Internet Archive BookReader

The heavenly footman = An gille-ruith neamhaidh, no, Cunntas mu'n duine a theid do neamh ; agus, Cia mar bu choir dha dha ruith chum's gun glac e 'n duais