nouinan. London, 
1830. Ism. Horvát István. (Tud. Gyűjt. 
1835. VII. 120.) 

Perzsia. 

A zsidóknak Perzsiából való kiiizet- 
tetések. Sándor István. (Sokféle 1791. 
II. 66 — 69.) 

Naszr-Eddin Sah. (Kemz. A'. Képes 
Kopt. VI. 1874. m. 116. Képpel.) 

Afrika. Abis'.inia. 

* Tódor , Abissinia királya. (Jó- 
Barát I. 1869. 39, 40. Arcképpel.) 

Algir. 

Algir. Történeti vázlat. (Csal. Lapok 
I. 1858. 151. — Századunk I. 1832. 
1.) 

Francia táborkiíldet Algir ellen 
1830-ban. Németből lAgetfy Andor. 
(Sas 1833. XV. 66.) 

Abd-el-Kader. (M. Ilási-Barát XI. 
1844. 70. Arcképpel.) 

Könyvismertelés. 

Sander Hang et Férd. Deni.s : Fon- 
dation de la Regcncc d'Algor, histoirc 
de Barbcrouggc.Croniquc arabé du XVI-e 
Siéclc. Paris, 1837. I — II. Tome. Ism. 
B. T. (Tud. Tár 1841. LU. V. 312.) 

Kgi/ptom. 

A mit AZ cgyptomi emlékek beszél- 
nek. Nagy Gusztáv. (Prót. Tud. Szemle 
I 1869. 49, 65.) 159 Külföld. — Afrika ^s Amnrika tört(?nelme. 1( * Isiimil Imsa. {Kemr.cti N. K. Napt. 
II l. 1«71. 130. Arcképpel.) 

Kőnyvismertetcg. 
Taki-E(ldiu-Aiiinü(l-Makrizi : Histoire 
iles Sultans Mamlouks de l'Egj'pte, 
oeritc 011 Arabé, traduite en fraiKjais 
par M. Quatreuiere. Paris, 1837. I»m. 
luimetböl l'crfűldy. {Tud. Tár. 1841. 
l.iler.Y. 435.) 

Marokkó. 
Marokkói és spanyol-marokkói há- 
ború. Dallos Gyula. (Kmich N. K. Napt. 
II. 1861. 19. Képpel.) 

Tunis. 
Tiinisiak. 1800. Molnár János. (M. 
Könyvh. XV. 1801. 218.) 

Amerika. Et/yesült-Allamok 
t'.i Kanada. 
Karver az amerikai ne'pok eredeté- 
ről. Molnár János. (M. Könyvh. III. 
1783. 360.) 

A kanadai hadjárat. 17 75 — 76. 
Vánffy Lajos. (Csal. Könyve I. 1855. 
185.) 

Bourgogne lefegyvereztetése. 17 77. 
Vánffy Lajos. (Csal. Könyve 1857. 
692.) 

Képek az amerikai polgárhilborűból. 
Lincoln Ábrahám. — Párbaj tengeri 
hajók közt. — A déliek hajóhadának 
megsemmisülése Fort-Darlingtonnál a 
James-Riveren. (Emich N. K. Naptára. 
V. 1864. 141.— VII. 1866. 121. Há- 
rom képpel.) 

Lincoln Ábrahám Gy. A. (Bud. Szem- 
le. Ujfoly. V. 1866. 352.) 

Grant Ulysses. S. L. (Tarka Világ. I. 
1869. 929. Két képpel.) 

Könyvismertetés, 
Lincoln. Par F. Bungener. Lausanne 
1865. (Bud. Szemle Ujfoly. VL 1866. 
364.) 

T. M. Keuney : History of the In- 
dián tribes of North America. London, 
1838. Németből. (Tud. Tár 1840. Lit. 
IV. 85.) Laboulayc eló'adáfiai fölött, i 
ben az Egyesült-Államok törti'n 
('rtekczik. (II..Mez6-Vásárhdyi S:ni 
1870. 165.) 

Lében und Briefwechsel Oeorg Wi 
shington. Leipzig, 1839. T — II. köti 
Ism. németből. li. T. (Tud. Tár I K4 
TM. VI. 385.) 

-Voií 
A mexikói küldöttség Miraniairlu 
(Emich N. K. Napi.. VL 1865. 12 
Képpel.) 

Miksa, mexikói császár utolsó tui] 
jaiból. (István bácsi Napt. XVÍI. 1871 
28.) 

A mexikói tragédia. M. (Bud. Szem 
Ujfoly. X. 1868. 163.) 

Könyvitmerteti 
Ferdinandi Cortesii de nova mtri 
Oceani Hispánia ad Carolum V. R' 
man. Imp. narratio. 2-da. Basil 
1581. Ism. Molnár János. (M. Köny 
m. 1783. 543.) 

Solis Antal : Mexikónak a apany 
kezek alá való kerüléséről, spanv 
nyelven irt könyve. Németül mo;:ji/ 
Koppenhága- és Lipcsében. 1 750. |h| 
Mobiár János. (AI. Könyvh. I. 11 
35.) 

A pcrubeli amerikai lako» 
nyelvekről és eredetekről. Szoatffí 
János. (Mind. Gyűjt. I. 1789. 49.) r 

Peru legújabb zendülése. Ném^ 
Széplaky Emest. (Tud. Tár 1835. '1 
76.) 

A perui forradalomból. (Athenaa 
N. K. Napt. XV. 1874. 45, 54. K<! 
pel.) 

KonyvismtrM 

Garcilasso de la Vega : Histoire d 
Ynkas Rois du Peru. — Traduit de 
í^spagnol par Jean Baudoin. AnMtt 
dara, 1715. Ism. Molnár Jánof. (Mai 
Könyvh. 1. 1783. 32.) íviilföld töi-ténelmc. Idötan. 162 üzenl-Uomingo. 
Könyviimerleíéí. 
L'liarlevoix : Histoire de l'Islo Espa- 
c)u de .S. Domiuquo. Toiiii' I. 
illám, 1723. Isin. ilolnór Jávns. 
. Künyvh. I. ITH.). !».) 

AiisztraUa. 
llavaii szigetek története. (Bucn. 
Xapt. IX. 1856. 82. Képpel.) 

liti szigetek története. iTtues. N. 
,,l. X. 18.".7. 88.1 

iiipi .szigetek története. {Bucs. K. 
,<t. VI. 1853. 77.) 

iMii .szigetek története. {Hvfu. A'. A'. 
m'. VI. 1«:')3. ion Időtan. 

innlogiii vagy idíJmérték. (Mind. 
1791. 71.^ 

\ r..i-tik e.sztendí>r>Jl. Sllnil. (jyUjt. 
Títip. 250.) 

^ esztendejéről. {Mitul. Oyüjf. 
'!" 

KereJces J. (Xépisk. 
■,4.> 

{Mhul. (li/lljf. W. Idöszáiiilálás kezdete külön néi)ek- 
nél. (Tiifl. Tnr 1835. VII. 92.) 

Idöszáuilálásról vagyis a naptárról. 
(ViUér-Kalevá. IX. 1845. 17.) 

Az idüszáinnlásnak s naptárunknak 
néhány magyarázatai. (M. Házi-Barát 
XIII. "l84G.' 1«.) 

Az egyptomiak idüszáraítása. Finnly 
Henrik. {Arc/,. Ért. VII. 1873. 183, 
208, 227. 250.) 

Kalendarioni magyar.ázatja és még 
valami a honi kalcndaviiunokról. Edvi 
ni(> Pál. {Tud. GyUjt. 182ít. V. 63.) 

Az egyházi kalendariumbeli kérdés- 
re. V. L. {Tud. Gyűjt. 1819. IX. 111.) líitiíí. II 

'■••tekröl. 

..I 

•'•kröl és esztendőkről 
IV. 1790. 245.) Miit- A kalendáriumok különbségéről. 
íiándnr htiinn. (Sokféle 1791. I. 99.) 

Kalendariomi magyar régiségek. 
Walther UkzXA. {Inti. Tár 1838. Ért. 
III. 328. IV. 275.) 

Kalendariomi meghatározások : 1 . 
Micsodák az Epakták. 2. Évi összeha- 
sonlítás. (^T. Hdzi-Barát IV. 183 7. 

A nappal kezdé»('nok és számlálá- 
SJÍnak sokféle módja. {Mimi. GyUjt. IV. 
1790. 244.) 

A najitárak keletkezése. ( Vahot N. 
Xaptiira. I. 1855. 35.) 

A naptár idöszámolása. {Fillh-KaK 
Xí. 1847. 18.) 

Naptilri jegyzetek. Baknay fitviin 
V \npl II 1H56 49 4 {Tudó*, a rimattznmh. prnt. gyimi. 1861' 

j 3-5.) 

.;..,. .1/. illőről é.s annak i ^^'"' Kinrichtnng nnserer Kalendcr. 

id. y„JJ„ Sámuel. (Tudmn.\-^'>'"'f J><^<»-"l'- ^Jahr,j.h. d. k. k. Gym. 

1^2'). ^'II. 50") i '" f'eiiftrhiiti 1H55. 3 — 16.) 

időszámlálásimk «z cnil>er terem- '' iR^nyfel^'n szó a naptárak ügyében. 

■-Kvn való összeszedése. Y,^y \ Pnp Mihály. (htr,i» Ixirti Napi. \V. 

■■ i-il'i-AVt évre nézve igen neve- j '"•'■'• •'•) 

értekezés. Nyiry {Tud. Gyüjl. i .\ naptárak eredetéről, jl/. í'. .Ii-í./ 

'. XI. ■-';.) ' ' ■ i'i,, . y.,,.!. V. i.sci. 31.) 

II....,,..,, 6 t eUő napjának kiszámíta- 
ni. Kóil. V. 1873. 160.) 
dosztás és naptár ismerteté. 163 Külföld törttínelme. Időtan. Naptártan. (^Aracli Utas. Napi. II. 
1Ö57. 28.) 

Über die Plinianische Stelle. Von 
der altesten Zeit-Eintheilung der Rö- 
mer. Plin. H. N. Vll. 60. Dr. V. Ahn. 
(^Piogr. d. k. k. Staats-Gymn. in Pe»t 
1859. 3 — 8.) 

Az uj századnak első esztendcj<lröl. 
Sándor István. (Sok/éle 1801. VII. 
130.) SzáztSves farsang kalendárium. Ifc 
tói 1999-ig. (J/. Házi-Barói W. \- 
17.) 

.Szökő é\. (^Aradi Utas. Kuptú' 
I85tí.) 

Künyohtiierlet 

Ludwig Ideler : Ueber die 7.nU' 
nung der Chincsen. Berlin. 183!). I 
Stern után A. fí. S. {Tud. Túr Ib 
Liter. VII. 2.51.) II. Életrajzok. Hazaiak. 

\ b c 1 Fereiu', tudús jezsuita. (Fasc. 

. 1842. II. .'íáá.) 
AjUi Abod Mihály, erdélyi iró. 

Uuart. V. 1796. 203.) 

' r á n y i Kornél. (Ornz. ^"agy K<'- 

tplnr I. 18C1. 2.')4. Arcképpel.) 

I. Arknor. iVerh. n. Miftii. f. 

'". xm. 12:i.) 

Vcs Miliiily (idü.il)^, fryőri evauf;. 
kátor és irú y. (Tiiil. GyUJI. 1820. 

',' ^ 

A c s Mihiíly (ifjabb), a győri cvang. 

1 13ÍUII1 rectora s iró. Y. {Tud, Gyűjt 

W. 42.) 
A (1 H lu i István, erdélyi ágostai 
iiitendens. 1666. (Si>í». Quart. U. 
: 21.) 

A d á in i I'ál, jezsuita iró. (^Fasc. 
... 1842. II. 12'J.) 
.\ d a in i Fái, orvos llorvátország- 
Term. KSzl. III. 1871. 

II yi András, tiidús jezsuita. 

. 1. .'.*. 1842. II. 32.5. - Tfrm. 
ni. 1871. 449.) 

< ég Beatrix magyar liertzeg- 
rmlezky JózHff. (TmJ. Tár. 

<■ Frifk. V. 304.) 

:íiie3 III. István király felsége. 

ir. (J/. nnlgyek Napiára III. 1857. 

OS, (Agatha.) nagy- 

'Isiinnester 1 493. {Sieb. Quart 

KÍH.) *A g n e t h 1 e r János (Agatba), vagy 
Láng, nagyszebeni polgármester 1510. 
(Sieb. Quart.. II. 1791. 171.) 

Ágoston Péter, jezsuita iró. 
(Fa»c. Kccles. 1842. II. 129.) 

Aich Ferenc. {Hajnal 1867. Arc- 
képpel.) 

Ajer Mihály, ni. k. honvéd őrnagy. 
Fgerrári Ödön. {floitv. Törz&f. Alb. I. 
1870. 87. Arcképpel.) 

* Akai János , tudós jezsuita. 
{Fagr. BcrleK 1842. II. 299.) 

* Akai Kri.stóf. (AViíc. Kccle.s. 1842. 
II. 299. rerm.A7;z/. III. 1871. 449.) 

* A 1 1 ó Imre, tudós jezsuita. {Fasc. 
ErcUx. 1842. II. 325.) 

* A 1 in á s i András, ci-délyi iró. {Sieb. 
Quart. V. 1796. 20G.) 

* A I ni á s i János, erdélyi iró. (Sieb. 
Qunrf. V. 1796. 207.) 

* A 1 m á s i Mihály, erdélyi iró, (Sieb. 
Quart. V. 1796. 207.) 

Gróf A 1 m á 8 y Mór. {Hajnal 1867. 
Arcképpel.) 

A 1 s t e d János Ileiuridi, erdélyi 
iró. (Sieb. Quart. V. 1791!. 209.) 

*AItcubergi'r Mihály, uagy- 
S7cbeiii polgánnester 1520. {Sitb. Quart. 
II. 1791. 175.) 

Altenberger Tamás, nagysze- 
beni pol);árincster 1 4 8 I . (.SíVfc. Quait. 
II. 1791. 16 1;.) 

Háró A 1 V i n c z y József, tábornok. 
Döbrtiitei Oál"->- ( IW'I. Muz. 1814. I. 

6» ii;7 Életrajzok, linznink. Alvinczi — Armbriistor. 52. — üinlektí. Mayyarorsz Kép. II. 
18G8. 12.'). Arcképpel.) 

* A 1 V i II c ■/, i Péter, erdélyi irú. 
(Skh. Qitarl. V. 179(5. 221.) 

A m b r ó z y György. JMirii. {Leik-! 
Kinentár. I. 1800. 213.) 

*Aiiibschel Antal. {Tcrm. Közi. 
Ur. 449.) 

A m i o d t István, tudós jezsuita. 
{FaKc. Eedeg. 1842. II. 300.) 

András János, kanonok ('s iró. 
1487. Molnár Jiiiinn. {Mof/y. Küiiyrh, 
IX. 1797. 16.) 

Gróf A n d r á 8 y Aladár. {M. M('i<jn. 
Életr.íiArckfprs.Ml. 1860. 13. Arckép- 
pel.) 

Báró Andrássy Antal, rozsnyói 
püspök. Molnár .Tánoi'. (Magy. Könyvit. 
XIV. 1801. 306.) 

Csikszentkirályi Gróf A ii d r á s s y 
György, sárosu\egyci főispán. 1848. l.U. 
Má(inú.wh: Kletr. s Arcicépe.i. I. 1860. 

16. Arcképpel.) 
Csik-szontkirályi és krasznahorkai 

Gróf A n d r ii s s y György. (M. Máijn. 
Életr. n ArczWpcf. TI. 1860. 16. Arc- 
képpel.) 

Gróf Andrássy Gyula. Pálffy 
Albert. {Országgy. Kmh'kb. 1866. 9. 
Arcképpel. — Magyarorsz. Kép. 1. 
1867. 103. Arcképpel.— Hajnal. 1867. 
Arcképpel. — Omz. Xaptdr IT. 186 7. 
3. szak. 199. Arcképpel. — Egcn-nri 
Üdül). Honi: Törzsi. Alh. I. 1870. 5. 
Ai-cképpel. — Honvéd. Naptár V. 1872. 

17. Arcképpel.) 

Andrássy Manóné Pálffy Gál)- 
riela grófnő. Kenipi-lem Oyözö. (M. Hölgy. 
Arck. 1864. 9. Arcképpel.) 

* A n d r e a d e s János, tluiróczme- 
gyei iró. (M. Tml. Ért. 1862. I. 342.) 

Angyalffi Mátyás, Srheilel Fe- 
renc. (.1/. tud. Túrx. Éck. V. 1. 1838. 
— 40. 217. — M. t. társ. Kérkönyv. 
1840. 207. — Emlékbeszéd. BíTWs/íé- Tát, >:■ zy János. M. tud. 
1842 — 44. 78.) 

Antal János, erd('lyi volt tbí 
pök. {Prot. Xojitár VlII. 1H02. i 
Arcképpel.) 

* A n t a 1 Józ.scf, görsöni lel 
{Prof. Képes Naptár XIV. 1868. 

Antal Mihály. Emlékbeszád 
dy Ferenc. {M. Akad. Ért. 18.") 2. í 

* A n t o n i Dániel , tliiinkme 
iró. (M. Tud. Értekező 1862. 1. :i 

Ányos Pálról. liacsányi. (Jí. 
ma I. 1788 — 89. 62.) 

Apáti Miklós, bölcsész. 
János. {Sáros. Fllz. 1857 — 58. 6 

Báró Apor Sándor. (M. Mágn. 
Arekéj^ct. VII. 1866. 18. Arcképpel 

Apostol Pál, supcrintendcns. Kv 
Bertalan. {Prot. Napt. VII. 1861. 1' 
Arcképpel.) 

A p p o n y i György grófj Magv 
rország főbirája. (A/. Mágn. Eletr. /l 
képes. III. 1862. 21. Arcképpel 
fzággy. Emlékk. 1866. 88. Ank. , , 

Zágoni Aranka György éli 
Székelyi Márton. (Tud. (lyUjt. 18IS.Xi 
68. * — Sieh. Quart. V. 1796. T-V.). 

Arany János. — tk. (Arck.-.ill. 

1855. 41. Arck. Csal. Könyre I 

1856. 309. Acélm. arck. — M. h 
Arck. I. 1858. 153. Arck. —Dali 
László. Emich G. K. K. Aapl. II. li<'' 
130. _ Züaliy K. M. Kosr.or. Albi' 
1863. 109. Arck.) 

A r g c n t i Döme, orvostudor. Vi'i' 
Bence. (.1/. Éelapok I. 1857. 41.) 

* A r k o s i Benedek , ordély 
{Sleh. Qnnrt. V. 1790.234. 

* A r in b r ü s t e r György, ua0ji 
beni polgármester 1676. (Sieb. 
II. 1791. 321.) 

* A r m b r ü s t e r Mátyás, i 
beni polgármester 1523- és 15 
{Sieb. Qiiart. II. 1791. 177.) Életrajzok. Hazaiak. Árvay— Balaasa. 170 >'kb«sz^d Árvay Gí«rgely fe- 

roréiitj! József. {^Erí. a iii/elv és 
kör. II. I SCO— 72. XII. szám. Kccks. 184-2. II. 300.) 

rvai Mihály, tudós jezsuita. 

EecUt. 1842. ÍI. ;!00.) 

in Arz, evangelischer Stadt- 

zu Miilik'iibacli und dcs Ehr- 

■ •u Uutorwaldcr Capitels Pro- 

(Sifbenb. Prov..Blm. H. 1807. 

iróth Lajos. Valiot Imre. {Uonv. 
L yrt. Uj foly. 1867 — 68. 105. Kö- 
Mii. arckóppel.) 

\ -• b ó t h Sándor, délaineríkai tá- 
:. [Orsz. Honv.-Napt. 1869. 53. 
,.pel.) 

< h e r lu a u u. Zalár. (M. Emlék- 
I. 1850. 467.) 

V d z a I a i Mátyás, erddlyi iró. 
'ímirt. V. 1796. 235.) 
■ -nstin ab Hortio KriHtian. 
. III. 1871. 449.) 
- 1 i n ub Iloi-tis Sa)nuel. 
III. 1871. 450.) 
.'UrtztinovicH Pál életrajza. 
'"" trón. {^Kfreitzt^iiy MagvelS. 

\ rcképiM.'l.) 
1 1 h Lajos. V. 1. (IIoiw. K»nyvp, 
III. 121. — MaijyuTország AVj<. 
'i8. 219. Arcképpel. — Honvéd- 
ri !si',«i ■>] Ankép,,,.!.! 

i, l'rcdinur der Peater 
' /». /?->,%•/,. (l!eth.n I. 

K. 

I j' 1 Jiiii'j:;. tJ'jti-. IS gyász- 
'y Frrfnr. Cl/. Tud. Tán. 
I. 1845 — 47. 90. — M. 
1847. 226. — .U. T. Tárt. 
'<4«. 89, Xyilt levcl Toldy Ferenchez. Kazinczy Gábor. {Uj 
M. Muz. 1851 — 52. L 438.) 

Bácsi nszky András, munkácsi 
megyés püspök. JJóhovics. (f. M. Or. 
Minerva 1827. 1147 1. Arcképpel. — 
Lehoczky Tivadar. István bácsi Napi. 
VIII. 1863. 81. Arcképpel.) 

B a h i 1 Mátyás, az üldözött jirotes- 
taus lelkész. Batizfalvi István. (Házi 
Kincst. II. 1861. 6.) 

B a j t a i Antal, erdélyi püspök és 
iró. Molnár János. (M. Könyvh. VII. 
1795. 12.) 

* Báró B a j t a i József, erdélyi püs- 
pök. (fOeb. Quart. l. 1790. 374.) 

Baj za József. (M. IrókArck. 1858. 
55. Arck. — Emlékbeszéd. Toldy Fe- 
renc. 3t. t. Akad. Évk. X. 7. füz. 1862. 
1. Bud.SzemleWU. 1861. 296. — Zí- 
lahy K. -V. Koszor. Alb. 1863. 45.) 

Bakács Tamás, esztergomi érsek- 
bibornok. llomonnay Imre. (/'. M. O. 
Min. 1834. 160. — Podhradczky Jó- 
zsej. M. Akad. Ért. 1855. 549. — .1 
Testvérh. Tort. \. 1856. 25. Arcképpel 
és ha80umá.s8!il. — Nóvák Lajos. Islv. 
bác^i Xapl. XV. 1870. 67. Arcképpel.) 

Bakai Benedek 1630— 1633. (Só- 
rosp. Füz. 1865. 173.) 

* Bakai Imre , tudós jezsuita. 
(Fisc. KccUs. 1842. II. 300.) 

Dl. Bakody Tivadar. {Hajnal 
1867. Arcképpel.) 

Bálás Pál m. kir. báuya-kcrüleli 
mérnök. Faller Gusztáv. (.SVimecí Akad. 
F.mlékk. 1871. 286.) 

B a 1 á s f y Tamás, bosuiai pUspök. 
Franki Vilmos. (Kf/yli. Lapok I. 186 7 
— 68. .-.i:t. * — ,U. h'i.nyrh^ V. 17ii:t. 
19.) 

Balásliázy János. {M. I. Akad^. 
Alm. 1S63. 287.) 

A(Ulék I. Balassa Bálint életé- 
hez. Toldy Firin<Jf^:,h,id,ik\U. IK?."., 
305. 171 Életraj;!ok. Ha/.aiak. UalasAa - Harcsay. )■ Zinszl.v Dr. Balassa János. {MuUer ég 
Vahot N. Naptára 1857. 181. Arc- 
képpel. — llonpolg. Könyve. I. 1866. 
18. — Hajnal 1867. Arcképpel. — 
JendrawikJenö. Akad. Ért. II. 1868. 
329. — Balofih Kálmán. Term. Közi. 
1. 1869. 289. — Emlékbeszéd. Halász 
Géza. M. orr. és term. Murik. XIV. 
1870. 111. Arcképpel. — Emlékbe- 
széd. Jendrasnk Jenő. M. Tvd. Akad. 
Évk. XIII. 5. 1870. 12.) 

* Balassa Pil , tudós jezsuita. 
(Fasc. Eccles. 1842. II. 326.) 

* Balázs István (Basilius), erdélyi 
iró. (Sieb. Quart. V. 1790. 241.) 

Balázs Sándor. V. K. (Arckép- 
Album I. 1855. 65. Arcképpel.) 

B a 1 b i Jeromos, lí. Lajos király 
tanára. Knaitz Nándor. (M. Sión TV. 
1866. 5, 81, 161, 241, 321, 401, 
480.) 

B. Baldácsy Antal. (.^4 »Nép 
Napt. VI. 1874. 17. Arckép- 
pel.) 

Ballagi Mór. (-V. Irak Arck. I. 
1858. 130. Arcképpel.) 

Johann Michael B a 1 1 m a n n, Con- 
rector und l'rofessor der Philosophie 
und Geschichte am Evangelischen Gym- 
nasium zu Mediasch. Gestorben den 
6-ten 9-ber, 1804. Math. fíottl. Czop- 
pelt. (Siebenh. Prov. Bl. I. 1805. 253.) 

* Ball US Vi\. (Pozsony c.i körny. 
1865. 192.) 

Balog György, magyar tanférfi. 
O—y. (Népanitók Könyve IV. 1860. 
270.) 

* Balogh József, tudós jezsuita. 
(Fíwr. Eccles. 1842. II. 292/) 

Dr. Balogh Pál emléke/,etc. Kn- 
fai Gábor. {M. orv. és term. Műnk. XIII. 
1869. XIV. 1, Arcképpel.) 

Balogh Péter, superintendens. 
(Prot. Napt. VII. 1861. 19. Arckép- 
pel. — Bnlofjh Ferenc. M. Prot. Fi- 
pyelm. I. 1870. 583.) é * Bánáti Katalin, irónő. (11 
1851. II. 234.) 

* Bandi Mihály, erdélyi iró. í.Kie. 
Qmrt. V. 1796. 236.) 

* Bandi Sámuel, erdélyi ii' 
Quart. V. 1796. 237.) 

Báró Bánffy Albert. Jellemruj 
Farkas Albert. (Orszátjyy. F.mlékk. 180 
325.) 

A szerencsétlen anya. (Gr. Bánff 
Dénesné.) Hatizfalvi hlván. (Hi'tzi Kim 
II. 1861. 131.) 

Losonczi Bánffy Farkas, i'rd^ 
kormányszéki tanácsos. (Sieb. Quart.' 
1796. 337.) 

Bánffy Kristóf, III. Ferdinán 
nak kedves főembere. Molnár Jani 
(M. Könyvi,. V. 1793. 19.) 

Lindvai Bánffy Miklós, Mát\ 
vezére. Kovacsóczy. (F. M. O. Minm 
1828. 1801. 1.) 

* Hunyadi B á n f i Márton , eid 
lyi iró. (Sieb. Quart. V. 1796. 237.' 

Bánó József. (Nemz. N. K. Napi 
VI. 1874. 47, 52. Arcképpel.) 

* Barabás Miklós, festö-míívt' 
(Jahrb. des deuísch. Elem. in Uhijnn. 
1846. 157.) 

* Baroki Baraczka Mátyá^^s 
ránai perjel. (M. Hazai Váni 
1836. 51.) 

Bárány Ágoston 
Toldy Ferenc. (A/. Akad. 
183.) 

* Bárány Pál, iró. 
OyUjt. 1826. X. 87.) 

* B a r a n y i Pál , jezsuitfí'i 
(Faoc. Eccles. 1842. II. 129.) 

D. Joseph Benjámin B a r b e$} 
Eine biographische Skizze. (Sieh,^ 
Bl. V. 1824. 174.) ;> 

Barcsay Ábrahám. í'öfcrenilí* 
bor. (Erd. Muz. 1814. I. 17. EniW 
zeto. Gróf Haller Giih. után franci* 
Kazinczy Ferenc. — ^- 3.^ 
Életrajzok. Hazaiak. Bárczay — Báthori. 174 Bár c za y Albert. (Hajnal 1867. 

( a r c z a i Klára, irónö. (Remény 
Njl. II. 188.) 

Tkafalvi B a r i c z György. Gyász- 

i e's életr. Schedel Ferenc. (M. 

Értté. 1840—1. 19. — M. tud. 

Évk. VI. 1. Rész. 1840—42. 

33. — M. /. Társ. Névkönyv 1842. 

' 73,1 

i lai gróf Barkó czy Ferenc, 

■ ^'priraás, főkancellár s esztergomi 

k i'letrajza. (F. Sí. Ortz. Minerva 

■. 24.Í.) 

fBarkóczy János. (M- Mágn. 

Arckéfft. Vn. 1866. 6. Arc- 

•1.) 

liarna János, jezsuita iró. {F. 

. 1842. II. 130.) 

Háróczi Sándor, erdélyi iró. 

OuaH V. 1796. 239.) 
» a r ó t i Miklós, erdélyi iró. (St«- 

'luart. V. 1796.238.) 

Hartacovics József. (Term. 

III. 1871. 450.) 

-Apponyi Bartakovics Béla, 

Ptrger János. (Emlékkönyv 

..'). 1. — Maszlaghy Ferrnc. 

1/, .Sio». IV. 1873. 425 — Életr. 

■ iroT. ét Erdély Képekb. IV. 1854. 

Vrckép. — yemt. N. K. Napi. VI. 

; 102, 105. Arck.) 

--.\i)i>onyi Bartakovics Fló- 

■Ig. Könyve I. 1866. 30. Arc- 

Rclebázi B a r t a 1 György. Toldy 

■:r. (Vj H. Miiz. 1860. I. V. Upon. 

pp. — Emlékbeszéd. PauUr Ti- 

r. (M. Akad. Évk. XI. 8. 1867. 

I György, Tolna megye 

:lcti képviselő. (Ország- 

y_. 1866. 141. Arrk. — 

mrajz. Pálffy Albert. 196.) 

1 r r a t II - István. (Orsz. N. Kép. Napt. I. 1861. 254. Arck. — Emich 
X. K. Napt. 1864. 124. Arcképpel.) 

B a r t a y Endre, zenemiivész. (Istv. 
bácsi Nap'. III. 1858. 191. Arck.) 

B á r t f a y László. (M. t. Akad. Al- 
manach 1863. 290.) 

* B a r t h Keresztély, erd. ágostai 
superint. 1647. (Sieb. Quart. II. 1791. 
19.) 

•Bartbolomaeidesz László em- 
lékezete. Ltwze István. (M. orv. és term. 
Műnk. XII. 1868. I. lap. Arck.) 

B a s i r i u s Izsák , gyulafehérvári 
tanár. — r. (Arch. für sieb. Landesk. 
in. 1848. 120. * — Sieb. Quart V. 
1796. 243. *— Bud. Szende IV. 1858. 
194.) 

* B a t a i György, erdélyi iró. (Sieb. 
Quart. V. 1796. 250.) 

*Batai György ifjabb, erdélyi 
iró. (Sieb. Quart V. 1786. 251.) 

Bátor Opos. Rosty Zsigmond. (Cs. 
Könyve II. 1856. 113.) 

Bátori Schulcz Bódog. (Honv.- 
Napt. VIL 1874. 19. Arck.) 

Báthory Anna. (M. Hölgyek Életr. 
1861. 239.) 

Somlyai Báthory Gábor, erdélyi 
fejedelem életképe. IJebreczeni Bárány 
Ágoston. (F. M. O. Minerva 1830. III. 
81.) 

Báthory Gábor dunaraelléki volt 
reform, helyettes superintendcns emlé- 
kezete 8 egy hivatalos irata a patens- 
Ugybcn. (M. Prot. Figydm. III. 1872. 
520.) 

Ecsedi Báthori István , nádor 
1519 — 1531. (Hazánk 1858. 472.) 

Báthory Miklós és Vác városa. 
(1475 — 1506.) Gyurinka Avixil. (Istv. 
bácii Napt. X. 1865. 69.) 

Somlyai Báthori Zsófia, II. Rá- 
kóczy György or<lélyi fejedelem neje. 
Csengery József. (F. M. <>. Minerva 
1831. 401. — Hemény 1851. 11. 188.) 175 Kletrajzok. Hiizaiak. Jiattliyányi — Benczúr. Batthyányi Ádám, horvát bán 
Hi9S. Afolnár János. (M. Kdnyrl,. \l. 
17ít4. -20.) 

Gróf H a t t li y á n y i Arthurnt',. 
(Kmkh N. Kép. Napt. III. 1862. 78. 
Arcképpel.) 

Hg. B a 1 1 h y á ii y i Fülöp. (Hajnal 
1867. Arckcjipel.i 

Gróf Batthyányi Igiuic, crdd- 
lyi püspök. Molnár János. (M. Könyvjt. 
XIII. 1800. 47. — n-óbraűei Gábm: 
Erd. Muz. 1815. II. 1. Arcképpel. — 
OyulafcJ. FUz. I. 1861. 67, 73.* — 
Term. Közi. III. 1871. 450.) 

Gróf Batthyányi József, cardi- 
nalis, esztergomi e'rsck. Molnár János. 
{^f. Kihiyvh. XIV. 1801. !t.) 

Gr. Batthyányi József György. 
[M. Má(jn. Életr.és Arcképes. IV. 1863. 
18. Arcképpel.) 

Gróf Batthyányi Kázmér. (.Ma- 
gyarorsz. Kép. II. 1868. 282. Képpel.) 

Gr. Batthyányi Lajos. (Magyar- 
orsz. Kép. I. 1867. 17:5. Képpel.) 

Gróf Batthyányi Lajos özvegye. 
Kempelen Győzd. (M. Hölgy. Arck. 1864. 
1 1. Arcképpel.) 

y B a t z o n i Máté Ince, erdélyi iró. 
(Sieh. Quart. V. 1796. 253.J 

B a II h o f e r György János. Batiz- 
falvi ísfván. (Házi Kincstár. V. 1864. 
277.) 

* B a II m g a r t c n Bálint, erdélyi 
iró. [Sieh. Quart. V. 1796. 254.) 

Zur Erinntírung an Johann Christian 
Gottiob B a II m g a r t e n. Pr. Fionius. 
(Archív f. sieb. Landesk. N. F. XI. 18 73. 
143—166.) 

B a « s z n I! r Bertalan, erdélyi ágos- 
tai superintcndens 1679. (Sieh. Quart. 
II. 1791. 22.) 

* B a y e r János. (Bavarus,) nsigysze- 
hcni polgármester 1586. (Sieh. Quart. 
II. 1791. 192.) 

B a y r János. hJrtlélyi -liinos. 
{sárosp. Fiiz. 1858. 416.;) Curriculum vitae Michaelis H a y c r 
pastoris Ktzoldorfentis. Mitg<'theiJt von 
Ami. GrSstr. (Archív für sie.benh. Lai 
dtsk. I. 1853. 201.) 

Beatrix királyné, II. Endre hii 
vese. B. Nyáry Albert, i&úzadok. 11 
18G8. 593.) 

Beatrix és Ágnes, magyar her- 
cegnők. Podhradszky József. (Tud. Tár. 
1839. Értek. \. 304.) 

* Ifjabb pelsöczi Bebuck Jinp 
auránai perjel. (M. Hazai Viindoi \\ 
1836. 49.) 

Bedekovich Kálmán, illuiir' 
1867. Arcképpel.) 

* Bedekovics Kázmér, • i 
jezsuita. (Fatc. Eccles. 1842. II. '<• 

''Bcdnári Mihály, tudós jez!<iiit 
(Fasc. Eccles. 1842. II. 293.; 

B e é 1 y Fidél emlékezete. H"' "i'' 
Cyrill. {M. Akad. Ért.-Phüos. T. T 
Közi. IV. 1864. 53. — Életr. 3Í. t 
.tkad. Alm. 1864. 277.) 

B e g o V c 8 c V i c h László, diós-gfS 
ri plébános. * * * (M. Sión. II. 1864 
74.) 

Beké Kristóf, nyugalmazott kaÜi 
lelkész és iró. Mendlik Agostou. • " ^ 
on l. 1863. 158.) 

Uzoni B é 1 d i Pál (t 1681.) (W 
báb-Xapt. 1858. 80.) 

B é 1 d i Zsuzsanna. (M. írók Pnly 
könyve 1. 1856. 34. — M- Ilölgjr 
Életr. 1861. 145.) 

* Váradi Belényes Ferenc, er 
délyi iró. fSieb. Quart. V. 1 79*; 
256.) 

Bem tábornok életrajza. Vakot l 
re. (Honvédek Könyve 1861. I. 86. - 
Emlékirata 1848-ban. Honvédvilág. 1 
1868. 89.) 

B e n c s i k Mihály, jogtudós jelleinz 
se. Pauler livudar. (M. Akad. Er 
1855. ISl.J 

Martin Benczúr. Moritz. Kolbf 
Iteycr. (Prvt. Jahrh. III. 1856. 267.) Életrajzok. Hazaiak. Bene — Berglers. 178 11 e József, iró. — i — (Tud. 

, . if>26. X. 90.) 

1 

1 B p II e Fen-nc, jezsuita iró. {Fnac. 

- ■ lí. 130.) 

•■(I B e n c Ferenc fe- 

■l>a József. (Magy, Tud. Akad. 

■ iS. 452. — Emlékbeszéd. AV 
írlre. if. orr. é" term. 3/uiil,: IX. 
1. Arckéjipel. — Életr. Orcon. 
1801. 79. — .1/. orv. <•'.« teriii. 

\. 1865. X. lap.y 

II c (1 e k Jánu.s. enlélyi iró. 
írl. V. 179t>. 256.' 

li és táborkara. (Hnboni- 
■2'2-i.) 

■ (ti k t Márkus, MalirÍHch- 
I (berlandes Rabbi. Jgiióz Reich. 

<• Hl L 185(5 7.) 
! ; ■• n e k e n Antal, tudós jezsuita. 
f>f/«*. 1842. II. 288.; 

II I c z k i Ferenc, tudós jezsui- 
. Ecrlet,. 1842. D. 300.) 

I c z k y Lajos, honvéd-ezredes 
,i-/;i._-íw honvédbizottmány eluö- 

. /'■r-...ir^i. (Orgz-ffoni: Xapt. 18()9. 
•. \n-képpeL — Jlonvéd-Xapli'ir II. 
'■!'. Arcké|»pel.) 

II i (• z k i Mihály, tudós jezsuita. 

1842. II. .JSH.) 
;'''rcuc élete. Jk Buritz. 
1817. XII. 112. * — 
. . III. 1870. 450.) 
k ö József rövid emlékezete. 
. (Uj M. M,<z. 1853. I. 
"/ Kmiéttij Jóttrf levele 
loz I{<-nkö JózHcfet és a 
, ..udaliiiát illetők. (Uj M. Max. 
I. IM. * — Bud. Stemh VII. 
"° 216. — Papj, Afárton Ko- 
■/>'. I. 18»;5. 101. — 6V. 
'ok I. 18«9. 227.) 
- i; '.í n k ö Károly felett. 
. (Erd. .Vitz.- Egyl. Évk 
..-.. 1.) 
^ámael. iTrrm. KÓzl. III. Bényei D. János 1637—1641. 
Sárospataki tanár, (•^óvosj/. Fii:. 1865- 
351.) 

Gróf Benyovszky Móric. (B«c«. 
A'. Kép. Napt. lí. 1849. t!4. — (Jrsz. 
Honc. Napt. 1869. 126.) 

* Benyovszky Pál, tudós jezsui- 
ta. (Fas<-. Eccki. 1842. II. 14(5.) 

B c n z a Karolj'. (A'e/;if. yagy-Képiis- 
Naptár V. 1873. 91. Arckép i)cl.) 

Beöthy László. — vk. {Arckép-Ál- 
hum I. 1855. 20. Arcképpel.) 

Beöthy CMöu, biharinegyci követ. 
Vackot Imre. {Orazággy. Alin. I. 1843. 
11 — Cs. A. M. KmlékUipol: l. 1850. 
233.) 

B é r c z y Károly emlékezete. Zi- 
chy Antal. {Kixf.-Tfh-x. Évi. Vj foly. IV. 
186-/8 — 186 Va 314. — (Bud. Szemle 
UJfoly.X. 1868. 338.) 

B e r e c Károly, V-k. (Arckép-Album 
L 1855. 47. Arcképpel.) 

* Vizakuai B e r e c k (Briccius,) tör- 
ténetin'.. (UJ. M. Muz. 1853. I. 237.) 

B e r <! g s z á 8 y, i Pc'ter, sái-ospataki 
tanár, 1574. körttl. {Sáro»i). Filz. 1864. 
214.) 

Bére ii d i Back Gáspár , szepesi 
prépost 14 74. Molnár János. (Magy. 
Könyvit. X. 1798. 13.) 

B e r é B y i Antal. Vajda János. 
(Szinh. yapt. 1857. 33. Arcképpel.) 

Gróf B e r é n y i Erzsébet, Zichyné. 
Molnár János. (Magy. Kilnyvh. IX. 
1797 301.) 

Berger IlU-s, magyar királyi his- 
toriügraphus. l'odkrtidezky József. (Tud. 
Tiir. 1843. Értek. XIII. 350. — 
Franki Vilmos. Századok VIL í«73. 
373. — Kivonata. .\kad. Frics. VII. 
1873. 72.) 

B e r g h o f f c r Nándor. Faller ftutz- 
táv. (Selmeci akad. Ktidikk. 1871. 277.) 

Fragineute von Stopban B e r g 1 e r s 
aus Kronstadt. Johaim Seivcrl. (^Ung. 
Magax. 1782. U. 604.) 17!i Életrajzok. Hi>7.ai»k. Uerizló — Bethlen. * ííriiboriai Berizló Péter, vesz- 
jireiiii püspök. {Af. Hazai Vándor VI. 
1836. 51.) 

* Graboriai Berizló Bertalan, au- 
rániai perjel. {M. Hazai Vóndor VI. 
183G. 51.) 

Berkes András, váci uagypre'post 
dg kora. ^agy Iván. (Magy. Sión VII. 
1809. Ifil.) 

B e 1 n á r d Máté, pápai nyomdász 
1628 — 1633. Ráth. (Győri fórt. én rég. 
Füz. III. 1865. 283.) 

Bernáth Gáspár. {Nemz. N. K. 
Napt. VI. 1874. 104, 112. Arckép.) 

Bernáth Zsigmond. {Prot. Képes 
Napf. XI. 1865. 21. Arcképpel. — 
Orsz. Emlékk. 1866. 142. Arcképpel. 
— Hajnal 186V. Arck.) 

* B e r s e n y i Demeter, tud. je- 
zsuita. (Fasc. Eccles. 1842. II. 288.) 

* Bertalanffi Pál, tudós jezsui- 
ta. (Faxr. Eccles. 1842. II. 131.) 

* B e r t h o 1 d i János, tudós jezsui- 
ta. (FoKe. Kccles. 1842. lí. 300.) 

Berzeviczi és kakaslomniczi B e r- 
z e V i c z y Gergely életirása. (Tudom. 
OyUjf. 1822. V. 63. — Xémethy Pál. 
F. M. Or. Min. 1834. 3.) 

* Berzeviczi György, tudós je- 
zsuita. (Fnsr. Krcl. 1842. II. 147.) 

* Berzeviczi Henrik, • tudós je- 
zsuita. (Fn'c. Erei. 1842. II. 293.) 

Emlékbeszéd b. Berzeviczy Vin- 
ce felett. G. Deasewffy József. (M. Tud. 
Társ. Évk. III. 1. Rész. 1834—36. 
170. — Életr. Schedel Ferenc. Magy. 
Tud. T. Névkönyv 1836. 79.) 

Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel 
felett. Kölcsey Ferenc. (M. T. T. Évk. 

III. 1. Rész. 1834 — 36. 202. Arckép. 
Életr. Schedel Fereiw. M. I. t. Évkönyv 

IV. I. Rész. 1836 — 38. 127. M. (. t. 
Névkönyv 1836. 92.— Vahot N. Napt. 
I. 1855. 239. Arck. — Nemz. N. K. 
Naptár II. 1857. 111. Arck. — Zilahy 
Kár. M. Koszor. Alh. 1863. 22. Arck.) BcBsenyci Györgyről és sni 
munkáiról. Bncsnnyi. (M. Miiz. I. í'i 
— 89. 106.) 

Euilékbeszéd Beszédes J: 
felett. Györy Sándor. {Magyar A 
Ért. 1852. 200. — Életr. MülUr 
Aradi Utae. Napt. II. 1857. 44. 
Molnár Pál. M. Mérn.-Egyl. Kizl. 
1869. 151.) 

Von des Grafen Wolfgaug Be 
len Siebenbüi'gischer Geschichte. . 
Seyvert. (Ung. Magáz. 1781. I. "'.í* ' 
Életr. Süb. Quart. V. 1790. : 'i,, 
Bud. Szemle IV. 1858. 407.) 

* Bethlen Ferenc, erdélyi 
{Sieh. Quart. V. 1796. 189.) 

Gróf Bethlen Gergely. {Ta 
Világ I. 1809. 54, 95. Arck.) 

Iktári Bethlen István, erdi 
iró. (Sieb. Quart. V. 1796. 306.) 

* Bethlen János, erdélyi 
{Sieh. Quart. V. 1796. 290. — Bi 
pesti Szemk IV. 1858. 422.) 

Gróf Bethlen János, udvarhi 
széki képviselő. {Országgy. Emi 
1866 — 67. 530. Arck.1 

Gróf Bethlen Kata, gróf Ha 
Lászlóné, kesó'bb gróf Teleki Jóuej 
Köráry László. (Csal. Könyve II. Iq 
209. — SziUgyi Sándor. Szigeti- A' 

1860. 225. — M. Hölgyek ÉUt 

1861. 113. — Köváry László. K' 
N. Napt. I. 1865. 37. — Öu.n. i^ 
ból. közli K. Pafip Miklós. Kol-.- 
Napt. III. 1867. 57.* — Sieb. Q 
V. 1796. 297. * — Remény IR-íl 
188.) 

Gróf Bethlen Mikló.s, erd. ^ 
ténctiró. {Sieb. Quart. \. 1796. - 
llenkő József. Tud. Gyűjt. 1824 
82. * — Uj M. Miiz. 1853. I- 
* — Bud. Szemle V. 1859. 41.) 

Gr. Bethlen Miklós, m. k. 
véd őrnagy. Egervári Ödön. {He 
Törzsi. Alb. I. 1870. 91. Arck.) Életrajzok. Hazniak. Bettelheim — Bodokí. 182 Hettelheiin, magyarországi 
ii terítő, fí — y. {^Ijelki Kincstár 
', 38t;, 404.; 

■ the István életrajza. Pabó An- 
\f. Akad. É.tex. Philns. T. Tud. 
V. 1864. 210.) 
zerédy Amália, írónő. {Re- 
^51. II. 234.) 

/. e r e' (1 j István, tolnamegj"ei 
l'a/iof Imre. (Omzdgyll/. Alm. I. 
1. 19.j 
■ilermann M. L. k. k. Hof- 
I. Ignaz Reich. {Beth-FJ II. 
:.6.) 
i ! e l e k LásKló, író. Gyuríkovics 
./. (Tud. Gyűjt. 1841. XU. 11.) 
!mel Bielz, (Verh. >/. Hilth. 
'IC. XVII. 1866. 209.) 
nio IjHJos. (Hajnal 1867. Arc- 
- Xemz. X. K. \apt. V. 1873. 
k,) 
tari Jánoü, magyar ue'pzeuész 
Málray Gábor. (Maijy. is Er- 
H. n. 1853. 1.56. Arckép.) 
II e c z k y Ferenc, tudós jezsui- 
[íSmo. KcrltK. 1842. II. 301.) 
^« 50 jiihríge Dienst-Jubilcumfcícr 
Hoi-hwlirden de» Herrn G«org 
B i u d <• r, Superintendenten der 
Landeskirchc \. B's in Sieben- 
{Prot. Jahrb. V. 18Ő8. 200.) 
tindcr JánoR a, nagyszebeni ág. 
. gjmnaüium rectora, niegh. 180f). 
12 ' '■ V- ■. r- «/ I, ij5„7 

r l'éter \.Sa<h»enfelsi) n.- 
imiP^ter 1 "*> I. CSú'h. Q. 

Kioriiiii, r5/,Ul«'Hz.si'g tinára 
■nien. (Orr. Tár II. 1831. 

lizRpf, 111. k. honvcdömagy. 

■'"I. (HoHi: torzul. Alb. I. 
'•'. .Vrcképp.) 

tnirz I^joR. (Areh. Értft. V. 
145. — Emlékbewéd. Siabá J. (^Ert. a nyelv, is sziptud. k. III. 3. az. 
1872. 1 — 9.) 

Bittó István, igazságiigyininiszter. 
(Orgzny-Világ JN'aj)/. I. 1873. 19. Arc- 
képpel. — Xemz. N. Képe,' Xnpt. VI. 
1874. 46, 48. Arck.) 

Gábriel v. B 1 a g o e v í c h. ./. L. 
Xeugeborm. {Verh. u. Mitth. f, Naturw. 
VH. 1856. 138.) 

Bl a liáné R. Luiza. (Orgz.- Világ- 
Xapt. I. 1873. 37. Arck.) 

Mattháus B 1 a h o, evang. Pfarrer 
zu St. Nikolau. (Prof. Jahrb. II. 1855. 
29.) 

* Blandrata György, erdélyi 
író. (Sieb. Q. V. 1796. 316.) 

Blaskovits András , tudós je- 
zsuita. Molnár János. (Magy. Köntjvh. 
VII. 1795. 65.) 

Idősb B 1 á z y János, thurócmegyei 
író. (M. Tml. Ért. 1862. I. 342.) 

B 1 u m János. (Hajnal 1867. Arck.) 

Bocskai Klára. {M. Hölgyek Élet. 
1861. 81.) 

* Bocskai Miklós, erdélyi püs- 
pök 1504. {Sirb. Q. I. 345.) 

B o c z k ó Dániel. ÍProt. Kép. Xapl. 
IX. 1863. 35. Arck. — Xemz. X. K. 
Xapt. III. 1872. 106. Arck.) 

* B o d Péter, erdélyi író. (Sieb. Q. 
VI. 1798. 149. — imrentei Gábor. 
Erd. Mia. 1817. VII. 174. — Élete 
és munkái. Gr. Mikó Imre. Hu<l- Szemle 
XV. 1862. 233. XVI. 3.) 

Boiló István, erdélyi iró. Molnár 
.lánoK (\t. Kíhnjrh. VI. 1794. 21.) 

* Bwlófalvi Bodó Mátj'ás, thuróc- 
megyei iró. (.V. Tud. Ért. 1862. I. 
341.) 

Bóilogh Albert, in. k. honvéd ez- 
redorvos. Egerrnri Ödön. (Honr. Torzul. 
Alb. I. 1870. 199. Arck.) 

* B o d o k i József, erdélyi iró, (Sie- 
iM-nb. Q. VI. 1798. 157.) 

* B o d o k i István, erdélyi iró. (8k- 
benb. Q. VI. 1798. Iö8.) 183 Életrajzok. Haxaiak. Tiodola — Brennor. Zágoni B o fi o 1 a Jánoís, XXXIII-ik 
ev. rcf. püspök Erddlybeu. (/•-'(■'/. I'n'il. 
Tár. I. 1833. V. I. Arck.) 

B o fi o 1 a Sámuel, erdélyi cvaiig. 
ref. püspök. Meiitovlch ferenc (Erdilyi 
Prot. Kép. Napt. IX. 1863. 1 1. Árok. 
* — I'iot. Kép. Napi. Xm. 1801.54.) 

* Boga ti Miklós, erdélyi irú. 
(Sieb. Q. VI. 1798. lóO.) 

* B o g (1 a n i (• h Dániel Imro, a bu- 
dai csillagda első segéde és inathem. 
iró. {ZeitscU. von v. f. Ungern 1802. I. 
266. — Term. Közi. III. 1871. 450.) 

B f) h u s-Süögyéiii Antónia. Keinpilen 
Győző. (M. Hölgyei- Arck. 1804. 13. 
Artk.) 

* B o i t h i Gáspár, erdélyi iró. (Ste- 
benb. Q. VI. 1798. 164.) 

Bokátzius János. Dulházy Mi- 
hály. (F. M. O. Mhterva 1825. 230.) 

Dr. B ó k a y János. (Honpolg. K. I. 
1866. 25. Arck.) 

* B o k o d y Antal , színigazgató 
(Magy. Szlnh. Évk. II. 1873. 83. 84. 
Arckííppel.) 

B o 1 e m a n u Istviíu. //. /. (I'rutest. 
Kép. Napt. XVI. 1870. 17. Arck.) 

Bolyai Farkas. (M. (. Akad. Alm. 
1863. 282. — /.. Bodor László. Ko- 
lozsvári Nagy Napt. 1809. 58.) 

Beitriigc zur Lebensgescliichte des 
Márkus Antonius B o n f i n i s W. — 
{Ungr. Magáz 1781. I. 206. — Élete 
és munkái. — Oráf Kemény József. Uj. 
M. Miiz. 1854. I. 246, 314.) 

B ó n i s Sámuel. {Országgy. Emlékk. 
186 7. 594. Arcképpel.) 

B n y h a i Sándor, f.-gyarmati lel- 
kész. Bonyhai Benjámin. (Prot. Népkönyv- 
tár 1857. VI. 71.) 

*Born Ignác. {Term. Küzl. III. 
450.) 

*Bornemisza Pál, erdélyi püs- 
pök, {üieb. Qnart. 1790. 359.) 

Bornemisza Anna. {M. Hölgyek 
Életr. 1861. 183.) 
clett 

3. 

.igoa Szenczi B o r o s János 
1622. körül sárospataki t;i?ii 
Füz. 1864. 873.) 

* B o r o s u y a i Jánoi-, i,uK.. 
di'lyi iró. iSie.b. Quart VI. 17ii>. 

''Borosnyai Xagy Mári' 
délyi iró. (Sicb. Quart VI. 179h. li,i, 

*Boro8nyai Nagy Zsigmdiiil.ei 
délyi iró. ÍSt'eb. Quart. VI. 179.'- '.'''• 

B r o s s Mihály. (^Prot. Képi 
XVII. 1871. 28. Arcképpel.) 

Emlékbeszéd Borsiczky I'-mi 
fölött. Paiiler Tivadar. {M. Akn<i. ! 
1854. 109.) 

Borsos József, festőművész. ('fiW 
des dvutseh. Élem. in Vngarv. I. 
156.) 

Borsos Tamás, erdélyi iró 
(Erdély or. Tort. Tára. II. 1845 
— Skb. Quart. VI. 1798. 169., 

Bosnyák Zsófia, fíulogh 
{M. Sión II. 1864. 176.) 

* Bossányi András, tudós jczwii 
ta. {Fftsc. Ercles. 1842. II. 293.) 

'^ B s s á n y i Ferenc, tud. jezsuftí 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 293.) 

* B ö 1 ö n i Miliály, erdélyi iv. - 
QtMH. VI. 1798. 158.) 

*Böm Józs. Dán. lioui n 
K. {Tiul. fhjUjt. 1818. IX. 108. 

B ö h m Dániel József (Akad.) // 
mann Imre. {fíait. Szemle. Vj J'<ly' 
III. 1865. 454.) 

B ö h m Károly, az orvovüstudomáu 
rendes tanára a pesti egyetemen. (Oi 
Tár. II. 1831. 83.) 

B öli m e r Fi'igyes. Egy be nemi 
zett élet. Sólymos. (Uj M. Siolt" 
119.) 

B ö m c li e s Frigyes, brassói 
selö. (Orsszággy. Emlékk. 1866. 
Arcképpel.) 

B r e i e r Eduárd, EomandicliteTi í 
iiáz Reich. (Beth-El III. 1860. 2 

I..ukas Johaii B r e n n e r, 
evaugelischer Pfarrer von Rensi _Eleti-ajzok. Hazaiak. Bresztycnszky — Oapistran. i8<; lior (les Elirw. L'ntenvaldcr l"a- 
Si(b. Proi: Hl. I. 180Ő. 208.) 
s/tyenszky lipln. úl/. 7\ 

. Mm. 186n. i270.) 

Mruckpnthal Sámuel, gr. Te- 
lükön, {Ihul. Szemle. Uj foly. X. 

iin Josepli Bruckner, eran- 
•r Pfarrcr in Stolzenhurp. (.s'íVfc. 
;/. I. 1805. 271.) 
Briiiin Xavér Foronc, {Term. 
f, in. 1871. 451.) 
Brunnorszky Ferenc, tudós 
nita. {Faic. Ecdes 1842. II. 301.) 
Wf B r u n 9 z V I k Jozsefne, Maj- 
Márin Anna. Majer htvnti. (Ist- 
báeti Sapf. Xiy. 1869. G2. Arck.) 
rnnszvik Teréz grófnő, ü/. V. 
in. hárs! .\a],f. XVIII. 1H73. .34. 
téppel.i 

kitrnf: ziir GcHrliicIitc iles Johnnn 
,el H r u t u ». r. ir. iXeuej. l'ngr. 
(0.17!tl.I. 274. — Brutus Mihály, 
•ir. Historiopraphug élete. llrahovK- 
ll9ryy. [Tuti. dt/djt. 1825. VII. .56.) 
Bmchstiick iiher Mioliaol Brn- 
iilior ilen Würth Bciner unpi- 
•delx'til'iirgiKchen Gescliichte. <!ríif 
Kriiiriíjf. (Magáz, für (liJU-h. u. 
SUI,.nh.\. 1844—45.43.— Tol- 

Í. Monun. •■<:,,!. Xir. 18C3. 
*p.) 
I h h n 1 z György, kézaniárki 
"m. Közi. III. 1871. 451.) 
y Emil. Sehedel Ferenr. (M. 
■ ■■ r«. Kck. V. I. Ré«z 1838 — 40. 
■ '. fnrii. yá:kSiiyv. 1840. 20ÍI.I 
/i'f\ Budai EzRajás felett. 
U. /»,/. Tnr>. Kuk. VI. 
J. 42.— Gyá»zbetizé<l. 
. .»/. Akaii. IJrt. 1H40 — 
'. Tár,. Kck. VI. I. Kész. 
137. .1/. /. lárs. Srrklinyv 
— l'rot. Xii/il. IV. 1858. 
1/ írók. Arrk I. J8Ö8. ■' H u (I a k e r Jáuoí, ei-délyi ágostai 
superint. 1611. (S!el>. Qnnrt. II. 1791. 
14.) 

Vi.sszacmlékczteté.s liátori húrú B u- 
d a y Ignác, Mária Terézia jeles rendé 
vitézének ö nagy.ságának hadi pályájá- 
ra, lletyési László. {Tuil. Oyüjt. 183.J. 
VI. 90.) 

Gyászbeszéd Bugát Pál felett. 
Toldy Ferenc, (il. Aead. Krt.-Nyelv-és 
Szept. 0. Közi. ni. 1863 — 65. 419. 
Emlékezete. (Akad.) lliid. Szemle. Uj 
foly. II. 18G5. 251. — Kátal Gábor 
M. orv. fit term. Mtmk. XI. ISGO. 1 
Arckép. * — Orv. Tár. II. 1831. 88.) 

15 u 1 y o V s z k y n é szül. Szilágyi 
Lilla. Vahot Imre. (A Sagy Világ Ké- 
pekben 1855. 222. Arck. — Arrkép- 
.Mhum I. 1855. 6. Arck.) 

* Duliezi Bnlyovszky Mihály, 
thuróciacgyei iró. {M. Tud. Eri. 1862. 
I. 344.) 

*Burg József, farkasdi jjjébá- 
no8. {Fasc. Eccleo. 1842. I. 114.) 

* B u t s c h a n y Mátyás. (Term. Közi. 
III. 1871. 451.) 

Dr. Buzay Károly. {Hajnal 1867. 
Arck.) 

B u z i 1 a, Kálmán király felesége. 
t'náiizár. {M. Hölgyek Siijit. II. 1856. 
45.) 

* B u z i n k a i Mihály, erdélyi iró. 
{Hieb. Q. Vr. 17ÍIH. 161I.1 

* C a n z i Agostun , festö-müvész. 
(Jalirb. (len de.iitnehen FJem. in Viig. I. 
1846. 163.' 

Dr. Capdebó Gcrgrly. (Iíkí/i 
üt. Kapt. V. 1861. 63.) 

C a p i s t r a n ó i János, faúr Iiilnhi. 
{Ilaz.mk I. 1858. 388. — f.'ulfimboH 
Kálmán. M. Siui, II. 1864. 561, 721. 
801. — Türténelmi adatok. Mirese Ja- 
nón. M. Süm VII. 1869. 15, 97. 197, 
293, 331.) 1H7 Kletrajzok. Ilii/nink. Carl — Csapó. C a r 1 Jó/.sKf, tudós jezsuita. (Fasc. 
KcchH. 1842. ír. 30 1.) 

C a « 3 i il 11 Mártim, lovag. (^Hajnal 
1867. Arckép.) 

C e s i n g e János (Janus Pannonius) 
élete. Kerekes Ábel. (hlrd. Miiz, 1816. 
V. 100. — Bisticci Vespasiaiio Jaiiiis 
Paniioniiisról c's Gyiirgy kalocsai érsek- 
ről, l'idszky Ferenc. {Bnd. Szemle III. 
1873. 277.) 

Jólészl C li á z á r Andrásnak a váci 
sikot-uéina intézőt indítványozójának 
életrajza. Sz/rokay Atifal. ('J'iid. T/Ír 
1842. Ér/ek. XII. 9ít. 164.^ 

Chernél György , I. Rákóczy 
György erdélyi fejedelem inegljizottjá- 
nak emlékezete. Cheriiel Igniic. ((lyűri 
törteti, és rég. Füz.l\. 1865 — 1868. 
27.) 

C li e r r i e r Miklós, pozsonyi kano- 
nok s egyliáz-történetiró. {M. Sinn I. 
1863. 238.) 

* Cliierény Miiiály, erdélyi iró. 
{Sieb. Q. VI. 1798. 193.) 

C h o r i n Áron, aradi főrabbi élet- 
leirása. Közli Reich Salamov. (Első M. 
Zsidó Napi. és Évk. I. 1848. 97. Arc- 
képpel.) 

C li o V a n Zsigmond, a szarvasi ev. 
iskolatanítók nestora. Delhy János. 
{Népt. Könyve I. 185.''). 326.) 

Néhai méltóságos gróf C 1 a m-Ga 1- 
1 a s Aloysia asszonyság, méltóságos 
Sárvári Felső-Vidéki gróf Széchenyi 
Lajos ő Nsga elfelejthetetlen életepárja 
emlékezetére. Barhich Kristóf. {Titd. 
Gyiljt. 1822. XI. 122.) 

Cohn Albert, Orientalist, Priisi- 
dent des israelitischeii Wohlthiitigkeits- 
ausschusses zu Paris etc. Ignaz Reich. 
(tíeth-El II. 1859. 1. Arck.) 

C o n r a d t Mihály, doborkai ágost. 
hitv. lelkész. {Sieh. Qmrl. VII. 1801. 
344.) 

Lében Johanu C o r v i n s. {Sieh. Q. 
I. 1790. 23.) * C o r y 1 i Sámuel , thuriMiiic| 
iró. (M. Tud. Ért. 1862. !. 344.) 

*Criba István, tudós j.'zsi 
{Fasc. Fedés. 1842. II. 293.] 

* C r i b a Mihály, tudós j.v.si 
(Fnsr. Kccles. 1842. II. 327. j 

Treucsényi Csák Máté. li ~a 
nő és V. 1. {Magyarorsz. és Kifl/li{ 
pékben III. 1854. 64. Arck. - 
Oocár. I'rogramm d. k. k. kalli. í; . 
zu Neusold. 1854. 3 — 20. - ' 
Csák Máté ('s kortilrsai. ttothi i 
Értek, a tűri. tud. kör. III. 4. sz. 18 
1—71.) 

* C s á k á 11 y i Imre, tudós jezsn 
(Fasc. Kccles. 1842. II. 338.) 

C s á k t o r n y a i Mátyás , errfi 
iró. {Sieb. Q. YI. 1798. 226.) 

Gróf C s ii k y János, Szi'i 
főispánja. Molnár János. íM. 
IX. 1797. 285.) 

Gróf Csáky József, .Szi|> -n 
főispánja. Molnár .lános. (M. A 
XIV. '1801. 331.) 

* Csáky Katalin, iróiiö. /i'f/ 
1851. II. 189.) 

Drei Briefe des Grafen Jnscph 
meny an einen Preund über Mi' 
Csáky, den vielvermögendcn Kai; 
in Siebenbiirgen zur Zeit des 
Königs Johann Sigismund. {/ 
siebenh. Landesk. X. F. 11. 185$^ 

Gróf Csáky Rudolf. {M. 
sok Életr. s Arcképes. VI. 18€ 
Arcképp(d.) 

* Csanádi Demeter, ertlályi 
{Sieb. Q. VI. 1798. 220.) 

C 8 a n á d y Sándor (Aépzát^;^ 
Iir. 1871. 33. ■— IV. 1872. ^; 
képpel.) 

Csanaki Máté, sárospataki t « 
1629. (S.-pafaki Filz. 1865. l'''' 

Tunyogi Csapó József. (Ak;"' 
Szilágyi Ferenc. {Bud. Steinle Í5 
L 1865. 513.) * Életrajzok. Hazaiak. Csapodi — Csete. 190 \jvő\ Caapodi Lajoá, vesz- 
igyiirépost. Molnár János. (M. 
XVII. 1802. 211. * — fasc. 
1»42. II. 159.) 
■< z á r Ferenc. (Af. t. Akad. Alm. 
J93. — Emlék bcszdd. StJiajda 
Krtrk. a társ. tiui. kürvból II. 
' -72. IV. szám. 1—12.) 
[jVKSsai Császár György, sárospa- 
tknár 1578. (Szombati Jáitos k«;z- 
&U1. Sárofj). FUz. 18G4. 407.) 
Csaazmai Istváu, erdtSlyi író. 
. QHart. VI. 1798. 220.J 
5»at<> Pál. Gyászbeszéd. Schedel 
ene. (il. Akad. Érten. 1840—1. 29. 
>wl. társ. Krk. VI. 1. 1840 — 42. 
— U. T. T. AVüt. 1842. II. 74.) 
sérsy Imre. Toldy Ferenc, {^l■ 
Éckii,>y>: VIII. 1. 1845 — 47.99. 
3W. T. Névkönyv 1848. 91. — 
Mlbeszéd. Hanák János. M. Akad. 
. 1847. 279.) 

!aeh (l'riiisz) János , nagyváradi 

1477. Molnár Jánon. {M. Kötnj- 

Y. 1793. 238.) 

' C • e k e István , tudós jezsuita. 

Ec-rles. 1842. 11. 301.) 

Caelcs Márton, tudós jezsuita. 

EcrUn. 1842. II. 301.) 
Cceikó István, iró. Oyiirkovicx 
(Tud. QyUjt. 1841. XII. II.) 
(Tlgery Antal. (Ornáyyy. Ar<- 
1867. 6. Arrk.) 
e p e 1 é n y i Ferenc, tudós je- 
•iue. KecUt. 1842. II. 147.) 
Csere János ösmertetése. 
Jánot. (Sárotp. FUz. 1859. II. 
Apáczai Cseri János é.a kor- 
Sáláyyi Sándor. {U. Akad. Krt. 
Av- f* Sz/pt. O. Klltl. I. 1860 — 
tti. — Életrajza. F. Szabó Má- 
llud. Sztmh XVII. 1863. 491. 
1796. 226.*— y?urf..Sz*>mi<- 
I 93. —(Akad.) F.rdélyi Ján. 
VII. 1859. iü^y. Budapetti 
• dy. V. 1866. 296.) * Nagy-Ajtai C s e r e y Elek, erdé- 
lyi iró. (Skh. Q. VI. 1798. 221.) 

Nagy-Ajtai C s e r e y Farkas, erdé- 
lyi udvari tanácsos és referendarius 
élete. (Sieb. Q. VI. 1798. 225.— Frd. 
Muz. 1815. rV. 153. Arck.) 

C s e r e y Ilona, b. Wesselényi Mik- 
lósné. Kóváry László. (Csal. Könyve II. 
185G. 137. Kolozsv. X. Kapt. I. 1865. 
33. — Cs. H. a türelmi korszak vérta- 
nuja. (Akad.) Szilágyi Ferenc. Budap. 
Szemle. Uj foly. XI. 1868. 4G1. Kivo- 
nat. Akad. Értés. II. 1868. 67. — Bo- 
ros Mihály. Prot. Képes Xapt. XV. 
1869. 17.) 

Nagy-Ajtai Cserei Mihály törté- 
netíróról. Betikú József. {Tud. Gyűjt. 
1824. IX. 82. — Ein biographischer 
Entwurf. Anton Kiírz. Magáz. f. Gesch. 
u. Lil. Siebenb. I. 1844 — 45. 15, 39. 
Uj M. Muz. 1853. I. 232. * — 
.Sieb. Q. VI. 1798. 223. — Bud. Szem. 
V. 1859. 46.) 

* Kotai Csergő líáiint 1647 — 
1676. (Séirosp. Füz. 1863. 386.) 

Csermák Antal. Gróf Fáy Jstván. 
(A Nagy -Világ Képekh. 1855. 419. — 
Adalék Csermák életrajzához. Vahol 
Imre. 422.) 

Néhai tiszt. tud. C ,s e r n á k László 
urnák számvevő rostájáról és életéről 
rövid tudósítás. Sárvári Pál. (Tudom. 
Oyiijt. 1817. VI. 157.) 

*C8ernovic8 Ferenc, tudós jer 
zsuita. (Fasc. h>clej>. 1842. II. 302.) 

Cscrnovics Péter. Fábiém Gá- 
bor. (Az én Alb. 1857. 1 Arck. — ií. 
Évlnpok I. 1857. 37.) 

Cséry Lajos. (Uoupolg. Könyvel. 
1866. 17. Arck.) 

C s <! t c István, jczHuitii 1648 — 
1718. Molnár János. (M. Könyoli. VII. 
1795. 84. * — Fatc. EccUt. 1842. 
11. 302.) '.IL Életrajzok. PIa/;iiak. CiiUi — íJiUiij.uiii >. Dr. Csíki Juuos emlékezete. Hzatli- 
márí Jutván. {Aradi Utas. Kapt. III. 
1 8.58. 59.) 

C s i k y .Súiulor. (^ Ni'pznsz. Napt. 
VI. 1H74. •>(>. Arokoppel.i 

■" Koinároiii Csipkés Györfíy. ' 1*0- 
koimi Album 18tíl. 210. 246.) 

* Csiszár Amália, iróiiö. (Re- 
vtfyty 18.f>l. II. 2:54.) 

* Laskai C .s ó k á .s l'cter. (Siírosp. 
Filz. 18.57 — .08. .51.) 

Csokonai Vitéz Mihály. Sárváry 
P,d. {Kixf.-rárx. Évi. VI. 184G. .S83. 
— Kelemcv Mór. MUlhr. X. Xapl. IV. 
18.55. 182. — .h'vevai László. Mályán 
tliák Könyvesháza. 1857. III. lOít. — 
M. írók. Arck. 1858. 50. Arck.— Ku- 
Vtni Xagy Benő. Csokonai Alhum. 1861. 
3, .SÍ 5. Arck.) 

Emlékbos/('(l körösi C s o in a Sán- 
dor felett B. Eötvös József. {M. tud. 
Társ. Évk. VII. I. Rész 32. Acrk. — 
Eletr. Srhedel Ferenc. M. tud. Társ. Evk. 
VI. I. 1840 — 42. 141. M. tud. Tárt 
Xi'vkönyv 1843. 225. — A,chiv für. 
Sieh. Landensk. II. 1845. 490. — 
Di: Kari Rum;/. .lahrh. des <leutsehen 
Elem. in üngarn I. 1846. 81. — Két 
levél a Gangos partjairól, Körösi Csorna 
Sándorról. Diika Tivadar. M. Akad. Ért 
' 1858. 59.— Élctr.O. A. Emicli. X. Képes 
Napt. I. 1860. 95. Képpel. — Adalék 
életiratához, lluka Tivadar. Bnd. tizemle 
XXI. 1864. 220.) 

S/.epsi C sombor Márton. Erdélyi 
.János. (Súio-^p. Filz. 185 7 — 58. 377. 
486.) 

Csorba Endre huszár őrmester 
története. {Honv. K. Uj. foly. 1867 — 
68. 115.J 

* Csorba József. {M. t. Akad. 
Alm. 1863. 296.) 

Csőriéi Fülöp eszterfMmi érsek. 
Knauz Nándor. {M.-Sion. Hl. 1865. 
359.'t 

* C z a b o J.'ikab. (Schneider) vagy Medwischer, nagyszebeni poi^: 
1500. (Sieh. Quarl. II. 1791. í :^ 

C z a k ó Zsigmond ( Vahot S Sn] 
ra 11. 1856. 241. Arck.) 

C z e (• h János emlékezete. TV 
Ferenc. (M. Akad. Ért. 1754. .ütO." 

*Czekcli Mihály (R. 
nagyszebeni polgármester 173ii. (^,>, 
Quart. II. 1791. 341.) 

C z é k u s Lstván. (Prot. Kéj' 
XVIII. 1872. 24. Arck.) 

C z i II i c h Ede. m. kir. Imnvi'il- 
redes. (./o. Barát II. 18 70. 17 
Arek. — Egervári üdöv. Ilonr. 
Alh. I. 187(1. 31. Arck.) 

Gróf C z i r á k y Antal, jogtiiil^-t 
L. {Jogf. és Tórvt. Tár I. 185 ■ :' 
— Emlékbeszéd, l'aider Tivad. Mi' 
.U-ad. Ért. 1859. Pótk. 27.) 

Gróf C z i r á k y János. (Magi/. ' 
nások Eletr. s jirrképr.t. Ili. 1862. 
Arck.) 

Gróf C z o bor Márk. Wuehller 
bért. (F. M. Orsz. Minerva \>^''i'2. \ 
641.) 

C z u c z o r Gergely. (M. Írói: A' 
I. 1858. 60. Arckép. — Életi / 
A', jlf. Koszor. Alh. l863. 62. Ank 
Emlékbeszéd. Toldy Ferenc. J/. 
Akad. Évkönyve XI. 9. 1868. 12...* 
Szemle. Uj foly. XI. 1868. 24fc 
Életr. Honvéd. N. II. 1869. 22. Ar. 

D a 1 1 o s Elek, m. k. honvé<lőnia 
Egervári Ödön. (^Ilonv. törzsi. AV- 
1870. 99. Arck.) 

* D á 1 n o k i Ilenkö Márton, enl' 
iró. {Sieh. Quart. VI. 1798. 22Iji 

Damjanics János. (. 
Könyve 1861. ll. 25. — Mc 
Képekb.ll. 1868. 198. A rck.— "fi 
Napt. V. 1872. 21. Arck.) 

Damjanics János özvegye. * 
pelen Gyözö. {M. Hölgyek Arck. 18 
15. Arck. — M. (Jazdassz. Napt 
18. Arck.) 1 f. 13 Életrajzok. Hazaiak. Daneczi — Deasewffy. 194 


> * Daneczi György, tudós jezsui- 
i {Fase. Ecclai. 1842. II. 148.} 
* Vargyasi báró Dániel István, 
H^lyi iró. iSieh. Q. VI. 1798. 228.) 
rgyasi báró Dániel István 
1), erdf'lyi iró, (Sieh. Quarl. XI. 
J31.) 

Dániel Polixéna, báró Wes- 
Istvánné. Káváry László. (Csal. 
■ y II. 1856. 210. Kolozsvári N. 
I. 1865. 38. — M. Hölgy. Élefr. 
•273.*— Sieb. Qaart. VI. 1798. 
• — Remény 1851. II. 189.) 
Danisa Zsigmond, nepsz. egyházi 
' H. . . . r. (M. Síoíi U. 1864. 78.) 
D 8 r ó c z i György, tudós jezsuita. 
!. Eccks. 1842. II. 327.) 
Diri d Ferenc, elsó' unitárius su- 
lens Erd^yben. (tíud. StemU 
11868. 164.; 

i k Ferenc. Kivonat Tóth Lőrinc 

MJzaiból. {Uagyaror. és Erdély 

. III. 1854. 88. — Mátyás Diák 

Miza 1857. I. 42. Arck. — 

r.lt. Tór'ók János. Iliízánk. I. 

■'■2. Arck. — Honpolg. KStiyve, 

'. 1. Arck. — Magyaror. kép. L 

! Arck.— Hajnal. 1867. Arck.— 

* -'pcs L 1867. 2. Arck. — 

: Xnpl. I. 1873. 17. Arck.) 

• á k i Fülöp József, erde'lyi 

'/. Q,uirt. VI. 1798. 233.; 

<kí Fülöp SáinueL (^f. I. 

1^463. 280.) 

"•'I Dcbreczeni Már- 
Júsxrf. {Csal.- Könyvi: 
■'.5. — Életr. M. orv. én 
X. IRfiT). XIX. 1. Arck.) 

Kristóf JánoH, 
.-. r^i tor elete. Ilrtibovszky 
I. (lyüjt 1820. X. 97. — 
'". Künyvt IV. 1860. 177.; 

' ■ ^ 'zimor JáuoH e'lete es innn- 
■Idy Ferenr. {^Monum, Srfipt, XVU. 1866. V— LXXI. 1. * — Sieh. 
Quart. VI. 1798. 233.) 

Gróf Degenfeld Schonburg Im- 
re. (Prof. Képes AV- XII. 1866. 42. 
Arck.; 

D e g r (5 Alajos. (Arckép-Album. II. 
1856. 17. Ai-ck.) 

* Demeter Márton, tudós jezsui- 
ta. (Fasc. Eccles. 1842. II. 131.) 

*Dengelegi Péter, erdélyi iró. 
(Sieb. Quart. VI. 1798. 239.) 

Denys János emléke. (Uj M. Sión 
ín. 1872. 211.) 

D e r k a i György, tudós jezsuita. 
(Fasc. Eccles. 1842. II. 131.) 

* I) e r s i Grergcly István, erdélyi 
iró. (Sieb. Quart. VI. 1798. 240.) 

* D é s i Lázár György, erdélyi iró. 
(Sieb. Quart. VI. 1798. 241.) 

D é 8 i Márton, erdélyi iró. ''Sieb. 
Quart. VI. 1798. 242.) 

* D é 8 i Zsigmond, erdélyi iró. (Sieb. 
Quart. VI. 1798. 244.) 

^Despotich János, tudós jezsui- 
ta. (Fasc. Eccles. 1842. II. 327.) 

Gróf Dessewffy Aurél. Schedel 
Ferenc. (M. tud. Társ. Évk. VI. I. Rész. 
1840 — 42. 139. M. t. társ. Névkönyv 
1843. 222. — Emlékbeszéd. Császár 
Ferenc. M. tud. Tárt. Évk. VI. I. 1840 
— 42. 119. Életr. — M. írók Arck. 
I. 1858. 23. Arck.) 

Gróf Dessewffy Egyed. (Magy. 
Mágn. Életr. Arcképes. VII. 1866. 10. 
Arck.) 

Gróf Dessewffy Emil. (M. Mágn. 
Életr.. Arcképes. IV. 1863. 12. Arck.— 
Emlékezete. Sáró Eótvtis József. M. T. 
Akad. Évk. XI. 7. 1. 1867. 1—16.) 

Gróf Dessewffy Ferenc. (M. 
Mágn. Életr. » Arcképo. VI. 1865. 6. 
Arcképpel.) 

Emlékbeszéd Gróf Dessewffy Jó- 
zsef felett. B. Eötvös Józnef. (M. l. Társ. 
Évk. VII. 1. 1842—44. 131. — Életr. 
Schedel ferenr. M. tud. Társ. Évk. VII. 

7 15)5 Életrajzok, liaziiiiik. ijcaafcwfl'y — üit^halur. 1. 1842. — 44. 15C. ^f. t. társ. AVV- 
kömji- 1844. 82.) 

Dessowffy Ottó élctraj/.a. (Prof. 
Képes. Naptár XII. 1866. .')0. Árok.) 

* D é V a i János, tudós jezsuita. 
(Fasc. Kvdcs. 1842. IL 302.) 

D é V a i B i r ó Mátyás. Jiutizfaloi Ist- 
ván. {Házi Kincstár II. 1861. 25. 
— Eef ormatori föUdpésc (1531 — 
1534.) Révész Imre müv(5böl. Házi 
Kincstár. III. 1862. 301. 314.* — 
Sieb. Qaart.W. 1798. 244.) 

* Dietrichstcin Frigyes, tudós 
jezsuita. (Fasc. Kccles. 1842 II. 148.) 

*Dinhoffer György, tudós je- 
zsuita. (Fasc. Kccles. 1842. IT. 294.) 

* D i r n e r Tóbiás, tudós jezsuita. 
{Fasc. Ecclc". 1842. II. 148.) 

* D o b a i Ist%'án, erdélyi iró. (Sicb. 
Qnorl. VI. 1798. 246.). 

Dobay József, m. k. honved ezre- 
des pozsonykerületi parancsnok. Eger- 
vári Ödön. {llonr. Tárzsf. Alb. I. 1870. 
35. Arck. — Jó Barát Napt. II. 1870. 
47, 50. Arck.) 

Dobos János. A reformátusok or- 
azúggyüli'si papja Pozsonyban. Vahat 
Imre. {Orszáyny. F.wl. 1848 I. 132.) 

* Dobos Zsófia, irónö 1692. (Re- 
mény 1851. II. 189.) 

Dobozi Mihály. {Af. Hnzni Vándor 
IX. 1839. 45.) 

* D 1) r a i Csulak Sámuel, erdélyi 
iró. {ííieb. Quarf. VI. 1798. 246.) 

Dobraviczai Mihály,sárospataki 
tanár. {Sárosp. Füz. 1865. 178.) 

*Dobronoki György, tudós je- 
zsuita. (Fasc. Kccles. 1842. II. 302, 
328.) 

Dobsa Lajos, — /. k. (Árckép-Al- 
hiim 1. 1855. 15. Arck.) 

Nagy-Luesei D ó c z y Orbán viselt 
dolgaiból. Homonnay Imre. (/•'. M. Or. 
Minerva 1834. 155. — M. Hazai Ván- 
.(torlX. 1839. 46.) Doliovics Vazul életrajza. 
Ferenc. (M. Akad. Értés. 1850. i:}ii. 
* D m i n József Fcr. jezHuit.i 
(7'em. kiSzl. III. 1871. 451.) 

Dorner József. (.1/. Tanügy II 
1873. 605.) 

Dózsa Dániel. Ozoray Árpi-- 
(Kmich N. Képes. Napt. I. 1860. 09 
Arck.) 

Dózsa Elek, maroavásárliely i k<' 
viselő. (Országgy. Kmlékk. 1866. 39y 
Arck. — Kolozsv. N. Napt. II. 186f 
XVII. lap. Arck. — Prot. Képes So, 
XIV. 1868. 21. Arck.) 

Dózsa Györgyről. PodhradczH .1 
zsef. (Tud. Gylijt. 1832. II. 80.) 

D ö b r e n t e i Gábor cmléki-r"' 
Toldy Ferenc (M. Akad. Krtes. 1>' 
157. — Életr. M. írók. Arck.l.lü'i 
121. Arck.) 

Döme Károly. Toldy Ferevr. (.1 
tud. társ. Kvk. VIII. 1. 1845 — 47.it 
M. t. tárf. Névk. 1846. H6.— UjM.il> 
1957. I. 469.) 

Dömötör, magyar bilimuok. .^ 
vák Lajus. {István bácsi Xapl. Xli 
1868. 78.) 

D r a b i k Miklós. Beytrag zur (í 
schichte dcs Nikolaus Drabicius eii' 
prophetisthen Sohwiiruiera. (Neuei l' 
Mag. 1791. I. 134. — A morva te 
vér. Batizfalvi htváv. (Házi 
II. 1861. 115.) 

Ti-akostyáni gróf D r a s k O.jri 
György, kardinalis, kaloi-sai é: 
királyi helytartó. (Magyar K 
1793. 42. — Kovacsóczy. F. J*** 
Min. 1829. III. lap. Arckép. — 
nay Imre. F. M. O. Min. 1834. ^6 

D r a u d t György, zeydeui Íl 
Fabricias József Kerenz/ély. ' í^ieh. 
VII. 1801. 24.) 

» Dressler Kristián, iró, 
(Tud. Gyűjt. 1826. X. 90.1 Életrajzok. Hazaiak. Drevenyiik--Euyedi. 198 iktakeny*"!!! Drevcnyák Xav. 

110. Faller Gusztáv. (Selmeci Akad. 

'.l: 1871.235.) 

Dreyling János, tudós jozsuita. 

. Ecrles. 1842. II. 294.) 
n r i q u e t Pi^ter. {Honvid-Kapt. VII. 
7 1. 21. Arcképpel.) 

Dubov szky János, tudós je- 

1. {Fasc. Eccles. 1842. II. 293.) 

I > u h o n Mátyás , turócmegyei 
i.l/. Tud. Ért. 1862. I. 345.) 

•rehoviczai D u d i c s András éle- 
'Tud. (h/UjI. 1817. IV. 3G. *— 

. KSzl. m. 1871. 451.; 
' ii g o n i !■ s András. (Sí. írók Arc- 
1. 1858. 31. Arcképpel. *— C. K. 

iir ion Vvgarii 1786. 1036. * — 
'. Közi. ni. 1871. 451.) 

'DugoTÍcs Imre, tudós jczsuitti. 
lU:clfi'. 1842. II. 328.) 
Igo r i c s Titus. Döbreiitei Gábor. 
fOglijt. 1824. VIII. 16.) 
ikes Lcopold, Bibliogrnph. Iffv. 
. (BfthlU II. 1859. 43.) 
Dnnaiszky Lürinc, honi niii- 

(7W. (;,jüjt. 1818. IX. 110.) 
■rnközi Dús Márton 1622. évben. 
\li Jánoit kéziratából közli />r. 
/Awt. (S.-pntaki F. 1864. 886.) 
lian István, tudós jezsuita. 
\eelets. 1842. II. 302. 

I y i Lipót, m. k. honvéd.-íír- 

ercári Ödön. {Ilotic. TörzKt. Alb. 

103. Arck.) 

jie J. K. E d (' r 'r ./. lifnigni. 
"^■'- ton f-rhulhr. I. 1841. 131.) 
-' c r Ágiba, weil. Obcrrabbi zu Po- 
l'li'iz Rrieh. (Beth-lil III. 1860. 

I ;ál>or. (Arrkép- Album II. 

• l. Arck. — Sziiib. yapf. 1857. 

Ar-lí. — Kniiékezete. .Szigligeti 

Tán. IÍ„I. Vj O.ly. Jir. 1 86.1 Egyed Antal, duna-fóldvári plébá- 
nos. Mendlilc Ágoston. {M. Sión. I. 
1863. 71. — Af. t. Akad. Alm. 1863. 
314.) 

E 1 ö d vajda. Szabó Károly. (Uj M. 
Mhz. 1851 — 2. I. 735.) 

* Debreezeni Ember Pál, iró. {Cso- 
konai Album 1861. 215.) 

Emesö, Almos vezér anyja. Remel- 
lay Gusztáv, {.iz Orsz. Tükre Xapf. 
1863. 44. Könyomatú képpel.) 

* E m i c h Tivadar, csávái ág. vall. 
lelkész és iró. Garády. (Uj M. Miiz. 
1854. I. 481.) 

£ n d r e s Károly, tudós jez.suita. 
(Fasc. Eccks. 1842. II. 294.) 

E n d I i e li e r István László' emlé- 
kezete. iVeiizel Gusztáv. (Uj M Muz. 
1850—51. L 194. — Emlék. Kánit^ 
Ákos. M. orv. és. íerm. Műnk. XI. 1866. 
VIII. lap. Arck. * — Pozsony és kürny. 
1865. 238.^ 

E n d 1 i e Ii e r János, orvos. (l\i- 
zsony és kiSniy. 1865. 236.) 

E n d r ö d y János, népnevelő élet- 
rajza. G. (István liár>.; Napi. IIÍ. 1858. 
80.) 

t n c s e y György, iro. — ? - 
(Tud. GgUjí. 1826. X. 91.) 

Engel Josef, Bildhauer in lloin. 
ígnae Reicli. (Belh-tl V. 18f,5. 45. 
Arck. — Emlékbeszéd. Finály Henrik. 
{Értek, a nyelv- és szépiád, kör. III. .'">. 
»z. 1873. 1 — 15.) 

*Enyedi György, enlélyi ini. 
(Sieh. QnartW. 1798. 297.) 

Enycdi István, történetíró. 
Henki József (Tud. Gyűjt. 1824. IX. 80. 
*— Uj M. Muz. IS.-is. r 231.) 

E n y e d i János, erdélyi iró. (.S'iV6. 
quart. VI. 1798. 302.) 

* E n y c d i Pál, erdélyi történetíró. 
(Uj. M. Sluz. 1853. I. 221.) 

E n y e d i Sámuel, erdélyi iró. (Sieb. 
Qiiart. VI. I79K. .•)(i;i., 199 Életrajzok. Hazaiak. Enyedi — Eszterházy. •JOO * Bcuedpki Enyedi 
erdélyi irú. (Sieb. Quart Sáiimol 0. 
Vr. 17í)ö. 
304.) 

* E n y e t e r Lukács (Enyedi), nagy- 
szebeni polgármester 1594. {Shb. Quarf. 
II. I79I. 193, 23.5.) 

üáró Eötvös József. Életrajzok : 
fíÖ7ii/i. {Estike, IS");'). 55. Arck. — 

— h — e. Arch'p-Alh. I. 1855. 43. Arck. 

— M. Mágn. Életr. Arcképei. III. 1862. 
15. — Zilahy Károly. M. Koszor. Álh. 
1863. 71. Arck.— Pálffy Albert. Orsz. 
EmUkk. 1866. 73. Arck. — —g — 
Oríz. Napt. II. 1867. 3. szak. 200. 
Arck. — Orszriggy. Arcképes. I. 1867. 
5. Arck. * — Uj. M Siov. II. 1871. 
156. — Nemz. Nagy Kipts-Napt. IV. 
1872. 108. Arck. — Emldkbeszcdék : 
Koós Ferenc. Ertesitvény a dévai álJann 
Tanitó-Képezde első tanévéről 187"/, 26. 

— Terray Károly. Losonczi áll. tanitó- 
kép.ÉH.W. 187 Vi 3 — 6. — Gytdai 
Pál. Kixf. Társ. Évi. TJj fohj. VII. 1871 

— 72. 212. — Ilofer Károly. Tanáregyl. 
Közi. V. 1871—2. 10. — GrófLónymj 
Menyhért. M. T. Ak. Évk.XlU. 6. 1872. 
1 — 16.) 

Eötvös József, a pesti cs. kir. 
országos főtörvényszék alelnöke. A'. 
{MilUer ét Vahot. N. Napt. 1857. 137. 
Arck.) 

Eötvös Lajos. (Századok. VI. 1872. 
206.) 

Evesei Dániel. Schedel Ferenc. 
(M. t. társ. Névkönyv 1836. 91.) 

Erdélyi János. (M: írók Arck. I. 

1858. 75. Arck. nr — Tanügyi 

Füz. II. 1868. 158. — Enilokbeszéd. 
E. D. Sárosp. Filz. 1869. 24. — Prot. 
Képes. Napt. XV. 1869. 23. Arck. — 
Emlékezete. Oreguss Ágost. M. T. Akad. 
Évk. XIII. 2. 1869. 14. Bad. Szemle. 
Ujfoly. XI ir. 1869. 464.) 

E r d ö s i János élete, saját munkái- 
ból merítve. Or. Kemény József. ( Uj. M. M. 
1855. 1. 97. — Emlékezete. Gr. Kemény József. Uj. AJ. Mii:. 1858 L 377. - 
Elete, munkái éahiUíiUási.Danko Józuf. 
Uj. M. Sión. I. 1870. 827, 936. — A 
humanismus kora és Joannes Sylvcstcr 
Pannonius, Geniticus. Csanád IV. 1872. 
1, 9.) 

Emlékbeszéd E r d y Jánoí felett 
Nagy Iván. (Értek, a tör. tiid. kör. II. 
9. sz. 1873. 1—26.) 

Erkel Ferenc. Egy babérkoszorú 
története. (Tarka. Világ L 1869. 137. 
Arck.) 

É r k ö V y Adolf. (Honpolg. Könyve 
L 1866. 11. Arck. — Hajnal. 1H07. 
Arck.) 

Thüringen-lleszszeni Erzsébet 
Iloléczy. (Tud. Gyűjt. 1838. X. 122. 
— Történeti visszajúllantás magyaror- 
szági 8Z. Erzsébet születése- és élje- 
gyoztetési'rc. Klezsó József. Emlék-Könyc 
1. 1852. 165. — A szent GallasDom- 
felszentelése Svájcban és a magyar 
Il-ik vagyis ifjabb sz. Erzsébet eredet 
legendája. Botka. Tivadar. M-Sion. Vi. 
1867. 721.) 

Erzsébet, I. Lajos édes anyja. 
Molnár János (Magy. könyvh.lX. 1797. 
55.) 

Erzsébet, magyar királyné. (Or- 
szággy. Kmlékk. 1867. 590. Arck.) 

* Eszéki István, erdélyi iró. fSfei. 
Qaart. VI. 1798.307.) 

Galanthai gróf Eszterházy Ká- 
roly, egri püspök. Molnár János. (Magy- 
Könyvi,. XIV. 1801. 52. — Élet" <- 
könyvgyűjteményének leirása. /«'■ 
Gyűjt. 1819. V. 3. Arck. — M. Ham 
Vándor X. 1840. 36. Arck. — J| 
gyarorsz. és Erdély Képekb. IV. 19 
49. Arck. * — Term. Közi. III. 187L 
451.) 

Galanthai gróf Eszterházy lIPl- 
lós. Magyarország nádora és kunok ll> 
rajának életrajza. Némelhy Pál. iP. Jt 
Or. -Minerva 1835. IL 134. — -BW 
hrndctky Jvzwf. Uj M. Muz. 1857i?.l Életrajzok. Ifuzaiak. Esztorházy — Ft'jer. 202 380. Utóirat. Toldy Ferenc. Uj. 
• 12. 1857.1. 381. — Nemz. Ké- 
pi. II. 1857. 114.) 
:ceg Eszterházy Miklós, Sop- 
^pye örökös főispánja. {Hajnal 
Arck.) 

•f Eszterházy Móric, tárca- 

- lii bír. miniszter. {Chr»z. Xapt. I. 

■nti. 2. szak. 152. Arck. — Országgy. 

'•. 18Ö«. 78. Arck.i 

í E 8 z t (! r h á z i Pál, nádor és 

l'jlnár János. (M. Kónyih. V. 1793. 

- Emldke. Debreczeni Bárány 

11. F.M.Or. Minerva 1825. 263. 

antai herceg Eszterházy Pál, 
i müve'szet és tudomány kitűnő 
,-ója. Kithinyi Ferenc. (\f. Földi. 
Műnk. ril. 18fi7. III. 1. Arck.) 

■ .Szent I^tászló király felc- 

-u: <.M. Hölgyek. Napt. II. 

42. — RemeUay Gntzláv. Az 

rukrr K. Snpt. 18fi3. 45. Arck.) 

• 1 k c, II. István király második 

_'<•. Ctátxár. (M. Hölgyek. Napt. II. 

54.1 

1' a b c li i c li Józiief. Horvát 
'. fíySjt. 182!t. I. 54.) 
•! r Jakab, tudós jezsuita. 
«. 184 2. II. .•!03.) 
i- i Á u Gábor. B. F. (Prot. K. 
XVIII. 1872. 33. Arcképpel.) 
i b i á n István, (íyőri kanonok. 
■ > II. 1871. 037.) 
in J ti lián na, írónő. (Remény 
U. 189.) 
: -1 l> i n i János, szemészet tanára 
•I nsi karnál. (On: Tár II. 

■«•>.; 

l-ó Endre. (Prot. K. Napt. XII. 
24. Ar<k.) 
'I r i (■ / V SfiiniK-I '1^ T'i'l Akad. 

■i"i i :i I K :i \ . Ijiktalv.i, >■ lírift- 
ler l>«i der kön. Univcrsitttt*- buchdruckerci zu Ofen. {üngr. Mise. I. 
1805. 72.— Erd. Mm. 1816. V. 177.) 

* F a 1 u d i Ferenc, tudÓH jezsuita. 
{Fasc. Errles. 1842. II. 132.) 

Fáncsy Lajos emlékezete. &. V. 
(Estike 1855. 15.— Életr. Vahotlmre. 
Fáncsy- Album 1855. 1. Arck.) 

Fanni. {Uránia 1794. I. 146, 
150. — Hafryományai. Uránia 1794. 
11. 199. III. 13G. *— Remény 1851. 
II. 189. 1. Kármán.) 

Farkas Ferenc, székesfehérvári 
nagyprépost cletleirása. (.4 TestvJi. Tort. 
Kincsei 11. 1857. 3. Arck.) 

Bölöni Farkas Sándor, t'chtdel 
Ferenc. {M. Ttul. Társ. Évk. VI. l. 
1840—42. 139. — M. Tud. Társ. 
Névkk. 1843. 22!. — Jakab h2ek. Ke- 
reszt. Magvető V. 1870. 241. Arck.) 

* F a s c li i n g Ferenc, erdélyi iró. 
{Sieh. q. VII. 1801. 1.* — Fasc. Éccl. 
1842. ÍI. 303.) 

F á y András emlékezete. Tótli Lő- 
rinc. (Kisf.-Társ. Évi. UJ /oly. II. 1863 
— 65. 182. — Zichy Antal. M. Tud. 
Akad. Évk. XIV 1873. 2. dar. 16. — 
Életrajzok. G. Csal. Könyve III. 1857. 
273. Acélmetszetií arck. — l^ot. Nap- 
tár Ul. 1857. 42. Arck. — M. írók 
arck. I. 1858. 27. Arck. — Remény- 
Napt. 1865. 79. Arck. *— Prot. Kép. 
Napt. XII. 1866. 47.) 

Fáy Dávid, tudós jezsuita. {Fasc. 
I>cles. 1841.11. 335. */'. Éccl. 1842. 
II. 303.1 

* Fazekas Mihály, iró. {Csokonai 
Albttm 1861. 42, 239.) 

Fegyverncki Izsák, sárospataki 
főiskolai tanár emlékezete. EötvSs La- 
jos, ({yiro^p. FUz. 1869. 130.) 

Fejér (iyörgy életrajza. Szitaty 
Jnnos. (Uj. M. Muz. 1853. I. 269. Arc- 
képpel. — Pótlék Fejér György mun- 
kái sorához, (sery József. Uj. M. Mtu. 
1853. I. 364. — Emlékezete. CMon- 
dotta a m, kir. egyetem nagyobbik dísz- 203 Életrajzok. Hazaiak. Fejér — Flór. ■jut teremében 1865. jul. 3. Tuliy Ferenc. 
(Bud. Szemle. Uj foly. 11. 18B.5. 404.) 

Fejér Márton életrajza. Jukah 
EUk.(_Ker. Magvető m. 1867. 1. Arc- 
képpel.) 

* F e k e < e József, tudós jezsuita. 
(Fasc. Eccles. 1842. 11. 149.) 

* F e 1 b i g e r Jáuos Ignác, kápta- 
lani nagyprépost Pozsonyban. (Term. 
Kőzi m. 1871. 451.) 

F e 1 e k i Miklós. {Arckép-Album II. 
1856. 21. Arcképpel.) 

F e 1 f a 1 u s i József, XVII. századi 
bölcsész. Erdélyi János. (S.-pataki Füz. 
1865. 281.) 

* Felkér András, tudós jezsuita. 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 294. *— Terin. 
Közi. III. 1871. 452.) 

*Felvinczi György, erdélyi iró. 
(Sieb. Q. VII. 1801. 2.) 

Fényes Elek. (.V. írók Árck. I. 
1858. 87. Arck.) 

Emlékbeszéd Ferenczy István 
felett. Fny András. (M. Akad. Ert. — 
M. Nyelv.- és Széptud. O. Köz!. I. 1860 
— 61. 175. Bud.SzemlelX. 1860. 50.) 

Ferenczy Teréz. — vk. {Arckép- 
Album I. 1855. 1 1. Arck.^ 

* Ferenczy Tóbiás, erdélyi iró. 
{Sieb. Q. VII. 1801. 3.) 

Sámuel Ferjentsik. A. Sz — o. 
{Prot. Jahrb. III. 1855. 512.) 

Néhai nagytiszteletü F é a ö s And- 
rás úr, tiszántúli rcf. egyházkerületi fő- 
jegyző s debreceni lelkipásztor emléke. 
Révész Bálint. {Prot. Népkányvt. 1857. 
III. 48. — Életr. Prot. Kéjies Napt. 
XVI. 1870. 33. Arcképp.) 

F e s s 1 e r Ignác Aurél. Schedel Fe- 
renc. {M. Tud. Társ. Évk. V. 1. 1838 
— 40. 220. — M. tud. Társ. Névkönyv 
1840. 210.) 

Fest Imre, közg.-, ipar- és keresk. 
ministeri államtitkár. {Oiszáyyy. Kmlékk. 
■ 1866 — 67. 527. Arck.) 

Emlékbeszéd gróf Festetich György felett. Mí .Tánoe. (M.tad. Turn. 
Évk. I. 1831 — 32. 164. — Életr. .1/. 
Hazai Vánd. IV. 1834. 32. Arckép. - 
Vahot Imre. Mllller és Vakot N. A'apí. 
1857. 129. Arck. — Letenyey I.ajoi 
Fal. Gazda Napt. III. 1867. 17. Arc 
képpel. — Török Jánof. Kelet Xép< 
1856. U, 114.) 

Tolnai gróf Festetich György, 
miniszter. {M. Mágn. Eletr. s Arck''prs. 

I. 1860. 8. Arck. U. ISfin. ^ 

Arcképpel. — Ilonp. Könyve I. \'<>'->'' 
5. Arckép. Onzággy. Emlékk. 1 >i ' 
452. Arck. — Hajnal 1867. An 1 

^ Fichtel János, erdélyorszagi 
kormányszéki tanácsos. {Term. Köziem. 
III. 1871. 452.) 

Filefalvi F i 1 i c z k i Jáuos, sárospa 
taki tanár 16 16—1623. {Sárosp. FUz 
1864. 878.) 

F i 1 i n g e r Leopold. Schedi! í" 
rcne. {M. tud. Társ. Évk. VII. 1. K- 
1842 — 44.161. M. tud. Társ. -Vcv; 
1845. 91. — Szilassy János gyásíbf 
szédo. M. Akad. Ért. 1843 — 44. '.;2.V 

Herr Johann F i 1 s t i c h, k. k. ti»{ 
kriegsraths-Registraturs-Adjunkt. (Siib 
Prov. Sl. IV. 1813. 79.) 

Dániel F i 1 1 s c h, Hermannstádter 
Stadtpfarrcr. {Sieh. Quart. IV. 1795. 
96.) 

* Fischer Dániel. ( Term. Kő:' 
III. 1871. 452.) 

F i s c h e r Mór, porcellán-gyámok 
{Euiicli N. K. Napt. 1864. 115. J^ 

F i s c h h o f Adolf, Doctor der ItfÜ 
zin. Ign. Reich. {fíeth.El III. 1860. 77. 

* F i 1 1 e r Ádám, tudós jeM|ÍÍ|| 
{Fa.-<c. Eccles. 1842. II. 303.) f" 

Ábrahám und Josef F 1 e s c h. £l»| 
Löw. {Ben-Chan. I. 1858. 409, 48í| 

Emlékbeszédek Flór Ferenc feM 
Poór l.nre. {Ért. a term. tud. kör, Q 
1872. VII. szám. — M. on: és tef 
Műnk. XV. 1872. 106. Arck,;i Életrajzok. UiiKaiak. Fodor — Frummer. 206 Fodor Mihály , tudós jezsuita. 

. AVcA>-. 1842. II. 132.) 

! g a r a s i Ferenc, erdélyi iró. 
Qiiarl. VI. 1798. 310.) 

/ogarasi Pap József, erdélyi 

-•Vi. Qiiort. VI. 1798. 310.) 
ji 1 á r György és az egri jogis- 
Ztenrfouíc* József. {Emlékkönyv, 
. 1865. 227.) 
lihymcsi és gácsi gróf Forgách 
(M. Magn. EUir. s Arcképes. IV. 
ít. Ari'k. — Jlajmü 1867. Arck.) 
mesi gróf Forgách Zsigmond 
rország nádora s kunok birájá- 
pe. Dchrecztni Biirrlny Ágoston. 
0. Miiiena 1826. 763.) 
r g ó Gyöi^y. ■''chedtl Feretic. 
'. Túrs. Névkönyv 1836. 85. — 

. cszéd. Balogh Pál. {M. tud. T. 
.. V. 1. oszt. 1838—40. 124.) 
r I n y á k Gyula. (Honvid-Napt. 

• 73. 55. Arck.i 

: Fórra y-Brunswik Júlia 
■Sujánsxky Antal. (^István bácsi 
XIII. 1868. 61.) 
') r r ó György, erdélyi iró. (Sieb. 
Vn. 1801. 4. * — Fasc. Fccles. 
II. 132. * 1842. II. 

. i orró Pál, erdélyi iró. 
VII. 1801. 4.) 
■ r y Albert. Vtihot Imre. 
Könyi-e Uj /oly. 1867 — 68. 
rvonyom. arck.) 

dváry Károly, ylli'uvéd'k K. 

■j. 1867—68. 109. Köny. arck. 

F. .\fagyaror. Képekb. II. 1868. 

K u I d V á r y Mihály, tud. jeziuita. 
' ' '. 1842. II. 303.) 

' r y .Sándor , honvédcsre- 

'/ \;y'. 1869. 129. 

'in* 1.J1J0N. {l'iol. Uj Képes y. 

■ «'< >-.k.' Pövénycsi István , sárospataki 
tanár 1638 — 1639. (Sárosp. Füzetek 
1865. 363.) 

Prangep úu Foronc. {Nemz. Napt. 
V. 1864. 29.) 

Fraugcpan Katalin. {M. írók 
Pályakönyvel. 1856. 24.) 

Frangepán Kristóf , veleucei 
fogságáról 1514 — 1519. Wemel Gusz- 
táv. (M. Akad. Éri. 1850. 317.) 

Emlékbeszéd Frank Ignác fölött. 
Paul,r Tivadar. {M. Akad. Ért. löóO. 
296. — Életr. T. L. Jogt. és Tórvttid. 
Tár I. 1855. 217.) 

Franzenau József emléke. Her. 
mann Ottó. (Frd. Mu-.-Egyl. Évk. IV. 
1866 — 67. 1.— Élctr. Verh. u. MitlÁ- 
f. Naturw. XIII. 1862. 21.) 

* F r c 3 z 1 Frigyes, festó-müvész. 
{Jahrb. des deutschen Etem. ín Ung. I. 
1846. 162.) 

Freund Willibald. {Beth-I.echem 
II. 1874. 154.) 

Freyor Ábrahám, Dirigent an der 
izr. Primar-IIauptsehule zu Pressburg. 
Ign. Reii;h. (Belh-El V. 1865. 53.) 

F r i d e 1 János , magyar tauférfi. 
O—y. (Népt. Könyve lY. 1860. 268.) 

Frlcdmaun Iguaz, Enciklnpüdist. 
(Betli- El. IV. 1862. 92.) 

Frivaldi Frivaldszky liure em 
léke. Poór Imre. (iV. orr. és lerm. Műnk 
XV. 1872. 101. Arck. — Életrajz 
Nendívicli Károly. Ertek, a lerm. tud. 
kör. III. 1872. lü. szám. * — Orvos. 
TárlX. 1831. 90.) 

* Fridvalszky János, tudós je- 
MiiiU. (Fasc. Ecvles. 1842. II. 294. 
* — Term. Közi. lU. 1871. 452.) 

* F r o 8 c h János, erdélyi iró. (■iieb. 
Quart. VII. 1801. 6.) 

* P r ö 1 i c h Dávid, magyar mathe- 
matikuí. [Tud. Gyűjt. 1822. XI. 121.) 

Frummer Antii, m. k. honvéd- 
őrnagy. Egervári Ödön. (Ifonv. törtst. 
Albuma I. 1870. 107. Arck.) 20 7 Életrajzok. Hazaiak. Friizina — Ger<?b. 208 Fruzina, II. Géza kirdly felesége. 
Csószár. (M. migyek Napi. lU. 18.57. 
4 7.) 

* Fuchs Vilmos. (Term. KHzl III. 
1871. 452.) 

* Fűnk András, erdélyi ágost. au- 
pei-int. 1778. {SUh. Quart. If. 1791. 
35.) 

F ü 1 c p p Józsof. Toldy Ferevc. (.U. 
Tud. Társ. Évk.WU. l.osz. 1845—47. 
98. — ,1/. Tud. Társ. Névlr. 1848. 
91.) 

Y ür c di. {Arckép-Album lí. 185(5. 
27. Arck.) 

* F ü z é r i György , erdélyi iró. 
{Sieb. Quart. VII. 1801. 6.) 

G a á 1 József emlékezete. Szigligeti 
l-Ale. (Kisf.-Túrs. Évi. Ujfoly. Ul. ISGő 
— 66. 254. Bud. Szemle Uj foly. VI. 
1866. 222.) 

* G a b n Antal, tudós jezsuita. 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 294. — Term. 
Közi. III. 1871. 452.) 

Gál fi Jánosnak, Báthori Kristóf 
és Zsigmond uralkodások alatt ország- 
tanácsosnak rabságában készített ön- 
életirjita. (/•Jrdélyorsz. Tört. Tára. I. 
1837. 69.) 

*Gamauf Gottlieb. {Term. KM. 
IIL 1871. 452.) 

Ganz Ábrabám, {Hajnal 1867. 
Arcképpel.) 

Gyászbeszéd G a r a y János fölött. 
Tóth Lőrinc. {M. Akad. Ért. 1854. 1 19. 
— Életr. Arckép-Album II. 1856. 6. 
Arck. — Vahot Imre. Vahot N. Napt. 
II. 1856. 237. Arck. — M. hók Arc- 
képes. I. 1858. 91. Arck.) 

G a r a y-W altér Susanna. Majer 
István. {István bácsi Napt. II. 1857 
100. Arck.) 

Gáspár András. {Honv. Napt. VII. 
1874. 17. Ascí.) 

G á s p á r i]k Kázmér, váci kanonok. 
Vass József. i'M. Sión I. 1863. 393.) * Qastncr János, tud. jczsoita 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 304.) 

Gáty István. (.1/. tud. Akad. Alm. 
1863. 299.) 

G a z u r Mátyás, turócmcgy>i ir6 
(M. Tud. Ért. 1862. I. 346.) 

* Gebhardt Ferenc, orvoM \ r:. 
xis tanítója soborvosok számára 1'' ;• ■„ 
{Orv. Tár II. 1831. 87.) 

Dr. G e c 8 e Dániel. Nagy Fertm 
{Mentor I. 1842. 68. Arck.) 

Ilomoród-Szentmártoni G e d ö Jó- 
zsef. Buzogány Áron. {Keresztyén Mtf' 
vetőXI. 1871. 81. Arckép.) 

Geduly Lajos, superintm I i 
{Prot. Kép. Napt.W. 1865. 40. \ 

Sehedel Ferenc titoknok gyászbeszé 
de Gegö Elek fölött. {M. Akad. Éil 
1843 — 44. 198. — Életr. Sehedel F 
M. T.. T. Évk. VII. 1. oszt. 1842—44 
160. M. Tud. T. Névk. 1845. 89.) 

G e 1 e i József. Sehedel Ferew\ (.\l 
T. T. Évk. IV. 1. 1836—38. 1->H.M 
T. T. Névk. 1841. II. 73.) 

* G e 1 e u s Zsigmond, erdélyi ir 
{Sieb. Quart. VII. 1801. 11.) 

Szent Gellért, csauádi püspök. Xo 
vák Lajos. (.V. Sión III. 1865. 480 
560.) 

Emlékbeszéd G c o r c h Illés 
Perger János. M. tud. Társ. /.• w..^ 
IV. 1. 1836—38. 98. 98. — Életi 
Sehedel Ferenc. M. tud. társ. Névk 
1836. 87. — Jogt. és Tmv. Tár II 
1856. 127.) 

Georgievics Bertalan, XVI-il 
századbeli orientalistánk emlékezeti 
Gr. Kemény .József. {Uj M. Muz. 1858 
I. 138.) 

Emlékbeszéd De Gerando Agos 
fölött. Ltikács Móric. {M. Akad. Ért.- 
Philos. T. T. Kőzi. I. 1860. 343. - 
Bud. Szemle IX. 1860. 205.) 

Wingarti Geréb László, crdélv 
püspök. {Heb. Quart. I. 1790. 279.) Életrajzok. Hazaiak. Gerö — Göttner. 210 G e r ö György , tudós jezsuita. 

'ydex. 1842. II. 133.) 

.i Ge'vay Antal. Toldy Fe- 

t. (^f. tud. Társ. Évk. Vni. 1. 1845 

'7. '.»■-'. il. tud. T. Xévk. 1846. 88.) 

e r c n d i Miklós, erdélyi pUs- 

í_i..i8. (Sieb. Qiiarl. T. 1790. 352.) 

irí G h i 1 1 á n y József (M. Mágn. 

ÚArcWpcf. VII. 1860. 8. Arrk.) 

hyczy Béla, m. k. honvéd ezrc- 

Sgertárí Ödön. {IIonvM-rórzst. Alb. 

Í70. 15. Árok.) 

fc y c z y Kálmán, Komárom városi 
i«lő. (Or»zá(jgy. Emlékk. 1866. 
Arck. — Or.izágg;illl. Arcképet. I. 
7. 8. Arik.! 

Oidófalvi János, <iil<-lyi iró. 
. Q. VII. 1801. 12.) 
iseko Miklós Tivadar. Ftlsmann 
f. {Budap. Tanári-F.gyl. Kótl. I. 
1. 1 füz. 59.) 
iT G i g z c k e Miklós 

Wcf/ k Dávid. {Tud. Gy. 

\\. i -j;. 

/. ': I a, »z. If-tván király fole»<'ge. 

r. (il. Hölgyek Xapt. I. 1855. 

k. — Rtmdlay Gnuztiiv. Má- 

„ -i Könyvesháza. 1857. II. 33. 3 

£L — WiUirh Sándor. Af. Sión V. 
21, 85. — Védelme. Mátyán 
m. Akad. Ért. III. 186'.). 2. Ki- 

li i II 8 Mihály , turóomegyei 
/ ' Ért. 1862. I. 348.) 

\\ Gombon Bertalan. 
nyvt\. 1866. lí). Arck. 
1867. Arck.} 

11 b () » Imre. Sc/iedel Ferenc. 

Tár: É'k. V. 1. 1838—40. 

r;.. Névk. 1841. II. 

V e Antal, m. k. honvéd őr- 
' ári ÖdHii. {Ilonvid-Tórxtt. 

111. Arik.) 

látván, közgazd.-, ipar- és kereskedelom-ügj'i miniszter. (Orsx. 
EmlékkSiiyv 1866 — 6 7. 524. Arck.) 

G o r o V e László. {M. tud. Társ. 
Ki-k. V. I. 1838 — 40. 216. — M. t. 
Társ. Xévk. 1840. 205. — Emlékbe- 
széd. Sztrokay Antal. M. t. Társ. Évk. 
VI. 1. 1840—42. 23.) 

Gosárvári Mátyás, erdélyi iró. 
(Sieh. Quart. VII. 1801. 13.) 

G o s z t o n i János, erdélyi püs- 
pök 1525. (Sieb. Q.l. 1790. 350.) 

* Gotschecz Gábor , turócmc- 
gyei iró. Oarády. (M. 'Ind. Ért. 1862. 

1. 251.) 

G o z 8 d u Manó, bihar-tenkei képvi- 
selő. (Országgy. KmUkkönyv. 1866. 199. 
Arcképpel.) 

* G ö b b e 1 Mátyás, szakadat! lel- 
kész. T. !■:. . . r. (sieb. q. VII. 1801. 
50.) 

* G ö c z e Ferenc, tudós jezsuita. 
{Fasc. Ecetes. 1842. II. 133.) 

Gödé István életrajza. Makiári 
Pup Lajos. [Házi Kincst. IV. 1863. 
279, 291, 307.) 

Életpályám a színészet <'rílokében. 
Gödft István. {Szinf-ú-.rv F. 1846. Ifi. 
lap.) 

* G ö d ü r József, győri evaug. is- 
kolák roctora és iró. (Tud.GyUjt. 1820. 
IV. 48.) 

Görgey Arthur. — á — r — , .l/.í- 
gyarország Képekb. I. 1867. 355. Kép- 
pel. »— Term. Közi. III. 1871. 4í>3.) 

Görgői és toporczi (í ö r g e y Guido 
György. Faller Gusztáv, (fielmen Akad. 
Emlékk. 1861. 278.1 

Görgey Komcl, m. k. honvéd al- 
ezredes. Egervári Ödön. {llonvAI T. T. 
.1/6. I. 1870. 79. Arck.) 

i;iiilékb"»zéd Görög Demeter fö- 
lött. Kállny Ferenc. (M. t. T. Évk. II. 

2. 1832—34. 179. — Élctr. Schedtl 
Ferenc, il. t. T. Xh-k. 1836. 75.) 

* Göttncr Ferenc, tudós jezsuita. 
{Fasc. IaxI. 1842. II. 304.) 21 1 Klütnijy.ok. I{a/..'ii,ik. tri-juf — ÍTyul.-ii G r H i; f Kilo, m. k. honvédtábornok, 
koloüsvárkcriilcti parancsnok. Egercóri 
Ödön. (líonvéd-.Törzst. Alb. I. 1870. 23. 
Arcképpel.) 

* Gráf f Gábor , tudós jezsuita. 
(Fanc. EccUs. 1842. H. 295.) 

* G r a f i u s Ferenc, erddlyi ágost. 
superintend. 1G21. {Sieh. Quart. II. 
17!)1. 28.) 

* ü r a f i u s Lukács, crddlyi ágost. 
suporint. 1712. {Si.ih. Quart. lí. 1701 
28.) 

Dr. Joscpli G r a i 1 i c li. Eiue bio- 
graphische Skizze. Prof. Albert Fuchs. 
{Verhandl.f. Natnrl: IV. 1859. Si- 
tzungsb. 119.* — Pozsony és kőr- 
vyélce 18ö5. 2rll. * — Tenn. Köziem. 
lil. 1871. 453.) 

G r a n z n s t i n Gusztáv, osztály- 
főnök és államtitkári helyettes a. m. 
kir. pénzügyminisztériumban. Faller 
Gusztáv. (Selmeci Akad. Kmlékl:. 1871. 
277.) 

* Gregusch György, turóezmc- 
gyei iró (A/. Tud. Ért. 1862. l. 348.) 

Greguss Ágost. {Prot. Uj Képes 
Napt. I. 1873. 46. Arck.) 

G r c g u 8 8 Gyuláról. Greguss Agoft. 
(Kisf.-Társ. Évi. Uj /oly. V. 1869— 
70. 79. — Emlékezés. Mauritz Rezső. 
Tanáregy. Közi. IV. 1871. 213.) 

Greguss Mihály. Sz—i. L. (Prot. 
Képes Napt. XIII. 1867. 32.) 

G r i 1 1 i Lajosról szóló egykorú ve- 
lencei kéziratok. Nagy Iván. {M. Akad. 
Ért. 1853. 96.) 

Adolph G r o 1 1, Bischof von Kaab. 
(Zeitschrift von u. für Uiigern IV. 1803. 
318.) 

* Grossinger Baptista János, 
tadós iozsmta. {Term. Közi. III. 1871. 

453.) 

G r o s z Friedrich, Dr. der Mcdizin, 
Grütider und Erhalter oiner Iloilanstalt 
für armc Bliudc zu Groswardein. Ignáz t,ui. ; 

An-K. 
tnd. T Keich. (Beth-El n. Iii6^. 21. 
mund Krausz. lieit-i han. I. 1858.? 

* Groszmaun lUds , turiicm 
gyei iró. (M. Tud. Ért. 1862. I ' !' 

Gruby Dávid, Dr. dcr > 
Ignaz Reirh. {B,-tli-El III. I8611 

* Grucbcr Antal, tudós j 
(Fasc Ecclet. 1842. U. 304.) 

* Gubernáth Antal, iró. 
kovies Györyi/ (Tud. Gi/ujt. 18! 

G u 1 y á s Gábor, báránili kántor 
tanitó. M. I. {István bácsi .V/' 
1865. 46.) 

G u 1 1 m a u n Jákob, BiUlhuiii'r. i 
/m; Riddi. (IMh-El I. 185(!. 2-J. 

Emlékbeszéd G u z ni i c h Izidor I 
lett. Czuczor Gergely (M. 
Évk. V. I. 1838—40. 196. 
Életr. Schedel Ferenc. M. 
Évk. V. I. 1838—40. 218. — " 
Fidel. Egyh. Tár. 1839. II. 3.i. vr 

— fitliedtl Ferenc. M. t. tár- ' 
1840. 207. — Sehók Atkád. I 
mi gymn. Progr. 1857. 3. — H 
zső. Egyh. Lapok I. 186'/-. 68j 

Gróf G V a d á n y i József. 
János. (Magyar Köiiyvh. XLX 
33. — ^í. írók Arck. I. lS.-)\ ; 
Arck.) 

G g y a 1 o g i János, magyar y iH''- 
emlékezete. (Kolozsv. kath. Clymu. E 
VIL 1858. 3—18. * — Fasc. Keo 
1842 II. 133.) 

Gyarmati Mihály, huszár maj 
(Mind Gyűjt. I. 1789. 292.) 

Gyöngyösi István (3 
Arck. l. 1858. 146. Arck. — (í -^f- 
Magyarorsz. Kép.l. 1867. 1 OOJ^ 

— Ujabb adalék Gy. életéhez. |l 
Tludy Kálmán. Századok VI. íí 
119.) 

György, kalocsai érsek. fJ|SI 
SzemlelU. 1873. 287.) 

Gróf Gyulai Albert éle 
G. (Magyar Hazai Vánd.VL 183Í Elfctríljzok. Hazaiak. Gyulai— Himni'iiheim. yulai István, crdéiyi i ó. 
'irt. VII. 1801. 18.) 
1 1 a i Pál, erdélyi iró. {Sieb. 
.11. 1801. 15.) 
1 a i Pál. V. K. (Arckép-Alb. 
35. Ar.k.> 
Kdelsheim- (i y » 1 a y Loopold. 
■í ' I 867. Arck.) 

'■vulafi Eustaeh, erdélyi iro. 
irt. VII. 1801. 14.) 

illaan, evang. Pfaircr zii 
* ' ?aba. L . . . -/. (Prof. Jahrb. II. 

'■ ! 7.) 

13 Kercsz! . ;yi ágostai 

-■-'. {SUb. Uiiait. II. 1 7;<1. 

I Haas. Biographischer Bei- 
rier kiinftigen Geschichte dcs 

I Schulwescns. fíic/iarri Rotter. 
■ >: d. Ob.-ReaUch'i'c in Ofeti. 
'■ 1— 31.) 

z László emléki!. — r. (Uj M 
;872. 628.) 

d I 1 i c h György, tudós jo- 

i:<:cUt. 1842. lí. 149.) 
r 1 1; Károly, fUve'szet tanára 
-•yetemen. SadUr Józnef. í.\f. 

- Av,4-. I. i.sn— );.. -j-jo, ! 

Túr IL 1831. 84. *— Jen,,. 
;871. 453.) 
II III Hadaly Károlv ( / ; 
'"' i87l. 453.; 

dik András életének r..vicl 
'. Kurír Toldalékja 1 79M. í)ö. 
/. F. M. O. Minerva 1825. 
l 

'skígróf Hadik Gusztáv. 1',,- 
-fV/^i K. Uj /oly. 18t;7— 
Kőnyom, arck.) 

II Kakas) László, nagygzc- 

r 1463. (Sitb. Quarl. 

Ignáz, Direktor d« i 
•itrik zn .Sarabaya in i >sr,n- 214 

dien. Ignaz Reich. (B.íh-J-y U V 1865 
67.) 

♦Hajnal Mátyás, tudós jezsuita. 
(Fasc. Eecles. 1842. II. 134.) 

Hajnik Pál. (Reméiiy-Xapf. 1865. 
75. Arek. — y. —R. (/--„rVA K. K^pc.': 
yapt. VI. 1865. 101. Arck. — Tarka 
Világ l. 1869. 55, 95. Arck.) 

H a 1 1 e r Gábor megöletése. Szilnijyi 
yándor. (Marosi: Fü:. I. 1858. 287.) 

II a I 1 e r János buzgósága a magyar 
nyelv felemelkedése s kiterjesztése 
iránt már a XVII. században. J* (Tied 
'-yiijt. 1828. V. 89. * — N>6. Qtccxrt. 
Vn. 1801. 18.) 

Gróf H a 1 1 e r László. Dübrentei Gá- 
bor. (Erd. Miiz. 1817. VL 177.) 

• Ha 1 1 e r Péter, nagyszebeni pol- 
gármester 1543. (Sicb. Quail.Il 1791 
179.) 

Ilalmay Ad<.lf, m. k. honvéd őr- 
nagy. Egervmi 0,//;„ ÍHoniM t.-t. Alb 
I. 1870. Hő. Arik. 

Hamar Pál. M. I. (I..tc„n h. Xapt. 
Vllt. 1863. 84. Arck. — H.,„p. Kr.„y^ 
re I. 1866. 28. Arck.) 

Ilamary Dániel, m. k. Iiouvéd ez- 
redorvos, h'r/ervári Ödüii. (Hon,;';l-t.-t. 
Albuma I. 187(1. '^o;< Ank.i 

Emlékbeszéd II ,i jl .1 k .1^,,.. t. l.it. 

7 1. 
I ■^ H a n d I e r András, tudós jezsuita. 
\{Fasc. Kcclet. 1842. IL 305.) 
! *Hancr György, erdélyi ágostai 

Mipcrint. 1 736. (,S'/,/,. Q„„,v. ír. 179i 

•■11.: 

• Haner György Jíimi,!.,, erdélyi 
ágostai superint. 1759. {sicb. Qua'rt. 
U. 1791. 33.)— Molnár János. (M. 
KÓnyvh. Vm. 1796. 51.) 

* Hanncnhcim Anilrás György, 
uagyszebcni polgármester 1790. (Sieb. 
Quart. lí. 1791. 351.) 115 Életrajzok. Hazaiak. Hannulik — Ilerrich. Jühann C'hrysostom li a u u u 1 i k. 
(^Merkúr von Ung. 1787. Ili. Anhang 
60.) 

* Hanstatt Ferdinánd, tudós je- 
zsuita. {Fmc. Kcdes. 1842. II. 329.) 

Stephan II a r s á n y i , Probst zii 
Csorna. Michael Paintner. (^/Ceitachr. von 
u. für UngemXI. 1804. 244.) 

Dr. Hartl AUjoB. {Hajnal. 1867. 
Arck.) 

II a II b n e r Máté , snperintendcns. 
Ballugi Károly. {Prot. Xapt. VIII. 
1862. 21. Arck.) 

* II a u p t vagy Schfiuncr János, 
fzcbeni polgánncster 1678. {Sieb. Quart. 
n. 1791. 323.) 

II a u s c r Károly, ni. kir. honvéd 
őrnagy. Egervári Ödön. {M. Honvéd-t.-t. 
Albuma I. 1870. 19. Arck. — TTonvéd- 
Napt. V. 1872. 19. Arck.) 

H a u s e r Michael , Violinvirtiiosc. 
Ignuz Reich. (Belh-Kl III. 1800. 60.) 

H a V i á r Dániel emlékezete. Trsz- 
tyénszkij Ferenc. (Szarvasi ágost- h. F- 
islc. Értés. 1868. 3 — 9. — Prot. Kép. 
yajjf. XV. 1869. 29. Arck.) 

H a y n a 1 d Lajos , kalocsai érsek. 
{Kolozsv. N. Kapt. III. 1867. Arck. — 
Orsz. Honvéd-Napt. 1 869. 66. Arck.) 

* H e b 1 e r Miityás, erdélyi ágostai 
superintendciis 1.5,56. (Sieb. Quart. II. 
1791. 6.) 

* H e c h t fCsukás) György, nagy- 
szebeni polgármester 1491. (Sieb. Q. 
II. 1791. 167.) 

* H e c h t György (Csukás), nagy- 
szebeni polgármester 157 7. (.S'w'6. Q. 
II. 1791. 187.) 

*IIedri Antal, tudós jezsuita. 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 305.) 

* Hedvig Ágoston , nagyszebeni 
polgármester 1556. {.Sieb. Quarl. II. 
1791. 181.) 

Hedvig, királynő. Molnár .Tanon. 
(.1/. Kuiiyih. IX. 179 7. 104. — .Vagy. 
írók PályaHnyve I. 1856. 1. — Tíat- vani Mihály. Ond. Üzemié VII. 18 
74. — M. migyek Életr. 18G1. 1 

Skizze zu H e d w i g's llio!.'rapl 
{Sieh. Quart. VII. 1801. 218.) 

Hegedűs Lajos és neje, süül. 
denburg Lina. (MUller és Vakot H, 
Sapt. 1857. 142. Két arck.) 

Hegedűs Sámuel. Sciiedd Fen 
(M. tud. Társ. Évk. VIL 1. 1842— 
158. — Gyászbeszéd. 3/. Akud. Éi 
1843—44. 76. Életr. M. t. t. S, 
1845. 86.) 

* Hegyesi István , erdélyi 
(Sieb. Quart. VII. 1801. 20.) 

A két H e 1 i s e r. Maj^r htoán, ( 
ián bácsi Napt. VÍI. 1862. 111.) 

H e 1 1 Miksa élete. ÜSbrenteí Gál 
(Erd. Muz. 1817. VIII. 88. ' - f. 
Eccles. 1842. II. 295. — Papp M 
Ion. Term. Közi. l. 1 869. 343. • 
Term.Kűzl. Hl. 1871. 454.) 

Báró Hellcnbach I.á/ár. fi 
nal 1867. Arck.) 

* H o 1 1 m a y r Antal, tudós jes 
ta. {Fasc. KrHes 1842. II. 305.) 

Gyászbeszéd H e 1 m e c z y M 
felett. Toldy Ferenc. (.V. -í 
1853. 1.) 

* Holtai Gáspár, erdélyi iró.(i 
dapesti Szemle Ul. 1858. 160, 177. 

H e n c k e 1 János, Mária királ; 
udvari papja. Franki Vilmos. (Arííl 
tört. tud. kör. II. 4. száin. 1872, 1 
31.) 

* Henczcmauisse Jakab, u» 
szebeni polgármester 1366. {Sieb. Q" 
II. 1791. 157.) 

* H e n i s c h György. ( rerwi. K 
Hl. 1871. 454.) 

* H e r c z i g Ferenc, tudós jessu 
(Fasc. Eccles. 1842. II. 149.) 

Gyászbeszéd H e r e p e i Károly 
lett. Szász Károly. (Akad. Értet. 
1871. 296.) 

Herrich Károly. {Hajnal ét^ 
Arck.) '^í^ ti-- Életrajzok. Hazaiak. Hermauu — Horovit/. 218 brr Georg von H e r lu a n n, könig- 

" *h, und eheraaliger KronstUd- 

. iDn, starb den 31-tpn Juli- 

./. Pl. (Sieb. Piov.-Bl. IV. 

) 

r Dl a n u Lukái-a, erdélyi 
ni ^aperíntendena. {Sieb. Quarl. II. 

U e r r ni a 11 n Lukács, az ifjabb, 
ágostai superinteudens 1691. 
Qiuirt. II. 1791. 26.) 
rtolendi Hcrtelendy Gábor 
nagy élete. 1742 — 1820. Nagy 
(Tud. OyUjt. 18.34. V. 64.) 
ert 1 Ignác, jezsuita tanár Pesten. 
KSíl. III. 1871. 454.) 
IS György, pesti főtanitó 3.'. 
bácsi. Ao2)f. VIII. 1858. 50.) 
ess Mihály, bécsi rajztanár 
A'. (T,i(l. (hjuji. 1818. IV. 

jsbeszúd il u t <' II y i János felett. 
Ftrtiic. (il. AkaU. Éri. 1855. 

e T e n e s .s i Gábor, tudós jez.sui- 
te.EerUg. 1842. II. 149.) 

dendorff Károly, cs. kir. 
<k. {Sieb. Quarí. VI. 1 798. 339.) 
di György, tudós jezsuita. 
Eeelft. 1842. II. 304.) 
r 1 i n g István Lipót, nagysze- 
•lgánne«ter 1786. (Sieb. Quurl. 
) 

11 Miliály, erdélyi tu- 

. Proc.-M. l. 1805. 88. 
Schulier. Arffiiv f. sieb. 
VI. 1864. 205.) 
í o I d t Pál, tudós Jezsuita 
Ir,. 1842. n. 305.) 
i k Márton. Toldy Ferenc. (.V. 
Kvl. VIII. I. 1845 — 47. 
lA /. tár: Sévk. 1846. 87.) 
lik János , torócrnegyci író 
Krt. l. 349.) 

.1 u e r Kelemen Mária, liagi- 
vizUt, különös tekintettel a megboldogult viszonyaira a magyar, 
nemzethez. Dankó József. (í/. Hion III 
1865. 81. Arck.) 

* H o f f m a 11 n János, (Rotlienfclsi), 
nagyszebeni polgármester 1710. {Sieb. 
Quart. II. 1791. 338.) 

H o f f n e r József, a pesti egyetem- 
nél az állatorvosi intézet igazgatója és 
rendes tanára. {Orv. Tár. II. 1831. 
89. — Hehedel Ferenc. M. titd. Társ. 
Évkönyv. VL L Oszt. 1840—42. 135. 
Gyászbeszéd. M. Akad. Értés. 1840 — 1. 
24. Életr. M. t. t. Névkónyu 1842. U. 
75.) 

Holitscher Wolfg., Gcmeinde- 
rath der kön. Freistadt Pest. Jgnaz 
Reidi. {Beth-Il I. 1856. 49.) 

Hollán Ernő. (Hajnal 1867. Arc- 
képpel. — Egervári Ödön. Honvéd-t.-t. 
Alb. \. 1870. 55. Arck. — Honvéd- 

Napt. V. 1872. 19. Ark. VL 

17 73. 62.) 

Hollán Emöné, Békássy Antónia. 
Kempelen O'yözo. {M. Hölgyek Arckép. 
1864. 17. Arck.) 

Lonovics-H o 1 1 ó s y Kornélia. {Szín- 
házi Naptár 1857. 43. Arc.) 

* Holzeisen Antal, jezsuita ta- 
nár Pesten. (Terin. Közi. Uí. 1870. 
454.) 

II m o k a y Pál tanár emlékezete. 
fíalcsu Károly. {Kicsk. l'ro/est. Knzl. 
185«/,. n. 48.) 

H o m o k y Imre, Ickrri apát. {Haj- 
nal 1867. Arck.) 

* II o n n a m o u János György, 
nagyszebeni polgármester. (Sieb. íluart 
II. 1791. 349.) 

* H o n t e r , családi néven Uraaz 
János, erdélyi iró. (Budap. Szeinh III. 

1«58. 157.) 

* H o r á n y i Elek. (Merkúr von Un- 
garn 1786. 967.) 

H o r o V i t z Lazar, Ptldagog und 
Schriftstcller. Ignaz Stern. (Betli-i:i lí, 
1859. 82, 'J19 Életrajzok, liaísaiak. Horváth — Hunyadi. Horvátit Ailám élete. — /. H. 0. 

— (Tud. Oyiijl. 1822. II. 68. — Ön- 
e'lctrajza. Közli Baksciy Sándor. Házi 
Kincstár IV. 1863. 214, 228, 248.) 

Horváth Boldizsár. (Jlonpoly. K. 
I. 1866. 16. Arck. — Ourzággy. Em- 
WtüÖHi/ü 1866 — 67.456, 591. Arck. 

— Nagy Miklós. Orsz. Xapl. II. 1867. 
3. szak. 201. Arck. — Hajnal 1867. 
Arck.) 

Horvát Endre, f-chedtl Ferenc. 
{M. tud. t. Évk. V. 1. oszt. 1838 — 40. 
215. — M. t. T. N,wk. 1840. 204.) 

* H o r v á t h Gábor, tudós jezsuita. 
(Fasc. Ecetes. 1842. 11. 134.) 

Horvát István. f.W. írók Arck. I. 
1858. 45. Arck.) 

* Horváth István, erdélyi iró. 
(Sieb. Qnart. VU. 1801. 21.) 

* Pálóczi Horváth János, erdé- 
lyi iró. {Sieh. Qiiart. VH. 1801. 23.) 

Horvát h Ján. székesfehérvári püs- 
pök. Schedel Ferenc. (M. t. T. Névkönyv 
1836. 81. — Briedl Fidel. Egy/i. Tár 
X. 1837. 183. — Emlékbeszéd. Guz- 
mic.<i Izidor. {M. tud. T Evk. ITI. 1. 
oszt. 1834—36. 185.1 

* Horváth János, tud. jezsuita. 
{Fasc. Ecclef. 1842. U. 295. * — Term. 
Közi. m. 1871. 454.) 

Horváth János, m. k. honvédez- 
redes. Egervári Ödön. {Ilonvéd-l.-tiszt. 
Albuma I. 187 0. 43. Arckép.) 

Horváth József Elek. Schedel F. 
(/»/. tud. T. Évk. m. 1. 1834—36. 
213. — M. t. T. Névk. 1836. 83.) 

Horváth József életrajza. Tol- 
dy Ferenc. (M. Akad. Értés. 1851. 
122.) 

Petrichevich Horváth Lázár. {M. 
t. Akad. Alm. 1863. 269.) 

Palóci n o r v á t h Mária emlékeze- 
te. Négy gyászbeszéd. Makay Dániel, 
líeiszler József, Kolos Dániel és Nemes 
Ferenc. (Sárosp. Ftiz, 1867. 571. — 
Einlékszobra leleplezésénél. Emlékbe- széd Bihari Iinrt sárospataki taU 
Prot. IJj Képes Napt. 1. 1873. 
Arcképpel.) 

* Horváth Mihály, tud.s jo 
ta. (Fasc. Ecetet. 1842.11. : i 

Bibithi Horváth Pál, n. 
védörnagy. Egervári Ödön. lí 
Törzst. Alb. I. 1870. 119. Arck.) 

* Horváth Sámuel iró — 
(Tud. Gyűjt. 1826. X. 88.) ■ 

Horváth Zsigmond. Taldy 
(M. tud. T. Évk. VIII. 1. 184.')- 
93. — M. t. T. Névk. 184 6 -'■ 

Hosszú József, kolozsim L' . 
viselő, (örszággy. Emtékk. 18''' 
Arcképpel.) 

H o u c h a r d Ferenc, (ffo/ 
Arckép.) 

H o V á n y i Ferenc. A'. B. (ÜJ 
Sión II. 1871. 952.1 

Hödl Joachim, jezsuita kiilt" 
nár János. (Magy. Könyvit. VII 1 

125.;) 

* Hrabovszky György r 
életirása. (l'ud. Gyűjt. 1826. VII. 

H u b a y Gusztáv szinigazgató. 
Szin. Évk. 11. 1873. 39. Arck.i 

Denkwürdigkeiten aus dem I.' 
Albert H u e t, hermannstSdter K&i 
richters. Ein Boitrag zur Goscbidfpl 
ncr Zeit. Joh. Georg Schaser. (7\rm 
vania II. 1833. 97.) 

Hunfalvy János. (Prol. í 
Napt. II. 1874. 54. Arck.) 

Hunfalvy Pál , Szepcsnn 
Kézsmárk-kerületi képviselő. (Ont' 
Emlékk. 1866. 203. Arck.) 

* Hunyadi György, tudis 
zsuita. (Fasc. Ecetes. 1842. II 32 

Xagy Hunyadi János. C* 
Ferenc. (Tud. Gyűjt. 1827. VIÜ. 
Emléke. Arpádin. III. 1838. - 
Rajzzal. — Emléke. VeKzely W 
István bácsi Napt. IX. 1864. 
Képpel.) Életrajzok. Ha/aiak. lluuyadi — Istváufli. 222 luuyaili László. (.YfBUfíí Kopt. 
■ ■ \. 1 7.) 

zár Gál életéről és nyomdá- 
ul, .zaljó Karoly. (Századok I. 1867. 
S 121.) 

irias Gottlieb H u s z t y von 
.1. (^Zeitíchr. von "■ ,fUr Vng. III. 
_',-.0.) 

i 1 1 c r Jakab, uagys/.ebeiii pol- 

r 17r>6. {Sifh. Qwtrl. II. 1701. 

•) 

b á s z Dániel. (Xépziuzlója Kapt. 
J69. 32. Arek. — Tarka Világ. I. 
9. 149, 189. Arck. — Bartal. .V. 
rapt. VIII. 1874. 27.) 
k 1 ú d y Gusztáv, ra. k. honvéd-ör- 
'. Egervári Odöii. {^Ilonvrd Törz-^f. 
L 1870. 123. Arck.) 
iri Illés Pál emléke. Haberem 
lkán. {Ertek, a hölci>. tud. kör. II. 
" — 72. III. szám. 1—26. — Ki- 
M. Akad. Értés. VI. 1872. 

Iiá/i firóf Illésházy István 

znii Biirány AguKton. (t. 

.. 1826. 887. Arck. — Em- 

■•d. (ír. hensetcj^y József. Magy. 

V. 1. 0*2/. 1838 — 40 163. 

i érette. M. lud. T. AVi'í'. 

II. 7 4. — Fillér-Kalend. VIIL 

-0. — Podhradczky József. Uj 

:. 1856. I. 299, 370.) 

rjyörpy. (.Vtrnr. .V. K. Sapl. 
7. Arck. — Honvéd- Xap/. 
■ '>. Arck. I 
^ -• András, erdélyi ini. (AVíi. 
VII. 1801. 276.) 

I-itván élete. Mcfflialt 1711. 
mlrői piiftpök. Szahó Jikaef. 
■• l. 1863. 881.) 
lycH Péter, író. —i'.— (Tud. 
1 826. X. 89.) 

■ •■ izent T.<ifizló ti-slvére. Ue- 
if. (Or»z. TUkrr K. Sapl. 
17. K6ny. arcképpel.) Ilon a, a világtalan Il-ik Béla neje. 
Debreczeiii Bárány Ágoston. {F. M. O. 
Min. 1827. 1218. — Oroszhegyi Józsa. 
Hont. Könyve 1847. I. 35. — Császár. 
M. Hölgyek Napt. 11. 1856. 56. Arck.) 

II o s V n i. Egy régi magyar költő 
jellemrajza. Jámbor Pál. (Emich N. K. 
Na2)t. 1864. 89. » — .S'í<;6. Quarf.Xll. 
1801. 278.) 

* I m r György, egy jeles magyar 
mesterember. Sipos József. (Tud. Gyűjt. 
1822. VII. 125.) 

Emlékbeszéd Imre János felett. 
Szalay Imre. {M. tud. T. Évk. II. 2. 
1832-34. lő. Arck. — Életr. Szalay 
Imre. M. l. T. Xévk. 1833. 42. — Imre 
János, mint bölcsészről. Szilasy János. 
^f. Akad. Élt. 1847. 338.) 

* Imrikovics György, tudós je- 
zsuita. [Fasc. Eecles. 1842. II. 151.) 

Etwas Uber dcu Jesuiten Melchior 
Inchoffer. (Zeitsc/i. von tt. fUr Ung. 
VI. 1804. 155. * — Fasc. Eecles. 
1842. II. 305.) 

I n c z e Dániel élete, falamon Fer. 
(Prot. Xapt. IV. 1858. 84.) 

* I n c z é d i József , erdélyi iró. 
Sieb. Quart. VH. 1801. 28 K) 

Inczédy Samu, m. k. lionvéd-ez- 
redes. Eijervttti Odűn. (líonvi'd-Törzst. 
Alb. I. 1870. 59. Arck.) 

I n c z c f i József ötvenévea jubi- 
leuma. F—/. (A'eresíí. ^/a^-rtJ V. 1870. 
229.) 

Institoris Mihály, turócmegyei 
iró. (M. Tud. Ért. 1862. I. 352.) 

Ipolyi Arnold. (AVwc. .V. A'. S'dji/. 
V. 1878. 73. Arck.) 

Irányi Dániel. {Sip-Xitsz/. Sa]il. 
I. 1869. 38. Arck. — IV. 1872. 20. 
Arck.) 

István főherceg. — d — r. — {Ma- 
gtjarortz. Kép. I. 1867. 167. Három 
képpel.) 

B«itrag /in I .>^liensf;piichichte des 
NikoJMu. I t ^ i i, tf i W - (Í/Hyr, 223 Életrajzok. Hazaiak. Istvánffi — Jókai. 22 Mayaz. 17«1. I. 21. — Nar-htrag. — 
— 1781.1.464. 1782. 11.110.— 
Kovacsóczy. F. M. O.Minerva 18 28. 
1891. lap.— PilUr-Kahnd. IX. 18 45. 
25. Arck.) 

* István ffi Pál, erdélyi iró. (>S'tV- 
henh. Quart. VII. 1801. 284.) 

* Ivancsics János, tudós jezsui- 
ta. (Föíc. Ecchií. 1842. II. 296.) 

* I va n i c h György, tudós jezsuita. 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 150.) 

Ivánka Imre. {Hajnal. 1867. 
Arck.) 

Izsák Sándor. {Orsz. Honv. Napi. 
1869. 55.) 

* Izzó Baptista János. (^Term. Közi. 
III. 1871. 454.) 

Jackovics András szélesztő! katli 
lelkész. {M. Sim. I 1863. 559.) 

* Jakobus nagyszebeni polgár- 
mester. 1424. {Sieb. Quart. II. 1791. 
159, 161, 162.) 

Jakab, szepesi püspök (Farkas- 
falvi). 1284 — 1301. Molnár János. 
{M. Könyvi,. XI rí. 1800. 120.) 

Jakab József életrajza. Várfalvi 
Niiyy János. (Kereszt. Magvető VII. 
1872 209.) 

J a' k o s i t s György, veszprémi püs- 
pök 1638. Molnár János. (M. Könyv h. 
IX. 1797. 117.) 

* J a m b r e s i c h András. (M. Akad. 
Ért. Phil. T. T. Közi. IV. 1864. 39.) 

Jancsik József , derék tanfér- 
fiu emléke. M. I. (István bácsi Napt. 
XIV. 1869- 50.) 

J a n k o w i c h Miklós. Toldy Fe- 
renc. {M. t. társ. Xcvh. 1847. 117. — 
M. tud. Társ.Évk. VIII. 1. 0«/. 1845 
—47 96.) 

* J á n o s i Miklós, tudós jezsuita. 
(Fasc. Eccles. 1842 II. 306. * — 
Term. Közi III. 1871. 455.) 

Janik Rezső , m. kir. honvéd-őr- 
nagy. Egervári Ödön {Honv. Törzsi. 
Alh. I. 1870. 127. Arck.) * Járai ■sáuiuel, erdélyi iri ^ 
Quart. VII. 1801. 273.) 

''Jastfalvi György, erdélyi ir 
{Sieb. Quart VII. 1801. 274.) 

Gyászbeszéd Jászay Pál felel 
ToUy Ferenc. {M. Akad. Éri. 185; 
7.) ^ 

* Jászberényi Pál, erdélyi ir 
{Sieb. Quart. VII. 1801. 275. * - 
Tanár egyl- Kőzi. VI. 1872— 7;í. 31í 

* Jászberényi Tamás, tiidc 
jezsuita. {Fasc. Eccl. 1842. II. 134 

* Jaszlinszky András, kan 
nok Rozsnyón. {Fasc. Eccles. 184: 
II. 296. * — Term. Közi. UI. I8T 
455.) 

Dr. Alois Jeitteles. (Ben-Cha 
I. 1858. 240.) 

Jerney János. {M. t. Aí-mi A' 
1863. 281) 

Jesseni J essen János, ti: 
gyei iró. {M. Tud. Éri. 1862. 1. / 

* Jeszenszky Dániel , turu 
megyei iró. {M. Tn'l. Eri. 18G2. 
349.) 

J o a c h i m Jos. kön. Haunov. Ko 
zertmeistor. Ignáz Keich. (Beth-FA. 
1856. 61.) 

Dr. Joachim Wilhelm , meti 
ziniscber Schriftsteller. Ignaz Rác 
{Beth-El III. 1860. 66.) 

* J o b Gábor, tudós jezsuita. (Fa^ 
Eccles. 1842. II. 306.) 

Jobbágy Andrásról és hagyom- 
nyáról. Májai István. {Kereszt Magu' 
IV. 1868. 183.) 

* John József. {Term. Kőd. B 
1871. 455.) 

Jókai Mór. —l!.: — {Arckif^ 
1.1855. 30. Arck. — Vahot Imn 
Jenevai László. A Nagy világ Kép. I8l 
423. Arck. — M. írók Arckép. 181 
35. Arck. — Zilahy Károly. M. Ki 
Albumn. 1863. 101. Arcképpel— Jí 
lemrajz. Farkas Albert. Országgy. E* 
lékkHvyv 1866. 261.) ! Kletraj/ok. Ha/.aiak. Jókai — Kármán. 22 k a i Mómé, Laborfalvj- Róza. 

Album U. 1856. 10. Arek.— &tn- 

'l>t. 1857. 39. — Kempelen Oyö- 

HÓIgyelc Arck. 1864. 19. Arck.) 

i p n á s József. (Tei-ni. Kőzi. III. 

455.) 
■ 'is a Istv'áu, tudóa jezsuita. (F. 
1842. n. 330.) 

Jósika Mikló.s emlékezete. Jókai 

Küf.-Társ. Évi. Uj foly. Hl. 

— 186«/r. 324. — Bud. Szemle. 

•I. VII. 1867. 126. — Életrajz. 

, Károly. M. Koszor. Alb. 1863. 

Arck.) 

Wkbeszéd József uádor felett. 

r. (Af. Akad. Ért. 1847. 16.) 

i z s e f főherceg. Hajnal 186 7. 
— Uj Nemz. Honvid-Napt. 1870. 
Arck. — Honvid-Sapt. III. 1870. 
Arck. — Egervári Ödön. (Honvéd- 

Alb. I. 1870. 1. Arck.) 
Jóul Gábor, tudós jezsuita. (F. 
1842. II. 295.) 
If a d i t li, Pdter király felcsdgc. Csd- 
": {M. Wilgyek Xapt. I. 1855. 46.) 
ndith, Salamon király fclcsdge. 
(ií. Hölgyek Napf. 1. 1855. 

I a d i t h, II. István király felesége. 
(.V. IlISlgyek yapl. II. 1856. 

I ■ r « n i c 8 Antal, néhai győri plls- 
életmjza. Csizmazin. {F.tjy. Tár 
IX. :;i. 

i s i <• n Kőszegen, {jiucn. Sagy 
•pl. II. 1849. 50. Arck.) 

li Just Andráx , turóc- 
Garády. (Af. Tud. Ért. 
I. 251.) 

tus Jaknh. ^fírth-Lerhem I. 
118. Arck. 

Károly, ni. k. honvéd ör- 
írí Öd»n. {llonv. TSraif. Alb. 
Arck.) K a 1 a s János. Dobos János. (Házi 
Kincst. 11. 1861. 257.) 

K a 1 a t a i Ferenc, nagyváradi püs. 
pök. Molnár János. {Magy. Ktinyuh. 
VÍII. 1796. 100.) 

Nagyszombati K ú 1 d y György. 
Podhraczky József. ('Fud. Tár 1838. Ér- 
tek. III. 296. — Fasc. Eccles. 1842- 
ír. 134.) 

Káldi Márton, jezsuita HoZd. Mol- 
nár János. (Magy. Könyvh. XTV. 1801. 
125.) 

K á 1 1 a y Ferenc. (M. t. Akad. Alm. 
1863. 305.) 

* Káinoki Zsuzsanna 1686. Vass 
József. {Erd. Maz. 1857. 339, 34 7, 
348.) 

* Kalocsa Debreczoni Já- 
nos, nagybajomi ref. pap. (Sárosp. FVz. 
1859. I. 880.) 

K a n i z ö a y Dorottya. (Af. Hölgyek 
Életr. 1861. 127.) 

K a p i Gábor, tudós jezsuita. (Fasc. 
Eccles. 1842. II. 152.) 

*Kapp Jakab, nagyszebeni pol- 
gármester 1661. (Sieb. Quart.n. 1791, 
315.) 

Kápolnai István. (Honv-Napf. 
VI. 1873, 55. Arck.) 

K a p r i n a y István, tudós jezsuita. 
(Faic. Ecclet. 1842. II. 306.) 

Karács Ferenc, térkép-nictszö 
élet-leirása. Karács Teréz. (István bá- 
cii Napt. IX. 1864. 93. Arck.) 

* Karács Teréz, irónö. {Remény 
1851. U. 234.) 

* Karika János, kecskeméti helv. 
Iiitv. tanár és volt nemzetgyűlési tag. 
{Nem:. Képet Napi. I. 1856. 144.) 

K a r i k ó János, egy naturalista 
énckköltö. Dlimijtór János. {I'rot. Uj 
Kép.-Napf. II. 1874. 76.) 

Kármán és Fanni emlékezetük. 
íkhedel Ferenc. {Kitf.-Tórs. Éel. V. 
1 846. 1 09. — üjkéri. Nemz. Képe»-Napl. 
V. 1873. 44. Két iirrk. IUi>«rt. I. TSrtfn. 327 Életrajzok. Hay.aiak. Károly-Auibriis — Kttstenbaum. ■22- Ea/.tei K ú r « 1 y Ambrus királyi 
fohcrozeg magyarországi prímás, én esz- 
tergomi érsek emléke Esztergomban. B. 
{Af. Huz. Vándor XI. 1839. 7 8. — 
Életr. Dulházy Mihály. F. M. 0. Miner- 
va. 1825. Xm. hí\). Arck.) 

Károlyi Edéné, Komis Klarisz 
gvófnö. Kempelen Gyözö. (M. IKlgy. 
Arci: 18G4. 21. Arck.) 

Nagy -Károlyi Károlyi István, 
gróf. (M. Mágn. Életr. s Arcképes. III. 
1862. 11. Acrk.i 

K a r s a y Sándor, superintendens 
életrajza. (Prol. Képes Napt. XIV. ! 8(i8. 
.0,5. Aruk.) 

Emlékbeszéd Kassai J ó z s e f fe- 
lett Nagy Jánoü. M. tud. Társ. Evk. VI. 
I. Oszt. 1840 — 42. 104. — Schedd. 
tWenc. M. Tud. Társ. Évk. VI. I. Oszt. 
1840 — 12. 140. .¥. t. társ. Néak. 184.'! : 
223.1 

K a .s z a p János, m. k. honvéd őr- 
nagy. L'gervári OdSn. {Honv. Törzst. Alb. 
I. 1870. 135.) 

Kátay Mihályról. (Századok, V. 
1871. 312, 323.) 

Újfalvi Katonii Imre. 1599 és 
után sárospataki tanár. Szomhathy János 
kéziratából közli Dr. Soltész János. (Sá- 
ronii. Fü.?. 1864. 622.) 

* Katona István, tudós jezsuita. 
Fasc. Kccles. 1842. II. 307.1 

* Gelei Katona István, erdélyi iró. 
{Sieh.Q.Yll. 1801. 7. — Élete és levelei. 
I. Rákóczi Györgyhöz. Közli Dr. Otcüs 
Ágoston. (Uj M. Miiz. 1859. I. 199. — 
Szilágyi Sándor. Házi Kincstár III. — 
18G2. 235. — Imre Sándor Értek, a 
nyelik és szépt. kör. T. 1867. — 70. VII. 
szám 1 — 98. — Kivonat. Akad. Értés. 
III. 1869. 139. — Bud. Szemle Uj 
foly. XIV. 1869. 364. * — Bud. 
Szemle IV. 1858. 19.) 

Gelei Katona István, az ifjabb, 
erdélyi iró. (Síit. Quart.Wl. 1801. 11.) Katona József. Vahot Imrr. ' 
Thália 1853. 284. Arck. és saját kéz- 
iratával — Vadnai K. Színli. .V.//,í. 
1857. 29. Arck. — Vahot Imre. Mitl- 
ler és Vahot N. Napt. 1857. 147. .\ !. 

Kautz Gyula, Győrvárosi kéjiuí. 
lö. (Országgy. Emlékk. 1866. 207. Arck 
— Honpolg. Könyve I. 1866. 18." 

'*Kazi Perenz, tudós j('/.>'uit:i. 
(Fasc. Eccles. 1842. IL 307. 

* K a z y János , tudós jczsuitn. 
(Fasc. Eecles. 1842. II. 308.) 

Kazinczy Ferenc : Pályám em- 
lékezete. 1759 — 1792. (Tiíd. GyUjI. 
1828. I. 32. U. 3. XI. 43. XII. 74 — 
Emléke és néhány character-vouásai 
fíuzmicsésS. R— /•'. M. O. Min. 1><31. 
485. Arck. — Emlékbeszédek. Kóletey 
Ferenc. M. tud. T. Évk. l. 1831—42. 
148. Arck. Mazárion I. 1833. 376.- 
iSzász Károly. Recskem. Prof. Kúzl. Y 

1859. 108. — Gytday Pál. (Btidaptttt 
Szemle VIIÍ. 1860. 3. — Élctrajüok. 
Schedel Ferenc. M. T. É,:k. 1832. 
40. — Gróf Dessewffy József. Arpádia I. 
1833. 228. — Vahot Imre. Magyarvr. 
és Erdély Képekb. III. 1854. 84. Arck. 
és síremlékkel. — Nemzeti K. Sa{(- 
I. 1856. 132. Arck. — M. írók Árá., 
I. 1858. 6. Arck. — Prot. Napt. Ylj 

1860. 26. Arck. — Boross M. Emid' 
y.K.Napl.ll. 1861. 115. Arck. — 
Szünórák 1862. 242. Arck. - Zikh 
Károly. M. Kosz. Alb. 1863. 1. Arck. 

Kazinczy Gábor emlékezete. L 
my József {Kisf.-T. Évi. Uj foly. D 
1863/4 — ISeVs- 220. — Életr. -V 
—R. Emich N. K. Xapt VT. 186".. Hl' 
Arck.) 

* K a r g 1 i n g Henriette, festő-mii 
vésznő. (Jahrb. f. deutsches Elem, v 
Ung. I. 1846. 160.) 

Rafael K a s t e n b a u m und sein' 
Stiftungen. J. J. Rosenmayer. (Ben-Chc 
III. 1860. 380.) 2» Életrajzok. Hazaiak. Kecskeméti — Kiss. 230 Kecskeméti Elek Jáuon, 1G88 
".r(il sárospataki tanár. Szombathi János 
1 lábút. Küzli Dr. Soltész János. 
,u.^*^. FlU. 1864. 693.) 
i *Kec8keméti János, tudós je- 
(ratc. Eccles. 1842. II. 136.) 
.f Keglevich Gábor. (M. f. 
^ad. Almán. 1863. 276.) 
* K e 1 c z Imre, tudós jezsuita. {P. 

1842. ír. 308.) 
' Kelemen Antal, tudós jezsuita. 
. Ecdes. 1842. U. 330.) 
le ti Károly. (,U. Kézmü-Ipar. 
I>f. I. 1874. 31. Arck.) 
f Kemény József. KSváry. 
>ib-Kapl. 1858. 77. Arck. — Em- 
tc. Gróf Mikó Imre. M. t. Akad. 
X. [. 1860. 32.— Btid. Szemle X. 
. 419.) 
Il'iró Kemény Zsigmond. — h. 
.irckép-Alb. I. 1855. 26. Arck. 
/. írók Arck. I. 1858. 110. Arck. 
■IfftI Albert. Orszngyy. Emlékkönyv 
136, 339. Arck.) 
Ifgaug von Kcmpelen. J. Kari 
. (Zdtschrifl von und f. Ungem 
-ö4. 313. — Lindner Ernő, Ki/elv- 
'-. VIII. 1870. 325. • — 
. iri. 1871. 455.) 
K e m p e l e n János András Kri- 
Term. Közi. III. 1871. 455.) 
m p c 1 c II Riza. — fi. — (^Arrk.- 
I. 1855. 9. Arck.) 
'f Kendeffy Ádám. Or. Mikó 
{Alföldiek Segély Albuma 1863. 
I 

lélyi kormányszéki tanácsom Fel- 

futaki Kender ofi Mihály 

1831. 1. 183.) 

Kephalides Máté , tnrócme- 

ró. (M. Tud. Ért. 1862. I. 353.) 

rokct Ferenc. (M. t. Akadem. 

'■ 1868. 267. • — r.rm. Kőzi. 

H71. 455.) 

Kereakényi Ádám, tudós je- 

IFn.r f-V^I^. 1 h40 11 I ;j(J.) ■' Keresztes István, tudós je- 
zsuita. (Fasc. Ecdes. 1842. II. 330.) 

•Kéri Bálint, tudós jezsuita. (í*. 
/vec/M. 1842. 11. 308.) 

•Kéri Ferenc, tudós jezsuita. (í*. 
Ecdes. 1842. IT. 296, 308. — Term. 
Közi. III. 1871. 455.) 

* Kcszelborn Károly, nagy- 
szombati kanonok. (^Magy. Tudom. Ért. 
1862. I. 380.) 

* Kcszlerffy János, Hevesuie- 
gyc orvosa. (Orv. Tár XI. 1833. 63.) 

Johann Georg Edler v. K e s z 1 e r u, 
evang. Pfairer der Gemeinde zu Burg- 
berg. {Sieb. QtiaH. V. 1796. 176.) 

Kétszer y József, színigazgató. 
{M. Szin. Évk'u. 1873. 6 7, 68. Arck.) 

* Keveri András , turócmegyei 
iró. (.V. Tud. Ért. 1862. L 354.) 

Kézdi-Vásárhelyi Mózes, 
1601 — 1G04. s következő években sá- 
rospataki tanár. Szombatin János kéz- 
iratából közli Dr. Soltést János. (Sáros- 
pataki Fiiz. 1864. 687.) 

* K e v i c z k i István, turócmegyei 
iró. {Af. Tud. Ért. 1862. I. 354.) 

* Kinder János (Friedunborgi) 
nagyszebeni polgármester 1739. (.S'iVt. 
Qiiart. 11. 1791. 344.) 

K i n i z s y Pál, vezér és országbíró. 
Kovacséczy. (f. .V. O. Afinerra 1828. 
1969. lap.) 

Méltóságos és fötisztclcndt) K i r :i I y 
József, piícsi püspök emléke. (Tud. 
GyUjt. 1829. 1\. 49. — M. Hazai Ván- 
dor IX. 1839. 36.) 

* K i r i s Ferenc, tudós jezsuita. [F. 
Ecdes. 1842. II. 331.) 

I Kiss Bálint emlékezete. Toldy Fe- 
Kenr. (M. Akad. Éil. 1855.- 423.— 
Életr. Bonyhai Benjámin. Prot. Napi. 
VI. 1860. 21. Arck.) 

Kiss Ern", tábornok. (llonr.-Napt. 
VI. 1873. 20. Arck.) 

Kiss Ferenc. (M. tud. Akad. Alm. 
186,1. -.x.lH.) 

8* aai Kletrajzok. Hazaiak. Kiss — Klobusiezky. 232 (llonvéd-Napf. VII. K i S S KlTOUC 

1874. 23. Arck.) 

B.-Madarasi Kiss d'ergoly t'lctrajza. 
K. K. {Házi lüncMr IIL 1862. 212. 

— Pállffy Dénes. Krd. IWd. Tár I. 
1833. 122.) 

Kiss Imre, tiulós jezsuita. Molnár 
János. {Magy. Könyvh. XVII. 1802. 56. 
* — Fate. Ecclcs. 1842. II. 151.) 

Szegedi Ki s István. Mcglialt 1572. 
(Prot. Képes Nupi. XIV. 1868. 17.) 

K i s János, evang. supcrintcndens. 
Toldy Ferenc. {M. tud. Társ. Évk. VIII. 
l. Oszt. 1845 — 47.94. M. tud. társ. 
Néck. 1847. 114. — — y— Prot. 
.Jalib. I. 1854. 49. — Prot. Napi. IV. 
1858. 79. Arck. — M. hók Arrk. I. 
1858. 83. Arck.) 

Dr. Kiss József einldke. (Oro. Tár. 
ni. 1831. 109. — Kólhkrepf fíáhor. 
{Tudom. Gyűjt. 1831. IV. 126.) 

Kiss Pál életrajza. Toldy Ferenc. 
{M. tud. Társ. Évk. VIII. 1. Oszt. 1845 

— 47. 100. — Gyászbeszéd. M. Akad. 
Ért. 1847. 295. Élctr. M. t. Társ. Név- 
könyv. 1848. 93.) 

*Kis Zsigmond, iró. — í — . (Tud. 
GyUjt. 1826. X. 89.) 

K i s d i üenedek, egri ptispök s a 
kassai akadémia kdtszázados emlékeze- 
te. Vass József. (M. Sión I. 1863. 31. 
110.) 

Kisfaludy Károly. Toldy Fe- 
renc. {F. M. 0. Minerva 1831.^ 225. 
Emlékbeszéd. M. tud. Társ. Evk. I. 
1831 — 32. 131. Élctr. M. tud. Társ. 
Névk. 1832. 37. — Nemz. K. Napt. 
II. 1857. 101. Arck.— M. írók Arck. 
I. 1858. 102. — y.ilahy Károly. M. 
Koszor. Alb. 1863. 29. Arcképpel.) 

Kisfaludy Sándor. Gyászbeszctl. 
Schedel Ferenc. (M. Akad. Ért. 1843 — 
44. 208. Életr. M. tud. Társ. Évk. VII. 
1. Oszt. 1842 — 44. 160. M.tud. Társ. 
Névk. 1845. 90. — Nanz. K. Napt. I. 
1856. 137. — M. Írók Arck. I. 1858. 17. Arck. — Zilahy Károly. M. i\ '■. 
Alb. 1863. 13. Arck.) 

Kitaibcl és hátraliagyoU naii: 
kái. Kanüt Ákos. {Bud. <Szemíe XVII; 
1863. 145. — Életr. M. Orv. és / 
Muiik. X. 1865. XVI. lap. * — í ,, 
Kvzl. III. 1871. 455.) 

Kitouich János, magy:u j in- 
dós és munkái. Wensel Gtisztái 
Akad. Ért. 1851. 129.) 

Arnold K 1 a b e r. Friedmann. (flen- 
(han. 1. 1858. 563.) 

Klapka György, houvédtábomol 
életlcirása, s 184V9"l'i hadjárati tfvé- 
kenysége. {Osz. líonv. Napt. 1869. 3, 
Arc. — VnJiot Imre. Honv.-K. Uj faly. 
1867 — 68. 23. Kőnyom, arck. — 
Nemz. K. Napt. IV. 1863. 63. — Hajm 
1867. Arck. — Magyaror. KépfMxf' 

II. 1868. 10. Arck.) 

* Klaus Ignác, tudós jezsuita. (/ 
Kccles. 1842. II. 296. * — Term. h 

III. 1871. 456.) 

* Klaus Mihály, tudós jezsnit;i 
{Fasc. Ecdes. 1842. 11. 296. *— íir^ 
Közi. III. 1871. 456.) 

Klauzál Gábor. Vakot Ir: 
(Országgy. Alm. I. 1843. 22. — '-'-■ 
Emlékk. 1866. 86. Arck.) 

Klauzál Imre. Toldy Ferenc, (lí 
tud. Társ. Évk. VUI. 1. Oszt. 1845- 
47. 98. .V. tud. Társ. Névk. 1848. í" 
— Gyászbeszéd. Török János. {> 
Akad. Ért. 1847. 299. — Életr. Té" 
János. Kelet Népe 1856. 125.) 

Josef Traugott Klein. M. Kn, 
mer. (Progr. des Gymn. zu fíistritz 19? 
3 — 62.) '♦ 

K 1 e m c n t János Mihály, JL-^ 
kóczy Ferenc követe Berlinben, Bip 
bau, Londonban. Szalay László, 
dok IV. 1870. 1, 73. *— 103.) 

* Klingosor. (Biid. Szemle 
1858. 148.) 

Klobusiczki Klobusicak 
György, a boldog szűz monostoriul^ i Életrajzok. Hazaiiik. — Klokucr — Kornig. 234 j s nagj'váradi örkaiiouok életrajza, 
i.'wí Bárány Ágoston. (Tud. Gyűjt. 
X. 3.) 

V 1 o k D e r Dániel , nagyszebeni 
iiester 1745. {Sieb. Quart. H. 
345.) 

Mneth Dániel. (Term. Közi. ÍII. 
456.) 

I K h á r y István. Bajza. (Au- 

\l. 1832. 1. Arck. — Sárváry 

' sal. Könyve 1. k. 1855. 145. 

. n — Horváth fítis. Kolossv. kath. 

I ■•.,. Éik. rv. 1855. 3—13. — 3/. 

^ :. ÉUt. s Arcképet. IV. 1863. 3. 

V o 1 b István, tudós jezsuita. {F. 
. 1842. II. 331.) 

' K o 1 b á n y i Pál, orvos. (Pozsony 
y. 1865. 235.) 

iiyi Kollár Ádámnak a 

;iyvtár felvigyázójának éle- 

tnkái e's kezirat-gyüjtcmií- 

,...,:.ovic» Oyőrgy. (Tud. Gyűjt. 

X. 3. — Mint jogtudós. Szalay 

M. Tud. Társ. Évkönyve V. 2. 

l-i3» — 40. 289. — Jogt. és Tdr- 

■ -lár II. 185C. 37. *— Fasc. 

1842. II. 288.J 

11 á r c s i k István. *i *l. {Magy. 
II. 1869. 593.1 

1 1 e r József, a tudós \tévú uagy 
■t.(Egy..Tnryi. 1835. 153.* — 
' ■ . 1842. II. 308.) 

i c 8 Sigefricd. B. Mednyrin- 

{Tud. Gyűjt. 1848. U. 75. 

n Vándor VI. 1836. 39.) 

1 P. Dániel, sárospataki ta- 

111 /. {Sárosp. Füzetek 

.*\ 1 o s V á r i Pál, tudós jezsuita. 
EccUs. 1842. II. 136.) 
1 o i • V á r y Sándor. Schedel Ft- 
H. tud. Társ. Évk. VII. 1. Oszt. 
— 44 t.-)6. M. tud. Társ. Sévk. Komárom y Edmund, szent-ke- 
reszti és szent-gróti apát. {Hajnal 1867. 
Arck.) 

Komjáthi Anna. (Af. Hölgyek 
Életr. 1862. 157.) 

*Komjáti D. Mátyás, sárospata- 
ki tanár 1626 — 28. (Sárosj). FUz. 
1865. 30.) 

K o m 1 ó s s i Ida. (Arckép-Alb. II. 
1856. 14. Arck.) 

Komlóssy Lajos, m. k. honvéd- 
őrnagy. Egervári Ödön. {Honvid-T.-T. 
Alb. I. 1870. 139. Arck.) 

Dr. Leopold Kompért. {Isr. Jahr- 
huch I. 1859—60. 81. Arck.) 

Nagy-Solymosi Ko u ez János élete 
és alapítványai. Derzsi József. (Kereszt, 
Magi: VIII. 1873. 249. Arck.) 

* K o n t o r János, iró. *i'* {Tud. 
Gyűjt. 1826. X. 88.) 

K ó 8 Ferenc. Szakoly Victor. 
(Emich N. K. Napt. VI. 1865. 102. 
Arck.) 

K o p á c s y József. Toldy Ferenc. 
{M. tud. Társ. Évk. VIII. 1. Oszt. 1845 
—47. 99. — .W. tud. T. Névk. -1848. 
92. — Gyászbeszéd. Szilassy János. 
(^f. Akad. Ért. 1847. 291.) 

Kopácsi István, sárospataki ta- 
nár 1530. Szombatin János kéziratából 
közli hr. Soltész János, {liárosj). Fűz. 
1864. 124.J 

K o r i z m i c s László, {/loup. Köny- 
ve 1. 1866. 9. Arck.) 

* K o r n é 1 y i János, tudós jezsuita. 
{Fasr. I-U:des. 1842. II. 309.; 

I Komis Gábor búcsúztatója 1683- 

I ból. Közli Torma Károly. (Kolozsvári 

\X. Xapl. I. 1865. 90.) 

' K o rn i B Kata, lluller Jánosné 
1650—1700. Kövfiry László. {Család- 
Könyve II. 1Ö56. 209. — Kolozsr. If. 
S'apt. I. 1865. 36.) 

G. Komis Mihály, Schedel Ferenc. 
{M. tud. T. Évk. IV. 1. Ostt. 1836 — 235 Életrajzok. Jiazaink. Korotliiiay — Köszeghi. 236 3H. 126. — M. t. Tárt. Névk. 1837. 
93.) 

Korothnay Katinka. Véghelyi 
Dezső. (Századok IV. 1870. 1.5.) 

Szepsi K ó r ó t z György, sárospa- 
taki tanár 1618— 1616 körül, yzom- 
háti János kéziratából. (S.-pataki Füz. 
1864. 808.) 

Gyászbe.szed Kossovich Károly 
felett. Schedel Ferenc. {M. Akad. Ért. 
1840—41. 67. — Emlákbeszdd. Zsol- 
dos Ignác. (M. tud. T. Évk. VI. 1. 
1840 — 42. 31. — Életr. Sehedel Fer. 
M. tud. T. Évk. VI. oszt. 1840—42. 
136. M. tud. T. Névk. 1842. II. 77.— 
Mint jogtudós. T. L. Jogt. és tőrv. Tiir I. 
1855. 221.) 

Kossuth Lajoi?, niiüt országgyű- 
lési szónok. Vahot Imre. (Oiszággy. Fin. 
1848. I. 33. — *á*r. Mayyaror. Kép. 

I. 1867. 347. Arck.— Áldor Imre. Kos- 
suth-Album 1868. 114. Arck. — Tó- 
völgyi Titusz. Kossuth-Album 1868. 94. 
— Körútja Észak-Amerikában. Tarka 
Világ. í. 1869. 7, 53, 103, 148, 196, 
244, 293, 340, 388, 435, 485, 533, 
580, 626. Het képpel.) 

* Kovács Ferenc, tudós jezsuita 
(Fasc. Eccles. 1842. II. 136.) 

Nagy-Daróczi K o v á c U Flórián, 
ízatmári püspök életrajza. Debreczeni 
Bárány Ágoston. (F. M. Orsz. Minerva 
1827. 1305. lap.) 

* K o V á c S-M a r t i n y Gábor, (l'o- 
zsony és kÖrny. 1865. 237. Arck.J 

Mádi Kovács György. (Honvéd- 
Naptár VI. 1873. 55. Arck.) 

Kovács Gyula, a kolozsvári nem- 
zeti szinház művezetője. (M. szinh. Évk. 

II. 1873. 19—20.) 
Emle'kjcgyzetek nemzetségemről, ta- 
nulói 8 hivatalnoki életemből. Néhai 
Kovács István kézirataiból. (Kereszt. 
Mogv. Vni. 1873. 34, 138, 224.) 

Kovács János. Sehedel Ferenc. 
(M. tud. T. AVr/.-. 1836. 77.) * Kovács Mihály, akadémiai kep- 
iró. (Magyarorsz. i's Erdély Képekb. iV. 
1854. 58. Arck.) 

Kovács Mihály. (.V. Imi. Akad.. 
Alm. 1863. 259.) 

* Kovács Pál, tudós jeznuiti. 
(Fasc. Eccles. 1842. II. 309..( 

* Lisznyai Kovács Pál, erdélyi 
iró. (Bud. Szemle. IV. 1858. 397.) 

Dr. Kovács Sebestyén Endre. 
(Hajnal 1867. Arck.) 

Kovács Timóth. T. K. (íféptati. 
Könyve. III. 1857. 317.) 

Szikszai Kovács Vazul, sárosp*- 
taki tanár, szül. 1563. körül. Szombathi 
János kéziratából. (5.-2í<»<aH Fih. 18S4 
303.) 

Kölcsey Ferenc. Sehedel Ferent. 
(M. tud. T. Évk. rV. 1. 1836—38. 
133. Arck. — Emlékbeszéd. B. /; ' 
József — — V. 1. osztály 183S- 
40. 109. — Életr. Sehedel Fer. M 
tud. Társ. évkönyv. 1839. 163. - 
Emlékezete. Szemere Bertalan. Budcy- 
Árvizkönyv IV. 1840 205. — Mátyni 
diák Könyves háza 1857. II. 63. — 
Arck. (M. írók Arck. I. 1858. 79. Arck. 
Xemz. Képes Naptár II. 1857. 105. — 
Emlékrajzzal. Zilahy Károly, il. Kó- 
s:or Alb. 1863. 36. Arck.) 

* Köleséry Sámuel, erdélyi iró. 
(Bud. Szemle VI. 1859. 42.) 

* K ö m 1 e i, magyar iró és lapszer 
kesztö (Zeitschr. von u. für Unger'- 
1802 I. 135.) - . 

* K ö r m e n d i Imre, tudós jeai<|f». 
(Fasc. Eccles. 1842. U. 152.) I^ 

Körmendy Sándor, Somogyi* 
gye képviselője. (Nép-Zászló Napt. IV' 
1872. 20. Arck.) 

Környei János, kii-, tanácso* 
főtanfelügyelö. {Tanáregyl. Sdü. I 
1870. 447.) 

* Köszeghi János, tudós jeaii 
ta. {Fasc. Eccles. 1842. 11. 309.) .■ Életrajzok. Hazaiak. Köteles — Ladivér. 238 Emlékbeszéd Köteles Sámuel fe- 
KáUay Ferenc. M. tud. Tárg. Évk. I. 
l — 32. 140. — Életr. Dóhrentd 
^aboT. M. t. tárt. Névk. 1832. 38.) 

K ö V á r y László. {M'úUer és Vahot 
\\ Xapt. 1857. 172. Arck.) 

Kövér András, tudós jezsuita. 
,-. Ecetes. 1842. II. 309.) 
Kövér Lajos, V. K. (Arck. Album 
-55. 37. Arck.) 
hai Kövy Sándor felett tiszt. 
««y János professor ur által tar- 
!' beszédnek biographiai része. (7W. 
./'<>>• 1834. Vm. 85.) 

ajovai és topolyai báró K r á y 
is. kir. föhaditámokinester. (f. M. 
'tinerva. 1830. III. 7. Arck. — 
OyUjt. 1832. L 50.) 
akkui Demeter, 1596. s tovább 
pataki tanúr. Szombathy János ké- 
iból (Sárosp. FUz. 1864. 616.) 
KralovAuszky András, iró. 
Ta<l. Ojfüjl. 1826 X. 74.) 
K r a 1 o V i t z e Márkó, költő. (Magy. 
■h. V. 1793. 127.1 
K. r a III m e r Ferenc, esztcrgom- 
■i áldozár •'s egyháztörténetiró. 
(r ,on Ungam 1786. 1001. lap.) 
'a B z n a y Pál. m. kir. hpnvéd 
.V. Egert-ári ÖdUti. (Honv. TVrtsI. 
r. 1870. 143. Arck.) 
I a 1 c h V i 1 a Mihály. Fábián Já- 
H Sión. HL 1865. 506.) 
. . i u » Georg, erdélyi ágostai sn- 
•. 1711. {Sieb. Q. n. 1791. 28.) 
Krüutner Sámuel, nagyszebeni 
■ szen'f./.. ./. /•. (.Stei .Quart. VII. 

;. 45.) 

K r c c h o József, tudós jezsuita. 

'^« 1842. II. 331.1 

■nM Kresznerics Fc- 

;<lett HzUasy János. {M- tud. Tár*. 

I. 1831—42. 156. — Életr. 7V/. 

'• 1832. VIU. 3. — M. I. társ. 

1833. 40.) K r i e b c 1 János. (M. t. Akad. Alm- 
1863. 275.) 

Krieszteu Ignác, föclemi taní- 
tó P. J. (István bácsi A'apt. XI. 1866. 
58.) 

Kriza János, erdélyi unitárius 
püspök. (Prot. Képes, y-ipt. XVI. 1870. 
53. Arck.) 

K r m a n n Dániel. (Pi-ol. Képes. 
Napt. XIV. 1868. 19.) 

Kulcsár István. {M. Hazai Ván- 
dor IX. 1839. 33. Arck.) 

K u n Bertalan, tiszáninneui helvet- 
bitv. püspök életrajza, r. l. (Prot. Ké- 
pes Napi. XIV. 1868. 41. Arck.; 

Gr. Kun Gothárd, Hunyadme- 
gye Hátszegkeruletének képviselője. 
{Országgy. Emlékk. 1866. 333. Arck.) 

*Kunics Ferenc, tudós jezsuita. 
{Fasc. Ecchs. 1842. II. 137, 310.) 

* K n n i z e r Moses, weil. Rabbiner zii 
Ofen. Ignác. Reieh. (Beth-El. III. 1860. 
1. Arck.) 

Kunszt József, kalocsai érsek. 
iMJthay János. (M. Sión IV. 1866. 43. 
— • Brevis conspectus vitae Josephi II. 
Archi-episcopi Colocensis. (Fasc. Eccl-s. 
1868. IV. 1. — V. 1.— VII. VIII. 1.— 
IX. 1. 

K II p <• c z k y János. 1666 — 1740. 
Döbrentei Oábor. (ESrd. Muz. 1817. 
Vni. 95.) 

K n r b é 1 y György, veszprémi püs- 
pök. (Egyh. Értek. . 1821. IV. 193.) 

* Kussevicli János, tudós jezsui' 
ta. (Fate. Eceles. 1842. II. 152.) 

Báró Kussevich Emil. (Hajnal 
1867. Arck.) 

K u t h y I.iajos. Emlékbeszéd égy 
elitélt fölött. Degré Alajos. (Kitf-Társ. 
Évi. Ujjoly. V I.Hf.0— 70. 57.) 

* Ladiv> r Ul< n , iijalil* , liircfi 
eperjesi tanár. (Sárosp. FiU, 1859. 
II 1.) 239 Kletníjzok. Ilii/.aiuk. Liidivi'r — Lieiiur. L'40 Idősb L a di V é r Illés, turócine- 
gyci iró. {M. T. Ért. 1862. I. 354.) 

* Paul L a i t n e r. {I\ot-Jahrh. II. 
1855. 519.) 

B. Lakos János, íSchedel Ferenc. 
{M. Uid. T. Évk. VII. I. 1842—44. 
156. M. t. társ. Névk. 1844. 83.) 

* Lanczmár Ferenc, tudós jezsui- 
ta. {Fasc. Écdes. 1842. II. 310.) 

* Landovics István, tudós je- 
zsuita. {Fasc. Éccles. 1842. II. 13 7-.) 

Emlékbeszéd Láng Ferenc felett. 
Dr. Knöpfler Vilmos. (M. orv. és term. 
Műnk. XI. 1866. XXI. lap.) 

* L á n g Mihály vagy Agnethler. 
(Szent Agothai), nagyszebeni király- 
bíró 1634. {Sieb. Quart.ll. 1791. 270.) 

Kurze Lebensbeschreibung des sel. 
Herrn D. Martin Lange, weiland Bur- 
zcllandisclicn Distrikts Physikus. (Sicb. 
Quart. m. 1793. 342.) 

Szepsi Lánj Mihály, 1610. körül 
párospataki tanár. Szombatin János ké- 
ziratából. (Sárosp. Füz. 1864. 700.) 

* Lányi Dániel, turócmegyei 
iró. {M. T. Ért. 1862. I. 355,) 

Lányi György. Egyháztörténeti 
("lerajz, I. Leopold korából. Batizfalvi 
István. (Házi Kincstár TV. 1863. 180, 
19 9.) 

* Lányi Illés, turócmegyei iró. (M. 
Tud. Ért. 1862. I. 355.) 

* Lányi Zakariás , turócmegyei 
iró. {M. Tud. Ért. 1862. I. 356.) 

* L a 8 k a i János, erdélyi történet- 
író. (UJ. M. Muz. 1853. L 222.) 

Lassú István rövid életrajza. 
Toldy Ferenc. (M. Akad. Ért. 1852. 
180.) 

* L á s z y Vilmos, színigazgató. (M. 
Szinh. Évk. II. 51, 53. Ai-cképpel.) 

L a s z k y Hieronymus élete s titkos 
követsége Szolimán török császárnál. 
Szaloij Antal. {F. M. O. Minerva 1825. 
301, 354.) László Károly. {Tarka Vilwj I. 
1869. 199, 239. Arck.) 

Lauka Gusztáv. — B. (Arckép-Al- 
bum 1. 1855. 47. Arck.) 

Lauschek Márton, turócmegyei 
iró. (M. tud. Ért. 1862. L 364.) 

* Gr. L á z á r János. Or. Teleki Dú. 
mokos. (liud. Szemle üj foly. X. 1867. 
23.) 

Herr Micliael L e b r e c h t, Pfarrcr 
der evangelischen Gremcinde in Klein- 
Scheuren. {Sieb. Prov. Dl. 11L 1808. 
156. *— Biirl. Szemle VL 1859. 297.' 

Veszterburgi gr. Lciningcn Ká- 
roly, honvéd tábornok. (Vén Honvéd. 
Napt. 1869. 55. Arck. — Ilonv.-Xapt. 
VL 1873. 19. Arck.; 

L e i t h n e r József, báró. Fuller 
Gusztáv. (Selmeci Akad. Emtékk. 1871. 
233.) 

* Lemouton Emilia, irónö. [B^ 
meny 1851. IL 235.) 

L e n d v a y Márton. (Nemz. Kéfu 
Napt. I. 1856. 141. Arcképpel.— 
Arckép-Alb. IL 1856. 22. Arckép. — 
Szinh. Napt. 1857. 47. Arck.) 

Ifj. Lendvay Márton. (Arckép- 
Album II. 1856. 30. Arck.) 

Lendvay- Latkóczyné. (Arckép- 
Alb. II. 1856. 13. Arcképpel.) 

* Lenhossék Mihály, az orvoffl 
tanulmányok igazgatója a pesti egyete- 
men. (Orv. Tár II. 1831. 74.) 

* Lépes György, erdélyi pUeptic 
1427. (Sieb. Quart. l. 1790. 268.) 

Ueber Josef von Lerchenfold 
und dessen botan. Nachlass. Dr. Fmi. 
Schur. (Verh. u. Mitth. f. Naturv!. IV. 
1853. 88.) 

* Léstyán Moscs, tudós jezenifai. 
(Fasc. Eccles. 1842. IL 137.) 

Liedemann Sámuel Frigyes. Bfri 
I. (Házi Kincst. IL 1861. 382.) 

* L i e d e r Frigyes, festö-müvéiE. 
(Jahrb. des deutschen Elem, in Ung. I- 
1846. 161.) Életrajzok. Hazaiak. Liesgauig — Lukács. •>4: .- g a u i g József , jezsuita. 
;,.. .«..;/. m. 1871. 456.) 
1 1 1 János. Faller Gusztáv. (Sel- 

'. Emlékk. 1871. 236.) 

.József. Faller Gunztáv. (Sel- 

! ■<?. Emlékk: 1871. 238.) 

K: 'k, >'ázolva L i n t e r József, né- 

M.'yszombati kanonok élete'bó'l. 

"lály. (M. Sión 11. 1864. 314.) 

]) a i János, tudós jezsuita, 

/<*. 1842. II. 297.) 

p a i Ferenc, tudós jezsuiti. 

/e*. 1842. II. 332.) 

|) o I (1 1 Ferenc, tudós jezsuita. 

■lej,. 1482. II. 152.) 

■! i c B Mihály, tudós jezsuita. 

■cl(s. 1842. n. 297. * — 

/. m. 1871. 456.; 

,'li L i p t h a y Endre. {Hon- 

yiv I. 1866. 22. Arck.) 

n y a i Kálmán. V. K. (Árek.- 

1855. 62. Arck. • — N. 

Album 1863. 1. — Emich JV. 

1864. 122. Arck.) 
_ . ^ t Ferenc. //. es fahot Imre. 

•n. h Erdély Képekben III. 
»4. Arck. — Tarka Világ I. 
MO. Kdt kdppel.) 

L i t e r a t i Pál, sárospataki 
11*36. {S-patakiEUz. 1865. 179.) 

k e i Ferdinánd, tudós jezsui- 
Eecle*. 1842. II. 153.) 

" b m a n u János, turócmegyci 
'//. Krl. 1H62. I. 356.) 

I n n I'ál , turócmegyei 

/.>/. 1862. I. 357.) 

V i c B József drsck, magyar 

I igazgató- ét tiszteleti tag 

■<\ Ipuliji Arnold. (M. tud. T. 

<Ur. 1868. 1 — 68. — 

/. Emlékk. 1867. 598. 

i i-Holló«y Kornélia. (Arr- 
n. 1856. 1 1. Arck.) 
ny»y Anna. Kn** -/Suf/. (Erd. Mm. 1857. 337, 342—346. — 
M. Hölgyek Életr. 1861. 119.) 

L ó n y a y János. {Lelki Kincstár I. 
1860. 202.) 

L ó n y a y Menyhért. (^Iloiqj. Köny- 
ve I. 1866. 6. Arck. — Jellemrajz. 
Farkas Albert. Országgy. Emlékk. 1866 
— 67. 45 l.Arck. — Életr. Hajnal 1867. 
Arck. — Ballagi Géza. Prot. K. Napt. 
XVIII. 1872. 54. Arck.) 

Serkei Lórántffy Zsuzsanna 
életképe. Dehreczeni Bárány Ágoston. 
(F. M. 0. Minerva 1831. 161. »— Re- 
mény 1852. II. 190. * — Magyar or. 
Képekb.n. 1868. 179. Történeti,-e8a- 
lád,-és jellemrajz. Szilágyi Sándor. 
M. Tud. Akad. Évk. XHI. 9. dar. 1872. 
1 — 104. Prot. Uj. K. Napt. 1. 1873. 
31.) 

L ó 8 á r d i Zsuzsanna. Kelen. (Ma- 
i-osv. Fűz. I. 1858. 143.) 

L ö V e i Györgj-, sárospataki tanár 
1615 — 1617 körül. Szombathi János 
kéziratából. {S.-pataid Füzetek 1864, 
814.) 

L ö w Leopold, Oberrabbiner in Sze- 
gedin. (Isr. Jahrb. II. 1860—61. 110. 
Arck.) 

Löwensohn Bemard, weil. Ver- 
treter der isr. Kultusgemcinde zu Len- 
gyeltóti. Jgnaz Reich. (Beth-El III. 
1860. 33.) 

L ö w i 8 n Sill. hcbr. Dichtdr. Ign. 
Reich. (Beth-Ell. 1856. 70.) 

L ö w y Bcmhard, Gründer Neupcsts. 
/gnaz Reich. (Deth-El II. 1859. 58.) 

Luczenbache r-család, {István 
bácsi Napt. VIII. 1863. 99. Luczenba- 
ohcr János arcké])C- és a családi sírká- 
pnlua rajzával.) 

* L u d o V i c i Pál , nagyszebeni 
polganncster 1623. (Sieb. Quart. II. 
1791. 267.) 

Lukács Dénes. Kenettry Albert. 
{Magyarnriz. Képekh. II. 1868. 216. 
Arcképpel.) 243 Életrajzok. Hazaiak. Lunmitzer — Maraatoni. ''Lumnitzer Istváu , orvos 
1747 — 1805. (Pozsony éi körny. 1865. 
234. Arck.) 

* L u t s c h Gallus, nagyszebeni pol- 
gármester 160Ö. {.Sieb. Q. II. 1791. 
251.) 

* L u 1 8 e h János, nagyszebeni pol- 
gármester 1645. (Sieb. Quart.ll. 1791. 
273.) 

* T., u t 8 c h Mihály , nagyszebeni 
polgármester 1618. (Sieb. Q. II. 1791. 
263, 267.) 

M á d a i Dávid Sámuel élete. Hra- 
bovszky György. (Tud. GyUjt. 1818. 
XI. 78.) 

M á d a i Károly, superintcndens. F. 
. . . í. (Prot. Kép. Napt. IX. 1863. 
53. Arck.) 

Madách Imre emlékezete, hir- 
czy Károly. (Kis.- Társ Evl. Uj foly.lU. 
186V6 — 186Vr 197.) 

Madarassy János, Egervári- 
Szent-Pctemek Prépostja. M. J. (Tmh 
Gyűjt. 1817. V. 150.) 

M a d a r ú s z József, {Országgy-Em- 
Ukk. 1867. 623. Arck.) 

* M a d o c s á n y i Zsigmond, tudós 
jezsuita. (Fasc. Ecclw. 1842. II. 310.) 

* M a d V a Ferenc, a rudnai ple'bá- 
ncs. (Magyaror. és Erdély Képekb. III. 
1854. 23. Arck.) 

Magda Pál, Schedel Ferenc. (M. 
tud. Társ. Évk. VI. I. oszt. 1838 — 
40. 138. M. t. társ. Névk. 1842. II. 
80. — Emlékbesze'd. Székács József. 
M. tud. T. Évk. Vn. I. oszt. 1842— 
44. 73.) 

Magyar László, a délafrikai ma- 
gyar utazó. Toldy Ferenc. (UJ ^f. Mtiz. 
1858. I. 457.) 

Majer István. (M. írók Arck. I. 
1858. 96. Arck. — K. J. István bácsi 
Napt. XVII. 1871. 35. Arck.) 

M á j e r József, székesfehe'rvári ör- 
kanonok. Korizmic." Ant. (Egyli. T. VIII. 
1835. 159.'( M a j e r-Tillmann Antónia cm! 
Majer István. (István bácsi Snp. 
18 70. 59. Arck.) 

Gróf M a j 1 á t h Antal. (.1/. M 
Életr. s Arcképes. VI. 1865. 8. Arc 

Székhelyi M a j 1 á t h György. Z 
András. (Tud. Gyűjt. 1821. XI. 76 
M. Hazai. Vándor VI. 1836. 3 3. Ai 

Emlékbeszéd idősb székhelyi H 
láth György m. akad. igaz^rntú 
felett. Lonovics József . (M. T. Af.'i'i. 
X, 11. Dar. 1863. 1 — 19. BiuLS 
XVI. 1862. 352.) 

M a j 1 á t h György, magyar kir. 
vari főkancellár. (Orsz. Sapt. I. 1' 
2. szak. 147. Arck. — Ortzággy. 
lékk. 1866. 80. Arck.) 

Majoros András, emlékezete- 
délyi János. (^Sárosp. F'dz. 1857 — 
108.) 

* M a i s t e r József, tudós jei 
ta. (Fasc. Eccles. 1842 II. 310.y 

» Kerek-Gedei Makó Pál, b 
jezsuita. (Fasc. Eccks. 1842 IL 29 
— Term. Közi. lU. 1871. 456.) 

Fragment aus dem Lebcn Jil 
M a 1 1 e n d o r f f 8 ehemaligen Pfa 
in Kleinschenk , als cin Rcitia. 
schuldigcn Treue gegen dasAiii: 
lauchtigste Oesterreicliischc Hau- 
D. (Sieb. Qiuirf. Hl. 1793. 316.) 

* Malom Luiza, irónö. (Be 
1851. II. 235.) 

M á n d 1 Albert, (Beth-Lecken 
1871. 140. Arck.) 

Dr. M á n d 1 Ludwig, Bittér 
Ehrcnlegion. (Beth-El IV. 186(«í 

* M a n i g a i János, tudós Jwl 
(Fasc. Eccles 1842. II. 310.) 

"■ Mannsbergcr Jakab, S2i«i 
gató. (M. Szin. Évk. II. 1873. 55, 
Arck.) J 

* M a r a s t o u i Jakab, fe»t« 
vc'sz. (Jahrb. des detUscIien Elti»,iM 
I. 1846. 159.) Életrajzok. Hazaiak. Marczibányi — Matsko. 146 ííOr ói Marczibányi István 

{Tud.Gyüjt. 1818. VII. 111. 

Mi Vándor VIII. 1838. 46. 
/ete. Schedel Ferenc. M. tud. T. 
UL I. 1845 — 47. 21.) 
jgit, IV. Be'la leánya. {M.Hől- 
1861. 215. — Szent Mar- 
Tesxpremi zárdában. Ctete Antal. 

ni. 1865. 17.) 
Margó Tivadar. (2fa;na/.1867. 

fia, IV. Béla király neje. Deh- 
i Bárány Ágoston. (F. M. Or. Mi- 
1831. 321.) 

ri«, IV. Iftváu király neje. (Jtf. 
Napt. Hl. 1857. 59.) 

ria magyar királyné győzelme 
i gyaniiKitáHokon. . . t . . . (M. 
l 1864. lít, 97.) 

ria Dorottya, József főherceg s 
izág nádorának neje. Dr. Bal- 
(Prot-Sapt. 1856. 17. Ank.— 
IL 1855. 167. — Gyászis- 
;e alkalmával tartott besze'd 
len 1855-iki aag- b-^s.é^a, Czé- 
Prot. X^pkünyvt. 1857. II. 

|riás8y JánOH in. kir. honvAl- 

(Jó Barát. II. 1870. 47, 48. 

Egmári Ödön. Honv. TSrut. 

1 1870. 39. Arck.) 

rkfi. Sámuel. (M. t. Akad. Alm. 

|310.) 

rkhizi Pál emléke. Báró Bá- 

■ oly. (Arjwdin I. 1833. 301.) 

■■ ''> Károly. Mátray Oábor után 

'-. él Erdüy Képekh. III. 1 854. 

. — M. l. Akad. Alm. 1863. 

KrUti Gusztáv. Ki»f.-T. Éd. 

VI. 1870—71. 110. * _ 

,l..,t..-l.,„ yjfnr. in ünij. I. 

- Adolf, m. k. lionvdd 
■ári Ödön. (Ilonv. TiirtU. 
75. Arck.> * Markovics Márton apát és 
rozsnyói kanonok. (M. Sión IV. 1866. 

957.) 

* Markovics Mátyás Antal, pes- 
ti egyetemi tanár. {Merkúr von Ungarn 
1786. 773.) 

* Marotti Imre, tudós jezsuita. 
{Fasr. Eccles. 1842. II. 332.) 

* Marsovszky József, orvostu- 
dor. {Pozsony és környéke 1865. 236.) 

* Martinovics Ignác József, 
{Term. Közi. III. 1871. 457.) 

M a r t i n u z z i vagy Práter György 
C'ardinalis élete. Kazinczy Ferenc. {Tud. 
Gyűjt. 1820. XI. 87. — Kovacsóczy 
Mihály. F. M. Or. Minerva 1827. 1097. 
lap. — M. Hazai Vándor V. 1835. 
37. — Szilágyi Sándor. Magyar or. és 
Erdély. Képekh. U\. 1854. 71. Arck.) 

Mándi Márton István életrajza. 
{Egyh. Almán. 1833. 168. — M. A. 
Prot. Kép. Naptár XI. 1865. 49, Arck) 
. Márton József. Schedel Ferenc. 
(M. tud. T. Évk. V.I. Oszt. 1838 — 40. 
224. M. t. társ. NévkíSnyc. 1841. II. 
77.) 

* Báró Mártonfi György, erdé- 
lyi püspök. {Sieb. Quart. I. 1790 370.) 

Miirtonfalvi György, Csuthy 
Xsigmond. {Lelki kiticstárl. 1860. 178.) 

Maschierevics Sámuel, szerb 
patriarcha. (Országgy. Emlékk. 1866. 
411. — Hajnal 1867. Arck.") 

M á t é f f i István. Egy györmegyei 
papnak emlékirata a XVIII. századból 
Közli Ehenhöch Ferenc. {M. Sión. III. 
1863. 305.) 

M á t h d s János. (Istuán bácti Napi. 
X. 1865. 78.) 

M a t o I a y Etele. {A yép-Zátü. 
\apt. VI. 1874. 19. Arck.) 

* Matsal György, tudós jezsuita. 
(Fasr. EccUt. 1842. II. 332.) 

* Matsko Jáno.'í Mátyás. {Term. 
Köxl. III. 187 1. 457.) 247 Életrajzok. Hiizaiak. Matzel — Mihálovitv. M a t /, e 1 Aschcr, Philantroj). Iíjmic 
Meich. (lieth-El I. 1856. 59.) 

M a u k 8 László, m. k. honvdd őr- 
nagy. Egervári Odún. (Honv. Tőrzst. 
Alb. I. 1870. 147. Arck.) 

M a u k s c h Moritz, Gründer des 
ersten isr. TaubBtumraen-Inatitutcs in 
Ungam. (Beth-Kl IV. 18€2, tíl.) 

Lebcnsgoschiclite dcs vcrdionstreichcn 
Oekonomcn Joli. Fricdr. M a y e r. weil. 
Pfarrer zu Kupferzell. Röskr. (Unyr. 
Mise. III. 1805. 47.) 

M a y c r Ignác. (Hajnal. 1 8 G 7 . 
Árok.) 

Báró M e c 8 é r y Dániel. (Bucs. N. 
K. Napi. VIII. 1855. 20.) 

Gyászbeszéd b. Mednyánszky 
Alajos fölött. Schedel Ferenc. (M. Akad. 
Ért. 1843 — 4. 97. — Emlékezete. 
Ipolyi Arnold. Uj M. Muz. 1854. I. 
199. — Életrajz. Schedel Ferenc M. 
t. Társ. Évk. VII. í. oszt. 1842 — 44. 
158. M. t. társ. Névkönyv ISib. 87. 
— M. írók. Arck. I. 1858. 41. Arck.) 

Mednyánszky Sándor, Soinogy- 

gye képviselője. (A Nép Zászl. Napi. 

. 1872. 18. Arck.) 

M e g y e r y Károly. Vakot Imre. 
(^Magyarország és Erdély Képekb. 111. 
1854. 100. Arck.) 

Emlékbeszéd Méhes Sámuel felett. 
Brassai Sámuel. {M. Akad. Ért. 1852. 
321.) 

* Meissncr Pál. (Term. KŐzl. III. 
1871. 457.) 

* M c 1 i u s vagy Juhász Péter, iró. 
(Csokonai-Album 1861. 204, 245. — 
Emlékezés Melius Péterre s egy eddig 
nem ismert adat ö felőle. Révész Imre. 
(A Prot. Figyelm. III. 1872. 531.) 

Kellemesi M e 1 c z e r István, kir. 
gzemclynök. [Orsz. N. Napt. I. 1866. 
2. szak. 149. Arck.) 

* M 1 z e r András vagy Werder, 
nagyszebeni polgármester. (S!e6. Qiiart. 
II. 1791. 275.) ogeXi M e n d 1 i k János, érdcmetj m-ji 
velő. Hála. (István bácsi Napt. X. 18i 
44. Arck.) 

Mentein, a magyar Diog 
risban. Tessedik Ferenc. (Tud. 
1827. XI. 3. — Mandolli Davúl, . 
Diogcnes unserer Zeit. Ig7inz Rá 
Beth-El I. 1856. 76. — A w.k^) 
Diogeneg. M. Hazai Vándor V. 181 
97.) 

M é r c y Mihály, nádori liciyta 
k(?pe. Debreczeni Bárány Agosími. ( 
M. Or. Minerva 1842. 723.) 

* Mészáros Imre , esztcrgo 
kanonok. (M. Sión III. 1865. 718.) 

Mészáros Lázár. {M. tud. Akt 
Almanach 1863. 296. — Deák Fw 
(Magyarország Képekb. 1. 1867.0 
Képpel. — non.-Napt. II. 1869. A 
képpel.) 

Báró M e 8 z c n a István, m. I 
honvéd alezredes. Egervári Od'óv. (Hi 
véd Törzst. Alb. L 1870. 67. ArcL) 

M e y e r Henrik, m. k. honvéd < 
nagy. Egervári Ödön. (Honv. IHn 
Albuma l. 1870. 151. Arck.) 

Herr Jákob M i c h a e 1 i s , Pfan 
in Stolzcnburg. (Siebertb. Prov. Bl. I 
1808.264.) 

* Michalovics János, g<>: 
nemegyesült főpap és iró. (Merkúr 
Ungarn 1787. III. Anhang 106.) 

Andr. Dan. M i c h n a y. Stefiéi 
Bolemann (Pozsonyi ágost. Főisk. T 
1858. 3 — 9.) 

* M i e 1 Péter, tudós jezsuita. (Fc 
Eccles. 1842. IL 153.) 

Gróf M i g a z z i, váci püspök. A 
nár János. (Magy. Könyvh. XXlí 1**' 
96.) 

* M i h á 1 c z István, tudós jeiWB 
(fasc. Eccles. 1742. II. 138.) 

M i h á 1 o V i t s József. (CaanM 
1870. 97.) Életrajzok. Hazaiak. Miké — Mosótzj'. 250 J-Torjai >I i k o Sándor. Egy levél- 

•.lí .Miileke. Jakab Ehk. {Századok 

266. — EmWkbeszál. Szabó 

!■>,!. Miiz. Egyl. Évk. V. 1868 

Mikes Anna, b. Dániel 
. enle'lyi vegyes házassága a 
, ,1 -/ázadban. Szilúgyi Ferenc. {Bu- 
U Uj foly. XV. 18jG9. 302.) 
k e s Kelemen, erdélyi iró. 
,ile V. 1859. 52.) 
lisffy Imre. {István bácsi 

1859. 97. Arck.) 
.ági báró M i k ó Ferenc, er- 
t''uotiró. lirvz Lajos. {Uj M. 
1«53. I. 218.) 

.-i gróf M i k ó Imre. {II. Mágn. 
Arck. I. 1860. 5. Arckép. — 
,. I.renc. Uj M. Muz. 1860. II. V. 
— Országgy. Arcképes. L 
Arck.— Hajnal 1867. Arck. 
Elek. Prof. Kép. Xapt. XVIl. 
84. Arck.. 

kó Lőrinc életrajza. Koiácxi 
(Kereszt. Magvető VII. 1372. 

' Mihály, CHikszéki képviselő. 
7. Emlékk. 1866. 270. Arck.) 
! e c z niés , tarócmegyei iró. 
Ért. 1862. I. 357.) 

■>imon, nagyszebeni pol- 

i.h.Quarl. II. 1791. 182.) 

i k o V i c B Mihály, tud. jezsui- 

»r/e». 1H42. II. 311.) 
"i Miller Ferdinánd cmlé 
,. (7W. nyUjl. 1824. VIL 86.) 
I) d » z c n t i Antal, tudós je- 
Eccltt. 1842. II. 311.) 
/.cnti Imre, tudós jc- 
. EeeUt. 1842. EL 311.) 
'istiii Mitsch eriing, 
n dein k. k. Franz Kinskí- 
I Infantcrieregimcntc Nro. 
/Vor. fíl. I. 1H()5. 277.) 
ttcrpacher I^ajos, a pesti '\r- f 'ngnm 1786. 1031. — Molnár János Magyar 
Könyvh. VII. 1795. 194.) 

M i s o V i c Mihály, magyar tanférfiu. 
G — y. (^Néptanítók Könyve IV. 1860. 
109.) 

* Mocsáry Lajos. {Miiller és Va- 
kot N. K. Napt. 1857. 181. Arck.) 

Modestus püspök, a győri egy- 
házmegye első föpásztora. Kovács Ig- 
nác {M. Sión IV. 1866. 28.) 

Mogyoródy Adolf. Voltot Imre. 
{Honvédek Könyve Uj foly. 1867 — 68. 
36. Kőnyom, arck.) 

* Moldoványi Antal. (Philos. 
Pályaműnk. L 1835. 216.) 

Emlékbeszéd Molitorisz Adolf 
felett. {Szarvasi ágost. Nagygymn. Tudós. 
1856. 8—14.) 

Szenei Molnár Albert. Czelder 
Márton. {Kecsk. Prot. Kőzi. 185«/9. II. 
33. * — Bud. Szemle TV. 1858. 25. 
— Emlékezete, ffr. Kemény József. (Uj 
M. Múzeum 1859. I. 309. — Életr. 
Prot. K. Napt. X. 1864. 75. Arck.) 

* Molnár Borbála, irónö. {Re- 
mény 1851. II. 190.— M. Hölgyek 
Életr. 1861. 221.) 

Molnár K. János, a „Magyar 
Könyvház" szerzőjének érdemes éle- 
te, y. {Tud<m. Gyűjt. 1820. IX. 60. 
• — Merkúr von Ungarn 1786. 1043. 
lap. — Fasc. Eccleji. 1842. II. 138.) 

Dr. Molnár János emléke. {Orvoi- 
TárV. 1832. 91.) 

Molnár József, festesz. (István b. 
Naptára VII. 1862. 125. Arck.) 

* Monspcrger AudráH , tudós 
jezsuita. {Fas. Bedet. 1842. IL 138.) 

* M o r o István, tudós jezsuita. {F. 
KccUt. 1842. IL 311.) 

Morosini Tomasina, III. Endre 
királyunk neje. (Emich N. Kép. Napt. 
l. 1860. 102. Arck.) 

Michaol Institorís M o h ó t z y, cvan. 
Preilif^or A. ('. an dcr iing.-ftlnvischer 251 Életrajzok. Hazaiak. Moasóczy — Nagy. Gemeiude zu Pressbiirg. {Xeiluchrifl von 
vnd f. Ungern TV. 1803. 320.) 

Mossóczy Zakariás, iiyitrai vi- 
kárius ds iró. Molnár János. (jV/. Könyvfi. 
V. 1793. 146.) 

M o s u y i MihiÜy. {Orez, N. Képes 
Napt. I. 1861. 255. Arck.) 

M u d r n y Soma. {Magy. Kézmű- 
ipar. K. Napt. r. 1874.) 

Munkácsy Mihály. {Nemz. N. K. 
Najjf. rV. 1872. 120. Arck.) 

* M u r g á c s János , turócinegyei 
iró. (M. Tud. Ért. 1862. I. 359.) 

* Muszka Antal, tudós jezsuita. 
(Fa^c. Eccles. 1842. IT. 311.) 

* Muszka Miklós, tudós jezsuita. 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 153.) 

N a d á n y i János, ref. törtiínetiró. 
Molnár János. {M. Könyvit. VIII. 1796. 
1^1.* — Sárospat. Füzetek 1859. \. 
883.) 

Fogar.isfókli gvóf Nádasdy Fe- 
renc. Mária Terdzia-idejebeli cs. kir. 
hadiveze'r. {F. M. O. Minerva 1830. I. 
5. Arck.) 

* Gróf N <l d a 8 d y Ferenc. {Magy. 
Akad. Ahnan. 1863. 271.) 

Gróf Nádasdy Lipót. (Hajnal 
1867. Arck. — Nemz. N. K. Napt. VI. 
1874. 103. 109. Arck.) 

Nádasdy Tamás tíleteleirásálioz 
törcde'k. Podhradczky József. {Tudom. 
Gyűjt. 1834. VII. 36. — Nádasdy Ta- 
más nádor nem volt protestáns. Pod- 
hradczky József. Tud. Tár 1839. Ért. 
VI. 166.) 

Gróf Nádasdy Tamás. Dr. Ba- 
tlzfalvy Samu. {Az én Albumom 1857. 
149. Arck.) 

* N á d a s i János, tudós jezsuita. 
(Fasc. Eccles. 1742. II. 154.) 

Nagy Antal, m. k. honvéd ömagy. 
Egervári Ödön. {Honvéd Törztt. Albuma 
1. 1870. 155. Arck.) Leszenyci Nagy Fer. rfs a U 
tartományi gyűlés. Ootka Tivadar.i 
zadok III. 1869. 73.) 

Néhai Prof essor Vályi Nagy 
renc rövid életirása. {Sas 1881 
127.) 

* Nagy György János, iró. - 
(Tnd. Gyűjt. 1826. X. 85.) 

Nagy Ignác emlékezeté. 1 
Ferenc. {M. Akad. Ért. 1854. 171 
Arckép-Alb. II. 1856. 8. .\: I 
M. írók Arck. 1. 1858. 142. .\i i; 

Nagy Imre emlékezete. {Kisfv 
T. Évi. I. 1841. 255. * — Cmh 
Emi. 1871. 49.) 

* N a g y István, cvaug. superi 
dens és iró. — / — ' Tud. OyUjL i - 
X. 86.) 

Debreceni Nagy István t'lel 
Benedek Lajos. {Egyh. Almán. 1 
212.) 

* Mesterházi Nagy Jáno.s, ]) . 
GyVjt. 1826. X. 74.) 

* N a g y János, tudós jezBuita. 
Ecdes. 1842.11. 332.) 

Nagy János , sóbányái föfai 
Jordán László. {István bácsi Naj) 
XTV. 1869. 51. Arck.) 

Nagy József, szombathelyi pré 
élete. Kresznerics Ferenc. U^rd. 
1816. V. 76.) 

■^ Nagy Mihály, színiga zgatí.! 
&íWí. Évk. II. 1873. 71, 72. 

Beregszászi Nagy Pál 
Batajthy József. {F. M. Örst. 
1836. IV. 3.) 

Felsöbüki Nagy Pál. {li. (, Á 
Alm. 1863. 286. — Magyarom.' 
I. 1867. 16. Arck.) 

Nagy Péter, erd. reform, pib 
K.—t. {Prot. Kép. Napt. XIII. 
20. Arck.) 

Nagy Samu. .Jónás. (»JÍ. iVi 
N. Napt. II. 1870. 124.) II Életrajzok. Hazaiak. Nagyváthy — Oefner. 254 V á t h y Jmuos t'lete röviJ 
./. GyUjt. 1824. XII. 65. 

ra Ábrahám, hunyadmegyei 
lász. (^Kolouv. N. Napi. III. 
137. — MagyaroTsz. Képekben 
8. 254. Arck.i 

áprági Demeter, erdélyi püs- 
)96. (Sifb. Quart. I. 1790. .362.) 
ed e c z k y László , tudós je- 
(FoK. Ecdes. 1842. II. 312.) 
émai József, tudós jezsuita. 
Eedt*. 1842. II. 312.) 

e t h Endre. Márki -József. 
báeti N. Napt. XHI. 1868. 52. 

JStSri Németh György, vál. 
Z. ./. (M. Sión 1. 1863. 472.) 
t e t h József, Csanádi kanonok. 
adattár lU. 1873. 383.J 
{ m e t h LjíszIó, iró. — i. — 
' }t. 1826. X. 75.) • 
«th Sándor tanár életirata. 
poztrmyi ágost. Föigk. 1865. 

1-) 

1 e t h Zsigmond, hü néptanitó 
Krizián Jótuf. (Házi Kinctt. 
1. 122.) 

; m e t i Ferenc, tudós jezsuita. 
BoetM. 1842. II. 155.) 
ite, I. Andrárt király felesé- 
(3f. IlOlgyek Napt. 1. 1855. 


mann Moaes Sámuel, licbr. 
:fcrift»teller. ígn. Reich. {Hah- 
Í60. 71.) 
1 1 V i e h Károly. {Ttr. KM. 
4 -.7.) 

N ' ti s t K d t c r, Doctor der 
i'her SanitKtH-Rath 
in .Siclifnbilrgen. 
■. lU. 11. 1807. 161.) 
i'Tenc. Majf.r htván. (JUván 
VII. 18G2. 62. Arck.) 
'>'■'• g r á d i Bene<lok, Imjo- 
/'. FUz. l«5ít. I. 887.1 * Nógrádi Mátyás, n.-bajomi ref. 
pap és iró. {Sárosp. Füz. 1859. I. 878.) 

Báró Nopcsa Ferenc. (Hajnal 
1867. Arck.) 

* Noszlopy Sándor, iró. — •". — 
(Tud. OyUjt. 1826. X. 91.) 

Nóvák Chrysostom. Szeder Fábián. 
(Egyh. Tár IX. 1837. 107.) 

* Novotha István, tudós jezsuita. 
(Fasc. Ecehs. 1842. II. 333.) 

* Numenkleppel Mihály, n.- 
szebeni polgármester 1372. (Siebenb. 
Quart. li. 1791. 158.) 

Báró N y á r y Adolf, m. k. honv. 
őrnagy. Egervári Ödön. (Honvéd-TSrzst. 
Álb. I. 1870. 159. Arck.) 

N y á r y Pál. {Nemz. N. K. Naptár 
IV. 1872. 114. Arck. — Ország-Világ 
Naptára II. 1874, 33. Arck. — Láto- 
gatás Nyáry Pál sirjánál. Négy képpel. 
41.) 

Nyári Krisztina, Eszterházy Mik- 
lós nádor neje. Molnár János. (Magyar 
Könyvh. IX. 179 7. 207.) 

Nyíry István. .SV/ícrfeZ Ferenc. (M. 
tud. Tár*. Évk. IV. 1. 1836—38. 
135. M. t. társ. Névkönyv 1840. 201. 
— Emlékbeszéd. Balogh Pál. M. l\td. 
Tárt. Évk. VI I. t. Ont. 1842 — 44. 
19.) 

Nyitray József, iii. kir. honvéd 
őrnagy. Egervári Ödön. (IJonv. Tőrzst. 
.Mb. I. 1870. 163. Arck.) 

* O b e r n y i k Károly, kecskeméti 
hclv. hitv. tanár s ismert jeles költő. 
(Nemz. Képes Napt. I. 1856. 144.) 

Obrenovics Mihályné, Hunyady Jú- 
lia grófnő, Szerbia fejedelemasszonya. 
Kempelen Oyötö. (M. Hölgyek Arcképei. 
1864. 23.) 

O c g V a i Ferenc, dobokamegyei 
képviselő. (Ortxággy. EnUékk. 1868. 
328. Arck.) 

Oeffnor Nepom. János. (Hajnal 
1867. Arck.) 255 Élctraj/.ok. Hu/.aiak. Oestcn'cicher — Pap. 2 Oesterreícher Jos. Manes, Dr. 
(ler Medicin. Igjtaz Beich. {tíeth-Kl I. 
1856. Arck.) 

Oláh Miklós emldkczete. Oróf Ke- 
mény József. (UjM. Muz. 1858. I. 227. 
— Életrajza. Pályadíjaa mii. Jedlicska 
Pál. István bácsi Napt. X. 1865. 63. 
Arck.) 

Báró Orczy Lőrinc emieke. Sze- 
mere Fúl gyüjtcme'iiyc))öl Kazinczy Fe- 
renc. (Erd. Muz. 1815. ni. 174.— 
M. Hazai Vándor II. 1832. 9. Arck.) 

* O r d ó d i János , tudós jezsuita. 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 138.) 

Ormós Zsigmond. (Tört. Adattár 
I. 1871. 281.) 

* O r o s z Ádám. {Uj M. Sión III. 
1872. 394.) 

Giithi r .s z á g h Mihály, magyar- 
országi nádor képe. Dehreczeni Bárány 
Ágoston. (F. M. Or. Minerva 1825. 
73.) 

Ozorai P í p ó. Magyar történel- 
mi jellemrajz Zsigmond király korából. 
Wenzel Gusztáv. {M. Akad. Ért. 1859. 
Fótk. 172.) 

Dr. Ö t V ö s Ágoston. Ompolyi. {Oyxi- 
hifeh. FUz. I. 1861. 137. — Emléke. 
Veszély Károly. {Érd. Muz.-Kgyl. Kvk. 
II. 1861 — 63. 46. — Szilágyi Sán- 
dor. Bad. Szemle XIX. 1864. 130.) 

Emlékbeszéd Pákh Albert felett. 
Gyulai Pál. (Akad. Ért. TV. 1870. 
247.) 

Pákh Mihály, superintondena. (Pro- 
test. Képes. Napt. VI. 1860. 29. Arck.) 

Paksi Mihály, sárospataki tanár 
1577. körül. Szombatin János kéziratá- 
ból. (Sárosp. Füz. 1864. 404.) 

Herceg P á 1 f f y Antal, Pozsony- 
megye örökös főispánja. {Hajnal 1867. 
Arck.) 

* P á 1 f i Ferdinánd, tudós jezsuita. 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 157.) Pálfy József. (J^ol. Kej.. .V 
XVII. 1871. 50. Arck.) 

Erdödi gróf Pálffy Mikl.s 5 
gyarország nádora. Debreczcuyi Iliin 
Ágoston. {F. M. O. Minerva 1827 ! 
Arck. — Fillér. Kalend. II. 18.•i^ _'i 
Magyarország három nádora .i P. 
nemzetségliöl. {M. Hazai Vám'. \ 
1838. 33.) 

Gróf Pálffy-Daun ViliiR.n. 
k. honvéd őrnagy. Egervári Od'dn. (// 
véd-Törzst. Alb. I. 1870. 167. Arck 

* P a 1 i s n a János, auranai per 
{M. Hazai Vánd. VI. 1836. 49.) 

Palkó vic8 György, egy d« 
tót hazánkfia. Majer István. (István 
esi Napt. VII. 1862. 107.) 

Palkovics Károly, az E-- 
hercegi összes javak gondnokn 
1867. Arck.) 

P á 1 k ö V i Antal. Batizfalvi Idi 
(Házi Kinest. ITL 1862. 191.) 

Palló Sándor. (Prot. Képet St 
XIII. 1867. 44. Arck.) 

* P a 1 Ml a Károly, tudós jetim 
Fasc. Eccles. 1842. II. 313.) 

P a 1 ó c z y László , boraodme;; 
követ. Vackot Imre. (Országgy. Ah 
I. 1843. 27. — Batizfalvi Isváíu^ii 
Kinest. II. 1861. 164. — Prol. fk 
VIII. 1862. 24. Arck.) 

Palugyay György, vértaou 
kész. Balogh Ágost. (M. Sión III. 1» 
665.) 

* P a 1 u m b i n i Máté, turócmtt 
iró. (Aí. Tud. Ért. 1862. I. 359.) 

* P a n k 1 (Pankel) Mátyás. (» 
Közi. IIL 1871. 491.) 

* Pankratius Mihály, étéi 
ágostai superintendens 1686. (S 
Qiiart. U. 1791. 24.) 

Pap Endre. {M. írók An-k. 1 1^ 
101. Arck.) 

* Pap István, helv. hilv. lellí 
{Prot-Napt. III. 1857. 44. Arck.) J Életrajzok. Hazaiak. Pap — Pempfílingcr. 258 í'ogarasi Pap József, a maros-vá- 
evang. reform. koUegiomban 

^ hia és mathesis rendes tanárá- 

I ^etleirása. Szigeti Gyula Mihály. 
' " Or. Minerva 1832. 604. * — 

jnle. VI. 1859. 22.) 
■ Kápóti Pap Mihály, bajomi ref. 
'■ .- iró. {Sárotp. Fllz. 1859. 1. 881.) 

mari Pap Mihály rövid élet- 
ig. ,Ar(/. Pi-ed. Tár. V. 1835. V. 1. 
;„. _ sieb. Proc.Bl. IV. 1813. 

P p Zsigmond ke'pviselö. Jónág. 
Polydr" y. Xapt. II. 1870. 

' ' ;i r t i n g c r Ferenc, tudós je- 
Fatc. Eccleo. 1842. II. 155.) 
i 3 (j u i c h János, tanár a pesti 
•n. {Term. Köz!. III. 1871. 

.. ; j r y Sándor, fiumei kor- 
.. K. (31. Hazai Vdmlor VII. 
;3. Arck.) 

' t a i András , tudós jezsuita. 
. 1842. II. 139.) 
Pál. (T>-rm. Közi. III. 

> 1 1 k :i r u 15 Ferkü, Vahot Imre. 
VUáy Kép. 1855. 346. Arck.) 
' 6 c s i Zsófia. Történeti vázlat, 
'ín. (Lononci Vhütiix III. 1852. 

— P. Zs. és négy leánya. M. 

- Életr. 1861. 35.) 

I e r János, pUspök. {Hajnal. 
.Vrck.) 

iler Tivadar {M. Írók Arck. I, 
118. — Aenu. N. K. Napi. IV. 
1 28. Arck.) 

; I o V i c 8 Mihály, turócmegyci 
Tud. Éri. 1862. I. 360.) 

>■ 1 w g k i Sándor, lovag (Haj- 
■'1. Arck.) 

I ' t z m á n d y Dénes. Kovács 

■<f Sa),i. V. 1859. 27. — 

'or«. AVy,. II. 1868. 284. Arck.) Ifjabb P á z m á n d y Dénes. (Mo- 
gyarorsz. Kép. II. 1868. 286. Arck.) 

Pázmány Péter, bibornok. JJeb- 
reczeni Bárány Ágoston (F. M. Or. Mi- 
nerva 1826. 521. Arck. — Fillér-Ka- 
lend. II. 1838. 22. * — Fasc. Eccles. 
1842. II. 139. — xYoMz. K. Napt. I. 
1856. 116. Arck. — Joliann Traut- 
wein. Pesti Katii. Nagy-6ymn. Tudós. 
1856. 19 — 31. — Spanyol évdija. 
Pénzügyi és gaszdászati viszonyai 
1622—1631. Franki Vilmos. M. Sión. 
Vn. 1869. 22, 321, 401.) 

Emlékbeszéd Pé c h y Imre felett. 
(A/. Tud. T. Évk. VI. I. Oszt. 1840 — 
42. 111. — Életr. Sdiedel Ferenc. M. 
tud. r. Évk. VI. I. 1840—42 135. M. 
T. T. Név. 1842. II. 76.) 

Szent-Erzsébeti P é c h y Simon, er- 
délyi kancellár. Kővári László. {Kereszt. 
Magvető VI. 1871. 34. — Milecz Sü- 
veszter. Győri tört. és rég. Füz.ll. 1863. 
349.) 

Péczcli József életirása. (Tud. 
Gyűjt. 1823. X. 89. Arck. — Varga 
Lajos Prot. Naptár \. 1859. 25. Arck.) 

P é c z e 1 y József, debreceni tanár 
élete és irodalmi hatása. /. J. {Sárosp. 
Füz. 1869. 253, 327.— Életr. A/, .ácarf. 
Alm. 1863. 261.) 

* Pejachevich Ferenc, tudós 
jezsuita. {Fatc. Eccles. 1842. II. 156.J 

* Pejachevich Jakab, tudós je- 
zsuita. {Fasc. Fxcles. 1842. II. 313.) 

Gróf Pejacsevich László. {Haj- 
nal. 1867. Arck.) 

Gróf Pejacscvics Péter. {Nerm. 
N. K. Napi. IV. 1872. 134. Arck.) 

Des merkwUrdigen Hennanustitdtcr 
Königsrichtcrs Márkus P c ni p f f 1 i u- 
g e r letzte Lebensjahrc und Endc. 
{Acldv f. Sieb. Landejik. N. F. III. 
1856. 125. — Zur Biographic MarcuH 
Pcmpfflinger's. Heinrich Wittstock. Ar- 
chív f. sUbenb. Landetk. N.F.lV. 1860. 
3. Ucft. 127.) 

9 259 Életrajzok. Hazaiak. Pempfflinger — Piroska. Peinpflinger Katalin. (M. Hűi- 
gyek Életr. laei. 203.) 

1' r c z e 1 Béla. (Nemz. X. K. Xajjt. 
VI. 1874. 46, 49. Arck.) 

P e r c z e 1 Mór , {Ilonv. K. Uj foly. 
1867 — 68. 33, 89, 144. Kőnyom, 
arcképpel. — Hajnid. 1867. Arck. — 
Maijyaruraz. Kép. II. 1868. 193. Arck.J 

P e r c z c 1 Miklós. {Magyaroraz. Kép. 
II. 1868. 196. Arek,) 

Idö.slj 1' e r e' n y i Gílbor emlékezete. 
1509 — 1512-ből. Gróf Kemény József. 
{Uj M. Muz. 1857. I. 353.) 

P e r é n y i Imrének, Magyarország 
nádora s kunok birájának képe. Di-hre- 
czeni Bárány Agonton. (/•'. M. Or. Minei- 
va. 1825. 469.; 

Percnyi Péter. (M. Hazai Vávdoi 
X. 1840. 33.) 

Báró P e r é n y i Zsigmond. {M. t. 
Akad. Alm. 1863. 264.) 

* Pereszlényi Pál, tudós jezsui- 
ta. {Fasc. Eccles. 1842. II. 139.; 

Emlékbeszéd P c r g e r János felett. 
Sztrokay Antal. (M. tud. T. Évk. V. I. 
oszt. 1838 — 40. 100. — Életr. Jugt. 
és Tón: Tár U. 1856. 128. — Sche- 
del Ferenc. M. t. T. Névkönyv 1839. 
160.) 

Dávid V. Perlaky evang. A. C. 
Prediger. Georg v. Urabovezky. {Zeitsch. 
vonv.f. UngernYl. 1804. 263. * — 
Tud. Gyűjt. 1826. X. 84.) 

Pcsthi Gáspár, 1590. körül sá- 
rospataki tanár. Szombathi János kéz- 
iratából. {Sárosp. Ftiz. 1864. 528.) 

Gyászbeszéd P o t é n y i Salamon 
felett. (M. Akad. Ért. 1855. 466. — 
Életr. Kari Schnell. Prot. .Tahr. II. 
1855. 602.) 

* Péterffy Károly, tudós jezsuita. 
{Fasc. Kccfes. 1842. 11. 314.) 

* Kibédi P é t e r f i K.'íroly, maros- 
vásárhelyi prof. {P/iilos. Pályám. I. 
1835. 144,) Kibédi Péter fi Pál, orv 

nak életrajza. Péterfi Károly, l 
és term. Műnk. X. 1865. 137.) 

P e t h e ö János, kis-oroszi \<\é\> 
nos. Vajda Nep. János. {Eijyh. I,ap- 
I. 1867 — 68. 618.) 

Peti József emlékezete. Pápi 
Szabó Károly. (Sárosp. FUz. 186;!. 185 

* P e t k i Borbála. Vass Józs> . 
Muz. 1857. 336, 340.) 

Petőfi yándor és lyrai költái* 
tünk. Gyulai Pál. (Uj M. Muz. 18:') 

I. 24, 97. — Életr. Arckép- Alim,, 1 
1856. 5. Arck.— A/. írók ArrkA. i ^ 
133. Arck. — Zilahy Kár. M. h„.r.„ 
Alb. 1863. 78. Arck. — Lant és kíi 
vagy Petőfi élete és halála. .IWor Lk 
Tarka-Világ I. 1869. 4, 49, 97, 1 ; 
193, 242, 289, 337, 385, 433, 4^ 
530, 57 7. Tíz képpel. — Petőfi Sin 
és Szendrey Júlia. Nemz. N. K. 

UI. 1871. 67. Két arcképpel.) 

* Petróczy Katalin, irónő 16l' 
{Remény 1851. II. 190.— M. IMg: 
Életr. 1861. 177.) 

Emlékbeszéd Petrovics Fridr 
felett. Zsivora György. (M. tud. Tai 
Évk. IV. I. oszt. 1836 — 38. 111. 
Életr. M. t. T. Évkönyv 1837. 94.) 

Petrovich József, jogtudós. [J' 
tud. és Tórv. Tár H. 1856. 126.) 

Stefan P e t r u c h a, Pfarrer zu Z 
jec. C. K. (Prot. Jahrb. 11. 1855. 3fi 

* Pfcffersack Miklós, nng^y^' 
beni polgármester 1420. (xi'-'i. '/"■' 

II. 1791. 158.) 

P i 1 e i u s Gáspár, sárospataki 
nár 1587 — 1589. (Szombati János !>■ 
iratából. Sárosp. FUz. 1864. 521. 

* Pintér József, twh''" i''/-' 
{Fasc. l'xcl. 1842. II. 333 

* Pirolt János , tudó.s jczm 
(Fa^c. Eccl. 1842. II. 156.) 

Piroska, sz. László király IpíÍ" 
Remellay Gusztáv. (Ország-Tükrr A' 
Napt. 1863. 49. Kőnyom, arckojr Életrajzok. Hazaiak. Plantics — Pulszky. 262 ^ Nicolniia Plantics. (Faíc. Et- 
! l. II. 238.) 

I' 1 e c k e r, Senator in Kron- 
^ieb. Proi: BUiltcr III. 1808. 

Mátyás , tudós jezsuita. 
'. . 1842. II. 314.) 
la Miklós. {Term. Közi. III. 
•■2.) 

II u 8 á n y i Zsigmond, tudós 
c'\vj. (Fmc. Ecdes. 1842. II. 315.) 
1 ri' Podmaniezky Frigyes. 
r-i-Mhum II. 1856. 18. Arckép.— 
V i: •■':. 1866. 201. Arck.. — 
u. M<j'-:'iih Életr. « Arcképes. VII. 
>> 16. Arck. — Prot. Képes Napf. 
V; -íJit. 37. Arck.) 
*i'>lereczky Mátyás, tnrócnie- 
t r... {Magyar Tud. Ért. 1862. I. 

_■ á r Mibály , a dunamelléki 

jvházker. superintendense. A. T. 

'< J„hrh. I. 1854. 157. — Prot. 

'I I. l-^ .').'). 68. — 'latai Amlrús, 
0. K.i. Sapl. XVm. 1K72. 62. 

' y ii JOziief. (Magy, Írók. Arck. 

117. Arck. — l'iot. Uj Kép. 

: l. 36. Arck.) 

1 (is óvári b. Pongrácz 

váci püspök. (Af. Sión VII. 

■.'1 

tváu, in. kir. honvéd 

ji Ödön. (Honvéd-Törztt. 

171. Arck.) 

la/ L;igzló, m. k. lionvéd- 

. y.íyi.í-t:..)t Ödön. {IIoncéd-Tt, 

:íi70. 71. Arck.) 

' '■ z Sándor, m. k. lionvdd- 
iierliloti parancsnok, lüjer- 
". (llonv. Tárztl. Áll. I. 1870. 
k.) 

ti e r Károly Lajos. (Kmieh K. 
I't. 1864. 119. Arck. — Ilaj- 
T. Arckiíp. — lirlh-I^rhrm I. 
06. Arck.) Posta Fereui;, ui. kir. honved őr- 
nagy. Egervári Ödön. (Honcéd-Törzst. 
Alb. I. 1870. 170, 175. Arck.) 

* P o 8 1 e k György, tudós jezsuita. 
(JTasc. "Ecdes. 1842. II. 156.) 

Pöltenbergi Pölt Emö. {Ilun- 
véd-Xapt. VI. 1873. 17. Arck.) 

Báró Praudau Gusztáv. (Hajnal 
1867. Arck.) 

Ueber dcn königl. ungrischen Histo- 
riographen Herrn Abt Georg P r a y. 
Schedius. {Zeitschr. von und f. üngern 
1802. I. 24.— F. M. Or. Min. 1830. 
II. 5. Arck. — Oyurinka Antal. István 
bácsi Napt. XII. 1867. 68. Arck. * — 
Fasc. Eccles. 1842. II. 315.) 

Predszlava, Kálmán király má- 
sodik feles(5ge. Császár. (Magy. Hölgyek 
Naptára II. 1856. 48.) 

H e r r Georg P r e i d t Prodechant 
der BurzenlSnder Kapitcls und evang. 
■Stadtpfarrer in Kroustadt. {Sieb. Proi: 
/ll. III. 1808. 52.) 

Dr. P r i c k József T. K. {Nemz. N. 
K. Napt. V. 1873. 84. Arck.) 

* Prileszky János, tudós jezsui- 
ta. (Fasc. Eecles. 1842. U. 156.) 

* P r o 1 Miklós, nagyszebeni polgár- 
mester 1498. (Siet. Quart. II. 1791. 
169.) 

Báró P r ó n a y Gábor. (Prot. Napt. 
VII. 1861. 21. Arck. — Hajnal 1867. 
Arck. — M. Mágr.. Eletr. » Arcképes. 
I. 1860. 14. Arck.) 

Emldkbeszdd b. P r ó n a y Sándor 
felett Székács József. (Jf. T. T. Éok. 
V. 1. 1838—40. 187. — Életrajza. 
HcheMl Ferenc. M. T. Tám. Évk. V. 1. 
oszt. 1838 — 40. 214, — M. Tud. T. 
Névkönyv 1840. 203.— M. Hatat Ván- 
dor X- 1840. 39.) 

P r y b i l a András. Pallér Oitszláii. 
(Sdmeci Akad. Emlékk. 1871. 238.) 

Pulszky Ferenc. {Jlajnal 1867. 
Arck.) 

9» 263 Életrajzok. Hazaiak. Purgstall — Ráth. 2 * Purgstall Antal, tudós jezsui- 
ta. (Faee. Eccles. 1842. II. 297.) 

Purgstaller Kai. József. {Kijyh. 
iMpokl. 1867 — 68. 93.) 

Purkirclicr György. Egy XVI.' 
századbeli miigyar füvtísz és orvos em- 
lékezete. Franki Vilmos. (Századok VII. 
1873. 525.) 

* P u r u 1 i c h Mátyás, tudós je- 
zsuita. {Fasc. Eedes. 1842. II. 156.) 

P ü s k y János, győri püspök és ka- 
locsai érsek 1651 — 1655. Molnár Já- 
nos. (M. Könyvh. VIII. 1796. 176.) 

Felsőőri P y r k e r László, egri ér- 
sek. {F.gyh. Ért. 1821.1. 188.— Tokly 
Ferenc. M. t. t. Évkönyv. VIII. 1. oszt. 
1845 — 47. 101. M. T. Társ. Névkönyv 
1848. 94. * — Mayyarorsz. és Erd. 
Képekben IV. 1854. 50. Arck.) 

* Quetoni Sámuel, turócmegyci 
iró. {M. Akad. Ért. 1862. I. 361.; 

* E a a b István , tudós jezsuita. 
(Fasc. Eccles. 1842, II. 334.) 

Báró R a d á k Istvánné , Rhédei 
Klára grófnő. P. Sz. K. {Szigeti Album 
1860. 18. — Kempelen Győző. M. 
Hölgy. Árck. 1864. 25. Arck.) 

Gróf Ráday Gedeon. {Arckép- Alb. 
II. 1856. 15. Arck. — Prot. K. Napt. 

IX. 1863. 90. Arck.) 

Radich Ákos. {Hajnal 1867. 
Arcképpel.) 

* R a d i c s Antal, tudós jezsuita. 
(Fasc. Eccles. 1842. H. 297. — Terin. 
Közi. III. 1871. 492.) 

R a d ó Lajos. (Prot. K. Najif. XL 
1865. 61. Arck.) 

Emlékbeszéd Kiscsoltói R a g á 1 y i 
Károly felett. Ueiszler József. (S.-pataki 
Füz. 1862. 759. — Prot. K. Napt. 

X. 1864. 87.) 

Ragályi Tamás. {M. Tud. Akad. 
Áhn. 1863. 266.) *Rajcsányi György, tn 
zsuita. {Fasc. Eccles. 1842. II. aiG 

* Raj csányi István, tmlós 
zsuita. {Fasc. Eccles. 1842. II. 

* Rajcsányi János, tudós jezsi 
ta. (Fasc. Eccles. 1842. II. 139.) 

Emlékbeszéd Rajuer Gyöi-y f 
lett. íiolcz Frigyes. {Késmárki tljn.it. 
evang. Lyceum Ért. 1872. 3.) 

R a j n i 3 József emlékezete. — 
(Jud. GyUjt. 1823. IX. 3.) 

Raítsch János kovili archima 
drita életrajza. {Zeitschr. von tiuil 
Ung. 1802. L 262.) 

Rakó c z y Erzsébet emlékezet 
Bnth Károly. (Gyóri tört. és rég. Fu 
II. 1863. 28. — R. E. történetéhu 
Botka Tivadar. II. 1863. 34! 

Einige Nachrichten von Josepli Bi 
kóczy. {.Sieb. Quart. IV. 179.5. 8 
Sziágyi Sándor. Erdélyi .V./;./íí,- 1 
1855. 42.) 

* Rákóczy Márton, turoi n.i.v 
iró. Garády. {M. Akad. Ert. lí.V,'. 
250.) 

* Rakscháuyi Máté , torócii 
gyei iró. {M. Tud. Ért. 1862. I. 36 

Freiherr Johann Nepomuk Torqu 
tus Cristian von Rali, k. k. Fcldni 
schall-Lieutenant, starb den 2-tcn .A 
gust 1796. G. .M." (Sieb. Pn,r. fílS' 
IV. 1813. 166-) 

* Rappolt János, nagysz'.ij 
polgármester 1525. {Sieb. Quarl. 
1791. 178.) 

* R á t h Károly m. akad. tag fiu 
kezete. Rómer Flóris. {Ert. a lőil. ' 
kör. I. 1867 — 70. IX. szám 1— iV 
Életr. Századok. II. 1868. 341. 
Emlékbeszéd. Ipolyi Arnold. Szú-" 
IIL 1869. 361.) 

Ráth Károly, az orsz. ipar.~- 
vetség központi elnöke. (M. Kéznn ■ 
K. Napt. l. 1874. 35. Arck.) 

* Ráth Mátyás, győri evan g- ' ' Életrajzok. Hazaiak. Rauch — Rhaeticus. 266 ' első magyar hirlap szerkcsztö- 
I Tml. Gyűjt. Iö20. IV. 44. * — 
:.jüjl. 1826. X. 69.) 
I Rauch Levin. [Hajnal 186 7. 

: i y g e r Károly, iró. (Pozsony és 

1865. 234.) 

.1 y m a n n (Reinmann) János, 
,i {Ö0T\OB. (Term. KOzl. 1871. 

/.ód Récsi Emil fcilött. 

. A.l„r. (>/. Akad. Ért. Pkil. 

Krizl. V. 1865. 421.) 

Ily Károly, Montescjuieu fordí- 

/jíf'ín bácsi Napi. VI. 1861. 

,11 ly .Vntal. (.1/. T. Akad. Alm. 

294. — Emlékezete. Báró í^t- 

' B«rf. &em/c. XVIII. 1863. 

'' i c li h a r t Keresztély, nagy- 
; polgármester 1684. {Sieb. Q. 
■1. 324.) 

''ichardt Mihály, tadós je- 
{Fasr.Ecch*. 1842. II. 334.) 
• i B i n g e r János, termdszettu- 
vok tanára a pesti egyetemen. 
iár. II. 1831. 82.) 
Ueiggenfels János Oottlicb, 
■Ijeni polgármester 1781. (Sieb. 
II. 1791. 350.) 

iii é n y i Ede. (Szinh. Naptár 

' 64. Arcke'ppel. — Rákosi lAndó. 

V A- \:,,.t, II. H61. 141. Arc- 

k Juuos József, nagy- 
tiidós. {M. Akad. Ért. 1855. 

z e r Pál vagy Horváth, 
polgármester 1504. (Sieb. 
7'Jl. 170.) 
/••d R e p i c z k y János fö- 

i-ly Frr.,,,-. M.Akad. Ért. 1855. 

/cly László. {M. Akad. 
'■■ •:-'l IV. 1864. 32J R c t h i. (Arckép-Album II. 1856. 29. 
Arcképpel.) 

* R é t h y András , győri tanár. 
(Philos. Pály. I. 1835. 52.) 

Reuszner János az ifjabb, 
nagyszebeni polgármester 1645. (Sieb. 
Qaart. U. 1791. 272.) 

* R é n y e s István, tudós jezsuita. 
(Fasc. Kccl. 1842. U. 335.) 

* Révay Elek, turóemegyei iró. 
Garádi/. (M. Tud. É<t. 1862. I. 250.) 

Révay Ferenc, alnádor. Kovacsó- 
czy. (F. M. Or. Mincna 1829. 65.) 

Révay László naplójából, 1600 — 
1655. Közli Dnahzky János. (M. Tűrt. 
Tár in. 1857. 245.) 

Révai Miklós pályája, saját leve- 
leiből töredékül ajánlva Horvát István- 
nak a nagy mester tanítványának. 
Gnzmics hidor-tó\, mind a kettő buzgó 
tisztelőjétől. (Tud. GyUjt. 1830. II. 3. 
Arcképpel.) 

Révai Péter, turóemegyei főispán 
és iró. Garády. (M. Tud. Ért. 1862. I. 
248.) 

Báró Révay Simon. (Hajnal 1 86 7. 
Arck.) 

Révész Bálint, tiszántúli reform, 
superintendens életrajza. (Prot. K. Napt. 
XV. 1869. 35. Arck.— Hefomi. Napt. 
1872. 17. Arck. — Prot. UJ K. Napt. 
l. 1873. 27. Arck.) 

Rcvisnyei gróf Reviczky Ádám, 
Borsodmegyc föispánjiínak, a Magyar 
Tudós Társaság egyik igazgató tagjá- 
nak életrajza. Horvát Fndre. (Tudom, 
Oiiiijt. 1835. XU. 116. — M. Mágv. 
Élrlr.di Arcképes. IV. 1863. 21. Arck. 
— Sí. I. Akad. Alm. 1863. 314.) 

*Eoviczky Antal, tudós jezsui- 
ta. (Fate. Ecchs. 1842. II. 298. *— 
Term. Kiizl. HL 1871. 493.) 

Reviczky Károly L. 1). Afolnár 
János. (M. Kőnyvh. XIII. 1800. 307.) 

* Rhaeticus György Joacbim. 
(Term. Közi. lU. 1871. 493.) G7 Életraj/.ok. Ilaz-aiak. Khodei — Riulnay. Gróf Rhrdci László (=lotp. (M. 
'Krt. Tár I. 1855. 213.) 

* 11 h e n e r Júnos, nagyszebeni pol- 
gávmcstor 1G04. {Sich. Qiiart. II. 1791. 
248.) 

* II i b i c s Ferenc, tudós jezsuita. 
{Fasc. Ecchs. 1842. II. 140.) 

Emlékeztctds R i b i n y i Jánosra s 
különösen annak érdemdre a magyar 
nyelv cránt. S. J. K. (Tudom. Oyüjl. 
1830. IX. 102.) 

R i c d e 1 Szende. (Hajnal 186 7. 
Arck. — //. g. M. Tanügy II. 1873. 
007.) 

R i k s z a, I. Béla király felese'ge. 
Császár. (M. Hölgyek Napi. I. 1855. 
57.) 

* R i in a y János clcti-ajza. Ipolyi 
Arvohl. (Uj. M. Maz. 1853. I. 492.) 

* Robustel Antal, tudós jezsuita. 
{Fasc. Ecetes. 1842. II. 298.) 

Etwas übcr Paul R ó s a einen ung. 
Gelelirten des XVI. Jabrbunderts. ./. /•'. 
Miller. {Zeitschr. von u. f. Ungern 1802. 
I. 189.) 

* R o s e n a u e r Lőrinc, nagyszebe- 
ni polgármester 1655. {Sieb. Quart. II. 
1791. 275.) 

Roscnberg Éva, Zrinyi Miklós 
utolsó neje, Zsilitiszky Miltály. {Századok 
IV. 1870. 460.) 

* Rosenfeld János, nagyszebeni 
polgármester 177 7. {Sieh. Quart. II. 

1791. 350.) 

Johann Friedrich von R o s c n- 
f c 1 d k. siebcnbiirgiseher Gubernial- 
rath, starb den 4. Sept. 1809. {Siebenh. 
Pruv. Rl. 181;!. 233. *— Sieb. Quart. 
II. 1791. 350. 351.) 

Rosenthal Eliah, Deputirtcr der 
„grossen Aszifah" im J. 1790. {Bdh- 
i:i. IV. 1862. 79.) 

* R o s n e r Mátyás, ágfalvi ág. 
vall. lelke'az és iró. Garády. {Uj M. Mwz. 
1854. I. 480.) '''Rost Tamás, tudós jezsuita. (K 
Kccles. 1842. U. 317.) « 

Rosti Pál. Girókul.i. {Orsz. Xag 
K. Xapl. I. 1861. 177. Arck.) 

R o s n y a i Dávidnak riivid crató 
kezete. Rnmy Károly. {F. M. <h: " 
va 1825. 60 — R. D. és mun; m 
Felsú-szállásj)ataki Kendrn^i Ferii 
Árpádia I. 1833. 290. * — Uj .., 
Maz. 1853. L 233. — Élete és mun 
kái. Szilágyi Sándor. Monum. Serífl 
VIII. 1867. 1—22.) 

* R t h János, nagyszebeni polgái 
mester 1616. {Sieb. Quart. II. 17yi 
263.) 

R o t U Johann Josef. ( Verh. m 
Mitth.f. Natnrw. XVII. 1866. 137.) 

Paul R o t li evang. Pfarrer zu He 
nigbacli bei Kronstadt. {Sieh. Quart. l\ 
1795. 91.) 

Róth Sigmund. (Beth- Lechem 1 
1874. 148. Arck.) 

Gróf R o t h b e r g Péter (Geréfc í 
Weresmarth), nagyszebeni polgán i -' 
1466. {Sieb. Quart. II. 1791. 1''. i. 

Róth krepf József, pesti tauitóu 
életrajza, (htván bácsi Napt. II. 18i 
49. Arck.) 

* R o y s Ferenc, tudós jezíuit 
{Fanc. EcclcR. 1842. II. 289.) 

Ro'zgonyi Bertalan, (Hajw 
186 7. Arck.) 

Rozgonyi Cecilia. Mészáron A 
roly. (Cml. Könyve I. 1855. 43.) 

Rozgonyi Simon , történcl 
életrajz. Sarkady István. (HoMáf/^:.. 
1860. 153.) 

Rózsavölgyi Márk, ung. N« 
onal-Kompositeur. Jgnáz Reich. (Be 
El. L 1856. 12.) 

* R ö h 1' i g Bálint, nagyszebeni p 
gánnester 1672. {Sieb. QiwrMI. 171 
320.) * 

R u d n a y Sándor, bibomok, esíi 
gomi érsek. {Egyh. Tár IV. 1833. 1« Életrajzok. Hazíiiak. líudolf — Sohifbamner. 270 : il o 1 f, koronaherceg. (Barhtl. X. 
■pl. VIII. 1874. 17. Arck.) 
líuiner György, tudós jezsuita. 

ííceleg. 184-2. II. 317.) 
: ; 11 p r e c h t Antal. (Tertn. KSzl. 
-71. 493.) 

Kas se Miklós, vagy Aurifabcr 
v-/.ebeni polgármester 1468. {Sieb. 
■ II. 1T!>I. 1Ü6.) 

Audrás, sárospataki ta- 
; ó ö 1 — 1 ü 3 6-ig. (8ároap. FUz. 

177.) 
i g ó Igii-ic, tudós jezsuita- (Fas''. 

1842. II. 335.) 

- i j n o V i c 8 János, tudós jezsui- 
'^f. Ecclet. 1842. II. 335.) 
Iámon József, (I'i-ot. Uj Kéj). 
II. 1874. 49. Arck.) 
! á n k i György, sáro.spataki ta- 
2ít — 1653. (Sdrosp. FUz. 1865. 

.1 József, egri érsek. 
ICejK-Napt VI. 1874. 99, 

n <1 o r Leopold József, királyi 
magyarországi nádorispán. 
../i/ Józ*i/. (/•'. .1/. Or. Miner- 
-'5.119.) 

" bár Máté, tudós jezsuita. 

'". 1842. II. 142, 157.) 

/• y József, koraárommegyei 

'ir>tág<jy.Emltkk. 1866 — 67. 

Arck. — Prol. Kép. Napt. XHI. 

61. Arck.) 

■Ita Sz. István király anyja. (A/. 
fr. 1861. 193.) 

■■.la, Aba király feleiiége. Ctá- 

M. Hölgyek \apl. I. 1855. 49.) 

V Gyula. {Házi Kiiicttár II. 

■ ■■) 

r V á r y Pál. Toltly Ferenc. (3/. 

/r#. JÍok: VIU. I. o,zt. 1845— 

:. (.V. /. T. AVtt. 1847. ll«, — 

M. TnlHy Ferenc. Af. Akad. 

:. l. — St. Prol. Jahrb. I. 1854. 1";8. * — Term. KSzl. III. 1871. 
493.) 

S a s s Károly, az I. honvéd hadtes- 
ti helv. hitv. törzst. és albisi lelkész 
(Oraz. Honv. Napt. 1869. 120. Arck.) 

Visszaemlékezés néhai S a u e r Ignác 
tanárra. Dr. Szabó Józxef. {M. orv. és 
terni. Műnk. X. 1865. 172. — Dr. 
Poór Imre. Értek, a tervi. kör. II. 1870 

— 71. XrV. szám.) 

Saur Józéfa, irónö. (Remény 1851. 
II. 190.) 

* S c h a a I András, turócmegyei iró. 
(.V. Tar/. Ért. 1862. I. 366.) 

*Scharsiu8 András, erdélyi 
ágostai superintendens 1708. (Sieb. 
Quart. II. 1791. 27.) 

Martin Gottlieb S c h e c h Ed- 
ler von Sternhcim, emeritirter Adminis- 
trator dcr Szászvároscher Stuhls. (Sieb. 
Prov.-BI. III. 1808. 254.) 

* S c h e c z Péter, tudós jezsuita. 
(Faae. Eceleg. 1842. II. 317.) 

Gyászbeszéd S c h c d i n s Lajos felett. 
ToliJy Ferenc. (.»/. Acad. Ért. 1848. 54. 

— Emlékbeszéd. Dr. Tarassy Lajo.i. 
Serei. Emlékl. V. 1848. 107. — Élotr. 
Toldy Ferenc M. tud. Tári>. Éck. VIII. 
I. o»:t. 1845 — 47. 100. M. t. T. Sévk. 
1848. 93. * — y. Tud. Qyüjt. 1820. 
IV. 48.) 

* Scheidncr György, tudós je- 
zeuita. (Faéc. Ecckt. 1842. II. 317.) 

Í5chaffer Adalbert, festö-mUvész. 
(Jahrb. des deutsch. Klem. in Ungarii I. 
1846. 162.) 

*8chendel Friedrich, tudós jezsui- 
ta. (Fa^. EcrJea. 1842. II. 318.) 

8 c h e y Philipp Edler von Koromla, 
GrUnder eincs allgemeineii Aruuni-Sic- 
chcnluioscs zn GUns. íffndx licich. (Bellt- 
El HL 1860. 9. Arck.) 

* Schifbaumcr Mátyás, erdélyi 
ágo«tai superintendens IHOl. ''Si',h. 
Quarl. II. 1791. 12.) 271 Életrajzok. Hazaiak. Scbiffler — Sennyei. ar. S c li i f f 1 c r Fcreuc, in. k. honviSd 
alezredes Egervári Ödön. (Honv-Törzut. 
Alb. I. 1870. 83. Arck.) 

*Schindler Miklós, tudós je- 
zsuita. {Fasc Ecetes. 1842. II. 33C.) 

S c h 1 a u c h Lőrinc , szatmári püs- 
pök. (Xem:. N. Kép. Napt. IV. 1874. 
99, 104.) 

Ignaz S eh 1 a u f ( Verh. u. Mitth. 
f. Natitrw. VIII. 1857. 159.) 

Schlesinger Sulka, Philantropin. 
lynáz Rcich. (Beth-Kl III. 18G0. 48.) 

* Scbmeitzel Márton, erddlyi 
iró. {Buci. Szemle VII. 1859. 242.) 

* S eh m i d h a u e r András, tudós 
jezsuita. (Fasc. Eccles. 1842. II. 317.) 

Emldkbeszed S c h m i d 1 Adolf felett. 
Dr. Kn'ópfler Vilmos. (M. orv. es ie>m. 
Műnk. XI. 1866. XIX. lap.j 

* Sclimidt Miklós, tudós jezsuita. 
(Fasc. Eccles. 1842. II. 158.) 

S c h m i § d János Beniamin. (Sieb. 
Quarf. VII. 1801. 204.) 

* Schoretits Mihály, a pesti 
egyetem rectora. (Merkúr von Ungam 
1786. 613.) 

* Schordann Zsigmond, a phy- 
siologia rendes tanára a pesti orvosi 
karaál. (Orr. Tár II. 1831. 87.) 

* S c h ö n b a u e r József Antal. 
(Term. Közi. III. 1871. 493.) 

Gróf Scbönbor n-Buchheim Ervin 
(Hajnal 1867. Arck.) 

S e h Q p f Ágost. (M. t. Akad. Alm. 
1863. 288.) 

Sámuel S c b r a m m , evange- 
liscber Stadt-Pfarrer in Kronstadt J. 
/?. (Sieb.-Prov. Bl. IV. 1813. 58.; 

Schrciber László, győri kanonok. 
yxj . . . (M. Sión l. 1863. 76.) 

*Schreibers Károly. (Term. Közi. 
IIL 1871. 494.) 

* Schrctter Károly, tudós je- 
zsuita. (Fasc. Eccles. 1842. IL 292.) Joliann Kari S c b u 1 1 e r. Ein ü'itra 
zur Goscbiebte soines Lobcns und Wir 
kens. Lr. (í. I). TetUsch. (Areliiv f. liti 
Lamlesk. N. F. IX. 1870 — 71. 1.) 

S c b u 1 1 z Ferenc. Ipolyi /írtio' 
(Századok IV. 1870. 642.) 

* S c b 1 u n n Jakab, erdtílyi ágosta 
superint. 1741. (Sieb. Quart. II. 81.) 

Emlékbeszéd Scbuster János pei 
ti egyetemi tanár felett. Bugát Pá 
(M. Tud. Társ. Évk. V. I. oszt. 1838- 
40. 132. — Életr. Schedel Férem. A 
tml. T. Évk. ÍV. I. oszl. 1836— 8> 
131. M. t. társ. Mvk. 1839. 158. *- 
Orv. Tár. IL 1831. 80. * — Tem 
Kikl. IIL 1871. 494.) 

Erinnerungen an den vercwigtci 
Pester Obcrrabbiner Löw S c b w n 
Leop. Löw. (Ben-Clum I. 1858. 28, :• 
70, 193.) 

■ Dr. Scbwarz Eduárd, Korvetten 
arzt und Botaniker auf dcr „Novara 
Expcdizion um die Erde. Ignuz Raei 
(Beth-El V. 1865. 21. Arck.) 

* Scbwarz János (Mclas Fekc: 
nagyszebeni polgármester 1632. (SU. 
Quart. IL 1791. 267.) 

Scbwarz János Miliály. (Pro 
Napt. IIL 1857. 46. Arck.) 

Július Scbvarcz Dr. — e - 
(Ung. Revue 1869.) 

Gróf Scbweinitz Gyula, m. 1 
bonvéd őrnagy. Egervári Ödön. (Hon 
Törzst. Alb. I. 18 70. 179. Arck.) 

Nagykori Scitovszky János 1 
bornok, bercegprimás stb. emléke. (.: 
SionlY. 1866. 780. — Hábory. (h 
ván bácsi Xnpí. XIII. 1868. 70.Ard 

* S e g n e r János András, fdotT 
Debrecenben. (Term. Közi. III. 187 
494.) 

* Semriger Mátyás, nagysíSbí 
polgármester 1668. (Sieb. Q. IL 179 
320.) 

Báró Sennyei János. ("Mt 
Gyűjt. 1820. IL 124.) Életrajzok. Ilazíiiak. Sennyei — Siiiger. 274 ■y e n n y c i László, tudós jezsuita. 
- •■■■rUs. 1842. II. 157.) 

Sennyei Pál, kir. fötámok- 

'rsz. Xapl. I. 186G. 2. szak. 

k. — Országgy. EmlékJc. 1866. 

— M. Miign. Életr. és Arck. 

..3. Arck.) 

iographie des Grafen der sítch- 

!. N;ition Valentin Seraphin, 

<;,n SchulUr I. 1841. 147.*— 

!■■:■, irt. II. 1791. 269.) 

;V^, t .Sered y. (Gáspár és György.) 

r {/ :i magyar nemzet múltjából. 

BalaMa Antal. {Hazánk II. 

■■■. 200, 453.) 

'■ >annis S e v c r i u i , rectoris 
• .ris gymnasü A. C. Schemnitzi- 
itissimi. (N. Annalet Ev, 1793. 

.S c X t y evang. Pfarrer zu 
!'>8. Ferienttik. {Prof. Jahrh. 

29.) 
'' r m a n n Emánuel, Ökonom. 
, /.A. (Bell,-El\. 1865. 61.; 
•'.-/.ai .'^idcriuB István, 1612 
11- ir-i if:iki tanár. Szombathi Ji- 
/ir.-Vil. (Sároitp. FUz. 1864. 
I 

"tt iiihiiis, nagyszebeni pol- 
r 1650. (Sieb. Quarl. II. 
7 4.) 

r a i András, tudós jezsuita. 

-/<*. 1842. II. 158.) 

■'• Al.ió-Surányi gróf S i g r a y 

igy megye főispánjának 

Uoixnlh J. Elek. (Sat 1831. 

-OS István, győri evang. pre- 
^ :'■■ K {Tud. Gyűjt. 1820. 

■luk .Simai Kristóf fc- 

I ■rcnc. (M. Tud.Tárt. Évk. 

'zí. 1834 — 36. 195. líoriát 

III. 1. oszt. 160. — 

»del Frrent. (Magy. T. T. AVr- 
.■Í6. 73.) * S i m á n (l i S. János, sárospataki 
tanár 1626 — 1630-ig. (Sdrosp. Füz. 

1865. 24.) 

* S i m e g h i János, tudós jezsuita. 
{Faac. Ecclcs. 1842. II. 318.) 

* S i m k ó Vilmos, iró. Gyurikovics 
György. (Ttid. GyUjI. Í8U. XIL 11.) 

S i m o n-H e g e d ü s Zsófia. M. I. 
(István bácsi Napt. XIII. 1868. 64. 
Arck.) 

Martin S i m o n i s , evangeli- 
scher Stadtpfarrer in Hermannstadt. 
{Sieb. Prov. Bl. III. 1808. 68.) 

« S i m o n i u 8 János , nagyszebeni 
polgármester 1667. {Sieb. Qiuvrt. II. 
1791. 316.) 

Simonovics Mihály, földvári es- 
peres. {Tudom. Gyűjt. 1817. VIII. 160.) 

Simontornyai Gergely, ösme- 
retlen magyar reformátor 1534-1)01. 
Révész Imre. {Sárosp. Füz. 1864. 585.) 

S i m n y i Ernő. {Nép-Zászl. Napt. 
I. 1869. 52, 53. Arck.; 

S i m o r János, hercegprímás. {Haj- 
nal 1867. Arcképpel.) 

* S i m u n i c h János, tudós jezsuita. 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 158). 

Hodosi ds Kizdiai báró S i n a Simon, 
Mészáros Károly. (Az Í7i Albumom 1857. 
164. — M. Mágn. Életr. a Arcképes. 
IV. 1863. 16. — Ilonp. Könyve I. 

1866. 8. Arck.) 

S i n a i Miklós és te'teloi a magyar 
reformált egyház alkotmányára vonat- 
kozólag. Révész Imre. (S.-pataki Fllz. 
1857 — 58, 689.— S. M. magyar tört. 
búvár emlékezete. Révész Imre. Száza- 
dok n. 1868. 217, 296. — Sinay 
Miklós sajátkezű naptáijcgyzetei. 1759 
— 1 803. Közli Rácz Károly. M. Prol. 
hujy. IV. 1873. 220, 277, 346, 417, 
462, 528, 555.) 

S i n g e r Edmund , Grossherzogl. 
Weimar'gchcr Kammervirtuoso und Kon- 
zertmcistcr. Ignaz ReicJi. (Belh-El I. 
1856. 48.) 275 Életrajzok. Hazaiak. Skorla — Szabó. * S k o (1 11 György, tu<ló.s jezsuita. 
(Fam-. Kcchs. 1842. II. 298.) 

S k u 1 1 (5 1 y László emldkc. {M. Ha- 
z<d Vr'md. II. 1832. 48.) 

* Somalovich Pál, tudós jezsui- 
ta. {Fasc. Ecetes. 1842. II. 298.) 

S o m o 8 i István tanár emlftkezete. 
Finlcei ról. {SároHp. Füz. 1862. 266.) 

S o m o s s y János emlékezete. Tol- 
(ly Ferenc. (M. Akad. Értés. 1855. 
543. — Életrajza s jellemzése. E. J. 
{í<.-:pataki-Füz. 1864. 31.) 

Gróf S o m 8 i c s Pongrác. (Magy. 
tud. Akad. Alm. 1863. 263.) 

Sóvári S o ó 8 György. Rosty Zsiij- 
mnvd. (Csal.-KSvyre II. 1856. 182.) 

Georg S o t e r i u s. Johann Kari 
SrhuUer. (Transilvama II. 1834. 198.) 

Sonnenthal Adolf, Hofschauspie- 
ler. {Beth-El IV. 1862. 39. Arck.) 

S o n t a g h Sámuel, superintendens. 
Czckus Tstfán. (Prof. Napt. VII. 1861. 
23. Arck.) 

* Spaenholz János , tudós je- 
zsuita. {Fasc. Kccle.". 1842. II. 298.) 

* S p a n g á r András, tudós jezsuita. 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 140.) 

Egy némely vonások Spiegel Ig- 
nác, nagyváradi kanonok életéből. 
Ágoston. {Tud. Gyttjt. 1820. VII. 61.) 

S p i t z e r Benjámin Salomon, 
Schiffskapitiin. Ign. Reieh. (Bet/i-El Hl. 
1860. 54.) 

* S p 1 é n y i József, tudós jezsuita. 
{Fasc. Eccl. 1842. II. 336.) 

S p r e n g Leopoldina, a pesti angol- 
dámák fejedelemasszonya. M. I. (István 
b. Xapt. V. 1860. 81.) 

Szandai Sréter Lajos, Somogy- 
mogyc képviselője, (yícpzásdója Kapt. 
IV. 1872. 19. Arcképpel.) 

S t a h 1 y Ignác emlékezete. Toldy 
Ferenc. (M. Akad. Értés. 1851. 171. 
* — Orv. Tor. II. 1831. 82.) 

^ S t a t i 1 i u s János, erdélyi püs- pök 1528. (.S'tc6. Quart. I. IT'JO. 3 

Kari von S t e i n b u r g, 
nigsnchter in Reps. (Sieh. Prov. Bl. 
1813. 239.; 

Stern M. E. hebraischcr Liti 
Ign. Reich. (Btlh-El II. 1859. 71.) 

Stettner Gábor, királyi tani 
élete s miivész munkáinak esmértél 
B. V. {Tud. GyUjl. 1827. IV. 3.) 

S t i b r vajda. Némethy Pál, (/ 

0. Minerva 1834. 175.) 

S t ö c k e 1 Lénárd, magyar tanf 
G — y. (mpt. Könyve IV. 1860. 11 

Eleaser Straszer, Oberrubini' 
Gross-Magendorf. {Ben-Chan. II. 1 ■ 
510) 

* Streffleur József, f/.r.,. 
lem. IIL 1871. 495.) 

Kurze Nachrichten von dein !.• 
Johann Georg S t r e t s k o's. Aai ' 
niel Nit^ch. (Zeiteckr. con n. f. l'n 
VL 1804. 106.) 

S t r o h m a y e r Ferenc. (Bo»\ 
Könyve I. 1866. 27. Arck.) 

Strossmayer József , diMtt 
püspök. (Országgy. Emlehk. 1866.' 
Arck.) 

Suhaj Imre. (Orézággy. Fm 
1866. 408. Arck.) 

S u k i László élete és alapitvii 
Sagy Lajos. (Ker. Magvető. lU, 1' 
115.) 

S u r á n y i Ármin. (Bdltv 
1871. 124. Arck.) 

S v á i c z c r Gábor. Faller 
(Selmeci Akad. Emlékk. 1871. $1 

* Szabó Anna, irónö. (Af 
1851. II. 235.) -; ' 

Szabó Dávid (Baróti). M.f, I 
kur von Ungam 1787. m.Anh0^. 
* — Fasc. Eeeks. 1842. H. 141.' 

Szabó István, tudós jozsuit. 
Eccles. 1842. II. 141.) 

Szabó János, m. k. honvi' 
nagy. Egervári Odőn. (Honvéd ! 

1. 1870. 183. Arck.) Életrajzok. Hazaiak. Szakácsi — Széchenyi. •278 i c 8 i Vitus. (Kolozsv. y. iVop/. 
:. 73. Arck.) 
k o n y i József, iró. — ". — 
ívi;í. (iyUjt. 1826. X. 87.) 
I a 1 á r (1 i Jánosról. Benkó Józtief. 
lm. Gyiljt. 1824. IX. 7 7. — Sz. 
jtSrténe'sz. Or. Kemény József. UJ 
U. 185.Ő. r. 233. ' — üj M. M. 
. L 229.) 

alay Imre. (3/. t. Akad. Alm. 

. 260.) 

s :i 1 u y László. (Magy. Írók Arck. 

Ó4. Arck. Remény-Napt. 1865. 

•;. — Einlc'kbcszctl. B. EÖlvöi 

M. t. Akad. Éck. XI. 5. 1866. 

1 1 b e k Ferenc, tndós jezsuita. 
■ ht. 1842. 11. 318.) 
' .1 1 b e k Mihály, tudós jezsuita, 
i- Fax-Io,. 1842. II. 318.) 

\ m a r ó c z i Pál, tudós jezsui- 

EccU». 1842. II. 1Ő8.) 

i s z 1 ó Ferenc , nagyváradi 

úspíik. (Hajnal 1867. Arck.) 

i 8 z 1 ó József, szombathelyi 

i '.<. ff. . . (3Í. Stm, I. 1863. 74.) 

S n t a y István, a reformátor. 

'' '■•i litván. (Házi Kina. II. 1861. 

• István, tudós jezsuita. 
'■■. 1842. II. 14.5.) 
y i Ferenc, rozsnyói püspök. 
i,no,. (U. Könyvh.XTX. 1803. 

> í a p é r y Gyula. (^f. Márpi. 

• ' Vc». VL 1865. 20. Arck. 

\"I>f. VI. 1874.95.97. 

' i_; i.'<pár, tudós Ji'zsuita. 
1842. n. 144.) 
^' -• 'Term. Kózl. JII. 

li hiró. Adver- 
■r/yi Jutván. {UJ 
- Szász JáiKM 
lííjz.) Szilágyi Sándor. Emich N. Kfpes Napt. 18G4. 

79.) 

Szász József emle'ke e's hátrama- 
radt versei. Döbrentei Gábor. {Erd. Muz. 
1815. II. 102.) 

Emlékbeszéd id. S z á s z Károly f:;- 
Idtt. B. Kemény Zsigmond. [M. tud. j\k, 
Évk. IX. kStelé/iez 1848—59. 14. Ha- 
zánk II. 1860. 403. Budapesti Szemle 
Vni. 1860. 37. — Életr. Prot. Napt. 
V. 1859. 29. Arck.) 

Szász Ktiroly. V. K. (Arckép-Alb. 
I. 1855. 56. Arck. — Honvéd-Napt. 
V. 1872. 25. Arck.) 

S z á s z k y Tomka János, turócmo- 
gyei iró. f.M. tud. Ért. 1862. I. 363.) 

Etwas zur Biogr. des Georg S z a t h- 
mári. (Ungr. Magáz. 17 88. IV. 500.) 

P. Szathmári Károly. V. K. 
(ArcképAlbum I. 1855. 52.) 

Szebercnyi Gusztáv. (Prot. UJ 
K. Napt. II. 1874. 33. Arck.) 

Szeberinyi János, supsrintcn- 
dens. {Néptan. Könyve HJ. 1857. 120. 
— Prot. Napt. IV. 1858. 81. A.ck.) 

Gróf Sárvári Felsö-vidéki S z e' c h e- 
nyi Ferenc (Hete. Kis Pál. (Tud. dyUjt. 
1821. X. 86. Arckepe az 1822. I. kö- 
tetdnél. — Árpádia lU. 1838. 162. — 
Emlékbeszéd Kit János. M. tud. Társ. 
Évk. I. 1831. 32, 164. — Élctr. Mát- 
rny Gábor. Magyaror. és Erdély Képekb. 
III. 1854. 1. Emich. Q. Nagy K. Napt. 
I. 1860. 56.J 

8z($chcnyi György, esztergomi 
drsek tHcte Podhradczky József ( Vj M. 
Muz. 1857. I. 22.; 

Gróf S z (! c h e n yi István mint nem- 
zeti nagynevű bölcselőnk jellemzése. 
Hrtényi János. (M. Akad. Ert. 1850. 
CXI.III. lap. — EmWkozcte. B. EíStvüi 
József M. tud. Akad. Éok. X. I. 1860. 
95. Had. Szemle X. 1860. 308. — 
Életr. Tilrók .Sándor. Kelet Népe 1856. 
I. 19. — Báró Kemény Xsigmond. Kelet 
Népe 1856. I. 31. — Emldkczete Pn- 279 Életrajzok. Hazaiak. Széchenyi — Szemere. gct „Hungary and Transylvania" czi- 
niii niüvt'böl 1839. Nueánk I. 1858. 
Hl. Arek. —M. írók ArcJc. I. 1858. I. 
Arck. — M. Mágn hletr. fg Arci: I. 
1 8(10. I. Arck. — Emldkez. Oróf Tele- 
ki Domokos. Ond. Szemle XI. 1860. 169. 
Bornus M. — Emich N. K. Napt. II. 
1861. 99. Arck. — M. Miign. Életr. s 
Arcképes. II. 1860. l.Arck. — Meg egy- 
szer Gróf Széchenyi István. Írod. Szem- 
le 1868. II. 1 — 42. — Gróf .Széche- 
nyi István viszonya az 1848-(liki tör- 
vényes átalakuláshoz. Póciii Zonihath 
Mihály. (Évn. Szemle III. 1868. 65. — 
Életr. Medve Imre. Bartalics N. Képes 
Napt. VI. 1870. 59.) 

Széchenyi Julianna grófné, szü- 
letett Tolnai Festetics grófnő. EóŰt- 
krepf Gábor. (Tud. fíijUJt. 1827. VI. 
60. Arcképe a líl-dik kötetnél.) 

Gróf Széchenyi Ödön, és a tűz- 
oltás hazánkban. — cs. {Nemz. N. Képes 
Napt. V. 1873. 48. Arck.) 

S z é c h y Ágoston emlékezete. Tol- 

dy Ferenc. {M. Akad. Ért. 1852. 153.) 

S z é c h y Dénes bibomok. Nóvák 

Lajos. (István bácgi Napt. XIV. 1869, 

69.) 

Kimaszécsi gróf S z é c s i Mária a 
murányi Vénus életképe. Debi-eceni Bá- 
rány Ágoston. (F. M. O. Jl/ineri-a 1831. 
81. — Ménzáros Károly. Az én Álb. 
1857. 38. — M. Hölgyek Életrajza 
1861. 169. — Utolsó életévei (1670 
— 1680. Hajnik Imre. M. Akad. Ért. 
Philos. és T. T. Kőzi. IV. 1864. 154. 
— A murányi Vcnusról. Közli Nagy 
Iván. Századok I. 186 7. 53.) 

* S z e g e d i Ferenc Leonhard, er- 
délyi püspök. (Sieb. Quart. I. 1790. 
368.) 

S z e g e d y Ferenc. {M. Akad. Alm. 
1863. 258.) 

* Szegedy György, tud. jezsuita. 
{Fasc. Eccles. 1842. U. 158.) Szegedy János j(dlcm/,' 
ler Tivadar. (M. Aknd. Ki\ 
203. * — Fasc. Eccles. 1842. 11. i 
* — Dud. Szemle VIL 1859. 244. 

'' Szegedi Mihály, tudós joznu 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 143. 

Szegedi Pál, sáro.spatuk . 
1578. Szombatin János kézirat 
{Sáro»p. FUz. 1864. 411.) 

S z e g f i Mómé , Kánya Emi 
Kempelen Oyőzö. (M. Hölgyek Ard 
1864. 27. Arck.) 

* Szeidemann Ferenc, 
apát. Dóczi József. (Ti"!. ^■'//' 
IX. 119.) 

Székács József, a ina;.'y;irl 
ágost. hitv. evang. egyház báiiynki 
létének supcrintondense. (//(ú' 
III. 1862. 376. —- Batizfab-i . 
Képes Napt. X. 1864. 14. Arrk. 

* Kevondi Székel János, aur 
perjel. {M. Hazai Vándor VI. 1 ' 
50.) 

* Székeli Ferenc. (Term.. 1 
III. 1871. 495.) 

Székely István, gönci hclv. 
lásu prédikátor és iró. Molnár J 
{M. Kónyvh. VIII. 1796. 202.) 

Székely József. V. K. (Ar 
Album L 1855. 69. Arck.) 

Székely Klára. (M. Hölgyek É 
1861. 29.) 

Székelyné, Ungár Anna. A' 
László. {A Nagy Világ Képekben 1 
45.— Orsz.- Világ Napt. II. 1871 
Arck.) I 

Szelepcsényi Györgyi • 
gomi érsek. (Egyh.-Tár V. 183^ 1 

Szelestey László. — ^0- 
Album I. 1855. 59. Arck.) 

S z e m e r e Bertalan, bor 
követ. Vakot Imre. {OrszággiJ. Al^á 
I. 1843. 31. — Cs. A. M. Emléü 
Ujfoly. 1850. 38. — M. írók I^ 
1850. 35. Életr. U. L. Magyaré 
Képekb. I. 1867. 178. — Adatok Életrajzok. Hazaiak. Szemere. — Szigeti. 282 Cs. A. Dud. Szemle Uj foly. 
a. 43, 250, 323.) 
.ere Miklós. {yép-Zászlója 
1871. 30. Arek.) 
.ere Pál emlékezete. Fáy 
Emkh y. K. Xapt. III. 1862. 
Életr. M. t. Aktul. Alm. 1863. 
- Einlékbeszéil. Kazinczy Oúbor. 
-•Hl/f XIX. 1864. 1.58.) 
i á 8 s y Sáuílor emlékezete. 
■i' István. (Pettt ágógt. fógymn. 
73. 9— lÖ.j 
i-zy Imre. (Af. /. Akad. Alm. 
..3.) 

le Béla. {Ílonvid-Napt. V. 
'. Arck. Vn. 1874. 58.) 
: t-A b r a h á m i Mihály, erdé- 
iiis püspök 1737. Jakab Elek. 
Mayvetö L 1861. 157. Arck.) 
Szentgyörgyi Borbála. 
rk Életr. 1861. 93.) 
' Szentgyörgyi Cecilia. 
r<U. (IJonl. Könyve 1847. I. 
lA. nólyyek Életr. 1861. 87.) 
t g y ö r g y i István , bölcsel- 
:.i' . r.. Ormói László. (F. M. 

Iíi32. 4^5.) 
t" Szentgyörgyi Tamás, 

!..-rj"!. r^r. lln-.-! V''',.í. VI. 

.S /. c u t- 1 V ú n y i Fe- 

i;íja. Kovacsórzy Mih'ily. 

M ■■ . . 1828. 1561. lap.) 

t i V ;i 11 y i János, a hétszemé- 

■» volt birájának emlékezete. 

/. 1824. III. 116.) 

' n y i Károly , alsóházi 

jy. Enüékk. 1866. 83. — 

. 1866. 5. Arck.— 

M«»i Arcképet. I. 1867. 8. 

. l/.niér, m. kir. 
K'H. l-^r.rvári Odún. (Ilon- 
ái I. 1870. 63. Arck.) 
' t i r á n y i Márton, tudós jc- 
'■ • '■>. 1842. II. 290. * — Termesz. Kvz!. III. 1871. 495. — 
Jellemzése. PaiUer Tivadar. M. Akad. 
Ért. 1857. 252.) 

Szentiván yi Márton. BaUatji 
Karoly. {Prot. Napt. VIII. 1862. 31. 
Arck.) 

Szentkirályi Alór, országgyű- 
lési képviselő. Vachot Imre. {Országgy. 
Alm. I. 1843. 35. — Ors:á(/gyül. Em- 
lékkönyv 1866. 404. Arck. — N. íM. 
Orsz. Napt. II. 186 7. 3. szak. 204. 
Arck.) 

* Szentmártonyi Ignác , csil- 
lagász hazánkfia LissalK>nban. Iloléczy. 
(Tiul. GyUjt. 1835. X. 100.) 

Szentpéteri Zsigmond. (Arck. 
Album. II. 1856. 24. Arck.) 

Szentpéteri Mihály, sárospataki 
tanár 1641. T. (Sárusp. Füz. 1865. 
901.) 

S z e n V e y József. (M. tud. Akad. 
Alm. 1863. 284.) 

Emlékbeszéd báró S z e p e s y Ig- 
nác felett. Bitnicz Lajos. (M. Tud. Társ. 
Évk. IV. 1. oszt. 1836 — 38. 117. — 

Életr. Schedel Ferenc. IV. 1. 

oszt. 1836—38. 131. M. tud. Túri:. 
Névk. 1839. 161. — Ilőke Károly. 
Egy. Tár. 1839. I. 275. — Memllik 
Ágoston. Hazánk IL 1860. 129. Arck.) 

S z e p 8 i Gáspár, sárospataki tanár 
1645. Ilalmy Gyula. (6'(íro«^>. Füz. 
1866. 257.) 

* .Szerdahelyi Gábor, tudós je- 
zsuita. {Faic. Eccles. 1842. II. 143.) 

* Szerdahelyi György. (Term. 
Kilzl. ni. 1871. 495.) 

Szerdahelyi Kálmán. {Arckép- 
Album II. 1856. 28. Arck. — Nemxeti 
S. Kép. Napt. VI. 1874. 106, 118. 
Arck.) 

Szcrencay István, királyi szc- 
mdlynök. Jellemrajz. Vachot Imre. (Or- 
utiiggy. Alb. L 1843. t.) 

Szigeti Jüiuoí. {Arckép-Album \l. 
18.' • '■' Arcképpel.) 283 Életrajzok. Hazaiak. Szigligeti — Sztankai. Szigligeti Ede. (Arckép-Alb. II. 
185G. 16. Arck. — M. írók Arcic. I. 
1858. IGl. Arck.) 

* .S z i k s z a i llclloijous Bálint, iró. 
(Csokonai-Albam l»i;i. 20G.) 

S z i k a z a y Károly einldkezete. (H.- 
M.-Vójsárhdyi helv. Algym. Tadós. 1862. 
3—6.) 

* Szilacsek Pál, tudós jezsuita. 
{Fasc. Ecclex. 1842. II. 318.) 

Szilágyi Benjámin István, 1645 
— ál.Halmy Gyula. {S<iro8i> L'üz. 1866 
262.) 

Horogszegi Szilágyi Erzsébet. 
{M. Írók. l'ályak. I. 1856. 12. — M. 
Hölgyek. Életr. 1861. 1. Arck.) 

Horogszegi Szilágyi Mihály. Deh- 
czeni B/irdny Ágoston. {F. M. Or. JSIiner- 
(•</ 1830. IV. 244.) 

Piskárkosi Szilágyi Sámuel, ti- 
szántúli rcf. egyházkerület superinten- 
dense. S. v. T. {Merkúr von Ungarn 
1786. 1082. — Kazinczy Ferenc. Tiul. 
(lyiij/. 1820. VIII. 93.) 

Szilágyi Virgil. (Nép-Zászl. Napt. 
I. 1869. 40. Arck.) 

Szilasi tís pilisi Szilassy György. 
(Orsz. h\ Képei Napt. II. 1862. 129. 
Arck.) 

Szilassy János. {M. t. Akad. Alm. 
1863. 301.) 

S z i 1 y János, szombathelyi első 
püspök. Mólnál- János. {il. K'ónyvh. 
XIII. 1800. 333.) 

S z i m a d e n e s. I. Gdza király fele- 
sege. Császár. (M. Hölgyek Xapf. II. 
1856. 39.) 

S i n a p i u 8 Dániel , tui-ócmegyei 
iró. (M. tud. Ért. 1862. I. 362.) 

Emlékbeszéd Szinovácz György, 
felett. Karvassy Ágost. {H. Akad. Ér- 
tés. II. 1868. 181. — Bud. Szemle Uj. 
foly. XII. 1868. 141.) 

Szirmai S z i r ni a y Antal udv. tan. 
élete. Tulajdon jegyzései után Kazinczy 
Ferenc. (F. M.Or. Minerva 1825. 349.) 8 z 1 á V y József (Neim. .\ 
rV. 1872. 130. Arck. — Vi i. 
93. Arck.) 

Emlékbeszéd S z 1 e m e n i c s 
fölött. I'auler Tivadar. (M. .M.:ul. 
1858. 101.) 

*Szluha Ferenc, tuuus jez»i 
(Fasc. Eccles. 1842. II. 292.) 

* S z o 1 1 e r e r József, tudós jaz 
ta. {Fasc. Eccles. 1842. II. 337.) 

Sárospataki Professor Szómba 
János élete. {Tud. GyUjI. 1824. 
57.) 

* Szomólyányi Ferenc, tudói 
zsuita. {Fasc. Eccles. 1842. II. 33; 

Szondi Zsuzsanna. ( J/. Z/ffí; 
Életr. 1861. 279.) 

Dr. Szontagh Ábrahám. (Hoj 
1867. Arck.) 

Szontagh Dániel ein 
Pesty Frigyes. {Századok I. Ifei' .. 

Szontagh Gusztáv. (I'rot. .^ 
m. 1857. 49. Arck. — M. írók 
I. 1858. 149. Arck. — M. Tud. A 
Alm. 1863. 292.) 

Szontagh Lajos, érdcmölt j 
felügyelő fölött mondott emléldií»| 
Czékus István. (Házi Kincstár IIL 1 ' 
393.) 

Gelenczei Szőke Ambrus egy i 
székely poéta emléke. Gróf Kei', 
.lózsef. {Tud. Gyűjt. 1830. VI. 125 

Magyar- és Német-Szögyéni íi ' 
g y é n y Zsigmond Magyarorszái-' ^ 
kancellárjának életrajza. Fóhián ■■■ 
bor. {Tud. Gyűjt. 1828. V. 62. Ai' 

Szőnyi Pál. {lloi>r 'v I 

1866, 24. Arck.) 

Szörényi Lancha. (-1/- ■' 
Életrajza 1861. 199.) 

* Szörényi Sándor, tü>; 
zsuita. (Fasc. Eccles. 1842. II. ■> • 

* S t a n k a i Pál, tudós 'y- 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 337.) Életrajzok. Hazaiak. Sztankó — Teleki. 28 G ikó Samu, m. kir. lionvcd 

I .yervári Od'ún. {^Honvéd T.-t. 

70. 187. Árok.) 

in .s z k y Ferenc Sámuel. 

..,„. {Házi Kincstár II. 1861. 

i 

. Antal rönil életrajza. 

1/. Akad. Ért. 1850.47. 

fogt. és Tön: Tár. 1. 1855. 

nyög Ferenc, tudós jezsuita. 
Ve*. 1842. II. 142.) 
per Károly, szinigazgatú (M. 
U. 1873, 49, 50. Arck.) 
! 1 c ^ Ntván. győri tanító c's iró. 
■'■'. '■:.:ijt. 1820. IV. 47.) 

r é u y i József, (Magyaror. és 
l:b. IV. 1854, 57. Arck.) 
'ilócz János, cettini gróf. 
" " '' I/mui IVnr/or VI. 

ári Taliy János , auránai 

'./. /.'.-•-„■ K.fní/. VI. 1836. 51.) 

1 -. i ■ Judit, Írónő. (Remény 

r a k á c 8 Judit. (3Í. Hölgye):. 
'■•l. 245.) 

^ .1 o n y i János, tudós jezsui- 
K<:rU* 1842. II. 144.) 
T ii 1 1 i á n János. (Honpolg, 
1806. 21. Arck.) 
'. r k y Gedeon. {Ortzággy, Em- 
: '"ö. Arik. — Emlc<kbc- 
(ituztiiv. M. Imi. Tár. 
'. 1838—40. 204. — 
Ferenc. M. tiul. Tár Évk. 
1839 — 40. 221. .1/. I. lám. 
10. 211.) 

•!'•!< Mihály líonr. 

■:». .Vrek.; 

lányi Lüríucx, tudó* 

h>elt$. 1842. II. 159.) 

/ :i I i Pál, súrnspHt:tki tniuír 

''■■l."». Ilnlmy (Jyiilii. tfiárot/). T a r c z a y Anna. (.1/. llöígyck Ektr. 
1861. 157.) 

* Tarkányi Béla, magyar iró, és 
érseki titkár. (Magyarom, és Erdély. 
Képekh. IV. 1854. 59. Arck.) 

■" Tarnóczi István, tudós jezsui- 
ta. {Fasc. Eccles. 1842. II. 144.) 

Tarnóczi Menyhért, tudós je- 
zsuita. {Fasc. Ecdes. 1842. II. 319.) 

D. Georg T a i- t 1 e r prakti- 
scher Arzt und Stadtphysicus in Kron- 
stadt (Sieb. Prov.-lil. III 1808. 62.; 

T a 8 n e r Antal. {M. t. Akad. Alm. 
1863. 311.) 

Tatay István — y. — y. (Prof. UJ 
Képes yapt. I. 1873. 56. Arck.) 

Töredék Telegdi Miklós életé- 
ből. T. (Tud. Gyujt. 1817. X. 71.) 

Telekessy István, egri püspök. 
(Magyaror. és Krd. Kép. IV. 1854, 49. 
Arck. — Adatok életrajzához. RMássy 
Ferenc. M. Sión II. 1864. 321, 401. 

— és az egri papnövelde. Pázmán Ala- 
jos. Emlékkönyv, Eger. 1865. 199.) 

* Széki gróf Teleki Domokos, az 
erdélyi legfőbb Ítélőszék ülnöke. /. /■'. 
(Sieb. ProL-.-fíl. 1. 7 7. * — Term. Közi. 
III. 1871. 496.) 

Széki gróf T e 1 e k i Ferenc, 1744. 

— 1808. F. F. (Erd. Muz. 1817. VIII. 
181.) 

Idősb széki gróf Teleki Ferenc. 
FiSbrenlei Gábor. (Af. t. társ. Kévk'myv 
1832. 45. — Emlékbeszéd. JJÖbrinln 
(iábor. M. Ind. Társ. Évk. VIII. I. oszt. 
1845 — 47. 48. — Emlékszózat. Tol- 
dy Ferenc M. Akad. Ért. 1 854. 209.) 

Lobcnsbeschreibung des Rcíchsgra- 
fen Joseph Teleki von Szék, von sei- 
nem Sohnc, dcm (Ir. Eadisltms Tiliki 
con Szék. (Sieb. Quart.yU. 1801. 1 10.) 

Gróf Teleki József, IWnnt K. 
(Emirh Napi. 1 857. 68. Arck. — Xemz. 
Képes y„]d. l. lühCt. 122. Arck. — 
M. Jrók Arck. I. 1858. 71. Arck.) 287 Életrajzok. Hazaiak. Teleki — Tisza. Széki gróf Teleki László (ilctirúsa. 
Thaisz András. {Tud. Gyűjt. I. 1823. 
87. Arck.) 

Gróf Teleki László, Batizfalvi 
ht v<i II. {Házi Kincstár U. 1861. 179. 
— Emlékbeszéd. Lukács Móric M. t. 
Akad. Kvk. X. 5. darab 1861. 1—12. 
Budayesti Szemle XII. 1861. 408. — 
Élctr. Vadnai Károly. Emich N. K. Najit. 
III. 18G2. 10. Arck.— J»/. Múgn. Él. s 
Arckrpcs.llL 1862.3. Arck.— Batizfal- 
vi István. Prot. Napt. VIIL 1862. 27. 
Arck.) 

Gyászbeszéd báró Mészáros Johanna, 
özv. gróf Teleki Lászlóné felett. 
Schedel Ferenc. (M. tud. T. Évk. Vll. I. 
oszt. 1842—44. 130.) 

Gróf Teleki Mária, gróf Rédei 
Adániné. Kővári László. {Csal. Könyve 
II. 1856. 210. Kolozsv. N. Napt. 1. 

1865. 38.) 

Teleki Mihály emléke. Közli gróf 
Kemény József. {Arpádia II. 1835. 
116.) 

Széki gi-óf Teleki Sámuel, erdélyi 
udvari cancellár. K. AJ. {Mentor II. 
1843. 51.) 

Telepi György. {Nemz. N. Kép. 
Napt. IV. 1872. 123. Arck.) 

T é r e y Pál. {Jlonpolg Könyve. I. 

1866. 20. Arck.) 

Terhes Sámuel emlékezete. {Házi 
Kincstár. IV. 1863. 146.) 

Terstyánszky Ágoston, m. k. 
honvéd ezredes. Egervári Ödön. {llonv. 
Tórzst. Alb. L 1870. 47. Arck.) 

* Tersztyánszky János, tudós 
jezsuita. {Fase. Eccles. 1848. IL 319.) 

T e s s e d i k Ferenc, Schedel Ferenc. 
{M. Tud. T. Évk. Vn. L oszt. 1842 — 
44. 159. M. t. társ. Névk. 1845. 88. 
Gyászbeszéd. M. Akad. Ért. 1843— 
44. 126.) 

Paul Ton T e s s c d i k, gewes. Seni- 
or uud Pfarer zu Szulyó. {Prof. Jahrh. 
in. 1856. 204.) * T e u t 8 c h András, na^ryszel 
polgármester 1704. {Sicb. Qairl. 
1791. 336.) -j 

Thaisz András. Schedel Per 
(AL tud. T. Évk. V. I. oszt. 18:i8- 
223. M. t. Tárt. Névk. 1841. II. 76 

* T h a u e r János, tudós jezM 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 320.) 

T h e b e n Koppéi, weil. Vertr 
dcr isr. Kultusgemcinde zu PrcMb 
ígnaz. Reich. {Beth-El V. 1865. 1.) 

Andreas T h e i 1, Dechant des 
tritzer Kapitels. M. {Prot. Jahrb. 
1855. 352.; 

* Theilesius György, 
ágostai superint. 1627. {Sieb. : 
1791. 17.) 

* Theodati Ferenc, tudós jei 
ta. {Fasc. Eccles. 1842. II. 337.) 

Thorakonyraus Máty 
sárospataki tanár 1580-tól körOlb 
1586-ig Szombathi János kézintí 
{Sárosp FUz. 1864. 412.) 

Thurzó Borbála, gróf Eri 
Kristóf özvegye. Molnár János. (J/ 
Kvnyvh. IX 1797. 29.) 

Bethlenfalvi gróf Thurzó Gyö 
Magyarország nádora. M * J * 
M. Oi: Minerva 1829. 233. Arek.) 

Thurzó János, bányák urt. • 
nár János. {Magy. Könyvh. VI. !■ 
167.) 

T i b 1 1, Michael v. (ZeiUcknj\ 
u.filr Ungernlll. 1803. 121.) 

Tinódiról. Sándor István, \ 
féle 1801. VIIL 50.) 

* T i m o n Samu, tudós jez^ 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 320.) 

Tisza Kálmán, Debreczen v 
képviselő. {Országgy. Emlékk, 1 
92. Arck. — Honpolg. KSny ' 
1866. 3. Arck. — HajnűlííiSt'^ 
— Prof. Képes Napi. XV. 1869 
Arcképpel.) Életrajzok. Hazaiak. Tisza — Töpler. 290 ■ 7. a Lajos, közlekedésügyi mi- 
.Venu. N. K-Sapt. IV. 1872. 
Arck. — Oi'fzág-Vili'iíiSapt. I. 
1 9. Arck.^ 
- í a Liiszló toriluiiiegyei ke'pvi- 
'hrsziKjgy. Emlékk. 186G. 272. 

Pál. DöhrenUi Gábor. {M . 

.Wti-. 1832. 42. — Emlékbe- 

, l'dnicz Lajos. il. tud. Társ. Évk. 

ÍIJ oírf. 1832 — 34. 8. — Életr. fir. 

\^,'ilf'gói Albert Ferenc (Magyar orv. 

■ ' :n. iíunk. Xlll. 18f.9. I. 1. Arck. 

;vn». Közi. III. 1871. 496.) 

t ö n 8 Mihály, erdélyi püspök. 
'-■■i'/ijl Sándor. {Háti Kincttár III. 
ii>2. 22n.> 

T o ;; u i • . Lajos, kór- és gyógy- 
•rtndoiiiáiiy rendes tanára Pesten. 
'Ú: T,}rU. 1831. 89.) 

1 d y Ferenc. [Nemz. Nagy K. 

V. 1873. 74. Arck.) 

Inay Gábor, m. k. honvéd ör- 
-i.. Kgen-ári ÖrVón. (Ilonv. Tórzst. Alb. 

■ -7(». 191. Arck.) 

' > 1 n a i P. István sárospataki ta- 

1'">23 — 1626. Szombathi Jáno» 

llud. (Sárosp. Faz. 1864. 891.) 

D. János, sárospataki ta- 

-1642. és 1649—16.56. 

■hi János kéziratából. (Sáronp. 

-65. 614.) 

yöi Tolvaj Ferenc, XVII. 
ii"!; iró. Nagy Jván. (Uj. M. Muz. 
' ■ I -• ! 4.) 

j Imre, tudós jezsuita. 
: 1842. n. 320.) 
in o r i Anasztáz. Dienrs ÍAijot. 
Alb. 18.17. 50. Arck.) 
> m c g á n y i Ádám. (Ttrm. KSzl. 
-71. 499.) 

II p n Mihály. — a. (Arek-Alb. I. 
13. Arck. — Vahot Imre. Nagy 
p. 1855. 67. Arck. — Aí. írók 
I 1858. 95. Arck.— ;íí/rt/-.vA'«r. 
:or. Alb. 1863. 93. Arcképpel. — 

"-■ — I TSrttB. Emlékbeszédek. Lc'yi/t/ József. Kisf. Társ. 
Évi. Vjfohj. IV. 186 '/s — I86V9 669. 
Bud. Szemle Uj foly. XIU. 1869. 137. 
üznsz Károly. M. T. Akad. Évk. XIII. 
7. dar. 1872. 20. — Életr. Eötvös Im- 
jos.Honv.-Napt.lU. 1870. 21. Arck.) 

* Topos Ferenc, tudós jezsuita. 
(Fa«c. Eccles. 1842. IL 337.) 

* Torkos András, győri evang. ta- 
nító és iró. y. (Tud. Gyűjt. 1820. IV. 
43.) 

* Torkos. Justus János, orvos. (Po- 
zsony és köitiy. 1865. 234.) 

Johann v. Torma Dr. .7. Edl. v 
Plener. {Verhandl. fUr Natitrk. 1856. 
Sitzungsb. 80.) 

Róth Ágoston, m. k. honvéd ezre- 
des. Egervári Odún. (Hon. Törzst. Alb. 
I. 1870. 51. Arck.) 

Tóth Endre. —tk. (Arck. Alb. I. 
1855. 25. Arck.) 

Tóth Ferenc, superintendens. Bo- 
ro3s Mihály. (Prot. Xaj)!. VII. 1861. 

25. Arck.) 

Tóth József. (Arck. Alb. II. 1856. 

26. Arck.) 

Tóth Kálmán. V—K. (Arck.-Alb. 
1855. 49. — Honv.-Napt. VL 1873. 
21. Arck. Ujkéri. Nemz. N. Kép. Napt. 
VI. 1874. 33, 35. Arck.) 

Tóth Miklós, sárospataki tanár 
felett mondott emlékbeszéd. Szinyei 
Oerzson. (Sárosp. FUz. 1866. 706.) 

Tóth Sándor. {M. t. Akad. Alm. 
1864. 274.) 

Tóth Vilmos, Nyitra-városi képvi- 
selő. (Országgy. Emlékk. 1866. 406.) 

Emlékezet báró T o 1 1 Ferencre, liá- 
r6 f.ako* János. 'Tini. Tár 1836. X. 
129.) 

Tököl y Imre a „kurucz király," 
mint gazda. Mwczky Tivadar. (Száza- 
dok. IV. 1870. 388.) 

Theo|.hil Eduárd Töpler íJoktor 
I'liilosophic. Moriz Kolhenlieyer. (Prot. 
Juhrb. II. 1855. 24.) 

10 291 Életrajzok. Hazaiak. Töppeltin — Ürm(*nyi. 

'I' ii !■ r István. {Uajíiui lÖ'J 
U j f ii 1 u s y Judit T ö p p e 1 1 i u'b Lebcn und Schrifton. 
.Iiihavn Si'yverl {Ungr. Maya-.. !7í^l. I. 
;;.-,s, .Jdl. — 1783. III. '-'II-'. ■■■ — 
Bud. tizemle. IV. 1858. 4(>()..i 

Enyingi T örök lUlint ólete. {M. 
Hazai Vándor Nl\. 1837. 34. — Sár- 
Ví'iry Ehk. Csokonai Albnm 1861. 140.) 
l'iMÖk József, m. k. honvíW őr- 
nagy. Egei-vári Ödön. {Jlonv. Törzut. Alh. 
9. 1870. 105. Arck.) 

Tövük Pál, .1 ilmniiiK'lli'ki. rof. 
i'gyliiizkerület supcrinteudense. B. M. 
{Prof. Képes Na2)f. X. 1864. 47. Arck.) 

T r íi n o .s c i u s Györgj'. Batizfulvi 
Istvmi. {linzi KiiH-Klnv IV. 1803. 200.) 

T r a 11 1 <> 11 b (• 1- í; o r Tamás, nagy- 
szebeni polg/iriiicstcr 1432. {Sieh. Quart. 
II. 1701. 101.) 

* T 1' a X 1 (M' Fevpiic, tudós jív.siiita 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 321.1 

T 1- P f n r t Ágoston. Jelleniraj/. 
/''(í/7,«.« .\/li,rt. {Országgy.ÉmUkle. 1860. 
■íi)."!. .m."). Arck. — Eletr. Kemz. Á\ 
K,'ji.-.\.il>t. \T. 1874. 04, 96. Arck.) 

* Trin tk e 1 1 i u s Zacli.arias, tu- 
dós jezsuita, (-/''((sc Ecdi'it. 1842. TI. 
159.) 

* T r n k a Wenzcl, a nagyszombati 
cgyetciii lírmctan tanára. {Merkúr von 
Unij. 1780. IMiO.) 

T u m p a c h e r József, a pesti egyc- 
tenini'l uj testainentomi szentirásma- 
gyar.-i/.ó. [Egy. Tár. I. 1832. 182.) 

T u n y o g i Cs. József, kolozsvári 
rof. jogtanár felett tartott enilékbc- 
szt'd. Szilágyi Ferenc. {Krtek. a. tört. 
tud. kör. I. 1807 — 70. V. szám. 1 — 
100.) 

T u r c s ií n y i I^ajos. (Prof. Jahrh. 
II. 185Ú. 13 70 

Túri György, (.lA n.i-:<r, \\,,„!v,- 
IX. 1839. 42.) 

Turoozi László, tudós jczsuira. 
{Eme. Eccle.''. 1842. II. 3 21.J iroriii. 
1851. II. 190.) 

Újfalvi Imre, XVI. száza 
szótáriró. ^ugy Iván. i'M. Ak",!. . 
1856. 98.) 

Újfalvi Krisztina. Kővár: i 
{aeil. Könyve I. 1855. 27:1. /> 
A". X>'j''- I- !>i'>"'. ■■!"•) 

U j h á z y László, {Xép-Zn- 
III. 1871. 27. Arck.) 

Újlaki Lőrinc. Paiir Ivái'. 
I. 1858. 369.) 

Újlaki Miklós, Paúr /tví/ / 
I. 1858. 369.) 

*Ujvári László, iiú. .V, , A 
X'il>f. 1. 1850. 144.) 

Ungcr János Károly, k.'l'' ■ 
Iciró. Engel .Tános Keresztély. /• 
vo„ u.für Ungernlll. 1803. 393.1 

* Xagy-Mihályi Ungli Albert, 
i-iínai perjel. {M. Hazai Vnwlor. 
1836. 50.) 

TTngi Márton euib'kezi't.'. í 

Kiiirstáe Hl. i.soa. i<;7. 

* U n g 1 e r ( Ungleiclv Lukács, 
di'lyi ágostai superintcndens 15 
(Sirh. ilintvt. II. 1791. 9.) 

'■• U p r István, erdélyi pii-"l 
1402 — 1419. {Sieb. Quart. I. lí 
205.J _ .j, 1 

Ú r i Jánosról mint körösi in|IC( 
röl. Horvát István. (Tud. r,'t/«/í.)Íf 
XIL 121. — Xdmely jegyztS 
pezíli Kiss János. F. M. Or. 
1830. in. 139. — Úri János J«N 
tudós Oxfordon. Közli B(dogh /"fl 
Sárosp. Fii:. 1800. 409.) 

Uroza Ilona. (M. Hölgyé 
1801.49.; 

l ' r 111 (' n y i Anna emldke. (| 
r,,!i/.ik:;»yr.' I. 1850. 04.^ 

(' 1- iii i' u y i F<T('nc. 
Ahn. 1803. 287.) Életrajzok. Hazaialt. Ürmdnyi — Vay. 294 f'mn'nyi C r m é n y i JózsL'f , Dr- 
i ja. Kazinczy Ferenc. (F. M. Or. 
■. 1826. 643. Arck.) 
nényi József. (Semz. Szinh. 
.t. Napt. 1858. 17. Arck.) 

inai Károly. {Arck.-Alb. II. 
■20. Arck.) 

h o 1 1 Sándor, (Emich G. N. K. 
iir. 1862. 89. Arck. — M. t. 
■lm. 1863. 308. * — Or»z. N. 
'. II. 1862. 342.) 
h o 1 1 Sándomé, Csapó Mária. 
n Gyózű. {M. Hölgyek. Arck. 
i«l. Arck.) 
h y Ferenc, (.1/. t. Akaii. Mm. 
•.13.) 
j a n János. V. K. (Arek.-Alb. 1. 
'■■<. 74. Arck. — Ilonv. Napt. VII. 
' 26. Arck.) 

i j d a Júlia, Csokonai Lillája. 

/vVp. X I. 1856. 143.; 

1 d a Péter. ToMy Fenic. (M. 

tót. VIII. I. 1845—47. 93. 

/ r„r,. Xévk. 1847. 112. — M. 

f. Arck. I. 1858. 141. Arck.) 

íjkovics Irare. kanonok e's író. 
' ■' Jiinot. {hl. Krmyvh. XIII. 1800. 
— M. Akad. Ért. Fhllot. T. T. 
V. 1864. 34.) 

e r i u 8 Dávid, sárospataki ta- 
,:j7_1640. {.Sárotp. Füz. 1865. 

AnUl. (Term. Kőzi. III. 

Klára, irónö. (Remény 

r i Annin. (Emich -V. Képet 
125. Arck.) 
y István, első magyar bi- 

tcrgomi í'rsek. Sovák Lajo». 
Kaptára XII. 18G7. 68.) 
k András, eperjesi colié- 
in, t. akadémia I. tagja. 

,•1. XIV. 1868. 64. Arck.) * V a n o s s y Antal, tudós jezsuita. 
{Faac. Eccles. 1842. II. 299.) 

Várady Gábov. {yép-Zászl.-Napt. 
m. 1871. 38. Arck.) 

* V á r d a i Ferenc, erdélyi püspök. 
(Sieb.Quart. I. 1790. 347.) 

V á r d a y Jánosról. Nagy Gábor. 
(Tttd. Gi/iijt. 1836. VI. 82.) 

Dr. Varga István. {Prof. Képes 
Napt. XVII. 1871. 62. Arck.) 

•Varjas János, iró. (Csokotiai- 
Albiiin 1861. 217.) 

* Varró István, kiben a kúu nyelv 
elhalása állíttatik. (Tiifl. Tár 1842. 
Értek. XI. 219, 220.) 

Varró Sándor. Pólya Béla. {Uj 
Nemzedék 1870 — 71. 184.) 

Vas Gereben, családi nevén 
Radákovics József. {Arckép-Album II. 
1856. 18. Arck.) 

Vásárhelyi János, 1608. körül 
sárospataki tanár. Szombathi János kéz- 
iratából. (Sárosp. Füz. 1864. 692.) 

Vásárhelyi Pál. Toldy Ferenc. 
{M. t. Társ. Évk.yiU. 1. oszt. 1845 — 
47, 96. M. t. T. Néck. 1847. 116.— 
Emlékbeszéd, fíyöri Sándor. M. t. társ. 
Évk. VIII. 1. oszt. 1845—47. 81. — 
Értekezés. Herrich Károly. M. Mérn.- 
Kgyl. KÓzl. I. 1867.5.) 

* V á 8 o n y i Ferenc, tudós jezsuita. 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 322.) 

VasH László. Schedel F. {M. tud. 
T. Évk. VI. 1. os:t. 1840 — 42. 141. 
M. t. T. Néck. 1843. 224. — Em- 
lékbeszéd. Bittnicz LajoM. M. T. Társ. 
Éck.WX. \.oszl. 1842—44. 149.) 

Gr. V a y Ábrahám. (M. I. Akad. 
Atm. 1863. 278.) 

n. V a y Alajos. {M. Máijn. Étetr. » 
Arcképes. XI. 1865. 11. Arck.) 

Gr. Vay Dániel. (Hajnal l-^i.í 
Arcképpel.) 

* V a y-Adelshcim Johanna báróné 
élctirata. {Háti Kincsf. V. 1«64. 353.) 

10* 295 Életrajzok. Hazaiak. Vay — Vitóz. Vay József. (Sdrosp. FUz. 18G0. 
r>43. Arckép. — Ballaí/i Károly. Prot. 
Napt. Vm. 1862. 33. Arck.) 

Gr. Vay László, m. k. honv. őrnagy 
s ö fensége József főherceg főudvar- 
mestere. Kgervári Ödön. {UonvM-t.-tiiizt. 
Alb. I. 1870. 9. Arck.) 

Vay Miklós, báró, Magyarország- 
nak volt kancellárja. (Prot. Kapt. VII. 
18G1. 29. Avck. — M. Mágn. Életr. 
és ^rci-. III. 1862. 24. Arck. — Prot. 
Uj Kép. Na2>t. II. 1874. 17. Arck.) 

* V é c s e y Anna, irónó'. (Remény 
1851. 11. 23G.) 

V c c s c i József emlékezete. Tuldy 
Ferenc. (M. Akad. Ért. 1855. 618.) 

B. V c c s c y Pál. (M. Mágn. ÉMr. 
s Arcképes. VI. I8G5. 3. Arckép.) 

Felsó'-Gagyi báró V é c s e y Péter, 
cs. kir. magyar-lovas brigádás gcneni- 
lis életrajza. JVc/íc* Stinuul. (/•'. M. 0. 
Minerva 1828. 1513. Arck.) 

V é g h István. Schedel Ferenc. (M. 
tud. T. Kvk. Iir. 1. oszt. 1834 — 36. 
212. M. Tud. T. Névk. 1836. 80.) 

V é g h János, volt csehországi ma- 
gyar pap, élet- és korrajzához. Véyli 
József. (Sárosp. Füz. 18G1. 525.) 

* Veleczky János , szemészség 
tanára a pesti egyetemen. (Orv. Tár. 
n. 1831. 83.) 

V e r a n c s i c s Antal, Magyarország 
primásn, csztorgami érsok, ország kan- 
cellárja és kir. helytartó. (F. M. Orez. 
Minerva 1831. 5. — Élete és történel- 
mi munkái. Zsilinszky Mihály. A békéxi 
ád. Iiitv. .izarvasi Főink. Krt. 1873. 3 — 
15.* — Magy. Kövyvh. II. 1783.257. 
* — Magyarország és Erd. Képckh. IV. 
1854. 49. Arck.) 

Verböczi István, hires törvény- 
tudó. (F. M. 0. Minerva 1829. 473.— 
Emlékezete. Gr. Kemény József. Uj M. 
Miiz. 1857.1. 517. — Életr. Ozorai 
Árpád. Emich N. K. Napi. II. 1861.1 23. tör Arck. — Szilágyi Sándor. Ma 
Képekh. I. 1867. 7. Arck.) 

* Böjti Veres Gáspár, cnl 
{Bud. Szemle IV. 1858. 41.) 

* Dalnoki Veres Gerzson, 
netiró. (Uj. M. Muz. 1853. I. 237.) 

Veréci Ferenc, sárospataki tsn 
1636—1638 körül. (Sárosj. • 
1865. 348.) 

* V e s t Sámuel, nagy szebeni pi 
gárrnester 1768. (.%i. Onart. II. 17fl 
348.) 

V e 1 1 e r Antal. Vahol Imre. (Hon 
K. Uj. foly. 18G7— G8. 102. Köm-.. 
arck. — Magyarország Kép, 
1868. 213. Arck.) 

*Viczai Anna, irónü. (Re«i. 
1851. II. 191.) 

Kis-Viczai Viczay József. Ki 
városa rendes orvosának ('letníjzu. / 
házy. (F. M. 0. Minerva 1827. l'J' 
Arck.) 

* Vid László, tudós jezsuita. (Fti 
Eccles. 1842. II. 160.) 

V i d a c s János. (Nép-Z<'i<l V,i 
VI. 1874. 24. Arck.) 

Bojári Vigyázó Antal. (Ilunpo 
Könyve I. 1866. 14. Arck.) 

V i 11 a X Ferdinánd , cisterci a| 
(Egri gymn. Progr. VIII. 1858. 30. 

Nagymih:'ilyi V i n n a i l'otcntiü 
(.^f. JKIgyck Életr. 1862. 255.) 

Virág Benedek. (.1/. írók A 
l. 1858. 126. Arck.) 

V i s o c z k y. (Honvéd- Xaptiir 
1872. 23. Arők.) 

* Viszoesányi Ferenc, "■ 
jezsuita. (Fasc. Écclcs. 1842. II. 1' 

Zrednai Vitéz János, észtere' ■ 
érsek, némely tekintettel Magyaror- .' 
általános állapotjára. Czuezor 6V/;, 
(M. Tud. T. Évk. IV. 2. ont. li<- 
38. 112. — A'. M. Uj M. M>r.. ! ^ 
I. 10'.) F.lfti.íjzok. Hazaiak. Vitkovies— Wenzel. 298 \ i t k o N- i i- s Mihály. {Magynrot 
< Krd. Képekb. IV. 1854. 54. 

stráti Vitusü János, .sárosjm- 
.ir.ir 15G0. ev körül. Szomhnthi 
'■.'■/iratából. (Sáro»p. FUz. 18G1. 'i '■ r Ádám, a budai egj-etem 
{Merkúr von Ungarn 178C. 

oigt Mihály, tudós jezsuita. 
í>cUg. 1842. II. 160.) 
! k m a n n Róbert, (Orsz. \. K. 
I- 18t;i. 251. Arck.) 
'•kbeszéd Vörösmarty Mi- 
lett. B. Eötvös József. {M. tiul. 
/.VA-. IX Be»«. 1848 — 59. 29. 
IV. 1858. 492. Élctr. T,'>l'- 
• Viihoí Imre. Magyarorsz. 
"J Képekb. III. 1854. 91. Arck. 
'•. Album II. 1856. 3. Arck. — 
•ot X. Xapt. II. 1856. 240. 
- yemz. Képes Xnp/. II. I807. 
k. c's nyéki lakásáiiak r-íjzával. 
ke. Széke/g József. Hdzniik. 1. 
'26. Arck. g sironilék rajzával. 
■"Ivkboízc'd. B. hMtvSs .József. JJa- 
' 18<!0. 10^3.— Úctr. ZilahyK. 
:"r. Afbuma 1863. 53. Arc-ki'p. 
to. B. Kemény Zsigmond. 
■l. UJ foly. II. 186^4 — 
liud. Stemk XLX. 1864. 

-. Xapl. 1. 
■"'. Arck. — Semz. N. Képes 
' 18 74. 103, 188. Arck.) 

r András pmlckezt-te. Gr. 

/. (Uj M. Muz. 1858. r Iffnác, tudós jezsuita. 

1842. II. .■)24.) 

Phie do» Herrn Kar! Wag- 

> vrm ing. 1787. III. 

Fasr. Frr/es. 1842. ' W a Ii r in a n 11 Israel, weil. Oberra- 
biner zu Pest. Ignaz Ileich. {Beth-El 
rí. 1859. 39.) 

" W a j d a János, nagyszebeni pol- 
gármester 1581. {Sieh. Quarl. II. 1791 
190.) 

Wallaszky Pál élete. Horvát 
htvtin. {TmL Gyűjt. 1817. X. 109. 
Arck. — Emlékezete. Terray Károly. 
M. orv. term. Jfintk. XII. 1868. V. 
lap. Arck.) 

\\' a Ith e r János. .1/. /. (htvnn bá- 
csi Napt. XIII. 1868. 5 7. Arck.) 

W a 1 1 h e r r László Imre. [M. tud. 
Akad. Alm. 1864. 283. — Emlékbe- 
széd. Wenzel Gusztáv. M. Akad. Ért. 
Philos. és T. T. Közi. V. 1865. 33.) 

AV a 1 1 h ü 1 1 e r István (Adler- 
liaii.-i nagyszebeni polgármester 1740. 
{Sieb. Quurt. II. 1791. 344.) 

* W a r g y a 8 István, tudós jezsuita, 
(Fnsc. Eccles. 1 842. II. 145.) 

* W e b e r Pál, almakcréki ágostai 
hitv. lelkész. D. O. (Sieb. Qnart. VI 
1798. 171.) 

* W c b e r Péter, nagyszebeni pnl- 
gármester 1700. (.S'ííi. Quart. II 1 7'M 
335.) 

* W e h r 1 c Alajos. (Term. Közi. Ili 
1871. 496.) 

* Weinhofer József, pinkafői 
plébános. Haas Mihály. {Kmlékkömjv 
II. 1852. 434.) 

* W 6 i g 8 Ferenc, tudós jezsuita. 
{T,'.,„. !<::::?. m. i87l. 496.) 

\\ ' i /. Gabr., k. k. Major. Ign. 
Seith. (Beth-El I. 1856. 54.) 

* W e i 8 z Márton (Fejér), nagysze- 
beni polgármester 1542 és 1547. {Sieb. 
Quart. II. 1791. 179.) 

Báró W e n c k li (■ i mi H.Uji. Udiigy- 
mlnÍHzter. {Országgy.Emlékk. 1867. 454 
Arck.) 

Wenzel OswahI, nagyszebeni 
polgármester 1456. (Sieb. (i„n,i II 
1791. 163.) 21)0 Eli'traj/,i)k. II;i \V<;r<liT — /Ci-l"giiyei. * W c r (1 r (vagy Melczer) György, 
nagyszebeni polgármester 1717. (Hieb. 
QiiaH. 11. 1791. 339.) 

Báró Wernliardt István, {Hajnal. 
1867. Arck.) 

*Wc8Scli!nyi Anna, irónö. 
1774. {Remény 1851. II. 191.) 

H a d a cl i Gróf Wesselényi Fe- 
renc. Magyarország nádora, Kazinczy 
Ferenc. {F. M. 0. Minerva 1827. 1387. 
— ÁrpáíUa. III. 1838. •2'27. Arck. — 
W. F. és Széchy Mária. ya<iy hón. 
Magyaror. és Erdély. Képekh.lll. 1854. 
81. Arck.) 

* AVesselényi Mária, irónö. {Re- 
mény. 1851. II. 191.) 

Báró Wesselényi Miklós em- 
lékezete. Or. Teleki Domoko.i. {M. ttid. 
Akad. Évk. X. 1. Dar. 1860. 57. Bud. 
Szemle. V. 1860. 435. — Életr. M. 
Írók. Arck. I. 1858. 13. Arck.) 

* Wesselényi Polixéna, irónö. 
{Remény 1851. II. 236.) 

Wesselényi Zsuzsanna, irónö. 
1781. {Remény. 1851. II. 191.) 

W e y r a u e h (Thurinus) Zachariás, 
erdélyi ágostai superint. 1614. {Sieb. 
Qiiart. II. 1791. 15.) 

* AV i e n e r Pál, erdélyi ágostai su- 
perintendens 1553. {Sieb. Quart. U. 

1791. 3.) 

Wietoris Jonathán, soproni evang. 
pvofessor élete. Jlrabovszky György. 
{Tud. Gyüj f. 1S18. I. 111.) 

* Wilfinger Ernest János, iró. 
— í — {Tud. Gyiljl. 1826. X. 84.) 

* W i m m e r Ágoston, ágost. vall. 
lelkész. Haas Mihály. {Emlék-könyv. II. 
1852. 438.) 

Ueber Kari Gottlieb von W i n- 
d i s c h. G. I. F. {Zeitschrift. von u. f. 
Umjern. 1802. I. 16.) 

• * W i u t e r 1 József, {Term. KÓzl. 
III 1871. 497.) Micliael W i t t eh e n Pfai, , 
Grosz-Lomnitz I). S. (Prof. J.'inL. 
1854. 383.) 

Andreas W o 1 f ausUbender Arzt 
Hermannstadt. {Sieb. Prov-B'. I\ 
1813. 246.) 

» W o 1 f 8 1 e i n József. {Term. X»i 
III. 1871. 497.) 

Woronicczky herceg. (Hov 
Napt. III. 1870. 19. Arck.; 

* W ti r t h József, fötörvéiivaz 
tanácsos és jogtudós. {Jogi. ét íörv. 7 
I. 1855. 237.) 

Ybl Miklós. (ífa/;m;. 1867. Arci 

* Zabauius János, nagj'szebi 
polgármester 1695. {Sieb. Quarl. I 
1791.334.) 

* Báró Zách Antal. ( Term. Kk 
III. 1871. 497.) 

Báró Zách Ferenc, Gyóry Sánái 
{M. t. tárt NévkOnyv 1833. 45. M.T 
Társ. Évk. III. l.oszl. 1834 — 36.21 
* _ Term. Közi. III. 1871. 497.) 

Z á d o r György emlékezete. T 
Lőrinc. {Ertek, a társ. tud. kör. 
1867—70. IX. szám. 1—26. - K 
biró, milyennek lenni kell. Tóth l.k 
{Jogtud. Szemle I. 1869. 20.) 

Zalka János, győri megyés pi 
pök. {Hajnal. 1867. Arck.) 

* Z a m b á r Mátyás, tudós jt^ 
{Fasc. Eccles. ISii. 11 160.) " 

Zápolya István, Magyarors/ 
nádora. {F. M. Or. Minerva. 1^ 
715. Arck.) 

* Z a r u b á 1 Bertalan, tudós jefc 
ta. {Fasc. Eccles. 1842. II. 338.) 

Z a y Károly, gróf. {Prot. Napt. 1 
50. 1857.Arck. — M. Mágn. th'' 
Arcképes. I. 1860. 10. Arck.) 

* Zdellár János Ferenc, m 
jezsuita. {Fasc. Eccles. 1842. U. 2'.' 

Zebegnyei János, sárospataki 
nár 1643—1646. T. {Snrosp. ^ 
1865. 908.) Életrajzok. Hazaiak. Zo.kcli — Zseíle'iiyi. 302 ^ c 1 1 Pál, ciilélyi ágostai sii- 
!>;«•;. (Sieb. Qtiarl. 11. í~t<n. 

Márton, tiulós jezsuita. 
cU». 1842. II. 32.-..:> 

I 1 c n i György, Si'irospataki 
li;28 — 1631. iSárosy. Füz. 

.;i.) 

II e g h János, elete Podhradcz- 
. (Tud. Tár. 1839. Éitek. VI. 

< y k Dániel, az cr<k'lyi királyi 
Möke. (SUb. Quarl. V. 179(5. 

k Károly, Bánífy-Hunyad kép- 

■■' -y«j,ni. FniUkk. 1866.401. 

. i u y i József. Majer Ideán. 
.ie«i Xapl. IX. 1864. 49.) 
■ y Edinuud, gróf. (JJajrial 1867. 

renc, gróf . {Hajnal . 1867. 

I' gróf Zichy József, magyar 
«^ki-ilelini miniszter {Nemz. X. Kfpes. 
i; VI. 1874. 98, 100. Arck.) 
íi 1- h y Mihály, festö-inüvész, 
si'.. !?.■.« iliiitucheti Klem. in l'vg. I. 
i-.- l'ii. Művészi jelleinnijz Gau- 
tI K. hud. SumU. XIV. 1862. 
•'• - (Semz. Sagy. Képtí Xa})!. V. 
'». Arck.) 

li y Pálné , Komis Anna 
"Itn (lijUzó. {yf. llliUjyek 
11. Arck.) 

ly I'éter, XVII. század- 
I éretlen költőnk és versei. 

l.y.ry F'ft.tr. {Uj. M. MuX. 

■i. I. í:,'.^: 

János Gottlieb, ágootai 
{Si.h. Q.utrl. VII. IKOl. 

l.iti'ií-, in?, — 1 — y'/'iitl. 

X. 83.) 

Károly. {Remény Sapt. 

.'vick. Emlékbeszéd Z i p s e r Keresztély 
A. felett. Dr. Knöpflfr Vilmos. {M. orc. 
(?» term. Műnk. XI. 1866. XXI. lap. 
* — Term. KÚzl. HÍ. 1871. 498.) 

Z i p B e r Maier, Rabbi, theologischer 
Sehriftsteller {Beth-El IV. 1862. 1. 
Arck.) 

Z r i n y i Ilona képe. Debreceni 
Bárány Ágoston. {F. M. Or. Minerva. 
1828. 1643. — Gróf Mailáth János. 
Aurora IX. 1830. 1. Arck. * — Ma- 
gyaror. c's Erd. Ké/j. III. 1854. 84. 
Arck. M. írók Pályakönyve I. 1856. 
34. — M. Hölgyek Életr. 1861. 97. 
— Nemz. Kff. Napi. IV. 1863. 45. — 
Horváth Mihály. Kinf.-Társ. Évi. Uj 
foly. IV. 186'/8 1868/, ggo.) 

Z r i n y i János emlékének bővebb 
világositása. Gynrik'ivics György. {Tud. 
Oyüjt. 1834. XI. 38. — y. Árpádia. 
II. 1835. 206. Arck.) 

Zrínyi Miklós Szigetvárott. Ka- 
zinczy Ferenc. {Hébe 1825. 1. Arckép- 
pel 8 a Zrínyiek cimcrével. — Magyar 
Hazai Vándor V. 1835. 33. — Fillér- 
Kalcnd. II. 1838. 19. — Z. M. és Szi- 
getvár. Nagy Iván. Magyarország és 
Erdély Képekb. III. 1854. 77. Arck. 
s a vár régi képével.) 

Zcrinvári gróf Z r i n y i Miklós , a 
költő. (//uzÁHit I. 1858. 241. — 3A. 
írók Arck. I. 1858. 37. Arck. — Pou- 
ler Clyxda. {Magyarország Kép. I. 1867. 
11. Arck.) 

Z r i n y i Péter. {Nemz. Napi. V. 
1864. 36. — Panler Oyidu. {Századok 
I. 1867. 89. 281.) 

Zsáinboky János. IJüiliag zur 
Lebcnsgcschichtc do» Johann Sambu- 
CU8. WindiJich. (üngr. Magáz. 1781. I. 
414. — Nachtrag. 1788. IV. 498.) 

Z 8 a r n a y I^ajog, hclv. hitv. snper- 
intcndcns rövid életrajza. {Prof. Kéj„\- 
Napt. XII. 1866. 57. Arck.) 

Z 8 c d é n y i Eklc, szepoHmi'gyci kcp- 
i viselő. Vachot Imre. {OrszággyUl. Alm. 303 Eltítnij/.ok. Ilu/.aiiik. — KonyviüiivTtetc's. I. 1843. 37. — Orsz. Kép. N.ipl. I. 
18G1. 229. Arck. — Prot. K. Naptár 
XVII. 1871. 80. Arck.) 

Zsoldos Jáuos flr. élete. Kovács 
Pál. {Orv. Tár VIII. 1832. 281.) 

* Z s u t a i János, költő. (.1/. Polgár 
y. Napt. IV. 1873. 36.) 

Ólnodi Z u d á r Katalin. {Magij. Höl- 
gyek Életr. 1861. 265.) 

Zw onarits Mihály cs Nádasdy 
Ferenc. Bntizfnlvi htván. (Uázi Kincst. 
V. 1864. 69.) 

K'őnyviKmertetdH 

Benyovszky gróf- e's generálisnak 
1771-ig törte'nt sokféle viszontagságai. 
Németül Berlinben 1790. Ism. ilolnár 
János. {M. KVvyvli. V. 1793. 326.) 

Bethlen Miklós gróf önéletirása. Ki- 
adta Szalay László. 1. köt. Pest, 1858. 
Ism. Daru. (Lelki Kincst. 1. 1860. 39.) 

* Botka Tivadar. Csák Máté és kor- 
társai. (Tört. Adattár III. 1873. 349.) 

Dallos Miklós, győri püspöknek poli- 
tikai és diplomatiai iratai (1618 — 
1626.) Es/.tergoin, 186 7. Közrebocsát- 
ják Dr. Franki Vilmos és líáth Károly. 
Ism. Ilg. Z. (M. Sión V. 1867. 393.— 
S. Bud. Szemle. UJfoly. X. 1868. 319.) 

Danielik János : Magyarországi sz. 
Erzsébet élete. Pest, 1851. Ism. ^f. K. 
(M. Édapokl. 1857. 93.) 

Danielik József : Magyar írók. II. 
kötet. Pest, 1858. (Csal. Lapok I. 
1858. 73.) 

Dankó (Josef) : Joannes Sylvester 
Pannonius Erdösi. Wien , 1871. Ism. 
Révész Imre. (Magyar Prot. irigyeim. I. 

1870. 623. — I—lyi. Századok V. 

1871. 44.) 

Eötvös József báró emlékbeszédei. 
(Magyar irók és államférfiak.) Pest, 
1868. Ism. Oytdai Pál. (liiulap. Szemle. 
Ujfoly. XI. 1868. 186. — B. M. Tan- 
ügyi Füz. III. 1868—69. 31.— Trod. 
Szemle 1868. I. 20.) Eszterházy Miklós, (galantiii 
Magyarország nádora. 1-sö köti 
1863. Ism. S. F. (Bud. Szemh W i 
1863. 257.) 

* Fahó András : üeythe Istv;! 
rajza. Pest, 1866. Ism. Sz. S. í! 
.'zewle Uj/oly. VI. 1866. 218. 

Franki Vilmos : Pázmány l'niT 
kora. Első kötet 1570— 1G2I. Pi 
1868. Pauler Gyula. (Százari 
1868. 433. — CsiUagh Gynlo. , 
ügyi Füz. III. 1868—69. 49.— 162 

— 1631. Századok III. 1869. 680.) 
Friedinann : Charakterbilder. Pm 

1860. Ism. M.Schwarz. (Ben-Clian. U 
1860. 415.) 

Horváth János : Az Egyházi Férfia 
Tüköré ; avagy mélt. Szalalövöi C?° 
podi Lajos úr, választott skopiai pUsi' 
ö nagys. halotti dicsérete. (Zfitschr.ví 
v.für. Ungein 1802. U. 111.) 

Hoi'váth János : Bajzátli Jóa« 
nagyérdemei. Veszprém, 1802. (Zf 
schrift ron u. fUr Ung. III. 1803. 5: 

Horváth Mihály : Zrínyi Iloii;i 
rajzi. Pest, 1869. Ism. Pauler '■ 
{Századok III. 1869. 39.) 

* Imre Sándor : Grcleji Katuu.i ! 
ván, főleg mint nyelvész. Pest, 18' 
(M. Prct. Figyelm. L 1870. 211.) 

"Jósika Miklós báró : Emlékir 
Pest, 1865. Négy kötet. {Bud. Su" 
Uj folyam III. 1865. 319.) 

Kecskeméthy Aurél : Széchenyi Ií 
ván gróf utolsó évei és halála (1849- 
1860.) Pest. Ism. Gytdai Pál. (B.< 
Szemle Uj foly. IV. 1866. 108.- 
Sion IV. 1866. 316.) 

Klein, (Joh. Sámuel) : Nachiíi|>i 
von den Lebensumstanden und 8tW 
ten cvangelischer Prediger in allett Q 
meindcn dea Königreiclis Uiigam. G 
sammelt und mit vielen Anmerkn 
erlautert. Leipzig und Ofen. L Ut^ 
119,9. (Sieh. Q. l. 1790.333.— 8. TI 

— A magyarországi ágost. valL CW Klftrajzok. Hazaiak. — Kiinyvisinortcti-s. 303 ; történeti emlékei IV. kötete. 

1.Ó András. Pest, 1873. (.1/. 
} .jyelm. Iir. 1872. 171.) 
^ Imre gróf : Benkö József élete 

,i. Benkö József arcképével. 

.8. Ism. Pauler Gyula. (SzA- 
1868. 44.) 

'embert : üie heilige Elisabeth 

im. M. után irta Zimmermann. 

II és New-York, 1870. (VJ M. 
::[. 1S70. 552.) 

■"' V Franc.) : Honor Sepulchri Exc. 
ith Wespr. 1802. (Zeitgchrift 
.r Ungern III. 1803. 51.) 
1 1 iki Dávid emlékére mondott 
i-i- -/ ■ ' 'w (Bachich István, Gödör 
•IV. Zi^,iu János és egy névtelen- 
-zprém, 1802. (Xeitschrift von 
IV. 1803. 58.) 
.y József : Pázmány Pé- 
liiidán, 1836. Ism. ílorvát 
r,id. Cyüjt. 1836. IV. 115.) 
ly Frigyes : Szent Márton 
^ .liariábnn született. Győr, 
{M.SmiW. 1867.303.) 
' 'y''''Ky Magyarország törte- 
ik emlékezete. Pest, 1801. 
<wnu.fUr Vngfm 1802. I. 

I^ui''- halálára három szerb 

y .'^trlikovio8 , Hruniszavlcvits 

tzkytöl. Buda, 1802. iZeUschr. 

r Ungern III. 1803. 396.) 

■■ li-EI. Pest, 1860. Ism. 

Chan n. 185í». 142. — 

K-í/iafi. III. 1850.368.) 

" : Erdösi János magyar 

^ rí^ormator. Debrecen, 1859. 

•«. (Kfctk. Piot. KStlOny IV. 

;^. — .-árc»p. Füz. 1859. II. 

'•■vay Biró Mátyáo, 
reformátor életrajza éa 
Pett, 1863. Ism. Orbán 
. Fttz. 1862. 945.) SchalTrath : Oratio funcbris in exo- 
quiis Reverendissimi ac Clarissimi Do- 
mini Georgii Pray ete. habita a Leo- 
poldo L. B. a Sch. dic 26. Nov. 1801. 
Pestliini, 1801. (Zeitschr. von ti. für 
Ungern 1802. I. 97.) 

.Schraud parentat. Georgio Stahly. 
Pesthini. (Zeitschiift von ii. fUr. Ungern 
III. 1803. 328.) 

Spitzer. Trauerrede auf Se. Escell. 
den Grafen Ráday. Pest, 1801. (Zeil- 
ítchrift von und filr Ungern 1802. I. 
249.) 

Stephan Victor, Erzherzog von Ocs- 
terreich. Sein Lében und Wirken und 
sein Tod. Zwei Thcilc in cinem Bande. 
Mit Kunstbeilagen. Wiesbaden, 1868. 
(Századok II. 1868. 514.) 

Stolz Albán : Arpádházi szent Er- 
zsébet élete. Eger. Ism. líosszti Alndár. 
(.Ví. Sinn V. 1867. 299. — gl. Egyházi 
Aa;joi- I. 1867 — 68. 127.) 

* Szabó Károly, pápai tanár : Mándi 
Márton István. Ism. P. J. (Házi Kincsl. 
II. 1861. 45.) 

Sz<!chcnyi István gróf napjaink tör- 
ténelmében, líépszeriien előadja az 
>Irodalmi Szemle< szerkesztője. Ism. 
ÍMiiczy fíyula. {Tanügyi Füz. III. 1868 
—69. 93.) 

Teleki Mária (néhai grófnő) sírhalma. 
Pest, 1801. (Gyűjtemény : Báthory Gá- 
bor és Kolozsvári Istvántól halotti be- 
széd ; gróf Teleki László, Rácz István, 
Vadasi István, Mátyási József, Szabó 
András és Schedius Lajostól költemé- 
nyek. {Zeittchrift von ii. filr Ungern 
1802. II. 346.) 

Tlialy Kálmán : Bottyán János, II. 
Rákóczy Ferenc vezénylő tábornoka. 
Pest, 1865. Ism. fíy. V. (Bud. Szemle 
üjfohj. VIII. 1867. 369.) 

Thewrewk József (Ponori) : Néhai 
Galnntai Balogh János, nyolc ország- 
gyűlési hircs követ életrajza. Eszter- 307 EI(!tr:ij/.ok. Külföldiek. Ab.iris — Aui^u./.l. fid goin, 1 830. Isin. Bajza. (Kril. Ixtpjk I. 
1831. 137.) 

Toldy Ferenc : Magyar álliimfíírfiak 
cs irók I. II. kötet. Pest, 18Ü8. l.sm. 
B. M. {Tanügyi Füs. III. 18()8— 09. 
31.) 

Tót báró dletrajza. (Meraoircs du 
Báron Tót ü Mastricht. 1785. /SAirfo)- 
István. {HukfíU 1791. I. 53.) 

Trenk Frigyes báró eletének histó- 
riája magyarul cs németül. 3 kötetben. 
íMítkL Gyűjt. I. 1789. 92,97, 113.— 
Németül : Lipcse, 1788. Ism. Mihályi 
Kovács István P. Mind. Gylljt. II. 
1789. 349.) 

Vutkovich Sándor : Magyar irók al- 
buma. Pozsony, 1873. Ism. Barálh F. 
{M. Tanügy II. 1873. 432. — Pozsony, 
18 73. höműtőr .János. Biidap. Szemle 
1873. II. 213.) 

Zilaliy Károly : Petőfi Sándor élet- 
rajza. Pest, 1864. Ism. Gyulai Pál. 
(Bud. Szemle. Uj foly. V. 18G0. 465.) 
Zimányi : Expeditio ad itcratas 111. 
ac Rev. Ludovici Csapodi de Szala- 
Lövö, olccti Episcopi Scopiensis etc. 
Weszprimii 1801. (Zeitschr. von u. fUr 
Unfiern 1802. 112.) 

Zimányi : Oratio de Laudibus Jo.se- 
phi Bajzáth. Weszprimii, 1802. (Zeit- 
schr. von u.fUr Ungern III. 1803. 51.) 
Zsilinszky Mihály : Magyar Hölgyek. 
Pest, 1871. (Századok V. 1871. 445.) 

Külföldiek. 

A b a r i s. Scytha philosophus. {Tud. 
Gyűjt. 1822. XI. 121.) 

A b e 1 a r d és Heloiza. G. J. {F. M. 
O. Minerva. 1825. 236. — Vánffy 
Lajos. Csal. Könyve. II. 1856. 286.) 

Al be róni Julio Cardinalis és V. 
Fülöp spanyol király belső miniszteré- 
nek élete. Antal János Jakab. {Tud. 
Gyűjt. 1837. XI. 96.J 

Albert herceg, az angol király- 
nő férje. {Szünórák 1862. 2ö. — Szász Karoly {Bad. Sceinle. Uj /'du. 
417.) 

A 1 b r c c li t fiilicrci'fr. ' lli'jii,i 1 -' 
Arck.) 

A 1 d r i d g e Ira, néger szim' 
Gereben N. Naptára. II. 18.i 
Arck. — Vahot N. Naptárai. 185 
118. Két képpel.) 

Alficri és Albany grófii" 
(Tarka Világi. 1869.354. 2 arck. - 
Nemz. N. K. Napt. III. 1«TI 7t li 
arck.) 

A 1 k i b i a d e s. Fáy András. (Szúf 
Alh. 1860. 36.) 

A r a g Ferenc, Hunfalvi/ Jám 
{Csal Könyve I. 1855. 220. AlezélnK 
szettel. Müller és Vahot S. Nafl. 
1857. 64. Arck.) 

Arc Johanna orleansi n/Xví. {K 
III. 1836. 223. Térképpel. —K,Mi 
K. Napt. I. 1860. 74.) 

A r e z z ó i Guidó, Bogisich Mki 

(István bácsi Naptára. XII. 1867. 8 

A r i s t o t e 1 e s. Az Edinb. R^iw! 

Grote után. liaráth Ferenc. (Bnil. St» 

le. 1873. II. 88.) 

Arndt János. (Prot. NuiiUn. 
1860. 19. Árok.) 

A s p a s i a. Szabó Nepomuk. {F. 
Or. Minerva 1832. 919.) 

A"ss i. (Nép. Zászl. Napt. IV. lí* 
45. Arck.j 

A s t o r, mikép gazdagodok m 
(Vahot N. Napt. 1. 1855. 162.) 

A t h a n a s i u s élete s különSaei) 
Arianizmus elleni küzdelmi-, liélky I 
(Sáio^p. Fuz. 1868. 162.1 

Aucrsperg Antal Sámlor ■; 
{Hajnal. 1867. Arck.) 

A u g i e r és korunk crkölcííi- ... 
yedUs Sándor. (Bad. Szemle. IJJ> f 
XV. 1869. 169.) 

A u g u 8 z t, szász-koburg-go) 
hercog. (Hajnal. 1867. Arck.) \ Eli'tiiij/.ok. Ivültoldirk. Aüirusti — lí'.Rtnw. 310 s t i Albert Frigyes. Különös 
-úgai egy isten szolgájának. 
rstúr IV. 1863. 370, 387, . vcrulaini. Juncsó Ádám. {Ktcs- 

m. Fógym Progr. II. 1858. 9. 

, ■lulay által jellemezve. Angol- 

' •'•íves Tóth Mihály Sárotp. FUz. 

-I. 776, 873. — Erdélyi Jn- 

<-...„!■. XIII. 1861. 3. XV. 

ai o u t i Antal. (Hajnal. 1867. 

1^ » k u n i n Mihály, {yép-Zátü. 
• "T. 1871. 31. Arck.) 

'• Jakab, a nagy ne'met-latin 
■' (lySri Fi-Gymn. 

i c. N<?metből D. T. (Ttid. Tdr 
ler. V. 6. — Kazinczy Gnhor. 
1842. Lit(r. VI. 81.) 

kg, Sir Joseph. (Tud. Gyűjt. 

. .11. 138.; 

i5 i n t e Németből O. I. (Tud. 
. -n. Littr. V. 287.) 
; • r I X rgászáme', Barbarosa Fri- 
♦. y. Kép. Napi. XK\n. 

K-Jipcl.) 

r i X. Wp|f Ottó császár neje. 
' XXVII. 1874. 

Károly, báró. (Hajnal. 

RichanI, gróf, og/.trák 
'•8 államminiszter. (Oriz. 
>■. 2. szak. 151. Arck.) 
■■rczcgnönrfi látoga- 
Ihlogh Pál. (Bwl. 
-13.) 
II u .K Róbert Ilit. — « — 
ini\. II. 151.> 
k e Edaárd Frigyei életrajza. 
' ■ ^ rottp. FUz. 1860. Bcutham Szalaij László. (T/iemÍK 
I. 1837. 37.-52.) 

Beudant Ferenc Szulpic (.1/. /. 
Akad Alin. 1863. 268.) 

B e u 8 t Frigyes, báró. {Hajnal 
1867. Arck.) 

Bismark gróf. Jírfor Imre. (Há- 
boru-Könyv 1866. 235. Arck. — Bar- 
talits X. K. Xapt. III. 1867. 77. — 
Orsz. Naptár. II. 1867. 3. Szak. 206. 
Arck.) 

B o i 1 e a u Despreaux élete és poé- 
tikája. DShi-entei Onhor. (Erd Mtiz. 
1817. VII. 21.) 

B o 1 e y n Anna, és Gray Johanna. 
(Klio. II. 1833. 341.) 

BombonneI,a párducvadász. 
iAlkoíw..N. Naptár. 1862. 121.) 

B o n a 1 d Lajos, bibornok és lyoni 
érsek. (Uj. M. Sión. I. 1870. 293.) 

* B o p p Ferenc. Huufalvy Pál. 
(Akad. Érten. 1867. 269.) 

Bőst János, laforcci evangélikus lel- 
kész szeretet-intézetei, és az Adolf-egy- 
letek Franc/.i:ior»7.ágban. (Házi Kincs- 
tár IV. 1863. 195.) 

B r a b a n t Mária, bajor Lajos her- 
ceg neje. (Bitff. y. Kép. Kíipf. XXVII. 
1874. 48. KépiMíl.) 

B r e h m Lajos einlcTtczetc. Lázár 
Kálmán. (M. Terin. Tárn. Közi. \. 1 865. 
170.) 

Bresr, iai Arnold. {Prot. Képes, 
Napi. XIV. 1868. 38.) 

Bright Richárd. (.V. t. .\kad. Álm. 
1863. 298.) 

B r i 1 1 o n Tainá.s, a zenész köszéuá- 
tus. (Emich. X. K. Xapt. I. 1860. 88.) 

tírouffham. (Századimk. I. 1832. 
39.) 

Brnmc tábornagy. Francia for- 
ráíMjk után. Urházy OylJrQy. (C»al. Kiiny- 
re. IH. 1857. 243.) 

* Buccow Adolf Miklós, báró és 
lovawtágí tábornok. (Ir. Teleki Üjmokot. 
(Bwl. Szemle. Uj /oly. X. 1867. 33.) 311 Életrajzok. Kiilfolilick. liiiiguiKli — Coiicniii-iis. B u r g 11 n fi i Mái-i 4. Vánffy Lajos. 
(Csal. Könyve II. 1856. 239.) 

li u r n 8 Róbert. Dallos Oijula. (Kmicli 
N. K. Napt. I. 18G0. 79. Arck. — 
írói jellemrajz Carlylelöl. Közli Szé- 
kely József liiid. Szemle. Uj foly. II. 
18G5. 380.) 

B ü c li n c r Lajos. {Nemz. N. Képes. 
Napt. V. 1873. 77. Arck.) 

Byron lord. Dallos Gyula. {Emieh 
N. K. Napt. I. 1860. 7G. — Néhány 
szó. Macaiilay után Könyves Tóth Mi- 
hály ücbi: Emh'ny 1860. 211. — Jel- 
lemrajza Macaulay essayiböl Kuzinczy- 
lieöthy Paulina, fíiul. Szemle XVIII. 
1863. 357. — Lord Byron ée Giucci- 
oli grófné. Torka Világ I. 1869. 253. 
Két arcképpel. Nemz. N. K. Napt. III. 
1871. 71. Két arcképpel.) 

Calvin János. {Prot. Napi. V. 
1859. 21. Arck.* — Zomlory Gedő. 
{Súrosp. FUz. 1867. 245.) 

* C a m o e n s. {Tarka Világ l. 1869. 
567. Arck. — C. és a Luziáda ötödik 
éneke. Gregiiss Gyula. (Csal. Könyve II. 
1856. 65. Arck.) 

Campbell Burns. Németből. 
{Tud. Tár 1841. Liter. V. 299.) 

C a m p e Joach. Henrich. {Néptan. 
Könyve II. 1856. 176.) 

Canning emléke. {Klio II. 1833. 
383.) 

Canrobert Ferenc. J. L. {Nagy 
Világ Képekb. 1855. 55. Arck. — Es- 
tike 1855. 8. Arck.) 

C a r 1 s. {Nemz. N. Kép. Napi. V. 
1873. 102. Arck.) 

C a r r e 1 A. ivói tulajdona. Német- 
ből D. L {Tud. Tár 1841. Liter. V. 
58.) 

Cartouchc, a zsivány. {Fillér - 
Kalend. I. 1837. 52. Arck.) 

Cathcart György. {Estike 1855. 
58. Arck.) (.SÓI // C 8 c r n o Antal. {Hajnal 
Arck.) 

C h a m i 1 1 a r d, a vasálarcos. 
{Mindenes Gyűjt. III. 1790. 59, _ 
C h a n n i u g, E. W. Szász Káli 
(Sárosp. Fílz. 1863. 607.) 

Chateaubriand. {Száz" 
1833. 3. — Németből D. J. 
1841. Liter. V. 247. — Em 
veiből. Rátk ./. A. Emlékkönyv 1. 1' 
351.) 

C h a t el Abbas. Vályi Pál. 
pnlaki FUz. 1857—58. 328.) 
C h e V a 1 i e r Mihály. Némi 
bányi Lajos. {Tud. Tár 18J'l 
VII. 241.) 

C h i 8 h 1 m Karolina. Vánffij 
jos. {Csal. Könyve 1. 1855. 305.) 

C h 1 u m e c k y Péter. (.)/. T. Ái 
Álm. 1864. 275.) 

C h m e 1 József. {M. T. Akad. i 
1863. 297.) 

Cicero köz- és magán<!li tf. G 
{liud. Szemle. Uj foly. 1. 1865. 465 
C 1 u s e r e t, a párisi Comiminc 
hadügyminisztere. {ÍIonv.Napt. V. 1 ' 
59. Arck.) 

C c k e r i 1 1 János. U. S. ' " i 
nők.- és Ép.-Egyl. Közi. \'. 
393.) 

*Cohen Hermán atya, naj'. 
egyik legkitűnőbb convertitája. (' 
Sión U. 1871. 238.,) 

C o 1 u ra b u s Kristóf. (Mind, 
U. 1789. 22. — J. L. A Nagy-'^ 
Képekb. 1855. 443. Arck. — 
X Kép. Napt. X. 1857. 80. Két 
pel.) 

C o m e n i u s, Amos János. &• 
nyi Andor. {Népt. Könyve II. 185(> 
— Comenius és a tanügyi rcAÜf 
Rétid Pál. Bud. Szemle. Uj fily. 
1869. 67. — Jancsó Ádám. {Ke>-> 
reform, fögymn. Progr. II. 1858. 1 
C o p e r n i c u s Miklós cmlek* 
Maszlaghy Ferenc. {Uj M. Skit i Életrajzok. Külföldiek. Conl.iy — Dürer. 314 •247. Arek. — Málynx diák 
>za 1857. II. 25. Arck.) 
ay Sarolta. A' — n. Aradi ..t. IV. 1«60. 55. Michelet it fíóboi. (M. Polgár N. Napt. 
.. 68.) 

•> ■ I' II e I i n s Péterről. Ormós Zsig- 
>. \r. Akad. Ért. Nyele- én Szép. 
i.y Kiizl. II. 1861—62. 240.) 

< r r e p g i o. Hanclie után Székely 
l'.ud. Szemle XVI. 18C2. 305.; 
net. (Xépz. Napt. IV. 1872. 
.Vrck.) 
vo in WC 11. X. A. fíiii!. Szemle. 
'y. I. 1805. 182.) 
otch W'illiam, !i cgofliipyennek 
Könyic Ili. 1857. 202.) 

uvicr György. S — /. (Orv. 
1833. 159.) 

artorysz ki Sándor herceg. 
1807. Arck.) 

» y k (> w g k i János, lovag, (fty- 

67. Arck.) 

e rínák János. (Tenn. Közi. V. 

472.) 

'e Aligliicri. Csdstár. (Mülkr 
TV. 1855. 178. — Dante 
i Dante-iro<liilon]. Sainí- 
'.•„•litr után (S. A. (Oudapeníi 
VUl. 1863. 203.) 
fo"' Dániel, a Robinson szcr- 
''. Iv.nyie 11. 18.')6. 314.) 

II »c. {Képnátalója Napt. 
-. . J. 4.',. Arck.) 
' <> 1 1 k e n e s. Fonlítá Knzinrxy 
•'rltk. VIII. 

' c » diete, miinkáinnk tcr- 

line, foglalatja rx liirálata. 

xNórotj). l-yiz. 1 800. 353.) 

V i >í II y Alfrí'd. Saiul-Iiriire 

Á. iliud. Szemle XX. 1804. Dickens (Boz) Károly. {Nagy- 
Világ Képekb. 1855. Arck. — Szünórák 
1862. 205.) 

Diderot korszaka. Kosenkranz u. 
Perlaky Sándor. {Sárosp. Füz. 1867. 
643.) 

D i d r o n, az idősb emlékezete. //. 
./. (Arch. Ért. I. 1809. 99.) 

D i n t c r Gusztáv Frigyes. (Néptan. 
KSnyve III. 1857. 183.) 

D o b 1 li o f f-Dier Antal báró. (I/aj- 
nal 1807. Arck.) 

D o d d Auglus prédikátornak fel- 
akasztatásának rövid elöadiisa. (Mind. 
Gyűjt. IV. 1790. 257.) 

Dóra d'Istria Gliika Ilona. {Dira 
d'htria-Album 1868. 3. Arck.j 

Dombrowski, a párisi commune 
hadseregének főparancsnoka. {ILmvéd- 
Napt. V. 1872. 50. Arck.) 

D ö 1 1 i n g e r. 3'. L. (Nemz. N Kép. 
Napt. IV. 1872. 57. Arck.) 

*Drake Ferenc. E. (Tud. OyUjt. 
1840. VIII. 101.) 

D s á m i, persa költő életéről és 
munkáiról. Cyidai Pál. (Pud. S:emle. 
Ujfoly. XV. 1809. 314.) 

Dumas Sándor. (Nemz. N. Képes 
Napi. IV. 1872. 151. Arck.) 

Dumreicher János bsii-ó. (Haj- 
nal 1867. Arck.) 

D u n c a n János Tamás emlékeze- 
te. Balogh Ferenc. (M. Prot. Figyelm. 
II. 1871. 418.) 

Albrecht D U r e r. Ein Heitrag zu 
seiner Lebensgcschichtc. //. '•. Sclirdins. 
(Jnlirb. de/l detUschen Klem. in Ung. I, 
1846. 10. O— y. Emich S. K. Napt. 
I. 1860. 7ö. Arck. — Adalékok a 
Dllrer-család történetéhez. KötvIU Imjos. 
(SziizailokV. 1871. 352, 04 4.— Ajtí"*! 
Ajt<>8 volt-o Dllrer. .U. Ferrnr. Sfitadnk 
Vn. 1873. 70. Ábrával. — * Ujabb 
adat DUrer Albert nevéhez. Sxáxtid.A^i 1 .) 31 ó Kletrajüok. Külföldiek. Eiohoff— Fröbel. 1 Biiró E i c h o f f József. {Hajnal 
1867. Árckdppel.) 

E 1 i o t János. A hitterjesztós törtc- 
netdböl. (lyöiy VilmoK. {Házi Kincstár. 
V. 1864, 11.5, 132.) 

Ninon tlc l'E n c 1 o s. UrMzy György. 
(Csal. Könyve, III. 18.57. Ö.^S. Acél- 
metszettel.) 

Engerth Eduárd. {Ilajtinl 1867. 
Arck.) 

Etwas von E r .a s m n s Rotterda- 
mus. {Ung. Magáz. 1787. IV. 86.) 

Bajor Erzsébet, Kom-adin anyja. 
{niifs. N. K. Napt. XXVII. 1874. 53.) 

Don Bnldamero Espartero. {Tar- 
ka Világ I. 1869. 382. Árok.) 

E u d o X i a császárné. Életrajz. Tiaj- 
za József. {Ki'/.-Társ. Éol. VI. 1846. 
193.J 

Eugénia, francia császárné. {Re- 
mcny-Kapt. 1865. 89. Arck.) 

Eugonius herceg életének rövid 
leirása. {Mivd. GyUJt. II. 1789. 145.) 

Frcderick Williain F a b e r. Lnszlófi 
Ai>tal. {Havi Szemle. 1869. 33, 102.) 

Faraday Mihály. Alán Károly. 
{ÉH. a Term. Kór. 1. 1867 — 70. X. 
szám.) 

Emlékbeszéd Fallmerayer Ja- 
kab Fülöp, m. akad. külső lev. tag fe- 
lett. Trefort Ágoston. {M. t. Akad. Évk. 
X. 12. 1863. 1 — 10. Bicdap. Szemle 
XVI. 1862. 369. — M. tud. Akadem. 
Alm. 1863. 309.) 

Favre Gyula. (Emich N. K. Napt. 
1864. 128. Arck.) 

F e r r o Ferenc lovag. Faller Gusz- 
táv. {Selmeci Akad. Emlékk. 1871. 
263.) 

Ferstel Henrik. {Hajnal 1867. 
Arck.) 

B. Fcrussac Endre. Dr. Hchedel 
Ferenc. {M. tud. T. Névk. 1836. 90.) 

Fi eh te János Tofor Gottlieb. 
Zombori Gcdö. {Sárosp. FUz. 1863. 1, 116, 327.— Közli .Szá-z B.-l.,. S.\r 
Füz. 1865. 107.) 

* F i e s c o lavagnai ?'"'' ' 
Gyűjt. 1840. VIII. 94.) 

F 1 i e d n c r Tódor. ( .1 Ji ■• . 11 
1869. 88.) 

Jean Pierre Claris de Flori 
{Erd. Muz. 1815. IV. 110.) 

Foerster Henrik, lova;j 
1867. Arck.) 

F r a n c k e Ágost Hermanu. S: 
{Xept. Könyve I. 1855. 110.— / 
falvi István. (Házi Kincstih- TV 
66, 82, 98.) 

Dávid Benihard Franki. / 
Chan. III. 1860. 27.) 

Dr. Ludwig August F r a n k L . 
{hr. Jahrb. I. 1859 — 60. 83. Árok 

Franklin élete. Jfj. S^i'^it, 
rcnr, {Erdélyi Muzetim 1818. X 
168. — Moldoványi .JózitJ. Tu 
Gyűjt. 1822. X. 30. * — E.. i 
Gyűjt. 1840. VIII. 105. — if. 
Mentor I. 1842. 279. — A/-; 
Szalkay Gergely. M. Ember tv : 
I. 1863. 25. — Egy nagy 'u,h- 
Sámi Lászlóné. M. Polgár -V. S"; 
14. 1873. 2. — A Nép-y.ni::.!-" 
VI. 1874. 58. Arck.) 

*Franzén, svéd kmio. 
Vilmos. {Kijif.-Társ. Évi. üj fc 
186'','3— 1868/9. 566. Bad. 
foly. XII. 1868. 221.) 

F r a h n Keresztély. {M. 
Alm. 1863. 272.) 

F r i e d 1 a n d Ferdin»i4''« 
(Hajnal 1867. Arck.) 

F r i e s. Jlrabovszky Dávid. (í.i 
Minerva. 1834. 781.) 

Frigyes Károly, porosz Br. 
ceg. {Háboru-Könyv 1866. 229.) 

Frigyes Vilmos, porosz koi 
herceg. {Háboru-Könyv 1SG6. ^^' 

Fröbel Frigyes élii 
{Alapnevelők é« szülök Lujij" 
26, 61.) Életrajzok. Külföldiek. Fülöp — Heidler. 318 IS szász-koburg.gotlmi lieroeg. 
1867. Arek.) 

1 ri I 6 a b 1 e u z Lajos, altábor- 
^ , lliijiial 1867. Arck.) 
Cl i 11 s. Rentmeisler Antal. {Ertek. 
i.tuJ. kör. I. 1867 — 70. VIII. 

1—116.) 

liléi ^lete s tudományos kül- 

; njnbb kutatások nyomán. (J5«- 
'iSa-ml,. Ujfoly. I. 1865. 603.) 

m b o 11. {Kép-Xá«d. Kap/. IV. 

44, 40. Art-k.) 

• ser János. {Hajnal 1867. 

.8«iT József. {Hajnal 1867. 

n»B Károly Frigyes. (3Í. Ívd. 
Alm. 1863. 277.) 
eof f roy-Saint-Hiliiirc Izidor. 
•rf. Akatl. Alm. 1863. 31.1.) 
Mnrr G i r a r d i 11. Párisi cmlé- 
5L lliailor. (K!jzv<<l. III. 1872. 

CarI <;i>^ k ru. //.-/»«/ 1867. 

ctlic. Klót- és jellemrajz. Szók 
. (««</. .Szemle V. 1859. 3, 186. 
59. 49. — Tarka Világi. 1869. E4' 
) BT i 1 1 a bibomok. Schiller után 

V;-:';. r ■•.;,-..,. F::-.. 1866. 

' József Alfonz. {Uj 
154.) 
Joliiiniia. Ctal. könyve I. 

i '■ 1 'I Kr/-<'l"-t , iK^gcr 
!■ ' ' V Sapl, II. 1856. 

' m Jakab Lajos. {M. t. Aknd. 
• ' 276. — Emlékbeszéd. 
Krifk. a Xyelv- é» nt'pt. 
1 — 12.) 

íi 11) m o n t Antal Alfréd 
: S67. Arck. I Dr. G r o s z m a n n. {Pi-u/. Xu2)láv 
V. 1859. 23. Arck.) 

G s a 1 1 Nonos szerzetes. Egy vilá- 
gos fö a sötét időkből. Ke.mmesdorf Fe- 
nne. {M. Polgár N. Napi. IV. 1873. 
95.) 

G u d a g n i kardinalis és Inocentius 
püspök. Molnár János. {Magy. Kiinyvh. 
IX. 1797. 82.) 

G u i z o t. Hzalay László. {Biidnp. 
Szemle Ul. 1858. 390. — Guizot mint 
államphilosopli. Kecskemithy Aurél. — 

— IV. 1858. 473. V. 1859. 

58.) 

Guthrie Tamás. 1803 — 1873. 
R. F. {^f. Prot. Figy. IV. 1873. 271.) 

H a li 11 - II a li n Ida grófnő. Zádori. 
{István h. Kapt. XIV. 1869. 65. Arck.) 

Emlékbeszéd H a i d i n g c r Vilmos 
elhunyt külső tag fölött. Szabó József. 
{M. Tnil. Akad. Évk. XIII. 10. 1872. 
15. — Emliíkczetc. Szabó József. Ttrin. 
Kőzi. IV. 1872. 253.) 

Báró Hammcr-Pitrgstall Jó- 
zsef. {M. t. .lkad. Alm. 1863. 283.) 

H a m p c József Vencel lovag. Fa/- 
ler Oiuztái: {Selmeci Akad. Emlékklint/v 
1877. 265.) 

H a r t m a n n , bécsi tanár ('leti'. 
{Orv. Tar II. 1831. 186.) 

Ilauke Ferenc, {Hajnal 1867. 
Arck.) 

H a u H e r Gáspár. (M. Hazai Ván- 
dor, l. 1831. 36.) 

John H a y , az Egyesült-Államok 
(lolitikai képviselője. {Hajnal 1867. 
Arck.i 

Johann Jákob H e c k c 1. ( Verli. n. 
MUth.f. Natnrte. VIH. 1857. 119. — 
>t. t. Akad. Alm. 1863. 284.) 

n e c r e n. Jírabovtzky Diiviil. i /•'. 
^f. Or. Minerva 1835. I. 65.) 

llefft Antal. {Hajnal 1867. Arck. 

11 "■ i il 1 e r Kílroly, egereggi lovag. 
\ {Hajnal 1867. Arck.) 3lí> Klctrajzok. Külföldiek. Heidmann — Huss. Hcidmann Alberik , lilicnfcldi 
apát. {Hajnal 1867. Arck.) 

Heine. Szava Tamás. {Tarka Világ 
I. 1869. 961.) 

* H e i n e c k e Henrik, ii csoda tu- 
dós. {Vahot N. Napf. I. 1855. 103.) 

Hcnderson Ebcnezer. (Ev. M. 
M— n.) Dani. {Lelki Kincstár I. 1860. 
225.) 

Portugalliai Henrik. Jloléczy Mili. 
{Tud. (lytij/. 1828. I. 66. — Henrik 
])ortiigalli grófról, mint magyar király- 
firól Horvát István. Tnd. OyUjt. 1828. 
in. 3. — Vtílemcny Henrik portugal- 
liai gróf eredetéről. Y. Tudományos 
Gyűjt. 1828. IV. 46. — Y. ur vdlemé- 
nye Henrik portugalliai gróf eredetc'ró'l 
az ellenfél észrevételeivel. Horvát Ist. 
Tud. Gyűjt. 1828. VIH. 3. — Horvát 
István észrevételére észrevételek Hen- 
rik portugalliai gróf eredete iránt. Y. 
Tud. Gyűjt. 1828. IX. 4. — Henrik 
portugalliai gróf eredetéről. I.uczenhacher 
Ján. Tnd. Gyűjt. 1829. XI. 19. — 
Igaz-e hogy Henrik portugalliai gróf 
magyar eredetű volt ? Fejér György. 
Tnd. Gyűjt. 1840. I. 68. — Végső sza- 
vam Henrik portugalli gróf ügyében. G. 
Kemény József. Tnd. Gyűjt. 1840. IV. 
79.) 

H e r s c li e 1 Vilmos. Bodor, {Emich 
K. Napt. I. 1860. 78.) 

* Herwarth von Bittenfeld, tábor- 
nok. {Háború-Könyv 1866. 234. Kép.) 
Hess Henrik báró, a cs. kir. 3. és 
4. hadsereg főparancsnoka. Komáromy 
Ferenc. {MűUer K Kapt. IV. 1855. 
189. Arck. — Hajnal 1867. Arck.) 
H e s z Mihály. Dr. J. M. Jatt. {Ben- 
Chan.ll. 1860. 180.) 

II e y W. {l'rot. Jahrh. I. 1854. 159.) 

Heyrovszky Károly. Faller G. 

{Selmeci Akad. Emlékk. V. 1871. 275.) 

11 i p p m a n n Xav. Ferenc. Faller 

tínsztáv. {Selmeci Akad. Emlékh. 1871. 

276.) H o c li c d o r János Kár^i 
Giuztáv. {Selmeci Akad, Emh : 
272.) 

H o f m a n Leopold Fridrik. (Ila 
1867. Arck.) 

H o li e n w a r t h Károly frróf. ('. 
N. K. Napt. V. 1873. 70. A.. 
Holl Albert. {Hajnal. 18(ií. 
Honier élete. Popé után. ( 
Gyűjt. III. 1700. 299.) 

H o p f c n Ferenc lova^. í//«í 
1867. Arck.) 

Horatius Flaccus. liui < 
lemrajz. Szász Károly.{lhid.-S:. 
1861. 195. XIV. 1862. 3. - 
8 költészetéről. Kovács .Jáno- 
kath. Főgym, Értés. 1S73. 3— 2.V 
Horky Márton, magyar vol' 
Eötvös Lajos. {Századok,\ . 1871. : 
H o r s c h e t z k y Móric. Jgnae 1, 
{Ben-Chan. Hl. 1860. 74.) 

H o w a r d János, a szenvedőken 
lönöscn a foglyok jóltevője. (A I, 
Hegye 1869. 100.) 

Hugó Victor. Literatúrai TÍl 
Pungrác Lajos. {Honti Lil. Füiéf.í^ 
55.) 

Humboldt Sándor báró, 
Balogh Pál. {M. Tud. Akad. Í£ 
kötetéhez. 1848 — 58; 34.— iVfl^* 
Képekben. 1855. 392. Arck.— A»|^ 
János. Csal. Könyve. II. 1856. 1 
— H. S. és müvei. Almási Bali^ 
Buci. Szemle. VIII. 1860. 3Í*i 
155. X. 71. XII. 1861 """ 
1862. 256.) 

Humboldt Vilmos 
Ferenc. {M. Tud. Társ. 
1834—36. 213. — M. 
1836. 84.) 

Hunter John. Károlyi. {M, 
Seb. Évk. 1844. I. 301.) 

*Hupazoli, a hosszú élet jxflj 
{Vahot N. Napt. I. 1855. 163.) 

Huss János. Az önkény áW">í 
Gyöngyösi Sámuel. {Eyyh. KSnyt báró. .■» 
Évk. II 
t. téffs. ■ 


Életrajzok. Külföldiek. Htitterer — Lamennais. 322 <">it. 3. füz. 46. — Refonnátori 
éa végórái. Xagy JózKtf. (S/i- 
1860. 120 ) 
■ e r e r János szobrász. (Hajnal 
»; Arck.) 

I. ;i cl n tli atya. {Xemz. \. K. Napt. 
»7-.'. 53. Arck.) 

ii im-Hayder Effendi. {Hajnal 

.:>-k.) 

» g i- 1 b u r g a, egy katholika nö. 
Lapok I. 1858. 318.) 
5 ne, Fülöp uéraet király neje. 
N. K. Sapt. XXVII. 1874. 41. 

'D 

V i n g, Waschington. Birezy Kár. 
tN. Vapt. IV. 1855. 188. Arck.) 
i u r e, Cldmence. Gregust Ágost, 
anyve II. 1856. 180.) 

b I o u o w 8 k y Károly herceg. 
iL 1867. Arck.) 

k o b i Frigyes János. ( Mind. 
I. 1789. 165.) 

kkobi Frigyes Henrik. {Sároip. 
8Í2. 597.) 

k o b a Pétev, a Jézus társaságnak 
». J?. /. /'. ;rj M. Hion II. 1871. 

fy. X.MiiotlKil I>. ./. {Tud. Tár 
r.!Ur. V. 294.) 
" r B o n Tamás. lAtdvig Jdnot. 
■ .2. XI. 125.) 
'.uy Károly. {Hajnal 1867. 

11'- liáró, 08. kir. hadUgy- 
inal 1867. Arck.) 
i mexikói kiSztársaHág 
Hunv. Napt. 186!l. 57. 

•r Fülöp. {Ihijnal 1867. 

tein Károly báró. iA Hold. 
-■■•' 133.) 

>o»j,. FUt. 1862. 321.) Kara Fatima. (^Tarka Világ 1. 

1869. 858. Képpel.) 

Károly főherceg és föhadi vezér. 
Molnár . János. {Magy. Könyvh. IX. 
1797. 125.) 

Kern, bécsi tanár élete. {Orv. Tár 
II. 1831. 184.) 

Kepler János . emlékezete. Papp 
Márton. {Term. Közi. IV. 1872. 81.) 

K 1 a p r o t h Gyiila. Sehedel Ferenc. 
(Aí. Tud. Társ.Évk. III. 1. oszt. 1834— 
36. 214. — M. t. tára. Névkönyv 1836. 
88.) 

Klarenbach Adolf. Wiesmann ntán 
R. {Néptanítók Könyve II. 1856. 381.) 

Klein Albert lovag. {Hajnal 1867. 
Arck.) 

Knezevics István pUspök. {Haj- 
nal. 1867. Arck.) 

K n o X János. Elet és jellomrajz. 
Komáromy Lajos. {Frot. K. Napt. XVI. 

1870. 41. Arck.) 

Kock Pál. G-y. {Tud. Tár 1839. 
Lit. III. 383. — Xanz. N. K. Napt. V. 
1873. 93. Arck.) 

Kollár Winzeuz — r. {Verli. und 
Mitíh.J. Nalurw. XI. 1860. 103.) 

Kornélia. Balor/ Pál Erdélyben, 
{llébe. 1825. 265.; 

K o B c i u s k o Thadé. {Fillér-Kalend. 
XI. 1847. 23. Két képpel.) 

Korner élete. R. L. J. {Tud.Oyüjl. 
1819. VII. 75.) 

K r i k h t o n. ( «. /. {Mind. Gyűjt . III 
1790. 201.) 

K r u g. HraboiBszky Dávid. (F. M. Or. 
Minerva. 1834. 76.5.) 

Kríidencr asszony. Ncmetből IJ. 
I. {Tud. Tár 1841. lAter. V. 49.) 

K u b c B, Mathias. Joh. Skálái. ' 
Jnlirl,. III. 1856. 37.) 

•La III a r t i ii »■ ' />.••/■,< 17/,;,/ 1. 
1869. 239.) 

Lamtrnnais. Nciuetböl />, / /'„,/. 
Tár 1841. AiV. V. 8.) 

II 323 Életrajzok. Külföldiek. Lange — Manteuffel. }2 Lange, az atyamester, (/l liuld. 
Hegye 1869, 109.) 

Lankaster József. Szeberényi An- 
dor. (Néptanitóh Könyve I. 1858. 2.5.5.) 

Larocliefoucauld herceg e's 
Longueville hercegnő. (Tarka Világ I. 
1869. 402. Ki!t arck.) 

L a t a 8 t e Mária éa iratai. Bl'dmel- 
huher F''renc. (Ij M. Sión IV. 1873. 
346. 414.) 

L a u b c Henrik. Kazinczy Gábor. 
(Tud. Tár 1841. Lit. V. 300.) 

L a u d o n báró dlete'nck rövid le- 
irása. (M. Knrir toldalékja 1790. 46.) 

L a u z u n herceg. Cs. T. (Mind. 
Gyűjt. III. 1790. 271, 273.) 

L a y e r Mihály. Faller Gusztáv. (SeZ- 
meci Akad. Emlékk. 1871. 267.) 

Lemontey. Ne'metböl D. 1. (Tud. 
Tár 1841. Lit. V. 292.) 

L e o n a r d i Coelestin. (Hajnal 
1867. Arck.) 

Leonhart László. Faller Gusztáv. 
(Selmeci Akad. Emlékk. 1871. 282.) 

L e p s c h y Dominik, schlögeli apát. 
(Hajnal. 1867. Arck.) 

Lermontoff. Arany Lászlv.(^Bud. 
Szemle. XXI. 1864. 240.) 

* L c r o u X Pdter, francia bölcsész. 
Stépán Géza. (Sátonp. FUz. 1867. 93.) 

L e s s i n g. Majthényi Dezső, (ISud. 
Szemle. XWl. 1863. 342. XVIII. 1863. 
230. — Mint theologus. Mitrovics Gy. 
Sárospataki Füzetek 1869. 135. Bartók 
György. Égyli. Reform II. 1872. 229, 
297. — Victrr Cherhuliéz után Bodnár 
Zsigmond. Bud. Szemle 1873. L 491.) 

L e 3 s i n g Éva. Egy nőalak a múlt 
századból. Frdnkel Albert. (Csókon. Emi. 
1871. 52.) 

Levaseor. (Szinh. Napt. 1857^ 
56. Arck.) 

Li cini US Aulus Archias, költész 
emlekdpe. Pintér Endre. (Keszthelyi kath. 
Algytiin. Progr. 1856. 3 — 6.) L i e b i g János. (Hajnal 1 86 7 Afl- 

Liebig Justus báró. (Főlií 
HL 187 3. 138. — Than Károly. Jen 
Közi. V. 1873. 193.) 

Lincoln Ábrahám, az ejsz 
rikai egyesült államok volt 1.111^^., 
(^Xépúsk. Könyvtár 1868. II. 135.) 

Linné Károly életrajza. Sza'' " 
yomuk. (F. M. Or. Minerva. 182'.' 

L i t w i n w i c z Spiridion. (Haj 
1867. Arck.) 

Livingstone Dávid. Sámi Loj 
(Xemz. N. K. Napt. VI. 1874. 48, á> 
Arck.) 

L o u V o i 8. Cs. I. (Mind. GyUjt. II 
1790. 78, 81.) 

*Loyola Ignác. (Tarka Viláj. 
1869. 565. Arck.) 

Löschner József. (Hajnal 1861 
Arck.) 

L ö w y Eleasar. J. Feldmann. (Bt* 
Chan. n. 1859. 414.) 

L u c r e t i a, vagy a nemes római 1; 
Livius szerint. Edvi Illés Pál.(F.M.i' 
Minerva. 1825. 421.) 

L u d e n. Hrabowszky Dávid. (F. 1 
Or. Minerva 1835. L 43.) 

Luther Márton. (Prot. Sapl. \ 
1859. 17. Arck.) 

M a c a u 1 a y Tamás Babington. Da 
los Gyula. (Emich N. K. Xafil. I. 186' 
82. Arck. — Jrod. iMpok 1860. -' 

— Cs. A. Bud. Szemle ÍX. 1860. 3" 

— Emlékezete. Trefcrt Ágoston. D 
Szemle. XIV. 1862. 203. — Krit. I 
pok. I. 1862. 284.) 

Machiavelli. Báró Kemény Cm 
(Bud. Szemle. XIY. 1862. 273. X' 
296.) i 

* M a g e 1 1 a n Ferdinánd. E. (If 
GyUJt. 1840. VIII. 99.) ' 

M a i e r Alajos Frigyes, cs. kir. ni 
tanácsos. Faller Gusztáv. (S'.'.i*'-" am 
Emlékk. 1871. 283) 

* Manteuffel báró, t.i Oorno 
{llúbotú- Könyv 1866. 234. Képpel Életrajzok. Külföldiek. Manz — Montalembert. 326 kb n z Vince, marienseei lovag. Fal- 

tuntáv. {Selmeci Akad. Einlékk. 

l 281.) 

krgit, a thüringi II. Frigyes le- 

j (Buai. X. Kép. Xapt. XXVII. 

5-56. Képpel) 

k r r y a t kapitány. G — y. { Tud. 

Usfl. /,./. III. 37 7.) 

< o n t e 1 élete. — é — /. (Sas 
i. 46.) 
'I.rx Károly. (Uj M. Sión IL 
- r,',.) 

n, Sir Joaiah, a birminghami 
i. (Term. Köd. V. 1873. 112.) 
ü i 1 1 o n Kcr. Jáno.s, clermonti 
rövid életirása. SHla»»y János. 
. Gyiijí. 1831. VII. 3.) 

t am ü r o B. Protestáns Üldözés 
ilonzágban. Ballagi László. {Házi 
rV. 1863. 130.1 

I) i s 8 o n Fridrik. //. {Sas 

I. 37. — Hrabovtzky Dávid. 

' . Minerva 1834. 48G.) 

> (• r t Július, Róbert. TyndaU ut. 

Jiu^. {Term. KíJzl. IV. 1872. 

Is e p p a. Molnár Jánot. {Magyar 

VI. 1794. 99.) 
Siiini. {Xemz. X. K. Napt. V. 
|81. Arck.) 

1 1 • n c h t o n FUlöp. Ballagi 
!-rot. Saplár IV. 1858. 73. 
a—ij. {Lelki Kincst. I. 1870. 
J'i. 167.) 

' táliomok. {Archiv f. Sieb. 
V. /: ír. 1857. 437.) 

Ferenc , szobrász. 
-■■I. .vr.'k.j 

d e lycopold Károly Lajos. 
Arck.l 

<< 1i n Moses, aU Bibcl- 
•w. {Ben-Chan. 1. 
'■/ 

i « 1 « s h n Joaeph, und Oraf 
von Schaamborg-Lippe. hr. M, Kayserling. (Isr. Jahrb. II. 1860 — 61. 
10.) 

Meusdorf f-Pouilly Sándor gróf, 
osztrák küliigyminister. Deák Farkas. 
(Háboru-Könyv 1866. 452.) 

M e r 1 e d' Aubigné. B. F. (M. Prot. 
Figyel. IV. 1873. 41.) 

Metastasio életének rövid le- 
írása. {Mind. Gyűjt. I. 1789. 245.) 

Metternich. {Bucs. N. Képes 
Xapt. II. 1849. 35. Képpel.) 

Meyerbeer. {Emich N. K. Napt. 
VI. 1865. 110. Arck) 

* Mezzofanti József. {M. t. 
Akad. Alm. 1863. 261.; 

M i c h a u d József, Németből D. I. 
{Tud. Tár 1831. Liter. V. 295.) 

Michel Angelo. Planche G. 
után. Sz. K. {Bud. Szemle X. 1860. 
1 10..) 

Mickiewicz Ádám. Egy lengyel 
kéziratból közli Kazinczy Gábor. (Uj M. 
Muz. 1856. I. 49.) 

Milton. Macaulay által jellemez- 
ve. KDnyves Tóth Mihály. {Sárosp. 
Fuz. 1860. II. 495.) 

M i r a b e a u és Monnier Zsófia <S'. 
/.,. {Tarka-Világ I. 1869. 215. Két 
arcképpel.) 

Mittermaier Károly József An- 
tal. Emlékbeszéd. I'auler Tivadar. (M. 
T. Ak. Éck.X\. 12. Dar. 1869. 1—13.) 

M o 1 1 k e, a porosz táborkar főnö- 
ke. {Háború Könyv 1866.231. Arck.) 

M o n b e 1 1 i Mária. (Ország- Világ- 
Napt. I. 1873. 37. Arck.) 

Mónika. Httberényi Lajoi. (Lelki 
Kincstár I. 1860. 374.) 

Montaignc Mihályról. .V. A'. ./. 
(F. M. O. Minerva 1830. III. 161. — 
Janctó Ádám. Kecském, reform. Fógymn. 
Progr. If. 1858. 14.) 

Montalembert Károly, mar- 
quis. W. Oy. (Sz-izadok í\. 1870.267. 
• — Uj. M. Sión I. 1870. 235.) 
11* 327 Életrajzok. Külföldiek. Montecuculi — Palnierston. :)2 "Montecuculi Raiuiund. fí. 
(Tud. (lyüjt. 1840. Vili. 89.) 

Montesquieu emldkezete. £>' 
Alemhert vláii. (Xsehhe való KUnyv 
1799. 135. — Villemain után Szalay 
László. Tud. Tár 1840, Értek. VIII. 
358. Tud. Tár 1841. IX. 53. — Bá- 
ró Kemény Oábor. Bud. Szemle XV. 
1862. 132. XV. 296.) 

Montgolfier dletrajza. Szabó 
Nepomuk. {F. M. Or. Minerva 1830. 

m. 121.) 

M o o r e Tamás. ( Vas Oereben A'. 
Napt. II. 1855. 35.) 

M o r a t a Olympia, egy protestans- 
nö a 16-dik századból, {flázi Kincstár 
II. 1861. 228, 244, 268.) 

* Morgan, Augustus de, mathe- 
tikus. {Terin. Közi. V. 1873. 36.) 

Mornay Sarolta, keresztyén asz- 
szonykép a reformatio századából. (I/e/- 
Aí /Tííicsiíá)' I. 1860. 272, 291, 314.) 

Morse Sámuel. The Engineer után 
Horváth Lajos. {M. Mim.- és Kp.-Egyl. 
Km. VI. 1872. 212. — Nemz. N. K. 
Napt. V. 1873. 95. Arek.) 

Mozart e'lete. Döbrentei (labor. 
{Erd. Muz. 1817. VIII. 104. — Holé- 
czy Mihály. Tud. GyUjt. 1827. IX. 
24.) 

M ö r 1 Mária. Ámhró Béla. {Egyh. 
Lapok II. 1868 — 69. 29. — Életkép. 
Morvay Lipót. M. Sión Yl. 1868. 710, 
863.) 

* M ü 1 b e tábornok. (Háborii-Könyv 
1866. 234. Képpel.) 

* M ii 1 1 e r János. (Regiomontanns) 
életrajza. Révész Imre. (UJ. M. Mnz. 

1858. I. 202.) 

N a p i e r Károly. F. F. (MUller X. 
Napf. IV. 1855. 204. Arck.) 

Neilreich Ágoston emlékezete. 
í-'zontagh Miklós. {Term. Közi. III. 
1871. 391. — Emlékezés. Hazslinsz- ' ky. J-^ri<iyex. Ertek, a Imn. kir. || 
1872. II. szám.) 

Nelson és a trafalgari cut 
Ifunfaluy János. (Csal. Könyve III. 18.V 
449. Arck.) 

Newton emlékezete. (Tud. (ly 
1871. XI. 89. XU. 66. — Élete, i. 
tai és fölfedezései. Rémmat Pál nu 
Szikszay Károly. H.-M.-Vásárh. hói 
Al-Gyimi. Tudós. VI. 1858. 3—21.- 
Horváth Zsigmond. Magyar orv. ét Itn 
Műnk. XiV. 1870. 367.) 

Niederrist József. Faltér Quti 
táv. (Sclmeci Akad. Emlék. 1871 ??" 

N i e m e y e r Ágost Heruiíinii 
tan. Könyve I. 1855. 177.) 

b e r 1 i n Pridrik, waldbachi lel 
kész Steinthalban. (Prot. Naptiír ' 
1855. 85. — A Bjld. Hegye 18'. 
164, 178.) 

* O f f e nba c h családi életéböl.(7.' 
ka Világ I. 1869. 95. 

1 i V a, Pepita de, spanyol táncw 
nö. (Bttcs. N. Kép. Napr. VIII. 18;. 
25. Négy képpel.) 

O m e r Pasa. K. M. (Müller N. A'űJ/ 
IV. 1855. 191. Arck.) 

Ouvrardj a nagy szállító. (Kokí. 
rá 1841. 33.) I 

Overbcck Frigyes. Dr. B. 0. \ll ' 
vi Szemle 1869. 721. — Aladár. I 
M. Sión. 1. 1870. 316.) 

O r i g i n e s Bálint. Egyháztörtene 
mi életrajz. M. (Sárosp. Füz. 18G 
133.) 

P a g e 9, világkörülutazó. Molnár J 
no.->. {Magy. Könyvh. V. 1793. 158.,' 

Palaestrina János, Pierlnií 
Rogisehich Mihály. (István bácsi X"! 
XIII. 1868. 87.) 

Palmerston lord. J. !■■ ('^'"9 
vil. Kép. 1855. 39. Arck. * — Tar 
Világ I. 1869. 197. Arck. * - •''' 
ter és Vahot N. Napt. 1857. 67. Ar! Életrajzok. Külfolfliok. Parker — Reoaniic-r. 330 ser Tivadar élete e's hatású. 
..,,,.'!, I Kereszt. Magvető III. 

irtscli i'iií. J. L. Xengehorev. 
I. wid MittU. f. h'atuTW. VII. 1856. 
I 

Payer Gyula. Fi'/.lr. Közlem. 
73. 210.) 

1 a g i u s e's Augustinug. Egyház- 
Mimi jellemze's. Miirocics (iijula. 
tp.FUz. 1867. 797.) 

1 i 8 8 i 6 r tábornagy , Malakoff 
g. (Hdboiu-KDnyv 1859. 39.) 

srger Henr. {Hajnal 1867.Arck.) 
srtheg Karolina. Csej)reghi La- 
C»al. Könifve III. 1857. 534.) 
! 1 1 a 1 o z z i Henrik. D'óbrentei 
{Erii. iluz. 1817. VIII. 114— 
. Kémetböl Kalit után Szebeiényi 

- Necel. EinUkl. I. 1846. 37. 

- SovóJc Dani. Népi. Kőnijve I. 
1. 85.— Prot. Napt. VI. 1860. 24. I'iiveanut. {Laura t r a r 1 

1- I. 3.; 

i d i a « ifjúkora. BeuU után Kitt 
V. {H.-.V.-Váffrh. heh: Aliytnna*. 
VII. 1860. 3—19.) 

P i e r e r Fridrik , Ne'inetország 

Staghireoebb orvoíirója. {''frv. Tár 
Í42.I 
■dar életrajza. Eredeti kútfők 
m-nr Tt,:,.u,n OUó. {Phüol. Köü.ny 
95. — Vatzary Dózta. 
:<j"r, kath. F&gymn. 1873. 3 — 

a Ferenc , lovag, ( Hajnal 

-rki 

a g o r a ( élete ét iskolája. 
" 1864.208.1 

>■. Macaulay után. A*. B. 

\II. 186 1. l.'iO. — Né- 

Marakt''rébfil. Hajza. >' /"i/i/. 

-30. I. 3. 

■ " ■ « élete Icirasa. Stent- györgyí Gellért. {Tud. GyUjf. 1827. V. 

11.) 

PUnche Gusztáv. G. {Család 
KVnyve III. 1857. 632. — Mentégül 
után .'••. F. Bud. Szemle 1858. 381.) 

P 1 a t e r Emilia grófnő. {Emich JN'. 
K. yajjt. 1864. 129.) 

Polykrates. Barthehmy után. 
{Zsebbe való Könyv 1799. 87.) 

Poniatowski József herceg. 
(tíucs. N. K. Xapt. III. 1850. 85. Arck. 
* — MülUr és Vuhot N. Xu,,t. 1857. 
67. Arck.) 

Ponsard emlékezete. — g. {Bud. 
Szemle Uj fohj. VIII. 1867. 364.) 

Popé Sándor életéről s Írásairól. 
Johnson ét Lichtenberg után. {Zsebbe 
való Könyv 1799. 97.) 

P o t o c k i Adáin gróf. (Hajnal 
1867. Arck.) 

Pratobevera Adolf báró. {Haj- 
nal 1867. Arck.) 

P y a t FeUx. (Nép-Zászl. Napi. IV. 
1872. 43, 44. Arck.) 

Rafael. Planche után. Sz. K. {Bud. 
SzeiuleVlU. 1860. 441.) 

R a f n Keresztély emlékezete. Ku- 
binyi Ágoston. {M. Akad. Eri. PJtib's. 
T. T. Közi. V. 1865. 294.J 

K a i m o n d i Marc Antonio és isko- 
lája. I'iU-zhj Fcr, !,<■.( Bnd. Sz-mle 1873. 

I. 27.) 

Bamolini Maria Laetitia. (.VU/^er 
ét Vahot y. Napt. 1857. 63. Arck.) 

R a n t z a u gróf. {Fillér-Kalend. II. 
1838. 30. Képpel.) 

R a t i c h. Jancsó Ádám. ( Kecskeméti 
refmm. fűyymn. Progr. II. 1858. 18.) 

Batzeburg. Illés. {Erd. Lap^k 
XI. 1872. 385.1 

R a u Károly Ilenrík. Emlékbeszéd. 
Kavlz Oynla, {Ertek, a t<ii»ad. tud. ktli: 

II. 7. iizáin. 1873. 1—16.) 
Recamior Júlia. {Tarka Vil/ig l. 

1869. 451. Arck.) 331 Életrajzok. Kültoldiek. líembrancit — Scliillcr (iV. tud. Akad. G—y. {Lelki Rembrandt. Planc/ie után. Cs. A. 
{liud. Szemle XIU. 1861. 220. — Bai- 
falits N. K. Napt. V. 1869. Arck.) 

Réssel Józ.sef. {Hajnal 1867. 
Arck.) 

R i c a B o 1 i báró. Szász Károly. {Hii- 
boru-Könyv 1866. 332.) 

R i c n z i. Töredék Róma történetib- 
ből. Ladányi Gedeon. {Sárait. FUz. 
1861. 589.) 

R i 8 t r i. Vadnai Károly. {Szinház- 
Napt. 1857. 60. Arck.) 

Ritter Hektor. {Hajnal 1867. 
Arck.) 

Ritter Károly. 
Alm. 1863. 300.) 

Rochcster gróf. 
Kincstár I. 1860. 338.) 

Rochow Fridrik Eberhard. W'hl- 
farth után. Sz. {Néptanítók KSnyve III. 
1857. 38.) 

R o u g e t de Lisle e's a Marseillaise. 
{Kolozsv. N. Napt. 11. 1866. 112.) 

Rubens. Planehe után. {Budapesti 
S::emleYU. 1859. 101. — Maszlaghy 
F. {Uj M. Sión IV. 1873. 73.) 

* Runeberg. Győri Vilmos. {Kis- 
faludy-Társ. Évi. Uj fohj. IV. 186V8 
— 186f/3. 566. Bud. Szemle Uj foly. 
XII. 1868. 221.) 

Russegger József lovag. Faller 
Gusztáv. {Selmeci Akad. Emlékk. 1871. 
269.) 

R u s s e 1 lady , szül. Wriothesley 
Raehel. Guizot után Greguss Ágost. 
{Csal. Könyve III. 1857. 159.) 

* Ruy tcr Mihály. K . {Tud. Gy. 
1840. VIII. 92.) 

Sachs János, fíallagi Károly. 
{Prof. Napt. IV. 1858. 46.) 

S a i 1 e r János Mihály. Szattinger 
Alfréd. {István hócsi Napt. XIX. 1874. 

34.) S a i n t-H i 1 a i r e (jieothuv í 
Almán Balogh l'át. {Bud. Szernh ' 
1863. 261.) 

S a I i s i Agnea, az i.Ióő lioh' 
hölgy. {Bocs. N. K. Napi. XXVII 
33. Képpel.) 

Sallustius C. Crispus, erköl 
tekintetben. Szenczy Imre. (Tud. 'J 
1838. Érlek. ni. 226.) 

8 a 1 z m a n n és nevelő ídUkv 
Német kútfőből. Sz. L. {Népt. Könyetl 
1855. 318, 384.') 

8 a m y 1, a cserkesz vezér. {Butt. } 
K. Napt. Vin. 1855. 42. K 
— V. U. Müller N. Napt. IV. i : 
199. Arck. — Buct. N. K. Napt. 
1857. 54. — Orsz. Világ Napt. l.W 
70. Arck.) 

8 a n d, Greorge, Mad. Dudevsnt. N 
metböl D. I. {Tud. Tár 1841. Ir 
V. 3.) 

8 a p i e h a Leo hercc;:. {Haji< 
1867. Arck.) 

Sara, miss Clapperton. (Bucí. .' 
K. Napi. VIII. 1855. 44. Képpel.) 

8 a r p i Pál, Sarpias, máskép ft 
Paolo. Sz. F. {Egyh. Tár II. 1832.19: 
III. 1833. 133.) 

Savanarola becsületének heh 
reállitása. Kovács Albert. {Pro/. ; 
Szemle I. 1869. 55.) 

* 8 a v i g n y Frigyes Károly. E 
lékbeszéd. Wen:el Gusztáv. {Bud. - 
Xni. 1861. 365. .V. I. Akwi. .: 
1863. 312.) 

Schelling Frigyes. (1/. '. •!• 
Alm. 1863. 276. — Emlékezed 
Schellingre. 1841-ki naplótöredék ntái 
Vályi Pál. Sárosp. Fliz. 185V«-1**- 

S c h e r r Tamás. Antalfi Jánot. [Si 
rosp. Füz. 1859. 1. 617.) 

Schiller Ferenc, báró. Fdl' 
Gusztáv. {Selmeci Akad. Emlékk, 1871 
239.) Életrajzok. Kiilfóldiek. Schiller — Spurgeon. 334 h i 1 1 e r Frigyes. Elet- éa jel- 

z. Szófz Károly.' (Bad. Szemle 

1860. 2Ö9. IX. 1860. 71. — 
Kiinó után Stépán Géza. Sárosp. 
1866. 193.- Tárta Vit. l. 1869. 

Írek.) 
I e i c h r Ágost. Enale'kbeszétl. 

Suide. (Ertek, a nyelv- és szé/it. 

n. 7. fz. 1873. 1 — 15.) 
1 e i e r m a c h e r. Ballagi Mór 
% után jegyezve. Hegedűs Istcán. 

t. Szemle 11. 1870. 145.) 
o 1 z Heinrich, A. M. Klette 
«. Mitth. f. Naturu: X. 1859. 

r e c k Ádám , klogtemenbnrgi 
mofjnal 1867. Arck.) 

rarzcnberg Adolf, Győr 
tédhója. (F. M. Or. Minerva 
IV. 215.) 

kwarzenberg Edmund, her- 

boraagy. (Hajnal 1867. Arck.) 

1 W * r z e r Alajofi, {Bor. Fiiz. V. 

104.) 

ivarz-Scnborn Vilmos, bá- 

í. .V. Kép. yapt. VL 1874. 
17. Arck.) 

rcrdfegcr Engelbert, gött- 
f« Miavárí apát. (Hajnal 1867. 

>tt Walter. Carlyle után Ba- 
\rrme. (Bud. Szemle Hl. 1873. 1.) 
iribc. Németből ü. I. (Tud. 
841. Liter. V. 47. — Kmirh. N. 
Tfára III. 1862. 130. Arck.) 
' a, Lucius Annacuti, élctirú- 
Krijiló/. (Tud. GyUjt. 1825. 
- M'tlnár Jánor. Mnijy. K'ónyvli. 
■■'. 288.) 

I V p d B. Sósa Emánuel. J/o/- 
U<(jryar A'önyiVi. V. 1793. 

'^ « p e « r e Székely József. (M. 

■" 273. Arck. — Stinh. 

Ih. Arck. — V. I. Csal. 

11. 1857. 27 7. — Vadnai Ka- rol >j Emick X. K. Napi. VI. 1865. 105. 
Arcképpel e's ke't e'pület-rajzz.al.) 

Shakspeare a tigrisvadász. Köz- 
li Dallos Gyula. (Alkolm. N. Naptár 
1862. 121) 

Sicard Claudius, jezsuita. Molnár 
János. (Mngy. K'inycli. V. 1793. 2 03.) 

Sigl György, (Hajnal 1867. Arck.) 

Sismondi s az Ecole génévoise. 
IJr. Mayei' után Fekete Soma. (Ttcd. 
Tár 1843. Liter. VII. 361.) 

Skenandon, Oneida királyának 
halála s erkölcsi tulajdonsága. (Helik. 
Kedvt. 1819. I. 109.) 

Skene Alfréd. (Hajnal. 1867. 
Arck.) 

Slonimski, Ch. S. Dr. A. M. 
Goldschmidt. (hr. Jahrh. II. 18 60 — 
61. 125. Arck.) 

Smith Horace. G — y. (Tud. Tár 
1839. Liter. III. 380.) 

Sokrates. Erdélyi .Tános. (Falu- 
si Esték 1853 — 54. 146. — Élete a 
jellemrajza. Fábián Mihály. Sárosp. Füz. 
1862. 151.) 

Spalatrói Tamás. Molnár János. 
(Magy. Könyvh. VII. 1795. 308.) 

* S p a 1 d i n g Márton József, Bal- 
timore hetedik érseke. (Uj. M. Sión III, 
1872. 239.) 

S p a r r báró, porosz fővezérnek mél- 
tó emlékezete. Hrabovszky <lyörgy.(Tud. 
Gyűjt. 1824. VII. 123.) 

Spino za Benedek élete és jelleme. 
Fischer Kunó előadása. Közli Baiátk 
Ferenc. (Sárosp. Füz. 1867. 281. — 
Mint theologns. SzScs Farkas. Ifj. Lapok 
I. 1873. 73, 80.) 

Springer János, a statistikának a 
bécsi egyetemen volt tanára. (.Jogtud, 
Szemle. II. 1870. 96.) 

Hpurgcon C. U. életrajza. Közli 
Könyves Tóth Kálmán. (M. l'rot. Figyel. 
I. 1870. 606. — Jellemrajza. II. 1871. 
157.) 885 Életrajzok. Külföldiek. Stache — Veith. S t a c h e Frigyes. {Hajnal 1867. 
ArCk.) 

Stackelberg Emészt gróf. {Haj- 
nal 186 7. Ari'k.) 

S t a d 1 e r József. Faller Crusztúv. 
{Selmeci Akad. Emlékk. 1871. 254.) 

S t a e 1 n ó. V/Inffy Lajo8.{Csal. Könyv. 
ni. 1857. 442. — P. E. Tarka Világ 
I. 1869. 305. Arck.) 

* Steinmetz tábornok. {Háború- 
Könyv 1866. 233. Képpel.) 

S t e f á n i Henrik. Nemet kútfők 
után Sz. L. (yépt.-Könyvt III. 1857. 
252.) 

S t e p li e u s o n György, a » vasutak 
apja." Angol forrá.sok nyomán. T. A. {M. 
Ember Könyvi. II. 1863. 211.) 

S t e r n c Lőrinc élete. Döbrentei G. 
{Erd. Muz. 1817. VII. 183.) 

Stifter Adalbert. — eh. {Tanügyi 
Fiiz. n. 1868. 160.) 

Strafford. Z. A. {Bud. Szemle 
XXI. 1864. 275.) 

S t r ö k m e r Lajos, a seitenstetteni 
bencések apátja. (Hajnal 1867. Arck. 

S w i e t e n, báró van. {Mind Gyűjt. 
111. 1790. 97.) 

Swift és Stella. {Tarka Világ 1. 
1869. 501, 546. Két arck. — Xemz. 
■N. K. ^\lpt.lll. 1871. 78. Két arck.) 

T a a f e Eduárd gróf. {Hajnal 1867. 
Arck.) 

T a g a r t Edward, Angolból Ferenc 
József. {Kereszt. MagvHö l. 1861. 166.) 

Talleyrand herceg. Mignel után 
F. S. {Tud. Tár 1843. /.ííec. Vn.201.) 

T a s s életrajza. Szabó Nepomuk. 
{F. M. Gr. Minerva. 1829. 166.) 

T a y 1 e r János Jakab, üzoni Gáb>r. 
{Kereszt. Magvető y. 1870. 48.) 

Tegetthoff Vilmos báró osztrák- 
magyar tengernagy. {Hajnal 1867. 
Arck. — Nemz. N. K. Napt. IV. 1872. 
118. arck. — Orsz.-Vil. Xapl. 111874. 
39. arck.) * T e g n é r svéd költő, dy'', 
{Kisf.-Társ. Éok.ujfdy. IV. 1- 
1868/9. 566. Bud. Szemle Uj j 
1868. 221.) 

* Tennyson Alfréd. Brílllni A 
{Bud. Szemle VIU. 1860. 231. 

T e r r a i francia finaucmiuiszt'' 
{Mind. Oyüjt. IIL 1790. 19.) 

T li a 1 e » életének rövid 
Szeiit-Gy'iryyi Gellért. {Tudom. ■_ 
1822. IX. 89.) 

T h a m a n jezsuita. Molnár Jiu 
{Maqy. könyvit. V. 1793. 228.) 

T h i e r r y Ágoston. Nc'iuPtböl Ü. 
{Tud. Tár. 1841. lAter. V. i'-Zi) 

T L i e r r y Amadé. Xéraetböl b. 
{Tud. Tár 1841. Litír. V ■''■" - 
Századok VII. 1873. 29^ 

Tliiers, Louis Adolpli. {li' 
1865. 87. arck. — Garam. /; - 
K. Napt. VL 1865. 109. — Tárta I 
lág 1. 1869. 543, 547. arck.) 

T h 1 u ck jellemzése.(AJ3y/i. B^f 
n. 1872. 33.) 

T li m a 8 élete és mimkái. 2)56rí 
íet Gábor. {Erd. Muz. 1817. VI. 51. 

T o c q u i 1 1 e emlékezete. Tri ' 
Ágonton. {Bud. Szemle XIV. 1862. 1' 

Toussaint Louverturc. V- 
János. {Alagy. Könych. XIX. 18ii:,. -J.. 
XXL 214.) 

Trieste Gábriel. iB .-''""■11 
1860. 386.) 

T r i m m e r, Mrs. Sara Kirby. 'J'' 
Jahrb. III. 1856. 40.") 

Vail lant, afrikai utazó. Mohit J' 
{Magy. Könyvli. V. 1793. 239.) ;, 

V a 1 d Péter és követői. St—H 
{Lelki Kincstár 1. 1860. 186.) f 

V a 1 1 é 8, Jules. {Nép. Zátd, N4 
IV. 1872. 44.) 

V e h r li János Jakab. K — y 
{Xépt. Könyve 11. 1856. 113.) 

Veith Emánuel. (Uj M. Sior 
1871. 950.) Életrajzok. Külföldiek. Vermigli — Zyblikievic 338 e r m i g 1 i Martyr Páter. Pápatj lm. 
up. FUz. 1859. II. 28, 127, 404, 

9, 727.) 
ernet Horac. Delahorde szerint 
(Surf. Szemle. XVIU. 1863. 76.) 
i • n n e y János Mária, ars-i ple- 
(. Motinin Alfréd e'a de Montroud 
GaUimhoi Kálmán. {Egyli. Lapok. 
167 — 68. 119, 178, 299, 502, 
.761.) 

i k t o r i a Péter, jezsuita. Molnár 
(ifarjy. könyih. V. 1793. 247.) 
illem a in. Németből D. I. (Tiid. 

1839. Liler III. 153.) 

i B c i, Leonardo da,PlaT)rhe G. ntán. 

StemU. X. 1860. 285. — Emich 

A'apí.I. 1860. 81.) 

n e t. Alciander und seine Lelire 

dss Vorliültniss von Staat u. Kir- 
Ph,t.Jal,rb. IIL 1856. 354,401.) 
irgiL Sainte-Beuve ntán í^zékely 
(Bud ^- ' T. 1857. 399, H. 

83.; 

ivenot Itudult', id. dr. lovag. 
Kií 1867. Arck. — Term. Közi. 

871. 504.) 

venot Rudolf, ifj. dr. \ Hajnal. 
Arck. 

V o g p 1 V. Falkcnstein. {Háború- 
1866. 233. Képpel.) 
"> 1 1 « i r e. Sándor htoán. {.Sok/éle 
. L 67. — Németből D. I. Tud. 

1840. LUer. IV. 357.) 

I«tt r ■ ' -, a gőzgépek. (iVrí^/áji 
ÍK'-' 1857.1. 20. Képpi-I.) 

'I'aniáH a Britixh Múzeum 
.ll:„l fíj.i.r III, 1869. 

j) I (• u u i g Joliniiu Thco- 
iident in ()ber-OeHterrci<-h. 
'/'r6. III. 1856. 144.) 
li - Fríf'vp.. báró. íffnjnaí, 

' K <■ r Karoly Tivadar, német 
' P — r. 7' — r. {Jo'jtud. éSzemle 0.5. W e r n e r Gusztáv, utazási naplóm- 
ból 1860. Filá Lajos. (Sárosp. Füx. 

1866. 190.) 

* \V e r n e r Zacharias. Haas Mihály. 
{Emlék- Könyv, II. 1852. 435.J 

W e r t h e i me r József, {hr. Jahrb. 
I. 1859 — 60. 78.) 

W e s 8 e 1 y Professor dr. Wulfgang. 
(/gr. Jahrb. 11.1860 — 61. 115. arck.) 

*Weyprecht Károly. ( Fóldr. 
Közi. I. 1873. 209.) 

Williams .János, a déli tenger 
apostola. (.1 Bold. Hegye 1869. 151,) 

Williams Roger. J. F. Astié után 
Horváth Mihály. (Bud. Szemle Uj foly. 
XI. 1868. 91.) 

W i m p f f e n Ferenc gróf. ( Hajnal 

1867. árok.) 

Wyeliffe János. Jellemrajz az 
elöreformáció korából. (Sárosp. Füz. 
1857—58. 539.; 

Z á u c h i Jeromos. Pápay Imre. (Sá- 
rosp. Füz. 1862. 711, 883.) 

Ziemalkowski Flórián. (Hiij- 
iial 1867. arck.) 

Zinzendorf Lajos. Ballagi Kár. 
(Prof. Napi. U. 1856. 88.) 

Z i s k a János. (Á Tettvérh. tört. I. 
1856. 24. arek.l 

Zwingli Ulrik. (Prot. Xapt. V. 
1859. 19. arck.* — Z. ésa svájci rcfor- 
matio. Zombori Otdo. (Sárosp. Füz. 
1867. 239.) 

Zyblikicwicz Miklós. (Hajnal 
1867. Arck.) 

A, B, C, szerinti rövid élctirása min- 
dazon tábornokok, miniHztcrck, követek 
gtb. idegenekní'k, kik eddig a keleti 
ügyben szerepeltek. (Míüliy \. \,(j,/. 
V. 1856. 150 — 171.) 

Némely nerczot«8 cmlxírckről. iíol. 
nár János. {Magyar Klínyvh. V. 1793. 
I —352.— VI. 1791. 1 — 184. VII. 
1795. 1—879. VIIL 1796. 1—222. 339 Életrajzok. Killfóldiek. Köiiyviginertetds. 340 IX. 1797. 1 — 303. X. 1798. 1— 
184 XI. 1799. 1 — 237. XIII. 
1800. 1—389. XIV. 1801. 1 — 
352. XV. 1801. 1 — 224. XVI. 1801. 
1—152. XVII. 1802. 1—214. 
XVIII. 1802. 1 — 160 XIX. 1803. 
1—292. XX. 1803. 1 — 146. XXI. 
1804. 1—221. XXII. 1804. 1—238.) 
Könyvismertetés 

Asbach, Joseph. Eoswitha und Con- 
rad Celtes. Wien, 1868. lem. H. G. 
(Tanügyi Füz. III. 1868 — 69. 65.) 

A r b u e s, Péter, und die spanische 
inquisition. München, 1870. (P/o<. Tud. 
Szemle II. 1870. 366.) 

Beranger, P. J. de. Ma Biographie. 
Ism. Szász Károly. (liud. l-'zemle II. 
1858. 285.) 

Boross Mihály. Melanchton Fülöp éle- 
te 1860. Pest. Ism. F. {Néptan: Köny- 
ve IV. 1860. 129.) 

Broere, C. Hugó Grotius. Rükkehr 
7,um katholischen Glauben. Trier, 1871. 
{Prot. t. Szemle IV. 1872. 110.) 

Kari Bruhns. Alexander v. Humboldt 
Eine wisscnschaftliche Biogi-aphie. Leip- 
zig, 1872. Ism. Mauritz Rezsó. {Tanár- 
Egylet Közi. VI. 1872—73. 242.) 

Calvin, John of. Letters. Vol. II. 
Ism. Tóth D. {fíml. Szemle III. 1858. 
490.) 

Dankó József. Dobyaschofsky Xav. 
Ferenc. Tollrajz. Esztergom, 1872. 
Ism. Besjiyey. {Uj. M. Mnz. III. 1872. 
311.) 

Davy, John. Mcmoirs of the Life of 
Sir Humphry Davy. London, 1836. 2 
kötet. Ism. Németből Perföldy. {Tud. 
Tár 1841. Liter. V. 234.) 

Dictionnaire Biographique universel 
et pittoresque. Paris, 1834. Tome I. — 
IV. Ism. Horvát István. {Tud. Gyűjt. 
1836. lU. 121.) 

* Dilthey, \V. Lében Schleierma- 
chers. I. Bánd. Berlin, 1870. {Prot. t. 
Siemle IH. 1871. 125.) Dryden. Vie de Plutarque. {Mind. 
Gyűjt. V. 1791. 279.) 

Dukes. Salomo b. Gabiről aiis .Malt- 
ga. Hannover. 1860. Ism. Dr. ./. M. 
JoH. {Ben-Chan. IIL 1860. 639.) 

Ebrard, Dr. Aug. Das Verh«ltmM 
Shakspears zum Cristenthum. Erlangen, 

1870. {M. Prot. Figyelm. I. 1870. 
556.) 

* Ecklin, Th. W. Blaisc Paf^Hai. Ba- 
sel, 1870. (Pro<. /. Szemle III. 1871. 
272.) 

Fox, Charles James. Memorials and 
Correspodence. Edited by lord Joho 
Russel. Vol. IV. {Bwl. Szemle Uj foly. 
IV. 1866. 353.) 

*"Fricko, G. Über Schleiermacher. 
Leipzig, 1869. {Prot. Tud. '--•■"'' I. 

1869. 334.) 

* Geiger, L. Johann Reudiliu. Leip- 
zig. Ism. /. r. {Prot. í. Szemle IV. 1872. 
174.) 

Glasdstone , J. P. The lifc and ta- 
vels of George Whitefield. Londoi, 

1871. {M. Prot. Figyelm. II. 1871. 
402.) 

Goedecke, Kari. Emánuel Greibd. l 
Th . Stuttgart. Ism. Dr.'líeinrich. (Tan- 
ügyi Füz. ín. 1868—69. 187.) 

Göthe's Briefe an Frau von Stein. 
Herausgegeben durch Stoll. Ism. Tótk 
I). (Bud. Szemle Ul. 1858. 497.) ■' ' 

* Hartmann. Eduárd Schnepf. Hifi- 
ringen, 1870. (Prot. Tud. Szemle IL 

1870. 109.) 

* Haussonville. Prescott Vilmos ^t- 
rajza. (Prot. Tud. Szemle l. 1869. 81.) 

Humboldt , Alexander. Briefe án 
Varnhagen von Ense aus den Jahren 
1825 bis 1858. Leipzig, 1860. tan. 
/. F. (Bud. Szemle XI. 1860. 217.; 

Irving, Washigton. The Life of Ge- 
orge Washington. Vol. 4. — The Con- 
clusion of the American War. {Sm!- 
Szemle 1. 1857. 298.) Életrajzok. Külföldiek. Könyvismertetés. 342 •, W. von. Lazarus Freiherr von 
i. Wien, 1871. Ism. Budai. 
■■:. VI. 1871. 395.) 
. Dr. W'úh. Lében iinrt Studi- 
rich August Wolfs, des Philo- 
J Theile. fosea. Ism. K —y. 
Oyüjt. 1840. I. 106.) 
Krabbe, O. Dávid Chytraeus. 2-dik 
Rostock. (Prot. t. Szemle Vf. 1872. 

oih, Richárd. Washington in do- 
ic life. Ism. T. D. (Bad. Szemle. 
1860. 215.) 

Lásson, A. Meister Eckhart. der 
iker. Boriin, 18B8. (Prof. Tud. 

L 1869. 142.) 
iwes. The life and Works of Goe- 
bm. Tóth. D. [Bud. Szemle III. 

497.) 

éber, Ft. Reminiscences of an In- 
with Ifr. Niebuhr. Philadel- 
1835. Ism. Ai)go\hó\ Zí. (Tud. Tár 

LUer. II. 153.) 
ither Martin, als deutscher Clas- 
Prankfurt a M. Ism. Ermel Gyu- 
'rot. t. Sz.m!e IV. 1872. 12.) 
eke, D. Friedr. D. Gottlicb Jaeob 
k. Göttingen, 1835. (Sopr. Esd: 
S9. 238.) 

hly, Jákob. Scbastian Castellio. 
1863. (Sárotp.Füz. 1863. 589.) 
ier, Fr. K. Girolamo Savana- 
•lin, 1836. Ism. Németből. B. 
Tár 1838. Liter. 160.) 
iDoires et Journal siir la vie et les 
de Boísnet. 1856— 37. Négy 
Blám Károly, (ftud. S;n,<U íll. 
492.^ 
'res pour servir ii 1' lli»toirc 
ívie et (les ouvrages de M. de la 
Amsterrlam, \Tb9. {Mind. Gyűjt. 
1. 394.; 

leton , Ch. : Srhelley. London, 
I«m. Bi. K. (Bud. SzemU XI. 
Í16.1 
Uler, Hago. My BchooU and my Schoolmasters or the Story of my Edu- 
cation. Edinburgh, 1854. (Csal. Könyve 
I. 1855. 72.) 

Moyle. Militiirische Memoiren des 
brittischen Capitains Moyle, enthaltend 
die krigerische Laufbahn des Herzogs 
von Wellington. I. Theil. Hannover, 
183.'>. Ism. Németből B. (Tud. Tár 
1838. Liter. IL 156.) 

* Mörikofer, J. B. Ulrich Zwingli. 
Leipzig, 1869. (Prot. Tud. Szemle I. 
1869. 333.) 

Münkel. Kari Johanu Philipp Spit- 
ta. Leipzig, 1861. (Sárosp. Füz. 1863. 
958.) 

* Pasing, J. L. Johannes VI. Bi- 
schof von Meissen. Leipzig, 1867. (Pi'ot. 
Tud. Szemle l. 1869. 48.) 

Preuss, J. D. E. Friedrich der Gros- 
se als Schriftsteller. Berlin, 1837. Ism. 
Németből A. B. >'. (Tud. Tár 1840. 
Lüer. IV. 225.) 

Révész Imre. Kálvin élete. Pest, 
1864. Dr. Heiszler József . (Sárosp. Fü:. 
1864. 358.) 

* Rosenkranz, K. G. W. F. Hegel 
als deutscher Klassiker. Berlin, 1868. 
(Prot. Tud. Sze,nle I. 1869. 256.) 

Rudelbach A. G. : Savanarola und 
scine Zeit. Hamburg. Ism. Németből B. 
(Tud. Tár 1838. Liter. 160.) 

Schwab, Gustaw. Schillcrs Lében in 
drei Büchcm. Stuttgart, 1840. (Ttid. 
Tár 1843. Liter. VII. 224.) 

Smilcg. Life of George Stephenson. 
I. Vol. London. Ism. Jánosi Ferenc. 
(Bud. Szemle X. 1860. 459.) 

* Stichcrt F. O. : Erasmus. Leipzig. 
(Prot. Tud. Szemle IV. 1872. 45.) 

* Strauss, Dr. Fr. : Voltaire. Lcii)- 
zig, 1870. Ism. Bnllagi Oiza.(I'rot. T. 
Szamle III. 1871. 26.) 

* Tlieleman, 0. Friedrich Adolf 
Lampe. Sein Lében und scino Theolo- 
gic. Leipzig, 1868, [Prot. Tud. Szemle 
I. 1869. 48.) 343 Életrajzok. Külföldiek. Kiinyvi.smertetés. * Tliiers, 11. W. J. Luther, Gtistaw 
Adolf und Maxiiiiillian I. von Bayem. 
Nördlingcn, ISO 9. il'iot. Tud. Szemle 
I. 1869. Iü8.j 

Trublet. Memoires pour scrvir ii 1' 
Histoire do la vio M. de Fontenelle. 
Amsterdam, 17G1. (Mind. GyUjl. V. 
1791. 384.) 

* Twesten, A. Zur Eriunerung an 
Fr. Dan. Schleiermachcr. Bcrliu, 1868. 
(Prot. Tud. Szemle I. 1869. 335.) 

Viliari Pasiiuale. La Storia di Giro- 
lamo Savoiiarola e de' Buoi tempi. Vol. 
L. II. Firenze, 1859. Ism. P. K. Z. 
után n. L. {Sárosp. FV:. 1865. 47.) 

* Vilmar, A. F. C. Luther, Melanch- ton, Zwingli. Frankfiui ;t. M. lotj 
(Prot. Tud. Szemk 1869.L350. i 

WeisBonborn, Dr. Herrman. Leljen 
besclireibung des Ehrcnfr. Waltlier 
Tschirnhaus. Eisenach. 1866. Ism. ( 
(Tiinüyul Fiiz. l. 1867. 117.) 

* Werner A. Herder als Tbeokig 
Berlin, 1871. (Prol. Tud. SzemU II 
1871. 382. IV. 1872. 336.; 

Wolf, Adam. Furst Wenzel Lobk 
witz, erster geheimer Rath Leopold 
1609 — 1677. Sein Lében und Wirke 
Mit Portrait. Wien, 1869. Isin. Pwl 
Gyula. (Szózadok IV. 1870. 45.) 

Worsley, Heniy. The Life of }ít 
tin Luther. 2 Vols. (fi'"'. -'•Vmft 
1857. 295.) lU. £ 1 e t r a j z i adatok. Hazaiak. 

n Ptíter, fogarasi görög-kath. 
- iró. Molnár János. {Magyar 
VII. 1795. 1.) 

• f i Arisztid, otsz. kíJpviselö. 
:. .V. K. Xa/if. 11. 1862. 347.) 

! f y György. (Gyúrt történ, és 

IV. 1865—68. 77.) 
t"f y János. {t}y&ii tört. éi rég. 

18C,5— 68. 75.) 

• f y Miklós. {Ilyöri tört. és rég. 
1865 — 68. 77.) 

i I r t i 8 Kcresztf'ly. (M. Tud. 
■2. II. 242.) 
I o r t i 8 Sámuel. Nekr. {N. An- 

17ít3. III. 77.) 
' h a m i (1 e s Izsák. (M. Tuil. 
■'•l. II. 242.) 

János Miliály, ismeretes 

L'lmvnr ó» gyiijtö. (J/. T. 

1. 180. — Nekr. {Arcltiv 

■L: N. F. 1862. 427.) 

Zaiirmond, iró. (Tudót, a nagy- 

'->. 1873. 7.) 

t/. Tml. É,t. 1862. 

— (igiti Tőrt. ét rig. FUz. lU. 

II Miliily. Nccrolog. (l'rot. K. 
III. 1867. 53.) 

11 o V i p h Grerasimus, erddlyi 

/yoslllt pUsptik. Nekr. {Sirb. 

lí'."".. 17».,i 

I f • 8. Oeorgio, győri pUspiik 

' V. Kiinyvh. VIII. 17?!r,. I.) A d r i á u y János. Nekr. (Bány.- és 
Koli. Lapok lY. 1871. 67.) 

Agnethler Mihály, erdélyi iró. 
(Bud. Szemle VI. 1859. 42. — M. T. 
Ért. 1862. II. 245.) 

A g r i c o 1 a Adolf, nagybányai pol- 
gármester. Nekr. (J/. 7'h(/. Ért. 1862. 
I. 380.) 

A g y i eh István, pocsi kanonok és 
iró. Molnár János. (Mai/y. Künyrii. IX. 
1797. 11.) 

A i d i u*g e r I'ál, Pe'csváros polgár- 
mestere. Nokr. (Orsz. N. K. Napt. II. 
1862. 343.) 

A i g 1 1 Glyc^r a pesti gymnasium 
igazgatója. Nekr. {Twl. CyUjt. 1 830. 
Xn. 126.) 

Ajtai A. Mihály rtagyenyodi ta- 
nár 1738. {Pain. Llöl. VII. 171)0. 12.) 

A I b c l i u 8 Simon, bra.ssiii tanár. 
(mi. Pályám. 1. 1835. 51.) 

A 1 b e r Nep. János, polcniikiis la- 
tin iró. Molnár János. (Magy. Könyvit. 
XIII. 1796. 8. — Nekr. Tud. (lyUjt. 
1830. XII. 126.) 

A I b r i c h Márton, brassói rcctor. 
(Phüoi. Pályám. I, 1835. 54.) 

Alistali György 1674 — 1676. 
(Sírosp. FUz. 1863. 255.) 

A l m á s i Gergely, erdélyi iró. (Bud. 
Szemle IV. 1858. 227.) 

A 1 m á 8 y Lajos , szepességi iró. 
(ZeÜsehr. von u. filr Ung. IIL 1803. 
379.1 347 Életr. adatok. Hazaiak. Almáaay — Apáti. A 1 m á s s y Móric gróf arckrfpc. 
(Jparcimtár 1846. Melldkl. acélmct- 
szetben.) 

A 1 m á 8 i Pál. Szemere liertalan 
Naplójából. {A M. Polgár N. Nap/. II. 
1870. 90.) 

A 1 8 t c d János Henrik. {M. Tud. 
Ért. 1862. II. 246.) 

A 1 u d a József. (M. Tud. Ért. 1862. 
II. 245.) 

Alvinczi Pe'ter, erdélyi iró. (Bitd. 
Szemle IV. 1858. 15.) 

Amadé Leonard aláírásának ha- 
sonmása. {M. Tört. Tár A'III. 1861. 
209.) 

A m a d e Tliadé gróf, zeneművész. 
A'. {Tud. Gyűjt. 1818. XII. 114.) 

Ambrosovszky Mihály munká- 
latai. (Ktiilékkönyv Eger, 1865. 260.) 

A ni b r ó s y György iró. (M. t. Ért. 
1862. II. 248.) 

A m b r ó z i Mátyás, antalfalvi ev. 
lelkész, Nekr. {Prot. Képes Napt. XVI. 
1870. 78.) 

Ambruster Ferenc 1615. (M. 
Tml. Ért. 1862. II. 249.) 

A m b 8 e 1 Antal, pozsonyi kanonok. 
Nekr. (Tud. (lyüjt. 1821. VIII. 124.) 

A n d c r 8 Kristóf. Nekr. (xV. Anna- 
les Ev. 1795. I. 55.) 

A n d r á d Sámuel, erdélyi iró {Bvd. 
Szemle VI. 1859. 40.) 

Andrássy Béla munkálatai. (Szá- 
zadok \n. 1873. 303, 372.) 

A n d r á 8 s i Ferenc. Molnár János. 
(M. Könyvh. IX. 1797,. 9.) 

Andrássy György gróf, munká- 
latai. {M. tud. T. Névk. 1839. 123. — 
M. orv. és term. Műnk. VII. 1847. 
Melléklet.) 

Andrássy Gyula gróf. Szemere 
Bertalan Naplójából. (A »M. Polgár" 
N. Kapt. II. 1870. 89. — Arcképe. 
Országgy. Arcképes. 1. 1867. Melléklet.) 

Andrássy János apát. Nekr. (M. 
Sión I. 1863. 160.) ' Andrássy Kálmán munkálat 
(EmléMc'lnyv Eger 1865. 2tíÜ.j 

Andrássy Leopold gróf. Nekr 
(Tuíl. Gyűjt. 1824. XII. 116.) 

Andrássy Manó gróf inunk 
M. t. Akad. Alm. 1861. 158.) 

And re István. 1657. (M. t\ 
Élt. 1862. II. 248.) 

Andreáé János. (.1/ l'"'. É 

1862. II. 248.) 
Angyalffy Mátyás umukúUt 

(M. t. Társ. Névk. 1839. 123.) 

Antal János, reform, supcrint^ 
(Prot. Jahrb. I. 1854. 240. — Nekr 
Uj M. Muz. 1 854. II. 280.) 

Antal János, Baranya várin. 18C 
éi'i országgyiil. képviselője. \'>kr, (. 
Tud. Ért. 1862. I. 84.) 

Antal Mátyás , ex-Pauliuu8 
hittanár a nagyváradi gyinuasiumlM 
Nekr. (Zeitschr. von u. für. Unger* 
1804. 189.) 

Antal Mihály. (M. T. Akad. Al 

1863. 266. — Munkál. M. tud. Tá 
Névk. 1839. 123. 1840. 180. 184 
201. 1844. 60. 1845. 63. 

A n t a 1 f i János báró, erdélyi jc 
pök. (Sieh. Qicart. I. 17 90. 372.) 

Antoni Sámuel 169 4. (If. fii 
Ért. 1862. II. 248.) ' 

Antonovics Béla , almási, v 
honvéd ezredes. Nekr. (M. Tud. í 
1862. I. 81.) 

Ányos Ignác, faiszi, a „Veszp 
mi Egyházi Értekezések" munk«tár 
(Tud. OyUjt. 1829. XI. 111.)' 

Ányos Pál névaláírása. \lí' 
1823. Melléki.) 

A p á t h i István munkálatai. 
Tiul. Akad. Alm. 1874. 143.) 

Apáthi János, sárospataki t^n 
Nekr. (Sárosp. Füz. 1861. 776.) 

Apáti Miklós. (Philos. Pályamű 
I. 1835. 47. — Csokonai-Album I» ■ 
215.) Életr. adatok. Hazaiak. Apor — Babarczy. 3.50 por István gróf. ilolnár János. 
Köiiyvh. VIII. 1796. 4. — 
te 1695-böl. Gr. Kemény Jó 
Uj. M. Mu2. 1860. II. 181.) 
, p o r Péter báró, erdélyi iró. {Bii- 
\iti Szemle V. 1858. 54.) 
Ipelles Pál 1684. {M. Tud. Ért. 
■2. 11. 248.) 

tol Pál, a tiszáninneni helv. 

\ házkerület superintendense. 

irosi: FOz. 1860. 287. — 

«<(fr I. 1860. 138.) 

■ nyi Antal gróf. Xekr. (7W. 

-17. V. 148.) 

nyi PáL ((lyői i tOi t. és rég. 
!863. 262. III. 1865. 166. 

. íi\\ G«rö, színigazgató. {Magy. 

k.W. 1873. 91, 92. Arck.) 

lka György, zágoni. {Phihs. 

' . 1. 1835. 121. — Ui Sí. Muz. 

I 402. — Buil. Szemle VL 1859. 

N.'valáirása. Hébe 1826. Mel- 

ly János. Jókai Mór. {Kis/.- 
■I. Uj. foly. VII. 1871—72. 

Tuilót. a nagykőrösi, helv. Ta- 
1873. 7.— Munkálatai. Btlike 
•^. M. Twl. Akad. Alm. 1861. 
■;3. 198. 1864. 217. 1865. 
-04. 1868. 216. — Arc- 
/. VI. füz. melléklet.) 
M j i látván, a debreceni f6Í8- 
"•tnnnak 42 e'vig volt taná- 
vá. PUz. 1864. 93. — 
,.. Supt. XI. 1865. 59.) 
M y i Lajos munkálatai. (.S'z<f- 

1868, 853, 591.) 

• •y Lajos, als<>-fohérm^yei 
zéki elnök. Sekr. (Jogi. fitemle 

66.) 

'•i Tegzö lienedek. (Philot. 

I. 1835. 53.) 
n « t e i n Józxef mankálatai. 

<'uL Alm. 1861. 180. 

:4Ö.) Armbrüster Mihály, nagysze- 
beni polgáiuiester 1513. (Sieb. Quait. 
II. 1791. 175.) 

Artner Vilmos 1624. {M. Tud. 
Akad. É,t. 1862. IL 249.) 

Arvay Gergely munkálatai (M. t. 
Társ. Névk. 1839. 139, 1842. IL 51. 
1843. 201. M. tud. Akad. Alm. 1861. 
112.) 

Arzt János. {M. Tud. Ért. 1862. 
IL 249.) 

A s b ó t h János, a keszthelyi Geor- 
gikon gazdasági intézet igazgatója. 
(Zeitschr. von u. fUr Ungem 1802. I. 
141. — m. 1803. 379. — Nekrológ. 
Tud. Gyűjt. 1823. VIIL 121.) 

A s b ó t h János munkálatai. (M. t. 
Akad. Alm. 1868. 236.) 

A s b ó t h Lajos munkálatai. (M. t. 
Akad. Alm. 1864. 248. 1867. 297. — 
Arcképe. Honvéd- Album l?,&a. Mellék.) 

A 8 z a I a y László, mizslei prépost 
és kanonok munkálatai. {Emlékkönyv 
Eger, 1865. 260.— Nekr. M. Sión VIL 
1869. 560.) 

Asztalos István. Nekr. (Prof. K. 
Sapt. XV. 1869. 61.) 

Aulich Lajos, honvéd tábornok 
arcképe. {Honvéd-Album 1868. Melléki. 
— Vénllonvéd-Napt. 1868. Melléklet. 
Ortz. llonvéd-Xapt. II. 1868. Melléki.) 

A u r i f a b e r Mihály. ( Bud. Szemle 
IlL 1858. 150.) 

Autonovics Uéla, egykori hon- 
védezredes. Nekr. {Orsz. N. Kép. Xapt. 
1862. 344.) 

A V a k u m o V i (' h István, temes- 
vári gör. n. e. pUspök. Nekr. {Titdom. 
OyUjt. 1822. VIII. 125.) 

Bába Ferenc. Nekr. {Örst. X. K. 
Napi. IL 1862. 351.) 

Babai Ferenc , tudós jezsuita. 
{Fac. Eccles. 1842. 11. 326.) 

Babarczy Antal. Jellemrajz. (Or- 
nággyUl. Emi. 1848. I. 55.) 351 Életr. adatok. Hazaiak. Bacsányi — Bálint. H a 9 á n y i János. (Orpheiis 1790. 
1. 370. — Zeitachr, voji n. für Ungem 
VI. 1804. 133. — Könyvtára. Száza- 
(Iclc III. 1869. 278.) 

Bácsi Ferenc , szepesi prépost 
1540. (Magy. Kimy,:h. X. 1798. 15.) 

B a g (1 y Sándor, tiszadobi ref. lel- 
kész. Nekrol. {Prot. Kép. Napt. XII. 
1860. 48.) 

Baj á k i Sándor Gyula, szombathe- 
lyi premontrei gymn. tanár. Nckr. {M. 
Siov VI. 1868. 80.) 

Bajza József. {Phil. Pályám. I. 
183.5. 137. — M. t. Akad. Ahn. 1863. 
'288. — Munkálatai. M. ttul. T. Névk. 
1839. 123. 1840. 180. 1841. 11. 51. 
1842. II. .01. 1843. 201. 1844. 60. 
184;'). 03. 1846. 64. 1847. 70. 1848. 
71. — Nekr. T. F. Uj M. Mnz. 1858. 

I. 203.) 

B a j z á t h József, veszprémi püs- 
pök. Nekr. {Zeitsclir. von und f. Ungern 
1802. 1802. I. 270.) 

B a j z á t li Rudolf, udv. tanácsos. 
Nekr. {M. Tud. Ért. 1862. II. 496.) 

Bak István, sárosp. tanár. Nekrol. 
(Tud. GyUjt. 1818. XII. 112.) 

Bakács Tamás munkálata. (Em- 
Ukkömjv Eger 1865. 260.) 

B a k a 1 o V i c s Szilárd, Toroiitál- 
megye Zsomboly ker. országgyűlési 
képviselője. Nekr. (Orsz. A'ffjfi/ A'. Kupi. 

II. 1852. 348. M. Tud. Ért. 1862. I. 
81.) 

Bakit 8 Pál, magyar vitéz 1544. 
{M. Könyv/l. VIII. 1796. 19.) 

B a k k János, urai-ujfalusi lelkész. 
Nekr. (Prof. K. Napt. XIV. 1868. 70.) 

Bakó Balázs, badalói lelkész. Nekr. 
(Prot. K. Kapt. XVIII. 1872. 68.) 

Bakó Dániel, sárospataki tanár. 
Nekr. P. a. (Sároxp. Füz. 1865. 871. 
Prot. K. Napt. XIII. 1867. 49.) 

B a k o B s Antal , jász-árokszállási 
plébános. (M. Sión U. 1864. 800.) Bakos Mihály, udvarii !ill 
Nekr. ^Prot. K. Napt. XV. 1 f^'.'J. 
XVI. 1870. 77.) 

Baksay Dániel, nádudvari rt"" 
lelkész és iró. Nekr. (Súronp. FU:. ! 
688. Prot. K. Napt. X. 1864 -■ 

Balajthy Máté munkál: ' 
lékkőnyv. Eger 1865. 26 n. 

Balajthy Mihály, relonn. leik 
Nekr. (Prot. K. Napt. XII. 1866. ■ 

Balázs házy János, ügyvéd 
gazdasági iró. (Csokonai- Albn" l* 
224. — Munkálatai. M. T. !■ 
1839. 125. 1840. 180. 1841. ü. 
1842. II. 51. 1843. 201. 1846. 
1847. 70. 1848. 72.) 

Balassa Bálint II. és clüUt-i t-n 
kezete 1675-böl. Gr. Kemény Jóc 
(UJ M. Muz. 1860. I. 355.) 

Balassa Ferenc gróf, Horvá' 
szag, Slavouia és Dalmátország bii: 
nak arcképe. (Merkúr von (Ingani 1 7 
279.) 

Balassa János bárónak, Bá 
fiának, boroszlói síremléke b feU 
1602-böl. dyiirikovics György.. 
GyUjt. 1840.'v. 125.) 

Balassa János munkálatai (i 
Akad. A/m. 1863. 245. 186*, 
1868. 238.) 

Balassovits Lajos. Nekn {1 
Kép. Napf. XIII. 1867. 52.) 

B a 1 á s s y Ferenc munkáUbj^ ' 
lékkönyv. Eger 1865. 261, 
VII. 1873. 62. (Magy. tud. 
1873. 364. 1874. 141.) 

B a 1 a s s y Pál, Barauyamegyc 
orvosa. Nekr. Agonton Jánnn. (T« 
Oyüjt. 1824. VI. 121.) 

B a 1 d József, a pesti kir. cgy^'^ 
hittanár. Nekr. (Zeitschr. von W" 
Ungem. V. 1804, 53.) i 

Bálint László Szentes váro.í? 
gármestcre. Nekr. (OrB%. K 'i -^ 
1862. 346.) Életr. adatok. Hazaiak. Ballá — Bánffy. 354 .1 Autal iró. (Tudós, a nagy- 
■ í. u.íü. Tanitóhép. 1873. 5.) 
U 1 1 a Gábor. Nekr. (Prot. K. Napf. 
jl. 1871. 54.1 

•■'Ma Károly munkálatai. {M.t.társ. 

■S41. II. 51. 1842. U. 51. — 

fő. JOl. M. f. Akad. Alm. 1861. 

P. 1863. 48, 1865. 246, 1866. 

-•57. 298, 1868. 239.) 

üiia Károly iró. (Tudótitát a 

A^SrSri helv. Tanitókép. 1873. 5.) 

a 1 1 a g i Károly iró. ( Tudós, a 

•-lOröti hth: Tanitókép. 1873. 7.) 

i a 1 1 a g i Mór munkálatai.(i/. t. tárt. 

fc. 1842. II. 52. 1843. 201,1844. 

(l845. 63. 1846. 66. 1847. 71, 

|3. 72. — M. t. Akad. Alm. 1861. 

" '"63. 197. 18G4. 217. 1865. 

■<66. 218. 1868. 215. 1869. 

170. 221. 1872. 245. 1873. 

•J 1 S74. 120.1 

ó Benjámin ddrai ref. lelkész. 
/Vo/. A", yapt. XVII 1871. 55.) 
)gh Adáni, Mri. (Századok IV. 
í 'V'. V. 1871. 275. — A l/l. 
'<! IVirsulal átirata, Tolna vár- 
koaöníiegéheZjB. A. emléke Ugyé- 

1870. 645.) 
■te\i Agoat Flórián, nemsici, 
-w.-adot. VII. 1873. 370.) 
Endre. Xokr. (Prot. K. 
.VII. 1871. 5.^.- 
jg Ferenc enlrlyi iró. (Bud. 
líl. 1858. 186.) 
') g h Ferenc munkálatai. (Szá- 
'■■'. 1871. 730. VI. 1872. 212.) 
'»g h György B/.iniga7.(;ató. (3f. 
k. n. 1873. 79, 80. Arck.) 
ogh litván, íéllyei, erdélyi iró. 
'■■ IV. 1858. 219. — Em- 
'>5-böl. Or. Kemény Józsrf, 
i/«. 1860. I. 243.) 
'g Iittván nyugdijazott nzinétz 
{Nemz. Szính. Nyug-lntéteti Balogh János, galánthai, Barame- 
gye hires országgyűlési követe. Nekr. 
(Tud. GyUjt. 1828. I. 123.) 

Balogh János, öreg cigány zenész. 
(Századok. VI. 187 2. 557.) 

Balogh Kálmán munkálatai. (Af. 
t. Akad. Alm. 1865. 255. 1866. 222, 
1867. 301, 1868. 240, 1870. 239.) 

Balogh László Anna arcképe. 
(M. Nők Évk. IV. 1864. Melléki.) 

Balogh Melanie, Benyovszky Osz- 
kár neje, költőnő. Nekr. (M. Tud. Ert. 
1862. 80. — Orsz. N. K. Napt. U. 
1862. 343.) 

Balogh Pál,alraá8Í.(PAi7oí. Pályám. 
I. 1835. 122. — M. t. társ. Névkönyv 
1839. 124, 1840. 180, 1841. II. 51. 
1842. II. 51, 1843. 201, 1844. 61, 
1845. 63, 1846. 65. M. t. Akad. Alm, 
1861, 101, 1863. 197, 1864. 216, 
1865. 217, 1866. 203, 1867. 274.) 

Balogh Péter, ócsai, hétszemély- 
nök. Nekr. P. Sz. U. (Tud. Gyüjt.lSiS. 
XI. 124.) 

Balogh Sámuel, almási. (Krit. La- 
pok. III. 1833". 124. — Philos. Pályám. 
I. 1835. 123, 135, 136, 139. — 
Munkálatai. Af. f. Akad. Alm. 1864. 
227, 1867. 281.J 

Balogh Sámuel, serkei ref. lelkész. 
(Prot. K. Napt. XV. 1869. 59.) 

B a 1 o g h y Imre, egri tvszéki elnök. 
Nekr. (Nemz. K. Napt. 11. 1857.120.) 

Ba logh y József munkálatai. Km- 
lékkönyv, Eger 1865. 261.) 

Bandi Mihály, erdélyi iró. (Bud. 
Szemle. VI. 1859. 10.) 

Bánffy Farkas báró, losonci, er- 
délyi kormányszéki tanác808.Nekr.<'»'i>6. 
Quart. IV. 1795. 401.) 

Bánffy György gróf, idősb, Erdély 
gubemátoni. Nekr. (Tud. dyüjt. 1822. 
VII. 117. Phüos. Pályám. I. 1835.66.) 

Bánffy György gróf, losonci, Za- 
rind megye főispánja. Nekr. {Tud. [Gyűjt. 1833. III. 127. 12 355 Életr. adatok. Hazaiak. Bánffy — Bartholomaeides. K á n f f y Miklósntí, losonci grófnő, 
gzül. Iktári gróf Bethlen Kiita. Xekr. 
(Századok V. 1871. 225.) 

Bánffy József, csanádmegye alis- 
pánja. Nekr. (Prot. K. Kopt. XVI. 1870. 
16.) 

B a n Imre. Nekr. (N. Annales Ev. 
1793. IV. 45.) 

B á n y a y Mihály, kanonok, a kassai 
akadémia egykori igazgatója. Nekr. {Uj 
M. Mttz. 1854. II. 280.) 

Barabás Miklós munkálatai. (M. 
t. Akad. Alm. 1861. 112, 1863. 200.) 

B á r á n d y János, jeles statisztikus. 
Kekr. (Uj M.Mia. 1854.1. 400. 

Bárány Ágoston. (M. Akad. Alm. 
1863. 261. — M. t. tára. Névkönyv 
1839. 125, 1841. II. 51, 1842.11. 
51, 1847. 71.) 

Bárány János, szenicei. Nek.(BMrf. 
Tanáii Egylet Közi. I. 1867. 5. fiiz. 
66.) 

Bárány László, jászberényi jezsu- 
ita iró 1674. {Magy. Könyvh. VII. 
1795. 121.) 

Bárány Péter, debreceni szinmü- 
iró.Nekr. (Tud. Gyűjt. 1829. IX. 106.) 

Baranyay Ferenc történetíró. 
Nekr. (Tud. Gyűjt. 1823. XI. 119.) 

Barcsai Ábrahám, erdélyi iró. 
{Bud. Szemle. VI. 1859. 36. — Név- 
aláírása, llébe, 1824. Melléki.) 

B a r c 8 a y Ákos. Jónás. (A „M. 
Polgár" N. Kapt. II. 1870. 127.; 

B á r d 3 y János, szepességi iró. 
(Zeitschr. von u. für Ungern. III. 1803. 
380.) 

Bárdossy Mihály munkálatai. 
(Emlékkönyv, Eger 1865. 263.) 

B a r i c z György munkálatai. (M. t. 
társ. Névkönyv 1841. II. 51.) 

B a r i c z János, Erdély nyugalma- 
zott főorvosa. Nekr. (Orsz. N. .K. Napt. 
II. 1862. 349.) 

Barkóczy Ádám arcképe. (Arpá- 
dia. III. 1838. Melléki.) Barkóczy János grot . .\ 
zadok. VI. 1872. 279.) 

Barkóczy Ferenc gróf uiuuk 
tai. (Emlékkönyv Eger 1865. 'Jül 
Tört. Adattár. I. 1871. 191.) 

Barkóczy László báró. imii 
latai. (Emlékkönyv, Eger 1860. 2' 

Barna Mihály kanonok, i Ztüi 
von u.fUr Uiigern. V. 1804. 300.t 

B á r ó c z i Sándor névaláirdsa.íí! 
könyv Igaz. S. 1822. Melléki.) 

Bárra Imre kolozsvári orvog.(C 
Könyve II. 1856. 265. Siv<'iii!i>T(i> 
zával.) 

Barsi József muukuiarai. \lll. 
Alcad. Alm. 1872. 274. 1873. 86f. 

Bársony György munkálatai.(i 
lékkönyv, Eger 1865. 263.) 

B a r t a István mimkálatai. (Em 
könyv, Eger 1865. 262. 

Bartakovics Béla iiiunkálí 
(Emlékkönyv Eger 1865. 262. — 
szággy. Emlékk. 1866 67. _ Melléki. ;i 

Bartakovits József, jezsuitn 
Molnár János. (Magyar. Könyvh. 
1797. 28.) 

B a r t a 1 György. (Tud. öyi^lf 
X. 116. M. Akad. Ért. 1855. 4811 
M. t. Akad. Alm. 1861. 140, 18W.Í 
1864. 229.) 

B a r t a 1 u s István munkáli 
(Századok. IIL 1869. 136, 749 
1871. 67.) 

B a r t a y Endre munkálatai, (i 
Ör, I. 1846. 104.) 

Bártfay Lászlónc, szül. M' 
Jozefa. Nekr. (Orsz.>N. K. Napt. I. 1 
364.) 

Barth János Konrád 167" W 
Tud. Ért. 1862. II. 250.) 

B a r t h a Boldizsár iró, 16G t 
konai Album. 1861. 215.) . 

Bartholomaeides Dáiii 
(.V. Annales Ev. 1794. I. 75.' Életr. adatok. Hazaiak. Bartholoraaeides — Beatrix. 358 r. r r :iioloiuaei(Jes Láüxlú, ocli- 
. aig. lelkész. Nekr. (Tud. GyUjt. 
III. 119.1 

11 y i Pál, jezsuita, irú. Molnár 
■igy. Konyvh. VII. 1795. 13.) 
) k Istváu, esztergomi kano- 
■ . 1664. Molnár János. (Hagy. 
11. 1795. 12.) 

' k Pál, vámos-ladányi ref. 
>kr. {Prol. K. Kapl. XVIU. 

I •■■KI 

1: -^ :i István, abrudbányai b. b. lel- 
z N-kr. (Prot. K. Napi. XV. 1869. 

B t a i Gyöigy, erde'lyi iró. {Buá. 
- 'V. 1858. 220.) 

.1 i Stepliauus, senior ministcr 
- , 1599. Nekr. (J/. Prol. Figy. 
: :!. 98.) 

■I Ignác, a Jászkuu kerületnek 

alk. tisztviselője. Xekr. (M. 

1802. I. 81.) 

.'• i .1 ' I i OriseUlis, Uátbori Kristóf 

'' j'í'lein lánya, irónö. (Magy 

IX. 1797. 28.) 

'>ri István, lengyel király, 

!-lleiurajza 1585-böl. (Magáz. 

I lUr. II. 1846 — 47.122. 

• ir,8(",-))ól. Uj M. Muz. 

■ ■., IV. ..,'/..., kk, fájdalom si- 
izavai fiához Zsignioudboz. 

' 1832. 462.) 
i:i, Rákóczi György 
■'i. Gyiiji. I. 1789. 193.) 
ri Miliály iró. 1 564. (CíOÍro- 
1. 1861. 242.1 

■-■ hultz Hórlog, honvéd-tá- 
,. •■. (l/rmrnl Album 1868. 

— Maokálata. Századok. III. 

■ 0. 

.Sámuel munkálatai. 
"1./. A,„i. 1869. 231. 1870. 
:i. 262. 1873. 373. 

■ r i Ádám gróf, liadvezdr 
• ji>". F. M. Or. Mlnfrvn. 1836. IV. 1. — Emlékezete 1654-röl. 
Gr. Kemény József. Uj M. Muz. 1859. 

I. 500. — Aláírásának basoumása 
Magy. Tört. Tar VIII. 1861. 209.) 

Batthyányi Alajos gróf. Nekr. 
(Tud. Gyűjt. 1818. VI. 119.) 

Batthyányi Elemér gróf. T. L. 
{Remény. 1861. XI. lap. szin. képpel.) 

Batthyányi Ignác gróf, erdélyi 
püspök és iró.(S?e6. Q. 1. 1790.376.— 
Bud. Szemle. VI. 1859. 47, 304. — 
Munkálatai. Emlékk'óuyv, Eger 1865. 
262. — Névaláírása. Hébe 1825. 
Melléki.) 

Batthyányi József gróf, erdélyi 
püspök. (Sieb. Q'iart. 1. 1790. 374.) 

Batthyány Kázmér gróf. (írod. 
Őr. I. 1846. 151. — Szemere B. »Nap- 
lójából." A „M. Polgár" K. Kaptára. 

II. 1870. 91.) 
Batthyányi Lajos gróf. Jellem- 
rajz. (Országgy. Emi. 1848. I. 49. — 

Nemz. N. K. Napi. Ul. 1871. 123. 
arck. — Kivégeztetése. Vén Honv.-Napt. 
1868. 30.'Or«i. Uonv.-Napt. II. 1868. 
105. — Z. K. Honv.-Napt. I. 1868. 
46,) 

Batthyányi I.iajo3 grófné. (Nemz. 
N. K. Napt. III. 1871. 124. arck.) 

Batthyányi Vince gróf , llout- 
megye főispánja. (Ttid. Gyűjt. 1817. 
IX. 132. — Nekr. Fenyéry Oynla. Tud. 
(Syiljt. 1828. I. 124.) 

ü a u h o f e r György, budavári ág. 
hitv. ev. leikész. Nekr. (Prot. K. Napt. 
XII. 1866. 46.) 

Itausner Bertalan, erdélyi super- 
intendcns. (I'liilos. Pályatn. I. 1835.62.) 

Bayer György, nagyváradi kano- 
nok. Nekr. (Af. Sión. VII. 1869. 480.) 

Bayer János, oporjesi, zólyomi s 
váraljai tanitó. (Philot. Pályám. 1.1835. 
50.) 

Beatrix, Hunyadi Mátyás neje, 
jól tailott magyarul. Rómer. (GySri tört. 
ft rég. Fiiz. III. 1865. 370.) 
1 •.'* 359 Életr. adstok. Hazaiak. Bcck — Benke. bács-szerémi föes- 
Naf,t. XIY. 1868. B c k Károly munkálata. (Estike. 
1855. 77.) 

B e c k e r Jakab, 
peres. Nekr. {Prof. K 
72.) 

B e c s á k Istváu, volt szentbenedeki 
lelkész. Nekr. (Piut. K. Napt. XVII. 
1871. 57.) 

B c d c s u 1 a Tamás, kalocsai kano- 
nok. Nekr. {M. Sión. II. 1864. 80.) 

B c d e Sámuel, a szeremlei egyház 
lelkipásztora. Nekr. iProt. K. Najjt. 
XVII. 1871. 55.) 

Bedekovics Ferenc báró. Körös- 
megye főispánja. Nekr. (Tud. ffyUjt. 
1828. I. 123.) 

Bedekovich báró, volt magyar 
kir. kancellár. (Uj M. Mm. 1854. II. 
572.) 

Bedekovich Kálmán. (Jó Barát. 
II. 1870. 27. arck.) 

Beduanics P:U, kalocsai kanonok. 
Nekr. Moldoványi Antal. {Tud. Gyűjt. 
1817. IV. 142.) 

B e é 1 y Fide'l munkálatai, (i/. t. társ. 
Névkönyv 1841. II. 52. — 1842. 11. 
52. — 1843. 202, — 1844. 61. — 
M. t. társ. Névkönyv 1845. 63. 1846. 
65. 1847. 71. 1848. 72. M. t. 
Alm. 186Í. 135. — M. Sión. I. 
560.) 

B e i g 1 e r János 
Ért. 1862. II. 252.) 

B e j t h e István, 
(M. Akad. Ért. 1847 

Beké Ágoston, Győr vái-osa alkotni, 
föbirája. Nekr. (M. Tud. Ért. 1862. I. 
188.) 

Beké József. Nekr. {Prot. K. Napt. 
XV. 1869. 58.) 

B i 1 Károly András. (Pozsony és 
körny. 1865. 193.) 

Bel Mátyás, ^'on dem handschriftli- 
chen Nachlasse dcs beriihmten ungrí- 
schen Geschichtsforschers und Geogra- 
phen Matthias Bel. Jac. Férd. v. Miller. Akad. 
1863. 1651. {M. Tud. szógyüjtö 
. 333.) 1583. (Zeilseltr. von u. fúr Unyerii löOl 
208. — M. Tud. Ért. 1862. IL 
— l'ozsony és kSrny. 1865. i;t,3.) 

BellobrandenuM Pál. ' .V. 
Ért. 1862. ír. 253.) 

B e 1 u s Ferenc, jezustársartági 
Nekr. {Uj Aí. Sión IV. 1873. 798 

B e 1 1 u s i Ferenc, tudós 'jeza 
{Fasc. Fedet. 1842. II. 326.) 

Bem, honvéd tábornok. {Alt 
Napt. 1862. 116. — y. ű. Honv. 
I. 1868. 18. arck. — Egy uap 
ncl. Várady Gábor. Honv. Album l 
47. — Emlékirata 1848. Koloz 
Nagy Naptár 1869. — Arol 
Hunv. Album 1868. Melléki. 

Bemer László báró muokál 
{Emlékkönyv, Eger 1865. 263.— > 
M. Tud. Ért. 1862. II. 495.) 

B c n c s i k József, baziui pWb) 
{P/iilos. Pályám. I. 1835. 130.) 

Benczúr János. Nekr. {N. A 
les Ev. 1795. II. 22.) 

Benczúr Miklós munkálatai' 
Ör. 1846. 128. 152. — Nekr. M. 
Ért. 1862. IL 179.) j 

B c n e Antal, Csongrádm^gyt 
jegyzője és iró. 
1824. IV. 127.) 

B e n e Ferenc. 
1863. 293.J 

B e n e Sámuel, 
Nekr. {Prot. K. Napi. XVIL 1871 

Benedek kormányzó é\e 
Baultofer Gy. {Lelki Kincstár I. 
427.) 

Benedek Lajos. Nekr. 
NaiJt. XV. 1869. 60.) 

Benedek Mihály, dcbrf" ' 
superint. {Tud. GyUjt. 1821. \ 

Benevics Pál, döbrökiizi 
Nekr. {Fasc. Eccles. 1842. 1. 

Beniczky Péter kora 
fontos kicsiség. Toldy F""' 
Muz. 1853. I. 352.) 

Benke Mihály, nagy-en;. Nekr. {Tuá í 

{M. I. Akad.) 

volt kúsmáib ( I Életr. adatok. Hazaiak. Benkert — Berányi. 362 :. (Patn. Időt. VII. 1796. 

fc n k e r t Imre, kitűnő festő. Nekr. 
Napt. I. 1856. 143.) 

.. czy István 17.59.(Af. Tud. 

'. II. 255.) 

<i Dániel munkálatai. {M. t. 
. 1863. 251.) 

') Feren<; nagy-enyedi tanár 

,m. Időt. VII. 1796. 13.) 
1 11 k íj József, crddlyi iró. {Erdélyi 
f I. 1854. 129. — Bud. .Szemle. 
-•■■t. 44, 234, 290, 305.) 
B !i k i'i József, kopviselö. (A „M, 
'aj - X Sapt. II. 1870. 127.) 
B ri k o Sámuel, miskolci orvos. 
u I'ályarn. I. 1835. 62. — Nekr. 
'^ ■•jiijt. 1826. UI. 125.) 
tí iwify Soma munkálatai. {limUk- 
■■/ hjer 1865. 263.) 
'■> -i y á k Bernát, pesti piarista 
ji [mios. Pályám. I. 1835. 58, 
. Nekr. 7W. GyUjt. 1829. UI. 
(. 

S'ii y i I.Htván, keceli plébános. 
' IHoványi. {Tud. Gyüjl. 1818. 

■< v o T 8 z k y Móric. Edvi Illés 
'■.ét. Gyuji. 1830. XI. 121.) 
•> V 8 z k y Móric gróf munká- 
'. Akad. Mm. 1861. 146. 
o V » z k y Péter, nevezetes 
•^ Ügyvéd. Nekr. (Nemt. K. 
1857. 120.) 

o T H r, k y Zsigmond gr. mun- 

tárt. Névkönyv 1839. 

'-.. — .1f. f. Akad. Alin. 

,1 . i>-ti-ifiM iiiu/.aiiv. i^i.< tdahf- 
>: {M. Polgár X. A'apt. TV. 
) 

U j fJáspilr. Nekr. (Prol. K. 
I. I«tí6. 18.) 

'inj'í Miklós cinU-kczetc 

Or. Kemény Júutf. (Uj M. 

TT 7 t _ Uj ad«t mene- küléséhez. Thaly Kálmán. Századok IV. 
1870. 567.) 

Bercsényi Béla, a szabadkai 
szinház művezetője. (M. Szin. Evk. II. 
1873. 87, 89. Arck.) 

Bér czy Károly, (/i-orf. Ö;-. I. 1846. 
152. — Jókai Mór. Kisf. Társ. Évi. 
Ujfoly. VII. 18 'V? 2- 249. — Munká- 
latai. M. t. Akad. AIm. 1863. 207, 
1864. 223. 1865. 223. — Nekr. 
Akad. JSrí. I. 1867. 269. Gr. Keglevich 
Béla. Erd. « Gazd. Lap->k 1867. 582, 
588.) 

B e r d e Áron, laborfalvi, munkálatai. 
{M. f. Akad. Alm. 1861. 192. 1863. 
249. 1874. 149.) 

Berde Mojzes. Jónás. {A »M. Pol- 
gárt N. Napi. I. 1869. 112.) 

B e r e c z Imre, magyar szt.-mártoni 
lelkész, jeles népiró. Nekr. {M. Sión IV. 
1866. 400.) 

Bereczk, vízaknai, erdélyi iró. 
{Buti. Szemle IV. 1858. 40.) 

Bereczky János, a m. kir. hely- 
tartó tanácsnak nyng. titoknoka. Nekr. 
{Laura 1824. I. 122.) 

Bereczky József. Nekr. {Prol. K. 
Napt. XVII. 1871. 59.) 

Beregi M. János munkálatai 
1654. (.V/inrf. GyUjt. I. 1789. 285.) 

Beregszászi István. 1674 — 
1676. {Sárotp. FUz. 1863. 396.) 

Beregszászi Pál, sárospataki 
tanár. (Pliilot. Pályám. I. 1835. 62.) 

B r <■ g s z á s z y Pál, debreceni rajz- 
tanár. ( Csokonai Album 1861. 224.) 

Beregszász y Péter 1587. (A/. 
Tud. Ért. 1862. II. 253.) 

B e r é n y i Antal, drámaköltő. Nekr. 
(Nemz. K. Napt. II. 1857. 120.) 

Berényi István munkálata. (&'m- 
lékkőnyv, Eger 1865. 264.) 

Berényi Sándor, egri tanár. {Phi- 
los. Pályám. I. 1885. 56. — Emlék- 
könyv, Eger 1865. 264.) 363 Eletr. adatok. Ha^caiak. Borger — Bezeredj. B c r g e r Illés, magyar liistorio- 
graph. {Uj M. Muz. 1853. I. 485.) 

B e r g 1 e r Istváu, erdélyi iró. Mol- 
nár János. {Magy. Könyvit. VII. 1795. 
51. — Bud. Szemle VI. 1859. 31.) 

B e r i 7. 1 ó János, gaboriai, auránai 
perjel. (M. Hazai Vándor VI. 1836. 
49.) 

Bernárd Pál, liittnui iró 1721. 
Molnár János. {Magy. Könyvh. VII. 
1795. 52.) 

B c r 11 á t h Anna, bernáthfalvi, nch. 
mclt. Fáy Ferenc özvegye. Nekr. {M. 
Tud. Ért. 1862. I. 80.) 

Bernát Gáspár. A végzetes tallér. 
Önéletírás. {Csal. Könyve III. 1857. 
590.) 

B e r n á t h Zsigmond. {Omággy. 
Emlékk. 1866. 96.) 

Berta György, győri akadémia 
tanára. Nekr. {Ttid. Gytíjt. 1820. III. 
114.) 

B e r t h a Sándor munkálatai. {M. t. 
társ. Névkönyv 1842. II. 51. 1«43. 
201. 1845. 63. 1848. 72. — M. t. 
Akad. Ahn. 1861. 146. 1863. 220.) 

Bcrtalanfi Pál, jezsuita, magyar 
iró. Molnár János. {Magy. Könyvh. IX. 
1797. 29.) 

Berzenczcy Antal, görgény-szt.- 
imrei, volt honvéd alezredes. Nekr. (3f. 
Tud. Ért. 1862. I. 81.) 

Berzevitzy Gergely, berzcvicei, 
szepességi iró. {Zeitschr. von u. für Un- 
gern III. 1803. 380. — Tud. GyUjt. 
1825. X. Melléki.) 

Berzeviczy Pál, kir. helytartó- 
tanácsos és iró. Nekr. — r — y. {Tud. 
tíyüjt. 1828. III. 127.) 

Berzeviczi Sándor, tudós je- 
zsuita. (Fasc. Eccles. 1842. II. 327.) 

Berzsenyi Dániel. {Philos, Pá- 
lyám. I. 1835. 136, 137. — Hajnal. 
I. 1837. Melléki.) 

Berzsenyi Demeter munkálata. 
(Emlékk., Eger 1865. 264.) György. (Philoi. 
79. — HéU. U Bessenyei 
lyam. I. 1835. 
Melléki.) 

B c s z e János. (Országyij. Emi 
1866. 94. — Aicképe. Orszáíjgy. . 
képo. I. 1867. Melléki.) 

Beszédes József munkáld: t.ti. 
társ. Névkönyv 1839. 125. 1-11 
52, 1842. II. 51. 1845. 63. IblT 
M. f. Akad. Ahn. 1863. 273.) 

Beszédes Kálmán, festesz. (' 
Sión. II. 1871. 640.) 

Betegh Kelemen. Jónás, {A 
Polgár* N. Naptára I. 1869. 111 

Bethlen Farkas, erdélyi kance 
(M. Tud. Ért. 1862. II. 254.) 

Bethlen Gergely, bethleni 
az erdélyi kormányszék tanácío.-.' 
arcképe. {Erd. Muz. 1814. 1. 1.) 

Bethlen János gróf arcki'pc 
szággy. Emlékk. 1866 — 67. Melléki 

Bethlen Kata. (Mind. Gy 
1789. 194.) 

Bethlen Lipót gróf. Nekr. 
Tud. Ért. 1862. 80.) 

Bethlen Olivér gróf, honvéd : 
redcs arcképe. {Orsz. Honv. Napt. 1 
133.) 

Bethlen Miklós, idősb gróf. J- 
(A „M. Polgár" N. ^Tapt. I. 1869. 1 

Bethlen Sándor gi-óf. Nekr. ( 
Quart. IV. 1795, 199.) 

Bethlen Sándor gróf. Jnin' 
„M. Polgár" N. Napt. I. 1869. 1 

Bexheft J. Konrád, 8lit« 
iró. (Zeitschr. von u. für Ungef* 
1803. 380. VI. 1804.252.) 

B e y t h e István. Nekr. (M. 
Figy. IV. 1873. 98.) 

B e z e g h Andrá.s munkálat*!- 
lékkönyv, Eger 1865. 264.) 

B e z e r é d j Ignác , egykor í 
vármegye alispánja és országgy. kS 
Nekr. {M. Tud. Ért. 1862. I. 84.) Eletr. allatok. Hazaiak. Bezuráij — Bohus. 366 .eredj István. Jíekr. (Xemz. 
t. II. 1857. 120.) 
• ered j László. (Orssóggy. Em- 
-06. 95.) 
m Márton. (.)/. Tud. Ért. 1862. ■■) 
i'zovszky Domonkos, szepesi 
iwst. Xekr. (M. Sión. VII. 
.20.; 
e 1 z Albert munkálatai. (M. Tud. 
Alm. 1874. 155.) 
aeriiis Hilarius Emészt. (M. 
!. 1862. II. 255.) 
myi Ákos iró. Nekr. (Nemz. 
.'pt. I. 1856. 144.) 
r 1 y Flórián, szüle'sztanár. Nekr. 
'/(«. 1854. ír. 456.) 
' Ferenc, felsö-almási, kolozs- 
nár. Nekr. {Tud. GyUjt. 1820. 

jos, kovácsházi rcf. lelke'sz 
•rot. K. Xapt. XIII. 1867. 49.) 
• Márton. .Somogyi György. (31. 
'. 186.>. 152.) 

'•rfcltl János Henrik, erde'lyi 
■^-mle IV. 1858. 7.) 

f-ajos, szombathelyi tanár. 
üjc. 1824. V. 120. — Philoo. 
í 1«35. 135. — Munkál. jV. 

nyv 1839. 125, 1840. 
66, 1847. 71. — M. t. 

1861. 177. - N,..kroI. 
V. 1871. 521.) 
> István. (Jó Barát. 11. 1870. 
Arck.) 
" " k Frigyes, erdó'mester. 

■iMpok X. 1871. 100.) 
'I ■' k, a .Soheiliiis-fele >Ma- 
-• l'Tkepe* társszerzője. Nekr. 

^54. 11. 572.) 

' » János, a nagyváradi 

i<?izet-tanára. Nokr.'Víeií- 
••■ für Ungtrn 18 20. I. 136.) 
- V4rton. Nekr. .V. AnnaU» 

S2.') B o b r y Károly. (Országgy. Emlékk. 
1866. 95. — Orszni/gy. Arcképes. I. 
186 7. Melleklet.) 

B c a t i u s János. {M. Tud. Ért. 
1862. II. 355.) 

Bocskai Gábor koporsó-kö irása. 
{ií. Xydvmiv. Társ. Műnk. 1796. 267.) 
B o c 3 ó Mátyás munkálata. (Emlék- 
könyv^ Eger 1865. 264.) 

B c 8 o r István munkálata. (Száza- 
dok. 11. 1868. 516.) 

B c z István. Batizfalvi István. 
(Házi Kincstár TV. 1864. 47. 

B o d Péter, erdélyi iró. (B tid. Szemle 
VI. 1859. 12, 47, 232, 306. — Szá- 
zadok IV. 1870. 429, 729. VI. 1871. 
202. — Névaláírása. Hébe. 1826. 
Melléki.) 

B o d a József, egyházas-radóci. (Phi- 
los. Pályám. I. 1835. 68.) 

Bodó János, szentmártoni, erdélyi 
iró. (liud. Szemle IV. 1858. 33.) 

Bodó Miklós, györgyi, erdélyi püs- 
pök 1453. (Sieh. Quart. I. 1790. 27 2.) 
B ó d o g h Mihály, miskolci orvos. 
(Philoa. Pályám. I. 1835. 122.) 

B o d 1 a János, nagy-enyedi tanár. 
(Parn.Idöt. VII. 1796. 14.) 

Bodor Péter. (István bácsi Napt. 
III. 1858. 147.) 

Boér János. Jónás. (A „M. Polgár" 
.V. Xajjtára. 1. 1869. 107.) 

B o c t i u s, erdélyi. (Bud. Szem/r. UJ. 
1858. 149.) 

Bognár János. Nekr. (Proi. Képes 
Sapt. XVn. 1871. 54.) 

Bogoly András, volt lánci lelkész. 
Nekr. (Prot. K. Aa;><. XVII. 1871. 59.) 
B o g 8 c h János, szepességi iró. (Zeil- fUr íll. 1803. aehr. von 
380.) 

B ó h m József Dániel, szcpessi kő- 
metsző. (Turf. GyUjI. 1817.111.14 7.) 

B o h u a-Szögyényi Antónia arcképe. 
(.V. Nök Évk. IV. 1864. Melléklet é? 
144-^165.) 367 Életr. adatok. Hazaiak. Bojnok — Böszörményi. 3' Bojnok Sámuel. Nekr. (AT. Annalet 
Kv. 1793. III. 79.) 

B 1 e m a n István, pozsonyi tanár. 
{Prui. Jahrb. I. 1854. 199.) 

B ó 1 i c B Procopius, görög nem egyes. 
Rakovác monostor apútura. Nekrol. 
(Tud. Oyüjt. 1819. I. 111.) 

Bolla Márton, a kegyes iskolák 
főigazgatója. Nekr. {Egyh. Tár. I. 1832. 
200.) 

B o 1 z a Páter báró, főtiszt a cs. kir. 
hadseregben és iró. Nekr. {'/Ceitsr.hr. von 
u.für Ungern IV. 1803. 383.) 

Bolyai Farkas. (Erdélyi Napt. II. 
1855. 92. — Munkálatai. M. t. társ. 
NévlcSnyv. 1839. 125.) 

B n il á r Albert, kis-újszállási fö- 
tanitó. Nekr. (Prot. K. Napt. XVIII. 
1872. 68.) 

B'oxííiii. (M. Tiíd. Ért. 1862. 11. 
25 6.) 

B ó n i 8 BaiTjabásné, Pogány Karo- 
lina. Nekr. (Prot. Napt. III. 1857.57.) 

B ó n i s Samu. Jellemrajz. (Országgy. 
Emlékk. 1848. I. 56. — Országgy. Em- 
lékk. 1866. 92. Arck. — Jó Barát. I. 
1869. 30. 35.) 

Bonul Tamás, erdélyi iró. (fi«rf. 
Szemle. III. 1858. 179.) 

Borbély Sarolta, Bittér Istvánné. 
Nekr. (Lelki Kincstár I. 1860. 238.) 

Bordán Tamás, erdélyi iró. (Bnd. 
Szemle IV. 1858. 43.) 

Bornemisza Péter, Abstemius. 
(M. tud. Ért. 1862. II. 243.) 

Borosnyai N. Zsigmond, nagy- 
enyedi tanár 1738. (Parn. Időt. Víl. 
1796. 12.) 

Borsai, nagyváradi papróL Eötvös 
Lajos. (Magy. Prot. Figyelm. II. 1871. 
521.) 

B o r s a y Ferenc, iró 1650. (M. Tud. 
Ért. 1862. ír. 256.) 

Borsiczky Dénea alapítványa a 
M. Akadémia részére. (M. Akad. Ért. 
1853. 254.) Borsos Jakab (Piso) II. Lajoí 
toknokit. Molnár János. (Magy. Kóny\ 
XIII. 1800. 47.) 

Borsos Tamás, erdélyi iró Ili 
Szemle IV. 1858. 44.) 

Bory Mihály, korpouai K 
(Gy&ri tört. és rég. Fllz. IV. 1 » i 
180.) 

Borza Mihály, tudós jpzüni 
(Fagc. Eccles. 1842. II. 327.) 

Bosnyák István, veszprémi pi 
pök aláírásának liasonmása. i.V. 7? 
Tár. Vra. 1 86 1. 209.) 

B o s s á n y i Gábor, iró. ÍM. t\ 
Ért. 1862. II. 256.) 

B o s z n a i Sándor, hedrahelyi i 
lelkész. Nekr. (Prot. Képes KaptárX\ 
1868. 74.) 

Boszy, Michael. Nekr. yK. Anna 
Ev. 1793. I. 75.) 

B o t k a Tivadar munkálatai. (M. 

Akad. Alm. 1863. 230. 1864. 2' 

1865. 233. 1866. 213. 1867. - 

1871. 248. 1873. 340. 1874. 
Századok II. 1868. 262, 338, h 
739. IV. 1870. 734. VI. 1872. 5 
VII. 1873. 505, 737.) 

Bottyán tábornok haláláról ■ 
metö helyéről. Ujabb adatok nyom 
Thaly Kálmán. (Századok 1. 18' 
167. — Névcsere (Bottyán János 
Batthyány Ádám gróf) Valentinul í 
dosó. Századok II. 1868. 138.! 

B o z s k y család sarja Nápolybi 
Holéczy. (Tud. Gyűjt. 1835. X. 100. 

B ö h m Lénárd munkálatai (Su 
dok II. 1868. 68. III. 1869. H 
584.) 

Böszörményi József, n.-íen 
ref. lelkész. Nekr. (Prot. K. Napt. XW 

1872. 69.) r 
Böszörményi Pál, iró s Dal 

cen városának főbírája, i Csokonai 
bum 1861. 221. — Nekr. Tud. Gf 
1826. III. 115.1 Életr. adatok. Hazaiak. Böszörményi — Budahiiiíy. 370 Sízörményi László. {Ortzággy. 
bk. 1866. 95.) 

ai y t h e András. Nekr. {.V. Prof. 
jjIV. 1873. 98.) 

í V t h e Franciscus, pastor eccle- 
mdvensis Nekrol. (M. Prot. 
i,r>. 1873. 98.) 

ll y t h e Emericug, ecclesiae né- 

■jbís pastor ct senior. Nekro- 

■■rot. Fiyy. IV. 1873. 98.) 

»ythe István 1591. {M. Tud. 

- •?. II. 252. — Nekrológ. A/. 

. r\'. 1873. 98.) 

i e u b u r g i Katalinról. (Sz<f- 

1«73. 147.1 
- a i Sámuel munkálatai. (M. 
'ck. 1839. 125. 1840. 180. 
51. 1843. 201. 1846. 66. 
Írod. Öt I. 1845. 24. M. t. 
. 1861. 180. 1863. 242. 
4. 1865. 227. 1866. 227. 
1.) 

II Norbert képíróról. K. (Tud. 
.8. VI. 124.) 

' '' 7 k y .Sámuel, szepességi 

' von und fUr Ungern 

- . Hl. 1803. 380. VI. 

11 e r Uarton, onlélyi iró. (ö. 
: 185B. 177.) 

II e r Simon, enlélyi iró. (Bud. 
1858. 43.) 

y a n s z k y Albert, magyar 
'yannky Andrát. {Tud. Gyűjt. 
llfi.'í 

«> z k y Andráx, sóxkúti 
I'am-. f.nrle: 1842. II. 

í í <: u " z k y Hí-la iiiunká- 
'. Tári,. Néck. 1839. l'2r,.) 

i e r Gáxpár, szc- 

■ 1^ > vn M. fUr Ung. 

. - .^ > /. . .\<iitm , a pesti 
inira. (Tud.OyUjI. 1822. V. Brodericus, váci püspök 1537. 
Molnár Ján.(M. Könyvh. VI. 1794. 26.) 

Bruckenthnl Miliály báró. Vor- 
Itísung zur Feier der lustallatiou .Seiner 
Exz. des Herrn gebéimen Staats-Kaths 
Mihael von Brackeuthal, zuin Grafen 
sáchsiscber Nation. Erhalten im Lese- 
kabinet zu Ilermannstadt, den 4. Oct. 
1790. {Siebenb. Quart. I. 1790.401.— 
Névaláírása. íme. 1825. Melléki.) 

Bruckcnthal Mihály báró. Nekr. 
(Semz. y. Kép. Napt. I. 1856. 143.) 

B r u c k e n t h a 1 Sámuel báró. Ne- 
krológ. {Zeitschr. von u. fUr Ungern III. 
1803. 258.) 

B r u n a Xavér Ferenc , egyetemi 
tanár. Nekr. (ri«í. GgUjt. 1817. XIL 
134.) 

Br unka la Román, a pesti egye- 
tem tanára. Nekr. (Tud. Gyűjt. 1821. 
IX. 120.) 

B r u n n c r Fereuc József, a Rókus 
korház főorvosa és igazgatója. Nekrol. 
(.V. Tud. Ért. 1861. I. 81. Orn. .V. K. 
Napt. 11. 1862. 347.) 

B r u n s V i k József gróf, Nógrád- 
megye főispánja. Nekr. (T^ul. Gylljt. 
1828. l. 122.) 

B r u n s V i k József gróf neje, {írod. 
Őr. I. 1845. 8.) 

Bűben ka Jónás, iró. 1689. {M. 
Tud. Ért. 1862. II. 257.) 

B u b e n k a Jónás, bdlai evang. lel- 
kész. Nekr. (Zeitichr, von u. für Ungern 
V. 1804. 322.) 

B u c h h o 1 c z György, ifjabb, iró. 
1705. (A/. Tud. Ért. 1862. II. 257.) 

Buc sá ny i Mátyás, iró 1757. (M. 
Tud. Ért. 1862. IL 258.) 

Bucsck Ferenc munkálata. {Km- 
l^kkliiiyv. Egrr. 1865. 264.) 

Buczy Emil, károly-fejérvári ta- 
nár. {nUos. Pályám. I. 1835. 136.) 
I B u d a h á z y Mikló.i, csoma-prc- 
jmoutrei kanonok ét tanár. Nekrológ. 
\{M. Tud. Ért, 1862. I. 468.) 371 Eletr. adatok. Hazaiak. Buday — Csák. B u d a y Ézsaiás debreceni tanár cs 
ÍTÓ. {Tud. Oyiljt. 1821. VH. 132. — 
Tud. Gi/Uji. 1822. IX. 125. — Csoko- 
konai Album 18G1. 222, 243, 246.) 
Buday László, a komáromi takarék- 
pénztár igazgatója. Nekrológ. (Af. Tud. 
Ért. 1862. II. 73.) 

Budai Simon, magyar verselő 
1518 — ban. Or. Kemény József, {üj. M. 
Muz. 1857. I. 528.) 

B u d c n z József munkálatai. (M. 
Tud. Akad. Alm. 1863. 209. 1864. 
224. 1865. 223. 1866. 207. 1867. 
278. 1868. 220. 1870. 225. 1871. 
244. 1872. 252. 1873. 330.) 

Bugány Miklós, 1674 — 1676. 
{Sárosp. Füz. 1863. 401.) 

B u g á t Pál munkálatai. {M. t. társ. 
Névkönyv 1839. 126. 1840. 181. 
1841.11. 52. 1842. II. 52. 1843. 
202. 1844. 61. 1845. 64. 1846. 66. 
1847. 71. 1848. 72. M. t. Akad. Alm. 
1861, 185. 1863. 245. 1864. 252.) 
B u g y á c 8 András emléke. Közli 
Sémethy Pál. (F. ^f. 0. Minerva 1832. 
505.) 

Bujanovics Eduárd, aggteleki, 
gazdasági iró. Nekrológ. {Nemz. K. 
Napt. II. 1857. 120.) 

Bulcsú Károly. Nekr. {Prot. Kép. 
NajJt. XIII. 1867. 50.) 

B u n y i t a y Vincze munkálata. 
(Századok VI. 1872. 710.) 

B u r g e r György, Kristóf, iró 1652. 
M. Tud. Ért. 1862. II. 257.) 

Burghart Erneszt György, neve- 
zetes utazó. B. Mednyánszky Alajos. 
(Tud. Gyűjt. 1822. X. 124.) 

B u r i á n Boldizsár, kegyesrendi 
gymn. tanár. Nekrológ. (M. Tud. Ert. 
1862. I. 82.) 

B u r i á n Pál, tudós régiségismerö 
könyvárus. Nekrológ. (Orsz. N. K. Sapt. 
I. 1861. 365.) 

Burkus Kozália, 105 éves nö. 
(M. Tud. Ért. 1861. I. 81.) Búzád glavoniaí bán l'JJi'. 
nár János. (M. Kűnyvh. VII. 1 '> '.'V 

B u z á 8 Pál, solti lelkész. Neki 
{Lelki Kincstár I. 1860. 43.) 

B u z i n k a i Mihály, sáro8pat«l< 
nár. (P/n7o.«. Pályám. I. 1885. 54. 

Büki Antal, 122 éves nmifs 
ber. (Magy. Kónyvh. XIV. 1801. 

Büki Miklós , Fejérinegyc pa 
járásának szolgabirája, Hölgj-futá 
Divatcsarnok munkatársa „Jánki" 
alatt. Nekrológ. (M. Tud. ÉH. 166 
280.) 

B ü r k n e r András, nagyw 
polgármester 1553. {í^'ieb. Quart 
1791. 181.) 

B z e n s z k i Rudolf, tudós jez 
és történetíró. Molnár János. (1 
Könyvh. VIII. 1796. 20.. 

C a 1 o V i n o József, pozsonyi 
nok. Nekr. (Zeitschr. von «. /. ' 
VI. 1804. 387.) 

C a m e r s János. XVI. száza 
hazai tudós. (Uj M.Muz. 1857.1! 

Carlovszky János. Nekr. 
Annales Ev. 1795. I. 50.) 

Carlovszky Zsigmond, ep 
tanár. {PInl. Pályám. I. 1835. 12' 
Nekr. Rumy. Tud. Gyűjt. 1891- 
113.) 

Casparides András. {PhHn 
lyam. I. 1835. 65.) 

C e r v a Dániel, szepességi iró. 
schrift von u. fUr Ungem IIL 
381.) 

C e 8 i n g e János, (Janói F 
nius), pécsi püspök, ^íolnár János 
Könyvh. VI. 1794. 30. Pliiloi. Pl 
I. 1835. 24. A pécsi nyilv. kSs 
múzeumában őrzött ezüst képene 
solata. M. orv. és term. Mtmk 
1846. Melléki.) 

Csák Máté nádor halálina' 
és napja. Botka Tivadar. {&átafl 
1872. 190.) Élctr. allatuk. II;i/.aiiik. Clieniel — Csatskó. 374 ' r n e i Kálmáu munkálatai. 
;■ III. 1869. 138. VII. 1873. 

1 hl adni, ucmet tennészettuilós 
" "" 'hUcztj. {Titd. r.yüjt. 1835. 

mai István, zágrábi püspök. 
\'<indor. (.1/. Sión III. 1865. 

hnchich Simon, zágrábi tanár. 
r* ' PMyam. I. 1835. 113, 132.J 

/. e r Kornél munkálatid. (J/. 
Alm. 1863. 254. 1864. 259. 
'.">3. 1866. 222. 1869. 229. 
■ 69.) 

t i s Gábor, Somogymegye 

Sf^-Xátzlója Xapt. IV. 

'>. Arcképpel.) 

ni cg Dániel. {Pliilot. Pálya- 

1835. 65.) 

V i n János velencei ncmessé- 

'-"■ ''■■ ^r. Mia. 1853. 

/ a n-Aveii<iano Gábor. (Af. tud. 
•'m. 1865. 243.) 

o r n (Coehom) magyar szOle- 
•■r«<lít«. {Tud. fítjttjt. 1821. X. Csáky Miklós gróf, Szepesmegye 
örökös főispánja. Xekr. {Ttul. Gyiljt. 
1824. IV. 127. V. 119.) 

Csanádi Johanna, Sárközy Káz- 
mémé.yíekr.iLelki Klncst.l. 1860. 61.) 

C 8 á n y i Dániel debreceni tanár és 
ÍTÓ. (Csokonai Albtim 1861. 231.— Műnk. 
M. t. Akad. Alm. 1864. 248. 1865. 
243. 1866. 220. — Nekrológ Prot.E. 
Xaptár XIV. 1868. 76.) 

C 8 á n y i Lajos, drávafoki ref. lel- 
kész. Xekrolog. (Prot. K. Napt. XV. 
1870. 74.) 

Csapay Péter iró. {Tudás, a nagy 
kőrögi helv. Tanitókép. 1873. 5.) 

Csaplár Benedek munkálatai. 
{Századok. Vn. 1873. 570, 738.~) 

CsaplovicB Löiinc, az ismeretes 
Cs. János testvére Pozsonyban. (Í7). M. 
Muz. 1854. I. 198.) 

Csapó József, tunyogi. [M. (. Akad. 
Alm. 1863. 303.) 

Császár Ferenc. {írod. Or. I. 
1845. 8. — M. t. társ. Sévkőmjo 1839. 
126. 1840. 181. 1841. II. 52. 1842. 
II. 52. 1843. 202. 1844. 61. 1845. 
64. 1846. 66. 1847. 71. 1848. 72. 
írod. Ör I. 1846. 143.1 iíó» Elík, a debreceni kcgyos- 
nrtkc. Nckr. ;.V. Si'm VII. Csatári János, debreceni scnator 
jighy Gergely (%íri <«r<. ' és iró 1782. (Csokonai Album 1861. 
lU. III. 1865. 74, 341.) ! 219.) 

1 í?hy Sándor, csanádi me- j Csathó Dániel, csikvelnei, egri 
. Sekr. (Or.i. .V. A'. .NWrfr í kanonok. Nekrológ. (.V. Sión. VII. 1869. 

878.) 

C s a t ó Pál, munkálatai. (Af. t. társ. 
Sévkünyv 1839. 126. 1840. 181. 
1842. II. 52.) 

Csatskó Imre munkálatai. (M. t. 
t4r» \fvkHn;/v 1840. II .53. 1841. II. 
52. 1843. 202. 1845. 64. — Af. t. 
Akad. Alm. 1861. 136. 1863. 213. 
1864. 226. 1865. 227. 1866. 210. 
I«fi7. 282. I8fi8. 226. 1869. 220. 
1870. 230. 1871. 247. 1872. 259. 
1878. 340. 1874. 135.) >( j litván gróf, azepMÍ főispán. 
/W. Gyujl. 1829. VII. 123.) 

( j László gróf, szepesi főispán. 
td. nyiijt. 1828. II. 116.) 

It j Emann<>l gróf, s/.epefwffgi 
'*-Ar. von u. fUr CnQrrn III. 

181.) 375 Életr. ndatok. Hazaiak. CítauMX — (Isethe. C B a u 8 z Márton, riyug. egyetemi ta- 
nár. Nekrológ. (Orsz. íV. K. iXapt. I. 
1861. 364.) 

C 8 e' c 8 i György. (Oyői-i tört. én rég. 
FUz. 1. 1861. 177.) 

Csécsi Imre, debreceni tanár és iró. 
{Csokonai Album 1861. 227. — Mun- 
kálatai. M. t. társ. Xévkönyv. 1847. 71.) 

Cseh István, kassai megyés pUspök. 
Nekrológ. (Egyh. Tár 1. 1832. 199.) 

C s e li Jakab, csúzi, emlékezete 
1682-böl. Gr. Kemény József. (Uj. M. 
Mv^. 1860. 11. 54. Csoko7tai Album 
1861. 210.) 

Cseh János munkálatai. (Emlék- 
könyv, Eger 1865. 264.) 

Cseh Károly munkálatai. {Száza- 
dok. VII. 1873. 451.) 

Cseh László, szent-katolnai. Tolna 
megye első alispánja. Nekrológ. {Tud. 
Gyűjt. 1824. I. 135.) 

Cseles Márton, jezsuita iró. {Magy. 
Könyvh. VII. 1795. 121.) 

C s e 1 k ó, szobi remete. {Magy. 
Könyvh. VII. 1796. 196.) 

Cselkó Károly munkálatai. {Em- 
lékkönyv, Eger. 1865. 265.) 

Csengery Antal. {Jó-Barát I. 
1869. 20, 25. Arck. — Jókai Mór. Kisf. 
Társ. Évi. Uj foly. VII. 18'V72 244, 
266. — Munkálatai. M t. Akad. Almán. 
1861. 155. 1863. 223. 1864. 234. 
1865. 231. 1866. 212. 1867. 284. 
Századok IV. 1870. 65. — Arck. Jó- 
Barát U. 1870. 52.) 

C c n g e r i István, nagy euyedi ta- 
nár és iró 1668. {Parn. Idüt.mi. 1796. 
12. Bud. Szemle IV. 1858. 214.) 

C s e n g e r i Sámuel. Nekrológ. 
(Prot. K. Napt. XVI. 1870. 76.) 

C 8 é p á n István, györgyfalvai, tör- 
vénytudor és iró. Nekrológ. {Tud. Gyűjt. 
1830. XII. 124.) 

Csepcsányi István. Nekrológ. 
{Prot. K. Napt. XV. 1869. 63.) 

C 8 e p y Mihály, csicBÓi ref. lelkész. Nekrológ. (Prot. K. Napt. XIV. If 
73.) 

Csere János, apácai, tanár. {Pk 
Pályám. 1. 1835. 45.) 

C 8 e r e y Farkas , itélőmester 
erdélyi királyi táblánál.. Nekrológ. 
{Tud. Gyűjt. 1819. VJI. 122.) 

Cserei Mihály névaláírása, (i 
1826. Melléki.) 

C 8 e r g i 1 8 Simon, magyar k 
1799. Molnár János. (Magy. X*; 
XIV. 1801. 45.) 

Csergheö Ferenc mankála 
{írod. Örl. 1846. 150.) 

Csergő Kocsi János szatmári 
tanár. 1678 — 1684. (Sárosp. - 
1860. 319.) 

C s e r k i István. Nekrológ. (/ 
K. Napt. XV. 1869. 60.) 

Cserkuthy József, kegye»r< 
tanár Szegeden. Nekrológ. {M. Sitv 
1864. 974.) 

Csery Péter, a n. m hclyi:ir 
nács hites jegyzője s több inuuii 
könyv, fordítója. Nekrológ. {Tti4,0i 
1830. XII. 126.) 

Csery Tamás. Nekrológ, (ff. 
nalesEv. 17 94. II. 102.) 

Csernátony Lajos, ilom 
{Vén Honv.-Napt. 1868. 39. Jókai. 

— Kisf. -Társ. Évi. Uj foly. VII. 1 

— 72. 255.) 
Csernátoni Pál, erdélyi 

(Pam. Időt. VII. 1796. 11. — P'' 
Pályám. I. 1835. 44. Bud. Szmli 
1858. 211.) 

Csernátoni V. Sámuel, ti 
(Philos. Pályám. I. 1835. 66, 68.) 

Csesznok József, noszvalyi 
kész. Nekr. {Prot. Képes Naptár X 
1871. 58.) 

C s e t e Jrfnos, erdélyi iró. {Bt 
Szemle VI. 1859. 9.) 

Csethe Dániel, tiszakUrtí 1' 
hitv. lelkész. Nekr. {Prot. Kép. >■ 
XIV. 1868. 70.) Életr. adatok. Hazaiak. Csintalan — Czuczor. 378 .'sintalau Alajos munkálatai. 
iWMnyv, Eger 1865. 265. í 
I g o b á d i László, szepesi pre'post 
55 — 1510. [M. Könyvh. X. 1 7 9 8. 1 4.) 
^ 8 ó k a Sándor, színigazgató. (A/, 
i*. Éck. II. 18 73. 77, 78. Arck.) 
' s 6 k á g, Monedulauus 1522. (Pr&/. 
1^6. I. 1854. 62.) 

s ó k á 8 János, laskai, erdélyi iró. 
9I.StemU IV. 1858. 42.) 
' s ó k á s Péter, laskai. {Budapesti 
■-'■■ III. 1858. 178.;! 

k o n a i Mihály névaláírása. 
■^24. Melléklet.) 
lu a .Sándor, körösi, munkálatai. 
rin.Sevlc.ia39. 127. 1843. 

II t o 8 István. (Philos. Pályám. 
'<. 1.19.) 

r b a József munkálatai. (M. t. 
Vi. 1839. 127. 1842. U. 53.) 

Íh MJkl.H. Iiv<l. Sz.,nl.- III. 

K a l:,tvau muiikálarai. {Enil^k- 
•íT, 1865. 265.) 

János, Johann Hecht. 

I. 1854. 62.) 

1 p o r Mihály, kalocsai kanonok. 

Fa»c. tlcclu. 1842. H. 246.) 

por Pál büntetése. Közli Pod- 

^f. (H. Tőrt. Tár VII. 

: X i Jakab. (Oyiri tört. é$ rég. 
I. 1865. 341.) 

tj Pál, cs. k. kamaráa. Nekr. 

'. /ír/. 1862. I. 82.) 

iak Márton, 1522. {Prol. 
I 1854. 60.) 

illus Mihály. (Philot. Pálya- 
I. 1835. 65.1 
'bkay András. Xi-kr. [N. Án- 

•• 17?5. I. 57.1 

/ mond. Jókai Mór. {Ki»- 

.... L... üjfuly. VII. 18"/,, 

66. — M. Polg. S. Sapl. IV. 

■\ C z a u á k i Mátyás, orvos. {Philos. 
Palyam. X. 1835. 57.) 

C z e c h János munkálatai. (Af. tud. 
Társ. Kévk.. 1839. 127. 1842. 11. 53. 
1845. 64. 1848. 72. M. t. Akad. Alm. 
1863. 277. — Nekr. UjM.Muz. 1854. 
II. 456.) 

C z e c z János, honvéd-tábornok. 
Szemere Bertalan naplójából. (A Magy. 
Polg. N. Napf. It. 1870. 90. — Arc- 
képe. Honvéd-Album 1868. Melléki.) 

C z e g 1 é d i Ferenc, ref. lelkész Sá- 
rospatakon 1586. {Sárosp. Fflz. 1864. 
237.) 

Czeglédi Péter 1674—1676. 
{Súrogp. Füz. 1863. 263.) 

C z e k u 3 János. Nekr. {N. Annál. 
Ev. 1793. III. 74.) 

C z i n á r Mór monkálatai. (M. tud. 
Akad. Alm. 1861. 158. 1863. 231. 
1865. 233. 1866. 233. 1867. 286.) 
, C z i r á k y Antal gróf. {Tud. OyUjt. 
1817. IX. 132. — M. t. Akad. Alm. 
1863. 273.) 

Czirbesz András Jónás, szepes- 
ségi iró. (Zeitsdtr. von u. fUr Ungern 
III. 1803. 381. — VI. 1804. 252.) 

C z i r f u 8 z Ferenc munkálata. (Szá- 
zadok I. 1867. 412.) 

C z o b o r grófról, a. XVIlt. század 
elején. Sándor Utcán. {Sokféle 1791. 
II. 84.) 

C z tt e z o r Glergely. (M.Akad. Ertet. 
1850. 7. — Uj M. Muz. 1850—1. I. 
apr. fUz. FüggeUk. — Cz. G. életéből. 
Kurtt VilmoK. Egyh. Lapok I, 1867 — 
68. 111, 492, 551. Munkálatai. M. I. 
Tárt. Névk. 1839. 128. 1841. II. 53. 
1842.11.63.1843.202. 1844. 61. 
1845.64. 1846. 66. 1847. 72. 1848. 
73. — M. tud. Akad. Alm. 1861. 102. 
1863. 197. 1864. 216. 1865. 218. 
1866. 203. 1867. 274. Nekr. M. Sión 
IV. 1866. 720.) 379 Életr. adatok. Hazaiak. Czúcz— Dengelegi. (^ z ú c is István , a honi lituratura 
munkás barátja. Nekr. (7W. Oyüjt. 
1830. XII. 124.) 

Dali litván, sz.-csávási lelkész. 
Nekr. {Prot. K. A'oíjí. XVIII. 1S72. tíT.i 

D a 1 1 o s Pál, nyűg. kath. pap. 
Nekr. {M. Sión I. 1863. 155.) 

Damjanich ról egy-két szó. Z.... 
(M. KmUklajiok l. 1850. 271. Tortán. 
Napi. 1851. 18. — Jellemvonások. 
Elekes István, volt bonv(5dti.szttöl. Hon- 
védek Köiujve 1861. III. 1. Egy hös 
utolsó napjaiból. Beniczky Emil. Emich 
N. K. Nap/. III. 1862. 71. Arek. — 
Honvéd-Naptár I. 1868. 19. Árok. — 
Nekr. Honvéd-Albtim 1868. Melléklet. 
Arcképpel.) 

Dániel István, erdélyi iró. {Bud. 
Szemle VI. 1859. 15.) 

Dániel Márton. Jónás. (A „Mayy. 
Polgár" N. Napt. II. 1870. 126.) 

D a n i e 1 i k János munkálatai. {M. 
t. Akad. Alm. 1861. 129. 1863. 211. 
1870. 226. Emlákk. Eger 1865. 265. 
M. t. Akad. Alm. 1874. 125.) 

Danis János, a rozsnyói székes- 
egyház prépostja. (Tud. GyUjt. 1830. 
II. 112.) 

D a n i s s Zsigmond tótfalusi lelkész 
s a „Katb. Népi." munkatársa. Nekrol. 
(M. Sión l. 1863. 400.) 

D a n k ó József munkálata. (Száza- 
dok II. 1868. 205.) 

D á n y i Gábor, gyöngyösi ref. lel- 
kész. Nekr. (Prot. K. Napt. XV. 1869. 
61.) 

D a r ó c z y Imre, költő. (Századok 
V. 1871. 94.) 

D a r ó c z y Mihály, karcagi reform, 
lelkész. Nekr. (iVo^ K. Xapt. X. 1864. 
92.) 

Dayka Gábor névaláírása. (Hébe 
1823. Melléki.) 

Deák Farkas munkálatai. (Száza- 
dok Vll. 1873. 345, 569.) Deák Ferenc. Adojnák magán 
téböl. Vachot Sandámé. iSzUm 
1862. 44. OrszággyUl. EmUkk. ] 
96. Arck. Kákay Aranyos Krói 
1869. 199.— Arcképe. Alföld. Bt 
albuma 1863. Melléklet.) 

Deák János, vajdai ref. leli 
Nekr. (Prot. K. Napt. XVI II. 1 
72.) 

Deáky Gedeon. (Tudom, ü 
1818. VIII. 131. — — 1823. 
120.) 

Deáky Gellért, volt honvéii 
nagy. (Orsz. N. Kép. Napt. II. 1 
352.) 

Deáky Zsigmond , a lukkai bi' 
nevelője. Vörösmarty. (Tudom, tí 
1828. V. 123. — Munkálatai. M 
Társ. Névk. 1839. 128. M. tud. A 
Alm. 1861. 95.— Nekr. Ij M.Sior. 
1873. 76.) 

Debreczeni János, irú 1' 
(Csokonai-Album 1861. 210.) 

D e c s i Gábor, aszódi ref. leli 
Nekr. (Prot. K. Napt. XVI. 18J0. 

D é c 8 i János, erdélyi iró. (Burfd 
Szemle III. 1858. 182. i 

Deési Márton, erdélyi iru. i 
Szemle rv. 1858. 211.) 

D e g e n Gusztáv muukálat.i. I 
zadok IV. 1870. 68.) 

Degré Alajos. (írod. Or. L 1 
152. Jókai Mór. Kisfal.-Tártat<i(i 
Uj/oly. Vn. 187 '/s. 249.) 

Dembinszky, honvéd-táb' 
(Alkot m. N. Napt. 1862. 116. - 
képe. Honvéd-Album 1868. Mellék 

Demeter József, felsübái»y» 
lelkész. Nekr. (Prot. K. Napi 
67.) 

De mi László. Nekr. (^V. A» 
Ev. 1794. I. 76.) 

D e m i a n J. A., statistikai 
záukfia. (Tud. Gyűjt. 1818. X,,i 

D e n g e 1 e g i Mihály. (Oytn 
és rég. FUz. III. 1865. 127, 128 1 M Életr. Adatok. Hazaiak. Dercsényi — Dóczy. 382 . c r c s c u y i Jáuos, szepességi iró. 
'■ckr. von V. für Ung. III. 1803. 

,■ . vi>iiuyí János báró. {Uj M. 
1(1854. I. 437.) 

H i k Kep. Jáuos, esztergomi 
. N'ekr. i Fasc. Lccles. 1842. II. 5 

3.- r <• E • n 1 EAni András, reform, lelki- 
l\ol. K. Xaptár XII. 1866. 

f.erencsényi Imre, 1491-ben 
iii. ilolnár Jánoi. {il. Kűnyrh. 
\. 29.) 

■ Pál, szombathelyi kanonok. 
WC. Ecelts. 1842. II. 118.) 
r i t 7. k i, tudós piarista, (i/. 
V. I 793. 32.) 

: i z y Istvánné, szül. Bánffy An- 
u. 1533. Satfy Iván. («. Tört. 
1862. 239.) 
Márton, uagyenyedi tanár 
mi. VII. 1796. 12) 
V i c h László, tudós je- 
Faic. EceU*. 1842. II. 328.) 
e w f f y Ágoston gróf. Nekr. 
> Sapt. l. 1856. 143.) 

t' f y Arií<7.tid, lionvéd-tá- 

. ■. { Ilojiviil-Album 1868. 

1 • /i Hun véli Xaptár. 

•ewffy Aurél gróf munká- 
' (. Iár$. Kévk. 1842. II. 53. 
'3.Í 

ewffy Kiiiil gróf. (írod. Or. 
80. — Jellemrajz. Ortzággy. 
18. I. 50. — Munkálatai. M. 
'•i;ny»>. 1846. 66. 1847. 72. 
.1/. íml. Akad. Mm. 1861. 
•.3. 210. 

ewffy Jó/itcf, cscmcki c« 

róf, arckV- (*W. UuM. 1817. 

llAlet. — MunkálaUi. M. t.tári. 

IH.'JS 128. 1842. II. 63.) 

•iiioml arck^p<>. (Orn. 

. Mpll<fkl«t.l D é V a y Mátyás. Molnár Jánus. 
(Hagy. Könyvh. V. 1793. 34. — Bud. 
Szemle.. Uj foly. V. 1866. 455.) 

D é z 3 í József, erde'lyi iró. (Uudap. 
SzemU W. 1859. 19.) 

Dezső Pál, iró. ( Tudós, a nagy-kü- 
röti hele. Tanitókép. 1873. 7.) 

Dianovszky Sámuel, Hellenbach 
báró családjánál nevelő és iró. Nekr. 
(Zeitschr. von u. für Ungem. VI. 1804. 
130.) 

D i e n e s Sámuel. (Philos. Pályám. 
I. 1835. 137.) 

Dinkay Pál munkálatai. (Emlék- 
könyv, Eger 1865. 266.) 

D i ó s 7. e g i Sámuel, debreceni pap 
és iró 1800. (Csokonai Album. 1861. 
222.) 

D i V a 1 d Adolf, miniszteri tanácsos. 
(Erd. Lapok XI. 1872. 445. Igazolása. 

XI. 465. — Munkálatai. M. f. 

Akad. Alm. 1865. 255. 1866. 224.) 

D i V a 1 d Montán, örkauonok. Nekr. 
(M. Sión. VI. 1868. 240.) 

Dobó István és Ferenc, Lóráutfi 
Mihály és Z8U7.sánna, emiékezetök 
1640-böl. Gróf Kemény József. (Uj M. 
Muz. 1859. I. 396.) 

Dobóczky Ignác munkálatai. 
(Századok. III. 1869. 404, 568. IV. 
1870. 55. V. 1871. 210.) 

Dobolyi Sándor. Jónás. (A „ M. 
Polgár" N. S'apt. I. 1869. 108.) 

Dobozi Károly jeles zeneszerzőnk. 
{Or$z. N. K.Sapt. I. 1861. 357.) 

Dobsa Ferenc, orvos és or87.ággy Il- 
lési képviselő 1796. (Zeitschr. von und 
far Ungem VI. 1804. 60.) 

D o b y Antal iniiiikálutiii. (Századok 
XU. 1873. 372. 

Dóczi Bernát, li(-.-.>*i püspök. Maiiy. 
KIhtyvh. V. 1793. 25.) 

Dóczy Orbán. (OySri liirt 
FUz. I. 1861. 277.) )83 Életr. adatok. Hazaiak. Doliovico — ^l>ur.;«ák. I) o li o V i c H Vazul munkálatai. (M. 
t. társ. Sévk. 1839. 128. 1842.11.53. 
M. T. Akad. Alm. 1863. 265.) 

D ú k u 8 Rátkay Borbála arcképe. 
{M. Nők Évk. IV. 18G4. Mellckl. 144 
— 155.) 

Domauovszky Endre muuká- 
lafai. (3/. t. Akad. Alm. 1872. 275. 
1873. 363. 1874. 141.) 

D o m b a y Ferenc, cs. kir. tolmács. 
{rhilo.t. Pályavi. I. 1835. 61.) 

D o m b y János, szováthi ref. lel- 
kész. Nekr. (Prot. K. Napt. XIV. 1868. 
70.) 

D o m b y Márton, Csokonai barátja. 
(Csokonai Album 1861. 43.) 

Dómján Sámuel, aranyosi ref. lel- 
kész. Nekr. {Prut. K. Napt. XIV. 1868. 
74.) 

Domokos, fehérvári prépost csa- 
ládi nevének felderítéséről. Pawr .Jón. 
{Akad. Értés. IV. 1870. 214.) 

Domokos Lajos, tudós férfi és 
nagy hazafi. Nekr. (Zeitsclir. von «. filr 
Ungern IV. 1803. 330.) 

Domokos Márton, iró 1 7 45. {Cso- 
konai Album 1861. 219.) 

Domonkos László. Jónás. {A »M. 
Polgár" Napt. 1. 1869. 106.) 

Donát János, jeles festö-müvész. 
Nekr. (Tud. Gyűjt. 1830. XIL 126.) 

D o r n e r József munkálatai. {M. t. 
Akad. Alm. 1861. 192. 1863. 249. 
1864. 253. 1865. 250. 1868. 239.) 

Dózsa Dániel. Jónás. (A „M. Pol- 
gár" N. Naptára I. 1869. 110.) 

Dózsa Elek. {Jó Barát l. 1869. 
32, 37. Arck. — Munkálatai. M. t. 
Akad. Alm. 1863. 222. 1864. 231.— 
Nekr. Prot. K. Napt. XV. 1869. 60.) 

Döbrentei Gábor. (Pldlos. Pá- 
lyám. I. 1835. 136, 139, 140.— /lorf. 
Or. I. 1845. 8. — Ji. t. Akad. Alm. 
1863. 271. — Munkálatai. M. t. társ. 
Névk'Jnyv 1839. 128. 1840. 181. 5rt 1S4 -/<yí- 1841. II. 53. 1842. 11 
1846. 66. 1842. 73.) 

Döme Károly. (Tud. 
X. 132.) 

Dömötör Dienes, volt kistó 
lelkész. Nekr. (f'rot. K. Napt. 

1871. 57.) 

D ö r f y József, a lu. ki' 
nek tanács-jegyzője. Nekr.'. 1/ ■ 
1862. L 281.) 

D ő r y Károly, jobbaházi. Neki 
Oylljt. 1821. VIII 124.) 

D r a b i t z Miklós, iró. (liail. 
IV. 1858. 230.) 

Draskovics György győri p 
aláírásának hasonmása. ÍM. Tőrt 
VIIL 1861. 209.J 

Draskovic* János ós n 
emiékezetök 1610-böl. Or. Ken. 
zsef. {Uj M. Muz. 1859.1. 34.) 

Dréta Antal, zirci ap4t. 
{Tud. Gyűjt. 1824. III. 112.) 

D r u g e t h Olivia arcképe,(Af 
IL 1833. Melléki.) f 

Dudás József, köszeg-remel 
lelkész. Nekr. {Prot. K. Sapl. .' 

1872. 67.) 

Dudás Ödön munkálata. (& 
VL 1872. 498.) 

D u d i c 8 András 1574. Molno 
{Magy. Könyvli. XI. 1799. 51.1 

D u d i c 8 András felöl való 
Htás. (F. M. Or. Minerva 1832. 

Dugonics András. Molnár 
{Magy. Könyvit. VI. 1794. 35. - 
Tud. GyUjt. 1818. VIIL 135. - 
képe 1783-ból. Merkúr v^.fl 
1787. V. Anhang. 175.) "' 

Dugovics Titus felöl i( 
Rumy. (Tud. Gyűjt. 1825. IV 

Duka Tivadar munkálj 
Akad. Alm. 1865. 254.) 

Dunaiszky Lőrinc, 
{Tud. GyVjt. 1819. I. 123.)^ 

Durcsák János munkálat; 
lékkönyv, Eger 1865. 267.^1 Életr. adatok. Hazaiak. Dutkay — Eötvös. 386 Dutkay Ignác munkálata. {Emlék- 
tyv, Egtr 186.^. 267.) 
puzs Sándor, iró. {Tudót, a nagy- 
íinkelv. Tanitókép. 1873. 8.) 

Sber Nándor. Jónás. {A „M. Pol- 
r X. Kapt. II. 1870. 128.) 
L c k s t e i u Ferenc, hajdan a inagy. 
fjetem aiellett a gyakorló sebészseg 
i4ra. Nckr. ÍOrr.' Tár XII. 18.33. 

1 s p a c he r Miklós, nagyváradi 
-.. Nekr. (ZeiUchrift von u. fUr 

V. 1H04. 54.) 

■ r Ferenc, jezsuita iró. Nekr. 

%lay. Kántfvk. III. 1783. 154, 165.) 

' ■ s k u t i Szilárd, volt honve'd- 

- é» Lőcse város főbírája. Nekr. 

'. Ért. 1862. I. 80.1 

oA Antal, diuiaföldvári lelkész 

a m. tud. Akadémia tagjának 
it«i. (U. t. tárt. íiévk'ányv 183í>. 
-41. 11.53. 1842. II. .'^p4. 1843. 
-44. 62. 1845. 64. 1846. 66. 

72. 1848. 73. — M. t. .ikad. 

•^61. lO'.i. — Nekr. M. Tud. 
—2. II. 271.. 

kei Andris. Nekr. (Prot. K. 
.III. 1867. 50.) 

nbogcn Miksa, üt éves iiu, 
•>tó tehetsegével minden eddigi- 

,il..,,.i \v,./ A'Jmy.v r 1H.')5. 

;;o lülüp Károly gróf, kir. 
^o» sreképc. {Mtrkur von 
lííí. 359.) 
ritzi Lajoü. pozsonyi tanár. 
ikrb. L 1854. 200.) 

! ▼ Ncp. János, piarista '\rü. 
.■•m. I. 1835. 129. — Nekr. 

- t V. 118.) 

'. '•;''''Wi ''*• Nekr. {Zeit- 

o» «./>Jr Vwjtm. 1802. I. 186.) 

e I János Jakab, nepeaségi iró. 

vtmu.fitr üngem III. 1808. 

irtf*. £ n g e 1 János Keresztély, szépe sség 
iró. (Zettschr. von u. für Ungern III 
1803. 338. 381. VI. 1804. 252..) 

Engel József munkálatai. {M. t. 
Akad. Alm. 1863. 207.) 

Engclmayer Samu munkálatai. 
(Emlékkönyv, Eger 1865. 2C7.) 

E n 1 1 Mihály munkálata. (Emlék- 
könyv, Eger 1865. 267.) 

E n t z Ferenc munkálatai. (M. t. 
Akad. Alm. 1861. 192. 1865. 251. 
1866. 221. 1867. 298. 1868. 239. 
1869. 228. 1870. 238. 1873. 368. 
1874. 150.) 

Enycdi György, crde'lyi iró. (//«</. 
Szemle. IX. 1858. 18.) 

E n y c d i István, nagy-enyedi tanár 
1692. (Paiii. Időt. Vll. 1796. 12.) 

Enyedi Pál, erdélyi \ró. (Bvdap. 
Szemle III. 1858. 188.) 

Enyedi Sámuel, nagy-enyedi tanár 
1664. "(ram. Tdöt. \U. 1796. 11.— 
Biid. Szemle VI. 1859. 46.) 

Enzael Sándor, Pestmegye tábla- 
bírája. Nekr. (Ortz. K. K. Xapl. l 

1861. 362.) 

Eötvös Ferenc , vásáros-náméuyi, 
munkálatai. (Emlékkönyv, Eger 1865. 
268.) 

Eötvös Ignác báró. (Tud. Gyüjf. 
1823. II. 129.) 

Eötvös József báró munkálatai. 
(3/. /. lárg. Kévkünyv 183 9. 129. 1840. 
181. 1841. II. 53. ]842.,II. 54. 1844. 
62. 1846. 67. 1847. 7'. 1848. 73. 
írod. Ör I. 1845. 64. M' tud. Akad. 
Alm. 1861. 149. 1863. 222. 1864. 
233. Századok II. 1868. 448. — 
Nekr. Anyagi Érd. Uj /oly. J. 1870 — 
71. 119. *. /. Titnáregyl. Közlem. IV. 
1871. 211. KOzvélem.n. 1871. 112. 
StáMoáok V. 1871. 151. - Arc. 
képe. EmUny V. 1841. Acélmotsz. 
Remény. 1861. Melléklet. SzUnórák 

1862. V. fUzct melléklete.) 

13 387 Életr. adatok. Hazaiak. Eötvös — Esztorház^i Nekr. (Szazadul: Eötvös Lajos. 
VI. 1872. 185.) 

Eperjosy Ferenc munkálatai. 
{Kmlékkövyv, Kgtr 1865. 267.) 

Eperjesi János, 151 4-beli emlé- 
kezete. Oróf Kemény József. {Uj M. 
Muz. 1857. I. 453.) 

Eperjcsy Jauos munkálatai. (£m- 
lékkönyv, Kger 1865. 267.,) 

Eperjessy Sándor munkálatni. 
(Emlékkönyv, Kger 1865. 268.) 

E r c s e y Dániel, debreceni tanár és 
iró. (Philos. Pályám. I. 1835. 125. — 
Csokonai Album 1861. 223.) 

Erdélyi Ferenc, gödöllői ref. lel- 
kész. Nekr.(Pro<. K. Napt. XHI. 1867. 
47.) 

Erdélyi János. {írod. C>r I. 1845. 
8. — Munkálatai. M. t. társ. Névkönyv 
1841. II. 53. 1842. II. 54. 1843. 203. 
1844. 62. 1845. 64. 1846. 67. 1847. 
72. 1848. 73. M. t. Akad. Alm. 

1861. 132. k863. 212. 1864. 225. 
1865. 226. 1867. 280. 1868. 222. 
Századok II, 1868. 143. — Nekr. 
Akad. Értcs. II. 1868. 32. Sárosp. 
Füz. 1868. 96.) 

Erdélyi Miksa, indiai utazónk 
1519. Gróf Kemény József. (Uj M. Muz. 

1857. I. 528. — Bud. Szemle III. 

1858. 154.) 

Erdélyi Sándor, kis-ujszállási ref. 
lelkész. Xekr. {Prot. K. Napt. XVI. 
1870. 75.) 

Erdélyi Vazul, nagyváradi görög 
szert. kath. püspök. Nekr. (M. Tud. Ert. 

1862. I. 380.) 

E V d ö d y Gábor gróf munkálatai. 
(Emlékkönyt; Eger 1865. 268.) 

E r d ö d y György, monyorókeréki, 
gróf. (F. M. Or. Minerva 1834. 380. 
Arck.) 

E r d ö d y Zsuzsanna 1613. Molnár 
János. {Magy. Könyvh. VI. 1794. 36.) 

E r d ö s i (Sylvester) János. (Budap. 
Szemle Uj foly. V. 1866. 453. Adalék magánéletéhez. Eötvös Lajos. i/. i 
Ei gyeim. II. 1 87 1. 518.) 

Érdy János (előbb Luczenbacl 
(Századok TV. 1870. 117. Phil. • 
1.1835. 138. — Munkálatai. Jy 
tud. Tár>. XéükOnyv 1830. 140. 1 
186. 1841. IL 58. 1842. IL 58. 1 
206. 1844. 66. 1845. 68. 1846. 
1848. 77. M. f.Akad. Alm. 1861 
1863. 222. 1864. 233. 1806. 21 
Nekr. Arch. Ért. IV. 1871. 2."). ü. 
dok\. 1871. 360.) 

Érkövy Adolf munkálatai. (- 
Akad. Alm. 1865. 256. 1866. 224 

E r ö d i Harrach Béla munkál 
(Századok Yll. 1873. 524.) 

E r ö s d i Mihály , ilyefalvi ref 
lelkész. Nekr. (Prot. Kép. Napt. 
1865. 58.) 

E r ő s 8 Gábor munkálatai. (£i 
könyv, Eger 1865. 268.) 

E r ö s s József, a győri piispül 
javak igazgatója. Nekr. (Zeiltehr.r 
für Ung. \1. 1804. 387.) 

Erzsébet királyné. (Já-Bori 
1869. 17. Arck.) 

Eszéki István, udvarhelyi 
iró. (Philos. Pályám. I. 1835; 
Bud. Szemle IV. 1858. 212.) ' 

Esztergály Mihály, C8< 
hitv. lelkész és föesperest. Nekr. 
Kincstár I. 1860. 285. Orsz. E 
Napt. l. 1861. 363.) 

Esterházy Dániel aláirá- 
hasonmása. (M. Tört. Tár 1861. S 

Eszter házy Imre gróf. Ma 
ország prímásának 50 éves papi 
laeuma 1738. jul. 27-kén. Molm' h 
nos. (M. Könyvh. XX. 1803. 32.! 

Eszterházy János gróf in 
latai. (Századok 111. 1869. 121, 
261, 342, 343. 404, 671. IV. ■ 
58.) 

Eszterházy Károly i-'i 
püspök munkálatai. (Emlékki: 
1865. 268.— Névaláírása. 7/eti' -- Életr. adatok. Hazaiak. Eszterházy — Fáy. 390 I.'üi'kl. — Xekr. Molnár János. Magy. 
A. Xni. 1800. 89.) 

EázterhiLzy László gróf aláirásá- 
ak hasonmása. {U. Tárt. Tár VIII. 
Í861. 209.1 

E » z t e r h á z y Miklós gróf aláirá- 
^nak hasonmása. (.1/. Tört. Tár VIII. 
't>61. Melléki.) 

*•■ ■> z t tí r li á z y Pál, galautliai her- 
.;idor. Nekr. (/■'. U. Ornz. Minerva 

II. 1.;) 

'■ d y Józaef. Nekr. {Prot. Képes 
XV. l«6!i. r,l, 

-het György, tudós jezsuita. 
EccUn. 1842. II. 328. ■> 

1 l> i á n Gábor munkálatai. (,A/. t. 

Sért. 1839. 129. 1840. 181. 

II. .53. 1842. II. 54. 1843. 

1(Í44. 62. 1845. 65. 1847. 72. 

/. Akad. Almanach 1861. 102. 

197. 1864. 216. 1865. 217. 

203. 1868. 217. 1869. 216. 

221. 1871. 241. 1874. 119.) 

Ii i á n István munkálatai. {M. t. 

'■lm. 1861. 118. 1863. 201. 1864. 

iSfi.-, á'ífi. 1866.205. 1867. 

ii i á u Jó/.s< 1 , tót-vázsonyi ref. 
'. Nekr. Uiírzkó Sámuel. (Tud. 
1 826. VI. 120.1 

A' '-U munkálatai. (J/. tvd. 

>.'.. 238. 1866. 217. 

1&68. 284. 1869. 22.5. 

IS71. 252. 1872. 266. 

7 4. 139. Századok II. 

itícíuk Gyiirpy. í:''"'Í. 'r*- 

'lai-Atbmn 1861. 207.> 

ti r i r i n n ,lán.. Br<\My\ írA. 'livd. 

' Alm, 1873. 364. 1871. 142.) F a b r i c z y András, szepességi iró. 
(Zeitsclirí/t von u. für UnffemUI. 1803. 
381.) 

F a b r i c z y Sámuel. (Phil. Pályám. 

I. 1835. 114, 135. — Műnk. M. tud. 
T. Kévk. 1839. 130. 1840. 181. 1841. 

II. 54. 1842. II. 54. 1843. 203. 
1844. 62. 1845. 65. 1846. 67. 1847. 
72. 1848.. 73.) 

Fábry Ignác, kassai püspök vég- 
rendeletéből. {Egyházi Lapok I. 1867 
— 68. 254. — Nekr. M. Sión V. 1867. 
480.) 

F a i g e 1 Pál munkálatai. EmUkk. 
Egn- 1865. 268.) 

F a 1 k Miksa munkálatai. {M. tud. 
Akid.Álm. 1863. 222. 1864. 231. 
1865. 230. 1867. 284. 1868. 227.) 

Falk Pál munkálata. {Emlékk. Eger 
1865. 269.) 

Faludí Ferenc. (Philos. Pályám. 

I. 1835. 67.) 

F á n c s i Lajos arcképe. (Nemzeti 
Szinh. Nyűg. Int. Naptír 1858. 14.) 

Farkas Constantin, a zágrábi kir. 
akadémia tanára. Nekr. (Tud. fíglljt. 
1822. IV. 124.) 

Farkas Ferenc, királyhegyi czimz. 
püspök és nagyprépost. Nekr. (M. Sión 

II. 1864. 240.) 

Farkas György. Nekr. (N. Anna- 
les Ev. 1793. III. 80. IV. 46.) 

Farkas Imre. Nekr. (Pm!. K^pes 
Xajjt. Xm. 1867.52.) 

Farkas Jakab, alistáli, életéhez. 
EUlvöa ImJoi. (M. Prot. Figyelm. II. 
1871.522.) 

Farkas IJiszló. Meghalt 118 éves 
korában. (Házi Kincttár V. 1864. 95.) 

Farkas Sándor, bölöni, munkála- 
Ui. (J/. /. T. y/vk. 1839. 130. 1840. 
181. — Nekr. HUller f* Vahot Sagy 
Kapl. 1857. 137. Síremléke rajzával.) 

Fáy András. {T.id. Tár 1834. L 
241. ín. 249. — Munkálatai. M. t. 
rár*. iV/ft. 1889. 130. 1840. 181. 

13* 391 Életr. adatok. Hazaiak. Páy — Ferenczy. 1842.11.54.1843. 203. 1845. 65. 
1846. 67. 1847. 72. 1848. 74. írod. 
Ör I. 1846. 152. M.t. Akad. Almanach 
1861. 94. 1863. 195. 1864. 215. — 
Nekr. Házi Kincstár V. 1864. 255. — 
Arcképe. Aurora XII. 1833. Melléki.) 

F á y Barnabás, Ung vármegye főis- 
pánja. Nekr. {Tud. Oyüjt. 1829. IV. 
122.) 

F á y István gróf, a máltai rend vi- 
téze, a hazai zene felvirágzása körUl 
sokat fáradozott jeles zeneszerző. Nekr. 
{M. Akad. Ért. 1862. I. 281.) 

Fazekas György. Nekr. {Prot. K. 
Naptár XII. 1866. 49.) 

Fazekas Lajos, iró. {TudásÜvány a 
nai/y-körösi helv. Tanilókép. 1873. 8.) 

Fazekas Mihály, az első magyar 
Füvészkönyv és Ludas Matyi szerzője. 
(Csokonai-Album 1861. 223. Nekrológ. 
—r—y. Tud. Gyűjt. 1828. III. 127.) 

Fehér Sándor, pocsai ref. lelkész. 
Nekr. (Prot. K. Napt. XV. 1869. 57.) 

Fehér Zsigmond, a hevesmegyei 
gazdasági egylet titkára. Nekr. (Af. tud. 
Ért. 1862. I. 469.) 

Fehérváry Antal, színigazgató. 
(Magy. Szinh. Évk. U. 1873. 31, 33. 
Arcképpel.) 

Feischner Henrik Gottlieb. Nekr. 
(^Prot. K. Napt. XV. 1869. 58.) 

Fejér György. {Tud. Oyüjt. 1818. 
VI. 118. {Philos.'Pnlyam.l. 1835. 124, 
130, 135, 140. — Jellemzése. Wenzd 
Gusztáv. Bud. Szemle YI. 1859. 229. 
Arcképe. Tud. (hjUjt. 1820. VL Mell.) 

Fejér János. Jónás. (.1 „M. Polg." 
N. Napt. 1. 1869. 107.) 

Fejérváry Károly. Nekrol. [N. 
Annales Eo. 1795. L 54.) 

Fejes Ambrus, rákoscsabai reform, 
lelkész. Nekr. {Pi-ot. K. Naptár XVI. 
1870. 76.) 

Fekete Fülöp, egri gymnasiumi 
auár. Nokr. {M. Sión II. 1864. 9 74.) Fekete György, galantai, an 
pe. {Merkúr von Ung. 1787. 95. Mel 

Fekete János, galánthai gróf, 
Nekr. {Zeitschrift von und filr Un\ 
IV. 1803. 131.) 

Féket e János, hittudor, apát 
szombathelyi kanonok. Nekr. {Vj 
Sión IV. 1873. 394.) 

Fekete Mihály, báró, novU j 
pök. Nekr. {M. Sión IV. 1866. 957 

Fekete Sámuel, nagy-kedei, a 
kálata. {Századok III. 1869. 69. 
Nekr. Századok TV. 1870. 557.) 

P é 1 e g y h á z i Tamás, iró. (C»< 
nai-Album 1861. 207.) 

Felmer, erdélyi iró. {Bud. Stt 
Vn. 1859. 245.) 

F e 1 v i n c z i Sándor, debreceni i 
{Philosoph. Pályám. I. 1835. 47. 
Csokonai-Album 1861. 210.) 

P e n g 1 e r János Keresztély, f; 
püspök. Nekr. {Zeitschrift von imd 
Ungern 1802. L 270.) 

Fényes Elek munkálatai. (J 
tárt. Névk. 1839. 130. 1840. 1 
1841. II. 54. 1842. IL 54. 1' 
203. 1844. 62. 1845. 65. 1846. 
1847. 72. 1848. 74. M. t. Akad. 
1864. 233. 1865. 231.J 

Ferdinandi Mihály. Nefa.^ 
Annales Ev. 1793. IV. 46.) 

F e r e n c z József, nagy-baco«l 
vízaknai ref. egyházban orgonista-' 
tor és tanitó. Nekr. {Frot. K, Ki 
XVIII. 1872. 72.) 

Ferenczy István, szobrász. ' 
Gyűjt. 1821. XI. 114. 1823. \ 
M. Hazai Vándor 1833. 81. M- 
Alm. 1863. 282. — Munkálatai. 
Társ. Névk. 1839. 130.) 

F e r e n c z i orvos arcképe. ' ' 
IL 1831. Melléki.) 

Ferenczy József, egri kan 
munkálata. {Emlékk. Eger 1865. 26 
Nekr. M. Tud. Ért. 1862. IL 180 38 Életr. adatok. Hazaiak. Ferenczy — Forray. 394 Ferenczy Teréz. („M. Polgár" 

Napt. IV. 1873. 35.) 

Perge Ignác, nagy-bégányi lelki - 

r. Nekr. (Prot.Képes yapt. XVIII. 

_ 69.) 

iFerjencsik Sámuel, jolsvai ev. 

' '-/ és időjós. Nekr. (Nemz. K. Napt. 

>;. \U. — Pro(. Napt. III. 1857. 

- ü 8 András, debreceni lelkész s 
Lryülési hitszónok 1843-ban. 
Semz. K. yapf. I. 1856. 144.— 
VíJfí. m. 1857. 56.) 
Fessler prof. földinknek mostani 
' ■ ""tjáról az Orosz-birodalomban. Y. 
'iySjt. 1818. V. 113.; 
■1 1 Imre arcképe. {Országgy. Arc 
1. 1867. Melléklet.) 
-1 1 Vilmos mankálatai. (lí. t. liiri. 
></v 1847. 72. 1848. 74. — M. 
/. .{lm. 1861. 179. 1863. 240. 

243. 1865. 242. 1866. 218. 

296. 1874. 147. — Nekr. Ttul. 

1819. rV. 127. Névaláírása. 
1825. Melléki.) 

- 1 o t i c 8 Pál gróf, Tisztelet és 

- :i tettekben nyilvánuló haza- 

k. /t. A. {Erd^tz. Lapok X. 1 87 1. 

itli Detricli Vilma arcképe. (.V. 
■(. IV. 1864. Melléklet és 144 

••;. :úi,m,\. N'kr. 'Ihot.K.Nap. 
866. 52. 

' iró, (indát, a nagy-kd- 

I .'>/. 1873. 8.) 

II á i y Henrik munkáliitai. (J/. I. 
Átm. 1861. 118. 1863. 203. 
220.1868. 218. — Státadok 
-69. 342.) 
<T li e r István báró, nagy-szalat- 
ri iSmek. (Tuii. n,jUjl. 1818. XII. 
- UunkáUtai. Emlékkönyv, Eger 
269. — Nekrológ. Tud. OfUjt. 
VIL 117.; F i s c h e r Leopold, tndós jezsuita. 
{Fasc. Ecelex. 1842. II. 328.) 

Fitos Pál, iró. {Tudós, a nagy-kőrősi 
helv. Tanitókép. 1873. 6.) 

Pleischhacker János, több ma- 
gyarjogi latin munka szerzője. Nekr. 
(Zeitachrift V07t u. für Ungern Ili. 1803. 
128.) 

Flór Ferenc munkálatai. (M. t. lárg. 
Névkünyv 1840. 182. 1841. II. 54. 
1842. II. 54. 1843. 203. 1844. 62. 
1845. 65. 1846. 67. 1847. 72. 1848. 
74.) 

F o g a r a 8 i János munkálatai. (M. t. 
társ. Névkönyv 1840. 182. 1842. II. 
54. 1843. 203. 1844. 62. 1845. 
65. 1847. 73. 1848. 74. A/agyar 
t. Akad. Alm. 1861. 143. 1863. 219. 
1864. 230. 1865. 228. 1867. 282. 
1868. 226. 1870. 227.) 

F o 1 n a y Ferenc, erdélyi püspök. 
(Sieb. Qitarl. 1. 1790. 369.) 

Folnesics János Lajos. (Tud. 
GyUjt. 1821. IV. 117. — Philos. Pi- 
lyam.l.lSSb. 113. — Nckrol. Tiul. 
OyUjt. 1823. II. 130.) 

F o 1 1 i n y János munkálatai. (Szá- 
zadok III. 1870. 412. V. 1871. 209. 
428.) 

Forberger Dániel György. Nekr. 
(Prof. K. \apt. XIII. 1867. 49.) 

F o r g á c h Ferenc gróf munkálatai. 
(Emlékkönyv, Eger 1865. 269.) 

F o r g á c h Ferenc, váradi püspök. 
(Századok III. 1869. 137.) 

Forgács László, báró. (Philot. Pá- 
lyám. I. 1835. 63.) 

F ó r i z s Ferenc, otrokócsi, szatmári 
rcf. tanár. (Sároip. FiU. 1860. 318. 
1863. 258.) 

F Q r n e t József , szepességi iró. 
{'/.eittchr. von u. fUr Ungern MI. IH0.1. 
382.) 

Forray Andrá.s báni, » Haiiailini-- 
gye föiitpánja. Nekr. (2W. OyUjt. 1830. 
XII. 126.) 3í>5 Életr. adatok, ilii/.aiak. Forró — Fuchg. 3<J Forró György, erdélyi jezsuita iró 
1688. (Magy. Kövyvh. VII. 1795.120.) 

Forró Pál, erddlyi iró. fBu<!. Szemle 
IV. 1858. 31.) 

Földi János, a hajdúkerület főor- 
vosa és iró. Nekr. {Zeiluchr. von u. für 
Ungern 1802. I. 135. — líébe. 1826. 
Melléklet.) 

F ö 1 d V á r y Gábor, Pestmegye egy- 
kori alispánja. Nekr. (17/ M. Muz. 1854. 
I. 592.) 

Földvári testvérek. Károly és 
Sándor, mint a magyar hősi bátorság 
példányképei. (ÍIonv.-Könyvc 1861. I. 
129.) 

F ö r d ö s Dávid, szenei. Nekr. {Prot. 
K. Napt. XrV. 1868. 74.) 

F ö r d ö s s István , Tolnamegyc 
egykori másodalispánja. Nekr. (M. Tud. 
Ért. 1862. il. 354.) 

F r a n c k e Keresztély, erdélyi iró. 
{Bxid. Szemle III. 1858. 172.) 

Frangepán Ferenc, kalocsai ér- 
sek munkálatai. (Emlékkönyv, Eger 
1865. 269.) 

Frangepán György, therzáci 
gróf, arck, 1651. (i^. M. Or. Minerva 
1834. 141.) 

Frangepán Kristóf életéről. (&«í- 
zadok VII. 1873. 302.) 

Frank Bálint, nagyszebeni polgár- 
mester 1639. {Skh. Qttarf. II. 1791. 
272.J 

Frank Ignác, hires jogtudós, (il/. f. 
Akad. Alm. 1863. 266.) 

Frankenburg Adolf. Jókai Mór. 
(Kis/. Társ. Évi. Uj foly. VII. IS'Vrs- 
261, 265.— Műnk. M. t. t. Névk. 1848. 
74. M. tud. Akad. Alm. 1861. 116. 
1864. 219. 1874. 123.) 

Frankfurter Bertalan, magyar- 
országi tudós a XVI. századból. (Uj M. 
Muz. 1857. I. 337.) 

Franki István, a szabadkai szin- 
ügy-egylet elnöke. (J/. Szin. Évk. II. 
1873. 86. Arck; Franki János, győri kanonok 
Nekr. (Tud. OyUjt. 1823. V. IK" 

Franki Vilmos. (M. Sión U. I - ü ! 
798. — Munkál. Század. I. 18(;7. x- 
220.11. 1868. 133,350, 591,730.11 
1869. 55, 584. IV. 1870. 578. \ 
1871. 520. VI. 1872. 280, 351, 40l 
477. VII. 1873. 78, 208,222,224 
301, 367, 520, 523, 737. M. tm 
Akad. Alm. 1871. 253. 1872. 27 
1873.362. 1874. 135.) 

Prenczel József, szendi ref. lel 
kész. Nekr. (Prot. K. Napt. XIV. 1868 
74.) 

F r e y 1 e r Sámuel. (Prot. K. Napt 
XVI. 1870. 73.) 

Fridelius János. (Philo*. Pályám 
I. 1835. 63.) 

F r i d r i c h o V 8 z k y József niuu 
kálatai. (Emlékkönyv, Eger 1865. 269. 

F r i e b e i s z István munkálata 
(írod. Örl. 1846. 168.) 

Frivaldszky Imre. (Tud. (lylljt 
1822. XII. 115. — Munkálatai, if. ' 
társ. Névkönyv 183^9, 130. 1840. U2 
1842. II. 55. 1844. 62. 1845. 6á 
1847. 73. M. tud. Akad. Alm. 1861 
186. 1865. 245. 1866. 220. I86f 
243. 1870. 244. — Nekr. Temi. Óni 
III. 1871. 501.) ^' j 

Frivaldszky János, jezsuita 
erdélyi iró. (Bud.SzemleYÍ. 1859. 44 

Frivaldszky János munkálata 
(M. f. Akad. Alm. 1874. 149.) 

F r ö 1 i c h Dávid, erdélyi iró. (Bv 
Szemle. IV. 1858. 398. — Emlékezet 
1639-bó'l. Gróf Kemény József. Vj X 
Muz. 1859. I. 384.) 

Fuchs Albert, pozsonyi taníi, 
(Prot. Jahrh. I. 1854. 200.) 

F u c h ó János. (Philos. Pályám, i 
1835. 83.) 

Fuchs János Sámuel, szepesséj 
iró. (Zeitsehr. von u. für Ungem U 
1803. 382. VI. 1804. 252. — W* Éleh'. adatok. Hazaiak. Fuchs — Gáty. 398 V/am. I. 1835. 120, 137. — N'ckr. 

f.r. L. Tud. Gyűjt. 1817. II. 174.) 

li g Xav. Ferenc munkálatai. 

■■nyv, Eyer 1865. 270.) 

r m a n n Pál, szepesse'gi író. 

•■!fl von «. für üngem VL 1804. 

k András, erdélyi, ágostai su- 

•^Ub. Quart. II. 1791. 313.) 

7, János, zeneszerző. \ekr. {Tud. 
i-il'J. III. 118.) 

<; Dániel. Nekr. {Prot. K. Napt. 
t\. 1870. 72.) 

' 'i Mihály munkálatai. (Századoh. 

~T3. 287.) 

• e d i Katalin, nyugdíjazott szi- 

ircképe. fSemz. Szinh. yyuy-Int. 
:h58. 13.) 

•'liíbor, felsö-öri, superinten- 
. Pályám. L 1835. 68.) 

')p József, deáki. (Philot. Pd- 
. 1835. 47.; 

i> p Sámuel, deáki, munkálatai. 
■ iri. Névkönyv 1839. 130.) 

1 I Bdla, Gyulay, cs. kir. fregat- 
y. Sckr. {Orn. N. K. Xapl. II. 
144.) 

' 1 Dáni';l, hotdmezö-vásárbelyi 
..«í. Nekr. {Prot. K. Napt. XI. 
59.) 

' I Johannea, abö-lindvaeus, mi- 
Nekr. (»/. Prot. Figy. IV. 

i I József, gzckes-fej^rvári ka- 
V ' '"w. Ticc/í*. 1842. II. 

■iiunkálatai. (iW. t. lám. 

- I il. 1840. 182. 1841. 

1842. U. 55. 1843.208. 1844. 

-!' •' '-fi;. 67. 1847. 73. 

ji'in ■■'! t;ilioniok arc- 

"", l-.,>. Melléklet.) 

'•ricl József, cBaníidi kanonok. Gajzágó Salamon. Jónái. {A „M. 
Polgár" y. Napt. 11. 1870. 129. — 
Jó Barát II. 1870. 41, 42. Arck.) 

Gál János, hilibi. Jónás. {A „M. 
Polgár" N. Napt. I. 1869. 106.) 

Gál Lajos, ev. ref. lelkész. Nekr. 
{Prot. K. Napt. XIII. 1867. 52.) 

G a 1 a m Mihály, nagy-enycdi ref. 
coUegium tanára. Nekr. {Sieh. Quart. I. 
1790. 116.) 

Galambos Mihály, nagy-enyedi 
tanár. {Pam. Műt. VII. 1796. 13.) 

Galgóczy Károly munkálatai. {M. 
t. Akad. Alm. 1861. 193. 1863. 249. 
1865. 251. 1874. 150.) 

G a 1 1 i n i Ferenc, az ujabbkori ma- 
gyar borászat úttörője. Nekr. {Bor. Füz. 
II. 1870. 320.) 

G a r a y János. {M. t. Akad. Alm. 
1803. 275. — Munkálatai. M. t. társ. 
Névkönyv 1841. II. 54. 1842. II. 55. 
1843. 204. 1844. 63. 1845. 65. 1846. 
67. 1347. 73. 1848. 74. — írod. Ör 
I. 1846. 151.) 

G a r a y Sándor, ér-olaszi ref. lel- 
kész. Nekr. {Prot. K. Napt. XV. 1870. 
75.) 

Garázda Kristóf koporsó-kö irása 
1585. (M. Nyelvmiv. Társ. Műnk. 1796. 
270.) 

Gáspár András, honvcd-tábomok. 
{Jó Barát. I. 1869. 53, 55. Arck. — 
Honvéd-Napi. VI. 187 3. 69.) 

Gáspár Dániel, hántai cv. lelki- 
pásztor. Nekr. {Prot. K. Napt. XVIII. 
1872. 70.) 

G a 8 » e r János emléke. {Arch. Ért. 
V. 1871. 335.) 

Gastinger Antal, tudós jezsuita. 
(Foíc. EecU$. 1842. II. 328.) 

Gáty István munkálatai, ^f.t. táy$. 
Névk. 1839. 131. 1840. 182. 1842. 
U. 55. 1843. 204. 1844. 63. 1846. 
67. 1847. 73.) :)í>9 VAr.ti: adatok. Hazaiak. Gcbbardt — Gotthunl. 4 Gebhardt Ferenc munkálatai. (M. 

t. tnff. Néokönyc 1839. 131. 1840. 
182. — M. I. Aknd. Ah„. 18(51. 185. 
1864. 2.'>1.) 

G e g ö Elek inimkáiatai. (M. t. tárt. 
Névkönyv 1839. 131. 1840. 182.1«41. 
II. 54. 1842. II. 55. 1844. 63. 1845. 
66.; 

G e i g e r József, kath. áldozár. Nekr. 
(M. Sión I. 1863. 317.) 

G 1 e i József munkálatai.(3/. t. tám. 
Névk. 1839. 132.) 

Genersicli János, szepességi iró. 
{Tud. Gyűjt. 1821. IV. 117. — Ztit- 
schrift von u. für Ungern III. 1803. 
382. VI. 1804. 252. — Nekr. Th. 
Tud. Gyűjt. 1823. VIII. 121.j 

G e n e r s i c h Kereszte'ly, szepességi 
iró. (Zeitschrift von u. filr Ungern. III. 
1803. 382. VI. 1804. 252.) 

Genersicli Sámuel, szepességi iró. 
{Zeitschrift von u. fUr Ungern. III. 1803. 
382.) 

G e r a n d o Ágost, De. (M. t. Akad. 
Alm. 1863. 265.) 

Geréb Mátyás. 1484. Molnár Jnn. 
{Magy. Könyvh. VI. 1794. 51.) 

Gerenday József, in. kir. egyetemi 
tanár, és a füvészkert igazgatója. Nekr. 
{M. Tud. Ért. 1862. I. 380.) 

G e r e n d i Miklós, XVI. századbeli 
magyar tudós. fUj. M. Mvz. 1857. I. 
342.) 

G é r e 8 i Ferenc, gyüdi tanitó. Nekr. 
{Prot. K. Napt. XVI. 1870. 76.) 

G é r e s i Kálmán munkálatai. (Szá- 
zadok \ll. 1873. 437.) 

G e r ö Jakab; színigazgató. (M. Szin. 
Évk. III. 1873. 59, 60. Arck.) 

Gerstocker Antal munkálatai. 
{Emlékkönyv, Eger 1865. 270.) 

Geszti Jánosné, szül. Sulyok Anna 
sirköve 1590. {M. Tört. Tár. XI. 1862. 
240.) 

Gévay Antal munkálatai. (M. t. 
társ. yévkönyv 1839. 132. 1840. 182. 1842. II. 55. 1843. 204. 1844. f. 

1845, 66. 1846. 67.) 

G h y c z y Ignác. {Nemz. N. K. Na 
III. 1871. 119. Arck.) 

Ghyczy Kálmán, {Chszáygy. E 
lékk. 1866. 96. 97. — Jó Barát 

1869. 19. Arck.; 

G i e s e k e, hajdani hireg verskö 
hazánkfia. HoUczy. {Tud. Gyüjl. 18í 
X. 98.) 

G 1 a t z Jakab, szepességi iró. {Zt 
schríft von u. fUr Ungern III. 18( 
383. VI. 1804. 252.) 

G 1 e m b a y Károly muiikilat 
{Századok I. 1867. 413. II. 1868. 2Í 
338, 577. — Nekr. Századok 1 

1870. 480. — Arch. Ért. III. n\ 
287.) 

G 1 s i u 8 Sámuel, hires orvoa. Nei 
(Zeitschrift von v. filr Ungern 1?'' 
II. 121.) 

G o e b e 1 János, erdélyi iró. (B\ 
Szemle V. 1859. 35.) 

G m b á s i István, erdélyi iró.(ft 
Szemle \\. 1859. 18.) 

Gondol Dániel munkálatai. {M 
társ. Névkönyv 1848. 74.) 

G o r o V e István, Szemere Bertdl 
Naplójából. (A „M. Polgár" N. Nt^t. 
1870. 89.— MunkáUtaLitf. í.tári.N' 

1846. 67. írod. Ör I. 1846. 1 
M. tud. Akad. Alm. 1861. 157. l^ 
230. 1864. 235. — Arcképe. Oriieí 
Emlékk. 1866 — 67. Melléklet.) 

G o r o V e László munkálatai. (-'' 
társ. Névk. 1839. 132. 1840. 183.) 

G o r t V a y János, sárospataki tu 
Nekr. (Prot. Jahrh. I. 1854. Stt) 

Gosztonyi Lajos, gosztonyi 
krencsi. Nekr. (Prot. K. Napt.lí. 18 
93. Xm. 1867. 48.) 

G o 1 1 h a r d Mihály, szepességi 
{Zeitschrift von w. fUr Ungern JH-ÍÍ 
383.) Életr. adatok. Haiuiiak. Gottliebovics — Gnzmic?. 402 • ttliebovics Pál, pécsi kano- 
fSekr. (M. Sio» VI. 1868. 479.) 
!böl Gáspár, pomázi ref. lelkész. 
rProí. K. .Vaj)/. XII. 1866. 48.) 
I- 7 (• Aladár munkálatai. (Lnilék- 

r 1865. 270.) 
■ III <> ri Dávid, orvos. {Philot. Prí- 
rr. 183Ő. 43.) 

' y Gyula. Xekr. (/Vo/. Képes 

1 1867. 51.) 

■ y János, nagy-dobronyi ref. 
'ot. K. yapt. XV. 1869. 56.) 
/ y Pál munkálatai. (iW. t. 
;. 1861. 195. 1863. 250. 
l. 1865. 251. 1867. 298. 
'.>. 1869. 228. 1870. 238. 
". 1872. 276. 1873. 368. 
"•) 

• i t miért tartom árulónak ? 
^/.. K. barátomnak. Szilágyi H. 
ipok I. 1S50. 56.) 
_' Demeter. (ZeiUehrift von u. 
m. 1803. 192. — Tud. 
J4. XU. 113.) 

Mátyás, miklósfalvi cvang. 
kr. (I'rnf. K. Nap!. XIV. 

; /. 1- II » t « i II (iusztáv. Nckr. 
Koh. ÍMpok. m. 1870. 33.) 

■ r GálKír, mohárxi prt-post. 
....(ií. Sión II. 1864. 158.) 
! c b József, |K>z8ouyi tanár. 

rb. I. 1854. 200.) 

r Dániel, nagyszebeni ta- 
s vi). Nckr. {Sidf. Quarí. VI. 
■'•) 

iriancz Pál munkálatai. 

VB, Etier 1865. 270.) 

i» Agoit. (l'J .\í. Mut. 1864. 

MunkáUtai. Hitiif 1855. 

' Aktul. Alni. 1861. 13T. 

5. 1864. 225. 1865. 227. 
'H. 1H67. 280. 1868. 222. 
:». 1871. 24a. 1872. 250. 

•■ 1874. ÜL) Greguss Gyula munkálatai. [M. t. 
Akad. Al,)i. 1865. 256. 1866. 225. 
1867. 302. 1868. 241. 1809. 229.— 
Xekr. Piot. K. Xapt. XVII. 1871. 60.) 

Greguss Mihály, tanár. (Philos. 
Pálljam. I. 1835. 134.) 

Grechenek György, ki 1 8 4 9-ben 
Törökországba menekült. Nekr. (3/. Tud. 
Ért. 1862. II. 495.; 

G r e i s s i n g Bálint, erdélyi iró. 
[Bud. Szemle IV. 1858. 232.) 

Greskovies Ignác munkálata. 
{Emlékkönyv, Eger 1865. 270.) 

G r i g e 1 y József, budai tanár. {Phi- 
los. Pályám. I. 1835. 62.) 

Gritti. {Uj M. líííz. 1853. I. 339.) 

Gróf esik János, egri kanonok, 
munkálata. (Emlékkönyv, Eger 1865. 
270.) 

Grondsky Sámuel, erdélyi iró. 
{Bud. Szemle IV. ISáb. 417.) 

G r o s z Frigyes, nagyváradi főorvos. 
Nckr. {Uj M. Miiz. 1858. I. 61.; 

G r ú s z Antal, egyetemi jogtanár. 
Nekr. {Tud. Oyüjl. 1820. IV. 125.) 

Grynaeus Alajos, eimz. kanonok, 
pesti egyetemi tanár. Nekr. {Om. N. 
K. Napi. I. 1861. 357.) 

G u b i c z András, gazdasági gépész. 
Xekr. (Gazd. Közi. 1869. 430.) 

Gustermaun Antal. Nekr. (Tud. 
ayVjt. 1823. II. 130.) 

G u s z t i n y i .lános, egri kanonok, 
utóbb nyitrai pUspük, munkálata. {Em- 
lékkönyv, l^ier 1865. 270.) 

G u u 1 János, nyitrai gymn. tanár 
és iró. Nckr. (7W. Oyttjt. 1827. XII. 
112.) 

G u y o n Richárd, honvéd-táborunk. 
(Honv. Nnpt. I. 1868. 21. Arck. — 
Három nemzet \iH»c. Szokoly Viktor. 
Uonv.-Alh. 1868. 49. képp.l. — Arc- 
ke'pe. 1868. Melléklet./ 

G n X m i c H Izidor, bakonybéli apát, 
muukáUitaL {U. t. tárt. Névkönyv 1839. 40.'J Életr. adatok. Hazaiak. Gyárfás — Uuisicí 132. 1840. 183. 1841. II. 55. — 
Nekr. E;iyh. Tár 1839. II. 113.) 

Gyárfás István munkálatai. (Szá- 
zadok 11. 18G8. 133. III. 18Ü9. 206, 
422. IV. 1870. 56, 270. V. 1871. 50, 
725.) 

G y e n e 8 József munkálata. {Emlék- 
könyv, Eger 1865. 271.) 

G y e n i s e János. Nekr. (Lelki 
Kincstári. 1860. 44.) 

Gyöngyösi István életdhez. Pau- 
ler Gyula. (Századok IV. 1870. 127. 
— Ujabb adalék. Közli : Pauler Gyula. 
Századok IV. 1870. 421.) 

Gyöngyösi János, erde'lyi iró. 
(Bud. Szemle\L 1859. 18. — Nekr. 
Kazinczy Ferenc. Tud. Gyűjt. 1818. IV. 
140.) 

G y ö r f f y Antal, szinigazgazgató. 
(M. Szin. Évk.U. 1873. 81. 82. Arck.) 

G y ö r f f y Ferenc, lózsárdi báró. 
Nekr. (Orsz. N. K. Napt. II. 1862. 
340.) 

György Endre munkálatai. (Szá- 
zadok IV. 1870. 579.) 

György Lajos. Nekr. (Prot. Képes 
Napt. XU. 1866. 49.) 

György e'nyi Ignác munkálata. 
(Emlékkönyv, Eger 1865. 271.) 

G y ö r y Ferenc, ifjabb, gróf. (Mind. 
GyUjt. III. 1790. 229.) 

Győri Imre, tenkei lelkdsz. Nekr. 
(Prot. K. Napt. XVHI. 1872. 71.) 

y ö r i József, pátyi lelkész. Nekr. 
B. 'Jlázi Kincstár III. 1862. 199. — 
Prot. K. Napt. X. 1864. 85.) 

G V- ö r y Sándor munkálatai. (M. t. 
<.W.V.1839. 133. 1841.11.55.1842. 
II. 55. 1844.63. 1845.66.1846. 68. 
1847. 73. 1848. 74. — M. t. Akad. 
Alm. 1861. 177. 1863. 239. 1864. 
243. 1865. 241. 1866. 218. 1867. 
296. 1868 235. 1869. 226. — Term. 
Közl.lU. 1871. 501.) 

Győri Vilmos munkálatai. (Estike 
Ifbb. 13. M. t.Akad.Alm. 1873.333.) G y u 1 a f f y Kristóf, ráthóti, ti 
sának Imsonmása. (M. Tőrt, Ti'ir 
1861. 209.) 

Gyulaffy László (III.) élei 
iidatok. Véghelyi Dezső, (üzáuiiol 
1869. 497.) 

G y u 1 a f i Lestár, erdélyi iró. | 
Szemle IIL 1858. 182.) 

Gyulai Farkas, XVI. nAn 
tudós, (üj M. Muz. 1857. L 248. 

Gyulai Pál , erdélyi iró. 
Szemle III. 1858. 187.) 

G y u 1 a i Pál munkálata. (.»/. I. . 
Alm. 1863. 203. 1864. 220. 1 
220. 1867. 276. 1868. 216. 1 
216. 1870. 222. 1871. 242. 1 
250. 1873. 330. 1874. 122.) 

Gyula-Szigeti István, i 
cnycdi tanár 1713. (Parn. Idol. 
1796. 12.) 

Gyurcsányi Gábor, inoj; 
volt kir. hétszemélynök és altábo 
Nekr. (Nemz. K. Napt. II. 1857. 

Gyurikovics György. (M. . 
Alm. 1863. 259. — Munkálatai. 
Társ. Névkönyv 1839. 133. 184 
55. 1842. il. 55. 1843. 20|íl 
66. 1848. 74.) 

G y u r i n k a Antal, iró. (2V 
nagy-körösi heh: Tanitókép. 187 

H a a n Lajos munkálatai. (&' 
L 1867. 88. n. 1868. 589. 01. 
68. IV. 1870. 67. VI. 1873. 141 

Haas Mihály, szathmári m 
jjüspök. Nekr. (31. Sión IV. 1866. 

Haberern Jonathan nifA' 
(M. t. Akad. Alm. 1868. 225. 
219. 1872. 273. 1873. 361,) 

H a b e r 1 Károly Constantiil 
egyetem tanára, meggyilkoltatott 
(Orv. Tár VL 1832. 199.) .vi 

H a c s i c 8 Pál , a gergetí 
egyesült görög klastrom archia 
tája. Nekr. R—y. (Tud. Oyüjl- 
IIL 119.) Életr. adatok. Hazaiak. Hadik — Harsányi. •Ji i k-llarkóczy Ilona grófnő. {Szá- 
n. 1872. -270.) 

[ á s s y János munkálata. 
. „y,, Eger 1805. 211.) 
4 e k Ádám, pozsonyi kanonok. 
■XV. Sión IV. 1866. 400.) 
á n a 1 Mátyá.«, jezsuita iró. (3/. 
^ Vn. 1795. 121.) 

Id Lajos, kalocsai érseki 
{Arch. Éri. III. 1870. 31- 

. OrtzÁggy. Emlékk. 18«V«7- 

k Imre munkálatai, {^táza- 
7. 217. 219. IV. 1870. 
71. 020.^ 

V i c R József, pécsi kano- 
M. Sión II. 1864. 640.) 
y Márton, Hevesmegye al- 
kr. (Tud. Gyüjl. 1820. VI. 

/. Gét» munkálatai. {^M. t. 

1864. 260. 1865. 255.) 

/. József. Nckr. (.V. Annales 

I. 73.) 

/. k y András, egyetemi ta- 

;. Nckr. {Tud. Gyüjl. 1830. 

r Balázs, köpcri, 1674 — 

»p. Fttz. 1863. 288.) 

r Ferenc gróf, hallcrkői. 

^Kw V. 1867. 320.) 

r Clííhor, erdélyi iró. {Bud. 

l-'t'^. 46. — Titkos irás- 

^ és saját aláírásának 

.M"^<)lt« és közölte Lr. Böl- 

tJrd. Tört. Ad. IV. 1862. 

- Oibor gróf. Nekr. (Orn. X 

1862. 351.) 
r János, erdélyi iró. (Dud. 
1858. 235.J 

T' •" gróf, lialltTköi, 

^ ir. korinánybi/to- 

•pe. fMfrkurvon Ung. 1787. 406 

H a 1 1 e r László gróf, erdélyi iró. 
(Budapesti Szemle \l. 1859. 38.) 

H a 1 1 e r Péter. (Maguz. filr Geacli. 
mid Liter. Sieb. I. 1844 — 45. 436.) 

H a 1 V á n y i János, a pesti vakok 
intézetének igazgatója. Nekr. (M. Sión 
m. 1865. 80.) 

Hamar Lázár munkálata. (Emlék- 
könyv, Eger 1865. 271.) 

H a m a r y János munkálatai. (Em- 
lékkönyv, Eger 1865. 271.) 

H a n á k János. (M. t. Akad. Alm. 
1863. 264. — Munkálatai. M. Tud. 
T. Néck. 1848. 75.) 

H a u d c r 1 a Ferenc, budai tanár. 
(Philof. Folyam, l. 1835. 59.) 

H a n e r György, superintendens és 
erdélyi iró. (Bud. Szemle IV. 1858. 
405. VI. 27.) 

H a n e r György Jeremiás, erdélyi 
iró. {Bud. Szemle VL 1859. 28. VL 
1859. 307. VU. 1859. 233. VII. 
1859. 248.) 

Hankovszky Sándor. Nckrol. 
(Prot. K. Napt. XVIII. 1872. 67.) 

H a n k u s Károly, alberti evang ta- 
nító. Nekr. (Prot. K. Napt. XI. 18 65. 
58.) 

H a n t h ó Lajos mnnkála tai. (Száza- 
dok IIL 1H69. 747. IV. 18 70. 577.) 

H a n t k e n Miksa raunk álatai. (M. 
t. Akad. Alm. 1865. 256. 1 866. 22.5. 
1867.302.1870. 243. 1873. 243. 
1874. 150.) 

Harsányi István él ctrajzához 
1674—1676. (Sáronpataki FUz. 1863. 
158.) 

Harsányi István, csornai prc- 
montrei apát. Nekr. (Zeiltchrift von und 
fUr Ungem IV. 1803. 63.) 

Harsányi József , crki esperes 
műnk. ^Emlékkönyv, Eger 1865. 271. 
Nekr. M. Siov IV. 1866. 640.) 

Harsányi Sámuel, erdélyi iró. 
(Bud. Stemlr VI. 1859. 41.) 407 Életr. adatok. Hazaiak. Háry — H'Tinányi. Háry Péter, máramaros-szigeti ta- 
nár és iró. Lassú. (Tud. Oyüjt. 1828. 
IX. 125.) 

Hattyúffy Dezső munkálata. 
(Századok \l. 1872. 429.) 

Hatvani Gábor, debreceni ügy- 
véd, beszélyíró. (Csokonai-Album 1861. 
230. 247.) 

Hatvani István, debreceni tanár 
és iró. (Csokonai-Album 1861. 218. — 
Philos. pályám. I. 1835. 59.) 

H a t z Márton, XVI. századbeli ha- 
zai költő, (ü; J/. l/wz. 1857. I. 418, 
421.) 

H a u 1 i k György, érsek és bibor- 
nok. Nekr. (M. Sión VII. 1869. 392.) 

H a u z s a i István, volt beszteri ref- 
lelké.sz. Nekr. (Prot. Képes Napt. XVII. 
1871. 59.) 

H á V r István , tudós jezsuita. 
(Fasc. Eccles. 1842. II. 329.) 

Haynóczy Sámuel. Nekrol. (N. 
Annales Ev. 1795. II. 22.) 

Hazslinszky Frigyes munkála- 
tai. (M. t. Akad. Alm. 1864. 26 1. 1865. 
255. 1867. 299.) 

H e c h t (Csukás) György, nagysze- 
beni polgármester 1444. (Sieb. Quart. 
II. 1791. 162.J 

H e d V ig. Zápolya István nádor má- 
sodik neje. Molnár János. (Magyar 
Könyvh. IX. 1797. 106.) 

Hegedűs Lajos, jeles szinész és 
színműíró. Nekr. (Orsz. N. K, Napt. I. 
1861. 364.) 

Hegedűs Lajos, marosvásárhelyi 
ev. rcf. lelkész. Nekr. (Prot. K. Naptár 
XIL 1866. 48.) 

Hegedűs László munkálatai. (M. 
tud. Akad. Alm. 1863. 218.) 

Hegedűs Pál , bölcsészettudor, 
szent-armai plébános. Nekr. (Csanád II. 
1870. 116.) 

Hegedűs Sámuel munkálatai. (.V. 
tud. T. Névk. 1841. II. 55.) Hegyessy Kálmán lounl 
(Századok Iir. 1869. 68, 680.) 

Hegyfalusi György, ref. 1 
(PhiJfis. Pályám. I. 1835. 64.) 

Hegyi József, a besztercei 
sium igazgatója b iró. Nekr. 
(Tud. fíyUjt. 1827. XIL 114.) 

H e 1 d m a n n Endre, érdél; 
(litid. Szemle VI. 1859. 295.) 

H e 1 m e c z y István, író. (7 
ragy-kőrösi heh: Tanitókép. 18" 

H e 1 m e c z y Mihály. (.V. 
Alm. 1863. 274.— MunkáUtaL 
Névk. 1839. 133.1840. 183. lí 
55. 1842. IL 55. 1843. 204. 
63. 1845. 66. 1846. 68. 184 
1848. 75.) 

H e n e Constantín, apát ée 
vái-i kanonok. Nekr. (Tud. OyVjl 
XII. 116.) 

Hcnszlmaun Imre mnnl 
(M. t. Társ. Névkönyv 1844. 63. 
66. 1846. 68. 1847. 73. 184 
Irod.Ör L 1846.150. 3/. <. A.Ala 
157. 1863. 229. 1864. 235. 
233. 1866, 213. 1867. 28Ö. 
341. Századok IIL 1869. 61 
275. IV. 1870. 69. V. 1871 
642. VL 1872. 354. 657. Fű 
304. 372.; 

H e r c z e g János, orvos ét 
ceni tanár. (Phil. Pályám. L 183 

He rezeg Rafael ('máakép 
1455. Molnár .Tánor. (M. KSnf 
1794. 70.) 

H e r e p e i Ádám, nagy-en; 
nár 1790. (Parn. ídőt.Wl. 17'. 

H e r e p e í Károly munkiU 
/. Akad. Alm. 1861. 135.) 

Hermán Dávid, erdélyi itt 
Szemle IV. 1858. 405.) 

H e r m a n n János, szepOK 
(Zcitschrift von und für. U»g 
1803. 383. VL 1804. 353.) 

H e r m á n y i József , erdi 
[Bad. SzemleVl. 1859. 16.) Életr. adatok. Hazaiak. Hertelendy— Horeczky. 410 1 1 e 1 e n d y Károly , Zala vár- 
— Vnri alispánja és két izben 
-i követe. Nekr. (Af. Tud. 
102. I. 83.) 
iényi János. (Uj Jlagy. Muz. 304. — M. t. Akad. 
274. — Munkálatai. M. 
)^ 1839. 134. 1841. 
LI. 56. 1843. 204. 
;.-,ií. 184 fi. 68. 1847. Almán. 

t. Társ. 

U. 55. 
1844. 63. 
73. 1848. {Házi ~ 1 i'3 II. Fridiik. 

1864. 290.) 
y Benedek, n.-genesi lel-] 

irodalompártoló. Nekr. {M. 
■>. I. 188.) 
y Koméi. {Magyar Sión IV. 

r József, tudós jezsuita. 

'■■>. 1842. II. 329.) 

n b r a n d Ferenc tanár arc- 

Tár XII. 1833. Melléklet.) 

1 i t I Ipoly), esztei, munká- 

/yi-, Kger 1855. 271.) 
!i 1 e r Ignác munkálatai, (if. 
"I. 1871. 262. 1872. 278. 

!(. Márton munkálatai (M. t. 
nyv 1839. 134. 1840. 183. 
'>5. 1842. II. .'.6. 1»44. 63. 

li Mihály, 1848-ban a ma- 
/.teriumban rcndöríosztúlyfö- 
log. {M. Tud. ÉH. 1862. L 

r Endre, irö. {Tudó*, a nagy- 
Tamtókfp. 1873. 8.) 

r Pál gordiitai ref. lelkész. 
(ÍVo/. K. Sapl. XVI. 1870. 

' a n n Mihály, tudón jezsuita. 
lu. 1842. II. 329.) 

aon Pál munkálatai. (J/. 
l/m. 1864. 231. 1865. 280. 

' 1867, 284. 1868. 227. 1869. 221. 1870. 237. 1871 251. 
1872. 266.) 

H o ff n e r József munkálatai. {M. 
t. társ. Névk. 1839. 135.) 

Hofhaltcr Rudolf, királyi nyom- 
dász Debrecenben. {Csokonai- Album 
1861. 250.) 

Hofstattner Ferenc, csauádi 
kanonok. Nekiolog. {M.-Sion. VII. 1 869. 
798.) 

H o k k i Istrán, rozsnyói áldozár éa 
tanár gyászos halála 1849. július 6-áu. 
Morzsányi Sándor. {Vén. Hono.-Napt. 
1868. 6. Orsz.-nonv.Napt. II. 1868. 15. 
— Nekr. Orsz.-Honc.-Kapt. 1869. 122. 
Arck.) 

Holitscher, Wolfgang. Ver- 
zeicbniss seiner Stiftungen in Pest. 
{Ben-Chan. III. 1860. 243.) 

H o 1 1 á n Ernő munkálatai. {M. t. 
Akad. Alm. 1861. 182. 1863. 242. 
1864. 244. 1865. 242. 1866. 218.) 

H o 1 1 á n Ernöné arcképe. {M. Nők 

Évk. IV. 1864. Melléki, és 144 — 155.) 

Holló Mihály, pápai kamarás és 

prépost Nekrológ. {M.-Sion VII. 1869. 

640.) 

H o 1 1 ó 3 y Comelia arcképe. (.U. A'ó'fc 
Évk. IV. 1864. Melléki és 144—155.) 
Hollóssy János Boldizsár, pre- 
montrei r. kanonok és kassai fögymn. 
tanár. Nekrológ. {M.-Sion IV. 1866. 
879.) 

H o 1 1 ó 8 y Jusztinián munkálatai. 
{M. t. Akad. Alm. 1864. 261. 1865. 
255. 1867. 300. 1869. 229.) 

H o m o k a y László, színigazgató. 
{M. San Évk. II. 73, 74. Arcképpel.) 
H o m o k y Imre, lekéri apát. Nekr. 
{M.-SUm VII. 1869. 938.) 

H o r á n y i Elek, piarista. {Philot. 
Pályám. L 1835. 66.) 

Horeczky Gkdeon, Nekrológ. 
{Prot. K. Napt. XIIL 1867. 55.J 411 Életr. adatok. Hazaiak. Horky — Horváth. H r k y Márton, Galilei legheve- 
sebb ellenmondóinak egyike. (Term. 
Közi. III. 1871. 47.) 

H r n y i k János, a veszprémi káp- 
talan generális vicariusa. Nekrológ. 
(Tud. Oyújt. 1822. VI. 116.) 

Hornyik János munkálatai. {M. 
t. Akad. A/m. 1864. 242. 1867. 294.) 

Horváth, Ádám, palóci. fP/íí7o«. 
Pályám. I. 1835. 61. — Életéből. Uat- 
say Sándor. Házi. Kincstár III. 1802. 
130, 139, 189, 268, 290, 304, 31G. 
— Viszontag.ságai. Baksay Sándor Há- 
zi Kincstár III. 1862. 10, 25. — 
Nekrológ. Tud. Gyűjt. 1820. II. 123.) 

Horváth András, munkálata. 
(Emlékkönyv, Eger 1865.271.) 

Horvát Árpád munkálatai. (.Sz<í- 
zadoh Ili. 1869. 325, 326. VII. 
1873. 367, 641.) 

Horváth Boldizsár. (Kákay Ara- 
nyos Krónikája 1869.143. — Jó-fíarái 
II. 1870. 43, 44. Arek. — Munkála- 
tai. M. t. Akad. Alm. 1865. 230.) 

Horváth Cyrill. (Uj M. Mm. 
1854. II. 13. —Munkálatai. M. t. társ. 
Névkönyv 1839. 135. 1840. 183. 
1841. II. 55. 1842. II. 56. 1843. 
205. 1844. 64. 1846. 68. 1848. 75. 
M. t. Akad. Alm. 1861. 131. 1863. 
211. 
208. 
218. 
256.) 

Horváth Elek , kaposvári kir. 
gymnasiumi igazgató s a m. tud. Aka- 
démia lev. tagja. Nekrológ. (Tud. Tár 
1835. V. 262.) 

Horváth Emilia, P., gróf Kinds- 
maulné. Nekrológ, (il. Tud. Ért. 1862. 
n. 354.) 

Horvát Endre, pázmándi, költő. 
(Tud. Gyűjt. 1834. X. 123. — Mun- 
kálatai M. t. társ. Névk. 1839. 135.J 1864. 225. 


1865. 


226. 


1866. 


1867. 279. 


1868. 


221. 


1869. 


1870. 226. 


1871. 


245. 


1872. Horváth Ferenc, a bajai 
uasium volt igazgatója. Nf^krol 
Sión IV. 1866. 879.) 

Horváth Imre, .Szepesineg 
alispánja. Nekrológ. {/Ceitschr. 
fUr Ungem 1802. I. 135.) 

Horvát István. (Kril. I.np 
1834. 144, 145, 146. — .\ i 
tudós társaság és Horvát Intváu. 
Krif. Lapok V. Ib34. 8S. VL 
137. — Jellemzése. (Akaii.) 
Gusztáv. Bad. Szemle VI. 1 »59 
Nekr. Magazin für fícschichfe a 
Siehenh. II. 1846 — 47. 251.) 

Horváth János, lomnieai. 
posi nagyprépost 1511. (M. h 
X. 1798. 14.) 

Horvát Ker. János, budai 
(Pldlos. Pályám. I. 1835. 57, Í1S 

Horváth János, gzékcsfeh 
püspök. (Tud. Gyűjt. 1827. IX. 1 
Nekr. Tud. Tár 1835. \. -"U.) 

Horváth János, Ungm-y 
tárnokának munkálata. <^:- : 
1869. 276.) 

Horvát János, körösi r. k«' 
gédpap és iró. (Tudós, a nagy-kSrv 
vét Tanitókép. 1873. 8.) 

Horváth József, szepessí'f 
(Zeitschr. von u. f. Ungem HL 
383.) 

Horváth József munkálata 
t. Társ. Névk. 1839. 135. 1840., 
1841. II. 56. 1842. II. 56. 
205. 1844. 64. 1845. 66. 184' 
1847. 73. 1848. 75. — M. l. 
Alm. 1863. 267.) , 

Horváth, Lázár, Petriq 
(írod. Őr I. 1845. 8. — Mtol 
M. I. Társ. Névkönyv 1847. U. 
78.) 

Horváth, Mária, palöcL Nel 
(Sáro.ip. FUz. 1867. 279. Pni- 
Napt. XIV. 1868. 78.) Életr. adatok. Hazaiak. Horváth — Huszár. 414 ^ r V á t h Mihálynál látogatás. Lc- 

' -k. Sziliigyi Sándor. {Kolozsvári 

III. 1867. 103. Arck. — Jó 

1870.35, 37. Arck. — Műnk. 

t. 1841. II. 56.1842. U. 56. 

■). 1844. 64. 1845. 67.1846. 

73. 1848. 76. M. t. Akad. 

'1. 228. Sziizadok I. 1867. 

:;09, 420, 587. 588, 657, 

. III. 1869. 68, 274, 675. 

;32. V. 1871.65. 290,443, 

1S7-2. 1-27. 649. VII. 1873. 

1 1 li .Miklós, palóci, Ung vár- 
•IpibiráJH. Nekr. (.W. Tud.fWt. 
■ '• T '. ' . 
• ■ utiuuir , szent-györgyi, 
yültísi képviselő. Nekrol. 
K. Sapt. II. 1862. 350.) 

á t h Pál munkálata. {Száta- 
~i\. 294.) 

:í t h Sándor, Somogymegye 
: . {S,'p-/Mzl. Napt. rV. 1872. 

■Simon, palóci. Nekrol. 

L 1860. 284. Sárotp. 

•>. 288. Orn. K. K. Napt. L 

H.) 

á t li íisiginond munkálatai. 
ir». XM: 1839. 136. 1840. 
11 11. 56. 1842. n. 56. 

1 i II .1 i. . László, erdélyi pUs- 
— 1635. (Sifh. Quarl. L 1790. 

inyi Ferenc munkálatai (M. 
!/>». 1861. 130.) 

Lajna munkálatai, {f^zázadok 
220. III. 1869. 561. VII. 
-.7.) 
' 1 i Gábor, dadi reform. .V-;'. XIV. -íkr. {Pr-t. 

■■) 

T • z k y í; y i.r^ V. liraMi, 
icDOii ágoet hitv. lelkész, tu- dós iró. B^czkó Sámuel. Nekr. {Tud. 
Gyűjt. 1825. VI. 122.) 

Hrabovszky János. Nekr. {Prot. 
K. Kapt. XI. 1865. 59.) 

H u b c s i k Elek, jiszó-ruduoki lel- 
kész. Nekr. {M. Sión II. 1864. 239.) 

H u b e n a y Ferenc, a nemz. szín- 
ház tagja. íic\ir.(0r8Z.N. Ké.p. Naptár I. 
1861. 357.) 

Hubert Mátyás munkálata. {Em- 
likk. Eger 1805. 271.) 

H u g o n n a i , szentgyörgyi gróf, 
Zsigmond. \ekr. {Tud. GyOjt. 1825. 
IV. 122.) 

Hűmmel, liires zeneszerző hazánk- 
fia. IloUczy. (Tud. Oyüjt. 1835. X. 

98.; 

Hunfalvy János munkálatai. {M. 
t. Akad. Alm. 1861. 158. 1863. 231. 
1864. 236. 1865. 233. 1867. 287. 
1868. 229. Századok. VII. 1873. 76.) 

Hunfalvy Pál munkálatai. {M. 
t. Tára. Névk. 1844. 64. 1846. 68. 
1848. 76. M. t. Akad. Alm. 1861. 
104. 1863. 198. 1864. 217. 1865. 
218. 1866. 203. 1867. 274. 1868. 
216. 1870. 228. 1872. 249. 1873. 
329. 1874. 120.) 

Hunyady Ferenc, iró 1791. {Cso- 
konai-Albitm 1861. 219. 242.) 

Hunyadi István. {Philos. Pályám. 
I. 1835. 61.) 

Hunyadi János. Mcgcáfolása 
azon bitang hirnck. hogy H. J. ma- 
gyarországi kormányzó és erdélyi vajda 
vad ölelésből ercdett. Kazinczy erdélyi 
leveleiből. {Tud. OyUjt. 1818. I. 39.) 

Hunyady János gróf,az 1861. évi 
országgyűlésen Somogymegyéböl képvi- 
selő. Nekr. {Magy. Tud. Ért. 1862. I. 
83.) 

Hunyadi Jenő munkálatai, (if. 
t. Akad. Alm. 1868, 237.) 

H n a z á r Oál, iró. {Ctokonai- Album 
1861. 206. — Figyelmeztetés. Oará- 
dy. {M. ProU Figy. IV. 1873. 414.) 415 Életr. adatok. Haxaiitk. Ilus/úr — István föhg. Huszár Imre muakálata. (Estike j 
1855. 14. Századok IV. 1870. 495.) 

Huszár Kálmán, bönyi földbirto- 
kos, buzgó református. Nekrológ. (Orsz. 
X. K. Napf. I. 1861. 363.) 

Huszár Sándor báró, a kolozsvári 
uemzcti szinház intendánsának arck. {M. 
Szin. Évk. II, 1873. 17.) j 

H u s z k o Károly ciinz. kanonok. 
Nekrológ. {M. Sión II. 1864. 320.) 

H u s z t i András, erdélyi iró. {Btid. 
Szemle VI. 1859. 292.) 

H u s z t i István, orvos, debreceni 
tanár, {rhilos. Pályám. I. 1835. 64.) 

H u 8 z t y Zachariás Gottlieb, Po- 
zsony város főorvosa. Nekr. (Zeitschr. 
von u.für Ungern lU. 1803. 192,) 

H u 1 1 e r György, erdélyi iró. [Rtul. 
Szemle IV. 1858. 229.) 

Hübner Izrael, erdt-lyi iró. (Btid. 
Szemle IV. 1858. 230.) 

I g a z Sámuel. (Turf. Gyűjt. 1821. 
XII. 112. — Hébénok kiadója. Nekr. 
{l\td. Gyűjt. 1826. VII. 123,) 

Ihász Gábor munkálatai. {EmUk- 
könyv, Eger 1865. 272.) 

I I i a András, jezsuita iró. (Budap. 
Szemle VI. 1859. 302.) 

I I I a v s z k y János. Nekr. (N. An- 
nales Ev. 1793. III. 80.) 

1 1 1 8 i János. (PMlos. Pályám. I. 
1835. 68.) 

Illés (Edvi) Pál. (nidom. GyUjt. 
1831. X, 122. — Munkálatai. (M. t. T. 
Névk. 1839. 136. 1840. 184. 1841. II. 
66. 1842. li. 56. 1843. 205. 1844. 64. 
1845. 67. 1846. 68. 1847.74. 1848. 
76. M. tud. Akad. Alm. 1861. 133. 
1863. 212. 1864. 226. 1865. 227. 
1866. 209. 1868. 223. 1870. 229. 
Századok in. 1869. 750, — Nekrológ, 
Századok X. 1871. 521.) 

Illésházy Antal gróf, es. kir. fő- 
hadnagy. Gróf Batthyányi Vince. (Ung. 
Mise. I. 1805. 78.) Illésházy György, };i t 
Pályám. I. 1835. 64.) 

Illésy György, költő. r.Vi 
Album 1861. 231, 241.) 

1 1 1 o 8 V a y István inunkálats 
lékkVmyv, Eger 1865. 272.) 

Illyefalvi Istv. munkálati 
Ukkönyv, Eger 1865. 272.) 

Illyés András, erdélyi p 
{Sieh. Qiiart. I. 1790. 369.) 

II m é r i Orbán. (Győri tM. 
FiU. Iir. 1865. 234, 235.> 

I m e c s Fülöp Jákó uiuiil 
(Századok V. 1871. 593.) 

Imre János, pesti tanár. ( 
Pályám. I. 1835. 133. — Miutk 
Emlékkönyv, Éger 1865. 272.) 

Imre Sándor munkálatai, l 
Akad. Alm. 1861. 119. 1863. 
1864. 221. 1865. 221. ISU. 
1867. 277. 1869. 216. líW. 
1871. 243. 1872. 252. 1873. 
Századok III. 1869. 751. M. t 
Alm. 1874. 124.) 

I n c z é d y Pál, nagyváradi, ' 
iró. (Biid. Szemle V. 1859. 39.^ 

I n c z é d y Sámuel báróné sr 
(A/. Nók Évk. TV. 1864. Melléki. 
—155.) 

I p a c h Ferenc tudós y 
(Fasc. Ecclex. 1842. II. 330.) 

Ipolyi Arnold munkálatai. 
Akad. Alm. 1861. 160. 186;i 
1864. 234. 1865. 232. 18GG. 
1867. 285. 1868. 228. IM*. 
1870. 228. 1871. 246, 1811 
1873. 338. Emlékkönyv, Eger 
273. Századok I. 1867. 87, 21Í 
II. 1868. 665. IV. 1870. 116, 
572, V. 1871. 653. VII, 1873 

Irinyi József. Jókai Már. (i 
Évi. Uj foly. \1I. 187'/j. 2*6| 

István főherceg-nádor. * 
rajz. (Orsznggy. Éml. 1 848. L 4 Életr. adatok. Hazaiak. Istvánfty — Jcndrassek. 41S g t V á n ff j- Miklós biographiájá- 
I ló töredék. (7>«í. GyUíí. 1831. 

stváufi Pál költő halotti einlé- 
tfte. Gr6f Keiu^uy Jó:iief. d'j. M. 
H 1858. I. 382.) 

11 c s i c 8 János, jezsuita, (l'hi- 
-m. I. 1835. 56.) 
;fi Ede munkálatai. {Századok 
. 1. 50. VI. 1872. G4.) 
•'ányi István munkálatai. (Szá- 
Vrr. 1873. 303.) 

ontai János 1674 — 1676. 
FU:. 1863. 264.) 
i b i n u s János, erdélyi iró. 
.lUe lU. 1858. 188.) 
i 8 i c s Péter, (Ot/Sri liirt. és 
lU. 1865. 332.) 
1 b Adeodat, Erdély részére 
tt birodalmi tanácsos. (Orgz, 
>pl. I. 1861. 226.) 
1 b Elek munkálatai. (Századok 
218. II. 1868. 590. IV. 1870. 
':! VIT. 1873. 

I b István munkálatai (M. t. 
klinyv 1839 136. 1840. 184. 
I 56. 1842. II. 56. 1844. 64, 
7. .V. t. Akad. Alm. 1861. 
•.3. 198. 1871. 254.; 
1 b f a 1 T a y András, jakabfal- 
;.,Io(' .<,;r„»„ Fii:. 1859. I. 

" \ I <■ ■■< Ji)/,»ef, szentferenc- 
^-iucialiit. Nekrológ. (/CrU»chr. 
rCnyeni V. 1804. 122, 247.1 

i s » i c h György, L. B., mun- 

':mJékkíinyv, Eger 1865. 274.) 

- ■ ••• » András, kegye*rendi 

I. latin nyelven számta- 

HzerzíJje. Nekrológ. ÍM. 

■■<2. II. 74.) 

''or Pái. Mkai M/>r. fKÚ/.- 

l-'j.foly. VII 18",, 252. 

-<fpe. ftmágr/y. Arrk^pru. I. 

: "•■klet.) Jambresich András, tudós je- 
zsuita. (Fasc. F.cclef. 1842. II. 329.) 

Jancsik Ede munkálata. — (Szá- 
zadok m. 1869. 134.) 

J a u c s ó Pál. (Ekdélyi Napt. I. 
1854. 129.) 

Jankovicb József , jeszenicei, 
Sz.-Fejér várm. 21 éven át alispánja. 
Nekrológ. (.1/. Tud. Ért. 1862. I. 80. 
Orsz. N. K. Napt. II. 1862. 348.) 

Jankowich Miklós munkálatai. 
{M. t. társ. Névk. 1839. 137. 1845. 
67.) 

Jánosy Ferenc. (Tudós, a nayy- 
kSi-ösi lielv. Tanitókép. 1873. 6. — 
Munkálata. Századok III. 1869. 135.) 

Janovszky Pál. Nekrológ. (N. 
Annales Fv. 1795. I. 53.) 

J a r o 8 I a i Elek, piarista. (Philos, 
Pályám. I. 1835. 56.) 

J á r o s 8 i Mihály, a selmecl evang. 
gymnas. rectora. Nekrológ. (Zeitsphr. 
von ti.fUr. Ungern VI. 1804. 67.) 

Jaslinszki András, jezsuita. 
(Philos. Pályám. I. 183ÍJ. 56.) 

Jászay Pál. (M. t. Aka'l. Alm. 
1863. 274. — Kéziratai. Századok 
ni. 1869. 68, 203. — Munkálatai M. 
t. tárt. Névkönyv 1839. 137. 1840. 
184. 1841. II. 57. 1842. II. 57. 
1843. 205. 1844. 64. 1845. 67. 
1846. 69. 1847. 74. 1848. 76.,i 

J e d 1 i c I k a Pál munkálatai. (Szó- 
zadok II. 1868. 058. III. 1859. 259.) 

Jedlik AnyoH István munkálatai. 
{M. t. Akad. Alm. 1861. 187. 1863. 
248. 1864. 253. 1865. 240. 1866. 
220. 1867. 298. 1868. 239. 1869. 
227. 1870. 238. 1871. 254.) 

Jekelfalusy Zsigmond, szepes- 
ségi Iró. (Xeiturl,, fUr IJnqeni 
VI. 1804. 250.) 

Jendrassek Jeni'í munkálatai. 
1/ I Akad. Alm. 186.5. 256.) 

14 419 Életr. adatok. Hazaiak. Jenevay — Kadarcsy. J e n e V a y László, magyar iró, volt 
honvéd főhadnagy. Nekrológ. (M. Tud, 
Ért. 18G2. I. 81.) 

Jeremiás Sámuel. {Philot. Pá- 
lyám. I. 183.5. 119, 137, 138.) 

J e r n e y János, munkálatai. (3f. l. 
táré. Ntvk. 1840. 184. 1841. II. 56. 
1842. II. r,7. 1843. 20,'). 1844. 64. 
1845. 67. 1846. 69. 1847. 74.1848. 
76.) 

Jeszenszky János, jeszeni, or- 
vos. {Phüos. Pályám. I. 1835. 53.) 

Jesztrabiiiyi Sámuel. Nekro- 
lóg. [N. Annales Kv. 1795. I. 52.) 

J e w e y Xav. Ferenc, az Eipeldau- 
er Levelek ii-ója, tudós hazánkfia. 
Nekrológ. {Tiul. Oyujt. 1819. X. 121.) 

Jókai Mór. {írod. Ör I. 1846. 
152. — Országgyűlési Kmlékk. 1866. 
96. — .Jókai Mór. Kisf.-Társ. Évi. Uj 
foly. VU. 18''"/72. 241, 258, 265. — 
Jókai Mór székfoglalója : „Párbaj az 
Istennel." Akad. Értés. IV. 1870. 275. 
— A Jókai-pár családi ünnepe. Xeniz. 
N. fi. Napt. VI. 1874. 116, 120. 121. 
Két arcképpel. — Munkálatai. M. Tud. 
Ak. Alm. 1861. 119. 1863. 198. 1864. 
217. 1865. 219. 1866. 204. 1871. 
242. — Arcképe. Remény 1851. I. 
jun. füz. Melléki. Barabástól. Országgy. 
Émlékk. 1866 — 67. Melléki. Országgy. 
Arcképes. I. 1867. Melléki.) 

J o o b Vendel. Nekr. (Prot. K. Nap- 
tár XV. 1870. 74.) 

Jósika Miklós. {Magy. Tud. Krt. 
1862. 78. — Munkálatai. M. t. Társ. 
Néck. 1839. 137. 1840. 184. 1841.11. 
57. 1842. 57. 1843. 205. 1844. 65. 
1845. 67. 1846. 69. 1847. 74. 1848. 
76.) 

Jósika Sámuel, branyicskai báró. 
Nekr. (07-Í2. N. K. Xapf. I. 1861. 360.)| 

Jovics b. 1848-bau eszéki vár- 
parancsnok. Nekr. {Orsz. A'. A'. Napt. 
I. 1861. 362.) M Jozipovics Antal. Jellé 
OrszóggyUl. Emi. 1848. I. 56.) 

J ó z s a János, kunszeutmiklún 
nár. Nekrológ. {Prot. K. Napt. X. 18 
83.) 

József főherceg. Magjai ,r- 
nádoráimk névünnepe. (Ungr: Mmc. 
1805. 56. Arck. — Magyar betzi 
Szemére Pál gyűjtemény éhül. ErJ. ' 
1815. III. 182. — József i. 
fenségéhez félszázados iMnlokíü 
alkalmából. M. tud. Társ. Évk. \ll 
oszt. 1842 — ^4. V. 1. Arck. - ^ 
füvész cs archaeolog. Kiibinyi .1/' 
M. Orv. és ter. Műnk. VIII. ISCi. 
— Arck. Aurora II. 1823. M-l! 

József főherceg mint régész. 
zadok rV. 1870. 494. — M Bur, 
1870. 40.) 

Juhász Ferenc, albertii •■\ 
lelkész. Nekrológ. (Prot. K. Napi. '. 
1868. 77.) 

J uuák István munkálata, (fii 
könyv, Eger 1865. 274.) 

J u n g János, magyar törványtl 
és iró. Nekrológ. — r — y. {Tud. 61 
1828. IV. 121.) 

J u r a n i c s Antal, győri nK| 
püspök. Nekrológ. {Egyh. Tár X 1 1 
220.) 

Juricaics. N. Takácsi Ho\ 
János. (F. M. Or. Minerva 1882. 

Kabai Gellért, iró 1677, (( 
nai Album 1861. 212.) 

Kacskovics Lajos miuj^á 
{M. t. társ. Névkönyv 1839. 1??, I 
184. 1841. IL 57. 1842^. 
1843. 205. 1844. 65. 1846.'~61 
f. Akad Alm. 1863. 248.) 

Kacskovics Mikály, kitíatj 
vény tudós és törvényszéki bitiiM 
{Nemz. Kép. Napi.. 1856. 144j 

Kadarcsy, debreceni ifíii ( 
nai Album 1861. 230, 241.) Életr. adatok. Hazaiak. Kalchbrenuer — Karácson. 422 Ichbrenner Károly munká- 

' '. Akad. A/m. 1865. 257. 

:„ . 1868. 241. 1874. 148.) 

. I d r o T i c s Andor. Nekrológ. 

<w Koh. ÍMpok IV. 1871. 67,) 

1 d y Zsiizsáuna, Nagy Istvánnc. 
l.)g. (Wirí Kincgtf'tr I. 1860. 62.) 

I i t z k y Adalbert. Nekrológ. 
I,r. vfM M. fiir Utigem III. 1803. 

I I a y Ferenc. (Philot. Pályám. I. 
120. — Munkálatai, il. t. társ. 
yc 183ít. 137. 1840. 185. 
II. 57. 1843. 206. 1844. 65. 
68. 1846. 69. 1847. 74.1848. 

t. Akad. Alm. 1861. 130. — 
.g. 0r«2. X. K. Napt. II. 1862. 
/. <•«/. Ért. 1862. I. 79.) 
! I a y Miklós, Szabolcsmegyc al- 
>. {Tad. Oyüjt. 1820. XI. 118.) 
i 1 ó 8 Lajos munkálatai. {M. tud. 
l/m. 1864. 232. 1865. 230. 

212. 1867. 284. 1868. 227. 

221. 1870. 237. 1871. 152. 
139.) 

manczui Pál, tiiil^M jezsuita. 
b>rlf: 1842. II. .'J.in.- 
i m á r György. (Iliilof. I'áhjam. 
' ''• 52. — Ni'valáiriÍHa. lUíte 
■■k\.) 
I" • r Sándor. Nekr. i l'rul. Krp. 
M\. 1867. 52.) 

1 P<?ter 1674. {fiárotp. Füz. 
) 

z k y Benedek, aárospataki 

(Sniotp. FUx. 1861. 776.) 

k i Lajos gróf, erdélyi kor- 

-oa. Nekr. (Sieb. Qiiarl. 

ky Fál.gróf. (.4,il/./>o/<,." 

I 187(». 125.) 

k i Sámuel grt'if, krónikairó 

>> főbírája 1702. Molnár 

! lu-n K)i,,f,vhóz VI. 1794. Kalocsa János, debreceni, bajomi 
ref. pap es iró. (.Síiiosp. FUz. 1859. I. 
883.) 

Kámánházy László , váci püs- 
pök. Nekr. Y. (Tud. GyUjt. 1817. II. 
173.) 

Kandó József, egerfarmosi. Nekr. 
(Tml. Gyűjt. 1822. II. 115.) 

K a n d r a Klabos munkálata. (Száza- 
dok V. 1871. 593.) 

Kanizsai János, iró. (M. Tini. 
Ért. 1862. n. 258.) 

K a n k a Sámuel, gurabi lelktíaz éa 
senior. Nekr. (Prot. Jahrh. I. 1854. 
160.) 

Káutornc, tragikus színésznő'. 
Nekr. (Uj M. Muz. 1854. L 400.) 

K a p c z y Tamás, a pesti ügyvédek 
egyik jelesbike. Nekr. (M. Tud. Érlek. 
1862. I. 380.) 

K a p i György. (Erdélyi Naptár If. 
1855. 88.) 

K á p 1 i Lajos, kis-baboti ev. leik. 
Nekr. (Prot. Képes Naptár XV. 1869. 
63.) 

Kápolnai István munkálatai. 
(Sz'izadok IIL 1869. 192, 585. IV. 
1870. 118, 325.) 

K a p o 8 B y Mihály. Nekr. (Prot. A'. 
Naptár XIV. 1868. 76.) 

Kaposi Sámuel. (Pliünn. Pályám. 
l. 183ft, 55.) 

Kappcl Emilia. Nekrológ. (Lelki 
Kinrttár I. 1860. 92.) 

Kaprai Vilmos , erdélyi püspök 
1462 — 1469 ^v;,',. fj„nrf. í. 1790. 
275.) 

Kapusi Sámuel, erdélyi iró. (Hud. 
Szemle VL 1859. 46.) 

Karacsay Fedor gróf Perzsiá- 
ban. (M. Akad. Ért. 1853. 200.) 

Karácson Mihály munkálatai. 
(.W. /. lárf. Séckrmyr 1839. 138. M. t. 
Akad. .\lt,i. 1H67. 285. 1»69. 228. 
Száza,/ I II ivr,>- joa. 368. in. 

14» 423 Életr. adatok. Hazaiak. Karasznay — Ksüinczy. 186'J. 193. — Joylud. Szemle I. 186!). 
330. Századok III.' 1869. .')76.) 

Karasznay Mihály 1G74 — 
167G. (Sároxp. Filz. 1863. 262.) 

Karcsú Antal Arzén munkálatai. 
{SzázadolcN. 1871. 68. VI. 1872.64.) 

Kardos Alajos, a soproni magyar 
társaság tagja és költő. Nekr. {ZeitKclir. 
von u.fUr Ungern 1802. I. 136.) 

Karika Ján., kecskeméti ref. theol. 
akadémiában tanár. {Ndptan. Könyve I. 
1855. 326. Prof. Xapt. III. 1857. 54.) 

Kármán József. (Mind. Gyűjt. II. 
1789. 19. — Nekr. N. Anmlca Ev. 
1795. I. 54.) 

Karolina Auguszta királyasszony 
életéből. {István bácsi Napt.'S.VK. 1874. 
45. — Arcképe. Aurwa I. 1822. Mel- 
léklet.) 

Károlyi Antal gróf, a magyar k. 
testőrök kapitányának arcképe. {Mer- 
kúr von Ung. 1787. 823.) 

Károlyi György gróf munkálatai. 
{M.t.t. Névk. 1839. 138. — Arcképe. 
Oi-ízággy. Arcképes. 1. 186 7. Melléki.) 

. Károlyi István gróf. {Nemz. K. 
Kapt. II. 1857. 53. Arck.) 

Károlyi Lajos, színigazgató, (ü/. 
Szin. Évk. II. 1873. 45, 47. Arck.) 

Károlyi Péter, iró 1568. {M. t. 
Ért. 1862. II. 259.) 

Károlyi Zsuzsiínna, magyar ki- 
rályné. Közli Vnlenliniis Bujdosó. {Szá- 
zadok VI. 1872. 127. Egy címer- 
rajzzal.) 

Károlyi (Az ál-). Waltherr Imre. 
{Századok VII. 1873. 184, 226. Káro- 
lyi Sándor versei az ál-Károlyiról. Tlia- 
ly Kálmán. — — ."ílS.) 

K a r V a s y Ágost munkálatai. {M. t. 
társ. Nérkővyv 1848. 76. — it/. /. Akad. 
Alm. 1861. 146. 1863. 220. 1864. 
231. 1865. 229. 1866. 211. 1867. 
283. 1868. 227. 1871. 248. 1872. 
265. 1873. 350.) K a s c h e Miklós, cisztorcil 
főnök. Nekr. (Tud. <:yUjt. 1 
120.) f^w M •* 


10 

I Kassai György Mii 
Pályám. I. 1835. 64.) 

K a s s a y János, nyugalm. eafti 
ev. lelkész. Nekr. {Prol. K. NapL\ 
1870. 76.) 

K a s 8 a y József, magyar 
szeti iró. Haas Mihály. {/■Jmlék-Í 
I. 1852. 378. — Munkálatai. M.tíM 
Névkönyv 1839. 138. — EmUkklh 
Eger 1865. 274.) 

K a s 8 a y Lajos, iró 16 7 H-ban. , 
nár János. {Magy. Könyvit. XXII. 18 
86. — M. Tud. Ért. 1862. E^j 

Katancsics Péter, tudóul 
{Tud. Gyűjt. 1826. III. 120.) 

Katinszky Gyula monUL 
{Emlékkönyv, Eger 1865. 275.) 

Ka t n a István, gelcji. {Bad.St> 
üjfoly. V. 1866. 450.) " 

Katona József, a >ISúnk 
szerzője. {Tud. Gyűjt. 1821. II. 1' 

Katona Mihály, búcsi ref. leli 
és iró. {nUoH. Pályám. I. 1835. : 
— Nekr. Tud. GyUjt. IS22. VULl 

K a u t z Gyula munkálatai. (J 
Akad. Alm. 1863. 221. 1864. 
1865. 229. 1866. 212. 186Í. 
1868. 226. 1869. 229. "":" 
1872. 257. 1873. 339.) 

Kazinczy András. Nekf. ii 
sehrift r„i, v. fUr T'tirjern Vl I ° 
334.) 

Kazinczy Ferenc. {PInl. Pn- *- 
L 1835. 119, 126, 135, IIO.-JI* 
lyék K. F. után. Sárotp.Fvz. 186; || 
78. — Egy fogoly magyar költő i^^ 
böl. K. Papp Miklós, fíészvéf-.m 
1872. 227. — Tud. Oyüjt. 1831. B 
120. — Halála iránt. Bajza. ArV*. 
IV. 1834. 154. — Arcképe 179;)4i 
Remény 1861. XIII. lap.,) Életr. adatok. Hazaiak. Kazinczy — Kenessoy. 426 i z i n c z y Gábor. Jókai Már. 

Társ. Évi. Uj foly. VII. 18 "/r 2. 

— M. t. Akad. Alm. 1861. 162. 

I. 1864. 236. — Századok 

137.) 

.( z i n c z y Sándor, volt hon ved - 

Nokr. (U. Tiul. Ért. 1862. I. 

-:. K. K. Napt. U. 1862. 

.'CBkem^thy Aur^l. Jókai Már. 
Tán. Évi. Uj foly. VII. 18'V:2- 

li Béla gróf arcképe. 

.{r.:képcs. I. 1867. Melléki.) 

. vich Crá bor gróf, m. Aka- 

igazg. tagja. Nekr. (O M. Muz. 

n. 9G. 

glcvics I'éter, buzini báró, 

Takacni Horváth Jánot. (F. .V. 

' 1832. 441. — 1836. 

. - . - L .. ^ i Iguáf, tudós jezsuita. 
Eeele». 1842. II. 330.; 
1 e c ■ é n y i József, nyitrai nagy- 
t. N«kr.(J/. Si,m IV. 1866. 640.) 
I « m e u György, cxpauiinus, a a 
gymoasium igazgatója. Nekr. 
Iirifi von u. fUr Ungem III. 1803. 

„yctemi tanár. 

'. 1819. III 119.) 

•f péc«i nagj-pré- 

h. lAtpok I. 1867 — 68 

-.;.> VI. 1868. 239.) 

i Károly munkálatai {M. I. 

■<69. 221. 1872. 274. 

in c » i Mihály. (Gyóri fürt. 

m. 1865. 6, 7,126,128.) 

'■ r Károly, iglói ev. lelkész. 

• XIV. 1868. 78.1 

• itlólyi iró. Ifíttih 
. 4ti2.) 

■...I„.r l.,;r„ „,„.,. ^„..;. 

112. — 
■ -'30.) Kemény István, báró. Jónás. {A 
„Magyar Polgár" X. Napt. I."l869. 
107.) 

Kemény János, erdélyi iró. (Bud. 
í?zemU IV. 1858. 419.) 

Kemény József, gróf. {Uj M. Muz. 
1855. I. 148, 185, 305.— M I. Akad. 
Alm. 1863. 279. — Munkálatai. M. t. 
társ. Névkönyv 1839. 138. 1840. 185. 
1842. n. 57. 1846. 69. 1847. 74. — 
Századuk V. 1871. 350.) 

Kemény Sámuel, gróf. l^ekr.(Orsz. 
N. K. Xapt. n. 1862. 348. — M. Tud. 
Ért. 1862. I. 81.) 

Kemény Zsigmond, báró, munká- 
latai. (M. t. társ. Xévkönyv 1846. 69. 
1847. 74. 1848. 76. — M. l. Akad. 
Alm. 1861. 95. 1863. 196. 1864. 
215. 1865. 217.) 

K e m p Mihály, esztergomi ka non ok 
Nekr. (.1/. Sión III. 1865. 400^ 

Kempelen Farkas, Cg. kir. taná- 
csos, nagy mechanikus. M c Inár Jánon. 
(Magy. Könyvit. VIII. 1796. 106. — 
Poznony és Körny. 1865. 191. — Nekr. 
Zeitschrift von u. fiir Ungem V. 1804. 
322.;) 

K e m p e 1 e n-T 6 1 h Biza. Nekr. (í/ 
M. Muz. 1858. I. 61.) 

Kend e László, kölesei, nagyváradi 
kanonok. Nekr. {ZeitucfiTift vnn u. fúr 
Ungem V. 1804. 189.) 

Kendeffy Árpád. Jónás. (A „M 
Polgár* N. Napt. II. 1870. 126.) 

Kendeffy János, gróf. ( Ph ilon. 
Pályám. I. 1835. 66.) 

Kendercsi Mihály, az erdélyi 
kir. kormányszék val. beíró titkos taná- 
csosa. Nekr. Tltaitz. {Tud. Gyűjt. 1824. 
IX. 121.) 

Kendi Ferenc, etédi. Nekr. ((hrz. 
V. Napi. II. Iöü2. 342.1 

Kencssey Albert műnk, >,,.;,... .1/. 
/. Akad. Alm. 1872. 279. 1873. 874. 
1871. I.'il. 427 Életr. adatok. Hazaiak. Kcuész — Kisfaludy. Kép. K e n (! B z Mihály. Nekr. {Frot 
Sapt.Xl. 1865. 59.) 

Kerchclich Mátyás, eszdki gym- 
nas. igazgató. Nekr. (Zeitschrift von u. 
für Ungern IV. 1803. 200.) 

Kerecsényi László. Némethy Pál. 
(F. M. Or. Minerva 1835. I. 106.) 

Kerekes Ferenc, debreceni tanár 
é& iró. {Csokonai Album 1861. 225. 
245. — Munkálatai. M. t. társ. Névk. 
1839. 138. 1840. 185. 1847. 74. 
1848. 76.) 

Kerekes György, zilahi, erdélyi 
iró. {Btid. l^zemU VII. 1859. 251.) 

Kerekes Károly báró. (Pliilos. Pá- 
lyám. I. 1835. 113.) 

Kerékgyártó Árpád munkálatai. 
(M. t. Akad. Alm. 1863. 238. 1865. 
216. 1868. 233. 1869. 224. 1870. 
236. 1872. 265.) 

Keresszegi István, iró. (Csokonai 
Album 1861. 209.) 

Keresztes Máté, erdélyi iró. 
(flurf. Szemle VII. 1859. 252.) 

Keresztúry József, törtéuetta- 
nár a pesti kir. ogyeteinnél. Nekr. (Tud. 
Gyűjt. 1826. III. 117.) 

Keresztúri Pál, erdélyi itó.{Btul. 
Szemle IV. 1858. 25.) 

Kereszty Gergely, rozsnyói fö- 
gymnasiumi tanár. Nekr. {M. Sión IV. 
1866. 560.) 

Kerkápolyi Károly. Jónás. (A 
„M. Polgár" N. Napt. II. 1870. 128. 

— Já Barát II. 1870. 34, 37. Arck. 

— Munkálatai. M. t. Akad. Alm. 1861. 
177. 1864. 239. 1865. 215.) 

Kertbeny Károly Mária. Jókai 
Mór. (Ki:>f. Társ. Évi. UJ foly. VU. 
18''/72. 265.) 

Kertész Ábrahám, híres nyom- 
dászról egy páradat 1668. Gróf Ke- 
mény József. (Uj Magyar Muz. 1860. I. 
357.) K é ry Imre munkálatai (M. I. Al. 
Alm. 1861. 196. 1864. 254. }H> 
221. 1867. 298.) 

Kéri János gróf, paulinus. (fíU 
Pályám. I. 1835. 56.) 

KeserU István, XVI. százaii' 
magyar tudós. (Uj M. Muz. IhOT 
256.) 

Keszelborn Károly, nagysz' 
bati kanonok. Nekr. (M. Sión I. 18 
157.) 

K é ■/. a i Simon. Podhradczky J'r. 
(M. Tőrt. Tár X. 1861. 238.) 

K é z y Mózes, sárospataki tan i 
költő. Nekr. Kazinczy fiienc. {'. 
GyUjI. 1831. VIII. 120.) 

K h 1 o s z Pál, a nagyszombati ii • 
tem tanára. Molnár János. (M. A'íí 
VIII. 1796. 106.) 

Kilián György, pesti könyv;i 
Nekr. (Tud. Gyűjt. 1819. V. lU. 

Kinder János, erdélyi iró. / 
Szemle Yll. 1859. 242.) 

Kinder mann Józsof Károly •' 
német földrajzi munkáknak szer/'' -■ 
földképmetszö. (Zeitschrift von " ' 
Ungern 1802. I. 137.) 

Kinizsi Pál. (Győri tori. ■-■ ; 
Fiiz. II. 1863. 57 — 67. III. ! 
213—222.) 

Király Pál, körösi tanár >• '>■ 
(Tudós, a nagy-kőrősi heh. lauk y- 
1873. 8.) 

Királyi Pál arcképe. (On-'-'í- 
Emlékk. 1866 — 67. Melléklet.) 

K i r n b a u e r Gusztáv. Nekr. ( ' 
A. Napt. XVIII. 1872. 70.) 

K i r n e r Endre, mezöli' ' 
tanitó. Nekr. (Prot. K. 
1872. 69.) 

Kisfaludy Károly, a magy.. i 
Akadémia tagja. Nekr. (Tud. < >' 
1830. Xn. 127.) 

Kisfaludy Mihály, Sándor c '*' Életr. adatok. Hazaiak. Kisfalmly — Klement. 430 i. Nekr. {Tud. Gyűjt. 1826. 

i I f a 1 n d 3r Sándor munkálatai. 
tárt. Névkönyv 1839. 139. 1845. 

- Arck. Emlény I. 1837. Melléki. 

Társ. Évkönyv VIII. 1845 — 

d.) 

Áron, iró. (Tuflós. a nagy-kö- 
■■kép. 1873. 9,.^ 

- - Di-ut. {M. t. Akad. Alm- 
iig. — Munkálatai. M. t. társ. 
yr 1841. IL 57. 1842. U. 58. 
75. 1848. 77.) 

Sí Emö, honvéd-tábornok. (Hon- 
ipt. n. 1873. 69. — Két tábor- 
S48-ból. Moesáry Béla. Athenaeum 
' XIV. 1873. 46.— K.E. öreg 
l\is» Emö arcképével. Benkz- 
U. JCmich X A'. Xapí. III. 1862. 

- Arcképe. IIonféd-Alhum 1868. 
ki. Oriz. Honvid-líapt. U. 1868. 
ki. Vén líonv.-Xapt. 1869. 9.) 

. i» Ferenc mnnluílatai- (1/. t. társ. 
>yv 1841. n. 57. 1844. 65. 
68. 1847. 75. 1848. 77. — 
Tud. Gyűjt. 1826. III. 115.) 

- 8 Imre, nagy-szombati, jezsuita 
l/ojy. Könyvh. VU. 1795. 120.) 
»• Imre, iró 1804. (C»okouai-Al- 
i61. 43.) 

:! • János, snperintendens. {I'hiloe. 
■>. L 1835. 127, 135. — Mun- 
i. M. t. tárt. NévkUnyv 1839. 
1840. 185. 1841.11. 57. 1842. 
'■^43. 206. 1844. 65. 1845. 
■ O'J. 1847. 74. hod. ÓV. I. 

munkálatai. {Ewlékk., 

*» Károly munkálatai. (M. t. 
^'iikBnyo 1889. 139. 1840. 185. 

II. 67. 1842. II. 58. 1843. 

• I |. 65. 1845. 68. 1846. 69. 
. 1848. 77. .»/. tud. Akad. Alm. 1861. 178. 1863. 240. 1864. 
243. 1865. 241.) 

Kiss Lajos, iró. (Tudás, a nagy- 
kőrösi helv. Tanitókép. 1873. 7.) 

Kiss Lajos, gyömröi ref. lelkész. 
Nekr. {Prot. K. Xapf. XUI. 1867. 48.) 

Kiss Mihály munkálata. (Századok 
IV. 1870. 718.) 

Kiss Miklós, tótfalusi, (flud. Szemle 
IV. 1858. 225. — — Uj /oly. V. 
1866. 463.) 

Kiss Pál, honvéd-tábornok arcképe. 
(Honvéd-Album 1868. Melléki.; 

Kiss Pál, baláafalvi, Kecskemét 
városa tanácsnoka. Nekr. (Tud, Gylljt. 
1826. III. 123.) 

Kiss Pál, majosházi ref. lelkész. 
Nekr. (Prol. K. Napt. XVI. 1870. 73.) 

Kiss Pál, egerpataki, volt muzsnai 
lelkész. Nekr. (Prot. K. Napt. XVII. 
1871. 55.) 

Kiss Sámuel, evang. lelkész. Nekr. 
(M. Tud. Ért. 1862. I. 82.) 

Kiszel Pál, udvaii ágens. Nekr. 
(Tud. GyUjt. 1817. III. 157.J 

K i t a i b e 1 PáL Nekr. (Tud. Gyűjt. 
1818. I. 109. — Arcképe. M. orv. és 
tenn. Műnk. IX. 1864. Melléki.) 

Klampaczky Alajos munkálata. 
(Emlékkönyv, Eger 1865. 275.) 

Klapka György. (Jó Bar«< 1.1869. 
49, 54. Arck. — Szemere Bertalan 
Naplójából. A »M. Polgár« N. Naptárit 
II. 1870. 90. — Ai-ck. Honvéd- Album 
1868. Melléklet.) 

Klassanovich Márián, ürkano- 
nok. Nekr. (M. Sión V. 1867, 480.) 

Klauzál Imre munkálatai. (M. t. 
tárt. Névkönyv 1839. 139. 1841. II. 
57. 1842. II. 58.) 

Klein János Sámuel, szepességi 
iró. (Zeiltekrift von u. für Ungern III. 
1803. 384. VI. 1804. 253.) 

Klemen t-Ugy köuy vészetébez ada- 
lék. Közli t^vö* Lajot. (Státadok V. 
1871. 587.) 131 Életr. iuliitok. Hazaiak. Klcscr — Konck. K 1 e 8 o r István, nagyszebeni pol- 
gármester 1526. {Skb. QuarC. 11. 1791. 
178.) 

K 1 i m ó György, péegi pUgpok. llaan 
Mihály. {Emlék. Könyv I. 1852. 375.) 

K 1 i V é n y i Jakab, apori apát, szé- 
kes-egyházi kanonok. Nekr. (M. Sión 
IV. 1866. 560.) 

Klobusitzky Ferenc báró, erde'- 
lyi püspöki {Sieb. Quart. 1. 1790. 373.) 

Klobusiczky Péter, szatmári 
püspök. (Eyyh. Ért. 1823. I. 171.) 

K m e t h Dániel, kas-sai kir. Akad. 
tanára és mathem. iró. (Tud. (^yiljt. 
1823. IX. 119. — Nekr. Tud. Oyiijf. 
1826. III. 124.) 

K m c 1 1 y György, honvéd-tábornok. 
{Alkotm. N. Napt. 1862. 117. — .1 
„M. Polgár" N. Napt. II. 1870. 90. 
— Honvéd-Album 1868. Melléki.) 

K n a II z Nándor munkálatai. (M. t. 
Akad. Álm. 1861. 164. 1863. 231. 
1864. 236. 1865. 234. 1867. 287. 
1868. 230. 1871. 249. 1873. 351. 
Századok II. 1868. 657. VII. 1873. 
522.) 

Knézich Károly, honvéd-tábor- 
nok arcképe. {Honvéd-Albnui 1868. 
Melléki. Vén Honvéd- Najdái 1868. 
Melléki. Orgz. Honvéd-Naptár II. 1868. 
Melléki.) 

K o c h István, honi zeneművész. 
(Tud. Oyüjt. 1818. XII. 113.) 

K o c z á n y i Ferenc, kegyesrendi 
nagy gymn. tanár. Nekr. {M. Sión \. 
1867. 720. Bud. Tanári Egyl. Közi. I. 
1867. 3 — 4. füz. 111.) 

K o c z ó h Ferenc, fülöpszállási ref. 
lelkész. Nekr. {LelM Kinettár I. 1860. 
202.) 

K o h á r y István fogságának törté- 
netéhez adatok. Tlialy Kálmán. (Száza- 
dok IV. 1870. 649. VI. 1872. 238.— 
Arcképe. Hébe 1826. Melléki: I 

K o 1 b a y József, szepesi kanonok. 
Nekr. (M. Sión Y. 1867. 640.) K o II á r c s i k István, rozsnvui ]i 
pök. Nekr. (.1/. Sión VII. 186!l. M; 

K o 1 1 e r Ferenc, tudós jczsir 
(Fasc. Ecdes. 18 A2. II. 331.) 

K o 11 e r József, pécsi kaiK.n 
Haas Mihály. (Emlék-Könyv I. ! H 

375. — Nekr. Horvát 'Intván. 7'.-./ 
OyUjt. 1833. III. 126.) 

K o 1 m á r József, komáromi ref. 1 
kész. (Tud. Gyűjt. 1822. IX. 12.".. 

K o 1 1 o n i t z László, kollcgráiii . 
kalocsai érsek. (Sieb. (iuait. I. 17: 

376. — Nekr. Tud. Gyűjt. 1«1T. 
150.) 

K o 1 1 o n i t z Zsigmond gróf, In- 
püspök. (Mayy. KönyvU. V. 1793. 2 

Kolosvári (Clausenburger ' I 
vid, erdélyi iró. (Bml. Szemle IV. 1^ 
240.) 

K o 1 o s v á r i István, nagy-i^nv 
tanár 1714. (Pani. Időt. VII. li' 
12.) 

Kolosváry l'ál, gyula-ftji'r. 
tanár. (^Philon. Pályám. 1. 1835. l'' 

Kolos vári Sándot munkúii 
(M. t. társ. Mvkönyv 1842. II. i>t. 

Komáromi Dániel, hódmiz" 
sárhelyi tanár. Nekr. {Prot. Kép. ^ 
XVI. 1870. 76.) 

Komáromi István, 1671 — 1 ti 
(Sárosp. FHz. 1863. 253.) 

K o m i n e k Johann. Nekr. (V-f 
Mitth.f. Naturtc. III. 1852. 18.) 

K o m 1 ó s 8 i Ida. {Pempn>i 1 l*.'i 
112. Arck.) 

K o n d é Miklós,, pókatclcki, n;i 
váradi püspök. Nekr. (Zeitsckri/t c 
för Unyern 1802. II. 355.) 

Kondor Gusztáv miukálatai. 
t. Akad. .Álm. 1863. 244. 1864. i ■ 
1865. 243. 1866. 219. 1867. 2. 
1868. 236. 1869. 227. 1870. 2. 
1872. 277. 1874. 150.) 

Kőnek Sándor muukáiatai. < -' ' 
Akad, Alm. 1861. 165. 1863. 2- Életr. adatok. Hazaiuk. Konrád — Kovács. 434 23(;. im;:i. lisi. i«t>7. -2x3. 

2áÖ.: 

urad Frigyes, apát ^s nagypré- 
Nekr. {Tört. Adattár I. 1871. 

l>ái-sy József, esztergomi e'r- 
Ugyarország primása. (l'udom. 
1817. III. 156. 1819. X. 119. 
//. Ért. 1823. I. 173.; 
!■ e n i t z Márton. (Biid. Szemle 
■>8. 152) 

:ipi Károly, a piaristák eolle- 
ik rcctora. (Xtitschrift. von und 
ifti. 1802. I. 135.) 
r b é 1 y i Mihály, péesi kanonok 
■ti egyetem volt tanára. Nekr. 
njttjl. 1821. I. 118.) 

ének Józbef munkálatai. (£m- 

. Eger 1865. 275.) 
r i z m i c 8 Antal, v. bácsi piis- 
. kr. (M. Sión IV. 1866. 320.) 
r i z m i c » László munkálatai. 

Akad. Alm. 1861. 185. 1863. 
H6i. 251. 186Ö. 244.) 

lát István. {''íi/Sri tört. i» rég. 

1863. 259, 261.) 

lát Gáspár, (fiy&ri tört. it rég. 
I. 1865. 226.) 
mis Ferenc, gönc-rnezkai gróf. 

V. Tud. Ért. 1 862. I. 80. — 
. ILhaiU. II. 1862. 341.) 

- Károly, jogtudományi író. 
.. K. Xupt. II. 1857. 120.) 

r p n a y János munkálatai. 

V I. 1846. 151. — M. t. tárt. 

y» 1847. 75. 1848. 77. — M. 

'!«,. 1861. 180. 1867. 296. 

II a i d e s György, iró 1679. 
rl. 1862. II. 260.) 
''yi^nCTt > kasMt akadémia 
fiyüjt. 1818. II. 

.'Samuéi, magyari. Nekr. 
' 11.' XIV 1868. 74.1 Kossovich Károly iiiiiiikálatai. 
{M. t. társ. Néckönyv 18 i<"i. ISi!.. 184 I- 
n. 57. 1842. II. 58.) 

Kossuth, szül. /olnensis Anna. 
Nekr. (A/, tud. Ért. 1862. I. 83.) _ 

Kossuth Lajos. {írod. Őr II. 
1846. 54. — Alkotm. -Y. Xapí. 1862. 
118. — H — or. Honvéd-Naptár I. 
1868. 17.Arck. — Karácsouesték az ex- 
govemoriiál Londonban 1852-ben.A'?í6t- 
ntji Imjos. Kossuth- Album 1868. 23. — 
K. L. házáról. Ssiokoly Viktor. Kossuth 
Alb. 1868. 69.— K. L. dolgozó-szobája. 
Szilágyi Virgil. Tarka Világ I. 1869. 
65. — Egy érdekes levél Kossuth aty- 
jától. Pest, máj. 6. 1837. Közli AV- 
suih László. Tarka Világ 1.1869.— K. L. 
és családja. Tóríilgyi Titusz. Tarka Vi- 
lág l. 1869. 233.— K. Szemére B. Nap- 
lójából. A „M. Polgár" N. \upt. II. 
1870. 90. — Kossuth gyermekei fog- 
ságban. Nép-Xászl. \apl. III. 1871. 55. 
— A tiszteletére rendezett banquet 
Washingtonban, 1852. jan. 5. Angol- 
ból Péterfi Dénes. „M. Polgár" N. Xapt. 
III. 1872. 67. — Arcképe. Vén Honv.- 
Sapt. 1868. Melléki. Orsz. Uour.-Napt. 
n. 1868. Melléki. — 1848. és 1868- 
ból. Orsz. Honvéd- Saptár 1869. 114, 

115.; 

K o V a (' h i c h Márton György, 
•enkvici. (Turf. Clyüjt. 1817. V. 147. 
1819. V. 108. XL 117. — Jellemzé- 
se. (Akad.) Wenzel Husztáv. fíud. .Szemle 
VI. 1859. 227. — Nekrológ. Th. Tud. 
Gyűjt. 1821. XII. 113.) 

Kovacsóczy Farkas, erdélyi iró. 
{Tud. rfyujt. III. 1858. 186.) 

Kovacsóczy István, {Győri tört. 
és rég. POt. II. 1863. 105, 106, 264, 
267.) 

Kovacsóczy István, munkálata. 
{Századok IV. 1870. 65.) 

Kovács Ágoston, szent Ferenc 
szerzetének provinciálisa. Nekrológ. 
(Tud. (igujt. 1823. XI. 119.) 43Ő Élctr. iidatok. Ilu/.aiak. Kovács H. — Kovács S. K o V á c 8 Balázs, (Szikszai Fabri- 
cius B.) szógyUjtö 1574. (M. Akad. 
Érksitö 1847. 323.) 

Kovács Flórian, szatmári nagy- 
prépost. (Egyh. Éri. 1823. I. 173. — 
Emlékkönyv, Kijir 1865. 27 5.) 

Kovács Gábor, a miskolci ref. 
gymiiasium tanára. Nekrológ. {Prot. 
K. Xapt. XV. 1869. 62.) 

Kovács Gusztáv, tasnád-szarvadi 
ref. lelkész. Nekrológ. [Prot. K. Napt. 
XVII. 1871. 58.) 

Kovács Ignác, esztergomi ciinz. 
kanonok. Nekrológ. {M. Sión I. 1863. 
559.) 

Kovács Imre, pozsonyi kir. Aka- 
démia tanára. Nekrológ. Thaisz. {Tud. 
Gyűjt 1824. IX. 124.) 

Kovács István, nagy-ajtai, műnk. 
{il.t.Akad.Alm. 1861. 157. 1864. 235. 
1872. 260. — Nekrológ. Kereszt. Mmj- 
vető. VII. 1872. 75. Századok VI. 
1872. 130.) 

Kovács János, (iV^. Annalex Ev. 
1793. III. 73.) 

Kovács János, m. t. Akadémia 
tiszt, tagja. (Tud. Tár 1835. V. 261 •) 

Kovács János, eszenyi ref. lelkész 
e's hittud. iró. Nekrológ. (Xemz. K. Xapt. 
I. 1856. 144.) 

Kovács János, cimz. kanonok. 
Nekrológ. (M. Sión I. 1863. 160.) 

Kovács József, nagy-enyedi tanár 
1767. {Parn. MM. VII. 1796. 12.) 

K o v á 1 8 József , nagy-enyedi ta- 
nár 1795. {Parrt. Időt. VU. 1796. 14.) 

Kovács József, halasi lelkész és 
Racine forditója. Nekrológ. {Tud. Gyűjt. 
1830. XII. 126.) 

Kovács József, egri püspöki ly- 
ceumban volt tanár. Nekrológ. {Fasc. 
Eccles. 1842. I. 106. — Munkálata. 
Emlékkönyv, Eger 1865. 275.) 

Kovács József, kalocsai apát-ka- 
nonok. {M. Sión VII. 1869. 560.) Kovács József, Háló, ir" 
a 7iagy-körösi helvét Idtv. Tani 
1873. 4.) 

Kovács Lajos, iró. {Tudó 
körősi heh: Tavitókép. 1873. '^^ 

K V á c h László, telegdi, •',■ 
ügyvéd, irói néven Csatári (>f 
konai Album 1861. 227, 239, 24 

Kovács László, nagyvánuli 
lelkész. {Prot. Képes Napt. X\ 
59.) 

Kovácsné Mária, nyu_ 
szinésznö arcképe. {Xemz. Szin! 
Intézeti Xopléír 1858. 10.) 

Kovács Mátyás, lyc. tan:i } 
lata. (Euilékkönyv, Eger 1865. 2Í j. 

Kovács Mátyás, egi-i kan I 
munkálatai. {Emlékkönyv, Eger Ú 
276.) 

K o v á t s Mihály, nagyvánMfi 
nok. Nekrológ. {Zeitschr. vo« «. 
Ungern. V. 1804. 188.) 

Kovács Mihály, tanárrá léte! 
dik évnapján. Schedel Ferenc b« 
{M. Akad. Ért. 1843 — 44. 68 
Munkálatai. M. t. társ. Névkönyv 
139. 1844. 65. 1847. 75.) 

Kovács Pál, lisznyai, emM 
1683. Gr. Kemény .Tózsef. {Uj M. 

1860. II. 56.) 
Kovács Pál munkálatai (• 

társ. Névkönyv 1839. 139. 
186. 1841. IL 58. 1844. 65. 
68. 1847. 75. 1848. 77. Magyai 
Akad. Almanach 1861. 110. 
199. 1864. 218. 1872. 252.) 

Kovács Sámuel, csákvári re 
kész és iró. Nekrológ. {Tud. ( 
1830. XII. 124.) 

Kovács Sámuel, orsz.-gyüléí ; 
viselő. Nekrológ. {Orsz. X. K.-Nc^ 

1861. 357.) 
Kovács Sebestyén Endre m 

latai. {M. t. Akad. Alm. 1861. 
1863, 250.) Életr. adatok. Hazaiak. Kovács — Kralovanszky. 438 V á f s Tamás, pannonhalmi föa- 
krolog. (Fok. Kccles. 1841. I. 

válik János, tribunici püspök. 

Tud. Gyűjt. 1821. VI. 129.) 
vásznai Sándor, erdélyi iró. 
Szemle VI. 1859. 33.) 
zma Károly. {EmlM-ilnt/v, Eger 
•276.) 
ima Lajos, feketehegyi reform. 

(Prot. K. Xajitár XVI. 1870. N.-kr János, veszprc'mi ka- 
Magy. Sión Yíl. 1869. :: I József, tudós jezsuita. (Fcue 
1842. II. 381.) 

1 c í e y Ferenc, [fítiloa. Pályám. 

>. 137, 140. — K. F. házi kö- 

Oberityik KAroly. Ortzággy. Emi. 

I. 104. — K. F. ós emlékei. 

Imre. Magyaror. ét Erdély Ké- 

il. 1853. 100. ő rajsszal. Kende 

ét Vakot Imre. MülUr ét Vahol 

' -jf. 1857. 168. 5 rajzzal. — 

1. J/. I. Tárt. AVct. 1839. 

;.'540. 186.) 

' letéri Sámuel, iró 1U74. (Cto- 
Album 1861. 212.) 

•■ r i Sámuel, erdélyi iró. 
'« VI. 1859. 22. — liiUot. 
- ő. 64. — Nekr. Molnár 
'. Vra. 1796. 106.) 
György 1674 — 
1863. 252.) 
K iinill. (Philot. Pá- 
I. 1885. 139.; 

-■-endy Pét>r. »/.iiimárí rrf. 

H. (Sárotp. FiU. 1860. 316.) 

■ <• z y Imre, apát és nagy- 

..u..k. Nekr. (Uj M.SionU. 

-•) 

• t-Ctonui felőL Hiteles kút- 

ritett tadóiitá*. 7A<iús. (Tud. 

V r 4.— Kiérteink megél! Tiul. Gyűjt. 1826- IV. 125. — K. Cs. 
S. vélt halála és munkái. Tm!. Tár 
1835. V. 262. VIU. 226, 281. K. Cs. 
S.-ról legújabb tudósítás. Tii'K Tár 
1837. Liter. I. 128. — Nekr. Tud. T. 
1835. V. 262.) 

Körösi György, nagy-cnyedi ta- 
nár 1774. Par,i. Időt. VII. 1796. 13.) 
Körösi Mihály, iró 1739. (Csoko- 
nai-Album 1861. 216.) 

Körtvélyesi János munkálatai 
1612. (Mind. Gyűjt. I. 1789. 282, 
284.; 

Köszeghy E^dre , színigazgató. 
(M. Szin. Évk. II. 1873. 61, 62. Arc- 
képpel.) 

Köszeghy László, caanádi me- 
gyés püspök. Nekr. (Ttul. Gyűjt. 1828. 
L 124.) 

Köteles Sámuel, tanár. (Philos. 
Pályám. 1. 1835. 117, 140.) 

K ö V á r y János munkálatai. (Em- 
lékkönyv, Eger 1865. 276.) 

K ö V á r y Vazul, nagyváradi kano- 
nok. Nekr. (Fasc. Kccles. 1841. II. 
369.) 

K ö V y Sándor tisztelőinek nyilt le- 
vél. Kachelmanu János. ( Uj M. Múzeum 
1854. L 488. Nekr. — r — y. Tudom. 
Gyűjt. 1829. IX. 106.) 

K r a i z c 1 1 András. (Prot. K. Napt. 
XIV. 1868. 76.) 

K r a j c s i k János munkálatai, (''^á- 
uidok Vn. 1873. 567.) 

K r a j t 8 i k Károly, szomoluoki 
szUlctésU magyar New-Yorkban. Nekr. 
(M. tud. Ért. 1862. L 81.) 

Kral József, pécsi kanonok. Nekr. 
M. . . (M. Sión II. 1864. 159.) 

Kralovanszky András, szepes- 
ségi iró. (Zeittchrift. von u. f. Üvgem 
m. 1808. 384.) 

Kralovanszky Istvánoé arc- 
képe. (.V. mk Évk. IV. 1864. Melléki, 
és 144 — 156.) 439 Él<!tr. adatok. Ila/^iuk. Krajnnr — Labiuzky. K r a j n e r Imre munkálatai. (A/. /. 
Társ. Névk. 1839. 139. 1841. II. 58. 
1845. 68.) 

K r a m e r Ferenc, pozsonyi kano- 
nok és iró. Molnár János. (M. K'ónyvh. 
XXII. 1804. 84.) 

KrauB György, erddlyi iró. {fíud, 
Szeml,' IV. 1858. 417.) 

K r a y Pál báró, szepességi iró. 
{Zeüsclir. von v. für Utigern III. 1803. 
384.) 

K r e m p e 8 János, erdélyi iró. (Síí- 
(lap. Szemle IV. 1858. 229.J 

K r i e b c 1 Dániel, eperjesi evang. 
gymnasium tanára. Nekr. {Zeitschrift 
von a. für Uixjern V. 1804. 386.) 

Krisztiany Pius , a tihanyi 
apátság jószágkormányzója. Nekr. (J/. 
Sión I. 1868. 880.) 

Kriza János munkálatai. (M. tud. 
.ikad.Alm. 1861. 115. 1863. 200. 
1864. 219. 1867. 275.) 

Kromholtz Mihály, tudós je- 
zsuita. (Fase. Eccles. 1842. 11. 331.) 

K r u 8 p é r István munkálatai. (M. 
Tud. Akad. Alm. 1861. 182. 1863. 
242. 1864. 246. 1867. 296. 1868. 
236. 1870. 238. 1874. 148.) 

K u b i n y i Ágoston. Szelim új-orso- 
vai aga levelei. Közli Tliaisz Andr. (Sas 
1832. X. 95. — Munkálatai. M. 'ud. 
Akad. Alm. 1861. 184. 1863. 244. 
1834. 249. 1867. 297.) 

K u b i n y i Ferenc műnk. (M. Tud. 
Akad. .Um. 1861. 184. 1863. 244. 
1864. 249. 1874. 144.) 

K u b i n y i Ferenc ifj. munkálatai. 
(&í;2<íí/.n. 1868. 215. m. 1869 138.) 

Kubinyi Károly, volt honvéd őr- 
nagy. Nekr. (M. Akad. Ért. 1862. I. 
79.) 

Kukuljevics Iván munkálatai. 
{M. t. Akad. Alm. 1864. 240.) 

Kulcsár Georgius, minister ec- 
clesiae alsó-Hndvensis 1577. Nekrológ. 
,M. Fiot. Figy. IV. 1873. 97.) Kulcsár István, a »Haz:i 
földi Tudósítások* alapítója i'^ 
szerkesztőjének alapítványa. / 
{Tud. (íyüjt. 1827. XI. 119. 
OyUJf. 1828. IV. 121. — .\ 
Twi. GyUjt. 1830. I. Melléki.) 

K u 1 i f f a y István, pozsoii \ 
nok. Nekrológ. (Fasc. Eccles. 1 ■ 
245.) 

Kuliffay Zsigmond, km 
ref. lelkész. Nekr. (Piot. Ki'/'. 
XV. 1869. 62.) 

Kunits Kaymond , jezn: 
Molnár János. (M.Kőnyvli. VII) 
106.) 

K u n s 8 Endre. (IViilof. I 
I. 1835. 138.) 

Kunszt Ignác, iiiajki 
Nekr. {Fasc. Fccles. 1842. II. 

K u n t z Dávid, késmárki 
kész. (Prof. K. Naptár XVI II 
70.) -j 1 

Kupét zky János, festő. \fi\ 
és köriiy. 1865. 194.) 

K u r b é 1 y György, veszprémi] 
pök. Nekr. {Tudom. Oynif. 182 
129.) 

K u t h y Lajos. Jókai M'h. 
ludy-Társ. Évi. Uj /oly. VII. 18 
260. — Munkálatai. Iiod. Őr l 
104. 3/. tud. Társ. Névk. 184' 
1847. 75. T848. 77. — Acélme 
arcképe. Émlény VI. 1842. Mell' 

K u 1 8 e r a János. {Philos. P< 
I. 1835. 63.) 

K u u n Gréza gróf munkálatai. 
Akad. Alm. 1868. 221. 1869. 
1870. 226. 1871. 244. 1872. 
1873. 332. 1874. 125. .Százado 
1873. 659.) 

K ü m m e r János Henrik, «p» 
nonoki beigtatás. {Csanád IL 
32.) 

Labuczky Mihály, szepesi 
nok. Nekr. {M. Sión IV. 1866. 8 Életr. adatok. Hazaiak. Laczkovios — Lebel. 442 rzkovics János, néluii Uat- 
i József hgpriinásnak ogykoti 

i;i, meghalt 105 éves korában. 
.U. Tud. Éri. 186-2. I. 469.) 
lányi Gedeon , debreceni ta- 
törtcnész. {Ctokonai-Alhum 1861. 

j43. — Századok \. 1871. 365. 
T. Akad. Áhn. 1873. 363.) 
t i V e r niyés, eperjesi tanár ds 
''ÚOD. Pályám. I. 1835. 51, 55. 
/. Szende IV. 1858. 229.) 
Imaci István 1674 — 1676. 
. FOz. 1863. 398.) 

■1 6 Ferenc, XVI. századbeli ha- 
tS. (UJ. M. Uuz. 1857. I. 421.) 

h n e r János György, honve'd tá- 
arek^pe. (IIonvéd-Album. 1868. 
i. Or*.-. Ilonvéd-Xapt. II. 1868. 
1. Vtn-Honvéd-Xaptár 1869.25.) 
k a t o s György umukálataL 
'.önyc, Eger 1865. 276.) 
k a t o 8 István, erdélyi iró. (Biul. 
V. 1859. 38. 

kner Endre. N'-kr. R. (Arrh. 
I. 1872. 145. 

<ü báró munkálatai. (.V. 
IKnri. 13ÍI. 1842. II. íi n « r 1 *tiiH/,iiiv íHTt'-trg, magyar 
iia. (lí. /W. Éri. 1862. I. 188.) 

I^jos, fUskuti, nyom- 
•; \r \r.,- !«-..(. I. 

V 1 t , l.'^tvrtii. ;íyuri, juzsui- 
■.;»5. <\fnqy. Kónyt-h. VII. 

■•■lii:. i.JA /. M:ad. 

* ^')"'K}'i tudoH jezsuita. 
1H41!. lí. 332.) » • X k y Jáno* mankálataL 
■ *•■■■•■ l-e,?) -27 7.1 L a s k a y Lajos, zilahi, Külsö-Szol- 
nokmegye alispánja. Nekr. {M. tud. Ért. 

1869. I. 79.) 

Lassú István. (Philos. Pályám. 1. 
1835. 136. — M. t. Akad. Alm. 1863. 
272. — Munkálatai. .1/. t. Társ. Névk. 
1839. 140. 1842. n. 58.) 

László József, színész arcképe. 
(Remény 1851. I. máj. fűz. Melléki. 
Nemz. Szitih. Xyiig.Int. Napi. 1858. 9.) 

László Pál. Nekr. (N. Annales 
Ev. 1794. L 76.) 

L a t a b á r Endre, színigazgató. (A/. 
Szinh. Éük. IL 1873. 35, 37. Arck.) 

Latinovics János. Nekr. {Tud. 
Gyűjt. 1823. U. 130.) 

L a a k a Gusztáv. Jókai Mór. {Kisf.- 
Táre. Évi. Uj /oly. VH. 18'»/r2. 250.) 
Lautschek Márton, szakolcai 
evang. lelkész és történetbuvár. Nekr. 
(Zeitficlir. von u. filr Ungeiil 1802. II. 
354.) 

Lázár Imre munkálata. {Századok 
IV. 1870. 187.) 

Lázár István, torockói. (Philot. 
Pályám. I. 1835. 66.) 

L á /. á r János, gyalakúti gróf, er- 
délyi iró. (Bud. Szemle VI. 1859. 34.) 

Lázár Kálmán gróf munkálatai. 
[M. t. Akad. Alm. 1868. 243. 1873. 
370. 1874. 152.) 

Lázár Miklós gróf munkálatai. 
r.Sí<f2<w/oí: II. 1868. 591. III. 1869. 
118, 121, 193, 194, 262, 671. IV. 

1870. 58, 59, 120, 482. VI. 1872. 
1 15.) 

Lázár György gróf, honvéd-tá- 
bornok arcképe. {líoiic.-Alhum 1868. 
Mellék. Vén-Honv<<dSapl. 1868. Mel- 
léki. f)rn.-llonv. Napi. 1868. Melléki.) 

Lazarevits János, a karlovici 
görög nem-egyes, gymiiasium tanára. 
Nekr. {Zeilm-hrift von u. für Ungem V. 
1804.53.) 

Lebel János, erdélyi iró. ÍBudap, 
Stemlf III. 185«. 17í».) 443 Életr. adatok. Hazaink. Lebrecht — Liptay. Lebrecht Mihály, erdélyi iró. 
{Bud. Szemle VII. 1859. 249.) 

L e h o c z k y Márton, szepességi 
iró. {Zeiischrift von n. für Ungern III. 
1803. 384.) 

Lehoczky Tivadar inunkálatai. 
{Századoh. I. 1867. 212. II. 1868. 
337. III. 1869. 277. IV. 1870. 67. 
480, 558. VII. 1873. 371.) 

Leibiczer János , szepességi 
iró. {y.eitschríft von u. für Ungern III. 
1803. 384. VI. 1804. 253. — Nekr. 
Tudom. GySjt. 1817. IX. 133.) 

L e i n i n g e n Károly gróf, honvéd- 
tábornok életéből. Bettirzl'y Emil. (Emicli 
N. K. Kopt. III. 1862. 75. Arck. — 
(hsz. nonvéd-NaiJtár II. 1868. Mell. 
Honvhl-Album 1868. Melléki.) 

L 6 m é n y i János, g. e. balázsfalvi 
püspök. Nekr. {Orsz. N. K. Naptár II. 
1862. 341.) 

L e m o u t o n K. János munkálata. 
{írod. Ür I. 1846. 168.) 

Lencsés Antal. {Phüos. Pályám. 
I. 1835. 134.) 

L e n d v a y Márton, drámai sziuész. 
Nekr. T. F. {Uj M. Mnz. 1858. I. 62. 
— Arcképe. Nemz. Szinli. Nyiig-lntéz. 
Naptár 1858. 8.) 

Lengyel Dániel, iró. {Ttulós. a 
nagy-körösi helv. Tanitókép. 1873. 7.) 

Lengyel József, szalacsi ref. lel- 
kész. Nekrológ. {Tvd. Gyűjt. 1821. V. 
113.) 

Lengyel József, debreceni tanár 
és iró. {Csokonai-Album 1861. 223.) 

Lengyel Miklós munkálatai. 
{Emlékkönyv, Eger 1865. 277.) 

Lenhossék József munkálatai. 
{M. t. Akad. Alm. 1865. 257. 1866. 
226. 1867. 303. 1868. 241. 1870. 
243. 1872. 277.) 

Lenhossék Mihály. {Tud. fíyüji. 
1817. IV. 141. VL 161. IX. 133. 
1820. III. 109.— Arcképe. Ojt. Tár I. 
1831. Melléki.) Lenke Lidia, Tóth J. iizw. 
Nekr. {Lelki Kincstár I. 1860. 11 J. 

L e n k e y János, honvéd-tallér 
arcképe. {Honvéd- Album 1868. M. , 

Leporinus Miklós 16 73 — lii 
{Sároep.FUz. 1863. 399.) 

L e 8 c h k a István. Nekr. Tlr 
{Tud. Gyűjt. 1818. VII. 130.; 

Lévay Sándor, egri nagypni 
vál. püspök munkálata. {Kmli'l.L- 
Eger 1865. 277.) 

Levitschnigg Henrik lov.i; 
„Pesti Titkok" irója. Nekr. .1/ ' 
Ért. 1862. L 188.) 

Lichner Pál, pozsunvi ti 
{Prot. Jahrb. I. 1854. 200. — Mm 
latai. M. tud. Akad. Alm. 1863. : 
1864. 223.) 

L i c 3 k e n Lajos, volt honveil i 
redes. Nekr. {^f. Tud. Ért. IStii 
82.) 

L i e d e ra a n n Márton, a/.epeíi 
{Zeittchrifl von v. für. Uruj. VI. 18 
250.) 

L i m b e k János székesfetór 
kanonok. Nekrol. {M. Svm III. lí 
560.) ^ . 

Linczényi József. Nekr. il 
Képes Napt. XIII. 1867. 51.) 

Lipovniczky István , 
püspök. {Századok VII. 1873. 150. 

Lipovniczky János munkál 
{Emlékkönyv, Eger 1865. 277.) 

L i p p Vilmos munkálatai. (/* 
(foifc VII. 1873. 80, 523.) 

L i p p a y György, esztergwow 
sek munkálata. {Emlékkönyv, EgerV 
277. — Aláírásának hasonmiís. 
TóU.TÜr.Xm. 1861. 209. Mell 

L i p p a i János, jezsuita iró. Mo 
■Tános. {M. Könyvh. VII. 1795, 
XVI. 1801. 65.) 

L i p p e r t János , pozsonyi ta 
{Prot. Jahrb. 1. 1854. Mell.) 

Liptay János. Nfkr. ''.V. Am 
Ev. 1793. Hl. 80.) Életr. adatok. Hataiak. Lipthay — Lutsch. 446 t h a y Mihály, kalocsai gymna- 
;nAr. i.V. Siun III. 1865. 80.;i 

- k a Sámuel, pozsonyi tanár. 
'■ihrb. I. 1854. 200.) 

z n y a y Kálmán. (írod. Or I. 
152. — L. eletéből. V. I. Lisz- 
i>um 1863, 239. — Jókai Mór. 
.■tr». Évi. Uj/oly.XU. 18'>72. 

- Munkálatai. ^ííiAí 1855. 13.) 
z n y a i K. Pál, debreceni ta- 
ini. (/%i7<>*. Pályám. I. 1835. 
okonai- Album 1861. 213. 242.) 
/. t János, erdélyi iró. (fítidap. 
III. 1858. 180.) 

I b i c 8 munkálata. {Századok VI. 
48.) 

II n i t z e r Sámuel, orvosdoktor. 
Tad. Oyüjl. 1821. II. 111.) 

II o V i c s József, kalocsai érsek. 

rajz. 'Om.-iigyyUl. Emi. 1848. I. 

Munkálatai. M. tud. Akad. Alm. 

• 140. 1863. 218. 1864. 229. 

, Eger 1865. 277. — 

.11 V. 1867. 240.) 

I y tt y János, acélm. arcképe, 

V 111. 1839. Melléki.) 

<tj*y Meny bért gróf munkála- 

t. Akad. Alm. 1861. 148. 1863. 

>i64. 229. 1867. 282. 1870. 

. 1874. 125. Arcképe. 

. *. I. 1867. Melléklet.) 

' ántffy Mihály, emlékezete. 

V./jíwn, 1859. I. 396.) 

tflTy Zauzsána emlékezete. 

-59. 396. — Adalék 

/. Közli SzUőyyi fián- 

... ÍM*. 1866. 678 J 

\ — ::t<-rgomi érsek gzár- 

fy. (M. .Sión IV. 

' — Munkálatai. KmUkklinyv, 

.. 277.) 

iiczi H. István, iró. (Tudó*. 

oihth: Tamtóktp. 1873. 3,) 

cBjr László, költü. (Tudó: 

.: :,. •■ y;, „;/.://,, i -7:i, 7 L o s s i c s István. {Philos. Pályám. 
I. 1835. 63.) 

Lörincz Ferenc munkálata. (&n- 
lékköiiyv, Éger 1865. 277.) 

L u b r i c h Ágost munkálatai. (Af. t. 
Akad. Alm. 1873. 362.) 

Luck, Stephanus Wilhelnius de. 
Nekr. (.V. Annalen Ei: 1795. II. 20.) 

Ludanyi Antal munkálatai. (Km- 
lékkönyv, Jiger 1865. 278.) 

L u d a 8 s y Grauz Móric. Jókai Mór. 
(A'í«/. Társ. Évi. Ujfoly. VII. 18' 'A 2- 
258.) 

L u d V i g h János.(AVHir, N. K. Napt. 
III. 1871. 122. Arck.) 

Lúgos si József, debreceni tanár, 
a m. tud. Akadémia tagja. {Csokonai- 
Album 1861. 228. — Munkálatai. M. 
t.társ. Névkönyv 1845. 68. 1846. 70. 
1747. 75. 1848. 77. M. t. Akad. Alm. 
1861. 107. 1866. 204. 1868. 216. 
1870. 222. 1871. 242.) 

Lnka Sándor arcképe. {Ipar-Czim- 
tár 1847. Melléki.) 

Lukács János, az első magyar 
gyorsírászati rendszer alkotója. Nekr. 
{M. Tud. Ért. 1862. L 83. — Orsz. N. 
K. Napt.U. 1862. 351.) 

Lukács József. Nekr. {Prol. Kfp. 
Napt. XIII. 1867. 53.) 

Lukács Mihály. Nekr. {Prol. K. 
Napt. Xin. 1867. 53.) 

Lukács Móric munkálatai. {M. I, 
társ. Névkönyv 1841. IL 58. 1842. IL 
58. 1843. 206. 1844. 66. 1845. 69. 
1846. 70. 1847. 75. 1848. 77. — M. 
I. Akad Alm. 1861.96. 1863.196.) 

L u k á c 8 y Kristóf munkálata. {Sxá' 
zadokiy. 1870. 656.) 

L u k e s c h Flóris, szarvasi tanár. 
Nekr. (Prol. K. Napt. XII. 1866. 50.) 
L u I a i János, nagyszebeni polgár- 
mester 1519. (Siíí.. Q)iart. IL 1791. 
175.) 

Luttch János, erdélyi iró. {Bud. 
Sz,,nU V. 1859. 83.) 447 Életr. HdHtük. Ha/uiak. Luttcr — Maiifíokl. L u 1 1 e r Nándor munkálatai. (A/. I. 
Akad. Alm. 1861. 183. 18G3. 243. 
1864. 246. 1865. 242. 1866, 219. 
1867. 296. 1873. 369.) 

Lux, szepességi iró. {Zeitachrifl voji 
v.fUr Ungern III. 1803. 384.) 

M a á r Bonifác, szt. -benedekrendi 
úldozár, nyűg. törte'nettanár a győri 
akadémiában s történetiró. Nekr.íA'tmz. 
A'. Xapt. I. 1856. 144.) 

M a c s k á 8 i Lajos, tinkovai idősb, 
Udvarhelyszék volt rendes fő király- 
bírája. Nekr. (M. Tud. Ért. 1862. I. 
81. — 0»«. iV. K. Napi. II. 1862.346.) 

Madách Imre munkálatai. (M. I. 
Akad. A/m. 1864. 225.) 

Madarász József arcképe. (Or- 
nzággy. EmUkk. 1866. 95. Melléki.) 

Madocsányi András, tudós je- 
zsuita, (/üsf. Eccles: 1842. II. 332.) 

M a d o V y József, unini plébános. 
Nekr. {M. Sión l. 1863. 156.) 

Magda Pál, tanár. (Philos. FAlyam. 
I. 1835. 139. — Munkálatai. M. t. társ. 
mvkönyo 1839. 140. 1840. 186.) 

M a g ó r y Endre, az Autonómia na- 
pilap segédszerkesztője. Nekr. {M. liion 
Vn. 1869. 392.) 

Magyar Béla, budai népszínházi 
Bzinész, Nekr. (Jlf. Tud. Ért. 1862, 
L 82.) 

Magyar Ferenc munkálatai. {Em- 
lékkönyv, Eger 1865. 278.) 

Magyar László, afrikai utazó. 
Hnnfalvy János. (M. Akad. Éri. 1856. 
308. 1857. 116, 117, 607. — Mun- 
kálatai. M. t. Akad. ^«m. 1 861. 165. 
1863. 232.) 

Magyar Mihály, tevékeny könyv- 
árus. Nekr. (Orsz. N. E. Napi. 1. 1861. 
365.) 

Mahovszky József munkálatai. 
{Emlékkönyv, Eger 1865. 279.) 

M a i z n e r Samu, kanonok. Nekr. 
{M. Sión III. 1865. 80.) M a j e r József, kanonok g iró. K 
{Twl. Tár 1835. V. 263. — Kgyh. 
VII. 1836. 154.) 

M a j 1 á t h Antal, székhelyi, s/ 
benedekrendi borchii apát és rv íi 
nonok. Nekr. {Zeitschrifl lum «» 
Ungern WL 1804. 386.) 

M a j 1 á t h Béla munkálata. > 
V. 1871. 163.) 

M a j 1 á t h György, székhelyi, 
országbiró s a m. tud. Akadémia i 
gató tagja. {M. t. Akad. Alm. 1 
309. — Nekr. M. Tud. Ért. 18i'..' 
— Orsz. N. K. Saij/. IL 1802. : 

M a j 1 á t h János gróf, német 
kus. {F. M. Or. Minerva 1835. I. 1 

Major József munkálatai. /. 
kőtiyv, Eger 1865. 279.) 

Majoros Endre, sárospataki i 
Nekr. {Prot. Jahrb. I. 1854. 8ú, 
Áf. Míiz. 1854. I. 592.) 

Majthényi Flóra arcképi- 
Alb. I. 1855. 5. Melléki. 

M a k á r y György, tanár. 
gymn. Progr. VIII. 1858. 3.").) 

M a k a y Antai, makai e.- ■> 
veszprémi püspök. {Tiiil. Oyllji. 1 
IV. 1 23.) 

M a k a y Imre munkálatai. ' ' 
könyv, Eger 1865. 27 9.) 

Makó Pál, kerék-gedei, tml' '• 
zsuita. Molnár János. (Magy. A' '• 
XII. 1800. 168. — PMIos. Pály ' 
1835. 60, 73.) 

Mákonyi Pál, zólyomi ev. It n- 
Nekr. {Prof. K. Napi. XI. I8i'' ' 
Malatidesz Gábor, lajo»- " 
romi ev. lelkész. Nekr. {Pmt. K f 
XV. 1869. 61.) 

M a 11 e r Ferenc, csákvári V- *' 
{Prot. Képes Naptár XV. 1869. '■'■ 

M a n g o 1 d Károly, pozsonvi ?' 
véd, s 1861-diki országgyűlési '" 
selő. Nekr. (Jogtud. Szemle I. »' 
138.) Életr. adatok. Hazaiak. Mányoki — Matics. 450 Mán y oki Imre. Nekr. {Prut. K. 
A^. XVII. 1871. 58.) 
M a n z a 1 o r Pius, erdélyi püspök. 
>?<. Quart. I. 1790. 375.) 

i r á n János munkálatai. {EmUk- 
. Egtr 1865. 279.) 
i r a s t o n i Jakab, a miivéazkép- 
-tő akadémia alapitója. Nekr. {Orsz. 
Xapt. I. 1861. 362.) 
irgitai Péter, iró. {Csok.-Alb. 
. 208.) 

,1 r g 6 Tivadar munkálatai. {Af. t. 

Atm. 1863. 252. 1864. 257. 

252. 1866. 212. 1867. 299. 

- 240. 1870. 239. 1871. 260. 

. 368. 1874. 148.) 

í r i á s s y Ágoston, Sáros várme- 

k 1848 éa 1862-ben országgyűlési 

selöje. >ekr. (M. Tud. Ért. 1862. 

l.> 

:íriáiifiy István, markua- és ba- 

'Irmegyc 17 évig volt 

; , i'á 8 országgyűlésen kép- 

je.Nekr. {Tud. OyUjt. 1830. XII. 

.'úriáasy Háiidor munkálata. 

•j/r, Ey,r 1865. 279.) 

k f i Sámuel, a m. kir. egyetem 

m. akad. tag. Nekr. (3f. Tud. 

.'. I. KI. — Orx:. .V. A'. Napi. 

347.) 

íidor munkálata. (Sztixa- 

: . J 429.) 

^ r k i e V i c h Jakab, tudós j«- 

FoM,: Eerlf*. 1842. II. 332.) 

^ !< M Albert, kegypsrendi áldo- 

tudor.Nekr.(iH. riírf.^./. 

M. r k o T i r s János, tadús jezsuita. 

• rl„. 1842. II. 311.) 

l WoTÍrs Márton, rozsnyói ka- 

S.-kr. {Af- -VÍOT' IV. 1866. 800.) 

' Wo»it« Mátyá!< Nekr. (\. 

Ke. 1794. I. 74.1 Márkus Elek, pesti ref. fögymnas. 
tanára. Nekr. (Prot. K. Napt. XVIII. 
1872. 6 6.) 

Markusovszky Lajos munká- 
latai. fJ!/. /. Akad. A!m. 1864. 261. 
1865. 255.) 

Marúthi György, iró 1743. (Cso- 
konai-Album 1861. 216, 245.) 

M a r s a 1 k o Constantin Antal, egri 
gymn. igazg. Nekr. Br. Szepessy Ignác. 
(Tud. GyUjf. 1817. VII. 153.) 

M a r t h János, a pozsonyi evang. 
lycaeum igazgatója. (Pozsony és Kömy. 
1865. 191.) 

Martin Lajos mmikálatai. (M. t. 
Akad. Alm. 1863. 244. 1864.247 
1865. 243. 1869. 227. 1873. 369.) 
M a r t i n u z z i halála idejének meg- 
határozása, flróf Kemény József. (Uj M. 
Mhz. 1858. L 225.) 

Márton (szent) püspök születés 
helyéről. PMradczky József. {Tmt. Tár 
1840. Ért. VII. 59. — Bitnicz Lajos. 
Uj M. Muz. 1859. L 491. — Érdekes 
adatok szent Mártonról. Közli Kelecsé- 
nyi József. István bácsi Napláia II. 1857. 
152.) 

Márton István, pápai tanár. (/'/üV. 
Pályám. I. 1835. 115.) 

Márton József, tanár és iró. {Xe.il- 
sclirift von u. für llnqern III. 1803. 
384. — Tml. dyüjl. 1828. I. 119. — 
Munkálatai. M. I. társ. Nérk. 1839. 
140. 1840. 186.) 

Martonfalvi Oyörgy, iró 1670. 
(Csokonai- Album 1861. 212.) 

M a se h i e re V i cs arcképt'. "■ 
szágyy. EmUkk. 1866—67. Melléklet.) 
Maskovics Mihály munkálata. 
{Emlékknnyi; Eger 1865. 279.) 

Massa Simon, erdélyi iró. {Bad. 
Szemle III. 1858. 179.; 

Matics Imre, a jKizsonyi föreál- 
tanoda tanára, in'i Nfkr i M. Tud. Krt. 
1862. II. 7;( 

15 451 Életr. adatok. Hazaiak. Matisz — Mester. 458 M a t i s z Sámuel, beledi ev. lelkt^az. 
Xckr. {I'rot. K. Napt. XIII. 186 7. 51.) 

M a t k ú István, ordélyi iró. (Bml. 
Szemle IV. 1858. 207.) 

Matlekovits Sándor iiiunkáktni. 
{M. Tud. Akad. Alm. 1874. 143.) 

Ma tők Béla munkálatai, dizázadok 
VII. 1873. 371.) 

M á t r a y Ernő munkálata. (Századok 
IV. 1870. 735.) 

M á t r a y Gábor munkálatai. (M. t. 
társ. NMc. 1839. 140. 1840. 186. 
1841. II. 58. 1842. II. 59. 1848. 77. 
M. t. Akad. Alm. 1861. 110. 1863. 
199. 1864. 218. 1866. 204. 1870. 
223. 1871. 243. Századok U. 1868. 
515. IV. 1870. 577.) 

M á t s a r István munkálatai. {Em- 
lÁkknvyv, Eger 1865. 279.) 

M a 1 1 h í 11 c György, ordélyi iró. 
ÍBud. Szemle VI. 1859. 311.) 

M á 1 1 y u s Arisztid, Somogymegye 
kuin-iselőjc. {Mp-/.ászl. Napt. IV. 1872. 
19. 20. Arck.) 

M á 1 1 y u s Nep. János, padányi, 
munkáliita. (iSsázadok VI. 1872. 429.) 

Ma tűsek Antal munkálata. (.S'^ó- 
xfidok V. 1871. 277.) 

M a t u s k !i János munkálatai. (í/'wi- 
li'kklinyv, Eger 1865. 280.') 

Mátyás Flórián munkálatai. ( J/. t. 
.Akad. Alm. 1861. 121. 1863.204. 
1864. 221. 1865. 221. 1866. 205. 
1867. 277. 1868. 218. 1869. 216.) 

Mátyásovszky Ignác, tudós 
jezsuita. (Fa-se. Rcclen. 1842. II. 332.) 

M á t y u s György, marosvásárliclyi 
orvostudor. (7'ud. Gyiljt. 1821. V. 112.) 

M á t y u s István, erdélyi iró. (Biid. \ 
Szemle VI. 1 859. 45. i 

M a u k s e li Tamás, szepességi iró. 1 
{üeitschr. von ti. für Uiige.rv lU. 1 803. 
384.) ' 

M a u r a c li Mátyás, jezsuita ini. ' 
(Mayy. Könyvh. VII. 1795. 121.) í M a u t u e r János, kassai reetar. 
{Philm. Pályám. I. 1835. 53.) 

Maxin Ábrahám, kackói . lugoai 
gür. katli. oimz. kanonok és teme3-((yár- 
városl plébános. Nckr. (Cmmád JIl. 
1871. 190.) 

Mayerhold Antal, szatmári ki* 
nonok. Nekr. {M. Süin IV. 1866. 720. 

M d g y e s i Pál, ordélyi iró 1 '■ ' 
(Bud. Szemle IV. 1858. 22. — rv,/ 
Albiim 1861. 214.) 

Mednyánszky Alajos, i 
munkálatai. (M. t. társ. AVi-Jt. 1 - 
140. 1842. II. 59. 1845. 6Í). _ Art , 
képe. Ei,dc»!i VIII. 1844. MoWkV 

Méhes Sámuel. (J/. /. 
1863. 273. — Munkálatai, .i/. '. • 
Névkönyv 1839. 140. 1«40. !■■ 
1841. II. 58. 1842.11. 59. 1843. áOt; 
1844. 66. 184C.. 70, | 847. 7.".. 1' 1' 
77.) 

M c 1 c z c r György, kolci 
kálata. (Emlékkönyv, Eger 1^' 

Melczer István. \-/" fiáról i 
1870. 37. 41. Arck.) 

M e 1 c z e r Jakab, szepességi ii' 
(ZeUschrift von v. für í'í/jfcni VI. 1804 
250.) 

M e 1 e z e r János, orvos. N 
7Vír líl. 1831. 111.) 

M e 1 c z e r Lajos, a pesti ev. gynm 
tanára. Sekr. (Orxz. X. A'. S<^- l 
1861. 362.) 

M e 1 e g h József. Nekr. i / ' 
Napi. XIIT. 1867. 49.) j 

M é 1 i u s z, vagy Juhász Péter, sí" 
letése helyéről és évéről. BévéH lor<, 
(M. Prot.Figy. IV. 1873. 229.) 

Mentovich Ferenc, iró. {Tttió. 
fi nagykőrösi helv. Tanitókép. 1873. i 
Mester Ferenc, ó-budai pr^p"-' 
Molnár János. (Hagy. Knnyvh. XII j 
1800. 178.) 

Mester István munkáin i 
lékkrmyv. Eger 1865. 280.- •í Életr. adatok. Ha/.aiak. Mészáros — Mindszenti. 454 szaros JJenjiímin. Nekr. (/'/■ t. 
..t. XIII. 18G7. 54.) 
szaros Ferenc munkálata. 
:„iyi; Eger 1865. 280.) 
szaros György korapolti apát 
i:itai. {Emlékköntjo. Eger 18GŐ. 
- Nckr. -V. ./. Tud. Gyűjt. 1817. 
'il.l 

szaros Ignác, a Kártigám 

„ai Album 1861. 44.) 

1- o s Imre munkálatai. {M. 

I. Alm. 1861. 135. 1864. 229.) 

szaros István, a szatmári egy- 

.ye nyűg. esperese. Nekr. {Snrnap. 

,862. 688. — Pri>t. Képes Napt. 

164. 8 7.) 

[szaros Jolianna bárónő, gróf 

László özvegye 1844. márc. 

történt halála következtében a 

Vkademia felirata az eluökliöz, 

6f Telcky József válasza. {M. 

\Ért. 184.! — 44. 50, 67.; 

I z á r n s Károly munkálatai. 
|W II. 1868. 14.3. ni. 1869. 

árus Lázár, houvéd-tábor- 

Iknlm. y. Xupl. 1Ö62. 116. — 

I. i-._ rjj VUtig S. Supt. I. 

t I Sireinléke (Rajzzal). 

'W-.Voy,/,/, II. 1860. 37. — Arc- 

Ijromr/rf-vU^um 1868. Melléki.^ 

'• r Fái, szepességi ipi. [Xeil- 
... f-h r»70H III. 1803. 

. 1 s Kiiiii'-, pozsonyi tanár. 
'.. I. 1854. 199.) 
ka Antjil. Nekr. i fíudiip. 
/v'. h'r^l. I. I«f.7. 3. filzet 

i.,,,i^,. „.t^yváradi 
I. íXeiturlirift vott u. /ttr 
■•'-1. 1. 13C.,i 
'> v i t M Józw;f , kanonok. 
>Voti I. l«63. 7 20, 
yi Károly munkálatai. i.U. 
l'.». 1873. 360.) M i h c 1 y e s János, erdélyi iró. (ISud. 
Szemle VII. 1859. 252.) 

Miklós Miklós. (Prot. Kép. Napi. 
XVI. 1870. 77.) 

Miklósi Ferenc, radványi, kir. ta- 
nácsos, Debrecen városának sok ideig 
polgármestere. {Mngy. Tud. Ért. 1862. 
I. 80.) 

Miklósy Ferenc munkálata. {Em- 
lékkönyv, Eger 1865. 280.) 

Miklósy Gyula, színigazgató. {M. 
Szin. Évk. II. 1873. 27, 29. Arck.) 

Mi kó 'Ádám, hidvégi gróf, a Mikó- 
nemzetség legutolsó fisarjadéka. Nekr. 
{Prot. K. Nnpf. X. 1864. 85.1 

M i k ó Ferenc, hidvégi, erdélyi iró. 
{líud. Szemle IV. 1858. 41.) 

M i k ó György, hidvégi, gróf. Nekr. 
(J/. Tufl. Ért. 1862. I. 80. 0,-.«. A'. 
K. Napi. TI. 1862. 344.) 

Mikó Imre gróf munkálatai. (Aí. I. 
Akad. Al.n. 1861. 150. 1863. 222. 
1864. 233. Századok I. 1867. 308.11. 
1868. 65. — Arcképe. Országgy. Emi. 
1866 — 67. Melléki.) 

Mikó Lőrinc, bölöni. { Kereszt. Mug- 
velö VIL 1872. 74.) 

M i k o I n László, báró, erdélyi iró. 
(Bud Szende. VIL 1859. 236.) 

M t k o I a y látván, orosházi lelkész. 
Nekrológ. {Prntett. Képeji Niiptnr X. 
1864. 89.) 

Miksa György munkálata. {Szá- 
zadok II. 1868. 353.) 

Mi lesz József. Nekrológ. V. .!/,■ 
nn/M Er. 1793. IV. 45.) 

Miller János, tudós jezsuita. (Fané. 
KrclcH 1842. IL 311.) 

Milunovics S^tndor, orvosdoctor 
a pesti egyetemen. Nekrológ. (Tud. 
(lyüjt. 1819. l. 112.) 

Mindszenti Gábor, erdélyi iró. 
ifítid. Szemle. íir. 1858. 184.) 

Mindszenti Gedeon munkiílnf ni. 
(EmUkkönye, Egér 1865. 280. 

16» 455 Életr. adatok. Hazaiak. Mircee — Moyses. 456 M i r c s e János munkálatai. {Száza- 
duk. II. 1868. 337, 503. III. 18C9. 
508, 568. IV. 1870. 56, 63.) 

Miske Imre. {Országyy. Emlikk. 
1866. 94.) 

M i 3 k o 1 c K i Julla, szindszno. Nekr. 
(Uj M: Miiz. 1854.11.280.) 

M i s k o 1 c z i Károly. Nekrológ. 
(l'rof. K. Napt. XIV. 1868. 78.) 

Mitterpacher Dániel, skutarii 
püspök. Nekr. {Tud. Gylljt. 1823. II. 
129.) 

M i X a d t Dániel. Nekrológ. (N. An- 
nales Ev. 1793. I. 75.) 

M n i c h József, kanonok. Nekrológ. 
{M. Sión I. 1863. 800.) 

Moekovcsák Károly, nagy-becs- 
bereki ev. lelkész. Nekrológ. {Prot. K. 
Napt. XVIII. 1872. 71.) 

Mocskonyi Náthán, irsai evang. 
lelkész. Nekrológ, {l'rot. K. Napt. XI. 
1865. 59.) 

M o g a János, volt cs. kir altábor- 
nagy, 1848-ban egy ideig a magyar 
sereg vez/!re. Nekr. (Magyar Tud. Ért. 
1862. 1.' 83.) 

Mogyoróssy János munkálata. 
(Századok VI. 1872. 354.) 

Mogyoróssy Pál, győri kano- 
nok. Nekr. (M. Simi VI. 1«68. 560.) 

Mohai Károly, nagy-enyedi tanár 
1792. (Parn. Időt. VII. 1796. 14.) 

M o fc s a y András, erdélyi püspök. 
(Sieb. Quart. I. 1790. 369.) 

Moldoványi Antal. Nekr. (Tud. 
GyUjt. 1819. IV. 126.; 

M o 1 i t ó r i 8 z Adolf, szarvasi gym- 
nasiumi tanár. Nekr. (Népt. Könyve I. 
1855. 325.) 

M o 1 1 e r Vilmos Dániel. (Pozsony 
és kdrvyéke 1865. 192.) 

Molnár Aladár munkálatai. (M. 
t. Akad. Alm. 1868. 224.) 

Molnár Albert , szenei. (Budap. 
Szemle Uj fJy. V. 1866. 456.) 

Molnár Bonaventura, volt honvéd. Nekr. (Orsz. N. Képes Naptár 1 862.' 
347.) 

Molnár János, szepességi 
(Zeitschrift von u. f. Ungerii III. 18( 
385. — Névaláírása. (Zsebkönyv, 
Sámuel. 1822. Melléklet.) 

Molnár János, evang. predikitj 
Pesten. Nekr. (Tud. OyUjí. 1819. 
117.) % 

Molnár János, péterfalvi , líűé 
vármegye tiszti főügyésze. (M. Ind. Érti 

1862. I. 188.) 
Molnár Károly, volt hon védflr- 

nagy. Nekr. (M. T. Ért. 1862. I. 81.) 
Molnár Péter, tholdi, kanonok. 
Nekr. (M. Sión I. 1863. 559.) 

Molnár Sámuel, a marosvásátfae- 
lyi ref. eoUegium tanára. Nekr. (JW. 
Gyiljt. 1833. III. 127.) 

Monoszlói Endre sírirata a po- 
zsonyi főtemplomban. (Magyar Süm I. 

1863. 638.) 
Móré Pölöp, gyulai, XVI. száud- 

béli magyar tudós. (Uj M. Mns. 1857 
I. 246.) 

Móré György, gyulai. {Uj .1/. Mu: 
1857. T. 247.) 

Móré László, gyulai, XVI. azásttA- 
bcli magyar tudós. (Uj. M. A/"-'. 1857 
I. 24 7.) 

Móricz Ferenc, técsöi, Máramaro: 
vármegye több izben országgyűlés 
képviselője. (M. Tud. Ért. 1862. 1.82. 

Moróca Dániel. Nekr. (Prot. Kh' 
Napt. XI. 1865. 60.) 

Mórócz István munkálatai, v'*'- ' , 
Akad. Alm. 1863. 250. 1864. 254' 
1865. 251.) 

M o s o n y i Mihály. Nekr. ÍK'iZvfl I 
1870. 63.) 

Mossóczy Institoris Mili:il>, i- 
zsonyi evang. lelkész. Nekr. (ZeittdmJ 
von u. fUr Ungern IV. 1803. 131.) 

Moyses István, besztercebányy 
püspök. Nekrol. (M. Sión VII. 18ti; 
560.) Élctr. adatok. Hazaiak. Miuiry — Nagy. 4.58 { Muilry-Pálkuty Janka arc- 
pe. (-V. Xök Évk. IV. 1864. Melléki. 
144—155.) 

M u u k á s i Kálmán, irú. {Csokonai- 
hitm 1861. 231.) 

Murányi Ignác. (Győri tört, c« 
. FUz. III. 1865. 359, 360.) 
L 11 r ni a n n Agostoo. Nekr. (Term. 
. .'. V. 1873. 481.) 
M n .s 1 a y László. (Gyári tijrt. és 
Füz. III. 1865. 357, 358.) 
1 ii 1 1 e r István, volt honvéd alez- 
Nekr. (M. Tud. Ért. 1862. 80. 
K. Xayl. IL 1862. 339.) 

1 d á n y i enlc'lyi iró. (Bad. Szemle 
1858.406.) 

. 1 <1 á n y i Antal, nagybajomi ref. 

I,. ~ .*y-. Füz. 1859. I. 878.) 

N fuyi Jáno8, nagycnyedi ta- 

iPam. Időt. VIL 1796. 11.) 

^ d y Ferenc gróf, Horvátor- 

; 1, liires hadvezér. Nekr. (.W. 

/,. IV. iliZ.im.— Mind.Gyüjl. 

1790. 24.) 

' á d a 8 d y Lcopold grófné, szül. 
ly Júlia bárónő. (Írod. Or I. 1846. 

■ idasdy Mihály gróf. (Mind. 

'. IV. 1790. 24.) 

N adasd y Pál gróf aláirásának 

nin.(.V. nrt. T. VIII. 1861. Mell.) 

' :t d a s d i Pál, udvari tanácsos. 

•z. N. Kfpet Xajjt. II. 1862. 

- a d a 8 d i Tamás. (Philog. Pályám. 
-.16. 29.) 

' á d a B i János , nagy-szombati 

r.. 1633. Molnár Jánot. (Aí. 

V. 1783. 148. VII. 1795. 

) 

N idaikay Lajos, a nBudapcsti 

"ló* szerkesztője. (Or>:. A'. Képe» 

'. I. 1861. 365. — Munkálatai. 

. Őr II. 146. 54.) 

N á d o 8 y István, pesti nagykeres- kedő. Nekrológ. (Prot. Képes Nafitnr 
Xin. 1867. 53.) 

Nagy András, péli, tudós hazafi. 
Nekr. {Tud. Gylljt. 1830. XII. 126.;i 

Nagy Dániel, a 87-dik honvéd 
zászlóaljban tiszt. (Orsz. N. K. NaiUár 
IL 1862. 350.) 

Nagy Ferenc, vályi, sárospataki 
tanár. (Tud. Gyűjt. 1819. X. 120.) — 
Nekr. (Tud. Gyújt. 1820.11. 120.) 

Nagy Ferenc, lessenyei. Adatok 
életiratához. Közli R'th Knroly. (Győri 
tört. és réy. PUz. U. 1863. 151.) 

Nagy Ferenc munkálatai. {Emlék- 
könyv, Eger 1865. 281.) 

Nagy Ferenc, szepsi-sz.-györgyi, 
gidófalvi ev. lelkész. Nekr. (Prot. Kép. 
yapt. XIII. 1867. 50.) 

Nagy Ferenc Imre. Nekr. (Prot. 
K. Nnptár XVI IL 187 2. 68.) 

Nagy Gábor, ügyvéd és iró. 1803. 
{('soknnai- Album 1861. 43.) 

Nagy Gyula munkálatai. (Száza- 
dok IV. 1870. 578. VII. 1873. 437.) 

Nagy Ignác. (M. T. Akad. Almán. 
1863. 275. — Munkálatai. M. t. T. 
Wvk. 1842. II. 59. 1843. 206. 1844, 
66. 1845. 69. 1846. 70. 1847. 76. 
1848. 78. Ircd.Örl. 1846. 104,168. 
— Nekr. Uj M. Mta. 1854. I. 400. — 
Arcképe. Maller X. Napt. V. 1856. 
12.5.) 

Nagy Imre, költő. (Csokonai- Album 
1861. 240.) 

Nagy Imre, szopori, munkálatai. 
(Szátadokl. 1867. 88, 220, 420. IL 
1868. 203, 264, 590, 669, III. 1869. 
138, 424, 485, 565. IV. 1870. 129, 
413, 496. V. 1871, 293. VII. 1873. 
208, 505. M. tud. .Akad. Mm. 1871. 
258.) 

Nagy István, szőnyi, 1 6 7 0. ( f/;. M. 
Múzeum 1860. I. 359.) 

Nagy István, hidaskürti. Nekrol. 
(Prot. K. Napt. X. 1864. 95.) 45Í) Életr. adatok. Hazaiak. Nagy — Ncichel. Nagy Iván munkálatai. (M. I. 
Akad. Mm. 1861. 166. 1863. 232. 
1864. 236. 1865. 234. 1867. 290. 
1870. 231. 1871. 2.50. Szózarlok I. 
1867. 87. 218. II. 1868. 65. III. 
1869. 120, 276. IV. 1870. 129, 137. 
V. 1871. 432. VII. 1873. 208, 
737.) 

Nagy János iminkálatai. (M. l. 
tors. Névkönyv 1839. 141. 1841. lí. 
58. 1844. 66. 1845. 69. 1847. 76. 
M. tud. Akad. Alm. 1861 103. 1867. 
274.) 

Nagy János, mesterházai, soproni 
ev. gymna.siiim tanára. Nekrológ. {Zeit- 
schrift von u. füv Unyein III. 1803. 
337.) 

Nagy József, munkálatai. (M. t. 
Akad. Alm. 1861. 197. 1866. 221. 
1867. 298.) 

Nagy József, felpéci evang. pap. 
Nekrológ. (Prot. K.Napl. XVIII. 1872. 
71.) 

Nagy Károly munkálatai. (M. t. I. 
yévkSnyv 1839. 141. 1840. 186. 
1841. II. 58. 1842. II. 59. 1844. 67. 
M. t.Mad. Alm. 1863. 240.) 

Nagy László, körösi tanár. {Tudón. 
II nayyköriSd helv. Tanitókrp. 1873. 8.) 

Nagy László, percose'nyi. Nekrológ. 
(Tud. dyüjt. 1828. I. 123.) 

Nagy Leopold, a kegyes rend legö- 
regebbike, tudós iró. Nekrológ. {M. Tud. 
Éri. 1862. I. 82.) 

Nagy Márton munkálatai. (M. t. 
társ. Névkönyv 1847. 76. .V. /. Akud. 
Alm. 1861. 136. 1863. 214. 1864. 
227. 1865. 227. 1866. 211. 1867. 
281. 1868. 224. 1869. 219. 1870. 
231. 1872. 259.) 

Nagy Mihály, rovkíimáronii mf. or- 
gonista, jeles mochaiiiku.s. (Tud. fíyiijt. 
1819. II. 116.) 

Nagy Pál, beregszászi, magyar 
nyelvtudós. Nekrológ. (^ '/'"</. (•yilj/. 1 828. 
Vili. 130.) Nagy Pál, literáti. Nekr. (ft-oí,^ 
yapt. XVIL 1871. 56.) 

Nagy Sándor. (Philos. Pályám. 
1835. 68.) 

N a g y-Sándor József, honved tifa 
Hok arekffpo. ( Vén. lionc.-Nayt. 11 
Melléki. Ors!:.-Houv.-Napt. II. 1| 
Melléki. Honvéd- Album 1868. Mel 

Nagy Sándor, békc's-sz.-and 
ref. lelkész. {Prot. K. Napf. XVIÍ 
1872. 69.) 

N a g y-S z a b ó Károly. Nckroli 
(Prot. K. Napt. XVIlI. 187 2. 67.; 

Nagy Tóth József. (IViilos. 
lyam. I. 1835. 69.) 

Nagy Zsigmond, borozsnyai, erO- 
lyi iró. {Ilud. Szende VI. 1859. 12.). 

Nagy Zsigmond, áldozár ég 
háztörténelmi iró munkálatai. {En 
könyv, Eger 1865. 281. — Nekrol(í|. 
Orsz. X. K. Xap'. II. 1862. 343.) {^ 

Nagyszombati György, Uí 
jezsuita. (Fasc. Eccles 1842. II. 3^ 

N á k ó Kristóf, a szentmiklósi § 
dászati és ipariutézet alapitója. XckroL 
{Zrílschr. von n. fitr. Ungern 1802. 11 
239.) 

N a 1 á c z y József, báró, Zarénd- 
megye főispánja. (Tud. '•'yUjf. 1822. 
VII. 118.) 

N á n á 8 s y Cseraus Amália miíkfi- 
dése. M. S. (Orsz. Houv.-Sapt. II. 1868 
83.) 

N á n á s i Fodor Gerzson, iró. {TuMt 
a nagy-kúrÖH helv. Tumfókép. 1873. 6. 

N á n á s i György, {Gyuri töri. 
réy. Fii:. III. 1865. 7.) 

N á p r á g y Demeter. (Győri tSil 
és rég. FUz. I. 1861. 90, 187, 877 
III. 1865. 145, 147, 148, 160.) f 

N H r a y József munkálatai. (^*y^ 
könyv, lUjer 1865. 281.) 

N e i e h e 1 l/íszló, kegyesrendi ta 
iiár a pesti gymnasiumban. Nekr. (Ztii 
xvhtift v-»i uud fur l'ngeíH 1802,1 
270.) 1 Életr. adatok. Hazaiak. Nemegyei — Nyirö. 462 N" e ra e g y e i János, nagyenyedi ta- 
1782. (I'arn. hlől. VII. 1796. 13.) 
Nemes Gábor. Xekr. (.V. AmwU^ 
:. 1794. I. 77.J 

K e m e ü József niunkálatai. Emlék- 
|niyf, Eycr 1865. 281.) 

Németh János, dömiitöri, iiétszc- 
lélynök, előbb királyi ügyek igazgató- 
Nekr. {TucLGijUjt. 1829. XÍI. 111.) 
M e' m e t b János, harkányi ref. lel- 
-z". Nckr. tProt. A. .V,-/'^ XVIII. 
7 2. 68.) 

X é ni t h Sándor, pozsonyi evang. 

■aeumi tanár. ^Prot. Jahrb. I. 1854. 

<>. — Xekr. Prot. Kép. Kapt. XII. 

í66. 49.) 

Neudtvich Károly munkálatai. 

t. tdr».Xéck!}tiyv 1848. 78. M. T. 

lkad. Alm. 1861. 187. 1863.248. 

Í864. 252. 1865. 246. 1866. 220. 

"»)8. 238. 1869. 227. 1871. 260. 

;.3. .'JóO.! 

■^ ^ V e d a Tamás munkálatai. 

■'lyv, Eger 1865. 281.^ 
N e u m a n n Sámuel. Nekr. (iV. An- 
■' Er. 1793. II. 49.) 

V e u «i a y r Jánoi>, tudós jezsuita. 
.'*'•. Eccle*. 1842. II. 312.Í 

S ey Ferenc munkálatai. (M. 'ud. 

!. Mm. 1861. 139. 1863. 217. 
•1. 229. 1865. 228. 1866. 211. 
i7. 291. 1870. 231. 1873. 350. 

i. 136.) 

V i c z k y Kristóf, (frijö) i tör/. >'„ 
Fűz. III. 1865. 356.) 

^ • ■ / k y Sándor, Sopronmegyi-nck 
inja és 18i8-ban országgyii- 
iselö. Nekrológ. ' .\f. Tud. Éri 

•'180.;. 

Nikolics Izitlor. Nekr. (.1/. Tud. 
. 1862. I. 280.) 

Nógrádi Mátyá«. iró 1651. (C*o. 
.<■ Album 1861. 213.) 
■^optga Klek, felsö-Hzilvási, Er- 
nyugalniazott kancellára. Nckr. 
r,„! Kri. l«62. II. 196.^ Nóvák Chrisostora, pannonhalmi 
apát (is tud. iró. Nekrol. [Tud. Gi/tljt.. 
1828. XI. I2G.) 

Nóvák Sándor munkálatai. >>; >- 
Klók VI. 1872. 284.^ 

Nóvák Sándor, sziuigani^ató. .U. 
Sztu. Évk. II. 1873. 63, 66. Ark.) 

N V á k y József munkálatai. {K,n- 
Ivkkőnyv, Eyer 1865. 282.1 

N o V o t h a Pe'ter, Heves vármegye 
alkotmányos törve'nyszc'ki elnöke. Nckr. 
(.1/. Tud. Ért. 1862. I. 82.; 

N o V o t n y Honoratus, a nikolsbur- 
gi piaristák fó'nöke, Magyarországot ér- 
deklő latin történeti munkák irója. 
i^áiMschr. von n. fUr Ungern III. 1 SO".. 
337.) 

Nulletzius Boldizsár 16 7 4 — 
1676. (Sárogp. FU.: 1863. 398.) 

Nyáry Albert báró munkálatai. 
{S;ázadok 1. 1867. 307, 413. II. 1868. 
58, 443, 501, 573, 590, 591. III. 
1869. 120, 421, 565. IV. 1870. 129, 
188. 496. V. 1871. 520. VII. 1873. 
78, 523, 736, 737. .U. I. Al.ad. .4//n. 
1873. 366.) 

Nyári Bernát, bedcgi, emlékezete 
1649-böl. (Iróf Keminy .lózxef. (üj .M. 
Mux. 1859. I. 404.) 

Nyáry Jenő báró, nmukálatai. 
{Száradok II. 1868. 262, 590. III. 
1869. 427. IV. 1870. 324. VI. 1872. 
,50.) 

Nyáry Pál. Nekrol. {K-hról. II. 
1871. 174.1 

Nyéki Mihály, udvari tanácsos. 
Nekr. (.V. T„d. Éri. 1862. II. 496.'! 

Nyilas István, molotai, emléke- 
zete 1680ból. Gróf Kemény .lözscf. (UJ 
31. .Muz. I86(t II. 5'.'. i\-,t:r,„„;.An„i^, 
1861. 209. 

N y i r-K á 1 1 u y Tuiiiác, szógyiijto 
1484. {if. .U-ud. Én. 184 7. 319.) 

N y i r íí Ádám, tmlós jezsuita. 
(/.■„.,., /.•..,./,.,. 1842. II. a 12.1 463 Életr. adatok. Haxaiak. Nyiri — Óváry. 1.;) N y i r y István, sárospataki tanár. 
(Phüos. Pálljam. I. 1835, 123.— Muu- 
kálatai. M. t. társ. Névk. 1839. 141.) 

Obcrmaycr Anflrá.s, szathmári 
nagyprc'post. Nckr. {M. SionVll. 1869. 
392.) 

Obernyik Károly. (írod. Őr I, 
1846. 152. — Jókai Mór. Kief.-Társ. 
Évi. Uj. foly. VII. 18"/72. 249. — 
Nekr. Néplanit. Kövyvc I,' 1855. 326. 
Prol. Napt. III. 1857. 54.) 

O b o n y a i János munkálata. {írod. 
ÖV I. 1846. 168.) 

O fi e s c a 1 c li i Arthur, szerómi her- 
ceg munkálatai. {Század. VI. 1872.709.) 

Okolicsányi Lajos, Borsodmegye 
volt alispánja és 1848-ban országgyű- 
lési képviselője. Nekr. {M. Tud. Krles. 
1862. II. 180.) 

Okolicsányi Pál, nagyszombati 
kanonok. Nekr. (A/. Sión III. 1865. 
958.) 

Okolicsányi Victor, Szepesme- 
gye alispánja. Nekrológ. {M, Tud. Eri. 
1862. I. 83.) 

Oláh János. Nekr. (Prol. K. Napt. 
XV. 1869. 58.) 

Oláh Károly, debreceni ügyvéd, 
lyricus és novellaíró. {Csokonai Album 
1861. 230, 240, 247.) 

Oláh Miklós , esztergomi érsek. 
Molnár János. {M. Könyv/t. XVIII. 
1802. 84. — Pliilos. Pályám. I. 1835. 
39. — Munkálatai. Emlékkönyv, Eger 
1865. 282.) 

Oláh Sándor. Nekr. {Prof. K. Napt. 
XV. 1869. 55.) 

Olasz János, nagyszebeni polgár- 
mester 1480. {Sicb. Q. II. 1791. 167.) 

Oltványi István, esanádi nagy- 
prépost. Nekrológ. (.1/. Sión VII. 1869. 
560. Csanád 1. 1869. 90. — Alapít- 
ványai és jótékony adakozásai. Csanád 
I. 1869. 108.) 

Orbán Balázs, báró, munkálatai. (Századok U. 1868. 263, 351, (H ,. 
III. 1869. 279. 404, V. 1871. 34^. 

Orbán Petó', debreceni Ugyvi •!, 
lyricus és prózaíró. (Csokotiai-Albuti 
1861, 231, 240, 246.) 

Orczy Bódog, báró arcképe. (U. 
Sün. Évk. II, 1873. 11.) 

Orczy Lőrinc, báró. Nekr. {Orfilirat 
1790. L 80. — Névaláírása. Zttb- 
könyv. Igaz S. 1822. Melléki.) 

O r d ó d i János, pozsonyi jezsuita 
iró. 1649. {M. Könyv/,. VIL 1795. 121.) 

r 1 a y János, az odessai akadémia 
igazgatója. (Tud. GyUJt. 1835. X. 103.) 

Ormós Zsigmond munkálatai. {M. 
Akad. Alm. 1863. 210. 1864. 224. 
1865. 223. 1867. 279. 1868. 221. 
1870. 225. 1871. 244. 1874. 124.) 

Orosz Ádám munkálatai. {Emlék- 
könyv, Eger 1865. 282.) 

Orosz Pál, heö-papi ref. lelkész. 
Nekr. {Prot. K. Napt. XI. 1865. 59.) 

O r o 8 z h e g'y i Józsa. Jókai Mór, 
(Kisf. Társ. Évi. Uj /oly. VII. l8'>/fi' 
252.) 

O r s z á g h István , penci tanító. 
Nekr. {Prot. K. Napt. XII. 1866. 48.J 

Ország Kristóf. (OySri tört. ét ré- 
gész. Filz. IIL 1865.^234.) 

Ország Mihály, nádor 1460-b«n 
Molnár János. {M. Könyvit. XI. 1 799. 
109.) 

Orthmayr Tivadar munkálatai, 
{Századok VII. 1873. 62. 131.) 

O s i m i n k a András, tudós jezsuita. 
{Fasc. Ecdcs. 1842. IL 312.) 

Osterlamm Ephraim, szepcss^ 
író. {Zeitschríft von u. fUr Umjr'" H' 
1803. 385.) 

Osterlamm János Károly, szepes- 
ségi iró. {Zeitschrift von n. flir üiigtrn 
III. 1803. 385.) 

Ostermayor Hieronymus, erdélyi 
irQ._ (Bíirf. Szemle IIL 1858. 184.) 

Óváry Lipót munkálatai. {Szita 
dok IV. 1870. 63. V. 1871. 157.) Életr. adatok. Hazaiak. Ökröss— Palsovics. 4G('> ~ Bálint iminkálatai. (M. t. 
1873. Stíl.) 

! Fülöp Gábor, superint. Nekr. 

'yvjt. 1823. IX. 120.) 
• ii s Ágoston. {M. I. Ahul. Alm. 

311. — Nekr. .^r. T„.l. Ét. 

S2.) 
VÖ8 István, szatmári, életéhez. .1/. XVI. tiáiidor, Nekr. 
1870. 71.) Prot. Ft 1/ t/el III. II. A'. ■zdlai József, volt magyar- 
' lelkész. Nekr. (Pro/. K. Xapl 

1871. 57.) 

- <^ t János munkálata. {Száza- 
I 1869. 122. 261.) 

f r Antal munkálatai. (Emlék- 
■''rr 1865. 282.) 

> r Gáspár, (l'liilos. /',ilyam. 1 

.;8.) 

a i János, tudós jezsuita. (Fit.w. 
1842. IL 333.) 

Ii Alhert. (/roi/. úr \, 1846. 
MunkálatMi. .1/. /. M.;i,l. Mm. 
-'^4. — Nekr. Pri,!. K. \,,j,( 
-68. 77.) 

^ i Dániel, szatlimári, sárospa- 

T. Ni'kf. i"/W. (iyüj/. 1818. 

• ■.iriiir, kisújszállási ref. 
(Prot. K. Napt. XVIII ■f !, y Márton. Nrkr. ÍOrph, ■ ■» ' > it i JaiiDs, v.Ti\f\\ i |iu |,..k. 
"rl. I. 1790. 366.) 

Cy \\\>CTÍ. Jókai Mór. {Kixf.- 

'■ ri/oly. VÍL l8"/,j. 246. 

li. írod. Őr I. 1845. 8. 

'(y Ferdinánd, .pLmíi ^rn.f. 
'«. (FmMk:, Er/ir 1865. 283.) hasonmása 1645. (.V. 7'.., ^ /;:, Vlll. 
1861. Melléki.) 

Pálffy József herceg, Pozsony - 
megye főispánja. Nekr. (7'm(/. ayUjt. 
1828. I. 122.) 

P á 1 f f y József gróf. Jellemrajz. 
(Ors-.iigijii. Emi. 1848. I. 51.) 

Pálffy Miklós gróf, cs. kir. tábor- 
nok. Nekr. Gróf Bnltlnjiiiiyi Vince. 
(Uiiijr. Mise. I. 1805. 78.) 

Pálffy Tamás, erdödi gróf. (A'w- 
Ukköiiiiv, Kiji-r 1865. 283.) 

Pálfy Stelczer Eliza arcképe. (.1/. 
Nök Éck. IV. 1864. Melléki, és 144 — 
155.) 

Pálkövi Antal, sáro.spataki tanár 
és" történetíró. Munkálatai. (íioil. Őr I. 
1845. 80. — Nekr. Sárosj). Fiiz. 1862, 
483. — ^f. Tud. K,l. 1862. í. 469.— 
Prot. K. Xapl. X. 1H64. 84.) 

Palkovics Imre, tudós jezsuita. 
{Fant: ErcleK 1842. II. 313.) 

Páll Péter, volt amli IdkíVz. Xckr. 
{Prot. K. yapl. XVII. 187 1. 5»i.,i 

Pallafíi Jiizscf, beregujfalvi lel- 
kész. Nekr. {Prol. K. Napt. 1871. 59.) 
P á 1 1 y a István, kegyesroiKÜek pm- 
vinciálisa és iró. Nekr. (X, //. ,•/,,//' m,, 
luiil fUr Uiiycni 1802. I. 270.; 

Pálma Pál munkálata. (Emlékk., 
Fyer 1865. 283.) 

Palochay Gábor, palochai báró, 
arcképe 1651. {F. M. Or. Mhien-a- 
183 1. C-jO.) 

l'.il.irliuy Kornélia bárónő, özv. 
Alapi Salamon lileknc. Nekr. {S.:,r:„,/,,/. 
VII. 1873. 370.) 

P Sí I ó c, z y György, erdélyi plis|i.,k 
14 19. (,SV,7,. Qaarl. I. 17 90. 26 7.) 

I'il"'/. y László, {lltizi Kincstár 
II. I>i;i 145. — Or«. \. K. Xapí. 
II. l-r,.<. .;13. — M. Ttul. Ért. 1862. 
81'. — Gyá«zUnnepc. Vadnai Károly. 
F^nirl, S. K. Sapl.ni. 1862. 7. Arck.) 

Palsovics Antal, pozsonyi ka- I t y István gróf aláirúsánaklnonok. {M. Sión II. 1864. 80.) 467 Életr. adatok. Hazaiak. Paliigyánszky — Patatich. P 11 1 u g y á n 8 /, k y Mihály, a szt.- 
péterviíri akadémia tanára. {Zeitschrift 
vonv.fUr Uwjern III. 1803. 258. — 
Holéczy. Tud. Gyűjt. 1835. X. 103.) 

Palugyay Imre munkálatai. {M. 
i. Akad. Alin. 18G1. 158. lüRi. 23fi. 
1865. 233.) 

P a 1 u m b i n i Mátyás, orvos. (Phl/. 
Pályáin. I. 1835. 64.) 

P a 1 z m a n n György, a szepesme- 
gyei gyáripar figyik alapitója. Nokr. 
(iVcwi'. A'. Napi. II. 1857. 120.) 

Pán István. Xokr. (iV. Annales Ec. 
1794. II, 103.) 

P á n c z é 1 Dániel, albisi, a Magyar 
Kurir e's Mcrkurius hírlapok irója. Nekr. 
Fenyéry (^yula. (Tnd. Oyujt. 1828. 1 
124.; 

Pánczcl Zsigmond, kendi-lónai 
ref. lelkész. Nekr. (Prot. K. Napt. XVIII. 
1872. 08.) 

P a n k r a t i u s Mihály, erdélyi iró. 
{Bud. Szemle IV. 1858. 239.) 

Pánthy Endre munkálata, i Emlék- 
könyv, Eger 1865. 283.) 

Pap Dénes munkálatai. (Századok 
II. 1868. 141.; 

Papp Ignác. (Kríf. Lapok III. 
1833. 127. — Munkálatai, liod. Ör 
I. 1846. 152.) 

Pap István, vámosi ref. leik. Nekr. 
(Prol. K. Xaiit. XII. 1866. 45.) 

Pap István, püspökii rcf. leik. Nekr. 
(Prot. K. líapt. XV. 1869. 56.) 

Pap József, fogarasi. {Pliil. Pólyám. 
I. 1835. 67. — Nac-hgetragone Ziige 
zum Lében J. F. Andreas Tlioricfiditcr. 
.S')V6. Prov.-Bl. II. 1807. 152.— Nekr. 
Batizfalvi István. Házi Kincstár \. 
1864. 14.) 

Pap Lajos, makiári. Nekr. {Prot. K. 
Napt. XVIL 1871. 56.) 

Pap Lukács, hodászi, iró. {Csokonai 
Album 1861. 207.) 

P a p Mihály, szathmári, munkálata. 
{Mind. Gyűjt. II. 1789. 112.1 Papp Miklós, K., munkálatai.! 
zadok III. 1869. 57, 751.) 

P á p a y Sámuel, tanár és Iró.d 
Finyéry Gytifri. {'Ind, Oytljt. 1( 
122.) 

P a p f a 1 V i Constantiii. Un 
„Aíayy. Polt/ár" X. Xaptára I. 
113.) 

Papíjzáflz Lajos, mádi, Bih 
gye első alispánja. Nekr. ( M. 7Wj 
1862. I. 82.) 

P a p-Szilágyi József, illésfalvi,^ 
váradi görögszertartásu kath. 
Nekr. (//; M. Sión IV. 1873. 43? 

P á r i z Ferenc, pápai, nag 
tanár 1680. {Parn. Idol. VII. 
12. — Bud. Szemle IV. 1858. <i% 
Eletéhez. GróJ Kemény József, t^ 
Muz. 1860. n. 393. — Névaláir4|l 
hasonmása. Hehe 1826. MellékL) 

P á r i z Imre, pápai, nagyes} 
tanár 17 2:5. (Parn. Idöl. VÍI. 17 
12. — Bud. Szemle IV. 1858. 

Párra gh János, nagyszoko^ 
lelkész. Nekr. (Prot. K. Saptt 
1870. 74.) 

P a 8 k ó Kristóf, erdélyi iró. (/ 
Sz<mle V. 1859. 36.) 

Pasquich .Jánois, a iiiagy»r 
tudom, egyetem csillagvizsgáló tori 
nak igazgatója. Nekr. (Tud. 0% 
1829. XII. 111.) 

P a t a k y Dániel, erdélyi otaü 
főorvos. Nekr. (Prot. K. X-'pi. XT 
1872. 720 

P a t a k y Ferenc, tudu.« jei5« 
(Pase. lü'cles. 1842. II. 313.) 

P a t a k y János. Nekr. (Prol, i 
Xapt. XVIIL 1872. 68.) 

Pataky Mózses. Nekr. {Eré. 
1815. m. 185.1 

Pataky Sámuel, kir. tauácao 
protomedicus. Nekr. {'fud. Gyűjt. If 
V. 118.) 

Patatich János, tudós jewi 
{Fasc. Eccles. 1842. II. 313.' Eletr. adatok. Hazaiak. Patay — Péczely. 470 ■'': ' 

,. íl.- t a y Andnis, bái. Xekr. {M. Tu<l. 

862. I. 83.) 

t a y István, képviselő. (Országgy. 
1866. 96.) 
< t b a i István, supcríntendens. 

X életéhez. ESlröt Iaijos. {M.Prot. 

H. 1871. 182. — Nekr. 

-73. 98.) 

t ó c 8 y Ziiólia koporsó-kö irása 
V \,j,hi„!r. Tnis. M.iid. 1796. 

• II y 1 l liiiilt', iiihiorita íf/.erze- 
\rATwl.(!\iüjt. 1817. III. 157.) 

. II e r János intinkálatai. (3/. /. 

Álm. 1861. 167. 1863. 233. 

<jk VI. 1872. 350, 426.) 

1 u 1 r Gyula munkálatai. {Sznza- 

1867. 219. II. 1868. 573, 590. 

69. 337, 486. IV. 1870. 273. 

. Akad. Alm. 1871. 254. 1872. 

:873. 362. 1874. 141.) 

iiler Tivadar. {Uj M. Afitz. 

l. 435. — Munkálatai. J/. t. társ. 

•IC 1848. 78. M. tud. Akad. 

- !. 145. 1863. 220. 1864. 

.. 229. 1866. 211. 1867. 

186S. i-ii-,, IH69. 220. 1870. 

187 1. 245. 1872. 257. 1873. 

1874. 126.) 

i'i r Iván munkálatai. (.1/. t. Akad. 
IS'. 1. 168. 1863. 233. 1865. 
. 213, 1867. 290. 8zA- 
-71. 444.) 

Andrái*. tudúx j<!7J)uita. 

'. 1812. 11. 31H.) 

i; V i <■ li Józwjf, réjtiHCttbu- 

N'ckr. {Zritfchrifl von n. für 

>\. 1803. 330. V. 1804. 53.) 

/ s r i<nmt;(. «iiznnyi lolkéüz. 

K:„ctt t l. 1860. 284.) 

•» Alajofi munkálatai, (/'''/i- 

'/••, Kgtr 1865. 283.) 

' n d y Antónia ai»»/.i>ny, Sár- 
'' ní'je. Nekr. (/.'//.i Kincutár Pázniándy Dénes, a m. nemzet- 
gyűlés volt elnöke. Nekr. {Namz. Képen 
Sfipt. II. 1857. 120.) 

P á z ni á n d y Károly, a dunántúli 
ref. superintendeutia föcurátora. Xekr. 
{Tml. Oyüjt. 1826. III. 124.) 

Pázmány Péter bibornok életé- 
nek niegirására kitűzött pályázat. •/ — 
icirs-fól. (Tud. GyUjt. 1817. VI. 134. 
— Philos. Pályám. I. 1835. 31. — 
Elete leírására való pótlás. Oyarikocki^ 
György. Tud. GyUjt. 1837. V. 45. — 
Tud. T.tr 1839. Értek. V. 107. — 
Adalék római követségéhez- SJlngyi 
István. Uj M. il/«i. 1855. I. 370. — 
Győri tört. és rég. füz. I. 1S61. 159 — 
171. il. 1863. 103, 145. IV. 1865— 
68. 108, 109. — Turóczi préposttá 
neveztetésc. Franki Vüiiion. JSI. Siun 
II. 1864. 582.— Életéből. Franki Vihi. 
Kgyh. Lap. II. IS'Veo- 6. Érdekes adat 
P. P. eszterg. érsek stb. tilos szerelmi vi- 
szonyáról, Balásfi Tamás választott 
püspök bűnéről stb. 1619. .)/. Pro/. 
Figy. III. 1872. 381. — Arcképe Po- 
zsonyban. Merkúr con Ungam 1786. 
319. — Névéláirásának hasonmása. 
Zxehköuyi; Igaz. S. 1822. Melléki.) 

P c á t n i András munkálata. (Eiiilék- 
kóiiyr, F.ger 1865. 284.) 

P é c h y Simon, erdélyi iró. {Bud. 
Szende. IV. 1858. 11.) 

P á c » í György, tudós jezsuita. 
(Fasc. Ker-les. 1842. II. 333.) 

Péc'sváradi Gábor, latin iró 
1514. Molnár .Tniion. (Magy. Köiiyrli. 
VI. 1794. 145.) 

P é c /. e 1 i József mellett egy- két 
Hzó. Kocács üámnel. (Tud. Gyűjt. 1827. 
V..55. — Nekrológ. A'. Annales Ev. 
1793. II. 48. — .Sirköve. Unléczy. 
Tud. ilylljl. 1824. III. 121.) 

P é e z c I y JÓKsef, debreceni tanár 
és iró. Csokonai Alhuui 1861. 225, 
238, 243. — Munkálatai .1/. t. tár*. 
Sévkiiny,- 1889, 141. 1840. 187. 471 Eletr. a<latok. Hazaiak. Pekri— Fetöfi. ■>í». 1843. ^1* rég. apát 

íi'on T841. II. 58. 1842. II. 
207. 1846. 70. 1848. 78.) 

Pekri Gábor. {Oyöri VJrt 
Füz. III. 1865. 367.J 

P e 1 b á r t, temesvári, egyházi iró 
1489. Molnár János. {Jfaytj. Könyvit. 
VI. 1794. 145.) 

Pelikán József, sóvári 
szatmári kanonok. Nekr. (Af, 
1863. 240.) 

Péntek Mihály. (Oyöri töri. és 
rég. Füz. II. 1863. 328. 334.) 

P e r c z e 1 Mór, honvéd-tábornok. 
{Alkotm. N. Napt. 1862. 115. — Jó. 
Barát I. 1869. 33, 47, 54. Arck. — 
Munkálata. Századok II. 1868. 68. — 
Arckepe. Honvéd-Album 1868. McUekl. 
Vén-llonv-Napt. 1868. Melléki. Ország. 
_ IIonv-Napt II. 1868. Melléki.) 

Per ez el Sándor, bonyhádi idö.sb) 
atyja Perezel Mórnak és Miklósnak- 
Nekr. (il/. Tud. Ért. 1862. I. 81. Orsz- 
N. K. Napi. II. 1862. 345.) 

Peregriny Elek munkálatai. [M. 
i. társ. Névkönyv 1844. 67. 1845. 70. 

1847. 76. 1848. 78. M. tud. Akad. 
Alm. 1861. 136. 1863. 214. 1864. 
227. 1865. 227. 1866. 210. 1867. 
281.) 

P e r é n y i Ferenc, erdélyi püspök 
1508. {Sieb. Quart.l. 1790. 347.) 

P e r é n y i Ferenc, tudós jezsuita. 
{Fasc. Ecetes. 1842. II. 314.) 

P e r é n y i Gábor, ifjabb, és nejének 
emléke 163 7. (í ráf Kemény József. (IJj- 
M. Muz. 1839. I. 238.; 

P e r é n y i Károly báró, hctszemély- 
nök. Nekr. (Tud. Gi/üjt. 1819. III. 
118.) 

Percnyi Lázár báró, Torname- 
gye főispánja. (Tud. O'ytijt. 1828. I. 
124.) 

P e r é n y i Zsigmond báró, ugoesai 
főispán. Jellemrajz. (Országgy, Emi. 

1848. I. 48.) ,V P e rg e r János munkálatai. (, 
társ. Névkönyv 1839. 1-12. t. 
könyv, Eger 1865. 284.) 

P e r g e r József, székeslcjih vái 
nonok. Nekr. (Tud. (Iijiijt. 1828 

127.; 

P e B t y Frigyes munkálatai. {, 
Akad. Alm. 1863. 237. 1864. 
1865. 236. 1807. 293. 1868. 
1870. 235. 1871. 250. 1873 
Századok I. 1 867. 218, 443. III. 1 
342, 566, 676. IV. 1870. 134, 
496, 578. VI. 1872. 406, 42* 
1873. 653, 737.) 

Petényi Salamon. ( / 7 "■ 
1859. I. 308. — il. t. Akad. i§ 
1863. 279. — Nekr. Prol. N«plJ^\ 
1857. 57.) 

Péter, kalocsai érsek. hiuiágiJa 
{Századok VI. 1872. 716.) 

Péterfi Károly mmikáiaUL 

I. társ. Névkönyv 1839. 142. 18 

II. 59. 1843. 207. 1846. 70. Á 
76. M. t. Akad. .l//n.l861. 133. ll 
226. 1866. 209. 1867. 286. Í8 
223.) 

Péter mann G. Nekr. (A'. 
nales Ev. 1793. III. 71.) 

P e t h e Ferenc , kis-szántói. (í 
Gyűjt. 1818. I. 104. — IVdhs pú^> 
I. 1835. 121. — Arcképe. Tud.O^ 
1819. IX. Melléki.; 

P e t h e 8 Endre, csokonyai tw 
Nekr. (Pr.4. K. Napt. XIV. 1868, 

Pethö Jakab. Nekr. (Tud. t 
1819. III. 117.) 

Peti József, a pesti cv. rcf. fffis 
Iában theologiai tanár. Nekr. (JftH 
Ért. 1862. II. 271. Balhfalvi JSfíi 
Házi Kincstár. III. 1862. 281. P 
K. Napt. X. 1864. 88.) 

Petőfi Sándor. (írod. Ör I. 1 8 
8, 23. 1846. 152. — Néptauilók Ki 
ve I. 1855. 343. — Egy költftro 
egy katonáról. P. Szatlimár;/ Kár 
Honvéd-Album 1868. 29. Képpel / Eletr. Adatok. Hazaiak. Petőfi — Pollák. 474 Itt. I. 1868. 23. Arck. — Jókai 

KUf.-Társ. Kvl. Uj /oly. VII. 

. 243, 246, 258, 260, 262, 

!ii(i Zoltán, Nekr. [Közoél. I. 
.-.3.) 

'. re t i h lí^tvúii, tudós jezsuita. 
/•>.:/«. 1842. II. 333.) 
r r i Ádám. Jónnf. {.A „H. Polgár" 
I. II. 1870. 126.) 
! r i c h e V i c h-Horváth Kázmér, 
.•ívl oláhezred brigadéros tábor- 

qiiarl. FV. 1795. 199.) 
r i( V i c 8 .lózsef hétszomtnynök. 
/. '/.vtt//. 1819. I. 110.) 

zy táboinok arcképéről. 
'. 111. 1869. 205.) 
( t k ó János munkálatai. {M. I. 
Alm. 1863. 254. 1865. 254.) 
t z Ernő, harkai lelkész. Nekr. 
K. Sapl. XIV. 1868. 75.) 

1 1 V a 1 Ottó munkálatai. {M. t. 
•' 1861. 179. 1863. 240. 

1868. 236.) 
itfer Miliály, szepessé^ iró. 
.■/■' it,n tniH fül- Vn<ifrn III. 

■• i ■■ ri- r Kmln;, Magyarország 
-a. Y. ÍTiuI. flyUjf. Íh17. VI. 
— Nekr. 'tlniitz. Tud. Otfüjt. 
IX 1-22.) 

r e r László, luiszárczredcs. 
V K. \„,,f,ir II. 1862. 

János, tudós jezsuita. 
-. 1842. II. 333.) 
'üBzanovicg Béla, a honvéd- •*k. Ah^utj " ■lAlbum KépiMl. 

\liliály. Nekr. IJiiu. (írott. 

. u;(».) 

!i k n Kerene, tudós jezstilta.í/'oío. 

1842. II. 314) 
" t ^ r Endre munkálatai. (Stá:0' 

'■ ISTI). 111.) P i 8 o István, (liud. .Szemle III. 1 858. 
153.) 

P i s o Jakab. Über den Geburtsort 
des Dicliters, Reduers tind Staiits-Man- 
nes, Probst des li. Johanu von Piinfkir- 
chen. {TraiiKsitvania II. 1833. 93. — 
Biul. Szemle III. 1858. 153.) 

P 1 a c 8 k ó István, a békés-csauádi 
evang. egyházmegye esperese. Nekr. 
(.Xépf.. Kövyi-e I. 1855. 325. — Prot. 
Kaptár III. 1857. 56.) 

P I a n i t z Károly, szepességi iró. 
(Zeitschrifl von ii. fiir Ungem III. 1 803. 
385. VI. 1804. 253.) 

P ó c s i Elek, munkácsi raegyéa 
püspök. {Egyh. Tár I. 1832. 199.) 

Podhradczky József munkála- 
tai. (M. t. tára. Néokönyv 1839. 143. 
1840. 187. 1841. II. 59. 1842. II. 
59. 1843. 207. 1844. 67. 1845. 70. 
1847. 76. 1848. 78. M. Iwl. Akad. 
Alm. 1861. 151. 1863. 223. 1864. 
233. 1865. 231. 1866. 212. 
1867. 284. 1868. 228. 1869. 
222. 1870. 227. Századok II. 1868. 
516.— Nekr. &(ijff(/ofcIV. 1870. 571.) 

Podkonitzky Endre, szepességi 
iró. {Zeitíu'hrifI von u. fllr Ungern III. 
1803. 385.) 

Podmaniczky Frigyes báró 
munkálatai. (M. t. Akad. Alm. 1863. 
207. 1864. 223. 1866. 207. — Arc- 
képe. Oixzággy. Arrképes. I. 1867. 
Melléki.) 

Podmanitzky József báró, Bács- 
Bodrogmegye főispánja. Nekr. (Tud. 
GyUjl. 1823. V. 1 10.) 

Polgár Mihály, dunanielléki helv. 
superiutenden.'í. Nekr. {Vj M. Miiz. 
1854. I. 592. — Prot. Jalirb. I. 1854. 
80. — Arcképe. /Vo/. ^Ví/<^ II. 1856. 
102.) 

Pollák Mihály, piísti t'pitőmester, 
a Ludoviccum és Nemzeti Múzeum épí- 
tője. Nekr. (AVww. K. Napt. I. 1856, 
143.) 475 Eletr. adatok. Hazaiak. Pólya— Ptirgstaller. 1' u i y ii József munkálatai. {Af. /. 
társ. Névkönyv 1839. 142. 1840. 187. 
1843. 207. 1844. 67. 1848. 78. 
M. t. Akad. Alm. 1861. 189. 1863. 
247. 1864. 2.52. 186.5. 245. 1867. 
297. 1868. 238.) 

P o 1 z Fülöp, inranioraki cv. lelkész. 
Nekr. {Prot. JC. Napt.XVIl. 1871. 59.) 

P in a r i u s Kereszte'ly. (liud.Szemle 
III. 1858. 173.) 

P o m p é r y .Iiinos. Jókai Mór. 
(Kiy.-7Yns. Krl. UJfoly.YlI. 18 '"/,.,. 
251. — Munkálatai. M. t. Akad. Alm. 
1863. 207. 1864. 223. 1865. 223.) 

P o u g r á c z István, tudós jezsiiitíi. 
{Fasc. Kcdes. 1842. II. 334.) 

P o ó r Antal munkálatai. {Századok 
V. 1871. 525. — M. t. Akad. A/nuw. 
1873. 367. 1874. 142.) 

P o o r Imre munkálatai. (M. t. Akad. 
Alw. 1865. 257. 1869. 229. 1871. 
261. 1872. 277. 1874. 151.) 

Poor Kajetán. (Philos. Pólyuni. I. 
1835. 61.) 

P o p o V i c 8 Dienes, budai nem 
egyesült görög püspök. Nekr. (Tudom. 
Gyüjf. 1828. II. 117.J 

Porubszky József munkálatai. 
(Emlékkönyv, Kgei- 1865. 284.) 

Pósaházi János, sárospataki ta- 
nár. {Mind. Gyűjt. I. 1789. 285. — 
Pliilos. Pályám. I. 1835. 58.) 

• Possenti Károly. Nekr. A. cs E. 
(M. Mérv. és Éj/it. F.gyL Közi. VII. 
1873. 374.) 

Pöltenberg Emö, honve'd-tábor- 
nok arcképe. (Ilonvéd-Alhum 1868. 
Melléki.) 

P r a n d Ignác, orvos-doctor. Nekr. 
( 7W. Gyűjt. 1817. VUI. 160.) 

Prandstetter József, tudós je- 
zsuita. (Fasc. Eccles. 1842. II. 315.) 

P r a y György, nagyváradi kanonok 
és történetíró. (Zeitschr. von mid fUr 

ITngerii 1802. I. 409. Nekr. 

1802. I. 136.) P r e d á n ó c z y J;lno», a ma 
egyetem tanára. Nekr. {Tttd. 
1817. I. 12.'!.i 

P r e f 1 i 11 g Pál, erdélyi iró. 
Szemle V. 1859. 34.) 

Prcysz Mór munkálatai. (Kii 
Akad. Alm. 1864. 259. 1872, 

P r i 1 e 8 z k y Károly, hétga 
nők. Nekr. ( Tndom. (lyUjf. I S 1 S.' 
112.) 

P r i V i t z e r Antal, egri érsdíE^ 
gye nyűg. lelkésze. Nekr. (Af. wö^ 
1865. 79.) 

P r ó n a y Albert báró. Nekr. (í 
Képes Naptár Xy. 1869. 56.) % 

Prónay Gábor báró manlú|K 
(M. t. Akad. Alm. 1863. -'5-2. 18 
258.) 

P r !> n a y László báró, csani 
ispán és cs. kir. belső titkos ttdl 
arcképe. (Tud. Gyűjt. 1817. VII^:4 
léklet. — Névaláírásának Ii.Tsonint 
TIéhe 1825. Melléki.) 

P r ú n y i József, esztergomi i* 
és pozsonyi kanonok. (Philos. 
I. 1832. l.íi. — .1/. S).or> V. ^ 
800.) 

P s c li e r e r Miklós, a pesti MáN 
bank igazgatója. Nekr. {Orsz. jV. Ki 
Napt. 11. 1862. 341.) 

P u c li o V s z k y Sámuel. Nekr. 
Annales F.k. 1793. II. 49.) 

P u c z Antal. {Philos. Pályám. 
1835. 119.) 

P u 1 s z k y Ferenc. (<-yúi i tvtl. 
réy. FUz. III. 1865. 137, 139. — í 
mere Bertalan Naplójából. A „l/bg 
Polgár" Naptára II. 1870. 90.--.JI 
kálatai. M. t. társ. Névkönyv 18 
187. 1841. II. 59. 1842. II. 60.J18 
207. 1844. 67. 1848. 78. Mit 
Akad. Alm. 1868. 215. — Arckf 
Országgy. Kmlékk. 18««/6r. Melléki. 

P u r g s t a 1 1 e r József. (Uj Jfi J 
1854. I. 311. — Munkálati: 7 Életr. adatok. Hazaiak. Putsch — Ráthonyi. 478 ,). H4. M. t. társ. Névk: 1848. 

Akaii. Alm. 1861. 131. 1863. 
I8r,4. 255. 1865. 226. 1866. 
-67. 279. — Nekr. M. Slmi V. 

120. 1 

srii Jáno?, tudós jezsuita. 
IWUn. 1842. II. 316.) 
• e r Benedek, jjj-örkényi. Nekr. 
.;>■/■/. 1823. XI. 120.) 

k e r László, felsö-öri, patriar- 

'd. dyüjt. 1820. VII. 123. — 

Mmeria 1835. I. 154. — 

l:kr„,ijv. Egei 1865. 284.) 

.\go9ton, pozsonyi evang. 
l'rot. Jahrb. I. 1854. 200.) 
íkr niunk!Íl;vt(i. i f>:ázadok VI. 

t'.t.i 

/. Istváu, orvos és tanár. {Phi- 

■/«».. 1. 1835. 122.) 
/. István, a zágrábi akadémia 
Vol-r 7W. GyöyV. 1822. IX. 

"11 gróf, idősb, aláiiá- 
. ÍZiif bkon l/f, ítjaz S. 

ijLiittii gróf. Jellemrajz. 
y. Emi. 1848. I. 51. — Arc- 
< >rt-,<g(fii. Kmlrkk. 1866 — 67. 
.) 

' :i y Lá.izló gróf. Nekr. (Prof. 
'. XVI. 1870. 75.) 
l»y Pál tiirirata 1733. (Sh/ío- 
1870. 258.— ,SV/ Fnrkíui. Szá- 
ll. 1873. 296.) 

I'ál gróf. Xekr. Fenyéry 
'•yllji. 1828. I. 122.) 
ftact o.dpT A;;oston, a ba- 
' " ■■-ttság perjele. Nekr. (".V. .SiV,n 
'..2.) 

i Károly, liiscuoltliói, Tor- 
liánja. Nekr. (Sóronp. Füz. 
•^^ M. Twi. ÉH. 1862. II. kisrxolthói. 7 90. I. 82.) U a i t s c h János, a kovili görög 
nem egyesült kolostor archimandritája 
és történetíró. Xekr. {ZeUschr. von und 
für Ungerv 1802. I. 139.) 

R a j c s Péter, megyeri, a soproni 
evang. lyceiun rcctora. Nekr. {Tu4. 
GyUjt. 1824. VII. 120.) 

R a j c 8 á n y i Gáspár, szepesi pré- 
post Nekr. (Fasr. Frclen. 1 842. 1. 1 06.) 

Rajnis József. (Orfjlifvs 1790.1. 
367. — Névaláírásának hasonmása. 
Hébe 1823. Melléki.) 

R a k e n s p e r g e r Lipót, tudós je- 
zsuita, (/'(w. Kccles. 1842. H. 334.) 

Rakó e ■/. y Ferenc II. hamvai. 
(Századok VII. 1873, 446, 519.) 

Rákóczy György, idősb, emléke- 
zete 1627-böl. Gr. Kemény JózgeJtiV. 
{Vj ií. Muz. 1859. I. 36.)' 

Rákóczy György, III,, 1742-ben 
még élt. T. K. {Századok TI. 1868. 
586.) 

R a k o V s z k y István munkálatai. 
(Századok VI. 1842. 477. VIL. 1873. 
150.) 

R a m ó c z y Valérián, szentbenedek- 
rendi házfőnök t's főgymnasiumi igaz- 
gató. Nekr. (M. Sión II. 1864. 560.) 

Ráth György munkálata, l Századok 
II. 1868. 57.) 

Ráth József Antal, peatlipótvárosi 
plébános. Nekr. (^. .SVon VI. 1868.80.) 

Ráth Károly munkálatai. (.»/. tud. 
Akad. Alm. 1861. 169. 1863. 233. 
1864. 237. 1865. 234. 1866. 213. 
1867. 290. 1868. 230. Századok 
l. 1867. 88, 219. III. 1869.) 

Ráth Mátyás névaláírásának ha- 
sonmása. (/OTí 1823. Melléki.) 

' Ráthonyi Gábor, rátonyi és ador- 
jányi, törvénytudó. Nekr. Tli, (Tndmn. 

'Gyűjt. 1819. U. 122.) 

Ráthonyi Lajos munkálatai. (Hzá- 
todnk Vll. 1873. 344.) 479 Életrajzi adatok. Hazaiak. Rátkai — Rhddei. R á t k a i József, cnes-eiicsi reform, 
lelkész. Nekr. {l'vol. K. Napi. XV. 
IBÜÍ). G2.) 

Recés, Johannes, scnior csepregí- 
cnsis, 1599. Nekr. {M. Prof. Fiyy. IV. 
1873. 98.) 

R é c s i Emil munkálatili. {M. tud. 
Akad. Alni. 1861. 148. 18C3. 221. 
1864. 231.) 

R é g e u i István, kolozsvári reform, 
tanoda rendes tanára és szótáriró. 
Nekr. T. F. (Uj M. Muz. 1858. I. 61.) 

R e g u 1 y Antalról. (M. Akad. Ért. 
1840 — 41. 21. — Baer és Fraelm 
orosz cs. statustanácsosok és akadémiku- 
sok legújabb levelei kivonatban, R. A. 
jellemzéséhez. M. Akad.Krt. 1843 — 44. 
60. — Munkálatai. M. t. társ. Nívk. 
1847. 76. 1848. 78.) 

R e i s i n g e r János, a magyar kir. 
egyetemnél a történelem nyugd. nyilv. 
rendes tanára. Nekr. (üf. .SVon VI. 1868. 
160.) 

R e i z n e r János munkálatai. (Szá- 
zadok VII. 1873. 130.) 

R e m e n i k András. {Phil. Pályám. 
I. 1835. 64.) 

R é m i u s György munkálata 1656. 
{Mind. Gyűjt. I. 1789. 285.) 

R e n n y e s Ist ván, váradig jezsuita 
iró 1666. {Maíjy. Kömjvh. VIÍ. 1795. 
120.) 

R é p á s s y János, jászovári, leleszi 
s nagyvárad-hegyfoki apát és prépost. 
Nekr. (M. Sión V. 1867. 72.) 

R e p i c z k y János. (ü/. t. Akad. 
Alm. 1863. 278. — Nekr. Prot. Napt. 
III. 1857. 53.) 

R e s e t a János, nyűg. magyar kir. 
egyetemi tanár és a bölcseleti kar volt 
dékánja. Nekr. (M. Tud. Éri. 1862. I. 
280.) 

R e s z 1 e r Hieronymus, cisztercita 
szerzetes és iró. Nekr. (Tudom. Gyűjt. 
1824. VI. 120,} J 


R e u s 8 n e r György, erdél;^ 
{liud. üzcmh- IV. 1858. 240.) 

R é V a y László, báró arcképe, 
pádia I. i833. Melléki.) 

R é V a y Mihály gróf, szepc 
{Zi'itsrhr. i-ou u. für Ungern III, 
385.) 

Révai Miklós. (Orphetu Ifk 
368. — Születés helye és éve. Éti' 
Ért. 1862. I. 278, 373. — Né' 
sának hasonmása. Jíi'he 1823 
— Arcképe. Ttid. OyUjI. 181 
Melléki. — Uránia IV. 1831 

Révész Bálint, ref. ea\ 
dens. (Csokonai Album 1861. 2^ 

Révész Imre, debreceni prectt 
és iró. (Csokonai Album 1861. 229, Munkálatai. 
238. 1864. 
215. 1867. 
224. 1871. M. t. 
239. 
292. 
251. 


Akad. Alm, 
1865. 236. 
1868. 232. il 
1874. 13«. 
208, 272, 3SÍ. Tmi. zadok II. 1868. 
1872. 60.) 

Reviczky Ádám gróf, 
magyar kir. kancellár. (M. 
1862. I. 380.) 

Reviczky Antal, jezsuita. { 
Pályám. I. 1835. 48.; 

Reviczky Imre, revisnyei, r 
hétszemélynök. Nekr. (Orsz. S. K. 1 
II. 1862. 340.) 

Reviczky Károly, revisiij. 
tergommegye volt alispánja s kii 
csos. Nekr. (M. Tud. Ért. 186-J - 
Orfz. N. K. Napt. II. 1862. 83 '.i 

Rhédei Ferenc, és koránt i 
kezete 1664-böl. Gróf Kemi'n;, 
(Uj M. Muz. 1860. I. 313. 
tört. t'í u'g. Füz. I. 1861. 1, :.', i 
205. II. 1863. 90, 91, 21 <i 
322 — 324.) 

Rhédei Lajos gróf, és a K' 
kert adományozása. (Tud. OyiijI ': 
VL 115.) 

Rhédei László, erdélyi iró. (| 
Szemle V. 1859. 32.) Életr. adatok. Hazaiak. Rlu'ter — íiudnay. 482 (- 1 e r Ferenc, erdélyi iró. (Hud. 
VI. 1859. 27.) 

liter Róbert, bányaakadeniiai 
Nekr. (Bány. és Koh. Lapok TV. 
-.1.) 
. j d e r e r Péter, tudós jezsuita. 
l- . Kfdet. 1842. H. 335.) 

■dl Szende munkálatai. {M. tud. 
Alm. 1861. 122. 1863. 204. 
4.221. 1865. 221. 1867.277. 
:. 231.) 
Ili a n ó c z y Ferenc, kassai kápta- 
.■yprcpostjiínak munkálata. {Em- 
/'■, Eger 1865. 285. — Nekrol. 
1821. V. 113.) 
/. o m b a t i K. János 1670. 
;-. FUz. 1863. 397.) 
:ii a y János. Ipolyi Arnold. {Uj 
--. 1851—52. I. 148. 1853. I. 
. i\<-J. — Bud. Szemle IV. 1858. 
• -/ il.i. Nagy Iván. M. Tört. Táv 
-tJ2. 238.) 

m e 1 y Mihály, a szent Benedek- 
/•.■ntmártoni főapátja. Nekr. (.V. 
:ll. 1865. 240.1 

• " ri n s 1. i Tóbiás, tudós jezsuita. 
*. 1842. 11. 335.) 
. /. Benedek. (6'y<fr» tSrt. és rég. 
III. 1865. 74.) 

;i (• z y Lip<it, volt honvéd- 

kr.(.V. Tud. Ért. 1862.1. 82.) 

■ k. ii Imre, szombathely-mepyei 

Hun rs tudós iró. Nekr. B — z. 

'. 1821. III. 116.) 
rii •• r Flóris munkálatai. (M. t. 
Alm. 1863. 252. 1864. 258. 
: 1866. 215. 1867. 293. 
. 1870. 235. 1874. 129.— 
i'tk I. 1867. 219. U. 1868. 133, 
;47. 353, 364, 443, 451, 667, 
III. 1869. 53, 120, 121, 192, 
IV. 1870. 70, 188, 324, 
■ 1873.519.) 
D a y Jácint munkálatai. (Aí. t. 
Álm. 1868. 222. 1874, 126.) 
> • e n f e l d János, szász polgár- 

TMI.R«p«rt. I. TtttOa. mester. Nekr. (Sieb. Quart. I. 1790. 
115.) 

Rosennauer András. {Győri tört. 
és rég. Füz. III. 1865. 268, 271.) 

Roskoványi Ágoston munkála- 
tai. (Emlékkönyv, Eger 1865. 285.) 

Rosti Miklós, pauliuus. (Phüos. 
Pályám. I. 1835. 56.) 

Rosti Pál munkálatai. {M. t. Akad. 
Alm. 1863. 239. 1865. 238.) 

R o t li János (Veres, Rufus), nagy- 
szebeni polgármester 1539. (Sie6.Quar<. 
II. 1791. 178.) 

R o t h Károly, tudós jezsuita. {Fcuc. 
Eccles. 1842. II. 335.) 

R ó t h Mihály, a pesti gymnasium 
igazgatója. Nekr. (Fasc. Eccles. 1841. 
I. 416.) 

R o z g o n y i István. (GrySri tört. és 
rég. Füz. UI. 1865. 354, 355.) 

R o z g n y i János, alpári reform, 
lelkész. Nekr. (Prot. K. Napt. XW. 
1868. 70.) 

R o z g o n y i József, sárospataki 
tanár. (Philos. Pólyám. I. 1835. 112, 
115, 124, 139. — Nekr. Tud. Gyűjt. 
1823. V. 111.) 

Rózsavö Igyi Gyula, zene-míí- 
árus. Nekr. {Orsz. N. K. Napt. II. 1862. 
349.) 

R ó z s a y József munkálatai. {M. t. 
Akad. Alm. 1865. 259. 1866. 227. 
1867. 303. 1868. 242. 1869. 230. 
1870. 243. 1871. 261. 1872. 278. 
1873. 369. 1874. 152.) 

R o z s n y a i Dávid, erdélyi iró. 
Molnár Jánof. (Hagy. Könyvli. VII. 
1795. 284. Und. Szemle IV. 1858. 
238. 418, — R. Hédervárott. T. K. 
Státadok II. 1868. 345.) 

Rudi CB Máté, almási, kir. taná- 
csos. Nekr. (Tud. OyUjt. 1820. III. 
1 18.) 

R u d n a y Sándor, esztergomi érsek. 
(Kgyh. Ért. 1820. III. 198. — Nekr. 
Egyh. Tár L 1882. 199.) 

16 483 Életr. adatok. Hazaiak, ftudolf— Sárvdrjr. 11 u d 1 f Pál, ezobránci prépost. 
Nekr. (Uj M. Sioji IV. 1873. 437.) 

R u e b « r György. (Győri tört. és 
r,'g. FUz. III. 1865. 255.) 

R u 1 a n d Dávid János, orvos. (Po- 
ziimj ('k ki'trny. 18 05. 234.) 

R u m e r György, jezsuita iró. (Magy. 
Kóiiyvh. VII. 1795. 121.) 

R u ra y Károly György, szepességi 
iró. [Zeitsrlirift von n. fUr Unyirn IV. 
1803. 271. VI. 1804. 250. — Tud. 
dyüjt. 1817. II. 173. — Y. 1818. V. 
120. X. 120. 1819. X. 120. 1823. V. 
120. 1828. IV. 120. — Krit. Lapok 
III. 1833. 124.) 

R u n y a i Dániel. Nekr. {I'rot. Kép. 
Napt. XIII. 1867. 53.) 

R u p p Jakab munkálatai. {írod. Or 
I. 1846. 143. — Százaitok Hl. 1869. 
276.) 

Ruszék József. (Philos. Pályám. 
I. 1835. 131.) 

R u 1 1 n e r Ferenc munkálatai. (Km- 
lékkönyv, Eger 1865. 286.) 

R u z 8 i u s z k y, pécsi tanár mun- 
kálata. {Századok III. 1869. 71.) 

Ruzsovszky Károly, gazdászati 
iró. Nekr. {Oazd. Tud. 1839. III. 95.) 

S a b e 1 István, a pozsonyi evang. 
gymnasium egykori tanára. Nekr. {Zeil- 
schrift V. u.f. Ungern III. 1803. 338.) 

Sáfár Imre, kassai Akadémia ta- 
nára. Nekr. (Turf. OyUjf. 1823. I. 125.) 

.S a f f a r i k Pál József, gömöri szü- 
letésű tanár és szláv tudós. Nekr. (A/, 
Ttul. Ért. I. 1862. I. 81.) 

S a j b e u István , szepességi iró. 
{^ZeitxcJir. von ti. fUr Ungern VI. 1804. 
251.) 

8 a 1 a m o n Ferenc munkálatai. {M. 
f. Akad. Alm. 1863 208. 1864. 239. 
1865. 237. (&<iraí/oA- I. 1867. 218. 
III. 1869. 134, 337, 425, 509, 580. 
V. 1871. 584.) S á m b á r Mátyás. {Biul. Szn<ih. 
1858. 206.) 

Sándor karmelita, cgyli /.!•. 
netiri). Molnár Janón. {Magy. Kúir 
VII. 1795. 364.) 

Sándor János, szent-niÜ! \' 
ref, lelkész. {I'i ot. K. Napt. \\\. 1- 
75.) _ 

Sándor Leopold föhercat 
dor. (K M. Or. Minerva 1825. 29 
Koporsó-köirása. M. NyelvmicdiJ^ 
Műnk. 1796. 257.) 

Sándorffy nagyváradi 
költő. {Csokonai Album 1861. 

Sánta Márton, kálmáncaeli 
halt meg V Eötvös Lajos. {M. /V«f.| 
gyeim. II. 1871. 519. 54r.. 

Sárközi Albert, nádasdi, Som | 
megye egykori főispánja. Nekr. { 1 
kinc'stár 1. 1860. 110. Orsz. .W.K.i\ 
I. 1861. 357.) 

Sárközy Béla, Somogynl 
képviselője. {Nép-Zászt. Napt. IV. 1 f 
20.) 

Sárközy József. Nekr. {Pro\ 
Napt. XIV. 1868. 75.) 

S á r o 8 8 y Gyula. (írod. v\ 
1845. 23. — S. Gy. életéből. JtlX 
menekült társa. (Hon véd- Világ. L Ij 
84. Nekr. M. Tud. Ért. 1862. L! 

Sárpataki Mihály, erdá^l 
(liud. Szemle IV. 1858. 216.) 

Sartory Bernhard , fenWl 
szerzetes. (Philos. Pályám. !,■■■ '. 
206.) 

S á r V á r y Elek, prózaíró. (Cnn 
Album 1861. 231, 243, 247.) 

S á r V á r y Ferenc, debreceni 
és iró. (Csokonai- Album 1861. 
244.) 

S á r V á r y Jakab, debreceni 111 
és iró. {Csokonai- Album 1861. 

S á r V á r y Pál, debreceni teil 
iró. (Philos. Pályám. I. 1886.r 
Csokonai-Album, 1861. 222. «-| Életr. adatok. Hazaiak. Saiier-^Schulcz. 48(J ^f. f. Társ. Séik. 1839. 142. 

' 1 l^uiio munkálatai. (M. tud. 
Mm. 18G4. 287.) 

'■ 'lály János, egyetemi tauár. 
-. (Tud. Gyűjt. 1824. IX. 

> Móric munkálatai. (J/. t. Akad. 
s70. 245. 1872. 279.) 
laesius Keresztely , erdélyi 
/. Szemh Ur. 1858. 178.) 

i a m 8 Ferenc. Nekr. (Oazd. Tud. 

IL 115.) 

1 a r g i u s Tamás, erd. iró. (Bud. 

VI. 1859. 29.) 

I e d i u 8 Lajos, tanár. (mios. 

1. 1. 1835. 135. — Munkálatai. 

. Társ. Xévk. 1839. 143. 1842. 

1«44. 67. 1845. 70. 1847. 

rolog. Nevel. Emlikl. V. 

• ■-' '/ 

lenzl Ooido munkálatai. {U. t. 
1868. 244. 1870. 244. 
1873. 372. 1874. 154.) 
r János, apátkanonok. {M. 

II. I«69. 560.) 

! ni k ó Máté, osömöri tanító. 
K.Napt. XVII. 1871. 59.) 
• > Vilmo.s, pozsonyi tanár. 

/'/-'. I. 1854. 199.) 

! e r Miliály, hetzeldorfi 
lelkész. iSieb. Qunrt. VII. 

! András. Nekrológ. <('} M. 

7 3. 7*;., 

Ii u b c r Móric munkálatai. 

Mm. 1861. 198. 1865. 
221.) 

k i Károly, iiyugdíjazutt 

i^épe. (Ntmz. Szinli. Syiig- 

■^58. 12.) 

■ tzel, cfílélyi iró. (Bttdajt. 
VI. 1859. 311.) 

Ii Bi p 1 t z er I.ipót iiiiiiikáliita. 
'htyc. H.j. , 1 H65. 286.) S c h m i d á g Ferenc Vilmos, pinka- 
fői ágostai egyháznak nyűg. lelkésze. 
{Prot. K. Napt. XHI. 1867. 52.) 

Schmicz János György, szepes- 
ségi iró. (Zeitschr. von u. fUr Ungern III. 
1803. 385. VI. 1804. 253.) 

Schneiker Jakab, varasdi evang. 
esperes. Nekr. {Prot. Képes Napt. XIV. 
1868. 71.) 

S c h n e 1 1 Márton, brassói ügyvéd 
és iró. Nekr. ^1. K. (Magáz, filr Geschich- 
te und Lit. Siehenb. I. 1844 — 45. 445.) 

Schnitzler Jakab, erdélyi iró. 
(Bud. Szemle IV. 1858. 229.) 

S c h o e n Gáspár. (Phil. Pálijam. I. 
1835. 63.) 

S c h o e n V i s 11 e r István, a pesti 
egyetem rektora és apát. Molnár János. 
(.U. Könycli. Xll. 1795. 287. — Tud. 
Gyűjt. 1817. IV. 141. — Nekr. Tud, 
Gyűjt. 1818. XI. 124.) 

S c li o e p f Ágost, orvos doctov mun- 
kálatai. (M. t. társ. Névk. 1839. 143. 
1842. n. 60. 1844. 67. 1846. 71. 
1848. 78. — Nekr. T. F. Uj M. Muz. 
1858. I. 203.) 

S c h o 1 1 z János, szepességi iró. 
(Zeitschr. von u. fdr Ungern III. 1803. 
386. VI. 1804. 253.) 

Schordann Zsigmond, m. kir. 
egyetemi uyugalm. tanár. Nekr. (Af. 
Tud. Ért. 1862. 1. 380.) 

S c h o 1 1 József, kanonok. Nekrol. 
(A/. 8!on I. 1863. 559.) 

Schretter Károly. (Magy. Akad. 
Ért. Phihs. T. T. Közi. IV. 1864. 27.) 

S c h r ö c k Ferenc munkálatai. (M. I. 
Akad. Almanach 1861. 170.) 

8 c li u 1 c z Ferenc emléke. (Arch. 
Ért, IV. 1871. 1, 211, 255. — Nem- 
zeti becsület. Arcli. Ért. III. 1869. 
306. — Munkálatai Század. Hl. 1869. 
191, 749. — Nekr. Neg IMa. Arch. 
Ért. IV. 1870. 1,476, 655.) 

H r h u 1 e z testvérpár imiiikHJiifiii. 
(írod. Őr l. 1846. 151.) 

16* 487 Elfltr. adatok. Ila/.nink. Schuler — Simon. 4 Schiller Euilro, erdélyi iró. (Iliid. 
Szemle IV. 18.^>8. 403.) 

S c h u 1 1 e k Endre. Nekr. (A''. Anna- 
les Kv. 1793. I. 74.) 

Schumichraszt Mihály, pozso- 
nyi kanonok. Nekr. (4Í. Ston VII. 1869. 
716.) 

S c h u s t e r János tanár munkála- 
tai. {M. e.t'íin. Xéulcönyv 1839. 143. — 
Arcképe. Orv. Tár X. 1833. Melléki.) 

Schvarcz Gyula munkálatai. (M. 
t. Akad. Almán. 1865. 260. 1866. 
227. 1867. 303. 1868. 242. 1869. 
231. 1870. 244. 1872. 278. 1874. 
152.) 

Schwartner Márton , a pesti 
egyetem tanára. {Zeitsclir. von und für 
Ungevn III. 1803. 386. Nekrológ. 77,. 
Tiul Gyűjt. 1823. VIII. 120.) 

Schwartzl Zsigmond, komáromi 
gymn. igazgató. Nekrológ. {Zeitschríft 
von n.fUr Urig. IV. 1803. 131.) 

S c h w e i d e 1 Józsaf honvéd-tábor- 
nok arcképe. (0,.sr. JIonvdd-Xa2>t'ir II. 
1868. Melléki. Honvéd-Album 1868. 
Melléki. Ven Honvéd-Napt. 1869. 33.) 
Scitovszky ker. János, Magyar- 
ország herceg-prímása. Egy holt kéz 
halhatatlansága. — nj. (il/. Sión V. 
1867. 144. — Arcképe. Országgyűlési 
Arcképes. I. 1867. Melléki.) 

Sebestény Ignác, nyugdíjazott 
színész arcképe. {Nemz. Szinh. Kyug- 
Int, S'iipl. 1858. 11.) 

Sebestyén András, erdélyi püs- 
pök. (Sieb. Qiiait. I. 1790. 369.) 

Sebők László munkálatai, (emlék- 
könyv, Eger 1865. 286.) 

Segesvári István. (Pliilos, Príly, 
I. 1835. 68.) 

S e g n c r János András. (Pozsony és 
Küiny. 1865. 193.) 

S e i v 8 r t János. Xachlese zu des 
sel. Herrn von Windisch BeitrSgen zur 
Bíographíe des sel. Herrn Pfarrers Joh. 
Seivert. (Siebenb. (iuarl. I. 1790. 62.) l Arcképp, Sellyei István, pápai rcf. leik 
és supnrintendons, 16 75- és lOTö-l 
nápolyi gályarab. (A ISuld. Ueyyt Iti 
118. Arck.) 

Seltenreich Sámuel, szép 
iró. (Zeitschríft von v. fUr Ungem 
1804. 251.) 

S e m 8 e y Adolf, vasjjataki sen 
Nekr. (M. Tudom. Ért. 1862. I. 3' 

S e n n o w í t z Sámuel , 8zepei|i 
író. (Zeitschiift von v. fUr Vaífem 
1803. 386.) 

S e n n y e y István, győri ])iUp.,Jíj 
írásának hasonmása. (M. Tört. Tór^\ 
1861. 209.) 

.S e n n y e i László, tárkonyi, 
(.1/. K'hiych. VII. 1795. 120.) 

Sennyey Pál báró. (Jó-Ba§i 
1869. 20, 23. Arck. — 
szágyyUlésí Arcképes. I. 1867 

S e r é d y, az utolsó. (Házi £mc 
V. 1864. 13.) 

S e V e r i n i János, selmeci ni 
(PlUlos. Pályaműnk. I. 1835. 59.) 

S í b b o 1 1 i Demeter, superíntesc 
Nekr. (-»/. Prot. Figy. IV. 1873. >' 

S í e g 1 c r Mihály, erdélyi író. 
dajjesti Szemle III. 1858. 179.) 

S í g r a i Miklós, szepesi gróf 1 
Molnár János. (.V. Könyvli. VII. l 
2 86.) 

S i m á n d í István, erdélyi pfl 
1635 — 1649. (Sieb. Quart. I. 1 
366.J 

Símig Istvánné arcképe. (M. 
É.k. IV. 1864. Melléklet é» l' 
155.) 

Simon Flórent, ügyvéd. (P| 
Pályám, l. 135. 136.) 

Simon István, kéjász J-»».-l 
ref. lelkész. Nekr. (Prot. Képes 
1872. 71.) 

Simon Máté, theol. iró. N< 
(Tud. Gijiljt. 1818. X. 122.) Életr. adatok. Hazaiak. Siuioncsics — Sotcriiis. 490 'ncsic8 Alajos, C8. kir. ur- 
• viiuyszéki ülnök. (M. Tud. Ért. 
l. ;!80.) 

1 o n f y Sámuel, Debrecen város 
.. Nekr. (Tiul. Gyűjt. 182 1. VI. 

oni Péter 1674—1676. {Sá- 
;.-. 1863. 39.Ő.) 

II r János, esztergomi e'raek s 
!'irszág hercegprimása. (.W. Sión 
7. V. lap. Arcképe. OrszággyUJ. 
. 1866 — 6 7. Melléki.) 
;i y Mikló.s, debreceni tanár és 
■Album 1861. 220.) 
: Inirc, komáromi mészáros 
-i püspök. (Magy. K'ónyvh. V. 
25.1 

iler György. Nekr. {Prot. K. 
\IV. 1868. 78.) 

j) o » l'ál, tordasi pap. (Philog. 
. I. 183Ő. 121.) 

V a y Márton munkálatai. i'Km- 
., Kgrr 1865. 286.) 
key Gotthárd. (Századok VI. 
l'J7.) 

r i c z e Máté. (OySri tört. ét rég. 
!. 1865. 290, 291.) 
r l e c z Miklós, lomnicai, cs. k. 
tanácsos arcképe. (Merkúr 
1787. 521. Melléki.) 
r György, pozsonyi tanár 
. Jiino$. (.)/. K^inyrh. XXII. 
.'00. 

t h U. Amand Vilmos, szepcs- 
(Xrittrhriff von n. für Ungem 
i6.) 

i Alajos , egyházi író. 
v. K. Snpt. IL 1867. 

nn \ 1 Ainbriiis , eriVIyi Ini. 
III. 1858. 183.1 
i Dániel, szentmártouhc- 
kr. {Xriltchr. ron und /Ur 

■ C-r^. I. 138.) 

ogyi Károly munkálatai. Clf. 
Alm. 1561. 139.) Somogyi Márton Ijeopold, perla- 
ki, szombathelyi püspök. (Tud. GyUjf. 
1822. líl. 119.) 

S o m s i István, sárospataki tanár. 
Nekr. (Sárosp. FU:. 1861. 776.) 

S o m o 8 8 y János, a magyar prot. 
egyház egyik kitűnő hittudósa. (Piot. 
K. A^apf. m. 1857. 55. Arck. M. I. 
Akad. Alm. 1863. 279. — Munkálatai. 
M.f.társ. NévkJiiyv 1839. 144. 1841. 
II. 59.) 

S o m s i c h József gróf. Nekr. (Or'.z. 
A'.iC. Naptár II. 1862. 340.) 

Somsich Pál. (Jó-Barát II. 1870. 
41, 42. Arckép. — Országgy. Endékk. 
1866 — 6 7. Melléki.) 

Sonntagh Dániel, szepességi iró. 
(Zeitschri/t von u. fUr Ungem 111. 1803. 
386.) 

Sonntagh Mihály, szepességi iró. 
(Zeitschrift von ti. fUr Ungem III. 1803. 
387.) 

S o ó 8 Gábor, a kecskeméti rcf. fö- 
gymnasium tanára. Nekr. (Prot. Képen 
Napt. XVIII. 1872. 71) 

Soós György, a kassai magyar szi- 
uésztársaság igazgatója. Nekr. (Tudom. 
Gyűjt. 1833. III. 127.) 

Soós Imre, rosnyói gymn. tanár. 
Nekr. (ZeituchríJ't von und für Ungern 
IV. 1803. 62.) 

Soós János, rhédei ref. lelkész. 
Nekr. (Prot. K. ^apt. XV. 1869. 56.) 

Sorger György báró, erdélyi püs- 
pök. (Sieh. Quart. I. 1799. 372.) 

Sós János, fügymn. tanár. Nekr. 
(Prot. K. NaytárWl. 1866. 48.) 

Sós Sámuel, szathrn-imémeti, erdé- 
lyi iró. (Buti. Szemle IV. 1858. 226.) 

S o t e r György, erdélyi iró. (Biul. 
Szemle \L 1859. 296. 811.^ 

Sotcrius Mihály, sachscuheimi, 
cs. kir. kormányszéki tanácsos. Nekr. 
(Sitb. Quart. IV. 1795. 200.) 4!)I Életr. adatok. Hazaiak. SpaitH — 8%abó. 4» S p 11 i t a látván, a »z('kesfeli(!rviíri 
j0-unia»iuin igazgatója. Nekr. (Zeitschr. 
von u.för Unyern V. 1804. 323.) 

S p e r g e 1 y-Bosnyák Riza arcképe. 
{M. Nők Évk. IV. 18(;4. Melléklet és 
144—155.) 

Splényi Ferenc báró, a 31-dik 
magyar gyalogezred tulajdonosa. Nekr. 
(Twl. Gyűjt. 1829. 1. 121.) 

S p o II e r Pál, szepességi író. (Zrít- 
Kchrift von ii. flir Ungern VI. 1804. 
251.) 

S t a h 1 y György, pesti orvos. Nekr. 
(Zeüschríft von u. fUr Ungern 1802. II. 
238.) 

Stahly Ignác, hires orvos. {M.t. 
Akad. Alm. 1863. 2(j 1.) 

S t a i n c z Ferenc , Szabolcsmegye 
föorvo.sa. Nekr. {Orv. 'lár XI. 1833. 
67.) 

Stanislaides Dániel, a pozso- 
nyi evang. Lyceum tanára. Nekr. T/i 
(Tud. Gyüjf. 1823. XII. 123.) 

S t a r k Mihály, szepességi iró. (Zeit- 
schrift von und fllr Unyern VI. 1804. 
251.) 

S t h 1 o János, petrováci lelkész. 
Nekr. (Prot. K. Napt. XV. 1869. 61.) 

Steller Tamás 1674 — 1676. (.S'á- 
rosp. Füz. 1863. 402.) 

Stepanek Ignác Vencel, jászói 
premontrei szerzetes és iró. Nekr. {Zeü- 
schríft von u. für Ungern IV. 62, 130.) 

S t e r i o Károly, jeles festó'. Nekr. 
{M. tud. Ért. 1862. II. 73.) 

8 t e 1 1 n e r Bernát, hatvani prépost. 
P. Sz. A. (Tud. Gyűjt. 1822. XI. 120.) 

S t e 1 1 n e r György munkálatai. 
M. t. Tdrs. Névk. 1839. 144. 1841. II. 
60.) 

8 1 i b o r vajda arcképe. (Nefelejts 
III. 1834. Melléki.) 

S t i p s i c s Ferenc , nagyszombati 
kanonok. Nekr. {Tud. GyUjt. 1817. IV. 
•41.) S t i p s i c 8 Károly, a pesti 
tanára. Nekr. {Tud. Gyűjt. 1820.1 
115.) 

8 t i p u 1 a József , egri kand 
Nekr. {M. Sión IV. 1866. 720.) 

Strakovits János, szepes.ai'iri ii 
{Zeitrchrifí von u. für Ungern VI. 1 >^*' 
251.) 

8 t r o i 1 1 János, a pesti ciivit- 
orvosi karának tagja. (Tuti. '.i/ii 
1821. V. 112.) 

Stretsko János. Nekr. \ . 
les Ev. 1795. II. 22.) 

8 t r o m m e r Pál , kőszegi 
Benedekrendi zár.-fönök s gymnal 
igazgató. Nekr. {M. Sión V. 1 867. | 

S tr o m p ff János. Nekr- {N^ i 
nal. Ev. 1793. III. 76.) 

Stromsky Ferenc, evang. 
intendens. {Prot. Jahrh. I. 1854. 

Struchich Márk, tudós je 
{Fa^e. Eccles. 1842. IL 336.) 

8 u h a y d a János munkálatai 
t. Akad. Alm. 1865. 230. 1867.2 
1869. 221. 1870. 237.) 

8 u p a 1 a Ferenc munkálatai. (í 
zadok UI. 1869. 48(!, 740. VI. l8 
334. VIL 1873. 130, 288, 653, Jl 

8 u V i c h József. {Jó-Barát II. 18 
28. Arck.) ' 

8 ü k e i Károly, ismert lyrai 
és losonci tanár. Nekr. {Prot. Jaktt 
1854.31.— Jókai Mór. KirfA 
Éclapj. Ujfoly.yil. 18"/72- 2fi?. 
Nekr. UjM.Muz. 1854. I. 198.>; 

Sülé Sándor, büki ev. lelkéss. 
krolog. Trszlyenszky Gytda.{Házi Kt 
tár III. 1862. 199.) 

8 ü t ö József, zárni címzetes sp^ 
győri kanonok. Nekr. (J/. Sión IIL V 
400.) 

Szabó An(h-ás, kassai püspök. ( 
los. Pályám. 1. 1835. 139.— 
GyUjt. 1819. X. 121.) Életr. adatok. Hazaiak. Szabó — Szaesvay. 494 :i b ó Dávid, barcafalvi, eriléiyi 
Bioi. Szemle VI. 1859. 40. — 

nijüjt. 1828. rv. 121.) 

;i b 6 Dávid, baróri, erdélyi iró. 

ÍM 1790. I. 365, 375. — Bud. 

VI. 1859. 36. — Nckr. Tml. 

1819. XII. 121. — Névaláirá- 

basonmása. Hehe 1823. Melléki.) 

István munkálatai. M. tuil. 

1841.11.60. 1842. U. 60. 

-"'8. 1844. 68. 1845. 70. 

7 1. 1847. 77. 1848. 79. M. I. 

Alm. 1861. 113. 1863. 200. 

218. 1865. 220. 1867. 275. 

il.".. 1872. 252. 1874. 123.) 

István, kisgeresdi, egykori 

t/.redc». Nekr. {M. Tud. Ért. 

II. 180.) 

:i b ó János , Pesten országos 

V..- é.« a régiségek gondos bavá- 

' írszigos \. Képei. Napt. II. 

lií. M. t. Ért. 1862. I. 81.) 

1 b ó János, váradi, paedagogiai 

- N. kr l'rol. K. Napt. XI. 1866. 

1 b ó János, Barsmegyének ré- 
I alispánja. Nekr. {Prof. K. 
. . 1870. 75.) 

1 b ó János, a szászvárosi ev. rcf. 
iKÍam igazgató-tanára. Nekrológ. 
A'. X„pt. XVIII. 1872. 68.) 

József, lácai, sárospataki 

■■» iró. Nckr. — r — y. (TwI. 
'. XI. 125.) 
József munkálatai. CM. tud. 

1861. 199. 1863. 251. 

1865. 251. 1867. 298. 

i b ó Józsí^f, kir. tHiiács ! i c« az 
1 muzeiim-cgylet alelnöke. (Szá- 
ll. 1868. 573. — Jónáj,. A 
'" V. SaptAra II. 1870. 12.5.) 
lózsef, a debreceni állandó 
zetőjc. (.V. SátJ,. Évk. II. 
- J5. Arck.) Szabó Károly, a kolozsvári egye- 
tem tanárának és történetirónak mun- 
kálatai. {M. t. Akad. Álm. 1861. 171. 
1863. 235. 1864. 238. 1865. 235. 
1866. 214. 1867. 291. 1868. 231. 
1869. 223. 1870. 234. 1871. 250. 

1872. 257. 1873. 339. 1874. 129. 
Századok I. 1867. 218. 309. II. 1868. 
580. III. 1869. 118, 122, 135, 337, 
566. IV. 1870. 59, 63, 119, 352. V. 

1871. 520. VI. 1872. 115. VII. 1873. 
437, 738.) 

Szabó Károly, körösi tanár. {Tu- 
dós, a nagykőrösi helv. Tanitóképfzd. 

1873. 7.) 

Szabó Lajos, balkáuyi, debreceni 
ügyvéd és iró. {Ctokonai-Album 1861. 
230. 241.) 

Szabó Lajos, szinyérvárallyai ta- 
nító. Nekr. {Prol. Képes Naptár XIV. 
1868. 72.) 

Szabó Lajos, a lévai tauitóképez- 
de tanárának munkálata. {Századok VI. 

1872. 576.) 

Szabó Mihály, kis- tarosai reform, 
lelkész, .Szabó Károly történetirónk 
atyja. Nckr. (M. Akad. Ért. 1862. 2. 
354. Prol. K. Naptár X. 1864. 89.) 

Szabó Pál, nyűg. mezőtúri ref. leik. 
{Prot. K. Napi. XV. 1869. 61.) 

Szabó Péter, ónodi , debreceni 
ügyvéd és iró. {Csokonai- Album 1861. 
228, 239.) 

Szabó Sámuel, nagyenycdi tanár 
1779. {Pam. Időt. VII. 1796. 13.) 

Szabó Sámuel, nagybajomi reform, 
lelkész. Nekr. {Pro/. K. Naptár XVI. 
1870. 71.) 

Szabó Sámuel , gömör-sz.-károsi 
ref. lelkész. Nekr. {Prot. Kép. Naptár 
XVIII. 1872. 70.) 

Szaesvay Sándorról adatok. Miké 
Sándor erdélyi országos !iiV«'ltánioklioz 
néhány levele gróf Kemény •lózHirfnek. 
{(rj M. Múzeum 1856. I. 28l, 339. _ 
Bud. Szemle \I. 1859. 19.) 495 Életr. adatok. Hazaiak. Hzaitz — S/ántó. Szaitz Antal munkálatai. (Emlék- 
könyv, Eger 1865. 28B.) 

Szakács József, matyi ref. lel- 
kész. Nekr. (Prof. Képes Naptár XFV. 
1868. 77.) 

Szakái Ferenc, erdélyi iró. {Bud. 
■ Szemle y. 1859. 40.) 

S z a k in á r i György, XVI. század- 
beli magyar tudós. {Uj M. Miiz. 1857. 
I, 336.) 

Szalágyi, pécsi kanonok. Ilaag 
Mihály. (Emlékkönyv I. 1852. 375.) 

Szála liázi Tamás, egri püspök 
1527 — 1539. Molnár János. (Magyar 
K&nyvh. XIII. 1800. 873.) 

S z a 1 á n y i Péter, ref. lelkész. Ne- 
krológ. (<Sie6. (iuart. V. 1796. 179.) 

S z a 1 á r d i János, erdélyi történct- 
iró. (Bud. Szemle IV. 1858. 421. — 
Győri tört. és rég. FUz. I. 1861. 193 — 
205.) 

S z a 1 a 7 Ágoston munkálatai. (M. 
t. Akad. Alm. 1861. 173. 1863. 235. 
— Századok I. 1867. 306. II. 1868. 
132, 590, 730. III. 1869. 55, 193. 
V. 1871. 294.) 

Szálai Antal , pécsi kanonok. 

Nekr. M. (M. Sión II. ] 864. 

158.) 

S z a 1 a y Antal, aszári ref. lelkész. 
Nekr. (Prot. K. Napt. XIV. 1868. 70.) 

S z a I a y Imre munkálatai. (M. t. 
Társ. Névkönyv 1830. 144. 1842. II. 
60. 1843. 208. 1847. 77. 1848. 79.) 

Szálai István munkálatai. (M. t. 
Akad. Alm. 1861. 140. 1863. 217. 
1865. 228. 1866. 211. 1867. 281. 
1868.224.1870. 231. 1871. 249. 
1872. 268. 1873. 350.) 

S z a 1 a y János, Pestmegye tábla- 
bírája és költő. Nekr. (Tudom. OyUjt. 
1819. VI. 118.) 

Szálai József, zeneművész. K. 
(Tud. GyUjt. 1818. IX. 111.) 

S z a 1 a y László munkálatai. (M. t. 
Társ. Névkönyv 1839. 144. 1840. 188. 1841. II. 60. 1842. II. 61 In; 
208. 1845. 71. 1846. 71. 1847. 7 
1848. 79. M. tud. Akad. Alm. 18f, 
142. 1863. 219. 1864. 229.) 

S z a 1 a y László özvegye, szül. B 
keffy Franciska asszony. Nekr. (Szhi 
dok yi. 1872. 725.) 

S z a 1 a y Lászlp, kanonok. Nekr' 
(M. Sión l. 1803. 720.) 

Szálai Pál, nagykörösi, iró. ' T 
dós. a nagykőrösi heh: hitv. Tiii,:i,:i:.\ 
1873. 4.) 

S z a 1 a y Pál, nagyemlékű tort 
netirónk egyetlen fia. Nekr. (Század' 
VIL 1873. 302.) 

S z a 1 a y Róza, szabadságharcán 
egyik spártai anyjáról. Ab'myi Laji 
(Honvíd-Album 1868. 53.) 

S z a 1 a y Sámuel. (N. Annalis I. 
1793. IL 48.) 

S z a 1 k a y Antal, a nádor egyke 
szolgája 8 a „Pikko Herczeg és Jiitl 
Perzsi" énekes játék szerzője. N'k 
(Zeitschrift von u. fUr Utigernyi. l>^'< 
130.) 

Szalóczy Mihály 1674 — 167 
(Sárogp. Fllz. 1863. 263.) 

Szalós Mihály, szalk-sz.-átá 
toni ref. lelkész, (l'rot. Képes. Ni^ 
XIIL 1867. 55.) 

Szamosközy István, erdélyi i 
(Bud. Szemléin. 1858. 183.) 

Szaniszló Ferenc , nagyvíw 
püspök. Nekr. (M. Sión VII. 186 
938.) 

S z a n k a József, debreceni ttg]^ 
és szerkesztő 1848 — 49-ben. (Csobm 
Album 1861. 228.) 

S z á n o k i Gergely Magyarorw 
gon és Kallimachus történctirói hitele 
sége. Toldy Ferenc. (UJ M. Muz. 186 
IL 183.) 

S z á n t a y Aladár munkálata. (Sz 
zadok V. 1871. 656.) 

Szántó István, iró. (^1/. Kdnyvh 
VIL 1795. 120.) Életr. adatok. Hazaiak. Szánthó — Széchenyi 498 á D t h ó István, sz.-andrási ev. 
/. Nfkr. il'rot. K. Naptár XV. 

i n t h ó János, kosdi ref. lelkész. 
Pr.,l. S. Xapt. XII. 1866. 48.) 
mthó Pál, ref. lelkész. Nekr. 
K. Xapt. XVm. 1872. 66.) 
;i p á r y Grézii grófné arcképe. 
■■k ÍM. IV. 1864. Melléki, és 
-15.').^ 
;i p á r y József, mosoni főispán. 

Tud. Gytíjl. 1822. VII. 116.; 
:í rn 8 z i Ferenc, iró. {Csokonai- 
186 1. 208.) 

i r a z lioncdek, Dürer örzsatyja. 
Ink VI. 1872. 64.J 
irka Gráspár, lukafalvi, jezsuita 
.■)3. Molnffr Jáiiog. (M. Könyvit. 
. T9.'>. 120.) 

'. r k a József, a pesti kir. egye- 

Tud. Gyűjt. 1828. I. 123.) 

Károly, idősb, munkálatai. 

tán. Névk. 1839. 144. 1841. 

. 1842. n. 61.) 

i « z Károly, ifjabb. {M. t. Akad. 

'. 275. Omzdggij. Emlékk. 

— Tudót, a nngy-köriitii heh: 

kép. 1873. 7. Munkálatai. M. t. 

l/m. 1861. 123. 1863. 205. 

221. 1865. 221. 1866. 205. 

1868. 218. 1870. 222. 

1874. 122. — Arcképe. 

Arcképe*. I. 1867. Melléki.) 

• :• '. l'olyxcna. Szász Károlyné, 

"i. (Uj M. .Múzeum 1859. I. 489. 

■lós. a nafryköi ön htlv. Tanitákip. 

i « i. y Lajos , irsai cv. tanitó. 

l'T'.t. K. Xapt. XV. 1868. 61.) 

1 1 h m á r y Dániel, paksi, sáros- 

■ Kr. Tud. Oyüjt. 1818. 

'I t h in á r y Károly P., Somogy- 
képviselője. {Sép-Zánlaja Kapt. 
•*72. 19, 20. Arck. — MunkáU- 
-itadok I. 1867. 221.) Szathmáry Miliiily, paksi, erdé- 
lyi iró. {Bud. Szemle VI. 1859. 11.) 

Szathmáry Pap János, kolozs- 
vári pap. (Plitlof. Pályam.l. 1835. 65.) 

S z a t h ni á r n é m c t i Mihály, er- 
délyi iró. (Bud. Szemle IV. 1858. 221. 
— Emlékezete 168G-ból. Gr. Kemény 
József. Uj M. Múzeum 1869.11. 176.) 

Szathmárnémcti Sámuel, ko- 
lozsvári pap. [Philos. Pályám. I. 1835. 
60.) 

Száz János munkálata. {Emlékk. 
Eger 1865. 287.) 

S z é c h e n Antal gróf arcképe. {Oi - 
szággyül. Emlékk. 1866—67. Melléki.) 

Széchenyi Fer. gróf. Gr.Karatzay 
Fedor.{Tud. Gyűjt. 1821.1. 114.— 
Toldalék a nagy Széchenyi biographiá- 
jához. — J. n. G. Tud. Gyűjt. 1822. 
III. 124. — Névaláírásának hasonmá- 
sa. Hehe 1824. Melléki.) 

Széchenyi Ferenc grófn"', szül. 
gróf Festetics Julianna. Nekr. {Tud. 
GyUjt. 1824. III. 114.) 

Széchenyi Franciska grófnő, 
gróf Batthyányi Miklós özvegye. Nekr. 
{M. Tud. Értek. 1862. I. 82.) 

Széchenyi István , sárvári és 
felsővidéki gróf. {Pldht. Pályám. I. 
1835. 127. — Egy vonás a múltból. 
Fáy Andrág. Losonci l'liíiniJ: II. 1851. 
88. — Emléke. M. Ember Könyvtára 
1863. I. 1. — M. t. Akad. Mm. 1863. 
304. — Adomák Széchenyiről. Orsz. 
Naptár III. 1868. 2. szak. 158. — 
Munkálatai. M. t. társ. Névkünyv 1839. 
144. 1840. 188. 1841. II. 60. 1842. 
II. 61. 1848. 208. 1844. 68. 1845. 
71. 1846. 71. 1847. 77. 1848. 79.— 
Nekrológ. A magyarországi liirlapok- 
ból. Hazánk II. 1860. 482. Toldy Fe- 
renc. Uj M. Muz. 1860. I. 193. Gyász- 
Unnepc'ly Marosrásárhclytt és Nyárád- 
«zcrc<lában. Marosi), FOt. II. 1859 — 
60. 303. Orsz. Nagy. Képes Naptár I. 
1861. 349. EinlékUuncp april 8-kán 400 YAeU. adatok. Hazaiak. Szilchenyi — S7,emcrc. 1861. /■:niich -V. h'cp. Nupt. III. 18fi2. 
ti. Képpel. — Arcképe. F. M. Orszátj 
Minerva 1835. I. 1. Aurora (Bajza) 
XIV. IHS.'-). Melléki. T. L. Remény 
1861. VII. 1. .Színezett képpel. Szün- 
órák 18(i2. IV. füz. Melléki.) 

Széchenyi Istvánnc, szül. Sei- 
lern Crescentia grófnő arcképe. {M. 
ySk Éfk. I. 1801. Melléki.) 

Szdchy Ágoston munkálatai. {M. 
I. lárs. Névkönyv 1842. IL 61. 1844. 
67. 1847. 7 7. — M. t. Akad. Almán. 
1863. 273.) 

S z é c h y Mária végnapjaihoz ada- 
lékok. Chernél Kálmán. (Századok V. 
1871. 211. — Arcképe. Nef elejts 11. 
1833. Melléki.) 

S z e (1 e n i c h György, veszprém- 
palotai ev. lelkész. Nekr. (Prol. Képes 
Xapf. XV. 1860. 58.) 

Szegedi Ferenc munkálata. (Em- 
lékkönyv, Eger 1865. 287.) 

Szegedi Gergely, iró. (Csokonai- 
Album 1861. 207.) 

Szegedi József, nagyenycdi tanár 
1773. (Patn. Idát. VII. 1796. 13.) 

S z e g e d y Mihálj', színigazgató. 
(M. Szin. Évk.U. 1873. 75, 76. Arck.) 

Szegedinus, Matthacus, super- 
intendens 1585. Nekr. (M. Prot. Figy. 
IV. 1873. 07.) 

S z e g e d y Sándor, szegedi, Somogy 
vármegyének 1847 — 1848. országgyű- 
lési képviselője. Nekr. (M. Tud. Ért. 

1862. I. 81.) 

Székács József munkálatai. (M. 
I. társ. Névkönyv 1839. 145. 1840. 
188. 1841.11. 60. 1842. 11.61. 1843. 
208. 1844. 68. 1845. 71. 1847. 77. 
1848. 70. — M. f. Akad. Alm. \%(ö\. 
112. 1863. 200. 1864. 218. 1865. 
219. 1867, 275. L872. 245.) 

Székely Ferenc, XVI. századbeli 
oi-délyi költő. (C7; M. Muz. 185 7. I. 
420.) jezsoit; Székely Ferenc, tudón 
(Fair. Ecdes. 1842. II. 336.) 

S z é k 1- I y Gergely. Jónán. (A-. 
Polgár" N. Nupt. I. 1860. 1 10.; 

Székely István, erdélyi iró. (J 
Szemle IFI. 1858. 181.) 

Székely István, tudós jei 
(Fatc. Kccles. 1842. II. 336.) 

Szcldmayer György, buzii 
nmnkálatai. {Kmlékk",nyv, Eger 18i 
287. 

S /, !■ 1 (■ 1- z k i, liraunschweigbaBj 
nitó hazánkfia. (Mind. OyUjt. 11. 
105.) 

Sze Ljir srii yi György, ve 
mi püspök aláírásának hasoiimásii. ' 
Prirt. 'Air VIII. 1861. 200. MelMű 

Szelepesén yí Mihály girl^ 
1676. Nagy Iván. (M. Tnrl. Tárt 
1862. 230.) 

S z é 1 e 8 8 i Pál, iró. (Tudós, a n^ 
körösi heh: Tanitókép. 1873. 4.) 

S z e m e r e Bertalan és szUl6|||) 
Vattán. (A Nép-Zászl. Napt. VI. ifí 
4 I . Két képpel. — Munkálatai. M. 
társ. Néi-könyv 1842. U. 61. 184 
208. 1846. 71. 1847. 77. 1848. ?! 

S z e m e r e István, Zemplénmag; 
első alispánja s országgyűlési képvii 
lője. Nekr. (Tud. Gyűjt. 1820. XI. lH 

S z e m c r e Krisztina, költőnő, Ki 
laky Vilma név alatt. Nekr. — r— 
(Tud. Gyűjt. 1828. IV. 121.) 

Szemére Miklós. (írod. 
1845. 24. — Munkálatai. M. ti 
Alm. 1864. 225.) 

Szemere Pál. Y. {Tud. (ly,, 
1817. IV. 110. — Krit. Lapok 
1833. 127. 129. — Jókai Mór. Kit 
Társ. Évi. Uj foly. \n. ÍST % 16 
— Munkálatai. M. t. társ. A't'otS» 
1830. 145. 1842. II. 61. 1843. 20 
1844. 68. 1848. 70. — M. t. JŰcc 
Alm. 1861. 101. — Nekr. M. Ti 
Ért. 1862.80. Orsz. N. K. NapL 
1862. 340.) Életr. adatok. Hazaiak. Szemes — Szepesi. 502 e m e 8 János, ártámii ref. lelk<!sz. 
K. yapt. XV. 1869. 57.) 
é n á 8 s y Sándor munkálatai. 
Akad. Alm. 1872. 2őG ) 
<;nczi A. János, s/atmári ref. 
1684 — 1(585. (Sároxp. Füz. 
320.) 

enczi A. Pál, szatmári reform. 
1671 — l67ő.(Saro<p. Füz. 1860. 

enczy Ferenc, szombathelyi 

k. Nekr. {M. Sión VII. 1869. 240.) 

•onczy Imre munkálatai. O/. t. 

■:;„yv 1840. 188. 1841. II. 

-'. II. 61. 1843. 208. 1844. 

líi4M. 79.' 

/. endrei József, tudós jezsuita. 
. £roíe*. 1842. II. 337.) 
^entAndrási István, erdtílyi 

k 1618—1630. (Stih. Quiirt. l. 
'. 36,=).) 

/. e n t g á I y Ágoston Benedek, 
r Inlván. {I$tván Mcti Napt. VII. 
J. 110.) 
/ e n t g y ö r g y i Ferene, erdélyi 

k. (Sieb. Quart. l. 1 7ÍI0. 367.) 
/.Mitgyörgyi István, sárosp. 

./oí. Pulijain. I. 1835. 60.) 
'••utgyörgyi József, orvostu- 

<*g iró 1803. iCtokonai- Album 
:. 22.5.1 

/. e n t g y ii r K y i Sámuel, Tiszán 
li ref. supcríntendens (életrajzához 

•k. Közli Miikliiri Pap iMJog. (Há- 

SUz. 1863. 63, 424.) 

' i v á n y i Ferene, Sárosmc- 
liiii. S-UrJTuil. (líjdjl. 1823. 

/ • Él i 1 > ii II _v I Jiizsef, pozsonyi 

nok. Nckr.(Í/. füaii L 1863. 640.) 

n y i Károly. {Országgy. 

96.) 

/. e n t i v H n y i Márton, jezsuita 

^l-iy. KÓnyih.yn. 1795. 121.— 

. Éri. miot. T. T. Közi. IV. Zsigmond uiuu- 

Néuk: 1848. 79.) 
Ferene. (Nép- Szentkereszty András, erde'lyi 
iró. (Bad. Szemle VII. 1859. 250.) 

Szentkirályi Benedek, erdélyi 
iró. (Bud. l-zemle IV. 1858. 18.) 

Szentkirályi Mór. (Országgij. 
F.mUkk. 1866. 97. — Areképc. Jó Ba- 
rát II. 1870. 59.) 

Szentkirályi 
kálattii. (3/. t. társ. 
S z e n t uí ji r j a y 
Zászl. Xapf. III. 1871. 47. Arck.) 

Szén t-M i h á 1 y i Mihály munká- 
lata. {KmUkknmjv, Eger 1865. 287.) 

Szentpály László, Már.imaros- 
mogye egykori főispáni helytartója. 
Nekr. (Om. JV. K. Napt. U. 1862. 316.) 
Szentpétery József, himeycs 
ezüst- és dombormü-mUvész. (M, Hazai 
Vándor ni. 1833. 81. — Nekr. (.1/. 
Tud. Ért. 1862. II. 73.) 

Szent-Tamási Máté, erdélyi 
püspök, {flieb. Qiiart. I. 1790. 368.) 

S z e n V y József munkálatai. {M. 
I. tárt,. Névkönyv 1839. 145. 1840. 
188. 1842. II. 62. 1843 
68. 1845. 71. 1846. 71. 
1848. 79.) 

Szép István. Nekr. i /'/■ 
XIV. 1868. 69.) 

Szép János. {Philos. 
183.0. 134.) 

8 z e p c 8 y Ferene, Pest városa 
nyűg. föjtolgármestcre. Nekr. {M. Tiul. 
£?W. 1862. I. 469.) 

S z e p e s 8 y Ignáe, li iró, pécsi püs- 
pök. (7'wi. (lyVjt. 1819. X. 119. — 
Tud. flyüjt. 1820. V. 128. — llgyh. 
Ért. 1820. III. 201. — Mimkálatai. 
M. t. tárt. Néok. 1839. 145. — Fmlék- 
kljnyv, Kger 1865. 287.) 

Szepesi Imre munkálatai. (M. t. 
Akad. Alm. 1861. 124. 1863. 206. 
1864. 222. 1865. 222. 1867. 277. 
1868. 219. 1869. 216. 1871. 243. 
1871. 253.) 208. 1844. 
1817. 77. 7. K. Xapl. 
l'nli/a I. 503 Életr. adatok. Haxaiak. Szerdahelyi — Szilágyi. ftd Szerdahelyi CJiííior, JMzsuitii iró. 
{Magy. Könych. VII. 1795. 121.) 

Szerdahelyi György Alajos, 
váci kanonok. (Philos. Pályám. I. 183r>. 
5 7, 73.) 

Szerdahelyi Kálmán. Honvcd- 
koromból. (Honvédvilng I. 1868. 129.) 

Szere day Antal, erdélyi iró. (Btul. 
Szemle \I. 1859. 303.) 

Szerem lei Gábor, sárospataki 
tanár. Nekr. (Sárosp. Füz. 1867. 91. — 
Proi. K. Napt. XIV. 1868. 75.; 

Szerencsi István, k. főpohárnok. 
Jellemrajz. (Országgy. Emlékk: 1848. 
1. 48.) 

Szibenliszt Mihály, pesti tanár. 
(Pliilos. Pályám. I. 1835. 138.) 

S z i d e k Gáspár, tudós jezsuita. 
{Fmc. Eccles. 1842. If. 337.) 

S z i g e t h i Gyula Mihály, tanár. 
{Philos. Pályám. I. 1835. 114, 134, 
139.) 

S z i g e t h i János, ardói ref. lelkész. 
Nekr. (Proí. K. Napt. XVII. 1871. 59.) 

Szigeti Sámuel, szatmári ref. ta- 
nár 1749. {Sárosp. Füz. 1860. 323.) 

Szigligeti Ede. (Nemz. N. Képes 
Napt. III. 1871. 111. Arck. — Mun- 
kálatai. M. t. tára. Névkönyv 1842. II. 
61. 1843. 208. 1844. 68. 1845. 71. 
1846. 72. 1847. 77. 1848. 79. — il/. 
t. Akad. Alm. 1861. 114. 1863. 200. 
1864. 218. 1865. 220. 1867. 275. 
1868. 217. 1872. 253. 1873. 330. 
1874. 123.) 

S z i g m u n d Vilmos munkálata. 
{FMike 1855. 13.) 

S z í j j János, nyűg. cegle'di ref. ta- 
nító. Nekr. {Prot. Képes Naptár XIV 
1868. 78.) 

S z i k s z a i György , iró 1795. 
{Csokonai-Album 1861. 219.) 

Szikszai József, böszörményi lei- 
kosz. Nekr. {Prot. K.Napt.X\l. 18 70- 
76.) S z i k H z a y Károly. Nekr. {PruU" 
K. Napi. X. 18 64. 83.) 

S z i I á d y Áron munkálatai. 1/ 
Akad. Alm. 1863. 210. 1864. Ui 
1865. 224. — Századok II. 18l■,^ 
214. III. 1869.205.) 

S z i I á d i László, a k. k.-lialii^i n 
egyház lelkésze. Nekr. {Prot. K. y<q„ 
X. 1864. 85.) -vA 

Szilágyi Ambrus, XVI. sxáci))! 
béli erdélyi költő. {Uj M. Mm. 185: 
I. 418.) 

Szilágyi Benjámin, váradi re. 
tor. {mios. Pályám. I. 1835. 51. 

Szilágyi Ferenc, idősb, a kolo/,' 
vári ref. Collegium thool. tanára. (ÍV. 
OyUjt. 1822. IV. 124.) 

Szilágyi Ferenc, ifj. a kolozsvá 
ref. CoUegiumban történelem tanir 
{Tud. Gyűjt. 1832. IV. 124. — Mui 
kálatai. .1/. t. társ. Névkönyv 1839. 14 
1843. 209. 1844. 68. 1845. 7 
1846. 72. 1847. 78. 1848. 80. U. 
Akad. Alm. 1863. 224. 1864. -M 
1865. 232. 1868. 229. 1870. 2-> 
1872. 258. 1873. 340. 1874. Ki 
Századok I. 1867. 219. III. Isi. 
424.; 

Szilágyi István munkálatai. '' 
t. társ. Névkönyv 1848. 80. M. t. .ihi 
Alm. 1861. 116. 1863. 200. ISt. 
219. 1866. 205. 1867. 276. Iti7 
224.) 

Szilágyi János, marmaro^zig' 
lelkész és senior. Nekr. {Prof. Juh, 
I. 1854. 160.) 

Szilágyi József, a nagy várj 
egyesült görög káptalannak föprcpost 
Nekr. {Tud. Gyűjt. 1826. III. llö.i 

Szilágyi Márton, debreceni tai. 
és iró 1678. {Philos. Pályám. I. 18; 
66. — Csokonai-Album 1861. 213.1 

Szilágyi Pál, nyugdíjas sziii' : 
arcképe. {Semz. Szinh. Nyug-Iiit. jY", 
1858. 5.) Életr. adatok. Hazaiak. Szilágyi — S/.öghi. fjOtJ /. i 1 á g y i Sámuel, debreceni su- 

ii>ndens és iró. {(■■(okonol-Alhiim 

. 219. — Ne'valiirásjínak hason- 

ZoebLSnyv. Ig.iz S. 1822. Mell.) 

'. ilágyi Sándor. (Tudós, a nagy- 

heh. Tanitókéi). 1873. 7.— Mun- 

,i. (írod. Őr I. 1845. 24. M. tud. 

. .Vm. 18GI. 173. 1863. 237. 

l;i4. 239. 1865. 236. 1866. 215. 

I.7. 291. 1868. 231. 1869. 224. 

'. 234. 1871. 246. 1873. 251. 

;. 134. yzázadok I. 1867. 87, 

IL 1868. 66. 588. 590. III. 

IH\). 204. VII. 1873. 303. 5G9.) 

■^ r. i 1 a s 8 y György, Pestiii. tisztvi- 

\ekr. (Prot. K. X. XV. 1869. 56.) 

i 1 a s 8 y János. (Philos. Pályám, 

;5. 179. — Munkálatai. (M. tud. 

Sérk: 1839. 145. 1841. II. 61. 

.■. II. 62. 1844. 68. 1848. 80.) 

i 1 a 8 8 y József, szilassi ^8 pilisi. 

GyUjt. 1825. V. 123.) 

i 1 V á 8-Ujfalvi A. Imre, iró. (C»o- 

-.ilhiim 1861. 209.) 

ily Kálmán munkálatai. (M. t. 

Alm. 1868. 237. 1869. 227. 

370. 1874. 148.) 

i n o V á c z György munkálatai. 

/. Al'n. 1863. 222. 1864. 

1868. 227.) 

i u n y c i József munkálatai. (Szá- 

Ví. 1872. 427. VII. 1873.367.) 

kolka András, pr^d. Uj-Ver- 

■/W HyUjt. 1817. III. 

y l'ál, iró. (nUot. Pólyám. 

•J.) 

I e m e n i c 8 l'ál. (Twl. fiyujt. 

- IX. 123. — ^f. I. Akad. Alm. 

2»3.— Munkálatai.A/. tud. tár: 

1839. 145. 1840. 189. 1841. 

I. 1862. II. 62. 1843. 209. 

i 69. 1845. 72. 1847. 78. 1848. 

' 1 B h a Imre. Jellemrajz. (Ortxág- 
Kml. 1«48. 1. 56.) S z 1 u h a János gróf, cx-jazsuit;i 
Nekr. (Zeilschri/t von und für Uiit/ern 
IV. 1803. 268.) 

Szoboszlai Pap István, debre- 
ceni helv. liitv. tiszántúli kerület super- 
intcndense és ÍTÓ.(Csokonai- Album 1861. 
227. — Nekr. Népf. Könyve I. 1855. 
326.) 

Szoboszlói Miklós, iró 1648. 
{Csokonai-Album 1861. 210.) 

S z ó d ó i András 1 G 7 6. (S.irosp. 
FUz. 1863. 159.) 

Szokolyai István, erdélyi iró. 
(Bud. Szemle IV. 1858. 221.) 

Szolga Miklós. Jónás. (.1 »M. 
Pülyár" N. Napt I. 1869. 111.) 

Szombathelyi Antal , Békés- 
megye volt alispánja és képviselője. 
Nekr. (M. twl. Ért. 1862. II. 495.) 

Szomodi János, 1674 — 1676. 
(Sárosp. Füz. 1863. 256.) 

S z m o r Károly, ügyvéd és iró. 
Nekr. (.V. Tud. Ért. 1862. II. 73.) 

Szomorú Józsi. O volt az egykori 
liires Bihari-banda utolsó még élő tag- 
ja. Nekr. (M. Tud. Ért. 1862. I. 281.) 

S z o n d y György. ^V, Takácsi Hor- 
váth János. (F. M. Or. Minerva 1832. 
717.) 

Szondi László, nagykállói reform, 
lelkész. Nekr. (Prot. Kép. Napt. XVII. 
1871. 58.) 

Szontagh Ousztáv. {Uj M. Muz 
1854. I. 426. — Munkálatai. M. tud. 
Tárt. Kéok. 1839. 146. 1840. 189. 
1841.11. 61. 1842. II. 62. 1843. 
209. 1844. 69. 1845. 71. 1846. 72. 
1847. 78. 1848. 80.) 

Szontagh Lajos, zabari. Nekr. 
(Prct. K. Napt. X. 1864. 90.) 

S z o p k ó Márton, kassai ev. lelkész. 
Nekr. (Prot. K. Napi. XVI. 1870. 75.) 

S z o r 8 a Mihály, tudós jezsuita, 
{Fnse. Ecd<-s. 1842. II. 387.) 

S z ö g b i István , egri kanonok, 
Nekr. (J/. Sión VIL 1869. 160.) 507 Életr. adatok. Hazaiak. Szökő — l^amaoUa. S /. (i k i) Mihály munkálatai. {Emltk- 
k-.inji:, Kycr 1865. 288.) 

Szöllösy Nina, míívés/.ii". Xckr. 
(Orsz. N. K. Nopl. II. 1862. a;!'J.) 

S z ö n y i Istváu, reform, lelkész és 
iro. 1675 — 1714. {Bud. Szemle. IV. 
1858. 223.— Csokon.-Alb. 1861.216.) 

S z ö n y i Pál munkálatai. (M. tud. 
társ. Névk. 1848. 80. M. f. Akad. Alm. 
1861. 137. 1863. 214.) 

S z r ó g h Sámuel, a miskolci nem- 
zeti jat(ík.színnek 12 év óta volt igaz- 
gatója. Nekr. {Tud. Gyűjt. 1829. XII. 
111.1 

S y. t a li V i c s Rémig munkálata. 
{Századok in. 1869. 138.) 

Sztankovits János, győri püs- 
pök. {Egyh. Tár 1838. X. 54.) 

S z t a n o j o V i t s Lázár munkálata. 
(Irr.d. Öv I. 1846. 160.) 

Sztoczck József munkálatai. {M. 
t. Akad. Alm. 1861. 101. 1863. 241. 
1864. 244. 1865. 242. 1866. 218. 
1868. 236.1869. 226. 1873. 368. 
1874. 147.) 

S z t o i k a Zsigmond Antal báró, 
erdélyi püspök. {Sieh. QaaW. I. 1790. 
373.) 

S z t r a k a, bakabányai evang. lel- 
kész. Nekr. {Zeituchii'fí v. u.fUr Ungem 
V. 1804. 53.) 

Sztranovszky Dániel. Nekrol. 
{N. Annales Ev. 1793. I. 75.) 

Sztrokay Antal. {M. tud. Akad. 
Álm. 1863. 267. — Munkálatai. M. 
tud. Társ. Névk. 1889. 146. 1840. 189. 
1841. II. 61. 1842. II. 62. 1843. 
209. 1844. 69. 1845. 71. 1846. 72. 
1847. 78. 1848. 80.) 

Sztromszky Ferenc Sámuel, a 
dnnáninneni ágost. evang. egyházkerü- 
let superintendense. Nekrol. (Af. Tud. 
Ért. 1862. I. 81. Sárosp. Fóz. 1861. 

r)7G.) 

S z t u p a Andor, színigazgató. (.1/. 
Szín. Évk. II. 1873. 41, 43. Arck.) S z u e h á n y i István, esztergomi ku 
nonok. Nekr. (A/. Sión I. 1863. 15H 

S z u c s á n y i György. (Győri fíi? 
és rég. Füz. III. 1865. 277.) ^. 

S z u h á n y i Ferenc, paukotaiiM 
munkálatai. {Emlékkönyv, Eger lIp 
288. — Nekr. Tud. Gyűjt. I«-'1 ítl 
115.) 

Szuhányi János munkáluU. {Ev 
lékkőnyv, Eger 1865. 288.) 

S z ü CB István, a pesti egyetem bi- 
csészet-karának igazgatója. Nekr. fT^i 
Gyűjt. 1821. V. 112. — Műnk. v. 
zadok III. 1869. 751. — V. 1^-: 
66.) 

Szűcs István, debreceni tauir 
iró 1840. {Csók mai-Album 1861. 22 
— Műnk. M. Tud. Társ. Névk. 184 
80. M. Tud. Akad. Alm. 18G1. 14 
1871. 248. 1872. 265.) 

Szvorényi József munkálni 
{M. Tud. Társ. iXévk. Í848. 80. .1/ 
Akad. Alm. 1861. 117. 1863. ■>>' 
1864. 219. 1865. 220. 1868. 21 
1873. 330.) 

T áj er György, egri ii.,._,,;. , 
Nekr. TTiaisz. {Tudrnn. GyUjt. 1824.1 
123.) 

T a j t h y Ferenc, kanonok. X'- 
{M. Sión II. 1864. 160.) 

Takács Gáspár, Pozsonym. •■ 
alispánja. Nekr. Gyurikovics Gii'ir, 
{Tud. Gyűjt. 1831. ix. 124.) 

Takács József, peteri, később t 
költő és bölcsész. {Philos. Pályám, i 
1835. 128. — Tud. Gyiijt. 1821. ■ 
113.) 

Takács Sándor, ref. lelkész. N' 
Prot. Kép. Napt. XV. 1869. 56.j 

T a 1 a b é r. {Országgy. Emlékk. 1 í^ 
95.) 

Támár Imre munkálatai. (/-"' ' 
kSnyv, Eger 1865. 288.) 

Tamasko István pozsonyi t-ir. 
{Prot. Jahrb. I. 1854. 200.' Kletr. adatok. Hazaiak. Tamkó — Teleki. 510 I ra k ó Ferenc, mezökeresztesi Icl- 
Nekr. {Prol. K. Sapt. XI. l.SCÓ. 

1 n á c s Seit, a sz.-ferenciek szol- 
'ártiájának főnöke. Xekr. {Magy. 
111. 1865. 240.) 

1 11 á r k y Gedeon. {Tudós, a nagy- 
Mi: Tamtókép. 1873. 6. Mun- 
,i. .V. t. Akad. Alm. 18t;8. 228.) 
i II .-i r k y Jánog, iró. ( ludónt. a 
:irS>ihelv. Tanitókép. 1873.6.) 
1 n á r k y Sándor munkálatai. {M. 
.. >ViA-. 1839. 14G. 1840. 189. 
. II. 61.) 

ipolcsányi Lőrinc. (J/. Akad. 

Üaloi. T. T. KSzl. TV. 1864. 29.) 

/ y Lajos munkálatai. (M. t. 

1840. 189. 1841. II. 61. 

II. 62. 1843. 209. 1844. 69. 

. 72. 1846. 72. 1847. 78. M. I. 

Almán. 1861, 187. 1864. 252. 

:. 297.) 

1 r i c z k y Endre mnnkálatai. (Em- 
in; y-g<-r 1865. 288.) 
1 r k á n y i üela József munkála- 
\í.t.Akatl.Alm. 1861. 124. 1863. 
"■■1. 222. 1865. 222. 1866. 
r. 278. 1868. 220. 1869. 
■■. 232. 1874. 124. Emlék- 
j r 1865. 289.) 
írnóczi István, jezsuita iró. 
Künyrh. VIL 1795. 121.) 
> r u ú c z y Tivadar munkálata. 
VI. 1872. 213.) 
•! r Tamás, enlélyi iró. (Biid. 
VII. 1849. 245.) 
— * ■' I József, chinai császári 
les. Nekr. (Magy. Tud. Ért. 

kalocsai kanonok. 

I,.y. Sinn m. 1865. 78.) 

'•""'- Antal munkálatai. ÍM t. 

19. 146. 1840. 190. 

>■-'. .Nekr. Orn. S. Kfp. Napt. 

'62. 349. il. Tud. Ért. 1862. L Tatai Ferenc, iró. 1744. (Csokonai- 
Album 18C1. 216.) 

T a t a y János apát és győri kano- 
nok. Nekr. (-W. Tud. Ért. 18G2. L 188.) 

T a t a y Mihály, ó-kécskei rcf. lel- 
kész. Nekr. (Prof. Kép. Naptár XVI II. 
1872. 66.) 

T a t a y Sándor, ref. lelkész. Nekr. 
(Tud. Gyűjt. 1819. VIL 122.) 

Tatár Ferenc, békés-dobo/.i ref. 
lelkész. (Prot. K. Napt. XIII. 1807. 
49.) 

T a u b n e r Károly munkálatai. (M. 
t. társ. Névkönyv 1842. II. G2. 1843. 
209. 1844. 69. 1845. 72. 1847. 78. 
1848. 80.) 

T a u c li e r Ferenc, ex-jez-suitu, a 
budai csillagda igazgatóji. (Tud. Gyíljt. 
1820. XIL 116.) 

T e h e 1 Lajos, a nemzeti Múzeum 
természeti osztályának első őre. Nekr. 
(Tud. GylIjt. 1817. L 123.) 

T e 1 e g d i Pál sírköve. Lehoczky 
Tivadar. (Századok l. 1867. 279.) 

Telekessy István munkálatai. 
(KmUkkönyv, Eger 1865. 290.) 

Teleki Domokos, gróf munkálatai. 
(M.t. társ. Névkönyv 1839. 140. 1846. 
72. — M. t. Akad. Alm. 1861. 146. 
1863. 222. 1864. 233. — Századok 
II. 1868. 573. — Arcképe. Omzággy. 
Emlékk. 1866 — 67. Melléki. — r'uio 
Ztfhkiinyv 1848. Melléki.) 

T e 1 e k y Ferenc, gróf, es. kir. alez- 
redes arcképe. (Erd. Miiz. 18 17. VII. 
Melléki.) 

Teleki Ferenc, széki gróf, cs. kir. 
kamarás. Nekr, (Af. Tad. Ért. 1862. 
I. 83.) 

Teleky József, széki gróf, 1777 
— 1817. DSbreníei Gábor. (Erd. Mnz. 
1818. X. 78. Arck. — l'hilos. Pályám. 
I. 1835. 62. Névaláírásának hason- 
mása, líébe 1825. Melléki.) 

Teleki József, gróf. (Nemz. Alm. 
1. 1841. XV. 1. Acélm. arck. — .1/. /. 511 áletr. adatok. Hazaiak. Teleki— Thű-/. Akad. Alm. 1863. 277. — Muukálíitai. 
M. t társ. Ncck. 1«40. 190. 1842. II. 
62. 1845. 72. — Nckr. F>ot. Naptár 
III. 1857. 53. — Arcképe. M. Orv. és 
Terin. Munl: V. 1845. Melléki.) 

Teleki László, f;róf, liéts/.emély- 
nök. {Twl.Oyüjt. 1819. X. 119. — 
Névaláirásilnak hasonmása. Hébe 1824. 
Melléki.) 

T e 1 e k y László, gróf. (Országgy. 
Kmlékk. 1848. \. bi. — M. t. Akad. 
Alm. 1863. 310. — Szemere B. Nap- 
lójából. A »M. Polgár« N. Napt. II. 
1870. 90. — Munkálatai. M. t. tii». 
Névkönyv 1842. II. 62. 1843. 209.— 
ííekr. Ballagi Mór. Házi Kincstár II. 
1861. 146. — Gyászbeszéd. J)r. lleisz- 
ler József. Sáronp. FUz. 1861. 753. — 
M. Tud. Én. 1862. I. 80. — Orsz. N. 
K. Napt. IL 1862. 344.) 

Teleki Sámuel, gróf, Erdély udv. 
kancellárja. Nekr. {Tud. Gyűjt. 1822. 
VIII. 125. — Névaláírásának hason- 
mása. Hébe 1823. Melléki.) 

Telepi György, nyugdíjazott szí- 
nész arcképe. (Nemz. Szinh. Nyug.-Jnt- 
Napt. 1858. 7.) 

Télfy Iván munkálatai. (J/. t. 
Akad. Alm. 1865. 224. 1866. 208. 
1867. 279. 1868. 221. 1869. 218. 
1870. 225. 1871. 244.1873.232.) 
T e ö r e ö k Gyula, árvái. Nekr. (Bud. 
Tanári E,jyl. Közi. l. 186 7. 3—4. fűz. 
11 1. — l'rot. K. Napt. XV. 1869. 56.) 
Terhes Sámuel. Nekr. {Prot. K. 
Napt. X. 1864. 92.) 

Tért ina Mihály, a római „Aka- 
démia Volscorum Velitema" tagja és 
latin író. {Zeitschrift von u. fiír Ungern 
IIL 1853. 262.) 

T c s s e d i k Ferenc munkálatai. (M. 
t. társ. Névkönyv 1839. 146.) 

T c 8 s e d i k Sámuel, szarvasi ev. 
lelkész. Nekr. {Tud. Gyűjt. 1821. IL 
111.) T li a í « z András nmnkalutai, 
társ. Névkönyv 1839. 147.) 

Thaly István, Komán it'|.'y 

szolgabírója, a magyar irodalom i- 
ténet búvára. — r — y. {Tud. ' 
1830. XII. 125.) 

T h a 1 y Kálmán nmnkáhitai. 
Akad. Alm. 1865. 240. 1866. 
1867. 294. 1868. 234. 1869. 
1871. 252. 1872. 266. 1873. 
1874. 139. — Századok I. 1867. f 
2Í9, 420. IL 186S. 59, 204,4- 
588, 590, 730. HL 1869. 54, 2' 
259, 326, 337, 420, 565, 584. I 

1870. 118,253, 413,496,559. 

1871. 279, 431. VL 1872. 33.'>, 4' 
VII. 1873. 288, 506.) 

T h a n Károly munkálatai, (lí. 
Akad. Alm. 186-3. 253. 18G4. 2 
1865. 253. 1867. 299. 186s. t 
1870. 239. 1872. 276. — Arckr 
Kmlékvirágok 1863. Melléki.) 

T h a n n Márton. Nekr. N. Ami 
Ev. 1793. IIL 79.) 

T h e w r e w k Emil, ponori, mim 
latai. M. T. Akad. Alm. 1873, S 
1874. 125.) 

Th oldalági Mihály, crilri\i 
{Bud. Szemle IV. 1858. 45.) 

T h o 1 d t József munkálata. >• 
dok VL 1872. 333, 639.) 

T h o m a e r Ignác, címzetes prc'i '■ 
Nekr. [M. Sión VI. 1868. 800. 

T h u r u Erzsébet arcképe. V 
Évk. IV. 1864. Melléki, és 144- i 

Thury György, hogyan ji « 
Palotára ? N. Imre. (Századok VI. 1 " -■ 
480.) 

T h u r z ó Karolina arcképéi ■ 
zadokNl. 1872. 284.) 

T h u r z ó Zsigmond, erdélyi pü* 
1505. (Sieb. Quart. L 1790. 34fi. 

T h ú z Jánosnak, laki, veleui'i li- 
léké 1486-ról. Gr. Kemény J<>- 
M. Muz. 1857. L 81.) Életr. adatok. Hazaiak. Tichy — Tordai. 514 <• h y Alajos, uagyvilradi nyomda- 
nos. Nekr. (.»/. Tud. Ért. 1862. 

lianyi Ferenc. Nekr. {TjelH 
■-rí. 1860. 24.) 
;i n 1 a Pdter, volt egyetemi jóg- 
ii. Tud. Ért. 1862. n. 

■í « a Kálmán. {Ortzaggy. EmVkk. 
. 97. — Jó ISarál I. 1869. Aick. 
ke'pc. Omággy. Arcképes. I. 1867. 
ki) 

■i z a Lajosnd arckdpe. (Af. Nők 

IV. 1864. Mcltókl.és 144 — 155.) 

1 1 e 1 Pál. egyetemi tanár mun- 

,i. (EmUkkSnyv, Eger 1865. 290. 

kT. Tud. Gyűjt. 1831. VIII. 120.) 

fcus Mihály, erddlyi iró. (Burf. 

rV. 1858. 223.) 

- •■ ■ o Lajos, egyetemi tanár. 

\r. Muz. 1854. II. 456.) 
k u (1 y János, iró. {Phil. Pályám. 
ij. 136.) 

' l d y Ferenc. {Philos. Pályám. 

"• 136. — Munkálatai. M. t. 

■ yv 1839. 143. 1840. 187. 

li. 09. 1842.11. 60. 1843.207. 

67. 1845. 70. 1846. 71. 1847. 

81. M. tud. Akad. Almán. 

I^f,3. 196. 1864. 215. 

-67. 273. 1868. 215. 

üU.. 1«70. 221. 1871. 241. 

255. 1873. 327. 1874. 119. 

I. 1867. 87. II. 1868. 58, 

'í\\ 354, 587. III. 1869. 135. 

71. 65, 444, 521, 653. VI. 1872. 

•28, 649. Vir. 1K73. 222, 

:i67, 520.) 

Miklóe. (J/. Hazai Vándor 
- .-. 49.) 
' I d y Sámuel családja utolsó sar- 

. N'kr. ' V r. '. /•;»/. i«C2. 1. 

l n a y Gábor, du Selye. Jónás. 
■ P<^gir* A'. Sapt. I. 1869. 1 1 1.) 
>Im»j István, kolozsvári tanár 

'■■;-•■ i Tinta. és iró. (Philos. Pályám. I. 1835. 49. — 
Bud. Szemle IV. 1858. 24.) 

T o 1 n a y Sándor, a baromorvoslási 
intézet igazgatója. ííekr. Y.{Tad. Gyűjt. 
1818. V. 127.) 

T o m b o s János, földmivea, meghalt 
kora 104. évében. Nekr. (Af. Tud. Ért. 
1862. I. 82.) 

T o m k a László, tomkaházi, tör- 
vénytudó. Nekr. {Tud. OyUjt. 1819. II. 
122.) 

Toiiiori Anasztáz, iró. (Tudós, a 
nagyköröst helv. Tanitókép. 1873. 7. — 
Munkálatai. M. t. Akad. Alm. 1861. 
182. 1863. 242.) 

Tompa László, esztergami kano- 
nok. Nekr. {Zeitschrift von u. filr Ungern 
1802. IL 355.) 

Tompa Mihály. {írod. Ör 1. 1846. 
152. — Jókai Mór. Kisf.-Társ. Évi. Vj 
foly. Vn. 18'V7 2- 251. — Munkálatai. 
JVf. t. Akad. Alm. 1863. 200. 1804. 
222. 1865. 222. 1868. 220. — Nekr. 
Prot. K. Napt. XVL 1870. 73. — A 
hanvai csalogány. Közvél. III. 1872, 
Xn. fűz. 5.) 

T o ó t István, debreceni ref. jogta- 
nár és \r6. {Csokonai Album. 1801. 229. 
—Nekr. Nemz. K. Napt. I. 1856. 144.) 

Topalovich Mátyás, horvát 
költő. Nekr. {M. Tud. Ért. 1862. I. 
468.) 

Topperzer Jakab, szepességi iró. 
{Zeitsfhrifl von u. für Ungern 111. 1803. 
387.) 

Topperzer János, szepességi iró. 
{Ztitsehr. von u. für Ungern III. 1803. 
387.) 

Topperzer János Sámuel, sze- 
pességi iró. (Zeilschr. von u. fúr Ungern 
m. 1803. 387.) 

Tordai János, erdélyi iró. {Bud. 
.SzemU IV. 1858. 28.) 

Tordai Sámuel, erdélyi iró. {Bud, 
Hzemh VI. 1859. 88.) 

17 515 Életr. adatok. Hazaiak. Torkos — Töke. 51 Torkos Mihály, ev. supcrint. Nekr. 
(Zeilschr. von n. fUr Vngern 1802. I. 
136.) 

Torkos Mihály, septemvir. Nekr. 
(M. Tud. Ért. 1862. I. 81. — Orsz. K. 
K. Napf. n. 1862. 346.) 

Torkos Sándor munkálatai. {M. 
Akad. Alm. 1863. 210. 1864. 224.) 

Torma József, törtcnetiró munká- 
lata. {Századok III. 1869. 259. — Nekr. 
M. Tud. Ért. 1862. I. 79.) 

Torma Károly munkálatai. (A/, t- 
Akad. Alm. 1864. 242. 1865. 238. 
1866. 216. 1867. 294. 1869. 225. 
1870. 237. 1868. 233. Századok VI. 
1872. 61.) 

Tótfalusi Márton, szatmári rcf. 
tanár 1612. {Sárosp. Füz. 1860. 313.) 

Tóth Ágoston, felsö-zopori, munká- 
latai. {M. t. Akad. Alm. 1872. 279. 
1874. 154.) 

Tóth Farkas, aesthetika tanára és 
iró. Nekr. Boczkó Sámuel. (Tud. Gyűjt. 
1825. VI. 121.) 

Tóth Ferenc, h.-m.-vásárhelyi lel- 
kész, nyugalmazott esperes, aranyme- 
nyegzöjekor 1868. aug. 2-án mondott 
beszéd. Szálai István. (Sárosp. Füz. 
1868. 936.) 

Tóth Ferenc, hodosi ref. lelkész. 
Nekr. (l^ot. K. Napt. XV. 1869. 63.) 

Tóth Ferenc, novella-iró. (Csoko- 
nai Album 1861. 230, 246.) 

Tóth Gábor, gávai ref. lelkész. 
Nekr. (Prot. K. Napt. XIII. 1867. 48.) 

Tóth Imre, esztergami kanonok. 
Nekr. (M. Sión III. 1865. 7 7.) 

Tóth István, debreceni tanár. Nekr. 
(Prot. Napt. III. 1857. 56.) 

Tóth János, farkasdi ref. leik. Nekr. 
(Prot. K. Napt. XIII. 1867. 51.) 

Tóth József, győri kanonok. Nekr. 
(iJ. Sión n. 1864. 80.) 

Tóth József, iró. (Tudós, a nayy- 
körösi hclv. tanitókép. 1873. 8.) Tóth Kálmán. (Ornzággy. I 

1866. 9 6. — Munkálatai. M. i. 
Alm. 1872. 254.) 

Tóth Károly, mérnök, volt liouv' 

tiszt. Nekr. (iU. 2W. Ért. 18G2. I. fc' 

Tóth László, ungvár-némethi, köl 

és tudós. (P/iiVoí. Pályám. \. 1835.14 

— Nekr. Tud. Oyüjf. 1821. II. llt 

Tóth Lőrinc. (íred. Ör 1.184 

142. — Munkálatai. M. t. tárt. Né 

18 39. 147. 1840. 190. 1841. ILÍ 

1842. IL 62. 1843. 210. 1844. i 

1845. 72. 1846.72. 1847. 78. Ik. 

81. M. tud. Akad. Alm. 1801. I 

1863. 220.1864. 230. 18G5. 2: 

1867. 282. 1870.227. 1871.2 
1872. 257. — Atcképe. Országgy.A 
képes. I. 1867. Melléki.) 

Tóth Mihály, (Könyves — ) del 
eeni pap és iró. (Csokonai Album 16 . 
229.) 

Tóth Miklós, sárospataki tu| 
Nekr. (Sárosp. Füz. 1866. 192.) 

Tóth Pál, ácsi rcf. lelkész k 1 
(Tud. Gyűjt. 1820. VI. 120. — Pki 
Pályam.l. 1835. 138.) 

Tóth Pápay József, superint. N j 
Fenyéry Gyula. (Tud. Gyűjt. 182!l 
122.) 

Tóth Sámuel , harsáiiyi Iett| 
Nekr.(Pro<. A'. Napt. XVII. 1871. 

Tóth Sándor, a m. kir. tennél 
tudományi társulat első titkárának il 
kálatai. (M. f. Akad. Mm. 1863. 

— Nekr. M. tud. Ért. 1862. IL 

— A'iíí. Lapok I. 1862. 405.) 
Tóth Vilmos arcképe. (OHfi\ 

Enűékk. 1866—67. Melléki, —f 
szágyy. Arcképes. I. 1867. Melléki' 

Töke István, marosvásárhelyi;! 
varhelyen tanár. (Plnlos. Pállft»t 
1835. 56.) 

Töke W. István, uagyenyecü 
1725 — 1745. (Parn. Időt. VIL 1| 
12.) 1-1 Életr. adatok. Hazaiak. Tököli — Ujfalusi. .518 • k ö 1 i András e'.s Miklós. (Mayi/ar 
Fó»«/űr VÍII. 1838. 48.) 
külyi Zsigmond 1676. Molnár 
Kónyvh. IX. 1797. 288.) 
r Theophil, soproni tauár. 
. Jahrb. l. 1854. 457.) 
r ö k Antal, csanádi megy<?s piis- 
■ '. r<ír ír. 1832. 216.) 

Gyula, árvái. Nekr. (.Siííza- 

r. 83.) 

Ignác , honvdd-tábornok 

ra.Honvéd-yaptnrll. 1868. 

uvéd-Album 1868. Melldk). 

Naptár 1869. 41.) 

r ö k János munkál. (3/. t. (. Sévk. 

••.fi. 1845. 72. 1846.72.1847. 

i V sl. M. t. Akad. Mm. 1861. 

248. 1864. 253. 1865. 

228.) 

.József, orvostudor. (Csoko- 

"11., líjöl. 229. — Munkálatai. 

.rM. XA-Lönyv 1846.73. 1847. 

lA. f.Akad. Alm. 1861. 

. 1864. 252. 1865. 

■J.'ii. 1867. 297. 1871. 

r 6 k József Alajos, premontrei 
rozsnyói tanár. Nekr. {M. 
■ 4. 560.) 
r a k .Sándor arckdpe. {Orgzággy. 
•«. I. 1867. Mcll«?kl.) 
1 1 1 n e r János Tamás, petrózai, 
Nekr. Thain. {Tud. GyUjt. 
120. — Arck<?pe. {Tud. 
. VII. Melléki. 
1^ r Mátyás, p^trozai, nyom- 
VüTÜfmarty. (Tudom. tíyUjt. 
11. 117.) 

fórt Agoatou munkálatai. (.Vf. 

'. A'érk. 1844. 69. 1846. 73. 

78. 1848. 81. Jf. l. Akad. Alm. 

220. 1864. 230. 1866. 229.) 

'" íjos Mihály pesti egye- 

(Tud. (lyüjl. 1822. Trinkcli Zakariás, jezsuita iró. 
(M. Könyvh. VII. 1795. 121.) 

T r ö 3 1 e r János, erdíílyi iró. (Bud. 
Szemle IV. 1858. 398.) 

T r u s 8 e m György, tudós jezsuita. 
(Fasc. Eccl. 1842. II. 322.) 

Tsáti Dániel, iró. (Tadóa. a nagy- 
kőrösi heh: Tanitókép. 1873. 4.) 

T s e' 1 8 i János. {Bud. Szemle Uj foly. 
V. 1866. 463.) 

Tulok Gábor munkálatai. {Emlék- 
könyv, Eger 1865. 291.) 

T u 1 s i c z k y András munkálatai. 
{EmUkkSnyv, Eger 1865. 291.) 

Tulsiczky Ferenc munkálatai. 
{Emlékkönyv, Eger 1865. 291.) 

Tumpacher József, győri kano- 
nok 8 a görög nyelv tanára. Nekrológ. 
{Tud. ayüjt. 1821. Xr. 110.) 

Turcsányi József, apát s kano- 
nok. Nekr. {M. Sión II. 1864. 79.) 

Túri Pál munkálatai 1617. {Mind. 
GyUjt. I. 1789. 284.) 

T u r z ó Mihály, noszici, Trencs<5n 
vármegye volt alkotm. főügyésze. {M. 
tud. Ért. 1862. I. 84.) 

Türk Ottó. Nekr. CzipoU Rudolf. 
{Lelki Kincttár 1. 1860. 109.) 

Türr István. {Jó-Barát I. 1869. 
55. Arck.) 

T v r d y György, uyitrai kanonok. 
Nekr. {M. Sión III. 1865. 958.) 

Tyukodi Márton, iró. {Tudót, a 
nagy-kórögi helv. Tanitókép. 1873. 3.) 

Udv«rdy Ignác munkálatai. (M. 
t. Akad. Alm. 1867. 283.) 

U d V a r d y Chcma János, hites 
földmérő. {Kntik. Lapok III. 1833. 
VJl'i. — Munkálatai M. t. Társ. Kévk. 
1889. 147. 1841. If. 61. 1842. II. 
63. .V. /. Akad. Alm. 1866. 219.) 

Ujfalusi Nep. János, bölcsész* 
iró. (Philo*. Pályám. I. 1835. 188.) 
17* 519 Életr. adatok. Hazaiak. Újházi — Várady. .02í U j li á z i László. Szeinorc Bertalan 
Naplójából. {A „M. l'olg." N. Napti'na 
11. 1870. 89.) 

U j h á z y Sámuel, szepésscigi iró. 
{Zeitschrift von u. für Uvgernlll. 1803. 
387.) 

Ujj Ferenc. Nekr. (Prof. K. Naptúr 
XV. 1869. 59.) 

Újvári János 1674—1676. (Sá- 
rosp. Filz. 1863. 257.) 

U n gc r Emil. Nekr. Ney Béla. (M. 
Mérn. és Épít. -Egy/. Közi. VÍI. 1873. 
265.) 

U n g e r J. Károly, szepessdgi iró. 
{Zeitschrift vonv. für UngernYJ. 1804. 
251.) 

U n g i Márton, érmelléki helv. hitv. 
esperes. Nekr. (Prof. K. Napt. X. 1864. 
83.) 

Uray János, Baranyamegye föor 
vosa. Nekr. Banthler ÖdSn. (Kórli. Szemle 

1865. 326.) 

U r h á z y György munkálatai. (írod. 
Ör I. 1845. 24. M. Tud. Akad. Alm. 
1863. 239. 1864. 242. 1865. 238. 

1866. 217. 1867. 294.) 

U r i János eletirására töredékek. 
Krüchten József. (Tud. Gyűjt. 1817. X. 
117.) 

U 8 z János. (Győri Tőrt. és régészeti 
Filz. in. 1865. 9.) 

U z o n i F. Gábor, a kolozsvári fö- 
tanoda tanára. Nekr. (Prot. K. Napt. 
XVIII. 1872. 71.) 

Ü r m é n y i József. (Országgy. Emi. 
1866. 97. — Arcke'pe. Országgyűlési 
Emlékk. 1866—67. Melléki.) 

V a c h o 1 1 Sándor munkálatai. (M. 
t. Társ. Névk. 1845. 72. 1846. 73. 
1847. 79. 1848. 81. — Nekr. M. %. 
Ért. 1862. I. 80.) 

V a h t Imre. Jókai Mór. Kisf. Tái s. 
Évi. Uj foly. VII. 18 'V? 2- 2510 

Vajda Dániel, a nagy borász. 
Nekr. (Orsz. N. K. Napt. 1. 186 1. 356.) Vajda János. Jókai Mór. ( 
Tárf. Évi. Uj foly. Vll. IS^'/yj. 

Vajila Péter munkálatai. (3t^ 
TávK Wr/,. 1H39. 147. 1840 
IKl 1. II. i;2. 1842. lí. 63. 
210. 184-1. 70. 1845. 72. — Arctóij 
Vahot X. Napt. I. 1855. 45.) 

Valkai András, eidélyi iró. /; 
Szemle III. 1858. 174.) 

Vállas Antal munkálatai. M. 
társ. Névk. 1839. 148. 1840. V.< 
1841. II. 62. 1842.11.63. 184.^.21 
1844. 70. 1846. 73. 1847. 79. IH 
81.) _ 

V á 1 y i András, a pesti egyetemi 
a magyar nyelv és irodalom tanára 
iró. (Zeituchr. von u. für IJníji-rn IS( 
I. 138.) 

V á 1 y i Károly, szépir. iró. Nekr 
(üj M. Múzeum 1854. I. 198.) 

V á 1 y i Pál, az újhelyi ref. egyh 
uak 24 év óta lelkésze. Nekr. '^''> 
Füz. 1864. 93.) 

V á ni b é r y Ármin muiikálaUú. 
t. Akad. Alm. 1863. 209. 1865. 2 
1867.278.1868. 220. 1869, íS 
1872.' 25*4.) 

V á m s y hazánkfia, seuator H 
burgban. Nekr. (Orsz. N. K. Nap 
1861. 361.) 

V a n d r á k András munkálatai. 
t. Akad. Alm. 1861. 137. 1863. 5 
1864. 227. 1865. 228. 1866. 5 
1867. 281. 1868. 224. 1871. Mi 

V á n y i Sándor, V. István ki 
nagy vitéze. Molnár János. (M. ESfa 
VII. 1795. 332.) 

Várady Ferenc színigazgató. 
Szín. Évk. II. 1873. 69, 70.) 

Várady József. Nekr. 'ProL 
Naptár XII. 1866. 49.) 

Várady László, a költő. > 
(Orsz. N. K. Napt. I. 1861. 357. 

Várady Mátyás, erdélyi iri' 
Szemle IV. 1858. 209.) Életr. adatok. Hazaiak. Varga — Veraucsics. 522 Iga Ferenc mtinkáliifai. ífiz/íza- 

1»71. 162.) 

! g a Márton, bölcseszet tudora. 
y. {Ttul. Gylljt. 1818. V. 126.) 

g a Pcter, jele.s kisdedóvó e's 
ir \finz. Kf'p. Xnpl/ir I. 1856. 

: i; a Tamás niiinkáiatai. {Száza- 
,1. 1873. 303.) 
1 j a s János tfletdliez. Szilágyi 

Uj. M. Mws. 1859. I. 475.) 
rjassy József, Aradmegye volt 
. házi fó'peuztánioka. Nekrológ. 
•I. Éri. 1862. I. 188.) 
r r ó Sándor munkálata. (Század. 
70. 57í>. — Nekr. Századok V. 
70.' 

r .'< á u y i János munkálatai. 
U- III. 1869. 739. V. 1871. 

< tábor, kisújszállási gymnas. 
{Prot. Kép. Napt. XVI. 

-ár helyi Pál monkálatai. (M. 
'. 1839. 148. 1840. 190. 
. .'. 1847. 79.) 
- A r h e I y i Pdter, erdélyi iró. 
-""'' rV. 1858. 220.) 

■••ben. Jókai Már. (Kitfal.- 

l/oly. VII. 18 "/rí. 255.) 

íre gróf, utoljára a dráma- 

/rmány tagja a nemz. szin- 

X. ..t.Uj.M.Muz. 1854. II. 572.) 

■ 8 József munkálatai. (M. tud. 

'■ 1861. 126. 1863. 206. 

1865. 222. 1866. 207. 

-. 1868. 220. 1869. 217. 

:- ■• 1871. "244. Századok III. 

«8. — Nekrológ. Századok VII. 

78.) 

« I>áazló, nagyváradi kanonok 
il. liul. Tár,. NM: 1839. 
II. 62. — \..kr. Fa»e. Ee- 
ii. í. MS. 

viry Pál. ./ókni Mór. (KUf.- 
'■< Cj/oiy.XU. 18"/,,. 255.) V a 8 z a r y Kolozs munkálata. (Szá- 
zadok Ví. 1872. 576.) 

V a y József névaláírásának hason- 
mása. (Hébe 1823. Melléki.) 

V a y Miklós, báró, tábornok. Nekr. 
Thaisz.(Ttul. Oyiijt. 1824. IX. 123.) 

V e c s e y Gábor , veszpre'm-palotai 
helv. hitv. lelkész és esperes. Nekr.(Jlf. 
Tml. Ért. 1862. I. 82.) 

V c c 8 e y József, debreceni tanár. 
(Philos. Pályám, l. 1835. 129, 139. — 
if. t. Akad. Alm. 1863. 279. — Mun- 
kálatai. M. í. társ. Névkönyv 1841. II. 
62. 1842. 11. 63. — Nekr. l^ot.Napl. 
III. 1857. 56.) 

Vecsei Károly^ tatai ev. ref. lel- 
kész. Nekr. (Prot. K. N. XIH. 1867. 60.) 

V é c 8 e y Károly, honvéd-tábornok 
arcképe. (Honvéd-Album 1868. Melléki. 
— Vén Honvéd Napt. 1869. 19.) 

V é c 8 e y Miklós báró, Szatmármc- 
gye főispánja. Nekr. (Tud. Gyűjt. 1829. 
XI. 110.) 

Vécsey Pál, báró. Nekr. (Orsz. 
N. K. Napt. II. 1862. 345.) 

Vedres István, Szeged városának 
mérnöke s a magyar nyelv egyik baj- 
noka. Nekr. (T. Oylljf. 1830. XII. 126.J 

Vég János, 1554. (M. Hazai Ván- 
dor IX. 1839. 47.) 

V é g h István, főispán és koronaőr. 
Nekr. (Twi. Tár 1835. V. 261.) 

V é g h Mihály, föesperes és hetényi 
lelkész. Nekr. (Prot. K. Napt. X. 1864. 
93. XIII. 18fi7. 48.) 

V é g h Sándor, nagykun-turkevei 
lelkész. (Prot. K. Napt. XI. 1865. 60.) 

Véghelyi Dezső munkálatai. 
(Századok I. 1867. 88, 220,420, 590. 
lII. 1869. 53, 138, 342, 405. IV. 
1870. 411. VII. 1873. 70.) 

Velikanovica János, szent-Fe- 
rcnc rendi cxprovincialis. Nekr. (XeU- 
$chrift von u. fUr Ungem V. 1804. 58.) 

Verancsics Antal emlékezete 
1558-ból. Or. Kemény Jóuef. (Uj M. 523 Eletr. adatok. Ha/aiak. Verböeá — Vitóü. 52 Muz. 18Ö8. I. 383. — Munkálatai. 
Emlékkönyv, Eger IHöá. 292.) 

V e r b ö c 7, i István, jogtudós. Mol- 
nár János. {Magy. Könyvh. VII. 1795. 
333. — V. Istvánnak bebizonyított 
halála s temetése eltörli Praynak a 
Guaztermannak állításait. I*. Tudom. 
Gyűjt. 1829. X. 3. Arck.) 

Veres László, debreceni tanár (!s 
iró. {Csokonai Album 1861. 229. 245.) 

V e r e 8 1 ó i György, erdélyi iró. 
(Bud. Szemle VI. 1859. 33.) 

Vcrhovácz Miksa, zágrábi püs- 
pök. Nokr. Fenyéry Gytda. (Tud. Gyűjt. 
1828. I. 124.) 

V e rn e r József, a pesti egyetem 
tanára. {Philos. Pályám. I. 1835. 110.) 

Verseghy Ferenc. Ueber Franz V. 
Bemühungcn ura die ungrische Spracbe. 
(Ungr. Múc. V. 1807. 36.) 

Vész János Ármin munkálatai. (3/. 
t. Akad. Alm. 1861. 183. 1863. 242. 
1864. 246. 1865. 242. 1866. 219. 
1868. 236. 1871. 260.) 

Veszelin Pál, kismariai. [Csokonai 
Album. 1861. 210.— Munkálatai 1637. 
Mind. OyUjt. I. 1789. 285.) 

Veszpre'mi Gergely, kővári, 
szatmári ref. tanár 1707. (Sárosp. Filz. 
1860. 321.) 

Veszprémi István, szatmári ref. 
tanár 1663. (Sárosp. Filz. 1860.316.) 

Veszpre'mi István, orvos e's iró 
1761. (Csokonai Album 1861. 217, 
244. — Nekr. Molnár .János. Magy. 
Könyvh. Xni. 1800. 363.) 

V c t s e y Lajos, vései. Nekr. Szalay 
Sándor. (Lelki Kincstár I. 1860.109.) 

V e 1 1 e r Antal, honve'd-tábomok. 
(Jó Barát l. 1869. 51. 55. Arck. — 
Szemére Bertalan Naplójából. A „M. 
Polgár" X. Napt. II. 1870. 90.— Arc- 
képe. Honvéd Album 1868. Melléki. — 
Orsz. Honv. Napt. 1869. Melléki.) 

V e z c r 1 e Gáspár munkálatai. (Em- 
lékk",vyr. Eger 1865. 291.) Viber József, pü«|)ök és y- 
prépost. Nekr. (M. Sión l\. IHim 

ViJa Károly, pákei, hirl 
kesztö. Nekr. (á/. Tudom. Érlek. l^. 
L 84.) 

V i d á k Euzéb, szt. bencdekreii 
áldozár, soproni tanár, liazánk olsór<'iK 
numismatája. Nekr. (Nemz. AV/os V. 
I. 1856. 144.) 

V i d á k Joannovics Péter, vwwj 
görög nem egyesült püspök. Nehlf-j 
(TwL fíyüjt. 1819. L 111.) 

V i d f y Ambrus, mohorai, Nógi 
vármegye alispánjának nem 1504-li 
hanem 1514-beu történt halálii 
Podhrarzdky József. (Tud. Cylljt: 18 . 
VIII. 92.) 

V i d o s Ince, kegyesrendi igazj! ,» 
Besztercén. Nekr. (3f. Sión 1864.91) 

Világhi István, tudós jezsu'. 
(Fasc. Eccles. 1842. II. 322.) 

Vinczi György, erdélyi ir.' 
Szemle IV. 1858. 235.) 

Viola József. (M. t. Akad, Ah 
1863. 265.) 

Virág Benedek. (Krít. Lni 
1833. 128. — Nekr. norvál 
Tud. Gyűjt. 1830. L 129. —A 
M. Hazai VándorNlll. 1838. M 

Virágh Mihály, pécsi k.i: 
Nekr. (M. Sinn V. 1867. 720.) 

V i r o z s i 1 Antal, a pesti >■- 
tanára. (Philos. Pályám. I. ISo'i 

Viszocsányi Ferenc, tu 
zsuita. (Magy. Könyvh. Yll. 17í''> 

Vitális József, szepc?;- ' 
(Zeitschrift von u. fUr Utigern Jll 
387.) 

Vitéz János, zrednai, es/t 
érsek. Molnár János. (Magy. A 
XL 1799. 204. — Biografiájih' i' 
ruló töredékek. Tud. Cyüjt. 1831" 
34. _ Philos. Pályám. I. 1835. I - 
V. J. és Eperjesi János 1514-bti in 
kezete. Gr. Kemény .József. Uj M- "•' 
1857. L 453.) I Életr. adatok. Hazaiak. Vitkovics — Weisz. 52G i t k o V i c 8 MiUály, költő. Nekr. 
<murt<j. <Tu,l. GyUjt.\lS29. IX. 

! z e r István lovag, iró. Nekrológ. 
. A'. Saiif. II. 1857. 120.) 
jeliler Alajos munkálatai. (£m- 
n,,r, Eger 1865. 293.J 
'>lmariu8 Marcus, pastor ger- 
'cclesiae szolnokiensis 1595. 
Prot. FIgi/. IV. 1873. 97.) 
■ >lfryi György, színész. (M. iSzin. 
IL 1873. 65, 66. Arck.) 
' r ü 8 János, kiskunlacházi ref. 
sz. Nekr. (Prot. Képes Napt. XIII. 
7. 51.) 

- m a r t y Mihály. (.V. t. Akad. 

:. 280. — Munkálatai Irnd. 

15. 64. U. tud. tárt. Névk. 

US. 1840. 190. 1841. II. 62. 

-'. II. 63. 1843. 210. 1844. 70. 

-'. 73. 1847. 79. 1848. 81. — 

.:pe. Aurora XVI. 1837. Melléki.) 

II c h e t i c h Mátyás, m. kir. egye- 

tainlr. Xekr. (Tud. OyUjt. 1824. 

! i:. 

V i c 8, zágrábi kanonok.Nekr. 
UI. 1865. 958.) 
II k o V i c 8 Sebő. Szemere Bertalan 
■ ' • t ,3/. Polg." N. Napt. IL 

II József, székesfehérvári 

:gyh. Értek: 1823. I. 172.— 

-álaUi Emlékkifnyv, Eger 1865. 

' a e h ■ m a n II György, erdélyi iró. 
de V. 1859. 35.) 
ler János, koesi plébános. 
SíonlII. 1865. 160.) 
.> I •' a t i n y i János, sziráki cv. 
*T. Nekr. (Prot. Képes Napi. XII. 
•.. 48.) 
1 1 1 .Hnot, nagyszebeni polgár- 
8Ub. Quarl. II. 1791. 

• U Tamás, XYI. százatlbeli ha- 
'■' 1867. I. 416.) VVallandt Henrik. Nekr. (M. 
Mérv. é» Ép. Kgyl. Közi. VI. 1872. 300.) 

Wallaszky Pál, jolsvai evang. 
lelkész. Nekr. (Tud. Gyűjt. 1822.1. 
130. 1826. III. 120.) 

Walthcrr László munkálatai. (.1/. 
t.tárf. Névkönyv 1839. 149. 1840. 
191. 1842. II. 63. 1844. 70. 1847. 
79. 1848. 81. M. tud. Akad. Alm. 
1861. 157. 1363. 224. M. tud. Akad. 
Alm. 1864. 227. 1867. 281. 1868. 
223. 1871. 247. 1872. 259.) 

W a r g a János, szigeti. (Tudós, a 
nagykőrösi helv. Tanitólcép. 1873. 6. — 
Miuikálatai. M. t. társ. Névkönyv 1839. 
149. 1840. 191. 1841. II. 62. 1842. 
II. 63. 1843. 210. 1844. 70. 1845. 
73. 1846. 73. 1847. 79. Uj M. 
Muz. 1854. I. 433. M. tud. Akad. 
Alm. 1861. 135. 1864. 226. 1866. 
209. 1867. 280. 1868. 223. 1870 
230. 1871. 247.) 

W a r g h a István munkálatai. (.1/. t. 
társ. Névkönyv 1845. 73. 1864. 227. 
1867. 281. 281. 1868. 223. 1871. 
247. 1872. 259.) 

W a 8 s Sámuel, gróf munkálatai. (M. 
t. Akad. Alm. 1863. 256.) 

AV e b e r Endre, leánynevelő intézet 
igazgatója. Nekr. (Sárosp. Füz. 1860. 
864.) 

Weingandt Mihály, pesti könyv- 
árus, Eggenberger József társa. Nekr. 
(Zfitschrift von u. fUr Ungern 1802. 
il. 127.) 

Weispriach János. (Gy'óri tőrt. 
és rég. FUz. III. 1865. 239.) 

W e i 8 8 János, lyccumi tanár. Nekr. 
(I\ot. K. Napt. XVII. 1871. 59.) 

W e i g s Mihály, erdélyi iró. (Bud. 
.'<zemk IV. 1858. 38.) 

W c i 8 z néla munkálata. (Századok 
VI. 1872. 351.) 

Weisz János, b(w/.t<;ri'ebányai szé- 
kesegyházi kanonok. Nekr. (.1/. Sión II. 
1864. 720.) 527 Életr. adatok. Hazaiak. Weninger — Zalkái. 62 W e n i n g e r Vince munkálatai. {M. 
I. Akad. Alm. 1863. 243. 1864. 247. 
1865. 243. 1866. 219. 1870. 239.) 

W e n k h e i m József, báró. Arad- 
uiegyc főispánja. Nckr. (Tudom. Oyüjt. 
1830. Xn. 125.) 

W e n r i c h József, brassói s/.ületésü 
be'csi tanár. Nckr. (Magáz, für Oesch. 
u. Liter. Siebcnh. II. 1846-47. 512.) 

W n z 1 Gusztáv munkálatai. (M. 
t. társ. Névkönyv 1848. 82. — M. tud. 
Akad. Alm. 1861. 153. 1863. 223. 
1864. 233. 1865. 231. 1866. 212.— 
Századok 1.1867. 87,212, 217.11. 
1868. 142, 278,590, 656. III. 1869. 
342, 578. IV. 1870. 572, 732. V. 
1871. 224, 520.) 

Wernher György, iró. (Pozsony 
és Köniy. 1865. 234.) 

Wesselényi Ferenc gróf, nádor. 
Molnár János. (Magy. Könyvh. XVIII. 
1802. 153. — Vddelme. Kazinczy Fe- 
renc. F. M. Or. Minerva 1826. 738. — 
Emlékezető 1655böl. Gr. Kemény Jó- 
zsef. üjM. Muz. 1859. I. 504.) 

Wesselényi István báró özve- 
gye, szül. báró Kemény Rozália úr- 
hölgy. Nekr. (Orsz. N. K. Napt. II. 
1862. 346.) 

Wesselényi Miklós báró, életé- 
ből. K . . . . y. (M. írók Füzete 1850. 
93. — Erdélyi Napt. II. 1855. 90. — 
Magyar tudom. Akad. Almaneh 1863. 
266. — Alapn. és Szülök Lapja I. 
187 0. 37. — Munkálatai. M. t. társ. 
Névkönyv 1839.. 149. 1844. 70. 1845. 
73. 1848. 82. — Arcképe. Aurora, 
Bajza XIII. 1834. Melléki.) 

Wesselényi báró, hadadi, élete- 
párja, szül. Vargyas Polyxena. (Mind. 
Oylljt. I. 1789. 162.) 

W i (1 1 r i s Jonathan , a soproni 
evang. gymnasium rectora. Nek. (Zeit- 
schrift von und fUr Ungern 1802. II. 
239.) W i 1 f i n g r Jiínos Kruü, 
evang. lelkész és iró. Nekr. (ün^ 
von u. für Ungern IV. 1803. 20ii 

AV i m m e r Ágost Gottlieb, 
lövői lelkész. Nekrol. (Házi Kinct . ; , 
1863. 175.) 

Windiscli Károly. •(/'o2«oHy f 
Kömy. 1865. 192. — Nekr. .V. y<, 
nales Ev. 1793. II. 49. — Ankp], 
Neues Ungr. Mag. 1791. I. Mollékl.) 

W i 1 1 c h e n Mihály, szepességi jti 
(Zeitschr. von u. für Ungern VI. 180Í 
251.) 

W i 1 1 n y é d i István, erdélyi 
(Bud. Szemle IV. 1858. 209.) 

W o 1 f András erdélyi iró 
(Sieb. Prov. Bl. II. 1807. 101.) 

W o 1 f Péter, (Farkas), nagyg!«^ 
polgármester 1521. (Sieb. Quart. l 
1791, 176.) 

W o 1 f h a r d Adorján, XVI. 8%^ 
boli hazai költő. (Uj M. Múzeum l|jl' 
I. 413. - Bud. SzemleUL 1858 

Xantus János munkálatai. (Jt 
Akad. Alm. 1863. 252. 1864 
1866. 221. 1868. 239.) Z a b a n i u s Izsák, eperjesi ttMu 
és iró. (Philos. Pályám. I. 1 835. 52,- 
Bud. Szemle IV. 1858. 229.) 

Z a b a n i u s János, erdélyi iró, 0> 
dapesti Szemle IV. 1858. 236. -^ 
1859. 38.) 

Záborszky Alajos, volt orsíáj 
gyűlési képviselő; egykor a »P«f 
IIirlap« munkatársa. Nekr. (.1/. T. É, 
1862. I. 380.) 

Zábráczky József, szadai, luu 
kálatai. (Emlékk. Eger 1865. 293.) i 
Z á d o r György munkálatai. (M. | 
Akad. Alm. 1861. 141.) 

Zákány József, debreceni tui 
és iró 1845. (Csokonai-Album 186 
226.) 

Zalkái László, XVI. szá ICIetr. adatok. Ha/.aiak. Zápolya — Zsámbokréti. 530 tudós. (í'7 ^f. ^fll^. 1X57. I. 

'ily;i IiMi>'. Hunyadi János 
I. Molnár Jóiios. 'M. Könyvh, 
-01. 149.) 

k a János. Jellemi-ajz. (Ország- 
ol. 184». I. 52.) 
i o András, premontreiek já- 
zi prépostja. Nckr. {Tud. 
.1. 1-23.) 
Károly gróf. Jelleiurajz. (Or- 
■. Emi. 1X48. I. 52.) 
. u 8 z k y Mátyás. Nckr. (A'. Aiir 
.-. 1795. I. 52.) 

i i! g n y ö i Dienes Sándor, sároai 
i>át. Xekr. (Af. Sión VII. 1869. 

István 1C74— 1(;76. (Sá- 
,. 1863. 254.) 

II íi y Gcdfton , országgyűlési 

jf.K.Napl.Xl. 1865.60.) 

•• n y i Ferenc, XVI. 8zá- 

. (Uj U. Mta. 1857. I. 

i >'>mokoe. Egy költőről s egy 
■•'p1. /'. Szathmáry Károly. {Hon, 
im 1868. 28. képpel.) 
k János, zeykfalvi. Nekrológ. 
r I. 1861. 357.) 
■/(inát. (A „ M. Polgár'* 
'. 11. 1«7(). 124.) 
t K.-roly. Jónát. (A „^f. Polg." 
1869. 118. — Arcképe. 
>c«. I. 1867. Mellék.) 
.'■, idősb gróf. Nckr. 
Sapt. II. 1862. 349. — 
. 1862. I. 82.) 
Nándor gróf, 1848-ban Ve- 
N.kr. V. r,«/. Ért. 

iiy i'iil grófné arcképe, (ií. Nők 
1H64. Mfdlékl.és 144—155.) 
liy Péter gróf, költő. {M. Akad. 
■'•.'. 65.} 

i Márton, erdélyi iró. (Bud. 
IV, 1ÍJ68. 415.) Z i I a h y Károly. Irodalmi vértanú- 
ság. {Krit. Lapok I. 1862. 273.) 

Z i p 8 e r András. Rumy. {Tud. Gy. 
1817. IX. 133. 1818. VI. 117.) 

Z l n m á 1 Vilmos munkálatai. (M. t. 
Akad. Alm. 1865. 262. 1868. 242.) 

Z m e s k ii 1 Sándor, györmegyei tör- 
vényszéki elnök. Nekr. (Tojíík/. Közlöny 
I. 1869. 330.; 

Z o 1 n a y Antal, nagyváradi kano- 
nok. {Zeitschrift von u. fttr Ungern IV. 
1803. 130.) 

Zólyomi Dávid. {Győri tört. és 
rég. Füz. II. 1863. 102, 104, 278.) 

Z o m b o r y János, szerbiai vál. püs- 
pök és kalocsai kanonok. Nekr. {Magy. 
Sión IV. 1866. 160.) 

Zrinyi Ilona. (r«rfca Vüág}. 1869. 
1116. lap. Arck. — Végnapjai. Varga 
L. Kolozsvári N. Napt. 1869. 41. — 
Ujon felfedezett sírjáról. Tud. Tár 
1839. Liter. III. 263.) 

Zrinyi Jánosnak Csehországban 
találtató nyoma. {Tud. Gyűjt. 1820. 
XI. 97.) 

Zrinyi Miklós gróf, a költő. (M. 
Köm/vh. II. 1783. 251. — A költő 
pártütő nem volt. T. F. Tud. Gyűjt. 
1820. VI. 87. — A vadkan által tör- 
tént szerencsétlen haláláról 1664-ben. 
M. J. J. Tml. Gyűjt. 1822. X. 12. — 
Lfílckképe 8 halálévében tettei. Holécxy. 
Tud. Gyűjt. 1826. IX. 44.) 

Zrínyi Péter életeihez adalék. Pau- 
ler Gyula. {Századok IV. 1870. 334. — 
Halálának két százados évforduló napja 
Bécs-Ujhclyben april 30-kán. Száta- 
dokX. 1871. 362.) 

Z 8 á m b á r Mátyás, varasdi, tudós 
jezsuita. (M. Kiinyvh. VII. 1795. 120.) 

Z 8 á m b o k i János életrajzához já- 
ruló töredék, (7W. Oymt. 1831. III. 
84.) 

Zsáni bokréti Boldizsár. {OyM 
tört. ét rég. FíU. III. 1865. 284, 285.) 531 Életr. adatok. Hazaiak, ^gcndovicg — Zwanziger. Z s a r II a y Imre, fötanfrlüjíydö. 

Nekr. (Prot. K. Xapt. XVIII. 1872. 7 1.) 

Z s a r II a y Lajos, ref. superinteii- 

dcns munkálatai. (M. t. Akad. Álmán. 

1861. 129. 1864. 223. — Nekrológ. 
Sciroí!p. FUz. 1866. 480. Prot. K. Nap- 
tár XIV. 1868. 69.) 

Z s e d é n y i Ede arcképe. (Orszég- 
gyilL Emi. 1866 — 67. Melléki.) 

Zsondovics József miiukálatai. 
(Emlékkövyr, Eger 1865. 293.) 

Z s i b r i k Pál, komáromi alkapi- 
tány. {Tud. Tár 1838. Érfek. IV. 197. 
199.) 

Z s i g r a y József gróf, Somogyme- 
gye főispánja, 'üekr. (Tud, GyUjl. 1830. 
XIÍ. 126.) 

Zsilinszky Mihály munkálatai. 
(Századok III. 1869. 278, 327. IV. 
1870. 495. V. 1871. 224.) 

Z s i t V a y József, zsitvai, kir. hely- 
tartósági tanácsos. Nekr. (M. Tud. Ért. 

1862. I. 468.) 

Z s i V o r a György munkálatai. (M. 
t. társ. Nh^k. 1839. 149. 1840. 191.) 

Zsoldos János, orvos. Nekr.(0)Tosí 

Tár VI. 1832. 199. IX. 1833. 

Melléki.) 

Zsoldos Ignác munkálatai. (M. t. 
Társ. yh-knnyc 1839. 149. 1840. 191. 
1841. II. 63. 1842. II. 63. 1843. 
210. 1844. 70. 1845. 73. 1846. 73. 
1847. 79. 1848. 82. M. t. Akad. Alm. 
1861. 142. 1863. 219. 1865. 228. 
1867. 282. 1868. 226. 1869. 220. 
1870.226. 1871. 245. 1872. 256. 
1873. 338. 1874. 126.) 

Zsoldos Jakab, ácsi ref. lelkész. 
Nekr. (Tud. Gyűjt. 1819. X. 121.) 

Z u r b r u c k e 11 Mihály , körmöci 
gyinn. igazgató. Nekr. (Zeitschr. von «. 
/«/• Uiign-n Y. 1804. 122.) 

Zwanziger Keresztély, szepessé- 
gi iró. (Xeitscinift vonu. für UngernUl. 
1803. iSl.) Az Akadémia halottjai 1 ^:íí 
lal:i. (AJagyar t. Ah,,/. l/,„ i-, 
II. 167.) 

Magyar bajnokok az löU'.i. uszi 
döből, többnyire a veszpréminegyei 
keltek közül. Edvi I/lyés Pál. (Tu,. 
Gyűjt. 1822. V. 108.) 

Catalogus eorum, ((ui in g 
rali Seminario Pcstiensi ab anno 18* 
usque annum 186«/7 cursum suinif 
runt vei uno vei pluribus aunis. 
Hornig. (Fasc. Ecdes. 1868. Ll 
40. III. 36. IV. 54. V. 43. ' 
VII. VIII. 55.) 

Auszeichnungen siebenliüigisclier' 
teraten im Jahre 1845. A. K. (M 
fUr Geschichte n. Literatur W„ , | 
1844—45. 445. II. 1846—47. :, 

Fehérvármegyei tudósokról B, 1 
(Tufl. Gyujf. 1817. m. 86.) 

Hazafiúi tettek s áldozatok. (Su 
Napt. 1860. 266.) 

Namen und Verwendung der J 
ten, welche von 1730—1773 b 
siebenburgischen Ordenshiiuser wirl 
Nach den gedruckten Jahreskatal 
der Ordensprovinz Oesterreich. / 
mengestellt von K, Fabrilim. 
fUr Siebenh. Landesk. A'. F. XI 
167 — 252.) 

Az én kortársaim. Jókai Már. 
T,lrs. Évi. üjfoly. VII. 18"/;,. 

Külföldön élt jeles hazánkfiai. '<t 
ffi/ü/í. 1817. III. 153. — Öszv.ia 
hazánkból származott néhány jelc: á* 
fiaknak és familiáknak a kiilf' " 
Holcczy MihUy. Tud. Gyiljt. 1 " 
9 7. — Külföldön levő magyai' í 
dapesti Xapt ár 1860. 261. — K 
dön levő hazánkfiai. G. Ortz. X 
Napt. I. 1861.365.) 

Hires emberek különc saj;l'- 
(Vah'it N. Naptára I. 1855. 24-2 

Egy XVI. századi napló. A 1' 
kir. szertartási codexből, több i'r- •■ Életr. adatok. Hazaiak. Könyvismert. — Külföldiek. 534 kanonok halálozási idője. Szabó 
■i'^iyar Sic), II. lötí-1. 305.) 
\ illési csevegések. {Ország- 
■l.: 1866. 94.) 

ir orvosok és terme'szetvizs- 

■II tartott II. nagy{;yiil('séu 

, .: tagok neveinek saját kézvo- 

táni levonata. (.1 magyar orvosok 

Tnnk. lí. 1842. Melléki.) 

adatok néhány kitűnő nia- 

-taiis egyházi féi-fiú halála 

liinántúli ref. egyházkeriilet 

könyvéből. {M. Prof. Figy. 

'••7.) 

iban létező német-magyar 
•1 kikerült magyarországi ér- 
lapökök névsora. Dr. Kramp 
nádm.. 1871. 172.) 
-ivári pUspöki székesegyház 
.. lialottjai. (Tört. Adattár 
:2. 45.) 

11 á g o 8 régi magyar hölgyek : 

' Anna, Nádasdi Anna, ALtssay 

■'' i'yok Anna, Patócsi Zsófia. 

_' Borbála, Károlyi Zsiizsán- 

:ly Zsuztíánna, Gr. Bethlen 

•I I'olixena, Gr. Rédey Klá- 

Radák Istvánné, EűtcKs Lajog. 

y y.'pffir XVI. 1H70. 66.J 

Könt/fiimtertelég. 

j'-rliez arialékok. Garády. 

1862. II. 240.) 

Zsigmond tábori pap s egy- 

^rologja, 1804. (Ztilvhrifl 

r Üvgem V. 1804. 2.'J2.) 

■f felszentelt sioni pU»- 
!H7 2. (rj Af. Sión 111. 

i. i.i.ii., .~ti>. elhunytán 
'riamiai. (Kgy. Tár 

. r.i.'.. 1 

Tanthcon. A/ l'-^'). l-^átí, 
'■nyban tartott országgyűlés 
••. Kiadta Ponori Thew- i 
;'■ Uin. Kaxinety Fr,renr. (F. j 
■ •<■■-, 1827. 1389.) Szalay Iinro : N. M. Horváth János 
püspök fölött. Veszprém, 1835. Ism. 
Guzmies. (Kgyh. Tár. III. 1835. 189.) 

Szaniszló, Franciscus. Memóriáé Fran- 
cisci I. ete. 1835. Ism. Guzmies. {Kgy. 
Tár VIII. 1835. 199.) 

Tertina. Festivuni Syiicharma, quod 
tribus successivo spleudidissimis diguita- 
tibus nnper adinodum ex singulari rc- 
gia gratia aucto atque cxornato Coni. 
Francisco Széchenyi cocinit nuncupavit- 
qne Michael Tertina. Cassoviae, 1801. 
{Zeitgchrift von und für Ungern 1802. 
I. 112.) 

Külföldiek. 

A m p r i n g c n Gáspár. (Győri tört. 
és rég. Fllzctek III. ,1865. 342.) 

A n d r i e u X Ferenc, jeles iró. Nekr. 
{Tud. Tár 1834. IV. 263.) 

App ius, Kari Férd. Nekr. {Term. 
Kőzi. V. 1873. 478.) 

A r c h i a c, Vicomte d' Etienne Jules 
Adolphe , Desmier de Saiut-Simon. 
(r<T»i. Köziem. II. 1870. 449.) 

Auberröl. {Tarka Világi. 1869. 
143.) 

Auer Aloys, Ritter von Wolsbach. 
Nekr. {Tcrm. Köd. II. 1870. 449.) 

A u g u 8 t, Ernst Ferdinánd. Nekrol. 
(Term. Köziem. III. 1K71. 500.) 

B a b b a g c, Charles. Nekrol. (Term. 
Kífd. V. 1873. 33.) 

B a b i n e t, Jacques, hiros physikus. 
Nekr. (Term. KSzt. V. 1873. 478.) 

B a c o, verulami. Macaulay után 8. 
Gy. (Term. Klízl. III. 1871. 205.) 

Beethoven életéből. Sipos Soma. 
Tarka Világ I. 1869. 227. Arckép.) 

Ileranger János Péter. (Család- 
K'jnycf III. 1857. 527. — Bud. Napi. 
1860. 105. Arck.) 

B é r a r d. Jac.qiies Etienne. (Term. 
KM. II. 1870. 449.) 535 Életr. adatok. Külföldiek. Beuat — Diincombe. .W- B (! 11 s t, osztrák úll:iinininÍHztcr arc- 
képe. (Országgy. Emlékk. ISíJ'A. Mel- 
léklet.) 

B i s c h o f, Carl Gusztáv Cliristopli. 
Nekrológ. frerw.Aozi. III. 1K71. .001.) 

Bismarck. (A Bold. TTegye IH&Í). 
189 — Nemz. N. Képes Napi. íll. 1871. 
138. Arckép.) 

B 1 u 111 Róbert végórái. Iiia egy fo- 
golytáiwi. {Hoiivédvilág II. 1868. 1.55. 
— Gyászemlék Bécs ostroiuii után 
és Bluiii József kivégeztetése. (Orsz. 
JIonvéd-Napt. II. 1868. 81.) 

B 1 u m e n b a c h. Hrabovszky Dá- 
vid. (F. M. Or. Minei-va 1835. I. 7 0.) 

Bolanden Konrád. {Uj Hl. Sión 
III. 1872. 633.) 

B o 1 1 e y Ponipcjus. Nekrol. ( Term. 
Közi. III. 1871. 501.) 

B o u c h e r de Perthes. Nekr. {Term. 
Közlem. I. 1869. 435.) 

Bourbon Henrik. {Nemz. N. Képes 
Napt. III. 1871. 135. Arck.) 

B w r i n g John. {Tudom. Gyűjt. 
1828. V. 127.) 

Braumüller, bécsi udv. könyv- 
árus. {Uj M. Sión II. 1871. 158.) 

B r w s t c r, Sir Dávid. Nekr. {Term. 
Közi. 1. 1869. 435.) 

Brcymann Károly, a inariabrun- 
ni felső erdészeti iskola tanára. Nekr. 
{Erdészeti Lapok JX. 1870. 127.) 

B r o n i k o w 8 k i Sándor. Nekrol. 
Clnd. Tár 1834. II. 235.) 

Buff Liidwig. Nekr. {Term. Közi. 
V. 1873. 479.) C h e 8 n e y, Francis Kawdon. NI) 
{Term. Közi. V. 1873. 479.) 

C h r o u y Ciianel, trónkövetelő. 
{Tarka Világ I. 1869. 150.) 

C 1 e b 8 c h, Rudolf Friodriili .Vlfríá, 
kitűnő inatliematikus. {Term. Közi. V. 
1873. 479.) 

C o m b c s, Charles Pierre Matbieu. 
Nekr. {Term. Közi. V. 1873. 479.i 

Campagno, Louis. .Nekr. {Verm. 
Közi. V. 1873. 479.) 

C o 111 1 e ki volt. Egy kis és/.rew 
Bernát/l Ferenc. {Prot. Tud. Szemh 
1869. 283.) 

Cook kapitány szép emlékeisett 
{Mind. Qyüjt. I. 1789. 149.) 

Cooper Astley arcképe. {Orv. ^ 
XI. 1833. Melléki.) % 

Copcrnicus Miklós halála ótíjjt. 
{Szünórák 1862. 196. — Önkészítetó 
sírirata. M. Prot. Figyelm. III. tt!t% 
403.) 

C o u 1 v i e r-Ciravier. Nekr. {I^m, 
Közi. I. 1869. 436.) 

C u in m i n g. {Uj M. Sión III. 1872 
877.) Calvin magaviselete a szükségben. 
{Lelki KivcKtár I. 1860. 63. Egy re- 
formátor gyásza. IMki Kincst. I. 1860. 
197.) 

C a 111 h i c r i arcképe. {Orv. Tár 
Vrir. 1832. M.-llékl.) 

C ii r u 8 Carl Gusztáv. Nekr. ( Term. 
Közi. II. 1870. 450.) D e 1 a u n a y, Charles Eugene. IIIÍr 
{Term. Kőzi. V. 1873. 480.) 

Delim ann Friedrich. Nckroloe 
{Term. Közi. III. 1871. 501.; 

D e n i s Mihály. Molnár Jáiwi. {U 
Klrnyvl,. XV. 1801. 32.) 

D i r k 8 e n, a berlini egyetem tana 
ra. Nekr. {Jogtud. Szemh-. 1. IS?!* 
569.) 

D i s r a e 1 i Benjámin. {Jó-Barát 1 
1869. 41, 38. Arck.) 

D r e y s e. Látogatás a gyútüs puski 
feltalálójánál. D—m. i lf,,h,.,-,;-Ki:n„ 
1866. 287.) 

D u h a m e I, Jcan Mane Uuustaut 
mathematikus. Nekr. {Term. Közi. V 
1873. 480.) 

D u n c o m b e, Th. Slingby. FifUUén 
L. {Tarka Világ 1. 1869. 668.) Életr. ttdatok. Külföldiek. Dupré — Horky. 538 pri', Athanase. Ki'kr. {Termé- 
':<r,zl. II. 1870. 450.) 
r e r Albert magyar eredete. A!'. 
nyttjt. 1818. XII. 115. — D. A. 

■ röl. ImícSs Lajos. Századok V. 
i. 352. Még egy szóD. A. szárma- 
' ••lyéröl e's családi nevéről, llaan 

Századok VI. 1872. 646. D. 
4ielye. Arch. Ért. VII. 1873. 
— I). A. születe's napjának négy- 
i .>4 évfordulója Bécsben és Eszter- 
u. {Uj M. Sión II. 1871. 403.— 
' sHilád és D. cultus Némethonbau. 
Éri. VI. 1872. 144, 262, 263.) 

; 3 e n 1 o h r Wilhelm Friedricli. 
Term. KVzl. V. 1873. 480.) 
1 s m u 8 , rotterdami. {Néptan- 

I. 1855. 68.; 
'I m a n n Ottó Linné. Nekr. (Ter- 
. Közi. II. 1870. 450.) 
Ii >' r von der LintI), Arnold, 
-. Nekrológ. (2Vrm. KSd. V. 
I •■5 II.; 

■istmantel Rudolf , lovag. 
--. Lapok X. 1871. 99.) 
i<inierröl adoma. ,(^<'^'>- l^^d. 
-.9. 188.) 

.1 c h a t Eugcne. Nekr. (M. mém. 
l^fz. Egylet Közlönye^ VII. 1873. 

rbeg James Dávid. Nekr. (Ter- 

■ y-:l. I. 1869. 472.) 

u 1 1 , Jcan Bemard Léou. 

. KVzl. I. 1869. 473.) 

<• t, Viktor. Nekr. (Term. K. 
-70. 451.) 
' ■' '^: 1 i n Benjámin életéből ada- 

Kincttár I. 1860. 14.) 
^ í Jánoe evangélista cmlékeze- 
arhfen Jétttf. {Tud. Oyüjt. 1819. > liléi emlék Fiorencbcu. {Term. 
■ • :- 109.) Garibaldi Menotti. {■Jú-fíarát I. 
1869. 24, 31. Arck.; 

G ö t h e Hrahovszky Dávid. [F. M. 
Minerva 1834. 492. — Abenteuor ei- 
iies ungrisclien Sckulinaimes mit Goe- 
the, Schiller und Wielaud, mitgethcilt 
von A'. J. Schröer. {Progr. der Oberreal- 
schule in Pressburg V. 1855. 3 — 8.) 

Graham, Thomas. Nekr. {Term. 
Közi. II. 1870. 451.) 

Grahii Lucilc, a „Bandita leánya" 
cimü balettben. {Remény 1851. II. 47. 
48.) 

G r a m m o n t. (Nemz. N. K. Napt. 
Ili. 1871. 137. Arck.) 

G r a n t tábornok. (A Bold. Kegye 
1869- 188.) 

G r 1 i u s Hugó. {Mind. OyUjt. I. 
1789. 163.) 

Grousset Pasehal. (Nép. Zászl. 
Nap/. IV. 1872. 43, 44. Arck.) 

G r u íi e t, Johann August. Neknírer- 
mészett. Közi. V. 1873. 481.) 

G u y t Gyula, a legújabb francia 
szölömivclési rendszer alkotója. A'ekr. 
(Bor. Fiiz. IV. 1872. 384.) 

H a h n e m a n n. Hrahovszky Dávid. 
(F. M. Or. Minerva 1834. 508.) 

H a i d i n g e r Vilmos lovag , hires 
mineralog. (T'cj'méíí. Közlem. V. 1873. 
34.) 

U a u e r, Josof Ritter von. Nekrol. 
( r«r//. und Mittheil. fUr Natarv. XlV. 
1863. 25.) 

Haydn sírja és sirkö-irása Kis- 
Martonban. (Tud. ffyüjt. 1821. II. 119. 
1821. IV. 126.) 

H e r o d t o 8. T. (M. Nyelvész II. 
1857. 79.) 

H c r s c h c I, Sir John Frcdcrick Wil- 
liam. Nekr. (Term. A'«2/. Hí. 1871. 352. 
V. 1873. 34.J 

Horky Márton magyar volt-e ? 
Eötvö» lAjjoi. (Term. Közi. IH. 1871. 
350.) 539 Életr. adatok. Külföldiek. Hörnes — Mapnug. ."<4 H ö r TI c 8, Moritz. Nckr. ( 7 1; w. K. 
I. 1869. 473.) 

H u f e 1 a n d arcképe. {Orv. 'J'iii- III. 
1831. Melléki.) 

Hugó Victor. Egy francia iró la- 
kása. (Nagyvilág Képekben 1855. 51.) 

Humboldt Sándor báró. (Család 
Könyve III. 1 857. 527. — Alexander von 
Humboldt und die Juden. I^eop. Lőw. 
Ben'Chan II. 1859. 273. — M. tud. 
Akad. Alm. 1863. 298. — Látogatás 
H. Sándornál. Németből <S. L. Tarka- 
Vilóg I. 1869. 406. Képpel. — Term. 
Közi. I. 1869. 384.) 

Húsz János születése napjának 
öt-százados fordulata. (M. Prof. Figy. 

IV. 1873. 354.) 

I s m a i 1 basa. (Tarka- Világ I. 1 8 G9. 
1018. Arck.) 

J a h n Ottó. Nekr. (Árch. Ért. U. 
1870. 200.) 

J o s t's Jubelfeier. Jh: Duschah. 
(Ben-Chan. III. 1860. 387, 655.) 

K a i s e r, Frederik. Nekr. (Term. K. 

V. 1873. 481.) 

K a 1 1 i m a c h u 8, történetírói hite- 
lessége. (Uj M. Múzeum 1860.11. 183.; 

Keiblinger Ignác. Nekr. (Arch. 
Ért. II. 1870. 228.) 

K e m b 1 e. (Kolozsvári N. Napt. I. 
1865. 123.,) 

K u e b n s. Fridrich Július, a berlini 
egyetem tanára. Nekr. (Jogt. Szemle I. 
1869. 570.) 

K u h n, Kari. Nekr. (Term. Közlöny 
II. 1870. 451.) 481.) ^..j Lafontaine. Hrahovszky Dávid. 
(F. M. Oi: Minerva 1834. 488.) 

Lamé Gábriel. Nekr. ( Term. Közi. 
III. 1871.502.) 

L a n c n s t er József. (Népt. KSnyve 
I. 1850. 138.) Ij n n g i e V i (• s Marian. (AV 
K. Napt. 1864. 132. Arck.) 

L a u d o n. (Mind. Oyüjl. \ 1 ; - 
140, 151, 201.) 

L a u g i e r, Paul August Ero' 
híres csillagász. Nekr. (Term. Knü(, 
V. 1873. 481.) 

L e f é b u r e de Fourcy, Louis Étienii 
Nekr. (Terméi.zelt. Közi. I. 1870. i.'r. 

L e h o n Henri, belgiumi pul.i.- 
log. (Term. Kőzi. V. 1873. 4í 

Leibn'itz. (Mind. Uy" 
152.) 

Leuau Miklós. (/•'. .)/. ()r. Mitia 
1835. L 154.) 

L e s 8 o p s Ferdinánd. (Xeniz. Ni 4 
Naptárin. 1871. 131. Arck.) 

Libri-Carucci della Somája, Qt 
laumc Brutus Icilius Timoleon 
(Term. K/,zl. II. 1870. 452.) 

L n g e t, Fran^'ois Acliille, kv 
physiolog. Nekr. (Term. Közi. V. 187 
35.) 

Lord, J. K.Nekr. (Term. Köd, 
1873. 481.) 

Luther németül irt b.irátságos I 
veiéiből mutatvány. Fordítá Fdvi ü 
Pál. (F. M. Or. Minerva 1826. » 

— L. mint családatya. Láng Éáo 
Lelki Kincstár I. 1860. 249. — Ji) 
konysága. Lelki Kincstár 1. 1860. 6 

— Végrendelete. Trsztyenszky Oyu 
Házi Kincstár V. 1864. 146. — Ig« 
ság ! K—t. Prot. Tud. Szemle I. 186 
58. — L. Márton, Luther atyja 
anyja. Nemz, N. K, Napt. IV. ISÍ 
80. 3 arcképpel. — Levele János 
fiához. Házi Kincstár IV. 1863. 16 M a c a u 1 a y Tamás. (M. I. Ak' 
Alm. 1863. 302.) 

M a c q u o r n Rankine W. J. Ne 
(M. Mérn. és Épít, Egyl. KözL V 
1873. 33.) 

M a g n u 8, Heinrich Gusztáv. Ne 
(Term, Közi, HL 1871. 502. Életr. adatok. Külföldiek. Mai — Pombal. 542 ^ Angplo, Vatikán könyvtárno- 
P. {Tud. Grylljt. 1821.111. 121.) 

t i u s, Kari Philipp vou. Nekr. 
KDzl. I. 1869. 473.) 
: u c c i, Carlo. Xekr. ( Terin. 

1869. 438.) 
• t h i e 8 s e n, Aug»i.stus. (Term. 
II. 1871. 502.) 
/ z o f a n t i. (r«</. fíyüjt. 1822. 

"*•; 

h a u d abbd. (Prof. f. StenUe 
T2. 80.) 

^ne, párisi kath. kiadó, (üj M. 
A. 1872. 79.) 
1 c r, William AUen. Nekr. {Ter- 
KSÜ. m. 1871. 503.) 
" • a u halála. LouUBlanc ut. 
r. (A ^M. Polgár" N. Napi. 
-7-.;. 36.) 

:i 1 Hugo. Nekr. (Term. KSzlöny 
::!. 481.) 

' 1 1 k e tábornoknál látogatás. 

"-Könyv 1866. 460. — M. le- 

íonll. 1871. 479.— Kemz. 

, III. .1871. 139. Arck.) 

rse, Sámuel Finlcy, Breese. 

r ,. KSzl. V. 1873. 482.) 

, Augost Ferdinánd. Nekr. 
I. 1869. 438.) 
. . .. i 8 o n, Sir Rodcrick Impcy, 
t. Xekr. K. A. (hXldt. Kr.zl. 1871. 
Kúzl.Y. 1873. 36.) 

a 1 1, James Shcridan, híres 
rm. Kisd. V. 1873. 36.) 

r János , Regioniontanus. 
Kötny. 1865. 191.) 

•■ o n herceg. (Jó-Barát I. 

1 1. Arck.) 

> r (.' i c h August, jeles botani- 

•kr. (Term. K:zl. V. 1873. 37.) 

Uon haMU.(StaxadunkL 1832. 

»troy János. (.4 „U. Polgár" 
■ II ' -•". 118.) N i c k 1 é 8, Francois Joseph Jérorae. 
Xekr. (Term. KSzl. II. 187o. 452.) 

N i e m e y e r , August Hermann. 
(Nél/t. Könyve I. 1855. 06.) 

N i e m e y e r, Félix von, hires orvos 
és klinikai tanár. Nekr. (Term. Közi. 
V. 1873. 37.) 

X i é p c e de St. Victor. Nekrológ. 
(7V»«í. Közi. III. 1871. 503.) 

OberhSuser, Georg. Nekrológ. 
(Term. Közi. I. 1869. 438.) 

1 i V a i n t atya. (Uj M. Sión III. 
1872. 951.) 

Olozaga. (Tarka Világ I. 1869. 
525. Arck.) 

O p p o 1 z e r, Johann, korunk leghi- 
resb orvosainak egyike. Nekr. (Term. 
K6zl. V. 1873. 37.) 

Ottó, Fricdrieh Július. Nekr. (Tcr- 
mészett. Közi. III. 187 1. 503.) 

Overbeck Frigyes. Nekr. (Arch. 
Ért. U. 1870. 200.) 

P a d 1 e w s z k i Zsigmond. (Emieh 
.V. A'. NapC. 1864. 138. Arck.) 

P a y c n Anselmc, drdemdús vegyész. 
Nekr. (Term. Közlem. V. 1873. 37.) 

Persoz, Jean Fr.an9ois. Nekrológ. 
(Term. Közi. I. 1869. 439.) 

Pestalozzi Henrik. (Néptan. K. 
I. 1855. 65. II. 1856. 134.) 

Philips György. Nekr. (Uj M. 
Sio7t III. 1872. 718.) 

P i h 1 e r, hires könyvtolvaj. ( UJ 
M. Sión III. 1872. 158.) 

P i c t c t, Fran^jois Jules. Nekrológ. 
(Term. Kód. V. 1873. 483.) 

P i n d e r Ede, híres érmdsz. Nekr. 
(Arch. Ért. VI. 1872. 214.) 

PlÖBzl .Simon. Nekr. (Term. Köd. 
I. 1869. 439.) 

P 1 U e k e r, Juliiu. Nekr. (Term. K. 
I. 1869. 439.) 

Pombal, Portugallia minisztere. 
(Klio 11. 1883. 271.) 543 Eletr. adatok. Külföldiek. Pouchet— Stolz. P o u 0, h e t, Pelix Areliimedo. Nekr. 
(renn. KVzl. V. 1873. 483.) 

P u i 1 1 e t, Claude Scrvais Mathieu. 
Nekr. (Term. Közi. I. IKGÍt. 440.) 

Prim tábornok. (./d-7?ajáni. 1870. 
26, 26. Arek.) 

PuBtowojtow Henriotte. (Emich 
N. K. Napt. 1864. 136. Arck.) 

Rafael halála. (István hácd Napt. 
XIX. 1874. 79.) 

Baukiue, William John Mac- 
quorn. Nekrol. (Term. Közi. V. 1873. 
483.; 

Reichcnbach, Kari, Freiherr 
von. Nekr. (Term. Közi. II. 1870. 453.) 

Redtenbach, Joseph. (Tervi. K. 
III. 1871. 503.) 

B i c a r d Gusztáv, arcke'pfestö. Ne- 
krológ. (Arch. Ért. VIL 1873. 105.) 

R i V o t, Louis Edmond. Nekr. (Term. 
Közi. II. 1870. 453.) 

R o h jezsuita. (Uj M. Sión III. 1872. 
395.) 

Rosa Salvator. (Uj M. Sión III. 
1872. 796.) 

Rossini Parisban. (Tarka Világ 

I. 1869. 45.) 
Rothschildok. (Bartalits N. K, 

Kapt. III. 1867.) 

Rousseau, Jean Jacques. (Néptan. 
Könyve I. 1855. 66.) 

R ö s n e r Károly. Nekr. (Arch. Ért. 

II. 1870. 228.) 

R u s t orvos arckdpe. (Orv. Tár IV. 
1831. Melléki.) 

Sars Michael. Nekr. (Term. Közi. 
II. 1870. 453.) 

S a u V a g e , Francois Clement. 
Nekr. (Term. Közi. V. 187 3. 483.) 

S c h e r e r, Johanii Joseph von. 
Nekr. (Term. Közi. II. 1870. 454.) 

Schiller vallási gondolkodása. 
(Prot. t. Szemle IV. 1872. 48.) H S c h ö n b e i n, Christian !■ 
Nekr. J. A. (Term. Közi. I. 1869, 

S c h u e 1 c r Gusztáv. (JA l, 
Alm. 1863. 278.) 

Schwarzenberg Kán 
ccg, Erddly kormányzója. Nel 
hiti Kril. Napt. I. 1859. 135.) 

S c h w e n d i Lázár. Közli Pt . 
ctky. József. (U. T. Tár Vlí. 1860.1 

S c h w e r d, Magiius Fricdrich. 
krolog (Term. Közi. V. 1873. 3ft] 

Serrano. (Jó- JSarál II. 1870 
25. Arck.) 

Shakespeare melletti tíim 
ság. (Csal. Könyve III. 1857. 34ÍS. 
Sh. r. kath. volt-e hát ? A ". 8én 
FUz. 1866. 546. — Sh. kafl)óS> 
volt. Uj M. Sión III. 1872. eáa>. 
Valódi arcképe. Müller és VnM K( 
Napt. 1857. 66.) 

S m i t h, Archibald, jeles angol ; 
tudós. Nekr. (Term. Közi. V. 1873. 4Í 

S o m m e r v i 1 1 e, Mary. Neke'{} 
mégzett. Közi. V. 1873. 483.) ■% 

S m m e i 1 e r Germano, a mB 
nisi alagút hírneves építője. Nelw^l 
mészett. Közi. V. 1871. 38.) 

S o r e 1, Stanislas, kitiinö tuti 
technikus. Nekr. (Term. Közi. V. 18 
38.) 

S p a n k a u. (Győri tört. és r^i 
III. 1865. 98. 342— 345.J 

Stanhope Eszter. Látogatia 
rendkiviili nőnél. Lamartine kelstí < 
zása után. (Házi Kincstár FV. 18 
347.) 

S t a d c 1 e r, Georg Aiidreas. N< 
(Term. Közi. V. 1873. 38.) 

S t e i n h e i 1, Kari August von. Ke 
(TermészeU. Közi. III. 187 1. 503.) 

S t e w a r t. (.4 Bold. Hegye 18 
189.) 

S t i ra p 8 o n William. Nekr. (Tt 
Közi. V. 1873. 484.) 

S t o 1 z, August Sámuel. Nekr. (P 
Jahvb. I. 1854. 34.) Klotr. ad. Külf. — Magyai- caahulok. Aba — Alaghi. r)4Ü 1- e c k e r, Friedrich Ludwig Ew. 
. hires vegyész. Nekr. (Tei~m. K. ' II e r a n i Pietro, híres olasz szob- 
Nekr. {Cj ^f. Sión I. 1870. 80.) 

cqaevílle Elek. {M. t. Akad. 
1863. 298.) 

^1 g e r, Franz. Nekr. (Term. Közi. 

-7' 504.) 

^ :i Uyörgy, hires osztrák ma- 
itikus. Nekr. (ZeiUclirifI vo» u. fUr 

■ 1802. II. 237.) 

•rnet Horace élete'böl. (Tarka 

I. 1869. 714 ) 
'Itaire életéből. Kazinczy. {Or- 

1790. II. 151. — V. temetési 
íja. n. F. M. Or. Minerva 1834. 

— Két levele. SzinfUzér I. 1846. 

- V. szíve. Tarka Világ I. 1869. 

^i s h i n g t o n György. {Néptan. 

■ re l. 185.5. 65.) 

í 1 1, James. Évszázados megem- 
■-. «. fii/. {Term. Közi. I. 1869. 

•■ "M- r , EMuanl Friedrich. (Term. 
V. 1871. 39. 

''i H b a c h, Julián. Nekr. (Term, 
V. 1873. 39.; 

'^rbli János, schweizi növelő. 
(Képi. Kilnyre I. 1855. 278.) 
" 1 1 z i e II, Kari. Nekr, ( Term. K. 

:s7i. r.04.i 

'• 1 w i t » p h, Friedrich, jeles Ijo 
M. Nrkr. rr.r,„. K.-.zl. V. |fl7.!í. 

r I ii I! r, Aiigust Friedr. Uiistav. 
KM. 11. 1870. 454.) 
>ght Uol>ert, angol botanikus. 
r.- ■■ K>hí. V. 187:». 384.) Csizmadiákról vagy vargákról, kik 
észbeli tehetségűk által kitűntek. (Mind. 
Gyűjt. I. 1789. 312.) 

Némely nagy emberek, kik a kertek- 
ben gyönyörködtek. (Mind. Gyűjt. I. 
1789. 215.11. 1789. 257.1 

Tudós asszonyok. Közönségesen a 
görög és római asszonyokról. Szép. 
(Tud. OyUjt. 1817. II. 103.) 

Kunyvisinertet.es. 

Die letzten Lebenstage des P. Joh. 
Nep. Hinteröcker. S. J. und sein Tod, 
Oct. 6. 1872. Wien, 1873. Ism. Masz- 
laghy. (l[j M. Slon IV. 187 3. 873.) 

Magyar családok. 

Családtani adalékok. Családi fusio. 
Botka Tiráda r. {M. Tört. Tár X. 1861. 
221.) 

Györvármegye hajdani nemes famí- 
liáinak emlékezetek. Czech Jánof. (Tud. 
(OyUjt. 1829. XII. 12.) 

Hontvármegye Arpádkori birtoko- 
sairól. Kagy Iván. (Századok III. 1869. 
520.) 

A hét magyar nemzetségről. Szabó 
Károly. (Uj Af. .Múzeum 1851 — 52. I. 
827.) 

Töredék a régi magyar gyökeres 
nemzetségekről. Czech János. (lud. Oy. 
1828. V. 79.) 

A magyarországi gyökeres nemzet- 
ségekről. Walliier László. (Tud. Tár 
1841. Értek. X. 232.) 

Genealogisoh-Hístorische Nachrich- 
ten einiger erloschenen berilhmteu 
ungrischen Familien. Kati ^^'aguer. 
(IJngr. Maga.: 1783. III. 169.) TSrWn. Aba nemz. Kurzgefasste Ableitung 
des Geschleohtes Aba und einiger da- 
raus eiitsprungenen Familien. Kart 
Wagner. (Ung. Maga.-.ÍTHS. IV. 339.) 

Alaghi család. (OySii löit. és rég. 
FUz. 111. 1865. 3, 4, 8.) 

18 547 Magynr ogaládok. Alapi — Ilofídán. Alapi cs. {Győri tört. én u'y. Filz. 
I. 1861. 21, 22, 4G. lII. 1865. 70.) 

A 1 m á s i cg. (fryöri löi I. ém rég. Füz. 
III. 1865. 147, 346.) 

A 1 V i n c i cs. {Oyöi i tűrt. éa régész. 
Filz. III. 1865. 205, 206.) 

A m a (1 c cs. {fíyöri tört. és rég. F. 
III. 1865. 150, 151, 154. IV. 1865 — 
68. 157, 289.) 

A m b r ó 7. y cs. (Győri tört. éx i ég. 
Füz. m. 1865. 358, 359.) 

Andrásiak. Mészáros Kéiroly. 
(Kelet Népe 1856. II. 3.) 

Ányos család. (Győri tört. és rég. 
Ftíz. III. 1865. 221.) 

Apor nemz. (Arpádia III. 1838. 
174. — FiUér-Kalend.W. 1842. 17.) 

A r m b r u s t e r s c h e Familie. Ge- 
np.alogische Tafel. (Sieh. Prov. Bl. III. 
1808. 148.) 

B a b i n d a 1 i cs, (Győri tőtt. és rég. 
Fliz. m. 1865. 25, 228, 229, 235.) 

Balassa cs. (Gyűri tört. és lég. F. 
III. 1865. 3, 128, 133, 219, 220, 
253.) 

Balázs cs. (Győri tört. és rég. Fűx. 
III. 1865. 356, 358.) 

B á 1 i n t i 1 1. Nemágozati crtcke- 
7.és. (Árjiádia II. 1835. 137.) 

Bánffy csal. (FilUr-Kalevd. lY. 
1840. 20. — Gyön. tölt. és rég. Füz. 
lír. 1S65. 10, 63, 64, 199, 200.) 

Baranyai cs. (Győ: i tört. és rég. 
Fik. TII. 18G.5. 69, 280.) 

B .a r k ó c z y cs. (Győri tort. és rég. 
/;;:. II. 1863. 93, 272.) 

B :i t li o r i cs. (Győri tört. és rég. 
Fü=. II. 1863. 28, 32, 37, 57, 168, 
169, 189, 247, 348. III. 1865. 13 — 
1,-.. 141 — 148, 183, 225, 228, 232, 
234, 235, 252, 257, 344. — Sárvári/ 
ISélu. Csol. Kövyie I. 185.5. 209. Két 
íirt-ki'pppl. — B. c;?. származásának 
t'inU'kczcto 1056-1)61. (ír. Kemény ./o- 
zr.cj. Vj M. Mii:. 1860. I. 244. Az oroszországi Bátliory-családról. S-./m, 
doki. 1867. 221.) 

Batthyányi cs. (Győri túri. éi 
rég. Füz. II. 1863. 618, 221. III 
1865. 92, 221, 242. — Mugy. llaxa 
Wándor III. 1833. 33. FiUér-KcUft 
III. 1839. 19. Gróf Batthyányi Ádíi 
arcképével. — Gr. B. cs. ncinze 
rendc. Gr. Kemény .TCzsef. Uj M. 
1859. I. 502.) 

B e b c k cs. Molnár János. 
Könyvh. V. 1793. 23.) 

Becs cs. Butka Tivadar, i 
TárX. 1861. 226.J 

B e n e d cs. Boika Tivo'i 
TárX. 1861. 229.) 

B e r c 8 e' n y i cs. (Győri tört. é* ri 
í"«z. II. 1863. 92, 96. IIT. 1865. 
148.) 

Berzeviczyek. •^Filhr-Kalm 
V. 1841. 19.) 

Berzeviczyek nenizctségrfni 
elöideje. {Tnd. GyUJf. 1819. Vllf. ! 

Bethlen cs. (Győri t 
Füz. II. 1863. 82 — 84, 90, 91, 
101 — 105, 255 — 269, 277— |í 
287, 288, 335 — 337,349, 35I,| 
380—383. III. 1865. 4, 75— > 
97, 193—212.) 

B e z c r é d y cs. (Győri l'irf. ü i 
FUz. III. 1865. 242, 243, 333.) 

B i r ó cs. (Győri TŐrt. és rég. íífe 
1861. 123, 143. II. 1863. 57.);^^ 
B o c s k a y cs. (Győri tört. $ 
Füz. II. 1863. 200, 201, 322—3 
351. III. 5—7, 125 — 135, 145, 1 
— 174, 193, 245 — 262. — B. lU 
nemzetségéről. Podlirmlczh/ .Tóztrf. 
GyUJt. 1837. XII. 58. — .\ B. ««' 
nemágazata. Gr. Kemény .!■'• 
Miiz. 1860. I. 306.) 

B o d o k 03. (Győri tört. és rég. 
II. 1863. 131 — 133, 135.) 

B o g d :i n csal. (Gyűri töri, it 
Füz. III. 1865. 70, 324.) Magyar családok. Bornemisza — Erdödy. 550 r n e m i s z a cs. {(iyúri tűrt. és 
b-dz. II. 1863. 166. 167, 259, 
.'<!. III. 1865. 204, 250.) 
! r 8 cs. Bolka Tivadar. {M. Tiiri. 
X. 1861.-231.;i 
■i n y á k cs. (Győri tört. é» rég. 
11. 1865. 78, 166, 167.) 
t k a cs. (Győri tört. é« rég. Füz. 
>Ö5. 15, 73, 335.) 

i h, lévai, tősgyökeres magyar 

.■3 családról. Családtani adalékok 

Tiiadar. (Ij M., M,i:. 1860. II. 

>■ r n e 1 család hatszázados év- 
■ Jáiiak emlékére. (Századok VI. 

352.) 
oy cg. Holéczy. (Tud. Gyiljtem. 

X. 99. — A Rubempréi s Even- 
hercepíliáz Brabantiábaii, Árpád 
liniink férfiúi ágából származott-c? 
/'/. riyiiji. 1829. X. 61. — Egy 
idási igazítás" igazítása. Fejér 
V : ^Csalóílási igazítása Croy és 
préi iiemzetaégiick II. András 
iiak nzonnerU fiától gzármaztatá- 
int" cimü értekezésére. Jloíly 

ml. Ctalád-Könyve III. 1857. 

i k y ii k. Sárváry Béla. (Ctalád- 

I. 1855. 177. — Gyűri tört. ét 

;í.-. II. 1863. 102, 270. III. 64, 

154, 271, 312. — ArtUv 

nidett. \. F. II. 1855. 75.) 

e». (Győri tőrt.én rég. Füz. 

27 7, 341.) 

i r cs. {Gyári tijrt. ét rég. F. 

i;8, 358.) 

*. (Győri tölt. ég rég. /Ht. 

1, 36, 37. 11.1863. 11,12. 
".'. ->3n, 231, 232, 233, 268, 

:i z i a cs. (Győri történ. é» 
11. 1865. 272^ 341.) 
o«. (Oyiirí tölt. i'n rég. Fii:, 

■• .117 C z o b o r cs. (Győri t'irt. és rég. Fiiz. 
III. 1865. 57, 58, 60, 61, 81," 127, 
128, 199, 255.) 

D a 1 1 o s cs. (Győri tört. és régémz. 
Füz.l. 1861. 167, 169. II. 1863. 
255, 267, 366.) 

Daworanczkyes. (Győri tört. és 
rég. Füz. III. 1865. 223, 224, 226, 
227, 229, 230.) 

Dessewffyek nemágazatjárói rö- 
vid értekezés. (F. M. Or. Minerva 183 2. 
494. D. János 1568. Arck. — Terhes. 
Arpádia I. 1833. 318. — D. család. 
Gyári tört. és rég. Füz. I. 1861. 195. 
III. 1865. 127 — 129, 358, 359.) 

Dobó cs. (Győri tört. és rég. Fiiz. 
III. 1865. 3, 258, 262. — Adalék a 
»Dobók"-hoz. ííagy Jván. Uj M. Miiz. 
1860. II. 352. A Dobók vérsége. Csa- 
ládtani adalék. Botka Tivadar. Vj M. 
M„z. 1860. II. 161.) 

D o m b a y csal. (Győri t'irt. és rég. 
Füz. III. 1865. 300.) 

Draskovics cs. (Győri t'irt. és 
rég. Fáz. I. 1861. 78, 159, 218. II. 
1863. 96, 188, 330. III. 1865, 240, 
241, 283.) 

D r u g e t C8. (Gy'iri tHi I. és rég. F. 
II. 1863. 142. III. 1865.8, 128,162, 
165.) 

Drumraond és Lcslic angol csa- 
ládok magyar származásáról s a máso- 
<likuak Halkány praedicatiiiuáról. K<i/- 
lay Feienr. (Tud. Gyűjt. 1838. V. 3. 
VIII. 3.) 

E n c 8 ff c y cs. (Győi i fürtén, és rég. 
Füz. II. 1863. 96. Hl. 1865. 151, 
152. IV. 1865—68. 347.) 

Erdödy cs. (Gyiiri tirt. és rég. F. 
I. 1861. 243. II. 1863. 28—37, 84, 
85, 184 — 187, 203,204, 270 — 272, 
348. in. 1865. 15, 16, 18, 55, 95. 
196, 282.) 

18» 551 Magyar esaládok. Ersok — K«glcvita. Ki-Hck cs. (Af. Kövyi;/,. V. IT'.I.!. 
5 0.) 

E 8 z t e r h á z y cs. (fJyúri lüi t. én 
■mj. Füz. I. 1861. 340, Sé.'J. II. 1863. 

58, 84—89, 102, 103, 187, 237, 
2C0, 337 — 346. lII. 1805. 4, 7, 8, 

59, 71, 86, 95, 109, 152, 187, 188. 
241, 242, 269, 276, 332. — Az E. 
es. nem/.edékrendet illető eredeti föl- 
jegyze'sek. Közli B. ííi'ray F. Fj M. 
Mm. 1859. I. 357.^ 

Feuer.fteini grófok Magyaror- 
szágban. {Arch. Ért. IV. 1871. 22.) 

F o r g á e s cs. {Győri Hirt. és rég. F. 
U. 1861,39, 161, 353.11. 1863. 10 — 
12, 37, 103, 264, 326, 327. III. 1865. 

4, 77, 81, 95, 116, 160, 161, 168, 
171, 172, 240, 241, 259, 262, 281. 
— y. Árpíldia IF. 1835. 176. — FU- 
lér-Kalend. X. 1846. 25. XI. 1847. 
49.) 

F r a k 11 ó i grófok. Nagy Imre. 
{Győri fórt. és rég. Fit-. IV. 1865 — 
08. 97, 277.) 

F r a n g e p á 11 os. (Gyári t'ht. és 
rég. Füz. I. 1861. 288, 368. II. 1863. 
315 — 321. III. 1865. 66 — 75, 221, 
229 — 241. — KnUay Ferenc. Tud. 
Tár 1841. Értek. X. 304, 346.) 

G e r 1 i c z y e k. Xemágozati érte- 
kezé.s. Gróf Kemény .József. Arpádia I. 
1833. 156.) 

G V a d á n y i nemzetségről Magyar- 
országon. Podhradczky .József. M. Akad. 
Ért. 1853. 110.) 

II a 1 1 e V cs. Die Familie des Herrn 
inul Grafeii H.aller von Haller.stein in 
Sii'l)ei]ljiirgi'n. Haller Pe'ter kéziratával 
1 ,"i5.H-I)(Jl. .'i leszármazási táblával i'.s 
17 (iklev<'II('l. (.'\rchir fiir sieh. lAindesk. 

5. Fo/,1, III. 10;5.) 

II ;i r (• s a cs. {Gyuri tört. és rég. F. 

II. isi;;;. i iíü, i;; i, i35, 248.~> II i 11 (1 i Vé. {Gyűri tört. </« ». 

II. 1863. 10. 17. 24, 125. Ili ;■ 
228.) 

H o 111 o n II a i C8. (,6'i/óVi t'ji l. 
Füz. II. 1863. 84, ioi, 27^ . 
1865. 4, 8. 13:!, 100, 107. ÍIh 
250.) 

Horváth j- csal. nem7.etts(<gfáj 
{üj M. Múzeum 1858. I. 54.) 

Hunyadi cs. {Győri t'ört. i$ rt; 
Füz. 54, 57, 60, 130, 147, 148,'f»íj 
240.11.1863. 277, 380, 383. H' 
1865. 121, 149, 188. 191. 192,22 
225, 227, 229, 237.i 

Huszár {Győri tört. ■ 

III. 1865. 198, 199, 341. 

1 1 1 é s lí á z y cs. {Gyuri tört. < .- 
F,h. II. 1863. 272, 327, 32t(. II 
125—134, 151,102— 174, 24J. -' 
— 262. IV. 1865 — 68. 34, lOfi. 

Ispán cs. {Győri túrt. és réij. I 
I. 1861. 32 — 47, 116, 117. 1 r< 
123, 125, 133, 135.) 

I v á n y o s cs. {Győri tört. és ráf. 
III. 180-). 67, 68.) 

J a n k o V i c h , jeszenicei bi 
nemzetse'géröl Franciaországban. J. 
V. {Tiul. Gyűjt. 1830. V. 119.) 

J u r i 8 i c s C8. {Győri tlii-t. tt i 
Filz. III. 1865. 238, 239. 

Kanizsai cs. {Gyuri tört. |l»» 
Filz. III. 1865. 313, 317, 319, 3 
321, 323, 346.) 

Károlyi cs. {Győri tűrt. Sí; 
Filz. III. 1865. 193 — 212, 2«9. 
A gróf Károlyiak e's az olasz Caroli: 
M'alther hiire. Széizadal ^'1I. !>*' 
688.) 

K á t a i cs. {Győri tört. és rég. .1 
III. 1865. 3, 6, 125, 128, 174.) | 

K e g I e V i t s cs. {Győri Hht. és I 
Jlh. II. 1803. 202, 349.) ™ M:,-v;,.- ■alMcl. Kcii'l' fick— Maiótli. 554 ndcfiek a XIV. cs XV-dik 

i>an. Szabó Károly. {Századok II. 

■ > -) 

i >,ilád. (ifyóri tört. és 
.. 11. 18G3.260, 2t;i,319. III. 

-•> 

_ cs. (Győri tűri. rs ré'j. i"'. 

... .;;4, 135, 248..) 
- f a 1 u d y i-s. (Oyöri tört. én rétj. 

I8tJl. 121, 135.IÍ. 1863. 2tí3. 
il. \'<u:,. L'iiT. 290.) 

iíjúri tört. és rétj. 
1. 1m;.j. 17, Itít;, 23«, 237, 
•■■2.) 

? o s C8, i Oyöri tört, és réy. Ftíz. 
i;5. 117, 199, 250, 368.) 
!ii p o 1 1 h y, iiáuai, család, ^'uy- 
iiAy. l Ungr. Magoz. 1783. III. 

lik i> I y i-Thego cs. {Győri tört. 

'■•■■■- IL 1863. 11, 124, 241.) 

. {Oyőri fórt. és réy. h^Ut. 

II. 1863. 113, 149, 150. 

nádor tcvcs sarjadéka u 

léktábiáii. Botka Tivadar. 

1870. 139.) 

CB. (Gyöi i tört. és réy. FUz. 

100, 353, 356. III. 

259. — Komis Háapár 

tirdoly <"» cxalátlJH viszoii- 

:i;7H_H;83. Kö-íW Szila- 

rjM. ilut. l.HOti. II. 333.) 

- CH. (OySri tört. é» rég. F. 
■■• 152,346.) 

(íj/Sri Vii t. i-V rég. F. 
•■. I. 266.) 

:i II .i'iMilúd HÍrciiiI(lki.'. (0;- 
!:^n„„i,.l- III. 1869. 492.) 

. {Oyiri lürf. U 
- 111. IÖ..5. 356, 359.) 
' ' •' f«. {tiyűri töt I. éf réi/. FUz. 
: «, 339.) 

''• DriiiniiHiiri ;iiig<ii I >ilá- 
szánnaziUáról m az clsüuck Balkány iiracdicatumáról. Kállay Fer. 
(7W. Oyiijt. 1838. V. 3. VIII. 3.) 

Libcrcscy rs. {Uj M. .Mtt-iuin 
1856. I. 553.) 

L i p p a y cs. (Gyűri tört. és réy. F. 

II. 1863. 184—187, 322. 111. 186.'). 
9, 12, 175, 255—261.) 

L i s t i, uagj'-köpepcuyj, cs. orfd<!tP, 
növi^kcdése o.'j haiiyathísa. Noiazedéki 
c'rtekezcs. Oi: Kemény József. (Uj M. 
Miiz. 1854. I. 48«.) 

L 11 11 y a y cs. (Győri tört. és réyi F. 

III. 1865. 4. — L. cfiiilád szániiazásá- 
iiak cs Lóiiyai Zsuzríaiiuúiiak cmlúkczetc 
1656-hiJl. (j'róf Kemény József. (Uj M. 
Miiz. 1860. I. 244.) 

L o r á n t f f y cs. (Oyőri tört. és réij 
Fttz. III. 1865. 3.) 

L II d á u y i cs. (Oyöri tört. és ré;/. 
I-1lz. III. 1865. 20—31, 223 — 235.) 

Lukácsi cs. (Oyőri tört. és i éy. F. 
III. 1865. 67. 68, 70.; 

M a c c d o II i a i cs. Egy tciiicsvár- 
inogyci alispáurúl. Xuyy Ivi'm. (Század. 
l. 1867. 223.) 

M s'i g ó c s i cs. (Oyőri tört. és réy. 
í'i/í. II. 1863. 349. III. 1865. 2 — 7, 
256.) 

Sí a g y a r cs. (Oyői-i t'hl. <■'» réyész. 
Fiiz. II. 1863. 16—19, 21, 25, 62 — 
67, 240 — 245, 247. III. 1865. 127. 
218, 220.) 

M a II o 1 á II y i c». (Oyőri ihl. és 
rég. Fllz. III. 1865. 11—13.) 

M a j 1 á t li, HZUtiyogs/.rglii, család. 
W'agiirr Károly. (Ung. Mag. 1783. III. 
174.) 

M a 1 1) u y a i cs. (Oyöri th-l. és léy. 
Filx. III. 1865. 11—13.) 

M a r c z a I t ü i család. { thjöri tört. 
és réy. FU:. III. 1865. 149—157, 
276.) 

M a r u I li iii.iii/. H'd/iJiit Jj (i'.l'i. 
\{Tud. Oyújt. 1836. IX. 61, 127.) Majcyur családok. Meszesy — Uildui. Meszcsyok 1312-bcii. Jiicmij 
jy.l. (Uj M. Múzeum 1851 — 2.1. i>U).) 

M i c z b á 11 nemz. Voin Gráfon yi- 
moii Miczbán und seincn siebpii zu 
gloichcr Zeit geborneii Söhnen den 
.Stanímviitern vornehincr, iiuiiniehr er- 
losehcncr ungrisclier Familien. M. Da- 
niét Comideg. (Ung. Muy. 1782.11. 145.) 

M i g a z z i (.'s. (Oyő, i t'Jrt.ég réij. F. 
m. 1865. 170, 246, 251.) 

M i k ó cs. {Győri tört. ég rc'y. F'th. 

II. 1863, 105, 106, 289, 350.) 

N á d a s d y cs. (Győi-i tört. és réy. 
FUz.l. 1861. 72, 73. II. 1863. 74, 
106, 148, 151 — 157, 349. III. 1865. 
59, 66—75, 128, 185, 239, 240, 
243, 275—277, 280, 329 — 341. — 
Bites. ^V. K. Xapt. III. 1850. 99. Ná- 
dasdy Ferenc arckepevei.) 

Nagy cs. (Győri tört. és réy. Fűz. 

III. 1865. 14, 69, 70,127, 148,228, 
283, 288, 341.) 

N a g y-M á r t o u i cs. (Győri tört. és 
réy.Fih.U. 1863. 141, 142, 377. 
III. 1865. 307, 317.) 

N a g y III a r t o 11 y i grófok. Nayy 
Imre. (Győri tört. és réy. FUz. IV. 1865 
— 68. 97, 277.) 

N c d e c z k y cs. (Győri tört. és réy. 
J-'ilz. III. 1865. 301.) 

\ c m e s cs. (Gyári fürt. és réy. Filz. 
123, 

Füz. 

127, 

199, 

B.iréd XIV. 1847. 

(Győri tört. és réy. Fllz. I. 1861. 25, 40, 44, 45, 122, 
12."). lil. 1865. 67, 283.) 

N y á r i cfü. (Győri tört. és réy. 

II. 18(13. •!24, 311. III. 1865. 

128, l;i2, :UU). IV. 1865 — 68. 

1211. — M. mi 
31. 

N y i !■ ú (íí. 
ril. IS6.-). 69.) t > 1 á li cs. 'Gyűri t'iit. és réy. Fii-. 
III. Ifi (;.".. 7."), 368.) 

( ' z 111 a II luiilkodóliáz egy ága Ma- 
pyai-'>Ví;'.:íi;iiii. luith Károly. {M. t. Akad. Ert. - 
407.) Vhllus. T. T. Közt. IV. »VW P a I á s t li y ex. {(íyűri tört. ■■ » 
Filz. II. 1863.333—336. III. !-. 
265, 301.) 

Pálffy cs, {Gyuri tört. • . ..j. ;'. 

I. 1861. 129. II. 1863. 156, Ih 
185, 187. III. 1865. 7 7, 78, Ji 

122, 254, 256, 266, 267, 269, i|í 
1* a 1 6 c /, y cs. {Gyári tört. i^^ 

Fü-. I.U. 1865. 3.) 

P a z a 1 a y cs. {Győri tört. éi \ 
III. 1865. 230, 234.) 

P ií z in á n cs. (Gyári I 
Filz. III. 1865. 4, 91, 184.) 

1' é c s i cs. (Gyári tört. ''» 
III. 1865. 196, 336, 341. 

Peecli, Pe'cli, Pets vagy l'easiiet 
zetséguck ágazatja. Gyurlkovict O^^rf 
{Tud. GyUjt. 1836. Xí. 3.) 

Perc'nyi cs. (Gyári tört. é» 
Füz. III. 1865. 3, 29, 187, 2Ő90 
299, 346.) 

P e t li e cs. (Győri tört. és rtg. f 

II. 1863. 347, 348. III. 2—4, 8t- 
P c t h ö cs. (Gyári tört. és réf. íF 

III. 1865. 60, 151, 243, 244, ^ 
P í c s o r d y cs. (Győri tört. .(i I 

Filz. I. 1861. 32, 35, 38, ii^i 

123, 125, 136. III. 1865. 367.) 
P o d ui a n i c z k y cs. (Gyári Síri. 

réy. Füz. III. 1865. 95, 1 85, 266, 27 

Pogány cs. (M. Köni/r' \ 
57.) 

P o g r á II y i cs. {Gyári lort. c* 
Füz. II. 1863. 362, 329. III. 1» 
168, 169, 231, 232,257, 259, 2 
262.) 

Pöki cs. (Gyári tört. és rég. i 
III. 1865. 40, 151, 328.) 

P ó t h cs. (M. Köinjch. V. 1 793. 

li á d a i grófi cs. (Ilibliothéca. 1? 
19. — Kazinczy Ferenc. F. M, ( 
Minerva 1827. 1225.) Magyar isuláilok. liaiUányi — Telcky. o.)í» « ny i cs. (Győri tört. és ríij. 
III. 1865. 358, 360.) 
:i k ó c z y cs. {Győri tört. és rég. 
I. 1861. 1—3, 6, 7, 73, 75, 192 
1.5, -240. II. 1863. 26, 28-37, 
-•■ •>7, 96, 97, 102— 107, 110, 
. 188, 189, 197, 210, 211, 
Jío, 347 - 349, 357. III. 1865. 
'<>. 55 — 95, 105, 126—129, 
185, 200, 240, 245, 251, 265, 
282, 330. — Tudósítások a R. 
-•■nealogiai ismeretének megirásá- 
kibövifésére. Kazinczy Ferenc. !•'. 
. Miwria 1826. 941. — Rákó- 
V ifjabb ága. Botkn Tivadar. Gyó- 
'. ét rég. FUz. III. 1865. 1.) 
(lei cs. (Gyári Wrt. é» rég. Füz. 
865. 126, 128, 134, 206, 207, 
.'12.— Századok II. 1868. 141.) 
•pás 08. {Gyűri tött. é» rég. Filz. 
;!. 20, 21, 132.) 
v.iy vs. iiapl<Vi.t 1555 — 1661. 
7í/. {Uj M. Múzeum 1857. I. 

■ t a r i <l >• s IS. {Győri tört. és rég. 
III. 1865. 268, 272.) 

II <l r <•». (Gyuri tört. ég rég. F. 
■■' 26, 27, 247—250, 267. 
283, 312, 335, 336. — 
-iglifai .Sáiidor-tsali'ul nem- 
in;/.. T/i(Uy Kiilmán. Szá:a- 
l^íl. 140, 355.J 
I k :i II y va. {Gyári íört. ét rég. 
I H 65. 7a, 299.) 

•: i cg. (Győri lilrt. én rég. F. 
90, f>5. 121-,. :;4I. 242, 
-5J, 2.'»'.>. .1. 1,1. .;« '■•J- 

343.) 

1 i fii. (Győii íiiii. én réy, F. 

184, 277.) 
■n <> g y i c«. (Uyári töri. és rég. 
" "<65. 94, 127, 128, 334.) 

' ». {Gyári tőrt. és rég. Füz, III. 1865. 70. 72, 74. 199, 341, 346. 
356 — 360.) 

S z a p á r y cs. (Győri töri. és rég. 
Fiiz.l. 1861. 17,30, 39, 120, 122, 
152, 153.; 

S z a p o 1 y a i cs. {Győri tört. és rég. 
Fut. 1. 1861. 131, 261, 262, 365, 
368,369.111.1865. 94, U9, 231, 
232. IV. 1865 — 68. 300.) 

.S z é c h c II y i cs. (Győri tőrt. és rég. 
/•'Ur. 1. 1861. 237, 253, 256, 277, 
339—350. II. 1863. 94, 95, 188, 
284. III. 1865. 241. — Mészáros Ká- 
roly. Kelet Népe 1856. I. 1.) 

S z é c h y cs. (Győri tört. és rég. /•'. 

II. 1863. 21, 15!, 152, 155, 156, 
202, 203. III. 1865. 128, 191, 235 
— 244. — Gróf .Szcohyekiiek Kősze- 
gen tartózkodása- és birtokláííáról. <Si'>- 
pori Xagy Imre. (Gyári tört. és rég. Fii::. 

III. 1865. 235.) 
.Szegi cg. (Gyári t'lit. és rég. Fi!::. 

III. 1865. 184, 340.) 

S z c k e 1 y cs. (Gyári liirt. cti rég. /•" 
III. 1865. 300, 336.) 

S z e I e 8 t o y cs. (Győri t"rl. és rég. 
Füz. III. 1865. 151, 298.) 

S z í g y á r t ó cs. (Gyári tört. és rég, 
FUz. IIL 1865. 27 7, 283.,i 

.S z i 1 a s i család. (Gyári tört, és rég. 
Filz. III. 1865. 199.) 

S z i 1 y CM. (Győri tűrt. és rég. FiU. 
III. 1865. 71, 72, 74, 75.) 

!í z i r 111 H i Cg. (Győri tört. és réy. 
/•■«-•. III. 1865. 282. — -í/pWíV. III. 
1838. 188.) 

.S z k a I k a i cs. (Gyári tőrt. éi r^. 
Füz. III. 1865. 250.) 

8 z II li a y C8. (Gyári történ, és réy. 
í'líj. III. 1865. 3, 6, 145, 170, 216, 
342, 343.) 

8 z II I y o V i< z k y cm. (Gyári t'jrl, és 
)'■./. /Y/z. III. 1865. 235.. r !• 1 c k y u k. 
LaKzIó özvegye. .Széki gróf 'Irleky 
szUl. b. Mészáros Jo- 559 Magyar cüaládok. Tonlai — Zsidó. .')üt: hannának arcképével. Kazinczy Ferenc. 
(F. M. Or. Minerva 1830. IV. 81. — 
Tóth Lőrinc. Hazánk I. 1858. 123, 
350.) 

T o r d a i ch. {Győri tört. én rrij. FUz. 
III. 1865. 147, 148,232.) 

T ö k ö I y i (•». {Győri l'órt. fx rcy.Fll!. 
I. 1861. 93. II. 1863. 29, 338, 346. 
111. 1865. 128, 129, 133, 154, 342, 
343.) 

Török cs. (Győri tört. és réy. Filz. 
I. 1861. 153, 363. 11. 1863. 169, 
237, 380—383. III. 1865. 152, 243, 
244. IV. 1865—68. 409.) 

Trattncr család. Th. {Tud. Gyüjl. 
1819. X. 116.) 

Túri cs. (Győ> i tűi t. és réy. Ftlz. 
III. 1865. 151, 152.) 

T u r ó c z y , turócz-szent-inihályi, 
nemzetségnek előadása, fíyurilcocics 
Györyy. {Tiul. Gylljt. 1822. V. 58.) 

T u r z ó cs. {Győri tört. és réy. Fi!::. 
I. 1861. 351. II. 1863. IGX, 169, 
263, 330—337. III. 1865. 28, 128, 
133, 152, 159—175, 196, 199, 207, 
232, 248, 249, 254, 256, 264, 280, 
369.) 

U j 1 a k y, sárköz-újlaki, cs. ncinzék- 
isméjéhcz adalékok. Gróf Kezterházy Já- 
nos. {Századok IV. 1870. 155.) 

Újvári cs. {Győri fört-. ét réy. Fllz. 
III. 1865. 127.) 

U z s a 1 i cs. {Győri tört. és réy, Filz. 
I. 1861 352, 353.) 

V aj á a cs. {Győri tört. és réy. Filz. 
III. 1865. 7, 188.) 

Vali cs. {Győri tört. és réy. Fiiz. 1. 
1861. 128, 131 — 133, 135, 136, 
145 — 150.) 

V a r k u c s cs. származásának emlé- 
kezete 1656-bül. Gróf Kemény József. 

rj M. Mtizcum 1860. I. 244.) V é c s e y báró cs. (Századok VTI 
1873. 303.) 

Vitzmándy cs. lí-yjri hni. ,. 
rég. Filz. III. 1865. 205.) 

Wesselényi cs. (Győri tört. f* 
réy. Füz. III. 1865. 69, 75, 133, 19H. 
236, 237, 330. — Adalékok a W. <■■■ 
történetélies. Eötcös Lajos. A „Afaijtinr 
Polyár" y. Xopt. II. 1870. 41.) 

Zuacji nemzetség. {Századok \l\. 
1873. 456.) 

Z a y (Garai) ház nciiizcili-kic.iKlc 
'.)■. Zay Károly. {Uj AJ. Min. 1 H5á. 1. 
350.) 

Z e I C s e n i cs. (Győri tört. én rii). 
FUz. III. 1865. 27.) 

Zichy gróf cs. {Győri töil. p> réij. 
Filz. 1. 1861. 240, 255, 277. II 
1863. 37, 58, 59. III. 1865. f.7. 7! 
221. — Zayk Gál a Zichy-család o' 
volt-e. Radnay Ferenc. {>'záiadok VII 
1873. 574.) ' 

Z o k o I y, zokoli és kisvárdai, cml. 
liadvánszky Béla. {Századok II. 186ÍÍ 
509.) 

Zrínyi ts. Molnár János. {Mnii'i'' 
Könyvház V. 1793. 23. — Győri l'„i 
ésrég.F.lU. 1865. 66 — 75, 97— |ii.' 
183, 185, 194, 241—243, 281, ■2>'.' 
329—343. IV. 1865 — 68. 75, oT; 
— A Brebiri grófok. Salamon Fmt.' 
Bad. SzemleXYll. 1863. 381. XVllI 
1863. 3. XXI. 1864. 3.) 

Zsidó, galantai, cs. {Győri lőrf. ■ 
réy. Fllz. I. 1861. 17, 30, 135, 1.31 
Könyvisme rte/i'' . 

Salamon Ferenc. Az első Zriiiyi'k 
Pest, 1865. {Buíl. Szemle. Uj folyam 
III. 1865. 317.) 

Wagneri C. Collcctanea genealogi"' 
historica. I — IV. Posonii, 1802. {Zeii 
schrift von und fUr Ungern 1802. II 
215.J 1 IV. Helyrajzok. Magyar birodalom. 

iít.i- ii küz»'gi evkönyvek 
ladok II. 1868. 205.) 
króiiikiík. (S'iáziidok VI. 

■ iy rireiK- íikIícvúiivíi u mii^yar 
k Lv iiiti'-i'rír iii'zve. i.V. Aktul. 

* KüldöHsí'gi vc'lc- 
11 II -lyiiüvuk gyiijtc'.st-röl. 

185a. 42.) 

hclyiiovi kiizlcim'iiyck. 
I. 1853. 217, 2ii'J.) 

rcszvótiiyilviinulás licly- 
.'k iránt. ■ '•'-.■■y'ok IV. 

ti iiiuinvrapliiák. Feirii- 
■ilc 1X7:5. II. 171.) 
■•gritpliiák. ^ayy Icán. 
i\. 187<». 8!l, l'Jl. Pótle- 

',! AriuM. 191. Póttó- 

li Iliirmath Károly, IV. 

'.5. VI. 1872. 62.)- 

irorvzjig türteneti terk(íp«iick 
■inil. Prily Fríffytr. (Szn- 
7 0. 2'Jl.) 

ii Viírin<?pry<'k .\rpH<lkori 
..uhkSn. 187:J. 7;M.) 
><!! inouogrniikiúk riieg- 
■Ti. Márki Sándor. {S:nMa- 
■ Ö«I.) 

''k tortúiicti iiioiiogrn|>liiá- 
'■■i. l'etty t'riffi/en, t'rniikl 
'lok VL 1872. 412.) 

■ eiiimt magyar vánncgyi-kröl. Kivonat. I'í'/y Friijyn^. i Akad. Krtes. 
V. 187 1. 271.) 

X«''m';ly regi, letűnt iiKifiyar vármo- 
gyoki-öl. lloroui, Gecskf, Orbász, Ozora 
és Kiui-sa Viirinogyék. (Kivonat) I\sthi/ 
tVtfiiief. (Akad. Krítf:. VI. 1872. 218.) 

Történeti Naptárak. Márki Sándor. 
{Századok \. 1871. 722.) 

Historisclies Ideál übcr ilif nierkwiir- 
digi^ten Oerter in Uiigarn von A bi.-; K. 
{Alin. von Umjarii 177^. 27 1.) 

Magyarországi várak, vároinladi-kok 
8 maradványok. Rövid isniertete'ssel. 
M. fffizm Vándn- III. 1833. 59.) 

Zaránd, He'kes, C.saná<I, Küiso-Szol- 
nuk, Csongrád «■» Arad várniegye'k 
helységei l5ü l-ben. {Tóit. Adattár I. 
1871. 328, 370, 423.) 

* A b o n y. (Győi-i töri. o> rnj. FUz. 

I. 1861. 199.) 

* A b r a h á ui f a 1 V a. {Alin. v. Un- 
<l<im 1778. 270.) 

A b r u d b á n y a. Sziláijyi fi. {M. 
EmlikUqiok \. 1850. 147. * — Mind. 
GyíijI. IV. 1790. 129. — .Uayyarorsz. 
Kép. lí. 1868. 0, 7, 8. Négy képpel.) 

*A<»a. {.V. Xök Frk. II. 1862. 
VII. lap. KépiKil.) 

A € H-T c » z é r i plébániának törté- 
nete, a falu eredete, elnevezéjjc é» kis 
régészet. CMennekváriiljai. {M. Sión I. 
1863. 687.) 

*Ajnicfiktí. (.Uaiji/aromz. A'.).. 

II. 1868. 142, 148. Két képpel.; >1).5 Helyrajzok. Miigyar bír. Ajtós — Uiikonybftl. * A j t ó s , (í^'sáuidvk \' 1 . 1 H 7 2 . 
(i47. — EytiÍH, Atyás vugy Ajtós. 
üzázadokW. 1871. őlH, tí4«.) 

Akác s:(T(ii-l. AdattóiL 187 l.üüö.j 

* Alberti, KeoHkeméthoz közel. 
{.iliD. von V II íja in 17 78. 273.) 

* A 1 i b u n il r. (Tr,rt. AdatUir II. 
1872. 440.) 

* A 1 in á 8, ii Duiiii mellett. {Alin, v. 
Uiiijain 17 78. 273. — Gyóri Kit. ég 
vtij. Fliz. I. 18G1. 28 G.) 

A 1 in ás-K ii 111 a r á ». {Tört. Adattár 
1. 1871. 12.) 

* A 1 8 k, Györmcgyébcu. (Gi/úri t. 
éa rég. Fűz. \. ISlil. 116, 142, 143, 
145, 152, 153.) 

Apáca. {Tóit. Adattár í. 1871. 
35, 4!).) 

A p il e a - S z a k á I a s = Szakálas. 
(Apáca-). 

Apátfalva. {Tört. Adattár I. 

1871. tíü, 141.) 

* Apáti n. {Muijnaro, szrUj Ktpekb. 
J. 1867. 267, 271. Képpel.) 

Aradmegye es Aradváros törté- 
nete a legrégibb kortól mostanig. >'. A'. 
{Aradi Ut. Xa/il. III. 1858. 53. — 
A. -megye hajdan. Aradi L't. Napt. V. 
1861. 57. • — A.-mcgyébeii lévő 0- és 
l'j váraknak statistikai ismerete, l'ere- 
cwíJ/t .\agy Lá.-ztó. {Tud. Gyiijt. 1817. 
XII.' 66.) 

A r a d városának jelen való állapot- 
j.iról készült foglalatos ösinertctés. l'c- 
rectséiiiji Xngy lAszló. {Tudom. GyUJt. 
1821. IV. 72. — Aiad!. Jutván bácsi 
\<ijj/. XIX. 1874. 63. Három képpel. 
* — Alin. r. Unifarn 1778. 278. (U/üri 
Ihl. ,'.•< ,i:,j. Fűz. II. 1863. 301, 304. 
TUl. Adattár I. 1871. í)7, 145, 156, 
i;mi, 1<)3, 230, 291, 41)1, 660.11. 

1872. 136, 182, 214, 254, 380, 
12 2.1 

A r a 11 y o í» , Alsó-Csalóközben a 
-Xlll. sziizadban (67 M. Múzeum 1858. 
I. t'Jo. ' — Gj/üií fórt. és rétj. FUz. I. 381. 111, |H., 8b 

.\1 
.'»4 1861. ;t2. II. ISI 
305.J 

A r a n y o s- M c g y e s i vár 
marban. {Xagyciláy Ki'piíhm 
135. Képpel.) 

A r p a, Alsó-C-sallóUüzlicii :i 
században. (Uj. M. Miiz. 1858. I 

* Árpás. {Győri t",rt. ' 
II. 1863. 358.) 

Árva vára. {M. Képekben I. ^Jf 
115. Képpel. * — üiigr. Mag. IV 
II. 91. M. Nük Évk. II. 1862. IX. 1 
Képpel. (Ujő.i tört. és rég. ííl;. 
1863. 271 — 273, 332. III. 18i 
159, 175, 280, 281. Árva vár» 
monographiája. íízázadok VI. l^'i 
571, 656.) 

* Aszód, Pesthez közel. {Ál-m. i 
Uiigarn 1778. 279.^ 

* B a b o c s a. i, Uiiy. .l/i(yi(-. I '' 
II. 324.) 

* B á c s. {Ggűri tört. és i ég. ÍÜ:' 
í. 1861. 107, 111. II. 1863. 21, 
231, 245, 247.;) 

* B á c s-B o d r o g vár]iii^_i. • '. 
nographiája. {Századok Vl. 1872. 1' 

Baja. (.Mind. Gi/Ujt. III. 17 
166. * — Maggaromzág AV; ('.'"" • 
1867. 261. Két képpel.) 

Bajmóc vára és városa. K' 
Keoeházg. {Emich JV. K. Nujit. X. 1 ' • 
103. Két képpel. * — Arci,. Fil" 
1872. 240. Gyűri tört. és rég. íi' ■ 
1863. 8&, 150, 257. III. 186:., : -. 
269. A bajmóci várkastély ' - ' 
óriási hársfa. Kelecsényi Józnef. ' " 
bnc»i Xaiitára III. 1858. 144. Km' ' 
Emich N. Kép. Xapt. I. 186(1. 1- 
Képpel.) 

B a k a b á 11 y a. Fruliászka M" *• 
{Istcán b. Naptár II. 1857. lőM. fi 
rajzzal.) 

* Bakaraezö. {Tört. Adattii- '• 
1872. 373.) 

Bakouybél. Nydasi^g Aidul. -'• Hi'lyrajzok. Magyar biio<l. Halán — Heka. Ölit) '• >1>I. NIlí. ItíGS. ÜO. * — 

.,. cn lég. Fii:. I. 18(51. 358. 

'13. 231, -.'a?, •2ÜŐ, 355), 360, 

iijj, 372. III. 18G5. 31—54.) 

i 1 á u, a Szekelyfóldöu. lAiki'wn 

{Magyarvrsz. Képekben I. lsG7. 

. :i r ni íi t. Xiijf!/ Jván. 

lüOti. 1. 205, SOU. * — 

1782. II. 104.» 

linuz -Újváros. Podhrudí-zkii 

Tii't. r.ir 1839. Élt. VI. 43.) 

I o n y helység lakói , mint a 

jyház liarangozói. Uömr.r. 

-.!. f* ré,j. FUí. II. 18»;3. 192. 

■ál V á u y o 8 vár a Székclyfól- 

nortz. Kép. II. 18«8. 183. 

s z » k á I a 8 = Sza- 
iiiyos-). 
(dy'i-i tört. és réij. Flis. I. 
11. 18G3. 115, 304. III. 
. , 299. 1 
' i u 1i i d a. {Gyűri tSrt. é» riij. F. 
1.188, 189. H. 1S(;3. 145, 
ül. 18tí5. .53.) 

II k 11 1. Tört. .UUift", I I --7 I. 

!; á II 1 a k .1 :i Köros-völgj'ben. 
irort:. Kép. II. 1808. C2. Kdp.^ 

r « II y a viinnegye ttiixigraitliiai 
!'-ir;í»a. liiulai Firenr. (Tuti. 
'. XII. 31. — Egy tekintet 
lUiyer. Tud. Gijüjt. 1822. 
mely Azrcvételok. Vajda 
. (iyUjt. 1823. IV'. 117.- 

iifk tojiograiihiai lcirá.sa. 

o». Taif. fJy'újt. 1823. III. 

ár Iátkv|icvcl. — Küvi'I i»- 
Hiilbling Miksa. M. orv. is 

VI. 184ti. 7 7.) 
•1^ »y nrt. Adaltár I. 1871. 

-.'//./, II, 1H7-Í. * Bars. {Gyűri lürt. és rcij. Fii:. II. 
1863. 29, 126, 348, 378. III. 1865. 
4, 11—13, 16, 18, 27, 183.) 

Bárt fa, szabail kir. város. Midvc 
Imre. ÍMayyarf. és iiéjiei 1846. V. 1. 
* — Alin. L-oH Uiigarit 1778. 283. — 
Ziltschr. von n.fdr Unge.rn 1802. I. 49. 
P.ot. Jahrh. II. 1855. 130. Mjgyanr- 
<!;<«/ A'e//. ír. 1868. 303. Négy kep.) 

Báta, Toluainegyébon. llaan Mi- 
li'ily. íFiidékkönyo II. 1852. 380. * — 
Magyaroi: Kéj). I, 186 7. 265.) 

B á t a g z c k. Haa^ .Mihály. (Emlék- 
kSnyi: II. 1852. 376.) 

* Bátorkcszi. (tíyúri tort. é> r. 
fiü. II. 1863. 362.) 

B a 1 1 a. ( Tört. AdtUt /;■ II. 1872. 
372.) 

B a 1 1 o u y a. {Túrt. Adatt. I. 18 71. 
2 41.) 

*B!iziii. {l'rot. Jahrh. n. 1855. 
iSa.— Győri tölt. és rég. Fii:. 1. 1861. 
242. II. 1863. 120, 121, 150, 160. lII. 
1865. 122, 151, 172, 250. *;t/.-»J Ta- 
ni -s. P(,ssony éi K'h-nyéke 1865. 116.) 

B é b a. {Tort. Adattár I. 1 ÍS 7 1 . 240.) 

Bec-kó vára. (.1/. IlaJ-Bartd \U. 
1836. 55. Képpel. — Fillé-Knkud. 
V. 1841. 22. Képpel. — Bnlkay ]sl- 
r'ni. ísti-án b. Sapt. XIX. 1871. 68. 
Képpel. * — Uny. .Mag. 1782. II. 
3S0. rrol. Jahib. II. 1855. 284. .1/. 
Xík Fik. II. 1862. XI. lap. Képpel.) 

Torok- cs Üj-Becsc, {Tört. Adattár 
I. 1871. 297, 345, 434,305.) 

Ki»- Be c»k e r e k. {Tö,t. AdaUár 
I. 1871. 362.) 

Nagy- B e cs k cr e k. í'THil. Adat- 
tár I. 1871. «33, 393. 1 II, 197, 
559, 665, 667.) 

Bego-Szent-Gyijrgy leirása. 
Ihbrertni fíiirány Ágoston. (F. M. Or. 
Mliicria 1826. 816.; 

Bek a. {Tlirt. Adattár I. 1»7I. 71, 
72.) 515 7 Helyrajzok. Mapyíir birorl. Bóki'mn. — Bocsár. B e k e s megye. Beytragc zur Geo- 
graphic und Pliysiogiaplüe (les Bcké- 
.soher Coinitats. Andrcas Skolku. {'/eil- 
xvhrifl vnii ii. JUr Unqern IV. 1803. 
23 7. VI. 1804. lao.) 

'' Béla, sssepetii város.(.lí//i. r. Uny. 
1778. 281. iVoí. Jahrb. II. 1855. 
282.) 

B c 1 !i V á r, nem Bclovár. (Század. 
VI. 1872. 127.J 
■ * Belényes. {Gyűri tör/, cs réij. 
Filz. I. 18G1. 193, 199.) 

B I g r á il, vagy Nán<loi--Fejérvár 
törteneteinek cs erösse'grnek leiráfi.i. 
(M. Kiirir ToldtMkja 1790. 8. — B. 
hadi történetei. JIíAccxi/ Mihály. (Ttul- 
Gyíijí. 1833. Xir. 12. * — U>»jr. Ma- 
goÜH 1787. IV. 117. Miujynrorsxny 
K<<pekb. I. 1867. 331.; 

Beodra. {'Kvt. AdaUi'ir l. 1871. 
595.) 

Be ne se k. (Német-) {Tórl. Adattár 
l. 1871. 589.) 

B e r e g vi'irmegyc kcletkenése. B. 
vármegyei helynevek származtatá.sa. 
Lchoczky Ticttdar. {Hznzaduk VI. 1872. 
455. Vll. 1873. 65.) 

* Beregszász. Szidtiy . {yont'm. 
{Századukul. 1869. 55.) 

B e r e n e s vára. Sémethy l'ál. (F. 
M. Orsz. Minerva 1835. I. 98.) 

* Besenyő. (Gyűri tört. és réy. 
Fíix. III. 32, 33, 40, 65, 304, 305, 
308.) 

Vy és Xémet-B e s e n y ö. (Tört Ad. 
I. 1S71. 627.) 

<•- i'V Bolgár-Besenyő. ('Jo,t. .id. 
I. 187 1. 608.) 

B e s z t e r e e Erdélyben. Von dein 
Irjuirigen Sehicksale der Stadt Bistritz 
iiii Jahre 1602. Johaim Seycert. (Unyr. 
Ma;i(i:. 1781. 1. 173, 179. — Die 
Erbgraí'sehaft von Bistritz. GottUeb Bu- 
III iker. l'rriip: dcn Gymv. za fíi.itrllz 
1855. :í — 17. — Dic Stcliung von B. 
Ilii Thrnnstrcito zwiseheu Ferdinánd I. und Johaun Zápolya, und seiii Verhíll- 
uisH zu Péter, FUrsten der MoliJaii. 
Ile.iiirich Wittstuck. Prnyr. dcn Gytimnt. 
zu Tii^triiz 1860. 3 — 45. — Zui (i 
schiehte von B. G. D. T<:tdnch. AiduL. 
f. sieb. Lartd-e-k. N. F. 1860. 25Si| 
N ő 8 n e r Zustandc unter Wli 
II. imd Ludwig II. 1490- 

neinriih Wilt»tock. IV. 

3. II('ft. t. Geschiehtliche Vol 
giingen zur Moldauisehcn Lehen 
sehaft an der Bistritz. W, Winridíi^ 
~S.F. VI. 1863. 63. Uer NJfM|(í 
(rau. I>aiiiil ('sallner. l'rogr. dct i 
iu liidritz 1865. 3 — 57. * 
orsz. Képekben II. 1868. 265, 
Képpel.) 

* B (! s z t e r c e b á a y a. 'Miuda 
Gyűjt. III. 1790. 216. Gyűri ÍSr. 
és- réy. Füz. II. 1863. 259, 26.5, 5SÍi 
268, 335, 336. III. 1865. 197, líS 
251, 266.) 

* B e z d á n. (.Mayyarorsr.. Kép. 
1867. 270.) 

* B i e s e. (Gyóii tört. és réy. fí^ 
1863. 332, 334. III. 1865. |É ÍU 281.) 

* B i h a r. (Győri tör/. é.« réy, 
I. 1861. 193, 205. II. 1863. 2 
278, 299.) 

* B i h á t s. (Unyr. J/c;/ 
III. 473.) 

Kis - B i k á c s. ( ÍVrl. .Ulaítát 
1871. 607.) 

Xagy-B i k á e s. Karácsonfal va.Cíí^ 
Adattár I. 1871. 607.) 

Biliét. (Tort. Adatt. II. 1 87 2. 1 1 

*Binií(. (Tört. .'Idatlár II. 1*7 
144.) 

Birkis. ('lorl. .Idattár II. 187 
375.) 

B 1 u m e u t h a 1 , Máslak. i Tu 
.Adattár II. 1872. 23.) 

B o e á r o s. (Tört. Adattár U. 18 < 
32, 49.) 

B o c s á r. ( Tört. Adatt. II. 1 8 7 2. 'ü Helyrajzok. Magyar hirod. Boilaik — Binziiyík. r.70 1 a i k, Fejeriiipgyeben. Szaszinek: 
XI II. 1864. 111, 183.) 

'l o n h e 1 y i erősített kastély 
^t'beu. liá/h Károly. (Oyűii 
FU:. III. 186.'). •27.').) 

lodrog városa. (Sztlzniloh V. 

1 r og vánnegyei három eltűnt 
i/udás ÖilSn. (Századok V. 1871. 

. d z » s. {Tört. Adattár I. 1871. 

< Uj-Bogsin. (T.jH. Adattár 

r-2. 61, 81, 145, 189. — B. 

ti'notét illetőleg, h-ányi htcán. 

;-• III. 187.^}. 31. * — 

■■-. 1783. III. 118.J 

1, Komároinni., a XIII. szá- 
M. Miizeum 1808. I. 035. 
V r-V VUz. í. 1861. 184, 

'. A,h,it,l U. 18 72. 

>lK»r-Telep. {Tűrt. Adattár 
1. 626.) 

II y h á d mezővárosnak rövid le- 

l.gyed Atital.{Tnd. GyUjI. 1823. 

— R ds vide'ke Tolnamegyében. 

Mayyaroitx. Kép. II. 1 868. 

^•■'lipel.; 

Ion 6. (1^1. Ádatlái II. 
iK', 147, 194, 270. *— A,cl,. 
r 1«72. 46.) 

< c b e 8 = Sebes (Boros-). 
• - - 71 1c ■; 'Szátfidoí V. iéiinittgyében. II. Ká- 

i/.a. I Magyarom:. Kép. 

Képpel. Tarka- VUág I. Mis /. ,/-. n;,t. Vh t. 324. Füz. B o s o v i e s. {Tiht. Adatl. II. 1 87 2 
243.) 

Bozók vára. A'. /. {Magyarország 
Kép. II. 1868. 29, 30. Képpel. * — 
{Gyűri tiht. és rég. Fűz. II. 1863 
III, 1865. 38, 41, 267.) 

B ő n y. {Győri töi t. é.g rég. 
I. 1861. 334. II. 186.3. 145.) ' 

B ö s, Csallóközben. {Magijaror. Kép. 

I. 1867. 82.) 

Brassó. Ueber das Annenwesen 
in Kr. J. A'»». {Sieh. Quart. IV. 1795. 
311. — Vom Entstehen der Stadt 
Kronstadt. Oeorg v. llermami. Sieh. Q. 
VII, 1801. 299. — Brasclioviás-Biirg. 
Luknx Joseph Maiienbnrg. Sieb. Prov. 
BUiller I. 1805. 1. — Die Oberbeam- 
ten zu Kronstadt. Lukas Josef Mariev- 
biirg. Sieh. Pmv. Blaiter II. 1807. 21. 
— Besclireibiing der grossen Feuer- 
brunst in Kr. 1689. Mcutin HeewahI, 
Archic flir siehenb. Landesk. N. F. I. 
1853. 118. * — Földrengés Brassó- 
ban apr. 2. 1803. F. L. Marieuhnrg. 
Xeitschr. ron u. f. l'ngem III. 1803. 
341.) 

Brassó vidék. Chorographie v. 
Biírzenland. üieb. Qiiart. IV. 1795, 
105, 327. — VerwUstungen des Erd- 
bebens vom 26-ten October 1802 in 
Biírzenland, im Gioasfílrstentlunno Sie- 
benbílrgen. Lukas Joseph Marievburg. 
Zeitschr. ron v. fltr Ungern 1802. II. 
251.) 

Bresztovác, Határőrvidéken. {T. 
Adattar II. 1872. 307.) 

Bresztovác, Temesben. 
Adaltór II. 1872. 275.') 

* Breznó bánya. {Alm. t 
1778,293, Mind. Oyiljt. III. 
2 1 6. Prol. Jalirh. V. 1 858. 296 
tiht. és rég. FUz. III. 1865. 270, 33 í.) 

Briioke nan, l'iski. {TlM. Adidl. 

II. 1872. 313.J 

*Bruznyik. (TtSrt. Adattár II. 
1872. 874. t (TUrt. 

\ Ung. 
179Í». 
tiylti i -.71 Ilolyrnj/.ok. Magynr hiroU. Hiulii — CsAltrúg. U u il a vára s vúroBtiiiDk Icirásii. 
(MlvfJ. Gt/üjt. II. 17H0. 289. J/. Kurir 
TohlaU'kja 1790. 1. ^ Buda városá- 
nak scpt. 2-káii 168fi-ban törtcnt meg- 
vo'telekor is mcgkülönböztotvc vité/.kc- 
(Ifitt a, magyar. Podhradczky József. 
Tud. Gyűjt. 18.^4. V. 38. — B. ós a 
királyvár. Gr. Mojlátli János után. M. 
llúzi Baidt Vm. 18-41. 110. — Buda- 
vár Mátyás király idejében. Vahot Im- 
re. Ma<iyarorszá(j dn Kid. Képekben I. 
1853. 14. Képpel. Vahol X. Nap/, l. 
1855. 05. Kópi)el. — Rásid történoto 
Budának lG84-diki ostromáról. Török- 
ből. Repiczky Ji^non. Cgal. Könyve I. 
1855. 170. — Buda vára a hunok ide- 
jében. Kai íícs'.n Miholij. Akad. Ki fc". 
11.1868. 227. III. 18G9. 53. * — 
L'iiyr. Maga-. 1782. II. 108. Oyljvi Vhi. 
fK \é.g. Füz. I. 1861. 1, 2, 4, 7, 12, 
23,32 — 36,48,91,93, 109, 131, 
194_20ö, 259, 359, 362, 370— 
377,379, 380.11.1863. 102, 122, 
145, 166, 169, 184, 196, 197, 280, 
285, 341. III. 1865. 23, 45, 46, 71, 
72, 89, 92, 110, 127, 133, 219, 220, 
232, 246, 292, 301, 332, 365. Be/k- 
I.rrhem 1. 1871. 158.) 

Budapest cs környéke. F. (Ungr. 
Miseellen. II. 1805. 82. III. 1805. 74. 

— Buda és Pest. 1800. 1833. 1850. 
Toldy Ferenc. Aurora. Bajza. XIII. 221. 
Képpel. — Budapesti birák. Podhraczky 
.fóz.oef. Tud. Tár 1840. Értek.Yll. 296. 

— Budíipest történelméből. Kivonat. 
Karácnon Mihály. Akad. Ertcf. I. 1867. 
161. — Budapest. .Tokai Mór. Magyar- 
or.iz. Ki'p. I. 1867. 21. Kép.— Budapesti 
Vezér. Mi'd/er xV. Xapf. I. 1852. 163. 

— Budapest XV. .századbeli házlajstro- 
mn . M. A kad. Kit. 1853. 235. — B. 
és P. történeteihez toldalék. Závodszky 
György kiadatlan naplójából. Pidhrnd- 
czky .hksef. M.TUI. Tár. Vf. 1859. 
264. — A főváros emelkedése a köze- 
lebb lefolyt négy év alatt. D,-ák Far- n. .\. I 

i M kan. .Tó-liaiát II. 187 0. 50. Tiz 
— B.-P. emelkedése. 7'. L. A'em;. .\. 
Napt. IV. 187 2. 43. — V. 187i 
Tiz képpel. * — B.-P. Zsigmondíj 
egy város. Tud. Tár 1841. ÁVÍ 
92. B.-P. Magyarország Képek. I. 
197. Tiz képpel.). 

B u d v !i r. Szilágyi .Sándor. {Mt 
ország és Erdély Képekben. IIL 
130. Rajzzal. MUller és Vnhol «ij 
1857. 155. Képpel.) 

Buják várának ostromo 
a XIV. század első negyedében. Ifji^ 
binyi Ferenc. (Győri Virt. és rég. Fit 
1865. 365. * — Ungr. Mag. 171 
104.) 

Bulcs, {Tört. Adattár 11. 18? 
339, 371.) 

*Bulc.a. {Tört. Adattár W 
373.) 

* B u n y a, Szegszárd. ( li',, i. AMt 
II. 1872. 373.) 

Buttyin, Bököny. {Tört. 
II. 1872. 403.) 

B u z i á 8. Pesty Frigyes. (í 
I. 1868. 109. Tht. A'h'ttárW. 
408.) 

C a r 1 s d o r f. {Vhl. Adfdfifr- 
1872. 435.) 

* Cegléd, {(ly'iriföil. t- .-.,. ■ 
I. 1861. 199, 203, 374, 376.) -^t 

Kis-C e 4 1 , az ó-budai. Krdy M* 
{M. Akad. Kit. 1851. 21.) 

* C c 1 1 a. (Tört. Ad.dtétr II.; 
375.) 

* C o b o r-S z c n t-M i h á 1 y. (í 
zadokX. 1871. 217.) 

Csáb a leirása. Ágoston .Józs^. 
Gyűjt. 1826.V. f>7. — MUller é.» V<i 
N. Xapt. 1857. 140. Rajzzal.* — 
Jiunii ISálinl. Prot..1ahrb.\. 18.^i8,,3( 
C s á b r á g viíra líontmí^tyél 
Thaly Kaiméin. (Magya.or.iz. Jwi^i 
I. 1867. 46. Képpel. — «• 
rán hárni Kaplú.a XVIII. 18 Helyrajzok. Magyar bírod. Csiik."lny — Csukárd. r.74 


^^H;>e1. * — Gyön tört. is if'3. 
íní 1865. 2G7.) 

g á k á n y. {Gyón tört, és rég. F. 
Í63. 145/257, 378.) 
i k o V a, Csák vár. {Tőrt. Adattár 
S72. 441.:. 

i i k t o r 11 y a s Zriiiyi a költő 
;e. Bozúlh Ihzi-ii. (Allienaeum X. K, 
XIII. 187 2. 95. Két képpel. * — 
Mag. 1782. II. 328.) 
i» U ó k ö z. Töredékek. {Tnd. Gy. 
II. 46. — Az Aranykert. HoU- 
lihálii. Tud. GyiOt. 1837. XI. 3. 
.dalék Magyarország XIII. századi 
rsta és földrajzához. Ipolyi Arnold. 
Mta. 1858. I. 477, 535. Ter- 
el. — Cs. ismertetése, némely régi 
'ar irattal. Rétely. Igicéin hárti iV. 
'i7. 145. Képpel.) 
illád. Orthmayr Tiiadar. (Tört. 
/•ir III. 1873.7, 33, 65, 97,129, 
193. 257, 321, 353. *— Gyön 
rég. Fih. I. 1861. 160, ÍI. 
■21, 2l«, 231, 245—247, 302, 
lí. 1865. 23, 110, 246, 299.) 
- a u a k. {Győri tSrt. és rég. Fiiz. 
I. -20, 11;, 18, 76-78. III. 

Pht. Adattár U.IBT 2. 

•■jte történelmi emlékei, .hd- 

" '. (if.Sio,, IV. 1866. 427, 

— Alm. r. Uiigain 1778. 

cHfjtei vámagy uta-sitÚHa. 

./. U. ríi/. Tár X. 1861. 

7. FUí. Ili. 1865. 

I (I. .Szatmánnegyében. Közli 
1/. I'mtett. Figyelin. I. 

1. linyniir .Jnzsff. iTiul. Tar 
\lV r-O, 110,164, 216. 
.'./. Faz. II. 1863. 
íii iHi,,,. 2:yi.) 

•■ p r e g nipzűvároiiáiink lengye- 
borvátok által 1621. évben lett romlásáról. Gynrikovics György. {Tud. 
Gyűjt. 1839. IX. 65. * — Gyön tört. 
és rég. Fiiz. III. 1865.306, 307, 313.) 

* Cserépvár. {Gyári tört. és rég. 
F'dz. II. 1863. 359.) 

Csesznek váráról. Nagy-ApátJil 
Kiss t^ámuel. (F. M.Or. Minerva 1828, 
1869. lap. — Cs. Kun László korából. 
Horvát Endre. Aurora X. 1831. 95. * 
Ungr. Magáz. nH2. 11. 331. Győri t 
és rég. Fűz. I. 1861. 17, 32—35. III 
1865. 149, 275.) 

* Csetnek. (Magyarország Képekb. 
II. 1868. 167, 171. Képp.) 

* C s i c s ó, komárommegyei, a XIII. 
században. (Uj M. Muz. 1858. I. 541.) 

*C8Ícsó vára Erdélyben. (Magy.- 
ország Képekb. II. 1868. 269. Képpel.) 

Csík- Somlyó. KSrése Kelemen. 
(Egyh. Lapok. II. 1868 — 69. 536.) 

* Csikvánd. (Gyűri l'Jrt. és rég. 
Füz. I. 1861. 383. iri. 1865. 150.) 

* Csitvánd. (Gyuri túrt. és rég. 
Füz. II. 1863. 149.) 

Csobánc. (Balaton-Albuma 1851. 
29. Képpel. * — Ke.mz. Kép. Naptár 
II. 1857. 37. Rajzzal. A esobánci vár- 
rom. M. Nők Kvk. II. 1862. XIII. lap. 
Képpel.) 

C 8 ó k a - K ö v á r, FejérmegyébRii. 
(A Teslrérh. Tört. III. 1857. 11. Kép.) 

Csongrád vármegye bíiyebb es- 
mértetése. /'. (.'/W. GyUjI. 1817. VIII. 
73. 1821. V. 54. 1822. X. V.. * — 
Monographiája. Századok \\. 18 72. 
426.) 

•Csorna. {Gyűii tört. és lég. FUt. 
t. 1861. 237 — 239, 245, 11.1863. 
9, 236. III. 18r,5. 36, 40-42, 59.) 

* C s o r H t i n vára a S/.cpcsségben. 
((sal. Könyve II. 185C. 234. Képpel.) 

* C » » V á r. (Alin. v. Uiigai n 1778. 
297. J 

* Csul. .. I .1. / . /. /. ÍMfok lU. 
1864. 62.; Helyrajzok. Magyar Ijirod. Csú/. — Div<?!iy. Csúy, 1824. C8/tem1őbeu. Szal/ó 
JánoK. {Tud. Oytljt. 1824. VlII. 02. * 
— (lyöri Vitt. i'n ri'y. FUz. III. I«ri5. 
114 — 11.').) 

Daru V ú r. {Mind. Gyűjt. Hl. 1790. 
129.) 

Debrecen. Vahot Imre. (Müiler 
(U Vahot N. \a{,t. 18.57. 122. Hat rajz- 
zal. — D. váro.sának iiz oda menekült 
számos magyaroknak a n(?met e.sászári 
liadak általi kegyetlen sanyargattatása 
és kiraboltatása az 107r)-dik évi de- 
cember havában. Közli liévdsz I'iire. M. 
Prot. Figyehn. II. 1871. .573. — Napló 
II. Rákóczy Ferenc magyar nemzeti 
szabadsíígliarcainak idejéből Debrecen 
városának azoukori jegyzökönyve .sze- 
rint, egy kis elő- és utószóval. Bévész 
Imre. M. Prot. Figyelm.lll. 1872. 421. 
— D. irodalomtörténetének rövid át- 
tekintése. Kulini Nayy Benij. CfÁo- 
vai-Album 1861. 203.* — Alm. von 
Ungnm 1778. 298, Gyári C-ht. és rég. 
Püz. II. 1863. 256, 26.5, 266, 283, 
33.5. m. 1865. 74,345. D. mono- 
graphiájának megírására Révész Imre 
akadémiai tag felkéretett. Századok IV. 
1870. 371. D. városa monographiája. 
SzázadokYl. 1872. 59.) 

Demanova, Liptómegyében. {Alm. 
von Ungnm 1778. 303.) 

* Dengeleg. {Gyöi-i t írt. és rég. 
Füzelek II. 1863. 247.) 

* Derecske. {Oym-i tört. 
Fii:. II. 1863. 278.) 

D e t r c k ö vára. Báró Mednyánszky 
Alajof. {Tvd. riyiijt. 1822. VH. 34. 
Képpel.) 

D é V a viíra Erdélyben. Schmidl Vil- 
moK. (Erd. Muz. Egyl. Evkönyve IV. 
1866 — 67. 93, 108. — Lukács Béla. 
Magyarors::. Ké pékben .1. 1867. 287. 
Két képpel.* — Alf.Jdi Kalavz 1860. 
74. Képpel. Dé\;a várának képe. Héhe 
182.Í. Melléki. I reg. * D é V a-V anya török le\ < ; . 

Akad. Értés. 1847. 220. UgyMw 
magyarul. — — 337. Gyóri I9rl. 
rég. Füz. I. 1861. 199, 203.;i 

* Devecser. {fíyliri lijrt. ét , 
FUz. III. 1865. 239, 275, 277.1 

Dévény váráról és Szvatopluk 
Sándor Istváv. {Sokféle. 1799. VI. 
— D. várának omladékai. Báré M 
nyánszky Alajos. Tud. Oylljt. 1886. i 
5 7. Képpel. — Világtörténeti ápj 
mozzanatok előadása s rövid 
telek e vár egyéb történetei 
Hajdan és .felen I. 1847. 9, 12. '. 
könyomatu képpel. Dévén. Alf<.M\ 
liiuz 1860. 68. — Kirándulás D^| 
be és a dévéni hegytetőre. Szekat- 
más. Pozsony és Kiinyékc 1865. 11 
* — M. Nök Évk. II. 1862. y$M 
Képpel. — Gyón tSrt. és rég. niÁ 
1803. 120, 166, 167. Hl. 1865. ij 
122 — 124. Magyarország KéptkbeX 
1867. 70. Képpel. D. romjai. Atke\ 
um N. Kép. Napt. XIII. 1872. 
Képpel.) 

Déz8 környéke. K&váiy lAmltt 
llácz Józsa. {Mayyarorsz. és Érd. l\ 
III. 1854. 132. köny. képpel.) 

Diósgyőr. (Magyarorsz. ét i\ 
Képckb. 1853. 111. Két képpel. -[ 
diósgyőri vár. Podhradrzkij Jóuff. 
Tőit. Tár VII. 1860. 257.-/1 

luán. XI. 1862. 231.— D.<l 

korn történelmi jelentősége, irwzf 1 
Értek, a fht. tiul. Kör. U. 7. 92. ul 
1 — 83. * — Alm. von Ungai-n 111 
306. Gyári tnrt. és rég. Füz. III. U^ 
343. D. fénykora. (Kivonat.j ireiu<| 
Akad. ÉJrtes. VI. 187 2. 248. Dtht\ 
Századok VI. 1872. 696, 700.) ' 

* Nagy- és Kis-D i s z n ó d. 
gyarország és Erd. Képekh. II. lf| 
260, 261. Képpel.) 

D i V é n y várának ismertetílB. | 
vák Lajos. {M. Tud. Ért. 1862.0. 
— Divéuyvára megvételéről, l'l Helyrajzok. Magyar bircxl. Dobresty — Erdőd. 578 ^:Í8 ének. Közli Thcdy Kiilmán. 
V. 1871. 484.) 
•sty. 'Tört. AdtUtár II. 

.,,■11... ji.--,y Vilmoí. (M. orv. 
. Mmik. XII. 1868. 435. * — 
-y,fl Képekh. II. 1868. 153, 

1 ', ', 

_ v-D o b 8 z a. (il. Ember Köni/vl. 
>63. 340.) 

mbovár, Toluamegyébeii. {Á 

h. Tört. III. 1857. 17. Képp.) 

1 > o r o g h, Esztergommegyében. 

> rég. Füz. I. 1861. 17. 

ur, — M. S-,V.K V. 1867. 

~ m il. [Jiyöri tűrt. és réy. 
M-,5 — 68. 128.) 
■ 8, Diuia mellett. {Magym- 
l. 1867. 150. Képp.) 
sin a. {ISrt. Adattár I. 

1 y vára. CsalókSzi. (Mvdn 
II. 1857. 114. Rajzzal. — 
liakovgzky htván. (3/. Tud. 
I. 430.) 

""•• ■ II. 1872. I. I^.llm. V. Ungaru 1778. 

Maga%. 1782. H. 320.) 

. ín'tuak ostroma 1552-ben. 

J<ktief. {Aurora I. 1822. 

, városának történetei. Oo- 

. Tud. Qyújt. 1826. III. 3. 

X. 3. XI. 3. 1828. VII. 3. IX. 

K * -■ ••ti és jelen állapotának 

l.ajot. AíagynrJ. és né- 

IV. ö. — E. és környéke. 

. Tihamér ét iíártonffy Ká- 

irtirn. éji Erdély Képekben 

■•^. 1. Hat táblarajzzal éa 17 

>l- — E^er\-Ar hősnői, il/. Ulil- 

1 . 75. — Eger. Z — y. 

■ IX. 1864. 1(10. Két 

■ in,. 1778. ■m. Ungr. Mug. 1782. II. ^Ü. (igúri 
tört. és rég. FUz. I. 1861. 208, 377. 
II. 1863. 89, 169, 190, 231, 245 — 
247, 258, 261, 302, 304. III. 1865. 
23, 110, 170. IV. 1865—68. 24.) 

Zala-E g e r s z e g. {Magyarorsz. Kép. 
II. 1868. 343. Képpel.) 

* E gr esd. (Oyüvi tört. és rég. FUz. 

II. 1863. 378. III. 1865. 111, 112.) 
Egyháza , Pestmegyében. Egy 

tót helység niegmagyarosodik. Thaisz. 
(Tud. Oyuji. 1826. l. 110.) 

* E k e c s. {Gyűri tört. és rég. Fiiz. 
l. 1861. 178, 181,219, 227, 231.) 

* E k e 1. {Cyőri tört. és rég. FUz. I. 
1861. 177.) 

E n d r ö d Icirása. Ágoston János. 
{Tud. Gyűjt. 1824. XI. 49.^ 

Nagy-E n y e d. Szilágyi Sánd'/r. {M. 
Emléklapok l. 1850. 139. — Az enye- 
di »nagy romlás" 1 70^-ben. Kolnzav. 
S. Napt. U. 1866. 34. — Emlékezés 
N.-E.-re. Szász Károly. Magyaror. Kép. 

I. 1867. 38. — N.-Enyedi képek. F. 
Sz. K. 11. 1868. 80. Két képp.) 

* Eörs, Ürs. {TSrt. Adat/, l. 1871. 
626.) 

E p c r j (• .s. .sz. kir. város. Tormay 
dyljrgy. {Magyarfőid és népei 1846. 

III. 1. Képpel. * — Alm. von Ungarn 
1778. 315. Képpel. Ungr. Mag. 1782. 

II. 322. ilyön tört. é> rég. Fttz. I. 
1861. 93. II. 1863. 338, 345. III. 
1865. 67—69, 76, 134, 257, 259, 
260, 262, 342, 344. Magyarnr.^z. Kéj,. 
II. 1868. 298. Három képpel. 

* Érd. {Magyarorsz. Ki'i»ilni, I. 
1867. 206.) 

* Erdőbe nyc. (Magyarorsz. Kép. 
I. 1867. 100, 162. Képpel.) 

Erdőd vára. Jxinka (liuzláv. (Ma- 
(fí/arnrn. és Erd. Kéj). III. 1854. 50. 
Két rajzzal. Mullcr és Vahot K Napt. 
1H57. 150. Rajzíal. Mátyás diák Kötiy- 
vesliáza 1857. IV. .55. liajzzal. Kmicli 
K. Kép. Napi. L 1860. 146. Képp«l. 

19 SVS Helyrajzok. Magyar bírod. Érsekújvár — Székes-Fehdrvár. ."iSO » — Alm. V, Unyarn 17 78. ^21. Mind. 
Oyüjl. III. 1790. 125. M. Prot. t'iyy. 
I. 1870. 304.) 

Érsekújvár. Podhrudczky Józitef. 
(Tvd. Tár 1839. Érlek. VI. 87. — 
É. leírása. Hamar Pál. István bácd N. 
VIII. 1863. 105. Két képpel. * — 
Ungr. Mag. 1782. II. 105. Mind. Oy. 
III. 17 90. 214. Győri /őrt. én r<<g. PUz. 
I. 18G1. 354—356. II. 1863. 260— 
262,271.111. 1865. 14,80,82,83, 
95, 165, 167.) 

* Essegvár. (Oyöri tört. és rég. 
Püz. III. 1865. 283.) 

Eszék viszontagságairól. H — . 
(Tud. Gyűjt. 1822. IX. 3. — Eszékvár 
1849. jan. és febr. hóban. Irta egy 52. 
zéiszloaljbeli honvéd. Ilonvéd-Világ II. 
1868. 161.* — Ungr. Mag. 1787. IV. 
108. Mind, Gyiijt. UI. 1790. 123. — 
Győri tört. és rég. Filz. I. 1861.368. 
Magyarorsz. Képekb. I. 1867, 268, 273. 
Képpel.) 

Esztergom. (Árpád ia III. 1838. 
227. Képpel. — Az esztergomi vár ré- 
giségei. Az uj székesegyház Esztergom- 
ban. Általános nézetek és helyirati 
jegyzetek Esztergomról. M. Hajdan és 
Jelen I. 1847. 25,28, 30. Öt színezett 
rajzzal és 7 ábrával. — Esztergom. 
Ilimely Károly. István b. Napt. I. 1856. 
136. Két rajzzal. — E. vára. Nemzeti 
Napt. V. 1864. 63. — Adalék E. Xlll. 
századi helyirata és földrajzához. Csnka 
Károly. M. Sión V. 1867. 332.* — 
Alm. V. Ungarn 1778. 348. Ungr. Mag. 
1782. II. 326. Mind. Gyiijt. III. 1790. 
184. E. vára 1825-beu. Uránia III. 
1830. 381. és melléki.* — Eszter- 
gom. Gyűri tört. és rég. Füz. I. 1861. 
44, 45, 60, 92, 106, 160—171, 206, 
211, 259, 370, 380.11. 1863. 17, 18, 
54, 121, 122, 125, 126, 169, 221, 
224, 231, 245, 246, 292, 298, 301, 341. III. 1865. 23, 92, 96, 110, 
164, 165, 175, 297, 313, 341. Ifa- 
gyár ország Képekb. I. 1867. 145. <6( 
képpel.) 

E s z t e r h á z a, fénykorában. Közli 
Vahot Imre. (Magyarorsz. és Erdély Ké- 
pekben II. 1853. 17. Egy képpel. • — 
Alm. V. Ung. 1778. 324. Mind. Qyüjt. 
IV. 1790. 234.) 

* Ezeres. Tört. Adattár ü. 1872. 
144.) 

P a d d. Haas Mihály. (Emlék-Klhiyc 

II. 1852. 363. * — Magyarorsz. K 
I. 1867. 216, 218. Képpel.) 

*Páncsika. (Győri tört. ési^.j 
Filz. III. 1865. 344, 345.) 

Fehértemplom sz. kir. viros 
veszély teljes eseményeiről az 1848— 
1849-ik években. Böhm Ijénárd. (Túri. 
Adattár II. 1872. 186, 217.) 

Széke S-F e h é r v á r n a k két n- 
vezetés oklevele. Gyuríkovics Oy"r,iri. 
(Tud. Gyiijt. 1825. II. 49. — Sz.F- 
hérvárnál 1593-ban esett harcról. 7' ' 
hradczky József. 1836. IV. 1'^ 

— Igaz-e, hogy Sz.-F. fejérsziin'tM 

vette nevezetét? Fejér György. 

1840. III. 93. — Sz.-F. SzvorényiJózs.- 
UjM. Muz. 1850 — 1. I. 405.— Kur^ 
Beschreibung des Komítates, der St:ni 
Stuhlweísseuburg und des hierortiír-'i 
Gymnasiums, A. II. Székes/éhért, imni 
Gymn. V. Évk. 1855. 18—32. Sz.-F 
hajdan és most. Vahot Imre. MMyás 'li 
ák Könyvesh. 1857. I. 34. Két rajzzal 

— Sz.-F. múltjáról és jelenéről. 
Testvérh. Tört. II. 1857. 22.3 képp. 
Sz. F. régi állapotát ismertető oklc\' 
lek. I.— IX. 147 1 — 1688. Podhradr- 
József. M. Tőrt. Tár VI. 1859. 2:; 

— Sz. F. Lukárs Béla. Magyarorf- 
Kép.ll. 1868. 289. 7 rajzzal.*— IV 
Magazin 1782. II. 9\. Mind. Gf, 

III. 1790. 243. Győri tört. is rég. pű:. Helyrajzok. Magyar bírod. Félegyháza — Gilád. 582 1. 90, 136, 145—150, IGO, 
-'08, 215, 370, 374. II. 1863. 
13, 241, 245, 301. III. 1865. 
:>, 94. 113 — 115, 152, 154, 
190, 297, 298, 323, 332. M. 

Könyvi. III. 1863. 269.) 
I ' é 1 e g y h á z a. (Győri tört. is 
■■'íz. IV. 1865 — 8. 126.) 
1 s ö-B anya. {Uagyarország Ki- 

I. 1867. 258. Képpel.) 

'ér egy ház. (Tört. Adattár II. 

29.) 
i i b i B. (Tört. Adattár. II. 1872. 

;i m e és a magyar tengermellék. 
.• Jóuef. {Magyarföld i's népei 

II. 5. Képpel.) 

:; a r a 8. Kivnry Im»zIó. {Magyar- 
I h Krdély Képekh. II. 1853. 63. 

ogarasföld. Terra Blaccorum, 

heatige Fogarascher Distrikt. (Iraf 

f Kemény. {Mag. für (iegchichte und 

: Si.henb. L 1844—45. 175.) 

Földvár. (T<M. Adattár I. 187 1. 

tana-F ü l d V á r Itnrásii. Kgyed Aii- 
{Tud. (iyiljl. 1832. X. 45. — 

t Mihály. Émlék-Könyo II. 1852. 

. — Magyarortz. Kép. I. 1867. 

. Két képpel. M. l-'jnher Könyvi, III. 

3. 320.) 

F r a k n ó vára. ( Ungr. Mag. 1782. 

iib. VaJiot y. Napt'l. 1855. 114. 

ÍM. Xök Kvk. II. 1862. XIX. l.Kép. 

iW tört. ét rég. Fuz. IV. 1865—68. 
''■-'■lok II. 1868. 449. V. 1871. 

. I' o V i 1 1 u éa Francohoríou 
"ár III. 1»73. 181, 232.; 
»Byova.(7örí. .4(/aMíírI. 1871. 

1 1 :i k Mind. UyUjt. IIL 1790. 

■- vára. {Buet. N. Képet Sapt. 
»«. 7 3. K.-t képpel. — Szépének Fülek megégéséröl. Közli Thaly Kál- 
mán. Századok V. 1871. 713.* — 
Ungr. Mag. 1782. II. 104. Alm. von 
Ungarti 1778. 329. ayőri tőrt. és rég. 
FUz. 1863. 261, 263, 265, 268, 269, 
345. F. 1593-ban. M. Hazai Vándor 
VII. 183 7. Melléki.) 

* F U 1 ö p-S z á 1 1 á s. {Gyári tört. és 
rég. Füz. IV. 1865 — 68. 25.) 

Balaton-Füred. (Ralaton-Alb. 1851. 

10. Képpel. * — Alm. von Ungam 
1778. 336. Mind. ffyiijt. 1790. 238.) 

* Fuss, Komárommegyében, a XIII. 
században. (UJ M. Alia. 1858. I. 538.) 

* F ü z i t ö. Győri tört. éx rég. Fliz. 
I. 1861. 358.) 

G á c s vára. {Biks. K. Kép. Napt. 

11. 1849.24. Két képpel. — Tóth Mi- 
hály. Losonci Phönijc III. 1852. 3, 9, 

10. * — Alm. !•. Ungam 17 78. 339. 
M. Hazai Vándor VÍl. 1837. Melléki.) 

* G a 1 a m b ó e. (Magyarország Kép. 
I. 1867. 337, 343.) 

* G a 1 á n t h a , Pozsony niegy ében. 
(Alm. V. Ungam 177K. 338. Ungr. Mag. 
1782. II. 321.) 

G a 1 g ó c városának története. Ko- 
csi/ Oszkár. litván bácsi Napt. XIX. 
187 4. 58. Képpel. * — Alm. von Un- 
garn 1778. 332. Gyöii tárt. és rég. F. 
1861. 162, 163. II. 1863. 263. 
III. 1865. 18, 266.) 

* Georgenberg, szepességi vá- 
ros. (Alm. V. Uiigaru 1778. 340.) 

Gernyeszeg. Oálfi Sándor. (Ko- 
lozsvári N. Kaj}/. I. 1865. 167. Színe- 
zett könyomatú képpel.) 

G h y ra e 8 várának leirása. Báró 
Uednyánszky Alajos. (Tud. Gyűjt. 1821. 

11. 36. Képpel. — M. Házi-Barát XIV. 
1847. 38, ' — (íyöri tört. és rég. FUz. 
IL 1863. 16,18, 19, 241, 242.) 

* Gilád. (7í;r/. /lc/««(ír II. 1872. 
453.) 

19» 583 Helyrajzok. Magyar birod. Glogovác — Gyalafo1i(*rvilr. rm *Glogovác. \Törl. Adattár I. 

1871. 152.) 

* G o 1 p. {Magyarország Kép. I. 

1867. 162. Ktippel.) 

* Gödöllő. (Alm. von Ungarn 
1778. 344.) 

* Gölnicbánya. {Áhn. von Un- 
garn 1778. 347. Ungr. Mag. 1782. II. 
322. — Magyarország Képekh. II. 

1868. 227, 229. Képpel.) 

* G ö n y ö. (Magyarorsz. Képekh, I. 
1867.82.) 

Görgényvára. Szilágyi Sándor. 
{M. írók Füzetei 1850. 208.) 

* G r s 8 , Groseh. (Tórf, Adattár 
II. 1872. 375.) 

* Gu t a. (Győri tört. és rég. Filz. I. 
1861. 233, 255, 333—356.) 

* G y a II a. (Győri tört. és rég. Filz. 
II. 1863. 26, 27, 124, 133—135, 
244, 247, 248.) 

Gyalui vár krónikája. (Uj M. Mvz. 
1860. II. 384.) 

* Filzes-G y a r m a t. (Zeüschríft von 
u. fUr UngernlXÍ. '-,180^. 139. Qyőri 
tört. és rég. Filz. I. 1861. 199, 204.) 

G y e r k. Hontmegyében. Fábián Já- 
nos. (M. Ston V. 1867. 834.) 

Gyorgyevo. (Tört. Adattár lí. 

1872. 313.) 

Gyöngyös szabadalmazott mező- 
város. Vahot Imre. Magyar/, és Népei 
1846. V. 11. Képpel. — Ismertetése. 
Spetykó Gáspár. Vahot Imre N. Kapt. II. 
1856. 193. Három rajzzal. * — Alm. 
V. Ungarn 1778. 357. Győrt t-ört, és 
rég. Füz. I. 1861. 212,314. II. 1863. 
283. III. 1865. 128.) 

Győr vármegyének 1642-ben ösz- 
szeirt sérelmi jegyzökönyve a török el- 
len. — Győr vármegyei hódoltságról. 
Itátk Károly. (M. Tőrt. Tár. VII. 1860. 
3, 92. * — Györmegye leírása. Matit- 
sek Antal kézirata. Századok V. 1871. 
577. Győr oBtromlásának naplókönjrn 
1809-ban. Irta lloheneggtr Lőrinc. Tai. 
Gyűjt. 1820. II. 47. — Győr jelené- 

gei. Y. 1820. IV. 3. — Gyfc 

városa története a tatárjárástól az Át- 
padok kihaltáig. Ráth Károly. Uj M. 
Muz. 1851—2. I. 616. — Győr várá- 
nak elfoglalása a török által 1594-beii. 
Repiczky Jáiios. (Csal. Könyve \\. 18S6. 
288.— Győr. Müller és Vahot S. Noft. 
1857. 138. Rajzzal. — Győr vára két 
ostroma. I. Győr várát 1594-ben a t3- 
rök foglalja el. IJ. Győr várát 1598- 
ban a keresztények csellel foglaljilk cl. 
(Naima török iró és névtelen (i]a§z iró 
szerint.) Repiczky János. Csal. JTí/i'/r 
III. 1857. 394. — Győr városa türk 
nelme 1594-ik évig. Karvasy Agott. 
M. Akad. Ért. Philos. T. T. Közi. UI. 
1862 — 3. 269. — Néhány sor Győr- 
röl. M. Hion I. 1863. 793. * — Uii.p^ 
May. 1782. II. 101. Mind. Gyűjt. 111. 
1790. 184. Győr jelességeiröl. TW. 
Gyűjt. 1820. VI. 115. Győri tört. >■' 
rég. Füz. I. 1861. majd minden luji li 
II. 1863. 54, 68, 73, 96, 121, l.' 
148, 188—192, 231, 245, 246, ^.;.> 
264, 267, 284, 302, 304, 344, 3:V\ 
384. m. 1865. 23, 35, 36, 40, 66- 
73, 94, 110, 140, 145, 148-152, l.'if 
184, 275, 276, 279, 280, 283, 2ÍI", 
300, 205, 306, 312, 314, 329, 3;;i 
341, 366. M. Ember Könyvi. lU.lü^' 
300. Magyarorsz. Kép. I. 1867. ^: 
Jlárom képpel.) 

G y ö r-S z i g e t h 1592-ben. Bó«' - 
(Győri tört. és régéxz. Füz. í. I*^''' 
278.) 

Gyula polgári és egyházi állap ' 
a régibb s ujabb időkben. A'. G. [ I 
GyUjt. 1832. X. 13. XI. 3. — T, , 
Magáz. 1782. U. 93. — Győri r,;,t. 
rég. Füz. ül. 1865. 305, 3(ih. 

Gyulafehérvár leírása. (íI/i"/ 
Nyelvmiv. Társ. Munkái 1796. 144 - 
Gy. és ostroma. Szilágyi S. M. KmifI ' Helyrajzok. Magyar birod. Gyiilvesz — Illycfalva. 586 1. 1850. 221. — Gyulafehérvári 
k. ilagymon:. Kép. II. 1868. 

Kilenc képpel. * — Gyári tört. és 
rm. I. 1, 73, 75. II. 1863. 256, 

278, 279. m. 1865. 147, 194.) 

y ül vész. T. T. I. T. (Tudom. 

1825. VII. 80. *— 3/. Piol. 

-n. I. 1870. 305.; 

Hadad vára 1791-ben. (István 

.II. 1857. 143. Rajzzal.* — 

:..:pl. 1858. 97. Képpel.) 

-Kun- Halas város helyrajza, 

.ijzi és orvosi tekintetben. 

,■ István. (M. Orv. és Term. 

X. 1865. 118. *— Győri íörl. 

. Fuz. IV. 1865—68. 23, 232.) 

t lm ágy, Beitrage zu der €ie- 

iti> über die adeliche Kúria im 

H. Rcpser Stuhles. Mitgetbeilt 

ich JUfifiliny. (Árrhiv f. tieb. 

V. b\ VII. 1866. 271.) 

A t, Koraárommegyében, a 

•' '•■ .V. Muz. 1858. I. 

1 t V a u. (.Mm. V. Uiigarn 1778. 
— Ungr. Mag. 1782. U. 99. — 
töri. ét rég. FUz. I. 1861. 366, 
rV. 1865 — 68. 14.) 
dervár. (Ungr. Mag. 1782. 

;. mezőváros Sopronine- 

n. Zerpák Antal. (M. Akad. Éri. 

vármegyc'alakulása ca régi 

Balá-uy Ferenc. (Századok 

306. — Heves és KUlsö- 

k törv. (^fyesiilt vármegyék es- 

•'■"»'. Egri várnak történet kivo- 

' I .-rí érsek főmegye érintése. 

Ttulom. Oyüjl.. 1837. 

-• vára hol fekUdt. (Tudom. 

IX 155.) 

•I-Mező-Visárhcly rSvid 

ltja. .V-;</./ (Tud. Gyűjt. 1819. II. 34. — Oehei Bíró Lajos. 
Uj M. Muz. 1855. I. 564. — H.-M.- 
Vásárhelyt illető pótlék. Gróf Zay Ká- 
roly. Uj M. Muz. 1 85 7. 1. 422.— H.M.- 
Vásárhelyi Szemle 1870. 65, 101.) 

H o 1 i c s. (Alm. V. Ungarn 17 78. 
364.) 

* Horpács. (Győri tört. és rég. 
Füz. III. 1865. 41, 42.) 

Nagy-H ö f 1 á n y. Sopronmegyében. 
(Ung. Mag. 1782. II. 325.) 

H ö g y é 8 z, Sárviz mellett. (Alm. 
V. Ungarn 1778. 362.) 

Vajda-H u n y a d vára és ennek 
környéke. Kenderesi Ferenc. (Tud.GyUjt. 
1831. V. 80. — V.-H. vára külső te- 
kintetben és ennek történeti Icirása az 
ujabb időig. Kenderesi Ferenc. — — 
1831. VII. 25. — V.-H. v&r. Felső- 
Szálláspataki Kenderesi Ferenc. Arpádia 
l. 1833. 53. — V.-H. vár 1452-dik 
évi építését érdeklő oklevél. Gyuriko- 
vics György. Tud. GyUjt. 1836. II. 45. 
— Hunyadvár. Bucs. N. K. Napt. III. 
1850. 65. Képpel. — V.-H. várának 
hajdani és jelen állapota. Arányi Lajos. 
M. orv. és term. Műnk. XI. 1866. 353. 
Tizenöt táblával. — V.-H. vára. Lm- 
kacs Béla. Magyarorsz. Kép. 1. 1867. 
107. Képpel. — Schidlz Ferenc. Szá- 
zadok III. 1869. 429. Alhenaeum N. 
K. Napt. XIII. 1872. 100. Képpel. — 
Századok I. 1867. 220. 1868. 670. 
1869. 69, 138, 191, 423.) 

•Huszt. (Alm. V. Ungarn 1778. 
364. — llyörí tört. és rég. Füx. U. 
1863. 104.) 

*Igló. (Alm. V. Ungarn 1778. 
369.) 

*Ikervár. (Győri tört. é» rég. FlU. 
III. 1865. 331.) 

1 1 1 a V a. (Kmich N. K. Napt. 1864. 
146. Képpel.) 

1 1 1 y e f a 1 V i hajdani er6.wég em- 
léke, >KMt^ly« éa >vár« nevezet alatt. 587 Helyrajzok. Magyar birorl. Ittebé — KaBsa. fír. Kemény Jóxsef. (Uj M. Mnz. 1854. 
II. 29. — Müller és Vahot N. Napi. 
1857. 156. Rajzzal.) 

* Magyar-1 1 1 e b e. {Tárt. Adallfir 1. 
1871. 218.) 

* Szerb-1 1 1 e b e. (Tört. Adattár I. 
1871. 219.) 

* J á k. Gyári tört. és rég. FUz. II. 
1863. 5. III. 52, 53, 54, 55, 312. — 
IV. 1865 — 68. 98.) 

J á n k, Szatmárm egyeben. Közli 
Kiss Kálmáv. (M, Prot. Fitjydm. I. 
1870. 305.) 

* Puszta- J ii n o 8 i, Szatmármegyt!- 
ben. {M. Prot. Fiijyelm. I. 1870. 308.) 

* Jánosi, Bács-Bodrogmegyében. 
(Századok \. 1871. 217.) 

* Ja nova. (Tört. Adattár I. 1871. 
594.) 

J á s z-A p á t h i városának leirása. 
Antal József. {Tudom, tíyüjt. 1827. 
XII. 25.) 

Jászberény városának esme'rte- 
tése. Barcsik Mártov. (Tudom. <''yUji. 
1827. IV. 31. *— Alm. v. Ungarn 
17 78. 365. — Oyöri tört. és rég. Fűz. 
IV. 1865—68. 7, 131, 146.) 

* Jászó. (Aljn. i: Ungarn 1778. 
371.) 

Jászság ban a törökök. Kon-ajz. 
Kempelen Győző. (Tudós, a Jászbetémji 
uégyosztályu Gymn. 1858. 3 — 38. — 
A török foglalás ideje'ben 1565 — 1685. 
Korrajz. Kempelen Gyózó. Hazánk, II. 
1860. 27 0. — J. történetéhez a XVI. 
és XVII. századból. Gyárfás István. 
Gyóri tört. és rég. FŰ!. IV. 1865 — 68. 
6, 125, 224.) 

Jernyik. (Tört. Adattár II. 1872. 
375.) 

* Nagy-Káli ó. (Unyr. Mag. 1782. 
II. 326.; 

* Kalocsa. (Alm. v. Ungarn 1778. 
.-JOÍ). — Mind. Gyűjt. III. 1790. 165. 


Győri f'irt. és rég. Füz. I. 1861 
162, 163, 238, 239 — 250. II. 186S. 
54,231, 245 — 247, 284,301,304. 
III. 1865. 3, 23, 110, 160,221,242. 
Magyarorsz. Kép. I. 1867. 214.) 

* K a m c n i c a. (Magyarorsz. ||^ 

I. 1867. 279, 280.) ^ 
Kanak. (Tört. Adattár II. 1872, 

108.) 

Kanizsa vára. Gróf Zrinyi 
lósnak a vár ostromára vonatkozó 
rctlcn levelével. Közli VassJózt.^ 
Könyveli. 1856.33. Rajzzal. *— 
V. Ung. 1778. 379. — Urnj. Mag. 17SÍ 

II. 327. 1783. III. 473. — Győri tiirÚ 
és rég. FUz. II. 1863. 194, 203, SOi^ 
319. III. 1865. 59, 332, 337.) 

* Kanta vára. (Arch. Ért. H 
1872. 286.) 

*Kápolnás. (Tört. Adattár Jl 
1872. 376.) 

Kaposvár. Kőrmendy Sándor 
(Nagyvilág Képekben 1855. 60. Képpd 
*—M. Ember Kőnyi-t. UI. 1863. 348 

*Kapriora. ( Tort. A daltnr 
1872. 376.) 

* Karcag-Uj-Szállás. (GySr. 
tört. és rég. FUz. IV. 1865—68. 1«. 

* K a r 1 o V a. (Tört. Adattár 
1871. 606.) 

K a r 1 o V i c. (Mimi. Gyiljt. III. 179f 
135. * — Magyarorsz. Ké/i. I. 1867 
330, 333.) 

* Nagy-K á r 1 y. (Alm. c. Unt/a 
1778. 380.) 

Károly-Pehcrvár = Gyolü 
Fehérvár. 

Kassa városa történeteinek rftv 
évkönyve. (Árpádia II. 1835. 277. - 
K. sz. kir. város. Hensztmann Jmt 
Magyarföld és népei 1846. I. 15. Ke 
— Egykorú jelentés a kassai citadel 
megvételéről 1682. Közli Thaly Kábnó 
(Századok VI. 1872. 416. ' 
Ungarn 1778. 382. Képpel 
Maga:. 1782. II. 90. — Kassa »íto U *— ifcs 
- t^ Helyrajzok. Magyar birod. Kasza — Királyhegyes. 290 ,<.-zy. iSind. Giflljt. IV. 1790. 98, 
. — Oi/öi-i tölt. ex r^ij. Füz. I. 1861. 
» II. 1863. 107, 256—264, 322, 
98, 340, 345, 353, 355. III. 2, 3, 
J^— 13.^, 17 1, 194, 197 — 212, 
■~:. 2.-.0, 265, 342, 343, 344.) 

Kasza vára. (Győri tört. és rég. 

II 1863. 317. III. 1865. 330.) 

.1 ( o n a i V é g V i d e k. Uescliicht- 

, dann naturhistorische und archa- 

..^'iíiehe Denkwürdigkeiten der Banater 

^ütJiren^nze. IhmeUr Karapaticsa. 
' . . -!//''/<. .;. Xalurir. XVIII. 

:. 220.) 

Jó-Kazs. Katona József. (Tud. 

. 1817. rv. 95.) 

. V ■' o a k e m e' t pusztáiról. Katona 

■r. Ilid. Gyűjt. 1823. IV. 50. — 

va a Kis-Kunsághoü. Fejte- 

i/íi- János. UJM. Afuz. 1853. 

-1, 442. — K. c's a k-i puszták. 

Viilini Imre. Magyarorsz, és Krd. 

i. 1853. 83, 22. rajzzal, — 

). K. városa. SzapiHiiios István. 

ySaptár 1865. 107. Rajzzal.— 

'•. Uiiyír,, 1778. 389. Molvór J. 

jir Köuyvh. V. 1793. 11. Gyári t. 

l.Ffh. ni. 1865. 11.) 

Keglevichháza. (TO»/. Adatí. 
71, 265.) 

• k k ö vára. (Bucs. X. K. Naptára 
: S50. 64. Képpel.) 
Kelecs^ny. (Oyőri töri. és rég. 
III. 1865. 22, 230.) 
rn !• j vármegye ^s föesperesi 
terjedése e's határai. Ujabb 
'>'» átalakulása, lialássy J-er. 
VI. 1872. 377, 447.) 
'gy-K é t. Nóvák Ijajot. (M. Sión 
1869. 349, 439.) 
•■<|«»d vára Erdélyben. Deák 
■"ifagyaror. Kép. l. 1867. 110.) 

/. t (! n y helységnek Sopron- 
••ben, ntolwi megtclepitf'Bc. Pod- 
Uy .lr^..f;M, \kad.tTt. 1856. 82.) *Keresztur. (Alin. v. Ungarn 
1778. 387.) 

* Ne'met-K e r e s z t u r. Gyiri tört. 
és rég. FUz. I. 1861. 72, 73. III. 1865. 
317, 318, 319, 321, 323.) 

* Magyar-K e r c s z t u r. (Töri. Adatl. 

I. 1871. 262.) 

K e r 1 á 8. Pesty Frigyei. (Századok 

II. 1868. 111.) 

Késmárk. (Mülhr és V<i/iot N. 
Niipt. 1857. 149. Rajzzal. — Kmich 
N. K. Napi. II. 1861. 147. *— Alm. 
K. Ungarn 1778. 372.— Mind. Gyűjt. 
IV. 1790. 214. — Gyóri tört. és rég. 
Fliz. IH. 1865. 266, 344. — Magyar- 
orsz. Kép.n. 1868. 232, 234. Képpel.) 

K e 8 z ö i püspöki vár , Sopronme- 
gye'ben. Jiiítk Ktholy. (M. Sión VI. 
1868. 31, 116.) 

Keszö 1592-ben Vasmegyében. 
Közli Rómer Flóris. (Gyóri tört. és rég. 
Füz. I. 1861. 76 — 79, 81 — 83, 237, 

238, 246.) 

Keszthely. (Zeilschrift von u. f. 
Ungern 1802. I. 184. — Podhradczky 
Józseftől. M. Akad. Ért. 1856. 53. — 
K. mint végvár. Ráih Károly. M. Akad. 
Krt. 1856. 307, — Alm. von Ungarn 
1778. 388. — Mind. Gyűjt. FV. 1790. 

239. — Balaton Albuma 1851. 23. — 
Győri tört. és rég. Füz. III. 1865. 46, 
49, 60, 333. — M. Ember Könyvi. III. 
1863. 288.) 

* K e 8 z U a XIII. században Alsó- 
Csallóközben. (Uj M. Mhz. 1858. I. 
486.) 

Kéve vármegye emléke. Ivánfi Ede. 
(Századok VI. 1872. 149. 428. — 
Emlékirat gróf Lónyay Menyhért mi 
ni8zterelnökhöz. Kevc- és Szörény vár- 
megyék fölélesztése tárgyában. Petty 
Frigye*. (Századok VI. 1872. 103.; 

K é z d i-S z n t-L élek = Szent- 
Lclek (Kezdi). 

* Kis-K irályhegyes. (Tört. 
Adattár I. 1871. 69, 72, 73.) ■)íll Ilolynijzok. Mafiyar bírod. Kisiiiarton — Korpoii:i. Kismarton városról értekeiKÍs. 
Podhrndczky József. (Tud. Oylljt. 1830. 
VII. 68. *— Győri iört. és rég. Fíiz. 

II. 1863. 86, 187, 373, 377. — K. 
Vára. Századok V. 1871. 380.) 

* Kisújszállás. (.1/. I'i-üt. Fiijy. 
I. 1870. 470, 474.) 

* K o c s r h á t. ( Tört. Aduítilr l. 
1871. 626.; 

Kolozsvár. Kóváiy László. {Ma- 
gyarország és hrdéhj Kéjjekb. I. 1853. 
76. Négy rajzzal. — K. 1816-ban. 
Kazinczy » erdélyi leveleiből.* A „M. 
Polgár'' N. Napt. II. 1870. 110. * — 
fíyóii tört. és rég. FUz. II. 1863. 102, 
256, 265, 274, 375. III. 1865. 6, 7, 
199.) 

* K o 1 p h á z a. ((iyövi tUrt. és rég. 
Fiiz. III. 1865. 318, 322, 323, 324.) 

* K 1 1 a. {Győri Iört. és rég. Filz. 

III. 1865. 300.) 

Komárom várának leirása, annak 
ostromai és elpusztittatása. Kovnls Sá- 
muel. (Mind. Gyiljl. III. 1790. 312. — 
Körültekintés a komáromi várban. Ho- 
léczg Mihály. Széplií. Aj. 1821.177. 
— K-i földindulások a XVIII. század- 
ban és a XLX-iknek 22 első esztende- 
jében. Holéczy Mihály. Tud. Gyűjt. 

1824. V. 56. — Esmértetése. Holéczy 
Mih. T. Gy. 1825. V. 3.— K-i földindu- 
lásról 1763. Gyurikovica Gy. T. Gy, 

1825. VII. 131. — Komárom sz. k. város 
elöljáró nevéről. Gyurikocics Gy. T. Gy. 
183 6. XII. 91. — Utolsó haditanács 
K-ban 1849. szcpt. 20 — 27. Tfhtén. 
Xaptnr 1851. 17. — Emlékrajzok K. 
történetéből. BeUíhy Zsigmond. Romein- 
lékek 1851. 11. — K. vára és városa. 
Biics. N. K. Napt. XI. 1858.72.— 
Földrengések magyar hazánk határain 
különösen városunkban ; történeti ada- 
tok és kéziratok nyomiín. Sah;/ Augiiszt. 
lii'r-Kcmáromi Algi/mit. Progr.X. 1860. 
:! — 1:>. — K. A/f-;!di Kalauz 1860. 
'''>. Ív. Khipka alatt, llamary Danid. llotwédvaág II. 1868. 30. - 
jegyzőkönyvből 1592. R — r. (iifu 
tört. és rég. Füz. IV. 1865—68. 4S- 
— Szigeti György akademizans tml. - 
sitása az 1763-dik évi k-i földrenp'-. 
röl. Közzé teszi Révész Jinre. M. /'. ■' 
Figy. III. 1872. 46. — A b. 
vár vagy K. végnapjai az 184 . -/.»- 
badságharc alatt. r. e. Iloiivéil-Sniitár 
II. 1869. *— Alm. V. Ung" 
162, 391. — Ungr. Magáz, i . 
97. — Mind. Gylljt. III. 1790. i;>:\ 
161. Tud. Tár 1837. Értek. IL 1'. 
48, 55. — K. 1849-ben. Tört. JSV/ ■ 
1851. 70. — K. a XIII. századi 
Uj M. Miiz. 1858. I. 485, 480, :. : 
Porosz toborzás. Uj M. Mitz. 18 fii' 
169. — Győri tört. és réij. '■' 
1861. 91, 92, 177, 210, 2. 
333, 354,358. II. 1863. 14— :i7, 
121, 124 — 135, 145, 166, 167, I, 
197, 240 — 257, 270, 298, ;!11. III. 
1865. 221, 284, 339 — 341. — .lí-- 
gyaronz. Kép. 1. 1867. 139. Kcpp'l 

* K o m á r o m m e g y alsó-csnU' 
közi része a XIII. századi i;iii (l"i '! 
Muz. 1858. I. 477, 535. 

* K ó n y. (Gyriri tört. ck rég. /ii; 
I. 1861. 247, 252, 346, .•!47.) 

K o r 1 á t h k ö vára. (/•'. U. o, 
Minerva 1834. 754.) 

K o r o n c ó története. Kbenhöch /■'• - 
renc. (Győri tört. és rég. Füz. IV. 1865 — 
68. 67, 338. *— I. 1861. ítK i^'. 
382, II. 1863. 191. ; 

K o r p o n a városának ismertetési-. 
Csery József. (M. Tud. Ért. 1862.1. 
125, 221. n. 399. <-'ySri tSrt. ét i'V/ 
Füz. II. 1863. 322. III. 1865. 75, 2ti:i 
IV. 1865 — 68. 79,178. — A konwnai 
lőszer leltára 1620-ban, Közli Cwi' 
Józstf.lW. 1865.369. — M'uu,,,.;,::. 
Kép. II. 1868. 25. Két kép) 
•Alm.v. Ungarn 17 78. 381. l- 
' 1782. II. 334. Győri tört. és . Helyrajzok. Magyar bírod. Kozmafalva — Libctbányrt. 594 2—337. III. 1865. 125, 134, 

252, .Söí)."* 

l o z 111 :i f :i 1 V a. {(^yUri ti'n-t. i's 

'Hz. III. 1865. 231, 232.) 

C ö in I ö d. (' t/ó'i-i ^'>•^ «» i <'^. FUz. 

61. 287.> 

í ö p c 8 é n y. ( 'íjőij lört. cs réy. 

II. 1863. 121, 143 — 147. III. 

I2-.'.1 

í ö r m c 11 <l. (''■ !/'■»■■' '■'■•■' 's i »'i/. 
11. 1865. 74.) 

• r m ö r. Aarvra II. Ib2;j. XX. lap. 
L-L* — Mm. V. UmjavH 17 78. 
Unijr. Mtifiazin 1782. II. 92. 
íörí. e» loV/. f';;.. III. 186.'). 161, 
331, 344. 
,py-K <) r ö B, szabiulalnias inczöv. 
1 v.H jiliMíjc. (ii/iiriiilra Antal, (ht- 
irgi yapf. IX. 1864. 75.) 
i r (• 8 - T a r c s n =^ Ta rcsa (Kö- ' z e g védelui'j iSoliuián cllon 

n. A7»« Károly. {Tud. (lylljf. 

I. 22. Pmltitudrzky JózKcf. Ttul. 

83.'i. V. .'i*'. A kőszegi :i88/.oiiyok. 

A'../ . I. 1837. 2(>. — Kőszeg 

ya. Kozii h'arddy. üj Magyar 

><'>7. 1. IHl. — A kőszegi folsö- 

i'téiicte az Árpádház alatt. 

ián. Századok III. 1»69. 

- Mm. r. Ungarn 1778. 355, 

•782. II. 96. AVuf* Unyar. 

. I. 298. (iyöri tört. As réy. 

98, 168. II. 1863. 1 hV, 

'..'.. 2:1.-1-^211, 272, 286 1 Arlattár 

'> váiintgyi! uiouographiá- 

VI. 1872. 209, 282.) 

ahnrks. (Arpndia III. 

■ "■ - FillfrK<den,l.\m. 

k-i váriűik ég novczc- 

liíiriiiMi C8 iiingÍHiiiertu- 

. M. orv, c» let iit. Mitnk. 

121. Kaj/.2iű, ds 14 ábrával. » — Moijyaror>z. Kép. II. 1868. 159. 
Képpel. Ávrh. Ért.W. 187 2. 290.) 

* Kulcsod Alsó-Csallókíiiibeu a 
XIII. században. {Uj M. .V«.. 1858. I. 
495.) 

*K u m á n d. (Tört. A-lutl.ir I. 1871. 
362.) 

K ü k ü 1 1 ö V .-í r. (Millkr én Vahot N. 
Sapt. 1857. 156. Rajzzal.) 

K ii r t h ismertetésa. {Islváii bácsi 
Napi. VI. 1861. 75. Két képpel, *— 
K. a XIII. században. UJ Af. .Muz. 1858. 

I. 546. Oyúri tört. és réy. Füz.Ul. 1865. 
232.) 

*Lackháza. (Győri tört. és rcj. 
FUz. IV. 1865 — 68. 27.) 

Lajta mint határfolyam. ^agy Im- 
re. (Századok \. 1871. 140, 3139,451.) 

* Lak. {Gyuri tvrl. és rég. F'dz. I. 
1861. 72, 177, 180, 228, 322. III. 
1865. 297, 299, :;13.) 

* L a I a 8 z i n c. {Túrt. Adntiár 1 1. 
1872. 3 76.) 

L a p u 8 n i k. ('Pii/. A<!nttár lí. 
1872. 377.) 

* Leányvár. Hyóii lört. és rég. 
Fűz. II. 1863. 256.) 

* Lebeny. (Győri tört. és rég. 
Filz.l. 105. 111—113, 115,359.11. 
1863. 370. IIL 1865. 48, 52, 53.) 

» Lé kai vár. (.4/f/». Ért. VI. 1872. 
12.> 

* Lenti, Vasmegyében. CV/r. 
ilag. 1782. II. 97.) 

*Lcopoldvár. ( Ungr. Magazin 
1782. IL 105. GyHri tilrt. és rég. FUz. 

II. 1863. 344. III. 1865. 14, 95.) 
Léva vára. (Magyarorsz. Kép. II. 

1868. 53. KépiK'l. * — Ungr. Magáz. 

1782. n. 93. llébf 1826. MclWklct. 
Győri lört. fs rég. Füz. I. 33, 36, 37. 
II. 1863.270. lIl. 1865. 14,80, 154.) 

* L i b «• t b á n y a. (Ung. Mag. 1782. 
II. 333. Gyűri tört. él rég. FUz. III. 
1865. 268.) 595 Helyrajzok. Magyar birod. Liknva — Marcaltö, L i k a V a i várrom os a rózsahegyi 
várkastély Liptóinegy(íbon. Fiiiyes Elek. 
(M(Uj<jarors3. Kép. II. 18Ö8. 241. Kct 
képpel. — L. Közli Kcccházi. Athenaetim 
N. K. Xnpl. XIII. 1872. 101, 105.) 

Zólyom -Lipcse. (M. Hnziharát 
XIV. 1847. 36. — MagyarovK. Kép. 

II. 1868. 377. Képpel. — Közli K<- 
vfhrízy. Emich X. K. Xnpt. X. 1869. 
100. Képpel.) 

* Lipik. {Mimi. fíyüjt. III. 1790. 
128.) 

L i p p a város története. Varya Fe- 
rtnc. {M. orv. és term. Műnk. XV. 1872. 
346. * — Uvgr. Mag. 1783. III. 119. 
Gyári t. és rég. Fils. I. 1861. 7,90. 

III. 1865. 164.) 

* L o e s m á n d. (Gyűri tört. és rég. 
Füz. III. 1865. 240, 325, 327. IV. 
1865 — 68. 98.) 

* L ó r é, a Duna mellett. {Magyar- 
ország Kép. I. 1867. 208, 213. Képp.) 

Losonc története. Jeszenói Danó. 
{Losonci Phönix I. 1851. 6. Losonc a 

forradalom előtt. II. 1851. 1. 

Losonc az 1849-diki hadjáratban tör- 
tánt feldulatása után. — — II. 21. 
Tóth Mihály. Kivonat a „Eemény"-ben 
megjelent „Látogatás Losoncon" cimü 

cikkből. Vahot Imre. III. 1852. 

255.) 

* Lőcse. (Győri tört. és rég. Füz. 
U. 1863. 145, 151, 153, 154, 259, 
264, 338, 345. III. 1865. 134, 168. 
3 44. Magyarorsz. Kép. II. 1868. 228, 
230. Képpel. L. ostroma 1709—1710. 
Thaly Kálmán. Századok VI. 1872. 
5 79.) 

* Tisza-L ö k. (Győri tSrt. és r. Füz. 
I. 1861. 195.) 

* L u b 1 ó. (Győri tört. ét rég. Füz. 
I. 1861. 312, 313, 319. Magyarorsz. 
Kép. n. 1868. 289. Képpel.) 

* L u d á n y. (Győri tört. és rég. F- 
III. 1865. 22 — 31, 223-235,) * LiigoB. (Uny. Magáz. 17**:. III 
119.) 

* L u k á c 8 h á z a. (Győri t'i '. 
r.'g. Fllz. 111. 1865. 240.) 

* LUmpertzazaésa munkái 
uradalom. (Scázadok IV..187(). 256.) (l * M á c s a, Szatmármegyében. 
Prof. Figyelm. 1. 1870. 309.) 

* Macedónia. (Tort. Ad oltár II 
1872. 453.) 

* Mád. (Oyóri fórt. é$ rég. Füz.lW 
1865. 8.) 

M a d o c 8 a. Haas Mihály. (Emlti' 
Könyv n. 1852. 354. *— Győri «Sr 
és rég. Füz. L 1861. 358.) 

M a g y a r-Ó vár. Óvár (Magya^. 

Majdan, azelőtt 0-Oroszliio 
{Tört. Adattár I. 1871. 259.) ' 

* M a j k. (Győri tört. és rég. A 
IL 1863. 366. HL 1865. 40, 

* M a k o v i c a. (Győri tűri. Ü 
Fllz. III. 1865. 2, 5, 183.) 

* M a 1 o m 8 o k. (Győri töri. h' 
Füz. l. 1861. 79. IL 1863. 376, |f 
lU. 1865. 150, 154.) *" 

M á n d o k. (Magyarorsz. Kép. 
1868. 380, 381. Képpel.) 

* M a n k ó-B ü k k. (Györl tSrí. 
rég. Füz. 111. 1865. 240.) 

Máramaros vármcgyénuk réí 
letes rövid ismertetése. Felső ján 
Ihdlskovlcs Mihály. (Tud. Gyíljl. 184 
X. 57. — Kritikai fejtegetesdt 
megye történetéhez. Wenzel O^jtb 
M. Akad. Ért. 1857. 313.) 

* Marcal. (Győri tört. és rég. P 
I. 1861. 76, 77 — 11. 1863. 368.1 
1865. 43, 45, 149, 335.) 

*Marcalháza. (Győri tSft. 
rég. Füz. II. 1863. 129, 247, 248.1 
1865. 36.) 

M a r c a 1 1 ő i régi várkastély, Ve 
prémmegyében. Báth Károly. (Gy 
tört. és rég. Fllz. III. 1865. 149. — 
éa az utolsó Marcaltőyek. Véghei^ i Helyrajzok. Magyar biro<i. Margit-sziget — Munkács. tört. é.* )ég. Füz. IV. J865 

■ •5, 289. * — Győri tört. éx 
.... III. 1865. 149—157, 276.) 
i r ír i t-S z i g e t. Laczenbaeher J. 

1 .(» és Jeltn 1847. 41 — i7. 

' 'iivoiiiatii táblával. — Históriai 

1 Margit-Szigeten. Krdy Jtinon. Uj 

,1/ 1850 — 51.1. 129.*— Győri 

■ ;/. Jhllz. I. 1861. 367.) 

1 r i a-G y ü d. Mendlik Agosí. (.V. 

Hl. 1865. 760. *— Af. Ember 

I. IH. 1863. 332.) 

Marosszck monographiája. 
uluk III. 1869.507. 1870. 202.:i 

I r o 8-V ásárhciy = Vásár- 

s-). 

.Marót. {Magyarom. Kép. 

>;7. 150. Képpel.) 

V c 8. Dio Biirgermeister zn 
>iV6. Qiuirl. VII. 1801. 94, 

— L'eber (lie Erhauiingszeit der 
"'■'■■T Stadt- oíler Ringmauem. 

•vr. Archiv. f. sieb. íxinHeak. 
197. — MitfhHlungen über 

■ her .'ítadtbuoh aus dem 16. 
!7. Jahrhnndert. J. Freih. Bedemt 

,;.,,. in. 1858.31.— Ziir 

dcr »zwei Stuhle< in der 

II llalfte des 15. Jahrhiinderts. 

- Thcil. XI. 1873. 61 — 

— Gyári tf!rl. fa rég. Filz. 1. 

' •:?. 7 11. 1»63. 377. III. 

-M c g y (■ r, Koináromiiiogyp'- 
I Rziízadhan. (IJj M. Múzeum 

•'»39. — Gyári l'lrt. ét rég. 

1.325,359. III. 1865.60.) 

V e r c », Koinároinmegy^bcn 
íadhan. (Uj M. íVhí 1858. 

hadia. r. L. (Reniény 1861. 
p. Kp't képpel. * — Ungr. Atngat. 

III. 120.1 
" V-N á d 8 B, lJiiboki-Ná<la8. 
"r I. J871. 595.) 
*Mernye. (.1/. KuiIki i 
1863. 345.) 

M i k ó váráról. íszabó Ktii-"///. (('J M. 
Afuz. 1854. I. 270.J 

M i k ó-U j V á r emle'kc. Gr. Kemény 
Józ.ief.{Uj M. .Miiz. 1854. 1. 44, 146.) 

Miskolc ve'sznapjai. 1843. nyár- 
hó ]i). Pilta Mifiáfy.iSzír/iiciiiiy 1844. 
9. — M. és Diósgyőr, iíayyniorsz. eV 
Erdély hépekb. II. 1853. 111. Rajzzal. 
— M. .1 Testvérh. T<Ut. I. 1856. 13, 
15, 17, 19, 21. — Kivonatok M. vá- 
rosa jegyzökönyvc'ből. J'^'dhradczky ./o- 
z-ef. .V. Tht. 7VÍÍ- VII. 1859. 262.*— 
Mind. Gylljf. IV. 1790. 96.) 

* M i t r o V i c. (Mind. GyHjt. 111. 
1790. 139.) 

Mocsonok. Heill. (Isícdii <"?'••«(' 
Napiam XV. 1870. 57. Rajzzal.) 

* Modor. (Ungr. Magáz. 1782. II. 
321. — Szekcsö Tamás. Pozvjiiy és 
Körny. 1865. 119.) 

Mohács. Ilaai Mihály. (KirUék- 
Köiiyi- II. 1852. 393. *— Un,/,: Mag. 
1782. II. 332. — Mind. <^yUjt. III. 
1790. 190. — DéVbáb-Xaptár 1857. 
207. Képpel.— M. Ember Könyvi. III. 
1863. 321. — M'xgyarorsz. Kép. I. 
1867. 265, 266, 2117. Két képpel.) 

*Monio. {Tort. .Adattá,- II. 1872. 
144.) 

Mórichida helységnek ismerte- 
tése, Gyönnegyében. Gyiirikoi-ien Gy. 
(Tud. t.yiijt. 1829. II. 3. * — Gy,h-i 
tölt. és rég. FUz. 1. 1861. 259. II. 
1863. 358 — 372. III. 1865. 31—54. 
303.) 

M o « o n y-iiK'gyériil c-s t'iiiHpáiijairól 
a mohácsi vészig. Mosonymogyei rogc- 
Hták, az Arpádházi királyok korából. 
Rrítit Kátoly. {Gyári t»rt. és ré;/. Fllz. I. 
1861. 105. II. 1863. 141.) 

* Mosón. (Mind. Gylijl. 111. 1790. 
183.) 

Munkács vára. /lnJajtliy ./tlzsef. 
(F, M. (Jr. Minerva 1827. 1357. lap. 599 Helyrajzok. Magyar birod. Murányvár — Nyitra — M. es környéke. Vahol Imre. Ma- 
yyarorsz. cs Erdély Kcpekb. III. 1854. 

102, 111. Három kdppcl. — A m — i 
fogyház. Közli Garam. Emich JV. Képes 
Napi. VI. 1865. 111. —Ujabb adatok 
Munkái-s vára törtc'nctchoz. (Századok 

I. 18tí7. 285.*— Ungr. Mag. 1782. 

II. 94. — Gyűli tört. és rég. t'ílz. II. 
1863. 101, 102, 104, 265. Hl. 1865. 
5, 183, 185, 206, 344. — Ország- 

VUiig-Naptár I. 1873. 70. Kcppol.) 

M 11 r á n y V á r. MndlKly D. (Arpá- 
dia 1. 1833. 76. — M. éa vidéke. Va- 
kot Imre. Magyarföld és népei 1846. II. 
11. Három képpel. * — Mind. GySjt. 
IV. 1790. 95. — Győri tört. és rég. 
ruz.n. 1863. 151 — 153.111.1865. 
330. — Mogyarorsz. Kép. II. 1868. 
163. Két képpel. — Tűrt. Adattár II. 
1872. 323.) 

* M u r a-s z o m b a t. {Győri tört. és 
rég. Fik. I. 1861. 39, 120, 122, 127, 
133, 135, 145, 150, 152, 153.) 

Nagyág. Lakács Béla. (Magyar- 
ország Képdcb. I. 1867. 287. Két 
ke'ppel.) 

Nagybánya történeti és statisti- 
kai ismertetése. Vahot Imre. (Vakot A'. 
yapt. 11. 1856. 115. Öt rajzzal. *— 
Uvg. Magáz. 1782. II. 329. — Győri 
tört. és rég. Filz. III. 1865. 129.) 

N a g y-S z e b e n=Szebcn (Nagy-). 

Nagyszombat, szab. kir. város. 
(István bácsi Naptára XVII. 1873. 62. 
Három képpel. * — Ungr. Mag. 1782. 
ír. 321. — Mind. Gyűjt. III. 1790. 
210. — Gyári tört. és rég. Fllz. I. 186 1. 
136, 160, 164, 165, 166, 169—71, 
246, 348. II. 1863. 82, 83, 90, 91, 
148, 181, 186, 257, 260 — 264,269, 
336, 337. Hl. 1865. 75, 95, 108, 
250, 281. — Szekcső József. Pozsony 
(■■< l",r„y. 1865. 124.) N )i f: y-V ii r a d = Várad (Nagy-). Nándor és Lándor köist I 
lönbség. Gyurikovirs György. 
Gyüit. 1836. XII. 118.) 

* Naszvad. (Győri Uirt. ■ 
FUz. I. 1861. 351 — 353.) 

N e d e c vára a Szcpcsségben. (W 
gyarors:. Kép. II. 1868. 235. K '. 
* — Csal. Könyve II. 1856. 23 J K 

* Néma, Komárommegyében 
XIII. században. (Uj M. Muz. 1858. 
542. Gyárt töri. és rég. Filz. I. 18*', 
17, 22, 127—129, 131, 132, 1^ 
— 151.) 

*Néraetujvár, Gilssiiig, \'; 
megyében. (Gyári tört. és rég. Filz. 11 
1865. 55, 239.) 

* N e m p t i. (Utigr. Magoz. \l% 
II. 100.) 

Nógrád vára. (Biice. N. K. j 
I. 1848. 97. Képpel. — Nagy 
Magyarosz. és Erd. Képekh. HL 18Í 
54. Bajzzal. — Mátyás diák Köt^vt, 
1857. IV. 85. Képpel. — Vass Jiit 
Délibáb Naptár 1858. 95. KévgA 
XVII. századból. *— Ung. Me^ 
1782. 104. — Győri tört. és rég. 
I. 1861. 370. II. 1863. 21, 126, 3( 
304. III. 1865. 175, 234, 301.) 

* Nyaláb vár. (Győri tört, «$|tr 
Füz. III. 1865. 191.) 

* N y á r á s d. (Győri tört. éé' 
FUz. I. 1861. 178, 230, 234, 236.) 

Nyerge s-U j f a 1 ii = ÜJf? 
(Nyerges-). 

N y i t r a és vidéke. Rr. Mednyáti 
ky Alajos után Kelecsényi József ét 1 
kot Imre. (Magyarorsz. és Erd. Képt 
III. 1854. 6. *— Ungr. Maij. 18' 
rí. 106. — Mind. Gyiljt. III. 17Í 
212. — C.'í/ó'rí tört. és rég. Filz. 
1861. 110,209, 359.11. 1863. 
88, 89, 151, 156, 221, 245—2 
264, 302, 304, 336. III. 1865. 
14, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 95, U 
111, 124, 166, 167, 175, 223, 2: 


Helyrajzok. Magyar birotl. Ócsa — Paiicsova. f.02 j2ö — 235, 329. — Nyitrai em- 
K.özli Bolka Tlfadar. Századok 
•<73. 642.) 

' c 8 a Alsó-Csallóközben, a XIII. 

4i.wlban. {Uj M. Muz. ISf.S. I. 494. 

-.yöi-í t:jrt. és rég. FiU. I. 18C1. 

a 326 — 328, 332. III, 186r,. 95.) 

''gulun. (U)igi-. Magáz. 1783. 

;:j.) 

' ii a b a Rumunyászka ^s Ohaba 
-7.V:i. {Tort. Adattár II. 1872. vára. VI. {Századok 
« iV. {Magyarorsz. .US 
i9.) 

^d vára. E 
1868. 7G. Képpel. *— OySrí 
t. í'fe. II. 1863. 61, 338. 
843. — Századok VI. 1872. 
18, 700.) 
[•TÍC8. {Vng. May. 1783. III. 

py-Oroszi mezőváros hely- 

ta<iy Ii;<w. (M. Akad. Ért. 1857. 

froszláuos. {'lörl. Adattár 

263.) 

(oszvár. (flyúri Virl. ég rég. 

1861. 91,10r), 114,186, 188. 

•121, 144, 145, 147, 149.) 

I0V8. {Ungr. Magáz. 1787. 

■ 7. — Magyarorsz. Kép. I. 18C7. 

Négy képpel.) 

rov. {rr,rt. Adattár II. 

var. \'"j'>rí H/jt. f» rég. Fii:. 

1. 105, 109, 110. II. 1863. 

145, 146, 150.) 

Trciicséiimcgyében. Mar- 

-. {hlván Wc»» Napt. XIV. 

Képpel.) 

'>vit. (Ungr. Mag. 1782. 
'.y;.,' lil. 1790. / VI. Öcsöd leírása. Agonton János, 
(Tud. Gyűjt. 1827. 11. 15.) 

* Örkény, Alsó-Csallóközben a 
Xra. században. (Uj M. Muz. 1858. I. 
492.) 

* Örmény, Esztergommegyében. 
(M. Sioii V. 1867. 347.) 

* Örs, Alsó-Csallóközben a XIII. 
században. {Uj M. Muz. 1858. I. 490. 
— Oyöri tört. és ri!g. Fllz.l. 1861. 17, 
21, 22. ni. 1865. 52, 53, 58, 60, 
62, 64, 65.) 

* FcIsö-Öts, Veszprémmegyében. 
{M. Ember Künyvt. III. 1863. 283.) 

* Ötevény. {Oyöri tört. és rég. 
Füz. I. 1861. 349. II. 1863. 370.) 

^■^ P á k a. {Győri tört. és rég. Füz. 
III. 1865. 309, 310, 312, 314, 315.) 

» Pakrác. {Mind. Gyűjt. III. 
1790. 127.) 

Paks leírása. Egyed Antal. {Tud. 
Gyűjt. 1829. II. 68. — Haa^ Mihály. 
Emlék-Könyv II. 1852. 360. *— M. 
Ember Könyvt. IU.^1863. 320. — 
Magyarorsz. Kép. I. 1867. 212.) 

* P a 1 á n k a. ( Ungr. Mag. 1783. 
III. 123. Magyarorsz. Kép. I. 1867. 
340.) 

* P á 1 f a 1 V a. {Győri tört. és rég. 
Füz. II. 1863. 261. III. 1865. 5.) 

Palota várának 15G6-ki sz. Iván 
havában a török köniyiiltáborlás alól 
felszabadulása. Kiss Károly. {Tndom. 
Gyűjt. 1826. VI, 108. — Palota a 
XVII. századból. Va»s Jétzsef. Délibáb- 
Saptár 1858. 94. Képpel. — Tandor 
M. Magyarorsz. Kép. II. 1868. 277. 
Képpel — Adatok a vcszpréin-palotai 
várkastély történetéhez, l'utyi László, 
Allifmieum .V. K. Napi. XIII. 1872. 
107. Képpel. »— í/nf/. Mag. 1782. 
II. 331. — M. Ember Könyvi. III. 
1863. 271. — Század. VI. 187 2. 480.) 

*Panc«ova. {Ungr. M'in. 178;<. Is^_ fiO.'t HeljTajzok. Magyar birod. Pannonhalma — Pdterd. 60 III. 121. — Magyarumz. KépA. 18<>7. 
338.) 

Pannonhalma. Fehér Ipoly. 
{Magyarovsz. Kép. 1. 18C7. 281. — 
(!yü)i töri. és rég. FUz. I. 1801. If), 
17, 18, 20, 21, 23, 26 — 31,39—41, 
46, 47, 93, 108, 113, 116, 123, 125, 
132, 133, 135, 138.11. 1863. 1 — 13, 
257, 277, 291. III. 1865. 35, 37,38, 
45, 48, 52, 53, 71, 184—186, 250, 
'■Z'i'd.M. Ember Küni/it. III. 1863. 302.) 

P á j) a a franciák liatalmáVjan, vagy- 
is a pápai 1809 — 1810. esztendöbeli 
ispotályok leirása. Zsoldos János. {Tud, 
OyUjf. 1817. XI. 47. — P. mezővárosa 
nevének eredetéről és régiségeiről. Gyu- 

rikovirs <lyörgy. 1824. VIII. 72. 

— P. vára. J. L. Mátyós diák Könych. 
1857. III. 75. Rajzzal. — P. szaba- 
dalmas város története. Csal. Lapok 

I. 1858. 175. *— Ungr. Mag. 1782. 

II. 331. Győri tört. és rég. FlU. 1. 
1861. 159, 218. II. 1863. 58, 
149, 237, 317, 321, 344, 380. III. 
1865. 6G, 72—74, 149, 152, 154, 
275, 276, 283, 331. Magy. Kmher 
Ktngct. III. 1863. 310.) 

* P á p ó c. (Ggöri tört. és rég. Füz. 
I. 1861. 78, 95, 218. II. 18G3. 264, 
370.) 

Párkány vár története a törökök 
alatt. (Biies. N. K. Napt. XII. 1859. 
58. Képpel. *— Ungr. Mag. 1782. II. 
325. — Magyarovsz. Kép. I. 1867. 
148.) 

Patak = Sáros-Patak. 

* Duna-Pata j. {Mngyarorsz. Kép. 
l. 1867. 211.) 

* P a t o n a. (Győri tört. és rég. Füz. 

III. 1865. 276, 277, 279.) 
*Paturány. (Tört. Adattár II. 

}872. 377.) 

* Pátyod, Szatmármegyében. (M. 
Frol. Figyelm. I, 1870. 309.) 

Pécs szabad királyi városnak le- 
irása. ^^^riííAv; ./iíh'.s. (Tud. Gyűjt. 1822. I. 38. Észrevételek. P. J. ! S2 

VIII. 113. * — Alm. V. Utigani .1: 
332. Urtg. Magazin 1782. II. 92^ 
Fmber Könyvt. Ul. 1863. 334. M 
tört. és rég. FUz. II. 1863. 54, SW 
245 — 247,302, 304, 350. III. 19$ 
23, 90.) 

* Pécs várad. (Győri tört. éi0 
FUz. I. 1861. 358. II. 1863. 38-^ 
III. 1865. 37, 39.) '-^; 

Pest városának hajdani helyh«| 
tése. J—ich. (Tud. Gyűjt. 1817.XiÍ 

— Levéltöredék P.-röl. F..Sf. Orif 
nerva 1825. 488. — P.-röl eg;^ 
szó. M. Hazai Vándor III. 1833.'| 

— Pesten és körüle, hárman. 
1828. és 1829. Második 18 

1833. Harmadik 1834. Auroráéi 

1834. Folyt, többen. 27. — Ki5 
tesités az 1838 diki martiusban 
tént vizáradás felől, különösen Fi 
nézve. Emlékül a történtekre 
években is. M. Jlazai Vándor IX. 1 
49. Képpel. A régi Pestről. Ráméri 
ris. .\kad. Értés. V. 1871. 107. P. í 
rosa fejlődéséről , a visszafoglalii 
1750-ig. Rómcr Flóris. Akad. Értíf. 
1871. 198. — Adalék Pest váraiéi 
fénetéhez. Közli Walther Imre. 9A 
dok VII. 1873. 511. ' — Ung. U 
1782. II. 107. Mind. 6'i/«jMII. 17Í 
163. Győrt tört. és rég. Füz. I. 18< 
107, 109, 199, 203. 11.1863.1,1: 
147,350.111.1865. 46, 301.— 
pesti utcák történeti nevei. Szazaiéi 
1867. 418. — P. monograpliiája. í 
zadok IV. 1870. 271, 350.) 

Pestmegyei helyirati nevek 
Báth Károly. (Uj M. Muz. 1853, 
639.) 

Pete, Szatmármegyében. Ki 
Kiss Kálmán. (M. Prot. Figyelm. 
1870. 310.) 

* P é t e r d. (Győri tört. és rég. 
I. 1861. 15, 18, 19, 24, 32, 40. ! Helynijzok. Magyar birod. Pétervárad — Püspöki. eOG ■0 h. 

U 1 ■23, 125, 139, 142, 151. III. 

ií4.) 

tervárad. {Bucs. N. K. Xapt. 
.7. 39. Képpel. — Alföldi Kalauz 
70. Képpel. * — Ungi. Magáz. 

IV. 108. Mind. Oyüjtem.m. 

134. Magyarorsz, Kép. í. 1867. 
; 30. Két képpel.) 
'^ t r i n a V á r. (Győri tör/, és r. 
11. 1865. 15, 16.) 
!• t r o 7, 8 á n. (Magyarorsz. Kéft. 

8. 4. Képpel.) 

i n k a f ö, Vasmegyébeu. Jlaoí 
I. (Emlékkönyv II. 1852. 433.) 

1 d m a n i D , Podmaniczkyak vá- 
izadokW. 1872. 497.^ 
' o d o 1 i II. (Mind. Gi/ltjt. IV. 

215.) 

|i r á d partjain fekvő 8 megjegy- 
iiéltó némely városokról, faluk- 
iiiLiIi'kokról való topograpliico- 
" 'itistikai jegyzéaek. Melczer 
I I.Gyajl. 1819. VU. 3. Pót- 
•: Károly. Tud. OyUjt. 1819. 
1 li. 1 1 III a és az ecsedi tó. 
/-;. {Tud. Tár. 1836. IX. 

.iga. (Tort. Adalt/ir II. 
377.) 
■ z - (■ g a. (Mind. flyüjt. FII. 

' y. Von dem Aufentlialte 
i'.'n Hcrzogg von .Sachseu 
-< Zweiten in dem Schlosse 
I. (Ung. Magáz. 1781. L 
trSge zur Geschichte der 

Fr.istadt l'r. 1781. I. 

U, 243. — Wohlfeile Zeit in 

•i3. 1781, I, 125. — 

' ir Ucschíchte der kiSnigl. 

' Pr. in den Boc»kay8Chen 

II. '•. W. Xeum Uiigr. Mmjnz. 

II. I_M Ziir Oeschichte der Pr. 

tK. 1792. II. 

kir. koronázó város. F;ilé--Kalei,d. I. 1837. 25. Képpel.— 
P. város rövid története. Uiics. N. K. 
Napt. I. 1848. 6. Képpel. — P. vára 
Nemz. Kép. Nupt. IV. 1863. 69. Kép- 
pel IGOO-ból. — Adatok P. történe- 
téből. Rakovszky István. Pozsony és K. 

1865. 3. P. múltjából. Iláhoru-Könyv 

1866. 152. ' Almán, von Ungani 
1778. 160. Ung. Magáz. 1782.11. 
218. Mind. Gyűjt. III. 1790. 158. 
Gyári tört. és rég. Fűz. I. 1861. 46, 
47,50,55, 56, 98, 99, 109, ! 10, 
162, 163, 167, 169, 170, 209, 244, 
313, 348, 352. II. 1863. 10, 24, 40, 
121, 141—148, 166 — 170, 185, 
245^247, 257 — 261, 263, 273, 
336, 344. III. 1865. 5, 18, 46, 53, 
67, 89—92, 108, 145, 151, 159, 
160,241, 272, 273, 282,347. IV. 
1865 — 68. 321. Emich N. K. Nupt. 

1864. 151. Képpel. Magyaror. Kép. 
I. 1867. 72. Öt képpel.) 

*Pö8tyéu. (Gyári tört. és rég. F. 
III. 1865. 83, 84.) 

P r i V i g y e, Nyitramegyében. G. 
(Magyarorsz. Kép. II. 1868. 347. Kép- 
pel. * — (íyári tört. és rég. Fűz. III. 

1865. 268.) 

* P r i V i n a-G láva Szcrémmegyé- 
ben. (Magyarorsz. Kép. I. 18 67. 273, 
278. Képpel.) 

* Promontor. (Magyarország Ké- 
pekben. I. 1867. 205, 211. Képpel.) 

Puszta-Palota = Palota 
(Puszta-). 

Pusztaszer, a honalapító ma- 
gyar nemzet első törvényhozási köz- 
gyűlésének színhelye. Különös tekin- 
tettel Homyik János ur e tárgyú mü- 
vére. Révész liiirf. {Sárosp. Filz. 1866. 
97.) 

* Putnok. (í/nífr. Maguz. 1782. 
H. 98. Századok VI. 1872. 699, 700.) 

* P U 8 p ö k i. ((lyöri ISrf. ét rig. F. 
I. 1861. 239.) 607 Helj'rnjzok. Magyar U'uod. RAckeve — Saród. ' li li c k e V c. {<}ynri tört. <U r. Füe. 
111. 1H65. 289— 29G.) 

' K a d 111 a n y e 8 t y. {Tört. Adattár 

II. 1872. 377.) 

K a d n ó t i kast(!ly. Kövávy László. 
{Mayyarorsz. és Er<l. Kép. II. 18.53. 71. 
Két rajzzal. Miillnr és Vakut Xagy 
Napt. 18.57. 157. Két rajzzal.) 

K a d V á 11 y i várkastély , Zólyom- 
megyében. Knhhiyi Ferenc. {Mayynror- 
szi'kj és Erd. Kép. II. 18.53. 94. Két 
táblarajzzal.) 

* Ragusa. (í/fíjT)-. ilayaz. 1783. 

III. 475.) 

* R ii h ó. (Magyarorsz. Képekben II. 
1.868. 147, 151. Képpel.) 

* R á t ó t. {M. Ember Könyvt. III. 
1863. 291. (iyöri tört. éa réy. FUz. II. 
1863. 236. III. 1865. 41, 42.) 

* R a V a z d. {fíyűri tört. és rég. F. 
I. 1861. 15, 25, 32. II. 1863. 359. 
III. 1865. 309 — 311, 313, 314, 
316, 317.) 

Raviia. (Tört. Adattár II. 1872. 
143.) 

* R e g é c. (Ung. Magáz. 1792. II. 
90.) 

Szász-R égen. Zur Gescliiclite von 
Süchsiach-Regen seit den letzten hiin- 
dert Jahrcu. Joseph llaltrich. {Archív 
f. sieb. Landesk. N. F. III. 1858. 275.) 

* R é p c c-L a k. {<:yöri tört. és rég. 
FUz.. III. 1865- 297, 299.) 

* Révfalu. {Ciyőri tört. és rég. F, 
I. 1861. 250.J 

Rezi. {Balaton-Alhuma 1851. 23. 
Képpel.) 

" R i in a s z o in b a t. {Oyűri tört. és 
réy. Fiiz. III. 1865. 195, \9G. Magyar- 
ország Képekben II. 1868. 139,147. 
Képpel.) 

* Rózsahegy.' {Ungr. Magazin 
1782. II, 107. (.'yóritöit. és rég. Fiiz. 
m. 1805. 343. Magyarorsz. Kép. II. 
1868. 243. Képpel.) * Rózsái y. {dyi/ri töri. 
III. 1865. 13, 15, 18.) 

Rozsnyó. JloU'ík Imre. (3 
1830. III. 81. — M. (hr. V? 
Műnk. XII. 1868. 435. * .« 

aydjt. IV. 1790. 95. Mtigyarvr í. 
II. 18G8. 161. Két képpel.) 

* R u d n a , Turócmegyében. ' 
A/ag«2. 1782. II. 330.) 

Ruszkabánya 1748 — 49-1. 
— b— {Á „M. Polgár" Napt.W. 185 
132.) 

* S á á r, Szatmárinegyébcn. i U-i 
Prot. Figyelm. I. 187o. 311.) * S a b á c. {Ungr. May : 7 ' 1 
110. 1783. 119.) 

* S á g. (Gyuri tört. és rég. Fitt. 
1861. 149, 241. IIL 1865. 4 
94, 152, 284, 301, 306, 307.)' 

* S á g V á r. {GySri 
m. 1865. 94.) 

S a j ó-S zent-Péter és 
vei. — V. — (Uj M. Mim-iim I 
94.) 

S a 1 g ó vára. {Bucí-: A . Kép. A'o 
IV. 185t. 83. Képpel. — Magyarm 
Kép. II. 1868. 319. Képpel. — %' 
vagy Szelistye és Talinács váráMk 
területének jogtörtcnelmi nyomodi 
fíalássy Ferenc. Századok VI. 1** 
86.) 

* S á m o t h helység jüvede! 
1512— 1514-ben. Ku,n,r. Whdor 
Sión 1. 1863. 230.) 

* Sándor f, (Sándori a iva.j ', 
Adattár II. 1872. 439. Ujabb ada 
S. történetéhez. III. 1873 

* S á r e n g r á d, Szerémmegy^l 
{Magyarorsz. Kép. I. 1867. 272,, 2 
Képpel.) 

* Sárfenék vára. {Századak 
1871. 375.) 

* Saród, helység Sopron iiiO£.T'' 
Zerpétk Antal. {M. Akad. F 
300.) ■i!t Helyrajzok. Magyar bírod. Sáros — Somorja. 610 Sáros vára. (Ungr. Magoz. 1782. 
, a 2 2. (iyöri tört. is rég. Fáz. II. 
«63. 28, 29, 37, 348. III. 1865. 5, 
;, 15, 16, 18, 19, 343, 344.) 
i r o 8 vármegye esmértetése. Tahy 
..ir. {Tud. '.yUj/. 1834. II. 3. — 
irmegyének régi elnevezése és ön- 
iga, vagyis Abaujtól függetlensé- 
l!„lái>»y Ferenc. Századok Vl. 1872. 
.) 
> árospatak története. — '•' . H. 
(Tud. (lyüjt. 1818. V. 3. XII. 
A p — i vár leírásához. — O. 
_ — 1819. VI.. 104. — Pod- 
rzky Imre. Tiul. Tár 1839. Értek. 
J6, 216. — Orbán József. Ma- 
0;ld és népei 1846. VI. 1. Képpel. 
Mind. (.■tfUjt. IV. 1790. 100. 
' >. Sapt. U. 1857. 55. Eajz- 
: fSrf. ét rég. FSz. II. 1863. 
256, 325, 326. IIL 1865. 3, 
-. 262, 330, 343.) 
Sárvár, Vasmegyében. {Ungr. 
/'.?. 1782. II. 97. tlyóii tört. és r. 
l. 1861. 380. II. 1863. 344, 
I ■ 1865. 277.; 

"Sebes. {T>irl. Adattár IL 
T:(. 407.) 

Kis-S ebes. {Magyarorsz. ét Erdély 
U. 1853. 134. Vahot N. Naptára 
" 220. Rajzzal.) 

i; 8 v á r. Verzcicboiss der 

'íburgcr Bürgcrmeister undKönigs- 

ter. (.Sieb. Quart. VI. 1798. 316.— 

'<nit (foebel et Heorgii Wachsmann. 

Civitatis Schaesbnrgensig. 

')63. heaische Fnndgruben II.. 

'<. — Die Schttssburger Gre- 

' hnttug von 1522. Zttge aua 

sichiiischen Lében zur Zeit des Un- 

inc* (|<;« angrischen Keichs. ''. D. 

■■•''. Arrliiv für siebenh. f^nndetk. X. 

. t. 135. Dcr Braiid SchllM- 

Jahre 1676. Kari Fabtititu. 

- 1. 1853. 220.Au»flUg.! von Na- 

■ hCT Burgweg ; ein Beitrag zur Ur- 

Tt*. lUpírt. I. TtrUa. geschichte der deutschen Ansiedlungeu 
in Siebenbürgeu. Or. Friedrich Marien- 
burg. Magáz. /. deschichte und Liter. 
iV. F. I. 1859. 195. * — Magyarorsz. 
Kép. II. 1868. 261, 262. Két képpel.) 

Sellye. JDurguth József. (M. Sión 
V. 1867. 37. * — Mind. CUjüjt. III. 
1790. 210.) 

S e 1 m e c vára. {Magyarorsz. Kép. 
II. 1868. 378. Képpel. * — Ung. Ma- 
gazin 1782. II. 100. Gyári töri. és rég. 
Füt. m. 1865. 266, 268.) 

Sepsi-Szent-György = Szent- 
György (Sepsi-) 

Sikló s-ról. Szalay Antal. ( Tudom. 
Gyűjt. 1824. XII. 19. * — GySri tűrt. 
és rég. FUz. I. 1861. 370. M. Ember 
Könyvt. III. 325.) 

* S i m o n t o r n y a. (Ung. Magazin 
1782. II. 330. Mind. Gyiijt. III. 1790. 
239. Győri tört. és rég. Füz. III. 1861. 
116, 117, 370.) 

S i r m i u m város igazi nevéről. Fe- 
lelet Rumi Károly tévedéseire. Horvát 
István. (Tud. GyUjt. 1817. VIII. 142. 
* — Mind. Gyűjt. IIL 1790. 132.) 

' S 1 a v o n i a vagy Tótország, haj- 
dan országunk egy része. Sándor István. 
(Mind. Gyiijt. IIL 1790. 49. Sokféle 
1808. X. 172.) 

* S o l y m o 8 vár. (Tört. Adattár I. 
1871. 488. Képe. Hébe 1825. Mell.) 

Somlyó vára Vcszpréramegyébeu. 
n. K. (Magyarország Kép. II. 1868. 
340. Képpel.) 

Somogy. Értekezések. Nagy-Apáthi 
Kis Sámuel. (Tnd. Gyújt. 1822. V. 35.) 

Somorja, Csallóközben. Egy kis 
böngészet 8. levéltárában, -fattctik Ede. 
(Győri tört. és rég. Füz. IV. 1865 — 
68. 305. " — Jstoán bácsi Napt. II. 
1857. 145. Képpel. Győri tört. és rég. 
Ftíz. l. 1861. 178, 352. IV. 1865 — 
68. 305. MagyaroT'Z. Kép. I. 1867. 
79.) 

20 611 Helyrajzok. Magyar birod. Somoskő — .Szarvkö. * Somoskö. {(lyöri tűrt. éa réy. F. 
m. 1865. 259, 262.) 

* Soponya. (GySri tőrt. és rég. F. 
m. 1866. 94.) 

S o p r o u. Goluh Vilmos. (Magyarf. 
fa népei 1847. I. 5. Képpel. — Sop- 
ronvárosi vámjövedelem 1593-ban. Ga- 
rády. Uj M. Muz. 1857.1.111.— 
S. városának történelmi vázlata, ere- 
detétől kezdve a XVI. századig. Túpler 
Károly. M. Oi-v. és Term. Műnk. VIII. 
1863. 29. — S. délnyugati környéke 
a XIII. században. Szopori Nagy Imre. 
Győri tőrt. és. r. Fűz. III. 1865. 303. 
Képpel. * — Uvgr. Magáz. 1782. II. 
325. Mind. Gyűjt. IV. 1790. 236. — 
Győri tőrt. éa rég. Füz. I. 1861. 58, 
61, 73, 77, 78, 106, 108, 109, 191, 
209, 218, 240, 242, 243, 254—256, 
340. II. 1863. 82, 141, 145, 148, 
258, 260, 284, 289, 302, 376 — 379. 
III. 1865. 23, 40, 239, 242, 243, 
275—280, 288, 303 — 329.) 

Sopronmegye esmértetése. N.- 
Apáthi Kiss Sámuel. {Tud. Gyűjt. 1823. 
X. 53. 1833. I. 5. — Mayád Zazloph, 
Szabó Márton és Orpordány S.-megyei 
régi helységekről. Szopori Nagy Imre. 
Gyön tört. és rég. Füz. II. 1863. 376.) 

Sóvár, Eperjes mellett. (Mayyaror. 
Kép. II. 1868. 302. Képpel. *— Ung. 
Magáz. 1782.11. 321.) 

* S t o m f a. {Győri tört. és rég. Füz. 
Ili, 1865. 123.) 

Sümeg. {Balaton-Albuma 1851. 
29. Képpel. * — Győri tőrt. és rég. F. 
I. 1861. 208. III. 1865. 111.) 

* Szabolcs vármegye monogra- 
phiája. (Századok V. 1871. 428. Győri 
tört. és rég. Füz. 1. 1861. 195, 256. 
III. 1865. 234, 343, 345.) 

*Szádvár. {Ung. Mag. 1782. II. 
330. Győri tört. és rég. Füz. II. 1863. 
261. III. 1865. 2.) 

* Szakálas, Komárommegyében. 
{Győri tört. és rég. FUz. l. 1861. 177, 178, 181, 182, 219, 231, 233, 235 
352. A XIII. században. Uj M. s>- 
1858. I. 537, 543.; 

* Apáca-S z a k á 1 a 8. {Győri iijii. u 
r. Füz. II. 1863. 258.) 

* Bálvány-S z a k á 1 a s. {'!yőri tör 
és r. Füz. I. 1861. 92.) 

S z a k o 1 c a szabad kir. város régi 
ségeiröl. I'odhradczky József. {Tud. tí 
1829. V. 23. * — Gyön tört. <?< r. l 

II. 1863. 83, 84, 263, 264.) 

* Török-S z á k o s. (Tört. ÁdeM, 

I. 1871. 213.) 

* S z a 1 a. {Győri tört. ét r. Füz. II 
1863. 193—213, 302 — 304. lU 
1865. 37, 59—61, 63 — 65, 109 

III, 200.) 
Szalánc. {Árpádia l. 1833. l|| 

— Magyarorsz. Kép. II. l668. 
Képpel.) 

* Szalánkemen. {Ungr. Mag» 
1787. IV. 109. Mind. Gyűjt. III. l?í>( 
137.) 

Nagy-S z a 1 ó k. (Magyarorsz. Kéj 

II. 1868. 233, 236. Képpel.) 
S z a m o s-U j v á r = Újvár (9k 

mos-). 

* Szántó. (Magyarorsz. Kép. 
1867. 161, 162. Képpel.) 

Szarvas városról, százados ünn 
pe alkalmatosságával nov. 3-án 1^2 
Hellebranth János. {Tvd. Gyűjt. 182 
XI. 3. Képp. — Dorner József. Starm 
ágost. Föisk. Tudós. 1860. 3 — 16. 
Sz. hajdan. Zsilinszky Mihály. Szarvt 
ágostai h. FÖisk. évi Ertes. 1869. 3- 
10. * — Mind. Gyűjt. TV. 1790. 13 
Sz. monographiája. Századok V. 187 
224.) 

Szarvaskő. Nagy Iván. {Magyt 
ország és Erd. Képekb. IV. 1854. í! 
Képpel. * — Vahol N. Napi. I. 18." 
289. Rajzzal.) 

* Szarvkö vára. (Századok 
1871. 373, 382.) I Helyrajzok. Magyar birod. Szászok földje — D.-Szekcsö. 614 - /.ászok földje. SSchsische Ort- 
.;ten aus der Arpaden-Zeit. Kari 
rirh. (Progr. der ev. Knabenachule 
■ Regen 1871. 3 — 57.) 

/-R é g e n = Régen (Száaz-). 

- •' b e s. Chronologisches 

.......;; lor Königs-und Stuhlrich- 

u der Königl. freyen Stadt, und das 
;t verbundenen Mühlenbach, vom 
1690 bis 1808. D* (Sieb. Prov. 
. IV. 1813. 161. — Sz.-S. XV-ik 
idbeli tanodája, török általi ostro- 
■á törte'netirójának emlékezete. Or. 
->>/ József, l'j M. Muz. 1857. I. 

/.város mit seiner Umge- 

liiclitlich dargestellt, von der 

. bis zu der merkwUrdigen 

ir,u ;iuf dem Brodfelde 1480. D. 

. (Transríliania I. 1833. 236.) 

tmár. (Ung. Mag. 1782. 

Mind. (lyiji. IV. 1790. 125. 

i tört. és r. Fiz. I. 1861. 193. II. 

i. 104, 353. III. 1865. 95, 206, 

247, 258, 259, 343, 345, 346.) 

i-S zent- De in éter város 

■Aü-/. adalékok, lásd Sírmium. 

zd Uuaztáv. {M. Akad. Ért. — Pki- 

r. T. Közt. V. 1865. 319.) 

/.eben. Magyarországi helynév. 

i'fi/fs. {.Századok II. 1868. 

^ z e b e n. A bírák jegyzéke. 

:,gaz. 1782. II. 261. 1788. 

197. — Chronologische Tafel der 

cl BUrgermeiíter, Stuhlrichter 

itliannen zu Ilcrmannstadt. 

í/KuW. II. 1791. 53,154,235, 

Das rothe BUchel der Stadt 

lieilt von Anion Kiírz. Magáz. 

<n,f Liter. Si>-h. I. 1844 — 45. 

.laliresrechnung de