Skip to main content

Full text of "Hikayat Si-Miskin"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and hnally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specihc use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
4r ^^^ jyr 
,\TYQ/t. 
"^KABi^^ 
lOogle 
HIKAYAT SI-MTSKIK riTGEORrKK Doaa J* a A. VAN DISSEL. LEIDEK. — 1 Diqitizecl by ^ .Google 

TUr IIMlV/rDCITV Ar MiniJinAKt linnAnir-n Digitized by VjOOQIC (i h ^joA '^^» ''^' -^ t ■ ' ^ HIKATAT SI-MISKIK UITGEOEYEN DOOR J. S. A- VAN DISSEL. BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ 

TOOBBUK 

E. J. BRILL. 

LEIDEN. — 1897. Digitized by VjOOQIC 

ROEKDRUKR£RIJ YOOrheen E. J. BRILL TE LEIDEM. Digitized by VjOOQIC Z\ i'l,'^A 1. Wil een tekst zich leenen tot de beoefening van een 
taal^ dan moet hij aan de nayolgende eischen yoldoen: 

1® eene rijke yerscheidenheid yan grammatische yormen; 

2° een eenyoudigen levendigen stijl, waarbij yooral tropen 
zoowel als grammatische en rhetorische tiguren in vol- 
doende afwisseling te yinden zijn. 

Aanbeyelenswaard is het, dat de intrigue niet te saai 
zij, doch dit is eene omstandigheid , die yoor de beoefe- 
ning yan weinig belang is. 

2. Onder de vele gedrukte maleische teksten nu, zijn 
er slechts enkele, die aan deze eischen in allen deele be- 
antwoorden. Het geyolg daaryan is dan ook, dat den 
docent in de maleische taal, wat aangaat de keuze van 
leerstof, de handen gebonden zijn. Hij is — wil hij geen 
nadeel toebrengen aan de wetenschappelijke methode yan 
zijn onderwijs — yerplicht , jaar-in jaar-uit, zich yan dezelfde 
teksten te bedienen. 

Elke yermeerdering derhalye van geschikte leerteksten ^), 1) Ver8chil maak ik taaschen /^^-tekBten en leet-iokiitn. Het onderscheid 
tasschen deze twee categoriĕn wordt helaas b^ het beoefenen van een taal Digitized by VjOOQIC kan niet anders dan met groote ingenomenheid begroet 
worden. 

Het is dan ook om die reden, dat ik als eerste van een 
serie leer-teksten de „Hikayat si-Miskin" uitgeef. 

3. De „Hi}cayai si-MisBn' beleefde te Singapore reeds 
eenige herdrukken. Terwijl het daar en op het schiereiland 
van Malakka door oud en jong gelezen wordt, is het in 
ouze bezittingen weinig of niet bekend; en toch verdient 
deze „Hikayat" wel eene nadere kennismaking. Voor de 
inlaodsche bevolking is deze tekst van waarde om de in- 
trigue, die zoo echt met haren literarischen smaak overeen 
komt, voor den philoloog door den rijken schat van phi- 
lologische eigenaardigheden, voor den lexicograaf door het 
voortreflfelijke materiaal, dat hij er in vindt, om bij den 
treurigen stand, waarop de maleische woordenboeken nog 
staan, aan zijn copia verborum een vasten basis te geven. 

4. De „si-Mi8kTn" zooals deze „Hikayat" ten onrechte 
in de wandeling genoemd wordt ^), kan men rangschikken 
onder de mythisch-ethnologische verhalen , waartoe o. a. de 
Hang Toewah behoort. 

De maleische novellist kan niet nalaten, aan zijn rijke 
fantasie den vrijen teugel te vieren, vandaar dat hij in 
deze „Hikayat's" ons de wonderbaarlijkste dingen opdischt; 
doch ondanks dat, vinden wij daarin een schat van prak- 
tische ethnologie, zoodat wij dankbaar mogen zijn, over 
zulk materiaal te kunnen beschikken om met a. s. O.-I. 
ambtenaren te behandelen. al te vaak nit het oog verloren. Zelfs in het in vele opzichten aitmnntende 
werk Tan Dr. Lichtenfeld: „Da8 Stadiam der Sprachen", wordt nog veel te 
weinig op dit ver8chil de aandacht geve8tigd 

1) Vergel. de HoUander, Handleiding hij de heoefening der Maleische taal 
en letterknnde pag. 844, N^ 88. Digitized by VjOOQ lC 5. Bij de uitgave van de sirMiskin^ heb ik met het oog 
daarop , dat het een leer-tekat moest worden , een paar tech- 
nische wijzigingen ingevoerd. 

De eerste wijziging is niet van ingrijpenden aard. Ik 
heb nl. l^ den tekst in hoofdstukken verdeeld, deze zoo- 
veel mogelijk in overeenstemming brengende met den loop 
van het verhaal ; 2° dikwijls nieuwe regels laten beginnen ; 
3® telkens om de vijf regels een cijfer geplaatst. 

Bij de andere wijziging moet ik langer blijven stilstaan, 
daar zij iets nieuws is. 

Ik ben nl. door de bekende bereidvaardigheid van de 
Firma E. J. Brill in staat geweest eene interpunctie toe te 
passen. Dat eene interpunctie het lezen van een tekst ver- 
eenvoudigt, behoef ik niet nader uiteen te zetten; door het 
invoeren van leesteekens, zal ook, hoop ik, het streven 
naar transcriptie langzamerhand ophouden, want mijne lang- 
jarige ondervinding als docent heeft mij geleerd, dat een 
getranscribeerde tekst niet gemakkelijker wordt verstaan, 
omdat er met latijnscAe letters staat b. v. benteng en niet 
met maleische iXXjf doch omdat op den getranscribeerden 
tekst de interpunctie der moderne talen wordt toegepast. 

Een interpunctie toch geeft rustpunten aan het oog en 
daardoor ook aan den denkenden geest. 

Met het oog op de historische wording van het Arabisch- 
Maleische alphabet, bega ik door het invoeren van een 
interpunctie in het Maleisch ook geen ketterij; ik wil ten 
overvloede nog wijzen op het analoge ver8chijnsel, dat de 
«Pĕres Jesuits" te Beyrouth reeds eene gedeeltelijke inter- 
punctie in praktijk brengen op hunne arabische uitgaven 
voor eerstbeginnenden, zoo ook op het nog oudere voorbeeld 
van de latijnsche teksten , die oorspronkelijk van geen lees- 
teekens voorzien waren, terwijl in de nieuwere uitgaven Digitized by VjOOQIC 6 

der klassieken meer en meer de interpnnctie der modeme 
talen wordt overgenomen. Dit yolsta, om mijn standpunt 
nader toe te lichten. 

6. Bij het yaststellen van de type der leesteekens, heb 
ik mij door het Javaansch laten leiden en schrijf als: 

komma een / 

kommapunt „ // 

aanhalingsteeken „ «* 

punt „ o 

De „punt" is reeds in het Maleisch bekend. 

Bij het opslaan van den tekst, zal men zien, dat de 
toepassing van deze teekens niet iu het minst hinderlijk 
is. Dat het voorkomen zal, dat deze of gene zich hier en 
daar niet vereenigen kan met mijne methode van inter- 
punctie is begrijpelijk , doch dit heeft natuurlijk met de 
zaak zelve niets te maken. 

7. Wat de spelling der woorden in de „si-Miskin" be- 
treft, komt het voor, dat; 

1° op enkele woorden geen consequente spelling wordt 
toegepast; zoo vindt men ^L en sL* Juub^^ en 
JuL4-My, ^AjU^ en ^[S en nog een paar dergelijke 
woorden. Het zou voor mij een kleinigheid geweest 
zijn, een uniforme spelling te volgen, doch in een 
leer-tekst hebben zulke afwijkingen hunne paedagogi- 
sche waarde, vaudaar dat ik ze liet staan. 

2^ als eind-^ een g in plaats van een ^ gebruikt wordt. 
In alle Singapoorsche uitgaven wordt dit systeem ge- 
volgd. 

3° woorden die op a eindigen, worden gewoonlijk met 
een | geschreven, b.v. 15^5', LimIs> enz. Digitized by VjOOQIC Yerder yindt men nog een paar afwijkingen, die licht 
in het oog yallen; het is hier de plaats niet om nader 
oyer deze spelling uit te weiden, ik hoop elders in den 
breede hierop terug te komen. 

8. De woorden, die niet in de woordenboeken staan 
opgegeven, zijn door den docent met een weinig kennis 
der yergelijkende taalstudie gemakkelijk te yerklaren. Ik 
heb hier alleen eene opmerking te maken oyer den naam 
^tw^ , die in den tekst yeelyuldig ^IIa^ wordt gespeld. 
fie aAeiding yan het woord in aanmerking nemende, moet 
ik aan ^Iul^ de yoorkeur geyen. Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC INHOUD. HooFDBTUK I. Lotgeyallen van ^jjJLmjo ^ . Geboorte van 
ĕjOjS\sLio . Ontstaan van het rijk (5;Li« v,.aamJ . Geboorte 
Tan ^y^ 5Lu blz. t— !♦. 

HooPDBTUK 11. Bezoek der kooplieden te ^^Lia» ^.AamJ* De 
twee kinderen van ^./SJami^ ^^ worden verbannen. 
De stad ^5jLm s^a^J brandt af blz. t»— 11. 

HoorDSTUK III. Wederwaardigheden van «uo^KLo en zijn 
zuBJe. Scheiding van broeder en zuster. Yerhaal om- 
trent ^sLm KJOa^. Deze vindt het zusje, dat den 
naam ^£)yiUo ^Lo krijgt blz. H— ri. 

HooPDSTUK IV. ^sJbo «^Lo vertelt haar levensgeschiedenis. 
Haar echtgenoot gaat gjoJS^sLo opzoeken. Yerdere lot- 
gevallen van auoj/KLo. Hij komt in het land der 
LmJLmo^ en vlndt daar de prinses ^'w^ L^^^ waar- 
mede hij in het huwelijk treedt. De LkM^AdMj»^ gaan 
uit om harten van wilde dieren te zoeken blz. \^\ — i/^i^ . 

HOOPDBTUK V. BjOjSULo en zijn vrouw ontvluchten het land 
der Lt»Lftiwu?i- Hij wordt door een Oy^^ in zee ge- 
worpen; door een yj ^^>X^t ingeslikt, wordt hij weer 
op de plaats zijner bestemmiug aan land gezet. Hij 
maakt zich aan zijn vrouw bekend blz. i^ie — ^y. Digitized by VjOOQIC 10 

HooFDSTTJK VI. ^iljj^ ^4^ wordt door den yorst van het 
land aan het hof genoodigd. auo^i^KLo maakt zich aan 
zijn zuster bekend. Straf yan den o^^u blz. dv — Hh- 

HoOEDSTUK VII. «^wS^LLo gaat zijn ouders opzoeken en 
vindt hen in armoedige omstandigheden blz. % — v1. 

HooEDSTUK Vin. gjo^Ui/o komt van zijn reis tenig. Op- 
tocht van ^LaS' JCjU3 . m^^Lo gaat met zijn zuBter 
naar hun ouders blz. y^ — a1. 

HooPDSTUK IX. De vor8t van «a3jJ kXj\ maakt krijgstoe- 
rustingen tegen auoJl%Lo. Gevecht tusschen de twee 
legers blz. a1— t*t. 

HooFDSTUK X. De krijg wordt voortgezet. De vader van 
auo^^^kLo zoekt zijn zoon op. Ver8chillende legerscharen 
komen bij elkaar. Ljo LJuI rukt tegen auoJ^kLo op 
en sneuvelt. ^ty AJ^ L^4^ ^^ ^^^^ broeder opzoe- 
ken blz. tM— iJa. 

HooFDSTUK XI. Huwelijk van L^d» iLo met Ljul Uul^^y 
zoo ook van ^L5 jCui met ^jXXx blOji . USL^^ 
kjul wordt koning in het rijk ftZ3«j aUjt . ^t^A^ t^g*^ 
gaat naar het land \^(Xj\ y^^ blz. itA— tM. 

HooPDSTUK XII. De schoonouders van auo^t^Lo zoeken hun 
kinderen op. Zij keeren rijk beschonken terug. Elk 
jaar maken de onderhoorige vorsten bij auo^S^t^Lo hun 
opwachting blz. tt**l — tl^t. Digitized by VjOOQIC DRUKPOUTEK Jlz. 4 
„ 6 
„ 10 


reg. 7 
„ 13 
„ 14 
lees 
„ 
„ 


VL*JI5 


„ 10 


„ 16 


m\ji jU^I 


„ 


ta^t^ iOil 


„ 11 
„ 12 


„ 12 
„ 3 
„ 
„ 
„ 12 


„ 18 


«jur ^ 


„ 


jjuriLuM 


„ 13 
„ 15 


„ 9 
„ 10 
„ 
„ 


s^l^ 


„ 17 
., 18 
„ 19 


„ 14 
„ 21 
„ 5 


a 

h\ 


„ 
.1 
,. 19 


„ 21 


d^\o 


,. 


Ja«b 


„ 20 
„ 21 


" 5, 
„ 4 


J^>> y*^yi >-»l^ 


„ 
„ 


^'tM \J^ y*->f 

sir 


„ 22 

„ 25 


„ 13 
„ 14 


i5ljal 


„ 
„ 27 

„ 28 


„ 20 
„ 20 
„ 
„ 31 


„ 8 


e^L» 


„ 


a^ 


„ 31 


„ 21 


c^»^<> 


„ 


e^^«> Digitized by VjOOQIC la Blz. 33 reg 


. 21 


^;*' 


ees 


y^^ 


„ 36 „ 


16 


Juy(i(> 


». 


jLyib 


.. 36 „ 


23 


JUuJOj^ 


>. 


"j/ 


„ 40 „ 


3 


li^^'^ 


.. 


e^'«> 


„ 41 „ 


24 


5y»L»(> 


- 


^yoUo 


„ 45 „ 


2 


S^ 


>} 


" ^ 


„ 51 „ 


5 


tSyeU 


>» 


Sy&LM 


„ 51 „ 


24 


^; 


M 


<^y) 


.. 83 „ 


18 


^s^ 


- 


(j^ 


„ 54 ,. 


8 


tr^ 


M 


t)^ 


« 54 „ 


14 


yjXxLjr[f 


f* 


e)-^*^ 


„ 56 „ 


24 
tf 


u***^ 


„ 57 „ 


16 


^ 


ii 


^ 


- 64 „ 


11 


kJjSLjJ 


ii 
„ 73 „ 


3 


^tX*» 


»» 


sJJuJ» 


„ 75 „ 


2 


&Xjt 


1i 


&xil 


„ 77 .. 


19 


sJU^L» 


V 


kJU&U 


„ 84 „ 


21 


^^ 


ii 


iSb 


„ 89 „ 


3 


«^t 


ii 


&.a2il 


» y^ „ 


24 


V»!; 


»» 


S^; 


., 95 „ 


19 


^^^^i> 


ii 


<J^;^t> 


„ 96 .. 


21 


^i 


ii 


r^ 


„ 101 .. 


11 


)^f 


n 


/^y 


„ 106 „ 


14 


^^ 


9i 


^"^ 


„ 112 „ 


14 


«jur 


ii 


»i\jS 


„ 121 „ 


9 


c^^ts 


ti 


c^^b- 


„ 127 .. 


1 


JUOAil 


1* 


&.aAJt Digitized by VjOOQIC \n jCuMb4)Jb r^\) {^\ JX^ ij\i> M^I;Lo p'^ ^UaJU 
i^^Lu.^^^i/i ^^[3yS ^\oS ^Lo ^U^r aJUJC^y ^^1 

aJ^ Vjy ^*/*^!^ 'eH/^ x AAfl»M. ^;^Aljt 1*-.!^ jilM» <Xo 

^^U l^joLo plp ^l Sx /Sbl Uja. (^^ e^y^ v5' 

I^La^ ^l4> ^5-^Vi s^-AM (jMbJ^i^ LT^^' ^frl) ^ ^*** \J^^ 

%i4> kJLaaJCo4> / ij^ %jLj &j iX3 Sl^o ^jl Mi aa^, 

^^l^ '^5*^^ *3Lsu- «iil ^^*> ^^,1 

/uA^^U aJ^I ^j^lji'^^ &Jb* &j»l^ 

(JljJ^ ft3U. &^t pjCu-^Lo ^JUU 

^j5l 4>Lj / ^jyAx}\^ e^LJ U 

&AJLe^ s^il^jb |vJU 
ov^LjlII^ ^^T^' r Digitized by VjOOQIC irt l6 !•• ^L^ ij'^ ';^' ^*^* P^^l; <-^ '^' ^07^'; JuLam ^^o 

JLjo /abl jui^KLo a^^y^ ^jlkJL^ Jl-a^ ^b &jl I^J^I 
jX-i ^^4> g^ ^^^r^^U^ ^t4> c^;^ vj'*^ L^;^ 
IU4A* VJr^ «^r^' 05"^ auo^l^Lo ^'^ «Xo /&^l l*plp 
^jAA^y^ ^lj (jJLio <X-^ /&m''I^ JuJo JOj JuL^I JUS* 
^^Lm IpjuJLo ^1^4^ jL-ii' sLSo 15!^ (J^J^lT^L*;^ v:>'*> 
^^ycAityj ^l &JljuJCr a^Uci ^ Ij J^l UJia.y pl^ ^jli> 
ad^^l /Jlu ^Ij v,4JLa^ 4>I ^LjCc^ /jO(>l dJS «LjI I^JlS" 
^^LT/ibl l^jLr^yjiil^ dJS ^dJ^ ^\ v5l^ /-*v:;l^ «Jj» 
JujCr ^y JuU' l^jLr ^\y^ ^^O^yS^ ^\y2 jJl-jLs^ 
^^Lm* JCjo /^vj^^^ ^jl^ iJLl^L^ /(^I/ ^;b /aL^I 
^3-U^ uy*^' «-^HH^ v57^'y «J^ '^^ ^^*^ 75' \J^*^ 
'y=^^ ^^ *^/jrV ^^'^ ^^''Lr^^r? u'^ r^T^ v:^'*^ 

r^y^;^ ^ i>i /^^ ^yy ^ 4>l ^yjj^^ ^yS^ ^ *>' 

YLx^\uo JLjo SLjI ftJL2^ oSLsJI iuo^ IJULJ ^l ^ 

jCo /b/ ^^ju^aju^ ^^ ^^LTyULo pjijij' j^,u 

«JjLjyjLjAjo vjji (5;^' ^5^"^^ |j*> «^y';U p-';4^ ^UiJLm 

I* l^ JjLy. Joo /1 >j ^ ^^JLT sJLLst> M i-pl^ JjL- 

^)|4> JJ^ «X^ n^Sj y^yJ^ cT'^/^ «J^^^Lo ^^iX^I Digitized by VjOOQ lC r. ^T^^r^ v:)'^ x^^l;Lo j^^iS jXJ^yj ;^Lo ^t ^f>^f^ 
&)LJLie ^jXJjo ^t4> f^l; JjL» iJ^I 0(>U(> /^;l^«> vj^l 

/^jiy lP' J^ u'*^ ^*^'*^ 'y^r* ''e?^ ^'^ ';'^ 

/j43uo 8^) 8%Am# ^jaJLo y^yJ LT^) '^^ ^ »' ^^' (C^^*^ 

^l«> «^kyi^Lo pp-lj-4^ ,j^ o*>ULo ^'t^j^^ j^j^JuJlCi^ «Xjo !♦ 

«iju^^j ujH ^)*^ ^ ' *^' v5^')^ 'h^ ^sy^'^ 

^^i^i' ^g^ ^t^^M, v5;r^ c?^*^ (5^^^ V^7-* S^A^ 
«Xo / ^A^A^^ &Jfl^ yiy» ^^ IpL^ v57^ iJ^ "^^^y^ 
^;^ v;^7-^ |J'^ ^^ ^JLJj» v^yeJuo ^b l'-.l; J^ 
^l^b ^^-^^x^ iXo /^^4> i^^^Jp^ «JUbi4> ^i^y^l l;4X3l (d 
yj»l JJCS' Swaai |JU 8L& ^^«> JiyM^ aJuii Jy «fJs-^ 

^4>,Xil^ y^ ^\ iijf ^jy^ ^^yS ^;*L^ 1/ U-^»*> 

/ &jt ^J^4> ^tsXAjo 94X1^ ftJLLM* o<» {^^Xx^s JJum ^^aS" {^)y^ 
^fji)ylfyn /^^•La.l^i' j^l v^;4> *ij;^ (J^ J^ tXo 

v5Juuo JjLm jCdo /^LxasswX!m« v^^ ^^!) JJ^ yoLsUjo f* 
fti^l ftJjuJL»»y4> vj|^.ijujl v2;xJLjCyu ljcxi^ &Axt^ iJLJb» 
fti4X^ v5rH^ c)^ JJ»^ tX« /^joJJ^ ^:)*^^ ^A^Lo 4XJJ^ 
JJCam (Xje /^^^Lj Y\jjS^j3 4>Lj ^^jJCmuo ^AAi JJLmw 4X^5^ 
v5Lum /^^JLuj a(jLs}^ aJUl J^ L£4> ^LaJL^ ^:)^ 4^r^ Digitized by VjOOQIC ^lj iuoySU[jo ^L g x> jC>e ^lAJtj iXjo sJl^ K-X-g- M» 
goL> ^2^.Xj)^lwi ^jmJ>^L^ k,JLa,0..)Lj4> ij^ ^wa.aJ|^' 

/lutj f(Jjt JJCm* iJ^t 0(>UD4> &Juii (JmJL^ &ayf l4>L«r^ 

d yca^ ^ 4>i /cjJuls' ^jCa^ ^ 4>i /^iy yXio ^ 4>t 

^l^ ^SUjo ^ 4>l / j-JuJ ySJu^ ^ 4>l /^j"*^';*" e^ 
(^JLjI fftA^o ftJLu5Lo /^jjI^ ^4> Y&^\jo f^ja^^\Sikjt 
mxxj S\ji> ^yj ^Ju*, /^JumI ^) x^^t%Lo ^l>4^ ^^lpLi 
^5^ A^^^ (5^*^ ^;-^' &JL5jt4> JCo o^U^^ iJLuCoo 
!♦ ^^^ /M e)*^,; *-i-3l;-H^^ tX^ /M t;4Wt ^^ 

^l^ (XJo /^A,t;LAju« f,A*a. Uj^ ^^r^ ^y^ isir^ 
^y» *^;^ ^^ /l;4>^*K' «jU^ ^^ t^jLjl ,j^ ^L» 
^^1 (Xo /l^4> I^JlaLo _I; ajy &g^(> <(J^ °(5^^ '^^ 
^jX^\jL^ j^Lo ^l ^ji^y» '^;^ '^^ ' l;*^^**^ oUjo 

td — Ij JC-jo /&jI ^;)ly*H^ '^UiJO ^ f L (3Jl JX4«* yj^^tJ^i 

^jjL^I «JLjj^* /I;4>j*K' J^ «jU^ «JI^jCi- ^^ iLJ ^)^ 
-.1; jCo ,&jl t* l^ ^3J| JjL, ^^^UCi ^2>X]lbyA^ g^ 4 

^y» idjpyS /l;4>^*K' «jU^ jJI^ ^^ ^^ ,jyy«y^4> 

&jl l;JOl ^yo ^^^1 *JLuolj tXo onXo-Lo ^ ^^ SLo^ 

l** ftJbl^.«j^ Ul^J^t v<-aJ^ JOJC^ JCjo /iUl SUo^ &£^ 

^^A^ 'J'^;It^ JC^ 'M ^^I; (J^t J^ ^AlA^y ^aJLo 

(J«^l4> JUULj iJ^I ,jJC;4>^4>4> JCo //^^UUi''!^^^ /;3^U 

cj^l^^S^';^ I^^A^-^Loyc^ ^^ c)'^*^/? ,j-^*Kl4 ^i>^ Ct M> 
«JUbb u^ k y,gl l^juj' julCj ^yut jCdo /£;l^(> I^Luue Digitized by VjOOQ lC l^A JuLajI ^jJ] Oj£j ajy rr^*^ o'^ (3-JLit> lCo /i* i^ 
aJbuM oLjy^ jjljj ;3^U ^I^b4>^ /1(^1 «^uuCS" l^4xr jojG 

aJ^^JLT ^yi I^Jl5^ joij ;5y^' ^'^^ wi^l^Lc ^U-^ lCo 

vjlo abl JUJo JUU ijy («^(^ ^l(> <3JLi(> iX^ /JOJo 

^^jX9«>^(>4> l^ Jl5^ Ja5o OLjO SjLdkM ftJljuM o ^^t*(jMUL£ljO 
^Lo f^l; JJLi iJ^I vJ4>UD(> ^jywyUO^^UoU ^Lu^^^Lyy ^l4> 

KA^I /{'(JL^O ^"(5^^ (J^ J^^ (X4 'c)''^^^^^ (^^ 

jtJ^A^ ^^ |%jux ijiU o(>^(> |JLo aJ^ &Mt v5;'^ '^^ '* 
abl i^Jwuo ^Lo ^%y v^^Lo auuw^LMi L£^ aJLj /^U y^jS 
^U^ <XjlAftj Jlj^Jl^ jXyv (X^ '^fr!; <3^' ^^ Vj'^ 
^j^Luo aJjuXij ^^ <s^'7^ ^ J^'**' ^ '*^'^ cJ^ 
^ 4>l /wl ^La,^ J*^«; J^ ^5^f; ^V ch^»*^^';^ 
/ |»;L ^^^1^^ A^ 4>l /;^La- ^Lo^jjb ^b lt>^ fLuJLj Id 

l;L^ l^4> /^jJL^^^Lo.i (jMja:^ v5^M^ /au^Lr^(>LjLo ib (>l 
/f;Jol I^La^ I;4XjI /^;jh^ ';'-^ c>*=^ 'A^^ ';'-^ Aj^ ''^*> 

ULC^ ^I; ^i!^ I^JO^ l;L^ l;ja^ /^^ l;L^ ;5^ 

/abl l-pl; ^l JX- y^^^.y^ e^^; C)^*^ •'(^^'^ 1^^^ 

1*^1; (JjI JJlyy O;^ ,jH-i4> ^^^^.y^ ^g-^ <Xi^ 4>Lj l*» 

ox^' ch^i^^s^^ yu^ u'^ M/^ 

jCo / jL^Lub JCjul^ JlJ JCjo ^^;Lj& kJlJjS aJULMi 

ur^ ep'7^ '-*-*^ L5;^'y u'^ *-^^l;Lo ^»;-^ 
auj^ «>La4j /l*»Jk-3LA^ ^j-^LjCi ^«> «JL^;^I ^Lxjt^iy Digitized by VjOOQIC XII * '^^;AJb4> ibl ^jjJUCiy ^^lyAJLSib *^^ iJLJbD ^yjJjs ^^lo 

Ipjol UtJL^^ r'r*^ *^^' ^jJO^y*MjJb ^ULsD jLxr 
S^ abl juJtj ^li' J^ (>^ssum y^ ^l «AAg|><i> /v:)y^f 

/KUjb ftJ^I S^A4iJlM(> &J|JC«m vXjO /SLjI 'isyMt ^, C^ ,j,»*W > i»^ 

1« &J3^Jaj (J^ajI fpp.l; J^Cm (X« /^)'^^"^ (^^^< C>^*^ ^)^*' 

i>y^ lu^ l^ -e^^^r? ij^*> '^' s^y-' |J'*> ^^r? )^ 

iSlo I^JlJI l.CA f > ^ r'^^ '^'*^ «xf»<^l;Lc p-l;-J^ JULibl 
M^I^Lo ^l;-4-^ ^^4>l 'JULj ^t4> JJLjjI ^J^O SjL^ 
^^^^4^ a^UJ' 04>IjU Jfja5» ^L^^J aJbl (5;-^' ^^ ';«> 
U v:)^;^*^ ^'i^ '^^ ^T^ J-ULil i^jj^ I^U*^ 
^ 'J^-:>l &-xyyipLe ^L g < <X^ /iLjt jmJLmuk &i^f 
^Lj J^^4> ibl ^\'y^ L^^ yp^JLijly JJLa^I ^^iJuyo 
^JumI ^^^ JUlC aJ^I w&4>4> «JLa^ o<»^t4>l &^l LJuwJ% 
^l^yULo f^|^ JJ^Im ^j^^IaJuo juJo (Xo /Jbl 8^^ ^y 

!•♦ uH^6^.r? «^'t^J^ M «I^;J (J'^ Xo //*jI JoC JULajI 
tXo /KJp^JL^ ^yJ (5>JL^I ^if jUJo cXjo f ^U yi^^i^ 
/^j^^l^JJ^^LJ Lr-5l v5;^ v^;^* lJI;Xiy vj^l J*g-I; jiii-* 

^4> s^b^ ^b ^Lj &jL^^ ^yia^\ \ydS djS:^ JLo 
JjCm* ^j-i^y juJo <U4^ &JJb'l4> (j;-^' J^iH^ J^ ' JuJo Digitized by VjOOQ lC in *^r?7^ o^ *7*^ ^/^ ^ /e)^-^ ^;*-^ a^-^ rr*^ 
^L-U c&-^^ vj'*> •'^'; J-^ ^ 'e^^r? v5*'; yV 
&j| ^\^ 1*^1^ *A3^l^ v:)^ e)^^ e)'y^^ ^; 

uX^ , ^^ym ^ v5r^^ lH^ ^jJiU^ «^U. y^y» ^^LS' 
^U.jj ;^?^ vS*>L^ O ^b j^Ljj ^ f ^l; JX*« 
5ju» ^l ^j.li' /,jjJlX*** ^j%^Lxjj5L ^t«> au^^ ^j^t> yy^«> 

t^J^ JOAit ^lt> I^O^JUJo ^iy J^ aJjyssuM ^j^t 
v:>^***5^^ J^ ^«> «JLJL^o vj>AAjt t^JJ" jo^ tCo /aL^I 

&^iU ^j-^^ jtt> ,j^*LjC4^ i-^j^I ^^Li «Aw*,^^ 

^^^ e^tpLjyL^ c/^e?^'/^ ^^)*^;; c^* V^ M V'; 
^Uuw «u^ L£^ bJuAi (^Li^^ ad^^juAO <Xo fyjj£^ ^y^ 

-^^^l^juULo ^jmJOLo ^;P« ijJ!^«^ ^^ ';J^' l-^r^ 

|JLe &JLIt^ /^tol 5^L> «JLjuS^Lo (J^^I ^L^v^ JJCiw iXo 

ov^LjLiJt^ (^^T^' '^'j v'r*^^ Digitized by VjOOQIC iro ^3aaj i»^ s4\^ <»l{L5y^ «^"r^ '^*' 0<^7^ ij^^^ (3^ 
/oULo ^Ju^ aU5ujLiM |»'2I ««^^Lm KJuljLo K ByDLyw jCo 
<Xe /<»iLjl ^,g »,XL.j (3JU3 ^^Lo JJCa^ ^lul Kju^l \i^ y^ 
,^1^ aJljbyS ^;^ I^JJ' ^JUjI^ (Xo /t^LSji vjy*y ^^ 

i-^jJ/tjby ^y ^L5' (jAAj jCo /^^Li' (3JLa3 ^jo*^ 

*• jj^ 'vj'>^* *^^ **8LS\j v5'r^ /^j^jiUJ' ^•'oyCljo ^jLyi, 

^if /0;;l^^ cj^i^ J^'^^ v:H^ /^)^^ Or^ *AAil 

8^ H^by ^^jl aA^I; Xo /.&3Luo ^ ^^il (JX4j ^ 
-.Iw^ vXjo /&.jt ;;;^ sjuw «JjLim o^^^^ »yU»; yb 
^tyJ Ld^^^JXa. ^&^l IjJJ" juJo J^Aj^au^Ajo ^y M^I;Lo 

»* JoU «J^ ^l UaJLS' yGLo ^l l^ J^J" JUU ^j;b I^J^ 
SL^ ^l^ JCjo aJCiULo ^IjJl^ juJo ft2A5 JC« /^l^b 
/^^5^^ iiJ^\ aJt*>Lp ^ly I;Laj ^Lo /^I ,jjXd4> 
JuJCSLj <» ^^'L5^ ^L.am aUb^A^ i^yi^^ t^jy ^1« ^jil (Xo 
I^Jl^ J0(>I ^jJ^I Jujy JgL;o i^u^ 4>La5 ^jjJCe(> ^JLjC»^ 

f« J^^ |JtJ^ ^^^JJuuyLot> ^^AxjI L^aJLT JoLo jCo /<»^I 

l*i^Lo ^La^ ^yj^ v:)^t Y^\^ JjCyy JU> /&jl ilL^^' 

o^^jXL^ jLi 

'e^^H^ r*^*-* rr*^ ^y^ ^^ vj?;^*^^ «^ u)^' 

^Jyi \yX**SyA jX<y jjlj (JdlA^L* ^5 ^ |*^Aj jJ^ cP^ u'*^ Digitized by VjOOQ lC /juLj xj| ^^aJl^ jj5I ^jmjI ^^^AiX*« jaX$' ^j^LS' /^j^l J^ol 
J^ i C^ ^(> v5;^7^ ^*^ xJI«>La.:$ J0(>I ^U LmI^ J^ d 

t^jLijc^l /,j..aJCjo«> Ibl Lu^ y.A3 ^^yu^ly»' 8iy v:;^;AJUe 
l^jk^ /^l^' aJl4^4> ^^\^ KS^y*** '^' KJ^I UuLd>^ K^J^ 
I ^jma^Ljuo ^y ^jlL^ / dJSS ^\ ^l^- ^j^U^^ 9^)6 // jaXy 
Jy xaJ /JOJS' ^4> l-U-^^ \Jd^ yj\yS ^'U *JLiy t* 
iJ^L^^ ,^1 I-^JLjCm, Jl34>I j^«> vS;^7^ ^*^ *>M J^^ 
jCo /^&jI v:pLa^;j x^L? J\^ (jjop jojCT ^^LT /^ly? 

jojcr ^yu^ ojo^ /1 ^^ir,^5y5 v5;J^ J^* 

^Lj ^jMujb J^sU^ ^juJLCm (XjLi /^lyyj^ J^(> aUAj 

^jyjj ^^4> aCtl^ ^j^ t^plj JjL, jCo ,^^J jCsLi iU^ 

oiul (5^LiM v..4«Mi ^j^ (s"^^^ r'^ /auilo «ajI 
^lw^ jCe / ^b^AJi' sL^Lm^ &JI ^jjJL)C« wudL^ s Ju«i aJL&yM 
^^2^b4> jCjo /^JUwl ^jXxiljUue aJLlUMLo ^jyj meyLLe f« 

^y^ 5Lu ^yi ^ly ^l4> /^Ur ^JJLaJ ^'JU^ ^il 

LLja. ^LaJ ^5^Juijt^ ^l4> f^,ffS ^Ls (3^yjLo SLjI 

9JiJi\^ frV^ *^^ '"'^' (j^*^ (3^ ^^ ^j^yuLo 

-.Ip tCo /iUl ^j^L/ (3-JU3 ^lyCLT aLjAijo JI^Ljy ^j^ Digitized by VjOOQIC irr ^b r^\) i}JL^ ^j^ auo^l^U ^l^ *J^I ^JL^ 

«JJI cVp^ L&4> aJLiyUuLuo ^^ ILaXj«^ ^^^^JuJUCm JCjo 

p-'; ^l4> t^4XJl l Cl >^ fr'r*^ e)^'-^ c^^-^*^ U^ 
y^ /^UlmI |vJl4X^ (3m«Lo [Sj^ &JLa^«> ^S)'^ KJulm 

^JCAJI^' ^J>^^0 ^JumUO^^L^JU ^Lub^^jL, (JaJIP ^jX9(>^4>4> 

xJUuli> ^ y ,kjLj\ \^(XS^ djSii (5 J^l vXjo / &^l Ll^ ^Lu 

^wA^I ^;ai4>4^ ^y I^JJI U^^^ PT^T^ ^^ /aJLlLo 
vX ^^ 4> ^ *ii ^ v5r^ *^-* '(j'5*>f>^^ (3-»*.Lo ^j^ljbo 

l^jLi' JUJo jLx» /|JL£^^I ^jjC0^if4> ^^1 jja^^^Uob 

Y^\) JjL. ^L^Juo *J;^ u^' S^ ^'^ ^'^' o'*^ 

(XaJ 4>LMwi LsUi ^jmJ)I(> jUjtj aJ^I ^jJujUu04> (jy^l 
^rauuM^j <JLi4>^4> ^^ Ll^ ^Lu ^JHi ^l^* jCo / &X&i 

oabl ijgjLwt ^if l^4> 

!*♦ ^5! aJl3l4> ^j^U 81^ J^ JO» ,kJ ilajI^ aUul ^y^4> 
4W4>I JJLXyL^ -enL^ auo^lpLo l^ Jua- ^^^ 
I^L^^ /aLjl JJb JJn^I 04>ULo yJyJ^ty ^jJ^yjO^j (Jfjaj& 
^^ ^jSJS M ^l^ Lljd. e57^'y^ J^ vi^ J^ 
I^A^I /abl JuJo 04>ULo *>Lj »Ju- aJU ^^LT/ibl IpJbl Digitized by VjOOQ lC \rf iS^ ^^ ^^ ^ '^^^ iJ-^^T? \J^^ /j**A^Luo ^U. 
i^jl^ ^$^xa3|^ aJ^i r^^^ «^'"^ <J^«^ ^-'^ 'M (9^ 

^^1 (>j>y^ ^ILaJ ^^JLaJI^ aJ^I aJLjuJLy4> jCe f&j| 

*>-^-*; ^yAM^JLA^ ^lt> ^^Ua4J0 ^lr^ Uj^ ^5r^^'y^ 

«JUuyM o^li^^ Job aJLAAS^Lo jCe /abl Lu^ ^Ia^ ^yUil^ 
^)y^ ljUL^«j 1%-^Hy^ ^:^-^U xjj»4>^«> (j^-ft^l vXjo sJl^ 
aJU^ ^ybl vXc /&j| Ug^ 5Lj v57^y s^^ \J^^y^ 
^^yjikj\yj ^^^ aJLAjjCe4> //aUl ^IJULj aul ^l &aXjJuii U 

jX-i« 8^ I^JjJLo -,1^ ^b auo^l^U a^^r^ yj^^ ^y^J^ 
<Xjo /aLj| KJlJI UtJL^^ frV^ ^5"^^ aJUu» /&jI 1*^1^ 
-.L4J0 aJ^I ,jXd4>^(>4> (Xo /abl <jX5jl>i ^/ol ^4> ^yj^i^ 
^s ^^ (l A uj ^j.AMjo^^L^jb ^ji M>gtr#». (jMbJlb auo^KU \d 

^\y ^)d^ JU /g;L^4> I^LUUO yjS\t^\y^ pjCo^U ^UO 

aU3l (5rJ^ ^5^' Jl^1m# aJLj^A^^*.^ jCe /aJUL^I JLi4> ^^ 
aJL3.^JU yjjJSj^ .yjJn^ LU0 /%jmO Jj^ /l4>.jo Ls / abl aU3l«j 
aue^KU m^^y^ sl^ jCe //^Jomua; syi /^4>L^ g^wJbi) 
^^U. ^l ^l ^yist jj l^ /^:)J^ ••^j^ly yo\f ^^ f^ 
aOiy aUJl vs^ (Jl*> ^l; ^j^jl l;4V3l L-O a ^ T '7^ 
Laaj^ SLa^; ^LJL^ v5y^ (J^*^ ^fr!; ^^^ *^ '^cH' 

jCe /&j| aue«/KU ^1^4^ ^^ tj^^^^J^ (J^-aajI ^^^JLaJLJCm# 

^(«-4^ J^i^ ^,5v ; y A <o K ,JLJLsi4> vj^ ^4^^ vJ'^^^'^^ Digitized by VjOOQIC w ^^0^*^1X4^ J^^i^ KaIiS. ^*>;-L? (S^) v-ft«o (%Jy (JLx3 ^«>^ 
d L^ ^Lu ^OA^ty* Liji^ jCe /x3LJI ^jjk^ &JIaam s.a^ ^jl4> 

^5^U kAxl ^Ly ^y g^ u"*'^'^ (f;^*^ (*^ UT*^' 
JtJLJLSo jdU ^((> jCe IbJ &JLa4«* o SL[ ^AJJJ &il4> i>LA5 / ^yj 
/^^UUm^^LT (J-*-L^ yif /^\S Xft.^ abl *Xil^ «JLil ^Sj 
^y^^y^ ^^ ^y^ aJUbb ^yi \^dS JOJo v5>^l <Xe 
t* ^l;Li JoLj y^o* /^La^I (JtjJ (jJL^ I^Lj(> Ll^ ^ 

/^Lij.^ lJjU^ft^4> /hy^J^jS SJLm^ ^ JM^I ^f(33l S^A«M 

/^^Ljo auM^ \i^T^) u'^ c/^LjUo (jmX» ^&JLj ^LSuo ^Ij 
ftJ^I %^Jsli4> iJIJsIm <X-^ f^y^ lH^'^ v5-^Lan«Juo ^^AS^t 
^ty? «Jb^Lo ^^^•LS' aLjt I^J^ c?/^'r^ u'^ S^ ^^ 
Id x<^4^ ^^ JAgr» ^Lu ^«JCAjly» \Sji /^ JJJCT iLJ^i^ (J)<^%(> 
JO^ J^ '('i^ ,5^ (5* y^ f* djSS aJLA^b <» ^l^ ^\jm 
LyuU 4>Lj /kJjI^^a^^ ^yS ^^La^o ^I «X-x /*^I I^j^ 

aJ^I H^A4^(> iJlyw JL^ /SLjI ^IJOj x^t yjSkiSyj ^'J 

gL5^ ^l^ /&^l Llj^ 51a3 ^y^ly v:;^b I^JcJ' Jojo 

!•• ^5^i^l *-Ljul t^jyjo^jl /^^A^Luo ^L^ '(j'y «JLiJt>*» 

^)^l jCo /^lbl ^\yS Ijub JuT^lyJ «JLa^^ /&jI ^^I^ «jI 

aU4A« ^l ^^ jOl / JLjI I^ J^y JUJo ^yUyl J^ «JLa^ 

(•^*> e;'*^ (3-JL-i^ iXjo /Ibl |jJl5^ juJu ^j^JLiiil JlaJ 
^l^' «JUj^ ^eHLS" ^l^ iut I^Jl^ JUJo ^5/^' '^y^ 16 Digitized by VjOOQ lC tr. /S^l ^^Lm y^AM*i ^Sj ^Sy^^ J^' 4U)o iJ^I ^j^^iuJJ 

O JOi» aUf ** ^yxij\y2 8yftL« iXo /*• ^l iuS^ J^ ^^L^ 

^^^1 kJLuoL lCo '^•(^y^ u'*V^ v:^^*^ <3^ ij^^^J^ « 
^^Auoj^ (3Juu *JLjy»U -^L5 ^juj hLT ^y« HjU^iij 

iJuo /^9J|^wJ ^iju e^U^; J^l 'J^l ''^Uj (5(>U |JLm*' 

^^^Ui iJLjl ^lt> i^^lt^ J C M> lO /jaajJU^ «^'t*^ '♦ 
o syi3\ ySl^ SwAaw &JI^U%j ^)^>^I d<fi^ (5r^'>^ 

iLLD^ iJLJj& ^JULo ^jt(> fpp.|^ Jl^ &LaX£Io (Xo ^^a^ 

^yCiir aJbJCi^l^ ^^ l^iX.r jUJcj jLx» /iUl ftX3U &;c3l 
JCjo 5ju«i aJUui. oaUl lCoS" ^OajI^^' ^b iL^I aU3lo &;3l u 
iuwl l-iJ^L?.^ ^j^^La.^.^ai cs^^i'^-^ ^:)^ kjOjS\^\^ ^I^ 
/^•fLy^^ jjuyo ,^Lo jJU iJyi &m] ^b ^5^bft aJji 
(33l JjLu /,jJLjU^ v>**AAd. ^^LJU ^if ts^T^ ^^^^ 

^Lo^ ^ i>i /^^*^uy..wy^ ^/^ ^^^ H^ V'; 

^4>ULo ^ 4>l /|»^U ^'^>^ ^ (>l /1^^ ^Ulo ^^ ^l /;^'L^ f» 
O^- ^J g^ ^^M ^j M> ^ ^i> t^iHH-l-^ /au^l/ 
jkiijS 91xm* o^jit*>>,A^U ^J^ aJ^ e^^'; yM 'e>4)'^ 
^^ I^JljI L£(L^^ ^\) JLfi / JoLub jCaiT j^ e^?;*^ Digitized by VjOOQIC \6 111 XI, ^j I^Lsu^ Ji &j\ a^^l;U ^t^ e;y*>l JJ^ 
&JCcU 2ur aJlA^b ^^^^aJCoJ ^JUC:^ ^ J^jJo ftXAj jCe /l;J^f 

KJbJLlyw ^&^l f_K JJLm ftA4^ jCo /^ &^l &a3I>^ <^I <SJ^^ 

iXe /&-jl UL&jk^ sJum ftJjuAi o^ibl |Jl& sL^ SlT S«^ 

^by JijiMO ^;^l vJ^;^ ^^lr^ uy at^^lpLo l^ 

^j^ 8^ ^j|(> kJIJLm (J^I O^ /^t &^l^ <^l C^T^ 

Ug^ ^Laj v^;J^'y ^jXxJt^\Jijo jJJLit ^l ^^li' /^g^b 

^l^ vJ^4>U. OJ^ ^l jS^^'*> /';4V3' ^/> vS;^^ ^ 

^ JuJo ,jXaIa£iLo /SjI aU3l^ &a3I ^sJ^^ t(XJU^ ^5/^ 

1^^ SLT ^^JUUe v:;lj»wi &j^| «^JJ «JbuM. o^kj| AJLaP 

ftijuM o UjLS \ Xfcy ^j£,i> aU4A^ <J>^' *^ ^ sj^^i^^ 9JiS\\ji 

iXMS yj ^^ A^ w^ ad&MiLo ^y^\ J<ji I ^^^iS\s>^JSiy »Ju^ 

^t«>jj ^y^ iUyljLo ^'^4^ tXo iul «Jju*» olU>^i^l;Lo I* 

/|ju sL^ yCiiy^b ^(^^pLT &ji i^jl^ juj::^ jua,< ftx^ 

^l &-jl «jul^ *jul ^^yCir &Xil^ r^'r^ «JuriLu. 
aJjLy. o^^jL.0 &^l I^JJl UJia.^ pf; v:)"L3yCi v^U.yLo 
^y (^T^ e^l4>>i JCo /&^I juLijl «A^ jaC kj^I ^i>(> Digitized by VjOOQ lC !♦ ^^^ ' ^' <5r^'^ (^V^y^ (j^T^^ (^aJLX!am &JLyj^Uxy 
juc^^Lo ^J^ ^j-S^l^ «A^ u^' ';^' l^iL^^ r 'r*^ 

^O g^ juJCy JUuy.li' A^cUUpJLo ^l J^ Jl iUJ yfb 
^t^ /mo^ULo _lw^.x ^l(> I^Jl^ jULJo aJ^I |*^.A.^(> 

tj^ (Xjo /SuI vj^f^jMji£Uo sJum iJjua/ o^^^t^jMA^bjj 
^^i*Xij ^ ^LJj» ^^p. ^^^^aa;^^ ^^ l^ji^l UJia.^ 
o SLjI (^IJOj «-jI ,^^^1 ^Ujw^ ^jJijJS kJy^ cP^^T^ 
&a3Lj 1031 ^^ ^>«> aJU^I(> ^jyk sUt |i^s -.U Juo J^wijiM 
&Jjl i^jJ yj^^^L^ Sv^^(> <Xjo /^Job y^j3* b^iD I^L^ 
^ v:;l*> /»'•.1; J^ 4XAfe ^5^LjA4*, ^ /aL«^I^Lo ^l^ 
vXo /^A^yojib «juc; «JLJjt v5r^ ^ ^"^ ^s^L*^-^ 
^^SJUo ^lt>^ Juif ^gJL^ I^L ^jXjft^ywMt> EjI ^c^Lja^ ij 
^l«J»jULj^ l^l«> f(XjL ^jC*atxM /aLjt l^4> KJljI ^U 
^^* v:^' '^^ (5)^^ 1^'^ '^^ «^^l^ IJ^L^ <*(^i^ <Xo / JuLJo 
vjybl (X« /&ol i^jJ^ (j'*^/* **^ ^j^LiA^Y^ ii^y?^ ^ 

^La.j? ^t yil /,jjJL*.^ «jjt^ ^^UuSkC^ ^ft4> 4U4A^ t4) Digitized by VjOOQIC )tv ^^U v.A^ ^^jClS' iUC^t^ kJUT^Lua. /|JU sU ^Xjt^ b^ 
9J)f)S ^^j^JuJUCm. c^^aIjI f-.l^ JJw ^l4> Jojo jCo /^ «bt 
^^^jXjLJuo^y ^*) ^^2^JLujot(> vJ>ii^l iUJC^ lCJI/ JCo / x^| c(>Lft^ 

I%XajLo ^Ju« ,jiJf^ ^^^Aj^ iLj ^jLwMw^A^ (j**5t<> aJ3\>^*> 

vj\>jj l*p.l^ JJCwm *Jjt Ot>ljCt> ^^LS^O t;LAJuo ^i-^t^ 

!• o*j' 1*^') J^ yjolsiJ^ ^•i*LS^^ |Ujuo ^j/Lo 

^i xjju /2bt jcj')^ i-^j^ ^jy^y o^^ c^y*^' u'**^ 

Juiu 04>Im (^2^1^ v:^^ ^Lmm^ O^^^ (^|;(>^ &^JL^ 
^sDby) aJt(>lA3 &^Lw y^ J> v/^l^ <J^' ^^ ' ^' |^<^ 
JC^ /e)';^^*' (jJ^'J^ v5' «J^I^T^ r^^ eH^*'^ ^5^^ 
td &£Lm' e)^^; ^^^ JJt}LLftAM /^i^t^* aJy^ &Jb stj ^^iy 

vjy aue^t^Lo ^^r^ «^ tjjy JuiX? ^jto l*-.!^ JjL, ^jIj 

-.1^-^ lO /K-jI ^^JL^t vjt^X-LJ ,jXx^jJjO Jij.xJ>^ 

&jt ^t^(>^ au^A^ ^t^ ^t adtjjL^ v:;y t^J^t UuU.^ 
^^ djSS lCo / ^l» oUb jaXirU ^ ^l^ (5'r^ 'u*^^' \j^^ 

^^jXijSyJ ajjt aJjy^lJL^O \X^ f^\j^} ^)^^ v5^^ '^ 
aJlAA»^ / Sbt LyJLMwJ; aJjt ^jS^j^si^ ^l JJCaj ^tyA^ JAg'^ 

^J^h^ r'7** >^^ ^ ' aWJ^t^Lo ^t^ dJS y^y^ ^\ 

^t KJAa^*^ <Xx / ij^ 2ut JkiS to^j^ aJjt ^jJC£t^(> Digitized by VjOOQ lC III &a5' &JbxLp / JUb aul sl^ <ft (^l^ ^i^ ^'<XJU «.^AJ (3JUx 

// >jf gjU aJLjt> jjuu JiAj a^)l «lXjULo /^1x^*^1^ iJ^ 

/^^t^U [£f>W JOiijl JLa J^ ^jUa^j /jUb JULjjl b 
^^A^ /4X;Ji3l ^^J ^;^^ ^^i> /£;^l e^J^I^ v5^U^ vj'*^ 
^jj'! JOiul JU. «jCJUb /JOajI ^jXJbuiJuo JUL^jl ^U» 
C^***^ *J> U^' ^ '^^^ULjjl b (jJLJ' c^^l ^L4ityi4> 
|JIJ^(3m«Lo &J^^y I^b3 lXjo /^^oJUL^^^ ^*) (>Lj 

*;^ ^->^ «x>^I^Lo ^t;^ lO /»jcjI^ «jcjt ^5^ byy 

/&jt i*-.!^ JX»« Ju5^&j| v5r-^' v5^^ JULjtlj ^j^jljyi^ 
|wby sji^ aJbu olbl &XLo ^.wMwJ^ f-.l^ ^yC^ SoLe oUj 

yjS^St^y^i^ ILjI sLw 1*9^ ^K vX.X /&^t (5JUA.I ^^ JuJu 

/&jt aOjlo iUjI ^Jo i^JIJ^ 3^Lo «/IwTI^Lo ^^j^ «J^t 
^jpLw IpjuJLo -.t^ iXx /aLjt v5^-^ |vJIJ vaA.^Ai^ ^yi 
^^^^JuJUCw sLssuuM JlXLm s^L^ ^LaJUo JjtJ yjSdtKyAJo 
aJLiuiLo (5\Lw t^jUi^ ^U ^Ij aue^KLo a^^j^ vX^ /&-j| 
i* l^ JUL^ ^^lo aLjC&. LyT |J|JJ" JuJu JUL^I o*>ULo 
&j| \^d^ JULJU ijy ^y^^r^ <j'^ (3^«> vX« /^jjJUCm^ ibl 
JuS' ^^^JLJLw«i (5vS^ S^ /&^l I^J^ JUJu JOajI ,jXI 
/&j| ^jjJUCbM tJOj^ XA^^ ^UJUd v5y^ ^j'v> ^'^tp JJLm 

&4AJLxt ^^^^Ud LAASVXlyM ^2^J S%^ ^^4X-i yj^^ ^&A^Ln !♦ t« Digitized by VjOOQIC )io I» \o r^ ^yuut ^ ^\^ v57^'r^ ^^''(^ri'*^ u''^ eH^r*''^ ^' 

^e''^ v5;l^$^ >^ «>' '^' ^«>^ '^^ ^^ '^J'^ ""(^^;^ 
^^j;*>^ &5L0 v^^L^JL« ^ t>t /^A^il «^Lo v5;L^^ ^ «>' 
JX«M (»^K ^)th> ^^^Mui^lj ^^ aJjt|%tt^>^ lCo / ^^^A^lS ^^v> 
/auo.S^I^U «^t^ aJ^t K^aIj &JUum oSbt £«>U &&J(> v:;t^^ 

kM^ u;^ '^"*"*^ '^;'^ ;^^* *-*-^ '^*^'-? 'v:^4C*. 
••p^t; JjL, lCo /^«^t «Ajt^ «53I U^ ^^4> ^^ u'r";* 

/ p^L^ S^L^ ^5;«> &4aJjO ^JJUm ^^^iuJSm &f^^ Jut ^)^AA^t 

'^t e^*^' ^^^^ «-Lulm- ^^i La^ iL^ (5y^l^ lC« 

^U^ / a^l/ ^^JCb ^^^0 ; JUUo JUDo ^^^a^Jo JCo 
^\fy^ ^yyi^ \^.yt^ ^^ ^'j 'e^;'j v;pJ u';^^^ 
aJ^I &4J«> aUbLMn ojMuOwJ' kJL^ ^^^ ^j^^ ^>'<> 
JuaJLo ^y^i jCo / at^l ^^;jXoJJb Jl» ^l 4XaJo v5y^' 
JcJJo ^l/(> aua; ^) ^ljto |%XaJU y^ /&^t jOJo ^J 
aJ^t &4aJ«> aJbuA^ ^,^^'^ y^ ^;^^^^ U^ ^^;'^ ^^ 'M 
aJtyLy ^y^l jCo / Jy>. ^i« adU ^^jtjub ^j^^t v^/^'y^ Digitized by VjOOQ lC Iif ^l3 ,P^IX-, ,^^xLf ^^ 'ij^ ilUx3/ ^y ^^Lji^ 

t^4X3l «^U-^ ^^i ^^4^«^ '^J'^ "^ ^l^ ij^' r^ f^^) &^^ 

ySH tKAyS\^\ji p-l^ *ijl ,jX«*xX45j jJlyC** jCo /^^JCJO 

«it«>LAj' lO /1^0 t^(XJt ^Ip4^ 1^^^ ^l«> iUjLo ^l 
g^A^ ^^b ^^l^ ,^:kx^ (JJojt ^jt ^il &A^ 

^JUL. ^^ ^O ^dJ^ JCO /^^iL5 ^il ^yyi 1^0 

^ ^^^^ t^4Xit 0^'t-4^ ^^^ ^^ /iue^t^Lo pp^t^'^ ^^\ 
^y2h^\yS ^jCfl3t ^l ^lji^ aJyCsD^Uci /auc^yi^Lo «^l^ 
(^t ^^l^ /^4XJL^I ^^aa^^Lmi ^X£I jJLl^L^. /2bt IjL^ ^Lu 

ySyC^ y^JL^AMiS iuJ ^^^jjCoJ ^^g^Cit^tr / «.5 IjUS' I.S3U0 ^Lu 

_t^4io SLT auo^l^Lo p-ly4^ *Jjl ^i>0 «Jbu*< o^^t> ^ji^t 
/^^^Ld jmJlj^o ,^^t ^^^XjUuJo /Sbl ^jjJCoO t^(> I^J3l 
MyS^t^Lo ^1^4^ JCo /kjl l^(> I^Jol ^1^4^ 5t^ Y&A^ v.^H^ 

'i^T^*'*^ ^J^ O^Li^ v«>tf 4Xi%v> /«JLi# ^A)J^ 'l^*> t;J^t 

^j^^l l^*> l^ JJt ^l^ Xc /^ Sbl ^J^LA^ l^-^l^ ^t ^l yU 

^t i«AuM ^Ji^ UaA4^ v-fl£r ^.;y £^^l ^jy^ jCo / «JLoLiO 

&Aft; ^y^ v:)'*> **^|; J^ «^ /^a^Lljj lU.^^ ^^A^ 

/iL)t ^Lo ttJyiM ^^1; ^^^ji^O &JUU o&jI ^JjJLCmi ^t^JuLJ'^ 

,iUOjS\y[jo ^1^4^ J^ «A4Ax aJUb't(> ^jyi aUJu^ ^^^^^ ^ 
oS<t H^t^ JlC. ^Ud juo^I^Lo ^Ij^ *J^I ^b^^ JCo Id Digitized by VjOOQIC \r /K«>^^l^ ji^^ iJtJuM (j^l vX^ / 2bt ^^^JUaa^ l5^ u*'f^^ 

^^j^iX](L5«> aJtJCiA. jCe /MJ^t^Lo pp^lr^ e^^'^^ y^ ^*^*^ 

(^t •JK f{^yit^ v,aXxam^ (^^^W y^^'-^ /^^:**"*^ ^S^ S&^^ 

« JCaA^S^ ^t^ /t^4> l^tWt p^l^ g^^At^ b^*^ (^i^ 

^yj^ t^4> l^jOt -.t^ JC» /^^J^t ^JCJL^U JlJ^O |.I^L[ 

^^j^Li uX^ /&-j| auo^t^Lo «-'^ 1;^ c^S^A^ Sy?^*}^ 
Joe /^bis Ia»JU aL^U^ ^^^^JL^lj JlJsO &JLw^*J e)^^^' 

t^*> tp4X^t ^l^ lO /^ajUjj ^J^ ld^)yS ,jb ^^^AJ^ 

JlaJ ^^j^^Li4> uX-x /^^JJ u**^^ ^^ »;Lo y^jJ ^^ 

/aueJ^I^Le ^^^1^4^ &-'^l ^^MbA^&iJ iXo / abt M^n^Lo a^^y^ 

yk^ aJ(>Lj Lmm /Jbt 1^0 IsJbt p^^Ih^ iJ^ ^%Li(> ^^ 

fd ^J^jAi 1^4X5 Jij*> i^p^tj J^ u5i^ 'e?^; t^Lot^ s^a*»» r^^ 

^X« / ^/oyjS idj^yJS (jy^>l l^.(> KJ^I pp-lr^ ^-^ '^l 
<Xe f^^y^f^ ^3jSV^o (^I fU<M# /aueJ^KLo «^-l^^* 'Jy ^^y^'^ 
t^U3t i*^^JiA;e ^j^ ^b ^b f^lJUue «JLoj^^ »;/ 

^i^ ^ J^^lyy ^JJU» ^J^^I^^O e>*^^ ^'^ C^^*^ fj\y^iX^ 

^y^l^ ^ ^jt^ M^*> ^^ u^ c5-^^ /^JaJ^ 
^y iu^if iXo /»'<j.Ai3^ aJj^y ^)^ «j^y^ u''^ 8'; ";' 
4>t I^Lxjt aJUsL^JLJ ^^ ^iki ^t*> t*(jjLyyju^^ ^j^LjJir 
Lu^ (Xe /auAfU f(5j^ ^--A^r^ (J^ ij^' ^^ '^^ v:>^*^ 15 Digitized by VjOOQIC iir ^iCxiljUuo ^Ij (^)CLyM jCjb ^^^' jCo /^''l^ ^Lo 
v^l ^Xcl oLuii ^Jol /b^^y ^ ^j^hK' iX* /^abl ^i^ 
yS\ fyS<&\ (^^Lm /^1x45^^X^1 &JIjLw /^U^ ^I^ vj'«> 
olo ^l4XJLj au^l I^HH^I /^i^Uw ^l £Jum ^U^) ^^4^ d 
Sl/yLuo fJ^f ^yJ M «Uo^l^Lo ^l^ <Xo /-^giil 
^^«'/^l/l ^;;Xk^LM ^ Jy Ol ^ibl I^J t^Jjt t^ 

/^^^ «S^UI 'cS;^ (Jl^ »;U-o iJ^ 4>Uj / J^ g^^l yf\ 
aj^t ^OJ aJUuAi o^sI^waJU -,1^ ^-^^ ^5^^ xJLft.jU 
*Xo /Sbt ,jjXoJ awyri^Uo ^-1^ SLTl^t^ IjJlj! ^I;-J^ »♦ 
/&J *^ v:^y^ 8;^ e^*^*^*^ r^^ ^)*^ idySiyJi e^^l 
Jd>pv> ty^U^ ^l '^;^ X^ '(3-^^ U«^l^ ^^Am*' (>LJ 
I^J^t p-l;-*^ «^^1 *4f^*^ bJjl^ oiLj 9je^\^\jo p-l^ *^y> 
jCo /Sbl auU iULjLf aJtoUo auo^lpU ^\^ ^t t^i> 
^^jt Xo /IpJj^K' abUx ^t yil /abt ^j^jUlp ^^i)Juo ^jyiJ Id 
^lo /^vamJ aU5'^ 8«AiM ^l (5(>UfVJUo ^^aSjI ^^^^.^U 
aJt^^ (jy*^l "J^I^U ^l;-^ <Xo /«J^Ljt^ ^j^JLuo ^dJjt 
/auJ ySo ^^-^^.^ <J^)y J^ / ^(^''ir a^U>o ^^ kaJ<a 
I^J^t ^1% (} ^ aJ^t &4aJj auLuM oaJUjU ^y^l ^t jCo 
ySHjj ^yAjA <Xo /auoyi^U ^1^4^ «Jjl 0**!^ 'e^***^ '^*^ *** 

tyA^w^ (JU aJLAsto (X^ /v^JLiX «jL^^ ^I ^^ /S;U 

^t;^ aJ^I aCdUo aJtJuM jCo /abt mJ^I^U a^^r^ y*^*'^ 
UmjLmJk aJL&jlj Jujo /(Jj^^yLii' aOL.4^ ^sS^ i9joS\Xa 

«J— ^l^ Uy*^' ^^ r!?' X0 / &it CJU yiyS ^L^ ^^^ Digitized by VjOOQIC m ^ljUUO «*54> JLb-^^^^y ^t^ yi^^jJ /&Aft; ^l^ 9^^ 

^jLsauo -ly^ ^o /I^Oj"^!^ aJUAJCiLy ^jjji J^<> (Xo o 2jt 
gL:puu. &JLS' aJUje ^L^Jir ^ ^^ yJl oLj / g^LT pJLr 

^ ot /aJI (>LJ JCo o&jI ^yU ^jjl &}^ ^«>l.AJUo f^t^ 
^l^ iL5.Lr ^^^ iJUiD vj'r^^ u'^ c>^'^^ ^ e/^ 

JJCam ^\^ <JH^^* v;^-^(^ ^wm /^l«^4Xr A) J^ S^yS 

Fy^r^ J^ iS^y^ JCLm (>Lu» /^jjuio Lcaa^ vui£) /^UJj» 
S%Am# wJULo ^I^ ^yjS zjl^ (3^^ U^ ^^'^ ^^ ' ^' 
!♦ »^l ^y^^ ^^^1 ^jJL^aU' aJjj^Uj^ (Xx» /(jH-^ ^ft^ ^t 
iljU^ oLi /(^iuu (JJl^ /uaJC&Juo v,&.>C.&j v:;^^(J^|r^ 
l^jj^A^Jjj ^j^ «5^ ^^ '*^' (J^^^Hy» **^**> v:)***uH^^4^r? 
^y^)! AJUU JjL, i)U-r ^t^ /^^Ujp 5^^^ S^A-.* 
jOo /jL)t ^^U jJb\> ^U^^ ^^ ^l SJLm &JULajJU^ 
|JI<> *Jj^J ^^1 eHl^* ^-Lo 54>^ ^ ^y JC- 

/(^U.^ ^^o y^ly 8«AiM ^^)j^l aJ^I yJLj^^ /SL^I s>t(> S^^ 

_>jCiy^ r^^^r^^ '^'^ ^sJ^ ^J^ «JUjuuy> jCo 

^ytiCjt ('-.1% JlCm* Ouo /icjl 5%l(> &4aJU ^ JJL, ^L^ 

l^i>ytX-il ^l;4» lCo /^"^y.A^Sy^ **^U *i4^^ 

&4jJ«> «JUui. o&^l ^UI; ^jmJ^Ij ^^Juum kJUUuu^ i:jy^' 
vXjo /SL^t l^<> I^JljI ^I^ yj^\ «^^l;U ^t^ Jjt 
l^4> t^Jut ^j^ ^^;Xxiljuuo ^t4> ,^^\S ^ULo ^yj^l 
^:^^ '^^;^l '^O (;J^t ^';4^ i^^' &4^«> &JU^ o&^t \t Digitized by LjOOQ lC lU vj^-i-A^' tjJ^ ^^ ^t^ (3-3t <X^ o^^tp«>j*LS^ er^**l^ 
^v>L-&. t^*> t^juJLo -l^ ^lo t^jajuo t^J^t -.t^ lO 

5LJ i^ouL^ ^t^ ^ij iu ^yu ^i^ Xo /^i/ v^u ^ 

^!; vj'*> c5;^ LT^' 7^.*^ p-'; u'*^ '^T^ v^L« ^*^*^ 
p-t; e^t4> x-X|^tpLo p-t^ «Xo ff)y^^ <3*^^ "'^ '^*^ 
vj|^«>l oKjy? (5(>L^ ^jjJLCm _I\ y^(> S^ (5^Law KjJLax 
&-jt ^^ &)CJLo ^l 5ji.^ iJUu. /t^4> l;J6l ^l^ ^l 
^S^^aaU ^jySiJ^S iXjJij (Xo /^>i &Xjt Ui ^A^ a^L/' f« 
,jjlCo4> /ibl auo^S^I^Lo ^-t^ ^l*^^^ /^^LJjd ^^^ 
v;;*-^*> uj^T^ '^j'**^ 7^' *^;Lo Kjo^yt^Lo ^ ^^^S 
y^f>f> iJjuM o^k.^1 ^4J^t> ^^ JjCili ^L5^ i5Li«M /^t 
jCo /Sbt ^;jJCo*> f^^^ £;^t IjJlTA^ -.I^ ^I aJ^t 

ipjot ^u ^ ^^\s i}\ujjt j^ sytLMi e^^(> «Jty^ (0 

/ibt Lj^:^ (jMujb ^ oLju» ^LiJ' ^♦4J^t &JLA4J /1^0 
^l ^jj^LT/^l idAyLjLi. /&JI ^l ^JUC:?. ^^-^^'^ 

^ojos^t ^La^ ^i Juua^ /^^ijLiyyLo (>La) i(>^^^^t 

iJL^aaJ^ uaJCT JC.x» oiUl 8^^ ijjL^ ^. yULj |Jtj^ 
/ ^oAyS ^cA*^ ^2^t 8«^ / x.^| ^LaJUd JXi« ^;^ ^^^ f * 
/^^1^^ SLjI LajLj ^J^jAi Ij J^ ^jJTSytLywO &.jl (jJU[^ 
JjCm 8L,.yv,A^ Kj,A./^^.\yS jCo / %^JlJ| ^LjO (>Lu \,4^ 

t^) ^\^ ^\d<J»y^ ^\) /lol ^JJ C^^r^ VJJ^ 

/&)L-U ^L^^ AJU-u ^io '(jjyii* ^j%)Lm- \sy^ v;>'*> Digitized by VjOOQIC I.i ^l^ yil^- ^TSytU^ /&j| (34Ai I^J^ 4U;0 «^^^ 

Sa^^ £JLJU& (5;^ (jl^ C^l; JUL^ Xjo /S^LLi ^ 
/^'Lsi^ ;5^^ ^>^^ /&Jb^b ^;AX^I ^jjJLCm lyuj^ 

ibl £iLJl;& JjCm. ^^;^ pcU (Xo /^L^o Ibt LIaj JXi«# 

b^ SyLuM IjK b^ K^\f (Xo /(^U^; ^ U^ syLi vj>aajI 
^y o b UL^ o;^ l4>^^ ^UI^ ^b ^^Li^^ ^^y^ 
k^ jCo /^ijLi^; S^il skSi> yiy9 syL^ /ibl f--l; yji^^ 

^^AXjI f-,lp J^X^ ,J-^^ »*-»- ^S)^ lp4>jULo —I; ^IO 

^^1 \y(\S ojS^ JLa /H^Y t^J^ Jolo J^ «JLue^^j 
I^Jk^ JulajI aJ^I ^oc> 4>La /fU^jj ^ys^ )yiS (Jjaj& 
^JUCd. /|JU sL^ ySiAy^ t^ ^M ^^1; J^i^ «H^ Xo /&al 
^ljuL^ ^^ |JU »Li ^^0 aJU^U /^l jC2fU ^l J^ 

I jJi' ^Lo SjUiM ,^^jJXm ^J Joli ;JLX:> /yiyStO i&^l 

^y /aJL^O Uy^' J^^i^ Xjo /^xJ^jC3l^' KLss^J ^^Le 
^y3yj ^^^1 ^jXa^aJjo / 2L^ U^ ^t-^^b j«J*K' iXeb 

^* hi^ v:r^;^*>*> ur^' '^^ ';^' ^'74^ U^C^ jO» /&jl 

iJjl^ ^yAj\ (Xo /^^^^Z^^ «JJAa»^ /i(j| &4^ b^ jmJ|(> 
ffldS)yMtyJ ^^.^1 f-.lp (Jjl jXyu JCjO M^Jt^ ^5^^ '^ 
&Jb* ^lij^J yU^ ^yAXjt\ J^ 1^4X5" JUj^O ^;4)af jCo id Digitized by VjOOQ lC Ua La-a*^ xax»^ ^j^ e^r^ ^ '*^' ^frb ^' J^ e^*^'^ 

f^K (3^1 JjLu ,5%ljuo aJbuJCij ^y ^^j^JuJUCiM JCjo /aLM.b 

^y> ^^aajI JUL5o IjJJ^ JLjp /^j%)^i> iUA5D yiy ^b d 
i5b &-jt f^lp ^3^1 3^U ^:^JU ^^lj» Ua^I^ 

^t i*-j.|^ 3-il jX*** ^j^LmjJ \Sy^^ vXjO /<^<> y iUU»^ 

^t kJju^i /&^t l^«> I^Jl^I p^I^4^ ^:;»^! fjy»o\ Jyjoyju^ 

UuL^4> ^(> ^yAMj yi^iiJi v57^ st^jb^ ^'^r^ ^' auo^Uljo 
lCo / &j| ^4> yOA^^» ^ i*-.!^ 33t JkC*. &A^- ^^t pLg-M. 
f^[fyjO j^) ^^^r? ,5^1 S^ 5)L) ^i'^ u>^' ^^-^ 
kJL^^UCim v5)^^^ *^^t f^l^ JuC^ JlaJ" a^AAjo <5t«^ 

JCO /^Sjl aUO^ULo ^"^L^^ &£b ^U«M f ^yiy^ )yJS kS td 

^l ^^Hr^l^* VJ^*> e?^ ^JOa^ jyAX^\ 1*^1; JC. 
yoL^uuo |Uax ^^ aJj)O^J ^^ JuJo kXuo /&^t JJJo 

JXm ^(> ^jjJXm» &uue^^ i^LJLd v;57^ vj'^ ^fr'^ ^^*^ 

^Wj^ u^' ^^'; ^ ^ ^^s*'; r^ 'c^***^?^^ 
jClm /&^i ^b f i^ jjc;^ ^^^ ^ &^i joju ^oLiftf> !•♦ 

^^^Lw«i(> cXij6 r^yS^H ^\i> ^^^sS\a J^O ^^&AamI^ {^)y^ 

adbuM o^hJU»' ^:;^^ ^)^^^'^ ^^t^ ij^^i^^^ J^J^JLj aJ^t 

lyuyui^ JX%M ^\i> f^^ix^ |»4>U 1»^ ^Jjji ^iAAj ^^L^4> Digitized by VjOOQIC Uv ^yAXj \yi3^ djJ^ lO /SUI 9JoJ\^lfi r^T^ ^J^^H^ ^ 
JjCim &j^t 04>lj&(> /^j^M^^^UGb ^Lw^$XjLw jMil«> aJU«>^4> 

/U/ yj jL^sy jLa-j ^^ ^^ /^b yUgj ^^ t*^?; 

jCo *^ *'^^ g*"^^ iS^^^ &JJ:wm o(3-^^ (J«o.A.5g ^t^4^ 

t^4>/ Ja)o au^A^ aJUb't(> ijy^t -^t^ ^t (Xo /^^^^aJXm# 
ooULo %^'twj ,^^^^LXij ^•**5r^ u**^'*^ O*^^*^ y^ 'M 

jCo ^abt \^^U ^ySi^ ^4>Ud4> ftjp^1«> ^^yti^t ^\y^ ^i^L^i 
t« .^lpj^^ ^Hy*' &JUaJUm <« auo«^t%Le ^'y^^ vj'^ OJS^ 'i^ 
(\h^ !LK4^ ^yi aLjt f^l^ (3-^1 JXm# (A^ ^^^^uJLXm# 
aJUbto ^^ ^tjuJ^ <Xo (jiO^(> vXaIX«m olbt t^ J^ JO^ 
I^Jl^ JUlJIj iOaj JC^ /IUI fpl, ^\ JjJL. v:;ilJ^ 
jLu ^^«15* /^jJCaj^^LcJ ^^^l.:>> /^jjJLXam JOAil aJLAAJUtf<ft 
td JlaT au^juo ^ybjl f^l^ (^jI JXm lO /^^^^Jum ^^(> 
&xaJo |JLe sL& J^J (Xo / &XiU^ ^ ^^^*»%» / \ydS djS^ 

jCjLi ^^tJuAj atjLil /^l ^jjJLJu. jCjLi joy vjjJC«o 
^yS I^JurjujL? JOo /^&jI jOiijl i^^J^ ^J c^*^ 
JlJ f^A^Lo /abl fpp.K (3-^' Jl^Im au4i«A^ yJUuo /|^aJu»%J> 
f* (5^U^ vj'^ ^T^ v.aaJUw ^^ »,jL,yj,^. aJLjuy>i o^^^ljuSD 
^tjL^aJL^^^I &Xftlj ^^ v;;^yHy» c^^Ioh^ J^ 'o**jW 
^^y-M», ^ *L^ ^La^ <X^ / &u^ /JLa/" |»Is (Jfl^' (jMjJLiSsoo 

vs*'; u^' V!? ^' ^'*' ^ '^'^'^'^)^f ^y^ ^r^ Digitized by VjOOQ lC K*1 ^^Us ^\^ f^iy ^"U^y3 o! ^io /.^. > gst^' y^ 

^•|4> Sbl vf^ ^3^1 //^j^LC- ^^ ^y ^ t^«> l^joa. 

^^1 JJi /,jjXo^ ^^-^^;^' ^^ y^ ^' L>^ t^^)^^ 
&JUu oiut ^l^ JUTjj^^A^wi f^^Ljo ^L^ <JlyLi 
iX* tyjaSjii^ kA ^)y^ «A*^ ykJuo auoyi^Lp p.L-4-^ 

K^Aii^ iJbu oiLjl Y^U JjLyM aJ^I ^jJCajoIc^ /kJt (5)1^ 
/S^l ^jUjCsitjUuo ^b auoyi^Lo &j| f l^ ,331 JjC.^ bJ^\ 

/^'^KJlj*^L^ u*^' <5j^ '^;^ ^y^ ^4^7^ ^/^^^ <-^ 

^U &jLa^^ ^l4> /&j| I*-.!; ^jI JJL* ^j^4> s-aJIo^ yi 

^I^UO ySi ^}^'ijey^yj SJUm &JUum C&jI f^K JJCmi yj^«> t« 

^jU ^if^ t^Juuj ^jyJC4Jt> lCo /^iUr ^t4> ^jJtJ^ 
^LAsjly i^yAlJ auoyl^Lo ^^y^ tCx /^A)Uj^ Sji' «y-** 
oIj^ 0*>j*> ^ 't^l^>>*> ^t^ «Jjt v5;^4XAj LCJ/ y^\ 
&^l UuJL^ aJLu^ASSob ^^2^JLLy>t(> ySi /&jI tyUd^^ (^>^^ f* 

y^f> jCo /I^IXj£^«> -.K L|J CLaaSSuuO ^\ym '£^^ ^^ 

^^b «'p.tp JJUm JCjo if^^JLm\ ^l«> ^^^j^Li Ljy^ ^*> 
i i^AJLo ^^lwA^ yiLj ^y aul I^JlS' JUiXj (jl4> vS»^ Digitized by VjOOQIC 1.0 «^-^ 'u;^ fr^ sU^ t^Luc* c^^^^'/^ ^' ) ** ^ r^ 

^1t> ^J^t^ t^<> I^JuULjo t^jLit -.t^ «J^t f^g.:SVJLi 

s^bj jLx '^b ^jJLu^4«« 8U«i v:;^^(5^'y ,jii^MuolX&j 
'*>?/ U-Jlo Uf*>^*> ^^ o-^t ^J ^t^ ai^t 1*^^^ 
^byC^ (3^«5(>jb (^b ^b.^ KlaJCtJuo oUCAS (Xo />b«J 
«linl (i* l^ » Joo SL^I aJUuMi o&JU^^ Ur^' ^^^ ''^^ 

f ^^AJLi *S^b(> lCo /(A)b^^ ^UuM k^ U^ SJL» (A)L4ab. 

/*^5Lo O;^ J**jt4> 04>^4> l^.4> t;tUt ,J^ — t; *JyCj| 

<Xo iut «JUUm o^^^ auAJt ^^^' ^;^ U^^' ^^^ 
t« l;bA^ (J^^(5^|;^ l*^''^ y^ yj^) yj^^ri ' (J-»**^''^'^ 

^1«^ K^y^t t^ ^ . igya i s^bj (X^ /^^w^Ouu Lmm ybo 
jCo /^^^aJCum L^jb ^^>^ ULum (jMjt(> 0(^j(> t^«> t^juJLo 

»•♦ &-ilo oLajj /^^b^^ ^"^y^ M^ aJLa^ /SLjt e^^r^ 

'(^^j; yj-t^*^ ^^)^^^^ r^ ^ c^^r^ ^r*^ '^W Aaa5<> 
jCo / R^t ^jjJLjCm ^t^us^ JXm ^^«> 'Jb^y^* tj^' ^ 

«'uy v5^ -eH^^ l^y u)^' <J^ '^^ ^;^ c^^^r' 

L43 oL^JUwM ^t(> /^l ^^^uui^auM ^t^ ^LiN^ oJUUD 14 Digitized by LiOOQIC \.f aJUJC^Lj ^^ \yOS JUJo jCo / &^t i^Juuo ^Le s Jum «JbUw 

dJL^ ,^0 &et I^JJ' JOiul *J^I ^jS^iUj^},^ LSyy ^yJS 
Yg^\s KkX,^ "^))^ sJLJyJ^ yjy^ \3yJ yXj^ (X^ ' ^ T^ 

kJ^I &^aJ(> aJUuM oiL^t U^ yUi <,,ftACi>> Jlj J^I^;^ JJub* « 
&JUL>t(> ^yj ijJ^yjo jLfi i^ySS aJC^I^ aL»l JuJo f^l^ 

^,axjI t^j^y jujt:^ joo /sljI i^j^ juJo juy «a^ 

/aol I^JJ' JULS3I aJjl o<>Liftt> ^ol/ ^Jb ^j«*ib aJLi?0^t> 

juJo jLoT s-jl yytjub ^y ^l^ya.^ f l^ Jil, ^b 

/^'^1'^^ aJLjl^jLr JCjp /aL^t (JJjJ jCaJd^ olbt \^dS !♦ 
w^ /^5^^ ^^'^-^ ^jjJgAiK^ aJljLj (Xo Luuy j O aJLuM 
t^Ji' ^il tCoC. //abl I^O^I ^;f> ^;^^- ^ijtycJu ^^UJ 
^j^ t^* ^Xa4aLo ^oLi XA3-i> ^y^Oy^ (J^t (J-e^ 
|V.JLc \jJy^ KJljl>i,^,.*.JLr (X^ (Xaa)Cmi oILjI Ko^t ^^J 

^-H»^ ^r^r^;-^ 'tr^/ ^^r^ e)';*^ •''hsj^T^ 
f^g:sui ^A^Li^^ T^i^ ;-J^ ' v:^*-^' *-^^' ^^HH^ \^y^^ 

^t(> /^LJ l;ja«^ ^lj \^y^ \^(yy**.y^ t^«> i^4^ -.1^ ^t 

aJLl^ o ^)^ \jy^ ^ ' ^M ')<J^ fl^!; ^r^ t)y*^ t^ 
L&t^«> f^^Ai aJy &Mt ^i^Aw J^ aJLjL^J/ jCe &jt f« 
S^A^ yji^^yS £;L^i> / I^Laauo ^jJi»^g^l^j ^j-^-^Ly ^ 
t'^^^^ tt^Lj«> (Xo /(A)La^ aJ^wSNJU^ ^Li^^ &a£^(> ^AJb 
jCo , k^yS ^jLJI^ (j^Ij 0*0^^ t^J^il l^jtd»^ ^l^ aJybl 
t*^.<VAi J^ aJLkJl^Jll^ jLiO aL^t aJLuM o ff^\^ ^jy» ^l ti> Digitized by VjOOQIC ^i4> ^M f5cxr ^i; (3^1 ju^ ^i^ yij ,^i,4X3-ir ^^1 

K^Ji^ iJUUi o^jJJi^ &)t f-.tp JJL. ^j^ ^\5 iJ^j^ 
jXxk\d^.XJi U\0 aJLS S-^l I^J^ JOajI ^^I 4WC «J^I 

JOJUI «j^l (J^Lo l^bo JCjo abl xJlXyy oXjl I^JlJ' JUa3I 
-l^ JC^ U^yuAJ' ^♦^ aJUu*. o\3yS |Jjy &jl I^JlJ 

.,Ji^l byS ^m )y}o ^jujjo aJLs f^S)^\ ^"^ ^\X^\ I^J^I 

^JU^ ft.JljLiM oiJljcS* (^iMiLo ^ljb^ ^J^ ^^^('jmuu^LJjJ 
JU^^ |JU3*I4> ^^JU^.I I^J^ ^^)^ ^l^' uCo f^[jW^\S 
g^yobtyi ^5*1 jjyljO^ Jjt (^JLiJ ^b ^JoJo jUb JULjjl 

^j|4> JL,il jaX^ ,j^l ^^^jjC»4>j4>«> joo ,ibt e?'^Jcfe 
,^ l%Xi^*L» f^ ^) ^^^yy ^ ,j..M*-«'^Lr ^ ^jiM»4 <1 fcMr 

jAA^I ^)^ OJ swum vXjo ^^^L^J ';^^ iJ^^V5^V 
JuU^jl l^l^4> (J^-A^l (j*-l^ J^L^^J ^;;^ \j\i> O^ ,jlj 

^^ ^^-aIJh^ JCjo /o*>j*> JywAjC*^ oSUl jai> ^IJ^ 
JkJjC:^ jCo /ll^l JoJo ^IJ^ ^f^^l^ aJL&p^l aUCftlc> 
|4« \^p,\s c^Cm (Xo /^ljuk^ &^jt tj(> aJUxJU ^^^1 IjJ^ 
ttjuw &JIa^ o&^I ^^^IJujD JlJ f>'.JUMiiLo aJLttAJU» (jjJ^I 
&^l iJUCiW o^^^CydLj ^ri^ ^l(> s%Hu^ uaaJUi ^^ v^4uu«# 

ilLj jCo /*JLi^jl &JCftb ^^1 ^^ (j^lJ^ jCo 
&Xil4> ^yASiJi\ i^Ai-^L^ y:^ ^^ ^jjC^ij^ i^ ^j^-^DCib Digitized by VjOOQ lC ir Ipjut v«A^ rr^T'^ '^t-^' ^(5^^ ^^'^^ <^-^ 'L^*^ 

*J^ u>*^' •'r'; ^>*^ S^ ^ '*^' ĕ/T^ ^;^' 
u^' v:;^;r^ ^ '^' ^''^ ^^;^' ^ c^^^V W i 

^^t iXo /ibt ^lo ^ I^AJb' ^ji-fiO ^jy aJUuM ozXSjk 

yjL^ ^j4X-aj» ^I«> /^^t K^ ^U^<> t^5 ^eH^ ^^T^ 

vXo /-^t v«^.4«jjt^ r^r*^ ^ '-^'^ u;'*^ 'ch' **v:)'y^ 

^';** ch' ^s^*^ ^r^ ^ ^1)^*^' -^' ĕ;?' »y*'--' 
jja50 ,5! /Ujd. |JuUi ^^ ^^0 ^^•t*^ /l;Jk^l oUJ 

U3^4Jb ^^JJt ,ji-XjLiljUuo ^5;Um v,jLyJ \Sy^^ <S^ 

^JJ «JjUw o«ft^;Uu t^JJLo _t% ^^tt> fgJoSU\jO o^Sy^ 

ojU* (S^*^ ^y^' ^ '*^' lH^ '^^cJ^^r^ *^5' 

*iju« o&^t ^\iy i^;^t PSLT JjL, ,jXja^^ I^A^U -.I^ 

2U4^ (5;^ t^jUJbo t; ^t(> lUOjS\y\jO a^\y^ ^J^t w^(>(> 

/ jtjJb «^t^LS ^p;A4-« ^)y^ «JIjCm ^j^I lCo /&jI ^yyM* 

|J|JJ J^JJo ooULo ^^^^ ^^ au4A« u^>^' ^^J^ <Xo 

^ty}[juo «juf^ ^jr^' '3^ r'^ ^' '^ '*^.' '^^ 

^^- xjl rp.t; JUL^ ^v> S^ /lut ijfli> J^JJo ja^l td Digitized by VjOOQIC \.\ 


^&jt uLM.t ^JU^ &Jbu«i J^(> l^iX^t ^*;^ (J^t ^JSH"^' 

itjjJLo ^jJLa*^ ^t aJt JCm. JCjo / ILjt auo^t^Lo p-t^^^ «Jjt 
^ t^J ^t^ ^t; eH^H^^ ^^ ^ 'M &^tyf ^ 
fii^o «Jbtw^ m^^t t^(> t^jot pp-t^ jCe /iul iUoLs 

t* /v.5^ ^Lo s^am uijuj» ^t ^^ajJsJLai /^t &JLuLo aJL^ 
JuJy» ^t iJLAiW o^^t ^UCmi H^i^ 1*^ Ar^/^ >^' r^^ 

p-l^ yjj\Xj\ ^\SyX^ \i^yM iCUS^ yjySu\ JLiS f ^JjSjOO 

«tw^ \s Ouo /^£^iX]ul v5y«^(> sJuiM aJjuA. o2bt \yjO f^\y^ 

^X3tyL» «»^^^^A4i«u JULJo jLii* XA4«w ^ti>w» ^^iA^t t^O 

td ^L^ /^t^Ls!U4^ ^jtji^J^t) ^^i> aJi^Job /|JU »L& 
54U- ^ir (J^U /^l vJ*U-;J^ c^^ ^i-B.^^^o 

^y9 JOJO vX^ '^^^t ^LXaai iyJUm ^yXj IpJ^J^ lOU 
^Ajl^^ f^\fy^ yj)y |»«>U «yA-« g^^ \^yi^ (J*^*^ *^V? 
\J)^ 'i^^ jXaJ ^L>. ^^ t^a. ^^yi^ ^^yL5 5p^4> 

f ♦ &-ftL? (^Laa^ / yj\(\ k % ^ aLjl yyXS ijf JJJ» ,5^ JJum ^-^I Digitized by VjOOQIC ^y^ v5;*^ i£^^'»> vXxi '*5' <3^'-? gy c^ /•^* ^f 

I Sjt t^ l^ Jul Y^\) JC» «I^f ^^^4^0 £jl sl^ ^^ -.t^ 
-^l^ jCo /ijt ^ljuuo «iS«> ^5ly»M> vj4>JJt t^l A jkj ^J^ 
JCo /I;0^'^K' kjUo ^5! y^J /^pM &J^^4X3l ^Jj^ ^yi »U 

^ ^5^ »L6 -.t^ ^j^ «JjLj v:;^I cCo /XjI ,j^(> ^57* 
y^lpOydMi ^^ «^ytL« jCo /ijf ^^^Uul ^jJC^^ ^I(> 
^•Jbl iX^ /^^Juua*(> i^AllLiM s^^so kJLaaJu /(3v9 sL& ^tj 
y^ ^o kJL ) Um o&^I t^o |»L^ l^ ^^l.ssuuo «JLa^ 

SjI aJjuM oSbl y^sy^i^ ^l XA»5 43LAi' (^I^Lx> ^^^^AJolo 

/«ji i^4> ip4X-ii pi^ 15^X4^ J^aaJLo ^^i^ ^\ ySi 

aJbuM oSbl (^wi 5Li& -.1^ v:>-^^ i*L^>^ 15I ^)y^ y^^ 
'\i^^ L^' Jhh^ \jy^ \£y^ »L& -.1^ (i^ i^y^ ^gA^ 
lo4> t)4}ul ^k Uj Cg tf JLjo /aJJULjP e^^^Ajt v,XimI (Xtf 
c4;>-^^ v5' v5S-** />^'4X-A-« aULja ,jJ\4X^I(> ^^.aJLjI 
^^^ aJLui^uA^T ^^1 .^^S ^^ ^'^ '^?' ^^^^^H^t^ 
auy^lpLo ^l^ iXjo /auo^yi^U ^l^ g^jl xJL-« g^^l 

&j| \^iyJ — Ip <3-3l 4X^5" ,jjJLM*-i I^L^ j^JLT ^^jjijuu» 
^ykAjl Ij^J^ — Ij (X^ 'v5;^ I^4Xa4^ p^lp aJ^I ^j^^^lo 
aJ^I ^^L^^J ^^ /&^l t^(XS^ jOJo au«A^ iJli> aJlJt^M \t Digitized by VjOOQIC *I1 

{Xjo o^Li^^ S%jue X.JL.i^,.*o« y=^Uw ^)^' ^yAam vJ^ >S-^ 
&Xx'i JC^ /(A^^lo y^ v..dXiAX) aJt^ ^y^t f^lp JjCli. 

&a£^L5' ^A4^ ^^^t SjAam UaA|>^ v,4.C^ ^*;^ c j^t Ch^^ 

&A3i> aliyjo^ ur*^' S*'^ ^'; <3-^' ^ ''r^*^ ';^* 

r'; '^r^e^^' vjy*^' «'Sjl «'^1; cM^ «4aJLo ibt ^«>Li 
(« jCo /i^t (^^^ a^'^'t(> «>Lo ^ty &JUUi /Ibt 5L& ^^^ 

*jju*. o&^t ^^^jt^' «^;**^* yj"^ ^jL^ ^^?;^7^ u^' 

iLjt 5L» ^^^ ^t^ l0|^.fe ^t ^yJ nl^ p-l^ *J^t S^JO 
«Jjt 3bt t^^ s.ft)C43-0 «JlyL. jCo f^)^ ^L^S ^^yiy^ 
&JUuM oSLit lue%J^ULo AP-ly^^ v:^l^)^4^ ^^ (5r-^ ^L& «7^1^ 
lCjo /ibt &U& 1»^^ ^t; to^ auoJ^t^Lo ^tw^ fti^t &4AJ«> 

n; c'; ^"^^ ^^ *'? -e^^^^^lr-- u-^'-^ c^y^' 

0;r^ ^AjUj^ *JLL)t /»)tv> ^t^Ao ^t ^Si^yS vXjo /ttL& 
^^tp jXiM jCo /^jmo^Luo ^I iXe 4ft,50b Uaa^ v«&£r ^ 
«uo^l^Lo ^l;4^ dL^ f'^} »La !•;(; ^t^ 1^^;^ c)?^' 
vXo /Jbt ^l<>JL|5' ^J-»*»Lo ^j4X-Uft ^^^4:^1^ ^ji^^JJLo ^yi 
/|vJLc 5L& ^X3ty>L ^^^- ^ A^M. «A*A* ^j^-Aa^I t*^l; jXlM 
^^i^ Joli aJ^ yr^"^ u^'<Jh^ "-a^y^ ^ty»' adU^U. 
f»t^ l^ KJ^t uUCAiiJ» &Ju3t /^Lo Kj^^t /^y&(> &4aLo 
^il lu^A^ (j>^' (5r* ^*^ fr'; ^ /^^ty> /ILjt t^o to Digitized by VjOOQ lC »• Ai '^' ^^tJuue adb'^ fwu»^twj ^^^ ^^(> ^i>U»%^ 
^^AA^i ^jJ^(> J^ |vJQj(> |vXaJup ^. ^t(> Jy &3Uv> aoU^ 

^LJLiO JjC^ 8L:fU^ v5~^r^ ^^J^A^jj.^ lO /^5-^^ 
*JjuXij^ ^^ ^jj ^-jj lCo /2bl ^^t>J ,j-CiUJ^ 

^ vjl &JI(>Lj /S^LT |JL5 ^oLaJuo ^I^ ^^ //l^t^^^^LT 
^ '^^^ \:)y^ JjCwu 8Ljssljl.im RJLaS' xJLa5D ^^L^jJL^^ 
^if^ /Jut f^l^ J^ L-,X4^ ^j g^ ^'Ljjy 

JCaaJCum o&jI 4 Jr> ^*^»' ^y^ (5(>L^JuO ^WULM^ fySU^ 

^LjaJI/ *JjjL^ lO i^^yJ^ *A4j «^U ^y »^li> «Xo \t 
jCjo /^jljuuo «A5(> ^T&Ai^^ jJUMyLo >A^^I pr^y^ ^J^^ 
JXm# ^ki5 jCo /^Li^) A^ ^W ^r^ f^P ^^ '^'^ 
sl^ Swo^ SLjI ^v>Li iJL>'(> kJULaJj^^ vJr^' ^LAJbe 
^j^ »JLxaa^ uajCT jCo /^if JuuJC*** «e)'^^; LXJjulo 

^^ c;r*^' ^*"*^ rv r'^ *^ /t^^ i»;^ p^t; *^^^ 
i;jjt ^t^ e^iJ^ ĕr^T^' ^' '^*^ r';^ c'; c^^' 

^\jo *Jj ^l ^^LT/ Jy:^ ^jlJ^ *4j*> eH^'*^ ^' '^*^ 

vi^ &^b'(> ^L^o / ^^2^jJCkMjU(> &JLj ^;;^ ^'^^ u^'<> S)'^ Digitized by VjOOQIC t* \6 ^jj! JXiS ^^^^ ^j! jj;L^ /Sbl t^JUU^ t^Jut (Xui»l54> 
«JUu^ ^t^(>^^ / JIa St^^ g^b (>t ^JbC>. 4ftSbt (5>^7<^ 
/«^lbt N^^^^t^* (^y^ /^'^ v^ ^5'-^ 'v:>^^^L^ v^ ^ 
ij^l^/^^^L^ JjCim Ui njoSULo ^ty^ i^^t ^l^^^t^ <-^ 

^lj \^yJ t^i> t^ ^^^ /^^^1 to^- 4>l «^t ^^l^W^ 

^5^ ^jS^ ^<> Uj^ ^^ -p,!^ (J^l ^jt«> /t^<> t^4XAA^ 

'^ cj/^ ^'; "^r^ 'y^ ^;^' S*^ c?*^ ^'; ^' u'*^ 

rh ^' ^'^ '^^ ';^X-^ ^'; U^T^ '^>^-*-A^ c)'«> 
^'; <3-^' u'<^ /l;J^I l.Xl£ f>^ p-t^ Ui^ ^^^ /^:^^ 

l^iX-JL^ t^ ^3-3| ^to tjcV A > A t^ L*^^ l;4XJl 

^^^»ftAji ^^j^aUX^ iXo I ^j^^jmS ^u p-ir-g-^ Ui;j ^;^ 

^IJU^^ JX*M ^(> ^^t lO /E^I ^jjJL^im ^tjub «^l 
p;'r*^ C^-^' Ur^*>' o«^^I^Lo l^ ,jXxit(XU ^jJ 

JLa /IL^I ^-g-jj ^^ IjUiSLo SJLm* KjjLyy / SL^t ĕJBJ^Xjo 
(J-i*ol |JLX*^ o&-s)t t*— Ip J^JLm. ^jSai^dJiJO 9jyyXS ^ykJ 

/*L^^^ u>*^' <M^^ '^^ ^;*^ ^T* ^;^ ^ e^;*^ 

t*-.lp JjJL iX» /8^Ui ^ JjLm JkiT aUiJOi> v^^>^ o'*^ 
^if /^^H^t; tXft5' ^^^^ aJri^L ^j^iiC^t iJ^Ai t^J/ 
^y r^r? aJjum o ^Lajum SJI ^j»^^ ^I Juli5 ^jJl^j^ 18 Digitized by VjOOQ lC o<«&jf ^CuCo jUL^t^^^>^l^ ^J^»^ "^J^^ /«£31«^ MXj\ 

L^ ,,XiLb ^^Jli ^ ^ Kj^r^ y^ *^ O^' 
KJAaiu» ^yU^t JCjo '^-^^ S^T^ ^^ 1^^ (^^ '^' 

lXo /Jul oJCj OOUL0 (3^Lt ^^ Ugd^ fjHiLi iSy^ 

OOUDO /^t% ^JUm /4>t yjy3 Jj£j jCl /&jl 5%^ ^^iCg*»(M^iO 

t^JjJLo l^ ^l^lsu^ ^ULiD ^jjjuo ^Ij 1*1^ JjC^ *J^t 
^La^ ^ti> ^l j»^ Juo /^U oU^ ^^r^ 'M v^^ 

^t ^y KJLLft»>i> U^^^' iULlJLp (X^ /^l £;UU ^^A4^ 
1X0 /&^l g^^ ^^^jjjC^A4-*#^iO j^l^ /jaXj ^U jLi 4>^ 

Sp^ ^L^ ^5^j^ ^l ^if IpUuLj aI^I S^4^m««j *JI^X-^ 
s^^ ^^ juJo &J^I %^4>(> k JLju, w oOjS^ yjs^iy\j^i> SjI 

/ ^Liji^ t^&JLo y^l s«A«A» 5^Le ^^v3 ^^ Ja5u jCo / Sbl 
dJS ^jS^ suUJu» jMbJ^Lo ^lj /&^l ^^yjJULiM ^ljus^ 

^^A»icy «JUu. o&^l juUo j^y ^jJUj k^ r^l^ JjL. 
^i> «JLuC£lyj ^yj duJi^ jCo /S^l ^jjJUU r l^ JlCm 
iUr.^ ^UJjD ,5;JU^ ^^IJ V^) JlCm v:;Xi(b^t4> ^yu^l 
^^SJLio^ 4>Lu ^jJUo ^l i^JL^ lAdM /^^^jJLX*i, ^IjuJ^ 

^j^ ^T*^ C^''^ ^ '*^' <5^*^ ^' ^^ ^^ 'vS^^ ^* 

jJLiil &JLJI^ &^l Ia4^ pjCJULi ^yo iS^y^^ K A A f >,i Id Digitized by VjOOQIC lo /AjI A(>U »mj^ ii^yit*yf <J>^' ^^ f^«)^ ^^!; J^^ 
^^2^1; aJ^I &JLajJL^wi4> JLx /^^2^1; OOULp I^^A^Le 

Ijj^ jCo oibl ijJ^ vl; upl ^» e);^ c;^*> «'^'^ 

l^juyp ^Lo ep^lp JjJLi-M aJ^l^uo ^^-a^jI I*--I; ^3-J-i^ 
^I^Uu^ »-Li?o^.> ^-i*^^ JJil. v:^^o ^j^i-L^r^-T^ 
«♦ iiJi^ ^;L%y l^joLo ^l; gli' jCjo / a^ ^-^L^yCi JU>- 
Ju^^Ub^A^ n^yjjo kaS «JLajL daXr l^ ^^^^ auo^l^Le 
/JUlCS' Jl-A-T^^^ «JLj ^y^ JUL^I ^;U /wl Jwtj^t 

^^^(>l /JUL4JI ^Ljj^ &)^ JOajI JL^ hI^-ammm (>I ^ iCo» 
JJL. ^yXXj ^lo J^ ^Ih^ 'M f^^ ';4L3' j^'; ij^ 
^j»l(>JL» i>Lo ^ji^ ^;;-^ ''HH^ v:>-^' ^5*^ y^^H^ ^fr!> 

aJUuL ^auowS^I^Lo s^Lm Joe /^^1 ^7^7^ ^H^ ^^6^ 
I;(>JLm ^I; vXjo /«» iL^I JO^t OuS 8;^-^ '^^r^ v:)V^ 

^L?y ^^t^- ^. e>^LJ^ ^;P^ ^^^.-O;^ c»^' ^5;^ 

/i^l juJo jLiT&^l S;^ I^L^^ v:)J^;>^(> cs' '^^T^ '^' 

Vi5^jLJ Jui;(> 8;^-^ v:)n^' ^T^ ^^^ hy^ (SyT^ &JLuXo(> 

(>^^Um X A „><>> ^.ji(> \sOf^j^ \^0 8JoS\Xl6 a^\j^ JUA^I 

eH^ ^^*>' '^<^r^' v5^ J^ * ^■■ll ^5^^«^ »^Li' jOAil 

^;L& /2ut ^JCjI^' ^^i> o«>ULo ^ti> f»^JL^ joibt 

^5^ ^;0 ajULil ^^ ^b lUl l^(> l;4)^l ^l; td Digitized by LjOOQIC 1f 

^^b |jl(> ^^ &A|i aJUjb ^^ 8«li> cXje /&^t &^y^ 

«Aam^IO /&jt SU^ *^« 2^^^^ &K^j6t jCo oXJf^»A43«J ^^ 

^3^L? jJ^il^- joo /t^4> (•t^^ -t; lyuJib JjCy. *J^I 
«J^t &4aJ(> kJju^ oiut lyoj (3^ t^j^ \Syi ^t(> ^'U « 
^j^ybt vXjo /^^(X3l (j**^l^ j^t*jasX* JlJJL**» »LA |»j^ -.I^ 

«Aft^ J tT M> yt M ^ y iuo ^-^>-i e^ti^^ ^'^ ^^ ^;'^ ^^T^ 

SjI (^2^AAXtp JuC^ ftj^l &4xJ(> «JbuM O&^t t^(> («'^^ ^l) 

^j^^ fU-*^ ^s^'-^^ c>^' '^ '£7^7^ v3-»*''^ *^ e^!p 

4>LJ jJb ftSU /tbl t^J (»1^4^ ^\) &Ae^ JJCm y^yi^ \i^^) ^* 

«A5J ^^yiOjS ^y^oyj ^t «JLUij^ c>r*^' ^y^*^ r^T*^ 

r^T^ ^'; "^ ^g^ (J^^' *^ r5^ p-'; ^ 'v:)'<>^ 
jjJJJ» S^.Aiy> vj[^' '^«> !•';-*-? ^'; cO /M t^;> 

«^iy U^i>^ u;'^'^ 1*^'; JJ^ v:;^' es' r^"^ '^;^ »^ 

«^Li(> JLjo /g^ (>LaJ» SI^ ^jJ&f&3bo ibt sL^ 1»^^ ^l^ 

c>r*^' \i^^^ L^' ^^ /ip^j^Lr 1^0 c';-^ ^') *J^' 

r^; ^tIp ^t^^y^'^ ^'^ 'e^T"^ ^^^^^ ^r^ ^' (5(>Lsv.A^ 

'eT^^'^ ^^ v:7^' ^^ rj;; ^'; '^;' ^^^"^ ^^^'^ ""^' ^^ ^* 
s^« ^dj^yS jCjo /tp^^^^^L^ oU^ &JLX^ ur^^' ^"^ 

JJlm/ >a*a4 yuJULlD ^^Lajo ĕy^\^ ^)yS ^^^H^ cT^^ 

'e^*^;' ltLu ^ *-bbb lCo ri^\ t^j j^l^ ^l^ tyui^ 
iX^ /jbt »y4^^ ij^y* 'J;' *^*^ *J^4>U ^^i^l ^git vXo Digitized by LjOOQIC 


J: > - ^ A c < ^^M^ ^^wuJUL» a^' 

^%L^^ jLr V g.?».ji ^■■> «5«r- c''^-^ **^- c^^-Hr' iaP^ *^;r^ *^-^ *^' S- t ^ ^ w ^'^ V^ c?^ «-^-S-IjU ^l^ JC* ,ijt j^y / 

^)*r*7^ ^ «l-i ^^ r^ jo» ,£^ £/5^ ^r' 

♦ ►*• , > W 'KM^\^\^ ^ ^^[^ iJI i^ ipLj' 

♦'*' » ^^-^ 'v/^' sj*iXjf^ ,jC£f «jb,L. ,^u oJ^ 
■* * ' • '«' »» ' > * - **^ ^f «JUUf<> sJiJL^ oJ^ I f .1 .^ • .' I .» 
» «^ , .s*u.\ hn^JLm ,i_jf ^ ,^ j^.' 
Digitized by VjOOQ1C h 


u?'"^ e-*5; £- **^ 

.. ..-M^S^t^i^ r"'^*^ "^^^ i^%«^ ^ . . S^ im. .j.,. r ,^* »iit.,.« «i&ic*r'%^ 9-L&x c^ JuB 2j< 
^ *r >^ / / U-^^^ 

JuX? ^.S v' j ^T; i;>^ ^>^ ^^"T^ ^ u?^r*^ i;5 Jl^ «i^' :.v>g, ui^lr- _t. 

L' -/>' ^ ^t. k^t 


ilX^ ^'^ ^^^ \yjJmj. ^t; aUT pJbW £' iJ^ \€ >_.-; i-rf.^ fci.y 
' '-' ^; ***' j-«- */;* -J^ *-'--» ;;H' j^'r=^>>^ ^^ crr-^' M '^ rl 'r -^- • Digitized by VjOOQIC T o^^u yS\ [S^^ f'^\ ^y^^ ';ty^' r.'/*^ '^^' cj^y^/ 

JJLw ftA4^ iX^ '(^^^!; Oi>ULe ^Lj^ q^t ^^ KA^A^ 

d ^ly^ ^SiyjjCAAi jCo o^ftJU3*l(> «Jb SjI ^j^^^ /|^U 

oJul ^^\j dJS' ^^^j X ^A^^ y ki> ^jyJ ^^^LJS^ S^I MjJl^U 

o^^ Ujuo &jI 

^yy»' ^^ ^)d^ auo^l^Le ^y^ J^^l ^(>(> «JUy. 
^Uo «;^ c>^ auo^l^L^ ^l^ vX^ /&j| ^^^ ^l; 

cH^r^T"? ur* ^*-^ -^A> r'^ '^ 'tr^ t)*^^ ^y^ 

\t JJL. ^i>;pLfe v5l ^il /iUl lj4X5" I; (JJl JuL^ 
^l; ^LJjt jLityyMiy^ JLa /lul (^^^jlaJUCmi. ^Ljljlj ^ 
y^\ ylXA /auo^^l^Lo ^j» ^j^^L^ iUl 1^0 I;JljI 
^l ^JUC^ /^l vjlJuy*^ ,X^I jdL5;Lo ,^Lo oJOl» 

J^i^ IjLj Lajl« iu^a^ ^X£I xJUbti> oJukjD ^JJULsD 
^ »La 1*5^ pl^ aJLJj» Kiy\ y^i>iy «JUu. o^^LJ ^lp ^gAr 

yCfrl /'t /^U -.1^ Uj 8^* yX^\ «JUcU. /I^«> I^JJl 

^yi M lyAJj ^34Ai IjJ^ cO /-^^i> ^^;X^I /^^51 

^'r^ tr^ 'eK^r? "^^**^ ^-^^ ^yy r^^ /aAioU^ Digitized by VjOOQ lC iy JjC-, «bl f^.ssai JJCls «Jbl^AAS^ jLx /SLjI I^4> I^Jl^I 

^6*^ u'^ '\i^^i) ^ ^y^ 87*- '«i' \M^ S^ ^^) 
adUib jCo /^«>Li ft&jO ^^«JC&^ s^ i^UJjD JjCyy ^5^;^ 

^b «Ail^ u)^'^7^ «^' '^<> ';*>^' ^'7«^ ^;*> ^)}**' * 

^t^ ^LJjt ^yuuo ^\0 f Ip (^jU «^131^ ^b / ^\yja3 ib 
auoykLt f^l>4^ dJS '^;^' ^^CgA»Myi(> jCo /&jI auki^LLo 
jO /«^^iamLo ^t ftJL5t^^ «^auo^yULo ^l>4^ c^l^ J^ ^&^l 
«joyi^Lo ^ly^ jgS^ 4XiJ^ v>y^ ySi adU^Lo ^^aajI ^j^J*^^^^ 

^b JLriii^ (>i |ju &L& y^t^ ^ ^e^^-H^ ^ '^i t^ 

dJui ^jj ^LjJLit ^ti> ^^^i»^ f ^t; vjb ^ly ^XjJ 
4>JL^ c);*^ 'M JulX? ^j^ oJOSt yCilyi jCo /^jtyLi 
SLJ X^ ,.M eH^^L.JJb ^t; ^b ^il j^ ^l; M 
^^^ SLS' ^ji^JLuo l^b^ ^t Juu^ «^j/lpLo ^'7-*^ 
sL5^ vj^'t^ 'v5;^ t^Joijo ^l) j^ iJuu^ ^l JuL44^ /I4I td 

^f^y^ ^jXSaJJjo ^I a(£LuM <Xuo /aJ*yMU -.K (^t ^.^ajum^* 
^l ^l ^Uv> v,5:jLd. ^„1 yS\ ^^L^ /^t ^tJuLT 

&^^ ^^<>i /M i^- ^t^ iyjL^ (JjU «.a^^ ij^y 

/Lm^ ^s aLi^l ^^^ ^;^t /lCaJ aJLA5D ^l ^I^JUj^ 

I5J Ol ^LJLp ^^yu* ^b ^^^1 vXa>- aJy ,vJ i-^l^ ^;lv> !*♦ 

&sb ^j^LUj e^^T^ &-jt l^i> I^JljI -.1; ^b ,5^ /^.^ait 

^styuj &£Lm (5>Lim luLkMbi (57!^ U;'^ '^' O^^^ T^' '^^ 
«liiy u5^ ^;^ ^l ^^;Lr /^^v> p^*> yS\ (JjTI jLaS Digitized by VjOOQIC ^y}S \yOS 4Xaa3I aJU^La. ^^^LT &jf I^JlT JULaJI ^^ 
i^ fpl^ *J^L? /^^ p,f^ ^^li' /iLjf l^4XJl p.1^ e)^^L^ 
«4Xs^ yj^\ ^OJ^ \f^ ^) es' (j^*^^ '*^' e?f4>ja' ^3-U5 

d &i5J fpp.l; J^ ^jjLAitM^ ^oLm ^t ^Lu ^"S /^«i ^^ 
/Juupy^/^if ^Lo ^l I^J^ ^^l^* ^l //Sbl ^^IJhh* 
^iXa. /^j \jy^ ;r^ ^>-^^' «^T^ 'tT^f ^^ T^ 
jCo /««iLjl l^jLy auUI^3' ^Lsu yj\^ '(y^ ^<^ J^igjt 
^JXi> /|JU sUb ^JCjI^U ^M I^J^ ^\y (j-3l «A^ 

!♦ JJb ^JjJ «JUcL^ /^l t;(>^^ tjjLr JoU «>t ^c^iL^ 

tjJJ' JOAJI yXS^ fyJyJ^I> &-jt ^^tjUuO «^ ^yLf J^ySyi 

y^\yS <X:^ /«JoLj t^Lsso ^jL^ jJLT /^SLo sJum ^^I 

r^yiyS^i^ ^\ \yOS^X3\j PJ^^yJ /&jt ^jljU^T JyS^ ^OJ^ 

I ibl J^JLiul «A^ JLuo ^"ii tS^^J^ &JI jLJ ^^ jOJo JCo 

id ^ii' v5'r-^ ' ^' t^ j^y julaji |*^aajoo ^)t(> jju^ yya 

%\y^ ^;L Jii UJI ^La. /fJv^b I^JlT^,!^ xJL^- 
JuL^I dJiS lu^A^ ^^ Sbl t^JJ* JULajI JCo o^^^L^Jo 

!*♦ o^y^ ^)^ IpjLjJLo -.1; ,jlt> ^MJoSULo 

(Xo /^^ 8 j^ &^t i^ jj" ^ 1; r^aJLo kIjO^ (J^4^ ^JLu» 

iJjuoo iXe /^^^'l^ ^^J Ciiju^Le ^^^JuJLCm» ftJL«^(>o 

^'t?^ J^/ v5;^ tf^^ '^i^ r' V «T^ vs^^r" ĕ;^ 

auLJL^^ cCo o^^joJ^JLuo Jl^ ^^U ijJ^';^ «5*'; y^y^ Digitized by VjOOQ lC tlSjj /ibl gjo^\^\jo ^j tJ^J^ (JJ^ ^' \J)^ ^^'O)^ 

/^tiA^ (3X«j c>'-^^ '^fr!p J^-^ <^^ y^yy^ S^ ^^^ 

JjL. JO /^Lo &XxI^ jaC» ^^ /^aLjt |»^L v:;lt^y 

yjjJSj^ ILk^s itiijdst ^«JUUO ^to ^^^J JJua^ jCtf /^^liD U 
r^jjJJi^ ^^Iaj^ aUI ^L^ i'>^'^Lo /xJL3^Lj ^^Aljt 

^^ «5*'; ^V ^^'^y^ ^^^" ^/)y^ ^^;^ ^^ 

jJ«t /&jt A^Lj yJ^U'^7 ^ £(i>Li4> ftJLiUwMM hyki vX^ ^(^^^^ 

-.1^^ iJ^I n^iy^ &JLa^ o&jI I^(> I^JljI o^^y^ ^^) d'^ \t 
/vS*> &y*^ /SSlo (JJOiD l^4> LJlJI ^^4^ (J^l «^J^I^Lo 
^lp ^(> I^Lm*'^ JUJo JuL^I 04>LAjo &JIJCmi (J^I JCo 
^L5^ ja)tj aJ^t )^J^t> aJI«jLuw jC^ /aLjl (^^L^ t^JOJue 
^l ^\j^ /^JULjjI aLS'*^ (J4>j4> l^ JlJ" JOijl ^jly «JLj%Lo^ 

/&j| l^ jy JULAjI aJ^I %yX4^iy aJljCMW JU /^l^ ^jS^sytJO 1^« 

I^JlS' (XjLi /aJLd sL^ ^^.jt^jiLj ^^^^f»M» au^ v5'r^ 
jJOi» lCsL» /^lyyjJb ^^4> 5^UJ \J^y^y^ A^*'*> c^i' 
V5^ «-LS ^jl ^^L^ /IL^I l^4> IpJ^I ^y^ ^)y^ 
cUajI Sli' JuJu ajy ^(>(> aJL^^ o^^jCjlyi &^l Lj^ %^(> Digitized by VjOOQIC a1 oayl l-JU^. ^;^t ^U Ju^ 8l^ ^;^! IX. 

t^JOI f^'r^ Vi^'Hy^ (j'''*"^'^"^/^ aJj ^ Adi^o tO «-lOAJt 
JUjo JUJCj &Jbu«. o^Jo Uj ibt ftAjU «Ijl v57^^ '^"^ 
d £3l(> 8Jlm# auewS^LLo -.U-4-^ ^jjSljiiLjo &j^\ ISj^ j.j^ 

fJX}j ^yJi^ ^^i^ ^;U v-a^ ^jHaS ^^j^-4jI ,jXsilJyU 
t l y»^ cHH^ «r'; L3-^' (j^y^y vjs' e;''^ 'M '■H^ 

U^O ^t^J^^ lyCAJ ^;^t t^(> ij-^';-^ ^t«>' M «)^ 
U LMjLMbj; «i^l ^jJC^^^JlJI^ «JLI /^Iwa^ Ug.'» ^«aajI^ 

*Jb| , l;jLj| Uas^ ^l; U^ l-^n &^l l4>yO ^ ^b Sbl 

^t^uJ f ^Uo JjCss //&4^t;Le «.1^4^ ^j^(> &jLa^«^ 

/Jbl I^JULmm KJuI lCumLj«> ^JnJL^ I'-.!; (3^1 JJum ^^4> 

JJCx^ I ^y^y^ 2(^1 9JiJS\Xfi ^l^-^ v:;^(> Wr^ v5' '^L»^ 
id ^o ^gl «JUbUsuo^ OL^ /&^l ^l aJ^I ^yUv> ^l 
^^-iJLjl l^4> I;JlJ| ^y^ ^ '«^f ^^) (JJl JJ^ 
^''Id^L^ &Jv^ v:>^^ '^-4-^ '^eK-^^ 1^'^ '^l^*'"* 
^JUC^ /^l ^l ^Y-A^ ^5* «^'«^ olAAib /&j| M^I^Lo 

»•♦ ^yuuo ^by jas' KXxiy ^l pi> /^ ^-.1; JjLi jui" yLo 

12 Digitized by VjOOQ lC /^Ur (3^ A^^^ JU^ &J^I ^Lm#(> jCe / jUJo &A«Ajo 

&vi^ «>^ /^4,\Agit ^^\Sjji u'^ <JU ^ L^ «*Sl$o ^t%^ 
/<ft^l^ 2bt juiut ^^ y^^y^ Joli <*&jt (j^jUJ' (jjuo 
^ '^v:;^' &^Ijum «(^'li' ^It^ ^y^T^ oy^ JuJo lCo « 

r^ty iX3li ^Ur (JJUuj <»&ot 9JOjSK\jo a^\j^ '^^ 
JUJu ad^t ^«> &JtyC«y (Xo /^ JoLi ^I^.9aJU>o ^ xjjbl 

&)Ut st^ ^^L^li' LT^^ C^H^ ^^t yJ^M' <3^ c)^)-^ 
<X-* /**^^t t^JLe^^l ^^^.^juyiy ^jJC^L?^ (JJLJLJ& «^ 

^ ^IS lu^ ^^ ^t ^il c^ ,Js5t ^LS ^JUu 
Juu4^ /Sbt JuJo «jy |»^ju^(> v:;t«> i3JU(> iJIJLi JCo /&j| 

y^)jJL5Ciy JUuPllt (>LaJ fJJ^ s^'^ y^' S'^ ^trA^LuO 

|Jt4> JUL^I aJLAjLe /^ji^l Jlo ty^^^l J^A^jt ^l^A^a^ 
vXx / &^| ^*'t* jMA^bo 5 Jum aJUuM o<* ^^t JU^jI ^''UjL^^i td 

^t4> r*^l^ JjLm. jLjo /aJL^^jt ^Lij ^y» ^pUbo ^^ 

fix4MU /aJLJL^o ^j^baajI ^jjJUCm Sa^% jiJUJL& (5wuUo 

Sa^^ ^LJjd ^yjjjo ^h f ^t; JX*« JloS ^jJuJUy ^^ 

^^ JLJo JCo S^I adAdM o^^Jj» ^(> CAAduyLo /^jjJUum* !*• 
lLo /^«1^ JjLim ^j^ ^^I-LS^^ /|«jUyo ^U aJUv>j4> 

UAi^ ui-C/ ^t^ yy /«Al^^t ^Liv> ^^ c;"»*^^ 
|Ua^ ^ji^U 1* t^ ^j^t jXyy '^^;y«' (3**^ c^'^ e^^ 

1^1 ViJUu kXjo I ^*i (5^7^ ^^ 1^^ ^^ ^)^ ^y^ Digitized by VjOOQ lC td JULj^l ^jSa$\OJuo ^yi \J^f^ ^)T^ ^eHl^ [S^y^ 'M 
^\ /Sbl dUiHi K ^jJLo ^4A,M»^ ^ly> dS\i>[j3 f ^\y^ 4XJb 
(5vJCAily>* <Xjo /«»&jI ^I^ ^jJCAiljUUo a5I(> (5^JUum 
JuL^MM / (^^l^ «X^ |JI(> ^^i> idk^JLS^ c^^^ajI (•vm*5' ^Lu 
OjLuuo ^l ^^ /^tjUb ^jJCjCJIJUUo (C^r^ ^^ ^^MbA&Ujo 

&A4J^ JUU U «ft ^l^ (^'r^ ^^mA^La/O JuA4dyy / ^l JUb ^^ ^ 

JUiul EJb Joo / JULa3| ^|^.jaJU>o A;iy ^AAwiy «>l ij^ 
v-aJlC«i JOa^I «JLjLo (>LaJ ^JLXV /^^ Jub ^«> ^^ 
^^ aJbLj / A5Lb aJjl ^Lov> yuUb Lajo^ ^^ 
'-» C^^' (J»*^'^ (5<>l^ ' jULSil vi'^^' J^ipv> JUb ^pv> ^J^ 

I ^KMĕj J^ i^ JlAA4^ /^ljUb &LI | »«JU^4> ^l(> ^3^^ ^^ 

^>L^ / jUb ^jyiil^ gL^ ^lyi aJU^y Um# «« ^SL^ (5l>«M 
&JUul4> yj^ iijJ^ (X/o /«^LmJLm ^'^LMilyo ^t^ JUb v«aAm' 
^t*^ jma£Luo Juu^^iM* /Sul ;5%AA3t^ JOajI yjXxi\(XJuii 

SycLw jCo /^^ty aJL^ &JL5 /(jly ^CojI ^I^ ^^^^ 

0^\Ij JJC«m yji^Lo j£aS^ M^L> fr**^ ^U^ V^Lb 4*5%iAAil^ 

o^&jl y" JiCy ^4> 8yj^ '(^y* i^'*^'^ 8^' v:;'<> ^^ 
jCo /^^;jJCo(> &^I JuJo JOajI $15^ Jla^ «J^t j^(>(> &JUu» 

iJ^t 5 ^ w4> (XjO /^oJUL^IaS* 4>La5 r^jjMki 9Jy yJyAjS 

aJ^I yLM> cCo /(5^L«y l^juJU ^l^ ^;l«> auo^tjLo f^t^4^ 
^j^AajI JUL^ tX^ /^^Lo wjI ^(> ^|>^ L^;^ ^ycA^t^ 
^t^ siy <Juo /J^ jMbA^Luo ^t y^ f\^yi^ {J^\ aJ^JuA* 

Ja4. 1 l Jl^ K4A.l<o ^ j /t >H y ^ly? iLi^li^Lj /iL^t JUL^I Digitized by VjOOQ lC a1 X« 1^^ ^i*j» ^«>^>> v;;)^ JUJkj JCjo /Sjl Jalu K».L/' 

tC /SjI P-.Ij JJu- juL^ jaXj ^jP^^ «Jbl^JjcT 

SL^s tXe /S_^| Kjt^l^Lo ».l«4« Jc^ ^jX^A«.«^ iJL^ 

^j,b «y I^U ^l^ ^J,Xl^yJLc yjj"^ ^•|;tVJ*L5' y«^l 

^31 JoC^ ^j^JCjjJtJUL* J'^ jLjI ^^^L-m. I^juULo _lp 

ftilJL«tf ^^ JUJo JCjo /4Xa5o ^^4> ^4^y> &JbuM o^yUwl t« 

^^;JCxildax» i5b ojS^ i3JJj\ &4jJLo ^^j^l/^t ^^^o ^^p 

l^dOLo p.1^ ^j;b Mp/lpL» ^t;-^ iXjO /X^l ^^1^4X5' ^4> 
/Sbl JUJo jUb JUL^I ^-^l^ '^^Hy^ aJULj|(> ^^^1 (5;!^ 

IjJlT julC? jOAil ja5o «j^l ^^d ^l«> eH-^^ ^ 

JUjt!» ^l^ «A4A4 «JUbb v:;yt^l f^l; (Jit JJ^ <Xo /£^1 u 
^^^jCuljULx> ^yJ ftJLJLa.^ JUJu Joo 5ju. aJbuui o&^l 
M^lpLo ^Iv4^ aJ^I ^;JC^^Ij / &)l l^ J^ ^yci ^l^ JOajI 

^AiXi»* i*-.!; (3^1 JX^ ^jlo ^^1-»^ l.jjJ b -^l; ^l4> 

/I^J^ ^yCAjl^ ^i^ JuLo ^WLA4JD(> jCo %«J^ xJUuytf o &j| 

jCj0 /SuI ^<>U sJLjo ^IJuo^ '^-^;^' ^jA^(> JCjo i^^ 
jIAjo jjb ^j;^4> &Jp^-LJ' ur*^' iS^!)^ '^^ <57^'^^ 
(3JLi4> jCo /ayl e57^' (5^^ <J^ 'H^ ^S^ M e^^ 
Xo / ^^^ju«»A£b*(> ^5(7^ <5>^l /5^^ JJJo iJ^I f^j^^ ^ld Digitized by VjOOQIC ^;^t ^ /&jf 4X^ J^ ^jX^A^y ^ ^;,! v:)Xjd^^ 
/&j| juJo ooULo (3^U y^ ^A^^yy xJbu«. osJL^ c^^l 

/SU^^^I «A^ Jiju0 jujo «JLuy o^yCit^ ^l(> xJLS /abl 

o^^ ^jjuUo v:)b^ JiX^ kamm «>Lj U^;^ c^^*^;^ 
aJL5 (^JumI ^^ JOjtj ^yubo ^tOwi aJ^I w^(>(> &ijuM 

^^ ^^ll^ «Jl^ ^j;^! tO /M \jyS ^ylS ^^^y^ 

i^p^t; J^ cCo /e;!'^^^^ |J^*> S^-' 'ij-^'''^*^ JL^y^O 
JO^ S^^jJU &i;^Jii^ <J^^' ^jjJXmi «a&^ «JLJUd ^^Uue 
jXo / JJL^ ^^J ^^ ftiX«y o^f*^;il^ v5r^' iS^ 

^tyb ^^^■g.A»^ jaX^ J^ IU4A* ^^iAjt (^y^ i:;''^ 
\6 XjU jLj ^^iy /|Jlx »L& ^yi^ aJUJiLu. /|JU »L& 
^t^yjJb ^^0 Is!» ^»4X4^ '1'^'; JJ^ ^jtJ ^;^t &^o 
/<»f^l^ JlCm Ju5^ ibl JOajI aJyLo ^«>L> /K^LjO ^L^o 
jmJ''I5' JoL (^t y^ f^'^^ yo\jS &i«Jb ^OjS^ gJUS jCo 

V* I; JlCy csyuuo ^tj^^ iJjl aJj^to JOo /^a^Io^ Job 

«X-^ '*^;^*>y uir* i^**^ ij-^r^ ^^^ ^^ 'cPWt^ 

aJUuyy o^jju&t k})\ o^(> idLjt^LjiSo ^^ ^^^^^ J^rj 
f^l; JXmm aj^l ^jXAj^t4> aJLJL^^ ^yJ JuJu JC^ sJum 
sp^^ \j^^ 8^ '^:;-*^ ^U-*; ^LJj^ ^yuuo ^to Digitized by LjOOQ lC ^\j^ IjLS^ ^yJ ^Ur ^J^ Xa /^ibl (jAAi ^^ 
OUS ^^\a (JJUj /*ijJ6 54>^ ^JJUi HLo ^J^yt^^ -eH*'^ 

^3^1 kSjdJji ^b SL^t f^b JjLy JCjo /^^t^ &ji(> 
1331 jJLbl /&^l &jy «>Lj ^JbC^ ^^'li' (^l^ /iJJuJLi 

^^;XjLil4XJLjo Ca^Lo ^^^AJUCy. SLa^; /^UJ^ ^J^ vj'«> 

^4> ol ^L^^ cC« /IL^I v:;JL?.^ ^^U vJl^ ^^x^ 
/&^l ^L^ ^JJO ^r^*>y «^*^ e5;^ cH^W^ ^"^ 
^L^ ij «3fUI jaXir l^ -05;^ ';^'^ r}) ^^ ^ 
KA^I v5r-^ ^y^.' <*<uo^l^Lo ^1^-4^ S^Lm (Xx /<«&jt 
iXiaC«u ^;l<> /-*^y^tp Uj t^v> tpd^t ^t;4^ 'i^Ui «xjl^ 

S^ /&j| ^;Uy V..A^ ;3^ ;^0 ^^^L^ ^^La^y ^;Uft 

(j^l iXo /Jul 8Li2& 1««^ .1; JCaJ ^4> ^O &JUm oXjI 

^Ui' oJo^e ^b ,^^t j^to ^l*j;v> ^XaJ ^^USyj 

Xo /^,^1 jXaJ ^y^-^ ^UyM ^)t4> /^l ^;jJXi»i ^lji 

^lo /auoJ^t^U ^Uj ^U^y^^ii ^y«>t ^sl^^^t SytUi 

^^(> ^^j^l ^jXX9t4>JU iJJ-UD Uj^ i^^lUi ^JI^ ;3^4> 

^^t JC^jo /&-jt \*)^)y*** ^%t w£4><> &JbuM «a^\Um v.AamJ 
^^iXjl 1* — t; Xo /abt t*-.!; jLX-yM jU ^y^ «Jl^-C-»» fd Digitized by VjOOQIC d ^y vjS/^ e;'*y '^ 'c^aJ^ «'^'*> JJ^ (j^*> «'U-«*jj 

^l; ^l ^;Ly /8U ^5; ^l; M ^L^^aA^ fUy /&jf 
^Iiu^ ^ jt>ULo (jmLu /p>-i yLJ kJC^ ^ji^^l ^4X^3 fyf 
^^j^4J ^O 8^ ^ly ^b g^\i J^^ /fp.l; JjL. ^ 

1* ^j^^^SSb /»^ RJUss' v;;J^^^ ^'7^ '*>^ <5''!;*'^ 

^ «AAk^ ^V^^:fU^^ /(V^*Lo ^ ^^ ^^;X4S5^ 
iU£^; JjL^ «J^I ,jXA^wjl4> (jgl aJUJl^o jC^ o^j^AMjo^li 

^«i SL& .1; V.^4 1(^1 5jUw /^JuO b^O ^JjJLCm» ^LJLP 

^b AJLJUc ^^Juuo JX*^ &JjI ^^^jGb^b ^L^;J J^ 

\C f^)y guLi SLo^ ^J^t> »J\J(> lUtU(> /j^l {J^y^ ^^y^J^ 

^L^^ Jy »U ^jb^ j^l; Xe abl 54X--* ^c^l*^^ J^ 
^**l;J^»Kj ^^2^JuJXmi &Art; ^LJUo ^h (^JUUO iJ^t ,jX^%^l4> 
8^ ^jM^^L^ai^ v-Ci^v> _>^f^3-S3UUy / *^^ bjw^ 

r* IW^I;Lo ^l^ Xo «^l JJJU o^^l; ^^ U^^^^r^ KJ^'^ 

^\i l^bjj Jaa4^ ^iP^^t? uy^^ kS)^ I; Julo ^lp ^l«> 
J^^^i JjCbo ^l aJ^ ^Lo4> / Aj^ v^4>Ls5uo ^^A^ aJ5f^ 

I^UJ^ ^yJ &4«5l;Lo fP»'><^ Joo l^jA^ oLum l[ji^ Digitized by CjOOSI^ aIT \^M^ fjy3 |vIaJ ^t> S\j(> f^XxJ^[jO yXM ^p ^jSi^yJ 
jf\Si^ ilL^ ^jj^ASU^O ^jb ^l ^4> ^^l/b /l;LuuO 

^LT yCio ^^L-ij^ «JUiil^ X^ /^^5 gjLi hLo^ ^o 
&Jjt dUS^jJl ^o \jy^^ ^^.oA^Oi JjLi jCo o&^I I^(> 
(jMjb& sJum iJxiw o^Li^« yxj!^ Jlo suLm f4^^Lj g^^l 

^;f4> *x>^lpLo pp.1^ e;'*^ !?''^ ^t^^y^ ^ la^y^ )y^ 
Jla^ yjj^yjsj^ /^l &JLam#Lo ^^ &j| (5^Lmi IpjuJU _U 
JoJC^ &jy |*^4> ^b i3JLi4> jCo /&^l JuJu JUb JULS^I 
,j^<> v5;'-**' ljcV-i-«- ^ ^l; c;'*^ «^^I^L^ r'/^ ^^ 
I l^oyiMO l^(> &itil^ l^ J^ ^l^* '^^Lj «ft ^'l^ \^y** ' ^^^Mywo ^ U 

c);'^ /^l^ ft)^t aJb^l /iLjl j^jI Jlh ^I^ «>I y^ 
^^Lj v>i yisis^ /itXJb ^b 4Xxjji ,^4> \sf^7^ *y r>^ 

jCfO /«» JJL^I JlaT^Lj ^^o 8\^ &JljCiM / JOajI JL^ SI^ 

^^AAjI I^4X^ ^yLAjl^ (X^ f^yXj\yJ AilbLj «»^^^4X44«» 

xJ|^l («^A^i^ c;l«> (jJLiJ jL^ /JlaJCj JUb JUL^I KA^ 
v3ljb 'vj'^ ^XaJ| st^ «»(£^i^ ^^^AAMA^LiO (^l^kM '^lJUb 
jdJL^L^ /(jJL^ibl ^^AJbCy» ^ly JJSSjla^ /^^I Jub v:;lyCU 
UCjo /^xjI v:^I^ ^^Lua^w^ jo^ '^JLajLo /^LmJ LiJ ^ly 
/«»yC3ly LJ JUa3I 4>Luuj «^SLjI i^^^m^ ^^p (5r^'^ '^'^ 

JUaJ iXjO /iLjl ^^^{J»^Ji^\^y^ sJUm aJbuyw ojmJU^LJLo (^I^im 

^»*a/W Lr^^LT jCjU /v^;Jl^I ^/il jy^ &X^y ^^ !• rd r* Digitized by VjOOQIC A» \6 ^jXAjLSyj /i-ljb^- c^r^' c^W^ l5^ *J^ '-iS^AjU 

5 /H^U^ ^^^1 ^l, yif^ JOo /abl U^ Jt^^ ^t JJCx5 

,jjJX«M ^yAAjl I^J^y i^yci^ly s^Ui itAjl JuCm» UL^ 

iTyj ^^l^ »Jl4>l /v;;jXo4> ^JUC^ ^l^b^ Jh^^ sLT^ 

iX« /<^&^f vjjXeiXAj dy^. T^^y^ yJ^^T^T^ «*^IX ^tj^ 

!♦ ^b ^b ^iy ^^4> JCjo /l^bJ» ^^^1 iJbuuU^ v-AjJlf 

^l idAfti -*^^-L5 ^l^ (5;r^ (^^ '^/■^^'r^ *^y 

S^A^(> aJLX^ <X^ ^*^^)^' A^*^ ^^ (^Laaw /^3JU3 
aJbuM o^,ji\y3 &JLJuIj «»^^J>IX xa4A« (5^-^ S^T^ ij^^ 

,jXl>^b ^^a/JI^< ^LfL*5' /^5;-^' ^j^^ J^ J^ 
o,jjJXmi ^^Lai 4y.l ^b ^i^^lo JXm« aJ^I 
^^ ^AJb /,^^L4a34> yXjy JJ ^jj^lje vXxJ aJLttJL^ aJbUy 

^fil c^ ^yi lyuJ^ J^£^ ^lv> /^i^U4J> ,*4>Li i*^ 
YJsSi^jj ^yi lCuo ^b /^a^LmJU v^;L;^ ^^^;L4^ v5;*^ )y^ 
aU-xp AJLaJU v5r^ (jb »*-^lp JjL* JCjo /Ra^II ^5<L<*> 

-^l^^ 4X0 /^^^l^ (J^^ ^(^^^ ^^W sjf^ (J-^^^^ 

^^ J,^ ^yJLJu\ ^pl^ IjJJlJLo ^I^ ^b aw>^l;U 

^5^ZL« vj;fv>ji ^j^^UJuo ^j^ 4Xa^ X-jo / ^^^| K g * i << > 

1*^^^ JjtjlJ ^b v^"L£^y Lo5U /|JLa ^ys^. \J^)y^ 11 Digitized by VjOOQ lC jjj^ t^\y3 ftJi^)U <*^ir^^yo(> aJLjLiAi jCjo /^M(> 

iXo /^xJU yy JUJCT ^^\S ,^\y3 ^jSJii\jJjo U^ ^yJu 
^jl^ &^t 4Xa^ JaXf au4x« ,jyA^\ <^7^' C5^^ ^/^'^ * 
^o CU^^ ij«>^«> jC^b ^f yS'^ /^ja«>l aJU^b ^(^^L^ 

^l^ ^A^t^ «lAAXij^V> L^,^ /^lUd. Ll^ ^^yiAi\yJ 

«iljCiM jC^ /«^I^Jl/ e^l^* J^4>l SjHH^ kJUaJU» ^^l/ 

^ljL^TaJU^^I &Xxl4> ^yi ^Uuuy v:;^IJu^ jCo Ji4>^4> f. 
o^^lJu^AM ^jj^l &mI aJLJAA^ U9^' ^-^ /K^J^KLe ^l^^ 

^JumI ^c-^^ {^U*>y^ JULT auowTKLo ^1^4^ ^LT jCo 
/.*^L^o ^l kS f^^ ^gjU» vXa3* ij^l^/^jly &JL^l^o^ 
%Jla«m JuUCJ 9kL0t\ m «»^^Lam I^JuJLo I^ iys&LiM jCo u 
^^ JLo j^jLo ^«J^ajI J> SLS^ JUo /«» ^i g dw iiuSS ^^fXjJUJuo 

^)\fi\y\^i> ^L^ ^l ^>JUJ //&jl ^Ur^^JUJ JuiT&jI 
^jmjl^Luo ^jy^ ^J-i^^ i3^ ^^ '^V2)*-JL^^ Sl^' (>Lu 

/^^^^JCJUaj ^l^ /(JJU3 vj^Ljft *JL«yj^ sl^ -eHl^ cs'/-*' 
/^Lj» kJUjo «*fl^Lj«J^ J> AA»M> ftjo^l%Lo ^\y^ 8L5^ jC^ t*» 
/^iL^I ^jjui ,j^v> p- '-«--*' ^)r^j^ vjp' 't/**^*-^ ij^L^ 
^lil^ (3JUJ ^JUC^ ^^)^ ';0^ p'; J^ SLT X^ 
(jjuu SyDLyM jCo /^ &^l (3JU3 ^yOJuo t^ (>l ^^La^m /^y^i^ 
sjiAM loyo jj^ ^^iL-? ^jjuj ^Lo /^l^ «JLa^L? ^^LaT Digitized by VjOOQIC u v1 VIII. \)ty^\ oUJ -\^ yj-^ X *=-^jJk tdSyJu» y kS^ &aSJI 
JOIC; JC« /M^|;Le t^ JJuiaA» /L4» |k£Ui ^s/^'^ 

jj*L».l^ gLssju, «Jl uUOU^ »;^4> j^ y^» ^ y,L» 
o«>lje(> iJLs«>^(> ^^^ jaJo jCj* «Ju» idUu, o&^l ,jaJLC« 

2UiJ ^^t jL« i^i^\ji JL» 0L2.; /jijl Bjty(\^\^ tr^T^ 

-l;4« ^U&«;y<> £j,l Ki^A*/ jCo /^di^o jCoC »i3l<> 
JJLm ^;I<> ^(;;Li. l^jOLe _l; Jijo /^lt> JtJLj JM^I^U 
jJ;^ Oy^l c^4^ i^*; ^Uj» yj^ J,> f^\^ 
if*S^ aJjU oM^I;L> ^jJuii\iXJut /JOJo iJ,l ^j^JL^SaSO 

r^T* cj'«> m-Aj/ P^ or* ^#;^ h*^^ ^h *^ 

oS^I r_.l; JX«. y^<> y^U s^L?-^ yjb /&jl joJCr ^j;,^.> 

;^'(> «Jljt!!», jC« /K^t JOjt^ Jt.Ai' 1U*A« P^ ,5'^ kJLUk 

t« &aJ ^,1^ JC» /vJLJLe ^^l^ adj;L> «^L^ Ju)o sJ,l 
jCu; t,i> &MM« ^^ jCjtLi *tutS\^\jt KAAA» jCt /«^l«> 

xXa3 JCo /•yCMy J^JC-> ^L». ^^(> ^;^ (>La3 ,^ 

(X« '«tii}^ vj|^ ^)XaZaJU dL^l^^ xAj Ju^t «JkA^ 

yPi^^ iXsLi jj^ji ^^;Uo (XjkS 'yCiiyt «ji^ -jy.**^ 
,.. ^ttu* y;.*Lsr ^i^ pii ^;,*^^ ij,^i jC* /-^iy 

^ljo* y^LjT iJL^ ,.>-»*' 5Lii ^yXii\yS ,X» oS^I j^^ 
J-C- «J^t ^j^iti^d /,s^t;(>^ y,Xx*tja* /SL<t jjJ^^ Digitized by LjOOQIC VA JuJCj 4XJU 4)U^I 4XJL5' ^yJiji aJUU»5^ VJ!r^ k^^I^U 
^5yS^o ^b 1* l^ JjL, *J^I ^^;jb 5)-. IV ^r*^ *>^' 

^y^ cCo /U^ p^ ^^A^ «JUU o^jdJbCy. &L&^ ^LJb& 
AStj^ /SjI iJUjtj JO^I ^15* 4Xi jJ«>^^SU*» ^^ KA^IpU 

4XJ ^I^^4)JU ^^«> jJt*&ij| /|JU SU ysJl^b «ftA^ 

^^iy /|JIa jiU V54> UJI iJU^U /^-^1^^ gty^ £^b 

&iibb «»4)ULJu «XJ UCjo f^y^m^ KM»yo v^4>ULo (>l £^^5^ 
/&jl 4UC 4XAAil ^l ^^(> ^b ^^fAXit> fJ)f f^^\y2 

iJykXJ yJ-JS^ kk^y AlLJLiD (^WUUO ^lo 1*^1^ JJLm (X/0 
^t^ gU JCjO /ft^wrt;lo ^It4^ (S^^ "^^^ «iiSlO 

fjCjb /^2;HhLX:«^ ^I^4>^ r^\yj kJ i.tTl^ ««jO^lpLo 

*J^w^7* ^y luo^i^Lo g^i^ «X/o o**^ipLo ^yg^ O^ 

v3UiD^ oLa-5 |vJLjo ^jIo k^ t>AjJb Lajo^ ^y» (3*yLo 

«JUjai^ ^^ 4XJJc* JOO *^l *JUUy o^L^^ ^l ^il 

^ ^l uiXAJ^ ^^^1 JJw ^:;^;^ /1^14X5^ (^Lo 
^^y ^5;LfD ^ 1*1^/ ipb 2bl 4XJc» 4XAit3t ^r^ULo 

4Xxiul yjJUjjj^ 4XJJu iJ^I ^jJC4&o«> ^I «JbL»4> /^^L^ 

owlyoJL |JU x1JI^ OjJij !♦ t« Digitized by VjOOQIC !• lo JU^ jCf /ijt JU^ jULiil ^jAjJLmS «^aJL» c^^T^ ^^S^ 

«Ac^^ MaJL^ v$7^ sJ^^ ^frh (J^-^ '^?' oi>LfD<> /t^Luuo 
to^ ^^liD jto.^ /c)*rl5^-i»^ |ijju» cT^l^ o«^<> 'c^aJLCh* 

v5*'; y^ ĕ;^ ^^ ur^ c^^^^s^r? J-^ ^ V^ 

JLm sJum» sJLu* oL^^ ^jL> \Jyi> &L^^3o ijl ^L» JJ 
^^Zju» ^t4> r^^l^ jXi*i OuS «^^JUi^ v5;^ u^r* **^ 
sju^ «JLUm c^^JlJ ^O ViLkMXjt f^j.AJUCiM 2^^ j^LJjB 

jCsli /|Jlx sUt ^X3l^l^ <*&jl M0S\Xji ^\y^ 9Jk^ jCo 

S^A^ vjjai» Juili / |JLfr sL^ ^o B^L5' yjs^j9 o^U^ 

jCo /«c^t^ J^l^ ^JU^ kIaj JC» t^^yMiS X^ ^5yUjt^ 

l^ au^ cCo /&^l r-lp (JJl ^JUUj o ^^ julCJ 

^y2X^A tsyjf |%JLft SL^ Jt^J iJLa^L^ ^^( ftuOwn%Lo 
&i^^JLr^y «^li^JU vXo /^yS^\yS S^b ^JOJ» ^^iy/iX5U 

^UiLo JOAJl ^^li' l^y^yJ tjuu «JU^L^ ^M^IpLo 

^^L^ (5^Ljl^ lOU jUU» 'cs!?^ ^^^ <5^ ^^ 
/<fti^>f Kj^t oLmJ ^K JlAT aJUbt^ 8t^-«^ ^^jL^ ' ?r^^ 

iX» /(A^l4XJb JlaT^^^JU^U^ ^t(> *^^ ^'Slk^myii^ yM 
»l»yi^iU ^^^\jb Jtj jSikiy^ ^\y*U / ^t JUb jJ^I 8^A^(> 

^L^ ^y^^ oIj eHLLiJ pil f^yj^=Jb\ ^^L Digitized by LjOOQIC v1 ^^LT ^l^ /iul ^l4Xa^ «-^1 ^lS «uo^l^Lo -l^ xJ^I 

^•Lo AJj;Lgj /^l ^5JlXy. aJyl^j ^Lo f,fJ^ iax3 U5- 

/ S^l jOibl 8l^ JOJo iJ^I ^4>«> ftJUUy o<^ ^l au4^ U^" iJ^I 

juL^i jLos' ^u juL^ s^uuo ^iy ftjUi^u. ^ ^iy ^l^ d 

^l^ ^JUG^ /ftjui ^l jb oLj /^^I Jlu 80^ 'y^;^' 

cV*g|>l JUJ jU|p«> v^H^ 'M '^L.^^ /^^ j ,AjJIXw Ji^ 

JCjo /«aL^I ^l^ I^OyiA» aJCdLo .«^IJUL» 8Lf Joo /«^^1 
/^yC»!^ Ll^ iJuUj (5yu(> <>l «aueJ^KLo ^l>4^ 8y&Li» 

^"^^^ jLi^«> ^i^i JLd. jjL. ftjUAriyL^4> p^ 1« 

jMJL^U^ ^^i&)l ^}Xby| ^^^ l^ jy 4X4 /^^j^ljUyi' i&t(> 

/^Xa3| 5lj ^^ti' ^l^ /&^rja5o joa^I e)'/;?^ <J*^7^ 
/JUL^I wMyM LubA^ ^KJtjkJLo ^y SpLid^ c^'r^ aJUu^LM 
^r^3j[by<> Jj^ ^\yJ oLuo ^l4> ^j^t auJ ,jXjuJ^ 

^iy v>Uj ^JXa. / ^j Joj ^y^' ^5^^ 'y^;^' ' ^*-^' '* 
^ ^ii aL^^Lu*, /M ^t^ jlaJ jjl^i ^yo ^yul 

o-*cH' **^' tS*^*^ 

Lu^uo jyXS ^^y^l auoJl^U ^lw^ \Xjo sJl^ aJju«# 
uLyyJ <5yJ^ ^y^ ^' JCaJL^uam ^^(> jCo //^^^^.Xj 
JjLi.. /aL^I ^LX^JUw S^Lyy aJLJU^ s^yUL»! ^^L«y C* 
^J ftJUXkJ /^^^jJCJLy auu^^ iJL*JLj& (5^ ^^0 f^l^ 
4XJ%(> J^i y,Mfc-j auJ ^^LJLdMl ^l(> ^^^^JLj^Li Uy.^ 
^t4> /abl &X^ ^jmJU a^y ^^j^JuJL^ ^J B^ f{^yiyS^^ 
yiliO ^yi ij^^^g^y^ J^ «Xo /j*iJ^ll au^^* e^;*^ '^^ Digitized by VjOOQIC V6 /^t^ &X3t ^^\ydS Sy»Ly (Xe '^(w^liji; JuLT U^ «^lot 

^;IX^ ^t /JU^/T^ ^\ /M ^ ^t JXS5 ^;L5^ 
yj\^ji\ JuJU 8l^ y^\^ y}Ji^ / jXll5 ^Lo 4>LJ Uo /^^f 

^l^* yi^ //U^ ^\ 4>U5 /si^Sk^ ^^1 ^l U^ t^^ 

fyiy^l> ^l I^JlT U^ ^^^^ /I^J^ U^ t^U»^ jLo 4>Ia5 

/ ^l U^ y^y^^^MJ ^\yS jjL^ / ^'Lo K JUy Ij4>/ U^ ^l^ 

!♦ <L^U / V^JuJd y»«^ oIJLmuO ijyl^ B^LuO U^ U*''^^ *>U^ ij)^ 

aJ^I 8^L^i> jCo /^^1 yJ'^ oJuOD JJ;(> ^^ Uo 
'e)U4 7:>l v:;*^«> (a^IJOj x^I sK' JLuo g^ /««J^I^Lo ^1^4^ 
^lTo o^Ujuo ^jI ^ /^^U /T( ^^)^ *^'*>Us JCo 
&iAj| /JJL^I U ^eH^^^^y*** oH^U« ^l Jaa^ f^\OJ^\ 
td s^L. jLjp.> /vj^;X3 |Jt(> Bpbo ft)^ (>Lj «^y^ M {3^\ 
^^M,^ ^b jaS3t jCo / ^^(> B^L«/ joi^t i^tjoj ^ j^; 

iJuLuo y^jLAJ» JU|p(> /|JU bL^ ^^(> B^La/ JOajI I^L 
/JUL^t aJjl «3^0 ^Lo aJU^L ^yj^y^ sJUSL* ^»LsJL^«i 

ja)o ftJ^I «^j kJUum o«^^t julajI Si^^^L^ Juuo w^iam* 
!»♦ ^^ ^5yu.l ^^ ^\yOS jCo /R^l juJDl i\f^yu^\ ^:t 

vXo /^^ ^«^JUL^«A^ (>LJ ^2^iL*i A^% /^^ /^jmj^^Luo 
iXe /Xjt ^tjUL^ «.jI auo^l^Lo m^\^« <J^I 8^a4^4> ftJLXii« 
y;y /^l dliA^I ^^ JlaXj vXo ij^\ ^iy ^f^[^i> yTi 
juX JuJbl /U' a(A4^ oJOje ^5|(> g^ Jy ^^«h^Llo Digitized by VjOOQ lC c;^!^ u)''^ (k; «Jy t9«> M^I^L» iJjt Ju^(> ^^^.A^b &Jot 

^^iy ^l^ /(^tJUb «jjl JuLT ^^j^JJCiLsUb lCo / ^^ t^4> 
/SjI Ux ^jJul^ ^^U ^^JUiJ ^t ^j^t l^^ iJUU^t- 
aJU r L ^ f\S)^ t^(> v5;^^ |^(^ (5^^^^ V^ «5^^ ^' I^UjLmm 

^yA4Mti> Bj\yX^ JilO f^yiyftO y^\S Jc|JjLo ^-A^ L^ 

cr*^ ^5^U-b ^^i-^wo ^^^ ^t ^ e^*^ ^Sa ^^ Sm» ^o 
,^^jlyi ftJUiuu«i *,^1i' ^5*7^ 'e^4^^7^ <i>'^W*> vJ^**'^ 
i^kS ^^ v^M^ ^^l^ '(j!^ * ^^^^^^>^ *^jSU\jo Sy»U« jCo 

JCjo /&.jI ^^Lo 5jU(M &JjUm o^JumI ^^ry «JUjLS^Loi^ jL/o 
^l4> ^Tl aJjL^jt^y^ ^t U ^ va>l^^ ^ lUi^t^U g-l;4^ 
bJum kJUw «"7^^ <j'^ O^ '^'^^^'t^T-^^ ^-^-^ '<»oJ^ 
ftJUxLo ^ajojSU\jo 8ir wXjo /auo^t%Lo Jla5 aJUjJC^«j4> jCe 
^ jCo /^«JlibU ^^yftUM jCo /^(^JULo ^^^ Sa^ U^ 
/Sbt *yi;U ^l^ v:;A!;a4^ ^5/^' /^ '5*> cP»^/? 
ftJUiL> riCl^^O ^L>>o aJU^L>> ^9joJS\Xjo a^^j^ '^^ J^ 

^2^Xj^^t(> *J^ t>Lj /xfjt^ ^i^ w^ ^jjpiy /yyD4> U^ 

JUO f^yiyS^^ «JUJL^O s^A » ^ iJUjU ^UtiUu^ /U^ «J^t 

^SyS 5t^ ^ ^^'1/ vj?'7-^ ' *-^' r^r**^ c^-"^/-? v5' siSjii^ 

^ ajy jCo /^■fej,M» ^ (C^^ adU«w 04ft^Lj «>LaJ> U« 

^j^Ud jiJj fc«t /^y? ^J^ ^j,^ ^^ (X^ /jOJU ^y 

/e)U,; ^''^r^ t)i^ 8/- /^t^ g^- ^jt; ^Uy ^^ Id Digitized by VjOOQ lC vr ^jujAIjuo ^I Juub4^ ^^ iL^t ^^l^* sLT aJyL^ <» e)t^4X^ iyfiL^ 
9Jh\ /oOh^ ^^^** *>' y^^ ^^\f ^Sy^ ^T^^ 6^^ 

a ^4> ^^-J >y^ t>t j^U5 /^*)-^ >->-►* xJt4>Lj ^J^ 

jCo o^Ljo. aui:i(> &^t ^^^t ^Luo /^«JLj& ttjL^ ^^y\ aULo 
(JiU^ /PA^JUyMy ^w,X,^l ^5f jj*iJ^LuO ,j^aXjI ^1^4X5' 

ad^t ^^;XiUCi(> kJI^jCmm iXo /abt ibLo &4aJLo ^^^ c^'''^/^ 

^l^- ad^4> *^^lfe «^'t-*** 'e)^^ ^' 3U)^l;Lo ^yV^ 

u *j^ »4X*« eH^; \a)\^ U^ (3^' e^^ /(j-j^Lu ^W 

iXo / aJUUi ^)^^L& <Xe o |^(> ^t «JjjpL^ vXe /^ ^^1 &}^l 
^^1 s-Mi» aLCj-J^ /U^ ^ * ai-^^-S'!;^* ^\j^ 815' 
iX^ /4* ^^JuuM4> ^;L& K(> i^^L^ ^^^ w^ ^^ ^Cuu H ft%J 

^l l^^;jl o5*>^ *>' r^*^ '^'y *^W -^^y^Lii» 
t* eHr^*^ '^ /^^^jjlaJ «JLIjb4> cCo /-,^^1 l^ ^;^l ^^ 

(>Ub aJyL»l ^ly)' kJUaa^ ««^'LT^^Lim /oUb ^;b ^2>^L0 

8«^ /^jMJL^LuO ^l JULA^AM KjO^j^tpLo S^Lm <Xje /4ftUjO JbA^ 

IU43' yUj /^l U^ ^y^ '^U ^e)L:^ ^l ^^^ (5' 

Ljjo; ij^y^ <-ftA5u<w m^4Xaj ^-jI >^ » sp <j*^I U-* ^^j-^b 

^ ^^U^ ^j^b fj*-I^Jk^ ^Lu JjL. ,j^4> ^e^^li^ lyuJb 

^^Lm JCo /4ftjwUye oLaJ ^|4> ^^Lo (>Lj /S^^ uflAr.iii> 
aiS^KLe 9^\y^ SLS^ vXje /««^jjlCoO u^ 'c^'^' ^^H^ ^I <* 

o^abt t^4> I;4Vj| ^\j^ yj^ y^Sy^ \Ji)J^ ^Lj^ V-A4^^ 

aJjl ^./'^ ^^JUtLLi aJI*>LjiJ> Joo f ^jSLa sJl^ aJLuii 10 Digitized by VjOOQ lC '»«' V:^JI^ **5«> ,^;J*>;3 ^^;^I;U <X-?b ^il li>^ ^;^l 
^ -.^^iy ^y^ /IL^I l<>^;^l ,jJCAiljUuo ij|t> »JlyL, 
^^»gMy xXiU ^;4> ^j^to / v,j^.^|y> K^iLiy (Jf4Ui6 li^^^i^p^l 
yjSuLS^kjL^ (5^7^ auo^yULo ^lv^ Sy^l^ cXjo /<»^I ^'I(> d 

^i^ «j^i ^j^x^o ^i iXju ^i ^^oi .^^-ls- 

«I3l^ &Zj| v5y^ (5^ 1^^ |%J^aJU c$y^(> l;J^I vui^i 
iX« /«»8^^ (3^^A^ I^U^jo /1L)I l^(> I;<XjI ^I;-^ JciJ^ 
Syl 8;^ i^^^T^ C?' *^' ^^^ eH^^La.^J^ «J^UI *^^pLJ 
«-^^l;Lo p-l;-4^ SyeLy^ Xjo /^I^O l;JiJl ^l;-i* O^ 1« 
«LS^ ^l ^^^i4>l /^;U wA^ 4>Lu iUl ^^^'^U.yU t*oU 

^jl^JJ^i^Lu ^«> *>|^U3l /t*j-Jy ^yiibl ^^1;;^ &-)l 

(Xjo /&^| y.AS ^^,4.C^a,»S0t> ^^ ^15* ^^JLAJuo aJUb1i> 
";^';U» ^l^ iiri^ &^l ^^^JJ ,jXuA;y idi-4>^4> ^^i^j (« 

^\j^yj Yi^^[S ^j^^i^ y^y^ i^.»,^3ly» xJl<>l /,^^»g3tyg 
^^4>l /^t^Axyi £;^ i^ J"^ k)T^ '^^ ')^^T^ ';^ 
lUl «-joy1;Lo gyeU» jO> /^Jussk^^il iu^ u'^*;* (*? 

/^,jXi»;;^;X^I 'i^\ y.^ I;4>^ tt^^/ «J*-^ ^^' ^^^ * **• 

^jS^USi^ / ftJUi US' y^jiA» / yjSji^yy^ \^9 yj^y^ ^ ^y^U^ vX^ 
iJ;l ^yU(> ^l aJboL^ /<^^L^ <5l |*>-^F^' J^' ^^' 
/^l^^l JL^ jLSLtM ^^2^lo^^4> ^^ /<»^l ^)ly ^U^ Digitized by VjOOQIC w\ aJ%ju /&^l (5vJ(> 0)y^ [J^^^^r^ \J^y^ ^jXmJUjo (X3(>I 

^^Liy jLo /^ut jaX:^ ^(> ^^i^ fUi.^ 4Xji>t 

jf4)ai& ^l 4XJJC^ JJk3U&^ / ^lyi ftJUlCiy jCo 4X34>t U ^ 

/^^^L». yCJj 54}Um ^iX^ /-.Lj-i*. v^l^ ^5*LaS^ ^y3 

d Sji /^ ^tyr &]LudL:^^j ^t^ ^r^^ /^'^ ^^^^ ^y^ y^ 
/Ejt 4)aiu 4X-34>t djS ^S^ 4)aiu ^JULi' eHV7^ v5* ^^ 

o&jt ^iDt^ cl4XJuP ^KT^ JU^ ^"i 

(X^ /^ibt ^^Li# v, 4 .^i 05;^ t5^^ cJ^' *ijuj ^Ujjp 
8^ ^U^ ^^^s3Li(> jCjo /(^);uX£>. ^U^ (£)^y^<> f^^ 
f^^\jJi ^^[S^t^ (X^ /&jt g5;U v-ft-4*^ ^5^ii flju sv i ^ 
^^ye ^(>lsxJuo aJJ iL^t ^^^U v-a,^.i ^Ju (^^il9AJ«> (Xo 

*Jb- /^t ^4Xaj aLjt ^^j^ u^^^r^ ^U^ »!> -eH^ 

v^**J ^yJi Lij^ ^^t ,jh^Xj04> (Xo /v5t ,^li^; 9Xaj\jo 
^^y\ aJbt^4X5' (Xjo /aLjt ^jmo^Uuo q^t |Jt4> JCjo O^^^^U 

•*♦ \j^^ A^))^ kj^^ e^>*"'*> J^ 'M ^ ^*^ v:;^y 

/aJLwuifiUjo ^jyJii^ jCo /HA^^y e)'<^ ^^' '^' T^'^ (^^; 
,^(>LsUjo ^tjuu aLjt &.4AJL0 /^y e^^ (5^^7^ ^^ 
7^1^ v:^^ L^W*> ^54X^;^ v5' ^J^ 'M ^' 71!^ J^ 
iikSi^ ^t ad^^(>o (Xjo /&^t jm^Llo ^t 54X^ aJjuM oXjt Digitized by VjOOQ lC sSim /JUu^l \S^ 0<>^«> c)'r^ *^^ ^4Xa£j jJ^t ;^^^ 
rLi.M^ 0<>^ ^-'^ ''^l «3^^ 4)^-*-^ » !•*<> c^ M^^U 
t^iJaLi ^l^ &}y ^jg^ <Xe /ijl (5^^ tpJUJLt p.tp ^^y^ 

ju^ «i*i^tr^*i»j^4> c^y^' c)^y' ^^ /^^iCm' sjam. ^2^xl« 

/^jjl^yjJb ^^^o 8jL5 ^yy oJ^ 'c^^* ^'«^ ^^ 

«£3| /^K Ol s2jI / Joli ly^^^l i^jJ ^5^ OJOID JoU 

cP^T^ c^l u!^ IdOjuo ^ jo^ KjuJ jCt f^yul^ (>Us 

4X31» /y]C3l^ 'K^Ltt (3«i*j| «ijl M^KLt ftA«4«» jCe /^ijl 

jolu &}^t yk^o kJLi^ c«^X3l^ ^^b» r^lj cP^T^ 
LuLf Jki4.1l *^>>^^ '^ S^ /ut c^^^^ MjiS\^ jkA^ 

OJOJ» JUljit /^3J ^^U UxJ g^b ^l^ JUL^ »yau 
'-M Cp*^/ c>'r^ C> ^ ■ ■ ■ J/A ^^ c^^' ^)^ ^yk^ 
^L^ '^^^y^ T ^ T ^^ '^^^■> ^'^l M«yKLo au4M» cO 
^L^ &4AJLf fyS^\yi /^yDJ ;5oJULm. ^^^ 0«)^ «^^ 
/^abl Ja2>t v^,jLi I^La^ jCjU ^y ^^ '^'y^ '^' 
^^t «Jyuw ^^b jJt^b lyjSutt^ 7^^^ '^^ ^^"^ '^ ^ 
jX«maL« i^i^l ^L» ^^L^ oLJ /^U^^ ^jI^ ^j^ ,^1 

^\yS JuJS i^ S£b oJUUD JulU ^^LT /yC^lyi yy»(> 
Juo i^yXj\yJ (XjLi ^kjiS^^SU ^lo &spJy'j^ 9J3 /&^t 
^b» ^«^ (>Ia5 iiUuSiS b ^ijl ^^U# l;JuJLo Ip i\S td Digitized by LjOOQIC 11 SLT (Xje oiLjt s«juw ^jS\j6 ^l P^ /mJ^I^Lo ^U^ «J^f 

^l^ ,jUa^ /&^| dj£j JJL^I ^ji'! Jo4>l R^Lm i^^i^^y 

d ^JUL0 vH^ '^;H^I iXJiXy (X>»d9 ^^^1 'v:)|9^ &XajU« 

(Ji4XASft ^^JULyw 4XJiX$' ^^\S f\jl\yJ <Xi-J iJy^ yjjtyj^yj 

idibb ^L^U*^ i*U^^ ^^pi^i ^l^- yJXsf. fyiy»^ ^Jy 
^^^^OSJJlj ^^U y}S^ /^.1 iUS' ^yo^ ^;;,! 

i^gij^iy JUJO jaf 2UryU ;54>U. /4>ljJ yXSisf. / Rjt JO^O 

!♦ ^)y\ &4AJi> jOo , I, (J^l EaT yiA* 5 Ju^ JO^S' ^^\S 
^^^Jl^ (X« /^3^5 au5' yi\jo iXJlII /^^^«Ayw ^;..£(> «>La5 

^y^Ajlyr 8ydL» lCo o«» ^)ly» '^y^^ Jyi ^l«> ^:;^' JulX^ 
8yoU jCo /^&jI ^g^ ^l JujCJ imCLuo / jaxy aJUjbi 

^L^O ^l i)jXf ^\yJ ^)^ L5-^' **J| "v^^U fP-t>4^ 

Id La4^ v5y^'r^ ^^ ^^^ U^r^ adKJb- /aUl ^yJ 
/SLjI juJC^ ^I ^^AJCij ^l^- &JLLftL^ ^b /^l^-A-i». 
aJljujCT ^y)[xi yjLj ^^,1 ^l ^jiy /(3JLS' jaJ3' JjJSLla-^ 
auJ J^ k C^ ttlj ^^JU3ly SytLy Jcjo /^ibl juJ^* ^l 
kA^ \Jyj>. (•L, /ibl JuJCT^I ^jkJjuJ" jJb JljoI ^U» 

»*♦ ^^X*Jb Jc>4>l aJUI f^^ ^^^1 &A^-*> «♦Juo ^-LAi ^l 
^>^^ ^l ; -4Ai^ j^l ^l*> /IL^I ^^HH^^ u'*^ v:^*^ 
^o HaS^ aJ^ ^jJLimU h^I oLaj yJ^S^ /^l vi^ ^^^t^ 
ijjjtysyj {jyAJi\ jCe /abl KLsU«J ^l 54^^ aJju*» o^jS^ 
aJlJsL ijU /^^Lu^l^ ^^A4^ adJLw oabl JUJo v^«>LA^ ^^^ Digitized by VjOOQ lC •u «L^ oj^ ^o ,ju ^ /^ ts^T^ ^^*^ 1^*^ *^y^' ^?;*^ 

^jJJ^l^yi U;^ LT^ ^M^ '{i^)r^ «^^A^ 87-^ e^;Lj 

^•^^ yJ^ y^yJ Laa^I (J-A.^1 |WjI ^JI^ o^^*LJ^--m^ d 

/&^t ^t^ I^IJUUo ^U4> iL^I ja)o iJjl lU4i' q$r^«> 
^ljbj &jt }u^S\Xa »iy\ Ju4l(> v:;^Ax^l ^Ur (3JUj JCo U 
o&^l ^5^l>^ [•IJJ^ ij-*'^*^ fU^W (J*>5*> 

VIL 

U^ I^^aJj v5;-^ |vJI*> O'^;*^ \S^ e)LJ ol^ ^^j:^. 

^l yy Joo /^IJcJLj &^I ^j^I nSjjS^yi yJykA jCo /&j| 
JjOi» ibl i*^ iLu ,5;^l^ e)';*^^*' ijJ^^J^ ^5^ 

S^l ftJUu«i oibl JOJo JOJjI ,jXAilja* ^y^ ^t yj^y^y^ ♦« 

lCjo / aui vj5;r*^ (*:^'^ ^57^'r^* iS^W^ ^5' * U4»^ 

JUJ3' «Aa^^Lu^ «»^U v5;^y ^jl ^r^'"^ iJI^JC^ 
vJoULo jy aJlj /&^t v5;^ IpJOi^ ^t^ <X^ /^<X^U 
adUi^b ^^aXjI auoJ^ljLo ^\y^ ^ /&'!*> ^"i j»^ iU^ 

^^^X^yyKA yjfJ ^^yXJo\yS wXjO /^lpJ^ 1*L*-a(m^ 0*>;*> *** 

S^A«^(> jCo i^ OjX^ ^y^ adAAJUi ^ [^^ ^^T^ ^h';-^ Digitized by VjOOQIC tv OJS ^I^ /5^'^ twMuo ^«^jX«4> yUC^ «» (jMa&Lue ^l Juunm» 

^^^ ^Iju^ &Jt4>UL:> ^ji^ jsjiSS^ (X^ /^(j^t 43UL^jt 
/ |JL£ sUt yC^t^b «» «A4^ P^^^y^ y^ ^ * \if^^ \^^\) 
ffy:^^ u|^/*> ^ ^gJ^*^ «^LjJ' vXsLi «J^ gisyj ^^4>U 
d ^l^ /^;^LX^I IpjLil -.t^ jCjLi t^;^t cb ^^ol 
l»bo i^U 4XJu^ ^t«> '^$;^ uLmJ \^j^^ a^^) v5<>tssJUo 
^5^1^ Uj^ ^I Sj\J \)fyyMi ^)t<> /v5^4> v:)Jj v5y^'^ 
f/y^\yj /BJoSU\j» ^t%^ U3%^ ^^1 c^li (jt<> ffy^ ^^ 
«X3lo aUit i^J^O l^(> Kjul ^li^ <^ UT v^ <X0 

^IJL^ ^j^jiUjo /^.A JLX,oi» aJLyg^U^y ^^XSLjI ool^iLe 
^JiXj> ^ty /^X^l sl^ <»JU5o KjJ^i Jio /&jt aue^tpU 
iuxtp iJUJje ^$;JUUo ^b f^lp JjLm^ KkkS^yi^S^ ^j^^ 
\6 <X^ /^&^l 9LSj\yj ilXJ| ^^^JCj ^^^ ^^ SjS ^jjJUCm* 
^ ^^ Ai^ SUt JUlXj S^S' iM^ aii^y^kM, ^fJ iUiS\)\jt 

'«i' ^j\fJ)^(3JU Jy^ Laj/ oy*^' |Jl^ »1-^ y^'y^- 
iJ^ ^US /^^1 <XjU '^JlS^ p\j jMJb >^U»^ iXjU 
i&^t t^4> l;J^t -.1; ^^ g.A.A*il5' ^^J'! ^^<>t //y^\yS yiyf^O 
f« /(X»U w4X i>t ^^^ /t^Ai^ dy^ ^l^ (X»U fyS^\yS 
\)OJjuo ^l^ ^b ^5^1 ^il JUJo jCo /^^l^ •'uH*V 

li^ r^i^T-^* c)^' iS^!^ '^^ ^r^'^ ^'*^ ^;^ 

joJo jCo /yM^ ^\) i^jI &^I M^lpU f^\j^ y^ ^^ 

^•li'^*J' k)(>jfsX^ o^»t*LS^o |UJue ^^U «JLi4>^4> ^j^ Digitized by VjOOQ lC t1 yut^ /vjy:^ ^ SA»A4^ vX5Li «iLaj^ i yJS yj\ ^^.ajJUCm 

iJjuLt ^LSW> /&jt jOjt (>Lu ^JbC^ /^(> ^y^A \s^y^ d 

/aljt r^Lb aJ^t ^Le(> /&^t tyuUb Im; ^^ v,ftJL5uii /^$t 

^^^^aaJLo /|JU sL^ ^jO s^LS' JoU £jy» y^ iut ^J>* 

t^(>^«j t^jL5' (Xili ^j^t vi^ ^^'y^ ^^^AMib, ^ jrn^ auJ 
o^&jt s^ty^JJb ^jJ ^K^a^y^ JoLi iJLlcLy //,j^t 
^jJb aJy^J» jCe /^jMbA^Luo JUx4^ /abt t^Sliya ^l ij^Jt t« 
/SjI a^^t^Lo au4^ Jtiio ^^a^I ^^ JuJo ^be ,^g.AM»<^ 
aI^Luii ^t /JO^jI Jla^ aJyb 81^^ JOajI l^ . JOJC» Sl^ jCo 
ft4^ iX.jo /**,j-^t ,jtyf ,jXftt^A4^ aX»LuM ^tj ^\ ^jly 
jCjLi /|JU SL^ ^lyL ^^Uue ot ^J Ijm auo^lpLo 
h^ aJjl ijJC^I^J /^ty 'vXjli LJb ^)lj^ 4>Laa4j ^^^I Id 
^l^ /^U cXjU jLaJ /abl tyuJLj LajO) uH^^-^ y^i^m 
^\^yu. aLjt l-SLS^ v^t i*yj^\ cXjU ^t^ ^;^t 

^^Le yi^ / JCjU yb g|^^ ^t ,JLXa. ^i^^^U |Jb ^Cj^ 
/^(>L^ <>Uj ^ \ ^> /abt ylj:^ JujCj aJ^I ^'^lA^yi^ 1^« 
/« ^IjIjLo ^t yS\ SliJ ^Ij /^I ^Lo f au«jo aJjuJCe 
^JLj «IjJ^;-^ iX^ 'M cr^Lue ^t IL^Lyy aJjLJU JCjo 
aat^ JuUCj ^i^ JC^ /auj^lpLo SLryLuo JUJo ^U 
u^^^ aJ«JLj «»SL5J aUAJo (jty-^ &-^l auoyttL (jJ^ Digitized by VjOOQIC % sj^ ij^^ f{i^^^f &fl/j.U ^^[f /lUl ^\jy^ ^5*^^ 

e^'^ (j'^7^ *il<>U5 ijy^\ ^Oyj^ jCo o^Jul ^>yXASVA.< 

^ aJLftXib* 4»JU5o «Iaj (Xo /ibt ^5^^ \^^J^^ \J^^ kS)^^^^ 

^l ,jJ3ULy /2L)I ^^^;i> ^^^1 ^UamwJ l^b /iUt l4>^.i0^ 
/^L csjl iJ^t ^yjLkS tis^i^ vXx '««^l ,5^x3 ^AJ(> 

^ui. vXo /aLUp^l ^jXft^Ut> ^yAXj ^^j)-Ur ^^A*ol jX*# jCo 

5juu aJbu» ot(>^.i;vJ ja5o slJ^I ^jJCL)(>L^(> ^y^l ^L 

!• |%JtjL^ (3^Lo ^^ v5;^ tpJuLo _|^ ^t(> julCj (X^ 

o&jl auoyt^Lo tjL^ ^U^I 
au^A^ ajjb*l(> (j^^t I^JcT ^ycAjl^ ^(> ^^ adUuw 

^yi auo^t^Lo joo f^^^^^ ^4> &->t juJl» jujcir ^ir 

yLiO JuA4^ /ibl I^JJ JuXj Jl»4>I ^^L S^A4a;o aJljCMi 
td 'u**A^L^ {^^^ 'KD^y^ ^^*^ .•^^LS^^^Ij^ /^a)Lx« ^I 
J^ au^ ^t yil i^ ^\ f^'^ ^aS ^I ^I adbDju.. 
aXiUt /ijly» ^Xftjt stj <»SL5wj ^^ e)'^^^ ^ f{^^OJ^ 
^*^ aLit(> JOj 4>Lu /^^L&Juo ,jX{6p^ Jub ^Li sJu^ 

^LLo oI ^La^ 8%.4m '^^I J^4>t ^A^ £)^t S%AAy /(J^ 
^^ a UiJUUw 4*^JU jMJk^L^ J^AA»<yn f^^\ymi y^yMj^jAa ^l%<*M 

^1«^ &^j ^;!^ auo^J^I^L aJjl 8^a«^(> (Xjo f^^\yj ^yi^ 
^^4>l /yubl ^ «^auoJ^tjL JlaS' JUJo aUAj jCo oaLA^A^ 
t^(>^ ^^«> ^;XA^t^«i J^ k q it ^l aJjdJuM ^^1 Juol 
^l ^t^ ^*^^-^ Jljuo auJ /^jJuj ^i atS^L.^^ 'u'h Digitized by VjOOQ lC *1f JCjo /^^I^aI JL^ ^j/Ia3%j LjI JJL^ <5'r^ '^' v5)^ 
St^jkJ^ &j| yj^y^y £;^l «>t ^JLCd* ^ Ibt i)a)o &Xa3 <Jue d 

&A4AI' vX^ /^ &^'^b JuJCUS^ ft5t(>t f&^t ^l^ ^t ^IhhI 
&^(> o<>;<> ^ e^)^' '^y^' '^!r^ '^ ^^*^ ^M^t^Le 

&]ut(> SwMi v-aCli jUUilj Jis^mO Jio /«»&^| &y)(ijS Jb 
/&j| M.j't.Lo (^^X^(> ftJLu«* oul aue^lpLo ^^IJl^T i^b(> 

iiurdUii .^^lTm^i^Lo djs &^t iiur ^^j^jjib^t^ jCo »• 

T\S auo^^Lo «J,t JUjot(> jCo /^ ijCsU «■U,C^a.l /^oly 
Sl^ Juo / lut t(>^J3L3 jLi^ c JUU^ J^^^AM |»AJU» y 3 ^'r^ ' M 
/^t ^«LiyUju I<>^icu3 ^;t^* kJum &JLiJ ^Kjo^I^Lo 
^,^4>l o-^"» ^^^^ *>La5 ^"y t«>,*U ^;ty> ^•Uc ^^iM- 
U^ s^ ,*<>Li 5^ ^li^ ft,b^ Ju^ /ut rsUy q^t td 

UJjU ^JUL^ «JLuXo(> ^^U v5lr-^ 'M ^U^^ ^^1; 

^\yi f{Sj^ V..AaCm f-.t; JXm« JU$^ ^Uj ^^g«u4» Uj y Jb 

e^'7-? CJJ^ l<>^i3J jjgJ^ (3-it (X^ ^gk^ iL^t l4>^.ia^ 
lv>^3aj ^^A^ \J^)^ ^^y^ '^('l^^r^ U'«> '^ ^ lv>^iEO 

b^iEO ^t^ c^r^'^ g)^' V^ ^^ ^ '<5^'7^ ^^ ^* 

t4>^ ^^Liy ';«>^^ 'v5^ l3^' C^' )W*^ 04)056 xj^l^ 
v5l J^ v>t oLULitj-^LS ^^L^ 'yj^*^ t)}^ U^^*^ ^' 

^Ls w L^ ^l(> /&jl ^2;iM^(> ^%)t ^jm^*> \\iyymM0 ^3^Lm#o Digitized by VjOOQIC r« T 

ftA4A^ (J^ ^^^T^ <^ ''^' ^fl^'^ V3^t J^ ^ A^'^ 

«JUJiLu- ^&^l r^l^ (3^1 Jjtl. ^^ ^b jbU^ ^! yn 
^jJuLaUuo ^t nd^ aJU fti5 &jl JUi^t \J^dJ ^^\S /^ty 
^^am- ^J-***^ f*U^v? ^^L^*^ ^^^j^ y^ '-• v:;-it ^^^t^ 

aJ^t ^2;j^0 S^ JO^ iJ^t ^yu(> iJtyu^ jCo /&^t jOlu 
v5^ty jLA^aOAS^ 4XJJu ^t^4^ /&^l x4^t.Le ^U jULio 

au4^ iX^ '^v:)'^ (5^'>^ v#*^ *^' **^' tS^')*^ '^^ 
*^^4Xi ^t^ ^t ^i> iJLjI -er^lJH^ Ih^ v57^'r^ 
^t aJtjL. ^fJ ^)y^ M^ ^T^^}^ ^^^ «'^^' ^)^' 
ijjai& ^^Y^ (5' ^^ /M enl^t ^,M>.jb.*i* v5;^ t^ ^ Ji^ 
^^iy v^t^ /^i%)tjULj aJjt ,jJ3bJiJ lyL, ^J jCo i^yXS 
Id «jt aJ^t (^amLo l^bo (>Ia> ^jX«mLo 'v:;I^' 7-^^^ aJ^A^<* 

uy^t v5^^ ^l^ vS7^'^ •^ '*M J^^ vJ^' c^'^ 
Ll^ (^JCA^t^ au44M ja)o aJ^I «^4>(> atJ^JL^ o^l ad^jO 
l»^xsxJL« ^b (jl*^ aJtyL* (jj^ JuX> iX^ /i^t ^tu^ 
^Xa^t Sj ^ (^l^ ^s'?-^ (jofcAftLu» Ju4^ / x^t au0 Jl%Lo ^^t 

ftJUbl4> ^^^ cs;'^ IpJuijo ^tp Xijo /4^ j i >j I J>^ 4>Lj 
u^^^^tr^^^r^ (j'^ O^r^ ^ ^ 'M auo J^tpU JutT au^A^ 

^^^^4>^i><> Sjt JoC ajy jCo o&^t auo^l^Lo {^^ty^^ ^J^^ Digitized by VjOOQ lC V jA^ijJt^ iX0 /^^;^^^ Oub y!n VX0 //f(«>y^y ^Ji^O /M 

/,j-*uo*lXk^ v:HLX4 v-qXAJLu ^j^j 45^*^ ^*^ e)r^^ * 
J^ '^fi^^ ^^ e^*^ r'^ *^ ' ^r^) lP' *r*^ 

1*^1^ jXiM jCo 04ft &j| ^(y^ ^^^^JuUUbo (>( JuXj ^^ I yj\^ 
i^jyAj^\ OjS^ dJy\ ,jXjt>^^-»*»4XJLj /^jg y JuU o ijtoy-i v:;(o 
il/ vXjo / &^( ^^LiJ' (JJUuJ y^^ M^ (5^ '^-^'t^ ^* 
Jy3 ^\j^ ,^( (^ ^^^( ^U5 .&j( ^Ufe (3^ 

^t^ 'c>'^ '^^'^ ^^' sio^l^Lo Sy&Li# Juo /4ft,jXft(^ 
'// r^* ^Lodu^jL ,fy^ o\ ^iLw ^JUCa. /^j-H^Luo 

^^»> ^;^' ^l ^ jCo /•^(JJLjuj ,jXJJuu ^( aJ(t>Lj 
^( ,5(yyM /aL^( ^((>^ tr^**l^ iXjb ^( y5> lCo /^^4^3; ** 
^(v>y jCo oiu( H(>^.«^( ijSj^ ad)( ,^^Xftjw^(«> v:pL^^ 
^LS' <3JU3 ^ - ^ - r ^ «^aLo v:;(^-a^ ^^j c;>*^' (JST^ 
^(v>wi aJ^( ^jXijwj(4> ii^ /xi.JLb.^ uy^' ^^ '^' 
yilyj ^^yuJbo g^^( <j^AAj( ^U^ ^AJJu^ ^j(v> /ab( c5/^ 
/ib( auo^(^Lo U,^ **^5-^^y^ 4^^ e^^HH*^ u'*^ '^•'-^ **' 
^il ^a^M> /«L^( ^(^ ajCiLo ^^4> p(^ Jp( .^e^'^ 

o^^^L^aJLS (>Lj 

Juo /^JJ^A^ aJLA»^ Ur^' auoJ^^^Lo iXjo ^5-^ 
^yiJbl JuJu <X^ /&->( JuXj Jl^J* aLU^^( ^^^X^A4^«i^ Digitized by VjOOQIC !• td JlaTJJJo ftXjuj JCjo /^^XjI^ ^^^^ ^;W 'M ^)^' 
/^EjI ^y^^ ^)y^ tr^Le ^5> 1»^ ^EjI ^SyUuo ^;;l«>y 

oKJL^ ySi J^yh N^yMt «X^ '"^^)^ ^' !r^* c;'y^y 

jCo /^^L^«J i^tgMjJ iJI^JLww JCo / JUJO Siy\ JJUUO 

^^/b e;'*> eH^r^ '^^ 'Jy^ ur*^' v:^^^ ^»^ 

i^ySp^ ^t y^ ^^A4--» «Jbu^ OjjJU.^ ^l ^ /&j| I^^LSS' 
jCe ftj3ULo ^JOJO KAJJ JCo l^yS\3 ^4> JOIO J[fiiJS 

^t^*b * ^ ^j <. u > iXo /^ (5;U^ M ^>^9^ IjW <>Lk5 ^^1 
/^8^^ M^L- ^TJ ^t c;;!^ /^L>^ *J^ ^l oLaJ 
yC£l iJlyL. /^;JL^,t ^J^}^ ^^j^ ^JUUCj bSLkS Jifi 

^5> /«A4AJ0 ^^Aa^I ,jjLx£s (^JUj 1X4 /^PLm^I tjb^ 

^bT (3JU> JJuULa^ /&^t M^l^lo ^l ^^^4>f ^)\ 
UaSSUuo uj^I Juo /EjI Jolo aJjt JjEjliJ ^Jli sJum /Sj( 
^^jUuo ^^^ ^jU ftA5(> b^ &J^t ^^jJb &JC> ^L^^^ 

yjA£a^ ^JS J mImj ^^4> ^l%A4^ \^y^ ^)T^ ^-^ ''^' 

Joo o^^l gjyi &mI Ho^^^I I^L<Jb ^j 8^ rttjLjUb Digitized by VjOOQ lC o«»&^t JOj aJ^t ^^JJb abt OJSS 
iXo o^jjS^ &jI ^j^ ^^t ^^jt JX;**, ^ C^jA t gto «bt a 

^wt 4)aJo jL-iJ" (jJUs ^Ub .aujt ^ytj P^f ^^ 

^to ty» ^^ jyssiy s^i Uja. ^jOUi v57-^ £;^' ^^ 

jm^ f^^^ |»U-a c^^) '£)?' v->«i^^l S^^j^ &sy\ ^lcyo 1« 

^ji^l ^J^A^Jt ^t s^tJL M t f\0yjOkJ yo[jSXX {^iiJiSt ja)u ^^s[S 

&^l ^U ^JUjo aJLJL^o ^^^AA.^t ^^^1 (Xjo oS-jI S^yj 
^jb ija^YjH ^jjJSm. Y^\yj ^ ^^^LT ^L??. ^&siju, 

/^^O ^^^U^ ^l; aJ^I ^J^^AaSO /I<>^ ^\0 \yJ lyiM^ 
Oj£j ^jyl^ '^^' C^g^^ ^ t^^T^ J^4> ^;;jJXyy ^^ty 
V-&j|^^0 ^Jt ^l aJuLi^ ^y\^ &^l tO^ ^LsiuO (J4>JL0 

^^AM^I ^^jJLCm aJL^^A^^ <^^-^ aL^I <XjuXm ^^^^0 (Xjo 
/lOyo ^lo l^ «dMO ^^l(> Ju^aS* ^aUt l ji^.^ |%JjULi (5>M 
aUri^ jfe ^\i> flsXii3yJ ĔSL^ ^ ^\o r^jJA^yJ Li^ ^ 
|3mm(w ^I(> «yiS ^^Ai^O ^l aJLwMjLiD &^| ^jjJLCm» I kmy\jj 

^ljj^ La^ ^J:a3|^' O^JlS JUJu aOAj Xjo ofaujajo 

^t^ ^\yM. yj\^ /ibt ^(J-jU ^)y\ \)^\ |J'*> « Jj^^ 

jiybJ^LS' X^Lj yS^ au44Ajo ^ y JUL^t ^JCajI^ «X^ '*«^I to !*♦ Digitized by VjOOQIC 61 Lk^ ^jjLkjSyS «A^ fX^ /«jtS^^Jbl JlJ(>I &4aJLo /^^t 
J^4>l «i^&Xi &4aJLo (XjU ^^li' 'y^'^ "^^ ** ^' (5^*7^ 
^lyu^y ^ljuj 4>Lj '^^1^ f(X3U ^l^ ^(> li^^ /ul 

* ^^1^1 ju jil «JUiS^y^i^ jCo /^yoiy» /f^ ^^;^ 

tj| ^5^1^ Ug^ ^5^JUJ|^ giy^^^ ^Lo V^;2A9ly 

^i^ Uj^ ^^jui-ji^ ^^j ^£^«> ^5f iXo /^j.ax:*«> 

uLJum /JJ(>I kSydJji jaXf o««L>v> 4>Us juXf sl^ ^^^ 
'* '^ y:^^' lt'^ ^^ ' JoJS' yj^\S ^jLo4> <>l IwuJb Ljo; ,j^^ 
^ijkS Sj^ ""^^ \i^-fy^*^^^ ^M ^:^*^ ^) y^ ^ 
JUy «-JL^;^' ^;X^A4^^ JCjo /SL^I ^U^I |Jt(>(> ^;)l 
«JIJL^ C^^' <-^ '^^ \S^ IpJULo -,k ^;;^(> JUl X j 

t^ ^yj^\yS Sj^ /i^l ^y^Aily 1^^ %^U «^l ^^4> ^^L«(> iX^ 

«uaj X4 o j^ ^^^ma^Luo ^i ^^ ^ojos^i «jpjuM ^y^i 

^^^A^ly jojul ^l^ yjjJSJii^ X^ '^^^ K^UI «JuJu 
Jl^l JL^ J^C^ ^«^1 ftJi^;^l ^jJC^A4i^(> X« /^v:^' 

JuJo jLo /JlaXj aJjl ^4>J jdj^ oaL^I I^J^ ^/^'^ 
^^ «AjJ X4 / v5;J^ c^l4>y J^ tdJ^ y^jm K^Ajy v:>^^' 

iuXl4>l yCii^L^ •.a^l ^ilj^ Uj^ ^f^^^ ^ ^^ 
«A^ X^ '^^^ cH' v#/^ ^I«>4> M OjXS w5^Jl^ 

^^51 XsU JX;c3 Ju» ^^4>l -^jil^ La.4^ vj?7^'^ 

^^^Jji^^i> }Li\ JUajI «i^^jLi ^^i,*-y4-r> kJU^I /&^I Juk5t> Digitized by VjOOQ lC 6a ^\i> ^piy ^ylS ^^ «jyJly (Xo /&^l i3lt> ^l^i |Jl0 ^^^1 

JJ^ ^l(> &^l lO^iEO 4X45^ au^ y^ f^\ ftJLj\>j4> ^^Al^l d 

^l^ iXiS JUJo |»Ah«> |»^Lm « ^15^ «^'t^ ' '^' <^7^'^ 
^H i3j£j aJ^I ^^^JcjiUSj ^l y.^ ^yio\ f^\ lOyisO 
BlS' jCo /<ftSJ4>i' ^^^T^ ^l jLJOl s^A^AJO sp^^ (^yu^l 

y^lyLijL&j JjJ liy\jS y.^ ftA4^ (J*^^ / «JU^b ^ I J^ 

^^Li ^^ f 8wuM aJUXj j AtJO ^^ ^wSCAil^' jL^ o^ ILjI !♦ 
ftJLJU>.%j ^^^-^1 <X^ ^t^ ''^^^ o^^^aSuJl^ ^J ^U^ 

_^^jXi^|4>4> 4X^0 /auU^^I ^^Xlxyb i , l <> ^il f,jA^ j^yS 

v^[f J<Jj jyi ^jXAj\yj jCo /iUlji' (5^4^ aJUuM o aJL^^^I 

^gp^JLo ^Lo ^5^1^' iJy^ &4AJ4> aJbuM o^UCmm iJIJlT u 
JCo /^I;U jOb ^^Y-3' /^'IJ aUl Ij^Jo^ v57^' c^' 
jC^ f^i)jXS aJLjLS^^kjUMM ««^'LS' ^lwM# ^«^Jo ^^^fl,j| 
HCylA^LS Jla/ a^ a, t j^ /0 o^^^ ^^ ^'^'^'^W ^(^^'^-^LdiM 
^^«> ^l^ /*-j| vjg;^ ^L« v5;^'^ c;'*> c)^;5**^ 
'•^,J4>;J j\,J *J^;Lo ^^^iy&^l v:^;^JULx vi?y^'>»' «Jj' **♦ 
o^SwuM ^jl^ a^LUA^ ^^iy lu-k« ^l^ j^^yM cS^r^ 
^^yU ^Lo ^JUily» £ JUUjo Ji;(> ^jmaJ aJlc^Lu ^Uuo vXo 
/^) U^lo Jb3 8«^ /aJbl^^jyj ^^ ^Ujo ^I JCo /Ibl 
o^Uj^ aJUjLo4> abl ^l;!^ JJ;J ^^^^ I^Luuo l^aj^ Digitized by VjOOQIC 6V abl ^UT ^3JU3 iyStL^ iXjO f^\^yJ yS\ ^S ,b '^)^ 

^b ^U aJ^I^ e)^*^ L^H^^ ^ y;;^<> '-*e)'^ *J'^'^- 

Jijl ak^J^I^Lo ftj^l )y^'4> aJljCiM vX^ /^^(> \Sy^^y^ ^' 
(3JLJU syDU jCe /^^b &aJ ^JJU^ <Xc ilOULo ^^l^ 
S^X:aLo ij4XJLJ» ^jl /aL^I c5/^'y ij^^^ ^5^^ -•cH'-^^ 

!• ^l^ l^^ li^ «JLi^l -* ^A^LT ^LT ^^sJUULo ^! g^ 
(X^ /&^l ^>X^I ^t^ M^I^Lo aJ^I ^jJ(> aJbuM o^i^l 

l^^y^ {JyAXJ ^^\juOjj\ ^\0 g^JjJ^ ^\^ ^yA^ MH> y^ 
OyJjLS' (JJU3 ikjOyjf yji^J^ \^\ yi)f yS^ \t »^«X3l ua«mJ £P^t;-9^ X^ ' eH;'^ ^ji C S^^^y aLbUw yjSS^ «s^ e^'*^ '^;?' *^' cs/^ c5<^ **^ c^^^^ say^ 

ly^ ^^ U ^j^\y^ ^^\^ ^O '^)y\ ^» ^*M^ 
aJUuM o^/«i y) <U4A^ ^jyi ^^^j^ <Xe /&^l l(>^ L5r^' 
^,^ v:,^ e^i*J^ vX^ 'M S^i' ,5^ ^ 4^/ 
«X^ /aUl JlaX$' y^jjijo '^^)' v:;J^^li><> <Xjo lyjA^^ 

iXo I^UJU^ oKjl JuaJ" l(>^iEU 4X^ '^;)! yjCkUmyi(> 

b^ieo sLT Xjo /x^I jLiy ^^ kJL^o^ o^t v:^A*^ Digitized by VjOOQ lC 6l 

fV^y[jyS ^yi^^ ^r^'^ ^ °*57^ y)^ kJ^^ tr^' ^ 
M^ULo i^j>^)^ ^y^ (Xje /abl l^^ ^y^ &4)um aJUuM 

iiJS ^A^Jc^Jj ^il /M U^ |vJlt> e^Ajr&job Juo /^Lij^ 

^jAjycAr^ i^JiS ^a^aJo f Laa3* JCjo / &^i |»AJLC4<y (^i^Jir 
cJki «>Ub r^jjiMjJyS ^^i^b(> J^ /^^JLajoIo JCo /^^^I^ 
^Uu ot cCo /^^b(> 5Jum aJUuM o&jI |»aJlX,w i^. iS^y^ 

\yL^jXkj KLuuo fiJ^ 'l<^^ '^'t^ ^^ u!)^'^;^ i:>y '^ 

I j uL y jCw yJ^a^ (Xje '(^li.^ «JLuJCo(> , ^^^J^\s[S iXJ^O 

iXjO o SjI (^2^1^ i^^^^J^ ^<^ 8«^ / ^LkAiK 4Xa5^ (^H^I^ 

O^' v5/^'y *^ '**^' *'v/^ c;'y^ c)^*> v5*'^7^ c;'y 

^yLA^Iy^ 8l^ jCo ,^ki\ [^yj |JI(>(> (>ljlJ KtL^ (3«mLo ^UuO 

/&jt v3aa3 ^^yj^ ^Lmmo ^t «Jljb '(JJU3 tLfi^s &X3LoJ^ 

JCjO /*&^I (JjUJ ^^4> LS^^ »^ OJOi» ^^ yS\ 

^L>yf ^l 4>Lu vS7^'y^* ^5^'^ *[j^^ ij^ »7*^ 
v3jb i^y^S^ /»)L^ r^^T^* L>^ *f?) ^)^ 'u'^' '^y **• 

«Jjl 9^yJl> (3^ /kJLoLo ^I^ //ILjI ^)L> &IU4> (J^^Ai 

^l^ ^«.aajI^' J^I JujoIj <Xe o^(3JiyRj| lo^isJ ^l^ 
U^ l^ «JLbl ^ ^^Uf ^l^ / fji\jS (3JLa3 JuiS' ^^^JJiitjJ^ 
^LdM /^LCo (jmJLa:^ ^^y^LJi ^^y^O yJ^ (Xjo /i*^3JLa3 Digitized by VjOOQIC 00 dJXf y^\ ,J4A^ t>l ,JLX-a. /4XJLXJ ^lt> 4X3c>l ^l 

^U^ ^li> ^ly? juiS' ^L^ ^^ SaS' «IgJ^ (^U-i^ ^j^l 
o^^l &x5^ JU. ^I^Lssu^ &j| (5y^ty> *Jr? 

t ^-^JXjjJO (X» /XJ)| Sj^ ^^jMioJySO SJUmw &JbuM ^jtfa V g M > 

^jyu^l i>Lu ^JbG^ -^^jiiy ^l^ ^&^l ^^Uy (3JU3 JukT 

^UT (JJLaJ gyeU, iXc /^^1 Jk^ ^^ |jL> /^l 
t)l <Aj^-9^ 4X-aS" «Jjud^^ c^^' <^ '* (j'y *^'-? ^ 

V* 0&J>t l£^ JI^^UUO ^-^V-^ /jLa)3 y.'yyA,a ^L^wJ ^l ^^ 

/0(>IjLo (JJU3 iJLhLo ««^Jla^I^ 815* jC» ^^Ai^ kJLu** 

ft5f(>l « ^ JJbl^ Sl^ jCc /^ 8^L> <3JU3 &e^^ vJ!^^^ ' (j'^ 
au^^L^ ^l ^jjy^l kJL;Lo ,1u\ 8Lo ^jjuo^ I^U*^ ^JJUj 

td ^)yiSi> y^ f^ yj^ i>l * ^j^jLy ^jjuu 8y6L» iXo /- Uy 

«JUb^* SjySCL^ ^AAit jj^ lCo /^1X0 (J^ySjLo ^l Jb44^ 

8^y(«> «J;|;L^ iXo /jbl li^ jLi Uit:tA0 ^$1 ^ /I^^^JijJ 
^Loj^^b sS^ //8-j| U^ L>?^ »jl v:)^l-i5 (3JU3 »jjl 

U^ ^^^^JJGULo ^^ '(^)^;^'(> «JbL.(> /&^f &J^ v.jUCjLlP«> 

|., &jl ^^LT^jjuj ^L^ ySf^^y^ «^j' ^*> *^ °*<' 
^^JJLi ^^^^15 ^ i^^JL^y ^yi^l JLo /iul ^.^UL0 &ft ^i> 
^dJS JyJ ^^^ JCjo /^^^ ^jXk3lJUL4 (JJU3 S^Lm 

^yw / y y u^iyjg ^^ ^^La/* (JJU3 (Xjo /^ U^ ^y^ 

J^ isb (jLj;(> jO //^;U jLaJi (JJUJ 8U <»^li^ Digitized by VjOOQ lC of 

vS^ ^^-^ (J-^ ^S;!^ L^' '^^ r*^ -ep'^ 

auo^l^Lo BLTjCo /uI ^^;jXo(> «^^^ BiyyLuo ^jma&Ujo 
•i>^ ^l (3JU3 «Jo^U /»^1 ^jX^b (JJuu i^ «5liU 6 
ij)^ /^jjX«4> ^a^aJ^ ^^ji-^UJ' (JJLaj HyftLi* tO /^&jI 

4>U3 ^^LT ,^_^ JjL^ «JUI ^l ^yUC^ /U^ lu^ 
vX^ /aUt ^^j^iLUj SLT auo^l^U aJ^I ^^(>(> adU^ o^y&U 
i^W /(3JUJ aJUj4> ^j^LlJ' ^l^ /(jJL^ ^\^\JjJ ^yii^ !♦ 
'CJ^ 8^^^ fP^ &J^ ^jJCjd^^ ^t aJwu /^jMA^Uo 
l&^ ^^^Xi^U g^^ JJU3 aJbLM.(> /vU£Lj& ^I ^Ujk^^L^ 
^2;jX«(> (^^-SSl^ SLS' ^LaT (JJuo aJjl y^OO aJUc^ o« abl 
<^ ^ii^)^ ^jJiXM^«^L5^ aJLu.^ oadUj(> iJ^-a-^I vX-4 /&jt 
Jjtf aJ,Lj4> ^il Li^ &i^ idU^ ^^ ^LaT (JJLu \6 
(JjLaAj I^L^^ i^Io auo^l^U aJjl aJULuoto jOo f^y^<^ 

^j^^ Xjo i^^^y^o ^il p^Lj*». |WuXiM ^A^lyob /«^1 
^^ljLS' |vJI«> ^£;^JLXiLM.U4> ^yAxit\ e^tJUU ad^l v5/^tJJU 
/i)^ 81^ abl ii^yj ^yiS^ OJS ^^^A^^ySO jCo /&jl L^^ 

^l^ 4^X5 \Syiyj 4Xi;4> 8;yy. ^l l^ * ^^^ C/^*^ »*♦ 

/^l^ ^HS^ ^y^^y^ ^<>' ^^^ 4)u^^i^ /auo^l^U 
/S^l tp4X^I i,A.Mfci ^lr^ <J,t iyA4^0 ij\y^ ^JLJC^ tdJSS Digitized by VjOOQIC oT Id <3Juu Juo /^(Jjuu xJLi<>j<> ^^LT^Lmi* /^^2A3ty^ &J^I 

^yLAjly? ui^S Jo^b lXo /,Jt>j«> v^y- «A4A« ^;;yft2it ^Lj^ 

ijy? e^*^^ «^u sju^i -•^^^Lr ^5!^ /SjI u^ j/b 

/««(JJIw» (JiJU K^tot /^JJuo ^CgjyTt^ «jCiUdw /^^^N^I 
^3^1 ^yLol ,3JLu /^j)ly /«>Lo -^jiiUS' j3Ju6 8^Lii« iXe 
/^,5^JUuw (3^ ^y^ A^ e>^l ^^ <Xjo ty^^ c^t^ 

«>Lo' ^ ^JijLy i3AA9 %ySf\Mi JUO /^ (JJuJ ^l aJUSw^t / ^l 

(3dMol ^ y^yXhj\^ sLT cCo /«» ^Jup SLo ^^yjuo y ^ I^U v3^ 

Xo /-cs;'-^^?^ sL^ iJ^T-^ '^';'-? (*f'*^ <^ v5;*^ 
U^ ^jiAjly aJjl &JLJL^(> Ouo i^ySijSyS «JLajLj ^^y^L^ 

^Ur ^jAAj iXjo o»4>l5^ e^^T^^ ^^ '*^' ch^^-i^ <3^ 

^^Liifc>i> iX^ /,^^5^ vs^^ 6*^ ^j^r^r^ vj^' 

My^l^Lo ftjjl &4AJi> «Jbu o^^yui l^(> j«>^<> (>t e'^^-^^ 

(JjUj &ib - ^iHli" ,^^y5'4> «JlyL, jCo /M jBli> ^^j^iJUi 

^AJ syDLyy JCjO /« JJUuJ L^^ ^^ sJ^4>l ^l A5l(> 

^TI (jjb /U^ ^l;/r*Jbl ,Xi4^ /^^y ^T( -^l^ 

lU^lpLo X/a /-,3-Xil 4>Ll) /^^Lft^ ^jJb^ (JJOi» ii^^jl 

i^^J IjLj (JJLaJ /^5^U» *JLiu^l ^^^iy ^l^ Ijby ^y^ 
^yX^\ 9iX^ lM-jI -^LaT (3ju> 8ir jC^ /^«j| L^^ 
yj^i i^^\y^ ^o ^b^^ ^r*^*^ 45**^* '*^' '•^r*^ Digitized by VjOOQ lC ot r^^i i^JUu «JytLo ^j^U5' ^j^l^ '-^); «^^|;^ ^ v5^ 

(3JU3 SytLiM cCjO o^ Jt^J>> ^C-^W (3^ ^ ^ C g ,>y/^ ^i 

/L£^ Jf^^ V3^HH c)^ T^T^'^ 'C)'^ «-LS,)'-? ^C>^W^ * 
l»^Lo &;LCm* a)%;U (Xi4 'K-?^ (^^HH ^3^ (5-^^' ch^' 

« ■^ y 5KUo sLS^ ^io o^ ^sjjtj^ ^^^^jLaJ '^t^* v:^^ y^T^ 

xJ^f Jujo|(> sJl^ aJUdw oSUl iuow5^KLo iJ^t aJL^^(> v.Co !♦ 
M^lpLo gU' (Xjo /J^b |Jlt>t> ^;U4> '^jjUS^ (^JUi 
^t«> jLoTi^ ^A^jl JlJJ^ / jLoJCy l^b ^JuaJ aJU^b ^iUl 
v;*y^jif «JyUi' /&^l jiky^ ^lo 5)1^^ ^;,l l*>^-icv.j ^y:-*.l 
«^''^W ^vJ^W^ (3^ S^Lam JOo /^lUl (3JU3 1 1 ft^ > 

&^^<> sjuw ^ U^ JlaJ^ JI^Juo ^sy ^l y^ /^ ^ly? ro 
^;^l 4>l /S^l JkiS' ^^y ftjy &4jJj aJUuM oJbl auo^l^Lo aJ^I 

<Xo /L^^ (c^^^H^ ^^i^H^y^ ^J'^^'^^ ^^ ^^>^ JlysJOuo i^ 
/^^«Lii' L^AA^ aJb;Lo ^^LaS* aUl ^J:i3ly» aJ^I aJUUuU«> 
^yUily ^^^ljiJUo iS|4> aJl^jL, c^yi^l ,^b/ (JJUj JCo 
^^ c^^l^ (J^ (j^' ^' ^^y^ <J^' ^-^«> «JUm» «'^I f* 
(JJU3 ^;X4> (j^Lo fLM«M ^^)^ \:)y^ ^ 't)y^ iJIJ^ 
Ja44m ^4MbAi Ju^A^ aJL^ v:^^ v5;jCAj'y* *^ '*«i' v:>^U^ 
^yU^I lo^^J (Xjo /aLj| ^;^«> ^y^ {J^JJJ^ ji^\Juo 
aJjbl4> ^^LAy^JJUj ^ ^j^hLJ' ^I^ /^^ aJLji^ Digitized by VjOOQIC 6\ aJ^4)u«.^ C.)r^' ^ 'M «^>^l;l^ <^J;I %^<>(> iJUu*# o^ut 
;L;:x ('iJ^ /«Jjlj^xi^o ^^ jAjU/a ol iX« ff^^)Oy^ ^^j5'f 
5iy(Xo tf ^"^ Lr'H ^'hh^ /^^j^Kiy Jlj^4> ;^ *.i tfu y ^2 

&Jl^^o /Kk4^ (3amLo ^Uuo / JCaJU3 oI «>LJ ^Mj^^tjLt 

/ cU^ sl^ eH^^ ^y^ ^lo^ &^t 4XJil^ ^^1X1«« yjS^i ^ 

^^^jlm.\ ^\ \f^ //^j^ij^ ^io b^ lh'^ ^^y^ 

U auo^l;Lo 8LJ lCo /^ ^yS j^li,; ^jJL^I «jol yiJ^ ^j^J 
^La^ /&^I ^^Li I^JOm ^lp ^yUwl i(4AJLo vJLUu &^l«>t«» 

J^ /^T^^AA^ <Jy^l '£^^' JU^;4> ^Lj^ «i^T^ y^ ^J-^ 

«S^Lil t y isJ^ ^Sb ^9J0JS\k\j0 8l5 jCo /<» &jt «^ ^U (JJU^ 

id ^i» *• eh^LJ (jJuo Sy&LiM juo /^ t*^;Lj*». v3^ c^^W^y^ 
&j^i U^ Jl^^ ^l (JJU3 ^^"L-^ ar^ol /^^ 

&X&J| « &«^I^Lo ^U JCx /^ I^^^L^ (JJuu ^pL^ULi 
'V^ \J^^ 8;-**' ^J^*^ ^^^9^ 04X-Uft <3JU3 ^ ^ 4^ y ti> 

!*♦ iJLit^ ^if v5t<>;-J ^Lx4^ ^l l^ ^^\ /(JJUJ dLiS 
chi^ iM^ ^ ^*^t ^LX^ ,^Xj^Lsvjlo ^jjui ,^\yS 
^^\S ^\^ /ibl ^oyipL 8Lr JLuo ^^^L;» «JLJLj (jy^l 
^JJU3 ^); ^;XimL f^j>jJ^i> 8L5o ^;!^ jCo /iJCiLi^^ 
SytL^ VXX> o^^yJiiJ^ ^\yj> ^^p /&^l ^^Lo ^l^ ^ Digitized by VjOOQIC ,^y pj|j|> ^\y jpl ^^^ 4>l /Wl ^ ^l 85^ Jjtf" ^ 

^gJi^ rl> t)y^ '^^ yj^^-^ iM^ '^y 7^«^*^ *^ «^Nj' 
'^t>U ^;[ji4> JulJLo ^yi '*<^;V^ aJiyCi*! ^j^^i o;^ 'M 
^^ «*^lpL. X^ /M ^ ^l 8^^ 4Xir ^^^b^ yif 
o^^j^Ai^^U^TH^ikJ^ *^;^ c^y»^' ^ ij^' ^ ^*';^ 

I^^Lj SJu» k^ jM^I S^ r^j^^YyiS ^JLl^ M^ <J^' 

&^l ^^La^ v>^h^ SL5' jL^ /(^I^Li kJLu)Co4> /^Ujj^ 
^juuo / v^«^U ^JuJ / ^^L» ^Lc (3JUi jCo o<» aJLii.,^U ^ 
/(JJUi 8^^ ^jjuAJ^^LS (3.AJU0 ^U^ (3-^ /«-yybl-b 

X^ o«JLAJLX:^juuot> yil /^^^jililo v:^l4> ^^IJu*> 8^ 
iXjo /SL^I auo«5l^Lo (^^KU (jJUI J^ C^upw adLu^Lo 
aJiLo p.lp ^^ ^ ^j^LaS^ l5^ ^J^ '-^T^ Uy "yi;Ljo 
^Ly(3JU3 iy^Lm S^ /*^l v^^ ^^U3 ol ^^b /^ji^l 

/^l^ Uj^ ,^Xili ^l ^^ U3 v^y^l ^y^ ^ -&il l** 

&j|l ju^ (j^*^' //IsJnjI ua i»M.f> ^Ih}^ ^-«^w e^^'; c^'^ 
pl^ Uy /er»'!;^ Js!^ *^' ^V '^'^s^^ ĕ^^r-' '7^7^ 

^T^ ĕ;^ aLiljUuo j;^^ ^^ ^ aJU »kS^ I;JuLo Digitized by VjOOQIC fi jCe ^^^wA^I ^jJCkJL^y» iJLyjL£Luo ^;^-A^t Sj^ '^ ^y^ 

vJ4XaJ& <Xijt> A -SLo ^! «JU^b ^UulSsJCi*! (^^^T^ •*i5^'^ 
^i> ibl 8U^ ^^1 ^^4>l o^^Ajb^ «SUI .^1 ^3L^ 

/juoyi^U j|-')4* ^'^' '^ ^^^•Lr^l^ 'e)^y ^;^* .r^ 
jCsli «JLjjU /^L^ ^;b ^^i^ oJ^ r^!H ) ^'^^ 

/,JjjC0i> ^ ^ Sli' &JOw5^l;Lo «Jjl j^4>(> aJbuM 0^yjSyXJJt 

^jo ^^^*L5 v5'r^ 'i^H^'^ ^S '^^^J^^ \yy^ aJI«>l cjCo 

/^;ULjy ^l ^^U^ ^;b /»^l J^ «yol yS\ aJljb /^ ^ 

td aJlA^b ««abl ^ &m k a i <«> vXjo o^yjS\ ^ jT^^il m» aJbL^*> 

/Ibl auo^l^Lo ^l JLjI ^ Am, aJ^I «JLJL5i> jCo /^yCil^ 

oiul JJ^rsyCJLo ,^ljU> yi>f 

fJHj ^jSjfidjjL^ c»^.' ^ ^ 'e)'^ ^V^ v?^ 

^■AM,, i l^ ,j^(> ablss^^ iLjl b^isJ ^^;l/ /&^l U^d^ 
f» (Jj^l |;cX3t v.A4Mi ^l;4^ vXo /U^ |JcUi v5;^<> |}^' 
&^l aJUuM o^JUUo ^Id^nJ (Xa$^ iLjl l(>^JcO 8j,ju»ajo S)^AiO 
J^Ai ^LOi^ i)lj^ ^J^ ^^ywbl ^ ^l ^ 
^^;4Xx5 JJj4> aJj^b ^^[^JUUl yj^\jS (3JUj JGo o^UT 
»^U*x oJ^ ^i^UCAi JOT ^g^ ^l /i ,^p\jt> Y^\S Digitized by VjOOQIC yj^Xxi> /&&Lai yJ^y^ H^Ju/mJ) jmjl^LuO ^;^t <X^ '^T^ 

6;r**' v:>^^7^ ^*^ is^^ t5*^ / jaXy ^ ^i>t -e^^ 

,v^b^ «Slil /PUm-jJ ,^1 4Xi«>l ^J^ULo ^il 4>LJ /,5^4> 
y^^ay^ \J)OJJb ^l y^ /^ JCuCm aJjUuuUj /oJljU» ^I > 
'^l5 ^U^;^ aJ^I v.aX&04> &riyL» jCc /8,^ pJljJ 

dJSS' <^^JlJ ^«^(> ;^v^ ^IhP* (J'^ ^^^^U f\jyi &A4J 
^5^ 4>U5 iUs /^Lo ^l £^^l ^jJC3iy*> sJum ^Jum //»jI - 
^Lo ^l^ «JL^ dCo /&Xil4> ^l 4>L5 /J^ ^l ^Lo !♦ 
'-«•vX^L oi>5«> c^''^ (J'*> vS;^ e)^^ \J^^ 'hi^ l^'^ 

(X^ /^ibl ^L ^^ SLT S^Mi aJjb ^^JCijl^* JuLi Juo 
/^yCAjty? ^^^JCaJIJlajo v:;o^ilj? ^\ to^i ^-S|4> &JlyLi 
&4JL0 H^Ly ^l^ /SUl c$r^'y c>^^ uaXaJuo (JJo^d 

/ yMbA^Lgo ^;>^L^ / ^\^ '^JL^c^ <» ^l^ J^^MM / &^t ^ JLO^Iyi t« 
^^^1 aJtjuJCir // J^ oJuuD &J^ /SUl ^*Lo ji^ ^^XamLo 

^jiu^ v:^b /&^l ^Oy^^y^ O^r^ v5;-^'y *^^' **^*^ 

^^^X«jo|(> <Xo /(^Ajbe Lylp ^yi^l yfiJ> /&^l v^)jXo«> ^i^ 
^l^ /<J^j4X3t c^;-A-jt Xjo /^a^^4> |vXAi/0 (j4Xiift JM,)^ !*♦ 

|Jt«> 5j^ ^^\i '^f J^ v:;X*mL ^^yAjU |Jl4> y^y^ 

f^)f^ |UIJ^ «-U^Lo ^y^ ^jycAjt^ tCo o^^jjI ^^L 

^l^ aJLuXj04> /aJIi^ ^^«> iL^I ^^JCJLi iJLjuS U^ b jOo Digitized by VjOOQIC Id aZa5 Jyj &^| ^^1 lM*gM»Vj kJ^I i^jJO kJULm» oSyll tTjA^ 

ftJL&5t4> ^jJ^jU^I LmjLim5s iXje /vmO S^t ^^^ /S^l ^ g ^•^ 

«JLuXe(> 8^3% A) aU^ SvT^ SyJLwm /^^aj ^-^ xJLxjL» 

Jl5u« |^^(> sJUSit^wj ^^AXjt tjyJOLj JCj0 ^jtc\ g A 
^ydl«i jj-it (Xje /yaue^lpLe «3^A4je (^JJUd '{^y^^J^ (3-*' 
l(>^ (X^ &Jt oJULm» oyjjJuii^ ^V^ ^^ &Jt«>Lj ^ykA^t 

&3^A44 ^jjULjt ^^^j^5Lft |Jt«> J^ <5;^^^ *JUjO e^^^l 

(J4Va» iX^ /^^^AA^ «J^-ajI //(3^L ^;(^ ^^j^ ^5^^**^ 
jLa^ ^«> ^^JLa. oJLjt jue^^Le ^^^1 ^^J^ ^ ^ g '^^ J *> 
^Le UJ ^l(> ^%L& Uxf 4X45^ KK>>i«» 4Xe /ij| ^^^^JueJJb 

^^Lm &JU5' /^^^J? S^-^ ch^' '^^^ ^^ '^' T^^T^ 
vJi£f^yuJUL^ ^AAi s^UCJLS' LuJL^ yjJS S^^ «ijJ g^U^ 
ftJJbb ^jfji 9JtySU\ji sSi» c ^^ ^^ U^LiO jUj ^LuJU^ 
^jlu «LjI v;^y^|7-^ v3-^' J^ *V^ '*^' ^J^^ 0-^*^ 

^yUCjt ^Oy^ jCje /^^^L^ ^tj ^3> ^y^ o^"^ v5^ 
^»^ /5j5> fJ^jS mJ tjoyf }j[jt ^t ^^^,jJGl5^4> y!it «JL«5l*> 

^^jji^ym ^A^A^O Jue r ^L U t yj sJLmi ^2^ixct jJjLm» /^JLijl^ Digitized by VjOOQ lC « ^a l«>^iEO JCjo oSLjI lo^is^ i^iS' ^^^lju^ 4)^ /^lo 

Sbl l*>^:3SO J^ auyijU gLr lC* /t)! &^^I^Lo y^ • 
^§*M>< ^lo ijJb t>l I^^J/ /^jjl ^;L^ ij^' ^j^t>U 
J^ ^^JuuO(> Uuuo ^Lo »ju« ^jjjl ^j^l b^*J ^jl^' 
jiJki^ «S^Lil ^ &^l l*>^i£0 gytU* jCo o* ^l b^ ^^l^* 
abl auoyi^Lo sLS' jCo /^kJLlS^LaS' / ^I >^# Ju^ '^^;?' 

LSjue ^^ ^,SD /I(>^JC0 ^)l^ ^^A.<yybV ^^l(> (/JL^ (>l ^JLC:^** t* 

^^ / ^^ l*>^deU ^jLo Jl^^Lj / ^l v.,A44ily JaT ^^A^Juo 

ol^ ^;!^ /fL4^;j v-A-^ 'jW 'M v:^^'*> ^'^ ^ 
^^ jOo o^oL^ s^^h^ I ^\dJ^ lOyiSLj ^l^ ^^^Lai3' 
^'LT ^LiM / kjI mo J^I^Lo gLT ^Ajuo &^I l«>^i:0 ^L;» ^Jb 
^u^ ^Ljlm. /Jla53' ^*;XA^b ftJI«jLi(y i\fyy^sy\ ^ ^JjlL^ * td 

&Jbui«^ o^&jI i ,M<^g^; &jjl ^jLi|i>4> S^Lr fyi^j^ ^yi 0^X1 
LusOCm. yS^Ji yj^^ ^l b^doJ SLT &^J'i;Lo aJ^I ^«>(> 

J^ ^jjuJLyy^ kSj^ v$' ^s'^--*' ' ^' v57*^' i5^^ e^*^*^ 
«ey*^ ^jij l*iA^Lo /aL^I ^^l;-i ^l ^^l<> &^l b^iB^ 
^^j^Lsy JjCmi aJUJol^ u;^^' '^/''^Lo jCo SjI «iju» l* 
^^L^ iJjuM. oadU^o (jy^^l \^y^ <X^ sJl^ aJLLyy o&^j 
(J^:fUiD ^U cCx) ^;-^^;-^ &^l J^AJ^ ^^^LJ ^^Li» JIjuS 
IM^AM yj^y^ J^ kXaA»>w /^^aI^I aL«^i%Le ad^l ^LjJJj 
abl ^l x^aJLo ^^^I L^mJumJu Jix 1 yj^\^ ^-^\ &^l Digitized by VjOOQIC fd 

// IaS I^Laj oI / yjASim ycLi i^\ ^\i^ ^U jw^ ^jl«> 

»X>b i'ijS \X^^ 4X3 l^ ^ibl yrU j^ ^^l«> <3«>^ jj^ 

^^3!P ^;jt ot f^L5^ /S4J 3U5' kJ^ ^U^ /«£Lm» J^ 

* oLu ^^li' //&^I ^^ ^4> ^jyj ^l jCo /^Ajy^y «$^ 

&A^' aJyuuM4> ^^15* / ^j^t \sj^^ iS^ iS-*^^ ViLjj3 
g^b /^l ^^US' yjA^ ^il^^ ^„1 «JI«>UJ /L-Ju^; 
sjuu ^;)l ^La^ ^j^I ^y<>t //&^( iMittuigj &)jl ^)ib0«> 
RaS' (>Lu j JjCa» / Ojou» ^^.a^ajI / ^SLo kJL^I v&9^1p 

»♦ J^ |Jt«> //vjL^ ^^L ^jA*.*, «ib ^t «>Lj / ^fi «j3L. 

o^ J'^ Sp^ ^^ijJLCam vX^bJb ^LjO y^/ t g 8l/ vJ9^' 

jCo /^ aJuUi KJLojb / ,jjXo(> ^JJC^ «• tOijJcO SytL» iX>o 
^[fjJ (3^U ^il^ e>^*> JCo /«JLg^ v:;^l cM^ 
Jla5^&jjJLo iboJ^t^Lo kJULw oibl^JCJLi ^A>«> (^^('^^^-^♦^'«^ 
t^ JCj^ ^Lm /^^>a3L0 LgjLsOCyy y^^ c^y^' ^ /kJCjLm S^t 

jJb^^ ^jyLSjt i^yS^\^ (3^1 JJt^ vjl«> t«>^J£0 (Xo ^Am*, 
luoJ^t^Lo aJjl al^Jd adUuM, oauo.yt^Lo ^jJCajIJUUo S^IJ^ 
^yi auoJ^t^Lo JCjo /^«> ^jJLAiljUUo i^i«> ibl JJS' \^f^ 

Y* y^ y^j^ idjim oK^I Jui5 t«>y^ ^jXXiljUUO y^^y^ ^JSjHm 

'e^y^y (3^1 jjJi-' ^j'*^ ^' i«>^iBO ^«> ^u ^Wj^ 

,jl«> ^jJ^I-* *-b^T^«> iXjo /l*L^^%^ 0*^5*^ e>'^'^ '^'t^ 
/aJUrLo ^ykA^\ \Oyjs^ jCo o &j| ^gj^ ,JI«> «>ULj *£^b 
l«>^%jl (Xo i^*^yfi 9S\s\ «•&j| auoJ^lpLo J^ ^l^ ^Lm. Digitized by VjOOQ lC ff abt LmJLmJU Si^4> A^^ st^A^ &^^JL$^e)^' ^^ 'tS^ 
sJua. «JUu^ oibt k^yi |vit(> ^^; eH^;l^«> <-^ '^^^ ^j^ 

JXm# ^^^^«> ^^t«> &il ^jJLo JJcm, e>^*^ y^ *^r* 
^r;^JLyo(c> ^)t«> /^A)t^b4> &5Li ^ ^lo PJuLju ^jU j-yilSy 
^rX l^i> r^i^^^ BJUm «JUUu o^jXAJ^yJ ^to uj^t.u &)^t 
jCo Rjt kJUu. o&jt ^AJLi ^i:r<> ^^fjXjyA4Ji> ^^ ft^t c$y^' 

^£^A^ ^ A»Ji> iXe f^yMJ \J*^ iykm \J^ySjJb ^jU ^'t^jiO 

o(3xx« ^^^jlX^^o «X-« ^^Mj^ A^ yM Oj'*^ vj'*^ **^ 
^^j^i-jyoti> fXe / •'Ai;^ M ,j)'«> v:^^*> v:Jj;^b*> X* iyt aJXi*i 

^t ^5;U «J?.^- Y\^ ,^^ yJ^yJi M Or?*H^ ^^ 
lXo /lut &A4AW ^^A4J JlJL5' kJLlA»^ (X-4 oi^O ^«^L^ 

ftx«^tpLo jCe sjuii ftJbu«« ol^jCjb ^^^jJuixSo &jt ^b aJL^U<> 
^j^ iSy^^y^ XLo /**^y» &-aX J^ot «Jb^Lo ^SlS^ yjy^ 
9lXm oS^t v5y^t ^^ t^(> ^5-^^ ^^15" ^^ «JLJU.^ 
^^"51^ J^ st^^ «>' e^^^*^ ^*^ '^' (5*** C5^*^ cS*^ 

M J-Ar^;ir//^^;y ^i^Airuj (•^ /«jU. ^i> «>t 

sjuw «JUuM o^Lm4> Hct iJL^L^ '(j«!;;L& aJ^t t^bo 8^L& 

0X5^ ^^.li' ^O M^t;U *Jjt I^^^aJo JCo /kSb &jt jLftS' 
^«> 8;t(> ^5;(> &;jt ot JlaX t(>^.i2^ ij^t al^Jo aUUyM 
^O^ ju^ ^ -e JkAT ti>^ 'i\f iXo /^^aJU i>t iut ^Ai !♦ td t'* Digitized by LjOOQIC JCo /«.^i^^au^ ^ aLjl &i'UI «»lut Lu^mJ»^ SLT JCjo /&jI 
iXo //&j| ,ji-iH^' vj'^ ^LS^yijl ^^ iiS^y^ ^o ^^j^Ai^*> 

« iJj&JUw vJ>Aa^I LyJu*»^ (Xe / 24I ^^^ lUAdM' ^o ^jXJL5^«> 

/^U {^^yj^ J^ iXiS kIaA»^ «jI ^;uXoO ^;i^4> ^^A^ 
jLiT ^^•LS' iXjo /SLjI ^g^ oJOi» jd iiCu^^ c)^' «-^ 

U aJ^Lj «e^yJbl^ Hy&Ly^ (>jo /«»iul ^Lb JJcm^ JtL^D^ -^ aw 

&JU^L^ «<Ljl LmJumJ% SytLiAi Xjo /^^L^ii" LX^i /^Xftiju 
^j^Lo &^t vj$7^' j5^^ Ij^ '^'^t^ U!>^' '^ o^jj y^gK^ 
^jij ^^ J^ ,>Lju) /^^ ^^y? ^/ XiL3 /^j^y» 
/&^l ^L^ ^aT^j ^^ SLS- ^L?. /^'5;^/ 
U kJLuTLo Xe o^jiJUJLo <>Lp ^l(> ^^ (>LJ ^^ ^*]( isSi 
^l ^UCe ^^L&Juo /iUl I^UuJum &^ JJjp4> q$l 5^L> 

O)^ '^^)y^ c^-^^ ^;^ vJ^ *>l^ Ur^^' '^ 
^^1 w^ 'v:H^ chV*^ 05;^ «JL^Li» Sbl isLjb JjL, 

vJ^y*^ v$*r^ *Aj^W^ ^ ^^S**^ ^' L..JUJ5^ 1;^ ^)S[xf 
^ *AAJ;La. Xo // ^* iSLb ^ J ^45^ 4>LaS ^yi ;^XL» / M 

<^^^ ClxS /2bl IJUJL^ LajO% uHy^ V*4jXy l^yiAyyJu &)jl 

vj;l«> ^LX^ *Jybo ^l J^4A-ii ^L^ *A5«> ^^iJwy vs' y^ Digitized by VjOOQIC fr 

^^AmM ,5^^ i^-«-^«> xJC>L^(> fyXkjLXJ ^J» «.^^^^Jiir &^l 

v:x5X0 vj4XJL5fi ^3JU3 ^JLX1^ -^^Lt ^l »IUsd /^I ^^^U^ 
ylJU^ ^ykA^I (^^^ 'Sl5^ ^l ^^AfX^ /«.«liA^ fyS\ 

'^Uj^ j^mo ^T^ *^X» ««^jJla^I^ SytLw O^ '^^f ^■<v^ 
^U» &KjJu^l». fySit3\jb y^ ^jtSi (JJUU^ (3-^ y^^^ 

&Jt«>Uju3 /^^yjJu>4X&j (>U3 ^JLC^ ^ JCajU& «^ jmX) ^Um* 

^C ulaj ^yuJL^Mi ^;^U ijMbjUM /^^1 ^ICajLsp ^^ iJ^ 
&i^4 ^«>(> «JUuM o^yCoU ^a«o ,j5l «>Lj /^ c^T^aJUo 

UuXmJu S^Um cCjo /,^^AJue(> ^yjiij\yj 815* S^t LmA^mJu 
^^LS' ^lwM /^^gJuJu^U ^>-i ^t ^^2Jo /«JLS^b «eLjl 

jC-x /^^i ^5ur jjl^ yiiy /^^^^u /«JLjpU^. 

^^L^ vA5y ^l;^'*^ v:;f<> /^'-^ JuJLe &pt ^jcijty? KJt Jum 
^t«diM ^AoO d^y^ c)'(> (C^ fc^^ 8«-Mi /^JlJj(> bJuw ^^ 
/^(jjuo y^^ ^jJCj.L^ yS\ &J^pU /yCsjuu «JLa^L^ «e^*L5 
&J^t «JLaj%L^(> lCo /aJ%Juo ^^^t ^^ ^"^ LmJumJ»% JCo 

^4aO ILuLm ^JmCO ^^^JSyJ^ Hyuw /lut U» O^Su t^t^ «^T^Iy^ 

^t(> i>LS"^J^I idL3t^U.^ JU /ibt Uji^^ Hyjuo^ }U\ 

L^sAm^^ i\S Joo /&jt i £>Myj ^(> ^^JC^ ^I^ ^to ^jjUI 

JC^ /^ ^l ^iUr jUet JlJL^ '/y^ iJLuMt JOj ^ 8^1 

^;X(> ^c^ySi> y^ /2Ut J^l ^US" i£yXAj\yS &j^t kAYaJmik^ 
LmJUmJU SLf JOO oftJLuU ^^AajI J^t jCo /ibl ^AiykJ JJ^' 

Jue /^^^t y^yS^ ^JOJuo ^JuLi &£U /j '<V.f%» aJL>l «eiLjl td Digitized by LjOOQIC 


^^JUj ■■i.i jl j>yj • ij' «^^w ^5ftVA3 ifw^»j ^CiA.fcJT ^j«aa3J 

jCtf 'jlLuCo i^t ^jgiu^ y^'^ ^^ tI "^T* c^y^' 

^jL^^ i^-i ^7^V c;'-" *rr^;-' ^ c5^ ^^ 

ir,g>> i^w» ^^^ .w J^ .,> \,-a;tw^ jUj ■l>-ii 

c^; - c? > *" '^ • T^^Tr ^»^"^^ ^-^* - • c?*sj^ 
^^^^^ ii^a i^^ i-r* ^ J^ ^ ^ W.^ ^^;*^--» 

^^ ^T^/ - w^ iJ^T CT "■ 

-^^ ii' U^^ ^ ^B^ ^t^X> i^^ ^ ^^ 

*- vju* ^i-^^ »-^ -i^ i^ -. 1-^ <-^ ^^ .\Ljy 

w --. w. ^« w ,5^^ ^^ w^ 

W " w ^^ - ^^ ^ * ^^ • i Digitized by VjOOQ lC ^c^i^^ Jl3 «uJL^^ ^»-^I*> e)'/^^ e^A^ JhJ^^*> 

&il4> <>Lk5 ^3U fi^yf yj\ LmJ^I ^t i^t &a4Juo &5L^ &^l ^ 
^5Lo ^l ttjuk. aJbUi oibl LmJuJ)^ {^^ adJLjCoJ 'Or^^ 
^2)^^0 i^ j JCJLiwj Jul*^ I^A^^L^ O^^' '"^ '*^' H^ 

'^»' g^U^ 8^5»^ ,jXJI#^^lib jpL^j L^^«> sJm^ 

«Ia^ yuJLij& ^UCiLi.^0 S^A.5^ u)^-ajl^I auo^l^Le lO 

c^Mw c^ oSy^Ji ftJI«>Lj ^Lo sJlm. ^%jI /&^I ^JCAj|yf 
vsl iJLi«oUe v:;^^J tyoJb LjOp cHr^ |vJI<>4XJb ^*Lb 

';3^ v5^.H 7*^ *r^?^;^ ^s' v^ ui;'^ 'e)^' 7^*^7^ 
«JLuM o^4> «JLl44 JuJUjd ^LXJL«.o '^^^ ^l UJuJ»^ 

^^15^ v5'r^ ' OuuCJCm &JLaA;oo ^^^-aajI Lm&mJk 4X« 94X4*1 
«Jl^ (Xo '•^^pjL- ch' r^';r^ *^'^ 'r^r?^ e?** 

tt4Xdwy xJLibL /v:;l(>>i ^4XJLa(u ^/H^Lo jM^Ud /^^aj^ ^^T^ 

y^ '^cH' ^^*^ '^r*^ *ifi>Ls /^l^ ^;^' 7*^ ^' 
^jyU^I ^aIasd ^ ^l ^t j ^^1 ^^^jXX£k:io (jjl^ ^y 4>l 
/SjI ^La^ ^ XiUAj tj^-*<M yJ i Jk ^ wa-M* '(3^^^ (3^4;^ Digitized by VjOOQIC n kJaP^mi ^^^Ajf LkM&MJK (Xi4 o«^ My^ \J^^ tJi^iUyJO 

d (Xo /^^^t ^^.diM^Lt ^b ol «JC3Lo(> /^y,^ ^ ^xj| 

^l ^Xftjuj ^ «« ^l^ «jt ^yU3t^ «J^l ^^jy&Lwj «JtJu« 
«J^* 'c^^t ^UJ ^gA*^ ^:;«J^ v5-^^ *>' «X3Lo4> /5Lk^ 
(X-4 ol'(j.«kL«^ yj^ iJuJid d!^^' ^-^ ^^(j>^' ^y^ 

&M sl^ /»ly l^(> 5^15 kJLaJLJC&^J ^ ^il ^^^JLio(>L>.(> 

1« JJb ^Lb JJum J^ o ^mU v.^Lo &a«5 st^AAM ^\iy ^yS^ 
^l g^l5 /^^i> a^U ^yiljl j^^, &^4> ^yD pjb 

'/4;^ ^/^ *'r^ *7*^ '^)^ iS^ e^T^ ^' «*' ^)^ 

/ KJLASjC r b ^ ^b (3«^Lo 54Xam &JbuMM o Sjt ^bw; *JLuJuo4> 
xJLaS^4XJum(> jCo / U(> aJ^ UaJ H*jJCm# jajJ JuJ ^^JL4At«> jCe 
r« SyL«i /&^t ^Lb JJw ^r^LLr aJbl^i^ JL^ /S^t ^b 
^^JHvJLXim (Xo //^yCkJ ^t4> ^ y»^ c^^H^t c)'^ ^^^ 
/Jbt ^b^^ ^^ ^y^ iy^ lJt«>t /^^^LlS' «JL^SL^ S^t 

^U^ JjC^ MX:>\jfy^y^ ^U. /SjI ^b otyD ur ^LAs 

/^l «ijjLo &j| ^^^ iLft4^ (>Lj ^jU«J //(^fl;b ji*5l ^^ 
!*♦ iyU '^JLjuy» (>Lu S-jI rjuk^ ▲> JijLL^ JjLy Jy ^^ 

^t^^ ftJLoL& iul ^jJLCiM /(J^U ^j;l(> ^j-/t ^t(> eJK 
sJty» ftJ^t tJjJS vjy>^t e^*^?; *^ °*^' (S*^'^ (j«u>f«> 

«JLi»^ jCo i^jS^jo idsoyiy ^yJo\ X« oibl r*^U^ ^ Digitized by VjOOQ lC i)aJC5 aJLAjLio / Sbt I.^Q^ig% A:>t(> ^JLC^ «e ftjoyn%Lo slS' (Xe 

^l^ «U ^U^^ &Jl4>Lju3' vj^^^ /^^ i ^Ljoo ^^^t 

sl^ Jbt ^yci^t^ &)^t ^(>(> aJU^ o«.^t jaJ3' ^t^^JU^o 

^t iyAj^ ^jMjy^Luo ^^^-A^l iX-J0 /&^t ,jjXo4> (^HH^'^ ^ 

t;L&j &JU£L>» /juLjr,< st^ «»^i^ ^^'t^ 'e)^'; sy^iU 
S^am» / ^^\ i3jJ<f ^j»^ T^y^ 1»^^ // &^t LmJumj^^ JIa^^j 
JiliD ^[mAs aJLuXoi> fOjS^ JOj JJL^t ^^«> ^Y^ J^(>t 
^yUul Siy %iLUo l^t^lj^' ^yJ \^^^y^ ^^ o^^t Ji(>t 
/(jmjl&Luo ^^L^ 'vj'^ '^^^ «e^*li^^t^ /abt ^jjXxi> t« 
^jly ^^Uj^ J^ ^U /^jt^ ^(> Lf^ ^)r^ **^ 

^^My ,JX^ *J^L //^t^^' A^^^' '^' '^^^ ^^ 

Vjt^' O JUL^ ^;XaAm« Ja^J ^j^)faJ;-fuy« /^jjI JO^T ^ 4>l 

°^ v:^' vj'^ ij^^ ^^ f U^o ^^aaJIXm« ^*Lo yXX^ / 2bt u S^ /S^t Li.&yyJ^ &Xji5 aJbl^JJ JCjo /JCaUC»» ^y^d. 

&aJ^ g^.A^ /«i^UjJ ^.^ //K^t f^lX jiLy yCijy? ^l 

v5t«dM S^^^lTo ^^ &o^5^|%Lo (Xo o^^ju^ ftJLuXo(> /syc^% 
Sbt ^ ^^\y ^^jXA^\yj sy&L» JCjo /^jajt abt xS\j\ ^^^\S 
JaX-V aJLuL / JULXX ^Io aLjt L«Juy3^ aX&5 ^.^ 
\S^y^ /««(jt^ 'Jl^L «auyyi%Ljo s^^LiAi (X-jo /«e^^A^^^ f« 

*JLX5L^vjl^ Xo ,^\y3 ^\jt ^\^^ ^^f^ -eH*^ 

fy^^ ^Li» ^..4«^.^ jj*XJ (Ja^aJ© j3axj ^iX^ /^kma^ |*jJ^ 

^tjOS^^^I^ ^l^ aJLuXo4> /^'Lb jXlw sLi» aJLX»^Ld. Digitized by VjOOQIC rv td 4> 'e^^y?^ (jJLu ol^ jCo /ojuj6 yflj ,ji4> ^^b ^y? ^^;^ 

IM^I^Lo «J^t &4JO kJLa^ o&Jf^^A^O ^^ LjyJ ftX-X 

ilU0^(> ^^t JCo /(^JULo ^^^ v5' V^ ''^' I ««H^ «^jp 

^e^r? cH^*^ u»y^7^ 
'';^'j' cX-^' ^-^-^*^ 7^^ * ^f^ e^^y ^^r^ ^' 

^l^ /Sbl m^I^Ijo ^yui ^ 1%^/ yjyi ^r^^y^ ^ 

^c) ^g>j ;^ '^L^*> ,w^^# Jc-y^ v^^4> vjl^ &HH^|; 
o^^^4> l^b ^^l*> ^lja# J^4>l l^b ^jly-S ^ -J^-- > 

-e^jh? ,j^^ ur^r? c)^ ftx^l;Lo juo 
/I^L^ lyui" j^y^ Kj*^^ M^ y-^-^ (jM^i«> vj'r— ^ 'H^'; 

'^5*^*^ C^U* ^a ^^i.*— • ^sii' ^J)— 5 »4X-i.. t ^ n^t 
o^b ^^^A*^ ^yo v3-U »^^^ ^^aCLo juJCryL^a. 

* e^r? c^^*^ vjy^7^ c^r* "/';^ ^ 
'cH"^ sJt^ r*-^ C^'; * s5^-^ tr^ yj^r^ tr^ 

-c^^T^ s:^*^ Oy^T^ s5*7- r^T^ c^ ^T^^ ^ 
^UJLii ftJtj,ju^ ^7-^#^^j i ^ S , t r^^l Digitized by VjOOQ lC n 

i\S «jo^l^U &J^I y^i^o &JLa^ o*^\ ^^jJuo(> ^^)t Sl^;i(> 
ftJLAAj»t*SLjoti> Jijo /&^l ^aJCjO(> ^IJJ LAjy^ ^^JLAJly 

(^ajUd ^Lo LmI^j aJI(>l jCo //^t^(>^ c>^^^ ''^^ ^y^^y^ 
^ ^l ^ enl^ «y^L^ vjs' ^s'/*^ e?r''^ /•'^ v^**^ c^L».-^ *> 

/*»£^^l i)JS ^yf^ «>LaJ ^t^;-J ^;^! v:h' '^^^ '^*^' 
o,^j^lju«y 4XAr^l4> ^A^^^iLo^ (\J)i> aJLjLS^y^o yii 

/i^l KiO^^KLo lo^ JLuo ^jMjk^Uuo ^;^iAj| ^gjLi ^\yj (Xo 
JLfi^ ^l v^y^t^ i^jS J^ LaJ^ ^;^ M^t;Lo jCo 
^^jMkA^lio (Xo /auk.5^l;Lo Jla/ ^^^|JL^(> vXjo /^t^t t« 
iXjo /,^^jXoJJb JU. ^4> ^ oSUt ^ ^'i^ ^I^J^ 
<Xio /^ibt LmJLmo^ aSLuo ^t ^;UCiAi ,j5^l ^BJ0j^U\j9 li\S 
/- ^b ^l ^jt &JyAA* v:^^IX« ,j5;L^ ^l ^ v5;^'y»* SyeL. 
vjXuot^o LdJ; <>l ^iX> / Jl»(>I ^ ^l ^ auo^t^Lo sl^ (Xx) 

yjSUi^[j>. «»v5r^'y V^Lm Joo /^ ^t ^t^a ^;;t / jaXr u 
^l(> /^^^^aaJLCaw |%^I ^L^^ 8t^(> ^ JLCa> /(5yuA.t Juuoli> 

Lub£Mo; JUk«> (jMbiJ J> (jy^ ' C^' ^^' Oy^^^ ^*^ ^^^ 

£;L / Sbt La&imS; ;JlLa. yJUC^ «« ftj0^l;L ^y^L^ (Xo /^ ^t 

y^«J v^y hcJlo^I^' (X^ o««v:;t^ ^^X«wbAJL dujaS yAu 
KSy^\yS slX jCo /&j| M;^I;L SU ;JLLx) e^L& L^Ou^ f» 

/•.^t«> ^l iJyuLi» M Lju«jf; ^;l^ /^y &Ar *Jb;L^ 

fiJuJ\j^y» (j^ ^JcAjly^ jCo o^ «JUi^L «e mS\Xjo 8y&LM jCo 

jCo /abl L»ng,M<t K^isJiyS ^Q,»Ay «JLuy ov5;JLiMt ^^ l^(> 
^^ytjUU^O 8^; ^^^1 /«bl LJUyJ; «UOj; K ^aIo ^t «dJUy Digitized by VjOOQIC ro JLbfpy5^^ iX« / ^(^>^ c^'4> ^<4XJL9 mI ^jSiSJ^y ^l | 

« /«JL^U ^jy^ Jue^LLo ir^ i>uD c^/^ ltS^ ^^ '^L^ T^' ' 

«JLijLiii iJykSH ^\4> f9L9\ ygjjJu\y3 SLt «-jl LlS' '(^Lm^*^ 
Mi^\ &4aJ(> «JLLm* ""^c^^ ^^^^ ^LJ ^;)tr /^^^fJ|^ iAC><,V>i^ 

I* JI^C*» ^^^ ^yU3ly iX« 'e^Lx« li^A^ ^5* ^5^ c^'^ 
&Jytt> ^^^jlCajuJ(> iXjo '^^U wI J^aJU ^{Sy^y^ ^T^ 

ovJjuf» SjI «4^^Li i^aJU 
^^y ^#7^V «^ 'M cT^J c>^ ^J^ ^T^ 45^ 

^JSjU &^b ^l d^jJiS «JL^^ s^'^ /J^l S^ «•Sl^>^ 

(5^^ U^' ii^'^ vJ!;'^ '8*^7^ ^y^ «i^';r* c;'*^ '-•p^-' 
ftj^l v5r-^ ^-^ of(X^U ^Jui(> iJ^ ^"3 ^yij ')y^^ 
!^\ y^\ pjuwo d^ (J^b jJLiU. ,.^^15' ^l^ v57*«^*^ 
f« ^U ^c-^Lj ^A^jLil^^O <X^ f^\jyJ &^b^ v5^^ i^U 
jCe o^ JUJCTaj^* JLw (^LLm» /ol^,MyM# ^^U ^lyr ftJLJL5Lo«« 
Xo /-^Lo j^L? ^t^ aAftU -^^-LT ^ly^ ^^Lo*> 
Hwi^ /JuJCT AJ^ ^LmI^ ^JL^ iJtol «.ftjoy$tpLo sir 
joJC^ jCe /^^^AA^ Ot ^IjI ^jsy^ly"' 8Lr jCo o«.^UuJu. Digitized by VjOOQ lC n ^^4> ^^JuLi ^j^ iyjocyJ ^u^))^ «J^l '^L?4> iJLj^U 

v5' «Jt>^ " ^' ^^r^^'^^ j^^AyLot> (Jf 000 / ^l;^ iAgf^ d 
'v^ (jaJCJ (^LidM /^^iS^t^^jJLii^ jC^ '^y^' 'Jo^^^c^^ 

L>UO /&^l Lm*.A.amUU v:)«^«>t cX^ o^^JLS^Uoi^ ^*4Xii( UJ^ 

' c>^ v5;''?*^ ^5^ os' <^y *^ c?'*^ ";;^ os' c>V 

^^^Ai UU<1, «Jo^^ ^yiJ lCo /^^LG 05;*^?^ vS^ 
^ ^&^t ^jJL^^ ^^jt Ot Vy!i\S /^^LsUUo JfjULJft /abl 

\j)^ f yj^)^^ Luuo ^eA^Jbo ^gl (j4U5ft ^j^^K' /^jLM.i' (5**^ 

y^l^i ^Sl IU0j« ^yJ^ (Xo oLmJLmO^ &J^t ^Loo S^U ^l 
N-A^ /^j;L*^^ib jLo 4>LJ ^^^I ^^K' /^^^X^i> *>Lj vJ^ \t 

(jMUk^Luo ^ vJ^^^' ^T^!^ ^^ °^' LmJLmJ; ^^t (j^l S^Lj 
'"* cH' Lm<J^5j aJjl ^Lo(> ^t xJLuLo Sj ^ ^i^ 'i^ijM yflijj 

/^JMbA^LUO JU4^ /RjI ^gjLkJ yuty^ ^L^«J ^l y^ (X« 

^i> ILjI ^gXJLJ4> ^AJOO»^- lUCjt^ ^^ 4>t ^^j)XjaJ*> Xuo 

yn^ Y^^ l^y^ 4>l e^^^ ^ 'e^^;*^**^ y^ 'eH^' »*♦ 
/^^L. ^t^xJC*l -e&jt c5;^'y sl^ iX^ /er^';b vXib 
iXo '/ ^*^ •*'^ c?' e^^ 'v:^5^' e^^*^ 8t^^i> ^\ «Xo 

'vS>'^ ^t Lm<JLm<uJn aJjt ljbt> ^t 84X-A« ^A^LiJ jjJcLLm^ 
/^^i^auol*^^ ,^^l aJj^Ljj /^^Lo itjjuLo yS\ au^ oLs Digitized by VjOOQIC rr '^cH* ^>** ^i'-* %57**^'r^ c^*5U v3«9^ ^ ■ ■» y c^*^ 

ji^^ «JU^L^ ^jb ^^5l^ v>-^ jJjLc^La. '^jn^U^ sJ^^ 
=-ijl iUCT ^ ^r&l^ ^l^ »;^ «Vi4jl *J-A^ '^/> 

^to r^t^ JjL, »JL'yuCj Xt \5;^ c;''^ "^ h^^ ^Jkiiwm 4Xi ijt «JR^«^ ^%'«.A*ir S««.JL^ u' f^t% ACm« 

jaf v>^ ^ ^irS J^ *^^-^ ^T^ «JuC ftJL^l.^uut 
jCtf U «JLLi» .^ ..>>J^ Oki &^ mJV« ^' «"«^'^ ^ d^ 

» <cj^ ^u*. )r ia «xi \j «V xjks kSm» ^^S «aJL» u«> ikA.% V* iunJ\^ y>V ^ » ^%Ja .»fi^ »S«j JL^ oLu Digitized by VjOOQ lC rp vX« /^liSUj 1L5^4> ^'t>«t> J^ &Jb^b s*)ySo\ iXe /^^^JUujb 
JJL^t ^^Iam /JUb ^t(> i^A^t JlaS' jJUJuiy /^-^1 ^^Lm/ 

JtaUs ^^ ^^yujty? vXjo o^^Ua&. ^t^ i^ ol ^U 
f^j^\3 ^^ juuo ^LJ Jla/ OyA^ fJi ^il ^tcy 

(^^ '^'hh vj'*^ \J^ *^^ '^cH>* l*^'*^ '|;*^r*^ S*^ '^J!?' 
f t^^ S^t ^t^ ^LT ^j^b i^)t ^Lo jCsLi ^ «JLaj^ 

8^^ <X5L9 cCo f^\y^ ^2^^ T^T^ (Xj)Li (Xje /^L^dw 
/i^Li JlaS' ^jS^jjiy ^^^A^SiSiy Joo / jCjLi t%(>^ jLi uaJOL^ 
t^t>^ k}lS^ JCjo /&^t ^^^ ^j^^i> «JLaJuo jCsLi (Xo 
^ ''*«' ^;^ 7^*-*^ (JJOi» /^it ^jXj^L^sUyo abt <XjLi 
^Lx4f ^l &Jt(>Ljp jC^ /si^ ^Xi jCsLi ^^1 ^^yj 
juil ^u xxjt //&^l (XxB\ \S^(XJ ^jlo ^yj «y* /^^i' 
c>LaS ^^t ^;LX*w ^^A^ 'e^^ vJ^'7-^ «JOLii' /oJujft 

JLa^ ^ JJsliM JCjo o^^^^^JbAAw &iybl /^>A^ iLitjULo (XsLi 

u>^' ^^tjub \Xjo /^^j'Lift g*jj yiijj &i^^u^ «jy*^' 

t^o^ ^^Lij^ <j^^ *>i ^ ^^^ s?V^ '^y^'^^ (j-^ ^/^ 

(•IIjjjJC-, jUb J^^LsLo «>LJ ^ly iXo «XiLA^ /^ty? 
vXo /*^t ^iU ^"Lli^/ |Jt^ Oji>j*> c;'^ i^ 'cH' 

^4> ^l^* dJJSkS ^ jmJ^LuO ^t^ &^t ^^jXAj\y2 ^^^l^ Hl^ 

Syi ^wijuui ^ty» iJLl^U^ « J^ i^ 4X0 o«e 24! juX^ t^ td Digitized by VjOOQIC n 1« »•♦ &JLuJC9(> /^^f ,^^XjU|^UL0 t^M^AWj 1* t; JjCm» 8(>U v3Ls^ 
jCo /SjI ^''L^JCi jLi«(> ^Mnl». aJbuKM ojO^ ftJ^t 8l^^4> IV. ^^AAjt ^5^Li, t^jai^ -.Ij (5;L-J» St^ J^ cO J^;^ 
AjLo HMLOjt^ 1X0 f JUb ^t(> JUJo JUL^I 0(>UU 9XSy9 

y^\i> YM\ty JJ^ lCjo o^^JOS^^ (>LJ ^joJU «j^ ^ 

!♦ /ibt ^jy^ty JLd. ^jjCijJLo iJ^A*^ ^y ^^^Ub iJUl 

JLa ^jX^A4ai^ Jo^ sJt^ULo (3^Lo v5;^r^ vJ>^' ^-^ 

^JiJ /S^ssj^ ^j^t lCo /^y^t ^ii joJo &j^i ^(>(> 

o^yLAit^- ^^^IJO^ ^-((^ l*^;^^ ^Lut ^^1 ^^(> ^;y? 

8^A4A^ fj)i /^lo iJI^X^ ^^ ^^Lm IjJoLo -.I^ JOc 

lji£(> ^tjJL^ ftJ^t ^Ltf(> (Xo //^ ^ M<gLfeb ^2^(> 8^ ^>AM#I 
/ ^^^AA^ *5l3t «• ^^;^^ ^J»^*> e^^-^Uj jj.^ i^ * jLo •jI 

^tyj jub jutf ^/ ^ty» iLrut /^t ,5^ ^\p juo 

xJLy (>t ijUi^ ^t4> '^^^ JUL» ;yCuO (>Luf /(50(> |^(>^ 
sJ(>ULo kJLm Ki C jlJb t;lj^ I^^JUO ^t(> /^t^ J^ftA4A4» 

v:>*j^*^ u'*^ eH^*^ L^lr^ '** ij^' ^^ i:>'y «^ ' s:)^p Digitized by VjOOQ lC /^^^jJUC-i, &AXt; AHJje ^yu>» ^b »*-.lj Jl^ lCo ,jjlS^I 
\J^ ^57*JL? (j'«> c^^ r^^ v5;^ ^UjA^ vj?' »^ *^ 

J^ » Q I > ^ii> ;^i-?* c^^^r? ^^!j J^ "♦^* '<s^ 
^g4Xi ^^fi> sUk^ ^^f ^rh ^' ^^ ***^ ^^"^ '*V 

^^^ ^«JUUO ^l;>^ (X/0 /^^^JUJXm; s^MAAm<JO 5(Xwm xJbuM 

\£^f^ ^)y^ \jy^ JUDCj JLx oibt JULJo ooULo &JjLimLo 
UuJUi' v.A£r/^U |JLo aj^ &A4t ^5plj& aJ^ auut f JU*^ 
J^ ^!; /y «Xo c^^lj ,j^4> f^Lo (j*f^^ J^ 

^ i>f /li>^ \:H^f ^ <>' /SLsoJU ^Lo;J M f--l^ (33t 

«^t v5;L» «Jy «uLot aJUJl/' «JLl-»*. o^^li^^ ^O \^&a^Lo 

Xo /1*54X314^ ^LCi ,ji«> aUt (^^^Ajo i^Lo v^;J^t^ 
^y e^l^j!; JLjLj fau4.j^ (JH^"^ ^e)-*'!;'^ ^*^ ^^ 

^^ 8uLu« f^^^Xk^ (X^\i> (^L».s v^4aJ ^jN^t Swi^ /ILot 
o^U«^ aJjuXe4> f ^XXj S\J0 ^y^ \S)^ W^ ^' r^^T^ 
>.ji^fLLMw ^j£4> aUt 4XjJo jULiijt ^^Ll^a^ ^yS JOJo jCo 

U^ jjJjtU ^^ A*^^^ *^)'^ *^ /f»JoU^ ^Uj 

Jjy^(> jCo /aJLi^ aJbuAi o^«.Ai3ty ^luJL^ ^ Sbt \6 !*• Digitized by VjOOQIC r&}|(>U5 ^abl ^yXk^ 9Uk^ i>ut c^Jbl JuJCT vJ^iXi «^>^l 

^jj^LT/J^ jCsLi ^y^j^ 4XU3l c^ji^i ^U ^^fy? 
/ (>Ia5 « ^IJlo i^Uif Ju» /^ y^y vJJu» <>Ia3 iXjli kj^^i 

^to p tj Jl-C ».y ^Ia> ^g/^ LjI oj£j v:>^*>* 

-.K ^jSikjj\Jut .JJJS^ J a C T wJ^'^ ' «*j' ^t*** C>'*V^ 

»jL«i «JU» ^^;^ i^^ ^y^P C^^ "^ ^^ I^JUL&i» 
^^Lt «JUlCrt^ \Jy*^^ J-i Ci v>ui 'i^ ^Lam Jl iC> 

Jur -ijt OU^ «AAJ ^"L A ■# i^4>-t* e^y^ ^jACm» 
' ijf «3^^ JuC^ ij>i# i^t ^^Ju» «jL« ^^^jiiJyS jAAit 

c^^ Ju£> JUflut ^,X^ aJ^X» ^.%^ joC» Ju» -2jI Ja£> 

«J^^aJs-^ ^^ JU£» sJkUI IL^ *i>.,. -««^'^ aJLsOyJ «^^^Sl5' 
jOr ^^«^y JLo ^Ju^^yjb^ «Jt^ ^%^J ■■frJiM ^^JJS 
y!^^ O^A •<* 0<>JU jCiVi Jk^^%J «^ ijU» ^^wUjt^ ftfM» 

^j.^ S^ i^^ ^U^^^W ^nJul^ i^J^ i^* jLiJo ««^ 

^^ %V.LV A.J* »> <X2j AA^.»»#s,i .. *oUj^ ^O^ ^-»t»J Digitized by VjOOQIC t fA X9 o^SjI ^^l5 fJ^OS ^3«tfLt uf4> ^UU. '^O ^(^jJK^Ub 

jJUjut * ^^15" ^5!^ / •''3'-^ oy^^ v5r^' <s^ ^J^ 

of oLp 1^^ 5t^--«# '\$^y^ H^Lt O^JUJ ^^jLSjI (^yci 

/^UkS' EjI v^y^l^ ^^1 ^L-.» ^)i)JJu» pl; »ljl »4^0 

^»^ ^l4XJU ^^UcT P^U^ ^5^ «jb JJLi^ ^\yJ *Ij^U 
^ojUUi, ^^^A^^ O^"}^ JuJ3' ^aJLS ^i^ ftXiUL9 / &j| 
&i|^l5 ^y^l J^ <Xt o^^^i djSS ^jJuuuUut 4>U5 /Jbl 

<XJb 1X0 /,^^L0 ^j Cg», j^^iy dUu» cJbl v5;r^ (^'^ 
^l^^lo Juiy LjI ^«JLaJI^ i^^x»A/o >^)^-*-^ vJ>aajI Jla^ 

^ti^Jk^ 1X9 '«A*A4 (5I ^^ / JUJo JOj ^^^i£4> y^j^ 9^Xm 
^yCAjl^ «Xt /«^JUL» vSA^4> 0^^4> (^l^ '^^U «»s(0 ^y» 
«iy ^l^ jJLjCc^^^t> jCo o JO^ JUb &rt> fti5(>^4> ^j;^ 
^l^ «X« /<s^y UCm» 5«jui. K .i ilA **> <s ^Ul5^ ^'r-^ ^'«^ 
*>^ vX-^ /^Ijulj julT ^JLj^ ^^i C ^Atuy^o (j^A^t 
v:>5 ^ x^L^ ^ ^j^l^ &Xjt Jui. ^ s5/^'y *>^ »*^7^ c»*^' 

^\ji ^yj^f J^f X5li ^4>U. aJ(4>LS 'ySijSyS X5li 

^y I y^\yi ^y*^ * ^*';'^/^ J^-*^ e^lj^ SLT lX-« /- M 

^L» jutskj ^iy «juiu. /^^y ,^4> ^^y^ &ji 4XiXir 1« Digitized by VjOOQIC o«»4U4^t lL5b {J(>y<y (jl^ ^)^ ^\i^^ \^)y^ ui^^J^ 
jCo /v5;^ ^l^ v5/^V^' Jutr^4XA«^ v5'^ ^)^^l ^^ 

^^\iXxj ^^4> £^jaJ^ ur^' v5;^ (^*-* v57^'r^ 

d 4Xip^ ^buo (jMb^J (>La.j* ^^ (5)^^ ^sOJJlio ^U jCe /&^t 
^^l^ kIx> ^ ^4> ^UsUmJ /abt (j%jt4XJLj ,jl«> j^f ^l 

^^ e^'/? *^'--*' <^;^ ''^' ^;*-^ I;4XjlLo -.I^ «j^l 
ivxjuy> (jy^>l ^T^' ^5«^^ 4)uu!1j tCo oxjl ,5y:A>l^ 
t* ^-Li» ^l v5l «Jy^LJ /«-:>l 4XJUtl> 4XiBl ^l^iCJL^ &4aJLo 
^yUwt ^^ 4XJLJo aJUu^OC^ lCjo /&^| 4XJJ!1j 4X-^-g->l 
ft$^Lo «ftsl^o 4XJLJo (5tv^ '(^y^lr^ ^^ ^l JU^^SJI «^aJLo 
^l^ vX^ oH^Uyj v5l jLj^ /^&jI 4XJ^wI ^;^ ^t ^;l^3 

^' «^i^* (j^ si^ ^y^ 05^^ (j^-*-^' '^^'^ i^jujLo 

l^yAy^ (j4XAit (J^A^sjl V5;yt« IjLo ^^^1^? (X« o ^^^LT 

/^4XJb 4Xir«JLLS'LA5"/,jl^- OJ^^ *^' -e^liXJLj Sli' jCo 

^^^ v:^^r^ Ji^^-^ «^l^ *«^' ^7^'y * M *" <^^ 
SyDLiA^ (Xjo o^^Xjly» /&^l ^^l>? |»l4XJUo ^^US^ c^^'^?^ 

/^&jI J^yh j4XJLi» ^l^- ^UCAJuO ^I^ «JLS^Lj -(^I4XJLJ 

X^'Li /^jX«^^^ty^ >uu ^^Lj sXjj» ^Lo ^^^^4»^ Xo 
&j| ^^L. I^ja&« ^tp ftJ^I ^i>(> kJUl^ o^^I^ ^^ 
(j^4>l ^ (^LaS^ SyoLA^ vJ>^t jCe / &jt ^;jXo(> (5;^I^ il^ 
,^0 ^yJuA ^ 4XJb ^^ /M ^yj clj^ ^^LS ^t 

dJ yiyS^i^ aJL;UU0 /^;L^ CS"^ (J^^ULJt ^ oLuMut.b fd Digitized by VjOOQ lC n m^ /^Muot ^^^^^(3-31 iyJL^ ^^lpli <3Jbl ^au^J^» aJUuS^Le 
^LsD L^Ai^gJCw yi^^y^ d<^ o ^Li*^ aJUjjCe4> / liySUMjS S4Xm 

^U3o y^i lO /M jA)Uj^ &4aJLo ^jJi^\ ^"^ d<jSj^ 

^l aJl^w^jb ^ ^^Uui ^l JjLwm Jla,< jUJo »X^ « 
^«^<> |^iJuj(> ^l aJU^L^ /^X!ftj| fjS\j^kk^A ^jjJIXm. 
J^ kJ «.s^Lib ^l Bl^ jCo o^lbl ^^Lw I^JuULo l^ 
o^^ly> /&^l yUi ^^^1 ^^1 /^j^^A^ ^^ tX5Li 

^^aa^I <5^yt^ i^L« ^JwA^I^* vXo /^j%jU oLo <Xo ^^x&. 

«JLa^ iJUT ^A^I^Li ^jlo (3JLjI l^au^jwj ^jH^Lo /*J^ !• 

&il(> (>Lu /^^ ^^'^ c/^ ^'^' t^^T* cP^ ^)^ ij^^y^ 
V5^^ l^i> o^)^ JulXo ^^Lid sl^ J^ kO oVs^L| A<^J 
jUDo vJ(>U4 a^l (5)^1^ ^Lo ^yktt^ly aJUb't4> uXo / ^ Ju«l 

*>^ c^l^ i-^U^ ^i Uax ^joie /Jbl ^yu.1 ^if 

/ i5l(> (5 JlajLS JUL5o aJ.t &^aJJ aJlXiM o abl ^' W f»IJ^ (^ 
lCo /Sbt ^^Ui ^jul ^b r&i\o JjL. aJ^I ,jX^w>lj 
^^l^ «Jb^Lo ^ ^^iy ,5>JC*«t ^g^^Ji jUJo aJ^I ^ydo aJI JCmw 

o« JUb i3Jf ^\yj OyJtOM »f\j\ / ^JuUywJ JUU hjS f> OJ^J 
^J^J ^ /^wA-dyul ^e-T^ JUJ C j jL.iX aU»A^ Vj>^' ^^ 

jo^jI ^LX^ KJUJli «.JuJCj sL^ <JLxi 'e^lJ^ ^J ^^ 
l y JJjty^ &a5^ Jl34>I adLAAiJ& /aL>t «Jb (jl^* SL^aJL^^ vj^^^ 
/ibl I^SU^ iJIjj Joo 5jk^ o^aJ^^ ajj &a< j^jI ^j^LS' 
Ju^ Ju^jI ojUU aJLibb (j^l v5}^ l;JU&« ^l^ lCo 
JCo i^yJiMi\ ^^ JuUCo aJ^t X (^ A !>> auJL^ olbl JUlX» Digitized by LjOOQIC ro u I^Jlam ^I^ «Xt o«&A$' ruiy^ '^^ 9^ ^^Lt 'v:)ly^ » A#j* > 
Pp^lj JC.- «Jjl ^^^^lo ^5^-44^ /jJbdC^y ^^ ^gjLi. 

2il4XJuf (5^L«# l^43UJU l^ ^^LsLi /MiykS ^jyi *--L* ^ji^l 

r^Lt <Xjf e^ljLi job ^J^^ 'cHr^ r^"^ f*(3^^ 
«Xt /2^1 ^Lu.^^LS' ^^Am» ftiz«i' c&jl r^jl^ &«aJL0 ^Io 
JulCj JUljI &4jJU a);^ 'c)^ ^sy^l ^^ (^«> ' JoCj 
^^Lm l^juJLt ^l^ M}y\ ^Libj ^ f33l5 jCt '^o &^l 
^Lmt /^^^ r >i»l ss»^o ^jXSiy^^ dJ>-Cj jJ^I »jj im> '^y^ 
r^^l^Li vX^b «.«I y^y^ 'i^l yj^^j^ oLui» ^3^1 «^U5^ 

iXjl-jlj /(jl^JL^wS 3^1 «-y^i^ JUULjt dlyA ^yjjij^ 
U «J^t S;^ vX<t c^JlJOI &.y rjob jJLL^t^^JLi /r^lpLi 
^^^ f ^Ua^L ' ftjl ^l^j^t^ Ju^ ^jiijJUU r ^^^JUut v5;XAi(^' 
£j ol '^*.r^ t^Lib^i» ^ «>l o^ '^'^^»^ i^ «^ 'i^^^j^ 
JX... &.y dLAiX3Ju.> «X« ^^jj^ l^b^ ^ ol '^^ t^W^ 
bJu» jJJum :^iJJoJuut«> ^to jJLa^^^j ^I<> i^l l^jblc) 
^^ I^U> yJ3 ^^^^jLT^j^ jCt '^^^^JLSli^ y!if Jut /jbt ^JUyo 

AjX-> jJ^I S;^^-iJ J^ r^^JL^t ^^i^ JUiXj ^^Uk^r 

\r^* ^; c?'^ c; ^^ * ^ o^^ ^ c?»^ ^ v:h^^' 

jJLuCeO jCjt f ^l; i3-^t ^LCi ^r^^ ^ew ^ JLLii ^^^^ 

jCt RJ c)X^L^ Ou. jJLu, ciit r^yf yjS] ^jS:^S[j^ Digitized by VjOOQ lC rf ■yi^ f^^ 0«^ /K^Lyi» ii\Jjb^ ^yi ^^^Lm t^JuJLe -.t; 

°r^' ^:^^;'-^?^ *^^^ (j^ ^;^' ^ 
j^ »^'-?*> 0*>5«> (J^aTj' (y^"^ <^7^'y v:>^' uiy**^' 
^^i«dMy / ^to Jy>» (>L3' / &jt jaXr JuS' ,^^XaaJUuo / ^jj^o 
«^IaS^ (^'r^ &£Lw y^Y^ jjmA^UjO ^;^t (X/0 if^^J» X&J d 

|Jt4>«> iUot ^jXJUSaax> JljJCT^Lp ^^l^ ,dJSf ^ ^i>\ 
fis\j^ «J^t ^j^Lto ju^4>t aJLuLo /^t tyuJb Ljo^ ^y^ 
*JLIk^4> ^^ aUt £^^ iXjo o^^t ^yD |Jt4>4> 4>Ub 

y^^S^jy^ '^^LAj C^^t jC^ o^t gMUU^LUO Ju4^ 'v5^ 

/ibt v:^a4£^ \J^r^ v5' '^ ■L g» *^ /vj^ *-^t ^t v5)^-¥^ '* 
/&%^^ y CL» >t^Iuo ^^ma^Luo f^L5' ^;^ «>t iJLaa^aJc^ JCo 
^ /S^t ot JuaJU iJtjCyM (J^t jCo o^^^t^U JC^L yfi^ 

^\S Joo /iut ^jL; t^jaix> p.1^ ,jJCAiljuuo ^L^S' ^t 

[jySL^ <Xe o^^^^t w)t JjuuiJU ^y^ y^^ \^^ ^iijS^ 
Oca-J kJ \^^\f JLsv^^4> ^^-LjjJUi g^ ^jJi^jL^j» 
/^t^t^jLit (^it lU3t / ^j^^t^ ^^4>t Juj ^3^1 *Ait mJOIo 
£^^ ^ y puy iii^iiuo ^^t /^^^t^U (X^L aUot ^^jJ^ /^Xjty 
&^jJLo ^^^ /ftJbXclo (j^AA^t JuXj (X^ o<»^t^' ^J) 

/ &jt ^jA&jo ^LS' ^y J^ ^l ^5«^ «JLuM o &jt {'(jiLS^ 

^t)^ (5' c/H^Lx / kjf C JnJL^ (>t I L^JI.,^ ^^^A^ t <> Xjo 

^UguJ yj^^LP' ^T*^ /^A^y-t^U (X^L yiy /^^^ ;.r^^ 

i^yuuo ^t4>%i JULS* (5;Ly t^JUu&^ -.t^ JjL^ (X« '(A^Uj^ 

itjS' tJOyyS &iyi t^U &Ar/&jt ^'(JjLJ «JULuot / JUL^ ^m 

«aT «>LAJf ^^ ^Lu ;^XjCw / iii «Jj ^y v5;^ (j;*^ (d !*♦ Digitized by VjOOQIC r^ °^i^^)r^ aJLJLA^J' (j^l <Xe /ibl cj»^^ jJIJ^ ^^^^JjG&t^O U^ pXUi ^^j5 ,Jlc>J ^lp ^j;"lj^;i *^^/ v:>'J^ 

d ^^^ ly:i^ (>l 2bl JOJo lCo oIjJ^I v.a^ ^I^ Uijj &j| 

^;l4> /(5jLy« IpJUi^ -.1^ Uio /^^Kli vXjb ^^ ''*(5^^ 

^^^^L^I^^^ y^T^ ''cH; 3**^ v5;^'^ ^;^ e)'*^ 

^j-i^l jOlo xJ^I (3jJtlj«> vjl^ ^IJl^j-^ oov^I JOij 

^l l5]^ 4>Lo /^JCm/I«^ ^^wJ4> ^'JU^ /Sbl joC^ i^AJut 

!♦ ^g^ (jy»^' v5)^ f;JuJLo -.1^ 5^ljft Sl^ J^ «X« o^L« 

'3)r^>^ ^y {jdjj^ fisJ jojo joj Ju^^l OJf ^j^y^ 

/^X3Li 'v5)^ <3^' ^^ ^(5;^ t;JUix _K ka»^ JCjo 

jX*<k# ,jXjtULo jjy JjXf (Xo o^^yy^y^ ^j^ OJUL0 s^^^P 

&JI uuutJ^j g^ /^juJUC*^ &H^^ ^LJU ^^ f l^ 

^LJLie ,5;Iajo JXm* JOo /kJLo^^o ^;J 8%JLi ^^ (X« 

ri^Lo .(^U3 ^jjiLLA^ ^j^u:,!! Hi>;^ ^^ vjAi^ SL^^ 

jLft5^ftJLLiD^o ^ ^5;L» l^joLo tp (X« o^^2^iX&Lii ^4> 

l*-.!^ JJL, iJjl ^pCib^ti^ V2^L?.^ yil / jo^ Joj Jo^l 

!•♦ iJIJlT (J-i**Lo &-jf ^^ijAXm *AA^ iJLjJL* v5y^ s^'*^ 

^^;X;L^La. ^^U ••^U ^^4> ^M vJ5;^;-i &W /^y» 
vXii ojmIaJLo 4>Lo {^yiy^ vaJ^ /^^L^SUuo ii^^ x)jlo Digitized by VjOOQ lC rr 

' sj^y^ y^^ \j^ (J«u^ v^t ĕ;*^ ^ ''^y^^ 
^jSitJLJJjB ^\ ^U «i,rt>^ ^;'^ 'yCk^U JJ^ ijt y^t^l^ 

v:H' ^ 'v5jr^ g;^* r^' cr^ /|»t«ViJ Lr)*>y •>^5 

\ A,i »10 ^JkXaSD / £AMrt i^yJ^ ^\ty ^^t ySutO /sSAdMM» C\^t 

M^t^Lt ^l ^ ^^^< <> ^lo k 1aj^jU 3 i> «Xt o^yoljJtS' ^t 
^^4XA^JJb ^ vX4 o^^l yC£t «JUbD^ ^^y^ v5V^ ''^* 
«ig>i > ^y^!' i^tj^ Ji.i jJ^t (5«->jJb /&^«.J&I^Lo «!fy 
iX« /i-jt v:;>-^^<> P))l &|)t S g * to kJLjlw o^^ACb ^%(> 

o^^jua' ^Uit gi^^ ^t ^i *JU5 *&jt «4>^i^Lo siy 

|Jt(>4> JJuu ^ f^\)^y^ y^\ gJJuSjJ ^y^ ^l JLn 

^y -i^^l^ (•-'•«> (i)L^ vX-^ °*i' eH;^*> ^;r- vj^r* '* 

'^3J^cH' ^'^ JJSUa^ /^jI^ ^\^ vJUj /^^ly? J64>t 

^l^ ^^ 4>L3 /juJCr «JLsLt /^^jl «Jjl ^LAjli> ^^pir 
/^«Jb ftju ^n &^LiM y^^ v^ma£Luo (jy^l <Xe o^^'^ 
^ vJt ^Sjt v^j(> £;^i (^iyLS' jC^ o^wjjULiyAS. (>Lu 

^^^Ls ySi&\ ^^^b &J'^I ^«^JLiM v^ r ^X .»MJi i \jy^ r» 
V^Uft 2bl &««i^l%Lo [^^^yS JJCim ^^^a^aJ(> cXe o^ ^Xfi^L^ 

jCo /^Li«|p ^Lt kJLsdJlm /SUt |j>-^«> ^;>^l (XLm J^ (Xe 

SJt^ /j^K' J^ j<*^ e^y^^ v5;^ vs'''^' c^^ *-^*^'*> Digitized by VjOOQIC td JUo^ljLo JCjo ^/SLjI ij^ iJ k^y^ ^jiJSiiS^ Lsju» 

^^ ^Q,CA,:io &^li> /2L>t £^^ ^^.X4^i> ^^ «g» A^ 

ssj\S jLx o^^Lo kjuJ /^! kpy^ iijSS tJ^lj -e^ULT 

^^^t ^^4> ^4> kri^ &^l ^SyD ^)\S /fvJ^U '^^i^;^ 
Sbl ^l%(>^ OuL5' abo«5^tpLo c^li' (Xo /1*^*^ ^J^kki \S^ 
^^L^Uuo ^^ iijSS s3yx^ V^^ (5^^ Vj'^ ftJUbau« 

^yCAjt^ S^LyM JOO o^&ot jLJ(>t ^^yi yS^U^ yjS\ ^l 

JJL^ yjAiy y^y^ 4>Lj / (jJ5 c>AMbM# v:;'^' ^y^ ''^ v:^^ 

JCO O^JUJS' ^yj S^^^JD OLaJ ^^^Lw Jut OM^y 

/&jt "//';^ ,^1 ^jj^ r^y^ *J-^L?7-^ oH "/1;^ 
«JUu^ o^Lyl^ r^^ vjjuy (>L3 &^l ftx»^t^Lo sL» ^llj 

^))\ \Jy^ i^^^4^4> «^ ' H^ ^)y\ yj^y^ *^ v5^ kJIaA^^m 

/^^1 S^^J^I^^b ^4>L^ ^J^U yJ^y^ /i^t ^^4> 
^^1 4X0 //£^L^ ^t4> ^IT/AmmjJ /^ ^l4> ^4>^ 

^y^ ^yi^^ ^;^t ^^SJU* /M ,^^ ^|^A^ *AjJl^7? 
^yboUb ^^^1 aJ^t &4J4> «JbuAi o^t Uju^ ^JOJ» ^^t /r&^l 

«JjuX«4> l^yyjAJ^ ^ V3J| ^^LZy cO /LjI ^J^-^S^ 

u O g »i> /^l ^^JuoI^i^Ij Jil« v5;^^?^ ^^ljj^ ''05;^4^ 
^ jJyC^t ^)tj g 3g O (>Ll5 /yCLMKuJ ^^L^ «JLm^U Digitized by VjOOQ lC /Ljf ^yD fJ\oOJii /^LT ^f»y ^;l*> W^l ^li> ^iy 

<^ '*^' ^iP^T^ v5' ii)'-^ ^'7^ «-^ o'^'^ Oi^';*>^ 
l*^y ^ ^4>Li ^^li> f^g£aj ^^ ^/ ^4> ^^ ol^ a 

&A45 &JL3L1MO ^^AC^ ^^'^ ^^^ ^C>-^ I^J^*^^ lj4X3l «A4^ 

/^jj r jJu^ jjjl^ ^l ^[^ aJjLi#4> /l*L4j^ A^^^ cH^^T^ 
ssS^jjo &jjl l^(>^ o^lt^ /abl r l^ ^l JJuw &J^I ^^j(> 

f^^\yJkkj ^\J^ ^(> y^yJ ^l sJLa^ ^;|4> (^«^A^I ^^^-aICh» !• 

^j A t ^ VS^ULC>«je ^^^JUiX*M /LkAfcSAAJ>% lj*J (J^lj %J^I 8*Am» 
^^U^TS^aJLo ^I Ot^ ^IJl,^ odJOySU[jO (iJS ^AhQuS 

Xo /l^^j-^Lp^ ij ^jl«> «'^-^Uo ^^JUSj «jLssuua, aJjf 
l^i> f-.l^ JUL^ Si^S /ly^;J &A^ ^«> ^^1 jJ^j? 
Juuit /iL^I auo^l^Lo ^;^(>l o^^^jCM «JLjLyyO /&^l vjL$yj (d 

^^ 51a3 v5;^'y^ ^ '«^' V'; ^ v:>^*^ ^T^ ^s' 
J-C** ^)^*> ^>^ v5' ^ *^^^ (j'*> «iuCAj ^ A»^4> v:)y*Aj| 
(>Lj /iUl ^\)t>y** ^j^l ftJLAi^4>(> Joo /1'^I^.AJLj mjIxj 

^)y^ y^ «Jl<>l (jl^ ';-^ *-^l >^^7^ '^^JHS^T-? ^'^ 
^l4> ^JUje^ ^l aJjLw4> lO o ooI >U^ v/**^' v^;^ 
^gjO &)y^ )T^^ ^Jl^^ ^**-*^ «^ / ^^l;4>^^ ^ X^JJU^ 
/|JmA&LLo ^J ji y» j „AM. 5 ' ^Lj ^wJLAJty (X^ /^^kAr^^j«j| Digitized by VjOOQIC ^«> v5^l ^if iJULjaj ^^yU^I ^^UC^I l^4XJf ^l^ 
eHr»^ ^l )\J ^l *JyUj-? «X^ oKjI ^^j^^ oib ^y» 

J^ (>LJ (Xe /«jl \^0S OjS^ iXJLA3l ^^lssUUo &j| ^jJL^ 
t}\oLfJ v>Ce /^^^ ^y^T^ ^^ vj^ 4XJJo J^Mi «X« ^y^y^ 
^'Lt (^4Xa;^ £^^I S«idiM f&ol t)LJL,Cj ^^JLmma» ^^ji^li^uuiy) 
^^^^LaSLj B^AMijj jJI(>LaJ uI (^JLibj &£Lm 4Xip(> '^Lm^; III. u l^(> ^L^o «4*5 KLo ^;*LxXi kJLj^^o vXtf «.^&aJI 
jmjl&Luo ^^^ajI |M-^m*-^ ^^^^ v5r^'^ *-^ 'M lj<> j^ > 
^1%^ /(jjy^Luo ^«^ luo«5^t«Lo v>Ce /ibl ymyn «^Juuo vjf^)^^ 
/vi^k^ C %^l OUkT^^I^/^^MA^LuO ^J^L^ /4X3(>| ftJUj(> «5i^^ 

^^^f^ 54X^ &A$' ^K /^^ aliljJuo k)^ &a5' ftX3Lo(> 

t« vXo / aJU^ iLjt kJ^jl5' (^^4>I 4XjL5^ iJLaj«^(> JCo o«* £ ^^^1 

K^y^ (5)L» ^^ ^g^»**» <Xe o ftJUj(> vJ>J^' <-^ ' kJUa^^LoO 

M ^jsp^ ^y^ ^ liifJLS lO /x^I v:>JLa.^ ^^1 pJLo 

v^)Lr / sul ^y^ĕS ^Lu ^«jlajI^ xJ^I ^^^JLyLo(> ftJLMoU» 
kJUlim o&JLua* iJLi ^l(> «JLoM ^5-^ e^^^' ^^ e^^r^^ 

Vjy^Ls JJum auo«ylpLo jj^l Ji^^lo lCo /^2^5Lo ^4XAift /J^ Digitized by LjOOQ lC u fSbt ^^^t ^l J^ eHr^^ i*j)(iXAJ «jjl jCo OM jOA^t Jla5 

^ji^t %**.^g;;^^^ (jmJi^ v.>aam /IL^t &^^l%Lo aJ^t ftJULjot4> cCo ^ 
M e)*JULj ^Lr «A^A^o ^^1 Joo /Sbt ^IJUU (jt^JCJLr 
/Joj ^5U (3-«5^ ,j^U /l^i^b &JUU53b- m8L5w> ^I^ 

^^ot //JJL^I aJjl ^'^liy^oj ^jjy/i^^O (•;^s-? ^U 

A^jLuO JULaJI ^I ^«> &Jb0jU. ^j^l l^jLi" JOAil ^jjt 

^\J3 /vJJu0 ^^JU** ^•UuLa.^ g^Ld^ ^Ij oUyyJ L5^J !♦ 
^JUU. /KJujL^ J^i-gol ^li> JOj ^05* JULajI aJLyy &Jli>l 
/^jjCiJujoj ^L^ I^Jl^' JOajI ^^ Jh^5' ^.(> ^IwJU 
(^2^yeLM(> (Xo /^IJuLj aj|^l «^(>(> 9lXm o^^l ^^b aJuUt 

t[^S\^yMi iS^dJ^ \^yiCi^ aL^^iKLo vX« ' ^-^^ ^Uoot ^J^O 

Jilr vjCc o 8^1 lyoJb Lyo^ \j^r^ y^y^ uP*^/? ^s' ^^ ^* 
'e>/^ p.1) ^US" £^;l syu, /i^^Loyj ^;^! JjCt? k^ 

%jLm /^Ajb^j V..AaLmi ^gJ^ X^l V5;byi» V.AmJ ^y^ |JI«>«> 

^Jo 8^^ /^^ &i^U^w jLj ^\(y b^M jIaaAj c^^t 
JuJ kJLaj^w aJLA^ oaJLLjyCo(> ^b.) K,wy,/t aJ^t ^^^JC^I(> 
^yiA^I ^j^L** v.4^ vS7^ ^ 'cs^ *^' auo^S^tpLo ^^^Ud ^ 
,jyLo(> aJL**oLi» /JjtliJ is vJl (>Lo ^^ 81^ f^jS\jj3 
\S^ ua .4i»i (5^^ |JI(> e^)^! J^^ <-^ o e^^^*'^^ ^l 'J5I 
V^I^4Xi^ (>La5 /^j^ ^T^T^ *^ *^ ad^jb» (j^^l Digitized by VjOOQIC tv f* yC^U ^^b i>t yJJ^ //^IJuU ul ^^t^^AJli t*Jul^ 
^jyLd^^i^ &Jue y$\ f^jjJXMf yo\i ^^ ol ^l«> yAS^ du^ 

5^L5i> &jU i>La /cOL^ ^l ^;U /^jJUC- y«ir iJuLi' 

/M^uU^I I^U^jo ^UX:&;b ^yi yS\ «JLS^b /(5ysl> |JIO(> 

^l; L^l v:>l*> e)^ ^/l^ v:^'*> e>'^ ^^ "^ ^o^^ 
rcX^b /^l^ *-^H^7* M^^^LT^I^ sas!l IjJyM»^ I^Ji' 

sjUiJ ,5^ |vJl4>4> j*fcjLxLLjf ^^^1 vJL5f^ -ji^ *^;r^ 

^ljU^ **v5yV^ ^'*> or* e^'*'^ ^ '^' v5;^ 
^g^su to.yr ki^ y^^ ^s^P^ ^ ij^^ f^^ ij^^i^^ 

^y^f C^y ,jI^XirvjL^ /^l^ ryilj\ ^\y -^^ir^l^ 

^^y» vj'*> '«s^^T? oIj^ c^^^t^ '^'^ ' cJ^y**^ **^ c^^*^ 
td '^;4>ot j\y3 v:)UJ^ ^^ ^^l*> '^5^^ vj'y 0"^ "-^^^ 

v:^-^r-f^ 4>U5 /^,Mji.l.i au% ^j|^ ^^t «Xj» /SLjI ^JCA^iy? 
^l M^ljU ^l^ »J^I i^Jo fcU-, o^^if M eHT^*^ 
(^JU^o J^ kJLJU».^ v:)y^' ^^ '^ \J'^^^ (^li)^ Ji-^ 
r« i>ut oSjI t%<>y nj } \^d^ gMuu&Lut v$U-M» /(^IJUL^ ^i^ 
^lo (3JJ4> cO /JUl (^^JuJb 4)Jp(> jJUJul ^ji^ (^li^JLp 
ttJuS^y^ &^l kj^o I^Jl^' ^^;^JL3l «jyj^ ^)f^ \^y^^ 

M^ e)^9; ;^^ 7-^' \j-^*^ yj^^y^^ ^y^ ^U Sk^ 
^L^ j\i> ^jA-yi^ ^^y i tT i-yst^ ^l^ /&^t iijS^ cjout Digitized by VjOOQ lC 'cH' v57^ v5;*^ (jV^' *^' 'Jj' ^^^ lSjJ^ c;'r^ ^)^ 

U «JO^IjLo lO OMi^^ &ifrLy ^^^f 8iy4> ^l^ v,yM*. 

15'r^ jMJLftlJuo ^t (Xe / abt aUuCi Uf ^^ J^t «J^l^ ^j^ 

Js-jLuu ^jXyMLu4^ 'v5r^ l«JI(>(> ft;L5(> ('^JUCmi Job 
/&j| iU^I jur v:^y»^ *JL^ (j>«j' «Xc o^ &jt I^^Jjb 

SJbo JOajI mS|<^ ^51 ^l^ /JUJu JO^jt ^Ui> (>y^ ^^ 
^jJtjgAltir 4Xaj ^^t(> JUL^t y*ty*i yj\ J^i^4> ftIiyLdjp(> 
ljiJLb4^ (>^H^ v5^^ /*^)>' 'cH' l;<>^-^y-? t^J^ JUajI 
,2,U^ ^l ,j^4> Jbt n\Sy^ ^t ^j^«>t o^ «'^^JU^ ta^\S 

Ly.t^ ^j g A M> < ^/«JLj ^iy «-jl «^yt^Ljo ^f^ M 
^\y^ K gA * ^ <e)'--'') a^; ^ y .*, ^j^t g^JL-«. ^^^U 
&J|^ %j <V,AtP K,fl,^>.g«j ^Llj / I^(>^^w9 t^(> &ot auo JljLo 
^UI^ ^Lo (J4XJU» ij-tt-^ 'v5r^ kJ^) v^r*^'^ C5^^ 
^ '^' e^4^' '^y St^T^«> I^Jl^SjI ^^I JLft. ^JCl^Lo 
/^^AA^ ^%(> yC^I «JL^ «^^l^ <5V^ /JJklu jJjl ^Ja5(> 
^La^ (>Lj ^I /^iCs^ 8l^ ^^b t^L^^ ^jCI^I jJL£L> 

fymS ^Ll3 (Sy^ U^T^ ^'^ M^t^Lo jCo o^yoljLiS^ ijt 
^^ j.^.^^ ^^JLi->ly» lCo ,f^yij3 U^jL^ &jt 
JO^I ^L0 ^.a ».>i* ^^15 v5'r^ aL^L*» ^-Aj3 ^jma^Luo 

^t P^ jCo o^^^t ^J^L^ tjjLi' JUuAJI yjS\ y^ij^y^ 

f^i3ySiJLM ^j^i^jt ^^j^UU ^t JjCh* (Xt /^'L>^ U!^^ td Digitized by VjOOQIC \0 

t^4xr joa^I ^ rr^' ^* *^^ ^ ^)y^ ^^ *^^ 
»^^Lj«> ĕjyj iji«>U5 /SL^i julajI ^iy^La. ^ y^jr /&^i 

^y«>l //&j| joajI ^15^ &^LyM kJLuXc4> f^J^ |Jl4>(> 

^(>(> «Jbu o^&^l t^jL^ JOajI O^ &ju5 &JLAjb ^)^^ 

« «Jjp ^j^ ^jl JCjO /&-jI JULJO KSaJ ,J^I ^^yJLLj\yJ «Jjl 

(^j^juJb JlJu(> sAjI ^I «JUu o^^^jjg.Cj^ «>Lj /^^^^i 

^l^ <5|r^ /&xLm ^^>-^ xJLMfcAr.U^ U^ <5' ^^^ '^*' 

r*^ //&jl ^J^yA^yj e^;'<^ *4aJLo /jaxy ^U ^^4m«i^ 

/^UX£%Lj ^-O <5l ^)f^ "^r^ /^JJLTt — sjlJLj &£Lai 

U &l^l^ aJI«>l /^t ^l«J ou^ 1»^ / JkjOl l^l^J jLi ^Ulj 

^JbC^ «»ja]u &Xa3 (Xjo o«»|J^ SjI (^aA^ «J^I ^^JuLAiAS^ 

*3^ yj\ «J>Aj /^^ M ^l y:fS^)^ ^u «>Lj yCct 

4XiXru ^ (5^(> ^;>-^) ^jJlajI^ syoUw vX4 0«« vj^ ^^^^ 

f\^dS CA^I ^^^jt &JUJbuti(> v5^-^ f*iiJJiS ^^«> '^T^ 
^^^A^<> ^jto ^a^aJUj ^51*«- /*»JJ^ ^JjI »t^ *»;^sli' ^i^ 

£yUL^ /^l^* /^XajI ^I^ «*vl^I^ (J^^^e^ /^^.AM^JkgUt^ ^)t4> 

^^A^ iJIjLaJ /^:;!^ Julj ^aJL* ^tT.t > ^l«> joj ^U 
^^4>U. JUI /^^ ^^l^ v:>X^U^ ^l ^ly? JOj ^\jb 
^\ju^\ |Jl4> j ^^^1 ^yj aJUcIj jCo o^ ^jJCJboij joj ^lyj 

t»* Jil ^^j^JUu04> SL^I ^^1 ^£j,JUol4> iXjo /^^^-^P^/^a^U^ E^I 
vX« /(j**A^Lu ^jl c^H^ {i^ay^y*^^ ^'r^ 'c^-^'^ i^r?*> 
*XiULo /JOj ^I^ -^IJoj Jutf &jt M^I^U ^t^ glf 

jCo 0-^1 I^JlJ' JOajI ^^I ^I ,jjXo«> JOj ^\ySJS 

f^j\yS /^XajI ^Ij ^^[jkA ol ^U^ Jy44Mi# /^IJO^ S^Lm» td Digitized by VjOOQ lC If flL\ li^^^t J^t J^ JuL^ ji3U^ v:;^t j««UCftl tpjot 
ftijU o&jt JUUL? OOUU idLjJyi (j^t ^a^JUJUCm^ (Xo 

i»^ssuLlt Jj&l JJtliAi ^ «« ja^ iOaS jCo / ja^ juT ^^&MAi 
^yXj\ «^Lit /,juJLC^ ^'^'r^' rr^ |UI*>*> «JLit aujj 

//^^^U. ^ti> ^^^b J^^i> /X^t t^O^^ Ijl^ y^\ ^i^Lo d 

^t / JoL oLj ^JUC-:^ ^jtj ^^15 yC£t / jC^b ^JUG^ 
o«*^yu4« J^jbO (54> ^jS^jik^ vai^li ^^L^ ''■i>^ ^^^'L5^ 

y^ <Xo /^a)JuJXm< xJL^A4JU0 v:;^Aijt (^^^P^^ J^t JjCm (Xo 

,jX^J3Lo CaAamLo vX^ ^&.^t ^JuJLCm. ^^^yAJ \SyX4^ ^t 

JjdI jX«u jLAXja^ aoju jCo o^^^^iM^b' ^(> 8^ ^^U^ - 1« 
/^«jla^ ^i> f^y\ &JUioir / ^Ld» oLx^ ^&^l (•^^suJt 

hL&t yCityib ^^^^^JuJUCiM }Lj\ |*^^^uJt JljoI JXim ftA4^ jCo 
^LssukU /K^t ^i>^«^ t^«> JOajI ojuid ^^^^ vjfy4>t /JLa 
^'^L-r^l^ ^ti> JlXX jLj ^l^^jJb ^yi> ^j^L^I^ u 
o«»^L5^^L^ «^ aL£L.AM y^y^ &-^t I^J^ J^AiDl wMm;^' /&^I 
«^jcoJI Ju&l JlJLim au4^ JLuo aULsPP ^ji^aa^I ja)o Juo 
Jjd| JX^ ^ji-^I ^jjJL»^^ 05;^ U^^' ^*^ *^ '^' 
vX^ f^\Syo ^jy |»4>L-i swA^ ^;^«^ Sy-«*' '^t |»^yaJI 
yj^«> S^ /^^LAy ^jJuijajuo ^2;^Ajl |»^^^l J^t {}SLi f« 

aJUuuLo ^J^ JULXJ JCo f^lx4S aL)t (»^$^1 J^l JjtLyy 

Ju(>t ^ ^l «» ^^JUl Jl^ JOJo y^^LS' jCo / ^LXyM'^L$' 
^^Lf /M IjJu^ jULiiit JL^ ^l kaS IjLsso uit /^ty Digitized by VjOOQIC \r 

d JuJo JO /&jt Yy^Si^y^ Jl^LjLm <iL# /sJl.m# aJLUM 

^^t vX-^ c p ^ y i W j^i ^^ Ly ^.^ ^)r^ c;r*^* 

pJt^JJb '{•^AiJt J^l J^ /i^l JX45 ja ^)^«>t c«Z3t^ 
t« ^jASimM ^M0 wM^ / JdULit ^J^^ JUlC^ c))^ /&fiuJLia4 

_l^ ^•>Uuii sjuii. ;5t ^^LTrj^y^ti j^ v5;^-$^ M 

(>t ^ju» .»yAjJt j^ jX^ jCji 'ry^^ ^^^ y&^^^^S^ 
jXilx>^I^JLi^ ^jo^ &£aJ jL« juC ^ULf ^^ 

U v; ^ ^ ^5- ^y^ 'sS3^ £jt ^^t ^2^X5!^ ijl ^^^aCm^ ^ 

C*^ ^•^l^ ^« ^;i^ 3^5^ ^ c;^-^ ^J^ ^' 
j-j*^ JXy ^« J^ \yi^ e^^W- c;'*^ ^r^ a'*^ 

JJuLi ^»^ ^« c^aJLC ^t jJ^U oU? r^UI^ 

^y^K>t,j ^*^ &iu^ tJ^ ^kJ ^^:pJJ^ JL^t JJ^ 
Jxt jOr r^ ^vAjJC» jLr^ 3U^ ^5U ^*^ ^^^^ %Xjli 

C^r** *^V cr^;r-^ ^r' ^ cM^ *U5^^r» Digitized by VjOOQ lC \Y s^»» g> f^ ijU ^p^ ^\*y /^t yj^s^^^ ^u^y^ o^ ck^ii»** 
i3^i> cH' v^ *^'^.' t^^li^^ iySbL^ JC« o«»^t ^^aJUC» 

/^I^^^Jlaj ^^4> 0«>Im oJUJ» /AS^Lj ftZ3l ^Jo (5p(> 
^-J ^5*> OJULjo ^JUU» /*Xil^ «Xit ^jJo ^^4> ^to 

^^amm «JLLm» oxJLJU^ v:;^^' t;^-^ <^ '^^5^^^ {J^y^j^^ 
«>t /|Jl& 5L1& ^X3^'l^ ^^^^Atw vX4 /&^t JujC» ^(>L^ 
^J^(> vJ«>UU ojai» /«Jk^t^ lOjt ^Sj ygyi> ^t«> f^t(>^ 

^^ JOJO vX4 / &jt tjUub &44^ yLut JOJo «JUuM o^^l^ 

JLa /&^t r^t^ ^j^l JlJLmm JlaX ^juu^ ^^t^ r^^;^ 
[Sr^^y^ U)y^ y^ / JuX? 4Xi^ «^*^ ^jyi iLJ t^^Wt -^t*^ 
^^ Sbt r^to^ v:^fyULp ^^ ^t ^^,1 Ua^ ^^ 
(5^Lfy v..a«mJ ^S^ |Jt(> JJb ^tOyuw ^^^4> vXe o abt b^ 

ouX^^ '^r^T^ ^ ''^^^^r'^ ^5*^ *"'^ ""^s^ ^5' ^^* 
^b «bU.^ ^ti> ^U.^ y^ M iitjJk^ /f^«>^ ^t> 
^t«^ /iLjt au^to ftl3t v5r^ (5;^ i&tj^ ty^to^ ^;;>-^«> 

vXe o^&^t ^oUiO ^y/^igSt^ yjLuJJji 4>t &^t ^t^^JJ^ 

/ jjJsIj ^«>ULft$^ kJLab»^ ftJbuM o kJLajimLo ^yAj^t ly/^toyM 

JuJCj «J^t ftJUDj^AM(> vJLjp /&I(>«40Um M9^^t ('^tt^.^ vXe 
Jla4^ SL^o juJo v5't^ ' c^^^^'*^^ {^yy^ {f*3\i> o^^^ 

/^4>Lj^ iJL^^^t t^bo ^y &jt ^lXi JJu. ^ o^^t »♦ t« Digitized by VjOOQIC !*♦ ^jjJLC^ 5juy aJUU o \i>yS J^ UiJUO ^ ot i A^ UU^ 

fS\j vg;«> eH;'-^ ^^^^s^^LT «JUu, o»^l ^UC^I |;4)ul 

'ii^^i; c>***^r^ r"*^*^ ^T^ '^cH)^/^ c^^^;^ ^is4^7« ^^ 
d ^j^yujuo ^^^1 JX^ ^\^ ^tp ^Jiy 'e^^^^^g^i^ v:^<> »7- 
uLa^ ^^^3 ^^ ' ^L^^ »*Um-^ >i3'jXJU ^^^t 
^^^1 ja^ juUI^4Xy c)^t cH*',^^ "-^ °^' v^;^ 
4XJJC> Oi>ULo aJU^ ^^t jCo /&jt ;5;Lm uLmJ iSy^ 
iyj£j [jy~»f>^ oJJJo 4X-4^ S-jt ^:;^!*^^ Jl^ ^^^C^-j^^ 

^V^\yj pX;jLo ^ ^^ K^y^^y^ v:)'«> c^-*^^ 
^^l^ fJuA5' Ĕi ^j\ M#4 CfcM > ot^ Ouo ^2^14X4^ oKLuuo 
^j.muo^^UCa^, (5^7^ "^l;^ (j'^ ' ^' ^)^ ^Ly^jiuU vJ(>ULo 
td juJu ^j^L^pJjU vj4>ULo )^\^ eH^tH>* «•«J^Lil^ c)'*^ 
(Xx /|JtcXr(3^Lo p^ /ftlAA44A# ^y^l £^^t JLo o&^t 

vjt /ij^U ^J^ ^^^^y^ '1^^ '^'-^ >^'>^^ ^e^*^ 
o^&jI ^ly? Lj^;^J«> ^j^y ^JL^ ^•^1; ^iy c^^*/' 

jCo / &j| ^^}jXo«> Lj^ yui ^J^Ui ftA4^ JLuo juJo «Jjuii 

r^t; JjCy. jLo /SL^I f^t^ JX^ OJS £juu4 ^^ jojC^ 
e^^' c^;t** ^/ ;r^^^ '^ *>^ **^ uy^' 

^^^1 ^^^^^JULj ^^^I Xo o&^I ISyJ ^yJS &4JL0 
l\3yS yjJjS jJLaA4^ e)y^' i*7^t«>^ ^l yJyii^S o tlS^ 

M ^^,1 bLT JC^ /&jt L^^ ^j^l ^4> iJ^y jCo Digitized by VjOOQ lC iXib &-xt yM^ 'u'r*^/ £;r**' *^'7^7^ ur* gs;^ ^y 

/&j| ^jJ^JUUo(> sJl-am kJL3l.^ o(jMuot JuJb |«Jt(>i> '^^^t 

^t ^$^U^(> c^t^ /Sbt JUllo jOAjt ^j^t Sty^iJ iJLJuXo(> 
^l*^^ JjLm *X^ o^ya*iS ^^ ^jX&:^\y3 ibt JUJL3t 

jojo jCe /^y I^H^ ljuC/ y^y^ '^;?' y^^ ur* 

^l*> ^p[jb ĕJyi &Axt ^i)*»'^^^ / |iJuyo ^Lo «JL»i>^«> ^j^^ 

\rL^\jo fjLfjo ^Lo ^(> fdL^^ ^;^t /|JLo «j^ &Mt II. 

^yt:^J^ f^ti>^ JjLw ^:;'^^:^^ jJLyMyy jCe LiOAJt la 

--*! ,j^l ^^ ^^*>«> Juuil jCo oSut &JL>t^ X-aJ| 
ouJo*^ ^^^jJUCm JCo /«^ _l% ^jLajuo &JL5 J4I yjjXdMJO 

^y\S /La^juo ijiJa;» 'tr^l cS**^ (5;^-^$^ ^M^^ [jy^ 

^ jI /^^^t^«i ^i> ftJf^UdMLe (Xe o^^j^aSU^ ^5^«^ ^*^ 

M «>' ' LT^I^ \JLtJjo i^ 4>t / ^ JOT LAiJue kj (>l / (jmAaT LaiJuo f « 

^ jI /^^Li La«Juo i^ o\ t^yS La^ ^ 4>l /^^^1 UUJuo Digitized by VjOOQIC td »•• fOj£j &a3^ 5^L(> f^K Jjtlw ^b /^jjJXmi SU£t% 4)LJj» 

jCe /^UftJ& ^t ^(>lpl S^J^ ^jXaS»Juuo JLa^^ &jL^U^ 

<Xo oS^I ^''L^L5^ftJI ^^^aC&JLw ^(> ^Jl» 5l^A4«^ &JL^(>1^ 

^j**3l«> oi>^«> ^j«LCfct t^jLjl fP-lj4^ ii^Li vj|^ j:^» 

'[t^)y^ yj-^^ ^T-^ O ujHj J^.(>Lft ^^H *-^ 0(5;^ 
^yuuo jUi" ^^l«> ^^^Ljdb »*^l; JJL, ^I ^^j^jJCJtyJib 
^(>L> ^^1 jLXja /8«>U oUl) /SL»t ^jjJJLm aU^^ iULJjD 
^li^ <J^^git>x> <X4 o^l^«i;> &JUjJCei> /kjl ^Kj^^^l^i^ ^K 
/ibl jjJCm* ^ ^^La. ^ULo iLjI l*-.t^ Jjtly JuLJ SUl 
&^t ^^ '\S)^ yJu^ (5>-^^ r^ ^rb <5^^f^ '^^ 
oS^I ^^aJCJLLw yj^t^ kSt^ LaAJuo ^I ftJLAil(> /^^^aSAm» 
&.AJ ^^^.^maJIj 0(>^(> <bl JUL^.J ^Li ol^ iX^ ^:)>^t 
&JL5 ^^Axjl s^^lpLo -.1^4^ JOa^I Joo /S^I ^^L^tJ' 

Xo //^^^l\L (X.£L ^^VaXL ^dMU j^^J^Lo vXo /(^1 iJy^iM^ 

iJLjl JlCmw jLi^ (XjLd auol y^>3 ^^ eH^r^ v^^^ 

^ij^ j^^^u» «^^ vsAJoi y^^ 'vjy^i ^^^uu 

sJJjyoL^ U.>^' ^S^*^ cH) ^S)^'y •^-^ ""^' M^I^Lo 
^^1) ^%JumI JlCam ^)I(> ^^JDy^LAi iKJbl JkCiM OCo / J«ii 

/04>LiLo jJULimLo ^^ ^LiJLar ^^Jjuo JjCm# (5vX«mI ^Ic> Digitized by VjOOQ lC jCo o-aJU^Ur v,>*;ft 'v:H5' v^ (*|r^ ^y^ \Jy^ r*^ 
^UiM /^l^ &^L^ &rUI /^:)!^ ^ «»L^t «^b^ Sy»L« 

&JUo yjjaid wmJ^ / jmjoI aJLbl «* ^l^ ^^^ Jkjy ^^i> ^jMy«l 

«j^iy lCo /^Ajii^ ^3^b yiy iui ^j*.^i ^i ^ii>^ 

^jjpK' /^AjUi ^jJ^Lj ^jj^ ^ a^ ^ /LS^ t>l ^jl^* y^^ 'U'^ 

/4 &Jliblj «* ^jjJi^JO ^ 8iy <Xo 0«* ^l ^^.L^ jCi ^ySy^ 

^l i JLu^^ (Xx / &^l w^ljyAA» jL&y ^jJtyOy^ C>^' ^^ 

0&CI5 ^jX!Jb SUUo ^l iJjLmJ /^^Uj J^b^^ JloT Jy 

S\f^y^ J.C^ &iuMjU& vXjO fJ,uJLa(y JL> ^J^O ^A^ td 

^^Aa^ ^^^sy^t^ AO 4>l /2UI X.aJIwJ ftljl ^^Xi 1^1 J^ 

^^y»»^ Aj «>I /li>^ ^c^»* \^^)y^^ Ajt *>' '0*^r-^ 
aJju« o^iy ^^i^uo ^^5fi;^t> ii^ 4>l /IJ^^iLi ^JL*^ 
^l4> ^cXJuo v:;^""A-jl Xjo f^^^ X JL ^ ^t aJLJL«5^ jCo 5juw C* 
aL^I ^^^1 adAijuuol(> Xo f ^(XJuo ^l sju. aJjUw o^^aJU 
vj^y^ OJOi» H^4> ^3^1 i-iJtjU ^JUCa. ^SK^ ^l ^l^ 
/ttl^ ^l ^jjy» |JI«>*> v5;^ auL*>L. /^l Ju^l L5^ 
^«xu ^«> S^ /^L^I ^lo &^^Li \3yS ^(> &JLftJGU Digitized by VjOOQIC pJLo JlJ /^«A^dM» ^ &^L« ^l(> vXjLub JCaaS' Jl^ (X^ 

* ĕy* ^**^ v:>r-^^-^' c^^y *^^ 'cPr? ^5;*^ cr^ **•' 

^h ^^t;Li Jub kjot ^^0 /»*^i> (^t ^;^ «JUiljj 

^^\ f9uojS\^Lo ĕJ ^\ ^\ eH^^Uii^ tCo //^^Lijj^ (^Jbl 

Joo /ul ^^^1 KJLjLrl^^AJlit> jC^ o^t^LiykMT Jlc>(> (3^1 

1« «i^ «ibLjLJ tBLj\ ^^^^\ yj^\ ^^^JtJum Ki^.M^Li' tdyJ^HjJ 
olbl kjO^KLo ^r^t ^;;^^ f^Jy^\yA JCjJCw H^Lj /^*^0 

J^ ^\y£jjo ^\j^y «^Lsumw siil wO^' ^j^ jCo ^yS^ 

jLiJ' kJLaJL^ Jl^ /&^l ij^l^ iXjH (J<>^(> ^l &A*J 
td ^l / ^J>AAjt ^^^^JUyl tCo o \^^^yfy j*^l ^5^1;^ ^l^ 

^^jl ^^^^l^ Jlo^ sLSIj (^I^m» 'k^I ^/i^t v:^' &4aJLj o 

«>^ ' VJ>^Ldy &A$y^ ^^1 J^ ^^iM^ ^Ji^l (Ji**l ^l 

^^^ (a^LmU LxASV.X!*ii ^^>-3 J^ o^LssuJb it^jo (jM^Lit 

^t^Lp(> /R^l jMjol ^^JjLUoIJ ^wA^I ftj^l lCo o&^I (^jAm^I 

jCjo &^i «Jbu. oS^i &A3y «jL3i ^yo jJbjJb r^rto^ 
ftjjl )jS^^ \s\ &IIjJCmm JLjo /^|«>^ v;>-^«> v5t ^T^r? 

V^ «-Jb 0«>J«> / ^j^t^ *J^;LjO ^ ^^LJ ^l^ &jl y^\i>fM, 
V;)l^ O^dlO&O «^Lil ^IO /^l iSlO ^l^ U^^ y^AA*.4> Digitized by VjOOQ lC ^,AXdyyUO ^^ ij.l &JLJLujoli> jCjO / 2L>| ^xCyyuO ^ 4X0^ 

/^UumI JIJ^ (J^Lo adUjC&Lj ^^ Jojto jCo jbl aJUuM d 

^^AA^I ,J^AJXyy &AXi^ 4JLJjft (J^^^ C)l»> •'p-'; JkX^ vXo 

^\ ^^^jJUmJ aJ^I S (} * lo «JUu o^^^iJlp JlaX «Iaa^^ 

r\y\jy3 ^\ sSiA /^^JC&A^ |JImI »1^ I^LSM) /abl ^1(> ^l^ 

sjiy^ d^ (^KLajI aJI«>l lCo o ^^^ LeO ^^ ^^a^O \^Y** t« 

(JljJb LXij ^Lo jja;6 , J^ trAiUuo ^^^1 vXx» i^ 

/Jyi xAA5y (J^^' ^J^A^lyjO ^ <X« o yi^^j^ ^HH^'; ^J^U) 

Jla5 ^I J^ ftJi>^^sw JCjo o S,^I JlJJo JlaT ^ajo^ 
o«*^jjJCmjo ^ ^♦i?4,VAg< J^ ol «*J^a1Cj aOAS cCo /JUJo 
/«* ^^A^I ^yHj^ vJ>^' ^'^M'-^ "* ijj^Cw^ ^c4M Sy^Lw (Xo 

Sli^ ^\ ijm I &jU:r ^^2^jjOiAJ(> y^ l^^^kiS' OyA^ ^^1 S«^ 
/LCfc3 ^J|^li> ILuO ^^^A4^ /^jJuCyugO ^«A^^^l ^t y,.^ j P ^Jyi 

^jjX^ ^ ^(^Xi^ jOaj *Xo o^^gljAy ^;b ^^ ^j^ ^ 
g;l-? e^l^ ^T-^ ^ *J^W /UCai ^jli> ol gl^ ^i)JJ^ 

{JyAJt\ (S^ /abl ^jjSmA ^ JUT ^jJuoJ (Xo o«**^SXam« f« 

«X« o&jI ^^^I ^^^^ljjuo ij^j^ d^y^y^ ^'r^ *^>^ 

^A^I^»4M iLjI ^^^wA^I &Sy\ JL^jJj idjuy oadAA^Ay iJyAj\ 

jj^l ^Loi> y^ /«LjI IXib sl^ ^y44^j vXjo /xjI iijb id Digitized by VjOOQIC ^J>aC^^ ^ iXj« o&jt ^^wA^I ftJ^t ^jX]«jL^l4>JL> ;J^t 

ĕ;^' *J;t ^5^0 s,,M4« «J^t /^^)-j^.4> ^t «iit^ ur*^' 

kJLo^Ijp /aJ^ 4>Lu ^^ ^AAijt /st^ £ %Lj ^0(> ^jXjl£L>> 

JCaJ ^ ^I sJl^ &JLx«m o^U ^t(> ^^5* yj^t^ \^y^^ 

^IJlT xJLJLl^ ^yoS JL/i /e^'Le |Ul4> &-jt ^^aJuo^^ 
st^ /^ty /«JLbl «^^LT jCo /(^JUmI ^^;Xxitjuuo ^yD 

o-^b yji^ ^jb ^I^UC^^ ^ti> ^«•«t^ i^^ v:)'*> (%JU^I 
Jl^ ^ji^tJ u .S N Juo ^l^ /^j^^yu^t jLft5^ adAj^AsOto v:;yu^t 
/jjmj^&Lud ^^ ^^uMt (X« olbt %^U(> ^l jXx5 /^t^^t 
^U i^tjJu jJLmI »1^ ^^^^ r^^-^ fyj^^ ^Uo (>La3' 

^U& Ju^ '^y^r^ ^ o«* JL)CiM ^Lo ^t dLo ^&a:^!^ 

^^tyy. vXo o^^^ Ljt«>^ iJtoLo /^AjLiy ^Lo oJ^ ^;^' 
juJo (Xo //o^t l^4> tpjk^t m^y^ 0(>ULo ftJL^y uy^' 
^^ JL/i i^ \y J^jLyy «jy vJ*>Lift«> i^\y ^ju^ 'vJ!r*^' 
iUaj jCo /^LXiM |Jtj^ (3^Lo y^ «JUb't«> ^yS yjjX.*^ 

^ S^LiM (Xo o^^jUU^ ot ijaSmjo ^ «aJOJCj 
^^^jXaIJ(> yy ^^^^kiS (>y^ ^t yi f^y:Cj\yj \Sye^ o\ «^^^jJCamjo 

LajJ" 4>I ^Jl^^ '>^!^^ ur^' ^y^y^ 'y^^y^ ut^^ ^»i\jS 

aJjf JOJ» ^t LUiD ij ^j^l ^* , vXjLi ^ |JLft «La ^yi> 

/&il ^yjSjfyf Sj^ ^ /jJLft sLlK jJU^t ^^t4> ^^^XAJft^ 
8t^ OJ^ y^' ^' «* JUJU aUA^ (Xo o«e jCjly ^i^ioi kXj 
jS\jo [JjJJJb «a^^^jlCmuo ^^ aU4^ jCo o«e&jt jJUUt v;)^t^ Digitized by VjOOQ lC /(^oLj (JiJUL5& iJ.pL^ vXjo /8pLidx xJL3' p^JSi^ cO 

&J^A4^ (JiJUL^ ^ly» /jLijl ^ ««^JumI JU^' 8lil^ ^\jm 

/aLy JU^ ^jJI 5U ^ly> a^IjLaJ /^^I ^j^Lijp «JljaXf 

/81^ ^^b SLJUjo (JJLJLJ& ^^;X;i£L^ //iUt ^^ sjui^ ^ d 

«J^l «^(>(> «JUum o^9iy> (>LJ ^^ e^^l £^^4^ dJl^ y*A4^ 

,51 aL^I-^ aJjuS^Lo jCo / SLjI ^^;jXoi> eH^^ ^^ eHr^' 

/^jmjldLLo ^^«ihL^ 'ul^ '^^^^ ^*^ \f^^^Y^ *^^ ^^ /^^<ya^LuO 
^JX:^ //«^1 ^Mfi\ »1^ ^jl^ ^^^LssJuo ^y^ dJSS gJ^ 

OulS^ ,jXjo jaXy / Sbl |JU^I »1^ ^l JuJC^ aJjl S-ib »♦ 

^^^1 ^^^auo\ym (Xo /X-Uj4> vJ!J^' eH/^' '^ °^u'y 

(^l aJlAa» M> aJbuM o&jI aJUuI sI^ ^^LsUjo wmLoS^ 'JL^li 
^^^iJbt ^^^jlCmjo ^ cCo /|JLLo| sI^ JI^^ &s^\ \S^^ 

^\ ^\ %yJ\^ /^j5,LaJu04> ^y^ (JJO^ / ^Lu4> aJLOJWy 

ou^l i^JLajoI sI^j Jl^wiJb ^ %^l ic^LJ lO o^^^I ^Li(> U 
abl ^^^jXmuo ^4Af 8y&LM cXx o^y^dJ^ ol yjjXjmjo ^c^^ 

/Ll^ ,^%5^I lo'^^* 1^^^) ^T^ /i»^g*M)il ^t(> (JmJL (>I •AX:>4* 

//SjI ^v=y *^ ^ c^^T^*^ *^ ^j^-' v^ / ^^a,Cmi,^ ^^^i 

[^yj nd^ ii ^{j^y^ ffJ^\ ti\yj ^jSjjby^ (JJULiA v^^ 
^U» j*Jb aJy!i^.i' Xo o^^l^' /^Lj-^ *^ ^ A^ £jL /Sbl i'* 
/abl ^^jjCwyjo ^dM SL5^ JLlo ^ /ool wMwLi c>«l ^jjJUCaai 
/ |JImI 5!^ (5r!^ /^ ^' Xo // ^^^'Lc Lwlj aJp^ 5^'^^ 8«^ 

ib (>l '^-^Lj ^^^XjWU4^ >hLJ (>l /S(>t^\ ^jSjiyk^ Lji (>l 

&ijt /^ief5t^ ^jS^.y^ ^ *>' '^L ^jLS" (J^^-^^ Digitized by VjOOQIC ^^ ^L^ ftJLuJCe4> //«J^ (>Lj '^^ ^)^^ ty^ ^^ 

lCo /&JJUi ^yi kS^ ^^^ (5^ oC^^pL^ BLj\ ^jj ^ MtJt 

e^^ '\J^y^ jJliJi^ ^3-i«Lo adJU.*^ ^j^ ^jjX^im^ ^ 

f^^yjO ^ f8pb xJb^LM.«> (Xo o^4XaJ ^t aut JUoJui^ 

,jjXmUO ^ lCo o«^^5JUm &jI Sptj ^«pl^ '^^^ '^^^ ^'^ 

jCo /(5^b^ ^i^^ «JLum o&jI ^3*y^ iJI(>(> <^)4Xa3* ^^A2^t 

^LmI^ kJLjLo /yol^'L «A^JuA^I Jla5' ^^^aJCmjo ^^ KJUSlj 
UOo aJjLj (Xo /^^t f^^y^ i^^U ^U^Lm «JLa^Lm /^I 

f^ JUiyS v;;^l tXo O^ ^t ^L5^^| ^\jJ) gJ^y^JJb I ^if 

aL^JLo ^^^JumI ^L^ LmK jmJ^ &J^^«J» cXjo /(j«*a&Luo 
^^L*y /J^ ^j^o^Luo ^j^l vXo oSbl jjjXoi> ^^jyel^ ^5^ 

sp^JLw aJLjL$^Lw4> (Xo / ^^^Lo(> ^^ ^L^* ^^l(> JuukJU 

/ ^jmJL^LuO ^^L^ 'V:^^^ * A»j)4> 4* Sd«p^ ^I Juh44M / [^JJti^y^ <uy) 

^y 4>l o«« ^^1 ^^Lm (^4>L>. vXo / aU$' kXA jJ^O aJjPjuyy 
Ly (X« /^i^KJjI^ ^1% Jkiji> ^^j^JLot /abl ^^^jJCmuo ^m# ^^I 
aJlol jCo o&jI yj^O v^l aJLoL^ jCo /I.JJt tpLj au4^ 
JCjo aL^I aJjuM o^^^^ LJoJum aJjjT,^ v;;;A2bl ^^^juot^ 

^ s^t ^gj'-?^ 'c>^y^ jJIJ^ ^3^*^ dlj^' eH^'r* 

1*« /^Ju^l JuLTaJLI^Lj Joo //^aS^LoJ SjU ^La^ /t4>^ 
^yUyl vXo /^AjLJ oljo ^gA&. o^^JUj ^it aLUxJ^U«> iXuo 
(Xo o^Li ^^^ <^HH /iJJ^L^ U^^' ^>x C mjo ^^ 

|JI(> «>UL^ /|JImI sI^ v;;iU (Jjuu» / ^mh^Luo ^yc^t 
//^^j^t ,jXlAr^- ijr*^' eH^'^ «-^ °^' ^*; (j^L* td Digitized by VjOOQ lC fp.lp JjC-, jCx» rSLjl ^^^Uu^l |JlcXJ ^3^Lo jJUJCfel^ ^ 

&!^ f^Lo ^ ^ ,A.J> ^jjuLCm^ <a<^,A, f j ^LJjt (5vaJuO ^I^ 
iduSjJ ^yJ^^ Jijo /^^L» A^ aJbu*» olbt ^2;^y |JI«>(> 

^AAit (X« o^^j^JUj^^ ^^L^OwO /j5>^ jJlJi' (3^L« ^jJI^O 

jCo oyj\f yj^^ KiyXMtj\o jCo /^joS^I H^Aa &jI ^yU^ 

Juuil JCjo /^U^^^ ^I iUuis3 ^j^X,^l yjjJL^Jo ^^ t« 
('^juiyLo jCo / j^b ^jjJCmjo ^^ aLjl ^li u^^ ft.y &4J(> 
^t^(> ^l^,j-^(> A> <>' '^L^ (j^^^ A^ ^' ''v5^ vaJLo 
/ a£U ^iJuul &Jb^^ c)>^' ^^-^ <'v:HP^^ (5^ c^^' ^aJLo 
kJLma&Lud iXjo /9>l4> ^j-^«> y^y^y^ u«^^ (^4^^ KA*<>iXM 
^l(> ^^ &£Lm^ ^(> /abl ^L^ m^pJJlm. ^^j^y^ v5' '^ 
«J^-iJL-j \jy^^ ^^^ o^^LmI^ »-Lj'^ ^j^' SU^ /^j^jUJjOt> 

jCo //Sbl Ut^ ^jJL:^ &a3*4> &a^ ^jJC3^x»Juo ^^^I &,g.»,3' 

^•^k|J%J itJ KAmm |JI(>(> kJLojL^O <JuO / ^2^Lwi> ^l iJLuuLiDo 

^ &iyi^ xJLAjlil(>v> JCjo o^^2^JL5\uOi> xJ^aAj ^^L /aLjl 
^' ^5^ «j-^^ /i^t ^U ^^^t aJ^t ,jX^I^(> /^L sjui^ 1*« 
sjuw ftJUu» o^^JUo ^^ abl ^^yA^M 4» &iy:r^^^Lo4> ^^ 
o aLjl yj3 y^y^ ^^^Uj aJ^^L^ Xuo / aLjl UyXf ^^^Lo^ 
^LJ ^^yj^ ^\\^ I &^t (^^^g^y U^l; auJoJui. Jum aJLit jCo 
SLLuo ^jjjoio ^l //^AjL^I) ^Lo jjjui» '^c-A^L ^^''LyLjo «>Lj Digitized by VjOOQIC u ^^^f e^; ^^;^"*^ vJ"'^7^ v5^ vs^^ c^^^-^ ^;r* 

oljAJ //&^( JkJJo ^^U>l«/ %^ iUiy^o /^Ui l^«> I^Jul 
yjHk^kA ^lo /&^l JUJO jLiT ^JJJU iUl I^J «3b(> f^l^ 
Sl^ JcJ jCe ^^ o^jjslj fv«i^* Jk^ JuJC^ dJS ^\ 
^Juue f^lp JJLm. iJ^I v^4>lp4> i^\y ad^ /jUjSo ^plj^ 

^^jjXjmx ^^ (Xjo /^^(>LjJLi(> ^^jjJUCmi vsaulx;« ^UJLjd 
(3j[b c )^t ajy i^jJ4> aJJuM oSbl ^4>L^Ai4> aJLuu^ U^"^' 
«^Lo4> 8wi-*« ^^;^li' U;(p ^;;-^*> '^5^ ^5^^ c>*^^*«^ ^5-* 

/l^b^' ^l ilU«I^ c)r*^' ^^ g;^' *^ 'e)^; ^;^' 

^ ^l lLijyU4> Xjo /^b ^Ij ^iy JulaJU (5';--- 

iX^ 'S;IJv-> ^\o f(j^ cr^U^ e^^y '^ '^^' v:>^^XdM^ 
fikSyuf [jx^fi\ ^ o5y*> ^i> ^jo^J^ ^y e^*^>^ <^^ 

f^lp JjLm &a4^ /«eiul^yj JU^^. &5'Lil ^ jOJo ftAA^ jCe 

o«e^X3iy fyjjSuMjo ^ )aJLo ^%^i /jJLa sL& yoiy^Lj «»&jl 

&JL£^I «jum^I<> JCo o^i^s^L^ 7^1 (t;^ ^JULJo &aa5 JCo Digitized by VjOOQ lC Uitgaven op het gebied der Maleische, Jayaansche 

en Madoereescbe talen van de Boekhandel en Drukkerij 

voor}ieen E 1. BRILL te Leiden. .itlff0l*tlaT> njiitn-iii v.iujy.n?u «hna i(IAL£ISCH, ii. 0. Ki4NKi',iii^ i^^siK / ^ I I - Mmi mnUi(ikv,wu 
ti|«4f«| . Jl. ^tkii, MtiSouchw CbreistAjmikliiii^ iis\i\l. 8*. ....».♦, ►. J' 

in\iiv t*n J^MJnsan, VuQr cte j 

^"'iir^tTttHA^ .,*.:,-.. ■ ,,,,, , , ,, ,,„-,^,j,. ,,,^^ ,^, , 

iH{?lmft willon oofpflOtt, i 

iS94. *i^ _. ,. r- - 

Wk^mmh Pt^ityitriiti Ahiltielliiii hlii iiluli-llAiiiit^r ^ot^iiajl 

mni^pOtTni Saiiipn^ Kn u«gen KnJtiDUia* Taradliii SiH^miJMitijtt ytcti iC V 

wnmL. \H%i i*. , *.... / 

Hlkiyat rr^liiii t I T lijiiiAliii. ' *': ' '- ^ ^ 4or Mnl 
Yoor ih pnr% l r 11, V. / 

Iillnk-i*r1. Ĕ§» C, :vcuw NBduj-laiiLticli.AUaiu^HiJi vTQoid£inbooL S*. Jh 
iiunLUi *aii*J, ....,.,.. * , ^ ll^ 

lilinlii-^rt, li* i\* h-iH* M(Orv 

hrti ilk* linl MdiaiMili . / 

lillnkert« 11* C\, S^. ♦. '/ 

Iilinl.i*rl . It. C%, ' , I, ia ^obn 

^ gratnRittiioi» vtia lir* J^ «njt* 1S7 ' 

. . . ii r 

illttiii€*rt, il^ i\, lW4o Mi-: .'^ m V 

lS'Ji. »-*.,, ,., ,.,.,,•, ..,, , y 

iillt>l«rrl - ii. C^- /Tt/dA Rf)fni7,i I^itianni n* T'liir-,fij!t*jTrjiT nTt tl 

Haiyaritli nnli^ot*, nr dr . ti. NiiAr 

iirttfi eu Biorrt^» ' _ rip df$ ^l DATtAr 
Hkaii. 188H, n ^'^" '-•! "" 1 , f lloiirtlii vAti •, !»♦ I».^ > iibot^k der Diqitized by Go THE UNtVERSITY OF MICHIGAN DATE DUE 
ij.iir 
\ i ■ IS78. Hr ...... f1e kt^oer^iiJiiK tfc>r Mtt^l^ Digitizecl by Google Ljaylord — — 
5PEEDY BINDER 

t Syracuttt, N. Y. \ 

*— * Stockton, Colll. ■ 3 9015 02429 2388 
Digitized by Google ,^^^«fc ' ^