Skip to main content

Full text of "Herodoti Historiae. Edidit Carolus Abicht"

See other formats


te- Jlfia-\.i;i.>. ■> I ■ iJI H(: 'O HERODOTI HISTOPJAE LGr 
H562Ab HERODOTI HISTORIAE '(^ij CAROLUS ABICHT. VOL. I. EDITIO STEREOTYPA. EX OFFICIXA BEilNHARDI TAUCHNITZ 
LIPSIAE MDCCCLXIX. ^ '^ \ 
^ H0d1> 

1/./ I DE HERODOTI VITA ET SCRIPTIS 
COMMENTATIO. I. Hcrodotus Halicarnassensis 
quo auno natus quoque mortuus 
sit certis testiinoniis affirmari ne- 
quit. Nam qui ex notissimo illo 
Pamphilae historicae loco, a Gellio 
in Noct. Att.XV 23 allato( i^e/Za/u"- 
cus, Herndoius, Thncyflides, Mstoriae 
scriptores , in iisdem fere temporibtts 
laitde ingenti floruerunt et noti nimis 
longe distaniibus fuerunt aetaiibus. 
nam Hellanicus iniiio helli Pelopon- 
nesiaci fuisse quinque et sexar/inta 
annos naius videtur, Herodoius tres 
et quinquaginta , Thucydides quadra- 
ginta. scriptum est hoc in libro XI. 
Pcmphilae.) colligere posse sibi vi- 
debantiu', Herodotinn natum esse a. 
484 a. Chr. n., haud accurate illire- 
spexeriuit CTcUii verba naium esse 
videri. Quanquam haud multum a 
vero aberrasse feminam illam Ae- 
gyptiam, satis doctam , Neroni ae- 
qualem, aliis scriptorimi antiquo- 
rum testimoniis comprobatur. Scri- 
bit enim Dionysius Halic. in iudicio 
de Thucydide p. 820. 6 Se A).iyao- 
■i'aaaei'S 'HooSoTOi yevouevoi o/.iyco 
TToorsoov Tcof Ileoaiy.coi', Tragey.jei- 
■jcte Se ui/oi tcov Tlel.OTiovvr^aiay.cjiv, 

et Diodorus Siculus H 32. HgoSo- 

lOi y.cnn Seg^rv yeyovcoi toTs /go- 
i'o<s.i Neque de anno, quo Herodo- 
tus mortem obierit, certi quidquam 
affen"i potest; id unum constare vi- 
detur, Herodotum initia belli Pelo- 
ponnesiaci vidisse (cf. locum supra 1 Qui nuperrime Eusebii auctoritatem se- 
cutus (cf. Euseb. in chronic. ad Olympiad. 
LXXVIII i. e. 468—464 a. Ciir. n. 'Eqodmo; 
'AXiy.aQ\uaatig latocnoyndcfog iyvuyol^tto) 
conicereconatus est, Herodoti natales ad an- 
num 489 csse reiciendos, illi scriptori nimiam 
videtur tribuisse fidem (cf. .Schoell. in Philol. 
XI 2111. Neque Tzetzem, levis sane aucto- 
ritatis tcstem, sequemur, qui Euripide mino- 
rem fuisse contendit Herodotum. laudatum nagey.reivni Se itiygi ■tcHv 
Ile/.oTco}' vratay.cov) , id quod e per- 
multis historiarum locis intellegi ne- 
cesse est (V 77. VI 98. VII 137. 223. 
IX 73). Annum mortis accm-atius 
constituere vix licebit; eqiiidemRu- 
binonis2 sententiae accedo, quiHe- 
rodoti vitam annum 424 superasse 
gi-avissimis argumentis nisus suo 
im-e negat.3 

In vita Herodoti adumbranda ex- 
ordiamur a Suidae loco (Vol. I p. 
893 edit. Bernh.), sic scribentis: 
HgoSoros, Av^ov y.ctl Jgvoii, l4'/.i,- 
y.ctgvaaaevSjTciJv i7ctrfavc7jv,y.al uSs'/.- 
cpbv eayr^y.cas OeoScogov usTiazr] S' 
ev .Scif.ico Sict AvySuuiv, tov txTtb 
ytgreuiaias rgirov rvguvvov ysvo- 
i^evov Aliy.ctgvaaaov " niaivSr^^.ig yag 
fiv vlbs ylgTein.aias, tov_ Se UiaivSrj- 
/.iSos ylvySauis' iv oiv rfi .Zciuco 
y.ctl TTjv 'IctSa fjay.iqdT, StdXey.TOv y.ai 
tygay^'ev iarogiav iv ^i^Xiois ■9'', 
agiciiusvos ctTzb Kvgov rov Iligaov 
y.cti KavSctvlov tov AvSdiv ^aat- 
).icos. ik&cbv S' sis J4hy.agvctaabv 
y.ai rbv rvgctvvov e^eXciacts , iTieiSfj 
vOTsgov elSov iavrbv cpd^ovovuevov 
vTib rctjv Tio/.ircdv, eis rb Oovgiov 
ctTtoiy.iXojtsvov vTi 'Ad^rvcticov id^e- 
).ovrfs f^ld^e' y.ay.el re/.svrf^aas eTcl 
rfjs ayogas Tid^unrai,. rivis S' iv 
ni).).7] avrbv Te/.evrf^aai cfuaiv. im- 
ygctjovTui S' oi ).6yoi avrov Movaut. 

Herodotus nobili familia Halicar- 
nassi, in urbeCariae, ortus est. Pa- 
ter vocatur Lyxes, materDryo (sive 
Rhoio), avuuculus Panyasis, poeta - Cf. I. Rubinonis de mortis Herodoti tem- 
pore disputatio, Marburgi 1848. Difficilem et 
spinosam quaestionem eodem fere modo ex- 
plicare studuit Schoellius in Philol. XI 109 — 
211. 

3 De singulis conferns quae in altera edi- 
fione Herodoti — prodiit in aedibusTeubneri 
a. 1869 — adnotavi ad I 13U. Jll 15. VI DE HERODOTI epicus et vatcs (of. Suid. s. v. 77«- 
i'vaais et Tzscliirner Panyasidis 
fragm. p. 14), de quo infra videbi- 
mus. Halicaruasso ob Lygdamidis 
dominationem relicta, Samum se 
contuiit, ubi literis vacasse videtur. 
Quam Herodoti sive commigratio- 
iiem sive expulsionem cohaerere 
cura Pauyasidis avuuculi calami- 
tate, quem ab eodem Lygdamide 
occisum esse Suidas s. v. Ilarvaai; 
tradit (o Se Ilaivaaii ykyovE inl rcor 
JJsoaty.oJi'' avr^oi&r] SvTto yivySd- 
/iiSos Tov TOiTOV TvoavrrjaavTOS 
Aliy.aQiuaaoi), num recte laegerus 
coniecerit (Disputat. Herod. p. 7), 
dubitare licet. Postea Halicarnas- 
sum reversus Lygdamin expulisse 
dicitur; cum autem patriam tyranno 
liberasset, domesticis ut videtur fa- 
ctionibus oppressus^i iterum pati-ia 
expulsus est; quo facto Thurios, in 
Atlieniensium coloniam, commigra- 
vit, ubi mortuus atque in foro se- 
pultus est.^ Fuisse qui Herodotum 
Athenis, qui Pellae in Macedonia 
mortem obiisse traderent (cf. Mar- 
cellin. in vit. Thucyd. § 18, Suid. s. 
V. HqoSotos) vix est quod moueam: 
redarguit eosBaehrius (inHer. edit. 
vol. W p. 421 sqq.). Fieri enim po- 
tuit ut nonnuHarum urbium cives, 
apud quos Herodotus commoratus 
erat, gratissimam eius memoriam 
cenotaphiis cousecrarent, unde fa- 
ctum est ut postea aUi alio iu loco 
Herodotum mortuum esse statue- 
rent. 

n. DeHerodoti educatione at- 
que institutione nihil raemoriae 
traditura est; ueque vero dubium 
esse ])0test, quiu Homeri carmina, 
a quibus pueri graeci studia sua 
auspicabantur, ad excitandum non 
solum sed etiam ad colendura He- 
rodoti ingeniura j^ermultura fece- 
riut, id quod iara veteres quidam * Conferas velim quae accuratius his de 
rebus disputavi in editione Teutmeriana p. 2. 

s Tuniuli (cenotaphii?) inscriptionem ser- 
vavit Stephanus Byz. s. v. &oiqtoi: 'Hnodo- 
lov Av^im y.Qvmti y.origridt &a\6vza\'lddo: 
ctQxalyjg larorih]: nQvtuviv , | JuiQldogiy.na- 
rQr;g S/.aat6vz^ ano' Ttuv YctQ azXiiiov \ nui- 
fior vntx.nqoipvyixiv 6oiQior taxc ndzQtp: scriptores recte iutellexerunt , qui 
Herodotum 'OnrjQov tr/.ojTr;r (Dio- 
nys. Halic. epist. ad Porapei. p.772) 
et OinQiy.wtaxor (Longin. XHl, 3) 
appellaverunt. Ac si quis luxurian- 
tem verborum copiam, nan-ationis 
caudorem, epicara quandara perio- 
dorum conformationem spectaverit, 
sumraam intercedere sirailitudinera 
inter liistoriae patreni et Homerum 
facile perspiciet. Deinde vero etiam 
HerodotumHesiodi, Olenis, Musaei, 
Archilochi, Alcaei, Sapphonis, So- 
lonis, Aesopi, Simonidis Cei, Phry- 
nichi, Pindari, Aeschyli, Anacreon- 
tis, Lasi Herraionensis carrainibus 
incubuisse ex libris eius persaepe 
coguoscitur (I 13. 23. 24. 32. II 2. 
23. 53. 113-117. 120. 134. 156. 171. 
III 38. 121. IV 13—16. 32. 35. Y 58. 
iib. 67. 95. yil 6. 20. 77. VHI 96. 
IX 43). Cognita habuit praeterea 
philosophorura scripta ac placita 
(I 8. 29. 59 II 49. 81. 123_. IV 95). 
Pluriraura autera Panyasis a-\-un- 
cuhis, poeta epicus, qui ab grara- 
raaticis Alexaudrinis in numerum 
quinque optiraorum poetaram epi- 
corura relatus est , studia , volunta- 
tem raenteraque Herodoti excoluisse 
videtur; hinc factura est, ut, cum 
Panyasis raagnara ostentis ac pro- 
digiis interpretandisoperam irapeu- 
disset, Ilerodotus ipse raaximam iu 
cognoscendis colligendisque jn-odi- 
giis ac vaticiniis curam poueret." 

lam vero qua re impulsus Hero- 
dotus consilium ceperit historiae 
conscribendae ut appareat, ad ]}r\- 
mordia artis historicae redeundum 
est. Anteierunt Herodoto logogra- 
phi, antiquissimi Graccorum histo- 
rici, qui pedestri sermone prirai re- 
rura raonumenta literis mandarunt 
(cf. Thuc. I 21). Etenim apudAeo- 
les, lones, Dores, qui ad oras Asiae 
minoris raigraverant ibique permul- 
tas vu-bes coudiderant, exorta suut 
primordia artis historicae. Praeter 
ceteras vero gentes , quae ibi sedes 
collocaverant, loues potissimum, 
oras maris iuterni nacti, mercaturas 6 De sinprulis conferas Bredovii disserta- 
tionern de Herod.ratione theoIogica.Treptov 
1862, p. 9. VITA ET SClilTTIS COilJIKNTATlO. VII faciebaut atque coloniis in ten-as 
remotissimas deductis oras adia- 
centium marium iu suam redige- 
Ijant ditiouem. Hiuc est quod lones 
Aarias ten-as gentesque videbant 
oarumque mores cognoscebaut, va- 
rias rerum publicariun formas per- 
spiciebant. Cum mercatiu-a ad co- 
lonias deducendas impellereutur, 
qua erant ingeuii mobilitate, facili- 
tate, ad res hominesque diligeutius 
inspiciendos se converterunt. Ac 
primum quidem logographi, qui 
(licuntur, annalibus urbium ac geu- 
tium conscribendis operam navave- 
ruut. Quo in numero primus hi- 
storiae scriptor fuisse i^erhibetur 
Cadmus Milesius, qui Cyri et 
Cambysis temporibus fioruit. Con- 
scripsit Suida auctore nTioir Mdr]- 
Tov y.ai x/},' o/.?;; Itovins iv pi^t.ionfi' . 
Praeter ceteros, quorum nomina af- 
fert 'Dionysius Halicarnassensis (de 
Thucyd. iudicio c. 5), commemora- 
tione diguus est Dionysius Mi- 
lesius, qui enaiTavit Ta fis-za Ja- 
qbIov iv pifiXioii TTiiTS et neoaiy.a 
'JdSc Sialiy.Toj (cf. Suid. s. v.). Unde 
apparet, Dionysium eandem fere 
materiam tractasse quam Herodo- 
tum. Quo ordine et consilio scri- 
pserit, nihil certi constitui potest; 
neque enim Cadmi neque Dionysii 
scripta ad nostram aetatem per- 
manserunt. Transeamus ad logo- 
graphos , quorum fragmenta tam 
nuilta suut collecta, ut quid scripse- 
rint quaque arte iudicium possitfer- 
ri. Charo Lampsacenus paullo 
ante Herodotum bellorum Persico- 
rum temporibus floniisse dicitur(cf. 
Suid. s. V.). Indicem scriptorum ex- 
hibet Suidas: syoai/'£v ylld^ioTciy.d, 
n£oaiy.a iv [ii^/.iois fi' , E).).r]vixa iv 
fti^Xiois b' , Tceoi ylauipdy.ov /5', /li- 
fivnd, oQovi Aaf^iipaxr^voJv iv ^i^/.iois 
S' , TiQvTnveig 7] doy^ovra? rovs rcov 
yiaxeSacuovicov (soti Si yoovixd), 
y.xioeis rcolecov iv (ii(i).iois /3', Kori- 
Tiy.a ir /ii/iliots '/' {).iyei Si y.ai rovs 
v7i6 Miiojos Te&evTas vouovs), Tcsoi- 
TiXovv TOi' ixros toiv Hoay./.sicov 
orrjlojv. In rebus Persicis et Ly- 
diacis Charonem eidem fere mate- 
riae operam dedissc quam Hero- dotum cx fragmentis intellegitur, 
quae collegitC. Mueller. hist. graec. 
fragm. I p. xvn sqq. Cuius histo- 
riae quinllerodoto cognitae fuerint, 
vix dubitem (qua de re conferasMi- 
chaelis diss. cle logographis grae- 
cis, Zittaviae 1855, p. 55). Pauli) 
antiqiiiorem Herodoto Xanthuni 
Lydium fuisse Ephorus tradit (fr. 
19 ed. Mueller.). Scripsit duobus 
libris res Lydiacas (cf. hist. graec. 
ed. Muell. I p. xxi), posteriore 
tempore a Dionysio Scythobra- 
chione interpolatas (cf. Hachtmanni 
dissert. de Dionysio Mytilenaeo s. 
Scythobrachione , Bonnae 18G5), 
quas Herodotum consuluisse atque 
inusum suumadhibuissestatui licet. 
Hellanici vero Lesbii scripta, 
inter quae primum locum obtinent 
Persica, Herodotus cognita ha- 
buisse non videtur, ueque Hellani- 
cum (qui aequalis fuit Herodoto) 
historiarum eius notitiam habuisse 
putaverim (cf. C. Mueller. hist. 
graec. fragm. vol. I p. xxix). De 
Pherecydis archaeologia Attica, 
iu qua Atticoriun origines descri- 
psit, perpauca comperta habemus. 
Kestat Hecataeus Milesius 
(549—477), logographorum longe 
princeps, de quo ita scribit Suidas 
1687: HooSoTos Ss ^/.ly.novnoasvs 
co(fi/.r;Tni tovtov lecoTSOos ci)i\ et 
Hermogenes de form. orat. II 12, 6. 
t. III p. 399 rhett. gr. ed. Walz, 

'Ey.aTcnos Ss 6 Mt).r;aios , Tiao' ou Stj 
udXiaza cacpi).r]Tai 6 'HooSotos, y.a- 
d^aobs fiev ioTi xai ancfrjs cett. He- 
cataeum primum , utpote veri inve- 
niendi studiosum, in historia con- 
scribenda quaedam criticae artis 
praecepta secutum esse e scriptis 
eius luculenter patet. Documento 
sunt, quae initio historiarum legi- 
mus: Ey.nTnlos Mt).r,aios coSs /uvd^el- 
Tctt' TclSs yodcfoj , cos fioi d/.rjd^ia 
Soy.isi sivat,' oi yaQ E).}.r]vcov Xoyoi 
7To).).oi TS y.ai ys).oloi, cos iitoi cfcci- 
vovTcci, siair. Conscripsit jjrimum 
opus geographicum 7ieQtriyr,ats r} 77 
yj;s TcsQioSos inscriptum. Praeter 
hanc orbis descriptionem composuit 
rerum ge.^jtarum monumenta [yevtr,- 
/.oyiat). Utrumque opus in usiun VIII DE HERODOTI suum convertisse videtur Herodo- 
tus, cum sentcntias ab Hecataeo in 
meclium prolatas persaejDC aut com- 
probet aut perstriugat, aut certe 
tecte significet (I 143. 146. H 15. 
21. 23. 156. V 36. VH 137). Qua 
de re conferas hist. gxaec. vol. I p. 

XXIX. 

Logographorum exemplum secu- 
tus Herodotus accurateque perscru- 
tutus quae rerum monumenta logo- 
graphi, imprimis Hecataeus memo- 
riae prodiderunt, ad historiam con- 
scribendam se contulit. Quod con- 
silium ut melius intellegatur, consi- 
derandae sunt temporum rationes, 
quae Herodoti pueri vel adulescen- 
tis animum mirifico historiae enar- 
randae ardore inflammaverunt. Nam 
temporibus proxime puerilemHero- 
doti aetatem antegressis belkmi 
summumque pericukim Graecis a 
Persis illatum erat. Immousis Per- 
sarum copiis a parvis Graecorum 
fugatis atque fusis Graeciae liber- 
tas restituta est, cum omnes summo 
patriae amore incensi et corporibus 
et animis cupidissime ad patriam 
defendendam contenderent. Haec 
pulchen-ima facinora ut enan-aret, 
quas non homiuum viribus sed di- 
vini miminis vi atque aequitate 
evenisse identidem affirmat, histo- 
riaram consilium pronuntiavit. Con- 
feras prooemium lib. I c.l. 'HooSo- 
tov^/.iy.aovnaaioi lazooiTjidTToSs^is 
7;Se, coi fzr]X£ xa yevoitsrn es afd^ooj- 
Tcoiv rof /oovco eiirr;/.n yivT;rai, urjrE 
toyit fieyd/.a re y.ai d'couaoxd, rd uei' 
'[E/./.riOi^ ra Se ^aoSdooiai dnoSe- 
yd^ivrn, dy.^.ed yavr]Tai, rd rs d).).a 
y.cd St r]i' cdrir}i' e7io).iur^aav dl./.r]- 
~/.oiai. Qua in re summis laudibus 
etferendum scrvitandi et investi- 
gandi studium quo Herodotus exci- 
tatus itineribus multis et longinquis 
suscipiendis permagnam vitae par- 
temimpendit, id secutus, ut locis 
ijjsis quibus quaeque res gestae es- 
sent, omnia diligenter exploraret at- 
que examinaret, ut enores vulgo 
creditos aut ficta atque iuania au- 
dacter et libere detegeret. 

in. De tempore et ordine, quo 
Herodotus singulas peregrina- tiones perfecerit, vix certi quid- 
quam constitui potest. Pro certo 
autem affirmari licet, eum omnem 
fere terrarum orbem Graecis illa 
aetate cognitum peragrasse. Quod 
ne temere a me arreptum putes, 
terras recensebo, quas historiae pa- 
rentem suis oculis vidisse ex ipso 
eius opere coUigi potest. Ac pri- 
mum quidem ab Ilalicarnasso , Ca- 
riae lu-be, profectus Cariam, lo- 
niam, Aeolidem, Lydiam, Mysiam, 
Ciliciam, Lyciam, Thracum Bithy- 
norum fines, meridionalia Ponti 
litora usque ad Thermodontem flu- 
vium perhistravit, unde consequi- 
tur, omnes fere Asiae minoris pro- 
vincias ab eo peragratas fuisse. 
Visit urbes Caunum, Ephesum, Sar- 
des, Cyzicum, Proconnesum, pro- 
munturiaMycalen, Sigeum, inspexit 
Maeandri , Caystri ostia ; etiam ad 
Halyn usque fluvium eum perve- 
nisse probabile est. Deinde via 
regia (V 52) , qiiae inde ab Epheso 
sive Sardibus Susa ducit, mercato- 
ribus peregrinantibus suo more ad- 
iunctus iu pluiumas provincias Per- 
sarum imperio subiectas penetravit. 
Permeavit Assyriam , Babyloniam, 
Mediam, invisit Babylonem urbem, 
Ecbatana Medica; etiam Susa eum 
vidisse veri est simillimum (VI 119). 
Inremotiores autemPersarum regni 
provincias Parthiam, H}Tcaniam, 
Ariam, Bactriam, Indiam non pro- 
gressus est. Maritimo, ut videtur, 
itinere Ponti Euxini oram, Bospo- 
ram (Byzantium), Propontidem, 
Hellespoutum adiit; inde meridio- 
nalem Thraciae oram pei-legens 
Samothracen, Thasum, Cberrone- 
sum, Chalcidicen pervenit; Atho- 
nem montem, quem accurate de- 
scripsit, eum inspexisse satis certis 
argumentis comprobari potest. De- 
inde sejjtentrionalem Macedoniae 
oram legit, nonnuUas ui-bes (Pel- 
lam?) invisit. Eodem itinere He- 
rodotum Thessaliae oram, Penei 
ostia, Temjje adiisse crediderim, 
unde Thessaloram fines ingi-essus 
perThermopylarum fauces iuGrae- 
ciam pervenit, quam saepius ^dsisse 
putandus est. Vidit Athenas, Spar- VITA ET SCRIPTIS COJOIEXTATIO. IX tam, Thebas, Delphos (Parnassum 
Vin 32. 39), Dodonam (?), Abas, 
campos Marathouios, Plataeeuses, 
Salamiua, Aegii^am, Euboeam insu- 
las, isthmum Corinthium, Corin- 
thum urbem, Sicyouem, Arcadiam, 
Elim (Olympiam), Argolim, pro- 
munturium Taenarum. — Cum apud 
Samios diutius commoraretur , ab 
hac insuUi profectus , cuius incolae 
neeotiandi causa ad remotissimas 
maris iuterni oras proficiscebantur. 
primum Aegaei maris insuhis , Cy- 
thera, Siphnum, Parum, Dehxm. 
Zacynthum, deinde Ci"etam, Rho- 
dum, Cypruui adiit; eodem, opinor, 
itinere adPhoenicum urbemTyrum 
pervenit; etiam maritimum Palae- 
stinae ti-actum eum adiisse credibile 
est; ad interiores autcm Palaesti- 
nensis terrae regiones non penetra- 
vit; Hierosolynia nou vidit. lude 
maris Phoenicii oram perlegens in 
Aegyptum progressus est (anno45U 
a. Chr.) ac res Aegj^ptionun tauto 
studio tantaque cura investigavit, ut 
de Aeg}'ptiorum rebus exponendis 
totum singularemque libruni per- 
scripserit. Invisit urbes Papremin, 
Buto, Chemmin insulam, Naucra- 
tim, Saim, Bubastim, Heliopolim, 
Memphim, Tliebas, Elephautinen 
insulam; Xili ostia eiusque cursum. 
inimdationum causas accurate iu- 
dagavit; vidit pyramides, hibyrin- 
thum, Moeridis Lacum. Ad Ammo- 
niorum, Aethiopum, Arabum fines 
non progressus est ; quae de illonmi 
terris memoriae pi-odidit, a merca- 
toribus accepit, qui iude iu Aegy- 
ptumvenerant. NequeLibyaeoram, 
quae ad occidentem versus ab Ae- 
gypto praetenditur, adiisse videtur: 
quae de Libyae situ, gentibus nar- 
rat, exmercatoribusCyrenaeis fama 
et auditione accepit. Cyrenen enim 
Herodotum venisse alio quodam iti- 
nere . a Samo suscepto , ex ipsius 
verbis facile perspic-tur (H 181). 
Carthaginem non vadit. — Ex ora 
Ponti meridionali maritimo itinere 
inColchidemtransmisit; hincMaeo- 
tida praetervectus et Cherronesum 
Tauricam pervenit Olbiam . Mile- 
siorura coloniam, in septentrionali Ponti ora sitam. Loca litori adia- 
centia ac vicina ipse peragravit, re- 
motiora a Graecis mercatoribus. iu 
meditenvaneas Scythiae regiones 
commercii causa profectis percunc- 
tatus est. Tyrae {Dnieitr), Bory- 
sthenis {Dniepr), Hypanis {Fmg) 
ostia suis oeulis vidit. Deinde Olbia 
nave vectus Istri ostia m-bemque 
Istriam a Milesiis conditam cogno- 
vit. In teiTas ad septentrioualem 
Danubii oram adiaceutes non pene- 
travit; neque Caucasi jilagas mon- 
tesque neque mare Caspium adiit. 
— A Thm"iis profectus, ubi anno444 
s. 443 a. Chr. n. domicilium colloca- 
verat (v. s. . primum itinera per ma- 
gnamC4raeciam instituit. ViditCro- 
tonem, ^letapontum, alias Italiae 
inferioris urbes, deinde in Siciliam 
transiit, urbes Egestam , Zanclen, 
Syracusas invisit; Romam non per- 
veuit. Europae partes ad occiden- 
tem et septentrioues vergentes He- 
rodoto non magis cognitas fuisse 
quam aequalibus recte statuitBaeh- 
rius (edit. vol. IV. p. 430)^ locis al- 
latis III 115. IV 45. 

Haec itinera multa et longinqua, 
quibus haud exiguam vitae ijartem 
impendit, documeuto sunt, quanto 
scrutandi et iuvestigandi studiofue- 
ritHerodotus. Quae res quanta fue- 
rit intellegemus, cumreputaverimus, 
quam exigua et dubia fuerint illis 
tempoi'ibu3 subsidia itineribus in 
ignotas remotasque regioues susci- 
piendis. Atque cum causa mihi sume- 
re videor, Herodoti peregrinatioues 
laudatissimis nostrae aetatis itineri- 
bus aequiparaudas esse. Nam hoc 
imprimis et naviter teneudum est, 
Herodoti peregrinationibus non so- 
lum disciplinas, quae naturae in- 
vestigatione continentur, sed etiam 
geographiam et historiam mirum in 
modum increvisse. neque dubium 
esse potest, quin literarum studia 
ex Herodoti itineribus non miuorem ■^ De singiilis conferas pertJtilem Heysii 
(iissertationem de Herodoti vita ct itineribus 
Berol.l826et indioem liuic editioni adiectiim, 
in quo accurate percensentnr terrae, tirbcs, 
msria, insulae. fluvii, montes, prcmunturia, 
i|uae adiit Herodutus. X DE HERODOTI fructum quam ex Alexandri magni 
expeditione in Asiam facta perce- 
perint. 

IV. Enan-averunt logographi sin- 
gularum urbium origmes {y.Tiasts) 
primaque civitatum instituta; con- 
scripserunt annales gentium et 
I^ostea urbium, indices stirpium et 
familiarum {ysren^.oyim), vinde in- 
tellegetm- historiae conscribendae 
primordia a logographis profecta 
esse. Verum enim vero cum ani- 
mos a fabulis opinionibusque fictis 
viudicare non possent, factum est ut 
quibiis libet fabularum commentis 
sine ulla dubitatione fidem adliihe- 
rent (cf. Thuc. I 20). Accedit quod 
nil nisi rerum lineamenta iecerunt 
et sine ullis oruamentis monumenta 
sohim temporum, hominum, loco- 
rum , rerum gestarum rehquerunt. 
Quam logographorum viam ratio- 
nemque primus deseruit Hecataeus, 
qui rerum Graecarum memoriam ab 
autiquissimis temporibus repetitam 
certo quodam ordine descripsit et 
considerate cauteque enarravit; 
eum veri studiosum fuisse vel indc 
apparet, quod, ut posteaHerodotus, 
multas peragravit terras, Persarum 
provincias, Ponti litora, Aegyptum, 
Oraeciam,0enotriam. Quantum au- 
tem Hecataei ratio historiae con- 
scribendae ab Herodotea distet, e 
fragmentis (a C. Muellero in vol. I 
historic. Graec. collectis) facile co- 
gnosci potest. 

Ac primum quidem et pervesti- 
gandi studio et dicendi ornatu longe 
inferior est Herodoto, deinde vero 
etiam Herodotus primus in rerum 
traditarum nexum causasque et in 
eam, quae inde enascitur, rerum 
gestarum veritatem ordinemque in- 
quisivit.s Qua de re auctor artis 
criticae apud Graecos habendus 
€st, quem vera tradere voluisse con- 
cedamus oportet, id quod hodie 
nemo profecto est quin sentiat. He- 
rodotus primus accurate distiuguit 
quae ipse vel vidit vel perscrutando 
invenit ab eis quae alii narraveruut 
eique tradiderunt (1181. II 99); cum 8 Verba sunt Baehrii vol. IV p. 439. diversae eadem de re sententiae fe- 
rebantur, singulas prudenter discer- 
uit, veram a falsa internoscere stu- 
det, eam quae proxime ad verum 
accedatjComprobat. Haud raro rem 
ambiguam in medio relinquit, libe- 
iTim iudicaudi arbitrium legeutibus 
permittens (V 49), ficta vero atque 
inania , quae suae sententiae ratio- 
nique coutraria suut, aut in dubium 
vocat aut plane reicit (II 20— 23.4.5). 
Unde satis apj^aret, Herodotum, cum 
adulescens omui Uberali doctriua 
humauitateque eruditus poetarum 
perfectissimam sibi parasset cogni- 
tiouem atque philosophorum scripta 
ac placita perspexisset, deinde re- 
rum annaliumque scriptores accu- 
rate cognovisset, haud imparatum 
agm-essum esse ad historiam con- 
scnbendam. Quod postea ad res 
diligentius perscrutandas quam jjlu- 
rimas remotissimasque terras pera- 
gravit eo consilio ut non modo au- 
diret vel legeret , sed ipse loca res- 
que si non ipse conspiceret {nvro- 
7iT7j~) , at certe ab iis qui coram 
vidissent comperiret, viam ad hi- 
storiam scribendam praeclare sibi 
munivisse putandus est. Praeter 
cetera vero Herodoti historiae iustis 
laudibus ab omnibus peritis ornan- 
tur propterea, quod totum opus 
unum est et sim^jlex, quod omuia 
singula uni et primario operis con- 
silio inserviuut. Kepetere hic liceat 
verba, quibus alio loco usus sum, 
cum eadeni de re dicerem: Der ent- 
scheidende Fortscliritt von der Sagen- 
erzdhlung der Logographen zu seiner 
Geschichtschreibung liegt darin, dass 
Herodot einen aUgemeineren gross- 
artigen Stoff der Gegenwart, die ge- 
traltigen Kdmpfe der Griechen und 
Barharen, zur Hniiptaufgabe seiner 
Darstellung maclite und ein so viel- 
fach gegliedertes Ganze durch das 
Band einer leitenden Gesammtidee 
zusammenhielt und zu einem einheit- 
lichen harnionischen Kunsticerk ge- 
staltete. Darum ivird Herodot mit 
Recht als der Vater der Geschichte, 
als der Pfdrtner zu den ehrwiirdigen 
'^ Hallen der Historie^ angesehen. 
Accedit alterum, quo ars historica VITA ET SCIUPTIS COMilENTATIO. XI Herodot etiam clarius perspicitur. 
Quod ut cognoscamus , universi 
operis qnasi summametpraocipuum 
eius consilium, quod in historiarum 
compositione secutus sit, investi- 
gare iuvabit. JSeque id difticile. 
Nam ex totius opcris siugularum- 
que partium compositione facile in- 
tellegitur, Herodotum in civitatum 
populorumque rebus enaiTaudisboc 
imprimis tenuisse consilium ut le- 
gentium animis jjersuaderet , res 
humanas nou fortuna sed 
mentis divinae nutu atque ar- 
bitrio regi, qua quaecuuque ge- 
nita supra modum augerentur et 
nimis magna aflectaront, deorum 
potentia reprimerentur ac subver- 
terentur. Cuius rei luculentum re- 
potit exemplum ab ingenti Persa- 
nxm dominatione, per omnem fere 
terrarum orbem jjropagata, quam 
cum immodice elata fiues suos a 
natura constitutos excederet, exigui 
opibusque longe inferioris populi 
virtute fuuditus eversam esse do- 
cet.9 

Quem consilii fiuem cum animo 
proposuisset , religiosam quan- 
dam instituit historiam, ut et po- 
pulis et singulorum hominum ani- 
mis expulsa omni super]>ia mo- 
destiam, pietatem ac religionem 
commendaret. Nam qui superbia 
elati atque immodica concupiscen- 
tes deorum reverentiam ac metum 
neglegunt sive verbis sive factis, 
aut nulla ipsi iniuria lacessiti alte- 
rum iniuriis afficiunt , deos habent 
iratos, qui cuiusque iniuriae poenas 
serius ocius repetunt aut ab ipsis 
improbis aut ab eorum posteris 
{ratieatg). Quam ad seutentiam com- 
probandam adiungit nonnulla huius 
generis exempla insignia, ut Croesi 
(1 34), Apriae (H 109), Cambysis 
(HI 64), Clcomems (VI 75. 84), Xer- 
xis (VII 10*) opag ra vTieoiyovTa 
^ioa cos •Aeoavvol o &eoi otSe ia 
^fafxa^ead^ai, tw Ss otity.pa ovSii' 
ftiv xj't'Cw — (pi).iei yao 6 d'eoe ra 

9 Qua de re conferas ej:re?;i\in Fechneri 
dissertationem quitntum EeroOoti religio ac 
pietas vahierit in histori'1 scrihenda inscri- 
ptam, quae proJiit Bromberg. IStJl. vTiepi/ovTa nayia y.o/.ovetv. ovtco 
St] y.ai OToaTo; Tto/./.bs vrr' oXiyov 
Siarpd^eineTai y.HTarotovSe' enectv arft 
6 d'e6i (f&ovrioas foSov iu^a.~/.7] rj 
.^povTTjv, Si' cov ifd^cipraav at n^ioji 
ecovrcov ov yao ia cfpovieiv iiiya o 
d^eoi a/.).oi> T] biovTOv). 

lam cum Herodotus et rebus ci- 
vitatum et hominum numen divi- 
uum ita iuteresse persuasum habe- 
rot, ut cuiusvis iniuriae aut flagitii 
vindex exsisteret atque omnia hu- 
mana , quae nimia sunt , ad medio- 
critatem revocarot, inde facile co- 
gnoscitur, quomodo Herodotus vi- 
tam humanam innumeris casibus 
olinoxiam contemplatus uumini di- 
vino invidiam quandam tribuat, 
qua homines prohiberi existimat, ne 
unquam felicitate fruantur nullis 
malis turbata. Quo fit ut ei potis- 
simum, qui praeter ceteros opibus 
ac potontia floreant, ue se deis 
proj^e aequari opinentur, a summo 
iortunae fastigio deiciantur. Quae 
egregie illustravitHerodotus Croesi, 
Polycratis exemplis, quibus nemi- 
nem aute mortem esse beatum lucu- 
leuter comprobatur (cf. VII 46 iv 
yao ovTco jSpayii /3i(t> ovdeis ovtco 
civ&pcoTios iojv avSctifxcov Tii^vy.e, 
Tco oi' TTapaaTijoeTai 7io/.).ciy.is y.ni 
oiy.i anct^ re&vdvai (iov/.ead^at, ficil- 
/.ov ?; •^coeiv. cti re yap ovitcfopui 
TTpoaTtiTTTOvaai y.ai al lovaoi ovi~ 
Tctpdaaovaai y.ai ^pnyvv tovrn /ua- 
y.pbv Soy.ieiv elvai Tioieiai rov iSiov 
ovroJ o fiev d'dvaT0S ftoy&r^oTis eov- 
aT]s r7]s ^OTjs y.aracfvyT] ctipercoxdTr] 
rco dvd^pcoTicp yiyove ' o Sa &ebs y/.v- 
y.iv yevacts rbv aicova cf&orepbs iv 
ctvrco eipiay.erai icov et III 40 itioi 
Se cti fteyd/.ai evTV/iat ovy. dpiay.ovai 
rb d'tlov aTitOTaftivcp cos aari if&o- 
vepdi'). 

Congruunt haec atque arcte co- 
haerent cum altera sententia. qua 
Herodotus sapientis esse monetpor- 
spectum habere et civitatum et sin- 
gulorum hominum fortunam nun- 
quam eodem statu manere sed 
tluxam esse et variam (cf. I 5 rd 
ydp ro 7cd).at fteydXn tjv, ra 7To)./.a 
nvrcov aitiyod yiyove' ra Se iri itiev 
t;v fieya/.a, Tiooreoov rv ouiy.oa. rrv XTI DE IIERODOTI avd^owTtrfiriv utv iniaxaHevoi evSni- 
noviriv ovdafia iv tcovtoj itivovaav, 
iTTiuvriaouai autfojiocov o/iioicos. 
I 31 javra Si o<fi ncf^aaoi y.rti 
ocfd^sJai vTco rf-g navrjyvotoi ts^.evtt; 
Tov ^iov ixoiarr] sneyiiezo^SiiSe^i re 
iv Tovroiai 6 d^eoi cos aueirov eir^ 
ard'oca7icprE9'rcx.vai iia?J.or rj ^oieii). 
Conqueritur brevissimam homi- 
iium vitam fortunae varietati obno- 
xiam ita ut de rebus bumanis gra- 
vius tristiusque existimasse videri 
l^ossit (cf. VII 46 V. 5.). Quod cum 
bene perspexisset Fechnenis (p. 35), 
scite obsei-vavit necessitudinera ac 
cognationem , quae inter Homeram 
tragicosque poetas et Herodotum 
intercedat. Consentiunt cum Hero- 
doto praesiantissimi Graecorum poe- 
iae velut Homenis et SopJiocles, quo- 
rum alter viortales ideniiclem vocat 
Set?,ovs, quin eiiani negat, quidquam 
in ierris miserius esse (II. q 446). 
Quis similem tristitiam in Sophoclis 
animo inesse negei, qui qiiidem viiam 
Tiominnm ianquam umlram ei som- 
nium quoddam ab eo dici non icjno- 
rat [in Aiace 125)? quis non et Arta- 
hanum apud Herodoium et Sophoclem 
idetn fere sentire concedat, cum locos 
illos nohiles legerit [Oed. tyr. 118. Co- 
lon. 1225), heatum sihi videri morta- 
lem, dum vana quadam opinione de- 
cepius sii,et opiimuyn esse, aut omnino 
non nasci, aut uhi natus sit, quam 
primum rursus exstingui. Attamen 
cave existimes, Herodotum de vitae 
liumanae condicione ita sentientem 
id spectasse, iit hominum animi de- 
bilitarentur atque segnes inertes- 
que in rebus gerendis se praebe- 
rent; immo vero utitur hac senten- 
tia ad primariam doctrinam jaro- 
bandam atque confirmandam quam 
identidem inculcavit monendo, ut 
liomines divini numinis aut fati po- 
tentia perspecta, qua res humanae 
regantiu-, colentes religiouem ac 
pietatem erga deos a superbia in- 
iuriisque abstinerent. Nam quicun- 
que semper cupiditatibus suis mo- 
deratur neque revereutiam metum- 
que deorum neglegit, eum gravio- 
rum calamitatum expertem fore 
Herodotus confidit. V. Qua occasione oblata operae 
sane pretium accuratius in eam 
quae Herodoti de deis fuerit opi- 
nio inquirere. Ac primum quidem 
tenendum, Herodotum eiusmodi res 
enarrantem, quibus deorum poten- 
tia calamitate aliqua insigni con- 
spicua fit, qua populi singulive ho- 
mines affliguntur, divinum numen 
ixna notione comprehendere (to 
d^sTov, rd Saiiiovior, d^eoi, 6 9'£6s 
IH 40. 108. 1 32. II 20. III 119. VI 
12. VII 10. IX 16); deinde in eis, 
quae fati necessitate rerumque di- 
vinitus constituto ordine fiunt, quae 
nullis hominum laboribus, consiliis 
infringi, nulla arte everti possunt 
(III 65 av rfi yuo avd^oomrjir] ifvai 
ovx irriv uoa rb ui}.l.ov yivead^at 
ctTTOToiTietv), utitur verbis tSee. yoi\v 
(II 161. IH 64. IV 179. V 92. ' IX 

109), iioloa, To TiSTCOcofiiror, cuius 
fati vim insuperabilem necessita- 
temque ne a deis quidem superari 
docet (I 71 rrjV nercocouivrjV fioloav 
clSvvarci. eOTi ri.7T0rpvy£Tv y.ctl &sep). 
Ab his certissimis argumentationis 
principiis lirofectus, ut in aliis per- 
multis eius temporis poetis, in Ae- 
schylo , Sophocle , sic in Herodoti 
quoque animo unius dei notionem 
impressam latuisse contendo, quan- 
quam accurate definitam opinionem 
his de rebus non habebat. Accedit 
quod de natura deorum quid sen- 
serit Herodotus non facile perspi- 
citur, quia ubique summa divini 
numinis verecundia ductus de rebus 
divinis caute atque restricte agit 

(cf. II 65 T« i^^fTft nor^ytinTa iyco uu- 
haxa cfsvyco clTTt^yiso^ru IX 65 Soy.ico 
Si, E'i Ti TTSol rcov 9'eicor TTorjyuctTcov 
Soy.ietr SeT\l'd. 46. 47. 86.' 132. 170. 
171). Quodsi Herodotum veriores 
de natm'a deoram notiones insitas 
et quasi consignatas in animo ha- 
buisse non difficile est ad proban- 
dum, tameu ex singularis nuraeri 
usu i&eog, d'tToi\ Saiuoriov) minime 
coUigendum, Herodoto id consilii 
fuisse ut deos patrios tolleret, cum 
saepissime eos commeraoret et erga 
eos pietatem commendet. lam cum 
parum sit probabile, Herodotum, 
quo erat animi caudore atque in- VITA ET SCRIPTIS COM-MEXTATIO. XIII tegritate, pia quadam fraude quae- 
cunque de deis exposuit simula- 
visse se credere atque quae ipse 
rideret aequalibus commeudasse, 
Steudeneri i<^ sentcntiam firraissimis 
argumentis stabilitam sequemur, 
docentis, in Herodoto tantam inesse 
verecundiam omnium renim earimi, 
quae usu receptae solemnesque 
sunt, ut cuiusvis pojjuli de deis opi- 
nionem quantumvis ab sua abhor- 
rentem convellere sive ludibrio ha- 
bere et ipse vel maxime vereatur et 
cum ab aliis talia admissa narret 
gravissimis verbis vituperet atque 
castiget(11138). Inde satis apparet, 
Herodoto etiam oraculis, quibus, 
cum a deo quodam profecta esse 
viderentur, Graecos summam fidem 
habuisse constat, vera hominibus 
praenuntiari ita fuisse persuasum, 
ut ipse ab eis vera hominibus signi- 
ficari confideret. Ac ne ea quidem 
re infirmatur fides, quam oraculis 
habet, quod saejienumero ambigua 
et obscura ab oraculis eduntur re- 
Bponsa; eteuim quamvis ipse duo 
insigniaPythiae praeniiis corruptae 
exempla afFerat (V 63. Yl 60), ex 
pliu-imis oraculorum responsis • ab 
ipso commemoratis ne unum qui- 
dem inveniri potest, de cuius veri- 
tate fideque addubitet. — Eandem 
fidem vaticiniis adhibet, quae 
antiqui vates divino quodam furore 
concitati ediderunt ; ac praeler ce- 
teros cum Bacidem Boeotium et 
Musaeum Atheniensem vera prae- 
dixisse persuasum haberet, eorum 
vaticinia, tota Graecia magno in 
honore habita, permagni esse aesti- 
manda censet (VHI 77. y^oTiauolai Si 

ovy. t/0) avTiKiysiv (os ovx alai d/.r]- 
&iss, ov ^ovXouevos ivaoyicos Xiyov- 
ras 7i£ioaa9'ai y.nrajSdV/.eiv, is roi- 
dSe Tioriyuaza ia^/.iipas. — is roi- 
avTU iiit' y.ai ovto) iiaoysojs /.iyorri 
BdxiSi, dvTiloyir]s '/qrjaficoi' Tiioi 
ovTS avTOS /.iyeiv ro/.uio} ovre Tcao' 
n/.lwv ivSiy.nuni. cf. VITI 20. 96. 
IX 43). — Item somniis, quae 
antiquis temporibus constat divini aliquid habuisse homiuum iudicio, 
res futuras signifieari existimat, 
quanquam somniorum divinatiouem 
incertam et lubricam esse identi- 
dem dicit. Fieri enim potest ut ho- 
mines falsa somniorum interpreta- 
tione in errorem indueti decipiantur 
' (I 4.5. 210. III 6.5. 1 108. 209. III 124. 
\'II 16}. — Etiam ominibus, prodi- 
giis, ostentis, auguriis, extispiciis, 
aliis artificiosae divinationis siguis, 
avium volatu, terrae motibus, solis 
defectionibus, vocibus ominosis a 
deis significata esse quae fieri vel- 
lent persaepe narrat (VI 37. 98. III 
76. 85. IV 79. VII 42. VIU 37. IX 

90. VI 27 cfi).iei Si y.oii Tcqoar.uni- 
vsiv (to &S10}), evT av ui/./.r; usyaka 
y.cty.a r, rco/.c r; e'd'i ei tasad^ai). 

VI. Herodotus quanquamDorica 
stirpe oriundus, tamen ut Hippo- 
crates, qui eiusdem fuit gentis, lo- 
nica dialecto in libris perscriben- 
dis usus est non locali aliqua,quale3 
fuerunt quattuor species ab Hero- 
doto distinctae 'Carica,Lydia,Chia, 
Samia'1), sed potius communi quu- 
dam priorum (logographormn aut 
scriptorum iu rerum monumentis 
componendis versatorum) scriptis 
iam conformata literaria quasi dia- 
lecto lonica. Nam cum. qua aetate 
Herodotus historias conscripsit, lo- 
num dialectus maxime culta esset a 
rerum scriptoribus, non mirabimm-, 
quod ipse Herodotus eorum exem- 
phim secutus est. Cf.Dionys.Halic. 
VI 864: oi Ss Tcqo rov ns/.OTcovvr- 
aiay.ov ysvouevoi rco/.iuov y.ai uiyqi, 
TOv Oovy.vSiSov Tiaqsy.ceivavxes r;/.i- 
y.ias, ouoias eayov arcai'Tes cos irci 
t6 tco/.v Tcqoniqiaeis' oi re rrjv'IdSn 
Tcqoe/.ouevoi Sid/.ey.Tov, rr;v re rois 
ToSe yqovois udXiara dvd^ovaav, y.ai 
oi rrjv dqyaiuv Acd^iSa fiiy.qds rivus 
eyovaav Sia(foqas rcaqa Tr;v^Ia5aetc. 

Dialectis veterum scriptorum lo- 
nicorum inter se comparatis gram- 
jmatici graeci plures lonicae dia- 
ilecti species statuendas esse intel- 1** De divinationis apnd Hcrodotum ratione 
ScripsitHerm. Steudener. Rosslebea ISbii. 11 Quod Suidas (v. s.) Herodotum Samia 
dialecto usum esse tradit, co tantum arg-u- 
raento commotus esse videtur, quod Herodo- 
tum Sami esse dia commoratum satis con- 
stabat. XIV DE HERODOTI leserunt, primum antiquiorem {ttjvi 

aoyaiav S. rraXaiai' IdSa) , qua Ho- 

merus epicique poetae veteres ute- j 
bantur, deinde receutem [rrji' viav 
s. vBioxioav)^ cuius leges quicunque' 
post epicos veteres lonice scripse-i 
runt secuti simt. Quos cum multis 
vocabulis vocabulorumque foi-mis ' 
cx aliis dialectis petitis valde inter 
se discrepare intellegereut, prout 
quisque vel nativam veterumlonum 
linguam exprimere vel dialectum 
epicam cum delectu quodam imitari 
vel adveterumAtticorumdialectum, ' 
quam ex lonica originem duxissej 
constat, propius accedere proposi-1 
tum habereti2, scriptores dialecto' 
lonica alios puriore alios minusi 
pura usos esse referunt. Ac de He- 
rodoti quidem dialecto cum Heca- 
taei comijarata haec scribit Hermo- 
genes de form. orat. II 12. b. p. 399 
Walz. : 'Ey.aTnlos Se 6 Mi/.tiaios, 
Tcao ou Sij udXiara oifilr^rnt 6 'Hqo- 
doros, y.a&aobs iitv iari y.nl aacprjs, 
it' Si Tiai aal rjShs oi' usToicos, rfj 
Sin/.ixrci) Si dy.gnroj 'IdSi y.ai ov fts- 
uiyiiii ij '/nr;odusvos ,_^oiSe xarn tov 
UooSoror rcoiy.ilrj, rjrrov iari evsy.n 
ys rfjs /.i^eojs noiTjriy.os. 

Ex quo efficitur, Herodotum non 
ut Hecataeum pura lade esse usum, 
sed variata {noiy.ib]), quanon solum 
lonicae dialecti formas vocesque 
adhibuit, sed nonnullis in vocibus 
Homericas, epicas, tum vero etiam 
Atticas adeoque aliarum dialecto- 
rum formas usurpavit. Xeque vero 
eis assentior, qui hanc varietatem 
ita intellegunt, ut Herodotus in uno 
eodemque vocabulo non unam for- 
mam constanter admiserit, sed plu- 
res adhibuerit, modo sohitas modo 
contractas modo lonicas aliasve 
aliarum dialectorum modo commu- 
nes , vix certo quodam in eligendis 
hisce fonnis singulis consilio du- 
ctus, sed ea recipiens quae animum 
ultro subirent sponteque se offer- 
rent. Quam inconstantiam cum 
BaehriusHerodotum evitasse neget, 
ego quidem ut eam Homero, He- 
siodo epicisque poetis metrorum le- 

1-2 Verba sunt Gu. Dintlorfii in praefat. ad 
edit. Parisin. p. ii. gibus obsecutis condonandam esse 
largior, ita Herodotum, qui pedestri 
sermone usus certam lonicae dia- 
lecti normam secutus est, pluribus 
in uno eodemque vocabulo formis 
usum esse ut statuam nunquam in- 
ducar; atque hodie quidem eorum 
sententia, qui cum lonicum Hero- 
doti sermonem ad certas leges iu- 
stamque verborum constautiam re- 
vocandum esse neo-ent, scriptorem 
— dicam libere quid sentiam — in- 
constantiae atque ueglegentiae in- 
sinudant, iam diu explosa est. Qua- 
lem turpem verborum varietatem 
ab Herodoti dialecto prorsus alie- 
nam esse cum primiis recte intel- 
lexisset C. L. Struvius i3, inconstan- 
tiae formarum siuguiarum ita suc- 
ciu'rit , ut si quam formam plm-ibus 
locis Herodotus secundum optimo- 
rum librorum auctoritatem vel 
grammaticorum de formis lonicis 
testimonia constanter servasset, eam 
in reliquis quoque locis, in quibus 
alia quaedam forma obvia, vel in- 
vitis libris restitueret. Eandem 
viam, qua sola historiae pater suo 
proprio habitu nitens exhiljebitur, 
ingressi suut Guil. Dindorfius i'*, B. 
H. Lhardyis, F. I. C. BredoviusiG, 
qui in legibus dialecti Herodoteae 
indagandis tantum studii collocave- 
runt, ut rem multis magnisque dif- 
ficidtatibus implicitam paene omni- 
bus suis numeris absolverent. Quo- 
rum exemplum secutus nonnullam 
laboris partem explere studui (cf. 
PhiloI.XI 275 sq. et praefation. edi- 
tionisTeubnerianae p. 29 — 42), rem 
ita instituendam esse ratus , ut ad- 
hibita maiore aequabilitate et con- 
stantia certa lonici sermonis norma 
constitueretur, cjuam vel invitissi- 
mis libris restituendam esse duxi. 
Ac multi iam suut ciui intellexerunt 13 Quaestionum de dialectp Herodoti tria 
speciniina, Regiomontii 1828. 

11 Dialectus lonica Herodoti cum dialeeto 
Attica veteri comparata (in edit. ster. Pari- 
sina p. Yi sq.). 

15 Quaestionum de dialecto Herodoti duo 
c.Tpita (a. de augmento, b. de formis contra- 
ctis verborum in aia exeuntium) Berol. 184-4. 
184G. 

16 Quaestionum criticarum de dialecto He- 
rodotea libri IV. Lips, 1846, VITA ET SCRIPTIS COIMEXTATIO. X^ eam rem nostri ubique essc iudicii 
arbitriique, non scribis esse per- 
mittendam, qui cum Homcri potis- 
simum Atticorumque scriptorum 
lectioni assucti essent, alii formis 
lonicis Atticas substituerunt, alii 
pro genuina antiquorum codicum 
scriptura formas Homericas intule- 
rimt, alii denique fallaci analogiae 
specie decepti non dico inusitatas, 
verum prorsus inauditas finxerunt 
formas. Nam milii quidcm explo- 
ratissimum cst, etiam Mediceum, 
omnium codicum Herodoti praestan- 
tissimum , ter a me iuspectixm et 
coUatum, turpi ineonstantia formas 
epicas, lonicas, Atticas permiscere 
atque modo genuinam modo vitio- 
sam formam praebere. Quod cum 
multo magis in relicjuos codices ca- 
dat, in Florentinum, Passioneum, 
Ascevianum, Parisinos, Sancroftia- 
num, Vindobonensem, dialectolo- 
giam, ut hoc vcrbo utar, uostri esse 
iudicii contendo. 

Vn. De genere orationis et 
usu dicendi Herodoteo uberius 
exposuitHermogenes 1. 1. : Ey.maloi 
T«is 7]Sornli ihmovTut noXXoj rov 
'HooboTOv , aXXa Tcdvv no/Jup, dul 
ov fiovov Tj tvroia ixari] loyiov sISos 
OTiovv s^£oydaaod'ai, noXv Se £/£1 
y.ai 7] ?^s^ii y.ai t« TiEoi tt}v Xiitv olov 
axrjuuTa, y.diha, awd^rjyai, Qvd^fioi, 
dvaTTavaeis, ttoos t6 rjSoi^ds Tvoirjaai 
xal y/.vy.irrjTas olov slaiv al ■naoa 
'HooSoTfo. Oratio Herodoti a vete- 
ribus rhetoribus summis laudibus 
ornata est propter nativam simpli- 
citatem, perspicuitatem, dilucidam 
hominum renmique descriptionem, 
maximam dicendi suavitatem ac ve- 
nustatem, ab omni artis vel studii 
fuco prorsus alienam. Inde prae- 
dicatDionysiusHalic. (de vett. scri- 
ptor. cens. III p. 425 R.) dulcedinem 
quandam orationis (ylvy.vTr,Ta, riSo- 
rr,v,/^aOiv avTOffvi] y.ai dfSaodvioror) 
inaffectatam,ut ipsae sermoilem fin- 
xisse Gratiae videantur. Idem, qui 
Xenophonteo dicendi generi ro nS6, 
Thucydidio rb y.al.ov attribuit, in He- 
rodotoutrumque t'o rjSv yni roy.n/ov 
coniunctum videi'i dicit (de compos. 
verb. X p. 115 ed. Schiif ). Athenaeus (III. p. 78e) Herodotum usliyr^qvv 
appellat, Quintilianus (X,l, 73) dul- 
cem et candidum. Hanc elocutionis 
venustatem ex mirifica orationis si- 
militudine profectam esse putave- 
rim , quam inter Herodotum et Ho- 
merum interccdere satis constat, 
cum in siugulis dictionibus tum iu 
periodorum iunctura vel maximo 
conspicuam. Ac multa insunt inHe- 
rodoti historiis, in quibus poeticum 
ferenitorem eminere recte dixeris.i^ 
Accedit quod Herodotus naturali 
quadam oris suavitate atque singu- 
lari narrandi iucunditate praeditus, 
qua mirifice delectantur legentium 
etaudientiumanimi,exiiem veterum 
logographorum austeritatem ari- 
dumque dicendi genus, quod con- 
spicitur ex fragmentorum indole, 
felicissime evitavit. Itaque periodi 
cum lenitate quadam aequabili 
quasi sponte profiuentes suavi dul- 
cedine et grata neglegentia condi- 
tae sunt; etenim eam dicendi for- 
mam et pi'obavit et excoluit Hero- 
dotus , qua viva vox uti solet. Re- 
petenda hinc est iucunda quaedam 
et luxurians verborum copia, qua id 
spectavit Herodotus ut quaecunque 
diceret facillime possent persj^icii^; 
eodemque referenda sunt frequen- 
tissima dicendi schemata, apud He- 
rodotum obvia, qiiibus sermonis 
perspicuitas augetur, varia anaco- 
luthorum genera, parentheses, epa- 
nalepses, alia, quibus fit ut Ilerodoti 
leniter ac sedate pi-ofluat oratio. 

Inter posterae aetatis scriptores 
cum Aelianum (in historia anima- 
lium) et Arrianum (in Indicis), tum 
Pausaniam non solum in singulis 
dictiouibus formulisque, sed etiam 
in periodis conformandis Herodo- 
tum imitari studuisse constat. Ac 
Pausaniae quidem oratio, ut melius 
intellegas, quibusnam de causis He- 
rodoteae simillima esse recte dica- 
tur, conferas Siebelisii praef. edit. 1'' De singulis Herodoti dictionibus ad Ho- 
mericas revocandis conferas quae suo quae- 
que loco adiiotavi in editione ii Teubneriana. 
Lips. 1869. 

18 Qua de ubertate elocutionis Herodoteao 
accurate cgit Wendt in diss. de oratione He- 
rodoti, Stettin 1856. XVI DE HERODOTl Pausan. Ip.xx etO.Pfuudtneri diss. 
Paiisanias periegeta imiiator Hero- 
doii inscriptam quae prodiit Kegi- 
mont. 1866. 

Yenim enim vero artificiosam 
compouendarum periodoi-um for- 
mam, Herodoteae aetati vix conve- 
nientem, apud Herodotum fvustra 
quaesiveris. Nam cum iu antiquis- 
sima eademque simplicissima ora- 
tionis forma pi-imariae quae dicun- 
tiu- enuntiationes inter se cone- 
Ctantur (to TznoaTay.Tixoi) et conti- 
nuentur, quas posterior aetas ita 
justnixit, ut e primaria pendeant se- 
cundariae, Herodotus morem enun- 
tiationes plures continuandi, quem 
natura et perspicuitas simplicissimi 
illius sermouis ita ferebat, secutus 
illo potissimum dicendi genere usus 
est, quod veteres rhetores appellant 
?.a'stv sioouivr^v sive Sir^QTjuiiTii', sii 
yco?.a ).s).v uivrit' ov f.idf.n nXlrjXon 
yrr?;oT»;/*«'r«(Ai-ist. Rhet. HI 9. De- 
metr^ de elocut. 11. 12), cui opposita 
est Xi^ti y.nT EOT onu u ivrj e/ovan ao- 
yiji' xal TsXevTrjv avTrj xar avTrjv xai 
fiivE&os svavvoTTTOv.^^ 

iam cum Herodotum logographos 
orationis venustate atque aequabili 
periodorum quasi spoute profluen- 
tium confonnatione longe superasse 
me obtiuuisse credani, idem, si quid 
video, mira in narrando iucunditate 
floret, quae digressionibus po- 
tissimvmi elucet. Nam cum iucunde 
uarrantis sit deflectere nonnunquam 
a consilio proposito et legentibus 
velut deverticula amoena quaerere, 
Herodotus haud raro interposuit 
digressiones, quae dicuntur (insia- 
oSia), pergrata rerum varietate le- 
geutium animos permulcentes, ut a 
contiuua rerum gestanimnarratione 
acquiescerent. Quarum etsi uon- 
nuUae magni sunt ambitus (cf. lib. 
II et IV), quae totos libros com- 
pleantjtamen primarium operiscou- 
silium nusquam perturbatur. Qua 
de re Dionysius Halic. epist. adGrn 
Pomp. 3, 11. p. 771: awsiScos yao 
'Hooooros, inquit, oti ■Tiaaa firjy.os 

13 Qua de re bene egit Zimmermann. in 
dissertatione, quae inscribitur Ber Stil Hero- 
dots. Clausthal 1850. i'}(0vaa dno koyov Sirjyrjais, av fiev 
nvaTiavaEis xivas Xau^dvrj, ras ypv- 
'/ds Tc5v aagofOftivcov ijSicos Siari&Tj- 
aiv^ sav S^ irri rujv nvTcliv ftivrj Tioa- 
yudrcov, y.nv rn udliaja sTTirvyxd- 
vrjTat, /.vnsl rrjv dyorjv tco yooco, 
7ioixi?.Tjv ijiovX.Tj&rj Tioi/jaaiTTjv yga- 
frjv, Oftrjgov ^tjXcottjs ysvousvos' y.al 
yag to ^ipliov rjv avTov XdpcoftEv, 
ftixgi zrjs io/dTrs ovXXajSrjs dydfte&a 

Xal dsi TO TtIeXov £7Tl^rjT0t'flSV. 

Sed Herodotus ut in oratione ver- 
bonimque compositione dulcis est 
et candidus, sic etiam multas tulit 
laudes apud veteres f acundia eius 
(TTEcd^co), qua quam maxime in seda- 
tioribus remissioribusque animo- 
rum aff^ectibus indicandis {iv toJs 
rj9-iy.oii) excellit. Ac neminemhoc 
quidem facile fallit, diversae per- 
souarum sentiendi iudicandique ra- 
tioui aequitatem illam quieti ac sc- 
dati sermonis apud Herodotinn 
egregie respondere. Cf. Cic. Orat. 
12. alter (Herodotus) sine ullis sale- 
hris qiiasi sedatus amnis fluit., alter 
(Thucydides) incitatior fertur et de 
heUicis rehus canit qundammodo hel- 
licum. Quintil. X, 1, 73. densus et 
hrevis et semper instaTis sihi TTiucydi- 
des, dulcis et candidus el fusus Hero- 
dotus; ille concitatis, hic remissis af- 
fectihus melior, ille contionihus, hic 
sermonibus, ille vi, hic vuluptate. Nec 
semper tamen Herodoti orationem 
placidam et sedatam sed etiam iu 
exprimendis vehementioribus animi 
motibus [iv Tols TTnd^Tjny.oTs) conci- 
tatam, interdum vividam fervidam- 
que fuisse comprobatur, ut exemplo 
utar, sublimi dicendi genere, quo 
narrantur res Psammeniti (III 14), 
Lycophronis rill 50), uxoris Inta- 
phernis (III 118. 119). Quibus in 
narrationibus adornandis usus est 
ubemma locutionum copia, quae 
ad Aeschyleam verborum grandita- 
tem proxime accedunt, id quod e 
frequentissimo translationum {uEm- 
(fogcov) potissimum usu cognoscitur 
(quas posuit brevi in conspectu 
Wendt de orat. Herod. p. 14). Quae 
quantum valeant ad veritatem ct 
naturalem quendam vigorem ora- 
tionis non est quod exponam. VITA ET SCRIPTIS COMilENTATIO. XVII Vin. Herodotum summo scru- 
tandi investigandique studio per- 
motum vera tradere voluisse (v. p. 
viii) cum aliae res documeuto sunt, 
tum tres narratiouum fontes ab 
ipso commemorati (II 99), 6y.ui 
{Kenntnis aus AnscJiauung) , larooit] 
{Kenntnis aus Erl-uiidung) , yria^ri 
{eigene Meinung). Qua cum expe- 
dita fontiuui distiuctione arcte co- 
haerent quae supra uon solum de 
primis artis criticae initiis vestigiis- 
que, sed etiam de itiueribus multis 
et longinquis ab Herodoto verum 
iudagandi causa susceptis uberius 
disserui. Sed fuerunt iam apud an- 
tiquos, qui Herodotum mendacii aut 
erroris incusarent , quod ut fabula- 
rum amator mirabilia quaeque eo 
potissimum consilio conscripsisset, 
iit rerum novitate in admirationem 
legentium animos abriperet. Quos 
refutare hodie nihil attiuet. Ac 
primum quidem id coustare debet, 
Herodotum incerta atque incredi- 
bilia enarrantem persaepe interjio- 
suisse dubitationem suam, nec vero 
temere omniljus quae ab aliis acce- 
perit fidem habere, sed admodum 
cauto maximeque circumspecto in 
conscribeudis historiis iudicio usum 
esse. Testimonio sunt quae legun- 

tur n 123 TOlai, utP wv vti yiiyv- 
Tixioiv f.Byouiroiai xQua&co oxecj xa 
■xoiavxa 7ti,d'avd iaxi' iuoi Si Tiaoa 
Tidvxa Tov Xoyov vnoy.eixai, oxi t« 
Xsyoueva vti ey.daxojv dy.orj yodwoi 
(cf. tl 120. III 45. IV 87). 1 184 iydj 
fiiv f.ii,v ovy. tl§ov T« Si /.iyaxat vno 
Xa/.SaioJv xaiJza ).iyui. 1 182 (faal Si 
oi avxol oiixoi iuol fiiv ov Ttiaxa 
/.iyovxes. V 86 iuol fiiv ov ■niaxd 
/.iyovxes a/./.co Si xeco. III 3 kiyexai 
Se xctl oSe 6 ?.c)yos ifioi fiiv ov m- 
d'av6s. IV 105 ifie fxiv vvv xavxfc 
'/.iyovxes oi Tzeid^ovai' ?.iyovai Si 
oiSev eaaoi' y.cd ouvvovai Si '/.iyov- 
xes (cf. praeterea VI 84. VII 133. V 
22). Deinde vero etiam multa mira, 
ab Herodoto de Babylonia, Per- 
side, Aegypto, memoriae prodita, 
quae diu incredibilia visa smit non 
recentioribus tantum verum etiam 
veterilnis,maximam partem vera esse 
nec fidem excedere, his terris a 

Eerodoti tol. I. I peregriuantibus nostrae aetatis ac- 
curatius cognitis satis firmis rationi- 
I bus dpmonstratum estfcf. K .0. Muller 
\gr'. Literaturgesch. 1 492: Wie oft lia- 
ben neuere Reisende, Naiurforscher, 
Ethnngraphen Veranlassung gehabt, 
die Wahrheit und Genauigkeil von 
Beohachtungen und Erkundigungen 
zu betcundern, welche in scheinbar 
abentcuerlichen und seltsamen Erzclh- 
lungen Herndnts enthalten ist? Wie 
gut ist es, dass er dabei den Grund- 
satz hatte, den er bei der Nacliricht 
von der Umschiffung Africa^s aus- 
spricht, wo er es unglaublich findet, 
dass die Schiffer die Sonne zur Rech- 
ten gehabt haben (IV 42): ich muss 
sagen was mir gesagt worden, aher 
ich brauche nicht cdles zu glauben; 
und dieses Wnrt soll mir fUr meine 
ganze Erzahlung gelten (VH 152). 

Id quidem nemo erit quin largia- 
tur, fieri non potuisse, quin Hero- 
dotus , cum in tot partes se conver- 
terot eius iugenium, iu causis rerum 
explicandis haud raro a vero aber- 
raret; ex quo tamen nihil aliud ef- 
ficitur nisi ut fateudum sit, etiam 
Herodotum errare potuisse, qui si 
erravit, invitus en*avit, neque con- 
sulto a veritate desci\at. Quod igi- 
tur Lucianus (ver. hist. II 31) dieit 
Herodotum mendaciis confingendis 
historiam coiTupisse, quivis videt 
quam sit infinmim. Praeter Lucia- 
num etiam Plutarchus Boeotius, 
acerrimus Herodoti adversarius, in 
libro neol y.ct.y.orj9'eias IIooSoxov in- 
scripto obtrectationis et malevolen- 
tiae ei facit crimina atque insimulat 
eum , quod Boeotios quidem popu- 
lares suos in crimen foederis cum 
Persis initi iniuria vocasset , Athe- 
niensium contra merita ac virtutes 
iusto plus extulisset; quiu etiam iu 
Herodotum vehementer invectus, 
parentem historiae partium studio 
inductum in historia conscribenda 
multa finxisse, multa tacuisse, omni- 
no fidem historicam multis modis 
laesisse coutendit. Quae adeo fu- 
tilia ineptaque simt , ut labore red- 
arguendi facile supcrsedeamus. Nos 
pro consilio nostro et instituta ra- 
tione satis habemus provocare ad 

B XVIII DE nERODOTI G.Lahmeyemm qui in dissertatione 
i?e aiicforifate et auctore lihelli Plu- 
iarchei qui de malignitate Herodoti 
mscribiiur, Gottiuff. 1848, accuratis- 
sime singulorum locorum examine 
habito egregie commoustravit, Plu- 
tarchum perverso jjatriae amore 
obcaecatum crimen malevolentiae 
ab sincero Herodoti auimo prorsus 
remotae ne uno quidem loco sa- 
tis idoneis argumentis confirmasse. 
Idem docuit I. F. S. Kaltwasser 
(Plutarch, moral. Ahhandlung. iiher- 
setzi VI 678) : Uehelverstandener Pa- 
iriotismus war es, was den sonst so 
einsicJdsvoUen imd vernUnftig denlcen- 
den Plutarcli hewogen hat, die.se hd- 
miscJie Ahhandlung gegen Herodot zu 
schreihen. Praeterea couferas, quae 
ipse alio loco hanc in rem disputavi. 
iJie von Plutarch gegen Herodot er- 
hohene Beschuldigung der Parteilich- 
keit hat /?? dcm he/eidigten local-hoeo- 
tischen Pairiotismus des Boeoters ih- 
re.n Grund. Dass aher die Athener 
in der Tat das Interesse, welches He- 
rodot fur sie vorzugsweise an den Tag 
legi, in vollem Masse verdienten, ist 
wol keinem Zweifel unterworfen. 
Uehrigens ist Herodot weit davon ent- 
fernt, ein hlinder Lohredner derAthe- 
ner oder ilherhaupt der Griechen zu 
sein; er tadelt vielmehr offen und 
scharf, wo er in ihren politischen oder 
sittlichen Zusfdndeji Mdngel zn er- 
Tcennen glauhte. (I 60. 62. V 97. VI 
86. 109. 124. VII 133. Ylll 4. 94. 
111. 112.) Auf der andern Seite he- 
loht er aber auch — imd strafi damii 
Phitarchs Beschuldigung Lilgen — die 
Tapferkeii der hoeotischen Reiierei hei 
Plataeae (IX 68.). Wenngleich He- 
rodot mit stolzem Pafriotismus iind 
sichtlicher Freude erzdhlt,wie dieFrei- 
heitsliehe und Tapferkeit der an Zahl 
schwachen Hellenen iiher deyi Knecht- 
sinn und leeren Pomp der Massen des 
Orients den Sieg errang, so hindert 
ihn das doch nichi, dass er als wahr- 
und ehrenhafter Geschichtschreiher 
auch die riihmensicerien Eigenschaf- 
ien der Perser anerkenni. Er loht 
ihre Tapferkeii , Wahrheitsliebe , thre 
Treue gegen das angestammie Regen- 
tenhaus, ihre weisen Sitten und Ge- hrauche (I 136. 137. 138. UI 128. 
VIII 99.). War endlich Herodoi auch 
ein entschiedener Anhdnger democra- 
tischer Insfitutionen (V 78. W 5), so 
verkennt er doch keineswegs die mit 
der democratischen Verfassung ver- 
hundenen Gefahren tind zeigt dieseihe 
Unparteilichkeit in der Beurteilung 
der Fehler von Volksmdnnern, wie in 
der Anerkemimig der Verdiensfe von 
0/igarche7i oder Despoten. 

Quaecunque adhuc exposuimus 
satis probaut fidem Herodoti aut 
veritatis studium in dubium vocari 
non debere; quanquam conceden- 
dum, Herodotum non omnibus artis 
historicae legibus satisfecisse, quae 
nostra aetate ab perfecto historiae 
condendae artifice exiguntur. Nam 
persaepe non demonstravit , quo- 
modo res quibusque de causis ge- 
stae sint, in nouuullis historianim 
libris haud satis fidos auctores fon- 
tesque secutus est (qua de re iufra 
videbimus) , scripsit pkira quae pa- 
rum inter se conveniunt, temporum 
rationes haud accurate definivit, 
nonnulla quae se in sequentibus li- 
bris expositurum esse significave- 
rat, promissi oblitus uou absolvit 
(1 106. 184)-"; nonnunquam numeri, 
si accm'atissime calcuk;m subducas, 
a vero discrepaut (I 32. II 7 — 9. III 
95. VII 187. VIII 43. IX 29): quam- 
quam haud raro difficile est diiudi- 
care quid Hbrarii peccaveriut, quid 
Herodotus. Id vero quod uostra 
aetate historici praeter cetera sibi 
agendum esse statuunt, ut quod 
componitur opus unum sit et totum 
et simplex.praeclare assecuturnesse 
Herodotum supra A^idimus (p. x). 
Accedit quod Herodotus in historia 
conscribenda non politicam, sed 
ethicam potissimum rationem secu- 
tus est, quam supra (p. xi — xii) ex- 
posui. Quod utut sese habet, hoc 
est certissimum Herodoti historias ■'0 Sic libros, ut exemplo utar, in quibus 
Assyrioriim res se accuratius enarraturura 
esse pollicitus erat(/oyoi'; 'AaavQlovg I 106. 
184), postmodo suo loco inserere oblitus est; 
idem postea neglexit, quae VII 213 promisit. 
Contra qui II 161 scripserat , triv Jyu) ixito- 
rui; ;ucv ir roXi Ai^vy.oXai Xoyoiai Cv-it;yif- 
aouai, promissis fidem praestitit IV 159. VITA ET SCEIPTIS COMMENTATIO. XIX prjmarium historiae et geographiae 
veteris fontem recte haberi. 

Kestat ut, quod supra leviter per- 
striuxi atque attigi , iam accuratius 
perscrutemur, quae fides sit ha- 
bendasingulisHerodotilibris,Grae- 
cis, Persicis, Assyriis, Aegyptiis, 
Libycis, Indicis. Quam ad rem di- 
iudicandam in fidem ipsorum fon- 
tium, quos adhibuit Herodotus in 
rebus singularum gentium enaiTan- 
dis, anqviirendum. Atque in Graecia 
quidem, quam identidem ipse vidit, 
monumentis, donariis regum, ar- 
chontum, sacerdotum catalogis, ve- 
teribus anualibus, cuiusvis generis 
inscriptionibus, aliis historiae adiu- 
mentis ei uti licuit, quibus maturo 
subactoque iudicio exploratis sum- 
mam fecit fidem rebus Graecis. — 
Neque minoris faciendus erit Hero- 
dotus inrebusPersicis, in quibus 
apprime ostendit illam, quae ubivis 
in eo laudatur, nxoi)3einv, iTitut- 
/.Eiar, d/.r]d'siar. Quae de- moribus 
institutisque Persarum, de rebus ab 
eis gestis copiose enarravit, ea ma- 
ximam partem ipsis monumentis, 
quae adhuc exstant, imaginibus, in- 
scriptionibus , literis cuneatis com- 
probata sunt. lu eis tantum quae 
ad antiquissimam Cyri, Cambysis, 
Magorum historiam spectant non- 
liulla fabulosa inveniuntur, unde fa- 
cile coUigas in hac historiae parte 
Herodoto praeferendum esse Cte- 
siam, cui licuit, cum artis medicae 
peritia insignis in regia aula apud 
Artaxerxem Mnemonem diu versa- 
retur, vetustorum temporum memo- 
riam e regiis commentariis {^nodi- 
v.nl.s dKpd^ioaii) redintegrare. Nec 
viirum si praeclara hac occasione 
Ctesias utendum censmt, ut iis, quae 
Jincusque infer Graecos de imperio 
Asiatico circumferehantur, novam 
plane eamque verePersicam historiam 
opponeret. qua in re haud mrnimmn 
stimulasse eum videtur, quod paucis 
onte annis quam ad Persas se contu- 
lisset, Herodoti Musae in puhlicum 
prodierant. is eyiim quae de antiquiore 
Asiae historia hahet, non e Persicis, 
sed e Babyloniis sine duhio et Grae- 
corum in Asia minori traditionibus hauserat. Ctesias igitur e Persicis 
fontihus sua depromens omnia, quum 
in Ms plurima aliter atque in Herodoti 
opere tradita reperiret, tanio acrius 
iis insistens erroris et mendacHHe- 
rodotea incusaverit, quanto maiorem 
vidit huius scriptoris apud Graecos 
esse famam et auctoritatem (sunt C. 
Mueileri verba in praefatione ad 
Ctesiae Cnidii reliq. p. 3). — Contra 
maximi habenda est Herodoti au- 
etoritas in rebus Persarum inde a 
Darei temporibus bellisque Persi- 
cis quae dicuntur enarrandis, de 
quibus Persicos regiorum annalium 
auctores vel vanitate vel adulatione 
ductos multa praeter veritatem ret- 
tulisse eCtesiae fragmeutis Persicis 
luce clarius apparet. — In rebus 
Assyriis secutus est Herodotus 
sacerdotum Babyloniorum (I 181. 
183) et Graecorum in Asia minore 
narrationes, persaepe cum eis con- 
gruentes, quae ex ipsis Assyriorum 
monumentisnostraaetate sunt eruta. 
Quanquam perpensis omnibus at- 
que consideratis quum Herodoteis 
tum Ctesianis libris Assyriis Berosi 
annales Babylonios praeferendos 
esse duco, quam quaestionem om- 
nium difticillimam hic quidem ac- 
curatius tractare chartarum angu- 
stiis prohibeor (cf. C. Mueller. praef. 
ad Ctes. rell. p. 5). — Deiude quae 
Herodotus de rebus Aegyptiis, 
de terra eiusque natura, de homini- 
bus eorumque moribus et institutis, 
de religione, de templis aliisque 
monumentis memoriae tradidit, eis 
ab peregrinatoribus nosti-ae aetatis, 
qui monumenta et inscriptiones no- 
tis hieroglyphicis compositas dili- 
genter investigaverunt cumque eis, 
quae Herodotus liisce de rebus tra- 
didit, comparaverunt, mirum in mo- 
dum fidem additam esse hodie nemo 
fere nescit. Paulo aliter res habere 
videtur, cum in chronologiam atque 
in antiquissimam Aegyptiorum hi- 
storram descenderis, in qua enar- 
randa, ut videtur, sacerdotes Mem- 
phitici, Thebaici, Heliopolitani glo- 
riationis studio impulsi res a regi- 
bus Aegyptiis gestas haud raro ex- 
aggeraverunt , eidemque haud ab- XX DE HERODOTI simili ratioue de eis temporibus , in 
quibus Aegyptii servitute oppressi 
tenebantur exterorunique regi im- 
perio parebant, Herodoto falsa 
nonnunquam tradiderunt. In uni- 
versum vero aestimanti certo cer- 
tius est, Herodotum etiam iu rebus 
Aegyiitiis describendis ipsos fontes 
accurate delegisse atque iideliter 
expressisse, ita ut nonnulla, quae a 
sacerdotibus sive interpretibus (Dol- 
metscher) in eiTOrem inductus parura 
recte tradiderit, facile ei condone- 
mus. — Haud eadem fides habenda 
videtur eis , quae Herodotus de po- 
pulis rebusque Scytharum, Li- 
jjyum, ludorum litteris manda- 
vit. Quarum regionum cumexigviam 
tantum partem ipse visisset, impri- 
mis fuerunt mercatores, quos con- 
suluit. Quae cum ita siut, et rebus 
historicis et geographicis, quas tra- 
didit de Libya, Scythia, ludia fa- 
bulosa admixta esse quis est qiu 
miretur? Quanquam permultis He- 
rodoti narrationibus, quae probabi- 
iitatis modum excedere videbautiu", 
veri aliquid inesse a rerum uatura- 
litim peritis hodie exploratum est. 

IX. Quo temporum ordiue 
Herodotus singulos historiarum li- 
bros composuerit enucleari vix pot- 
est. Nam quod Plinius scribit, eum 
Thuriis opus suum condidisse (Hist. 
nat.XII,4,18), rectius statuit Baeh- 
rius, Herodotum per omnem vitae 
cursum iu opere couscribendo et per- 
ticiendo occupatum opus dudum iu- 
ceptum et inchoatum Thuriis denuo 
retractasse atque iu eam quam adhuc 
habemusredegisseformam. Consen- 
taneum igitur est, eum certas quas- 
(him historiarum partes, quasOlym- 
piae Athenisque recitavit, in Grae- 
cia(Athenis?)absolvisse.AcSchoel- 
lius quidem (Philol. IX. 29. 69) pri- 
mum Sami conscri^ita esse censet 
bellaPersica, quae nuuc libris VI — 
IX continentm', uua cum prooemio, 
reliquas vero partes, in quibus eam 
cerni vult vim, quam Panyasidis 
consuetudo iu Herodoti adulescen- 
tis animum exercuerit (cf. supra p. 
vi), postea demum compositas esse. 
Quae onania quam lubrica sint et incerta nemo uon intellegit. Ee- 
tractavit nuperrime hauc difficilli- 
mam omnium quaestionem A. Kirch- 
hoffius [Ueber die Ahfassungszeit des 
HerodotischenGescMcJifswerkes^lierl. 
Diimmler 1868), qui permultis hi- 
storiarum locis accm-ate exarainatis 
atque inter se collatis (I 184. 130 
III 115. 118. 119 1 198 II 7 V 77 VI 
98 VII 162 IX 73. 15 VI 91 VH 137. 
162) hanc fere proposuit senten- 
tiam, satis firmis argumentis stabi- 
litam: Herodot hat sich zweimal lcin- 
gere Zeit in Athen aufyehalten, das 
erste Mal in den Jahren von etwa 445 
bis wenigstens Anfang 443 , vielleicht 
noch etwas Idnger, das zweite Mal 
vom Herhst 431 bis wenigstens Ende 
428. Das TJecennium, loelches da- 
zwischen liegt, hat er teils in Thurii, 
teils auf Reisen durch Untei-italien 
undSicilien zugebracht. Wdhrend des 
^■ersten athenischen Aufenthaltes sini 
die ersten Biicher des Geschichtswer- 
\kes bis 3, 119 einschliesslich ausgear- 
beitet worden. In Thurii blieb wdh- 
\rend der folgenden Jahre aus unbe- 
kannten Grlinden die Arbeit liegen 
\und wurde erst gegen das Ende des 
\dortigen Aufenthaltes wieder aufge- 
noynmen; es scheint, dass das Ende 
des driiten und das vierte Buch urn 
diese Zeit hinzugefiigt worden sind. 
Nach Athen zuriickgekehrt setzte er 
mitten unier den Wirren des sich ent- 
wickelnden grossen Kampfes zwischen 
Athen und Sparta die Ausarbeitung 
mit verstdrkter Anstrengung fort und 
fdrderte dieselbe in dem einen Jahre 
vom Winter 431/30 bis ebendahin 
430/29 bis in den Anfang des sieben- 
ien Buches. Die sich mittlerweile im- 
mer drohender und triiber gestalien- 
den Verhdltnisse scheinen dann auf 
Lust und Siimmung einen hemmenden 
Einfluss ausgeiibt zu haben; im Laufe 
des Jahres 429 und his in den Sommer 
des folgenden gedieh die Arbeit lang- 
samer bis in den Anfang des neunten 
Buches. Der Rest desselhen lourde 
woM nocli vor Ende des Jahres 429 
fertig, dann aber die Arbeit filr immer 
abgebrochen ; die ursprUngliche Dis- 
posiiion kam nicht zur AusfUhrung 
und das ganze grossartig angelegle YITA ET SCRIPTIS COMMEXTATIO. XXI Werk Uiel ein Torso. Quanquam; 
haec tota quaestio admodum diffi-' 
cilis ac lubrica noudum ita profli-| 
gata est, ut omnibus numeris ad li- , 
quidum perducta esse videri possit. ' 
Fuerunt qui historias Herodoti 
imperfectas mansisse statuerent 
(Baehr. vol. IV 409. Kirchhoff. 1. 1. 
p. 28. 29) neque in fine absolutas, 
ita ut auctorem praematura morte 
impeditum esse putarent quominus 
totum opus (quod obsidione Sesti a. 
479 a. Chr. n. finitur) ad propositum 
finem adduceret; id quod difficile 
est ad probaudum.-i Maiorem ha- 1 
bet probabilitatem non Herodotuni ^ 
sed criticos Alexandrinos , quos ex- 
plicandisHerodotihistoriis magnam 
operam imjDendisse mox videbfmus, 
Herodoti opus in novem libros, qua- 
les nunc leguntur, divisisse. Hero- 
dotus enim singulas historiarum 
partes sive communi appellatione 
dicit /.oyovg sive rovs tioojtovs, lovi j 
OTiiaoi, Tovs OTziad^s /.oyovs, /.oyovil 
yii^vy.nvg, ^aavoiov; accuratius in- 
dicat (V 36 Vn^93. 213 VHI 137). 
Qua de re conferas accurate disse- 1 
rentem Baehrium, qui qua solet 
doctrina totam de Herodoti vita 
scriptisque quaestionem egregie 
persecutus est in vol. IV edit. He- 
rod. p. 39l3 — 500. Primus Diodorus 
Siculus , aequalis Augusti tempoi-i- 
bus scriptor, Herodoti historias in 
novem libros divisas commemorat 

XI 37: idJv 8e ovyyonrfiwv HooSo- 
T0£ do^fiueros Tvgd tojv Tqcoixmi 21 Dubitare licfct num rectnm sit, quod C. 
O. Mueller. (Kltin. deuisch. Schr. I 36) con- 
iecit, historias Herodoti aPlesirrhoo, quem 
Ptolemaeus grammaticns (apud Phot. c. 190. 
p. 148 b. 150 b.) amasium Herodoti fuisse fa- 
bulatur, post mortem scriptoris editasesse: 
neqne attintt hodie cos refutare, qui eundem 
Ptolemacura secuti (cf. Photius 1. 1. p. 148 b. 
y.ai w; JJ/.iiaiQooog 6 Bfoaa/.og 6 i;,uJO)(ja- 
ifog, inwuiYog yiyovwg^^HqoSotov y.u\ x?.yj- 
qoxouog rtov avtov, ovtog Ttoirjatn zo nqo- 
oluior irig nqaittjg iaroqiag Uqodotov) ex- 
ordium non ab Herodoto sed ab Plesirrhoo 
composilum esse statuerent. Controversiam 
diu multumque in utramque partem tr.-icta- 
tam ita disceptavit Nitzschius (de prooem. 
Herod. Gryphisw.Tld. 1860), utLarochiumMo- 
nacensem qui in Philol.XIV 2 prooemium ab 
Herodoto abiudicandum esse existimasset., 
£rmi8simis argumentis refelleret. ■/govwv yiyguffe y.oitus o/^e$oi' tcis 
rfjs oiy.ovuivr]5 TzgctiEis ev ^t^).iois 
evvia, y.uTUOTgicfEi be ttjv avvrniiv 
eis TrjV neglMvy.dhiv ud/r.v lois^El.- 
hriOi TTgos rois ITigans y.ni .Sr^axov 
Tiohogy.iav. Quod si non Herodotus 
historias in novem libros divisit, 
idcm singulos librorum Musarum 
nomine ornare vix potuit, quae ap- 
pellatio et ipsa ab Alexandrinis pro- 
fecta esse videtur (cf. epigi-amma 
quod est apud lacobs. anthol. Pal. 
IV p. 230: 'HgoSoTos Moiaas une- 
diictTO' rco S' ag' ey.daTr^\dvri cfi).o~ 
iEvir^S ^i^Kov tSoiy.e uiav). Similes 
operum titulos affert Baehr. 1. 1. p. 
458 , qui Cephalionem rerum scri- 
jjtorem Hadi'iani aetate florentem. 
liiatoriae libros Musai-um nominibus 
insignivisse bene docet; ac fuerunt, 
qui tribus Aeschinis orationibus 
(jrratiarum, novem epistulis Musa- 
rum imponerent nomina. Cf. Phot. 
c. 61. 

Verum ut ad i^riora, unde sum di- 
gressus, revertar, grammatici Ale- 
xandriui egregiam posuisse viden- 
tur operam nou solum in Herodoti 
verbis recensendis.emendandis, sed 
etiam in illustrando usu dicendi He- 
rodoteo atque in explicandis rebus 
ab Herodoto traditis. Cuius rei lu- 
culentum exstat Porphyrii testimo- 
nium, sic scribentis Quaest. Home- 
ric.C.8: ir roTs (Pi).rj fiovos avu- 
u iy.T o is 71 egi Hg oSoTeiov S lo g- 
d^oJunros 6 yguuuariy.os Suc/.eyo- 
iievos TiEigciTai y.ai Ourgiy.ci Tira oa- 
f7]viZeiv, ovSiv Si /elgov y.ni tov 
HgoSoTOv cfi/.oviTi aoi rr^v rtitauv 
Tov ciiSgos civnygdwci ZriTr^atr. cfrai 
ycig OTi iv T^ Tcgcorr^ HgoSoros rcov 
iarogicJjv rcegl Kgoiaov Toii yivSov 
7To).).ci re ci/./.a Stei},ey,Tui xni Srj y,cti 
oTi ■d^eoaeSiaTaros re yivono xui 
SiangeTifas rtutjaeis tcc 'E/./.r^riy.a 
uavTelit rd ir Je^.cfols, rd ev 0r;3ai.s, 
To Tov ^uucoros, rb rov l4ucfiugdov. 
Tovrair utr Srj d)./.ois d/./.a rziur^at 
Sciign. drid^r/y.e Si riva y.ni iv Bgny- 
/iSr;ai rfjai Mt).t;aia}r (I 92) y.cti yi- 
ygamni. Srj y.aru Tidrrcc uti/.cjJs t« 
dvriygacfa ro rr}g ngd^gov avi' tcTj 
icHrct iaoSvruuovv rco rctls. oiS/ra 
ye ut;r 'E/lrjiicov vziouelrai d'rJ.vy.cos XXII DE HERODOTI ras BQay/jSas ap EiTtEiv. 'H^oSoror 
Se uaX/.ov av etiocov (fv^.d^aa&nt, 
ny.oifiTi Tf otra naoi ra ovouara y.al 
TTavv iniEiy.dii (foovTioriy.or. tovto 
Srj d^EQarcEvoiv rig (sc. KorvaEvs 
l4/.isavSoos) 01/ HooSorov (frjolv 
a/xdorrjfia yEyoiEvai, fid/.kov Si rbv 
yQnrpta (fr^ai SiaunoTElv craQEu^a- 
/.ovra %o UoTa. no/./.a Se cf-EQEa&ai 
/ii'XQi vvv auaQTT^uara y.ara Tr]v 
'HqoSotov avyyoa(fr]v y.ai sTi Tr]v 
Oovy.vSiSov y.ai (pi/.iarov xai raJv 
("0.'/.o3v d^io/.oycor avyyQaftcov . . . 
iTiardycoiiEv S' iTii rov HooSorov y.ai 
rov SiOQd^coTTiv Tov KoTvaia j4/.i- 
^avSoov. Tj^iov yaQ 6 dvrjQ yQa^Eit 
rf^at Mi?.r}oicov y,coQii tov icoru ttjs 
Mi/.r^aicov, vnoy.Eiuivr^s e^co&ev yco- 
QT^g T] yjys. y.ai iyco Si cfr^air tTCEi&o- 
fiT;v ovTCOS e/eiv ra rrjs yQafTjs, rov 
S' dvSQa TTJs dyQi^ovs avriaEcos irs- 
■d'av/j.dy.Eiv irrv/cov rols HQoSoTEiois 
avToXs ETiEai y.ai yEvouEvos iTci ri/.Ei 
TijS yityv7iTiay.r,s iiij3/.ov, rjis iori 
SEvriQu rfi Td^Ei, EVQiaxco rtd/.ir 
y.ard rrjv airtariy.r})' riTciJatv EiTTovTa 
Tov 'HqoSotov drid^r^xs sis (leg. is) 
BQny/iSaj rds Mi/.r,aio)v' (II 159) 
ovy.iri ovv cour^v audorrjud ri slvat 
YQa(fiy.6r,'Ia)viy.6v Si tid/.lov tSicoua. 
TZO/./.d ynQ oiroi tcov orouarcov /ai- 
Qovai &r,?.vy.cos iy.(fiQorrES. 

Ac magnopere dolendum est, re- 
ceusioues atque dissertationes quas- 
dam grammaticas Alexandrinonmi, 
ut Philemonis et Alexandri 
Cotyaeusis, qui Herodoti histo- 
rias iam antiquis temjjoribus libra- 
rionim et neglegeutiam et temeri- 
tatem expei-tas, diligeuter corrigere 
et emeudate scribere studuerunt, 
plane interisse; neque ad nostram 
devenenmt aetatem Salustii so- 
phistae et Herouis rhetoris Attici 
v7iourr;itnTa (v. Suid. s. V. .Hir/.ov- 
oTios et"HQO}t), quae ad illustran- 
dam Herodoti orationem usumque 
dicendi spectasse videutur; iuterie- 
runt praeterea A p o 1 1 o n i i (Dys- 
coli?) grammatici iir^yr;aEts y/.ow 
aior 'HQoS6rov, quas exscripsit Ety- 
mologus S. Y. y.co(f6s et ooqiaxr^s. 
Perexigua tantiim pars huiusmodi 
glossarum superest, iuscripta Hoo- 
Sorov '/.i^Eis, quae nauci nou sunt. Adiecit easGaisfordius edit. vol. IV 
334 sq. Cf. Baehr. p. 478. 

Verbo dixisse sat est, hodie ne- 
mini dubium esse, quiu libellus, qui 
iuscribitur 'ff^oo5oToi'^^/.i;crto»aat7^-os 
Tisoi Tr^s Toi- Ofir^Qov ysriaios y.ai 
StoTT^s, falso addictus sit Herodoto. 
Qua de re conferas Meunierum nu- 
per hauc totam quaestionem accu- 
rate tractantem (de Homeri vita, 
quae sub Herodoti Halicarnassei 
nomine circumfertur , Herodoto iu- 
cuudissimoMusarum auctori eidem- 
que historiae pareuti omnino abiu- 
dicanda. Paris. 1857).— 

X. Herodotus ex itineribus lon- 
ginquis reversus in quattuor Grae- 
ciae urbibus Olympiae , Atheuis, 
Corinthi, Thebis more sophistaruui 
iu solemni Graecorum conveutu 
opera sua vel iusigues quasdam 
paiies recitautium historiarum par- 
tes praelegisse fertur. Ac de reci- 
tatiouis Olympiis habitae fide vix 
dubitari licet, modo ne totum quale 
uunc exstat opus ab Herodoto reci- 
tatum esse statuas , ut Lucianus in 
Aetion. §1.2 tradit, qui rem ut solet 
exoruavit verbisque exaggeravit, 
sed partem quandam , quam literis 
cousignatam et paratam habuit. 
Quae ista jjars fuerit. vereor ut pos- 
sit eomprobari , quanquara Baehi'ii 
coniectura habet aliquam probabi- 
litatis speciem statuentis, Herodo- 
tum partem ad bella Persica spe- 
ctantem Graecis in illis solemnibus 
festis enarrasse. Quo anuo haec re- 
citatio Olympiae habita sit, certo 
coustitui vix licet.-3 

lu altera recitatioue Athenis 
habita 01. LXXX 4 s. 446 a. Chr. n. 
(cf. Eusebii chrouic. p. 169 et Plut. 
TTEoi y.(tyor]d. Ho. p. 862) iuterfuit 
Thucydides aduJescens, si fides ha- ■-2 Hanc Honieri vitam a docto ut videtur 
grammatico Alexandrino conscriptam multis 
locis emendatam recensuit A. Westermann.in 
vit. script. Graec. min. lib. I. p. 1—20. 

23 Fuerunt qui totam illam de Herodoti re- 
citatione Olympica narrationem a Luciano 
confictam esse statuerent (Dahlmann HerocJ. 
aus seixem Bitch seiti Lebeti p. '216 , Mure hi- 
^tori/ fjf the latigage gr. IV 267, .Scholl. Philol. 
X 410. 417), quorum argumenta redarguernnt 
C. Fr. Hermann ad Luc. de hist. conscrib. p. 
12—21, Lahmeyer l. 1. p. 9. VITA ET SCRIPTIS COMMENTATIO. XXllI benda est Siiidae s. v. Qovy.vSiSr,i 
et Marcellino in vita Thucyd. § 54: 
XivETni Se 11 xai roioiiroi', loi Ttore 
10V JiQoSorov ras iSias iaroQiai 
dTiiSEixvvuivov Tinooiv Trj ay.ooaasi 
0ovxvSiSr]s yai axovaas eSdyovaei>' 
ETteird (paat rov 'HQoSorof rovro 
0'eaaduevov eineir avjoi: TiQoi ror 
TiariQa rov^OkoQov ci^^OloQe. OQyn 
T] wvais roij viov oov ttqos ^ai^rj- 
fiara, ac me qnidem iudice nibil 
causae est , quod res in dubium vo- 
cetiir^^; nam quod nounulli Tbucy- 
didem Herodotum non Athenis sed 
Olympiae audisse statuunt, parum 
est verisimile."'' 

Deinde hoc quoque pro certo 
sumilicetjHerodoto, diutiusAthenifi 
commoranti (v. p. xx), ubi illa Peri- 
clis aetate artes et doctrina, summa 
elegantia et venustas quavis in re 
conspicua florerent, usum ac con- 
suetudinem intercessisse cum Ae- 
schylo (I 207 H 156), Phidia, Pro- 
tagora, Pericle, cuius singulari cum 
honore illata est mentio \*I 131. 
Imprimis autem cum Sophocle no- 
strumscriptoremfamiliaritatemcon- 
traxisse vel inde conici licet, quod 
apud Plutarchum epigrammatis a 
Sophocle Herodoto compositi pars 
quaedam cxstat.-S Praeterea com- 
mercii inter utrumque intercedentis 
argumentum a nonnuUis sententiis 
utrique communibus petendum est; 
atque Herodoti sententiae saepius 

-* Atlicnienses Heroriotum decem talento- 
rum praemio ornasse auctore Anyto Diyllus 
apud Plutarchum nioi xay.oii^. Hq. p. 8G2 
scribit; ac nihil est quod de re dubitemus. 
Hoc vero non illo Anyto postulante fieri po- 
tuisse, qui postea unus ex .Socratis accusa- 
toribus fuit, chronologicae rationes docent. 
Qua de re conferas Kirchhoff. 1. 1. p. 11. 

"^5 Tlincydidi historias Herodoti postea co- 
gnitas fuisse vix crediderim; argumenta, 
i|uae In hanc rcm protulit E. A. Palomon (de 
Thucyd. et Herod. quaestio historica p. 14. 17) 
admodum ad probandum infirmasunt. Quade 
re confcrasCh.Fuetterer. (depluribusThucy- 
didis Hcrodotique locis , in quibus utcrque 
scriptor de iisdem rebus disserit Hnsiopol. 
184.3). Di.ssentit Classen ad Thuc. I 20. 

■■^ Plut.: An seni ger. resp. c. 3 roiri 6i 
ufioXoyovniiwg Zocfoy.kiovs iori ro ini- 
yqa^Huriov 

(ijtft;v 'I/qoSotw ZfV^ev ^^otpoxiijs iriwv w\ 

nirr inl 7(tvzt'iyovia. 
Cf. Bergk. poet. gr. lyr. p. 573. cum Sophocleis sic conveniunt, ut 
alter alterius vestigia legisse alte- 
riusque verba expressisse videri pos- 
sit. ExhocgeneresuntlociHer. 1 2.8 
conferendi cum Soph. Oed.tyr. 1247 
(1237), Antig. 146. Philoct. 695. — 
Her. I 31 sqq. (V 4. 7. 46) confe- 
rendi cum Soph. Oed. tyr. extr. 
Oed.CoI.1125, Trachin.iiiit. — Her. 
I 91 (lU 43. 64. 65 IX 16) confer. 
cum Oed. Col. 252 Electr. 696. — 
Her. I 126 (III 139 IV 8 V 92) con- 
fer. cum Phil. 1316. 1326 Oed. Col. 
1585. 1694. — Her. I 204 confer. cum 
Aiac. 777. - Her. I 204 cum Oed. 
Col. 7. 42. 90.115 EIectr.998 Trach. 
129. 225. — Her. VII 46 confer. cum 
Aiac. 125 Oed. tyr. 118 Col.1225.— 
Her. II 35 cum Oed. Col. 387 Antig. 
620. — Her. III 119 cum Antig.315. 
900 Oed. tyr. 118 Col. 1225.-'' 

Praeter has duas recitationes He- 
rodotus tertiam et quartam Corin- 
thi et Thebis habuisse dicitur, de 
quibus conferas Dio. Chrysost. or. 
XXXVII p. 103 et Plut. Tteoi xa- 

yiOtid-. Ho. C. 31. 

XI. Codicum Herodoti tres fa- 
miiiae secernendae sunt, quarum 
prlma Mediceum, Passioueum, 
Floreutinum, Ascevianum 
(=MPFK), «/^eca Sancroftia- 
num, Vindobonensem (= SV), 
Vallae librum, aUos, tertia eos 
coniplectitur codices , qui cum me- 
dium quendam teneant locum inter 
primae alteriusque familiae codices, 
haud magni faciendi sunt (Pari- 
sini, Vaticani, Ambrosianus, 
Urbinas). 

Ac primae quidem familiae libri 
(= MPFK\ quanquam interdum 
levioribus scribendi mendis depra- 
vati tamen reliquis omnibus longe 
sunt emendatiores, integriores et iu 
Herodoti scriptura constituenda plu- 
rimum habent auctoritatis. Quam 
sententiam finnissimis stabilivisse 
mihi videor argumentis in disserta- 
tione. qua recentiores Herodoti edi- 
tiones inde a Gaisfordiana recensui 
(Philol. XXI p. 7&— 100). Quorum -"• Sunt Kredovii verba in diss. de Herodoti 
ratioue theologicaatque ethicap. 15. Treptov, 
1862. XXIV DE HERODOTI quattuor librorum ex uno eodem- ^schyhis^ApoUotiiusRhodiusvergUcTien 
que fonte oriundorum Mediceum smJ die Schriftziige unseres Mediceus 
(= M) esse principem, cuius prima- weit grdsser sowie sauberer undschdr- 
riae sunt partes in consthnendis\fer;dochistdieganzeSchreibweise, 
Herodoti verbis, comprobavi m\die Gesiali der Buchstahen, besonders 
Pbilol. Xn 201 sq. X 710 XI 21b\dieBezeichnung derDiphthongen sonst 
XXI 79 — 100 et in curis Herodo- dieselbe. Beide gehoren unstreitig in teis Lunaeb. 1862 p. 12. 13. De hoc 
quidem praestantissimo omnium 
codice, a me annis 1856. 1857. 1864 
excusso, qui signatur Mediceus 
primus plut. LXX cod. III haec 
scripsit Bandinus in catal. codic. 
Laurent. II 657: Codex membrana-^ 
ctus Ms. in Fol. minori saeculi X opiime servatus cum notulis quibus- 
dam in margi?ie, seu summariis cJia- 
ractere minori sedquadrato, nullis- 
que acceniihus ei spiriiibus insirucio 
exaraiis; tiiuli vero lihrorum uncia- 
lihus liiteris aureisque sunt descripii. 
correciiones quaedam manus multo 
recentioris occurrunt in principio^ 
quae deinde in progressu fiunt rario- 
res. constat foliis scriptis 374. con- 
tinet hic veiusiissimus codex et omni 
laude maior Hisioriarum Herodoti li- 
hros IX totidem Musarum nominihus 
inscripios. 

Quem librum cum primus^ quod 

sciam post Gronovium (1675) iuspe- 

xerim, repetere iuvat sententiarn 

quam ipse de Mediceo libro exposui 

in Philol. XI 203: Es gehort diese 

Pergamenihandschrift zu der schon- 

sten und dltesten der Laureniiana. 

Die an Unzialschrift ofi ansireifen- 

den Schrifiziige sind gross und sehr 

deutlich, wenngleich das Lesen ofi da- 

durch erschivert icird, dass die Hand- 

schrifi ohne alle Interpunction und 

Ahsdize fortgeschrieben ist und zwar 

so, dass sehr hdnfig die Endungen 

oder Endbuchsiahen eines Wortes zum 

folgenden Worte gezogen sind. Ab- 

kiirzungen hat die Handschrift nichi, 

selbst nicht in den Endungen; ehenso- 

wenig findei sich ioia suhscriptum stati 

des regelmdssigen ascripium. VI 23 

beginnt eine andere Hand, die das 

Ganze vollendet, in etwas kleinerer, 

zierlicher Schrift, die aber nicht ice- 

niger deutlich ist als die erste Hand. 

DieSchreihweise ist dieselhe. Mit dem 

Laureniianus A des Sophocles, Ae- dieselbe Zeit. Die Vorzilglichkeii der 
Handschrift erkannie scho?i lac. 
Gronov, welcher dieselhe 1675 einer 
genauen VergleicJiung unterzogen hat. 
Hinc magna debetur Gronovio 
laus, qui membranarum Medieea- 
rum fidem et auctoritatem plurimi 
esse aestimandam primus iutellexit, 
quanquam concedendum est nimi- 
am codicis venerationem haud raro 
abripuisse Grouoviiun ut vel mam'- 
festissimos librarii errores saepenu- 
mero pro genuina Herodoti scri- 
ptura arriperet. Prudenter, ut solet, 
hac de stupida Medicei veneratione, 
quam postea Schweighaeuserus 
Gi-onovio imputavit, Wesselingius 
in disscrtat. Herod. IX 91 : Celebra- 
iissima MS Florentini (i. e. Medicei) 
est fama: unicus, omnium optimus, 
aniiquissimus, cuinihil par aui secun- 
dum, et ex quo sola Herodotea sua- 
ciias et elegantia in integrum resiitui 
possii, habiius is liher esi. lac. Gro- 
novius, vir celeberrimus, quem iuvenis 
doceniem audivi ac admiratus sum, 
eum diligentissime versavit et com- 
plura inde honis avihus prisiina do- 
navii suavitate: ita tamen eius excel- 
lentia abrepius, ut, quod ipse alibi, 
fere nimio siudio in Mediceas mem- 
branas abductus dici queat. non mihi 
consilium est, de praestantia eius co- 
dicis quidquam deirahere: multis egre- 
giam operam praestilit, lucem aliis 
adspersii, nonnulla in despieratis ha- 
hita, salute reddiia felicissime adiuvit. 
omnes iamen uni postponere , ut tan- 
quam umbrae voliient nullique rei 
suni, Jiescio quid dicam. imo vero opi- 
nor vix ullum priscae vetustatis scri- 
ptorem dari, qui in ianta rerum vicis- 
situdine et toi corruptelaeoccasionibus 
unarum ope scheflarum refici possit, 
sed aliorum patrocinio atque auxilii 
concursu indigere. Ut rera paucis 
comprehendam, manet Mediceo in 
Herodoti verbis constituendis sua VITA ET SCRIPTIS COJOrENTATIO. XXV ac propria aiictoritas , etsi boc qui- 
dem minime dubitare Iicet,quinMe- 
diceus ipse, ut Urbinas Isocratis, 
Laurentianus Aeschyli etSopboclis, 
codex ^ Demosthenis, baud paucos 
locos corruptos exbibeat, quibus 
reliquoram codicum ope medicina 
quaerenda est. 

Praeter Mediceum alter eiusdem 
melioris familiae codex membrana- 
ceus Florentinus (=F) sive 
Schellershemianus^*' decimo ut vi- 
detm* saeculo scriptus exstat, quem 
Schweigbaeuserus summa diligen- 
tia excussit. Ac coniecit vir doctus, 
de Herodoto optime meritus, eundem 
esse codicem , cuius Montfaucon in 
bibliotheca I p.414D his verbis me- 
minit : codex eler/ans X saeculi mem- 
hranaceus : Herodoti historiae. De- 
inde de hoc codice ita scribit : Esse 
hunc codicem ex eadem cum 1'ass. 
Asc. et Medic. familia e lectionibus, 
quas inde protulimus , facile apparet. 
nec vero e Mediceo descriptus est, cum 
quo de principatu etiam videtur con- 
tendere posse; sed e vetustiore (re- 
ctius: ex eodein) fonte derivatus pro- 
tias multas affert leciiones, tihi aut in 
vitio haeret Mediceus, aut uhinihil certi 
a Gronovio e Mediceo prolatum est, 
qiiod a minus proha scriptura, quae 
olim vulgata erat, discedat. Librum 
vetustum esse ex literarum ductu fa- 
cile intellegas, ac suo iure contendet 
atque evincet aliquis , Floreutinum 
etiamsi plurimis locis Mediceo sit 
posthabendus , aliis tamen aut pari 
aut maiore fide veterem scripturam 
servasse. Hoc autem omnibus vi- 
ribus contra Schweighaeuserum te- 
nendum est, codicem non e vetu- 
stiore sed ex eodem quo Mediceum 
fonte ductum esse; deinde vero 
etiam mihi quidem exploratum est, 
Florentinum permultis levioribus 
scribendi v-itiis esse deformatum in- 
curia librarii-^-^^qui arehetypum non 
ea qua par erat diligentia trans- 28 Invenit codicemFlorentiae baro aSchel- 
lersheim, qui procurante Creuzero eius usum 
Sohweighaeusero summa liberalitate con- 
ce^sit. 

29 Conferas quae hac de re docui in Philol. 
XXI Sl. scripsit. Uberius hanc rem exposui 
in dissertatione de codicum Hero- 
doti fide atque auctoritate, Num- 
burgae 1869. 

Ad hos libros proxime aceedit 
Passioneus (= P) ex eadem fa- 
milia profectus , qui plerisque locis 
cum illis conspirat, nonnullis solus 
genuinam scriptiu-am servavit. De 
hoc quidem codice Wesselingius, 
cui paullo ante baro a Suiten, de 
editione Herodoti paranda per lite- 
ras admouitus,Vindobonensis biblio- 
thecae schedas cum editione Ge- 
nevensi conlatas liberalissime tra- 
diderat, ita scribit: Par fuisset am- 
plissimi cardinalis Quirini benivolen- 
tia in promisso ex lihris Vaticanis 
auxilio , nisi mors illud intercepisset, 
plenissimo tamen favoris in epistula 
Cl. Assemanni super locis quihusdam 
Herodoteis. quod illum autem prae- 
stare non siverunt fata, cumulatis- 
sime eiusdem Ujci et dignitatis vir emi- 
nentissimus, cardinalis Passioneus ex- 
plevit: naynque cognita mea scheda- 
rum Vaticanarum cupidine perhuma- 
niter rescripsit eas nec admodum ho- 
nas nec priscas videri; esse sua in 
bibliotheca, ex Sfortiana profectas, 
integriores , nitide pictas et veteres; 
harum se Siafooovs yonfpds mihi non 
negaturum. ahsolvit vir summus,quod 
receperat, liheraliter ; cuius ego ex- 
cellentem in illo fastigio, dum supere- 
rat, humanitatem et erga me studium 
laudibus ferre et grata mente recolere 
desinam nunquam. de lihro vera om- 
nia: circa saeculum XII ab docto 
scriha exaratus est, praestantia Me- 
liceo nihil (9) cedens, saepe superior. 
Quibus pauca tantum addam. Co- 
dicem ipse meis oculis vidi itinere 
a. 1864 in Italiam suscepto. Est 
liber membranaceus , praestantissi- 
mus , saeculo duodecimo exaratus, 
ut literarum ductu, scripturae modo 
indicari videtur. Quo terapore cum 
mihi non contigisset, ut codicem 
cum pulvisculo excuterem, priore 
anno usus sum opera auxilioque 
doctissimi viri C. Dilthei , qui tum 
Komae commorabatur. Is permultis 
locis iu quibus incertus haererem, 
cumWesseliiigius scripturae discre- XXYI DE HERODOTI pantiam non adnotasset, varias le- 
ctiones in usum meum excerpsit, 
quibus Wesselingii sententia egre- 
gie confirmatur: compar in quam 
plurimis locis inter Mediceum, Pas- 
sioneum, Ascevianum (v. infra) con- 
cordia (quibus hodie addere tertium 
licet Florentinum, qui WesseUngii ae- 
tate nondum erat inventus). ex sche- 
dis descenderunt prudentiorem ama- 
nuensem et Jiihil temere auferentem 
indeptis atque ea de causa emenda- 
iiores reliquis (Sancroftiano, Vindo- 
bonensi, Vallae libro, Vaticanis, Pa- 
risinis). Asservatur codex membra- 
naceusRomae una cum ceteris libris 
a Cardinal. Passionei relictis in bi- 
bliotheca Angelicana (S.Agostino). 
Conscriptus est foliis 330. Incipit 
liber: tjooSotov iaTogh]. rj laTooin 
ftvTov 8in fiovaMv. Desinit siguis 
XXHHIII. His veteribus nume- 
rorum signis indicatur nonum histo- 
riarum librum complesse versus 
2206. De singulis quibusdam huius 
codicis lectionibus earumque fide 
et auctoritate egi in dissertatione 
s. 1. Perpensis atque consideratis 
omnibus hoc quidem minime dubi- 
tare licet, quin Passioneus et Me- 
diceus et Florentinus ad unam ean- 
demque familiam referendi sint; 
neque vero difficile est ad proban- 
dum, Passioneum, qui reeentioris 
aetatis est quam Med. etFlor., sae- 
pius mendis vitiisque laborare. Re- 
periuutur non solum permulti ca- 
lami lapsus, rasurae, secundae ma- 
nus scripturae, additamenta, sed 
etiam graviores nonnullae interpo- 
lationes, quibus Med. etFIor. vacant. 
De singulis conferas quae docui in 
diss. de Herodoti codicum fide at- 
que auctoritate. Inde satis apparet, 
Wesselingium parum acciu*ate sta- 
tuisse Passioneum Mediceo nihil ce- 
dentem,saepe superiorem esse. Imo 
prorsus ita censeo atque explora- 
tum habeo, codicem haud raro con- 
spirare cum Sancroftiano , Vindo- 
bonensi, omnium Herodoti codicum 
deterrimis. 

Quartus huius familiae exstat co- 
dex Ascevianus (= K) nunc in 
Cautabrigiensi bibliotheca asserva- tus. Est codex chartaceus annorum 
ferme quingentorum , primore qui- 
dem Musae primae parte mancus, 
sed peratilis (cf. Wesseling. praef. 
xx). Qui liber si minus chartarum 
literarumque vetustate at lectionum 
bonitate insignis est. Accurate eum 
coutulit in Wesselingii usum Anton. 
Ascevius cum exemplo Galeanae 
editionis (Londini 1(379) , quod dis- 
crepantibus libri scripturis instru- 
ctum Wesselingio concessit. 

Plerumque cum Mediceo aut Flo- 
rentino consentiunt quattuor codices 
Florentini, quorum tres asser- 
vantur iu Laurentiana: 

Mediceus n plut. LXX cod. VI 
membranac. saecul. XIV, 

Mediceus m plut. LXX cod. XIX 
membr. saec. XV, 

Mediceus iv piut. LXX cod. 
XXXII chartac. saec. XV; 
quartus e libris bibliothecae Riccar- 
dianae est, membranac. saec. XIV. 
Inspexi hos libros altero itinere in 
Italiam suscepto (1857). Cf. quae 
dixi in Philol. XI 204. 

Transeamus ad alterius (deterio- 
ris) familiae codices , cuius princi- 
pem suspicari licet Sancroftia- 
num. Codex olim fuit Guilielmi 
Sancrofti, archiepiscopi Cantuaren- 
sis , qui magnam suae bibliothecae 
partem collegio Emmanuel. (cuius 
ipse alumnus fuit) apud Cantabri- 
gienses testamento legavit. Est co- 
dex chartaceus, saeculo fere tertio 
decimo scriptus. Verba characte- 
ribus minutis exarata, compendiis 
satis referta. Debentur haec et re- 
liqua omnia, quae de codicis forma, 
de literarum ductu et scripturae 
modo in dissertatione s. 1. acciu-a- 
tius exposui, smgulari operae atque 
auxilio viri clarissimi Churchiil Ba- 
bington, professoris Cantabrigien- 
sis. Is quod munus a me rogatus li- 
beraliter in se suscepit, egregie ex- 
plevit; adiecit praeterea literas scri- 
pturae codicis assimilatas {Facsimile 
quodappellamus). Asservaturcodex 
nuuc iu bibliotheca collegii Emma- 
uuelis apud Cantabrigienses (Wes- 
selingio aliisque = Arch., recen- 
tioribus Herodoti editoribus = S). VITA ET SCRIPTIS COMJrENTATIO. XXYII Ac primus qiudem hoc libro usus 
est Thom. Galeus, qui brevibus 
notis a codic. Arch. (= S) ductis 
editionem Herodoti (Londini 1679) 
commendaret. Infinita sunt quae 
ope codicis archiepiscopi instaurari 
queant; est enini isto in genere j)rae- 
stantissimus. Sed malui, indicio con- 
tentus et voto, ut aliquis oriatur, cui 
otiutn sit uberius et ingenium ad He- 
rodotea perpurganda , hanc aliis tra- 
dere. Nos quidem neque Galei no- 
tas criticas neque certiora ex eodem 
codice excerpta, quibus Wesselingio 
uti licuit (praef. p. xix), post accu- 
ratam eiusdem codicis conlationem 
ab Gaisfordio redintegi-atam cura- 
bimus. Gaisfordius igitur, qui et 
ipse codicem autiquissimum et opti- 
mum dixit, de hoc ita scribit: Quod 
ad e7nendationem contextus spectat, 
per insignem henevolentiam Magistri 
et sociorum collegii Emmanuelis apud 
Cantahrigienses codicem manuscri- 
ptum Sancroftianu7n, qui a Galeopri- 
mum, deinde ab Ascevio Wesselingii 

MPFK:^ 

a).).a re ann$ a iaxi 
Tii/.ai II 79 

II 19 

UI 130 y.ai TjTiinuaTa ra 
iax,vQ(f- TtQoaaywv 
IV 189 yiTTHEi:SlN . 
(= avTTJ Eiaii in gratia7)i collutus est (a posteriore 
quide7ii diligentius sed a neutro tamen 
satis accurate) apud me habere, sum- 
maque ani^ni oculorumque intentione 
versare licuit. inde factu7n est ui non 
modo errata quaedain corrigere sed 
ut lectio7ies haud paucas hactenus 
o7)iissas cum publico communicare 
potuerim. — atque istius quidem co- 
dicis ope, una cu)7i lectionibus alioruni 
codicu))i plus minusve diligenter ex- 
cerptis verba auctoris aliqua saltem 
ex parte ad veriorem scripturai7i re- 
vocare conatus sum. Ac conceden- 
dum est, scribam Sancroftiani co- 
dicis seu potius auctorem archetypi 
illius, e quo S. V. Laur. Vallae liber, 
alii ducti, aliquoties scite et inge- 
uiose locis male habitis opem tulisse 
et permultos praesertim locos levius 
corrujitos commode restituisse. Hu- 
iusmodi leviora scribendi menda, 
quibus alterius familiae codices de- 
pravati sunt, bene correxit libra- 
rius. Exempla nonnulla brevi iu 
conspectu jjonam. Leguntur in 

SV: 

a/./.a TE ind^id ioTi 

7TE/.aaag 

y.ni r.TTia uETa Tre VII 
VIII 
VIII 

III 11 

41 
5 

98 LO/voa Tiooaaycov 

ATTHlhN 

(= avif^aiv) 

Aourio) j4oiaQdurea) 

Ha/.).6r Tt xai TTQOTeoov fxd/./.6v ti yai noo&v/.ioTeoov (v. I 96j. 

HAHrENTES {n).r;yirTei) 

TOuobe y.TUivTai. HANTEZ (TzdrTes) 
TOunSe bey.ToJmai . Eiusdem generis vitia occurrunt in 
libris MPFK I 41. 170. III 16. 
34. 41. 78. 117. 124. IV 124. V 11. 
52. 75. 82. 85. 87. 93. VI 9. 33. 73. 
83. Vn 6. 60. 73. 87. 2()5. 229, quae 
correxit archctypi illius auctor, e 
quo Sancroftiauus, Vindobonensis, 
ahi, derivati sunt. Quod nolim sic 
accipiatur, ut Sancroftianum aeque 
ac Vindobonensem , si minus char- 
tarum literarumque vetustate , at 
lectionum mirifica (?) saepe boni- 
tate reliqflos antecedere iudicave- 
rim cum Steinio, Galeum, Gaisfor- 
dium secuto in vindiciar. Herodo- 
tear. spec. p. 2, qui citius quam par 
erat de codicum ijondere atque au- ctoritate iudicavit, cum diceret: 
gegen das ei>isti/n77iige Zeug/iis von 
SVahcd (abcd smit Parisini ) kann 
das der drei oder vier a7ideren MPFK 
nur selte7i (??) in Betracht ko77V7ien 
[Q.i. Neue Jahrh. f. Philol. Bd. 75 S. 
142 sqq.) Saeijissime enim eruditu- 
kim coiTCctorem temere et impu- 
denter male sana molientem agno- 
sco, qui primum oftensus ut videtur 
crebris digressionibus permultas 
imprudenter abscidit neve hiatus 
taedio forent nexum seriemque ora- 
tionis oallide aptavit. Cuius rei non- 
nuUa afferam exempla luculenta. 
Ac primum quidem libri I ca])itibus 
46 — 52 ab SV Valla, aliis omissis XXVIII DE HBRODOTI ea quae inde a cap. 53 narrantur 
cuin superioribus c. 46 coniungun- 
tur ita: Tolat Si TieuTtOfiavocoi y.rj- 
Qv^i fiBxa SotQcov roiaxnn ivsitXXero 
iQcorav sL Reliqui omnes : rolai Si 
ayeip fiiX).ovai rtov ^^vSaiv ravra ra 
ScoQa is ra Iqk iverikXsro 6 Koolaos 
ineiocorav ra xQV'^'^VQ'^^' *' ^^^- 
Haud absimili modo eiusdem libri 
capitib. 56 — 68 omissis principium 
capitis 69 ad restituendam sermonis 
continuationem callide aptatum est. 
Desunt praeterea c. 77 — 79. c. 92. 
93. In compendium sunt redacta 
c. 96 usque ad finem c. 100. Omissis 
capitib. 131 — 135 de suo explevit 
lacunam initio c. 136. Deinde de- 
sunt in SV Vall. aliis c. 138-178, e 
quibus perpauca tantum habent; 
desunt praeterea c. 181 — 184. 186. 
199. VIII 77. 84. De suo utcunque 
sarcire et explere conatus est scriba 
II 178. III 98. 132. 140. VII 186. 
Deinde plane suo arbitratu com- 
mutavit audacissime casus , modos, 
tempora, genera verbi. Ut exemplo 
utar, leguntur in SV I 131 ojs fiiv itioi Soy.isi pro Soxisiv (MPFK). 
Eodem modo scriptura imice vera 
depravata est in SV 11 4. 53. 57. 66 

III 7 V 58 VIII 30. Casus temere 
commutati sunt ab audacissimo cor- 
rectore IV 10 II 66 V 49 VI 115 

IV 56 VII 86 1 187; modi, tempora, 
activum et medium verbi genus 
incredibili impudentia perversa I 
3. 18 II 121 I 83 II 19 IV 140. 11 

V 92 1 126. 113 III 25. 21 I 17 II 
152 I 17 V 12 IV 80 VII 5 V 124 

I 126. 193 IV 9 II 93 IV 11 VII 8 

II 94 I 204 IV 72. 83. 136 1 11 V 
77 VII 8. Tum persaepe corrector 
sanas lectiones perverse attentat 
difficilioribus substituens faciliores 
ac sescenties in manifesta fraude et 
interpolatione depreLenditur. Quare 
ut comprobem, quanta levitate, au- 
dacia, temeritate in corrigendis mu- 
tandis scripturis versatus sit, pec- 
cata eius brevi in conspectu ponam. 
Ex mera couiectandi libidiue atque 
ex glossematis ortas puto hasce cor- 
rectiones quae in SV sive S legun- 
tur: S s. SV MPFK II 151 


airtr^S 


TTQoroir-s 
11 143 


aTirjQid^firjaav 


dniSe^av 


avrovs 


avrovs 
IX 116 


ntrrjaas . 


. VCpsXoflEVOS 
VII 10 


iacpcilrjaav . 


. icp&dQrjaav 
I 21 


avvayayaiv . 


avyxouiaas 
I 85 


EV&rjviq . 


svsarol 
I 185 


nagaxXivaaa 


TinQareivovan 
I 215 


^noirQas 


. doSis 
II 37 


Sariovrai . 


TiariovTat 
II 104 


uctQrvQiov , 


. rey.urjQtov 
V 15 


TioXX.ds . 


. ov%vds 
VII 11 


Svvnrcos 


licavcos 
VIII 143 


iXsvd^EQirjv . 


. iX.evd^sQirjs 


axETirofievoi 


yXixofievoi 
IV 15 


dnnXXciaaea&t 


ui dncoaaad^nt 
VII 53 


aTtoXvans 


. dnoarsiXas 
III 25 


TCOQBVOftevOS 


OTQarevouevos. 
Quibus locis addere libet: I 136. 188 


II 77^ 63. 181 III 3. 52. 127 V 


29. 82. 94. 92 VI 96 VII 10. 130. 164. 2 


26 VIII 55. 


s 


MPKF 
III 148 


dninefiTtov 


. itexrJQv^ctv 
I 114 


iuaarix&rj . 


. fisrei&r] 
II 70 


aQftoauivr, . 


ioynanuivr] 
IV 136 


ivtavrov 


nQi&fiov 
IV 22 


ensrat . 


, i'xerai 

VITA ET SCRIPTI3 COJDIEXTATIO. XXIX V 9 

V 16 

V 24 

V 67 

V 92 
VI 37 
VI 60 

Vn 35 

Vni 96 Adde locos VI 69. 100. 110. 125 VH 
10. 110. 186 VIII 48. 118 IX 18 V 
18. 23. 31. 69. 71. 88. 93. 97. 101. 
111. 113 IV 46. 78. 81 ni 1. 3. 4. 6. 
7. 9. 13. 14. 16. 21. 23. 27. 36. 39. 45. 
51.55.57.59.63.65.78.81.82.88.91. 
95. 102. 111. 127. 131. 132. 149. His 
omnibus in locis correctorem agno- 
sco, qui geuuina scriptoris verba 
de industi'ia perveiiit. Saepe vetera 
codicis menda temei-e proprioMarte 
correxit, mendosis substituens men- 
dosa,id quod permultis demoustravi 
exemplis, quae sibi quisque facile 
augere poterit, in Philol. XXI 84 — 
87. Compara locos IV 33. 11. 119 
V 69 VU 10 IV 136 III 50 IV 79. 
Cuiusmodi in locis si ratio valebit 
ad genuiuam scripturam restituen- 
dam non ab illa temeraria &raeculi 
interpolatione sed a vestigiis codi- 
cum MPFK levius gravius corni- 
ptis proficiscendum est, quibus 
plane neglectis corrector iste ad 
falsa et improbabilia delatus est. 

Ex eadem familia profectus est 
cod. Vindobonensis (= V), quem 
eisdem lacunis, interpolationibus, 
glossematis laborare iam Wesse- 
Iingius intellexit. Est liber charta- 
ceus, accurate descriptus, saeculo 
XIV exaratus. Fuit quoudam e li- 
bris Mathiae Corvini, quibus diveu- 
ditis una cum aliis multis codicibus 
opera Sambuci'^'^, qixi quattuor du- 
catis emit, iu bibliothecam imperia- 
lem Vindoboneusem trauslatus est. s 


MPKF 


oxvrdjovs 


o^vrdrovs 


Tio/lds . . 


avyvds 


7Cor,yua 


. /.i>1]fJI-0. 


irxaivcov . 


kTticov 


y.ovTirouaroJ 


. uavrevofiivo} 


7iiunei,v . 


. fieriivai 


Tiaony./.vovai 


Tiaoay./.r^iovai 


'E).).r.a7iovrov 


. E/.).r;a7t. 


arisovras 


^ev^avras 


7i).evaavTos . 


oTisvaavTOS- 30 De Sambnco conferas catalog. biblio- 
thecae Vindobonensis: "loannes Sambucus 
Pirnaviensis Pannonius Imper. Maxim. II et 
Rudolfi II consiliarius, historicus, medicus, 
qni a. 1584 Id. lun. Vindobonae apoplexia 
obiit." Numenma habet LXXXV. Descri- 
psi codicem , quem ipse inspexi , in 
Philol. XI 207 ; de interpolationibus 
eius, de glossematis, ^dtiosis scri- 
pturis, Vindobonensi cum Sancrof- 
tiano communibus, egi in Philol. 
XXI 83. 84. 92. 93. Praeterea couf. 
quaehacde re exposui in dissert. s. 1. 

Quonim codicum diversis scri- 
pturis , quae nou ex autiquo et me- 
liore exemplari petitae sunt, sed ex 
hariolatione potius coniectandique 
Ubidiue Byzantini alicuius mana- 
venmt, cum "Weidmannianae edi- 
tionis auctor, specie quadam com- 
motus,temere assensus esset easque 
in verba scriptoris festinanter reco- 
pisset , iude factum est ut iure su- 
mere mihi ^-iderer, nuUam facile 
Herodoti editionem corruptiorem 
atque deformiorem exstitisseWeid- 
manuiana, quam sescentis paene 
locis distare a nostra quivas conce- 
det, qai utramque editionem usu 
compeiiam habebit. Qua de re cou- 
feras quae uberius exposui in dis- 
sertatione, qua recentiores Herodoti 
editioues inde a Gaisfordiana re- 
censui(Philol. XXI 78—100). Idem 
fere sentio de altera edit. Weid- 
manuiana, de qua conferas quae do- 
cui in dissertatione s. 1. (de codicum 
Herodoti fide atque auctoritate. 
Numbiu-g. 1869). 

Tertio loco posuerim codicesVa- 
ticanos sex, qui Romae in Vati- 
caua asservantur. Suut libri char- 
tacei recentioris aetatis. signati nu- 
meris 176. 215. 332 et 122.123. 1359, 
qui ad uuum omues ad saec. XV 
pertinere videutiir. Honim in nu- 
merum referendus est Vaticauua 
iste, quem in altera edit. Weidm. XXX DE HERODOTI compendio T designatum video. Ac 
quis non iure miretur , quod editor 
quas interpolationes vitiosasque 
scriplmvis in priore editione e codi- 
cibus SV duxerat, easdem in altera 
ex Vaticano T arripuit; plaue euim 
consentire Vaticani et Sancroftiani 
Vindobonensique scrijituras nemi- 
nem facile fallet. Sequitur, illius 
editionis auctorem ne in altera qui- 
dem editione satis diligenter co- 
natum esse verba scriptoris ad ve- 
riores codicum MPFK scriptvu-as 
revocare. Nam Vaticani istius no- 
mine quod praetendit Sancroftiani 
et Vindob. scripturas iam pridem 
cognitas ab eoque in priorem edi- 
tionem receptas pertinacius reti- 
nuit. Ac nisi omnia me fallunt co- 
dex T idem est, qui numoro 215 in- 
dicativr. Nam primum quidem e 
luiius codicis scripturis, quas Carol. 
Diltheius ad me transmisit, effici 
cogique potest, codicem Vatic. nu- 
mero 215 signatum et ipsum ad de- 
teriorem codicimi familiam referen- 
dum esse (id quod etiam in Vatica- 
num T, cum Sancroft. , Vindob. 
plane consentientem cadere patet), 
deinde vero etiam easdem lacvmas, 
quibus Vaticammi n. 215 dilacera- 
tum esse intellexi, in Vaticano T 
inveniri ex eo colligendum esse sta- 
tuo, quod auctor editionis Weidm. 
e libri primi capitibus , quae omit- 
tunt deterioris familiae codices 
(SVVatic.n.215),i. 6.146—52.56— 
68. 77—79. 92—93. 96-100. 131— 
135. 141 — 177), e Vaticano suo ne 
unam quidem afiert variam lectio- 
nem, iinde satis apparet,in hoc quo- 
que libro inesse easdem lacunas, qui- 
bus reliquos eiusdem familiae codi- 
ces mutilatos esse vidimus. Codex 
illeVaticanusn. 215(=T)folior. 
395 chartaceus saec. XV exaratus 
est in insula Creta, id quod e sub- 
scriptione inteUegitur, quae ad eal- 
cem codicis fol. 393 subiecta est. 
Accuratius de codice eiusque fide 
atque auctoritate egi in dissertat. s. 
1. (de codicum Her. fide atque au- 
ctoritate). Haec igitur utcunque 
6unt id quidem evicisse mihi videor 
codicem T ad inferiorem recentio- remque codicum familiam perti- 
nere, cui reliquos quoque Vaticanos 
quinque attribuendos esse censeo, 
ac vix sperari licet fore ut horum 
codicum coulatione aliquid proficia- 
tur ad Herodoti verba emendanda. 
Quae cum ita siut, rectissime se ha- 
bere dico, quod cardiualisPassionei 
Wesselingio, schedanim Vaticana- 
rum appetentissimo rescripsit, cas 
7iec admiidum hnnas nec. priscas vi- 
deri. Illud enim primum constare 
debet, quod mihi est exploratissi- 
mum, neque in Vaticana ne- 
que in Palatina ullas mem- 
branas Herodoti inveniri. 

His libris antiquior esse videtur 
codex Mureti iu coUeg. Rom. so- 
ciet. les. cat. inscriptus ex libliutheca 
Mureti, qui cum omnibus Herodoti 
editoribus prorsus incognitus per- 
mansisset, nuperrime (a. 1868) re- 
pertus est operaDilthei, cui contigit 
ut magnis unpedimentis summa in- 
dustria superatis codicem inspiceret 
atque accuratam libri I coUationem 
faceret. Est codex membranaceus, 
nitide descriptus Komae in biblio- 
theca collegii Romani asservatus, 
cuius lectionibus diligenter explo- 
ratis mihi persuasi, hunc quoque 
codicem, quem Diltheius saec. XII 
scriptum esse statuit, inferioris fa- 
miliae codicibus esse adscribendum, 
neque fefellit Diltheium, qui cum 
coclicem conferret scripturas eius 
mirifice conspirare cum Sancroftia- 
nis bene intellexit. De singulis con- 
feras , quae exposui de codicis fide 
in dissertat. s. I. 

Posti'emum inferioris familiae li- 
brum dico eum, quo Laurent. 
VaUa usus est ad historias in ser- 
monem latinumcouvertendas. Hunc 
codicem , qui iam nusquam reperi- 
tur, ex eodem fonte quo Sancroftia- 
num, Vindob. manasse cum iam 
Wesselingius docuerit \(ult lacer est 
et hiascii Vallae liher ibi in mcenuscr. 
Arch. (= 5), Vindohonensi et pleris- 
que Vaticanis et Oxoniensibus lacu- 
nae. Si quid in his aut praecipuum aut 
exorhitans , idem apud Laurentium), 
hac quaestione quae ad liquidum 
perducta est supersedere possum. VITA ET SCRIPTIS COMMENTATIO. XXXI Sequitur tertia codicum familia, | 
quae cum quasi medium quendam 
locum iiiter codic. SV Vatic. Rom. 
Vall. ab altera parte et Medic. Pass. 
Flor. Ascev. ab altera teneat modo 
ad hos modo ad illos magis incli- 
nans, miuorem habet auctoritatem 
iu Herodoti verbis roctius consti- 
tuendis. Quorum longe princeps 
habendus est Parisinus A (apud 
Wesseling. Par. C), quo nonnulbs in 
locis Herodoti verba emendata et 
ad iutegritatem suam revocata esse 
concedamus oportet. Est codex 
membranaceus saec. XU numero 
MDCXXXm designatus (cf. Lar- 
cher. Herod. r. I p.xxxvi). Contulit 
eum cum tribus aiiis Parisinis Gor- 
giades in Schweighaeuseri usum, 
qui totamconlatiouem iu suam rece- 
pit editionem. Scripturas huius co- 
dicis proprias examinavi in dissert. 
s. 1. 

Alter codex Parisinus (= Bj 
chartaceus num. MDCXXXIVsign. 
exaratus est a. 1372 p. Chr. n. 

Tertius (= C, apudWesseling. 
A) item chartaceus a. 1447 p. Chr. 
n. exaratus est; de quo Schweig- 
haeuser. iu praef. I p.xxxrv ita scri- 
bit: Est hic cudex eiusdem fartiiliae 
cum en quem primo loco nominavi; ei 
licet aetate sit recentior, tamen boni- 
tate haud mulium eidem cedit; atque 
usu etiam nobis inierdum venit ut pro- 
butissimas lectiones ex illo potuerimus 
proferre, quas ex altero non reperi- 
mus enotalas. Num. MDCXXXV 
signatus est. 

Quartus codex Parisinus (= 
D sive Pd) chartac. scriptus est a. 
1474 p. Chr. n (signatus est n. 
MMCMXXXllJ). 

Quintus codex recentissimus 
(= E sive Pe) libr. I c. 1—87 con- 
tinet. Quibus 

Sextus accedit liber Parisi- 
n u s , qui ex Herodoti Musis continet 
fragmenta haud pauca ^Fragmen- 
tum Parisin. apud Wesselin^.). 

His subiungam Ambrosianum 
(= G) et Urbinatem (= U) codi- 
ces, quorum scripturas, e duobus 
tantum libris depromtas, exhibet 
editio Weidmaun. Unde cum haud multum fructus ad Herodoti verba 
emendanda redundatiunm esse mox 
intellexisset is qui contulit, reliquo- 
nim Ubrorum conlationem omisit. 

Praeter libros, quos supra com- 
memoravi, suj^ersunt nonnulli pa- 
rum accurate explorati. 

Quorum primus est cod. Vene- 
tus apud Wesseling., cuius lectio- 
nes exZanetti catalogo bibliothecae 
S.Marci ductae sunt nec ultra lib.I 
c. 32 progrediimtur. Est liber mem- 
branaceus, saec. XV, signatus n. 
CCCLXIV. Baehrius, qui codicem 
inspexit, eum melioris conditionis 
esse suo iure negavit (cf. Her. vol, 
IV 489). 

Sequitur Remigiensis liber 
chartaceus saec. XV exaratus, qui 
priores duos Iibros*t magnam tertii 
partem complectitur. Desinit in lib. 
III 70. Projjior ^-idetur esse codici- 
bus MPFK, quanquam haud raro 
cum deterioris familiae codicibus 
consentit. Asservatur in monast. S. 
Remigii congregationis S. Mauri iu 
Francia. 

Tertius commemoratm- codex 
Etonensis, cuius Galeus perpau- 
cas enotavit scripturas (in edit. Lon- 
dineus. 1G79), cum Gaisfordio com- 
municatas. Ac mea quidem senten- 
tia neque Etonensis neque Pala- 
tinus, cuius lectiones subiecitCreu- 
zerus Commentationibus Herodo- 
teis, digni sunt qui accuratius inspi- 
ciantur atque conferantur. 

De duobus Oxoniensi|bus He- 
rodoti libris chartaceis, saeculo XV 
exaratis et n. CXIV et CII signatis 
nihil compertum habeo. Cf. Coxe 
catalog. codic. manuscr. bibl. Bod- 
lei. I 186. 679._ 

Editionum indices hic repetere 
vix huius loci; primarias tantum 
breviter recensebo, quorum aucto- 
res in Herodoti historiis explicandis 
atque emendandis aliquid profece- 
runt.3i Ac postquam Herodoti ver- 
ba in latinum convertit sermonem 
Laur. Valla (Venet. lac. Rub. 
1474), quae conversio codicis instar 31 De editionibas Herodoti copiose egi in 
Philol. XXI p. 79—100 (Die Texteskritik in Be- 
rodots Geschichtsuerk), XXXII DE HERODOTI VITA ET SCRIPTIS COMilENTATIO. est, secutae sunt Aldina (Veuet. 
(1502), Parisina ab Henr. Ste- 
phano parata (1566), deinde la- 
cobi Gronovii editio (Lugd. Ba- 
tav. 1715), qui cum primus codicem 
Mediceum excussisset (v. s. p. xxiv) 
certas quasdam artis criticae leges 
in Herodoti verbis constituendis se- 
cutus est, qua de re conferas quae 
dixi iudissertatioue inscr. dieTextes- 
kritik in Herndots GescMclitswerk^ 
quae est in Philol. XXI 79. 80.32_ ^ 
Post Grono^ium egregie meriti 
svuit deHerodoti historiisL. C. Val- 
ckenarius et Pet. Wesselin- 
gius, qui coniunctis viribus prae- 
stantissimam institueruut editionem 
et con-ectam et locupletatam Am- 
stelod. a. 1763-'^, de cuius singula- 
ribus meritis ub»rius exposui in dis- 
sert. s. 1. (Philol. XXI 80)_. Maxime 
in colligendis criticis copiis diligen- 
tes fuerunt lo. Schweighaeuse- 
rus^^i et Thom. Gaisfordius^s, 
qui novis codicum (Florentini, Sau- 
croftiani) subsidiis instructi Hero- 
doti historias ad veterum librorum 
fidem recensuerunt. Qui quid in 
editionibus suis praestiterint, docui 
in Philol. XXI 80—83. _ Plurimiun 
operae in rebus historicis , geogra- 32 Herodoti Halicarnassei Historiarum libri 
IX Musarum nominibus inscripti. Graece cum 
icterpretatione Laurentii Vallae ; ex niem- 
brana Medicea post Aldi Manutii , loach. 
Camerarii, Henr. Stephani, Goth. lunger- 
manni, Th. Gale in edendo operas non tan- 
tum adiutis locis, ubi a viris doctis sentieba- 
tur corruptela , sed etiam Graecismo per sin- 
pulas fere paginas remollito ; industria lac. 
Gronovii, cuius accedunt notae. — Lugduni 
Batavor. apud Sam.LuchtmansMDCCXVfol. 

33 '^HoodoTOV 'A/.ixaQvaaaijog 'laTOQivir 
JLoyoi d'' . Graece et Latine ex Laurent. Val- 
lae interpretatione cum annotationibus Tho- 
mae Galei et lac. Gronovii. Editionem cu- 
ravit et suas itemque L. C. Valckenarii notas 
adiecitPetr. Wesselingius. Amstelod. a. 1763. 

34 Herodoti Musae sive Historiar. lib. IX 
ad veterum codicum tidem denuo recensuit, 
lectionis varietate continua, interpretatione 
Latina , adnotationibus Wessel. et Valclien. 
aliorumque et suis instruxit loh. Schweig- 
haeuser. VI vol. Argentor. et Parisiis. Acce- 
dit lexicon Herodoteum. 1S2-1. 

35 Herodoti Halicarnassei Historiar. lib. IX. 
Codicem Sancroft. manuscr. denuo contulit 
nec non reliquara lectionis varietatem com- 
modius digessit Thom. Gaisford. IV tom. 
Oxoniae 1824 (1849). phicis, chronologicis, m}i;hologicis, 
archaeologicis explicandis, tn di- 
cendi usu illustrando , in scriptoris 
fide rerumque traditarum auctori- 
tate comprobanda posuit I. C. F. 
Baehrius^'^, cuius editionem, plu- 
rima fere et optima continentem, 
quae a prioribus ad res explican- 
das conlata erant, cum habeamus, 
superioribus facile caremus ; novam 
textus recensionem constituere ei 
non erat propositum. Nec defue- 
runt sane post Baehrium multorum 
studia variis nominibus utilia,Imm. 
Bekkeri, Alex. Negris, Guil. 
Dindorfii, Kud. Dietschii, C. 
Gu. Kruegeri, aliorum, de quo- 
rum editionibus vide quae exposui 
in Philol. XXI 88—100. Cf. Guil. 
Engelmanni Bibliotheca script. 
class. et Graecor. et Komanor. Lips. 
1858 p. 155 sqq. 

Vix est quod moneam, me leges 
secutum,quae decodicibus recteae- 
stimaudis supra constitui (p.xxin — 
xxv), Herodoti verba emendatiora 
exhibere conatum esse exterminatis 
quam maxime interpolationibus vi- 
tiosisque scripturis, quibus editio 
Weidm. deformata est. Denique ut 
uno conspectu quidquid hac uostra 
editione mutatum est ab omnibus 
intellegatur, breviter eos locos om- 
nes recensebo in quibus haec editio 
a Weidmanniana cum aUquo aut 
verborum aut sententiae discrimine 
distet. 

In dialectico genere , in quo mihi 
persaepe a codicibus discedendum 
ftiit , observa^i praecepta , quae ex- 
posui in edit. ii Teubnerian. p.29 — 
41. Ac dialecticas quidem formas, 
a me emendatas , literis praeter ce- 
teras conspicuis non insignivi, reli- 
quos vero locos, in quibus a codici- 
bus discessi, literis latias dispositis 
significaAd. 36 HerodotiHalic.Musae. Textum adGais- 
fordii editionem recognovit, perpetua tumFr. 
Creuzeri tum sua annotatione instrnxit, coni- 
mentationem de vita et scriptis Herodoti, ta- 
bulas geographicas , imagines ligno incisas 
indicesque adiecit I. C. F. Baehr. Vol. IV. 
Edit. altera. Lipsiae 1856—1861. ADNOTATIO CRITICA. XXXII r ADNOTATIO CRITICA. 

Praemouendum me iu adnotatioue critica quam fieri potuit brevis- 
sime indicasse diversanim lectionum discrepantiam, librorum siglis 
eisdemusum, quibus Gaisfordius in editione Oxonieusi (1824. 1849) 
codices distinxit (M = Mediceus, F = Florentinus sive Schellershemia- 
nus, P = codex cardiualis Passionei, K= Asceviauus, S = Sancrof- 
tianus, V = Vindobonensis, A = Parisinus, T = Vaticanus). Keliqui 
codices, de quorum fide atque auctoritate plura supra edisserui, ad 
Herodoti verba rectius constituenda uihil valent. Scripturae hiiius exempli. 

LIB. I. 

c. 2,12. KSXxov S. 

c. 3, 5. ovSs Schaefer., ovrs libri. 

c. 6, 3. ^vQicav Bredov., 2vqo)v iibri. 

c. 7,12. aQ%<tvxEi fiiv MF; plerique libri 

omittunt uiv. 
C. 9, 6. ur^bev ua&eXv Abicht., fir^Ss fia- 

d^sTv libri. 
C. 10, 8. TTaoa roToi a/loioi ^uq^. MPKi\ 

c. 12, 6. v7t£o§vs (vTTeioSvslihvi^.Yerha, Tov 
— tTTeuvtjod-r] ancin. incl. Schaef. 

C. 17, 2. iTiohooy.EE MF. 

c. 18, 6. .SaSvdrTTjg oixoi yaQ libri. Delevi 
^aSvdTTr^S. 

c. 19, 7. avovoTjae Abicht; ivoar^as libri. 

c. 22, 9. Ir^ov Dindorf., leoiv libri. 

c. 24,12. aTiEihjd^ivTu Silihvi. 
,34. ov fieyaM.. 

c. 28, 4. eiai — yivSoTai. c. 30,11. 

,20. 

c. 32,24. 
,29. 

c. 33, 3. 
c. 35, G. 
c. 39, 3. 

c. 41, 8. 
c. 43,11. 
c. 44, G. 

c. 50, 7. 
c. 51, 3. aorpir,i eZvexev rrji arji libri. 
anaai libri. 
011 ydo TOi. 

uovvov libri; uovvoiat Stobaeus, 
recte forsan. 
dua&ia MPFK, dfiad^rjs S. 
xvQTjaai MF. 
[to oveiQov^ Krueger. 
[xay.ovoyoi'] Naber. 
£Oijur;vs MA. 

\_t6v — &e6i'] Naber. exempli Weidmanniani. 
K6lxo}'>^ ^aailia MFA. 

aQ%avTes. 

_ur]§s fia&eTv. 

Ttnoa <Tdai T. dXX, ^ao6 

sv. 

vTTExSvs Sauppe. 

enoXioQy.r^ae S, alii. 
.SaSvdrTr^S ovzos ydq. 

ev6ar]as. 

Xsciv. 

dnsiX. Srj 

ftsya reliqui libri. 

[^siai — ndiKpvXoi]. 

\_xai ylvSoTat}. 

aocpirjs [eivsxsv'} Tt;s arjs, 

anaai te. 

ov ydo Ti libri. inixvQTjaai P. 
TO orstQor. 
xaxovoyoi. 
earjLiaivs reliqui. 
TOV — d^sov. TovTo o TtMediceus^TovTo oTtFlor. toi't<w o t< reliqui. 
aua ToTat. Plerique libri: aua av~ 
ToTat. 
Eerodoti vol. I. ' p XXXIV ADNOTATIO CRITICA. C.51, 
C.57, 

c. 58, C.59, 
C.60, 
c. 61, Scripturae huius cxempli. 
16. fciftavuivh.hri. Addidi: ayfVyr. 
8. oixiadvrcovWesselJBg.joixTjodncov 

libri. 

5. i&iioiv IleXnaycov firi/.iOTn 

Sanppe, i&vEfov noXXcov ud).. libri. 

7. Tioos, rnvrn §i] cov Ahicht. nooi S?] 

(vel Si) ojf libri. 

TQij]xoaiovs Naber. (cf. Polyaen. I 

21 § 3), rovrovs libri. 
yrti oi iv rcp aar. nsid". libri omjt- 
tunt ot; superscriptum est in F. 
16. TiQoniSiovro. MPF: TioorjSinro. 27 28 67,12. is ,9-£c;j^ libri. 

68,28. TiEiocoaro. Libri: inEiQcomo. 

71,15. dnopnXieig' ysvaduevoi ydo. 

73, 2. yfjs iftiocp, Herold. 

,13. xQovov S' iyysvofiiiov Naber. 

,19. i^ovXeiaavro. lAhri: i^ovXevaar. 

74, 5. [iv Ss — inoi?ianrTO^ Herold. 
, 5. SincpiQOvai Si libri. 

75,24. Stifirjanr dv Schaefer. 
76,11. li^elnvreiv'] Abicht. 
77,11. yiaxeSntfioiioiat Schaefer. 
78, 5. is rois i^r^yr]TUS Aldus. 
80,11. £aTrt^.«4Voi'= Schaefer. 
81, 2. ini fiay.Q6r IIPFK. 

84. 14. [ro xcoQiov'] Krueger. 

86,18. Ho/.covn SV. ^o/.wr MFF, quod 

fortasse praestat. 
,29. T] is cinnr libri. 

90.15. rovTO oretSiant. A: rovro. Reli- 

qui: rovrco. 

91, 9. ol6s re SV.' 

,21. eine rn elne MPFK. 

92, 9. nvadTiiidrcov, rd ii'Hexo\dL. Libri : 

dvnd^tjfinroyr rn S' iv. 

93, 1. ^r; J7v^i'^//;Schaefer. ^^^.^^'^tJ^libri. 

94, 9. dnoiy.iani libri. 

. 96, 2. rvQavviSns libri. 
98, 6. nvrov. 

,17. icov MPF. 

,18. iner7]Sei9'T] y.vxXoiv iovrcov libri. 

,20. enrd, iv (^6 libri. 

. 100, 5. rdSsSEnllnFWz. rd SsS^dllnVHmi. 
.105,15. 6 d-eos libi-i. Longinus neoi vxji. 
c. 27 T] &e6s. exempli Weidmanniani. 
cpnfiivcoi'. nQood^e Se cor (cod. Vatic, 

122). 
rovTOvs. 

Kni iv rcp uot. neiS'. 

noontSinro. 

(vitiosa imperfecti forma ; 
cf. Philol. XI271sqq.) 
r rjv is d^sov. 
inetoiovTO. 
dnOfSnkieis ... yeva. ydo. 

XQorov Ss yevofiivov libri 

ii' Se — enotrjaavro, 
Stncpioovat ydQ. 
Stif}r]auv libri. 
i^eXnireir. 

yiaxeSntuoi'iovs libri. 
is rcov s^r]yr]rci}r libri. 
ivsaraXfiivovs libri. 
ini ftaxQ^TEQOv S. 

.SoXoir. 

T] o V X is nnnr. olov rs MPFA. 
elns SV. 
drnD^rjfidrcov. rd S' iv. 

dnoixiad^nt Dobree. 

rvQnvriSa. 
scovrdr. 

insTTiSsidTi' xixAcor Se. 
emd, ir Sr]. 

6 d'E6s. ADXOTATIO CKITICA. XXXV c. 106, 3. 
, -4. 

c. 108,14. 

, 15. 

c. 110,17. 

c. 111,15. 
c. 116, 3. 

, 12. 

c. 120,18. 

, 20. 

c. 125, 3. 
c. 126,21. 

c. 131,12. 

c. 132, 4. 

, 17. 

c. 134, 1. 
, 11. , 16. 

c. 138, 8. c. 140, 


4 


c. 142, 
c. 143, 
c. 146, 


6 
4 

7 
6 


) 


6 


c. 147, 

c. 152, 


10 
6 

7 Scriptarae hnins csempli. 

n iya v iiii' yao Abicht. y,o)oU uiv 
yno libri (cf. quae de hoc loco in 
edit. Teubner. exposui). 

init^a/j.oi libri (vel i-^ii^a/.ov). 

ur^Saticog MFK, recte forsan. ,«»?- 

daiiu RV. 
aefoirqj. MP: aoi Envxw. A: aol 

avrco. 
7reoi7Toi7jaT]s Bekker., 7teoi7ioi.r]arj 

libri. 
xgnvyav6ft£i'0i' Lobeck. 
ikev&eguoTinT] Portus. i/.svd^egco- 

rigr] libri. 
uovioid^iira libri praetet M. 

(= fiovvo&ev rcibe). 
ravTT] 7i'/.e'iaios yicour]i' £(/<ilibri. 

Vulgatum revoeavi raiTr tt/.eI 

aros rf] yicour^ eiui. Cf.quae expos. 

hoc de loco in edit. Teubneriana. 
oucog uir yi roi libri. oucos ye 

uifroi Eltz. 
evgtoy.eraL MPF, evgiay.i re cett. 
verba iuio Tieid^ead^at uncinis in- 

chisit Naber. 
'A/.iTxa libri. Scribendum AW.dr 

cf. III 8). 
ws i-Kcxarcg libri. 
Koyoi libri praeter A (o '/.oyoi). 
ovvrvyidvovTas Naber, qui in se- 

quentib. verba ol awTvy^dvovres 

eiecit. 
T&j /.eyouivco libri. rov }.ey6fisvov 

Abresch. 
y.arct tov avrbv Si libri. 
i^slavvovai ix rr]s xoigr^g, ttoD.oI 

transposui. libri tto/./.oI {xai add. 

FMj i$e/.avvoioi {i/.aviovat F) ix 

rr]s x^QV^- 
Tcegtaregas. 
B/.y.va&fjvnt MPFK. 
Srj cov libri. Revocandum 5" wr. 
\_ovre ydg — ai^xucoSeos'] Abicht. 

Delevi Si post 7to'/.Xco. 
'Ogxojusvioiai libri. Og/ouiiioi ofi 
Herold. 

dinueui/^nrni libri. 
J^&rjvaicorhhri. Ad^r^iicoi Schaef. 
Jt; x«t' Herold. di y.ni lihu. 
olj xtos fjy.ovor libri, ov y.ojs iof]~ 
y.ovor Naber. exempH Wcidmanniani. 
Xcagis uiv ydg. 

B7Ti.3d/./.or Dobree. 

firjSaiicbs. 
aoi nvTio. xgavyavcouevov MPFA. 
i/.£vd'egcar igr]. ravTT] 7t/.£i0T0s yvcofirjv 
ettii. oiicos fiev ys roi. 
ifiio Tisi&ea&at. 

cag ixaaroi (Bekkcr.) 

evTvy^ctvovres libri. 
oi avvrvyxdvovres. 

rcjjv '/.eyouivojr. 

y.nTn r. nvr. 8j]. 
\^7TO/./.oi] e^eXavvovai ix 
rfjs xoJoTjs. Ttegtaregas ... 
e/.xva&fi S. 

\ovre — saTtigrjv']. 
TTolkcg Sfj (libri : Tto/.lcn Si). \^dvait£uixnrat~\. 

ovy. iaf,y.ovov. 
C* XXXVI ADXOTATIO CRITICA. 

Scripturae hnius libri. exempli Weidmanniani. 

C. 153, 11. xTT^aduEvoi lihri. arr^ad^evoi. 

C. 155,14. iarfftJTwr libri. iveaTecJrcov. 

c. 16U, 17. ;rrtj'r«TaKrueger.,T«.-T«i'Tnlibri. ra Tidvxa. 
C. 161, 5. Mayvr^airiVxe^^lPK.YvlQOMayvri- 

air]v Se'. 
c. 163, 8. ra Ttdvra Hermaim., -ndiTn libri. ■ndvTa. 
C. l05, 5. TOVTOv eivexa libri. [rovTov eivexa]. 
, Q. dvearijaaiTo libri. Conieci; di e- dveoTTjaavTO. 

y.TTiaavTO. 
, 16. dva(pr]vai libri; |Keisk. : dvufa- 

vrjvai. 
Q. 167, 3. 7i'/.aovs libri. Tr/.eioTOvs. 

C. 169, 5. ey.aoTOs libri. iy.aaioi. 

C. 170, 12. To dveyad^ev libri; conieci: ra t6 dvey.a&ev. 

dvey.a&ev. 
c. 171, 7. //«;<odT«Tor libri; i.Tt ««xooTarof 

Werfer. 
c. 173,21. eoTt Krueger., ftV; libri. eirj. 

c. 174,23. ei y" Steger., «t x' libri. eXx. 

c. 180,13. x«i «vTrtt libri. [;«rtt «jTrti']. 

c. 181, 5. fV //£0« libri. [eV «40« Oppert.] 

, 5. 7ieoij36/.M T£ libri. 

C. 185, 5. dToeui^ovaav, d/./.a xe libri; droe- 

ui"^., d/.X' d/.).a Tfi Bekker. 
^ , 14. x«rrt:r^.toorTf; is tov Eiifor^xriV 

libri ; is delevit Lhardy . 
C. 186,21. dnaiqeay.ov ALFK, quod dialecto dnaioeeay.ov S. 

repugnat. Revocandum: d^iaei- 

qeay.ov. 
C. 187,12. xdJv /qrjudxorvhhri. \^xdjv xqTjudxcov']. 

c. 191, 19. ovy dv Paris. D. oiS' dv MFK. ot S' dv Palm. 
C. 192,14. J4TTiy.ov S. J^rrtx^; MPFK. 
C. 193,26. rroter»rrtt S. 7ro(ai!jTf= jNIPKF. TtoiEvvxes ... 

, 31. yoofoiot Atheuaeus^yepouotlibri. 

, 32. xar«-Tep JtlPFK. xaxaTzeq St; SV. 

C. 194,12. grofJtx/yioi = libri^yotrtxijtonValla. 

c. 195, 9. dqxiais %ailgata, npT7;a/s libri. 

C. 196, 9. di^ey.rjqvaas libri. dv dvey.rjqvaoe. 

, 17. Tjv S. Tyt MP £t F. eirj. 

■ , 25. dvdyead-ai libri. Scribendum: dyayiaJai. 

dndyead^ai. 

, 27. coviead^ai' o uif %'vv y.d/./.iOTOS — coviead^ai' ...yevia&aijiva 

vecooTl yeviad^ui, iva UTj — ayu>v- — aycavxai. 6 /nsv vvi' 

Trti libri. xdXhaxos — vecoaxi' e- 

Txeixe ydq xt/.. 

C. 197, 5. £/ft S. dv a/oi MPF dv t/r^ alii. dv e/r^. 

c. 199, 2. oSwv imciuis inclusi. oScov. ADXOTATIO CRITICA. XXX vn C.203, 6. 
C.204, 4. 

C.205, 3. 
C.206, 7. 
C.207, 6. 

, 23. 

,31. 

C.210, 7. c. 


215, 8. 

— , 11. 


c. 


216,15. 
— , 16. 


c. 
c. 


1, 5. 

2,28. 


c. 

c. 
c. 


4, 5. 

-,18. 

0, 5. 

6, 1. 


c. 
c. 


8,14. 
-,16. 

10, 4. 
, 6. 


c. 
c. 


11, 10. 

, 11- 

, 13. 

12, 7. 
, 9- 

,10. Scripturae huius cxempli. exempli Weidmanniani. 

k6v MPFK. i6v S. 

Tov (ov (5V; TiESiov plerique libri; neSiov lovxov tcv. 

scripsi: tovxov ojv tov nediov. 
id-t/.eiv — sxeip uncinis inclusi. 
■jtdtTu S. 7ia}'T(0i reliqui. 

7iad'rjjj.nTa To. plcrique libri; t« Tra&iiuaTn t«. 

delendum. 
die^icoat libri. vTteiiwai. 

vTtoXemouirovs S(?); vnoXinoue- 

vovs "^IFF. 
dvTi 8i do/sod^ailihvi] diTi 8e tov dvTi Se d.QX.Ead^ai. 

aQx. Reiskius. 

TlEQi Trt libri. [^TlEQi T»]. 

ovd'e ;'«(> ot;^fi'plurimi Jibri. Al- 

terum ovSe delendum videtur. 
yaXaxTonozat SeWhri. yaX. t e. 

rooi Kruegerus; vofios libri. ^14, 16, 9. LIB. II. 

TavTTjs S?'] ]VIPF,quod nuncmalim. 
Tov 'HfaioTov Tov MPA, recte 

forsan. 
dazQcov MPF. 
MoiQtos ]\IP. 
xai Trt xaTvnEod^E libri. 
avTfjS Se TTji yiiyvJiTOv ioTi 

Schweighaeuser. 

Tov xrti FK; omittunt to';MPSV. 

TsaaeQcoi' libri. 

Meficpiv Txoliv libri. 

dis ys Schweighaeuser. , ws t£ 
MKF. 

[y.olnoi^ Krueger. 

[tov eQxoucu Xkioiv^. 

si lov MF. 

TJj xcoQTj libri. 

HvQiot libri. 

xaTnoQr,yvvfiii>ri}> jMPF, quod for- 
tasse verum est. Reliqui: xmeQ- 
QT]yivuivT]r'. 

Libri: xai Tnvra /cev is E).h]vas 
./iiyvTXTioiat oQd^dJs t/^ovTa etoT]- 
Trtt. Transposui verba hunc in 
moduni: y.atTainaiiiv is E/.Xrvns 
f/o;'T« u4lvv7CTiotat oq&cos eiQT]- 

Trtt. 

T^s yli^vr,s E; tT] yli^v-p reliqui 
onones. Tai^T?ys Sr]. 

TOv 'HcpaioTOv TOv. 

daTEQCov SVA. 
Mioios SVF. 
xni rj Trt xuTvn. Dietsch. 
avTis Se nvTiqs iazi .Aiyv- 

TiTOv libri. 
xai. 

TsaatQcov yai Sixa Dietsch. 
Miucptos noXios Bekker. 
«s'SV. si ctjv St'] SVA. 
[t^ %eoQT]]. 

.SvQOt. 

xaTaQQr]yvvfiavr]v. Trj /ti^vrj. XXXVIII ADXOTATIO CRITICA. 

Scriptnrae haiiis exempli. exeuipli Weidtnanniani. 

C. 17, 1. y.ni \ihri] y.i] B.eiske. y.ni. 

,11. ao|«M£j/o; £x libri optimi. api«'//£j-o? «tto SA. 

C. 18, 7. >jat oix «piji^^dusiotMPF. oix delea- y.ai y.ov dyd'. 
dum. 

,10. ovy ouoloyisiv MPF. ovSev 6u. SA. 

C. 19, IG. Xe?.eyuern ^l^ ?.sy6fiEfa Te\ic\\U. /.syofisva. 

c. 20, 3. xtov libri. xovriuiv. 

, 4. Twi' oScov uncin. iiiclusit Kxueger. idiv oSdJv. 

C. 22, 3. avTT^ libri. avtr]. 

, 6. xfv/oorega zcov ra Tio/./.n tOTi libri. x^/vxooregn ra noD.n iori; 

Tentavi: xpvygorega; uagzvgca 
yag rotnvra no}.).d ion. 
C. 25, 5. y.ni dviucov omnes libri praeter S y.al dvifiaiv. 
(ovy. iovTov dvificov, rectc ut vi- 
detur). 

,11. veroJTaroi libri; veTiaJTaroi Butt- 

mann. 
c. 26, 3. avTM libri; correxi: sojvrov. scovtov. 

c. 29, 22. ioi3di MPF quod praestat fortasse. io^ds. 
C. 32,17. T^ (vel l) reltvrd libri; fi rs/.evra ?} rs/.svrnir; Schweig- 
ravrn Gebhardt. haeuser. 

,20. [t« y.nrvTxsg&s'] Krueger. 

,23. sTisi d)v libri; iy.eivcvs w*' Bekker. eiTtelv (Keiske: elrrov). 

,24. vSaai libri optimi. vSan SA. 

c". 3o, 1. rovro libri; conieci: rooovro. rovro. 

,15. gicov rrjv rov Ev^tivov rtovrov §ia 

Tidar^S EvgaJnriS libri. Transposui 
verba hunc in modum: rrjv rov 
TTOir. oicav Evi. 3(ct ndorjs Evg. 
C. 35, 2. Ti/.eTarn^ — xaJgrj ^IPF. Corrigen- Tr/elara [^ — X^QV2- 

dum: nXica rj — y.cogT]. 
C. 39, 2. nvgr^v y.niovai]ihvi\ nvo drnyaiovai. 
Bekker. 

, 7. oi 8 e (figovres libri. 

C. 40, 4. igiojv. igioiv .... 

C. 42, 16. }luftoJvioi. ^ififiairioi .... 

C. 43, 22. Eta vouii^nvai libri. Malim: ein iva roiii^ovai. 

slva i vou i^ovai. 
C. 44, 7. fiiyad^os libri; //eya/wsWesseling. fiiya&os. 
c. 45, 10. o/coi' Bekker. ; li-w;' libri. Cf. c.47. vdiv. 
c. 46,11. ainoloi libri; oi y.6).oi Schaefer. ain6).oi. 

,12. f fs libri. gva. 

c. 47,19. ,9-i'awa( MPKF. d-6a}ai SA. 

c. 03, 1. iyivsTO. Libri: iyivovro. iyivovro. 

C. Ob, 7. cfr.ych sv neifvxvif] Valckenaer. Li- fr^yco nsfvy.virj. 

bri omittunt sv. 
c. o8, 2. xai iv libri. xai rj iv. 

c. K>2f 8. rr;s d'vait,s Schweighaeuser. rfiai. d^vair^ai libri. ADNOTATIO CRITICA. XXXIX c. 65, 


3 
6. 

13. 


c. 69, 


8, 
10. 


c. 71, 


4. 
7. 


c. 76, 


6. 
6. 


c. 78, 


4. 


c. 79, 


9, ,13. 

c. 86, 4. 
c. 87, 1. c. 92, 21. 

c. 93, 28. 
• ,31. c. 


,94, 


6. 


c. 


, 95, 


10. 


c, 


,99, 


2. 
? 


3, 
7. 


12. 


c. 


,100, 


12. 


c. 


101, 


2. 


c, 


,104, 


11. 


c. 


,108, 


2. 
7. 
1. 


c. 


,110, 


c, 


.111, 


16. 


c. 


• iia, 


9. 


c 


.114, 


7. 


c, 


.116, 


4. 

6. 

10. 
j 
) 


15. 


c. 


,117, 


2. 
3! Scripturae huiiis excmpli. 
iovaa 8i libri; iovoa 7; Dindorf. 
Ta lod libri. 
evxds. 

Tc^oa&iovs MPF. 
raoixevovTes MPKF. 
OTikai ^oos. 
noiiead^ni MPBIF. 
i'/Stes libri. Scribendum: «t 'i^ies. 
T^tyJ.j^MPFK. Scliweighaeuserus : 

riSe -iinXr]. 

TtdvTJ]. 

eXn^ov xh ovvoiia libri. Dele to 

oivotta. 
&Qr]voiai rovTOiai libri. rovroiac 

delendum. 
'E}.Xy]vu>v. 
(ieftiui]uiva. 
TtoXvrsXiarara ay.evdt,ovai libri. 

Conieci: TrolvreXiazara ^oiXo- 

fiivovs axevd^ovai. Delevi j'e- 

icoovs post ay.£vd!^ovai. 
xai Ttcoliovai. 
oievrsxovresliek^er. Optimilibri: 

evrey.uvTss. 
oi i/^ifs ovroi plurimi libri. ovroi 

delendum. 

dyQia ineptum interpretamentum. 
vTi' airio. Plurimi libri: vti' aiiro. 
ro Se dno libri, quod fortasse ve- 

rum est. 
avTOiai ri MKF. 
Txdvra libri. 

ws libri. Keponendum: os. 
xa/.iaaaav Si libri. Delevi Si. 
xar libri. 

2vQoi MPF. Alii: :Svoiot.. 
rcov — ■xaTeaTpiwaro libri. 
coQvaaov MPKF. 
^aadevs uiv MPKF. 
dvifileTie MPK. 
oreu) libri; orevixiv Bekker. 
ravzT]v MPKF. 
Verba is o uncinis inclusi. 
xara yao libri; xardneo Reiz. 
ovrco libri optimi. 
liTTtfiifti >;Tai — exaroit^as] Schae- 

fer. 

[^y.ai ToSe ro %(ooiov] Valckenaer. 
SrXol libri. cxenipli Weidmauniani. 
eovaa ydo. 
rd d"r]Q ia iod. 

evxds 

ifiTtQoad^iovs SA. 
raoixevaavTes SA. 
[^onkai /?oo's]. 
noiierai SA. 
ii3t.es. [Ttdvrrj]. 

eXa.^3ov ro ovvofta. 

d^QrjVOlOl, TOVTOlOt. 

\_EXXr]vo}v']. 

fieftiitr^iiiva 

itoXvreX. axsva'!. \_xai nojXiovat]. 
ivrexovres. 

oi i/9ves ovToi. 

ayoia. 

VTl' avTO. Siri xai avzolai SA. 

TtdXat. 

oos. 

yaXiaaaav ydo. 

xai. 

[tcov — y.nTsaroiyaTo]. 
ojovinv SA. 
^aatXevs Si S. 
dvi^Xsife SA. 

rr]v orjv SA. 
ixaiv. 

cbSs SA. $r]Xov. XL ADNOTATIO CRITICA. c 


118, 


3. 


c 


121^,15 


c 


121^, 


16 


c 


122, 


10. 


c 


123, 


10. 


c. 


124, 


5 


c 


126, 


7. 


c 


127, 


7. 


c. 


129, 


12. 


c. 


132, 


7. 


c 


133, 


10. 


c 


135, 


2 

7. 

12. 
7 


c. 


136, 


14. 


c. 


137, 


15. 


c. 


139, 


14. 


c 


i4i; 


20. 
? 


20. 


c. 


143, 


7. 


c. 


145, 


15. 


c. 


149, 


14. 
5 


18. 


c. 


150, 


17. 


c. 


152, 


24. 


c. 


154, 


21. 


c. 


156, 


7. 


c 


159, 

5 


5. 

6. 


c 


160, 


2 

22. 


c 


161, 


14. 


c 


162, 


16. 


c 


165, 


4. 


c. 


T68, 

1 


6. 

7. 

8. 


c 


171, 


9. 


c 


172, 


20. 


c 


174, 


8. Seriptnrae huius exeuipli. 
ysria&ai. libri. 
nQoaanoXaarj libri optimi. 
(osTOv ^aadioi libri. Correxi: 

71 Q 6 s Tov ^aa. 
avTcov libri. 

eaSvrsn'. Libri : iaSvrsi, 
&vaiacop SV. 

\_ev Toiai sQyoiai^ Valckeuaer. 
EfisrQrjaausv Lacunam indi- 

cavi. 

ri^v MPF; reliqui: ro, 
Txdviu rri. Libri: ndvra. 
avrov MPFA; alii: airco. 
xouiaavros MPKF. 
'PoSuirciv libri. Vulgo: 'PoSwtzios, 
rvyy/ivsi libri. 
iy.eivcp delevi. 
raaao/uevcov MPKF. 
dnakkdaaETai libri. 
dniy.ofievoiai Schaefer. Libri : 

dmy.ouevovs. 
\^avro'iai'\ Schaefer. 
iararat MPKF. 
rcp IlsreloTiTjs SV. 

i^aniSov uiv libri. 
i} rctvrri Haupt. Libri: ravrrj. 
xal icararo Krueg.Libri: xai ro. 
Alterum f^sr iwvrov suspectum 
exclusi. 
iv rovroioi ^£'Eltz. Libri: Sij. 
iv St] cof libri. 
.Svoioiat. Libri: .SvQOiai. 
MnySc6lcp MPF. 
dvSQes omittunt libri. 
iislvat Naber. 

aQXT} SV. 

vnoxoivaad^at SV. 

iyevovro MPKFj yevoiaro SV. 

rti/errTfftBredovius^librirtifw^Trtt. 

'EQuoTvfiicov dkloi SV, 'Equotv- 

^iaiv cett. 

sxaarot MPF, tAnoxov cett. 
ndarjs libri. 
scovrov libri optimi. 
Scribendum cum MPF dnicpevye, 

non cum Wesselingio dnofev- 

yeaxE. exempli 'Weidmanniani. 
Xiyovat yevia&ai. 

cos rov §aa. 

scovrcoi'. 

iaSvvsi. . 

^va. rovricov MPF. 

iv roTot eQyotat. 

ifisrQiiaausv. xofiiaavros ftiv SA. 

PoScont. 

rvyxdvoi. 

ixsivcp. 

ysvofiivcov SV. 

dna/.Xaaaexo. loTCi SV. 

rip ix nsvsXonr^s MP. 

Recte forsan. 
e^aniSov re. 

xai ro, 

fisr scovrov. iv Ss sivat libri. 
dQ;(Ot MPF. 
vnoxoivEod^ctt MPF. [7r«<j7;s]. 
ioivrov S. ADNOTATIO CRITICA. XLI Scripturae huius libri. exempli Weidmanniani. 

C. 175, 1. d^coudaia ola Abresch. d'coudaid d^co^daid oi. 
01 libri. 

,23. ivd^v uiov Yalckenaier. ivd^vuiarop hhri. 

C. 180, 5. loig Js?.ffovs St] MP, lois Jslfoi/s 

Ss cett. 
C.181, 5. olS' MPF. rov SV. 

, 9. £t7r£ MPF. SITIE S?] S. LiB. m. 
c. 5, 2. yri Gronovius. Libri : r/. 
C. 6, 5. xsifisyov MPFK. 
c. 8, 6. rcjjv noiEviu.iro}i' rds niarisViQ.ev[AB 
inclusit Cobet. 
— , 11. TcnoEYyvd libri. Ttaosyyvdrai 

Dietsch. 
— , 13. ^Ecoi' MPF quod nunc malim^ 

d^sov alii. 
— , 16. Tzsoi^vQOv^co^i^^res MPF. c. 14, 35. 
,41. 

,42. 

c. 15, 1. 

c. 16, 15. 

c. 22, 6. 

— , 8. 

c. 26, 16. 
c. 28, 4. 

— ,11. c. 30, 


3. 
13. 
17. 


c. 31, 


21. 
22. 


c. 32, 


2. 
9. 
14. 


c. 34, 


10. 
14. 
21. 


c. 35', 


18. d 71 ixhtvaas libri. Restituendum : 
dvixlavaas. 

Post verba xai ravra cos dnEvsi- 
XiHvru vno rovrov intercidisse 
videtur i^y.ovas (cf. Philol. X 565). 

ot Aldina. Libri: a(pi. 

EVOOV MPF. 

n/.riO&iv Si avro libri. Delevi 

avro. 
;j;oi'a£otSchaefer. yovaovv^iPKF. 
avrov MPKF. Kectius S avrdiv. 
doiarov libri. VulgO doiarov Si, 

quod fortasse venim est. 
indystv vulgata. dndyEii^ilPKT. 

dysiv SVT. 
rErodycovov libri; roiyoivov Qidiy- 

lus. 
rcov xay.cov libri. 
dox'^ libri ; Aldus doS^ri. 
nooaayayovrn MPT. 

iocOfiiPTJV MPF. 

dUr]v MPF. 

fiiv Xiyovat libri (omisso ydo). 

SaxovEi libri. 

nEQixarr^iiivcov libri. 

slnETv Si libri. 

yao Sr] [«o«]. 

[rE^.iaai Kioov]. Verba suspecta. 

sriooj&i libri. y.Eivov SVTA. d^EC^V. 

vno^voEvvrss ( — ov — 

svt. 

anixkavaas. 

xai ravra cos .... dn. v. r. aft. 

Evoov avrav SVTA. 

nXr^ad^iv Si avro. 

Xovaov SVT. 

avrov. 

y.ai aotarov. 

andystv. 

roiycovov. 

[rcjiv xaxc5v'\. 

do/T]. 

■nooayayovra T (SVV). 

siorjfiivriV SVT. 

y.ai dXXr^v SVT. naQaxarr,tttvcov. 

stnelv Srj. 

yaQ Srj doa libri. 

\^rskiaat'\. 

iriocors. XLII ADNOTATIO CRITICA. 

Seripturae huius libri. exempli Weidmanniani. 

c. 35,18. ofxoLovs libri {ouoicos AF); ouoTa 

Aldiua (cf. II 8^ III 8.57. VII 120). 
c. 38, 10. Omnes libri noD.oloi le, vulgo: 

Tio).).,. uar. 
c. 39, 4. 71 ohv ^ihri. noliv — 

C. 40,18. TOt Tttts Ttdd^aiiY. roiavzatai nd- T0iTt]at7idd'rjaiGfVa[.T)'iu.- 
«t dorf. 

t^^eat M. 

C. 44, 4. IIolvy.odirjiSeneu^-^aiTxaQd^lP)^. ni'ity.as Se nrjQvxa Idd^Qrj 

^au icov noXvyodxT^s na- 

Qd SVT. 

, 7. Seoftavos MPKF. Ser,a6ttevos SVT. 

c. 48, 3. Panofkam secutus ante ;'£«■£/; inter- 

posui ro/'T;j (= y). 
, 4. verba xrtra — yeyovos lubenter ex- 

puuxerim. 
c. 49, 5. Post eaivTolai intercidissc videtur ecovToToi — 

avyyevtes. 
c. 50, 14. Libri oilTe. Reizius correxit oi" t^. ovxe. 
c. 51, 1. neQi&vucoi (accentu omisso) e/6ue- ntQi d'vuto s/^6ftevos 

roiM.neot&vftcost/o/uevosS. Con- Schaefer. 

ieci neoid-vfiojs e/cav (cf. Cur. He- 

rod. p. 12). 

, 8. y,ai tovto. [xrtt ToiJro]. 

c. 52, 11. a/rti9-« libri. to: «^«.9'« Aldina. 

c. 53, 7. dnoy.oiatos plerique libri. Resti- dvay.oiaios F. 

tuendum vnoxQiaios. 
C. 55,12. vno Hafiicov MPKF. ev vno Zaftiutv ST. 

C. 56, 5. Xiyerai libri; /.iyead^ai Wesseling. \_).iyeTai]. 
C. 59, 7. Hnl — vr^ov libri. \_xai — vrjov]. 

c. 60, 13. xni Eltzius. Libri ;<«?«'. 

c. 61, 6. ^Ortf plerique libri. eiriaav T (SV?). 

c. 64,17. Trt ndvTa MPFS. ndvza t« A. 

C. 65,16. :rarTO= libri; narTcos Krueger. 

C. 70, 6. TOVTOJ^ TCO SV. TOVTft» OTft» M. OV- 
TCO F. 

C. /4,11. vnoSsy.ouivov SVT, vnoa/Oftivov vnoa/ouevov. 

mpkf! 

C. 75, 3. Libri: tcov fiivToi — TOi^Tft;»' iiiv. rcov ftivroi — tovtcov ftev, 

Tentavi^TWj'^^»' — Tovrcovfiivioi. 
c. 80, 1. ivT6s MPF; ixT6s ST. 

, 9. xaTT-QTrjuevov lihTi\ y.aTr^QriOftivov 

Stephanus. 

, 15. ftiv MPF. ftev ydQ SVTA. 

,20. «o/OTo; libri. Conieci: Qfjaros- 

C. 81,10. ovSev ovSe libri; delevit ovSe 

Valckenaer. 
, 15. doiaxcov re MPKF. doiaTCOv Se SVTA. ADNOTATIO CRITICA. XLIII c. 


84, 


6. 


c. 


Sb, 


19. 


c. 


89, 


11. 


c. 


91, 


3. 
) 


19. 


c. 


92. 


8. 


c. 


93, 


9. 


c. 


97, 


8. 


c. 


99, 


8. 


c. 


102, 


4. 


_ 


» 


12. 
> 


19. 


c. 


105, 


8. 


c. 


108, 


3. 


c. 


110, 


7. 


c. 


.111, 


, 3. 


U. 
17. 


c 


.114 


, 4. 


c 


.115 


, 3. c.116, 7, c.117,20. 

c.119,16 
C.120, 6, 

c. 123, 12 C.124, 3. 

, 12. 

C.126, 2 

— , 11. 

C.127, 9. 
C.128, 6, Scripturac huius exempli. 
i,3ov).Evactrio SV. 
Libri rov r^rrror, recte forsan. 
e^Sour]y.oira libri; e/iSourjy.orrn 

xai oy.rai correxit Hultsch. iu 

Metrol. p. 112. 
flo^nustor libri. 
rouoi SK. 
BaxToiui dji' libri. 
ayivsor MPKJF. 
ovroi — y.ara.yain libri 
ri 8e nr libri; rir 8i Aldiua. 
ot — 8iairav. 
xrtt libri; y.nrd HerolJ. 
Saaorei i^ rd/irrja libri. Delevi 

ii. 
y.al Tiaoa/.vaad^ui plerique libri; 

omittunt SVTA. 
olov ri y.ard libri; oiop n y.al 

y.nrd Schweighaeuser. oaa ftir 

yuQ libri; delendum ydo. 
rd 8e1 MP ; alii ru 8r,. 
/.oyco oizoTtlibri; recte ut videtur 

Welckerus: ?.6yct} ovy. oiy.on. 
y.aTUTCETOuirui avrcar MPKx ; 

oniittunt avrcor SV. 
avl/.iyEir ro y.irrduo)uor, av'/.'/.t- 

yofiEvor 8i iy. rovrcor MPF. 

Libri nctrra. Naberus: Tcctrrola. 
sxoj (lEv ovy. libri. Conieci: iyc^j 

f.iEV ovy. eyw. 
al 8e cov (vel 8' air) libri. 
nlrai plerique libri. 
avrd SV. 
y_or]'iay.orro libri; yortay.oirni Por- 

tus. 
. vTiEy.oirnro MPF. 
inEd-iuEE MPF; recte forsan. 
dnr^yyei/.s F; reliqui dTTijyys/./.e, 

quod nunc cumSeWeighaeusero 

malim. 
avrooE MFP, nvroi SVT. 
^n?.ico yooror]. Locusnondumper- 

sanatus. 
, rf; — nQoeunrrEi oaro. 
ciyyElirjtfooor MPF. 
SoxiucoTctrovg AOr^F. 
i^oMrtlibri. Haupt.couiecitebrra. exempli Weidmanniani. 
e^ov/.Evaav MPF. aoinuEiO?. 

vVuoi 8i MFP. 
Bay.roicor. 
dnayirsor SVTA. 
[ovTOt — yardyctiu]. 

[0( ^lVuTrt^']. 

taaorss ii rayvrtja oior ri y.ara. 
oaa fiir ys. av//.iyeir. ovrco fier ro 
y.trrctucouov av'/.).eyofte- 
1 or ix rovroir SVTA. 

7r«/T«. 

t/co uiv ovx. 

al 8r] cur. 
avrai. vnty.oirETO SVTA. 
ined^vftr^ae SVT. 
dnr;yy£/./.£. avroae. 
n/.ico yooror. 

[t^ — nooeunrr£vauro'\. 
dyyaor^iov SVT. 
'/.oyifxcordrovi SVTA- 
^^o»Ta. XLIV ADXOTATIO CRITICA. c. 128, 18. 

c. 130, 19. C.134, 9. 
c. 135,19, 
c. 137,20. 
c. 139,16. 

c. 140, 13. 

C.143, 4. 

c. 145, 14, 
C.147, 2. 
C.148. 4. C.149, 
c. 150, c. 154, 2 
c. 155,24, 

, 25, 

c. 156,11. Scripturae huius exempli. 

Praestatfortasse ?.a'yovTa (cf.Cur. 

Herod. p. 4). 
roiJro vocem suspectam eieci. 
rov xovaov avv d'r;y.rii Mediceus. 

rov '/gvaov rijv d^rjy.r^v SV. t» rov 

XQvaov rrjv d^rjy.rjv Porson. 
fSQsi (cpaoEiv ^I) plerique libri. 
rr]v 6 libri; rrjv ol Ald. 
y.ara. Si^. Libri : yara Ss. 
TTavrcog roi. aiviaai libri (aive- 

aas Se S). 
si:tBTv MPFK. 
01? St] ri plerique libri. o\S' en S. 

Scribendum: ov St] sn. 
eX roi jNIF alii, fortasse recte. 
libri Te. Heroldius: uav. 
TToo&elro libri; Ttgod^eoiro Krue- 

ger. 
aayT]V£vaavTES. 
TTagEay.EvdSaro AF. Reliqui: na- 

g£ay.£vd^oi'ro. 
Jngeiov AOrTK, Jagelov SVT. 
SiaXiTtcov MPF. 
xai eneirEv. Delevi y.ai. 
«.TffTE 5*' MPF; ^f' delendum. exempli Weidmannianl. , 13. xai Ileoor^ai MPF, omittunt 

SVTA. 
c. 157, 3. //«aT«|t libri. 
c.158, 8. ovTotMPF. 
c. 159, 8. yeV?; libri ; /£^-«77 Bekkerus. ovucfegei K, 
y.ajd St. u>i Einelv STA. 
ov Srj ri. [^aayriv£vaavres'\. 
Tiageay.evd^ovro. 

Sia/.eircEiv SVTA. 

ETieire Srj Schweighaeu- 

ser. 
[y.ai Iltgar^arj. 

y.ai fidariSt. 
oiroi fiev SVT. LIB. IV. 
rfjTteg Dobree; libri: rJTtsg. 
dgyovrcov ]\iPF. 
Tois j3aai/.tas libri. 
.Zxo/.oTov interposui post .Zy.o/.o- 

rovs. 
Tagyndov libri. 
aTtintad-ai ^IPF. 
ri]v MPF. 
iyoj ydg ey. aev rgeXs TtalSas £'/,co 

MPF. Rescribendum : e/w ydg ix 

a. TtctiSrts rge7s. 
c. 10, 17. To — ^;cr5'/; inficetum additameu- 

tum margiui reddendum est ubi 

nescio quis ascripserat. c. 


3, 7. 


c. 


5, 9. 


c. 


6, 4. 
-, 6. 


c. 


7, 3. 


c. 


8,10. 
—.12. 


c. 


9,15. [dgxovrcov] omittunt SV. 
To£i ^«oi/.eosIo.IeFebvre. 
^y.o/.oTOvs rov libri. 

[^Tagyirdov']. 
cos aTtiy.ead^ai ST. 
Se rrjv S T. 

iyco yag ix aev rgels Ttal- 
Sas e/co. 

ro — .ZxvdTi. ADNOTAXrO CRITICA. XLV eXrras ST. 

eior^y.a. 

Siry.oaioiai. ^7i6X}.(ovoi STA. avTT]. 'Ooye/iTialoi SVT. 
iv a).).oiai xcooioiai. Scripturae huius exempli. exempli Weidmanniani. 

C. 11,10. Ttgo TioD.ov Seoueva xtvSvveveiv rcgo aTCoSov {^'i) SeoLievov 
MPF. Scripsi: rroos 7ro/.Aot's ^£04 xivSvveveiv. 
avay.iiSvveveiv (cf. Pililol. X 710). 
ngbi 7io'/.}.ovs Seofievov xtrSvvev- 
siv SV. 
c. 14, 2. 7zoi7]aas MPF. 

, 2. etgr;y.a MPKF; alii eigr^rai. 

C. 15, 3. Sirjy.oaioiai AIPF. VulgO ignyy.o- 
oioiat. 

, 6. l47i6)lo)vt MPF. 

c. 18, 2. av&gamot libri; avoi Valckenaer, 

avco i6vTt Herold. 
C. 19, 4. avrri yT]. Libri : avTT]. 
c. 22,11. xai eTttSdi SVT. Reliqui om. xn/. 
c. 23, 4. xi^Qo^' SVT. Keliqui; %c6gr,s. 

, 24. l4gyi7C7ialot MPF. 

C. 28, 10. iv akXrat xaigr^at S. Reliqui: ev 
a).).otat y/ogioiat. 

,14. cog Tegas ■9'cofid^erai SA. Reliqui: cos Ttgas vev^juiarai&aiv- 

OJS rigus vev6fiiaxat d^coud^^ea&cu. /.m^ead^at. 

,17. r,uiovoi SeovSiovoidvixovTaiVXilgO. 

MP: 7]u. Se ovSe ovoi ovx dviyov- 
Tat, recte utvidetur. FiTjuiovotSi 

ovot ovy. avi/ovTai. 

c. 31, 2. oloi T£ MPF.' old T£ SVT. oloi Te. 

c. 33,22. Tolai TtXriaio/mgoiat Schaefer. Li- tovs JTXT^aioxcogovs. 
bri: toi^s 7iXi]oioyc6govs. 

,28. MPFK£>i;a«,-. Eldikius: ioSovaas d-voiaas SVA. 

(cf. Philol. X 710). 

C. 35,17. d-rjnrjV T-i]v libri. d-iqy.riv Tr]S Bekker. 

c. 36, 3. Afywj^Iibri; /.iyoi^TaScliweighaeus. [^/.iyoyv'^. 

c. 37, 1. nigaat^ihri. ■ liairjV Iligaai Schweig- 

haeuser. 

C. 39,10. Ttagd — Te/.evTa libri. \^naQa — TeXevTd.~\ 

c. 46, 4. X6ytov MPFK. ' loyifiov SVTA. " 

C. 47, 7. ovvofiavico. ovvouavico .... 

c. 48, 5. sial Si libri. etai Srj. 

, 7. ftiv ol libri; ueydXot Koenius (cf. c. /n6voi (sic). 

49). u6vot, quod dialecto repu- 
gnat, Valckenaer. 

^,13. toVTfsMPKF. giovresBTA. 

c. 52, 8. Sstviis MPF, alvdis SVT. 

C. 53, 7. Ttagi/erai libri. ■Ttagi/eTai xai. 

,25. 3/;?Too's MPKF. Jr]MTgos&YX. 

C. 59, 8. ovvofidXfiTat MPKF. OvvoixdtpVTUi. SVTA. 

C. 62, 3. Tcav dg/r,icov Yii)i)X\ Conieci: iv rco tcHv dg/r]icov. 
dg/T]ioj. XLVI ADXOTATIO CRITICA. 

Scri.pturae huius exemi.li. exempli Weidmanniani. 

C. 62, 15. niSQU d-vovoi jMPKF. arSon tva 

x^vovai SVT. 
C. 65, 3. 11'y.aarog']. 
c. 6G, 3. Tolai ]MF. Tolai av Schweighaeu- 

ser. oaoi Srj S. 
c. ^l, 1. £» o — CTooaTT/.coToi. \_is o — TrooarrAwTOs]. 

C. i2, 7. xalltaTEvovTas SVT. xa/.lioTOvs xa/JUarovs. 

MPKF. 

C. 7o, 5. TidvTOJP TTaQaTtd^el ^&YT. aTcdvTCor 7taon7c).ria io i 

•jiaoaTi&el MPF. 

, 5. Tcijv xai SVT. oaa MPF. 

C. ^6, 2. ftTj Tiye ojv d}./.ri'/.o}v^l.^. fit] Toi ys fit.xs Tecor a/./.cov. 
dV..a]ii. Tentayi: ftT] ToiyaQcov 
aXXcav. 

, 3. ^vaxdQoi — .Fyvkrj SVT. J4rd.- J4rd/aoois — .Znv/.rjS. 

XaQOLS — Jiy.v/.r^s reliqui. 
C. <7, 8. TienaiaTai SVT, TXtTiXaarcu reli- TttTT/.aarai. 

qiii. 
C. 79, 12. sTTQrjorEvas MPKF; SisTTorjaTEvas SisQTTrjarsvoE. 
VA. Conieci: SiaSo?; Er&svrsv 
(cf. Cur. Herodot. p. 13;. SisTti- 
aTEvas S. 
c. 86, 12. ndjTos MPKF. nSvTos olros SVAT. 

C. 87, 4. E7C avTco A, in avTOv SVT, tTT «^' avrov. 

avTov MPKF. 
C. 91, 8. TnvTn Srj ^. TrttJza ^a' reliqui. ravrn Se. 

C. 94, 3. Zcduo^iv SV i:dlfiohv MFK. .SaXfiohv 

, 4. ovvofid^ovai Mehler. Libri: ro- 

ni^ovat. 
c. 97, 15. tari libri; earai Aldina. 
c. 99, 6. TJSrj libri jjSr; rj Krueger. 

, 6. ^y.vd-iy.yj MPKF. 2;xv9-ir SVTA. 

, 15. xal TiaoaTT/.Tjata ravrr.. \y.al 7TaQa::T?,r]aia ravrrj^. 

, 18. T^v nxQr,v. [fi?'' dxQriV~\ Krueger. 

C.103, 3. ETTnvaxd^tvTES MP operarum er- tTTavaxd^irrss. 
rore. Reliqui: ircarctxd-ivras.. 
Dietsch. : dTTs^^ei/d^ivTas. 
c. 106, 4. Post iSirjv iutercidisse videtur iSirjv. 
t/ovai. 

, 5. drd^QOJTtocfnviovat SVT. Reliqui: dvSQOCj ayiovai. 

dvSQOcpayiovai. 

C. 109, 12. TTSOili. Ttnod.. 

c. 111, 15. iz/e/jjaeai^Ta Reiske. Libri:^;'^^- 

rriasad^at. 
c. 113,11. SsvTEoait] libri; loreQair^ Aldus. 
0.114,18. 5i'xrt<o< plerique libri; Sty.aioraroi 

SVT. 
c. 118,22. Sttiir, libri; Sii^r^ is Dietsch. ADNOTATIO CRITICA. XL-sni 119, 3, 

, 17. 120, 3 
127,19. 
133, 1, 

135, 5, 
— , 9. 

,14. 

136, 3, 

,14. , 20, 

139, 6. c. 


140, 


1. 


c. 


144, 


1. 


c. 


146, 


7. 


c. 


147, 


10, 


c. 


149, 


3, 


c. 


15d, 


7. 
3, 
7. 


c. 


152, 


17. 


c. 


153, 


5, 


c. 


157, 


2, 


c. 


161, 


12. 

2, 


c. 


162, 


12. ,15 , 17 

164,18 
167,11 
169, 2 

— , 3 

, 5 Scripturae huius exempli. 
6 uaD MPKS; alii 6 uar ydo. 
011 Ttsiooiisd-a MPKF; Hoegge- 

rum secutusscripsi: ancooousd^a. 

S: ovy. oiaofisd^c'.. 
cxi nonnulli libri. 
TOVTO — ^rjOti. 

di] oviui S; reliqui omittunt ovtio. 
avTOv TavTi] MPKF. 
Sr,).aSi] avTosVihTi^ Reiz. : Sr^/.uSi] 

u) s avTos. 
ovxco Srj jMPKF; alii oitw fisv Srj. 
TtQoexsiiovTO MPFK. 

SioiyoiTai Mediceus, StGi/ovTaiK. 

Reliqui: Sioi/r,vxai. (cf. Zarncke 

Ut. CentralM. i865 i\^o.51 et Neue 

Jakrb. f. PMol. 1865 p. 876). 
0T()aT£i'aeai9-o<Naber; Ubri: axQa- 

Tsvanad^at. 
[xal ^ovkofisioi]. Verba suspecta 

omittit Flor. 
TtiOTsvactvTss MPKF. 
ToSe t6 sTtos Flor., toSs snos alii. 
naTayarjasad-ai Flor. Reliqui : y.a- 

Tctyorjaaad^ctt. 
fidvsiv iibri; scripsi fisvaeiv. 
ovvoua MPFK. 
vTtsfiEivav Ubri. 

/^oii^t-oslibri. Scribendum Folvos. 
Ev<pT]uiSr]s Palmerius et Keiz. 

Libri: Evd^vfiiSqs. 
ftvTov PFA. 
(tvSoas libfi. 
avTiiJv libri. 

avTf]s TT]s yii^vj]s libri. vuJg.T jjs om. 
Xa,l6s Ts MPF. 

6 Ss ys S. Reliqui omittunt ye. 
TOvTO ini TtavTt yao libri. Cor- 

reslToCiTo tTtsi sTti ;r«»'Tf (omisso 

yci^). 
einciar]s MPF. 

J4/.a^sio S; A'/.a'Z,io plerique libri. 
cinsnsfinsTo MPF, alii tnifinsTO. 
vsfi6fievoi. Tr]v vulgo. Libri: vs- 

fxofjteroi To. 
TOvTOv %oioco MPFK. 
Mevilaos jNII^KF. Scribendum 

Msie).ci.'ios. S Msvi/.sos. exempli Weidmanniani. 
ov nstaousd^a. OTE MPSVT. 

[Toiiro — ^^ats^. 
S,]. 

avxov S. 
SrjXaSrj' avxos. Ttoosxeivov SVTA. 
StoiyriVTat. 

OToaTSvaaad^at. 

•xai iiov/.ofievot. 

ntatEvovTss SV TA. 

To^£ snos. 

y.nT a/oT]aaa S^ni. 

fiiveiv. 

To ovvofia SVTA. 

vniueive .... 

rolvvos. avSoas .... 
avTov. 6 Se. 

xouxo sni Ttavxl vcin. 

EnsiTtctarjs SVTA. 

vefiofierot x6, 

Xfioctj xovxco SVTA. 
MeviXctos. XLYIII ADNOTATIO CRITICA. Scripturae huius exempli. 
C. 170, 2. :4o36Tat MF. 

, 2. ovTono ST. Reliqui omittunt To. 

c. 172,17. Post TOvTovs interposui ouivovai. 

c. 180, 7. T^v — xaliofisv libri. 

c. 184, 15. TovTo Tov icioia libri praeter F 

(tovtov tov). 
C. 185, 10. aai ss usaoyaiav MPF. 
C. 187, 8. oiOTtri MPFK. 

, 16. Todyov F. 

C. 189, 5. Ta Se libri. 

, 11. ev loolai plerique libri. e^' lo, 

SVT. 

C. 191,11. eoTTeoTjs SV. saTtsQriv MPKF. 

, 18. dycaTaxpEvaTa]JibT:].. 

C. 195, 2. KvQaviv SAT. KvQavrjv MPF. 

KvQavir,v K. 
C. 199, 5. TovTfyi' cCe SV. TOWT&Ji' ts reliqui. 

TovTftii' Tfi ^;; Wesseling. Recte 

ut videtur. 
C. 203,12. aTioSQaftovTss Tsoaov tcMP. «Tro- 

SQaftovTES T£ oao»' F. dnoSo. Se 

oaov S. exempli Weidmannlanl. 
J4a^vaTai STA. 

TOl^TOWS .... 

[rrjv — xaXE'ofJ.Ev2. 

TOVTO Tov xiova. olavnri SAT. 
TQdyov ydQ MPKS alii. 
Tct ys. 
sv looTai. TOVTOiV TE. A. 'jlQodoTOv liliy.aQvr^ooiog loiOQir^g cccodeitg r^ds, cj,' 
fii]T6 xa yevoueva e^ dvd-ocj.rcov zo) yoovdj eiirr^).a yevr- 
rai, urjs eQya fieyccla ts y.ai d^couaarcx, ra i.ilv"Ef.h]OL 
ta ds ^aQ^cxQOiOL u/todsxO-evTa , d/.lseu yevrjTai, rd ts 
uXXa y.al di fjv aiTirjv sn:oXeur^ac(v dD.rjloioi. 

IIsQoecjv f.iev vvv ol XoyiOL <^OLVL/.ug aiTLOvg cfuoi ys- i 
veod-UL Tr^g dLarpoQtig. TOVTOug yuQ drco Tf^g 'EQvd-Qrg 
■/alsof.iivrjg d-uXdaar^g djiL/.Ofiivovg STii Tt'jvds ty^v O-dXaa- 
oav y.ai oi/.rjoavTag tovtovtov xcjqov tov y.ai vvv oi/.iovai, 
avTi/.a vavvLXirjaL {.la/of^aL LrLO-ioO-ui, d:iayLveovTug ds 
cfOQria Aiyv:TTLd ts y.ai .^JaavQLu Trj ts aXXrj saan:L/.vis- 
oO-UL y.ai drj yai eg 1-lQyog' to ds ".liQyog tovtov tov 'xqovov 
riQOSlxs UTTUOL Tcjjv sv Tij vvv '.EXXddi y.a?.soi.iivr] x^^QTi' 
djiL/.Ofisvovg ds Tovg <PoivLxag eg drj to !kQyog tovto diu- 
riOsad-UL tov ffOQTOv. TtiiiTtTrj ds rj e/.Tr] rj/iiiQr] drc )]g 
dTci/.ovTO, e^ei.i:toX)juivcov acfL axedbv rcdvtcov, eXO-slv erci 
trjv -OdXaaoav yvvuLxag uXXag ts rtoXXdg y.ai drj y.ui tov 
^aaLXiog d-vyaTiQW ro di ol ovvoua sIvul, y.atd tcovto 
to y.ai^^EXXtiveg XiyovoL, ^Iovv T)]v'lvdxov. ravcag acdaccg 
xara rcQvuvr^v T)]g vsog covssaOac tcov cfOQTicov tcov ocfL 
i]v d-vfiog udXiOTU, xai Tovg (poivL/.ag diay.eXevaauivovg 
oQfirjaai e;c avvdg. Tug /.lev drj rtXsvvag nov yvvuLy.cov 
drtocfvyslv, t)]v ds ^Iovv ovv uXXr]0L dQiruaOfjvui. so^u- 
Xo/.isvovg dh sg Tr]v viu orxeaS^ccL d:to:cXcoovTag ht Aiyv- 
TCTOv. ovtoj fikv ^Iovv eg Aiyvrtcov drci/.iaOaL XiyovoL 2 
nsQOUL, ov/. cog "£XXy]vsg, y.ai tcov ddLy.r^fiUTCov ttqcjJtov 
TOVTO UQ^ui. fiSTU ds Tuvtu^^EXXr^vcov Tivdgipv yciQ syovOL 
rovvofia drcr]y)]aaaOaL) cpaai t/;s (poivi/.r^g eg Tvqov rcQoa- 
GXOVTag UQrtdouL rov ^aoiXiog ttjv d-vyaTSQU EvQc6rtr]v' 

Herodoti vol. l. X 2 HPOAOTOY A. 2—5. 

e^ir^octv (5' av oiioi EQfjVeg. Tavta f.dv dt^ "ioa ocpi Ttgog 
lioa yevio&aL, fiera de Tavta"E}.XrjVag aiTiovg Ttjg dev- 
Tegrjg adr/.lrjg yeveoO-ai' -/.aTanXiooavTag yag ^icr/Qfj vr^l eg 
ylidv T£ Tjyj' EoXxida xat en:l (Pdoiv noTauov, ev&evTev, 
6ianQt]^a/.ievovg xcd Tulla Tiov e^ivev.ev dni/.aTO, aQndoai 
rov ^aoiMog Tr]v d-vyuTeQa 3Irjdeiav. nfi.iipavTa de tov 
Eoh/ov eg Tt]v '^EXXdda y.rjQv/.a aixeeiv re di/.ag Ttig aQna- 
yfjg y.al dnaiTeeiv Tf]v d-vyaTfQa. Tovg de vno/.Qivao&aL 
iog ovdh l/.elvoL 'lovg Trjg ^Qyeir^g edoodv ocpi Si/.ag r/yg 

3 aQnayiig' ovdh lov avTol diuoeiv e/.eivoioi. devTeQi] dh 
XeyovoL yevef] /neTd TavTU Jlle^ardQov tov IlQLd/iov d/.i]- 
v.ooTa Tavta eO^elfjoai ol Ix Tfjg 'E?dddog Sl aQnayfg ye- 
veod-aL yvval/.a, htiOTdiiievov ndvTCog otl ov dcooeL di/.ag' 
ovde yaQ ev.eivovg didovai. ovtio df] ccQndoavTog avTOv 
^EXivrjV, TolOL"EX}.r]OL do^cu nQiozov ne/.npc(VTag dyyelovg 
dnaLT€6LV TB ^EXevryv ■aal di/ag Tfjg aQnayf^g aheeLv. Tovg 
6e, nQOLOXo/ieviov TavTa, nQOcpeQeLV ocpi Mr]deiY]g t»;v uq- 
nayijV, iog ov 66vTeg ainoi 6i/.ag ovSe e/.66vteg dnaiTe- 

4 6vTiov ^ovKoiaTO ocpL naQ d).).iov 6i/.ag yiveod-ai. /leXQL 
/i£v cov TOVTOv aQ^iaydg /lovvag eivca nc(Q d).h']liov, to 6h 
dno TOVTOv "ElXrjvag 6t] /leydkiog aiTiovg yeveo&aL' nQO- 
reQOvg yaQ cxQ^aL OTQCdeieod-aL eg Tr]V ^oir]v r/ ocpeag eg 
TTjv EvQiunrjV. to /lev vvv dQnc'((^eiv yvvai/.ag dv^Qidv c(6i- 
y.cov vo/ii(^eiv eQyov eivctL, to 6e aQnaod-eioeiov onov6t]v 
noLr]oao&ai TL/icoQe£LV dvotJTiov, to 6h iirj6ef.iiav ioQr^v 
ex^Lv aQnctod-eLoiiov ococpQovcov 6fjXa yuQ 6f] otl, el (.if] 
avTal e(iovXovTO , ov/ dv rjQnd^ovTO. ocpeag /.ihv 6i] Tovg 
Ix rr^g j4oii]g XeyovoL IleQOUL uQnu^o/ieviov tcov yvvuL- 
Y.iov Xoyov ov6eva noLt]oaod-ui, "EXXrjvag 6e .luy.e^ai/iovir^g 
etVezcv yvvaL/.og otoXov /.leyav ovvuyeiQUL y.ul eneiTev 
eXd^ovTug eg tt]v ^oirjV Tf]v IlQLdiiov 6vvu/ilv v.uTeXelv. 
dno TOVTOV uiel r^yi^ouod-uL ro 'EX).r]vi/.ov ocpioL eivui 
noXeiLioV Tf]v yuQ j4oir]v y.a\ tu evoi/.eovTU ed-veu ^dQ- 
^aQU oi/r]LevvTUL ol IleQOUL, rr]v 6e EvQconr^v yul rb "EX- 
Xr]VLyiov r]yeuTUL yexiOQio&uL. 

5 OvTio /ihv IleQOUL XeyovoL yeveo&uL, yal 6iu rr^v^lXiov 
aXcoOLv €VQia/.ovoL ocpioL eovoav Tr]V uQxr]v Tfjg ex^Qr]g HPOAOTOY A. 5—7. 3 

rfjg ig TOig"Elh]rag. tieqI di n'g "lov^ ov/. ofio/.oyiOVGL 
niQoyiGL oviio (^oiviy.sg' ov yaQ aQ.iayjj ocpiaQ xQ^.aa{.a- 
rovg Xeyovoi ayayslv avrr^v ig ylryvnvor, a}.?. log ir t([) 
ylQyu iuloycio toj ravy.h]Q(o rr.g vsog, inel de tiiaOe 
tyy.vog iovoa aldeouivr^ rovg xo/.eag ovt(o di] id-ekorii^v 
avTi]v TolOL ^oiviS,L ovre/.riUdoaL, (og av /^u] y.aTCidrJ.og 
yevrjai. 

TavTU fiev vvv TleQoaL te y.al (Poivi/.eg leyovoi' iyuj 
de rceQi fiev tovtcov ov/. eQyouai iQecov cog ovtco i] alhog 
y.cog TavTa iyevsTO, xov ds oida avTog nocoTOv vrcciQ^avTCt 
adiy.ojv eQycov ig TOvg"E'Klr^rag, xovTor or^ur]rag tzqoI^- 
oofiaL ig to ttqqoco tov loyov, ofioicog oui/.Qa y.al fieyccht 
(xOTsa av9-Qco7tcov irce^LCov. %u yao to TiuhtL /.leycxlu r]v, 
TCt noXVu uvTcov oui/.Qu yeyovs' tu 61 iri iuev rjv fieycxla, 

TtQOTSQOV TjV OUl/.QCC. ji^v UvO-QCOTtrJr^V COV ilTLOTCCUSVOg 

svdaLuovir^v ovduuct ev TtovTco /.lerovoctv, iniur)]O0uaL 

aucfOTeocor ouoicog. 

KQoloog i]r Avdhg uev yevog, nulg de JjXvccTTeco, tv- s 

Quvvog dk sd-vicov xcov ivTog yikvog 7iOTUf.iov, og qscov ujio 

(.isoauljQir^g ueTU^v IvQiojv y.al Uacphtyovcov i^ieL nQog 

^OQet^v uveuov eg tov Ev^ecrov y.uhouerov tcovtov. ovTog 

6 KQOloog ^UQiSccQcov TCQCoTog Tcov ruelg ^iduev rovg fdv 

y.UTeoTQexpUTO "^Elhjvcov ig cpoQov urcuycoyrjv , Tovg de 

cfiXovg rcQOoercoiiqouTO. y.UTeoTQeipUTO fier "lcovctg rs y.ul 

Alohsag y.al JcoQieug TOvg iv Ttj ^oit], cpi/.ovg de tcqoo- 

€7t0Li]OUT0 Aa/.edaiuoriovg. uqo ds Tr^g Kooioov UQyjjg 

7T(xvTeg"E).h]reg t]oav ihv&eQOL' ro yuQ KLuueQicov otqcc- 

xevfiu TO ircl Ti]v ^lcovir^v urcL/.ouevov KQoioov iov rcQe- 

o^vTSQOV ov y.UTUOToocpi] iyereTO tcov nohcov uhk i^ 

snLdpoiirjc UQnuyi]. r] ds i^ysiiovir] ovtco nsQirjlds, iovou 7 

'HQayhidecov , ig to yevog xo KQoioov, y.uXeofLevovg ds 

MeQf-ivcidag. rjv Kavdav).r]g, ror oVE}.Xr]reg MvQoi/.ov ov- 

vOfid^ovOL, TVQurrog luQdicor, unoyorog 6e yl/./.uiov tov 

'HQU/keog. ^yQCov fier yuQ 6 Nivov xov BiiXov tov ]ih 

y.aiov nQcoTog '^HQcr/.hidecov ^uoihvg iyeveTO ZuQdicov, 

Kavdavh]g 6e 6 Mvqoov vOTUTog. ol dh nQOTeQOv ^yQcorog 

^aoihvoarTeg TUVTrjg Trjg X^QV^ rjoav ctnoyovoi Avdov 

1» 4 HPOAOTOV A. 7—9. 

Tov ^TVog, arc otsv 6 d^uog ^lvdtog i/lr^d^y] 6 :rtag ovrog, 
TCQOxeQOv Mi]uov y.aXe6{.ievog. TraQU tovtcov ^HQa/ltldaL 
€7rnQafp&evT6g eaxov Tr]v aQXi]v i/ OeoTTQOTiiov, h. dov).t;g 
re Trg "luQddvov yeyovoTeg y.al '^HQa/.Xeog, aQ^avreg /.ih 
e/il dvo Te /.al ei/.oai yeveag dvdQiuv, exea nevTe Te y.al 
nevTa/.oaia, rtalg TvaQa TcaTQog ly.6ey.6f.ievog t)]v dQx^iV, 

8 jiUXQc Kavdavleco tov MvQaov. ovTog dt] cov 6 Kavdavh]g 
)]Qdod-r] Trjg icovTOv yvvai/.og, €Qaa9^e}g de ev6ui^e ol 
elvuL yvvalxa rcoXVov Tiaaicov y.a)Juai)]v. coaTS de ravTU 
vof.ii^cov, r]v ydQ ol tcov ar/uorp6Qcov Fvyr^g 6 Jao/.v/.ov 
dQea/.6i(evog udliOTU, tovtco tco Fvyj] yal tu aTCOvdaua- 
TeQU Tcov 7CQr]y(.idTcov vrceQevid^eTO 6 Kavdav).)]g /.ai dt] 
yal TO eldog t)']^ yvvar/bg VTceQejtaivicov. yoovov de ov 
noXXov die).0^6vTog, yor^v yciQ Kavdav).r] yeveaO^uL y.a/.cog, 
eXeye nQog tov Fvyr^v TOidde. '^'^ Fvy)], ov ydQ oe do/.eco 
nei&ead-ai llol XiyovTc neQc tov e\'deog Tjjg yvvaL/.6g 
{coTU yuQ Tvyxdvet dvO^QconoiaL l6vTa dniOT^TeQu oipd^a).- 
ucov), noiee o/.cog e/.eiv)]v d^)])]aeaL yvtiiv)]v." 6 de ueyu 

■ dfi^coaag eine "^ deanova, Tiva leyecg X6yov ov/. vytea, 
y.elevcov fie dianoivav Tr]v efi)]v d^r^iqaaoO-aL yvftvrjv; cnicc 
de y.iOcovL e/.dvofievfo ovvey.dveTUL y.al t)]v aldco yvvr]. 
nd)ML de rd •/.uKu dvd-QconoiaL e^evQ)]TaL, i/. tcov fiav- 
■d-dveiv del' iv tolol ev r^Se iori, o/.oneeiv tlvu tu icov- 
TOv. iyoj de neid-OfiUL e/eivt]v eivuL nuaecov yvvut/.cov 

9 •/.al.Xiarr]v, -/ai oeo diofiaL fir] deea&UL dvdfccov.^' 6 ftev 
di] Xiycov roLccvra dnefid^xero, dQQcodicov fiif] rioi i§ uvrcov 
yivr^ruL •/.u/.ov, b de dfiei^iero roioide. "OdQoes, Pvyt], /.cd 
fit] cpo^eo fiTjTS ifie, cog oeo neiQe6fievog Xiyco X6yov T6v6e, 
fir]Tsyvvar/.u t)]v ifiiqv, fir] ri tol e^ uvriig yivr^ruL (ildiSog' 
dQxr]v yuQ eych fir]xuvt]aofiuL ovrco coare fir]dev fiaOeiv 
fiLv ofpd-slaav vnb oev. iyco ydQ os ig rb or/.t]fiu iv tco 
y.0Lfie6fied-u bnLod-s rrjg dvoLyofiivr^g d-vQr]g oriqaco. fieru 
(5' ifie ioeXd-ovru nuQiaruL y.UL r] yvvi] r] ifii] ig •/.olrov. 
•/.isruL ds uyxoij Trjg sobdov O^QOvog' inl tovtov tcov ifiu- 
xicov y.UT sv s^Auaxov h/.dvvovoa d^iqoeL, /ul /.ar r]avxir]v 
noXXr]v nuQi^ei TOLS-)]t]oaod-ai. ineuv ds dnb rov Oq6vov 
OTsixf] inl Tr]V svvi]v •/.uru vcovov rs uvrqg yivrj, ool fis~ HPOAOTOT A. 9—12. 5 

Mtio TO Ivd-Evrsv oxtog i^iiq oe oilieiai lovta. dia ^vquov" 

6 ^iev dt], cjg ovv. Idviaio diacfvyelv, r)v eToIjiiog' o 6e 

KavdavXrjg , eitei edo/.ee ioq}] rfjg y.oivr^g eivai, ryaye rov lo 

rvyr^v eg to of/.r]aa, y.ai fiera tavTa avri/.a TraQrjv y.ai t] 

yvvr]. eaeXd-ovaav 6e y.ai ri^elaav xu eiuaxa e&rjeexo o 

l^vyr^g. cog 6e y.ara viotov eyevexo iovarjg rr^g yvvar/.og 

eg Tr]v y.oiir^v, vitey.dvg r/coQee e^co. y.ai ?; yvvi] enOQu 

uiv e^LOVTa. /.lad-ovaa 6e to TtoirjS^ev e/. tov av6Qog ovre 

uve^coae alaxvvSeloa ovre e'6o^e fia&elv, Iv vnco r/ovoa 

TiaeaO-at Tov Kav6av}.r]v. rcttQa yuQ toIol Av6olaL, axe6bv 

6eyai itaQU Tolai-ulXoiOL ^aQ^CiQOLOi, y.ai uv^qu ocfd^rjvai 

yv/itvov Ig aloxvvr]V /iteyc(Xt]v rpiQet. rore fiev 6t] ovrto n 

ov6ev 6r^lcoaaaa r]Ovxir]v er/e. cog 6e r^tteQi] rcxy^LOTa eye- 

yovee, rcov ol/.erecov rovg jiicxkiara coqu nLorovg eovrag 

ecovrrj, eroiuovg 7tOLr^aaf.tivr] e/.cxXee tov FvyriV. o 6e ov6ev 

6o'/.ecov uvrr]v rcov irQr^xd-evrcov e/riaraaSai r^ld-e y.aXeo- 

/.levog. eco^-ee yuQ y.ai TtQOod^e, oy.cog r] ^aaileia yaKeoL, 

(poirav. cbg 6e 6 Fvyr^g urci/.ero, ekeye r] yvvr] rce^e. vvv 

TOL 6vcov 66cdv rcuQeovoecov, Pvy)], 6i6cofiL a^QeoLv, oy.oreQr^v 

(iovXeaL xQa/tea&aL. r] yuQ Kav6avkr]v aito/xeivag e/ie xe 

y.ai xr]v fiaaLlrJr^v e^e xr]v yiv6cov, rj uvrov ae avxi/.a ovxto 

urcod-vrja/eiv 6eL, cog uv /tr] tccxvtu TteL&o/ievog Kav6avXr] 

xov Xoirtov i'6rjg ra ftt] ae 6eL. akl' rjrOL ey.elvov ye tov 

ravra ^ovXevoavra 6el unoXXvoO^ai, r] ae rbv eite yvfivi]v 

0-i]r]auf.ievov y.ui rcoiiqoavra ov voutZottevar 6 6€ Fvyr^g 

recog ftev d/ceO-coiitaCe xa Xeyofieva, f.ieTa 6e ly.ereve fir] 

ftiv uvayy.aij] ev6elv ^Lay.Qlvac TOiavrr^v uiQeoiv. ovk cov 

di] eTteL&s, uXX^ coqu avay/.airjv uXrid-ecog nQOxeifievrjv 

rj xbv 6eGrc6Tr]v utcoXXvvul r] uvrbv vrc uXXcov urtoXXv- 

ad-UL' uiQeerui avrbg neQLelvui. eneiQcora 6r] Xeycov rdde. 

"enei fie uvayv.cx^eLg 6ean6Ti]v rbv ifibv yreivetv ovy. e&e- 

Xovra, cpeQe u/.ovaco rtco y.ui TQbnco enixeLQrjOOftev uvrt^" 

fj 6e vnoXa^ovaa ecfrj "ex xov avxov fiev xf^Qtov fj OQftr] 

eoxai oO-evneQ y.ai l/.elvog efte ene6e^aro yvftvrjv, vnvio- 

ftevtp 6e f] entxeiQr^oig earai.'' log 6h rjQrvoav rfjv InL- 12 

(iovXf]v, vv/.rbg yevofievrjg (ov yaq fteriero 6 Pvyrjg ovdi 

oi f^v dnuXXayr] ov6eftia, dXX^ e6e€ r/ avrbv dnoXtoXevai rj 6 HPOAOTOT A. 12—14. 

Kavdavl)]r) eljteTO Ig rov &dXai.iov rfj yvvar/.i. y.ai niv 
i/.sivrj lyxeiQidiov dovaa y.aTa/.ovTtrei vrco ti]v avrr.v 
■&vQr]v. xal /Liara TavTU dvarcavoiiivov Eavdavleco vrceo- 
dvg te y.al dito/.Teivag avrbv eoxe y.al zijv yvvar/a y.ai Ti]v 
l^aoilriii^v Fvyr^g. \tov yal ^QyJ).oxog 6 IJaQiog y.axd xov 
avxbv XQOvov yev6i.ievog ev idu[S(i) xQiueTQdj eTtefivi^od-T].'^ 

13 eoxs de xi]v ^aoiXj]ir]v y.al exQaxvv&r] e/. xov ev Jelcpoloi 
XQr]OTr]Qiov. cug yaQ di] ol Avdol deivbv ercoievvxo xb 
Kavdavleio 7tdi}og y.al ev o/tloiot r]oav, ovve^r]oav ig 
xcovxb 0% xe xov riyeio oxaouoxai y.al ol XoiTtol Avdoi, 
TjV i-iev di] xb xq^]OT)]qiov dvelr] jiiiv [iaOlXea eivai Avdcov, 
xbv de §aoLXeveiv, i]v de /.it], drcodovvaL brtioco ig '^Hqu- 
y.leidag xi]v dQX)]v. dvelle xe di] xb x^»;(7r»;(>fOv y.al i^a- 
oilevoe ovtco Fvyr^g. xooovde f.ievT0i elrre r] IJv&ii], cog 
'HQay.Xeidj^OL xioig rj^eL ig xbv 7tif.i7txov dnoyovov rvyeco. 
Tovxov xov eueog Avdoi xe y.al ol (3aoikieg avxcov Xoyov 
ovdiva iiTOievvxo, 7tQh di] iTtexelio&r]. 

14 Ti]v fiev di] xvQavvida ovxco eoxov ol MeQiivddaL xovg 
'HQayleidag drceXouevoL, Fvyr^g de xvQavvevoag drceTcefiXpe 
dvttd^rjixaxa ig Jelcpovg ovy. oUya, dXl^ ooa f.iev aQyvQOv 
dvad-r]iiaxa, eoxL ol TcXsloxa ev AelrpolOL, ^raQe^ dh xov 
aQyvQOv XQVobv aTcXexov dved^r^y.e dXXov xe y.al xov fid- 
kioxa fivr]fiy]v a£,iov exeiv ioxi, y.Qr^xrJQeg ol aQL&fibv e^ 
XQvOeoL dvaxiaTai. eoxuoL de ovtol iv xco KoQLvd-icov d^r]- 
oavQO) oxadfibv ey^ovxeg XQLrf/.ovxa xdXavxa' aXr^S^ii de 
Xoycp XQSOfiivci) ov KoQLvd-icov xov dr^fiooiov ioxl 6 d-y]- 
oavQog, dXXd KvipiXov xov ^Hericovog. ovxog de 6 Vvyr^g 
nQcoTog jiaQjidQcov xcov r]fieig 'idfiev eg JeXcpovg dvid-r/.e 
dva&r]fiaxa fieTa Midr]V xbv FoQdieco 0Qvyii]g ^aocXia. 
dve&)]Ae yaQ di] y.cd 3Iid)]g xbv (iaoiX)']iov ^qovov ig xbv 
TtQOxaxiucov edi/.a^e, eovxa d^Lod^i)]xov' y.iexaL de 6 -i^Qovog 
ovxog evd-a7ceQ oi xov Fvyeco y.Qr^xi^JQeg. 6 de XQVobg ovxog 
y.al 6 (xQyvQog, xbv 6 Fvyr.g dvid-r/.e, vnb AeXcptov y.aXeexai 
Pvyddag iicl xov dvad-ivxog i7ccovvfii)]v. 

'Eoi(iaXe fiiv vvv OTQaxiijv y.al oinog, eTceixe VQ^e, eg 
xe MiXrjTOv y.cd eg IftvQvr^v xcd KoXocpcovog xb doxv eiXe' 
dX)^ , ovdev ydg fiiya eQyov dri avxov dXXo eyevexo ^aOL- HPOJiOTOY A. 14—18. 7 

XevaavTog dvior dfovza rioasQa/.ovTa irsa, rovrov fiiv 
naQi]aofiEv roauvra i.tiuvr^a&evres, ylqdvog 61 rov Fvyscij i3 
lLi€Ta Fvyr^v (^aaiXevoavrog f.ivi](.ir^v 7iou[aoi.iaL. ovrog de 
ITQirjveag re elie eg MiXr^rov re iaeiSaf.e, Lrl rovrov re 
rvQavvevovrog laQduov Kiu(.ieQioi eS, r]d-eiov vtco X/.v&hov 
ruv rouddcov etavaorcivreg ani/.ovro Ig rry ^au]v y.a\ 
IccQdig Tc).t]v rrig d/.QonoXtog ellov. l^Qdvog de jjaai/.ev- is 
aavrog evog deovra Tcevrr-A.ovra erea e^ede^aro ladvdrrrjg 
6 1'iQdvog, y.al ej^aaO.evae erea dvcode/.a, Zadvdrreoi de 
^4lvdrrrjg. ovrog de Kva^uQi] re rco J)]i6y.eco drcoyovc') 
eTcoXifir^oe xal Mi]doiai, Kif.iueQiovg re Iz rrjg ^airjg l|»j- 
Xaae, ZfivQvrjv re rr]v dno Kolorpcovog y.rLad-elaav elXe, 
eg KXaLoj-ievdg re eae(ia).e. drco iiev vvv rovrcov ov/. cog 
rd^e/.e dnr]X).a^e, dXXd nQoanraiaag fceydXcog' aXXa de 
eQya dnede^aro lcov ev rjj dQyfj d^ianr^yr^rorara rdde. 
enoXei-ajoe Mi).r]aioLOL, naQade^duevog rbv noXeiiov naQa n 
rov naTQog. eneXavvcov yaQ enoXLOQy.ee rr]v Mi).i]rov 
TQonci) roLcpde. o/.cog f.uv eh] ev rf] yf] y.aQnbg ddQog, 
Ti])'LxavTa eoei^aXXe rr]v otqutd^v' earQarevero 6e vno 
GVQiyycov re yai nr]'/.riocov y.at avKov yvvaixrjiov re y.ai 
dv6Qr]iov. cLg 6e eg r/;v Mt)j]oir^v dniyoLro, oi/.r]uara i.iev 
rd eni rcov dyQcov oive y.ari^a^.Xe ovre eveniunQ)] ovre 
0-vQag dneana, ta 6e '/axd yo^Qv^v eardvai' o 6e rd re 
dev6oea '/ai rbv '/.ccQnbv rbv ev rfj yf] o'/.cog 6taffd^eiQeie, 
dnaXXdoaero oniaco. rfjg yoQ d-aXdaarjg ol MiXrjOLOL ene- 
■AQdreov, ware ene6Qr]g firj eivai eQyov rfj arQarif]. rdg 6e 
6e ol/iag ov '/.are^aXXe 6 Av6bg rcov6e eYve'/.ev, 0'/.cog r/OLev 
Iv&evrev OQfieotievoi rrjv yfv oneiQeLV re y.al eQydleo&aL 
ol ML).r]OL0L, avrbg 6e e/.eivcov tQyatouevcov "e^/OL tl '/.a\ 
OLveod^aL eo(id).Xcov. ravta noLecov enoXiftee Xrea ev6€'/.a, is 
ev rolOL rQCottara /neydXa 6tcpdaia Mt).r]oicov eyivero ev 
re Atuevr]ico X'<^o*;S tfg orferiQrjg (.ta'/eoaf.iivcov y.ai ev Mat- 
dv6Qov ne6ico. rd ftiv vvv e^ etea rcov ev6e'/.a Za6vdrrr]g 
b yjQ^vog eri Av6cov r]Qxe 6 '/.ai eo^iaXcov rr^vi/.avra eg rrjv 
MtXr^air]v rr]v OTQaTL)]v' ovrog yuQ '/.al 6 rbv n6).eftov ijv 
avvdxpag' rd 6€ nivre TCJov ericov rd enofteva tolgi e^ 
^Xvdrrrjg o la^vdrreco enoXiftee, og naou6e^dfievog, cog 8 HPOAOTOY A. 18—22. 

■/xd Tiqotiqov iioi dedr^XcoTai, Tcaqa tov rcaTQog tov tio- 
'Uiiov nQoaelxE evTfTafiivcog. toIol d€3IiXi]aioiai ovdauol 
^Icovcov Tov TroXsiiov Tovtov ovve/TsXacpQvvov uTi fir] Xlol 
fiovvoi. ovTOL dh To ofiOLOv ccvTaitodidovTsg Itilicoqsov' 
y.ai yaQ dq ttqotsqov ol MLlrjOLOL tolol Xlolol tov TCQog 

19 ^EQvd-Qaiovg rr6Xsf.iov ovvdLrjvsiy.av. tco ds dvcodsyiccTcp stsl 
}.r]iov iiirTLrTQauivov vrto Tr^g OTQaTLfjg ovvr^vsixO^r] tl tol- 
ovds ysvsod^aL 7TQrjy/iia' cogacfd^r] TcxxiOTa to Xi]iov, avs/iiq) 
^Lc6i.isvov aipaTO vi]ov yJ&r]vaLr]g Iniv.Xr^OLv ylooi]oir]g, 
acfds)g ds 6 vr]og y.arsxav&r]. Kai to TtaQavTi/.a /isv Xdyog 
ovds)g sysvsTO, /iiSTa ds Trig OTQaTLr]g aTtr/ousvr^gsg ZaQdLg 
lvovoi]os 6 yJlvaTTr]g. /iay.ooTSQr]g ds ol ysvot.isvr]g Tiig 
vovoov nsiiTtSL sg Jslcfovg OsoTTQOJTOvg, shs di] ov/i^ov- 
"ksvoavTog xsv, sHts y^al avTco sdo^s TTsiiipavTa tov Osov 
srTsiQSod-aL tcsqI rijg vovoov. tolol ds 7] Tlv&ir] o.tcl'/.o- 
I.ISV0LOL sg JsXcfOvg ovx scfr] xqi]oslv ttqIv t] tov vr]ov tijg 
yld-i]vairig avoQd-coocooL, tov svsTTQr]oav xcoQi^g Trjg MlXv- 

£0 oir]g sv yloor^aco. JsXrpcov oida syco ovtco ay.ovoag ysvs- 

■ ad^ai' 3lLXl]aL0Lds TCxdsTtQOOTLd^SlOL TOVTOLOL, UsQiavdQOv 

Tov KvipsXov sovTa 0Qaov(3ovX(o tco tots 3IlXi]tov tvquv- 
rsvovTL ^sivov sg Ta /idXiOTa, ttvO^o/hsvov to xqijot/qiov 
TO Tcp JlXvaTT]] ysvo/LSvov, TTs/ixpavTa ayysXov y.arsLTTslv, 
oy.cog av tl TTQOSLdcog TTQog to TraQSOv (SovXsvr]Tai. MiXi]- 

21 OLOL /.isv vvv ovTco XsyovoL ysvsod-ai, ^XvdiTr^g ds, cog ol 
ravTa st,r]yysXd-r], avTi/a stts/l/ts y.rjQVna sg MiXr^tov /?0f- 
Xo/isvog orrovdag TT0ii]oaod-aL OQaav^ovXco ts y.a\ MlXvj- 
oioLOL XQOvov oaov av tov vr]bv ol/odo/is/]. 6 /isv di] a/rd- 
OToXog sg ti^v MiXr]TOv i]v, 0QaGv^ovXog ds oacfscog ttqo- 
Ttsrcva/isvog rtdvTa Xoyov y.a) siScog tcc }/XvdTTi]g /isXXol 

TTOL1]OSLV, /Ll]XavdTaL TOLcids. cioog rjV SV TCO aOTSL GLTOg 

v.al scovTOv y.ai idLCOTr/og, tovtov Ttdvxa ovyy.o/iioag sg 
rrjv dyoQr]v ttqosItts MiXr]aioioi, STTsdv avrbg or]/Li]vj], tots 

22 TcivEiv TS TcdvTag y.al y.co/ico XQaoS-aL sg dXXtjXovg. TavTa 
de STCOLSS TS y.ai rtQOi^yoQSvs 0Qaav^ovXog xcovds s'ivsysv, 
o/.cog av di] 6 '/rJQV^ 6 laQdirjvbg Idcov ts ocoQbv /isyav 
oiTOv xsxv/isvov yai Tovg dvd^QcoTcovg sv svTTad-sii]aL sov- 
%ag dyysiXj] yiXvdTTj]. tot di] ya\ sysvsTO' cl/g yaQ di] idojv HPOAOTOY A. 22—24. 9 

T£ i/.elva 6 y.r^Qv^ y.al unag nQog QQaav^ovXov rov Avdov 
Tccg IvToXaq UTtrfKd^E eg rag laQdig, log fyih Tivvd^avofiai, 
di ovdev aV.o fyeveto rj diallayrj. eXniQcov yuQ b yilvuT- 
rrig oirodeir]v re eivai ioxvQrjv ev rfj MiXrjtM yal cov Xrjbv 
reTQvod-ai eg xb eoxarov y.axov, ijy.ovs rov y.rjQvy.og voor^- 
oavrog Ix rfjg MiXrjrov rovg ivavriovg Xoyovg tj tog avrbg 
y.aredoxes. /iisra dh rj re diaXXayt] ocpi iyivsro in (o re 
^sivovg aXXr^XoLOL sivaL yal oviiLidy^ovg, y.al dvo rs mr' 
evbg vr]0vg rf] ^&rjvair] olyod6ur]oe 6 yiXvaTrr^g iv rf yio- 
or]oco, avrog rs ix rfjg vovoov avsorr], y.ara /^isv rbv TCQog 
MLXr]oiovQ rs xai 0Qaov^ovXov 7t6Xsf.iOv ^Xvdrrr] cods soy^s. 

nsQiavdQog ds r^v KvipeXov Ttaig ovrog 6 rio Oquov- 23 
^ovXco rb XQ^]<J^^iQiov ^r]vvoag. irvQctvvsvs ds 6 ITsQiav- 
dQog KoQivO^oV rco dr] XeyovOL KoQivd^LOL {b(.ioXoysovoL 
ds OffL /iiolhoi) iv rcp ^ico ■d-ioiiia /^iiyLOrov naQaoifjvaL, 
y/Qiova rbv Mi^d^vjnvaiov inl dsXcplvog i^svsixd-svra snl 
Taivaoov, ibvra y.Ld-aQq)dbv rcov rbrs iovrcov ovdsvbg dsv- 
TSQOv, '/.aldiO-vQau^Sov jtQcorov dvd-Qconcov rcov rj/islg lid/iev 
TiOLTqoavrd rs /.al ovvofidoavra y.ai dLdd^avra ev KoQivd^co. 
rovrov rbv ^oiova XsyovoL, rbv noXXbv rov XQOvov dta- 24 
TQi^Sovra TcaQU IleQLdvdQco, inL&vf.if]Oui nXcoouL ig^IruXir^v 
rs y.UL ^i/.sXir^v, iQyaodf.isvov ds ;f^/;««ra /tsydXa i&sXf^- 
oai onioco ig KoQLvd-ov uniy.iod-ut. oQuuod-UL f.isv vvv i/. 
TdQUvrog, nLOrsvovra ds ovduiioioi fiuXXov ?; KoQLv&ioiOL 
liioO-coouod-UL nXolov uvSqcov KoQLvd-icov. rovg ds iv rco 
neXdysi inL(iovXevsLv rbv ylQiova i/i3u?.6vrug sxsiv ru XQ^r 
ftara. rbv de ovvsvra rovro Xiooso&UL, XQ^if^^^^^ /^*^ 
nQOievTU ocfL, ipvxr]v ds nuQULTsbftsvov. ovx cov dfj nsi- 
■OsLv uvrbv rovroLOi, uXXuy.sXsvsLvrovgnoQO^ftectg fj uvrbv 
dLUXQuod^ai fiLv, cog dv rucpfjg iv yf rvyj] r] i/.nr^duv ig rfjV 
^dXaoouv rf^v ruxionqv. unsLXr]d-evTU ds rbv ^Qiova ig 
dnOQir]v nuQutrf^oaoO-at, insidf] ocpt ovrco do/.eoL, nsQiL- 
dsLv avrbv iv rf o/.svfj ndoj] Grdvru iv roloi IdcoXioLOi 
dsiouL' dsioug ds vnsdey.sro scovrbv y.ursQydouoOuL. y.ul 
rolOL iosXd-slv yuQ f]dovfjV si ftsXXoLSv dy.ovosoO-ac rov 
aQiorov dvd-QOjncov doLdov, dvaxojQfouL s/ rf^g nQVfivr^g 
ig fiSOr]v vea. rbv ds ivdvvra rs ndoav rf^v o/.svf^v y.al 10 HPOAOTOr A. 24—27. 

).a'^6vra ri]v y.i^^dQt]r, GxdvTa Iv zolOL idioAioioi die^el- 
■d-elv v6f.iov Tov oqD^lov, Televteovzog de tov, v6/uov Qlxpai 
fiLv ig Ti]v d^dlaooav Icovtov cug tr/e ovv rf^ oy.evfj ndorj. 
y.al Tovg fiev d.ro/choeiv eg KoqlvO^ov, tov 6e deXcplva 
leyovoL v/iolalSovra l^evely.aL enl TaivaQOv. dn^ojjdvTa 
Se avTOV ^w^fefv eg K^Qivd^ov ovv rfi oy.evf] y.ai dmy.6- 
fievov drtriyeeGd-aL 7tdv ro yeyov6g. UeQiavdQOv de vrc 
drcLGTLr]g jJQLOva f-iev ev cpvXayfj exeiv ovdai-ifj i.ieTLevra, 
dvay.aig de e/eLv rdJv 7COQd-f.LeLov' log de aQu TtaQelvaL 
avrovg, y.h^&evrag loroQeeod-aL eX tl XeyoLev rceQl^Qiovog. 
cpaf.ieviov de e/.einov tog e\'r] re o6og TteQi 'iraliPjV xai juv 
ev TtQr-aaovva )u7tOLev ev TdQavrL, ejtLcpavfvai ocpL rov 
^Qiova ojOTteQ excov e^ejtr^dr^oe' y.a\ rovg iyTtXayevrag oiy. 
e/eLv erL eXeyxofievovg aQveeo&aL. ravra /tiev vvv KoQiv- 
■d-Loi re y.ai AeolhoL }JyovoL, y.al ^jQiovog eorL dvdd^r]ua 
ydXyeov ov fieya e/tl TaLvdQco, eTtl delcpivog efiechv av~ 

d-QlOTCOg. 

25 ^lvdcrr]g de 6 Avdog rov TtQog 3lL).r]oiovg Tt6le/.iov 
dLeveiy.ag /.lere/teLrev relevra, (iaoLlevoag erea ertrd y.al 
nevTrfHovTa. dve&r^ye 6e ey.cpvycov rrjv vovoov SevreQog 
ovTog rrjg oixir^g ravrr^g eg Jelcpovg y.Qr]Tf]Qd re aQyvQeov 
/leyav y.al v7toy.Qr]rr]Qi6LOv OL^r^Qeov y.olXr]r6v, ^er]g cx^lov 
SLa Tcdvrcov rcov ev JeKcpoLOL dvad^r^/idrcov , rlav/.ov rov 
Xiov 7toir]ua, og /lovvog 6)] ndvxcov dv&Qcorctov ol6)]qov 
y.6lh]0Lv e$evQe. 

26 Televrrjoavrog 6e ^JXvdrreco e^e6e^aro rr]v ^aGiXr]ir]v 
KQOLOog 6 ^llvdrreco, erecov ecov r^Xr/.irjv Ttevre y.al rQir']- 
y.ovra, og 6ij '^E).Xr]vcov ^cqcotoigl eTteS-rjy.aro ^Ecpeoioioi. 
ev^-a 6)] ol ^EcpeoLOL 7to)uoQy.e6iievoL vtc avrov dvid^eoav 
rrjv 7c6hv rfj u-jQre/iL^L, i^dtpavreg i/. rov vr]0v oxoiviov 
eg rb reixog' eoTL 6e /lera^h rfg re 7caXaLi]g 7t6liog, r] 
t6t€ irtoXLOQyeero, yal rov vr]Ov eTtrd orddLOi. TtQcoroiOL 
/lev 6r] rovrOLGL ircexeiQr^oe 6 KQOioog, /lerd 6e iv /ieQeC 
e/.doroiOL ^Ic6vu)v rs xai AloXecov, dXXoiOL dXXag alriag 
ircLcpeQiov, Tcov /tev i6vvaro /le^nvag TcaQSVQioy.eLv, /le^ova 

27 i/caLriev/ievog, toTgl 6e avrcJov y.a\ cpXaiQa eTCicpeQcov. tog 
6e cxQa ol iv rf^ Aoirj '^'EXXrjveg y.areGrodcfaio ig cp6Q0v IirOAOTOT A. 27—30. 11 

anaycoyrjV, to IvO-bvtev Li:€v6££ veag 7iou]Gui.isvog kmxsi- 
oieiv roloi rr^ouoTrjGi. lovriov d£ ol Tiavriov Ito///wv eg 
Ti]v vavTnjyirjV, ol f.dv Biavra XeyovoL rbv rfQujvta ariL- 
y.6fi£vov eg ZaQdig, ol dk ITiTTaxbv tov Mvrilr^valov, eioo- 
fitvov KqoLgov EiTL £u] v£c6t£qov n£Qi Ti]v'E)JMda, £ln6vTa 
iddE ■/.uianavaaL t]]v vav:u]yb]v , " u) l^aaLl£v, vi^aicoTUL 
'ltvtcov avvioviovTUL f^ivQh]v, Ig EuQdig re xat £71l oh £XOv- 
T£g £v v6(i) aTQUT£i£a^ui." Kqoloov dh eXniauvTU Xiy£Lv 
£/.£ivov u).r]d-iu ^Lreiv "ui yuQ tovto ■9-£0l noL^aEiuv inl 
v6ov vr^aLcoTrjaL, £).d-£lv Inl ylvdcov naldag avv innoiaL. 
Tov dk vno).a(i6vTU (puvuL "co (3uol).£v, nQoO^vucog f.iOL 
(puLV£TUL £v^uad-UL vr^OLCOTug inn£vouivovg ).u[3€lv Iv 
r]n£iQ({), ol/.^Ta Ikni^cov. vrjOicoTug dk tl doaiELg £vx€ad^ui 
allo }] £n£iT£ TuxLaTU Invd-ovT^ a£ fiiXlovTU Inl ocpioL 
vuvnr]yi£aO-UL viug, Xu^elv UQ£6fi€v0L Avdovg Iv O-uldoor], 
nu vn€Q Tcov Iv Trj rjn£iQ(j) oixr]iiLivcov'Ellrivcov TiocovTai 
0£, Tovg oh dov).c6aug €X£Lg;" '/.uqtu t£ r^oO-r^vuL Kqoloov 
T([) £nL).6y(o y.ui oi, 7tQoocpvicog yuQ S6^ui ).iy£Lv, n€L(l6- 
juvov nuvouaO^ai Trjg vavnr]yir]g. y.ul ovtco tolol Tcug 
vrjaovg oiy.r^uivOLOL ^Icool ^£Lvir]v avved-ny/.UTO. 

Xq6vov 61 InLyLvoi-iivov y.ul y.UTeoTQUfiuivcov oxedbv 28 
nuvTCjov Tcov Ivrbgylhvog noTUfiov ol/.r]fiivciiv (nlriv yuQ Kl- 
Xi/.cov y.UL Avy.icov rovg u).lovg nccvrug vn lcovrco £lx£ y.UTU- 
oiQ£ipufi£vogbKQOLOog),£lol di o'id€,Avdoi, (pQvyeg, Mvaoi, 
MuQLUvdvvoi, XciKv^tg, IIufp).uy6v€g, &Qr']iy.€g ol 0vvoi t£ 
y.al BLd-vvoi, KuQ£g, "lcoveg, JcoQLifg, Alo).i£g, nccficpv).0L, 
y.uieoTQUftfiivcov dk tovt(ov y.ui 7rQoa€niy.T€Ofiivov KQoiaov 29 
AvdoLOi, uni/.viovTUL ig ZuQdLg uy.fiuLovaug n).ovT(o u).Iol 
T£ OL nuvT€g €/. Trig^Ellccdog oocpLOTai, oItovtov zbvxQbvov 
hvyxuvov t6vT€g, cog t/.uoTog uvtcov uniy.vioiTO, y.ul dr] 
y.ui Z6lcov uvr^Q yIO-r]vulog, og ^d-r^vuioLOL v6fiovg y.€).€v- 
aaoL noLrjOag unedrifir^OE £T£u Si/.u /.utu 0€(OQir^g nQo- 
cpuaiv t/.nlcooug, Xvu dr] firj tlvu tcov v6ficov dvuyyua&fj 

}.V0UL TCOV fO-€TO. UVTOL yUQ OV/. oloi T€ r^OUV UVTO nOLfj- 

auL ^Or^vuLOL' oQy.ioLOL yuQ fieyuloLOL y.UTeiyovTO biy.a 
«Vfa yorjOeaOuL vofioioi Tovg uv ocpL l6).cov OfjTui. aiTcHv 3o 
<5r/ cov TOVTCov y.ui rfg OecoQir^g t/.dr^firoug b l6).cov tivty.ev 12 HPOAOTOY A. 30. 31. 

ig AXyvn:rov anUero nuq ^kuaaiv v.ai dij y.al Ig idqdig 
naoa KqoIgov. a/rr/.6uevog 6t l^eivit.no Iv zolai §aoi- 
Irjioiai vito rov KQoiaov' }.iera dl rjufQj] tqirri y rer ccQrri 
'AeXevaavTog Kqoioov rov Zohova ^eQdrcovreg neQirjyov 
y.ara rovg ■d-r^aavQOvg, /.ai eTredei/.vvaav ndvra lovra /<£- 
ydla re y.al ol^ia. &r^r^adf^ievov de fiiv rd rcdvra y.ai 
Gyeipd(nevov ojg ol y.ard y.aiQov tjv, e^iQero 6 Kqolaog rdde. 
"Belve yl&rtvale, naQ r^ueag yaQ neQi aeo koyog drvT/.rai 
nolVog y.al aocpirjg e'ive/.ev Tj;g ar.g y.al nXdvt]g, log cfilo- 
aocpecov yrjv noXlrjv ^ecoQirjg e^ivexev enelrjlvd-ag' vvv cov 
'lueQog IneiQead^ai ^iol enrj/.&e ci' riva rjdr] ndvrcov eldeg 
oX^icorarov." 6 ^dv ekni^cov elvai dv&Qconcov oX^uorarog 
ravra eneiQCora' lokcov Se ovdev vno&conevaccg d)J.d rio 
iovri xqr^aduevog Xeyei "co ^aaiXev, TeXlov ^d-rjvalov. 
dnod^coudaag de KQOlaog ro Xex^^ev eHoero eniarQecpecog 
"xo//j drj y.Qiveig TeXXov elvai bX^icorarov;^' 6 de eins 
" TeXlco Tovro fiev Trjg noXiog ev rjy.ovarjg naldeg r^oav 
yaXoi rs y.dyad^oi, v.ai ocpi eide anaoi re/.vu ey.yev6i.ieva 
y.aX ndvra naQaueivuvra' rovro de rov §iov ev rv.ovri, 
cog rd nuo r]uiv, reXevrr] rov ^iov Xa/iinQOTdTr] ensyevero' 
- yevouevr^g yuQ ^drjvuioioi f-idxr^g nQog rovg uarvyeirovag 
iv ^EX'evalvL ^co&i^oug y.cd rQonr]v noirjaug rcov noXeuicov 
dne&uve y.dXXiara, y.ui (.iiv }ld-r]valoL 6r]uoair] re e&uipuv 
31 uvrov rf]neQ eneae y.ul eriur^ouv fieydXcogf^ cug 6e rd 
y.uru rov TiXXov nQoerQeipuro 6 ZoXcov rov Kqoloov e]'nug 
noXXd re y.u\ oX^lu, eneLQCoru riva 6evTeQov fier e/.eivov 
'i6oL, 6o/.ecov ndyyv 6evreQr]iu ycov o}'aead-c<L. 6 6e eins 
"KXeOjSiv re y.cd Bircovu. rovroiOL yuQ eovoL yevog ^q- 
yeioiOL ^iog re UQy.ecov vnijv xu} nQog rovrco Qcofir] aco- 
f.iarog T0Lt]6e' de&XocpoQOL re uurp6reQ0L oftoicog i.actv, 
y.UL 6r] y.ui XeyeruL o6s 6 Xoyog. eovai]g OQrrig r^ Hqi] 
TOlOL AQyeioiOL e6es ndvrcog rr^v fir^reQU uvrcov Cevyei 
yofiiod^t]vuL eg ro Igov, ol 6e acpL (36eg e/. rov dyQOv ov 
nuQeyivovro iv coqj]' ix/Xr^L6fLevoL 6e rfj coqi] ol vet]viuL 
vno6vvTeg avrol vno tjjv tevyXr]v elX/.ov rr]v ufia^av, enl 
rrjg uud^r^g 6s acpL coyjero f] fir]rr]Q, aru6iovg 6s nevrs 
xai TeaaeQd/.ovra 6iaA0LiioavTeg dniAOvro ig rb iq6v. HPOAOTOY A. 31. 32. 13 

Tavra de ocpi 7iou]aaoi, y.ul ocfdeloi vtio T/;g Ttapy^yvQiog 
TeXevTt] Tov [Uov aQcoirj insyivtxo, diede^i re Iv zovTOcot 
6 d-ebg log a/iecvov eu] avO-Qco.tci) Tedvdvat uakXov /y ^ojeiv. 
^QYslOL /lev yaQ TteQtOTdvieg efcay.dQi^ov tcov verjviecov 
Tijv QcJicr^v, al de u-lQyelat r/;v fcrjTfQU avTcov, ouov ze/.vcov 
eAVQyjoe' t] de firjTr^Q TteQcxaQi]g eovoa tco te eQyco xai t/; 
(pi]/ir], OTaoa dvTtov tov dydl/itaTog evxsTO Kleo^t Te y.al 
BtTcovt TolOL ecovTr^g Te/.votot, oi f.tcv eTc'ftt]Oc<v /.teydhog, 
dovvat Tt^v d^ebv to dvd-Qc6,rq) Tvxetv aQtOTOv eozc. (.lezd 
TavTTjv dh Tr]v evxr]v cog e&vodv Te /.cu evcoxr']d^r]oav, y.UTa- 
y.otur]d-evTeg ev avTco tco cqco ol vet]viat ov/.eTt dveoTt]oav 
cUa' ev Tekel tovtco eoxovTO. JjQyeiot de ocpecov ei/.6vag 
Tiotrjod/isvot uveO-eoav tg Jehpoig cJog uvSqcov aQiOTCOv 
yevouevcov." Hohov fiev dt] evdacftovu]g 6evTeQi]ca evefce 32 
TOVTOtoi, KQoloog de orieQX^eig eln:e "w t,ecve Jjd-r^vace, 
fj de r]fieTeQr] evdatfiovir] ovtco tol djieQQtTtTaL eg to fir]8ev 
cooTS ovde idicoTecov dvdQcov d^tovg rjfcf.ag ertou^oag;" b 
de ein:e "w KQoloe, eittoidfievov fce to O^etov rtuv ebv 
cpO^oveQov T€ xai TUQaxcodeg ertetQCOTag dv&QCortrjicov rtQt]- 
yfidtcov TteQt. ev yuQ tco fcuy.QcT) XQ^^'^9 7to).).d fcev eott 
idelv TCf fiiq Ttg eO-ekei, rto).).d de y.al nuOelv. eg yuQ 
e^SdofcrjKOVTa STsa ovqov Trjg ^6r]g dvd-Qconci) nQOTi&r^fit. 
ovTOL lovTeg evtuvTOt ei^dofuj/.ovTa rtUQexovTUL i]fceQug 
dtr^/.ooiug /.ut Ttevtu/.toxtXiug xui dtOfcvQiug, eft^oXifcov 
fcr]vbg fii] ycvofcevov ei de dr] ed-e/.ijoet TOVTeQOv tcov 
hecov fcr^vi ftuyQOTeQOv yiveo&UL, %va di] at coqul ovftfSai- 
vcoOL 7tuQuyLv6u.evuL eg ro deov, fcfjveg fiev nuQu tu eiSdo- 
fct]yovTa etea ol eft(S6ltfcot yivovTUt TQuy/.ovTcc TtevTe, 
TjfieQUL de Ix TcJov fir]vcov tovtcov ;{/Afat nevTrj/.ovTU. tov- 
Tcov Tcov drtaoecov rjieQeojv tcov eg tu e^dofirr/.ovTa e^eu, 
eovoecov TtevTty/.ovTU /.ui dtr/.ooicov y.ui e^u/.taxXf.icov y.ul 
dcOfcvQicov, T] eTeQrj avTecov tvj ETeQj] TjfceQjj to nuQdTtav 
ovdev bftoiov nQOodyet nQrjftu. ovtco cov, co KQOioe, nuv 
eoti uvO-Qconog ovftrpoot]. eccoi de ov y.ui nlovTeecv fieya 
rpuiveut y.ai (iaotXevg etvut noXXcov uvO-Qconcov' exelvo ds 
TO ei'Qe6 fis ov y.co os eycJb Xeyco, nQiv uv TeXevTTqouvra 
xalcog Tov aicova nvO-coftat. ov yuQ TOt o fceya nlovocog — 7 V ^i-^ 14 HPOAOTOY A. 32—34. 

fiaXlov Tov Itz rjiieQtjV «xojTOg ol^Lioxeqog Igti, eI fty] ol 
Tvxt] eniorcoLTO navTU y.aku f/ovTOf TeKevTriaai ev xov 
j3lov. nokXoL /.lev yaq CaalovTOi av&Qiorciov avoX^LoL sioL, 
TioXXoL 6e /^ieTQUog exovTsg ^iov evTvxieg. 6 (.lev dr} fxeycc 
TzXovGiog av6l(hog de dvolOL TtQoexsL tov evzvyjog ilovvoigl, 
ovtog dh TOv tcXovglov '/.ul avoXliiov TCokXolGL. 6 fiev ercL- 
&vf.iir]v exTeXsGai y.a\ aVj;v fisyaXrjv nQOGTisGovGav evsly.ai 
dvvaTioTSQog, 6 de TOiGids TCQoeyeL e/.eivov' cxTiqv fiev •/.al 
snLd^vfiirjv ov/. ofioicog dvvaTog e/.eivto erei/.ai, TavTa ds 
Tj svTvyJ}] ol dnsQv/.SL, anr^Qog de sgtl, avovGog, d/caO^rjg 
y.axcov, svicaLg, evsLdijg. si ds TCQog tovtolgl stl TeXev- 
TrjGSL Tov ^iov ev, ovTog e/.slvog tov gv KtjTesLg oX^Log 
y.ey.^.fJGO^aLa^LogeGTL' tcqlv d^ av TsXsvTrjGrj, stclgxslv firjdh 
y.aXesLv xw oX^^lov dXV. svTvyea. tcc ndvTa fiev vvv Tavca 
GvXXa^SLV dvd-QcoTCOv eovTa ddvvaTOv sgtl, coaneQ ycoqr] 
ovdefiia xaTaQ'/eeL ndvTa ecovTfj naqeyovaa, aAA' aXXo fiev 
syeL STSQOv ds enLdeeTac' rj ds dv ra nXelOTa eyr], dQiaTrj 
avTrj. cog de '/.al dv&Qconov acofia ev ovdev avTaQ'/.eg eOTc' 
To fiev yaQ syeL, dXXov de Ivdeeg eaci' og d^ dv avrcov 
nXslOTa sxcov SLaTsXer] xcfl eneLTev TeXevTiqor] evyciQioTcog 
Tov ^iov, ovTog nuQ Ifiol to ovvofia tovto co ^aaLXsv 
di/.aLog sgtl cpeQeaO-aL. 0'/oneeLV de XQ^ navTog XQrjfcaTog 
Trjv TsXevTrjv, xiy dno^rjoeTai' noXXoloL yaQ drj vnode^ag 

33 oX^ov 6 Oebg nQOQQi^ovg dveTQeipe." TavTa XeycMv tco 
Kooioco ov •y.cog ovce e'/aQi^eTO, ovts Xoyov fiiv noLrjod- 
fievog ovdevog dnonefineTaL, '/.dqTa do^ag dfiaOea slvai, 
og ra naQsovca dyaOd fteTslg Trjv TeXevTrjv navTog XQ^~ 
fiaTog OQUv e'/.eXeve. 

34 MeTa de ZoXcjova oixofisvov eXa^e e/. -Oeov vefieoig 
fieydXrj Kqolgov , cog ei/.doaL, otl ivofiios ecovTov eivac 
dv&QConcov dndvTcov oXjhcoTaTOv. avTi/.a de ol evdovTC 
eneoTTj bveiQog, og ol tijv dXrjO-eLav ecpaLve TCJov fieXXov- 
Tcov yeveoOac '/a-/.cov '/acd tov naida. rjoav dh tco Kqoioco 
dvo naideg, tcov ovTeQog fiev dLecpOaQTO, rjv yaQ drj y.co- 
cfiog, 6 de STSQog tcjjv fjXi'/cov fi<x'/.Qc^ t« ndvTU nQcoTog' 
ovvofia di ot rjv 'Jjcvg. tovtov dtj cov tov ^tvv oijfiaivsL 
Tfp KQoiocij 6 oreiQog, cog dnoXeiL fiiv ctr/jifj oidv^Qerj HPOAOTOY A. 34—36. 15 

^"krjd^evxa. b (5' IneiTe l^r^yeQd^r^ -/mI Icovtoj ?.6'/ov idojx€, 
■/.aTUQQiod{]aag zbv ovsiqov uyetat (.lev tc^ naidi yvvuly.a, 
eojd^OTU de OTQUTiiyeeiv fiiv tiuv Avdojv ovdaufj eTi enl 
TOLOVTO TTQrjuu eBeneuns' a/.ovTia de y.al 6ovqutlu /.al 
xa TOLUVTu nuvTU Tolai yoeovTUL eg noXeuov uvd-QOjnoi, 
e/. Tiov uvdQecovtov e/./.ouiaug eg Tovg -d^u/.ufiovg avvevijoe, 
iiyj Ti ol ■/.Qeuuf.ievov tcTj nuLdl eunear]. exovTog de ol ev 35 
;(6(»(7f Tov nuidbg tov yufiov, unL/.veeTut eg rag 2!aQdig 
dvrjQ avfiffOQi] eyo/nevog /ai ov y.ud-UQbg xeiQug, ecov ^qv^ 
fiev yeverj , yeveog de tov ^uaLlijiov. nuQeXO-cov dh ovTog 
eg Tu KQoiaov ol/.iu y.uTu vouovg Tovg eniycoQiovg y.u&UQ- 
aiov edeexo ■/.vQr.oai, KQOlaog de iiiv l/.ciO^r^Qe' eoTL dh 
nuQanXr^airj tj -/.ccd-UQaig toIol Avdolai •/.ui Tolai"E).h]ai. 
IneiTE dh ra voui^oueva e^toir^ae 6 KQoiaog, Invvd-civeTO 
b/.69-ev xe ■/al xig e\'r], keycov tcxde. "cxjv^Qcone, Tig re 
ecbv -/ai -/.oO-ev Tr\g ^Qvyir\g rjxcov iniaTLog efioi eyeveo; 
riva TB dvdQcbv tj yvvaL/.cov efp6vevaag" b dh uuei^eTO 
^ cx) i^uaiXev , FoQdieco fihv rov Mideco eiuL nalg, ovvoud- 
bOfiac dh ^dQi^arog. cfovevaug dh ddeXcpebv euecovrov dv/.cov 
nccQeiuL e^eXrjXuuevog rs vnb rov jtcaQbg ■/.ui laxeQr^uevog 
nuvTCov." KQOiaog de /hlv d/neiijezo Tocaide. "dvdQcov te 
cpiXcov rvyxuveig e/.yovog ecov -/ui eX^XvO-ag Ig cfiXovg, 
ev&a dfir^x^^vi^aeig xQ^tf-^^tog ovdevbg f.ihcov ev rjiieTeQOv. 
ovfi(poQi]v dh TuvTr^v cog •/.ovcfbrura cpeQcov -/eQdcneeig 
nXelarov^ b fihv di] dLULxav elxe ev KQoioov , ev dh rco 36 
uvrco XQOvcp rovrcp ev rcp Mvaicp OvXvfinco vbg y^Qr^fiu 
yiyveruL fieyW bQfiebfievog dh ovrog e/.rov ovQeog rovxov 
rd rcJov Mvacjov eQya dLurpd-eiQea/.e, noXXu^/.Lg dh oi Mvool 
en avrbv e^eXd^ovreg 7tOLeea^/ov fihv •/.a^/.bv ovder, enaoxov 
dh n^bg uvrov ' reXog 6h dni/.6fievoL nuQu rbv KqoIoov 
Tcbv Mvacxiv uyyeXoL eXeyov rdde. "co ^uaiXev, vbg y,Qf^fca 
fieyiOTOv dvecpdvr] rjfuv evrfj x<^'JQJ], 6g ru eQyu diUfp&eiQei. 
rovrov nQO&vfiebfievoL eXeiv ov dvvdfied-a. vvv cov nQoa- 
de6fied-d oev rbv nuidu ■/.ul Xoyddug verjviug xal y.vvag 
ovfinefiipaL rjfiiv, cbg av fiLv e^eXcofiev Ix rfig xw(»j?" oi 
uhv drj TOVTCiJv edeovro, KQoiaog dh uvrjfiovevcov rov oveiQov 
rd enea eXeye acpL rdde. "jtULdbg fihv neQL rov Ifiov firj 16 HFOAOTOr A. 36—40. 

fivr]a&iJT£ evi' ov yag av v/nlv ovfin:(fiipaii.u' veoyaiiiog 
TE yccQ laiL /.a\ xavva ol vvv (.lO.ei. Avdujv f.iivtoi koyddag 
■/.acTb y.vvrjyeoiov Tidv avfmifnpio, /.al diaxeXevoofiai zoloc 
lovoL elvaL cog 7rqo&vf.iOTdTOLOL ovve^eXelv vfilv to ^r^qiov 

37 Iz Tfii xioQijgy TavTa dfieiiparo' dnoxQeonivcov 6e tov- 
TOLOL Tcov Mvoiov e/teoeQxeTaL 6 tov KQoioov nalg ax»j- 
y.oiog Tiov edeovTO ol Mvooi. ov fpafievov de tov KQoioov 
Tov ye naldd 0(fL ov(.i7iefiipeiv, Xeyei 7tQog avrbv 6 verpiijg 
Tdde. "w TidxeQ, Ta y.dXhoTa nQOTeQOv xove xal yevvaio- 
Taxa rf.uv i^v eg te noXefiovg y.al eg ayQag cpoiTeovTag 
evdoy.ifieeiv vvv Se dficpoTeQCov fie tovtcov aTtoy.lr^ioag 
exeig, ovte Tivd SeLkirjv fiOL naQLdcov ovTe d&vfii)]v' vvv 
Te TeoLoi fie xq)] ofifiaoL eg Te dyoQtjV yai e^ dyoQrjg rpoi- 
leovTa rpuiveo&ai; yoiog fiev Tig toIol no?ur]ir]aL do^co 
elvaL, y.olog de Tig t^ veoydfuo yvvai/.i; y.oicp de e/.eivt] 
So^eL dvdql ovvoixieiv; efie cov ov ?; fiiieg iivai Inl t^v 
■d^r]Qr]v, T] Xoyo) dvdneioov oxcog fioc dfieivco eOTL TavTCX 

3S ovTCO noievfieva." dfieilierai Koolaog TOioide. "co nal, 
ovte SeLlir^v ovve dX).o ovdev dxaQL naQidcov tol noiico 
Tccvra, dlXd fiOL oipig oveiQOV ev tco vnvco enLOTaoa erpr] 
ae bXiyoxQOVLOv eaea&ac' vnb yaQ arxfn]g OLdr^qir^g dno- 
leeod^ai. nqbg cov Tr]v bipiv Tavti]v tov te ydiiov tol 
TOVTOv eonevoa y.al enl tu naQakafi^avofieva ov/ dno- 
nifinco, rpvXa/.r]v excov ei y.cog dvvaifir]v enl Trjg ifirig os 
^6r]g diu/.Xiipai. elg ydq fiOL fiovvog Tvyxdveig ecov nalg' 
Tbv yuQ d)] ereQOv dierpd-UQfiivov Tr]v d/.or]v ovy elvai fiOL 

39 XoyiQofiai" dfieijSeTCtL b ver^vir^g TOLoide. "ovyyvcoftr] fiev 
co TtdveQ TOi, idovtL ye oipiv TOiavTr]v, neQi efie rpvXa/.t]v 
exsiv' TO de ov fiavd^dveig dXXd XiXr]&e oe [to bveiQOv^, 
eue OOL di/.aiov eotL rpQd^eiv. rprjg tol to oveiQOv v/c 
aixfifjg OLdr^Qir]g rpdvuL efih TeXevTr^oeiv' vbg de y.oluL fiiv 
eloi yuQeg, -/oir] de alxftr] atdr^Qir] t/;v ov rpo^eai; ei fiev 
yuQ vn odovTog tol elne TeXevTrjoeiv fie, rj dXXov Tev o tl 
TOVTCo oi/.e, XQ^i^ ^*? o^ noiieiv tu noLieLg' vvv de vn 
alxfirjg. eneixs cov ov nqbg dvdQug r^filv yivsTat r] (idxr], 

40 fiireg fie." dfiei^eraL KQOloog "w nal, eoTL ttj fis vr/ag 
yvc6fir]v dnorpaiyov neQi tov evvnviov. cog cov ven/.r]fievog HPOAOTOr A. 40-44. 17 

vrtb oio (.UTayivcoayxo, ueririLii zi gs ievai e/il Ti]v ayqy^v" 
UTtag dh rat^ra o KQOlaoq uETa7tef.i7terai tov ^Qvya^dQt]- n 
orov, a/tr/.ofievq) de ol keyei rade. " l^dQrjare, eyto oe ov{.i- 
ffOQfj 7te7tXr]yiiievov axaQiTi, Trjvtoiovnoveidi^u), e/.dd^r]Qa 
Y.ai olxioiai VTtode^auerog ey/o, TtaQeycov Ttaoav dartavr^v. 
vvv iov, ocpeikeiq yao etiev 7tQOTton']aavrog XQ)]ara eg oe 
yQr]arolai //€ atiei^eadat, q>vXay.ov rcaidog oe rov efioi; 
yQr]i^co yeveaO^ac eg ayQr]v OQiteotievov, fir] riveg v.ar odov 
y.XcoTteg [yay.ovQyoi^ l/rt dr^h^at (pavecoai vfiiv. TtQog de 
rovTCp yial ae roi yoecov eari ievat ev&a a/toXauTtQvveac 
TOlai eQyotat' Ttarocoiov re ydo roi earty.ai TtQOoert Qcoiirj 
vrtcxQxei." ccfiei(^erai 6 yldQ)]arog "w (jaailev, aXXcog fiev 42 
tycoys av ovy rjia eg aed-Xov toLovde' ovre yaQ avficpoQJj 
roif]de y.eym]f.ievov oh/.og eati eg ofttp.iy.ctg ev TtQiqaaovrag 
ievai, ovre rb (iovkeaO^ai Ttaoa, Ttokkaxf] re av Xoxov 
etiecovTOv. vvv de, erteire av artevdeig y.cd del roi X^Q^~ 
tead-ai (ocpeilco ycxQ ae afieiiSeaO^ai XQ^oiolai), noieetv 
eJfil erolfiog ravra, rtaldcc re oov, rbv diaxeXeveai cpvXcxa- 
oeiv, a7tr]fiova rov cpvXaaaovtog e^ivexev nQoadoy.a tol 
an:ovoar)]aeiv." TOLOvroiOL hteire ovrog aueiiparo Kqol- 43 
oov, ijioav ftercc ravra e^r]Qrvftevoi Xoyuoi re ver^vijiac 
xcci y.vai, ccitLy.oftevoc dt eg rbv OvXvftrtov rb ovQog etiq- 
reov rb &i]Qiov, evQovreg de y.cci TteQLOrdvreg avrb yvy.Xco 
eai^yovTiCov. evO-a dr] 6 ^elvog, ovrog d)] 6 yad^aQ&eig 
ibv cpovov, y.aXeofievog de IkdQt^arog, dy.ovri^cov rbv vv rov 
iiev dfiaQrdvei, rvyydvei de rov KQoioov Ttaidog. b fiev 
dr] ^X)]d-e)g rf] aixfitj l^eTtXr^ae rov oveiQOv Tr]v cpr]fir]v, 
eO-es 6e TLg dyyeXecov rco Kqoioco rb yeyovog, aTtLyofievog 
dh eg rag HaQdLg rr]v ts fidyrjv y.ai rbv tov rtccLdbg fiOQOv 
earjfir]ve ot. 6 dh KQOioog tco ^avdrcj) rov TtaLdbg avv- 44 
TETaQayfievog fidXXov rc edeivoXoyeero orc fiiv drte/.reLve 
rbv avrbg cpoiov e/.dd-r]Qe. 7teQir]fieyTecov dh rf] ovfKpoQfj 
deivcog ey.dXee fiev Jia y.ad-dQOiOv, ficcQrvQOfievog rd vrtb 
Tov ^eivov 7te7tovd-cog elr], l/.dXee dh LiiarLov re yai erai- 
Qr]iOv, \rbv avrbv rovrov ovvouduov O-eov'] rbv fthv erti- 
GTiOv y.aXecov, dion dr] ol/.ioiai v7tode§duevog rbv ^eivov 
cpovea Tov Ttuidbg eXdvihave [ioay.cov, rbv dh eruiQiqiov, cog 

Ilerodoti vol. I. 2 18 HPOAOTOY A. 45-47. 

45 (pvXar/.ov avfiTtei^npag avTOv evQrjxoi no}.ef.iiioratov. Ttag- 
rjaav de f^iera rovro ol Avdol (peqovxeg rbv vey.Qov, onioi^B 
de einero ol 6 <povevg. arag 6e ovrog nQO rov vey.QOv 
naQedidov hovrov KQoiao) nQoreivcov rag x^lQag, eni- 
'/.araacpa^aL i-iiv yeXevoiv rco vey.Qco, Xeytov rrjv re nQorfQtjv 
kovrov ovf.icpoQriv, y.al cog en ly.eivi] rov yad^riQavra Itno- 
'koiy.eycog eh], ovde ol eh] (iuoaiuov. KQolaog de rovrcov 
ayovaag rov re yJdQrjarov y.aror/.reiQei, v.aineQ lcov ev 
ya/.co oi/.i]ico roaovrco, y.alleyei nQog avrov "^txco, co ^elve, 
naQO. aev naaav rr]v dixr]v, eneidrj aecovrov y.aradr/.dCeis 
■d-avarov. elg de ov av ftoi rovSe rov y.ay.ov aniog, ei ftr] 
oaov aextov e^eQyaoao, alla S^ecov y.ov rig, og fioi yal 
ndXat nQoearjftaive ra ftellovra eaeaO-ai." KQOlaog ftiv 
vvv eO-axpe, cog or/og rjv, rov ecovrov natda' l^dQvjarog 6e 
6 roQ^ieco rov Mi6eco, ovrog 6r] 6 cpovevg ftev rov ewvrov 
tc6eX(peoi) yevofievog (povevg 6e rov yad-r]Qavrog, eneire 
7]avxir] rcov avd^Qconcov iyevero neQt rb aritta avyyivco- 
ayoftevog uvd-QConcov elvat rcov avrbg j]6ee (iaQvavftcpoQco- 
rarog, ecovrbv enr/.araacpcxtei rco rvft(ico. 

46 KQOlaog 6e enl 6vo erea ev nev&el fteydkco yarijaro 
rov nai6bg eareQr]ftevog. ftera 6e t] ^-larvayeog rov Kva- 
^aQeco r]yeftovir] y.araiQeO^elaa vnb Kvqov rov Kafi^vaeco 
xat ra rcov TTeQaecov nQrjyitara av^avofteva nevO-eog ftev 
KqoIoov anenavae, evej^r]oe 6e eg (pQovri6a, eX y.cog 6v- 
vairo, nQtv fteyaXovg yeveaO-ai rovg IleQaag, yaraXa^elv 
avrcJov av^avofievr]v rr]v 6vvafiiv. fiera cov rr]v 6idvoiav 
ravrr]v avri/a dneTteiQaro rcov fiavrr]icov rcov re ev "kX- 
Xrjai '/al rov ev Ai^vj], 6ianeftipag dklovg dllr], rovg ftev 
eg JeXcpovg levai, rovg 6e eg yl^ag rdg (pco/.icov, rovg 61 
eg Jco6c6vr]v' ol 6e riveg eniftnovro nccQd re I-JftcpidQecov 
'/al naQa TQOcpcoviov, ol 6e rrjg MiXrjoirjg eg BQayxi6ag. 
ravra fiiv vvv rd ^KXXr]vr/d fiavnqia eg rd dnensfixpe ftav- 
revaofievog KQolaog' Ai^vrjg 6e naQ ylftficova dniareiXe 
dXXovg xQ^fJOfiivovg. 6ieneftne 6e neiQeoftevog rcov fiav- 
rr]i(jov o rt (pQOvioiev, cog, el (pQOveovra rrjv dXrjd^eiav evQe- 
d-eit], eneiQr]rai acpea 6evreQa nifincov el enixeiQioi enl 

4T uiQaag arQareveaO-ai. evrsiXdfievog 6e rolat, Av6olai HPOAOTOT A. 47-50. 19 

rads a7Ti7tei.iTte Ig rr^v d lu :t eiqav xoJv yor^air^qkov, ait rjg 
av rjfi€Qr^g OQfnjO^eioac l/. EaQduov, a:tb xavrrjg {]f.itQoXo- 
yiovtag rbv Xotrtbv xqovov lyMToatfj ^ufQrj XQaad^ai tolat 
yQr^arr^Qioiai, hteiQatteovzag 6 ri Ttouiov rvyyavoi 6 ^lvdoJv 
(iaailevg KQOlaog b ylKvuxTeio' daaa 6' av t/.aata jijov 
yQr^atr]Quov ^ean^larj, avyyQaipa^itvovg uvatfiQf.iv naQ 
Hovrov. rt fiev vvv ra Xoirta rcov yQr^atr^Quov tO^famas, 
ov XeysraL rtQbg ovda/iuov' Iv 81 JU.cfolat log tatj/.&ov 
rdxiora Ig rb (.ityuQov ol ylvdoi yor^aointvoi ko d^no y.al 
€7t€iQc6t£0v rb tvrira).uivov, r; UvOir] tv l^auirQco rovco 
liyti Tcxde. . , ^ 

oida d^ tyco ipduftov r aQiOj.iov y.al fiirQU O^aldaarjg, 
y.ai y.cocpov avvcrui, y.ac ov cpcovevvtog a/.ovcx). . , 
oour^ fc tg tfQtvag ?;/i7€ y.QuracQcvocb ytUovr^g 4»rt. 
IWouivrg tv xu)./.(o du UQvtiocac y.Qitaacv, 
7] yaK/X)g (xtv vjttarQCOTac, yakyov o irccearai.^.f"^-' ' 
ravta ol ylvdol ■d-eartcadar^g rr^g ITvOir^g avyyQuipduevoi «s 
or/ovto ctrtcovttg tg rug Idodcg. cog dh y.cu co/./.oc ol ntQC- 
nejncf&ivteg rtUQr^auv cfiQovveg zovg yQr]ai.covg, tv&avra 
b KQolaog e/.aaru uvurtrvaacov irtcoQU rcov avyyQuu/iid- 
rcov. rcov fiev drj ovdtv rtQOoieto ficv' b de cog rb t/. z/tX- 
cfcov rjy.ovae, avti/.u rcQoaevxero re y.al rcQoaedi^aro, 
vouiaag uovvov eivuc ciuvtrjcov rb ev JeXcfolac, otc ol 
t^tvQrf/.ee ru uvtbg irtoii]ae. ertecre yuQ drj dci/tecnpe 
rtuQard xQ)]arr]Qca rovg d^eortQOrtovg, cpvld^ag ri^v y.vQiijv 
rcov rjiieQicov eurjxavr]auro roidde' ertcvor^aug rd r]v dcnf]- 
yavov e^evQecv re y.ac irtccfQdaaaOuc, yelcovr^v y.uc uQva 
y.azaiidipag buov rjipe avrbg ev Xi^rjri ya/./.ico, ydk/.tov 
htiOr](.ia ertcOeig. rd fiev dr] t/. Jtlcfcov ovrco rco KQOcaco 49 
exQr']0&r]' y.aru 6e rry UucfcdQeco rov fcavrrjiov vrto/.Qcacv, 
ovy. c^w eirtai 6 rt rolac Avdolac eyorjae rtocrjaaoc rteQl 
rb cQOv rd vouc^cjuevu {ov yuQ cov drj tovto ?,iyetac) d'/.Xo 
ye rj ort y.al rovrov evoucae /iiuvrrjcov dipevdtg y.ey.vf^ad-ac. 

Merd de ravra -Ovoirjoc /.teyd).r]ac rbv ev JeXcfolai 5o 
■d-ebv V/.da/.ero' y.tr]ved re yuQ rd O^vacua ndvta rQcaxiXcu 
eOvoe, y.Xivug re ertcyQvoovg y.ai ertuQyvQOvg y.ac cfcdXag 

XQVoiag y.uc e'iftara noQCfvQta y.al y.cOcJovag, vr]aag nvQtjv 

2. 20- HPOAOTOY A. 50. 51. 

f.ieyalriv, v.axi/.(XLB, iXniCfov tov ^sbv /iia?.l6r n tovtoiot 
avaxtrjoeod-at' Avdoloi te Ttaoi nQoelrce d-veiv navta 
Tiva avtcov tovto o ri exoi e^aatog. tog 6e ex tijg d-vairjg 
eyeveto, xataxeafievog xqvgov airXetov ijini/iXivO^ia e^ 
avtov e^r^lavve, e/tl (^thv za f.iay.Q6teQa noiecov e^arrcc- 
?.aiota, eitl de ta (SoaxvteQa tQi7r(x?.aiota, vipog de na- 
?.aiatiala, aQLO^f.iov de entaxaiSexa xai ey.atov, y.al tovttov 
cmecp&ov XQ^^ov teaoeQa, tQitov rf.iLt(xXavtov ey.aatov 
eXy.ovta, ta de aX?M rjfiL7c?Jvd^La ?^evy.ov xqvoov, ota&fiov 
dLtaXavta. enoieeto de y.ai Xeovtog eixova XQ^f^ov ane- 
cpd-ov eXy.ovaav atad^iiov tdXavta dey.a. ovtog 6 lecov, 
Ineite v.ateyuieto 6 iv JeXrpoLOL vr^og, y.ateneae ano tcov 
fi(xin?uvd^ioiv {enl ycxQ tovtoiaL XdQvto) xai vvv xeetUL ev 
T([) KoQiv&icov &r^oavQ(o e?.y.cov ota&i-iov e^douov ijfutd- 
51 Xavtov' dnetcx/.Y] yuQ avtov tetaQtov i]i.iLTdXaviov. Ini- 
xeXeaag de 6 EQOiaog tavia dnenei.ine eg Je?^(povg xal 
tdde aXXa afta tolGL, y.Qijti^jQag dvo fieydO^ei fieydXovg, 
XQvaeov xal aQyvQeor, tcov 6 fiev XQvaeog Ixeeto enl de^La 
eaiovti eg tov vrjor, 6 de aQyvQeog en aQLateod. fietexL- 
vi'i-D-)]aav de y.al ovtOL vno tbv vrjbv xataxaevta, xal b 
fiev XQvoeog xeetaL ev tco K/.aCoiievicov S^r^aavQco e?.xcov 
Gtad^ftbv e^ivatov r^fiLtdXaviov xal etL dvcodexa ftveag, b 
6e aQyvQeog enl tov nQorr^iov trjg ycorir^g /w^fwv dficpo- 
Qeag e^axooiovg' enixiQrataL yaQ vnb JeXcpcov Oeo(pa- 
vioLOL. (paol 6e ftir JeX(poi 6eo6c6QOv tov lafiiov eQyov 
eivai, xal eyco 6oxeco' ov yaQ tb Gvvtvybv cpaivetai fiOL 
eQyov eivaL. xai ni&ovg te aQyvQeovgteoaeQag dneneftilJe, 
ot ev tco KoQLv&icov d^r^aavQco eotdoL, xal neQLQQavtrjQLa 
6vo aved-iy/.e, XQ^(^^ov te xal doyvQeov, tc^jv tco XQ^oeco 
enLyeyQccntaL Aay.e6aifiovicov (patievcov acpecov eivaL dvd- 
S-r]fia, ovx oQ^hcog Xeyovteg' eatL yaQ xal tovto KQoioov, 
eneyQaxpe 6e tcjjv tLg JeXcpcov Aaxe6aifiorioiaL (iov?.6ftevog 
XaQi^ead^ai, tov enLOtdfievog tb ovvofta ovx eniftvrjaoftaL. 
aXX 6 ftev naig, 6l ov Trjg x^^Qog Qi^t tb v6ioq, Aaxe6aL- 
ftovicov eati, ov fievtOL tcov ye neQiQQartrjQicov ov6iteQOv. 
aXXa te dvad-rjftata ovx e.n:iar]i.ia noX?.d dnenefixlie afia 
TOvtOLGL b KQOiaog, 'Aai xevf^ata aQyvQea xvxXoteQea, xai HPOAOTOY A. 51-55. 21 

<5^ Tial yvvauog e\'dcolov XQvoeov tQLir]Xv, rb JeX(fol rf^g 
aQTO/.6/rov rfjg KqoIoov elxova keyovoi elvat. rcQog ds 
y.al rf^g ecovTOv yvvar/.bg ta ccTvb rfjg deiQtig ave&r/.e o 
KQolaog '/.al rag tcovag. xavta (.lev eg Jelcpovg aTce- 52 
Tte/iHpe, TO) de yJuffidiQeci), nv&of^ievog avTOv t/^v te aQS- 
%t]v y.al TfjV 7ta0-)]v, uved^r]/.s oa/.og xs xqvgsov nav 
Sfioicog 7cai aixui]v OTSQef]v naoav ;f(>t'(j£'?jv, rb ^vaxbv 
Trjai koyxj/Oi eov buoicog xQi^(^^ov' ra eri '/.al aucfOTeQa 
eg eue r]v y.eif-ieva ev 6f],ir]ai y.al 6t]^ecov ev tc[) vrjco rov 
^Ia(.ir]viov ^rcolXcovog. 

Tolai de uyeiv fieU.ovoi tcov ^ivdcov tuvtu tu dcoQU 53 
eg ra iqu IveTekXeTO b Kooloog LreiQcoruv ru XQ^,(J^t]Qt<^ 
el OTQaTevr]Tai eni TleQoag KQOloog •/.ai eX riva OTQaTOv 
uvdQcov nQOO^eoiTO cfiXov. cLg di ccnr/.o/iievoi eg tu 
unene/.icp0-)]ouv ol Avdol uved-eouv tu uvad-fjuuTa, e'/Qe- 
ovTO Tolac XQ^f^T^^Q^-oiOL XeyovTeg "KQolaog b ylvdcov rs 
y.al ukXcjov lO-vecov (iaoilsvg, vouioug Tcids /luvrf^ia sivai 
fioijva ev avO-Qconoiai, vfilv ts u^ia dcoQU sdco'/.s rcov 
e^svQrjfiUTCOv, '/.al vvv vfieag eneiQcora el OTQarsvrjTai 
enl IlfQOug xul eX riva otqutov uvdocov nQOod^eoiro 
Gvfifiu'xov." ol fiev ravTa snsiQcoreov, rcov de fiuvrrjcov 
uficpoTeQCov sg rcovrb at yvcJofiai ovvedQUfiov , ^TQoleyov- 
oai KQoioci), r]v OTQarevt^Tai enl IlfQaug, fisyaJ.r^v uQxfjV 
fiiv '/.aTokvasLv' rovg (5' ^EXXf^vcov dvvaTcorarovg avv- 
s^ovkevov ol e^svQovTa cfiXovg nQOod^eoOai. ineirs de 54 
unsvsixO^fvra ra -d-sonQonia env&STO 6 KQolaog, vnsQ- 
rjad^t] rs rolot XQr^arrjQioiai, nayxv rs eXnioag '/.uruKv- 
asiv rfjV KvQOv (iuailr^ii]v, nefixpug avrig eg Ilvd^cb JsX- 
cfovg dcoQssrai, 7iv&6fisvog avTCJov rb nXfjO-og, y.aT uvdQa 
dvo OTurf]Qai e/aorov XQ^^ov. Jelcpol ds dvri rovrcov 
edoauv KQoioco '/.a\ Avdolot nQOfiavTr^irjv xat are?.etav 
■/.a\ nQoedQit]v ya\ e^etvut rco ^ovkoftevc^) avrcov yeveaO-at 
JeXcpbv eg rbv uisi xq6vov. dcoQt]oc(ftsvog ds rovg Jsk- 53 
cfovg KQOiaog exQr^OTt^QtcxCero rb TQirov' eneiTS yuQ drj 
TtaQsXa^s rov fiavrrjiov dlf/O^siav, evscfOQSsro avrovi. 
snsiQcoTU ds rdde y^Qr]OTr^Qtat6fievog, eX ot noXvxQoviog 
earac f] fiovvaQ^xir^. rj de IlvO-itj ol /cf} rdds. 22 HPOAOTOr A. 55— 58. 

<5AA' orav riftiovog ^ao^iXevg MrdoiOL yivmui, Xat TOTE V milovog (jaoiXehg Mrdoioi yiymui, , 
, ^i^0£ nooapge. nolvdirrnioa nap Egiiov t^ cpevyeiv fii]de /.levilv firj^ aideloO-aL '/.ay.og elvaL. ^m^-x. 

56 TovTOLOL eXO-ovoL TolOL eneoL 6 Kqoloog noXkov tl 
/iidXiOTa ndvzcov ijoO^t], elniCiov rjuiovov ovda/id dvt' dv- 
dgbg [SaoLlevoeiv Mrjdcov, ovd' cov avxog ovde ol e^ avrov 
navoeo&ai y.0Te Ttjg aQxijg. fierd de ravra ecpQovTiKe 
loTOQecov TOvg dv 'EXXrjvcov dvvaTCOxdrovg eovrctg nQOO- 
yt.TY]Oaiio (fikovg, loroQecov de evQio/.e Aay.edaifioviovg 
xat ]40t]vaiovg nQoexoviag zovg ftev tov JcoQiy.ov yiveog 
Tovg de xov 'lcovLy.ov. ravra yaQ r]V za 7rQoy.ey.011.1eva, 
eovTU TO aQxalov to ftev neXaoyixov to de 'EkXr^viy.bv 
%d-vog. y.al rb fiev ovdaftf] yco e^excoQrjoe, rb de noXv- 
nXdv)]TOv y.dQia. enl fiev yaQ Jevy.aXicovog ^aoLXeog 
OL/.ee yrjv Ti]v (^&LrjTLv, hil de Jcjoqov tov "EXXr]vog Ttjv 
vnb Tr]v "Oooav ts yal rbv OvXvftnov x^^Q^'^} yaXeofievr]v 
de "lOTiairjTiv. e/. 6e zrjg 'lOTLCurjTidog cog e^aveozr] vnb 
Kadfieicov, o^Uee ev IJivdcij 3Iay.edvbv y.aXeofievov. evO-eviev 
de avTLg eg Tr]v jQvonida fieTe[Sr], y.al £X Tr]g jQvonidog 

57 ovTCO eg IleXonovvrjoov eXilbv JcoQiy.bv eyXrjd-r]. rjVTiva dk 
yXcoooav uoav ol UeXaoyoi, ovy exco aTQexecog elnaL' ei 
de x^ewv eoTL rey.fiaiQOfievov XeyeLV toIxjl vvv eTi eovoL 
neXaoycov rcov vneQ Tvqo)]vcov KQr]OTcdva noXLv oixeov- 
Tcov, ot oftovQoi xore r]oav tolol vvv JcoQievoL y.aXeofie- 
voioi (fiUeov de rrjvL/.avTa yrjv Trjv vvv OeooaXLrjrLv y.aXeo- 
f.i€vr]v), xai tcov nXay.i)]v tb yai Z/vXd/i]v IleXaoycov 
oiy.LodvTCOv ev 'EXX)]on6vT<o , ot ovvol/.ol eyevovro JlOr^- 
vaioLOL, y.al ooa aXXa TleXaoyiy.d eovra noXiofiara ro 
ovvofia fierel^aXe, ei tovtolol re/fiaiQOfievov del Xeyeiv, 
tjoav 01 IleXaoyoL ^dQ^iaQov yXcoooav ievTeg. el Toivvv 
i]v xttf ndv TOLOVTO rb IleXaoyi/.ov, rb ^TTr/bv eS-vog ebv 
neXaoyLxbv ccfia r^ fiera^oXfj rfj eg "EXXr]vag xai rrjv 
yXcoooav fiereftaOe. y.ai yaQ di] ovre 01 KQ)]OTC0VLfraL 
ovdafiOLOL rcov vvv ocpeag neQLOiy.eovrcov eiol buoyXcooooL 
ovTS 01 nXayirjvoi, ocpioL de bftoyXcooooL' drjXovoi rs ort 
Tov r^vei/avro yXcooorjg xaQay.ri^^Qa fiera^aivovreg eg ravra 

58 rd vw^/of^ rovTOv e'xovOL ev cpvXa/.f]. rb ds 'EXXr]VL/bv HPOAOTOY A. 58. 59. 23 

ylioGGji fi€v, IrcBnB fyivexo, ahl y.ozs rij avTJ] diaxQdiai, 
wg Ifioi yMTacpaivezaL elvai' arcoGxiGd-lv (.levTOL arco tov 
nekaGyv/.ov Ibv aaO^svig, aito gi.ii/.qov t£0 Tt]v ceQxi]v 6q- 
fuo/iisvov av^TjTat ig n).f;d-og tujv td-vecov, IleXaGyiov 
fACcXiOTa icQOGy.exiOQr^/.OTiov avTip xal akXiov eO-veiov ^aQ- 
^iXQCOv Gvxviov. TCQog ravTU drj cov efioiye doxeei ovde 
xo ITelaayi/.bv eOvog, ebv ^aQ^aQov, ovdafia fieydXcog 
av^i^OfjVai. 

TovTCOv drj lov tiov eO-vecov to fiev I-Itti/.ov /.aTexo- 59 
ftevov TS •/ai duG/caafievov e/cvv&ccveTO 6 KQolaog vnb 
neLOiaTQcxTOv Tov '^lnno/QaTeog tovtov tov XQoyov tvquv- 
vevovTog ^Ot]vauov. 'innov.QiXTel yaQ Iovtl idiioTj] xul 
O^ecoQeovTL tcc ^OXvfinia TeQag eyevsTO fieya' OvoavTog ycxQ 
avTOv Tct iQCt ol }.ff^t]Teg eneoTeioTeg '/al y.Qecov ts eovTeg 
efinleoL yal vdaTog avev nvQbg e^eoav xal vnsQf^aXov. 
Xikiov dh 6 Aay.edaifioviog naQacvxcov yal d-r]}]Gixftevog 
TO TCQag Gvve^ovleve 'inno/.QcxTel nQcoTa fiev yvval/.a 
TEXvonoibv fii] ciyeoOaL eg la ol/.ia, el de TvyxaveL eyjov, 
devTBQa Tr]v yvvalxa ly.nefineiv, '/.al ei Tig oi TvyxcxvsL eCov 
nalg, tovtov aneinaod-ai. ov/. iov TavTa naQaiveaavTog 
Xilojvog neiO-eo&aL lO-eletv xbv 'inno/.QcxTea' yeveaOaL 
ol fiSTCt javTa tov IleiaiaTQaTOv tovtov, og OTaoia^ov- 
Ttov Tiov naQcxXiov yal tiov e/. xov nediov yl&r^vaicov, y.ai 
Tiov fiev nQoeoTeioTog Meyay.Xiog xov yjX/fiiiovog tcov de 
iy. Tov nediov Av/.ovQyov tov ylQiOToXaLdeio, Y.atacpQovr^- 
oag Ti]v xvQavvida i':yeiQe TQiTr]v otcxoiv, ovXXi^ag de OTa- 
OLCOTag yal Tif) Xoyci) tcov vnsQay.Qiiov nQOOTag fir]xavaTaL 
TOLads. TQiofiaTioag eiovTOv ts y.ai r]fu6vovg rjXaoe eg 
Tr]v ayoQr^v to Cevyog iog exnecpevyiog rovg eyOQOvg, o% 
fiiv eXavvovra eg ayQOv r]&eXt]oav anoXioctL drjOEv, edisro 
TE Tov df^ftov cpvXanfjg Tivog JCQog avTOv y.VQr^oai, nQO- 
TBQOv evdoxifif^oag ev Trj n^bg MeyaQiag ysrofiivr] OTQa- 
Tr]yirj, Nioaicxv ts eXcov -/ai aXXa anode^afievog ftsyaXa 
(Qya. 6 dh dfjftog b tcov ]jOt]vaiojv e^a7caTr]0s\g edcoxi oi 
Tcov aOTCJov -/aTaXi^ag avdQag tQir^xoaiovg o'i doQVcpoQOi 
fisv ov'K syivovTO IleioiOTQcxTov /OQvvr^cpoQOL di' ^vXcov 
yccQ /OQvvag ('xovTeg einovTO ol bnioOe. ovvsnavaoTccvTsg 24 HPOAOTOT A. 59—61. 

de ovTOi aua IleioiOTQaKi) eoxov rijv axQOTro/.iv. evd^a 
dr) u IIsioiaTQaTog i]qxe ^d^i]vaUov, ovts rifxccg Tag lovoag 
avvraQa^ag ovtb Siof.ita /ntTaXXd^ag , kni ze rotOL xaT€- 

60 OTSLOOL tveiie Ti]v TtoXiv y.oo/iieiov xahog ts aal ev. fieTa 
de ov TtolXov XQOvov tcovto (pQOvrjaavTeg o% ts tov Meya- 
vXeog OTaoifJoTaL v.al ol tov Avv.ovQyov e^eXavvovoi /iiv. 
ovTio fiev IleioioTQaTog eaxe xo ttqcotov ^&rjvag, v.aX zrjv 
tvQavvida ov/.lo y.dQTa eQQiUcofievr]v excov aTte^aXe. ol 6e 
e^eXdoavTeg IleLoioTQaTOv avrig Ix ver]g ht dkXi]koiOL 
loTaaiaoav. TteQieXavvofievog 8e rfj ordaL 6 MeyaxXe7]g 
en:exr]QVAeveTO neLOiOTQdrci), el ^ovXoito ol tv^v ^vyareQa 
{'XSLV yvvai/.a eitl Tfj TVQavvidi. evde^afievov de tov Xoyov 
y.al 6fioXoyt]OavTog kjtl tovtolol IleiaiOTQdTOv, firj^ave- 
ovTUL drj ertl Trj yaTodco TtQrjyfia emjd^eoTaTOv cog eyco 
evQioy.co fia/.Qco, ertei ye djrexQid-r] ev. naXaiTeQOv tov 
(iaQ^aQOv e&veog to 'EXXtjvlxov eov yal de^icoTeQov y.ai 
evrj&eitjg iiXL&iov d/trjXXayfievov fidXXov, ei y.al Tore ye 
ovTOL ev yld^rjvaioLOL toIol nQOJTOtOL XeyofievoiOL eivaL 
^EXXrjvcov oocpirjv ftrjXCcveovTaL roidde. ev Tcp drjfico rco 
IlaiavLei rjv yvvr] rf] ovvofia rjv ^vrj, fieyaO^og dno reo- 
oeQcov Ttrjxecov drtoXeinovoa TQelg davrvXovg yal aXXcog 
eveLdrjg. ravrrjv rrjv yvvalya axevdoavTeg navo/tXij], ig 
liQfta eoiStjSdoavreg y.al nQode^avreg oxrifta oiov tl efteXXe 
evnQeneoraTov cfaveeod-at exovoa, ijXawov eg rb darv, 
nQodQOfiovg y.rjQvvag nQOnefiipavreg, ot rd evreraXueva 
rjyoQevov eg to dorv dnty.ofievoi, Xeyovreg roidde. "co 
^4&r]valOL, dexeoS^e dya&co voco IleioioTQarov, rov avrr] 
T] ^&r]vair] rLfii]oaoa dv&Qconcov fidXLOra yardyei eg rrjv 
ecovTrig dy.QonoXLvV ol fiev drj ravra diacfotTeovteg eXeyov ' 
avri/.a de eg re rovg drjfiovg cpdrtg dni/.ero cog ^&rjvairj 
TleLoiaTQarov y.ardyei, ya\ ol ev rco darei neL^oftevoL rrjv 
yvvalxa eivat avrrjv rrjv &eov nQOoevyovro re rrjv dv- 

61 d-QCOTTOv yai edexovro IleLoioTQaTOv. dnoXa^thv de rrjv 
TVQavvida rQonco rcp elQt^fievcp 6 IleLaiorQarog y.ard rrjv 
oftoXoyirjv rrjv nQog Meyav.Xea yevoftevrjv yaiteei rov Me- 
yayXeog rrjv d-vyareQa. ota de naidcov re oi vnaQXovrcov 
verjvLeoiv yal Xeyoftevcov evayecov elvaLTtovliXyftatcJvidecov, HPOAOTOY A. 61—63. 25 

ov ^ovXofievog ol yevead-ai Ix Trjg veoydf.iov yvvaiy.og rt/.vrx 
lulayezo oi ov y.UTa vouov. ta fiiv vvv nQtora e/.Qvrcxe 
iai;Ta T} yvviq, fieza de ehe loroQevarj ene y.al ov qQutei 
tfl ecjvTrjg f^iT^TQi, Tj de toj avdQi. tov de detvov tl eay^e 
uTif.ia^ea&ai TXQog neiaiaTQaiov. ooyfj de cog el/e /.ata).~ 
XdaaeTO Trjv ex^Qr]v toIol aTaaaoTr-ai. /.laO^cov de 6 ITeL- 
aiaTQaTog tcc n:0Lev[.teva ht ecovtcJ) d.naXkdaaeTO v/. Trjg 
XcoQTjg To TtaQdTiav, drcLy.duevog de eg^EoeTQLav efSovXeveTO 
afia TOiaL TcaLai. '^lrtTcieco 6e yvcofir^v vLyr^aavtog dva/.zd- 
od-aL oitiaco ty^v TVQavvida, evO-avTa rjyeiQOv dcoTivag e/. 
Tcov jiolicov aLTLveg acpL TCQoaideovTO y.ov tl. noD.cov 6e 
fieydla naQaaxovTcov 7()7;/<«Ta, 6r^alOL vneQe^dXovTO 
Tfj 66aL Tcov XQrjfidTcov. fieTa 6e, ov noXho loycj) elrtelv, 
XQovog ^Lecpv y.al rtdvTa acpL e^rjQTVTO eg t^v y.dTo6ov' 
y.ai yaQ ^QyeloL fiLad-coTol djti/ovTO e/. Ilekonovvt^aov, 
•/al Nd^Log acpi dvrjQ ditLyfievog e&eXovTTqg, Tcp ovvofia tjv 
Avy6afiLg, TtQod-vfiirjv nXeioTv^v naQei^eTO , y.oiiiaag y.ai 
XQTqfiaTa xat dv6Qag. e^^EQexQir^g 6e OQfirjd-evzeg 6l ev6e- 62 
yf.dTOv eTeog dniy.ovTO oniaco. y.al nQcozov Tj^g ylzTiy.r]g 
HaxovoL MaQaS-cdva. ev 6e tovtco tco x^^^QV ^T* otquzo- 
ne6evofievoiaL di ze e/ tov daTeog aTaaLcozuL dni/.ovTO 
dXkoL T£ e/. Tcov 6r'jficov nQoaeQQeov, toIol r) TVQUvvig nQO 
e?^evd-eQir]g i]v danaazozeQov. ovtol fiev 6r] avvr]).i^ovTO, 
yiOr]vuicov 6e ol e/. tov uazeog, ecog fiev IleLaiaTQUzog zd 
XQiqfiaTa rjyeLQe y.ai fiezuvzLg cog eaxe MuQU&coru , Xoyov 
ov6eva elxov eneize 6e envd^ovto e/. tov MuQad-covog 
avTOv noQeveaOuL enl to dozv, ovtco 6t] ^cod-eovoL en 
avTOv. y.al ovioi t£ nuvaTQUzLf] tjLaav enl TOvg y.uzLOv- 
rag, y.al ol dficpl IleLaiaTQUTOv, cog oQfiij&evTeg e/. Muqu- 
■9-cJovog tJlouv enl to uotv, eg tcovto avvLovTeg ccni/.veovTaL 
hti IIullr]vi6og Jl0^r]vair]g iQOv, /ai dvzict eOevTO tu onXu. 
tvO-avTa d-eirj nofinfj XQ^ofievog naQioTaTai IleiaLaTQdToj 
ylficpiXvzog 6 ^/uQvuv XQf](^fiol6yog dvt]Q, 6g ol nQoaicov 
XQu ev e^afiezQco tovco Td6e Xeycov. 

tQQLnTUL 6' 6 ^oXog, to 6e 6i/.TVov exneneTaaTai , 
■OvvvoL 6' oifir]aovoL aehjvaitjg ^lu vv/.T6g. 
o fikv 6i] OL evOedCcov xQ^^^d^e, IleLaiazQuzog 61 avXXu^cov 6J 26 HPOAOTOY A. 63—65. 

zo xQ^(^^^iQ^ov y.al cpag di/.eo^ai xo XQriOd-h ertr^ye t^v 
OTQaTir^v. '■i&r^valOL dh ol l/. tov aoTeog TTQog ccqiotov 
TBT Qaf.iiiirOL rjoav dr] Tr]vr/.avTa, y.al liiSTa to aQiOTOv 
f4£Te^eT£Q0i avTCov ot i-dv TTQog y.vjSovg ol de TCQog vnvov. 
ol 8e afirpl IleioiOTQaTOv eo/ieoovTeg Tovg ^d^r^vaiovg tqcc- 

TlOVat. cpevyOVTiOV de rmWiiiv J^ninlrivJy^^-rfVTf/ nnfprnrnfTinv 

JTei aiaTQaTog e/nTexvaTai , o/.iog f^irjTC a).io&elev eri ol 
I^O^rjvaloi di£oy.£daofiivoi t£ £l£v' ava(3i[3doag Tovg nal- 
dag £71 %TC7iovg 7tQ0£nefA.7T£, oi de y.aTa).aii^dvovTeg Tovg 
cpevyovTag 'ekeyov tcc £VT£TaXi.i£va vtio n^LOLOiQdvov, &aQ- 
a££iv T£ y.elevovTeg y.aX drciivaL £/.aoT0v Lrl tu hovTOv. 

64 7i£Ld^oi.iinov Sh T(ov l-[^r]vaicijv, ovtoj drj ITeLoioTQaTog to 
TQiTOv oxcov kd^r^vag eQQi^coae Tr]v TVQavvida eTtiy.ovQOiOL 
T£ TtoD.olOL y.ai xQ^ftdrcov ovvodoLOL, tcov fiev avtod-ev 
Tcov de drto iTQVi-iovog rtOTauov ovvlovtcov , ofirjQOvg t£ 
Tcov 7taQaf.i£LvdvTCov yld-r^vaicov y.al fir] avTLxa q^vyovtcov 
Ttaldag )mj3cov /.ai •/.aTaoTr^oag ig Nd^ov (y.ai yceQ TatTr^v 
6 ll£LoioTQaTog y.ateatQiipaTO 7toXifico y.al erciTQ£ipe 
AvyddfiL), nQog t£ £tl tovtolol Tr]v vfjaov Jrj^.ov y,ad-r]Qag 
e/. TcJov Xoyicov, y.ad-i]Qag dh cod£' ert ooov enoipLg tov 
iQOv eixe, e/. tovtov tov x^j^QOv navTog e^oQv^ag Tovg 
ve/.QOvg fi£T£cp6Qe£ eg dllov x^fJQOv Trjg Jr]Xov. y.al ITei- 
oiOTQaTog fiev eTVQdvveve '-id-r^vaicov, ^d-tjvaicov de ol tiev 
£v Tfj ftdxj] £n£7tTc6/.£aav, ol de avTcov fieT A/.yLtaicovidicov 
ecpevyov i/ Trjg ol/.r]it]g. 

€5 Tovg ftiv vvv IrtO-r^vaiovg ToiavTa tov xqovov tovtov 
£nvv0-dv£T0 6 KQoloog y.UTixovta, Tovg de Aa/edatfioviovg 
ix y.ay.c6v t£ fieydXcov necpevyoTug xal eovTag rjdt] xc^ 
noXifico y.arvneQiiQOvg Teyer]Ticov. Inl yaQ AiovTog ^aoL- 
XevovTog /.ai 'Hyrjat/.Xiog ev IndQTi] Tovg aXXovg noXiftovg 
evTvxiovTeg ol Aa/.edaLfiovLOL nQog Teyer]Tag fiovvovg 
nQOoinTatov. to de £tl nQOTeQOv tovtcov y.al yay.ovofic6- 
raTOL r]aav axedbv ndvtcov ^EXXr^vcov y.a^d t£ acpiag avTOvg 
y.al ^£ivoiOL dnQOOfity.TOt. ft£Ti^aXov de. c6d£ ig £vvofiir]v. 
Av/.ovQyov Tcjjv InaQTtr^Ticov do/.iftov dvdQog eXd-ovTog eg 
JeXcpovg eni to XQ^t^t:r]Qtov, cog ear:ie tg to ftiyuQOv, lO^vg 
Tj IlvO-ir] Xiyei Tdde. HPOAOTOY A. 65—67. 27 

ijxstg cj Av/.ooQYS luov tiotI rziova jfjov 
Zrivl rpikog y.al ndoiv ^OlvfiTtia diS/.iaT ey^ovGiv. 
di^to rj as O^sbv fiavzsvaofiai rj avO-Qiortov. 
uX)^ STt xai /idXkov d^sbv sXjro/iai, ut Av/.ooqys. 
01 /itv d)] xivsg TtQog tovtoiol Isyovoi /.al (pQdoai aviij} 
zrjv UvO-it^v Tov vvv '/.axsaTSioTa y.6o(.iov ZTraQTirjrr^ot' 
wg d^ avTOi Aa/sdai/.i6viot Xfyovoi, Av/ovQyov sttitqo- 
nsvaavTa Asio^SioTSix), ddsXcpidiov /isv hovTOv ^aatXsvov- 
Tog 6s Zn^aQiirjTSiov, l/. KQr]Trig dyayso&ut Tavra. log 
yuQ S7tSTQ6:isvos TaxiOTa, /iSTSOTrjas zd v6/iL/ia ndvTa, 
•/.at hpvXa^s TavTa /irj naQa^iaivsiv. /iSTa ds ra fi,' no- 
Xs/iov f^ojTCf, svio/iOTiag xai. TQitjxddag yal ovooiTLa, 
TtQ^g TS TOVTOiOL Tovg scp^QOvg y.al ysQOVTag saTrioe Av- 
■/.ovQyog. ovTio /liv /iSTa^SaX6vTsg svvo/tijOr^aav, tco ds cs 
Av/ovQyo) rsXsvTiqoavTL lqov slod/isvot ailiovTat /isydliog. 
ola ds sv TS x^QU ^Y^^U '^'^'' ^^fl^^i- ovx okiytov dvdQiov, 
dvd TS sdQa/iov avTi/.a -/ai svd-rjvtj&t^aav. y.ai dt] arpt 
ov/STt d/TSXQ(^ ijovxi^v dystv, dXXd xaTafpQOVt^aavTsg Uq- 
xadiov ■AQsaoovsg sIvul sxQr]OTr]QtdCovTO sv AsXfpolOL sitt 
ndar] Trj 'jQxddiov X^^^QVf V ^^ ITvd-ir] ofpt XQd rdde. 
JjQ/adit]v /i aitsig; /liya /i aiTSig' ov tol diooio. 
7toXXoi sv '-/Q/.adir] ^aXavi](pdyoL dvdQsg eaaiv, 
OL a d:io/.ioXvoovaLv. syio ds tol ovtl /isyaiQio. 
diooio TOL Tsyir.v Ttoaai/QOTOv oQxr^oaaO-aL 
•/al /.aXov Ttediov axoivto dLa/teTQijaaod^aL. 
zavTa iog dnsvsLxO-ivTa rj^/ovoav ol .ia/.s8ai/i6vL0i, ^Q/.d- 
diov /liv Tiov dXXiov dnsixovTO, ol ds Ttidag fpsQ6/isvoL s:tl 
Teysr]Tag soTQaTSvovTO, XQ^^l^^i^ xij3dt]X(o TtiovvoL, cog (37/ 
s^avdQa:todLSv/isvoi Tovg TeysrjTag. eoaioO-svTsg de Trj 
av/t^oXfj, oaot avTcov sUoyQtjOi^oav, nidag ts sxovTsg Tag 
etpiQOVTO avTot xai axoivfo dta/ieTQr^ad/tevoL to nediov to 
Teyerjiiov SQyd^ovto. al ds niduL avTUL, sv Tf]OL sdsdiaTO, 
STt /.ai tg t/te T]oav a6uL tv Teyij], neQL tov vr^ov Trjg 
/iXir^g yli}r^vait]g •/Qe/td/tevai. xara /tev dq rbv nQ^TeQOv «7 
/i6Xe/iov ovvexicog alei •/.u/iog diOXeov nQog rovg -Tsyer]- 
tug, •/.aTu de tov xara Koolaov XQOvov '/.ui ti]v Uva^av- 
dQideio Te •/aiJjQiotcovog ^uatXr^ir^v sv Aa-/.sdai/iovi rjdi] ot 28- IIPOAOTOY A. 67. 68. 

iTtaoTirjzai '/.arvrtiQTSQOt tm TtoXeftcp lyeyoveoav, TQorti^ 
Touode yevof.ievoi. irteidi] alel tm noXffio) eaoovvTO vito 
TeyerjTecov, 7tffn}iavTeg d^eOTtQOitovg eg JeXg^ovg e/teiQio- 
xeov Tiva av d-evjv iXaodfievoi y.aTV/teQd-e tco TtoXefui) Te- 
yet]Tecov yevoiuTO. fj de Ilv&h] acpt exQt']oe to. 'OQiOTeco 
Tov J^yaue/iivovog ootea litayayoiiivovg. tog de avevQelv 
ovK oioi T£ eyivovTO t)]v d-/]yj]v rov 'OQeoTeio, €7tef.i7tov 
avTig eg -d-eov eiteiQr^ooiievovg rbv xcoqov ev rco xeouo 6 
'OQeoTrjg. eiQCOTeovoi dh ravTa toIol deoitQOTtoiOL Xeyei 
fj Ilvd^ir] rdde. 

eoiL Tig yjQy.adit]g Teyer] XevQco evi xcoqco, 
eviJ^ avefioL TtveiovoL dvo y.QaTeQrjg vrt dvdyxrjg, 
nai zvTtog dvTirvrtog, y.a\ TTrjii eTtl TtrfiarL y.elrai. 
ev&^ ^ya/iieinroridr]v y.arexeL cfvoiCoog aia, 
Tov ov y.oj.iioodiievog Teyir^g ertitdQQod-og eoaj]. 
cog de y.al tuvtu rjyiovaav ol Aay.edaiiiovioL, UTtelxov rrjg 
e^evoeoiog ovdev elaooov, ndvxa diLr.uevoi, eg o di] yUy^r^g 
Tcov dya&oeQycbv y.aXeofievcov ZuaQTi)]Tecov dvevQe. ol de 
dya&oeQyoi eloL tcov darcJov, e^LOVTeg ey. tcov innecov alel 
ol TtQeoiSvTaTOi, nevTe tTeog e/.doTOV' rovg del tovtovtov 
IviavTov, Tov av e^icoai e/. tcov iTtTtecov, ZrtaQTLijTecov tco 
68 y.oivco dianefiTtoiievovg f.if] eXivveiv aXXovg dXXr]. tovtcov 
cov Tcuv dvdQcbv yiix^jg dvevQe ev Teyer] y.a\ ovvTvyJr] XQV~ 
odfievog y.ai aotpij]. eovorjg yaQ tovtov tov yoovov liti- 
fii^i)]g rcQog rovg Teyerjtag eX&cov eg yaX/.r]iov e&rjeeTO 
aidr]Qov e^eXavvofievov, y.ai ev d-cbfiaTi riv oQecov rb ttol- 
evfievov. fia&cov de fiiv 6 y^aXy.evg drtod-cofid^ovTa elits 
Ttavodfievog tov eQyov "?} y.ov dv, co ^elve Ady.cov, eiiteQ 
eideg TOiteQ eyoj, y.dQta dv ed-ctnia^eg, o/.ov vvv ovtco 
Tvyydveig d-coua noievfievog rfjV eQyaair]v rov aidf^QOv. 
eyco yuQ iv rfjde i&eXcovTi] avXfj cpQeaQ itoif]Oao&ai, oqvo- 
acov enervxov aoQco enTanfjxel' vnb de dniarirjg fir] fiev 
yevead-ai fir^dafid fteZovag dvd-QConovg tcov vvv dvoi^a 
avTf^v y.al eldov rbv ve/.Qov fif/.el lioov iovra Tf] aoQcp' 
fierqfjaag de avvey^cooa oniacor o ftev dij ol eXeye rdnsQ 
oncbnee, 6 de ivvcboag rd Xeyofieva ovve^dXXero rbv^OQe- 
airjv y.atd rb &eonQ6nLov rovtov eivat, rfSe ovft^aXXo- HPOAOTOY A. 68—70. 29 

fievog' Tov ;(aAx£'og Svo oqhov cpvoag jovg ave/^wvg evQiaxe 
iovtag, xov de a/.uova ■/.ul Tr)v ocpvQUv tov t£ tvttov '/.ai 
Tov avTiTvnov, tov de l§eXavv6f.ievov oidi]QOv t6 Trfi/^ia enl 
7Ti]f.iaTL xeifievov, '/aza TOiovde tl ei/d^cov, wg ejtl xamii 
avd-QMTiov oidf]Qog dvevQr^Tai. av/n^al).6inevog de TavTa 
xal diteXd^ijbv eg ZTtaQTriv erpQaCe Aa-/.edai(.iovioiaL Ttdv to 
TtQfjyfia. oi de l/ X6yov jtXaaTOv iTtevei/avteg ol altiiqv 
idiio^av. 6 de djti/6fievog ig Teyei]v xai (pQaQcov tt]v uov- 
TOv avfirpoQr]v rcQog tov %aX/ea efiiad-ovTO TtaQ ov'/ i/di- 
dovTog Tt]v avXr]v. XQOvoj de tog dveyvtoae, ivor/iaO-r], dvo- 
Qv^ag dh tov Tacpov '/al tcc baxea ovXXe^ag oXxeTO cpeQcov 
ig ErtdQTrjv. '/al drto tovtov tov xq6vov, oxtog TteLQc^uTO 
dllfjXojv, TtoXXcp '/aTvrteQTeQOL tco TtoXeficp iyivovto ol 
yla/edaifwviOL' f^dr] de acpf/al f] TtoD^i] Tr^g ITeXoTtovvf^aov 
TJv '/aTeaTQafifiivr]. 

Tavta d)] cov rtdvTU 7tvvd-av6fievog 6 KQOloog eTtefirte 69 
ig ZitaQTr^v dyyiXovg dcoQa Te cpeQOVTag y.ai derjaofievovg 
avfifiaxi)]g, ivTeLldfievogTe tcc leyeiv XQf]V' ol de ilO-6vTeg 
eXeyov '''' ejtefiipe fjfieag KQOloog 6 AvdcJov Te '/ai aXXtov 
iO-vecov ^aoLXevg, Xeyojv Tdde. to Aa'/edaifi6vioi, XQ^](Jav- 
rog Tov d-eov tov "EXXy]va cpiXov TtQoad-iaO-ai, viieag yaQ 
TtvvO-dvofiai TtQoeoTavaL Tf^g 'KXXddog, vfieag cfov xara to 
XQT^OTr^QLOv TtQOO/aXiofiaL cpiXog re iO-eXtov yeviaO-aL xal 
avfifiaxog dvev Te d6Xov '/ai djtdTi^gr KQOloog fiev dij 
ravTa di dyyeXtov erte/r^Qv/eveTO, Aa/e6aLfwvi0L 6e d/i]- 
■/.o6Teg -/ai avToi to -d-eojtQ^rtLOv to KQoioco yevoiievov 
7[a0)]adv re Tfj djxi^L tcov Av6cov y.ai ijtOLf^oavxo oQXia 
^eivir]g TteQi Y.ai ovfifiaxirjg' /ai yuQ tlveq avTOvg sveQye- 
aiai eixov i/KQoiaov TtQoteQOv erL yeyovvlaL. TtifixpavTeg 
yaQ oi Aa'/e6aLfwvL0L ig UaQ^ig xQ^ohv coviovTO, ig dyaXfia 
§ovX6fievoL XQT^<yaaOaL tovto to vvv Trjg Aa/coviyifjg ev 
86Qva'/L ^6QVTaL ytTt6XXtovog' KQoloog 6e ocpL cxiveofievoLOL 
e6co'/€ 6coTivr]v. tovtcov t£ cov e^ive/ev oi Aa/e6aifi6vwL 70 
Tf]v avfifiaxir]v i6e^avT0, -/ai otl i'/ TtdvTtov orpeag itqo- 
xQivag'EXX^vcov aiQeeTO rpiXovg. '/ai tovto fiev avroi fjoav 
eTolfiOL ertayyeiXavTi, tovto 6e 7toir]odfievoL •/Qr]TfjQa xdX- 
xsov ^tpdlcov T£ e^coOev rtXf^aavTeg jteQi to y^elXog xai 30 HPOAOTOr A. 70-72. 

fi€yd&€'i TQit]-AOoiovg a/nffOQeag xf^oqlovra i)yov dioQOv ^ov- 
Xofievoi avridovvai Kqoioio. oirog b /.Qi^rrjQ ovv. d:ii/.€ro 
ig idodig Si ahiaq dicpaoiag Xeyoiiievag rdode. ol fiev 
Aavf.€daiu6vioi Xiyovoi cog CTTeirs dyofierog eg rdg idQdtg 
6 v.Q\]ri]Q iyivero '/.ard rr]V Hafiirjv, Ttvd^ofievoi idfiiot 
ditekoiaro avrov vr]val iiia'/.Qfjoi iTiiJiXcooavreg' avrol dh 
Idfuoi /.tyovai cog eTteirs voriQrjOav ol ayovreg riov Aa- 
y.edaifiovicov rov '/.QY]rr^Qa, e/ivv&dvovro dh idQdig re '/al 
KqoIoov 7]Xco'/.evai, djiedovro rov XQr^rrJQa ev idaco, Idico- 
rag de avdQag TCQiauevovg dvad-elvai f.iiv ig rb 'HQaZov' 
rdya de dv '/al ol aTrodofievoi Xeyoiev d/rr/ofievoi ig 
IrtdQrr^v wg djtaiQed-eir^oav vjtb latiiicov. 

71 Kard fiev vvv rov '/Qy]rfJQa ovrco eoxe, KQOioog dh 
dfiaQTcov rov /(»»;ff//oi; iitouero arQarr]ir]v ig Kajtrtado- 
•/ir]v, ilTtioag '/.araiQr^aeiv Kvqov re '/.al rr]v UeQaecov 
dvvauiv. 7taQao'/.evaL.oiievov de KQoiaov OTQareveod-ai 
irtl TleQoag, rcJov rig Avdcov voiuLoiievog '/.aiTtQOod^e elvai 
aocfog, ditb 6e ravrr^g rijg yvc6fa]g y.al rb '/.dQra ovvoua 
iv yivdoloi ex^ov, avve^ovlevoe KQoioco rdde' ovvofid ol 
Tjv idvdavig. "co ^aoilev, irc dvdQag roiovrovg otQa- 
reveo&ai TcaQao'/.€vd^eai, ol 0'/.vrivag /nev dva^vQidag a'/.v- 
Tiv}]v 6h rr]v dkXr^v iod^fjra cfOQeovai, oireovrai 6h ovx 
ooa id^elovoi d/.l' oaa exovoi, x^^^QV^ eyovreg rQr]xeav. 
TtQog 6e 01)-/. oXvco 6iaxQeovrat dl?^ v^QOTtoriovoL, ov ovxa 
6h €'xovoi TQcoyeiv, ov'/. dXKo dya&bv ov6ev. tovto fihv 6rj, 
ei vt/r]oeig, ri Offeccg djtaiQroeai, rolaiye fir] eori fir]6ev; 
Tovro 6e, rjv vi/.7]d^f]g, ftd&e ooa dyad-d drto^aXeeig' yev- 
aditevoi yuQ rcjov r^ineriQCOv dyad^cov TteQii^ovrat ov6h 
aTtcooTol eoovrai. iyco fiiv vvv d-eolot e-^co xa^fv, o? ov'/c 
i/tl voov Ttotevot ITiQOr]Ot orQareveod-at inl Av6ovg." 
ravra liycov ov'/. €7t€i&e rbv KqoIoov ITiQarjOt yoQ 7tQ)v 
ylv6ovg yaraotQiipaad-ai r]v ovre d(iQbv ovre dya&bv 
ov6iv. 

72 Ol 6h KaTcna66'/iat v7t'EXXr]VCov IvQtoi ovvoud^ovrat' 
r^aav 6h ol IvQtot ovroi rb fiev jtQoreQOv rj niQoag oQ^at 
Mr]6cov '/.arijxooi, rOTf 6h Kvqov 6 yaQ ovQog ijv rrjg rs 
Mq6i/.fjg dQ^xfjg '/ai rfjg yiv6t/f]g 6 yllvg rtorai.t6g, og Qiet HPOAOTOY A. 72—74. 31 

e^ ^Q^isviov ovQSog dia Kilr/.tov, fiSTCc de Marirjvovg itiv 
ev de^ifi €X€L qeiov, ex de rov ereQov 0Qvyag' naQauei- 
§6(xevog de Tovxovg y.al Qecov avio TVQog ^OQerjv avsfiov 
'ev&ev /iiev IvQiovg {^KaTtTzadoy.agl arceQyei, e% evcovviiov 
6e nacpXayovag. ovtco 6 yiXvg TtOTafibg arcoTcxuvei ax^^bv 
irtdvta rrjgyIoit]g ror xcctco ex d^a?.aaorjg Trjg dvTiov Kvttqov 
eg Tov Ev^eivov tcovtov. eoTi de o;r//;v ovTog Trjg x^^^QVS 
rajJrjjg drcdarig' /iifjxog odov evLojvc^ dvdQi TcivTE r]/ieQai 
dvaiai/iiovvTac. eoTQUTeveTO de 6 KQOloog eTtl ti)v Karc- 73 
7tadoxu]v Tcovde e^ivexev y.al yfjg l(.ieQco, 7tQoay.Tr]oao^ac 
TCQog Tf]v ecovTOv /lolQav ^ovXouevog, y.al /idXiOTa rcTt 
XQrjOTr^Qico niavvog ecov xal Tioao&ai ed-eXcov vrceQ^OTvd- 
yeog Kvqov. ylOTvdyea yaQ tov Kva^aQSCo, eovTa KQoioov 
{icev ya/ii^Qbv 3It]dcov de fiaoilea, KvQog 6 Ka/i(ivoeco xcfia- 
OTQeifjd/iievog el/e, yevo/ievov ya/i^Qov KQoioco code. Zxv- 
■^■ecov rcov vo/iddcov HXr] dvdQcov OTaaidoaoa VTte^rjXO^e Ig 
yfjv Tf]v Mr]diy.r]v' eTVQdvveve de tov XQOvov tovtov Mvjdcov 
Kva^dQr]g 6 ^QaoQTeco tov Jr]i6xeco, 6g Tovg Ixvd-ag tov- 
TOvg TO /tev tcqcotov TtsQielTtE ev tog ebvTag ixeTag, coote 
de TtEQi TtoXXov icoiev/ievog avcovg, Tcalddg ocfc TcaQedcoxE 
rf]v yXcoaodv TE exuad-eiv y.al TKjV Texvr]v Tcov TO^cov. XQOvov 
d^ Eyysvo/iEvov xai aiEi cpoiTE^vTCov tcov Ixvdecov iic dyQVjV 
xal alei tl cpeQ^vTCov, xai xote ovvr^veixe eXeiv orpeag 
/ir]dev' vooTTqoavTag de avTOvg xeivfjoL X£(>(7t 6 Kva^dQr^g 
(fjv ydg, cbg diede^E, OQyfjv dxQog) TQrjxecog xdQTa TceQLeoTCE 
deixeir]. ol de TavTa TCQbg Kva^dQeco Tcad-bvteg, coote 
dvd^ia acpecov avTcJov TCETCovd-^TEg, e^ovXevoavto tcov TcaQu 
ocpioL dLdaoxo/ievcov Ttaidcov eva xaTaxoxpai, axevdaavTEg 
de avTOv djorcEQ ecoO-Eoav xai rd d-r]Qia oxevdteLv, Kva- 
^aQei dovvac cpeQOVTEg cog dyQr]v df]&ev, dbvTEg ds tt^v 
raxioTrjv y.o/ii^Eod-aL Tcaq ylXvdTTr]v tov ZadvdTTECo Ig 
ZdQdig. ravTa xal lyeveTO' xal yoQ Kva^dQr]g xal ol 
TcaQeovTEg daLTv/ioveg tcov xQecJov tovtcov ercdoavTO, xal 
OL ZxvO^aL Tavra TCOLTqoavtEg ^tXvdxTEco IxeTai eyevovzo. 
/tetd 6e ravTa, ov yaQ 6f] b l-lXvdTTrjg l^e6i6ov Tovg Zxv- 74 
0-ag e^aiTeovTL Kva^dQei, Tc6Xe/iog TOLOLyiv6olOL xal toloi 
Mr]6oLOL eyey6vei irc etea ttevte, iv rolai TtoU.dxig /th ol 32 HPOAOTOT A. 74. 75. 

Mri8oL rovq Avdovq ivi/.t^aav, TroXldxig de ol Avdol rovg 
3It]dovg' \_€v de xal vvxroiiiaxirjv rivd e/roitjaavro.^ dia- 
ffeQOvat de acpi erc iLarjg rbv noXeuov rcp %y.rij) ersl avf.i~ 
lioXrjg yevofievtjg avv^veixe cJare rtjg {^idxrjg avvearecoor^g 
rtjv i]/iieQt]v e^arcivr^g vv7.ra yeveaO^ai. rt]v Se [.leraXXayiqv 
ravrr]v rijg r]jiieQt]g 0aXr]g b MiXt]aiog rolaL^Icoai ftQor]y6~ 
Qevae eaeaS-aL, ovqov TtQoO-eftevog eviavrbv rovtov ev rc[t 
di] y.al eyevero 7] fieralSo}.t]. oi de Avdoi re y.OL ol Mt]8oL 
e/teire el8ov vv/.ta dvx r^i^ieQrjg yivof.ievr]v, rfjg ,««/'?? "^^ 
ertavaavro y.al {.idXXov ri eartevaav y.ai ducporeQOL elQi']vt]v 
icovrotaL yevea&ai. ol 8e avfilSilSdaavreg avrovg r]aav 
oY8e, Zvevveaig re b KiXL^ yal Aa(3vvt]rog b Ba^vXcovLog. 
ovroi acpL y.al rb oQyiov ol artevaavreg yevea&aL r^aav yal 
yducov e7taXXayi]v e/toit]aav' ^4Xvdrrr]v yaQ eyvcooav 8ovvaL 
rrjv d^vyareQa ^QvrjvLV yJarvdyei rco Kva^dQeco nai^i' dvev 
yuQ dvayxairjg la^vQrjg avu^daieg layvQal ov/. ed-iXovat 
avi.iLieveLv. oqxlu 8e noLeeraL ravra rd eO-vea rd jteQ re 
'EXXr]veg, yal rtQbg rovroLaL, ertedv rovg ^Qa^iovag eTttrd- 
fuovrai eg ri]v bfioxQoit]v, rb alua dvaXeixovai dXXrjXcov. 
75 Tovrov 8t] cov rbv ^arvdyea KvQog 46vra ecovrov fir]~ 
rQOTtdroQa -/.araarQexpdfievog eaxe 8i airir^v rrjv eyco ev 
rolaL OTtiaco XoyoiaL ar]fiaveco' rd KQOlaog eTtifieficpofievog 
rco KvQco eg re rd XQi^jOrt]Qia ertefiTte el arQarevr^raL eTtl 
IleQaag, v.aL 8i] yal aTtixoftevov XQT^f^^^ov XL^8t]Xov, eXrti' 
aag TtQbg ecovrov rbv XQV^f^^^v elvai, eatQarevero eg ri]v 
IleQaecov fiolQav. cog 8e dnixero eitL rbv "iXvv norafibv 
6 KQolaog, rb evd-evrev, cog iiev eyco Xeyco, y.ard rdg eovaag 
yecpvQag 8ie^i^aae rbv arQarbv, cog 8e b noXXbg Xoyog 
^KXXr]vcov, 6aXi]g ol b MLXtjaLog 8Le^i[iaae. dnoQeovrog 
yaQ KQoiaov oxcog ol 8La^t]aetaL rbv norafibv b arQarbg 
(ov yaQ 8r] elvai y.co rovrov rbv XQOVov rdg yecpvQag Tay- 
rag) Xeyerat naQebvra rbv 6aXt]v ev rco orQaroneSco noL- 
ijaaL avtc^ rbv norafibv l^ aQiareQrjg x^iQog Qeovra roij 
arQarov yal ex 8e^irjg Qeeiv, noiijaai 8e cb8e' dvcod-ev roxj 
arQarone8ov aQ^dfievov 8iojQvxa (iaO-eav oQvoaeiv, dyovra 
fir]voei8ea, oxcog dv rb OTQccr6ne8ov i^QVfievov xard vcorov 
Xd^OL, ravrrj y.ard rtjv ^icoQvxa exrQan6fievog ex rcov HrOAOTOY A. 75—77. 33 

cioxaiiov QeiO-oojv, -/.al avng rraoaueiijoiuvog ro arQazO' 
7t£dov ig xa uoxala lo^id/J.OL, woie i;z6if£ y.al loxiaOi] 
TaxiOTa 6 7tOTaii6g, diKpoTiQr] dia^aTog eyivsTO. ol de 
y.al TO TtaQdrtav /.(youGi y.al to doxalov QeeO-QOv a:toitj~ 
Qavd-fjvai, d).ld tovto uev ov 7tQ0oieuat' y.iog yuQ oitioio 
7tOQ8v6fi£vot diei^rioav dv avTov; Kooioog de hteire 6ia- '<i 
^dg avv nij orQaro» u:ti/.eT0 T)]g Kurtn:udoy.iiig eg xry 
IlrEQiijv y.a/.eoiievry (t] de IlreQit] eorl rt^g ^ioQt^g tavTr^g 
TO iaxvQ^Turov , v.ard Zivoj.tr^v 7t6/.iv tj;v ev EvS,eivoj 
jtovTio /.idkiord y.t] y.ei}.Uvi]), evO-avra eorQUTOrtedeveTO 
(pO-eiQOJv TixJv ZvQiiov rovg y.lt]Qovg. y.ul el/.e uev riov 
HreQiiov Tt]v 7t6).iv v.aX ^vdQa:todioaro, el).e de rdg TteQi- 
or/idag uirr^g 7tdaag, ZvQiovg xe ovdev e6vTag ulriovg 
uvaordrovg irtoit^oe. KvQog de uyeiQug rov ecovTOv orQU- 
Tov y.ul TtuQuXujSijjv Tovg /.leTu^h oi/.eovrug Ttuvrag t]VTi- 
ovTO KQoioio. TtQiv Sh [_e^e).uvvecv^ oquFjOul tov OTQarov, 
7teuipug y.^Qvy.ag eg rovg "lojvag e/teiQaTO acpeag un:o 
KQoioov d:tLOTdvui. "lioveg f.iev vvv ov/. irteiOovTO, KvQog 
de iog aTtiy.STO y.al dvTeoTQUTOTtedevauro KQoioio, ivOuvTa 
iv t[] nreQit] x^QTi ijteLQeovro y.uru rb ioyvQov d/./.t./.iov . 
fiuyt^g de /.uoreQrg yevoi.ievi]g y.ul 7reo6vriov uucporeQiov 
7to).Xcov, re/.og ovdereQOc viy.t]oavTeg dLeazr^ouv vvy.zbg 
in:e).0-ovot]g. y.curu uev orQar^.teda ducp6reQU ovtoj r^yco- 
vioaro' KQoloog de fieucpOeig y.uru rb 7t/.t^0og rb eojvrov n 
OTQdTevfxa {y]v yuQ ol b oviil^iu/.iov arQaTog 7toXXbv iXdO" 
Oiov rj 6 KvQOv), TOvro fieucpOeig, iog rt] voreQair] ov/. 
e:t£iQUTO i.tiiov b Ki^Qog, U7tt]/.uvv£ ig rdg ZdQdig, iv v6(o 
iXiov 7taQaya).eoag iihv Aiyv7tTiovg y.ard xb oq/lov (i.tOLt]- 
auro yuQ /.ul rtQog yJuuoLv ^aoL/.evovra AiyvTtrov avu- 
fiayjr^v TtQbieQOv i]:teQ jtQog Au/.eduLfioviovg) , fieruTten- 
tpduevog dh /.ui Bu(^v/.ojvicjvg (^/.ul yuQ TtQbg TOVTOvg avTi[) 
i:t£7toii]TO ovuuuxit], iTVQdvvev£ dk Tiov Bu,jv).ojviojv rbv 
Xq6vov Tcwtov Aa,ivvr]Tog), e.tuyyei/.ug de /ul Au/.edui- 
uovioLoi7taQeivai ig xQOvov Qt]TC)v, u).ioug re di] rovrovg 
y.ui zijv eojvTOv ov/.).e^ug orQUTLi^v ivvevojto, tov x^t.u(Jova 
TtuQeig, aua no eaQL OTQUTeveLv i:ti Tovg IleQoag. y.al b 
j.i€v xavTtt cpQoveoiv cog dTii/.no ig xdg IdQdLg, eTtsfiTie 

HsrodoU to?. /. 3 34 HPOAOTOY A. 77-80. 

Y.y]ovY.ac, Y.aia rceg ov/ii/iiayjag rCQOSQtovtaQ ig Tte^iTtTOV 
/iajva auXleyea&ac eg ZaQdig' rbv dh naQWvza Y.a\ i^iaxe- 
aduevov arQazov IleQarjOi, og rjv avTov ^eiviy.6g, rcavTa, 
aTteig dieay.edaoe, ovdafia elTtioag /10] Yoxe uQa ayMviad- 
lievog ovTio TcaQanh^ouog KvQog eldoi] hil EdQdig. 

78 Tavra ejriXeyofievo) Kqoioo) to rcQodoxeLov rcdv brpLcov 
ivenl.rjod^ri' cpavevtcov de avxcov ol mTtoi f.ieTievTeg rdg 
voudg ve/.iead-ai,, cpoiTeovreg Yarrjod-iov. IdovTC de tovto 
Kqoioco, woTceQ Y.al rjv, edo^s TeQag eivai. avTi/.a de 
e7tsf.ifce ^eoitQOTtovg eg Tovg e^iiyrjTdg TeXf.nqaoecov. aTti- 
Y.ouevoLOL de tolol d-eoitQonoLOL y.cu f.ia&ovaL rtQog Tsl- 
f.irjaaecov to ed-elei arjfiaiveLv to reQag, ovy. e^eyevero 
Kqoloo) ditayyelXai' tcqlv ydQ rj orcioco ocpeag dvan)M- 
aai eg xdg EdQdig r^lco 6 KQOioog. TeXiirjaoieg fievTOi 
rdds eyvcooccv, OTQcaov dXXo&QOov nQoado/.ifiov eivac 
Kqoioco eni ti]v /w^»;»', dnL/.ofievov 6e tovtov Y.ccTaoTQS- 
ipsa&aL TOvg snLXcoQiovg, leyovTsg ocpiv eivai yrjg nalda, 
Xnicov de nokefiLOv ts Y.al snr^lvda. TeXfirjooeeg fiev vvv 
ravra vnexQivavTO KQoioco rjdrj rjXcoY.OTL, ovdev xco eidoTsg 

79 Tcijv TjV neQi ^ccQdLg re Y.al avTov Kqoloov' KvQog 6e 
avTi/.a ane^MvvovTog KQoioov fteTa rrjv fidxr]v Trjv yevo- 
fievrjv ev rf] IlTeQif], fLced-cov cog dneXdoag fielloL KQoZaog 
6LaaY.e6di tov OTQcerov, i3ov?.ev6fievog eiQLO/.s nQriyfid ol 
eivca eXcevvsiv cog 6vvcclto TdxLOtce enl rdg ZdQ^Lg, nQiv 
ri TO 6svTSQ0v dkLod-)~]vaL Tcov Av6uJv Tr]v 6vvafiLv. cog 
6s ol TcxvTCc e6o^s, Y.ccl enoies Y.ccTa Tcr/og' s?.daccg yaQ 
Tov OTQaTOv eg Tr]v ^Iv6i)]v ccvtog dyyeXog KqoIocij llrj- 
Xvd-es. evd-avTa KQOiaog eg dnoQir^v nol?.r]v dniyfievog^ 
cog 01 na^d 66'§av eo^s zd nQi']yficcTa Pj cog avTog Y.cere- 
66Y.es, oficog Tovg ylv6ovg e^rjye eg fidxr^v. i^v 6s tovtov 
rbv xq6vov ed-vog ov6ev sv TJj ^aif] ovts dvOQrjLcoTSQOv 
ovTS d?.Y.ifLidreoov rov Av6iov. r] 6e fidxr] arpecov rjv dn 
'inncjjv, ^ovQard ts ecp^QSOv fisydXa, Y.ai avrol r]oav in- 

80 nsvsad-ai dyad-oi. eg rb ne^iov 6e avve?.d-6vTcov tovto 
TO nQb Tov doTeog eori tov HaQ^Lrjvov , ebv fieya t.s yccl 
ilnXov {^La 6s avrov norafiol Qeovrsg Ya\ dXXoL y.cc\ r?.Xog 
avQQr]yvvoi sg tov fieyLOrov, YccXeofievov 6e ^'EQfiov, og s^ IIPOAOTOV A. 80—82. 35 

ouQSog iQOv fir^TQog Jivdvui]vrg giijv l/.didol Ig d^a/.aooav 
y.uTu (Por/.aiav no/uv), Ivd-avra 6 KvQog tug eide tovg 
Jvdovg Ig fiayj^v Taooouivovg, /.aTUQQiodqoag Tt]v Zrfiov 
Ircoiijos l-lQ.Tuyov vn;od-€uevov uvdQog Mi\dov roiovde. 

OOUL XV) OTQUTdJ T([) tOJVTOV elTCOVTO OlTOCfOQOL TS y.UL 

o/.evoffOQOL /.dm]}.OL, TavTug Tcdoag u/.ioug /.ul arce/.iov 
Tu uy(}ea uvdQug Lc avTag uve^jtjOe i.crcccdu oco/.rj Iotu/,- 
/.levovg, o/.evdoccg de avTOvg TCQOoeTuie xT^g u).h]g otqu- 
Tifjg TTQOlevuL 7CQog ri]v KQoioov Zr/cov, rfj de y.auijho 
e.reoO-UL rbv rceZov gtqutov e/.e/.eve, brcio&e de rov Tce^ov 
erceruS^e ri]v tcuouv 'Lcrcov. wg de ol ndvreg dieTerdxaro, 
TTUQaiveoe rojv uev u/.?.iov AvddJv //;; (feidouevovg v.Teivsiv 
ndvxa rbv ifinodiov yLvofievov, Kqoloov ds uvrbv fir] 
/.reiveiv, fir]d' r^v ovl/.uftijccvofievog dfivvrjaL. ravru fiev 
nciQaiveos, rdg de y.aiirjlovg eraBs dvria rfjg ^innov riovde 
eive/.ev' y.dfii]?.ov 7nnog (fOiSeerui y.ai ov/. dvexeTUL ovrs 
T}]v idir]v ccvri^g OQicov qvts rrjv 6dfit]v oocfQULvofievog. 

(CVTOV dl] COV TOVTOV sYvSXSV SOSOOCfLOTO, %VU TCO KqOLO(0 

d/m]orov fj rb Inniy.ov, rctj diq rc y.a\ snelxs s/./.dfnlieo&ui 
b Avdog. cog ds y.ai ovvtjLoav eg rfjv fidxr^v, evd-uvru cog 
ojOffQUvro rdxiora rcov y.uftt]kcov oi ucnoL y.ul sidov avrdg, 
onioco uvioTQS(pov, dLiffO-aQro rs rio KQoiof^) fj D.nig. oi) 
fiivroL 0% ys jivdol rb evO-evrev SslXoI i]oav, d/X cog sfia- 
^ov rb ycvofisvov, dnod-OQOvrsg unb rcov inncov ne^oi 
roiOL ITiQor^OL ovvifjuXov. XQ^^^O ^^ nsoovrcov ufi(fOTiQ(ov 
no/.Kcov eTQunovro ol ylvdoi, y.ureL/.r^O-ivreg de eg rbrelxog 
eno/.LOQ/.iovro vnb rcJJv lleQoicov. 

ToLOL fiev dt] y.arsorfjy.se nokLOQ/.ir^, KQOioog de doy.icov 8i 
01 XQOvov sni fiu/.QOv eoeoOai rf]v no).LOQ/.it]v enefine e/. 
TOv rei/eog d/./.ovg dyyi/.ovg eg rug ovfifiuyiccg' ol fiev 
ydg nQoreQOL dLenifinovro eg nifinrov fifvu nQOSQiovreg 
ov/./.iysoO-uL egZdQdLg, rovrovg de e^i.refine rf.v raxiorr^v 
dieoOuL (icoOieLv cog rco/.LOQ/.eofiivov KQoioov. eg re df^ 62 
cbv rdg dklag ensfins ovfifiaxiag y.ccl df /.u\ ig Aay.sdai- 
fcova. rolOL de y.ai avroiOL roloL EnaoTifjt^OL y.ar avrbv 
zovrov Tov xQOvov ovvene.cTCo/.es SQtg lovou nQogJ-lQysiovg 
jcSQi ycoQOv y.cc/.eofiivov 0vQir]g' rug yuQ QvQiccg ravrccg 

^3* 36 IIPOAOTOY A. 82. 83. 

louoag Ti]g ijQyolidog /iiolQ)]g a/coiauouevoi eoxov ol 
yiay.edaiiwvLOi. )]v dh y.ai f] f-iixQ^ MaXeiuv i) ngog eaneQ}]v 
^lQyekov ij ze ev tv; r^TceiQdj Xcoqy] Y.al ij KvO^)]Qa] vfjoog 
y.at al XoLrcal twv vt]ocov. (icodriodvrcov 8e JjQyeicov rij 
orpezeQj] aTCOTaiiivofievr] , ev&avva ovvelh]oav ig Xoyovg 
ovveXO^ovzeg cuore TQLr]y.ooiovg exareQcov (.laxeoaod-ai, oy.o- 
TeQOL d^ av TceQLyevcovvaL, tovtcov elvaL tov y/oQOv' to de 
TcXrjd^og zov ovQaTOv d/calkdaoeo&aL ey.dzeQov eg Ty]v icov- 
Tov firjde naQaueveLv dycovi^ofievcov, Tcovde e^^Lvexev ^iva pir] 
TCUQeovTcov Tcov OTQarojcedcov OQeovzeg oi ezeQOi eooovfie- 
vovg Tovg ocpeTeQOvg hcauvvoLev. ovvO^efievoL TavTa dnaX- 
Xdooovio, Xoyddeg de ey.azeQcov vjcoXeicpd^evTeg ovve[^aXov. 
fiaxofievcov de orpecov y.cd yivofievcov iooTcaXecov vneXei- 
7C0VX0 e^ dvdQcov e^ay.ooicov TQelg, ^Qyeicov fiev JjXy.ijvcoQ 
T£ xca XQOfiiog, ^lcry.edcafiovicov de ^Oy}Qvddr]g' vrceXei- 
fpd-r]oav de ovtol vvy.Tog e/ceX-9^ovor]g. ol fiev dr] dvo tcov 
^-iQyeicov cog veviy.r^y.oTeg eO-eov eg to l^Qyog, 6 de tcov Aa- 
y.edciLfiovicov ^Od-Qvddr^g oyvXevoag Tovg JjQyeicov vey.QOvg 
y.a\ TCQOO(pOQr']oag Ta onXa nQog to ecovTOv OTQaronedov 
ev Tj] TdS,L £//£ ecovTov. ^fieQf] de devzeQi] TcaQr^aav nvv- 
d^avofievoL dfirpoceooL. Tecog fihv dr] avcol e/.dieQOL ecpa- 
oav viy.dv, Xeyovceg ol fiev cog ecovTcov nXevveg n-SQLyeyo- 
vaoi, ol de Tovg fiev djcorpaivovTeg nerpevyorag, tov 6e 
orpexeQOv naQafieivavra y.ai o/.vXevoavTa Tovg ey.eivcov 
vE'A.QOvg' TeXog de e/. Trjg eQLdog avfineaovTeg ifidxovro, 
neoovTcov de y.al dfrrpoveQCov noXXcov iviy.eov Aa/.edaL- 
fiovLOL. ^QyelOL fiev vvv dno tovtov tov xqovov y.aTay.eL- 
QafievoL Tag y.erpaXdg, nQoreQOv endvayy.eg y.ofieovTeg, 
enoi.r']aavTO vofiov t£ y.al /.arc'iQr]v fir] nQoreQOV d-Qeipeiv 
y.6fu]v ^Qyeicov fn]deva, fir]de rdg yvval/.dg acpL XQVoocpo- 
Qr]oeLv, nQiv av OvQeag dvaacoacovrai. Aa/.edaifiovLOL de 
rd ivavria Tovrcov e&evro vofiov ov yuQ y.ofieovreg nQO 
TOVTOv dno Tovrov y.ofidv. tov de eva XeyovoL rov neQL- 
XeLfpd-evraTcov TQirj/.ooicov, 'OO^Qvddr]v, aiaxwofievov dno- 
vooreeiv ig ZndQTr]v rcuv ol ovXXoxLrecov diecp&aQfievcov, 
avrov fuv iv rfjOL dvQerjOL y.araxQrjOaa&aL ecovrov. 
' ToLOVTCov de T0iaLlnaQTLr']Tr]Oi eveorecoriov nQr^yfiaTCOV lirOAOTOr A. 83-85. 37 

r//.€ 6 IaQdit]vbg x»;^l'| deouevog Kooioo) ^cod^ieLv ttoLloq- 
y.eouevq). ol ds outog, LTsire InvO^ovTO tgv '/.r^Qv/.o^, cjq- 
uaavo iScod-eiLv. v.ai GffL rdr^ TtaQeo/.evaGuivoLOL, y.ai vevJv 
lovoeojv kxoiuiov, i]Xd^s a'/.lr] ayy€?Jrj, cog rjlor/.oi t6 tslxog 
rojv Avdvjv y.al ixoLzo KooiGog ^coyQrj&tig. ovico dq ovtol 
uev avu(poQ)]v 7iOLi]GC(uevoL iieycU.r.v hreTtavvro , ZcxQdieg 
de 7]kcoaav code. erreLdt] TeaaeQea/.aLde/.ccTi] eyevero ))fieQr] ^ 
TcolLOQy.eofievq) KQoiaco, KvQog r/] aTQarif] t/; Icovtov, 
dLa:ceuipag inrceag, rcQoelrce tco tcqcotco errLj^ccvTL tov Tei- 
'/eog dcoQa dcoaecv. fLera de tovto 7ceiQr]aauevr]g T^g OTQa- 
TLtig cog ov 7TQoe'/c6Qe€ , ev&cdra tcov a).).cov nerccauevcov 
avi]Q MoiQdog IrceLQUTO jcQoa-^aivcov, tco ovvoua )\v "^Tqol- 
adr^g, '/.ara tovto Trjg a/.Qorc6).Log tJ] ovdeig eTeTa-/.T0 
ffvka/.og' ov yc(Q rv deLvov '/.aza tovto /n) alco '/.oze. 
urcozouog T€ yuQ eaTi tuvt]] tj a/.Q6;co).Lg '/.ai aiiaxog' 
TJi ovde Mt]).r^g 6 TCQ^TeQOv ^aai).evg luQdicov /aovvt] ov 
7ceQLrveL/.e tov XeovTU t6v ol rj 7cu).).u/.r^ eze/.e, Te/.urja- 
aecov di/.uadvTCOv cog rceQLeveL/d^evTog tov Xeovzog zo Telxog 
eoovTUL IccQdieg uvcxXcotol. b de MrJ.r^g '/.utoc t'o ukko 
rer/og TceQievei/.ug, Trj i]v e.riuu/ov [rb /(^oQiov^ rtjg u/.qo- 
7c6XLog, '/.UTrjloyijae tovzo cog ebv ufiu/^v ze '/.ul ujc6to- 
f^ioV eazL dk rcQog tov Tfccokov T€TQUuuevov rijg n6).L0g. 
6 tov dr] 'l^QOiudtjg ovTog 6 McxQdog idcov TJj TCQOTeQairj 
Tcov TLva Avdcov '/.utu tovto Trjg u/.Qorc6).LOg '/.aTCt^Sdvra 
ercL '/.vverjv uvcod^ev '/.UTU-/.v).Lad-elouv '/.ul uv€).6t.Levov 
erpQua^r] y.ul eg d-viibv ijSdkeTO. t6t€ de di] uvT6g t€ 
uvU;3ei3t]/.e€ '/.ul '/.ut uvzbv u).).ol IJeQaicov uvi^Suivov. 
rcQoa^Scxvzcov de av/vcov, ovzco di] IciQdiig ze f^lco/.eauv /.aL 
nav t6 aazv ercoQd-iezo. 

Kuz uvzbv 6e Koolaov Tude eyivezo. i]v ol rtuig, tov 85 
yui TCQbzeQOv erceuvriaO-r^v, t« fiev ciD.u erzLeL/.r^g ucfcovog 
de. ev Tfi cov TtuQeXO-ovar] eveazol 6 KQOlaog t6 nuv ig 
avTOV ercertOLiy/.ee, a).).a t€ ercLcfQU^ouevog '/.ui di] '/.al eg 
/lekcfovg rteQl uvtov ercerc6u(fee yor^aouivovg. i) de ITvd-ir] 
ol elrce Tcide. 

Avde yivog, noXlcov (iaaL).ev, uiya vijrcLe KQolae, 
fii] §ov).€v Tcolvevy.TOv ii]v avu dcouuz' u/.oveLv 38 HPOAOTOr A. 85. 86. 

Ttaidog cpO-syyouerov. rb de gol tzo/.v /.vhov duffig 
iuuevca' avdt]osL yao Iv ijuaxL ttqojtov dv6).3oj. 
dUa/.oidvov de tov xiiy^sog, i]le ydq tcjv rig UeQoiiov 
dXloyvcoaag KqoIoov tog drcoy.ievHov, Koolaog fj.£v vvv 
oohov Ircioviic vnb t/;c Tcaoeovorg avucroorc Tcaorue- 
?.ty/.6S, ovd& TL OL dLHfsoB 7ch]yevTL d.roOavSLv' 6 oe 7taig 
ovTOg 6 acpiovog iog side LcLovza zbv IJfQar^v, vrcb dsovg 
TS y.ccL y.ay.ov SQot/^s cfiov)]v, sircs ds "iov&QiOTTS, /a} y.TSlvs 
KQoiaov." ovTog fisv (5/; tovto tcqcotov scpO^sy^aTO, /iiSTd 
8G ds TOVTO Tjdr] scfiovss Tov TcdvTa XQOVOV TYig Lor.g' oi ds 
IIsQaaL Tag ts dr^ Edodig soyov y.ai avzbv Kqoloov s^io- 
yoraav, do-avva szsa Tsaasoso/.aidsy.a y.al Tsaasosa/.ai- 
ds/.a r^usQag 7CokLOQy.rjd^svTa, y.azd to yQ)]aT)]Qi6v ts y.caa- 
7cavaavTa t)]v uovtov usydh]v dQy)]v. '/.ajibvTsg ds avTbv 
OL nsQaui rjyayov 7caQd Kvqov. 6 ds avvv)]aag TCVQrv 
(.isydkiqv dvSjjijiccas src avTr]v tov KQOlaov ts sv Tcsdr^ai 
dsdsusvov y.ai dig STCTa Avdiov TcaQ avTbv rcaldag, Iv v6q) 
s/iov sXts dh] d/.ooO^ivia TavTU y.aTCcyissiv ■9-eiov OTSiodr, 
SLTS y.al svyj]v STCLTs/JaaL sOshov, sXts y.al 7iv&6i.isvog 
rbv Kqoloov slvac d-soos^isa tovSe sivsy.sv dvs{ii[^aas sttI 
Tr]v 7tvQ)]v, liov).6i.isvog sidsvai si TiguLv daLu6viov QvasTaL 
Tov fit] uoovia y.ava/.avO-r^vaL. rbv /iisv dt] tcolsslv Tavra' 
TiT) ds IvQoiaio soTSioTL S7CL Tr]g TtvQrjg sosX&slv, '/.aijtSQ 
sv y.a/.io sovTL ToaovTio, rb tov Z6).iovog, iog oi su] avv 
■D-sio siQ)]uivov, TO ur^divcc sivat Tiov tio6vTiov o/.^jlov. log 
dh dqa ulv TtQoaair^vaL Tovto, dvsvsr/.dusvov ts y.al dva- 
atsvd^avtcc s/. Ttol/.r^g i]Ovyit]g sg TQ\g ovvoudoaL Z6/.iova. 
y.ai tbv Kvqov a/.oioavTa y.s/.siaccL Tolg SQut]viccg srtsi- 
QsaO-ccL Tbv Kqoloov Tiva tovtov STtr/.cc/.ioiTO, y.ccl Tovg 
7Cooos/.06vTCcg hcsiQiOTuv. KqoIoov ds riiog usv aiy)]v 
sxsiv siQiOTs6i.isvov, LiSTd ds iog i]vayy.d^STO, sircslv "tov 
dv sycb rtdoL zvQdvvoiOL 7CQ0STiui]Occ usycc)Mv yQr]udtiov 
sg ).6yovg D.d^siv." log ds Offi darucc scpQcc^s, itd/.iv srcsi- 
QOJtsov r« /.sy6usva. ).L7taos6vtiov ds ccvnov y.cci byXov 
jtaosyovtiov e/.sys 61] iog )]/.0s aQyrv b Z6).iov svjv ^d-r]- 
vccLOg, y.ccL dr]t]ac'cusvog Ttdvrcc rov Siovtov b/.l^ov aTto- 
cplavQiosLS okcdr s\:cag, iog ts aiTr[) Ttdvva drtofislhj/.oi HPOAOTOT A. 86—88. 39 

rf^rtSQ i/.slvos si.-ts, ovdiv zl fiaX?.ov Ig iiovvbv Xiytov r/ sg 
arcuv TO dvd-QCon^rjiov y.al (.ia).ioia Toig TtaQa 0(fiot av~ 
Toloi, doKsovTag oXiUovg slrai. tov /.uv KqoIoov zavTa 
drci]y£Sod-ai, Ttjg ds TtvQijg ijdrj duusvrjg xaiioO^at ra 
nsQiioxcita. y.ul tov Kvqov d/.ovoavTa tojv lQin]viiov to. 
slrts KQoloog, iistayvovTa ts y.al svvojoavTa otl '/.al avzog 
dv9-QU)7tog itov du.ov dvO-Qio:tov, ysvo/^isvov scovtov svdai- 
liovir] ovA sXdooco, 'Ccoovta 7tvQi didoir], TtQog ts tovtoiol 
dsioavta t)]v Tiotv y.ai S7tLls^di.isvov log ovdsv sh] tiov sv 
dvO-Qc67toLOL docpaXicog txov, y.sXsvsiv oISsvvvvul Ti]v Tay^i- 
atr]v TO y.aiousvov tzvq y.al xaTUi^ii^uCsLv Kqoloov ts y.ul 
Tovg fiSTU KQoioov. y.cci Tovg TtsiQSOuivovg ov dvvaad-UL 
STL Tov TtvQog s^tL/QatFjoaL. Ivd-uvta XiysTUL V7to Avdcov s? 
Kqoloov fiad-ovTa ti]v Kvqov /iistdyvcooiv, cog coQa TtdvTU 
(.isv uvdQu Oiisvvvvra to TtvQ dvvauivovg 6s ov/.itL y.UTU- 
)m^^sIv, STtil^cooaoO-aL tov ul7t6l,Xcova S7tL/uXs6f.isvov, sX tl 
ol y.sxuQLOfiivov s^ avxov sdcoQi]0-r], TtUQUOTijvut '/ui qv- 
ouoOuL f.iLv s/ Tov 7taQs6vTog '/ay.ov. tov fisv dw/QvovTa 
STtL/.aXisad-UL tov 0-sbv, s/ ds aiO-Qir^g zs '/ai vi]vs(.iir^g 
ovvdQUuslv s^a7tivr^g virpsu /ai xsiucoru ts '/UTaQQuyr^vuL 
•/ai vouL vSuTL XuIjqotutci) '/atuoiisoOt']vui ts Tr]v TtvQyv. 
ovTCo dr] f.iaO-6vTa tov Kvqov cog s'ir] 6 KQOioog yai -Oso- 
cpiXi]g '/ui dvrjQ dya06g, ■/.axa'{iilidoavTa avtbv dnb Trjg 
rtvQpjg s^IqsoO-ul Tdds. " KqoIos, zig os dvO-Qcortcov dvi- 
yvcoos S7ti ytjv ti]v sinr]v oxQutsvodusvov TtoXiuLOv dvtl 
cpiXov sf.ioi'/UTuotr/uL;" o ds slrts" co ^uolXsv, lyco Tuvta 
S7tQrj^u TJ] otj fisv svduifiovij], zfj sfiscovTOv ds '/.a-/.oduL- 
fiovij]. aiTLog ds tovtcov syivsTO b^EXXiqvcov 0-sbg STtasiQug 
sfis atQutsvsoOuL. ovdsig yuQ ovtco dvbrt^g sgtl ooTig 
TtoXsfiov TtQb siQi^vr^g aiQistUL' sv fisv yuQ t/; ol Ttaldsg 
Tovg TvaTSQug d-aTtTOvai, sv ds rrp ol TtuziQsg Tovg Ttaldag. 
dXXd TUVTa duifiooi y,ov cpiXov ?)v ovtco ysvioOai." 

'O fisv TUitu sXsys, KvQog ds avtbv Xvoag '/UTtai ts 83 
iyyvg scovtov '/ai '/UQTa iv TtoXXfj 7tQ0fir]0sir] st/s drts- 
O^cofiaCi T£ uQicov -/ai uvtbg y.ui ol TtSQi i/slvov ibvTsg 
TtdvTsg. 6 ds ovvvoit] ixoftsvog ijovxog r]v. ftSTu ds STti- 
OTQacpsig tb y.ai idofisvog Tovg ITsQoag ro tcov Avdcov aoTV 40 HPOAOTOr A. 88—90. 

y.€Qai^ovtag sItxe "w j3aai).ev, y.OTSQOv keyeiv rcQog ae xoc 
voeiov Tvyxdrio 7] atyciv ev r(5 TraQeovri XQV>" KvQog de 
/iiiv d-aQoeovTa ey.eheve Xeyeiv o n iSovXoixo. 6 de avibv 
eiQcoTa Xeycov "ovrog 6 TioXXog of.u7.og zi Tavra aTTOvdrj 
TTollfj eQyd^eTai; 6 de eln:e"n6)uv re rrjv ar]v diaQndtei 
■/.u\ XQrjiara rci oci diacfOQeei." KQolaog de duei^Sero 
"ovre TTokiv rrjv eur^v ovre XQrjuara rd lud diaQTrd^et. 
ovdev yuQ euol eri tovtojv liiera' d).).d cpioovai re y.al 

S9 dyovai rd adV Kvqoj de Lrtiieleg lyevero rd KQOlaog 
eirce' fieraaTrjadf.ievog de rovg d).lovg, e^iQero KQolaov 
rt oi eroQoh] ev rolai notevuevoiai. 6 de elrce "eneire ue 
d-eol edioy.av dov/.ov aoi, diy.aico ei n ivoQeco nXeov ar^- 
ftaivetv aoi. TleQaat cfvatv eovreg v^Qtarai elai dyor- 
/narot. r^v lov av rovrovg 7reQiidi]g diaoTrdaavrag y.al 
y.ceraoxovrag y^Qijuara ueydf.a, rdde rot l| avrcov eTrido^ct 
yevead-ai' og dv avrcov Trlelara y.cadayi], rovrov rrQoa- 
de/.eod^ai roi e.rcivaaTr^aoiievov. vvv cov noirjaov code, £l 
roL aQea/.ei rd lyco leyco. y.drtaov rcov doQvcfOQCov erri 
frdar]aL rfjOL 7rv).r^aL cpv).dy.ovg, ol leyovrcov nQog rovg 
e/.cfeQOvrag rd yQi^fiara diratQeofievoL cog acfea dvayy.aicog 
eyeL dey.arev&r^iat rcjj Jti. y.ai av re acfL ov/. dnexd^r]- 
aeaL ^it] drTaiQeofievog rd XQi]fiC!cra, y.al e/.eivoi avyyvovreg 

00 rcoteetv ae di/.c(ta e/.ovreg nQO}]00vai." rcevca d/.ovcov 6 
KvQog vn;eQr']dero, cog oi edoy.ee ev v7roril}eaO-aL' alveaag 
de fToD.d, y.al evreLldftevog rolOL doQvcpoQOLOL rd KQolaog 
vrred-r./.aro erriTeleeiv, eins nQog KqoIoov rdde. " Kootoe, 
dvr]Qrr]uevov aeij dvdQog ^aatleog /ojjorrcf eQya y.cd eirea 
Troteetv, alreo dootv r^vrtvcx lSov).eai roi yeveod-at rraQav- 
Ttza." o 6e eirrs "co Sea/rora, edaccg fie y^aQteat fidXtara 
rov d-ebv rcov '^EXXr^vcov, rbv eyco erifir^aa -d-ecov fidliara, 
eneiQead^at Trifiipavra rdode rdg nedag, el e^arraTdv rovg 
ev Trotevvrag vofiog eori ol^ KvQog de eliQero o tl ol 
rovTO erryjyoQecov rraQcxtreotro ; KQOiaog de ot en:a).LX).6- 
yr^ae rrdaav rr^v ecovrov didvotav y.al rcov XQ^jOrijQicov rdg 
vrro/.Qiaig '/.ai fidltara rd dvad-rjftara, y.al log ejraeQ&elg 
rco ficevrrjco earQcaevoaTO eirl UeQaag. Xeycov de ravra 
'Aare^atve avrtg /raQcareouevog errelvai ol rco d-eco rovro HPOAUTOY A. 90. 91. 41 

oveidiGcti. KvQog 6e ysldaag ei/te "y.al tovrov xevSeaL 
naQ Ifiev, Kqolae, y.al cillov rcavTog tov av ixaoTOTe 
derj" log de tavta rjyovoe 6 KqolaoQ, ne^iTTcov tcjov AvdcLv 
eg JeXcpovg iveTeXXejo zi&evTag xag ■nedag ercl tov vt]0v 
Tov ovdbv eiQCOTav ei ov tl InaioxvveTaL toigl (.lavTV^iOLaL 
ertaeiQag KqoZoov orQaTeveo&aL htl ITeQaag cog v.axa- 
TtavaovTa t?;v Kvqov dvvauiv, arc rjg ol ay.QoS-ivia xoi- 
avTU yevead-OL, deixvvvTag xag rtedag' ravTCc re erteiQco- 
tdv, y.al ei dxaQiaTOiaL vouog eivaL rolaL ^EXXrjV r/.ola l 
■d-eolOL. dTtLyof.ievoiaL de rolaL AvdolOL v.a] XeyovoL rd oi 
evTeTalueva tkjV ITv0^ir]v leyeraL eirtelv rdde. "rijv rte- 
nQCOuevi]v iioiQav ddvvatd Iotl d/tncpvyeiv y.cu ^eco. Kqol- 
oog de TtejitTtTOv yoveog duaQrdda e^eTvlr^ae, og etov doQv- 
cpoQog^HoayXeidetov d6X<i) yvvaiy.rjict) e7tiait6t.ievog icpovevoe 
Tov deart^Trjv y.al eay^e t)]v e/.eivov Tijiir]v ovSev ol ttqoo)']- 
y.ovoav. TtQod-v^ieofievov de Ao^ieco o/.cog dv zar« rovg 
Ttaldag xovg KQoiaov yevoito ro laQditov TtdO-og y.ctl f.ir] 
y.ar avTOv KqoIoov, ovy.olog reeyeveTO TtaQayayelv fwiQag. 
oaov 8e evedcoxav avrat, rjvvoe re y.ai IxccQiactr^ ol' rQia 
yaQ trea eTtave^dXero rr^v ZaQditov dktoaiv, y.al rovro 
inLardaO^io KQolaog tog vareQOv rolai ereoL rovTOiOL d?.ovg 
T^g 7te7tQC0fiev)]g. devreQa de rovrtov yaiouivci) avrco ift^Q- 
y.eae. y.ard de ro fiavTijiov rb yev6tievov ovy. ()Qd-tdg KqoI- 
Gog fieficpercti. TtQorjyooeve yaQ olAoii)]g, i]v arQarevrjaL 
enl neQoag, fieydlr]v dQX)]v avrbv y.araXvaetv. rbv de rcQbg 
ravra XQ^^ ^^ fieXXovra ^ovXevea&at irteiQeoO-aL ntfi- 
xliavra y.breQa rr]v etovrov i] rr]V Kvqov XeyoL aQxrjV. ov 
GvXXalitov de rb Qr]&ev ovd^ eTtaveiQbfievog etovrbv aniov 
drtocpatverco. rto yal rb reXevr alov XQT]Or)]QLatofievto eirte 
T« elrte Ao^ir]g TteQi 7]fti6vov, ovde rovro avveXa[ie. r^v 
yd.Q dr] 6 KvQog ovrog r]uiovog' Ix yaQ dvtov ov/. bfioe- 
^veiov eyeyovee, firjTQbg dfieivovog narQog de VTtodeeare- 
QOv' T] fiev yaQ rjv M)]d}g yal ^arvdyeog d-vydrr^Q rov 
Mrjdcov ^aatXeog, b de ITeQar^g re r]v xal dQxbuevog vrt 
exeivoiGL y.al eveQ&e eiov toIol artaai dearcoivr] rfj ecovrov 
ovvoi/.ee." ravra fiev )) TTvO-ir] VTtey.Qivaro rolGL Avdolai, 
ol 6e dv)]veiyav ig idQdig /ai dn)']yyet?.av KQoiato, 6 de 42 HPOAOTOY A. 91—93. 

a.y.ovGO.i ovreyvco hoviov ehai j\v uuaoTccda vxu ov rov 

■9-eov. 

92 Kaxa f.ilv dtj rr^v Kqoioov r& o.oyjv y.ui 'lojyii-g tjjv 
TTQCoTr^v y.UTaoTQOfpr^v ioye oltio' KqoIoci) de eoTi y.al 
a?.la avad^rji-iaTa Iv rf] '^Ellcxdi TcolJ.a y.al ov ra eiQrjueva 
f^LOvva. iv (.lev yuQ 0i]^rjOi t[]01 Bouotcov rQinovg XQV- 
oeog, Tov aveS^r/.e Tfo^/roX/.covi t([j ^Iom]vi(o, ev SyKcpeoqj 
cd re (joeg al yQvoeat y.ai rcov y.wvcov al no).}.ai, ev de 
ITQOvi]ir]g %r^g Iv JeXcpoloi a07t\g yovoei] /iieycih]. ravTa 
iiev y.al ejL eg kfie r]v neQieovra, ra 6' e%a7i6XcoXe rcov 
avccd-t]uccTcov, ra ev BQayyJdi]OL roloi Milroicov avaO^)]- 
f^iara Kooioco, cog eyco TCvrO^caouai, Hoa ze OTaOj.iov y.al 
ouola TOlOL ev JeXcpoiOL. ru uiv vvv eg re JeXfpohg y.ul 
eg Tov ^JucpicjCQeco uvid-iy/.e oly.i]ici re eovTCc y.cu rcJJv Txa- 
TQCoicov yQ)]uc(TCov arcaQy)]v' ru de uXXa uvuOr^uuTa e^ 
ccvdQog eyevero ovoii^g eyd-QOv, og ol ttqiv rj (SaoiXevoaL 
uvTiOTaoiojTrig y.UTeoxi.y.ee, ovo.tcvdcov navTaXiorrL yevi- 
oO^UL TJrv ylvdcov uQyi]v. 6 de UccvTaXicov rv ^XvccTreco 
fiev Ttalg, KQoioov de adeXcpeog ovv. ououi]TQLog' KQOloog 
/.lev yuQ ey. KueiQr^g )]v yvvar/.bg JjXvccTrr], UavTuXicov de 
e^ "lcidog. eneiTe de dorrog rov TcarQog e/.QaT)]oe r[g 
c(oy[g 6 KQOloog, rov uvOqcottov tov urTLTTQi^ooorra hcl 
y.icapov eX/.cov diicpOeiQe, rr]v de ovoi)]v uvtov eri ttqo- 
reoov y.UTiQVJoag rore tqottco rco eiQ)]/.iiv(p uriOry/.e eg ra 
e]'Q)]TUi. y.u\ TceQ\ uev uvaO)]uuTCOv Tooavra eiQ)]od-oj. 

93 6c6uc(Tcc Se yrj )) Avdir^ eg ovyyQacp)]v ov /iicxXa eyei, 
OLCt re y.a\ aXXr] xojQr], TcctQeS, rov Ix rov TuojXov y.ura- 
cpeQOf-iivov ip)]yuarog. er de eoyov ttoXXov uiyLOrov ttccq- 
iyeraL ycoQ\g rcov re AlyvTcricov eQycov y.al rcdv Ba^^vXco- 
ricov. eoTL uvtoOl llXvcxTTeco zov KQoioov naTQog oFjua, 
rov T] y.Qr]7r\g f.iiv eozi XiO^cov fieyuXojv, ro 6e uXXo ofjiia 
xdjcca yr]g. e^eQyaoarTO di fiLv ol ayoQaloi ard-oco/tOL y.al 
01 yeLQcova/.zeg y.ai al eveQyatoiievaL TtuLdio/.aL. ovqol Sk 
TcivTe eovreg ert y.al eg ifie i]oav ercL rov O)]uarog avcu, 
v.ui ocpt yQaufiara eve/.e-/.6XaKzo ra e/.uoroL l^eQycxoavzo, 
y.ai ecpaivero fierQeoftevov ro rcov TtaLdiay.icov eQyov eov 
fiiyLOTOv. rov yao di] Avdcov d)]fiov al d-vyariQeg ttoq- HrOAOTOY A. 93. 94. 43 

vsvoyrai ftaaai ov/JJyovoai orploi cpeovug, eg o av avv- 
OL/.i']Ocooi Tovzo Tioievoai' e/.dcdovot dh avxal kcovtdq. ^ 
/.ih dt] TieQiodog zov orj/iazog eioi OTCcdioi, e^ y.ai dvo 
TiXtO-Qa, to de evgog eoit TvXeO^ga TQia y.ai dev.a. ).iuvi] 
de exetat tov o)']aaTog /iieycxh], Tr]v Keyovoi AvdoX aiei- 
vaov elvaf /.akeeTaL de avTi] rvyair]. tovto f.iev dr] roi- 94 
ovTO eoTi, Avdol de vouolol uev 7raQa7tlr]oioLOL XQeovtaL 
'/.aX 'EXh]veg, ;fw(>/c,' rj otl tcc x^t]lea Tev.va y.aTartOQvevovoL. 
TtQUJTOL de dvO-QiJ^tcov rcov rji-ieig 'i8f.iev vouLOua yQvoov 
y.al aQyvQOv y.oipd/iLevOL e/Qtjoavvo, ttqcotol dey.ai y.d7tr]lot 
eyevovTO. cpaol Sh avTol ylvdol y.al Tag naiyviag rdg vvv 
acpioL Te y.aVEU.rjOL y.aTeoTecoaag kojvTcov e^evQrj/ia yevi- 
aO^ac. dua de TavTag re l^evQed^ijvaL naQa ocpioL Xiyovoi 
y.ca TvQarjvi)]v aTtOL/.Loai, cude 7teQL avzcov leyovTeg. ertL 
^TVog TOv Maveio (iaoL/.eog OLTodeirjv ioxvQi]v dvd Tr]v 
ylvdir]v ndoav yeveoO^ccL, y.al Tovg Avdovg recog /.lev dLU- 
yeLv liztaQeovTag, (.leTd de log ov jtaveoO^aL, d/.ea di^i]- 
oD-ac, d/j.ov de d/./.o e:tiur.xavdoO-aL avtiov. e^^evQed-iivat, 
dq cov TOte y.al tcov y.v.iiov /.ai tcjv doTQaydXcov '/ai Trjg 
acpaiQt]g '/.cei tcov d/.Xcov Ttaatcov 7iaiyviecov rd elldea, 
7t/.r>v 7teaacov' tovtcov ydQ cov Ti]v e§evQeoiv ov/ oi/.i]tevv- 
%at Av6oi. Ttoteetv 6e code jtQog tov kiinbv e^evQOvrag, 
Tr]v /lev kteQtjv tcov r]iiSQecov Ttai^Zetv 7tdoav, 'iva 6i] /ni] 
Uqteotev ottia, rrjv de kTeQr]v atreeod^at Ttavotievovg rcov 
jtaiyvtecov. zotovzco tqottco dtdyetv irt eTsa dvcov deovta 
er/oot. LteiTe de ov'/. dvtevat to -/a/.ov dl/^ e/ti /idl/.ov 
£Tt (Stdi^eol^at, ovtco dr] tbv ^aotkea avTcov dvo /loiQag 
dteXovTa Avdcov Ttdvtcov •/'/.rjQCooat tr]v /lev e7ti /tovf] tr]v 
de eri eicjdco Ix T^g ycoQrjg, -/.ai e7ti /lev xf] /levetv avtov 
Xayxavovat] tcjjv /loiQecov kcovtbv tbv (iaoLlea TtQOOtdo- 
oeiv, erti de tv d7tal'/.aooo/iivr] tbv ecovtoij nalda, tco 
ovvo/ia eivai TvQorjvov. ka'x6vTag de avtcJov tovg ktiQOvg 
e^iiraL t/. tr^g X^^Q^t^ xarcf/i^/;vat eg I/ivQvt]v '/.ai /nqxavt]- 
oaa'J-aL Ttloia, eg td eoOe/ievovg td rtdvta ooa acpt r^v 
XQt]aTd eTtiTtXoa, djtortXciietv '/.aTd ^iov Te '/.ai yrjg Ct]tt]atv, 
eg ed-vea TtoXXd TtaQaiienpa/iivovg drtt/.eod-at ig ^0/i(jQt- 
y.ovg, evO-a ocpiag IvtdQvaaoO-at 7i6ktg '/.ai oi/.ietv tb f.ci/Qt 44 HPOAOTOr A. 94—97. 

tovde. ccvtX de ylvduiv (.teTOvvof.iaGd-rivaL avtovg Inl xov 
^aaileog rov rcaidog, og acpsag av^yaye' enl tovtov Trjv 
e7Tcovviiiir]v 7toievf.ievovg ovroiiiaod-iivaL TvQar^vovg. 
85 Avdol fxev 8r] vtio niQorjai ededovltovTO, e7Tidi^i]Tat 
de dr] to evO^evTev r]ulv 6 Xoyog tov Te Kvqov ooTig lcov 
Tr]v Kooioov aQxrjV '/.aTelke, v.ai Tovg ITeQoag 6xe(o tqottco 
^yrjaavTO Trjg^air]g. cog cov ITeQaecov (.leTe^eTeQOi "keyovai, 
ol /</) ^ovlo/iievoL aefivovv to. neQi Kvqov alla tov eovTa 
Aeyeiv Xoyov, zaTa TavTayQctipco, eTtiOTafievogneQlKvQOv 
xal TQicpaaiag aXXag Xoycov bdovg g)rjvaL. 

^aavQicov aQXOvTcov Trjg avco ^air^g erc erea euoai 
y.ai TievTaMOLa, ttqcotoi ctTC avTcov Mr]doL rJQ^avTO ani- 
OTaa&aL, ^ai y.cog ovtol neQi Trjg eXevS-eQirjg i.ia%eadixevot 
TOLaLyJaavQioiaL eyevovTO civdQeg dyaO-oi, yal drTcoadtievot 
Tr]v dovXoovvr]v r]Xevd-eQc6&rjaav. fieTa de TOVTOvg xai tu 

96 aAAa ed-vea e/toiee tcovto toZol M}]8olol. eovTCOv de avTO-^ 
voficov TtdvTcov dvd t)]v rJTteiQor, coSe avTtg eg TVQavvidag 
TteQirjXO^ov. dvi]Q ev tolol Mt]doLOL eyeveTO aocpog tco 
ovvofia r]v Jr]L6y.r]g, nalg d^ r]v ^>Qa6QTSco. ovTog 6 Jr]L6- 
y.r]g eQaa&eig TVQavvidog enoiee TOLude. y.aTOiy.r]iiiivajv 
Tcov 3I)]d(ov y.CiTa y.couag, ev Trj ecovtov ecov y.ai nQ^TeQOV 
d6y.it.iog yal /ndXX6v tl yal nQod-vfioTeQOv diy.aioavvr]v eni- 
■d-efievog riay.ee' y.al TavTcc /nevTOL eovar]g dvoiiirjg noXXrjg 
dvd ndaav Tr]v M)]diy.r]v enoiee, eniOTdfievog otl tci) dL/.aico 
TO ddLy.ov noXefiL^v eoTL. ol d^ e/. Trig avTrjg y.c6iiir]g Mr.dot 
OQeovTeg avTOv Tovg TQ^novg diyaoT^v /lilv ecovTcov aiQe- 
ovTO. 6 de dr] ola five6f.ievog dQxr]v id-vg Te y.ai di/.aLog 
r]v. noLecov ts TavTa enaivov slxs ovy. oXiyov nQog tcov 
7toXir]Tecov, ovtco ojOTe nvvd-avofievoi ol ev tj^gl dXXr]ai 
mofir^Oi cog Jr]i6/.r]g ellr] dvr]Q fiovvog yaTa to oq&ov dr/.d- 
^cov, nQ^TeQOv neQininTOVTeg d6i/oiai yvc6fir]ai, t6ts 
snsiTS r/.ovaav aofievoi lcpoiTeov naQa tov Jr]i6y.r]v y.al 
avTOi diy.aaofievoL, TsXog 8s ovdsvi dXXco snsTQdnovTO. 

97 nXsvvog ds alsi yivofisvov tov snicpoLTeovTog oia nvvd-cc- 
vofxevcov Tag dixag dno^aivsLv y.aTa to s6v, yvovg 6 Jr.i6- 
yr]g eg ecovTov ndv dvayeifievov ovTe y.ccTiLeiv eTi rjd-eXs 
sv&aneQ nQOTSQOv nQO/.ati^tov edi/.a^e, ovt ecpr] diy.dv HPOAOTOY A. 97—99, 45 

£iL' ov yccQ ol Xvoize/Jen' tiov Uovtov l^r]f.ielrjx6ra roloi 
TcaXag di rji.i£or^g dr/MULv. iovor^g cov aQnayrg y.a\ avo~ 
(.urig txi no/.hj) (.luU.ov ava lag •/.(jo^iag ij ixqoTeQOv i^v, 
ovveXixO^fiOav ol Mi^doi eg TiovTO -/.aledidooav orpioL Xoyov, 
Xeyovreg TteQi tcov y.azr^y.ovrcov. cog 6' eyco doxeco, (.icxliOTa 
ekeyov ol tov Jr^io/.eco cfi/.oc "ov yuQ di] tqo^ki) tcu naqe- 
ovTi xQtoiievoL dvvaroL eiuev oi/.eeLV ttjv xcoQr^v, (f£Qe OTt]- 
ocofiev i]necov avzcov (^aoi).ea' v.al ovrco >;' ts x^Q^ evvo- 
fir^oeraL xai aiTol nQog eQyaTQeilioue^a, ovde vn avof.iLrjg 
avdoTaTOL eooi-ie&a." Tavrcc y.j] keyovreg nei^ovoL ecov- 
Tovg (iaoiXeveoi^ai. avri/.a de nQo^a}.Xoi.ievcov ovriva 98 
GT)']O0VTaL i^aoi/.ea, 6 Jr^ioy.rjg i]v noXXog vno navTog av- 
doog ■/.al nQo(ia).'/.6uevog y.al aive^fievog, eg o tovtov '/.ax- 
aiveovoL ^aot/.ea ocfioL eivai. 6 d' e/.eleve avToig oi/.ia 
T£ ecovT([j u^La Tr^g l^aoilrjr.g oi/.odoiajouL y.ul /.QaTiJvaL 
aviov doQvrp^QOLOL. norevoL di] Tuvra ol MrdoL' oi/.o- 
doueovoi Te yuQ uvkij oi/.ia (.leyccXa re y.al ioxvQu, «Va 
uvTog erpQuoe Tt~g y^coQrg, /.al doQvrpoQOvg uvtcij eniTQcx- 
novoL e/. nciVTcov Mt]dcov /.aTaXe^aoO^ai. 6 de wg eoxe 
Ti]v UQXi]v. Tovg Mtjdovg r^vuy/.uoe ev no^.io/iia noiroa- 
oO^UL y.uL TOVTO neQLorekXovTug tcov u/.Xcov eooov enijue- 
XeoO^UL. neLd-ouevcov de y.ui tuvtu tcov Mr^dvov oi/.odo(.Le€L 
Teixea (.leyd/.a t€ y.ui y.uQreQcc, tuvtu tu vvv yJyftuTava 
/.e/.h]TUL, ereQOv ezfQco y.v/./.^o eveoTecoTU. (ie(ir]xdcvt]TUL 
dh ovTO) TOVTO To T€i%og djOT€ 6 exeQog Tov ereQOV y.vyXog 
TOiOL nQO(iuyuooL (lovvoLoi eoTL vipr^KoTeQog. to (lev y.ov 
TL y.al t6 y^coQiov avLiLiuxeeL y.oXcovog ecov coot€ tolovto 
eivuL, TO de y.al (idXXov tl eneTijSevOrj ycvy.Xcov e6vTcov 
Tcov ovvundvTcov enrd, ev de tco TeXevrui^o tu (iaaiXr^Lu 
eveoTL /ai ol d-r^oavQoi. to de uvtlov (leyiOTov Iotl Telxog 
y.aid Tov ]^0-r]vicov y.vxXov (idXiGrd yj] ro (leyaOog. tov 
(lev drj nQOJTOv -/.vy.Xov ol nQo^iaxecoveg eioL Xevy.oi, xov 
dl devTeQOv (leXaveg, TQiTOv de /.v/.Xov rpoLvi/.eoi, TerdQTOv 
de y.vdveoL, ni(inTOv de auvduQd/.LvoL. ovtco ndvratv 
Tcjjv '/.vyXov ol nQOLiaxecoveg r]vd-LO(iivoL eioi rpaQ(ittyoLOL. 
dvo de ol TeXevraioL eioi 6 (lev y.araQyvQCOiiivovg 6 de 
y.ura/.exQvoco((ivovg 'excov rovg nQO(iax€covag. ruvra (lev oa 46 HPOAOTOr A. 99—103. 

dt] 6 Jrjioy.rjg icovzo) re Iret/fifi y.al rtEQL xa etovxov ol/.ia, 
Tov de aX}.ov df]uov ^ceoi^ e/.ilsvs to Tslxog oi/.ssiv. oi/.o- 
dour^O^svTov ds TtdvTCov y.oo/iiov Tovds zJ}]t6/.rjg TrQcoTog 
ioTL 6 y.aiaGTrjod^isvog , (.ir^TS sGisvai TTagd ^aailia /<»;- 
dsva, Sl dyyslcov ds ndvTa youaO-aL, oQdad-ai ts l^aaLlsa 
vTio urjdsvog, nqog ts TOvxoLaL sxl ys).dv ts y.al tttvslv 
dvxiov y.al drtaaL tovxo ys slvaL aiaxoov. TavTa dh nsQi 
lcovTOv iaeuvvvs Tcovds sivs/.sv, o/.cog dv /ni] OQSorxsg ol 
6i.ii]Xi/.sg, iovTsg avvxQOCfoi ts i/.sivco y.al ol/.itjg ov cplav- 
QOTSQTjg ovde ig dvdQaya&irjv Xsitxousvoi, IvrcsoiaTO y.al 
k/TLjSovlsvoisv, dk)^ STSQolog acft do/.soL sivaL /nrj oQSOvaL. 

100 STisiTS ds Tavxa dLsy.c^Ginjas /.al i/.Qdxvvs icovzov Tfj TVQav- 
vidi, Tjv TO di/.aLOv (fv).daacov yaXsnog' y.ai Tug ts di/ag 
yoccffovxsg saco naQ i/.slvov ia:csu7Tsa/.ov, y.al i/.slvog Slu- 
y.Qivcov Tag iacfSQOusvag i/.nsun:sa/.s. Tav-za usv y.axd Tdg 
di/.ag iiToiss, Tdds ds d/.la i/.s/oaurjTo oi' si Tcra nvv- 
^dvoLTO VjiQiuovTa, TOVTOv o/.cog usTansuipaiTO y.ax d^irjv 
i/.daTOv ddL/.r]/.iaTog idL/.aiov, y.ai ol y.axda/.onoi ts y.al 
y.aTijy.ooL rjaav dvd Txdaav Trjv ycoQTjv r^g ^QX^' 

101 z/rjioxrjg /iisv vvv to ^frjdiy.ov sd-vog avvsaxQSXps fiovvov 
y.ai TOVTOv rjQ^e' sotl 6e Mrjdcov Toadde ysrea, Bovaai 

102 naQrjTazrjvoL HTQOVxaTsgJjQL^avTOi BovSloi MdyoL. yivea 
fisv drj Mrjdcov ioTi Toadds, JrjLoy.sco de nulg yiveTUi 
^QUoQTTjg, og TsXsvxrjaavTog JrjLoxso), ^uaLlsvaavTog 
Toia y.ai nsvxrjy.ovTa STsa, TtUQsSsBuTO tyjv aQyrjv, nuQU- 
ds^diiisvog ds ovy unsxQaTO /liovvcov uqxslv tcov Mr]dcov, 
d).).d axQaTSvad/isvog inl Tovg IJsQaug nQcoTOLoi ts tov- 
TOioi insd^r/.UTO y.al nQCOTOvg Mrjdcov vnrjy.oovg inoirjas. 
/iSTd ds sycov dvo tuvtu sSvsu y.al d/KfoxsQU iay^vQd, 
y.axsaTQScfSTO ttjv Jjoiijv un dklov in u).).o icov sd-vog, 
ig o axQUTevad/ievog inl Tovg UaavQiovg y.ui ^-laavQicov 
tovTOvg ol Nivov eiy^ov /.ui rjQXOv nQOxeQOv ndvxcov, tots 
Se rjauv /le/iovvco/ievoL /isv av/i/idxcov uxe dneaxscoxcov, 
uKKcog /isvTOL icovrcov sv rj/ovTsg, ini 'BQVTOvg dij otqu- 
xevad/isvog 6 ^QUOQTrjg uvrog ts dLecf&dQrj, do^^ug 6vo 
y.ul ei/.oaL stsu, y.ul 6 axQuxog uvtov 6 noD.og. 

103 (pQuoQTSco 6s TslsvTijauvxog i^s6s^ccT0 Kvcc^acrjg 6 HPOAOTOr A. 103—105. 47 

fpoaoQTeci) tov Jr]i6y.€C(j Tvcug. ovtoq "kiyETCii jto?J.ov ett 
yeveod-ai ah/.LUcoTeoog rcov TTOoyovcov , v.al TtQcoTog zs 
eXoxias y.aTU Tehea Tovg iv tjj ^^oir^ y.al TtQcoTOi dieia^e 
XcoQig e/.ccatovg eivai Tovg xs ar/fwcpoQOvg y.al Tovg to^o- 
fpooovg y.ai TOvg irc.reag' ttqo tov de avai.u^ ?;v TidvTCt 
ouoicog avarcecfvoueva. oviog 6 toIgl Avdoloi Iotl ua- 
Xeoauevog ots vv^ rj rjfieQt] syevSTO acpi [xaxof.ievoiai, y.al 
o V/;v ^l-iXvog rtOTaf.iov avco ^lair^v rcaoav ovOT)]aag ecovTc^). 
ovU.eiag de Tovg vrt ecovTco aQXOiievovg rcavTag eOTQU- 
teveTO ertl tr^v Nivov TiiicoQecov ts tcJ) natQL y.al tijV 7c61.lv 
Tavtr^v ed-eXcov eS,e).elv. y.ai ol, cog avi.i^a).cov evi/.rios Tovg 
u-iOGVQiovg, neQi/.aT}]fiev([) ttjv Nivov ercijk^s Z/.vO-ecov 
OTQaTog fieyag, r.ye de avTOvg ^aaikevg 6 Ixvd-ecov Ma- 
dvrg UQCjOTO&veco rcaig' o^^i eoejiaXov /iiev eg ttjv ^-ioirv 
Kiuueoiovg e/;jcc).6vTeg e/ tr^g EvQOjrcrjg, tovtolol de ercL- 
a7t6!.iev0L cpevyovGL ovtco eg Trjv Mr^dcy.rjv XcoQr^v arci/.ovTO. 
iOTL de arto Trg }.iuvr^g trg MaLrtidog ercl (PuOLV rcotcc- i04 
uov y.UL eg K6).xovg tql)']/.ovtcc t^ueQecov evZcovco 6d6g, e/. 
ds Tfjg KoXyJdog ov rco).).6v vrcsQiifjvaL eg trjv Mrjdiy.rjv, 
a).)^ ev To Slu cieoov eO-vog avTcov eoTi, EuoneiQsg, tovto 
de naQuueij^jouevoLOL eivuL ev ttj Mrjdi/.f^. ov fievTOL o'l 
ys Z/.vd^ai TUVT)] eoeficckov, alla tcjv y.UTvnsQOs odov 
noX?jp f.iay.Q0teQ)]v l/.ToanouevoL, ev SeSif] e/ovTeg to 
KavAdoLov ovQog. evd-avTU ol fiev MfdoL ovu^^uX6vteg 
TOloL Zy.vd-rjGL y.ul eoocod-evTeg tf] fcuyr] Trjg aQxfjg y.ate- 
Xvd-r]oav, oi de Z/.vd^ui xr^v ^oirjv 7cccauv sneoxov. ev&ev- los 
Tev ds )]LOuv erc A^iyvnTOV y.ai srcsiTS eyevovTO ev tfj 
nuXuLOTivr] ZvQi)], U'ufifiitix6g ocpeag AiyvnTOv ^aai?.evg 
avTLUoug dcoQOLoi ts yai XLTfjoi unoTQcxrcsL to nQOOcoTSQOj 
fii] noQSvsod-ui. ol de ensits uvaxcoQeovTeg oniooj lye- 
yovTO X7;g ZvQi)]g sv ^o/.cc?.ojvl n6).L, tcov n).s6vcov Hy.v- 
■S-ecov nuQsBeXd-ovTCov uoLvecov oXiyot TLveg uvtcov vno- 
XeicpOevTeg iov?.r^ouv Tijg ovQavi)]g ^cpQoditrjg to Iq6v. 
eott ds TOVTO TO lq6v, cbg iycb nvvOavofievog evQio/.cj, 
ndvTCov UQyuL^TUTOv iQcov, oocc Tuvtrjg Trjg d-sov ' y.ul yuQ 
to ev KvnQoj iqov evOevrev iyeveTO, cbg uitoi Xeyovoi 
KvnQLOL, y.ai to iv KvO)]qolol ^oivixeg sIol ol IdQvocx- 48 HPOAOTOY A. 105—108. 

^ievoi Ix Tavri]g rijg ^vQujg eovzeg. toZgl de tiov iM&eiov 
avXyjaaoL to Iqov to ev ^a/.aKcovL v.a\ xolai tovtcov 
alel IxyovoLaL eveaxrjips r] •O-eog d^rjleav vovaov' coOTe 
a/iia XeyovoL xe oi Z/.vd-aL dia tovto ocpeag vovoeeLv, 
y.al oQav naQ ecovroiOL rovg aTTr/.veofievovg eg rtjv ^xv- 
■d-LY.Yiv '/,MQi]v cog dLaxearaL, zovg y.aXeovoL evaQeag ol 
I/.v&aL. 

106 'Etil f^iev vvv o/.tco v.al ei/.ooL %Tea r]QXOv rijg jiah]g 
ol I/.vd-aL, y.al tcc TtcxvTa acpL vno ze v^QLog yal okLyco- 
Q(i]g avaoTaTa i]V' fieyav (.lev yaQ cpoQOv errQr^ooov TtaQ 
t/.doTCov Tov ey.aoTOiOL enelSallov, xcoQlg 6e tov cpoQOv 
■iJQTTa^ov fteQieXavvovTeg tovto o tl exoiev e/aoTOL. yal 
rovTCov {.lev rovg nXevvag Kva^(XQi]g re yal MijdoL ^eivi- 
aavreg yal y.aTai.ie&vaavTeg yarecpovevoav, xal ovtco avs- 
ocoaavro rrjv c(Qxr]v 3Ii]doL yal eTisyQareov rcovrceQ yal 
TTQoreQOv, y.al rijv re Nivov eiXov {clig de elXov, ev ereQOLOL 
XoyoLOi dr]Xc6oco) yal rovg IJoavQiovg vnoxeiQiovg enoLr]- 
aavTO TcXr]v rrjg Bal3vXcovir]g (.loiQiqg. /.lera de ravra Kva- 
^(XQr^g fiev, ^aoLXevaagreoaeQa/.ovTaerea ovvTOlOLly.vO-aL 

107 r]Q^av, TeAffztt. eyde/.eraL de J^larvayr^g 6 Kva^cxQeoj Ttalg 
rr^v (SaoLXr]ir]v. yai ol eyevero O^vycxrVjQ rfj ovvoi.ia eOero 
3Iavd(xvr]v, rr]v eSo/.es ^orvcxyrjg iv rc^ vitvco ovQr]oaL ro- 
aovrov ojare 7tXr]oaL (.lev rr]v ecovrov tcoXiv, ercLy.arayXv- 
aaL de yal rr]V ^air]v naoav. vneQd^e/ievog de rcov Mcxycov 
rolOL oveiQonoXoLOL rb evvnviov ecpo^iq&r] naQ^ avrcov 
avTcc e/.aora /.laO^cov. /nera de rrjv 3Iavdcxvr]v ravrr]v eov- 
oav rjdr] avdQog coQairjv Mijdcov /.lev rcov scovtov a^icov 
ovdevl dLdoL yvvai/.a dedoiy.cvg rrjv oipLv, 6 de neQOi] didol 
ico ovvo/xa r]v Kau(ivor]g, rov evQiay.s oly.ir]g (.lev eovra 
ayaOijg TQonov de r]Ovxiov, noXXc[j eveQd^e aycov avrov 

108 fieoov avdQog Mr]dov. ovvoLyeovar^g ds rco Kafi^vot] rijg 
MavdavY]g 6 ^orvayrjg rio nQcorco erel eiSe aXXr]v oxpiv, 
edo/.ee de ol Ix rcov aidoicov rr^g O^vyarQog ravrr]g cpvvai 
a(.inBXov, rr]V 6s afineXov enLOXSiv Tr]v^oiiqv naoav. iScov 
6e rovro v.al vneQd^ei.ievog rolOL oveiQonoXoLOL /.isrsnefi- 
iparo ex rcov IJeQoecov rr]v ■OvyareQa enirev.a eovoav, 
anLyoi.ievr]v 6e ecpvXaaas ^ovXo^svog ro ysvveofisvov e^ HPOAOTOr A. 108—110. 49 

avrr^g diacp^eioat' h. ydq ol Trjg oipiog ot TtZv Mdycov 
ovsiQO/Tolot eaijiiaivov oti ueXloL 6 Trjg ^vyaroog avTOv 
yovog (^aai).evaeiv dvz l/.elvov. Tavra di] tov rpvlaaoo- 
iievog 6 ^arvdyr^g, cog iyevero 6 Kvgog, v.u).eoag kqitayov 
avdQce ol/.r-iov y.cd itLoroTaTOv re Mr^diov v.a\ rcdvriov eTci- 
Toortov Tcov eojvrov, e).eye ol roidde. " J^qTxaye, nqrjyfia 
TO av TOL rcqnad-eco, iir^dand TvaqaxqrG)], ur^de eue re 
naqa^dlj] v.ai aU.ovg elouevog l^ voreqr^g oecovTco rTeqi- 
near]g. Xd^e rov Mavddvtj erev.e Ttalda, cpeqcov de Ig oecov- 
Tov aTtoxreivov uerct de d-dxpov TqoTtto oreci) avrog ^ov- 
?.eai." 6 de uueiSercu "co (iaoL).ev, ovre a).).orev.co itaqeXdeg 
uv6qL Tcode dyc(OL oidev, cpvlaoooueO-a de ig ae v.cd ig 
tov uererteLrev yoovov urjdev i^auaqreLv. d)X eirOL cpi).ov 
TOvro ovrco yiveaO^UL, xqij di] ro ye iuov vrtr^qereeod-ai 
i.tirrjdetog." TOiroioi duenpduevog o yjqrtayog, tog oi io3 
Ttaqedod-r] ro TtULdiov v.ev.oour]uevov rr.v irtl d^avdrco, r]ie 
v.).aitov ig rd oiv.ia. 7taqe).0-cov de ecpqu^e rfj kcovrov 
yvvuLv.l Tov Ttdvra ^orvdyeog qr^d-evru ),6yov. r] de rtqog 
ccvrov Xeyet "vvv cov ri oot iv voco iorl TtOLeeLv; o de 
uuei^SerUL " ov rrj ivere).).ero yJorvdyr^g, ovd' ei rtuqacpqo- 
vy]oeL re v.ai uaveeraL v.dv.LOv rj vvv iiaiverui, ov ol eycoye 
TtqoaOrjoouuL Trj yvoj/.ii] ovde ig cpovov tolovtov vmqqe- 
TTi]Oco. TtoD.cov de elivev.ev ov cpovevaco /ilv, v.ul otl avrco 
fiOL ovyyevrjg iarL 6 nulg, v.cd otl Jjorvdyr^g {.lev iort 
yeqcov val drtULg eqoevog yovov' ei de i&elrioei rovrov 
Te}.evrr]Oavrog ig rr^v O^vyureqa ruvrr^v dvu^iiivui r] tv~ 
qavvig, rr^g vvv tov vlov v.reiveL Sl iuev, u).).o ri rj Xei- 
Tterui TO ivOeiJrev iuoi v.ivdvvcov 6 /neyLarog; dXXd tov> 
uev dacpuleog en^evev iuol deZ rovrov relevrdv rov rtalda, 
del i^ievroL rcJov tlvu ^arvdyeog airoij cpoveu yeveoOui v.al 
fir] Ttov l/twv." Tuvra elrte v.al avriv.a ayyelov ertefirte no 
irti riov [iovv.oXtjov rcov ^orvdyeog rov rjrtioraro voudg re 
irtLrridecordrag veuovra v.ul ovqea ■Or^qicodearura, tco ov- 
vofiarjv MLrqaddtr.g. ovvoi/.ee de ecovrov ovvdovXj], ovvofia 
de rf] yvvuLv.L r]v rfj ovvoiv.ee Kvvco v.urd Tr]v '^EXXiqviov 
yXcooauv, v.urd de rjjv Mr]dLv.r.v Zrtav.to' rrjv ydq v.vva 
v.uXiovOL Grtdv.a SlrjdoL. ol de vrtcoqeai eioi tcjov ovqecov, 

Herodoti vol. /. 4 50 HPOAOTOr A. 110. 111. 

ev&a rag vo/.iag xwv ^oojv eixs dviog drj 6 ^ov/.oXog, irqog 
^oqIco re avefiov riov I-Jy^ardvtov 'Aal Trqog rov TTOvrov 
rov Ev^sivov ravrrj (.ilv ydg rj Mri8i/.rj xcooi] TiQog Za- 
OTTsiqLov OQSivrj soii v.aQra '/al vipr^l^q rs /.al lidr^oi ovvt]- 
Qsrprg, rj ds dXXrj Mrjdr/.)] /w^)»; sorl Ttdoa dn:s8og. sttsI 
tov 6 ^ov/.6?.og OTiovdfi TtoU.j] '/.aJ.sousvog dixi/.sro, sXsys 
6 '^kqnayog rdds. "'/.slsvsi os ^orvdyrjg ro Ttaidiov rovro 
Xa^ovra ^slvai sg rb SQr^uorarov rtov ovQStov, o/.tog dv 
rd'XiOTa dcarpd^aQsitj. '/.ai rdds roi s/.ilsvoe si/rslv, i]v 
(.11] d7t0'/.reivr]g avro d).).d rsto rQortfo 7tSQi7T0Lr]Oi]g, oke- 
^Qfo r([j '/.cc/iorto os dia'/Qi]Osod^ai. LroQav Ss r/./.siusvov 
111 rsrayuca lyco.'" tavrcc d/.ovoag 6 i^ov/.oXog -/.al dva).alhov 
To Ttaidiov r]LS ri]v avvi]v ortioco bdov '/.al aTtr/vssrai sg 
rr-v srravlLv. rco (5' aoa -/.ai avrcT) rj yvvr] srtirs^ eovoa 
ndoav i]ueQi]v roxs -/.cog '/.ard Saiiiova ri/.rei, oiy^ousvov 
rov ^ov'/.6?.ov sg TtbXiv. i]oav ds ev cpQovridi d/itrp6rsQ0t 
d?.?.t]lcov TtSQi, b f.isv rov r6'/.ov rrg yvvcci/.bg dQQCodecov, 
r] ds yvvi] o riov'/sco&cog bl^QTtayog fierccrteiiipaLro avTr^g 
rbv dvdQa. eneirs ds drtovoori]oag e/teory], ola s^ diX- 
Ttrov Idovocc t] yvvr] s^iQsro TtQoreQi] o n /uv ovrco ttqo- 
d-iiicogJlQTtayog usrsTtsuipato. b ds sirts "co yvvai, sldov 
re eg rt6liv eld-cov /ai r-/.ovoa rb (^iiqre idelv ocpsXov /irjTS 
'Aore ysveod-ai eg deonorag rovg rjuereQOvg. oT/.og f^iev 
Ttdg UQTtdyov '/.Xavd-uco '/.arer/ero, lyco de e/Ttlaysig rjia 
soio. cog de rcr/Lora sofjXd-ov, bqico TtaLdiov TTQO'/.eifisvov 
dortcciQov re '/.cci ■/Qccyyccvbuevov, '/.e'/.oom]uevov XQ^'^V '^^ 
'/.ai eoO^rjrL Ttoi/i?.r]. 'JlQTtayog ds cog eidi fts s/.i?.svs rr]v 
raxiorrjv dva?.a^6vrcc rb Ttaidiov o^rxeo&ai cpiQovra '/.al 
■d-eiiai ev&a 0^r]QLcodiorccrov eh] rcov ovqscov, cpdg }Jorv- 
dysa sivai rbv ravra srtid-iusv6v tioi, 7t61?^ drtsiXr.oag ei 
jiiri ocpsa TT0ir]OccLUL. '/.ai eyco dvccXa^Scov erpeQov, do'/.icov 
Tcov rivog oi/.ericov sivai' ov yaQ dv '/.ots '/.arido^cc svdsv 
ys r]v. ed-dti^eov 8e boicov /ofCTf^^ rs '/.cci s^iuaoL '/.s/.oottr^- 
fievov, Ttqbg 8e '/ai '/.?.avd-uov /ccrsorscdra surpavia ev 
lAQTtdyov. '/cci TtQO/ate 8r] '/ar b8bv Ttvvd-dvojLiai rbv 
Ttdvra ?.6yov d-eQdrtovrog, og ei.ts TtQortittrtcov s^a^ Tt6?.iog 
svs'xsiQios rb ^Qecpog, cog dqa Mccv8dvr]g le si'rj nalg rijg HPOAOTOY A. 111—114. 51 

yiGivuyeog &vyaTQog y.al Kaii^voeLo rov Kvqov, vxd fiiv 
'■iaxvdyrjg IvTelXeiai d/to/.TSlvat' vvv t€ ode IotL" dfia 112 
de TavTa eleye 6 ftov/.oXog xai l/.y.alvipag dnedEi/.vve. rj 
de cog elde to naidiov fieya re y.al eveideg lov, da/.oioaoa 
y.ai ?.ai3ouevr] tcov yovvuTtov tov dvdqhg eym]ite ftr^deiurj 
rtx^T/ e/.Oelvai iiLv. 6 de ov/. ecprj olog r elvai d/.lcog avra 
rcoieeiv' LricpoirrjOeiv ydg y.arao/.oitovg e%!Aqndyov erto- 
xpouevovg drtoleeod-ui re yd/.iora r:v ^ii'] ocpea Ttoi^oj]. 
Mg de ov/. eneiO^e uqu tov uvdQu, devrequ /.eyei t] yvvt] 
rdde. "Lrei roivvv ov dvvuuui oe neiO-eiv ///) e/.d^elvai, 
ov de code noir^oov, ei drj Ttuod ye dvdyy.y] ocpd-ijvui l/.y.ei- 
fievov. rero/.u yuQ y.ul eyco, rero/.a de reOveog. rovro 
fiev cpeQcov TtQodsg, rbv de riig^OTvdyeog &vyaTQog naida 
cog e^ i]fie(ov eovra rQecpcofiev. y.al ovrco ovre ov ulcooeai 
ddi/.ecov rovg deonorug ovre rjftZv y.uy.cog ^e[-iov/.evfievu 
eoruL' re yuQ red-vecog §aoih]ii]g rucfr^g y.vQi]oei y.ul 
TteQiecov ov/. urco/.eet rt]v iltvyjjV." y.dQru re edo^e rw ii3 
(iovAoho TCQog rd jtUQeovra ev leyeiv rj yvvrj, y.al avri/.u 
Lroiee ruvru. rov fiev ecpeQe d-uvurcoocov naldu, rovrov 
filv nuQudidol rf] ecovrov yvvui/.i, rbv de ecovrov lovra 
rey.QOv kctj^cov eO-r/.e eg rb uyyog Iv r([) ecpeQe rbv ereQOv' 
xoourjoug de rco /.oofico nccvrl rov ertQOv naidbg cpeQcov 
eg rb eQriftOTcaov rcov ovqIcov riO^el. cog de TQirr] rjfieQi] 
T(o nuidico e/./.ecftevci) eyivero, r;ie ig n6).iv ^ov/.oXog, 
rcov rivu nQO(ioo/.cov cpvkay.ov uvrov y.uru/.incov, e/.d^Cov 
be eg rov 1-lQndyov dnoder/.vvvuL ecprj eroiftog eivuL rov 
nuLdiov rbv ve/.vv. 7tefi\pug 6e 6 l^Qnuyog rcov ecovrov 
doQvcpoQCov rovg niOTordrovg eide re Siu rovrcov y.ul 
eOaipe rov (iovy.olov rb ncudiov. y.ul rb ftev ereOunro, 
rbv de voreQOv rovrcov Kvqov ovvofiuoO-evru nuQuKu^ovoa 
etQecps r] yvvr] rov ^ov/.o/.ov , ovvofiu ulXo y.ov tl y.al ov 
KvQOv O^eftevr]. y.ul ore dt] i]v de/.uerrjg 6 nuig, nQfjyfta lu 
eg avTOv roiovde yevofievov e^ecprjve ftiv. enuLte ev rfj 
y.coftf] ravri] ev rfj rjouv yul at ^ov/.oliuL uvtul, ejtaiCe 
de fier ulhov rjU/.cov ev bdco. /.ui 01 nuldeg naitovreg 
eiXovro ecovrcov ^aOLXea elvai rovrov dq rbv rov (iovy.o/.ov 
eni/.hjOLV naida. de avrcov dLera^e rovg fiev ohiag 

4* 52 HPOAOTOY A. 114—116. 

oly.odoueeiv, rovg dh doQvrpoQOvg shai, rov de v.ov xtva 
avTcov orp&aXf^iov (iaoi)Jog eivai, to) de rivi rag ayyellag 
eocpeQeiv ididov yeQag, cog e/.doTCt) eQyov TTQOOTaoacov. 
elg drj tovtcov tcov naidcov ovf.i7rai^cov, ecov ^QTef.i[^aQeco 
Ttalg dvdQog doy.iiiov ev Mr^doiOL, ov yccQ di] enoirioe to 
n:Q0OTcr/&ev e/. tov Kvqov, exeXevs avrbv xovg dXXovg 
TTaldag diaXa(ielv , Tveid^oiiivcov 6e rcov naidcov o KvQog 
Tov Ttaida TQrjJcog y.aQTa TteQieoTte ftaoTiyecov. 6 de 
eTteixe /iieTeiO^t] Tdxtora, cog ye dt] dvd^ia ecovTOv iraO-djv 
ftdXXov TL neQLiqf.iey.Tee, y.cneXOcov de eg noXiv nQog rov 
nareQa dnoLy.TiQero tcJov vno Kvqov rjvrr^oe, Xeycov de ov 
KvQOv {ov ydQ y.co i]v tovto TOvvoi.ia) dXXd nQog tov (3ov- 
y.oXov rov ^OTvdyeog naidog. 6 de yjQTeit(3dQt]g OQyfj cog 
eixe eX&cov naQa tov ^OTvdyea y.ai djiia dyoftevog rov 
nalda dvdQOLa nQi']yuaTC( ecpr] nenovO-evai, Xeycov "w 
^aoLXev, vno rov oov dovXov , ^ov/oXov de nuLdbg cods 

115 neQiv^QLOiiieOa,^' der/.vvg rov naLdbg rovg cofiovg. dv.ov- 
oag be yal IScov bl-lOTvdyr^g, e&eXcov TiucoQr]aaL tco naLdl 
TLjiirjg rrjg y^Qre/it^dQeco e'ivey.ev, /neTsnefintro rov te ^ov- 
y.oXov y.cu rbv nalda. eneire de naQi]aav dftrpoTeQOi, (SXe- 
ipag nQbg rbv Kvqov 6 ^orvdyr^g erpi] "av d't] ecov rovSe 
roiovTOV eovTog nalg eroXftr^aag rbv rovde nalda eovrog 
nQcoTOv naQ s/.toi deiy.ei)] roif^de neQianelv" b ds di.iei- 
(iero code. "co dionoTa, syco ravra rovrov snoi)]oa ovv 
dixr]. ol yccQ fts e/. rrjg y.coiir^g naldeg, rcov y.al ode r]v, 
nai^ovreg orpicov avrcov eoxr^occvro (SaoiXia' sdoy.sov ydQ 
arpt eivaL eg rovro enirr^decoraTog. ol (.liv vvv dXXoL 
naideg rd enLraaoofieva eneriXeov, ovrog de dvr]y.ovoree 
re y.al Xoyov eixe ovdiva, eg o eXa(ie rrjv di/.r]v. el cov dt] 
rovde eivey.ev a^Log rev y.ay.ov elfti, ode roi naQeiftL.^' 

116 ravra XiyovTog rov naidbg rbv ^orvdyea eorjis dvdyvcoaig 
avrov , y.ai ol o re xaQa/.rr^Q rov nQOOconov nQoarpiQS- 
od-aL sd6y.ee eg ecovrbv y.al x] vnoxQLOig eXevOeQicoriQr] 
eivaL, o re XQOvog rfjg ex-9-ioLog rfj r]Xr/ir] rov naidbg 
Idoy.ee ovn^aiveiv. synXays\g ds rovroiOL sni xQovov 
drpO-oyyog r]V. fioyig Se dt] •/ore dveveixOe\g eins eOiXcov 
£'/nifHpaL Tbv^QTSfi(idQr]v, h>a rbv ^ovxoXov fiovvov Xa^cov HPOAOTOT A. 116—118. 53 

j^aoavtor], "yjQTa/ii^aQeg, lyCo ravra 7ton']0(.o wore oe Y.a\ 
zbv nalda xov oov iitjdtv e/iiueincfeo^ai" rov /lev dr] 
kQTef-i^aQiqv Tte^Ttei, zbv de Kvqov ijyov eaco ol &eQdnovxeQ 
xeXevaavTog xov ^OTvdyeog. eneX 6e vnelikeimo b (iov- 
y.olog /iiovvog fiovrco&evra avzbv eYQero b J^OTvdyrjg, 
/.60-ev Xd^ioL Tov 7calda y.al Tig eh] b 7taQadovg. o de e^ 
ecovTOv re ecpr] yeyovevai y.al xr^v Tey.ovoav avTOv eri eivai 
7taQ ecovTco. yloTvdyi]g di fiiv oix ev (iovXeveod^ai ecpr] 
eniO-vfieovTa eg dvdy/.ag fieydXag dni/.veeoi^ai, afia re 
Xeycov Tavia eoi]iiaive toIol doQvcpoQOioi Xau^dveiv avxov. 
b de dy6/.ievog eg Tag dvdyxag ovtio Si] ecpaive xbv eovxa 
X6yov. dQXOfievog dt] dn dQyJ]g dieBtjie rf] dXt]d^eit] XQeo- 
fievog xal /.aiefiaive eg Xirdg Te /.cd ovyyvc6f.ii]v ecovT([) 
■/eXevcov exeiv airov. 

J-Iotvdyt]g de rov fiev ^ov/oXov Tt)v dXt']d^eiccv l/.(pt']- ii7 
ravTog Xoyov rjdt] y.al eXdooco enoieero, yjQndyc^) de y.ai 
fieydXcog fieit(p6fievog y.aXeeiv avTOv Tovg doQv^poQOvg e/.i- 
Xeve. cbg di ol naQr^v b 'JlQnayog, e^iQetb fuv b l-ioTvdyr^g 
""4Qnaye, Ti(o di] fi6Q(o tov nalda y.arexQrjoao tov tol 
7taQidco/.a ex O-vyaiQog yeyovoza Tr^g ifir^g;'^ b dh l^Q- 
7tayog cog elSe tov ^ovy.oXov evdov eovra, ov TQdneraL 
eni rpevdia bdov, 'iva fii] eXeyxofievog dXioy.r]TaL, dXXd 
XiyeL Tdde. "co ^iaoiXev, eneize nctoiXa^ov rb naidiov, 
e^iovXevov o/.onicov o/.cog ooi Te noir^oco y.axd v6ov '/.ai 
eycb nQog oe yLvbfievog dvafiaQTt^rog fii^xe O-vyaxQi tvj afj 
fit]Te avTco ooi eh]v avd-ivTt]g. noiico di] cbSe. yaXioag 
rbv ^ov/.oXov T(')vde nccQadidcofu rb naLdiov cpdg oi rs 
elvaL Tov -/.eXevovTa dnoyrelvai avxo. '/.ai Xiycov tovto ye 
ovK eipevd6fit]v' av yaQ everiXXeo ovrco. naQadiSojfu fiiv- 
TOL T(i)de /aTa rdde, evTeiXdfievog d^elvai fuv eg eQrjfiov 
ovQog yai naQafiivovra cpvXdaasLv axQi ov TeXevTr^Of], 
dneLLr^oag 7iavT0la T(ode r]v fir] rdde eniTeXia noir]Or]. 
ineixe de noLi]aavTog tovtov xd ■/.eXevofieva eTeXevTr^oe 
To naidiov, nifupag tcov evvovxcov rovg nLOroTdTOvg xat 
eidov dt e/.eivcov xcci eO-aipd fiLv. ovTcog eoxe, co ^aocXev, 
neQi Tov nQTqyfiaTog tovtov y.ai tolovtco fWQco exQt']oaTO 
Tialg^^ jiQnayog fiev drj tbv tOvv ecpaLve Xoyov kaxvdyr^g iis 54 HPOAOTOY A. 118. 119. 

dh y.ovTiTiov rov oi ivslyie xoXov diu zb yeyovog, nQiora 
/.lev y.cac(rceQ ijy.ovas avTog nQog rov (3ovy.6).ov rb nofiyf.ta, 
ndXiv d/trjyeeTO toj JtiQ7tdyc), /iisTd dh log ol S7Ta).i).l6- 
ytjTO, y.aTSiiaiVE ).eycov log neQieori rs 6 nalg y.al to ye- 
yovbg exsL yaltog' "rqi xs yaQ nsnoir^(.ievo/' effrj leyojv 
" eg Tov natda tovtov ey.aitvov /Lisydlcog v.aX S-vyarQl TJj 
e/iffj dia^slV^r^/ievog ovy. ev eXacpQco enoiev/irjv. cog cov Trjg 
Tvxt]g ev /leTeaxecooiqg, tovto /tev rbv gscovtov nalda 
dnoneitipov naQa rbv nalda tov vetjXvda, tovto ds, oco~ 
GTQa yaQ rov naidbg /ie).).co d-vsLv toIgl d-scov ti/ij] avTt] 
110 nQoa/.esTai, ndQiaO^i /tOL eni dslnvov" l^Qnayog /tev cog 
TjyovGS ravTa nQOoyvvrjaag yal /isydka noirjad/tsvog, otl 
T£ rj d/iaQTag ol eg deov eyeyovss y.al otl enl TvyjjOL XQrj- 
GTrjaL enl delnvov ey.iy.lrjTO, rjis eg rd oixia. eos'A-3^cov ds 
rrjv TayjGTrjv, rjv ydQ ol nalg elg /lovvog erea TQia xai 
dexa y.ov /id^.LGTa yeyovcog, tovtov e/.ne/tnsL livai re y.e- 
levcov Ig ^arvdysog xal noLisiv o tl av s/.slvog y.eXevtj. 
avTbg de nsQixaQijg ecov cpQci^eL rfj yvvai/.l rd avy/.vQrj- 
aavTCi. JJoTvdyrjg Si, cog ol dni/.eTO o jlQndyov nalg, 
arpdS,ag avTOv y.al y.cad /liXea dielcbv rd /lev conTrjae rd 
ds tjiprjos rcJov y.Qscov, evrvy.ra de noitjad/ievog el^s eTol/ia. 
eneirs de rfjg coQrjg yLvo/tivv^g rov dsinvov naQtjaav oXtb 
dlloL daiTV/i6vsg y.al 6 ^lQnayog, rolOL /lev dkloiGL yal 
avTco ^aivdysl nciQeTiO-iaTO TQdnetat eninlsai /irjXicov 
y.Qecdv, JilQndycp de rov naidbg rov ecovrov, nXrjv ascpakfjg 
rs y.al dy.QCov x^iQfJJ'^ ^£ '^•^1- nodcov, rdXla ndvra' ravra 
ds /w^/g e/.ievo hil y.avico y.cacc/.e/.aXv/t/iiva. cog de tco 
yjQndyco ed6y.es dXig sy^SLv rfjg ^OQfjg, yiarvdyrjg eXQsro 
/tiv sl Tjadsirj tl rfj d^oivtj. cpa/tivov ds JjQndyov xal 
y.dQTU ijad-fjvai, naQirpsQOv rolaL nQoas/.isro rtjv y.srpaX)]v 
rov naidbg y.aray.sy.aXv/i/iivrjv yal rdg y^^slQCtg y.al rovg 
nbdag, JiQnayov ds ey.iXevov nQOGaidvTeg dno/.aXvnrsiv 
rs y-al XaiSeiv rb (iovXezaL avicov. nsL&o/isvog ds b ^q- 
nayog y.a\ anoy.aXvnrcov oQa rov naidbg rd Xsi/t/taTa. 
Idcov ds ovxs s^snXdyrj evrog re ecovrov yiverai. e^Qero 
de avrbv o l4aivdyrjg el ytvrJja/.OL orev d^tjQiov y.Qia (ie- 
^QcoxoL. 6 ds y.al yivcoay.siv erpn xal aQearbv sivat ndv IIPOAOTOT A. 119. 120. 55 

TO uv (iaoilehg eqdi]. tovtolol dh aufLipufievog y.cu ava- 
lal^iov ra XoLrta rtov v.QcUJv j]LS ig xa ohla. lvi}tviev dh 
eueD.e, cug eyu) doy.iio, a/uoag OcxipSLv ra navva. 

^jQTTcr/q) fiev ^-ioivayrg di/.tp' ravrijv hiiOrf/.e, KvQOv 120 
ds TceQL l^ovXevcov e/.uLee xovg avTovg tcjJv Jlayojv ol to 
evvTTVLOv ol TavTT] e/.QLvav. auL/.o^ievovg de e^iQeTO o 
l-iOTvdyr^g rfj e/.QLvdv oi tt]v oipLv. oi de /.utu tuvtu 
eln:av, keyovTsg cog (SaoLkevoaL XQ^i^ '^^^ italdu, ei erre- 
'Qcoae xat (.17] dned-ave ^tQOTeQOv. 6 5e dfieiperai, avxovg 
-TOLoide. "eoTi ts 6 nulg y.al neQieotL, y.ui fiLv eit dyQOv 
dLULTeouevov oi Ix Trjg y.c6/.a]g nuldeg eoTt]OuvT0 (iuoL).ea. 
6 de ndvTU, oouneQ oi dXr^OeC loyc^ §aoLXeeg, exeXecooe 
nonqoug' xai yuQ doQvrpoQOvg yul OvQcoQovg y.ui dyye/.Lr- 
cpoQOvg xai tu Xomd 7tuvTa dLUid^ug i]QX^- '^■^'■i ^^^ ^S 
xL vf.iiv xavTU cpuivsxaL cpeQeLv" sinav oi MdyoL ' ei fisv 
nsQisoTL xs ■/.ai e^uoiXsvos 6 nalg ///; e/, nQOvoii]g xLvog, 
•OdQoee xs xovxov s^lvsxsv y.ui O^vfiov exe dyuOoV ov yuQ 
exL xo devxeQOv ccQ^eL. nuQU ofiL/.Qu yuQ y.ul xcov Xoyicov 
t]fiiv evLu yexcoQr^/.e, y.ui xd ys xcov ovsLQdTcov exofisva xe- 
Xecog eg doO-eveg eQxexuL^' dfieij;iexctL ^OTvdyr^g xoLoide. 
"y.ui uvTog, co MdyoL, xuvtjj nXeioxog zf] yvcofif] eiui, 
^aoLXeog ovvofiuoOavxog xov nuLdbg e^rf/.SLv xs xbv oveLQOv 
y.ui fioL xbv nulda xovrov sIvul dsLvbv ovdev Xtl. oficog 
ye fievTOL ovfi(iovXsvouie. fiOL sv neQLO/eipdfcevoL, xa 
fteXXeL docpuXeoxuTU eivui o^i/j^ xs xc^ ific^ xal vfiiv. 
einav nQog xuvxa oiMdyoi "co [iuoLXev, y.ul avxoioi r]fiiv 
neQi noXXov Ioxl yuxoQOovoO-uL dQxr,v xi]V or]v. e/.eivcog 
fiev yuQ dXXoTQLOvxai eg xbv nulda xovxov nsQLLoiou 
eovTU neQOr]v, yai r]fieig eovieg Mrjdoi dovXovfieOd xe /.ai 
Xoyov ovdevbg yLvofieOa n^bg IleQoecov, lovTsg ^slvol' oeo 
d^ svsoxscJoxog ^aoLXeog, eovxog noXLrjxsoj, yai UQX,0fiev xo 
fisQog yui xLfiug nQog oeo fieydXag eyofiev. ovxco cov ndv- 
xcog T]fiiv oeo xe y.ui xrjg oi]g dQxijg JtQOonxeov eoTi. /.ui 
vvv ei cpo^eQOv xl evcoQeofiev, ndv dv ool nQoecpQd^oiiev. 
vvv de dnoo/.r]ipavxog xov evvnviov eg cpXavQOv ulxoi xe 
0-UQoiofiev y.ui ooi ereQa xoiavxa nuQU/.eXevofieOu. xbv 
de nuida xovxov e^ ocpOuXfiiov dnonefixpuL sg IleQaug xs 56 HPOAOTOY A. 121—123. 

121 /.al Tovg ysiva/^ivovg" axovoag xavTa 6 ]JoTvdyr]g IxaQi] 
T£ y.al y.aliaag rbv KvQOv eleys ol Tade. "w n:al, oe yccQ 
eyu) di oipLv oveiQOv ov zeXei^v rjdl/.eov, rf] aeojvxov dh 
(xoiQri neQieig' vvv wv Xd^L x^^iQtov eg IleQoag, nofxrcovg 
d^ iyoi a(xa Tci/nipco. el-d-iov de hel nateQa re y.al (.ir]TeQa 
£VQr]oeig ov y.aTcc MLTQadccTr^v Te tov ^ovy.olov v.al ti]v 

122 yvvalya avTOv^ Taixa eiJiag 6 koTvdyr]g dTtone^iTceL 
%ov KvQOv. vooTTioavTa ds f.iLv eg tov Kaf.i(3voeio za OLyla 
ede^avTO ot yeLvdfievoi, '/.a\ de^duevoL wg envd-ovTO, fie- 
ydlcog rjond^ovTO ola dr] eniOTduevoL avTi/a tot£ Tslev- 
zfjoaL, loTOQeov Te OTeio tqotiio neQiyevoLTO. o de 0(pL 
e)iey€, cpdg nQO tov (lev ov/eidevaL dl)! r]fiaQTi]y.6vaL nXel- 
OTOv, xttT odov de nv^eod-aL ndoav Tr]v etovTOv ndd^V 
hcioTuod-aL (lev yaQ cog (-iov/oXov tov ^-lOTvdyeog elr] nalg, 
dno de Trg e/eld^ev odov tov ndvTa Xoyov tcov nofincov 
nvd^eo&ai. TQacprjvaL de ekeye vnb Trjg tov ^ov/olov 
yvvai/og, riLe t£ TavTr]v alvecov dLa navTog, r]v tc ol ev 
Tco loyco TU ndvTa r] Kvvco. ol dh TO/eeg naQala§6vTeg 
TO ovvofta TOVTO, %va S-eLoreQcog do/er] toIol IleQor^OL 
neQLelvai ocpi b nalg, /acel^akov (paTiv cog e/y.ei(.ievov 
KvQOv y.vcov e^e&Qeipe. evd-evTev (ihv r; cpdTLg avnr] /e- 

123 KvQcp de dvdQOVfievcp /al Uvtl tcov t]liy.cov avoQeLO- 

TdTcp /al nQOOcpiXeoTdTcp nQOoe/eeTO 6 ^Qnayog dcoQa 

ne(Lncov, Tioaod-aL^OTvdyea eniO-v(ieojv' dn ecovTOv yaQ 

iovTog IdLOJTeoj ov/ ivojQa TL(icoQir]v eoo(ievr]v ig^OTvdyea, 

KvQOv de oQeojv entTQecp6(ievov enoLeeTO ov(i(iaxov, Tag 

ndd-ag Tag Kvqov TfjoL eojvTOv b(iOLev(isvog. nQO 6 eTt 

TOVTOv Tads OL /aTSQyaoTO' ibvTog tov ^-lOTvdyeog nL/oov 

eg Tovg Mt]dovg, ov(i(iioyojv evl e/doTcp b xlQnayog tcov 

nQOJTCov Mr]dcov dvensL^s cog XQV Kvqov nQOOTr]oa(iivovg 

"iOTvdyea navoat Trjg ^aoLlr]ii]g. /aTeQyao(iivov di oi 

TOVTOv /al ibvTog €Toi(iov, ovtco dr] tco KvQcp dLaLTeo(iivcp 

iv neQOi]OL §ovl6(ievog b 'J-lQnayog dr]lcdaaL Tr^v eojvTOv 

yvcoLir^v dXlcog (ihv ovdc((icog elxs ccts tcjov bdcJJv cpvkaoao- 

(isvojv, b 6h snLTexvdTaL roL^vds. layov (ir]xavr]od(ievog 

y.al dvaoyjoag tovtov Tr]v yaoiiQa y.ai ovdhv anoTilag, HPOJiOTOY A. 123—125. 57 

log de eJxe, ovko loe^r/.e (SiiSUov, youxpag xd ol edo/.ee' 
aTtOQQUipag 6e zov ?m-/ov zrjv yaoxtQa y.ai di/.Tva dovg 
axe i^riQevTfi xcov or/.exeojv Tto niOTOTaTii), aTieozeiXe eg 
Tovg UiQoag, evTeiXa[.iev6g oi ano yhooorjg didovta tov 
Xaybv Kvqci) e/ieizielv avTOxeiQirj f.iiv die/.elv y.al /.ir^deva 
01 xavTa TtoievvTi TtaQetvai. TavTO. tb dr] tov ertiTe/.ea 124 
eyivero y.al 6 KvQog JtaQa/.aiicov tov Xaybv dveoxioe. evQcov 
de Iv avTO) zo (iil^/.iov evebv /.a(idjv eite/JyeTO. tu de 
yQduuaTa e/.eye Tdde. "w Ttal Kaii^vaeo), oe ydo d^eol 
ertOQeovOL' ov yaQ dv y.ote eg tooovto Tvyjjg aTti/.eo' 06 
vvv I-iOTvdyea tov oecovrov cpovea Tcoai. y.aTa /.lev yuQ 
Ttjv xovTOv nQoO^vfiiijv zedvr]y.ag, zb de y.aTa d-eovg ze '/.al 
ei.ie neQieig' Ta oe /.al 7td'/.aL do/.eco ndvra l/.ueua&r^- 
y.evai, oio xe avTOv neQi cog e/tQrx^^i], '/.a\ ola eyui vtc 
jlOTvdyeog rte:tovd-a, oti oe ov/. dne/.Teivct. d/.K edco/.a to) 
^ovy.olco. ov vvv )]v l^ovXrj euol neid^eoO^at, tr^onsQ 
yloxvdyi]g cxQxei X^Q^iS^ ravTt;g dndor^g aQ^eig. IleQoag 
yaQ dvaneioag dniOTaoOai OTQcnr.ldTee eni Mt]dovg' y.cci 
r]v T£ eycb vn ^otvdyeog dnode^/O-eco otQarrybg uvTia oev, 
eoTUL TOL T« ov ^ov/eui, i]v Te Tcuv Tig doy.ijiitov ci/J.og 
Mr]dcov' nQCOTOL yuQ ovtol unoOTdvTeg dn e/.eivov y.ai 
yevoj-ievoL n^bg oeo Uatvdyea y.caaiQeeiv neiQtjOovTai. tog 
cov eToiuov Tov ye evddde eoviog, noiee tuvtu y.ui noiee 
y.UTU Tdyogr d/.ovoag tuvtu KvQog lcfQovTL^e OTeoj 125 
TQonco oocfCOTdTCf) fleQOug uvaneioei unioTUoB-uL, cfQOv- 
ri^cov de evQio/.eiuL tuvtu y.aiQLcoTUTa eivuL' enoiee di] 
TUVTU. yQdipccg Ig (iiri/.iov tu e^iov).eTO, u'/.ir^v rcov ITeo- 
oecov enoi)]OUTO, fietu de uvanTv^ug zb (ii(i'/Uov y.ai eni- 
Xey6{.ievog ecpr] hotvdyed uiv OTQUTr^ybv ITeQoecov dno- 
deiy.vvvuL. "vvv ze," ecpr] Xiycov, "w UeQOccL, nQoayoQevco 
vf.ilv naQelvuL e/.aotov exovia §Qinavov" KvQog /nev 
TUvTa jtQoriyoQevoe' eoTt de fleQoicov ovyvd yiveu, y.ai tu 
juev avTCov 6 KvQog ovvdkLoe y.ui uvineLoe uniotuoOuL 
dnb 3Ir]dcov' eOTi de Tdde, e/. tcov coI/.ol ndvTeg r]QTiuTUL 
niQoai, nuouQyddaLMuodffLOLMdonioi. zovtcov UaouQ- 
ydduL eloi uqlotol, tv Torai /ftf J/;(a<//£v/(5ca eloi cfQrjQrj, 
evO-ev 01 iiaoL).ieg ot [leQoeiduL yeyovaai. u).).ol de niQoai 58 HPOAOTOT A. 125—127. 

eloi o'id€, nav&ia).aloi Jr.QOvoialoi reoiLidvioi. ovtol iih 

Ttdvreg dooTr^oeg eloi, ol de a/J.oi vofxddeQ, Jdoi MdQdoL 

126 jQOitLy.ol laydQTLOi. cog de TtaQvoav anavxeg exovreg 
TO TTQoeiQrjuevov, ev&avia 6 KvQog, i]v ydQ xLg xoJQog Tfjg 
neQOLxfjg dyiavd-iodr^g ooov Te enl by.TOjy.aLdev.a OTadiovg 
i] eXxooi TtdvTj], TOVTOv aq}L xov x^oqov TtQoeljie e^r^ue- 
QaJGai ev rjueQj]. eTCiTeXeodvTcov de tcov IleQoecov tbv ttqo- 
y.eiuevov ae&lov, devieQd ocfi TTQoelne eg t)]v vOTeQai)]v 
TtaQeivaL Xe).ov(.iEvovg. ev 6e tovtco ra t« alji6)ua v.al 
rdg 7ioif.ivag y.al rd ^ovyoXLa 6 KvQog ndvTa tov TtaTQog 
avvalioag eg tcovto ed-ve y.al naQeoy.evate cog de^oi-ievog 
Tcov IJeQoecov tov OTQaTOv, TtQog de oXvco re y.al GLTioLOi 
cog ertiTr^decoTdTOiOL. drcLyoLievovg de zf] voTeQair] Tovg 
IleQGag y.aTa/.Xivag eg leiucova evcoxee. erteire 6e arth 
6ei7tvov r]Gav, e^Qero orpeag b KvQog y.oteQa ra rf] ttqo- 
reQair] elxov rj ra TtuQeovTa ocpL eXn] aiQeTOJTeQa. ol 6e 
ecpaoav Ttollov eivat avTCov to f^ieoov ti]v f^iev yuQ ttqo- 
leQr^v i)iieQr]v TtdvTU Gcpioi y.a/.d exsiv, ti]v 6e Tore rtaQe- 
ovoav TtdvTa dya&d. naQa)M^cov 6e tovto to ertog o 
KvQog TtaQeyvuvov tov ndvTa Xoyov ).eycov "dv6Qeg IleQoai, 
ovtcjo vulv e'x£L. (iov).oiievOLOL f.(ev If^ieo neid-eod^aL eoTL 
td^E re y.al dXXa fxvQia dyad^d, ov6eva novov 6ovXonQ€- 
nia exovoL, jiir] ^ovXouevoiOL 6e \iueo nei&ead^aL] elol 
i\uiv novoL zcj) x^^^'i^ naQanXfjOiOL uvaQid-ur^TOi. rvv cov 
lueo neLd-oi-ievoi yiveaO^e eXev&eQOL. avTog re yaQ 6oy.eco 
^eit] Tvx/] yeyovcog Td6e eg /fiocfg dyead-aL, y.al vueag 
■i]yy]f.iai dv6Qag Mf^6cov eivai ov cpXavQOTeQOvg ovTe TCiXXa 
ovre rd noXecna. cog cov exovTCov co6e, unioTaad^e un 
U-OTvdyeog rr^v raxioTr^v." 

127 IleQaaL uev vvv nQOOTdreco eniXalSouevoL dauevoL fjXev- 
■9-eQOvvTO y.al ndXai 6eivbv noievuevoi vnb 3L]6cov aQXS- 
od^ai' ^4aTvdyr^g 6e cog env&ero Kvqov nQr]aaovTa tuvtu, 
nefiipag dyyeXov e/.dXee uvtov. 6 6e KvQog e/.eXeve rbv 
dyyeXov dnayyeXXeiv on nQOTeQOv rj^ei nuQ^ exelvov rj 
ainbg ylOTvdyr^g (SovXf]aeTai. d/.ovoug 6e tuvtu b ^^otv- 
dyi]g Mf]6ovg re conXiae ndvrag y.ul GTQurrjbv uvtcjov coots 
d-eoi3Xaj3)]g ecov dne6e^€ 'JlQnuyov, ?.)]dr^v noievuevog td HPOAOTOV A. 127—130 59 

fiiv loQyee. (Lg (5' ol MijdoL OToaTevaaiiepoi tolgl ITiQar^ui 
avvii.iLayov, ol /iiev Tiveg avTLov ei.idyovTO, oaoL i-i)] tov 
}.6yov ^ETEOXov, ol 6e avTO^oXeov rcQog Tovg ITeQaag, ol 
de rcXelOTOL ed-eXoy.a/.eov re y.al erpevyov. dLuXvdevTog de 128 
Tov Mr]6Lxov OTQaTevfiaTog aiaxQciJg, cog eTzv&eTO TayLOTa 
6 yJoTvdyi^g, ecpr] ajceLXiiov toj Kvqo) "ft^r ov6^ log KvQog 
ye xaiQ}]aeL^' ToaavTa eXicag tcqCjtov fiev twv Mdycov 
Toig uveiQOTcoXovg, 0% {.ilv aviyvcoaav fieTeivaL tov Kvqov, 
TOVTOvg dveay.oXorcLoe, (XETd. 6e cotcXlos Tovg v/co).eL(f^iv' 
tag Tcov Mi]6cov ev tco doTel viovg Te y.al TCQeOiSvcag dv- 
dQag. e^ayaychv 6e Tovcovg y.al avujialcov tolol UiQarjac 
iaaoj&i], xai avcog Te ^OTvdyr^g iuoyQrjd-r] y.ai rovg l^r]- 
yaye tcov Mr]6cov dnii^ale. Iovtl 6e alx/nalojTCo tco 129 
JJoTvdyeL TCQoaacdg 6 'JjQjcayog y.aTi^aLQi Te y.al xace/.eQ- 
T6f.ies xal dXXa Xiyoov eg avTOv O^viiaXyia ercea, y.al 6r] 
y.al e^iQeTO ficv TCQog to Icovtov 6el7cvov, t6 /niv eyeivog 
oaQ^L TOv 7caL6og ed-oivr^ae, tl eu] f] e/.eivov 6ovXoavvr] 
dvTi Trjg ^aaL).r]ir]g. 6 6i /hlv 7CQoai6cbv dvTeiQeio ei ecov- 
tov TCOLisTaL TO Kvqov eQyov. ylQrcayog 6e ecpr], avchg yaQ 
yQdipaL, ro TCQrjyfia 6r] ecovcov ^L/.aicog elvuL. I-laTvdyr^g 
6i i-iiv djcicpaLve rco Xoyco a/.aLoxaTOv te y.ai d^i/.coTarov 
iovTa TcdvTtov dv&QcoTCcov, ay.aLOTaxov i.iiv ye, el TcaQeov 
avTco ^aoLkia yeviad-ai, el 6r] 6l Icovtov ye e.rQr^/d-r] tu 
TcaQeovra, dXXco 7ceQiid-r]/.e to XQdTog, d6i/.c6cc(TOv 6i, OTi 
Tov 6eiTCvov ecve/.ev Mt]6ovg y.aTe6ovXcoaE' el yaQ 6r] 6elv 
TcdvTcog 7ceQL9^elvaL dXXci) Tico t)]v jSaaL/.rjir^v y.cti iir] avTOv 
£;(£»', 6iy.aL6TeQ0v elvccl Mr]6cov Tico TCEQLl^iaXelv tovco to 
dyad-ov rj IleQaiojv' vvv 6h Mr]6ovg fiev dvaiTiovg tovtov 
eovTag 6ovXovg dvTi 6ea:cocicov yeyovivai, niQoag 6e 6ov- 
Xovg edvcag to tcqlv Mr]6cov vvv yeyovivac ^ea/corag. 

^GTvdyr^g fiev vvv ^aoLXevaag Itv eTsa TcivTS y.aX TQirj- i30 
y.ovca ovTOi Trjg ^aaLXrJr^gy.axsicavd-r], Mr]6oL 6e VTcixvipav 
neQar]ai ^id Tr]v tovtov 7CLy.Q6Tr^Ta, aQ^avceg rr^g dvco 
IrJXvog TCOTauov ^air^g etc STsa TQLr^y.ovTa xal ey.arbv 6vtov 
6iovTa, TcdQe^ rj oaov ol ZyvO-aL r]QXOv. vaciQco /.levTOi 
XQovci) i.ieTef.iiXr]ai re arpi Tavra 7C0dr]aaoi y.ai d/ciaTriOav 
ccTCO JaQSLOV d/coardvTEg 6e d/ciaco /.aisaTQdcpilr^aav fidxrj 60 HPOAOTOr A. 130—133. 

vixrjd^evTsg. rore de ert iJoTvdyeog ol IliQoai re y.al 6 
KvQog iTtavaOTdvxeg toIol M)]doiOL r^oyov zo drco tovtov 
rrjg koir^g. ^OTvdyea de KvQog y.av.ov oidev allo Tioir]- 
oag elxe tcuq itovTco, ig o eTelevTr^oe. 

OvTCo drj KvQog yev6f.iev6g Te y.al TQarpelg y.ai e^aol- 
levoe '/.al Kqoloov voreQOv tovtcov cxQ^avra ddLy.ujg y.are- 
OTQeiJ.iaT0, cog e\'Qr]TaL /liol TCQOTeQOv. tovtov de y.ara- 
OTQeipdi-ievog ovtco Ttdorjg Trjg ^oir^g rQ^e. 

131 UeQoag de olda vo/^iolol TOLOLoide xQeofievovg, dydl- 
/nuTa fiev y.ai vrjovg y.ai ^cofiovg ovy. ev v6i.ic^ nOLevfievovg 
idQveod-aL, dlld y.ai tolol TtOLevoL (.icoQii]v eTtLcpeQOvOL, 
cog fiev euoi doyeeiv, otl ovk dvd-QcoTtocpveag ev6i.aoav 
Tovg -9-eovg y.aTd/teQ ol "KlXr^veg elvaL. ol de voui^ovot 
jLi fihv e/ti TOf vipr]?.6TaTa xcLv ovQecov dvajSaivovTeg -d-v- 
oiag eQdeLv, rbv y.v/.Xov ndvTa tov ovoavov Jia y.aXeovreg' 
d-vovoL de r]Xico Te '/.ai oe?.r]vr] '/.ai yf] ■/.ai jtvQi '/ai vdarL 
x.ai dvifiOLOL. tovtolol fCev Sr] fiovvoLOL d-iovoL dQxr,9^ev, 
enifieuad-rj/aoL de -/.ai Trj OvQavij] -d-veLv, Tta^d Te l4oov- 
Qicov fiad-6vTeg '/ai u4QalUcov. -/a^JovoL 61 ^oovqiol rrjv 
^cpQodiTr^v Mv?UTTa, l^QdjSioL de ^AtAar, niQoat de Mi- 

132 TQav. d^voir] de toIol niQOt]OL neQi Tovg eiQ}]fiivovg ^eohg 
i]de •/aTiotr]/e. ovre jScofiovg TtoievvTaL ovre nvQ dva- 
'/aiovOL fiekXovTeg S-veLv' ov onovdfj XQiovrat, ov'/i av^.cj), 
ov Tcififiaoi, ov/.i ov?.j]oL. tcov de coge/doTco 0-veLv ed-i/.r], 
eg x<^QOv yad-aQOv dyaychv to y.tr^vog y.a?.ieL tov d-e6v, 
eoTecpavcofievog tov Tir]Qr]v fivQoivrj fid?uOTa. ecjovtco fiev 
di] Tco d-vovTL Idir] fiovvco ov ol eyyiveraL aQaod-aL dyad-d' 
6 de TtdoL TOlOL iriQOijOL '/aTevyeTaL ev yiveod^ca '/ai tco 
^aoL?M' ev yuQ d)] tolol artaoi niQOr]OL '/ai avrog yive- 
Tai. eitedv de dLafitOTv^.ag '/atd fiiQea to iQrjLOv eip^or] 
rd y.Qia, v/tondoag Tcoir^v cog VTta^.cotdTrjV . fidf.LOTa de 
TO TQicpvXlov, erti ravtr^g ed-ry/e cbv Ttdvta tu /Qia. dia~ 
d-ivTog de avTOv Mdyog dv7]Q TtaQeorecog eTtaeidei ■d^eo- 
yovi.r]v, oir^v 6iq e/eivoL Xiyovot elvaL TrjV eTCCcoid/jV' dvev 
yaQ drj Mdyov ov ocpL vofiog eori d-voiag TtOLieod-ai. enL- 
O'xcov de 6?.iyov xq6vOv drcocpiQeTaL 6 &voag ra -/Qia, -/ai 

133 xQdtaL TL fiLv ?.6yog atQieL. r^iiior^v Se d.raoicov fidf.iOTa HPO-^OTOY A. 133—135. 61 

IxffVj^v Tifiav vofii^ovai Tjj exotffTOg eyevsTO. Iv Tavrr] de 
TiXiti) dalxa twv alltov di/.aievoL TtQOTiO^eod-at' ev TJj ol 
evdaiftoveg avTtov ^ovv v.al 'trcnov y.ai ■/.C(jH)]lov xal ovov 
TTQOTid^eaTat olovg ortTOvg ev y.a/.iivotoi, ol de TcevrjTeg 
avTtJov TO. XercTa Ttov TXQO^UTtov vTQOTt&eaTat. oiTOtot de 
dliyoiot XQeovTat, eTtttpoQtj/iiaot 6e nollolot y.ai ovx aleoc' 
yal dta tovto cpaailleQoai TOvg"EX).r]vag otTeofievovg net- 
veovTag naveod-at, OTt ocpt ano deinvov naQacpoQeeTat 
ovdev Xoyov a^tov' el de Tt naQcccpeQOtTO, eoO^iovTag av 
ov Ttaveod^at. oXvto de xcxQTa nQooyeatat, y.ai ocpt ovx, 
eiieoat e§eOTi, ovxt ovQCjoat avTiov aXkov. Tavca fitv vvv 
ovTto cpvXdooetat, fie&vo/ofievot de itoO-aot (iovXeveoO^at 
ra anovdatioTaTa tcov nQiqyfidTtov. to d^ dv adi] ocpt 
^ovXevoftevotot, tovto ti] voTeQaij] vijcpovot nQortO-et 6 
OTeyaQXog, ev tov dv eovTeg ^ovXevcovrat' xat rjV fiev ddt] 
xat vi]cpovot, XQeovTai avTt^, r/v de fir] ddj], fieTteiot. tot 
6' dv vr.cpovreg nQO^ovXevotovTat , fieO-voy.ofievot entdta- 
ytvtooxovot. ovvTvyxdvovTag 6' dXXrjXotot ev TVjOt odoiot, i34 
Ttode dv Tig dtayvoii] ei ofioloi eiot \oi ovvTvyxdvovTeg]' 
dvTi yaQ Tov nQOOayoQeietv dXXijXovg cptXeovot Toiot oto- 
fiaat. Tjv de j] ovreQog vnodeeoreQog oXiyti), Tag naQeidg 
cptXeovrat' r/v de noXXtj} f] ovreQog dyevioTeQog, nQOO- 
ninTCOv nQoayvveet tov ersQOv. Ttfieovot Se Ix ndvTCov 
Tovg dyxtOTa etovTtov oixeovTag fierd ye ktovTOvg, devreQa 
de Tovg devTeQOvg' fieTa de xavd Xoyov nQO^aivovreg Tifie- 
ovai' rjxtOTa dk Tovg ecovTcov exaoTdTio oixr]fievovg ev Tifif] 
dyovTat, vofii^ovTeg ecovrovg eivat dvd-Qcono)v fiaxQti) Ta 
ndvTa dQiaTOvg,Tovg dedXXnvg/.UTd Xoyov tov Xeyofievov 
rrjg aQeTrjg dvTexeoO-at, Tovg de exaoTaTto oh/.eovTag an 
lcovTtov y.w/ioTOvg eivat. ent de M)']dcov aQXOvTtov xai. 
r]QX£ Ttt eO^vea dXX)]Xcov, ovvandvTiov ftev M)]dot yai tiov 
dyxtOTa oiyeovTtov otpiot, ovTOt 6e yal Ttov ofiovQtov, ol 
de fidXa Ttov exofievtov' xaTCf tov avrov de Xoyov xat ot 
neQoai Tifieovof nQoe^atve ydQ 6)] to eO-vog aQXOv Te v.a\ 
IntTQonevov. ^eivtxd de vofiata IleQoaL nQoaievTat av- i35 
dQtjJv fidXiova. yai yaQ d)] Tr]v Mr]dtyr]v eoOiJTa vofiioavTeg 
Trjg etovTtov elvat y.aXXito cpoQeovot, yal eg Tovg noXefiovg 62 HPOAOTOr A. 135—138. 

rovg AlyvTCTiovg d-wqrf/.cig' v.al i.v7iad-eiag re TtavTodajtag 
nvvd-avoiie.voL Lnrr^devovoi, v.aX drj y.al aTi '^EXl.r^viov //a- 
■d^dvieg Ttaiol uiayovzai. yaiiiovai S^ e/.aarog avTtov tcoX' 
Xag (.lev v.ovQidiag yvval/.ag, nol.ho 6' exL nXevvag na\- 
13G Xav.ag y.reovTaL. avdoayad-irj 6' avTrj anodedey.Tai, /neTce 
TO ucr/ead^ca elvcu ayad-ov, og av no/J.ovg anode^rj naldag. 
T(o de Tovg nleioTOvg anodeLxvvvrt dtoQa ey.nef.ineL ^aai- 
?^evg ava nciv erog. to nollbv d^ ryecaaL layvoov eivai. 
n:aidevovaL dh Tovg naldag ano nevTccereog aQ^catevoL 
uexQL ei/.oaaexeog TQia f.iovva, inneveiv y.cu To^eveiv y.al 
cO.r^O-itead^ai. nQ\v 8e r/ nevTaerrg yeryjTai, ovv. ani- 
v.viezaL eg oipiv t(o ncaoi, C().).a naoa Tf^OL yvvai^l 6icuTC(v 
exei. Tovde de eivey.ev tovto ovtco noieercu, %va i]v ano- 
d-civi] TQerfouevog ur^deuic(v aor^v tco naTQL nQoa[Sci).).rj. 

137 alveto iiev vvv Tovde tov vouov, alveto de y.cu Tovde, to 
fir] fiLqg alrir^g eYvey.ev iLrfce avTov tov ^aoLXea firjdeva 
rpoveveiv, /.ir]Te Ttov a).).tov UeQoetov ur^deva Ttov etovTOv 
oi/.eTetov eni fiifj alrirj avrv.eaxov naOog %Q6eLv' c().Ka, 
XoyLadfievog r/V evQiay.r] nleto Te y.al fietto tcc adty.ijfiaTa 
eovTa Ttov vnovQyr^iiuhtov, ovTto tco ^vfiro XQcizcu. ano- 
y.TelvuL de ovdeva y.to KeyovaL tov etovxov nazeQU ovds 
f.irjTeQa, aAA' oxoaa rjdt] TOLavTa eyevero, naaav dvdyy.rjv 
rfaal dval^r^Teoiieva Tavra av evQedfvaL tJtol vno^olL- 
fiala eovra rj fioixiSLa' ov yccQ dr] cpaoL oiy.bg eivaL tov 
ye akr]d-etog TOxea vnb tov erjjvTOv na^dbg dno9^vr]ay.eLv. 

138 aaoa de atfi noLeeiv ovx eBeoTL, Tcxvra oide leyeiv e^eari. 
a'iaxiOT0v Se avTolOL to ipevdead-aL vevoftiaTai, devreQa 
6e TO ocfeihsLV /^cog, no)J.tov fiev y.al aXXiov elivey.sv, fid- 
liaTCc 6e dvayy.air^v cfaaleivccL tov 6rpei).ovTa y.aiTLXpsv6og 
XeysLv. og civ 6e tcov doTtov XenQr^v i] Xev/.rjv exj], sg noXiv 
ovTog ov y.axeQXSTat ov6e avfifiiayeTaL tolol a/J.OLaL THq- 
ar]aL' tpaa) 6e fiLv eg tov rjXiov dfiaQzovTa tl tuvtu exeiv. 
^elvov 6s ndvTU rbv XafilSavofievov vnb tovtcov e^eXav- 
vovoL ey. Trjg ;faio?jg, nokXol y.ai Tug Xevxdg neQiarsQdg, 
T^v uvTi]v alTir^v STTLcpeQOVTeg. eg noTUfibv 6e ovre kvov- 
QeovOL ovTS sfinTvovaL, ov yuQ^^s evanovi^ovTUL, ov6s 
dX).ov ov6eva neQiOQeovOL, dXXd ae^ovruL n;oiufiovg fid- HPOAOTOY A. 139—141. 63 

Xioxa. y.ai xode akko acpi cods av^U7tenT(o'AS yiveaO^ui, rb i39 
neqaag /.lev avTOvg Xelrid-e, r^iieag f.ievTOL ov ' t« ovvo- 
iiaru acfi Iovtu oiiola Tolai acuiiaai y.ai t/; t.ieya).orcQe- 
Tteirj TskevTeovat TtdvTa eg tcovto yQ(xf.iua, to zfcoQieeg 
fiev auv y.aXeovai, "lcoveg de otyua. eg tovto diLr^uevog 
svQr^oeig TelevTSorTa tcov Ueooecov tu ovvouuTa, ov TCt 
f.iev Tu d^ ov, d/.Xa TtdvTU bfioicog. 

TavTU iiev aTQexeMg exco neQi uvtcov eldcog elneTv' uo 
Tude fievTOi cbg y.QVTtTOiievu XeyeTui yal ov aacpr^vecog neoi 
TOv drtoO^uvovTog, cbg ov nQOTeQOv d-dnTeTai dvdQog IleQ- 
aecj b vexvg nQlv av vn OQvi&og rj y.vvog e?.y.vad-f]. Mdyovg 
f.tev yuQ dvQey.ecog oldu tuvtu noievviag. ificpuvecog yuQ 
di] notevoi. yuTuy.r.QcooavTeg d^ cbv tov vexvv IleQaai yfj 
'/.QvnTOvoi. MuyoL de '/.e'/ojQiduTC(L noXVov TCJJv te uXXcov 
dvd-Qcbncov '/.UL Tcbv iv /llyvnTCi) iQecov. ol ftev yuQ uyvev- 
ovoL sfiipvxov fiijdev '/.tsivslv, si fii] oaa ■9-vovol' ol de dt] 
MdyoL uvTOxeiQit] ndvra nXr^v -/.vvbg y.ai ccv&Qconov '/.lei- 
vovoL, yul dycbvLOftu tovto fteyu noieivtUL, '/.TeivovTeg 
bfiOLCog fivQfir]'Aug ts '/.u\ bcpig '/.ui tuXXu eQneTu '/.ui ns- 
TSLvd. '/.UL ducfl fiev t(o vofKiJ TovT(i) i'/iTco cbg '/.ui dQyJ^v 
ivoftioO-v^, uveiftL de eni tov nQoteQOv Xoyov. 

"lcovsg ds 'Kal AloXisg, cbg ot Avdol TdxiOTa '/.UTsaTQd- m 
cpaTO vno IleQoecov, eneftnov dyyeXovg ig luQdtg nuQu 
KvQOv, iOeXovTeg inl tolol uvtolol ehuL tolol '/ui KQoioco 
rjaav xuTr]'/ooL. b de dxovaag avTCJbv tcc nQOiO'/ovTO eXe^e 
ocfL Xoyov, uvSqu cpug avXr^Tr^v idovTU ('/Ovg iv Tf] Oct- 
Xdoar] uvXesLV, do/.eovTd ocpeug i^eXevoeoS-UL ig yrjv cog 
de ipevod-fvuL Tr]g eXnidog, Xu,Seiv dftcpi^Xr^OTQOV/cd nSQi- 
^aXslv TS nXijd-og noXXbv tcjov r/Ovcov '/.ul i^eiQvaui, 
idovTu de nuXXofievovg einelv uqu uvtov nQog Tovg i/Oig 
"nuveoile fiOL oQ^/eafievoi, enei ovd^ ifteo uvXeovTog rOe- 
XsTS s/^aivsLv 6Q'/s6fisvoLr KvQog ftsv TOVTOv Tov X6yov 
TOiOL "lcooL '/.ai TolOL AioXsvoL Tcbvde en'e'/.ev e?.e^e, otl drj 
ol ^lcoveg nQOTeQov uvtov Kvqov dei^OevTog dL dyyeXcov 
dnioTaad-ai acpsag dnb KQoioov ovx. sneid-ovTO, tots ds 
'/UTSQyuoftevoiv tcov nQr^yftuTCov rjouv eTOifiOL neiOeoO-ttt 
KvQ(i). b ftev dr] oQyf] i'/6ftevog eXeye a(pL Tdde, "lcovsg dh 64 HPOAOTOT A. 141—143. 

wg rjxovGav tovtojv uveve.iy^d^evTCOv eg Tccg 7i6}.iq, Tsr/sd 
re TteoLe^ct/J.ovTO ey.aoTOL y.al ovveKeyovTO eg navituviov 
ol a).).ot 7t).i^v Mi).r^Guov' Ttoog f.iovvovg yaq TOVTOvg 
OQXiov KvQog enoiriaaTO erc olai neo 6 Avdog. Tolat de 
XoLTioloL ^liooL tdo^e y.oLvo) ).6y(o TteurteLv ayyeXovg eg 
ZnaQTr^v der^oouevovg ^Ivjol TLUcooeeiv. 

112 Ol de "lioveg ovtol, tcov y.al to IlaviojvLov Iotl, tov 
fiev ovoavov y.al tcov cooecov ev tco y.uLKioxco eTvyyavov 
IdQvodfievOL 7t6).ig Ttdvzcov dvd-QcoTtcov tcov ruelg 'iduev' 
[ovTe ydq tu dvco avrr^g ycoQia tcovto rtOLeeL t]] ^lcovirj 
OVTS rd y.drco, ovtb rd itQog ti,v rxo ovrs ra ttooc tt^v 
koTteQrjv, rd ciev vrco rov xpvyQov Te y.al vyQOv 7tie^6ueva, 
xd ds vjto Tov d^eQUOv tb y.al avyjicodeogl. yXcoaoav de 
ov Tr]v avTr^v ovroi vevoui/.aOL, d).).d TQ^rtovg TeoaeQag 
TtaQaycoyecov. Mi/.r^Tog (.lev avTcZv rtQOJTr^ y.eeTUL 7t6).Lg 
TtQog /iiEaau^Qir^v, f.LSTd 6s Mvovg ts y.al nQL7]vr^' avrai 
f.isv sv 'Tfj Kaoif] y.aTOLy.earaL y.ard ravrd 6ia).ey6fievaL 
acpioL, aWs de ev Tfj Avdii], ^Ecpeoog Kolocfcbv Ae^edog 
Tecog KXaCoiteval ^co/.aLa. avTai 6s at nolieg TfjOL TtQO- 
reQOv ).exd-Eior]OL ofioloyeovoL y.ard ylcoaoav ov6ev, acfioi 
6e ofiocpcoveovai. eri 6e rQelg vn6)^OL7tOL 'ld6eg n6).Leg, 
rcov al 6vo fihv vrjoovg oly.eaTai, Zdiiov rs y.al Xiov, f] 6s 
fiicc ev rf] rjneioco 'i^QVTai, ^EQvd-Qcd. Xlol iiev vvv y.al 
'KQvd-QaiOL y.urd tcovto ^LuleyovTUL, iduioL 6e en ecov- 
rcov fiovvoL. ovTOL yaQay.TfJQeg y).c6aar]g reaaeQeg yivovrai. 

143 TovTCOv 6r] cov Tcov 'lcovcov ol 3lL).r-OL0i fihv r]Oav sv 
oy.enf] tov cpOjSov, oQy.LOv noLr^aduevoL, tolol 6e avtcjov 
rr^OLc6Tj]OL r^v 6eLvov ov6ev' ovie ydq ^oivLxeg r]odv y.co 
nsQoecov y.UTrf/.ooL ovrs avTol ol IleQoai vav^aTai. dns- 
oyiod^r^oav 6s dno tcov d).).cov ^Icovcov ovroi y.ur d).Xo fiev 
ov6ev, dod-eveog 6e e6vzog rov navrbg tote '^E)J.r^v ly.ov 
ysvsog, no).).co r]v dod-sveoTUTOv rcJov e&vecov ro ^IcovLy.ov 
y.UL ).6yov Ef.uyJoTOV otl ydo fir] ^&fvuL, r^v ov6ev d).Xo 
n6).L0fia ).6yLfiov. oi fiev vvv dXXoL^Icoveg y.al ot^d-r^vaZoL 
scpvyov rovvofia, ov ^ovX6fiEvot"lcovEg y.ExXr]od-aL, dXXd 
y.al vvv cpaivovTui fiOL ot noXXoi uvtcov enaiayvveod-aL tco 
ovv6fiaTf at 6e 6vc66ey.a noX.Leg uvtul rco re ovv6iiutl HPOAOTOY A. 143—146. 65 

r/ydl,XovTO '/.al lobv idovoavro Ltl ocpicov avticov, to» ov- 
vofict ed-Evro ITavuoviov, i^ovXsvGavxo 6h aviov /.isra- 
dovvai fir^dauoloi a).XoiOL 'lcovcov {ovd^ Ideijd-r^oav dh 
ovdaiiiol /.lexaoxElv otl /i)] ^uvqvaloi), ■/.aTarceQ ol Ix rr]Q mi 
TtsvTaTtoXiOQ vvv X^QVS ^(OQiieg, TtQoreQOv dh i^axtoXiog 
rfjg avTTJg ravtr^g y.aXeouevr^g, cfvXciooovrai cov fir^da- 
/lovg eode^aoO-ai rcov Ttooooi/.cov JcoQiecov eg rb Tqio- 
Ttr/cbv Iqov, ccD.a v.al ocpecov avTcov rovg neQt to iqov 
avourjoavTag e^e/.h^ioav Trjg fieroxijg. ev ycxQ rco ayiovi 
Tov TQLOitiov yiTtolXcovog ezid-eoav to TcaXaL TQircodag 
XaXxeovg toiol vr/.eovoL, v.al TOVTOvg XQ^^ tovq Xa/i^d- 
vovTag e/. tov iqov (.li] e/.cpeQeiv dXX^ avrov dvaTLO-evaL tco 
&e(o. dvt]o cov ylXi/.aQvrjOoevg, tco ovvoua rjv yJyaof/XeTjg, 
VLY.iqoag tov vouov '/aTrjXoyr^oe, cpaQCov dh rcQbg rd kcovTOv 
ol/ia TCQOoeTcaoodXevoe tov TQi.roda. did ravrr^v TrjV 
airir^v al rcivve noXieg, Aivdog /.al ^lrjXvoog tb '/.a\ Kd- 
fiELQog y.al Kcog tb xal Kvidog, e^exXtjLoav Trjg fiSTOxrjg ttjv 
e/.Trjv noXiv ylXr/.aQvr^oodv. tovtolol fiiv vvv Tavtrjv tcjv lij 
Cr^uir^v ovtol enid-rj/.av' do/.iovOL di fiOL dvcodexa noXig 
noirjoaaOaL oVlcoveg y.al ov/. eOeXr^oaL nXevvag eo6i%a- 
oOai Tovde en>e/.ev, otl y.al otb ev neXonovvr]o(i) o^i/.eov 
dvc6dey.a ip> avtcov iiiQea, y.ardneQ vvv .V^^atwv tcov eSe- 
XaodvTCOv "lcovag dvcodey.d Iotl fUQea, IleXXrjvr] fiiv ye 
nQOJTT] nqhg Zr/.vcovog, furd dh Ar/eiQa yal Alyai, ev t?; 
KQa&ig noTafiog aieivaog eoTL, dn drev 6 ev 'iTaXij] no- 
xaubg Tb ovvofia eo/e, y.al Bovqa y.al 'EXi/.r^, eg Tr-v yari- 
fpvyov'lcoveg vn yly^auov fidxr] eooco&ivTeg, y.al A^iycov y.cu 
^Fvneg y.al UaTQieg y.cu <PaQieg yal 'isXevog, ev t(o IlelQog 
nocafibg fiiyag eori, y.ai Avfir] y.ai TQiTaiieg, ot fiovroi 
TOVTcov filaoyaLOi ol/.iovOL. Tavva dvcode/.a fiiQea vvv 
J/xaicov eoTi /.al tots ye ^Iojvcov rjv. tovtcov dr]^ eive/.ev ^'^'o 
y.al oVlcoveg dvcode/.a noXig enoLTjOavTO, enel cog ye tl 
fidXXov OVTOL 'lcovig eloL tcjjv aXXcjov ^Iojvojv rj y.dXXiov tl 
yeyovaoL, ficoQit] noXXr] XiyeLv' tcjov yl^avTeg fihv e% Ev- 
^oir]g eloL ovy, eXaxiovr] fiolQa, toIol 'lojvirjQ fiira ovdh 
Tov ovvofiarog ovdiv, MLvvai dh ^OQXOfiivLoi acpi drafie- 
iiixaraL y.al KadfieiOL y.cu jQvoneg y.cu ^ojy.ieg dnoddoniOL 

Heiodoti lol. I. fj 66 HPOAOTOY A. 146—150. 

y.al MoXoaool y.cu ^Qy.ddeg ne).aoyol y.al Jcooiitg ^E.ul- 
davQioi, a)J.a rs t&vsa 7vo).).a. diafuur/ctTaL' ol dh avxcjjv 
djio Tov TtQvravrJov xov Jjd^rpeiov oonrd^ivTeg y.al voi.il- 
tovTsg yevvaLOTaTOL eivai 'Iojvcov, ovtol de ov yvvaly.ag 
r^ydyovTO eg Tr]v dTZOiy.ir^v dlld Kaeiqag eoyov, rdJv ecpo- 
vevoav rovg yoviag. did tovtov de zov cpovov al yvvaly.eg 
avTaL vouov d-iiievaL oqioL avTfjOi OQyovg eTtiqlaoav y.al 
jiaQidooav Trjoi d-vycaQdoL, f.n] y.OTS bfiooi%i]oaL toIol 
dvdQdoL /.ir^de ovvoiiaTi §cooaL tov ecovrr^g dvdQa, rovde 
eive/.ev otl ecpovevoav ocpicov Tovg TtcaiQctg y.al drdQag 
y.al Tcaldag y.al eneLTev ravTa Ttonqoavreg c(VTf]OL ovvoi- 

w! y.eov. TavTa 61 i]v yLvoiieva ev ML).r^Tco. (Saoiliag de 
eGTi]oavTO ol fiev avTiov Jvy.iovg drro r).avy.ov tov '^Itctco- 
Koyov yeyovorag, oi dh Kavy.covag Ilvliovg drtb K68qov 
Meldvd^ov , ol de y.cu ovvaucpoTiQOvg. d).).d yaQ TtsQLe- 
XovtaL Tov ovvoficiTog fid).).6v tl tcov d).).cov Icovcov, eoTCo- 
oav dr y.cu ol y.ad^aQcog yeyor6Teg"lcoveg' eiol de ndvTeg 
""lcove^, oooL d.-t yJd^r^vicov yey6vaoi y.ctl ^itrxTOVQia dyovoL 
OQtr^v. dyovoL de rtdvteg 7t).i]v ^Ecpeoicov y.al Ko).ocpcovicov' 
oitOL ydQ fwvvoi^Icovcov ov/. dyovoL^TtatovQLa, v.al ovtol 

U8 y.atd cp6vov tcvd oy.r^ipiv. rb de IlavicovL^v Iotl trg Mv- 
y.d).rg xcoQog iQ6g, TtQog aQy.tov terQafifiivog, y.oivjj e^ce- 
QaLQr]fiivog vtv 'Icovcov ITooeidicovL ^EXiy.covico. r] de Mvy.dXrj 
eOTi rr^g r^rteiQOv d/.or^ TtQbg ZicpvQOv dvefiov y.atr-/.ovoa 
Zdfico, eg t>;v ov).).sy6fievoL aTcb tcov Tco).icov"lcoveg dys- 
o/.ov OQTrjv rf] ed-evro ovvofia Ilavicovia. \_7tSTt6vd-aoL 
de ovre fiovvaL cu ^Icovcov OQral rovTO, d)J.d v.ai 'E).).y]vcov 
Tcdvrcov bfioicog TtaoaL eg rcovrb yQdfifia relevriovoL, 
/.ardTTfQ rcJov UeQoicov rd ovvbfiara.^l 

U9 AvraL fiev al 'iddeg 7t6).iig eloL, aids 8s al Aiolidsg, 
Kvfir] 1] 0QLy.covig y.aXsofiivr], Ar^QLOaL, Niov rslyog, Ti]- 
fivog, Ki)Xa, Notlov, AiyiQ^sooa, nirdvr^, Jllyalcu, Mv- 
QLva, l^QvvsLa. avrac evdey.a AioXicov Tc6XLeg al aQxcuai' 
fiia ydQ ocpscov TtaQsXid-r] vrt "Icovcjov, IfivQvr]' iioav ydQ 
y.al avrai dvcods/.a al ev rfj rjTteiQcp. ovtol de ol AioXeeg 
Xc6qi]v fiev ervxov xrioavreg dfisivco ^Icovcov, coQicov ds 

150 rf/ovoav ovy. bfioicog. ZfivQvr]v 6s co6s aTte^alov Aiokieg. HPOAOTOr A. 150 153. 67 

KoXocfcovLovg ardoag OTaat laoo)3erTag y.al i/.rcsoovrag 
fx rrjg TtUTQidog vrtsdi^arTO. lUTa de ol cfvyadeg tcov 
KoXocpcjovicov cfv/.d^avTeg rovg Zi-ivQvaiovg bQTi]v e^io ret- 
X€og nouvf.iivovg Jiovvoco, tctg TtvXag dTtoy.XrjioavTsg 
eoxov rr^v 7t6)uv. ^cod-i]odvTCov dh Ttdvrcov AloXecov biio- 
y.oyij] exQ)]oavT0, rd eTtirrXa drcodovTCov icov 'lcovcov I/.Xl- 
7t€iv ZuvQvr^v Aiokeag. Ttoir^odvTcov dh ravra ZuvQvaicov 
Irtidui/.ovTO ocfeag al evdey.a rt6).Leg y.cu IrtOLr^oavro ocfecov 
avrecov 7to).i)]rag. avraL /iiav vvv al i^TteLQcorideg Alo).i§eg isi 
n6XLeg, e^co rcov ev rij^ldr] oi/.)]uevcov' y.excooiduraL yuQ 
avrai. al 6h rdg vr']0ovg exovoccL rtevre iiev 7t6).Leg rrjv 
Aeo^ov veiiovraL (rr^v ydo e/.rr^v iv rf^ Aeo^Cj) oi/.eouevr]v 
ylQio[iav r^v8Qa7t6dLoav M)]d^vi.ivaloL e6vrag buaiuovg), ev 
Tevedcp dh ^iia oi/.eerccL :t6).Lg, y.al ev rf]OL'E/.aTOvv)\ooLaL 
'/al£ouivr]OL d).).)] uiu. Aeo^ioiOL uiv vvv y.al TevedioiOL, 
■/ardrteo ^lohcov tolol rdg vr^aovg eyovoi, )]v deLvov ovdiv' 
rfjOL Sh XoinfoL n6).iaL eade y.oirf ^Iojoi e.reo&ui rf uv 
ovroL e^r^yicovraL. 

'S2g dh UTti/.ovTO eg rr^v Z7tdQT)]v rcuv ^Iojvcov y.cd Aio- 152 
).icov oi dyyekoL (y.ard ydQ (5/; rdxog r]v ravra 7tQr]Oo6- 
liieva), e^D.ovTO TtQo rtdvrcov t.iyeiv rbv ^co/.aiia, tc7) ovroiicc 
r]v IIv&eQuog. b 6h TtOQCfvQedv re elua 7teQi^3a).6uerog, 
cbg dv 7tvv&av6u£voL 7t).elaroL avvekd-oisv ZjtaQTLrjricov, 
y.ai y.araardg e).eye 7to).).u riuojQieiv icovTOiOL ;fojj/rwj'. 
Aa/.e6uLu6rLOL 6h ov y.cog eotj/.ovor, d).).' u.ri6o^i offL i.ir] 
TiucoQisLv "lcooL. 01 uhv 6)] d.-tc()./.daaovTO, Ac(/.e6aL!.i6vLOL 
6h UTtcoodueroL rcov^Icovcov rovg uyyikovg oucog unriareLluv 
TtevTry/.ovtiQO) ur^Qug, cbg iihr euoi 6oy.ieL, y.utC(a/.67tovg 
rcor reKvQOv 7tQ)]yudTC0v y.uVlcori}]g. U7tL/.6uev0L 6h ovroL 
eg ^co/.uiur trteurtor eg I.do6Lg ocfiojv uvrcov rov 60/1- 
fiojTarov, rcp ovvoua r^v Aa/.Qivr^g, U7teQiovTU KvQcp Aa/.e- 
6aLfL0vL0}v QrJGLv, yfjg rfjg 'E).Xd6og fir]6£uiav 7t6).LV oirc(- 
ficoQieiv, cbg avrcov ov TtSQLOil/ouircov. ravrct eirt^vrog 153 
rov y.)]Qvy.og, KiyeruL Kvqov erteiQeo&ctL rovg rtaQeovrccg 
OL 'E).).)]vcov riveg e6vT€g dvO^QcoTtOL Aa/.e6aiLi6vLOL y.cd 
y.6ooL Tt/.fd-og Tuvta ecovrcp 7tQOuyooevovoL. 7tvvd-ctv6- 
fievov 6i fiLv eircelv 7tQog rhv y.r\Qvy.a rov IrtaQTir^rrp) " ov/. 

5* 68 HPOAOTOr A. 153—155. 

edeiod vm avdoag TOLOvzovg, rolai loit XioQog Iv f^iiofj 
rfj TioXi dTtodedsyuevog Ig tov avXleyoi^ievoL dXhp.ovg 
ouvvvTeg e^aTiaTeovai. toIoi, ii]v eyio vyLalvco, ov tcc^Iiovcov 
TrdO-eu eoTaL eXXeoyu d).).u ru oi/.ijia" tuvtu eg TOvg 
TTUvzag '^EXXyjvag UTTeoQiips 6 Kioog tu ercsa, otl dyooug 
y.rr^aduevoL wvfj re v.ul TTQiqoL yoeovruL' uvrol ydo oi 
ITeQauL dyoQJjoL ovdev ecod-aoL XQdod-ui, ovde offL eari 
TO TCUQdrcuv dyoQ^. fieru ravra sjiiTQexpug rug fiev idQdig 
TujSdlo) dvdQi IleQorj, rov de xqvoov tov rs Kqoloov v.a\ 
TOv rcov d).).cov Avdcov Iluy.rvrj dvdQl Avdco y.Ofil^SLv, «TTJy- 
luvvs uvrbg eg ]ly^druvu, KqoIoov re uuu dyofievog yuX 
TOvg"lcovug Iv ovderl Xoyco Tron^accuevog ri]v rtQc6r)]v eivai. 
ij re yuQ Ba^jvXoJv oi r]v ifiTtodiog y.cd ro JBd/.rQiov e&vog 
y.cd Zu/.ut rs /.ul AiyvTtrtot, eu ovg eTtelxs re orQarr.ka- 
Tssiv uvrog, ertl de "lcovccg d).).ov neurteiv otQurr^yov. 

i5i ""Qg de dTtriXuoe 6 KiQog e/. rcov ZctQdlcov, rovg Avdovg 
dTtsarrjae 6 IIay.Tvr]g drto rs Tu^dXov y.al Kvqov, y.ccru^^dg 
de eitl d-d).uaauv, ure rov xqvoov excov rtdvru rov e/. rcov 
HuQdicov, e:ti/.ovoovg re eutadovro y.cd rovg erti&uXuo- 
aiovg dvilQCortovg ertSLd^s avv ecovTco OTQUTevsod-ai. e).d- 
aug ds s/ti rug ZdQdig STtoliooy.ss TdjSuXov unsoyiievov 

155 sv rfi dy.QOTCoXt. Tcvd-oixevog 6e y.ur bdov ravTa b KvQog 
elrte TtQog KqoZoov rdds. " KqoIos, ri earuL rb reXog rcov 
ytvoi.ievcov rovrcov eiioi; ov TtuvoovruL Avdoi, cog or/.uoi, 
TCQr^yi.iara nuQexovrsg yul avroi eyovrsg. cfQOvriQco fii] 
aQLorov fj e^avdQunodioaad-ai acpsag. b/iioicog ydQ f.ioL vvv 
ye cpccivofiUL nsjtOLrj/.evccL cog eX rtg TtareQU dnoy.reivug 
TCJov nuidcov avrov cpeiouiro' wg ds y.ut eyco Avdcov tov 
fxsv TtXsov TL rj TtareQU eovru ae lu^cov uyco, uvtoIol ds 
AvdolOL Tr]v noltv nuQedcoy.a, 'auI enetrev Hcoiidl^co eX iiot 
dnsordoi" b fiev dt] rdnsQ svoss e).eye, b d^ dLiei^Sero 
roLoids, dsioag fii] dvuardrovg notr^ar] rug 2!dQdig. "co 
^uolXsv, tu fiev oiy.ora s^iQrf/.ctg, av fievroL ftrj ndvra 
^vficp XQ^o, firjde noliv dQyuirjv e^uvuorr^orjg dvaftuQrrjTOV 
eovoav y.cd rcov nQoreQOv y.cd rcJov vvv earecorcov. rd fisv 
yuQ nQOTSQOv syoj re snQrj^a y.ul lyco y.scpuXfj dvuudSag 
cpioco' rd de vvv nccoeovru Uay.rvr^g yd.Q eorL o adty.tcov, IirOAOTOr A. 155—158. G9 

tv) ov l/raTQ£ipas idodig, ovzog doicj tol di/.r^v. AvdoloL 
de ovyyycijur^v tyiav Tade uvtolgi IniTa^ov, cog uJjTS urro- 

GTUOOl Ulje dsLVOL TOl XlOGl. l(ntL7tE fliv G(/L Tiiuiliag 

OTtXa ccQijia jiir] y.sy.TrJGd^ai, y.ilevs di ocfeag y.id-iovag re 
inodvveiv tolol iiuaoL y.cn y.oD^OQvovg vn^odhod^ctL, ttqo- 
(.LTie c5' avTolOL y.Ld-ccoiZeiv re y.al iliccU.eiv y.al y.arcrJ.eveLv 
TiaideveLv rovg naidag. y.ai Tcr/kog ocpeag, lo (iccoLXev, 
yvvai/.ag avT avdQcov oilieai yeyovoTCcg, cooTe ovdtv dtLvoi 
TOL taovTai /o; cc-rooTtcooi." Koolaog utv (3/; Tcdrcc ol ise 
v/TSTi&eTO, a^iQtTcoTeQa tavTa evQia/.cov ^lvdolOL r- dvdQcc- 
nodiad-evTCcg rtQr^O^rvai acfeag, tniOTc'<utrog otl i]v /.it] 
d^LOXQtcov TTQOCfaaiv 7tQ0ieiv}], ovy. dya:teiaeL /iiiv f.itTa- 
(iovlevGaod^aL, aQQcodecov de //>; y.ai lOTeQov y.ore oiAvdoi, 
i]v TO TtaQeov vrte/.dQducooi, d.toaTdvreg ccTtb rcov IleQ- 
Gtcov ditoXcovTaL. KvQog de i]ad^eig r>; vjtoO-r/.)] y.al V7te\g 
rr^g OQyrjg tcfr^ oi TttiO-tad-ai. y.at.iaag be MaZaQecx avdQcc 
Mr^dov, ravTd ol tvtttif.ato 7tQ0tirttiv AvdolaL lu 6 KqoI- 
oog v/teTid-eto, y.a\ 7tQog i^avdQaTtodioaaOaL Tovg du.ovg 
7tdvTag o^L /.lETa Avdiov irti ZccQdig tGTQaTtvaavTO, avTOv 
de naxTvr^v /tdvTCog L.c6ovTa dyaytlv 7taQ tcovTov. 

'O /ilv dr] ravTa i/. T/;g odov tvrtL/.dutvog a/rj/Aarrc i57 
eg ij&ea rd IleQaiiov, nay.Tvijg de nvOo/Levog dyy^ov eivai 
OTQaTOv tTt ecovTov lovra, deioag o^iyero (ftvycovtgKvia\v. 
MaCdQr^g de 6 Miidog e/.doag ertl rdg ZdQdig tov Kvqov 
GiQaTOv /iioiQav bar^vdi]y.OTe t^cov, cog ovy. evQt eri eovrag 
Tovg diKfi nc(y.Tii]v ev idQdiai, ^tQcota /lev rovg Avdoig 
r^vdyy.aae rdg Kvqov evTOkdg trtLTtXitiv , ty. tovtov dh 
y.eXevG/ioGvvr^g Avdol ttjv Trdaav diaiTav Tfjg torig /leri- 
^alov. Ma^dQ7]g de /lerd tovto erte/iTiB eg ri]v Kv/n]v 
dyyikovg e/.dLdovai y.eXeiiov Ilay.Tvr^v. oi 6e Kv/ialOL eyvio- 
oav ov/i.Sov).rg rtiQL eg -d-ebv dvoiaaL rbv tv BQctyyJdi^OL' 
r^v yaQ avToO-L /lavTr^LOv e/. TtaXaiov idQv/iivov, r([) "lcovig 
T£ Ttdvreg xai AloXieg ho^eaav XQdaOaL. 6 db XioQog 
ovTog eoTL Tr;g MLkr^air^g vrteQ IlavoQ/iov Xi/iivog. 7ti/i- iss 
xpavTcg lov ol Kv/ialOL eg rovg BQayyJdag d-aortQortovg 
etoioTeov Tteoi na/.rvr^v b'/.ol6v ri TtoievvTeg O^eoiOL /tiX- 
XoLev yaoLieaOaL. ertetQCOTigvai di ocfL ravra yQr^oti]Qiov 70 HPOAOTOY A. 158—160. 

lyevezo i/.didovca Uay.TVi^v IleQOyjoi. Tcdia de lo^ arte- 
v£ix&evTU r]y.ovGav OL KvualoL, iooiuccto ey.didovai. OQueo- 
/iievov de TavTrj tov 7th]d-cOg, JjoiOTodiy.og 6 '^Hqay.Ltideoj 
avr]Q Ttov aoTOJv icuv doy.iuog eoye ur> ttouocu ravTU 
Kvuaiovg, aniOTecov te ioj XQt^auoj y.ai doyeiov Tovg S-eo- 
TCQOTtovg ov XeysLv a).r&eiog, eg o to devreQOv TteQt TJa- 
y.Tvuo €7t€iQr]o6i.ievoL rfioav aU.OL ileonQortOL, tcov y.al 

159 jjQLOTodi/.og r^v. a/TL/.ouevcov de eg BQayyidag eyQr^ort]- 
Qid-^eTO e/. nccvTCov IjQLGTodi/.og eneiQcoTecov rade. "covaS, 
Tjld^s TtaQ rjueag l/.etvg Ilay.Tvr^g 6 Avdog, cfsvycov ^d- 
varov jjiaLOv nQog IIsQoecov' ol de ulv e^aireorTaL ttqo- 
slvac y.sXevovTsg Kvuaiovg. y]ueig dh deLucdvovreg ti]v 
IISQOSOJv dvvauiv, rbv i/.eTr^v eg rods ov TSTo).ur:/.ausv 
e/.dLdovaL, ttqIv av zb a/tb asvi rjilv dr^lcod^fj aTQe/ecog 
o/.OTeQa TtoiecouEv." 6 /.tsv xavxa htSLQCoTct, b o^ avTLg 
tbv avTOv acpL XQi]Oubvscpaivs, y.sXsvcov l/.dLdovai IIay.Tvr]v 
Il£QOr]OL. TtQbg ravra b ulQLOTodiy.og e/ TTQOvoir^g ertoiss 
Tcxds. nsQiLcov rbv vr^bv y.vy./.cp s^aiQSS zovg OTQOv&ovg 
y.al a)J.a ooa r]v vsvsoaosvueva oQviilcov yevsa iv rcp vr^co. 
TtOLSvvTog ds avTOv Tavra XeyszaL cfcovi^v v/. xov advTOv 
ysvsod^ai cpioovoav usv nqbg rbv liQLOTO^iy.ov, liyovGav 
ds rdds " dvoaicoTars dvd^Qconcov, ri rdds roluag noiieLv; 
rovg ly.irag f.iov s/. rov vrjov y.SQaiLsLg" ^QLOTodiy.ov ds 
ovy. anoQrjaavra nQog ravra sinslv "cova^, avrbg uev 
ovrco roiOL i/.eTr]OL [jcoO-isLg, Kvuaiovg ds xslsvsig rbv 
ly.errjv sy.dtddvai" rbv 6s avrLg dusiipaa&ai roioids "val 
y.sXsvco, tVa ys dos^r^oavTsg S-doaov dno/.rjod-s, cog ui] rb 
Xoinbv nSQi l/.sTscov e/.dooLog e/.d^rjs enl rb XQr^ar)]QLOv." 

160 TCivra cog dnsvsLy&ivra r/.ovoav oi KvualOL, ov (SovXo^ 
uevOL OVTS ey.dovreg dnoXiad^ai ovrs naQ scovToioi sxovrsg 
no/.LOQ/.ieod-aL eg MvTL/.r.vr^v avrbv s/.niunovOL. ol ds 
Mvrikrjvalot snmsinnovrog rov Ma^aQSog dyysXiag s/.Sl- 
dovai rbv Ila/.rvr^v naQSoy.svd^ovro L-ti uLod^co oocodt]' ov 
yciQ sxco rovro ys sineiv dtQey.icog' ov yaQ eTe/.ec6i>r,' 
KviialoL yaQ cog eua&ov ravra nQrjaaoixsva sv. rcov Mvri- 
Xr]vaicov, niuipavreg n/.olov eg Aiofiov e/.y.oui^ovoL Ila- 
y.tvrjv eg Xiov. ivOevrsv d'e e^ Iqov hOr^vair.g no).LOvxov IIPOAOTOY A. IGO— 163; 71 

ccrcoOTtaoOslg vtio Xitov eS.ed6d-i]. l^idooav dh ol Xioi ItcI 
TO) lixaQvil (.iiod-o)' xov de ^^iaQviog zovtov eori x^^^Qog 
Ttjg Mvalr]g, Aio§ov avrLog. UaxTvijv f.iiv vvv rcaQade^d- 
uevoi oi neooaL ei/ov ev cfv/.ay.f], e&ef.ovTeg Klqo) drco- 
di^ai' rjv de XQOvog ovTog ol/. oXiyog yevoi-ievog, oce Xicov 
ovdslg r/ Toij ^TaQviog tovtov ovts ovkdg XQid-icov tcqo- 
Xvoiv STCOiisTO Oscov ovdsvl ovts TciiifiaTa erceooeTO v.aQ- 
/cov Tov evO-svTSv, dnsiysTO ts tcov Tcdvccov iqcov TcdvTacd 
sy. Trjg X^^QV^ TavTrjg yivo/iisva, 

XlOL \xiv vvv Uay.Tvriv e^idooav, Ma^aQr^g ds iieTa igi 
TCivTa eoTQateveTO ercl Tovg ov/H7Co}.LOQy.i]oavTag Td^^ictlov, 
y.ai ToiJTO iiev ITQirjviag eBt]vdQa7codioaTO, tovto de Mai- 
civdQOv Tcsdiov nuv srcidQaus Xrjr]v 7COLSVf.isvog tco oiQaTco, 
MayvT]oir]v ts cooavTcog. ftSTa ds TavTa avciy.a vovoco 
TsXsvTcc. dicoO-avovTog ds tovtov !^Qrcayog y.aTe^Sr] dtd- i62 
doxog trjg OTQaTr]yir^g, yivog y.al avTog ecov 3Ir^dog, tov o 
Mr]do)v ^aoL).evg ^-ioTvdyrg dvouci) TQarciLj] edaioe, 6 tco 
KiQco Tr]v ^aoLlrJr]v ovyy.aTSQyaod/.isrog. ovTOg covrQ tots 
vjco KvQOv OTQaTr]ybg drcodexd^sig log dni/.STO eg Tr]v ^Ico- 
vii]v, uiQSS Tag rcoXig yMiiuOL' oxcog yuQ Teiyj]Qeag noir]- 
GSLS, TO evd-svcev /wt/ara x^^^ nQog tu Teiyea enoo&ee. 
nQCjOTjj ds ^co/.aii] "lcovir^g snexsiQr^oe. oi de ^coy.uiieg les 
ovTOL vavTiXi)]OL ua/.Qi]OL nQCJjTOL 'E).h']vcov exQtjoavTO, yai 
Tov TS IidQir]v y.ai t)]v TvQOr^vir^v yal ti]v ^I^ir^Qir^v y.ai tov 
TaQTr]Goov ovToi sioi oi y.UTudi^avTsg' svavTiXXovTO ds ov 
ocQoyyvXrjOL vr^vol dXXd nsvTr/.ovtiQOLOL. dni/.oiievoi de 
eg Tov TuQcr^oGov nQOOCfLXieg eyivovco Tcjj (iaoiXii tcov 
TaQTr]aoicov, tc7) ovvoua (.isv i]v yiQyavO-coviog, STVQdvvevos 
ds TuQTrjOOOv 6y6coy.ovcc( ecea, eiiiojos deTU ndvTU er/.ooL 
y.aX sxaTov. tovtc^ dr] tco dvdQi nQ0OcpL?.ieg oi ^coy.ULisg 
ovTOi dr] Ti eysvovTO cog tcc fisv nQCOTci ocpsag sy.XinovTag 
'lcovir^v sxiXsvs Trjg scovtov X^^QV? ol/.r^ouL o/.ov (iovXovrai, 
/iSTU ds cog tovt6 ys ov/. snsiOs Tovg ^co/.uiiag, 6 ds 
nvOousvog tov Miidov nccQ avTcJov cog uv^olto, sdidov ocpi 
yQrifiuTa TSixog neQi^uXio&UL Tr]v noXiv. edidov 6e dcpsi- 
dicog' y.ai yuQ y.ul r] neQio6og tov Tsixsog ol/. oXiyoL oid- 
^Lol £101, rovTO 6s ndv XiOcov usydXcov /.al ev avvaQ(.io- 72 HPOAOTOr A. 164-166. 

iGi ofuvcor. tb fdv dt] relxog toigl 0ioy.aisvai tqo.toj tou^Ss 
i^€7C0irjd-r]' 6 dh JjQTtayog cog €7Tt']Xaos Ti]v GTQavit^v, Irco- 
XioQXSs avTOvg, jtQOioxofisvog stxsu wg ol -/.axaxQu, sl 
fSovlovTai ^coxaiesg rcQOfiaxscova sva fiovvov xov Tsixsog 
SQslipat y.al or/.t]ua sv '/aviQcooca. ol ds ^coyaLssg rcsQtVj- 
(.isv.TsovTsg Tfi dovXoovv)] ecpaoav sd-sKstv (iovlevoaod-at 
r]iiiSQr]v }.iiav y.at stcsitsv vrcoyQtvssod-at' sv co ds ^ovXsv- 
ovTat avToi, arcayayslv sy.stvov sy.sXsvov Tt]v OTQaTtt]v arco 
Tov Tsixsog. d' ^Q/cayog scft] sidsvat /iisv sv tcc s/.slvoi 
fisXXoisv Tcotsstv, oficog ds acpi TcaQtevat ^ovXevoaa&at. 
sv ci) cov 6 ^QTcayog arcb tov Tsixsog arct]yays tc^v OTQa- 
Ttr]v, ol ^coxateeg ev tovtco y.aTC<orccxoavTsg Tag rcsvct]- 
xovTSQOvg, sa&sfisvot Tsy.va y.ai yvvaty.ag y.at srtircXa rcavTa, 
TCQbg ds yal to. ayc(XfiaTC( to. e/ tcov iQciiv y.at to. aXXa 
avad^r]i.iara, x^^^Q^^S o ti ^^cJ.xoc," f] Xid-og t] yQacpt] r]V, tcc 
ds aXXa rcavca soO^svTsg yat c(vtoI ea^cxvTsg srcXcoov srci 
Xiov. Tt]v ds 0c6y.atav sQrjtiicod^staav avdQcov soy^ov oi 

163 ITsQoat. oi Ss 0coxaiesg, ercsirs ocpt Xiot TCtg vt]O0vg Tag 
Oivovaaag xaXsofisvag ovk s^ovXovto covsousvoiot rtcaXsstv, 
dsifiaivovTsg ///) ai fisv IfircoQiov yevcovcat, i] 8s avTcov 
vf^oog arco/Xr]tod^f] tovtov e'ivsy.a, rcQog Tavra oi <Pcoy.aiesg 
sOTsXXovTO sg Kvqvov sv yccQ Tfj Kvqvcij si/.oot STsat rcQO- 
TSQOv TOVTCOv l/ dsorcQOrciov avsyct^oavTO rtoXiv, Trj ov- 
vofia r]v yJXc(Xit]. ^Qyavd-oJvtog ds Tr^vt/.avca ijdt] tstsXsv- 
trjy.se. OTsXXofisvot ds srcl Tr]v Kvqvov, rcQcoca yc(TC(rcXc6- 
aavTsg sg Tr]v 0c6/.aic(v •/aTsrpovsvaav tcov TISQasiov Tt]v 
cpvXayiqv, ?} ecpQOVQse rtaQads^afisvr] rtaQ ^Qrtdyov Tr]V 
rcoXtv. fiSTCi de wg tovto acpi e^sQyaoTO, srtoiijaavTO 
iaxvQag xaTcxQag tc[) vrtoXstrtOfievci) scovtcov tov acoXov. 
rtQog de TavTr]Ot xat fivdQOv oidi]Qsov y.aTS:c6vTCoaav xai 
cofiooav fiT] rcQiv sg ^c6/.atav rj^stv rcQiv P] tov fivdQOv 
TOVTOv avacpavfvat. OTsXXofievcov ds avTcov srri tt]v Kvq- 
vov, vrcsQ r]fiiasag tcov dazcov sXajSe rcod-og Te y.al oi/.Tog 
Trjg rtoXiog xai tcov rjd^scov Tr]g xc^Qr^g, ipevdoQy.ioi de yevo- 
fievot drtsrtXcoov brtioco eg Tr]v (poj/.aiav. o2 ds avTCov to 
OQ/.tov ecpvXaaoov, dsQO^evTsg i/. tcjov Oivovaaecov srtXcoov. 

1S6 srtsice 6s sg TtjV Kvqvov drti/.ovTO, oX/.sov y.oivfi fisvd tcov IIPOAOTOY A. 166—168. 73 

TTQOTeQOv ccitiy.oueviov eit ezea nevxE y.al iQa evidQvaavto. 
y.al r.yov yuQ dr] y.al erpeQOv zovg TteQioi/.ovg ajiavzag, 
OTQavevovxaL wv eu avxovg yioivoj loyfo ymiadf^ievoL Tvq- 
ai]vol y.al KaQxi]d6vioi, vr]val ey.dxeQOi e^iy/.ovxa. ol de 
(pojy.aieeg Tch]Qi6aavreg y.ai avxol xd 7i).ola eovxa dQid-/Libv 
e^ry.ovxa, r]VTia^ov eg xb laQdoviov y.aXeoaevov TtO.ayog. 
avf.iiiiay6vxcov de xfj vav/iiayjr] Kadfa^h] xig vi/.r] xolai 
(pco/.aieuai eyevexo' al f-iev yaQ xeaasQd/.ovxd acpt veeg 
diecpd-dQr^aav, al de er/.oai al TteQieovaai r^aav dyQr^axot' 
diteaTQdcpaTO yaQ Tovg ei-i^oXovg. xaTa/tXcoaavzeg de eg 
T)]v ^Xa).h]v dveXa^ov xd xe/.va y.al xdg yvval/.ag y.al xijv 
d).lr^v y.xiiaiv oar^v olai xe eyivovTO cd veeg acpi dyeiv, y.al 
IrteiTev drtevTeg xr]v Kvqvov ertXcoov eg 'Pt]yiov. xcov dh i67 
Siacpd^aQeiaecov vecov xovg dvdQag o% xe KaQ-/r]66viOL y.al 
01 TvQar]vol .... eXaxov xe avTcov 7to).).c7) jtleovg y.ai 
TOVTOvg e^ayay6vxeg '/.axekevaav. (.lexd de yJyvllaioiOL 
ndvxa Td 7taQi6vTa xbv xcoqov, ev xco oi ^co/aLeeg y.axa- 
kevad-evxeg ey.eaxo, eyivexo didaxQOcpcc y.cd eun:r]Qa y.al 
dTtOTtXrjXxa, bi-ioicjog TtQ^l^axa y.aivTto^vyia y.al dvd-QCOTtOL. 
01 de yJyvXlalOL Ig Jelcpovg eTteiiTtov ^ovlouevoL d/.eaa- 
aO-UL xr\v ut.iaQxdda. tj 6e Tlv&ii] acpeag e/.O.evae TtoieeLv 
xd y.al vvv ol yJyvXXalOL exL ejtLxeXeovaL' '/al yuQ evayi- 
Lovoi acpL fieydlcog y.al uycova yvfivr/.bv y.ai iTtrtLy.bv enL- 
axdaL. y.al ovtql fiev TcJov ^co/.uLecov tolovtco (.wqco diexQ)]- 
aavTO, OL de avTcJov eg to 'Pr]yLOv y.axacpvy6vxeg ev&evTev 
OQfie^iievoL e/.T)]aavxo noXtv yrjg Tr^g OlvcoTQir^g xavxrjv 
r^xLg vvv '^TeXi] y.aXiexaL. e/.xLOuv de xuvxr]v 7tQbg uvdQbg 
IToaeLdcovLr]xeco /lud-bvxeg cog xbv Kvqvov acpL r] Ilvd^ir] 
eyor]ae y.xiauL rJQCov eovxa, dll' ov xr]v vrjaov. 

0co/.air]g /.lev vvv neQL xrjg ev ^lcovirj ovxco eay^e, nuQU- ics 
7tXr]aLa de xovxolol y.al TrjLOL enoir^aav' eneixe ydQ acpecov 
elKe Xfjofiaxi xb xelxog l^Qnayog, ea^dvxeg ndvxeg eg xd 
nXola oXxovxo nXcoovxeg enl xfjg 0Qr]i/.r]g, y.al evO-avxa 
e/.xLaav n6XLv 'Jl^drjQa, xrjv nQ^xeQog xovxcov Kla^oine'viog 
TLurjaLog y.xiaug ovx dncjovr]xo, dX)^ vnb 0Qr]i/.cov e^e).a- 
d^e\g xiudg vvv vnb Trjcov xcov ev yl^Sdr^QOLOL cog rjQCog 
exeL. 74 HPOAOTOY A. 169—171. 

1G9 OvroL i-iiv vvv 'Iojvcov iLOvvoi rrjv dovXoavv)]v ov/. avs- 
XOi^tEvoi l^eliTiov rag TcarQidag' ol 6^ aXloi^Icovsg TtXrjv 
3Ii?.r^oiojv did ficixr^g luv aTxiy.ovTO ^QTtciyo) y.aTccneQ ol 
l/.li7i6vTsg, y.al avdQsg lyevovto dyad^ol neQl Trjg ecovTOv 
iAUOTog (.layouevoi, iaocoO^ivTeg de y.al dlovTeg eftevov 
y.axa %coQr^v e/.aoTOL y.al tu ejTiTaooofteva IrceTeXeov. Mi- 
'/.rjoiOL de, cjg y.al jtQOTeQov i-tOL ellQr^TaL, avTto Kvqco oQy.iov 
:roit]aditevoL r]Ovyh]v rjov. ovtco dt] to devTSQOv 'lcovh] 
IdedovXcoTO. cog de Tovg Iv %fj i]7teiQco "lcovag lyeiQcoaaTO 
^JlQTcayog, ol rdg vr]O0vg exovTcg "lcoveg y.aTaQQcodiqaavTeg 
TavTCi acpeag avrovg edooav Kvqco. 

170 Ke/.aAcouevcov de ^Icovcov y.al ov/J.eyouevcov ovdev eooov 
eg TO UavLcovLOv, nvvO-dvofiaL yvc6fir]v Biavra dvdQU IIql- 
i]vea djtode^aaihaL ^Icool yor^aLucoTdTr^v, t^ ei eTteiO-ovro 
naQelye dv ocpt evdacuoveeLv ''Elh^vcov /.idliOTa' og e/.e- 
).eve yoivcp otoIco "lcovag deQilevTag n/.coeiv eg laQdco y.cd 
eneiTev nol.tv i.iiav/.TiL.eiv ndvrcov^Icovcov, y.ai ovrco dnal- 
/.ayOevTag ocpeag dovloovvr^g evdatuovr]oeiv, vrjocov re 
dnaoecov f-ieyiorriv ve/.to/iievovg y.ai aQyovTag dllcov' /te- 
rovOL de orpL ev Tf] 'lcovij] ovx erpr] evoQav D.evO-eQir^v Itl 
looi.ievr]v. avrr] /.tev BiavTog tov IlQLriveog yvco/irj eyci die- 
cpilaQ/ievoLOL^IcooL yevo/ievr], yQr^OTi] dh y.al nQiv ij Slu- 
cpOaQrjvaL 'lcovir]v Od/.eco dvdoog Mtlr^oiov eyevero, rb 
dve/.ad-ev yevog eovtog ^oivL/.og, og e/.elei^E ev ^ovXevTr]- 
QLOv^Icovag v.E/.Tr]oOaL, to de sivaL ev Teco (Tecov yaQ /leoov 
elvaL ^lcovivg), rdg de d).).ag nolig oi/.r]U(vag /tr]dev eaaov 
vo/tiCeoO-ai y.ardneQ el drj/tOL eiev. ovtol /tev dr] orpL 
yvco/iag TOLdade dnede^avto. 

171 ^Qnayog de y.avaaTQEifjduevog 'lcovit]v EnoiesTO otQa- 
Tr]it]v enl KdQag y.al Kavviovg y.ai Av/.iovg, d/ta dyo/iEvog 
y.ai "lcovag y.ai ullo).ec(g. eiai de tovtcov KaQeg /tsv dnL- 
y/tevoL eg Tr]v rjneiQOv ex tcov v^acov. to yaQ naXctLov 
eovTEg Mivco re y.aTt]/.ooL '/.ai xaleo/tevoL AeXeyeg eiyov 
rdg vtjaovg, rp/jQov /lev ovdeva vnoreleovTeg, oaov /.ai eyco 
dvvaTog el/tL eni /la/.Qotatov e^L/.€aO-aL d/orj' oi de, o/.cog 
Mivcog deoiTO, en).r]Qovv oi rdg veag' dte de dr] Mivco y.arE- 
OTQa/t/ievov yfjv no).Xr]v y.ai EvtvyJovTog t(o noXe/ico, jo IIPOAOTOT A. 171—173. 75 

KaoLAOV i\v eO^iog '/.oyiucuTUTOv rwv li/vuov u.iavrcuv /.aTu 
TovTOv aiia tov yoovov ua/.Q^r) iiu/.lotu. v.ul acfL tql^u 
e^evQ)]uuTa eyevtTO tolgl ofEU.r^veg iy^or^ouvTO' xul yuQ 
Eiil TU y.Qccvea h6(povi e,iLdeeoO-UL KuQeg eioL oi y.UTudi- 
^avTeg y.al ercl Tug uajiidug tu ar.ur^LU rcoLeead^ui, y.ul 
oxuva aa/iiai ovToi eiai ol 7ioLi]OuuevoL nQcoTOL' Teiog 
de avEv oxdvojv erpoQeov Tug uajtidug nuvTeg ollneQ ec6- 
0-eauv darciaL xQdaO-ui, Te).uuciJ0L a/.vTivoLai oir^y.i^ovteg, 
neol TOLOL uvyeoL zc /.ul tolol uQLaveQolOL (joi.ioLaL neQL- 
y.eif.ievoi. fieTa de Tohg KuQug XQ'^'^''^ i'oTeQOv noX/.cjj Jco- 
QLeeg te /.ul "lcoveg e^uveoTr^auv e/. tcjv vii]aojv, y.ul ovtcu 
eg Tr]v rjneLQOv d;ii/.ovTO. y.uru uev dt] KuQug ovtoj KQr~Teg 
XiyovoL yeviaOuL' ov uiviOL avToi ye ouokoyiovai tov- 
xoLOL ol KuQeg, d).).u voui^ovaL uvtol ecovTOvg eivui uvto- 
y^O-ovag r^rveLQCoTug y.ui t(o ovvouutl tco uvtco ulcL Slu- 
XQeouivovg TcorceQ vvv. dnodsL/.vvaL de ev MvXuaoLaL JLog 
KuQiov LQOv dQXULOv, Tov MvoolaL uev y.alAvdolOL LiiTeOTL 
wg /.uoLyvr^TOLOL eovoc zoIol KuQoi' xov yuQ Avdov y.ul 
Tov Mvoov kiyovOL eivuL KuQog ddsXrpeovg' tovtolol uev 
d)] uiTeacL, oaoL de lovceg u).).ov eOveog ouoyXcoaaoL tolol 
KuQOL eyivovTO, tovcolol de ov uiTU. ol de Kuvvlol uico- i'2 
xOoveg doxieLv euoi eioL, uvtol uivTOL e/. KQrJTrjg (paol 
eivuL. TCQOO/.exojQr/.uoL de y).cooouv iiev nQog to Kuql/.ov 
eOvog, rj oi KuQeg nQog to Kuvvl/.ov (tovto yuQ oi/. e/^co 
UTQe/cicog dLay.QlvuL), vofiOLOL dh xq^ovtul y.ey^coQLOiiivoLOL 
no).).ov tcov xe uK/.cov uvO-Qconcov /.al Kuqcov. toIol ydo 
y.uU.LOTov loTL y.uT r]).L/.irv Te y.uL rpL).6crTU i).ud6v avy- 
yLveod-at eg n6oLv y.ui dvdQuoL y.ul yvvuLS y.ul nuLoi. 
idQvd^ivTCov di orpL iQcav ^eivi/.cov, iiecinenev wg orpi dni- 
do^e, edo§e de toIol nuTQioLOi iioivov /quoO-ul ^eoloi, 
evdvvTeg tu onXa anavTeg KaivLOL r]j3r^d6v, TvnTOvceg 
dovQuaL Tov r^iQu, uiyQL ovqcov tcZv Ku).vvdL/.cov elnovco, 
y.uL erpuouv e/.^u/.).eLv Tovg ^eLVL/.ovg O-eoig. /.al ovtol i73 
uev TQonoiai tolovtolol XQiovTUL, oi de Av/.lol e/. KQr]Trg 
TCoQxuiov yeyovuOL (t^v yuQ KQi]Tr]v eiyov to nu/.ULOv 
nuouv ^uQfiuQoi)' dLeveLxO-ivTcov de ev KQr]Trj neQi zrg 
ljaoL).rjir^g tcov EvQConr^g nuidcov IaQnr^d6vog Te y.ai Mivco, 76 HPOAOTOY A. 173. m. 

log eTts/.Qcar^ae xfj OTciot Mhcog, e^iqJ.aae avrov re 1c(q~ 
nr^dova v.aX zovg orc<oiojTag avxov , oi de aiTiiJod-ivTeg 
arciy.ovxo Trjg I-Joir]g ig yfjv ttjv MiKvdda' t>;v yaq vvv 
AvY.LOL vifiovTai, avTi] to naXaLOv rjv MiXvdg, ol de Mi- 
Lvat Tore Z6lvf.iOL e/.a?.eovTO. Tetog ^ier dtj avTcov Ic<q- 
/rrjdcov rjQxe, ol de l/.cO.iovTO to niQ Te r-veiy.avTO ovvoua 
y.ai vvv eTL v.aXeovTaL vno tiov neQLoi/.tov ol ^dvxLOL, TeQ- 
iiilaL' tog de e^ ^-Id-r^viiov Avy.og o Tlavdiovog, iBelad^eig 
y.uL ovTog v7io tov ddelcpeov Aiyiog, dni/.eTO eg Tovg TeQ- 
/iiikag TtaQCc ZaQTir^dova , ovTto di] y.aTa tov Avy.ov rr]v 
e7icovv(.iir]V Avy.lol dvd XQOvov ey.'/.r]d-r]aav. vofiOLOL de tcc 
fiev KQr]TL/.OLai td de KaQLy.olai xQ^ovtai. ev de Tode 
IlSlov vevo/.ii/.aai y.al ovda/iolaL dXXoLOL avf.icpiQOVTaL dv- 
S^QCorctov' y.alsovoL dito rtov (j.r]TeQcov itovTOvg y.ai ovy.l 
diio Ttov TtaTiQtov, eiQOuevov de eTSQOv tov rth^aiov tig 
eoTL,y.aTale^eL etovTOv /iir^tQod-ev y.al tfjg f.ir^tQog dvave- 
/-lietai tdg fir^tiQag. y.ui fjv ftev ye yvvr] dott] dovkto avv- 
OL/.f]or], yevvala td tixva vevofiLOtaL' rjv 6e dvi]Q dotog 
y.ui 6 TtQtJoTog avttov ywai/.a ^eirr]v r/ na?.).a/.f^v 1'/?;, 
uTifiu Tu Ti/va yiveTUL. 
174 Ol fiiv vvv KuQeg ovdev XufiTtQOv eQyov djtode^dfievot 
ldovkt6d-)]Ouv V7t l-loTtccyov , ovre uvToi ol KuQeg djtode- 
^dfievoL ovdiv, ovre oool 'EX?.f]vtov tavtr]v ttjV ysoQ^^v 
or/.iovoL. olyiovoL dh yai uXXol y.ui Auy.eduifiovitov urtOL- 
y.OL KvidLOL' ot tf]g X^^Q^iS t^^iS acpetiQr^g tetQUfifiivr^g 
eg TtovTOv, to dr] TQLOJtLOv yuXietuL, doyiiivr^g de e/ trjg 
XeQaovf]00v tf^g Bv^uooir^g, eovor^g te rtuar^g tf^g KvLdir^g 
7t).i]v 6).iyr^g iteQiQQOov {tu fiev yuQ uvTrg TCQog (^OQir^v 
uvefiov 6 KeQUfieiy.bg y.6).7tog drciQyeL, td 6e TCQog votov 
1] y.cau lvfu]v te y.ui 'F6dov S^u),aaau), to tov di] 6).iyov 
tovTO, iov daov te eTti rtivte atddLU, toQvaaov ol Kridiot 
iv oato ylQTtayog Tr.v ^ltovir^v y.uteaTQicpeTO , (iovX^fievog 
vf^aov ti]V y,t6Qr]v rcoif^aui. evtog de rcuad acpL eyiveto' 
tf] yuQ r] KvLdir] x^QV ^S '^i^,^ r^rceLQOv teXevta, tuvtrj 6 
lod-fiog iatL tov toQvaaov. y.ui di] TtoXlfj x^^Qf- eQyatofie- 
vtov ttov Kviditov, fiu).).ov yuQ tL y.ai SeLOTeQOv icpaivovro 
tLTQt6o/.ead-UL oi eQya^oftevoL tov oi/.6Tog tu tb uXXu tov HPOAOTOY A. 174-178. 77 

acofiUTog v.ai uahiozct xa TtsQl rovg 6(pO-a).uovg ^qavo- 
,uevt]g vrjg niTor^g, iTtsurtov eg JeXrpovg d-Eorcqorcovg srrei- 
qr](jot.ievovg ro uvri^oov. tj de nv&ii] 0(pi, log avTol Kvi- 
dioi Xeyovai, 70« ev roiueTQCi) tovo) Tccde. 

laO^iiov de ui] TVVQyovre f.ii]6' oovooeTe' 
Zevg yuQ ■/.' eOtr/.e vfjoov, e'i y^ l{iov}.eTO. 
Kvidioi (.lev Tavra rrjg Uvd-ir^g XQr]adot]g tov t£ 6Qvyf.iarog 
irtuvaavTO y.al ^QTtciyci) ertiovTL ovv rcii orQCCT(7) aiiayr^rl 
Gcpeag avrovg Ttuotdoouv. i]OUv de Ur^dccoieg ol/.eovreg ito 
vjteQ j^Xi/.UQvr^aaov /iieooyaiav, roloi o/.cog ri /neD.oi ave- 
7tiTr]deov eoeod-ui ccvroloi re y.ui roioi TteQioi/.oioi, t] iQeir] 
Trjg j-ld-r]Vttir^g Ttcoycovu f.ieyav loxei. xQig 0(pt zovro eye- 
vero. ovroi xcov rteQt KaQii]v uvdQcuv uoivoi re uvreoyov 
XQovov l-lQTtuydj y.al rcQiqyuuru ^tccQtoyov nXelaru, ovQog 
Teixiauvreg rci) ovvouci eoti ^iidr^. 

Ur^duoeeg fiev vvv XQ^^^V i^ceiQeO-r^accv' Av/.iol de, cog itg 
Ig TO Suvd-Lov Ttediov rjluoe 6 ^JjQ/tuyog zbv OTQurov, 
eTte^LOvreg y.ai ficcy6t.ievoL 6XiyoL itQog 7to).).ovg uQerug 
artedei-AvvvTO, eaocod-evreg de /.ui /.ccTeLXrjd-evreg eg ro 
aOTv avvr]).iauv eg ri^v uy.QOTto^.Lv rug re yvvuly.ug rccl rcc 
zey.va /.al ra x?'/."*^^*^ y.ai rovg ol/.irag, '/.ai erteirev 
vrtrjipav Tr]v ayQOTtoXiv naaav ravrrjv '/iaieod-UL. Tuvra 
6e noLrjOavreg y.cci ovvouoouvreg oQ/ovg deLvovg, ene^e).- 
■d-ovreg ccned-uvov nuvreg Edvd-LOL fiuy^ofievoL. rcov de vvv 
Av/icov cpufievcov Savd-icov elvai ol no)Xoi, nlr-v oydco- 
■/.ovra loriecov, eioi lTt)]lvdeg' al de 6ydc6y.ovTCc loriccL 
avruL ervxov rr^vL/.avra e/.dr]LieovouL, yai ovrco neQieye- 
vovTO. rrjv fiev dq Suvd-ov ovrcog eoys 6 y^Qnayog, nuQU- 
n).i]aicog de y.ai rrjv Kavvov eoye' '/.ui yuQ 01 Kuvvioi 
Tovg Av/iovg €f.iLf.ii']0uvT0 tu nleco. 

Ta fiev vvv -/.cxtco rrjgiloirjg '^Qnuyog dvdararcc Inoiee, i<7 
ra de avco avrrjg avrbg KvQog, nav ed-vog '/.uruorQecpo- 
fievog -/.ai ovdev nuQieig. tu fiev vvv avrcjljv nXeco nccQiq- 
aofiev' TU de ol nuQea'X€ novov xe nlelaTOV /.ai u^Lunrj- 
yrjTOTUrd eori, rovrcov enLuvrjooficci. 

KvQog eneire rcc ndvra rrjg rjneiQOv vnoxeiQiu enoir]- iis 
oaro, ^oavQioiOL eneriO-cTO. rfjg de ^oovQii]g eoti ftev 78 HPOAOTOr A. 178— 180. 

yi.ov y.al a?.ka 7to)Uo!.iaTa /iieydka noU.u, ro b\ olvoiia- 
oxozaxov y.al loyvqoxuxov y.al tvi^a orpt Nivov ava- 
oxdxov y€V0Luvr]g, xd ^aoih]ia y.ax£Oxr]y.£e, ^v Ba^v).c6v, 
lovoa xoiavxr] diq xig rcoXig. yiexaL Iv Tcedio) f.teyd).ci), 
/iieyad-og lovoa /Uxcottov ey.aoxov ei/.ooL '/.al i/.axbv oxa~ 
dicov iovoi]g xexQaycovov ovxol oxddiOL xrjg rceqtodov xfjg 
■n:6)uog yivovxaL ovvdnavxeg oydco/.ovxa y.ai xexQa/.ooLOL. 
xb f.iev vvv i-uyad-og rooovxov Ioxl xov aoxeog xov Ba^v- 
Xcoviov, i/.ey.6Gf.n]xo dh cug ovdev a).).o n6).L0i.ia xcov f^uelg 
"iduev. xdcfqog fiev nqcoxd f.iiv (Sa&ea xe y.al evgea y.al 
nlerj vdaxog neQLd^ieL, fiexd 6h xelxog nevxry/.ovza fiev 
nt]xecov ^aoLkr^icov ibv xb evQog, vipog de dir/.ooicov nf]- 
Xecov' 6 de (3aoL).f]Log nf]xvg rov fiexQiov ioxi nf^/eog 

179 fieCiov TQLOL da/.xvXoLOL. del 6r'] fie nqbg xovxolol exi 
ffQdoaL 'iva xe i/. xf^g xdcfQOv fj yfj dvaioiiico9-r], -/ai xb 
xer/og ovxLva xqbnov eqyaoxo. OQvooovxeg aiia xr]v rd- 
cpQOv en)dvd-evov xfjv yf^v xfjv ix xov oQvyfiaxog i/.cpeQO- 
fiivr]v, elxvoavxeg 6e nXivd-ovg r/.avdg conxr]oav avxdg iv 
y.auivoLOL' fiexd 6e xi).fiaxL y^QeofievoL docpdlxco &eQfifj 
y.al ^La TQifj/.ovxa 66ficov nkivd^ov xaQOOvg y.aXdficov 6La- 
oxoLj3d^ovxeg, e6eiuav nQcoxa fiev xf]g xdcpQOv xd y^eiXea, 
6evxeQC( 6e avxb xb xelxog xbv avxbv xQonov. indvco 6e 
xov xeixeog nuQa xd eoxccxa oiy.fjiiaxa fiovv6y.(oXa e6eLfiav, 
xexQafifiiva ig d).).r]Xa' xb fiioov 6e xcov oly.r]fidxcov eXinov 
xe&Qinncp neQiiXaoiv. nvXaL 6e iveoxdoL niqi^ xov xei- 
yeog e/.ax6v, xo^X/.eaL ndoaL, y.al oxa&fioi xe y.al vrceQ- 
&vQa cooavxcog. eoxc 6e dXXr] n6Xig dniyovoa oy.xco fjfie- 
Qicov 66bv dnb Ba^vXcfivog' "ig ovvofia avxfj. evd-a ioxi 
noxafibg ov fxeyag' "ig xai rcp noxaficp xb ovvoua' iojSdXXei 
6e ovxog ig xbv EvcpQ7]xrjV noxafibv xb qied^QOv. ovxog 
cbv 6 ^lg noxafibg dfia xco v6axL -d-QbujSovg docpdXxov dva- 
6l6ol noXXovg, er&evf^ dbcpaXxog igxb iv Ba^vXcfivL xelyog 

iso i/.oitio&r]. xexeixioxo fiiv vvv f] BaiSvXcov xqbncp xoicp6e, 
eoxi 6e 6vo cpdQoea xf^g ndXLog. xb yuQ fiioov avif]g no- 
xaiibg 6iiQy€L, x(p ovvoiid iaxL EvcpQf]xr]g, QieL 6e l^ 
ylQfievicov, icov fiiyag y.al (iad-vg y.a\ xayvg' eBieL 6€ ovxog 
eg T>;v ^EQvd^Qrv d^dXaooav. xb cov 6fj xelyog e/.dxeQov HPOAOTOT A. 180—182. 79 

Tovg ay/.iijvag eg xbv TTOzauov l)J]).arui' to de arco rot- 
xov al eTtr/.aurral Tcaga y^elXog s/.aTeQOv rov noTa/.iov 
aluaair] nllvd-cov OTtTewv naQaTeivei. xb de uotv avTb 
ibv nkrJQeg oi/.iewv xQLOjQocpiov te y.ul xeTQioQocpiov ■/.utu- 
TeTiiir]Tai Tug bdovg id-eug, zug re alXag •/ai Tug eni/.UQ- 
oiag Tug enl tov noTUubv exovaug. /.utu dt] lov e/.aat)]v 
bdbv ev Tfj alf^iuaifj Tjj nuQce zbv nOTUfibv nvXideg enrjauv, 
oauineQ ui Xuvqul, ToauvTUL uqlO^/hov' r^auv de '/ui uvtul 
yu):/.euL, (peQOvauL y.ul uvtuI eg uvtov tov noruf^iov. tovto isi 
/.iev drj xb Telyog ^coQr^^ earL, ereQOv de eocod-ev zer/og 
neQL&eeL, ov no).).(o Teco uad-eveareQOv tov eT€QOv teiyeog, 
ateivoTeQOv de. ev de (puQaei e/.UTeQCi) T)]g noXLog Terei- 
yLOTO ev /ueacp ev xco fxev tu ^aaiXrjLa nsQL^dlci) f.ieycx).io 
Te y.uL LoyvQii), ev d^ tco^ eveQco Jibg B>]).ov iQbv yu):/.6- 
nvXov, y.uL Ig eue tovto Xtl env, dvo atadicov mxvtr] ebv 
xeTQixyiovov. ev (.leaci) de tov lqov nvQyog aTeQsbg oiy.o- 
douvjTUL, OTudiov y.UL to f.irf/.og y.ul t6 evQog, '/.al enl 
TOVTCo Tio nvQyio a).).og nvQyog enL^e^rf/.e, '/.ul eTeQog 
f.i(xXa eni rovTq), fieyQL ov o/.tco nvQycov. '^uvd^aaLg de eg 
uvTOvg e^io9-ev '/.vy.Xco 7teQi nuvtag Tovg nvQyovg eyovaa 
nenoir]Tai. iieaovvTL de '/.ov Tr^g dvUjSdaLog eoTi '/.utu- 
yioyr] t£ '/ul d-io/.OL dfinuvatr^QiOL, ev TolaL '/.aTitovTsg 
uunuvovTaL oi uvu^uivovTeg. ev de tco TeXevTuico nvQyco 
vrjbg eneoTL fieyag' ev de tco vr^co '/.Xivr] (.leydXi] '/eeTUL ev 
eaTQix)f.ievr] '/.ui oi TQaneKa naQU/.eeTUL XQvaer]. ayuXiia^ 
de ov/. evL ovdev avTod^L IvLdQVfievoV ovde vv'/.tu ovde}g 
evdyXiLeTui dvD^QConcov otl fir] yvvi] fiovvr] rcov enLyoj- 
Qiojv, Tr]v^uv ^ebg eXr]Tai Ix nuaecov, iog Xeyovai oi 
XuXdulOL eovTeg iQeeg tovtov tov O^eov' {cpual 6e covtoI i82 
ovTOLy IfiOL fiev ov niaTa XeyovTeg) tov d-ebv avTbv (poL- 
Tuv te eg tbv vr]bv y.ai dfLnuvea&ai eni rrjg yXivr]g)' y.UTa- 
nSQ Iv Qr]^r]ai TfjOL AiyvnTir]aL y.uTu xbv uvrbv TQonov, 
(og XeyovoL oi AiyvnTLOL' '/.ui yuQ dr] l/.el&L y.oifidTLXL ev 
Tio" Toii JLbg Tov 6i]^ULiog yvvr], dficpoTeQUL de avTUc 
XeyovTUL dvdQcJov ovduficov eg 6fiLXir]v (poiTUv' y.al y.uTu- 
neQ tv nuTuqdlaL r^g yiv/ir^g t] nQOftuvTLg tov O^eov, 
Ineuv yev)ftuL' ov yuQ iov uiei Xotl XQr^aTr]Qiov avToO^L' 80 HPOAOTOY A. 182—185. 

eTTSccv dh yevt]rai, xors cov avy7.aTaxhjierc(L rag rv/.rug, 

183 eoo) ev To7 J'»jy. earL de rov ev Ba^vXiovL iqov y.a\ allog 
y.arco vriog, evd-a ayaXi^ia /iieya rov JLog evL y.art]uevor 
XQvoeov, y.ai ol rQarceta /.leyahj TiaQay.eerai XQVoer], y.al 
TO ^dd-QOv oi y.al b d-Qovog XQif^^og eorL' y.al cog eleyov 
ol XaldaZoi, ralcevrcov cr/.ra/.ooicov y_Qvoiov Ttenoiijai 
ravra. e^co de rov vr]Ov (Sco/iidg eori XQVoeog. eoiL de 
y.ai allog (icoi.iog f.ieyag, o/.ov S-veraL ra reXea rcov ttqo- 
(icxrcov' ItiI yciQ rov XQ^'0^ov (hoLiov ov/. e^eoTL d-veiv otLj 

^f.ir] ya}.ad-r]va /.lovva. Itt/ de tov ^el^ovog ^co/iiov yal y.ara- 
yi^ovoL hfiavcorov ;(/Am raXctvra ereog e/.ceorov ol Xa?.- 
daiOL Tore^eTieav rr]v oqti^v aycooL rcp -d-efiJ rovrcp. r]v dh 
ev TC^ refieveL rovrco erL tov xqovov ey.elvov y.al avdQiag 
dvcodev.a m]xecov y^Qvoeog oreQeog' lyco /lev ixlv ovv. eidov, 
ra 6e l.eyeraL vno XaXdaicov , ravra Xiyco. rovrcorco 
avdQLcivTL JaQelog fiev 6 'l^rcionsog eni^ovhvoag^ oux 
er6hir]oe Xa^elv, EeQ^r^g de 6 JaQeijov ela/ie, y.cu rov^ 

^iQea ane/.reive anayoQevovra fnr] xLveeiv rov avdQLavra. 
TO iiev di] iQov rovro ovrco y.e'/6our]raL, eoTL de xal 'idia 
ava&i]uara noh.d. 

184 Tiig 8e Ba(3v}.covog Tat'r*ig noXXol /.lev yov y.ai alloi 
eyevovro ^aoileeg, rcov ev tolol ^oovQioLOL X6yoLOL /ivr- 
urjV notr]Ooiiai, ot ra reixecx re eney.6of.Lr]aav y.al ra Iqcx, 
ev de di] y.ai yvvaueg dvo. x] f.iev nQ^reQOv ccQ^aoa, rr^g 
voreQOv yever]OL.jnevTe nQoreQOv yevo/ievr], t/; ovvof.ia )]v 
ZefiiQafiig, avrr] fiev anede^aro ;(w/mTa avcc rb nediov 
e6vra ciS,io&er]ra' nQ^reQOv de ecod^ee 6 noTafihg ava ro 

185 jiediov nav neXayiueiv. r] de dr] SevreQOv yevoiievr] rai- 
Tr]g ^aoiXeLU, Tfj ovvofia iqv Nltio/.qlq, avri] de ovverco- 
TeQr] yevofievt] Trjg nQ^reQOv aQ^c'(Oi]g rovrojiev fm]fi6ovva 
ehnero ra eycb anr^yr^oofiai, rovrojde rr]V Mirdcov OQeovoa 
aQxr]v fieycxXr^v rey.a\ ov/. arQefiiCovoav, aXf^ aXXa re doai- 
QVjfieva aarea avroiOL, ev oe or] yuL Tr]v Atvov, nQpierpv- 
Xd^aro ooa edvvaro fidXLOra. nQCora fiev rov EvcfQr.rr^v 
noTUfibv Qeovra nQoreQov id-vv, og ocfL did Trjg n6?uog 
fieor.g Qeei, rovrov avcoOev dicoQvy^ag OQvBaoa ovrco 6r ri 
enoir]0£ ay.oXtbv coore 6)] rotg eg rcov rivct y.coiiecov riov HPOAOTOY A. 185. 186. 81 

ev rfj yioavQirj urtiv.viezai qkov. rfj de -/Mi.ir] ovvo/.id lozi, 
Ig rr]v aitiy.veeraL 6 Evrpo)']Trg, ^odeor/.y.a. y.al vvv di^av 
y.oui^covrai urco rfjode rrq 0-a).door^g eg Ba'^v).(.dva, y.axa- 
jiXioovreg rov EvcfQrjrrjV norauov rgig re eg rrjv avrr^v 
ravrrjv y.ajiiir]v TtaqayivovrUL y.al ev rqiol r^ufqr]Oi. rovro 
^iev di] roiovTO Inoir^oe, ywua de rtaor/cooe Tcaq^ i/.d- 
reQOv rov rtorauov rh '/ellog a^iov d-couarog, fieyad^og 
y.al vipog ooov rL lori. y.uifvTteQO-e 8e 7to).).([) Ba^vlcovog 
itjovooe e).VTQ0v Xiuvj], 6).iyov rt TtrxQcaeivovoa uito rov 
7toraf.iov, (jdO-og uev eg rb vdcoQ aiel OQvooovaa, evQog 
de rh TteQiuerQOv avzov jtoievoa ei/.ooi re y.al rerQUXo- 
oicov aradicov' rhv de OQvooouevov yovv l/ rovrov rov 
OQvyuarog uvaioiuov TtUQu ru yei).eu rov norauov jtUQa- 
Xeovaa. ineire de ol oqcoqv/.to, ).id-ovg uyayouevi],y.Qr^- 
Ttidu '/v/.).co Tteol uvtrjV i]).uoe. irtoiee 8e uucforeQU ravra^ 
rov re norauov a/.oUov y.Ui ro OQvyua nuv ekog, ojg o re 
norauhg (^QudvreQog e}'r] neQi y.aundg no).).ug uyvvuevog 
y.uL OL n).6oL ecooL o/.o).ioi eg rr]v BUjSvlcova, e/.^e rcov 
nXocov i/.8e/.r]rai neoioSog rfjg Xiuvr]g (.la/.Qr]. y.uru rovro 
8e eQyd^ero rr]g%coQr^g rfj ul re ioi3o).ul rouv y.ai rd ovv- 
rouu rrjg e/. 3li]8cov 68ov, %va /itf] iniuioy6f.ievoL ol Mr]8oL 
e/.uavO-dvoiev avrrjgrdnQr]yf.iara. ravra fxev 8r] ey. ^dOeog iss 
neQLe^dXero, roLr]v8e 8e i^ avrcov nuQevd-rj/.r^v inoirjOaro. 
rfjg no/.Log iovor^g 8vo cfagoicov, roij 8e norufiov fieaov 
e/ovrcj^g^ ^nl rcJov nQoteQOv ^uolXIcov^ o/iog^rig e&eXoi 1/ 
roij IreQOv cfdQoeog ig rovreQOv 8iu[3f]vuL, yor^v nXoico 
^LU^aiveLv, y.al f]v, cog eyco 8oy.ico, 6/).rjQov rovro. avzr] 
8e y.UL rovro nQoel8e' eneirs yuQ djQvaae ro ekvrQOv rfj 
Xifivj], fivr^fi6ovvov r68e d).Xo dno rov uvtoij eqyov i).i- 
nero. irdfivero XiOovg neQLfirjy.eug, cog 8e ol r]oav ol 
).iOoL erolfiOL y.al ro /coQiov oqcoqvxto, i/TQiipaoa rov 
norufiov ro QeeO-QOv^nuv eg ro coQvooe x<^'JQtov, ev co enifi- 
n).aro rovro, iv rdvro) drte^r^Qaafiivov rov dq/aiov Qei- 
Oqov rovTQ^ fiev. rd yeiXea rofj norauov y.aru rfiv noliv 
y.uL rag y.arctpuOLg rug ey. rcov nv/.LOcov eg rov norufiov 
ffeQOvaug dvpjy.o86fir]ae nlivd-oiOL onrfjoL y.ard rov avrbv 
).6yov rio rei/ei, rovTO 8e y.UTU fiiar]v y.ov fidXiara rf]v 

Heiodoti vol. I. Q 82 HPOAOTOr A. 186—188. 

TtoXiv TOlOL lid-oiai rovg wQv^aro oi/.odoiiee yfcpvQar, 
deovaa zovg )J&ovg aidr^o(f) te yxd fioXvi^dq). iTCireirea/.e 
8e erT avrr])' o/.cog fiev^f^iieQi] yeroiro, ^v/.a rerQCiyiora, 
en' cov Ttjv duc^^aaiv ercoievvro oi Bai3vXc6vioi' rag (5e 
vvy.iag ra ^vla Tavra aitcceiQta/.or rovde en^e/.er, ha /lit] 
diacfoiTeovreg rag vvv.rag '/.'kenroiev naQ aU.r},ior. co<^oe 
TO T£ oQvx^ev XL{.ivi] nXrjQr^g eyeyoves vtio tov Trorauov 
xofJ ra 7reQl^r]v yecfVQar e/.e/.6ain]T0, tov EvcfQijTr^v tto- 
Ta/iiov eg ra aQyaZa Qee&QU e/. rr^g liiivr]g e^ii]yaye, v.al 
ovTco TO OQvxd^ev elog yevoiievov^ eg deov edoxee yeyovevai 
y.al roiai 7xoXi-l]rr^aL yecfVQa r]v y.areay.evaauevr]. 

187 'H d' avrr] avrr] ^aaileLa y.cu arrcirrjv TOirjrde Tira 
ifirj^avraaro. vTte^^Tcov /nalLaTO^^XecocfOQCor nvlecov rov 
aareog racfov ecovr^ '/.area/.evaaaro /lerecoQOv iTtircoXr^g 
avrecov tcov nvXecor, ivey.olaxpe de ig tov Tcccfov yQaii- 
jnara keyovra TCxSe. "tcov TLg iusv varsQOv yivo/iievcov 
Ba(h'Xcorog (iaailecov 7;v' anariar] XQyjudrcov, avoi^ag tov 
Tcxcfov ).a[ierco by.ooa ^ovleraL XQijiiara. /ir] [.levrot ye 
fir] arcariaag.ye aXXcog aroi^r]' ov yctQ afisirov" ovrog 
6 Tcxcfog i]v a/.irr]rog fiexQi ov ig JaQSlov 7tSQLf>Xd-s f] 
l3aaLlr]ir^. JaQsici) Se y.ai deLvov^Jdoy.esjslvaL TfjaL fCvXr^ai 
Tavri]aL iir^dev XQCco&aL, y.cti XQriitccTco^ y.^ifievcov, y.a\ avrcov 
rcov XQr^f.iaTCov SftLy.aXsofLSvcov, fir) ou Xa^slv avrct. rfjai 
ds TtvXfjaL Tavrr]aL ovdev i/Qciro rovSs slvey.ev, ori vrceQ 
y.ecfaXfjg ol iyirsro 6 ve/.obg SLeBeXctvrovri. avoi^ac Se rbv 
Tcxcfov evQS XQ^i^^ccTa fiev ov, rbv Se ve/.QOv y.al yQafifiara 
Xeyovra rdcSs. "ei fir] urtXi^arog re sag XQi]fidrcor y.al 
cdoxQoy.eQStjg, ov/ av vey.ocor d^iy/.ag arecoyeg." 

188 ^vrr] fiiv vvv f] (iaaiXeia roLavri] TLg XeyeraL yevead-aL, 
Ss_Sr] KvQog iitl Tccvrr^g rf.g yvvaiy.bg rbv rcalSa iatQcc- 
rsvsro, sxorrd re tov narQbg rov scovrov rovrofia ^afiv- 
vf]rov '/.al Ti]v ^aavQicov dQ'xf]v. aTQatsvsraL Se Sf] ^aaL- 
Xevg fieyag '/.al airioiaL ev ia/.evaafievog i^ or/ov '/ai 
TCQO^diOLai, y.cd Sr] '/ai vScoq drcb rov Xodojceco Ttoraiiov 
aua aysTai^Tov TtaQtL^Eovaa^Q,eovrog, rov fiovvov Ttivsi 
[iaaiXsvg '/.al aXXov ovSsvbg rtorafiov. tovtov Ss tov' 
Xodortsco Tov vSarog drtr]Xpi]fievov noXXai '/.dQra ccita^at HPOAOTOY A. 188-191. 83 

TET Qay.vycloi^Il^iL6v£ai ■/.ofiii^ovaai iv aQyvQ£OiGt,ayyr]ioioi, 
i.rcovraL, o/.rj av Ikavv)] i-/.doT0T£. £71£it€ dk o KvQog iso 
7vOQ£v6fi£vog ircl Tr]v Ba^vXiova £yiv£T0 Inl Fvvdrj no- 
Taixo), ^ou 'at (.ilv mqyal iv 3IaTit]volai ovq£Oi, q££l dh 
6ia JaQdavicov, iy.didol dh ig £T£qov TiOTaitov TiyQiv, b 
dh TiaQ 'QjXLv n6XLv quWv ig t)jv ^EqvS^qIv 0-u).aaoav i/.- 
61601, Tovzov 61] Tov rvv6r]v nOTafibv log 6ia^aiv£LV £n£L- 
QCtTO 6 KvQog ^£6vTa vtjvOLn£Qr]T0v, ivd-avza. oi tlov Tig 
Iqcov 'inniov twv X£v/.cdv vn v[iQiog io^ag ig tov noTauov 
6ia^aiv£Lv in^LQCcTO,' o^oi /iiiv avfiip^oag vno^Qvy^Lov 
olxc6x££ cffQcov. y.cxQTa T£ 6}] ixaX£naiv£ tco noTafico 6 
KvQog TOVTO VjjQioavvi, xai ol inrjn£ih]0£ ovtco 6t] fiiv 
aaO^Bvia nonqOBLv coot£ tov XoLnov xal yvval/.dg fiiv 
£v\n£T£cog TO y6vv ov (^Q^xovoag 6ia^^o£o&aL. fi^Tct <5e 
T)j^ dn£Llr]v fi£T£ig Tt]v inl Bal^vlcova OTQdT£vaiv. 6iaiQ££ 
Ttjv OTQaTLrjv 6ixa, 6l£).cov 6h Y.aT£T£LV£ oxoivoT£V£ag vno~ 
6£^ag ^LcoQvxag 6y6c6/.ovTa y.al i/aTov naQ^ i/dv£Q0v to 
X£lXog Tov rvv6£co T£TQaiifi£vag ndvva TQ6nov, 6iaTd^ag 
6h Tov OTQaTov 6qvoo£lv i-/.£k£V£. olc( 6h bfiiXov noXXov 
£QyaL,Ofi£vov r^v£TO fihv to £Qyov, oficog filvTOL Tr]v d-£Q£Lav 
ndoav av)fiiv Tavtrj 6L£TQHpav iQycet6fi£voi. 

^S2g 6h Tov rvv6r}v nozafibv izioazo KvQog ig tqli]- i90 
'/.ooiag y.a\ i^r]/.ovTd fuv ^LOjQvxccg ^LaXa^cov, y.ai to 6£v- 
T£QOv £aQ vniXafin^, ovtco 6t] t]Xavv£ inl Tt]v Ba^vXcova. 
ol 6h Baf^vXcovLOL i/aTQaT£vadfi£voLtfi£vov avT6v. in£L 
6h iyev£vo iXavvcov dyxov Ttjg n6XLog, avv£^aX6v t£ ol 
Ba^vXojvLOL y.ai ioocod-dvTig^Trj fidxf] y.aT£iXr]d^r]oav ig zb 
aoTv. ola 6h £^£maTdfi£voL £ti^jvq^z£qov zbv Kvqov ov/. 
dzQBfii^ovza, d?.X^ OQiovzBg avzbv navzl £d-v£'L bfioicog inv- 
X£iQiovza, nQ O£od^avzo OLTia izicjov y.dpza noXXco v. iv- 
^avTcx ovzoL fi£v X6yov £lxov Ttjg noXLOQ/.irjg ov6iva, 
KvQog 6h dnoQit]OL iv£ix£T0 aT€ xq6vov tb iyyLvofiivov 
Gvxvov dvcoTiQco T£ ov6hv TCJov nQrjyfidTCov nQoyonTOfii- 
vcov. £LT€ 6r] cov dXXog ol dnoQiovTL vn£d-rf/.aTO, elVfi '/.aX loi 
avvbg £iiai}€ to noLrjTiov ol r]v, inoi££ 6t] tol6v6£. Td^ag 
%r]v azQazLr]V ar^aav i^ ifi^oXfjg tov nozaftoij,"Trj ig Tr]v 
jt6XLv ioi^dXXBi, yiai bniaihe avTLg rrjg n6XLog Ta^ag 

6* 84 HPOAOTOV A. 191. 192. 

ezeQOvg, ttj t^iei e/. Tr]g noKioq o rtOTafiog, TXQoeinB t(i> 
GTQCtTii), OTav 6ia[^aiov to Qie&QOv IfScovTai yevo/^ievov, 
ea\evai TavTjj eg t^v noliv. ovtco Te di) Ta^ag xal y.aicc 
TavTtt naQttiveoag anrikavve avTog avv tv) axQr]l(i) tov 
GTQttTOv. anr/.ouevog de enl tKjV li'uvi]v, TaneQ fj tcov 
Balivlcovlcov (^aGiXeia enoirjOe y.aTcc Te tov nOTaf.ibv yal 
y.aTcc Ttjv Xi(.m]v, enoiee y.ccl 6 KvQog eTiQccTOiavTa' tov 
yccQ nOTauov duoQvxi eoayccyiov eg ti]v ).iiiivr]v eovGccv ekog, 
TO ccQxalov QeeO-QOv dialhcTov eivai enoit^ae, vnovooTr]Gav:^'^ 
Tog Tov noraj.iov. yevof.ievov de toviov tolovtov, oi IleQ- 
Gai o'ineQ eTeTaxccTO en ccvtco tovtci) '/.aTCc to QeeO^QOv tov 
EvcpQi]Teco noTafiov^vnovevooTrjxoTog ccv^qI co^eg fieoov 
fi^ov ficckiGTOc yjf^yaTCc tovto eor^LGav eg r^v Ba(3v).Lova. 
fei uev vvv nQoenvd-oii'6 oi BaSvXcovLOi v eua&ov to I;^ ' 
\tov Kvqov noievfievov, ov/. av neQiioovTeg Tovg IleQoag 
iloel.O^elv eg ti]v noliv diecpOeLQav y.ay.LGTa'/~y.aTa/.l.r]i- 
aavTeg yccQ av naoag Tccg eg xov noTaiibv nvlidag exov- 
aag y.al avrol enl Tccg aifiaoiccg ava^dvTeg Tccg naQcc ra 
Xeikea tov norafiov eXi^lcciievag, eXa(iov av ocpeag cog ev 
y.vQTj]. vvv 6e e^ dnQOodo/.^TOv acpi naQeOTrjoav ol IleQ- 
aai. vnb de fieyd&eog Trjg noXLog, cog XeyeTac vnb tcov 
TavTfi ol/.)]fievcov , tcov neQi tcc eay^ata Ttjg 7i6kLog ealco- 
y.OTCov Tovg to Lieaov oixeovrag tcov Ba^vkcovicov ov fiav- 
0-dveLv ialcoy.oTCcg, dlld (rvxelv yccQ ocpi iovaav OQrr^v) 
XOQeveLv re tovtov Tbv XQOvov y.al ev evnad-eir]OL elvai, 
eg o di] y.a\ rb xaQTa envO-ovTO. 
102 Kccl BapvXcov fiev ovtco rdre nQcoTOv aQaiQt^ro, t/)v 
de dvvccfuv tcov Bcc^vXcovicov nofJ.olOL fiev y.ai dlloiOL 
drjXcooco oor] TLg loTi, ev 6e di] '/.al rcpSe. ^aGilei tco fte- 
ydlfp eg TQorpi]v aviov Te '/cci Trjg OTQaTLijg dLaQaiQrjTai, 
ndQeS, Tov cpoQOv, yfj ndoa oor]g ccQ^xeL. dvcode/ct cov fir]- 
vcov e6vTcov eg rbv evLCcvrbv rovg TeaoeQag fir]vag TQecpet 
fuv /; Ba[h;Xcovir] X^Q^> TOvg de o/rco rcov fir]vcdv f] XoLnf] 
ndocc yloir]. ovrco TQLrr]U0Qi)] f] ^oovQir] x^^^Q^] '^jj 6vvdfu 
Tr]g dlXr]g 'iair^g. '/.al r) aQxf] Trjg X^^^Q^S Tavrr^g, Tr]v oi 
IleQOccL oaTQan)]i)]v '/.aXeovOL, eori dnaoecov tcov aQxecov 
noXXbv TL /.QaTiorr], oxov TqLravTCcixfi)] rco ^QTCc^dCov i/. HPOAOTOY A. m. 193. 85 

^aai^eog exovri rov rotihv tovtov ctoyvQiov^lv^Qoai^ie 
ly.C(OTi]g {:(iuorg ceorctjjr^ f.iiair^ {i] dl aorccjSr^ ueroor Vov 
neoaiy.bv xcoQen ludiuvov ^tti/.ov Ttf.iov xoiviBi. toioi 
y^TTixfjai), t.T.TOi di 01 avTOv i]aav idirj, TtaQS^ rcov 7To).€- 
iuOTr]Qicov, 01 fuv ara[iaivovjig Tag ^r^liug' o/.Ta/.ooioi, 
cd de (iaivouerat e^cr/io/JJ.ica y.ai iiioicu' avejiaivs yaQ 
e/.aoTog rcov eQoeAov tovtcov eiy.ooL ircrcovg. y.vvcov 6e 
^lvdr/.cov ToaovTO dij ti nlrd-og eTQecfeTO coote TeooeQeg 
Tcov ev T(o Ttedico y.ioucu j.uyd).ai, tioi' a).).cor eovocu cae- 
).eeg, toIol y.val nQOoeTeTdty^cao oirice Tcaoeyeir. roiavTa 
uer Tio aQyovTL^^g J^a,3v).corog vrc^Qys^orTU, i] de yr. i93 
Tiov IJaovQicor vctcu fuv 6).iyco, y.cu rb e/.TQecfov ti]v Qi^av 
Tov oirov eOTL tovto' aQdoiievov uevroL e/. tov n^oraiLiov 
adQvveTui re rb Xiiov y.al TCctQuyiverctL b olrog, ov y.urd- 
TTSQ ev AlyvTcrci) uvrov rov tvotuuov dva^airovrog ig rug 
uQOVQag, uX/.ct xsQoi re y.ui y.r.lcorrJoLOL UQd6i.ievog. rj yuQ 
Bct3v).covir^ y/OQt] txuou, y.urdrceQ r> Aiyvrcrir^, y.ctrurerur]- 
ruL eg dLOJQvxag' '/.ul r^ fuyiorrj rcor dLCOQvyoJv iori vrjv- 
Gi.reQrjog, TCQbg rjlLOv rerQUuuevrj rbv x£<,«fo^vdv, iaexei 
de eg u).).ov nOTUubv e/. rov EvcfQireco, eg rbv TiyQiv, tcuq 
ov Xirog Tc6).ig oiV./^ro. eoTL de yuQecov avTr] aTcaoecov 
ua/.Qio UQioT^] rcov rjueig 'iSuev JijiicrjTQog y.uQrcbv iy.cpe- 
QeLV' TCt yuQ di] u).).u derdQeu ovSe TCSLQurctL UQxr]v cfeQeLv, 
ovre ovy.er^v ovre uurce).or ovre i).aiy]r. rbv de rr^g Ar^- 
ftrjQog y.uQrcbv cbde dyuO-i] i/.cfeQeiv iari coore irci Slt^- 
y.ooiu /.lev rb rcuQcircav urcodLdoi, irceuv 6e ctQLOru uirrj 
liovrr^g ivei/.r], irci rQLrf/.ooLU i/.cfeQei. ru 6e cfv).).a uvro&i 
Tiov re TCVQiov y.ul rcov y.QLd-ecov rb TC/.drog yiveruL reoae- 
oiov evrcerecog 6uy.rv).cov. iy. 6e y.eyyQOv y.ul or^oduov oaov 
TL 6er6Q€Ov iieyuO^og yireruL, i^erciord/.ievog fivijtr^v ov 
Tc0Li]O0!J.UL, ev el6djg otl tolol /hy] urcLyuevoLOL eg rijv 
Ba^vXcavir^v ycoQr^v y.ui rd eiotjueru /.uQrccov ix6f.ievtt ig 
d.-CLOTirjv TCo).).r]v urcl/.TCtL. XQiovrui 6e. ov6ev i).ui(o, u).)! 
i/ Tiov or^oduior TCOLevrruL. eloi 6e ocfL cfoirv/.eg rcecfv- 
y.oceg uru tcuv rb Tce6ior, ol rc/.evveg uvnov y.UQTCOcpoQOi, 
i/. Tior y.UL OLria y.ul olvov y.cti iie).L rcOLevrruL' rovg, av- 
Tx.eoov TQorcor OeQU.revovoL r.d re ct/./.a, 'Ml cfoiri/.cov, rovg 86 IIPOAOTOV A. 193—195. 

eQGEvag^^EXXriveg ■/.akiovaL, rovrojv tov y.aQnov TZSQidiovai 
rfjOL liakavi^rpoQOiaL nov (poLvi/xov, %va neTiaivr] ri acpt 
6 xprjv rr]v (idXavov eadvvcov xal fii] ccTtOQQej] 6 y.aQnog rov 
rpoivL/.OQ' ipfjvag yccQ dr] rpoQsovaL iv rro ■/aQrcro ol eoaeveg 

191 ■/ardrtEQ oi oXvv&oi. rb de djidvriov ^cofia fieyLarov f.ioi 
ean rcov ravzj] /.lerd ys avrrjv rr]v ttoIlv, eQ%ouaL rpQd- 
otov. rd. TcXolu avrolai eait rd ■/ard rov rcorauov TtOQevo- 
fieva eg ri]v Ba^vXcova eovra /v/XoreQea ndvra a^/vrLva. 
enedv yuQ ev rolOL ^QfievioiOL rolOL •/urv/reQd-e ^JaavQicov 
ol/r]uevoLaL vofieag irh^g ru{.i6/iievoL TroirjOcovraL, neQLxei- 
vovoL rovTOLOL dirpi^eQug areyaoTQidug eS,(jo&ev eddrpeog 
TQOTTOV, ovrs 7CQi\uvr]v u/to^/Qivovreg ovze rcQCOQr^v ovvd- 
yovrsg, uXX uorcidog rQorcov ■/v/XoreQeu 7C0Li]auvreg '/ul 
xaXdfit]S Ttkijoavreg rcdv ro tcXoIov rovro urtLslOL ■/ard 
rov norat.LOv rpeQeoO^uc, rpoQticov /clrjoavreg' /.idXiora de 
^r/ovg spoLVL/r]iov ■/acdyovOL oh'Ov nXeovg. id^vvstuL de 
vno rs dvo nXry/.rQcov /ul dvo dvdQcov oq&cov eaiecorcov, 
y.ul 6 i-iev eoco eX'/eL ro nXr-/rQOv o de e^co cod^iei. nOL- 
ietUL de /ul ■/dQtu fieydXa ravru rd /cXolu ■/ul eXdooco ' 
rd de fiiyLora avrcov /ul nevra^/LOxiXicov raXdvrcov yoi-iov 
exsL. ev e-/dor(o de nXoico ovog ^ojog eveari, ev de roloc 
f.ii^oaL nXevveg. enedv cov uni/coviuL nXiovreg eg r)]v 
Bul^vXcovu '/aL dLuO-icovruL rov rpoQrov, vofiiug fiev rov 
nXoiov ■/al jrjv ■/aXdurjv ndauv un cov^ l/.jqQv^av, rdg de 
dLrpO-iQug L-tLod^uvreg enl rovg ovovg uneXuvvovOL eg rovg 
^Qfisviovg. uvd rov noru/iibv yuQ drj ov/ old ri eorL 
nXcoeLV ovdevL TQonco vno rdxsog rov norauov' 6lu yuQ 

/^^ravra^^^/al ov/ i/ §vXcov noievvruL rd nXola u'X)! i/ SirpO^e- 
Qicov. enedv de rovg bvovg iXuvvovreg uni/covruL oniaco 
eg rovg^-lQf.ieviovg, uXXurQonco rco uvTCii noievvruLnXota. 
rd ftev drj nXoiu avrolai iart roLuvra, ioOftL 6e roi>]6s 

195 XQiovruL, '/lOcJjvl noSrjve/iL XLviro ' ■/ui ini rovrov uXXov 
elQiveov ■/Ld-cova enev6vveL y.al yXaviSLov Xev/bv neQijSaX- 
Xofievog, vno6t]fiata e'xcov inLXcoQia, /cuQanXriOLa rijat 
BoLcorif]aL ift^doL. ■/ofiiovreg 6e rdg-^/erpaXdg^fiirQT]acdva~ 
SiovTUL, fiefivQiOfiivoi ndv rb ocofia. arpQr]yi6a (3' e/aarog 
e'xsL ■/al o/.i^jnrQOv 'xeiQonoirjrov' in e/dorco 6e o/rjnrQco HPOAOTOr A. 195—197. 87 

errsaTi Txejioir^uivov r^ luj.ov )] Qodov t] y.Qivov r cclezbg rj 
akXo TL' avev yaq exiLOiquov ov acpL v6/.wg eoTL ex^iv ay.rj- 
TtTQOv. avTTj i-iev dt] ocfL ccQTiaLg TieQi tb aa/fid eaTi, 
vouoi de avTOiaL iode y.aTeaiaaL, b 'f.uv aoffiuvaTog ode i96 
y.ard yvcoiir^v Tr^v i]ueTeQr^v, rw y.al 'I).Xvqll~jv ^Evexovg nvv- 
d^dvouai XQdaO^cci. y.aTa y.cofiag i/.daTag an:a§ tov e^eog^ 
^l/.daTOv e:ioieeTO Tade' cjg dv al TcaQO^evOL yLvoiaTO yd- 
fuov coQaluL, TUVTag o/.ojg avvaydyoiev ndoag, eg ev ywQiov 
iadyeo/.ov dXeag, TteQi^ de avTag tararo ofiL/.og avdQcuv, 
dvLOTdg de yaTa fiiav l/.doTi]v y.iJQV^ 7tco).eeay.e, tcqojtu 
fiev Tr]v eveideaTaTr^v e/ Tcaoecov fieTa de oy.cog avTt] 
evQOvaa 7to).).bv xQvoiov TtQr^d^eir], aXXr^v dve/.r]Qvoae 1] 
fieT exeLvr]v eay.e eveLdeoTdTr,. ertcoXeovTO de enl avvoi- 
•Arjai. oooL fiev dr] ea/.ov evdaiuoveg tcov Ba^vXcovicov eni- 
yafiOL, vneQ^idXXovTeg dXXrj.ovg e§coveovTO Tug y.aXXiOTev- 
ovaag' oool de tov diqfiov eoy.ov eniyafioL, ovtol de e^ideog 
fiev ovdev edeovTO XQr^OTOv, 01 d' dvy^or^fiard Te y.al alayjo- 
vaj naQd-evovg eXdft,3uvov. cog ydo dr) dije^^e/.d-OL b y.fiQv^ 
noiXecjiv xdg eveLdeoTaTag rcov naQd-evcov, dvioTr] dv tr^v 
dfiOQcpeoTdTrjV rj eX xig avTecov efinr^Qog rv, /.ai Tuvir]v 
dve/.r]Qvaae, ooTig eO^eXoL eXdyjOTOv. XQ^aiov XajScov, avv- 
oiy.eeiv avT^, sg Tip to eXdxLOTOv vniarafLevcp nQoaey.eexo. 
rb de uv y^Qvaiov eyivexo dnb tcov eveidecov naQ&evcov, y.al 
ovTCo al evfiOQcpoL Tag dfWQcpovg y.al Ifinr^QOvg e^edido- 
oav. l/.dovvaL de t^v Icovtov d-vyaxeQa OTsqj ^ovXolto 
e/.aoTog ov/. e^rjv, ovde uvev eyyvrjeco dnayuyeoO-aL Tr]v 
nuQd-evov nQidfievov, dXX' eyyvr^Tdg xq^v y.aTaaxr^aavTa /} 
fCev avvoi/.r]Oeiv avrrj, ovtco dndyeod-ai. ei de fu] avfi- 
(peQoiato, dnocpeQecv TbyQvoiov l/.eeTO vofcog. e!:i]v de y.al 
e§ dXXr^g eXO-ovia y.cofirjg rov iSovXofievov coveeoOuL. 6 fiev 
vvv y.dXXLOTog vofwg ovTog ocpL -^v, ov fievTOL vvv ye die- 
xeXeoe lcov, dXXo de tl lievQr^y.aoL vecooTi yeveoO-ai, 'Iva 
fir] ddLy.eoiev avxdg fir^d^ eg ereQr^v n6).LV dycovraL' eneiTS 
ydq dXovTeg e/.u/.c6d-r]aav y.UL ol/.ocp&OQr]d^r]oav, ndg TLg^, 
TOv dr']fwv (iiov^jonuvitcov, /.UTunoQveveL xd OqXea Te/.va. 
devreQog de oocpir] ode dXXog ocpc voiwg y.aTeaxr-/.e. Tovg i97 
y.dfivovrag eg Tr]v dyoQr]v e/.cpoQeovoL' ov ydQ dr] XQeovTai 88 HPOAOTOY A. 197—199. ^ 

h]TQOi(Ji' nQOOiovTeg cuv rtQog xov y.auvovra ovu^ovXev- 
ovoi neql r^g vovoov, eX rig y.al avxog tolovto ercad^e 
OV.0I0V %xeL y.df.tvo)v rj a).).ov eide TtaO-ovra, xavTa TtqoG- 
Lovxeg ovuiSov).evGvoL y.ai TtaQaiveovoi, aooa avxog TtOL- 
rjoag l^ecpvye ouoir^v vovoov rj a).).ov eids ey.rpvyovxa, 
Giyfi de TtaQe^eKd^elv rbv y.duvovia ov ocpL e^SGTi, TtQtv av 

198 frteiQrjaL \]vtiva vovoov eyei. xafpal 6e orpL ev fie)uTL, 
-d-Qi]voL 61 7taQa.i:/.t]OL0i tolol iv AlyvnTio. bod/.ig 6" av 
l^iLxd^fj yvvaixi rfj ewvTOv dvr]Q Ba^vXiovLog, Tteql dviuhjf^ia 
y.arayi^ouerov 't~ei, heQCod-L 6e 1) yvvi] tcovto tovto nOLeei. 
OQ&Qov 6e. yevouevov XovvTaL y.al dncpoTeQOL' ayyeog ydq 

199 ov6evbg dipovtaL TtQ\v dv XovooiVTaL. TavTa 6e TOVTa y.al 
^-iQdiSiOL TtoievoL. 6 6e 6r] aio^/^LOTog tcov voiicov eotl toIoi 
Ba^vXcjovLOLOL o6e. 6eL ndaav yvvaly.a enLXtoQU]v iKof.te- 
vr]v eg iqbv ^cpQo6iTr]g dna^ ev xf ^ot] ULX^rjvaL dv6QL 
^eivco. no).).al 6e y.a\ ovy. d^ieviievaL dvaiiioyeod-aL Tf]oh 
dX).r]OL ola n/.ovTco vneQcpQoveovGUL, eni ^evyecov^ ev_ y.u- 
f.idQr]OL ekdoaoaL nQog t6 iQbv eoTdoi. d-eQanriir] 6e ocpi 
onLod-e enerai no).h]. ai 6e nXevveg noLevoL cjo6e. ev 
Tefteve'L^cpQo6iTr^g y.aTeaTca orecpavov neQL Tf^OL y.ecpaXfjoi 
exovoai d-cofityyo^ no).),ai yvvai/.eg' ai fiev yaQ nQooeQ- 
XOVTat, ai 6e dneQXOVTaL' oy^OLvoTeveeg 6e 6Le^o6oL ndvra 
TQonov \o6co\'\ exovoL 6td tcov yvvar/.cov, 6l cov oi ^elvoi 
^Le^Lovteg e/./.eyovTaL. ev&a enedv 't^r^iaL yvviq, ov nqo- 
reQOv dnaD.dooeraL eg tu ol/.ia i] Tig oi ^eivcov aQyvQLOv 
efil^cO.cjJv eg tu yovvara ftixO^f] e^co tov iqov. efi,3a).6vra 
6e 6eL elnelv T0o6v6e, "eni/.a).eco tol TtjV O^ebv MvXtTra." 
MvkiTTa 6e y.a).eovai rr^v ^cpQo6iTr]v ^ogvqlol. rb 6e dq- 
yvQLOv fiiyad-og Iotl boovcov' ov yaQ fii] drtcoorjaL' ov 
yciQ oi -d-efttg lori' yiveraL yuQ iQbv rovro rb dQyvQtov. 
Tcy 6e nQOJTCp eft(ia).6vTi enerai ov6e dno6oy.iftd ov6eva. 
enedv 6e fttxOf, dnhotcdoaftevi] rf d-eco dnaXXdaoeTai eg 
rd ol/.ia, y.cd rconb Tovtov ovy. ovrco fieya ri oi 6c6oetg 
cog fiLV IdfiipeaL. ooaL ftev vvv eli6e6g re enaftftevaL eial 
/.a\ fieydd-eog, raxv dna).).dooovraL, cjocti 6e diioQcpoi 
avrecov eioi, XQ^vov no/./.bv noooftevovOL ov 6vvdfterai rov 
vofiov ey.n).rouL' y.cd yuQ TQierea y.al TeTQaerea fteTe^ereQat. HPOAOTOr A. 199—202. 89 

XQOvov ^ilvovGi. (viayrj dh /at tfjg Kvtvqov eaxL TtaQce- 
TtXrjOLOQ TOvroj voiiog. 

N6(.iol f.uv dhj ToXaL Ba^vXiovioiaL ovtol 'AaxeaxuaL. 200 
fXa\ de avTiov narQial TQug al ovdev a/.lo aiciovraL ei 
l.ir] ix^vg (.lovvov , tovg eTteirs av -O^t^Qevaavreg av)jviooL 
TTQogr^XLOv, noLevoL rdde' ea^dklovoL eg oX^iov 'Aai lerjvav- 
rcg VTteQOLOL ocooi did oivdovog, '/.al og fiev av l^ovlrjTaL av- 
ridv ure udtav fia^diiievog e'/ei, 6 de aQTOv rQonov OTtrr^aag. 

'S2g 6e ru) Kvqoj '/.ai rovro rb e&vog '/areQyaaro, erte- 201 

d-vur^oe ^fttooayerag vrt eavru) Ttoir^oaod^aL. ro de e&vog 

rovro /.al fieya XeyeraL eivaL v.al dX-/.ij.iov, oi/.rjuevov dh 

TtQog rjio TS '/lal rjXiov dvaroXdg, TteQrjv rov ^^Qd^ew no- 

rauov, dvriov de ^laorjdovcov dvdQcov. eial de oniveg y.al 

^/.vd-i/.ov XeyovoL tovto ro ed-vog eivaL. 6 de ^Qce^r^g 202 

IsyerttL '/.al /iie^cov xat D.daacov eivai tov ^Iotqov. vrjaovg 

d' ev avrco Aeo^co (leydd-ea jtaQaitkrjoiag ovyvdg cpaot 

eivttL, ev de avrfjOL dvO-Qcortovg di oireovrai f.iev QiL,ag rb 

3eQog OQvaaovTeg navzoiag, y.aQnovg 6e dnb devdQScov 

e^evQrjusvovg acpi eg fpoQ^rjv '/.ararid^eo&aL coQaiovg, xai 

Tovrovg oireeod-aL rijv yeLfieQLvr^v. dl?.a 8s acpt e^evQrj- 

oO-aL devdQea -/.aQnovg roiovods rivdg cpsQOvra, rovg snsirs 

dv sg Tiovrb ovvskd-cooL '/.ard 'iXag '/.a\ nvQ dva^/.avacovraL 

y.v'/y.cQ nsQiiL.ousvovg snii3d}.).siv sn\ rb nvQ, oocpQaLvo- 

fisvovg ds ■/.arayiCofievov rov -/ccQnov tov snLficdlofisvov 

fis-9-va'/so&aL rfj odftfj '/.ardnsQ^EXXrjvag rco o'ivci), nlsvvog 

Ss snL^aJ.Xofievov rov '/.aQnov fidllov fie&vo/.eo&ai, eg o 

eg ijQyrjaiv re dviotao&ai y.ai eg doidrjv dni/.veeod^aL. rov- 

rcov fiev avrr] '/.eyetaL diuLra elvai, 6 de ^lQd^rjg norufibg 

QSSL fisv S'/ Matirjvcor, oO-svnsQ b rvrdrjg rbv sg rdg dLCo- 

QV/ag rdg s^rj'/.ovrd rs '/.u\ TQirj/ooiceg die?.a[3s b KvQog, 

OTOfiaoL 8s s^sQSvysraL rsaosQd/.ovra, rcov rd ndvta nlrjv 

svbg sg eXed re x.ai revdyea l/.dLdol, ev toIol uvO-Qconovg 

■/.aroi/fjoO-UL leyovoi i'/,0^vg cofiovg aireofievovg' eoOrjTL Se 

voiLi^ovrag xQacjD-uL cpco'/.scov dsQfiaoL. rb 8e ev rcov oto- 

fidrcov rov ^-/Qd^eco QteL 8iu ■/.ceOuoov eg rrjv Kuonirjv 

OdXaaoav. rj 8e Kuanirj OdXaaad earL en ecovrrjg, ov 

avfifiiayovaa rf^ ereQrj OaXdaorj. rrjv fiev yuQ EXXr^veg 90 HPOAOTOr A. 202—206. 

vavTikkovTai Ttaoav v.aX rj e^ii) ovrjkeojv O-akaooa tj kx- 

203 kavzlg y.aleo}.iivri y.al rj ^EqvO^qi] i^iLa rvyxccvei lovoa' rj de 
Kaojrir] loxl heQr] Irt^ etovrrjg, eovoa (.ii]Y.og (xev nkoov 
eiQeoirj xQ^o^ievto Ttevre/.aidey.a r^ueQecov, evQog de, rfj ev- 
QVTCCTr] eorl avzrj ecovTr]g, oatio r]ueQecov. y.al xa f.iev 
TiQog Ti]v e07teQr]v (peQOvta Trjg ■0-aXaoor]g xavTr^g o Kav- 
y.aoog naQUTeivei, ecov ovQecov y.ai 7tXr]d-ei fieyiOTOv y.al 
(leydd-el viprjloTaTOv. eS^vea de dv&QcuTtcov TtolXd ya\ nav- 
TOla ev etovTc^ exet 6 Kavy.aoog, Ta noVkd ndvTa art vXr]g 
dyQir]g ^ojovTa' ev rolot yal devdQea cfvXXa TOtrjode ider^g 
TtaQex6f.ieva eivat XeyeTai, ra TQi^ovTdg Te yal 7taQa}.iio- 
yovTag vdtoQ Ctocc ecovrolot eg rrjv eod^fJTa lyyQdcpeiv' ra 
de Cc^a ovy. e/.Ttlvveo&ai, dlXd ovy/aTayr]Qdo/.eiv xto dX/.ti) 
elQito y.ardrteQ evvcpav&evTa dQX)']v. f.il^iv 6e tovtiuv tcov 
dvd-QtoTttov eivat ei.i(pavea y.ardTteQ TOlot TtQO^droioi. 

204 Td fiev dr] TtQog eorteQr]v Trjg &aXdoor]g TavTi]g Trjg 
KaOTtirjg y.aleof.ievr]g 6 Kavxaoog drteQyei, tu 6e TtQog i]co 
Te yaiijXiov dvaTekkovTa 7te6iov e/.6i'/.eTttt 7tlrjd-og hrteiQOv 
eg aTtoxpiv. tovtov tov tov 7te6iov tov (.leydlov ov/. eka- 
XioTr]v fiolQttv fUTixovot ol MaooayiTai, eTt ovg 6 KvQog 
eoxe 7tQo9^v/iii}]v OTQaTevoao&ai. itolXd t£ ydQ fuv y.ai 
fieydXa rd InaeiQOVTa yal ertoTQVVovTa r]v, rtQcorov fiev 
T] yiveoig, rb 6o/.eeiv Ttliov Tt elvai dvd-Qcortov , 6evTeQa 
6e Tj evTvxir] r] y.ard rovg Ttolifiovg yevofiivr]' oxt] yuQ 
i&voete OTQaTevead^at KvQog, dfirjxttvov rjv ey.elvo xo e&vog 

203 ^iacpvyelv. rjv 6e tov dv6Qog drto&avovTOg yvvr] tcov Mao- 
oayeTicov ^aoiXeta' TofivQig ol /}v ovvofia. xavTr^v Ttifi- 
Ttiov 6 KvQog efivaTO tc7) koyto ^ed^eXcav yvval/.a rjv exeiv]. 
T] 6e TofivQtg ovvieloa ov/ avTry fiiv fiveofievov aXXd ti]v 
MaooayeTitov [iaoi'Kr]ir]v, drteirtaTO rr]v ttqooo^ov. KvQog 
6e fieTa tovto tog ol 66).ct) ov TtQoexojQee, ekdaag enl tov 
^4Qd^r]V ertoiieTO e/. tov eficpaviog ertl TOvg Maaaayexttg 
OTQarr]ir]v, yecpvQag re ^evyvvcov eitl tov TtOTttfiov 6id- 
(iaoiv TCiJ OTQaTtT), y.al 7tvQyovg l/ri TtXoitov rcJov 6ia- 

206 7tOQd^fiev6vTcov Tov noTttfiov ol/.o6ofie6fievog. exovxt 6i 
ol TOVTOv Tov n6vov nifixpaoa r] TofivQig yrJQv/.a eXeye 
Td6e. "to ^aaiXev Mr]6tov, navaai anevdcov rd onev6eig' HFOAOTOr A. 206. 207. 91 

ol yccQ av eldsir^g eitOL Ig y.aigbv sorai tavra T€ls6/.uva' 
Ttavodfievos dk ^aaikeve icov oecoviov , y.at rjiiag dvexeo 
oQecov ciQXOVTag TCovTteQ aQXOuev. gv-k lov e&slrjaeis vTta- 
^t'y/.t]OL Ttjoide XQUod^ai, du.d TidvTa f^idkkov r/ dt r]avxii]S 
eivuL' av dh ei fueydXcog TCQoD-vfieaL Maaoayexeojv jteiQr^- 
O^fjvaL, ff^QS, fiox^ov fiev tov exeis ^evyvvs tov 7tOTa/.wv 
d/ces, ah de i]uecov dvaxcoQiqadvTcov dito rov nOTafiov 
TQLCov TjueQecov bdov dLdfiaLve es Tr]v r^fieTeQr^v. el d' rjueas 
^ovleaL eade^aod^aL /tid/J.ov eg Tr]v v/ieTfQr^v, av tcovto 
TOVTO Ttoiee." tavTa de d-AOvaag 6 KvQog ovve/.dXeae ITeQ- 
aicov Tovs TtQCOTOvs, avvayeiQas de tovtovs es (.leoov ocpt 
TtQoeTi^ee rb TtQrjyiia, avftl^ovkevdinevos oxoTeQa rtoiir]. 
TCJov de xara TcovTb al yvco/iaL avve^irtLTtTOv, y.elevovTCov 
lodi/.ead-aL ToiivQiv re y.al tbv OTQarbv avTr.s ^S '^fj^ 
XcoQr]v. TtaQecov de y.al f.i€fLcp6(.ievos tr]v yvc6fa]v tavtr]v 20t 
KqoIoos Avdbs drcedei/.vvto evavtir]v t^ TtQoy.eifiivr] 
yvcofij] liycov tdde. "co ^aoLXev, ei/tov fiev y.al rtQ^teQ^v 
tOL, oti ertei fie Zevs edco/.i toi, tb dv oQico offd?.fia ebv 
or/.cp tcTj acp, yatd dvvafiLv aTtOTQiipeLv' ra di fiOL naO-r]- 
fiata iovTa d^dQLta fia'J-r]fiata yiyove. el filv ad-dvatos 
do/.ieis eivaL y.al aTQatit^g toLavtr^g aQxeiv, ovdev dv eh] 
■jtQr^yfia yvcofiag ifie ool drtocpaivead-aL' el d' eyvcoxag otc 
dvd-QcoTtog y.ai av eig xai ItiQcov toicovde aQxeig, e/.elvo 
TCQcoTOV fid&e, cog xvy.kog tcov dvS-QCOTtr^icov eotl TCQr^yfid- 
tcov, TteQicpeQdfievog de otx la aiel tovg avtovs eltvxisiv. 
r^dr^ c6v iyco yvc6iir^v exco neQi tov TtQoy.eifiivov 7tQi]yfiaT0s 
ra efiTcaXtv i] ovtol. ei yaQ ed-eXi^aofiev eadi^aoO-aL tovs 
nokeftiovs eg tcjV ;(w^/jv, ode tOL ev avtcp y.ivdvvog evL. 
eaacjoOe)g fiev nQOoajcoU.vetg ndaav ri^v dQx^]v' d\}.u yuQ 
drj OTL viy.iovteg MaaaayiTUL ov ro oniaco ffev^ovTUi dkk 
ert dQxdg tdg ods ekiovoL' vc/.icov de ov vLxdg tooovtov 
oaov ei dLU^dg eg rr;v e/eivcov, vr/.icov MaaaayiTug, enoLO 
cpevyovoL' tcovto ydQ dvTiOt]aco e/.eivcp, otl vt/.t]aag Tovg 
dvTisvfievovg elas i&i) trjs dQxfjs T^tjg TofiiQiog. x^^^Q^S ^* 
[oij dnr]yt]fiivov alay^QOv y.al ov/. dvaoxeTov Kvqov ye tov 
Kufipvaeco yvvat/.i efS^avTa vnoxcoQ^aat ti]S X^^^Q^S- '^^v f-^v 
^toi doy.iei dia^dvtas nQoeXOelv oaov dv ey.elvoL dLe^icoai, 92 H P O A O T O Y A. 207—209. 

iv&Evrev de rdde noievvrag neiQao&ai exeivcov neQiyeve- 
o&ai. cog yciQ eyu) TTvvd-dvojiiai, Maoaayerai elol dya&iov 
xe neQOi'/Mv aneiQOi y.al y.aXcov fieydXcov dnad^eeg' rov- 
roLOi lov rolOL dvdQdoL rcov TVQO^drtov dcpeidetog noXXd 
y.aray.oxpavrag y.al o/.evdoavrag TTQoS-elvaL ev rto orQaro- 
Ttedq) rto ri!.iereQio dalra , TtQog de y.al y.Qt^rrJQ ag dcpeidetog 
oXvov dyQi]rov xal OLria Ttavrqla' TTOirjoavrag de ravra, 
VTtoXeiTcof^ievovg rrjg orQarirjg ro tpXavQorarov, rovg Xoi- 
Ttovg avrig e^avaxtoQeeiv ejtl rhv rtorauov. rjv yoQ eyto 
yvtoiitrjg fir] dudQrto, e/.elvoL I doiLievoL dya&d noXKd rQe - 
xpovrai re TtQog avrd yal rjuiv ro ev&evrev XeirceraL ano- 
6e%Lg eQytov iiieyd?.tov." 

208 rvcofiat uev avraL ovveoraoav, KvQog de ^iere\g rrv 
nQoreQr^v yvtoiujv, rr]v KQoioov de eXo/iievog nQor^yoQevE 
TouvQL e^avaxtoQeeLv tog avrov dia^r^oouevov en e/.eivr^v. 
rj f.iev dr] e^ave^toQee yard vrteoxero nQtora' KvQog dh 
KqoIoov eg rdg ^«r^ag eoO-e)g rto etovrov naidl Ka/iijSvor], 
TtoneQ rr]v l3aailr]ir]v edidov , y.cu noD.d evreL).d{.iev6g ol 
tii.idv re avthv y.al ev noieeLv, i]v r] dLd^aoLg t] eni Mao- 
oayerag {.ir] OQdtod-ji, ravra IvreLXduevog y.al dnooreiXag 
Tovrovg eg TleQoag, avrhg diel^aLve rhv norafihv y.al 6 

209 orQarhg avrov. eneire de eneQaLcod-r] rhv ^Qd^i]v, vv/.rhg 
eneXd-ovor]g eide oxpiv evdtov ev rtov Maaoayeretov rrjxcoQj] 
roLr]vde. edoy.ee 6 KvQog ev rto vnvto oQav rtov 'rordoneog 
naidtov rhv nQSo(3vrarov exovra eni rtov tof.itov nreQvyag 
yal rovroov rfj /nev rr]v ylair]v rf] 6e rr]v EvQt6nr]v enL- 
oxLd^eLv. ^Tordonel de rto ^Qodueog eovrL dvdQl IrlyaL- 
fievidf] r]v rtov naidtov JaQelog nQeo^vrarog, etov rors 
r]XLy.ir]v eg ei/.oai y.ov fidXiora erea, yal ovrog yareXe- 
XsLnro ev IleQOr^oi' ov yaQ eixe y.to r^XL/ir^v orQareveod-aL. 
enel lov dr] l^r^yeQ&r^ o KvQog, edidov Xoyov etovrio neQL 
rrjg oijuog. cog de ol edo/.ee fieydXr] eivaL f] oipig, xaXeoag 
^ordonea yal dnoXa^cov ftovvov elns " Toraaneg, nalg 
ahg eni^ovXevcov eftoi rs xat rj] eftfj dQxf] edXcoy.e. tog dh 
drQexecog ravra oiSa, eyto ar^iiaveco. hiev S^eol y.r^dovrat 
y.ai fiOL ndvra nQodeLyvvovoL rd InLcpeQOfieva. r]dr] tov 
ev rf] naQOixofievj] vvy.ri evdtov eldov riov otov naiStov rov HPOAOTOY A. 209—212. 93 

TtQsa^vTaxov f^orra ercl tujv toficov meQvyag y.a\ tovtcov 
rfj ftev t)jv ^au]v rji de Tt]v EvQconijv ertLay.LCxQsiv. oix. 
ibv eOTL fir]xavr] anb Trjg oipiog Tavtrjg ovdefiia to f.ir] 
€/.eZvov e/cii^ovleveiv luoi. av Toivvv ti]v TaxioTv^v rcoQeveo 
6'ciacj} eg TleQoag xai Tcoiee o/.cog, erceav eyco Tcide ■/.aTU- 
aTQSipcci.ievog el3co e/.el, cog /hol '/.aTaoTTQaeig tov Ttalda 
Ig eXeyxov." KvQog /.lev do/.ecov JaQelov oi erci[iov).eveLv 210 
eXeye Tude' Tcj) de 6 daificov 7CQoecpaive cog avtog /.lev Te- 
XevTrjasLv avTOv zavTr] fieXXoL, 17 de ^aaL^krjir] avTOv TceQt- 
ycoQeoL ig JaQelov. aueilieTaL cov di) 6 'yaTcxanrjg TOioide. 
"co ^aaLlev, f.ir] e'ir] avtjQ UeQarjg yeyovcog ooTcg tol erct- 
fiovXsrjoei, el d^ eacL, cctcoXolto cog TccxLOTa' og avTi fiev 
dov?,cov en:oii]oag llevd-eQOvg IJeQoag elvac, ccvtI de tov 
uQxeo&aL VTC allcov ccQxeiv a:tav\cov. ei di Tig tol oipLg 
anayyekXei Ttalda tov ifibv vecoTeQa ^ovXevsiv tveql oio, 
eyoj TOi TcaQadidcofiL XQ^o&aL avTco tovto tl ov (iov- 
Xeai." 'ToTctOTtrjg fiev tovtolol ccfienpcxfievog xat dLajSag 
zbv^Qcx^rjv rju eg UeQoag cpvloc^ojv Kvgca tov Jialda Ja- 
Qelov, KvQog de TtQoeKO-cov a/cb tov ^QCx^eco rjfieQr^g bdbv 211 
STCoiee Tug KqoLoov vrcod-ry/.ag. fieTO. de TavTa Kvqov Te 
xat IleQoecov xov y.aO-aQOv ovQaTOv arceXcxoavTog orcioco 
erti Tbv ^QU^rjv , XsLcpOevTog 6e tov axQriiov , ijceXOoioa 
Tcov MaooayeTecov TQLTr]fioQig tov otqutov Tovg ts Xei- 
cpd-evxag Trjg Kvqov oiQUTLr^g ecpoveve aXe^ofievovg '/.al Tr]v 
7tQ0/.eLfievr]v i dovteg d alra, cog ixeiQcooavTO Tovg ivavviovg, 
v,h.S-evTe Q l^nlviiyrn^ TtlrjQCoO-evTeg de cpoQ^r.g y.al ohov 
evdov. oi de IleQOUL i/telO-ovTeg rtoXlovg fciv ocpecov icpo- 
vevoav, noXXc^ (5' %tl nXevvag i^QcjoyQrjoav y.ai aXXovg ■/al 
Tov Trjg ^aoLXeir^g TofivQLog nuldu OTQUTrjyeovTU Maoou- 
ysxicov, Tco ovvofiu r]v ZnuQyuniarjg. rj de nvO-ofiivi] ra 212 
T£ nsQL Trjv OTQUTLrjv yeyovoTU y.ul tcc neQi tov nuldu, 
nifinovoa y.rjQvy.u nuQu Kvqov sksys Tcide. '^'^anlrjOTe ul- 
fiUTog KvQS, fiijdev inaeQOfjg tco yeyovoxL Tcode nQrjyfiaTL, 
ei aiLneXivcp /.UQncp, TconsQ uvtol ifininXcxfievoL fiaiveod-e 
ovTCO ojove -/.aTLOviog tov o\'vov ig to ocofiu enavunXcoeLv 
vfiLv eneu y.a/u, tolovvco cpuQfid/.co doXcoaccg i/.QcxTr]oag 
naidbg xov Sfiov, uXiC ov ficxxj] /.uia Tb y.UQTSQOv. vvv cov 94 HPOAOTOr A. 212-215. 

jii€v ev 7taQaiveovor]g vnoXa^e tov Xoyov. an:odovg /iiot 
rbv Ttalda a/tid^L i/. rrjade rijg x^Q^JS ^^>]^iiog, Maoaaye- 
reiov TQtTr^uOQidt rov otquvov Y.aTv^QLoag. el de ravTa 
ov Tioirjoeig, rjkiov e/toinvv/iu tol tov MaoaayeTUov deoTto- 
fi]v, 'f] /iiev oe eyu) y.ai ccTth^otov eovra aliiaTog y.OQiaco." 

213 KvQog f-iev tcuv eitecov oideva tovtcov aveveLxd-evTiov 
eTtOLeero Xoyov' 6 6e Trjg ^aoLXelr^g To/ivQLog Ttalg SrtaQ- 
yaitiat]g, cog (.ilv o re oivog avr/.e yai e/naO^e %va r]v y.av.ov, 
dei]d-eig KvQOv ix tcov deoucov Xvd-rjvaL etvxe, cog de ekvO^rj 
Te TcxxLOTa y.al tcov xeiQcov eyQcar]oe, dLeQyd^eTai icovTOV. 

2H y.ai dr] ovrog /lev TQo/tco tolovtco TelevTa, Toi-ivQig de, 
cog ol KvQog ov/. ear/.ovoe, ovlle^aoa Ttaaav Tr]v ecovTrjg 
divauiv avve^aXe Kvqco. TavTr]v Tr]v (.Kxyr^v, ooai dr] ^uq- 
§(XQCOv avdQcov /KxxaL eyivovto, y.Qivco ioxvQOTcxTi]v yevi- 
a^ai, xal 6)] xai Ttvvd-ccvo/iiaL ovico tovto yevo/ievov. 
TtQcoTa /lev yuQ XiyeraL avTOvg dLaoTccvTag eg aXXr]Xovg 
To^eveLv, /leTCi 6e wg acpL tu ^iXea e^eTeTo^evTo, av/iue- 
oovTag TrjoL alx/ifjai re y.al tolol eyxeLQL^ioLOL avvixe- 
ad^ai. XQOvov re 6r] e.ti noXXov avveoTccvaL /lay^o/iivovg 
'/.al ov6eTiQOvg Id-iXeiv cpevyeiv' riXog 6e oi MaaaayiraL 
TteQteyivovTO. rj re 6r] TtoXXr] zrjg neQOLy.rjg OTQaTLfjg 
avTOv TavTTj ^LecpO^cxQr] xat 6ri Tiai avTog KvQog reXevra, 
PaoLXevaag ra ncxvra evog 6iovTa TQir^y.ovTa erea. aoy.ov 
6e TtXr^oaoaaL/iatog avO-Qco7tr]iov T6/ivQLge6i^r]TO ev tolol 
Te&vecooL tcov IJeQoicov tov Kvqov viavv, cog 6e evQe, evait- 
rjy.e avvov Tr]v y.ecpaXr^v eg tov aaxov' Xv/iaLvo/iivr] 6h 
T(p vey.Qcp ertiXeye T(i6e. "av /lev i/ie ^coovaav re y.al 
vixiovacxv oe /laxf] aitcoXeaag, Ttal^a tov e/ibv eXcov 66Xco ' 
ah 6^ eyto, xaTcxn^eQ r]iteiXr]aa, ai/iaTog xoQiaco." tcc /lev 
6r] xaTa Tr]v Kvqov TeXevTi]v tov ^iov, noXXcov Xoycov 
Xeyo/iivcov o6e /iol b TtLd-avcoTavog e\'Qr]TaL. 

215 MaooayiraL 6e eod^rJTcc re b/ioir]v Tjj Eyv&L/.f] cpoQi- 
ovOL y.al 6iaLTav exovoL, iTtTtOTaL 6i eloL y.al iivLrtrtOL 
{a/icpoTiQCOv ycxQ /leTixovoL) xai T0^6taL re yal alx/io- 
cp6Q0L, oayccQLg vo/ii^ovTeg e^eLv. XQ^^^V ^^ ^^^- X^^^^^^V ''■^ 
TtctvTa xQiovraL' oaa /lev yaQ ig aix/iag y.al ccQ^ig xai 
oaycxQLg, yaX/.co tu Ttdvta XQiovTaL' ooa 6h TteQi y.ecpaXt.v HPOAOTOT A. 215. 216. B. 1. 95 

yial ^coorfJQceg y.al (^iaayaXiOTr]Qug '/qvooj y.oofiiovTat. aig 
6 avTcog TUJv 'ircntov tcc /iuv neQi tu OTiQva xaXy.iovg d-cd- 
qrfAug TteQi^dkkovoi, tcc dl jieQi Tovg xcektvovg y.al OTOfiia 
y.ai cfcckaQa xqvoo). oidrJQO) de ovd^ uQyvQcp xQtovTUL 
ovSev' ovdh yocQ ocpt toit ev tij x^Q7]> ^ ^* XQvobg y.al 6 
XCiXxog arcXeTog. vofioioi de xq^ovtui TOiotoide. yvvai/.a 216 
fiev yaitiei e/.aoTOg, TavTj^OL de ejii/.oivu XQeovTUt' to yuQ 
Z/.vd^ug cpuoi ^'EXh]veg rcoteeiv, ov Zy.vS^uL eioi 01 noi- 
£i;vT£? uXXu MuoouyeTui' Trjg yuQ e7tid^viiii]oeL yvvutxog 
MuoouyeTrjg uvr']Q, tov cpuQeTQecovu drco/.Qefutoag tcqo Trjg 
uud^Yjg fiioyeTUL udewg. ovQog de {]Xt/.it]g ocpt TCQoyeeTUt 
aXlog fiev ovdeig' eiceuv de yeQtov yevr]TUL y.dQTU, ol tcqoo- 
xfMVTeg 01 Ttdvreg ovveXd-ovTeg ^vovoi (.itv yui ukla tcqo- 
^UTU ai.iu avTO) , eipr]OuvTeg de tu y.Qeu y.UTevcoyJovTUt. 
TUVTU ftev TU oX^tojcaTd ocpt vev6f.iioTUL, rbv de vovoo) 
TeXevTTqoavTa ov y.aTuotTeovTUL dXXd yfj xqvtctovol, ovft- 
cpoQrjV 7cotev(.ievot ori ov/. '^i/.eTO eg to Tvd^fjvai. orceiQOvOL 
de ovdev, dkX! cc/co y.Tt]vecov tcoovoc xal lyO^vcov' ol de 
cccpd-ovoi ocpi e/. tov ^-jQd^eio Tcorufiov nuQuyivovTaL' 
yuXu/.conoTccL de eioL. d-ecov de fiovvov rjXiov Of^ovTUt, 
T(^ d-vovot 'innovg. voog de ovcog r^g d-voir]g' tcov d^ecov 
Tcp TuxioTCti ndvTiov tcov d-vr]Trdv to Tdytocov duceovTUi. B. TeXevTTjOuvTog de Kvqov nuQtXu^e ti]v ^uotXr]ir]v Kctfi- 1 
^vor]g, KvQOV eiov nulg y.ut Kaoouvddvr^g Ttjg ^UQvdoneco 
■O-vyuTQog, Trjg nQoano^avovoTqg KvQog avTog ts fieya niv- 
O^og enotrjOUTO ■Kui TOlot dXXotot 7tQoelne nuoL tcov rjQxe 
ntvO-og noteeod-ut. ratVrjg (J/y Tf]g yvvutybg ecov rculg y.ui 
KvQOv Kufi^vor]g "'lcovug fiev yui ylioXeug cog dovXovg nu- 
TQcoiovg eovTug evofiite, iici de A^iyvnTOv enoteero otqu- 
Tr]Xaoir]v dXXovg Te nuQuXujitbv tcov f]Qxe y.ai df] y.ui ^EXXi]- 
vcov Tiov ine/QdTee. 96 HPOAOTOV B. 2. 3. 

8 Ol ds AlyvmiOL, 7tQ\v /.ihv t] Taf.ifir]Tixov ocpecov (ia~ 
atXevcjai, ev6/.ii^ov eiovTOvg ttqcotovq ysvead-ai rccxvTcov 
ar&QcoTiajv' STieidt] de Tati{.iriTiyog ^aoi?.evoag rj&e/.r^oe 
eldevai oiTLveg yevoiaio tiqcotol, arco tovtov voi-uCovgi 
0Qvyag rcQOTeQOvg yeveo&ai ecovTcov, tcov de a)J.(ov ecov- 
rovg. y'quu)']Tixog de cog ov'/. IdvvaTO Ttvvd^avofxsvog tcoqov 
ovdeva tovtov dvevQsTv, ot ysvoiaTO tiqcotol dv&QCorccov, 
eTCLTSXvaTaL roiovde. Ttaidia dvo veoyva dvO^Qiorccov tcov 
ijcLTvxovTOJv didol Tcoi/ievL TQecpeiv eg to. rcoii-ivLa TQOcpijv 
Tiva TOLrjvde, evteLldfievog firjdeva dvriov avrcov firjdeuiav 
(j)iovr]v levoL, ev OTeyrj de eQ)']ur] erc ecovTcIJv y.elod^aL avTa, 
y.ai Tr]v coQr]v ercayLveeLv ocpL alyag, rd.r^oavTa de tov 
yd?.ay.Tog Td?J.a diarCQrjoaeod-aL. ravTa 6* ertoise ts y.al 
lveTe?J.eTO 6 Ta!.iur']Tixog ed^e?.cov d/.ovoaL rcov rcacdicov 
drca?.?.axd^evTcov Tiov dor]uo)v y.vv'Cr]udTCov, r^vTLva cpcovr]v 
Qr]^ovoL 7tQC0Tr]v. zdrceQ cov y.al eyeveTO' cog yuQ dietrjg 
XQOvog eyeyovee Tavra tc^ rcoiuevL rcQ^ooovTL, dvoiyovTL 
rrjv 0^vQ)]v y.al Iolovtl tu rcuLdia diicpoTeQa rcQOOrcircTOvta 
^ey.og ecpioveov oQeyovTa Tag y^elQag. %d f.iev dr] rcQcova 
d/.ovaag rjovxog r]v 6 rcoLfnqV cog de rco?.?M/.ig cpoiTeovTL 
y.cd erCLf.ie?.Ofiev(o no?^?.ov r]v tovto to ercog, ovtco dr] or]- 
fiir]vag tco deorahr] rjyaye tcc rcaidia y.eXevoavTog eg oipLv 
rr^v e/.eivov. d/.ovoag de y.cd avcog 6 Tcuifir]tixog ercvv- 
O-dveco o'iTLveg dvO-Qcorccov (iey.og tl y.a?.eovOL, rcvvd-avo- 
fievog de evQioy.e ^Qvyag y.a?JovTag tov cxqtov. ovtco 
ovvex(jjQr]oav AlyvrcTiOL y.ai tolovt(o OTad-ficoadfievoL TCQif]- 
yfiaTL Tovg ^Qvyag rcQeo^vTSQOvg elvac ecovTcov. cods fisv 
yeveod-aL Tiov iQecov tov '^HcpaioTOv ev Meficpi ijy.ovov' 
"E?.?.r]veg de Xeyovot u?.?m ts fidTCua rrolld, y.al cog yvvai- 
y.iov rdg y?.ioaaag b Tufifir']TLxog e/TafiiJov Tr-v diaLTav ovtcx} 
ercoLTqoato Tiov rccccdicov rca^d TavTjjOL rfjoL yvvaL^i. 

3 Katd fiev dr] Tr.v TQOcpr]v tcov rcaLdicov ToaavTa ekeyov, 
i]/.ovoa 8e y.al dl?.c( ev MeficpL eXd^cov eg ?.6yovg tolol 
iQevoL Tov 'HcpaioTOv. y.al dr] y.al eg 6r]§ag ts y.al sg 
'^H?.iov rcolcv avTcov tovtcov e'ivey.ev eTQarcofirv, ed-sXcov 
sidevaL ei ovf(^r]aovTaL tolol XoyoLOL tolol ev ^leficpL' ol 
yaQ 'Hliov rcoXLrJTai XiyovTUL AiyvrtTLCjov eivai XoyLtoTaTOi. HPOAOTOY B. 3—6. 97 

ta i^iiv vvv d^Ela rwv aTrrjyrjiidicov, ola ly/.ovov, ovy. sifii 
nQoO-vi^iog e^t^yiea&at, f|w i] za ovvoiiaia avttov {.lovvov, 
vo(.iiC(.ov Ttdvrag dvd^Qtinrovg 'loov ttsqI avrujv €n:iataod^aL' 
xa d^ av eTriftvr^o&Ho avriov, vno tov Xoyov l^avay/.ato- 
pevog e7tii.ivi]od^)]00}.iai. ooa 8s dv&QCOTvr.ia 'nQTf]yi.iara, i 
ib8s eleyov ouo).oyeovTeg ocfioi, nocoxovg Alyvmiovg dv- 
9-Qi6niov dndvTCov e^evQelv rov eviavrov, dvc6de/.a ueQea 
daoaf.ievovg rcov coqccov eg avrov. raixa de e^evQeiv e/. 
rcbv doTQCov eleyov. dyovoi de roocode oocpcoreQOv '^Elh]- 
vcov, e/iioi doy.eeiv, ooco"jSllr]veg fihv did rQirov ereog e/,i^6- 
}.ifiov enefi^dlXovoi rcov coQecov el!vey.€v, AlyvnriOL 6e 
rQU]/.ovTt]ueQOvg dyovreg rovg dvcodeya /irjvag endyovoi 
dvd ndv erog nevre 7]f.ieQag nd^e^ rov dQi&fiov, y.ai ocpi 
o yvyXog rcov cboecov eg rcovro neoLicov naQayiverai. dvoj- 
de/.d re d^ecov Incovvfiiag eleyov nQcorovg Ahyvnriovg 
vofiioaL y.ai "Ellr^vag naod ocpicov dvaXa^elv, (Scofiovg re 
y.ai dydlfiara /.ai vt]Ovg 0-eolOL dnovelfiaL arpeag nQcorovg 
y.ai 'Ccoa ev HOolol eyylvipai. y.ai rovrcov fiev vvv rd nXeco 
%Qycf) ed)]lovv ovrco yevofieva, ^aoLlevaaL denQcorov Aiyv- 
nrov dvO-Qconcov eleyov Mrjva. Ini rovrov, nXr]v rov 
6i]^a'L-/.ov vofiov , ndaav Aiyvnrov elvaL ekog, y.ai avrrjg 
elvat ovdev vneQe^ov rcuv vvv evsQOe Xifm]g rfjg MoiQLog 
eovrcov, eg rr]v dvdnloog dno d-aXdoor^g enrd riiSQecov 
eari dvd rov norafwv. yai ev fiOL edoy.eov Xeyeiv ne^i 5 
rrjg xcoQr^g' dfjXa ydQ dr] y.ai fit] nQoay.ovaavzL idovrL de, 
ooTig ys ovveaiv eyeL, ori r] AXyvnrog, sg rrjv^EXXr^veg 
vavriXXovrai, eari AiyvnrioLOL eniyrr^Tog rs yrj yai dcoQOv 
rov norafiov, y.cd rd y.arvnsQOs stl rrjg Xifivr^g ravrr^g 
fiexQL rQicov yfieQecov nXoov , rr]g neQL e/.elvoL ovdev evL 
roiovds sXsyov, sotl (5' srsQOv rOLOvro. Alyvnrov ydo 
cpvoig rr]g Y.^oQrig sori roir']ds. nQcota fiev nQoanXcocov stl 
y.ai fjfieQi^g dQOfiov dniycov dnb yrjg, yarsig yaransiQr]- 
rr]Qii]v nr]X6v rs dvoiasig y.ai sv svdsya dQyvifjoL easai. 
rovro fisv sni roaovro dr]Xol nQ^xvoiv rfjg yrjg sovoav' 
avrrjg ds rrjg Alyvnrov sari firjyog ro naQU d-dXaooav 6 
s^r^y.ovta axoivoi, y.ard rifielg diaiQiofiev sivaL Aryvnrov 
ano rov IlXivO-ivijrsco y.6Xnov fci^/^QL Zeo^covidog Xiiivr^g, 

Merodoti vol. l. 7 98 HPOAOTOY B. 6—8. 

TtaQ TjV zo KaGiov ovQog reirei' ruvrr^g lov ano ol l^rj- 
•/.ovra axolvoi iiol. ogol luv yaq yEcoTcelvai tloL av- 
d^QioiTiov, OQyvif^Gi fieueTQiy/.aoi rijv xcoQr^v, oool de eooov 
yeiOTtelvaL, oradioiOL, o^i de Tto/J.}]v exovoi, naQaociyyrjOL, 
ot 6e cicp&ovov ).h]v, oyoivoioi. divaiaL de o t^iev 7TC(qu- 
Gctyyr^g rQLrv.ovru OTCtdicc, 6 6e oyolvog e/.aorog, uerQOv 
ebv ^iyvTTTLOv, e^r/.ovra orcidia. ovrco av e^r^oav Aiyv- 
Ttrov oradLOL e^uy.ooioL /.cu TQioyJ?uoL ro TtctQu O^ctXctoouv. 

7 evd-evrev uev /ul i-iey^QL '^Hliov Ttol.Log eg ri^v ueooyuidv 
EGTL evQea AXyvrcTog, eovoa ituGU vTtrin] re '/.a\ evvdQog 
y.al iXvg. €Otl de odog eg rr^v 'H)uov tcoKlv arto d^ct).uoGr]g 
avco iovTL 7taQa7t).r]oi}] rb f^ir]/.og rfj e^ ^S-r^vecov bdco rf] 
urtb rcov dvc6de/.a Oecov tov ^couov cpeQOvo)] eg re nioav 
'/.ai erti rbv vr^bv rov Jibg rov ^Olvurtiov. oui/.QOv ri ro 
diacpoQOv evQOL rig uv /.oyL^ouevog rcov oScov rovrcov, xo 
(.ir) Xoag ^irjy.og elvuL, ov Ttkeov nevre/.ai6e/.a arudicov' y 
(lev yuQ eg Hlouv eS ^S^r^vecov y.arctdeL nevTey.aide/a Gia- 
dicov cog /<>; eivuL nevruy.ooicov v.uX yO.icov, ?; be eg '^H/.iov 

8 Ttoliv anb d^aXcxGor^g nXr]Qol eg rbv uqlO^uov rovrov. artb 
de '^Hliov n6)uog uvco iovTL oreLvr] Iotl Aryvnrog. rf] 
(lev yuQ rfg^^jQU^irjg ovQog naQaTeturui, tpeQOv art uQyjiov 
TtQbg ueouujSQir^g re y.al vorov, aiel avto telvov eg ttjv 
"UQv&QrjV y.aXeofievrjV Od).aooctv' ev rco ul Xid-orouiuL 
eveioi al eg rag nvQUuidag y.aruTftt]&eiouL rag ev Mefupi. 
TavTtj (lev Xrjyov ava/.dunreL eg ra eiQr^tuL rb ovQog' rij 
de avrb icovrov eari (.luy.QoruTOv, cog eyco envvd-uv6iir]v, 
dvo (irjviov avrb elvuL rfg bdov dn r^ovg nQog eoneQi^v, 
Tu 81 nQog rr^v r]co Xi^avcorocpbQa avrov rct reQiictru elvai. 
TOVTO (lev vvv rb ovQog tolovto eoTL, rb de n^bg AL^v)]g 
rrjg Aiyvnrov ovQog aXlo netQLvov reivei, ev rco al nvQU- 
(tideg eveLOi, xpdiiLico y.ureiAvuevov, rerauevov rbv avrbv 
TQOTtov rbv yal rov yiQU^iov ru n^bg (ieoatt^Qir]v cpeQOvra. 
rb cbv 8r] uri '^HXiov n6/.Log ov/.erL no/./.bv ycooiov tog 
eivai Aiyvnrov, dl)' ooov re r]ueQecov reooeQcov dvunXoov 
areLvr'] eori AXyvnrog eovaa. rcov 8e ovqhov tcov eiQr]- 
fievcov rb (teTU^v ne^Lug (tev yf, ordSiOL 8e uci).iaru e86- 
xe6v (loi elvuL, rf OTeLv6TUT6v Ioti, 8ir]/.ooicov ov rtXeovg HPOAOTOT B. 8—11. 99 

ex Tov ylQa^iov ovqeoq Ig t6 Ai^vmv y.ale6/.i€vov. xh (5' 
ivd^BVTBV avTig svQea yiXyvrtTog fovi. Tticpv/.s /.liv vvv rj o 
7W(>»2 avTrj ovTio, CiTZO dl 'Hkiov noliog Ig 0i]^ag IgtI 
avoiTtXoog Ivvea i]/ieQeiov, OTcidioi de Trjg odov s^rjxovTa 
y.al oy.Tay.oGioi xal TiTQa/.ioyO.ioi, oyoinov ivbg y.al 6y6c6- 
y.ovTa iovTMv. ovtol ovvTiOHievoL OTcidiOL AiyvTtTOv, to 
/iiev TtaQCi ^ccXaoaav ijd)] uol /.ctl jtQ^TCQOv dedrjXcoTaL otl 
i^ay.ooicov Te ioTL oradicov y.a) tolgxlHcov, ogov de tl 
arto d^alcioarjg ig /leaoyaicn' fieyQi 6h]jj6cor iaxi, ai]iiaveco' 
GTadLOL ycxQ eloL ei/.ooL y.ai e/.caov y.al e^ay.iaxiXLOi. to 
6e arto 0r(iecov ig ^Elecfavrivr.v y.aXeo/ievrjV tcoXlv OTCxdLOL 
xHlol y.cd oy.Tcr/.ooLoi eioi. 

TavTtjg tov Ttjg XcoQrjg Ttjg eiQrj/iievrjg rj Ttollri, y.arcx- lo 
iteQ 01 iQeeg eXeyov, ido/.ee y.cd avTco /iol eivaL e7ti/.Tr]Tog 
AlyvTtTioiaL. tcov yccQ ovqhov tcov eiQrjiievcov tcov vn£Q 
Me/icpLV TtoJ.Lv y.ei/ievcov to /leTa^v icpaiver^ /iol eivai 
y.OTe y.oXrtog O-aXdaarjg, coa;teQ ye tcc TteQVlhov y.ai Tev- 
iyQavir^v /.ul "Ecpea6v tb y.ai MaiavdQOv Ttediov, cog ye 
elvUL o/iL/.Qa TavTa /leyccXoLOL ov/i^aleiv' tiov yccQ TavTa 
ta ;fW(>/a rtQoaycoacxvTCov noTa/iiov evi tcov oto/icxtcov tov 
NeiXov, iovTog TtevTuaro/iov, ov8e\g avTcov TtXrjS-eog jtEQL 
a^Log av/i^Xrjd^rjvai eati. eial 8e y.al aXXoL TtOTa/ioL, ov 
y.aTCi Tov XelXov iovreg /leya&ea, ouiveg eQya aTtode^d- 
/tevoL /leydXa eiai' tcov iyco cpQaaaL eyco ovv6/iara y.al 
aXXcov /.al ov/. rjy.LaTa lixeXcoov, og qscov di ^xaQvavirjg 
xat i^Leig ig ilcxXaoGav tcov "Eyivcxdcov vrjacov rag rj/iLoiag 
fjSrj fjTteiQOv 7tenoir]ye. eatL 6e rrjg ^Qa^irjg ycoQrjg, ytlyv- n 
TtTOv de ov TtQ^aco, y.6Xn:og O^aXcxaarjg ioeytov i/ rrjg "Eqv- 
^Qrjg '/aXeo/tevi]g OaXcxaarjg, /la/Qog ovrco Sr] ti '/.al ateLvbg 
tog eQXO/iaL cpQaatov. /trj/.og /tev nXoov aQ^a/iivco Ix /tv/ov 
dieyn:XcoaaL ig rrjv evQeav d-cxXaaaav rj/ieQaL dvaiaL/tovvraL 
TsaaeQdy.ovra elQeair] XQ^o/ievti)' eiiQog di, rfj evQVTar^g 
iarL b yoXTtog, rj/iLOv rjueQr^g nXoov. Qrjyjr] (5' iv avrto 
y.ai a/intorLg avd ndaav fj/ieQr]v yiveruL. ereQOv tolovtov 
•/.6Xnov y.ttL rfjv A^iyvrtTOv do/.eto yevead-aL xov, rbv /ihv k/. 
Tfjg ^OQrjirjg S^aXdaarjg [y.oXnoi''] iaeyovTa in Ald^LOn^irjg, 
xbv de '4Qd^iov, rbv eQyo/iaL Xa^tov, i/ rfjg vorirjg cptQOvra 

7» 100 HPOAOTOT B. 11-13. 

£iil ZvqLrig, oxedbr fiev aXlrjloiai ovvTeToaivovTag Tovg 
[.wyovg, oklyov ds tl TtaQalldooovTag t/;^ xcoQVjg. ei ojv 
ed-eh]oei ey.TQeipai to Qeedgov o Nellog eg tovtov tov 
^jQaiSiov Y.oXnov, ti i^iiv y.iolvei QeovTog tovtov ey/coo&f^vai 
evTog ye diG(.ivQuov eTecov; eyco fiev ycxQ e).7toi.iai ye y.al 
fivQuov evTog ycoo&r^vaL av' y.ov ye dr] ev tco TCQoavaioi- 
/iicofievcp XQOvcp TTQOteQOv )] Ifie yeveo&ai ovy. av xcooO^eh] 
y.oXrcog ya\ TCoXXcp f.ieCcov eTt tovtov vno tooovtov Te 

12 noTafiov y.al ovtcog eQyaTiy.ov; to. neQi A^iyvTtTOv cov y.ai 
TolOL XeyovoL aiTci 7teid-0{.iai, y.al avTog ovtco y.ctQTa doy.eco 
elvai, IScor te TtjV A^iyvnTov nQoyeifiev)]v Tr^g exofievi]g 
yrjg y.oyyJ^Xiu re fpaivoueva enl toXol ovQeoL y.al alur^v 
enavd-eovoav, coate y.al Tag nvQaiiidag dr^XeeaS^ai, yal 
ipcxfif.iov fiovvov AlyvnTOv ovQog tovto to vneQ Meficpiog 
exov, nQog de r/] x^^^QTi olne Trj ^QCc^irj nQoaovQco eovorj 
Tr]v A^iyvnTOv nQOOiy.ehjv ovTe ti] Ai[K'r], ov fiev ovde tf] 
^vQir] (Trjg yaQ ]^Qa(3it]g tcc naQct d-dlaaoav Ivqlol 
vefiovTUi), d).?.d fieXdyyaLov Te y.al y.aTeQQrjyfiev)]v coare 
eovoav D.vv Te y.ccl nQoyvoLv e^ Al&Lonir]g y.arevrjveiyfie- 
vr]v vnb tov noTafiov. t)]v de Ai^m]v lidfiev eQvd-Q0TeQ)]v 
re yrjv y.al inoipafifiOTeQrjV, t)]v 6e ^-iQCttiir^v re y.al IvQi)]v 
dQyL).codeoTeQ)]v Te y.ai vnoneTQOv eoiauv. 

13 "£).eyov 6e y.al T66e fioi fieya TsyfnqQiov neQi Trjg ^'^'^QV? 
TUVTVjg ol iQeeg, cog eni MoiQLog paoiXeog, o/.cog eXi^OL b 
noTUfibg en o/.tco nr-y^eug xo D.dxiOTOv, aQ6ea/.s A)'yvnTOv 
rijv evsQd-s Mificpiog' y.aL Moiql ov/.co r]v eTea elvay.ooLa 
TSTeXevTry/.OTL, ore tcov iQecov ravra eyco VjXOvov. vvv 6e 
rjv fi)] en ey.y.ai6ey.a )] nevT£y.cti6ey.a n)]X^ag dva^fj rb 
eXdxiGTOv noTUfiog, ovy vneQ^uLvei eg rr]v ;(cJ());v. 
6oy.eovoL xe fiOL Aiyvnricov ol eveQO^e Tfg Xifiv)]g rrjg Moi- 
QLog oly.eovrsg rd ts aXXa ;fw^/a y.ai rb y.aXeofievov JsXra, 
rjv ovTco T] X^coQ)] uvtr] y.urd Xoyov e.-ti6L6cp eg vipog y.al 
TO ofiolov uno6i6cp eg av^rjOLv, fi)] y.aray.Xv^ovTog avrr]v 
Tov NeiXov neioeaO-UL rbv ndvra y^Qovov rbv eniXoLnov 
AlyvnrLOL t6 yors uvrol '^'EXX)]vag ecpaaav neioea&ai. 
nvdofievoL yuQ cog veruL nuou r) x^^QV '^^^^ 'EXX/jvcov uXX' 
ov nOTUfiolOL aQ^erui y.ardnsQ )] arperiQ)], ecpuottv^EX^ HPOAOTOY B. 13—15. 101 

Xtjvag ipevod-eviag y.OT€ ehtidog i.isyuh]g y.a/.ojg 7ieivi]oeiv. 
zb 6s ercog tovto lO-fUi leyeiv wg, el /</} id-elijoet ocpc 
veiv 6 -O^ebg a?X avxiuo dicr/Quo^ai, ^.ifKo ol "Ellr^veg 
cuQe&iqoovTai' ov yccQ dt] ocpi eoii vdaTog ovdefiia ukh] 
UjiooTQOcpr] OTL f.u] 1/. TOv Jiog fiovvov. y.ul Tuvxa f.iev w 
eg^'EK).r]vage%ovtaAiyv7TTioiOL OQ&cog e^^Qr^TUL' cpiQS 
de vvv y.aL uvtoIol AlyvTcrioiOL tog e^eL cpQceoco. ei ocpi 
eO^eXoi, log y.ai TCQOTeQOv ei/rov, r] x^^^Q^j ^i eveQd^e MificpLog 
{avTt] yocQ eoTL r] av^avof.ievr]) y.UTU loyov tov tcuqolxo- 
/.levov XQoyov Ig vipog av^uveo^ctL, uD.o tl ij ol TavTi] 
oueovTeg AlyvTCTitov jceLviqoovoL, ei fn]Te ye voexai ocpi 
V X^^^QV /"i^^ TCOTaubg oiog t^ eoTUL eg Tug uQOVQug 
v/ceQiSaiveiv; 1) yuQ di] vvv ye ovtol uicovr^TOTuru y.ctQTcbv 
y.oi.iiZovTaL e/. yrjg tiuv Te a}.hov avd-Qco/ccov UTCCtvicov y.ul 
Tiov ).OL:t(Jov AiyvTCTiiov' ot ovTB aQOTQco uvuQQr]yvvvTeg 
avla/ag e^ovoL novovg ovce oxcxllovTeg ovre allo eQya- 
^oi-ieroL ovdev tcov coIIol uvO-qcotcol TceQc Ai]iov noveovoi, 
ak)! e/cecxv ocpc b TcoTUiibg uvTOf-iaTog kTteXd-cov uqoj] Tug 
UQOvQug, uQoag de anohnr^ oicioco, tots orceiQug e-/.aoTog 
Tijv ecovTOv uQOVQuv ea^u).XeL eg avTr]V vg, ejceav de '/.utu- 
Tcaxi]ori T^oi voi to orceQfiu, ufU]TOv to UTtb tovtov fievei, 
u/codLvrjOug de rf^OL voi Tbv oltov ovtco y.ofii'^eTai. 

Ei cov (iovXofieO^a yvcofirjOL TfjOi ^Icovcov xQuo&aL tu i5 
nSQL AXyvnTOv, 0% cpaoL to Jehca fiovvov eivuL A^iyvnTOv, 
unb ITeQoeog y.aleoftevrjg o/.onifg XeyovTeg t6 nuQa d^cx- 
Xaoouv eivuL avTrjg fiexQL TUQtxrjLecov tcov nr]lovoiu/.ecov, 
tfj dr] TeooeQCxy.ovTCx eioL oxolvol, to ds unb O-akcxoor^g 
XeyovTCOv eg fisooyaiav TsivSLv avTr]v fiexQt KeQy.aocoQOv 
noXLog, xttT ryv oxiCsTui 6 Nellog eg t€ Ilr^lovoiov qIcov 
xal eg Kcxvco^ov, tu de uXla leyovTcov Trjg yiiyvnTOv tcc 
fisv JL^vrjg Tct de ^Qa(iir]g sivai, anodeLyvvoLfiev av tovtc^ 
TcT) Xoyco xQ^ofievoL AiyvnTioLOL ov/. eovoav nQoreQOv 
XcoQrjV' rjdr] ycxQ ocpL t6 ye JO.tu, log avrol XeyovoL Aiyv- 
7CT10L y.UL ifiOL do/.eei, eoTi y.atciQQVTOv te y.ai vecooTi (Lg 
Xoyco einelv uvunecprjvog. ei Toivvv ocpL y,coQr^ ye urjdefuu 
vnr]Qxe, rt neQieQycx^ovTO doy.eovTeg jcqiocol uvO-Qconcov 
ysyovsvai; ovde tdee ocpeag eg dLCcneiqav tcov nuLdicov 102 HPOAOTOY B. 15—17. 

iivai, Tiva yXcooaav rrQiiJTi~v aTCii]G0VGi. a)j^ ovre Aiyv- 
miovg do/.eco aiia tc[) jD.ra Tcf) vrc 'lcovcov y.aXeof.ievci) 
yevead-ai, ahi re eivai l^ ov avd^QcoTicov yevog eyevezo, 
TXQOiovGrig de Ttjg XioQr^g ^oD.oig ftev rovg v7io).eiTCOj.ie- 
vovg avTCov yeviod-at rroXlovg de rovg vnoy.aTa^aivovxag. 
TO (5' cov na).ai ai OiilSai Ar/vnrog exaXeero, r^g to 
TTeQiueTQov Giddioi eloi e^i/.ooL y.a\ e/.arbv y.al e^a/iGxi- 

18 Xioi. ei cbv ijfieig oQO^cog TteQi avTcov yLvcooy.Ofiev, "lcoveg 
ovy. ev (pQOveovGL TteQL AlyvTttov ' el de OQd^rj eoTL i] rcJov 
'lcovcov yvc6iirj,"E).).t]vcig re y.al avrovg^Icovag ajtodei/.vvfit 
ovy. eniGraiiievovg /.oyi^eod-ai, di (paoL tQia fioQia eivaL 
y^v naaav, EvQConr^v re y.ai ylairjv y.ai AL^vrjv. reraQrov 
ycxQ ocpeag 8el nQooXoyi^eoilaL Alyvnrov to Jelra, el 
f.irjre yi eOTL rijg hoir^g fn]re rfjg AL^vrjg. ov yaQ drj 6 
NeiXog yi eatL y.ara rovrov rbv Xoyov 6 rrjv ylairjv ovQi- 
^covrrjgAL^vr^g'TOvJilra ds rovzov y.ara rb o^h neoLQ- 
QTqyvvraL 6 NelXog, coore ev rcZ aera^v ^loirjg re y.ai 
Ai(iv)]g yivOLX av. 

17 Kai rr]v fiev 'lcovcov yvcourjv aniefiev, ruelg de codi /-/; 
nsQi rovrcov Xiyofiev, A^iyvmov fiev ndoav elvaL tavrrjv 
xrjv vir Alyvnricov ol/.eofiivr^v y.ardneQ KLliy.irjv rrjv vnb 
KiXixcov y.ai yloovQiijv r)]v vn' ^oovQicov, ovQLOfia de 
Iloirj y.ai Ai^v)] oXdafiev ovdev ebv oq&co Xoyco ei ftr] rovg 
Aiyvnricov ovQOvg. el de tc[) vn 'KXkrjvcov vevofiiofiivct) 
XQr]o6fied-a, vofuevfiev AHyvnrov ndoav aQ^afiivrjv dnb 
Karadovncov re y.ai ^Elecpavr ivijg n6).Log 8iya diaLQeeoO^aL 
y.ai dfKforiQcov rcov encovvfiLicov exeo&aL' rd fiev yaQ 
avrrjg eivaL Trjg Ai^vr^g rd de Trjg .koirjg. 6 yaQ drj NelXog 
aQ^dfievog ey. rcov Karadovncov QieL fiior^v Ar/vnrov axi^cov 
eg ildXaooav. fiixQi' f^^tv vvv KeQ/.aocoQOv noXLog QieL eig 
scov 6 Nelkog, rb de dnb ravrrjg Ttjg noXiog oxi^eraL tql- 
cpaoiag bdovg. y.ai fj fiev n^bg i]co rQdnerai, rb xaXieraL 
Iltjlovoiov orbfict, rj de eriQij rcov odcov nQog ioniQr^v 
exsL' TOvro de Kavcjo^Lybv orofia yixXrjrai. ij de dij i(Iia 
TCJov bdcov Tcp NeiXco eori rjde' dvcod^ev cpeQOiievog eg rb 
o^v rov JiXca dni/.vieraL, rb 6e dnb tovtov axi^cov 
fiioov rb JiXra eg OdXaoaav e^iei, ovie eXaxiarrjv fiol^av HPOAOTOr B. 17—19. 103 

Tov vdaiog Traoexouevog zavij] ovis r/.iora ovvo(.iaoTriv' 
TO v.aXiETai Zt^iEvvvTi/.ov OT6/.ia. tovi dk y.ai iTsqa dicpd- 
Gia OTOfiaTU ano tov Et^itvvvxv/.ov arcooy^LoO^ivTa cpiqovTa 
eg d-dXaooaV tolol ovvouaTa y.aeTai Tdde, toj uev lai- 
Ti/.bv avTtov Tio de Mevdi]oLOv. to de BoX[Utlvov OTOfia 
y.al To Bov/.o).T/.ov ov/. lO^ayevia OTOfLaTd Iotl dX'^ bqv/.xd. 

MaQTvqieL di /hol r/J yvtoitrj, otl TOoavTrj Iotl AXyv- is 
TiTOg oorjv TLvd eyib d:todei/.vv/.iL Ttjj ).6yto, xai to u-lu- 
liHx)vogxQf](J^r,QLOv yev6/ievov' to eyto rrjg e/ietovTOv yvco/iirjg 
vozeQOv TteQi .^Xyv:vTOv e:tvO'6f.iriv. oi yaQ di] e/. MaQirjg 
Te rc6}.tog /.al JV/riog oi/.iovxeg Alyvnzov tu rtQ^oovQa 
AL^vrj, avToL te doxiovteg eivaL Aij^veg y.al ovy. Aiyv/tTLOL, 
y.al dxO-6/ievoL Tij rceQl tu iQa ■O-Qr^o/.rJj], ^ov).6(.tevoL Oij- 
Xicov Sotov liit] eQyeoOctL, e:teuipav eg l-Juutova cpdftevoL 
ovdev ocpioi Te y.ai Aiyv/tTioioi xoivov eivaL' oi/.ieLv t€ 
yaQ e^co tov Ji).Ta /.al ov/. ofioXoyieLv avTOlOL, (iov).e- 
oOai le rtdvTOJv ocpiot l^elvaL yeveoOaL. 6 de 0-e6g ocpeag 
ovA. ea TtOLietv Tavxa, cpdg AiyvTtrov sivai TavTr^v Ti]v 6 
NelXog IrtLtov aQdei, y.ai Aiyvn:Tiovg eivuL Tovvovg ot 
eveQOe Ehecpavxivr^g rt6).Log oi/.iovzeg drco tov TxOTauov 
TOVTOv TTivovGi. ovTio ocpi Tavia exQTjoOr]' IrtiQxetaL de i9 
o NelXog euedv /tXr^Ovr] ov /lovvov to Ji).xa d).).d y.ctl 
Tov Al^v/.ov Te ).eyotiivov x^-^^QOv eivat y.ai tov l4Qaiiiov 
evLaxfj y.al e/ti dvo r]fLSQicov e/.aTiQcoOL 6d6v, y.al /rAet^v 
iTL TOVTOv y.ai elaooov. 

Tov TtoxafLOv de cpvoLog TtiQL ovxe tl tcov iQicov ovts 
aXkov ovdevog 7taQa).a^Selv edvvdodr^v. /tQdOvfiog ds sa 
xdde TtaQ avxtov rtvOioO-aL, o xl /.axiQyexaL ftev 6 NelXog 
n).r]d-vtov aTto TQonitov TtJov OsQLvicov dQ^dfievog eit e/.a- 
xbv r]fiiQag, /teldoag (5' eg Tbv aQLOfibv tovtcov tiov r]fi€- 
Qitov OTtioto drciQxeTaL drcoXeirttov to QieOQOv, toOTS 
^Qaxvg Tov x^H^f^^^ct drtavTa dLaTe).iei eiov fiixQc ov avxLg 
TQOn:icov tcov 0-eQLvicov. Tovxtov tov TtiQL ovdevbg ovdev 
ol6g T eyev6fii^v TtaQaXal^elv TtaQot tcov AiyvrtTitov ioto- 
Qitov avTOvg rjvxiva dvvafttv exsL b NeiXog xd eft7ta).i.v 
rtecpvy.ivai TtJJv d).).tov Ttoxafitov. xavxd t€ Sr] tu ).eXe- 
yfiiva ^ovX6fi€vog eidivai lot6q€0v, y.ai o xi avQag d:to- 104 HPOAOTOr B. 20—23. 

?o Tcveovoag ^iovvog ndvvcov 7iOTai.aov ov Ttaqlxerai. al.). 
'ElXrjViov iiev riveg e7tiar]i-ioi, liovko/iievoi yevea&ai ooffitjv 
'eXe^av neql tov vdaTog tovtov TQirpaoiag odovg' rwv rag 
l^iev dvo [tiov 6dcuv~\ oid^ a§uo /nvrjad^rjrai ei /ut] ooov or^- 
/.trjvai ^ovXof-ievog f.iovvov' ziov rj ereQrj /.lev Xeysc rovg 
exrioiag avi/iovg eivai aitiovg nlr^&veiv rbv Tiota/iov, 
'ACoXvovrag eg d^cxXaooav e/igeeiv xov Nellov. TiolXay.tg de 
irrioiat /lev ovv. cov tuvevoav, b de Nellog tcLvto eqycx- 
teTai. JCQog de, ei err^aiai aixLOi r^oav, XQ^j^ '^^'' "^ovg 
aXXovg TTOTa/iovg, oooi toloi eTrjoirjai avtioL Qeovoi, 
of.toitog naa%eLv -/.aL xoto; ta avTa tco NeiXco, y.ai /ia?.lov 
eTL TOOovTci) oacp eXaaaoveg lovTeg aod-eveoTeQa ta Qev- 
f.iata naQeyovTaL. eia\ de ttoXXoi uev ev trj ^VQir] tco- 
tajitoi noXXol dh ev ti] Ai^ivrj, o^^i ovdev toiovto rcdoxovOL 

21 olov tL y.al 6 Nellog. rj d^ ereQr] dvenLOtrjiioveoveQi] fiev 
eati trjg XeXeyfievr^g, Xoyco de eirceLV d^iOjnaoicjOTeQr]' rj 
XeyeL drco tov ^2/.ecxvov Qeovra avTOv tavta f.ir]xavdod-aL, 

22 Tov d^ ^S/.eavov yijv TceQL rcdaav Qeeir. ?; de tQitr] tcov 
bdcov nollbv enceLy.eatdtr] eovaa fidkLOta expevataL. "keyet 
yaQ di] ovd^ avtr] ovdev, (paiievi] tbv NelXov Qeeiv dnb 
Tv/.Oftevr^g x^ovog, og qul fiev e/. Jli^vr^g dtd fieacov AiS^i- 
oncov, e/.didoL de eg AXyvnTOV. /.cog lov drJTa QeoL dv dnb 
XLOvog, dnb tcov &eQfiOTdTcov [Toncov'] Qecov eg tu iJ>vxq6- 
t€Qa; fiaQtvQLa yaQ tOLavta noXXd Iotl dvdQi ye 
Xoyi^ead-aL tolovtcov neQL ouo re eovvL, cJog ovde oixbg 
dnb x^^vog fiLV QeeLv, nQcoTOv fiev /.a\ fieyiOTOv fiaQTvotov 
ol dvefiOL naQeyfivTaL nveovTeg dnb tcov ^fw^^fwj^ tovtcov 
d-eQfioi' deineQOv dh otl avofi^Qog r] x^^JQV '^"^ dyQVOTaX?.og 
dLateXeec eovoa, en\ dh y^tovL neaovor] ndoa dvdy/.t] eoTL 
voccL ev nevTe )]fieQrjOL, coots ei exLOVL^e, veTO dv TaCna 
TU ;(W(>/a. TQira de oi dvd^QconoL vnb tov '/.avfiatog fie- 
Xaveg eovteg' i/.TivOL de '/.ai xeXLdoveg di! eveog eovTeg ovx. 
dnoXeinovOL, yeQavOL dh cpevyovoai tbv x^^i-^^ct tbv ev 
rfi ZAvd-L/.f] x^^Ql^ yLvofievov (poLTeovai eg x^tfiaoirjV eg 
TOvg tonovg tovtovg. ei toivvv exibvi^e '/.a\ baovcov Tav- 
tqv tr]V y,cx)Qr]v di rjg te Qeei '/a\ 1/ tfjg aQ^xetaL Qecov b 

23 NelXog, iqv dv tovtcov ovdiv, cog r] dvdyy.r] eXeyxeL. o dh HPOAOTOr B. 23—25. 105 

n€Qi TOv ^2/.£avov Xe^ag ig cufaveg xov ^ivd^ov avevii/.ag 
ovy.exeL%}.BYxov' ov yag riva eycoye oida jT0Ta/.ibv^S2/.eavbv 
iovxa, OfirjQov dh r] riva xcov ttqoteqov ysvoi-ievcov icoit]- 
recov doxeco tb ovvofia evQOvxa eg ti]v TToirjaiv eaevei- 
■/.aa&ai. 

El 8e del f^ief.npccfi€vov yvtofiag rag TTQoy.eifieva^g avtbv 24 
TTeQl Tcov acfavecov yvcourjv aiTode^aad^ai, cfQaoco dion 
fiOL do/.iei 7th]d-veod-at b NeV^og tov d-eQ(og. xrjv xei/ue- 
QivTjV coQrjv aTteXavvo/iievog 6 rjkiog ex T^g aQxairjg die^odov 
VTTO Tcov ^{««/iwj^wv eQxeTai Tj;g AL^vrjg ra avco. cog (.lev 
vvv ev D.axioTCi) dr]/.coaaL, rtav el'Qt]TaL' Trjg yaQ av ayjo- 
TCiTCxi fi Xf^^QVS ovTog 6 ^ebg xal y.ax rjvTiva, Tamrjv oiy.bg 
dnpav re vdcxTcov /icc^.LOTa y.al ra eyxcoQia Qev/iaTa /.iccQai- 
vead-ai tcjov TtOTa/icov. cog de ev nXeovL koyco drfkcoaai, 25 
cbde exei. die^icov Trjg AL^vrig xa avco b r]lLog rcide TtoieeL. 
ate §La TtavTog rov XQOvov al&Qiov xe lovTog rov r]€Qog 
Tov yaTa ravTa xa x^oQia y.ai uXeeLvr^g Tr^g X^QVS eovai]g, 
ovy, eovToov avei.icov ipvxQiov, dce^LCjov TtOLeeL oiov neQ y.al 
To d-eQog ecoO^e rtoieeLv icov xb /leaov roij ovquvov' eh/.ei 
yctQ eit ecovTov to vdcoQ, ely.vaag de a/tcod-eei eg ra avco 
ywQia, vitoXa/i^avovTeg 6e ol ave/iioi y.ai dLaa/.LdvdvTeg 
rrf/.ovoi' y.al eioi oixoTCog ol ctTto Tavvr^g rrjg xoJQr]g nvk- 
ovreg, o xe voTog yal b Xiip, ave/icov TtoXVov tcov tccxvtcov 
veTLcoTaTOL. do/eeL de /iol ovdk nav to v6coq to enereov 
e/.doTOTe d/torteiiiteoO^aL tov NeiXov o rjliog, d),).d y.al 
vjtoXeiTteaOaL n-eQi ecovTov. 7tQr]'vvo(.uvov 6e tov xei/icJovog 
dneQxeTaL b i]).Log eg fieaov rbv ovQavbv brtiaco, y.a). to 
evOevTev ijdr] bjnoicog djtb TtdvTCov eX/.et tcov TtOTa/aov. 
recog de ol /lev bj.i(iQiov vdarog avfifiLayo/.ievov TtoXlov 
avTOlOL, dre vo/ievr]g Te rrjg ;(W(>/;? y.al -/.ey^aQadQco/ievrjg, 
QeovoL /ieyd).OL' tov de O^eQeog tcov re o/iiSqcov eitiXei- 
TtovTcov avTOvg y.cd vrtb tov rjXiov D.y.b/if.voL dod^eveeg 
elai. 6 de NelXog ecov uvo/i^Qog, e)./.6/ievog 6e vrtb tov 
i]).iov, /lovvog Ttoia/icov tovtov rbv xQovov oiy.oTcog avTog 
ecovTOv Qeec icoXXco V7to6eeazeQog ij tov d-fQeog' Tore /lev 
yuQ /leTU 7tdvTCov tcov v6dTcov lioov eXyeraL, rbv 6e y^eL- 
/iiova /loijvog Ttie^eraL. ovtco tov rp.LOv vevb/iLy.a tovtcov 106 HPOAOTOT B. 26—29. 

26 aiTiov eivai. auiog de lovrbg ovTog xara yviof.irjv ti^v 
lf.ir]v /.al Tov r]eQa ^rjQOV tov TavTj] elvai, diay.auov tijv 
du^odov kcovTOv' ovico Trjg AL^vrjg r« avco d^egog ahi 
y.aT€x^i. ei dh tj aTaotg ij/J.ay.TO Ttov logecov, y.ai tov 
ovQavov Tfj /idv vvv 6 (^OQtrjg ts y.al 6 xeii.i(jov koraGi, 
TavTj] (.uv Tov vozov Tjv rj OTaoig yal Tr]g /.leoaulSQir^g, 
Tfi 6e 6 voTog vvv eoTry/.e, TavTj] de 6 (ioQerjg, ei Tavxa 
ovTCo eixe, 6 rj)uog av aneJ.avvouevog e/. f.uoov tov ovQa- 
vov v/ib Tov ;f£A/a(Jii'0|3' /.al tov ^OQeco ijce av tu avco zr^g 
EvQiuTirig y.aTCXTteQ vvv Tr]g Ai^vrjg eQxezai, die^iovTa (5' 
av f-uv dia rcdorjg EvQcomjg e/./iOfiai noiieiv av tov 

27 ^IoTQOv TCxn:eQ vvv eQycxUTai tov NelXov. Tr^g avQrjg de 
TteQL otL ovx aTtOTtviei, Tiqvde eyw yvojfirjv, cog y.aQta drtb 
■O-eQfiecov /w^fwv ov/ oi/.6g eoTi ovdev djtojtveeiv , avQt] 
de dnb ipvxQOv Tivog cpileeL nveeiv. 

28 Tavta fiev vvv eotco cog eott Te y.ai cog dQxr,v eyeveto' 
Tov de NeiXov Tag nrjydg ovte AiyvnTLcov ovTe yl^Svcov 
ovte ^E/.lr]vcov tcov Ifioi dniy.Ofuvcov eg Xoyovg ovde)g 
vneoxeTO eidevaL, ei firj ev AiyvnTco ev Zdl no/.L 6 yQC(fi- 
fiaTiOTrjg tcov iqcov XQ^]fidzcov r/~g ^d^rjvuirjg. ovzog (5' 
efiOLye naiUeLv edoy.ee cpdfievog eidevat dTQe/ecog. e/.eye 
de code, eivai dvo ovQea eg 6§v Tag '/OQVcpdg dnriyf.ieva, 
fieTa^v Ivr]vi]g Te no/.iog y.eifuva Tr^g 6r]j3aidog /.ai ^E).e- 
cfiavTivr]g, ovvofiaTa de eivaL zolol ovQeoL tco fuv KQCoffit 
rc[j de McJocpL' zdg cov drj 7tr]ydg tov NeiXov eovoag d^vo- 
Govg ey. tov fieoov tcov ovQecov tovtcov Qeeiv, y.ai to fuv 
tjfuov Tov vdaTog eri AiyvnTOv QeeLv y.al JtQog ^OQer^v 
dvefiov, To 6' eteQOv rjfiiav ht AiO^Lonir]g Te /.al votov. 
log de dihoooL eioi al nrjyai, ig didneioav ecprj tovzov 
Taufir']ZLXOv Aiyv7tT0v ^aoiXea dnL/.eoi}aL' noXlecov yaQ 
avTOv xi)-i^ddcov oQyvLecov nle^dfievov y.uXov y.UTeivai tuvtj] 
yal ovA e^i/.ead^aL eg ^voorrr. ovzco fiev dr] 6 yQUfifia- 
TLOTrjg, ei uQa tuvtu yevofieva e/.eye, d^iicpuive, cog efie 
v.UTUvoeeiv, divag TLvdg Tarjzr] eovaag ioxvQag y.ai nu).iQ- 
QOiav, ola de efilid).).ovTog tov vduTog tolgl ovQeoL, fir] 
dvvua&UL y.UTi€fievr]v yuTuneLQrjTrjQirjv eg ^voobv ievcti. 

29 liD.ov de ovderbg ovdev edvvdfir^v nvOeoi^ai. dX).u ToaovSe HPOAOTOT B. 29. 30. 107 

fiev allo enl ftay.QOTarov e/tvO-6i.ujv, fiexQi i-iev ^Ekecpav- 
jm]g Tiokiog avTO/iting ekO^Lov, ro d' wio tovtov dy.of] 
ijdtj iaTOQewv. urt ^Ekefpavrivijg nokiog avco iovti avavxeg 
loTi x^^JQio^' tavT)] wv del zb nkolov diadr^aavTag diiicpo- 
TeQtod-ev y.aTarceQ [^ovv noQevead-ac' ii]v de dnoQQayfj, tb 
nkolov oHxeTai cpeQoaevov tvi' iaxvog tov qoov. xb 6e 
XiOQiov TOVTO loii ert i^iieQag TeaaeQag rckoog, ayokibg 6e 
zavTi] xaTaTTeQ 6 Muiav6Qog Iotl 6 Xelkog' axoivoi 6e 
6vco6eyd eiai ovtol xovg 6el tovtco tc^ tqotti^ 6iex7ikidaai. 
yal e/ieirev d/ri^eut eg ne6iov kelov, ev xco vfjaov neQiQ- 
Qeei 6 Nelkog' Tuxoi-iipCo ovvof.ia uvtJ] eaTi. oiKeovai 6€ 
Tcc dn ^EkecpavTivr^g avco AiO^ioiieg r]6rj auI rrjg vrjaov %b 
rjfiiav, xb 6e rjfuav Aiyv/tTioi. XyeTUL 6e TTjg viqaov kifivi] 
fieydki], Tr]v jteQi^ vofid6eg Aid-ioiteg veuovTUL' rrjv ^Le/.- 
nkcoaug eg tov Neikov to Qeed^QOv i]^eig, to eg rr]v ki(.m]v 
TUVTrjv e/.6i6oi. y.al e/teirev d/tol^dg /tuQa tov /tOTUjtibv 
66oi/tOQir]v 7toi}']aeuL rjfieQecov TeaaeQd/.ovTU' ay.onekoi tb 
yuQ Iv Tto Neikco o^eeg uvexovai xal xoiQd6eg nokkai eioi, 
6l o)v ovy. oid Te eoTi nkcoeiv. 6ie^ek0^cbv 6e ev TfjOL 
TeaoeQdy.ovTu r]{.ieQii]aL tovto to /w^/ov, uvTig eg eTeQOv 
nkoLov efi(^ug 6vc66e/.a r]fUQag nkcoaeuL y.al eneiTev rj^eig 
eg nokiv fieydkrjv t/] ovvofid eaTt MeQor]' keyeTUL 6'e uvTr] 
rj nokig elvut fujTQO/tokig tcov ukkcov AiS-ioncov. ol 6^ 
ev TUVTf] Jia i^ecov /.a\ jLovvaov fiovvovg oe(iovTUL tov- 
Tovg Te fieydkcog Tifieovai, y.ui acpi fiuvTrjiov Aibg ytaTe- 
OTrj/.e. aTQC(TevovTUL 6' enedv ocpeag b ^ebg ovTog y.ekevrj 
6Ld O^ea/CLafidtcov, y.al vf] dv y.ekevi], l/.eloe. dnb 6e tuv- 30 
Tr]g rrjg nokiog nkojcov ev loci) XQOv<if ukkco rj^eig eg Tovg 
uvTOfiokovg Iv oacpneQ e^ ^Ekecpuvxivijg tjkd-eg eg Trjv fuj- 
TQCjnokcv Tr]v Aid-Loncov. toIgl 6e uvtOfiokoiOL tovtolol 
ovvoftd eoTL ^ofidx, ^vvutul 6e tovvo to enog y.uTa xrjv 
'Ekkr]vcov ykcoaaav ol e^ dQiareQfg x^^Q^^ naQiOTdfievoL 
^ctGLkei. d/teoT^oav 6e uvtul TtaaeQeg y.ui ei/.oai fivQid6eg 
AiyvnxLcov tcov ftaxificov eg Tovg Aid^ionag TOVTOvg 6t 
airitjv T0it'jv6e. l;ti Waftftrjtixov (iaaikiog cpvkuy.al xaTe- 
OTUoav ev Te 'EkecpavTivrj nokt /tQbg AiO-to/tcov xat ev 
Jdcfvrjai tijai IJ}]kovoir]ai dkkr] n^bg IjQu^icov yal Ivqcov, 108 HPOAOTOY B. 30—32. 

"/at lt> Mager] jiQog yh^vt^g alXr]. eii de e/t^ eiuv /.al 
TleQaeiov v.uza xavTU ai cpvXa/.al eyovoL lug -/.aX en\ Ta^i- 
f^irjTixov fjouv' y.al yuQ ev ^Eleffavr ivrj ITeQOui cpQOVQeovat 
y.al ev Jdrpvriai. zovg lov drj AlyvTCtiovg jQia exea (pQOv- 
Qijaairag aTxelve ovde}g xr^g cpQ0VQi]g' ol de ^ovlevaduevoi 
'Aai y.oivcij Xoyio yQr^acxf.ievoL Ttcivreg uno tov Tufiixr^Tixou 
UTtoaTcxvieg iJLaav eg Aid^LorcLiqv. Taftf.iijxLXog de nv^6~ 
/iievog ediioxs' tog de y.ureXa^s, edeero no?^la leycov y.ai 
acpeag d-eovg nazQcoiovg uno?.ineiv ovy. ecc y.ai reyvu y.al 
yvvalyag. rcov 8e zivu leyeruL de^avra ro uidolov einelv, 
ev&a uv TOVTO f^, eaeaO^UL uvTolaL evd-uvTU y.ul Te/.vu yal 
yvvul/.ug. ovxol eneiTS eg Ai&ionir^v uni/.ovTO, didovat 
orpeug avTOvg xco AiS^Loncov (^uaileL 6 de acpeug xcods 
avxLdcoQeexuL' i]auv ol dicccpoQoi xLveg yeyovoxegxcov AiS-L-^ 
ontijv' xovxovg e/.ekevs e^e/.ovxug xr]v e/.eivcov yrjv oi/.eeLv. 
xovxcov de saoLxiad-svxtov eg xovg Ai&ionag rjueQtitxeQOt 
yeyovuaL Aid-ionsg, rj&ea iiad^ovxsg AiyvnxLU. 

31 ^If^Y.QL fisv vvv xsaasQtov firjvtov nloov y.ai odov yLvto- 
a/.sxuL 6 NeL?.og nuQe^ xov ev Aiyvnxco Qev/iiaxog' xo- 
aovxoL yuQ av(.il^uk?.ouev(i) fir^veg svQia/.ovxuL avuLaiuov- 
f.isvoL e^ ^E?.ecpuvxivrig npQevouevto eg xovg uixof.i6?.ovg 
Tovxovg. QeeL de urc eaneQr^g xs v.u\ rj?.iov dvafiscov. x6 
ds dno xovde ovdelg eyeL aucpecog cpQdauL' eQr^fiogydQ eaxt 

32 ri x^^^Q^ uvzrj vno y.uvfiuxog. u?j.u xdds fiev rjy.ovaa dv- 
dQCov KvQrjvaicov cpufisvtov sl^^siv xs sn\ xo ylfifitovog XQV~ 
aT)]QLOv y.uL dnf/ead-UL eg ?.6yovg ^ExsdQyjo tto Afifuovitov 
^uai?.6L, y.UL y.tog e/ ?.6yiov a?.?uov unLy.eaO^UL eg Xeayrjv 
nsQi xov NsiXov, tog ovds\g avxov oids xdg nrjydg, '/ut 
xbv ^ExeuQXOv cpdvui eld^elv y.oxs nuQ uvxov Naaautovag 
dvdQug. xb ds sd-vog xovxo saxi fisv Al^v/ov, vsfisxat dh 
xijv ^VQTLV xs y.a\ xr]v nQog rjto ytitQrjv xrjg ZvQxiog ovy. 
sn\ noXXov. unL/.ofievovg ds xovg Nuauficovug y.u\ siQCo- 
xeouevovg sIl xl sxovol nlsov XeysLv nsQi xtov eQrifitov xrjg 
Ai(^vi]g, cpdvaL nuQU acpiaL ysvsa&UL uvdQtov dvvuaxetov 
nuldug v^Qiaxdg, xovg uXXa xs firjxavda&uL dvdQto&evxug 
nsQLaau /.u\ Si] y.u\ dno/?.r]QtoauL nevxs stovxcov oipofts- 
vovg xd eQfjfia xrjg AijSvrjg, zai el xl n?.iov 'idoisv xtov xd HPOAOTOV B. 32. 33. 109 

fiaxQOzaTa Idouipojv. TjTg yag Ai^vrg ta fiiev y.axa ti]v 
(ioQriir]v d-d/.aoouv urc AlyvTCTOv aQ^d/iuvoi (.lixQi ZoKo- 
evTog uy.Qt]g, Tij TeXsvta: ravxa trjg Ai^vrjg, TtUQi]/.ovai 
TCUQcc Tcuaav Aiiiveg v.ui Ai'^vcov e&vea 7tol}.d, nh)v ooov 
'EXkrjvsg /.u\ ^oivi/.eg eyovoL' rd b^ IrceQ &u).daar^g te /.ul 
Tiov e/cl d-dXuoaav y.aTr/.ovriov uvO-QOj;ttov , [rd y.uxv- 
7ceQd^e\ d-r^Qu66r^g ioTi )] Ai^ivri' tu de yuTVTceQS-e rfjg 
'Or]Qu6deog il.idui.iog xe eoTi /.u\ uvvdQog deivcog /.ui lQrjf.iog 
TtdvTCov. e/.eivovg c6v Tovg ver^viug UTtOTtefiTCOfievovg vrto 
Tcov r]).i/.cov vduai ts y.ui oiTioLOi ev lS.r]OTVfUvovg uvui 
Tu TtQcoTU fiev diu Ti]g oi/.eofievrjg, TuvTr^v de dieS,e).d^6v- 
Tug eg Tr]v ■9r]QLc6dec( UTti/.ea&UL, e/. Se TUVTr^g Tr]v eQrifiov 
dLeSievui, Tr]v odov Ttotevfievovg TtQog CecpvQOv uvsfiov, 
die^eXd-ovTug 6e ycoQov noD.ov ipuftuc66eu y.u\ ev TtoXkfjai 
rjfieQfjac i6eiv 6t] y.ore 6ev6Q€C( Iv Tte6ico Ttecpvy.oTU, y.ui 
arpeug TtQoaeXd^ovTug aTtTea&ui tov erteovTog en\ tcov 6ev- 
^QScov y.uQnov, unTOfievoioi 6e arpL ene).3eiv uv6Qug ofu- 
y.QOvg, fieTQicov D.ccoaovug dv6Qc6v, kujiorrug 6h dysiv 
Gcpeag' (pcovr^g 6s ovts tl Trjg e/.eivcov Tovg NaaufuJJvug 
yLvc6o/.eiv ovcs Tovg uyovTug tcov Nctouiiojvcov. uysiv ts 
6r] avTOvg 6l e).eojv fieyioTcov, y.u\ 6ieS,e).d^6vTug tuvtu 
dniy.sad-UL eg n6).tv ev Tfj ndvTug elvuL toIol ayovai xo 
fieyad-og \'oovg, xqcouu 6e fiO.uvug. nuQu 6e Ti]v n6).Lv 
oeeiv noTUfiov fieyav, Qseiv 6e drc sonsQr^g uvtov nQog 
ijliov uvuTilXovTu, cpaivso&ut 6e ev uvtco y.Qoy.o6eilovg. 
6 fiev 6rj Tov ^fificoviov ^ETedQ/ov ).6yog ig tooovto fioi 33 
6e6r^).ojad^co, n).rjv otl unovooTr^aui Te erpuay.s tovg Nuau- 
ficovug, cog ol Kvqt^vulol slsyov, y.u\ ig Tovg ovtol uni- 
y.ovTO dvd-Qc6novg, y6i]Tug eivctL nctvTug' rov 6e 6t] notu- 
fibv TovTOv Tov nuQUQQeovTU y.u\ ^ETeuQyog ovve(id)J.eTO 
eivuL Nel).ov /u\ 6r] y.u\ 6 l6yog ovtco aiQsei. Qesi ydq 
e/. AL(ivrig 6 Nel).og y.u\ fiear^v xdiivcov ALjivr^v' y.u\ cog 
eyoj avfi^dllofiUL tolol ificpuveoL tu fir] yivojoy6fisva 
Tsy.fiuLQOftsvog, tco ^Iotqco sy, tcov locov fisTQCov oQftaTai. 
^IOTQog TS yuQ noTUftog uQ^dftsvog i/ KsXtcov y.ui nvQi]vr]g 
n6).Log QesL fteor]v o^i^cov Tr]v EvQoJnr^v. ol 6h KelToi 
eloL e^co ^Hqu/.)Mov OTr]).ecov, bftovQeovai 6e KvvT]oioiaL, 110 HPOAOTOY B. 33—36. 

oi €O%ctt0L TtQog dva(.iuov oiy.eovat t(a)v Iv rfj EvqatTtr} 
y.aTOty.}]U£vcov. rsXevTcc de o ^'latQog eg &a).aoaav ty^v tov 
Ev^eivov rtovTOV qeiov dia Ttaorjg Evgiorti^g, t?; ^IoTqirv 

34 oi Mih]aicov oiyiovai artoiy.oi. 6 /.lev drj "lOTQog, Qeei yaq 
di oiy.eouevt]g, Ttoog TtoD.cdv yivcoay.eTai, TteQl 6e tcov tov 
Neilov Ttvjecov ovdeig exet /.eyeiv' aoiy.r^Tog ts ycxo eott 
y.al eQTjiiiog rj Ai^vr] di r^g Qeei. Tteql de tov QevjnaTog 
avTOv, erc oaov ficry.QOTaTOv loTOQeovTa r;v e^iy.eo&ai, £)'qi]- 
Tcw eydidol de eg A^iyvrtTOv. i) Se yl^iyvTtTog Trjg oQeivr^g 
KtXty.ir^g (xaXtOTCx yj] avTii] v.ieTat' evO-evTevde egEtvcoTti^v 
Tr]v Iv Tco Ev^eivco jtovTcp Ttevte riueQicov iS^ia odbg ev- 
Lcovco avdQi' i] de IivcoTtr] T([i "lotqco ey.didovTt eg S^dXao- 
octv aviiov yietai. ovtco tov Nellov doy.ico dia Ttcxorig 
Tf]g Ai^vrjg die^iovTa e^ioovod-at tco "Iotqco. 

35 NeiXov (.liv vvv TtiQt roaavTa eiQi^od^co, tQyoiiat de 
Tteql AlyvTtTOv (.ir^y.vvicov tov Koyov, otl nMcjo ■9-io(t(xoia 
exet rj a).h] Ttdoa xcoQt] y.al eQya ).6yov (li^co TtaQiyetat 
TtQog Ttdoav vcoQr^v' tovtcov eivey.ev rtlico TtSQt avTi]g 
eiQrjaeTat. 

AiyvTCttot a(ia tco ovqc(V(o tco y.aTO. ocpiag eovTt ete- 
Qoico y.ai tco TtOTa/ico cpvoiv aD.oivjV TtaQexo(ievco r/ ot 
akXot Ttota(ioi, td TtoXld TtdvTa e(tTtaXtv toiot dXloiot 
dvd^QCOTtotot eoTr^oavTO rjd-ed t€ y.at vouovg' ev Tolat at 
(lev yvvaty.eg dyoQd^ovot y.a\ xaTtrj).evovot, oi de dvdQeg 
v.at oXyovg eovteg vcpaivovat. vcpaivovat de ot (tev d)Xot 
dvco tVjv y.Qoyr^v cod-iovteg, AlyvTtttot de y.dtco. td dy^d^ea 
.ol (tev dvdqeg eTil tcov y.ecpaXiiov cpoQiovat, at de yvvaly.eg 
erti tcjov co(icov. ovQiovat al (tev yvvaly.eg OQd-ai, ol de 
dvdqeg y.axr^itevot. ev(iaQeirj XQ^^^''^^^ *^ totot o^y.oiat, 
eod^iovat 6e etco Iv tf]Ot o6olot, Lttliyovteg cog td (tev 
aioxQcc dvayy.ala 6e ev drtoy.Qvcpco eott rtotieiv y^Qecov, td 
6e (tr] aloxQcc dvacpav66v. iQaTCct yvvrj (tev ov6e(iia ovts 
eQoevog d-eov ovre d-r]).irjg, av^Qeg 6e rtdvTcov ts y.al rta- 
oicov. TQicpstv Tovg toxiag totot (tev Ttaial ov6e(tia dvdyy.r] 
(ir] ^ovlo(tivoiot, tfjOt 6e d-vyatQdot rtdoa dvdyyr] xai (trj 
86 ^ovXo(tivr]at. ol iQieg tcov -O-ecov Tfj (tev dXXj] xo(teovai, 
iv AtyvTTTcp 6e ^vQSOVTai. TOtot aD.oiat dv&QUjrtoiot v6(iog HPOAOTOY B. 36. 37. 111 

uua y.r^deL y.ey.dQ&ai rdg y.erfa/.dg rovg fidXiOTa l/.vttraL' 
AlyvTCTLOL dl vTxo Tovg d-avuTOvg uvieiOL rdg TQixag av^e- 
ad^UL xdg re Iv Trj /.scpaXfj y.ai toi yeveiq), Tfcog e^vQr^uevoi. 
TOlGi i.iev dU.oiGL dvOocoTTOiGL yoJQ^g d-r.Qicov Tj diaiTa 
U7T0/.e/.QiTCci, AiyvmioLGi de buov d-r^QioiGL t) diuLTd Igtl. 
dno Ttvocuv y.cd y.oid-eojv coKXol ^cuovai, Alyv7iTi(x)v 8h riot 
noievuevci) drco tovtojv TtjV Lorjv oveLdog liieyLOTOV Igti, 
u).'^ urc oXvQecov TtoievvTUL aiTia, rdg^LeLdg jiieTe^eTeQOL 
y.ukeovai. cfvQeovoL ro f.tev OTUlg tolgl Ttooi, tov dh 
7ti]Vov TrjoL yeQoi, y.ai t)]v y.orcQOv dvaiQeovraL.' rd aldola 
cbXloL fiev ecooL cog eyevovTO, rcXr^v ogol dn:b tovtcov ef.ia- 
^ov, AlyvTiTiOL 8e neQiTdjj.vovTai. e^iiiiaTa tcov fievdvdQcov 
'e/.uGTog exeL dvo, tiov de yvvuLy.cov ev ey.doTr^. tcov loTicov 
Tovg y.oi/.ovg y.ul Tovg y.d/.ovg ol ftev u?J.ol e^cod-ev rtQOO- 
deovoL, AlyvTtTiOL 6e eooj&ev. yQdfifiUTU yQacpovai y.al 
'/.oyiCovTUL ipr/poiOL "E).'/.rveg fiev drtb tcov ctQiOTeocov ertl 
rd de^td cpeQOVTeg ti^v xelQCc, AlyvTtTiOL 6e ditb Ttov de- 
Biiov enl TU UQioteQd' y.ui notevvTsg tuvtu uvtoI ftev 
cpaoL eni de^Ld noieeLv, "E/.lr^vug de en uQiOTeQd. dccpu- 
aioLOL de yQdftuuoi XQeovTCCL, y.ai tu ftev avrcov iQa tu 
de drjiOTL/.d y.aXeeTUi. 

Oeoae^eeg de neQLoaiog lovreg fid)uoTa ndvrcov dv- 37 
S-Qcomov vofioiOL TOioiaide xq^ovtul. e/. /aAzewv notr^- 
Qicov nivovoL, dLUOfteovTeg dvd nuouv i]fteQi]v, ovy. b fiev 
b 6^ ov, d).Xd ndvTeg. eiftccTU de ).ivea cfOQeovoi alei veo- 
nlvTU, eniTr^devovTeg tovto fid/.iOTU. tcc ts uldoia neQt- 
TUftvovTaL y.u&ccQLOTr^Tog eivey.ev, nQOTifieovTeg y.ud-aool 
elvuL Tj evnQ€neaT€QOL. ol de iQeeg ^vQeovrai ndv to acofta 
Slu TQirr^g i]ueQr^g, 'iva fttjte cf&e)o ftrje d).).o ftvoccobv 
fir^dev eyyivr]Tai ocfL d-eQunevovOL TOvg d-eovg. eoO^rJTa de 
cfOQeovoi OL iQeeg Xiver]v fiovvrnv /.cci vnodriftUTa ^v^Xlvu' 
dXXi]v de ocfL ead-rJTU ov/. %%eOTL Xcc(ielv ovde vnodrjtUTCc 
d).'/.a. '/.ovvTccL de d}g Tr^g rjteQrg e/.c'cati]g ipvxQor y-ai dig 
ey.doTY^g vvyiTog. dX'/.ug ts ^Qr^a/.r^iug enLTeXeovai fivQiag 
iog etnelv Xoyco. ndoyovoL 8e y.cci ccyaO^d ov/. o'/.iya' ovte 
Ti ydQ Tcov oi/.r^icov TQijiovai ovTe dccnccveovTai, dXXd y.ccl 
GLTia acpi eoTi iQd neooofievu, v.ut /.Qeiov ^oecov y.alxr^vecov 112 HPOAOTOT B. 37—40. 

:n:Xrj&6g ri exdatcp ylvszai, noXkov i/.(xaTi]g fj(.iiQi]g, didotai 
di acpi y.al oivog a}.ineXivog. ixd^vcov dh ov acpi i^eoTi 
nciaaad^ai. y.vajiiovg de ovvs tl j.i(x).a a/rsiQOvoL AiyvriTLOL 
ev Tjj XioQfj, rovg rs yevof.isvovg ovts zQcoyovai ovxe expov- 
T£g naTsovTai' ol ds di] iQfsg ovds oQSOvtsg uvsyoYtai, 
vofii^ovTsg ov y.ccO^aQov fiiv eivca oonQLOv. iQcaaL ds ovx 
elg sy.daTOv tcov 0-ecov ctXld noJ.loi, rcov slg eari aQXiQSvg' 
enedv de TLg dnob-dvi], tovtov 6 naig dvTL/.aTioTaTai. 

38 Tovg 6e (iovg Tovg sQOsvag rov ^Endcpov eivaL voui- 
^ovai, y.ai tovtov eivey.ev doy.itiidi^ovaL avTOvg code. TQi^a 
TjV y.ai (.liav lidrjctL snsovaav fif).aLvav, ov y.a&aQOv sivaL 
vofiiLsi. di^r^TaL ds Tcdxa eni tovtci) TeTayiiivog tcov rig 
iQecov y.ai oqO-ov earecoTog tov y.Tr^veog y.ai vnriov, y.al 
tr^v yXcoaaav s^sLQvoag, sl y.a&aQ)] tiov nQO/.SLiiivcov ar^- 
(.ii]icov, TU lyco sy aJJ.co ).6ycf) Iqsco. y.aroQa ds y.al Tag 
TQiyag Trjg ovQrjg, si y.ard cpvOLV sysL nscpvy.viag. rjv 6s 
TOVTCov ndvTCov 7] y.ad-aQ6g, ar]f.iaivsTaL ^VjSlco nsQi r« 
y.iQsa siXiaacov, y.al snsLTSv yijv ai]fiavTQidu snLnXdoag 
eni^d/.Xei tov da/.Tv).LOv' /.al ovtco dndyovaL. dar;fiavTOv 
6e d-vaavTL d-dvaTog r] ^rjfiir] enLy.ieTaL. ^oy.LfidueraL fiev 
vvv To y.Trjvog TQ6nco TOL(o6e, S^vair] 6i acpi r]6s y.aTiaTr]/.e. 

39 dyay6vTeg ro aeor]fLaafiivov y.rijvog nQog tov ^cofi6v, oy.oV 
dv d-vcoai, nvQ dvay.aiovai, eneirev 6e en avTOv oivov 
•/taTOf Tov iQr]iov snLansiaavTsg y.al snL/.aXiaavTeg tov 
■debv acpdCovai, acpd§c(VTeg 6e dnoTdfivovai rrjv y.ecpaXrv. 
acofia fiev 6r] rov y.Tijveog 6eiQ0vaL, y.ecpaXf] 6e s/sivj] noXXd 
y.aTaQi]adfisvoL cpsQOvaL, TOiaL fisv dv ij dyoQr] y.C(VEXXr]vig 
acpi scooL enL6i]fiL0L efinoQOL, oi fiev cpiQOVTeg eg ti]v dyoQr]v 
dn cov e6ovTO, TOldt 6e d.v fir] naQicoai "EXXr^veg, ol d' 
e/.^dXXovaL eg tov noTafi6v. y.c(TC(QiovTaL 6e Td6e Xiyovreg 
TfjOi /ecpaXfjac, ei tl fiiXXoi v acpioL tolol O^vovol i] Al- 
yvnrcp t^ avvajtdaj] y.axov yeviaS-ai, eg yecpaXi)v tavTrjv 
TQania&ai. y.ard fiiv vvv rdg xecpaXdg tcov &vofiivcov 
y.irivicov y.al Ti]v enianeLaiv tov oh'Ov ndvtsg AiyvnTLOi 
v6fL0iai TOlaL avTolOL XQSovrai bfioicog sg ndvra rd iQd, 
/al dnh tovtov tov v6fiov ov6s dXXov ov6svbg Ifixpvxov 

40 y.scpaXfgysvasTai Aiyvnricov ov6sig. ij 6e 6i] s^aiQSOigTiov HPOAOTOY B. 40. 41. 113 

iQcov y.al Tj Y.avGig alhi rreQ) aU.o \q6v arpi y.aiiGTrf/.E. 
TKjV (5' cjv iieyiarr^v re daiuova t)yeaTai eiraiy.al f.ieyioTr]v 
ol oQTrv avcxyovai, Tavrrjv eQxouai eoecov. erreav ano- 
deiocoai lov (3ovv y.arev^auevoi, y.oi?Jt]v iiev e/.eivrjv naoav 
e^ cov elXov, G/tXcxyxva de avTOv XeiTtovoi ev tco oco(.iaTL 
y.al rr^v niue).)]v, a/.O.ea de anorccuvovor y.ai tyjv oorpvv 
a/.Qt]v y.ai rovg cof.iovg re y.cd rov TQd/rjXov, ravra de 
noii]Oavreg ro a)J.o ocoua rov (ioog nii-inXaOL ccqtcov 
y.ad-aQcov y.al ueXirog y.al aoracfiSog y.al ov/.cov y.cd /.//?«- 
vcoiov yai ouvQvrjg y.al rcov a/.Xcov d^vcoudrcov, n?.t]oavreg 
6e rovrcov y.arayiLovoL, ekaiov arpS-ovov y.arayiovreg. 
nQOvt]oreioavTeg de d^vovoi, y.aiouevcov de rcov iqcov rv- 
nrovraL ndvreg. enedv 6e dnorvipcovTca, ^alra nQori- 
^earaL ru e?.inovro rcov Iqcov. rovg /iiev vvv y.aO^aQOig 4i 
[iovg rovg eQoevag y.al rovg iioGxovg ol ndvteg AiyvnrioL 
■0-vovoi, rdg 6e &r).eag ov Offi e^eorL d^veiv, d?.)^ iqccl sIol 
rr^g^IOLog' ro ydo rr^g^IoLog dyalita eov yvvai/.t]iov /?ot'- 
y.eQCov eOTL, y.cadneQ^^EXXr^veg rrv^Iovv yQdrpovoi, y.cd rdg 
l^ovg rdg d-r]).eag ^iyvnriOL ncivreg oiiioicog oe^ovraL nQO- 
(idrcov ndvrcov f.id).iGra /na/.Qco. rcov e^vey.ev ovr^ dvro 
Alyvnriog ovre yvvr] dvdQa "^E/.Xr^va rfL?.t]GeLe dv rco aro- 
/nari, ov6e uayaiQrj dv6Qog '^'£?J.r]vog XQTqoeraL ov6^ o^e- 
?.olaL ov6e /Jjjr^ri, ov6e y.Qecog y.aO^aQOv ^oog ^Lcnerur^- 
{.levov '^E?.krjVL/.[] i.iayaiQr] yevoerai. -S^dnrovoL 6e rovg 
dnod-vqo/.ovrag (iovg rQonov r6v6e. rdg uev d-r]Xeag eg 
Tov norafiov dnLeioi, rovg 6e eQoevag y.UTOQvooovoL ey.a- 
GTOL ev TOlOL nQouGreioLOL , ro y.eQug ro ereQov r/ y.al 
dfirforeQa vneQexovra ar]i.trjiov eivey.ev' Inedv 6e oanfj 
y.cd nQOoir] 6 rerayitevog XQOvog, dnLy.veeraL eg kydarr^v 
noXiv ^uQLg e/. r^g IlQOOConirL^og y.a?.eof.ievr]g vr^oov. r] 
6' eoTL (.lev ev tco Je?.ra, neQiiiteTQOv 6e avrr^g eloL gxolvol 
evvia. ev Tavrj] cov rfj IlQOGconiTi^L vt]Ocp eveiGL f.iev xai 
dl?ML n6?ueg ovyvai, e/. rr^g 6e al ^dQLeg nuQayivovraL 
dvaiQr^ooftevaL rd ooria rcov (iocjJv, ovvofia r^ n6?,L yirdQ- 
^r^xig, ev (5' avrf] ]lrfQo6irr]g Iqov dyLOv 'i^Qvrat. e/. rav- 
rr]g rijg .n6?.Log nXaviovrccL noD.oi d).?.OL eg d?.?.ag n6?.ig, 
icvoQv^avreg 6e rd oorea dndyovoL y.al d-dnrovoL eg eva 

Eerodoti vol. I. 8 114 HPOAOTOY B. 41-43. 

XioQOv TtCiVTeg. y.ccta Tuvxh. dh toIol ^ovol y.al tuIXcc 
y.Tr^veci d^drcTOvOL U7tod^\n]o/.ovTa' y.ca yag TteQi ravva 
ovtco ocfL vsvoiio^etrjTaL' y.TsivovoL yuQ di] ovde tavTa. 

42 "Oooi i-uv di] Jiog 0t]^aL€og idQvaTUL iqov rj voftov 
Tov 6r]^aiov eloi, ovtol (.liv vvv TtdvTeg ouov aTtexouevoi 
alyag ^vovol. d-eovg yccQ 6)] ov Tovg avtovg ditavTeg 
bfiOLCog AlyvTXTLOL oe^ovTaL nlrjv "lOLog le /.cCl ^OoiQiog, 
Tov di] Jiovvoov eivaL^eyovoL' TOVTOvg dh ouoicogdrtavTeg 
oe^ovTaL. oooL de tov 3Ievdt]Tog y.e/.TeaTaL iqov ri vofiov 
Tov Mevdr]oiov eloi, ovtol de aiycov drtexo/ievoL oig ^vovoi. 
dri^alOL f.tev vvv v.al oool dLU TOVTOvg oicov dTtexovrai, did 
tdde /.eyovoL tov v6f.iov rovSe ocfL ze&fjvaL. '^B.Qay.Xia e&e- 
Xijoai TtdvTCog ideod-at tov Jia y.al tbv ov/. ed^iXeiv 
ocp&i]vaL V7t avrov' Telog 8e eTteite iLTtaQeeLV tov 'Hoa- 
xXict, Tov Jia f.ty]yavr]Oaod^aL y.Qiov ey.deiQavta 7tQoix,eoihai 
re tr]v y.ecfa).i]v drtOTauovTa tov y.QLOv, y.al evdvvTa to 
vdxog ovTCO ol ecovTOv ertLdi§aL. drto tovtov XQtOTtQOOco- 
Ttov tcoyalua rov Jiog noievOL ytlyvrttLOi, aTto Se Aiyv- 
TCTicov yluucovioL, lovTeg AlyvTtTicov Te y.al yiid-LOftcov 
ditOL/OL y.a\ cfcovr]v fieTa^v ducfOTiQcov voiti^ovteg. doy.esLv 
(3' Iftoi, y.ai Tovvoua ^-luiicovLOL drto Tovde ocfioi Tr]V e/tco- 
vvj-tir^v enoLtjOavTO' ^Juuovv yuQ JiyvrtTioi y.aliovoL tov 
Jia. tovg de y.Qiovg ov d-vovoL 6)](ialoi, d).)^ etoi ocfL 
\qo\ dLU TOVTO. fitf] de TjuiQj] TOv IvicevTOv, ev oqti] tov 
Jiog, yQLOv eva y.aTU/.oipavTeg y.at drtodeiQavTeg y.aTa 
TcovTO IvdvovoL tcoyalfia tov Jiog, y.ul eneLTev u).).o 
uyct/.iiu 'HQU/.liog rtQoodyovoL TtQog uvto. tuvru de ttol- 
i]OC(vteg TVTtTOVTUL 01 TteQl t6 iQOv drtuvTeg tov y.Qtov y.al 
ejtetTev Iv iQfj ^Tq/.fj d^drttovoL avtov. 

43 'HQuy.).iog de niQL t6vde tov Xoyov ly/.ovou, otl e\'rj 
tcov dvcode/.ct &ecov. tov etiQOv de rteQL '^HQU/.liog, tov 
"HXlrjvsg oXduoL, ovdufifj jilyvjttov edvvdodr]v d/.ovoaL. 
y.at fiev dti ye ov TtuQ 'E)J.rvcov eXa(iov Tovvoftu tov 'Hqu- 
y.Xiog AlyvitTLOi, d).)^ "E).).r]veg ftuXXov nuQ' Alyvnticov 
y.ui 'EXXrjVCOv ovtol ol d^iitevoL tco yiftcfLTQvcovog yovtp ov- 
rouc( 'HQU/.Xeu, noXXd fiOL y.cd dXXu Te/.urjQLd eOTi tovto 
ovTco exeLV, ev de y.a\ t6de, otl te tov 'HQW/Xiog tovtov HPOAOTOY B. 43—45. 115 

01 yoveeg af.iff6T£Q0L i)aav ^JfifftTQvcov /.al kh/M)'ivrj ysyo- 
voTsg TO avi/.a&tv a:t Ar/vrcTOv, v.al dLOTi Ar/vnTiOLOvTS. 
JJooeLdtiovog ovre Jioo/.ovqcov t« ovvouaTa ffaOL ddtvaL, 
ovdi OffL -^iol ovioL Iv TOiOL alloiOL d^toloL ctTiidediya- 
rai. y.ai fiev eY ye nftQ 'EU.r^vcov ekal^ov ovvofict Tev 6ai- 
(.lovog, TOVTiov ov/. rjy.iOTCt cV/.la fiu/.iOTCt efie).?.ov fivi']fir^v 
e^SLv, emeQ y.al tots vavTiXlrjOi eyQeovTO y.a\ r.oav ^ElKr^- 
rcov Tiveg vavTiloi, cog elrrofiai te /.al eft)] yvcofii] aiQUL' 
loaTE TOVTiov civ y.cil fia/.lov tcov -O^ecov tu ovvdfiuTct e^t]- 
TtiaTeaTO .AiyvnTiOL r/ tov 'HQU/./.eog. a/.).u Tig uQyulog 
eoTL ^eog Aiyvmioioi 'llQay.ler.g' cog de uvtoI ).iyovai, 
eTecx eOTL en:Tuy.ioxi).iu y.ui ftvQLU eg ^ftuaiv (iaoLlev- 
aavTU, erteiTe e/. rcov o/.tio d^eiov ol dviode/.u d^eol eyi- 
vovTO Tcov 'HQCt/.lia evu elvUL voftitovai. y.ul ed^i/.cov de 4^ 
rovTcov TiiQL ouffig tl eidivui e/. tcov olov ts r]v, en/.coact 
v.a\ eg Tvqov Trjg ^OLvi/.r]g, Ttvvd-avoitevog avTod^L elvuL 
ioov'HQU/./.iog uyiov. y.cCt eiSov rc/.ovaiiog y.UTsay.evuafiivov 
ukhoiai TS 7to/.).olaL avud-iqfiuai, y.ul ev uvtco r]Ouv aTr]).UL 
6vo, 7] ftev xQvoov UTtiffO-ov, r] 6s aftuQfxy6ov /.i&ov ).cifi- 
TtovTog Tug vvy.Tug fisyaXcog. Ig Xoyovg 6s eX&iov tolol 
iQevoL Tov d^eov eiQOftr^v oy.ooog yQovog e^r^ t| ov acfL to 
iobv Wqvtul. evQOv 6e ov6e Tovtovg toiol '^'E/.Xr^OL avft- 
(psQhftivovg' effuaav yuQ ufia TvQf^ oly.i^oftivi] y.ui to 
iQov Tov d-eov i^Qvd-rjvui, eivuL 6e erea art ov Tvqov oi/.i- 
ovaL TQir]/.6aia y.ai 6iayJ/.LU. ei6ov 6e ev ttj Tvqco y.ul 
aXXo iQov 'HQuy.Xiog emovvftir]v eyovTog Oaoiov eivui. 
urtLyofirjv 6e y.cCi eg 6ccoov, ev Tf] eiQOv iqov 'HQU/.),iog 
VTto ^OLvi/.iov l^QVfiivov, oV y.ctt EvQcorrrjg tr]Tr]Oiv e/.rcXco- 
aavTsg 6(xaov ey.Tiaav ' y.ul tuvtu y.ul rtivTS ysvefjOL uv6qcov 
TtQOTSQcx eOTi ^ Tov ^i/fiffiTQvcovog 'HQCi/.Xiu ev Tf ''E/./.c'(6i 
ysviaO^aL. TCt ftiv vvv iatOQi]ftivu 6rj/.oi aufficog Ttct/.atov 
■O^ehv^HQWiiXsa eovta' y.ui 6oy.iovai 6i uol ovtol oq&^tutu 
^EXXr]viov TtOLesiv, o^i 6t^u '^HQct/.Xetu \6QvadftevoL y.e/.Tia- 
TUL, y.UL Tio fihv cog ud-uvcttio ^O/.vfiniii) 6e erciovvftir]v 
^vovoL, Tio 6^ eTiQio iog rJQioi evayii^ovaL. Xeyovai 6e TtoXXa «5 
y.u\ uXXu uvsrtLoy.irtTcag oVEXXrjvsg, ev^Or^g 6e uvtcov y.ct\ 
o6£ 6 f.iv06g eoTL Tbv rteQ\ Tov'Hua/.Xiog Xiyovot, log avtbv 116 HPOAOTOY B. 45—47. 

uniy.6i.ievov l^ufiyvTXTOv OTiiparveg ol AlyvmiOL vtio 7rofi~ 
Ttrjg i^r/yov cog d-voovteg tv) Jii' tov de ticog usv r^avy_u]v 
exeiv, htel de avrov rcQug tu) ^coitci) y.aTii]QXOVTO, Ig d?.-/.rv 
TQa/TOfievov ndvTag acpiag y.aTarpovevoai. e/iiol [.lev vvv 
do/.eovOL Tavta XiyovTeg rtjg AlyvrcTicov (pvoiog xat tcov 
voficov ndf.i7tav dneiQCog e^eiv oV'E).),r^veg' toIol yuQ oide 
v.x^vea oob] d^veiv eoTi xcoQ]g oicovy.ai eQOevcov ^ocov y.al 
fifjoxfov, 0001 av y.aO^aQOi ecooi, y.al x^^'(ov, y.cog av ovtol 
dvO^QConovg d-voiev; eri de eva eovTa Tov'^HQay.).ea /cd ert 
dvOQconov, cog di] cpaoi, y.cog cpvoiv exei no).).dg fivQiddag 
cpovevoai; y.al neQi fiev tovtcov TOoavTa r]iuv elnovoL 
y.al naQu tcov &ecov y.al naQa tcov i]qcocov evuiveia eh]. 

4G Tag dh dt] cdyag y.al Tovg TQciyovg rcovde e^ivey.ev ov 
d-vovoL AlyvnTicov ol eiQr^uivoL. tov ndva xcov 6/.tco 
d-ecJov loyi^ovraL elvaL ol Mevdrjaioi, Tovg de 6/rco d-eovg 
TOVTOvg nQoriQOvg tcov dvc6deyc( O^ecov cpaoL yeviaOai. 
yQdcpovOL TS dr] y.ai yXvrpovoL oi CcoyQdcpoL y.ai oi dyal- 
fiaTonoiOL Tov ITavog TcoyaXiia y.ardneQ "E).Xt]veg, aiyo- 
nQoocoicov xai TQayoa/.eXia, ovtl tolovtov vo/iiiCovteg elvai 
fiiv dX^ 6/iiolov TOlOL dXXoiaL ■d-eoiOL' otsv de e%vey.ev tol- 
ovtov yQdrpovoL avtov, ov iiOL rjdiov Igtl Xiyeiv. oi^ovtaL 
6e nciVTag Tovg aiyag oi Mev6t]Oi0L, y.cd fidXXov Tovg 
eQoevag tcov d-r]Xicov, y.cd tovtcov oi xoXol Tiudg fiitovag 
exovoL' e/ de tovtcov elg fidXiara, oorig Inedv dnod-dvi], 
nivO-og fiiya navrl tco Mevdt]oi(o voficj) TiOetai. y.aXietaL 
de TS TQdyog y.al 6 Ildv AiyvnTLOTL Mivd)]g. eyivero 
d^ Iv Tco voficT) TOVTCo en Ifiev tovto to tiQag' yvrai/.i 
TQdyog efiioyero dvacpavdov. tovto eg enide^iv dvOQco- 
ncov dniy.STO. 

47 'iV ds AlyvntLOL fiiaQov r.yiaraL d^r^Qiov eivai' y.al 
Tovto fiev ijv TLg ijtavar] avtcov nctQLcov v6g, avTOlOL ifici- 
TioLGL dn cov e'{ia\l>s ecovTOv (idg eni tov noTaftov' tovto 
ds oi ovjicoTaL e6vteg AiyvnrLOL eyysvieg eg iQov ovdev 
rcov ev AiyvnTCi} ioiQXOvraL fiovvoi ndvTCov, ovdi orpi 
e/didoo9-aL O^vyaxiQa ovdiig iOiXeL uvd^ dyeod-aL e^ av- 
Tcov, dXX^ iy.dLd6aTC<L ts oi ovjScoTaL y.al dyovTai i^ dXXr]- 
Xojv. TOLOL fiiv vvv dXXoioi OeoiOL S^vslv vg ov dixaLei^OL HPOAOTOr B. 47—49. 117 

yliyvTCTiOL' ^ehiVTj de vxd Jiorvoo) i.iovvoiGi rov avrov 
XQOvov, T/; avTtj 7tai'OE/.)]rq), Tovg vg d^vauvieQ ^iazeovraL 
TLov y.qtiov. dcort de Toig ig eg iiev rf]GL uXlriGL 0Qri]GL 
ccreorvyr/.aoi, Iv de ravri] ^vovgl, eori uev koyog rreQi 
avTOv i\-i AiyvTiTUov '/.eyoiievog, ei.to} uevroL In^Lorauevr) 
ov/. ev:rQ€TiiGT£Q6g eorL }.eyeod-aL. ■d-voir. de r^de riiJv vcov 
TJi le/.rv)] iroLeeruL' erceuv ^vo)], riv ovq)]v u/.or^v v.ul 
Tov on'/.r]va v.aX rov e.tLTX/.oov ovv&eig ouov v.ar ojv e/.d- 
'/.vipe rruo)] Tov /.Tt]veog t/] nLi-ie/.i] rf] rceoi riv yi]div 
yLvouevf], y.ui e:teiTev y.uruyueL tvvql' tu 6e u/.'/.a y.Qea 
OLreovruL ev rfj n:uvoe?.i]vq) Iv rfj uv ru iqu it^vocooi, Iv 
a'/.'/.}] de )],ueQr] ov/. av erL yevGaiaro. oi de 7iev)]reg avrcov 
vn uod-eveLT^g fiiov oruLrivug Tt/.uouvreg vg y.ui ojxTr^ouv- 
Tsg Tuvrug d-vovoi. rio de Jiovvooi rfg OQri^g rf doQTtii] ^s 
yoiQov rrQO rcov ^vQecov orpuE,ag ey.aorog dLdol unocpeQe- 
ob-UL rbv xoIqov avrco rco unodouevc^) rcov ov^^corecov. ri^v 
de u'/.'/.}]v uvuyovoL OQrr^v tco Jiovvgco ol AlyvrtrLOL n/.iv 
XOQCov /.ara tuvtu oxedov TTUvra^^E/./.riOL' uvrl de cfu/.hov 
a?.lu Gcpi eorc e^evQrjueva ooov re nriyyulu ayu/.uaru 
vevQoonaoTU, ra neQLcpoQeovOL y.ara y.couug yvvul/.eg, 
vevov TO aidolov, ov no/./.co reco e/.aooov iov tov a'/.'/.ov 
OLouuTog. nQor]ye€TUL de uvkog, ui dh enovrui aeiSovouL 
Tov Jlovvoov. diOTL de cietov t€ e^eL to uldolov y.ul y.iveei 
(.lovvov Tov Gcoi-iaTog, eocL Xoyog neQi avrov iQog ).ey6- 
^tevog. r]d)] cov do/.ieL /hol Me'/.uiinovg 6 !-iuvd-icovog rfg 49 
■O-voirig Tavr)]g ovx eivac udui]g u).'/l euneiQog' "E/.'/.)]Gl yuQ 
6i] Me/Munovg eorl o eir^yriOcxuevog rov Jlovvoov t6 re 
ovvoiiu y.UL Ti]v d-voir^v y.ul ri.v nouni]v rov cpu/.).ov. utq€- 
y.icog uev ov nuvzu ov'/.'/.u(icov rbv ).6yov erpr^ve, u).'/l ol 
enLyev6j.ievoL tovtco oocfLOiuL iie^6vcog eiirpr^vuv' rov d' 
cov cpuKkbv Tov T(o Jiovvoco neun6uevov Me/.uunovg eorl 
6 y.arryr^Gciuevog , /ul unb rovrov itiuO^ovreg noieiJOL ru 
noLevoL "E'/.'/.)]veg. eych fiiv vvv cpruL Me/.dunodu. yev6- 
(.tevov uvdQU oocpbv jiavTL/.)[v re ecovrco ovorfouL y.cci nv- 
■06uevov un Aiyvnrov a'/.'/.u re no'/.).u eor^y)]OUG0^UL 'E/.'/.)]Gl 
y.ui ru neoirbv Jl6vvgov, o/.iyu uvrcov nuQa'/.).CiBc(vra. ov 
yuQ dr ovuneoetv ye cfr^oco tcc re ev Alyvnrco noievueva 118 HPOAOTOY B. 49—51. 

Tfj) O-e^iJ '/.al Tct ev roloi 'EXh]GL' bt.i6TQ0rcct yag uv rjv 
Toloi "EXhjOL '/.al ov vecoorl eoijyiieva. ov fiev ovde cprjocij 
o/.cjg AlyvTiTLOL Tiaq ^Elkrjvcov eka^ov 7] xovio rj aXko 
'/.ov TL v6}iaiov. 7iv&ead^c(L di jnot do/.eeL /.laXiOTCc MeXdfi- 
7C0vg rci jcegi tov Jlovvoov uaqa Kccdfiov t€ tov Tvqlov 
•/al Tcov ovv aviio l/ fpoivi/.r^g aai/.0(.Uvcov eg rrjv vvv 
BoLCOThjv /.aleoiiievr^v xcoQr^v. 

50 I^x^^ov de '/al tccxvtcov tcov d-ecov ra ovv6(.iaTa e§ 
AlyvTCTOv ekrjlvd^s eg ti]v 'ElXdda. Slotl /.lev yaQ e/ tcov 
l^aQiScxQcov rf/eL, 7cvvO-av6/.ievog ovtco evQio/.co eov' do'/.ecjj 
d' cov /iic'().iOTC( ajc AlyvTCTOv a7cl'/0ai. otl yaQ di] /iir] 
Ilooeidtcovog '/.ai Jloo/.ovqcov, cog '/al TCQ^reQ^v /iol Tai;T« 
e\'Qi]Tai, ■/.c(i"HQr]g '/.aVlocirjg '/.ai de/iLog xat XaQiTCov '/.aX 
Nr]Qt]idcov, tcov alhov Oecov Jiyv/cTioiOL alei -/OTe tu 
ovv6/iaTU eocL ev t/] xcoQr]. Xeyco de tu XeyovoL uvtol 
yliyvTCTioi. tcov de ov cpuoL 0-ecov yLvcoo/.eiv ta ovvo/iUTa, 
ovTOi de /lOL do/.eovoL vtco Ileluoycov ovvo/iaoO-rjvai, 7cXr]v 
IIooeidHovog' tovcov de tov Oeov tcuqu ^lijivcov ItcvOovto' 
ovda/toi yuQ u/c uQxtjg Hooeidecovog ovvo/iu xe/.rearat el 
/ir] Ai[iveg, /.ul ri/ieovoL tov Oeov tovtov uiei. vo/iiQovoL 

51 d' cov AiyvTCTiOL old' r^QCoOL ovdev. tuvtu /lev vvv y.ui 
uXXa 7CQbg tovtolol, tu lyco cpQuoco, EXXr^veg U7c Aiyv- 
7CTicJv vevo/ii/.uoL' rov dyEQ/ieco tu C(yc'(X/iC(TU oqOu e'xeiv 
ju uidolu /coievvceg ov/.c(/c Aiyvrczicov /ie/iui)^r]/uoL, uXX 
UTcb UeXuoycov /cqcocol /lev 'eXX)']vcov u/ccxvccov IlOr]vaioL 
7CUQC(Xc(l^6vceg, /cuqu dh tovccov coXXot. UOr]vuioiOL yuQ 
i]dr] T)]vL/uvcu eg "^EXXrivug TeXeovoL IIeXc(oyoi ovvoi/oc 
iyivovco ev t/; ^'-'^QTi^ oOev/ceQ '/.cd^^EXXr^veg i.Q^c(vco vo/ii- 
oO>^vc(L. oocig de tu Kc^lhiQcov oQyia /ie/ivr]cui, tu la' 
/io!/Qr]T/.eg e/ciceXiovoL 7caQuXc(l^6vTeg /cuqu lleXuoycov, 
ovTog covr^Q oide to Xiyco' Trjv yuQ Ia/iod-Qrii/}]v or/.eov 
7CQ6ceQ0v neXc(oyoi ovcol o'uceQ AOi]vuioiOL ovvoi/.ot eyi- 
rovTO, /cd 7CUQU tovtcov Iu/ioOQi']i'/.eg tu OQyLU tcuquXu/i- 
^uvovoL. oqOu cbv exsLv Tct aidola TayaX/iuzu tov ^EQ/iico 
U!}i]vc(tOL 7CQC0C0L ^EXXiqvcov /luOovceg /cUQU IleXuoycov 
e7con']OuvTO' 01 de IleXuoyoi iq6v tlvu Xoyov /ceQi uvtov 
eXe^c(v, Tu Iv zoIol ev lu/ioOQrji/.r] /ivOTr^Qioiai dedtjXcoTUL. HPOAOTOY B. 52—54. 119 

iOvov 6e TtdvTa TrQoitoov ol IlelaoyoL dsoioi Lreixoftevoi, 52 
iLig iyco ev JcoSiur)] oida axovoag, en^covvfiirjV (5' ovd ov- 
vof.ia hjiOLtvvTO ovdevl avvcov' ov yao a/.ty/.oeoctv xw. ^eoig 
6e TTQOOOvvoiiuoav ocpeag arco rov toiovtov, otl xoofKi) 
i^iVTfg T« rccivTa ^rQrjfiaTU y.al ndoag vot.iag elxov. 
erceLTev de xqovov tioV.ov dLe^ekO-ovTog Itiv&ovto e/, Tijg 
JllyvTiTOv aTCiyiieva ca ovvouaTa tcov d-ecuv tcuv a?.).cuv, 
zJlovvoov Se voTeoov tcoD.cu Itcv&ovto. xai fieTa xqovov 

eXQt]OTrjQLCX^0VT0 TteQL TCUV OLVOflCaCUV Iv JcudcuVf]' TO yuQ 

dt] fiuvtr^LOv TOVTO vevofiLOcuL uQyuiotuTOv Tcuv iv E).- 
Xr^OL y^Qr^OTr^Qicuv elvcu, y.ui i]v tov xqovov tovtov fiovvov. 
ircel (x)v ixQr]OTrjQi(x^ovTO iv Tfj Jcudcuvj] ol Ueluoyol el 

aveXcOVTUL TU OVVOflUTU TU UTCO TCOV iSc(OiJc'<QC0V r//.OVTU, 

avel).e ib ficivTr^iov x^Quoi}uL. utco fuv di^ Tovtov tov 
XQOvov eO^vov toloi ovvofiuoc tcuv Oecuv yo^ofievoL' ttuqu 
6e Ile/.uoycuv "E).).r^veg i^ede^uvto votsqov. tv&ev de iye- 53 
veto i/.uoiog tcuv d^ecuv , ei te uiel )]ouv TtavTeg, b/.oloi 
te Tiveg tu elldea, ov/. )]7tLOTeaT0 fieyQ'' ^v 7tQcu)]v Te y.al 
X^^^S (^^S il^ilv ).6y(u. '^Hoiodov yuQ y.ul Ofir^QOv )]).iyii^v 
TeTQU/.ooioLOL eTeoi doy.ecu ftev TtQeOfjVTeQOvg yeveoO^ai 
y.al ov 7c).eooL' ovtol de eioc ol TtOLr^oavTeg d^eoyovir^v 
''E).).r]OL, y.UL tolol d-eolOL Tug irccuvvftiug dovTeg xul TLftug 
T£ y.ui Texvug die/.ovzeg, y.ul eXdea uvtcuv o)]fi)]vavTeg. ol 
de TtQoteQOv rtOLr^Tai XeyofievoL tovtcuv tcuv uvSqcov yeve- 
aO-ui voTeQOv, efiOLye do/.eeLv, iyevovTO. tovtcov tu ftev 
TtQcuTU UL Jcodcovideg 'iQeLUL ).eyovoL, t« 6e vOTeQU tu ig 
'Hoio66v Te y.ui bfi)]QOv exovTCt iyco ).eyco. 

XQr^OT)]Qicov 6e TttQL Tov Te iv 'E/J.rjOL /.cu tov iv 5i 
Ai-ivrj T6v6e ^lyvTttLOL ).6yov /.eyovOL. erpuouv ol iQeeg 
rov 0)]jSuieog J^bg 6i^o yvvul/.ug iQeiug i/. dr^^ecuv i^c(- 
xOrjvuL VTcb <PoLvi/.cov, y.ui t)jV ftev C(VTecuv TcvOeoOuL eg 
yitliv)]v 7CQ)]0elouv T)]v 6e ig Tovg "E/./.)]vug' ravTug 6e 
rag yvvcd/.ug eivuL tug i^QVOUfievag tu fic(vt)]iu rtQcutug 
iv zoiOL €iQt]fievoiOL eOveoi. eiQOftevov 6e fiev b/.60-ev 
ovTO) utQe/.tcug irtiotufievoL XeyovoL, erpuouv uQog Tuvtu 
t)]T)]Oiv fieyc().r^v u:cb ocpicov yereoOuL tcuv yvvuL/.cuv 
zotsTcuv, y.uL urevQeiv ftiv ocpeug ov 6vvutoi yeveoOai, 120 HPOAOTOr B. 54—58. 

Ttvd-ead-ai de vaTegov xavxa neql aurecov zdTxeQ dt] eleyov. 

55 javxa j-uv vvv rciJv ev Orijir^ai. iQecov rf/.ovov' rcide dh 
Jcodcovaicov cpaal cd TXQOi^KxvTieg, dvo n^sXeiddag fit/.aivag 
e/. 6i]^ecov tcov Aiyvmicov dvarcTaiiiavag Trfv fiev avzecov 
eg yh^vi]v ti]v de rcaQa acpeag dnv/.iad-ai, YQouevrfX' 6e 
(.iiv STil (pi]yov avdd^ao^ai cpcovf] dv&QCOTrr^ij] cog XQ^djv 
efrj j.iavT^iov avTO&i Jihg yevead-ai, v.al avTOvg vnoXa- 
^slv ^slov slvai TO srcayye).).6(.isvov avTOlai, xat ocpeag 
l/. TOVTOv nou^aai. Tr^v Se eg tovg /ti^vag oixoLiivr^v 
nsXeidda Xsyovat yl}.ii.icovog yor^OTr^Qiov y.elevaaL TOvg 
Ai^Svag noieeiv' eavi de y.cu tovto Jiog. Jcodcovaicov de 
cd 'iQeiai, Tcov Tfj nQeal^vtdc]] ovvoua i]v TlQOueveia, Tfj 
de iisxd Tavir]v TifiaQecrj, Tfj ds vscoTdxj] Ni/.dvdQr., e/.eyov 
Tavca' avvcofio).6yeov de acpi y.al ol d).).oi JcodcovcdoL ol 

56 nsQi TO loor. lyco d^ eyoj neql avracov yvc6(Ln]v Tt]rds. si 
d).r]9ecog ot (Poivi/.eg e^ifyayov Tag iQag yvvaiy.ag y.al ttjv 
/iiev uvtecov eg ..hiSvrjV Ti]v de Ig xr.v Fl/.dda anedovxo, 
do/.esi euol rj yvvi] avtrj T/~g vvv 'E),).ddog, nq^teQOv ds 
ns).aayir]g /.alsof.ievr^g Trjg avtfg Tavirg, nQij&i^jvaL eg 
6eonQC0T0ig' sneirev dovXevovaa avtoO^t idQvaaoO-ai vnb 
cptjyco ev nscpv/.vi)] Jibg iQov, coanSQ i]v oi/.bg aucpino- 
Xevovaav ev 6t](i:)]0i iqov Ji6g, evd-c( dni/.eto, ev&avva 
f.ivrur]V cwtov ey^eiv. e/. de tovtov XQf,(^^KQiOv y.atrfyr- 
oato, IneiTS ovveXaiSs xi]v '^E).).d.da y/.coooav. cpdvai ds 
01 dds).cper]v ev yh^vr] nsnQfoS^ai vno rcov avtcbv (PoL- 

57 vi/.cov vn cov /.al avttj enQijd-rj. ne/.etddeg de uoi So/.e- 
ovOL y.^itjdijvaL nobg Jcodcovaicov enl xovde cd yvval/.eg, 
dLOTL ^dql^iaQOL i]aav, edb/.eov de ocpL buoicog bQviOLcpd-ey- 
yeo&ai. fietd de XQOvov ttjv neleLdda dvO^QConyjiij cpcovf^ 
avdd^aod-aL KeyovoL, eneite td avvetd ocpL tjvda rj yvvt]' 
scog de ei3aQi3dous, OQVLd^og tQ6nov edoy.si acpi cpO^iyys- 
od-aL, s.TSL Tico TQoncp dv nsXsLag ys dv&Qconyjirj cpcovf 
cpD-iy^aLTO; fii).aLvav de Xiyovtsg sivai tiIjv ne/.eidda 
ar^fiaivovOL otl Alyvntirj rj yvvij rjv. rj ds fiavTijii] tj ts 
sv 6t]l3r^aL TfjOi AiyvntirjOL y.al sv Jcodcovrj naQan).r^oiaL 
u/.li]XrjOL TvyydvovoL sovoai. soti ds y.al tcov iqcov rj 

58 iiavti/.i] dn Aiyvntov dnLy/uivrj. navtjyvQLg ds UQa /.at HPOAOTOY B. 58— Gl. 121 

nounaq y.al rcQOoaycoyag itqojtol avd^Qwrciov AIyvjxtloL 
(■ioL OL Tron]odfi£voL, y.al naQa TOVTWv"E)J.r]vsg fis/.iad-t'- 
y.aoi. Tsyfn^QLOv de inot tovtov Tods' al /idv yaQ cpai- 
vovraL Iv, nolXov tsv xqovov noLSVfisvaL, al ds 'Elkr^vi/.al 

rSlOOTL S7T0Lt']d-t]Oav. 

IJavr.yvQiCovai dh AlyvitTLOL ov/. cina^ tov svLavToi, o9 
nav)]yvQig ds avxvdg, /iid/.LOTa /.isv xat nQo!}vf.i6TaTa sg 
Bovi^aoTLV nolLv t?; yjQT6f.(LdL, dsvTSQa Ig Bovolqlv no/.Lv 
rf] "lOL' sv ravT'}] yuQ di] tt] nolc sotl fisyLOTOv "laiog 
iQOv, 'idQvraL ds r] noXLg avzr] r/]g yllyvmov sv /nsafp tio 
Js}.Ta, 'lOLg 6s sotl y.aTa ti]V '^ED.tqviov ylcoaaav Jr]urj7]o. 
TQiTa d' ig idiv nolLv ti] ^&r]vair] navr^yvQiCovOL, ts- 
xaQTa ds sg ^Hliov nolLv xu) '^Hlidj, ns/inTa ds sg Bov- 
Tovv n6).Lv Tfi ^I)]TOL, s/.Ta dh Ig ndnQi]ULv n6liv tv) 
ylQSi. sg /isv vvv BoviiaoTLv n6).Lv snsdv y.of.iitiovTai, oo 
noLSvaL TOLdds. nlcoovai ts yuQ dr] a/iic< avdQsg yvvai^l 
y.ai nollov tl nlfd-og s/.c(tsqcov sv s/.darj] [icxQL' al /isv 
TLvsg Tcov yvvai/.cov y.QOtala sy^ovoaL y.QOTcO.it^voL, oi dh 
avksovaL zara ndvTa tov nXoov, ai ds loLnal yvval/.sg 
y.al avdQsg dsidovoL y.cu zdg x^iQCig y.QOTsovoL. snsdv dh 
7c).coovTsg y.ard TLva noliv d).).i]v ysvcovtaL, syxQi/iipavTsg 
xi]v (SaQiv rf] yf ^colsvol TOLdds' ai /isv TLvsg tcov yvvaL- 
y.cov nOLSvOL TdnSQ s}'Q)]/.a, ai dh tco&ccCovol (iosiJoaL zdg 
Iv Tf] n6XL TavTi] yvval/.ag, ai 6' OQXsovTaL, ai d^ dvaav- 
QOVTai uvLGTd/isvaL. ravza naQa ndaav n6XLv naQano- 
Ta/iir]v noisvoL. snsdv dh dni/.covTaL sg Tr]v Bov(iaaTiv, 
OQTaCovOL /isydlag dvdyovTsg ^vaiag, y.al oivog u/ins- 

XlVOg dvaiaL/LOVTUL 7t).SC0V Iv Tf OQTf TaVTt] 7] SV TCO 

anavTL svluvtco tco Lriloinci). av/icpoLTSOvoL de, o tl 
dvr]Q yal yvvi] sotl nVr]v jiuLdicov, xcrt sg slido/ir]y.ovTa 
/ivQLddag, cog oi snLXcoQLOL XsyovOL. tuvtu /isv 8r] TUVTrj 
noLSSTUL, iv dh BovoiQL n6lL cog dvdyovoL Tf "Iol Tr]V 
OQTr]v, s^iQr]TaL nQOiSQOv /iol. TvnTOvruL /isv yuQ dr] /istu ci 
Tr^v ^vair]v 7tdvTsg y.ul nuauL, /ivQiddsg y.dQTU noXlul 
dvS-Qconcov' tov dh tv^ttovtul, ov /iol oolov sgtl ).sysLv. 
oaoL 6h KuQcJov slol sv /IlyvnTci) ol/.iovTsg, ovtol 6h 
TOOOVTco STL nlsco 7tOLSvaL TOVTCov oactj y.UL TU /ISTCOna 122 HFOAOTOr B. 61—64. 

'AOTtzovTai fiaxcciQrjGi, y.al Toitvi eiol drj.oi otl slol 

62 ^EivoL '/.al ovv. AiyvTTTioi. Ig Eaiv de tioXlv liteuv ovl- 
Xsxd-ecooL, Ti]g x}voir]giv TJj vv/.tI Xi^va y.aiovOL navtsg 
nolXa, vnaid^QLa nsql tu dojfiUTU y.vy.Xo). tu de Xvyya 
eoTL sfi^uffiu sfinXsu uXbg y.al s/.aiov' eni7io).iig de 
eneOTL uvxb to ekkvxvLOv. y.ui tovto y.uieTUL nuvvvxiov, 
y.UL Tfj OQTfi ovvofia y.eeTUL kvxvoy.ULr]. ol 6 uv i-ir^ el- 
■d-iOGL Tiov AlyvnTiiov eg t/;v nuvr]yvQiv tuvti]v, (pvlua- 
oovTeg Tr]V vvy.TU Tr^g d^voir^g y.uiovOL y.ul uvtol nuvTeg 
Tu Ivxvu, y.ui ovTio ovy. ev Zul ^iovvrj y.uieTUL aXku y.ui 
avu nuouv Aiyvnrov. OTev de eive/.ev cpcog eluxe y.ui 
Tifiriv r) vv^ avTT], eoiL iQbg neQi uvtov Xoyog Xeyouevog. 

63 eg ds 'HUov n6l.Lv '/.ui Bovtovv d^voiug t.iovvag eniTsXe- 
ovoL (poiTeovTeg. ev de ITa7tQi]nL d^voiag fiev y.cd iqu 
y.UTCtneQ /ui ttj uXh] noievoL' svt' uv de yivr]TUi y.cau- 
(peQr]g 6 rjlLog, oXiyoi /.lev Tiveg rcJov iqhov ne^i TcliyuXua 
nenoveuTUi, ol de noXXoi uvtcov [e/.] S,vXcov /OQvvag exovTeg 
eoiuaL Tov lqov ev t?; loodco' uXXol de evx^^Xug enLTS- 
leovTeg, nXevveg x^Xicov uvdQcov, e/.uatOL exovTsg ^vXa y.ui 
ovTOL sni Tu STSQu uXseg eoiaaL. to de ayuXi.iu ebv ev 
vr]co /iii/Qc^ ^vXivco y.uia/exQvaco/iievq) nQoe/:/.Of.ii'^ovoL Tfj 
nQOTeQuir] eg aXXo of/r^/ia iqov. ot /isv dr] oXiyoL ol 
nsQi TOjyaX/ia XeXsi/iiievoL eX/.ovoL TeTQu/v/.Xov a/iu^ctv 
ayovauv tov vr]6v ts y.ui rb ev tco vr](o evebv ayc(Xi.iu, ol 
de ov/ ecJoOL ev toIol nQonvXuioiOL eaiecoTeg eoLevuL, oi 
de evxcoXiuuioL TiucoQsovTsg tco ^eco nuiovoL uvTOvg 
aXs^ofievovg. evO-avta /icxxr] ^vXolol y.UQTeQr] yiveTUi y.e- 
(paXug T£ ovvc(Q(xaaovTC(L y.ui cog eyco do/.eco, noXXoi y.ui 
u:to0^vr']0/ovaL e/ tcov tqcoucxtcov' ov /levTOL oi ys Alyv- 

oi nTiOL e(puac(v unoOvr']a/.eiv ovdevu. Tr]v de nuvr^yvQiv 
TuvT}]v e/ Tovds voitiauL (puai ol enixcoQtoL' oi/.eeiv ev 
Tco iQco TOVTCi) Tov l'-lQeog T/yv /.ir]TeQU, y.ui Tov ylQSU uno- 
TQOcpov ysvo/ievov eXO-slv e^uvdQco/ievov eOtXovTU ti] /irjQi 
av/i/il^uL, /cci Tovg nQonoXovg rfg /ir^TQog, ola ov/ onco- 
noTug uvTOv nQbrsQOv, ov neQLOQUv nuQLevuL uX?' unsQv- 
y.siv, Tov (5' f| uXXr^g noXiog ayayo/ievov avO-Qconovg Tovg 
T£ nQOJtbXovg Tor^x^cog neQLOnelv y.ai laeXOelv nuou t/^v HPOAOTOY B. 64—66. 123 

iirjziQa, arco xoviov to} J^^fi' TavT)]v t)]v n?.)jy)]v h tjj 
oQDj vevoi.lL/.ivaL cpaoi. 

Ka\ To fi)] {.iLoyea&aL yvvai^l kv IqoIol (.nqde aXov- 
Tovg arco yvvar/.oJv it; iqu eoievaL ovtoL eioL ol TTQioTOt 
■i}Q)]0/.evoavTeg. ol fiev yciQ uXXol oxedbv TcdvTeg avO-Qio- 
Ttoi, 7iX)]v AiyvTiTiwv v.al 'EkXr]viov, fiioyoviai ev iQOlac 
y.ai drio yvvaixtov dvLOTafievoi uXovtol eatQXOVTaL eg tQOv, 
voiii^ovzeg dvO-Qc6;iovg eivciL '/.cadjieQ tu d?.?.a y.T)]vea' 
xal yuQ Tu dXXu y.Ttjvsa oquv y.cu oQviOcov yevea oxevo- 
/iieva ev Te tolol v)]oIol tcov O-ecov y.al Iv toIol TefieveoL' 
ei cov eivuL tco O-eco tovto ///) fpiXov, ov/.uv ovde tu yT)jvea 
jxoLeeLV. oviOL fiev vvv TOLavTU hcLXeyovxeg TCOieiOL e/iiOLye 
ov/. dQeocd, AlyvicTLOt de 0-Q)]o/.evovoL neQioocog ra Te gs 
dkXa TceQi tu iqu y.ai Sc] /.al Tdde. 

'Eovoa Tj AXyv!tTog ouovQog t)] Ai(iv)] ov ftdla O^r]- 
Qic6dr]g eaci' tu de eovTu acpL UTxavca iqu vevoLiLOTUi, 
y.al Tu fiev ovvcQOcpa uvtoIol \Toloi\ dvOQCorcoLOL, tu de 
ov. Tcov de elvey.ev dvelTUL tu Iqu ei liyoifu, y.c(Ta(:iair]V 
dv T(o Xoyco eg tu Oela nQr^jyfiacct, zd eyco cpevyto /LidkiOTU 
dro^yeeoOuL' tu de y.al e'iQ)]/u uvccov ercLipuvaag, uvuy- 
y.airj y.aTakafi(iav6i.ievog eijcov. v6/iog da eoTi jceQc tcov 
0-r]Qiiov coSe exiov. /neXedcovoi drcodedey/auL Tr^g TQOcpf^g 
;(Cc(^Jt; ey.doTcov, y.ai eQoeveg y.ul 0)']Xeui tcov AiyvrcTiiov, 
Tijjv Tcalg nuQu nuTQog e/di/.eTUL Tr]v Tif.ir]v. ol 6e ev 
Tf]ai noXiOL e/.uoTOL evxdg Tdade orpL dnoTeXeovoL' evxo- 
fievoL T(o d-ec^ tov uv fj to 0^)]Qiov, ^vQeovxeg tcov tcul- 
dicov r] jcdoav Ti]v y.ecpaXr]v rj t6 rjfiLOv i] to TQicov fieQog 
Trjg y.ecpuXiig, iotuol OTaOfuo rcQog dQyvQiov Tug TQi^ag' 
TO (5' uv eX/varj, tovto Trj fieXedcovio tcov OrjQicov didoi, 
T] (5' dvi uvTOv Tdfivovaa ixOvg uuQeyeL j3oq)]v tolol Or]- 
QioLOi. TQOcpr] fiev dr] uvcoiOL TOLuvcr] dnodede/.tut' to 
<)' dv TLg Tcov 0-r]Qicov tovtcov dno/.Teiv)], r]v fiev eyojv, 
OdvuTog {] 'C)]ftir], rjv de de/.cov, dnoziveL C)]/(i)]v t)]v dv 
OL iQeeg Td^covTui. ot; (J' uv l^lv ?] ^iQ)]/.a dnoy.Teivr], rjv 
Te i/cov rjv Te de/.cov, TeOvdvuL dvdy/.)]. noXXcov dk eov- 66 
TiOV TiOV bflOTQOcpCOV TOlOL dvOQConoiOL 0)]Qicov noXXio 
dv eTi nXiio eyiveco, el fii] /.c(ceXd/((iave Tovg aieXovQOvg 124 HPOAOTOr B. 66-G8. 

roidde. Lreav Te/.tooi al d-);leat, ov/.fTi cponeovoi Tcaoce 
Tovg eooeiag' ol 6t di^t]ueioi iiloyeod-aL avTfjOL ov/. 
exovoi. TTQog loi' TavTa oocfuovTat rdtde' ccQndttovTeg 
imo Tibv ^tjleojv v.al vTiaiQeoueroL tu Te/.rcc y.Teivovoi, 
y.TeivavTeg ineiTOL ov TrareovTaL. ai de OTeQLOy.6fievoi tcov 
rey.vcov, a?J.iov de ertLd-vueovoaL, ovtco dij ccTCLXveovTat 
TtaQO. Tovg eQoevag' cfi/.OTe/.vov yaQ to d^rjoiov. jivQy.airig 
de yevouevt]g ^ela rcQr^yf.iaTa y.aTakau^areL Tovg aieXov- 
Qovg' ol iiev yaQ Alyv/CTLOL dtaoTCxvTeg q)vXay.ag exovot 
TCJov alekovQcov , auelt^oavTeg Ojhvvvvcu to y.aLOuevov, ol 
de aielovQOL dLadvovTeg '/.aX v^rreQd^Qioo/.ovTeg Tovg av- 
■O-QOJTiovg eod?.?.ovTaL eg tb tcvq. ravTa de yLvofteva Tcev- 
d-ea (.ieyd?M xovg AiyvjcTiovg y.aTa?.aul^dveL. ev OTeoioc 
d^ av oiy.LOLOL alelovQog drcoO-dvt] drco tov avTOiidTOv, ol 
evoiy.eovTeg TcdvTeg §vQeovTaL Tug ocpQvg /.tovvag, tcuq otc- 

67 otot d^ dv yvcov, rcdv rb ocoiiia y.ai rrjv y.ecpa?.t^v. dicd- 
yovcat de oi aie?.ovQOL dicod-avdvTeg eg tQag OTeyag, evS^a 
d-diCTOVTUL TUQLxevOevTeg, ev Bov^doTL 7c6?.l' Tag dey.vvag 
ev TTJ ecovTcov e/.aoTOL 7c6?.l d-dTCTOVot ev iQJioL d^r^y.rjOL. 
cog d' avTcog Tr^OL y.vol ol iyvevTal d^drcTOvrai. Tag 6h 
uvya/.eag y.ai Tovg liQrf/.ag drcdyovoL eg Bovtovv tc6?.lv, 
Tag 6e ^l^Lg eg 'EQtieco 7c61lv. Tag 6e aQ/.TOvg eovoag ojca- 
riug y.al rovg Iv/.ovg ov tco?.?.^ Teco eovTug u?.co7ce/.cov 
iieuovag avcov ^dTirovoL t?] uv evQeOecoOL y.eiuevot. 

G8 Tcov 6e y.QO'/.o6ei?.cov rj cpvoig Iotl Toit]6e. rovg yei- 
fieQtioTdTOvg ufjvccg Teooeoag ioOiet ov6ev, ebv 6e TeTQd- 
7T0VV yeQOulov y.cu ?.tuvcuc')v eOTt' Tiy.Tet iiev yoQ cou Iv 
yfj y.al e/.leTcet, y.ui to 7co?./.bv Tt]g rjfieQr^g 6tUTQi(ieL ev 
Tc[i ^t]oco, Tt]v 6e vv/.ca tcuouv ev tco nOTauco' ^eQiio- 
reQOv yuQ (5r| eoTL to v6coq Trjg Te uiO-Qir^g y.ui r/~g 6q6oov. 
TxdvTCOv 6e Tcov r^uelg 'i6uev O-vr^TCov tovto I^ e?.axioTOV 
fieyiOTOv yiveTUt' ru fiev yuQ cou xr]vecov ov TcoXhp iie- 
i^ova Ti/.Tei, y.ut 6 veooobg y.uTu ?.6yov tov coov yiveTut, 
av^avoftevog 6e yiveTUt y.ut eg e7cxay.ai6e/.a mf]xeag yal 
fie^cov eTt. exet 6e 6cp&a?.fiovg fiev v6g, 666vTag 6e fie- 
yd?.ovg ycu yav?.L66ovTug /.utu ?.6yov tov ocoficaog. y?.coo- 
Guv 6e fiovvov &r]Qicov ov/. ecpvoe. ov6e Tr]v y.dcco yiveei HPOA*OTOr B. G8— 71. 125 

yvdd-ov, akla xat tovto uovvov d^t^Qtiov ti]v avco yvaS^ov 
TiQOodyei tj] y.ccTco. l/si dk y.al ovvyaq y.aQTSQOvg xal 
6fQua XerctdcoTov aQQrfATOv i/tl tov vcotov. TvcpXbv dh ev 
vdaTi, Iv de Tf] alS-QU] o^vdeQ/.fOTaTOv. cxTe d)j cov ev 
vdaTi dlaiTav Tioievuevov, to gtouu evdoS^ev cpoQeei rcdv 
^ieozhv ^deXXecov. tcc fiev drj dlla oQvea y.al d^r]Qia cpevyei 
{iLv, b Se TQoyiXog eiQ)]vai6v oi Igtl uTe cocpeXeo(.ievco 
TTQog avTOv' ertedv ydQ eg ti]v yF^v ey.[^f] ey. tov vdaTog 6 
y.Qoy.6dei?.og y.ai erceLTev xdvit] {ecod-s yaQ tovto ciig erciTtav 
Tioieeiv TCQog tov tecpvQOv), ev&avTU 6 TQoyikog eodvvcov 
Ig TO OTO/iicc uvTOv y.aTUTcivec Tdg (ideXKug' 6 de cocpele6- 
uevog rjdeTUL y.ai ovdev oiveTUL tov tqoxHov. tolol /iiev 69 
dt) Tcov AiyvjTTicov iQoi eloL ol y.Qoy6deLloL, tolol 6' ov, 
aXk^ UTS TcoXeuLOvg TceQLertovoL. ol de TceQi ts 0)](iag y.al 
T)]v MoiQiog Xi{.ivr]v oiy.eovTeg yai ydQTU i^yeuTUL uvTOvg 
elvuL iQOvg. Ix rtdvTcov de evu e/.dTeQOL TQecpovoL y.Qoxo- 
deLlov dedLdayfiivov elvcct xsiQO)]&ea, dQT)]fcuTd Te kid-Lva 
XVTU /ai ;f(>i;ff£a eg tu cotu evS^evteg y.ui durpLdeag TceQi 
TOvg TCQOod-iovg 7t66ag, y.ai OLTia d^coTU/Td 6L66vTeg y.ai 
iQVjta, v.ai TteQtertovTeg cog y.dXXtOTU tcoovTug' UTtod-av6v- 
Tug 6e TUQLxevovTeg d^urtTOVGL ev iQfoL ^)]y.)]OL. oi 6e 
TteQi ^EXecpavTivriv Tt6XLv oixsovTsg y.cci eo&iovoi, avTOvg 
ovy. rje6(.ievoL iQOvg slvui. y.aXeovTUL 6e ov y.Qoy.66eiXoL 
dXXd xduipat' y.Qoy.o6eiXovg 6e "lcoveg ovv6uuoav, el/.d- 
Covteg avicov tu ei6ea Tolot TtUQu ocpioL yivoj-ievotot y.QO- 
'/.o6eiXotot TolOL ev t)]gl ai/.iaoij]Oi. uyQut 6s orpecov vo 
TioXXai y.caeoTUGL y.ai TtavTOluL' i) 6 cov ef.ioLys 6o/eet 
d^tcoTUT)] U7t)]yr]Giog eivat, TavT)]v yQdrpco. eTtedv vcotov 
vog 6eXedor] TteQi dyy.ioTQOv, fieTiet eg fieoov tov TtOTU- 
f.i6v, uvtog 6s ini tov x^iXeog xov TtOTUfiov e^cov 6eX- 
cpuyu ^co)]V TUVT)]v TVTCTSi. STtwMvoag 6s T?]g (pojvrjg 6 
y.Qoy.66eiXog Yerut y.atd t)]V cpcjov)]v, evivxcov 6e tco vcotco 
y.aiUTtivei' oi 6e s?.y.ovOL. e/tedv 6e e^eXy.vo&fj eg yfjv, 
TtQLOTOV UTtdvTCov 6 ^QSVTr^g 7vr]Xco yuT cov eTtXaos uvtov 
Tovg orpd-aXfiovg. tovto 6e 7toi)]oug ydQTU svTtSTScog tu 
XoL7td x^iQOiJtuL, fir] 7tOL)']Oug 6s tovto gvv Tcovcp. 

Ol 6s %:tTC0L 01 TtOTdfiLOi vofico fisv T(f) ITa7tQrjfiiTr] 7i 126 HPOAOTOY B. 71—75. 

iQOi fioi, rolOL de aU.oioi Alyvnzioioi oi/. iqoL cfvotv 
dh jxQiQr/oviUL ider^g roitjvde' titqutiovv iori, di/jf/.ov, 
bn:).cu (Soog, oiuov, locfirv %/ov 'itvttov , /av).i6dovTCtg 
cfcilvovf ovQTjV Lvnov y.cd cfvjvr.v, ntyct!}og ooov te ^ovg 
b fi6yiOTog' xo deQuct d' uvtov ovtio dri tl iict/v Iotl 
loOTi avov yevoufvov ^votu 7iOLieod^aL [cv/.ovt la'] tSavTOv. 

T2 rivovTCtL dl y.ai ivvdQieg iv toj rroTCeuoj, Tctg iQctg 
TjectTCtL eivcti. rouiZovoL de v.al twv i/d^vcov tov v.a).e6- 
/iievov /.ertLdojTOv loov eivctL v.al tt^v ey/e/.vv, iQOvg de tov- 
Tovg TOv Nei/.ov cfaol eivai, y.al rtuv oQvi&cov rovg Xfp'<^- 

73 KioTce/.ag. eoTL de y.ctl a/.).og OQvig iQog, t(o oivofia cfoivL^. 
iyco iiev fiLv ov/. eidov ei fir] ooov yQCtcfjy y.a\ yciQ dr] y.al 
cnavLog iitLCfOLTa ocfi, dt iTecov, cog 'H/.iov no^.irjai 
keyovoL, nevTa/.ooicov' cfOLrav de t6ts cfaol inedv oi 
ctno&ctvri b naTr^Q. eoTL de, ei ti] yQctfffj 7taQ6fiOLog, 
roooode y.ctl tolooSs' ra inev ctvrov /ovoo/.ofia nov nrs- 
Qcov Tct de eQvi^QCi' ig ra uct/.Lora aierco neQirjr^OLv 
b/noLOTCiTog y.al rb i.ieyad-og. tovtov de KeyovoL /ny/avd- 
od^aL Tdde, iuol ftev ov niord /.eyovreg, i^ylQu^Sir^gbQiteo- 
/levov ig to lqov rov^^H/.iov y.oui^etv rbv nareQu iv ouvqvtj 
eiin/MOOOVTa v.ul d-dnreiv iv xov 'H/.iov tco iqco, y.ouiUeLv 
de ovTCo' nQcoTOv rr^g ouvQvrig cobv n/.dooetv ooov re 
dvvuTog eoTL cfeQetv, ueTU de neiouoO^uL uvto cfOQeovra, 
ineuv de unoneLor.^i], ovtco dr^ v.OL/.rvuvTU rb cobv rbv 
nuTfQU ig uvto ivTt&evat, o/ivQvr] de ci/./.r] eun/.uooetv 
rovTO v.ctv o TL rov coov iyv.oilrjvug ived-r^y.e rbv nureQU, 
iyy.eiuevov de rov nuTQog yiveo&ut rcovTb jSdQog, iun/.d- 
oavTCt de v.ouiZeiv uiv in' Aiyvnrov eg rov "^H/.iov rb 

71 \q6v. tuvtu uev TOVTOv rbv oqviv ).eyovoi noteeLv' eioi 
de neQt &rj3ug iqoi ocfteg, uvd^Qconcov ovduucog di]).r]- 
/loveg, 0^1 [.leyd&el iovreg out/.ool dvo v.eQeu cfOQeovoL 
necfv/.brct i^ u/.Qr^g rrg v.ecfu/.rg, rovg u.ro&uv6vTag ^d- 
nvovoL iv ico iQco rov Jiog' tovtov ydQ Offeug rov d^eov 

75 cfuoi eivuL iQoig. eOTL de /coQog rt^g )/QU(Sir^g y.uru Bov- 
rovv n6/.iv jud/.tOTd v.r] v.eiuevog, v.ui ig tovto rb /coQiov 
}]Xd-ov nvvd^ctv6!.ievog neQt rcov nreocoTcov bcficov. dnt- 
v.bfievog de eidov oovea ocficov v.at u/.dvB-ug n).t]d^ei ftev HPOAOTOV B. 75—77. 127 

advvaia artr^yrGaGd^ai, o(oooi dk )]oav a/.avO-Hov v.a) tie- 
ydkoi /at vjiodeioTeQOL v.ai lldGOOveg eri tovtiov, noU.ol 
de r]oav ovtol. cotl de 6 yMQog ovTog, ev tio al a/.avdaL 
v.aTa/.eyvaTaL, roLOode rig, eo^oXi] e^ ovQeiov OTeLviov eg 
Tcediov f.ieya' rb de nediov tovto ovvdnreL tio AiyvTtTiio 
nedi(i). loyog de eoTi ci/iia t(o eaQL TtreQCOTOvg o(fig e/. 
Trjg ^QCt^ir^g TteTeod^ttL ert AiyvTtTOv, rag (5' \'liig rug oqvl- 
d^ag UTtavTeovoag eg rrjv eo^oVr^v ravrrig rijg yooQrjg ov 
nuQLevaL tovg ocfLg dlkd ■/.ara/.TeiveLv. y.al rrjv i^Ilv did 
TOVTO rb eQyov rerifii]0^^aL '/.eyovoi ^Qd(hoL fieydUog 
nQog Aiyvnr icov' bnoKoyeovoL de Y.a) Aiyvnrioi didravra 
rittdv rdg OQVid^ag ravrag. eidog dh rrjg fiev 'i^iog rode' 
fieXaLva deivcog ndoa, o/.ekea 6e cpoQeeL ye^dvov, nQooco- 
nov de eg rd fidlLOra eniyQvnov, f.ieya0^og ooov v.Qe^. 
nov ftev di] fte/.aivecov rciJv fiayoftevcov nQog rovg bcfig 
rjde iderj, rcov d^ Iv nooi ftdD.ov el/.eofievcov tolol dvd^Qco- 
noioi {di^a\ yuQ 61] eioiaiqSieg) tlde' \pi).r] rr^v /.ecfcdrp' /.al 
rijV detQi^v ndoav, lev/.i] nreQOlOL nKrjv ■/.ecfaXrjg ■/.al rov 
avxevog y.ai d/.Qcov Tai^' nreQvycov ■/.cd rov nvyaiov d/.QOv 
(tavra de rd einov ndvra ftelaivd Iotl deivcog), o/.e/.ea 
de ■/.ai nQooconov eficfeQi]g rfj lieQr]. rov dh bcfiog rj 
ftOQcfi] ou]neQ rcov vdQcov. ^tri/.a de ov nreQcord cpOQeeL, 
d/.ld rOLOL rr]g vv/.reQidog nreQOiOL ftdktord -/.r] fftcfeQt- 
Giara. rooavra ftev O^rjQicov ntQL iqcov eiQr>G&co. 

Avrcov de di] AlyvnrLcov ot ftev neQi ri^v oneiQOfterrp' 
A^iyvnrov ol/.eovoi, ftvr]fir]v dvO^QConcov ndvrcov enao/.eov- 
Tfg ftdliora '/.oyicotaroi eioL fia/.Q([> rcov eych eg dtdneiQav 
dnL/.6ftr]v. TQcmci) de Co?jg roicode dLaxQeovraL. ovQftai- 
CovGL TQeig r]fteQag ene§rig firjvbg e/.dorov, IfteroiOL Orj- 
QebftevoL rijv vyieLav '/.al ■/.?.voftaoL, vofiiuovreg dnb rcov 
ToecpovTCtjv oiricov ndaag rdg vovoovg tolol dv&QconoLOi 
yiveoOai. eiGi ftev yaQ xal d'/J.cog AiyvnriOL fterd Aifivag 
vyirjQorarOL ndvrcov dvO^QConcov rcov coQecov Ifiol 6o'/.eeLV 
eive'/.ev, otl ov fteTaV.dooovGL al coqul' ev yaQ rfjoL fiera- 
(iolj]GL roLOL dvOQOjnoiOL al vovool ftdXtora yivovrai, 
Tcov re d'/.'/.cov ndvrcov /.ai di] '/.al rcjov coqhov ftdXLOra. 
uQTOCfayeovoL de e/. rcov oIvqscov noievvreg aQTOvg, rovg 128 HPOAOTOY B. 77-81. 

kyielvoL y.vVkriGTig ovvofidCovai. olLrq) d" i/. y.Qid-kov ne- 
Ttoirji^ivo) diaxQiovrai' ov ydg ocpi eloi Iv ri] xioQf] au- 
neXoi. ix^^vtov de rovg ^ihv TtQoq r]kiov avi^vavreg toiiovg 
oiTeovrai, rovg d' e^ aXfxr^g TeraQixevuevovg. oQvid-tov 
de rovg re OQrvyag yal rdg vrjooag y.al rd oi.ii/.Qd rtov 
oQVid-itov tbiid Oireovrat TtQoraQixevoavreg. rd de dD.a 
ooa rj OQvid^tov rj hxd-viov eori orpi exofieva, ;fw^ig rj oyio- 
ooi G(fi iQOi aTtodedeyarai, rovg Xoirtovg OTtrovg y.al 

7S ecpO^ovg oireovrai. ev de rfjOi ovvovGij^Oi roloi evdaiuooi 
avrtov, ertedv dito deirtvov yevtovrai, rreQicpeQet dv}]Q 
ve/.QOv ev ooqco ^vXivov nejtoir^f^ievov, f-iefiiiiirjievov eg rd 
fidliora y.ai yQCifpf] y-al eQyto, {.leyad-og ooov re ftdvri] 
7tr]Xvaiov rj di7ti]yvv, deiyvvg 6e ky.dorio rtov ovf.i7Toretov 
Xeyei "Jg rovrov OQetov Ttlve re yal reQTteo' eoeai ydo 

79 drto&aviov roiovtog." ravra f.iev jtaQd rd ovftTtooia 
TtOievGi, TtaTQioiOi de xQ^ofievoi vo/noiOi dllov ovdeva 
ertiy.reovrui' rolOi dXXa re ejtd^id eon v6j.iiiia, y.a\ dt] 
v.a\ deiofia ev eori, Aivog, oorteQ ev re ^oivi/.i] doidiuog 
eori y.ai ev KvjtQto y.al dXXj], y.ard fievroi e&vea ovvofia 
e'xei, ovf.i(peQerai de tovrog eivai rov ol Elh]veg Aivov 
ovvofidtovreg deiSovoi, toore rtoXkd ftev yat d).?.a urto- 
■d^tofid^eiv fie rtov 7teQ\ AXyvrtrov eovrtov, ev de dtj y.ai 
Tov Aivov o/.od-ev eXa^ov. tpaivovrai de aiei y.ore rovrov 
deidovreg. eon de Aiyvrtriori 6 Aivog y.aleofievog Ma- 
yeQtog. e(paoav de fnv Alyvrtnoi rov rtQtorov ^aoilev- 
oavTog Atyvrtrov rtalda fiovvoyevea yeveoO-ai, drtod^a- 
vovra d' avtov dvtoQOv &Qi'jVOiGi vu Alyvrtritov nfir^d^fvai, 
ytai doid^v re ravri^v rtQtorr^v yal fiovvi]v otpioi yeveod^at. 

so GVfKpeQOvrai 6e y.a\ r66e dllo Alyvrtnoi '^E).h']vtov fiov- 
voiOi A-a/.e^aifiovioiOi' ol vetoreQOi avrtov roloi rtQeo[iv- 
reQOiOi ovvrvyxdvovreg ei~/.ovGi r^g o6ov y.a\ ey.rQdrtovrat 
■/.a\ ertiOVGi e^ e^Qr^g vrtaviotearai. T66e fievtoi d).).o 
'^ElXrjVtov ov6auoiOi ovfKpeQOvrai' dvr\ rov rtQOOayoQeveiv 
d).h']lovg ev rf]Oi 66oiOi rtQOGxvveovGi y.anevreg fiexQi rov 

si yovvarog rrjv x^^Q^' ev6e6vyaGi 6e y.id-(Jovag Xtveovg rteQt 
rd o/.e).ea d^voavtorovg, rovg y.aXeovot y.aXaoiQtg' ert\ rov- 
ToiGt 6e elQivea eifiata Xevy.d ertava^Xv^bv cpoQeovoi. HPOAOTOY B. 81—86. 129 

ov fievTOL eg ys ra iqcc locpiQExai eiQivsa ovdl ovy/.aTCc- 
^djTTSTai OffL' ov yccQ ooiov. ouoloyiovoL 61 xavTa 
Toloi 'OQCfLy.olOL y.aleofuvoiOL y.al Bcr/.yi/.oIOL, Iovol de 
j4lyviTTLoLOL y.al ITvd-ayoQeioLGL' 'ovde yao tovtojv tcov 
oQyiiov LieTeyovTa ooiov Iotl Iv eioLveoiOL eluaoL ^a- 
cfd-rjvaL. eOTL de rreQl avTiov iQog ).6yog '/.eyofievog. 

Kal Tccde ulla AlyvTtTioLoi Iotl e^evQi]fieva, ueig Te 82 
v.ai rjfieQVj ey.ccOTij S^ecov otsv eOTi, y.ai t/; ey.aoTOg rfteQfj 
yevofievog oTeoLOt ly/.vQ\oeL y.ai o/.tog Te).evTt]oeL y.al 
oy.olog TLg eoTai. y.cci tovtolgl tiov'E).).)]vcov ol ev Ttoir^oi 
yevofievoL eyoi]GccvTO. t^qcctcc ts ttKUo ocft dvevQrTaL ?; 
TOlOL aU.OLOt UTraGL dvO^QcojiOLOL' yevouevov ydo TeQUTog 
fpvXdooovoi yQacpouevoL TcoTTO^alvov, y.ccl t]v y.ors votsqov 
7tccQCC7T).r^oiov TOVTCO yevijTCCL, y.ccTU TiovTO vOfii^ovOL drco- 
^r^oeod-aL. uuvtl/.}] de avTolOL cods dicc/.esraL. dvO^QCo- 83 
TTCOv fisv ovdsvl TTQOoy.esTaL fj Tsyvrj, tcov Se d-ecov ueTs^s- 
zeQOLOt' y.ai yuQ 'HQCc/.).eog ficcvTVLOv uvto&l eoTL y.al 
^TtoXXiovog y.cci ^JO^r^vair^g y.ai ^QTeutdog y.al ^JiQSog /.al 
Jloq, y.al xo ys fid).LGTa ev TLfif] ayovTUt ndvnov rcov 
fiavTrJiov, Ar]TOvg ev BovtoI n6).t eoTi. oi fievTOt ai ys 
ficcvTVjiat ocpt y.uTU tCovto soTaoL, u).).u didcpoQOt eloi. 
1] de iT]TQL/.r] y.UTU Tdds ocpt deSaoTUL' fiLrg vovoov sy.a- §4 
GTog lr]TQ6g eOTt y.at ov nXsovcov. ndvTU (5' irjQiov eOTt 
n).ia' OL fiev yuQ 6cp&u).uiov lr]TQoi y.cxTSOTdot, ol ds y.s- 
cpa).fg, ot de 6d6vTiov, ol Ss tcov y.ccTu vr^Svv, ol de tiov 
dcpaveiov vovoiov. 

OQfjvot de y.ai Tucpai ocpecov eloi uids. tolol uv dno- s5 
ysvi]Tat ex nov ol/.iiov avO-Qionog rov ttg y.ai ).6yog f^, to 
■d-rjkv ysvog ndv to l/. rtov oh/.itov rovTtov y.UT tov snXd- 
aaro rr^v y.scpulr^v nr]).fo t/ xa/ ro nQOOtonov, y.unstTsv 
ev TOLOt OL/.ioLOL ).inovout Tov vey.Qov uvTui uvu rr^v 
n6)uv OTQiocpsousvuL TvnrovTut snsLcoofievat y.ai cpaivov- 
out rovg fiutovg, ovv de ocpt al nQOory.ovouL 7tuoaL. 
iTSQioD-ev ds ol uvdQsg rvnrovTUL eneCtoofievot y.ui ovtoi. 
snsuv de ravra noL}]Giooi, ovrio sg rr^v ruQixsvoLv y.ofii- 
L^ovoi. sioi 6s o^^L sn^ avTto rovrto y.areccTUL y.ai rexpr^v S6 
sxovai ruvrr^v. ovrot, snsdv ocpt y.OfiLoOf] ve/.Qog, 6sl- 

Eerodoii tol. l. Q 130 HPOAOTOT B. 86. 87. 

v.vvovoi TOiGi y.o^iioaoi naQddeiy^icaa vr/.Qiov ^vXiva, rfj 
yQacffj usuutr^ueva, y.al Tr]v (.ilv G7tovdaLOTdji]v avricov 
cpaGi eivca rov ov/. oGiov Ttouvuai ro ovvoua Ircl tol- 
ovTC;) TCQr^yiiaTL ovvoua^siv, xrjv dh devTeoy]v deiy.vvovGc 
vTtodeeGreQr^v re TCWTi^g y.al evTeleGtfQr^r, ti]v de TQiTr^v 
evTe?.€GTC(:Tt]v' cfQC(oavTeg dh Tcvv&civovTai TXCiQ avTcov y.ar 
rjvTiva ^ovXovTui ocfi G/.evao&fvai tov ve/.Qov. oi fiev drj 
ey.Ttodchv /iiiGd^cj} of.io).oyr]Gavieg arrallcxGGovTai, ol dh 
vrtoleLTcouevoc Iv oi/.i]uaGi lode tcc o.rovdaioTaTce xaQi- 
XevovGL. ctQcoTa fihv g/.o).1(o GidrQco dia tcov f.ivBcoTr']QCOv 
e^cxyovGt tov eyy.i(fa).ov, tu iihv avrov ovrco e^dyovTeg, 
rd dh eyyjovreg cfdQua/.u' fieTa dh Xid-co AlO^L07ti/.(o o^el 
TtaQaoxiGCtvTeg TtaQU ti]v ).a7tc'(QrjV e^ cov eilov Trjv y.oi- 
lir]V Ttdoav, e/.y.a9^i]0C(vreg dh C(VTr]V y.al dir^&rjOc^vTeg oh'(o 
cpoiviy.r]i(o avTig dir^d-eovot d^vuir^uaoL TeTQifiiiievoLOi' 
eTteiTev tijV vr]dvv GuvQvt]g c(xr]QC(tov TeTQiuuevr]g y.al y.a- 
Gir]g y.al rcov dllcov d-vcoudicov, 7tXr]v Xi^avcorov , nXr]- 
aavreg GVQQc^TtrovOL ojtioco. ravra dh 7toit]oavTeg raQL- 
%evovGL XirQco y.Qvtpc^vreg 7]ueQag e^do}.ir]y.ovTa' Ttlevvag 
dh rovTCov ov/. e^eOTi raQLxeveLv. ertedv dh TtaQeld-coot 
C(l ej^dof.ir]yovra, Xovoavreg rov ve/.QOv y.areilioGOVGL Ttdv 
avrov rb Gcijf.ia OLvdovog ^vooivt^g TelaiiioOL y.arccrerur]- 
ifievOLGL, VTCOXQiovreg rco youui, rcT) dt] dvrl y.olXr^g rd 
rtoXXd y^Qeovrai AiyvTtTLOi. evO-evrev dh TtaQa6sS,df.ievoi 
fiiv 01 TtQOOty/.ovreg TtOLevvrai ^vIlvov rintov dvd-QCortoei- 
dea, 7tOLi]Gduevoi dh eoeQyvvoi rbv vey.Qov y.al y.arc(y.).r]i- 
Gavreg ovtco S-i]GavQi'CovoL ev ol/.iqiiaTL ^t]y.ai(o, lOTdvreg 
87 oQd-bv TtQog TOf/0)'. ovTCo fihv Tovg rd Tco).vreXiGTC(ra 
^ovXoiiivovg oy.evc(tovoi, rovg dh rd fiioa ^ovXoftivovg 
rr]v dh 7tolvri).eiav cfevyovrag oy.evd^Covot code. e^tedv 
rovg KlvOT^Qag TtXijocovrca rov drtb y.idQOv dXeicfarog 
ytvofiivov, ev cov ejtlr^oav rov vey.QOv Tt]v y.oilir]v, ovrs 
dvarafiovreg avrbv ovre eSelovteg ti]v vr]dvv, xard dh 
ri]v edQr]v eGr]d-i]Gavreg ya\ eTCiKal^ovreg rb y.Xvofia rr]g 
OTtioco bdov raQLXSvovGi rdg Ttoo/eifiivag f]fiiQag, rf] 6h 
relevrait] e^LelOL e/ rijg y.oi).irjg ri^v y.e6Qit]v Tr]v eGi^y.av 
TtQoreQOv. T] 6h exei rooavTi]v 6vvaftiv loors dtta scovrfj HPOAOTOY B. 87—91. 131 

T)]v vtjShv y.cu ra arcLuyyyu ■/.aTUTeriy/.OTa l^uySL' xug dh 

GUO/.Ug TO hlTQOV /.UTUTr/.SL, '/.Ul 6)] LhiTCoTat TOV Vt/.QOU 

ro deQua uovvov -/.ul t« ooxiu. httav d( tuvtu rcoa']- 
auoi, UTC iov td('j/.uv ovtco tov ve/.oov, ovdtv tTi TCQryua- 
Tevd-evTsg. t] de TQiTr^ TUQiyevGig Igtl r[de, /; Tovg XQr- ss 
liUGL uGOeveGTfQOvg G/.evuZeL' avQuui)] dir^d-rioavTeg ttjv 
y.oi/.ir^v TaQLyevovoi Tug eiidouty/.ovra i]ueQug y.ui e:teiTSv 
art iov edio/.uv urtocfeQeoO^UL. Tug de yvvul/.ug Ttov Itcl- 89 
(fuvetov uvdQcov. erteav Te).evTi]GcoGi, ov TCccQUVTi/.u didovat 
TaQiyeveLv, ovde ogccl uv hogl eveideeg /.uqtu y.cd Z.oyov 
nKevvog yvval/.eg' uul eTceav tqituIul t] TeTUQxcdctL yi- 
vcovTUL, ovtcjo TtuoadLdovoL TOiGL TUQiyevovGi. TOVTO de 
TCOLevoL ovTCO Tovde eue/.ev, ua ui] ocfL ol TUQiyevTuX 
(.iLoycovTUL TfjOL yvvuL^i' '/.uucfd-rjVUL yuQ tlvu cpaoL LiLoyo- 
f.iBvov ve/.Qco TtQOOffcxTco yvvuT/.og, y.UTeLTtelv 6h rbv ofio- 
Teyyov. og 6" uv r^ uvtcov AiyvTtTicov i] ^eivcov 6f.ioicog 9o 
VTcb y.QO/.odei?.ov uQTtuoO^eig r^ vtc^ avTOv tov tcotuuov 
cpaivr^TUL Ted-vecog, y.uT r^v uv tco/.iv e^eveiy&fi, rovTOvg 
Ttuoa uvuy/.r] eoTi TaoiyevoavTug uitov y.ui TceQiOTsi- 
XuvTug cog y.u).).LGia 0-ciipaL ev iQfjOL ^iy/.TjOL' ovde ipav- 
OUL e^eoTL uvzov u/.).ov ovdivcc ovte tcov TCQOorf/.ovTCov 
ovTS Tcov (fi/.cov, a/./.cc uiv ol loieg uvtol oi tov Nei/.ov 
UTB TtXeov TL r. uvd-QojTCov ve/.obv yeioaTCTciCovTeg O-cc- 

■TCTOVOl. 

'E/J.r]VLy.olGL de vouaioiGc (feiyovai youoO^UL, rb de 9i 
avLiTtuv elTcelv, ui^d^ u/./.cov fir^daua urdaucov uvO-qcotccov 

VOUuioiGl. ol uiv VVV a/.).Ol ^iyVTCTlOL ovtco tovto (fV- 

XdooovoL, eoTL de XiuuLg Tto/.ig iieycx/.r] vouov tov dr- 
^ui/.ov eyyvgXir.g Tto/.iog' ev tuvti] rf tco/.l eoTi ITeQoiog 
Tov Juvccr^g iqov TeTQccyvJvov , TciQiS, de avtov cfoivi/.eg 
necfvy.aoi. tu de TtQfi.Tv/.u tov iqov ).i&ivcc Igtl y.ccQTU 
fteycc/.a' e.tl de avTOloi uvdQLCcvteg dvo Igtuol ).ix}ivoL 
fieycc/.oi. ev de T(f) rceQijie^).rjiiiv(o tovtcj vr^og re evi /.al 
lcyaXfia ev avico lveaTtr/.e tov ITeQoeog. oltol ol XtfL- 
filtccL /.iyovOL Tov UeQoicc Tco/./.a/ig fiev dvu rry yry 
(fuiveoO-ui ocfi no/./.d/.Lg 6e eaco tov lqov , auvSd/.LOv ts 
avTOv nscfoo)]fiivov evQia/.eo&ui, ebv to fiiyu&og dinrjyy, 

9» 132 HPOAOTOY B. 91. 92. 

TO e/reav rpavrj, €vd^i]v6eiv anaoav yfiyvTiTOv. Tavra fiev 
'keyovOL, TioievOL de. Tccde ^E)J.r]vr/.a to> UeQGti' aytora 
yvf.iviy.dv TLd^elOL dia Ttdoi^g dycovir]g e^ovTa, Ttaqey^ovTeg 
aed-Xa y.TVjvea y.ai y^Mivag y.al digfiaTa. eiQOfuvov de 
fiev TL ocfL fiovvoiOL eio&e 6 Ueqoevg emcpaiveo^ai y.al 
o TL Y.excoQidaTaL AlyvriTiiov tlov alXtov dytova yvfivLy.ov 
TLd^evTeg, ecpaoav tov UeQoea l/. T/;g etovTtov nol.Log ye- 
yovsvaL' tov ydq Javaov y.a\ tov Avy/.ea eovTag Xefifdxag 
e/.TcXtooaL eg ttjv 'Elldda, dito de tovtcov yevei]loytovTeg 
■/.aTejSaivov eg tov IleQGea. dniy.ofievov 6e civtov eg A^iyv- 
TtTOv y.aT aiTirjv xrjv y.al '^.ED.r^veg XeyovoL, o^ioovTa e/. 
Ai^vr^g TTjv FoQyovg y.ecpaXrjv, ecpaoav eld^elv y.ai naQa 
ocpeag y.al dvayvtovuL Tovg ovyyeveag 7tdvTC(g' e/.fiefia- 
^riY.oTa 6e fiLv djtL/.eod-ca eg Aiyvrcxov to T?;g Xefifuog 
ovvofia, TteTtvofievov TtaQa Trjg fii^TQog' dytova 6e ol 
yvfivLybv avrov y.eXevoavxog ertiTeXeeLv. 
92 Tavra fiev Ttdvta ol y.aTvneQd^e Ttov D.etov oly.eovteg 
AlyvTtTiOL vofiiuovoL' ol 6e 61] ev toIol eleoL y.aTor/.r^- 
fievoL TOiOL fiev avtolat vofioiOL yQiovTaL toIgl y.ai ol 
aXXoL AlyvTtTLOL, y.cu tdlla y.al yvvar/.l fuf] ey.aoTog 
avTtov ovvoi/.eeL y.atdrteQ "E?.lr]veg, dzaQ rtQog evTtXeiav 
Ttov oiTitov Td6e ocpt alla e^evQr]Tai. eitedv TtXr.Qrjg ye- 
vrjTat TtOTUfiog y.al Ta Tte6ia Ttekayiofj, cpveTaL ev tio 
v6aTL y.Qivea ■Ttol.Xd, Ta AiyvTtTiOL yaXiovGi lcorov. Tavv 
€7tedv dQeipcooL, avaivovoL rtQog rjlLOv y.al tTteLtev to e/. 
fieoov Tov liotov TJj firf/tovL eov eucpeQeg TtTioavTeg Ttoi- 
evvTat e^ avTOv ccQTOvg OTttovg TtvQi. eoTL 6e y.ai >; QiLa 
Tov ItOTOv TOVTOv e6to6ifU] '/al eyyXvooeL eTtLeixetog, eov 
OTQoyyvXov, fdyad^og y.atd firjlov. eoxL 6e '/.a\ d?J.a y.qi- 
vsa q66olgl eficpeqea, ev tco TtOTafuo yivofieva y.al Tavva, 
ex. Tcov 6 y.aQTtog ev dllrj ydXvy.i TtaQacpvofievj] ex Trjg 
Qi^r]g yivexaL, y.t]Qi(o ocpr^y.tov I6it]v ofioiotaTov' ev Toirco 
TQCo/.vd ooov Te TtvQtjV eXait]g lyyivezaL ovyvd, TQcoyeraL 
6e -/aL aTtaXd Tavza y.a\ ava. Tr]v 6e ^v^Xov Tt]v eTtiteov 
yLvofiivi]v eTtedv dvaoTtdotooL e/. Ttov e?.ecov, Tor fiev dvu) 
avTtjg dTtOTdfivovveg eg d?.?.o tl TQaTtovoL, to 6e '/.drco 
XeXeififievov ooov Te e/tl Ttrj'/vv TQioyovoL '/al TtcoXeovoL. HPOAOTOV B. 92—94. :I33 

o'l de uv y.al y.cioia (ioiUoviaL xotjGzfj t?; i^v^K<'J '/QaoO^ai, 
iv y.?.ii3dv<i) dLarfavti Tcvi^avzeg ovtco rocoyovoL. ol 6e 
Tiveg avTcov tcoovOL 0.7x0 rcov r/i^icov i.iolvov, rovg Irceav 
kci^coaL y.ai lS,e).coaL zr^v y.oilir^v, aiuivovoL TtQog tjliov y.ai 
tTteLTev avovg eovTag OLTeovTUL. ol de ixO^veg 01 uyelalot 93 
sv f.iev TolOL TiOTauoLOi ov f.idXa yivovTUL, TQecfouevoi de 
ev Tf^OL hiuvr^OL TOidde TTOieiOL. enedv ocfeag eoit] oiOTQog 
y.vioy.ead^ai, uyeh]dov e/.Tc).c6ovoL eg &d)Moouv' f^yeovTaL 
de OL eQoeveg drcoQQaivovTeg tov S-oqov, al de erc6f.(evaL 
dva/.d/CTOvoL y.ai e^ avTOv y.vioyovTUL. eiredv de 7cXr]Qeeg 
yevcovTUL ev Tfj &u).door], uva7c).c6ovaL orcioco eg rj^ea tcc 
lcovTcov ey.aoroL. fiyeovTUL (.levTOi ye ovxeTi ol avToi, 
dkkd TCJov 0-r]).ecov yiveTUL f] fjyeuovir]. ■^yeofievai de uye- 
Xr^dbv TtoievoL olovTceQ ercoievv ol eQoeveg' tcov yuQ cocov 
d.coQQaivovoL y.UT o).iyovg tcov y.eyxQ(ov, oi de eQoeveg 
Y.aTaTcivovoL €7c6f.ievoL. elai de ol y.iyxQOi ovtol lyd^veg. 
ey. 6e tcov TceQiyLvofievcov y.al /<^ /.UTarcivofievcov y.eyy^Qcov 
01 TQecpofievoL IxO-veg yivoi^TUi' oV 6' uv uvtcov d).c6oi i/.- 
n).c6ovTeg eg d-dkaoouv , cpaivovTOL TeTQLfifievoi tu irc 
uoiaTeQU Tcov y.erfu).ecov , ol d^ uv orcioco dvan).c6ovTeg, 
Tu ircL de^LU TeTQirfUTUL. TcdoxovOL de tuvtcc diu Tode' 
eyofievoL Trjg yfjg irc^ dQiOTeQU y.UTurc).c6ovoL ig O-dlao- 
ouv, y.uL uvurc).c6ovTeg orcioco zr^g avTcg uvTiyovTUL, iy- 
XQifircTOfievoL y.ul ipuvovTeg cog fidliOTU, 'ivu di^ ftfj ufidQ- 
TOiev Tfjg odov diu tov qoov. irceuv dh 7c).t]d-veod-UL 
UQyr^TUL b Nel/.og, cd Te y.olKu rf^g yfjg y.cu ru Ti).fiUTU 
TU rcuQU Tov rcoTuubv rcQcoca UQyeTUi rcifirc/.aoOuL 8ir- 
x^eovTog Tov vduTog i/. tov rcoTUfiov' /.ui uvTi/.u ts 7c).ea 
yivecuL tuvtu, /.ui rcuQcr/Qf^fia lyOvcov Ofii/.QCov rcifiTcla- 
TUL rcdvTU. y.oOev de oi/.bg uvTOvg yiveoOuL, iyc6 fiot 
do/.eco y.UTavoeeLv tovco. tov ^cqotIqov eTSog ercedv drto- 
).ircr] b Nel).og, ol iyOveg ol ivce/.bvreg cod ig zf^v i).vv 
ciiia Tco ioxdTco vdacL drcakKdoaovTUL' irceuv de rceQte?.- 
■d-ovTog Tov XQOvov 7cd).Lv ircef.Oj] to vScoq, iy. tcov (ocov 
TOVTCov TtaQUVTi/.u yivovTUL OL ixOveg. 

KuL TceQi fiev Tovg ixO-frg ovtco eyeL, u).eirfaTt 6e XQ^- 9* 
0%'Tat AlyvrcTicov 01 TteQi td e).eu oiy.eovteg drcb tlov oi).).t- 134 HPOAOTOY B. 94—96. 

'Av.rQUov rov y.ciQ.rov, rb y.a/.eovoi iilv AlyvivriOL y.l/.i, 
TiouvOL de lods. tvuqu ra x€i?,£u rtov re noTU}.uov y.ai 
rcov Xi/iivHov GTTtiQOvoL ru ai).).iy.V7iQiu ruvru, Ta Iv^^E).- 
XrjGL airouura \uyQLu'] (pvaruL' ruiru Iv rf] Alyvmo 
arteiQoueva y.uQrcov cffQ£i ttoD.ov fi£v dvatodsa de' rovrov 
£7i£uv av).).i^tovrUL, oi uhv y.6ifjuvr£g aTtiTtovaL, ol dh y.ul 
cfQv^uvr£g UTtiipovai, y.ul ro artoQQtov ccjt avrov avy/.o- 
(.iLl^ovruL. £ari dh tvlov y.ai ovdev eaaov rov D.aiov rto 

i»5 Xvxvtp nQoai]vig, odf-ir^v de i3uQec(v nuQex^rcd. nQog dk 
rovg y.ojvcoTTug acfO-ovovg iovrug radE acfi iari iii£f.i}]x^- 
vi]}.i£va. rovg /.lev ra avto rtov iXetov ol/.iovrug ol TvvQyoc 
iocf£).iovaL, Ig rovg ccvuiiuivovr£g y.oiuiovruL' ol yuQ y.to- 
vtoiveg vTvh rtov avi/itov ovy. oloi ri £loL vipov nir£od-c(L. 
rolOL de tv£qi ra £).£cc ol/.iovOL ra^£ uvtl rtov rvvQytov 
a).).u iii£ur]xc(vijTai. nug avr^Q avrtov uucfij3).r^aTQ0v y.i- 
y.vr^ruL, rto rr^g fuv )]U£Qrjg ixO^vg uyQ£V£i, ri]v dh vi/.ru 
rude uvTto x^outul' Iv rf] avanavEraL y.oiTi], 7T£q\ ruvTrjV 
^arr.aL ro uucfi^3).i]aTQ0v, y.al £7V£lt£v Ivdvg v7t uvrto y.u- 
revdeL. oi dh y.tovt07T£g, i]v ulv Iv luurito £V£L).L^uii£vog 
£vdr] 1] aLvdovL, dia rovrrov dcr/.vovai, diu dh tov di/.TVov 
ovde 7t£LQ£0vruL ciQyriV. 

96 Tu dl di] ttIoicc acfi, rolOL cfOQrrfyiovoi, lail l/. r/yg 
uy.uvd^r^g noL£iii£vu rfjg i] /(OQffi] iiiv Iotl ouoLOrcxTr^ rio 
KvQrjvccito ).tox(o, to de dtx/.Qvov /.ouul lari. l/. ruvrr^g 
tov rfg cc/.ccv&rg yoipc'<u£voL ^v).u ooov r£ dint]X£cc n),iv- 
■9-r]dov avvTLd-EiOL vuvnrj£6u£voL rQo^vov roi6vd£' n£Ql 
yo/iufovg nv/.vovg y.ui uuy.Qoig n£QL£iQ0vOL ru dLnii]X£ci 
S,v).u. £7t£uv de rto rQ6nio rovrto vuvnr^ytjatovrccL, Cvyu 
ininolijg r£ivovaL cwTtov. vou£vol dl ovdiv XQ^ovrcci' 
£'aioO-£v dk rug ccQuoviug tv tov incr/.Ttoouv rf] (3vjS).to. 
nr]du).LOv dh ev noLSvvrai, y.ai rovro diu rfg rQOitiog dLU- 
^uvierai. lorto dh cc/.uvOivto yQiovraL, laTioLOL dh i3v(i).i- 
voLOi. ravra ra nXola avu (.ihv rov noruubv ov dvvurui 
nXioEiv, r]v /ir] Xa/nnQog uv£uog inix/], i/^ yfjg dh nuQiX- 
y.ETUL. y.UTu Qoov dh y.ouiterccL tod£. 'iarL i/. /ivQi/.t]g n£- 
noir.tiivr] i9-t'o>;, y.ur£QQau/iiv)] Qinei y.aXcctaov, yul Xi&og 
rETQr^iiivog dLTc'c).uvTog /.luXiOTci y.r] orad-ii6v. rovrcov rr]V IIPOAOTOT B. 96—99. 1B5 

(.i€v O^iQr^v dedsuiri]v y.a).(i) sutxqooOe tov n/.oiov anui 
iiTUffQEaO^ai, Tov 6e XiO-ov aXlq) y.dlq) OTnaOE. 1] fiev dij 

^VQt] TOV QOOV EUTtlTtTOVTOg y^lOQEEL TUy_ElOg Y.ul eI/.EL TtjV 
(iuQLV (xOVTO yUQ S)] OVVOUU laTl TOlOL rcXoioiaL TOLLOLaL), 

6 6e Xiihog o.rioO^E Ene?./.6fiEvog /.al ewv ev (Svooii) y.UTL- 
d^vveL Tov n),6ov. eotl Se ocpL tu nlola tuvtu n:lt]0£i 
:rol).u, y.ui cr/EL eviu 7xo).).ug yj).tudug tu).uvtiov. 

"Etteuv d^ L'ie).d)] 6 X£l).og t)]v yioQt^v, ul 7i6).i£g fiov- 97 
vuL cpaivovTUL t7i:f(>fxot(7ai, uuIlotu y.t] IficpeQeeg Tf]OL iv 
r([) Aiyaidj 7t6vt(o vt]00iOL' tu fiev yuQ u).).u T/]g Aiyv- 
nTOV neXccyog yiveTUi, al de 7t6).L£g /hovvul vnEQexovai. 
7toQ9-fievovTUL (ov, IrtEuv TOVTO yevr]TUL, ov/.etl y.UTU tu 
QEE&QU Tov Ttorauov u).).u Slu /iieaov tov nediov. ig /llev 
ye Me/icpLv e/. Nuv/.qcct Log uvccttXojovtl jruQ^ avtug rug 
nvQa/tidag yivetuL 6 TtXoog' eoTL de ovy. ovTog, aXXuTtaQa. 
TO o^v Tov JeXra y.ui jtuQu KeQ/.CiOLOQOv 7t6)uv' eg dh 
Nav/.QUTLV uito d^c(lc(aat]g y.ul Kavioi^iov Slu Ttediov 7tX(6(ov 
7]^ELg •/UT ^vd^vXXccv TE 7t6XLv yuL Tr]v ^qxuvSqov y.aXEO- 
fiEvr]v. TOVTCov Se tj (.lEv ^v&vXXcc Eovoa Xoyij-tt] n6Xig os 
ig vno6t']fiaTa i^uiQEtog didorccL tov uIel (SuaLXevovTog 
u4iyv7tT0v Tfj yvvui/.i. tovto dh yiveraL i^ oaov vno ITeq- 
ar]GL ioTL A^iyvnTog. t] d^ ExEQt] n6Xig do/.EEL fiOL to ov- 
vofia EXEiv uno tov Juvuov yu/t^iQOv , JjQXccvdQOv tov 
(pO-iov Tov J//caot;' y.aXiExuL yuQ di] ^qxuvSqov n6XLg. 
Elit] 6' uv y.uL uXXog Tig l'-lQxuvdQog, ov uevtol ye Alyv- 
ntiov TO OVVO1.1U. 

3fexQL f.iEV TOVTOV oxptg T£ eui] y.cci yviuut] y.cci lOTOQii] 99 
ravTa XEyovau ioTL, to de uno tovSe AlyvnTiovg EQyo- 
ftUL X6yovg iQeojv y.atu if/.ovov' nQOoeaiccL dh ccvrolai tl 
y.ul Tt]g Eftt~g oipLog. 

Tov Mtjvu Tov nQcotov ^aoLXEvaavTU Aiyvnrov ol 
iQEEg EXsyov tovto ftev unoyecfvQcoauL Ti]v Mefifpiv. tov 
yuQ noTUftov nccvtcc Qeeiv nuQa to ovQog to ipccfiftivov 
nQog AL^vr]g, tov dh Mrjvcc uvioOev, oaov te e/.aTov atcc- 
diovg ccito Mefirpiog, tov nQog fteaccft^iQir^g uyy.(ovcc nQoa- 
Xtoaccvta to ftev ccqxcciov QteOQOv u:to^)]QiiVCCL, tov de no- 
zufiov oyETEvauL To fteaov t(ov ovqhov qeeiv. EtL de yal 136 HPOAOTOT B. 99—102. 

vvv vno neQoiwv 6 ay/.cov oviog tov NeiXov , \]g cciisq- 
yfievog Qeei, ev (fvla/.fjai fieydXi]Oi exezai, (fQaooofievog 
ava nav erog' ei yag e^ektjoei Qrj^ag VTteQ^tjvat b noza- 
/Libg Tavrrj, xivdvvog ndori Mei^Kpi. y.aTayJ.vod^fjvai eozi. 
log de Ti[j MfjVL tovtco TtTj ttqiotco yevoi-ievctj ^aoiXel y/q- 
Gov yeyovivai to d/reQyiiievov, tovto fiev ev avTio noXiv 
y.TiGai TavTiqv rJTig vvv Me/iKftg y.alieTaf [eozi yctQ y.atri 
Mf/Kfig ev TOJ OTSivtp Trjg AiyvnTOv~\ e^coO-ev de avTrjg 
neqtOQv^at ).iiim]v Ix tov noTUjiiov nqog ^OQer^v re xat 
nqog e07ieQr]V (ro yaQ nqbg Tr]v ^co avTog b NeV.og 
dneQyet), tovto dh tov 'H(faioTOv to iqbv idQvoaoO^at ev 

100 avxf] eov fieya ts y.al d^taycr^yt^TOTaxov. liiezd dh tovtov 
y.axeXeyov ot iQeeg e/. §i[i).ov dllcov ^aotlecov TQtr]yooicov 
TS y.u\ TQirj/.ovTa ovv6i.iaTa. ev Tooavrrjot dh yevefot dv- 
S-Qconcov 6/.TCo/.aidey.a f.iev AlO-ioneg r]oav, (.lia 6e yvvi] 
intxcoQtr], ol dh d).XoL dvdQeg AiyvnTioi. Trj dh yvvaty.t 
ovvo!.ia r]v, iJTig e(iaGikevoe, ToneQ Tf] Ba^vXcovij], NiTCo- 
y.Qtg' Tr]V eleyov Tif.icoQeovoav dde).(fe(o, Tbv Aiyvnxtot 
^aaiXevovTa acpecov dney.TSivav, dnoy.TeivavTeg dh ovxco 
e/.eivr] dneSooav Trjv ^aGtl)]ir]v, tovtco TiiiuoQeovoav nol- 
lovg Aiyvnricov Stacf&eiQat doXco. noti]oa/.ievr]v yaQ (.itv 
oY/.r]i.ia n£Qif.ir]/.eg vnoyaiov y.atvovv tco Xoyco, voco dh 
alla jiir]xavdo^at' yaXeoaodv [Je] /itv Aiyvnnicov Tovg 
f.id)uGTa fieTatriovg tov (fovov fjdee, noXXovg lotidv, dai- 
vvf.ievotGi dh enelvat tov norctfibv di av/.covog /QvnTOv 
fteydlov. TavTv^g fihv jceQt Tooavra e).eyov, n).i]v otl av- 
Trjv fitv, cog tovto e^eQyaozo, Qiipat eg or/.t]fia onodov 

101 nXeov, OKcog dTtficoqr^Tog yevr]TC(i. tcov dh dXkcov ^aot- 
kecov ov ydq eXeyov ovdefiiav eqycov dnode^iv y.a-c ovdev 
eivai XafinQOTt^Tog, nXt]v evbg tov eoxdrov avvcov Moi- 
Qiog' TOVTOv dh dnoda^aoO^at fivt]fi6ovva tov 'Hcfaioiov 
ra nqbg ^OQet]v dvefiov TexQafifieva nQonvXata, Xifirt]v 
TB OQv^at, Ttjg f] neQiodog oocov eOTt avadicov voreQov 
Sr^Xcooco, nvQacddag t€ ev avTJj ol/.odofifjoaL, tcov tov 
fieydd^eog neQL bfiov avvij t/; Xiuvt] e7Ctftvr]00fiat' tovtov 
fihv TOoavTU dnode^aoO-at, tcov dh d)J.cov ovdeva ovdev. 

102 naoafietipduevog cov TOVTOvg tov enl TOVTOiat yevo- HPOAOTOY B. 102—104. 137 

uivov ^aailiog, rco oivofia r^v ZiovJOTQig, tovtov iivr^ur^v 
noir^oofiar tov theyov ol loesg rcQtiJTOv i-iev tcXoLoiol fia- 
y.QOlGi 6Qf.irjd-£VTa l/. tov liQa^Lov '/.oXtvov tovq TtaQCc ttjv 
^£ov&QrjV d-dlaooav y.ator/.rjuivovg y.ataoTQicpeod-ai, Ig o 
nkioovTU fiiv rcQooco artL/.ioi^ai eg d^cxXaooav ovy.ixi tvXco- 
TrjV vrio (iQay^icov. Ivd-evTev de log otcLoco anL/.eTO eg 
A^iyvTCTOv, xarof tcov iQicov rr^v cpaTLv, OTQUTLr^v 7to).).i]v 
XajScov ii]).avve dLce Tr^g ^rteLQOv, Tcdv e&vog to eiircodvjv 
y.aTaoTQecpoitevog. OTioLOi f.tiv vvv avicov d)./.LfioiOi Ive- 
Tvyxave xat deivcog y)uxo!.iivoioi TteQi Trjg D.evd^eQLrjg, rov- 
TOiOi fiev OTrjXag evLoTrj eg idg xcoQag did yQaiifidTCov 
).eyovoag t6 Te icovzov ovvofiu y.al Ti]g rcdTQr^g, y.al cog 
dvvdi.ii Trj EcovTOv y.uTeoTQiipaTO ocpeag' oticov de ufiu- 
y^r]TL y.rxi evTteiicog rtaQi).a(ie Tug 7t6).ig, tovtolol de Ivi- 
yQUcpe ev Tf]OL OTi]XriOL y.ard tuvtu y.ul toZol uvdQrjLoLOL 
Tcov e&vicov yevofiivoioi, y.al dr] yai uldolu yvvui/.og TtQOO- 
eviyoucpe, dr^lu (iovXouevog rcoiieiv cog e}'r]Ouv dvdlxideg. 
TuvTU 6e Ttoiicov 6Le^t]ie t^v r.rceiQOv, eg o i/. Tr^g lloLr^g los 
eg Tr]v EvQc6m]v 6LU^dg TOvg Te I/.vd^ag /.UTeoTQixpUTO 
y.UL Tovg 6Q\]L/.ug. eg TOvrovg 6i fioL 6oy.ieL /.ui TtQOOcotutu 
urci/.iod^ai 6 jllyvrtTiog otQur^g' ev fiev ydQ Tf] tovtcov 
XcoQj] (paLvoviai OTad-eioai al OTfjlui, to 6e rcQoacoTiQCo 
TOVTCov ov/.iTi. Iv&evtev 6e erciotQiipug orcLoco r/ie, y.ul 
erteLTe lyiveTO LtI fPdoi rtOTUiicii, ovy. l/w to IvO-eviev 
aTQe/.icog eirtetv e'iTe avTog 6 ^aaikevg HiacooTQig drto- 
6aodiievog t»;c," ecovTOv OTQurifg ii^Qiov 6oov6t] avTov y.UT- 
iXirte Trjg X^^^Q^^i^ oi/.rjTOQug, eire tcov TLveg OTQUTLCOTicov 
Tfj rtldvrj uvtov dxO^eoO-ivTeg rteQi <Puolv rtOTUt.ibv y.UTi- 
/LieLvuv' rpaLvovTUi /.ihv yuQ e6vTeg ol KoKyoL AlyvrtTLOL, loi 
vojoug 6e rtQ^teQOv uvTog rj uy.ovoug u).).cov Xiycx). cog 6i 
fioi ev cpQ0vtL6i lyiveTO, eiQ6/iir]v u/iicpotiQOvg, y.ui /tu).).ov 
01 KokxoL e/te/iviuTO tcov AlyvrtTLcov r/ ol AlyvrtTLOL tcov 
K6).xcov' vo/tL^C.eLV d' ecpaouv oi AiyvrtTLOL Trjg leocooTQiog 
atQUttfg eivuL Tovg KcVt.xovg. uvTog 6e ei/.uou Tf6e y.ul 
OTi /isldyxQoig eioL /.ui ovkoTQixeg' y.ai tovto /lev eg 
ov6tv uvrf/.ei' eial ydQ y.ui.eTeQOL tolovtol' uD.u T0LoL6e 
y.al /iu).).ov, oiL /tovvOL rtdvtcov dv&QCortcov K6).'J^ol /.ul 138 HPOAOTOY B. 104-107. 

yllyvTiTiOL y.ttL Ald^iOTteg TteQnafivovTai uri a^^jjg xa ai- 
Sola. ^oivi/.sg 6e y.al Xvqol ol ev rf] IlalaLOtivr^ y.al 
avTOL 6/.io}.oyeovoL Tcaq AlyvntUov i.ieua&rf/.evai, Zvqlol 
de 01 TieQi OeQutodovTa v.aX IlaQd^kviov TtOTa/iwv y.ai Ma- 
y.Qcoveg ol tovtoiOL aoTvyeitoveg iovteg unb Koh/iov cpaol 
vecooTi iiie{.iad-)]y.ivai. ovtoi ycxQ eloL ol 7TeQitafiv6/,ievoi 
av&QtoTtcov f.iovvoi, y.al ovtol yilyvTttioiOL cpaivovtaL ttol- 
evvteg y.ata tuvtcx. avTcov Se yilyvrcTicov y.a\ Aid^Lorccov 
ov/. %ycxi ehielv oy.OTeQOL naQO. tcov iteQcov l^uia&ov' 
aQxalov yaQ Sr] tl cpaiveTUL lov. cog S^ eniftioy6f.ievoL 
AiyvnTco e^eua&ov, i.ieya fiOL y.ai ToSe tey.fir^Qiov yiveTCL' 
(PoLvi/.cov 6y.6ooL Tf] 'E/J.cxSl enLfiioyovTai, ov/.eTL Aiyv- 
nriovg fiLfieovraL y.ara ta aiSoia, af.ka tcov eniyLvofie- 

105 vcov ov neQLtauvovoL ta aiSoia. cpeoe vvv y.ai ciD.o e'inco 
neQL tcov Kolycov, cog AiyvnrioLOL nQOOcpeQeeg eioi. ).ivov 
fiovvoL ovToi re y.al AiyvntiOL eQya^ovtat y.ata tavtd, 
y.ai 1] L6r] naoa y.al rj yXcoooa eftcpeQrjg lotL a).).r).0LOi. 
).ivov Se to fiev Ko).xi/.ov vn 'E).).t]rcov laQSovL/.bv /.e/.lr^- 
tui, tb fievTOL un Aiyvntov uni/.veouevov y.u).ietUL Aiyv- 

106 ntiov. tug Se ortp.ag tug ^iotrj y.cctu Tug y^coQug 6 Aiyv- 
nrov (iuoi).eig leocootQig, ul fiev n).evveg ov/.eiL rpaivovTUL 
neQieovoui, ev Se tf] ITaluLOTivt] IvQit] avtbg coQeov eov- 
oug y.ai ta yQCififuaa ta eior^fieva evebvTU y.ui yvvuL/.bg 
aiSoiu. eioi Se y.ui neQL 'lcovir^v Svo TvnOL ev netQr]OL 
ey/.e/.o).aufievoL tovtov tov avSQog, tf] te e/. tt]g ^Ecpeoir^g 
eg (pto/.uiuv eQxovtai, v.al tfj e/. EuQSicov eg IfivQvt]v. e/.a- 
teQtod^L Se uvt]Q eyyeyXvntui, fceyud^og neftntt]g onL&u- 
fir^g, tf] fiev Se^if x^^Q^ extov uixfiijV tf Se uQLOteQfj t6^u, 
y.ui Ttr^v u)J.r]v o/.evt]v toouvrtog' y.ut yuQ Aiyvmir^v y.uX 
AiilioniSu e^eL' e/. Se tov loftov eg tbv eteQOv cofiov Sta 
ttov ott]&€cov yQcxftfiuTa iQa AiyvntLa SLty/.eL ey/.e/.oXafL- 
fteva, ).eyovta tcxSe' "eyco TrjvSe ttjv ysoQtjv cofiOLOL toioi 
ifLOLOL e/.tr]OUfirjV." oorig Se y.al 6y.6&ev eoti, IvO^avta 
ftev ov St]loL, eteQCo&L Se SeSt]lco/.e. tu St] y.cci fiete^e- 
teQOL tcov ^t]t]ouftevcov Mefivovog ei/.ova ei/.ccZovoi fttv 
eivui, noXlbv ti]g u).i]&eir^g ano).e).eiftftevoi. 

107 Tovtov Sr] tbv Aiyvntiov leocootQLV avaxcoQiovra y.al IIPOAOTOr B. 107—109. 139 

avuyovTO. n:o?.loig urd^QOjrcovg icoi' iOyiioi' Ttoi' Tag '/ojoag 
Y.UTeaTQeipaTO, e/.eyov oi iQeeg, IrrtiTC iyivSTO uva/.ouiZo- 
fitvog iv JdcpvrjGi rfjOi nt]loiai)]Oi , tov udelcpebv icov- 
zov, tco i.TeToeips leacoaTQig Tr]v A^iyvjTTOv, xovtov i:il 
^eivicc uvTOv ■AUt.iaavTU v.ui rcQog uvTcj) Tovg nuldug rreoi- 
vfjaui t^co&ev ti]v ol/.it]v v).r], TTSQivrjauvTU 6e vTTOnQraui. 
zhv de cog fiuO-elv tovto, avTi/.a avitiSov).evead^ai rf^ yv- 
vtti/.i' y.ul yuQ di] y.ul ri]v yvvul/.a uvtov uuu ayeaO^ai' 
Ttv de 01 avu^ovkevaai xcov Ttaidcov iovTCOv eS, Tovg dio 
i:il Ti]v nvQi]v iy.TeivavTU yerpvocoauL Toy.uiouevov, uvrovg 
d' eTi i/.eivcov im^iuivovTug i/.aco^eaO^ui. tuvtu 7toir^auL 
Tov leacoaTQiv, y.cci 8vo [.tev tcov TTuidcov y.aru/.ur^vai TQonco 
roiovTco, rovg de ).oirtovg artoacoO-fvai af.ia rcf) jtUTQi. 
voariqaug de 6 HeacoaTQig ig rr^v Aryvrtrov y.al riacxuevog los 
Tov adelcpeov, rco fiev builco rbv eTtr^yuyero rcJov rug yc!}- 
Qug y.aTeaTQeipuTO, rovrco fiev rdde ixQr']auro' rovg re ol 
/.id-ovg rohg irti rovrov rov ^uaL/.aog y.ouiad-evrug ig rov 
'^HcpuiaTOv TO iqov, iovrug ueycx&el TteQiur/.eag, ovtol r]auv 
ol eky.vaavreg, y.al rag dLcoQv^ug rug vvv eovaug iv Alyv- 
rtrci} TTCxoag ovroi uvuyy.u^ouevoi coQvaaov, inoievv re ov/. 
e/.ovreg Aryvnrov, rb TiQtv iovauv lrcjtuoiur]v y.ul uttu- 
^evouevriv naaav, ivdeea rovrcov. urtb yuQ rovrov rov 
XQOvov Atyvnrog ioiau nedtug nuau uvLnnog y.ul uvu- 
fid^evTog yeyove' uitiul be rovrcov ui dicoQv/eg yeyovuai 
eovaai no/J.ui y.ut nuvroiovg TQonovg exovacct. y.urerafive 
de rovde elve/.ev rr]v xc6or]v 6 ^3uaL).evg' oaoL rcov Alyv- 
nricov fti] ini rco noruiuo ye/.reuTO rug nb/.ig d/./l dvu- 
fieaovg, ovtol 6/.cog re dnioL o noTUitbg, a:tuvi^ovreg vdd- 
rcov n/.UTVTeQoiGL ixQeovro tolol noituoL, i/. cpQedtcov 
XQeoftevoL. rovrcov fiev dr^ e'ivey.ev y.ureTiti^O^r^ r] Aiyvnrog. 
y.uravelfiai deri^v xciiQr^v AlyvnrioLOL anuoL rovrov e/.eyov loa 
rbv (iuoLXeu, y./.rQov 'iaov i/.darco reTQuycovov dLdbvru, y.ui 
dnb rovTOv rdg :rQoobdovg :roir]0ua0-c(i, inird^uvra dno- 
rpoQr^v enireXeeLv /.ut iviuvrbv. el 6e TLvog rov y./.r]QOv 
b noTUftbg tl nuQiloLTO , i/.&chv uv nQog uvtov iai]ftuive 
tb ytyevi]ftivov' b 6e eneiine rovg enLa/.expOftevovg y.ul 
dvttfteror]O0VTug oaci) eXdaocov b x^^^Q^S yeyove, oy.cog rov 140 HPOAOTOY B. 109-111. 

XoiTTOv •Aara Xoyov TrjQ Terayfievr^g arrocpoQrjg relioi. doxeec 
6b (.101 ev&evrev yetofieTQir] evQed^eloa egTrjv^Elldda errav- 
eX&elV Ttolov i-iev yciQ ■/.al yvtufiova y.al tcc dvcodexa (.leQea 
rrjg rjfieQr]g TtaQct Ba[ivXiovicov e/itad-ov ol "E?yXr]veg. 

110 Baailevg (lev (5/; ovTog (tovvog Aiyv7CTiog Aid-iOTcir^g 
riQ^e, ftvr]f.i6avva de D.iTceTO tvqo tov 'Hcpaiaieiov dvdQi- 
dvTag lid-ivovg dvo fiev TQir^y.ovTa jtrjX^cov, icovTOv te xal 
TrjV yvvaly.a, Tovg de rcaldag eovrag reaaeQag er/.ooi tci]- 
Xecov e/.aoTOv. tcov dt] 6 iQevg tov '^Hcfaiarov xqovco fteie- 
nenev TtolXco JaQelov rov HeQar^v ov TteQielde loTdvTa 
efiTtQOO&e dvdQidvTCi, cpdg ov ol jteTtoirjo&ai eQya oldrteQ 
EeocoOTQL Tco AlyvTtTidj' EeocooTQiv ftev yuQ aXXa re 
y.aTaoTQaipaad-aL ed-vea ov/. eldaaco e/.eivov y.al dr] y.cd 
^'/.vd-ag, JaQelov de ov dvvaa&rjvaL Ey.vd^ag eXelv' ov/ cov 
di/aiov eivcu iotdvuL eftTCQOoiye tojv e/.eivov dva&rjftcucov 
ftr] ovA v7teQ(iaXX6fievov toiol eoyoiaL. JccQelov fiev vvv 

111 XeyovoL TtQog Tuvta ovyyvi6fir]v 7toir]aao&ai. ZeacooTQiog 
8e TeXevrrjOavTog ey.de^aa&ai eXeyov ti]v ^aoiXrJr]v tov 
Ttalda avTOv ^eQCov, tov aTTode^aod^cu fiev ovdeftiav otqu- 
Trjir^v, aweveix&rjVCCL 6e ol TvcpXov yeveod^uL did Toiovde 
7tQr]yfta. tov rtotaftov y.UTeXd-ovtog fieyiOTa dr] Tore en 
oyTCoyaidey.a mqxeag, tog vrteQe^aXe zug UQOvQag, Ttvev- 
ftUTog ift7tea6vTog y.vfiatit^g 6 TtOTUfiog eyeveTO' tov ds 
^aoLXea Xeyovot tovtov UTaad-aXii] XQ^jodftevov, Xa^ovTd 
aixfir]v ^aXeiv eg fieaag xdg divag tov Ttozaftov, fieTa Ss 
avriya y.afi6vTa avvov Tovg ocpd-aXftovg rvcpXcod-fjvai. de/.a 
fthv dr] ezea eivai ftcv TvcpXov, evdey.dTco de eTel drtLy.eod^UL 
OL ftavTr]iov e/. BovTOvg n^Xtog cog e§r]/.eL Te ot 6 XQ^vog 
rrjg tr]fiir]g y.ui dvulSXeipeL yvvuLyog ovqco viipdftevog tovg 
ocp&aXftovg, rJTcg 7tuQU tov ecovrr^g uvSqu fiovvov necpoi- 
Tr]/e, uXXcov uvSqcov eovou uneiQog. y.ul tov nQCorr^g Trig 
eiovTOv yvvaixbg neiQdod-UL, fteru de cog ova dvefiXerte, 
erte^r^g naaecov nsiQua&aL' dva^XeipavTa ds avvayuyeiv 
Tag yvvaixag tcov eneiQ)']d-r] , nXr]v r] Tr^g tco ovqco vcipd- 
ftsvog dve[SXeipe, eg ftiav noXiv, »} vvv xaXeeTUL 'EQvd-Qcj 
^coXog' eg Tuvrr^v avvaXiauvTa vnonQr^oaL ndaag avv aii^ 
rr^ 7t6XL. Trjg de vnpdfisvog rco ovqco dve§Xexps, Tuvtr^v HFOAOTOV B. 111-114 141 

de ei'/e avio^ yvral/M. avad-i]uara de arcorpvyvjv Trjv na~ 
i>>jv Tiov 6(pO-ahiL~jv a).).a ze dva za iQa Txdvra ra ).6yiua 
dveO^rf/.e, y.ai tov ye ).6yov iidliara a^i6v Igti exsiv, tS 
TOv '^H/.iov To iQOV d^Lo9-i]rTa dved^r/.e foya, 6i3s).ovg dvo 
iLdivovg, e^ evbg eovia e/.dTeqov XiO-ov, i-iijy.og /.lev e/.d- 
Teqov 7tt]xeiov e/.aTov, evQog de o/.tCu nrf/etov. 

TovTOv de e/.de^aad^aL rr^v iSaailrJr^v eXeyov avOQa 112 
MeiirpiTrjv, toj y.aTa Ti]v tlov '^E/J.r^vojv y).dJaaav ovvoi-ia 
JTQCotea eivai' tov vvv Teiievog eaTL ev MeiupL y.dQTa y.alov 
TS y.al ev ea/.evaai-ievov, tov 'Hfpaiareiov nQog votov ave- 
fiov y.siitevov. TreQiOL/.tovaL de rb Teuevog tovto ^oivL/.eg 
TvQiot, ■AaXeeraL 6e 6 y^ioQog ovrog 6 avvaTiag TvQicov 
(jTQarOTiedov. eori de sv tcTj Teuevel rov HQCOTeog iqov 
To xaXeeraL ^eivrjg iJrpQodirr^g' ovu^df.XouaL ds tovto to 
iQOv eivat 'Ekevr^g rijg TvvddQSco, y.ai rhv ).6yov dy.rjy.ocxjg 
cog dLaLrri&r] 'E)Jvr] naQa nQCorel, y.ai di] y.ai otl ^eivrjg 
^JcpQodirr^g Lic6vvu6v eoTL' oaa yaQ a).).a yicpQodirr^g iQa 
eart, ovdaucog ^eivrjg ent/.a/.eerat. e).eyov de f.iOL 01 iQeeg 113 
iaroQeovrL rd rceQi 'Elevrjv yevead-aL code' ^4).eS,uvdQ0v 
ccQTvdaavra 'E).evr^v e/. ZndQrr^g d^corrXcoeLV eg rrjv ecov- 
Tov' y.ai /.ttv cog eyevero ev rco Alyaico l^cdaraL aveuoL 
e/.j3dXXovai eg ro AlyvTtrtov TcO.ayog, evOevrev de (ov yaQ 
dviet ru jtvevuuru) drcL/.veeiUL eg A^lyvrcrov y.ui Alyvrcrov 
eg ro vvv Kuvco^ji/.ov y.u).e6uevov ot6uu tov Nei).ov y.ui 
Ig TuQtxr.iug. rjv de eni rijg i]t6pog, ro y.ui rvv eori, 
'^HQU/.Kiog \q6v, eg ro i]v y.urucpvycov oi/.errjg brevcov uv- 
^oconcov eniijd).r^ruL oriyfiuru iQd, icovrbv dtdovg rfo i9-€p7, 
ov/. e^eoTL rovrov uipaad-UL. v6uog ovrog dLcaekeeL ecov 
bf-iolog ue/QL luev rco dn uQ/r^g. rov cov drj ^).eS,dv6Q0v 
uniareuruL d-eQdnovreg nvO-buevoLrbvneQi rb Iqov e/ovTa 
v6i.tov, l/.eruL de i!^6fievoL rov Oeov y.urr^yoQeov rov A).e- 
^dvdQOV, ^ovXouevOL [V.dnreiv uvr6v, ndvru ).6yov l|»;- 
yeouevoL ciig sixs nsQi rrjV 'ELevr^v re y.ui rijv eg MeveXecov 
ddi/.irjv. y.urr^yoQeov de ruvru nQ6g re rovg iQeag xal rbv 
rov ar6/iiUTOgTOvrov cpvKu/.ov, rco oVvoiiu r.v dcovig. d/.ov- u-i 
aug ds tovtcov OcovLg neftneL rijv TU/iarrjv eg Meftcptv 
nuQU nQCorea dyyeXirjv leyovaav rdds. "///ft ^sivog yevog 142 HPOAOTOY B. 114—116. 

^ev Tsv/.oog, eqyov de dvooiov Iv rf] 'E?.lddi ileoyaoi.ii- 
vog' §eivov ydq rov ecovrov l^anuTroag rr^v yvvaV/.a avTr^v 
Te Tavrr^v dyiov ij/.eL y.ai rcoU.d v.doTa xor^iiaTa, vri uvi~ 
ficov eg yfjv xavTTqv dneveixd^eig. y.oTeqa drJTa tovtov ecJo- 
ftev doivia ey.Trhoeiv, f^ drce/.coae&a tu e^cov i]).&e" dvTi- 
TxiiiTcei TtQog tuvtu 6 IJocoTevg /.iyorra Tccde. "dvdQce 
TOVTOv, oOTig y.OTe Igtl dvooia eQyaouivog Selvov tov ecov- 
Tov , ov).).a^36vTeg dndyeTe 7tc(Q e/Lii, 'iva eidico o tl y.OTe 

115 yxu li^eL." d/.ovoag 6e xavxa o dcovig ov).).au(idveL tov 
l-l).i^avdQOv y.UL Tug viug uvtov y.uTioyeL, iieTU de uvtgv 
Te TOVTOv dvr/yctye Ig Miucfiv y.ui tiv '^E/.ivr^v Te y.ul tu 
yQr^uuTU, TCQog de y.ul Tovg i/.iTug. dru/.ouiod-ivTCov de 
TtdvTcov, eiQcoTU Tov yiXi^uv§Q0v o IJQCOTevg Tig eh] y.ul 
oxd&ev TcLcooL. di ol y.cil to yirog y.UTi/.eBe y.ui Tr^g 
TtdTQr^g elrte tovvouu, y.al dtj y.ul tov n/.oov dnr^y\oaTO 
by.od-ev nXcooi. f.ieTd de 6 UQcoTevg eiQcoTa avTov by.o&ev 
TTjv '^ElivrjV IdjSoL' nluveouivov de tov ^O.e^dvdQOV ev to7 
Xoyco y.al ov KiyovTog t]]v d/.rd^eLuv, rj.eyyov oi yevouevoi 
ixeTUi e^rjyeofievoi ndvca ).6yov tov ddi/.ii]uaTog. TtXog 
6e diq acpi X6yov Tovde l/.cpuiveL b ITQcoTevg ).iycov otl 
"eych ei ^r] neQi noXkov i]ye6ur^v ^n^divu ^eivcov /.reiveiv, 
oaoi vn dvef.iiov ijdr] dno).uucpd^ivTeg r]).d-ov eg xcoQr^v tTjV 
if.ti]v, eyco dv as vneQ tov '^E/./.r^vog eriodiiirjv, og, co y.d- 
y.LOTS dvdQCov, ^eLvicov Tvy/ov eQyov dvooLcoTUTOv eQydoao' 
nuQa Tov aecovTOv ^eivov tjjv yvvaL/.a r^^.d^eg. y.ai /itd).a 
TavTa TOL ovy. i]Q/.eoe, d)j. uvunTeQcooug avTr]v o^lyeuL 
excov ey.yJkexpag. y.al Lid),a TuvTd tol ovy. r^Qy.eoe, d/./.d 
v.al TU ot/.ia xov ^eivov y.eQuioceg iy/eLg. vvv cov eneLdi] 
nsQL noXXov tjyrjUaL fii] ^eivoy.TOvieLv, yvvaly.a /.lev TUVTr^v 
y.al Tu yorjUUTU ov tol nQOiqoco dndyeod-ai, d)./^ avTU eyco 
Tc^ '^E/./.r^vL ^eivco cpv/.dt,co , eg o uv uvrhg e/.&cov e/.elvog 
dnayayio^ui ed-i).r]' uvtov 6e oe y.ul Tovg oovg ovu- 
n).6ovg TQLcov i]ueQicov nQOuyoQevco e/. Ti]g l,«^5 yrg Ig 
u/./.TjV Tivu fieTOQLiileo&UL, el de ut], ure no/.euiovg neqLi- 
ipeod^aL." 

iiG ^EXivrg uev tuvtt^v dni^iv nuQu TTocoTiu e).eyov ol 
toieg yeviod-uL' So/.ieL di fiOL yuVOur^Qog tov /.oyov tovtov HPOAOTOV B. 116—118. 143 

Ttvd-iGd-ai' ctX)^ ov yc(Q ouokog eg Tr]v e/t07toih]v evTVQe- 
nrjg i]v rc^ It€Q(i) rcorceQ IxQyjoavo, [ig 0] (.lerr/.s avrov, 
dt]?.cijaag wg xal tovrov eniotaLTO xbv Xoyov' dtj.ov dh 
y.axciTteQ enoir^oe Iv 'l).ic(di (y.al oidauj] a).).i] aveTtodioe 
icovTov) 7t).dvr^v Tt]v ]jke^c'(vdQOv, cog an:i]veixO-r] aycov^^E/.e- 
vr^v Tfi TS dt] aXXj] rtXatouevog, y.ai cog eg lcdcdva riig ^oi- 
viy.r]g dniy.ero. eniueiivrjca dh avvov ev JiOfn']deog doi- 
oieif], leyet dh Tct enea ovrco. 

evO-' eoav ol nenXoi naunoiy.O.oi, eoya yvvcay.cov 
Iidovicov, rdg avrog lJ).e^c(vdQog d-€oeidt]g 
ryaye Iidovir^d-ev, enin).cog evQea noviov, 
Ti]v bdov r]v 'E)Jvr]v neQ dvr]yc(yev evnareQSiav. 
[eniueuvr^raL dh y.al ev ^Odvooeij] ev roioide roToi eneot. 
rolu Jiog d-vydrr^Q eye cpdQuc(y.c( f^ir]Ti6evrc(, 
eo&).d, rd 01 IIoKvdauva noQev 6kovog naQdy.oirig 
Aiyvnriri, rfj nkelora cpeQei CeidcoQog ctQOVQa 
fpdouc(y.a, no).).d liiev (oO).d ueuiyueva, no).).d dh ).vyQd. 
y.ai rdde exeQa nQog Tr^'Uuc(yov MevO.ecog Xeyei, 
Alyvnrco u etL devQO &eol /.ief.iacoTa vesad-at 
eoyov, enei ov ocpiv eoe^a re).y]eooag ey.arou^ag.^ 
iv TOvroiOL rolOL eneoi drJ.ol otL r^nioiaro rr^v eg A^iyv- 
nrov j4)^s^dvdQ0v nXdvr^V oiiovQesL yaQ rj ZvQir] Aiyvnrro, 
OL dh ^oiviy.eg, rcov eorL r] IlScov, ev rfj ^vQir^ oiy.eovai. in 
y.ard rcdra dh rd enec( [y.cd rode ro '/(^oQiov] ovy. ry/.iotct 
dXXd (.idXLora drjXoL otl ovy.'Our]QOv rd KvnQLct ened eotL 
d).)f C(/.).ov TLvog' ev iihv yaQ toIol KvnQioiOL e}'Qr^rc(L cog 
TQircdog e/. Znd.Qrr^g ^).eE,avdQog dniy.ero eg rb''l)uov aycov 
Tr]v 'E)Jvr]v, svcxel rs nvei\uari XQr^oduevog y.cd d-ahdooj] 
Xsir]' ev dh ^I).iddL leyeL cog enldLero dycov avrr]v. 

Our^Qog fiev vvv y.al rd KvnQLa enea ycdQerco' eiQO- i^» 
ftevov ds fiev rovg iQeag sl fidraLOv ).6yov /.eyovoL oVeX- 
).r]vsg rd nsQL ^I/.lov yeveoO-cd /] ov , erpc(OC(v nQog ravra 
rdde, ioroQit]OL rpdiievoL eidevuL 7taQ avtcv Meveleco' e/.- 
■d-slv fiev yuQ fierd rr]v ^Ekevrjg ctQnayr^v eg rr^v Tsvy.Qida 
y7]v 'E'/.lr]VCov OTQurir^v nol'/.r]v (ScoO-eovoav MsvO.sro, e/.- 
^doav dh eg yt]v /.al idovOeloccv ti]v orQcxrLr^v nefineiv eg 
Tb"lkLOv dyyekovg, avv ds ocpt ievuL xai avrbv Msve/.scov' 144 HPOAOTOr B. 118—120. 

Tovg (5' £7t£iT€ eaeld^elv eg %o relxog, ccTtaiTeeiv '^Elerriv 
ze xal Ta ;((>7j/mTa Ta ol oX^eTO yiXeipag liXe^avdQog, tlov 
re adiy.rii.iaTiov dUag aheeiV Tovg de TevxQOvg tov avzbv 
).6yov Xeyeiv tots y.al /neTeTreiTev, xai o/^ivvvTag y.al avio^ 
f.WTl, i-ir] i^iev exeiv 'Elevr]v /iirjde tu e7iiyale6(.ieva XQ^- 
HaTa, aX)^ elvai avTcc TidvTa ev AlyvjtTM, yal ovy. av 
di/.aUog avTol diyag vrtexeiv Ttov ITQtoTevg o AlyvrtTiog 
(iaoilevg ey^ei. ol de '^'Ellrjveg y.aTayelaad-at doyeovTeg 
V7t avTtov ovTto dt] eitoXwQy.eov, eg o e^etXov ekovai de 
rb Telxog (og ovy ecpaiveTO t] ^Elev^], dkXa Tbv avzbv koyov 
Tfo TtQOTeQO) ertvvd-dvovTO, ovTto di] TtiaTevaavTeg tio l^yto 
T(p TtQtoTCp oVEllr^veg avTbv MeveXecov aTtoaTelXovai naQa 

119 IlQtoTea. dTtixojnevog de 6 MeveXecog eg Tr]v AllyvTtTOv yai 
dva/thoaag eg ttjv Mif^icfiv, eYitag Tt]v dh]&eiav tcov rtQi]- 
yfidttov, y.ai ^eivitov rjvTt^ae (.leydXcov yal '^Elevi^v djtad^ea 
y.a/.tdv drteXa^e, TtQog de y.al tcc ecovTOV XQrjfiaTa ndvTa. 
xvyuv (levTOt tovtcov eyeveTO MeveXecog dvr]Q adr/og eg Ai- 
yvnTiovg' dnonhoeiv yccQ (I}Qf.ir]f.ievov avTov iaxov anXoiai ' 
Ineidrj de tovto enl noXXbv toiovto r]v, enLTeyvaTai nQi]- 
yfia ovy. oaiov )M^tov yccQ dvo naidia dvdQtov eniywQitov 
evTOfid acpea enoit^ae. fieTa 6e tog endlaTog lyeveTO tovto 
eQyaafievog, fiiarjd^eig ts yal ditoy6fievog o^iyeTO cpevycov 
rfjai vr]val enl Ai^vr]g. to evd-evTev de oy.ov eTQaneio, 
ovy.eTi eixov elnelv AiyvnTioi' tovtcov de tcx fiev laTO- 
QirjOi ecpaaav eniaTaadai, tcc de naQ ecovTOlat yevofieva 
dTQe/Jtog eniaTdfievot leyeiv. 

120 TavTa fiev AlyvnTitov ol iQeeg eleyov' eyto de Tto 
Xoytp Ttp neQi 'Elevt]g Xex^evTi y.al ambg nQOOTid-efiai, 
rdde eniley6fievog, el rjv 'EXevi] ev ^lXicp, dnodo&rjvat av 
avTrjV TolOL "EXXrjOL rJTOL ey.6vtog ye r/ deyovTog ^iXe^dv- 
Sqov. ov yctQ di] ovtco ye cpQevoliXa§r]g rv 6 IJQiafiog 
ovde 01 alXoL ol nQoarjy.ovTeg avTcp, coots toIoi acpeTe- 
QOLOL acofiaOL yal toIol Te/.voLOL yai Trj noXL yivdvveveiv 
e[iovXovTO, dxcog ^Xe^avdQog 'EXevrj ovvoiyer]. ei de tol 
v.al ev TOLOL nQCOTOiOL xq6volol TavTa eyivcoay.ov, enel 
noXXol fiev rtov aXXtov TQtotov, by.^re ovfifiiayoLev toXol 
'^'EXXr]OL, dncoXXvvto, avTOv Se IlQidfiov ovy eoTL ote ov liPOAOTOY B. 120. 121«. 145 

dvo rj TQSig rj v.al tTi rcliovg tiov rcaidcov fiayr^g yiro- 
fievrig aTiiO-vr^ay.ov, ei yg^ tl toIgi IrcOTiOLOlaL XQ^ousvov 
Xeysiv, TOVTiov de toiovtcov avu^aivovTCov h/co fisv ekjTO- 
fiai, ei y.al avTog IJoiauog avroiy.es^^Elevt], a.rodovvai av 
avTijv Tolai l^yaLoloi, ufO.ovTCt ye drj tcov naQeovTCov y.a- 
y.cov a7Ta}J.ayi]aeaO-ai. ov uev ovde rj (iaailrjiT] eg yJ).e- 
'§avdQOv 7TeQii]ie, coaTS yeQOVTog TTQidiiov eovTOg Iti ey.eivco 
Tct TTQTjuaTa eivaL, aX'/^ "Ey.TcoQ y.ai TTQeajSvTeQog y.ai avi^o 
ey.eivov iiaU.ov ecov efie?J^s avTr^v nQLCxf.iov ctnoO^avovTog 
7TaQa).duxpea&ai, tov ov TTQoarjy.s ddiy.eovTi tco ddeXfpeco 
eniTQd^TeLv, y.al TavTU ^ueyd).cov y.ay.cov di avTOv avu^cti- 
vovTcov Idirj re avTco y.al Tolai a)J.oiat ndai TQCoai. d).)! 
ov yuQ elxov ^E^.evrjv dnodovvcci, ovdh Xeyovac avTOiai tt^v 
dXr^&eLCtv enioTevov oVED^rjveg, cog f.iev eych yvc6{.ir^v dno- 
cpaivouai, tov dacuoviov naQaay.evdCovTog oy.cog navco- 
Xed-Qif] dnoXofisvoL y.aTacpaveg tovto toXol dvOQconoLac 
noiriacoai, cog tcov ueydlcov ddiy.rjUaTOJv iieyd).aL eiai y.al 
ai TLucooiccL naQa tcov Oeiov. y.ai Tavra fcev t?; euol 
doy.esL e^iQrjai. 

ITQCOTeog de ey.deBauOaL Tr^v ^aoLlrJr^v 'PauxpiviTOv i2i 
s).eyov, og uvruoavvct e/.ineTO tu nQonvXaia Tct nQog 
saneQrjv TSTQaufLera tov 'HcpaLOTeiov , dvriovg de tcov 
nQonvXaicov eoTr^ae drdQidvTug dvo, eovTag to ueyaOog 
nevTS y.al eu.oaL nr^yecov, tcov AiyvnTLOL tov fiev noog 
jSoQHo earecoTa y.cJ.eovaL 0-eQog, tov de nQog votov yei- 
ucova' y.al tov fiev /.cO.eovaL Oeoog, tovtov fiev nQoa/.vvi- 
ovai TS y.al ev noievaL, tov de yeLficova y.cJ.eofievov Tct 
sfinaXiv TOVTCov eQdovaL,y^XovTOv de tovtco tco ^aaiXeL «) 
yeveaOaL doyiQov fieyav, tov ovdeva tcov voTeQOv enL- 
TQucpevTcov {juaL).ecov dvvaaOuL v7TeQ^a).iaO-aL ovd^ eyyvg 
eXOsiv. ^ovXofievov de avTOv ev dacpaXeii] Tct yQr'fiaTct 
Or^aavQtCeiv oi/.odoiiieaOuL of/.rjiiu XiOLVov, tov tcov Toi- 
%cov evu eg to e^co fiiQog Tr^g oi/.irjg eyeiv. tov ds eQyaZo- 
fievov lnL(iov).evovTU Tdde firjavuaOuL, tcov XiOcov nuQu- 
a/.evdaaaOuL evu lCuiQeTOv eivuL v/. tov Toixov Qi]idicog 
'AUL vno dvo uvSqcov y.ul V7c evog. cog ds eneTs)JaOr] to 
our]itu, Tov fiev (iuaLXia Oi]aavQiaai tu XQ^^fictTct ev uiTcj), 

Ileiodoti tol. I. IQ 146 HPOAOTOY B. 12i a—y. 

XQOvov dh n:£Qii6i'Tog rov oiy.odofiov neql TsXevTrjv tov 
^lov eorza ccvay.alfaaad^ai Tovg naldag (eivai yag avTiTt 
dvo), TOVTOiai de aTTt^yrjaaad-ai wg t/.eiviov TCQOoqeiov, 
o/.iog ^LOv acp&ovov eyicoai, Texvdaaixo oiy.odo/iieiov tov 
d^}]aavQbv tov ^aaOJog' aacpecog 6' avTOlOL TtdivTa e^ijyt]- 
oauevov to. TreQi t)]v e^aiQEOLv tov lid-ov dovvai tcc f.ie- 
TQa avTOv, XeyovTa tog TavTa dLacpvXdaaovTsg TafiiccL tcov 
(jaoL^.eog XQr^udTCov eaovtai. y.cd tov fiev TeXevTijaaL tov 
jSiov, Tovg de Tcaldag ccvtov ovy eg f.iay.QrjV eQyov exea&ai, 
eTieX&ovTag de eul tcc ^aaiXrjia vv/.Tog yai tov Xid^ov eTtl 
Tco oi/.odoiirifiaTL dvevQOVTag Qr^Lditog fieTaxeiQiaaoO-aL v.al 

I?) Tcov XQiifidTCov TtoXXd e^eveiyaodaiJ^^g de Tvxelv tov (ia- 
aiXea dvoi^avTa to oXy.rjfia, &cofidac(L idovTa tcov xo»;«a- 
Tcov v.azadeea Ta dyyrjLa, ovy. exeiv de ovTLva ercaLTidTai 
Tcov T€ ovjfidvTQCOv lovTCOv oocov 'AaX Tov oiy.i]fic(Tog y.ey.Xy]L- 
fievov. cog de avico xal d}g /ai. TQig dvoi^avTL aiei eXdaaco 
cpcdvea&aL ra y^or]fiaTa (TOvg yaQ yXeriTag ov/. dvLevat 
y.eQaiXovTag), 7iOLi]GaL fiLv Tade' ndyag TCQOGTd^aL eQyd- 
oaa&aL y.al Taurag TceQl tu dyyrjia ev toIol ra xQ']f^^'^^ 
evrjv OTrjaaL. tcov de cpcoQcov coo/reQ ev tco ttqo tov xqovco 
eXd-ovTCov y.ui eadvvTog tov eTCQOv avTcov, eirel ^CQog to 
dyyog nQ0Oi]Xd^e, iO-ecog t?; Tidyfi evexea&ai. cog de yvcovat 
avtov Iv o%co -/.ayco rjv, iS-ecog y.aXeeiv tov ddeXcpeov y.ai 
drjXovv c(vTco Ta TtaQEovTa, y.ai y.e?^€veLv Tr]v TaxioTr^v 
eodvvva aTCOTCcfielv avTOv tjjv yecpaXrjv, oy.cog firj avvog 
bcp&elg yal yvcoQLO&eig og eHr] TCQOoaTToXeor] yal e/.elvov. 
Tco de do^aL ev XeyeLv, y.al TtOLrjoai fuv Tteio&evTa TavTa, 
y.ccl y.aTaQfiooavTCi tov XiO^ov drcLevaL eit oXyov , cpeQOVTa 

Y) vrjv y.€cpaXr]v tov ddeXcpeov. cog de r^fLeQt] eyevsTO, eoeX- 
dovra Tov ^aoLXea eg to ory.r^fia e/.TteTtXrjxO^ai oQeovTa 
To ocoucc Tov cpcoQog ev Tt'] Ttdy-fi dvev Trjg y.ecpaXfjg eov, 
To §e ofy)]fia doLveg y.cd ovt€ eaodov ovre ey.dvoiv ovde- 
aiiav exov. ccnoQeofievov de fiiv Tdde Ttoirjacd' tov cpcoQog 
■zbv veyvv xara tov Teix€og v.aTay.Qefidaai, cpvXdy.ovg ds 
avTOv y.aTaaTr]aavTa evTeiXaaS-ai acpL, tov dv LdcovTai 
drtoyXavGavTa rj y.aTOi/.Tiadftevov, avXXcc^ovTag aysLv nQog 
ecovTOv. dva/.Qeuccuevov de tov ve/.vog Tr]v urjTeQa deivcog HPOAOTOr B. 121/— f. 147 

(peQSir, Koyovg dh rcQog tov neQUovia nalda nouvuirr^v 
TtQOOxdaoEiv avTO), oreo) TQO/rq) dvvaiai, fir^xavaod^at 
d/.coQ 10 oCoiia TOv ade/.cpeov y.aTaXvoag y.ouieaf ei dh 
TovTCov auelrioei, diaiteikeeiv avxr}v log eX^ovoa nQog tov 
^aoU.ia lojvvoei avxov eyovTa tu yor^uara. tog de yal.e- ^ 
n(.ogl).uu[iuvexo \]ur^rr^Q tov neQieovTognaidbg y.aino?.?.a 
nQog avTr]v Xeytov ovyenei^e, eniiexvr^oaoO^ui TOidde f.iiv' 
ovovg y.UTUoy.evuoufievov y.ul uoy.ovg n?JiOuvxu o\'vov eni- 
d^elvui eni tiov uviov y.ul eneirev iXuvveiv uvxovg' tog 6s 
y.aTU TOvg (pv?.aooovTag ^v tov y.oeiiui^ievov ve/.vv, eniontx- 
ouvTU Ttov t(0/.iov dvo r] Toeig nodecovug uvrov ?.veiv 
unuuuevovg' cog de eoQee 6 olrog, Ttjv y.e(pu?.\]v uiv y.onre- 
oO^uL ueyu?.u [ioevvTa cog ov/. eyovtu nQog by.olov TcJov 
bvcov nQcoior TQunr]xui. Tovg de (pv?.<i/.ovg tog idelv no?.?Mv 
qIoviu Tbv oivov, ovvTQeyeiv eg Tt]v bdbv uyyr]iu eyorrug, 
y.ai TOv e/./.eyy^ivov oivov ovy/.OLii^eiv ev y.eQdel nouvue- 
vovg' Tov 6e 6LU?.oi6ooeeod-ut nuoi OQyr^v nQOonoieviue- 
vov, naQUf.ivd^eo{.ievtov 6e avTOv Ttov (pv?.uy.tov XQOvco nQrjV- 
veod^ai nQOonoiieod^UL /.ui vnieo^at Trjg OQyrjg, TeKog 6e 
l^e/.uouL avTOv Tovg ovovg Ix T/]g b6ov y.ul y.UTUO/.evd- 
l^eLv. cog 6e ?.6yovg ts n/^iovg eyyiveo^UL /.ai tlvu y.ul 
oycJoipai fiiv /.ttl eg yektoTU nQOuyuyeoO-UL, eni6ovvui av- 
TolOL tcov uoy.tov evW Tovg 6e uvtov tooneQ eiyov /utu- 
y.?.Ld-ivTug niveLv ^LUvoieoO-UL, y.ai e/.elvov nuQU/.ufi^cxveiv 
xul y.e?.eveLV (.leT etovrtov fieivuvTa ovuniveLV tov 6e neL- 
oO-fjvai xe 61] /.al y.UTaf.ieLvuL. log 6e (.uv nuQu Tr]v nooiv 
(pL?.o(pQ6vtog r]onu^ovTO, InL^ovvuL uvtoIol /.ui akXov Ttov 
uo/.tbv' 6uipi?.ii 6e tco norco ^orjcra/^ei^otg TOvg cpv?.uy.ovg 
vneQiJ.eO-voO-r^vaL yai /.QUxr^&evTag vno tov vnvov uvtov 
evd-uneQ enLvov y.UTu/.oim]&rivui. Tbv 6e cog nQboo) r]v 
Trjg vvy.Tbg t6 Te ocoua tov u6e?.cpeov /.utu?.voul y.ai TcJov 
(fiv?^dy.O)v eni Xvurj nccvTCOv ^vQrjOUL zug 6e^Lag naQi]i6ag, 
IniOirza 6e ibv ve/.vv eni Tovg orovg une?.avveLv en 
of/ov, eniTe/.iourzu xfj firjTQi ru nQOOTUxOivra. Tbv 6e 
^aoL?Ja, cbg uvtco uni]yyi/.&r] tov cpcoQog vi/.vg Ixze- 
y.Xeuuirog, 6eLvu noiieiv' ndvrcog 6e [iov?.6uevov evQe&rj- 
vuL ooTig y.ore eu] b tuvtu f.a]yave6uevog, noLrjoui j.uv 

10» 148 HPOAOTOY B. 121 e. ^ — 122. 

Tccde, if.iol fihv ov niaTa' zrjv d-vyazeQa ti]v siovtov ymtI- 
aai €71 oi/JjfiaTog, lvTei),di.i€vov Tcdviag t£ ouolcog nqoo- 
de/.eaO^ai, xat tiqIv avyyeveaO^aL, dvayy.dueiv Xeyeiv avTfj 
TL dr] ev rw ^ito eqyaoTaL avico aocpcoTaTOv xal dvo- 
aicoiaTOv' og d^ av d/rr^yqarjTai tu neQi tov cpcoqa yeye- 
vrjf.ieva, tovtov avV.aUjidveiv /.al /.ii] d/rievaL e§co. cog de 
Tijv nalda Ttoieeiv tu e/. tov TtaTQog jTQoaTax^evTa, tov 
rpcoQa Tivd-dfievov tcuv ehe/.ev TavTa e;rQy]aaeTO, (iovXr^- 
O-evta TvolvTQOTiLr] tov jSaaileog TteQiyeveaO^aL Tioieeiv 
Tdde' ve/.QOv TCQoacpdtov d/TOTa/twvTa Iv tco cofico xrjv 
XeiQa levuL avTOv exovTu avTrjv vno tco ifiaTtc>), eae/.- 
O-ovTU de 7CQog tov (iaatXeog ttjv d-vyazeQU, y.ai eiQCOTeo- 
fievov TdTteQ y.ul ol dkloi, dTcrjyrjaaaOac tog dvoaitoTUTOv 
iiev e\'r] eQyuaiievog OTe tov ddelcpeov ev tco OrjaavQco tov 
(SaaLleog vtco Ttdyrjg dXovTog dTtoidfiOL ttjv y.ecpaXrjV, ao- 
cptoTUiov de OTL Tovg cpvXd/ovg ■/UTUfieO-vaug y.aTalvasie 
Tov ddeXcpeov y.Qefidiievov tov ve/.vv. tijv de log ry.ovoe 
(XTtTeoOuL uvtov' Tov de cpcoQU ev tco a/.OTel ^TQOTelvUL 
avTfj Tov vey.Qov Trjv x^^Q^' '^h'^ <^^ eTTiluiSofievrjv exeiv, 
vofii^ovoav uvTOv e/eivov Trjg x^^^og dvTexeoOuL' tov dh 
fpcJoQu TTQoefievov avTrj orx^aOaL did OvQecov cpevyovTU. 
y cog de /.ul tuvtu eg tov jSuaikeu dvr^velyOui, e/.7Te7T).i]X^aL 
fiev ertl Trj TtoXvcpQoavvr] Te y.ul Tolfir] Tdv&Qco/tov, Telog 
de diUTtefiTtovta eg rtdaug tdg 7t6kLg e7tayyek?.eaOuL udeidv 
T£ dLdovTU y.al fieydXct v7tode/.6fievov D.Oovtl ig oipiv trjv 
ktovTOv. Tov de cpcoQU TtLOTevGavTU iXOelv TtQog uvt6v, 
'^PafiipLVLiov de fieydlcog OcofidauL v.ui oi Ti)v OvyuT€QCc 
TUVTr^v avvoiy.iauL cog TtXeiatcc eTtiOTCCfievcr) dvd-Qco7tiov ' 
yllyv7tTiovg fiev yuQ tcov d'/.).cov TtQO/.e/.Qiod-ai, i/.eivov de 
AlyvTCTiojv. 
122 Metd de TUvta e/.eyov tovtov tov (iuai?.€ct ^cobv /utu- 
(irjvuL xdTco ig tov ol "Eklrjveg didr^v vofii^ovoi eivui, y.d- 
y.eld-L avy/.VjSeveiv r/; JtjfirjTQi, y.ui tu fiev vr/.uv uvtijv tu 
dh eaaovaS-uL vrt uvirjg, yui fuv TtdXiv dvco uTtT/.eaOaL 
dtoQov exovTU TtUQ uvtr~g x^tQOfiay.TQOv x^yVfoy. a/ro dk 
Trjg 'PufHpLvitov y.uvu^daiog, tog 7tdXiv UTTi/.eTO, OQTrjv drj 
dvdyeiv Aiyv7tTiovg erpuouv, Tr]v /ui iyto oidu eTL y.ui ig HrOAOTOV B. 122—124. 149 

luh e7tiz€?JovTag aviovg' ov fifvioi ihe di aXXo ti ure 
6ia tavTa oqtu^ovgl ex^o Xeysiv. cfaQog de avTrjfieQov 
e^vcprjvavTeg oi iQ&eg v.ax' lov edtjoav evog auTiov (^iiTQTj 
Tovg ocpd^aXuovg, ayayovTeg di (.iiv eyovza rb cfaQog eg 
odbv cpeQOvaav eg iqov JrjurjTQog cwtoI a/TaXlciooovTat, 
oitioco' tbv Se iQea tovtov y.cnadedeuevov Tovg ocf&aJ.- 
fiovg XiyovOL v/ib Svo Ivy.tov ayeox^aL eg xo iQbv rr^g 
J^ur]TQog aiteyov Tfjg no/.iog er/.ooL OTadiovg, y.al avTig 
6/tioco e/. Tov iQOv a.tdyeiv fuv Tovg ).vy.ovg eg tcovto 
XCOQiov. TOioi (.liv vvv vit Aiyvnriiov J.eyouevoiOL XQCiod^co 123 
OTecij TCi roiavTa itiO^avci Iotl' euol de TtctQa itavza rov 
).6yov vrto/.ierai otl ra /.eyoueva vit e/.doTcov a/.or yQCUfio. 
ccQXrjyereveiv de rcov y.caco Alyvn:riOL liyovoL Jri(n]TQa 
y.al Jlovvoov. tcqcotol de /.ai rovde rbv ).6yov Alyvnrioi 
eioL ol elitovTsg, tog dvd^QCo/tov ipvyj] dd^dvar6g eoti, rov 
ocouaTog 6e y.aTacfO^ivovTog eg cx).).o tcoov aiel yiv6f.ievov 
eo^veraL, enedv 6e neQii/.Of] ndvia rd yjQoalcc y.al rd 
d-a).dooLa y.al td nereLvd, airig eg dvd-Qconov otoiia yLv6- 
fievov eo6vveLv, rrjv neQL^Xvoiv 6e avrfj yiveo&ai ev tqlo- 
XilioLOL eTSOi. TOVTco tco ).6yco eloi 01 'E).).i]vcov tyQ^r 
oavTO, ol fiev nQ^reQov 01 6h voreQov, cog i6ici) ItovTcov 
e6vTL' Ttbv eycb ei6cbg ru ovv^fiara ov yQucfto. 

MexQi ftcv rvv^FufUluvirov (^aai).iog elvuL ev Aiyvnrco i^i 
ndoav evvofiir^v e/.eyov y.ai evOr^vieiv ^lXyvnrov fieydlcog, 
fiBrd 6e tovtov ^aoLXevouvTu acfecov Xiona eg ndoa^ 
y.ay.^Trjra D.doac' y.aru/./.riiouvra ydQ fiiv ndvru rd Iqu 
nQcoTU fiev acfeug OvOLicov uniQ^UL, fierd 6e eQydteoOccL 
■ecovTi^ y.eleveLv ndvrug Aiyvnriovg. toIol fiev (5»; uno- 
6e6ixOuL e/. rcov )uOoTOfiLicov rcov iv rco JjQU^ico ovQei, 
e/. TOVTtov e)./.eLV ).iOovg ftixQC ^ov Nei/.ov 6iuneQUico- 
■OivTug 6e rbv norufibv nhoioLOL rovg AiOovg etiQOiOL 
eru^e e/.6i/.ea&uL /.ul nQog rb Aijjvy.bv y.ukebfievov ovQog, 
nQbg TOVTO e)./.eLv. eQydCovro 6e y.ard 6i/.u fivQLd6ug 
uvd-Qconcov uiel rr^v rQifiriVOv l/.doTrjV. XQOvov 6e eyyevi" 
oOuL TQi^Ofiivtp Tco ).r]cp 6i/a fiev erea rijg b6ov y.ar^ riv 
elh/.ov rovg ).iOovg, rrjv e6.eifiav eQyov ebv ov nolXco reco 
V.uooov rrjg nvQUfii6og, tog Ifiol 6o/.ieLV {rr^g yuQ fir^/.og 150 HPOAOTOr B. m— 126. 

[.uv eiat Tievzs OTadioi, svQog dh di/.a OQyviai, vipog de, 
Trj viprjloTava earl ai-Tt] hovTtjg, o/.tco oQyviai, Xid-ov ts 
^eaTOv /ial Oinov eyysylv/.iiievi(Jv), Tavzt^g zs dt] tcc de/.a 
STea yeviad-ai '/.al riov stiI tov Xofpov sn ov eoTaai al 
■n:vQaj.iideg, twv vjio yiiv ol-/rif.iuTiov, Tag stzolssto d^rf/ag 
siovTO) ev vrjaoj, dnoQvxa tov NeiXov eaayaytov. ttj de 
TivQaLiidi avTrj xQovov ysvea&ai, suoaL STsa tiolsv/^isvi], 
Trjg eOTL TtavTaxf] f.ieiio7tov e/.aaTOv o/.tco nXed^Qa eovor]g 
TeTQaycovov /.ai vipog 'ioov, lid-ov dh ^eoxov ts y.al aQi.io- 
O(.ievov Tct ficcXioia' ovde}g tcov kiO^cov TQDy/.ovTa rcodiov 

125 eXcxoocov. enoir^O^r] de code avT)] r) TivQaftig, avai^a&fitov 
TQorcov, zag /ieTeS,eieQ0L y.Qoaaag ol de [^cofiidag ovro/.i(x- 
tovai. TOLavTr]v to tcqcotov erceice e/coir^oav avTiqv, rjsLQOv 
Tovg e/ciloi/covg ?ud-ovg /ir]xav[]aL ^vlcov [-iQaxecov TceicoL- 
r]f.ier)]OL x«/<a«^£J' fiev e/ci tov tcqcoiov otolxov tcov avc(- 
l:ia&/icdv aeiQOVTeg' o-zcog de uvioL 6 ).id-og e/c uvtov, eg 
STeQr]v i.n]XC(vr]v eTid-sto eOTecoouv e/ci tov /cqcotov OToi'/ov, 
a/cb TOVTOv de e/cl tov dsvTSQOv sYX/.sto otolxov e/c a'kh]g 
/iir]xavrjg' oool yuQ di] otoIxol r]auv tcov uvc(liaO-f.icov, to- 
oavtuL y.al /a]xuvui r]aav, eXte y.ul Tr]v uvTr]V /ir]xuvr]V 
eovauv /liav ts /.al sv(i(xoTa-/.TOv /istscpoQSOv i/ci otolxov 
eyuoTOv, oxcog tov kiO-ov e^ekoLSV' lelixOco yuQ rj/ilv src 
d/icpoTSQU, y.UTCx/cSQ XiysTCd. e^e/coir']Or] d^ cov tu uvco- 
TUTU uvTr]g /cqcotu, /letu de tu sxo/ievu tovtcov e^e/coievv, 
TelsvtULU de avtrjg tu e/ciyaia y.ui tu y.UTCOTcxTCo sBs/coi- 
i]oav. osat']/iuvTaL de 6lc< yQU/i/icxTcov Alyv/CTicov ev rr; 
/cvqu/uSl oou eg ts ovQ/iui)]v y.ui y.Q(')/i/iva y.al oxoQoda 
dvuioi/itod-r] TOlOL eQyc(Qo/iivoLOL' y.ul tog e/is sv /is/ivr]- 
od-UL Tu 6 eQ/ir]vsvg /lol e/cileyo/ievog tu yQa/i/iuTa ecpt], 
e^u/.ooLcc y.ui xt^LU tuXuvtcc dQyvQiov TSTsJ.ioOui. si d' 
soTL ovtto exovTU TUVTU, y.ooa oi/.hg uklc( dedu/cuvr^aOui 
eoTL eg ts aidr]Q0v tco eQyu^ovto, xai OLtiu y.ui eoOrjzu 
TOLOL eQyuCo/iivoLOL; b/.ote XQo^^ov /ih oi/.odo/ieov tu 
eQya tov eiQt]/iivov, alXov di, cog eyco So/.ico, ev tco TOvg 
Xid-ovg eTu/ivov -/.ul r^yov y.ui to v/to yfv OQvy/iu eQycx- 

126 L,ovTO, om oXiyov y^Qovov. eg tovto de eld-elv Xiortu yu/.o- 
Tr]Tog coots xQ>^/idTcov dso/isvov Tr]v OvyUTioa Tr]V etovTOv HPOAOTOT B. 126—129. 151 

yMrioavra irc oh/.rjuaTog nqoota^ai 7TQ\OG6o3ai aqyvQiov 
o/iooovdi] Tc' ov yccQ di] tovto ye t/.eyov tv^v dk ra te 
vTtb Tov TtaTQog Tay&avTU rcQijOOsa&ai, idit] dh y.al avti]v 
diavor^O-t]vai. iiviqurjiov y.aTaKiTtia&aL, y.al rov laLortog 
TtQog avtijv ty.datov daead-ai o/.iog dv avTf] iva fdd^ov \kv 
tolOL eQyoLaC\ dioQeoLTO, l/. tovtcov de tiov lid^cov ecpaaav 
zr]v TtvQauida oiy.odoiLr^O^iivai t»}v ev i-ieaco rcov tqlcov 
eaTr]/.vlav, e!.in:Qoad-e Ttjg fieydXvjg TtvQa/nidog, Trjg Iotl to 
xdjkov exaatov oXov y.al rjiiaeog TtXi&QOv. j3aaL'AevaaL 127 
dh Tov XeOTta tuvtov AiyvTtTiOL eleyov nevTijy.ovTa etea, 
reXevTiqaavrog dh rovrov ey.di^aa^ai rr^v ^aaLXr^ir]v rov 
udeXcpeov avrov XecpQr^va' y.al tovtov dh rco avrco rQOitco 
SiaxQaaO^aL rco iTeQco rd re dXla y.ai nvQauida TtoirjactL, 
eg /.ihv rd e/.eivov /netQa ovx dvr^y.ovaav' ravta yaQ cov 
y.al r^nelg e}xeTQr]aaf.iev * * * ovte yaQ vTteatL oi/.r^iiata 
VTio yf]V, ovte e/. rov Neikov dLCOQV^ rj/.ei eg avrr^v coa/teQ 
eg Tr;V IreQr^v Qeovaa' di! oiy.odom]ii€vov dh avXcovog eaco 
vijaov TteQLQgeeL, ev rfj avtov XeyovoL y.elad-aL Xeorta. 
VTtodeijiLag dh rov TtQcJorov doiLOv ?.iO-ov AiOL07tL/.ov jtoL- 
y.i),ov , TeooeQd/.ovra Ttodag v7to(idg rijg etfQr^g tcovto 
fiayad-og, exocievr^v rijg f.iiydh]g oi/.odour^oe. eatdoL 6h 
€/tl kocpov rov avrov df.i(p6TeQaL fid^.Lara eg e/.arov nodag 
vipr]Xov. (iaoL/.evaaL dh eleyov XecpQijva e^ y.ai Ttevtrj- 
y.ovta itea. 

Tavta i^ re y.al e/.arov XoyitovraL erea, Iv toIol 128 
Aiyvrctioioi te Ttdaav eirca y.a/.otr^ra y.a\ ra Iqu yQorov 
roaovtov y.ata/.h]LoOivrc( or/. dvOLxOfjvai. rovtovg vno 
fiiaeog ov y.dgta eOi/.ovoL AiyvitTLOL ovvoud^eLV, d/./.d 
ya\ rdg ;tvQafiidag y.a/.eovai TtOLfievog cpL/.itiog, og rovrov 
Tov xQOvov evefie y.rtpea y.ard rctvra rd x^jgia. 

Merd dh rovrov ^aaLkevaaiAiyvTtrov Mvy.iQivov ikeyov 129 
Xeo/tog Ttalda, rco rd fihv rov TtatQog tgya d.radiiv, rov 
6e rd te iQa dvol^aL y.a\ rbv Xrjbv retQVfiivov eg rb taya- 
rov y.a/.ov dvelvai Ttgbg eQya re y.ai Ovaiag, 6i/.ag 6€ acpL 
Ttdvrcov liaoLlacov ^Ly.aLOtdrag y.QiveLv. y.atd rovto fiev 
vvv rb eQyov dndvtcov oaoL rj6r] (iaai).ieg eyivovto Aiyv- 
Ttticov aiveovai fid/.LOta Toijrov' rd te d/.).a ydQ fuv y.QiveLv 152 HPOAOTOr B. 129—132. 

ei), y.cn drj xat t^ e7ii(.iB[.i(pof.iivci} l/. zijg diy.rjg Ttaq icov- 
Tov didovta a).Xa arcorciUTT/.dvaL avxov tov ^vfiov. lovri 
de rjn^iqj tijj Mv/.£Qiv(p y.aza jovg TXolir^Tag y.ai TCtvTa 
iTCLTr}dsvovTL TCQCOTOV y.ay.cjv ao^aL Trjv d-vyaTeqa anoO-a- 
vovaav aviov, ti]v (.lovvov ol eivac ev TOlOLol/.ioLGi Tey.vov. 
Tov de vrceQaXyrjOavTU Te toj neQie^te.rTco/.ee TCQijyfiaTi, 
y.cd ^ovX6i.ievov rreQioaoTeQov tl tcov allcov O-difiaL ti]v 
■O-vyaTeQa, 7tou\oao&aL ^ovv ^v).ivr^v y.oit.r^v, y.a\ eTTeicev 
y.aiaxQvacooavrcx fuv TavTijv eoco ev avTtj -d^cxipaL TavTrjv 

130 dt] Trjv ajcod-avovoav d-vyareQa. avTrj cov 1] (iovg ytj ov/. 
e/.QV(pdr^, a).)! ezL /.al eg eiie t]v (paveQrj, ev ^dc fiev tcoKl 
lovoa, y.eiuevr] de ev toIol ^aoi/.r^ioiOL ev oi/./juaTL r^a/.ij- 
Lievco' ■9-vf.iit'jf.iaTa de Trao avTtj navrola y.atayi^ovoL ava 
Tcaoav tifieQrjv, vv/.ta de e/.doTr^v jcdvwxog /.vyvog naQU- 
y.uiexUL. dyyov 6e Tt^g (ioog Tuvtrjg Iv u/./.co ol/.tjfiuTL 
eiy.6v€g tcov TcaXXayecov tcov Mv/eQivov eardoi, cog eXeyov 
ol ev Xdl n6).L iQeeg' eatdoi fiev yuQ ^vlivoi y.olooooi, 
eovauL uQLO^fibv cog er/.ooL fid/uotd y.r^, yvfivui eQyuofie- 
vuL' ULTLveg fievTOL eloi, ovx e^co einelv tcXtjv rj tu ).ey6- 

131 fteva. OL de Tiveg leyovai neQi Tijg (ioog TUVTrjg y.ui rcov 
y.oXooocov Tovde tov ).6yov, cog Mv/.eQivog r^Qdo&r] rrg ecov- 
Tov &vyuTQog y.ul ercenev Ifiiyr^ ol uey.ovarj' fietd dh 
keyovOL cog r) naig untyy^ato vn dyeog, de fiiv eduipe 
ev Tfi ^oi TUVTj], Tj de fit]Tt]Q avxr^g tcov ufi(pLn6/.cov tcov 
noodovaecov rryv d-vyureQu tco natQi dneTUfis Tug xeiQag, 
y.ai vvv Tug ei/.ovug avtecov elvuL nenovd-viug TdnsQ ul 
Cioui enuO-ov. tuvtu 6e keyovoL cpXvijQeovTeg, cog eyco 
doy.eco, Tci re u/.Xa 'kul dr] 'aul tu nsQL Tug x^^Q^i "^div 
y.oloaacov' tuvtu yuQ cov -/.ul rjielg coQeofiev otl vnb 
Xq6vov Tug x^^QCiS uno^e^Xry/.uai, ui ev noai uvrecov itpai- 

132 vovTO eoiouL eti '/.ul eg Ifie. ?} de ^oig tu fiev u/./m •/.uxu- 
y.e/.QvnTUL (poLvi/.ecp eifiUTL, Tbv avxeva de '/.ai Tr]v '/.ecpalijV 
(puivei '/.exQvocofieva nw/il '/.dQxa xQvO(p' fteTu^i de tcov 
■y.eQecov tov rjXiov y.v/.).og fieiiifirjfievog eneoxL y^Qvosog. 
eOTL de rj ^ovg ov/. OQ&rj dX)J ev yovvaoL '/.sifievr], fieyu- 
■9-og 6e ootjnsQ fieydXr] ^ovg ^cotj. e/.cpeQStuL 6€ e/. tov 
ol/.t]fiuxog uvd ndvta tu exeu, eneuv TvnrcovxuL ol HPOAOTOr B. 132-134. 153 

yiiyvrcTioi rbv ovy. ovvo(.iat6i.i£vov -i^eov vrz lf.iev Itzl roi- 
ovTCt) TTQ^yfiaTi. t6t£ wv y.al Tr]v ^ovv i/.cpeQOvGL eg to 
cpcog' cpaol ycxQ di] ccvtijv dei]0^fjvaL rov TTaTQog Mvne- 
Qivov anoO-vr<Gy.ovaav h tc[j iviavTC^ ccTta^ fiiv tov rjliov 
TiaTideiv. 

MeTO. de rfjg d-vyuTQog to ncx&og demeQa tovtco tco i33 
^aoileL Tcide yevea&aL' IXOelv oi fiavT)']iov ey. BovTOvg 
n6Xiog cog f^iiXXoL e^ erect (.lovvov (hovg tcT) elSdo/iico reXev- 
njaeiv. rbv de deivbv 7TOi)]adfievov rcefiipaL eg rb fiav- 
Tf]LOv Tco Oeco dveidioua, dvTLfieficp6fievov otl 6 (.lev avTOv 
narfiQ -/.al itcxTQCog ci7T0/.}.r]ioavreg rd iQa /.aL d^ecov ov 
[.ie(.ivrifievoL, dlf.d '/al rovg dvOQCoiTOvg cpOeiQOvreg, e^ico- 
aav xq6vov enl noXX^v, avrbg d' evae^rjg ecov (le).XoL ra- 
Xfcog ovrco Te).evrr']oeiv. l/ de rov yQ)]arr]Qiov avrc^ dev- 
reQa eX&elv Xeyovra rovrcov e'ive/.ev /ai avvraxvveiv avrbv 
Tov ^iov' ov yuQ noifjaai (ilv rb /((«wv f]v noieeLV delv 
yuQ A^iyvnrov y.ay.ovaOaL hi iVea nevrf'/.ovru re y.al e/.a- 
t6v, y.ai rovg (lev dvo rovg n^b e/.eivov yevo(ihovg ^aoL- 
Xeag (laOelv tovto, eyelvov de ov. ravra d/ovaavra rbv 
MvxeQLVOv, cogy.aray.ey.QL(ihcov rjdr] ol rovrcov, Ivxva noi)]- 
ad(ievov noXkd, oxcog yivoiro vv^ dvdipavra avrd niveiv 
T€ xal evnaOeeiv, ovre f^(ieQ)]g ovre vvy.rbg dvihra, eg 
re rd eXea xal rd liloea n).ave6(tevov y.ai 'iva nvvOdvoLto 
elvaL h)]^rjf^QLa eniT)]dec6rara. ravra de e(.i)]XC(vdro e&e- 
Xcov rb (iavrf]Lov ipevd6(ievov dnode^aL, fva ol dvcode/.a 
trea dvr e% hecov yhrjraL, ai vt-zrfg ijiieQaL noiev(ievai. 

nvQUfiida de y.al ovrog dnelinero, no).).bv D.daaco i34 
rov narQbg, er/.ooL nodcov y.aradeovoav y.coXov e/.aarov 
TQicov nked^QCov eovorjg rerQaycovov, XiOov de eg rb f^fiiov 
AiOioni/.ov' rfjv dfj (lere^heQoi cpaoL'El).)]vcov'Podc6niog 
eraiQr^g yvvar/.bg elvaL, ov/. oQOcog leyovreg. ovdk cov 
ovde eidoreg (iol cpaivovraL XeyeLv ovtol ijrig f]v rj 'Fo- 
dcontg' ov yuQ uv oi nvQaidda dveO-eoav noifjauoOai 
TOLavrt]v eg rfjV ru).dvrcov y_i)uddeg dvuQiO(ir]roL cog ).6yco 
einelv dvuiai(UovruL' n^bg de otl yur 'J4(iuolv (iaoiXev- 
oviu f]V d/.(iuL.ovoa 'Podconig, dX)^ ov y.urd rovrov' ereot 
yuQ ydQra noXlolaL voreQOv rovrcov rcov ^uoilecov rcov 154 HPOAOTOr B. 134—136. 

TCiQ 7tvQaj.udag Tavrag lino/iuvcov rjv 'FodioTtig, yeverjV (.lev 
ccTtb 0Qr]iy.i]g, 8ovh] dh i]v ^Jccdfiovog rov ^HcpaioxonoXiog 
uvdQog latiiiov, avvdovlog dh Aioionov tov ?.oyonoiov. 
y.al yaQ ovrog 'ladf.iovog eyevsTO, cog diide^e Tfjde ovx 
r-ALOTa' eiteiTev ycxQ noXkdy.ig y.y]Qvoo6vTcov Je).cfiov i/. 
■d^eonQoniov og ^ovXoito noivijv Tijg Aioconov xpvyj^g uve- 
leod^ai, aXlog /^iev ovdeig ecfurr], "ludf-iovog de naidog 
nalg ulXog 'lu6/.uov uvei/.ero. ovno y.ul A^ioionog ^lud- 

135 fiovog eyeveTO. 'Fodionig de eg AllyvnTOv uni/.ero Eurd^eio 
Tov Ea(.iiov y.Of.iioavTog, unr/.OjLievT] de y.UT eQyaaii]v elv&r] 
yQr](.iaTiov fieyuXcov vn uvdQog Mvrih]vaiov Xuqu^ov tov 
Zy.afiardQiovvf.iov naidog, udehpeov de lancpoig rrjg fiov- 
Gonoiov. ovTCo di] ij 'Fodionig r^Xevd^eQioi^rj, y.ai y.are- 
fieive re ev Alyvnrco y.al y.ccQta enacpQodirog yeroiievr] 
fieycxka l/.rr]Oaro yQr^ficcTU log uv eivui 'Fodiontv, uraQ 
01/. iog ye eg nvQUfiida roiavTr]v e^iyead-UL. Trjg ycxQ ti]v 
dey.ccrr^v tiov XQr^uariov ideod^ca eori erL y.ui eg rode nuvrl 
Ti[) fiov/.ofievci) , ovdev del fieycx).u ol XQt]fiaTa avu&elvuL. 
ened-vfU]oe yaQ 'FodconLg fivrjfujiov ecovrijg Iv rfj 'E)J.cxdL 
y.ara/.Lnead^aL, noii]fia noLroafierr^ rovro ro fii] rvyyJiveL 
u)j.(o e^evQi]fievov y.ai uvu/.eifievov ev iQio, rovro uvu- 
■d^eivai eg AsXcpovg ftvr]fi6ovvov ecovrfjg. rrjg lov 6ey.cxTrjg 
Tiov x_Qi]ftariov noii]oafievr^ olhkovg i^ovnoQOvg no).).oig 
GL^rjQeovg, ooov eveycoQee i) 6ey.dri] oi, uneneftne eg Jeh 
cpovg' ot y.ai vvv eri avvvevearai, oniod^s ftev rov ^coftov 
Tov Xioi aved^eaav, uvriov 6e avrov rov vr]Ov. cpLkeovoi 
6i y.cog ev rf] Nuv/QurL enacpQO^LroL yiveod^at al eralQUL' 
Tovro fiev yuQ uvrr], Ti]g neQL KeyeruL o6e 6 ).6yog, ovno 
6ii TL y.leivi] eyevero iog y.ai nuvreg ol "El).i]vsg ''Fo6i6niog 
Tovvofia e^euad^ov' rovro 6e vareQOv Tavri]g, rf ovvofia 
'^v JlQXL6i/.rj, uoi^Lfiog uvu ri^v '£llcx6a eyevero, eaoov 6e 
Tiyg ereQrjg neQLXeoxi^vevTog. XcxQu^og 6s ibg Xvacxftevog 
'Fo6ionLv ctnevoorrjoe eg MvrL).i]vi]v, iv fieXel Zanqico 
no).).a y.uTexeQTOfirjOe fiiv. 

136 ^Fo6c6niog fiev vvv neQL nenavfiai, ftsra 6e Mvy.eQivov 
yeveo&UL Aiyvnrov j3aotXea eXeyov ol tQeeg l^ovyLv, rbv 
Tcc nQog i]Xlov avioxovra noLr^auL rro 'Hcpuiario nQonv- HPOAOTOY B. 136. 137. 155 

Xaia, eovxa TCoXko) te y.dXXtaTa y.al Trollq) /liyiOTa' f^ft 
uhv yaq y.al tu jiavTa nQOTtvXaia Tvrcovg te eyy€ylv/.i- 
{.levovg, yal akXi]v oipiv oly.odof.ir]i.idTiov /ivQir^v, exelva de 
y.al (.layQO) /idliova. ercl tovtov (iaoilevovTog ekeyov 
afu^u]g eovor^g no/.krjg x^>//mrwv yeveo&ai, vofiov Aiyv- 
TCTioioi, ccTCodeLy.vvvTa IvexvQov tov -rcaTQog tov viy.vv 
ovTio 'ka/il^dveiv to XQeog' 7CQ0OTed^t:vaL de tTL tovto) to) 
v6(.i(i) Tovde, Tov dLdovTa to XQeog y.al drcdor^g y.Qatieiv 
TTjg Tov Xa/itj^dvovTog &t]y.r]g, to) de vrcoTLO^evTL tovto to 
ivexvQOv Ti']vde ercelvac tr]/iu]v /l)] fiovlo/tevo) d/codovvaL 
To XQ^^S) /f''y'^' avT(i) \_ey.eLV(i)'] TelevTrjOavTL eivaL Tarprjg 
v-VQijoaL /it']T ev lyeivoj tlo 7caTQ0)i(i) Td(f(i) /u]t ev ccKXoj 
/Lt]devi, /u]T dXXov /ir^diva tcov hovTOv drcoyevo/ievov S^d- 
ipaL. vjceQl^aXeo&at de (^ovXo/ievov tovtov tov (^aoLlia 
Tovg TCQOTeQOv ecovTOv ^aoLliag yevo/iivovg AlyvTCTOv /lvc]- 
/loovvov TcvQa/iida li/cioO^aL Ix nlivd-(ov noLr^oavca, iv 
T}] yQd/i/iaTa iv lid-(o iyy.exoXa/t/iiva ioTi Tcide kiyovca. 
"/u] /le yaTOvooO-tig TCQog Tag ?.ii}ivag TCVQa/tidag' TCQoix^ 
yaQ avTecov tooovtov ooov 6 Zevg tcov dklcov d-ecov' y.ovTco 
yuQ vjcoTVTiTOVTeg ig ).i/ivt]v, o tl TCQoooyoLTO tov nrjkov 
T(p y.ovTcp, Tovzo ovU.iyovTeg n)Jvd-ovg e^iQvoav y.ai /le 
tq6ic(o TOLOVTCp i^e7coit]oav." 

TovTOv /lev Tooavra drcodi^aoO^ai, /lecd de tovvov i37 
^aoL).evoaL dvdQU Tvrf).ov iS, ^vvoiog Tc6).Log, tlo ovvo/ta 
yJvvotv elvat. i/cl tovtov (^aoLlevovTog iXdouL i/c AXyv- 
TCTOv x^^Q^- ^oD.f] AlO^ioicdg Te y.al Ea^iay.chv tov AIO^lo- 
Tccov jSaoiXia. tov /ilv dt] Tvrpkbv rovvov orx^oO^at cfev- 
yovva ig tu eXea, tov 6« Aid^ioTca (iaoiXevetv AlyvrcTOv 
erc eTea nevrtyy.ovTa, iv tolol avTov Tdde dnodi^aoD-aL' 
oy.cog t(ov Tig AlyvTCTLCov d/idQvOL tl, y.veiveLv /ilv avvcov 
ovdiva i&iXeiv , tov de y.aTa /liyaO^og tov ddiyt]/taTog 
iydoTco dty.dueiv intTuooovTa xf^J/^wra x_ovv nQog Tfj ecov- 
Tcov 7C()).t, oO-ev ey.aovog t]v vcov d6iy.e6vvcov. y.ai o^vtco 
evL al nokieg eyivovTO viprJ.oTeQaL' to /lev yaQ nQcoTOv 
ix(6a&r]0av vno tcov vdg dLcoQvxag OQv^dvvcov inl leoco- 
avQLog (iaoLkiog, devveQa de inl tov AlO-ioicog, y.al y.dQxa 
vipt]).ai eyevovTO. vipr]Xicov de y.at ereQcov TCtaoo/iivcov ev 156 HPOAOTOY B. 137—139 

Tfj ^iyv.-tTqj TTolicov, Ciig fuol doy.ifi, iiic(?.iaTa ^ h> Bov~ 
fiaoTi Tcokig l^ex^-^^^^n ^^ ^f/ '^^' 'C^j' eoTi Bov^doiiog 
ct^iam^yrjTOTaTOV fuUt) f.ilv ydg d/.la y.al no)^vdanavc6- 
TSQCc ioTi iQce, r^dovrj d^ idsod-ai ovdev tovtov ^iaXXov, 17 

138 Sh BovjSctOTig v.cct 'Elldda yXcooodv Ioti y/QT€fiig. to S" 
iQbv avTTJg code exei. nl)]v Tr^g eoodov to dXXo rfjoog 
eoTL' e/. ydQ tov NeiXov dicoQvxeg eoexovoi ov avfifiioyov- 
oai dXXijXrjoi, dXX! dxQi Ti^g eoodov tov Iqov i/.aTeQr] 
eoexcL Tj fiev tv; TteQiQQeovoa rj de Tf], evQog eovoa e/.a- 
TeQTj e/.aTov nodcov, devdQeoL y.aTdo/.iog. ra de TtQOrcv- 
Xaia vipog /tiev de/.a oQyviecov eori, tvjtoiol de e^anijxeoL 
loy.evaoTCiL d^ioioi Xoyov. ebv d^ ev fieor] Trj ttoXl to (Qbv 
y.aTOQUTaL ndvtod^ev neQiLovTL' aTS ydQ Tfjg noXiog fiev 
ey.y.excoof.ievt]g vijiov, tov d^ Iqov ov y.e/.ivi]fiivov cog aQxri^ev 
inoii]d^r], eoonTov ioTi. neoi3eeL (5' avrb alfiaoLi] iyye- 
yXvfifievT] TvnoLOL, eoTL d^ eocod-ev dXoog devdQecov fieyi- 
OTCov necpvTevfievov ttsql vr]bv fieyav, iv tco di] TcoyaXfia 
evL' svQog ds y.ai firjy.og tov iqov ndvTj] OTadiov ioTi. 
y.aTa fiev dr] tyjv eoodov ioTQCOfievr] ioTL bdbg Xi&ov enl 
GTadiovg TQSlg fidXiOTd y.t], d^d Trjg dyoQrjg cpeQOvaa ig 
TO nQbg Tjco, svQog ds cog TSOoeQcov ^tXs&qcov' Tf de y.ai 
Tfi Ti]g odov devdQect ovQavofiiy/.ea necpv/.s' cpsQSL (5' sg 

139 'jSQfieco Iqov. t6 ftev dr] iQbv tovto ovtco 'exsL, TsXog 6s 
Trjg dnaXXayrjg tov ylld-ionog code eXeyov yeveoO^aL' bipiv 
sv Tco vnvcp TOirjvds idovTa avTOv o\'xsod^aL cpevyovTCt' 
idoxss 01 dvdQa iniOTdvTa ovfi^ovXsvsiv Tovg iQsag tovq 
iv ytlyvmcp ovXXe^avTa ndvrag fieoovg dLaTafielv. IdovTa 
de TtjV bxpLv TavTt]v Xeyeiv avTOv cog nQocpaoiv ol Soy.eoL 
TcevTi]v Tovg d^eovg nQodsi/.vvvaL, 'iva dos(irjOag nsQi tu 
iQa ya/.ov tl n^bg ^ecov rj n^bg dvd-Qconcov Xd(ioL' ovx 
cov noir\oeiv TavTa, dXXd yceQ 01 i^eXr]Xv&ivceL tov xqovov, 
b/.oaov y.sxQrjo&aL aQ^avTa yllyvnTOv iy.y^coQiqoeLv. iv ydQ 
TJj u4l&ionir] iovTL cevTco Tor fiavTTqia, tolol y^QiovTaL 
^ld-ioneg, dvslXs cog dioL cevTbv yllyvnTOv ^aOLXevoat 
STsa nsvTr]/.ovTa. cog cov 6 XQorog ovTOg s^r]LS y.al avrbv 
rj bipig Tov evvnviov ineTceQceoos, ey.cov dnaXXdoosTaL ex 
Ttjg AiyvnTOV 6 ^ajSa/.ojg. HPOAOTOV B. 140—142. 157 

'2g d^ ctQix o^ixeaO-aL rov Ai0^ion:a iS, AlyvrtTOv, avvig ao 
zov TVCfXbv aox€iv l/. rcov kXicov an:r/.6i.i£vov, tv&a nsv- 
z/j/.ovza nsa vrjoov xw<7«5 G^todcji re xai yf^ of/ss' o/.cog 
yuq 01 cpoivuv gItov ayoviag AiyvTtticov cog i/.c(OT0ioi 
7TQ0GxeT(xx(^ca Giyrj tov Ai^io7tog, ig ti^v dcooer^v y.eleveiv 
acpiag /.al artodbv y.oiiit,(iv. TUVTr^v Tr]v vrjaov ovdeig ^tgo- 
TEQOv Idvvcead^r] I^luvQtuiov e^€VQ£iv, alk^ etea htl nXeco 
rj eTtta/.oGia ov/. oioi re r;aav avtr^v avevQelv ol TtQOteQOc 
yevoLievoL (iuaiXieg Jji^ivQtuiov. ovvoi.iu de tavt)] tfj vr^aco 
^E}.(ic6, fiiyaO^og d' iati Ttdvtj] di/.a atadicov. 

Metu de tovtov (iuGilevGctL tbv iQiu tov 'Hcpuiatov, ui 
to) ovvofia elvuL led^cov' tbv Iv u).oyi)]OL exeiv rtuQuxQ^]- 
accuevov tcov fiayjucov Aiyvrtticov cog oidev der]o6,uevov 
uvtcov, a)J.cc te di] utiiia Ttoievvta eg aitovg, '/ui acpeag 
drteXiod^UL tdg dQOVQug, toiOL eTti tcov rtQOtiQCOv (iaoL- 
Xicov dedood-ai e§aiQitovg i/.dotco dvcodexa uQOVQag. }ietd 
Se ert A^yvrttov D.uvveiv ovQcetbv [.liyccv EuvuxdQi[iov (iu- 
oiliu I:/QUiiicov te y.ul 'JoavQicov' oix cov di] eO^ileiv tovg 
f.icr/Juovg tcov Aiyvrtticov [icoO^ieiv. tbv de iQiu eg UTto- 
Qir^v UTteL).r]iiivov eoeXO^bvtu eg tb i^iiyuQov rtQbg tcoyalf^tcc 
cctodvQeoO-UL ola v.ivdvveveL jtccD^elv' 6).ocpvQ6fi(vov d 
UQU luv STteKd^elv v/tvov, y.ui ol d6!;uL iv tij bipL eTtLOtdvta 
tbv 0-ebv OuQOvveiv cog ovdev rteioetuL uy/iQL dvtid'!^cov 
tbv ^rlQu^iicov OTQUTOv' uvtbg ydQ ol Ttiinpeiv tificoQOvg. 
roviOLOL dt'] (.iiv Ttiavvov tolol ivvTtvioiGL, 7taQaXc<(i6vTa 
AiyvTtricov tovg (iov).of.iivovg ol eTteoOuL, OTQCctoitedev- 
ouoO-UL iv nt]XovGico. tuvtrj ydQ eioL ul iolioXcci' erte- 
oOuL de ol Tcov fiayJi.uov (lev ovdiva uvdQcov, y.art^kovg 
de y.al x^iQcovay.rag y.al dyoQuiovg dvd-Qcortovg. evd-avta 
drti/.0j.iiv0LOL ivccvtioLGL[_uvtoiGL^ irtLxvO-ivrug vvyTog ftvg 
dQOVQuiovg y.uxcc (tev cpuyelv rovg cpuQerQSCovccg avtcov 
y.cctu de tu t6^u, rtQbg de tcov dortidcov tu ijxuva, coote 
tfi vGteQuirj cpevybvtoov ocpacov yvfivcov o;t).cov rteoelv rtoX- 
loig. y.al vvv ovtog 6 (iuoLXevg eotr^y.e iv tco iqci) tov 
'Hcpuiatov ).iOivog, excov i;ti tfg x^^i/og ftiv, Xiycov dict 
yQattitdtcov tdde, "ig ifii tLg oQicov €vae(ir^g eatco." 

'Eg (tlv toGOvds toij Xoyov AiyvrtTLoi re xai ol iQeeg h2 158 HPOAOTOY B. 142. U3. 

ileyor, a^odsr/.vvvrsg an;b tov ttqcijtov (SaoiXeog eg rov 
'Hfpaiarov rov iqia rovrov rov re),evTalov iSaoilevoavra 
(.iLav re xat reooeQcr/.ovra xai rQirf/.ooiag avd-QcoTHov ye- 
veag yevoiiivag, y.ai ev ravrr^oi aQ/jQiag y.al (iaoikiag 
e/ariQOvg rooovrovg yevouivovg, /airoL rQiT-/.6oiai fiev 
avdQwv yeveal dvviarai /.ivQia erea' yeveal yaQ TQelg 
avdQciJv e/.arbv ered eori' f.iLr^g ^e y.ai reooeQa/.ovra exL 
rcJov ercLXoiTicov yevecov, al e/rrjoav rf^OL rQii^y.ooifjOi, eorl 
reooeQay.ovra y.al rQLrf/.ooLa y.ul yO.Lci erea. ovxco ev inv- 
QioLoi re ereoL y.al xi^/.ioLOL y.al nQbg rQirjy.ooioLoi re xal 
reooeQcc/.ovra eleyov d-ebv avO^QCOTioeLdia ovdiva yeviod-ai' 
ov iiev ovde TTQOzeQOv ovSe voreqov Iv toIol VTColoiTtoiOL 
Alyv:irov ■^aoi).eiOL yevoiiivoiOL eleyov roLOvro ovdiv. Iv 
roivvv rovrcp rc^ XQOvci) rerQcxy.Lg e?.eyov e^ rj&icov rbv 
i\h.ov avaxetkaL' ev&a re vvv y.axadveraL, evd-evrev d)g 
ertavarellai, y.al evO-ev vvv dvaxi?.?.eL, evd-avxa d)g y.ara- 
dvvai' y.ai ovdev rcov y.ar Ar/VTirov vnb TaiJra ereQOico- 
d-fvciL, ovxe xd ey. xrjg yfg ovxe xd 1/. xov noxaf^iov ocpL 
yivoiieva ovxe xd ducpi vovoovg ovxe rd y.axd roig ^avd- 
U3 rovg. TtQoreQOv Se "^E/.axaico rco Xoyonoico ev Qr]^rjOL 
yeveri?.oyi]oavri re ecovxbv /.a\ dvadrioavxi rr.v narQir^v eg 
eyy.ULdi/.arov d-ebv Ltoir^oav ol iQeeg xov Jibg oiov rc /.ai 
euoL ov yeverjXoyrjoavrL eftecovxov eoayayovreg eg rb fii- 
yccQOv eoco ebv fiiya eSr^Qid-neov der/vvvreg y.o?.oooovg 
^v?.ivovg roooixovg ooovoneQ einov' dQyjQevg ydq ey.aoxog 
avrod-i iLOxaraL enl r^g ecovrov C6r]g eiy.ova ecovrov' dQtd-- 
(.liovreg cov yai dei/vivreg ol iQieg luol aTtedei/.vvoav 
naldu naxQbg ecovxcov e/.aoxov eovxa, e/. rov dyxioxa 
dnod-avovrog rfg ei/.6vog die^i6vreg did nuoicov eg o 
dnide^av dndoag uvxdg. 'E/.araico de yever]?.oyr]oavxi 
ecovxov y.ai dvadi']oavxL eg e/./.aidi/.axov -S-ebv dvreyevet]- 
?.6y}]0av eni rij dQL&f.iiqoL, ov dey.6uevoL nuo uvrov unb 
■^eov yeviod-UL dv&Qconov' dvxeyever]X6yr]oav de code, cpd- 
/iievoL e/.aoxov xcov /.o?.ooocov niQcoiuv e/. nLQCoiuog yeyo- 
vivui, eg o rovg nivre xat reooeQa/ovra xal rQir^xooiovg 
dnide^av y.oXoooovg niQcoiuv ey. niQcoiuog yev^fievov, xat 
oure eg d^ebv ovre eg rJQCoa m'idrjOav uvrovg. niQcoi.ug HPOAOTOY B. lU—UQ. 159 

de laxi '/ar 'Elldda yhoooav y.uXbg y.ayaO^og, r^drj div m 
xtov al siy.oveg rioav zoioviovg aTteSer/.vvadv ocpeag ndv^ 
Tag lovrag, ^siov dh rtollbv unr^)J.ayi.iivovg. xb 61 ttqo- 
xeqov tiov dvdQOJv tovtcov ^eovg eivcti rovg iv AiyvrtTio 
aQxovrag, oi/.eovTug aiia Tolai dvd^QOJTioiai, '/.al tovtojv 
uiel tva tov y.QUTeovTa elvuL' vazaTOv de avT)~.g (iaoiXev- 
aui 'S2qov tov ^OaiQiog Ttalda, rbv )i7t6?.liova"E?.h]veg ovvo- 
fid^ovai' TOVTOvy.aTartavaavTa Tvcfiova [iaoO.evauL votu- 
Tov AiyvTtTOv. "OaiQig 6e Iotl Jiovvoog y.uT '^E?.?.dda 
yXidooav. Iv '^EX^.rjaL fiev vvv veioTUTOL Tiov &ecov voiii- iis 
'Covtul eivuL '^HQU/.?.er^g t£ y.ul Jiovvaog y.ul Udv, rtUQ 
AiyvTtTioLOL de TIuv fiev UQxaiOTUTog y.ul tiov o/.tCo tiov 
TtQioTCov ).eyof.ieviov S-eiov, 'HQay?.h]g dh riov devTCQCov tcHv 
dvcode/.a ?.eyouevcov elvuL, Jiovvaog 6e tcov tqltcov, ot e/. 
Tiov 6viode/.a d-eiov eyevovTO. '^HQa/.?.eL fiev 6t] oaa uvtol 
AiyvTtTLOL (fUGL eivuL erea eg jli.iaoiv ^aai?Ja, 6e6^XiOTaL 
fiOL TtQoaO^e' Uavl 6e etL TOVTiov rtXeova ?.eyeTUL eivai, 
jLOvvaco 6^ eXdxiOTU tovtcov, /.ai tovtco nevTay.Loyp.ia 
y.uL fivQia Xoyi^ovTaL eivai eg ^Jii.LaaLv ^aoLXea. y.ai tuvtu 
AiyvTtTLOL uTQe/.ecog (fuai enioTuad-ui, aieire ?.oyi^6uevoL 
y.al uiei d7ToyQarp6fievoL ru erea. Jlovvoco i.iev vvv tco 
e/. leueXrjg Trjg Kd6uov Xeyofievco yevead-UL y.aTu e^u/6aia 
eTea y.ai yJXia LidXLOTd Igtl eg Ifie, 'Hqu/.?.(l 6e tco A?^/.- 
fir]vr]g y.UTU eivuy.6aLa erecc' Huvl 6e tco n^ve?.6nr]g {ey. 
cuvTr]g yccQ y.al 'EQfieco XeyeruL yeveoO-UL vn 'E?.Xr^vcov o 
ndv) e?.daoco ered eoTL tcov TQcoi/.iov, '/.uto. 6y.Tay.6oia 
fidXLOTu eg efie. TOVTiov lov dficfOTeQcov ndQeoTi XQdad-ut i46 
Tolai Tig neioeTUL XeyofievOLOL ftd?.?.ov' efioi 6' cov t] neQi 
avTCov yvojfirj uno6e6ey.Tai. ei fiev yuQ cfuveQoi ts eye- 
vovTO y.al y.aTeyr^Quaav '/.aX ovtol ev rf] 'EX?.d6i, '/.UTdneQ 
'HQa'/.?.er]g 6 e^ ^JficfiTQvcovog yev6fievog, 'aul 6r] '/.al Jl6- 
vvaog 6 e/. ZefieXr^g -/.al Huv 6 e/. nr^ve?.6nr]g yev6fievog, 
ecfi] dv TLQ '/.ai tovTOvg aXXovg yevofievovg av^Qug exeiv 
Ttt e/.eivcov ovv^fiata rcov nQoyeyov^TCov d-ecov' vvv Sh 
Ji6vva6v TB XeyovoL oi "EXXr]veg cog avTi/.a yev6fievov eg 
Tov fir^Qov IveQQdxpuTO Zevg /.ul i]veL'/.e eg Nvauv tt^v vneQ 
AiyvnTOv lovaav ev Trj Ai&ionir], y.al Huvog ye neQL ovk 160 HPOAOTOV B. 116—148. 

i'xov(Ji elTCElv oxr] iTqdrcezo yev6f.uvog. drjka lov fioi yi^ 
yove OTt voreQOv env&ovto ol "E).Xr]veg tovtcov tcc ovvo- 
fittTCi r] Tu Tiov akhov O^ecoV arc ov de e.rv&ovro xqovov, 
uTto TOVTOv yeverjXoyeovoL avTCJov Tr]v yeveaiv. 

147 TavTU iiev vvv avTol AlyvrtTiOL Xeyovai, oaa de o% 
TB akloL av&QConoi y.ui yilyvjriiOL ).iyovoL oiioXoyeovzeg 
TOioi aD.oiOL y.ata ravTr^v ti^v xcoQr^v yeveaO-ai, tuvt 
Tjdi] rpQuoco' TTQOoeovuL de tl uviolol y.ui Ti~g ein]g oipiog. 
^Elevd^eQCo&evTeg AlyvjiTiOL iieru tov loeu tov ^Hcpui- 
OTOv ^aaiXevaavTU (ovdeva yao xqovov oloi Te roav avsv 
[Saoileog diaiTuo&ui) eoTrauvro dccode/.a fiuoLheug, dvco- 
dey.a fioiQug duouuevoL A^yvn^TOv tvuouv. ovtol eTCLyu- 
fiiug 7coii]ac(uevoi ei^uoilevov vofioLaL TOioide xQsdfievoi, 
(.ir^Te y.ucuioeeiv u).h']}.ovg fir^re 7c).eov tl bilr^oOuL exetv 
Tov eceQOv tov et(qov, elvui re rpi/.ovg tu ucU.iotu. rcovde 
dh eivey.ev Tovg voiiovg TOVTOvg eicoievvTO layvQcog neQi- 
oce/.kovTeg' l/.eyQr^OTo acpt y.UT^ ctQyug uvri/.u eviOTUue- 
roiot eg Tug rvQcavidug rov ;(«/./.£>; cptcxlj] oiceiauvca 
avTCov ev rco iQco tov '^HcpuioTOv , tovtov aTcdarjg ^aai- 
levoeiv AiyvTCTOV Ig yuQ dr] ru tccxvtu iqu ovveXeyovco. 

143 y.ul drj acpt /.ivr^uoavva edo§e ).i7ceod^UL y.OLvf], do^av de 
acpi eTconqaavTO Xu(3vQtvd-ov, dXiyov vtcIq Trjg Xif.ivrjg zrjg 
MoiQiog y.UTU y.QO/.odei).cov y.uXeoiievrjv rcoXiv fiuXiOTU y.r] 
y.eifievov' rbv eyco r.dt] eidov loyov ciiLco. el ycxQ rtg tcc 
f I '^E/.).i]va)v Teiyed re y.ut eQycov urcode^tv ovXkoyiouiTO, 
e'/.uooovog tcovov re uv y.ul darcdvr^g cpuveirj Iovtu tov 
).uihQiv&ov TovTOv. y.uiroL u^toXoyog ye y.ut b ev 'Ecpeoco 
ioTL vr^bg y.ui 6 ev Zdficp. i]oav fiev vvv y.ai ai TcvQUitideg 
z.oyov fie^oveg, y.ui tco).).cov iy.doTrj avTecov 'E)./.r]v ly.cov 
eQycjv y.UL fieyuXcov ctvTU^ir/ 6 de dr] ).u^vQivd-og y.ul rug 
TCVQCtfiidug V7ceQ^d).).et. tov yuQ dvcodey.u itev eloi avlul 
y.ucdoTeyoi, uvtircvXot u).).rjXr]Ot, e^ ftev TCQbg ^0Qet]v e^ 
de TCQog votov TeTQUftfievut, ovveyjeg' Tolyog de e^coO-ev 
covTog ocpeug rceQteQyei. oi/.t]ftucu d^ eveoct dtrclou, ra 
fiev VTtoyata za 6e fieTecoQa erc ey.eivoioi, TQioxiXta aQtO-- 
fiov, TtevTUXooicov /.u\ y^tXicov e/.dTeQU. tu ftev vvv fterecoQa 
TCJiJv oi/.t]fidTcov uvToi re coQeoftev die^iovTeg y.ai uvtol IIPOAOTOT B. 148. U9. 161 

■d-ri]ac<iuroi /Jyousr, ra dh avvuJv vnoyaia ).6yoioi ln:vv- 
■d-avousO^a' ol yao hrsarstoTsg ttdv AiyvTTTUOv dsuvvvac 
avia ovdaucog rjO^sXor, cpduivoL d^rj/.ag avTO&L sivai rcov 
te aQxt]v zov Xaj^vQLvO^ov roviov or/.odoi:n]aausvcov ^aai- 
Xiiov /al Tcov iQiov xQOxodsO.cov. ovxco rcov usv y.arco ttsql 
ol/.i]uaTfov cc/.of] TcaQaXa^^orTsg Isyousv, ra ds arco fis- 
Qora avO-Qco.it]i(ov s^ycov avzol coosousv' ca rs yciQ s^odoi 
dia rcov OTSysiov v.al ol sD.iyiioi dia riov avXscov sorzsg 
TTOi/.iXojiaTOL O^iouci fUQiov nccQsixorro s^ avXrig re sg ra 
oi/.i]fiaTa dis^iovOL /.cd s/. rcov oi/.r]uceTCov sg naoradag, 
eg OTsyag re aXXag l/. rcov jcaoTadcov y.cu sg avXag aXXag 
kx rcov oi/.rjfuxTCor. OQOCfi] de nccvrcov rovicov Xidivr] y.ard- 
TiSQ 01 rolyoL, ol de rolyoL rvncov syyeyXvfifisvcov nXsoi, 
avXx] (3e e/cioTr] nsQiorvXog XiO-ov Xsv/.ov aQfioousvov ra 
fuxXiOTU. Tr^g de ycorir]g TsXsvrsorrog rov Xuih-Qiv&ov 
sxsraL nvQafug reooeQa/.ovroQyvLog, sv rfj Ccoa fuydXa 
syysyXvnrai' odog d' sg avrrv vnb yfv nenoir^raL. 

Tov de Xa^SvQivO-ov rovrov sovrog roLOvrov, d^cofia 1^9 
STL fu^ov naQsxeTai f] MoiQLog y.aXeofievr] Xiuvr], nao ?)v 
6 Xa^ivQLvd-og ovrog oi/.o66fu]TaL' rfjg rb neoifierQOv T^g 
^ieQLodov sioi OTadLOL s^a/.boLOL y.ai rQioyJXLOL, oxoircov 
s^r]/.ovTa sovTcov, "lOOL y.ai avvfg Atyvnrov rb naQcc O^d- 
Xaoaav. y.seraL bs fia/.Qr] r] Xiftrr] nQog j3oQsr^v re y.al 
voTOv, sovaa lidO-og, rfj ^ad-vrdrr] avrr] scovTr]g, nevrr]- 
y.ovTOQyviog. otl de x.eiQonoir]T6g sotl y.al oQvy.rr], avtr] 
dr^XoL' sv yc(Q fisor] t/] Xiuvj] fidXtOTd y.r] sOTaOL dvo nvQa- 
fiideg, rov vdarog vnsQsxovoaL nsvrr/.ovTa oQyvLag s/.a- 
rsQr], y.al rb /.ar vdarog ol/.od6fir]tai ereQov rooovro, y.a\ 
sn ufuporsQr^OL sneoTL y.oXooobg XiO-ivog y.UTr']fisvog sv 
O-Q^vto. ovTco at ftsv nvQafiidsg slol s/.cnbv oQyvtscov, al 
()* s/.arbv OQyvLal Si/.aLai eiat OTddiov s^dnXeOQOv, s^a- 
jTsSov fisv rrig OQyvifg fiSTQSOfisvr^g y.al reTQanr]X,eog, rcov 
nodcov fisv rsTQanaXaiorcov s6vrcov, rov de nrjxsog l^a- 
naXaiOTOv. rb de vdcoQ rb sv rf] Xifivr] avriysveg iisv ov/. 
soTL {dvvdQog yccQ dq dsivcog sotl t] ravrj]), s/. rov NsiXov 
ds y.ard dLcoQvxct sofj/.raL, y.ai s^ fisv ftfvag soco qssl sg 
irv Xiftvr^v, 4| de fifvag s^co eg rbv NelXov avrig. y.ai 

Uerodoti lol. I. 11 162 HPOAOTOr B. 149—151. 

iTtectv f.iev iy.Qtj] e^co, rj dh Tore tovg t^ f-ifjvag sg rh jSaai^ 
Xrjiov y.aTa^allei irc rjueQT]v k/.daTr^v Talavxov aQyvQiov 
i/. Tiuv Ix^vcov, irceav de ioirj t6 vdcoQ ig alrrjv, eiy.oai 

150 ^veag. eXeyov de ol iTtixcoQioL /.ai cog ig ttjv Evqtlv tijv 
ig yii^vrjv e/.didoZ r) liuvrj airjj i\rr6 yr^v, TeTQauiievrj t6 
TCQog ea/teQrjv eg tijv fieaoyaiav TiaQu t6 ovQog to vneQ 
Mef-icpiog. iTiSLTB de tov oQvyfiaTog tovtov oi-y. loQeov 
Tov yovv ovdaiiiov iovra, iTviiiieXeg yaQ drj (.iol ijv, eiQoiirjV 
Tovg ayxLOTa ol/.eovTag Trjg Xiiivtjg oxov eh] 6 x^^S o 
e^oQvx^eig. ol de ecpQaaav (.iol na i^ecpoQ^ihj, y.al evTte- 
Tecog eneid^ov jjdea yccQ ?.6ycp y.ai iv Nivco t?] yloavQicov 
ttoIl yevoj-ievov ezeQOv tolovto. tu yuQ laQdavarrccD.ov 
Tov Nivov ^aaiXeog xQrjfiaTa iovTU /iieyala xai cpvXaaoo- 
(.leva iv d^r^oavQOlaL y.cauyuioiaL iitevor^auv y.XcoTteg i/cfo- 
QrjauL. i/. dij cuv tcov acpsTeQcov ol/.icov dQ^af.ievoL ol y.lco- 
Ttsg VTt6 yfjv aTad-fiovjiisvoi ig tcc (iaaiXrjia or/Ja coQvaaov, 
Tov de xoi^v t^ov iy.cpoQeofievov i/ tov OQvyuuTog, oy.cog 
yivOLTO vv^, ig tov TiyQiv rtotULiov TtUQUQQiovta Trjv Nivov 
i^scpoQeov, ig o /UTSQydauvTO o tl i(3ovXovTO. tolovtov 
ereQOv rjy.ovau y.ai y.ard to Trjg iv AlyvTtTW XlfAVTjg 
OQvyfia yeviad-UL, ttXtjv ov vvy.Tog dXXd fiex fjfieQrjv noL- 
evfievov' OQvaaovtag yuQ tov xovv Tovg AlyvTtriovg sg tov 
NslXov cpoQseLV' 6 de vnoXuii^dvcov efisXXs dLuyJeiv. rj 
fiev vvv Xifivrj uvtij ovtco Xiyetui OQVx^tjvuL. 

151 Tcov 6e dvcodeyu ^uaLXecov di/.uLoaiv]j XQeofievcov, uvd 
XQOvov iog ed-vaav iv tco Iqco tov 'Hcpaiarov , tj] vaTdrj] 
Tijg oQTrjg fieXXovicov y.uTuaneiaeiv 6 ccQXiQevg i^ijveLy.e 
acpL cpidXug xQvasug, TrjaineQ ico&eauv anevdsiv, dftUQ- 
TCJv Tov uQLd-fiov, svdsy.u dvcodsy.u iovai. ivd-avTU log 
ovy. slxe cpLuXrjv 6 saxaTog saTSCog uvtcov TuftfnjTixog, 
nsQisXoftevog Trjv y.vverjv iovaav yaX/.erjV vniay^e ts y.ul 
sansvds. y.vviug ds y.ul ol dXXoL dnavTsg icpoQSov ts 
^uaLXesg /.cd irvyxuvov tots eyovTeg. Tuftitr^Tixog ftev 
vvv ovdevl doXsoi[j voco XQSOfisvog vneaxs ti;v y.vvhjv' oi 
6s sv q>oevi Xu^ovreg t6 ts noir^d-ev i/. TuftftrjTixov xal 
TO XQ^(^^^iQtov Ti iyexQrjaTO ocpt, t6v yaX/srj artsiauvta 
avTcov cpLd?.rj tovtov ^uaLXeu eoeaO-uL fiovvov AlyvnTOv, HPOAOTOr B. 151—154. 163 

avafivrja&ivTeg rov xQ^]<Jf^ov y.TBlvai filv ov/. I6r/.aitooav 
y'afitfir]TiXOv, iog uvevQio/.ov ^iaoaviZovTeg l^ ovdefiiijg ttqo- 
voirjg avxov noirioavTa, eg de ra eXea edo^e ocpi duo^at 
ipilajoavrag rcc Tc/.elOTa rr;g dvvdfuog, e/. de rtov eketov 
OQfieofievov ui] ercLfiioyeoO^aL rrj af.Xrj Alyvnrto. rov 8e i52 
Wafifir]TLXOv rovrov TtQOTeQOv (fevyovra rov Aid^ioTta Za- 
^av.txiv, og 01 xov nareQa Ne/.tov ciTte/.Teive, rovrov cpev- 
yovra rors eg ZvQirjv, tog aTirjXXfxxO^r] v/. rrjg oijJLog rov 
oveiQov b Aid-ioxp, y.arrjyayov Aiyvnritov ovtol o^l e/. vofiov 
rov ZdiTeto eioL. fiera de (iaoL?.eiovTa ro devTeQOv TCQog 
rtJov evdeya (iaoL?.etov y.ara?.afil3fxveL fiLv did ri]v y.vverjv 
cpevyeLv eg rd eXea. emordfievog cov tiog 7TeQLv[iQLOfievog 
su] TTQog avrtov, e.revoee rioao&aL rovg dtto^avrag. Tzefi- 
xpavTL de oi egBovrovv nokLv eg rh XQriorr^QLOv rrjg Arjrovg, 
evO-a dij AiyvnrioLoi Iotl fiavrrjiov dipevdeorarov, r]Xd^e 
XQrjOfibg tbg Tiaig rj^eL dnb OaXdoor^g %^a?.y.etov dvdotbv 
enLtpavevTtov. y.al rto fiev dij ctnLOrir] fieyd?.r] vne/.eyvro 
Xcckyeovg ol dvdQCtg rj^eiv enLxovQOvg' XQovov deov no?.?Mv 
dieX&ovrog dvaymir] yareXa^s ^lcovdg re xal KaQag dvdQag 
y.ard Xrjirjv l/.nXcboavrag dneveix&rjvat eg A^yvnrov, e/.- 
(idvTug de eg yr]v y.al bnlLO&evrag x^^-^-^l* dyyekXeL rcov rig 
/iiyvnricov eg rd slea dnixoftsvog rto Waftfir^rixto, cog oiy. 
idtbv nQOTeQOv ya?yjM dvdQag bn?uod-evrag, tbg ydXyeoL 
dvdQsg dnLyfitvoL ctnb d^a?.door]g Xe)]XareovoL rb nediov. 
b 6s fiad-tbv rb XQV^^^Q^^^ enLrsXsofievov cpiXa re roloi 
"itooi y.at Kaool noLeeraL, '/.ai ocpeag fteydXa vnioxveo- 
fievog nei&ei fter etovrov yeveod-ciL. tog 6e eneLoe, ovrto 
dfia roiOL IfteT^ etovroij'] (iovXofievoLOi AiyvnrioiOL y.cd 
roLOi enr/ovQOiOL yccraiQeeL rovg ^aOLXiag. yQarrjoag 6e i53 
Aiyvnrov ndor]g b U'aftfir]TLXog enoir^oe rip 'Hfpaiorti^r 
jtQonvXaia ev Meficpt rd nQog votov dveftov reTQattfteva, 
av?.^v TS rto yinL, ev rij TQecperaL enedv cpctvf] o AnLg, 
oi/.o66ftt]oe evavriov rcbv nQonv?.aitov, ndodv rs neQi- 
orvXov eovoav yal rvntov nXerjv' dvrl 6e y.iovtov vne- 
ordoL y.oXooooL 6vto6eyanr]xeeg rij avXf]. b 6e AnLg xarot 
ri]v '£?.Xr]vtov y?.cooodv Iotl "Enacpog. roiOL 6e "itooi y.ai i54 
ioIolKc(qo\ roiGL avyyaTSQyaoafievoLai avrt^ 6 Taftfnqnxog 

11* 164 HPOAOTOr B. 15i— 156. 

didol '/wQOvg hor/.r^oai avriovg u).h'^)xov , zov XeO.ov to 
[.liaov eyovTog, toIol ovvouara hf^t] iTQaTOTTtda. tov- 
TOvgTi dij Offi Tovg xiooovg didcooi, y.ai raD.a ra vniio/iTO 
TTavTU an:idco/.e. v.al di] y.a\ naidag naQeiSale avrolOL 
AlyvTiTLOvg rr^v 'EXf.cxda ylcoooav e/.diddo/.eoS-aL' d.TO de 
TOVTCOv e/.uad-ovrcov r)]v ylcoooav ol vvv eouy^veeg ev Alyv- 
TiTcp yeyovaOL. ol de "lcoreg re y.al oi KuQeg rovrovg rovg 
XcoQOvg or/.)]oav XQOvov errl 7to).).6v' elol de ovtol oiyjoQoi 
jTQog d-a).door^g 6).iyov eveQ&e Bov,3doTiog rc6XLog, erTl rco 
ni]XovoLco y.aXeouevco otouutl tov NeD.ov. rovrovg fiev 
di] yoovco voieQOv j^aoi/.evg lluaoig e^avaoT)]oag evd^evrev 
y.aroi/.LOs eg MeurfLv, ffvlayr]v ecovrov rroievuevog TTQog 
AlyvrTricov' toltcov de oiyiiod-evrcov ev Aiyvnrco, oi E).- 
hqveg ovrco errLULoy6uevoL tovtolol rd rreol Aryv:TTOv 
yivoueva dno Taj.if.ir]Ti/ov ^aoi).eog UQ^ccuevoL rrdvra y.al 
rd vorsQOv ercLOTdusd-a urQey.ecog' ttqcotol yuQ ovtol iv 
AlyvTTTco u).).6y).cooooL y.uror/iodr^oav. e/. rcov ds eS,avi- 
OTr]oav ;(w^f'j)', iv rovroiOL ds of' rs 6).y.oi rcov vecov y.ccl 
rd eQsima rcov ol/.r^udrcov ro ue/QL iinsv i]ouv. 

155 U'auu)]TLXog uev vvv ovrco eoys A\'yv7Trov, rov 6s XQr]- 
orr^Qiov rov ev AiyvTrrC]) 7To).).d sn:eitv7]od-r]V ijdr], y.ul bi] 
Xoyov TtSQL uvrov cog dS,iov sovrog 7T0Lr]O0{.iuL. ro yuQ 
XQr]ort]Qiov tovto to iv AiyvrTrco sori iisv Ar^rovg iqov, 
sv 7i6),L bs fisydXj] l8qvlisvov y.ard to Zs,3evvvTiy.ov y.a).s6- 
(.lEvov GTOLia Tov NsiLov, dvanXcoovTi utxo O^u).doo)]g uvco. 
ovvoua ds rfi 7t6).l ruvrr] oy.ov to XQr]OrrQL0v sotl Bovtco, 
cog y.UL TCQ^rsQOv ovv6uuaruL iioi. iQov 6s earL ev rrj 
Bovrol ravrrj I-Irro^J.covog y.al ^^QTSfLLdog. y.ai o ys vr^og 
rrjg Ar^roi-g, iv rco 6rj to XQ^jOrrjoLOv evi, avrog rs rvy- 
XdvsL icov ueyag y.ul rd TrQorrvluia eysL ig vipog 6e/.a 
OQyvLecov. rb 6e cloi rcJov cfuveQcov i]v d^couu iceytorov 
rruQsxo/^isvov cfQdoco. eort iv rco rsuevsi Tovrci) ArjTOvg 
vr^og e^ evog ).i9-ov rrsrrott^uevog eg re vijiog /.al ig fir/.og, 
y.UL rolxog e/.uorog rovroiOL 'ioog' reooeQdy.ovrct. rrr^xscov 
Tovrcov s/.aarov sori. ro 6s y.aruareyaoua rr^g OQOffrg 
dXXog irTr/.eerUL liO^og, exjov r)]v rruQC0Q0ffi6u reTQd.rr^xvv. 

156 oi:rco fiev vvv 6 vrjog rcov ffuveQcov uol rcov rTeol rovro HPOAOTOr B. 156—158. 165 

rb iQov loTi d-iOiiaoTOTatov, itov de devrfQCov viioog i) 
Xii.if.iig y.alsoiiivr^. lon /.itv Iv lluvt] ^ad-ii] v.ul nXarii] 
xsiiiivy] TtaQa to iv Boviol Iqov, HytTai de vrc AlyvTnUov 
eivai avTtj rj vijoog ttIcot)]. avTog jiihv eycoys ovts tcIcoov- 
aav ovTS y.ivrj&stoav sldov, rid-^rca ds a/.ovcov si vr^oog 
ahjO^icog sotl tcXcott^. sv d)] cov TavTt] vr]6g rs ylrcoX- 
Xcovog (.liyag svi y.al (icojiiol rQifpaoioi IvidQvarai, SjitTcs- 
g)vxaoi d' iv avrf] cfolvi/cig rs ovxvoi y.al alla divdQsa 
y,ai y.aQnocfOQa y.al arpoQa noXka. Xoyov ds rovds trci- 
kiyovrsg ol AlyvnrLoL cpaoL sivai avrr^v n'/.cort]v, cLg iv 
rf] VTjOco ravrr] ovy. sovoj] nQorsQOv nlcorfi ArjTco sovoa 
rcJov o/.tcjo d-scov rcov nQcoccov ysvofiivcov, ol/.iovoa ds sv 
BovTOl noXi, %va di] oi ro xQr]OTr]Qiov rovro sort, AnoX- 
Xcova naQ "lOLog naQa/.aTad^r]/.r]v ds^aiiivr] diiocoos yara- 
y.Qvipaoa sv rf vvv nlcoTf] Ityouivj] v)]oco, ors dt] ro nav 
dcCr^iisvog 6 Tvcpcov snr^l^s sO^iXcov s^svqslv rov 'OoiQLOg 
rov nalda. linoXXcova 6s y.a\^j4QTSiiLv Jiovvoov /.aVlOLog 
kiyovoL sivaL naldag, Ar^rovv ds rQOCfov avrolOL y.al oco- 
TSiQuv ysvioO^aL. AlyvnTiocl ds ytnoXXcov fitv 'S2Qog, Jr]- 
ftr]Tr^Q ds 'loig, l^Qrsuig ds Bov(iaoTig. . t/ tovtov ds rov 
Xcryov xai ovdsvog a/j.ov Aloxvlog 6 EvrpoQUovog )]Qnaos 
ro syco cpQCXoco, ftovvog dr] noir]ricov rcov nQoysvotiivcov' 
snoir]os yaQ llQTSiitv tivctL 0-vyaiiQa Jr]ur]TQog. rr^v de 
Tr]0ov dia rovro ysvioilaL nXconqv. ravra itev ovrco li- 
yovOL. 

Tauur]ctyog dt f[iaoilsvos Aiyvnrov rioosQa y.al nsv- i57 
rry/.ovra irsa, rcov ra tvog diovra rQtry/ovra yltcorov rf]g 
ZvQir]g (.tsycxlr]v n6?uv nQOoy.aTr]ftsvog snolioQxss,' ig o 
l^siXe. avrr] ds r] Ikt^corog anaoicov nolicov ini nlsiorov 
Xq6vov no'/.iOQysoi.tivr] avrioy^s rcov r]uslg Hdusv. 

Taftfir^Tiyov ds Nsxcbg nalg eyivsro y.ai t^aoilevoe i58 
Aiyvnrov, og rf Sicoqvxl enexeiQr]oe nQtbrog rf] ig rr]v 
'JEQvO^Qrv d-dlaooav cpoQOvor], rr]v JuQSlog b UiQOr.g dev- 
teQa dicoQv^e' Tr~]g (if]/.og f.tiv sotl nX6og r^ftSQaL rioosQsg, 
svQog ds coQvxO^r] coors rQif]Qsag dvo nlcostv bftov tka- 
OTQSOftivag. ff/.raL bs ano rov Nsi/.ov ro vdcoQ sg avrrjv, 
rf/.raL 6s y.arvnsQd-s oUyov BoviScioTiog n6liog noQct 166 HPOAOTOT B. 158—160. 

ndTOVf.iov TTjv ^Qai^irjV tioXlv. laiyii df lc, zr^v 'Eqv^qijV 
■&d?.aaGav. oQtoQV/.Tai dh tiqiotov uev tov Tiediov tov 
^lyvjiTiov Tcc TiQog ^Qa(iir^v exovTa, eyiTUt 61 y.aTivrfQ&s 
Tov Ttediov to zara 3Ie/ii(piv tsIvov ovqoq, kv t(o al /.id^o- 
TO/^iiai ivsLGi. Tov tov 6i] ovQsog tovtov TtaQcc ti]v vttw- 
Qer^v ry/.raL )) dicoQv^ djz iGTieQrig ua/.Qrj TiQog Tr^v )jw, y.aX 
tntLTev TsivsL eg dLaacpdyag, (peQovaa d/ib tov ovqeoq 
TtQog /iteoauj3Qi)]v re /.cd votov dvEi.iov eg tov v.6).rcov tov 
^QCilhov. Tfj de e/.dxLGiov eatL /.al avvTOucjTaTOv e/. Tfjg 
(^OQt^irjg d^aXdaa)]g VTteQl^rjvaL eg tt^v voTir^v y.al ^EQvd-Qijv 
Tr]v avT)]v Tavtrjv y.aleouev)]v, drto tov Kaaiov ovQSog 
Tov ovQiCovTog AXyvTtTOv TS y.al lvQi)]v, drto tovtov eial 
GTddiOL d/taQTi yi).LOL eg tov ^^QdjiLOv v.ot.Ttov. tovto /Cev 
TO avvTOucotatov, f: de Sicoqv^ 7to).)M ua/.QOteQrj , occo 
G/.o).LCOTeQ)] eoTi' T)]v ei:L Ne/.co i^aoL/.eog oQvaaovreg Alyv- 
TtTicov du(6).ovTO dv(6de/.a /ivQLddeg. Xe/.cog /lev vvv f.ie- 
Ta^v OQvaacov IrtavaaTO /iavT)]iov eunodiov yevo/ievov 
TOLOvde, Tco iSaQl^dQco avTov nQoeQyaCeaiyaf 8aQ^dQ0vg 
6e ndvTag ol AlyvnTLOt y.aXeovGt Tovg /iif] acpiat b/io- 

159 y).c6aaovg. navad/ievog de Tr^g dLC^Qv^og b Ne/.cog eTQd- 
neTO nQog GTQarrjiag' y.al TQDjQeeg ai /lev enl t/'] ^OQ)]iri 
^a).daarj enoL)]d-r]aav, ai d' ev rw ^lQa^io) y.6).n(o eni t[] 
'EQvd^Q)j &a).daa)], rcov eTL ol b)./.ol enidr^).OL. y.ai TavTrjai 
TS eyoaTO ev tco diovTL, y.ai EvQioLat neCfj b Ney.cog av/i- 
(iaXcov ev Maydcokco evi/.rjae, /leTa de r^v /idyjjv KddvTiv 
n6)uv r/]s IvQirjg eovaav /ieyd).)]v ei).e. ev Trj de ea&f^Ti 
ervye tavra y.ar eQyaad/ievog, dved-r]y.€ tco ^no/.XcovL ne/i- 
ipag eg Boayyidag Tovg ML).r]aicov. /leTa de e/.y.aidey.a 
eTsa Ta ndvTa aQ^ccg Te/.evia, tco naidi Td/i/iL naQadovg 

TTjV C(QX)]V. 

160 'Kni TOVTOv dfj tov Td/i/iLv ^aaiksvovTa Alyvnrov 
dni/.ovTO ^W.eicov \uvdQeg\ dyyeXoL, avxeovTeg dL/.aLOTOTa 
y.ai y.d).).LGTa Tt&evaL tov ev ^0).v/inir] dy(6va ndvTOJv dv- 
^Qconcov, y.ai do/.eovTeg nuQa Tavta ovd^ dv Tovg ao(p(o- 
TdTOvg dvd-Q(6n(ov AiyvnTiovg ovdev ene^evQeiv. tog di 
dniy.o/ievoL eg r/;v AiyvnTOv ol 'H/.eiOL e/.eyov t(6v eivey.ev 
dnixovTO, evO-avia b (SaaL/.ehg ovtog ovy/.a).eeTaL Alyv- HPOAOTOY B. 160— 1G2. 167 

TtrUov Toig Xeyouevovg eivat oocfioiuiovg. avvtX^ovzsg 
dh ol AlyvrctiOL Lrvvi^ccvovro ttdv 'H/.eicov Xeyovrcov 
ceTiavTCc TCt •A.ctTrf/.eL ocpiag TiothLv tcbqI tov aycova' urcr^- 
yv^acxfievoL dh tcc Ttdvra erpaaav r/.eiv e7VL{.iad-r^a6i.ievoL eX 
TL exoiev AlyvTtTLOL tovtcov di/.aLOTeQOv Lie^evQeLv. ot 
6e (iovXsvadfj.evoL ensLQCjOTeov Tovg 'HXeiovg eX acpL ol 
7io).U]xaL evaycovi^CovxaL. ol de ecpaaav y.ai acpicov y.al 
Tcov a).).iov 'E).).7]vcov ouoicog tco (3ov).Ofievit) l^elvaL dyio- 
vi^eaS^ai. oi de AiyvTtTLOL ecpaadv acpeag ovtco TL&evTug 
TtavTog Tov dLv.uiov )]uaQTi]y.ivai' ovdefiiav yuQ elvai lirj- 
Xav)]v oy.cog ov tco dazco uycoviCofievto 7tQoad^i]OOVTUL, 
ddL/.eovteg tov ^elvov. dkX^ ei drj ^ovlovTaL di/.aLtog tl- 
SevuL y.al tovtov eYve/.ev drtiy.oiaTO eg AryvTtTOv, ^eivoiOL 
dycovLOxfiaL e/.eXevov tov dytova TL&evuL, 'Hleicov de [ir^- 
Sevi e^elvuL dytovi^ead-uL. tuvtu /:Uv AiyvTtTLOL 'HkeioiaL 
vrted-ri/.avTO. 

Tdi.if.iLog de e^ eTea /.loivov (SaoLXevoavTog AlyvTtTOv lei 
y.al OTQaTevaauivov eg AiO-LOn:i)]v v.a\ fieTavTi/.a TsXev- 
TTqoavTog e^edi^uto ^rtQir^g b Tuut.iiog, og fietd Tauf.iri- 
Tixov Tov etovTOv TtQOTtaTOQa eyiveTO evdaLfiovioTUTog tcov 
TtQOTSQOv ^aoiXiiov, ert €Tea Ttivte /.aX ei/.ooL ctQ^ag, ev 
TOLOL €7tL T€ Zidcova OTQaiov i]Xao€ y.UL evavfidx^ioe tio 
TvQiii). ertei di oi edee y.ay.tog yevia&UL, lyiveto aTto 
TtQOcpdoLog Tr]v eyth fteCovcog fiev ev tolol ALi3vy.0L0L XoyoLOi 
djtrjr^oofiaL, fUTQicog 6' ev Tto TtUQeovTL' drtOTtifiipag yuQ 
OTQdtevfta 6 Jj/tQi)]g Irti KvQr^vaiovg fieyaXcooTi rtQoai- 
nTULoe, AlyvTtTLOL 6e tuvtu eTtLfieficpofievoL drtioT)]Ouv 
dri uvTOV, do'/.iovT€g tov ^7tQL)]v e/. 7tQOvoi)]g avTOvg d/to- 
TtifiipuL eg cpuLvofievov y.ay.ov, 'iva 6)] acpitov cpd^OQt] yiv)]- 
TUL, uvTog dh tiov XoLrttLv AlyvrtTitov docpaXiateQOv aQxj]. 
TttVTa dh deLvct vtoisvfievoL ovtol Te ol d7tovoOT)]oavT€g 
y.ai ol Tiov d/toXofiivcov cpiXoL d/tiazr^oav e/ Tr^g iO^ir^g. 
7tvO-6fievog dh ^rtQir^g tuvtu 7tifi7teL ert uvTOvg l^fiuaiv i62 
y.ataTtavoovTa X6yoLOi. 6 dh eTteite d.ti/.ofievog y.aTeXdfi- 
^uve Tovg Aiyv7tTiovg, tuvtu fi)] 7toiieiv XiyovTog avtov 
Ttov tig Aiyvrttitov OTtioO-e atdg 7teQLi0r/.i oi y.vvir^v, y.ai 
nsQiTL&eig ecpi] l/rJ jiaoiXrjLT] 7t€QLTiOivui. y.ui Tto ov y.tog 168 HPOAOTOY B. 162—164. 

asxovaiov lyivezo rb 7toi€Vj.i€voi', cos diedei/.vve' l/rc/rf 
yuQ ioTii']Gavt6 jtuv ^aailia rcov Ah/VTiricov ol a/ieojeco- 
zeg, TTaQeoy.evcueio cog e/.ecov IttI tov J-JrrQi)])'. Tvvd-Ofievos 
de ravTa 6 ^rtQiris erteune lit yluaaiv avdQU doxi/^iov 
Tcov TteQi ecovTOv AlyvTtTicov, tco ovvofia t]v IlaTaQ^t^uis, 
evTeiXcxuevos avTco Ccoovra ylfiaaiv ayayelv TtaQ ecovrov. 
cos Se UTtiy.6[ievos o JlaTCXQ^rjfiis tov ^kuaaiv ey.dXee, 6 
Ikuaois {ervxe yaQ ht 'iitnov y.arr.uevos) e/taeiQas arte- 
fiarcxiae, y.al rovro f.tiv e/.eXeve ^TtQir) a/tdyeiv. oficos de 
avTOV a^iovv rhv nardQlir]/.iiv ^aaileos f.i6TartEfi7tOfi€vov 
levai TtQOS avt6v' rbv de avrco v/to/.Qivaad-ai cos ravra 
TtcxkaL naQcta/.evdZeraL nOLeeLv, y.ai uvrco ov /iiefnpeo&ai 
^nQirjv' nuQeaeo^ai yuQ y.ai uvrbs y-ul ciklovs a^eiv. 
rbv de Ilcadoriiuiv e/ re rcov leyouevcov ov/ uyvoeeiv Tt]v 
didvoLUv, y.UL 7tuQuay.evut6(.ievov oQeovra o/tovdrj dnievai, 
^ovX6f.i£vov Tr]v TUxiaTtjv ^uaiXel dr]Xioaui tu nQt]aa6fievu. 
cos dh dnr/ead^uL avrbv /tQbs rbv y/nQir]v ov/ ayovra rbv 
IkfiuaLv, ovdevu X6yov ecovrc^ dorru dXXd neQL&vficos 
e'xovTU TteQLTUfielv TtQOOTd^ui uvTOv rd ze cotu y.a\ Tr]v 
QLvu. IdofievoL (5' 01 XoLnoi rcov Alyvnricov, o^^i Xtl tu e/eivov 
IrpQ^veov, dvdQU tov 6o/Lfic6rurov ecovrcov ovrco aioxQcos 
Xvftrj dia/eifievov, ovdeva dr] xq6vov enLaxovres dnLorearo 
nQbs Tovg ereQOvs y.u) edidoaav ocpius uvrovs Idiidoi. 

163 nvd-ofievog de xui Tuvru 6 ]JnQir]sconXL^e tovs eniy.ov- 
Qovg '/ul tjXavvs inl tovs Aiyvnriovs' eixe de neQt icov- 
rbv KuQug re y.al "lcovus uvSqus iniyovQOVS TQiOftvQiovs' 
r]v de OL tu ^uoLXtjia iv Zdl n6Xi, fieydXu i6vTU xal 
d^LO&r]t]Tu. y.ul o% re /teQi rbv yInQir]v ini tovs Alyv- 
nriovs rjiouv y.al ol neQi tov ulfiuoLV ini rovs ^eivovs. 
ev T€ dr] McofiificpL nbXt iyevovro uftrporeQOL '/ul neiQt]- 
oeaOuL efieXXov uXXr]Xcov. 

164 ^EarL de Aiyvnricov inTU yevea, y.ai tovtcov ol fiev 
iQees OL dh fidxifiOL '/ey.XeuTui, ol de ^ov/6Xol, ol de 
ov^coruL, OL de y.dnt]XoL, ol de eQitrjvees, ol de y.v^eQ- 
vrJTUi. yeveu fiev Aiyvnricov roouvrd iarL, ovvofiura ds 
orpL y.eeruL dnb tcov Teyyecov. ol de ftcr/iuoL uvrcov y.aXe- 
ovrai fiev KuXuaioies re y.ul 'EQfiorv(iLes, i^- voficov dh IIPOAOTOV B. 16i— 169. 169 

TOJvde iloi' y.ara yaq drj vouovg A^iyvnxog (XTtaoa dia- 
Qaioijai. 'EouoTVjjicov fiev o'ide etol voiioi, Bovoigirr^g, les 
Idhr^g, Xeuuiir^g, UaTTQr^uiTr^g, vfjoog fj IJQOOioTilxig 
Aakeoiievi] , Na&co xo rjuiov. Ix fiev xovxcov xcjjv vo^icov 
^EQuoxv^ieg eloi, yevouevoi, oxe enl nXeioxovg lyevovro, 
t/.y.aidey.u fivQiccdeg. xal rovxcov jSavavoir^g ovdelg de- 
dch/.e ovdev, aAA' avelvrai eg xb fiayjuov. Ka)MoiQicov i66 
de o'idea'/.).oi vouoietoi, 0rj3aiog, Bovj3aotiir^g, jlcp&ixr^g, 
Tavixr^g, Mevdt^oiog, lejSevvvxrjg, kd^Qiiiixr^g, ^aQ-Sai^i- 
xtjg, 0uovixt]g, ^Ovovcpinjg, ^vvoiog, Mve/.cpoQixr^g' ovxog 
6 vouog Iv V1-OC0 oi/.eei, avxiov Bov;3c(oxiog noXiog. ovxoi 
be ol vot^iol Ka).aoiQicov etoi, yevoiitvoi, oxe eni n).ei- 
oxovg lyevovxo, nevxe v.a\ e^i/.ooi fivQtcideg avdQcov. ovds 
xovxoioi e^eoxL reyvr^v enao/.r^oai ovdeuiav, a).).a za Ig 
noleuov enao/.eovOL /.lovva, nulg nuQU naroog e/.de/.o- 
f.ievog. et fiev vvv y.ui xovxo nuQ jttyvnxicov (.leua&r/.aoi i67 
oi 'E).).r^veg, ov/. r/co axQe/.ecog /.qIvul, OQecov y.cu 0Qiri/.ug 
y.al I/.id^ug y.ui IleQoag /.ai Avdovg y.ul oxedbv nuvxug 
xovg (iuQjSccQOvg unoxLiioreQOvg rcov ulXcov fjyijuevovg no- 
/.irjecov xovg xag xeyvag fiavO-cevovrceg y.ul xovg e/.yovovg 
xovrcov, xovg 6" unij./.ayuevovg xcov yjLQcovu^LCcov yev- 
raiovg vof.iitovrag ehuL, /.ui fiu).LOxu xovg eg rbv nokefiov 
caeLftevovg' fteftud-i/.uoL d^ cov rovro nuvreg oi E).).r]veg 
y.ai fiu).LOra Aay.edatfiovtOL. r/.ioru de KoQivd-LOi ovovxul 
roig xeLooxexvug. yeQeu de ocfi i]v xude e^uQULQr^fieva les 
ftoivoiOL Atyvnxicov ncxQe^ rcov loecov, uQOVQUt e^uioexoL 
dvcodey.a e/.ccoxco uxe/.eeg. f] de uqovqu e/.uxbv ntyx^cov 
eoxL Atyvnxicov ncxvxrj, 6 6e Aiyvnxtog nrjvg rvyydvei 
^ioog ecov rco Euftico. ruvra ftev dt] rolot unuoi f.v e^a- 
QaiQrjtevu, rdde de ev neQtrQonfj e/.aQnovvro v.ui ov- 
duftu covroi' KuXuotQicov yC/.LOL y.uX '^EQftorv^icov edoQV- 
cpoQeov evLuvrbv e-KUoroL rov (SuoL).ea' rovroLOL cov rade 
nctQe^rciiv uqovqhov a/.).u edidoxo In f]fieQri e/.uoxr], onxov 
oixov oxud^fibg nevxe ftveat e/.uoxco, y.QScov ^oecov dvo 
ftveai, oHvov reooeQsg UQVorfJQeg. ravru roiot utel doQV- 
cpoQeovoi edidoro. 

^Eiieixe 6e ovviovreg oreknQii]guycov rovg iniKOVQOvg lea 170 HPOAOTOT B. 169—171. 

xcft o ^f^iaoig TiavTag Alyvmiovg anUovxo Ig Mi6(.is(.i(piv 
TToliv, GvvijSalov y.ai iuayJaavTO /nev bv ol ^elvoi, TrAyJ- 
d-tl no?y).ii) iXdoGOvtg lovTeg y.aTa tovto eGGco&r^Gav. 
^jTQieco de XeyeTai eivat, rjde diavoia, f.nqd' av d^eov (.iiv 
(.ir^diva dvvao&aL TvavGai Trjg ^aGiX7]ir]g' ovt(o aocpakewg 
ecovTco IdQvod^aL edov.ee. y.a\ dr] TOTe Gv/Liliahov eoGio&t] 
nal CcoyQi](^eig dnt^x^T] eg idiv TtoXiv, eg tcc ecovTOv ol/.ia 
TtQOTeqov eovTa, xoTe de ^/iidoiog r-dt] jSaoLh']La. Ivd-avxu 
de Tecog (lev eTQecpexo ev toIgl §aGih]ioLGi, yai i.iLVyJi.iaoig 
ev TteQLelTte' Te/.og de /.lefupofievcov AlyvjtTicov cog ov 
TtOLeoL di/.aia TQHpcov tov ocpioL re y.al ecovTco exO^iOTOv, 
ovTCo 6)] 7taQadidoL tov yljtQir^v tolgl Aiyv7tTioioi. ol 
de (iLV d^teTtvi^av, xai e^teiTev e&aipav ev TrjoL 7taTQCoirjai 
TacpfjOL' al de eiot ev Tcj) Iqco Ti^g ^d^rjvair^g, dyyoTdtco 
Tov (leydQOv, eoLoviL dQLOTeQfjg x^iQog- ed-aipav de luituL 
Ttdvxag Tovg ex voiiov tovtov yevouevovg (iaoLXeag eoco 
ev Tco iQcp. y.ai yuQ to tov yii.idoLog arjua e/.aoxeQco (lev 
eoTL Tov ueydQOv i] to tov ylrtQieco y.ai tcov tovtov Ttoo- 
TtaTOQCov, eOTi (.levTOL y.al tovto ev ti] avkj] zov lqoi', 
TtuoTug XL&ivr] /.leydlt] y.ul r]oy.r]/.tevr] OTvXoLoi t£ (poivLy.ug 
TU devdQeu /le/iL/ir^/ievoLOL /.ul t/] ukXj] durtdvj]. eoco de 
ev Ti] TtaoTddL dL^u d^vQCo/iaTa eoTr]/.e, ev de tolol O-vqco- 

ivo uuGL 1] d^r']/.!] eOTi. eloi 6e xul ul Tucpul tov ov/. oglov Ttot- 
ev/iUL eTtl TOLOVTCij 7tQr'jy/iuTL e^uyoQeveLv tovvo/iu ev Zdi, 
ev T(o LQcp Trjg ytd^r^vuir^g, 07tLO^e tov vr]Ov, jtuvTog tov 
Trjg yi&r]vuirjg exo/ievuL Toi^ov. yul ev tco Te/ievei djiekoL 
eoTUOL /leydloL kid-LvoL, Xi/ivr] Te eotL exo/ievr] Xi&ivj] 
y.Q)]7tldL '/eyiOO/i)]/ievr] '/.ul eQyua/ievr] ev zt/cAw, '/ul /liya- 
^og, cog e/iol edo/.ee, oor]7teQ r] ev J)]Xco r) TQOxoeidt]g 

171 yuXeo/ievY]. ev de Tf] Xi/ivr] tuvt/] tu deiy)]Xa tcov Ttad-ecov 
avTOv vvxTog Ttoievai, tu /.aXeovoL /ivot^qlu AlyvTtTLOi. 
ireQi /lev vvv tovtcov eldoxL /loi eTtl jtXeov cog e/.uoTce 
avTCJov exeL, evoTo/iu ■/.eioO^co. -/.ui T/;g J)]/ir]TQ0g TfAfr/;^ 
TteQi, Tr^v 01 "EXXr^veg ^ea/io^poQLU ■/.uXiovai, /.ut TUVTrig 
/lot TteQL evaio/ia xeiod-co, 7tXr]v ooov avtfg ooir] eOTi 
XiyeLv. al Juvuov d^vyuxiQeg TjGuv ui t)]v TeXeT)]v TUVTr^v 
e^ AiyvTtTOv e^uyuyovouL '/.ul didd^uouL Tug TleXuayLco- HPOAOTOY B. 171—173. 171 

Tidccg yvvar/.ag' {.leza dl i^avuaiuoi]g nuor^g ITelonovvrj- 
aov vn:o Jcooucov i^ancjoheio /; rfAer/;', ol dl vn:o'/.6i(f&ivT€g 
n£lo/iovvt]ouov 7.al ov/. i%avaoTavTig ^gy.ccdeg duoco^ov 
avTijv /.lovvoi. 

^riQieco de code ■/.aTaQaiQriJ.iivov i^^uoO.evoe ^uaoig, i"2 
vo/iiov f.iev ZaiTeco ecov, i/. Tfjg de i]v n6).Log, ovvoiiid o% 
ioTL ELOV(p. Tu f.iev di] nQcoTU y.uTcovovto tov 'J-iuaoiv 
AlyvnTLOL y.ai iv ovdeiiiLJj /loiQi] /uydh] i-yov ate dr^ drj- 
f.i6Tr]v To TiQiv i6vTa y.al ol/.b]g ov/. ircLCfuveog' [.leTa de 
oocfir] avTOvg 6 yi/iiaoLg, ov/. ayvco/iioovvi] nQOOrjayeTO. 
r,v ol uXla Te ayaO-a /ivQia, iv de /al rtodavLnTr^Q XQ^- 
oeog, iv tco avtog Te 6 ^^/laoig /.al oi 6aLTV/i6veg oi 
Tidvveg Tovg 7i6dag e/.doTOTS ivuTievi^ovio. tovxov '/.ax 
cov y.6ipug ayuk/ia dai/iovog i^ uvtov inOLt^oato, y.al 
'idQvoe rjyg n6lLog o/.ov r]v emTr^decoTUTOv' oi de Alyv- 
71TL0L cpoLxeovTeg JCQog Tcoya)./ia ioejiovTO /leydlcog. /lu- 
^cbv de 6yl/iuoig tb i/. tcov uotcov nOLev/ievov, ovyy.a/.eoag 
AlyvnTLOvg i^icpr^ve cpug i/. tov noduvLnzr^Qog Tcoyu/./ia 
yeyovevuL, ig rbv nQbieQov /lev Tovg AlyvnTLOVg eve/iieLv 
T€ y.cti evovQeeLv y.al nodug ivunoviueo&cu, t6t€ de /le- 
yd).cog oi^Hod-UL. r]di] cov ecpr^ Xeycov b/ioicog avibg tco 
no8avLnTr]QL nsnQi^yevai' £t yccQ nQ6T€Q0v eivuL (5/;|W0Tj;g, 
a)./^ iv Tio nuQeovTL eivuL uvtcov [^uoihevg' y.ul tl/luv t€ 
y.ui nQO/irjd-eeaOuL icovTOv i/e/.eve. tolovtco /lev TQonco i73 
nQOOr]ydyeTO tovg Aiyvmiovg coGve di/.uioiv dov).eieLv, 
iXQuto de y.uTUOTdoL nQr]y/idTcov TOtf]de' to /dv ooO^qiov 
/UXQL ozev n).r]0-c6Qr]g uyoQrig nQoi^v/icjg enor^ooe tu nQOO- 
cpeQO/ieva 7tQr]y/iaTtt, to de dnb tovtov enive Te y.ui y.cae- 
o/.cjjnT€ Tovg ov/inbTug /ul r]v /idtUL^g Te /cu ncuyvir- 
/uov. dxO-eaO^ivteg de TOvtOLOi oi cpi/.OL avtov ivovOeteov 
avtbv Toidde leyovteg. "c6 ^aoLlev, ovy. oQ&cog oecovtov 
nQoeotr//.ag ig tb ayav cp).uiQOv ^iQodycov oecovtbv' oe 
yccQ XQ^i^ ^^ d-Q6vfi) oe/ivco oe/ivbv d-oj/.eovtu di rjieQr^g 
7rQi]OoeLv tcc noi]y/tutu, y.ui ovtoj AiyvnTioi t' uv r^ni- 
oteccto cog vn uvdQog /teyd/.ov UQXOvtUL, y.ccl u/i€lvov ov 
av r]/.oveg' viv de noieeLg ovdu/icog jiuoL/.Ly.d." 6 6' d/tei- 
§€to TOLoide avTOvg. "tcc To|a oi y.€/.Tr]/ievoL enectv /lev 172 HPOAOTOY B. 173—175. 

dexovTCd xc<5(7i9^at ivTavvovai, ineav 6« xQr^ocJvrai l/Jkv- 
ovOL' d yctQ dii xov Ttuvra y^QOvov evTeraineva tir], l/.Qa- 
yeirj av, iJors eg ro diov ovv, av exoi^^ airoloi XQcio&ai. 
ovTU) drj xai avd^Qunov naTdoTaoig' el e&eXoi y.areonov- 
dao&ai aiel f^n]de eg naiyvltjv to fie'Qog hovtov dvievai, 
}.d&oi av rjrot /.iave)g ?] o ys d7i67tlr//.T0g yevofievog. tu 
eyd) eniOTd(.ievog (^isQog i/.areQq) veiico." TavTa /iiev Tovg 

174 (piXovg djiisiipaTO. XiysTUi ds 6 yJ/iiaoig, y.al ore rjv Iduo- 
Trjg, cog cpO.o.-tOTr^g rjv yal cpi).oo/.io/i/uov y.al ovdai-uog 
y.aTeortov6ao(.ievog dvrjQ' oxcog 6s /iiv ertiXeiTtoi nivovTa 
TS y.al evrtad-eovTa Tct e/tiT)]6ea, ylsjtTeoys av TtSQiuov' 
ol 6^ av i-iiv cfd{.isvoi exsiv tu ocpsTSQa xQtliiaTa dQvso- 
/isvov ayeayov sjtl (.lavriqLOv, oy.ov sydaTOioi su]. noXkd 
(.ilv 6)] yal r]'Kioy.STO vjto tcov (tc<vTi]icov, Ttolkd 6e y.al 
djTtifevye. Lreite 6e xal e^aoilevoe, ertoir^os T0ui6s' 
0001 (lev avTOv rcov d-scbv drteXvoav /iir] cpcoQa elvai, tov- 
Tcov Liev Tcov {Qiov ovTe e/teueXero ovte eg litioy.svr.v 
e6i6ov ov6er, ov6e cpoirecov s&vs cog ov6svog eovai d^ioioi 
ipev6ea Te /navTrjia xsxTr]/ievoiOL' oool 6e /iiv y.aTe6r]oav 
cpcoQu sivuL, TOVTCov 6e iog dlr]&ecog ^ecov eovtiov /al 
d\pev6ea /lUVTrjia TtUQexo/ieviov tu /iuXlotu Ine/ieXeTO. 

175 y.al TOVTO /lev ev Zdl Trj ^d^r^vairj nQonvXuLa ^io/tdoLa 
oia e^enoir^oe, no).?.ov ndvrug v7teQ^uX).6/ievog tio ts 
vipsl y.uL Tio /isyd&si, oacov ts to /teyud^og li&iov sotl yul 
by.oiiov TSiov' tovto 6s y.oXoooovg /tsydXovg y.ul dv^QO- 
ocpiyyug rceQi/tr^/eug dve&rj/.e, Xi&ovg ts dXXovg snio/.svr]v 
vnsQcpvsug to /leyud^og e/.6/tLoe. rjydyeTO Te tovtcov Tovg 
/tev e/. TiJov y.UTa Ms/icpLv sovascov Xl&oto/clscov, Tovg 6e 
vnsQ/tsydd^sug s^ ^EXscpuvtivr^g noXiog nXoov y.ui sr/.ooi 
r]/tSQeiov dnsxoiorjg dno Zdiog. to 6s ovy. rjy.iatu avTiov 
dXXd /tdXcoTa ■i^co/id^io, eorl T66e' o^i/.r^/tu /tovr6Xi&ov 
e/.6/uos e^ ^EXerpavt ivr^g n6Xiog, y.ul tovto e/.6/tL^ov /lev 
en tteu TQiu, 6iaxiXiOL 6€ ol nQOOsrsTUXUTO dv^oeg dyco- 
yesg, y.al ovtol dnuvTsg r]auv y.v^sQvrjUL. Tr]g 6s oteyr^g 
TUvTt^g TO /lev /ifjyog e^cod-sv fOTt slg ts xai srMOi nrjxseg, 
evQog 6s TsaasQsa/ui6s/a, inpog 6s bytio. tuvtu /lev tu 
/leTQa e^iod^sv T/;g oteyr^g Trjg /tovvoXid-ov eori, druQ HPOAOTOr B. 175—178. 173 

eaiod-ev to firj/.og oxTtoxaidey.a TtTqxetov v.al Tcvyovoq, to de 
tvQog dviode/.a ttijhov, t6 ds vipog nivrs nriysiov kati. 
avT}] rov iQOv y.ierai TTaqa rrjv toodov. ioco ydg ^uv eg 
TO iQOv (paoi Tiovd^ €Yv€/.€v ov/. losX/.vaai' tov aqy,LTi'/.TOva 
ctvTrjg el/.ofiivrjg rr^g ariyrjg avaarevu^aL oia Te xqovov 
lyyeyovoTog ttoXXov /.ul ax&ouevov t(o fQy([), lov deyJuaaiv 
evd-v^Liov TTOLrjadiievov ov/. edv tTL TTQoacoTSQio eh/.vaaL. 
-rjdrj 6e TLveg XeyovOL cog dvO-ocoTtog dLecf&dqr] vrc avirjg 
Ttov Tig avTr]v fiox^.evovTcov, /.al d.to tovtov ov/. eaeh/.v- 
a&rivai. dveO-r]xe de y.al ev Tolai dXloiai iQolai 6 ^fiaaig i"s 
:rtdai TOlOL l}.Xoyij.iOLaL eQya to (.liyad-og d^iod-r]r]Ta, ev de 
y.al Iv MiiKfL tov vtttlov y.eif.i€vov y.oXooaov tov HcpuL- 
ateiov efi/TQoad-e, tov nodeg nevTS y.al el^doftry/ovTa eiai 
TO firjxog. enl ds tco avTcp (Sdd-Qco eaTdai Aid^Loniy.ov 
eovTeg XiO-ov dvo y.oloaaoi, er/.ooL noScov to /ueyaOog etov 
ey.dreQog, 6 fiev evd-ev 6 6' evO-ev tov f.ieydQOv. eOTC de 
/.iOtvog eTeqog ToaovTog y.al ev idi, y.eii.ievog /.aTa tov 
avTOv TQonov tco Iv MeurfL. t^ ^Iol Te to ev MififfL lqov 
iJfiaaig eaiL 6 e§OLy.odofLt]aag ebv fiiya t€ y.al d'§Lodrjr]- 
TOTarov. 

^En yifidoLog de (Saailiog liyeTai A^iyvnTog fLdlLOTa \n 
Sr] TOTS evdaifiovrjaaL y.ai ra dno tov noTafiov Trj X^Qf} 
yivofieva y.ai rot dnb rr^g x^^Q^i^s ToTac dv&QtonoLai, xal 
n6?ug ev avrfj yeviaOai Tag dndaag rote dvafivQiag rdg 
ol/.eofiivag. vofiov ts AiyvnTioLai Tovde ^fiaaig Iotl o 
y.aTaoTriaag, dnodei/.vvvaL ereog l/.daTOv Tto voiidQXf] 
ndvTa TLvd AiyvnTitov oO-ev ^tovraL' fir] de nOLevvra 
ravTa ftr]de unocpaivovTa dL/.air^v ^orjv lOvveod^ai d-avdTto. 
ZoXtov de 6 ^lOrjVUlog luiStov e^ AiyvnTOv tovtov TOVvofLOv 
J-10r]vaioLai eOeTO' rto e/.elvoi eg alel XQiovTUL, Iovtl 
dfLtofitij vofito. ffLli?.lr]v de yevofievog 6 ylfiuaLg dkka te ns 
Ig 'EllrjVtov fiete^eTeQOvg dnedi^UTO, y.ui dr] xui tolol 
dnL/.veoiLivOLOL eg A\'yvnTOv edto/.s Nuv/.qutlv n6).Lv evoi- 
y.r^auL' toIol de fir] [iovkofiivoLaL uvtcov ol/.ieiv, uvtov dh 
vuvTLlXoftivoLai edtoy.e x<-^QO^S IvLdQvoaaOuL (itofLOvg y.UL 
Tefiiveu OeoiOL. to fiiv vvv fiiyiorov uvtcov Tifievog y.al 
ovvofiuaTOTUTOv lov y.ul XQ^iOifK-oTcaov, y.aleofLevov de 174 HPOAOTOY B. 178-181. 

'^EXXriviov, Ciide Tr6?,i6g eiai al idQvuevaL y.oivr, 'lcovtov liiev 
Xiog y.cii Teojg y.al ^djy.aia y.al KJ.aLoi-isvai, JcoQiicuv 6e 
'Fodog y.al Kvidog y.ai k).iy.aQvi]00og y.al ^dor^/ug, yiio- 
Xiojv de f} MvTiXr]vaia)v i^ovvrj. tovtcov uev eori tovto 
TO Teuevog, y.al rtQOOTaTag tov eurcoQiov avTai al noXieg 
eioi al TtaQexovGca' ooai de a/.Xai 7t6),ieg [.leTaTcoievvTai, 
ovdev acpi f.ieT£ov ^ieTaTtoievvTai. x^^^Q^S ^^ ^iyivrJTai en 
ecovTCov idQvoavTO Teicerog Ji6g, y.ai a).).o I(:c(.iloi '^HQv^g 

179 y.al MilrjOiOL yJnoD.covog. r^v 8e to nalaibv /iiovvr] rj 
Navy.QaTLg euTt^Qiov y,ai aX),o ovdev AiyvTtTOV. ei de tig 
eg TcJov TL a),).o gtoucctcov tov Nei).ov aniy.OLTO, XQr,v 6u6- 
oaL f.ir] liiev ey.ovTa e),^elv, aTtOfioaavTa 6e Tfj vrl avTr, 
, TtXcosLV eg to Kavco^iy.ov rj ei fn^ ys old t€ ellr^ nQog ave- 
fiovg avTiovg nXcveiv, to. cpootia e6ee neQiayeiv ev ^c(qiol 
neQi TO Je),Ta, iiexQi ov ani/.oiTO eg Navy.QaTiv. ovtco 

iso uev 6i] Navy.QaTig eTeTif.ir^TO' ^ficpiy.Tv6vcov 6e (.ilo&co- 
ocxvTCOv Tov ev JeXcpolOL vvv e6vTa vr^bv TQirjy.ooicov ra- 
kdvTCov e§eQycxoaod-ai (o yciQ nQOTeQOv ecov avr^&L avto- 
fiaTog y.azey.cci]) Tovg Jekrpovg 6r] ene^ale TeTaQzr]ii6Qiov 
Tov fXLod-coiiazog nuQaoxelv. n),ave6uevoL 6e oi JeXcpol 
neQi Tug n6).Lg e6coTiva^ov, noievvTeg 6e tovto ovy. e),d- 
XiOTOv e^ AiyvnTOv rjve/y.avTO' /luaoig uev ydQ ocpi e6coy.s 
Xi).ia OTvnTr^Qir^g TdXavTU, ol 6e ev yliyvnTCo oiy.eovreg 

m"E).).r^veg eiy.ooL fiveag, KvQv^vaioiOL 6e yluaaig (pLl^zr^Td 
T€ y.ai ovuiiaxir^v ovved-iy/.aTO. ediy.aicooe 6e y.ai yriuaL 
avT6d-ev, eiT enLi^vfiiqoag 'E),).r^vi6og yvvctr/.og, ens y.ai 
a).).cog q:L),6Tr]Tog Kvor.vaicov e^ivey.ev. yaueeL d' cov, ol 
uev liyovoL BdTTOv , ol d' ^Q/.eoi),eco d-vyaTeQa, ol 6€ 
Kqlto^ovXov dv6Qbg tcov doTCJov 6oy.ifiov , t^ ovvofta rjv 
ylc(6i/.r]. Ti] eneire ovyy.livoiTO 6 ^/iiaoLQ, fiioyeo&aL ovy. 
ol6g Te eyiveTO' tijol 6e d).).r]OL yvvai^i exQdro. e/ceiTS 
de noXkbv tovto eyiveTO, eine 6 IkiiaoLg nQog Tr]v Ja6iy.r^v 
TavTr]v y.aXeouevr^v "co yvvac, y.ard ue erpdoua^ag, y.ai 
eoTL TOi ov6euia in]xavr] iir] oi-y. dno).co).erai y.dy.LOta 
yvvaLy.cov naoecov" r] 6e Aa6i/.r], enei^e ol aQveouevr] 
ov6ev eyivezo nQifvTeoog 6 yiiiaoig, evxeraL ev tco voco Tf] 
I-IrpoodiTj], }]V 01 vn e/eivr^v rr^v vvxTa fiix^fi o ^Juaoig, i HPOAOTOr B. 181. 182. T. 1. 175 

tovTO yccQ ol y.ay.ov eivai urj^og, aya^MCc ol a7iOTtii.i\pBiv 
eg KvQr;vy-v. /jeva dk trv evx^,v aiTr/.a ol luix^^] o 
^uaoig. ■/.al rb evd-evtev rjdr] o/.ore e/.O^oi TVQog aixr^v 
iuiayeTO, v.al y.uQza iiiv eoieQ^e uera tovto. ?; de Jadiy.t] 
artedcr/.e Tr^v evyj]v t^ -d^eo)' TTOUjaauevrj yaQ ayahia arce- 
Tteuipe Ig KvQijvr^v, t6 eTt y.al eg l/i€ r^v ooov, e^to idQv~ 
utvov Tov KvQrjvaicov aoTeog. TavTv^v tjjV yfadiy.r]v, cog 
eTte/.QocTr^oB Kau(ivor^g AlyvjtTOv y.al eTtv&eto avTrjg rjig 
e}'r., arteTteuipe aoivea eg KvQrjvijv. 

kvid^iy/.E 6e /.a\ ava&tjfiaTa 6 yli.iaoig eg Tr]v '^ElXccda, i82 
TOVTO /lev Ig KvQr^vr^v ayalua eTtiyQvoov yi&r^vair^g y.al 
ei/.ova ecovTOv yQacpf] el/.aof.ievr^v, tovvo de Trj ev Aivdv) 
J^d-)]vai)] dvo T£ ccyccluaTa Xid-iva y.ai d-a)Q)]y.a Xiveov 
a^iod-tp]TOv, TOVTO 6' Ig Zauov Tf]"HQt] ely.ovag ecovTOv 
dufaoiag ^vXivag, at ev ti^ vrjw Tto (.leydXio IdQvaTO Xtl 
yal To f^iexQt eiisv, ojtiod-e tcov d-vQecov. eg fiev vvv Zduov 
dved^r^xe y.ard ^eivir^v Tt]v Icovtov ts y.al UoXvy.QdTeog rov 
Aid/.eog, eg de Aivdov ^eivir^g fiev ovde/iuiig ehe/.ev, ort 
de TO iQOv To ev Aivdct) to tfjg ^ld-r^vairjg XiyeTat Tag 
Javaov d-vyariQag idQvoaod-at jtQoaoyovoag, ore drcedi- 
dQr^oy.ov Tovg AlyvjtTOv Ttaldag. Tavra iiev dvid-rf/.e b 
Auaoig, elXe 6e KvrtQOv rcQioTog dvd^Qcmcov y.a\ y.are- 
otQeipaTO Ig cfoQOv dn:aycoyr^v. r. jfiJTTf TOVTOv 6i] TQv l^/iaoiv Kaul^vorjg 6 Kvqov Iotqcc- i 
teveTO, uycov ya\ dk?.ovg tcIjv t]Qye y.a\ 'E).h]vcov "'lcovdg 
TE v.a\ AloXiag, 6i ahirjv TOi^v^e. rteuipag KauiSvatjg kg 
A}'yv7tT0v y.TQvy.a anee l^fiaoiv d-vyaTeQa, ccuee 6e ex 
ov/i,Sov).ii]g dv^Qog AlyvjtTiov, og fteurfo/iievog l^/iiaoL 
e/tQrj^e TavTU otl (.iiv e^ ditdvTWV tcov kv AiyvTtTco ir]TQCov 
ditoortdoag aTto yvvai/.og Te y.ai Ti/.vcov e/.6oTOv ertoirjoe 
eg niQoag, ore KvQog neuipag naq !kiiccoiv auee ir^TQov 176 HPOAOTOY r. 1—3. 

6(pd^ctXf.uov , og ellr] aQiaiog tior Iv Alyvrrtoj. tavTa Srj 
Lrifi€i.i(f6uevog 6 Alyvn^Tiog errye TJ] ovulSovXirj y.eXeviov 
aheeiv tov KauiSvor^v l^uaoiv S^vyaTeqa, n-a ri dovg 
avu^to rj fir] dohg KaujSvar] arre/d-oiTO. 6 de ^/.laaig Tjj 
dvv(Xf.ii Ti(jv Ileqaeiov ay^d-ouevog y.al aQOiodiiov ovx elye 
ovTS dovvai ovTe c(Qvi]aaa&aL' ev yaq r^TtiaTaTO oti ov/. 
(x)g yvvaly.a fuv e/uekks Kau^vai]g e^eiv aXJ^ cog TraXXay.rjv. 
TavTa di] ey.Xoyiu6i.ievog eTioir^ae Tade. i]v u-lnqieio tov 
TTQOTeQOv ^aaO.eog d-vy(XTi]Q y.aQTa itieyah] t£ y.al eveidr]g 
fiovvr] Tov of/.ov ?.eXeifi{.ievr], ovvofia de ol r^v NiTr]Tig. 
TavTT^v drj Tr]v jtalda 6 'J4fiaaig y.oafii]oag eaO^rji Te y.al 
XQvato a/to/tefi7tei eg IJeQaag iog iiovtov d-vyaTeqa. fieta 
de XQOvov iog fiiv i]a7td^eT0 7raTQ6&ev ovvofiaCiov , Xeyei 
TTQog avTOv 1] Ttalg "io iSaailev, diajSeiSlr^fievog vrt l-ifid- 
aiog ov fiav&dveig, og kfie aoi y.oafuo do/.i']aag drcercefixlie, 
log eiovTOv d-vyaTeqa didovg eovoav ti] d).r]d^eir] J-JrtQieio, 
Tov i/.elvog eovTa iiovTOv deajt^rr^v fiet yliyvitTiiov hca- 
vaoTag e(p6vevae." tovto di] to ertog y.al avTr] r] ahir] 
eyyevofiivr] rjyaye Kafi^vor]v tov Klqov fieydliog d^vfuo- 

2 O^evTa Iti A^iyvrtTOv. ovTio fiev vvv leyovai UeQoai, Aiyv- 
TtTiOL dh ol/.r^ievvTaL Kafifivai]v, (pdfievoi fiiv e/. TavTr]g 
di] Ti]g hnqieio d-vyuTQog yevead-ai' Kvqov ydq elvac tov 
TtifiipavTa TtaQ ^JifiaaLv eTtl Tr]v d^vyaxsQa, d).)^ ov Kafi- 
^vai]v. XeyovTeg de TavTa ov/. OQ&iog Xeyovai. ov fiev 
ovde ),e).r^0^s avTOvg (ei ydq TLveg y.al d).).oi, ra ITeQaeiov 
v6fiifia emaTeaTaL y.al AlyvrtTLOi) otl TtqioTa fiev voO-ov 
ov OifL v6fiog eaTi ^aoLXevaaL yvr^aiov naQeovTog, avTLg 
de OTL Kaaoav6dri]g Tr^g fPaovdarteio d-vyaTQog r]v nalg 
Kafilivar^g, dvdQog u-lyaifievideio , d).)^ ovx e/. Tr^g Alyv- 
TtTirg. d).).d TtaQaTQdrtovoL tov ).6yov TtQoanoievfievoL 

3 T^ KvQOv ol/.ij] avyyeveeg ehcti. y.al TavTU fiev ioSe exei, 
XeysTaL dh y.ai ode. 6 loyog, kfiol fiev ov 7tid-av6g, iog Tiov 
IIcQaidiov yvvar/.iov eaelOovad Tig Ttaqd Tag Kvqov yvvai- 
y.ag, iog eide t>] Kaaaavddvi] TtaQeaTeiota re/.va eveidea 
T€ y.al fieydXa, rtoXXio exQaTO t(o eTtaivio vTteQd-ioudCovaa, 
i) de Kaoaavddri] eovaa tov Kvqov yvvi] eirte Tade. "tol- 
iovde fiertoi efie Ttaidiov fii]TeQa eovoav Kvoog ev arifiir) HPOAOTOr r. 3—5. 177 

exsi, rrjv (5' art Alyvitzov eTTr/.TrjTOV iv tui[] TiO^STai. ttjv 
fthv axO-ouevrjv rf] Nlt^]tl etTzelv Tavra, tiov de ol naidiov 
Tov 7iQea(ivTeQ0v elnelv Kat.i^voi]v. "TOiyaQ tol, to urjeQ, 
l/ceav eyco yevco^iaL avY]Q, AiyvrcTOv tu f.iev avio y.ccTOJ 
d-r]Gio, Ta 6e y.txTCo avco." TavTa eluelv avTOv erea log 
di/.a y.ov yeyovoTa, y.al Tag yvvaly.ag iv O^touaTL yeve- 
o&aL' Tov de dLaiivr^uovevovTa, ovtco dii, irceiTe r]vdQtod7] 
y.al eax^ Trjv (3aoih]u]v, 7C0it]aao0-aL Tr]v irc A^iyvTCTOv 
OTQaTr]b]v. 

Zvvr^veLy.e 6e y.al a/J.o tl TOLOvds TCQr]y(.ia yevioS-aL ig 4 
tP/v i/cLOTQceTevoiv TavTr]v. r]v tiov iTCT/covQiov Ttov ^utx- 
OLog avy]Q yivog itiev ^).Ly.aQvr]oaevg, ovvoua de ol \v 
^dvr]g, y.al yviour]v l/.avbg y.ai la noXefiLa ah/.iuog. ovTOg 
6 ^avr]g iieurpouevog '/ov zLylutxaL i/.didQr^ay.si nloito i^ 
AlyvTCTOv , ^ovlousvog Ka/.i(Svor] iXOslv ig ).6yovg. oia 
Se iovTa avtbv iv toIol i/CLyovQOLOL ).6yov ov out/.qov 
ircLOTcefLevov ts tcc rceQi AtyvTCTOv aToe/.ioTaTa, ueTU- 
dLOjy.ei 6 ^/.laOLg onovdt]v TtOLevfievog sXelv, fiSTadito/.st 
de TfJJv svvovxcov tov TCLOTOTaTOv anooTeiXag TQLr']Qe'L y.a-c 
avTov, og aiQeei f.iiv iv Avy.ij], sXtjjv 8s ovy. aviyyays ig 
AryvnTOv' ootpij] yuQ /.llv nsQirj).&e 6 ^cirr^g' y.caafis- 
^vaag ycxQ Tovg (pvXdv.ovg dnaXXdaasTO ig IleQaag. toQ- 
/ir^tievfo ds Ka/ii^var] OTQaTSvsoOai sn Aryvnrov /.ai dno- 
QsovTL Trjv iXaoLV, o/.tog Tr]v avvdQOv dis/.nsQa, eneXd-tov 
rpQdCsi /lev y.ai rdXXa tcc ^/tdoLog nQiqy/iaTa, i^r^yeeTUt 
ds y.cd Tr]v sXaaiv, tods naQaivscov, ns/iipavTa naQcc tov 
I-lQalUtov ^aoLXsa dseoO-aL Ttjv dis^odbv ol darpaXea naQa- 
oxslv. /lovvf] de zavir] elai cpaveQcci io,3oXcci ig AryvnTOv. 5 
dnb yaQ fpOLvi/.rjg /lixQ^ ovQtov Ttov KadvTLog noXLog yrj 
iari Zvqcov Ttov IJaXaLarivtov y.aXeo/isvtov' dnb Se Ka- 
dvTLog iovorjg noXLog, tog i/ioi do/.ssi, ZuQditov ov noXXfj) 
iXdoaovog, dnb ravTrjg zd sfinoQLa rd eni -OaXdaar^g 
fisyQL ^lr^vvaov nbXtog ioTt tov ^Qa^iov, dnb de ^lrjvvaov 
aviLg ZvQfjJV /isyQL ZsQ^tovidog Xi/ivr^g, naQ^ rjv drj to 
KdoLOv ovQog rsivsL sg O-dXaaaav' dnb ds IsQiScovidog 
Xifivrjg, ev Tfj drj Xbyog rbv Tvrptovcc y.sy.QvrpOaL, dnb 
TavTTjg ijdrj Aiyvnrog. to dtj /isia^h 'ir^vvaov nbXLog y.ai 

Herodoti vul. I. 12 178 HPOAOTOY r. 5—8. 

Kaoiov T€ ovQ£og y.ai rrjg Zeq^tovidog Xif.ivrjg, lov tovto 

ovx oXiyov xcoqiov a).}^ ooov ts ItcI Tgelg rjfieQag bdov, 

6 avvdqov Iotl deiviug. to dh oXiyoi tiov eg A^yvrcTOv vav- 
TilXoi^ieviov evvevojxaoi, tovto eQXO/iiai cfQaotov. eg A^iyv- 
TCTOv h/. Trjg ^ED.ddog 7tdot]g y.al TTQog e/. ^oivi/.r^g y.eQUuog 
lodyeTai Tth^oing o'ivov dig tov eTeog e/.doTOv, y.al ev /.e- 
qduLOv olvr]QOv dQLd^f.iM y.eiixsvov ovy. eoTt log Xoyio eijtelv 
Ideod-ai. y.ov drjTa, eliTtOL Tig av, Tttvta dvaLOiuovTai; 
eyd) /ai tovto cfQaoco. del tov {.lev dt]/.iaQxov e/.aorov e/. 
Trjg icovTOv TtolLog ovXXe^avTa TcdvTa tov yeQa/iiov aysLv 
eg Mejncfiv, Tovg de e/. Mef.icfLog eg TavTa dr. tcc avvdQa 
Tr^g IvQiiqg /.ofiiUeLv nXi^oavTag vdaTog. ovtcj 6 eTCLCfOL- 
Tecov y.eQa/LLog y.al e^aLQeofLevog ev AiyvTiTq) htl tov ita- 

7 "KaLov y.ofdLeTaL eg EvQir^v. ovtco jnev vvv ITeQoaL elol ol 
TTjV eol3oXr]v Tavtr^v TtaQaoxevdoavTeg eit AllyvTtTOv, y.aTO. 
dr] Tcc elQr^ueva od^avTeg vdaTi, erteiTe Td^LOTa rtaQe- 
Xa§ov A^iyvTCTOv. tots de ov/. eovTog yco vdaTog eToifLOv, 
Kait^vor]g itvd-ouevog tov j4Xiy.aQvr]ooeog ^eivov, nefnpag 
Ttaqd Tov ^Qd^LOv dyyeXovg xai de)]9-eig Trjg docfaXeir^g 

8 eTvxe, TtioTig dovg ts y.ai de^dfievog jtaQ avTOv. oiiSovTat 
de yjQd^iOL TtioTig dvd-Qcortcov bfiola toIol fidXiOTa. not- 
evvTttt 6e avidg TQorcco TOLcode' tcov ^ovXouevcov tu tcloto. 
noieeod-aL aXXog dvrjQ di-icfOTeQCov avTcJov ev fteoco eoTechg 
XiO-cp o^il To eoco tcov xeiQcov rtaQa Tovg da/.zvXovg Tovg 
(xeydXovg eTtLTdfiveL [rcov TtoLev/iievcov Tag rtiozLg], y.ai 
ertetTev Xa^cov e/ tov liiaTiov excneQOv y.Qoy.vda dXeicfei 
Tcp aii-iaTL ev /.leocp y.eL/.Levovg Xid-ovg l/rzra, tovto de tcol- 
scov eTtL/.aXeeL tov ts Jlovvoov y.ai Tr^v OvQavir^v. Ln- 
TeXeoavTog de tovtov TavTU, 6 Tag TtioTLg 7tOLr]od/ievog 
TOLOL cfiXoiOL TtttQeyyvaTaL tov ^elvov r] yai tov dorov, 
r]V TtQog doTOv TtOLer]TaL' ol de cfiXoL y.ai avToi TdgTciorig 
8Ly.aL£voi oe^eo&at. Aiovvoov 6e d-ebv /lovvov /.ai Tr]v 
OvQttvirjV r^yeovTttL eivai, y.ai tcov tqixcov Tr]v yovQrjV y.ei- 
Q£od-ai cfaoL /.aTdrteQ avibv tov Jlovvoov y.e/dQd-aL' y.ei- 
QOVTttL 6e Tte^LTQoyaXa, TteQL^vQeovTeg Tovg y.qoTdcfOvg. 
ovvo/id^ovoL 6e tov /lev Jlovvoov ^OQordX, Tr]v 6€ OvQavir^v 
ylXLXdT. i HPOAOTOY r. 9—11. 179 

^Errei (x)V rr^v Txioiiv zoloi ccyyf/.oiOL Toloi :vaoa Kau- 9 
^ioeoj ajiLyLiivoLOL eTiOLrjoaTO 6 u-tqa^Log, luvjavavo tol- 
ads' ao/.ovg y.aurliov 7t?.r^oag vdazog Ltioa^e Lil rag 
t,ioag Tcijv y.ai.i}]kcov rcuoag, tovto de 7toir:oag i^Xaos ig 
Ti]v avvdqov xai v7iii.itvE evd-avTa tov KaU[3vo€co OTQazov. 
ovTog f.iev 6 TtLd-avcoTeqog twv Xoycov eHgrjaL' del de y.al 
Tov eooov TTLd-avov, eicei ye di] Xeyerai, Qr^O^r^vai. Ttora- 
iiog eoTL i.ieyag ev Tfj ^ga^ir] rcp ovvoua KoQvg, l/.dLdol 
de ovTog eg xr^v 'Eqvd-Qrjv y.a).eouevr]v -d^cxhaooav. ano 
TovTOv di] cov Tov TTOzaiiov XeyeTaL tov (:iaoi).ea tcuv yjQa- 
^icov, Qaipcc/iievov tcov cuiio^oecov y.al tcuv a).).cov deQucc- 
Tcuv oxezov {.ir^y.el e^iy.veofierov eg Tr]v avvdQOv, ayayelv 
dict di] TOvTov To vdcoQ, ev 6e Trj avvdQcu fieycc).ag deSa- 
fievag OQv^ao&aL, %va dey.ofievaL to vdcuQ ocuQcuol. odog 
d' eoTi dvcudey.a r^ueQecov a^io tov TtOTa/iiov eg TavTVjV Ti]v 
avvdQOv. aysLv de hlv 6l oxeTCov [tqlcuv'] eg tql^cc xcoQia. 

^Ev Se Tcu nr^).ovoi(u y.aXeo/iievci) OTOuarL tov Nei/.ov lo 
eOTQarOixedeveTO Ta/nfii]VLTog 6 ^iiccoiog Ttalg, vrtoi.ievcuv 
Ka/i^vor]v. l^/iaoLv yccQ ov y.aTela^e CcuovTa KaUfSvor^g 
eXcxoag ert AXyvrtTOv, a)J.a fjaoiXevoag 6 1^/iaoLg Tiooeocc 
y.al TeooeQU/.ovTa etea a/ceO^ave, ev tolol ovdev ol /.leya 
avccQOiov TtQtjy/xa Gvvr]veixO-r]. ccTtod-aviov de y.al tuql- 
Xevd^eig eTCxcpr] ev TfjOL Tucpfoi rfoL ev tcu Iqcu, Tctg avrog 
oi/.odoin]accTO. ercl WaiiLir^viTOv 6e tov Jj/idoiog (iaoi- 
XevovTog AlyvrtTov cpcco/ia AlyvTtTLOLOL /neyLOTOv 6r] eyi- 
v€TO' vo&rjoav yuq 6fi3uL ui AlyvTtTLUL, ovt€ TtQoteQOv 
ov6aiia vG&elouL ovte vGTeQOv to /lixQL e/iev, aig kiyovoL 
avTOi dr^^alOL. ov yccQ 6r] veTUL ra avcu Ttjg AlyvTtrov 
TO TtuQcc/tuv' u).Xu y.ui TOTS vod-rouv ccl OfjSuL \pcc/.u6i. 
ol 6e niQOUL IrteiTe 6ie^e).ccGavTeg ti]v uvv6qov uovto h 
TtiXug Tcuv AiyvTTTiiov cug ov/i^aXiovTeg, evd^avTU ol erti- 
yovQOL ol Tov AiyvrtTiov, eovTeg av6Qeg "E).).r^vig re y.al 
KuQeg, /xe/ifp6/ievoL tcu ^dvrj otl gtqutov rjyuye ert Ar/v- 
jtTOv ccXXod-QOOv, /ir]xaviovTai rtQfy/ia eg avTOv TOi6v6e. 
foav Tcu 0(ivr] 7tul6eg ev AiyvTtTcu y.aTa).e).ei/i/iivoL' Toig 
uyayovTeg eg to OTQaT6rte6ov y.ui eg oipLV tov rtaTQog 
. y.Qr]TfJQU ev /lioco eoTr^ouv a/icpoTiqcuv tcov OTQaT07ti6cuv, 

12* 380 HPOAOTOY r. 11—13. 

(.lexct de a.yiviovxi,c, v.a.x eva iy.aGrov riov naidiov eo(fat,ov 
eg rov v.Qr^TriQa. dia TiavTiov de du^elO^ovrsg liov nal- 
6iov olvov TS xal vdiog eoecpogeov eg avTov, e/iiTtiovTeg 
de Tov a'^ij.iaTog rtdvTeg ol eTxLy.ovQOL ovtio 6r] ovve^a).ov. 
fi(xx^]g de ysvo!.ievr^g v.aQTeQr^g y.al neoovTiov l^ aiifpo- 
reQiov Tiov OTQUTOrcediov 7t).rj&ec TCo).).(iJv Itq(^jiovto ol 
AlyvTCTioi. 

12 6io(.ia 6e fieya ei6ov Ttvd-ouevog Ttaoa nov emxio- 
QLiov' Tiov yctQ boTCiov 7ceQLy.exv{.i(viov x^Q^^i ey.aTCQiov 
Tciiv Iv Tfj ficcxj] TCtvTj] 7t€o6vTO}v (x^^OQig //fV yCiQ TCOV UeQ- 
aecov ey.esTO tci ooTea, iog eyjoQiod-rj y.ar aQyag, ereQCod^L 
6e Tiov yilyv:tTUov) al t.iev nov ITeQoiiov y.ecfalal eioL 
aod^eveeg ovno ioote, ei e&e).eig ip)](p(i) (.lovvr] ^akelv, 
6iaTerQC(veeig, al 6e xiov AiyvTtTuov ovno 6r] rc ioxvQai, 
l-ioyig av }.id^(o Ttcdoag 6iaQQ)l^eiag. aniov 6e rovrov 
r66B eleyov, y.ai Ifie y evTtexiiog e/teLd-ov, otl AiyvTtriOL 
f.iev avri/.a arto 7tai6iiov aQ^ocuevoL ^vQcovraL rdg ye- 
cpaXag y.al TtQog rov }j).LOv TtciyvvexaL ro ooreov. novro 
6e rovTO y.al rov uri cpaXay.QOvod-aL cutlov eoxL' Aiyv- 
Ttriiov yaQ dv ng elcr/JoTOvg 'i6oiro cpa).a/.QOvg ftdvnov 
dvd^Qiortiov. roiroiOL /iLev 6rj rovxo eoxL cariov iox^Qag 
cpoQeeLv rdg y.ecpaXdg, rolot 6e n£QO)]OL, oxl dod-eveag 
cpoQeovOL rdg v.ecpuXdg, uixLOv T66e' o/LrjQOcpiovOL l| 
dQxr^g rtilovg rL)]Qug cpoQiovreg. ravra fiiv vvv roiavra 
e6vTa ei6ov' ei6ov 6€ y.al dX).a o/nola tovtolol ev IJaTtQ^inL 
rcov caia j4xuL!.iivel no JuQeiov 6La(p&aQivnov vit "ivdQio 
rov Ai^vog. 

13 Ol 6e AiyvTtTLOL e/ rr^g udyj]g cog exQdrtovro, ecpevyov 
ov6evi y.6o!L(o. y.axeclr^&ivxiov 6e eg Miucpiv, erreime dvd 
ftOTUiiov Ku!i^8vor]g viu MvxLlrjVui)]v y.)]Qv/.u uyovouv dv^QU 
niQO)]v, eg onoXoyirjV TXQO/.ule^nevog AiyvTtriovg. ol de 
eneixe rr^v via €l6ov eoeXd-ovoav eg rr^v Mi^Lcpiv, e/.xv- 
d^ivreg d)Jeg Ix rov reiy^eog riqv re via ^Lecpd-eiQuv /.al 
rovg dv^Qug y.Q€0VQy}]6bv ^LUOTtdoavreg ecpdQeov eg ro 
relyog. /.al AiyvTtxLOL ^iev nerd rovro nolLOQy.e^^ievoi 
Xq6v(o TtUQioTr^oav, ol 6e Ttoooeyjeg AifSveg ^eioctvreg rd 
TteQL rrjV Ar/vnrov yeyov^ra .taQi6ooav ocpiug avxovg HPOAOTOr r. 13. 14. 181 

auaxt]Tl y.ccl cfOQOv t£ ha^avTO y.at dcoga srtSf^iTtov. tog dk 
KvQt]valoL y.ai BuQy.uloi, deioavisg biioiiog y.al oi Ai^^iig, 
eieQU TOiaiva iroitjoav. Kuii^vor^g dh ta uhv TcaQcc 
Ai^viov IXdovTa dtoQa cfiXorpQoviog Idt^aTO' tu de TtuQce 
KvQr^vuicov aniy.6ii.Eva ueucpO^eig, cog euol doy.eei, oti rjv 
oliya (e.reuipccv yuQ di] TTevTuy.ooiag {^iviug aoyvQiov ol 
KvQrjvaloi), taviag dQaoo6i.ievog avTOXsiQif] dieo/reiQe Trj 
OTQarit]. 

'HueQij de dey.ciTrj cct' i)g TcccQe/Mfie to Telyog to ev i4 
Me(.icpL Ka/ii^vor^g, y.arioug eg to TTQOCiOTeiov l.rt ).vurj 
Tov (iaoilea tiov AiyvrcTicov Tauur^viTOv . [iuoi^.evouvra 
itr^vug e^, tovtov y.urioug ovv u).?.oiOL AiyvicTiotOL die- 
TtsiQUTO uvTOv Tt~^g ipvxtjg Tcotecov TOLcxde. OTei).ug uvtov 
Tt^v d-vyareQU lod-r^TL dov).ii] e^eTretme erc vdcoQ eyovociv 
v6Qt']L0v' ovverceurce de y.ai c<).).ug rcuQd-evovg aTco/.e^ctg 
uvdQcov rcov ttqcotcov, ouoicog eoTcO.uevug Tfj tov ^uol- 
?Jog. cog de (iof] te y.ul y.XcxvSuco nuQr^ioccv ai nuQ&evoL 
TtuQCi Tovg nuTeQug, oi f.iev u),).oi nareQeg uveiioevv te 
y.al uve/.XuLov OQeovTeg ru Te/.vu /.e/.a/.couiva, 6 de Tufi- 
ut]viTog nQoiScov y.ul uu&cov t/.vipe eg Tt]v yi]v. nuQe^el- 
^ovoecov de rcov vdQOcp^Qcov, devTeQci ol tov natdae.reune 
jnEt' cilXcov AlyvnTicov 6loxl).lcov Tr]v avTr]v f])u/.itjv Ixov- 
Tcov, Tovg TE avxevug y.ctlco dedeiievovg y.al ra ot^uutu 
ey/.eya).Lvcotievovg. t]yovTO 6e noLvr]v TioovTsg MvTLlr^vuicov 
TOLOi ev MeticpL unoXouevoiOL ovv rfj vr]i' ravTU yuQ e6i- 
y.aoav ol ^aoi).r]tOL ^LxaoTui, vneQ uv^Qog ey.dorov 6ey.a 
AlyvnTicov tcov tcqcotcov avTan6XXvod-ut. b 6e i6cbv nuQ- 
e^L^vTug y.ai fta&cov rbv nal6a uyofievov eni ^uvutov, 
TCJov u).).cov Aiyvnricov rcJov neQiy.UTi]uevcov avTOv y.Xatov- 
rcov y.al 6eivu notevvrcov, tcovto enoir^oe ro eni rf] O^v- 
yuTQi. nuQeXl^6vTcov 6e yai rovrcov, ovvriveiy.e coote tcov 
ovfiTtorecov ol uv^qu unrjXL/.eoTSQOv, e/.n£nTCo/.6ra ex rcov 
e6vTcov exovTci re ov6iv el fir] oou nrcjoyog, y.uX nQOOUL- 
reovTu Ti]v OTQUcit]v, nccQttvui 'ruuui^vtrov re rbvyJiiciotog 
y.ai rovg ev rto nQoaoieico y.uTr]uevovg rcov Aiyvnricov. b 
6e Wuuur^viTog cog ei6e, uvu/.Xuvoug fityu y.ul y.uXeoag 
OVVCI.IUOTI TOV Ituiqov t:cXt]^ccTO Tr]V y.tcpu).r]v. r]ouv (5* 182 HPOAOTOY r. 14—16. 

cxQCi avTOv cpv?M/.oi, ol To Tvoievfievov Tiav e^ ey.eivov krt 
e/.daTji e^odo) Kaii(^vG)] eoi]/.iaivov. ^cofiaaag dh 6 Kafi- 
(SvGrjg xa noLevi.ieva, 7Te/.npag ayyelov eiQcuta avzbv leyiov 
Tade. "deGn:6zi]g dh Kafi^var^g, Wafif.i}]VLze, eiQcoza dLOZL 
dt] T}]v fcev d^vyaTega ogecov v.ey.a/.cof.iivr^v Y.al rbv Ttalda 
e/tl d-dvaTOv GzeixovTu ovze dve[hoGag ovTe dvey.lavoag, 
%bv de TtTCOxbv ovdev ooi 7tQ0or]X0vza, cog aXlcov nvvS^d- 
vezai, eziinjocigr 6 fiev d)] TavTa e/teiQcoTa, 6 d' dfiei- 
(ieTO TOLoide. " co nal Kvqov, Ta fiev or/.iqLa r)v fie^co y.a/.d 
1] coGTe dva/.laieLv, to de tov eTaiQOv nevO^og a^iov ijv 
day.Qvcov, og i/. Ttollcov Te y.al evdaifiovcov e/.Tteocov eg 
7tTcoxr]i)]v d/tl/.TaL e/ti y)']Qaog ovdco." y.al TavTa cog ane- 
veix^evza vnb tovtov rjy.ovoe, ev doxeeLv ol eiQrjod^aL. - 
tog de XeyezaL vn Aiyvnzicov, SaxQveLv fiev Kqoloov {eze- 
Tevxss ydQ y.al ovTog e/tLonofievog Kafi(ivoj] en ufiyvnTOv), 
da/.QveLv de ITeQoecov Tovg naQeovTag' avTco Te Kafi(ivor] 
eoelO^eiv oi/.zov TLva, y.al avti/.a y.eXeveLv tov Te ol nalda 
e/. Tcov dnollvfievcov ocoi^eLv y.ai avTov e/, Toij nQoaoTeiou 

15 dvaoTrjOavTag dyeLv rtaQ ecovzov. Tbv fiev drj nalda evQOv 
ol fieTiovTeg ovy.eTt neQteovTa d}Xd nQCozov y.aza/.onevTa, 
avTOV de WafifiiqvLTOv avaOTr]Oavzeg r^ov naQa Kau^vorjv' 
evd-a Tov loL/tov dLaLrdto e^cov ovdev (iiatov. el de y.al 
rjnLOTrjd^)] fii] nolvnQrjyfLOveeLv, dne).a[3e dv AtyvnTOV 
cjOTe enLTQO/teveiv avTrjg, htel Tifidv ecoO^aoL ITeQaaL TCJHv 
(iaoLXewv rovg naldag' tcov, f]V yai ocpecov dnooTecooL, 
oficog Toloi ye naLol avTcov d/iodLdovOL t)]v dQXiqv. noX- 
XoLOL fiev vvv y.cd dlloLOL eoTL ozad^ficooaoO-aL otl tovto 
ovTCo vevofii/.aoL /coLfeLv, Iv de /.al Tcode tco Aifivog ^IvaQco 
naidl OavvvQa, og dne?M^e Trjv ol 6 naTrjQ eixe aQxrjV, 
y.ai Tco u^fivQTaiov IlavoiQL' yal yaQ ovTog dne).a[ie Ttjv 
TOv naTQog dQy^rjv. y.aiTOL ^IvdQco te yal 'ifivQTaiov ov- 
dafioi y.co IleQoag y.a/.d nXeco eQydaavTO. vvv de firjxaveo- 
fievog yiay.d b TafifirjvLTog eka[h rbv fiiaOov dnLOTag yaQ 
AiyvnTiovg rjkco' enei^e de endiOTog eyevero v/tb Kafi- 
(ivaeco, aifia TavQOv nLcov dned-ave naQaxQ)]fLa. ovtco 
drj ovTog eTe/.evTrjoe. 

16 Kafi[Sva)]g de e/. MeficpLog d/ti/.eTO eg Idiv n6?,Lv, HPOAOTOT r. 16. 17. 183 

^ovlofievog 7roi)JGai xu dh y.cd i.toirjOe. L-reite yaQ lar).d-e 
eg ra rou ]jiidaiog oi/.ia, avxi/.u l/.O.eve l/. rr^g tacfrg 
rbv ^ixaoLog ve/.vv exq^egeiv e^iu, cog de Taitd oi eiriteXea 
iyevero, fiaaTiyovv i/.e).eve y.al Tag TQiyag d;t0Ti).).eiv y.al 
y.evTQOvv xe /.ai xd).).a ndvxa Kv^iaiveai^aL. eixeiTe 6e /.ai 
Tavva er/Mfiov noLevvteg (o yag drj ve-AQog axe TexaQixev- 
{.levog dvTelxe Te y.al ovdev dieyJeTo), i/.e).evae uiv h Kau- 
(ivar^g y.aTay.avaaL, ivTe).).6f.ievog ov/. oaia. neoaai yuQ 
■d^ebv voLii^ovaL eivaL xb nvo. xb wv y.aza/.aieLv xovg 
ve/.QOvg ovdauojg iv voftfi) ovdeTiooiai ioTi, UeQar^aL uev 
di oneQ eYorjai, ^eoj ov di/.aiov eivai leyovTeg vefieiv 
vey.Qov dv^Qtonov' AlyvnrioLaL de vevofuiaraL rb nvQ 
■dr^Qiov eivaL euipvyov, ndvTa de avTb y.aread-ieLv rdneo 
av )-dj3rj, n).r^aO-ev de [a^ro] rijg ^OQr^g Gvvanod-vi]a/.eLv 
T(^ xaTead-LO/^ievo). oi-y. lov d-r^QioLOL vof^og ovda/.L(JiJg ocpl 
eaTL rbv veyvv dLdovai' y.ai 6id xavTa raQixevovaL, na 
f.ir] yeifLevog vn ev).ecov y.axa-^Qiod^fi. ovtco di] ovdexeQOLaL 
voui^ofieva iveiekleTO noieeiv b Kaiij3var]g. log (.levxoi 
jliyvnTLOL XeyovaL, ov/. ^Jiuaaig >jv o ravTa nad-cov, a).)l 
a/.Xog tcJov TLg AiyvnTio)v, e/cov tr^v avtr^v r^XL/.iiqv ^udaL, 
Tco ).vfiaLv6i.ievoL ITeQaaL id6/.eov yj/.idaL Xvfiaivead-aL. 
XeyovoL yaQ cog nvd-6uevog i/. /.lavTrjiov 6 yiiiaaLg td neQi 
icovxbv dnod-avovTa ue).).OL yiveaO-aL, ovxco dr] d/.e6iLievog 
Tu inLcpeQOfieva xbv /lev dv^Qconov xovxov xbv /iiuaxiyco- 
■d-evxa dnod^avovxa eO-aips enl tfjOL d-vQr^OL ivtbg xfg 
icovxov d-i]/.r^g, icovxbv 6e ivexeiXuxo tco nuL^i iv fivxco 
tiig -d^ry/.rjg cog ud).ioxa d-eivuL. ul iiev vvv i/. xov yJud- 
OLog ivtokai avtai al ig ti]v tufpt]v te y.ul tbv uvd-QConov 
exovouL ov fiOL 6o/.eovOL uQxr]v yeveoO-ccL, uf./.cog d' avtd 
AiyvntLOL aef.ivovv. 

Metd 6e tavtu b Kuu^^vorg i^iovXevouto tQirpuoiag i7 
oxQUxrJug, ini xe KuQxr^6oviovg y.ul in Jjii/.tcoviovg y.al 
enl tovg /luy.QO^iovg AiO-ionug, oiy.r^/ievovg 6h Ai^ivr^g 
Inl tfj votijj &u)MOorj. ^ovlevo/ievco 6e oi e6o^s inl /.lev 
Kuoyj]6oviovg tbv vuvtL/.bv oxquxov unoaxe).).eiv, inl de 
u-l/i/icoviovg xov ne^oij dnoy.Qivavxu, inl 6e xovg Aid^io- 
nug y.utontug nQcoxov, oipo/ievovgxe xt]v ivtovxoiOL toloi 184 HPOAOTOr r. 17-21. 

AlO^iOXpi ?.eyofievTjv uvai r^^Jov rqaTietav, si eari aXrj- 

d-ecog, xtti TtQog xavTj] ra akla •KatoxpOLievovg, dtoQa de 

18 rw ?.6ytp (peQOvrag rw ^aoiXel avTtHv. fj de zQcxTie^a tov 
riXiov Tonqde Tig XeyeTai eivai. Xeiittov eoTi ev Tto nQoa- 
OTeito eTziTtXeog y.Qetov ecpd-tov TcavTiov xtJov TezQaTiodtov, 
ig Tov Tag /.lev vvxTag ejxiTrjdevovTag Tid-evai tu v.Qea 
Tovg ev Telei e/.doTOvg eovrag rtov doTtov, Tag de rjueQag 
daivvod-at nQOOLOVTa tov ^ovXofievov (pdvat de Tovg Itil- 

19 ytOQiovg TUVTU TTjv yr\v avtrjv dvadi66vai ky.doTOTe. rj iiiev 
dr^ TQdTieCa tov rjliov y.aXeouevr] leyeTaL elvaL TOLi]ds' 
Kau^vorj de log edo^e Txei.iTieLv Tohg y.aTaoy.OTtovg, avTi/.a 
iieTSTt€i.LTceTO e^ ^ElecpavTivrjg rcoXiog rtov ^lxd-vocpdytov 
dvdQtov TOvg eTtLOTa/iievovg rr/v Al&LOTtida yltoooav. ev 
to de TOVTOvg liieTijLoav, ev TOVTto e/.ileve eTti ty^v KaQyr- 
dova TtXcoeLV tov vavTiy.bv OTQaTOv. ^oivLxeg de ov/. ecpa- 
aav TtoirjaeLV TavTa ' oQ/.ioLoi ts yctQ ueyd?.oiOi evdedeoO-ai, 
y.OL ovy. av TtoieeLv ooia eTti rovg Ttaldag rovg itovttov 
OTQC(Tev6fievoL. ^OLvixtov de ov ^ov}.ouivtov ol ?,OLTtoi ovx 
d^L^fiaxoL eyivovTO. KaQyridoviOL (xiv vvv ovzto dovlo- 
ovrr^v diicpvyov TtQog TleQaetov' Kajii^varig yuQ ^irjv ovy. 
Idiy.aiov TtQOOcpeoeiv ^oivi^L, otl ocpeag ts avTohg Idedco- 
y.eoav neQOrjOL y.ai Ttdg e/. ^OLvi/.cov 'rJQTVjTO 6 vavTi'/.bg 
OTQUTog. dovTeg de y.cti KvTtQiOL acpiag avTOvg neQOrjaL 

20 soToaTSvovTO eTt AiyvTtTOv. erteits de Ttj) Ka(.i^vor> e/. 
Trjg ^KXecpavTivrjg dTtr/ovTO ol ^Ix^vocpdyoL, eTtsiiTte avTOvg 
eg Tovg Ald^ioTtag evTeL?.duev6g ts tu ?.iyeLv XQr^v, y.ai 
dtoQa cpiQOVTag Tt0QcpvQe6v ts eiua y.ai yQvoeov OTQeTtTOv 
TtSQtavyJvLOv y.ai ipilLa y.ai livqov d?.d^aaTQOv y.ai cpoi- 
vL/.rJov oi'vov y.dSov. ol de AlS^ioTteg ovioi, eg tohg dTti- 
TteuTte Kau^varjg, Xiyovrai eivaL /niyiOTOi y.ai /.d?J.iaTOL 
dvd-QtoTitov TtdvTtov. vouoiOL dh y.ai dl?.0LOL XQaad^at 
avTOvg cpaoi y.exc-OQLO/iivoiOL tcov d?.?.tov dv&QtoTttov, v.ui 
dr] y.ai /ara t/)v ^aoi?.r]iriV TOLtods' tov dv Ttov doTcov 
/.QivtooL /.iiyLOT^v TS sivuL ycd y.aTU to (.liya&og %xeLV rrjv 

21 loyvv, TOVTOV d^ievOL j3aoL?.eveiv. eg TOVTOvg dr] tov Tovg 
dvdQug tbg dTti/.ovto oi ^r/d-vocpdyoL, didcnzeg tu dtoQU 
Tto ^aOL?.iL avTtov e?.eyov Tdde. " ^aoL?.evg 6 UeQoitov HPOAOTOY r. 21. 22. 185 

Kain^var]g, ^ovlof.ievog (pilog zoi y.ai ^eivog ysvead-ai, 
rjfieag re anijxeiiipe eg loyovg tol ik&elv y.e).ev(.ov, y.al 
dojQa ravrd rot diSoZ rotai y.al avrog /italiora rjderat 
XQeofievog." 6 de Aid-ioxp i.iad^iov ori y.aroTtrai rjy.oiev, 
Xeyei jtQog avtovg roidde. "ovre 6 Ileooiiov ^aaiXevg 
dwQa vueag e.reuipe (feQOvrag rtQoriineiov txo/.Xov Itiol 
^elvog yeviod-ai, ovte viietg ?.iyere dXr^S^ia i}]y.ere yuQ 
y.ar67trai ri]g (urjg doxf.g), ovre l/.etvog dvr^Q eari diy.aiog' 
ei yaQ rjv di/.atog, ovr av e/te&vurjoe X^^^Q^iS akXrjg i] rr^g 
iiovrov , otV av Ig dovXoovvrjv dvd-QcoTtovg tjys vrc cov 
fir^dev rjdi/.rjrat. vvv de avrto ro^ov rode didovreg rdde 
e/tea ).iyere. (iaaiXevg 6 Aid-ioraov ovuj3ov).evei rco UeQ- 
aicov ^aoilei, enedv ovrco evTtericog eh/.coai rd ro^a 
iriQoai eovra fieydd-ei rooavra, rore ert Aid^iorcag rovg 
fiay.QOfSiovg TtXr^&ei vneQlSaK/.ouevov atQarevead^ai' /.lixQi. 
de Tovrov ■9'eoloi eldivai x^^Q'-'^} ^'^ ^^'''- ^^^- '^oov TQdrtovGL 
AiO-iortcov Ttaiol yr;v dlXjjv TtQOO/.tdod^ai rfj ecovtcuv. 
tavra de elinag y.cd dvelg ro ro^ov rtaQidco/.e tolol r/.ovot. 22 
Xa^chv de ro elua rb noQcpvQeov eiQcora tl eir] '/.al o/.cog 
nenoLrjfxivov. eindvrcov de rcov^Ix^vorpdycov rrjv d).r;d-etav 
neQi rr^g nOQfpvQrjg '/al ri]g ^acpr^g, doXeQOvg f.iev rovg 
dv&QOjnovg ecpr^ elvai, doXeQa de avrcov rd e'iuara. dev- 
reQa de rov ;f(>t'c7£0v eiocijta atQenrov rov neQtavxiviov 
y.al rd \pi).ta' i^r^yeouivcov de rcov "ixi^vocpdycov rbv 
•Aoottov avrcov, yeXdaag 6 ^aatXevg '/.a\ votiioug eirai 
Gcpea nidag elne cog naQ ecovrotoi eioL QCo/na/.ecoreQai 
Tovrtov nidai. TQira de eiQCora rb ftvQOv' eindvrcov de 
Tr]g noLrjOLog niQL /.ai dleiipLog, rbv avrbv ).6yov rbv y.al 
neQi Tov erftarog elne. cog de ig rbv olvov dni/.ero /.al 
invO-ero avrov rrjv noi>]Oiv, vneQrjo&eig rco nottari inei- 
Qero TL re ottieraL 6 j3aoi).evg /.ai xq6vov oy.6aov ua/.o6- 
ruTOv dvr]Q IliQorjg tcoet. ol de OLriea&aL {.tev rbv aQtov 
elnav, i^rjyr^oduevoL rcov nvQCov rr^v rpvOLv, oydco/.ovra (5' 
irea Cor^g nhJQcofta dvdQi fia/.Q6rarov nQO/.ieaO-aL. n^bg 
ravra 6 AiO^ioip ecprj ovdev d^cottdteiv ei OLTeojuevoL /.6- 
nQov etea 6).iya tojovoL' ovde yuQ dv rooavra dvvaoO^uL 
Lcoeiv acpiag, ei firi roj n6f.tatL uvifpeQOv, cpQuLojv rotac 186 HPOAOTOV r. 22—25. 

"r/jyioffdyoiai tov olvov toizo yccQ icovroig v/io UeQOHov 

23 eaooiad^ai. avTeiQOi.t6vcov de tov jSaai).ia tcov ^lx&vocpd- 
ycov Tr^g L6i]g v.ai diaiTr^g TiiQi, tTsa iiev Ig eiv.oai ts v.al 
l/.aTOv Tovg 7io).),ovg avTCov dytr/.viead-ai, vneQ^aK/.eiv 6i 
Tivag y.al TavTa, aiTr^aiv de etvuL y.Qia icf&d y.cci noita 
ydXa. ^cofia de noiev/.tivcov tcov y.aTaa/.OTtcov neQi tcov 
iTetov, e7i\ y.Qi]vr^v acpi rjyijaaa&ai, dn r]g Xov6f.isvoi /.irca- 
QcoTSQOL eyivovTO, y.aTdnSQ sl e/.aiov s'it]' oLsiv ds drc 
avTr.g cog si uov. dod^svsg 6s to v6tOQ Tr]g v.Qiqvr^g TUVTiqg 
ovTCx) drj TL sksyov sivaL ol y.aTday.onoL coars f.ir]6ev oiov 
T£ slvaL Iti avTOv stcl7i).cjoslv, ftijTe ^vKov u)']TS TcJov oaa 
^vXov saTL D.acfQ^TSQa, d).).d ndvTa acfia xcoQisiv sg 
(haaov. to 6e v6coq toito s^i acfi sotl d).r^&icog ol6v tl 
liysTaL, ^LU tovto av slsv, tovtco rd ndvTa xqsousvol, 
fiay.oolhoL. dno Tr/g y.Q)]V7]g 6s dna).).aaaof.iivcov , dyayelv 
acfiag sg 6saucoTi]QL0v dv^Qcov, ev&a rovg ndvrag ev ni- 
SrjOL XQvaij]aL 6e6ia0^aL. sotl 6s ev tovtolol toIol Ald^ioiliL 
ndvTCov 6 ya):/.og anavLcorcaov y.al TiuLcoTaTOv. d^r^r^od- 
fisvOL 6s y.ai to 6eaucoTr.Qiov ed^rj^aavTO y.al Tt]v tov r])dov 

24 ).syouivi]v TQdns^av. (.leTa 6s Tavtr]v tsXsvTaiag sd-r^rj- 
oavTO Tug d-r/y.ag avTcov, at ).iyovTC(L ay.svd^eaO^ai e^ viXov 
TQonco TOLco6e. enedv tov vey.Qov loxvr^vcooL, e^irs 6i] y.aTd- 
nsQAlyvnTLOL siTS d/.).tog y.cog, yvipcoaavTsg anavta avTov 
yQacfH y.oafiiovoi, s^ouoLSvvrsg to si6og eg to 6vvaT6v, 
snsLTSv 6i ol neQiiOTaOi aT)']).}]v e^ viXov nsnoir]uivr]v 
y.oi).r]v' t] 6i ocfi no/./.i] y.ai svsQybg OQvaasTaL' sv uiaj} 
6s Trj aT)]).i] evechv ^iacfaiveraL 6 viy.vg, ovTe 66i.it]v ov6e- 
fiiav dxaQLv naQsx^insvog ovts d/.).o c(ei/.eg ov6iv' y.ai 
sxsL ndvra cfavsQd ouoicog avxc^ rc^ viy.vi. svLavrov fiev 
6r] exovoL T/|V arr^.rv iv rolai ol/.ioiOL ol ud).iOTa nQoa- 
iqy.ovTsg, ndvTCov ts dnaQyouevoL y.al d-voiag ol nQoa- 
dyovTsg' fisrd 6e TavTa e/.xouiaavTsg laTdoL tj^ql Tr]v 
n6).LV. 

25 Qr^r^odusvoL 6s rd ndvxa oi y.UTda/.onoL dna).).da- 
oovTO oniaco. dnayysLkdvTcov 6s Tavra tovvcov, avTi/.a 
Ka\.i^va\]g 0Qyi]v noir]odusvog soTQaTSveto enl Tovg 
AlO-ionag, ovts nuQaoy.evr^v airov oiSeftiav naQayyeilag, HPOAOTOY r. 25. 26. 187 

ovT€ Xoyov icovTio dovg otl ig ta eoxcxTa yrjg e/j£)J.e oxQa- 
xavEod-aL' oia dk (tii/.iavr^g re hov /.al ov (fQSvrjQrjg, wg 
ijy.ove ziov ^JxO-vocpdyiov, eoiQUTevezo, 'El?.)]viov (.uv rovg 
TtaQewTug avTOv rd^ag v7to/.i£veLv, %ov de ne^ov TtdvTa 
afia dyofievog. i/teiTe de OTQaTevouevog iyivero iv 6rj^r]0t, 
drth.Qive Tov otQatov cog /tevte /nvQiddag, y.al tovtoiol /lev 
eveTek).eTOyJ/i/.itoviovg e^avdQaitodLoa/ievovg t6 xq^oti]qiov 
TO Tov Jiog i/irtQrioaL, avTog de xov Xoittov aycov OTQa- 
Tov rjte ijTL xovg .^iiJiortag. rtQly de rijg bdov zb Tte/imov 
/itQog dieX)]XvO-evaL rr]v OTQatL^v, avTixa ndvTa avrovg 
zd eixov OLtitov ixo/ieva in:ele).oi/tee, /leTa de xd OLtia 
y.a\ xd v.toKvyLa irtekLite y.aTeoO-io/ieva. el /lev vvv /la- 
&d)v tavTa b Ka/i^vor]g iyvcooL/idxee y.al aTtrjye OTtioo) 
Tov OTQatov, i/ti Trj aQyjj&ev yevo/ievj] d/iaQTddL rjv dv 
dvr-Q ooffog' vvv de ovdiva Xoyov rtOLev/ievog i]Le aiel ig 
%b TtQoaco. ol de OTQaTLcJoTaL etog /lev tl elxov Ix Tfjg yfjg 
Xa/i^dveiv TtoDjfpayeovTsg dLeQtoov, i/tei de ig xrjv ipau- 
/lov diti/.ovTO, deLvbv 'eQyov avttov riveg eQydoavTO' i/. 
dey.ddog yaQ eva orpetov avTtov drto/.XrjQtooavTeg y.aTe- 
(fayov. Ttvd-o/ievog de xavTa b Ka/ilSvorjg, deioag rrv 
dX?.ri).o(payi)]v, diteig rbv i/t' AlOiortag otoXov onioto 
eTtOQevevo , xal dnL/.vieTUL ig 0)]^ag jtoXXovg dnoXeoag 
Tov oiQatov. i/ 6r]^etov de y.aTal^dg eg Me/upLv zovg 
"EXh]vag dnf]/.e dnonXtoeLv. b /lev in Aid-ionag OToXog 2S 
ovTto enQtj^e' ol d' avrtov irt yJ/i/icoviovg dnooraXevTeg 
OTQateveoOaL, ineire bQ/irjd-ivzeg i/. Ttov 0t]^etov ino- 
QevovTO txovTeg dytoyovg, dnL/6/ievoL /lev cpaveQoi eioL ig 
"OaoLV noXLv, %f]V exovoL /lev ^d/iiOL xfjg AioxQitovii]g 
cpvXf]g Xeyfj/ievOL eivaL, dnexovOL de enzd ij/ieQuov bdbv 
dnb 0r^fSetov did xpd/i/iov ' ovvo/idteTaL de b x^^Q^i ovTog 
y.ciT 'EXXy]viov yXtoooav Ma/.dQtov vf]Oog. ig /lev dfj tovtov 
Tov x^^QOv XeyezaL dnLy.eoO-UL zbv aTQaTOv' zb ivd-evTev 
6e, 01 L /11] avTOL Jj/i/itovLOi '/.ai ol zovTtov d/.ovoavteg, 
dXXoL ovdeveg ovdev eyovoL elneiv neQi avTcov' ovTe yaQ 
ig Tovg Jjii/itoviovg dni/ovTO ovTe onioto ivooTrjoav. 
XeyeTaL de y.al zdde V7i avTtJJv A/i/ttovitov' ineLdrj ix Tfjg 
'OdoLog tavTr]g ievai did tfjg ipd/i/iov enl ocpiag, yevioOai 188 HPOAOTOr r. 26—29. 

T£ avTOvg f.iETa^v v.ov udliOTa avTiov ts xal xrg 'Odoiog, 
(XQiOTOv aiQ60fuvoiai avTOloi eTtiTtvevaai. votov fieyav re 
y.al l^aioLOv, cpoQiorTa de d-lvag Trjg ipdi.ii.iov y.aTay^coouL 
Ofpeag, y.al TQOTzq) tolovtio dq^avLod-rjvaL. ^i.if.n6vL0L fiev 
ovT(o leyovOL yeveod-ai tieqI Trjg OTQaTirjg TavTijg. 

27 ^^rcLyuevov 8e KaulSvoeco eg Meuq^iv ecpdvt] AlyvTTTLOLOi 
bl^TCLg, TOv^^E^J.r^veg^E.raffov y.aleovoL' ercLfpaveog de tov- 
Tov yevouevov avTi/.a oi AlyvnTLOL sY/.iaTd ts IfpoQSOv toc 
y.dlXLOta y.a\ i]oav ev d^aXir^OL. Idcov de TavTa Tovg Alyv- 
TiTiovg noLSvvTag 6 KafLi3vor]g, Ttdyxv ocpeag y.aTado^ag 
eiovTOv y.a/.dig nQr^^avTog x(^Qfioatn>a TavTa tcoissiv, s/.dXee 
Tovg enLXQOTtovg Tr^g MeutpLog, drcLy.ouevovg 8s sg oipLV 
sHqsto TL TtQOTSQOv (.ilv lovTog avTOv ev MeficpL STCoievv 
TOLOVTO ovdsv AlyvTiTLOL, Toxs bs STtSL avTog TtaQsirj Trjg 
OTQaTLrg Tt).r]d-6g tl aTto^ahuv. ol Se ecpQatov wg Ofpt 
^eog sh] cpavslg dLaxQovov rtolXov scoi)-d)g STCLfpaivsad-aL, 
y.al cog STCsdv (pavfj, tots rtdvTsg oi AiyvTCTioi xsxaQrj- 
y.oTsg OQTdtoLSv. ravTa d/.ovoag 6 Kau^vo7]g sfpr] ipsv- 
dsod-ai ocpsag, y.al cog ipsvdofzsvovg d-avdTc^ s^i]fiiov. 

28 dfto/.Tsivag ds xovTovg dsvTSQa Tovg iQsag s/.dkss sg oipiv. 
XsyovTCOv Se y.atd Ta avTa tcJjv iqscov, ov Xr^osLv scprj 
avTOv si d-sog Tig x^iQorj&rjg aTtiyfievog scr] AiyvTtTioLOi. 
Tooavta 6s SL-tag eTtdyetv eyilsvs tov Artiv Tovg iQsag. 
oi fisv dr] fiSTr^Laav d^ovtsg, 6 ds Artig ovTog 6 "Ertafpog 
yivsTai fiooxog e/. ^oog r]TLg ovy.STt o7r] ts yivsTai eg 
yaOTSQa dXXov ^aXeod-ai yovov. AiyvTtTioi de Xsyovoi 
GsXag eTti tj;v (Sovv s/. tov ovQavov yaxioxsLv, y.ai fiiv e/, 
TOVTOv Ti/.TSLV Tov ArtLv. sxsL ds 6 ftooxog ovTog 6 ArtLg 
y.aXsofisvog arjir']La TOLdds scov fieX.ag, srti fiev tco fiSTCOTtci) 
X.svy.ov Ti TSTQdycovov, stcI ds tov vcotov aisTov siita- 
Gfisvov , ev ds TJi ovQfj Tag TQi^ag dLTcX.oag, vtco ds Trj 

29 yXcoaor] xdv&aQOv. cog ds rjyayov tov At^lv oi iQSsg, 6 
Kafi^var^g, ola scov vTtofiaQyoTSQog, OTtaodfievog to syxsi- 
QidLOv, e^sXiov Tvipai Tr]v yaOTSQa tov jlTtiog rtaisi tov 
ftrjQov' ysXdaag ds eiTts TtQog Tovg iQsag "c6 y.axal y.s- 
fpaXai, TOLOVTOL &soi yivovTai, svaiiioi ts y.ai oaQxcodssg 
y.ui eTCCuorteg oidr^Qicov; u^Log fiev AiyvrtTicov ovTog ys HPOAOTOr r. 29—31. 189 

o d^sog' arccQ rot vuelg ys ov yaiQOvrBg yO.coTa li-il d-rj- 
oead^e" xavTU eiVrag hexeiXaTO zolai ravta TTQi]oaovaL 
rovg uev iQeag a.iouaaTiyioaai, AlyvTiTuov de nov aU.cov 
rov av Xa^ioai OQTaZovra y.reiveiv. rj OQrr^ /iiev drj dis- 
Xekvro AlyvTTrLoLai, ol de iQeeg eduaievvTO, 6 de Ij/rig 
ns7tXrjyf.ievog rbv i.ir,Qov erp&Lvs iv ru) iq^o y.aray.eif.ievog. 
y.a\ rov i-iev reXsvrrjOavra e/. rov rQto/iiarog ed-aipav oi 
iQeeg lad-Q^ Kan^vaeio' Kau^vay^g de, cog XeyovoL Alyv- 30 
TtTLOL, avTi/.a dia tovto rb adi/.r^fia liidvr^, ecov ovde 
TTQOTSQOv cpQevy]Qr^g. y.ai TtQcora f.iev rtov y.cc/cov e^eQycx- 
aaro rbv adeXcpebv ^iUQdiv eovra narQbg y.a\ firjQbg rf^g 
avrr]g, rbv diteTte/.npe eg IlfQaag rp^ovco e^ Alyvnrov, 
OTi rb TO^ov fxovvog IleQoicov ooov rs erti dvo day.rvXovg 
sHqvos, rb TtaQCi rov Aid-ionog i]vsr/.av ol 'ixd-vocpdyoL' 
Tcov de allcov IIsQaecov ovde\g olog re eyevero. dnotyo- 
fievov u)v eg TleQoag rov IfUQdiog bipiv eJds 6 Kafi^vorjg 
ev rc^ vnvco roii]vds' edoii ol ayyeXov el^ovra Ix IIsq- 
oecov dyysXleiv cog ev rco S^Qovq) rco ^aaih]icj) ["Qofievog 
ZfisQdLg rfj -/ecpalfj rov ovQavov xpavosLS. n^bg cov ravra 
dsiaag nsQ\ scovrov firj fiiv dnoxrsivag 6 ddslcpsbg aQSf], 
nsfinsL IlQr^^donsa ig IIsQaag, og oi r]v dvi]Q IleQOecov 
niOTorarog, dno/.rsveovrd fiLV. 6 de dva^dg ig lovoa 
dnexrsLvs ZfiSQdiv, oi fisv XeyovoL in' ayQr]v i^ayayovra, 
OL de eg rr]v ^£Qv&Qi]v 0-d).aaoav TtQoacr/ayovra y.aranov- 
rcJoaai. 

IlQCJorov fisv dt] /.eyovOL Kafi^vor] rcjov v.ay.cJov aQ^ac 3i 
tovro' dsvrsQa ds e^eQydaaro rr]v ddslcpsr]v inLanofiivr]v 
oi sg AYyvnrov, rfj /.ai ovvoiy.ss y.a\ i]V oi dn ducporeQCOv 
ddeXcpei']. syr]fis de avxr^v cods' ovdaiicJog yctQ ico&soav 
nQcJrsQOv rfjOL ddsXcpsfjOL avvoi/.eeiv TleQaaL' i]Qda&r] fufg 
rcov ddeXcpscJov Kctfi^Svar^g, /.ai ensLrev ^ovXofievog avTijv 
yfjfiai, ori ov/. iojd-ora snevose noii^oeiv, e^Qero y.akeoag 
rovg (iaOLXr^iovg di/.aordg sX rig sotl y.e).evcov vofiog rbv 
^ovkofisvov ddelrpef ovvor/.eeLv. oi de liaoih']LGL diy.aoraL 
y.syQifisvoL avdQsg yivovraL IISQoecov, eg o anoO-dvcooi r/ 
acpL naQevQed^rj tl ddr/.oVf fcixQL rovrov' ovtol de rolaL 
niQar^OL dixag di/.d^ovOL y.ai i^rjrira\ rcJov narQicov d-eoficJov 190 HPOAOTOY r. 31—34. 

yirovTai, y.cu Ticcvxa ig rovxovg avay.isTai. €iQOi.iivov tov 
Tov Kau^vaeco, vjiey.QivovTO avto) ovtoi y.al dixaia y.al 
aorfa?.ia, cfdfisvoi vouov ovdiva iBevQiayeiv oq ysXevei 
ddeXrpefj avvoixeeiv udelcfeov, aD.ov /iievTOi e^evQrf/.ivai 
rouov, TO) ^aailevovTi neQoicov e^elvai 7C0ieeiv to av ^ov- 
h]TUL. ovTCo ovT€ Tov vouov elvauv, deiaavTeg Kaf{(3vai]v, 
'iva T€ jiir] avTol u/rolcovTca tov vouov TteoiaTellovTeg nao- 
e^evQOv uXXov roiiov avu/naxov rco e&eXovTi yaf.ieeiv dde)- 
cpeug. t6t€ f.iev drj 6 Kuu(jvat]g eyr^ue t/)v eQcouevt]v, ii€tu 
iLievTOL ov TtoXkov xQovov eaxe ulXrjv ddeXcferjv. tovtcov 
drJTU xr]V vecoTeQr]v e7ria7to/nevr]v ol eri A^iyvTXTOv y.reivei. 

32 uucfl de T(p d-uvuKp avTrjg di^og, waneQ neQl Hi^iiQdiog, 
liyeTUL Xoyog. 'uXlr^veg fiev XeyovaL Kafi,3varjV avfi- 
^aXelv ayvfivov XeovTog axvXcxy.i y.vvog, d^ecoQeeLv de y.cd 
Ti]v yvrulxu Tuvrr^v, vLy.eofievov de tov ay.vXuy.og udeXcfsov 
uvTOv uXXov a/.vXuxu u/toqqi^^uvtu rhv deafibv nuQuye- 
viad^ui ol, dvo de yevofiivovg ovico dr] Tovg ay.vXaxag eni- 
y.QUTrjauL tov ay.vfivov. y.ul tov fiev Kufi^var]v r^dead^ai 
■9^rj€Vfievov, Tr]v de nuQr]fievr]v duy.Qveiv. Kufi/^varjv dh fiu- 
■O-ovTa TOVTO eneiQea&UL Slotl dcr/.QV€i, tvjV de sinelv tog 
idovau Tov a/.vXu/.u tw ddeXcferp TLutoQr^auvTu du/.Qvoeie, 
fivr^aO^elau t€ ^fteQdLog yui fiu&ovaa tog e/.eivtp ovy elir] 
6 TiucoQr^acov. "EXXr^veg fiev drj Sia tovto to eitog cfuol 
avTrjv dnoXia&ui vnb KuujSvoeto, ^iyvnTLOL dh tog tqu- 
nitf] neQLy.UTrjfiirtov Xu^ovouv O^Qiduy.a t>;»' yvval/.a nsQL- 
tIXul y.ul enuveiQeo&uL tov uvdQu xoreQOv neQLTeTiXfiivr] 
r] duoea rj d^Qldu^ eovou eXrj y.aXXitov, yal tov cfdvai 
daoeav, Trjv d^ elnelv "tuvttjv fiivTOi y.ore av Trjv ■9-Qiduy.a 
efiLfirjOuo, Tov Kvqov oi/ov dnoipLXtooug." tov de 9vfito- 
■OivTU €finr]dfjaaL avTJj eyovoi] ev yuoToi, y.ai fiLv e/TQto- 
aaaav dnod-aveiv. 

33 TavTU fiev eg Tovg ol/.r^LOvg 6 Kufi(3vor]g e^efidn], €)'t€ 
dr] dLa tov yiniv e^TS '/.al aXXcog, olu noXXd eco&e dr^Qto- 
novg y.ayd yuTuXuu^dveLv' y.ul yuQ tlvu v/. yerer^g vovoov 
fieydXrjv XiyeTUL ey^eLv 6 Kuftl^vorjg, Tr]v iQrjv ovvofidtovai 
TLveg. ov vvv tol deLxeg ovdev r]v tov atofiUTog vovoov 

34 fieydXrjv vovoiorrog firjde Tug cfQivug vyiaireir. rdde S* HPOAOTOY r. 34. 35. 191 

ig Tovg aXXovg UfQaag f^suavrj' Xeysrai yag dnelv avrov 
TTOog ITqri^aorcsa, tov Ixiua rs udliora v.ai ol rdg uyye- 
l.iag loecfOQSE ovrog, tovzov te o rcalg ohoyJ)og rv tw 
Kaf.i^vor], Tiut] de y.al avri] ov oui/.Qrj' elnelv de ).eyeraL 
Tade. "nQ)l^aon:eg, v.olov (^ie riva vouiZovoL UeQoaL eivai 
dvdQa, rivag re ).6yovg TteQi eueo TTOievvrai" tov de 
eircelv "c6 6eon:ora, rd fiev d).).a ndvra /.leydkcog Inai- 
veeai, r^ de cpi).oivirj oe (faoL nXeoviog TTQOoy.eeod-aiy rov 
jiiev dt] leyetv ravra neQi IleQoeiov, rov de ^vjucod-evra 
roidde dfxei^eod^aL. "vvv dqa ue cfaoi IlfQoai olvco ttqoo- 
y.eifievov TtaQarfQoveeiv y.al ovy. eivai vor^uova' oid^ aQU 
Officov 01 TTQOieQOL XoyoL rjoav dXrjd-eeg." TTQoreQOv yoQ 
di] [a^a] IleQoecjov ol ovvedQCov eovrcov /.al Kqoioov e^iQero 
Kau^Svor^g y.olog TLg doy.eoL dvr]Q eivai nQog rov nareQU 
[releoaL Kvqov^, ol de dfiei,3ovro cog eXr] dueivcov rov 
nazQog' rd re yaQ e/.eivov ndvra exsLv avrov xal nQOO- 
y.e/.rfjoO-aL ^ryvnrov re y.al rrjv d-d)MGoav. niQoai fiev 
ravra elsyov, Kqoloog de nctQecov re y.al ov/. aQeo/.ouevog 
rrj y.Qioc eine nQog rov Kau{ivorv rdde. "efiol uev vvv, 
cxt nal KvQOv, ov do/.eeLg buolog elvaL tcjj narQi' ov ydq 
y.co TOL eoTL vtog olov oe e/.eivog y.arelinero." rjoO-r] re 
ravra dyovoag 6 Kau,SiO)]g y.al enaivee ti]v KQoioov 
■/.Qioiv. Tovrcov dr] cov enL/iivt]od^evra c)Qyfj Xeyeiv nQog 35 
rbv IlQi]^donea "ov vvv fid&e ei KeyovoL IleQoaL dXr^d-ea, 
eXre avrol liyovreg ravra naoacfooveovoL' ei uev yaQ rov 
naidog rov oov rovds eorecorog ev tolol nQod-vQOiOL ^a- 
Xcx)v TvxoiuL fieor^g rrg y.aQdir.g, IlfQoaL cfaveovzaL ).eyov- 
T£g ovdiv' rv 6^ dfidQTCo, cfdvuL IliQOag re ).iyeiv d).r^&icx 
■/.UL Ifie fLTi ococfQOvieiv." Tuvra de einovra ■/.al diarsi- 
vavra ro ro^ov ^alslv rov naldu, nsoovrog ds rov nuidog 
dvaoxi^eiv aizov ■/.e/.eieiv ■/.ai o/.iipuod^uL ro ^Xr^iia' cog 
6e ev TJi ■/.UQdiri svQsO-r^vaL sveovza rov oiozov, einelv nQog 
Tov nariQU rov nuLdog ye).douvra ■/.ul neQtxuQiu yevo- 
fievov " nQi]^uoneg, cog fiev eyco re ov ficdvofiai IliQOUL 
T£ nuQUCfQOviovot, Srjkd rot yiyove' vvv de fioi eini, riva 
eiSeg r]dr] ndvzcov dvO-Qconcov ovzco enio/.ona ro^siovza" 
IlQr^^doTtsa ds oQiovTU uvdqu ov cfQsvr^Qea, •/.ai nsqt scovrcp 192 HPOAOTor r. 35. 36. 

Sei/iiaivovTa UTielv "diozcoTa, ovd' av avzbv eycoys doy.ecii 
zbv &ebv ovTco av y.aXcog ^aXelv." xoxe jiikv tavTa e^eg- 
ycxoazo, eTeQCO&L de Ueooecov buola tolol ttqojtolgl dvc6~ 
dey.a ijt ovdeuif^ alth] ct^ioxoeco ilcov ^coovTag en:i y.ecpa/.r^v 
y.arcoQv^e. 
36 TavTa de iiiv TioievvTa edi/.aicooe KQOloog 6 Avdbq 
vovd^eTfjOaL TOLOide toIol e/teoi. "co ^aoLXev , /tii] TtcxvTa 
rj)uy.lr] v.al dv[.uo e7TLTQan:e, a/A' Xox^ >t«^ y.aTalainliavs 
aecovTOv' ayad-ov tl tzqovoov elvai, oocpbv de rj TTQOjnr:- 
■d^eia. ov de /.TeiveLg f.iev avdQag oecovTOv nolnjTag erv 
ovdef.iifj aiTLT] a^LOXQecp lAwy, XTelveig de Ttaldag. i]v de 
nolXa TOiavTa Tcoier^g, oqu o/.cog inq oev artooTrioovTaL 
TleQoaL. euoL de rtatr^Q 6 obg KvQog eveTe/J.eTO 7to'K).a 
y.EXEvcav oe vovd-eTesiv y.al vnoTid-eodaL o xl av evQLoy.co 
ayc(&6v." o uev (5/; evvoLav cpaivcov ovve^iovXeve ol TavTa' 
b (5' ccueiiieTO TOioide. "ov y.ai ei.i0L ToXuug ov!.i(iov).eveLv, 
og XQ^tOTCog /<£v rr^v oecovTOv TtaTQida erteTQdnevoag, ev 
de Tco nccTQi tco e/iico ovvei3oi).evoag, y.eXevcov avTbvI:iQdBr^v 
noTaiibv dca^ccvTa ievai enl MaooayeTag ^ovXo/ievcov e/.ei- 
vcov dLa^aiveLv eg t/}v tj/ueTeQr^v, y.al anb /lev oecovrbv 
Coleoag Trjg oecovTOv naTQidog y.ay.cog nQOorcig, anb de 
C6).eoag Kvqov neid-o/ievov ool' a).'jC 01V4 ;^«/()wv, enei tol 
y.ccL naXaL eg oe nQOcpcxOLog Tev edeo/ir^v eniXa^eo3aL." 
ravTa de eXnag e).cxiij3ave rb to^ov cog y.UTaTO^evocov avTOv, 
KQOloog de dvadQauCov e^ee e^co' 6 de IneiTS TO^evoaL 
ov/. elxe, eveTsiXaTO zoIol dsQcxnovoL la^ovTag /xlv dno- 
y.Telvai. 01 de d-eQanovTeg enLOTaicevoL Tbv TQonov avTOv 
y.aTay.QvnTOvoL tov KqoZoov, enl Tcode tc7) ),6yco cooTe, el 
/iiev /ieTaiie).>jOeL rco Ka/i^vor] y.aL enL^r]Tt']oeL tov KqoIoov, 
ol de e/.cpr^vavTsg avTov dcoQa IdurpovTaL i^cociyQLa Kqoi- 
Gov , rjv de iir] /ieTa/ie).r^TaL /crjde no&h] /ilv, ro'r£ y.UTa- 
XQuod-aL. en6d-rjOe ts dr] 6 Ka/i^vor]g Tbv KqoZoov ov 
no).).co /leTeneLTev XQOvco voTeQOv, y.ai 01 &eQdnovTeg /la- 
■d-ovteg TOVTO enrjyye).).ov uvtco cog neQieir^. Ka/ilivor^g 
de KQoioco iiev ovvi]deod^ctL ecpr^ neQLe6vTi, e/.eivovg /levTOL 
Tovg neQLnoirjoavTag ov y.caanQOt^eod^ai d).)l dno^Te- 
veeiv' y.cci Inoiroe tuvtu. HPOAOTor r. 37—39. 193 

'0 (.lev dr] TOiavra TtoXXa eg ITeQaag re /.al TOvg ov^- 37 
fiaxovg l^eiiaivero, f.iiviov Iv Meucfi xal &r^xag re TtaXaiag 
avoiycov v.al GAe7iT6(.ievog Tovg vexQOvg' Iv de di] xai eg 
Tov 'HcpaioTOv to iqov r)Xd-e xat TtoXXa rtoycxXfiaTL y.aTe- 
yeXaoe' eoTi yaQ tov 'Hrpaioiov TioyaXua toIol ^olvl- 
y.rjioLOL naraiAOLOL efKpeQ^oraTOv, Tovg ol <Poii'ixeg iv tj]Ol 
TTQcoQfiOL Tcov TQiv^Qecov TteQiayovoL. og de Toviovg fir] 
OTtcoTte, lyco 6e oi or]fiaveco' itvyfiaiov avdQog fiifirjoig 
eoTi. eofjXd-e de y.ai eg tcov Ka(ieiQcov to Iqov, eg to ov 
■d-efiLTOv eoTL eOLevaL aXXov ye rj tov iQea' TavTa de ra- 
yccXfiaTCi y.ai IverrQr^oe noXXh. y.aTaoy.coxpag. %otl 6e yal 
ravra bfiola toIol tov 'HcpaioTov' tovtov de ocpeag rtal- 
Sag XeyovOL eivaL. jtavTaxfj cov fiOL dfjXd eOTi otl ifidvr] 38 
fieydXiog b Kafi[ivor]g' ov yaQ av iQoloi re y.ai vofiaioLOL 
ertexeiQr]oe y.arayeXdv. ei ydQ Tig TtQO&eir] rtdoL dvO^QCo- 
TtoLOL eyXe^aod^at y.eXevcov vofiovg TOvg yaXXioTOvg Iz tcov 
TtdvTcov voficov, dLao/.eipdfievoL av eXoiaTO e/.aoroL rovg 
ecovTcov' ovTCo vofii^ovoL TtoXXov TL y.aXXiorovg rovg ecov- 
Tcov vofiovg ey.aOTOL eivaL. ovy. cov or/og eoTL dXXov ye r] 
fiaLvofievov dvdQa yeXcora rd roLavra ri&eod-aL. cog dk 
ovrco vevofii/.aOL rd TteQi rovg vofiovg ndvreg dvd^QCortoi, 
TtoXXoLoi re y.ai dXXoLOL rey.fir]QioLOi TtdQeoTL orad^fico- 
oaod-ai, Iv de dr] y.al rcode. JaQelog erti rrjg ecovrov aQxrjg 
y.aXeoag 'EXXt^vcov rovg rtaQeovrag e^iQero ertl y.ooco dv XQ^r 
fiarL (iovXoiaro rovg rtareQag aTtod-vr^oyovrag yaraoiree- 
o9-aL' 01 dh ert ovSevi ecpaoav eQdeiv dv rovro. Jaoelog 
de •lerd ravra y.aXioag "ivScov rovg yaXeofievovg KaXariag, 
oi rovg yoveag y.ateoO^iovoL, e^Qero, rtaQeovrcov rcov EX- 
Xr]vcov yal 6l eQfir]veog fiavO-avovrcov rd Xeyofieva, ertl rivL 
XQr']fiaTL Se^aiar dv reXevreovTag rovg rtareQag y.ara/aieiv 
TtvQi' 01 6e dfi^cooavxeg fieya evcpr^fieeiv fuv exeXevov. 
ovrco filv vvv ravra vevofiLoraL, yal OQd-cog fioL 6oy.eeL 
niv6aQog 7toir]oaL vofiov rtdvTcov fiaoLXea cpr]Oag eivuL. 

KaiCjivoeco 6e ert A^iyvrtrov orQatevofievov ertoi^oavto 39 
y.ai Aa/.e6aLfi6vL0L OTQarr^ir^v kjtl Idfiov re yal HoXv- 
yQdrect rov Aldyeog, og eoxe Idfiov ertavaordg, y.al rd 
fiev rtQcora TQixf] daodfievog rr^v rt6Xiv toXol d6eXcpeolGL 

Herodoti vol. l. 13 194 HPOAOTOr r. 39—41. 

JlavTayvioTcp '/.aHvXoaaivTL evsiy.B, (.istcc de tov f.iev avToiv 
anoy.Teivag tov 8e veioTBQOv ZvXoawvTa tBeXaaag toye nu- 
aav iduov, "iayiov de Beivir]v I^/.iceaL tm AiyvTtTOv ^aaiXel 
avvedrf/.aTO, neujicov tb dcoQU v.aX de/.duevog akXa naQ 
r/.eivov. ev XQOvo) de o/.iyco avxi/.a tov IToXv/QceTeog tu 
TTQrjyfiaTa av^eTO '/a\ r^v ^e^cot.ieva avd tb tv.v ^lcovir^v y.ai 
Tr]v aXXr]v'EXXdda' o/.ov yaQ l&vaeLe aTQcaevea&aL, ndvTa 
OL eycoQee evTv^ecog. '/.h.Trfto de nevTr-y.ovreQOvg Te iy.a- 
Tov '/.al xiXiovg TO^OTag. ecfeQe de '/.al rjye ndvTag, dLU- 
'/Qivcov ovdeva' tco yccQ cpiXco ecpr] xaQieea&ai fidXXov dno- 
dLdovg rd eXa^e rj dQ'/j]v /iir^de Xce^cov. av/ydg iilv 8r] tcov 
viqacav aQaLQrjxee, noXXd de '/.al r^g rneioov aaTea' ev ds 
drj '/.al Aea^iovg navarQaTLfj ^cod-eovrag 3Ii?.r]aioiaL vuv- 
fiaxij] '/.QaTijaag elXs' ot Trjv TdcpQov neQi to Telxog to 

40 iv Zdiiicp ndaav dede/iievoi coQv^av. '/.ai -/.cog tov l^uaaLv 
evTvyJcov jiisydXcog 6 UoXv/.QdTr^g ov/. eXdvd-ave, dXXd ol 
TOVT Tjv enifieXeg. noXXco de erL nXevvog ol evrv/irjg 
yivouevr^g yQdxpag eg (^ijSXiov Tdde eneaTeLXe eg Zdiiov. 
"j4f.iaaig noXv/.QdTel code Xiyei. r]dv jiiev nvvd^dvea&ai 
dvdQa cpiXov -/.al Beivov ev nQr^aaovTCi' eiioi 6e al aal 
fieydXai evTvxiuL ov/. dQea/.ovai, eniaTaiiievcp to d^elov cog 
eoTL cpd-oveQoV '/.ai y.cog ^ovXoiiaL y.al avTog '/.al tcov dv 
'/.r]dcoi.iai to /iiev tl evrvxeeLv tcov nQrjyudrcov ro 8e nQoa- 
nTaieiv, '/.aX ovtco 8LacpeQeiv tov alcova evaXXd^ nQrjaacov, 
r/ evTvxeeiv tu ndvra. ov8eva ydQ '/.co Xoycp oi8a d/.ovaag 
oarig eg TeXog ov '/ay.cog ersXsvTi^as nQOQQitog, evTvxecov 
ra ndvTa. av cov vvv e/iol neLd-6/ievog noirjaov nQog Tag 
evTV/iag T0id8e' cpQOvviaag vb dv evQr^g eov tol nXeiatov 
d^iov xal en cp av dnoXo/ievcp {.idXLaTa ttjv ipv/r^v dXyr]- 
aeig, tovto dno^aXe ovtco oy.cog (.ir^y.erL r^^et eg dvd^Qco- 
novg. rjv ts /iir] evaXXd^ r'j8r] Tcono tovtov al svrvxiaL 
TfjaLnd&r]aL nQoaninTcoai, TQoncp Tcp e^ e/iev vnoxei- 

ii /Levcp d'/.eo." tuvtu eniXe^d/ievog 6 noXvy.Qdrr^g yal vocp 
Xa^cov dig ol ev vnoriO-oiTO yJ/iaaig, e8i^r]T0 en' o) dv 
/idXiOTa Tr]v ipvxrjv darj&eir] dnoXo/ievcp tcov xeL/irjXicov, 
8il^r]/ievog 8' evQLOxe T68e. r]v ol acpQr^yig Trjv ecp6Qee 
XQva68eTog, a/iaQdy8ov /lev Xid-ov eovaa, eQyov 8e r]v HPOAOTOT r. 41—44. 195 

GeodojQOv rov Tr^lexXiog Zauiov. Itth wv ravx^^v ol 
id6y.eE drro^aXelv, ejtoiee zoiade. TrevTr^y.ovreQov rtlrjQOj- 
aag avdQwv eae^t] eg avrijv, (.leia de avayayelv exeleve eg 
TO TieXayog' wg 6e arcb Trjg vijgov iyag eyevezo, neQie- 
loiiievog Trjv affQr^ytda rtdvTiov oQeovTcov tiov gvilittXocov 
QircreL eg z6 Ttelayog. tovto de Ttoir^aag drteit)Me, drtL- 
y.6i.ievog de eg ra ol/.ia avucfOQr^ exQaTO. rteiiTtTr] de rj 42 
exTt] rjf.ieQr] drto tovtcov Tade ol avvr]veiy.e yevea&ai. dvr^Q 
d?uevg XajScov ixO^iv iieyav te y.al y.aXov r^^iov imv IIoXv- 
yQaxeL dcoQOv dod-fjvaL' cfeQcov dr] htl Tag d-vQag JJoXv- 
y.QaTei ecfr^ e&eXeiv eX&elv eg oipiv, ywQr^aavxog de ol 
TOvxov eXeye didovg rbv Ix^vv "co ^aai?.ev , eych t6v8e 
eXcov ovy. ediy.aicoaa cfeQeiv eg dyoQr^v, y.aineQ ye ecov 
d/toxeLQO^icoTog , dXXd inoi edoy.ee aev te eivuL aBiog y.al 
Trjg afjg dQX^g' aol di'] uiv cfeQcov Sidcoui." 6 6e r^ad^eig 
TOlaL erteaL djiiei^eTaL 'T0Lai6e. "y.dQra Te ev ertoir^aag, 
y.al xdQiQ 6irtX6r] tcov t£ Xoycov y.ai tov 6c6qov ' y.ai ae 
ertl 6elrcvov ya^.eo/iiev.^' 6 /.lev 6fj dXievg fieya rcoievjiievog 
TavTa rjie eg TCt ol/.ia, tov 6€ ix&vv Tdf.ivovTeg ol d-eQa- 
TtovTeg evQia/ovaL ev ifj vr]6vL avTofj eveovaav ttjV UoXv- 
y.QdTeog acfQr]yl6a. cog 6e ei66v Te y.al eXa^ov Tdy^Lara, 
ecfeoov y.exa^rf/.6t eg rtaQa tov noXvy.QdTea, 6i66vteg 6e ol 
TY^v acfQr]yl6a eXeyov oreco TQ^rtco evQid^r]. rbv 6e cog 
eof^X^e d-elov eivcu zo rrQfjyfia, yQdcfec eg '^i^Xiov rrdvxa 
TCf rroLiqaavTd ulv ola y.aTaXeXa^f]/.ee, yQdipag 6h eg AXyv- 
rrTOv erre^r]ye. emXe^duevog 6e 6 l^jiiaaig to ^i^Xiov to 43 
rtaQcc TOv IToXvyQdTeog rf/.ov, euad-e otl e/.y.OjxiaaL Te d6v- 
varov eu] dvO-QOjrrco dvd-Qcorrov Ix rov (.leXXovTOg yivea&ai 
rtQTqyfiaTog, yal otl ov-/. ev Te?.evTfjaeLv i.ie?.XoL no?.vy.Qd- 
Tr]g evTvxecov ra rtdvTO, og yai tu duo^dX/.er evQio/.ei. 
7te(.iipag 6e ol yrJQv/.a eg i:df.iov 6LaXvea9-ai ecfrj rfjv ^ei- 
vir]v. T0v6e 6e eiveyev TaiJTa ertoiee, 'iva fu] avvTvxir]g 
6eivf]g T£ yal (ieyd?^r]g noXvy.QaTea y.c<Ta?M^ovar]g crt-rog 
dXyfjaete Tr]v tpvxr^v cog rteQi ^eivov dv6Q6g. 

Ertl TOVTOv 6r] cov tov IIo?^vxQc<Tea eitvxeovTa ra 44 
rtdvTa laTQaTevovTO Aa/.e6ai!.i6vLOL ertixa?.eaa(ievo}v tcov 
(.iBTd Tavta Kv6covir]v tcjv ev KQr^Tr] y.TLadvzcov Zafiicov. 

13* 196 HPOAOTor r. 44-47. 

IIoXvy.QccTrjg de 7te/iiiliag naQct Ka/it^vor^v tov Kvqov, gvI~ 
XsyovTa OTQttiov Irc A^iyvnTOv, edsrj&r] oy.iog av y.al naQ 
iiovTOv neiiipag eg la/iov deoiTO OTQarov. Kaf.i^vorjg 6h 
ayovGag tovtcov nQO&v^uog ene/iins eg Ea/iov dsofisvog 
ITolvy.QcxTeog OTQaTOv vavTiy.bv djiia ne/iipai icovTO) sn 
A^iyvnTOv. o ds eniXe^ag tcov ccgtcov Tovg vnonTSvs f.icx~ 
XiGTa eg enavdoTaGiv ditenei-ins TeooeQdy.ovTa tqu]osoi, 
evTeiXdj.ievog Ka/t^vor] onioco TOVTOvg /.tr] dnone/insiv. 

45 01 /lev dr] XeyovoL xovg dnons/tcp&evTag la/iicov ovy dni- 
y.iod^ai eg AllyvnTOv, dXX! enehs eyevovTO ev KaQnd&ci) 
nXcoovTeg, dovvai ocpiai Xoyov, xal ocpi ddslv to nQOGco- 
TiQCO }.ii]y.eTL nXcosiv' ol ds XeyovOL dniyo/itivovg ts eg 
AHyvnTOv y.ai cpvXaooo/iivovg evd-evTev avTOvg dnodQr^rai. 
•AaTanXcoovGi ds sg rrjv Zd/iov IToXvyQdTrjg vr]VGl dvTid- 
oag sg /tdxr]v y.aTioTr]' viy.rjoavTsg ds ol yaTiovTsg dns- 
^rjoav eg t/}v vtjoor, ns^oitaxi]aavTsg ds ev avTf] soaco- 
d^rjaav, y.al ovtco dr] snXcoov eg Aa/.edai/iova. slai de ot 
XiyovoL TOvg dn AlyvnTOv vi/.r^oaL IIoXvy.QdTea, Xiyovrtg 
e/ioi do/ieiv ov/ OQd-cog' ovdev yaQ edee ocpeag Aa/sdai- 
/toviovg enixaXeeo&ai, eXneQ avTol i/.avol rjoav IIoXv- 
yQdtea naQaoTrjoaGd^ai. nQog de tovtoigl ovSs 6 ),6yog 
aiQisL, Tc[) eniy.ovQoi rs /iiod^coTol y.al TO^oraL oiy.r.iOL 
VjOav nXy]d-s'L noXXoi, tovtov vnb tcov y.aTLOVTCov Sa/iicov 
eovTcov oXiycov ioocod-fjvaL. tcov d' vn icovTco Iovtcov noXir]- 
Ticov rd xi/va y.al Tag yvvaiy.ag b noXvy.QdTv^g eg Tovg 
vscoGoixovg GvvsLXrjaag eixs SToi/iovg, r]v aQa nQodtdcoaL 
ovTOL nQbg rovg y.aTLOVTag, vnonQrjaaL avrolOL vscoaoi- 
y.oiOL. 

46 ^EnsiTS ds ol e^sXad-ivTsg Za/iicov vnb noXvy.Qdrsog 
dniy.ovTO sg xrjv EndQTr]v, ■/araGTdvTeg enl rovg aQXOvrag 
eXeyov noXXd ola ydQTa deo/ievoi. ot di ocpL Tfj nQcoTj] 
/aTaGTdoL vnsy.QivavTO rd /isv nQcoTa Xsxd^ivTa enLXsXr]- 
d-ivai, Ta ds voTSQa ov ovviivai. /tsrd de Tavra devTeQU 
/aTaoTdvTeg dXXo /lev einov ovdiv, &vXay.ov de cpiQOVTsg 
ecpaaav xbv d-vXa/ov dXcpiTcov diead-ai. 01 di ocpL vns- 
y.QivavTO tco d-vXd/ci) nsQisQydod^aL' jSco&isiv d^ cjv e'doS.s 

47 avTolOL. yal ensitsv naQao/svaodfievoL sGTQaTSvovro HPOAOTOY r. 47—49. 197 

Aciy.sdaLf.i6vL0L iitl ^d^iov, wg fiev Zcc/iiioi Xsyovoi, evsg- 
ysoiag i-/.Tivovieg, otl orpL TTQoreQOL avxol vr]vOL i^iod^t]- 
oav irci Meooijviovg' log de AaKedaifiovLOL ?JyovOL, ov/. 
ovTco TLfiiOQfjoaL deofiivoLOL EafxioiOL ioTQaTevovTO wg 
lioao&aL ^ovlofievOL rov y.Q^]Tr^Qog ti^g aQnayr^g tov i]yov 
KQoioo), y.ai tov ^ioQrf/.og, tov avTolOL '-Ifiaoig o Alyv- 
TiTOv [iaoiXevg enefiipe dwQOv. y.al yaQ S^toQr^y.a eh]i- 
oavTO Tip jTQOT{Q(o etei 1] Tov y.Qv^Tr^Qa oi ZufiiOL, iovTa 
fiev ).iveov y.al Oocov ivvcpaofievcov ov^vcov, y.e/.oofnjiivov 
de XQVocp yal eiQioLOL caio ^vkov' tcov de eive/.ev dco- 
ficcoaL a^LOv, aQ.tedovr] l/.aOTr]T0v d-coQrr/.og TioieeL' iovoa 
yccQ XercTY] exeL ciQrcedovag ev ecovTi] TQir/.ooiag y.u\ eB)]- 
xovTa, 7tdoag cpaveQag. tOLOvxog STeQog iotL y.cu tov Iv 
yiivdcp dve&rj/.e Tfj lJ&r]vair] ^ftaoig. 

Evven:eXd^ovto de tov OTQaTevfiatog tov ircl Idiiov is 
(jjOTe yeveod-ai yal KoQiv&LOL TtQod-ificog' v^QLOfia yaQy.al 
ig TOVTOvg elxe i/ tcov Eafiicov yevofievov TQiTj] yevef] 
TtQOTeQOv TOv OTQUTevfiaTog TOVTOv [y.aTa de tov avTov 
XQOvov TOv y.Qi^TrJQog xf] aQitayf] yeyovog']. KeQ/.vQaicov 
yuQ Ttaidag TQLri/.ooiovg dvdQcDv tcov tcqcotcov UeQiavdQog 
6 Kvipehov eg idQ^Lg d/te/tefiipe TtOQ ylKvdTiriV in i/.- 
TOfif]' TCQOooxovTcov dh ig ti]v Zdfiov tcov dyovTCOv rovg 
Ttaldag KoQLv&itov, TCv&ofievoL ol ZdfiiOL tov Xoyov ejt 
oloi dyoiaTO ig ZdQdig, TCQcdca fiev Toig rcaldag idida^av 
iQOv aipaod^aL J-lQTefiLdog, fieTa de ov neQLOQeovTeg drcek- 
xeLv Tovg ly.eiag i/. rov lqov, OLTicov de rovg Tialdag iQyov- 
rtov KoQivd-icov, enoLr^oavro ol idfiioi oQrrjV, rfj y.ai vvv 
Xtl yoeovraL y.ard ravrd' vvy.rog yuQ iicLyevofievrjg, ooov 
XQOvov r/erevov ol Ttaideg, ^ioraoav xoQOvg naQ&evcov re 
'/.aX r]Ld^ecov, tordvreg de tovg yoQOvg TQCo/.rd or.odfiov re 
y.ai fiikirog inoLi]oavro vofiov cpeQeo&ai, 'iva dQrcdZovreg 
oi rcJov KsQ/.vQaicov naldeg ey^OLSv rQOcpr]v. ig tovto de 
rode iyivero, ig oi KoQivdLOL rcov naidcov oi cpvlay.ot 
oixovro dnolLnovreg' rovg 6e naldag dni]yayov ig KeQ- 
Y.VQav OL idfiLOi. ei fiev vvv IleQLdvdQOv rekevTr^oavrog 49 
rOLOL KoQLvd^ioLOL (pika rfv rcQog rovg KeQ/.vQaiovg, oi de 
ov/. dv ovveld^ovTO rov orQaTevi.iarog rov i/cl Zdfiov 198 HPOAOTOT r. 49—52. 

TavTTjg e^ivsy.sv rrjg ahir^g. rvv dh aiel iTtehe i/.naav rrjv 
v^aov, elal a}J.i]loiai diacpoQOt eovieg eiovTOiai avyye- 
veeg' tovTiov cbv elvey.ev a7Teiiivt]ar/.dxeov Tolai Zafiloiai 
ol Koqhd-LOi. aitefcejXTte de eg laQdig en ey.TOfifj UeQiav- 
dQog tiov TVQCOTCov KeQy.vQaiiav ercOJ^ag TOvgTialdagTij.icjo- 
Qeo/iievog' TVQOTeQOL yaQ ol KeQyvQaloL tjQ^av eg avzov 

50 TtQfjyiiia aTcxad-aXov TtoiiqaavTeg. ejteiTe ycxQ zr]v ecovTOv 
yvvaV/.a Me).Laaav IleQiavdQog arcey.Teive, avficpoQr]v tol- 
iqvde ol al).t]v avve^t] jtQog Ttj yeyovvijj yeveod-ai. rjaav 
ol ex MeXiaaqg dvo rtaldeg, 7]).Ly.ir]V 6 (.lev eTtTay.aideya 6 
dh OKTCoyiaidey.a eTea yeyovcog. TOVTOvg 6 /a^TQOTtccTCOQ 
nQO/.Xei]g, ecov 'ErtidavQOv TVQavvog, (.ieTa7tef.i\pdiievog 
naQ ecovTOv ecpLlocpQoveeTO, cog oixbg i]v d-vyaTQog eovTag 
Trjg ecovTOv naldag. erteiTe de ocpeag aTteTtefxrteTO, eirts 
TtQOTtef.iTtcov avTOvg "aQa HoTe, co Ttaldeg, og vfxecov Tr]V 
f.ii]TeQa aTtey.Teive" tovto to ertog 6 fihv TtQea^vTeQog 
avTCov e v ovdevl loyco eTtoir jOaj:o' 6 dh vecoTeQog, tco ov- 
vofia ijV Avy.ocpQcov , rjXyrj oe dxov oag ovtco cooTe drtLy.o- 
fievog eg ttjV Koqlv&ov ccts cpovea Trjg fir]TQog tov TtaTeQa 
ovre TtQoaelTte, dLaleyofievco Te ov tl TtQOodLekeyeTO, 
lOTOQeovTi Te ).6yov ovdeva edidov. reXog de fiiv TteQL- 

51 d-vfLcog exif^v b UeQiavdQog e^e^.aiveiey. tcov olxicov. e^e- 
Xdoag dh tovtov loTOQes tov TtQea^vreQOv rd ocpt 6 firjTQO- 
TtaTcoQ dteXex&r]. b de ol drti]yeeTO cxjg ocpeag cpLlocpQovcog 
ede^ato' e/.eivov dh rov eiteog t6 ocpt b nQO/.).h]g drto- 
OTeXlcov eiTte, cxTe ov v6cij Xa^cov, ov/. efiifivrjTO. ITeQiav- 
dQog 6h ovdefiiav firjavi]v ecprj eivaL firj ov acpc exelvov 
VTtoS^iod-aL TL, D.LTtdQei re lOTOQecov' b dh dvafivt]0&eig 
eiTte y.ai tovto. IleQiavdQog dh v6co Xa^chv y.aL tovto xal 
fiaXct/.bv evdLd6vaL §ov).6fievog ovdiv, vfj b e^ela&eig vTt 
avTOv Ttalg diairav e/tOLeeTO, eg TOVTOvg TtifiTtcov ayyekov 
aTtr^yoQSvs firj fiiv di/.sa&ai oixioLOL. b dh oxcog ditsXav- 
v6fisvog eXd^OL eg a).Xr]v oiy.ir]v, drtr^Xavver^ av y.al dnb 
Tavrr^g, dneLXiovT^g Te tov IleQLdvdQov tolol de^afiivoLOc 
ycai e^iQyeLv /eXsvovTog. dnsXavvofievog d' av rjie en sts- 
Qr]v TcJov sraiQCov' oi dh ars IleQidvdQov e6vTa nalda, y.ai- 

52 neQ deLfiaivovieg, oitcog Idi/.ovTO. riXog dh b IIsQiavdQog HPOAOTOr r. 52. 53. 199 

yriQvyua iTtOLr^aaTO , og av r/ oly.ioLOL vrtode^fjTal ^ilv rj 
TrQOodialsxd^iJ, iQtp ^rjf.iir]v tovtov tw ^TTolliovL ufpeilsLv, 
borjvdr] slrcag. Ttqog lov drj tovto to yf.riQvy(.ia ovtb tlq 
OL diaXeyeod-aL ovts ol/.ioLOL di/.eod-aL r^&eXs' nQog de 
ovde avTog ey.slvog edLy.aiov rcsiQdad^aL d7iSLQi]i.isvov, alla 
dLaxaQTSQecov sv Tfjai OTOLfjOi eyalLvdseTO. TeTaQTt] (5' 
rjUSQj] idiov ihlv 6 ITeQiavdQog dXovoirjoi Te y.ai doLTi}]Oi 
ov/iiTTercTioxoTa oiy.TeiQS' vTteig de Tr^g oQyrjg r^Le dooov 
yai ekeye "w Ttal, v.OTSQa tovtojv aiQeTcoTeQa sotl, TavTa 
Ta vvv syMv Ttoiqooeig, r] Trjv TVQavvida v.a\ ra ayaO^a Ta 
vvv eyo) syco, Tavra sovra tco rtatQL SvtLTTjdsov TtaQalaiti- 
^dvsLv; og schv sfiog ts Ttalg y.al KoQivd-ov T*]g evdai(.iovog 
[iaoLlevg dXrjrrjv ^iov s%Xso, dvTLOTarscov ts yal OQyfj 
XQSousvog sg tov oe rjyLOTa XQW' ^* y^Q '^'S ov/iUfOQr] ev 
avTOioi lyeyovee, e^ rjg vitoipirjv eg sfie sxsLg, sfioi rs 
avTT] yeyovs y.ai syco avTrjg to nXevv (.leTOXog eiiiL, ooco 
avTog a(pea e^eQyaod(ir]v. av de (lad-cov oaco (p&ovssad^aL 
y.QSOOOv sOTi fj oiy.TsiQSO&aL, a/tia ts oy.olov tl sg T.ovg 
Toy.sag y.ai sg Tohg y.Qsooovag Ted-vf.aood^aL, anid^L eg tcc 
ol/.ia." UeQiavdQog fiev tovtolol avTOv yaTeXdfi^ave' 6 
de dlXo fLev ovdsv dfiei(ieTaL tov naTSQa, etpr] de fuv 
iQrjv ^r]fiir]v 6(pei).eLv zcp d^eco ecovtc^ eg Xoyovg dniy.o- 
fievov. fiaO^cov de 6 ITeQiavdQog cog dnoQov tl to y.ayov 
eh] Tov naLdog y.a\ dvi/.r]TOv, e% ocpd^aXfLcov fiLv dnonsfi- 
nercd areikag nkolov eg KeQXVQav' eney.QdTse yaQ •/.aX 
TuvTrjg. dnoOTsilag ds tovtov 6 UsQiavdQog soTQaTevsTO 
ini Tov nevd-SQov IlQoy.Xea cLg tcov naQSovTCov ol nQrjyfid- 
Tcov sovTa aiTicoTaTOv, y.ai slle fiev Trjv 'EnidavQOv, el).e 
ds avTOv IlQoy.Xia ya\ s^coyQrjoe. enei de tov xqovov nQO- 53 
^aivovTog o re IleQiavdQog naQrj^rj/.ee y.a\ ovvsyLvcoaxsTO 
ecovTcp ovy.STL sivaL dvvarog ra nQrjyfiaTU enoQav ts ya\ 
dLeneLV, nsfixpag sg Ttjv KsQy.vQav dnsy.dXse tov Avy.6- 
fpQOva eni tl^v TVQavvida' sv yaQ di] tco nQSO^VTSQCo TCJJv 
naidcov ovy. svcoQa, dXXd oi y.aTS(paivsTO sivai vco&sOTeQog. 
b de Avy.6(pQCov ovde vno/.QioLog rj^icoos tov cpsQOVTa tyjv 
dyyeXirjv. IISQiavdQog ds nsQisxofisvog tov vsrjvieco dev^ 
i€Qa dneoieLXe en avTov Tiqv ddeXcperjv, iojvrov dh d-vya- 200 HPOAOTOr r. 53—55. 

T(Qa, do-/.kov (XLv (.idXiaTa TavTTj av nEi&eod^ai. ani/.o- 
fUvT]g de TavTrjg y.al Xsyovorjg "lo nal, ^ovXeat. ttjV tb 
TVQavvida eg alXovg neoelv y.al tov oi/.ov tov naTQog 
diacpoQi]d^evTa /iialXov rj avTog acpea xaTeX&wv exeiv; 
am&L eg tcc ol/.ia, navaai oecovTOv trjf.iLcI)v. cfLloiifiir] 
y.Trjf.ia oxaiov' /.irj tco xa/oi ro y.ay.ov ico. noXkoX tcJjv 
di/.aiciiv Tct enieL/eoTeQa nQOTi&etoi, noXloi 6e rjdrj tcc 
jiirjTQOJia di^riiiievoL ra naxQCOLa ane^aXov. TVQavvlg XQiif.ia 
ocpaXeQOv, noU.ol de avTrjg eQaoTai elai, b de yiQcov tb 
rjdrj Y.al naQi]^r]Xcog' fir] dcog tu aecovTOv ayaO-a alkoLOL." 
rj jiiev dr] tcc enaycoyoTaTa didax&eloa vnb tov noTQog 
eXeys nQog avTOv' b de vnoy.QLvcx/iievog ecprj ovdaficc rj^ecv 
eg KoQLv&ov, eoT av nvvd^cxvrjTaL nsQLeovTa tov naTeQa. 
mcayyeLXcxorjg de Tavrrjg Tavra, to TQiTOv UeQiavdQog 
y.rjQvy.a nifineL ^ovXofievog avTog (xev eg KeQXVQav rjycLV, 
exeivov de ly.eXeve eg KoqlvS-ov dnLy6f.ievov dLddo^ov yeve- 
od-ai Tr^g TVQavvidog. y.aTaLveoavrog d^ enl tovtolol tov 
naLdog, b fiev UeQiavdQog loTekXeTO eg tyjv Kiq/.vQav, b 
de nalg ol eg Trjv KoQLvd-ov' fiad-ovTsg de ol KeQ/.vQaloi 
TOVTCOv e/aoTa, %va firj ocpL UeQiavdQog Ig tijv yjoQrjv dni- 
y.rjTaL, y.TeivovoL tov verjviayov. dvxl tovtcov fiev UeQiav- 
dQog KeQ/.VQaiovg eTLficoQeeTO. 

54 Aay.edaifioviOL de otoIco fieydlco cog dni/.ovTO, eno- 
iLOQyeov Idfiov nQOO^aXovTeg de nQog to teZxog tov fiev 
nQog ^aXdooij eaiecoTog nvoyov y.aTa to nQodoieLOv Trjg 
noXLog ene(ii]aav, fierd de avtov ^co&tjOaviog noXv/.Qd- 
Teog x^i^Qt ^oXlfj dnrjXdO^ijoav. •/atd de tov endvco nvQyov 
tov eni Tr^g QdxLog tov ovQeog eneovra ene^rjX^ov ot ts 
Ini/.ovQOL xal avTcov lafLicov ovxvoi, de^dfievoL de Tovg 
AayedaLfioviovg en oXiyov XQOvov ecpevyov onioco' ol dh 

55 enLOnofievoL e/.reLvov. el fiev vvv ol naQeovTsg Aa/.edaL- 
fiovicov bfiolOL eyevovTO tavvi]v Trjv rjfieQrjv AQxij} ts y.al 
Avxconrj, aiQed-t] dv Idfcog' ^^QxJr]? Y^cq y.ai Av/.conr^g 
fiovvoL avveaneoovTeg cpevyovOL eg to Tslyog tolol la- 
fiioLOL, y.ai dno/.XrjLadevTeg trjg onioco odov, aned-avov 
ev tfj noXL xfj laiiicov' tQiTco 6e dn ylQxieco tovtov ye- 
yovoTL dXXcpyjQxif] tcp lafiiov tovyiQxieco avtbg ev UiTdvr) HPOAOTOr r. 55-58. 201 

avveyevofxijv {d^i-iov yag tovtov rjv), og ^eivtov TtavTcov 
ftdliaTa eTifia Te la(.iiovg, y.aL ol ti[j naTql ecfr] Iciuiov 
Tovvofia Teiyr^vaL, otl ot 6 nazr^Q ^Qxcrjg ev Edcfuo uqi- 
aTevaag eteXevTi^ae. Tif.iav de Eafiiovg ecfrj, 8i6tl ra- 
cfrjvai ol Tov naTiTiov drjiuoair] vno Zaciicov. yjaxedaiiiovioi o6 
de, cog acfi TeoaeQcx/.ovta lyeyoveaav rifieQai 7to?uoQ/.60vat 
Zcxfiov, eg to nQoaco Te ovdev xrQoexonTeTO tcJjv nQrjyLia- 
Tcov, anaXkaaaovTO Ig Ilekondvvrjoov. cJog 8e 6 (.laTaLO- 
TeQog Xoyog coQi.u]TaL Xiyead-aL, IIolv/.QcxTea enixcoQiov 
v6f.iLaf.ia Y.oipavTa noXlbv fioXv^dov aaTaxQvacooavTa dov- 
vai acfL, Tovg 61 de^aftevovg ovtco (5/) d/tcckldaaeG&ai. 
TttVTrjv nQcotrjv GTQaTrjUjv eg ttjv ^airjv Aav.edaifiovLOL 
JcoQLeeg inoLTqaavio. 

Oi 6' enl Tov noXvxQcxTea aTQaTevodfievoL Zafxicov, 57 
enel ol AaxedaLfiovLOL avTOvg dnoXeineiv efieXXov, '/.al 
avTOi dnenXoiOV eg Eicfvov. XQrjidtcov yccQ edeovTO, tcc 
de TCJov ZLCfvicov nQrjyftaTa rf/fiate tovtov tov xq6vov, y.al 
vrjaiioTecov fidXcaTa enlovTeov dre e6vTCov avtolaL ev Trj 
vtjacp xQ^oecov y.al aQyvQecov fieTdkhov, ovtco coOTe dno 
Trjg deydtrig tcjov yLVOfievcov avT^d^ev XQ^fidTCov d^rjaavQog 
ev JeXcfoiai dva/.eeTai ofiolaTOlaL nXovaicoTaTOLOL' avTol 
de %d yLv6fieva tco evLavTc[j ixdatco ;f()/y'«aTa dieveftovto. 
ore cjov enoievvTO tov d^r^aavQ^v, exQeovto tco XQ^t^T^VQ^V 
ei avTOLOL Ta naQe6vTa dyad-d old tI Iotl noXlov xQorov 
naQafieveiV rj de Ilvdir] exQrjae acfL Tade. 
dXk' OTUv ev Zicfvco nQVTavrjia Xevy.d yevrjTai 
Xev/.ocfQvg t dyoQij, T6te Sr] del cfQddfiovog dvdQog 
cfQdaaaad^UL ^vXiv6v Te Xoxov /.riQvy.d t IqvO^q^v. 
TOloL 6e ZLCfviocaL tot€ r]v r] dyoQr] y.al to nQVTavrjLov 
IJaQico Xi&co qa/r^fiiva. tovtov tov xQyjOfibv ovx. oloi t£ 53 
rjaav yvcovai, ovTe TOTf Id-vg ovte tcov Zafiicov dniyiie- ^ir, vcov. eneiTe yaQ TaxLata TtQog Tr]v iLCfvov nQoaeaxov ol 
ZdfiLOi, enefinov tcov vecov fiiav nQeojieag dyovaav eg tv^v 
n6Xiv. To de naXaLOv dnaaai ai veeg rjaav fiiXtriXLCfieg' 
y.al r]v tovto to rj Ilv&ir] nQorjy^Qeve tolol Zicfvioiai, 
cfvXd^aad^aL tov ^vXlvov X6xov yeXevovaa y.ai -/.iqQvy.cc Iqv- 
^■Q^v. dnLMfievoL (J' wv oi dyyeXoL ediovto tcjov Zicfvicov 202 HPOAOTOr r. 58—61. 

dexa rdlavTCc ocpi XQfj(Jcci,' ov (paoy.ovTiov ds XQ^jo^i^ ^^^v 
Zupviuiv avTolOL, ol idfiioi tovq xoJQOvg avTuiv InoQd-eov. 
Ttvd-6/ii£voi d' i^^vg rjxov ol Eupvioi ^co&eovreg, y.ai ov{.i~ 
^akovTeg avzolot eoooj&iqoav, y.al avrwv rcolXoX dney.Xr^L- 
a&rjaav zov aoreog vno rcJv J^a/niwv' xal avToig (.lerd 

59 TavTU ey.aTOv Td?MVTa enQrj^av. naQu dVEQj.iiovioJV vr^oov 
dvTL y^Qr]udTCov naQ£).a(iov, '^l^dQeijV ijrv eni n€).onovv>']Oii>, 
y.ai ayr^v TQOiKr]vioiaL naQay.aTe&evTO' avToi de Kvdw- 
vir]v TKjV ev KQr]Tr] ey.riaav, ovy. eni tovto nlojovreg, dXld 
Zay.vvd-iovg e^eXeovTeg ex Trg vr]O0v. eueivav (5' ev Tavrj] 
yai evdaijn6vr]oav en erea nevTe, woTe ra iQa rd ev Kv- 
dwvirj e6vTa vvv ovToi eiot ol noi^oavreg y.ai tov Tr-g 
Jiy.TVvr^g vr]6v. ey.rio de eTSl yiiyivrjTai avTOvg vavuaxii] 
vLy.r]aavTeg 7]vdQano8iaavTO itieTd Kqy^twv, y.ai riov veiov 
y.anQiovg exovoewv rdg nQWQag rf/.QWT)]Qiaoav y.ai dve- 
■9-eoav eg ro iqov Tf]g ^d-r]vair]g ev Aiyivj]. ravTa de 
enoir]aav eyy.OTOv exovreg HaitiioiOL AiyLvrJTaL' nQOTeQOc 
yaQ ZdfiiOL en ^/nrfL/.odTeog l^aoi).evovTOg ev Iduo) OTQa- 
Tevad/iievoL hc Aiytvav /.leydXa y.a/.d enoir^aav AiyLvr^Tag 

60 xat enaO-ov vn ey.eivwv. r] uev airirj avT>], ef.nqy.vva de 
neQL Za/iiwv /id).Xov, Otl arpL TQia eoTi (.LiytOTa dndvTwv 
'£).).i]vwv e^eQyao/iiiva, oijQe6g ts viprjXov eg nevTr]XOVTa 
xai sxaTOv OQyvLdg, tovtov 6Qvy/.ia xaTW&ev aQ^d/ievov, 
d/irpioTO/iov. to /lev /irjxog tov oQvy/iaTog enrd arddioi 
eioL, TO de vipog xai evQog oxtw exdreQOv n6deg. did 
navTog de avTOv dXXo OQvy/ia ei/.oainrjv ^d&og oqw- 
QvxTaL, TQinovv de to evQog, 8l ov to vSwq ox^Tevd/ievov 
dLa owXrjvwv naQayLveraL eg t>}v n6XLV dy6/Levov dno 
/leydXrjg nr]yf]g. dQXLtixTwv de tov OQvy/iarog tovtov eyi- 
vsTO MeyaQevg EvnaXlvog NavoiQ^cpov. tovto /lev 6fj ev 
Twv TQLwv eoTi, devzeQOv de ne^i XL/iiva xw/<a ev d-a- 
Xdaar], ^d&og xai eixooL oQyviiwv' /ifjxog de tov ;fw//a- 
Tog /li^ov ovo OTadicov. TQirov di acpL e^iQyaoTai vr]og 
iieyLarog ndvTwv vr^cov tcov fj/ielg Id/iev tov dQXLTexTwv 
nQcbiog eyivero 'Folxog 0iXew enLXCoQLog. tovtwv eivexev 
/idXX6v TL neQi Za/iiwv e/n]xvva. 

61 Ka/i^voj] 6e tco Kvqov XQOvi^ovTL neQi A^iyvnTOv xal HPOAOTOr r. 61—63. 203 

inaQCccpQOVTqaavTL k/iaviaTeaTat avdQeg Mayoi dvo ade}.- 
cpEoL, Tcov Tov STSQOv '/^azaleloi^ceE ruJv oukov /.leXedtovbv 
6 Kaf.i§vai]g. ovrog di] tjv ol eTiavearr] /naO-ojv ze rbv 
UfieQdiog ^avaTOv log y.QV7iT0iT0 yevo/nevog, xal wg oXiyot 
Tjaav ol e!tiaTdi.ievoi avTov UeQaewv, ol de TtoXkoi TteQU- 
ovza (XLv eldeu]aav. TtQbg Tavta ^ovXevaag Tade eTtexei- 
QT^ae TOlai ^aaih^ioiai. r]v ol adelcpeog, Tbv eiTtd ol 
avve/tavaaTijvai, olxcjg /ndkiaTaTO eldog Z/UQdtTi^ Kvqov, 
Tov Ka/i(ivar]g iovta etovTOv ddeXcpebv aTtexTeive. i]v te 
dij 6/iolog eidog Tfp Z/iSQdi, y.al dr] xal ovvo/ia twvto elxe 
^/leQdiv. TOVTOv Tov avdQa dvayvojaag 6 Mdyog UaTi- 
t,eii)-i]g cog ol avzbg ndvTa diarcQij^ei, elae aycov eg Tbv 
^aatkrjLOv O-qovov. rtoir^aag de tovto yp^Qvxag t^ t€ alXj] 
die/te/irte xai dr] xai eg A^iyvTtTOv jtQoeQeovTa Tcp aTQazc^ 
tog Z/ieQdtog tov Kvqov dxovaTea eXt] tov XoLTtov aXX ov 
Ka/i^vaeo). oi Te d^ cov aXXot y.iJQvxeg nQor^yoQevov TavTU, 62 
xal di] yal 6 ert AXyvTtTOv Ta^d-eig, evQtay.e yccQ Ka/i- 
^var]v xal tov OTQaTOv eovTa Trjg ZvQir]g ev yly^aTdvOLOL, 
TtQor^yoQeve atdg eg /leaov za evteTaX/ieva ex tov Mdyov. 
Ka/L§var]g de dyovoag TavTa ex tov y.r]Qvyog y.aX eKnioag 
(xiv XeyeLV dlr]&ea avtog Te nQodedood-aL ey ITQi]^daneog 
ijte/icpd-evTa yuQ avvbv cog dnoATeveovTa I/ieQdtv ov noL- 
fjaaL TavTo), §leipag eg tov IlQrj^donea elne " ITQij^aarteg, 
ovTco /lOL dLenQVj^ao t6 tol nQOoed-r]y.a nQrjy/ia" 6 de 
elne " cb deanoTa, ov/. eoTL TavTa dXr]d-ea, o/.cog y.ote tol 
Z/teQdig ddeXcpebg 6 abg enaveoTr^xe, ovde oxcog tl e^ 
exeivov tov dvdQbg ver/.6g tol eOTaL rj /leya /; o/iLy.QOv' 
eyco yaQ avt6g, noLiqoag ra ov /le e/.eXeveg, eilaipd /ilv 
XeQol TfjOi e/ievovTOv. ei /lev vvv ol Ted^vecJoTeg dveoTdoL, 
nQ0ode/e6 tol yal yioTvdyea tov Mrjdov enavaoTrjaeod^aL' 
ei (5' eoTL c^joneQ n^b tov, ov /nq rt tol e/ ye i/.eivov 
veojTeQOv dva^XdoTr]. vvv cbv /iol doxeeL /leTadLco^avTag 
%bv yijQvxa i^eTdteiv eiQcoTeovTag naQ OTev rj/.cov nQoa- 
yoQeveL rj/ilv Z/ieQdiog fiaoLXeog dxoveiv.^^ TavTa emavtog G3 
IlQr^^daneog, rJQeoe yaQ Ka/i^voi], avTixa /leTadico/Tbg 
yevo/ievog b yfJQv^ r^/e' dnLy/ievov di /iiv e^QeTO b IlQr]- 
^danr]g Tdde. " dovd^Qcone, cpfjg yaQ i]y.eiv naQa Z/ieQdLog 204 HPOAOTOr r. 63. 64. 

Tov KvQOv ayyekog' vvv ojv eircaQ Tr^v aX^d^eiav amd^i 
XaiQcov, iiOTSQa avTog tol Zf.i€Q6ig cpaLv6(.iBvog eg oipLV 
ivETeXksTO TavTa, r/ t(x)v Tig ey.eivov VTrrjQeTicov" 6 dh 
elTie "eyu) Zi-ieQdiv /.lev tov Kvqov, e^ otbv ^aoLlevg Kafi- 
^var]g rjlaoe eg AXyvjiTOv, ovym OTiUTta' o de fioi Mdyog, 
Tov Ea/ii^va}]g eTtiTQOrtov tiov or/.iiov aTrede^e, ovTog Tai;Ta 
eveTeilaTO, (pag Zi-ieQdLv tov Kvqov elvai tov TaJ;Ta f/rt- 
d-6fievov eifiai nQog vf.i€ag" 6 f.iev dtj oq)L eXeye ovdev 
e7rixaTeipevo{.Levog, Kat.t§vorig de eiTte "JTQ^^aoneg, av 
fiev, oia avi]Q ayad-og, TtOLiqoag to xeXevofievov airiiqv 
ev.7tecpevyag' efiol de Tig av e'ir] ITeQGeiov 6 eitaveoTecog 
irtL^aTevcov tov ZfieQdLog ovv6f.iaTog" 6 de el/te "lyco 
[XOL doxeco ovvievaL to yeyovogTOVTO, co ^aOLkev' oiMdyot 
eioL TOL cl ertaveoTeCoTeg, t6v tb eXLneg fieXedcovbv tcov 
oly.icov, UaTi^eid-r^g, '/.al b tovtov ddeXcpeog ZfieQdig." 
64 ev&avTa d/.ovaavTa Kafi^var]v to ZfieQdLog ovvofia eTvips 
7] dXi]d-£La Tcov Te X6ycov xal tov evvnviov og ed6-/ee Iv 
T(p vnvcoditayyelXaL Tivd ol cog HfieQdig i^6fievog eg tov 
^aaLlt]LOv ■d-Q6vov xpavaeLe Trj y.ecpaXf] tov ovQavov. fia- 
d-cov de cog ftaTr^v dnokcoXe/cog eXr] tov ddeXcpe6v, dne/.XaLS 
^fceQdiv. dno/.Xavaag de '/ai neQir]fie'/Tt]aag Tfj dndor] 
avficpoQfi dvad^Qcoa/ei eni tov %nnov, ev vocp e^cov Tr]v 
TaxioTr]v eg Eovaa OTQaTeveod-aL eni tov Mayov. y.ai oX 
dvad-QCooy.ovTL eni tov %nnov tov xovXeov tov ^icpeog 6 
fiv/r]g dnoninTeL, yvfivco&ev de to ^icpog naieL tov fir]Q6v. 
TQcofiaTLod-eig de xaTOf tovto t^ avTog nQ^TBQOv tov tcov 
AiyvnTicov O-ehv JjnLv enXr]^e, cog ol yaiQii] edo^e t£ti;- 
cp&aL, e^iQBTO 6 Kafc^vai]g o tl t^ n6XL ovvofia eXr]. ot 
dk elnav otl yly^aTava. tco de eTt TtQOTeQov mexQ}]OTO 
e/ BovTOvg n^Xcog ev JJy^aTdvoiai TeXevTr^aeiv tov ^iov. 
6 fiev dr] Iv toIol Mr]dL/oiaL jJy^aTavoLOL ed6y.ee TeXev- 
TTQOeLv yr]QaL6g, ev TOioi oi r]v ndvTa tu nQ^yfiaTa' rb 
de xQr]OTr]QL0v ev tolol ev ZvQij] yly^aTdvoLOL eXeys cxQa. 
y.ai dr] cog t6i£ eneLQOfievog envd^eTO Trjg n6Xiog to ov- 
vofia, vnb Trjg ovficpoQrjg Trjg t£ Ix tov Mayov e/ne- 
nXrjyfievog /ai tov TQcofiaTog eacocpQ6vr]oe, avXXa^cov Sh 
To ^sonQ^nLOv eins "evd-avTa Kafi^var^v tov Kvqov IotI i HPOAOTOT r. 65. 205 

nsTCQioixivov reXsvzav" tots i^iev Tooavra, rjfiiQr^ai dh C5 
voreQOv wg ef/.oot u£tarcef.i\pduevog TTeQOicov riov nOQe- 
ovtiov Tovg Xoyi{.iojTazovg ekeye ocfL zude. "w IliQoai, 
y.ataXeXa^iqy.e fie, to tccxvicov /.icxliara exQVTtTOv 7rQr]yf.ia- 
tcjov, tovto eg vfieag e/.cprjvaL. eyco yaQ lcov ev AhyvTXTco 
eidov oipiv ev Tcjj vtvvco, rr/v firjdafia ocfe/.ov idelv 166- 
y.eov de fioi ayyeXov eXO-ovTa l| or/.ov ayyekXeiv cog IfieQdig 
i^ouevog eg tov ^aaiXr^iov O-qovov ipavaeie tfj y.ecfalfj tov 
ovQavov. deioag de fiij a/raiQeO-eco tvjV ocQxr^v TCQog tov 
adeXffeov, e/coir^aa Ta'/vveQa rj aocfcoteQa' ev Tij yccQ av- 
^QCjOTcrjirj cfvai ov/. evi]v uQa to fiO.Xov yiveaOac utcotqcx- 
Tceiv, eycjo 6e 6 ficcraiog JjQrj^aaTCia aTCOrcefircco eg Zovaa 
ajco-/.TeveovTa IfteQ^Lv. e^eQyuaO-evcog 6e y.axov tooovtov 
a6ecog 6iaiTe6firjv, ov6afiu ercLXe^ufievog fnj y.oxe Tig fiOL 
ZfieQ^Log vjcuQaiQrifievov uXXog eTCuraoTuirj uvOqcotccov. 
TcuvTCog 6e tov fieXXovrog eoeoOuL ufiuQTCov u6eXcfeoy.j6vog 
T€ ov6ev 6eov yeyova y.al Ttjg ^aaLXrjirjg ov6ev eaaov eare- 
Qrjftai' J^fitQ^Lg yuQ 6r] rjv 6 Mccyog tov liol 6 6uiLicov 
TCQoecfULVE ev Tfj oipL eTCUvaoTrjaead-ui. to fiev 6i] eQyov 
l^eQyuavuL fiOL, y.ul ZfieQ^Lv tov Kvqov firj/ezL vfiiv Iovtu 
Xoyi^eaO-e' ol 6e vfilv McxyoL y.QUTeovoL tcJjv ^aoLXrjicov, 
%6v Te eXLTCov ercixQOTCov tcov ol/icov y.ai 6 e/.eivov a6eX- 
<peog SfieQ^Lg. tov fiev vvv ficxXiacu XQfv e/xsv alaxQu. 
TCQog Tcov Mcxyojv TceTCOvO-^rog TLficoQeeiv Ifioi, ovTog fiev 
avoaico fi^Qco Tece?.evTrj/.e vtco tcov ecovTOv oi/.i]lcotcxtcov' 
TOVTOv (J« f.ir]'/.eTL eovTog, 6evT€Qa TCJov XoltccJjv vfilv, co 
IleQaaL, yiveTUL fioi dvay/.UL^TUTOv evTeXXeaOai tu lOeXco 
fiOL yeveaOai TeXevzecov tov (iiov' '/.ul 6)] vfilv tu6£ Itcl- 
OMjTtTco Oeovg Tovg ^aaiXrjiovg eTCL/.aXecov, '/.ai Tcaai vfilv 
y.al ficxXLOTa yl'xaLfievL6ecov tolol TCUQeovOL, fir TceQiL^elv 
Trjv r^yefioviriv avzLg eg Mr]6ovg TceQieXOovactv, uXT. eize 
SoXcj) exovOL avTrjv -/.TrjadfisvoL, 66Xco uTCUiQsOrjvaL vtc 
vfiicov, ene '/ai aOivet tsco '/.aTeQyuaufievoL, aOivel '/.uza 
TO '/.UQTeQOv uvuaojouaOui. -/.ui zuvcu fiev TCoievOL vfilv 
yrj TS xuQTCOv e-AcpeQOL '/.al yvvar/ig t« '/.ul tcoIiivul riy.TOiev, 
iovOL eg tov urcavra y^Q^vov eXevOiQOLOL' fir^ dvuacooufii- 
voLOL 6e Tr]v dQxi]v ur]6' e7Ci'/eiQr]aaaLdvaaoj!^eiv TuevavTia 206 HPOAOTOr r. 65—68. 

rovxoioi aQeo^iai v(.uv yeveoO-ai, xat TTQog ezL tovtolgi 
ro reXog IleQOecov exdorw BTtiyeveodaL olov Ifiol emye- 
yoveV a/iia re eiTtag ravza 6 Kau(3vor]g dKe/kaLe itdoav 
f>^ rrjv iiovzov TTQrj^Lv. UeQoai 6' tug xov ^aoLlea eidov dva- 
vXavoavTa, ndvteg xd re eoS^fjtog exd/^teva eixov, ravza 
'AaTTjQeLXOVTO , y.ai oliticoyrj dcpd-ovco dLexQeovto. (.letd 8e 
xavTa, cog eocpav.eXLoe Te to ooTeov xai o /iojQog Tdxioza 
eodrtr], dTtrjveiye Kaiii(Svorjv tov Kvqov, ^aoiXevoavTa /uev 
ra ndvra knTa erea xal /iirjvag nivre, dnaida de to 
naQdnav eovta eQoevog xal d-rjXeog yovov. 

IJeQOecov de tolol naQeovoL dniOTir] noXXrj vney.exvT0 
Tovg Mdyovg exeiv Ta nQrjyjiiaTa, dX'/C tjnLOTeaTO enl d^a- 
§oXfi elnelv Ka/L^votjv ra eine neQi tov ZfieQdiog d-avd- 
Tov, 'iva OL ey.noXeiJ.co&fi ndv to UeQOiMv. ovtol /iiev vvv 
rjnLOTeaTO I!f.ieQdiv tov Kvqov ^aoLXea eveOTecora' deLvcJog 
yaQ y.al b JTQrj^donrjg e^aQvog rjv f.ir] (.lev dnoxteivat 
I^fieQdiv' ov yaQ rjv ol dacpaXeg Kafi^vasco TeTelevTrjicoTog 

67 cpdvaL Tov KvQOv vlov dnoXcoXev.evaL avTOxeiQir]. 6 de drj 
Mdyog TeXsvTrjoavTog Ka/ii^vaeco ddecog e^aoiXevae, eni- 
^aTevcov tov 6/ncovvf.iov ZfxeQdLog tov Kvqov, (xrjvag enxd 
Tovg InLXoinovg Kafi^voj] eg ra oy.TCx) erea Trjg nXrjQoi- 
OLog' ev TOiOL dnede^aro eg Tovg vnrjyoovg ndvTag eveQ- 
yeaiag /neydXag, coote dno&avovTog avTOv no&ov e^eLv 
ndvTag Tovg ev t^ ^air], nd^e^ avTCov ITeQoecov. dia- 
nefiipag yaQ 6 Mdyog eg ndv ed-vog tcov rjQxe, nQoelne 

68 dreXeLav eivaL otQaTijirjg yal cpoQOv en erea TQia. nQO- 
eine /.lev drj TaCra avriy.a eviOTd/nevog eg TfjV aQxrjv, bydoco 
6e /crjvi eyevexo yarddrjXog TQonco T0Lc7)de. 'Otdvrjg rjv 0aQ- 
vdoneco /lev naig, yevel de yai xQ^rj/iaoL b/iolog rco nQcorca 
IleQoecov. ovrog b ^Oxdvrjg nQcorog vnonrevoe rov Mdyov 
tog ovx eYi] b Kvqov H/teQdLg dXX^ ooneQ rjv, rfjSe ov/i- 
^aXXo/ievog, otl re ovx e^ecpoita Ix rrjg dy.QonoXLog yal 
OTL ovK e/.dXes eg oxptv etovrco ovdeva rcov Xoyi/icov IleQ- 
oecov. vnonrevoag 8e /tiv enoiee rdde. ea^e avTOv b 
Ka/i^vaijg -d-vyareQa, rfj ovvo/ia rjv 0aidv/tr]' rrjv avrrjv 
drj ravrrjv ei^e rore b Mdyog, xai ravTrj re avvoiy.ee y.a\ 
rfjOL dXXrjOL ndorjOL rfjoL rov Ka/t^voeto yvvai^i. ne/iniov HPOAOTOr r. 68. 69. 207 

drj (bv 6 'Otocvrjg rtaqa zavrtjv rijv d-vyatsQa eTtvvd-avsxo 
naq oxBio avO-QOj;tiov 'KOii-iipTO, ene (.lera E(.iiQ8Log xov 
KvQOv eXtb {.lET aXXov rtv. rj ds oi avTf.uefme (fafievt] 
ov yivojaxeiv' ovTe yaQ rov Kvqov ZfieQdiv idea&ai ov- 
daf.ia, ovTe ooTig eXrj 6 avvoL-/.eiov avTjj etdevai. erceurce 
devreQa 6 'Oravjjg Xeyiov "ei liir] avTt] ZiieQdLV rbv Kvqov 
yLvtoaxeig, av de TtaQ ylToaarjg rtvd-eo oTeio tovtio avvoi- 
Tceei avTiQ xe exeivrj y.ai ov' ndvTiog yaQ drj v.ov tov ye 
iiovTrjg adelcpeov yLvojoy.eL" avTLTte/HTtet TtQog xavTa rj 
d^vydrriQ "ovxe ylToaarj dvvafiai eg Xoyovg ekd-elv ovre 
aD.rjv ovdefiiav ideaS-aL nov avyy.arrjueviov yvvaLY.iov' 
eiteire yciQ rdxLara ovtog iov&QiOTtog, oorLg y.ore larL, 
TtaQela^e rrjv ^aaLlr^irjv, dLea/teLQS rjf.ieag allrjv aXXrj 
rd^ag" dy.ovovri de Tat;ra no Vrdvrj fidXXov y.areq)aivero 69 
ro TtQrjyfia. TQirrjv de dyyeXir^v eaTtefineL naQ avrijv Xeyov- 
aav ravra. "w ^vyareQ, del ae yeyovvlav ev y.ivdvvov 
dvaXa^ea&ai rbv av 6 narrjQ vnodvveLv yeXevrj. ei yaQ 
drj ftrj eari 6 Kvqov ZfieQdig dXXd rbv yaradoyeto eyio, 
ovroL fiiv aoi re avyy.oifieofievov yai rb IleQaecov yQdrog 
exovra del xaiQOvra dnuXXdaaeLv, dXXd dovvaL di/.rjv. vvv 
iov noirjaov rdde. enedv ool avvevdr] y.al ftdO^g avrbv 
y.arv nvcofievov, dcpaaov avrov rd iora' y.ai rjv ftev cpai- 
vrjrat excov cora, vofiL^e aeiovrrjv ZfieQdL no Kvqov avv- 
OLxeeLV, r]v de fir] excov, ov de no Mdyti) EfieQdt" dvri- 
nefineL nqbg ravra rj ^atdvfii] cpaftevr] y.LvdvvevaeLv 
fieydXcog, riv noLerj ravra' el yaQ dij firj jvyxdvei rd lora 
exiov, eniXafinrog de dcpdaaovaa earaL, ev eldevat tog 
diorojoeL fiLv' ofiiog fievrot noLrjaeLv ravra. rj fiev dr] 
vnede^aro ravra np narQi y.areQydaead-at' rov de Mdyov 
rovrov rov EfieQdLog KvQog 6 Kaft^vaeio aQXOJv rd iora 
dnerafie en airir] dtj tlvl ov aftLyQrj. rj lov drj ^aLdvfirj 
avTT], rj rov ^Ordveco ihvydrrjQ, ndvra enireXeovaa rd vne- 
de^aro no narQi, hteire avrrjg fi^Qog eyivero rtjg ani^Log 
naQa rbv Mdyov {ev neQLTQonfj yaQ drj al yvvaZneg cpoL- 
reovOL TOLOL neQorjOL), eXO-ovaa naq avrbv evde, vnvio- 
fievov de y.aQreQiog rov Mdyov rjcpaae rd lora. ftad-ovaa 
6e ov ;(aA£/rwg dX)^ evneriiog ovy. exovra rbv dvdQa lora, 208 HPOAOTOT r. 69—72. 

log rif.iEQr] taxiata eyeyovss, 7ii/.n}jaGa ko^fxtjve rqj narQl 

ra yevofiBva. 

70 '0 de ^Ordvvg rcaQaXa^iov ^artad^lvr^v xa^ PcofiQvrjv 
ITeQaeiov re TCQcorovg eovrag y.al eavno eTtiri]detorarovg 
eg TTioriv, aitriyY^oaro nav ro 7rQv^yi.ia' ot dh yiai avrol 
(XQa vTCOTirevov ovrto rovro exeiv, aveveiy.avrog de rov 
^Ozdveio rovg Xoyovg ede^avro. xal edo^e orpi ey.aorov 
avdQa ITeQoecov TrQOoeraiQioaoO^ai rovrov no Ttiorsvei 
fidkiora. 'Ordvyjg fiev vvv eodyerai ^IvrarpeQvea, rto^Qvr^g 
de Meyd^vl^ov, ylOTtad-ivrjg de 'rddQvea. yeyovorcov dh rov~ 
Ttov e^ TtaQayiverai eg rd lovoa JaQelog 6 'TardoTteog 
ey IleQOecov, rxcov' rovrcov yuQ 6ij rjv ol 6 Ttart^Q vTtaQ^og. 
STtel cov ovrog aTtiyero, roiai e^ rcov IleQoecov eSo^e y.al 

71 JuQeZov TtQOOsraiQioaad^ai. ovveX&ovreg de ovroi eovreg 
eTtrd edidoodv acpioi niorig /.al 'koyovg. eneire de eg 
JaQelov dni/.ero yvcoiirjv dnorpaiveod-ai, eleye ocpi rdds. 
"eyco ravra edoxeov iusv avrbg fiovvog sniaraod-ai, ori re 
6 Mdyog e\'rj 6 ^aoilevcov y.al Sj.ieQdig 6 Kvqov rsrsXsvrrj/s' 
y.al aviov rovrov eYve/.ev tj/.co onovdt] cog ovarrjocov snl 
T([} Mdycp d-dvarov. ensirs de ovvt]vsiy.s Sars y.al vfisag 
sldevai xal /tit] f.iovvov efie, noieeiv avriya fioi doxeei yal 
/.11] vnsQ^dXXsod^ai' ov yctQ afisivov." slns nQog ravra 
6 'Ordvr]g "cb nal '^Tordoneog, slg rs narQog dya&ov y.al 
eKcpaivsiv oiy.ag oscovrov eovra rov narQog ovdev eaoco' 
Tr]v /uevrOL enixeiQr]Giv ravrr]v /iir] ovrco ovvrdxvve d[iov- 
"kcog, dk^ snl rb ocorpQOvearsQOv avrr^v Xd/i^ave' dsl yoQ 
nlevvag yevo/ievovg ovrco enixeiQeeiv." Xeyei nQog ravra 
JaQelog "dvdQeg ol naQSovreg, rQonco rco eiQr]/ievco e^ 
^Ordveco el XQ^iOsod-e, enioraoO-e ori dnoXeeod-e v.dy.iora' 
s^oiaet ydQ rig n^bg rbv Mdyov, ISir] neQt^aXXo/ievog 
kcovrco yeQdea. /idkLora /lev vvv cocpsiXsrs en v/iecov av- 
Tcov ^aXo/ievOL noieeLv ravra' eneirs Se v/ilv dvacpeQeiv 
eg nXsvvag edoxes y.al e/iol vnsQedsod-s, r/ noLsco/isv ar]- 
/iSQOv , r] Ifors v/ilv ori, rjv v^teQneoi] r] vvv r]/i€Qt], cog 
ovA dXXog cpd-dg e/iev yart]yoQog earai, dXXd ocpea avrbg 

72 lycx) y.arsQSC0 n^bg rbv MdyovT Xeyst n^bg ravra 'Ord- 
vr]g, snsidr] coqu ansQxo/ievov JaQelov, "ensirs r]/ieag i HPOAOTOY r. 72. 73. 209 

avvTaxvvsiv dvay/.a^eig y.ai vTtSQ^dXlsad^ai ovv. €ag, Y&c 
l^}^yeo avTog otsoj tqotkij TtdQittev eg rd j3aai).riia /.al 
i/tixsiQrjooiiev avToloi. (pvXay.dg ydQ di] disoTecoaag olddg 
■Kov xa\ avTog, ei f.iri Idcov, d).'^ d/.ovaag' Tag Tecp tqottco 
7ieQriao}.iev ;" daeijSeTai JaQSiog TOiolSe. "^Oidvrj, tj Tto)J.d 
ioTi Tu Xoyci) tiev ov/. old ts dr<).coaai, eQyco de' dlXa (5' 
eaTi xd loycp /.lev old ts, eQyov de ovdev dri avTcov ).a/.i- 
TtQOv yiveTai. vuelg 6e 'laie cfv).a/.dg Tdg y.aTeoTecoaag 
eovaag ovdev x^iX^^dg rcaQeXO^elv. tovto {.tev yaQ rj/iiecov 
eovTCov Touovde ovdelg ooTig ov naQr^aei, tu [.lev y.ov 
y.aTaideoiievog rjueag, xd 6i y.ov y.al deiuaivcov' Toito Sk 
ey^cji avTog ay.fjipiv evrtQerteaTdTi^v rfj TtaQiuev, cfdg aQTi 
T€ Tjy.eiv e/. UeQaicov v.al (iov).eaO^ai tl ertog jtaQa tov 
TtccTQog arjurivai tco ^aaiKai. evOa ydQ ti del tpevdog 
/.tyeod-ai, ).eyaaOco. tov yaQ aiTOv y/.iyoued-a o^i ts xpev- 
d6f.ievoL y.ai ol Trj d).ri3^eirj dictyoeottevOL' ol fiev ye ipev- 
SovTai xoTe Ijtedv tl iiie).).ojaL tolol xpevdeoL TteiaavTsg 
y.eQd^aeaO^ai, ol 6' dlrjOitovTaL %va tl rrj c().y]d-eii] htL- 
artdacovTaL y.eodog y.al tl ud).).6v acpt ertiTQdn:r^Tai. ovtco 
ov TavTa da/.eovTsg TCovTOv TteQLeyotte&a. el de m]devy.eQ- 
Srjaead-aL /.liD.oiev, buoicog dv 6 rs d).r^d-tt6uerog i^ievdr^g 
eYi] y.al 6 \pevd6ttevog d).r]Org. og dv ttev vvv tcov rtv- 
lovQCJov i/.cxjv TtaQif], avTcjj ol dtieivov eg XQOvov eoTaL' og 
(5' dv dvTiiSaiveiv TteiQaTaL, dLadei/.vvad-co ev&avTa ecov 
7to).etiLog, y.al erteLTev coodtievoL eoyov excoiiied-a." 

AiysL J'co^Qvr]g /i£Td TavTU "dvdQsg cpiXoi, r]f.iiv xots "3 
y.dD.LOv 7taQi§eL dvaacoaaad-aL Trv UQxr^v, rj, e'i ys /iir] oloi 
re ea6/iieO-a avTTjV dvalu^eZv, drcod-avelv ; ots ys uqx^- 
liis&a /isv sovTsg ITiQaai vtto Mrjdov dvdQog Mdyov, v.al 
TOVTOv coTa ov/. eyovTog. oaoi ts vtticov Kuu^var] vov- 
oiovTL TtaQeyivovTO , Ttdvtcog y.ov /iij.tvr]aOs tu eitiay.r^ips 
niQarjOL TsXevTicov tov ^iov fir] TteiQSOiiiivoiaL uvavTdad-aL 
Tr]v c(Qxr]v' tu Tor£ ov/. evsdey.otted-u, u).)^ enl dia^oXfj 
ido/.iottev sinslv Kuu^vor^v. vvv cov TiOeuuL iprjcpov Ttsi- 
■9-eaOuL Juqslco /.ul /tr] dLuXvsa&aL i/. tov avXXoyov rovds 
aXXoO-L i6vTug rj srt\ tov Mdyov iOicog." tuvtu elrts 
ro^Qvr^g, y.UL Ttdvtsg tuvtu uivsov. 

Herodoti vol. I. 14 210 HPOAOTOT r. 74—76. 

74 ^Ev ii) dl ovTOL zavxa I^ovXsvovto, kyivero xaza avv- 
tv%iriv rdds. toIgl MdyoLOi edo^s §ovXevo(.iivoLOi IJQr]- 
^dortea cpilov ngoo&eoO-aL, otl re e7te7i6vd-ee ngog Kafi- 
^voeio dvaQOia, og ol tov nalda TO^evoag drc oXioXey.ee, 
xal 8l6tl fxovvog rjjtiOTaTO tov E(.ieQdiog tov Kvqov d-d- 
vaTOv avzoxeiQirj {.iiv dnoXioag, TCQog d^ eTL eovTa ev afvj] 
(.leyioTjj Tov IlQrj^donea ev neQOrjOi. tovtcov d^ (av eiveyev 
•/.aXeoavTeg cfikov TCQOoeATeovTO nioTL Te Xa^ovTeg yml 
OQ/.ioLOL, t] f.iev e^eiv naQ eLovTio /nrjd' e^oioeLv (ir]devL dv- 
■9-Qconiov Ti]v dnb ocpetov dnaTrjv eg UeQoag yeyovviav, 
vnLOXve6f.ievoL Ta ndvTa ol fivQia diooeiv. vnodexo/nevov 
de Tov ITQrj^doneog noirjoeiv TavTa, cog dveneLodv fuv ol 
MdyoL, devTeQa nQOoecpeQOv, avTOi fiev cpdfievoL IleQoag 
ndvTag ovy/aXeoeLv vnb to §aoLXr]LOv Ter/og, ey.eivov d' 
e/.eXevov dva(idvTa eni nvQyov dyoQevoaL log vnb tov 
KvQOv IfieQdLog aQxovTaL yaX vn ovdevbg aXXov. TavTa 
de ovTco eveTeXXovTO cog nLOTOTdTOv drjd^ev eovTog avTOv 
ev neQOj]OL, y.ai noXXd/ig dnode^afievov yvc6fir]v tog neQieir] 
6 KvQOv IfiCQdig, y.al e^aQvr]oafievov rbv cpovov avTOv. 

75 cpafievov 6e /.ai TavTa eToifiov eivaL noieeLV tov IlQr]^d- 
oneog, ovyy.aXeoavTeg IleQoag ol MdyoL dve^i^aoav avTbv 
enl nvQyov y.al dyoQeveiv e/.eXevov. 6 de, tiov fiev exeivoi 
nQOoediovTO avTOv, TOvttov fiivTOL ey.tov eneXyS-eTO, dQ- 
^dfievog Se dn ylxctLfiiveog eyever]?.6yr]oe rrjv naTQirjv Tr]v 
KvQOv, fieTa de tog eg tovtov xorrs'/?»;, TeXevTitov eXeye ooa 
dyad^d KvQog UiQoag nenoLrf/OL, die^eXd^tov de TavTa 
e^icpaLve Trjv dXiq&eLav, cpdfievog nQ^TeQOv fiev y.QvnTeiv 
(ov ydQ ol elvaL docpaXeg XiyeLv Ta yevofieva), ev de ry 
nuQeovTL dvayyair]v fuv xaTaXafi/^dveiv cpaiveiV yal dt] 
eXeye rbv fiev Kvqov ZfieQdLv log ambg vnb Kafi^voea) 
dvay/a^6fievog dno/teiveLe, xovg Mdyovg de ^aOLXeveLV. 
niQOr]OL de noXXd enaQr]odfievog el fU] dva/Tr]oaiaTO 
bnioca tr]v dQxi]v y.al tovg Mdyovg TLoaiaTO, dnrjys ecov- 
Tov enl yecpaXr-jV cpiQeod-aL dnb tov nvQyov ydTto. IlQr]- 
^donrjg fiiv vvv etov tbv ndvTU XQOvov dvr]Q do/Lfiog ovTto 
eTeXevTi]oe. 

76 Ol 8e dr] enTct tcov UeQoicov tog eSovXevoavTO avTi/a HPOAOTOT r. 76—78. 211 

€7tixsiQi£ii' Toloi MdyocoL v.ai iirj v7ieQ(ictXXso&aL, r^ioav 
ev^duevoL toIol ^eoioi, tiov neQi nQr^^danea nQv.y&ev- 
Tcov eidoteg oidiv. ev re drj ttj odco ueoi] oreiyovTeg eyi- 
rovTO '/(.a\ ra neQX ITQrj^daTcea yeyovora envvS^dvovTO. 
evd-avra e/.ordvreg rr^g odov edidooav avrig acfioi ?.6yovg, 
ol i.iev dficpL Tov Vrdvi]v ndyyv y.e?,evovreg vrteQ^d}.?.ea&ai 
ftrjdh oldeovrojv rcJov TCQrjyiiidrcov €7tirid^ea&ai, ol de dficpl 
Tov JuQelov avtiAa re uvai y.ai rd dedoy/iuva Tcoiaeiv 
(.n]d^ vrteQ^dXXeod^aL. iod-i^of.ievcov 6" avrcov icpdvt] iQrf/.cov 
eTtrd ^evyea dvo alyvjticJov tevyea dioj/.ovra y.al rillovtd 
TS xal df.ivooovra.' idovreg de ravra ol eTtTa rr^v te zfa- 
Qeiov Ttdvreg aiveov yvcourjv, y.ai e/teirev rjLoav enl %a 
^aoihJLa Ted-aQorf/.oreg roloc oqvloi. eTtLOrdoL 6e enl 77 
rdg nvXag eyivero olov tl JaQeico rj yvcofir] ecpeQe' y.arai- 
deoiievoL yaQ oi cpvXayoL avdQag rovg IleQoewv nQcorovg, 
y.al ovSev tolovtov vnonrevovreg e^ avrcov eoeod^aL, nuQ- 
ieoav ^eirj nounfj ;f(>£0/^fVoi'g, ovd^ eneLQCora ovdeig. 
Ineire de y.al naQrjXd-ov eg r»;v avhjv, evey.vQoav toIol 
rdg dyyehag eocpeQOvai evvovxoLOi, o% acpeag lotOQeov o 
TL ed-eXovreg rjxoiev' ycai a(.ia loroQeovreg rovrovg Tolai 
nvXovQOLOi drteiXeov otl acpeag naQrjy.ccv, ioxov ts ^ov- 
Xofievovg rovg enrd eg ro nQoaco noQLivaL. ol de dLUxe- 
"kevadf.ievoL y.ai anaad(.ievoL rd eyxsLQidia, rovrovg /uev 
Tovg Xoxovrag avrov ravrrj ovy/.evteovOL, avtoi de rjLaav 
dQOuco eg tov dvdQecova. ol de MdyoL ervyov uucporeQOL 78 
TrjVLycavra eovreg re eoco /.ui rd uno IlQrj^daneog yevo- 
(.leva ev ^ovXfj ex,ovreg. enei cov eldov rovg evvovy^ovg 
TBd-OQv^t](ievovg re y.ai (ioevvrag, uvd re edQa^iov ndXLV 
d(icp6r€Q0L, yai cog eiia^ov to noLev(ievov, TtQog dXy.r]v 
erQd/tovro. 6 (lev 6ij avrcov cp&dvec rd t6^u y.arel6(ievog, 
6 de nQog rrjv alyjirjv IrQdneto. ivd-avta drj ovvefiiayov 
dXXrjXoLOL. Tco (lev drj ru t6^u dvuXa^6vrL uvrcov, e6v- 
Tcov re uyyov rcov noleiiicov y.ai nQOO/.eiiievcov, rjv xQ^;ord 
ovdev' 6 6' ereQog rf] uixfifj rjiivvero, y.ai rovto (lev^onu- 
d^ivrjv naiet eg tov (ir^QOv, tovto dh ^IviacpeQvea ig tov 
6cpO-uX(i6v' y.ai ioreQrjd-r] (lev rov ocpd-aXiiov e/. rov tqoj- 
(tarog 6 ^IvracpiQvrjg, ov (livroL dniiluvi ye. rcov (lev dr] 212 HPOAOTOT r. 78-80. 

Mccyojv ovTSQog TQCt)/.iaTi^€i TOVTOvg' 6 dh eTEQog, Irceirs 
ol TCt To^ci ovdlv XQi]OTa eyivsTO, rjv yccQ 6r] ^a).cif.iog lae- 
Xcov eg tov avdQewva, eg tovtov y.aTarpevyei, ed-ehov avTOv 
yTQOO&elvai Tcxg d-vQug' -/.ai ol GvveaTciTCTOvai tiov ercTO. 
6vo, JaQEiog te y.ai rco^Qvi]g. ovi.in)M/.evTog 6e Fco^Qveio 
Tio Mayio 6 JaQelog erceoTeojg ijTroQse ola Iv ov.oTei, tcqo- 
firjd-eofievog fir] Tcl)]^r] tov rioj^Qvr^v. oQecov de f.iiv ciQyov 
eTceGTeioTa 6 Fco^Qvr^g e)'QeTO o tl ov yoaTai t/1 Xf^iQi' 
6 de ehce "TCQOin]d^e6/.ievog oeo, fir] Tc).r]§co.^' rco^Qvi]g de 
auei(ieTO '^'^co&ee to ^iffog y.al di aiicpoTeQCov." JaQelog 
de TceiO-ojiievog coae Te to eyxeiQidiov y.al eTvye y.cog tov 

73 Mdyov. aTco/.zeivavTeg de Tovg Mcr/ovg y.al aTcoTanovTeg 
avTCov Tccg y.ecpakug, Tovg uev TQCOuaciag ecovTcov avTOv 
XeiTtovai y.al advvaair^g eive/.ev y.al cpvlay.f^g Trjg d/.QO- 
TCoXiog, ot de TcevTC avTcov exovreg tcov Mdycov Tug /.e~ 
cpa).dg ed-eov e^co (3of^ ts y.ai TcaTdyco yQeoiiievoi, /.a} IleQGug 
Tovg akXovg erceyaXeovTO e^r^yeoiiievoi ts to TCQrjyfia y.cd 
der/.vvovteg Tag y.ecpaXdg' y.al afia e/.Teivov Tcdvca tlvu 
TcJov Mdycov tov Iv tcogl yLvofievov. ol de IleQaui f.iad-6vTeg 
To Te yeyovog e/. tcov stctu y.al tcov Mdycov Tr]v UTcdTr]v, 
edi/.uiovv y.ui uvtoi eTeoa toluvtu TcoieeLv, OTcaaduevoL 
de Tcc eyxeLQidLU e/.ceLvov o/.ov tlvu Mdyov evQLoy.ov' el de 
fiT} vv'§ eTcel&ovGu ea^e, eXiTcov uv ovSeva Mdyov. tuvtt^v 
Tr]v fjfieQrjV dsQUjcevovaL IleQaaL y.oivf] fidXLOTa tcov f^fie- 
Qscov, y.uL iv uvTfi 0QTr]v fieyd).r]V uvdyovai, /; •/.ey.lrjTat 
V7to neoaecov fiuyocpovLW ev tjj Mdyov ovdlva e^eoTC 
cpuvr]vuL eg to cpcog, d).Xd y.UT or/.ovg ecovrovg ot Mdyoi 
exovoL TTjV f^fieQrjV Tuvrr^v. 

80 'ETcelTS de y.UTeGTr] 6 d^oQv^og y.ui e/.Tog TcevTe f]fis- 
Qecov eyevsTO, e^ovXsvovTO ot STCuvaacdvTeg toTgl MdyoiOL 
TceQl Tcov TCQi]yuc'acov TcdvTCOv, y.ui ekey^&rjouv XoyoL utcl- 
GTOL fiev evioLGL 'ED.rjvcov, e).ex&r]aav 6' cov. "'OTavr^g fiev 
i/.e).eve eg fiiaov IleQorjaL y.uTu&elvaL tu TCQ)]yfiaTa, ).eycov 
TdSs. "ifiol Soy.eeL eva fiev f]fiecov fiovvuQXOv fir^y.sTL yeve- 
ad-uL' ovTS yuQ f]dv ovts dya&6v. elideTe fiev yuQ Trjv 
KufiiSvaeco v^qlv i/c oaov i^rj)^O^s, fieTSGxrjy.aTe de /.u\ TT]g 
Tov Mdyov vl^QLog. ycog d' dv e\'r^ XQ'~f^^' y.uTi^QzLa uevov i HPOAOTOY r. 80—82. 213 

ftovvaQyJrj, rf] iSsGvi avevO-vvo) Ttoiesiv ra ^ovlsrai; y.ai 
yag av rov aoiOTOv avdQcov ndvnov oxdvva Ig ravrr^v rriv 
UQxrjv ly.iog nov hod-oicov vorjidrcov Grr^aeu. (yyivirai 
f.i€v yuQ ol v^Qig vno rcov naQeovrtov ayaO^cov, cf&ovog 
de ctQxr^d-kv lurpvsrai dvd-ocorco). dvo d^ P/wv ravra 6/ft 
Tidaav y.a/.oir^ra' rd /iiev yaQ vjiQLy.sy.OQr^jiievog SQdsi noXld 
<ai drdGd-ala, rd ds rpd-ovco. y.ahoi dvdQa ye rvQavvov 
drf&ovov sdss sivai, €/0^'''^^ Y^ ndvra rd dyaS-d. ro 6* 
vnsvavriov rovrov sg rovg nolir^rag nsrpvy.s' rfO-ovesc 
ydQ rolGL aQLGroiOL nsQLSOvoi rs y.ai tcoovGi, xaiQSL de 
rolGL y.a/.iGTOLOL rcov aGrcov, dia-So/Mg ds QJJGrog svdi- 
■/SGd-ai. dvaQuoGrorarov ds ndvrcov' r[v rs ydQ avrov 
fisrQicog ■^■coiLLdLr^g, ayd^sraL ori ov v.dQra dsQansvsrai, \]v 
TS d-SQansvji rig xdQra, axS^sraL dre d-coni. rd ds drj 
fisyLGia SQXouaL sqscov' vouaLd re v.lvssl ndrQLU /.a\ ^La- 
rai yvval/.ag /rsivsL re d/.Qirovg. nXrid^og ds aQXOv nQcora 
fisv ovvo/iia ndvrcov y.dlXiGzov s/sl, iGOvoiiir^v , dsvrSQU 
de rovrcov rcJov 6 fiovvaQXog noLSSL ovdsv' ndJ.co usv aQxdg 
ctQxei, vnev&vvov de aQxr^v sxei, ^ovXevfiara de ndvra eg 
ro '/.oivov dvarpsQSL. rid-suai cov yvcoftrjv (.lersvrag rj/nsag 
fiovvaQxirjv rb nkr]d^og di^SLV sv ydQ rco nolXco svi rd 
ndvra." 'Ordvr^g /ttsv drj ravnjv yvcoftrjV SGsrfSQS, Msyd- 8i 
^v^og ds dXLyaQxirj s/.sXsve snLrQdnsLv, Xeycov rdde. "rd 
ftsv ^Ovdvrjg slns rvQavvida navcov, XsXsy^d-co y.duol ravra, 
rd 6' sg rb nXijd-og dvcoye rfSQSiv rb y.Qdrog, yvcofirjg rfjg 
dQiorrjg ijudQrrf/.e' buiXov ydQ axQrjiov ovdsv sorL aovve- 
rcorsQOv ovds v^QLGroreQOv. yaixoL rvQdvvov v^qlv rpev- 
yovrag dvdQag sg drjuov dyoXdGTOv VjiQiv nsGslv sGri 
ovdaficog dvaoxSTOv. b ftsv ydQ sY tl nOLsei, yLvcoG/.cov 
noLSSL, rco ds ovds yLvcooy.SLV svl' y.cog ydQ dv yLvcooyoL 
og OVT sdiddxO-ri ovre oids y.aXbv ovdsv [ot(5'] olyrjLOv, 
cid-eeL rs sitnsGcov rd nQiqyftara dvsv voov, x^^l-^^^QQV ^°~ 
raitco r/.sXog; dijiKo ftiv vvv, o^i UiQGr^GL y.ay.bv voevoi, 
ovroL xQdo&cov, r]ftsig ds dvdQcov rcov dQiorcov LrLXi^avreg 
bfitXirjv rovroiGL nSQtd-scoftsv rb yQdrog' sv ydQ 6r] xov- 
tOLGL y.al avToi svsaofieO-a, dQiorcov re dvdQCov oiy.bg 
aQiGra ^ovXsvftara yiveoOaL." MsydjSvCog fisv dr] ravrrjv 82 214 HPOAOTOT r. 82. 83. 

yvi6/.tr]v ea£fp€Qe, tQirog de Jaqelog ctTiedeiy.vvTO yvc6/ir]v, . 
leyiov " efiol de ra fiev eine Meya^v^og eg rb TiXijd-og 
exovra do/.eei OQd-cog Xe^ai, za d' eg olr/aQyJriv ovv. OQ&iog. 
TQUov yc(Q 7iQO/.eif.iiviov, v.a\ Tiavxcov rcov keyco aQiovcov 
eovTcov, dijf^iov re aQiozov y.al o^.iyaQyJr^g xal f.iovvaQXov, 
nollco TOVTO TiQoeyeiv Xeyco. avdQog yciQ evog tov aQioTOv 
ovdev cifieivov uv cpaveirj' yvc6/.n] yctQ TOiavTt] yQeo/iievog 
eniTQOTtevoL av afia)/ii]Tcog zov TtXiqd^eog, aiycoTO re av 
^ovkevfiaTa hil dvo/ieveag avdQag ovtco /icx}uoTa. ev de 
oliyccQxir] tioIXoIol ccQeTrjV enaay.eovoL eg to y.oivov ex^sa 
^idia iaxvQa cpL/.eeL eyyivead-ctL' aviog ycxQ ezaoTog ^ov- 
Xouevog y.OQvcpaZog eivai yvc6in]oi Te vi/.av eg ex^ea f.ie- 
yaXa aXh^XoLOL arci/.veovTaL, e/. rcov OTcxOLeg eyyivovTai, 
e/. de Tcov OTaoicov cpovog' e/. de xov cpovov ccTce^r] It, 
/lOvvaQxir^v, y.al ev tovtco dLede^e oaco eoTL toito aQcoTOv. 
drj/iiov Te av aQyovTog advvaxa f.tr] ov yayox^Ta eyyive- 
oi>aL' y.a/OTViTog Toivvv eyyLvofievr]g, eg tcc y.oiva ex^ea 
fiev ovx eyyiveTCci tolol y.ay.olOL, cpcXiaL de loyvQai' oi 
yccQ y.ayovvTeg xa xoiva ovyy.vipavTeg noLevoL. tovto de 
TOLOVTO yivexaL eg o av nQOOTcxg zLg xov drjfiov Tovg tol- 
ovTOvg Tcavai]. ex de avTcov d-coficx^eTaL ovTog dr] vnb 
Tov dt]fiov, ^cofia^ofcevog de av cov ecpavr] fiovvaQyog ec6v' 
y.ai ev tovtco drjXol y.ai ovTog cog r] fiovvaQyir] TiQcxTLOTOv. 
evL de ercel ncxvia ovXXa(S6vTa elrcelv, '/oO^ev rjfilv f] eXev- 
■d-eoir] eyeveTO yal Tev dovTog; y.oreQa TcaQo. dt]fiov rj oXl- 
yaoyitjg rj fiovvcxQXOv ; exco Toivvv yvc6fir]v rjfieag eXev&e- 
Qcod-evrag dc eva avdQa to tolovco TteQiaTeXXeiv, XcoQig t£ 
TOVTOv TcaxQiovg vofiovg fcr] Xveiv exovTag ev ' ov ycxQ 
aftSLVov. 
83 rvfJofiaL fiev dt] TQelg aviai TCQoey.eaTO, ol de TeaoeQeg 
Tcov eTCTcc dvdocov TCQoaed-evTO Tavcr]. cog de iaac63r] Tfj 
yvojfif] 6 ^Ocavrjg IJeQat^aL loovofiirjv OTcevdcov TC0Lf]OaL, 
eXe^e eg fieaov avTOiOL Tcxde. "ccvdQeg OTaaicoTaL, dt]Xa 
yccQ di] OTL dei eva ye TLva t]fiecov (iaoLXea yeveod^uL, rJTOc 
y.Xr']Qco ye XaxovTa, i] hcLTQeipcxvTCov tco UeQoecov TcXiqd-Et 
Tbv av ey.eivo eXtjraL, ^ aXXj] tlvl fir^xav^' eyco fiev vvv 
vftlv 01/. haycovLevfiaL' ovTe yccQ aQXSiv ovTe aQxeadai I HPOAOTOY r. 83—85. 215 

sd-eXiD' STtl rovTq) de VTrs^ioiauai rrjg ccQXfjQ, src <[) zs 
V7t ovdsvbg v/iiecov aQ^oiiaL, ovxs avrbg eyto ovrs ol arv 
sf.isv aisl yivofisvoi." rovrov sXTxavrog ravra cog gvvs- 
yuqsov 01 e^ stiI rovroioi, ovrog f.isv drj ocpi ovy. ivrjyio- 
vi^sro alX Ix rov (.isoov y.aTrjoro. v.al vvv avrrj rj oixir] 
diarsXfsi /iiovvrj D.svS-sqi] sovoa IleQoicov, v.al aQXsrat 
rooavra ooa avrrj sd-eXsi, vofxovg ovv. vjtSQ^aivovoa rovg 
ITsQoiiov. ol ds ?.oin:oi rcov sjtra e^ov).svovro cog ^aoO.ea 84 
dLvaiorara or^^oovTat' v.ai ocpt edo^s^Ordvr] fiev vai rolot 
art ^Ordvsio aisl yivofisvotoi, r]v sg akXov riva riov STtra 
sld^ri Tj ^aoiXrJy], s^aiQSta didood-ai eo&fjrd rs Mrjdiv.r^v 
etsog ev.doTOv v.al rrjv Ttuaav diooer^v /} yivstat ev IleQor^oi 
rifiLcordTr]. rovds ds sivev.sv l{^ovXsvoavr6 ol didoo&at 
ravra, ori e^ovksvoe rs rtQcorog rb TTQr^y/na vai ovveonjos 
avTOvg. ravra /nev di] ^OTavr] l^aiQeTa, rdds ds ig rb 
y.OLvbv s^ovXsvoav , TtaQLevat eg rd ^aoilriia Ttdvra rbv 
(iovXofisvov riov e/rra civsv ioayysXeog, i]V fih rvyydvj] 
svdiov fisrd yvvaiv.bg [iaoiXsvg, yaiiesLV ds fir] s^slvai dXlo- 
S^sv r(o ^aoLXii i] sv. rcov ovvSTtavaordvTCov. ttsqi ds Trjg 
^aoiXr]ir]g s^ovXsvoavro roiavds' orsv dv 6 'iTtTtog v^Xiov 
ertavariXXovTog TtQiorog (pd^iy^r^rat sv rcfj TtQoaoTsiio 
avTCov STtL^s^r^xoTCov, TOvrov sxsLv rr]v ^aoiXr]ir]v. 

JaQsico ds r]v htTtov.ofiog dvijQ oocpog, rio ovvofia r]V 85 
Oi^dQv^g. TtQbg rovrov rbv uvdQa, STtsirs dLsXv&r]oav, 
sXs^s JaQSLOg rdds. "0'i^aQsg, r]filv dedov.rai ttsqI rfjg 
liaoiXr]ir]g TtOLesiv v.ard rdde' orsv dv 6 YrtTtog TtQcdrog 
cpd-sy^r]Tat dfia rcT) r]Xi(o dvLOVTL avrcJov srtava^s^r]v.6rcov, 
rovTOv sxeLV rr]v ^aoiXr^ir]v. vvv cov s'l tlvu sxeLg oocpir]v, 
fir]xavio log dv rjfislg oxiofisv tovto rb yeQug vai fti] dXXog 
rig." dfiei^eraL Oi^dQr^g roLoids. "si fisv d/], co deoTtora, 
sv rovrcp roi iort r/ (iaoiXea slvat ij firj, ■9-dQOSs rovrov 
SLvsv.sv v.ai 0-vfibv eye dya9-6v, (og (iaoiXsvg ovdeig dXXog 
TtQO osv sorai' roiavra exco cpdQfiav.a." Xiyei JaQsXog 
"si roivvv tl tolovtov ey^sig oocpiofia, coQr] fir^xavdo^ai 
y.ai fit] dva^dXXeod^UL, cog rrjg srtiovor^g r^fisQr^g b uycov 
f]fuv sori." dv.ovoag ravra b Oi^aQr^g tcolssi roLovds. cog 
iyivsro fj vv^, rcov 0^r]Xscov iVr/rwv fiiav, rrjv 6 JuQsiov 216 HPOAOTOr r. 85-88. 

'iTinog toTeqye (j.dlioza, zavTr]v ayayojv eg zo TTQoaoreiov 
y.azedi]oe y.al e/tty/aye tov JaQeiov Xtttiov, v.al xa /.lev 
TcoU.a TxeqiY.ye ayy^ov rf] ^Tcrao eyyQiUTtTiov rfj dr^ler], 

86 TtXog de emy/.e oxevoaL Tr]v %7t7Cov. cifi r^ueQT] de diaffto- 
oxovor] ol e^, y.axa ovved^iy/.avco, rtaofoav en:lTtdv 'irtrctov' 
die^elavvovTcov de xaTct to TCQOccOTeiov, tog y.aia tovto to 
XtoQiov eyivovTO \'va rrjg TtaQOiyoi^ievr^g vvy.Tog y.aTededeTO 
7j d^rilea 'IrtTtog, ev&avra 6 JaQeiov %7t7tog TtQOO^QUutov 
eyoeiLeTLoe' ccfia de ti^ %7t7ito tovto TtoirjOavTi aoTQa/trj 
l§ al^Qir^g yai ^qovtt] eyeveTO. e/tiyevofxeva de ravTa rto 
JaQeito he/.etooe /iiiv 6j07teQ e/. ovvd-eTOv Tev yev6f.ieva' 
01 de y.aTad-OQOvTeg a/ro Ttjov 'irtTtcov rtQOoey.vveov rov 

87 JaQelov. Ol ftev drj cpaoi rov OljStxQea ravTu /iirjxavr]oa- 
od-ai, ol dh TOitxde {y.al yaQ erc aficpoTeQa Xeyerac VTto 
IleQoetov), tog T^g %rtTtov ravrr.g rtov aod-otov ejxLxpavoag 
rf x^^Q'- h.^^ avrrjV y.Qvipag ev rfoL avuivQioc' wg de a/ia 
rto f/.ito avLOVTL artieod^aL /.lelXeLv rovg %7tTtovg, rov 
Oi^cxQea rovrov e^eiQCtvra rr]v y^elQa TtQog rov JuQeiov 
ucTtov rovg /iv/.TrjQug TCQOoevel/.aL, rov de aio&ouevov 
cpQL/idBao&ai re /.al XQeuerioaL. 

88 JuQelog re (5/; 6 'rordo/teog (jaoileig drtededey.ro, y.ai 
01 TjOctv ev rf^air] rtdvreg y.urrf/.ooL TC?.r]vJjQa^itov, Kvqov 
re xaraoTQeipauevov y.ai voreQOv avrig Kaf.i^voeo}. jiqd- 
§LOL de ovdauu y.aTrj/.ovoav e.-ti dov).ooivrj neQGi]OL, dXXct 
^eivoL eyivovTO TtUQevteg Kaii^vorjV eTi ^r/VTtrov dey.ov- 
rtov yuQ ^Qa^icov ovy. av eo^dkotev UeQOUL eg ylXyvTtrov. 
ydf.iovg re rovg TCQtorovg eydiiee ITeQOj]OL 6 JuQelog, 
KvQOv fiev dvo O-vyareQag yjltooodv re y.ai IjQrvoTOJvrjv, 
rijV fiev ylroooav TtQOOvvoLy.rjoaoav Kafi^vor] re rto dde).- 
fpeio y.ai aviig rto Muyto, ri]v de yjQrvOTtovrjV TtUQ&evov. 
ereQr.v de IfieQdLog rov Kvqov -i/vyureQa eyrjfce, rfj ovvofia 
i]v irdQfivg' eoxe de /.ai rrjv rov^Ordveto d^vyareQU, rj rov 
Mdyov y.arddrjlov ertoir]oe. dvvduiog re Tcdvra ol ertifi- 
Tt).aTO. TCQtoTOv fiiv vvv Tvrtov Ttoii]odiievog ?.i&Lvov eorrjoe' 
Ooov de 01 Ivfjv dvr^Q irtrtevg, eTteyQUipe de yQdftfiura /.e- 
yovra rctde, " JuQelog 6 '^l^ordorceog ovv re rov ^rtrtov rfj 
dQerfj (ro ovvofia Xeytov) y.ul OljSdQeog rov irtTtoy.ofiov HPOAOTOT r. 89—91. 217 

e/.r^aato n]i> IJsqoiiov liaaiXTjlrjv.^^ Tioirjaag dh TaiJra ev 89 
IIsQorjai aQxag y.aTeoTt^oazo er/.ooi, zag avrol y.aleovot 
oaTQarcr^lag' y.aTaoTtjoag de rag aQxag y.a\ aQXOVTug irci- 
aTi]oag Ira^orTO q^oQOvg ot TtQoaiivai zar' e&ved re y.a\ 
TCQog Toloi ed-veoL Tovg 7i).i]Oiox,(oQOvg TCQOOTaooLov, y.al 
vrceQ^uiviov Tovg TCQOoexeag, tu e/.aortQco a/J.oiOL aU.a 
e&vsa veucov. aQxag de /.al cpoQcov tcqoooSov ttjv eTtheov 
y.CiTa Tcide SlsV.s. toIol fisv avTcov aQyvQiov arcayLveovai 
ellQrjTO Bajiv/.covLOv OTa^/ithv tc(?.c<vtcov aTcayivseiv, toIol 
ds yovoiov aTtayLveovoL Ev^oiy.ov' to de Ba(ivXcovLOv rcc- 
)mvtov dvvaTaL Ev^olidag e^doLay/ovra y.a\ oxtco inveag. 
&ni yccQ KvQOv aQXOvrog y.a\ avTLg Kaufivosco tjv xaTeoTebg 
ovdev cpoQOv nsQi, aXXa dcoQa ayivsov' dLCt de ravrr^v tc^v 
irciTCx^iv xov cfOQOv yal naQarrXrjoLa ravTi] aXXa XeyovoL 
UeQoaL (x)g JaQeiog uev r]v y.cxrcr^Xog, Kau^vorjg de deono- 
Tr]g, KvQog de TtaTrJQ, o /iiev otl exaTtrjXeve ndvra to. nQT]- 
y(.iaTa, 6 de otl yaXenog ts r/v y.a\ oXiycoQog, 6 de ort 
rjnLog ts y.a\ dya&d ocpL ndvra eur-jxavr^oaro. dnb uev 90 
dr] 'lojvcov y.al Mayvrjroiv tcov ev tvj l^loij] yu\ AioXecov y.ul 
Kaqcov y.ul Avy.icov y.u\ MiXvecov y.ui IlaucpvXcov (elg yuQ 
Tiv ol Teruyuevog cpoQog ovTog) nQ0or]LS TSTQuy.ooLa t«- 
XavTU UQyvQiov. ovTog jiiev dr] nQcorog oi vojiibg y.are- 
OTrj/.ss, anb de Mvocdv y.UL Avdcov y.a\ Aaoovicov y.u\ 
Ka^aXicov y.u\ 'lyevvecov nevTuy.ooLU TdXuvTU' vo/.Lbg deij- 
TeQog ovTog. dnb de 'EXXrjanovTLCOv tcjov enl de^id eanXco- 
ovTL y.a\ <pQvycov y.cd OQrji/.cov tcov sv TJj ^-Joir] y.u\ UctcpXa- 
yovcov y.a\ MuQLavdvvcov /ai IvQicov e^r'/.ovTa yuL TQLr/.ooLU 
Tjv rdXavTa cpoQog' vo/iibg TQirog ovTog. dnb de KLXiy.cov 
%nnOL TS Xsv/.o\ e%r-/.ovTa y.u\ TQirf/.ooiOL, e/.doTr]g rjiteQr^g 
elg yLvoiisvog, -/.ul TdXuvra dQyvQiov nsvTU/.ooLa' tovtcov 
de Teoaeqdy.ovTa {xev nal e/.UTbv sg ttjv cpQovQSOvoav 'innov 
Trjv KLXi/.ir]v x^coqtjv dvaLOLf.iovTO , rd de TQir]y.6oLa xa6 
e^rjy.ovTU JaQeico scpoira' vofibg TSTUQTog ovrog. dnb de 9i 
nooetdrjiov noXLog, Tr]v l4f.icpiXoxog 6 ^ucpLdQSco o^/Loe 
en ovQOLOL toIol KLXi/cov ts y.a\ Evqcov, UQ^dftevov dnb 
TttVTrjg fiexQL Aiyvnrov, nXr]v fioiQr]g Tr^g ylQUtiicov {ruvTa 
yuQ r]v dTeXea), nevTiq/ovta /ai TQLrj/.ooLU TdXuvra cpoQog 218 HPOAOTOr r. 91—94. 

rjv' eari 6e ev ro) vouio Tovrq) 0oivUr] re rcaaa y.ol ^vQir] 
1] ITalaiOTivy] y.aleo/.ievr] y.al Kvrcqog' vo/iiog 7ti(.iTixog 
ovTog. arc AlyvTtTOv de y.al Ai^vtov tojv TTQoaexecov 
AiyvTtTio y.al KvQrjvrjg t« xal BaQxrjg (eg yaQ tov Alyv- 
TtTLOv vofibv avTai exeyoaf.ieaTo) eTtTaxooia TtQoarjie tcc- 
lavra, naQe^ tov Ix rrjg MoiQiog Xiuvr^g yivoiiievov aQyv- 
Qiov, To eyiveTO ex riov Ix&vtov tovtov t€ dr] x^Q^S '^oti 
uQyvQiov y.al tov eTti/iieTQeoiievov airov TtQoarjie ertTa- 
y.oaia TaXavra' aiTOv yaQ dvoy.aidexa /ivQiadag ITeQaeiov 
re Toloi ev tm Aevy.io Teixel tco ev Mef.i(pi y.aTOiy.i]i.ievOLai 
y.ara/iieTQeovoi y.ai TOiOiTOvrcov ertty.ovQOLOi' voiiog exTOg 
ovTog. ZaTTayvdai 6e yai FavdcxQLOi yal Jadiy.ai re y.al 
iJTtaQvrai eg tcovto Terayuevoi e^do/.ir]y.ovTa yal eyaTOV 
TCxXavTcc nQoaiffeQOV vo/iog ovrog e(ido/iog. arto Hovocov 
6h y.al Trjg alh]g Kcoaicov xf^^QT^iQ TQLry/.oaia' vo/iog oy6oog 

92 ovTog. arto Baftvlcovog 6e yai Trg Xoirtfjg yioovQirjg 
XiXia 01 TtQoarjLe rdXavTa ccQyvQiov y.ai Ttal6eg e/.TO/iiai 
nevTay.ooiOi' vo/iog e\'vaTog ovTOg. drto 6e yJyiSardvcov 
y.ai Trjg ^.OLTtrjg Mr]6iy.rjg yal IlaQLy.avicov yai ^Oq&oxoqv- 
(iavricjov TtevrrjxovTd Te y.al TeTQaxooLa Td).avTa' vo/iog 
6i/.aTog ovTog. KdoTtLOi 6e y.al Uavool y.ai IlavTi/iad-oi 
re y.al JaQeiTai eg tcJovto ov/icpeQOVTeg 6ir]y6aia TdlavTa 
drtayiveov' vo/iog ev6eyaTog ovTog. drto Bay.TQiavcov 6b 
/lexQt Aiylcov e^rjy.ovra y.al TQLrjy.ooLa TdXavra cpoQogi^v' 

93 vo/ibg 6vco6iy.aTog ovrog. dub IlaxTviyfjg 6e y.ai^jQ/ievicov 
y.al Tcov TtQoaexicov /lixQt t^ov ttovtov tov Ev^eivov TerQa- 
y.ooLa TdkavTa' vo/ibg TQirog yal 6ixaTog ovrog. a/ro oe 
EayaQTicov y.al ^aQayyicov y.al 6a/iavaicov ya\ OvTicov y.al 
Mvy.cov y.al tcov ev Trjai vfjooioi oi/.eovTCov tcov ev Tfj ^Eqv- 
■9-Qfi d-aXdoor], ev Trjoi Tovg dvaoTtdoTOvg yaXeo/iivovg 
y.aioiy.i^ei ^aoiXevg, drcb tovtcov itdvTcov e^ay.oaia rd- 
XavTa lyiveTO cpoQog' vo/ibg TiTaoTog y.al 6i/.aT0g ovrog. 
Sdyac 6e y.al KdortiOL Ttevtrf/.ovTa xat ^Lrf/ooLa dyiveov 
TdXavra' vo/ibg Tti/iTcrog y.ai 6ixaTog ovTog. IldQd-Oi 6e 
yai XoQdo/iioi yal l6y6oi tb xai^Qeioi TQirjxojna rdXavra ' 

9i vo/ibg exTog yai 6iyaTog ovrog. IlaQiydvLOi 6e y.ai Ald^io- 
neg ol ex Tfjg^oirjg TeiQa/.oOLa TdXavTa drtayiveov voiibs I HPOAOTOY r. 94—97. 219 

e^dofiog y.al de/.caog ovtog. MaTn^volat dh /.ai ZdarciiQat 
y.al IjXaQodiocai duy/oaia eTTsriraKio Takavta' voi.iog 
oydoog y.al de/.axog ovTog. Moaxoiac 6e yal Ti^aQrjvolat 
Aai Ma/.Qcoai •/at Moavvoiy.oiat xal MaQol TQir^yoaia ra- 
Xavra TCQoeiQijTO' vof.ibg eh'aTog yai dey.aTog ovxog. ^lvdcov 
de TT/.rjO-og re TXolKut TtXelaTOv eari rcdvTiov riov '^jiielg 
lldfiev dvO-Qi6/t(ov, y.a\ cpoQOv dnayiveov nQog Ttdv%ag xovg 
d)j.ovg e^rjy.ovra y.al TQiiy/.oaia idkaiTa \pt]yuaTog' voiiog 
el/.oarog ovTog. xo /nev di] aQyvQiov zb Baiivlwviov nQog 95 
To Ev^olybv avfi^aXlo/iievov rdlavTOv yivezat reoasQd- 
y.ovza yal nevTay.oaia y.al etvaxiaxiXta zdXavta' ro dh 
XQvaiov TQia/.aide/.aaTdaiov ?.oyi'Q6f.iepov, rb xprjyfia evQi- 
ay.erat ebv Ev^oixcov rakdvTCov oydcoy.ovTU y.ai e^axooicov 
y.at T€TQay.iaxilicov. rovrcov cov ndvrcov ovvrid-efievov rb 
nXijd-og Ev)Sor/.d rdXavra avveXeyero eg rbv enereov cpoQOv 
JaQeic-t) fivQicc xal rerQaxiaxiXia y.ai nevray.oaia xai e^rj- 
xovra' rb 6' ert rovrcov elaaoov dnieig ov keyco. 

Ovrog JaQii(i) nQOOijte cpoQog dno re rfjg 1-ioir^g y.al oo 
rrjg Ai^vijg bXtyaxoS-ev. nQOiovrog fievrot rov XQOvov y.at 
dnb vi]acov 7iQoai]te dU.og rpoQog y.al rcov ev rfj EvQconrj 
fiexQt QeooaXirjg oi/.r]fievcov. rovrov rbv cpoQOV &rjoav- 
Qi^et (iaoiXevg rQonco roic^de' eg nid-ovg y.eQUfiivovg TTq^ag 
y.araxeet, nXrjoag de rb dyyog neQiaiQeet rbv yeQafiov' 
enedv de derjd^f] xQrjfidrcov, y.aTay6nret rooovro ooov dv 
e/.darore derjrat. 

Avrat fiev vvv uQxai re rjoav y.a\ cpoQCOv enird^ieg, 9T 
1] IleQoig de x^Q^l l-iovvr] fiot ovy. eiQr^rat daofiocp^Qog' 
dreXia yoQ IleQaai vifiovrat x^^Qtjv. o^ide dh cpoQOv ftev 
ovdeva erdx^r^oav cpeQeiv, dcoQa de dyiveov. Aid-ioneg 
ol nQooovQot Aiyvnrci), rovg Kafi^vo)]g eXavvcov en\ rovg 
fia/QO^iovg Al&ionag y.areorQeiparo, o^i neQi re Nvaav 
ri]V iQr]v ■/.aroi/.earat y.a\ rco Jiovvoco dvdyovat rdg OQrdg' 
ovrot 01 Al&ioneg y.a\ ol n).r]at6xcoQOt Tovroiat oneQfiart 
(.lev XQiovrat rco avrco rrp xat oi KaXavriat ^lvdoi, oly.r]- 
fiara de y.e/.rearat y.ardyaia. ovrot ovvaftcporeQOi Std 
TQirov ereog dyiveov, dytveqvat de ya\ rb fiexQ'- tfiev, dvo 
Xoivixag dnvQOv XQ^'(Ji-ov xai dir^xooiag cpdlayyag e^erov 220 HPOAOTOT r. 97—100. 

•/.oX Tiivxt naldag Jli&ioTtcig y.al e/Jffavrog ddovzag fie- 
ydlovg ef/.oai. Koh/oi 6^ erd^avTO eg ri]v dcoqer^v, y.al 
ol TTQoaeyJeg fifXQi tov Kavy.doLog ovQeog' eg rovro yaQ 
ro ovQog vtzo lTeQa7]Oi aQxezai, xa de ttqoq (ioQer^v aveuov 
TOv Kavy.daiog IJeQOetov ovdev eri cfQOvri^^ei' ovroi tov 
dtJoQa xd Ird^avTO eri y.al eg efie did rcevTerr^Qidog dyi- 
veov, eyatov italdag y.al ky.atov naQd-evovg. ^Qd^ioi de 
yj/.ia rdXavTa dyiveov Xi^avcorov dvd tvuv erog. TavTCC 
Liev ovTOL dcoQa ndQe^ tov cfOQOv ^aaL^.el eyoiiiLLov. 

98 Tbv de XQvaov tovtov tov noXXhv oi "ivdoi, dn ov xo 
ipiiyua Tco (iaOLXei to eiQrjuevov y.ouitovoi, rQonto rOLtods 
y.reovraL. eorLriig^IvdLy.rjg xcoQ^^tg ro nQog i]}.iov dviaxovra 
xpduuog' TtJov yaQ rjf.ieig Wuev, rcov y.al neQL drQe/.eg ri 
leyeraL, nQcoroi nQog i]to y.al rliov dvaroXdg oly.eovat 
dv&QConcov Tcov ev rfj ^loij] ^lvdoi' ^lvdcov yaQ rb nQog rr^v 
rjto eQr]iiir] eari did rr^v ipduuov. eoTL de no).\u e&vecc 
'ivdtjjv y.ai ovy. ouocfcova Offiai, y.al ol f.iev avrtov vouddeg 
eiai 01 de ov, ol de ev toIol eleoL ol/.eovoL rov norauov 
y.al iy^^S aLreovraL cof.iovg, rovg aiQEOvai Ix nXoicov xa- 
)Muivcov oQiieouevoL' y.aXduov dh ev yovv nloiov e/.aarov 
noLeerai. ovtol /nev dr] rcov ^lvdcJov cfOQeovoL eod-rjrce 
cf).o'ivr]v' Inedv e/. rov noraf.iov cfXovv ufir^ocovraL y.at 
y.oiptoai, rb evd-evrev cfOQiiov roonov y.aranle^avreg cog 

99 &c6Qr]y.a evdvvovoi. uD.ol de rtov 'ivdtov nQog r]CJo oiy.e- 
ovreg rovrcov vouddeg eioi, y.Qecov edeorui tLiitov' v.aXeov- 
TUL de IIudccioL. vouaioLOL de roLOLoide leyovruL XQdad^ai. 
og uv y.dftrj rtov dartov, rjv re uvr]Q rjv re yvviq, rbv fiev 
avdQU uvdQeg ol fiu)uard ol bfu/.eovreg y.reivovoL, cfd- 
fievoL avrbv rrf/.ofievov rf] vovaco rd y.Qea acfioL diucfd^ei- 
Qeod-UL' 6 de unuQvog earL fir] fiev vovoeeLv' ol de ov 
ovyyLvcooy.ofievoi dno/.reivavTeg y.arevcoxeovraL. t] dedv yvvr] 
y.dfij], cooavrcog ul enixQeouevuL fid).Laru yvval/.eg ravrd 
roloL uvdQdoL noLevoL' rbv yuQ dr] eg yfJQug dnLyoftevov 
■9-vauvreg y.ursvcoxeovruL. eg dk rovrov Xoyov ov no).).ot 
TLveg uvztbv dnL/.veovrai' nQb yuQ tovtov rbv eg vovaov 

100 ninrovra ndvra y.reivovoL. ereQcov de eari ^lvdcov ode 
d/.).og TQonog. ovrs xreivovoi ovdev efiipvxov, ovrs ri HPOAOTOY r. 100—103. 221 

GrtsiQOvat, ovTS olAiag voi.ii^ovaiyi€yiTTja^ai, nonqcpayiovai 
Se, y.al avTOlai ('art oaov y.fyxQOS t^o ueyaO-og Iv v.aXv/.i, 
a.vx6i.iaxov l/. xr^g ytjg yivoiievov, xo avlleyovxsg avxfi v.a- 
Xvxi eipovat xe v.al aixiovxai. og d^ av ig vovaov avxiov 
Tteor], el&ihv eg xr^v eQrjuov xeexat' cfQOviii^ei de ovde)govx 
mioO-avovxog ovxe y.duvovxog. i.uS,ig de xovxcov xuiv ^lvdcov loi 
Twv xaxeXe^a Ttctvxiov e(.icpavrig eaxi v.axixneQ TiJov TtQO^a- 
Tiov, y.al TO xoio/iia cpoQsovat ofioTov nctvTeg y.at rcaQa- 
rcXiqaiov Ald^ioxpi. /) yovrj de avTiov, t/;v aTxievxat Ig Tcxg 
yvvaly.ag, ov y.axccieQ xcov aklcov avd-Qiomov eoxi Xevy.q, 
alXd j.ie).aiva y.axdrceQ xo XQioiia' xotavxqv de y.ai AlS^io- 
neg drcievxat d^OQCjv. ovxot fiev tcov ^lvdcov e/.aaxeQio xiov 
UeQaeiov oly.eovat y.ai rcQog voxov dve/nov, y.ai JaQeiov 
^aatXeog ovda/id VTtrf/.ovaav. dXXot de xiov ^lvdiov Kaaita- 102 
TVQio xe TCoXt y.at r/; Ilayxvi/.ij x^^Qll ^^'^^ TtQoaovQot, rtQog 
(xQ/.xov xe y.al j^OQeio dvef.iov y.aTOiy.}]i.ievot xiov dXXiov 
'ivdiov, ot Ba/.XQiotat 7taQarcXriaii]v exovat Siatxav' ovxot 
y.at i.iaxtf.ii6xaxoi elat ^lvdcdv, y.ai ol ertl xov XQvabv axeX- 
Xofievoi eiat ovxot' y.axd ydQ tovto eOTi eQrjfiir] did Tr]v 
ipdfifiov. ev 6)] iov rfj eQqfiit] xavxj] y.at xf] ipdfifiii) yivov- 
rat fivQfir]xeg fieydO^ea l';(ovrfg y.vvcov fiev eXdaaova d)M- 
Tte/.iov de fieQova' elat yaQ avxiov yai rta^d (SaatXei xi^ 
neQaiiov evO-evxev 0^r]Qevd^evxeg. ovxoi iov ot fivQfir]/.eg 
notevfievot oX/.qatv vno yfv dvacpoQeovat rr/v xpdfifiov 
yaTdneQ ol ev TOtat "EXXr]at fivQfir^y.eg xara tov avxov 
TQonov, eiai de y.at xh eldog ofiotoxaxot' t] Se xpdfifiog r] 
dvacpeQOfievt] eaxt XQ^oixig. ent dr] xavxr]v Tr]v xpdfifiov 
oxeXXovxat eg xrjv eQrjiov ol ^lvdoi, Cev^dfievog e/.aoxog 
y.afnqXovg xQSig, aeiQr/poQOv fiev eyaxeQco&ev eQaeva naQeX- '^ 
xeiv, d-rjXeav de eg fieoov' ent xavxr]v di] avxbg dva(iaivei, 
enixqdevaag o/.cog artb xe/.viov wg veioxdxiov anoondaag 
^ev'§ei. at ydQ acpt y.dfiqXoi 'inncov ovx eaaoveg \_eg'] xa^v- 
xrjta eiai, y^OQig de dxOece dvvaxcoxeQat noXXbv cpeQeiv. 
xb fiev d)] eldog b/.olov xt r/et q y.dfiqXog, Intaxafievoiat 103 
rotat"£!XXr]ai ov ovyyQdcpio' xb de fit] enioxeaxat avxfjg, 
Tovio cpQdoio. y.dfiqXog evxolat bniad-ioiot a/.eXeat r/et 
TeoaeQCtg fiqQovg /.ai yovvaxa xeaoeQa, xd de aldola dtd 222 HPOAOTOT r. 104—106. 

104 Tcov OTtiG&lcov axeXecov nqog tT]v ovqtjv TeTQaf.i(.iiva. ol 
de drj Ivdol tQOTtcp totovTip xat ^ev^i TOiavxrj xQe6(.ievot 
eXavvovot ItiI tov xqvoov XeXoyiOf.i6v(os oy.tog y.avuaTCJv 
Tcov ^eQfiOTCcTCov lovTCov eoovTat ev t/] aQnayfi' vno yciQ 
Tov y.avf.taTog ot f.ivQ/iirjyeg acpaveeg yivovTat vno yr^v. 
■d-eQuoTaTog de eoTt 6 rjXiog Tovroiot Tolot avd^Qconoiot 
t6 ico&iv6v, ov yaTcxneQ toIol alXoiot iieoau^Qbjg, uX)^ 
vneQTeiXag (.lexQt ov ayoQr^g diaXvoiog. tovtov de tov 
Xq6vov y.aiet noXXco (.luXXov rj t/j (leoait^Qiji Tt]v '^EXXdcda, 
ovzco coOTe ev vc^ari Xoyog avTOvg eort ^oeyeod^ai tt]vi- 
xavTa. (leoovoa de rj rjieQrj oxedov naQanXr^oicog y.aiet 
TOvg Te aXXovg avd-Qconovg yal rovg ^lvdovg. anoy.Xivo- 
(levrjg de Ttjg (leoafil^Qir^g yiverai ocpt 6 rjXiog yardneQ 
TOiat aXXoiot o ecod-ivog' y.al to dno tovtov dnicov enl 
(idXXov ipvy^ei, eg o enl dvotif^oi ecov y.al to y.aQra ipvyei. 

105 enedv de eXd-coot eg rov x^^Qov ol 'ivdot ey^ovreg ^vXd/.ia, 
efinXrjaavTeg ravTa Trjg ipd(ifiov Tr]v TayioTijv eXavvovat 
onioco' avTi/.a yuQ ol (tvQurj/.eg odiifj, cog drj Xeyerai vnb 
neQoecov, (ta&6vTeg duoy.ovoi. etvui de TayvTr^Ta ovdevt 
IteQcp b(iolov, ovTco coOTe, el (trj nQoXa(t^dveiv rovg 
^lvdovg Trjg odov Iv co Tovg (tvQ(trjyag ovXXeyeo&ai, ovdeva 
uv ocpecov unoocoCeo&ai. Tovg (tev vvv eQoevag tcov y.a- 
(tiqXoiv, elvat yuQ eaoovag d^ieiv tcov -d-rjXecov, nuQaXve- 
od-at eneXyo(ievovg ottov uiicpoTeQOvg' Tug de ^Xeag 
ccva(ti(tvr]ay.o(ievag tcov eXinov Texvcov evdid6vat (taXay.bv 
ovdev. Tbv ftev drj nXeco tov xqvoov ovtco ol ^lvdot xt£- 
ovTUi, cog HeQoat cpuai' dXXog de onavicoreQ^g eozt ev Trj 
Xf-OQJ] OQvoo^fievog. 

106 yll d^ eoxaTiai y.cog Tfjg oiyeofievrjg zd /.uXXiOTa eXaxov, 
y.atdneQ rj 'EXXug rdg wQag noXXov Tt ydXXiOTa yiexQT]- 
fievag eXaxe. tovto ftev yuQ n^bg rr^v r]co eoydTr] tcov 
oiyeoftevcov rj ^lvdiy.r] eori, cooneQ oXiyco nQ^zeQOv ellQr^ya' 
Iv TUVTrj TOVTO filv Tu efiipvxu TeTQdnodd Te yai tu ne- 
Teivd noXXco fieCco rj ev toIol dXXoioix^^^QioLai eoTt, nd^e^ 
Tcov 'inncov {ovTOt de eooovvTUi vnb tcov Mi]6iy.cov, Nl- 
oaicov de /.aXeoftivcov mntov), tovto de XQ^f^og dnXeTog 
avx6d^t eoTL, 6 ftev oQvoa^itevog, 6 6e y.uTacpoQeoftevog I HPOAOTOY r. 106—109. 223 

V710 TtOTaiLHov, 6 dh ojaTreq lorif.nqva aQrra^oi^evog. ra dh 
devdgsa xu cr/Qta avTod^t (peqeL y.aQnov etqia y.aXXovfi re 
TiQOcpegovTa y.al aQev^ ridv utco tojv oiojv' y.ui e<5^ii]TL ol 
'ivdol ocTib xovTWv Tuiv devdQeiov xQ^ovtul. TiQog d' av i07 
/iieGuiii^QLrjg eaxaTrj ^Qul^h] tiov oi/.eo/.ievtov xioQeiov eoTC, 
£v de TavTj] ki^avioTog te laTi /.tovvr] y_ioQeojv rcaaeojv 
q)v6(.ievog tcuI a/iivQvr] xa\ xaair] xal •Aivvdi.ico/iov xai Xrj- 
davov. TUVTU TcdvTa 7t}.i]v Tr^g aiivQvrjg dvarreTtcog y.Te- 

OVTUl ol ^Qd^LOl. TOV f.l€V /£ Il^UVCOTOV OvXHyOVaL Tr]V 

aTVQU/ia d^vuLevvTeg, ttjv eg "Eklrjvag ^oivLxeg e^dyovac 
TuvTr]v ■9-v/tievvTeg lui-i^dvovaL' tu yuQ divdQeu tu ?.iiSa- 
vcoTOcpoQa ocpLeg vnonTeQOL, aitt/.Qoi tu /ueydd-eu, tcol- 
x/Aot TO! eidea, cpvXdaaovoL nXrjd-ei nolXol neQi divdQeov 
exaaTOv, ovtol o^ineQ en AXyvnTOv eniaTQaTevovTUL. ov- 
devl de uDao uneluvvovTuc uno tcov devdqicov r/ Trjg otv- 
Qa/.og Tcu y.urcvco. Xiyovat dh '/ui Tode JjQdjSLOL, cog nuau los 
av yij eniiinXuTO tcov ocpicov tovtcov, ei jiir] yivea&ca y.at 
avTOvg OLOv tl y.ai y.uTU Tug exidvug rjnLatditrjv yivea&uL. 
'Aui '/.cog Tov d^eiov r] nQovoLU, oianeQ -/.ui oi/.og Iotl, eovaa 
aocpr], oaa /tev ipvx^v Te detXu -/.ui IdcodL/iu, tuvtu /.tev 
ndvTU noXvyova nenoirj/.e, 'iva ftr] entXinr] ■/UTead^Ldiiievu, 
oau de axiT^uu -/.ui uvirjQd, oXiyoyova. tovto ftiv, otl 6 
Xaybg vnb nuvTbg d-r^qeveTUL ■9^i]Qiov '/.ui oQVLd-og v.ui 
dvd-Qcanov , ovtco dr] tl noXvyovov eoTL' eniy.vtay.eTUL 
fxovvov ndvTCov d-rjoicov, '/.ai vb ftev daav tcov Ti/.vcov Iv 
Trj yaoTQi xb dh xjjlXov, tb dh uqtl Iv TrjaL /irjTQrjaL nXda- 
aeTUL, tb dh uvuLQieTUL. tovto /iihv dt] toiovto Iotl, rj 
8h drj XiaLva Ibv iaxvQOTUTOv '/.ui ■d^QuavTutov anu^ Iv 
Ttp §i(^ t/xt£a ev' TiHTOvaa yuQ ovve/.^dXXeL tco Ti/.vco zug 
/nrJTQag. to dh ultlov tovtov Tode eoTi' enedv 6 ay.viivog 
Iv Tij /irjTqi ecov uQxrjTUL diu/.tveo/tevog, o dh excov bvvxag 
■d-rjQicov noXXbv ndvTcov o^vTdTOvg d/ivaaeL Tag (.irjTQug. 
av^avo/ievog t£ 6r] noXXco /tdXXov enty.vieTUL '/.UTayQacpcov' 
niXug te drj 6 TO/.og eaTi xat t6 nuqdnuv XeinetuL uv- 
tiojv vyihg ovdh ev. wg 6h 'Kal al l/t(J^'a/ t£ y.ui ol ev 109 
^QU^ioLOL vnonteQOL ocpLeg ei iyivovTO cog 17 cpvoLg uvTOiaL 
vndQX^L, ovK av rjv ^LCoai/ta uvd^QoonoLaL' vvv 6' enedv 224 HPOAOTOY r. 109—111. 

S-OQvviovraL '/.aih. tevysa y.al ev amr^ fj o %Qar]v rf] ex- 
TTonqaL, anuuivov avrov ti]v yovrjv rj SijXea arcrBTaL rrjg 
deiQrjg, y.ai efirpvaa ovy. avisL nQh av diacpdyr]. 6 (.lev 
d)] eQor]v aTtod-vrjaxsL tqottci) tco eiQ-r^iiievq}, r] de d^iqXea 
Tiaiv TOLrjvde a/tOTivsL tco eQaevL' tcjj yovii TLintoQiovTa 
exL ev rfj yaaxQl eovTa tcc Tiv.va dLSO&UL tijv /.a^TiQa, 
dLacpayovTa ds Tr]v vr]dvv avTtjg ovtco Tr]v exdvaiv ttoles^ 
Tai. ol ds aXloL ocpLsg eovteg av&Qconcov ov Sr]Xrj(.iovsg 
TLy.TOvoL TS cocc /.al eyXiTtovoL noXXov tl y,Qf(.ia TcjJv t«- 
'Avcov. at /iiev drj vvv extdvaL xara naaav Tr]v yrjv eiai, 
ol di, vnorcTeQOL eovTeg, ccS-qool elal ev Tf ^Qa^ij] y.al 
ovdafifj aXXrj' '/.aTce tovto do'/.iovaL noXXoi slvaL. 

110 Tbv {.isv dr] Xi^avcoTov tovtov ovtco '/TiovTaL ^^qcc^lol, 
Tr]v 6s '/.aoir]v cbds. ensav '/.aradr^ocovTaL ^VQorjOL '/.ctl dsQ- 
liiaoL aXXoiOL nav to oco/iia y.al to nQoaconov nXr]v avTtov 
Tcov dcp&aXf.icdv, SQ^/ovraL snl Trjv yaair]v' rj ds ev Xifivi^ 
cpvsTac ov ^ad-ij], nsQc ds avrrjv y.al sv avTjj avXi^STul 
y.ov &r]Qia nreQcoTcx, TfoL vvy.rsQioL rtQoar/.sXa fidXiora, 
'/al TirQLys dsLvov, '/al sg dX'/r]v aX'/Lfia' tcc dsl dnafiv- 
vofiivovg dnb tcov bcpd-aXpLtov ovrto dQinsiv rrjv y.aair]v. 

111 rb ds drj xLvvdficofLOv stl tovtcov ■O-tofiaornrsQov ovXXi- 
yovai. oxov fiev yaQ yivsraL '/al yrig fiiv yt] r) TQicpovod 
sori, ox)'/. sxovoL slnsiv, nXijv otl Xoyco ovx ohoTL XQSOfis- 
voL sv TOLoids xiOQioioi cpaoi riveg avrb cpieod-cci IvtoZol 6 
Jiovvaog erQdcpr]' oQVLd-ag ds Xiyovoi fisydXag cpoQssiv 
ravra rd xdQcpea rd rjfislg dnb <^oiviytov fiad^ovreg y.iv- 
vdfitofiov '/.aXiofiev, cpOQseLv de rdg oQVL&ag eg veoooidg 
TtQOOnenXaofiivag e/. nrjXov n^bg dno^/.QrjfivoLOL ovqsol, 
svd-a nQoa^aoLv dv^Qtontp ovdsfiiav sivaL. nQog lov dt] 
ravra rovg ^Qa^iovg oocpi^soO-aL rdds' ^otov re xal ovcov 
Tcdv dnoyivofisvcov y.al tcov aXXcov vno^Qvyicov rd fiiXsa 
dLarafiovTag tog fiiyLora yofiitsiv sg ravra rd ;fW()/a, xai 
acpea d^ivrag dyxov rtov vsoooLitov drtaXXdoasod-ai s'/.dg 
avrstov' rdg ds OQVL&ag xaranerouivag rd fiiXsa xtov 
VTtol^vyiojv dvacpoQisiv snl rdg veoooLd-g' rdg ds ov Svva- 
fiivag laxsLv y.araQQrjyvvod-aL enl yrjv' rovg de sniovrag 
ovXXiyeiv rb •/.ivvdfnofiov, avXXeyofisvov 6s Ix tovtcov HPOAOTOY r. 112-116. 225 

a!trA.vleo&UL eg Tag ItXXag xcooag. to dh drj Ir^davov, to H2 
^-iqa^LOL y.uKiovaL }.dduvov, itl tovtov d-iof.iaaLi6TeQOv 
yiveTaL' ev yuQ dvaoduoTur(o yivouevov evtodeoTUTOv eaTi' 
Tiuv yuQ aiycov tcov TQuycov ev TOiaL ncoycooL evqiay.eTUL 
eyyLvouevov olov yXoLog arco Tr^g vh]g. yor^aiuov (5' eg 
noXXcc Tcov uvQCov eoTi, d-viiiievoi te uuliOTa tovto 

^OU^LOL. 

TooavTU uev d^vcouccTcov nfQL eiQrjod^co, urroLeL de Trg ns 
yMQr^g Trjg ^Qa^Sii^g &eorteoiov cog tjdv. dvo de yeveu olcov 
Gcpt eoii d-conaiog a^LU, tu ovduuo^L ereQCoO^L eOTi' to 
(^iev avTHov ezeQOv e/eL Tug ovQug liicr/.Qug, tqlcov nr^yuov 
ovA ekdaaovug, Tug ei TLg eneir] offL Irreh/.eLv, eh/.eu uv 
f'xoLev avuTQi^oi-Levtov nQog Tjj y^ tcov ovqIcov' viv d' 
anug TLg tcov noLuevcov errioTaTUL ^vXovQyeeLv eg tooovto' 
auu^idug yuQ noLevvzeg vnodeovoL uvTug Tr^oi ovQr^ai, 
kvog ixcxoTOv y.t^veog Tr^v ovQrjv en aua^idu e/.cxOTrjv y.UTa- 
deovTeg. to de ereQOv yevog tcov olcov Tug ovQug nXuTeug 
(fOQeovOL y.ui enl nr^yvv nldrog. 

yino/.kivoiiLivrjg de (ieouf.i^Qirjg nuQrj/.eL nqog dvvovTU m 
7]hov 1] AtO^LOniri ycoQrj eayuTr> tcov ol/.eouevcov' avTrj 6e 
XQVoov Te cptQeL nohhov /.ul e).e(fuvTug uuffLlacfeag y.al 
dhdQea nuvToiu cr/Qiu /.ul e'(3evov y.ui uvdQug (xeyioTOvg 
y.cd y.allioTOvg y.ul iiu/.QO^icoTfiiTOvg. 

AvTUL fiev vvv ev ts Trj ^oiri eoxuTiui eiOL y.ul ev Tfj ii5 
Al^vj]' neQL de tcov ev tjj EvQConjj tcov nQog eoneQtjv 
eoxuTLecov eycb uev ov/. eyto uTQe/.ecog XeyeLV ovts yuq 
eycoye evde/.oiiuL "HoLduvov y.uUeaO^uL nQog (iuQ^dQcov 
noTUi.iov ey.dLdovza eg d-dXaoouv Trjv nQog (jOQerjv avef.iov, 
c(7v ozev To rff.e/.TQOv ffoiruv ).6yog lozi, ovTe vrjoovg oida 
KaooLTeQidug iovoug, e/. tcov 6 y.uaaireQog r]f.ilv cfOLTu. 
TOVTO ftev yuQ 6 ^HQLduvhg uvto y.uTrjyoQeei to ovvotia 
iog eOTL^EhKrjVL/.ov /.al ov {iuQ^iuQov, vno nOLrjTeco de TLvog 
notr^O-ev' tovto 6e ovdevog avionTeco yevofievov dvvuiiUL 
d/.ovouL TOVTO fieXetetov o/.cog &uXaood Iotl ta eney.eLvu 
T^^g EvQconrjg. e^ eoydTrjg d^ cov o Te y.aooixeQog rjfilv ffoita 
y.ul TO i]).e/.TQOv. noog de uQy.tov Trjg EvQconr^g noXXco iiG 
TL nXeiOTog xQvaog ffuivexuL ecov' ov.cog fiev yLvoiLevog, ov'/. 

Herodoii vol. I. 25 226 HPOAOTOT r. 116-118. 

€^w ovdh Tovro arQexetog eiiTat, XsyeraL dh vTtey. rwv yQV^ 

Ttcov aQTtd^siv ylQi(.iaGnovg avdQog i.iovvocpd-al/iiovg' Ttei- 

■&o/iiai dh ovde rovro, oy.cog juovvocf^aXiiioi avdQeg cfvovrai, 

cpvffiv exovteg tyjv aXXriv 6f.ioir]v toZol aXXoLOL dvd^Qco- 

TtOLGL. al (5' lov eGxccTial or/.aoi, TteQixlrjiovGaL rrjv allrjV 

Xti^Q^v 'tct* evTog dntQyovGaL, ra ydXXLGTa doyeovTU ri(.uv 

elvaL yoL GnavLCOTara e^eLV avrd. 

117 "Eotl de nediov ev TJj jtoirj nsQLyexXrjLjiievov oiQei 

ndvTO&ev, dLaocpdyeg de tov ovQeog eloL nevre' tovto t6 

nediov r]v /lev xore XoQaGfxicov, ev ovqolgl ebv tcov Xo- 

QUG/iicov TS avTcov xaVrQxavicov yal TldQ^cov v.al ZaQay- 

yecov yal 6af.iavaicov, eneire de IleQGaL exovGL to y.Qdrog, 

eGTi Tov ^aGLleog. l/. drj cov tov neQLyXr]iovTog ovQeog 

TOVTOv QeeL norauog /iieyag, ovvoua de o% Igtl ^Jiyrjg. 

ovTog nQoreQOv /iiev aQdeoye dLaleXa/ii(.ievog neviaxov tcov 

elQrj/ievcov tovtcov rdg x^Q^^j '^m dLOGCfdyog dyo/iievog 

eydGTr]g eydGzoLGL, erceire 6e vno rco TTeQGr] eloi, nenov- 

■9^aGL TOLOvde' Tag diaocfdyag tcov ovqIcov evdei/iag 6 

^aGLkevg nvkag en ey.dGtr] dLaGrpdyL eGTr]Gs, dnoy.s'/lr]L- 

(.levov de tov vSarog Trjg die^odov to nediov to evTog 

TCJov ovQecov neXayog yiveraL, evdLdovrog /lev tov nora- 

(xov , exovTog de ovda/cfj e^t']XvGiv. ovtol cov o%neQ e/i~ 

nQOG&e ecod-eoav XQdo^aL rco vdari, ovx exovreg avrco 

XQao&aL ov/icfOQfj /leydXj] diaxQsovTaL' tov /lev yaQ x^i- 

f.tcJuva vei acft 6 ^eog toGneQ yal tol<jl ccXXolgl dv&Qco- 

nOLGL, Tov 6s ^sQeog GneiQOvreg /leXivrjv y.al GrjGa/iov 

XQr]iGy.ovTai tco vdarL. enedv cov /tr]dev ocfL naQadLdco- 

TaL Tov vdarog, eXd-ovreg eg rovg UeQGag amoi ts xal 

yvvaiysg, Grdvrsg xard rdg d-vQag tov (iaGiXeog ^oevGt 

cx)Qv6/ievot, 6 de ^aotXevg tolgl deo/.ievoiGt avrcov /idXiora 

evTeXXerat dvoiyetv Torg nvXag rdg eg tovto cfSQOvoag. 

enedv de dtd/OQog r] yfj GCfscov ysvrjrat nivovoa to vScoq, 

avrai /isv at nvXat dnoyXr]iovTat, dXXag d^ evrsXXsTai 

dvoiystv dXXotot TOlGt deo/ievotGt (idXtOTa tcov Xotncov. 

cog de syco oida dxovGag, XQW^'''^ /isydXa nQrjGGO^ievog 

dvoiysi, ndQS^ tov cfOQOv. 

118 Tavra /lev di] sxeL ovtco, tcjov de t([) Mdyco snavaatdv- PiPOAOTor r. 118. 119. 227 

Tcov e/tra avdQioy, eva avziov ^IvTarpeQvea y.areXa^e v^ql- 
oavxa rdds djtoO^avelv avxi/.a f.ietd rrjv inavdoraoLV. 
rjO^ele eg xd ^aoUr^ia eosl&djv xQriJ.iaiioaod^aL rw /?a- 
GLXeV y.al yuQ drj y.aX b voi-iog ovrco elxs, tolol eitava- 
ordoi T(o Mdyco eoodov eivaL rraQa ^uoLkea civev dyyekov, 
rjv ftr] yvvuL/.} rvyxdvrj uioySiievog (^uOLlevg. ovy cov dij 
^IvtarpeQvrjg IdL/.uiov ovdeva ol eoayyel?ML, aAA' dri ijv tcov 
STTrd, eoLSvuL rj&e^.e. 6 de 7tv7.ovQog /.ul 6 uyye^.Lr^rpoQog 
ov TteQLcooeov, cpduevoL rbv ^uoiXeu yvvuL/.l fiioyeo&ui. 
b de ^Ivru(peQV)]g do/.ecov orpeug xpevdea XeyeLv noLesL 
TOLdde' ortuodjiievog rbv u/.ivd/.eu UTtordiivei uvrcov rd 
re coru y.ul rug Qivug, y.ul uveiQug neQi rov xu/.Lvbv rov 
iftjtov 7teQL Tovg uvxsvag orpecov edr]0€, y.ul dnrf/.e. ol de uo 
Tco (3uol/M deL/.vvovoL ecovtovg y.ul rr^v ulrirjv eiitov di 
rjv 7teTtovd-('jreg e\')]Ouv. JuQeiog de uQQCodrjoug jiir] y.OLVco 
Xoyco 01 «s Ttertoirj/.oreg ecooL tuvtu, i.ieru7tSf.L7t6(.isvog sva 
ey.uorov UTterteLQUto yyo^ftrjg, el ovve/tULVoi sloL rco Tte- 
7t0Lr]jLiev(p. erteite de iBeuu&e cog ov eul ovy/.eLuevoLOL elfr] 
Tuvru 7tertOLr]/.c6g, i/.UiSs uvrov re rbv 'ivrurpeQveu y.al 
Tovg 7taidug avrov y.ul rovg ol/.r]iovg Ttdvrug, l/.Ttidag 
TtoXXdg exiov /iierd rcov ovyyevecov fiLV eTtL^ovXeveiv ol 
STtavdoraoLv, ovXXu^cov ds orpsag e'dr]OS rrjv STti ^avdrcp. 
T] de yvv)] roii ^IvrarpeQveog rpoiteovoa err\ tug ■O-VQug rov 
fiaoLXeog y.Xaieo/.s uv y.ul odvQeo/.eto' 7toievoa 6s alsl 
rcovtb rovro rbv Juqslov erteLoe ol/.reiQui f.iLv, Ttsfxxpag 
ds uyyeXov eXeye rdds "co yvvuL, ^uoLXevg tol JuQelog 
dLdoi eva rcov dedeftevcov oiy.Vjicov Qvoaod-UL, rbv ^ovXsul 
e/. rtdrrcov" t] de ^ovXsvoufievri vrtey.Qivuro rdde. "ei 
fiev drj fioL dLdol (iaoiXevg evbg rrjv xpvyjjv, uiQeofiUL 1/. 
7tdvrcov rbv udeXrpeov^ Ttvd-oiievng 6e JuQelog ruvra y.ai 
■d-cofidoag rbv Xbyov, 7tefL\pug rjyoQSvs "w yvvuL, siQCor^ 
os ^uoiXevg, rivu exovou yvc6fir]v, tbv uvdQU rs y.ai rd 
Te/.vu ey/.uruXL7tovoa , rbv ddeXrpebv e'iXso neQielval toi, 
og y.UL uXXoTQic^reQog tol tcov naidcov y.al sooov y.sxuQi- 
Ofievog Tov uvdQog sotl." rj (5' ufiei(iero roLoids. "co /?a- 
glXsv, uvrjQ fiev fiOL uv uXXog yevoito, el duificov ed-iXoi, 
V.UI re/.vu uXXa, si Tuvra dno^dXoifii' narQog ds yal 

15* 228 HPOAOTorr. 119—122. 

(.ir^TQog ovv.tTL ii£v tioovTCov adelffsog av a).).og ovdevl 
TOOTtoj yevoiTO. Tavrr^ Trj yvioiiji xoeotievr] eXe^a TaiTa." 
sv Te dri edo^e ro) JaQsio) eirrelv i] yvvrj, y.ai 01 arci]y.E 
TOVTOV TS Tov TTaQaiTesTO y.al tcov rraidcov tov nQea^v- 
TaTOv, r]a&e)g avTrj, Tovg de aXXovg arce/.Teive navTag. 

120 Tcov iiev di-j enTcc elg avTi/.a tqottci) tco elQr^f.uvco ano~ 
'/.coles' y.aTci de y.ov ualiaTa TrjV Kau^vaeco vovoov lyevsTO 
Tude. vno Kvqov y.aTaaTC(d^e)g ry ZaQdicov vnaQ/og 'OQoi- 
Ttjg avrQ neoar^g. ovTog ened^vurjas nQr^yuaTog ovy. ooiov' 
ovTS yccQ Tt nad-cov ovte d/.ovaag f^icxTaiov e^cog nqog 
JJolvy.ociTeog tov Eauiov, ovTsldcov nQOTeQOv, ens&vur]oe 
).a^cov avTov dno).eaai, cog iiev ol nlevveg Xeyovoi, dia 
TOiiqvde Tiva alTir^v. eni rcov (iaaiXeog ■9vQecov y.aTr^ixevov 
Tov TE ^OQoiTi]v y.ccl aD.ov ITeQOr^v tco ovvoua eivai Mitqo- 
^drr^v, vouov aQXOVTa tov ev Jaaxvleico, TOVTOvg ey. ).6ycov 
eg veiysa ovuneasZv, y.Qivofievcov ds 7ceQi dQeTrjg elnelv 
rbv MiTQOiSccTrjV tco ^OQoiTi] nQorpsQOVTa" av yccQ sv dvdQCJov 
loycp, og ^aailei vtjOov Zduov nQog tco oco ro/iici) nQoa- 
y.eiuevr^v ov nQOOsy.nqaao, code dr] ri eovoav svnerea ysi- 
Qco3^)jvai, Tr]v tcov Tig emxoiQicov nevTey.aideya 6n?.iTr]aL 
snavaoTccg eo^E y.al vvv avTfjg TVQavvevei." 01 fiev d)] 
fiiv cpaOL TOVTO d/.ovoavTa v.al dlyr^oavTa tco oveidsi, 
snid^vfifjoai ovy. ovtio tov eXnavTU ravTa Tioaod-ai cog 
IToXvy.QccTsa ndvrcog dno).soaL, Sl ovriva y.ccy.cog rv.ovoe. 

121 ol 6e elccaaoveg leyovai neuipai^-OQoiTr]v eg Zdiiov y.i\ovy.a 
OTEvdr] xQ^U^^^^og dsiqoofisvov {ov yccQ cov Sr] tovto ys 
XeyeTaL), y.al tov noXvy.Qchea Tvyeiv y.ccray.eiftevov Iv dv- 
dQEcovL, naQelvaL de oi y.al ^vcc/.QeovTa tov Tr^LOv' y.ai 
y.cog eiT e/. nQovoi\]g avTOv y.aTr]XoyeovTa tcc 'OQoiTSOi nQr]- 
yitaTa, sIlte -/al ovvTvyJr] r/g ToiavTT] snsyevsTO' %6v rs 
yccQ y.}]Qvy.a tov "OQoirsco nctQsld^ovra dialeysod-ai, y.ai 
Tov IToXvy.QdTsa {tvxslv yccQ dnsozQauuevov nQog tov 

122 roZ/O)') ovTS TL fisraOTQarpfjvaL ovts vno/oivaad^aL. airiaL 
usv d)] avraL dirpuaicci XeyovTCci tov S^ccvcctov tov IToXv- 
XQaTSog yeveo9-aL, ndQSOTi ds nsi&sodai oy.OTeQj] Tig 
[iovXeTaL avrecov. 6 de cov ^OQoirt^g iL.6ftevog ev Mccyvr^oij] 
TTJ vnSQ MaidvdQOv noTaiiov or/.r]usvr] enetins Mvqoov I iiPOAOTor r. 122- i2i. 229 

rov rvyeco ardou ^lvdov eg ^af.iov uy/elli^v (ffQovTU, ua- 
d^(hv Tov IIo/.v/.QUT£og Tov voov. nolv/.QUTr^g yaq ioTc 
TxqioTog TuJv r^fuig Idfuv 'EKh\vtov og i)^a).aoaoy.QaT teiv 
Irceviod-ri, Ttuoe^ Mivco ts tov Kvcoaaiov y.ul el di] rig 
ukXog TTQOTeQog tovtov rjQ^e rfjg d^u/.uaor^g' rr^g de uv- 
■iyQCjOTCi^ir^g /.eyof^ievr^g yever^g no).v/.QUTr^g laTi nQcoTog, 
ekniSug rcokhag e^cov ^lcovir^g tc y.al ri^acov UQ^eiv. ftad-cov 
lov TavTCc (.iiv diuvoevjiievov 6 ^OQoirr^g neinpug ayye/.ir^v 
eXeye rude. "'OQoiTt^g IIo/.vy.QUTel code ).iyei. nvvO-dvo- 
l-iUL im^ovXeveiv ae rrQt]yiiiuai iieyu/.oiai, XQi]aaTU de toi 
ov/. eivuL /MTO. Ttt rpQOvrjUUTU. av vvv code rtonjaug 6q- 
d-coaeig fiev oecovTOv, acoaeig de y.ul eue' euol yuQ (iuaL- 
).evg Kuu^Svaijg eTiL§ov).eveL -Ouvutov, y.ui /.iol tovto e^uy- 
yi/.leTUL aurpr]vicog. av vvv Ifie e/./.oiiiaug uvrbv y.ul 
XQr^uuia, Ttt fiev avT.cov uvTog e^e, tu de eue ea exeiv 
e^ivey.iv re XQrjficucov UQ^eig UTvuorjg Trjg 'E/J.rxdog. el di 
fiOL urtcOTicLg tu neQL rcov xQt]fi(XTCov, Ttifiipov ooTig tol 
mOTOTUTog TvyxdveL icov, tco iyco uitodi^co." tuvtu u/.ov- 123 
aug no/.v/.Q(xTT]g rjo&i] Te y.ui ejSov/.ero' y.ui y.cog lueiQeTO 
yuQ xQr^fiUTCov fieyakcog, urtojtifirteL TtQcota y.uTOipOfievov 
MuicxvdQiov MuLuvdqiov uvdqu tcov aaTCov, og ol )]v yQUfi- 
fiaiLatr^g' og XQ'''^'^^ o^ 7to)Xc7) vateQOv tovtcov tov y.oofiov 
Tov i/ Tov uvdQecJovog tov IIokvy.QdTeog eovTU u^io&t]T]TOv 
uviOt]/.e 7CUVTU ig to 'IIquIov. 6 de ^OqoiTr^g fiaO-cov tov 
y.UTUO/.OTtov iovTU TtQoadoy.ifiov irroiee zoidde' ).c'<Qru/.ug 
o/.TCo Trkr]Qc6oag kiO-cov nXr]v y.ccQTa ^QUxiog tov 7teQi uvtu 
Ttt yei).eu, ircLrco/.r^g tcov ).iOcov y^Qvaov inijiu/.e, y.UTU- 
Sr^aag be tug kccovu/.ug elxe eToifiug. i/.Ocov de b Mui- 
uvdQLog y.ui ■Or]T]accfievog dntjyyeXke tc^ IIoXvy.QdTei. de 124 
nokku fiev Tcov fiuvTicov unuyoQevovtcov noD.d 6e tcJov 
rpikcov ioTekkeTO uvTog dnLivtti, nqbg 6e y.ul idovot^g Trjg 
^vyuTQog oipLV evvnviov roitjvde' ido/.ee 01 tov nttTiqu 
iv TcT) i]iQL fiericoQov eovTtt Xovad-ui fiev vnb tov Jiog, 
XQieod-ttL de vnb tov r]),iov. TttVTt]v Idovott Ttqv oxpiv 
nuvTOir] eyivero fii] dnodr]fiiiauL rbv noXvy.QdTeu nuQu 
ibv 'OQoiTi]v, y.ui dt] '/.ui lovrog uvtov ini Tt]v nevtrf/.ov- 
zeqov ine(pt]fii^eTO. 6 di 01 r]nei).r^ae, i]v aoog unovooTt]ar], 230 HPOAOTOT r. 124—127. 

noyXov fiiv XQOvov TcaQdsveveod-ai. tj dh rjQrjOaTO Ini- 

tsXaa tavra yevead-aL' ^ovleoS-aL yaq naQ&evsveod-at 

125 [Ttkiio XQO^ovl 7] rov naTQog eoxeQfio&ai. nokvAQdT)]g de 
Ttdorig ovjji^ovXirjg dXoyi^oag ejiXcoe naQa tov ^OQoirrjv, 
(ifA.a dyof-ievog aXXovg re rcoXkovg tujv iTaiQcov, ev de di] 
y.ai Jr]jiio/.7]dea tov KaVurpcovTog Kqotcovi^tVjV avdQa, 
irjTQOv TS eovTa xal Trjv rexvr^v doy.eovTa UQLOTa tcJov v.aT 
scovrdv. dniyiOfievog de eg trjv Mayvi]oir]v 6 IIoXvxQdTr^g 
diecpd^aQr] y.axcog, ovts ecovxov d^icog ovTe tcJov ecovToiJ 
(pQOvr]/.idTcov' OTL yuQ (.11] OL ZvQiy/.ooicov yev6f.ievOL tv- 
Qavvoi, ovde elg tcov d^.hov^^Ellr^vLXcdv tvQavvcov a^iog eotL 
JIoXv/.QdTeL (leyaXoTTQBireLav ovfi^kr]^rjvaL. dyTOXTeivag de 
(iLv ovy dS,icog dnr]y\]OLog ^OQoiTx^g dveoTavQCooe' tcov de 
OL sno(.iivcov oooLfiev ijoav Zd(.iLOL, dnry/s, y.eXevcov ocpeag 
stovtcp x^Qf^^ sidevaL eovTag iXevd^eQOvg, oool de r^oav 
^elvoL te y.al dovloL tcov sno(i£vcov, ev dvdQartodcov loyco 
noLsvfievog siy^s. no).v/.QdTr]g ds dvay.Qe(id(ievog snsTslss 
ndoav tr]v oipiv tr]g d-vyuTQog' elovTO (lev yaQ vnb tov 
jLog, oy.cog vol, exQieto de vno tov i]Xiov , dvielg avtog 
sy tov G(jL)(.iaTog iy.(idda. 

126 Uolvy.QdTSog (isv di] ai nolkal svivxicfL sg tovto 
stsXeiTi]oav, tf] oi yt(iaoig b Aiyvntov ^aoLlevg nQoe(iav- 
tevoaio' XQO^V ^^ ^v nolho voteQOv y.ai ^OQoiTi]v Uolv- 
y.QaTSog tioLeg (letf^Xd^ov. (xetd yaQ tbv Ka(i§voeco d^dva^ 
tov yai tcov Mdycov tf^v ^aoih]ii]v (levcov ev tf^OL idQdiOL 
'OQoitr]g cocpelee (lev ovdev IJeQOag vnb Mf]dcov dnaQUL- 
Qri(isvovg tr]v dQX^V b ds sv tavtrj tfj taQayJ] y.atd (lev 
ey.teLve MiTQOjSdtr^v tov ly. Jaoy.vXeiov vnaQyov, og oi 
covsidLOe td sg IIolvy.QdTea exovTa, y.aTa 6e tov Mitqo- 
^dteco tbv nalda KQavdpni]v, dvdQag ev IleQorjOL So/.i- 
(lovg, dXla ts e^v^Qios navtola, y.ai tiva dyyelLi^rpoQOv 
JaQeiov ekO-ovta naQ avTov, cog ov nQog i]dovfjV oi f]v 
td dyyeXX6(ieva, y.teiveL (ilv bnioco yo(iit6(isvov, avdQag 
oi vnsioag y.aT bdov, dnoy.Tsivag de (ilv i]rpdvioe avTco 

127 %nn(o. JaQelog Se cog eoxe tf]v dQxi]v, ened^v(iss tbv 
^OQoitrjv tLoao&ac ndvtcov ts tcov ddr/,r](idTO)v sivsy.sv xai 
(idliota MiTQOjSdTeco y.ai tov naidog. e/ iiev de tf]g iO^er^g I HPOAOTOY r. 127. 128. 231 

GTQCiTov hi avTov ov/. ido/.es ni/nTteiv are ol oldeovrojv 
eii TLtJv 7TQr//fidiwv, /(.al veojOTi exiov tt^v aQXi]v, y-al tov 
'OQOurjV iieyaXrjv trjv loyhv Ttvvd^avofievog exeiv, tov x^^-ioi 
fiev neQGktiv edoQvcfOQeov, eZ/f de vof.ibv t6v t£ ^Qvyiov 
y.ai Avdiov Y.al ^hoviv.ov. ixQog Tavia drj u)v 6 JaQelog 
Tads e/iiT]xav)]GaTO. Gvy/.aXeoag ITeQoecov Tovg do/.i/nco- 
TCCTOvg eXeye acpi Tccds. "co UeQaai, Tig av (.iol tovto 
vLiecov VTtoGTCtg eiriTeXeoeis oocpir^ -/.al (.it) ^lr] ts y.ai 
oiiihi); evd-a yccQ oocfi)]g del, ^ii^g sQyov ovdev. vf.i€tov 
drj u)v Tig civ /.lot ^OQoiTr^v rj ^cijovTa ayceyoi r/ aitoy.Tei- 
veie; og cocfeh]GS /.lev y.co ITeQoag ovdev, y.ay.u 8e /neyaka 
eoQye. tovto /lev dvo r^ueiov rjiarcijoe, MiTQOiictTr^v ts y.ai 
Tov Ttalda avTOv , tovto de Tovg ava/.a/.eovTceg avTOv y.ai 
TteftTto/iievovg vri e/iev y.Teivet, vjSqiv ov/ civaayeTOv cpai- 
vcov. TtQiv TL iov /liCov e^eQyaaaod-ai iiiv UeQoag y.ay.ov, 
y.aTaka/iftTeog eaTi rHitv O^avcxTco.'' JuQelog /lev TavTa i28 
en^eiQioTa, ry ^£ civdQeg TQiiqy.ovTa vjteoTijoav, avTog e/.a- 
GTOg ed^eXcov rtOLceiv Tuvia. eQi^ovzag de JaQelog y.aTS- 
).cxLi^avs y.eAevcov TtcxXXead-aL' Tta/.lo/ienov de XayydyeL v/. 
TtdvTcov Bayalog b ^QtovTeco. ^.aycov de o Bayalog Ttoiesi 
TOiade. §i§).ia yQaipceiievog uoX?.a y.ai neol /toXXiov Xe- 
yovTa TtQrjy/icetiov orpQrjldcx ocft enelSale Tr^v JuQeiov, 
/leTa 8e rJLS f^wv TUVTa eg Tug IcxQ^ig. a/tixo/usvog 8s 
y.ai ^OQoixscx) eg oxpiv e/.d-iov Tiov (iifSXiiov ev e/.aoTOv rreQL- 
aLQeo/ievog e8i8ov tco yQau/iaTLOTrj tco (iaoilrjici) ^^t^-i- 
yeoi^uL' yQau/iaTLOTag 8e ^aoLXrjiovg ot rtavTsg VTtaQxoL 
exovoL. artOTteiQeo/ievog 8e tcov ^OQvcfOQcov e8i8ov to. 
(ii^Xia b Bayalog, eXolev^e^aiato artooxceotv a:t "OQoiTeco. 
oQecov 8e ocfsag to. ts ^t^Xia os(io/isvovg /leyaXcog y.ai tcc 
Xeyo/isva e/ tcov (it[iXicov stl /letovcog, 8i8ol aXXo ev tco 
svfiv ertea tolcx8s. "co niQoai, ^aoLXevg JaQelog artayo- 
QSVSL v/iiv /iT] 8oQvcfOQeeLv ^OQoiTrjV." 01 8e ay.ovoavTsg 
Tovtcov /iSTt^y.cev ol Toeg aix/icig. i8ihv 8s [tovto'] ocfiag 
6 Bayaiog rtetd-OLievovg tco tit^Xico, evd^avTa 8r] O^aQorjaag 
TO TsXsvTaiov Tiov ^t^Xicov 8l8ol Tip yQa/i/taTLOTfj, ev tw 
eyeyQa.TTO "fiaaiXeig JaQelog neoorjaL toiol ev laQdLOi 
ivxiXXeTaL /TeiveLv 'OQoiTrjV." oi 8e ^OQvcfOQOL cog rjy.ovoav 232 HPOAOTOY r. 128—130. 

Tavxa, a/iaod/iievoi zovg axivcr/.ag v.TebovoL naQavziy.a 
fiiv. ovTO) di] 'OQokr^v tov IleQaijv UoXvxQaTSog tov 
2^afilov TiGieg /neT^kd^ov. 

129 }i7iiy.oi.ieviov de y.al dvayof.iio&evTCtjv tcov ^OQOiTeo) '/Qrj- 
udroiv eg td Sovoa, ovvTqveiy.e xqovco ov nokXcT) voreQOv 
(jaoiXea JaQelov Iv ciyQ)] 0^r]Qcuv dnod-Qcoay.ovTa drc %iitcov 
OTQacpfjvai Tov noda. y.ai y.cog loyvQOTeQcog eoTQdcpr]' 6 
yuQ ol doTQdyaXog e^exojQr]oe e/. tcov cxQd^Qcov. voniKcov 
de y.ai TtQOTeQOv TteQl ecovTov exeiv uilyvjcTicov Tovg doxe- 
ovTug elvai nQcoTOvg zr^v lr]TQi/.r']v, tovtolol e/QdTO. ol 
de OTQelSlovvTeg y.al ^iev/iievoL tov noda ya/.hv {.leL^ov eQyd- 
^ovTO. en enTa /.lev dr] r]/ieQag y.al inTa vv/Tag vno tov 
naQeovTog yay.ov 6 JaQelog dyQvnvir]OL elieTO, Tfj de dr] 
oydoj] fj/iieQr] e/ovTi ol cpXavQCog naQa/.ovoag Tig nQOteQOv 
eTi ev ZdQdLOL tov KQOTCovirjTeco Jr]i.ioyr]deog Tr]v rixvr^v 
dyyeXXeL tco JaQeico' 6 de ayeiv /iiv tyjv TayJaTr^v naQ 
ecovTOv e/eXevae. tov de cog l^evQOv ev tolol 'OQoiTeco 
dvdQanodoLOL b'/.ovdr] dnr]iieXr]/ievov , naQtjyov eg f.ieoov 

130 nedag Te eX/ovTa y.al Qdy.eoL eaO-r]/ievov. OTa&evTa de eg 
{.leoov elQCOTa 6 JaQelog Tr]v rexvrjV ei enioTaLTO' o (5* 
ovy vnedeyeTO, dQQCodecov /ir] ecovTOv e/cpiqvag to naQU- 
nav Trjg ^EXXddog f] dneoTeQr^uevog. y.aTecpdvr] 6e tco 
JaQeico TeyvdteLv eniaTdf.ievog, yal Tovg dyayovTag avTOv 
ey.iXevoe (.idoTiydg Te yal y.evTQa naQacpeQeLv eg zb f.ieaov. 
b dh evO^avTa dr] cov e/cpaivei, cpdg diQe/.ecog /lev ovy eni- 
OTaod-aL, bfiLXr]aag de ir^TQco cpXavQCog execv Tr]v rexvr^v. 
fiEtct 6e dig ol eneTQeipe, ^EXXr^vLXoloi Irjfiaoi XQeoftevog 
y.al rjnLa fieTa to; ioxvQa nQOodycov vnvov %e fiLv Xay- 
xdveiv enoies y.al ev XQOvo) oXiyco vyiia fuv eovTa eni- 
6s^B, ovdafid stl eXni^ovTa dQTinovv eoeod^ai. dcoQeetac 
6/] fiiv fieTa TavTa b JaQeZog ne6icov XQvaicov 6vo tev- 
yeOL' b 6i fiiv eneiQeTO eli ol 6inXr]aiov to y.ay.ov eniTr]6eg 
veiisi, OTL fuv vyLsa enoir]oe. r]0&e\g 6e tco ensi 6 JaQelog 
unonifineL fiLv naQa Tag ecovTOv yvvai/.ag. naQdyovTeg 
6e ol evvovxoL eXeyov nQog Tag yvvaixag cog ^aOLXiC ovTog 
ellr] og Trjv ipvxqv dne6coye. vnoTvnTOvoa 6e avTicov sxdoTT] 
cpidXr] eg tov xq^oov Tr]v 0^^xr]v s6coQieTO tov Jr]fioxr]6sa I HPOAOTOT r. 130—134. 233 

ovtco d)'] TL datpilei diogef] lug rovg aTtOTtatrovtag uno 
Tcov (piaXicov oxaxfQag e/c6(.ievog 6 olxirr^g, ti[j ovvoina 
Tjv Ixiitov, aveliyezo -/.ai oi yiQrjUa nolXov tl yiQvaov 
auveXex&rj. 

'O de J)]uo/.r^dt]g ovzog cude e/. KQorcovog aniyuevog i3i 
JIokv/.Q(XTei cbf.iiXr]oe. 7caxQ\ ovveixeTO ev Kqotcovl oQyrjv 
Xakenco' tovtov eneire ov'/. IdvvaTO cfeQeiv, ano/.iniov 
oXxeTO eg A^iyivav. •/.araOTag de eg Tavrr^v Tcf) nQcuico 
tTei vneQe(id}.eTO Tovg af.Xovg lr]TQOvg, aa'/.evr^g neQ eiov 
xal excov ovdev tcuv oaa neQi Tr]v rexvrjv iaTL eQyalTqia' 
y.ai iiiv devieQCp eTecTaXctviov AlyLvrjraL drjuoair] ulo&ovv^ 
Tcei, TQizciJ de etei ^iO^rjvalOL e/.aTOv /.ivecov, Tcra^TW 6e 
etei nokvxQcerrjg dvcuv TaXavTCOv. ovzco fiev ajtixero eg 
2r]v Zduov, y.ai dno tovtov tov dvdQog ov/. r/.iata Koo- 
TcovLr^TUL h]TQol evdo/.iur^aav' \eyeveTO yaQ cov tovto ore 
nQCOTOL /iiev KQOTCOvirJTai ir]TQol eliyovTO dvct Tr]v 'Elkdda 
elvaL, devreQOL de KvQr]vaioi. y.aTCt tov cwtov 61 XQ^^^^ 
y.al^QyelOL r/.ovov i.iovai/.r]V eivai 'E).XrjVOJV nQcoroi.^ Tore i32 
6e 6 Jr]uoy.ri6r]g ev rolaL ZovaoLOi e^ir]Gdf.ievog JaQelov 
oi/.ov re iiiyiotov eiye y.cu oiiiorQdneKog ^aoLkii lyeyovee, 
nlrjV re evog rov eg "ED.vvag dnLivaL ndvra rdkku ol 
naQrjv. y.ai rovro idv rovg AiyvrtTiovg h]rQOvg, ot /?a- 
GiXia nQOteQOv levvro, ui).).ovrag dvao/.okoniieoO-cfL 6i6rL 
vno"E).).r]vog irjrQOv eaoc6d-r]aav, rovtovg ^aoi).ia naQaL- 
Tr]adiievog eQQvoaro ' rovro 6e i.idvrLv ^Hf.elov nokvy.QdTei 
InLonoiievov y.al dni]ue).r]i.iivov ev toIol dv6Qan66oiot 
eoQvoaro. rjv 6e iiiyiarov nQrjyua J)](.ioyri6r]g naQa (ia- 
OLlii. 

^Ev XQOvcp 6e oliyfo uerd ravta Td6e d).).a avvijver/.e i33 
yeviaO-ai. ]-lr6aar] rfj Kvqov /iiev O^vyarQL JaQeiov 6e 
yvvaf/L enl rov f.iaorov ecpv cpv/tia, (.lerd 6e h/.Qayev evi- 
fiero nQ6oco. ooov fiev 6r] xQovov rjv elaooov, )) 6e y.Qv- 
nrovoa xai cdoxvvofiivr] ecpQaL^e ov6evi' eneire 6e Iv y.a/.co 
r]v, fierenifnparo rbv Jt]fioxt]6ea xai ol ene6eS,e. 6 6e cpdg 
vyiia noi)]oeiv e^OQy.oi fiLv rj fiiv ol dvtvnovQyrjaeiv l/.ei- 
vr]v rovTO ro dv ctvtfjg 6e)]d-f]' 6erjaeaO-ai 6e ov6evog rcov 
oaa eg aiaxvvr^v eari cpiQOvra. cog 6e uQa fiiv fietct ravra i3-i 234 HPOAOTOT r. 134. 135. 

isi>f.i€vog vyiea a/tedt^e, ivO^avra di) didax^eloa vno rov 
^iqf.ioxtjdEog tj y/Toaoa TTQOoecpeQe Iv rj] 'Aoirr] JaQeUp 
Xoyov roiovde. "w j^uoilev, eytov dvva/mv rooavirjv xdrij- 
oai, ovte XL e&vog TtQOO/.Teofievog ovre dvvafuv neQOi]Gi. 
oixog ds eoxi avdQa v.al veov v.al x^ry/mrwv ueydAtuv 
deo/tOTt^v cpaiveod^at ri drtodeiy.vvfievov, %va v.al UeQoat 
e/./itdS^iooi oTi V7T dvdQog aQXOvrai. ert aiKporeQa di rot 
(fSQei tavTa Ttoieeiv, v.al "^iva ocpetov ITeQOai errioTOJVTai 
avdQa elvai tov TTQoeoTetora, va) 'iva TQi^tovtaL rToXej.up 
firjde oxoXrjv ayovTsg eiTt^ovlevtooi tol. vvv yaQ av tl 
v.al djTode^aio eQyov, ecog veog elg rj)uxi7]v' av^avofievtp 
yctQ Ttp otof-iaTL ovvav^ovraL v.al al cpQeveg, yrjQdov.ovTL 
de ovyyi]Qdov.ovoL vai eg rd nQriyf.iaTa ndvTa drTafi^Xv- 
vovTUL." rj fiev dr] Tayra Ix dLdaxfjg eXeye, 6 d^ d/.iei- 
(ieTaL TOioide. "c6 yvvai, ndvTa ooaiteQ avrog erTivoito 
TTOLiqoeiv eliQr]v.ag' eyto yaQ ^e^ovXevftaL Cev^ag yecpvQav 
ev. Tf]ode rrjg rjrreiQOv eg rrjv eTeQrjv rjrreLQOv enl Zv.vd-ag 
otQareveoiyaL' v.al TavTa oXiyov XQOvov eoTaL Teleofteva." 
Xeyet Iktoooa Tdde. "oQa vvv, eni Zvv&ag fiev rrjv nQto- 
Ti]v ievat eaoov' ovtol ydQ, enedv ov (iovXr], eoovTai tol' 
ov 6e /.tOL eni tijv 'Elldda OTQaTeveo&ai. enid^v/iieto ydg 
Xoytp nvvO-avo/ievr] Aavaivag re /loi yeveo&at S-eQanaivag 
y.ai u4Qyeiag v.a\ liTTLV.dg v.ai KoQLv&iag. exeLg de avdQa 
eniTrjdecoTaTOV dvdQtov ndvTiov de^aL re ev.aora Tijg EX- 
Xdbog v.a\ v.aTrjyrjoaG^aL tovtov og oev rov noda e^ir]- 
oaro." d/iei(ieTaL JaQelog "to yvvai, enei roivvv tol 
SoveeL Ttjg 'Ellddog i]/iec(g nQtora dnoneiQaad^aL, v.aTa- 
ov.6novg /iol do/.eeL ITeQoetov nQtorov d/ietvov ei.vai 6/tov 
TOVTip T(p Gv Xeyeig ne/iipai eg avTovg, ot /tad^ovTsg xal 
idovreg e/aoTa avTtov e^ayyeXeovoL i]/tlv' v.a\ eneiTev 
135 e^enLOtd/ievog en avtovg TQeipo/iaL." TavTa eine v.a\ d/ta 
enog re v.a\ eQyov enoiee. eneits yaQ TdxLOTa r]/teQr] ene- 
Xa/iipe, v.aXeoag IleQoetov dvdQag dovi/tovg nevievaideva 
evereXXeTO ocpt eno/tevovg Ji]/iox)]dei Sie^eXd^eiv tu rtaQa- 
■9aXdooia Trjg ^EXXddog, oxtog te /tr] diadQrjoeTai ocpeag 
6 Jr]/tov.y]dr^g, dXXd /iiv ndvTtog onioto dnd^ovoL. evTei- 
Xd/ievog de tovtoiol TavTa, devieQa v.aXeoag avTOv Jrj/io- HPOAOTOY r. 135—137. 235 

xjjdea Idiexo avvov o/.tog 6§r]y}]ad/Li€vog naaav v.aX erci- 
de^ag t/}v 'E).).dda rolot IJfQarjOL OTiiooj r^^ei' diuQa ds 
luv T(i) naxQl y.al zolai ddekcpsolai iy.eleve ndvra zd 
exeivov eninXoa Xa^dvza ayeiv, (pdg dXXa ot noXlanXrjaia 
dvicdojaeiv nqog de eg zd dioQa 6).y.dda ol ecprj avf.i^a- 
Xeeoi^ai nlrjaag dyad^iov navroicov, xijv d/.ia ot nXojae- 
ai^ai. JaQelog /.lev (5/j, doy.eeiv e/noi, dn ovdevbg doXeQOv 
voov enriyyeXXeTO ot TavTa' Ji]/iwy.rjdi]g de deiaag /ir] ev 
ey.neiQuno JaQelog, ovtl enidQa/iiov ndvTa ra dtdo/ieva 
ede/.eTO, d).Xd zd /lev ecovTOv v.ard yojQrjv ecpi] y.aTaXei- 
xpeiv, iVa oniaco acpea dneXd-tov exoi, zrjV /levTOi bXy.dda, 
Ti]v ot JaQelog eni]yyeXXezo eg ti]v dcoQerjv TOlai ddeX- 
cpeotai, di/.ead-ai ecpr]. evTeiXd/ievog 6e y.al tovtco TavTa 
b JaQelog dnoaTeXXet avTOvg eni ^d).aaaav. y.aTa^dvreg i36 
(J' ovTOt eg (Poiviy.rjv y.ai (Poiviy.r^g Ig Ztdcova noXiv avTi/.a 
/lev TQtrjQeag dvo enXi]Qcoaav, d/ia de avTfjai y.ai yavXbv 
/leyav navioicov dyad-cJov' naQea/.evaa/tevot Se ndvTa 
enXcoov eg Trjv 'EX).dda, nQoaiaxovreg de avTrjg xd naQa- 
d-aXdaata e^i]evvTO y.al dneyQacpovTO , eg o ra noXXd 
avTf^g y.ul ovvo/xaaTa -d^r^r^ad/ievot dniy.ovTO Trjg 'ixaXirjg 
eg TdQavva. ivd^avTa de i/. QrjOTcovr^g Trjg Jr]/wy.r]deog 
yjQtaTOcptXidi]g tiov Taoavvivcov b ,Saot).eig tovto /lev tu 
nr]ddXta naQeXvae tcov Mrjdt/.ecov vecov, tovvo de avTOvg 
Tovg IleQaag eQ§e cog y.cnaa/.bnovg bf^d-ev iovvag. iv y 
de ovTOt TavTU enaoxov, b Jr]/io/.)]dr]g ig rf^v KQOTCova 
dnf/Lveexat. dnty/ievov de ijdr] tovtov ig Trjv ecovTOv o 
^QtcJzo(ptXidr]g eXvoe Tovg IleQaag , /.at ra nuQeXa^e tcov 
veiov dnedco/.e acpt. nXcoovieg de evd-evrev ot IleQoat y.ai i37 
dtcjoy.ovTeg Jr]/ioy.r]dea dnty.veovTai eg Trjv Kqotcovu, svqov- 
leg de /itv dyoQauovxa driTOvxo avrov. t(ov de Kqotco- 
vtr]Tecov ot /lev y.aTaoQcodeovTeg tu IleQaiy.d nQr^y/iaTa 
nQOtevat STOt/iot rjoav, ot de dvrdnTOvro re y.ai TOiai 
a/.vTaXotat enaiov Tovg IlfQaceg nQOioy^o/ievovg hiea Tdde. 
"dvdQeg KQOTCovif^Tai, OQaTe Ta 7ioiieTe. dvdQa ^aaiXeog 
dQi]7ieTr]v yevo/ievov i^aiQeead-e. ycbg TavTa (iaatXei JaQeio) 
e/.XQrjaei neQivfiQiaO^ai; y.(dg 6e v/iiv ra notev/ieva e^et 
naXiog, rjv dneXrjaile fjieag; e7U Tiva de Tr^ade nQOTeQrjV 236 HPOAOTOT r. 137—139. 

OTQciTeva6(.ied-a tcoIlv; zivadh TCQOTiQr]v avdgaTiodi^ead-ai 
neiQijaof-ie&a;" ravra keyovieg rohg KQOTtovirjtag ovx tuv 
e/teid-ov, aAA' e^aiQeO^evTeg Te tov Jrj/iw^ijdea y.al tov 
yavVov Tov aua ijyovTO anaiQe&evTeg, une7i?uoov orcioitt 
eg Ti]v }tair]v, ovd^ stl e^^Ti]oav to 7tQ0O0}TeQC0 Trjg jEJA- 
Iddog aTtuo/iUvoi e/Ma&elv, eoTeQr]aevoi tov rjyefiovog, 
Tooovde (.levTOL ereTeikaTO ocfL Jt]i.ioy.i]drjg dvayouevoiOL, 
TieXevcov eljtelv ocpeag JaQeico otl dQiiooTaL TijV MiXcovog 
■0-vyaTeQa Jr]iioy.r]dr]g yvvaixa. tov yctQ dr] na?MLOTeco 
MiXcovog tjv ovvof.ia TtolVov naQu ^aoi?M' xarof dr] Tovto 
fiOL do'/.eei onevoaL tov ydf.iov rovtov TeXeoag XQr]f.iaT(x 
f.teyd?^a Jr]fioy.r]dr^g, 'iva (parrj nQog JaQeiov ecov y.al ev 

138 %f] ecovTOv do/.ifiog. uvax&evTeg de ix Trjg KQOTCovog oi 
IleQGttL l/.ninTOvOL Tr.OL vr]vol eg 'lr]nvyir]v, y.ai ocpeag 
8ov?.evovTagird-avTa ri?^Xog uri]Q TctoavTivog cpvydg Qvod- 
fievog dnt]yaye nuQa l^aoL/.ea JuQelor. 6 de drri tovtcov 
eTOLf.iog r]v dLdovuL tovto o tl ^oiXoLto uvtog. ri?,kog 
de uiQeeTUL y.dTodov oi ig TuQuvta yerio&aL, nQoanr]yr]- 
odfievog Tr]v ovfupoQiqv' 'iva de ftr] ovrTUQd^j] Tr]v^£?.lddu, 
rjv di avTOv OTOkog fxeyug nXcor] enl Tr]v 'iTuXirjv, KvLdiovg 
ftovvovg dnoxQuv ol (cpr] Tovg y.uTdyovTug yivea^ui, doyicov 
unb TOVTCov eovTcov tolol TuQuvTivoiOL cpilcov fid?uoTa drj 
Tr]v y.dTodov oi eoeo&UL. JuQelog de vnode^dfievog erte- 
TeXee' neftipag yuQ dyye?,ov ig Kvidor y.uTdyetv ocpeag 
eyeXeve riX?^ov ig TdQuvTU. nei&oftevoL de JuQeico Kvi- 
diOL TuQUVTivovg ovy. cov ensL&ov, ^ii]v dh ddvvuTOL r]Ouv 
nQOOcpeQeLv. tuvtu ftev vvv ovtco inQijx^r]' ovtol dh 
nQcoTOL e/ Ti]g yloir]g ig Tr]v 'E?J.udu dni/.ovTO IleQoaL, 
yai ovTOL dLCt TOLOvde nQrjyfia y.aTdoyoitOL eyevovTO. 

139 MeTa dh tuvtu Xdftov ^uoi?.evg JuQelog uiQeeL, no- 
Xicov nuoecov nQCoTr^v 'E?.?a]vidcov /ul (jUQ^dQcov, Slu tol- 
iqvde TLvd aiTii]v. Kccft^vaeco tov Kvqov OTQUTevoftevov 
en AiyvnTOv u?Xol Te avxvol ig Tr]v jfiyvnTOv dni/ovTO 
'jEXXvjVCOv, ol fiev, cog oty.og, yuT ifinoQii]v, oi dhoTQUTevo- 
fievoL, oi de TLveg y.ui uvTr^g Trjg x^^^Q^jS ^t]r]TaL' tcov r]v 
xat HvXoacLv 6 ylidyeog, IToXvy.QdTeog t£ icov ddeXcpebg 
xal rpevycov ex Edftov. tovtov tov EvXoacdvTU y.UTi?.u^e \ iiPOAOTor r. 139—141. 237 

evTvxcrj rig TOir^de. lct^vjv yj.avida y.ai 7t8Qi[^aX6/it£vog 
irvQQi]v rjyoQaU iv Tjj 3l£ucpi' idchv dk avxbv JaQelog, 
doQvcfoQog Te echv Kajii^vaeio y.al Xoyov ovdevog y.io (.le- 
yd).ov, e.red-vinjae Tr^g yj.avidog y.a\ avrijv nQoaeXd-div 
loveeTO, de EvXoacov oQecov tov JaQelov /iieyd/.cog Itcl- 
S-v/ieovTtt TTJg yXavidog, d^eij] Tvyr] XQSOftevog Xiyei "lycJo 
Tavrr^v ncoXeco jitev ovdevbg XQijjiiaTog, didtofti de aV.cog, 
e^iTceQ ovTCo del yeviad-ai TtcxvTcog." aiveaag TavTa 6 
JuQelog TtaQaXatif^ccvei rb elua. 6 /tev dr] EvXoacJov tjTti- ho 
ovaro oi tovto artoXcoXivai di eviqd-eLav' cog de tov xQOvov 
TtQO^aivovTog Kaulivar^g re artid-ave y.al tco Mccyco ena- 
riarr^aav ol eTtTce y.ai e/. tcov inTCt JaQelog ty]v (iaaL).r]LrjV 
eaxe, nvvd-averai 6 ZvXoacov cog r] ^aailrjr] TteQieXr]).vd-0L 
eg TOVTOv tov civdQa tco -/.OTe avrbg edcoy.e Iv AiyvrtTco 
Setjd-ivTi TO slua. ava^ag de eg tu lovaa iL^eTO.eg tu 
TTQod-vQa Tcov (iaailiog oiyicov zat ecf)] JaQeiov eveQyirrjg 
elvai. ayyiXket Tavra ay.ovaag 6 nvXovQbg tco (iaaiXii' 
b de O^couaaag XiyeL rtQog avtov "y.ai r/g eart 'Ell^vcov 
eveQyiTYjg, tco eyco 7tQoaLdiof.iaL, vecoaTi fikv ttjv aQxrjv 
excov, ava^i(ir]y.e d^ ij rcg i} ovdeig y.co rtaQ rjtiiag avTCov, 
f/w de XQ^^S ^lmelv ovdev avdQbg "E/.Xr^vog. of.icog de 
avTov TtaQcxyeTB eaco, iva eidico ri ed-ikcov Xiysi ravTa" 
naQtjye 6 nvXovQbg rbv Evkoacovta, aTavta de eg ttiaov 
eiQcoteov ol eQfti]vieg rig te euj y.ai ri noiijaag eveoyinjg 
ffi]ai elvai ^aaLkiog. eine cov b ZvXoacov ndvra ra neQL 
cr]v ylavida yevoueva, y.ai cog avrbg ew e/.elvog b doi-g. 
ctfiei(ieTaL nobg Tavva JuQelog "co yevvaLoraT^ avdQcov, 
av e/.elvog eig og eitol ovdeuiav exovvi y.co divauiv tdco- 
y.ag, ei y.al afiL/.Qcc, a).)' cov liat] ye r] ycxoig ouoicog cog ei 
vvv y.od-iv TL ftiycc kdlioLfti. avt tov tol xqvoov y.ai uq- 
yvQov anleTov didcottL, cog firj •/.OTiTOLfieTafiekrjar^ JaQelov 
Tov Tarccaneog ev noir^aavTL" Xiyet nQog ravta b Ev).o- 
Giov "Iftoi ftr]Te XQvoov, co (iaaiXev , ur]Te ccQyvQOv didov, 
aXk' avaacoaaftevog ftoi Tr]v narQida Zaftov, Tr]v vvv adeX- 
ffeov Tov iftov IIoXvy.QaTeog anoO-ccvovvog vn ^OQoireco 
exet dovXog rjtiveQog, ravtr^v ftoi dbg avev ts cfovov y.al 
i^avdQanodiaLog." TavTa axovaag JaQSiog anioTeXXs ui ^38 HPOAOTOY r. 141-143. 

arQatLTqv ts y.al OTQaTr]yov'OTdvr]v avdQoiv rwv ETtta yev6~ 
fuvov, ivTBilausvoq, oocov edst^d^^] 6 IvXoocov, TUVTa ol 
noiisiv e/riTsXea. xara/?Ofg d' eul t>}v O^dlaooav 6 ^Ozdvi]g 

142 soTsXXe Tr]v OTQaTirjv. Trjg de Zd(.iov MaidvdQiog 6 Mai- 
avdQLOv elxe to y.Qdtog, enLTQOTiairjv TraQa noXvy.Qdteog 
Xa^tov Tr]v aQXtjv to) dL/.aLOTdtq) dvdQcov ^ovXo(.ievco 
yevead^ac ovx e^eyeveto. erteidrj yuQ ol e^r^yyeXd^r] 6 UoXv- 
y.Qdteog d-dvatog, eTtoiss TOidde' TtQcoTa /iiev Jibg eXev- 
■d-eQiov ^cof.iov IdQvoaTO, y.al tfiiievog neQl avtbv ovQioe 
rovto tb vvv £v tco TtQoaoTsici) eoTi' /neTa de log oi erts- 
7toir]to, fxy.Xr]oir]v ovvayeiQag ndvtcov tcov dotcov eXe^s 
rdds. '^'if.ioi, cog 'iote y.al vfieig, oy.tjrttQOv y.al dvrafiig 
ndaa r] TIoXvy.Qdteog eTtitetQaittai, y.ai fiot naQexei vvv 
vfiicov aQxeiv. eyco de rd tcp neXag eninXr^aoco, avtbg 
yiatd dvvafiivov noirjoco' ovte ydQ fiOL UoXvy.Qdtrjg rJQeoxs 
dsano^cov dvSQOJv bfioicov ecovtco, ovte dXXog ootLg tol- 
■avta noLeeL. UoXvy.Qdtrjg fisv vvv e^enXrjO^ fiolQav trjv 
ecovTOv, eyco de eg fieaov trjv aQxrjv tL&sig iaovofiir]v vfilv 
nQoayoQSvco. toodds fisvtoi dLy.aico yeQsa Ifiecovtco ysve- 
ad-aL, ly. fiev ye tcov UoXvy.Qdteog y^Qrjiidtcov e^aiQeta e^ 
tdXavtd fiOL yeveod-aL, iQoavvr]v de nQog tovtOLOL aiQeo- 
fiai avTcp re fioi x.ai rolat dn sfiev aiel yLvofievoLOL rov 
jLbg rov eXevd-eQiov, rco aCTog re iQbv idQvadfir]v y.al 
rr]v eXevd^eQir]v vfilv neQiTid-t]fii." 6 fiev dr] ravra roloi 
SafiioLOL enrjyyeXXero' tcov de rig e^avaatdg elne "dX}^ 
ovd' dBLog elg av ye rjfiecov dQysiv, yeyovcog te y.aycog v.ai 
scov bXe&Qog' dXXd fidXXov oy.cog Xoyov dcoaeLg tcov fiete- 

143 xeiQiaag XQ^^^dtcov." ravta slns scov ev tolOL dotolOL 
doy.Lfwg, rc^ ovvofia TjV TeXeoaQXog. MaLdvdQLog 6e voco 
Xa^cov cog el fietrjoeL tr]v aQxrjV, aXXog tig dvt' aitov 
rvQavvog y.ataotijoetai, ov d)] eti ev voco eixe fietievai 
avriqv, dX)^ cog dvexcoQr^as sg rr]v dxQonoXLv, fistansfino- 
fisvog sva sy.aotov cog Sr] Xoyov tcov x()?;aarwv dcoacov, 
ovveXa^e ocpeag y.al y.ated)]ae. ol fiev dr] ededeato, MaL- 
dvdQLOv de fietd ravra xaTeXa^s vovaog. sXnitcov de fiLV 
dnod-aveead-aL b ddeXcpeog, rco ovvofia rjv yfvydQr]Tog, 
'iva svneTeoteQCog y.aTdaxj} td ev rrj Zdfic^ nQi]yfiaTa, i HPOAOTOr r. 143—146. 239 

Y.aTa/.TsivfL rovg deaiiuoTag -navTag' ov yaq 6r^, (.ogo'i/.aoi, 
e^ovXovTO eivat llev&egoi. hteidi] ibv a.7iiv.0VT0 eg Tr]v m 
Zdiiov ol ITfQaac xaTayovTeg EvXoolovtu, ovtb Tig Offt 
XeiQag dvTueioeTai, vjioonovdoi tb erpaoav eivai ItoIihoc 
ol Tov MaLavdqiov OTaoLuJxai y.al avTog MatdvdQLog e/.~ 
XcoQrjoaL e/. Ttjg vrjoov. xaTaLveoavTog (5' enL tovtolol 
'OTdveco y.ai orceioauevov, tcov UeQOecov ol nleioTOv aBioi 
O^QOvovg ■d-if.ievoL yaTevavtiov Trjg dy.QOn:6?.Log e/.aTeaTO. 
MacavdQico 8e tco TVQdvvct} t]v ddeXcpeog vno/naQyoTeQog, us 
tcp ovvoutt rjv XaQiXecog' ovzog OTidrj e^aiiaQTCov ev yoQ- 
yvQrj edeSeTO' yal di] TOie enayovoag tb Tct nQr]Oo6f.Leva 
•/al 8ia-/.vxpag Sid Ttjg yoQyvQrjg, cog eide tovg IleQoag 
eiQrjvaicog y.aTr]uevovg, e^oa tb y.ai ecpr] Xeycov Maiavdoidj 
e&ekeiv eX&eiv eg ).6yovg. enayovoag 8e 6 Maidv8Qiog 
kvoavTag avTOv e/eleve dyeLv naQ icovT^v. cog 8e rjxO^r] 
rdxLOTtt, XoL^OQecov re y.a\ y.ay.iCcov fiiv dveneLd-e InL&e- 
o&ttL TOiOL UeQorjOL, keycov T0id8e. " efie i.iev, co y.d/.iOTe 
dv^Qcov, e6vTa oecovTOv d8elcfebv -/.al d8L/.r^aavTa ov8ev 
d^LOv 8eouov 8r]Oag yoQyvQrjg rj^icoaag' OQecov 8e TOvg 
neQoag e/.i3dXlovTdg Te ae y.cu dvoLy.ov noLevvrag ov roX- 
l-iag Tioaod^ttL, ovtco 8r'] tl e6vTag evnereag ;f£/()Wi9^/^vaf; 
dX/^ eli TL ov acpeag xaraQQc68r]y.ag, ijLioi 8bg rovg eniy.ov- 
Qovg, y.ai ocpeag eyco riucoQijoofiaL Tfjg ev&d8e dni^Log' 
avTOv 8e oe i/.neiiHpaL e/ rf^g vrjoov ezoiii6g eluL.'^ tcwtu uq 
eXe^s 6 XaQiXecog' MuLdv^QLog 8e vneXa^s rbv Xoyov, cog 
/iiev eyco 8oyeco, ovy. eg rovro dcpQoovvr^g dnLy.6iievog cog 
86^aL rijv icovrou 8vvai:iLv neQLeoeod^aL rrjg ^aaiXeog, dXXd 
(pd-oviqoag fxdXXov EvXoocovri, ei dnovr^ri e/ieXXe dnoXdu- 
ipeod^aL dy.eQaiov rrjv n6XLv. eQed^ioag cov rovg ITeQoag 
r]S-eXe cog doO-eveorara noLijoaL rd iduLa nQrjy/iaTa y.al 
ovrco naQa8L86vaL, ev e^enLard/tevog tog nad^ovreg ol 
niQoaL y.ay.cog nQOoerinL/.Qavieod-aL e/ieXXov tolol Za- 
/lioLOL, el8c6g re icovrco docpaXia e/.8voLv eovoav ex ri]g 
vrjoov r6re enedv avrbg ^ovXrjraL' enenoirjro ydQ ol 
y.QvnTr] 8lc6qv^ Ix rfjg dxQon^XLog cpeQOvaa enl d^dXaooav. 
avrbg iiev 8r] b Maidv^QLog exnXcoeL ex rfjg Zd/iov' rovg 
de enixovQOvg ndvxag bnXioag b XaQiXecog /.ai dvanerdaag 240 HPOAOTOrr. 146— 150. 

Tceg TtvAag, l^^xe eni rovg IleQaag ovve 7rQoad£y.Of.ihovg 
TOLOVTO ovdhv doy.iovTCcg te St] navTa avfij^e^avai. e/.i7t£- 
aovteg de ol ertixovQOi t(ov UeQakov TOvg dicfQorpoQeoui- 
vovg TS yial koyov TiXeiaTOv eovtag exTeivov. yal ovtoi 
f-iev rai;ra eTioievv, rj de allr] atoatirj fj UeQar/.r] eTte- 
(^coSee' 7tLe^6(.ievoL de ol eTtixovQOL OTtiaco xateLlr]&}]aav 

147 eg Tr]v axQOTtoXiv. 'Otdvrjg de 6 atQatrjybg Idiov ndd-og 
/iieya ITeQaag Ttertovd-otag, evtoXdg te TCtg JaQelog olarto- 
atekliov evetiXXeto, /nr^te xteiveLv /.ir^deva Zaf.iicov Lirjte 
dvdQartoditead-aL d/tad-ea tb xaxcov djtodovvaL ttjV vijaov 
ZvXoadivtL, tovtcov /.lev tcov evTokicov /le/ivrj/ievog erteXav- 
^dveto, o de rtaQiqyyeLXe tf] atQatif] rtdvta tov dv XdficoOL, 
y.a\ dvdQa y.al nalda, 6/ioicog xteiveLv. evO^avta trjg atQa- 
TLrjg ol /lev Tr]v dy.QonpXiv enoXLOQyjeov, ol de exteLvov 
ndvta tov e/ino6cov yivo/ievov, b/ioicog ev te lqco y.al e^co 

148 iQov. MaLavdQLog (5' dnodQag ex tfjg Zd/iov ey.nXcoeL eg 
Aay.edai/iova' dniy.o/ievog (5' eg avtr]v v.al dveveLy.d/ievog 
td exiov l^excoQTjae, enoiee tOLdde' dxcog nott]QLa aQyvQed 
te y.al XQ^(^^^ nQod-ioito, ol /lev S^eQdnovteg avtov 
e^ea/ieov avtd, b d' dv tbv xqovov tovtov tco KXeo/ievel 
Tco ^va^avdQideco ev XoyoLaL ecov, ^aaLXevovtt Hnd^tr^ 
nQofjyi /iLv eg td oixia' oy.cog de 'idoLto KXeo/ievrjg td 
notiqoia, dneO-co/iati te v.al e^enX/jaaeto' b de dv e/.eXeve 
avtbv dnocpeQead-ai avtcov oaa ^ovXoito. tovto xai dig 
y.al tQlg e^inavtog MaiavdQiov b KXeo/ievrjg dL/.caotatog 
dvdQcov yivetai, og Xa^elv /lev dido/ieva ovx eSiy.aiov, 
fia&cov de cog dXXoLOL dLdovg tcov datcov evQiqaetaL tl/uo- 
Qir]v, (idg enl tovg ecpoQOvg d/ieLvov eivai ecpt] tfj EndQtj] 
Tov ^elvov Tov Ea/LLOv dnaXXdaaead-ai ey. tfjg UeXonov- 
viqaov , 'iva /tf] dvaneiarj rj avTbv f] dXXov Tivd HnaQTir]- 
Tecov y.axbv yeviad^aL. ol d' vna/ovaavteg i^ey.rjQv^av Mai- 

U9 dvdQLOv. tfjv deEd/iov aayrjvevaavtegolniQaaL naQidoaav 
ZvXoacovtL eQfjuov eovaav dvdQcov, vateQCt) /livtoi xqovco 
y.ai avyy.atoi/Lae avtf]v b atQat)]ybg 'Otdvrjg ex te bipLog 
oveiQOv y.al vovaov rj /iiv ■xatiXa^e vovafjaaL td aldola. 

160 ^Eytl deEdiiov atQatev/iatog vavtiy.ov oixo/iivov Bafiv- 
Xcovioi dniatrjaav, xdQta ev naQeaxevaa/iivoi' evoacoyaQ IirOAOTOY r. 150— 15-i. 241 

o TsMayog rjQxs y.al ol eTtTCt enaveoTrioav, Iv tovvo) rcavTl 
TV) yiQOVdj /.ai Tfj TaQaxfj Ig Trv no).iOQy.it]v Tcaqeoy.eva- 
daTO. y.ai xwg TavTa noievvTeg eldvO-avov. enehe de 
l/t TOv ef.icpaveog artioTijoav, ertoirjoav TOiovde' TCtg in]- 
TfQag l^eXovTeg, yvvaly.a e/.aotog f.iiav nQOOe^aiQeero tijV 
ej3ov).eTO i/. tlov Icovtov oi/.icov, Tceg de f.oinag andoag 
Gvvayayovxeg dnejivi^av' ttjv de /iiiav ey.aoTog oiTonoibv 
e^aiQieto' dninvi^av de avtdg, Yva {.ir^ ocpecov tov oZtov 
dvaioi/iicoocooi. nvO-o/iievog ds TavTa 6 JaQelog y.al ov).- i5i 
Xi^ag ndoav ttjv Icovtov dvvajiuv eoTQaTevevo hi avTOvg, 
ene).doag de ijtl ttjv BajSvXcova inoXioQy.ee cpQOVTiCovTag 
ovdev TT.g noXioQy.ir^g. dva[iciivovTeg yccQ inl Tovg nQO- 
/iiaxecxivag tov Tei/eog ol Ba(ivXcovioi y.aTcoQyJovTO y.al 
y.atio/.conTOv Jaoelov yai ttjv OTQaTirjv avTOv, -y.ai Tig 
avTcJov eljte tovto to enog. ^Ti y.dTv^oO-e iv&avTa, co 
niQoai, d).)' ovy.dna).).dooeod^e; lOTe yctQ cciQrasTe rjuiag, 
enedv rjfiiovoi Tixcooi." tovto elne tcov Tig Ba^v).covicov 
ovdauct i).ni^cov av ijuiovov Tey.elv. inTCc de ur^vcov y.ai 1^2 
iviavtov die).rj).vd-6Tog rjdr] 6 JaQelog Te r^oyulXe y.al rj 
OTQaTir] ndoa ov dvvavr] iovoa e).eiv Tovg Ba^vXcoviovg. 
y.aitot, ndvta oocpiofiata /.al ndoag {.irjavug enenoLri/.ee 
ig avxovg JccQelog' d).)] ovd^ cog idvvato D.eiv ocpeag, 
a).).oioi te oocpiouaot neiQv^odfievog, yal dr] xal tc^ KvQog 
el).i ocpeccg, y.ul tovtco ineiQi]&t]' d).).d ydo detvcog rjoav 
iv cpv).a/.f]OL ol Ba^v/.covioi, ovdi ocpeag oiog Te t]v e).elv. 
ev&avTa ei/.ooTco /in]vl ZconvQCt) tco Meya^vtov tovtov og i53 
Tcov enTU dvdQcov iyiveto tcov tov Mdyov y.UTeXovTcov, tov- 
Tov Tov Meyul^vCov nuidl ZconvQco iyiveto TiQug Tode' 
Tcov ol oitocpoQcov r-iuovcov Liia eTey.e. cog di ol i^rjy- 
yi).&i] y.al vn dniGtir^g avtog 6 ZconvQog eide tb (^Qicpog, 
djteinug toIol dovloioi f.ir]devi cpQdCeiv rb yeyovbg iSov- 
XeveTO. y.ui ol n^bg tu tov Bu^vlcoviov qi]uutu, og y.ui 
uQyug "icprjoe, inedvTteQ i]uiovoL ti/.cooL, TOTe to Telxog 
u).c6oeoO-ui, nQbg ruvtrjv tijV cpr]ut]v ZconvQco edoyee eivuL 
dXc6oii.tog r] Bu^vXcov' ovv yuQ d^eco iyelvov te einelv y.ul 
kcovTco Te/elv Ttjv rjuiovov. cog di 01 ido/.ee fioQOt/iiov eivat i54 
ijdt] Tfj Ba^vlcovi ulio/.eo&ai, 7tQOoe).d-cov JuQeiov dne~ 

Eerodoti vol. l. IG 242 HPOAOTOT r. 154. 155. 

nvvd-uvezo ei rteQl 7to?J.ov yiocQTa Tioieerai Tr]v Ba^vkcova 
eXelv. 7tvd-6/iievog dh cog noXXov Ti/ii(oTo, a?.Xo e^ovXeveTO, 
oncog avTog Te eOTai 6 eXiov avTr^v y.al etovTOv to eqyov 
eoTai' y.dqTa ydg ly toIgl ITeQGrjOi al cr/ad^oeQyiat eg to 
TiQOOco /ueydd-eog Ti/ieovTai. ak^jo /lev vvv ovv. ecpQd^eTO 
eQyiji SvvaTog eivai /uv vrtoxeiQirjV Ttou^oai, ei d^ eiovTov 
Xco^}]odf.ievog avTO/iohjoeie egavTOvg. evSavTa ev elacfQM 
7toir]odf.i€vog itovTOv Xco^aTai )M^r^v dv^yeOTOV dnOTa- 
ficov yuQ itovTOv ti]v Qiva y.al tcc toTa y.al Trjv y.o/ir^v 
Y.ay.tog rteQi/.eiQag y.al liiaoTiytooag r^ld^e naQa JaQelov. 
155 JaQelog de y.dQTa ^UQetog rjveue idtov avdQa 6o/.iut6TaTOv 
XeXto^r]f.ievov' e/. Te tov O-qovov dvanr]drjOag dvelhooe ts 
y.a\ eiQeTO fiiv ooTig eXr] 6 ?.toi3r]oduevog y.al o tl noirj- 
oavTtt. 6 de eine "ovy, eOTL ovTog dvi]Q otl fir] ov, Tto 
eoTL dvvafiig TOoavTr] e/iie Si] tode §iu&elvaL' ovde Tig 
dXXoTQitov , tb §uoL?.ev, Tdde eQyuotUL, dX?^ uvTog eyto 
e/netovTov, deLvov tl noLevi-ievog yioovQiovg UeQOv^OL y.UTU- 
yeXdvr b d^ d/iei^eTO "to ox^T^.LtoTare uvdQtov, eQyto Tto 
aloxLGTtp ovvof.ia to y.dkXiOTOv e&eo, cpug diu Tovg no?.LOQ- 
y.eof.ievovg oecovTOv uvr]'/eoTcog dLud^elvai. tl d\ co fiuTULS, 
?.eXto^)]fuvov oev d-uooov ol noXifuoL nuQUOTr^oovTUi; 
xtog ov/. e^enXtooug Ttov cpQevtov oecovTov dLucpd^siQug" 
6 de elns "si fiev tol vnsQeTi&ea ra efisXXov noLr]oeLv, 
ovy dv fie nsQLeldeg' vvv (5' en IfUtovTOv ^uXofievog enQT]^u. 
T]dr] tbv i]v fir] Ttov otbv derjor], aiQeofiev Bu^vXcbvu. eyio 
fuv yuQ tog e^to uvTOfio?.rjOto eg ro TSixog y.ul cprjoto nQog 
uvTOvg tog vnb oev Tdde nenov^W yui doxsto, neioag 
ocpiug TUVTU exeLv ovtco, TSv^eo&UL OTQUTifjg. ov de, dn 
T]g uv r]fieQr]g eyto eoeX&co eg to TSlxog, unb TUVTt^g eg 
dexdTT^v fjfieQr^v r^g gscovtov OTQUTLrjg, Trjg ovde/iiu sotul 
drQT] unoXXvfievrjg, TuvTr^g ^iXiovg Td^ov -/utu Tug lefu- 
QdfiLog y.uXeofievug nvXag' fieTa de uvtig dnb Tr]g de/.dTr^g 
eg e^dofirjv dXXovg fiOL Td^ov dioxiXiovg xara Tag Nivicov 
y.aXeofievug nv?.ug' dnb de Trjg i^dofir^g diuXLncov er/.ooL 
fjfieQug eneLTev uXXovg y.dTLO0v dyuytov yuTU Tug XuX- 
daicov xaXsofievag nvXug, TeTQuy.ioxiXiovg. sxovtcov ds 

flfjTS ol nQOTSQOL flVjdeV Ttbv dfUVeOVTtOV flf]TS OVTOl, HPOAOTOr r. 155—157. 243 

nXr]v eyxeiQidkov' tovto de luv txtiv. uszu de rr/V er/.o- 
OTrjV rjueQrjv t&ewg jr^v uiv u).h]v gtquii)\v /.eKevtiv TceQi^ 
7tQ0Ol^ul,Xeiv TTQog to Telxog, IleQOug di fioi Tci^ov y.utu 
ze Tug BrjUdug y.uXeo(.ievug 7ivlug y.ul Kiooiug' log yuQ 
eyio do/.ho , euio fieyd/M eQyu u/tode^uuevov tu ts ulXu 
k/iiTQeipovTUi Ifiol Bu^vKiovioi y.ui di] y.al tcov TcvXiwv 
Tug ^uXuvuyQug' to 6' Ivd^eviev einoi Te y.ul IleQor^ai fie- 
Xr]aec tu del TTOieeiv" tuvtu evTeiXdiiievog rjie eirl Tug iss 
TtvXug, emoTQecfdiievog cog dr] uXr^d-icog uvTOuoXog. OQeov- 
Tfg 6e drtb Tcov TCVQycov ol y.uTU tovto TeTuy[.iivoi y.UTi- 
TQeyov y.dtco y.ul oXiyov tl rtuQU/.XivuvTeg Tr]v hiQrjv TtvXrjv 
eiQCOTSOv Tig Te eh] y.ui otsv deofievog rj/.oi. 6 di ocfi 
rjyoQeve log ellr] tb ZcoiTVQog /.ul uvTOfioXioi eg e/.eivovg. 
Tjyov drj fiiv ol nvXovQoi, tuvtu cog r/.ovoc(v, ertl tu y.oivu 
Tcov Bu^vXcovicov ' y.UTUOTug de ert uvxu /.UTOi/.TiLeTO cpug 

V7T0 JUQeiov TteTTOvd-ivUL TU TTBTtOvd-ee VTt eCOVTOV , TtU- 

■&elv de TUVTU Sloti ovu^ovXevaui ol UTtuviOTdvuL xrv 
OTQUTiiqv, eneiTe ovdeig TtoQog ecpuiveTO Tijg uXcooLog. "viv 
Tc" ecfrj Xiycov " eyco v/ntv, co Bu^ivXcoviOL, r/.co /niyLOTOv 
uyud^ov, JuQeicp de y.ul ttj OTQUTifj y.ul niQOrjOL (.liyLOTOv 
'/.ay.oV ov yuQ di] efii ye code Xco^ir^adfievog y.UTUTTQoC^eTUL' 
eTtiotufiuL d' uvTOv Tcdoug Tug die^odovg tcov §ovXevfid- 
xcov!' TOLUVTU sXeye. oi de Bu^vXcovlol OQiovTsg uvdQu i57 
rcov iv niQOijOL doy.LficoTcaov Qivog tb /.al coxcov eoTeQr]- 
fiivov fidoTL^i T€ y.ui uifiuTL uvuTTecpvQfiivov, Ttdyyv eXjii- 
aavxeg Xiyecv fiLv dXrj&ia 'xui ocfL rjxeLv ovfifiuxov, Itcl- 
TQd^ceod^uL eTOifiOL TjOuv Tcov edieTO ocfecov' edieTO de 
OTQUTLc^g. 6 de eTceice uvtcov tovto TtUQiXu^e, eTtoiee 
rd/teQ T(o JuQeico ovveO^rjy.uTO' l^uyuycov yuQ Trj dey.dTrj 
r]fiiQr] Tr]V aTQUTLijV tcov BuiSvXcovicov y.ui y.v/.Xcoodfievog 
Tovg yjXiovg, rovg jtQCOTOvg eveteiXuTO JuQeico Td^ui, 
tovTOvg y.uTecfovevoe. fiu&ovTeg di fiLv ol Bu^vXcoviot 
TOLOL e/teoL TU eQyu TtUQeyofievov ofiolu, Tcdyyv TceQiyuQieg 
eovTeg tcuv dr] eiolfiOL r^auv v/crjQeTieiv. 6 de diuXLTccov 
TjfieQag rdg ovyxeLfiivug, avTig eTtiXe^dfievog tcov Bufiv- 
Xcovicov e^ijyuye y.uiy.UTecfovevae tcov JuQeiov OTQUTicoticov 
xovg dLayi-Xiovg. idovieg de y.ai tovto to eQyov ol BujSv- 

16» 244 HPOAOTOY r. 157-160. 

"kioviOL ftdvTsg ZioTtvQOv eixov Iv oto/iiaGi alviovzsg. 6 de 
avTig diaXiTcojv rag avy/.€if.ievag rjueQag e^^yays sg to 
7iQosiQr]{.isvov Y.al xvxXtoad/iisvog y.atsffovsvos Tovg TSTQa- 
■ALOxt^-iOvg. iog ds xai tovto xaTSQyaoTO , TidvTa drj ?}v 
sv TOlOL Ba^vlcoviOiOL ZiortvQog, y.al OTQaidQxrig ts ovTog 

158 o(pL y.al TSixocfvla^ aTtsdsdsy.TO. TtQOO^ioli^v ds JaQsiov 
y.aTcc TCt ovyy.si/iisva 7toisv/.isvov TtSQi^ to Tslxog, svd-avTa 
dr] ndvTa tov boXov b ZiortvQog s^scfaivs. ol /isv ycxQ 
Ba^vXiovLOL dva^dvTsg Irtl to Tslxog ij/ivvovTO tt^v JaQsiov 
OTQaTir^v 7tQOo[3dllovoav, 6 ds Zio/tvQog zdg ts Kiooiag 
y.al B}]lidag y.aXso/isvag nvXag dvartsTdoag sorjys Tovg 
ITsQoag sg tb TSixog. tcov ds Ba^vXcovicov ot /isv sldov 
TO Tton]0^sv, ovTOi scfsvyov eg tov Jiog tov Bi]lov to 
iQOv' o2 ds ov/. sidov, s/isvov sv t[] scovtov Td^L sy.aaTog, 
ig dij •Aal ovtol s/iad^ov TtQodsdo/isvoi. 

159 Ba^vXiov /lev vvv ovTio to dsvTSQOv aiQ€&r]' JaQelog 
6s STtsiTS e/.Qdtrjoe Tiov BafivXioviiov, tovto /lev ocfsiov to 
Tslxog TTSQislls yai rdg rtvXag rtdoag drteoitaos (rb yoQ 
itQOTSQOv sXiov KvQog Tt]v Bal^vXiova e/toiyjoe tovhov ovde- 
T€QOv), TOVTO dh JaQelog Tiov dvdQcov Tovg zoQvcfaiovg 
/idliOTa eg TQioxiliovg avsoy.olo/tios, toTos ds Xoi/tolOL 
Ba^v)MvioLOL d/tsdioxs t)]v uoXlv ol/esLV. log d^ e^ovoL 
yvvaly.ag ol Ba^vXiovLOL, ^iva ocfL ysvsi] V7toyivr]TaL, Tads 
JaQSLog TtQOidiov STtOii]OS' TCtg yuQ iiovTiov, iog xai y.uT 
aQxdg dsdr]XiOTaL, aTtsuvi^av ol Ba^vXiovLOL tov oiTOv 
TtQOOQsovteg' ertiraB,e tolol TttQLOLy.OLai sO-vsol yvvaiy.ag 
eg Ba(ivliova xaTLOzdvaL, boaodt] ezdoTOLOL ertiTdooiov, 
iooTS TtevTS /ivQiddtov rb xscfakaito/ia Ttov yvvaixtov ovv- 
iild-s. e/. TOVTiov de Ttov yvvaixtov ol vvv Ba^vltoviOL 
yeyovaoi. 

iGo ZtOTtvQOv de ovdslg dya0-0SQyir]v risQOstov VTtSQS^dlsTO 
TtaQa JaQsito yQirf], ovts tiov votsqov ysvo/iivtov ovts 
Tiov TtQOTSQOv, OTL /ii] KvQog /iovvog' TOVTio yaQ ovdelg 
ITsQoetov rj^itooe y.to etovTOv av/t^aXeiv. TtolXdxig ds 
JaQSiov liysTaL yvto/irjv Trjvds drtodeS^aod-ai, log (iovloiTO 
av ZtoTtvQOv sivai drtad-sa Trjg dsLXsirjg /idllov rj Ba^v- 
ktHvdg OL sf/oaL TtQog Trj sovoj] TtQoaysvso&aL. sTi/irjas HPOAOTOY r. 160. A. 1. 2. 245 

^6 uiv fteycD.iog' y.cu yao dcoQu oi ava rcav izog edidov 
Tavta ra neoa>]ol lazi riuuoTaxa, y.al rr^v BaiJvUovu ol 
idioy.e are).ea vfueod^ai uexQi rf^g ey.eivov ^or^g, y.ai a}.).a 
TCoyXa ercidcoy.e. Zcotivqov 6e rovrov yiverai Meya^vtog, 
og ev Aiyvitrco avria l4&r^vaicov y.cu rcjv ovuuaywv eorQa- 
trjyr]ae' Meya(iv^ov de rovrov yiveTai_ ZtonvQog, og eg 
^&rjvag avro^wXr^ae e/. IleQaecov. Mera de rr^v Ba^vXcovog ameatv eyevero eTti ly.vd-ag i 
avrov JaQeiov e/.aaig. avd-eovar^g yao rrjg ^air^g avdQciot 
y.al XQ^il^tf^ccov /iteycxlcov avvtovrcov, erce&vuriae b JaQelog 
riaaod-ai I/.vO-ag, ori e/.eivoi nQoreooL eo^a).6vreg eg rrv 
Mrjdt/.rjV y.al rt/.rjaavreg fidx}] rovg avriev/.ievovg vnrQ^av 
C(dty.ir]g. rfjg yaQ avco ylair^g r^Q^av, cog y.al TTQoreQOv uol 
e^tQrjat, H/.vd-aL erea dvcov deovra rQtr-/.ovra. Kiuueoiovg 
yciQ emdico/ovreg eae^Sa^.ov eg rr^v yJair^v y.araTtavaavTeg 
rfjg UQxfjg Mt]dovg' ovrot yuQ ttqiv rj I/.v&ag aTTi/.ead^uL 
r)QX0v rf^g ylair^g. roi-g de H/.v&ag an:odr^ui]aavrag o/.rco 
y.al eL/.ooL erea y.ai dLct XQOvov roaovrov y.arLOvrag eg tf^v 
arpereQrjV e^ede^aro ovy. eXccaacov Ttovog tov Mr]§Ly.ov' 
evQOv yctQ avrtevftev}]v acpi orQartf^v ov/ 6).iyr^v' ai yuQ 
tcov Ey.vd-ecov yvval/.eg, wg ocpt ol avdQeg UTTfiOav yo6vov 
TToXX^v, ecfoireov TtaQo. tovg dovlovg. tovg de 6ov).ovg 2 
01 ly.vd-uL Ttctvrug rvcfXovai tov ya/.ay.rog eivey.ev tov 
itivovat Ttotevvreg code. eTteav cfvor^rf^Qag ).cxiicoat oaret- 
vovg avXoiat 7tQoaef.icfeQeardrovg, rovrovg eaOevreg eg 
tcov ^r]kecov Vttttcov ta aQd^QU cfvaeovat roiOL or^uaoi, 
ciXXoi 6e aXXojv cfvoe6vr(jJv dftelyovai. cfaal de roide 
eYvexev tovto noLeeLv' tdg cf).e(iag te niunXaaO^aL cfvoeo- 
fievag tf^g 'innov y.ai tb ov&uq y.atiea&aL. enedv de 
dueX^cooL tb yd).a, eaxeavreg eg ^vliva dyyfja y.olla y.al 
neQiori^avzeg y.ard td dyyf]La tovg tvcf/.oig doveovoL tb 246 HPOAOTOr A. 2—5. 

vaAa^ '/Mi TO (.uv avzov €7riOTd/.isvov anaqvaavTsg rjysov- 
Tai eJvaL ti(.iuotbqov, to d' vniOTdf.ievov soaov tov ireQOv. 
TOVTiov (ihv eiv6/.£v anavTa tov av Id^coai ol Ixvi^ai. 

3 IxTvrpXovai' ov yaq dqoTai siol dXkd vo{.iddeg. Ix tov- 
Ttov dr] cov acpi tcov dovkcov y.al TcJov yvvaixcov knETQdcpr] 
vsoTr^g, ot e/tslie efiad-ov Trjv ocpezjEQijv yiveoiv, ijvtuvvto 
avToloL y.aTLOvoL e/. rcov 3Irjdcov. v.aX nQcJoza i.iev ttjV 
XtoQriv dnsTdfxovTO , zdcpQOv OQv^diievoL evQsav -/.aTaTei- 
vovoav ex tcov TavQixcov ovqscov eg rrjv Alairjviv Xlfivr^v, 
TjineQ loTL [.leyioii]' /neTa de neiQeof.ievoiaL eo(SdXleiv 
TOlOL I/vd^rjOL dvTLy.aTit6[.isvoL ef.idxovTO. yLvof.ievr]g de 
fj.dxr]g nolkdxig xal ov dvvauevcov ovdev nleov exeiv tcov 
I^xvd-ecov TJj fidx}], slg avvcov ele^e Tdde. "ola noisvfisv, 
avdQsg IJyivd^aL' dovXoiOL TOLOLrjfiSTeQOLai fiaxofisvoi avToi 
TS eXdoaoveg ■/TeivoftevoL yivofie&a y.al e/.eivovg v.xeivovreg 
eXaaoovcov rb Xoinov uQ^ofisv. vvv cov fiOL doy.esL alxfidg 
fiev xai TO^a fieTelvai, Xaliovra de e/aozov rov %nnov rrjv 
fidoTLya isvai dooov avrcov. fiexQL fiev yaQ coQeov rjftsag 
onXa sxovrag, ol de evofiL^ov bfioloi re y.al eS, bfioicov 
fjfilv elvaL' enedv de 'idcovraL ftdozLyag dvr onXcov exov- 
rag, fia&ovrsg cog sloi rjfiexsQOL dovXoL y.ai avyyvovrsg 

4 TOVTO, ovy. vnofteveovoL." Tavra d/ovoavTsg ol H/.vd-aL 
snoLSvv snLTsXea' ol d' sxnXayevrsg tco yivofievco rrjg 
fidxr}g TS snsXd&ovro xal erpevyov. ovrco ol Zy.v^aL rrjg 
re yJaii]g rjQ^av, y.ai l^eAa^^eVrfg avrig vnb Mrjdcov y.ar- 
fjX^ov TQoncp TOiovTco eg rrjv ocpsreQrjv. tcov de sYvsxsv 
b JaQSLog rioaad-aL ftovXofievog avvrjsiQS sn^ avrovg 
orQdrsvfia. 

5 'i2g ds Ixvd-aL Xeyovai, vscorarov dndvrcov e&vicov 
elvaL rb orpereQOv, rovro de yeveoO-aL code. dvdQa yeve- 
od-aL nQcorov ev rfj yfj ravrr] eovorj eQt]fici) rco ovvofia 
sivaL TaQyiraov' tov de TaQyirdov rovrol Tovg Toxsag 
XeyovOL elvai, eiiol fiev ov niOTd Xeyovreg, XeyovOL d^ cov, 
Jia Ts y.ai BoQvod^eveog tov norafiov ^QyareQa. yeveog 
fiev TOLOvrov dtj TLvog yeveod-at rbv TaQyiraov, tovtov 
ds ysvea&ai naldag TQSig, Aino^aiv y.a\ J^Qno^aiv xal 
vstorarov KoXd^aiv. Inl rovrtov \_dQxbvrco\-\ ex rov ovQavov HPOAOTOY A. 5-8. 247 

g)SQ6/.teva %Qi)Osa rcoLri(.iaTtt, (xqotqov ts xai uvyov y.al 
ouyuQiv y.ul cfiukrjv, nsoslv sg tt^v Iy.vi}iy.i]v y.ui twv 

IdoVta 7TQL0T0V TOV 7tQS0lK'TUT0V UOOOV UVUl ^OvXof-lSVOV 

avTCc Xa^slv, tov ds xqvoov STiiovTog y.aiso&ai. a/raA- 

y.W/jysVTOg ^S TOVTOV TVQOOUVUl TOV SsVTSQOV, y.Ul TOV UVTig 

TUvxa TioUsiv. TOvg ahv drj xaioiisvov tov '/qvoov a/rcJ- 
oaod-ai, tqLtw ds to) vscDTaTi^ S7rs).d^6vTi y.aTUOiSrjvui, y.ui 
fiiv s/.slvov y.ouiouL ig sojvtov' yal Tovg iTQSO^VTSQOvg 
adsXcfsovg TtQog tuvtu ovyyv6vTag trjv ^aoLhjivjV Ttaoav 
TtuQudovvuL TO) vscoTaT(i). UTto f.isv drj ALTto^uCog ysyo- 6 
vsvuL TOVTOvg Ttov Ey.vd^cov ol AvyuTUL ysvog y.aXsovTUL, 
ccTto ds Tov fisoov J-lQ7to^(xiog ot KaTiuQoi ts y.ul TQCxOTtisg 
xaXsovTUi, urto ds tov vscotcxtov uvtcov Tovg ^uothsag o^i 
y.uXsovTUL nuQuXcxTUL' ovLiuuoL 6s slvuL ovvofiu I.yo).6- 
Tovg, X-/.o),6tov tov (3aoLlsog S7tcovvf.Lir]v' Zy.vd-ug 6s 
'^'E)Xr\vsg ouvoiiaouv. ysyovsvai fisv vvv ocpsag code Xsyovoi 7 
oi Z/.vd-UL, STsa ds ocfL, STtsits ysy6vuoL, tu oviiTtavTa 
XsyovOL sivuL UTtb tov 7tQC0T0v (iuoLlsog TuQyiTccov sg ttjv 
JuQsiov dt.(x^uoLv TtjV STti ocfsug xlHcov ov nXeco uXla 

TOOUVTU. TOV ds yQVOOV TOITOV TOV IQOV (fv).(XOOOVOL ol 

^uoLXssg sg tu /nd/.iOTU, y.ui ^voirjOL (.isyuXrjOL i)Moy.6- 

(.LSVOL (ISTSQXOVTUL UVU TtUV STOg. Og 6' UV S/CjOV TOV XQVOOV 

Tov iQOv sv TJi OQTf] v7tui&QLog y.UTU/.oiurjd-fj, ovTog ).eys- 
TUL v7to Hy.v&fcov ov dLSVLuvTi^SLv' didooO-UL ds OL Slu 
tovTO ooa av ^lnTtco sv T^LtsQr] /itLfj 7tSQLs).dorj avT6g. Tfg 
de X^QV? sovor^g iisyalr^g TQL(fuoiug Tug ^aoLlriiag toIol 

nULOl TOlOL SCOVTOV y.UTUOTT^Oaod-UL KoXcX^ULV, y.UL TOVTCOV 

(liuv usyioTr^v Ttoifjoai, sv Trj tov xQ^oov (fv).(xoosod^UL. 
Ttt ds yuTV7tSQd-s TtQog ^OQsrjv IsyovoL avsuov tcov vttsq- 
oiACov Trjg xcoQrjg ovy, olu ts sivai stl TtQOOCOTSQCo ovts 

OQUV OVTS dLS^LSVUL V7tO TtTSQCJOV XSXVflSVCOV' TtTSQCOV yUQ 

y ~ * y ^ T , 7 ,, ,- 7 

'/.UL Trjv yrjv y.ui tov riSQU slvul Ttksov, y.ui tuvtu slvul tu 
a7toy.).r]iovTa Trjv oipLV. 

S/.vd^aL Lisv code vrcsQ ocpscov ts uvtcov y.al r/jg X^Q^S ^ 
tfjg /.aTV7tSQ0^s KiyovoL, 'E).lr]vcov ds oi tov ITovtov ol/s- 
ovTsg cods. ^Hqu/.Isu Dmvvovtu Tag PrjQv^veco ^ovg urtL- 
•/.ioO-UL eg Tr]v yrjv TUVTrjv lovaav eQiq/irjv, rjvtLva vvv Z/.vO-ui 248 HPOAOTOY A. 8—10. 

vifiovTai. rrjQvovsa dh oheeiv e^co zov tiovtov, y.aTOi- 
Ar]jiievov TTjv "UlXrjveg "keyovoi ^Eqvd^eLav vtjoov ttjv TtQog 
rrjdeiQOiot toIgl e^co '^HQax?Jcov OTrjXecov enl t^j 'S^xeavco. 
Tov dh ^Sineavbv }.6ycp f.iev Xeyovai an rikiov avaToXicov 
ciQ^cxfievov yrjv TteQi naoav Qeeiv, SQyco de ovy. anodei- 
y.vvoL. evd-evTev tov '^HQa/Xea anLy.eod^aL eg ttjv vvv Zkv- 
^iyrjv X^^^Q^^ y.aleofievrjv, y.aTaXa^elv yaQ avTov xeLf.icJl)vcx 
Te yal y.QVfiov, e/teiQvacxfievov Ttjv XeovTsrjv yaTvrcvcooaL, 
Tccg de oi liTtuovg Tcxg vrto tov cxQfiaTog vefiofievag ev 

9 TOVTC^ Tco XQOvco affavLoO^ijvaL ^eirj Tvxf]. ciig d^ eysQ- 
■9-tjvaL Tov 'HQaykea, ditrjoO^aL, ncxvTa de tu Trjg x^Q^S 
ine^eXd-ovTa Telog anL/.ead^aL eg tt.v 'TXairjv yalcofievrjv 
yrjv' ev&avTa de avTOv evQelv ev avTQCt) fiL^onaQd-evov 
TLva exLdvav dLcpvia, Trjg tci fiev avco ano tcov yXovTcov 
elvaL yvvavMg, to. 6e eveQ&e orfiog. idovTa de y.al 0-co- 
[.idaavTa eneiQead-ai fiiv eiy.ov XdoL %nnovg nXavsoftivag' 
Trjv ds cpcxvaL etovTrjv exeiv, y.al ov/. dnodcoaeLv e/.sivco 
nQlv rj OL fiLxd^rjvaL' tov de 'HQay.Xia fiLX^fjvaL enl tco 
fiLod-c^ TOVTcp. e/.eivrjv ts 6ij vnsQl^dXXead-ai Trjv dno- 
6oaLv Tcov %nncov, ^ovXofiivrjv cog nXelaTOv XQOvov avv- 
elvaL Tcp'HQaxXii, yal tov y.ofiLadfievov ed^iXeLv dnaXXda- 
aeaS-aL' TiXog 6s dno6L6ovaav avTtjv sinslv "%nnovg fisv 
6rj TavTag dniy.Ofiivag evd-d6s eacoad tol eyto, acJoaTQa 6s 
av naQiaxeg' ey^co yuQ e/. aio nal6ag TQeig. rovTOvg, 
ensdv yivcovTaL TQOcfLsg, 6 tl xq^] noLisLv, e^tjyio av, sIlts 
avTOv yatOLy.iQco (xcoQrjg yaQ Tija6s ey^cx) to KQaTog avTrj) 
SLTS dnonifinco naQa ai." tyjv fisv 6ij TavTa eneiQCOTav, 
Tov 6s XiyovoL nQog Tavta elnelv ' ensdv dv6QCo&evTag 
X6r] Tovg nal6ag, Td6e noisvaa ov/. dv dfiaQTdvoLg. tov 
jLiev dv OQqg avTCJov T66e to to^ov co6e 6LaTeLv6fievov xal 
Tcp ^coatrjQL Tcp6e xaTa Td6e Lcovvvfievov, tovtov fiev Trja6e 
T^g X^^^Qrjg olyrjTOQa noLev' og (5' dv tovtcov tcjov SQycov 
Tcov evTiXXofiat XeinrjTaL, e/.nefLns Ix rrjg x^^Q^Q- ^^^^ 
TavTa noLevoa avTrj ts svcfQaviaL y.al tu evTeTaXfiiva 

10 noL^aeig." tov fiev 6rj eiQvaavTa tcov t6^cov to eTeQOv 
{dvo yaQ 6i] cfOQieiv Tecog^HQayXia) yal tov tcoaTrJQa nQO- 
6i^avTa, naQa6ovvaL to t6^ov Te yal tov ^cooT^Qa exovTU I HPOAOTOT A. 10. 11. 249 

Iti axQr]g Ttjg avft^nkfjg cfidkrjv /^ffft'»;^, dovTCC dh ci7ta.\- 
Xccoaeod-ai. Tr^v d\ iiiiL ot yevoi.Uvovg Tovg Txaldag 
avdQOjd^ijVai, tovto jiiev ocpt ovvo/iiaTa d^iad^ai, tc^ [.uv 
^yad^vQOOv avTOJv, tm d' e7TOi.Uv(o rsXiovov, Zy.vd^rjv dk 
T(p VEC0T(XT(0 , TOVTO dk Trjg e7tioio}.r^g ^i£uvr]U€vr]v avTr]v 
Ttoirjaai tcc IvTBTaXuiva. y.al drj dvo fiev ol tcov 7taid(ov, 
t6v ts yJyddvQOOv y.ai tov FeXcovov, ov/. olovg tb yevo- 
liievovg e^r/.ead^ai 7tQog tov TtQOxelfievov aeO^Xov, o^ixead^ai 
e/. Trjg x^^^Q^S e/.^?.r]^evTag vTto Trjg yeivaiievr]g, tov dh 
vecoTUTOv avTCov Z'/.vd-r]v eTtiTeXeaavTa •/.aTaf.ielvaL ev Tf] 
X^oQj]. y.al a7tb iiev ^/.v&eco tov 'HQa/.Xeog yeveoS-ai Tovg 
aiel ^aaileag yivo/.ievovg Z/.vd-ecov, aTtb dh Trjg cficxlr^g 
STi xat eg Tode cfid).ag e/. tcov ^cooTrjQcov cpoQeeiv Z/.v&ag' 
[ro dr] fiovvov /iir^xavrjaaaO-ai Tr.v /iir]TeQa H/.vd-t]^. TavTU 
dh 'E?.lrjVCov oi zov IIovtov oi/.eovTeg Xeyovai. 

^EaTL dh xat akkog Xoyog eywv code, tw fidXioTa Xeyo- n 
/iev(o avTog ^tQoa/.eifiai. Z/.vd-ag Tovg vouddag oi/.eovTag 
ev Tr] yialr^, TtoXefKi) Ttieo&evTag VTtb Maaaayetecov orx^- 
a&UL dia^dvrag 7tOTai.ibv yjQd^r]v e7ti yrjv Tr]v Kiu/ieQtr^v 
(Tr]v yuQ vvv veiiovTai E/.vd^aL, avTr] XeyeTai to rtaXcdbv 
eivai EijitiiieQicov), Tovg de Eif.itieQiovg e^tiovTCov Z/.vd-ecov 
^ovXevead-aL cog OTQaTOv eTtiovTog fteydXov, y.al dr] Tccg 
yvcoftag acfe(ov y.exioQioftevag, evTOvovg ftev dficpOTeQag, 
dfteivco dh Trv xdjv ^aaiXiuiv' Tr]v ftev ydo dr] tov drjiiov 
cpeQeiv yv(6fir]v cog drtaXXdoaeaO-ccL TtQriyfia el'r] fir]dh JtQog 
TtoXXovg deoL dvay.ivdvveveLv, ttjv dh tcov ^aaiXecov 
dLafidxead-aL 7teQi Trjg x^^^^QVS ioiol e^tLOvai. ov/. (6v dr] 
e&eXeiv TteiOeaOaL ovTe tolol ^aaiXevOL Tbv drjfiov ovte 
Ttp d^fKt) Tovg §aaLXeag. Tovg fthv Si] dnaXXdaaeaOaL 
^ovXeveaOat dftaxr]Ti Tr]v ;(wo?yv TtaQadovTag toIol e7tL- 
ovai' TOlOL dh ^aoLXevoL So^aL ev Trj e(ovT(6v y.eeaO-aL 
aTtod-avovTag fir]dh avficfcvysLv t(o 6r]ft(o, Xoyiaafievovg 
oaa T€ dyaOd TtenovOaoL /al oaa cfevyovTag e/ Trjg 
TtaTQidog ya/.d eTtido^a -/.aTaXaftjidveiv. cog dh oo^aL acfi 
TUVTa, diaoTdvTag y.al aQLO-ftbv Xaovg ysvofievovg fidxs- 
aOaL 7tQbg dXXr]Xovg. /.al Tovg fthv aTtod-avovTag vtdv- 
Tag V7i ecovTcov Odipat tov d^fiov t(6v ELfifieQicov TtaQCt 250 HPOAOTOT A. 11—14. 

noTa/.ibv TvQrjv (/.ai arpetov eri dt~X6g Igtl 6 rdcpog), d-d- 

ipavrag dh ovico rijv e^odov 1/ Trjg X^^^Q^S rcoiieod-ai' 

12 Xy.vd^ag de eneX&ovxag Xa^elv eQriiiir]v rrjv xcogrjv. y.al 
vvv eaxL /uev ev rfi Z/.v&LAij Kij.if^ieQia relxea, eoxL de 
7toQ&(.iriLa Kif^ii-UQia, eori 6e y.al x^^Q^i ovvo(.ia KiufieQir], 
eoTi de BoojiOQog KLi-ij-ieQLog y.aleoi-ievog. cpahovTai de 
01 Ki/iiueQLOL cpevyovTeg eg rrjv yloujv xovg Ev.vd-ag xat 
rriv xeQOovrjaov y.Tloavzeg, ev rfi vvv Iivcuytr] Ttolig 'Elkdg 
ouLoraL. cpaveQol de eioi /.al ollxv&aL dicij^avTeg avTOvg 
y.al eo^aXovTeg eg yfjv tjjv MrjdLxr^v, d/.iaQT6vTeg zrjg odov' 
ol f.iev yuQ Kiu(.LeQLOL alel Tr]V naQa d-dkaooav ecpevyov, 
oi Se I/.vd-aL ev de^ifj tov Kavyaoov exovTeg e6ici}-/.ov, eg 
o eae[3c0.ov eg ri]v Mr]6iy.r]v yfjv, eg f.ieo6yaLav jr]g 66ov 
TQacpd^evTeg. ovTog 6e dlkog ^vvbg 'KlXi]vcov re y.al (iaQ- 
(3dQcov leyoi-ievog l6yog e'iQr^TaL. 

13 'Ecpi] 6e ^Qiarer^g 6 KavOTQO^iov dvi]Q ITQO/ovv^aLog 
Ttoiecov eTtea, drtLyeo^^aL eg ^Ioor]66vag cpoi^olaumog 
yev6iievog, ^Iaarj66vcov 6' vTieQOLy.eeiv ylQLf.iua7iovg dv6Qag 
fiovvocpd-dluovg, vn:eQ 6e tovtcov tovg ;f(>t'ff0(jpj;/axag 
yQVTiag, •vovtcov 6e tovg '^TTteQ^OQEOvg y.axr]/.ovTag enX 
■9-dXaaaav. rovTOvg cov Ttdvrag 7tli]v'r/teQ(3oQecov, aQ^dv- 
Tcov ^QLfiaGTtcov, aiei toIol nhjOLOxcoQOLOL e/tiTLd^eo&ai, 
y.al vnb fiev ylQLfLao/tcov e^cod-eeod-aL Ix rr]g X^Q^.S ^loor^- 
66vag, vnb 6e ^Ioar]66vcov Ixvd^ag, KLUfteQiovg 6e oiy.e- 
ovrag enl rf] voTijj d-aXdoor] vnb I/v&ecov me^ofievovg 
exXeinsiv rrjv x^^QW' ovrco ov6s ovrog ovficpeQerai neQi 

14 rijg X^QVS T^ctvrr]g ly.vd-rjGL. y.al o&ev fiev r]V ^QLoreijg 
6 ravra Ttoir^aag, e^iQrjy.a' rbv 6e neQt aviov iy/.ovov 
).6yov ev ITQoy.ovvr^ocp v.ai KvLi/.co , Xe^co. ^QLOTerjv yaQ 
?.eyovOL, e6vTa rcov dorcov ov6evbg yevog vrto^eeoreQOv, 
loe).9-6vTa eg yvacpt]iov ev IJQoy.ovvr^ocr} drto9avelv , yal 
rbv /vacpea y.ara/Xr]iaavra rb eQyaariqQLOv oixead^aL dyys- 
keovTa rolOL nQOor^/.ovOL rco ve/Qco. eo/e6aafiivov 6e i]6r] 
rov X6yov dvd rt]v n6Xiv cog red-vecbg eh] b ^QLaretjg, eg 
dficpLO^aoiag rolai XsyovoL dnL/eo9aL dv6Qa KvLiy.r]vbv 
rf/ovra e^ ylQrd/rjg n6Xiog, cpdvra ovvzvxeiv re oi i6vrL 
snl Kv^i/ov y.a\ eg X6yovg dnLy.eod-aL. y,a\ rovrov fiev HPOAOTOr A. 14—17. 251 

ivTETa/iihcos af.irpLO^aT€€iv, Tovg de TtQOOijxovTagTc^ vsAQtp 
€7x1 To xvacprjiov 7vaQ€lvaL exovTag Ta TtQoacpoQa (og avai- 
Qt^oofiivous' avoix^tvToq dh tov oiy.ijiiaTog ovze Te^vetova 
ovte ^coovTa cpaiveo9-ai ylQLOTirjv. f.i€Ta dh €^d6(.ici) eTeC 
cpavevTa avTOv eg [iQoy.ovvrjOov TiOLfjoaL tu ercea TavTU 
Ta vvv V7t EXXijvcov AQii.idoTcea v.aXiexaL, ^tOLTqoavTa de 
acpavLod-rjvat to devTeQOv. TavTa /.lev al TtoXieg avTai i5 
XeyovoL, Tcxde de oida MeTaTtovTivoLOL toIol ev iTaXirj 
avy/,vQt]oavTa fieTcc tijv dcpdvcoLv t)]v devtiQrjv yiQLOTeto 
eTEOL TeooeQdy.ovTa y.al dLrjxooioiOL, cog eyco ovi-i^aXXd- 
f.i€vog ev IlQoyovvrjOco t€ y.al MeTarcovTico evQLoy.ov. Meta- 
TtovTLVoi cpaOL avrbv J^QiOTeip cpavevTa ocfL eg rrjv xcoQrjV 
TieXevoaL ("icofibv jlTtoXkcavL IdQvoaod^aL yai. IIqlot€co tov 
IlQO'/.ovvr]oiov eitcovvf.ii)]v i'xovTa dvdQLcivTa jtaQ^ avTOv 
OTtjoaL' cpdvaL yaQ ocpL tov llitoWcova 'iTalLOJTecov fiov- 
voiOL di] d/tiyeod-aL eg t)]v xw(>jjv, xal avTog ol eTteod-at 
6 vvv ecov ylQLOT€r]g' TOTE de, 0T€ eiiteTO tco d-eco, elvaL 
'/.oQa^. y.al tov fiev eXitavTa TavTa dcpavLO&)]vaL, ocpiag 
de MeTUTtovTLvoL XeyovoL eg JeXcpovg TtifiipavTag tov -d-eov 
ejt€LQCOTdv 6 TL TO cpdofia TOv dvd^QCOTtov e}')]. Trjv 8e 
IlvO^irjv ocpiag xeXeveiv TteiO-eoO-ccL tco cpdofiaTL, Tteid-o- 
fiivoiOL de dfieLvov ovvoioeod-aL. y.al ocpiag de^afiivovg 
tavTU 7toif]OaL eitLTelia. xal vvv eoTrjxe dvdQLag ejtco- 
vvfiirjv excov JjQiotico TtaQ avtco tco dydlfiaTL tov yl7t6X- 
kcovog, TtiQL^ de avrbv ddcpvuL eoTaoL' rb de dyaXfia ev 
rfj dyoQi] 'idQVTaL. ^QLOTico iiiv vvv TtiQL rooavra eiQrjoOco. 

Trjg de yrjg Trjg rciQL ode b Xbyog coQfir]TaL XiyeoOaL, i6 
ovdelg oide dxQexicog o tl to xatv/teQOi eoTL' ovdevbg yaQ 
6r] avTOTtTeco eidivaL cpafiivov dvvafiaL nvd-ioO-aL' ovdh 
yaQ ovdh yjQLOTerjg, TOviteQ oXiycir TtQOTeQOv tovtcov fivij' 
fitjv €7tOL€Vfir]v, ovdh ovtog TtQOOcoviQco 'loo)]d6vcov ev 
avTOLOL TOLOL ejteoL TtOLicov €cpr]0€ d/tixioOat, dkXd ra 
xaTV7t€Q9-€ ekeye dxof], cpdg 'loo)]d6vag eivaL Tovg Tavta 
XeyovTag. dll' ooov fihv rjfielg dTQexicog erti fiaxQ^TaTOv 
oloi X eyev^fieOa dxofj e^LxeoOaL, Ttdv eiQ^oeTaL. 

^Ttb Tov BoQvod-eveiTicov efirtOQiov (tovto yaQ tcov n 
TtaQaO-aXaooicov ^eoaiTUT^v Iotl 7tdo)]g Ttjg IxvOLxfjg), 252 HPOAOTOr A. 17—20. 

aTto Tovrov ttqiotoi KaXktTtidai vf/.iovTaL sovreg '^'EXXi]veg 
Zy.v&at, vnEQ de tovtcov akXo e&vog ot ^lXal^ioveg y.aXe- 
ovTai. ovTOi de '/.al ol KalliTtidai ra /iiev ahXa xara 
TavTO. Sy.vd^rjai Inaay.eovoi, oItov dh y.al OTtEiQOvoi y.al 
otTsovTai, y.al y.oouuva xort a/.oQoda y.ai rpay.ovg y.al y.ey- 
XQOvg. VTteQ de J^ka^ioviov olyeovoi E/.vd^at aQOTrJQeg, ot 
ovx. ercl OLTrjOt orceiQovoL tov oltov al^ eni nQi]ai. tov- 
Tiov de y.aTvrteQd^e oiy.iovat NevQoi. NevQiov de to TtQog 
(ioQerjv aveuov eQrjiiiog dvd-Qiomov, ooov tjuetg Xd[.iev. TavTCC 
fiev TtaQa tov '^rnavtv 7tOTaf.i6v eoTt e^vea TtQog eofteQrjg 

18 Tov BoQvo&eveog' ccTaQ dia^dvTL tov BoQvoS-evea drto 
S-akdaorig ttqcotov iiev rj 'l^kair], drtb de TavTv^g avco lovrt 
oi/eovot l/vd-at yecoQyoi, Tovg '^'EKXr^veg ol oly.eovTeg 
€7ti Ti^ ^Tndvt noTaf.uo xaXeovot BoQvad^evetTag, ocpeag 
de avTOvg ^Ol^tonoXiTag. ovrot cov ol yecoQyol I/.v&at 
vefiovTat TO fiev nQog Trjv rjco eni TQelg rjfieQag odov, y.aTrj- 
'AOVTeg eni rtorafibv tco ovvofia y.eeTat UavTLydm^g, t6 dh 
nQbg ^OQei]v aveiiov nXoov dvd tov BoQvad^evea ffieQeiov 
evdexa. r]dr] de y.aTvneQd-e tovzcov eQr.fwgeoTL eni nokkov. 
fiETa de Tr]v eQ^iiov /IvdQOcpdyoL oly.eovot, e&vog ebv Xdtov 
/al ovdaficog ly.vd-r/ov. to de tovtcov y.arvneQ&e eQiifiog 
rjdi] dh]d^ecog y.al ed-vog dvd-Qconcov ovdev, oaov i]fietg 

19 \'dfiev. t6 de nQog r]Co tcov yecoQycov tovtcov Zxvd-ecov, 
dta^dvTt TOv TlavTiy.dnr^v noxafwv, vofiddeg r]dr] Zy.vd-at 
vefWVTca, oite ti aneiQOVTeg ovdev ovTe dQOvvreg' ipLkr] 
de devdQecov f] ndaa avTt] yfj nkfjv Trjg 'Tkair^g. ol de 
vofiddeg ovtol t6 nQog Tr]v r]cd i]fieQecov reoaeQcov yai 
de/.a bdbv vefwvrat x^^QV'^ '/.aTaTeivovoav eni noTafwv 

20 FeQQOv. neQr^v de tov PeQQOv ravTa df] ra y.akeofteva 
^aatXf]td eoTt '/.ai Z/vd-at ol aQioroi t£ '/.al nleiOTOL xai 
Tovg dXlovg vofiiLovTeg IxvO-ag dovlovg ocpeTeQOvg elvaL' 
yaTrj'/ovoL de ovtol t6 fiev n^bg fieoafi^Qir]v eg rfjv Tav- 
QLy.f]v, t6 8e nQbg f^co eni Te TdcpQOv t^v 6f] ol e/. tcov 
tvcpXcov yevofievoL coQv^av, yal eni Tr~g Xifivr]g rfjg Ma^f]- 
TLdog TO efinoQiov t6 '/.aXeerai KQr]fivoi' rd de avTCov 
y.aTf]yovOL eni noTafibv Tdvaiv. rd 6e y.aTvneQ&e n^bg 
PoQei]v dvefwv tcov ^aoiXr]icov Zyvd-ecov ol/eovot MeXdy- HPOAOTOr A. 20—23. 253 

xlcxivoi, (xllo sd-vog y.al ov Invd-uov. Mslayx^ctivojv dh 
rb ■/.ttivneQd-E liuvat y.al SQrji.i6g eari avd-QioTiiov, y.az 
oaov rjiielg Xdiisv. 

Tttvaiv dh noTauov dia^dvxi ovy.ixL Zyvd-iy.r}, aKX i] 21 
(J.SV TtQCoirj Tifjv ).a^icov lavQOfiaTiiov soii, o^i ix tov (.ivxov 
aQ^dusvoL Ttjg MaitjTLdog Xifivrjg vsfiovTaL to nQog ^oqstjv 
avsfiov, rjusQSCov TtsvTexaidey.a odov, nttGttv sovoav xpLXrjv 
ycal dyQicov y.al ijusqcov dsvdQSCov' vrcsQOi/.sovOL dh xov- 
Tiov devTSQK^v }.d'^Lv exovTeg BovSlvOL, yrjv veiiofievoL ndaav 
daoeav vXji navToirj. Bovdivcov de y.aTvneQ&s nQog ^OQer]v 22 
soTL nQcoTr] /uhv sQrjuog stc rjf.iSQecov snTa bdov, (.iSTtt 6h 
TrjV SQrjfiov dnoxXivovTL fidV.ov n^bg dnrjlicoTi^v dvsfiov 
vsfiovTttL dvoottysTttL, sd-vog noXXbv v.tt\ idLOv' ^coovol dh 
dnb -d-riQrjg. ovvsxeeg dh tovtolol ev tolol avTOlOL to- 
noLOL y.aT OLy.r^fievoL eloi, tolol ovvofia y.eeraL IvQyaL, y.al 
ovTOi dnb d-rjQrig t,(x)OVTSg TQonco xoLcods. Xoxd snl dsv- 
6qsov dva^dg, xd 6s sotl nvy.vd dvd ndoav tijv xcoQrjV 
innog 6h s/.doTCi} 6s6L6ayfisvog enl yaoTeQa y.eeoO-aL Ta- 
neLvoTrjTog slvsKev exolfiog Iotl '/ai '/.vcov' snedv 6h ani6r] 
tb O^rjQiov dnb tov 6ev6QS0v, xo^evottg xat snL^dg snl 
tbv Lnnov ^lco/sl, yal 6 y.vcov sxsvttL. vnsQ 6h tovtcov 
TO nQog Trjv rjoi djto/.XivovTL ol/.eovOL E/.vO-ttL dXXoL, anb 
tcov ^ttOLXrjicov S/.vd-scov dnoardvTsg y.ai ovtco anLy.6fj.evoi 
eg TOVTOv tov ^fw^ov. 

MsxQL fisv 6i] Trjg tovtcov tcov S/.vd-siov '/coQrjg soti rj 23 
y.aTaXsxOsLOtt ndoa ns6Ldg ts yfj yai (ia&vyttiog, to 6' 
dnb xovTOv ?.Ld-c66r]g t sotl •/.ai TQryxsa. 6ls§sX06vtl 6s 
xai Trjg TQrjxerjg xcoQOv noXXbv ol/.aovOL vncoQsav ovqscov 
vxprjXcov dvO-QConOL XeyofievoL elvaL ndvteg (paXtt/.Qol e/ 
yeverjg yLv6fievoL, /.al SQOSvsg xat O^rjXsttL bfioicog, yal OLfiot 
y.ttl yevsLtt exovreg fieydXa, (fcovrjv 6s i6irjv livTSg, sod-rjTL 
6h xQ^ofisvoL I/vd-L/.fj, ^coovTsg 6h dnb 6ev6Qetov. nov- 
TL/bv fiev ovvofia t<o 6ev6QS(p dn ov ^coovol, fteyad-og 6h 
xara Gvxerjv fidXLOrd y.rj' y.aQnbv 6h (poQeeL yvdfLCj) loov, 
nvQrjva 6h sxsl. tovto snsdv ysvrjTttL nsnov, oay.y.sovoL 
ifittTioLOL, dnoQQseL 6' dn avTOv naxv yai fieXav' ovvofia 
6h T([) dnoQQeovTL Iotl daxV tovto y.al XeixovoL yal 254 HPOAOTOr A. 23—26. 

ydXaxTL oi\uf^uoyovT€g rtivovoL, /.al arch ztjg naxvTr^Tog 
avTOv Tiyg TQvybg rcalad-ag ovvTLd-eloi, v.al TavTag olte- 
ovTai. TiQoliaTa ydo ocpi ov noKld Igtl' ov ydg tl o/tov- 
dalai voiial amo^L eloL vtvo devdgeo) de exaorog v.aToi- 
xrjTaL, Tov {.lev xeLi-icova ercedv tb divdqeov neQLxaXvipj] 
TtiXco OTeyvcjj Xev'/.c[), to dh &eqog dvev niXov. Tomovg 
ovdelg ddr/.ieL dvd-QioTTiov IqoI yuQ leyovTaL eivac' ovde 
TL aQrjLOv ottXov xe/.TeaTaL. xal tovto liiev tolgl TteQLOL- 
y.eovGL ovToi eioL ol Tag dLacpoQag dLaLQeovTeg, tovto de, 
og dv cpevycov y.aTacpvyrj eg TOVTOvg, vit ovdevbg ddr/.ee- 
TaL. ovvo[.ia de ocpi ioTi j4QyL7t7taloi. 

24 MixQL iLiiv vvv Tiov cpaXa/.QCov TOVTCov TtoXXrj neQLcpd- 
veLtt Trjg y/oQtjg eoTi /.al Ttov fuiCQoaO-e ed^vicov' y.al ydq 
^xv&ecov TLveg drtr/.viovTCCL Ig avTOvg, tcov ov xaXertov 
eOTL TtvO-iod-UL y.ai 'El?.)]vcov tcov e/. BoQvoO-iveog Te eu- 
nOQiov y.al tcov dD.cov novTL/.cov eunoQicov. Z/.vd-iiov de 
ot dv elO^tooL eg avTOvg, Sl enTa eQi-irjvitov y.al di enTu 

25 yXtoooitov dLcenQrjOGOVTaL. [lixQL f.iev dri tovtcov yivto- 
Gv.eTaL, TO de Ttov cpaXaxQtov y.aTvneQ&e ovdelg dzQey.itog 
oide cpQdoaL' ovQed re ydq vipi]Xd dnoTdf.ivei d^aTa, y.ai 
ovdeig ocpea vneQ.SaiveL. ol de cpaXay.Qol ovtol XiyovoL, 
eiwt itev ov niOTd XiyovTeg, or/.ietv Tor ovQea alyinodag 
dvdQog, vneQjSdvTL dk TOVTOvg dXXovg dvd-Qoinovg ot TtjV 
e^durjvov y.aTevdovoL. tovto de ov/. Ivdi/.ouaL dQyjiv. aXXd 
TO (.lev nqbg rjco tcov cpaXay.qcov yLvcoo/.eTaL aTQey.icog vn 
^loorjdovcjv oly.e6f.ievov, to fxevTOi y.aTvnsQ&e nqbg ^OQeijv 
dvefiov ov yLvtoo/.eTaL, ovre Ttov cpaXa/.ocov ovTe Ttov'loGr]- 

26 dovcov, el fir] oaa avTtov tovtcov XeyovTcav. vofiOLOL dh 
"loorjdoveg TOioLoide XeyovTai XQdo&aL. enedv dvdQi dno- 
d-dvj] naTrjQ, ol nQOOiy/.ovTeg ndvTeg nQOodyovOL nQo^aTa, 
yai eneiTev TavTa d-voavTeg y.al y.aTaTafiovieg Td y.Qia 
-/.aTaTdfivovGL y.al Tbv tov dey.ofiivov Te&vetoTa yovea, 
Stvafii^avTeg dh ndvTa t« y.Qia daiTa nQOCLd^iaTaL. Trjv 
dk xecpaXrjV avrov ipiXcooavTeg y.al e/./.a&rjQavTeg xaTa- 
XQVoovoL y.al eneiTev aTe dydXuaTL XQiovrai, d^vaiag fie- 
ydXag eneTiovg InLTeXiovTeg. naig dh naTQl tovto noieei, 
■/.aTdneQ ol "EXXr.veg ra yevioia. dXXtog 8e di/.aiOL xae HPOAOTOT A. 2&-30. 255 

ovTOi XeyovTai elvai, laoy.QaTeeg de 6f.ioi(ji}g al yvvatxeg 
TOlGL avdgaoi. yivajoxovTai (.lev dr] xal ovtoi, to 8e ano 27 
TOVTCov TO y.aTVTceo&e "laov^doveg elal oi leyovTeg Tovg 
(.wvvorp^dX/iiovg av&QOJTtovg y.al Tovg XQvaocpvlayag yQv~ 
Tiag eivai' naQa §e tovtcov ^y.vd^ai uaQaXal^ovTeg Xeyovai, 
naoa 6e I/.viyicov r;iieig oi aXXoi vevo/ir/ia/.iev, yial ovvo- 
licxtofiev avTOvg ay.vd-iOTl ^QL(.iaaTcovg' aQL/ia yuQ ev 
%aXeovaL ^/.vO^aL, aTtov Se tov dfpO^aX/iwv. 

^vaxeii-ieQog de avTi] 1) yaTaXexd^elaa rcaaa y^coQr] ovtco 28 
drj Tt laTi, ev&a Tovg /lev oxtco tcjov f.irjvcov acpoQr^Tog olog 
yiveTaL y.Qv/i(>g, Iv toIol vScoq e-/.yjag TrrjXbv ov Tconqaeig, 
TCVQ de dva/Micov TCOLt]aeLg Trr]X6v' fj de ■9-dXaaaa TtrjyvvTaL 
xal 6 BooTcoQog 7cdg 6 KL(.ii.ieQLog, yal eTti tov XQvoTdXXov 
oi evTog TdcpQOv ZxvOai y.aTOLXt]fievoi OTQUTevovTaL yal 
Tccg di-id^ag erceXavvovoL Tte.Qr]v eg Tovg livdovg. ovtco 
fxev dr] TOvg oxro) fi^vag dLaTeXeec x^tficov ecov, Tovg 6' 
IrtLXoiTtovg TeaaeQag xpvyea avtod^L eoTi. yexcoQiaTai Ss 
ovTog 6 y^eLficov Tovg iQOJcovg ndaL toIol ev dXXrjaL xiiJQf]<Jt 
yLvOfievoLOL x^if^dJaL, ev tw Tr^v fiev coQair]v ovx veL Xoyov 
d^LOv ovdev, to de S^eQog viov ov/. dvieL' ^QOVTai re r^fiog 
Tj] dXXj] yivovTaL, Trjvr/avTa fiev ov yivoviaL, ^eQeog de 
dficpLXacpeeg' rjv de ^fft/^wvog ^qovt}] yevr^Tai, wg TeQag 
■d^cofidCeTaL. iog de yal r]v aeLOfiog yevr]Tai rjv Te d-eQeog 
rjv Te x^ifii^vog ev t^ Z/.v&i/.^ TfQag vevofiiOTaL. mTCOL 
de dveyfifievoL cpeQovac tov x^i^fidiva tovtov, fjfiiovoL de 
ovde ovoi ovx dvexovTUL aQxrv. Trj de dXXj] %7tnOL fikv ev 
'/QVfico eaTecJoTeg drtoacpayeXitovaL, bvoi Se xal f]fiiovoL 
dvexovxaL. Soy.ieL de fWL xai to yevog tcov /Socov to xoXov 29 
dLa Tama ov rpvsLv xeQea avTod^L. fiaQTVQeei de fWL Trj 
yvcofir] xal '^OfiiqQOv enog ev ^Odvaaeif] exov tode, 

y.al yii(ivr]v, od^L t UQveg drpaQ y.eQaoi TeXed-ovai, 
OQO-cog eiQr^fievov, ev TOlaL OeQfiolai Tayjv naQayiveaOat 
Tu y.fQca' ev de tolol iaxvQOiOL ipvyjOL i] ov cpvet xeQea 
Ttt y.Tt]vea dQxqv rj cpvovxa cpveL fioyLg. 

"Evd-avTa fiiv vvv <Jta tu ipvy^a yiveTaL TavTa' Oco- 3o 
fidCco de {jcQoaO-rj/.ag yaQ dtj fWL 6 Xoyog e^ aQyr^g editrjTo), 
OTL ev TJj ^HXeirj ndarj x^^QTi ^^ dvveaTai yiveaOai fjfiiovoi, 256 HPOAOTOr A. 30—33. 

ovT€ tpvxQOv Tov x^Qov lovTog ovTS cillov (pttvsQOv ahlov 
ovdevog. rpaal dh avrol ^Hlsloi Ix yittTaQrjg tsv ov yivs- 
a&ai afplai rj^iiovovg. a)X e/teav TtQOoirj rj ojQr] y.v'ioy.€- 
aO^ai Tag %7i7T0vg, e^sXavvovai eg Tovg nlrjOioxcoQOvg 
avTag, xat eneiTev ocpi ev Tjj tcov nekag ercLelai Tovg 
ovovg, eg o av axcoai al %7X7t0i iv yaoTQi' eTceiTev de 
o^ciact) aTcekavvovai. 

31 neQi de Tiov TCTeQtov tiov Z/.vd^ac Xeyovai avcxTckeov 
elvac Tov rjeQa, xat tovtcov e'ivexev ovx old ts eivai ovts 
tdelv To TCQoaco Tijg rj^ceiQOv oike die^ievai, TCivde %/lo 
TteQi avTtov yvojur^v. tcc y.aTv^teQ^e TavTtjg Trjg X^QVS 
aiel virpeTai, eXcxaaovi de tov ^eQeog rj tov x^t/^^f^^og, 
cooTceQ '/.al ol/og' rjdrj tov oacig dyxod^ev x^^va adQijV 
TtiTiTOvaav elde, oide to Xeyto. oi/.e yccQ rj /fwv TtTSQOlai' 
yal did tov ;f£<//wva tovtov eovTa tolovtov dvoixrjTa xa 
TtQog ^OQirjv eoTL Trjg rjrteiQOv TavTrjg. ra tov TCTeQa el/.d- 
^ovTag Tr]v x^ova Tovg Z'/.vd-ag ts xal Tovg 7teQLoi/.ovg 
doyeto Xeysiv. TavTU (.lev vvv ra XeyeTac (.la/.QOTaTa s^iQrjTaL. 

32 '2^;teQ^OQ€tov de 7teQi dvd-QOJTttov ovT€ Ti Ey.vO^aL Xe~ 
yovai ovT€ TLvhg aXXoL tcov TavTj] oixrji.i€vtov, ei (.trj aQa 
"laarjdoveg. tog d^ eyco doxeco, ovd^ ovtol Xeyovac ovdiv 
eXeyov yaQ dv y.al Z/.v&aL, cog TteQi rtov f.iovvocpd-dX(.icov 
XeyovoL, dXX^ 'HoLodtp (.lev eoTL TteQi 'T^tSQ^OQeta eiQrjfxeva, 
eaxL de yal '^Of.irjQtp ev 'ETtLyovoiOL, ei drj Ttjj eovTL ye 

33 "0(ii]Qog ravTa tu ertea eTtoirjae. 7toXX([j ds tl TtXelata 
TteQL avTtov JrjXLOL XeyovoL, cpd(i€voL iQa evdede^iiva ev 
yiaXdfij] TtvQtov e^ 'rTteQ^oQitov cpeQo^teva aTti/.veead-aL eg 
S-/vd-ag, dTto de Ixvd-itov rjdrj de/.o(t€vovg aiel rovg rtXrj- 
OLOXtoQOvg eydoTOvg Ao^iiCeiv avTa to JtQog ea^teQrjg sxa- 
GTdTio e7tl Tov yldQirjv, ev&evtev de TtQog (teoafi^Qirjv 
7tQ07t€(t7t6(i€va ^tQioTOvg Jtodtovaiovg^EXXrjvcov di/eod^ai, 
d7to de TOVTiov y.aTa^aivetv e7tl tov MrjXtia y.oX^tov yttl 
diauoQevead-ttL eg Ev^OLav, 7t6XLv t€ eg 7c6Xlv 7ti(t7tSLv 
(iiXQL KaQvoTOv, to d^ dTto zai;T»/g iy.XLTcelvylvdQOv' KaQV- 
otiovg yaQ elvai rovg y.o(ti^ovTag ig Trjvov, Trjviovg de ig 
JrjXov. dTtt/viead-ttL (tiv vvv Tavra ra iQa ovtco XiyovoL 
eg JrjXov, tcqiotov de TOvg'T7t€Q^OQeovg 7ti(i\paL cpeQOvaag HPOAOTOT A. 33-35. 257 

ta iQa dvo y.ovoag, Tccg ovvoud^ovoL Jij/.iot eliai '^TrceQ- 
oxrjv re y.al Aaodi/.r^v' uua de avtfjoi uo(fa).eh]g eivey.ev 
^euipai tovg 'rn;eQ.:iooeovg tojv aozuJv uvdQag nivxe tvou- 
novg, TOVTOvg ol vvv ITeQcpeQeeg y.aleovzai, ziuag fxeyd).ag 
ev JqXco exovxeg. enei de zolol YTreQ^SoQeoioL tovg uno- 
ne^cpd^evTug bnioio ovv. unovooxeeLv, deivd noLevfievovg 
eX ocpeug aiel y.azaXduipeTaL unooTeXXovxag f.ii] dnode- 
y.eod-ai, ovtco drj cpiQOvTug eg Tovg ovQovg tu Iqu evdede- 
f.ieva ev nvQcov y.a?.duf] TOiOLn).i]Oioxc'JQOLOienio/.r^nTeLv 
■Aelevovtag nQOnifxneLv ocpea un icovTcdv eg d).).o e-9-vog. 
y.UL TUVTU ftev ovtco nQoneunoiiieva unLy.vieo&UL liyovOL 
eg JrjkoV olda 6e avrbg tovtolol tolol IqoIol Tode noi- 
evfievov nQoacpeQig, Tug 0QrjL/.iug y.ui Tug Uaiovidug 
yvvuly.ag, enedv O-vojol TJi yjQTiuidL Tfj ^aoi/.eiT]. oiy. avev 
nvQUJv y.u/.dur^g eQdoioag tu iQd. y.ai tuvtu uev 6)] oldu 34 
Tayrag noLevoug, tt^ol de nuQd-ivoLOL TCtvTrjOL tfjOL e^ 
^TneQjSoQicov TelevrrjOdorjOL iv Jr//.co y.eioovTaL y.ui ul 
y.ovQUL y.ui ot naldeg ol Jrj/.icov' rxi fiev nQO yduov n).6- 
y.auov dnoTatxvoLievaL /.ai neQi uTQa/.TOv eD.i^aouL eni 
TO ariua TLd-elOL (jb de orud Iotl eoco eg rb kQTeuiotov 
eoLOVTL uQLOTeQi]g x^iQog, enLnicpvy.e 6i ol D.air^, ol 6e 
nui6eg tcov Jr^licov neQi x^orjv tlvu eD.i^avreg tcov tqlxoJv 
nQOTLd-elOL y.ai ovtol eni to orjua. uvtul liev 6rj TUVTrjv 35 
TTjv TLurv exovOL nQog tojv Jij/.ov oc/.rjoQCjJv' cpaoi 6e ol 
avToi y.ai tijV ylQyrjV r« y.ai tijV 'S2niv eovoag nuQ-d-ivovg 
e^ 'rneQfSoQiojv y.uTU Tovg avxovg dvd-Qconovg noQevo- 
ILivug unL/.iod-uL Ig JfjXov ezL nQOTeQOv 'YneQoxVjg te y.ai 
Auo6iy.r^g. Tavrag uiv vvv tvj ED.eLdvij] unocpeQOvoag 
dvxi Tov co/.vx6/.ov xbv exdBuvxo cp6Q0v unL/.iod-ai, xrv 
6e yJQyrjV t€ y.ai t^v 'S2niv uua ccvtoloi xolol &eotOL 
dnL/.ia&aL /.iyovoL y.ai orpt xtuug aX).ag 6e66o&at n^bg 
orpiiov' y.ai yuQ dyeioetv orpt xug yvvuly.ag, enovvoiiatov- 
aag tcc ovvouutu ev Tf;l vuvco rov orpt !S/./;v uvrjQ Avy.tog 
inoirjae, nuQa 6k acpiiov fiad-ovTag vrjatojTag tb y.aVlojvag 
vuvietv 2niv Te /.ai '^Qyr^v ovvoudtovTdg te y.ui dyeioov- 
Tug {ovTog de b 'si/.r^v y.ai TOvg u).).ovg Tovg nalccioig 
viivovg enoirjOe ev. Avv.irjg D.d-ojv Tovg det6oiiivovg iv 

Herodoti vol. I. 17 258 HPOAOTOY A. 35—39. 

JiqXio), '/.al TUJv ur>ouov y.aTayi^oiiiivcov stiI t(l> ^coiko t)]V 
artodbv TavTrjV in:l Trjv -d-r/.rjv Tr]V "<2m6g t£ v.al "kcjyrq 
avaLOLLiova^ai LtLjSa/J.ouevrjv. ij dl d^r^/.r^ avTecov IotI 
OTtLod-B Tov ^QTSULOLOv, TCQoq i]Lo TSToauuevr^ , ayxoTciTco 

TOV KrjLCOV laTLlJTOQLOV. 

36 Kal TavTa f.i€v '^l^rcBQ^ooicjov tc€qi eiQyjod-co' tov yag 
7r€QL jl^cxQLog Xoyov tov Xeyousvov elvaL 'l^rr€QiSoQ€Ov ov 
liycOfleyovTacog tov olotov 7t€QLecp€Q€ y.caa rcaoav ti]v 
yfjv ovdhv OLTeoj-ievog. el de eioL TLveg VTteo^oQeoL av- 
■9-QconoL, eioL y.cu VTtSQvoTLOL aD.oi. yeXeco de 6q€cov yfjg 
TteQLodovg yoaipcaTag TtoXlovg ijdr], y.ai hvSeva voov lyov- 
Tcog l^r^yr^oaiievov' ol iQ/.eavov t€ QeovTcc yQcecpovoL TteQL^ 
TTjv yrjv eovoav y.v/.loT€oea cog ano toqvov, /.al Trjv ^oirjv 
TJj EvQcoitrj TtOL€vvtcov "iorjv. Iv oXiyoLOL yuQ iyco drjXcooco 
(xiyad-og tb e/.cioTrjg amicov, y.ai o%rj Tig Iotl eg yQacprjV 
i/.doTtj. • 

37 ITeQoaL oiy.eovoi y.aTijy.ovTcg €Ttl Trjv vorir^v d-df.aooav 
rrjv ^Eovd-Qrjv y.a'K€Oi.iivrjv' tovtcov 6' VTteooLy.iovOL TtQog 
^OQeco ave/LLOv Mrjdoi, Mrjdcov de idorteLQeg, EaoTteiQcav 
de K6).%ol y.aTrj/.ovTeg ertl ttjv (ioQr^iijv d-ddaooav, eg tijv 
^aoLg TtoTauog e/.dLdoi. Tama TiaoeQa ed-vea oi/.ieL 1/. 

38 d-aX(xoorjg eg ^ckXaooav. ev&evTBv dh to TtQog ioTteQrjg 
ay.TaX ^LCpdoLaL UTt amijg y.cticaeivovOL Ig S-d).aooav, Tceg 
lycjj dTtrjrjO0/.iaL. ev&ev /nev rj d/.Trj rj €TiQrj tcc TtQog 
^OQirjv aTtb ^doLog aQ^a/iievrj TtaQateTaTai eg S-dXaooav 
TtaQd T€ Tov UovTOv y.cu Tov 'E)J.rjOTtovTOv ueyoL Ztyeiov 
Tov Tqcol/.ov' TCt de TtQog v6tov rj avtrj cwTtj dy.Tij aTtb 
Tov MvQLavdQL/.ov y.6).Ttov tov TtQog ^OLviy.r-j y.eiuivov 
T€iv€L Ta eg ■d-dlaoocev f-LixQL Tqlotclov a/.Qr^g. oiy.iei d' 

39 €v TTJ dy.TJj TavTj] e&vea dv&QcoTtojv TQirjy.ovTce. avTtj /liv 
vvv rj eTiQT] xcJov dy.Tecov, ■fj 6e drj iTiQrj aTtb UeQoicov aQ^a- 
/.levrj TtaQatiTataL eg rrjv 'EQvd-oriV S-d).aooav, rj ts I7€q- 
OLy.rj y.al rj dTcb ravTrjg l/.dey.OLiivrj yloovQirj y.al d^tb 
^oovQirjg rj yiQa^irj' ).i\y€L de avxrj, ov l.rjyovoa el /li] 
vouco, eg tov y.blrtov tov ^Qd.hov, eg tov JceQelog e/. tov 
Neilov dLtoQvxa eorjyaye. /lixQL/iiv vvv ^oivi/.r^g OTtb UeQ- 
oecov x^^QOQ TtXaTvg y.al TtoXlog Iotl' tb d^ aTtb ^OLviy.rjg HPOAOTOr A. 39—43. 259 

naqri/.Ei dicc Tijode ti'^ Oa),c'caoi]g >] cr/.Trj aurt] TraQcc te 
Zvqiijv T/yV ncc)xaoTivr]v y.ai AXyvizTOv, sg ti]V TS/.evTcc' 
Iv Tfi e&vecc eoTc toIcc uovva. TCcvTa uev arco TleQoecov -io 
Tcc TtQog eo:teQr]g rrjg J-Ioir]g eyiovTcc eovi' tcc de y.arvjieQd-e 
JJeQoecov y.al Mt^dcjv /.ccl EccorceiQCOv y.cci K6).yvjv, tcc Ttqog 
r]d) TS /.al i]).iov avccTe?.).ovTa, evd-ev uev t]^Eovd-Qr] naQrr/.et 
d-dXaaoa, Ttqog §OQeoj de r] KaoTtb] Te d-cclccooa y.ai o 
^QU^r^g rtOTauog, qscov Ttoog ri).cov uvioyovTa. ueyQc de 
Tr]g ^lvdi/.r^g ol/.eeTCcc Jjou] ' to de ccnb TUVTr^g eQt^uog r]dr] 
TO TtQog rr]v r](Jo, ovd^ ey^ec ovde\g cfQciaccc ocov d/] tL eori. 
TOiavrr] ciev y.ac Toouvrr] f] Jjah] eori, r] de Ai^vr] ev rfj n 
a/Tfj Trj eTeQfj eOTi' uito yuQ ^lyvrtTOv AtiSvri r]dr] e/.de- 
y.eTaL. y.aTO, f.iev vvv AXyvrtTov f] uy.Tt] ccvti] orecvr] eorc' 
arch yuQ tr^ode rrjg &cc).ccoor^g eg rrv ^EQV&Qr^v ■&c'c).uooccv 
de/.a uvQcccdeg elol oQyvietov, ccvtccc d^ uv ecev yp.coc otu- 
dioc TO de UTto rov orecvov tovtov /.ccqtu nlccTeu Tvy- 
xdvec eovou i) ccy.rr] r]Ttg yJCjSvr] /.e/.).r^TUt. d-coudtco cov i^ 
Ttov dcovQtodvTCov y.ac dceXovTcov AcSvrv Te y.ul ^ocr]v v.ul 
EvQ0J7tr]V ov yuQ oui/.ou ru dcurpeQOVTU avrecov eori' 
f.irf/.e'c uev yuQ rtuo uucpoTfQccg irccor/.ec »/ EvQOjrtr], evQeog 
de TteQC ovde ov(.if3cc).elv uS^ir^ cfuiveTai /lot elvuc. yJc^vr] 
fiev yuQ dr]XoZ iiovTrjv iovoa TteoiQQVTog, 7tXf]v ooov avTfjg 
TtQog Tf]v I:Joir^v ovQi^et, Xe/.co tov Alyvjtricov iSaocleog 
ftQOJTOv TcJov f][.iecg cdfiev y.ccrade^uvTog, og erteire rrv 
dcojQvxa enavaaTO oqvogcov rf]v e/ rov Nei).ov dcexovaav 
eg Tov ^Qd^cov y.oLnov, UTteneuipe (Poivr/.ccg ccvdQug n).oi- 
oiai, evrecld/iievog eg rb oniaco dc 'Hocc/.).ecov otr]).ecov 
diey.nltoeiv , etog eg Tf]V (ioQr^ir]v d-d).uaauv y.cct ovtoj eg 
AXyvnrov ccnc/.veead^ccc. oQ/nr^^evreg lov oc ^oivcy.eg e/. 
rfjg "EQvd-Qf^g -9-uXdaar]g enktoov rfjv vorir^v ■d-dluoouv 
o'/ojg de yivotro cp&cvontoQOv, nQoaioxovieg av aneiQea/.ov 
rfjV yfjV, tVa e/.doTOTe rrg Ac^vr^g nXtoovreg ytvoiuro, y.ul 
(.levea/.ov rov u/ir^rov' ^eQiaavreg 6' av rbv olrov enXtoov, 
ojore dvo eritov die^eXd-ovrtov TQirto erei y.d/ixpavreg '^Hqu- 
y.Xeag arf^Xag dni/.ovTO eg Acyvnrov. y.ac eXeyov euoc /tev 
ov ntord, uXXto de df] reto^ tog neQcnXioovreg rfjV At(ivrv 
Tov rjXtov eoxov eg rd de^td. ovroj /lev avrr] eyvcood-r] rb « 

17» 260 HPOAOTOY A. 43. 44. 

■itQioTOv, f.ierct ds KaQ-/i]66vLoL elai ol leyovxeq, ene\ la^ 
rdo7tr]g ye 6 TeaOTziog dvr]Q ^-IxaLfievidrjg ou rceQLenXioos 
Ai^viqv, erc avro xovxo Tiefirpd-eig, dlld deiaag xo rs 
fifjytog Tov TtXoov yxu tijv eQr]fiir]v dTtrjXds OTtioio, ovd' 
erteriXeoe tov htha^e ol r] firjTrjQ de&Xov. d-vyatiQa yuQ 
ZiO7CVQ0v Tov 3feya(^vtov TcaQ&evov elSLrjOaxo' erceLrev 
l.ieXXovTog avTOv did ravTrjv rrjv alrirjv dvaoKoloTCLe.eod-ai 
V7C0 SeQ^eco (^aoLleog, rj firpr^Q rov lardoTteog eovoa 
JaQeiov ddeXcper] TraQaLrrjOaro, rpdad ot avrrj jLieCco ^rjairjv 
eTCLd-r^osLV rjTceQ eAelvov AL^ivrjv ydQ ol dvdyxr^v eGeodai 
TteQLTtlcoeLv, eg o dv drti/.r^Tai rteQLTtXcocov avrrjv eg tov 
^4Qd(iiov y.oXTtov. ovyywQrjoavTog de SeQ^eco eTtl tovtoioi, 
6 ZardoTtrjg aTtLy.ofLSvog eg AXyv7tTov xai Xa^cbv vea ts 
y.ai vavrag TtaQa tovtcov eTtXcoe eTtl HQay.Xeag orrjXag' 
dieyrcXcoaag Se y.al y.df.L\pag ro dy.QcorrjQLOv rrg AL^vrjg tw 
ovvofia loXoeig eori, STtXcoe TtQog fieoaii^^Qirjv' TteQrjoag 
de d-dXaooav TtoXXrjv ev TtoXXolOL firjoi, erceire tov rtXevvog 
aiei edee, drtooTQeipag OTtiaco aTceTtXcoe eg AlyvTtTOv. Ix 
6e Tavrrjg dTtiy.Ofievog TtaQa (iaoLXsa EeQ^rjv eXeys cpdg 
rd TtQOOcoTdxco dvd-QcoTtovg fiiyQOvg naQaTcXcoeLv eod^rjTi 
cpoLVL/.rjir] 6LaxQeofievovg, ot oxcog ocpeig xarayoiaTO Tfj 
vrjL cpevyeoy.ov nQog rd ovQea Xeinovreg rdg noXLg' avrol 
6e d^Ly.isLv ov6ev eoiovreg, nQofiaTa 6s fiovva e^ avTiov 
Xafi^dveLV. tov 6e fii] neQLnXcooaL Ai^vrjv navreXecog 
aXrLOv t66s sXeye, to nXolov to nQ6aco oi ov 6vvaTov eri 
elvai nQO(SaiveLv dXX' eviaxeoO^ai. SiQ^^rjg 6e ov ol ovy- 
yivcooy.cov XiysLV dXr^O-ia, ovy snLTsXioavrd ts thv nQO- 
xsifisvov dsi^Xov dvsay.oX6nLOS, rrjv aQxairjv 6iyrjv snLri- 
fiicov. Tovrov 6s rov Zardonsog svvovxog dni^Qij eg 
idfLOv, eneirs envS-eTO rdxLOTa tov 6ean6Tr]v rereXevrr^- 
y.ora, sx^ov y^Qrjfiara fisydXa, rd Idfiiog dvrjQ y.arioys, 
Tov enLOrdfievog rb ovvofia exiov sniXrjd-ofiaL. 

Trjg 6e yloii]g rd noXXd vno JaQeiov e^evQid-rj, og (iov- 
Xofisvog 'lv6ov norafiov, og yQoyo6siXovg 6evTeQog ovrog 
noraficov ndvrcov naQixsraL, tovtov tov noTafiov siSivai 
Tfj eg d-dXaoaav ey.6i6ol, nifinsL nXoioLOi aXXovg ts toIoi 
enioTSvs rrjv dXr\d-SLav SQisLv, xat 6r] v.al IyvXay.a dvdoa HPOAOTOr A. 44-46. 261 

Kaovavdea. ol dh OQurjd-evteg 1/. KaOTtarvQoy re TroXiog 
y.ai Tfjg nuy.ivi/.f^g yrjg eu).0}Ov y.uxu noxauov nqog r^Ci 
XE y.al rjllov avaxo).ag ig ■9-u).aoauv , dia ^u).uooi]g de 
TtQog eaniQr^v nXojovxeg rQujy.ootoj ur^vl amy.veovTUi, ig 
Tovxov Tov xf^^QOv o&ev 6 AlyvTvxicov iiaoi).evg xovg (Poi- 
vr/.ag Tovg TtQOxeQOv einu urcioTeLXe 7teoLrc).i.6eLv Ai^vrv. 
l-ietu de Tovxovg 7teQL7t).c6oavTag 'ivdovg Te y.axeoxQiipaxo 
JuQelog y.UL rfj -d-uluoor] tuvtt] ixQUTO. ovtoj y.ul T>jg 
Jjoirjg, rt).rjv tu rtQog rjkLOv avioxovTU, ru u).).a avevQr^TUL 
ouolu nuQexouivT] rr^ Ai^Svi]. r] de EvQOjnr^ noog ovduuiuv 45 
(puveQi] ioTL yLvioo/.ouivr] , ovre xu nQog i])uov avuTil- 
kovTU ovre tu nQog I^OQir^v, ei neQCQQVTog ioTL' (.iry/.ei 6e 
yLvcoo/.exuL nuo aucpoxiQug nuQr/.ovou. ovd' exco ovf.i^u- 
kiad-ai en oxev /nLfi iovoj] yfj ovvouutu TQLcpuoLa y.ieruL 
encovvuiug eyovTU yvvuLy.cov, y.ul ovQiouuTU uvTr^ NelXog 
re 6 AlyvnTLog noruuog irid^t] y.cd <Puoig 6 KoLyog (ol 
6e TccvuLv noTuuov tov MuLfjTtjv y.ai noQd-uf^LU xu Kiu- 
(.liQLU Kiyovai), ov6e Ttuv 6iovqiouvtcov tu ovvouuxu nvB-i- 
ad^UL, y.UL od^ev e&evxo rag iniovvuiag. r]6r^ yuQ Ai(ivr] 
fikv inl Ai^vr]g kiyeTUi vnb rcov nokkcov 'JEkkrivcov e^eLv 
Tovvoua yvvuLy.bg uvTox^ovog, i] 6e ^air] inl rf^g IlQOLir- 
d^iog yvvuL/.bg rf^v incovvuii]v. y.ui rovrov (lev neTu).ai.i- 
^cevovxuL Tov ovv6(iuxog Av6oi, cpceuevoi in ylaieco rov 
Koxvog Tov Mciveoj y.e/./.fa&ui rf^v ^loiqv, u).V. ov/. ini rf^g 
IlQOurjd^iog Jloirjg' un oxev y.ui rf^v iv Ic(o6lol (pv).f^v 
y.e/.kfiod-UL l4aL(x6u. f] 6e 6f] EvQconr] ovre ei neQiQQvrng 
eoTL yLvcoa/.eruL nQog ov6uucov uvd-oconcov, ovre oy.bOev 
rb ovvo^iu e).u.je rovxo, ovxe ootLg ol f^v 6 d-ifievog cpui- 
verai, ei iif] anb rfjg TvQir^g (pfioouev EvQConr^g ku^ielv 
rb ovvo/xu rf^v xcoqxjv' nQoreQOv 6e f]v uqu uvcovvuog coa- 
neQ UL ereQUL. u).?. uvrrj ye i/. rf\g ^oirg re (puiveruL 
eovoa y.ui ovy. ani/.ouiv)] eg rf]v yfjv ravTr]v rjrig vvv vn 
'E).).f^vcov EvQconr] /.a).ieraL, u)J^ ooov i/. (PoLvi/.rjg ig Kq/^- 
rr^v, iy. KQr^rr^g 6e ig Av/.irjV. ravTU i.iiv vvv ini tooovto 
eiQrjod-co' rotai yuQ vouLtofxivoLaL avrcov xQf/Obue&a. 

'O 6e nbvTog b Ev^eLvog, in ov ioTQureveTO JuQelog, 46 
XCOQiojv nuoicov nuQixerai f|ttj rov l/.v9t/.ov e&iea 262 HPOAOTOY A. 46—49. 

ai-iad^eGTCtia' ovxe yuQ eS-vog tcov evzbg zov ndvrov ovdh 
eyouev TCQOiSaXeGd-ai Gocpir^g neQt ovre avdQU Xoyiov 
oXdat^iev yevouevov, JtaQe^ rov ^/.vd-i/.ov e&veog xai yiva- 
XaQOiog. rq) de ly.vS-iy.qj yevel ev /iiev rb fieyiGrov ridv 
avd-QCon:r]uov TTQrjyfxcxrcov oocpcorara navrcov i^evQTqraL 
rcov {luelg 'iduev, ra iievrot al/.a ovv. ayccfiai. rb de f^te- 
ytGTOv ovrco Gcpt avevQr^rat coGre airocfvyelv re f.n]deva 
eTieXd-ovia enl Gcpeag, f-ii] ^ovXofiivovg re e^evQed-r]vat 
y.aralajietv fii] oiov re elvaf rolot ycxQ fi)]re aorea ftr]re 
rei-xea f] e/.riGfieva, dl/.a cpeQeoiy.ot lovreg Ticcvreg ecoGi 
IrCTtoro^orat, tcoovreg firj utv ciQorov a)jl aTcb y.rr]vecov, 
oi/.r']fiar(i re Gcpt f] I-t< Levyecov, /.cog ov/ av e^ir^Gav ovroi 

47 ufiay^oi re y.cd urtOQOt TiQOGfiiGyetv; e^evQv^rut de ocpt 
ruvra rr^g re yrjg eovor^g errtrr^deTqg v.ut tcov noruficdv eov- 
rcov Gcpt Gvfificixcov rj re yuQ yfj eovou Ttedtag avrr] not- 
ojdr]g re y.ai evvdQog eort, norufioi re dt uvrrjg Qeovoi 
ov TCoXXc^ reci) uQtd-fibv ekcxoooveg rcov ev AiyvTCrw dtw~ 
Qvycov. oGot de ovvofiuoroi re elot avrcov y.ui TCQOorc/Mrol 
UTcb ^alcxoor^g, roirovg ovvofiaveco. ^IorQog fiev Ttevrd- 
orofiog, fxeru de TvQr]g re y.ui '^TfCuvtg y.ut BoQva^evi]g 
yal navriy.djcrig y.ut '^TTtd/.vQig y.cci PeQQog y.ui Tuvuig' 

43 QsovGt de ovrot y.uru rdbe. ^IorQog ftev ecov fieytorog 
Tcoruficov Tcdvrcov rcov rjfieig Hdfiev, Xaog uiei uvrbg icovrcp 
Qeet y.ai d-eQeog y.ut y^etfLcovog, TCQCorog de rb urc eG7teQr]g 
Tcov ev Trj Z/.vO-t/.f] qscov yuru rotovde fieyiGrog yeyove' 
TtoruficJov y.at aXXcov eg avrbv exdtdovrcov alat 6e oiSe ol 
fieyav avrbv rtoievvreg, dtd fiev ye Tr]g l/.v&i/.rig x^^^Q^Q 
Ttevre fiev ot Qeovreg, rov re Zy.vS^at UoQuru y.uXeovoi 
"Eklrjveg de UvQeTOv, xai aD.og TiccQuvrbg v.ut ^QUQog re 
y.cci NdrtUQig v.cct VQdr^ooog. 6 fiev TtQcorog ?.exOeig rcov 
Ttoraficov fiiyag y.ccl rtQbg f^co Qicov uvu/.otvovrut rcyiorQcp 
rb vdojQ, 6 de devreQog Xexd^eig TiUQuvrbg TtQbg eoTtiQr^g 
re fiuD.ov v.cci elccoocov, 6 de dr] ylQUQog re v.al b NdrtaQig 
y.ai 6 ^OQdr^Gobg dtd fiioov rovrcov iovreg eo^dXKovot eg 

49 rbv ^'lOTQOv. ovrot fiev avrtyeveeg Ttorufioi Zy.vd-i/.oi avfi- 
TC?.r]&vovat uvrov, ev. de JjyaO-vQOcov MdQig Tcorafibg Qicov 
ovfifiioyerat Tco^IorQfo , l/. de rov A^ifiov tcov y.OQvcpicov HPOAOTOT A. 49—51. 263 

TQslg alXoi jiieyotloL QeovTsg nQog (iogiijv avsuov io^dX- 
'/.ovOL kg avTOv, ^i^.ag y.al Avgag v.al TliSioig. dicc dh 
6Qr]Uiig y.al OqijUcov tcov KoOi3vUcov Qeovzeg yJ&Qvg y.al 
Norjg y.ai yjQTcar^g e/.didovOL eg tov"Iotoov' ex de ITaio- 
vtov yal ovQeog ^FodoTrt^g Sy.iog nOTa/^bg /.leoov oxLi^cov tov 
jiluov ey.didol eg avTOv. I^^IXIvqlcov de Qecov TTQog ^OQeijv 
aveiiov l^y/Qog 7iOTai.iog eol^aXleL eg Ttediov to TQi^a).- 
XLy.ov y.al eg TTOTauov BQoyyov, 6 de BQoyyog eg tov^Iotqov 
ovTco aiiicpojeQovg eovTag ueydXovg 6 "lOTQog dey.eTaL. ex 
de TTJg y.aTvneQd-e x<^'^Q^S ^0/.ij3Qiycdv KcxQitig noTa/nbg y.al 
ccD.og yD.TTLg TXQog jSoQerjv dveuov y.al ovtol Qeovreg Iz- 
didovoL eg avTOv. QeeL yaQ dh dLa ndo)]g Tr]g EvQconr^g 
6 "lOTQog, aQ^duevog ex KelTcov, ot eoxccTOL TtQog rjliov 
dvouicov ueTa KvvrjTug oi/.eovoL tcov ev Tfj EvQOJTtr]' Qecov 
de did Tcdorjg Trjg EvQcontjg eg za Ttlcr/ia Trjg I/.v&i/.T^g 
etJjidlkeL. TOVTCov cov tcov y.aTakexO-evTCov y.ai dkkcov nok- 5o 
kcov ov/i^aXkouevcov to ocpeTeQOv vdcoQ yivSTai 6 "loTQog 
noTaucov /leyiOTog, enei vdcoQ ye ev nQog ev ov/it^dkkeiv 
6 Nelkog nkTq&ei dnoxQaTeeL' eg yuQ di] tovtov ovTe no- 
Taubg ovT£ y.Qr'jvr] ovdeiiia eodLdovoa eg nkfjd^og ol ov/i- 
^dkkeTaL. loog de alei QeeL ev Te O^eQei y.ai x^tfidJvL 6 
"lOTQog xara TOLOvde tl, cog eiioi do/eei. tov /tiev x^f/^wvog 
eOTL ooog neQ eoTL, okiyco te /le^cov tfjg kcovTOv (fvoiog 
yiveraL' veraL yuQ f] yrj avTrj tov ;f€t/<wj'Og nd/inav okiyco, 
vLcpeTco de ndvra XQdrai. tov de ^eQEog /; x^^^ V ^^ ^V 
XeL/icovL neoovoa, eovoa d/icpLkacpr^g, Tr]yo/ievi] ndvTO&ev 
lodLdoL eg tov^Iotqov' avTr] ts dr] r] xtdfv eodidoioa eg 
avTbv ov/inh]d^veL yai o/iI^qol nokkoi Te /.ai kd^QOL ovv 
avTTj' veL yuQ dij to ^eQog. ooco de nkeov en ecovrbv 
vdcoQ 6 rjkLog InekyeTaL ev rtp -i^eQel rj ev Tcp ^fCf/^cJvi, 
TOOOvTco TU ov/i/iLoyo/ieva tco ^Iotqco nokkankrjoid Iotl 
Tov ^eQeog rjneQ tov ^fff/twvoi?* dvTLTLd-e/ieva de TCt.vTa 
m'TLOt]/.cooLg yiveTaL, coote Iloov /uv alei cpaiveod^aL eovTa. 

Eig /tev d'r] tcov noTa/icov tolol I/.vO-rjoi Iotl 6^'loTQog, 5i 
/leTa de TavTOv TvQrjg, og dnb ^OQeco /lev dve/iov oQ/iUTai, 
ccQXSTaL de Qecov e/. ki/ivrjg /leydhjg r] ovQiCsL ttjv t€ Ixv- 
d^i/.i]v y.ai Trjv NevQida yijv. eni de tco oro/iaTL avTOv 264 HPOAOTOr A. 52. 53. 

52 y.aTOiy.iaxaL '^'£?.lrjv€g , o'i TvqItul y.aXeovraL. Tyhog de 
"rrtavig Ttoxa^og oouaTaL (.uv l/. Trjg Zy.v&i/.i^ig , gieL dk 
i/. Xi^vrig f.ieyd).vg Tr]v niqi^ viiiovTai 'irtTiOL ayQiOL Xev- 
y.OL' y.alieTaL d' t] kif.ivr] avTt] OQd-oJg fitiTr^Q ^TndvLog. ex. 
ravTrjg lov dvaTeXXcov 6 Tnavig noTaixog QeeL eni fiev 
nivTe r]aeQicov n).6ov ^qaxvg y.al y).vy.vg eTL, dnb de tov- 
Tov nqbg -i^aldoar^g TeoaiQtov r]iiieQiiov nXoov nLXQog 
alvujg' ey.diSoL yctQ eg avTov y.Qr]vr] niyQr], ovtio 61] tl 
eovoa nL/.Qv, ^ iieydd^el OfiL/.Qr] eovoa y.iQva tov ^TnavLV 
eovTa noTauov Iv oXiyoLOL f-iiyav. eoTL 8e t) y.Qrjvt] avTt] 
ev ovQOiOL XOjQr]g Tr^g Te dQOTi]Qiov ^y.vd-iiov y.ai }iXa- 
^ojvcov' ovvoixa de Trj y.Qr^vi] y.ai od-ev QieL t(o xtoQco, o/.v- 
^LOTL fihv 'E^aunaiog, xara de t)^v 'jE).).r^vcov y).coooav 'iQal 
odoi. ovvdyovoL de tu TiQuata o Te TvQr^g /al b"TnavLg 
y.ar ^).d^cjovag' to de dnb tovtov dnooTQiipag e/.dTeQog 
QeeL evQvvcov t6 fiioov. 

63 TiTaQTog de BoQvod-ivi]g noTaiibg, og Iotl fieyiaTog 
Te (.leT "lOTQOv TOVTCov y.al noXvaQy.ioTUTog y.aTa yvco/uag 
Tag r^ueriQag ovtl f-iovvov tcov Zy.vS-Ly.cov noTaucov, dlXd 
y.al TCJov dlkcov dndvTcov, nXr]v Nei).ov tov AiyvnTiov' 
TOVTcp yaQ ovx oid Te eoTi ovf.i^aXetv ctD.ov noTa/nov' 
Tcov de Xoincov BoQvo&ivr]g eoTL noXvaQy.iotaTog, og vofidg 
Te y.aXXioTag yal ev/ouideoTdTag y.Tr]veoL naQixercxL ix^vg 
Te aQioTOvg dLay.Qidbv y.al 7tXeioTovg, nivead-ai Te rjdLOTog 
eoTi, QieL Te y.ad-aQog naQU d^oXeQOlOL, onoQog Te naq 
avibv dQiOTog yiveTai, noir] Te, Tf] ov oneiQeTaL r] x^u^»j, 
^ad-VTdTr]. dXeg Te enl tco OTOfiaTL avTOv avTOfiaTOL 
nr]yvvaTaL dnXeTOL' y.r^Ted Te iieydXa dvdy.av^a, tot dvTa- 
y.aiovg y.aXiovoi, naQiyeTCtL eg TCiQixevaiv, dXXa Te noXXd 
d^cofidoaL d^ia. LiiyoL iiiv vvv FiQQOv x^^^QOv, eg tov Tea- 
oeQd/.ovta rifieoicov nXoog eoTi, ycvcooyeTaL Qicov dnb 
^OQico dvifiov TO 6e y.atvneoS-e di cov QieL dvd^QConcov 
ovdetg exeL cpQdaaL' cpaiveiaL de Qicov di eQr^fiov eg TCJov 
yecoQycov Xy.v&icov rr]V ycoor^v' ovtol yaQ 01 ly.v&aL nao 
avTOv enl diy.a r^iieQicov nXoov vifiovTai. iiovvov de tov- 
Tov Tov noTUfiov y.al NeiXov ov/. exco cpQdaai Tug ni]ydg, 
doxico de, ovde ovdeig 'EXX^vcov. dyxov re Sr] O^aXdaar^g HPOAOTOY A. 53—59. 265 

o BoQva&£vr]g geatv yiveraL v.ai ol avuf.iiayeTai 6 "Tiiavig 
eg TCuvTO eXog e/.didovg. to de ^era^v tojv noTauuv tov- 
Tcov ebv e/ii[io}.ov Tr]g x^Q^S ^lTcrcoheo} axgr] y.aleeTai, ev 
de avTcp iqov Mr^TQog evidQVTUL' ixeQr^v de tov iqov eTcl 
Tw 'rnavL BoQvaO-eveCTai y.aTOc/.eaTaL. 

TavTa i.iev tu uno tovtojv tiov nOTaudJv, neTct 8e tov- si 
Tovg TiejUTtTog 7tOTaf.iog aXXog tu) ovvoiia UavTiy.dTir^g' 
qeei de xal ovTog ano ^OQeoj Te xai tx Xi/uvr^g, xai to 
fieTU^v TOVTOv Te yai tov BoQvaOeveog ve/novTai ol yecoQyoi 
Z/.v&aL, exdLdol de eg tt^v ^l^Xairjv, naQaueiipdfievog de 
ravTrjv tcp BoQvad-eveC avjiiinioyeTaL. exTog de 'rndxvQig 55 
noTai.i6g, og OQfidica fiev ex Xifivr^g, did /iiiacov de tcov 
vouddcov Zy.vd-aojv Qecov e/.didol y.axd KaQ/.ivlTLv noXiv, 
eg de^Li]v dneQycov Trjv Te 'rXaitjv y.ai tov j^xiXXr^LOv y.aXeo- 
fievov dQOfiov. eiSdofiog de riQQog noTaubg dneaxiaTai ss 
f.ih unb Tov BoQvad-eveog •/.aTu tovto T>;g X^^^QVS ^S ^ 
yivcoay.eTaL 6 BoQva&evrjg' uneaxLaTai /.liv vvv e/. tovtov 
Tov xcoQOv, ovvoua de e/eL ToneQ 6 x^Qog avxoc,, FiQQog, 
Qicov 6' eg •9-dXaaaav ovQiCeL Tiqv Te tcov vo/iddojv x^QW 
y.al Ti]v Tcov ^aaLXr]icov ly.vd-icov, e/.8j.dol de eg tov 'rnd- 
y.vQLv. bydoog de dr] TdvaCg noTuuog, og QieL Tuviy.ad-ev 57 
e/. Xiiivr^g /leydXr^g bQue6f.ievog, l/dLdol de Ig fiiCco tTL 
Xifivr]v y.aXeofiivrjv MaLrJTiv, r] ovQiCeL Z/.v&ag Te Tovg 
jSaaiXr^iovg y.ai ZuvQOfidrag. eg de TdvaCv tovtov aXXog 
noTUfibg ea^dXXei tco ovvofid Iotl "l^QyLg. 

ToLOL fiev drj ovvofiaaTOlaL norafiolaL ovtco dr] tl ol 58 
IxvOca eoy.evddaTUL, toIol de y.Ti]veaL fj noir] uvacpvo- 
fiivt]- ev Tf] Zy.vd^i/.f] laTL InixoXcoTdTr] nuaicov noLicov 
Tcov r]fielg Xdfiev' dvoLyofiivoiaL 8e toIol xTijveaL eaTL 
aTud-ftojaaaO^UL otl tovto ovtoj exei. 

Tu fiev dfj fiiyLOTa ovtoj ocpc evnoQd latL, tu 6e 59 
XoLnd vbfiULa y.UTa Tdde acfL dLa/.ieTUL. -Oeovg fiey fiov- 
vovg Tovade IXdaxovruL, '/cTTfijv fiev fidXLOTU, eni de Jiu 
Te y.al ri]V, vofiitovTeg tPjv FrjV tov JLog eivuL yvvcd/.u, 
fUTCt 8e TOVTOvg An6XXojvd t£ y.ai ovQavir]v ^cfQO^ixry 
•/.UL ^HQU/.Xia y.al l^Qeu. TovTOvg fiev ndvTeg oi Z/.vO-aL 
vevofii/.uai, al 8e y.aXe6fievoL ^aaiXr^ioL Ixv&ul y.ai tm 266 HPOAOTOT A. 59-62. 

noosiddojvc d-vovoi. ovvoi.ia'C&raL de oy.vd-iovl 'lorir] i-uv 
Ta^iTt, Zevg de dQd-orara v.aTa yvcourjV ye xr{v eur]v 
'/.a).e6f.ievog UaTtalog, rr^ de ^ttl, yiTtoD.cov de OlzoovQog, 
ovQavir] de JlcfQodirr] l-lQtif.i7iaoa, ITooeidicov de 6ai.uua- 
ocxdag. ayd/.fiaza de y.ai ^cofxovg y.ai vy]Ovg ov vo/.ii^ovot 

60 noteeiv TtXriv ^Qsi' tovtco de vouit^ovot. ^voit] de i] avzrj 
Tzdot y.aziozr^/.e neQt ndvza zd iQa oiioicog, eQdouevr] 
cbde. zb f.iev tQiqtov avzo ef.i7ienodtGi.ievov zovg ifinQO- 
o&iovg nodag eozrf/.e' 6 8e d-vcov oniods zov y.zi]veog 
iozecbg ondoag zr]v dQXi]v zov ozQOcpov y.aza^d).).eL uiv, 
ninzovzog de tov iQr]iov ent/.akeei zov d-eov zco dv O^vr^, 
y.at eneizev ^QOxco neQi cov el^aXe zbv avxeva, o/.vzalida 
de efi^a).cov neQtdyet y.ai dnonviyet, ovze nvQ dva/.avoag 
ovze y.azaQ^dfievog ovz^ entoneioag' dnonvi^ag 6e y.al 

61 dnodeiQag TQdnezat nQog eipi]Otv. r^g de yrg zrjg I/.v- 
d^t/.r]g alvcbg dlvlov eovor]g cbde ocpt eg zr]v eipriOiv zcbv 
y.Qecbv eB,evQr]Tat. enectv dnodeiQCoot zd iQr^ia, yvfivovot 
xd oozea tcov y.Qecbv, eneirev io^dllovot, r]v fiev Tvxoyot 
exovTeg, eg ).e^r]zag entxcoQiovg, fidlioza Aeo^iotot y.Qr]- 
Tr]QOtnQOOt/.e).ovg, xw^ig r] oti no).).cL fie^ovag' egTOvtovg 
eo^dXXovTeg eipovot vno/.aiovTeg zd oOTea tvjv iQr]icov. rjv 
de fir'] ocfL naQf] Xel^r^g, ol 8e eg rdg yaozeQag rcbv LQr]ioJv 
eo^dXXovreg rd y.Qea ndvra yai naQafii^avreg v8coq vno- 
y.aiovot rd oozea' zd 8e alL&erat y.d/./.LOTa, ai 8e yaoreQeg 
XcoQeovoL evneTecog zu y.oia lipLXcofiiva zcbv oOTicov y.ai 
ovTco ^ovg Te ecovzbv e^iipet y.al zd/.ka iQrita ecovzb eya- 
ozov. enedv 8e eipr^&i] zd y.Qea, 6 d-voag zcbv y.Qecov y.al 
Tcbv onldyxvcov dnaQ^dfievog Qinzet eg zb ffinQOod-e. 
d-vovot 8e y.al zd/./.a nQOjjaTa y.at 'tnnovg fidXtOTa. 

62 Tolot fiev 8r] dXXotot tcov d-ecbv ovtco d-vovot y.ui 
TavTU TcJbv y.Tr]vicov, tco 8e yiQeC cb8e. y.azd vofiovg e/.d- 
ozoiot Iv zcb dQx^ico eoi^Qvzai ocptylQeog lqov TOt6v8e. 
(fQvydvcov (pd/.eXot ovvveveaTat ooov t enl OTa8iovg TQSig 
firjy.og yai svQog, vipog 8e elaoaov dvco 8e tovtov rerQd- 
ycovov dne8ov nenoir]Tat, /.al zd fiev ZQia tcov y.cbXcov 
eozi dnbrofta, xazd 8e zb ev ent^arov. ezsog 8e e/.dozov 
diid^ag nsvTrj/.ovTa y.at i/aTbv entveovot cpQvydvcov' HPOAOTOr A. 62—64. 267 

VTtovoOtUL yuq di] aul vno tiov xf^iwwywv. krcl tovtov 
drj rov oy/.ov a/.ivd/.rjg aidilgeog 'idQVTat aQX<^^og i/.d- 
aroiai, y.al tovt IotI tov yiqeog to ayaX^ia. Tovxoi dk 
T(p d/.tvdy.r] d^voiag i/t€Teovg TiQoadyovoL rrQO^dTCov y.al 
iTVTtojv, xai di] xal TOLoid' eTLTtXeco ^vovol t] TOlaLaVkoLOL 
d^eolOL' oaovg av tiov noX£f.iiiov tcoyQr^aojaL, dno tiov e/.a- 
zbv dvdQiov avdoa eva d-vovoi, XQorci^ ov tio avrw y.ai 
Ttt TCQO^aTa, dul eT€Qoioj. enedv ydq olvov enLajieiaioai 
y.UTa %U)v -/.ecfa/.eiov, aTioocpdtovaL tovg dv&QOjnovg eg 
ayyog y.ai e/teLTev dvevei/.avTeg dvco eni tov oy/.ov tcov 
(fQvydvcov y.aTayiovaL ro ali.La xov d/.ivdyeco. avco inev 
dr] cpoQeovOL tovto, y.dTco de naQa to Iqov noLevai xdde' 
TCJov dnoacfayivTCOv dvdQcov Tovg de^iovg coi^iovg nuvTCcg 
dnoTdf.ivovT€g avv rfjOL x^Q^^^ *S ^^*' rjiQU leloL, y.ai eneLTev 
y.ai TCf dlla dneQ^uvTeg iQr^LU dnaXldaoovTUL. xeiq de 
T/y dv neaif] /.ieTUL, /.ai yc^^Qig o ve/.Qog. 

dvoiuL f.iiv vvv avTui acpL y.uTeoTuoL, voi de ovtoi 63 
ovdev voiii^ovOL, ovde TQicpeiv ev t/; X^^^QH "^^ nuQdnco' 
Id^eXovaL. Tu d^ eg n6).eiiov exovTU code ocpi dLU/.eeTUL. 64 
knedv Tov nQcoTOv dvdQU yaTa^d?.r] dvi]Q I/.v&i]g, tov 
a^iuuTog eiiniveL. oaovg 6' dv cpoveiar] ev tj] fidxj], tov- 
Tcov TCfg y.ecpaXug unocpiqeL tco ^uol)M' dnevei/.ug i.i€v 
yuQ K€cpakr]v rr]g Xtjii^g f.i€Ta}.afiiidveL Tr]v dv Xd^cooL, fir] 
evei/.ag de ov. unodeiqeL de uvtijv TQonco TOicode' neQL- 
TUficbv y.vy.Xco neqi tu cotu y.ai l.a^ofievog T/Jg /.e(pu).i]g 
exaeiei, fieTa de auQ/.iaag ^obg nXevQfj diifjet TfjOL xeqai, 
OQydaug de uvto ut€ x^tQOfcuy.TQOv y.iy.rr^TUL, «x 6e tcov 
XUkLvcJov TOv Ynnov tov uvTog eXuvveL, e/. tovtov e^dnreL 
y.ui dydXXeruL' og yuQ uv ^ilelaTU diQfiUTa x^iQOfiay-tQa 
exj], dvi-Q uQLOTog ovTog /.i/.QLTUi. no).).oi de uvtcjjv e/. 
TCJov anodeQfidrcov /ai xXuivug eneivvaO^uL noLevOL, avQ- 
qdnTOVTeg /.UTuneQ ^uiTug. noXXoi de uvdQtov exO^Qiov 
Tug de^Lug x^^Q^i ve/.QCov eovTcov dnodeiQavreg uvtolol 
bvv^L y.uXvnTQug rcov cpuQeTQicov noLevvTUL. diQiiu 6e 
dvd-Qconov y.ui nu^h /.ui XufinQbv »;v UQa, ax^^bv deQ- 
/uaTWv ndvTcov XufinQOTUTOv Xev/.OTr^TL. noXXoi de /.ai 
oXovg uvdQug e/.deiQUVTeg y.ui diureivuvTeg eni ^vXcov en 268 HPOAOTOY A. 65—68. 

65 %7i7ioiv 7tsQt(f€Q0vai. TavTU /iihv dt] ovTO) acfi vev6f.iLGrai, 
avTag dh Tctg xscpaXag, ovxl navttov aXka rcov ex^S^iortov, 
TtoievGL tdde' anonQiaag \%y.aaroc\ ndv rb evsQ&s rcov 
ocpQvcov exxad^aiQeL' /.aX ^v fiev fj rcevyjg, 6 d^ e^cod-ev 
cofio(^oerjv fiovvr]v TteQiTeivag ovtco XQdrai, PjV de fj txKov- 
aiog, rijv fxev cofw^oerjv TteQireivei, tacod-ev de v.araxQv- 
acoaag ovrco xQdrai TTorrjQicp. TtoievaL de rovro ■aal ex. 
Tcov ouTqitov rjv acpL didcpoQOL yivcovraL v.a\ r\v enLV.Qarriari 
cxvrov TtaQa rco ^aaiXei. ^ervcov de ol ekd-ovrcov rcov av 
Xoyov TtOLerjrai, rdg xecpaXdg ravrag TtaQCirpeQei, y.a\ ejtL- 
XeyeL wg ol eovreg olxrjiOL Ttokejtiov TtQOoe&rjyavro y.ai 
ocpecov avrbg eTteyQdrtjae, rai^TJjv dvdQayad-irjv Xeyovreg. 

66 arta^ de rov eviavrov ey.darov 6 voudQxr]g ey.aorog ev rco 
ecovrov voficp XLQvd XQrjrfJQa olivov , drc ov nivovOL rcov 
lyv&ecov tolol dvdQeg TtoleiiiOL dQaLQrjfievoL ecooL' 
rolOL d^ dv fii] yareQyaofievov ^ rovro, ov yevovraL rov 
oIlvov rovTOv, dX)^ r]rLf.icofxevoL dnoyarearaL' ovsLdog ds 
ocpi eoTL fieyLorov rovro. oool de dv avrcov y.ai ydQra 
noXkovg dvdQag aQaLQrjyoreg ecoai, ovtol de avvdvo y.vki- 
xag exovreg nivovai bfiov. 

67 MdvTLeg de I/.vd-ecov eial nokkoi, o^i ftavrevovrat 
Qd^doLOL iretvrjaL nokkfjOL code. enedv cpaxekovg Qd/^dcov 
fieydkovg eveixcovraL, i^^fVT-eg x"/'"' Sie^eikiooovoL avrovg, 
xal enl fiiav exdarijv Qd(Sdov rL&evrsg d-eonitovoL, afia 
re keyovreg ravra ovveikeovoL rdg Qd^^Sovg bniaco xal 
avTLg xard fiiav ovvrL&eiai. avrr] fiev acpL r] fiavTLxr] 
narQcoit] eori, ol de evdQeeg oi dvdQoyvvoL rrjv UcpQoSirrjv 
acpL keyovoL fiavrLxrjv dovvaL' cpikvQrjg cov cpkoicp fiav- 
revovraL. enedv rrjv cpLkvQrjv TQi^a oxiojj, diankexcov ev 

68 TOlaL daxrvkoLOL rolat ecovrov xal dcakvcov XQd. enedv 6b 
(iaoLkevg b Sxvd^ecov xdfij], fieranefinerai rcov fiavricov 
dvdQag TQslg rovg svdoxifieovrag fidkLora, o^i TQoncp rcp 
eiQrjfievcp fiavrevovraL' xai keyovOL ovtol c5g rb eninav 
fidkLora rdde, cog rdg (iaOLkrjiag loriag enLCOQxrjxe og 
xai og, keyovrsg rtov darcJov rbv dv Srj keyojOL. rdg Ss 
(iaOLhjiag loriag vofiog Exvi)^r]OL rd fidkLord sotl ofivvvat 
Tore enedv rbv fieyiatov oqxov e&ekojOL bfivvvaL. avrixct HPOAOTOY A. 68-71. 269 

Sh 6iaXeXaf.iuevog ayeTut ovrog xov av dr] q^cooi Itcloq- 
y.f^aai, artiyuevov de D.eyxovot ol /.luvTieg cog erciOQy.y-oag 
gjaivevai Iv tj] luavTi/.f] Tag jiaoihjag loTiag y.al dia 
xavTa ulyiei 6 iSaoilevg' 6 dh ocQvieTai, ov (pdfievog eTti- 
OQy.fjoui, y.al deivo/.oyeevai. uQveouevov de tovtov 6 ^ugl- 
J.ehg fieTurcefiTteTUL ci/./.ovg di.-chioiovg (.lUVTig' y.ui ii]v uev 
xat ovTOL eooQeovTeg eg rijv /^iavTLy.rjv '/.aTa8i]0U)0L Itcloq- 
y.7]0UL, Tov 6e i&eiog ti]v y.eqa/.i]v a7COiui.ivovaL, y.ul tu 
XQi]fLaTa avTOv dia?.ayxuvovOL oi tcqcotol tujv uuvTiojv 
ii]v de ol eTteX&ovTeg fiuvTLg urto).vowoL, ciXkoi TcuQeiOL 
/.icevTLeg y.ui ud).a u).).ol. i]v cov ol 7c).evveg zbv uvd-QOJrcov 

U7C0).VG0JOL, dedo/.TUL TOLOL TCQCOTOIGL TCxJV jilUVTicOV UVTOlOL 

d.Tc6)XvGd-ui. unoD.iGLdfjTUUvTOvg TQ6n:q)T0L(dde' hceuv 'o^ 
duu^uv cfovyuvcov 7c).f]GcoGi y.ul VTtotev^cooL §ovg, iiirco- 
diauvTeg Tovg /iidvTig y.ul y,elQug o^cioco df]OuvTeg /.ui oto- 
f.ii6oavTeg y.UTeQyvvoL eg ueoa xd cfQvyuvu, vrc07CQi]aurTeg 
dk avvd UTtLelOL (po,3foavTeg Tovg §ovg. TtoD.oi iiev dfj 
ovy/.UTay.aiovTaL tolol iudvTLOi (i6eg, 7to).).ol de TteQL/.e- 
y.avf.ievoL UTtocpevyovOL, erceuv uvtcov 6 QVfibg y.UTU/.uvd^f]. 
■/.aT ay.aLOVGL de tQOTtci) %{[} eiQTqfievco y.ai dc' u).).ug uiviag 
Tovg fidvTLg, rpevdofidvTig y.uXeovTeg. Tovg d^ dv u7to/.Teivi] 
[iaai).evg, tovtcov ovde voig Ttcudag ).ei7tei, u).).u TtdvTU 
TU eoaeva y.TsiveL, tu ds D-fj).ea ovy. adLy.eeL. 

"Oq/.lu 6e TtOLevvTUL I/.vd^UL co6e 7tQbg tovg uv Ttoie- 'o 
covTUL. Ig y.v/.i/.a fieyd).i]v /.eQUfiivr^v oivov eyxeuvTeg alfict 
avfifiioyovGL viov tu oq/.lu xafivofievcov, vvxpavTeg oiteaTL 
T] e7tLTafi6vTeg fiuyuiQi] ofii/.Qbv tov oojfiUTog, y.ul erteLtev 
u7to^d\puvTeg ig rf^v y.v/.L/.a u/.ivd/.eu aul oiOTOvg y.ui 
ouyuQLv KUL u/.ovTiov. s^tsdv 6e TavTU 7tOLf]OcooL, y.avsv- 
XOVTUL 7to).).d y.UL erteLTev u7c07civovGL uvToi ts ol to 
oQy.LOv TtOLevfievoL /.ul vcov eTtOfievcov ol rc).eioTOv u^loi. 

TacpuL 6s vcov ^uoi).e(jJv iv FeQQOiai eioL, eg o 6 n 
BoQvod-evr^g eovl 7tQ007cXcov6g' ivO^uvvu, iTvedv ocpt urco- 
d-dvfj 6 ^uoLXsvg, OQvyfia //~g fiiya oqvooovol vevQdyojvov, 
evoifiov 6e tovvo ftoifjOavTeg dvaXafi^dvovoL tov vey-Qov, 
y.uvu/.e/.i]QCOfievov fiev vb aiJofia, vf^v 6e vr^6vv uvuoxio&el- 
oav y.a\ y.a^aQd-elaav , 7t).er]v y.vrteQOv y.ey.ofiiievov y.ui 270 HPOAOTOr A. 71. 72. 

^vfxiijfxaTOS xal asXivov GTieQfiatog i^al avTQOov , ovvsq- 

Qaf.ifxevi]v bniao), y.al y.ofii^ovai ev afid^rj eg akXo ed^vog. ot 

d^ uv TtaQade^covTai ■/.oftia&evTa rbv vsxqov, Ttouvoi zccTteQ 

ol ^aaiXi]LOi IJxvd^at' rov totbg dTioTdfivovzai, TQi^ag 

neQixeiQOVTac, ^Qa^iovag rteQiTdfivovTai, fieTOTiov xal 

Qcva y.aT afivoaovTai, did Trjg aQiaTeQrjg /£f(>og oCaTOvg 

dia^vvovTUL. evO^evTev de 'AOfii^ovoi ev ti] dfidBj] tov vh.vv 

Tov ^aaiXeog eg aXko ed-vog tcov aQXOvoL' ol de aq)L ertov- 

TaL eg Tovg TtQOteQOv rjkd^ov. ertedv de ndvTag rteQLeX- 

■9-ioaL Tov vexvv Y.ofii^ovTeg, ev riQQOLOi eoxaTa xaTOiy.tj- 

fievoiai eioL tcov edvecov tcov uqxovol y.ai ev TJjaL Tacpfiai. 

y.al e/teiTev, e/tedv ■d^icooL tov vexvv iv TfjoL d-rjyr]aL ertL 

OTi^ddog, TcaQaTtrj^avTeg aixfidg ev&ev y.ai ev&ev tov 

vey.QOv ^vXa vTteQTeivovac y.al eTtectev Qcxpl yaTaoTeyd- 

ZovGc, ev de tj] Xocrtf] evQVXcjiQij] T?jg O-rjyrjg tcjov naXXa- 

y.icov Te fiiav d/tOTZvi^avTeg d-drtTOvac y.al tov olvoxbov 

y.al fidyecQOv y.a\ LTtTtoy.ofiov y.ai dL^xovov yal dyyeXLr]- 

cpaQOv y.at '^cnTtovg ya\ Ttov dXXcov artdvTCOv drtaQxdg y.ac 

cfcdXag xQ^o^ceS' ^Qy^Q^i* ^^ ovdev ovde x^^^V XQ^ovrac. 

tavTa 6e TtocrjaavTeg xovac fcdvTeg x^H-^ /'*'/"; dficXXso- 

72 fievoc yac nQodvfieofievoc cog fieycaTOv Ttocrjaac. evcavTOv 

de TteQLcpeQOfiivov avTcg nocevac TOcbvde. Xa^bvTeg tcov 

XocTtcJov ^eQanbvTCOv Tovg ertcTr]decoTdTOvg (ol de elai 

Z/.vd-ac eyyevieg' ovtoc yaQ di] ■S^eQa/tevovac Tovg dv avTog 

b §aacXevg yeXevaj], aQyvQCovr^TOc de ovy eiai acpc &eQd- 

TtovTeg) TOVTCov cov Tcov 6ir]y.bvcov ertedv drtoitvi^coaL nev- 

TrfAovta y.ai 'tnnovg Tovg xaXXcaTevovTag nevTiqy.ovTa, 

e^eXbvTeg avTcov ttjv y.ocXirjv y.cd y.a&rjQavTsg efincnXdaL 

dxvQcov y.al avQQdnTOvOL' dxpldog 6e rjfiLOv enl 6vo ^vXa 

OTr-joavTeg vnTLOv yac to eTeQOv rjficav Trjg dipc6og In 

ereQa 6vo, ^aTan^^avTeg TQbnctj TOcovTcp noXXd TavTa, 

enecTev tcov 'cnncov y.aTd zot fir/.ea ^vXa na^ia 6ce?M- 

oavreg fiixQi- tcov TQUxrjXcov dva^c^dl^ovGc avTOvg enc Tdg 

d\pl6ag. Tcjov 6e ai fiev nQb^eQac dipl6eg vnixovac Tovg 

cofiovg zcJov %nncov, al 6e onco&e naQa Tohg fir]QOvg Tdg 

yaoTiQag vnoXafi^dvovac ay.iXea 6e dfccpbTeQa y.aTayQe- 

fiarac uexicoQa. xcfA«'oi;g 6e /.cu atbfica efc^aXbvieg eg HPOAOTOT A. 72—75. 271 

Tovg 'iTCTCOvg y.ataTEivovGL Ig ro nqood-e avTtuv, y.u\ 
eTTEitev l/. Ttaoadkwv deovoi. tiov dh dr] verjvioy.wv twv 
anonenviyueviov ttov nevtiy/.ovza eva ey.aatov caa^L^d- 
^ovai eni tov %nnov, tode dva^i^dt,ovtEg' InEctv vEy.QOv 
Exdotov nagd tr^v dy.avd-av ZvXov OQd-ov dLEkdoiooL ueXQ^ 
Tov tQaxi]lov, y.dtiod-Ev [df] vnEQexeL tov ^v?.ov toviov 
to eg tOQiiiov nrjyvvovOL tov eteQOV ^vXov tov 6id tov 
innov. enLatrjaavteg de yvy.lto tb afjiia inneag tOLOv- 
Tovg dnelavvovOL. ovtio {.lev tovg ^aoLXiag &dntovoL' 73 
Tovg de dD.ovg Zyvd-ag, enedv dnod-dvtooL, neQLdyovai 
oi dyxotdtto nQoarjyovteg y.cad tovg cpLkovg ev di-id^i]GL 
yeiuevovg, ttJov de exaatog vnodey.ouevog evtoxeeL tovg 
enofievovg, y.ai ttp vey.QtiJ ndvttov naQatLdel ttov y.ai tolol 
dXloiai. i]ueQag 8e teGGeQa/.ovta ovtco ol IdLtotac neoid- 
yovtaL, snEitEv d^dntovtai. d-dipavtEg ds ol Zy.vd-ciL 
y.a^aiQOvtaL tQonto toitode. a(.ii]adf.ievoL tdg yetpaXdg y.al 
ey.nlvvdfievoi noLevOL neQi to aioua Tdde. enedv ^v?.a 
atr,aijoaL TQia eg d?.?.r]?.a y.ey.?.Li.iiva, neQi TavTa ni?.ovg 
elQLveovg neQLteivovai, avticfQd^avteg de tog ixdXLOTU 
kid-ovg Ix nvQog dLacpaveag Ea^d?.XovGL Ig ay.dcprjv y.eL- 
/iievrjv ev (■leati) ttov ^vXtov te /.al tcov ni?.tov. eotl de acpL 74 
y.dvva^Lg cpvofievr] ev Trj x^^^QJ] ^?'^v 7taxvtrjtog y.cti /neyd- 
■d-eog Tt^ Xivfp ef.icpeQeatdtr]' tavtrj de nokkcp vnEQCpeQEL 
T] y.dvva^ig. avtrj yai avtofidtri yai anELQOfiEvr] tpvetai, 
y.al e^ avtrjg 0QrjLy.eg luv y.al eit.iaTa noLevvtaL toIol 
XLveoiOL 6/iioi6tata' ovd^ av, ootLg (.ir] y.dQta tQi^cov e'ir] 
avTrjg, dLayvoirj livov ij y.avvd^Log latL' og 6e /.ir] Eide 
xw Ttjv xavva(iida, Xivsov Soyr^aEL elvaL tb el/ia. tavtrjg 73 
wv ol Ey.vd-aL trjg y.avvd^Log to anEQ/ia enedv ?.d^coaL, 
vnodvvovOL vno tovg nilovg '/.ai eneLtev enL^d?.XovaL to 
anEQfia eni Tovg dLacpaveag Xid-ovg Ttp nvQi' to de d-v- 
fiidtat sni^aXXdfievov /ai aTfiida naQexetaL toaavTrjv, 
diote 'E?.Xr]VL/.r] ovdefiia dv fiLV nvQirj dnoyQatrjaeLe. ol 
de Z/.vd-aL dydfievoL tfj nvQir] toQvovtaL. tovto acpL dvti 
XovTQOv eatt' ov ydg df} Xovvtai vdatL tb noQdnav tb 
otofia. al de yvvaixeg avttov vdtoQ nuQaxeovaaL y.ata- 
aioxovGL neQi Xid-ov tQrjyhv trjg y.vncxQiaaov y.ai '/edQOV 272 HPOAOTOY A. 75-77. 

y.ul )u^dvov ^vXov, y.al erteitev xo y.ataao)y6i.i£vov rovxo 
naxv tov yaruTtXaoaovTai nav rov ouJf.ia y.al rb TtQOOio- 
nov' y.al ajxa fxhv evLodb] ocpiag utio tovtov 'loxsi, ciua 
dk d/taiQiovoaL tf] devzeQT] iifieQj) trjv y.araTtXaorvv yivov- 
TUL yad-aQai y.al la(.mQai. 

VB EeLViyoloL de vofiaioLOL y.al ovtol alvtHg cpevyovoL XQd- 
a&UL, (xri TOLyaQuiv aXkiov, ^EkXrjviyiOLOL Seyai rjyLOTa, 
wg dLide^av ^vaxdQOL Te y.al devTeQu avTLg Z/.vXr]. tovto 
(lev yuQ '-ivdxaQOLg eTteire yrjv nol,'ki]v S-eioQijOag y.al dno- 
de^diu.evog xar avTrjv oocpiriv noXXr]v e/.Ofxi^eTO eg rjd^ea rd 
Zy.vd-eojv, nXtocov di 'EXXr]on6vT0v nQOoio^eL eg Kvtf/.ov, 
y.al evoe yaQ Tfj fO]TQi tiov d-ediv dvdyovrag tovg Kv^l- 
y.r]vovg oqtt^v xaQTa fxeyaXonQenecog , ev^aTO Trj fxr]TQL 6 
yJvdxaQOig, rjv ooog y.al vyLrjg dnovooTrjOj] eg iiovTOv, 
■d^vaeLV re /.ard TavTa y.UTa lOQa Tovg Kv^Ly.r^vovg noL- 
evvrag v.al navvvxida OTiqaeLv, c5g 6e dnixeTO eg ri]V 
Zy.vd-L/.rjv, y.axadvg eg tr^ y.aXeo(.iivr]v 'TXair^v (t] (5' Iotl 
(.lev naod tov lixf-^-^A*-^^ dQ6f.iov, TvyxdveL de ndoa lovaa 
devdQecov navroicov nXer]) eg %avTr]v di] xaTadijg 6 ^vd- 
XCtQOcg rr/v OQTtjv ndoav IneTeXee tfj d^eco TVfLnav^v re 
excov '/.ai e/.dr]odfxevog dydXfiaTa. y.ai tcvv TLg ly.vd^ecov 
y.aTacpQao&eig avrbv ravTU noLSvvTU eorjfirjve rcp ^aoLXil 
ZavXicp' 6 de y.ai avTog dnr/.6u.evog cvg eids rbv ylvd- 
yaQOLv noLevvTa ravTa, ro^evaag avTOv dniyieLve. y.ai 
vvv rjv TLg eliQrjTaL nsQi ^vaxdQOLog, ov cpaoi fiLv Zv.v^aL 
yivcooy.SLv, did tovto otl e^edrjfirjai Te eg Tr^v^^EXXdda y.ai 
^eivi/.olOL ed-eoL diexQrjoaTO. cog (5' eycJo if/.ovoa Tifiveco 
Tov ^Qianeid-eog eniTQbnov, elvaL avTOv 'idavd-vQOOv xov 
Zxvd^icov (SaoiXiog ndTQCov, nalda de sIvul Pvovqov tov 
Av'/.ov Tov EnaQyaneid-eog. si cov ravTrjg rjv Trjg oixirjg 
b yivdxaQOig, Xotco vnb tov ddeXcpeov dnoO-avcov' 'iddv- 
d-vQOog yuQ rjv nalg ZavXiov, EavXLog de rjv 6 dnoxTeivag 

77 }lvdxaQaiv. y.aiTOL rivd rjdr] rjxovoa Xoyov dXXov vnb 
neXonovvrjoicov Xeybfievov, tog vnb tov Z/v&icov ^aoLXiog 
^vdxaQOig dnonefxcpd^eig Trjg 'EXXddog fia&r]Tr]g yivoiro, 
onioco TE dnovooTrjoag cpairj n^bg tov dnonifiipavTU 
"EXXrjvag ndvzag doxoXovg slvaL eg ndoav ooyirjv nXijV X HPOAOTOr A. 77—79. 273 

Aay.€daiuovitov, tovtolgi de eivai f.iovvoiOL aiocpQOvcog 
dovvai re y.al di^aaO-aL koyov. a)X ovtog fxev 6 loyog 
aXXcug TreTtaiOTaL tvr' aiTtov ^E).h]vtov, 6 d' tuv avr]Q tJa- 
TieQ TTQOxeQOv eiQa&i] dietp&aQi]. 

OvTog [.lev vvv ovxto dri ti errQij^e dia ^eiviy.d te ts 
v6(.iaLa y.al 'E).).i]viy.ag 6uL).iag' ttoXXolol de y.aQza ereai 
vareQOv I/.v).)]g o^QLaneiO^eog erca&e naQa7z).r^o lu xovTto. 
^QLanei&eL yaQ rto Sy.vditov ^aoiXei yiverai /ucr a).).tov 
naidtxjv I/.v).rg' e^ 'laTQLr^vrjg de yvvav/.og ovTog yiveTai 
y.al oida/iitog iy^toQir^g' tov 17 [i^t^^]Q avzi] y).tooodv re 
^Elldda y.al yQduuaTa edida^e. fierd de XQOvto voreQOv 
ylQLaneid-r^g ftev reXevra doXto vno EnaQyanei&eog rov 
^yad-vQOtov ^aoLXiog, Z/.v).r]g de ti]v re §aoL).i]ir]v nuQt- 
Xa^e xai rrjv yvval/.a rov narQog, xfi ovvof.ia r]v ^Onoir]' 
r]v de avrr] rj ^Onoir] darrj, e/. rrjg r]v^'OQi/.og ^QianeiO^el 
nalg. (iaoLXevtov de Z/.vd-itov 6 Zy.v).r]g dLairr] ovda/iitog 
rjQea/.ero Z/v&L/.fj, dXXd noXXbv nQog rd '^EXXr^viy.d f.idXXov 
TexQaufiivog r]v dno naLdevoLog riig enenaidevro, enoiei 
re TOLOVTO' evre dydyoL rr]v orQarLr^v rr^v Z/.vO-itov eg rb 
BoQvad-eveLricov dorv {oi dh BoQvod^evelraL ovtoi Xiyovai 
Gtpeag avrovg eivaL ML).r]aiovg), eg rovrovg oy.tog iXd^oi 
q Zy.vXr]g, rr]v /iiev orQaTLr]v xaraXeineo/.e ev rio nQoa- 
areifo, avrbg dh o/.tog eX&oc eg rb relyog y.al rdg nvXag 
ey/.XrJaeLe, rr]v aroXr]v dnod-i/Levog rr^v Z/.v&L/.r]v Xd^ea/.e 
dv 'E).Xr]vida ea&r]Ta, excov (J' dv xavrr^v r^yoQaLe ovre 
doQvtpoQtov eno/iiivtov ovre dXXov ovdevog (rdg de nvXag 
ecpvXaaaov, /ir] rig /iiv E/.vd-icov 'idoL exovra ravrr^v rr]v 
oroXr^v), y.ai rdXXa exQaro dLairj] 'EXXr^vt/.rj , y.al d-eolOL 
iQd enoiee y.ard v6/.iovg rovg 'EXXrjvcov. ore de dtarQiipeLe 
/if]va rj nXeov tovtov, dnaXXdooero evdvg rrjv Zy.v&Ly.rjV 
oroXr]v. ravra nOLeeo/.e noXXd/.Lg, /.al ol/.ia re Idei/iaro 
iv BoQvad-evei /.ai yvval/.a %yr]/ie eg avrd enLXcoQir^v. 
eneire dh edei ol y.a/.tog yeviod-ai, eyivero dnb nQOcpd- 79 
OLog roLrjode. ene0^vur]oe Jlovvoco Baxx^iV reXeoO^rjvaL, 
fiiXXovTL 6e ol eg x^^Q^^S dyeo&aL rr]v reXerr^v eyivero 
cpda/ia /LeyLOrov. r]v ol iv BoQvo&eveiritov rf] noXt oi/.irjg 
/leydXrjg /.al noXvreXiog neoi^oXr}, Tfjg y.ai oXiyov ri 

HerodoU vol. I. 18 274 HPOAOTOr A. 79. 80. 

nQOTSQOv TOVTOJv (.ivrui^v dyov, rr^v TieQL^ Xev/.ov '/.iS-ov 
acpiyyeg re y.ai yQVTvegeGraoav ig Tavrr^v 6 d-ebg hea/.r^xpe 
^eXog. y.al i) (.lev y.aTe/.uq Tiaaa, Z/.vh]g de oidev tovtov 
eive/.ev eaaov eneTekeae Tr]v Te?.eTr^v. Z/.v&ai 6e tov /Saz- 
X^iBiv 7ie'Qi"E).).r^ai oveidi^ovoi' ov yc(Q cfuat ol/.bg eivai 
d^ebv e^evQio/.eiv tovtov ooTig ^iaiveod^UL evcxyeL uv&qco- 
Tcovg. LteiTe de eTeXead^r^ tio Bay.xeico 6 ly.v/.r^g, diedoyj 
ev&evTev TcjJv Tig BoQvodevelTecov TiQbg TOvg ly.vd-ag 
Xiycov "r^iilv yuQ y.uTuyeKuTe, co Z/.v^ul, otl ^uy.xevouev 
y.UL fif.ieug 6 -d-ebg luf^ijSuveL' vvv ovTog 6 dui(.icov /.ul tov 
vueTeoov iJuoL/.eu ).e).u^r-/.e , y.ai ^uy.yeveL /.ai vno tov 
■d-eov (luiveTUL. ei 6e (iol UTHOTeeTe, erteo&e, y.ul vf.ilv 
eyco de^co." e^LTiovTO tcov I/.vd^ecov ol nQoeotecoTeg, /.ai 
avTOvg avuyuycbv 6 BoQvod-eveiTr^g Xud^Qjj enl nvQyov 
y.UTloe. IneiTe 6e nuor^ie avv tco S-iuaco 6 ly.v).r^g y.ul 
ei66v uiv iJccy.yevovTU oiZy.vd-UL, y.uoTU ovucfOQr^v f.ieyc'().i]v 
enOLrjOuvTO, e^eXd^ovTeg 6e ear;/.iuLvov ndar] Trj OTQUTifj 
80 Tu ll6oiev. cog 6e ueTU tuvtu eBi'j).uvve 6 ly.iXr^g eg r^&ea 
TU ecovTOv, ol I/.v&UL nQOOTr^occuevoL xov u6e).cfebv uvtov 
VxTaiiaacc^rjv yeyovoTa e/. r^g Tr^Qeco d-vyuTQog, enavi- 
OTeuTO Tio Zy.vXr]. 6 6e jiiud-cov to yivouevov en ecovTco 
y.UL Tr]v uhiyjV 6l r]v enoieeto, y.UTUCfevyeL eg Tr]v 6Qr^i/.r^v. 
nvd-oiievog 6e 6 Vy.Tuiiuou^rjg Tama eoTQUTeveTO enl 
Tr]v QQrii/.r^v. eneiTe 6e eni tco^^Iotqco lyeveTO, r]VTiuodv 
(XIV ol 0Qr]iy.eg, (lel/.ovTcov 6e uvtcov avvceipeiv eneuipe 
ZLTaX/.r^g nuQu tov 'Oy.TU(xaod6i]v Xeycov T0ic(6e. "t/ 6eL 
f.Lieag d).).t]).cov neiQrjd-r^vuL; eig (lev (lev Trg u^eXcfer^g 
nuig, eyeig 6e iiev u6e).cfe6v. ov t' eiiol uno^og tov- 
Tov, yul eycb ooi Tbv obv Z/.vlrjV nuQu6i6iouL' OTQUTif] 
6e (ir]Te ov y.iv6vvevar.g (ir^t eyco." Tccvtd ol ne(i\pug o 
HiTuXy.r^g ene/.r^QV/.eveTO' i]v yuQ nuQu tco 'Oy.TU(iuod6r] 
u6e).cpebg ZLTdl/.eco necfevycog tovtov. o 6e 'Oy.Ta(La- 
ou6r^g y.uTuiveeL tuvtu, e/.6ovg 6e Tbv icovTOv (irjTQCOv 
iLTdXy.j] e).u^3e tov u6e).cfebv I/.v).r^v. /.ul ZLTd):/.v^g 
(lev nuQuXu^cbv tov u6e).cpebv unryyeTO, Zy.vXeco 6e 
'0/.TUuuod6rjg uvtov tuvti] uneTU(ie t/;v y.ecfu/.r^v. ovtoo 
(lev neQLOteXXovGL tu ocpeTeQu v6(iulu E/.vd^uL, Tolat HPOAOTOY A. 80—83. 275 

de Ttaoay.TcOuiroLOL ^nvL/.oh^ voiLOvg roLaCia ertiziuLa 
dLdoiOL. 

n'/.f]d^og de tb ly.vO^eiov ovx oiog ts tyev6ui]v aiQS- si 
yjiog Tiv&eod^aL, a'/.).u dLaffOQOvg Xoyovg ^€qi tov aQid^uov 
ijy.ovov' y.ai yctQ y.uQia Ttokkovg eivai o^peag yiai o/.iyovg 
log Iv.v&ag eJvai. rooovde fnevtOL aTtirpaLvov ^ioi eg oipLv. 
eoTL fLeva^v BoQvod^eveog xe 7iOTa(.iov yaVTTtdvLog x(I)Qog, 
ovvojua de oi Iotl "E^ai-iTialog' tov y.ai oXiyov ti tiqo- 
teQOv TOVTLov (iv}](.ir^v eixov, cpdfievog ev avxco y.Q7]vt]v 
vdaTog riLyQOv eivai, dn i]g to vdojQ diiOQQeov tov yrcuvLv 
ajtOTOv Ttoieeiv. ev tovtio ti^ XciJQtp yeeTui yia/./.fiLOv , \.Le- 
ydd^el y.ui e^artlfjOLOv tov ijzi 0T6f.iaTi tov Uovtov y.Qt]- 
Tr^Qog, Tov IlavGuvir^g 6 K'/.eof.i[3Q6TOv dvid^r/.e. og de (.17] 
eide y.io tovtov, code dr^Xcoao)' e^ay.ooiovg di.LcpoQeag evjte- 
Tecog y^coQeeL to iv Iy.vd^r]Oi xu).y.f]LOv, rcdyog de to Zav- 
d^Ly.ov TOVTO xu'/.y.f]L6v eoti duy.Tv?.cov e^. tovto cov eleyov 
ol €7tLXcoQioi dit dQdicov yeveod^UL. l^ovlofievov yuQ tov 
ocpiteQOv ^aoilia, tco ovvojna eivai u-ioLUVTdv, tovtov 
eidivuL to nXf^d-og to E/.vd-icov y.eXeveLV /.ilv jtdvTug Zvtv- 
■O-ag aQdcv e/.aoTOv fiiav dno tov olotov v.ofiiouL' og 6' 
«V fif] y.ouioj], ^dvuTOv fj7tei?.ee. yofiLO&fjVui te df XQfjUa 
7to?.'/.6v ctQdiiov y.ui ol d6^ui e^ ctvticov f.LvrjL6ovvov TtOLfj- 
ouvTL kLTtiad^ui' e/. tovtcov df^ fiLv to %aXy.f]LOv noL^oat 
TOVTO y.ai dvct&elvai eg tov ^ES,afi7tttlov tovtov. TUVTa dfj 82 
7t€Qi Tov n?.f]d-eog tov Z/.vd-icov rr/.ovov. d-cofidoLU 8e fj 
XOJQ^ ttVTTj ovy. exei, X^Q^^S V ^^^ rtOTafiovg te fcoXXci) 
fieyiOTOvg y.ui uQL&fLov 7t?.eioT0vg. to de dTtod^cofidoat 
a^iov y.ai 7tdQe^ tcuv TtOTUficov y.ui tov fieyd&eog tov 
Ttediov TtuQixsTUL, elQrjaeTUL' r/vog 'HQay.?.iog cpaLvovGt 
iv TtiTQi] ive6v, to oi/.e fiev (SrjfiUTL dvdQog, eoTL de to 
fiiyuO-og dircrjxv, TtaQU tov TvQr]v 7tOTafi6v. tov fiiv vvv 
TOiovTO ioTi, dva^r]O0fiaL de ig tov yuT dQXug rJLCc ki^cov 
?.6yov. 

nuQUOxeva-^ofiivov JuQsiov e7ti Tovg I/.vO-ug, yai €7ti- ss 
TtifiTtovtog dyyi?.ovg irtLtd^ovTag tolol fiiv Tte^bv otqu- 
Tov, Toloi 6e viag rtUQixeLv, toIol 6e t^evyvvvat tov 0Qr]i- 
'KLOv BboTtOQOv, yiQTd^avog 6 'roTdoTteog, dde?.cpebg icov 

18» 276 HPOAOTOY A. 83-86. 

JaQsiov, exQrji^e /iir]daf.idjg avrbv aTQaTrjiijv ircl I/.vd-ag 
Ttoueo&ai, y.ara).eyiov ttov X'/.vd-iiov tijv aTtOQiijv. akh 
ov yao erceid-e Gvf^i^ovXevcov ot XQr/OTu, 6 f.iev ejieTiavTO, 
6 de, eTteidij ol TCt ndvTa jtaQeo/.evaGTO, e^^kavvs tbv 

84 oTQatbv e/. ZovGiov. ivd^avTa Tiov ITeQOeiov Olo^a^og 
iSet]&r] JaQeiov tquov iovrojv ol rtaidiov v.aX rtdvTiov 
GTQaTevofieviov eva avtio y.aTaleiipd^tjvai. b de ol ecft] 
iog (pikio iovTL v.aX jnetQiiov deouevii) Ttdvtag Tovg rtaldag 
y.aTaXeiipeiv. b fiev di] OiojiaCog 7teQiyaQi]g r]v, HrtiL^iov 
Tovg viiag OTQaTr^iTqg djtoXeXvod^aL' b de ey.elevoe Tovg 
irtl TOVTiov irteoteioTag drtoy.zelvaL TtdvTag Tovg Olo^dtov 

S5 Ttaidag. y.al ovtol fiev djcoocpayevTeg avTOv TavTj] ikei- 
rtovTO' JaQelog de irteite TtOQevojiievog iy. Zovoiov drti- 
y.eTO Tr^g Ka).xi]dovirjg iul Tbv BoortOQOv, %va etevy.TO f] 
yicpvQa, ivd-evtev iojSdg ig via erthoe irtl Tug Kvaviag 
y.aXeouivag, Tag TtQOTeQOv TtlayyTag '^'E).kr]vig q)aoL elvai, 
e^oiiievog de irtl tv) iQio idr.ieTO tov UdvTOv eovTa aito- 
■d-r]r]TOv. nekayiiov yuQ drtdvtiov rticpvy.e d-iouaoiioTaTog' 
Tov To fiev (.ii/.og eloL OTddLOL e/.aTbv y.al x^kioi y.al 
(.ivQLOL, t6 de evQog, ti] evQVTaTog ambg hovTOv, OTddiOL 
TQLr^/.oGLOL y.al TQioxikLOL. TOVTOv TOv Tteldyeog ro 0T6i.ia 
iotl evQog TiooeQeg OTddLOi' (.ir]/.og de tov OT6(.iaTog, o 
avxr]V, TO dr] BoortOQOg /.i/.Xr]TaL, xar o 6r] el^ev/.TO f] 
yicpvQa, i/ti GTadiovg ei/.ooL y.al e/.aT6v eoTL. TeiveL (5' 
eg TVjV IJQorcovTida b BoortOQog. f] Se ITQOrtovTtg iovoa 
evQog (lev Gtadiiov rtevTuy.ooiiov, (irf/.og de TeTQay.ooiiov 
y.al xi)'i(^v, y.aTadLdol ig tov 'EkXrjOrtovTOv eovTa OTeivo- 
Tr]Ta (lev irtTU otadiovg, (irjxog de TeTQa/.ooiovg. e/.dLdol 
de 'E?.lr]OrtovTog ig xdo(ia rteldyeog, to dr] Aiyalov 

86 y.aXieTai. (ie(iiTQi]TCu de Tavra iode. vr]vg irtircav (id- 
iLOTd y.rj yaTavveL ev (iC(/.Qi](ieQi}] oQyvLag e.rtTay.LO(ivQiag, 
vvxTbg de e^a/.LG(ivQiag. rjdr] iov ig (lev ^doLv drtb tov 
ox6(iaTog (tovto ydQ ioTL tov ITovtov (lay.Q^TaTOv) f](is- 
Qiiov ivvia rtXoog ioil yai vvxTiov o/.Tio' avTaL evde/.a 
(ivQLddeg /.al i/aTbv oQyvLiiov yivovTai, Ix de tcov OQyvLiiov 
TOVTiov GTddiOL i/.aTov y.cd xiXtOL y.ai (ivQioi sIgl. ig Se 
6s(iiG/.iQr]v Trjv erti OeQinodovTL rtOTafiio i/. Tr^g Iivdi/.T^g HPOAOTOY A. bG— 89. 277 

{/.ara tovto '/uq Ioti tov ITovtov evQVTaTor) rouov ts 
r]fi€Q€iov y.al dvo vv/.tujv TxJ.oog' avTai de TQSlg /iivQiadeg 
r.a\ TQir^y.ovTa oQyviicov yivovTai, OTadioi dh TQir/.oGioi 
y.al TQKJxi^ioi. 6 ^iiv vvv TIovTog y.ai Boo.TOQog re /.ai 
^EXXi]oTiovxog ovtco t€ uoi us/neTQeaTai y.ai y.ara tcc siQr^- 
fieva ■.-reffvKaoi. rraQexerai de xal liuvr^v 6 UovTog e/.~ 
dtdovoav ig etovrbv ov :toX'/.c[) t£(^j Ikaooco ecovrov, rj 
Maif-rig ts y.a?.i£Tai y.ai urjriQ tov IIovtov. 

'O de JaQeiog cog ed-rj^oaro tov Ilovrov, ^errf.coe orcioco s? 
l/rt rr^v yicpvQav, ri^g aQxiri/.rcov lyivero MavdQoy./.ir^g 
Zauiog' d-rjrioauevog 6b y.al tov Boottoqov GTrj?.ag eOTr^oe 
dio l/r avrcp ?.id-ov ?.evy.ov , evrauchv yoctuuaTa eg uev 
Tr]v yloovQia eg de ttjV 'E?.?.r^vty.cc, ed^vea ndvra ooarreQ 
rjye. riys Ss Trdvra tcov r^QX^' tovtojv uvQtddeg e^rjQtd^ur^- 
^r^oav, x('^Q'S '^ov vavri/.ov, e^dour/.ovTa ovv iTrrceiot, 
vieg de e^a/.ootaL ovve?.ixO-r^oav. rf^OL fiiv vvv orrJ.r^OL 
TavTj-jOL Bv^dvTLOL y.ouioavTeg sg ttjv n6?.Lv votsqov tov- 
Tcov exQr^oavTO TtQog tov ^couov rfg^OQd-cooir^g ^Qriuidog, 
yMQlg evbg ?.id^ov' ovrog Se y.are^.eicfd^ri TxaQa tov Jto- 
vvoov Tov vrjbv ev Bv^avrico, yQauudrcov ^-loovQicov 7r?.iog. 
Tov de Boottoqov 6 x.coQog tov eCevBe ^aot/.eig JaQelog, 
log euoi do/ieiv ovu^a?.?.ouivci), fiioov eori BvCavriov rs 
y.al Tov src\ orouarL iqov. 

JuQSlog dk fisra ravra, r^od^sig rf oxsdirj, tov uqxl- ss 
li/.TOva avrfg MavdQo/.).ia tov Zdutov edcoQroaro rcdoL 
di/.a' aTC cbv dr^ MavdQoy.?.ir^g drcaQxr^v, Ccoa yQUXpduevog 
7rdoav rr^v ^evBtv rov BoorroQOV y.aL ^aOLlia ts JaQelov 
ev TrQOsdQirj y.arfusvov /.a\ xbv orQarbv avrov dia(iai- 
vovra, Tavra yQaipdusvog dvi&r/.s eg to ^HQaiov, snt- 
yQdipag rdds. 

BoOTTOQOv ixO^vosvTa yscpvQcooag dvid^r]/.E 
MavdQO/.Xit^g '^HQfj uvruoovvov oxedir^g, 

avTcp //6v oriffavov TrsQtd-eig, Zauioioi de /vdog, 
JaQsiov ^aot?.iog e/.re?.ioag y.ard vovv. 
ravTa (.liv vvv tov Cev^avrog rfv yicfVQav uvrjwovva 69 
syivsTO' JaQslog ds dcoQi]odfisvog MavdQoy.?.ia dti^atvs 
eg rrjv EvQc67ri]v, T0tot"lcoot TraQayyeilag 7r?.c6siv eg rbv 278 HPOAOTOY A. 89—93. 

novrov fitXQ'' '^OTQOv n:OTaf.iov, ijiEav de ceTtr/MvraL Ig 
Tov "lOTQOv, evd-avTa avTov neQiinivsiv KevyvvvTag tov 
7t0Ta/.i6v' TO yccQ di] vavTi/.bv r^yov^hoveg te xal Aio/.ieg 
•/.aVEklriOTiovTioi. 6 f.iev drj vavTf/.og OTQaTog Tag Kvaveag 
diexTtlcQoag eTtXue id-v tov"Iotqov, ava7t).c6oag de ava 
Tov TtOTa/iibv dvtov tjfieQecov jtIoov anb d-aXcxoorig, tov 
rtOTajiiov Tbv avxeva, e/. tov oxiteTat tcc OTo/iiaTa tov 
"lOTQOv, e^evyvve. JaQelog de cog die[^r] rbv BooitOQOv 
v.aTa Ti]v ox£dii]v, ertOQeveTO dia Tijg 6Qr^i/.r]g, ccTtr/.oiiievog 
de ertl TeccQOv TtOTaiiov Tccg m]yag eoTQCCTOTtedevoaro 

90 i]fi£Qag TQelg. 6 de TeaQog XeyeTat vrtb tcov TteQioi/.cov 
eivai TtOTCcHcov aQiOTOg tcc ts cikXa eg a/.eoiv cpeQOvra, 
y.ai dr] y.al ccv6qcxol y.cu trtTtoiOL xpcoQr^v cc/.eoao&aL. eioi 
de avTOv al mqyal dvcov deovoat reooeQcuy.ovTa, e/. TteTQr^g 
rrig avrrjg Qeovoat' yai ccl fiev avtecov eioi tpvxQai al de 
^eQi-iai. odbg (5' e/t uvtdg Iotl Ilo)] e^ '^HQaiov ts noliog 
T^g TtaQct neQivd-co y.aX e%llTto}Xcovir]g Tijg ev tco Ev^eivco 
TtovTcp, dvcov r]ueQecov eyareQr]. ey.Sidol Se 6 TeccQog ovrog 
eg Tov KovTccdeodov rtOTCciiov, b de KovTadsodog eg tov 
yJyQicxvr]v, 6 Se yJyQidvt^g eg Tbv"E^QOv, 6 ds eg d^cclaooav 

91 Tr]v TtaQ Ah'co -rtof.L. ertl tovtov cov tov TtOTa/nbv cciti- 
y.ocievog 6 JaQeiog cog loTQaTOrtedsvoaTO , i^o&eig tco 
TtOTaiiicjj OT)]h]v eorr^os y.ccc evO^aiJTa, yQauuccTa eyyQaipag 
Xeyovta rccds. "Tsccqov rtOTaiiov y.ecpalccl vScoq ccqlotov 
Te y.ai yd).liOT0v TtaQexovraL Ttdvtcov TtOTCci.icov' yal eit 
avTccg dTti/STO ekavvcov enl Sy.vd-ag OTQarbv dvr]Q aQiOTog 
Te y.ccL y.dlliOTog ndvTCOv dvOQCorccov, JuQslog b^^Totdonsog, 
nsQOicov Te y.al ndor]g T/]g r]neiQOv jiiaoileig." TavTa dr] 
evO^cciicx lyQdcpi]. 

92 JaQelog de evd-evtev oour^d-elg dni/.eTO en d)Xov rto- 
Taubv Tco ovvoLia l-lQTL0/.6g Iotl, og did 'OdQvoicov Qiei. 
STti TOVTOv di] Tov noTCcubv dniyojiisvog enoir]os roLovds' 
dnodi^ag xcooiov rf] oroatif] e/.iXeve n:dvTa avdQa Xi&ov 
eva naQS^iovTa rid-ivccL Ig rb dnodedeyiiiivov tovto xf^Qiov- 
cog de ravra i) OTQttTir] eneriXeos, evd-avra xoXcovovg fts- 
ydlovg tcov ).id-cov xaTaXLncov dnt]Xavvs Tr]v OTQarL^v. 

93 nQlv ds dnr/iod-aL eni rbv^IOTQOv, nQcorovg aiQseL rirag HPOAOTOY A. 93—95. 279 

Tovg ud-avuTUovzag. ol iiev yao dri rbv IaXuv6t]aaov 
eXOVTsg dor^i/.sg y.ai v.teo ^no/J.ioviy^g te y.ai Meoau^Qir^g 
TtoXiog ol/.r^Liivoi, y.a/.so/iuvot de I/.vQuiddai y.ai Xiipaloi, 
afiaxyjrl otpeag avxovg Ttaoedooav JuQEicj' ol de riiaL 
TiQbg ayvcouoavvr^v xQUTiouevoL avTi/.a edovlojd^r^aav, 6Qr]- 
i/.oiv eovreg uvdQr^LcoTaTOi Aal di/.aiOTaroi. dd^avuTitovai yi 
dk Tovde TovTQOTiov' ovTE d7io0^vi]o/.eiv ecovtovg voui^ovai 
ievai TB Tov dn:o).).vuevov tvuqu ZdXuo^iv daiuova' ol de 
avTiov Tov avTOv tovtov ovvoudtovaL Fe^eXiuLv. dLce ntv- 
TBTr^Qidog de tov ndXoj XaxovTU aiei acpicov avTCJov aito- 
ftifirtovaL ayyekov rtuQCc rbv ZdXuo^iv, evTe).).6uevoL tcov 
av e/.daTOTe dicovTai. 7tif.movaL de d)de' ol /uev avTCov 
TaxO^ivTeg d/.ovTLU TQia exovai, uD.ol de dLuXu^ovteg tov 
duorteu7tO(.iivov naod tov ZdXuo^Lv Tug y,elQag y.a\ xovg 
Ttodug, dvay.Lvr^auvTeg uvtov ueTicoQOv QLrtTiovat eg Tug 
Xoyxccg. i]v /uev dr] drtod^dvr] dvuTtUQeig, tolaL de %7.eog 6 
^sbg do/.iei elvai' r]v 6e fit] drtod^dvr], aiTLevvTUL avzbv 
ibv uyyeXov, cpduevoi f.iLv uv6qu y.uy.bv eivai, uiTir^adfxevoL 
6e TOVTOv uKKov djtOTtiuTtovaL. evTiD.ovtui 6e Htl Kcoovtl. 
ovTOL ol avTOi 0Qr]L/.eg y.ai TtQbg (^QOvTrjV Te y.ui doTQU- 
Ttr^v TO^evovTeg dvco TtQog xbv ovouvbv drteLXiovaL rco-9-eco, 
ov6iva d).Xov d-ebv vouiZovteg eivuL ei fir] rbv acfireQOv. 
log 6e eyco Ttvvd-dvouuL rcov rbv ^EkXrjaTtovrov oiy.eovTCOv 93 
'EXXr^vcov y.UL IJovtov, rbv ZdXuo^iv roviov eovra dv&Qco- 
Ttov 6ovXevauL ev Zduco, 6ovXevaaL 6e IIvd-uyoQj] rco 
Mvr]odQxov' evd-evrev 6e avrbv yevofxevov eXevd^eQOv XQ^]- 
fiara y.Tr^aaad-UL avxvd, y.Tr]odfievov 6e drteX&elv eg rvjV 
icovTOv' dre 6e y.uy.Oiiicov re eovrojv rcov 0Qr]iy.ojv y.al 
vTCUcpQOveariQCov, rbv ZdXuo^LV rovrov eTtiardfxevov 6iai- 
rdv re ^Id6u y.ui r^&eu ^ud-vreQU r/ y.urd 0Qi]iy.ag, ola 
'^EXXr^ai re biiLXi]auvru y.ui ^EXXr^vcov ov rco aad^eveardTCt) 
aocpLarfi IIvO^ayoQr] , y.araa/.evdaaaOaL dv^oecovu, eg rbv 
7tuv6o/.evovTU rcJov darcov rovg TtQcorovg y.ul evcoxiovra 
dva6L6doy.eLv cog ovre uvrbg ovre ol avuTtoruL avrov ovre 
OL ey. rovrcov aiel yivofievoi dTtod-aviovruL, dX)J rj^ovaL eg 
XcoQOv TOVTOv tVa uieL TteQieovreg eBovOL rd rtdvra dyu&d. 
ev co 6e ertoiee rd /.UTuXexO^ivra y.ui eXeye ruira, ev rovroj 280 HPOAOTOr A. 9.S—98. 

y.uTCtyuiov or/.rjua In^oUexo. cug de ol navrehiiog eixs to 
oX/.rifxa, l/. (.ilv Tiuv 0Qy]i/.cov rjcpaviaS^i], y.ara^ag de -/.Cixco 
Ig xo /.axdyaiov of/.rjia diaixdxo Iri exea xqia' oi de uiv 
eTtod-sov x£ y.al E7xe.vd^eov cog xedvecoxa' xexdqxco 6e exei 
lcpdcvr] TOlGL SQrji^i, y.al ovxco nid^avd ocpi eyevexo xd 

96 E?.eys 6 Zdluo^ig. xavxd cpaoi uiv noLr.oai. eyco de Tteol 
jxhv TOVTOv y.ai tov '/.aTuyaiov ol/.r^uaxog ovxs dmoxeco 
0VT6 cbv TTLOxevco TL Xir^v, do'/.eco de TtoXlolOL exeOL txqo- 
TSQOv Tov ZdXiio^Lv Tovxov yeviod-UL JlvO-uyoQeco. elixe ds 
syevsxo xig ZdXuo^ig avd-Qcoitog, sXt^ eoxi daiucov Tig 
rixrjoi ovxog ertfxcoQiog, xaioerco. 

97 OVTOL uev 6)) TQOTtCO TOLOVTCp XQs6(.lSV0L cxtg e'/_eLQcb- 
d7]0av VTtO TISQOSCOV, SLTtOVTO TCp CcXXcp OTQUTCp' JUQSLOg 

ds cbg ujti/.STO y.uX o rteXhg au uvxcp oxQuxbg snl tov 
"lOTQOv, evi^uvxa dcu^dvxcov ndvxcov JuQeZog e/.i}.svos 
Tovg ''lcovag Tr}v oxsdii]v kvoavTug snsad-ai y.UT ijnsLQOv 
scovTcp y.ai tov e/ tcov vscbv oxquxov. (isV.ovtcjov 6e tcov 
'lcbvcov l.veLv y.uL nOLisiv tu y.slsvoueva, Kcbr^g 6 'EQ^dv- 
Sqov oxQaxYiyog ecbv MvxLhjvuicov els^s JuQsicp xdds, 
nvd-OLisvog nQOTSQOv e% oi cpikov eXr] yvcbia]v dno6i/.s- 
od^uL nuQU Tov j3ov?.ouivov uno6si/.vvod^aL. "cb j^iaoilsv, 
snl y^v yuQ f.ii).XsLg otqutsvso^ul Trjg ovts aQr^QOLiivov 
CpavrjosTUL ov6ev ovxs n6).Lg ol/.sof.iivr]' ov vvv yicpvQuv 
xavxr^v ea y.axd xcoQr^v eoxdvai, cpv).d/.ovg avxr^g kinchv 
TOVTOvg oYnsQ /.llv e^sv^av. y.ui r^v ts y.uxu v6ov nQrj^cousv 
SVQ^vTsg I/.vd-ag, sotl dno6og TjUlv, i]v ts y.ai ur] ocpsag 
svQSLV 6vvcx)usd-u, 1] ys uno6og rjiZv uocpuXr^g' ov yuQ 
e6sLod y.co /o) eoocod-icousv vno Z/.v&icov udxr], u).).u 
(.id).).ov fir] ov 6vvdinsvoi ocpsug svqsZv ndOcouiv tl u).s6- 
{.levOL. y.ul Td6s ).iysLv cpuir] Tig uv f.i£ euecovTOv e^ivey.ev, 
cog y.uxuuivco' eyco 66 yvcbuxjv iiiev r^v svQLoy.ov uQioxr]v 
aoi, ^uoilsv, eg uiaov cpioco, uvxbg iiivxot eipouui tol 
y.UL ovy. dv XeLcp&sir^v.^' y.dQxa ts rod-r] rfi yvcouj] JuQsZog 
y.ui fiLv dfisiipUTO T0Lai6e. "^eZvs yiio^ie, ocod-evxog euev 
oniaco eg ol/.ov xbv eubv enicpdvr^d-i uol ndvxcog, \vu oe 
uvxL XQ^jOxfig ovu^ov).ir]g XQrioxoZoL SQyoLOL dueiipcouai." 
98 xavxa eHnag y.al undxpag auiiaxa e^r/.ovxa ev iudvxL, HPOAOTOT A. 98. 99. 281 

y.aXsoag Ig Xoyovg jovg ^lcovtov Tvgavvovg eXeye Tade. 
"avdgsg "lioveg, tj ^ilv nQOTEQOv yviourj a^rodex^eioa ig 
TTjv yerfvgav iieieiod-co iioi, exovreg Se rbv ludvra rovds 
noueie Tcide' Ijiedv fie 'idt]Te TdxiOTa noQevouevov enl 
I^xvd^ag, dnb tovtov dQ^dinevoi tov xQovov XveTe dft/^a 
ev ey.doirjg rjueQrjg' ijv de iv tovtco tco X(*ovw uri naQHo 
dXXd die^eX&cooiv^ulv al tjueQaL tcov duudTCov, aTrOTiXojeTe 
eg Trjv vfieTeQTjV avTcov. ^iexQi de tovtov, eneiTE ovtco fxsTe- 
do^e, cpvXdooeTe ti]v oxediriv, ndaav nQod^vfiir^v ocoTrQir^g 
Te '/.al cpvXayj]g naQEXo/nevoi. Taira de noievvTeg euol 
fieydXcog ;ja(>t£€(7i?£" JaQelog fiev Tavra e}'nag eg to 
nQOOio r]neiyeT0. 

Tfjg de Z/.v&r/.rig yr]g ?; 6Qr]iy.r] to eg ^dXaaoav nQO- 99 
xieTai' yoXnov 6e dyofxevov Trjg yrjg TavTr^g, »; Z/.v^i/.iq 
TE ey.8ey.eTaL ya\ b 'loTQog e/didoL eg avrrjv, nQog evQOv 
dvefiov To OTOfia TeTQafifievog. to de dnb^IOTQOv eQXOfioL 
arjfiaveojv to nQog &dXaaaav avTrjg Tr^g Zxvd-i/.rig X^^Q^ti 
eg fieTQi]aiv. dnb "Iotqov avTr] r^dt] uQxaii] Z/.vd-i/.r] Ioti, 
nQog fieaafi^Qir]V te /.a\ votov dvefiov y.eLuevr], fiexQL 
noXiog y.aXeofievr]g KaQ/.iviTidog. to de dnb TavTv^g Tr]v 
fiev eni d-dXaaoav Trjv avTr]v cpeQOvaav, eovaav OQeivr^v 
TE X^^^QV^ '^^^ nQoy.eifievr^v to eg Uovtov, vefieTaL to Tav- 
Qi/.bv e&vog fiexQL y^eQOOviqaov Trjg TQr^yJr^g y.aXeofievr^g' 
cevTr] de eg d-dXaaaav Tr^v n^bg dnr^XLcorr^v dveiiov y.arr//.ei. 
eoTL yuQ Trjg l/.vd^L/.f]g tu dvo fieQea tcov ovqcov eg ^d- 
Xaaaav cpeQovTa, rr^v te n^bg fieaafi^Qir]v v.ai Tr]v nQbg 
r]co, y.aidneQ Trjg ^TTL/.rjg X^^^QVS) '^■^'' naQanXr]aia TavTj] 
v.a\ oi TavQOL vefiovTaL Trjg I^/vd^L/rjg, cog ei Trjg ylTTL/.f^g 
dXXo ed-vog ya\ fir] yld-r]valoL veiioiaTO tov yovvbv tov 
Zovvia/.ov, fidXXov eg tov novTOv Tr]v d/.Q7]v dvexovTa, tov 
dnb 0OQI/.OV fiexQL ^vacpXvoTOv drjfwv. Xeyco de cog eivai 
TffyTa afiL/.Qa fieydXoLOL avfi^aXelv. tolovto r] TavQt/.r] 
eOTi. og de Trjg ^TTi/.fig TauTa fi)] naQanenXcoy.e, eyco de 
dXXcog dr]Xc6aco' cog ei Tf-g 'lr]nvyirig dXXo e&vog y.a\ ftf] 
^lfjnvyeg aQ^dfcevoL ex. BQevTeoiov Xiftevog dnOTaftoiaTO 
fiexQL TdQavTog /.a\ vefioiaTO ttTjV d/.Qr^v. Svo 6e Xeycov 
ravTa noXXd Xeyoo naQOftota, tolol dXXoioi ol/.e r] TavQi/.f]. 282 HPOAOTOY A. 100—103. 

100 To 6' uTto Ti^g TavQiyS]g rjdrj I/.vd-at xo ■/.aTvrrso&s tlov 
TavQCov y.ai ra TTQog d-a/.doar^g rTg y]oirg vluorzai, zov 
re BoonoQOv rov KiuiUQiov ra riQog ia.teQr^g y.al rr^g 
/.LLivrjg rr^g Mairindog uixQt- Tavaidog Tiorafiov, og kxdi- 
dol Ig uvyhv rrg Xiuvr^g ravrr^g. rdr^ tuv arco ulv latQov ra 
y.arvTieQd-e eg ri]v ueaoyaiav rfeQOvra d7toy.h]ierai /; I/.v- 
O^iy.rj v7to rtoiorcov jJyad-VQOcov, fterd dk NevQcJov, eTteirev 

101 8e ]JvdQOfpdycov. relevraicov de Me^.ayyXaivcov. ean cov 
rrg ly.vd^i/.f^g cog eovor^g rerQaycovov, rcJov dvo f.ieQecov 
y.arr^xovrcov eg d-dXaaoav, Ttdvrjj liaov ro re eg Trjv (isao- 
yaiav (peQov y.al ro rtaQa ri]v d-d).ciaoav. aTto yaQ^IorQOv 
e.-tl BoQvod^eveu de/.a y]ueQicov bdog, drto BoQva&iveog r 
irtl rfjv Xifivrjv rf^v Maifjiv ersQicov di/.a' y.a\ ro dito 
■0-a).doarg eg ueooyaiav eg rovg Me).ayylaivovg rovg y.arv- 
n:eQOe Z/.v&icov ol/.rjiivovg e\/.ooi f^ueQicov odog. rj de 
odog rj f^iieQr]oir] dvd dirjy.ooia otddLa av/.t^i^}.T]rai fiot. 
ovrco av elir^ rf^g I/.vd-iy.fg rd en:ty.dQOta reroay.ioxtXicov 
aradicov y.at rd OQ&ia rd eg rf^v fieaoyatav cpiQOvra 
iriQcov roaovrcov aradicov. r) (.lev vvv yfj cwrrj earl /iiiya- 
■d-og roaavrr^. 

102 Ol 6e ly.v&ai dovreg ocfioi ).6yov cog ov/ oloi ri eioi 
rov Jaoeiov orQarov i&vuayir] dtcoaaod^at iioiJvoL, (TTSfx- 
Ttov eg rohg 7t).r]OtoyojQOvg dyyiXovg' rcov de y.al dr] ol 
jSaatXieg ovveXd-ovreg e,Sov).evovro cog orQarov eiteXav- 
vovrog iieydf.ov. r]oav de oi ovveXd-ovreg ^aaiXieg Tccvqcov 
y.ai ^yad-vQOcov y.at XevQcov y.ai JlvdQOcfdycov y.ai MeXay- 
y/.aivcov y.ai Fe/.covcov y.al Bovdivcov y.ai ZavQOtiaricov. 

103 rovrcov TavQot iiev vouotot rototoiSe XQiovraL. S-vovot 
uev rf] TtaQd-ivco rovg re vavr]yovg y.al rovg dv XdiScooL 
'^E/./.i]vcov drteveLx^ivrag rQortco roicoSe' y.araQ^dfisvoi 
QO:td).(o TtaiovoL rfjv y.e(paXr']v. oi iiev di] kiyovOL cxtg ro 
ocoiia drto rov '/Qr^uvov cod-iovOL y.drco {ertt yuQ y.Qviivov 
%dQvraL ro iQOv), t/;v de xe(pa).fjV dvaaravQOvoL' oi 6s 
y.ard ftev rfjv y.ecpaXf^v OfioXoyiovoL, ro fiivroL acofia ova 
cod-ieo&UL drto rov /.Qr^ftvov XiyovoL dXld yfj y.QvrtreoO-at. 
rf^v 6e 6aifiova ravrr]v rf] d-vovot Xiyovai avrot TavQOi 
"lcptyivetav rf^v ^yafiifivovog eivat. rtoXefiiovg 6e dv^Qug HPOAOTOT A. 103—108. 283 

tovg av x^i^wffwvTat noiavai lade' anoTa/iiiov ey.aoiog 
•A£(pa).r]v a/tocpegsTat eg ta oi/.ia, eTrenev ertl ^vlov f.ie- 
yaXov avaTceiQag %Gxrioi vTteg xijg ol/.iiqg vn:eqexovaav 
7ioX).6v, /^idXiOTa de vueQ rfjg y.anvodoy.v^g. (paal de xov- 
Tovg (pvkay.ovg rr^g olxiijg Ttdatjg vTteQaicogeeoO-ai. Cojovai 
de djto Xr]i)]g ze /al TtoXeiiov. kydO^vQOOL de diSQOTazoi loi 
dvdQeg eioi y.aX 'iQvao^poQOL xd f.idXLara, eTti/.oivov dk riov 
yvvaixcov Tr]v f.iL^Lv TtOLSvvTai, %va y.aaiyvr^roi ze d).X}]Xcov 
ecoaL xai oi/.t]LOL eovTeg ndvreg fir^re cpO-ovci) fir^r ey^d^ei 
XQecovrai eg dXXi]Xovg. td 8^ dXXa v6f.iaLa 0Qy']L^L nqoa- 
xexcoQr^xaaL. A^evQol de v6fioiaL fiev xqeovraL Zy.vd^Ly.olOL, io5 
yevefj dk fiLj] nQOTeQ^v a(peag rirg JaQeiov GTQarr^Xaairjg 
y.areXa^e e/XLnelv ti]v x^^^^Q^F ^daav vn 6(pi(jJv' o(pLg ydg 
GcpL noXXovg fiev r] x^^^QV ccve(paive, oi de nXevveg dvcod^ev 
G(pL ex Tcov eQrjficov eneneaov, eg 6 nLet6fievoL or/.r]oav 
fierd Bovdivcov rr^v icovrcov e/XLncjvreg. y.ivdvvevovaL de 
ol dvd-QconoL ovTOi y6r]Teg eivai' Xeyovrai ydg vno ly.v- 
&f.cov xai 'EXXr]vcov rcov ev rf] Zy.v&Ly.fi y.aroiy.r^fievcov cog 
ereog eydarov una^ rcJov Nevgcov eyaoTog Xv/.og yiveraL 
r^fUQag oXiyag xal avTLg oniaco eg rcovrb y.ariGTarai. efte 
fiev vvv ravra Xeyovreg ov nei&ovGL, XeyovGL de oidev 
eoaov, xal ofivvOL de Xiyovreg. ^vdQO(pdyoL de uyQLCorara i06 
ndvrcjov dvd-Qconcov exovai rjd-ea, ovre 6iy.r]v vofiiCovreg 
ovre v6fi(^ ovdevi x.Qe6fievoL. vofiddeg de eioL, eod-fra de 
cpoQeovGL rfi I/vO^L/.fj bfioir]v, yXcJoooav 6e idir]v exovai, 
dv&QConocpayeovOL de fiovvoL rovrcov. MeXdyxXaivoL de 107 
eifxara fiev fieXava (pogeovGL ndvreg, en cov y.al rdg enco- 
vvfxiag exovoL, v6fiOLOL de Z/.vOlxoiol xQeorrai. BovdtvoL 108 
de ed-vog ebv fieya y.al noXXbv yXavy.ov re ndv ioxvQCog 
eOTL xai nvQQ6v. n6XLg de ev avrolOL nen6XioraL SvXivr], 
ovvofia de rfj n6XL eori re).cov6g' rov 6e reixeog fieyad-og 
y.(jjXov e/.aoTOv TQLTq/.ovra oradicov eori, vxprjXbv de nal 
ndv ^vXivov, y.ai oiyiuL avrcov ^vXlvol y.ai rd iQd. eOTL 
ydg dr] avrbOL 'EX).r]vixcov d-ecJJv iQd 'EXXr]vL/.cog y.areoy.ev- 
aofieva dydXfiaoi re xai ^cofioloi xai vr]0iai ^vXivoiai, y.al 
rco Jlovvo(o rQLerr]Qidag dvdyovoL y.ai (iay.xevovoi. eiai 
ydQ OL reXcovoi rb dQxalov "EXXrjveg, e/. de rcov efinoqicov 284 HPOAOTOY A. 108—111. 

e^avaaTCcvrsg o'iy.riaav ev rolai Bovdivoiai' '^al yhoaorj 

ra /iuv I/.vd^i/.fj xa 61 'ElXrjviy.ij XQ^ovrai. Bovdlvoi de 

109 ov rr; avTfj ylcooar] yoiovTat. y.al rehovoi. aXl^ ovdh diaiTU 
f] avTTi' 01 fih yag Bovdlvoi lovTsg avTOX^oveg vojndSeg 
Ts elai xal cpd^etQOTQayiovaL fioivoi tujv TavTj], reXiovol 
ds yr;g ts eQyaTai xal aiTorpdyoi xal y.rjTTOvg xsxTr]iievoi, 
ovdsv Trv ider^v OfioToi ovde to ;f^wwa. vno ixsvtol EX- 
h]vcov xaliovTai xal ol Bovdlvoi FeXcovoi, ovx ogd^cog 
y.aXsousvoi. rj de '/ojQr] acpecov Ttdod eoTC daoea lidrjOt 
7tavT0if]ai' ev 6s t^ lidr] tjj nhioTr] soti Xi^vr] fieydXr] 
TS yal TToXXr] xal sXog xai xdXafxog nSQt avTrjv. ev ds 
TavTj] evvdQisg aXiaxovTat xal y.doTOQsg xal aXXa ih]Qia 
TSTQaycovonQoacona , tcov ra dsQjiaTa nsQi Tag oiavQag 
naQaQQdnTSTtti, xal oi OQ'Xisg avTOloi siot XQ^t^H^ot eg 
vOTeQSCov axsaiv. 

110 ZavQOf-iaTecov de nsQt cbde XeyeTai. oTS^EXXvjveg ^lfia- 
Coot euayJoavTO (Tag de ^uaZovag xaXeovot Zxv&at 
OioQnaTa , dvvaTat 6e to ovvofia tovto xax '^EXXd^a 
yXcoaaav dv^QOXTOvot' oIoq yaQ xaXeovot tov av6Qa, to 
6e naTCc XTeiveiv), tots Xoyog T0vg"EXXr]vag vixr]oavTag 
rfl ent 6sQ(.icx)6ovTt jndxr] dnonXcoeiv dyovTag tqioi nXoi- 
oiat tcjov ]ifj.a^6vcov oaag s6vveaT0 tcoyQf^aai, tdg 6s sv tco 
nsXdyst sntd^sfievag Ixy.oxpat Tovg dv^Qag. nXola 6e ov 
ytvcooxstv avTag ov6s m]6aXioiot XQdo&ai ov6€ loTioiat 
ov6s siQsair]' dXX' snst s^exoipav Tovg dv6Qag, scpeQOVTO 
xaTa xviia xal dve(.iov' xal dntxveovTat t^j Xifivrjg Trjg 
MairjTi6og eni KQr]iivovg. oi 6e KQr]fivoi eiot yyjg Tfg 
Hxv&ecov Tcov eXev&eQCov. evS-avTa dno^doai dnb tcov 
nXoicov ai ^t.iat6veg co^otnoQeov eg ttjv olxeofilvrjV. Ivtv- 
Xovoai 6s nQcoTcp innocpoQ^ico tovto 6tr]Qnaaav, xai enl 

111 TOVTCOv inna^oftsvat sXr]itovTO Ta tcov Ixvd^icov. oi 6s 
Ixv&at ovx slxov avft^aXsoS^at t6 7CQriyf.ta' ovts yuQ 
cpcovrjv ovTS sod-fTa ovxs TO ed^vog eyivcooxov, dX)^ ev d^co- 
ftaTt r]aav oxod-ev eX&otsv, e66xsov 6^ amdg eivat dv6Qag 
Tr]v avTr^v rjXixir^v exovTag, ftdxr^v Te 6r] nQog avTag enot- 
evvTO. ex 6e T/;g fidx^ig tcov vexQcov e/.QdTraav oi Zxv&ai, 
xat ovTto eyvcoaav eovoag yvvatxag. ^ovXevoftevoiot cov HPOAOTOT A. 111— m. 285 

ccvTolat sdo^e y.xeiveiv f.tev oldevl tqotk^ eii avtdg, etov- 
Twv de Toig veiordxovg drco7iei.iipat eg avtdg nXfj&og 
eiy.daavvag ooatTteo ly.elvat i)oav' Tovxovg 6e otQatone- 
deveod-at 7th]0tov i/.etveojv y.al Ttoiieiv Td/reQ dv y.at 
e/.elvat noietoot' ^v de avTOvg dioj/.ioai, fidxeod^at /nev 
/11], vTiocpevyetv de' ertedv de TtavatovTai, eXd^ovrag avrovg 
rthjaiov aTQarOTte6eveod-at. ravra el^ovhvaavro ol Zy.v- 
^at ^ovlo/itevot e^ avTEiov 7ial6ag ey.yevi]aeo&ai, dno- 112 
ne/iffd-ivTeg 6e ol vei]vio/.ot e/toievv rd evrerahiiva. enel 
6e e/ia&ov avrovg ai ^/.la^oveg in ov6e/tif] 6ii]h]at dnt- 
y/ievovg, eiov xaiQetv nQoaexcoQeov 6e nXi]atatTiQio ro 
OTQaTone^ov Tto arQaroni^co en r^/iiQj] e/.darr]. eixov 6e 
ov6ev ot(5' ol vei]vio/.ot, loaneQ ov6e al Jj/ia^oveg, ei /irj 
rd onla y.ai rovg Xnnovg' dXXd t,6r]v e^toov Ti]v avri^v 
i/.eivijot, d-r^Qevovrig re y.ai }.r]it6/ievoi. enoievv 6e at ns 
^/la^oveg eg Ti]v /ieoa/ij3Qit]v T0t6v6e' eyivovro anoQd6eg 
y.ard /tiav re xat 6vo, nQ6oio 6r] dn dXh]Xecov eg ev/iaQeir]v 
dnoo/.t6vd/ievat. /la&ovreg 6e /.at 01 Z/.vO-at inoievv 
Ttovrb TOVTO' yai rtg /lovvto&etaeiov tivi avTecov ivexQi/i- 
nreTO, y.al 1] yi/ta^cbv ovv. dnco&eeto dXXd neQiei6e XQV~ 
aaod^at. y.ai q)cov^aat /lev ovy. el^e (ov ydQ avvieoav 
dXXr']Xiov), Trj 6e x^^Qf^ etpQoCe ig t);v vareQair]v iXd^elv ig 
Ttdvrb xtjOQiov y.al ereQOv dyetv, or^/iaivovoa 6vo yeviod-at, 
y.al avrij eriQi]v d^etv. 6 6e ver^vioxog inei dnr}.d^e, eXe^e 
Tavra nQog rovg Xotnovg' rfj 6€ vaTeQaij]r]Xd^e ig rb 
XcoQiov avTog re ovrog y.ai ereQOv r]ye, /at Ti]v ]j/ia^6va 
evQe 6evTiQr]v avri^v vno/ievovoav. ol 6e Xotnoi ver]viay.ot 
cog invO-ovro ravra, y.al avrot iy.TtXcooavro rdg Xotndg 
Tcov yJ/ia^6vcov. /lerd 6€ ov/i/ii^avreg rd orQarbneda m 
of/.eov 6/iov, yvvalxa e'xtov e/.aarog ravrr^v TJj rb nQcorov 
avve/iixO^r]' ri^v 6e (pcovi]v tk^v /lev tcov yvvar/.cov ot dv6Qeg 
ovy. i6vviaT0 /lad-eiv, ri^v 6e tcov dv6Qcov al yvvaV/.eg a.vv- 
eXa[iov. inet 6e avvrj/.av dXXijXcov, e?.e^av n^bg rdg ]j/ta- 
^6vag Td6e ol dv6Qeg. "fj/itv eiot /lev ro/.ieg, eiai 6e xrjj- 
ateg. vijv tov /cr^yirt nXevva xq6vov K6r]v T0ti]v6e exco/tev, 
dX}^ dneXd-dvreg ig rb nXi]d^og 6iatTico/ieO-a. yvvatxag 6e 
e^o/iev v/iiag /.a\ ov6a/tdg dXXag^ ai 6e nQog Taira eXe^av 286 HPOAOTOT A. 114:— 118. 

Tade. "rjuslg ovActv dvvai(.ied^a ohieiv fiSTaTdiv vtxerEQiov 
yvvaiy.ioV ov yaq Taavtavofxaia r]ulv re /.alexeivr^ol laTt, 
i](.ielg (lev TO^evof.iev re y.al a/.ovTiCouev y.al i7i7tat6iued-a, 
egya de yvvaixijia ovy. e(.iad-o(iev' al de vfxeTeQai yvvalxeg 
TOVTCov fiev ovdev riov rjuelg y.aTeM^a(.iev noievoi, eQya 
6e yvvaiy.rjca eQyd^ovTai (levovGai Iv TfjGi a(iaBt]Gi, ovt 
eTil &t]Qr]v iovGac ovTe alXr] ovdaitfi. ovy. av lov dvvai- 
(led-a lxeivr]ai ovucpsQeGihai. aAA.' ei ^ovleo&e yvvaly.ag 
exeiv rjfieag yai doy.eeiv eivai diy.aiot, D.^ovTeg naQa rovg 
Toxeag anoXuxere rtov yTr](idT(ov to (leQog, v.a\ enetTev 

115 ekS-ovTeg olyeco(tev en r](ieiov avTEcov" eneid-ovTO y.al enoi- 
7jGav TavTU ol vei]viGyoi. eneire de dnolaxovreg tcov y.Ti]- 
(taTcov to entiSdXXov rjXd-ov oniaco naQci Tug lJ(ia^6vag, 
eke^av al yvvaueg nQog avTOvg rdSe. "f](ieag exei (p6^og 
Te y.at deog, oxcog XQ^] ol/.eeiv ev Tcode tco x^^Q^9 tovto (lev 
v(ieag dnoGreQrjGdGag naTtQiov, tovto de ti]v yfjv trjv 
v(ieTeQr]v d}]h]Ga(tevag nokld. aAA' eneire d^iovTe f](teag 
yvvai/ag exetv, Tdde noteere a(ia f](tiv' q^eQere e^avaGrea)- 
(tev l/. Trjg yrjg TrjOde y.ai neQrjoavTeg Tdvalv noTa(iov 

116 oi/.e(0(iev." Ineid-ovTO '/ai Tavra ol vei]viG'/.oi, dta^dvTeg 
de Tov Tdvaiv lodoin^Qeov nQog r]ltov dviaxovTa tqicjov 
(lev i](ieQecov dno tov TavdiSog 6d6v, tqicov de dnb Trjg 
Ai(tvr]g Tfjg MatrjTtdog nQog ^0Qer]v ave(iov. dnty.6(ievoi 
de eg tovtov tov x^^Qov ev tco vvv y.aTOty.iaTat, or/r]Gav 
TOVTOv. y.at dtaiTt] dno tovtov XQ^ovTai tfi naXatf] tcov 
ZavQO(iaTeoiv al yvval/.eg, yal eni d^rjQr^v ku 'inmov e/.- 
cfotTeovGai a(ta TOiGt dvdQdat y.ai x^^^Q^^S tciv dvdQcov, 
y.cu eg n6}.e(iov (foiTiovGcct, y.cu GTolf]v Tf]v avTrv tolGt 

117 dvdQaGL (fOQSOVGat. (f(ovfj de ot EavQO(idTaL vo(ii^ovGL 
Z/.vd^i/.f], GoXoiy.ii^ovTeg avTfj dno tov dQxaiov, enet ov 
XQr]GTcog e^i(iad-ov avTrjV cd ^(la^oveg. rd neQi yd(t(ov 
ds (ode acfL dia/.eerat' ov yauieTat naQd^evog ovde(tia 
nQ\v av T(ov nole(ii(ov dvdQU dno/.reivr] ' al di rtveg avri^ov 
y.a\ TeXevriovGt yr]Qata\ nQ\v yr](taod-at, ov dvvdiievai 
Tov v6(iov eynkfjoai. 

118 ^En\ TOVT(ov (ov Tcov y.aTaXex^ivT(ov ld-ve(ov rovg ^aat- 
Xiag d).ta(tivovg dnt/.6(ievot rcov ly.vd-icov ol ctyyekoi HPOAOTOY A. 118. 119. 287 

tlEyov l/.diduo/.ovreg cug 6 UeQarjg, eiteidrj ol ra. iv tfj 
rjTiecQi^ tfj IveQr] Tidvia Y.aTeoiQaTCTai, yecfVQav Lev^ag 
enl Tcfj av'iivL tov Boonooov 6LU^e^r-/.e eg Ti']vde ti]v 
fjTieiQOv, dcaliag 6e /.al /.aTaoToeipciuevog Qor^L/.ag yecpvQOl 
n:OTa{.ibv 'Iotqov, (iovlofievog y.ai Tcxds TtdvTa vtc scovtc^ 
nOLijoaod-aL. ' vuelg cov fir^devl TQonco l/. rov /iieoov y.aTrj- 
^ievoL neQLidrjTe rjf.ieag diacpd^aQevTag, dlkd tcovto vor]- 
oavTsg dvTid'Qajf.i6v tov eriLOVTa. ovy. cov noLijoeTe ravTa' 
rj/neig /.lev TtLe^ouevoL rj l/.}.eLipouev ti]v ;fw'(>rv /; {.levovTeg 
6/.w?,oyir] ;fo?jffOj«£«!>a" Ti ycxQ rcud-couev /li] ^ov/.ouevcov 
v/ieojv Ti(.icoQeeLv; v/ilv de ovdev enl tovtco eoTUL i).a- 
cfQoxeQOv' ly/eL yuQ 6 UeQar^g ovdev tl /luD.ov in r^iiaag 
}] ov y.UL en v/ieag, ovde ol y.UTUj_Q\\oeL i]/ieag /.uraaTQe- 
jpa/ifvco v/iecov dney^eod^UL. /leya de v/ilv koycov Tcovde 
/lUQTVQiov iQeo/iev el yuQ in fj/ieag /lovvovg eaTQUTr]- 
XuTee 6 neQot]g Tioaod-ai Tfjg nQOod^e dovXoovvr^g ^ov/.o- 
/levog, XQ^j'^ uvtov ndvrcov Ttov a'/.kcov anexo/ievov ovtco 
levuL enl Trjv r]/ieTeQr]v, y.al av idijXov 7tdoi cxjgenlly.vd^ug 
e/.avveL '/al ov/. eni Tovg uXXovg. vvv 6e ineire TdxLOTCc 
(5«'/?/; eQ T^vde Ttjv rjneLQOv, TOvg alei e/tnodcJov yLVO/ii- 
vovg r]/ieQOVTaL ndvTug' Tovg Te dr] u).'/.ovg e/eL vn ecovTco 
dQifjLy.ag /.ai 6r] /.ai Tovg fj/iZv eovTug n'/.r^OLoywQOvg PeTag." 
TUVTU I/vd-ecov ejtayyeXXo/ievcov iiSovlevovro oi jjuoi/.eeg ii9 
oi ano tcJov ed-vecxjv rjy.ovreg, /.ui ocpecov iaxia&r^aav al 
yvcH/iac' o /lev FeXcovog yui b Bovdlvog y.ui b EavQO- 
/idTr]g xaTd rcovrb yevo/ievoL vnede/.ovTO Z/.v&r^aL tl/ico- 
Qr]OeLV, 6 de IJyd&VQOog yui NevQog /.ai ^vdQOcpdyog y.ai 
oi Tcov MeXayx/.uivcov y.ui Tuvqcov rdde Iyvd-r]OL vne/.Qi- 
vavTO. " ei /ilv /ir] v/ielg euTe ol nQcheQOv udi/.r]ouvTeg 
UeQoag y.ai uQ^avTeg no'Ke/iov, tovtcov deo/ievoi tcov vvv 
deeod^e Xeyeiv Te av ecpuivead-e r/ilv oQ&d, y.ai fjieig vna- 
■/.ovoavTeg TcovTb av v/iiv inQr^ooo/iev. vvv 8e v/teig re 
eg TTjv exsivcov eo^akovTeg yrjv avev fj/tecov ine/.QUTeeTS 
IleQoecov, ooov XQOvov v/tlv b Hebg nuQedidov' y.aiey.siroi, 
enei ocpeag covTog -d-ebg iyeiQeL, Ti]v b/toir^v v/tiv unodi- 
dovoL. f^/teig de ovTe tl Tote fjdL/.rjOa/tev Tovg avdQug 
TOVTOvg ovdev, ovre vvv nQoiSQOL neiQT]o6/ie^a adi/.f.eiv. 288 HPOAOTOY A. 119—122. 

r]v /LiivTOi Inijj Y.a.1 Irtl trjv rjf.UT£QT]v ag^r] t€ adr/.itov, xcu 
i]ueig ciTiioooLied^a. uexQi Ss TOVTo\'dct)f.isv, f.iEvioiisv ttuq 
f]l.ilv avTOlai' rjy.eiv yctQ doxeofiev ovy. 1/1 ijfieas IleQoag, 

120 alX' ItiI Tohg ahlovg Tr]g aduir]g y£vof.ievovg" TavTa wg 
arteveixd-evTa envd-ovTO ollxvd-ai, e(iovXevovTO ld-vfiaxii]v 
fiev fir]defiiav Tcoieeod-ai e/. tov eficpaveog, otl dr] 0(pt 
ovToi ye ovfifiaxot ov TtQooeyevovTO, vTte^iovTeg de xal 
V7te^e).avvovTeg tu cpQeaTa, to. TtaQe^ioiev avtoi, '/.al Tctg 
v.Qiqvag ovyxovr, ti]v noir]V re e/. Trjg yrig e'/TQi[hiv, dixov 
Gcpeag dieXovTeg. '/al rtQog fiev Ttjv fiiav tcov fioiQecov, 
Tijg ejSaoiXeve I/.coTtaoig, TtQooxioQseiv lavQOficctag' tov- 
Tovg fiev di] vrtdyeiv, r]v ertl tovto TQcxnr^Tai 6 IleQorjg, 
i&v Tavaidog TtOTafiov naQCc ttjv MatrjTiv ).ifm]v vrto- 
(pevyovTag, ctTteXavvovTog Te tov IleQoeio ertiovtag duo- 
y.etv. avTr] fiiv ocpt fiia rjv fioiQa Trjg ^aoilr]ir]g, TSTa- 
yfievr] TUVTrjv ttjv odbv rjrteQ e^iQrjTai' Tccg de dvo tiov 
^aoiXrjicov, Trjv t£ fieydlrjv Ttjg rjQxe "iddv&VQOog '/.al Trjv 
TQiTTjv Trjg e(iaoileve Td^a/.ig, ovvek&ovoag eg tcovto xat 
reXiovcov T£ '/al Bovdivcov rtQOoyevofievcov , fjfieQr^g xal 
TOVTOvg odco nQorxovtag tcov IleQoecov vjte^dyeiv, vrtiov- 
Tag TS '/.a\ Ttoievvtag tcx ^e^ovXevfiiva. nQcoTa fiev vvv 
vndyeiv ocpeag Id-v tcov ;fw^f'a>v tcov dneiTtafievtov tt]v 
ocpeTeQrjv ovftfiaxir]v, 'iva '/.al TOVTOvg exnoXeficoocoot' el 
de firj e'/6vTeg ye vnidvoav tov nokefiov tov nQog IleQoag, 
d)X de/.oviag e/.noXeficooat' fieTa de tovto vnoOTQecpeiv 
eg Trjv ocpsTeQrjv '/.a\ enixeiQieiv, fjv dfj ^ovXevofievoiot 
do/.ej]. 

121 TavTa 01 I'/.v&ai ^ovXevodfievoi vnrjvTia^ov Trjv Ja- 
Qeiov OTQatiijV, nQodQOfiovg dnooteiXavTeg tcov Innecov 
Tovg aQioTOvg. Tag de dfid^ag ev TfjOi ocpi diaiTaTO to. 
Tt/.va Te '/.al al yvval/.eg ndoai y.al Ta nQo^ata ndvTa, 
nXfjv ooa ocpi eg cpoQ^fjv Ixavd fjv TOoavTU vnoXinofievoi, 
Ta ciXXa afia Trjot dfid^rjot nQoenefixpav , evTeiXduevot 

123 alel TO nQog ^OQeco eXavveiv. Tavra fiev dfj nQoe/.ofiiCeTO, 
zdjv de Z/.vd-ecov ol nQodQOfiot cog evQOv Tovg UeQoag 
ooov Te TQicov fjfieQetov odov drtexovTag dnb tov "Iotqov, 
ovTOt fiev TOVTOvg evQOVTeg, fjuiQr^g bdco nQoexovreg, HPOAOTOT A. 122—125. 289 

harqaTorcEdevovTO tct ex rrjg yijg (pvofxeva XeaivovTtg. ol 
de UeQoaL (^g eidov ertirpavelaav twv Z/.vd-ecov rfjv %7t7iov, 
eTnqLaav y.aza avijiov alel v/cayovrcov' y.al eTteLtev {Tcoog 
yaq rrjv /uiav rcov f.ioiQecov Xd-vaav) ol TTeQaai Idicoy.ov 
TVQog TjcJo TS xal TOv TavaCdog. dLa^dvTCov de tovtcov tov 
Tavalv Tcoraubv oi IleQaaL ejcLdia^cxvreg ISicoy.ov, eg o 
TcJov ZavQOi.iaxecov Trjv X'<^("/^ 6ieS,e).0-6vTeg arciy.ovzo eg 
Trjv Tcov Bovdivcov. oaov f.iev drj yQovov ol ITeQaaL rJLoav 123 
dia Trjg Zy.vO^L/.rjg y.ai Tr.g lavooucxTLdog ycoQrjg, ol de 
eiyov ovdev aiveaO-ai aze Tr^g ycooy^g eovor^g yjQOOv' eTceite 
de eg t/;v tcov Bovdivcov ycoQi^v eae^iaXov, evS-avTa di] evTv- 
yovTeg tco 'E,v).ivco Teiyei, ey.lekoiTCOTcov tcov Bovdivcov v.al 
v.ey.eLvcouevov tov Teiyeog TzavTcov, eveTCQrjoav avro. tovto 
de TCOLrjaavTeg eircovTO aiel to tcqooco xara ariiSov, eg 
die^eld-ovTeg TavTrjv eg Trjv eQrjiiiov ajciyovTO. rj de eQrjuog 
avcr] VTc ovdaficov veueTaL avdQcov, xieTaL de viceQ Ti]g 
Bovdivcov ycoQrjg eovaa 7c).fjd-og ejcTa r]i-ieQecov bdov. vrceQ 
6e Trjg eQrjLiov dvaoayiTai oi/.iovOL, TCOTauoi 6e e^ avTcov 
tiaaeQeg /iieycxloL QiovTeg 6La MaLv^Tecov e/.6L6ovoL eg Tr]v 
kiuvrjv Tr]v y.aleouevr^v MaLfJTLv, toIol ovvouaia y.eeTai 
T(x6e, Avyog^OaQog Tdvaig ZvQyLg. hcel cx)v b JaQSlog 124 
r]),Oe eg Tr]v eQriiov, Tcavodfievog tov 6q6uov 'l6qvos t>;v 
aTQaTii]v eicL TcoTauco 'OaQco. tovto 6e rcoLr^oag o/.tco 
Tsixsa eTeiyee liieyccXa, loov cctc aX).r]Xu)v aTceyovTa, OTa- 
6iovg cog kS^iqy.ovTa jhccIlotoc y.j]' tcjov eTL eg efie tcc eQeircca 
o6a r]v. ev co 6e oucog rcQog TavTa eTQdrceto, 01 6Lcoy.6- 
f.isvoL Zy.vd-ac 7tsQLeX06vTsg tcc '/.aivnsQd-s VTteoTQScpov eg 
TTjV ZyvOLy.fjv. dcpavLod-ivTCov 6e tovtcov to rcaQdrcav, cog 
ovy.iTL ecpavTaC^ovTO orpL, ovtco 6f] b JuQelog Tei^ea f.iev 
sx.SLva fjLiieQya fieTrjy.e, avzog 6s VTCOOTQiipag rJLS nQog 
io7tiQr]v, 6o/.icov TovTOvg ts TcdvTag rovg Z/.vO-ccg sivac 
y.a] TCQog iarciQrjv arpiag rpevyeiv. D.avvcov 6e tcjV taxi- 123 
GTTjv Tov OTQaTOv cog eg ttjv Z/vd-ixfjv aTciy.STO, sviy.vQoe 
dfirpoTiQr^OL rfioL fioiorjOL tcov I/.vOicov, evTvycov 6e e6icoy.e 
v7ceyrpiQ0VTag fjfiiQr^g b^cp. y.al ov ydq dviec ercLCjov b 
JaQelog, ol I/vOai y.aTU tcc ^e^ovXevfiiva v7tirpevyov eg 
Tcov dTteLTcafiivcov Tf]v arpsTSQriv ovfifiaxirjv , TtQCOTYjv 6e 

HerodoU vol. I. 29 290 HPOAOTOY A. 125—127. 

eg ndv 3IeXayx,^aivo}v rtjv yfjv. (og dk eo^aXovTsg rovrovg 
ItdQa^av 0% ts Z/.vd^ai y.al ol IleQoai, '/.arrjyiovTO ot 
E/.vd^aL eg xiov yiv6QO(payo)v rovg x^^QOvg- raQaxO^evTCOv 
de xal TOVTiov V7ii]yov eTil Trfv NevQida. raQaooofievcov 
de y.al tovtcov ijioav VTiorpevyovreg ol Z/.v&ai eg rovg 
yJya&VQOOvg. ^yad^vQOOi 6e OQeovreg y.al lovg 6i.iovQOvg 
cpevyovTag vito Zy.v&ecov y.al reraQayf.ievovg, TtQiv r/ ocpi 
eu^aXelv rovg ly.v&ag Ttenipavreg y.r]Qv/.a aytryoQevov 
ly.v^rjoi /iir] eTti^aiveiv rcov ocpereQCov ovqcov, TtQoleyovreg 
cog el 7teiQ)]O0vTai eo^aXovreg, ocploL TtQcora dia/.iaxe- 
oovrai. u-Jydd-VQOOi /iiev nQoeiTtavreg ravra l^cod-eov enl 
rovg ovQOvg, eQvy.eiv ev voco eyovreg rovgeTtiovrag' MeXdy- 
yXaivoi de •/.al ^vdQOcpdyoi /.ai XevQol eo^alovrcov rcJov 
ITeQoecov a/iia ly.vd^rjoi ovre rtQog dXyi]v erQdTtovro, srtL- 
Xa&ojiievoi rs rr^g aTteiXrjg ecpevyov aiei rb nQog ^OQeco 
eg rijv eQ)~uov TeTaQayf.uvoi. ot de I/.v&ai eg i.ilv rovg 
^yadvQOovg ov/.eri drtsiTtavTag dTtr/veovro' ot de e/. rfjg 
NevQidog xcoQVjg egrfjv ocpereQv^v yarr^yeovTO rolOLlIeQOrjoi, 

126 1<5(^ 61 jtoXXov rovro eyivero y.al ov/ IrtaveTO, 7tei.i\pag 
JaQelog htrtea naQa rov X/.vO-ecov ^aoiXia ^l6dvd-vQ00v 
eXeys Td6s. "6aif.i6vis dv^Qcdv, ri cpevyeig alei, iBsov tol 
r(Jov6s rd srsQa noiesiv; si fisv yaQ d^ioxQSog 6o'/.eeig 
eivaL oecovrcp rolOL liioloL nQijyuaoL dvricod-r^vaL, ov 6e 
ordg re yal navod(.ievog nXdvr^g /ndxsod-aL' sl 6s ovyyL- 
vcoo/.saL sivaL soocov, ov 6s y.al ovrco navoduevog rov 
^Qo/iiov ^eonorji "^^? ^'9 6coQa cpsQcov yfjv re yal v6coq 

127 eXd-e eg Xoyovgr nQog ravra 6 Zy.vd-scov (iaoiXevg ^l6dv- 
■d^vQOog eXeye rd6e. "ovrco ro et.iov sxsi, co IIsQoa. syco 
ov6sva xco dv&Qconcov 6siaag ecpvyov ovts nQorsQOv ovrs 
vvv os cpsvyco' ov6s tl vscotsqov si/il noifjoag vvv rj y.al 
Iv slQrjvj] scod^sa noissLv. o tl 6s ov/. avriy.a i.idx,Oj.iaL 
roL, syco y.al rovro otjuavsco' r.ulv ovrs aorsa ovrs yfj 
nscpvrsv/.isvi] sotl, tcov nsQL 6eioavreg /ifj dXcp r] y.aQfj 
raxvreQOv ov/i/iioyoi/iev dv eg /idy^rjv v/ilv. el 6e 6eoL 
ndvTCog eg rovro yiard rdxog dni/.veeod-aL, rvyxdvovoi 
t)/uv sovTsg rdcpoL narQCOLOi. cpsQsrs, zovrovg dvsvQOvrsg 
ovyyJsLv nsLQao&s avrovg, y.ai yvcoGsoO^s rors sus v/ilv HFOAOTOr A. 127—130. 291 

f^iaxsooueO^a thqi riov TCtcfwv ens y.cd ov uaxeao^is&a. 
TtQOzsQov ds, iqv (.iri rjusag Xoyos aiQsrj, ov ovfiuiiousv 
TOi. atAcpl fisv fidyrj Tooavxa siQrjod^co, dsoftoiag 6s siiovg 
sych Jia ts voui^o) tov s/iiov nQoyovov xal ^loxir^v rr;v 
Sy.vd-scov ^aoiksiav (.lovvovg sivcu. ool ds dvzl (.tsv dojQCov 
yfjg TS y.ai vdaTog dcoQa n^s/iiipco TOiavTa old tol ttqsttsl 
skd^slv, dvtl ds Tov OTL dsoTTOTrjg scprjoag slvaL luog, 
y.XaisLv kiycor tovto sotl rj dTto Hy.vd-ecov Qrjoig. 

'O liisv drj y.rJQV^ olyco/.ss dyysXscov TaiTce JaQsico, oi ds 128 
Zy.vd-scov iSaoi?Jsg dxovoavTsg Trjg dovloovvr^g t6 ovvoiia 
OQyrjg sirkrjod^r^oav. ttjv fihv dr] (.istcc ZavQOjnaTscov (lOiQav 
rax^sloav, Tijg rjoys ZxcoTTceoig, 7TSf.i7TOvoi"lcooL y.sXsvovTsg 
sg Xoyovg dTTL/.sGd-uL, tovtolol ot tov "Iotqov stsvyusvov 
icpQOVQSov' avTcov ds tolol VTtoXsLTCOftsvoLOL sdo^s TTlavdv 
fisv (irj/.STL IIsQoag, otTa 6s s/.doTOTS draiQSOusvoiOL sttl- 
TL&soxf-aL. vcousovTsg lov olta dvaiQSOusvovg Tovg JaQsiov 
STtoisvv Tct ^s^ovXsvfisva. fj f(sv 6r] 'iTtrtog rrjv %7tTtov 
aisL TQaTtso/.s r) tcov Z/vd-scov, ol 6s tcov IIsQoicov ltttto- 
TUL cpsvyovtsg sosttltttov ig tov tts^ov, 6 6s TtsLog av 
STtSKOVQSS' ol 6e Jly.vd-aL 'soaQa^avTsg Trjv ^ttttov vtts- 
OTQScpov, Tov TTsVov cpo[is6usvoi. htoisvvTO 6s y.al Tag 
vvy/cag TtaQaTtXrjOiag TtQOOjSo/.dg 01 I/.vO-ai. to 6s toIgl 129 
UiQorjOi TS rjv ovfiiiay^ov y.ai tolol Z/.v&rjOL dvtl^oov sttl- 

TLd-Sl-livOLOL T(0 JaQSiov OTQC(T0TTi6(0, ^(OUa fliyiOTOV 

SQSco , T(dv TS ovcov 'fj cpcov)] /«t Tcov f<ui6v(ov TO si6og. 
ovTS yaQ ovov ovts fjuiovov yfj fj Z/v&L/f] cpiQSL, cog y.cu 

TTQOTSQOV (lOL 6s6fJ.(OTC(L' Ov6e SGTL SV t[] Z/.vd-l/.fj Ttdor] 

yidJQTj TO TTaQUTTav ovTS ovog ovTS fjuiovog 6id to ipvysa. 
v^QitovTsg cov ol ovol STdQaoGOv ttjv Yttttov tcov Zy.vd-icov. 
TtoXXd/.ig 6e s/tslavv6vT0)v STti Tovg IliQOag fiSTa^v oxcog 
dy.ovosLuv oi 'lttttol tcov ovcov Trjg cpcovfjg, STaQdooovTo 
TS VTtooTQScp6f.isvoL xcf/ sv d-ojiiaTL soy.ov, OQd-u iojdvTsg 
Tu coTU, ccTe OVTS dy.ovGuvTsg ttq^tsqov cpojvfjg TOiavTrjg 
ovTS l66vTsg TO SL6og. ravTa fiev vvv stcI oiiiy.Q^v tl iso 
scpiQovTO Tov TtoXsfiov' oi 6s ZyviluL oycog Tovg IliQoag 
'160UV Tsd-OQv^)jiiivovg, tva TtaQafievoLiv ts sttl TtXeco 
Xq6vov sv t[j Z/.vd-i/.fi y.al TtUQafiivovTSg dvLojaTO tcov 

19» ' 292 HPOAOTOY A. 130—133. 

TtdvTCOv eTVidehg eovreg, krtoUvv roiceds. oxwg rtov ttqo- 

^CCTCOV TIOV aff6T€QC0V aVTCOV y.aTCcllTVOlSV (.lETCtTCOV vofj.icov, 

avTol av v7is^)']Xavvov eg allov x^^QOv' ol de av TleQoaL 
eneXd-dvTsg Xa^so'/.ov tcc TTQO^aTa, y.al la^ovTeg eTirjeL- 
X31 QovTO av Tc[j 7ve7ton]i^ievco. noXXayig de toiovtov yivo- 
/iievov, reXog ztaQslog Te ev arcoQir]ot ei'xsTO, y.al ol Hxv- 
^ecov ^aoiXeeg (.lad^ovTeg tovto eneiXTiov y.riQvy.a dcJoQCt 
JaQeico cpiQOvxa OQvid^d Te y.ai {.ivv y.al ^dTQayov y.at 
6'iOTOvg nivTe. ITiQoai de tov cpeQOVTa tcc dcoQa eneiQco- 
Teov Tov voov Tcov didofiivcov' 6 dh ovdev ecpt] ot ene- 
OTaXd-ai aXlo i] dovTa tt]v TayJoTr]v dnaXldooeo^ca' 
avTOvg de Tovg IliQoag e/.iXeve, el oocpoL eioi, yvcovac vb 
ed-iXcL Ta dcoQa Xiyeiv. ravTa dyovoavTsg ol UeQoai fjSov- 

132 XevovTO. JaQeiov f.iiv vvv t] yvcofir] r]v Zy.v&ag ecovTco 
didovai ocpiag Te avTOvg y.al yi]v ts yal vdcoQ, ely.dKcov 
Trjde, cog fivg fiev ev yfj yivSTat y.aQnov rov avTOv dv- 
■d^Qcorcci) oiTSO/iievog, ^dTQayog de ev vdaTL, OQvig ds /.id- 
).iOTa oi/.e %nncg , xovg de oiOTOvg cog rrjv ecovTCov ah/.r^v 
naoadidovOL. avtr] fiev JaQsico i) yvcofir] dnedidsy.to, 
ovveGTiy/.es de TavTj] r>; yvcouj] r] Fco^Qveco, tcov dvdQCJov 
Tcov enTa evog tcjov tov Mdyov xaTsXovTCov, siy.d^ovTog to. 
dcJoQa liysLv '^'^rjv //^ oQvi^sg ysvofisvoL dvanT^od-e eg tov 
ovQavov, co niQoai, rj fcveg yevofievoL y.aTcc Trjg yrjg yaTa- 
dvr]Te, r] ^dTQayoL yevo/ievoL ig Tccg Xi/ivag sonr]dr']orjTS, 
ovy. dnovooTrjosTS onioco vnb TCJovds tcov TO^sv/idTCov 
^alXouevoi." 

133 nsQoaL /lev 6r] outco tcc dcoQa sr/a^ov, r] ds Zy.v&icov 
/.lia /.loiQa 7] Taxd-eloa nQOTeQOv /isv naQoc Tr]v MatrJTiv 
Xi/tvr]v cpQOVQisiv, tots de ervl tov "Iotqov^Icool eg Xoyovg 
eX&etv, cog dniysTO ervi ttjV yicpvQav, eXeys Tdds. "avdQsg 
"lcovsg, sXsvd^SQir]v v/ilv rjyo/isv cpiQOVTsg, rjv niQ ys sO-e- 
Xr]TS eoay.ovstv. nvvd-avo/isd-a yccQ JaQsTov svTsiXaod-ai 
v/iLV s^r]y.ovTa rj/ieQag /lovvag cpQ0VQr']OavTag ttjv yicpvQav, 
avTOv /ir] naQaysvo/iivov sv tovto) tco y^QOVoj , dnaXXdo- 
oeod^aL eg Tr]v v/ieTiQr]v. vvv cov v/islg Tade noisvvTsg 
eyTog /lev eosod-s n^bg (xsivov aiTirjg, exTbg de n^bg 
fj/iicov' Tccg nQOxsL/iivag r]/iiQag naQa/isivavTsg Tb dnb HPOAOTOr A. 134. 135. 293 

rovTOV an:aXXaooeo&er ovtol fiev vvv VTVode^auiviov i34 

'/cJvwv noiriaeiv ravza OTiiaio t^v raxioTtjv r^TteiyovTO' 

JJeQOrjoi de i^ieia %a dioQa za eXd-ovTa Jaqeico avTetd- 

X^)]oav ol VTtoXeicp&evTeg I/.v&at 7iet(^ xat ^rcTtoiOL vog 

ov(.i^aXeovreg. rerayfievoiai de roloi Zyiv&r]Oi Xaybg eg 

rb (leoov dirn^e' rcov 6e log e/.ccoroL cogeov rbv Xaybv 

edicoxov. raoaxO-evTCov de rcov E/.vi^ecov xort ^ofj XQ^of.U- 

vcov, e^Qero 6 JaQelog riov avTi7toXef.icov rbv d-OQv^ov' 

7tvd-6f.ievog de ocpeag rbv Xaybv duoxovrag, eijte cxQa rcQbg 

rovOTteQ hod-ee y.al ra aXXa Xeyeiv, "oiroi cbvdQeg rji.iecov . 

TtoXXbv '/.aracpQOveovoi, v.ai fioi vvv cpaiverai Pco^Qvrjg 

eiTtaL TteQi rcov Z/vd-iy.cov dcoQCOv oQd-cog. cbg cov ovrco 

ijdr] do/.eovTCov •/ai avrio /hol exeiv, ^ovXr^g ayaOijg deZ, 

oxcog docpaXecog tj y.ot.iid}] rjt.uv eoTaL rb OTtioco." TtQbg 

ravra Fco^Qvr^g ei/ts "co ^aoiXev, eycb oxedbv (xev xal 

Xoyco rjrtiardiirjv rovrcov rcov dvdQCov rr^v aTtOQirjv, eXd-chv 

de (.idXXov e^euad-ov, OQecov avrovg ef.in:ai^ovTag rjfiiv. vvv 

lov fioL doxeeL, ejtedv rdxiora vv^ eTteX^j], exy.avoccvrag 

rd TtvQa cog yai dXXors ecod-afiev Ttoieeiv, rcov OTQarico- 

recov rovg dod-eveardrovg eg rdg raXaiTtcoQiag l^aTtarTq- 

aavrag v.a\ rovg bvovg Ttdvrag y.aradr^oavrag drcaXXdaae- 

ad-ai, TtQiv rj xal ertl rbv^IOTQOv i&voaL E/.vd^ag Xvaovrag 

rr]v yecpvQav, rj '/.ai tl ^Icool do^aL rb tjueag olov rs eoraL 

e^eQydoaa&aL." rco^Qvr^g fiev ravra avve^ovXsvs, fisrd i35 

ds vi)^ rs lyevero y.ai JaQelog exQaro rfj yvcofirj ravrr]' 

rovg fiev yafiarr^QOvg rcov dvdQcov, yai rcov rjv eXdxiorog 

dnoXXvftevcov Xoyog, yai rovg ovovg ndvrag y.aradtjoag 

'/.areXins avrov rairrj ev rio arQaronedci). '/areXins ds 

rovg rs ovovg '/ai rovg doO-sveag rrjg orQarirjg rcovde 

sivs'/sv, 'Iva ol fiev ovol fiorjv naQexcovraL' ol de dvd^QConot 

dd-eveir^g fiev e'ive/.ev ■/.areXeinovro, nQorpdaiog de rrjads 

6r]Xadri, cog avrbg fiev avv rcf) -/a&aQU) rov orQarov eni- 

^rjaso&aL ftsXXoi tolol Z'/.vd-r]ai, ovtol 6e rb arQar6ne6ov 

rovTov rbv xQovov Qvoiaro. ravra roloi vnoXeinofievoiai 

vnod-efievog b JaQslog /ai nvQa e'/'/avoag rr]v raxiarr]v 

rjnsiysTO eni rbv ^'Iotqov. ol 6e bvoi SQr]fico&svrsg rov 

vfiiXov ovrio 6r^ fidXXov noXXco 'isaav rrjg cpcovrjg* 294 HPOAOTOT A. 135—138. 

ay.ovaavteg dh ol Zy.v&ai twv bvcov nayxv y.ara xioQiqv 

136 ijlftiKor Tovg ITfQaag slvai. ijueQr^g dh yevof-iivrjg yvovrsg 
ol v7to?.6icpd-€VT€g iog TCQodtdouevoL eiev vno JaQeiov, 
XelQag Te rtQoeTeivovTO toIgl Iy.v&i]GL y.al eleyov tcc xaTiy- 
y.ovTa' oi de wg ijyovoav TavTa, Triv Taxi(TTi]v ovoTQa- 
fpevTeg, ai Te 6vo itioiQai t(ov I/.vd-ecov y.al r] (.leTO. Eav- 
QOf.iaTecov y.al BovdivoL y.al PeXcovoi, edicoy.ov Tovg TTeQaag 
id^v Tov "laTQOv. (XTe de tov neQOL/.ov /.lev tov tioXXov 
eovTog Tte^ov oxQaTOv, v.a\ Tag odohg ov/. eTCLOTa^ievov 
cooTS ov TeT(.ir]U€vcov Tcov odcov, Tov de ^yvd-LHOv iTtnoTeio 
y.a\ To. ovvTOiiia Tijg odov erciOTauevov, auaQTOVTeg aXXi]- 
Xcov, e(pd)]aav nolho ol E/.vO^aL Tovg IleQoag e7t\ Ti]v 
yecpvQav anLy.ouevoi. f.iad^6vTeg de Tovg IleQoag ovxco 
ccTtLyfiivovg ekeyov itQog Tovg 'liovag eovTag ev TfjOL vt]voi 
"aV(5oeg "lcoveg, ai Te r]f.ieQaL iftlv tov aQid-/.iov dioixovTaL, 
y.ai ov TtoLeeTS dixaLa eTL TtaQafiivovTeg. al?^ e/te\ TtQO- 
TeQOv deiuaivovTeg efieveTS, vvv XvoavTeg tov jtoQov rrjv 
Taxiotr^v aitLTS xaiQOVTsg elevd-eQoi, S-eolol ts y.a\ Ey.v~ 
i^rjOL eidoTeg x^^Qt^'' t^ov 6e rtQOTeQov eovTa vfiecov 6eart6- 
Tr]v r]fi€ig naQaoTt]a6fi€d-a ovtco coots en\ fii]6afiovg stl 

137 avd^Qconovg avTOv OTQaT€voeod-aL." nQog Tavra oVlcoveg 
elSovlevovTO. 3IiItl(x6€co fiev tov Jjd-rjvaiov, OTQaTr^yeov- 
Tog ya\ TVQavvevovTog XeQOOvrjOLTecov tcov ev^^EXXr^onovTio, 
i]v yvcofiT] neid-eod^aL E/.v&j^ol y.a\ elev&eQOvv ^Icovir]v, 
'lOTiaiov 6€ Tov MLlr^oiov evavTirj TavTj], leyovTog cog vvv 
ftev 6ia JaQelov exaoTog avTcov TVQavvevsi nokLog, Ttjg 
JuQsiov 61 6vv(xfuog y.aTaLQed^eioiqg ovre avTog MiXrjoicov 
olog Te eoeod-aL cxQxeiv ovts akXov ov6eva ov6aficov' [Sov- 
"krjOsod-aLyaQ ey.ccoTrjv tcov noXicov 6r]fioxQaz€€od-aL fiaXkov 
rj TVQavvsvsod-aL. 'lOTLaiov 6€ yvc6fir]v TavTr]v ano^er/.vv- 
fiivov avTiy.a ndvTeg rjoav TSTQaufiivoL nQog Tavtr^v Trjv 

138 yvc6fir]v, nQ^TeQOv Tr]v MlXtlcx6€(o aiQ€6fi€vOL. r]aav ds 
ovTOL ol ^LarpiQOVTig ts Tr]v iprjcpov y.a\ e6vTeg loyov nQog 
ftaOLliog, '.Ekh]onovTi(.ov fiev TVQavvoL Jckpvig ts ^^v- 
6r]vog y.atlnnoy.kog Aafixpayrjvog yaVHQ^cpavTog IlaQLr^vog 
/.a\ Mr]TQ66(OQog IlQoy.ovrrjaLog /.a\ l-iQiotayoQr^g Kv^L/r^vhg 
y.a\ ylQiot(ov BvL,(xvTiog' oviol fiev ol e^ ^EXh]an6vtov, HPOAOTOY A. 138—141. 295 

cin ^Rovir^g de ItQccTTig rs Xlog y.al Alay.i}g Zdfuog /.al 
Aaoddi-iag ^co/.aievg y.aVlorialog MLkr^OLog, rov rjv yvcourj 
Tj 7tQ0/.eiu6vi] eravTit] t/; MLliiddeco. Ato).ecov de TTaQfjv 
XoyLf-iog f.iovvog kQiGTayoQr^g Kvfialog. ovtol cov eTteiTe 139 
T^v '^IOTLaiov aiQiovTO yvco/itr^v, edo^e 0(fL nQog TavTj] xdde 
(Qya re y.ai e/tea TtQoad-etvai, rrjg jiiev yecpvQr^g ).veLv ra 
y.ard tovg Ey.vd^ag eovta, Xveiv dh oaov to^evua e^i/.ve- 
erai, %va y.al TtoieeLv tl doy.ecooL noLevvTeg ur^dev y.ai ol 
E'/.vd-aL fir] neLQCijaxo ^icouevoL [yai ^ovX6(.ievOL\ dLa^r]vaL 
xbv 'lOTQOv y.ard Tr]v yecpvQav, einelv re KvovTag r^g 
yecpvQr^g rb eg Tr]v Zy.vd-iy.t]v f^ov chg ndvra noLrjOovai 
rd Ey.vd-r]ai eaTi ev r^dovfj. ravTa jiiev nQoaed-r^y.av Trj 
yvcoftj]' fieTa de Ix ndvrcov vney.Qivaro 'loTLalog rdde 
leycov. "dvdQeg I/.vd-ai, XQV^^^ rj/eTe (peQOVTeg y.ai Ig 
y.aiQOv eneiyea&e' y.al rd re dn vuecov r^ulv XQr^OTcog 
odovTaL, y.al xd dit r^fiecav eg vf.ieag entTr^decog vnr^Qe- 
reetai. cog yaQ OQaTe, y.al kvoiiev tbv noQOv, y.al nQO- 
■^vftir^v ndoav e^ouev e&elovTeg eivaL D.evd^eQOL. ev cr) de 
r](.ielg rdde Xvot.iev, vtieag y.aLQog Iotl 6i^t]o&aL e/.eivovg, 
evQOvtag de vneQ re vfxecov y.al vfticov avTcuv zioaa&aL 
ovTco cog l-/.eivovg nQeneL^ 

I/.vd-aL fiev TO devreQOv "Icool niOTevaavTeg XeyeLv 110 
dXrjd^ia vneOTQecpov enl t,r>Tr]aLv tcov UeQoicov, v.aX rjfidQ- 
Tttvov ndor]g rf^g e/.eivcov dLe^odov. a^iTLOL 6e tovtov avTol 
ol Z/.vd-aL eyivovTO, rdg voftdg tcov 'inncov Tag TavTi] 
dLttcpd^eiQttvTeg y.al tu vdaTa ovyxcooavteg. el yuQ Tavra 
fii] enoitjoav, naQer/e dv ocpi, ei e(iovXovTO, evnericog 
e^evQelv Tovg IliQoag' vvv de rd acpL edo/.ee aQLOTa ^e^ov- 
Xevod-ttL, y.axd xavTa eocpdXt]aav. Z/.vd-aL fiiv vvv rfjg 
acpeTiQr]g xcoQv^g rf] Xf-Xog re tolol 'innoLOL /.ai vdara r^v, 
ravTj] dLe^Lorreg ediCt]VTO rovg dvTLnoXiuovg, doxiovTeg 
y.al e/eivovg dLa tolovtcov r/yv dnodQt^OLv noLieo^at' 01 
de dt] niQoaL rbv nQOTeQov ecovTcov yevoftevov OTi/iov, 
TOVTOv cpvXdooovteg ijioav, y.ai ovtco fioyig evQOv rbv 
noQOv. ola de vvyiTog xe dni/.OfievoL y.al XeXvfiivrjg Trjg 
yecpvQtjg IvTvy^ovTeg, eg adoav doocodir^v dni/.aTO fit] 
arpeag oVlcoveg ecooL dnoXeXoLnoieg. r]v de neQl JaQelov m 296 HPOAOTOY ii. 141—145. 

avfjQ AlyvTCTLOg cptoviiov /neyiOTOv avd-Qtojtiov tovtov tov 
avdQa '/.aTaGTavTa en\ tov x^iXeog tov 'Iotqov exiktve 
JuQelog xaXieiv 'IotiuIov MiXt]Oiov. 6 fuv dij anoiee 
TavTa, 'lOTialog de erca/.ovoag t(o TTQCoTtr) xekevo/.iaTi tdg 
Te viag andoag rcaQelxe diaTtOQ&iiieveiv tv^v OTQaTirjv xal 

ii2 rrjv yicfVQav eCev^e. UiQoai fiev aiv ovtco excpevyovoi, 
^/.vS^ai de diti']iiUvoi, Aai to demeQOv rjuaQTOv Ttov IleQ- 
oiiov, y.ai tovto (.liv, tog eovTag "itovag eXev^iQOvg, y.a/.i- 
OTOvg T£ y.al dvavdQOTUTOvg XQivovoi eivai dndvTtov 
dvO-QOjntov, TOVTO 6e, tog doiXtov 'lcovtov tov Xoyov noiev- 
l-ievoL, dvdQdnoda cfiXodionoTd cpaoi eivat '/.a.1 ddQt]OTa 
/tdltOTa. TavTa f.iev dtj Z/vd^rjOi eg"ltovag dneQQinTai. 

143 JaQelog de did Trjg 6Qr]i/r]g noQevo/xevog dni/ero Ig 
ZVjOTOV Ti]g XeQOoviqoov' ev^evTev de avTog /uev diij^rj Tf^oi 
vrjvol ig Ti]v yJoir^v, Xeinei 6e ozQazr^ybv ev zf] EvQconi] 
Meyd^aCov dvdQa niQorjv, TtT) JaQeiog '/ots edto-/.e yiQag, 
TOiovSe eincig iv niQOi]Oi enog. toQ/ir]f.iivov JaQeiov QOidg 
jQtoyeiv, log dvoi^e Tcr/iOTa Tr]v nQcuTrjV Ttov QOiitov, 
e^iQeTO avTov 6 ddeXcpebg yiQrd^avog o tl ^ovXoiT dv ol 
TOOOVTO nXr^d-og yevio&ai oooi ev t}] QOif] '/.6/'/.oi' JaQelog 
6e eine Meya^d^ovg dv ol tooovrovg dQi&fibv yeviodac 
^ovXead-ai /idXXov r/ Tr^v '£lldda V7tr]'/oov. ev /lev di] 
niQOrjOi TavTd fnv e^inag eTifia, Tore de avzbv vniXins 
OTQazr^ybv exovTa Tr-g OTQaTirjg Trjg etovTOv d'/Tto /ivQiddag. 

ui ovTog de 6 Meyd§aL,og eXnag Tode to enog elinero dS-d- 
vaTOv fivrjiir^v nQog 'EkXrjonovTitov' yevoiievog yuQ ev 
BvLavTito envd-STO eitTW/aide/a ereoi nQOTSQOv KaXxrj- 
doviovg -/TioavTag Trjv ;^tu(»7jv Bv^avTitov, nvd-ofisvog de 
ecprj KaXxrjdoviovg tovtov tov xQo^^v Tvyxdveiv eovTag 
TvcpXovg' ov ydQ dv tov '/aXXiovog naQeovTog /Titeiv 
XtoQOv Tov alo'xiova sXio&ai, ei fti] rjoav TVcpXoi. ovtog 
drj cov TOTS 6 Meyd^a^og OTQUTrjybg Xetcp&eig ev TJj XcoQj} 
^EXXrjonovTicov tovg ftrj ftrjditovTag /aTeoTQicpeTO. 

145 OvTog fiiv vvv tavta enQijooe, Tbv avTOv de tovtov 
XQOvov eyivsTO eni Ai^vrjv dXXog OTQaTifjg /tiyag otoXog, 
Sid nQOcpaoiv Trjv iytb dnrjyrjooftai nQodirjyrjodftevog nQO- 
TSQOv rdde. tcov e/ tfjg ^Qyovg sni^ateiov naidtov naidsg HPOAOTOr A. 145—147. 297 

e^eXa&evreg vrco Ilekaaytuv rcov 1/ BQavQtovog Xi^iaafii- 
vtov TOfg ^&TqvaUov yvvaZxag, vtco tovtcjv l^ela&evreg Ix 
^lr](.ivov o^ixovTO TtloiovTeg eg Aa'/.e8aif.iova, itouevoi, dh 
Iv Tio Tr]vyeT(o tivq dvexaiov. yiaxedaifiovioi de idovieg 
ayyelov e7tef.i7tov Tievo6(.ievoi Tiveg Te xat oxod^ev elai' ot 
de Ttp dyyeXu) eiQtoTSOvTL eleyov tog e\'r]oav /.lev Mivvai, 
Ttaldeg 6e elev Ttov ev Tfi liQyol nltoovTtov ijqiocov, tcqoo- 
GxovTag de TOVTOvg eg ylrjf.ivov (pvrevaai arpeag. ol de 
Aa/.edaLi.i6viOL dxr]xo6Teg tov X6yov Tr^g yevefjg Ttov Mi- 
vvetov, Ttef.npavTeg to devTeQOv eiQtoTeov Ti Id-eXovxeg 
rjy.OLev t£ eg ttjv XtoQrjv '/.al tcvq aXd^oiev. ol de ecpaaav 
VTco [Jelaoyiov ex^h]&6VTeg rjxeLV eg Tovg TtatiQag' SixaL- 
OTaTOv ycxQ elvaL ovTto tovto yiveaS-aL' deeaS-ai Te olxeeiv 
afia TOVTOLOL ftolQav Te TLuetov fieTSxovTeg xai Trjg yfjg 
dTColax^vveg. ylaxedai/.iovioiaL de eade dexead-aL Tovg 
MLvvag Itc olol ed-eXovoL avToi' fKxXLOTa de evrjye acpeag 
ojoce TtoieeLv Tat;Ta tcjjv TvvdaQLdetov x] vavTiXir] Iv tj; 
^QyoL. 8e^df.ievoL de TOvg Mivvag yfjg Te fieTedoaav y.al 
eg cpvldg dLeddaavTO. ol de avrixa ftev ydfiovg eyrjfiav, 
Tag 6e e/. ylrjfivov rjyovTO, e^e6oaav dlXoLOL. XQOVov 6e ue 
ov TtoXXov 6Le^eXd-6vTog avTiy.a oi MivvaL e^v^QLoav, Tfjg 
T£ (iaaLXr]ir]g fieTaLTeovTeg y.ai dXXa TCOLevvreg ovv. ooLa. 
Tolac cx)v Aay.e6aLfiovioLaL e6o^e avTOvg d/coxTelvai, ovX- 
Xa^6vTeg 6e acpeag yaxe^aXov eg eQXTijv. y.Teivovac 6e 
Tovg dv yxeivcjoaL Aaye6aifi6vLOL vvy.rog, fieT fjfieQrjv 6e 
ov6eva. e/cel cov efieXXov acpeag yaTaxQijaeaO-ai , TtaQac- 
TijaavTO al yvvaZyeg tcov Mlvvsojv, eovaaL doTai Te yal 
Ttov TtQioTCOv ETtaQTLrjTetov ^vyaTSQcg, eaeXd-eZv t£ eg Trjv 
eQ/.cijv yai eg X6yovg eXd-eZv e/.dacr] Tto etovTfjg dv6Qi. ol 
6e acpeag TtaQfjy.av, ov6iva 66Xov 6o'/iovTeg e^ avTitov 
eaead-aL. ai 6e e/teiTe eafjXd^ov, TtOLevaL T0Ld6e' Tcdaav 
Trjv eixov ead-fjca TcaQa6ovaaL toZol dv^QaoL avtai Trjv 
riov dv^Qtov eXa^ov. oi 6e Mlvvul ev6vvTeg Trjv yvvaL- 
y.rjirjv ead^fjTa, aVe yvvaZ'/.eg e^rjiaav e^co, eycpvy6vTeg 6e 
TQ^jtco TOLOVTCo t^ovTO avTig eg to TrjvyeTOv. tov 6e avxov i47 
TOVTOv xq6vov 6rjQag 6 AvTeaicovog tov Tiaafievov tou 
6eQadv6Qov tov UoXvvei/.eog eateXXe eg d/tOLxirjv ex Aa'/e- 298 HPOAOTOY A. 147—149. 

dalfiovoS' ^v 6s 6 0rjQag ovtog, ysvog ewv KaSituog, rrjg 
f.ir^TQog adsXcpBog toIgl ^Qioxodijuov Tcaial EvqvoO-svsc 
•/.al IlQOxlil' iovTCov 6' sxi tcov naidcov tovtcov v)]7ticov 
STCiTQ07Tait]v slxs 6 &r]Qag tjjV sv ^^ttocqtt] ^aoiXrjiriv» 
av^r^d-svTcov ds tcov adskcpidicov y.ai rcaQala^ovTcov ttjv 
aQxrjv, ovTco di] 6 OiqQag dsivov noLSVfxsvog ccQxsoO-ai vtc 
aXXcov STCsiTS sysvoaTO aQyj]g, ov% scpr] (.levssivsv Tf]Aa'AS~ 
daijiiovL a}X anouXcjoosod^aL sg Tovg ovyysviag. rjoav ds 
iv TTJ vvv 6r]Qj] y.also/^iev)] vi]oco, tcqotsqov ds KaXXioTj] 
TJi avTfj TavTj], aTCoyovoL Mst.i(iXL(:(QOv tov IToi'/.iXso} dv- 
dQog 0oiviy.og. Kcxd/iwg yccQ 6 ^-lyr.voQog Evqcotci^v ditr]~ 
f.LSvog TCQOoiaxs ig irjV vvv 0i]Qr^v y.akso/nivr^v' TCQOoaxovTt 
ds sXts dr] ol rj x^^QV VQ^^^> ^'^^* '^"* aXXcog r]^ih]as rcoi- 
ijaai TOVTO, y.acaXsiTCSL yaQ sv xj] vr^aco TavTj] aklovg ts 
TCJov ^OLvi/.cov y.al dr] yaX tcov scovtov avyysvicov Ms[.i~ 
(i).iaQOv. OVTOL iviuovTO Tr]v KallioTr^v yaXso}.iivr]v stcc 
ysvsdg, tcqIv i] 0)]Qav i).&SLv i/ Aay.sdai/iiovog, oy.Tco dv~ 

148 dQcov. iTci TOVTOvg dr] cov 6 0r^Qag Xvov sxcov dno rcJov 
rpvXicov sarslls, avvoLyr^acov tovtolol y.ai oida/iicog s^s~ 
Xicov avTOvg dlld y.aQTa or/.r^Lsv/isvog. iTisiTS ds y.ai ol 
MLVvaL i/dQavTsg i/ Tf]g SQyTf]g TCovto ig to Trfvysrov, rcov 
Aay.sdaL/iovicov (3ovXsvo/iivojv acpiag dTCoXXvvaL TcaQaLTSS- 
TaL o 0)]Qag, o/cog /nqrs cpovog yivrjrai, avTog ts VTtsdi- 
y.STO acpsag i^d^sLV i/ Tf]g x(^oQr]g. avyxcoQr^advTcov ds rf] 
yvco/ii] rcov Aa/sdaL/iovicov, rQiai TQLrjy.ovTiQOioi ig rovg 
Ms/iiSXLdQOv dTCoyovovg stcXcoos, ovri Tcdvrag dycov rovg 
Mcvvag dXX^ oXiyovg TLvdg. ol yaQ TcXsvvsg avrcov irQd- 
TCOVTO ig rovg ITaQCOQsfjTag y.ai Kav/covag, rovrovg o' 
i^sXdaavrsg i/ rf^g x^^Q^lS ocpiag avrovg f| /loiQag dLslXov, 
y.ai STCSLTSv s/riaav TcoXig rdads iv avTOlOL, AiTCQSOv 
Md/LOTOv ^Qi^dg nvQyov"E:cLOv NovdioV rovTCov ds rdg 
TcXsvvag stc s/iio ^HXsIol STcoQO-ijaav. rfj ds vi^ocp STti rov 

143 ol'/Lorico 0fjQr] r] STCcovv/iir] syivsro. 6 ds Tcaig ov yuQ 
scpr^ OL Gv/iTcXojosodai, roiyaQcov scpr] avvbv y.araXsiipSLv 
OLV sv Xvy.OLOL' STci rov STtsog rovrov ovvo/ia r([) vErjviaxq) 
Tovr(i) OioXvy.og sysvsro, y.ai y.cog rb ovvo/ia rovro stcs~ 
/.Qdrr]as. OioXv/ov ds yivsraL Alysvg, d^c ov Alysidai HPOAOTOr A. 1-49—152. 299 

xaXiovrai, q)v).t] jneydXr] kv ZTtuQTr^. xolai de Iv ttj (pv^.fj 
tavTji avdQUOL ov yag v/tefieivav tu Te/.va, IdQvaavTO l/. 
■d-eoTtQO/tiov ^Eqlvvcjv tcov Aaiov Te y.al Otdiftodeco iqoV 
y.al fietd tovto viteueLve TtovTO tovto y.al ev OrjQ}] tolol 
arcb Twv dvdQcov tovtcov yeyovoai. 

MexQL fiiv vvv tovtov tov ).6yov yfayedaLuovioi dr^~ i50 
QaioLOL '/.atd Tuvrd KeyovOL, to be ano tovtov /.iovvol 
6r]Qaioi cude yevead-UL /.iyovai. rQivog 6 Aioaviov ecov 
6/]Qa tovtov ujtoyovog y.al (iaoLXevcov dt]Qr^s '^'Js vr^aov 
d/ti/eTO eg Je).(fovg uycov uno Trjg n6).Log e/.aT6u^r^v' 
eLTtovto de oi /al dlloL tcov noXirjTecov /.al di] y.ai BdrTog 
6 no).vuvt]OTOv , ecov yevog Evrprjuidr^g Ttov MLVvecov. 
XQeo/uevcp de tc^ FQivco tc[j (iaoLXeC tcov 6t]Qaicov TteQt 
dkkajv XQd r] Ilvd-ir] XTi^eLv ev yli^vrj TtoXiv. 6 de diiiei^eTO 
Xeycov "eyco fiev, cova^, nQea^SvreQog Te r;'(5?; eiul y.ai (iuQvg 
ueiQeod^uL' ov di tlvu Tcovde tcov vecotiQCJv y.i/.eve tuvtu 
noieeiv." uua Te eleye tuvtu /.ai edeiy.vve 6e tov Buttov. 
TOte fLev ToaavTU' /iietd de une).&6vteg d/.oyir^v ely^ov tov 
XQr]Otr]Qiov, ovte Ai^Svr^v eldoteg o/.ov yr^g e}'r^, ovTe to).- 
[.leovTeg eg ucpuveg XQrjua dnooTilXeLv dnOL/.ir^v. en^d de isi 
eticov /^ieTd tuvtu ov/. ve Tr]v 6r]Qr]v, iv tolol ra divdQea 
ndvTU acpi td ev ttj vTqoco n'Ar]v evog e^avdvd-r]. XQSO- 
/livoLOL 6e TOLOL 6i]QuioLOL nQoicpeQe r] Tlv&ir] Tr]v eg 
Ai^vr]v dnOL/ir]v. eneiie de y.ay.ov ovdev r]v ocpt cirjog, 
niunovai eg KQrjr]v dyyikovg dLtr^uivovg eX Tig KQr]Tcov 
rj /neToi/cov dnLyuivog eh] eg Ai^vr^v. neQLnluveouevoL 
dh avTr]v ovtol dniy.ovTO y.al kg ^'Ituvov n6).LV, kv tuvtt] 
6e av/iuiayovai dv6QL noQrpvQii tco ovvoua r]V KoQc6(iLog, 
og ecpr] vn dvificov dneveLxO^eig unLy.iaO-aL kg Ai^vr^v y.ul 
Ai^vr]g kg W.UTiav vrjoov. iiLoO^cj) (5e tovtov neioavteg 
r^yov kg 6r]Qr^v, Ix 6e 6r]Qr]g enXcoov y.uTdoy.onoL uv6Qeg 
Td nQcoTU ov no).).oi' •/.UTrjr^ouuivov 6e tov KoQco^iov 
eg Tr]v vrjaov rawTT^v 6r] tr]v nXuTiav, tov fiev Koqco^lov 
XeinovoL, OLtiu /.aTaXLn6vTeg 6ocov6r] /iir^vcov, uvtol de 
enXcoov Tr]v Tuxiatt]v dnuyyeXiovteg 6t]QuioiaL neQi tt^ 
vr]aov. dno6r]/ie6vTcov 6e tovtcov nXeoj XQOvov tov avy- i52 
y.ei/iivov tov KoQc6(iiov kniXine td ndvTU. /leTd 6e vr^vg 300 HPOAOTOT A. 152—154. 

Zaixit}, TTJg vavxXrjQog rjv E(oXaZog, nXijjovaa In jilyvnrov 
aTTr^vsixO-T] ig rr^v nXateav tavtrjV nvd-6/.ievot dh oi Zd- 
fiiot Ttaqa xov Koqio^iov tov Tidvra Xoyov, aviia ol svi- 
avTOv ■/.aTakBinovGi. avtol de dvaxO^svzeg Ix Ttjg viqaov 
y.a\ yXixo/iisvoi AlyvjiTOv etiIwov d7to(p£Q6i.ievoL dTtrjXuoTrj 
dvi/iKL)' y.al ov yctQ dviei to 7tvev{.ia, 'HQUxleag 0T7]lag 
dLe/.TteQTqaavTeg dTti/ovTO eg TaQTrjaaor; d-eir] 7tOf.i7tij XQ^o- 
lievoL. TO de ef.i7t6Qiov tovto rjv dxrjQatov tovtov tov 
Xq6vov, ojOTe d^tovoaTTQaavTeg ovtol oTtioio /luyiaTa drj 
'HXXrjviov 7tdvT0}v T(ov ri(.ielg dtQexeLav 'id/iev e/. (poQTicov 
e/.eQdriaav, fxeTa ye ZijoarQatov tov Aaoddf.iavTog Alyi- 
vrjTr^v' TOVTip yuQ ov/ old re eoTL eQioat dXlov. ot ds 
Xdfitot Trjv dexdrrjv tiov e7tt/.eQditov e^eX6vTeg e^ TdkavTU 
e7totrjaavTO xaX/./jtov /.QijTrjQog yjQyolt/ov t^ottov' 7teQt^ 
de avTOv yQVTtcov /ecpaXat 7tQ6/.QOoaoi eiat' /.al dved-rj/.av 
eg TO 'HQatov, vTtoaTrjoavTeg avrco TQelg xaX/.eovg /.oXoo- 
oovg e7tTa7trixeag, TOtai yovvaat eQrjQeiafievovg. KvQrj- 
vaiotot de /.al Qr^Qaiotat eg Zafiiovg d^to tovtov tov eQyov 

153 TtQcora (ptXiaL fieydXat avve/.Qi]d-rjaav. ot 6s 0i]Qaiot erteiTS 
TOv KoQco^tov Xt7t6vTeg ev t^ vrjaco d^ti/.ovTO eg Trjv 0y]oi]v, 
drcriyyeXXov wg acpt eXrj vrjaog e7ti At^vj] e/TtOftevr]. 0r]Qai- 
otat de ec(de ddeX(pe6v ts djt ddeX(peov 7tefi7tetv TtdXcp 
Xayxdvovra /a\ d^to tcov ;fo>(>((;v drtdvTCov ertTa eovTcov 
dvdQag, eivat 6e ocpecov /al rjyefwva /.at (iaatXea BdTTOv. 
ovTco 6rj OTsXXovot 6vo Ttevrrf/.ovTiQOvg ig ttjv IlXaTeav. 

154 TavTa 6e ^r^Qaiot Xsyovat, Ta 6^ l^tiXotTta tov X6yov 
ovfKpsQOVTat rjdrj ^r^Qalot KvQijvaiotot. KvQTjvatot yuQ tcc 
TteQt BdtTOv ov6aficog ofioXoyeovot 0r]QaioiOL' Xeyovat 
yaQ ovTOj. eoTL Trjg KQtjtrjg yl^og 7t6XLg, ev Tfj eyeveTO 
'EteaQXog ^aoLXevg, og ejtl d-vyatQt dfirjroQt Trj ovvofia 
rjv 0QOvifirj, ejtt TavTjj eyrjfie dXXrjv yvvai/a. rj 6e eTteo- 
sXd^ovoa e6t/aiov eivat /.at tco eQyco firjTQVtrj tt] ^Qovifirj, 
TtaQexovad Te -/.a/.d /al Ttdv l7t avTrj firjxaveofievrj' /.al 
TsXog fiaxXoavvrjv eTtevei/aad ot Tteid-et tov av^Qa Tavra 
exBtv ovTO). 6 6e dvayvtoa&etg VTto Trjg yvvatxog eQyov 
ov/. oatov IfirjxavaTO l/rt Tfj ^vyaTQi. rjv yaQ 6rj 0efiiocov 
dvijQ 0r^Qaiog efirtOQog ev Tf] ^Sco' tovzov 6 ^ETsaQxog HPOAOTOT A. m-ise. oOl 

nuQalaliwv eTvl §£ivia i^oo/.ol rj fiiv ol dirjy.ovrjosiv o xi 
av der^d-^. STveiTe de e^ioQ/.iooe, uyayu>v ol rtaQadidol ti]v 
iiovTOv O^vyareQa, y.ai ravTr^v l/.i).eve y.aTa:rovTOjaai urTa- 
yayovTa. o de deuiaojv TteQir^ue/.Tr^aag Tfj a.raTr] tov 
OQy.ov, diaXvaauevog Ttjv ^eivirjv ertoiee roidde' TtaQa- 
Xa^ojv r/;v nalda i;ri.r?.oje, wg de lyiveTO iv rot neXdyei, 
ditooievfievog t)]v i^oo/.ojoiv tov 'EteaQxov , oxoivioiat 
avTTjV diadrjOag /.aTij/.s ig to TtiXayog, dvaan:daag dk djti- 
Y.eTO ig Ti]v Gr^Qr^v. ivd-evTev 61 ti]v ^QOvii.ir^v 7taQa).tt[idjv i55 
noXviivr^OTog, iojv tojv OtjQaiojv dvr^Q Soy.iiiog, irta).).a- 
y.eveTO. yoovov de rteQuovTog e^eyiveTO oi nulg laxo- 
(pcovog y.al TQUvXog, ro) ovvoua ixid-ri BdrTog, cog droaloi 
T€ yal Kv-QvvalOL ).iyovai, wg uivTOt iyco Soy.ioj, d).).o tl' 
Bdrrog de fieTOvvoiiida&r], eTteite ig Al^vi]v dni/.eTO, dno 
T£ xov XQr^OTr^Qiov xov yevouivov iv JeXrfoiOL uvtco y.al 
dno Trjg xLurjg xr]v eoxe Tr]v inojvvuir^v nOLeiuevog' Ai^Sveg 
yuQ ^aoilia ^dTTOv y.aXiovoL, y.ai tovtov e%vey.ev doy.ioj 
■d-eanilovoav ti]v IJvd-ir^v y.aliaaL uiv Ai^^vy.fj yXcoaor], 
eldviav cog ^aoL).evg eoTUL iv Aii^vj]. ineiTe yuQ r]v6Q0j&r] 
ovTog, tjXd-e ig Ae).ff0ig neQi xrjg (pajvfjg' ineLQcoriovTL 
di OL XQd T] nvO-ir] rdde. 

BdxT , enl (fcovr]v rj.d-eg' uvu§ 6i ae ^ol^og ^noD.ojv 

eg AL(ivr]v Tti/nnsi /ir^XoxQocfov oly.LOTrJQU, 
vjonsQ si eXnoL 'E),).d6L yXojoor] yQeouivr] "w ^uoLlev. 
snl (fojvrjv rjXd-eg. o 6 uusi^eTO T0Loi6e. covuB, iyco 
(.lev r]),d-ov nuQu ae yQ^oouevog neQi xrjg (fojvf^g, ov 6i 
(.lOL u)J.u d6vvaTa XQ^S} y.eXevcov Ai^vr^v dnoiy.i^ZsLv xioj 
dvvduL, y.oif] x^^Qt;" xuvxu Xiycov ov/.l eneL&e d).).u oi 
XQdV cog 6e y.uxu xuvxu id-ionL^i ol y.ai nQOxeQOv, o^iyeto 
f.iexu§v dno).Lncov o BdxTog ig Tr]v driQr^v. ueru 6€ uvtco i^s 
rs xovTCjJ yuL xoIol uD.oioi dr^QuioLOL ovverfiQeTO nu).Ly- 
y.oxcog' dyvoevvreg 6e rug avurfOQug ol dr^QUlOL eneunov 
Ig JsXcfOvg nSQL xiov nuQSOvxiov y.u/.cJov. r] 6s ITvd-ir] ocft 
sxQr.oe ovyy.TiCovOL BdTTCo KvQr]vr]v xfjg AL^vrg uusivov 
7tQr]^SLv. dnioTsXXov ueru ravTa xov Bdxxov ol dr^oaloL 
dvo nsvxr]yovxiQOiOL. nXcoouvTeg 6e sg xrjv Ai^vr]v ovtol, 
ov yuQ elxov o xl noLiojOL uXXo, oniaco dnaXXdooovxo eg 302 HPOAOTOT A. 156—159. 

TTjv 0r'jQr]v. ol dh GrjQaloi '/.arayoi.Uvovg e^akkov xat ovv. 
ecov zf] yfj ttqogIoxsiv, aXA' brciao) nXioeiv iy.iXevov. oi 
de avayy.a^6f.isvot orcioo} a/ierckojov, xai e/.Tcaccv vfaov 
ercl Al^vji y.ei(.uvi]v xfi ovvofta, wg xat TtQOtSQOv eiQed^r], 
eazl nkazsa. Xeyezai de Xoi] eivai rj vrjaog rf vvv KvQy]- 

157 vaitov Tc6?u. ravtiqv oiy.iovreg dvo exea, ovdev yaQ acpt 
XQy]orov avvecpsQSxo , eva avzuiv v.axaXmbvxsg ot Xoinol 
Tidvxeg artirclcoov eg Jelrpovg, a7CC/.6i.ievot ds snl ro XQr^- 
arr^Qtov sxQsovro, (painsvot olyesiv xe xr^v jlt^vr^v y.at ovdsv 
afistvov TCQrjaaeiv olyeovxeg. 6 de IJvd^ir] acpt TCQog ravxa 
XQ§ rccde. 

al XV euev Ai^vav fiaXorQocpov oldug aftetvov, 
fir] eXd^cbv eX&ovrog, ayav ayaftai aorpiav aev. 
ay.ovoavreg 6e rovrcov ol aucpi rbv Bdrrov aTteTcXcoov 
OTcioco' ov yccQ di] acpeag drciet b &ebg rrjg aTCOiy.ir^g, tcqIv 
6t] dnt/.covraL eg avxi]v Ai^vr]v. aTtiy.ofisroi de Ig xr]v vrjaov 
xai dralafSnvxeg xbv slinov, exriaav avrfjg xfg Ai^vi]g 
XiuQOv dvxiov rrjg vi]aov no ovvofta t]v yltLQLg, xbv vdnat 
rs y.dXltarat sn dfnpbrsQa avyy.).r]iovat y.ai norafibg rd 

158 sn\ ^drSQa naQciQQSSL. rovrov oX/.sov rbv x^^QOv ^^ ersa' 
e^dbfiio ds acpsag sxsC naQaLrr^adfisvoL Ai^vsg iog sg dusi- 
vova xi^QOv a^ovot, dveyvioaav sy}.LnsLv. riyov ds ocpsag 
evihevrev ot yli^veg dvaarrjoavreg nQbg eanaQr]v' xat xbv 
y.d).Xtaxov xiov xw(>wv 'iva die^LOvxeg oVEXXvjveg fir] 'idoLSv, 
avfifisrQr]adfisvOL rr]v iOQr]v rijg ijfieQr]g vv/rbg naQfjyov. 
eart de no xvjQio xovxio ovvofia "iQaaa. dyayovxeg Se 
acpeag eni y.Qr^vi]v ).eyofievr]v elvai yj.nbXXojvog sinav 
"dvdoeg '^'Elh^vsg, evd^avxa vulv snLxrjdsov oI/.sslV ev- 
■d^avra yaQ b ovQavbg rerQr]raL." 

159 ^Eni fiev vvv Bdrrov rs rov oi/.Larsio r/jg ^6r]g, aQ^av- 
xog ent xeaasQd/.ovxa sxsa, y.ai xov natdbg avxov ylQy.s- 
aiXso} ccQ^avxog e/./.aidey.aerea, oHxeov ol KvQi]valot ebvxeg 
xoaovroL oaot dQyjjV eg rrjv dnotyir]v eardh]aav' ent de 
%ov xQixov Bdxxov xov evdaifiovog v.aXeofievov "ElXi]vag 
ndvxag iOQfii]ae XQiqaaaa r] Ilv&ir] nXcoetv awotvrjaovxag 
KvQi]vaioiaL AL^vr^V eneyaXeovxo yaQ ol KvQr]vaioi inl 
yfjg dvadaafito. exQr^ae de tode exovxa. HPOAOTOY A. 159—161. 303 

og di nsv ig Ai^vccv TCoXvrjOarov vaTeqov ekd-jj 
yag avadaiof.ievag, fieid di 7C0-/.d fpaui ueXr^aelv. 
avXXexd^evTog de oiulov noD.ov eg ri]v KvQi^rr^v, neQiva- 
lAvoftevoi yijv Trolkrjv ol neQior/.oi Ailiveg y.al 6 [SaaiXevg 
avriov TU) ovvoua ?;v ^dr/.qdv, ola Trjg Te X^^QVS oreqL- 
a/OLievoL v.al TreQLv^QiKouevoi vrch riov KvQr^vaiiov, nifx- 
ipavreg eg Ar/vTCTOv edoaav ocpeag avrovg ^Tcqirj tio 
AiyvrcTOv ^aaLlei. 6 de avXXe^ag OTQarov Alyvnricov 
noXkov enefiipe eni rrjv KvQ}]vr]v. oi de KvQr]valOL l/.orQa- 
TevadfievoL eg "iQaaa x^^Qov y.ai enl y.Qr]vrjV 0earr]v ovv- 
e^aXov TS Tolai AiyvnrioLaL yal eviy.rjoav rfj avfi^olf]' 
ars ycxQ ov neneiQr]uevoL nQoreQOv ol AiyvnrLOL 'Elkr]vtov 
xai naQaxQeofievoL dLerpd^dQr^aav ovrco cooTe 6?.iyoL TLvhg 
avrcov dnev6arr]aav eg A'('yv7CT0v. dvri tovtcov AiyvnTioi 
y.dQTa ravra enifiefirpofievoLyJnQii] dnearr]aav dnavrov. 

Tovrov 6e rov Bdrrov yiverac nalg ^Q/eaikecog, ot; i60 
^aOLlevoag nQCora rolaL ecovTOv ddekcpeolaL earaaiaae, 
kg 6 fiLv ovroi dnokLn6vreg o\'xovto eg alkov x^^QOv rrjg 
Ai^v)]g ycai en etovrcov (ial6fievoi e/.rLoav n6liv ravrr^v 
r] Tore xat vvv BdQxr] y.aXeerai' xriCovreg 6' afta avTr]v 
dniardaL dno tcov KvQr]vaicov TOvgAifivag. fterd deylQy.e- 
aiXecog eg Tovg V7Code^afievovg re tcov Al^vcov y.ai dno- 
ardvrag rovg avrovg Tovrovg earQareveio' ol de Ai^veg 
deiaavreg avrov oXyovro cpevyovreg nQog rovg r]oiovg tcov 
ALjivcov. 6 de ^lQ/eailecog ei^cero cpevyovac, eg o ev Aev- 
ycovi re Trjg AL^vr^g eyivero enLdLcoxcov y.ai edo^e TOtaL 
Ai^vac e7CL^ead-aL ol. avfi(iaX6vreg de ivi/.rjaav rovg 
KvQr]vaiovg Toaovro coore ercra/ioxikiovg bnXirag Kvqc]- 
vaicov ivO-avra iceaelv. fierd de ro rQcofia tovto ^Q/.e- 
oiXecov fihv xdfivovTd re yai cpdQfta/ov nenco/.^ra 6 ddeX- 
cpeog AiaQXog dnonviyeL, AiaQXOv 6e r] yvvr] r; Aqy.eaiXeci) 
doXco yreiveL, rf] ovvofia rjv "Eqv^co. diedi^aro de Tr]v ici 
^aOLXr]ir]v TovJjQneoiXeco b naig BdrTog, xwAog re ecov xal 
ovy dQrircovg. ol de KvQr]valoL nQog Tr]v y.araXaSovaav 
avft(poQi]v e7ceft7cov eg JeXcpovg e7ceiQr]aofiivovg ovTLva 
TQonov y.aTaazr]adfievoL y.dX^uara av oi/.ioLev. r] dk ITv&iri 
SKiXeve Ix MavTLvir^g rfjg y/Qxddcov y.araQrLarfJQa dyayi- 304 lIPOAOTOr A. 161—163. 

cd^ai. atTEOv lov ol KvQiqvalOL xat ol MavTivieg edooav 
avdga tiov aoTtov doxi/^itoTaTOV, tio ovvo/ua rfv Jrjutova^. 
ovTog (x)v tovrjq a/tixofisvog eg ttjv KvQ^vr]V y.al fj.ad^tov 
ev.aaTa tovto t.iev TQicpvlovg eTTOirjae ocpeag, TJ}8e dia~ 
d^eig' 0r]oaitov uh y.al Tcov neQLoiy.tov f.iiuv ^iOLQav euoir^ae, 
ak^.rjv de IleXoTiovvTjoitov yal KQrjTCJov , tqitv^v de vrjaito- 
THOv TtdvTCOv' TovTO dh Tio ^aoLHi BcxTTip Te/iievea e^ekiov 
y.ai iQOOvvag, TCt alXa ndvTa tu riQOTeQOv ely_ov ol ^aoi- 
Xeeg eg fisoov Tto d)']t.itp e&r]xe. 

162 'Utti fiev dt] TOVTOv Tov BaTTOv ovTto dieTelee eovTU, 
€7iL de TOVTOv Tov TtULdog yiQxeoileto TtoD.r] TUQaxr] neQi 
Ttov TLi-ietov eyeveTO. ylQyeoiXetog yccQ 6 Bcxttov ts tov 
XCoXov yal 0eQeTiftr]g ovy, ecpr] dve^eod^UL y.UTU b Muvtl- 
vevg Jr]i.itova^ eTu^e, dXli drtaiTee tu Ttov TCQoyovcov ycQeu. 
evd-evTev OTuoiu^tov eooto&r] y.ul ecpvye eg Eutiov, r] 6e 
fir]Tr]Q ol eg Xalaf.ilvu Trjg KvTtQOv ecpvye. Trjg de SaXu- 
(.ilvog TOVTOv Tov XQOvov ertey.QUTee Evekd-cov, og to ev 
JeXcpoiOL ^vuir]TrjQLOv eov d^Lod-TqiqTOv dv€&r]y.s, to ev tco 
KoQLv&itov d-r]auvQcp xecTat. d7tLy.01.1svr] de TtaQcc tovtov 
1] <PeQeTi(.Tt] edeero OTQUTLrjg r] y.UTa^eL ocpsug eg Tr]v 
KvQr]vr]v. de ye EveXd-cov Ttuv /.luXlov r/ OTQaTLrjv ol 
edidov' r] de Xuf.i(iuvovou to didofievov yuXbv fxev ecpr] yul 
TOvTO slvai, ydXXcov 6e ey.elvo, to dovvui ol 6eof.isvr] otqu- 
Tii]v' TOVTO ejtel eTti Ttuvrl tio 6i6ofievcp eXeye, TeXev- 
TULOv ol e^e/tefiipe 6toQov b EvsX&tov uTQuy.TOv XQvoeov 
yuL i]Xuy.dTr]v, TtQOOrjv 6e y.al e^iQiov' elrtdorjg 6e avTig 
Trjg 0eQeTifir]g tcovto ertog, b EveXd^cov ecpr] tolovtolol 

163 yvvalyag 6toQeead-uL dX)^ ov otqutijj. b 6e ^QxeoiXetog 

TOVTOV TOV XQOVOV Itov kv EuflCp GVVljyeLQS TtdvTU dv^QU 

STtl yrjg dvuduoficp. ovXXeyofievov 6e otqutov ttoXXov 
eoTaXr] eg JeXcpovg ylQy.eoiXetog XQ^aofisvog tco xQTqorr^Qicp 
TtSQL xuTodov. 7] 6e Uv&ir] 01 XQd Td6e. "eTti fiev tso- 
oeQug BdTTOvg y.ui ^-iQyeaiXecog TeooeQug, oxtco uv^qcov 
yevedg, 6l6ol vfilv Ao^ii]g ^uoiXeveLv KvQrjvrjg' rtXeov fiev- 
TOi TOVTOv ov6e TceiQdo9-UL TtUQULveei. ov fisvTOL yjovyog 
elvat y.UTeX^tov eg rP/v oetovTOv. i]v 6e Ttjv y.dfiLvov evQrjg 
7tXer]v dficpoQeiov, fir] e^OTtTiqor^g Tovg dficpoQsag aAX* HPOAOTOY A. 163—166. 305 

aTtOTtsu.re y.aT ovoov. si dk eSoTiTilasig rr^v v.uaivov, ut] 
eaekdjjg eg rrjv aiuploovTOv' ei de uy], artod-aveai /mI 
avTog y.al Tavoog b y.a).).LaTevu)vr TavTa r^ Ilv&cr] liqy.e- ici 
aileq) xq(<- b de n:aQa).a{iiov Tovg i/. Trg luuov /.aTi]).d^e 
eg Ttjv KvQr]vr<v, y.al eniy.oaTraag tcov TtQr^yuaTiov tov 
(.lavTr^iov ovy. eufim]TO, a).).a diy.ag Tovg avTiOTaauoTag 
aiTee Tiig eojvTOv (fvyr^g. ttov de oi /.uv to rtaoaTtav e/. 
Trjg x^QV^ ccTtaXXdoaovTO , rovg 6e Tivag ^(««owaaaeyog 6 
^oy.eai/.ecog Ig Kvrtoov aTtioteU.e e.tl duuf&oofi. Tovtovg 
/iiev vvv KvidiOL ccTteveix^evTag Ttqog t/,v ocfetiQr^v eQov- 
aavTO y.ai eg OtjQr^v ccTteaTeLkav' eTSQOvg de Tirag tojv 
KvQr^vaicov eg TtvQyov uiyav ]jy).coucr/ov y.cactcfvyovtag 
idLOJTLy.ovvXrjV rteQivr^r^oag b I-lQ/.eai).ecogevirtQr^Ge. uad-cov 
Se ert e^eQyaauivoLOL to uuvti]lov eov tovto, otl ulv f] 
Ilvd-ir] ov/. ea evQovta ev t?] /auivco Tovg aucfooiag e^o- 
Tttr^aui, eQyeto iy.cov Tr^g tcov KvQy]vuicov rto/.iog, deLuui- 
vcov TB Tov y.exQr]auivov ^dvaTOv y.ul doy.icov t^v ducfiQ- 
QVTOv KvQ)]vr^v elvui. eixe de yvvuly.u avyyevia ecovTOv, 
■d-vyuTiQU de tcov BaQ/.aicov tov iSuoLKiog, tco ovvouu i]v 
^D.dl^eLQ. TtUQu TOVTOv UTtLy.vieTUL, y.ui ulv Buqy.uloi te 
avdqeg y.ul tcov e/ KvQy]vy]g cpvyddcov TLveg y.ctTuuad-ovTeg 
dyoQd^ovTU y.TeivovoL, rtQog de y.ui tov rtev&eQov uvtov 
J4ld^eiQa. ylQy.eai/.ecog i.iiv vvv ene e/.tov eX^e uiy.cov duuQ- 
TcJov Tov XQt't(^/iOv e§i.t).y]ae uolquv tt]v ecovTOv. 

'll de uy^TTiQ ^eoeTiuy], Ticog (.lev b ^Q/.eaileojg ev ttj i65 
BdQ/.T] Slultuto e§eQyuauivog ecovTco y.uxov, y] de eJxe 
avTT] TOv TtULdog tu yiqeu ev KvQyjvr], y.ui Tu).).a veuouiv)] 
'/.ai ev jSovlfi TtUQilovaa' eTteite de euad-e ev TJj BuQy.r] 
djtod-avovTa ol tov rtuldu, cpevyovGu olxco/.ee eg ylr/vntov. 
i]aav ydQ ol e/ tov ^Qy.eaileco eveoyeaiuL eg KaujSvar^v 
zhv KvQOv 7teTtOLy]uivuL' ovtog yuQ rv b yiQy.eoilecog og 
KvQr]vr]v Kuu^va}] edco/.e y.ul cpooov hd^uTO. UTtLxouivrj 
de eg AXyvjtTOv r] ^eQBTiiir] ^lqvdvdeco i/.iTig e^BTO TLfxcxJ- 
Qriaai ecovTj] y.e).evovau, ftQocaxouivrj irQocpaaLv cog ^lu tov 
(ir^dLOubv b nulg ot Tid-vyy/.e, b de ^Qvccvdy^g r^v ovTog Tr^g ice 
AiyvTtTOv vTtaqxog VTto Kau^vaeco /.uTeaTecog, og vaTiQio 
XQOvco TOVTCov TtUQLaov uevog JuQeuo diecfd-dor]' rtv&ouevog 

Berodoti vol. I. 20 306 HPOAOTOY A. 166—169. 

yao y.ai ldu)v JaQSlov e/tid^v/iieovTa liivrjfwovvov iiovrov 
)Aiiea^ai tovto xo fir] aklio eirj (^aadei y.aieQyaafUvov, 
ei.ui.ueTO TOVTOv, eg o ela^t tov fuad^ov. Jaqelog fiev 
yaq XQvaiov '/.ad-agtoTaTOv ane{jji]aag eg to dvvaTCOTaTOv 
v6i.uai.ia hoipaTO, ^gvavdrjg de aQXiov AiyvjiTOv aqyvQiov 
TiovTO TOVTO e/iolee' y.ai vvv eaTi aQyvQiov y.a&aQOJzaTOv 
TO kQvavdi/.ov. fiad^iov de JaQelog fuv TavTa Ttoievvza, 
ahlrjv ol alXrjv e/revel/.ag cog ol eTtaviaTaiTO, a7te/.TeLve. 

167 TOTe de ovTog 6 yJQvdvdrjg yaTOiy.TeiQag 0eQeTi/iir]v didol 
avTfj OTQaTOv Tov e^ AiyvrtTOv anavTa y.al tov netov 
y.al Tov vavTiy.oV OTQaxTqyov de tov fiev Ttetov ^fiaoiv 
aitede^e avdQa MaQacpLOv, tov 6e vavTLxov BddQt^v eovTU 
IlaoaQyddrjv yevog. ttqiv de r] drtooTeiXai Tr]v OTQaTirjv, 
b yjQvdvdr]g rtefixpag eg t^v BdQ/.r^v y.r]Qvya ertvvd^dveTO 
Tig eu] 6 '-jQy.eoileojv drto-/Teivag. ol de BaQyaloL avTol 
VTtedeyovTO ndvieg' noXKd Te yaQ y.al y.a/d rtdoxeiv vtz 
avTOv. 7tvd6i.ievog 6e Tavra 6 yiQvdvSr^g ovTOi 6r] Tr]v 
ozQaTLijv drteateile afia t^ 0eQeTifir]. avTr] fiev vvv aiTirj 
TtQoax^fta Tov X6yov eyiveTO, ertefinexo 6e r] OTQaTLi], cog 
Ifioi 6oy.eeLv, ert\ Al^vcov y.aTaoTQOCffj' AiSvcov yctQ 6r] 
ed-vea rtolld y.al rtavTOid Iotl, yai xd /iiev avTcJJv bliya 
^aaileog r)v vrtr^y.oa, Ta 6e rtleco ecpQ^vxLte JaQeiov 
ov6ev. 

168 Oi/.eovoL 6e y.axd Td6e Ai^veg. drt AiyvrtTOv aQ^d- 
(.levoi TtQCJoTOL jl6vQf.iaxi6aL Al^vcov y.aTOL/eaTaL, ot vofioioi 
fiev Ta rtXeco AiyvrtTioLOL XQ^ovraL, ead^rjxa 6e cfOQeovoi 
o'ir]vrteQ ol akloL Ai^veg. al 6e yvvaZ/.eg avxcjjv ipekLOv 
TteQi e/.aTeQf] rcJov xvr]fieo}v q^oqeova l ydh/.eov' TagyecpaXdg 
6e y.OfieovaaL, Tovg cpd^eiQag ertedv Xd^cooi Tovg ecovTijg 
i/datr] dvTL6dxveL yai ovtco QirtTeL. ovtol 6e fiovvoi 
Al^vcov tovto eQyd^ovTUt, xal xcp ^aoLXei fiovvoL Tag 
TtaQd-evovg fuXXovaag ovvoiyieeiv erti6eLy.vvovoi' rj 6e av 
xco ^aoiXei dQeoTr] yevrjTac, vrtb tovtov 6iartaQ9^evevexaL. 
7taQi]X0voi 6e ovxoi ol yl6vQfiaxJ6aL drt Aiyvrtxov fiexQi 

169 Xifievog xcT) ovvofia nXvv6g eaxL. xovtcov 6e exovxaL FlXl- 
ydfifiaL, vefiofievoL xr^v rtQog iorteqrjv X^^Q^iV f^^^XQ^ kcpQO- 
6LOLd6og vr]O0v. ev 6e tco fieTa^v tovtov x,c6qci) rj xe HPOAOTOr A. 169—172. 307 

n/Miia vi^aog in:i/.iezcu, ti]v t/.iiouv KvQr^vuloi, y.ul iv 
i^ rjTztiQiij 3Ievt/.uiog lifirjV ioiL y.ui !kZiQig, t^v ol EvQrj- 
valoi oueoV y.al to ai/.cpLOv uQxeiaLUJio tovtov. nuQrf/.eL 
de U7V0 W.UTer^g vrjoov ^dy^QL tov OTO^iUTOg T^g IvQTiog 

TO OilcfLOV. VOIilOLOl dh XQeOVTUL OVTOL 7lUQU7lh]Oi0LOL 

TOiOL eTeQOiOL. PL).iyc(/iiuecov de Xxovtul to nQog eoneQi]g i"0 
yJo^vTUL' ovTOL xo vneQ KvQrjvrjg or/.eovoi. inl d-cx/.uo- 
ouv de ov y.uTr/.ovoL Jjo^vTai' to yuQ nuQU -d^ulcwaav 
KvQrjvuloi vifiovTUi. Te&QLnno^dzaL dh ov/. t/.lotu u).).u 
^idXiOTa Al^vcjdv eioi, vouovg de Tovg nXevvug /.iii-iie- 
od-ai STTLTrjdevovoi Tovg KvQi]vaiojv. yJOjSvTicov dh eyovTUL i7i 
To TtQog eaniQr]g AvoyiouL' ovtol vneQ BdQy.r^g ol/.iovai, 
y.uTv/.ovTeg ini ^d/.ctoouv y.ca EveoneQidag. Avayioicov 
dh y.uTcc fiioov xfjg ycoQt^g oi/.iovoL Kd^aXeg, oliyov eO-vog, 
y.uTr/.ovTeg enl -d-d^.ccaouv y.UTU TavyeiQU 7i6).iv Tr^g Buq- 
y.uir^g' v6f.i0L0L de toIol uvtolol yQeovTUL tolol y.ui ol 
vneQ KvQi]vr^g. Avoyioicov dh tovtcov to nqog eoniQr^g i"2 
eyovTUL Naoaiuoveg, Hd-vog iov no).).6v, ot to ^iQog y.uTU- 
XeinovTeg inl Tjj ^a/.dooi] tu nQ^j^UTU uvu^uivovoL ig 
AvyLXu ycoQOv dncoQievvTsg TOvg cpoivL/.ag' ol de no).).ol 
y.ui uucfL).acpeeg necpv/.uoL, ndvTsg e6vTeg y.uQTiocpvQOL. 
Tovg dh UTTe).i(iovg inedv -i^tjQevocooL, uvijvuvTeg nQog 
Tov rjXiov xaTaXeovoi y.al eneiTSv enl ydXa enindoaovTeg 
nivovoi. yvvuly.ug 8h voui^ovTeg no).).ug eyeiv e/.aoTog 
€7ci/.oivov avTicovTT]v f.il^Lv noLevvTUL, TQ6nco nuQun).r^aico 
Tip y.UL MttOoayiTUL' enedv o/.incova nQOOTrjOcovTUi, fiio- 
yovTUL. nQcoTOv dh yaiieovTeg Nuoc(f.aovog uvdQog vofiog 
eoTl Ttjv vvf.icpr]v vvxtl r^ nQoJTr] dtd ndvTCov dLe§e).&eiv 
Tcov daiTVf.i6vcov fHLOyofiivrjv' zcov dh cog e/.aoTog olfiLyd^fj, 
dLdol dcoQov TO dv eyjj cpeQOfievog i^ oi/.ov. OQy.ioLOL dh 
y.aX fic(VTL/.fj yQiovTUL TOLfjde' oiivvovoi fihv Tovg nuQcc 
ocpioL uvdQug diy.aiOTaTOvg xal uQioTOvg Xeyofiivovg yeve- 
od^ai, TOVTOvg ofivvovoi, tcov TVfi^cov unTOfievoL' fiav- 
xevovTUL dh inl tcov nQoyovcov cpoLTiovveg tu o^iiutu, 
y.ccl y.UTev^dfievoL enL/.aTa/.oifiiovTai' rb (5' av lidrj iv Trj 
oiju ivvnviov, tovtco yQUTUi. nioTiOL 6h TOir]aide yQi- 
ovTUi' i/. Trjg yeiQog didol nielv y.ul avTog i/. Trjg tov 

20» 308 HPOAOTOT A. 172—178. 

ItIqov Tiivei. 1QV 6e (.ii] excooi vyQov ur^dav, ol Se tt;? 

Xafia&sv GTiodov Xal^ovrsg Islxovai. 

173 Naaa(.aooL dh ttqoooiiiovqoI sioi WvXloi' ovroi e^arco- 
).ojXaoL TQOTiq) toi([}ds. 6 voTog acfi nvhov avs}.iog ra. 
skvTQU Ttov vdaTiov s§avr]vs, rj ds y^toQi] acpL rcaaa ivTog 
sovoa rrjg EvQTLog riv avvdQog' oi ds l^ov).svod}.isvoL '/.oivio 
koycij soTQaTSVovTO STii Tov voTOv {/.syco ds ravTa tu 
XsyovOL Aii^vsg), y.al STXsirs syivovTO sv Tfj ipdfiuco, tivsv- 
aag 6 voTog xaTSxcoae acpsag. e§a7tolo/.ievcov dh tovtcov 
exovOL TTjV XCjoqijv ol Naaai.icovsg. 

174 TovTCov de '/.aTv.-rsQ&s nQog voiov avs/iiov ev rf] d^)]~ 
QLtodeL ol/.iovoL raQC(/.icevTeg, ot TtcxvTa avd^QCjonov cpsv- 
yovoL y.al TtavTog 6/.iLlir]v, y.ai ovts otiIov /.e/reaTaL 

175 aQrjLOv ovdhv ovts aiivvead^aL ertLOTeaTai. ovtol /iihv drj 
/.aTVTzeQd-s ol/.sovoL Naoa/novcov' rb dh rcaQa Trjv &d- 
Xaoaav sxovTaL to JiQog sajisQr^g Md/.ai, ot locpovg y.si- 
oovTai, To /ihv /leaov tcov tqlxcov dviivrsg av^ead-ai, rd 
dh evd-ev '/.aX ev^ev /.eiQOVTeg ev XQOh eg 6h rbv 7t6).e/iov 
OTQOvd^cov y.UTayaicov 6oQdg (poQeovOL TtQO^Xrj/iara. 6id 
6h avrcov Klvvip Ttora/wg Qeiov e/. kocpov '/.a).eo/dvov 
XuQircov eg ^dlaaoav e/.6i6oL. 6 6h locpog ovrog 6 XaQi- 
rcov 6aovg X6i]oi sotl, eovorjg rrjg dkXr^g Trjg TtQO/.ara- 
Xex^eiar^g Ai^iirjg ipilr^g' drtb d-aldaor^g 6h eg avrbv 

176 OTd6iOL 6irf/.6oioi elai. Ma'/.ecov 6h rovrcov sx6/isvol Flv- 
6dvsg sloL, Tcov al yvvaV/.sg TtSQLOCpvQLa 6sQ/idTiov Ttolkd 
h.dai)] cpoQssi '/.ard tolov^s n, cog XeyeruL' '/.ar dv^oa 
e'/.aarov /LLX^evru TtsQiOcpvQLOv 7tSQL6ssiaL' r] S' dv rtXslara 
sxj], avrr] aQiarr] 6s6oy.TaL sivuL cog vrtb rtXsiariov dv^QCov 

177 cpLlrjd-slaa. d'/.rrjV 6h TtQoexovaav sg rbv nbvrov tovtcov 
Tcov riv6dvcov vs/iovraL AcorocpdyoL, ot rov '/.aQirbv /lovvov 
Tov )mtov TQCoyovTsg Qcoovoi. 6 6h rov Xcorov y.aQTtog 
SOTL /leyad-og oaov rs rrjg axivov , ylv/vvrjTa 6h rov cpoi- 
vv/og rc^ '/.aQrtco 7tQOoi/.e).og. TtOLSvvraL 6h s/. rov '/.aQ- 

178 7T0V TOVTOv ol AcoTOcpdyoL '/.al olvov. AcaTOcpdyiov 6h ro 
TtUQd d-dXaaoav sxovrat Mdx).vsg, rco lcorco /ihv '/.ai ovroL 
XQs6/LSV0L, drdQ eaaov ys rcov ttqotsqov Xsx^evzcov. '/.aTtj- 
'Aovoi 6h S7TI Ttora/ibv /isyav tco ovvo/ia TQircov sotl' HPOAOTOY A. 178—180. 309 

ly.dtdol dk oiTog ig ?.iuvi]v ineydlrjv TQncovidci' Iv 6e avTfj 
vr^oog h'L zf] ovvoua fPkd. Tavrr]v dh rr^v vr^aov Aav.e- 
daiuovioiol (paai J.oyiov eivai y.Tioui. eoTt de y.al ode i'9 
}.6yog }.ey6(.ievog. ^[rjaova, ejieiTe ot i^eQydoO-r] vjio tio 
nr]liM 7] ^Qyoj, eod^eiievov eg avtr]v alh]v Te ey.aT6f.i^riV 
y.al dr] y.ai TQiTtoda ydh/.eov TteQtnlioeiv IleXoTiovvr^oov, 
(3ovX6iievov ig Jehfovg drct/.iod-at' y.ai fitv, lug n).u)OVTU 
yevead-UL y.UTU Mu^.er^v, VTioXu^elv uveuov ^ooir^v xat dno- 
ffioeiv TTQog Tr^v At^vr^v' tiqIv de y.UTtdiaO-UL yriv, ev Tolot 
^odxeoL yeviad^ut }.i(.ivr]g rrjg TQtTtovidog. y.ui ol uixo- 
QeovTi %r]v e^uycoyijV ).6yog eOTL (puvfjvuL TQiTCOvu, v.ul 
y.e).evetv tov ^lr]00vu Icovtco Sovvul tov TQtTcodu, (pduevov 
0(pL y.ui Tov TtOQOv di^eiv xut dnr^^iovag U7tooTe).ietv. 
nBtd^ouevqv 8e tov "liqoovog, ovtcjo 6r] t6v re diiy.nXoov 
Tcov iSQcr/Jcov deixvvvuL tov TQircovd acpL, y.ut tov TQinoda 
d-elvuL ev Tco ecovTOv Iqco enLd-eoniouvTd t£ tco TQinodt 
y.ui TOlOL avv 'lr]O0vi arjur^vavta rbv ndvTU loyov, cog 
eneuv tov Toinodu y.ofiiar^tuL tcov Ttg ev.yovcov tcov iv Trj 
yjQyoZ aviin).co6vTtov, TOTe e/.UTov n6)ug olxrjouL neQi 
rrjv TQLTCOvidu Xiuvr^v 'ElXr]vidug nuauv elvuL dvdyy.rjv. 
TUVTU dy.ovoavTug Tovg enLxcooiovg tcov Al^vcov XQviffUL 
Tov Toinoda. 

TovTcov de exovTUL tcov Mux).vcov Avoieg' ovtol de iso 
y.ul ol Mdylveg nioi^ Tr]v TQLTCOviSu ).iuvr^v oh/.iovoL, t6 
jiiioov Si acpt ovQi^et 6 TQiTCov. y.al ol (lev Mdx).veg to. 
onioco y.ouiovoL Trjg '/ecpalrjg, ol de Avoieg tu eunQOod-e. 
OQTJi dk evtuvaij] Ijd-r^vuir]g ai nuQd-ivot uvtcov diy^u diu- 
OTdauL udxovTUL nQog ul).rj).c(g lid-OLoi re y.al ^v/.olol, 
xcj) avTLyevii S^eco XiyovauL tu ndrotu unoTeXeetv, Trjv 
^d-rjvuir^v y.uXiouev. tdg de dno9-vr]ay.ovoag tcov nuQ- 
0-ivcov ey. tcov TQcoudTcov xpevSonuQd-ivovg y.uXiovOL. nQiv 
d' ctveivut avTug udxeod-ai, Tdde notevot' y.oivf] nuQ- 
d-ivov Trjv y.uXXtOTevovaav e/.doTOte y.oouriauvteg y.vver] ts 
Kootvd-if] y.ut nuvonXif] 'E).Xr]vty.rj y.ui en uquu dva^i^d- 
aavteg neQtdyovot Tr;v Xii.ivr]v y.vy.Xco. OTioiOL de to ndXat 
i/.6aueov Tug nuQd-ivovg n^iv r/ 0(ft 'EXXrjveg nuQOtv.t- 
od^rjvui, ov/. eyoj elnui, do/.eco (J' cov AiyvnTiotOi onXotot 310 HFOAOTOr A. 180—182. 

■KOOiiuoO-ciL avidg' ciTth yaq AlyvnTOv /.ai r)]v do/ridcc 
xal tb y.Qcivog cptjul drclyiOai eg xohg £Xh]vag. rrjv de 
^d^t]vahiv cpaol Iloosidicovog elvai d-vyaregcc y.al tiig Toi- 
Tcovldog Xiiivr]g, v.ai [nv iiiefupO^eiodv tl tiT) naTQL dovvui 
ecovTr]v toj Jii, tov 6e Jia ecovTOv iiiv 7ioir]oaoOai Ov~ 
yaTeqa. TavTa fiev ?Jyovoi, fu§iv de e7tr/.oivov tcov yvvai- 
Acov TioievvTai, ovTe ovvor/eovTeg y.Tr]vr]d6v te fuoyofievoi. 
krcedv de yvvaixl to Ttaidiov ddQOv yevr]Tai, ovficpoiTeovoi 
eg TcovTO oi dvdQeg tq^tov fiiqvog, y.al t([j dv ollyj] tcov 
dvdQtov zb Tiaidiov, tovtov jialg vofii^eTai. 

181 OvTOi fiev ol TiaQaOaXdooiOi rcov vofiddcov yli^vcov 
eiQeaTai, vneQ de tovtcov eg j.ieo6yaiav r] Or]0icodrjg eoTi 
Ai^vr], VTveQ de zrjg Oi]Qic6deog ocpQvr] ipdf.iiia]g y.aTr^y.ei, 
TcaQaTeiv^voa aTio 0r][iecov tcov Aiyvntiecov en 'HQay.liag 
OTr]Xag. ev de zfj ocpQvj] ravTj] fidliora did dey.a i^fie- 
Qecov bdov dXbg eOTi TQvcpea y.aTa xbv^QOvg fieydXovg ev 
y.oXcovoioi, y.ai ev y.OQvcpfjOi e/.dorov tov yoXcovov dvav.ov- 
ri^ei e/. fiioov Toij dXbg vdcoQ ipvxQov y.ai yXvy.v, neQi de 
avTO dvd-Qconoi or/eovoi eoxaioi n^bg Tr^g eQ^fiov y.al 
vneQ Trjg Or]Qic6deog, nQcoTOi fiev dnb Or]^icov did di/.a 
VjfieQicov odov iJfificovLOL, exovTeg to iQbv dnb tov dr]^ 
^uiiog Jiog' y.ai yaQ zb ev 9r]^r]0i, cog y.ai nQOTeQOv 
e^iQr]Tai fioi, y.QLonQooconov tov Jibg TcoyaXfid eoTi. tvy- 
ydvei de /.cu dXXo ocpi vScoq y.Qr]vaiov eov, rb rbv fiev 
oqO-qov yiverai xUctQOv, dyoQr^jg de nXr]&vovor]g xpvxQO- 
zeQOV fieoaUj^Qir] Ti eon y.al to y.dQta yiverai ifjvxQov' 
tr]vr/avTa de aQdovOL Tovg yrjnovg' dnoxXivOfiivr^g dk Trjg 
r]fiiQr^g vnieTCU tov ipvxQOv, eg 6 dverai te 6 rjXiog -/ai 
tb vdcoQ yivercu xXiaQoV enl de fidXXov ibv eg t6 OeQiibv 
eg fieoag vv/tag neXdCei, Tr]vr/.avTa de KieL duiioXddvV 
naQiQXOvTCii Te fiiouL vv/.Teg y.al rpvxetai fiiyoi eg r]co. 
B7tr/Xr]0LV de avtr] f] /Qiqvr] /aXietai r]Xiov. 

182 Metd de I^uiiojviovg, did trjg ocpQvr^g tfjg xpdfifiov Sl 
dXXtov di/.a f]ueQicov bdov, y.oXcovog te ctXog eoti buoiog 
T(p ^fificovicjj xat vdcoQ, y.ai dvd-QConoi neQi avtbv or/.i- 
ovoi' t(o de X^Q^i' tovtci) ovvoiia AvyiXd eoti. eg tovtov 
tbv x^^QOv 01 Naoaiiioveg oncoQievvTeg tovg cfoivr/ag nrOAOTOV A. 183. 184. 311 

(poLTiovai. UjIO dlAvyD.iov dia de/.a riuEQecov a),Xcov odov i83 
€T€Qog aXog y.oXiovog v.ul vdcoQ y.al rpoiviy.eg ■/.aQrcocfOQOi 
TtoXkoi, y.aT(X7t€Q v.al kv toIol iriQOioi' y.al avd-Qcorcot 
ol/.eovai iv avTco toIol ovvoua FaQcxuavTeg laxL, ei^vog 
l-iiya ioxvQcog, ot ETtl tov ala yf]v eTiLcpoQeovTEg ovtcjo 
OTteiQovoL. ovvTOuojTarov (5' eoTi ig Tovg Jcotocpayovg, 
i/. TcJov TQLr/.ovta ijieQecov eg avvovg odog ioTi. iv toIol 
•/.al ol OTtiaO^ovoiiOL ^oeg yivovTai. dftLaO^ovoiiioL dh dLU 
Tods eiai' tu y.eQea exovoL y.ey.vcpoTa ig to eurtQoa&e. 
dia TOVTO OTcioco avaxcoQaovteg viuovTaL' ig yaQ to eu- 

TtQOoO-E OV/. OLOL T£ eIoL TtQOEfl^aXXoVTCOV Sg TTjV y^v tCJOV 

y.eQicDv. a).lo de ovdev dLarpeQovoL tcov aX).cov ^ocJov otl 
f.Lr] TOVTO, yai to SfQua eg naxvtv^Tcc te yal TQlxpLv. oi 
raQcxfiavTEg 6e ovtol Tovg TQCoyXodvTag AiOiojtag OtjQev- 
OVOL TOLOL TeO-QirtTtOLOL' OL yuQ TQCoyXodvTUL AiOioTtEg 
Ttodug TcxxLGTOL uvO-QcoTtcov TtccvTcov eIoI TCOV IjUEig TciQL 
Xoyovg arcofpEQO(.iEvovg ay.ovoiJ.Ev. OLTiovTUL de. ol tqco- 
yXodvtuL orpig y.ul oavQug xai tu toluvtu tcov EQTteTcov' 
yXuJoaav de ovdeuifj uXXrj TtUQOuoir^v vEvoiii/uai, uXXa 
TETQiyaai •/UTauEQ ul vv/TEQideg. 

^Ttb ds ruQUuuvTCOv dc uXXcov diy.a vusQicov odov is^ 
aXXog aXog te y.oXtovog /al vdcoQ, y.ai avOQCOTtoi TtEQL 
uvzov ol/iovoL TolOL ovvoficx EOTi y^TccQUVTEg, o2 avojvvfioi 
eIol /.lovvoL uvd-QOJTCCov Tcjjv 7)uElg i'(5/<£v' uXioL fcev yuQ 

OCpi EOTL }iTUQaVTEg OVVOUU, EVL 61 E/CXOTCi) UVTCOV OVVOftU 

ov6ev '/.iETUL. ovTOL To} rj^.ico vTteQ(iuXXovTL y.aTUQiovTaL 
y.aL TtQog tovtolol tcuvtu tu aiaxQa Xoi6oQiovTUL, otl 
ocpiug /uicov ETCiTQi^EL, uvTOvg TE Tovg uvO-QcoTCOvg y.cd 
T))v X^Q^l"^ uvtcJov. fiETu 6e 6l aXXcov 6i'/a ijftEQicov 66ov 
aXXog y.oXojvog aXbg y.uX v6coq, y.ul uvB-QcoTtOL tceql uvtov 

ol/iovOL. EXETUL 6e TOV u).bg TOVTOV OVQOg TCO OVVOjilCC 

ioTLjiTXag' eoTi 6e otelvov /ai /v/XoTEQEg Ttcxvtr], vipr]Xbv 
6e ovtco 61] TL XiyETUL cog Tug '/OQvcpag avTOv ov'/ olcx te 
eIvul i6iaOui' ov6i/OTE yuQ uvTug UTcoXEiTCELv vicpEU 
ovTE OiQEog ovTE x^H*-^^og. tovtov '/Lova tov ovquvov 

XiyOVOL OL iTtLXiOQlOL ElVUL. i^tl TOVTOV TOV OVQEOg ol civ" 

0-QCOTtOL ovTOL i/ccovvfiOL iyivovTO' •/uXiovTai yuQl-ltXctvTEg. 312 HPOAOTOT A. 184—187. 

ksyovrai de ovte euipvxov ovdev oirieod^ai ovre evvTtvia 

OQav. 

185 MexQL iLiev di] tiov IJtIuvtwv tovtwv f/w xa oivo^ata 
Tiov ev Trj 0(fQvr] :iaTor/.rj!.ievcov KaTaXe^ai, to d' ano tov- 
Tiov ov'/.eTi. 6iri-/ei (J' tov rj ocpQvr] fiexQt 'HQa-/leiov OTt]- 
lecov y.al rb e^co tovtcov. eoTi dh alog te (.leTaXXov ev 
avTfi dia de'/.a rjfxeQecov bdov '/.al avd^QcouoL ol/eovTeg. ta 
de oi/ia tovtolol jiaOL Ix TCJov allvcov xovSqcov oi/odo- 
(.UaTaL. TavTCi ycxQ i]drj Ttjg Aij^viig avofiiiQCc Iotl' ov 
yaQ av edvveaTO i-ieveLv ol toIxol eovTeg alLvoL, ei ve. 
de aXg avro^L /al lev/bg /al TiOQcpvQeog rb eidog oqvo- 
oeTaL. VTzeQ de r^^g bcpQinjg TC(VTr]g, rb nQbg votov xal 
(.leooyaiav rtjg yJil^vr^g, eQrifiog /cu avvdQog xal ad-}]Qog 
/ai avof-i^Qog y.al a^vlog Iotl i) X^^^Q^j '^"^ i/uadog eoTi 
ev avTj] ovdev. 

186 OvTCo ftev (.lexQL T/]g TQiTcovidog lifivyg an Aiyvmov 
vofiadeg eiol y.QeocpdyoL Te y.al ya/.a/TOitOTaL Ai^veg, y.al 
d-i]Xecov Te (iocov ovtl yevdfievoL, diOTirieQ ovde AiyvrcTLOi, 
/al vg ov TQecpovTeg. ^ocov fiiv vvv d-r]lecov ovd^ al KvQr]- 
vciicov yvval/eg Si/aLevoL naTeeo^aL dia Trjv ev AiyvnTCo 
~Ioiv, aXXa yal vr]aTi]iag cwTJ] /al oQrag ercLTeleovoL' ai 
de Tcov BaQ/aicov yvval/eg ovde vcov uQbg TfjOL ^ovol 

187 yevovTai. TavTCt /.lev dr] ovtco e^ei, to 8e TtQbg eorceQr^g 
tr]g TQLTCovidog }.ii.ivr]g ov/.eTL voficcdeg eioi Ai(iveg, ovde 
vofiOLOL TOLOL avTOLOL XQ^ofievoL, ov6e y.aTO. TCi TtaLdia 
ftoievvTeg olov tl y.ai ol vof.i(x6eg ecod^aoL rtOLeeiv. ol 
yciQ 6)] Tcov Ai(ivcov vofid6eg, ei fiev nccvTeg, ov/ exco 
aTQe/ecog tovto elnat, noLevOL 6e avTcov ovxvoi T0id6e' 
Tcov nai6icov rcov ocpereQCov, Ineav retQaeTea yevr]TaL, 
oXonr] nQO^dtcov y.aiovOL tdg ev tfoL y.oQvcpfoL cpXe^ag, 
fieTB^eTeQOL 6e avTcov Tug ev toIol y.QOTdcpoiOL, tov6s 
eLvey.EV cog fit] ocpeag eg tbv ndvTa xQovov yuTaQQeov 
(pleyfia e/ trjg ycecpaXr]g 6r]ler]Tai. xat 6id tovto ocpeag 
XeyovoL elvaL vyLr]QOTdTovg. eioi yaQ cog dh]d-ecog Ai^veg 
dvO-QConcov ndvTCov vyLrjQOTaTOL tcJov rjfielg Y6fiev' ei fiev 
6id rovTO, ov/ exco drQey.ecog elnaL, vyir^QOTaroL 6^ cov eioi. 
r]v 6e /aiovoL rd nai6ia onaofibg eniyevr]TaL, e^eiQr]Tai HPOAOTOY A. 187—191. 313 

0(pi ay.oi^' TQccyov ovqov arteiaavTeg qtovTai ocpsug. /.tycu 
dh TU XiyovoL avToi Ai^veg. S^vaiai dk zoloi voixdoL elol iss 
aide' iTVsav tov wTog aTrdQ^covzaL tov y.Tr^veog, QLTtiiovoL 
vrcsQ Tov dofiov, tovzo de noL^oavTeg ccTiooTQecfovOL tov 
avxeva avzov. d-vovoL de ^Xiio y.ai Ge?.i]vj] ^ovvolol. tov- 
TOLOL (.lev vvv rcdvxeg Ai^veg ^vovol, aTaQ ol TveQi rrjv 
TQLTiovida liuvt]v ve/.iovTeg t/] yJ^rjvait] /.id/.LOza, iiezu de 
T(p TQiTOJVL y.ai tio IToaeidecovL. Tr]v dk UQa eod^iiTu y.ai i89 
TCfg alyidag Ttov dya).udTCov Trjg yJd-T]vair^g ey.TcovAi^vo- 
aecov e7t0Li]oavT0 oVE/.^.r^veg' 7i).r]v yuQ /; oxl oy.vTivi] / 
eaihrig tcov AL^voaicov eoTi y.ai ol d-vouvoL oi e/. tcZv 
uiyidcov uvTfjOL ovy. ocfLig eioL uU^ ludvTLvoi, tu de u).).u 
ndvTU y.UTU tcovto e0Tu).TUi. y.ui dr] y.ui tovvoi.iu y.uTr^- 
yoQieL OTL Ix AL^vrjg ijy.ei f] otoXi] tcov nakludicov' aiyeag 
yuQ 71 eQL^d).).ovTUL \pL).ug TteQi Tr]v eo3rju -d^vouvcoTug ui 
Ai^voauL, y.exQLuivug eQSv&eddvcp, e/. de tcjov aiyicov tov- 
Tcov aiyidag ol "EkXrjveg (.ieT0vv6fj.aoav. doxieL d^ efiOLye 
yai r] 6).o).vyr] ev lqolol evO-avTU ^tQcorov yevio&ui' /.uqtu 
yccQ TUVTT] xQiovTUL ul Ai^3vOGC(L y.ui xQiovzuL y.u).cog. y.ui 
TioaeQug %7t7tovg av^evyvvvuL TtuQct Al^vcov ol "E).).r^veg 
fxef.Lad-ry/.aoL. d-aTtTOvoL Se Tovg U7ioO-vi]a/.ovTug oi vouddeg i9o 
y.UTdrceQ OL"E)J.r]veg, 7t).r]v Nuouficovcov' ovtol dk y.cui]- 
fxevovg d-d^tTOvOL, cpvXdaaovTeg, l^teuv U7tir] Tr]v ipvxr^v, 
b/.cog fiLv y.uTioovOL fir]dk vjtzLog UTtod-uviezuL. oi/.t]uuTU 
dk ovfL7tr]y.Ta e^ dvO-eQiy.cov IveQfiivcov rteQi oxoivovg eoti, 
y.ui TUVTu 7teQLcpoQr]Td. vofiOLOL fiev tolovtoloi ovtol 
XQiovTUL. 

To dk 7tQbg eo^tior^g tov TQiTCOvog ^tOTUfiov Avoacov i9i 
exovTUL uQOTrJQeg ijdr^ Ai^veg y.ai ol/.iag vofiil^ovTeg /.e/.zf- 
oS-uL, TOlOL ovvofia y.iexuL Md%veg' dl tu erci de^LU tcov 
y.ecpukicov /.ofiiovoL tu 6' eTt UQLOTeQU y.eiQovai, to dk 
ocofia fii).TCp XQiovTUi. cpaai dk ovtol bIvul tcov e/. TQ0b]g 
uvdQCov. r^ dk y/oQr^ uvrrj t£ y.ui /; ).oi7it] rrg AijSvr^g f] 
7tQog e07teQr]v 7to).).(p d-r]QLOjdeoTeQi] te /.ui daovTeQT] eoTi 
Trjg TCJjv vofiddcov yjjOQr^g. tj ftkv yuQ dr] TtQog Tr]v TjCo TTJg 
Ai(ivr^g, Tr]v oi vofiddeg vifiovoL, eoTL TU7teivr] Te v.ai 
ipufifuodr^g fiixQi t^ov TQttcovog ^torafiov, f] dk arcb tovtov 314 HPOAOTOY A. 191—195. 

t6 TTQog sarteQr^s, tj tcov aQOxriQiov, ooeivrj re v.uQxa xal 
daoia '/.al d^y]Qiojdi]s' y-al yccQ ol mpieg ol VTteQusydd-ees 
y.a\ 01 keovreg '/.aia rovzovg eiol y.al ol eXkpavxeg %e y.al 
aQXTOi y.ai da/iidsg te y.a\ ovoi ol rd yeQea exovreg yal 
ol y.vvoyecpaXoi yal oi dy.ecpaXoL ol ev Tolai artjd^eai rovg 
orpd-aluovg exovreg, log di] Xiyovral ye vtxo Ai^vcjjv, y.al 
01 ayQiOL dvdQeg y.ai yvvaly.eg dyQiai y.ai dl/.a nlrd-ei 

192 TioXXd S-r^Qia dy.aTaipevara. yard xovg vouddag di eari 
xovtcov ovdiv, dH' dlla roidde, TtvyaQyoL y.ai ^OQ/.ddeg 
y.ai ^ov^dlLeg y.ai ovol, ov/. ol rd xiQsa exovzeg dk)^ 
dlXoL aTiOTOL {ov ydQ drj nivovaL), y.ai OQveg, tcov t« 
yiQea tolaL cpoivi^L ol Trrjxeeg TtoievvTaL (iiiya^og de xo 
■d^rjQLOv TOVTO y.axd ^ovv eaTi), y.ai ^aaaaQLa yal vuLvat 
y.ai varQLxeg yai xQioi dyQioL yai di/.rveg y.ai d^cosg xcd 
7idvd-r]Qsg y.ai ^OQVsg, yui y.ooy.odsiloL ooov ts TQLTt)]xssg 
XSQOaloL, TJ]aL aavQr^aL s^ucpeQiaraTOL, xai GtQOvd^oi nard- 
yaLOL, y.cd ocpLeg oin/.Qoi, y.iQog ev s/.aarog exovrsg. Tctvrd 
TS di] avrod^L sari O^tjQia v.ai rdrtSQ Tfj dX?.)], 7t).)]v eXdcpov 
TS y.ai vbg dyQiov ekacpog de y.ai vg dyQiog sv AiiSvj] 
TtdiiTtav ovy eoTL. fivcov de yivea TQi^d avroO-L eari' ot 
/.lev diTtodeg y.aliovraL, ol de (^eyiQieg (ro de ovvoua tovto 
eaxL fiev Al^v/.ov, dvvaraL 6e y.ar '^Elkdda ylcoaaav ^ovvol), 
ol ds Ixivisg. slai ds y.ai yaliaL ev rc[) ailcpico yLVO/iievai, 
TfjaL TaQrr^aairjaL oiiOLorarai. Toaavra fiiv vvv -d-rjQia rj 
Tcov vo(.iddo)v Ai^vcov yfj exei, oaov rjiiisig loTOQiovTSg STri 
l^iayQOTaTOv oloi re eyevoiieO-a i^i/iad^ai. 

193 Ma^vcov de Ai^icov Zaviy/.eg sxovraL, toXol ai yvval/.eg 

194 rjvioxiovaL rd aQiiara eg tov noXeuov. xovrcov 6e Fvtav- 
r«g sxovxaL, ev toIol /iHl TtoXXov /lev /niXiaaaL y.areQyd- 
LfiVTaL, 7tollti) d^ eTL Ttliov Xiyerat drj/iiioeQyovg dvdQag 
TtOLesiv. i-iLXTOvvraL d^ cx)v rtdvreg ovtol y.ai frLO-ry/.orpa- 
yiovoL' oi Si acpi dcp&ovoL ogol ev TolaL ovQeoL yivovrai. 

195 yard tovrovg de Xiyovai KaQxrjSovLOL yeladctL vijaov rf] 
ovvofia elvaL KvQavrjV, /if/og uev 8irf/.oaicov aradicov, 
TtXdxog de areLvr^v, dLa^arov i/ rfg rjTteiQOv, iXaLicov re 
(.isarrjv y.ai d/irtiXcov. Xiim]v 8s Iv avrfj slvaL, s/ rfg al 
naQ&ivoL TCJov snLXf^oQicjov TtrsQOlaL OQvid^cov y.exQiuiroioi HPOAOTOY A. 195—197. 315 

niooT] l/. rrjg D.vog \prjyua avaffftiovai '/qvoov. zavTU el 
(ilv SGTL aXtj&etog, ov'/. olda, ra dk kiyszai yQacpo)' €ir] d' 
av Tiav, oy.ov y.ai iv Za/.vvd-o) l/. ).ii.m]g /.a\ vdarog nio- 
oav avaffeQOuevrjV avzhg lyCo wQeov. eioi uev /.al 7i).evveg 
al kiiivai avToO-i, »; d' ojv (leyioTrj avTetov e(idof.i^xovT(x 
Txodiov 7idvTrj, liccO^og de dioQyviog Iotl' eg TavTr;v /.ovtov 
/.aTieloi e.-i a/.Q(o uvQoivr^v 7rQ0odi\oavTeg, /.ai eTteiTev ava- 
fpeQOvoi TJi fivQoivr] Tiiooav, odfir^v fiev exovoav aofpd).TOv, 
TCt d' a).).a Tr^g ITieQi/.r^g 7tiooi]g uueivoj' eoyjovot de Ig 
).ce/./.ov OQtoQvyuevov uyyov T/;g Kiuvr^g' erceav 6e a^Qoi- 
otooi ovyvr\v, ovito eg Tovg aufpooeag e/. tov Xd/./.ov /.utu- 
Xeovoi. TL (5' av eOTteor] eg Trv Xiuvrv, V7io yfv lov 
uvufpaiveTaL ev t^ -O^uJ.uoot] ' »; dh UTciyeL tog TeooeQu 
GTCcdLa a7to Trjg Xifivr^g. ovTto ojv /.cei tu urcb TJJg vr\oov 
Trjg htl yii^vf] /.eiuevr^g ol/.oia eoti u).t]0-eirj. 

AeyovoL de /.al Tude KuQxr^dovLOi. eivaL Tr]g Ait3vt-g i96 
XioQOv Ts /.a\ uvd-QOj7tovg e^to 'HQa/.Xecov OTV^Xitov /.aTOL- 
y.rjfiivovg, eg TOvg e^teav U7ti/.ojvTUL /.u\ eS,i).ojvTUL tcc 
fpoQTia, d^ivTeg avia e^te^f^g 7taQa tt^v /.viiUTOjyt]v, eoiiuv- 
Teg eg tu TtXola Tvcpeiv /.UTtvov' Tovg d' ertixtoQiovg ido- 
fiivovg Tov -/.aTtvov Hvul e7t\ t/;v Occ^.uoouv /.u\ e^teiTev 
avTi Ttov cpoQTitov XQ^'obv TL&ivuL /.a\ e^avuxojQieiv ^cqoooj 
a7tb Ttov tpoQiitov. Tovg 6e. KuQxr.doviovg e/.^txvTug o/.i- 
TtTeo&UL, /.u\ i]v fiev tpuivrjui otpi u^Log 6 ;foi(7og Ttov 
fpoQTitov, uve).6uevoL U7cu).).uooovtul, r^v de fifj u^iog, 
eo^avTeg Ojtioto eg tu 7t).olu /.uxiuTUL, ol de TtQOoe/.O-oweg 
aXXov TtQbg cov e&ty/.av XQ^oov, eg o av 7t eiOtooi. ddi/.ieiv 
Se ovdetiQOvg' ovTe yuQ avTOvg tov xoicroi; urcTeod-UL 
7Tq\v uv Gfpi UTCLGtod-i] Tj] uSir] Ttov cpoQTitov, ovT l/.ei- 
vovg Ttov fpoQTitov a^tTeoOuL TtQOTeQOv rj avTo\ to xQi>oiov 

).d(i0JGL. 

OvTOL uiv eloL Tovg r]ueig exouev AlIHojv ovvofidoaL' i97 
/.a\ TOVTCOv ol 7to).).o\ ^aoL/.iog tov Mf^dojv ovts tl vvv 
ovTS TfjTe IfpQOVTL^ov ovSiv. TOOOVTO 61 Xtl v^to elrtelv 
7teQ\ Tf^g X^'^QK^ Tuvtr^g, otl TiooeQu eOvetc viueTui uvxfv 
y.a\ ov 7t).io) tovtojv, ooov r^ueig li^uev, /.a\ tu uev 6vo 
avTOxOova Ttov eO-vitJv tu 6e 6vo ov, Ai^veg uev /.u\ 316 HPOAOTOr A. 197—200. 

y4lO-io7i£g avtoxd-oveg, ol idv za nQog ^OQato ol de xci 
TtQog voxov zr^g ^dijHr^g ol/.iovTeg, ^oivi/.eg de /.aVE/./.rjveg 
19S emqXvdeg. do/.eet de uoi ovd aQexr^v eivai zig fj ^ijSvr] 
OTiovdairj ojaxe i] ^Joirj tj EvQOJTxrj naQaiS/.rj&ijvai, uXrjv 
KivvTCog fwvvrg' to yuQ drj avxo ovvoua fj yrj zijj norauio 
e'iei. avrr] de ouoir] xfj aoiGxrj yeiov Jr'jf.ajTQog y.aQTCov 
e/.rpeQSiv ovde ol/.e ovdev r^ aXXrj yli^vrj. f.i£Xdyyai6g xe 
yuQ eoTi y.ac envdQog nida^L, /.al ovre avyuov (pQOvri- 
tovoa ovdev, ovre o/.Iijqov nXeio Ttiovaa dedrp.r^rai' verai 
yccQ drj ravra rrg AL^vrjg. rcov dh e/.cpoQicov rov v.aQ- 
Tiov ravra uexQci rfj BaiSvXcoviif] yrj y.arioraraL. ayad-fj 
dk yfj y.al rf^v EveaTteQlruL ve/Liovrai' Ijv ey.aroora yaQ, 
erteav avrfj ecovrfjg aQLOra eveiy.rj, l/.cpeQei, fj dh ev rfj 

199 KivvTtL erti TQLr^/.ooiu. e'xeL de /.al f^ KvQr^vairj x^QV> 
eovaa viprjlorarrj ravrrjg rf^g AL^vrjg rfjv ol voucideg 
ve(.LOvraL, TQelg coQag ev ecovrfj d^iag d^co/Larog. TtQcora 
(xev yctQ rd TtaQa&aXuaaLu rcov y.UQTtcov OQyu uuuod^ai 
te y.ai rQvydad-UL' rovriov re drj ovyy.ey.OjiLLauevcov rd 
VTteQ rcov ^a/.aaoLdicov xoJQiov rd /leoa OQyd avyy.ouiLe- 
od-UL, rd iSovvovg y.uXeovOL' ovyy.eyouLorat zs ovrog 6 
(.leaog v.uQTtog, y.ul 6 ev rfj /.urvTteQrurr] rf^g yfjg TteTtui- 
verui re /.ul OQyd, ojore e/.TteTtorai re /.ul y.UTufii^QcoTUL 
b TtQcorog '/.UQTtog 'kul 6 rsXevrulog avf.iTtaQuyiv€TUi. ovrca 
eTt o/.TOi uf^vug KvQrjvaiovg OTtcoQy] eKe'xeL. ravru uev vvv 
ETtl Toaovrov eiQtjod^co. 

200 Oi. de ^eQeri/iirjg TLficoQol IleQauL eTteire e/. rfjg Aiyv- 
Ttrov oruXevreg VTtb rov ^Qvuvdeco uTtiy.uro egrf^v BuQy.rv, 
eTtohoQy.eov rfjv Tt6}.LV eTtayye).).6uevoL e/didovuL rovg 
alriovg rov cpovov rov ^Qy.eaiXeco' rcov de Ttdv ydQ fjv ro 
TtXfjd-og ueruirLOv, ov/. ede/.ovzo rovg ).6yovg. evd-uvru drj 
£Tto).L6Q/.eov rfjv BuQ/.r]v eTtl f.ifvug evveu, oQvooovreg re 
OQvyfiara vrt6yaLU cpeQOvra eg ro r£l'xog -/.ui TtQOO^oXdg 
•/.UQreQdg Tt0L£vfi£V0L. rd fiev vvv oQvyficxra dvrjQ x^^Xy.evg 
uvevQ£ eTtLxuX'/.(o uoTtidL, wde eTtLcpQua&eig' TteQLcpeocov 
avrfjV evrog rov reixeog TtQOOiox£ TtQog ro duTt£dov rfjg 
Ttoliog' rd fiev dfj u)./.a ea/.e /cocpd TtQog rd TtQ0oiO'X£, 
■Kurd de rd opvaoofievu fj'/j£a/.£ 6 y^u):/.og rfg uoTtidog. HPOAOTOY A. '200-203. 317 

avTOQvaaoxieg 6' av tuvtt] ol Bao/.aloi ey.Teivov tcov /7fo- 
aicov Tovg yecoQvx^ovTaS' tovto i-iev 6i] ovtco e^evQed-7], 
Tag de TtQoa^^olccg aTxe/.QOvovTO ol BuQ/.aloi. XQOvov dh 201 
drj TioXXov TQi{iouivciJv y.ul mTVTOVTOJv au(fOT6QCOv ttoD.cov, 
y.al ov'/, eaoov tcov neQaecav, jlf.iaaig 6 aTQaTTqyog tov 
tibC^ov f.irjavaTaL TOiccde. /.lad^cov Tovg BaQ/.aiovg cog xaTa 
IJ.ev TO iaxvQov ov/. cuQeTol elev, do/.co de aiQeTol, Tioiest 
TOidde. vv/.Tog TCxcfQOv oQv^ag evQsav eTteTSLVS ^vXa 
aod-evea vneQ avTr.g, /.UTVJieQd-e de e7iL7to),i]g tcov ^vXoiv 
Xovv yfjg eTtetpoQrjae, TiOLecov ti] ulh] yf] looTtedov. afca 
fjueQr] 6e eg koyovg TtQoe/.aXeeTO Toig BaQy.aiovg' ol 6e 
aoTtaaTCJog vTtiy/.ovaav, eg o acpL eu6e ouoloyirj XQV^^~ 
ad-UL. Ti]v 6e 6uo).oyir]v euOLevvTO T0Lt]v6e Tiva, ejtl Trjg 
y.ovrtTijg TCiCfQOv Tduvovteg OQ/.La, eoT av f] yrj avTtj ovtco 
exfj, LieveLV to oq/.lov /.atu xw?)jv, y.ul BuQ/uiovg tb vrto- 
TsleeLv [cfcxvuL^ u^ir^v ^iuoL/.el y.ul TleQaug fa]6ev aK).o 
veoxuovv xuTU BuQ/.uiovg. ueTu 6€ to oq/.lov BuQy.ulOL /.tev 
TtiOTevouvTeg tovtolol ultoi Te e^r^LOuv e/. tov aoTeog 
y.UL Tcov 7to).et.iicov eojv TtUQLevuL eg to Telxog tov (iovXo- 
l-ievov, Tug TtvXug Ttdoug avoi^avTeg' 01 6e UeQaaL /.utuq- 
Q^^avTeg Tr]v y.QVTtir^v yecfvQuv ed-eov eoco eg to Telxog. 
y.UTeQQr^^uv 6e tov6s e%ve/.ev Ti]v eitoir^auv yecfVQUv, %va 
eu7te6oQy.ioLev, TUfxovTeg Tolai BuQ/.uioLat XQOvov /nivsLv 
aisl To OQ/.LOv oaov uv f] yrj fievj] y.UTU tots slxs' y.uTUQ- 
QTQ^uoL 6e ov/.eTL efLevs to OQy.LOv y.UTU x^^Q^v. Tovg (.lsv 202 
vvv ULTLCOTaTOvg TCJov BuQ/.aicjov f] ^eQeTiuT], eTtsiTS 01 e/. 
TcJov IIsQaicov 7tUQe66S^r]auv, uvsa/.oloTtLas y.vy.).ca tov tsl- 
Xsog, Tcov 6e ocfL yvvuL/.cJov Tovg fxu^ovg UTtoTUfiovaa 
TteQLeoTL^e y.ul tovtolol to TSlxog' Tovg 6s XoLJtovg tcov 
BuQy.uicov Xr^ir^v ey.ikevae d-ead-uL Tovg IJeQacig, 7t).r]v oool 

UVTCOV i]aUV BUTTLCc6uL TS y.UL TOV CfOVOV OV flSTUiTLOL' 

TOVTOLOL 6k Tr^v TtokLv e/teTQeipe fj <^eQeTifii]. 

Tovg cov 6r] ).oiTtovg tcov BuQ/uicov ol IleQOUL av6QU- 203 
Tto^LOUfievoL U7tr]Lauv o/tiaco' y.ul e^teiTS e/ti Tr^ KvQr^- 
vuicov Tto/.L eTtiaTr^ouv, ol KvQr^vuloL XoyLOv tl urtooLSv- 
f^evoL 6Le^ry/.av avTOvg 6Lct tov uaTSog. 6LS^L0vor]g 6s Trjg 
atQctTLfg BccQv^g fiev 6 tov vuvtl/.ov aTQUToi- OTQUTrjbg 318 HPOAOTOT A. 203-205 

iy.iXevs alqieLv rr^v 7i6)uv , u-l^iuoig de 6 tov netov ov'k 
ea' ertl Baqytijv yag an:ooxa),r^vaL /iwvvrjv ^Ellrjvida rroXiv, 
eg dLe^e/.&pvGL y.al uo/iivoLaL Itii Jibg Avv.aiov ox^ov 
/^ieTe/iiiXr^oe 0(pL ov oyovoL rr^v Kvqr^vriv. Y.al eneiQiovTO 
to devieqov ^iagiivaL ig avTr^v' oi de KvQr^vaioi ov neQLCo- 
Qeov. TOloL de UiQorjOi ovdevbg /iaxoi.iivov (pOjiog ivineae, 
ccTTodQauovTeg Te oaov e^tr/.ovTa OTadia Kovto. idQv&ivri 
de Tio OTQazonedio Tai-T)] r]).&e naQ JjQvavdeco ayyeXog 
ano/.a/Mov avtovg. ol de IliQoai KvQtpaicov der^i^ivTeg 
eTtodicx acfi dovvaL eTvyov, ha^ovreg de TavTa ana)Xaa- 
aovTO eg tyjv A^iyvnTOv. naQaXa^ovTeg de to ev&evTev 
avTOvg Ail^veg Trjg Te iaS^ijTog eive/.ev /.at Trjg a/.evfjg 
Tovg vnoXeinoaivovg aincov y.al ene).y.oi.iivovg ecpovevov, 
ig ig tt^v A)'yvnTOv ani/.ovTO. 

20i Ovxog b IJeQoicov aTQarbg Trjg AL^vrjg e/.aaTaTCO ig 
EveansQidag i)l&e. Tovg de i]vdQanodiaavTO tcov BaQ- 
y.aicov, Tovrovg de i/. rrg Alyvnrov avaanceOTOvg inoirj- 
aav naQct [iaoLHa, ^aoLlevg di acpL AaQelog edco/.e Trjg 
Ba/.TQirjg xcoQr^g y.co/ir^v iy/.ajOL/.rjaai. ol de Tjj y.cofir] 
TavTfj ovvofia e&evro Bc(Qy.r]v, rjneQ ert y.ai ig l/^f r]v 
or/eof.iivr] iv yf] ti] Bay.TQir]. "*■ 

205 Ov f-iev ovde t) ^eQerifit] ev ti]v t6r]v >iaTinXe^e. cog 
yuQ di] TUXLaTU i/. Trjg AL^vt]g Tiaauiv)] Tovg BuQy.aiovg 
anev6aTi]ae ig Tt]v A'iyvnTov, ani&ave y.ay.cJog' tcoovaa 
yccQ evXicov e^iteae, cog uqu avd^Qconoiai al Xir^v iaxvQat 
TLiiicoQiai nQog d^ecov inicf&ovoL yivovTUi. r] /lev dt] 0eQe- 
Ti/ivg Trg Bcxttov toluvtt] Te y.ui Tooavzri TL/icoQir] iyiveTO 
ig BuQ/.aiovg. O ..*^l-"'l PA Herodotus 

4.002 Herodoti Historiae 

A2 

1869 

v.l PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY