Skip to main content

Full text of "Histoire grecque de Thucydide : accompagnée de la version latine, des variants des 13 manuscrits de la Bibliothèque impériale, d'observations historiques, littéraires et critiques, de specimen de ces manuscrits, de cartes géographiques et d'estampes"

See other formats


)ί ΗΙδΤΟΙΚΕ ΟΚΕΟΟΙΙΕ 

ΤΗϋΟΥΟΙΌΕ, 

ΑΟΟΟΜΡΛΟΝΕΕ άβ \ά νβΓδίοΐΙ ΙαΠηβ , 065 ν3Π3Πΐθδ ^65 1^ 

Γηαηυδοπίδ άβ Ια ΒϊΒΙίοίΗέφίβ ίηιρέπρ.Ιθ , άΌΙ)5€Γν&ΐΐοη5 ΗΪ5- 
ΐοπφίεβ, Γϋΐέταίτεϊ 61 θΊΏ<]ΐΐ6$ , (ίβ ίρηιτηεη άε ςβ5 ιτιαπα5- 
ςπίδ , άβ ςαΠ65 §έο§Γ3ρΗί<^αβ5 θι ά'εδίΛίτιρθδ ; ΕΤ ΌΕΏΙΕΕ Α 5. Μ. ΕΈΜΡΕΚΕϋΚ ΡΕ ΤΟυΤΕδ ΕΕ5 Κϋ55ΙΕ5. 

Ρακ Ι. Β. ΟΑΙΕ, 

Ρτοβχχειιτ άε ΐΊΐίεταΐιιτε ^εεηαε αιι ϋοΙΙε^ε ΊτηρεήαΙ άε Ρταπα , 
άε Ι' ΛεηίειηΊε τογαίε ά(5 ίάεηεεί Αε Οοΐΐιηταε , άε$ ΑεαήεΊηίει 
άε Λίαηε'ιΙΙε , Ναηε)' , &ε. 

ΤΟΜΕ ΠΙ. 

ΕΧ ΙΙΒΒΙ3 
9Τι ΒΑ811/5 5ϋΗ01 Α5ΐΟ1Τ :&Μ*ττ (ΖΗΕΖ ΟΑΙΕ ΝΕΥΕϋ, Αϋ ΟοΕΕΕΟΕ ΌΕ ΡκΑΝΟ ι 8 07• 

<* Μ ι ΙΝϋΕΧ 

Όβχ άΊ$έηη$ ΈΌηηαΐ5 ά€ ζ€ίΐ£ Εά'ιϊιοη. ΤΗϋΟΥϋΙϋΕ οτεο ει Ιηιϊπ, Ίη-ή.. , ίο νοί. Όεχ ίο νοί., Ϊ05 8 ρΓεπιίεΓ$ οοη- 
ΐίεηηεηΐ Ιεΐεχΐε§Γεο, ει Ια νεπϊοη Ιηΐίηε οοιτί^εε οΙαη5 ιιηε ΐηίΐηίιό σ!ε ρα$- 
5>駀5; Ιε ο• 1 είΐ ϊηΐίΐιιΐέ Μέτηο'ιτε μυ Τ Ηηψά'ιάι ; Ιε ι ο.° οοηΐΐεηΐ !εχ οΒ$εΓν:ιΙΐοη$ 
5ιιγ 1ε5 ΗίίΚειιΙίεδ Α\\ ΐεχίε, ουνπισε αοΙΓείδέ 3 Μ. Βεοΐς. — ΤΗυογσϋ^ε ει ΧόηορΗοη 
5θη εοηΐίηυαίεαΓ αΐΐαηΐ εη$εΓηΒΙε , ]ε ογοΪ5 άεχρ'η ρΓένοηΐΓ οευχ ^αϊ νουώ-οπΐ 
$ε ρτοοπνεΓ οε$ σ!ειιχ ουνι•α§65 ηιέιηε ίοπτι&ΐ, <|αε ιτιοη ΧόηορΗοη £τεο, ίταηςοΐί, 
ίαΐϊη, ε$ΐ ίηιρηηηε Ίη-^.. ει ηοη /»-<?." Ο,ε (Ιει-ηΐεΓ ουνησε , <Ιεριιί$ Ιοησ-ΐεηηρ5 
αηηοηοέ, ραΓοϊΐΓΛ 50ϋ$ ιιη αη. — Οη η'α ιίτε <1ε ΤΗαογίϋαε, ραρΐει- νεΊίη, <}υΊιη 
ρείϊΐ ηοπι^Γε {ΓεχεπιρΙαίΓε$. Εη ρΓεηαηΙ Ιε Ι. * γοίαπιε , ραρίεΓ νέϋη, οη χουχοπΊ 
ροαΓ Γουνπι§ε εηΐίει*. 

]ά(τη , ϊη-8. , ίο νοί. — Οειιε εοϋιϊοη εΐαηΐ οΐαδχίςαε , ά(\π <ΓανοΪΓ Ιε ηιοίη5 
ρο55ΪΒ1ε οίε νοίυπιεί, οη α α<1ορΐέ υηε αναηάε |υ$ΐίίκ:αΐίοη, άε £Γε5-Ιοηοταε$ 
ρα^εχ, ει ρευ <1ε ηηαΓ^ε. Οη α Γε$ει•νέ ροιη• \'ίη-^..° Ιε Ιαχε α!ε5 £Γ;ιη<3ε5 πιαΓ§ε$. 

Α Γιΐ5&§ε σ!ε$ έοοίεε, οη ζ ύτέ άε$ εχειηρΙαΪΓε$ <1υ Ιαχιε £Γεο $ευΙ, ^ευχ ίοΠ$ 
νοίιπτιεδ. — 5ιιγ 1<ι Ηεηιαηοϊε <3ε$ ίη$ΐίΐυΙεαι*5 , οη (ίοηηεπι $ερ:η•επιεηΐ Ιε$ ι , εΓ 
εΐ 2. ε , Ιε5 3•° ε1 4• > ' ε5 5° ε1 6• £ ' ' ^ ε5 7•° €ί ^•° " νΓε$ • $ αΓ ' α «Ιεπιαη^ε ^ε$ 
ίη5ΐίΐϋΐειΐΓ5 $ευΙ$, οη οίοηηεπι ίέραηίηιεηΐ Ιε ΜεπιοΪΓε $ιιγ ΤΗαονακίε, ει Ιο 
νοΙαΓηε ΐ}αΐ Γεηίειτηε 1ε$ οη5εΐΎίΐΐ!οη5 χιιγ 1ε$ <3ίίϊΐθϋ1ίε5 <1ιι ίεχίε. 

ΗαΓαη§ϋεχ άε Ύ]η\ιογά\άε , / νοί., όοΐΐΐϊοη ρ!ιΐ5 οοηιρίέιε ΐ[αε Ιεχ ρΓ€θό(Ιεηΐε$, 

ί,α ΐΓαχΙικτίιοη ίταηεοϊίε άε ΤΒικ:ν<ϋ<Ιε ραΓοΐίΓΟ. γΓιοϊ «ΐ ^ειιχ ηιοΐδ. 

Νοία. Υογεζ ρ. $ογ , ρσ, <1ε πιε$ οΒ5εΓν3ίίοη$ ίυτ Ύ\\\\ζγΑ\άε •. οη γ ΐΓου- 
νεΓα, ι .° (Ιε ρΙυ$ §Γαη^$ «ίεϋαϊΐχ $ιιγ οεΐΐε ε<1ΐιϊοη, 2.° Γαηηοιιεε <1ε ΓΪΓηρΓε55Ϊοη 
ά'ϊΐέΐοάοίε §γ<.ο ει Ιαΐίη, ανεε ναπαηιεχ οίε πιαηιΐίΟΓΪΐχ. 

Οη ηβ ΐΓουνετα ςίαπδ 1'ρ<1ΐΓιοη ^ρ Τηας^ίϋιΐβ ^υ«> Ιρ ψοτίταΊΐ Αε ΤΙιυο\ <\\Αε , Ηεαχ βδίαπιρβϊ 
Γβίαΐίνεχ αα 5ίέ•£;6 ^ε Ρΐαΐέε , 61 Ηβαχ ς3Πο5 ^έο^ητρΡΗ^ιιββ (ι), ΐ-'έίΐϊΐϊοη «1(? ΧέιιορΗοη οίτίΓΕ 
ιιιιο ρΓέοίειΐ5θ ςοΙΙεοΐίση ^ε ιτια^ηίίι^ϋε5 ε5ΐαιηρε5 , ($ε ίρίιΊιηιη ΓερΓ€5εηΐ3ηΐ 1»εη β<1έ1εηιεηΐ 

1'έθΠΙϋΓβ ^ε$ ΓΠ8Πϋ5ςΠΐ5 , εΐ ΙΓ0Ι5 02ΓΙε5 §έθ^Γ3ρΗίι}ϋε5. 

(ι) ιε* εαπε5 %ΐθξταγ\ιϊγιε5 , είΐβπιρεί, &ο. , ηε 5ε ΐΓουνεΓοηΐ 4 υε *^ 3η5 1'έ<1ίΐίοη ρπιε 
οοπιρίέΐβ. 
ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΟΛΟΡΟΤ 

ΞΤΓΓΡΑΦΗ2 ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ. 

ΤΗϋΟΥΌΙΟΙδ ΟΕΟΚΙ Γ. 

ΗΙδΤΟΚΙ^Ε Ι,ΙΒΕΚ ΤΕΚΤΙϋδ. ΕΡΙΤΟΜΕ Ι,ΙΒΚΙ III. Ωααιίο αηηο ΒεΙΙί ΡβΙοροηηβδϊαοί , οιιτη ϊίβηιτη ΑΐΙιοατη ΡβΙοροηηεζύ 
οιιτη βχεΓοΐίιι ϊηνα,8ΐ88βηέ , Σ,δδ&ιΐδ οτηηΐβ αί ΑΐΗβηΐεηεΛιιε , ρηεέβτ• 
Μβίΐιντηηαηι , άε^βοΐΐ. ΟΑΡ. II. Ομα άβ οαιι&α Αίΐιεηίβηεεε , οΙα88β 
€0 οορϋεαιιβ ΤΠ188Ϊ8 , Μϊί^Ιεηβη οαριιί ΊηβιιΙα ούεΐάϊοηβ οϊηχεηιηί. VI. 
ΙηΙετεα οιιτη ούββδβΐ Ιιαοίεηιιε Ρΐαέοεεη8β8 βυηβ ρΓβτηβτβηΙατ , άιιοεηΐϊ 
€Χ βίε βί άιιοάβοίτη ίηείξηΐε αιιάαοϊ<ε ν'ιτϊ } ηοοία Ρείοροηηββϊοηιτη 
τηιιηίήοη€8 8οαΙΪ8 ίΓαηββτεεεί , ίηοοίαττιβε οτηηβε Αίηεηαε ρνο/ιΐξβ- 
ηιηί. XXII. ΡεΙνροηηβεύ Αϋϊοατη ίη£τβ88ΐ , τηαξηα βατή οίαάβ βναβ- 
ΙαηιηΙ. XXVI. Νανβ8 βονιιτηάετη βιιΗδίάϊο Σ,εεΒϋε τηΪ88<χ , ίιιτηρή- 
τηιιτη Ιοηίαττι αίίίξβηιηΐ. XXVI. ΜΊίγΙβηαΐ /ατηε οοαοΐί άβάϊΐΊοηβτη 
^βοεηιηί. XXVIII. Όβ βοηιτη ειιρρίίοϊο τηαξηα οοηίβηΐΐοηβ αοίιιτη 
β8ί , νΐοΐΐ Ιατηβη Όίοάοίΐ Ιβηϊοτ εβηίβηΐία ΧΙΛΧ. ΌϊεραΓ ΡΙαίαβη- 
δϊιιτη βνβηίιΐ8 βιϊί : αιιί οιιτη εοάβτη ίετηροΓβ /ατηβ δΐώαοίΐ Ικιοεά&τηο- 
ηϊοηιτη 8β ανίΐίήο άεάΊά'ΐ88βηΙ , αϊ εΪ8 8ΐιηί ϊηίβΓβτηίϊ. IX IX. 8<ε- 
νί&8Ϊτηα ίίετη αριιά ΟοΓογΓαεοε εεάϊίϊο άβ8θήΙ>ΐΐιιτ : αιια ορί'ιτηαΐεε α 
ρΐβΐβ 8ΐια 8ΐιρβταίΐ ρατίΐτη οοοίβί ειιηί , ραιίϊτη ρη>βΐ£βηιη(. ϋΧΧ. 
ϋ,ΧΧΧν. ΡβΙοροηηβ8Ϊθ8 Αϋϊοατη ϊτΐ£Γ€88ΐιτΌ8 ΙβΓΓοε τηοΐιιε ανβΗβ- 
7•«π£.ΙΧΧΧΙΧ. Μβ88αηατη ίη 8ΐοϊΙϊα ΑίΗβηίεη^εί οοοιιραηιηύ. ΧΟ. 
ΗεταοΙβατη ίη ΤταοΗίηβ οοίοτύατη Σαοβάοετηοηϋ άβάιιχβηιηί. ΧΟΙΙ. 
Όετηο3ίΙιβηβ8 Αίηβηίβηεΐε άαχ , οιιτη ΑΖίοΙιε ΒβΙΙιιτη ϊηίιιΙΪ8<>β( , νϊοίιιε 
αύ βία τηιιΙ(ο8 βχ'ιτηίθ8 ο'ινβ8 ατηίαίί. ΧΟΜΙΙ. ΌεΙιιτη Αίηεηιβηαβ* 
1ιι.•>1)•α)Ίΐηί. (ΓΙ V. Αοαττιαηβα Ατηϊ>Γαοίοΐΐ8 , τηβτηοηώΐΐϊ οίαάβ, Όβτηο* ■ 
ίΚβηβ άιιοε , νίοήβ , ραοβτη άβάβηιηί. ΟΧΙΙΙ. 

.3 Λ / 2 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. α. /3' 

Κεφ. α. χ Ο Τ βΓ' επ η ην ο μεν ου &ερους Πελοποννιίσιοι 
%α\ ο) ^υμμαγρι 3 άμα τω σ'ιτω ακμαζοντι εστρατευσαν 
ες ΎΥ\ν ΆτΊικίΐν' τι^εΊτο £ε αύτων Αρχίδαμος 6 Ζευζι- 
<Ραμου 9 Αα%ε£αιμονιων βασιλεύς• ι&ή εγκα&εζομενοι ε^ηαν 
Ττ)ν γϋν ^ προσ£ολα) 9 ωσπτεο ειω^εσαν 3 εγηνονΊο των 
Ά&νναίων \(Ζΰ•<πηων , Όπη παρεικοΐ' /^α/ τον πλείστον Όμι- 
λον των *\ιλων ^ρ"^ον 3 το μγ\ προέχοντας των Όπλων, 
τα ε^ύς τγ\ς πόλεως κακουργεΊν. 2 εμμείναν%ς <Ρε χρό- 
νον ου είχρν τα σιτία, άνεχωρκισαν , ^α/ £ιελυ§ησαν 
%ατα πόλεις. 

Κεφ. β'. Μετά Λ τίν εσζολίν των Πελοποννασίων , 
εύΒ-ύς Αεσ£ος 3 πλνϊν ΜίΐΒνμννς, άπεσ% άπ' Ά&ϊΐναιων 
βουλη&εντες μεν η^\ προ, του πολέμου, /α'λλ' οι Λα- 
κε δαιμόνιο ι ου προσε^εζανίο , ) αμα^κασθ-βι/τίς ΰΓδ χοη 
ται/τί/ν Τίίν αποστασιν προτερον , ^ «Γ/ίΐ/οο^το , πο/τι- 
σασ&αι. των τε γαξ λιμένων τγ\ν χωσιν , ^α/ τίΐ%ων οί- 
ζο^ομνσιν , ^α) ι^αν ποίηση , επεμενον , τελεσ&ηναι , %οη 
οσα εκ του Πόντου ε£ει άφι%εσ&αι , τοξοτας τε , *ζα/ σττοΐ', 
^α/ ά μεταπεμ^ομενοι νσαν. 2 Ύενε^ιοι ^αζ , οι>7$£ αυ'- 
το7ς διάφοροι* ^α/ Μ^θτ^α/οι , ^α/ αϋ'τωΐ' Μ/τιΜί^α/α^ 
/<Γ/α άνδρες , κατά ς•αα•/ν προζενοι Ά&ννα,Ίων , μηνυτα) 
^ίγνονται τοΊς ΆΒτιναίοις , οτ< ζυνοικίζουσί τε τγ\ν Αεσ• 
ζον ες την Μιτυλκινην β/α, *&4 τ«ι> παρασταυιαν άπασαν, 

ΟΙιαρ. Ι. ι, ότ») ταρ<7*£< ( ο 3. £ , βαη?. /«. ) χα/ τον Ώ. - ί/ρνβ» τ* μι Ό', 
ί/ργοχ ί/α. το ^ Ε. - «τροσίξ/ονταί Β , ϋ, Ε. 

ΟΙιαρ. Π. ι. ατο Δθ-^α»•» ϋ, ϋ, ε ; Ρ. - χλι («τοο 3. 1 , εαά. τη.) τν *»- ΤΗΙΤΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. III. ι. α. 5 

Οαρ. ι. Ο^υΕΝΤΕ αηίειη ίεδίαίε Ρείοροηηεδϋ , εοπιηι- Ββΐι. 
φΐβδοοϋ, ίταιηεηΐο )&ιη αάαΐΐο , ευηι ίη£εδΙο εχεΓοίΐυ. ,-,ηΛ.' 
ίη ΑΐΙίϋΕίπι ίνθπιηί; ΑΓεηίά&ηΐϋδηυε Ζβηχ^ίάάτηί βΐίαβ , β^Τ. 
Εαοεάεειηοηίοιτιιη Γεχ , ΐρδίδ ρι^εει-αΐ ; εαδίήδαυε ροδίίίδ, ^ ^• 
α§ηιηι ναδίαοαηί. Αΐηεηίεηδίυπι νείΌ εομιΐΐεδ , ( υί εοη- 326. 
βαβνβΓΒηΐ) ίπιρΓεδδίοηειη ΓαείεοαηΙ ίη ηο8ΐΊιιτη αξτηβη , 
<\μ& εοάεο^Ι; εΐ ρ1υπ.πΐϊΐπι ιηίΐίΐυιη ΙενίίεΓ απηαίοπιηι 
ΙυΓοαιη ρΐ'οΐιίοεοαηΐ , ηε α εεεΙεΓαπιηι εορΐαπιιη εοΓροιε 
1οη§ίαδ ρΐΌ§Γεδδί Ιοεα δηοηΓοαηα ναβΙαΓεηΙ. 2 ΕΙ ίαηκίίυ 
εοιηηιοΓΛίί , αηαηκϋιι εοιηιηεαίιΐδ ΐρδίδ δαρρεάίΐανίΐ; , 
άοπιαπι Γεάίεηιηί, εΐ ίη δααιη ηιπαΊΐιε είνΐΐ&Ιεηι δε τεεε- 
ρεπιηί. 

Οαρ. 2. Ροδί ηαηε αηίειη Ρείοροηηεδίοπιιη ΐιτηρίίο- ? η [ β 6 
ηεηι δίΛΐίηι ΙΙίεδΟΠδ , ρΓΟΒίει* ΜεΙηγιηη&ιη , αϊ) Αΐΐιεηΐεη- 
δίουδ (ΙεΓεεΐί : νοΙπεΓαπΙ &α1ειη Ζ,βδδϋ ηαίάεηι νεί αηΐβ 
Ιιοε οεΐίαιη ηιοίυηι /αοβτβ άβ/βούοηβιη ; δεά Ιίόΐοεάεεηιοηίΐ 
τεείρεΓε ηοΙαεΓαηΙ. δεά Ιιιηο νί ηεεεδδίΐαίίδ εοαεΐί , ιηαίιι- 
ιίιΐδ, αυαιη δεοηπι ίρδί εοηδίίίαεΓαηΙ, ηαηε άείεείίοηειη 
ίεεεΓαηί. ΕχδρεεΙαοαηΙ εηΐιη άοηεε ροΓίιΐδ ᧧ει•ίΙ>υδ εδ- 
δεηί οοδίπιείΐ, εΐ ιηυΓοπιιη »3(1ίίίείιιηι, ηανίαηις|υε £αοΐΊ- 
εαΐίο αά δαιιιη ηηειη εδβεί ρειχίυοία ; ίΐεηι άοηεε εχ ΡοηΙο 
νεηίδδεηΐ, ^αδεεηη^ηε νεηίτε οροιΊεοαΙ, δα§ίΐ1αιϊί, εΙ 
ίηιιηεηίαιη, εΐ ηυΕεευηηαε αεεεΓδίνεΓαηΙ. 2 Τεηεάη εηίηι, 
φΐί ΐρδίδ ειαηΐ ίηίιηίεί, εΐ Μεΐΐιγιηηεεεΐ, αυίη εΐίαιη ηιιί- 
άαηι εχ ΐρδίδ Μίΐγ1εηα?ίδ ηοιηίηεδ ρηναΐΐ , ηυΐοιίδ ρΓορ- 
ΙεΓ £αεΙίοηεηι ραΒΙίεηιη βΐΆ,ί εαηι Αΐήεηίεηδίοιΐ5 1ιο$ρί- 
Ιΐυηι , Αύιεηΐεηδίυυδ ίηάίεατυηΐ οηιηεδ Εεδϋΐοδ α Μιίγ- 
Ιβηωΐ8 ρεΓ νΐπι εοηιιηί§ΓΕΐΓε εο§ί ; οηιηειη^ηε αρραταίιιιη 

λ£,α« €. - \ιμίν»ν τ»»» %ί<τη Ε. — 2. χα/ Μ&υμναιοι ( ΙΧ13.Τ§. αι. ΙΤΙ. Μι»5-/' μ • 
κχιοι) Ο. - α»^ρ«(, ίί Λ ς-ασιι Ι. - γ; οηιτ* ( βΐ αϊ, /». Αΐ>τ\α} Λε<〫 Ε. 

Α 2 4 ΤΗϋΟΥΒΙϋΙδ ΗΙ5Τ. III. 2 . 3. 

Βϋΐι. οιιιη Γιαεεοΐεειηοηϋδ , εί ΒοεοΙίδ , ηαί £εηΐίδ ε) ιΐδοΐεπι εΓ&ηί , 
βηΛ 1 ! (Ιείεείίοηίδ ίαείεηοΐεε εαπδα «& *7//«9 ιΐΓ§επ. ; εί ηίδί ςιιίδ 
88^ Τ* ϊ '^ οδ ^ αιη αη ί θν61 ^ α1 5 ίρδοδ Ι^εδβο ρήναίαιη ίΐΊ άιχβηιηΐ. 
Ζ' 0, Οαγ. 3. Αΐηεηίεηδεδ νείΌ (ηαιη ιηοιΊ>ο, οεΐΐοαπε ιε- 

326. εεηδ δυδεερίο , εί γί§εηίε (ΙεΒίΙίΙαΙί εΓαιιΐ) γοπι φίκΐβιη 
€αΓ(1ιΐίΐπι εβδε (ΙιιχεπιηΙ:, £ιεδΙ)υηι, ηαεε εΐαδδεπι, εί νίΓεβ 
ίηΙε^Γαδ ΙιαΒεΓεΙ, α δε αϋεη&Γε, εΙ ηοναδ ηονοηηη Ιιοδίίπηι 
ίηίιηίείΐίίΐδ δίβί εοηείΐίατε ; εί εΐΊτηίηαΐίοηεδ ίδίίΐδ ίηίίίο 
ηοη αιΐιηίίίεβίΐηΐ, ψιοά ηοη γβΐα εδβε ιηαΐΐεηΐ. ΡοδΙηιιαηι 
ΐαηιεη, ηε ρεΓ Γιε§αΙοδ (ριίίΐεηι ΜϋγΙβηβηπιίδ&οδ, Μίίγΐε- 
1186Ϊ5 ρεΓδααοΙεΓε ροΐαεπιπί, υΐείεορίαδ (ϋιηίΐίεΓεηΙ, ηαΣίδ 
ίη ιιΛειη εοηιηιί§Γατε οο§εΙ>αηΙ , ει Γε1κ[Ηΐιιη δβΠί αρρα.- 
ΓαΙυιη άίδδοΙνεΓεηΙ, ΐιιηο τβ1)ΐΐ8 βιάβ ιηείαεηΐεδ, εοδ αηΐε- 
ΎειΙεΓε νοίπεπιηΐ. 2 Εί εοηΓεδΐίπι ιηίδεΓαηΙ ηιιαχίΓα^ϊηίη. 
ηανεδ, φΐ33 ίοιΊε είΓεα Ρείοροηηεδΐαιη ειαπΐ, η.(1 ικινί- 
§απ(1αηι ραπιίίε. Οίεϊρρίάεδ νει-ο ΌΊηϊζββΙίιιβ _, εαιη (Ιαο- 
1>ιΐδ αΐϋδ εο11ε§ίδ, Ιιϊδ ηανίοιίδ ρΓεεεΓθ.1. 3 Ιρδίδ εηίιη τε- 
ηηηΐίίΐΐαηι ίιιεί'αί (Ιίειη ίεδίιιηι ίη Αροΐΐίηίδ Μαΐοεηΐίδ 
ΙιοηοΓεπι εχίια ηι-οεπι εείείπ-ατί , αχί ηπειη εεΙεοΓαηαίυιη 
Μίΐγίεηαή ΓΓε^αβηίεδ εΓαηί εοηνεηίπιί, εί δρειη εδδε, δί 
ριΌρεπίΓειιΙ , εχ ίηιρίΌνίδο ίρβοδ ίιηρΓεδδίοηειη ίη ίΐίοδ. 
εβδε ΓαεΙαΓΟδ. ΕΙ δί εοηαίαδ ίδΙε Γείίείίει• ίρδίδ δαεεεδδίδδεί, 
1)βηβ. δίη ιηίηιΐδ : άιιοίύιιε ίτηρβνανβναηΐ , υΐ Μίΐγίεηθεοδ 
ηανεδ ΐΓαάεΓε, ηιηΐΌδοπιε άεηιοΐίιί ^αοεΓεηί; εί, ηίδί ίπι- 
ρεπιΐα ίαεεΓεηΙ, 1)ε11 αιη ίρδίδ ίηΓεΐΎεηΐ. 4 Αίφΐε ίΐΐεε ηαί- 
άεηι ηανεβ αΐήβηιηΐ. Αΐηεηίεηδεδ, νείΌ ΓεΙίηυεηιηΙ (ϊε- 
εεηι ΜίίγΙεηθΒΟΓηηι ίήΓεηιεδ, ψιζβ εχ £οε(!εΐΊδ ραείο Ιυηε 
αρικί ίρδοδ αυχίΐίί £εΓεηα"ί εααδα ίοιΐε αχίεΐ'αηΐ, νίΐΌδ- 
ψιε, ^αί ίη ίΐΐίδ εΓαηΙ,ίη εαδίοοίίαιη ίΓαάΐάθηιηί. δ φαιή 

ϋηαρ. III. ι. ν χ ατοίίχοντο Ι. - (το οίη.) φρβτο» Ο,Η. - Μίροί νο,ικξον- 
χα Έ } μ. (λ,ίηντιι Ι. - το μη β\ίλιυτα<τ$Λΐ ( ιυσχ Γ3,^6 , 61 «ΐαΓ§. εοώ*. 771. 'το ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΡΓΡ. Γ. β. ;Λ 5 

μετά Λακεδαιμονίων ^ Βοιωτών ζυ^ίνων ονίων, εττί 
αποστάσει επείγονται" }@\ ε'ι μη τις προκαταλη^εται 
η<?η, ζίρησζσθαι αυτούς λεσ€ον. 

Κεφ. γ. Ο/ ^ Αθηναίοι (ήσαν •}άς τεταλαιπωρημενοι 
υπο τε της νόσου, %&ι τον πολέμου άρτι καθιστάμενα , 
ΐ(ν\ ακμάζοντος, ) μέγα μεν έργον ήγουν] ο είναι Κεσζον 
προσπολεμ,ωσασθαι, ναυτικον εχουσαν > ^α/ δυναμιν ακε- 
ραιον' τ(φ\ ουκ άπε^εχοντο τοπρωτον τας κατηγορίας, 
μείζον μέρος νεμονίες τω μη βουλεσθαι άληθη είναΐ' επει- 
δή μεντοι )(α\ πεμ^ανίες πρέσβεις ουκ επειθον τους Μί- 
τυληναίους την τε ζυνοικησιν ^ τνν παρασκευην διάλυαν, 
Αε'ισαντες , παοκαταλα£ε7ν εζουλοντο. α ρζα} πεμπαυσιν 
ίζαπινα'ιως τεσσαρακοντα ναυς , αι ετυχον περί Πελοπον- 
νησον παρεσκευασμεναι πλεΊν. Κλε'/'ππ^ης £ε ο Δαν/ου, 
τρίτος αύτος , εστρατηγει. ° εσηγγζλθη γαξ αύτοΊς , ως 
ιίη Απόλλωνος ΜαλοενΊος εζω της πόλεως εορτή, εν τ\ 
πάνδημε) Μιτυληναίοι εορίαζουσι, ^ ελπίδα είναι, επει- 
χθεντας επιπεσεΊν αφνω' να} ην μεν %υμ£η ή πεΊρα' ει Λ 
μη, Μιτυληναίοις ε\πείν , ναυς τε π αραιού ναι , ^ τειγη 
καθελείν μη πειθομενων £ε, πολεμεΊν. * >(Φ\ αι μεν νηες 
ωχοντο. τας £ε των Μιτυληναιων £εκα τριήρεις, αι ετυ- 
χον βοηθοί πάρα σφας κατά το %υμμαχικον παρουσαι , 
κατεσχον οι Αθηναίοι, ^ τους άνδρας εζ αΰτων ες φυ- 
λακην εποίησαν! ο. ° τοΙς <Γε Μιτυληναίοις α,νηρ εκ των. 

μι βνΜτΒ-Αΐ) Ι. - τΐ7» τί %ιτηιχιτιψ Ο, Έ. - χλι (τι»» 8. 1. αι. τη. ) τβρβΛ-χιο»»» 
Ε• — 2. {ξα,ΎηιαίΛί Ο. — 3 • (*!>το/ί ΟΠ1.) *ϊ ιιη Έ. - ιλ. ιηιχί ίτιχ&ίϊΤΑ! Ό. — 
χα^Ελιι». Ό'ΐοί ϊιΐδ^ιι'α χλι αΊ μα ψηις , Ιαοιιηβ οαυδββ ρίΙΓ 1111 όμοίΟΤ. Ε. — 
4* (τ«ν οία.) Μ<τι>Λλ»»ι*τ Ι» — 5• ίϊίΓίρβΓο» Β. - τρ<ΓβΜθί ίκ τ•* Αθνα'*» <?«- ^ ^ 6 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Γ. γ. <Γ'. 

Άδηνων , £ια£άς ες Έυ£οιαν , ^ 7Γί ^ > ? 6> ^ Τεραιστον ελ- 
Φω^ όλκα<Ρος αναγόμενης επιτυχών , πλω χοϊΐσαμ,ενος 3 
^ τρ^τα/ος β'χ Τώ;ι> Άθ^Λ δ£ Μίτι/λίυτιν άφικο μένος 3 
αγγελλει τον επτ'κζτλουν. οΐ £ε ούτε ες τον Μαλοεντα εζ- 
νλ&ον 3 τα τε άλλα των τειχών ^ λιμένων περί τα γ\μι- 
τελεστα φραξαμενοι εφυλασσον. 

Κεφ. <Γ . Κα) οι Ά&ηναϊοι , ου πολλω υσ/ερον κατά- 
<πτλευα~αντες , ως εωρων , απάγγειλαν μεν οι ςρατηγοϊ τα 
επεσ]αλμενα• ουκ ε σάκου ον] ων <£ε των Μιτυλψαίων 3 ες 
ητολεμον χα$ίο~Ίαντο. άπαρασκευοι £ε ο'ι Μιτυληναίοι 3 ^α/ 
εξαίφνης αν αγκασ Μέντες ττολεμεΊν 3 εκ<&λουν μεν τίνα 
εποιησαντο των ϊ>εων ως επί ναυμ,αχία, ολίγον <&οο του 
λιμενος' έπειτα , κατα<Ριωχ$εν1ες υπο των ΆτΊιχ,ων νεων 3 
λογούς τι<Ρΐΐ (ατοοσεφερον τοΊς ς-ρατηγοΊς , βουλομενοι τας 
ναυς τοπαραυτίχ,α 3 ε) £υναιντο 3 ομολογία τιν) επιεικεΊ 
άποπεμ-\ασ&αι. 2 ^ οί ς-ρατηγο) των Ά&ηναίων άπε<Ρε- 
ζαντο , 7£α/ αυτό) φοβούμενοι 3 μη ούχ ίκ,ανο) ώσι Αεσζω 
7τασϊ\ πολεμειν. ^ ανακωχών ποιησαμενοι 3 πεμπουσιν 
ες τας Άΰηνας οι Μιτυληνα7οι , των τε ^ιαζαλλονΊων ενα 9 
ω μετεμελεν ι\£ιι 3 %&} άλλους, ε'ι πως πείσειαν τας ναυς 
άπελ&εΊν 3 ως σφων ου<Ρεν νεωτεριοΰντων. εν τούτω <$ε 
αποσίελλουσι ^α/ ες Τί\ν Ααχ,εοαίμονα (®ς>εσ£εις τριίρει , 
λα&οντες το των Ά&ηναίων ναυτικον 3 οί ωρμουν εν τη 

• τον Μαλιοντα €. - και των λιμιιαν Η. - ίμιπλις-ατοι φραξα^ίνοι Ό. 

Οΐΐ&ρ. IV. Ι. β 3•ολι> ύί-ιρο» Ο, Ρ, Ο, Η. - τα ίτ/Γαλ^ίνα €. - ίί τον οτολί- 
μον Ο. - αιταρ. ίί οκτε$ οί Μιτ. Ε.- ιιτο^σ. (ν 8. α, αι. τη. ) Β. - {$τ< «Όυ,α,οι•. 
χ<αί (α 8. αί , αι. πι. ) Ε. - ό^. τινι ιιτιαχ-η Ο. — α. ίχαΐΌΐ («σι «£. #ζ. ) -κουτιά 
Δ.ΐτζ<» ιτοΜμαι Ε. — 3• (Γιαβαλλοντβιν σφα« «να Ε, Ι. - μιτιμιλλιν Ό, Ε, Η, Ι. ΤΗυΟΥϋΐΒίδ ΗΙ3Τ. III. 5. 4. η 

άατα νβΓΟ, ουιη Αΐηεηΐδ ίη Εαοοεαηι ίταΐεοίδδεί: , εΐ ρβ- Βεΐι. 
άΐουδ ΟεπεδΙυηι ίνίδδεί:, ίδΐ ηανίιη οπεπαίαιη ηαοΐιΐδ, 3 η.Τ 
5εεπη<3£ΐ ηανϊ^αΐίοηβ ηδυδ , εΐ Ιιϊά'υο ροδΙηυΗΐη Αΐηεηΐδ 88^Γ 
οϋδοεδδίΐ, Μϋνίεηεη οίείαπίδ , ΜίΐνΙεηΕείδ ίηίεδίιιιη Αΐίί- £• Γ • 
θεέ εΐαδδίδ αάνεηίαιη ηαηΐίανίΐ. 1111 νείΌ ηεο δα Μαΐοεη- 326. 
ΐεπι εχΐτεπιηΐ , εΐ ΟΒ&ίεΐ'αδ πιυΐΌΓυπι , ροιΊυηηιηιιε ρ»Γ- 
ίεδ, ψΛ& δεπιίρειίεοίθβ εΐίΐηΐ , ρΓεεδίάϋδ ηπηαηίεδ, εϋδίο- 
οΊαδ ε^επιπΐ. 

Οαρ. 4. Νεε ιηηΐΐο ροδί Αΐΐιεηΐεηδεδ ουιη εΐίΐδδε εο 
αρρυΐδΐ , ροδί^ιιαπι νίάεηιηί , ίρδί ^υίά'ειη «Ιυοεδ ΜϊΙγ- 
Ιβηο£ΐ8 (ΙεηυηΐίαπιηΙ , ηυίε αδ ΛίΗβηΐβηβίδΐίχ πηρεταί» 
ίαεΓαηΙ : 5εά ουιη Μίΐνίειίίεί άίοΐο αικίίεηΐεβ εδδε ηοΐ- 
ΙεηΙ, οεΐΐυηι ίΠίδ Γ»εεΓε εοερεπιπί. Αϊ ΜίΙ>?1εηΒεί ίιηρα- 
ταΐί, ε Ι ε χ ΐιηρΓονίδο οοαείΐ 1>ε11ηιη §ει*εΓε , ρΓοαΊεΓαηΙ; 
ίΐϋ α,υκίεπι οιιηι ηυοιίίΐηι ηανίυιη ηυιηει-ο αΐί^υαηίαηι 
ίΐηΐε ροιΊιιηι , αϊ ρΓοεΙΐιηη ηανίΐΐε εοιηηιΐίΙεΓεηί; : δε<1 
ροδίεα ίΐο Αΐΐίεϊδ ηανΐοηδ ίηδεηαεηίϊοιίδ ίυ§<ιΐί , ουιη Αί- 
Ιίοδε οΐίΐδδίδ ρπείοΓΪ1)ΐΐδ ίη οοΐΐοηιήαιη ίυηο νεηεπιηί, 
εο οοηδίϋο , υΐ , δϊ ροδδεηΐ , ηανεδ ίΐίοπυη αΐί^αα βρηιια 
οοηίΐίΐίοηε ε νεδίΐ^ΐο (ΙίηιίΐΙεΓεηΙ. 2 Αΐηεηίεηδίυιη νει-ο 
ιΐυοεδ οοτκΐϊΐίοηες αδ ί11ΐ$ οδίαΐαβ αοοερεηιηΐ , ΐρδί ηυοανιε 
\ τ εη1ϊ , ηε ηοη δαίΐδ νίιίιιηι ηαοειτηΐ αά υεΐίπυι ιιηίνεΓδίβ 
Ιιεδοο ίαοίεικίιιηι. 5 Ιη^υοϋδ^αε ίποΐΐδ, Μίΐνίεηίρί ηιΐίπαηΐ 
Αίηεη»δ οηηι αΐίοδ , Ιαηι εΐίίΐηι υηιηη εχ ϊΐΐίδ αηί ιΐε- 
ΙηΙεΓαηΙ ίηιΐίοίυιη, αυειη ίαοΐί }αηι ροεηίΐεοαΐ, δί ΓοΗε 
Αΐ1ΐ€ηιβτΐ8Ϊδυ.8 ρεΓδίΐίκΙεΓε ροδδεηΐ, ηΐ ηανεδ α βε , υ Ι 
ηϊηίΐ τεΓηιη ηον&ηιηι ηιοΙίΙυΓΪδ , τεοεοΙεΓεηΙ. * ΙηΙεΓεα 
νεΓΟ εΐ Ι»»οεα , £εηιοηειη 1姣ΐίοδ ϊπΓειηί νεοΐοδ ηιΐΐΐαηΐ, 
οίαηι Αίηεηίεηδΐηπι οΐαδδε , α^ηί αά δερίεηΐηοηίΐΐεηι ιιγοϊα 

— 4• «" ( τ>?ί οπ.) Δ«κ. Ο; ίκ τι?τ Δαχ. Ο. - ιτ τ% Μιλία Β. - ν^τχαγητιη 
Ε. — 5• ίτρατίο» Ρ» δ ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. III. 4. 5. 6. 

Βεΐι. ρ&τίειη , ίη Μίΐΐεα δίαίίοηειη -Ιια^εΒαηΙ; ; ηεε εηίπι , αυοα 
Ρβίοξ. α ^ Αίΐιεηίεηδίϋηδ ίηιρείΓαΓε ευρίεοαηί , ίβ εχ νοίο δίοϊ 
οίγηιρ. 658ΠΓυηι εοηηαεοαηί. 5 Αίαυε ηί φΐ'ιάβήι αδρεΓα αδί πα- 
ν, ο. νί§αίίοηε ρβΓ ρε]α§υδ ϋιίΐεεα'εειηοηεπι αε]αΐί , οηπι ίρδίδ 
3 2 6,' &£6Γ6 εοερεηιηί, υί αΐίαηοά 1 παχϋπιπι νεηηεί. 

Οαρ. 5. δεα 1 ροδίηααηι 1ε§αίί τε ίηίεεία Αίϊιεηίδ Γεάίε- 
Γυηί , Μϋνίεηεεί αα οεΐίαπι δε αεείη§εΓε εοερει-ηπί , ε Ι 
εεείεΓα Εεδοοδ , ρΓθδίεΓ ΜείηγηηΐΣίπι. Ηί εηήη Αίηεηίεη- 
δίοαδ ορεπι ίπίειαπί , εί Ιιηοι-ϋ , εί Σ/εηιηϋ , εί (πιεε(1ί«η 
εχί§υ£ΐ Γείίηηοπιπι δοείοπιιη ηιαηαδ. Μίίγίεηεεί νείΌ, 
οορΐίδ εχ οιηηί ίοίίιΐδ ροριιΐί εείαίε αο οιχίίηε εοΐΐεείίδ , 
ηιΐθΐκίαιη επιρίίοηεηι ίη Αίηεηίεηδίαιη εαδίΓα ΓεεεΓαηΙ. 
ΡΓεεϋιιιη είίαηι εοππηίδδΐιιη ίηίί , ίη ςηο Μίΐγίεηεεί, 
Ιίεεί ηοδίίουδ ίηίεποΓεδ ηοη εχδίίίίδδεηί , ίαηιεη ηεε 
ρΓορε ρεπιοείατε , ηεε δυίδ νίποηδ εοηήίΙεΓε δαηΐ αιΐδί : 
δεοί ίη ΐίΓ&βηι δε Γεεερεπιηί. Ι)είηάε νεχ•ο α_αίενεπιηί , 
φήα , δί αηίά αιιχίΐϋ εχ Ρείοροηηεβο ρΓΕείεΓεα νεηίδδεί , 
εί εαηι τείί^αο αρραΓΣΐίη ρεΓΪεΙίίαΐΊ νοίεοαηΐ. ° Είεηίιη 
Μείεαδ £ιαεοη , εί ΗειτηίεοηάΗδ Τΐιεοαηαδ αςί ίρβοδ νε- 
ιιβΓαηί , απί ηιίδδί αηίοΐεπι ίηεΓαηί &ηίε άεΓεείίοηεηι , 
δεΛ επηι Αίίίεεε εΐαδδίδ ίηΓεδίαιη ίΐχίνεηίαηι απίενειίειε 
ηοη ροίηίδδεηί , ροδί ρΓοεΙίηηι εοηιηιίδδηηι ίη ζινίβητ 
ίΓίΓειηί εΐαηι ίη§Γεδδί δαηί : ΙιοΓίαίίςαε δηηί , ηί αΙίεΓαηι 
ΙΐΊίειηειη , εί Ιε^αίοδ δεειιηι 8ραΗαιη ηιίίίεΓεηί , ί11ί(πιε 
ηιίδείΉηί. 

Οαρ. 6. Αΐηεηίεηδεδ νείΌ ρΐΌρίεΓ Μίίγίεηεεοπιπι ααίε- 
ίεηι , ηιυΐίο ιηα§ίδ εοηήπηαίί , δοεΐοδ ίΐεεεΓδυηί , α^αί 1οιι§ε 
είΐπΐδ , ψιαπι φιιίβ βχίβίίπια,Γβ ροίηίβββί , αίΓαεπϊηί , α^αοΛ 
ηίηίΐ νίΓίιιηι αρηοΐ £ιεδΙ>ίο3 εδδε αηίιηαάνεΓίεΓεηί. Εί ειηη 

ΧΙΙΐ&ρ. V. Ι. ο/' ίί £χ Ρ. - τ»ν ΑΣ^να/ων Ε. — ίτο/»;(Γ. οί Μ/τυλ^α/οι. Ό'ίοί 

^αβ^αα «τε ετ^λ., Ι&οαηβ οαιι$66 ρ&Γ υπ όμοιοτ. Έ» - Α^'• τρατίο^ατ* 

ΜαλίίΒ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. /. %'. τ '. 9 

Μαλζα 3 <Ζ3•ςος βορζαν τί/ς πολζως. ου γαξ ζπίσ/ζυον τοΊς 
απ ο των 'Κ$ι\ναιων <&ξοχωρι\σζιν. ηο\ οι μζν 3 ζ ς τγ\ψ Λα- 
χζ^α'ιμονα ταλαιπωρως £ια του πζλαγους χομισ&ζντζς 3 
αυτοΊς ζπρασσον Όπως τΊς βοι\§ζια ηζζι. 

Κ?φ. ε. Οί <Ρ ζχ των Ά3•ηνων πτξίσζζις, ως οΰ£ζν 
?λθοκ <&(>άζ&ν]ίς 3 ζς πολζμον χα$Ίσ]αντο οί ΜιτυληναΊοι 3 
ι&Ι υι άλλη Αίσιος, <ΖΒ•λην Μϊΐ$υμνιις. ούτοι £ζ τοΊς Ά3-Η- 
νοάοις ζζζ€ον3Ίΐχζσαν 3 κ°Η Ιμ€ριοι 3 χαη λήμνιοι, ^ των 
άλλων ολίγοι τινζς ζυμμαχων. 2 ^«/ ζξο^ον μζν τίνα παν- 
<Ρημζ) ζποιησαντο. οι Μιτυληναϊοι Ιπϊ το των Αθηναίων 
ςρατόπζ^ον ;£*/ μ&χη ζγζνζτο , ζν « ουκ ζλασσον ζχοντζς 
οι Μιτυληναίοι 3 ουτ'ζ ζπηυλίσαν/ο , ούτε ζπίσΊζυσαν σφ'ι- 
σιν αύτοΊς 3 άλλ' αναχώρησαν ζπζιτα. οι μζν ϊ\συγαζον 3 ζχ 
Πελοποννήσου, ιφ) μζτ άλλης παρασχζυης 3 βουλόμζνοι , 
ίΐ <&ξοσγζνοιτο τι, χιν£υνζυζιν. )(α\ γας αύτοΊς Μζλζας 
Ααχων άφιχνζ7ται , χα/ Έρμαιων^ας Θη£αϊος 3 οι (Ζΰ-οοαπζ~ 
σ\αλϊ\σαν μζν της άποσίασζως, &$ασαι <Ρζ ου δυνάμενοι 
τον των Κ&ηναίων ζπι<&τλονν , χρυφα μίτα την μαχην υςι- 
ρον Ισ<&λζ*σι τριηρίΐ. ΐζα) παρηνχν πζμπζιν τρίωρα αλλην , 
!&Ι <3τξίσ£{ΐς μ&& ίαυτων ^ ζχπζμπασιν. 

Κζφ. ς•. Οι <Ρζ Ά&υναίοι , πολύ ζπιρρωσ3•ζντζς £ια 
Τϊ\ν των Μιτυλιιναίων ησυχιαν, ξνμμαχνς τζ πτοοσίχάλαν, 
04 πολύ 3-ασσον παρησαν , ορωντζς ού&ζν Ίσχυρον άπο των 

βΐ πΐδΓ§. βαά. τη. τρατοτιίοτ Ό. - (»»)ϋλ<«ι»το , ιηοΐ τείοιιοΐι©. Ε ; ι*η»- 

λ^σ-αντο Ρ. - ( σφισ-ιν οιη. ) Λυτοΐί Ε. — αλλ* &*ι ωρηται Ο. — <βτεο?γποΐ7ο Ό$ 
*γοτγιγιοιτο Ο, Ε , Ρ. — 3* Μαλιατ Ρ , Ο. - Ερ/χιβί'ίαί θ»;£α:οί Ε. - μ «•ρ•- 
πίϊβιληϊΑ» Β. • αλΛηι τρι>?ρ>ί Ρ. - -»•ρ• /«.|9-. αοτωι Η. 

Οιαρ. VI. Ι. συμμχχνί €.■*■( *ροβ•. 8. Ι. βαά. ττι. ) ίχαΛνι Ο* - τβλο 3•ατ- 

3 Β ΪΟ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ς-'. ξ' . 

λεσβίων ήβη περιορμισαμενοι το <ζΰ•ςος νοτον της πόλεως, 
ίτείχισαν ς-ρατοπε^α <Ρυο εκατέρωθεν της πόλεως, ^ 
τχς εφορμάς επ' άμφοτεροις το7ς λιμεσιν εποι^ντο. 2 ^ 
της μεν θαλάσσης είρ^ον μη χρησθαι τχς Μιτυληναίονς ,, 
της £ζ γης της μεν άλλης εκραταν οι Μπνληναίϊοι , ^ οΐ 
άλλοι Αεσ£ιοι , <&ςοσ£ε£οη3•ηκοτες ϊ\£ι\. το &ε περί τα 
ςρα τόπί^α « πολύ κατεΊχον οι Αθηναίοι , νανσίαθμον- 
«Γβ μάλλον ην αυτοΊς πλοίων %ο$ αγοράς η Μα,λζα. ^ 
τα μεν πτρι Μιτυληνην χτως επολεμεΊτο. 

Κεφ. ζ '. Κατά, £ε τον αύτον χρονον > τ« θερχς τ«τ#, 
3 Α§ηνα7οι ^ ες ΐΐίλοποννιισον ναΰς άπεσίειλαν τριάκοντα, 
%#4 Άσωπιον τον Φορμίωνος ςρατηγον κελευσαντων Άκαρ- 
νανων των Φορμίωνος τίνα σφίσι πεμ^αι η ύιον , η ζυίγενη , 
αρχονΊα. 2 %οη- παραπτλεχσαι αι νηες της λακωνικής τα 
επιθαλανσια χωρία επορθησαν. έπειτα τας μεν <&λείχς 
αποπέμπει των νέων πάλιν επ οίκν ο Άσωπιος , αύτος 
«Γ έχων £ω£εκα, άφικνείται ες ΝαυπακΙον ^ ύστερον * 
Άκαρνανας άνασΊησας πάνδημε) > ς-ρατευει επ* Οίνια^ας. 
^ τοις τε ναυσϊ κατά τον Άχελωο.ν έπλευσε, %ν\ ο 
κατά γην σίρατος ε<Ρηχ την χωράν, ως ^ « <&ξοσεχωρχν^ 
την μεν πεζον άφιησιν, αύτος £ε, πτλευσας ες Λευκάδα, 
31&ί άπο&ασιν ες Νηρικον ποιησαμενος ,• άναχωρων διαφθεί- 
ρεται , αυτός τε ^ της σίρατιας τι μέρος, νπο των αύ- 
τοθεν τε ζυμ£οη&ηο~αντων , ^/ φραρων τίνων ολίγων. ^ 

σα.ν€.-τΐγΐογμ.>ισ(ΐμιιοι Ο, Η; θάοηπο<5. >;.— 2. το $ι ίττίΐ τα Γρατοτιία Β. 
- χαι τ« (μιι 8. 1. ) »£/>< Μ<τ. ϋ. 

ΟΙίαρ. VII. Ι. Χ«< 5Γ€ρ< ΠίΛοΤΤΟ^βΌν Ο, ϋ,Ρ,Ο} ΧΛΙ 7£ρΐ ( Ι! δ* Τίρΐ , οΙλ. 

?». ) Π» Ε» - ναι>$ ατίτ^Λαν Β» - ( τρ<αχα>-τα Οϋΐ. ) χα/ Ο. ■— Ζ. χα/ ζΐξίνλαα-αι ΤΗΙΤΟΥϋϊϋΙδ ΗΙδΤ. III. 6. -. & 

ίΐαδίπιΐθΐη υτβίδ ρΕίΓίειη είΛδδε είΓευπκΙείΙίδδεηΙ: , Ιάπει Βοΐι. 
ο^δΐΐ'ίΐ αοΐ υΓΐ)€ΐη ηίηε εΐ ϊΠίηε Γεεεπιηΐ: , ηαΣε ιηιιπδ εϊιι- «Γι" 
χειαιπΙ: , εί αά υίπιιηομιε ροιΊιιιη δΐίΐΐίοηεδ ιιγ&ϊ ρνοχΐ- βδ^Τι 1 *" 
ιηίΐδ , αε ίπίεδίίΐδ ΙιαβεβίΐηΙ:. 2 Εΐ ιιιβίΓίδ αιικίεηι ιΐδΐι Μίίγ- Υ; °• 
Ιεηίεοδ ρΐΌηϊβεΚιηΙ : Μΐΐνίεηίέί νείΌ , δΐϋςαε ΕεδΙ>ϋ, 3^6. 
φΐί 81/Ϊ8 8ΐιΙ>8ί(Ιΐο )άχι\ νεηεΓ&ηΙ , εεε^επι φίκϊεηι Ιειτα 
ροίϊεβαηΙιΐΓ : ίΐΐ ίΐίπιη ίεΓΓίε ραΓίειη ηοιι ηια^πΕίιη , ηιΐίε 
είΓοπηι 03.51Γ3. 6Γ&1 , Αΐΐιβηΐβηδθδ ίη 3ΐΐ£ΐ ροΙε«ΙειΙε Ιιαβε- 
1>αηί. 8εά Μ&ΐεα ■ρΓοτηοηΙοΓίιηη , ίρδίδ εΓειΙ ροΐίιΐδ ιΐίΐτίϋΐη 
δίαΐίο, εΙ Ιοεαβ ιηεΓε&Ιιΐδ. Αίητιε βεΐΐιιιη αά Μίΐγίεηεη 

Οαρ. 7• ΡβΓ ίύβιη Ιια^αδ ίεδίΗίίδ Ιεητριΐδ, Αΐΐιεηίεηδεί» 
ίη Ρείοροηηεδίιιη εΐίαπι 1π§ίηΐ3. ηανεδ , εΐ Αδορίυιη 
Ρΐιοπηίοιιίδ βΐΐιιπι , βαηιηι οίαεεηι ηιΐδθπιηΐ. Αεπηιαπε* 
εηίηι β08 οΓ&νεΓαηΙ , υΐ £ΐ1κ[ΐιεπι Ρηοπηίοηΐδ νεί ίιΐΐαπι , 
νεί εο§ηαΙιιπι , (Ιαεείϊΐ αά δε ππΙΙεΓεηΙ. 2 Ηίβ αιιί3ΐη ηανεβ, 
ΟΓαηι ηιατΐΐίηΐέΐιη 1ε§εηΙεδ , 3§γι Ι^εοηίεί ορρΐάα άΪΓΐ- 
ρυεηιηΐ. Όείηάε νεΓΟ Αβορΐιΐδ ηι&ϊοΓειη η&πιιη η&νίαηι 
ρατίειη θοηιιιιη ΓειηίδίΙ, εΐ ίρδε εαιη άαούεείιη Ν&η- 
ραείιιηι ίνίΐ. Ροδίεα νείΌ , εαιη ίτεηυεηΐεδ Αεαπιαηαιη 
οορϊαδ ενοο&δδεί , (Εηί&οΐΐδ βεΐίαπι ίηίαΐίΐ. 5 ΕΙ οαπι ηα- 
νίουδ ρεΓΑεηε1ουηιηανί§ηνΐΙ;, εΐ ρεάεδίΓεδ εορίβε 3§πιιη 
ναδίββαηΐ. 8ε(1 ειιηι (Εηίαάοε δε ϊρδί ηοη ι1ε(3εΓεηΙ , ρε- 
ιΐίίαίιιπι φΐίςίεπι (ΙίπιΐδίΙ , ίρδε νείΌ ίη Γιεαεοχίεπι ηα- 
τί§ανίΙ, δυίδηαε εορϋδ ίιι ίειτειιη εχ ηανίΒιΐδ &ά Νεηεηπι 
εχροδίΐίδ , <1ηιη δε Γεεΐρίΐ: , ειιπι ίρδε , Ιαιη εΐίαιη ρ&Γ& 
φίθειίαηι ε]υδ εορίίίπιιη &1> ίΐΐίυδ τε^ίοπίδ ίηεοΐίβ, ααί 
«ά ορειη δϋίδ ΓεΓεηάΕΠί ιιηϋς[υε εοηνβηεΓαηΙ , εί α ραυείδ 
<^υίΙ)Πδ{1αηι ηιϊΙίΐίΒιΐδ ρΓ3Βδί(1ίαΓϋδ 0ίε4ίΙιΐΓ. ΡοδΙεα νειο 

Ο; χα/ »ΛρατλίΗ7αι Η. — 3• το» μιι νιζοι Β, Ο, Ρ, Ο, Η, Ι. - «οτ#ί 
ί' νχ\ιυ<τΑ( Ό. - αυτοί (τ{ οπί.) Ρ. - αυτοδι τι ξι*αβ. €, Ό, Ε, Ι. 

Β 2 ι 2 ΤΗϋΟΥϋΙΒΙδ ΗΙ5Τ. III. 7 . 8 9 . ίο. 

Β β ιι. - Αίηεηίεηδεδ , εαηι δποΓαπι οαοΙανβΓα α ΙιεαεαοΙϋδ ίκΐε 

Γηί 4^* ριιΜίοβ. ίηΙβΓροδίία Γεεερίδδεηί , (ΙίδοεδδθΓαηΙ;. 

οι 3 ηιρ. £ ΑΤ % Ι1(β§αΐί νεΓο ΜίΙγΙεηεεοΓηηι , αυί ίη ρήπια ηανί 

ν. ο. 8ραΗαπι ιηίδδί £αει•αηΙ, αηειηαά'ϊηοά'ιιηι ίρδίδ ΓιαεεάΌΒ- 

3 2 6. ιηοηϋ άίχεΓαηί, πί Οίγιηρίαιη νβηίΓβηΙ,'υΙ εεείειι (μιο^αε 

δοεϋ ίΐΐίδ ααίΐϊίίδ οοηδαΙίαΓβηΙ, Οίγιηρΐαηι ίνεπιηί. 2 ΕΓαΙ: 

3ΐιΐ6Πΐ01γπιρίΗδ , αυα ϋοηεηδ , Κηοόϋηδ, ίίεπιηι νΐοβΓαί. 

Οαηκιαε ροδί δοΐειηηεηι ίΐΐϊιΐδ £εδΙί εεΙεΟΓαΐίοηεηι ίη εοΐ- 

Ιο^αίιιιη γεηίδδεηΐ , ίη Ιιαηε ηιοάαηι νει-οα ΓβϋθΓαηί. 

Οαρ. 9• » ΪΝδΤίτυτϋΜ , οπίου αρυά Οτθεεοδ ηιοΓίουδ 
6δΙ ΓβοβρΙππι , νΪΓΐ ϋ-αοθάδεπιοπϋ , δοείίαηε , ηοδ ρΓοδβ 
ηαίίΐεπι ηονίιηιΐδ. (^ηί εηίιη Γεείρίαηί ίΐΐοδ , ψΛΪ ίη οεΐΐίδ 
άείίείαηΐ , εί ριίοΓειη δοείείαίεηι Γβΐίηα^ααηί , ηϋαΐεηηδ 
φΐίάεηι αΐί^ααηι ηίίΐίΐαΐεηι εχ ίΐΐίδ ρεΓείρίηηΙ , βαίβηυ>8 
τΙΙθ8 οαιτοδ ηαοεηΐ. δεά* οαηι δαρειιοπιιη αιηίεοΓαηι ρΓο- 
εΙίίοΓβδ βδδβ εχίδίίιηεηί;, βοβάβπι ίιηρίΌΟΟδ β8ββ εΐαεαηΐ. 
3 Αίαηε ηεεε ορίηίο ηοη βδΐ ίηί(ηια , δί ει ίΐΐί , εμαί <3είι- 
οίαηΐ , εί ίΐΐί, α αηίοηδ άείεείίοηεηι £&εήιηΙ, ίηΙεΓ δε 
δίηΐ; νοίηηίαίε, οεηενοΐεηίίαψιε ρ&Γεδ , εί δβΙΙίοο αρρα- 
χαϊιι 3.0 νίΓίοαδ εεερίίΐΐεδ , ηεε η11α)ηδΐα (1ε£εεΙίοηίδ ρ&αβα 
δηοδίί. (^αοά 1 ίη ηοοίδ , εί Αΐηεηίεηβίοηδ ηοη £υϋ 
^ααηιοΐ)Γειη ηε οηίφίαηι ήηρΓοοί εδβε νίάεαηιηΓ , δί , 
<;αιη ραείδ ίεηιροΓε αο ίρδίδ ηοηοιίίίεε ΐΓαεΙαΓεηιηΓ , ίη 
ρεΓίεαϋδ άεηείηιαδ. 

Οαρ. ίο. » Ριϊιηηπι εηίήι (Ιε^ιίΓε, εί ηοηεδίο , ρΓδθ- 
δειΊίηι εαηι ρείαηιηδ ηΐ ίη νεδίΓαηι δοείεΐαίεηι ηοδ ιό- 
είρίαΐίδ , νει-οα £αείεηιαδ , αηία δείηιηδ , ηαΐΐαηι ίΐηιίείΐίαηι 
εοηδίαηΐεηι ίηΙεΓ ρήναΐοδ εοηείΐίατί, ηηΐίαιηαηε δοείε- 

ΟΙίαρ. νίΠ. Ι. ττρΕο-ζπί Μ/τ. Ρ. - »αρ«ιναι, (ότν. V Γβίοΐΐοΐΐίί) Ε. - α 
[τψ οτη.) Ολ. Ο, Η. — 2. ικ λογνς Ο, Ι. 

€1ιαρ. IX. ι. το τί» χα$ί7τ«ί (ο 8. <ο, αϊ. τη.) €, Υογ. χχια ΙεΙΐΓβ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ξ. *'. θ'. /. ίο 

υςερον υπο σπόντας τνς νεχρας απόπλευσαν] ες οι Αθηναίοι 
πάρα των Αευχαδ'ιων εχομισανιο. 

Κεφ. η. Οί <?ε «ν) της «ζ!Γξώπ-«ί νίαίς εχπεμφ^εντες 
Μιτυληναιων <&οεσ£εις> ως αντοίς οι Ααχεδαιμονιοι ειπον 
Όλυμπ'ιαζε παρείναι , 07Γώ>£ φ) οι άλλοι ζνμμαχοι αχ*- 
σανίες βχλίνσωνίαι, άφιχνννΊαι ες την Όλυμπίαν. 2 ι?ν 
Λ χ Όλυμπτιας, η Αωριενς 'ΡοΛος το^Τίρον *Ί'/χα. ^ 
επειδή μετά την 6ορ7«ί' χατεςτισαν ες λογας, είπον τοια^ε. 

Κεφ.&'. ))ΤΟ μεν χα&ίσΐώς το7ς Ελλησι νόμιμον, 
ω άνδρες Ααχε δαιμόνιο ι , ^α/ ζυμμαχοι , 'ισμεν. τχς γαξ 
άφισίαμενας εν το7ς πολεμοις, )(α\ ζνμμαχιαν την <&ξΐν 
απολείποντας , οί ίΓίξααδίΌ/, χαΒ•" όσον μεν ωφελανται, 
εν η^ονη εχασί' ψομ'ιζονίες <£ε είναι <&$ο£οτας των (υτ^ρτα 
φίλων , χε'ιρας ηγννται. 2 ^ οι/χ α^ιχος αυτή ή αίζίωσις 
ες-ιν, ε) τυχοιεν ην^ος άλληλας οί τε άφισ/αμενοι , χ<*\ άφ 
ων ^ιαχρίνοινΊο, 'ίσο* μεν τη γνώμη ον/ες >(α) εύνοια, αν- 
τίπαλοι <Ρε τη παρασχευη κ& δυνάμει , <&ροφασις τε 
επιεικής μη^εμ'ια ύπαρχοι της άποσίασεως' ο ημΊν τε χα) 
Ά&ηναίοις ηχ ην. μη£'ε τω χείρας Αοζωμεν είναι, |2, εν 
τη ειρήνη τιμώμενοι υπ' αυτών, εν τοΊς £εινοΊς άφισ]αμε$α. 

Κεφ. ι . » Π&ρ) γαε τ« £ιχαιχ χαι αρετής Ότοωτον 
άλλως τε χα) ξυμμαχίας £εομενοι , τ*ς λογας ποιήσο- 
με$α' εϊ^οτες ατε ώιλιαν \£ιωταις βέβαιον γιγνομενην , 

λ Μ. ΒαβΙ, ρ. 15 , οί 3ΐι 1ϊοα <3ε χ.χππχ*<, 1Ϊ5βζ κο&υ••Γ. - « (αιβριι 

ΟΠ1. ) Λαχ.ίί. Ο; Ε άοηΐΐε αιδμ! 8. 1. αϊ* τη. - ιι τοίί »ολία<ο<5 Η. - ϊοαί- 
ζο»τα< Ε. — 1.. »ρ•φ*β-<ί δι Ι. - ύτα^ί» Ε; υταρχί» (ο« 5, κ) Ο. - ό ιί,απ (τ« 
ΟΠ). ) Ό , Τ , Ο } ό ιφ^ ί,μιι ^ Α^ηπαοκ Ε. 

ΟΗαρ, Χ. ι, χ, ίις νίί» Ο. - ία αλλ*λ*ί 7<7»•. Ε. - τ* αλλβ ό/*βίοτ. Ο. ΐ4 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. \. ιά 

ατε κοινωνίαν πτολεσιν ες «/«ν, ει μη μετ αρετής <Ροκα- 
σης ες άλληλας γ'ιγνοινΊο , κα/ τάλλα ομοιότροποι είεν. 
εν γάο τω £ιαλλασσον\ι τγις γνώμης κα) αί διάφορα) 
των έργων κα&ισ\αν\αι. ημ7ν <Ρε κα) Άΰηναίοις ζυμμαχία 
εγενείο πρώτον, άπολιπονίων μεν υμών εκ τ5 Μηδικά ττό- 
λεμα , παραμείναν! ων <Ρε εκείνων πτοοςτά υπόλοιπα των έρ- 
γων. ° ζυμμάχοι μενιοι εγενομεΰα «κ-, επ) κατανάλωσα 
Των Ελλήνων , Ά&ηναιοις , α'λλ', ε<& ελευθερώσει άπτο 
τα Μ»ίδΓ« , τοις Έλλησι. τζα/ μέχρι μεν άπο τη 'ίσα υφαν- 
τό , Έ-οο&υμως ίίπομε&α• επειδή <Γδ εωρώμεν αύτας την 
μεν τα Μίί<Α< εχ&ραν άνιεν]ας , την £ε των ζυμμάχων 
Ααλωσιν επαγομενας, ακ ά£εεϊς ετι ημεν. αδύνατοι VI 
οντες καθ \ν γενόμενοι , ^ια ^τολυ^ηφίαν , άμΰνασ&αι 
οι ξυμμαχοι , ε£αλω&ησαν , <πτλγ\ν ημών ^α/ Χ'ιων. 5 ημείς 
£ε , αυτόνομοι <Ρη ονιες ^α/ ελεύθεροι τω ονόματι, ζυνε- 
σίρατευσαμεν. ;£*} (&ισ]ας ακετι εϊχομεν ηγεμόνας Αθη- 
ναίους, (πταρα^ειγμασι τοΊς <&οογιγνομενοις χρωμενοι. ου 
*γα^ εικός ην , αυτας, ας μεν μεθ' ημών ενσ^τον^ας εποιή- 
σανΊο , κατασ] ρε^ασ^αι , τνς βΓδ υπολοίπας , εί ποτέ αρα 
ε^υνηθησαν , μη £ρασαι τατο. 

ϊ) Κεφ. ια. Κα/ ε) μεν αυτόνομοι ετι ημεν άπαντες, 
βεβαιότεροι άν ημΐν ήσαν μη$εν νεωτεριεΊν υποχείριους £ε 
Ιχοντες τους πλειους, ημίν <Γδ άπο του 'ίσου ομιλούντες, 

ί<""1. αί ί"/αφ9•ορα< Β. - αιτ. μη» ΰμων 6ί (Ι'αρΓ^δ ΟΟΓΓ. ημών Ε. — 3• ιτι 
{χαταβ. 1. αϊ. τη.) δνλωιπι Η. - των "Ελλ. το/ί Α&^νάίο/ί Ο. - τ« Μ^ίχν 
ϋ, Ι• - τ. Έλλ^σ-ίΡ Ι. - «κ αίίΛί ετ/ Ο. — 4• αμννκτ&αι Ο, Η. — £. ταρα- 
δίίγμΆτι (ί 8. 1.) Ο. - τ. προτγιγνομαοις €. - ίβ-ττονίν* Ό. 
.Οΐβ,ρ. XI. ι. το ττλίίον >;<$>7 »?χον Ώ. - (ίτ/ θΐη•) μονν Ό } Ι. — 2. αντςτ. ΤΗυΟΥϋΙΟΙδ ΗΙδΤ. III. ίο. ιι. ι5 

ίαίειη βπηαπι ίηΙβΓ είγίΐαΐεδ ιιΐΐα ίη Γβ ηεπ. , ηίδί δΐηΐ Βεΐι. 
ίηΐεΐ' »€ εαιη ϋΐαηίΓεδία ΥΪΓΐιιΙε ; εί ίη είείεπδ Γβύαβ Λ *°?' 
ιηοπιαι δίαιΐ1ίΙα<1ίηε εοηββηίίαηΐ. 2 Νβηι ίη αηίιηοΓαηι ^:Τ! Ρ * 
(ϋδοοηΐίίΐ ίαείοπιιη εΐίαιη θΐγείδΐΐαδ εχίδΐΐΐ. Εΐεηίιη δο- ^• °- 

V 8ΓΓ. 

είεΐαδ ίηΙβΓ ηοδ 61 Αΐΐιεηίεηδεδ ρΓΪηιαηι εδί ίηίΐα , ηυηιη 326. 
τοδ ηηίαειη α οεΐΐί Μεοΐΐεί βάιηίηίδίΓΗΐίοηβ αίδεεδδίδΐϊδ, 
ίΐΐί νεΓο ίΐ(1 ϊΐΐίαδ οεΐΐί Γεϋ^υΐαδ ρεΓδε^αεηάαδ ρεπηαη- 
δβΓαηΙ. 5 δοείείΗΐεηι νείΌ Γεείπΐϋδ , ηοη ευιη Αΐηεηΐεη- 
δίοηδ , ηΐ Οτεεεοδ ίη Αΐΐιεηίεηδίαιιι ροΐεδίαΐεηι Γεάίβεΐ'ε- 
ππΐδ , αϊ εηηι Οτδεεΐδ , αϊ Οπεεοδ 3. Μεάοηιιη αΌιηΐηίΐΙη 
ΙίοβΓαΓβηιαδ. Ει ςμιαηκίίιι α,ηΐίίειη 6Χ *<ϊ η ο Γβοαβ ρΓΣε- 
ΓαεπιηΙ , αΙίΐεήΐεΓ δεηααϋ δυηιαδ : δεά 1 ροδίηηίΐιη αηίηΐίκΐ- 
νεΓίίηιιΐδ , ίρδοδ ίΐίαιη ςηκίειη εαιη Μείΐο δίηιαίίίΐίειη 
Γβηιίδδίαδ εχειεεΓε , δοείίδ γεχο }ϋ§ππι δβΓτίΙηΐίδ ίιιιρο- 
ιιβΓβ , Ιαηε ηοηαηιρίΐηδ δίηε ΐίιηοΓε ίαίιηηδ. 4 δεά 1 ουηι 
ριορίει* ιηα1ΐίΐα(1ίηεηι εοηιιη , φύ Ιιπε ίΐε Γε εοηδηΐ- 
ίαΙαΓί , εΐ δεηΐεηΐίαιη ΙαΙαπ επιηΐ, ίη ηηηηι εοεηηΐε» 
ϊρ8Ϊ3 ΓεδίδίεΓβ ηοη ροδδειηαδ ; οηιηββ δοεϋ , ρΓθΒίεΓ ηοδ 
εΐ Οΐιίοδ , ίη δεΓγίΙιιΙεηί δαηΐ Γεςίαείί. 5 Νοδ νεΓο , ςυί 
ηοδίή ]μυ'\& ειαηιοδ, εΐ ϋοειί , ηοηιίης άυ,ηίαχαΐ , πά 1>ε1- 
Ιαηι άπα εαιη ίρδϊδ ρΓοΓεεΙί δΐιηΐϋδ. Νεε αηιρίίαδ ^αοε» 
Αΐηεηίεηβεδ η&οεοαηιπδ ήάοδ, <^αία Γεπιιη αΙ> ίρβίβ αηΐε 
§εδΐ£ΐΓϋηι εχειηρίίδ ηΙεβαηιηΓ. Νεε εηίηι γεηδίηιϋε νί- 
(ΙεοαΙαΓ 7 ίρβοδ ί1]ίδ ςηίάειη δετνίΐαΐίδ μι§υηι ίηιροδίιίδδβ , 
φΐοδ ίη εαικίειη ίοεάειΐδ δοείείαίειη ηοοίδειιιη ιεεερεΓβηΙ ; 
09ΒΐεΓίδ γείΌ , δί ίοΓίε ιεί ρεΓ3§εης1ίε ίαεαίΐαδ ίρ$ίδ αΐί- 
^ηαηίΐο οίΓειτεΙηΓ , ίά'ειη ηοη εδδε ίίίεΙυΓΟδ. 

Ο αρ. ιι. » (^υοά δί οιηηεδ «κΐΐιηε Ιϊοεπ , ηοδίπφίο 
)ηιίδ εδδεπιηδ ', Λε ίρδΟΓηηι ίκΐε ηοΙ)ίδ ηιΐηυδ εδδεί ΛαΙ)ί- 
Ιαιίίΐαηι , ίρδΟδςιιε ηΐηίΐ ηονί ιηοϋΐϋΓΟδ Γαεΐΐίαδ εΓΟίΙειβ- 
ηιαδ. ^αιι1ϊ1 λ^εΐΌ ρίειοδ^ηε βοοίοηιτη δΐιΙίε^εΓίη* , δ© 
ηοβίδοηηι δεο^ηο αάΐιαε ]αιε γίνειε , εοδ γεΓίδίπιίΙε εδί ι6 ΤΗϋΟΥΓ)ΙΌΙ5 ΗΙ5Τ. III. η. 

ΐικίί^ηίαδ €586 ΙαΙαΐΌδ ; 64; ειιηι πι^ογ ρ»Γ8 ]αιη 111x5 εε- 
Ροίορ. ύ&ϊ, ηο8 δοΐοδ ιΐ8 εΐιαιη ηαη6 εχεεηα&π : ρΓ8686ΐΊιιτι φΐια, 
οΐγπιρ. ο[ΐιο ηια§ίδ ίρδοηιηα ροίεηΐία ηυοίκΐίε εΓεδείί, ηοδ εΐίαηι 
ν 8 ^ 1, οο ηΐθ§Ϊ5 α ο αΐϋδ (ΙεδείΊηιιΐΓ. 2 δεα 1 ιητιίαί ηιείυδ ίεηυαίίΐαδ 
^ Γ • θοείεΐαΐεπι δοΐα ί&είΐ ήΜεΙεπι. (^ιιί εηίπι αϋφΛκΙ ρΓεείεΓ 
}ιΐδ £α66Γβ νιιΐί , ϊ$ ίατηβη , ψιΐΆ νίιτίοιίδ ηοη ρΓδθδίαΙ , &1α 
&116ΓΟ ίηνεκΙεηαΌ οΙεΙειτείιΐΓ. Νοδ νείΌ ηιιΐΐα β\ιά άβ 
οθ,αδίΐ αο ΑίΗβηίβη8Ϊΐ)ΐΐ8 Ιίοέπ Γείίεΐί δυηιιΐδ , ηίδί φΐαΙε-< 
ηιΐδ α(1 ίιηρείΊηπι ψΛ,σετβηάιπη , εΐ δρεείοδο νεΓΟοπιηι 
ρΓΒΒίεχία , βί εοηδίΐίί α§§Γεδδίοηε, άοίοςιιβ ροΐίιΐδ , ηααιη 
■νίΐΊΐΐηι οοηα&υ, , τεβ οοΐίηεή ροδδβ ίρβίβ νΐάεοΕαιίατ. 
δΐηιαΐ εηίηι ηοε εΐίαιη ΙεδΙίηιοηΐί αΓ§υιηεηΙο ιιίεΙ>αηΙιΐΓ, 
δοείοδ , ηιιί ίοΐεπι )αι•ίδ αε αυείοηίαΐίδ 1ιει1>βΐ3ειηί; , αά εαη- 
(Ιεπι ηιίΐίΐίβ,ιη ευηι ίρδίδ ηυηηΐΜΐη υΙΙΐΌ ρΓοίεεΙπΓοβ 
ίαίδδε , ηίδί ίΐΐί , φΐίοιίδ Μΐυηι ίη£εΓεοβηί , αΐίηιιοα 1 §ι•α- 
νίιΐδ ρεεεαίηιη εοηιιηίδίδδεηΐ;. δίπιαΐ εΐίαηι ροΐεηΐίδδίηιοδ 
ςυοδ^αε εοηίτα ίηίίι•πιίοΓε8 ρππιιιιη βεεππι ααΌΊιεεοαηί , 
υί εοδ ίρδοδ εαηι αά εχίτεϊηπιη ΓεδείΎαδδεηΙ , απιριιίαΐίδ 
είΓεαπιεΐδίδ^πε Γείίερίδ, ίπιΙ>εεί11ίοΓεδ άά εχρη£ηαηα!ηιη 
η&οεΓεηΙ. ζ)ιιο£ΐ δί α ηοοίδ ίηίΐίυπι αΊιχίδδεηί, εμιοηίαηι 
οιιιηεδδοεϋ δ«»δ αΌηιεδΙίεείδ νίΓεδ ίκΐΐιιιε ΗαοεοαηΙ , ςτιο- 
ηίαπι εϋαηι αρικϊ ηαοδ εοηδίδίεΓε ροίει^ηί;, ηαικί ραιίΙεΓ 
€08 δαΙ>ε§ίδ8€ηΙ. 3 <2υίηεΙίαιη ηοδίτα εΐαδδίδ ιηείηιη αΐί- 
«πιεηι ίρδίδ ίηειιΐίεβαΐ , ηβ ίοΓίβ ίη αηπηι εοαεία , εί βιιΐ 
νσοίδ , ,αηϊ α1ίεαί % α1ϋ αφυηείίΐ , ρειίευΐιιιη ίρδίδ εΓεαΓεί. 
Ρβρίίηΐ6ΐίαηι βχ ιπιτηιηβηύ 8βΓνίΐιιΙί8 ρβτίοιιΐο εναδίιηυβ «. 
^υία ίρδοιαηι ροραίιιιη , εΐ Γείρυβίίεεε ρήπείρεδ , <^υί 
ρεΓρεΙυίδ νίείΙ>υ8 ία ΙιοηοΓΛαδ εοηδΙίΙυαηίαΓ, ββτηρβΓ 
€σίίηιΐί8 βί οΙ>δει•ν&ιηιΐδ : ηεε Ιαιηεη <τίιχ νίάεΒαιηιΐΓ ροδδε 
ίη βοάβτη 1'ώβΗαύ8 8ΐαΙιι ρβττηαηβΓβ , ηίδί Ιιοε βεΐΐιιιη 
οοιιίΙ&Ιαηι εδβεί : ψιοά οοη)ϊοΐβΙ)ατηιΐ8 , υΐεηίεδ εχεηιρίίδ 
^εταηι, ^ιιαδ αΐϋδ ΓερεπιηΙ. 

%Αλζ7Γωτίρον ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ια. τ - 

χαλεπωτερον είκοτως εμελλον όίσειν , κ&\ προς το πλείον 
ί\£ϊ\ είκον > του ημέτερου ετι μονού άντισουμενου' άλλως 
Τί , ^/ Όσω £υνατώτεροι αυτοί Λυτών εγίγνοντο , ^ 
ημείς ερημότεροι. 2 το Λ αν)\τταλον £εος μόνον πιστον ες 
ξυμμαχίαν. ό γας παραζαινίιν τ\ ζουλόμενος, το, μη προέ- 
χων 3 άν επελθεϊν αποτρέπεται, αυτόνομο! τε ελείφ^ημεν 
« </Υ αλλο τι η όσον αύτοΊς ες την άρχην ευπρέπεια τ* 
λογού, ^ γνώμης μάλλον εφο^ω η ισχύος 3 τα ποάγ- 
μ.ατα εφαινετο καταληπτά, αμα μιν γαο μαρτυριω 
εχρων}ο 3 μη άν τους γε Ίσο^φους ακον}ας 3 ε) μ^ τι η^ικαν 
οις επηεσαν , ζυστρατευειν. εν τω αυτω <Ρε ^α) τα χ,ρά- 
τιστα επί τε τους υποδεέστερους πρώτους ξυνεπηγον , 
%α) τα τελευταία λιποντες 3 του άλλου πίριηρημενου , 
ασθενέστερα εμελλον εζειν. ε\ <Ρε άφ* ημών ηρξανίο, εχόν- 
των ετι των πανί ων 3 αυτών τε )σχυν 3 χα) προς ο, τι χρη 
ςτίναι, ουκ αν ομοίως εχειρωσαν)ο. ί το', τε ναυτικόν ημών 
παρείχε τίνα <ρό€ον , μη ποτέ , καθ εν γενόμενον 3 η υμ7ν, 
ν αλλω τω προσθεμενον 3 κίν^υνον σφίσι παράσχη' τα ££ 
%α\ απο θεραπείας του τε κοινού αύτων %α) των αεί προε- 
ς-ωτων περιεγιγνομεθα. η μίντοι επιπολυ γ αν ε£οκου- 
μεν £υνηθηναι 3 ε) μη ό πόλεμος ο£ε κάθε στη , παρα&η,- 
μασι χρωμενοι τοΊς ες τους άλλους. 

Μ ο»ό» ίιοί τ<γο>• ιιι ξ. Ο. - αυτ. η ί\ηφ% (μ ι, Ε. - ιτ. (α 1Π4Γ§. ζαά. τη.) 
χοιταί Ό. - ξυ>τ?ΑτΙυιιν 0,1.- £τ < τ•τ «τα>τ«ι Ε. - ιχιι ( ρ• οω. ) <τ*»το Β• 
— 3• <Γ Φ' <Γ ' »*Ρ*97.οί Ρ. - ατο τ>ΐί ^ίρατίίΛί Ο , Η. - ικ τ\α αλλνί Ο. 


^ ϊ8 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. φ'. ιγ. 

» Κίφ. ιβ . Τις ουν αυτή η φ/λ/α ίγιγνίτο, ίι ίλίυ- 
&ίρια ττιστη , ίν η πάρα γνωμην αλλήλους υττί^ίγομώα, 
?&Ι οι μίν ί\μα.ς ίν τω ττολίμω &ί£ιοτίς ί^ίραιτίυον , 
ίιμίϊς <Ρί εκείνους ίν τη Ησυχία το αυτό ί7τοιουμίν % ο } τι 
το7ς άλλοις μάλιστα ίυνοια ττ'ιστιν βίζαιοΊ 3 ϊιμϊν τούτο 
ο ώο£ος Ιχυρον τταρίίχν <Ρίίΐ Ίί το<ντλίον η Ομιλία κατδ• 
χρμινοι , ξυμ,μαχοι ημίν )(Φ\ όττοτίροις &ασσον τταρασχοι 
ασφαλίΐα 3-οασος , ούτοι προτίροι τι ιψή τταρα&ησίσ&αι 
*μίλλον 3 2 ωσΤί 3 ίί τω ^οκουμίν ά^ιχίΐν 3 ντροαποστάν- 
Τίς £ια την ίκάνων μίλλησιν των ίς ημάς £ίΐνων , αυτοί 
ού% άν\αναμί'ιναντίς σαφώς ίΐ^ίναι , ίϊ τι αυτών ίσται, ύ% 
ορβως σχ.07Γί7. ύ 'γαο δυνατό) ημίν ί% τόυ Ισου ^ αντ- 
ίττιζουλίυσαι %α/ άντί^άτιμίλησαι , τί ί&ίΐ ημάς ίκ του 
όμοιου ί7Γ*ί%ί'ινοις ίΐναι ; ί7Γ Ιγ,ί'ινοις <Ρί ον/ος άί) του ίττι~ 
χίΐρίϊν 3 ^ Ιφ- ήμιν ίΐναι £ίϊ το ττροαμυνασ^αι, 

Κίφ. η. » Τοιαύτας ίχρντίς ττροφασίΐς ΐ{α\ αίτιας 3 
ω Αακ,ί^αιμονιοι , >(α\ ξυμμαχοι , άπίστημίν , σαφύς μίν 
τοΊς άχ,ουουσι γνωναι ως ίίχοτως ί^ρασαμίν , ίχ,ανας £ί 
ήμας ίκφο&ησαι, %α} ττοος άσφαλίίαν τίνα τρί^αι- βαλο- 
μίνους μίν κα\ πάλαι, οτί ίτι ίν τη ίϊρηνη ίττίμ-\αμίν 
ως υμάς 7πρι αποστασίως , υμών <Ρί « 7τροσ£ί%αμί- 
νων 3 χ,ωλυ&ίντας' νυν <Ρί 3 Ιττίΐ^η Βοιωτοί προΰκαλί- 
σαντο\ ίύ^υς ύττηκουσαμίν ^ Ινομιζομίν άποστησίσ^αι 
διττλην άττοστασιν , αττο τί των Ελλήνων , μη ζυν 

Οίαρ. XII. Ι. ίγιγ» πΐΓΐ η ίλιυ^ιρια. Ρ. - ο/' μιν ίιμχζ Ε. ~ ό $ΐ η τοιι 
α\\οις Ο, - ιυιοια τΐ4ςοΊ Ό. - ^αι ίί (τ£ 8. ίί , αϊ. ΤΤΙ.) Ο. - ζυμμαχοι £<να< Ε. 
- αν. Ταρσοί Ο, Η. - ντο/ και ττροτίρο/ τ/ Ι. — 2. τβιν ας ημαι δικών €, Έ , Ο, ΤΗΌ0ΥΏΙΌ15 ΗΙδΤ. III. ι*, ίο. ι$ 
Οαρ. 12. (^αίεηαιη ί§ίΙαΓ θΓ3ί ηεεε ηάεϋδ αιηίοίΐία , Βοΐι. 
ααΐ βηηα ΙίυεΓίαβ , ίη ηαα αΙίεΐΊ ΒΐΐεΐΌβ ίΐΐΐεηίβ αηίηιίβ 3 η.4." 
ΓεείρίευΑίηυβ ? Εί ίΐϋ ηακίειη ίη 1>ε11ο ρκε ηιεία ηοοΐβ δ^ΓΐΓ 
ΜατκϋβΟίΐηίαΓ , ηοδ νείΌ Γεβιΐδ ραείΐΐίδ κίειη νίείδβίηι Υ• °• 
ίρ5Ϊ5 &είεοαιηηδ ? ΕΙ ηυο<1 &1ϋβ ηά'εηι εοηηηηαΐ , οε- 3ι6. 
ηενοΐεηΐία , ίη^απηι , ηοε ίρβιυη ΙίιηοΓ ηπηηιη ηοοίδ 
ρΓΒΡδΙαΒαΙ : ιηείυαηε πιβ§Ϊ5 , ηααηι Εΐηήείΐία Γείεηΐί , ίη 
δοείεΐαίε ρεΓβΙίΙίιηηβ. Εί υΐΓΪ3 ΐπηηαηίΙα5 ρειίεαίί »α- 
ά&είαηι εΐΐία3 6ΓαΙ ρΓβεοίΐιΐΓβ. , ηί εΐίίηη ρΐΊθΓ63 αΐΐηιικί 

ρΓίΕίβΓ )υ5 ΓϋΟΐΐΙΓΪ 6ΓίϋΐΙ. 2 (|)α&Γε 31 ηαί ίη)α5ΐ€ Γ&06Γ6 νί- 

ίΐεηιηι•, ηαοά αηΐε (Ιε£εεεΓΗηϋ3, ρι-ορΙεΓ (ϋΐαΐίοηεηι πιο.- 
Ιοηιηι , ηαίοηβ ίΐΐί ηοβ εΓαηϊ ίαΤεεΙαπ. , ηεε νίείββίιη 
Ιαηΐίβρει* εχβρεείατε νο1αεΐΊΐηϋ3 , άΊιηι ηοβ ίρ5ΐ ρίαυε 
οοσηο3οεΓ€ηιυ3 , αη Βΐίαηί(1 εοηιηι ηεΓεΙ , ςυαε /Όπηίάα- 
δαιηζιέ , 13 ηοη τεείε βεηΐίΐ. Ναηι 5ΐ ρ&η ροίεηΐία ρΐΈβ- 
(ΙίΙί , εί ίηβίίΐίίΐβ ίρ3Ϊ3 ιηιιίαο δίΓαειε , ε Ι νίείδβίηι ίη αΐίαά 
Ιεπιραβ βαβ (ΙίΗειτε ροββειηαβ , α^αίά ορηβεββεΐ, ηοβ, ί^αί 
ροΐεήΐΐα ραυεβ εβδειηυβ, ίη ίρβοπιηι ροίεβίαίε ε38ε ? Οαηι 
νείΌ ίηναοίεηάί £αεη1ΐΗβ ρεηεβ ίΐΐοβ βεηιρει* βίΐ, άεεεί 
εΐίαιη ρεηεβ ηοβ εβδε ρεηειιΐί ιη&1αι*ε νίΐαηίΐί £αευ1ΐαΙεηι. 
€αρ. ι5. » Οηηι ί^ίΐαι*, ΕαεεςΙθειηοηίί , αε βοείί , η«ΐ8 
ΓβΙίοηεβ εί εααβαβ Ιιαοει-επηίδ , άε£εείηια3 ; ςα^ε ηιαηί- 
£ε8ΐ9Β αηκίειη βαηΐ αικϋΐοήοηδ , ίΐ» ηί εο^ηοβεειε ροβ- 
βίηΐ , ηοβ ιηεήΐο Γεοίββε : ναΐίά 1 *© νεΓΟ &ά Ιεπ^Γεπι ηοΙ)Ϊ3 
ίηπιΐίεηιΐυιη , εί αο! είηείεη'ΐαηι , ηί αά αΚ^υοι! βαΐαΐίδ 
ηοδίΓθε ρπεβκΐίιιιη ηοβ εοηνεΓίαηιαβ : αηί νεί )αηιρΓίι1ειη 
Ηόο ίρ8ΐιπι βαοβτβ νοίεοίΐηιαβ, α^αο Ιεηιροΐ'ε ΓεΙιαβ αάΊιαε 
ραείΐΐίβ 1ε§Βΐθ3 αά 1 νοβ ηιίδίηιαδ , θ[αί ο!ε α'είεείίοηε νο- 
οϊδεοιη Η§ 6Γεη ί ; βείΐ βατή /αοβΓβ ρΓοΗίοίίί ίαίηιπ'ϊ, ςαία 
τοβ τεείρεΓε ηοΐαϊδίίβ. Ιαπι νείΌ , ο[υίίΐ Βοεοίί ηοβ αά 
Ηοο βαοίβηάιιτη ρΐΌνοεαΓαηΙ , εοηΓεβίίηι ίρείε οοίεηιρε- 

Η ; τ. ({ ϋμΛί χ.ι»$υ»0* Ε. — 3• ί• V• ΧΛί «* τν *** £' ~ ΚΛ ' ΛίΤίνίμίΑΛηπα 
Ο, Ε, Η, Ι. 2 2ο ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΤ8Τ. III. ιδ. 

β £ΐ1 • Γανίιηαδ. ϋϋρ]ίεεηις[ϋε ΐ^εΓεεΙίοηεηι ηο8 ίαεΙυΓΟδ εχίδΐί- 
»η. 4. ηΐίΐθί»ηυδ , ηηαιμ ^οίάβπι α Οτθεείδ , ιίθ ηηα εηηι Αίηε- 
88. ι. ηίεηδίουδ ίρβοδ ιηαΐείίεϋδ αίηεεΓεηιυδ ; δεοί ιιηα νοίίβοιιτη 
νάιί." ίρ808 ίη ΙίοβΓίαίβιη τίη^ίοαΓβηιηδ : αΙΐβΓαπι νβΓο &ο 
3α6 • Αΐΐιβηίβηδίοαδ , ηε ηοδ ίρδί ροδίεα 8.1$ ίΐΐίβ ρΓοί1ί§αΓβπιιΐΓ ; 
86(1 άβ^βούοηβπι ρηιΐδ ίαεεΓειηαδ , ηιιατη αδ ί11ΐ8 ρβτάβ- 
τβτηυ,Γ. 2 ΝοδίΓΗ. ίβηιεη (Ιείεείίο είΐίιΐδ , ψιατη νοΙΐίί88βτηιΐ8 ) 
ίαεία εδί , εαοπιε ίιηραΓαία. ζ)αο εΐίαιη ηια§ίδ οροΓίβΙ νοβ 
ηοοίδ ίη δοείείαίειη ΓεεερΙίδ αυχίΐίαιη ατιειιη εείειτίιηε 
ηιίΙΐ6Γ6 , η Ι εοηδίεί , νοδ ει ίΐϋδ δηεεηιτεΓε , ηαίουδ βδΐ 
δποοαΓΓθηίΙαηι , εί δίηιηΐ ηοδίίοηδ ιιοοθγθ. 3 ΟρροΓίυηϋαδ 
αηΙεηι φΐαΐίδ ηαηαυειιη αηΐε. Αΐηεηίεηδεδ εηίηι είιηοΓΟο, 
εί ρεεαηί&ι-ηιη ίηιρεηδίδ δηηί αΐΐπΐί. Ιρβοιπηι υθιό ηανεδ 
ραΓίίηι αηίάεηι δηηί είΓεα νεδΐταηι Γβ§ίοηβτη , ραιΊίηι 
νβΓο οοηίΓα ηοδ δΐιηί εοηδίίΐαίθε. 4 0|α3χε νεπβίιηίΐε εδί , 
εοδ ηαγίηηι εορίαιη ηοη ηαοϋυΓΟδ , δί νοδ ηαε οβδίαίε 
εηηι ηαν&ΐΐοαδ , ρεάεδίήοηδ^ηε εορϋδ δίηιηΐ ίΐειτιιη 
ίιτυρίίοηεηι Γαείαΐίδ. 5 δεά ααΐ νοδ εοηίτα δε εηηι ίηίεδία 
εΐαδδενεηίεηίεδ ρΓορυΙδαΓε ηοη ροΐεΓαηί, αηί αο ηΐηδα^αε 
ΛίδεεάεηΙ. 6 Νεαηε νεΓο φΐίδρίαηι εχίδίίιηεί , δε άΌηιεδ- 
Ιίεηιη ρειΐεαίαιη ρι-ο αΐίεηί α§ιί άείεηδίοηε δηοίΙηΓυηι. 
Οαί εηίηι £*εδΙ>οδ ρΓοεαΙ αοεδδε νίάεΙηΓ , Ή,αβο Ιατηβη ηίί- 
ΙίΙαΙεπι εί εχ ρΓορίηαηο ρΓεεοεοίΐ:. 7 Νεε εηίηι ( αηεηιαα'- 
ηιοάηηι φΐίδ εχίδίίηιαΐ ) οεΐίπηι ίη Αΐΐίεα §εΓεΙαΓ • } δεεί 
τη Σ*β8&ο , ηηάε ΑΐΙίεα ηΐίΐίίαΐεηι ρεΓοίρίί. Εδί ααίεηι ίΙΙί 
ρεεηηίϋΓαηι ρρονεηΐυδ α δοείίδ , εί 1οη§ε ηι^οΓ εηί, δί 
ίη δααιη ροΐεδίαΐεηι ηοδ τεάε^επηί. Νεε εηίηι αΐίαδ άε- 

ΟΐΆΐρ. XIII. Ι. το/αυταί ιχ. 9Γροφα<τ{<ί , ω Λ. χα< οι ξ. καί αίτιας. Ι^οροη 
^αϊ η'εβί ρεαΙ-έίΓο ρ<ΐ5 ά ηιβρηδβΓ. χαι αιτιαι τηβ 80ΐη1)1β Ιιΐεη ρΐαοβ 

ρτίίδ Λ'ατηϊημίΐ Ρ. -ιτη/χ•\. ως ^ροί ύμας Ο • } ίΐτ. ττρβί υμάς Γ. Ρ έΐοϊΐηε Ια. 

βίοβο Λβ »{•. £ ίΐοηηβ 1ε υιοί εί 1β §1οβε. ΙαΛ Ιεςοη τι^ς <ραο άοηηε Ρ, 
εβί βνΐιίεηιιιιεηί γϊεΐοιίδε, Ανχ ϋεα άο ττροί, Τ1ιαογ<ϋ<ϊε εηιρίοϊε οοηίχ- ΘΟΤΚΤΑΙΑΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. />'. 2ΐ 

κακώς 7Γ0ΐϋι αυτούς μιτ "Κ^ναιων , αλλά ζυηλζυ- 
&ζρουν α,Ύτο τί Αθηναίων, μγ\ αΰτο) ^ιαφΒ-αρηναι υττ 
Ικί'ινων ίν υστερώ , άλλα ττροττοι^σαι. 2 « μζντοι άττοςα- 
σις νμων 3-άσσον γζγίνηται , ^α/ άτταρασκίυος' η ^ 
μάλλον χρη ζυμμαχους <Ρίζαμίνους νιμας , <Γ/α ταχέων 
βοη&ζιαν άττοστίλλίΐν , Ίνα φα'ινϊΐσ&ί άμυνοντίς τι ο$ς 
$ζι 3 )(αι ίν τω αύτω τους ττολίμ'ιους βλατττοντζς. •■ και- 
ρός £ί , ως χ<&ω ττροτζρον. νοσώ τι γα(> έφ&αραται Άθί/- 
ναΐοι, >(α\ χρημάτων ^απανψ νΤας τζ αυτοΊς, α\ μζν ττζρ) 
τί\ν ύμίτίραν ίϊσιν, αϊ <Γ «V νμϊν Τίταχαται. ωστί χκ 
ζικος αυτούς ττίριουσ'ιαν νίω% ίχαν , ϊ\ν ύμίϊς Ιν τω &ίρ*ι 
τω£ί ναυσί Τί ^ στίζω άμα Ιτησζαλι\τι το^ίΰτζρον. 
αλλ 1 ί γ\μάς ουκ άμυνουνται ί7Τΐ7τλίοντας 3 ί άττ αμ- 
φοτέρων άττοχωρϊ\σον\αι. νομισ* τί μι\£ίΐς αλλότριας 
^νις ττίρι ο\κίϊον κιν£υνον ίζίΐν. ω ^άξ £οκίϊ μακράν άττίΊ- 
ναι γι Αίσιος , τγ\ν ώφίλζιαν αύτω ί^υ^ιν Ύταρζζίΐ. " ου 
}ά(> ίν τί ΆτΊικη ίσται ο πολίμος, ώ; τις οίιται , αλλά 
£ΐ ί\ν η Άτ7**»ί ωφίλίΐται. ίστι £ί των χρημάτων άττ ο 
των ξυμμαχων η ττροσο^ος 3 )(α\ ίτι μί'ιζων ίσται, ί) 

ΠΠοΙΙεπίοηί •(. »( βχϊΐΜα. 1)18 , 3 , 68 , Ι ; «; ΣιταΛχ»»» , »ς Φαρτβ.*^, 3 » 

68, ι. •ί Α£ι><$Ό» 8, ΐ03• Αιι τββίβ \ε η'&ί ραδ εηοοΓβ οοΐΐαΐΐοηηό 1β 
ΙιαΐΙΐειηε Ιίντο, ςαί' αα Η «ι <3β •« «Ιοηηε ροηΐ-οΐι-β α. Χεηορίιοη α <ϋΐ 
(νον'. Ι,εχ. Χβη.) •'< το φρνριο». νογ. \~ϊξοτ, Ηοο§βΛν. Πιοιη. Μ&§. 
είΐαηοίε άβ Οαάβηά.-κ«λοθί»τίί Ο; χ•λυ&ί>τίί Ε , Ρ, 6.- ϊ»γ }' ηγμ3*Ρ. - 

ξοχχαχβί (οι 3. •*, βύΚΪ 7 . 771.) ϋ. - σμιιλίϋθίρνι Ε. - τρο (β- 5. 1. αϊ. ΤΠ.) νοιηται Ε. — - 
2. ^ μ«ι τι ατο»1*β•<ί Ώ, Ι. - φα/τοΐίτ^ί Ο , Ε. — 3• «φ^*ρατ£ Ο, Ρ; «φ^β- 
ρατί (αι 8. 1.) Ο.- ύφ' ί/Α/>' , βΐ ΠΐαΓ§. α/. »ι. «φ' ΰίΑ*» Ό, Ι; £ψ' ϋ,αι» Ε^ 
οι ί' όφ' *ιμη Γ. — 4• »ίζ* (*("* Οίη.) Ώ, Ι. — 5• οιλλ* 1 ό.»Λ{ Β, Ο, ϋ, 
Ε, Ρ, Ο. - ι» (β»' 8. 1.) ακ,φοτίρ•» Ο. — 6, τομιτιι τι Ε. - μ>ιί>ΐ{ βλλο- 
τρ/«ί Ο. — 7• ('ΐ οω.) Ατ'ϊ/χί Ε. - ίί-1» ( ίί οπα.) Ρ. • τβτ β-ομμαγ^ Ο, 22 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. ιγ\ </': /?'. 

«^α? καταίΓτρί-ψ ^ 7 "^• °^ τδ >*ζ άποστιισζται άλλος, τα 
Τδ ημζτζρα 7τροσγζνη^ταΐ' 7τα3-οιμζν τ αν <Ριινοτζρα,η 
οι πρ)ν ^ουλιυονΊζς. βοη§ηο~αντων «Γδ ^ωι/ 7τρο&υμως, 
ττολιν τζ 7Γροσλν\'\ί<τ&ϊ ναυ]ιχον ιχουσαν μζγα , ^οιί'ΖΣτεζ 
ιί/Λ/ν μάλιστα προσ^ίϊ) /£«) Ά&ηναίους ραον•αα&αιρηο~ζΙζ, 
υφαιρουντις αύτων τους ζυμμαχους. Β-ρασυτζρον γας <®ας 
τις ττρονχωρησζται. την τι αιτ'ιαν αττοφζυζζσ^ζ , ην ζίχίΐζ 
μη β'οη&ίϊν τοϊς άφισίαμζνοις. γ\ν <^' ζλιυ&ζρουντζς ώα'ι- 
νηο~&ζ , το κράτος του πολζμου βζζαιοτζρον ζ%ζτζ. 

Κζφ. ι£ . » &)σχυν&ζντζς ούν τας τζ των Ελλήνων 
Ις υμάς ζλ<πτί£ας, ^ Δια τον Όλυμπτιον 3 ζν ου τω 
Ιζρω'ίσα ^α/ ίζζται ζσμζν, ΖΊταμυνατζ , Μ,ιτυληνα'ιοις %υμ- 
ααχοι γζνομζνοΐ' ι^α\ μη <®•%οησ3•ζ γ\μας 3 'ί^ιον μζν τον 
χιν^υνον των σωμάτων τταραζαλλομζνους, χ,οινην £ι την 
ικ του χ,ατορ&ωσαι ωφζλζιαν αττασι £ι£οντας' ζτι «Γδ 
κοινοτζραν την βλαζην , ζ), μη ττζισ^ζντων υμών, σφα~ 
λησομζ&α. 2 γ/γνζσΒ-ζ <Ρι αν^ρζς , οϊουσττζο υμάς οι τζ 
Έλληνζς άξιουσι , ^ το ημζτζρον <Ρζος βουλζται.» 

Κζφ. ιι. Τοιαύτα μζν οι ΜιτυληναΊοι ζιπον. οι <Γδ 
Ααχ,ζ<Ραιμονιοι, ^ οι ξυμμαχοι 3 ζπζι^η ηχούσαν , ^οσ- 
<Ρζζαμζνοι τους λογούς , ζυμμ,αχρυς τζ τους Αζσξίους 
ζττοιησαντο, α^\ [τηΥ] ίς την Άτΐιχ,ην ζσ€ολην. τοΊς τζ 

— 8. /3ο>;3•. ίε ημών Ό. - Α9". μάλλον κα&α/ρ^ιτίτε Ε. - (τα* 8. 1. ) τ<γ Ο. - 
Ίί^οχω^σ-ίτΆΐ Ο. - φ ίί ελιυΒ: € , Ρ , ©. - Λτοψίοζίο-^ί. ϋ'ίοί )ΐ180[α'α το 

κρατοί , Ιαοιιηο ο3α«βο ραΓ υη όμοιοτ. εί βυρρίβόο οη ιηαΓ§. αϊ. τη. Ι. 

ΟΗαρ. XIV. Ι. ταί Τ6 (τ»ν Έλλ»;ν«(ν 8. 1. α/, ηι.) Ε. - |( ύ/*αί Ε ; ιιι ό^ααί 
Ο. - /ο-οι και ίχίτα» ϋ. - ( ιττ ΟΠ1. ) αμυναη Ο. - νί^ιζαΛλομν^ί Ο. - άνχα-ι 
ίαιο-οηΛί Β, Ο, Ε, Ρ, Ο, Η, Ι. — 2. οί*ί τγ^« Ε• ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. ι3. ι4. ιδ. 25 
βείεΐ ; δβά εΐίαηι ρΓΕβίετεα Γβδ ηοδίπε ϋΐοηιηι ήεηί : εί Βεΐι. 
αεεΓηίοΓα πιαία ραΐίειηαΓ , αηαιη ίΐΐί , φΐί αηίε , αηαιη ^.Τ 
ηΐίαπι (Μεείίοηεπι ίαεεΓεηί, ίρδίδ δβΓνίεοιιηί. 8 8εά δί τοδ 8£™ ρ ' 
αΙαειίΙεΓ δηεεηιταΐίδ, εηηι είνίΐαΐεηι νοίήδ «ΙμιηςεΙϊδ , 7• °• 

. • . » 3ΓΓ. 

0[ΐΐ9β πιασηαπι εΐαδδεηι Ιιαηεΐ; , ( εη]αδ ϊιι ριίιηΐδ νοδ ίη- 326. 
(1Ϊ£βΐίδ , ) Ιαιη εΐίαπι Αΐηεηίεηδίιιηι ίιηρεΓΪηπι Γαείΐίιΐδ 
ενειίεΐίδ , δηοίταηεηΐεδ εοιτηιη δοεΐοδ. ζ)ηί1ί1;)εΐ; εηίηι δε 
νοΒΐ8 εοηϋάεηίίιΐδ α<]]ηιΐ£εΙ:. Εί; δίηίδίΓαιη ορίηίοηειη άε 
νοβίδ εοηεερίαπι «ΙεεΙίηΗοίΙίβ., αηαπι δηδίίηείίδ, ηηοά 
ίΠίδ , ηηί αά νο8 ίΐείιοίιιηΐ, ορειη ποη ΓεΓαΙίδ. 8είΙ δί 
εοηδίεΐ, ϋΐοδ α νοοίδ ίη ΙίηειΊίΐΙειη νίη<:1ίε&Γί, τοοαΓ οεΐΐί 
ηπηίηδ ΙιαοεΒΐΙίδ. 

Οαρ. 1 4. » ΟΓβεεοΓαιη ί§ίΐϋΓ δρεδ , αηαδ ίη νοοίδ ρο- 
ηηηΐ ίρδηιηηηε «Γονειη Οίγιηρίηηι τενεΓεηίεδ , ίη εη)αδ 
Ιεηιρίο δαρρίίείηηδ δίιηίΐεδ δηηΐϋδ, ΜίΙνΙεηβΕμβ ίη νεδίτοχη 
δοείεΐαΐεπι τεεερίίδ ορειη £εΓαΐίδ , ηεα^ηε ηοδ (ΙεδεΓαίίδ, 
αηί ριίναίο α^ακίεηι ρειίεηΐο εοΓροπι ηιιηο οομείηιαδ : 
βεά εοηιπιαηεηι ηΐίΐίΐίΐΐεηι , δί τεηι ΓεΙίείΐεΓ §επιιηηδ , 
οηιηίοιίδ αΙΙαΙυΐΊ δαιηηδ ; εΐ α^ιηηηιη 1οη§ε εοηιπιηηίηδ, 
δί , νοηίδ ηοη εχοπιΐΐδ , ΙαηαιηυΓ. 2 ΕδΙοΙε ί§ίΐαΓ νίή , 
^ααΐεδ εΙ ίρβί Οπεεΐ νοδ εδδε )ηϋεαηΙ, εΐ ηοδίεΓ ηιείηδ 
οΙεδίάεΓαΙ. « 

Ολρ. ι5. Αίαηε Μίΐγίεηοεί ηηίιίεηι Ιιθβο οΙίχεΓαηΙ. 
Ι^εεαΌειηοηϋ νείΌ, εοηιιηαβε δοεϋ, εηηι Ιΐίεο αικίίδ- 
δεηΐ , εοΓυηια^αε ροδίηίαία εοηιρΓοηαδδεηΙ , Γ<εδθίο8 ίη δο- 
είεΐαΐεηι ΓεεερεπιηΙ , εί ίΐΎϋρΙίοηεηι ίη α§Γηπι Αΐΐίεηηι 
ίαείεηά'αηι εεηδηεπιηί. ΕΙ δοεϋδ, ηαί αάεΐ'αηΐ, εαΊχε- 
τυηί , ηΐ ρπηιο ηαοοριε ΙεηιροΓε εηηι (Ιΐϊαοαδ δηαπιηι 

ΟΠιαρ. XV. ι. ί<9-ζολ^» Ο. - ία το» ι&μοι ϋ, ΐ; (« οιη. ) τ•»- ιτ%. Ο, Η. 

- #ί «βιιιβ-οαίΌΐ τι»» ιαζίληι. χχι βατοί Ρ. Υθ}*. 1θ 5θΙΐθ1. §Τ^. — 2» όλχϊί 
να,μτ χ ιζ α ζο* Ι, - χαρτ* ( ξυγ'. 3.1, αϊ, τη.) χοαμ)> Ε. ./ 2 4 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. III. ι5. ι6• 
ιΐίορ. 0Ο ρί»™ηι ρϋΓΐίΒιΐδ ίη Ιδίΐιιηαιη ίΐβηί, ηί ίτπιρϋο?ιβτη 80• 

()1)ΊΤΐρ *•.• 2/ζ α§ηιηι ΑίΙιοιιτη £αεΙαι•ί. 2 Ιρδίααε ρηιηί <?ο ίνβπιηί, 

88". ι, εί ίηδίΓαηιεηΙα , ααίοιίδ ηανεδ ΐΓαηηηίαΓ αε δαοάαεηη- 

V ο 

λ^γγ.' Ιιιγ , ίη ΤδΙηιηο ραΓαηιιιί, υί εαβ Οοιίηίηο δαοάαείαδ ίη 

ιηαι-ε , φΐοά Αΐΐιεηίΐβ δρβοΐέΐί , ΐΓ9η8ροΓΐαΓβηΙ , εί εαιη 
ηαναΐίοαδ , ρεάεδίΓΪοαδααε εορϋδ δίηιιιΐ Αίύοατη ίηνα- 
άεΓεηί. ΕΙ Ιιί ηιήάεηι αίαειίίει• Ιιθβο £αείεοαηί. ΟεεΙείΊ. νείΌ 
δοεϋ Ιεηίε εοηνεηίεοαηί, εί ίη £πι§ίοαδ εο11ί§εηάίδ εΓαηί 
οεεηραίί , ηιίΐίΐίεεααβ Ιεεάίρ εΓαηί αδεείί. 
Λ"§ιΐ5ΐ. Οαρ. ι6. Αΐηβηίβηδθδ νβΓΟ , εαιη εοδ ρΓορίεΓ /αΙβα?η 
δαδθ ίηιοεείΐΐίΐαίίδ ορίηίοηεηι δε ίηδΙηιεΓε ίηίεΐΐεχίδδεηί ; 
οιιηιααε αεεΙαΓαΓε νείΐεηί , εοδ ηοη Γεείε δεηίίΓε , δεά δε , 
]ίοεί οίαβδεηι, ςαεβ αά 1 ]1ιεδΙ>αιη εΓαί, βαο Ιοεο ηοη ηιο- 
νεΓεηί , ίαηιεη εί εΐαδδεηι , (^αθε εχ Ρείοροηηεδο εοηίΓα 
δε νεηίεοαί % £αεϋε ρΓορηΙδαΓε ροδδε , εεηίαηι ηανεδ ίη- 
δίΓηχεπιηΙ : εί εαιη ίρδί , ίαιη είίαιη ίηα^αίΐίηί , εχεερίίδ 
ίΐΐίδ , ψιί εΓαηί εηαεδίήδ οΓάίηίδ , ίΐΐίδ είίαιη εχεερίίδ , 
αηί εΓαηί εχ οΓαίηε ΡεηίαεοδίοιηεαϋηιηοΓηιη , εαδ εοη- 
δεειΐ(1εΓηηΙ. 2 Εί ίη αΐίαιη ρΓονεείί έίΓεηιη ΙδΙηηιηηα 
ηανί§αοαηί , δηεεααε ροΐεηΙίίΒ νήτεδ οδίεηίαοαηί, εί ίη 
αααηιεηηααε Ρείοροηηεδί ραΓίεηι ίρδίβ ρΐαεεοαί , εχ ηα- 
νίοαδ αεδεεηάεοαηί. Εαεεάδεηιοηϋ νεΓΟ , εαηι νία'εΓεη.ί 
τεί ενεηίαιη 1οη§ε αΐίαηι, ςααηι ίρδί εχδρεείαοαηί , εί 
ίαΐδα εδδε , ααεε α ΐΛεδθίίδ#ε£εΓεοαηίαΓ ) αΓοίίΓαίί δαηί , 
εί Γ6ηι εδδε £αεία άίηιείΐεηι εχίδίίιηαηΐεδ , ααιιηι ηεααε 
βοεϋ ααεδδεηί, εί ίΓΪ§ίηία Αίηεηίεηδίαιη ηανεδ, ααεβ 
είΓεα Ρείοροηηεδηηι εΓαηί , α§Γαιη ίρδΟΓαηι ηΓ&ί ίίηίίί- 
ιηαηι είΓεαιηοίΓεα ναδίαΓε ηαηίίαΓεηίαΓ, αοηιηιη Γεάίε^- 
Γαηί. 3 Ροδίεα νεΓΟ οΐαδδειη ραΓαΓε εοερεΓαηί , ςηαιη ίη 
ί^εδοαηι ηιίΙίεΓεηί. Εί είνίίαίίΙ>αδ αηαάΓα§ίηία ηανεδ ίπι- 
ρεΓαπιηί , ιιί δίη§α1εε ρΓΟ Γαία ραιίε ηανεδ αά ηηηο 

ξυμμάχοις ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Τ.ιίις-'. 2 5 

ξυμμάχοις παρπσι κατά τάχος εφραζον \εναι ες τον )σ§μο\ 
το7ς &υο μερεσιν , ως ποιησομενοι. 2 ^ αυτοί <&%ωτοι 
άφίχοντο, κφ\ ολκνς παρεσκευαζον των νέων Ιν τω ισνμω , 
ως- υπεροίσοντες εκ τγις Κορίνθου ες ττην <&<ζος Ά^νας θά- 
λασσαν , ^α/ ναυσϊ ^α/ πεζω άμα επιονίες. )(Φ\ οι μεν προ- 
θυμως ταύτα ε<&οασσον. οι £ε άλλοι %υμμα%οι βρα&ως 
τε ζυνελεγοντο, ηφ\ εν καρπού ζυγκομκΡη «σαν, *ζα/ α Ρ~ 
ρωσΙΐΛ του ς-ρατευειν. 

Κεφ. ις•. Αισθομενοι <Γδ αυτούς οι Αθηναίοι , $Ία 
κατάγνωσιν ασθενείας σφων , παρασκευαζόμενους 3 £γ\λω~ 
σαι βουλομενοι , οτι ουκ ορθώς ε^νωκασιν , αλλ' οίοι τε 
ε)σϊ , μ»; κινουντες το επί Αεσ£ω ναυτικον , ^α/ το α'ττο 
Πελοποννήσου επιον ρφ&Ίως άμυνεσθαι , ει&ληρωσαν νους 
εκατόν , εσ£αντες αυτοί τε , <ζ3•λ>ιν /<ΏΓ<ζ!Γ6ώ))', >£α/ πενιακο- 
σιομε^Ίμνων , ^α( ο/ μέτοικοι. 2 )(ομ περί τον \σθμον άνα- 
^άγοντες , επ'κΡειζίν Τί εποιουντο , ^α/ αποβάσεις της 
Πελοποννήσου η ΰΓοκο/ «ντο^ρ* οί <Γδ Λακεδαιμόνιοι , ορων- 
τβ$ πολύν τον παραλογον 5 τα τε ι>7το τω* Λ6σ£/ων ρ«- 
θεντα ηγουντο ουκ. αληθή , ^α/ άπορα νομίζοντας , ως 
αύτοΊς ^α/ οί ζυμμαχοι άμα ου παρησαν, ^ ηΧ^ελλονΊο 
>(αν\ α\ περί την Πελοπόννησο* τριάκοντα νηες των Αθη- 
ναίων Τϊ\ν περιοικ'ι&α αύτων πορθουσαι , ανεχωρησαν επ' 
£ίκου. 3 υσ/ερον £ε ναυτικον παοεσκευαζον , ο , τι πεμ-^ν- 

Οΐΐ&ρ. XVI. Ι. ίγφωα-Λΐ Β. σαν, βαά. ΤΠ. ) & - το £τ< Δίβ^ο» ϋ. - αοτοι (τί 
ΟΠ1.) τλ>»» ί. Ε. - *ί»τ*χ•97«τ ^{^. Ε. — 2. κλι ο'( ταια το» 1>&. Ο, ϋ , Ε; 
κα« τάρα τ. Ι. Ρ , Ο. - η ίβκ« Ο, Ι ; ίΐ4οΌχιι , 61 δ. 1. αϊ. τη. γρ. ίβκοί - τολβ» 
τον καταλογον Ο. - (τ•ι ΟΠ1.) Δί<τζ/«» Ο, Η. — 3• «τ/τλίβ-ιβ-^βί Ρ• -.£**< 
0)31.) ίΧ£ί»νί ιιίο» ϋ. 

3 Ό 2 6 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. *$. ιζ'. Μτ'. 
σιν ες την Αεσ£ον η<*\ κατά πόλεις εττη^ελλον τεσσα- 
ράκοντα νέων <ω•λϊιΒ-ος' κ#ι ναυαρχον 'πτ-ζοσζταξαν Άλκί- 
ίΓαν, ος εμ,ελλεν ζττιιτλεϋσεσ&αι. άνεχωρησαν £ε ^ οϊ 
Ά&ηνα7οι ταΊς εκατόν ναυσ)ν , εττει&η φ} εκειννς εϊ£ον. 

Κεφ. ιζ'. Κα) κατά τον χρονον τούτον 3 έν «μ νηες 
ε<&λεον , εν τοΊς <&λε7σ1αι $ νηες αμ αύτοίς 4νί^ο) καλ- 
λει ίγίνονίο, 7τα,ρΆ>ζΐτλίΐσια,ι /ε κ&Ι «τ; <&λζ'ιους αρχομένου 
τον ττολζμου. την Τί γας ΆτΊικην *&{ Ευζοιαν ^ Σαλα- 
μίνα βκατον εφυλασσον , ^/ 7Γβρ/ Πέλοπο^ί/σον ετεραι 
εκατόν ησαν' χα>ρ)ς <Ρε , αί 5Γδρ) Ποτ/^α/αν, ^α/ ζν τοΊς 
άλλοις χωρίοις. ωσ]ε αϊ ττασαι άμα εγΊΐνον/ο εν εν) βζρζι 
^ιαν,ίσιαι %φ) πεντήκοντα. 2 κ*\ τα χρήματα τούτο μα- 
λιςα υτταναλωσζ μετά Ποτίδαιας, την Τί ^ α ξ ΠοτΊ^αιαν 
£Ί£ραχμοι οπτλΊται εφρουρουν (αύτω ^άζ /(&} υπηρέτη 
£ρχαμην ελάμβανε της ημέρας ;) τρισχιλιοι μεν οι <ζΰ•ζωτοι , 
ων ουκ ελασσονς £ιζπολιορ%ηο~αν' ζζακοσιοι <Ρζ ^ χίλιοι 
μζτα Φορμίωνος^ οί πτςοαπηλ&ον. νηες τζ αϊ πασαι τον 
αύτο\ μισ^ον ίφίρον. Ια μένουν χρημαΊα ούτως ύπαναλω- 
§ηΊο<&οωτον, κα\ νηες Ίοσαυται <Ρη πλεΐσίαι επληρω§ηο~αψ. 

Κεφ. ιη> Μιτυληναίοι ίΛι 3 κατά τον αυτόν χρονον, Όν 
οϊ Κοίκζ δαιμόνιο ι πζ ρ) τον ια&μον ήσαν, ζπ) ΜηΒ-υμναν 
ως <®•οο<Ρι<Ρομζνην εσίρατευσαν κατά γην , αυτοί τζ £)φ 
οι επίκουροι* >{βή <ζΰ•οοσζα,λονΊες τη πολζι , ζπει$η « <ώγ£>8- 

Οΐί&ρ. XVII. Ι. (τονοίη.) χρόνο» τ. (όν Ιϊΐδδβ βη 1>1&ηθ) Έ.•ι»«υταις 
?τλ{/Γαι Ο; ιν αυτο/ί η. Ε.- «1^<* αυτοΐί Ο.-χαλ. ( ίγνγνοντο £ 8. /., «/. ηι. ) Ε. 
- αρχο/Λ£ΐ^ ά/χα τ« νολΐ/χν Έ.-<*Ί τ. «γ<γτβ-7ο «,^χχ Ο. — ». ί*α»*λίι/!Γί («5. £τ, 
β '. τΑ. ) Ε>'-χρ. 8τ«γ <τ*'«λσ9τ; <£• • 

(ΓΙααρ. XVIII. ι. τροο-ζα&νΐίί (1ε ^ οογπ§6 λ οΐ Γοπιρίαοό ραι λ, α/,/ζί» ) ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. ι6. ι 7 . ι8. 2- 
ηηπιεΓαηι εχρΙεηαΊιπι 5αρρεάΐί£α•εηΙ : εί ειαδδίδ ρπε- Β β υ. 
ίεείηιη άηϋαβπηΐ Αΐε-ΐάαιη , ηαί βο ρΓθ£εεΙαι αβ ει-αΐ. 3 η.Τ 
Αΐ1ΐ6ΐιΐβη563 νείΌ εί ίρ5Ϊ εαιη 311Ϊ5 εεηίαηι ηανίοοδ (Ιο- ^.Τ 
ιηιιηι 3ε ΓεεερεΓαηΙ , ρο3ΐα ι ααιιι ί11ο5 ηαοηαε άοτηιιτη ^• α 
Γβάϋ88β εο§ηονεηιηί:. 326. 

Ο αρ. ιη. Αίίμιε εο ΙειηροΓε, ααο ιΐίΐνεδ ΐδΊίε ηανί§α- 
βαηΐ , ία Ιιϊβ ΓβΒιιβ } φιια-δ Ιαηο §βρβδαηέ } ηιαχΐιηα , 5Ϊηια1 
ε Ι. οΓΠ3.ΐί55Ϊιη£ΐ , Γεοηδααε οιηηίυαδ αα 1 ηανίσίΐΐϊοηειιι ηε- 
εε83ατϋ8 ίιΐ5ΐ:Γαε1ί53Ϊηια ε1ίΐ55ί3 ϊρβϊδ ίαίΐ : δεα εί αΐΐεΐ'3. Ιιαίε 
δΐιηίΐίβ, αία^αε εΐίίαη πια) ογ, Κα) α 6 1>ε11ί ίηίάο. Ναηι εεη- 
ίαηι ηανεβ Αΐΐΐεαιη , Ειιοοεαηι , ε* δαίαηιίηεηι εαδΙοάΊβ- 
1>αηΙ , εΐ α1Ϊ3Β εεηΐιιηι είχεα Ρείοροηηεβαηι εΓαηΙ , ρι^εΙεΓ 
ί11»3, αηεε πα Ροΐίάβεαιη εΐ £ΐ1ίΪ5 ίη 1οεΪ5 εΓαηΙ : αϊ ηαιηεπιβ 
οιηηίαιη ηανίηηι ηηα «5ΐαΙε ίιΐδίΓαεΙίααιη ίαειΐΐ (1α- 
οεηίαηυη εί ααίηαηίΐ§ίηΙα. ~ Αΐηηε Ιιοε ροΙΪ5δίιιιιαιιι ηηα 
ειιηι Ροίί(ΐ3Ε3. ρεεαηίαδ αοδηπίδίΐ. Ναοί εί ΡοΙίαΉβΛΗΐ ο1)3Ϊ- 
αεοαηΐ ηήΐίΐεβ 1>ΐη&£ (Ιηιείιιηαδ (1ίαπΐίΐ3 ιηεΓεηΙεδ ; (εΐεηίηι 
δίοί α^αίβ^αε αηαιη , αΙΙεΓαπι ίαιηαΐί ηοιηΐηε ΐη αίεπι αε- 
είρΐβίκηΐ ; ) ΙεΓ ηιϋΐε ςαίάεηι , ηαί ρήση αά εαιη οί>5ΐ- 
αεηα'αιιι ιιιΪ55Ϊ ίαεπιηΐ, ηεε ρααεΐοΓβδ, η αϊ ΐη ε)ιΐ5 οΙ>- 
δϊαίοηε ρβΓηΐΕηδβΓαηί, άοηεε ε»ιη εχραςηατιιηΐ; δεχεεηΐΐ 
νείΌ εΐ ιηϋΐε εαιη ΡΗοπηίοηβ, ηηί αηΐβ ηΓϋϊδ εχρα- 
§ηαΙΐοηειη (ΙίδοεδδεΓαηΙ. Εί αηίνεΓδίε ηανεδ ίαειη δίίρειι- 
ίϊίηιη αεεΐρίεοαηΐ. ΡεεηηΪ3Β ί§ΐΙαΓ ϊΐα ρΓήηαιη εοηβαιη- 
138 βαηΐ, εί Ιαηάΐδ ηανΐαιη , ηιαχήηαδ , ίη^ααπι , ηιιηιεπίδ, 
©§1 ίηδίηιοΐιΐδ. 

Οαρ. ι8. Μίΐγίεηίεί νεΓο εοιίβηι ΙειηροΓε, ααο Γ,αεε- 
αίεηιοηϋ είΐ'εηηι ΙβΙηιηηπι εΓαηΙ, εαιη ΐρδί, ίαηι εΐίαπι 
ααχίΙίαΓϋ ιηΐΐίΐεβ αα Μεΐΐι^ηιηαηι, εα)αδ ρεΓ ρΓοαίίΐοηεπι 
εαρΐεηαδε δρεηι εοαεερεΓίαιΙ, Ιειτα ειιηι εχειειία δαηί 
ρΓοΓεείί : εί αΓοειη 3.άοΓΐΐ, εαιη τε« ίρ3Ϊ5 ηοη δαεεεαεΓεΙ;, 

Ε. -ίρίΓί-ν Ο , Η. - «τιτλ&ο» (α -9. ι,αΐ. τη.) Ε. —2. ακχ. ο/'τολΛοι χλτ» τα- 

Ό* 2 8 ΤΗΙΤΟ ΥΠΙΒΙ5 ΗΙ5Τ. III. ι8. ι 9 . 
ΒβΠ ηαεπίϊΐίίπιοάυπι εχδρεείαοαηΐ , Αηϋδδαιη, ΡγΓαηι , εΙ Εγο- 
ρβίορ. 8αιη ρ β ι1 6ΓΙ ιη1;. Εί δίαοίΐίίίδ η&πιπι είνίΐΣΐΙαπι Γεβηδ, 

«η. 4. -τ 

οι )Π ι Ρ . χητίΓίδ^ηβ ϋηηαΐίδ, ϋοηιαιη εειεηΙεΓ δθ ΓεεερεπιηΙ. 2 Με- 
'ο.' Ιηγιηηεεί νείΌ ει ΐρδί ροδί ίΐίοπιιη (Ιίδοβδδαιη εατη εορϋδ 326. Ρθ8ΐ V. 

?*£' ηοΙνεΓδίΐδ Αηίΐδδαπι ίνεπιηΐ:. δεά αεοερία εΐαοίε ο.Ι> Αηίίδ- 
δίείδ, εί ααχίϋαΓΠδ φΐίϋιιβάαπι πιίΐίΐίοιίδ , ηαί 5ΐιΙ>5Ϊ<ϋο 
ίρδίδ νβηβΓαηΙ, ιηηΐΐοδ αηιίδεΓηηΙ;, ονείβύψιβ εεΙεΓίΙεΓ 
άοηιιιιη Γενει-ΙεπιηΙ. Αΐηεηίεηδεδ τθγο, εαιη Ιιεεε αιι- 
άΊδδεηΐ , εΐ ΜΐΙγΙεηθΒοβ Ιεπα ροΐίπ , βΐ διιοδ πήΚίεβ ηοη 

δερΐ.2 9 . βαΐίδ νίΓίαιη αά* ίΐΐοδ ρΐΌηίοεηοΙιιπι ΙιΛθγθ , )άιώ. είΓείίεΓ 
ααίαιηηί ίηίΐίαπι ππΐίυηί ΡαεΙιεΙεπι Ερίεαιί βΐίιιπι, άχι- 
εειη, ειιιη ιϊιιΙΙθ §εηίίδ δΐίδε ιηί1ίΐίθΗ8. 3 Ηί ύζτο ίηβιιρβΓ 
βΐ Γβιηί^αιη οίϋοίιιιη ϊη ηανίοιίδ Γαείεηίεδ αοΐ Μίΐγίεηεη 
ρεΓνεηπιηΙ, βαηκ^ηβ δίιηριίεί ππιιό είη^ιιηΐ:. ΝοηηυΙΗδ 
εΐίαπι ΐη Ιοείδ ηαίιίΓα πιηηΐΐίδ εαδίεΐΐα εεάΊβεαπιηί. Εΐ Μί- 
ΐγίεηε ψιιάβηι ηΐήηψιβ , βί ί^ηα οί ιηαη, αοάΐοΓ οβδί- 
(ΙεοαΙαΓ , εΐ ηγεπίδ αρρείεοαί. 

Ο αρ. 19• ΟεεΙεπιιη Αίηεηίεηδεδ ρεευηϋδ αά οοδίάίο- 
ηειη ίικίίβεηΐεδ, εαπι ΐρδί ρεεαηίαδ Ιαηε ρηηιιιιη ίη 
118113 ραΜίοοβ εοηΐιιίεπιηΐ, εΐ 00. Ιαΐεηία επιίδεΓαηΙ, 
Ιαιη εΐίαπι άυοά'εείπι ηανεβ ρεεαηίεε εοΙΙί^εηάθΒ ξναύα, 
εΐ Εγδίείεπι ειιιη ηιιαίυοΓ εο11ε§ίδ αά" δοείοδ 7ηί8βηιηϋ• 
3 111ε νειτ>, ευιη εχ αΐϋδ Ιοείδ ρεεαηίαδ εΐαδδε είΓειαιη- 
νεείυδ εχί§εΒαί ? Ιυιη εΐίαιη εχ ΐίτΒβ Μγαηίε ρεΓ Μοεαη- 
(Ιγοπι Οαήεε εαιηραιη υδφΐε αά 1 δαηάίαιη εοΐίειη αβοεη- 
άίΐ , εΐ β. Οαήουδ , &ε Αηοείίίδ , ηυί ίρδυιη ΐηναβεΓαπί, εΐ 
ίρδε , εί ιηα§ηιΐδ αΐίαπιπι ίρδίιΐδ εορίαπιιη ηηιηεπιβ 
ε86δίΐδ εδί. 

χοί Ό } Ο, Ι; -ΆΊΐχ. (οί \οι<νοι Οίη. ) χατα τ. ιν' οικν Έ.-νυνίομινοί ταυτ» 
Β. - *£ρι (το ΟΠ1.) φθ/νο-Β-αρον Γ.— 3• φρ«ρ«α ί"* «Γ/ν οία {•»< Ο^ φρ. ί' ««■<» ι> 
ί•3Γί ϋ; φρ. ^' {$-<» οί (^/ Ε. -τβιν κρατίραν Ο. 

(3ΐ3ρ. XIX. Ι. ( {ί ΟΠ}*) ίνίνχ^τίίΟ, Η.-£ί•φορα» Ο, Ρ, 0,Η.-(χαι ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ι*, ιθ'. 29 

χωρεί η <8τοοσε<Ρεχον]ο, άπηλ^ον επ' Άν/ίσσης, ^ Πύρας, 
}(φ} Έρεσου' ^ κατασΊησαμίνοι τα Ιν ταΊς πολεσι ταυ- 
ταις βφαιοτίρα , ^ τείχη κρατυναντζς , Λα τάχους 
άπηλ&ον επ οίκον. 2 ίσ]ρατευσαν Λ ^α/ οι Μη&υμνα7οι , 
αναχώρησαν! ων αυτών , επ Ανίισσαν ^α/ εκ£οη$ειας τίνος 
γενομένης, πληγέντες ύπο τε των ' Κντισσαιων ^α/ των 
Ιπικουρων , άπε^ανον τ$ πολλοί , ^α/ άνεχωρησαν οι λοι- 
πό) κατά τάχος, οι Λ Αθηναίοι , πυν&ανομζνοι ταύτα, 
τους τε Μιτυληνοίιους της γης κρατουντας , ^ τους σφί- 
τιρους ς-ρατιωτας ουχ ικανούς οντα,ς ίίργειν, πιμπουσι., 
περί το ώ&ινοπωρον η^η άρχο μεν ον , Ιΐάχητα τον Επί- 
κουρου ς-ρατηγον, ^α/ χιλ'ιους ο^τλ'ιτας ίαυτων. ° οι «Γβ , 
αΰτερεται <ζΰ•λευσαντες των νέων, άφικνχνται , ^ 7Γ6ρ;-τ 
τειχίζουσι Μιτυληνην εν κύκλω άπτλω τειχει. φρούρια 
Λ εσΐιν οι επ) των καρτερων ίγκατωκο&ομηται. ^α/ γ\ μίν 
Μιτυληνη κατά κράτος «Λι άμφοτερω&εν *α/ εκ γης καϊ 
Ικ θαλάσσης είργετο, ^α/ ο χειμων ηρχετο γίγνεσθαι. 

Κεφ. ι3• . ΪΙροσ^εομενοι Λ οι Αθηναίοι χρημάτων ες 
την πολιορκίαν , χοη αυτό) εσενεγκοντες , τοτδ πτςωτον 
εισφοραν διακόσια τάλαντα εξέπεμπαν, ΐ(Φ\ επ) τους 
ζυμμαχους άργυρολογους ναυς &ω£ικα , ^α/ Αυσικλεα, 
πεμ<&1ον αυτόν ς-ρατηγον. α ο Λ χ άλλα τβ ηργυρολόγει , 
^α/ 77•€ρίδ'ΖΣΓλ2/ Λ ^ο/ τί;ς Καρ/ας βχ, Μυουντος άναζάς Λα 
του Μα/ανΰΓρου πίΛου /-«χρ/ του ΣανΛΌυ λόφου , Ιπ&ε- 
μένων των Κάρων ^α/ Αναιϊτων 3 αυτός τε <Ριαφ&ίΊρεται,. 
^α/ τίτς άλλης ς-ρατιας πολλοί. 

ιηαΓ§. βαο?. τπ. ) «τ» τ*ί ξ. Ό. —-χ τκ Σβρίίκ ϋ, Ρ. - Γρατναί »ολυ Ρ, 5ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. ίθ'. *'. 

Κζφ. κ. Ύου ^ αύτου χζιμωνος^ οί Πλαταιης (\τι 
γαο ζ πολιορκούν] ο υττο των ϊΐζλοττοννησιων ^ των Βοιω- 
τών ) ζ_/®ζι£η τω Τδ σίτω ζ^ιλιτΒΌνΊι ζ<&ιζζον1ο > %οη 
άττο των Αθηνών ου^ζμια ην ζλπτ\ς τιμωρίας, ού£ζ 
άλλη σωτήρια, ζφαίνζτο > ζ<&•ι£ουλζυουσιν αυτοί τζ ^ 
'Α&γναιων οι ζυμ<&ολιορκουμζνοι , ττ^ωτον μζν Ύτανίζς 
&%ζλ3•ζ7ν , %αή ύττζρ&ηναι τα τάχη των 7τολζμ'ιων , ην. ^ι/» 
νωνίαι βιασασ^αι , ζσηγησαμζνων την ττζΊραν αύτοίς θζαι- 
νζτου Τδ του Τιμ'ι^ου, άν^οος μανίζως, ^ Ευ^τολΎτΊ^ου 
του Δχ'/μαχου ος χα) ζσΊρατηγζι. 2 ζπτζιτα οι μζν ημιο~ζις 
άπτωκνησαν 7τως , τον κιν^υνον μζγαν ήγησαμζνοτ ζς <Ρε 
άν^ας διακόσιους %α\ ζίκοσι μαλισία Ινζμζιναν τη ζζο<Ρω 
ί&ζλοντα), τρο<&ό) τοιω£ζ. κλίμακας ζ7Γθΐησαντο 'ίσας 
τω τζιχζι των ττολζμΐιων. ζυνζμζτοησανΊο &ζ τα7ς ζύγι- 
€ολαΊς των πλίνθων, η ζτυγζ ι&οος σφας ουκ ζζαληλιμ- 
μζνον το τζΊχος αυτών, ηρεμούν! ο £ζ πολλοί άμα τας 
ζ<&ι£ολας' ^ ζμζλλον οι μζν τινζς αμαρτησζσ^αι , οι 3ζ 
ττλζιους τζυξζσ&αι του αλη&οΰς λογισμού, άλλως τζ 
)(θή (πολλάκις άρι3•μουν]ζς, ^ άμα « ττολυ άττζχονίζς, 
άλλα ρα^ιως κα3•ορωμζνου ζς 6 ζ£ουλοντο του τζιχους. 
την μζν ούν ζυμμζτςησιν των κλιμάκων ούτως ζλα£ον 3 ζκ 
του πάχους της πλίνθου ζΊκασανΊζς το μζτρον. 

Κζφ. κα . Ύο &ζ τζΊχρς ην των Πζλθ7τοννησίων τοιον- 
<Γδ τη οΊκο^ομησίϊ ζΐχζ μζν <Ρυο τους ττζρ&ολους , προς 

Οηηρ. XX. Ι. οί Τί\Λταιιΐ! Β, Ό, Ε, Ρ, Ο, Ι. - £τι (γαρ ΟΠ1. ) Ε. - και 
( των ογπ. ) Βοιωτών Β, €, Ό, Ε , Ρ, Ο, Η, Ι. - λττο τ. Α3>να;αν Ι. - ν § . Ελ- 
8Πί ηι τιμ.. Ο } Ε, Ρ, Ο, Ι. - ( οί ΟΠΙ. ) ξθ/*Τθλ<0 ρχ. Ο , Ι. - ίσηγησαμίΜ! Η , 

-&ι&ιητν (τ£ οιη. ) Ό, Ε, Ο, - τμ Τολ/*<ί« Ο ) τ« Ύιμηίν Ι; τ« Τολμιδν οί ΤΗΓΟ Υϋΐϋΐδ ΗΙδΤ. III. 2 ο ίϊ. δι 

Οαρ. 2θ. Είκίειη η^εηιε Ρΐαίίεεηδεδ ( αθίιυο εηΐιη α Εβίι. 
Ρείοροηηεδϋδ εΐ ΒοεοΙίδ οοδκΙεοαηΐιΐΓ ) εαιη εΙ ρεηηήα ^'^.' 
τεί ίιτιηιεηίαπίε ^ΓανίΐεΓ ΙαοοπίΓεηΙ, ηεο ιιΐΐίΐιη δΐιΐ>6κΙϋ ^"Ρ- 

~ ο©. 1. 

Αΐΐιεηίδ βά 5ε νεηΙπίΊ δρειη αιηρίίιΐδ ΙΐίΐοεΓεηί, ηεο ιιΐΐα λ ~- °• 
αϋίΐ δβίαΐίδ ραΓαη<ϋ{ρ Γαΐίο αρραι-εΓεί, ειιηι ίρδί, Ιπηι Αΐΐιε- 327. 
ηϊεηδεδ, ηπΐ ειιηι ίρδίδ οοδΜεοαηΙαΓ , ρήηιαπι ηυκίεπι 
ίηίίο εοηδίϋο δίαΐαϊΐηί: οιηηεδ εχίΓε , ηοδίΐαηιηιιε ηιυΐΌδ 
5ΐιρεΓ£ΐΓε, δι ιηοοίο ρεΓ νίιη Ιιοο ίαεεί'ε ροδδεηΐ, Ιιιυιΐδ εο- 
ηίΐΐιΐδ ααίοποηδ ΤηείεηεΙο Τϊιηκ1?ε^?//ο, ορή ναΐεδ επί*, 
εΙ Επροίρκία ϋίΐίηΐίΐεηί ίιΐΐο , ηαί εΐ ίρδε (Ιαχ ειαί. 
2 ϋεΐικΐε νεΓΟ (Ιίηικίίίΐ ίρδΟΓυπι ραΐδ , φΐο(1 ρεΓίεαΙυιη ΐη- 
σβηδ εδδε αΊιεεΓεί , ιηείιι ηικκίαιη ΙεπϊΙα (Ιεδίΐΐίΐ ίηεοερΐο. 
δεοί θιιεεηΐίεΐ λ ΐσίηίί είιτίΐεΓ ϊη εαϋεηι εηιρίίοηίδ ίαείεη- 
ιϊίε βεηίεηΐία οΙΙγο ρεπηαηδεπιηί , ίη Ιιιιηε ηκκϊιιιη. δεαίαδ 
ηοδίΐΐίυιη πηίΓΟΓυπι αΐίΐίικίίηε ρατεδ ΓεεειιιηΙ Ηαηε αιι- 
ίειη ειηεηδΐδυηΐ,εοηίειηρίίΐηΐεδ ΙαΙεππη εοα§ιηεηΙαίοπιιη 
ΟΓίΙίιιεδ, ςαα ραΓίοηηιπίδίρδΟΓηιηαίΙεοδδρεεΙίΐηδ ΙεεΙοΓίο 
εαΓεθίΐΙ.°ΜαΗί^ϋε3Ϊηΐϋ11ίΐίεΓαηΊ εοίψιηεηίαΐοηιιη δίταία 
ηιιιηεΓ3ϋίΐπΙ. Ει Ηοπιηι <|ΐικΙειη ηοηηιιΐΐί α νεΓα Γβΐΐοεί- 
ηαΐίοηε αοετπιΙιΐΓΐ εταηΐ; , ρΐεηφίε νείΌ εαιη αδδεηαιι- 
ίαΐΊ ειαηΐ. ΡπεδειΊϊτη α^ιιία δίερίαδ βϋί ηυηιεί'αοαηΐ, δϊιηιιΐ 
εΐϊαηι, ηαία ηοη ρΓοειι] ίΐββΓβηΙ : δείΐ εα ιηιιιί ραΐδ , ίκΐ 
ηιιαηι 3οαΙα8 σάπιο νβτ€ νοίευαηΐ, ίίΐείΐε εοηδρίεϊεοαΙιΐΓ. 
δεη1αηιιηΐ§ίίιιι•ηιεη3ΠΓβηι,εΙρΓθεεΓΪΙαΙεηι1ιοοηΊθ(1θ5ϋη!; 
Ηδδεφίαΐί , εχ ΙαΙεππη εΓαδδϊίικίίηε εαιη εοηϊεείαηίεδ. 

^ΑV. 2ΐ. Ρείοροηηεδΐοπιηι ααΐεηι ιηιΐΓΠδ Ιιαε ει*αΙ 
δΐηιείιιΐ'α. ϋπρίίεεηι αιηοίΐαηι Ιιαοεοαί, αΐΐεππη φΐκίειη, 

$.Ι.αΙ. τη. «/ρ. Τ^ίνΗ. - £υ«ολτ<ίκ Ο, Ό, Ε, Ρ, 1; {ΰτο,ατ/ί* Ο. -Αι,αβχν, 
οΐ ρβΓ οογγ. Αχιμαχ* Ε. — 2. ιτλ (εΐ *. /. αϊ. τη. ί.) Ο , ιτχ ροαποΐί Ιϊΐίη βίτβ 
Ια 1)οηηβ Ιοςοη. — 3. ιίαλ^λιγ^νί» (^8.-/5 ο/, τη.) Ο. - $ι «αα τολλ^/ €.- 

χλι ίμΛ V τολλοί ατιγ. Ό. - £κ τΜ τα.σ'/\α Ο. - ςυμιτρητιι (,α 8. μ , €(ΐά. τη.) Ό. 
ϋΐιαρ. XXI. ι. Πλατακα»• Β. - Δ&ν•» «*»»« Ο, Η. - »οί*ί μαλιτα. ϋ'ΐςί 52 ΤΗϋΟΥΓ)ΙϋΙ5 ΗΙ8Τ. III. 2ΐ. 22 . 

ιμι. Ρ]αΐ963.8 νεΓδαβ , ϋοηίΓα ΡΙαΙαζβ^ίιιπι βηιρΐίοηβ8 , αΙίβΓυιη 

Ηη. Γ.' νβΙΌ εχΙείΊΟΓεηι , οοπΙγο. ΑίϊΐβΠΪβη868 , 81 (μΐίδ ίοϊΐθ Αΐΐΐε- 

Βδ^ιΓ 11 * 5 α< ^ °Ρ 6τη ΡΙαΙθ6βπ8ίΙ>ιΐ8 ^βΓβηάατη οοιίΙγβ ίρ808 νεηίδ- 

Σ• °• 861. Ηί αηΐεηι αιηοίΐιΐδ , αΙίθΓ αϊ) αΐίετο , δεχάεείιη £επηε 

3ζγ. ρεάαιηίηίεΓνα11ο(Π5ΐαηαη1. 2 Ιη ηοενεΐΌδεχα'εεπηρεάαιη 

βραΐίο ΙαοεΓηαοαΙα αΊδΙίηεΙα , ευδίο^ίοαβ ει•αηΙ εεοηβεαία , 

εαομιε ρεΓρείυα , βΐ οοηίψιια, ίία ηϊ υηίεηδ, δοΐίάϋδοπιε 

πηιπίδεδδε νκΙβΓβίιΐΓ, ηΐιίηςηε ρίηηαδ ηαοεηδ. 3 Εΐίκ1 άβ- 

είιηαηι ηααιηειιιε ρίππαιη Ιυιτεδ ίη§εηΙεδ , εί ε^αβα'ειη , 

ςμια ηιαπίδ, εΓαδδΐΙαάίηίδ , εχδίαοαηΐ, εί εεεάειη αά ίη- 

ίεΐΊΟΓεηι εί εχΙεηοΓεηι ε}υδ ίτοηίεηι ρεΓίίη^εοαηΙ ; ίία ηί 

ΙιαηδίΙιΐδ ρΓορε ΙαΓπιη ηοη εδδεί, δεά ρεΓ ε&δ ηιεάΐαδ Ιχαη- 

δίΓεηί. 4 ΝοεΙα νείΌ, ηαοίίεδ ΙειηρεδΙαδ ηυιηΐεΐα Ιβτηριΐ8αηβ 

ρΐιινϊιιτη 6Σ3.Ϊ, ρίηηαβ (πικϊεηι ΐβ\ίηψΐ6ΐ)Β.ηί - } ε Ιαιτίοπδ 

τεΓΟ , φίδε ραΓαιη ΓεηιοίΕε, αε δυρεΓηε Ιεοίίε εΓΕίηΙ , εχειι- 

1)ϊαδ ά£6\>8.ιύϊ. Ματυδ ί§ίίυΓ , ςμιο ΡΙαΙεεεηδεδ αο ηοδίΐηηι 

ρΓεεδίάπδ είη§εοαηΙαΓ , Ιιιι^αδίϊΐοίΐί εΓαί. 

Ρο3ΐ Οαρ. 22. ΡΙαΙθεείΊδεδ ειηίειη, Γεοηδ αά βηιρϋοηβτη ΐα- 

1&η. ίο. ' . 

νβΐ £ΐβηάατη ραπιίΐδ , οοβεΓναία ηοείε, ηαεε εί ρΐηνία εί νεηίο 
ΙπΓοίαΙα , βί ρΓεείεΓεα άΐΐιιηίδ εδδεί , εχίεΐΉηί. ΙΙΙίβ ααΐεηι 
ρΓθβεΓαηΙ, α,ηί εί εοηαΐαδ Ιια^αβ απΙοΓεδ ίρ8Ϊ8 ΓπεΓαηί. Αε 
ρΐΊΐηυηι φΐΐα'ειη ΐΓαηδϊνεηιηΙ ίοδδαιη, ηαθε ίρδοδ αιηοίοαΐ : 
«Ιείηα'ε νεΓο ηοδίίιυη ιηαΓο δπεεεδδεΓπηΙ , είδπι ίΐίοπιπι 
«αδΙχχΚοηδ , <^αία ρι•ορΙεΓ ΙεηεοΓαδ ςακίειη εαδίοείεδ ρΐΌ- 
δρίεεΓε ηοη ροίηεπιηί; βο8, ψιί νβηίβΒαηί ; δίΓερίΐαηι νεΓο 
φΐεηι ίρδί ΡΙαΙ(£βη8β8 εάεΒαηΙ , άηηι αά Ηθ8ϋιιτζι τητιπιτη 
ίΐεεεάεΓεηί, ρΓορίεΓ νεηίαηι οοδίΓερεηΙεηι, εχαυ<3ΐΓε ηοη 
ροΙηεΓαηΙ. 2 δίηιη] εΐίαηι ΡΙαΙοεβη8β8 αά 7ιο8ίβ8 αεεεάεοαηΐ, 

)νΐ8ε[υ'3 τοίί φύλαξη άιι ηο δαίναηΐ, Ιαοιιηβ; βΐ οη ιηαΓ§6, οη Κί α»' «λ- 

λ>ι\α)ν ότο< χα; Ό ', ίχκαιίίχα 7τοίαί ( /^αλ/β-Ία *. /. αϊ• τη.) Η^ £Κ. κ. ( 61 
ΙΠ&Ρ^. ατ' αλλυλαιν όττ« χλι ) το/ί φι/λ. Ι. — 2. ηί ζυνοχη Ε. - ί/α ( η 3. Ι, αϊ. 
τη. ) ημημι-ια, Γ.- φαιν. το τί<^οί Ό , Ι. - βτ. ίχοιι (ο 8. «ι , βοά. τη.) ϋ.*— 3. ΐί ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΥ ΞΤΓΤΡ. Γ. %α. κβ\ 55 

τε Πλαταιών, >φ\ ει τις εξωΒ-εν απ 'Κ^ν,νων επ'ιοι. 
£ιεΊχον £ε οι περίβολοι εκκα'ι^εκα πο&ας μάλιστα άπ' 
αλλήλων. 2 το ουν μεταξύ τούτο, οί εκκα'ι£εκα πο<Ρες, 
τοΊς φύλαξιν οΊκτματα £ιανενεμγ\μενα ωκο<ΡομνΤΌ' ^ ΐ\ν 
ξυνεχη , ως τε εν φαινεσ3•αι τείχος παχύ, επάλξεις έχον 
άμφοτερω$εν. ° £ιά £εκα «Γε επάλξεων πύργοι νσαν με- 
γάλοι, η*4 "ΊσοντλατεΊς τω τύχει, διακονίες ες τε το εσω 
μίτω<&ον αυτού , ^ οι αυτοί χα^ ες το εζω• ώστε πάρο- 
£ον μη είναι παρά πυργον , άλλα «Γ/ αυτών μέσων <Ριήε- 
σαν. 4 τάς ουν νυκίας, οπότε χειμων ε'ιη νοτερος, τάς μϊν 
επάλξεις άπελειπον , εκ <£ε των πυρρών, ονίων Λ' ολί- 
γου η<Η ανω$εν ςεγανων , την φυλακην εποιουνίο. το μεν 
ουν τείχος, ω περιεφρουρουντο οι Πλαταιές , τοιούτον αν. 
Κεφ. χβ. Οι <Ρ' , επεκΡ* παρεσχευασϊο αύτοΊς, τκ- 
ρίΐσανίες νυχία χειμεριον υ£ατι χα] άνεμω , ^ αμα άσε- 
λννον , εξγεσαν. αγουνΊο <Ρε , οϊ<αηξ )(α} τνις <&ειρας αίτιοι 
ϊ\σαν. ^ πρώτον μεν την ταφρον £ιεζι\σαν , η πτεριεΊχεν 
αυτούς, έπειτα πξοσεμιξαν τω τειχει των πολέμιων , 
λα$οντες τους φύλακας, άνά το σχοίεινον μεν, 8 προΊ- 
£ον\ων αυτών, >\οφω <Γε, τω εκ του προσιεναι αυτούς, 
άνίκα-αταγουνίος του άνεμου , η κατ άκουσαν] ων. 2 αμα <£ε 
χ^α] £ιεχον\ες πολύ ϊ\εσαν , Όπτως τα ο<&λα μνί χρουόμενα 

το ματρι /*£Τ•το» Ό, Ι.-κχι ( κ ΟΠ1. ) το «;• €, Ό , Ρ, Η, Ι; Ε άοηηβ κ ί. /. 
ηιαϊδ αϊ. τη.', χα< («; οαα.) τα (ξ* Ο. - αυτ&* (μι?0γ 6. Ι. αϊ. τη. ) Ε.— 4• <•> 
χατίλίτοι Ό , 1; ιτ. «χιλ/το* Ε, Ρ, Ο, Η. - (ο>τ•/ οαΐ. ) ίΐ ολιγν Β. - Πλβτ 
τχιικ Ό, Ε, Ρ , Ο, Η, Ι. 

01]8ρ. ΧΧΠ. 1. »£ρ(ίΐτχί» ΟΛΤΗί €. - ίμ ΛΠ\η*•ι Η, Ι. - •ψ*Φ¥ °• ~ 
κτιτι (τ* 5. /. αϊ. τη. ) γ«»τοί Ι. — 2. τοΛΛ•< «τΐβ•*» Ο , Η. - «ρ. /*•ι«τ 
*©Λ» Β, Ο,ϋ, Ε, Ρ, Ι. - νοοτινριγ•» Ι. - ιιίοτίί ( ότ< ΟΙΗ* βΐ ΓβίΙϋίΙ* 

5 Ε 34 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. κβ'. 

7ΓΡος άλληλα α'ισ^ησιν παρεχοι. ήσαν <Ρε ευσταλείς τε τη 
οπλίσει, )&ή τον άριστερον ττο£α μόνον υποκείμενοι , 
ασφαλείας ένεκα της πςος τον πηλον. κατά ούν μίτα.- 
πΰργιον προσεμισ^ον προς τας επαλζεις 3 ε\£οτες οτι 
ερημο'ι 6/(7/, πρώτον μεν ο) τας κλίμακας φερονίες , ι&η 
προσέθεσαν επειία 'γίλο) &ω£εκα ζυν ζι<ρι<ΡΊω χ$\ &ωρακι 
άνίζαινον' ων η^εΊτο Άμμεας ό Κοροίδου , %αή πρώτος 
άνε€η. μετά £ε αύτον οι επόμενοι ε% εφ' εκατερον των 
πύργων άνε€αινον έπειτα ^ιλο) άλλοι μίτά τούτους ζυν 
^ορατ'ιοις εχωρουν. οις έτεροι κατόπιν τας ασπίδας εφε~ 
ρον ι όπως εκείνοι ράον προσ£αινοιεν , ^ εμελλον <^ωσειν > 
οπτοτε προς τοΊς πολεμιοις ε'ιησαν. ως £ε άνω πλείους 
ε^ενονΊο, ησΰονίο οι εκ των πυρρών φυλακές, κατεζαλε 
γάο τις των Πλαταιεων , άνΐ ι λαμβανόμενος , άπο των 
επάλξεων κεραμι&α' η πεσουσα -ψόφοι/ εποίησε , ι@) αυ- 
τικα ροη ην. το όε ςρατοπεοον επι το τείχος ωρμησεν 
« γάρ ΥκΡει Λ ό> τι ην το £εινον , σκοτεινής νυκΊος , φ) 
χειμωνος ονΊος. ^α/ άμα ο) εν τη πολει των Πλαίαιεων 
υπολελειμμενοι 3 εξελθονίες προσε£αλλον τω τειχει των 
Πελοποννησίων , εκ τουμπαλιν γ οι άνδρες αυτών ύπερε- 
ζαινον, όπως ηκιστα προς αυτούς τον νουν εχοιεν. ε§ορυ~ 
ζουνίο μεν ούν, κατά χωράν μενονΊες, βοη&εΊν £ε οΰ<Ρε)ς 
ετολμα εκ της εαυτών ώυλακης' αλλ* εν άπορω ήσαν ε)- 
κασαι το ^ι^νομενον. ^α/ οι τριακόσιοι αύτων, οϊς ετετακίο 

ιηαΓ§. αϊ. τη. ) Ι. - αο-φ. ύηκα. Ο. -(χαιοηι.) -χροα^ΐτΛΐ Ι. -ξον ξ«φ<ί/*« Ι. 
- π*» τμ θβρακ/ Ι. - β»{£α/νον. Ό'ΐοϊ ^υβ^α'α £5Γ£/τα, Ιαοπηε ο&ιΐδόο ρ&τ 
ηη β/ΑΟίοτ. ει βιιρρίκββ πιατ§. αϊ. τη» ^. -ΑμμΜίχι Ό Κ. Ό, Ι. -άλλο/ (μίτο. 
τ^τνί οία.) Ο-αατιίαί »ρο9•ι.φ«ρον Ε.- ρ'α«» »ρο6Λ/Υοη» ϋ , Ε. — 3< χ*Τίλ«£ι ΤΗυΟΥϋΙΏΙδ ΗΙδΤ. III. 2 2 . 55 

ίηίβΓν&ΙΙο 5&1ΐ3 ηΐ3§ηο αΐϋ αο ίΐΐϋδ ώίδίαηΐεβ , ηβ αηηα εοΐ- Βεΐι. 
3Ϊ33. δοηαιη εάεΓεηί , τείηηε 3Ϊ§ηίηοαΐίοηειη (Ιατεπί. ΕκιηΙ 12*5! 
ααίθπι ΙενίίεΓ αιτηίΐίί, βίβχρβάιϋ, εΐδίηίδίτο ίϋηίυιη ρεοϊε ο 1 /™^ 
ο&ΐεεαίΐ, ιιΐ ίη Ιυίο βιττιίαδ εοηδίδΙεΓεηί. ΡεΓ ΐΐΐαίΐ ί§ίΐιΐΓ ν. (V 
ίηΐ6Γτα11αιη, ψχοά επιΐ ίηίεΓίαιτεδ, αά τηιίΓοηιπι ρίηηαδ 327. 
αεοεδδεηιηΐ , ςικχΐ εαδ ίΙεδειΊαδ εδδε δοΐιεπί ; ρηιηιιηι ί^ιιί- 
άειη ίΐΐί, ηπί δεαίαδ ίεΓεοαηΙ, ηαί εΐίαπι εαδ αάΊηονεπιηΙ : 
άείηάε νεΓο άαοςίεείιη Ιενίδ αηηαΙυι•3β πιίΐίΐεδ εηιη ριι- 
§ίοηε αε ΙηοΓαεε αδοεη€ΐεοαηΙ; ηοίουδ ρΓδεεΓαΐ Απηηεαδ 
ΟοΓοεΙίί βίίιΐ8, ^ιιί εΐίαπι ρηπιαδ αθεεηάίΐ:. Ροδί ίρδαπι 
νεΓΟ δεχ , ηαί δεηαεοαηΙαΓ , υίΓαιη^αε ίαιτίηι δυρεΓ^ηΙ : 
άείηαε ροδί ηοδ αΐίί ΙενίΐεΓ απηαϋ, ευιη ^αεαίίδ δαεεεάιιηί; 
αυΛαδ αΐϋ α Ιει*§ο δοιιία. ΓεΓεοαηΙ: , υΐ ίΐϋ ίαείΐίυδ αβεεη- 
αεΓεηΙ, αυεε ίρδίδ εΓαηι ίΓαθίΙηι-ί, ηαηηι ρΓορε ηοδίε» 
νεηίαπι εδβεί. 3 ΡοδΙαπαπι αυΐεηι βοηιτη ρΐεη^αε ιηιίΓΟδ 
βυρεΓαπιηΙ, εαδΙο(1εδ ? αυί εχεηοίαθ ίη Ιαιτίουδ α^εοαηΐ, 
Ηοο δεηδεηιηί. 4 (^ηίάαιη εηίιη ΡΙαΙίβεηδίδ άητη αδεεη- 
<3εΓεί, ίε§α1αηι πιαηη αρρΓεηεηδαιη αε ρίηηίδ (]ε}εείΙ ? ηα» 
Ιαρβα δίΓερίίαιη εαΐάίΐ, δίαΐίιη^ιιβ εΙαιηοΓ α αιβίοάϊΒιΐθ εβί 
δαοΐαίιΐδ. 4 ΕχεΓεΐί;ιΐ3 νειτο αιΐ πιιιτοδ εοηευιτϊΐ : ηεο εηίιη 
δείε^αΐ, φΐίάηαιη εδδεί ρειίευΐί, ηαία. ηοχ εΓαΙ οοδεηΓα 
βί ρΓοεεΒοδΟ- δίιηηΐ εΐίαηι ΡΙαΙίεεηδεδ, (}υί ίη ιίΓοε Γβ- 
Ιίεϋ £αεταηΙ> ε§Γεδδί, Ρείοροηηεδΐοπιιη ηηιπιιη ίιινατ 
* δεηιηΐ, α ρατίε, ψιχ ορροβίί» εταΐ ϋΐί, φΐα δΐιί τηιιηιηχ 
δορεΓ&οαηϊ, αϊ Ηο&Ιββ αηίηιυιη αχί ίΐΐοβ πήηίπιε αοΎει!*- 
τεηί. Ιη βιιο αηΐεηι αυία^ηε Ιοεο ηκιηβηΐεδ Ιιιιΐΐαΐΐιια&αη- 
ΙαΓ, ηεε ηΐΐαδ αιαίοάαηι εχ δοα. εαδίοάία άΪ90βά€η& ορειη 
βΐίίδ ίειτε αικίεο&ΐ : δε<1 αηίηιο άαοίο εΓαηί, ηε^οε εοη^ί- 
εειε ρο!εΓ3.η1, φίκΐηαηι αεείίϋδδβΐ. ΕΙ ίΐΐί ΙτεεεηΙί ιηίΐίΐεδ, 
^αΛαδ ηιαηίΐαΐηηι εΓΕί,ηί, δί (|ϋκ1 ορυδεδδεί, 3ί1 ορεη» 

γαρ τΐί ϋ. - «ωτ/χα βιτρ Ό, Ε, Ι. — φ «" ( ( 9* ^ α ^' τη •) Λτο9*ί~»τ Ο. - »ρ<χτι£*λο» 
Ε, Η.-ίχ τ^7«Λ<ι οι ο* οοίρί Ε»- ι£ορ. ^(» (^» ί. /. ) Ε. -τη! ( ί ΟΠ1. ) */τ•*. 

Ε 2 56 ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 22 . 23. 

ΒβίΓ. ίεΓεηααηι ρΓδθδΙο εδδεηΐ, ε πιιιιό &ά εΙαιηοΓεηι ρΐΌϋθδ- 

«.α.Τ δεηιηΐ; 5 ίαεεδφΐε, ηοδίίϋδ αοϊνεηΐυδ ήκηεεβ, Τηεβαδ 

88.™ι.' ν6ΓδΠ8 βιΛΙαΙββ δαπί. ΡΙαίΒΒεηδεδ νείΌ, ςηιί ίη ιιΛβ εΓαηΙ , 

ν • °• εί ΐρβί βχ δαο ιηιιΐΌ ηιαίΐαβ £αεεδ δΐΐδίηΐεπιηΐ, αυεε αά ηοε 

3ζγ. ιρδαπι ρΓ8ΒραΓαΐ86 ΙαβΓαηί , υϊ ι§ηιυηι δΐ^ηα ηοδίιόπδ βδ- 

βεηί ίηεει-Ια; ηΐαηε δαδρίεειίί αϋφίκΐ αϋαά εδδε, φίαιη 

ηαοίΐ Γβδ βΓαί, ορβιη ηοη £ειτεη1;, ριτιΐδ φίαπι δΐιι, ηα* 

οχίθΓαηί, οναδίδδβηί, εί ίη Ιοεα. ίυΐα δε ΓεεερίδδεηΙ. 

Οαρ. 25. ΡΙαΙβεβηδβδ νείΌ, ηηί ιηηΐΌδ ίηίβΓβα εοη- 

δεεηάεοαηΐ; , ροδίηααιη 1111 , φΐί δαοπιπι ρηηιί βΓαηί, 

ιηηπιηι οοηδεεηάεΓαηΙ; , εί ηίΓαηιςηε Ιηπιιη , εηδίοάίουδ 

οοοίδίδ , ίη δηαηι ροΐεδίαίειη Γεάε§εΓαηί , ΐρβί εί Ιαιτίυιη 

ΐΓαηδίίαδ ηοδίίβαδ ΓβδίδΙβηίβδ εαδΙοαΊεΙίαηΙ: , ηε ααίδ ρβΓ 

βαδ ρβηβίΓαηδ »ά ορβηι δηίδ £εΓεηααηι εοηίΓα δβ νεηίΓεί • 

εί δοβίίΐδ β ιηηΐΌ Ιπιτίοαδ αοίηιονεηΐεδ, δαοπιιη ρΙείΌδηυε 

ρβΓ δϋλίαδ ίη Ιοεα δηρεήοΓα ΓεείρίεΒαηί; , εΐ εοΓηηι αΐϋ 

ηηϊαειη εχ Ιηιτίουδ , εί εχ ίη£εποήΙ)υδ , εί εχ δϋρειΊοΐΊ- 

1>υδ βαηιτη αΓίίοαδ Τιο8ίβ8 , αηί βιιίβ δοΒδίάίο νεηίεοαηί, 

ηιίδδίΐίοηδ »ΓεεΙ>αη1;. Αΐίί νείΌ ίηίεΓεα, εηιοπιπι νύ^ρέ 

βτΆϊ ηιιπιεπίδ, ειιηι ηιηΐΐαδ δεαίαδ δίηιιιΐ αάΊηονίδδεηΙ , 

ρίηηαδααε (1ε]εείδδεηί, ρεΓ δραίίαηι, φΐοοΐ εΓαί ίηίεΓ Ιχιγ- 

τεδ , αάδεεη (Ιεβαηί ; 2 εί δαοίηάε (^αί ΓεείρΙεβαηΙπΓ , ίη £οβ- 

696 εΓερίάΊηε δίαβαηΐ, εί δ3§ίίΐίδ, αίφΐε }αευ1ίδ ρείεοαηί 

7ΐ08ίβ8 , δί αηίδ δαΙ>δί(1ίο γεηίεηδ , ΐΓαηδίΙιιιη &ά ηιαπαιη 

ίαιρεάίΓε νείΐεί. ϋβί ααίεηι οηιηεδ, <^ιιί ίη ΙηΓΓίοηδ εΓαηί, 

Ιτ&ηδίεπιηΐ; , 1111 9 <^ηί ροδίΓεηπ άεδοεηάεΓηηΐ, αά ίοδδαηι 

«β§Γε νεηεταηΐ. ΙηίεΓεα νετο 1111 ίΓεεεηΙί ειιηι ίαείοηδ 7 

^ ^ααβ §εδίαΙ>αηΙ ? ίη εοδ Γειτί εοερεΓηηΙ. 3 ΡΙαίδεεηδεδ ί^ιίαΓ 

Ο, Η. -ο?ί ϊτ. τπριζ. Ο ;]οιι «τ. (τάρα Οίη.) β. Ι.-ίξβθί» τ» ταχΜί ^^ ^ ίξ*ίί»• 
τ« τ. Ό; ι%ω τ«ί τί»χ«ί β.— 5• ίρο»™ α τα.! θηχαι Η. -Πλατ««ΐί Ό, Ε, Ρ, 
Ο , Η , Ι. - τ>>ί (οί ραΓ ΟΟΓΓ. τοις ) τολιμιοα Ι. 

ΟΙίαρ. ΧΧ1Π. ι. ίν ςα.ντα αυτοί Ο, Ό, Ε, Ρ, Ο, Η, Ι. - »φυ ( λα ΟΠ1. ) 
σ^β» Β.*χα< τροσθ. (χλ//*αχαί οκΐ.) Ό. ; 5τολλα$ ιροβίίΐΐί χλ. 6; Η»ττο<ί *υρ- ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. κβ'. κγ. *>η 

παραζογ\^εΊν , ει η £εοι , εχωρουν εξω του τείχους προς 
τ«ι/ /3οΛ. ώρυκΙοί τε τηρονΊο ες τοις Θϊ\£ας πολέμιοι• πα- 
ρανίσχον £ε %&] οι εκ της πόλεως Πλαταιης απο του τεί- 
χους φρυκίους πολλούς, προτερον π αρεσκευασ μένους ες 
αυτό τούτο , όπως άσαφη τα σημεία της ώρυκίωρίας τοΊ'ς 
πολεμιοις η , ^ μη βοη^οΊεν άλλο τι νομίσανίες το γιγ- 
νόμενον είναι , η το όν , πρ)ν σφων οι άνδρες οι εζιοντες 
£ιαφυγοιεν 9 ^ του ασφαλούς άν\ιλαζοιν\ο. 

Κε<ρ. κγ . Οι <$* υπερβαίνοντες των Τίλαταιεων εν 
τούτω , ως οι πρώτοι αυτών άνα&εζηκεσαν 3 ^/ τ °ν πυργα 
εκατερου, τας φύλακας $Ίαφειραν\ες , εκεκρα,τηκεσαν , 
τας τε <Ριο<Ρους των πύργων αυτό) ενστανΊες εφυλασσον , 
μη^ενα <Ρΐ αυτών επι£οη$εΊν )(Φ\ κλίμακας προσ3•(ντες 
απο του τείχους τοΊς πυργοις, φ) επαναζιζασανιες άν- 
δρας πλε'ιους, ο) μεν απο των πύργων τχς επι£οη§οΰνΊας 
^ κατω&εν ^α/ ανω&εν ειργον βαλλον/ες' οι <Γ εν τχτω, 
οι πλειάς, πολλας προσ$ϊν}ες κλίμακας άμα, ^ τας 
ϊπταλζεις απωσαντες , <Ρια του μεταπυργία ύπερε&αινον* 
ο όε όιακομιζομενος αει , ισ/ατο ε ότι του χειλάς της 
ταφρα, φ/ εντεύθεν ετοζευον τε φ\ ηκονΊιζον, ε'ι τις παρα- 
ζοη&ων πάρα το τείχος κωλυτης γίγνοιτο της £ια£ασεως. 
επε) <Ρε πάντες £ιεπεπεραίωντο οι απο των πύργων , χα- 
λεπως οι τελευταίοι καταζαινονίες εχωρουν ε<&) την τα- 
Φρον ΐ(αι εν τατω οι τριακασιοι αύτοΊς επεφερονίο , λαμ- 
ατάκας έχοντες, οι μεν χν Πλαταιές εκείνας εωρων μαλ~ 

γοα χλι οϊώ. ) ίταναζ". Ρ. — 2. ίτ» τν ταχ^ί της τάφρου Ο. - χλι ( ιντιυ^ίν δ. ί. 
αϊ. /η.) υ. -χαι ίβ•»>χο»τιζ<»•. Ό'ΐοΐ )ΐΐ8^α'ά' α τχ γυμίΛ <3α η° 3, Ιαεαιιε 
οααβββ ρ&Γ νια Όμοιοτ. €ί βαρρίεόβ πιαΓβ. αϊ. τη. Ό. -λ*μπα$κ Ο ; λαμ- 
%*<ϊα (α 8. κ , βαά. τη.) Ο. — 3• ΠΛα-ηιΐί Ό Λ Ι. - νΑκταιια Β , Ρ, Ο , Η. * 58 β ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΊΤΓΡ. Γ. χρΛ κ/. 

Λοί' ΐχ του σκότας , εστώτες %<&) τ» ^δ/Λ«^ τϊί£ τα<ρρ« 3 
£«/ ετο'ξευον τε ^ εσηκονίιζον ες- τα ^ι/^α• αιττο/ <Γί , 6? 
τ<£> άφανεΐ ΌνΊες, ήσσον £ια τα£ λαμπάδας κα&ζωρώνΊο. 
ώστε φ&ανχσι των ΐΐλαταιεων %αϊ} οι ύστατοι &ια- 
ζα,ντες την ταφρον , "χαλε<&ως «1 ^α/ βιαίως, γ,ρυςαλλος 
τε ^αο ί7Π7ηι , )>ίΐ « βέβαιος εν αύτη , ά>5*' ε<ζτελ3-ε7ν 3 α'λλ' 
οίος άπηλιωτα , η βορεα , ύ^ατωί'ης μάλλον %φ\ η νύίζ 
τοιατω ανεμω ύπονιφομενη ττολυ το υ£ωρ εν αύτη $Φβ* 
ττ-οιήκει , ο μόλις ύστερεχονίες ε<&•εραιω&ησαν , εγενετο «Γέ %α} 
ή ^ιαφευζις αύτοΊς μάλλον £ια του χειμωνος το με^ε^ος. 
Κεφ. ά<^ . ' Όρμησαν! ] ες £ε <*>ττο της τάφρου οι ΪΙλαταιης, 
ίχωρπν ά&ροοι την ες Θη&&ς φερασαν ο£ον , Ιν £εζιαί 
έχοντες το του Άν^ροκρατας ηρωον νομίζοντας ήκιστα 
σφας τ αυτήν αυτούς ύπτοτοπτησαι τραττεσ^αι, την Ι ς τας 
Ύτολεμιας' ^α/ αμα άωρων τους ΥΙελοΎτοννησιας την ττρος 
Κι&αιρωνα ^ Δρυός κεφάλας , την επ Ά&ηνων ώερασαν 
μετά λαμπάδων όιωκοντας. ΐ(Φ\ ότι μεν ε ς η ετι\α ςα- 
£Ίους οι Πλαταιης την ιττί των Θη€ων εχωρησαν , ε7τει& 
υ7Γοσ]ρε•\αν\ες ηεσαν την 7τρος το ορός ώερουσαν ο£ον , ες 
Έρυ&ζας , %α\ Ύσιας• χ£ λαζομενοι των ορών > ^ιαφευγα- 
σιν ες τας Ά&ηνας 9 αν^ες £ω£εκα ^ διακόσιοι αττο 
ττλειονων. ε)σ) γαρ τίνες αύτων Λ άττετραττονίο ες την 
πολιν 3 7το)ν ύττερζαινειν εις «Γ εττ\ τη εζω ταφρω τοξότης 
ίληφ&η• οι μεν ούν Πελοι&οννήσιοι κατά χωράν εγενονίο , 

- τη( ταφ()« ά'ϊεί , }αδφΐ'έ οί -χλαταιικ ιχ<α}•*ν (3α η° α4, Ιαοηηε οαιίδεε ρ&Γ 
«η Όμοιοτ. , εΐ βυρρίβββ τηα镧. Ε. — 4* *•λατα««» Ό', τλατία/*» Ε. -οι υΓΕρον 
ί/αζαντίί Ό, Ι. -ν βιζαιοι τε »» ί» αυτ»» Ρ.- β»$-' ίλθί/ν Ε. -ϋ^Λτωί^ϋ μαΚλύΐ 
Ό , Ι.- ύττοπιφομινη Ό , Ο , Η , 1 } . - ίγ£γ£το ίί Β. ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. III. 23. 24. 5 9 

605 6Χ ΐ6Τ1βΙ)Γί5 £αθί1ίϋ3 ΟΟηδρίοΐβ^ΗΠΐ;, δίίΐηΐβδ ίη £θδ38ε Βε]1. 

ΟΓερκϋηε, εΙ 8α§ίηΪ8, }αεα1ίδ(Ηΐε ηηάβδ ϋοτγοηδ ραι-Ιεδ ^ ΙοΡ ; 
ρείεΐ^ηί. Ιρδί νειο, ηπο<1 ΐη ίεηεβηδ εδδεηί, ρΓορΙβΓ ^"Ρ* 
£<νεεδ ηιϊηυδ εοηδρΐείεβαηΙυΓ. * Ιίααηε εΐ Ρΐαίεεειίδεδ , ηιιί ν. ε. 
ροδίΓβπιί 6Γαηί , ίοδδαιη ηαϊιίεηι ΐΓαηδίνεηιηΙ ρηιΐδ, φααηι ^αγ'. 
ορρήτηβΓβηίιιτ : δεά 1 «ε§Γε, εΐ ρεΓ νίπι. Νηπι εί §1&είεδ ίη εα 
εοηεΓενεΓαί, ααίε ηοη εΐΉί δοΐκία, ίΐα ηΐ εοδ ίΓαηδευηίεδ 
δαδΙΐηεΓε ροδδεί, δε<:1 ροΐίαδ ει*&1 αςυοδα, φΐαΐίδ εδδε δοΐεί, 
Βνι\)5θ\ΆΧ\Όροίίιΐ8<\μ&ϊΏ Βοτεα δρίΓαηΙε. Εΐηοχίΐΐα, ρΓορίεΐ' 
ηα)υδΐηοί1ί νεηίυιη ηίνίοαδ εοηδρείδα, αηααιη ίιι εα νείιε- 
πιεηΙεΓ αιιχεΓαί, ομιαυι νΐχ οαρίύΙ>ιι& βυρρζι βα/η εχδίβηΐεβ 
ΐΓαηδίνεπιηΙ. ΕίρΐΌρΙει•ηιι)ιΐδ ΙειηρεδΙαΙίδ ηια§ηίΙϋί1ίηεηι 
ροΐίδδίηιαηι εν^άεικϋ ώεηΐΐαδ ίρδίδ οΐίΐαΐα. 

Οαρ. 34. Ρ1»ί£εεηδεδ γεΓο α £οδδ£ΐ <1ί§Γ€&8ί , νίβιη, αυα? 
Τηεοαδ £εΓεο&1, ίνεπιηΐ εοη£ει•Ιί , £κ1 ώεχίταιη Ιι&οεηΙεδ 
ΑηοΐΓοοΓίΐΙί8£αηαιιι. ΕχίδΙίιηα^αηί εηίηι ίΐΐοδ ιηίηίηιε δϋδ- 
ρίεαΙυΐΌδ εδδε, δε εοηνεΓδϋΐη ίπ »ά ίΐίαιιι νίαπι, αυ3β &(1 
ηοδίεδ (ΙαεεΓεΙ. δίιηαΐ εΐίαηα νίίΐεοαηΐ Ρείοροηηεδίοδ ειιιη • 
£3είβΐΐδ ίηδεαηεηΐεδ, εα νια, ηαθΒ ρεΓ ΟίΙΙΐίεΓοηεπι , εΙ 
ΟαρίίαααεΓεοδ , Αΐΐιεηαδ οίηεεοαί. 2 δεχ αυίειη , δερίεηινε 
δΙαί1ίαΤηεΙ)33 νεΓδαβ ΪΓε ρειτεχεπηιΐ ; ίΐείηάε (ϋνειίεηΐεδ, 
γιαπί , φΐ36 α(1 ιηοηίειη £ει! , ίνεηιηΐ, εΐ Ει•ν11ΐΓΗδ αε Ηγ- 
βΐαδ ρείίεηιηΐ : οεεαραΐίδςαε ηιοηΐίοϋδ , Αΐηεηαδ ρεΓ£α- 
§επιηΙ , ίΐηεεηΐί εΙ αΊκχΙεείιη εχ πια]θΓε ηαηαεΓο. Γιιε- 
Γαηί εηίηι εοπιιη ηοηηιιΐΐί , ςαί ίη ιιΛειη ΓβνβιΊεπιηί, 
αηΐεαααιη τηαηιτη τβΗηιιϊ βαρεΓαιεηΙ : ηηηβ νείΌ δα§ίΙ- 
Ιαηιΐδ ίη βχίεηοΐ'β £θδδ3 εαρίιΐδ εδί. 3 Ρείοροηηεδϋ ί§ίίυΓ , 
ροδίαυαιη ηοδίεηι ίηδεαυί άεδίίΐεπιηί , ίη δααιη ααίηυε 

Οίβρ. XXIV. Ι. Ώλαταιιΐ! Ό, Ε, Ρ, Ο, Η, Ι. - τι»» νχ ΑΖϊΒ-η*»* ©.• 
— 2. Πλαταίίκ Β , Ό , Ε , Ρ , Ο , Η . Ι. - ( τ•* Οίη. ) θΐίζ*» Ρ. - ( τ*ί οαΐ. ) 
Α&9'*ί Ε. - ατίρίί ρ&Γ ΟΟΓΓ. Ε. — 3« Πλατ*/£ίί Β,Ρ,Ε, Ρ,Ο,Η,Ι. -- 
(τ•τ οίη. )ΠλΛτο«(α»» Ε, - {^τίτίοτο ( » 5. βι ) Ο. - *ττ« »τί{ζαπα Ο» 4ο ΤΗϋΟΥϋΙΟΙδ ΗΙ8Τ. III. 2 4. 25. 2 6. 
β«η. δίαΐίοηετη ΓεΛΐεΓηπί. Αϊ Ρΐαίίβεηβεδ, ψιί εΓαηΙ; ίη πΛε, 
«η. 4.' £|ηι ΓεοϋίδδεηΙ , ηειηίηειη δαρεΓεδβε ΓεηπηΙΐαηΙίοιίδ, δϊιηυΐ 
οό 5ΐηρ " αεάίεδ ίΐΐιιχίΐ,.εηιίδδο εαοϊιιεεαΙοΓε άβ ίικίιΐϋϋδ ε§επιη1;, 
ν • ο. ηΐ διιοηιπι εαόανεπι ΓεαρεΓεηί. δεα" , οο^ηίΐίΐ γθι νειίίειίε, 
Ζ'2γ'. ίηεερίο οίεδίίίβηιηΐ. ΡΙαΙθΒεηδεδ ί^ΐΐαι*, (πιί πιιιηίΐίοηββ 
Ρο3ΐ βυρβΓ&ΓΐιηΙ , Ιιοε ηιοάο βαΐαΐεπι δίΒί ρεΓεΓεΓβ. 
Γβΐι. 23. Α ρ. 2 5. Εαάεηι ηγεηιε ^αιη αοεαηίε, δαίαείηηδ ΕαεεΛθβ- 
ιηοηίαδ Γιαεεάίειηοηε ειιιη ΙΐΊΓεηιϊ Μϋγίεηεη εδί ιηίδδαδ. 
Ηίε Ργιτίιαηι νεείυδ,εΐ ίΐΐίηε ίΐίηειε ρε^εδίή ρεΓ ηπεηοίαπι 
ΐοΓΓεηΙΪ5ίΐ1νευιηρΓθ£εεΙιΐ8, ψχΒ. ιηυηίΐίοηεδ Ιχαηδίή ροΐε- 
ταπί, οεεαίΐε Μίίγίεηεη εδί ίη§Γεδδυδ. Εί Μίΐγίεηδεοπιιη 
Μα§ίδΐΓαΙίοιΐδ αιχίί, ίιτηρίίοηεηι ίη ΑΐΙίεαιη £αείιιηι ίιι, 
εΙ ίΐΐίΐδ ^ααοΐΓΗ§ίηΐα ηανεδ, ςηίΐδ ίρδίδ δΐιοδίεΐίο νεηπ•ε 
οροΓίεΙ)»!: , δίηιηΐ αβ\ιΙαι:αδ , δεφίε , υί ηεεε δί§ηΐηεαΓε1; , 
εΙ εοείεΓα ειίΓαΓεί , ρΓΒβίηίδδαιη £αίδδε. 2 Τιιηε νεΓο ΜίΙγ- 
Ιεηεεί εοηηπηαΐί δΐιηΐ, εΙ αηίηιίδ Ά,ά Αΐΐιεηίεηδεδ ιηίηαδ 
ρΐΌρεηάεοαηΙ;, εΙ(1ε εοιηροδίΐίοηε εαπι ίΐΐίδ α§εΓε (ΙεδΙί- 
Ιεπιηί. Αίχριε Ιιεθο Ιιγεηΐδ εχϋΐ, εΐ ηα)αδ οεΐΐί, ηαοεί 
Τ1ιαεγόΙί(1εδ οοηδΟΓίρδίΙ; , ηυαιταδ αηηαδ εχεεδδίί. 
Βεΐι. Οαρ. 26. ΙηδεφίεηΙίδ δβδίαΐίδ ίηίΐίο , Ρείοροηηεδϋ , 

μ!°? ροδΐηα&ηι Αΐεκϊαιη, ηαί εΐαδδίδ ίρδοπιηι ρΓθείεεΙυδ ει-αί, 
οΐγπιρ. οηιη ψχαάταξίηίΆ εΙ άιιαοιίδ ηανίοα», ςμιαδ βοβϋβ οίνϋαϋ- 
ν. V ύιΐ8 ίΐϊΐρεΓανεΓ3.ηΙ , Μίίγίεηεη ηιίβεηιηΐ;, ίρδί, εοπιιηηιιε 
Ζαί. 80 °ίί ίιτιιρίίοηειη ίη ΑίΙίεαιη ΓεεεΓαηί; : ςριο ιηίηιΐδ Αίηβ- 
μΓ' α5 η ί 6ϊ18 ^ 5 > ιιίτίηκηιβ ΙυχοαΙί αάνβΓ&αβ ηανεδ ΜίΙ^Ιεηεη 
ρΓοβοίβεεηΙεδ , &αΙ)δί(1ίο νεηίΓεηΙ. 2 Ηαίε ααίεηι εχρεάί- 

ΟΙίαρ. XXV. Ι. ία Πυρρά» Ι. - το,ζτιψ 3. 1. αϊ. τη.) ταχίχμα. Ε. - ί/α- 
λα3•«» οηιίβ εΐ ΓΟβΐϊΐαό αι. τη. Ι. - ιιτι^χιται Β , Ό , Ε. - ικ τν» Μ/τ. Ό; κ 
(την οχη. ) Μ*τ. Ε. ,- ά( ίδιι β. αυτοί! προ (α τ&γέ ) πίμ,φ^ηνΛΐ (ιηαΓ§. ίί ) 
ίτρβ αοτβί Τ( «νίχα τντων , χαι &μχ Ι. — 2. οί /*ί» «ν Μ<τϋλ^»α<οι Ο. - (Τίλιοτα 
τ» πολίμν ό» ϋ; τολ. ΕΤίλ. ταώι.Σ', τ» •χο\. (ίτίλίοτα ΟΗ1.) Ο , Η ; £Τ£λ£μτ« τ$» 
^. Ι. - έν θ*χυί<3>ί ξυνίγρα-ψί Οίηΐδ ραΓ Ε } <Γκν£γρα•ψί Οί ξονί^ρα-ψί» Η. 

των ΘΟΤΚΤΔΙΛΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. κδ. κς-'. 4ι 

τν\ς βοι\$ε'ιας παυσαμενοΐ' οϊ ΰΓ' έ'κ τ«£ πόλεως Πλα]*ηις, 

τά>1> /Μ8Ρ ^2^'£Γ/? / α£ί'ώ)Ι' ίΚ^ΟΤίζ ούαίψ , Τθίΐ> εΓβ άπΟΤραπΟ- 

μίνων σφίσιν άπαίγειλανίων , ωζ ου^ε/ς ττίρ/δστ/ , κήρυκα 
εκπτεμ^ανΊες, επε) ήμερα εγενετο , εσπεν^ονίο αναιρεσιν 
τοΊς νεκροΊς. μαΒ-ον/ες £ε το αλαΒες, επανσαν/ο. οι μεν 
£η των Πλαταιεων άνδρες, όντως υπερζανίες εσωΒϊ\σαν. 

Κεφ. χε . Έκ /δ τγ\ς Αακε<Ρα'ιμονος , τον αυτού χει- 
μωνος τελευτωνίος , εχπεμ,πτεται Ίαλαι&ος 6 Αακε<Ραι- 
μονιος ες Μιτυληναν τριηρει. ^α/ πλευσας ες Πυρραν , ^ 
εξ αύτγις πεζνί κατά χαρα^ραν •πνα 5 « υπερζατον νίν 
το περιτειχισμα 9 £ιαλα&ων εσερχεται ες τν\ν Μιτυλίνην 
φ) έλεγε τοΊς προε&ροις , Ότι εσ&ολη τβ αμα ες τνν Άτ- 
τικγ\ν εσ]αι, ν&\ αι τεσσαρακονια νγιες παρεσονΊαι 3 ας ε£ει 
βοη&ϊίο'αι αυτοϊς' ^ροα^το^εμφ^ναΙ τε αυτός τούτων 
ένεκα.) ^α/ αμα των άλλων ε<ΖΒ•ιμελίΐσομενος. 2 %$) οι μεν 
Μιτυληνα7οι ε&αρσχν τε , ^α/ προς τους Ά&ιιναιους %ο~- 
σον είχον ττκν γνωμην, ώστε ζυμζαινειν. Ό , τε χειμων ετε- 
λεντα ούτος , ^α/ τέταρτον έτος τω πολεμώ ετελεντχ 
τω<Ρε 9 ον Θουχ.ν<Ρί<Ρ*ις ζυνεγρα-^ε. 

Κεφ. χς•. Του <Γ επιγενομένου Βέρους, οι Ώ,ελοπον- 
νιιΟΊΟΐ) επειδή τας ες Μιτυληνιιν £νο ^ τεσσαραχ,ονΊα 
ναυς απεσίειλαν εχονία Άλκ'κΡαν 3 Ός ν\ν αύτοΊς ναύαρχος , 
προσταξανΊες > αυτό) ες τϊ\ν Άτίικίν ΚΖΗ οι ξυμμαχοι 
ίσε&αλον όπως οι Ά&ίΐναΊοι, άμφοτερωΒεν Β•ορυ€ουμενοι , 
*\σσον τα?ί ναυτίν ες την Μιτυλιινην χαταπλεουσαις επι- 

ΟΙίαρ. XXVI. 1. ίτΐ'/ιι»μίνα 3-^8ί Ο. - ιΐί τη» Μ/7. Ο , ϋ , Ι ; ίί Ήί» Μ/ϊ> 

5 Γ 42 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. *γ'• %ζ. *ί 

ζοη&ησωσιν. α ή^εΊτο £ε τηςεσ^ολης ταύτης Κλεομένης, 
ύπεο ΧΧαυσαν'ιου του Πλειστοανακτος υιεος 5 βασιλέως 
ονίος %&) νεωτέρου ετι 3 πατρός αδελφός ων. ε^ηωσαν £ε 
της Άτίικης τα τε προτερον τετμημενα 3 ^α] ει τι ε£ε- 
ζλαστηκει 3 α^\ Όσα εν ταΊς πριν εσΟ,ολαΊς παρελελειπ/ο' 
ΐ{α\ η εσ£ολη αυτή χαλε<&ωτατη εγενετο τοις 'Κ&ηνα'ιοις 
μετά την ^ευτεραν. 3 επιμενον1ες γαρ αεί άπο της Αεσ£χ 
τ) πευσεσ&αι των νέων έργον, ως η<?η πεπεραιωμενων 3 
επτεζηλ&ον τα πολλά τέμνοντες, ως ^ ού&εν άττε&αινεν 
αύτοΊς ων προσε£εχον\ο 3 κ<£ επελελοιπει 6 σίτος 3 άνεχω- 
ρησαν > )(&! (Ριελυ&ησαν κατά πόλεις. 

Κεφ. %ζ . Οί £ε Μιτυληναίοι εν τούτω , ως αί τε νηες 
αύτοΊς οΰ% ην.ον άττο της Πελοποννησχ 3 άλλα ενεχρονιζον > 
ί(ΦΙ ο σίτος επελελοιπει , άνα*γ%αζον)αι %υμζαινειν προς 
τους 'Α&ηνα'ιους 3 <Ριά τα&ε' ο Ίαλαι&ος , αα\ αυτός « προσ- 
£εχομενος ετι τάς ναυς 3 οπλίζει τον £ημον , πρ'οτερον ^,ιλον 
ον\α 3 ως επεζιων τοΊς 3 Α$ηναΊοις' 2 οι <Ρε 3 επειδή ελα€ον 
όπλα , ούτε ηκροωντο ετι των αρχόντων , κατά ζυλλο^ονς 
τε γενόμενοι , η τον σϊτον εκελευον τκς δυνατούς ώερειν 
ες το φανερον 3 ^ ^ιανεμειν απασιν 3 η αυτό) ζνγχωρη- 
σαντες προς Ά&ηναιους εφασαν παρα^ωσειν την πολιν. 

Κεφ. %η . Υνοντες £ε οι εν τοΊς <&ραγμασιν , ουτ άπο~ 

Ε , Η. - ατίίΉλαν ιχκτ#ι Ε.— 1. τατρβί ίί «ίΈλφοί Ο,ϋ, Ε, Ρ,Ο,Η,Ι. - 
π τι ιζ\ας•ηχ.ίΐ Ι. - 5τρ;κ προνζολΑΐ! Ο. - ταραλ6λ£»ττο Ρ. - χαλιτιντατι τ«* 
«λλβν (γιητο Ο. — 3• 1$* ( π* ΟϊΏ. ) τη^αιαίΜνων. Υθ\\&. 1>ΐοη Οβ ^αο ροΐΐβ 
Ιο ιη3η. Ο; οί οορεικΪΛηί, βΐ Γοιι οη οΐΌΪΙ Χ, οο ηιαη. ^ιι'ϊΐ αρροΐΐο 
Κβ§. οί <^νιο ί'αρροΐΐο Ο , εΐοηηο τπτιιρΑΐω/ΑΐνωΊ. Ιοί νοϋα νιηο ναηαηΐο 
ίηεχβοΐο ; αϋΙοιίΓβ ηοιω αοοαδΟΓοηδ βοα εϋοηοο 8ιιγ <\ ιιαηϋΐβ άο ναπίαιίβ* ΤΗυθΥϋΙΌΙ8 ΗΙ5Τ. ΠΙΛ26. 2 7 • 43 
ίίοηί ρΓ866Γαί; ρΓο Κε§ε Ραιίδαηία , ΡΙίδΙοαηαεΙίδ ίίΚο , Ββΐι. 
ζά\ι\ιο ρυρίΐΐο , Οεοπιεηεδ ραΐηιιΐδ. Λ Γ Ηδΐ3ηιηί αιιΐειη ϊη ^'°ξ_' 
Αΐΐίεα εί αΐία, ηιίΣε ρηυδ Οδεδα πιεΓαηί, εί δί αιιία 1 Γεραΐ- ί?Ι™Ρ• 
Ιαΐβδδβΐ, εί φΐ3£ουιηφΐ6 ϊη δυρεποηοιίδ εχρε<3ίΙίοηίοιΐ5 ν. α 
ρπείεπηίδδα £αβΓαηΙ. Αίηιίε Ηίεε ίπ-ιιρίίο Ίη α§ηιπι Αΐύ- ζϊ-\ 
οιιτη /ανία Αΐηεηίεηδίοαδ ροδί δεεαη<:ϊαιη £οίί; οηιηίαηι 
αοεΓοίδδίηια. 3 Ναπι Ρβίοροηηββϋ , εηιη δεηιρει* εχδρεεία- 
ΓβηΙ, αΌηεε ΐη Εεδοο αΐκηικϊ ηονί α* ε δαα εΐαδδε αικΙΪΓθηί;, 
φΐαδί οο }αηι αρρπίίδδβί, ραδδίπι αΐίδειίϊτεηΐεδ ρΐεηΐφΐβ ναδ- 
ΙαηιηΙ. δεΛ εηιη ηίηϋ εοηιιη, φΐ9Ρ δρεΓανθΓβηί, ίρδίδ δπε- 
εεάεΓεί , εαηκηιε τεδ ίταιπεπίαπα εοδ (ϊεΓεείδδεί , (Ιοηιιιιη 
ΓείΙΐεΓυηΙ , εί ίη δυαπι ααίΓ[ΐιε είτίίαΐεηι δε Γεεερεπιπί. 

Οαρ. 2,ί. Μίίγίεηίεί τεΓο ίπίετεα, εηιη ηεομιε ηανεβ 
εχ Ρείοροηηεδο ςκΙ ίρδοδ νεηίΓεηί, δε^ πιοΓαδ ηεεΙεΓεηί, 
δίιηιιΐ είίίΐηι οιιηι τεδ ΓπιηιεηΙαπα εοδ (ΙεΓεοίδδεΙ, εοιιίρο- 
δίΐίοηεηι ειιιη Αΐηεηίεηδίοιίδ Ιιαε άβ εαηδα £αεει*ε δηηΐ 
εοαείί. δαίίεΐΐιιΐδ , ηε ίρβε <ηιί(1εηι ηανεδ 3Γηρ1ίαδ εχ^ρεε- 
Ιίΐηδ, ροριΐίαπι ατηιαΐ:, αηί αηΐε ίηεπηίδ εΓ&Ι, Ιαικμίίπη 
εΓπρίίοηεπι ίη Αίηεηίεηδεδ ΓαεΙαηίδ. 2 Αϊ ορρκίαηϊ . 
ροδίφίαιη απηα δΐιηίδεπιηί, ηεφίε Μ&σϊδίΓΕίΙυδ αιηρίίιΐδ 
αικΙίΓε νοίηεηιηΐ; εί, ηαοίΐίδ ίηΙεΓ δε οοηείΐϋδ, ίηιρεια- 
ο^τιΐ, ηΐ ροΐεηΐεδ ΓπηηεηΙα δπρρτεδδίΐ ίη Ιαεεηι ρΓοΓεί'- 
τεηΐ, εαςυε νίπΐίιη ρορηίο (ΙίνκΙεΓεηΙ , αΐίοαηί 8β οοηι- 
ροδίΐίοηεηι εηιη Αΐηεηίεηδίοιίδ ΓαοΙηΓΟδ , ηι-οεηκηιε ίρδίδ 
άεοϋΐιίΓΟδ αηιπηαΓηηΙ. 

€λρ. 28. Ουιη αηΐεηι ίΐΐί, εμιί Γείρηοΐίε^ε ρΓδεεΓαηί, 
Ιιοο ίηίεΐΐεχίδδεηΐ, ηεε πηρείΙίΓε ροδδεηΐ, εί δί εοηιροδί- 

θοηηρβδ ρ&Γ ο. Υογ. 3>ΐ7> 1 »3' 3 * > α > 3> 3^» χ » °*°• ^^ " ■*λ*ΧίΗ 

*{| ό τ. Ό ; ίΤίλοι»ο« ( ιι δ. ο< , αϊ. ΠΙ- ) Ι. 

Οΐ3ρ. XXVII. ε. ό β-ιτοί ΐτηΚίΐΎίΐ (πιβΓζ. αϊ, τη. £Τ£λίλ5<τ«>•, « β. ι») ό; 
ο <τιτοί ί»£λ{«το( (πιατ^. βαά. τη. «τίλίλβιτρί ) Ι. - •»ροτϊ^β»> <ρ;λο» (4 5. φ, αι. 
τη.) Ο. χ ηβ οΐΐβ ροίηΐ ο<ΛΙβ ναήαηΐβ. \ Γ ον• 3 » 2 ^ > 3• 

Γ 2 44 ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 2 8. 29. 

Βεΐι. Ιίοηβ βχοΙαάθΓβηΙιΐΓ , 86 ίη ρεήοαίπηι νεηίαΓοδ αηίηΐίκΐ- 

Γη!°5 1 !' ΥβΓίθΓβηί, οοηιιηιιηίΙβΓ ραείδεαηΐΗΓ εηιη Ραεηείε, ε}ηδ- 

οίγωρ. ( - 11β 00 ρϋ 8 η ι Αίηεηίεηδίοιίδ άτΙοιϊτβΛό. δαο άβ Μίΐγίεηθβίδ 

ν. ο. &ΐαΐοβΓβ ΙίεβΓβΙ, υίαηε ιρδί Μιίγ1θη86ΐ εχβΓειίαιη ίη πτ- 

% Ά 7' 1)βιη ΓβείρβΓβηί, εΐ ]6§αΙίοπ6ΐη>ρΓθ δείρδίδ Αΐηεηαβ ηιίί- 

16Γ6Π1;. 3 Ιηΐ6Γ6α νβΓΟ, (Ιαιη ΓεάίΓεηΙ, Ραείιεδ ηειηίηεηι 

ΜίΙνΙεηθβΟΓαιη ίη νίηεπία εοημεειτεί, 9.πΙ ίη δεΓνίΙηίεηι 

Γ6(1ί§6Γ6ΐ, ααί οεείάειεί. Αίαηε εοηιροδίΐίο ςμκΐβιη ηβεε 

ίαίΐ. Αϊ ίΠί Μίίγίεηίεί , ααί ροίίδδίιηαηι ειιηι Ιιαεεάεεηια- 

ηϋδ 6§ίδδεηΙ, δίοί νείιειηεηίει: ηιείαεηίεδ, ροδΙε[παηι 

εχεΓείΙιΐδ εδί ίη§Γ6δδηδ, Τιαβ οοηάίΐίοηββ ηοη Ιηΐεπιηΐ ι 

• 56(1 οπιηβδ ραιίΙεΓ ίΐ<3 αΓαδ εοηδεάεπιηΐ. 5 Ραεηεδ νειο εο& 

ίΐΐίηε εχείΐαίόδ, ηεςαίά ίη)υΓΪ9β ίρδίδ ϋει-εΐ;, ίη Τεηεα'αιη 

εαβΙοίΙίεηάοδίΓαηδηιίΙΙίΙ, (ϊοηεε Αΐηεηίεηδεδ α1ίφΐί(1 δΐα- 

ΙαίδδεηΙ. Τί-ίΓεπιίοιίδ εΐίαιη ΑηΙίδδΣΐιη ηιίδδίδ, βαπι δίοί 

ααμπιχϋ , εί εεείει-α, ψΐΰβ αύ εχειείΐηηι ρεΓίίηεοαηί, ειγοϊ- 

ίιαία δυο δοπδΐίΐαίΐ. 

€ατ. 29. Ρείοροηηεδίί νείΌ , αυί ομιαείΓαβίηίίΐ ηανίηα& 
νεηεβαηίαΓ , ςηοδ εεΙεήίβΓ νεηίδδε οροΓίηεΓαΙ, ευηι εΐΓε& 
Ρείοροηηεδηπι ίρδαιη ηανί§ίΐηΙεδ ΐεηιραδ ΙΐΊγεπιηί , Ιυιη 
είίειηι ίη Γείίαυο ηανί^αίίοηίδ εηΓδα Ιεηίε γεεΐϊ, Αΐΐιε- 
ηίεηδεδ αηκίεπι,, αη,ί ίη υχοε εΓ&ηί, ΙαΙαειηηί;, υδααε 
<1αηι Β,ά ϋεΐαηι αρρηίίδδοηΐ : ίΐΐίηε νείΌ αά Ιεαπιιη, εΐ 
Μγεοηαηι ρΓοίεεΙί , Ιαηε ρπιηιαιη Μίίγίεηεη εαρίίΐιη ίη- 

ΟΙιαρ. XXVIII. Ι. τηΐ %νμζιζ>Ά7ί<0! Ι. - «τε ατοχαλυίΈ/ν Ο. - χιν$υηυο<Ίϋ 
Β , Η. - κο»Ί) απ ( ομ 8. ατ, αι. ηι. ) ολογι&ν Ό ; χ. α,πολογιχν (ιηαΓ§. αϊ. τη*. 
ομολογία.*) Ι. - «τροί (τίΟΙΠ.) Τίαχητα Ό. - Όποιοι αν ( τι Οίη» ) Ο. -Αδ^ναί 
(Μ/τϋλί;να<«ί οίη•. ) Ό. - τΐΐγι (,ί 5. 1. αϊ. τη. )• αυτωι Ε. — 2. ίλ3"<<^•< 5ταλ<» Ο^ 
- μηίί α.ι$γΆ•Άο$ια•αι Ό , Ε , Η , Ι. - Μκ ψισχίτο Ό. - &ρο( (τ«ί ΟΠ1. ) Λαχίί. Η^ 
■— 3» μ*Χ?' « 6. - ( και ΟΠ1. ) ΐί τψ Αντ. Ό ; κα< «ροί τ>?ν Αντ. Ε. - κα< τα άλλα 

ε , ϋ. - ε άοηηβ άβιιχ Γοΐβ. κα/ τα άλλα τα 5»•. τ. Γί«τ. &νες ηιι Ιταϋ άα 
|>1αιηο 8\ιϊ οο φΐί οβί ϊημίϋο, ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. χη'. χθ-'. 45 

κώλυσαν δυνατό) ονΐίς, ιιτ άπομονω§ϊ\σονται τν\ς ζυμ- 
βασιως, χιν£υνίυσοντζς 3 ποιούνται κοιννι ομολο^ιαν <&ξος 
τζ Υΐάγητα ΐ(Φ\ το ς-ρατοπζ^ον , ωσ]ί Ά&ηναιοις μίν 1%ύ- 
ναι βουλζΰσαι πζρ) Μιτυληναιων , οποίον αν τι βνλωνίαι 3 
^/ τ^νς-ρατιαν £ς τ\\ν πολιν <ΡίχίσΒ•αι αυτούς, πτξξσ- 
ζύαν <Ρζ άποσΊίλλαν Ις τάς Ά&ηνας Μιτυλνναιους πίρϊ 
ίαυτων. 2 Ιν οσω οΓ' αν πάλιν ζλ&ωσι, Παχητα μγ\τι <?*ί- 
σαι ΜιτνλιιναΊων μν^ινα, μητζ άνάραπο£Ίσαι , μίτζ απο- 
ιβϊϊναι. ϊι μ\ν ξΰμ£ασις αυτ-ή 1^ιν(\ο. οι £ζ πράζανίίς προς 
τους ΑαχκΡαιμον'ιους μαλισ/α των Μιτυληναίων , πζρι£ζύς 
οντζς , ως « ςρατια ίσίίλ&ζν, ουκ τινισχοντο , αλλ' Ιπί 
τους βωμούς όμως κα&'ιζουσι. • ΥΙαχρς οΓ' ανασΊήσας αιί- 
Τονς,ωσίί μη ά^ιτίτισαι , χατΛΤ/3•2Τα* «ς Ύζνζ^ον 3 μί%ρις 
ού τοΊς ΆΒ-ηναιοις τ) £οζι\. πζμ•\ας £ι ^ Ις τι\ν 'Άντισ- 
σαν τριήρεις , <&(>οσζκΊι\σατο , ^/ ταλλα τα πζρ) το ς-ρα- 
τοπζ^ον χα3•ίσ]ατο ή αυτω 1$Όη\ι. 

Κεφ. χ•3•. Οι ^ Ιν ταΊς τισσαρακοντα ναυσ) Πζλοπον- 
νιισιοι> ους ι£ίΐ Ιν ταγιι παρα^ζνζσ3-αι 3 <&λζοντίς , πζρ'ι 
Τδ αυτήν την Πζλοπονννσον ζν£ιζτρι-\αν 3 ^ κατά τοψ 
άλλον <πτλουν σχολαΊοι κομισ&ιντις , τους μζν εχ της πό- 
λίως ΆΟιιναΊους λαν^ανασι , <&ξΐν βΓ*} τ* Δκλω <&οοσίσχον 
πτξοσμιζαντίς ^ απ αυτής τί *1*αρω χα} Μυχ,όνω 3 πυν~ 
3-ανονται (&αωτον 3 οτι η Μιτυληνη ίαλωκί. 2 βουλόμζνοι 

ΟΙίαρ. ΧΧΓΧ. Ι. οί $ι ιτ Ρ. - (ται* Οϋΐ. ) τίβ-β-αρβ-ι Ο. - τβρα ( 6ί 5. Ι» 
αϊ. τη. ΐί ρ&ν αΐ)1)Γβν. <3β νψ ) "/{»£»•&«< Ο. - αί/τ*» τ*» Π{λοτο« ί5 -<»> Ό , Ι. - 
(«ροί ΟΠ1.) ίτχον Ο, Ο, Η. - »ρ. ίι α*' <ωτί»Γ Ο, ϋ, Ε. - τι» Ιχαρ* (δ. 1. '/^. 
Κλαρ* αϊ. τη.) Ε. - χαι Μ^χ•*• ϋ,Ο, Η , Ι ; χαι Μοχ•»• (ογ», α/, τη ) 
Ι. • £*λ•χι;ία «ιιιϋ,Ε, Ι, — α. /3*λ. ίί το «ταφβί ϋ, Ι; (3. ίί τ< Γ*φ£ί Ο. - 46 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Γ. κ&\ λ'. λα'. 

<Ρε το σαφζς ε'κΡζναι , κατέπλευσαν ες Εμζατον τνς Έρυ- 
ΰραιας. ίμ'ζραι &1 μαλισϊα ΐΐσαν τη Μιτυληνη εαΧωκυ'ια 
επί]ά, οτ ες το'Εμζατον χατζ'&λζυσαν. πυ&ομζνοι βΓε το 
σαφές 3 ζ£ουλζυοντό ζκ των παρόντων %% ελεζεν αύτοΊς 
Τζυτίαπτλος άνης Ηλείος τα£ζ. 

Κζφ. λ . Λ Ά Λ Κ Ι Δ Α , ^«/ Τίζλοποννγ,σίων όσοι παρ- 
εσμεν άρχοντες τν\ς ςρατιας } ζμο) $οκεΊ πτλείν νιμας επ) 
Μιτυληναν , <&•ο)ν εκουσίους γενεσ&αι , ωσ<τνεξ εχρμεν. 
κατά γαο το ε)κος> άντρων νζωσιί πολιν ζχοντων, πολύ 
το άφυλακίον ζυρησομ,ζν κατά μεν θάλασσαν %α} πάνυ , 
ν εκεΊνο'ι τζ άνελ<ζΰ•ισ!οι επιγενεσ$αι αν τίνα σφ'ισι πόλε- 
μιον , %φ\ γ\μ,ων η άλκγ\ τυγχάνει μαλισϊα ούσα. ε'ικος <Ρζ , 
%α} το πεζον αυτών κατ οΊκ'ιας αμελζσίερον , ως κζκρα- 
τν,κοτων, '£ιεσ<&αρ§αι. 2 ε) ουν ^^οσαζ-εσοιμεν άφνω τε ΐ(ου\ 
νυκτός , ελπίζω μετά των ζν^ον (εί τις άρα γ\μΊν εσΐιν 
υπόλοιπος ζυνους) καταλαφ^ναι άν τα ϊ&οαγματα. %&] 
μγ\ άποκνησωμεν τον κ'ιν&υνον , νομισαντες ουκ άλλο τι 
είναι το καινον του πολέμου , \\ το τοιούτον ο' είτις ςρα~ 
τηγος εν τζ αύτω φυλασσοιτο, ^ τοΊς πολεμιοις ενορων 
επιχειροιη , <ζτλε7σ]' αν ορ&οΊτο. 

Κεφ. λα. Ό μεν, τοσαυτα εϊπων , ουκ επει&ε τον 
Άλκί^αν. άλλοι £ε τίνες των απ Ύωνιας φυγάδων } ^α/ 
οί Κζσζιοι Συμπλέοντες παρψουν , επειδή τούτον τον 
κ'ιν^υνον φοβείται, των εν "ίων'ια. πόλεων καταλαζζΊν τι• 

ίί *?α.ν μ&Κιςα. Ο, Ε; μ&λ. ( ητΛν Οϊη. ) Ό. - οπ ικ τον Εμζ. € ', ότί κ τον Έμ£. 
Ε> ; ό. Εί το Έμ. Ε , Ρ , Ο. - ττυΒ-ομΐΐ>οι ( $ί 0111. ) Ε. - Τίυτλ. ( α»«>?ρ Ηλί/οί 0Π1. ) 
ταίί Ό, Ι. - το<αί~ε Γ. ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 2 9 . 5ο. δι. 47 

ίίΛΙεχεΓαηί. 2 δεά εαηι Γβιη εχρΙοΓβίαηι ηαΙ>6Γ6 νείΐεηΐ , Βεΐι. 
&ά Ειηο&Ιηιη Εγ γΐηπείε ηανί^αταηί. ϋίε ααΐεηι α Μΐΐν - 3 η.Τ οι νπιρ. Ιεηε ε^ρία είτεϋετ δερίίηιο, αά ΕιηοαΙαιη δαηΐ οίεΐ&ΐί. Ιία- 8δ : 
εμιε ιό εχρίοι-αίε εο^ηίΐα, ρΓο ρΐΈεδεηΐί Γβηιηι ϋίαπιηι ^• °• 
δίαΐϋ, ςαίά 65561 α^εηάαιιι, εοηδαΐίίηε εεερειαηΐ. ΕίΤεα- 32^• 
Ιία ρΐιΐδ Εΐεαδ 605 δίε εδί ίΐΐΐοοηιαίαδ. 

Οαρ. 5ο. » ΑιχίϋΑ, εεείεικμιε Ρείοροηηεδϋ , πιει εοΐ- 
1ε§ίε , (κιί εορίαιαπι (Ιαεεδ αα'δαιηαδ , ιηίΐιί νίαείηι- , Μί- 
Ι^ΐεηεη ηοίήδ εδδε ηανίξαηά'αηι, ίΐα αΙ)αηι δαηιαδ, πηΐε- 
ηααιη ίΐοΐνεηίαδ ηοδίει- ϋίνα1§6ΐαΓ. Ναηι (αί γεΓίδίηιϋε 
εδί) εαιη ηοιηίηεδ αιοε ιεεεηδ δίηΐ ροΐίΐί , χηα§ηαηι ίρδο- 
Γΐιιη ϊη εαδίοίΐϋδ ηε£ΐί§εηΐίαηι οίΐεηυειηηδ , ρΓ33εΐραε 
νεΓΟ α πιαι-ί , φ.13. εχ ραιίε , εαιη ίρδί ηιιΐΐαηι ΙιοδΙειη 
εοηΐΐίΐ δε νεηΐυπιιη δρεΓαηΙ, Ιαηι εΐΐιιιιι ηοδίΓίε γίτββ δΐιηΐ 
£ηιιΪ55ίπΐ9Ρ. νεΓΪδίηιΐΙε εΐίαηι εδί, ίρδοηιηι ρεοΐίΐαίαιη , 
α^αίρρε ορίου, δίηΐ νίείοΐ'εδ, ρεΓ ηοδρίΐία οϋδρεΓδαιη ηε§1ί- 
§εηΐίαδ α§εΓε. α δί ί§ίΐαΓ εχ ίιηρΓονίδο εΐ ηοεία ίηιρείαηι 
ίη ΐρδΟδ ΓίΐείίΐΕηϋδ, δρείΌ ίοΐ 1 ©, αϊ εαιη ίΐΐίδ, ομιί δαηΐ ίο 
αιοε (δίααίδ ηιοιίο ηοοίδ οεηενοΐαδ ααίιηε δαρειτδΐ) ιτδ 
ϋΐαδ ίη ροΐεδίαΐεηι ηοδίΓαηι Γεάί^ίΐηιαδ. 5 ΡΓοίαοΙε ηε νοδ 
ρί§εαΙ ρεηεαίαιη ίδίαά 1 δαΒϊχε, τεραΐααΐεδ, ηονίκιίειη 
ίη οεΐΐο ηίΐιίΐ αΐίαα 1 εδδε ηαπηι Ιαίε ηακί : δί, ηίιηίΓαηι, 
αΐί^αίδ <3αχ, ίη 56 ίρδο α^ααδί ίηνοΐαΐαδ, δίοί ίρδί εανεαΐ, 
εΐΐιοδίεηι, αοί ίηΙΐΌδρεχεπΙ , ααΌιίαΙαΓ , εχ αηίιηί δεη- 
Ιεηΐία τεδ ρίαπιηαδ §ειεΓε ροίειίΐ:. 

Οαρ. δι. Ηίε α^αΐάεπι ίία Ιοομιαίαδ, τειη ΑΙεκΙίβ ηοη 
ρεΓδααδίΐ;. Αΐϋ νείΌ ηοηηαΐΐί εχ Ιοηία εχδϋΐεδ, εΐ Ι^εδοίί, 
ααί εαηι ίρδο ιιανί§αοαηΙ, εί δαααεοαηΐ, ιιΐ, ηαίακίοςαί- 
ίΐεηι Ιιοε ρεηεαίαιη ίοπηίϋαϋαΐ, αΐία^αίΐηι αιοειη ίη Ιοηϊα, 

Οΐΐϊρ. XXX. Ι. 'οβ-ο» ταρ£Γ£ α[%. Ό. - ικιιηι (τί οπί. ) Ό. — 3* τ0 χί '°" 
τ» τ. Ο, Ρ. — τ* τολ. ί τ»το , ό Ε. -5-ρατ/γοί Β. - ιι τ• αοτν Ώ, Ι• ΒεΙΙ. 
Ρβίορ. 48 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 52. 53. 

αιιΐ Οηηΐίαη τΕοϋείΐηι οοουρίίΓοί ; πΙ θχ υΛβ , ^ιιατη οβρΐ8- 

ηη. ο. 86 ι' } ρΓοςΙεπηΙββ, Ιοηίαιη ίΐά* εΙεΓεεΙίοηεηι ίιηρεΙΙεΓεηΙ. 

88. ±. 2 δρεπι ηαίβηι τβί ρβΓαββηάοΒ εδδε. δε έηίιη ρΓίεΙεΓ ηηΐΐίπδ 

ν'&ιτ'. νοίηηίαΐειη βο νεηΐυΓΟδ αβτ'τηαΒαηΙ. Εί δί ρρονεηπιηι 

32 ?• ίδίαηι , αηί ηιαχίιηυδ εραί , Αΐϊιεηίεηδίοαδ επρεΓεηΙ , δί- 

ηταΐ εΐίαηι δί δΐαίίοηεδ ΐρδίδ ορροδίίεΐδ ηοοεΓεηΙ, δπιηΐπδ 

αδ 7ΐ08ΐίΙ?ιΐ8 ίαεΐηιη ίή. Εΐίαιη δβ δρερ&Γε , ΡίδδηΙηηεη α δε 

ίΐαάΊιεΙηιη ίτί, πΐ &ά ηη^αδ οεΐΐί δοείεΐαΐεηι δε αφυη§εΓεί;. 

δεά Αΐείάαδ ηε ίδια εηιίά'εϊη αάΊηίβίΙ: δεά αά εαιη δεηίεη- 

Ιίατη αηίιηο ροΐίδδίπιαιη ίηείίηατίί , ηί , αηοηίαηι ηοη 

δαίίδ πιαΙιίΓε Μίΐγίεηεη ρεΓνεηίΓε ροΐιιίδδεί, ίη Ρείοροη- 

τιεδίιιη αηαιη εεΙεΓΓίιηε δε τεείρεΓε!;. 

Οαρ. 52. (^ααηιοορειη εαιη Εηιοαίο δοΐνίδδεί , άίδοεβδΐΐ;. 
ϋηιηααε αά* Τείοπιπι Μ^οηεδππι αρρηίίδδεί, ρίεροβααε 
εαρίίνοδ, ααοδ ίη δαεε ηανί§αΐίοηίδ εαΓδα ίηΙεΓεερεραΙ; , 
Ιταείάανίί:. ΕΙ εαιη Ερηεδηπι αρραΐίδδεί , δαηιίοΓηιη , αηί 
εχ Αηίείδ εραηί, 1ε§αΙί , αά εηηι νεηίεηΐεδ , ηοη τίΐε εαηι 
ΟΓΡεείαηι ίη ΙίοερΙαίεπι αδδεΓερε αΙχεΓηηΙ , δί ίΐΐοδ ηεεα- 
ΓεΙ , αηί ηεε απηα εοηίΓα ΡβΙοροηηββίοβ Ιαΐίδδεηί , ηεε 
ίρήβ Ιιοδίεδ εδδεηΐ ; δεά" ηεεεδδίίαίε εοαείί δοείεΐαίεηι εηηι 
Αΐηεηίεηδίοαδ Γεείδδεηί. Ει, ηίδί ηηεηι £αεεΓεΙ, ίρδαηι 
ραηεοΓηηι ηαίά'εηι Ιιοδίίαιη αηιίείίίαηι δι οί εοηείΙίαΙηΓηηι, 
1οη§ε νεΓΟ ρΐατεδ εχ αηιίείδ Ιιοδίεδ ηαοίί αραιή. 2 Ηίδ ίΐΐβ 
ρεΓδααδαδ, α^ααΐα^αοί άβ Οηϋδ ααίιαο ρεηεδ βε Ιι&οεοαΙ, 
εί εχ αΐϋδ ηοηηηΐΐοδ άιηιίδίΐ. Ναηι ηοιηίηεδ , Ιίεεί ΡβΙο- 
ροηηβ8Ϊοηΐ7η ηανεδ εοηδρίεερεηΐ , ηαιιά ίαιηεη £υ§ίεΙ>£ΐηί , 

ΟΙιαρ. XXXI. 1. τβ»ν μ& (ι Ιωνια,ΐ.. — 7.. νδΊΗ γαρ Ο, Ρ, Ο, Η; ν$ι» 
γ. (ΐη&Γ§. αϊ. ΊΠ. «Λνί σ-φα; )ϋ; νϊίΐι (1'< ΟδΙ α/. ΤΤΙ.) Έ..-1-χ.Μσιαΐ! Η.-τΛϋ- 
ίυ\η νο-Λΐ μ» Ο, Η. ->ιι αφιλασ-ι Ο. -αυτοιι ο^λίτλι» ο-φιση γινηται €' } ιφορματι» 
αι/Ιου ο-φίί-ί ^ατταν^ γιγνηται Ρ } ίφορμωνιν Αυτοιι α•φ<ί•» ο• γιγηται (>? 8• ί > 
αϊ. πι.) ο. Χ οπιεί οποογθ οοΙΙβ ναπαηΐε. ( νογοζ 3 , 26, 3 ); ιφορμασι 

να, ΘΟΤΚΤΔΙΛΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. λα'. λβ'. ^ 
ία, ί Υίΰμην τι)ν Κ)ολ'ι£α' οττως IX πόλεως ορμώμενοι τι)ψ 
'ΐων'ιαν άττοσίίσωσιν. 2 ε'λττ/δΤα <Γ £/να/• οι/Λι•/ ^αξ ακου- 
σίως άφ7χ3-αι- κ& τ * ν <&ξόσο£ον ταυτην μ^Ίσ]ί\ν ουσαν 
Άθτ/να/ων ίν υφίλωσι , Κ& α ^ α > *ΐν Ιφορμωο~ιν αύτοΊς , 
σ-ρνοΊ δαπάνη ^ίγνηται• ττιίσίΐν τε οίισ^αι %α} Π/σσβθτην, 
ωσΐί ξυμ<ζρολζμύν. 6 «Γε ου/ε ταύτα ε'νεεΓε^ετο, άλλα το 
<&λύσ1ον τγ\ς *γνωμι\ς ε/^εν, Ιττιιϋ Τϊ\ς Μιτυληννς υσΊζ- 
ρηχ,ίΐ , οτιτάχισία τη Πίλθ7Γοννησω τταλιν ησξοσμΊΙζαι. 

Κεφ. λβ'. 'Άρας <Γε β» του Έμ&ατου 7ταρε<ζΣτλεΓ %α} 
ςζτοοσχων Μυονησω τη Ύηϊων, τας αιχμάλωτους , ας κατά 
<&λαν ε/λη'ίρε/, άπίσφαζί τους πολλούς. ^ Ις τνν Εφ», 
σον κα&ορμισαμίνου αυτού , Ίαμιων των ίζ Άνα'ιων αφ/- 
χ,ομίνοι πτοίσζίΐς ελε^ο* , ου χαλως την Έλλα<Ρα ε'λευ- 
•3-ξρουν αυτόν, τι αν&ρας £κφ§ίΐριν ούτι χύρας άνΊαιρου- 
μίνους, ουτί ττολιμιους , Άθ«να/ων /ε υ•7τ' άναρχης ζυμ- 
μαχας• ε} «ίε' //« τταυσίται, ολίγας μί ν αυτόν των Ιχ^ρων 
\ς ά>ιλιαν <πτοοσα%ζσΒ•αι , πολύ «Γ'ε <5τλε/ους των φίλων 
9τολεμ/«ο εξε/ν. 2 ^*/ ο μεν ε7τείσθ» τε , ^α/ Χ/ων άνδρας, 
όσας ε/^εν §τι, αφί?*ε , ^α/ των άλλων τινας. ορωνΊις γάο 
τας ναυς οι άνθρωποι ουκ ε<ρευ}Όν, άλλα Έ-οοσεχωρουψ 

σφίϊΐτ αϋτο<< ίαχατ^ϊ '/ιγασ1$αι Ό ', >ι* ίφορ/*«9•ι» αυτΗί , Χαταιη »φ<β-ι γΐ'/ιψΓΑΐ 
Ε; ίφορμντιψ βιυτοίί ( 5-φιχ* 5. *. α*. 7Π. ) ί*τα*;» β•φ«τ< '/ιγιιτχι Η, ιφοομωτι 
0-φισ-ι» αυτοκ ίατατι^ Ι. - ύ^ρ^χιι Ο. ΕπεΟΓβ ιιηο Τϊΐηαηίβ οιηΪ5β ρατ Χ. 

ΟΙΐΗρ. ΧΧΧΠ. Ι . Μ)?ομ5•• Β ; Μί>ο>•»3•3•«» Ο ; Μυοι^*•• Ο. -(τ•* οιη.) ις 
Αναίβν Β. - ίλιοβίρ»^ αυτοί (Ια ρΓβαιΐβΓε β^ΊΙαΙκ; άβ λο οοπί§66, εΐοηηο 
ται»το» ΟΙΙ τοοτοι ) Ο ; ίλ. ( αβτοτ ΟΠ1. ) ϋ , Ε. - Λη-χιοομι^ς Ό , Ε. - ύτο ατβγ- 
χ»)ί Ο , Η. - £ί τι μ* τ. Ο , ϋ , Ε. - ολ/γκί ,α» (αυτοί «. /. αϊ. τη.) Σ.- τολι» ί$ 
ίτλ«ν$-ί|ί/». Ρ1ιγει56 ο1ιατ§βο ίΐβ οοΓΓ6€ΐΐοη5 ΓαϊΙββ χΐ'αηβ απίΓβ ιηαίη , β€ 
ηαϊ βηϊδβεηΐ: ραΓ άοηηβΓ 1ε ΙεχΙβ Ιεΐ <ραο ηοχχδ ΓοΠΓγοπβ. ε. — 2. ιτιτ§* τ» 
Ρ. •αφ»ί*ί»Η.-«χίφι ί γοτ Ό,1.- (! Ι*ιιλ> Ό , Έ , Ο. • τα^αλαβίπ Β. 5ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. λβ'. λγ' . λ«Γ\ 
μάλλον ως Άτ]ικα7ς. ^ ελπίδα ου£ε την ελαχίσΐην είχον , 
μη ποτέ, Ά&ηναιων της 3-αλασσης κρατούντων ναυς 
Πελοττοννησ'ιων εις Ίωνίαν παραζαλεΊν. 

Κεφ. λγ . Άττο <Ρε της Έφεσχ 6 ΆλκΊ<Ρας ίττλει κατά 
τάχος , ΐ(ρι φυγην εποιεΊτο. ωψ&η γάς ύπο της Ίαλαμι- 
νιας %&ι Πάραλου , ετι περ) Κλάρον ορμών. 2 αϊ «Γ' άπτ 
Άδηνων ετυχρν <ζ2•λεουσαι- *(&} £ί£ιως την <ΡΊωζιν , εττλε-ι 
<Ριά Τ8 πελάγους, ως γη εκούσιος « σχήσων άλλη η Πε- 
λοπόννησο)• τω £ε Παχητι ηα) τοΊς 'Α&ηνα'ιοις ηλ&εμ εν 
}>α\ αττο της Έρυ&ραιας αγγελία , αφικνεΊτο <Ρε %$] παν- 
ταχό^εν. ατειχίσίου γάς ούσης της Ιωνίας, μέγα, το <Ρέος 
εγενετο , μη παραπλέοντες οι Πελοποννησιοι 3 ε) ^ ως 
μη £ιενο£ντο μενειν , πορ$ωσιν αμα π&οοσπ'ιπΊοντες τάς 
7τολεις. αυταγγελοι βΓ' αύτον ϊ<Ροΰσαι εν τη Κλαρω η τε 
Πάραλος ^ η Σαλαμινια εφρασαν. 6 <Ρε υπο σπου&ης 
ΙποιεΊτο την <Ρίωζιν ΐ(α) μέχρι μεν Αατμου της νήσου 
επε<ΡΊωζεν ως <Ρ ουκετι εν καταλήγει εφαινετο , έπιανε- 
χωρει. κέρδος <Ρε ενομισεν, επειδή ου μετεωροις περιετυχεν, 
Ότι ου^αμου εγκατ&ληφ^είσαι ηναγκασ&ησαν ςρατοπε^όν 
τε ποιεΊσ^αι, ^ ψυλακην σφίσι ^ εφορμησιν παρασχεϊν. 

Κίφ. λ<Γ . Παραπλέων <Ρε πάλιν εσχε %&} ες Νοτ/ο? 

\ / Φ 9 9 • ■/* ιί\ ~ * 4 

το Κολοφωνίων , ου κατωκηντο Κολοψωνιοι , της α,νω πο- 

ΟΗ»ρ. XXXIII. ι. α»φί>) (α>, <Ι'αρι•€8 οοπτοΐίοη). ΡιοβίώΙίΊηρηί: Ιο 
εορΐδίο α άοηηέ ά'α&οτά οφί^ 83Π8 αυ^πιεηί Ο. -£*• τη; Έ αλα/χ.Ι.— 2- 

*χ\1<ηο( Κ σγησωι (ΐηθΧ£. γρ. «χ *ι<ττωι) Ε. - μη ηΐΛ^ΛΤίλιυσοντα οι ΙίίΚο-χοΊ^σ-ιοι 
Ε. -£/ )@4 κ δΐίΐοουντο Ό. -αι/ταγγ£λοι ί' αυτοί ιίντχι Ό ; αυταγγ£λτ< (οι 8. £λ, αϊ. 
711.) Ε. - α> τ» Κλαρ« Ε. — 3• ** ^* * κ ίΤ ' *-•." «γατοιπίον ( π Οίη. ) Ο ; Η. - 
ίφορ/ζί»•»» Ε, ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. 111.52. 55.54. 5ι 
86(1 ροίίαδ , αϊ &ά Αίΐίε&δ αεεεάεοαηΐ ; 61 ηε νεί ιηίηί- ββ11 
ιηαηι ηαίάεηι δηδρίείοηειη ηαοεοειηΐ , εηιη Αίηεηίεηδεδ βη. 5. 
ιηΗΠδ ίιηρεηαηι οοίίηεΓεηΙ, ΡεΙοροηηεδίοΓαιη ηανεβ ίη 88*™. 
ΙοηίΒηι αηηααηι ίΓ3]εείαΓαδ 6856. ^/^• 

Οαρ. 55. ΑΙείαΉδ νεΐ'ο Ερηεδο ΓαρΙίηι ίΐίδεεδδίΐ , εΐ ίη 5ι^. 
ίη^Άτη §6 άεάίΐ. Ναιη α δαίαηιίηία εΐ ΡηγεΙο ηανίοαδ, (Ιαιη 
αίΐΐιαε ίη ροιία αά 1 ΟαΓοη εδδεί, εοιίδρεείιΐδ ΓαεΓ&Ι. 2 Ηθε 
οαίειη αο Αΐηεηίδ εαητυη εαδα ίεηεοαηΐ. Αε ηο8ΐίδ ίηδε- 
φΐεηΐίδ Βίΐνεηίαιη ηιείαεηδ, ρεΓ αΐίαηι ΓεΓεο&ΙαΓ, &ά ηαΐ- 
Ιαιη ίΐϋαηι ιεσίοηειη ηητο, ηίδί &ά Ρείοροηηεδαιη αρρηί- 
δΠΓαδ. ΡαεΗεΙί νείΌ εΐ Αΐηεηίεηδίοηδ εαιη ηηοϋηαε, 
ίαιη εΐίαιη εχ Έτγύιηεα, Ηη]αδ τεί ηαηίίαδ αίΓειεοαΙαΓ. 
Οαιη εηίηι Ιοηία ηπΐΐίδ ηιαηίΐίοηίοαδ εδδεί πιαηΐΐα, πιείαδ 
ίη§εηδ επιΐ,ηε Ρείοροηηεδϋ ηιαιίΐίηΐίΐηι οΓαηι ηανίοαδ 
1ε§εηΙεδ, αααιηνίδ εΐ δίε ίη ίΐηίπιο ηοηηαοεΓεηΙ (ίίαίίι/3 
ίδϊ ηΐΗηεΓε , Ιαηιεη οοίΐεΐ' , ρΐΌαΙ ίη δίη§α1αδ υΓοεδ ίηεί- 
ΛίδδεηΙ, εαδ (ΙίπρειεηΙ. ΡαΓαΙαδ νεΓο εΐ δαίαηιίηία ηανεδ, 
εαηι ίρδΒΒηιεΙ ίρδηιη ΑΙοϊάαιη αά 4 ΟΙαΐΌη νίά'ίδδεηΐ, Γβπι 
ΡαοΗβΗ ηηηΙίαΓαηΙ. 3 111ε νεΓο εαηι ηια§ηα ΓεδΙίηαΙίοηίδ 
εοηΐεηίίοηε ρεΓδεςαεοΗΐηΓ. Έϊ αδααε αά ίηδαΐαηι ΕαΙπιοη 
ευηι εδί ρεΓδεηααίαδ, δε<1 εαηι ΑΙοίάαζ ηαδαααιη αηιρίίαδ 
αρραιεΓεΙ, ΐία αϊ εαηι αδδε^αί ροδδεί , Ραο/ιββ τείτο τεάϋΐ. 
€αιη ααΐεηι Τιοβϋιιτη ηανβ8 ίη αΐΐο αδδεαααΐαδ ηοη ίαίδδεί, 
ηοε ίη ΙαεΓο ροδαίί, ηαοίΐ ηηδηααηι δαοδίδίειε, ηεηαε εαδίΓα 
ιηαηίΓε, ηεααε δί&ί εαδ ρΓεεδίάϋδ οοδκίεικίί, εΐ δίαΐίοηεδ 
ίρδΐδ ορροδίΐαδίιαοεηάί ηιαίεπαηι ρΓβεοεΓε εοαεί^είαίδδεηΐ:. 
Οαρ. 54• ϋαιη αιιίειη αδ ΗοχΙβ ρβΓ8βψιβηάο ΓενειΊε- 
τεΙαΓ, ιηαπίίηιαιη ΑβΊυε οΓαηι1ε§εηδ, α(1 ΝοΙίαηι £ο\ο- 
ρηοηίοΓαηι αιοεαι αρραΐίί, αοί Οοίορηοηϋ 1ΐΕθίΐαΙ)ααΙ , 

€Ιΐ3ρ. XXXIV. Ι. »ίρί»λί*τ 0.•Ιτχαχγ9υς ϋ,ΐ;Ιταβ*νν? (μχΒ.βα, 

Ο 2 5 2 ΤΙΐυΟΥΒΙϋΙδ ΗΙ8Τ. III. 34. 35. 
Ββΐι. αυοά 1 ΟοΙορΗοη ίρεοηιιη αηΐίςιια ραΐϊία, ιιγΙ>3 α ιηίΐπ Γβ- 
3η!°Ι." πιοΙίοΓ , αϊ) Ιΐαηιαηε , ε£ οαιΐ>αι•ίδ ρεΓ αοιηεδίίεΕίηι βεάί- 
οί7 η 1 ρ " Ιίοηβπι αϊ) αΐΐβτα /αοίίοηβ αεείίίδ, εαρία ίαίδδεί:. Ηεεε αα- 
ν.'ο? ίεηι εαρία ϊιιίΐ εο Γεπηε ΙβπιροΓβ, φΐο Ρείοροηηεδϋ δε- 
32ΐ. εηηααιη ίιτϋρΐίοηειη ίη Αΐίίοαπι ΓεεεΓαηΐ. 2 Ιη ιιγΒθ ί§ίΙαΓ 
Νοίίο , ειηη δεάίΐίο πίΓδηδ ογΙθ. ΓυίδδεΙ ίηίεΓ ίΐΐοδ , οηή βο 
οοη£ιι§βΓ3.ηί, 61 νείειεδ ιιΛίδ εοΐοηοβ , αΐίί αακίειη αηχί- 
ΙίαΓβδ εορίαδ, αηαδ αΡίδδηΙηηε, εΐ; 3.1ο ΑΓεαάίοαδ, αε οαι-- 
οεηίδ αοοθΓδίνβΓαηί, ίη ιηαηίΐίοηίηυδ υΓοεηα ίηίεΓδερίεη- 
Ιίοηδ ηαοεοαηί , ει ίΐΐί άβ Οοίορίιοηϋδ, αηί ρΓοίυ^επιηί 
εχ αηύηηα ροάήα αΛβ, αη86 α ηιαιί ειαΐ Γειηοίίοι•, ηηίηπε 
Μεαίδ ίανθΓαηΐ, εηιη ε]ηδαειη Γαείίοηίδ ηοηιίηίουδ ©ο 
ίη§Γ68δί , Κεηιρηοΐίεαιη αοΙιηίηίδίΓαοαηΙ;. Αΐϋ νει-ο , ηιιί 
εΐαηι ίδίίδ αα£α§€Γαηί , εί φαί εχβαΐεδ επιηΐ , Ραείιείειη 
αοεβΓδίνβΓαηΙ;. 5 Ιδ αηΐεηι , οαπι Ηίρρίαιη, ΑΓεαάαηι αα- 
εειη, αηί ίη ηιπηίΐΐοηΐοπδ ίΐΐίδ ΗΓοεηι ίηίεΓβερίεηΐίοηδ 
βι•αΙ , αά εοΐΐοαηίηιη ενοεαδδεί, εα εαη(Ιίΐίοηε , υί, δί ηίΐιίΐ 
αίχίδδεί, αηοα δίοί ρΙαεεΓεΙ , εηιη ίηδϋίΐδ ιηπηίίίοηεδ γιιγ- 
δΐΐδ δαίνηιη ε Ι δαηαιη ΓεδίίΙηεΓεί : ίΐϊε ηηίθεηι αά" ίρβηηι 
ρΓοοθδδίΙ. Ιρβε νβΓΟ οαπι ίη εηδίοάία δίηε νίηευΐίδ δβΓναη. 
^αβΒίί ^ Ίιο&ϊιιηη ηιηηίίίοηεδ Γερεηίε ΕΐάοΓίιΐδ, ίΐΐίδαηε ηίηίΐ 
Ιαίε εχδρεείαηΐίοηδ , εαρίΐ , εΐ ΑιχαοΌδ αε Β&ΓοαίΌδ , αηοΐ- 
αηοΐ ίηίαδ βΓαηί , οεείάίί;. ΕΙ Ηίρρίαιη ροδίεα ίηίΓοάηο- 
Ιηιη , δίεηΐί ίαείίδ ίηοϊηεϋδ ρΓοηιίδθΓαΙ; , ροδίαηαηι ίηίηδ 
ίαϊΐ, εοιηρΓεηεηαίί , 8α§ί11ίδαηε εοηίίχΐίί. 4 Ει Οοίορίιο- 
ηϋδ Νοίίαηι ΓβδΙίίηίί ? ίΐΐίδ εχεερίίδ , ο|ηί ΜεάοΓηιη ραΓ- 
ίίοηδ £αν©ΓβηΙ. Ροδίβα νβΓΟ ΑΐηεηίεηδΘδ, οοΐοηίίδ οο ηιίδ- 
δίδ, ο&ϊώ. οίνίΐαίβηι βχ Ιο^ίοαδ , ίηδίίΐαΐίδα^αβ δηίδ εοηδίί- 
ΙαβΓαηΙ; , οηιηίοαδ Οοίορίιοηϋδ, δί οριίδ ηδα^ααηι 6ΓαΙ , βχ 
οίνίΐίΐΐίοιίδ ίη ηηηηι οοαοΐίδ. 

Ο αρ. 35. Ραοηεδ αιιίειη Μίίγίεηεη τεγεΓδαδ ? Ρ^ηΊΐίΟΐη ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. λ^'. λ/. &5' 

λεως εαλωκυϊας υπο Ίταμανους , >ζ& των βαρζαρων κατ* 
ς-άσιν \£'ιαν επαχ&εντων. εαλω £ε μαλισ]α αυτοί, ότε η 
δευτέρα Χλελοποννησ'ιων εσζολη %ς τίίν ΆτΊιχνν εγιγνετο. 
2 εν ουν τω Νοτ/ω, οι χαταφυγοντες %α) χατοιχησαντες 
αυτό 3"/ , αΐ/θν£ $•ασ•/ασ"α^τβς, οι μεν, πάρα Πισσου&νου 
επιχαρους ' Κρχα£ων τε ^ βαρζαρων επαγόμενοι , εν £ια~ 
τειχισματι ε)γον , ^ των «κ. τ»;ς άνω πόλεως Κολοφωνίων 
οι Μι\£ίσαντες , ζυνεσελ^ονίες επολ'ιτευον. ο\ £ε , υπεζ- 
ελ&όντες τύτας, χα) οντίς ^,υγα^ες, τον Παχητα επά- 
γονται, ο £ί , ηχτοοσχαλεσαμενος ες λοβούς Ίππ'ιαν τον εν 
τω £ιατειχισματι Αρχαίων άρχοντα, ωσ\ε , ίιν μη^εν 
άρεσχον λίγη, πάλιν αΰτον χατασΊησειν ες το τείχος σων 
>(Φ\ υγια' 6 μεν εξϊίλ&ί παρ αυτόν ο «Γ εκείνον μ.εν εν ά)υ~ 
λαχη ά^εσμω είχεν , αυτός £ε <&ξοσ£αλων τω τειχισματι 
ίζαπιναιως , κα\ ου <&ξοσ δεχόμενων , αίρεί, τους τε Άρ- 
χα£ας ^α/ των βαρζαρων όσοι ένησαν κΡιαφ&ε'ιρεί' ^ τον 
Ίπτί&Ίαν υσίερον εσαγαγων , ωσ<ζσεξ εσπείσατο, επειδή 
εν£ον ην, ζυλλαμ€ανει , %α) χατατοζεΰει. 4 Κολοφωνίοις 
<Ρε Νοτ/ον 7ταρα£ί£ωσι , πλην των Μν<Ρισαντων. ^α/ υσίε- 
ρον Ά3•ρνα7οι, ο)χισ}ας πεμ-\αντες , χατά τους εαυτών 
νομούς χατωχισαν το Ήοτιον , ζυναγαγοντες παντας εκ 
των πόλεων, ει που τις ην Κολοφωνίων. 

Κεφ. λε . Ό £ε Ώαχης, άφιχομενος ες την Μίτνληνην> 

αϊ. 711.) Η. — 2. χιρ» τ/<Γ9•υδι« Β. - κοο τ•» £αρ£*ρ*ι Ρ , Ο. - ξυ>ίλ3•οττΐί Ό , Ι } 
|ϋ»«Τίλθο»τ£ί «τ. Ε; ξϋ)»ίΐ!Γίλ^ο»τ{ί Ο. — ■ 3• ο' ^ί ιτίξίλθοιτυ Ό» - τροχαλίβ-α-' 
^ίίΐοί <3 , Γ , Ο , Η , Ι. - ιχ ( τ* Οπα. ) «Γ/ατίΐχ. Ο. - αριβ-χ•» λίγο» Ε ; αρ£ί•χ•» 
( ο» 8. «χ , α/. 77». ) Ι. - ( ό ^{ΐ ιξιιλθί »αρ' αι/το» ΟΙΠ. ) Ε ', • ίί ίξ^λθί Ρ ', β ί" 
|)7λ&ί Ο. — 4• κ«τ•χ^?•αι Ο, Η. 5ί ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. λε'. λς-'. 

την τε Χλυρραν ΐζο) Έρεσον παρεσίησατο' ^ Ίαλα&ον 
λα^ων εν τη πολει τον Αακε^αιμονιον κεκρυμμενον, απο- 
πέμπει ες τάς Ά^ίί^, ^ τους εκ της Τενέδου Μιτυ- 
ληναιας άνδρας Άμα, , ύς κατε^ετο 3 ΐ(Φ\ ει τις άλλος αύτω 
αίτιος ε^οκει είναι της άποσίασεως. 2 αποπέμπει £ε ^ 
της ς-ρατιάς το <&λεον. τοΊς &ε λοιποΊς υπομένων κα&ίς-ατο 
τα περ) την Μιτυληνην %& την αλλην Αεσ£ον> η αύτω ε&οκει. 
Κεφ. λς-'. 'Αφικομενων £ε των άντρων, ^ τχΊαλαί- 
3-ου 3 οι Ά&ηναίοι τον μεν ΊΖαλαι$ον ιύ&νς άπεκτειναν 3 
Ια] ιν α παρεχομενον } τα τ άλλα, ^ άπο Πλαταιών 
ίετιγάο επολιορκουντο) άπαζειν Πελοποννησίους' περ) 
£ε των άντρων γνωμας εποιουντο' ^ υπο οργής ε^οζεν 
αυτοΊς ου τους παροντας μόνον άποκτεΐναι , άλλα %α} 
τους απαντάς Μιτυληναίους όσοι η&ωο~ι , παΊ$ας <Ρε %α] 
γυναίκας άν£ραπο£ίσαϊ επικαλουντες τηντε άλλην άπο- 
ς-ασιν, οτι ουκ, αρχόμενοι , ωσπεξ οι άλλοι, εποίησαν] Ό , 
%α) ϊ&ξοο-ζυνελαξοντο ουκ, ελαχισίον της ορμής αί ΪΙελο- 
ποννησίων νηες 3 ες Ίωνίαν εκεινοις βοη&ο) τολμησασαι 
παρακινδύνευα αι. 2 ου γαρ άπο βραχείας διανοίας ε^οκαν 
την άποσίασιν ποιηο~ασ&αι. πεμπουσιν ούν τριήρη. ως Πα- 
χητα αγγελον των £ε£ογμενων , κατά τάχος κελευοντες 
(Ριαχρήσασ&αι Μιτυληναίας. χα) τη υσίεραία μετάνοια τις 

ΟΗαρ. XXXV. Ι . αι την "Μιτυληνην Ό. - ιμσ-αοι Ο ; ίγκτνον ( [ρ• «"ν 8. σα-ον α\. 
ηΐ. ) Η. - ί-ο» Μπυλ/ιναιαν ανίρα* Ό , Ε , Ρ , Ο. — 2. αττοπψιιι ( ίί β. /. αι. τη. ) 
Β. - ( την οχα. ) Μίτυλ^ν Ε ; Ο άοηηβ Ι'αιίίοΐβ πιαίδ 5. /. βαά. τη. 

ϋΐίαρ. XXXVI. Ι. ατο τβιν Πλαταιών Ι. - τΜί ταροντΚί ,αονο* Ο. - ί?*β•/ν 
ϋ,Ε, Η, Ι. - ΊΤξ,οτζυηζαλλίτο (ο» δ. £τ , αϊ. 171. ) Ο; »ροξﻣ£«ίλον1ο Ρ; τρο<ΓΐΥ£- 
λα£ι1ο Ο ; ττρονξυπ€.αλε% Η ; ττροβ-ξονίλαίίτο Ι. - α Ιαινιαν ( ιχιινοα ΟΜ. (ίοηΒ-οιτ* ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. III. 35. 56. 55 
εί ΕΓεδδυιη ίη α'εάίΐίοηειη Γεά'εσίΐ ; ε^ρΐηιηαπε δίΐΐίείηυϊη Βε ιι. 
Ι,ίΐεεάίειηοηίαιη , ίη πγοθ Ι&ίίίαηΙεπι , Αίήεηίΐδ ηιίΐΐϋ , ^|°Ρ; 
δίηιιιΐ εΐίαηι ίΐΐοδ Μίΐνίεη,εοδ , αυοδ ίη ΤεηεεΙυιη αδδβΓ- °£™ρ• 
ταηάΌδ πιίδβΓαΙ , εί δί ηυίδ &1ήΐδ ίρδί άείεοΐίοηΐδ αιιίοΓ ν. ο. 
Γαΐδδε νί<1εΙ)&ΙαΓ. Μ£ΐ]θΓειη εΐίαπι εχεΓείΐυδ ρ&τίεηι οΐί- 3 α ι." 
ιηίΐΐίΐ , ευηι τείί^αίδ ίρδε ρεπηαηεηδ , εηιη Μίΐνίεηεβ , 
Ιυπι είίίίπι είεΙεΓαε Εεδοί τεδ αιΊηίταΙα δυο εοπδΐίΐυίΐ. 

ΟαΛ 56. Οαιη απίεηι δαίχΐΐιηδ, εί ςυί α Ρίίεηείε ηιίδδί 
ΓαεΓαηΙ , Αίΐιεηίΐδ ρεΓνεηίδδεηΙ ; Αΐΐιεηίεηδεδ δαίίεΐΐιυηι 
ηακίειη οοηΓεδίίηι ίηΙει-ΓεεεηιηΙ , ΙίεεΙ δροικίεηΐεπι , εαιη 
αϋίΐ ααίεα'βηι , Ιυηι εΐίαιη Ρείοροηηβδίοδ α Ρΐαίίείδ (Έάΐιαο 
ρ ηίτη οοδκίεοβηίαΐ' ) δε αοάαείαηιιη. Όβ Γείίαυίδ νείΌ 
εοηδίιΙίΗΓε εοθρεηηιΐ. Ει ρκε ίτα εεηδίιεπιηΐ , ίηΙει\η- 
είεικίοδ ηοη δοΐυηι εοδ , ηοί αά'εΓαηί -, δεά* εΐίαηι οιηηεδ 
Μίίνίεηίεοδ , ηυοίηιιοί ριιοεΓεδ εδδεηΐ ; ίιηρυοεΓεδ νε- 
γο, ίΐε ίοειηίηίΐδ ίη δει•νίΐιιΙεπι Γεάί^εηοΌδ : (ΙαηΙεδ εΐΊηιίηί 
εαηι αΐΐεπιπι άεΓεοΙίοηειη , ηααιη αδ ΛΐΗβηΐβηβώιιβ £ε- 
εειαηΐ, ΙίεεΙ εοπιηι ίιηρεπο ηοη ρΓεηιεΓεηΙιΐΓ, ιιΐ αΐϋ ; 
ίηηι εΐίαιη αΙΙβΓατη , αά (μιατη Ιοηβ8 8θΙΙίοΐΙανβΓαηΙ , α^αοά* 
ΡεΙοροηηεδίοΓαιη εΐαδδίδ , ορίίε ίΐυχίΐίυιη ίρδίδ ΜίίγΙβ- 
ηαείβ £ειεηδ , ίη Ιοηίαηι ηοη δίηε ρεπεοΐο ρεηείπηε 3υδα 
ΓαεΓ3ί, ηιοίαιη ίΐίαιη ηοη ηιίηίπιυιη αα'ίυνίδδεί. 2 Νβε 
εηίιη ρ&Γνο , Ιενίηηε εοηδίΐίο α'είεείίοηεηι ίεείδδε νίίΐε- 
ϋβιιΐυΐ'. ΤηΓειηεηι ί§ίΐυΓ αχί Ραείιείειη ηιίΙΙιηιΙ , ηυ» ρο- 
ροΐί άεεΓεΙϋΐηηυηΙίεΙ, ίιηρεΓαηίεδ, υΐ ριίηιο ηηοηπε Ιεηι- 
ροιε Μίΐ) 7 1εηίεοδ ηεεεί. ΡοδΙείΌ ααΐεηι οϋε εοηίεδίίηι εοδ 

το τανβ) τολ,α. Ι. - τΰλμητχα-Β-α.1 («•.». «■$- αϊ. 771.) Ο. 0ΌδΙ-α-<3ΪΓβ 

(|116 Ο ρΓθρθ56 τολ,α^ταί, ν»Π31ΐΐ6 φΐβ Π6 ΓΟρΓΡϋΟαΙβ ροϊηΐ Χ ΙοΓδ^Ιΐ'ϊ' 

β'ρχρηαιο αίη3Ϊ : το\μ>ΐ3-α*•%χι Ά&§. &βά ειηβηάαίιιηι Γβε. τηαηιι ϊηία' 
νβΓ$αδ. Υογζζ 3, 36, 3. - Ο <1οηηο κατΛτ*/οί ά'ιιη ββαΐ πιοΐ. — 2. 
ν» τρι^ρυ Ρ. - χίλιι»οττβ ϋ. - $ιαχγητΛτ%Λΐ (εί 5. /. αχίλίο §1θϊ© άε ί'Λχί•) Ο» 56 ΤΗϋΟΥΒΙΟΙδ ΗΙ8Τ. III. 36. δ 7 . 
Φβΐι. νβηειηεηίεΓ ροεηήτιίΐ, εί δεεναιη αε ίιηηΐίΐηε χϊεεΓείπηι, 
«η. 5. ομιοα ιεεεΓαηΙ , δεεπηι ιρδί Γερηίαο&ηΐ , ο{ϋο Ιοίαηι εινι- 
ίδ^Γ ίίΐίειη ροίήΐδ , αααιη ίρδοδ (ϊεΓεείίοηίδ αηίοτεδ ηοη ηεεαιι 
νβη-' } αβεοαηί. 3 Οηηι αηΐεηι ΜίΙγ1εη960Γαιη 1ε§αίί, απί &<Ϊ6Γαηί, 
32 ϊ• θί ηαοΐφίοί Αΐΐιεηίεηδεδ ίρδίδ δίαάεοαηί , Ιιοε αηίιηαά- 
;ν€ΐ•ΙΐδδεηΙ , δη&δεπιηί ίΐϋδ , αυί ΓείρηΒΙίεδε ρΓθεειταηΙ , υ Ι 
ηαε (1ε τε εκί ροραΐηιη ίΐεπιιη ΓείειτεηΙ , εί δεηίεηΐίαδ 
ϊΌ§αχεηΙ. (^υοά ίαείΐε ρεΓδαίΐδείΉηΙ , φΐιο. εί ίΐΐίδ Ιιοε 
βΐΆί ρεΓδρεεΙπιη , ιηα]οΓειη είνίυιη ρείΓίεηι εαρεΓε ηαε άβ 
τε ίίεπιιη εοηδηΙίΕΐηα'ί ροΐεδίαίεηι δίοί ρεΓ αΐί^αοδ (ΙαΐΊ. 
4 (^ααηιοοΓεηι εοηείοηε δίαΐίηι εοαεία, επηι αΙίδΒ δεηΐεηΐίθβ 
8. δίη§α1ίδ δαηΐ (1ίεΐ8ε , Ιαιη είίαιη Οίεοη ΟΙεεεηεΙί ίίΐίιΐδ , 
ειι]ιΐδ είίαιη <1ε ΜϊΙγΙβηοβΐβ οεείάεικίίδ δεηίεηΐία ρήάίβ 
ε νίεεΓαί , φή εί είείεήδ ίη Γεοπδ είνίδ εΓαί οιηηίηιη νίο- 
ΙεηΙίδδίπιιΐδ , εί Ιηηε Ιεηιροιίδ αρικί ρΐεοεπι 1οη§ε §Γα- 
Ίίοδίδδίηιαδ, ίΐα πί ει, φήοφίίά νείΐεί , (ΙίεεηαΌ £αεϋε ρει> 
δπαάεΓεΙ, ίη ηιεάίηηι ρΐΌ§Γεβδΐΐδ , ηαηε οπιΐίοηειη ηαοπίί:. 
Οαρ. 3γ• » ΟυΜ δεερε αΐίαδ ε§ο δίαίαιη ροραΙαΓεηι 
ιηίηίιηε αρίαηι ^αείίεανί 3.(1 ίηιρεηυιη ίη αΐίοδ οοίίηεη- 
(Ιιιηι , ίαηι νεΓο ρΓδεείρπε ηαηε ίη ηαε νεδίχα α"ε ΜίΙγ- 
Ιεηθρίδ ρεεηίΐεηΐία. Ναηι φΐία νοδ ίη ηαοΐκΐίαηα , εί 
χηηίπα εοηδαεΐη^ίηε ηίε δεευιί εδίίδ , ηεε υΐΐαδ ίηδκΐία.3 
ΙίηιεΙίδ , ίάεηι είίαηι (1ε δοεϋδ δεηΐίίίδ. 2 Εί φΐίεεμικί νεί 
εΐοααεηίία βοηιιη ΗοΙεΙαεΙί άεΐίφίεήΐίδ , νεί ΗΐίδειιεοΓ- 
Δία ηιοίί Γετηίδειιΐίδ , ηοη τερηίαΐίδ , νοδ , ηΐ3§ηο νεβίχο 
£αηι ρεήεηΐο , ηεε ηΐΐα εηηι §Γαίία δοείοΓηηι ηιοΐΐεδ &.- 
εί1εδθ[ηε βΓ§α βοβ εδδε. Νοη εοηδίάεΓαηίεδ , ίηιρεΓίαηι , 
9.ηο(1 οοίίηείίδ , 1νΓαηηί(3εηι εδδε , ίρδοδ^ηε αά ίηδίάίαδ 

- μίτα-νοια. τ(ί ψΛυτοΐί ίυΒ-υς , χα/ 0' } μ. τ/ί ίυ&νι >)» ( αοτο/ί «• /. αϊ. 
1Π. ) καί Η ; (χ. τις (ίί/θοί ΟΠ1.) >?» α«το<ί κα/ 1.^3* ννμιΐΫΆτσ-οντις Ο. 

κ ί^ΐΐί αηηοηοο Ιο ιηεηιβ πιαη. Χ νοΐΐ ξυμττρχσ-ο-οιτί! ψη η'γ .βείροίηΐ: <3α ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. λ<~. λζ\ 5 7 

εν&ύς ην -Ο,ΰτο7ς 3 Η*\ άνα λογισμό ς 3 ωμον το βούλευμα 
}(Φ\ μέγα εγνωσ&αι , πολιν Όλην £ιαφ5εϊραι μάλλον 3 η « 
τους αίτιους. ° ως <Ρ ησ&οντο τούτο των Μιτυληναίων 
οι παρόντες <&(>ίσ£ίΐς 3 %£η οι αύτοΊς των ' Αθηναίων ζυμ- 
<&οάσσοντες , παρεσχευασαν τους εν τέλει ωσ\ε αυΒ-ις 
γνωμας <&οο3•ε7ναι. χ& έπεισαν ραον , £ιοτι ^ εχεινοις 
ϊν^ηλον ην βαλομενον το πλέον των πολιτών αυ^ις τινας 
σφϊσιν άπο^ναι βχλευσασΰαι. κατας-ασης <£ ? ευ$ύς εκκλη- 
σίας, αλλαι τε ^νωμαι αφ εκας-ων ελεγον}ο 3 ^ Κλέων 
6 Κλεαινετου 3 Όσπες ι^ την πτξοτεραν ενενιχηχει 3 ωσ]ε 
άποχ1ε7ναι 3 ων χοή ες τα άλλα βιαιοτατος των πολιτών, 
τω τε <Ρημω παραπολυ εν τω τότε πι&ανωτατος , παρ- 
ελ$ων αύ3•ις 3 έλεγε τοια£ε. 

Κεφ. λζ'. » ΠΟΛΛΑΚΙ2 μεν η&η ε^ωγε χα) άλλο τε 
εγνων £ημοχρατ'ιαν , Ότι αδύνατος εστίν έτερων αρχειν 3 
μάλιστα £ εν τη νυν υμέτερα περί Μιτυληναίων μεταμέ- 
λεια. <Ρια γαρ το κα•3•' ήμεραν ά£εες χα) άνεπιζουλευτον 
προς αλλήλους 3 χα) ες τους ζυμμαχους το αυτό έχετε, 
χα) Ό 3 τι αν η λόγω πεισ&εντες υπ' αυτών άμαρτητε 3 
37 οίκ]ω εν£ωτε , ουκ επικινδύνως ηγείστε ες υμάς χα) χχ 
ίς την των ζυμμαχων χάριν μαλαχιζεσΰαΐ' « σχοπ£νΊες 3 
Ότι τυραννίδα έχετε την αρχήν , χα) προσεπιζουλίυοντας 

ΙοηΙ. - χαρί9-κ{οαβ•α»το τνί Ο. -»ροΛ«»*ι Β , Ο, Ό, Ε , Ρ , Ο. — 4• χαταΓαβ^ί 
( $( ΟΠ1.) ίυΒ-ο! ϋ; και χχτχτα^ι,ί ίυ%υι Ε.-όί τ» και τι»» »ροπρ«» Ε.-»αρίλβ•» 
( αυ%ιι ΟΤϊΐ.) Ε. 

Οίαρ. XXXVII. Ι. αίυκατο Β, Ο, Ε , Ρ, Ο^ Η. - «η ίπρω» Β. - (*ίρι αϊ. 
ΟΠ1.)Μιτι>λ. €.•(μ.ιτ. 5.1. αί.τπ.) κμιΑιια Η. — 2. ψ/ίΐτ<3£ «ι όμ»! Ε. 
- (βιδ. 1. α1.7Π.)\ίχ. Ο-, (οίοίη. ) «κ Ό, Ε, Ρ. — 3• ίϋϊατοτατβ» ( Π1&Π>. 

5 Η 58 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. λζ\ λη'. 

αυτούς, %α) άκοντας άρχομζνους, ο ι ι ακ, ζ ξ ων αν χαρ'ι- 
ζησθζ βλαπίομζνοι αύτο) , άκροώνται υμών, άλλ' ζζ ων 
αν Ισχύ/ μάλλον, η τη ζκζινων ιυνοια. πζριγζνη^ζ. πάν- 
Ιων £ί £ζινοτατον , ζΊ βζ£αιον ημΊν μη^ζν καθζστηζζι 
ων αν <Ροζη πζρΐ' μη&ζ γνωσομζθα, Ότι χι'ιροσι νομοις 
άκ,ινητοις χρωμζνη πολις κρζισσων ζσ])ν , η καλώς ζχουσιν 
άκυροις' άμαθια τζ μζτα σωφροσύνης ώφζλιμωτζρον , η 
£ζ%ιοτης μζτα ακολασίας, οι τζ φαυλότεροι των ανθρώ- 
πων , προς τους ζυνζτωτζρους , ως ζπιτοπλζΊσΊον αμζινον 
οΊκουσι τας πολζις. οι μζν γας των τζ νομών σοφωτζ- 
ροι βαλονται ώαινζσθαι , των τζ άζ) λζγομζνων ζς το χ,οι- 
νον πζριγιγνζσθαι 3 ως ζν άλλοις μζιζοσιν α% αν δηλώσαν- 
τες την γνωμην και ζκ τα τοιατα τα πολλά σφαλλασι 
τάς πολζις. οι «Ρ άπιστουντζς τίϊ ζζ αυτών ξυνζσζι, αμα- 
θέστεροι μζν των νομών άζιασιν είναι 3 ά^υνατωτζροι £1 
Τ8 καλώς ζ)<ατον}ος μζμ*\ασθαι λόγον. κριτα) «Γδ Όντζς 
άπο τ« Ίσα μάλλον, η άγωνις~α) , όρβανται τα πλζ'ιω. ως αν 
χρη κα) ημάς ποιανΊας, μη , £ζινοτητι κα) ζυνζσζως άγώνι 
Ιπαιρομζνας, πάρα <Ροζαν τω ύμζτζρω πληθζι παραινεΊν. 
Κζφ. λη • » Έγω μζν αν ο αυτός ζΊμι τη γνώμη, κα) 
θαυμάζω μζν τών προθζντων αύθις πζρ) Μιτυληναιων 
λζ^ζιν , και χρονα ^ιατρι^ην ζμ^οιησανίων Ό ζσΐι προς 
τών η^ικηκοτων μάλλον, ο γαρ παθών τω £ρασανΊι άμ- 
Ζλυτζρφ τί» όργη ζπζζζρχείαι. 3 άμυνζσθαι <Ρε , τω πα- 

7Λ.) ίί/νοτατβν Ι. - μ*ι$ιν καθ^»;*» Ε. " Λ"ροί των ζυητωτιραιι Ό» - ας ίίτι (το οηι.) 

νλιιο» α/*£ΐνον Ο, Ρ. -*νσ•<ταί τ• Τ>, οι*<η ταί ». Ι.- πίγΐγιη<τ6α.ι Ο. — 4* τ ? 

ίαυτβιν ξ. Ο, Ό, Ρ ; τ») ίξ αυτοιν συι. Ε.— ^. απχΐγομνου: (ε $. α,αΐ.πι.^ϋ• 

Οίαρ. XXXVIII. 2, αμυ^χ^χι Ο, Ό, Ρ, β. -α»οφα<νί< (»Οΐη.)θ β ΤηνΟΥΌΙΏΪΒ ΗΙ5Τ. ΙΠ. 3 7 . 38. 59 
νοοίδ ίαείεηύαδ Ηίίεηίοδ 6556 , νεδίΓοομιβ πηρβΓίο ΐηνί- Έ ^ 
ίοδ ραΓ6Γ6 : οηιί νοοίδ (ϋοΐο δΐιηΐ. &πΛίοηί65 , ηοη ρΐ'ορίεΓ 3 η 6ΐ °^* 
1>εηεηοία , αιΐ96 νοδ ίρδί νβδίΓΟ οπιη Λεΐηηιεηΐο ίη εοδ °'- "'Ρ* 
οοηίαίειίΐίδ ; β6(1 ρΓορίβΓ ροίεηΐιαιη , φΐα δυρειίοΓεδ ν. ο* 
6δΐίδ , ροΐίαδ φιαηι ρΓορΐ6Γ ίΐΐοηιιη ει^α νοδ οεηενο- 32"* 
Ιεηίίαιη. 5 Οιηηίηιη νείΌ ρεπιίείοδίδδίιηυιη εηί , δί ηίΐιίΐ 
6οηιπι, φΐ36 β. ηοοίδ ίΐεοτεΐα ίιιεπηΐ; , εειΊαιη, βπιιιιιιιςυβ 
πΐΗηεαΙ: ηεε ίηίεΐΐίβ&ιηυδ ίΐίαιη Γεπιραοΐίοαπι, ςμιοε ιηαΐίδ 
φίκίεΐη , δεά ίαιηεη ίπιιηοΐίδ αο ρβτρβίιιο βπηί$ 1ε§ίοαδ 
υΐίΐιιτ ,ρΓίεδΙαηΐΐοΓεπι εδδε ίΐΐα, ηυίε οοηίδηαίά'εηι 1ε§ίουδ 
ιιίίΐαι•, δεύίαιηεη ηιοοίΐίοαδ : εί ίιηρείΊΐίαηι ειπη ηιοόεδ- 
Ιία εοη^αηείαιη υΙίΙίοΓεηι εδδβ ρεηΐία εαπι ίιηιηοάεδίία 
εοη^υηοΐα ; αο ίιηρείΊΐίοΓεδ Ιιοηιίηεδ , δί ειιπι ρεΓίίίοΓΪουδ 
οοηίεΓαηΙαΓ , Γεδραοΐίεαδ ρΐεηιιηηυε πιείίαδ ΗςΙιηίηίδΙτ&Γε. 
4 Ναιη ίδΐί ηιιίάειη , εί 1ε§ίοαδ δαρίεηΙίοΓεδ νίάεπ. , εί ίη 
ρυοίίείδ εοηδυΐΐαΐίοηϊοαδ δεηΐεηΐίαιη δεηιρεΓοοΙίηεΓενο- 
ΙαηΙ , αηαδί ίη αΐϋδ ιη^ΟΓίοαδ Γεοαδ ίη§εηϋ δΐιί νίηι οδίεη- 
ΙίίΓε ηοη ροδδίηΐ; αίαυε ρΐΌρΙεΓεα ρ]επιηκ[αε Γεδραοΐίεαδ 
ενειΊαηΙ. 1111 νεΓΟ, ηυία δΐΐθΒ ρεηΐίίε οΐίίηάαηΐ , δε Ιεσίουδ 
ίηιρεΓίΙϊοΓεδ εδδε, εί ίΐΐίαδ δεηΐεηίίαιη , ^αίτεοίε οΐίχίί, α δβ 
νΐΙηρεΓαη ηοη ροδδε, ηΙίΓο ΓαΙεηΙυΓ. - Ιΐ^αε Γεδριιοΐίεαβ 
ρΙεπιηιααΘ τεείε αοΙιηίηίδίΓαηί, αυία δυηΐ Γεηιπι εεηαί ίεδίί- 
υιαΙοΓεδ ροΐήΐδ ηααηα οοηοεΓίαΙοΓεδ. 8ίο ί§ίΙαΓ ηοδ ηυοηυβ 
ίαεεΓε, ηεο αϋεεηάί £αοα1ΐαΙε εί δοΐεΓίίίε οοηΐεηΐίοηε εΐαίοδ, 
νεδίπε ηιαίΐίίιιοΐίηί αΙίΐεΓ, ηιιαιη δεηΐίπιυδ , δΠΣΚΪεΓε (ΙεεεΙ. 
Οαρ. 58. Ε§ο ί§ίΙιΐΓ ίη εαάειη δεηΐεηΐίβ. ρεπηαηεό , 
αίηαε ίΐΐοδ πτιγογ , ααί οίε Μίίγίεηδείδ ο,ά νοδ ίίεπιιη 
ΓεΙαΙεηιηΙ, εί ηιοΓαιη ίηίεΓροηυηΙ , ηαοά ίΐΐίδ, ηαί ίη- 
)ϋΓΪΗηι Γεεεπιηΐ;, εοππηοάίιΐδ εβί : ςω εηίιη ίη]αΐΊ3ΐη 
αοεερίΐ;, βί τπογοβ ϊηΙβΓροηαηΙυ,Γ , ΪΓα 1αη§αίοϋθΓ6 εαηι 
ρεΓδεομιίΙατ ο^ιιί ίη;ατίαηα ίηίαΐίΐ. 2 ϋΐΐίο τείΌ , ψικ 8ϊ&1 

Η2 ν βο ΤΗϋΟΥϋΙϋΙΒ ΗΙ8Τ. III. 38, 

Ββ ιι. ίη}απ8β ηηαιη ρΓοχίπια, ίυηε ΓεδίδίεηαΌ ΙιααΛ ίπιραΓ, 
Γη!°5. ηιαχίηιαδ ροεηαβ ΓερεΙίΐ. ΙΠυπι εΐίαιη ππιόγ , ( (πιίδηαίδ 
οίγιηρ. ^] 6 6Γ ^ ? ^ ^ α [ 0Ο ηΐΓα πιε άίεεί , εί αρειΊε ρΓοηυηίίαΓβ ηοη 
ν. α (ϊαοίΐαοίΐ: : Μίΐγίεηεεοηιιη ηιιίοΐεηι πψιηαβ €586 ηοοΐ3 
32ΐ" ηΐϋεδ, ηοδϋτοδ νείΌ ΟΒ8Π8 δοεϋδ ίΙείΓίιηεηία ηοη αίίεΐΎε. 
3 δεά ρι•ο£εεΙο εοηδίαΐ ηαηε ααΐ οΐίεεηάί Γαειιΐΐαίε ϊνε- 
Ιηηι , εοηεειΊΕΐΙίοηίδ δίικϋο οΙαίαΓαηι ορεΓαηι , υΐ α"ε- 
ηιοηδίΓβί , κΙ ηοη €856 α'εεΓείαηι , ηαοοΐ Ιαηιεη ηιαχήηε 
ςΙεοΓβΙαηι εβί ; ααΐ οηιεεδίη ΐηχΙυεΙυΓη , δρεείοδίΐ οι•£ΐΐίοηβ 
εΙαοοΓαία , νοδ α Ηΐβ άβ€τβΙΐ8 ανοεατε οαΐΐίάε εοηα,Ιηπιιη. 
Αϊ Γ68ραΙ)1ίοα ρΓορΐεΓ ηα]ιΐδΐηο(1ί εοηεειίαίίοηεδ αΐϋδ 
φίκίεπι ρΓεεηιία άαϊ, ίρδα. νείΌ ρειίεαία δΐΐδΙίηε1:. 4 Ηη)α3 
Υ6ΓΟ τβ'ι εηίρα ρεηεδ νοδ εδί , ηηί ηιιμίδηιοιίί οεΓίαιηίπίΐ 
ρβΓρβΓαιη ίηδίίίυΐΐίβ , εί νεΛοπιιη α^αίίΐεηι δρεείαΙοΓεδ 7 
Γ6Γαηι νείΌ αιιαΊΐοΓεδ 6δδ6 εοηδηενίδΐίδ : Γ68 ^ηκίεηι £ιι- 
ίαΓαδ , δι α^αίδ ορΐίιηε άίχεήί ^ ίίεπ ροδδβ εοη)εεΙίΐηίεδ γ 
οριοοΐ νείΌ αΐίΐηεί αά Γ6δ )αηι §εδ.1αδ , ί(1 φΐοά νοδ ίρδί 
νία'ΐδίίδ, ηοη οεΓίίοδ βχίδΐΐηιαηΐβδ , εριαηι ^αοά αατίυιΐδ. 
ρθΓΟθρίδΐίδ βχ ΟΓαίίοηβ Ιιοηιίηαηι οϋδειίε οο;αΓ§αηΙίαηι. 
Εί οΓαΙίοηίδ ηιιίοΐεηι ηανίΐϋίε £αεί11ίπιε νοοϊδ ίιηροηί 
δίηίΐϊδ ; ΐχΐ νβΓο ηαοοΐ Ιοη§ο τβηιτη υ,8ΐι εί εχρεήεηΐίςΐ 
εοιηρίΌοαΙιιιη εδί , ηηΐΐο ηιοίΐο δεηαί νυΐΐίδ : Γειτιηι φΐί- 
άεηι ίηαδίΙαΙαΓίιηι δεητρεΓ δεΓνί , ιΐδίΐαΐαηιηι νεΓο οοη- 
ΙειηΙοΓεδ. 5 Εί ιιηιΐδεηιίδφΐβ γεδίταιη ροίίδδίηιηηι α ι υϊ(3εηι 
(ϊίεεηείί £αευ1ΐαΙε ρΓίβδίαΓε εηρίΐ^ δΐη πήιιαδ ίΙΙοΓυηΐ 
ίεπιυΐί φΐί Ηθβο εί Ιαΐία άίειιηΐ , νηΐΐίδ ηοη νίάεπ. ίη 
αιηρίεείεηάα δεηίεηϋα δε§ηίθΓεδ, εί αά αεαίε Ιααα'αηίΐαηι 
ρΓοτηίί εδδε , νεί αηΐε ε[ααηι αΐίφΐίδ αΐί^υιί^ οϋχεΓίΙ, 
ρΓοιηΙί εΐίαηι εδδε ζά δί^ιιϊβοαηίΐαηι , εα , φίνε άίοηηϊητ. 

- ΤΛί ί~£ ημιτίγ«.{ ^, Ρ. - %υ[Λΐ}> V το/ί ζυμμ. Ο, Η. — 3• *'«"• αγίννιναιτ α» 

*νταίτοφΐίγα< τρ τ. ί. »ί νχ «γ., η κι^α Ο. Ροιιγ ίικΙκιαβΓ Ια οοηβίταοΐΐοη ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. λη'. 6ι 

.- 7ν οτιεγγυτατω χύμενον ^ αιΙΐΎταλον ον, μαλισία την 
τιμωρ'ιαν αναλααζανεΐ' θαυμάζω βΓδ χα) ος τις εσ]αι 6 
ανίερων, χα) άξιωσων άττοφαινειν > τας μεν Μιτυλτ.να'ιων 
ά^ίκιας ημϊν ωφελ'ιμας νσας , τας <^ ημετέρας ζυμφοράς 
το7ς ζυμμαχοις βλαζας χαδισταμενας. ^ χα) <£ηλον , οτι 
η, τω λέγειν Ύτισίευσας , το ττανυ £οχουν , αν]α7Γοφηναι , 
ως νχ εγνωσται 3 αγων'ιο-αιτ άν > η χερ<Ρει ετταιρομενος , Ιο 
ευπρεπές τη λογχ εχ<&ονηοΌς , τταραγειν ττειραοεται. η 
οΓέ ττόλις ι* τ^ τοιων^ε αγώνων τα μεν αθ-λα ετεροις 
<Ρ/<Ρωσιν > αυτή £ε τους χιν^υνπς αναφέρει. * αΓΠΟί οΓ' υμ.εΊς> 
χαχως άγωνο^ετπνίες , οίτινες ε\ω§ατε $εατα) μεν των 
λόγων γίγνεσθαι 3 αχροα/α) £ε των έργων τα με* μελλον- 
7α ερ^α α^-ο των ει> εΊττονίων αχοττΗν/ες, ως δυνατά γί- 
γνεσ&αΐ' τα, £ε πειραγμένα η^Ίΐ * « το 3"εα3•ίν7τισ]οτερον 
ο-\ει λαζονίες, η το άχπσ^εν αττο των λόγων χαλως εττι- 
τιμηο-ανΊων %α) μετά χαινοτγ\τος μεν λογα άττατασ^αι 
αριοΊοί, μετά £ε£οχιμασμε\•Η «Γε μη ξυνιπεσ^αι ε^ελειν. 
£πλοι ονίες των άε) άτοπτων 3 υττεροτπαι £ε των εϊω&ότων. 
' %αι μαλισία μεν αυτός ειπείν εχαοΊος βπλόμενος Λ'- 
νασ$αΐ' ε) £ε μη, αν] αγωνιζόμενο ι τοΊς τα τοιαύτα λε- 
γπθΊ 3 μη υσίεροι αχολπ&ησαι £οχεϊν τη γνώμη 3 όζεως 
£ε τι λεγονϊος προεπαινεσαι 5 ^α/ προαισ&εσ&αι τε ττρο- 
&υμοι είναι τα λεγόμενα , χα) προνοησαι βοαδεΊς τα εξ 

ϋ.6 ΟίΙΙβ ρ1ΐΓΛ36 , Ρ ρΐαοβ 1111 α. 50Γ τιηοί-αί , β 811Γ βγβχ. , γ 8ΠΓ α*τβ». , 
ί δΟΓ το ιατο 6ΐθ. — 4• * το ίρΛτ&υ» τι$•. Ο , Ό , Ρ, Ο ; το &ίαθε» (θ. 1. γρ» 
ίραί-^ί^) τιγ. Σ. - ατο τ•* λογβΟ,Ρ, Ο, Η, Ι• - χχλΛα «τιτ. Ο. - μπα. ίί-« 
ίοχιτ/Αίί-ν Η. - τ•ν ίΐ»&ο>τ•ι Ο. ■— 5« α/ι«γ•«ζο^*ρ•οΐί Ο ^ αττ*'/•ι , /ζο/*{ΐοί Ρ» 
του (τα Οία.) το<α»τα Α. 62 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. λη. λθ-', 

αύτων άπο£ησομενα' ζητ£ν/ες η άλλο ή, ως ε)πεΊν , η 
εν οΐς ζωμεν , φρον^νΊες <Ρε ££ε περί των παρονίων ικα- 
νως. άπλως τε 3 άχ,οης η^ονη ησσωμενοι, ^ σοφισΊων 
3•εα]α7ς εοικοτες κα&ημενοις μάλλον 9 η περί πόλεως 
βαλευομενοις. 

Κεφ. λ&. » 'Ω,ν εγω πειρωμενος άποΊρεπειν υμάς , 
άποφαινοι Μιτυληναιας μάλιστα <Ρη μιαν πολιν η^ικηκό- 
τας υμάς. εγω γαξ , οΊτινες μεν μη δυνατοί ώερειν την 
υμετεραν αρχήν, η οηινες ύ^ο των πολεμίων άναγκασ- 
&ενΊες άπεσ]η(τα>ν , ζυγγνωμχν εχω' νησον <Ρε ο'Ίτινες έχον- 
1ες μετά ταχών , ^ και α, θάλασσαν μόνον φο€χμζνοι 
* τχς ημετέρας πολέμιας 3 Ιν ω ^ αυτό) τριηρών παρα- 
σκευή ουκ άφρακΊ οι ήσαν προς αυτούς , αυτόνομοι τε ο/- 
κουντες 3 ^ τιμώμενοι Ις τα πρώτα υπο ημών, τοιαυΊα 
εΊργασανΊο' τι άλλο ούτοι $ι επε£ουλευσαν τε , φ) επαν- 
ε στ ήσαν μάλλον η άπεσιηο'αν 3 ( άποστασις μεν γε , των 
βιαιον τι πάσχον} ων εστίν ,) ε ζήτησαν τε μετά των πο- 
λεμιωτατων ημάς ςτανίες <Ριαφ$ε7ραι 3 2 καίτοι £εινότερον 
£ς•ιν η ει κα&' αυτούς 3 £υναμιν κίωμενοί 3 άν1ε<®•ολεμησαν 
παράδειγμα <Ρε αύτοΊς ούτε αί των πελας ξυμφορα) εγε- 
νονΊο, όσοι άποσίαν/ες η$η ημών εχειρω&ησαν 3 ούτε η παρ- 
ούσα ευδαιμονία παρεσχεν οκνον μη ελ&εϊν ες τα £εινα. 

Οιαρ. XXXIX. ι. <Μτοτρ£*«ν ΰμαα. Ό'ίοί )η8ςα'λ «ν* 7 α Ρ > Ιαοιιηβ οαα- 
866 ρ&Γ υη Όμοιοτ. ©Ιδϊίρρίεεβ αϊ. πι. Ό. - ^κ^χοτα* '^ιμαα Ό. - α τίνα μιψ 
Ί>. - »} ο< ( ΠΐαΓ§. αϊ. τη, ιι ) τ/ν£ί ύπο τ. Ο. - ζυγ (γ 8. 1.} νωμψ Β. - μιτα τ»» 
ταχωι Ο, Η. - τα τρωτά ύφ' ημωΊ € , Ρ 5 τ• »• «φ* ίψ-ων Ο) Ι ', τ. τ. α (υ 8. 1. 
λ£. //ι.) το ΰμωι Ε ; τ• ίτ. ύτο ό^β;» Ο, Η. - τοιαυτ* ί/ργαβ-αντο Ο, Ρ. - ατο- 
«•«ίτίί /*εν1ο^ τ»» Ο , Ρ. - τι άλλο ( οι 8. 1. αϊ. πι.) τοιΚτο/ Ε. — 2. «ι καθ* ίαι;τ«ί ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. III. 38. 3 9 • 65 

α νοίίίδ }ειηι εδδε ρετεερΙα,ΎεΙ αηΐε ηιιηιη δίηί άϊοΐΆ • 8βά Ββΐι. 
ο,ά ΙιόΓαπι ενεηία ρΐΌδρίείεικϋα ί3.Γ(Ιί εδδε; αΐΐηαεηι αΐίυηι 3 η.°£' 
Γ6ΐ•απι δΜαπι (αϊ ϋα ΙοφίΕΐι•) ηυεεΓεηΙεδ, 903111 εαιη , ^'Τ' 
ίη ααο νΐνίπιυδ, (^παιη^αΒπι ηε ρκεδεηΐεπι αηίάειη γθ- Χ ο. 
ταπί δίαίαιη δαίΐδ οεηε εο^ηοδεεηίεδ. ϋεηιηυε , υΐ τεπι 3α^ 
ρίίπείδ εχρεάίαπι , &ιιηιιιη νοίιιρίαΐί δεΓνΐεηϊεδ , ροίίιΐδ 
βΐππίεδ δρεείαΐοήβιΐδ , ηιιί δβββηί , εί Ηΐκΐίιιηΐ; δορίιΐδίαδ , 
ηιΐίίπι νίπ'δ, άε τεραΒΙίεα εοηδίιΐΐίΐηΐίΐίΐΐδ. 

Οαρ. 39- » Α φΐΐΐπΐδ νίΐϋδ ε§ο νοδ ανοεαΓε εοηαηδ, 
ρΓοηιιηΙίο υη&ιη οτηηίιιπι Μίΐγίεηδεοπιπι είνϊΐαίειη νοβίδ 
πιαχίιηαιη ίπΐαΓίαπι ;αιη ίεείδδε. Ε§ο εηίηι ίΐΐίδ , φή νε- 
δΐηιιη ΐπιρείΊΐιιη Γειτε ηεφίεαηΐ:, αιιΐ φΐί &1> ΙιοδΙΐβιΐδ 
εοαείί, θείεεεπιηΐ; , νεηίαπκίο. δεΛ εαιηίΐΐί, ςτιί ίηδαΐίΐιη 
ΙεηεβαηΙ; , εΐ υΛειη ιηιιιϊδ είηείαπι ΐηεοΐεΐίαηΐ; , εί η αϊ ίΐ 
ηιεγϊ ΙαηΙαηι ηοδίΐΌδ Ηοδίεδ ηιείιιεβαηΐ: , υΐ>ί εί ίρδί £πηο 
εΐαδδίδ αρραΓίΐΙα ίκΙνεΓδυδ εοδ εΓΗ,ηΙ ιηαηϊΐί, δΐιίδηυε 1ε- 
§ϋ3υδ υΐεηΐεδ , Ηβειΐ νΐνε1:>αηΙ , εί αηΐε οιηηεδ α ηοβίδ 
ΗοηοΓ&ΒαηΙιΐΓ, ίαΐία ίαείηοΓα ραίΓαήηΙ ; ηυκί αΐίαεί , φΐΗΐη 
ίηδΐ(1ίαδ ΓεεεηιηΙ , βεΐίππι ροΐίϋδ ίηίεΓεηίεδ , ψιαιη όβ- 
ίεείίοηεπι ίαείεηΐεδ , ( άείεείίο εηΐιιι εδί ίΐίοπιηι , φΐΐ νίιιι 
&1ίφΐ£ΐιη ρίΐΙίπηΙυΓ ) ορεΓαπιηιιε (ίεοΙεΓαηΙ: , ιιΐ ]αηεΙϊδ 
οριβυδ, ευπιΐΐΐίδ, ηαί ηοΐήδ δυηΐ Ιιοδίεβ ίηίεηδίδδΐιηΐ , 
ηοδ ρεηΙεΓεηΙ ? 3 Αίφή Ηοε εδί ΣΐΙχοεΐιΐδ , ςυαιη δΐρεΓ δε, 
δοΐίφιιβ ραιΊίδ ορϋηΐδ βεΐΐυιη ηοΐήδ ίηίαΐϊδδεηΐ;. Νεφίε 
εαίαπιίΐαΐεδ αΠοπιιη , εριί , ροδί <1εΓεεΙίοηεπι α ηοΐήδ 
Γαείαιη , ϊη δεΓνίίιιΙεπι )αιη δαηΐ τεοΐαείί , άοοιιπιβηίιιιη 
ϊρδίδ ΓαεΓυηί ; ηε^αε ρΓεεδεηδ ίρεοηιπι ίεϋείΐαδ ΐρδΟδ α 
ρεήεαϋδ αάεαηάίδ (Ιείειταίΐ;, ΓαεΙί βυίειη ααοίαεεδ αά 

Ο. - ατοται-τίί ί~η Ο , Ε. - ί,μ αι ιχ^α-τ^α* Έ. • βχτβ» τν μ* ιλθ»» Ε. - τ« ί". 
»ρο3τ»ϊα< Ο. «^ 3• /«ΛλίΓα (κα; οίη. ) Ε. - $ΐ ίλαχιτοι Ό. - α>*. ίλθοι Ε. — 
4• *Χ?Ί* ^« Ο; 1 5 γ„(ΐ ίε Ρ. -νχαν ι»ί (α 8. ικ αϊ. τη.) Η. — 6. ιαττα γαρ 64 ΤΗϋαΥΒΙϋΙδ ΗΙ8Τ. III. 3 9 . 

£ρ11. ΓαίιίΓα , εί δρεΓαίίδ Γεβυδ πια]οΓίουδ , ςυατη φΐαδ ρι-8Β- 
3η. 5. 81&Γ6 ροΙβΓ&ηΙ , εί ππηοήουδ νοίυηίαίε , βεΐίαπι δΐΐδεε- 
88. {. ρβπιηι , απΉΐδ ροίιπδ ηπαηι )ΏΥβ αΐδεερίαηααηι εεηδεηΐεδ. 
ν»ι?.' Φ αο €η ^ τη ίεηιροΓε δε νίείοΓεδ ίετε ρυίαπιηΐ , ηπΐΐίδ 
32^. ίϊ^ιιπίδ α ηοοίδ αίϊεοΐί ηοδ ίηναδειτιηΐ;. 3 ΙΙβα αυΐεπι νε- 
ηίΓε δοΐεί , υΐ είνίΐαίεδ , ίΐΐεε ριεβείρυε , οπποιίδ ηυρεί' αε 
ρΓ86ΐεΓ εχδρεείαΐίοηειη Γείίείΐαδ εοηίί^ίΐ , αά ίηδοΐεηΐίαιη 
δε εοηνειίαηί;. 111α νεΐΌ ίεΐίείίαδ , ψιβΒ δεετίϊκίιιηι Γαίίο- 
ιιεπι ΗοπιίηίΙ>ιΐ8 εοηΙίη§ίί , εδί ρ1εΓαπις[ΐιε δΙαΒίΙίοι•, ηιιαηι 
φ.ιεε ρΓθΒίεΓ εχδρεείαΐίοπεηι αεεκϋΐ : εί ( ιιΐ ίΐα Ιο^υαΓ ) 
αάνεΓδαηι £θΓΐαιΐ£ΐιη £αοί!ίυδ ρΐΌρυΙδαηΙ , ομιαιη 8εειιη(3αηι 
ίιιεηΙπΓ. 4 ϋεοαειαί ααίεπι )Β.ιη ρηάεηι Μίΐγίεηεεοδ ηαΐΐο 
ρεειιΙίαΐΊ ΙιοηοΓε ρΓδείεΓ εεείεΓΟδ α ηοβίδ αηιεί ; εί εο 
ρείαΐαηΐίθε ρΐΌβΓεδδί ηοη εδδεηί. 5 ( Ηοε επίηι αΐίοηαί 
ηαΐατα εοηιραΓαΙαιη εδί ; ιιί Ιιοηιο ειιηι (^αίίίειη εοηίειηηαί, 
α αηο εοΙίίιΐΓ ; εηιη νεΐΌ αάπιίΓεΙαΓ , φΐί ίρδί ηοη εεάίί.) 
ΡΙεεΙαηΙιΐΓ ί§ίίιΐΓ νεί ηυηο ρ ιό ιηα§ηίΙα(1ίηε ίη)αιίφ , 
ηεοπιε ραυείδ φΐίοΙεηι εαίρα ΐΓίΒααΙιΐΓ , ρΐεοβ νεΓο α νοοίδ 
β Οδοΐναΐυχ. 6 Ναηι ηηίνεΓδί ραήΙεΓ ηοδ ίηναδεΓαηΙ , α;ηί- 
1)Π3, δι ηοδ α(1 οοη£θβίδ8εη1;, ηιιηε ΐίει-απι ίη υΛε 8ΐια 
<1ε§εΓε ΙίεεΓεί. δεά Ιαΐίπδ εδδε ατοϋταΐί εαικίεηι 1>ε11ί 
ΓοΓΐαηαιη ρεπεΚίαΐΊ ειιηι ραηείδ , δίιηαΐ οιηηεδ α ηοοίδ 
αεΓεεεηιηΙ:. 7 ΟοηδίάεΓαίε απίεηι , δί εαβείειη ροεηαδ ίηίΐΐ- 
§αΙΪ3 εί δοεϋδ ίΐΐΐδ , αηί αο ηοδίίηυδ εοαείί , είίΐΐίδ, φΐί 
ιιΙΙιό οΙείεεεΓπηί, ψιβπι ϊαηάβπι ίονβ ριιίαίίδ , ηαίη Ιενίδ- 
δίηια (Ιε εααβα άείιείαΐ , δί ααΐ τε ΓεΙίείίεΓ §εδία Ιίϋει-ΙαΙειη 
δϊί αάερίιιπίδ , αιιί τβ ίη£ε1ίείίεΓ §εδία ηίηίΐ §Γανίηδ δίΐ 
ρεΓρ688ΠΓαδ ? Νοδ νείΌ ίη δίη§η1ίδ είνίΐαΐίοηδ εί ίοιΊα- 
ηαΓαιη εί δαίιιίίδ ρεήεαίαηι δΐιοίΒίιηαδ. Εί δί , τβ ρΓο- 
δρεΓε§εδΙα, υΛεπι ^αηι ρΓοί1ί§αΐ£ΐιη ΓεεερεΓίπιιΐδ , ρΓΟ- 

'-μι» Β ; Ο , Ρ, - ττριιιτομΐίρις Ό, — 7• το/ί γί αναγχ. Ο. - ντο (τί ΟΠ1. ) τ«» »,' 

•γζνομ,ζνοι βΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. λθ'. 65 

γενόμενοι £ε πςος το μέλλον 3-ξασε7ς , φ) ελπίσανίες 
μακροτερα μεν της δυνάμεως , ελασσω £ε της βουλήσεως, 
7τολεμον ηρανίο , ισχυν άξιωσαντες του δικαία προ^εΊναΐ' 
εν ω γάς ωη^ησαν περιεσεσ-3-αι , επε§εν\ο ημϊν ουκ ά£ικκ- 
μενοι. ε'ίω&ε <£ε των πσλεων αΐς αν μάλιστα %<£ Λ' ελα- 
%'ιστν απροσδόκητος ευπραζία ελ&η* ες υζριν τρεπειν. τα, 
£ε πολ.λα κατά λογον τοΊς άν$ρω<πτο-ΐς εΰτυχουντα 3 ασ- 
φαλέστερα, ϊ\ πάρα <£οζαν ^ κακοττρα'γιαν , ως ειπείν, 
ραον απτωΒ-οΰνται , ν ευ£αιμονίαν διασώζονται. * χρην «Τε 
Μιτυληναίας ^α/ πάλαι μη&εν διαφέροντας των άλλων 
νφ' ημών τετιμησ^ται- ^ ουκ αν ες το£ε εζΰζρισαν. πε- 
φυκε γάξ χαη άλλως άνθρωπος το μεν 3-εραπευον υπεο- 
φρονεΊν , το <Ρε μη ύπείκον $ανμαζειν. κολασ^ητωσαν «Γε 
>&Ι νυν άξίως της αδικίας, ΐζά) μη , τοΊς μεν ολίγοις η αι- 
τία προστε&ϊ\ , τον £ε <$ημον άπολΰσητε. 6 πάντες γάα 
ημίν γ6 ομοίως επε^εντο , οις ^ εζ,ην ως ημάς τρεπο- 
μενοις 3 νυν πάλιν εν τη πολει είναι, άλλα , τον μετά 
των ολίγων κϊν£υνον ηγησαμενοι βίζαιοτερον , Έ,υναπ'ιςη- 
&αν. 7 των τε ξυμμαχων, σκε^ασ^ε , ει τοΊς τε άνα^κασ• 
&ε7σιν υπο τε των πολεμίων ΐ(α\ τοΊς εκουσιν άποστάσι 
τας αΰτάς ζημίας προσ^ησετε 3 τίνα οίεσ^ε οντινα ου βρα- 
χεία προφασει άποστη<τεσ3•αι, όταν η κατορ&ωσαντι ελευ- 
Β-ερωσις η , η σφαλεντι μη£εν πα3•ε7ν άνηκεστον ; ημίι 
£ε προς εκαστην πολιν άποκεκιν£υνεΰσεται τα τε χρή- 
ματα ίζαι οι -\υχαι. )&) τυχόντες μεν , πολιν εφΰαρμενηΨ 

υ. α*βϊ•αο•<ϊ Ό. - αττογο.3-1 τοιαύτα* ζιμ. Β, Ο, Έ.'ΰμη $ί τρβί Ίκ&ΐη" Ό*- 
^ολί,αίβί («{ 5. 1. €θά, τη.) Η. - Ο/χ. ιτυμ.μ*χθΙΙ Ό* 

δ Ι 66 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. λθ'. μ. 

παραλαζοντζς, τνις έπειτα προσόδου, £ΐίιν ϊσχυομεν, τολο*• 
πόν ς-ερύσεσ&ί, σφαλεντες σ$ , πολεμίους προς το7ς υπαρ- 
χουσιν ζξομιν• η#\ ονχρονον το7ς νυν κα&εστιικοσι <Ρε7 εχ$ρο7ς 
άν&Ίστασ3αι 3 τοις οΊχζ'ιοις ζυμμαχοις πολεμησομζν. 

Κζφ. μ. ηΟ'υκχν <Ρζ7 προσ§ζ7ναι ζλπί^α άτι λόγω πι- 
ϊην, ούτε χρημασιν ώνητην, ως ζυγγνωμαν άμαρτζ7ν αν- 
&ρωπζ'ιως λϊ[•\ονταΐ άκοντες μεν γαξ ουκ ζζ,λα^αν, 6/βΡο- 
τες ίΓδ ζπζ€νλζυσαν ζυίγνωμον «Γ ζς) το άκασιον. εγω μι\ 
ούν ΐ[Φ[ τότε 'δΓξωτοΓ, }{0\ νυν ^ιαμαχομαι } μί μιταγνω- 
ναι ύμας τα (Ζΰ-^ο^ζ^ογμζνα 3 μη&ι τρισ) το7ς αζυμφορω- 
τάτοις τη α-ρχη* ό'ιντω , κίΗ γ\^ονχ\ λόγων, %η επιείκεια, 
'α,μαρίανειν. 2 έλεος τε γαζ προς τους όμοιους δίκαιος άνΊι~ 
$Ί£οσ$αι , η&\ /"ί προς τας «τ' άνΊοικΙιννΙα,ς , εζ ανάίκας τδ 
χα&ζςωτας αζ) πολζμινς. οι τζ τζρπονίζς λοίω ρήτορες εζνσι 
^α/ εν άλλοις ζλασσοσιν αγώνα, ι$\ μν\ ζν ω ί μεν πολις 
βράχια. νιο~&ζ7σα, μζγαλα ζνμιωσζται , αυτό) <Ρε ίχ τ£ ευ 
%ΐ7τζ7ν το 7ταΒ•ε7ν ευ άντιλα^ονται. ^α/ « επιείκεια <®•οος 
Τους μζλλοντας επιτήδειους ^α/ τολοιπον ε&ζσΰαι, μάλ- 
λον £ϊ£οται, ν <&(>ος τους όμοιους τε &} ού£εν {\σσον πο-* 
λεμίας υπολειπόμενες . εν &ε ζυνελων λέγω , πετάμενοι 
μεν εμο) , τα τε δίκαια ζς Μιτυληναιους ^α/ τα ξυμφορα, 

ΟΙίαρ. XI.. Ι. αν&ραιτίνακ λ. Ο, β,Η;- σ-υγγ»»ϊοι $~' ί?ι το αχ. Ό. - και 
τοτί Ό•ρ£»ο» , χα/ Ο. Ο 60ΓΪΙ μη ίε τρ<ο-/. - ( χλι ΟΠ1. ) ηίον*ι Ο , Η.— 2. «τ* 
αιτοιχτίΊ/ιτχ! Ο. - ίξ αν. τε αεί χα&. •χο\ΐμι<α Ο, Ρ. - ζημιω&ηνιτ&ι Ό , Ο. - 
αυτοί ό^ε «χ τ» ευ *οιε/ν Ό. - το ιτα&ε/ν ίυ. Ο οββεΓνε φΐε Β.ε§. ( <μιε ) 'αρρείΐβ 
Ο ) εΙ ααΐΓ€8 ηιβ8. άοηηεηΐ: οβΙΙβ Ιβςοη. (^αεί εβί άοηο 1β 1)π* <1β οεΙΙβ 
ο!>5βΓναΙίοη. 1^08 ίηιρπιηεβ εί Ιεβ ιη85. έΐαηΐ; ίοιω ά'αοοοκί, ϋ η'γ Λ 
ροΐπΐ ιοί άε ναπαηΐε. - χα/ ( η οία.) ίνιιιχικχ. Ε. - κίί ίιιτσΐ» Ρ. - νο\. ύτολο<- 
β^ί)-«ί ϋ. — 3• ί» Τ6 ξι>»£λ«» Ο, Ε, Ρ, - ί<χα<*<τα<73ΐ (ί 3. α< , βοά* 7Π.) Ό» - ΤΗΙΤ0ΥΌΙΌΙ5 ΗΪ8Τ. III. 5ο, 4ο. 6 7 

νειιΐΐοιίδ , ίη αηίοιίδ δίΐα εδί ηοδίΓα ροΐεηίία , ίη ροδίβπιηι Β«η. 
ρπναοιπηηι : 8ΐ νείΌ ΙαοαπιαΓ, ρΓδβΙεΓ εοδ , εμιοδ }απι αη.5. 
Ιιαοεηιυδ, ηονοδ εΐίαιη ΙιοδΙεδ ΙιαΒεοίηιιΐδ. Ει ηαο Ιειτι- 88™^" 
ροΓθ ίΐΐίδ, φΐί ιιιιηο δΐιηί ηοδίεδ ηΊΪηίηιε (Ιηοϋ , ΓεδίδΙεη- ^£• 
ιίαπι 6ΓΪΙ , εο οεΐΐιιιη ηοδίτίδ δοοϋδ βιίί ίαείεηάΊιιη. 52}. 

Οαρ. 4ο• » Νοη οροιΊεΙ ί§ίΙιΐΓ πΙΙηπι δρειη ίρδίδ Γείίη- 
<^αβΓθ , ψΐΆ δρεΓεηΙ ίοιτε , τιΐ νεί οΓαίίοηε ρΐΌΐ>αΙ>ί1ΐ ηοοίδ 
ρεΓδααάεϊΐηΙ; ηιιοίΐ ευρίιιηΐ, νεί ρεειιηϋδ ρεεοαίΑ Γβ(ϋ- 
πΐΆηί , βΐ , ςιιαδί ηυιηαηίίυδ ρεοοαι-ίπΐ, νεηίαιη α ηοοίδ 
ίιηρείτεηΐ. Νεε εηίιη ίηνίΐί ίΐεΐίφίεηιιιί : δεά ιιΙΙγο βΐ 
βεΐεπίεδ ίιΐδίά'ίαδ ποδίβ Γεοεπιηί. 0>υο(1 ααίειη ρΓδεΙεΓ 
νοίαηίαίειη ίίΐ , ίά νεηία αϋ^ηαιη εδί. Ε§ο ΐ^ίΙιΐΓ εϊ Ιιιηο 
ρΓίιηαιιι , εΙ ηιιηο φΐοηυε οοηΙεηάΌ , ηε ρΓίδΙίηαηι βεη- 
ίεηΐίαηι ηιιιίαηΐεδ άεοΓεΙυιη)αιη&ηΙε£αεΙαιηΓεδοίηο ι αΙί8, 
ηενε ιηίδεΓίοοΓ(1ί£ΐ, εΐ νεΓΟΟΓαιη ίΐΐεοεοπδ, εΙ Ιεηίΐ^Ιε, 
Ιτίοαδ Γεοιίδ ίπιρει•ίο ρειηίείοδίδδίηιίδ , βχίοΐιιοΐί ρεοοείίδ. 
3 Ναιη ιηίδείΊοοπΙίαιιι ϋΐίδ , ηηί δαηΐ δίιηίΐεδ , νίείδδίιη 
Ιήοαί εδί δεςυηιη : ηοη ααίειη ίΐΐίδ , φΐί νίείδδίιη ηοη 
πήδεΓαοαηΙατ , ει ηηί ρΓορΙεΓ ηεεεδδίΐαΐεηι , ψια ίηνΐΐί 
ρατβτβ οο§αηΙαΓ 3 δε ηοοίδ ηοδ{εδ ρεΓρεΙαο ρΓθεοεηΙ. ΕΙ 
ΟΓαΙοΓεβ , <^αί δΐια οΓαΙΐοηε οοΐεοΐαηί , ϊη ίύϋδ ηιίηοποα» 
Γεοιίδ εειΊαιηεη ηαοεοαηΐ : ηοη ααΐεπι ίη ηιια , ίρδα ςαί- 
<1ειη οίνίΐαδ ρΓο ηιίηίιηα τοίαρίαίε , α^ααηι ρεΓοερεή!; , 
ιηαχίπιαιη )αοίηΓ&ιη ΓαοίεΙ ; ίρδί νεΓΟ ρΐΌ οααδα οεηε αοΐα 
1>εηεηοίιιηι αοοίρίεηΐ. Έί ΙεηίΙαδ ίΐΐίδ ροΐίηβ ΙποιήΙιΐΓ, 
φΐί ίη ροδΙεΓαηι αιηίεί δΐιηΐ ΓαΙηΓΪ , ηααπι 111x3 , (}ΐιί βειη- 
ρεΓ δΐιί δίπιίΐεδ , εΐ ηίηίΐο πιίηαδ Ηοδίεδ δΐιηΐ ΓαΙαίΊ , βί 
$ιιρβΓ8ϋΐ€8 ΓεΙίη^υίΐηΙιΐΓ. 3 Αΐ^αε ( \χί δεηιεί τεπι ΙοΙαπι 
ρααείδ εχρεάίαπι ) δί ηιεαηι δεηΐεηΐίαπι δε^ηαπιίηί , εα £α- 
είεΐίδ , ^οββ οιιπι εΓ§α ΜίΙγΙεηεεοδ εοα^ηα , ίαιη εΐίαπι νοΒί* 

*( τ*( Ηϋτι/λ. Ο. — 4* «ΡΧ^τί Ι. - « ίι ία (ιοΛΤβ. αϊ. πι. $») Ό, Ι ; ν ίι 

Ι 2 68 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙΒ ΗΙ5Τ. III. 4ο, 

ΒεΠ. ή»*»• ηϋΐία δηηί ίαίαΓα. 8ε(ϊ δί αΙίίβΓ βϊαΐυ&ΐϊθ , ίΐΐίδ αηί- 
βηί°ϊ." ^ 6ηΊ η ^^ §Γαΐίηεαοίηιίηί, τοδ νβΓο ίρδοδ νεδίΓο ρΓεε)ιι- 
οι^Γηρ. ά 1€ ; ί0 ηΐίΐ^ίδ αίαηιηαοίΐίδ. 4 &ί βπίιη ίδΐί ηιεήΐο <1ε£εεεπιη1; , 
ν. ς. νοδ εειίε εοηίπι £»δ θΙ )υδ ίρδίδ ίιηρβΓαΓβ (Ιίεειηίηί. (^ικκΐ 
32\ 31 νβΐ εοηίπι £αδ θΙ }αδ, ηοε ίαιηεη νοοίδ Γαοίοηάαιη 
οβηδβΐίδ , οροιίεΐ ΐ§ίΐυΓ ηοδ εΐίαηι ρτεβΙεΓ £αδ εΐ }αδ α 
νοοίδ ραηΐη , ηαίίΐ Ιιοο νοοίδ εοηείαείΐ;, ηπΙ Ηηρεηηιη η. 
νοοίδ ιίεροηί , ορεΓαηιςηιε <3αι•ί , υί δίηε ρειϊεαίο νίτοδ 
οοηοδ α§αΐίδ. 5 Εαάειη είίαιη ρεεηα ίη ίΐΐοδ αηίιηαςϊνθΓ-' 
ίίΐε ; ηεηαε νοδ , ηαί εταδίδίίδ , εΙειηεηΙίοΓεδ νοβπιβί 
οδίεηάίΐε , α^αειιη ίΐΐί , ηαί ίηδίάίαδ £εεεπιηί , βΓ§α νο$ 
βιιίβββηϋ, ει Γβτη βχ αηϊπιί 8βηΙβηΙία §β88Ϊ88βη>1 .* εο§ίΙαηίεδ , 
ψιζε νει•ίδίιηί1ε βδί ίρδοδ βιείαΐΌδ £αίδδβ, δί νοβ ■ νίοίβ- 
βεηΐ;, ρΓΒΒδθΓΐίιη σαιη νοδ ίη)απίΐ ΙαεεδδίνεηηΙ. 6 ΙΠΐ νείΌ 
ρΓδεείραε , εηιί ηιιΐΐα άβ εααδα αΐίειαειη ιηαΐεπείο αίΚϋίαηΙ, 
ϊηιηε είίαιη αοΐ ίηΐεπιεείοηειη αδ^αβ ρεί'δεηααηΙαΓ , εί 
ίιιηάίΐυίδ ρειτίαηί, ψιία ρεΓίευΙαηι δίοί ίιηρβηοίβηδ αο 
Ιιοδίβ, ψιί 8ΐψβΓ8ίβ8 Γε1ίη(ηιίί;αΓ , δπδρεείαιη ηαοεηΐ. 
7 ^α^ εηίηι ίηίηιίαιη αΐίηααιη αεεερίί , α φΐο ηοη οροΓ- 
ΙιιίΙ, ηίε ρεπεαίο νίίαίο ίη εηηι &εει•οίθΓ εβδε δοΐεί, 
εραιη ίη ^ιΐδίαιη ηοδίεηι. 8 ΝοΚίε ί§ίίαΓ νεδίχί ίρδοπιιη 
ρΓοάίΙοΓβδ εδδβ. 8εα! αηίηιο αααιη ρΐΌχίιηε αεεεάεηίεδ α<1 
ηιαία, ψι& ραβδαή εΓαίίδ , εΐ νοδ εθΒίειίδ οηιηίοιίδ Γεουδ 
αηΙεροδίίπΓΟδ £αίδδε, εοδ ίη νβδίΓαηι ροΐεδίαΐεηι τβάί- 
§6Γβ : ηηηο ρατεηι §Γαϋαηι ίρδίδ Γθ£βΓαΙίδ • ηοη εηιοίηίί 
οο ρΓ86δ6ηΐ6ηι ίρδΟΓηηι £θΓΐαηαηι , αο δίαίαηι, ίη α^αο )αηι 
δηηΐ; ηβο ρθήοηΐί, α^ηοίΐ νοοίδ ηοη ίΐα ριίίΐεπι ίηιρεη- 
άβοαΐ , οοΐίΐί. 9 Ηοδ ί§ίΙηΓ ρΓο ηΐθτίίίβ ρΐεοΐίίβ , εί ίηδί§ηε 
εχεηιρίηηι δοεϋδ ρΓεεοείε \ νΧ ίηίε11ί§αηΙ ειιηι , ^ηί <1ε- 

ίίί Ε, - ΊΒ-ροβ-^χον άμα αξ. Ο , Ρ. - το/ ( νον Οία. ) και τΊϋ Ρ { \ τοινυν ΟΙΠ. ) χα* 
τΊϋ Ι. •— 5• «»«λγ, τ»ν ίΐι<€«λ. οί ί<«φ. φαν^ναι Β, Ρ^ οί $Ί«.φι> (ίϋ 5, υ αΙ»7ΐι.) ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. μ. 69 

αμα 7τοιίσίΠ' άλλως £ϊ γνόνττς 3 τοΊς μεν ου χαρίίίσβξ , 
ν μας «Γβ αύτνς μάλλον <$Ίχαιωσίσ$ζ. 4 ίΐ >α£ ντοι ορΰάς 
απίτΐιισαν, ΰμϋς αν ου χριων αρχοιτί. ύ Λ' «Γ* ^ ον 
Έ-οοσϊίχον όμως άζιουτε τούτο <Ρραν 3 7ΓΛρα το ίίχος 
το'ινυν )(φϊ τους £ί ζυμφόρως «Γ«7 κολαζ%σ§αι , « 7Γαι;δσ"θα* 
-Γίΐί^ άργγ\ς 3 ^ £κ του ακίνδυνου άν£ραγα&'ιζίσ$αι. ° τ? 
Τβ αυτί ζ»?^ία αξ/ωσατδ αμυνασ^αι , ^ μ« ανάλγητο- 
τιοοί οι £ιαφίυγοντίς των Ιττ&ουλίυσαντων φανΥΐναι- ίΐ$υ- 
μηΒ'ίντίς , α ύκος ην αυτούς ποιησαι κρατϊ\σαντας νιμων, 
άλλως τι ^ ηττοοϋΎτάρζαντας αδικίας, μαλισία <Γβ οΐ 
μί ξυν «ττξοφασα τ ίνα κακώς ποιουντίς ί7πξίρχον1αι, ^ 
Λιόλλυνται , τον χίν^υνον υφορωμίνοι του ύπολαπομίνου 
ίχβρου. 7 6 γαο μι\ ζυν άναρχη τ) ττα&ων 5 χαλίπωτίρος , 
διαφυγών 3 του ατιο τίις 'ίσνς Ιχ&ρου. μν ουν <&(>ΰ£οται 
γίνιισΰί νιμων αυτών, γινομινοί $* ο-τΐίί^υτατα τ« γνώμη 
του 7τάσ%ζιν, ^ ως ίστρο παντός αν ετιμησασΒ•* αυτούς 
χαρωσ-ασ3•αι , νυν άνταττο&οτι , μ» μαλαχισ^ίντις <&οος 
το παρόν αύτ'ιχα 3 μ*£ζ του Ιτηχριμασ^ιντος ττοτι <Ρα- 
νου άμνιημονουντίς. 9 χολασατί £% άζίως τούτους Τ6 3 ^ 
τοΊς άλλοις ζυμμάχρις τταρα^αγμα σαφϊς χατασίησατί , γοιτα τ*? ίτι£. Η. - «"ίίχβί (χ» ΟΙΠ. ) Ε. - χρατ. ύ,α•τ Β, Ο, Ρ , Ο, Η, Ι. — 

6. μη συν «ροφαιτι/ Ο. - ίιολυττα* Ο. — 7• ό μη γαρ Ι. - «το τηί ηττηι £χ&ρν 

Ο , Η. Γιο δί§ηί άοηΐ δβ 5οι*1 Ο , <3ε5Ϊ§ιΐ6 ΙοαΙ α Ια ίοΐδ ΙΌβρηί ηιάβ, εί 
Υζοο. αί§α. νογ. άαιΐ3 1β πιειηε πιαπ. ότ*ί <|αί ε$1 αα η°. 4 <ϊα οΐιβρ- 44 

άθ 06 1ΪΛΓΓ0. — 8. μη V» *•ροίοτι Ρ. - ΰ/χ»τ αυτβ» Ό , Ε, Ρ, Ο, Η, Ι. - ■/£». ίβ 
ότι Β ; γ<>'. ί ' Ότι ΰ. - ίγγοτΑτ» Ο , Ρ ; ιγγυτχ τη ( τ>) οίη. ) γι. Ο. Οβ Ώ13.Ω. 6 
η'α ροίηί Γ< 5θΐΐ50ΓΪΙ, ηυε Ιοί <3οηιΐ6 ?. - μη ίι τν ίτ/χρ. Ο. — 9• χολαχα»- 

Τίί ίί Ο; Χ0λΛ7ίΤ£ ί{ ϋ ; Ε, 7 ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. μ. μα. μ0. 

$ς αν άφισίηται, §&νατω ζημιωσομενον. 10 το£ε γαο %ν 
γνώσιν, ησσον , των πολέμιων άμελησαντες , τοΊς υμετε- 
ροις- αυτών μαχε7σ&ε ζυμμαχρις. » 

Κεφ. μα. Τοιαύτα, μεν ο Κλέων ε\ττε. μετά <Ρ αυτόν 
Αιο^οτος ο Εύκρατους ί Όσττίξ %α) εν τη <ζΰ•ξοτερα εκκλη- 
σία αντίλεγε μαλιςα μη άττοκτεϊναι ΊΑιτυλαναιους} 7ταρ- 
ίλ&ών %α) τότε , έλεγε τοια^ε. 

Κεφ. μβ. »ΟΤΤΕ τους (ζτςο&εντας την (Ριαγνωμην 
αύ&ις ττερι ΜιτυληναΊων αιτιωμαι , ούτε τους μίμφο- 
μενους μα πολλάκις περ) των μέγιστων βουλευεσ&αι, 
Ιπαινω. % νομ'ιζω <Ρε <Ρυο τα εναντιωτατα ευβουλία είναι , 
ταγός τε ^α/ οργην. ών το μεν, μετά ανο'ιας ά)ΐλε7 γ'ι~ 
ίνεσΰαι, το £ε , μετά αΎται^ευσΊας , ^ βραχυτητος γνώ- 
μης, τους τε λογούς ΌσΊις ^ιαμαγεται μη διδασκάλους 
των πραγμάτων γίγνεσθαι , η άζυνετος εσΐιν , η )£ία τϊ 
ούτω διαφέρει, ασύνετος μεν, ε) αλλω τινί ηγείται περ) 
του μέλλοντος δυνατόν είναι ^α/ μη εμφανούς &ρασαΓ 
διαφέρει <Γ αύτω , ε)> βουλομενος τι αΊσχρον πείσαι 3 ευ 
μεν ε)πε!ν ουκ αν ηγ&ται περ) του μη κάλου &υνασ§αι , 
«ύ £ε <Ρια£αλων 9 εκπληξαι αν τους τε αντερουντας φ] 
τους άκουσομενους. χαλεπωτατοι £ε %α} οι επ) χρημασι 
■προσκατηγορουντες επι^ειζιν τίνα. εί μεν γας αμα3•ιαν 
χατητιωνίο , 6 μη πε'ισας, αζυνετωτερος αν £οζας είναι 
Η ά^ικωτερος , άπεχωρει. αδικίας «Γ επιφερομενης , πει- 

ΟΙίαρ. ΧΙιΙ. Ι. μ.π& ίί αυτοί Β^μίτα £' χυτΜ Ο; μίΤΛ αυτοί ίί ϋ, Ε.- ί/β 
{ ίο οιη.) τοί Ο. - ( 3•αρίλ$-»» χα» τοτι ϊΆΆΤξ. αι. πι. ) ίλίγι Ό } Ε. 

ΟΗ&ρ. ΧΓίΙΙ. 2. νομίζω τ£ Ρ , Ο. — 3• ί/αφίροι ί* αυτ» Β , Ε , Ο; ί/αφβ- 
^>« ίί αυτ« Ό. - νκ αν ηγητχι Ο, Ο , Η , Ι. - ί/αλα€»ν ( 8. 1. γρ» ί/α^βλ»» ) θ£ ΤΗΙΙΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. ΙΠ. 4ο. 4ι. 4 2 . ηχ 

ίεείίοηειη α νοοίδ Γεεειίί; , πιΟΓίε ιηηΐείαίαιη ίή. 1ο Ηοε Βρ11 
εηίιη δι εοσηονειίηΐ , νοδ , ηε§1εεΙίδ ηοδίίοηδ , εαιη νεδ- **ϊ £ 
!γΪ8 δοεϋδ ροδίηαε ιηίηυδ ρα§η£ΐοίΐίδ. "» 88™^* 

Οαρ. 4ι. Αίααε Οίεοη αυίά'ειη ηεεε αίχίΐ. Ροδί ευιη νβΓο ν. ο. 
Ρίοςίοΐιΐδ ΕιιοΓαίϊδ ηΐίυδ , (αυί εΐ ίη δυρεήοΓε εοηείοηε 32-." 
ΐρδί ιηαχΐηιε ίυεΓαί αάΎεΓδαΙυδ , ηε Λίίΐγίεηδρί ηεεαΓεη- 
ίυτ) Ιυηεείίαιη ίη πΐ6(1ίΐΜΐι ρΐΌβΓεδδυδ, ΙΐΕεε νεΛα ΓεείΙ. 

Οαρ. 42. » Νεολ τ ε ϋΐοδ , αυί άε Μίίγίεηεείδ ίίει-υιη α<1 
εοηδίΐίυιη Γείυΐεπιηΐ; , ΓερΓεηεηά'εηάΌδ ρυΐο ; ηεαυε 
ί11θ3 , α^υί ηιαχίιηίδ (1ε Γεουδ δο&ρίυδ εοηδαΐύυιάυιη εδδε 
νείαηΐ; , ΙαυάαηάΌδ εεηδεο. 2 Νεπι ηεεε ά'υο , εείειιίαίειτι 
βΐ ίταιη , οοη9Β εοηδυΐίαΐίοηί ηιαχίηιε εοηίΓαήα εδδε ;α- 
άίεο. ζ)ηοι:υπι αΐΐεπιτη φΐί(1ειη ευιη απιεηΙίαεοη}υηεΙυιη 
εδβε δοΐεΐ ; αΐΐεπιηι νεΓο , εηιη ίηιρεΓίΙία εί; εοηδίΐϋ Ιε- 
ηυίίαίε. ΕΙ αυί οΓαίίοηεηι Γετηιη α§εηιΙαΓηιη ιηΗ§ίδΙπιηι 
εδδε εοηίεηΐίοδε ηε§αΙ , αυί; αηιειίδ εδΐ , αηΐ ρι-ίναΐίιη αΐί- 
ααίά 1 ϊρδίυδ ίηΙεΓεδί. 3 Απιεηδ ςυίίίειη , δί ιιΐΐα αΐία τα- 
Ιίοηε , ψιατη νβτΙ>ΐ8, τεδ ΓυΙυΓαδ , εαδα^αε οΙ>δεαΓ&δ άβ- 
ε1αΓ3ΓΪ ροδδεραίαΐ. Ιρδίυδ νεΓο ίηίεΓεδΙ, δί ευρίεηδ αΐί- 
αυίά 1 ΙαΓρε ρεΓδααάεΓε , άε Ηοο ηυία'επι , ηυοα* εδί Ιιιτρε , 
δε ηοη οεΐΐε (ΙίδδεΓεΓε ροδδε ρυΐεΐ : δεά* , δί ρι-οοε τίΐα- 
ρεΓ&νεήΐ αΐίοβ , εηιη ίΐΐοδ , ηυί δεηΐεηΐίαιη εοηίχα ίρδηηα 
βυηΐ; άΊεΙαιί , Ιυιη εΐίαιη αααΊΐοΓεδ α δε ίειτίΐυιη ίή 
δρβΓβΙ. 4 1111 εΐίαπι δυηί ηιοΐεδίίδδίπιί , ηυί , ρι-εεΙεΓεα 
οΓ&ίίοηυιη εοιτυρίείαιη αάνβΓΒαΓ'ύε οο^εείαηΐεδ,εοδ Ηοο 
ηοηιίηε αεευδαηΐ. δί εηίηι ίηιρειιΐίαπι ίΙΗβ οομεετεηΐ ; 
ίδ , αυί τεπι ρεΓδηαάεΓε ηοη ροδδεί , ίηιρεπίυδ ροΐίϋδ 
^ηαηιίη^ϋδίηδ Ιιαοίίηδ , νίεΐηδ αΊδεεάεΓεΙ. δεά δί ίη^ηδ- 
Ιίΐία αΐίοιιί οομείαΙηΓ , εΙ ίάεηι εαυδίΐιη οοΐίηεαί; , εδί 

ίίαζαλλ.βΜ Ε; $ιχ\χζω> Η. - ιχττληξχι (α* ΟΠΟ. ) Ε. - α»τίρ«»τΐί Ο. — 4• ^ί " 
χατιγορνιτίί Ε , Ρ. - αττιϊιξι» τ/να Ε. • ίί ιι/φ. Ό, — 5* «»/*&*«? Ο • } ξυμζ. η ι ΤΗυΟΥΌΙϋΙδ ΗΙ8Τ. ΠΙ. 42. 43. 

ϊβΐι. δαβρεείαβ 5 εί ηίδί οΜίηεαΙ , ηοη δοΐααι ίηιρει?ίΙαδ , δεά* 

ϊη.Ύ. βϋίΐηι ίη]αδίαδ εχίδίίηιαΐαΓ. 5 Εί Γεδραοΐίεα εχ ηα;αδ- 

οο ΪΡ ί ρ ' ηιοοίί Γβ ο"εΙηιηεηΙ απι εαρίί. ϋοηδαΐΐοήοαδ εηίιη ρΓορΙβΓ 

ν • 0. ηιείαηι άεδίίίαίΙαΓ : φΐαηφίαιη ρΓεεοΙευτε εαιη εα 3§θγθ- 

32-, Ιαι•, δί Ιαΐβδ είνεδ ηαΐΐα ά'ίεεηά'ί £αεη11αΐε ρΓ8Ρ(ϊίΙοδ Ηόΐ- 

οεΓεΙ. Μίηίιηε εηίηι αα! ρεεεαηάηιη ίηιρεΙΙεΓεηίαι•. 

6 Αΐ<ηιί οροιίεΐ οοηηιη είνεηι ηοη ΙειτεηΙεηι αάνβΓδαποδ, 

(πιί βεηΐεηΐίαιη εοηίΓα ίρδαπι δαηΐ οϋοΐατί ; δεα* , ραπ (11— 

οεηάί ροίεδίαίε ίαοία , αϋδραΐαηΐεηι α'ειηοηδίι αΓε , δβ 

ηιεϋοΓα (ΙίεεΓε. ΟίνίίαΙεηι νείΌ δαρίεπίεηι οροΗβΐ ορίί- 

ηιο οοηδαΐίοπ. ηοη αάάεΓε ηονιπη ΙιοηοΓειη ; δεα* ηεο 

εαιη , ηαειη )αηι ηαοεί , ίπιηιίηιιεΓε : ίΐΐαηι εΐίαιη , ηαί 

ηοη εβί οο ηηδοοηδαΐίοι•, ηοη δοΐαηα η αϊ Ια ροεηα , δεά* 

ηεαίΐα ς[αία!εηι ί^ηοπιίηία αίΕεεΓε. η Ιΐα εηίιη εί ίδ, φΐϋη 

εΐίεεηαϋδ δεηίεηίίίδ ρΓ86δΙαΙ, ηίϊιίΐ αϋΐεΓ αε δεηΐΐΐ, ιιεοριβ 

ααίοίηυαιη εκί §Γαΐίαιη ίΐίεεί , αά'ά'αείαδ βρε 1οη§ε ηι^οΓαηι 

ΙιοηΡΓαηι , ααοδ αάΜρίδεί εαρίΐ. Εί εμιΐ ΓεοΙαηι εοη«ί1ίαηι 

οϊαΓε ηοη ηονΐί, εί ίρβε ηιαίΐίίαάίηεηι δίοί εοηεϋίαΓε ηοιι 

δΙαΛεοίΙ , εα(1εηι Γαίίοηε εί ίη τε αΐία^αα ^Γαΐίηεαηδ. 

Οαρ. 43. » (^αοΓαιη ηοδ οοηίΓαήα ίαοίιηαδ : εί ρΓ8β- 
ΙεΓεα, δίααίδ ίη δοιοααιη βί οοΓηιρΙβΙοβ δαδρίείοηεηι νε- 
ηεήΐ, εί Ιαηιειι εαηι ορίίηιε άίεεΓε εοηδίεΐ , ίηνία'εηΐεδ 
εί ρτορΙεΓ ίηεεΓίαιη δΟΓοΙίαηι δαδρίείοηεηι , ηιαηίΓεβίαηι 
αΐίΐίίαΐεηι ΓείραοΙίεΒΒ εηρίηιαδ. 2 δοΐεΐ ααίεηι αβα νεηί- 
τε , αϊ οοηεέ αο βαΙηΙατβΒ δεηίεηίίεε , ςαεε εχ ίηιρΓονίδΟ 
άιοηηίαι*, ηοη ηιίηαδ δίηΐ δαδρεείδε, ς[ααηι ηΐίΐΐεε βίρβτ- 
ηίοΊοΒοε : αίεο αϊ οροιΐεαί ραπίεΓ , ϊάιώ. ίΐΐαηι , αηί τεί- 
ραοΐίεδβ ρεδδίιηαηι εοηδίΐίαηι εδί αίαίαΓαδ , α^ααιη ίΐΐαηι , 
φΐί ορίίηιαηι δεηίεηΐίαηι άίείαΓαδ , ηιηΐΐίΐααϋηεηι ίΐοΐο 

&>{ ν.α.1 ιτΧίΐτ Ό. - ορδ - . (αίϋνατοοί ΒΐαΓ§. αϊ. τη. βί λιγιιι ΟΠ1. ) Ο; αίον. (^λί- 
*, 7 ι " 01η •) Ε. •— ^. ( ίΧ 8. 1, αϊ, ΤΠ. ) φ‫ν1* Ε. -τ (*$ «(οτιίίτίχι Ε ' 7 μη ΌΤγοτι6ί\αι 

σας ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. μβ'. μγ. 7 5 

σας τε 3 υποπίος γίγνεται , ;>α/ μη τυχών* μετά αζυνεν'ιας 
χα\ α£ικος. ν\ τε πολις ουκ ωφελείται εν τω τοιω£ε, 
&οζω γαρ άποσ/ερείται των ξυμζουλων }(α\ πλεΐτ αν 
6ρ&ο7το αδυνάτους λέγειν έχουσα τους τοιούτους των. 
πολιτών , ελαχισία γαρ αν πεισ^ειησαν άμαρτανειν. 
χρη £ε τον μεν α'γαΒ-ον πολίτην , μη εχ,φοζοΰντα τους 
άντερουντας , άλλ' άπο του Ίσου ά)α'ινεσ&αι άμεινον λέ- 
γοντα, την <Ρε σώφρονα πολιν , τω τε πλεΊσ]α ευ ζου- 
λευοντι μη <ατροσ]ι&εναι τιμήν, άλλα μη<£' ελασσουν της 
υπαρχουσης' ^ τον μη τυχόντα γνώμης 5 ούχ όπως ζη- 
μιουν , αλλά μη^ άτιμαζειν. 7 ούτω γας ο , τε κατορ§ων % 
νκισία αν επ) τω ίτι μειζόνων άζιουσ3•αι, πάρα γνώμην 
τ) %α) προς χάριν λεγοί' ο, τι μη επιτυχών, όρεγοιτο τω 
αυτω χαριζομενος τι , ι&) αυτός <ΰτροσαγεσ§αι το πλήθος. 
Κεφ. μγ . » Ω.ν ημείς τάνανίια £ρώμεν , χα\ <&ροσετ'ι 3 ην 
τις %α\υποπΊευηται κερνάς μεν ένεκα, τα βελίις-α^ όμως 
λέγειν , φ^ονησαν/ες της ου βε&αίου &οκησεως των χ,ερ" 
<Γων, την φανεραν ώφελειαν της πόλεως αφαιρούμενα. 
2 κα^εςηκε <Γδ τάγα^α , άπο του εύ^εος λεγόμενα, μη^εν 
άνυποπ/οτερα είναι των κακών. ωσ]ε <Ρε7ν ομοίως τον τ§ 
τα δεινότατα βουλομενον πεΊσαι , άπατη &ροσαγεσ&αι 
το <ζΰ•λη$ος , ^α/ τον τα άμείνω λεγονία, ^,ευσαμενον , 
πισ]ον γενέσθαι, μονην τε πολιά 9 £ια τάς περινοιας 3 

[ ο- 3. ο , αϊ. τη.) Ο. - μ>>$( ίλΛτηψ ό , Ε ; μη $ ' ιλΑτ. Ο ; ( *». 5, 1. βοά, τη. ) 
ϊι ιλ. Ι. — 7• «»ι το πι Ο. - λίγιι ( οι 8. Μ , βαά. τη. ) Ό. 

Οιαρ. ΧΕΙΠ. ι . βι\. $ι ομ»>{ Ο , ό, ε , Ι ; β. ( £ι Όμ»ί &.Ι. αϊ. τη.) Η.- 

7Λ! V βι&χίΑς Ε. - «φιλ/α» Η. — 2. τα α'/α&χ ©. - μη$ί α»ι;τοτ. Ο. - το» η ( τ« 

ρνα. ) Ε. - /3«λ£ϋο/*$»ο» Ο , Η 5 /3νλ ( £« γ&7© ) ομηο* Ι» -" 3• β"^"* ^*"»^»» Η; 

δ Κ 7 4 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. >>'. μ<Ρ', 

ζυ ποιησαι ζχ, του <&ροφανοΰς , μη ζξαπατησανία, ά<Ρυ- 
να/ον. 6 γάο £ι£ούς ώανζρως τ/ αγαθόν, άν^υποπΊζΰζΊαι 
άφανως πη <&λζον ζζζίν. χρη «Γδ Έ-ρος τα μζγισία %αη 
$¥ τω τοιω^ζ άζιοΰνΐι, ημάς πζραίίζρω <ΰτρονοϊίν1 ας λδ- 
3/δ/ι; υμών Ιων Λ' ολίγον σκοπούν! ων, άλλως 7 δ χα) υπζΰ- 
ύυνον Ίην παρα'ινζσιν ζχονΊας η&ρος άνζυΰυνον Την υμίΐζραν 
άκροασιν. ζ\ ^ α ζ • » Τδ πζισας ^ 6 ζπισπωμζνος ομοίως 
ζ£λάπτον1ο, σωφρονζς-ζρον αν ζκρίνζτζ' νυν £ζ, προς οργην 
ν\ν τίνα τυχητζ ζςιν ότδ σφαλζντζς , την του πζίσαντος 
μίαν γνωμην ζημιουτζ , %α\ ου τας ύμζτζρας αυτών , ζ\ 
πολλοί ούσαι ζυνζζημαρτον. 

Κζφ. μ£'. »Έ^ω £ζ παρηλ^ον ουτζ αντζρων πζρϊ 
Μιτυληναίων , ουτζ κατη^ορησων. ου γας πζρ) της ζχζίνων 
αδικίας γιμΊν ο άγων, ζ) σωψρονουμζν , άλλα πζρ) της 
γ\μζτζρας ζύ£ουλίας. ην τζ ^αζ άποφηνω πάνυ ά^ικουντας 
αυτούς, ου £ια τούτο %εη αποχ,τζίναι κζλζυσω, ζ) μη 
ζυμφζρον ην τζ ^/ ζχοντζς τι ζυ^γνωμης ζΐζν , δ/ τίϊ πό- 
λζι μη αγα&ον ώαίνοιτο. νομίζω &ζ πζρ) του μζλλοντος 
γ\μας μάλλον βουλζυζσ&αι , η του παρόντος. α ^α\ τούτο 
6 μαλιςτα Κλζων )σχυρίζζται ζς το λοιπόν ζυμφζρον ζσζσ* 
&αι προς το ηο'σον άφίςασ^αι , 3-ανατον ζημίαν <πτρο^ζ7σι 9 
%ΡΙ αύτος, πζρ) του ζς το μζλλον καλώς ζχοντος άντ- 

1ε ν ταγό , εΐ ΙΌ ε1ιαη§β βη ε Ο. — 5• ° τι ( αιια-Α! 8. 1. αϊ. τη. ) - ό ίνισ-πομΐ- 
»θί Ρ , Ο ; ( ο 003. ) ι•πισ•τι ω μίνα Ο - εχριητο Ρ ; «χρ/νατί Ο. 

ΟΙίαρ. ΧΣ(ΐν. Ι. (τερ/ ΟΠΙ. ) τη: ημ. Ό , Ι; (»£ρ< 8. 1. αϊ. 7ΤΙ. ) της υμ. Ε. 

- ν π ν• α,ποφαίνω Ο, Τ?.- η\ μη $. Ο. - ε< ίν τ>» τολίί Β. - τί ο-υγγννμηι Ο. — ■ 
2. τντυ δ ( ηιατ^. αι. πι. «) Ο. - }τίον ϋ, Ι.--β•ρο9•9-£/ί•< Ο, Ε; «ροίϊίκπ ( » 8. β, 
αϊ. τη. ) Ο. - τΛναίτΐή» ( α 5. « ) Ο. - γιγιωα-κω ( » 5. α> ? α/, τη. ) Ε ^ γιν»Γ*• Ο» 

— 3• "" ^ίτερα» Ο-, - ταχ* «ρ Ο , Ε, Ρ , ©, Η, Ι. ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. III. 43. 44. 7 5 

δί1)ί οοηοϋί^Γθ , βϊ πιεικίίΐείο δηαηι εαυδίΐηι ρΓοΙ^αΐ'β. Εβίι. 
3 ΕΙ δοΐαιη Ίιαηο Γειηραοΐίεαηι , ρι-ορΙεΓ ηη]αδΐηο(1ί δΐι- 3 η.° ρ * 
δρίείοηεδ , ηειηο ΕρβΓίβ , ηίδί παα άβ (ΙεοίρίαΙ , οεηεΗοϋδ 88 Γ ™ Ρ 
αίϊιοθΓβ ροΐεδί. ζ)αί εηίηι αρειίε οεηεΓιείαπι ίρδί άζϊ , ίη ▼. °• 
φΐΕεδΙηδ οηδοαπ δΟδρίείοηεηι ίηείάίί: , ςααβϊ ρτο Ββηβ- 3α\, 
βοίο ΓβίριιΜϊοοΒ άαίο, ίρ8β ύβηββοίιιπι αϊίααοά Ιοη§β τηα)υ,8 
αΰ βα βίαηι &Η αοοβρίνηιβ. * ΟροιΙεί; αηίειη ίη τεουδ 
πιαχίπιίδ , εί ίη ΐαηία ϊτηρβΓΪι άί^ηίΐαΐβ , ηοδ , αηί νει-οα 
ίαείιηυδ , Ιοησίπδ ρΓΟδρίεεΓε , ηααηι νοδ , αηί ηοη 1οη§ε 
ρΐΌίφίείΐίδ ; ρΓ86δβΓίίηι εαηι ηο5 , α^αί εοηδίΐίαιη αΉηηΐδ , 
ΓΕίΙίοηβηι ΓεάάεΓε οο§αηιιΐΓ νοίήδ , αηί ηοδ αηα'ίΐίδ , εί 
<ριί ηηΐΐίδ Γαΐίοηίοηδ Γεάάεηάίδ , ηηΐΐίαηε )ηα!ίοίο οο- 
ηοχϋ εδίίδ. 5 δί εηίηι ε! ίΐΐε , αηί αΐίαηίοΐ ρεΓδη&δίί , β!: 
ΐΐΐε , εηί Ιιοε ρεΓδααδαηι £αίΐ , ίεαηε ηιαΙεϋίΓεΙηΓ , ρΐΌ- 
ίεείο ρι-ααεηΐίαδ ίηάίεατεΐίδ. Ναηε νεΓο αά* αηειηΐίοεί: 
αηίηιί ηιοΐαηι, φΐο τερεηΐε Γηεπίίδ αοΓερΙί , δι ηααηαΌ 
ίοιΊε ίη τεουδ )ηάίεαηα ι ίδ Ιαοαηιίηί , ίΐΐίαδ , ςηί ρεΓδααδε- 
ιίί , ηηαπι δεηΐεηίίαιη , ηεε νεδίπΐδ ίρδΟΓαηι ρΐεοΐίΐίδ , 
αηβηινίδ ηιη1ΐ36 δίηΐ, φΐίε δίηιηΐ ρεοεαΓΪηΙ. 

Οαρ. 44. » Ε§ο νεΓο ίη ιηεα'ίηιη ρΓοεεδδί ; ηεα^υε ρΓο 
Μίΐγίεηίείδ εαίοριαηι δεηΐεηίίαηι εοηΙχαΐΊΕΐηι (ΙίεΙηπιβ , 
ηεφίε α^αεπιρίίίπι αεειίδαίαπίδ. Νοη εηίηι <1ε ίΙΙοΓαηι 
ί&είηοΓε ηοϋίδ εδί οεΓίαιηεη , δί δαρίιηηδ : δεα (1ε ηΐίΐίία- 
1ε ηοδίΓα , ηΐ ηοοίδ τεείε εοηδηίαηιιΐδ. (^ααηινίδ εηίηι 
ίρδοδ ίη]αδΐίδδίηιιιηι &είηηδ Γεείδδε ρΓοηηηίίεπι , ηοη ία- 
ηιεη ρΓορίεΓεα. εοδ είίαιη οεοίάεηάοδ οειίδηείΊΐη , ηίδί 7ιοο 
τβ'ιριώΐ'ιοω εοηάαε&Ι. Νεςηε εΐίαπι , δί αυα νεηίίΐ δυηί: 
«η^ηί , Ιιαηο ίρείβ άαηάαπι οβηββο , ηίδί Ιιοο ίρβιιτη ε τε- 
ρηοΐίεα £οΓε εοηδίϋετίΐ. Ναηι ά& τεουδ £α1ητίδ , ροΐίϋδ 
<ΐη&ηι αε ρπεδεηΐίοηδ ηοδ εοηδαΙίίΓε ραίο. α Αία^ηε ίη 
«ο , ααο(1 Οίεοη ρΓ3εοίριιε εοηΐεηάίΐ , αά δοείοδ ίη οΆοίο 

Κ 2 7 6 ΤΗϋΟΥυΐϋΙδ ΗΙδΤ. III. 44. 45. 

^ β ιι. οοηΙίηεηαΌδ , ηε οίείεείίοηεηι ίη ροδίεπιιη Γαείαηί, νοΗ& 

Γη.°5 Ρ . ϊΐΐΐΐθ ίοΓβ , 8ΐ οαρίΐαίε δαρρίίείαηι ίρδίδ ρΓοροηαίίδ , ίη 

ο^ηιρ. βο ^ ΐηψΑαγη ^ α ΟΙβ ηβ νβϊιβηιβηΙβΓ άίβββηϋο , εΐ ε§ο ψιο- 

ν - °• φιβ άε βο , αηοά ίη ροδΙβΓαπι νοοίδ ηΐίΐε εδί ίαίαΓαιη , 

3ζ\. οοηίχα οοηίεηα'εηδ , 1οη&ε ΕΐΙίΙεΓ δεηΐίο. Ει α νοοίδ ρείο , 

ηο δρεοίοδα ίρδίαδ οΓαΐίοηε , ιηεδε ΟΓαΙίοηίδ υΐίΐίΐαΐεηι 

ΓερεΙΙαΙίδ. 3 Νπηι ε^αδ οΓαΐίο, ψινβ ηια]θΓεηι εεαηίίαΐίδ 

δρεείειη ηαοεΐ , ρΐ'ορίεΓ νεδίχαιη ΐΓαηι , (ηιθβ ηαηε ίη Μί- 

Ιγίεηεεοδ εδί αεεεηδϋ , ίοΓίαδδε νθ8 αά ίρδίιιβ δβηίβηέίατη 

αΗταηεΙ. 4 Νοδ νείΌ εαηι ίρδίδ ΜϊΙγΙβηοβίΒ ]ίΐηι ηοη (Ιίδ- 

οερίαηιηδ, ίΐα ηΐ άε }\ιιβ ηοοίδ δίΐ ηαεεΓεηάαιη : αί άε 

ίρδίδ εοηδαΐΐαηιιΐδ , ηαοηαιη ιηοάο ηοβίδ ίη ροδίεπιιη ηΐί- 

Ιεδ εδδε ροίεΓαηί. 

Οαρ. 45. » Ιη δίη§υ1ίδ εηίηι οίνϋ&Ιίβηδ οίΐρίΐίδ ροεηα 
ρΓοροδίία εδί ίη ηιηΐία ρεοεαία, ηοη δοΐηπι Ιιαίο , φιιοά 
αύ ί$ΙΪ8 β8ΐ οοτητηί88ΐιτη , ραπα ; δεά εΐίαηι ιηίηοΓα. Ηο- 
ιηίηεδ ίαηιεη βρε δοΐΐίείΐαΐί ρεήοαίαιη δαοεηηί, ηεο υΐΐαδ 
αάΐιαε ίη ρει•ίεα1ηηι νεηίΐ , φΐί δε εχ εο ηοη εναδηι-ηιη , 
ηεαηε δηαηι εοηαίαιη βίοι δΐιεεεδδυχηιη εχίδΐίιηαηδ, άε 
δε ίρδο άεδρεΓαήΙ:. Νεο αΐΐα είνίΐο,δ , ψι& άε£εείίοηειη 
£εεεήέ , αά ηαηο ηδ^ηε άίεηι εχδΐίίίΐ , αυδε )ΐί8ΐο ιηίηο- 
τεηι 8β εχίδΐίηιαηδ ΤιαΒβτβ αρρ&Γαΐαιη , νεί δηηηι νεί 
δοείαΐεηι , ηοο ᧣Γεάί ααδθ. εδί. Οηιηίοηδ εηίηι ηαΙηΓα 
ίηδίΐιιηι εβί , ηί εΙ ρηναΐίιη εΐ ρηοΐίεε ρεεοεηΐ. Νεο ηΐΐα 
Ιεχ εδί , α^ηεε α ο Ιιοε ριοΙιίοεΓε ναΐεαί. 2 δί(ΐ|υίάειη Ιιο- 
ιηίηεδ ρεΓ οηιηία. ροεηαπιιη §εηεπι ίνεΓαηί, βαβ ρααΐαίίτη 
&υ§εηΙεδ , δί αηο ιηοάο α ΓαείηοΓΟδίδ ηιίηηδ ΙββάβΓβηΙυτ. 
Είεηίηι νεΓίδίηιίΙε εδί , ηιίΙίοΓεδ ροεηαδ οΐίηι ίη ηιαχίιηα 
δεεΙεΓα οοηδίίΐηίαδ πιίδδε. 8εά ουηι Ιεηιροιίδ ρΓο§Γεδδΐι 
γίοΙαΓεηίηΓ , αά ηιοΓίεηι ρΙεΓθΒ^ηε ρΓΟοεδδεΓηηΙ. Ει ΐα- 
ιηεη ηοο ααοηαε γίοΙαΙιΐΓ. δ ΑιιΙ ί§ί1ατ αΐία^αίδ Ιεηοχ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ μ&' . με. 7 7 

ισχυριζόμενος , τάνανίία γιίνωσκω' %#ή ουκ άξιω υμάς τω 
ευπρεπεί του εκείνου λογού το χρηνιμον του εμού άπω- 
σασ^αι. ζ. δικαιότερος γας ων αυτού ό λόγος, <&ρος την 
νυν υμετεραν οργην Ις Μιτυληναίους , τάχα. αν επισπασαι- 
το. ημείς £ε ου £ικαζομε$α <&ρος αυτούς, ως τε των 
δίκαιων <Ρε7ν , άλλα βουλευομί&α περί αυτών, Όπως χρη- 
σ'ιμως εζουσιν. 

Κεφ. με . » Έν ούν ταΊς ισολεσι <πτολλων 3-ανατου ζη~ 
μία πρόκειται, )(α\ ουκ'ισων τω£ε, αλλ* ελασσόνων αμαρ- 
τημάτων όμως £ε , τη ελπ'ι^ι εταίρο μεν ο ι κιν^υνεΰασι, 
ί(Φ\ ουδείς πτω καταγνους εαυτού μη περιεσεσ3•αι τω 
επιζουλευματι, ηλ&εν ες το £εινον. πολις τε άφισταμενη 
τις <&ω, η<τσω τη £οκησει έχουσα την παρασκευην , η ο)- 
κειαν , η άλλων ξυμμαχιαν , τούτω επεχείρησε. <ζΰ•εφΰκασΊ 
τε άπαντες ^ )£Ία ^ δημοσία, άμαρτανειν ^ ουκ εςι 
νομός, Ός τις άπείρξει τούτου. 2 επε) <?ιεξεληλΰ$ασ'ι γι 
διαπασών των ζημιών οι άνθρωποι, προστώεντες, εί 
πως ησσον ά^ικοΊντο ύπο των κακούργων, χα} ε)κος , το 
πάλαι των μέγιστων αδικημάτων μαλακωτερας κεΊσ^αι 
αύτας' παρα&αινομενων <Ρε τω χρονω , ες τον θάνατον α) 
πολλά) άνηκουσί' ^ τούτο Όμως <5ταρα£αΊνεται. . η τοί* 

0π3ρ. ΧΓιν. Ι. ταΐί νο\(τΐ¥ Η. - ζιμίΛ *ροχι/ιτα< Ο ' τ ζνμιαι «ροχίπτα/ ϋ, 
Ε. - ΐ|λ$•ί» α το» κ/»ί«το7 Ό. - τι» ΐλΎΐίι ^ τιρ< ('ριΐδαίΐβ νΪΓ§τΐ1ο, ριώ, αχ 
1)1αησ , ρΐαοβ ροιίΓ ίίοιιχ οα ίτοίβ ΐ€ΐΐΓβ8, βΐ πιαΓ§. αϊ. τη. £ταιρο/«»ο/-) 
κκίυ». Ο. - ξυμμχγιχ Ρ , α , Η. — 2. ιηιίη $ιι;. Ο. - « τ•ί ( ι^β-ο» 8. 1. αί* 
771.) Ο. - ακοτβ! (το ΟΙΠ. ) τοΛλ< Β; «χοτ•ί (το ΟΠ1. ) ταλαι, οΐ Π1&Γ§. α/." 
771. ιιχο{ το ΤΧλ&ι Ο. - τα|:αοα/>Ό/Α£>••» ί( τ•» •/»»*»» Ε ' 9 ταρχ^Χΐ**)* (ΐΙΐαΓ£. 
αϊ. 771. ■χχρα.ζχινομίνν* ίι τ * χρβ»• ) Ι. — 3• ιΰρΐηορ Ο. - >»το (ίί 8. 1. αϊ. 777. ) 

γί Ο; το (ίίοια,) γι, - νίπ ί*«τχ«* Ε, Ι; νί» ιτιτχαι (ιηαΐβ. εαά». τα η % ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Τ.με.μς-. 

νυν <Ρεινοτερον τι τούτου <Ρεος ευρετεον εστίν, α το&ε ^6 
ού£εν επίσχει. αλλ' η μεν πενία, ανάγκη την τολμαν παρ- 
έχουσα , η <^' εζουσία , υ&ρει την πλεονεζίαν κ&\ φρονη- 
ματι. αι «Γ άλλα/ ζυντυχίαι , ορ^ίί τω* ανθρώπων , ως 
έκαστη τις κατέχεται ύττ ανήκεστου τίνος κρείττονος , 
εζαίουσιν ες τους κίνδυνους. η τε ελπίς %α\ ο \ρως επ) πανιί. 
6 μεν ηίουμενος , « <Ρ\ εφεπτομενη' )(Φ\ ο μεν , την επι£ολην 
ίκφρονί'ιζων , ν £ε , την εύπορϊαν της τύχης υποτιθεϊσα, , 
πλεΊσ]α βλαπί ουσί' %#ι ον\α άφανη , κρείσσω εσ]) των 
ορωμενων δεινών. Μφ η τυχ% εττ αύτοΊς ού£εν έλασσον 
ζυμ€αλλε]αι ες το επαίρειν.. α^οκητως γάζ, εστίν Ότε , 
<ζτα,ρισ]αμενη, κ&] •* τ ^ ι ' υ<&ο£εεσ]ερων κιν&υνευειν τίνα, 
προάγει, ^ ούχ ησσον τας πτολεις, οσω περί των με- 
γίσίων, ελευθερίας, η άλλων αρχης' κα] ^«τα ΉανΊων 
εκασίος άλογίσίως ε^ι^λεον τ) αυτόν ε^οζασεν. απλώς 
τε , α£υνα]ον, χα\ πολλές ευη&είας, οσίις οίεΐαι, της αν- 
θρωπείας φύσεως ορμώμενης προ&νμως τ) πραξαι , 
άφοΊροπην τίνα εχειν , η νομών )σχυ'ί , « άλλω τω <Ρεινω. 
Κεφ. μς-'. » Ουκουν χρη ούτε Ιου θανάτου Ίη ζημία- 
£ς εχεγγνφ πισίευσανίας , χείρον βουλευσ&σΰαι , ούτε 
άνελφίσίον καΐασίησαι τόίς άτΰ-οςασιν , ως ουκ ες-αι με- 
Ίαγνωναι , ^α/ οτι εν βραχυΐάτω Ίην αμαρΊίαν κα/αλυσαι. 
α σκε•\ασ$ε γα,ο, ότι νυν μεν, ην τις ^α/ άποςασα πολις 

ν^' «ο ινινχ* ϋ. - τβλ. κατ£χ«(Γ* Ρ. — ■ 4* *»* ^«ρ«χίτα/ Ρ. - τ φ £»<€νλ»» Ο. - 
3*0 ( τι δ. 1. αϊ. /». ) 3-ί/α-α Η. - /3λατ. -χλι^* Ο , Ρ. —τ 5• /* £ Υ• τ< ι*ι&ψ*ί Ο, 
Ρ. - τι <χι/τ»ι Β ,Ε , Ρ , Ο. - τ*α *ν&ρ««πνΛί Ο, Η. - η νομ» ίο-χοα Ώ. ■> ΑλΛ« τ» 
^£ΐϊ« αΐηβΐ αοοβηίαο ρω• β. 

Οΐιαρ» Χϋ/νΊ. Ι. (τ« οίη.) βανατν Ε. - κα« «τ£ αν£λτ»?ο* Ι. — 1. β•κ£•ψα*8« 

ν*Ρ η. - £Λ&» Ι, . «» ίΐ 6 1. ρ Λ - ίυνβτ^, Ι^& ρΓβωίέΕο ραΓίώ <1β Γ^ ββί &ϊ*β ο. 

Ρ ΤΗΓΟΥϋΙΟΙΒ ΗΙδΤ. ΠΙ. 45. 4(?. 
ϊιοε νεηεηιεηΙίοΓ εδί εχοο§ΐΙαικ1αδ, ηπΙ πθ ίδΙε χ}ηί(1ειη Ββΐι. 
εοετεεοίΐ. δεά ρααρεΓίαδ αηκίεπι , αικίαείαιη ηεεεδδϊΐαΐί ζ„°?* 
ρπεοεί ; ορυπι νετο ροΐεηΐΐα , ρείιιίαηΐίίβ εΐ δαρβιοίθε Ι"!,™* 
-νΐοΐεηΐίαηι , αε ρΐαήδ Ιΐίΐ^βηοΙϊ ειιρκϋΐαίειη. 4 Αΐϋ ηαοφίε ν 
νιΐοε δίαΐϋδ , ρΓΟ ΛΐτβΓδο ηοιηίηιιηι απεοΐα , ρΓοιιΙ δίη- 3^ 
§αϋ εοηδίΓίοΙί ΙεηεηίϋΓ νί αΐί^αα ίηείεείαοΐΐε, ηοιηΐηεδ 
&ά ρεήοπία ίπιρείΐαηΐ. Ει δρεδ , εΐ &μογ ηααϋοεί ϊη τε 
Ηοο ίρβιιτη /αοϊαηί. Ηίε ηηκίειη , άιιχ , ϋΐα νεΓο , εοπιεδ. 
Αΐηαε Ιήε ηυκίειη , τεί α§σΓε(1ίεη(1ίε πιΐϊοηειη εχεο§ϊ- 
Ιαηδ , ίΐΐ» νεΓο £οι•ίυη33 ρΐΌδρειίίίΐίειη δασσ 6Γ€η5 ? ρΐ α _ 
ι-ίιηαηι ηοεεί. Αίφΐβ Ιιοεο ηαίιιταε νίΐία, ηυαιηνίδ βαΙ> 
Ηδρεείαπι ηιίηϊϊηε εαάαηΐ, Ιαιηεη ιηαρΓειη νίπι ηαοεηΐ, 
ηααηι ιιιλΙβ. , ηαα? εεηιαηίιΐΓ. 5 ΕΙ ρπεΙεΓ ίδία , ίρδα φΐο- 
εμιε ίοΓίηηα ηϋιΐΐο ηιίηαδ άφηνα!: αιΐ Ηοηπηββ αά ρβΓΪ- 
αιΐιιτη πηρεΙΙεηάΌδ. Ναιη εχ ίηορίηαίο ηοηηηηηϋαπι 
αΛδΙαηδ , ασ ββββ οβ*βΓ€Π8 , βίκπιειη νεί ϊηηΓηιίοηοιίδ 
ορίοιίδ ίηδίηιείιιιη αάΜϋεΐΙ Β.ά ρεηείίΐαηάηηι ; εΐ είνί- 
Ιαΐεδ ϊηΙβξΓα& εο πια^ίδ, φΐο άε ηια)οποηδ Γεοαδ α^ϊίιΐΓ, 
άβ ΙίοειΊαίε , αηΐ άε ΐιηρειϊο ίη αΐΐοδ οοΐίηεηάο. ΕΙ ηηία 
εηπι ηηίνεΓίκι είνΐίαίε δίη§η1ί είνεδ ίειηεΓε ά"ε δε ρΐαδ 
ίβ^αο δεηΐίπη!:. Ώεηί^αε ( ηΐ τειη ραηείδ εοηιρΙεοίαΓ ) 
Ιιοε ηεή ηοη ροΐεδί , εΙ ηια§ηα? εδί δΙη1ΐΐπα? , δί ηυΐδ 
βχίδΐίιηεΐ , δε αϋ(πιαιη Γαίίοηεπι ΙιαοείΌ , ηηα Ιιοιηίηεδ α 
ρεεεαίίδ άείειτεαΐ: , ααΐ 1ε§ηπι νί , «Η αΐίηηο αΐίο ηιαίί 
§τανίοΐΊδηιε!ιι , ειιπι ηηηιαηα ηαίαπι αά αΐία^ηΐά α§εηάαηϊ . 
χηα§ηο ίτηρεπι ΓεΓαΙηι•. 

Οαρ. -±6. » (^ιιαΓε ηοη οροιΊεΙ ηοδ αηί ηιΟΓίίδ ροεηα , 
ίαη^υαπι Ιοεπρίείε ίιάεϊαδδΟΓε ίΓεΙοδ , αΐία^αίά σ Γ &νίηδ άβ 
Μίΐνίεηεείδ δΙαΙυεΓε , αυΐ οηιηεηι δρεπι ΙοΙΙεΓε Πΐίδ , ^ιιί 
(ΙεΓεεεπηΙ , ΓοΓε ηί ηηΐΐα» ίρδοπιιη ροεηίΐεηίΪ33 Ιοεηδ 
άεΙηΓ ,ηε^ιιε βηιιιη ρεοεπίαπι ςααηι ΐ>Γενίδδπηο ίεπιροΓΘ 
ίρδίδ εΙαεΓδ ΙϊεεαΙ. 2 ΟοηδίάεΓαΙε εηΐιη ? α^ιιοίΐ ηιιηε α^ιιί- 8ο ΤΗυΟΥϋΙΌΙδ ΙΙΙ5Τ. III. 46. 4 7 . 

^ β11< άβιη , δι ς[υει είνίΐαδ ρτεεΙεΓεα , ηα^ε ΓΐεΓεεΙίοηεηι £εεεήΙ , 

ϊη°ϊ'. β * ( 1 υε6 & ^ 1110 ηαοπείΊΐ; , υηοίε ίιηρεηδίΐδ ΓεδΙίΙηεΓε , βϊ 

°Ιϊ™ρ• ΙΐΊΟηΙυιη ίη ροδίεπιηι ρεΓδοΙνεΓε ροδδίΐ , ίηιρίίΓεηι δε 

ν. α οο§ηονεπΙ , &ά εοτηροδίΐίοηειη τεηίεΐ : αϊ ίΐΐο ιηο(1ο , 

32 7 .* $Μβτη ΟΙβοη ρΓ€β8οηΰίί , ςυαηι ίαηάεηι ίονβ ραίαΐίδ, (πιθβ 

ηοη ιηείίηδ , ϋ]ααπι ηιιηε ίβία^βοίΐ _, αά ύβΙΙιιτη δθ ίηδίπιεί, 

ε.£ ϋΙήιΙπΓηαηι οοδ,,μΐϊοϊίειη ο,ά εχίΓεηιηηι ηδ^ηε ρειίε- 

ΓεΙ : δι ίάβπι ναΐβί, δείΌ βϊ είίο εοιηροδϊΐίοηειη ίαϋθΓθ.* 

3 Νοοίδ νβΓΟ φΐοηκκίο άβίν'ηηβηίο ηοη βηί , δί ρΐΌρίβΓ 

δποΐαΐαηι οοιηροδίΐίοηίδ Γαείεηα'εε δρεηι , ίη 1οη§απι οο- 

δκΐίοηειη δηηιίαδ ίαεεΓε εο§αιηυι•, βϊ δί αΓοεηι εαρίαπιαδ , 

ρΓθί1ί§α1;αηι ιεείρίαηιηδ , εΐ νεείί^αϋουδ , ηηεε εχ εα ρει•- 

είρίηιυδ , ίη ροδίει-υτη ρήνεηιαΓ ? Αΐομιί Ιιαε τε αά- 

νεΓδηδ ηοδίεδ ναΐεηιηβ. 4 (^παρίΌρΙεΓ ηοοίδ ηοη εδΐ: 

οοιηηιίΙΙεηαΊιιη , ιιί , ά'ηηι ίΐΐοηιιη , 3111 άβΐίψιβηιηϊ , 

)ηάίεεδ δαηιηδ δενεπ, εχίηάε α"εΙπΗΐεηΙηηι ροίίιΐδ εα- 

ρίαηιηδ , α^ιαιη νία!εαηιηδ , α,ηοηαιη ηιοιίο βοβ ηιοίΙεΓαΙβ 

ηιηΐεΐαηΐεδ , οίνίΐαίίοηδ , ψινβ ρεεηηίαπιηι νί ροΐΐεηί , ίη 

ροδίεπιηι ηίί ροδδίιηιΐδ. Εί οροΓίβί ηοβ εχίδΙίηιαΓε , ηοη 

]ε§αηι αΐτοείΐαΐε, δεά οπιεϋ ηοδίτί δεάυΐίΐαΐ,ε βαβ οηδίο- 

<1ίεη(1αδ , #1 ίη ο^ϊόϊο _, βάβφιιβ βοηίίηβηάαβ. 5 Νοδ Ιαιηειι 

1οη§ε αϋΙεΓ ηηηε ίαείηηίδ. Ναιη.δί ε[ηεηι Ιίοεπιηι Ιιοιηί- 

ηεηι δη οεβεΓίηιηδ , δεοί αΐΐεπηδ ύηρείΊο εοαείαηι ραΓεΓε, 

#0 ηιεώο (Ιεβοίεηίεηι , ιιΐ δε ίη ρΓίδΐίηαηι ΙίοεΓίαίειη 

νίηάίεαΓεΙ , εηηι βίΐΌοίοηδ δηρρίίεϋδ αηΊείεικϊηιη εεη- 

δειηυδ. Αΐο|ηί ΙίοείΌδ Ιιοηιίηεδ αβτ'ύβτ ρηηήτε ηοη οροΓ- 

ϊβϊ , δί άείεοίίοηεηι ίεοεΓίηί , δεά βο8 άίΐί^εηίεΐ' εηδΙοάίΓε, 

βϊ αηΙενεΓΐεχε , ηί ηε ίη οο§ί1α1ίοηεηι α^ηίοΐεηι Ηη]ηδ τεί 

γεηίαηΐ ; βϊ 9 δί εοδ ίη ηοδίΓαηι ροίεδίαΐεηι Γεάε^εΓίηιηδ , 

άβΐίού οηΐραηι ^ηαηι ηιίηίηιε ίρδίδ ΐΓίοηεΓε. 

θΑ;Ρ. 47• » νοδ ί§ίίαΓ οοηδίίΙεΓαΙε , α^ηαηΙορεΓε ηβο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. μς-'. μζ' . 3 1 

γω μη περιεσομενη , ελ&οι αν ες ζυμ€ασιν , <ΡυναΊη ούσα. 
ετι Ιην £απανην απτό δούναι , ^ τολοιπον υπτοιελείν εκε'ι- 
νως <Γέ , τίνα οίεσ^ε 9 ην Τίνα ουκ αμεινον μεν η νυν πάρα- 
σκευάσεσ$αι 5 πολιορκία τε <πταραΐενεΊσ&αι ες τουσχα/ον , 
δ} το αι/'το ^υνα]αι 3 σχολή %Φ\Ίαχύ ζυμζηναι ; . »^ν /δ 
πως οι; βλα£η, (Ραπταναν κα^ημενοις &ια το αζυμζαιον , 
)££/ ίν ελωμίΡ <&όλιν , έφΒ-αρμενην παραλαζεΊν , ^/ 7ϊί 
προσόδου Ίολοιπον απ αυτής ς-ερεσ^αι-, ισχυομεν &ε προς 
1ους πολέμιους Ίω<Ρε. ωσ/ε ου £ικαςας ονΊας £εϊ ηβ&ζ 
μάλλον Ίων εζαμαρίανονίων ακριβείς βλαπΊεσΒ•αι 9 η όραν 9 
ο<ΰτως ες τον επει/α χρονον μειριως κολαζονιες } Ια/ς πολι- 
σιν εζομεν ες χρημάτων λογον ισχυουσαις χρησ$-αΐ' ^ 
την ώυλακην μη απο των νομών της £εινοτητος αζιουν 
ποιεΊσ^αι , αλλ' άπο των ερ^ων της επιμέλειας. « νυν 
τούνανΊ'ιον <Ροών1ες, ην τίνα ελευ&ερον ιφ) β'ια άρχο μεν ον > 
εΊκοτως ποος αυτονομιαν άποσ}αν]α, χειρωσωμε3•α 3 χα~ 
λεπως ο\ομε^α χρηναι τιμωρείσαι, χρη <Ρε τους ελίΐ/θε— 
ρους ουκ , άφισΊαμενους σ<ρο<Ροα , κόλαζε ιν , άλλα, πρ)ν 
άποσιηναι , σφο<Ροα ώνλασσειν, κφ\ προκαταλαμζανειν 9 
Όπως μηΡ ε)ς επ'ινοιαν τούτου Ιωσι , κρατησανίας τε , οτι 
Ιπ* ελαχισίον την αιτ'ιαν επιφερειν. 

Κεφ. μζ . » 'ΎμεΙς £ε σκε^ασΰε , Όσον αν %α} τούτο 

άο πιαηίέΓθ φΐ'οη ρουιτοΐΐ Ιϊγο ίονατο/ οΙ πιέπιε δυοχτα ααθθί Βίοη ηυ* 
ίο/ατ>( Ο. - το λοίτο» , αϊαδΐ 60ΓΪΙ Ο βΐ ά'αυίτοδ Π155. οποογο. - γ* γβο ο/«- 
σίι Ρ. - »*ρα»•χ£υαίΓβΚΓθα/ Ό. Ε, Ο, Η, Ι. - α το ατγατοι Ο; £<ί τν^/ατοτ Ε; 
ι ί τνβ-χατον Η , Ι. - /) το αυτό Β,0,0,Η,Ι;>)( ιπαΓ§. ί< , α/, τη. ) το άστο Ο. 
- και τ*χι ξ. Β ; και ταχιι ξ. Ο. — }• ^. α "' Λ »»ί Ο. - *φΒ: πχζχζχΜίι ά'α.- 

}>οτά, ^ηεαίίβ αϊ. τη. ταραλ*β«» ο - το λο»•™» , αίηδί «οηΐ; Ο. λ/ογ. ι\° ρΓ&- 

3 Ι, 82 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. μζ'. μη. 

άμαρίανοιτε 5 Κλεωνι πε&ομενοι. νυν μεν γας> υμΊν ο £η- 
μος εν πασαις ταΊς πολεσιν εΰνας ες) 3 ^ η η ζυναφ'ις-α- 
ται τοΊς ολίγοις, η, εαν βιαστή , υπάρχει το7ς άποσΙη- 
σασι πολέμιος *ύ$νς' %#ή της ανίικα^ισίαμενης πόλεως 
το πλη&ος ζυμμαχον έχοντες, Ις πολεμον επέρχεστε. 
2 ύ «Γί &ιαφ§ερεΊτε τον δημον τον Μιτυληναίων , ος ντε 
μετεσχε της άποσίασεως, επειδή τε οπλών εκ^ατησεν , 
εκών 7Γ&οε£ωκε την πολιν πρώτον μεν αδικήσετε , τους 
ευεργετας χΊε'ινονΊες, έπειτα κατασΊηο~ετε τοΊς £υνατοΊς 
των άν^οωπτων 6 βουλον/αι 'μαλισία. αφιστανίες γαρ τας 
πόλεις, τον £ημον εύ&υς ζυμμαχον εζουσι , προ^ειζαν- 
1ων υμών την αυτήν ζημιαν τοΊς τε ά^ικοΰσιν ομοίως κε7- 
σθα/ %$\ το7ς μη- £& «^ , %&ι ε) η£'ικηο~αν , μη προσ- 
ποιεΊσ^αι, Όντως , ο μονοί/ ημίν 'ετι ζυμμαχον εσ]ι, μη πο- 
λεμιον γενηίαι. ^ τούτο πολλω ζυμφορωτερον ηγούμαι 
ες την κα3-εζιν της αρχής , εκοβας ημάς ά^ικη^ηναι , η 
δικαίως , «£ μη <Ρε7, $ιαφ§ε7ραι. ^α\ το Κλέωνος το αυτό 
δίκαιον ){α\ ζυμφορον της τιμωρίας ουχ ευρίσκεται εν αυ- 
τω δυνατόν ον άμα γίγνεσθαι. 

Κεφ. μη • » 'ΎμεΙς <Ρε , γνονίες άμεινω τα£ε είναι , ;^ 
μη&ε οίκίω πλέον νε / ιμαν/ες 3 μητ επιείκεια, (οϊς ου£ε 
εγώ εω προσάγεσ^αι ,) απ αυτών £ε των παραινούμε• 

ΟίχΙοηΙ:. — 5• * »"» τ αναντια Ο } Η. - μηιί' αι αητο ( ί»ι 8. ατο , αϊ. τη.} »ο/α» 
Ο; μηί' ίί £*<ΐΌί«ν Ε. 

ΟΙίαρ. ΧΙΛΉ. Ι. (ίιμιν ΟΠ1. ) δ 3>μοί Ο. - ( τ*<ί ΟΙΒ. ) *ολ£ίπ> Ε.- ίονΚί 
ί?/» Ό, Έ.-ι&ι (>)θηΐ. )« ξον. Ο^Ε, Ρ.-τοΐί λογού,. #» ία» Έ. - /3ία<τ^ , 
(ύπαρχίί Οίη.) Ε.- τολιμιοη ΐυθ-ϋί Ό.- χα/ τοι; αιτιχΛ^ιταμι»^! ( ο<ί 8. ^ί , 
λ/, /7ί. ) Ο — 2, τ. ί\ των Μ/τυλ. <3 , ϋ, - δ χ*/ /3*λ. μαλιτα ϋ, - «φ/Γα/Ιαι γαρ ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΐδΤ. III. 4 7 .48. 8δ 
εΐίαιη Γβ ρεεεαίαή 5ΪΙΪ3 , δί Οίεοηί αδδεηΐίίπιιίηί. Νπηε Βεΐι. 
εηίιη ρίεβδ ίη οιηηίοιίδ οίνίΐαΐίουδ εδί νοοίδ οεηενοΐα : Γη!^" 
βΐ άοϊ ηοη άεηείί εαπι ηοοίΐίοηδ , αηί , βί αεπεεΓε εο§α- οί> >Γ ? ρ * 
ΙαΓ , δίαΐίπι 5ε ίΐΐοηιιιι ηοδίεπι αεεΙαΓαί , α ααίοαδ αά ν, έ. 
άε£εεΐίοηεπι ίπιραΙ&Λ £αίΙ. Εί εαπι αανεΓδαπεε είνίΐαΐίδ 
πιιιΐΐίΐιιαίηειη τεδίή δΙηαίοδ3πι 1ι»οεαΙίδ , αά οεΐΐαηι 
ρεΓ§ίΙΐδ. 2 (^αοά δί Μίΐνίεηβεοηιιη ρΐεοεηι οεείάαΐίδ, ηυδε 
ηεααε άε£εείίοηίδ ρατίίεερδ £αίί , εΐ ςαίε , ροδίαααηι 3Γ- 
πΐ3. ρεηεδ δε η&οηίί , αΐ'οεπι πΙΙιό νοΒίβ ΐΓαεΙίεΙϊί : ρή- 
ηιηπι ααίαειη πηηδίε ίαείεΐίδ , ααία οεηε αε Λ Γ οΙ>ί5 ηιεηίοδ 
οεεκίείίδ ; άείηαε νείΌ εοηδίίΐαείίδ , ααοα ηοπΰηεδ ρο- 
ΙεηΙεδ πΐίΐχίπιε επρίαπΐ. Ναιη εαπι είνίΐαΐεδ αά άείεε- 
Ιίοηεπι ίιιιριιΐβτίηΐ: , ρΐεοεπι δίαΐίπι δοεί&ιη ηαοεοηηΐ : 
ααία νοδ ίρδί είΐηάειη ροεηαηι οιηηίοηδ ρ&πΙεΓ, Ιαπι ίΐΐίβ 
ααί άεΐίαηει-ίηΐ , αααπι ίΐΐίδ αηί ηοη άεΙίααεΓίηί , ρΐΌ- 
ροδίίαπι εδδε ρήαδ αεηιοηδίΓανειίΐίδ. 3 (^ηαιηνίδ ααίειη 
ΜϋγΙβηαεί άεΐίααειίηΐ , ηοε Ιαηιεη εΓαΙ αίδδίηιαίαηααπι , 
ηί εα. ϋϊνϋαϋβ ροτδ , αϋ3Β δοΐα αάηηο ιεουδ ηοδίπδ ΓανεΙ , 
α ηοοίδ ηοη ίΐϋεηεΙπΓ. Ηοε εηίπι »ά ίιηρεπαπι ΓεΙίηεη- 
ααηι 1οη§ε ηΐίΐίαδ εχίδΐίπιο, ίη)αηαηι ηοϋίδ νοίεηΐίοαδ 
ίιεΓΐ , αααπι β. ηοοίδ , δυππηο )ατε β§εηΙίουδ , εοδ οεείάί, 
ααοδ ηοη οροτίεΐ. * Αία^αε ία, α^αοα εδί ίη (Γΐεοηίδ βεη- 
ΙεηΙία , ηΐΐίοηεπι (αδίαηι , εαηαεπιααε αΐίίειη εδδε , ίη 
εααειη τε δίηιαΐ ίίεΓί ροδδε ηοη ΓερεΓίΙατ. 

Οαρ. 48. » νοδ ί§ίΙαΓ , εαπι ίηΐεΐΐεχεηΐίδ , ηαηε ηιεαπι 
8εηΙεηΙίαηι ΟΙβοηϊβ ηιεΙίοΓεηι εδδε , ηεααε ηιίδεπεοΓαί» , 
ηεααε ΙεηίΙαΙε ααααείί ( αηίοηδ ηε ε§ο φύάειπ νοδ αά- 
άαεί δίηο , ) δεά βχ ίρδίδ τεουδ , α^αβΒ νοοίδ δααοΙεηΙϋΓ , 

Ρ. -τοι ί>/*οί ΐι>&!*( |. ίζχτι οηδπΐΐε ίχχσ-ι 0.^3* Ι«»/«*φ«ρ•τιρο» *τ/νμ*> Ε• 
— 4• ίί»»ατο" (πΐίΐΓ§. αϊ. τη* ο*) «α* γ. Ι. 

ΟΗαρ. ΧΧ•νΠΙ. μη-π οιχτ» Β , Ο , ϋ , Ρ , Ο ; ιαητ' "Λ» Ε • - Ιλί0 ' Α*»** 

Ια 2 84 ΤΗϋΟ ΥϋΙΒΙδ ΗΙ8Τ. III. 48. 49. 
Ββΐι. ιηίΐιί αδδεηίίαηΊΐηί ; εί αε Μίίγίεηίείδ , αηοδ Ραεηεδ ηί 
^!Τ δοηίεδ Ηιιο ηιίδίί , αηδΒδίίοηεηι ρθΓ οίίηηι ηαβεαίίδ , είε- 
ο57™ ρ ' ίεΓΟδ νείΌ ηίώίίΣηε ρεπηίίίαίίδ. Ηθβο εηίηι εί ίη ροδίεΓαηι 

οο. γ. , . 

Υ; ρ. "βοηα δυηί ΙηίπΓα ? εί ηοδίιουδ ίιιηοΓειη )ηχη δυηί ιη^εε- 
32?. ίυΓ£ΐ. (^αίδααίδ εηίιη Γεείε αεϋοεΓαί , ίδ εοηίΓα ηοδίεδ 
ηιαβίδ ροϋεΐ , οριαηι φΐί ίεηιεΓαιία νΐήπιπ £εΐΌείίαίε βτε- 
ίπδ ίη εοδ ίβΓίιΐΓ , εί £αείίδ 3§§ΓεάίΙαΓ. » 

Οαρ. 49. Αίαηε ϋίοάοίυδ αηίάεηι Ιΐδεε άίχίί. ΡΓοΙαίίδ 
νεΓο ηοιυπι δεηίεηίϋδ ίηίεΓ δε ηιαχίηιε εοηίΓατϋδ, Αίηε- 
ηίεηβεδ ααίςίειη ρίηίίεΓ ίηίεΓ δε εοηΐεηαεηιηΐ ρΐΌ αεί- 
γεΓδα δεηΐεηΐία; εί αυυπι αα δηητίΐ§ία. νεηίυιη εδί,ρ&Γ 
ΙεΓε ιπτίηαηε ηηιηεΓαδ £υίί, ϋίοάοίί ίαηιεη δεηίεηίία 
δηρεηοΓ £υίί. (^υατε εοη£εδίίηι αΙίεΓαηι ίπΓειηειη ηΐ3§ηα 
ίεδίίηαΐίοηε ηιίδεηιηί, ηε, δί £οι:ίε ροδίεηοΓ ρΗοΓβηι 
ηοη αηΙενεΓίίδδεΙ, είνίίαίεηι ]απι εχδίίηείαιη οί£εη(1εΓεηί. 
2 ΙΙηο αηΙεη>£εΓηιε άίε εί ηοείε αηίεεεδδεΓαί. Οηηι ααΐεηι 
Μίίγίεηεεοπιηι 1ε§αίί νίηαηι , εί ραηεπι ηοΓάεαεευιη ίη 
ίρδίΐ ηανί ρΓεεραΓαδδεηί , εί ηΐΒβηα ρΓθεηιία δε ααίαΓΟδ 
ρΓΟίηίδίδδεηί , δί αηίενει-ίίδδεηί : ίαηίο δίαιαο εαΓδυιη 
ιΐ3.νί§&Ιίοηίδ εοη£εεεΓαηί , ηί ηηο εοάεηι^αε ΐεηιροΓε εί 
νεηιί§αΓεηΙ ,• εί ραηεηι νίηο αε οίεο ηιαεει•αίυιη εοηιε- 
αεΓεηί 5 εί ρεΓ νίεεδ , αΐϋ α^αίάεηι δοηιηηηι εαρεΓεηί , αΐϋ 
τεΓο Γεηιί§3τεηί. 3 Ουηι αηΐεηι , ηυοααιη £οΓίυη9β Βεηε- 
ίίείο , Ιυηε ηυΐΐηδ νεηίπδ εοηίΓατίυδ δρίΓβδδεί , εί ριίοΓ 
αηίάεηι η&νίδ ηαχκΐ ηια§ηα £εδΐίη3ίίοηε ηανί§£ΐΓεί , ςαοά 
αα ίηδίε ηιίηίδίεΓίαηι ρΓοίίείδεεΓεΙυΓ , Ηδεε νεΓο Ιιυηε 
ίη ιηοάαηι αοΐεο ρΓορεΓ3χεί , ίΐΐα ηπίίΐεηι ίαηίίδρεΓ ργθβ- 
εεδδίί, άαπι Ραεηεδ αεεΓείυιη Ιε§εΓεί, εί αα 1 ίηιρεΓΗ,ία 
ίαείεηάηηι δε ρΓθεραΓαΓεί. Ηθεε νεΓο ροδίεηοΓ, είΐηι 

νοίΑί! Ο. - οΊ{ «ί' £*/<« Ε.- τίΐ&ίβ-^α/ μοι Η. - ατ'ΐ7Τ£/κ.ψα» Β. - (υ β«λ£τα< Ε. - \ν» 
χΰοΐΊ ισγν ϊτ/αν , ( οί άνοια 8. ων ιτγυ ) Ο, ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. μη. μ&'. 85 

νων, πζ'ι§ζσ§ζ μοι , Μιτυληναιων, ας μι ν ΪΙαχνς άπζπζμ- 
^,ζν ως α£ΐΥ.ουν\ας , κρΊναι χαθ-' νσυχιαν } τους ^ άλλους 
ζαν οΐΥΛΊν. τα£ζ γαξ ζς τζ το μζλλον άγαΰα , ^ τοις 
πολζμιοις η£η φο€ζρα. ος τις γας ζύ βουλζυζται , προς 
τους ζναντίους κρζισσων ζστιν , η μζτ ζργων ισχύος 
άνοια. ζπιων. » 

Κβφ. /ε*3•'. Τοιαύτα μζν ο Διο£οτος ζϊπζ. ρη&ισων £ι 
των γνωμών τούτων μαλιοΊα άν/ιπαλων πξος άλλγ\λας , 
οι Αθηναίοι ηλύον μζν Ις αγώνα όμως της <?όξης , ςμ) 
ζγίνονΊο ζν τη χζιροτον'ια άγχωμαλοι. ζκρατηοπ <Ρζ η του 
Αιο^ότου. }{α\ τριήρη ευΒνς αλλην απζσ/ζλλον ζατα σπα~ 
<Ρνν , όπως μ», φ^ασασης της <Ρζυτζρας 3 ζυρωσι <Ριζφ$αρ- 
μζνην την πόλιν. 2 προζΊχζ <Ρζ ημιρα τζ ιφη νυκΤι μαλισία. 
παρασζζυασανΊ ων £ζ των Μιτυληναίων πρζσ^ζων τη νηϊ 
οΊνον ι^αλφιτα, )(α] μζγαλα υποσγομζνων , ζι φΰάσαιζν, 
ζγζνζτο σπουδή του πλου τοιαύτη , ωσ/ζ νσΰιον τζ άμα 
ζλαυνονίζς οίνο» γ^\ Ιλαιω αλφιτα πζφυρμζνα' ^/ οι μζν 
υπνον ηρουνΊο κατά μζρος, οι <Ρζ ηλαυνον. ■. κατά τυχην 
<Ρζ πνζΰματος ου^ζνος ζνανΙ ιωΒ-ζνι ος 3 ^ τϊί ς μζν πρόΐζρας 
νζως α σπουδή πλζουσης Ιττί πράγμα αλλοκοτον , ταύ- 
της £ζ τοιουτω τρόπω ζπζιγομζνης , η μζν ζψβασζ το- 

Οιαρ. ΧΙ,ΙΧ. Ι . τοιαύτα ί»> Ο ; τ. ίί Ρ , Ο. Υον. } , 68 , Ι . - ό Δ<ο ( <Γο 
οηΐ. ) τοί Ο. - ρ^ικτ*» ( ίί ΟΠ1. ) τι» Ρ. - »ρο$ αλλ»ιλ«ί Ρ > Ο , Η, Ι. - κ αγ»- 
1X^' ^ α αγώνα.! Ε} ικ αγνια Ο.- (τι?ί ΟΠ3. ) 3οζη< 0> -αγγοααΛοι Ο.• κ, σ-νχ- 
ί ηι , ία»! μ* ϋ, Ι. - φ^α^ατηί τηι τροτιρα! ϋ, Ι; φ8. της ίίΐ> ( *ρο 8. ί€», 

βοά. πι. ) τίραί Ρ. νονβζ Ιεβ ο!>36ΓναΙΐοη5. — α. ήμιρα ( τί οιη. ) Ο , Ό , Ε , 
Ρ, Ο, Η, Ι. - β-χοίη (ο 8. ο.) τΜ τλν Ο. -«Λφυτα Ι. - ζΐψυραμΐτα Ό, Ο. 
— }• »ρ. αλοχοτο»- Ο. - ^ ί' ΟΓ£ρο» Ι.- ίΐίχ. ίίαφ&ί/ρί (αι 3. «, βαα. /η. )ϋ• 
ί/αφ&αρίηα/ ίτέδ-ιιεΙΙοιιιεηΙ; εοήΐ; Ο. χ οϊίυιΐ Ιο ιηέηιε πκιη. Ο , <1οηη6 86 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Γ. μ&'. ν. να. 
σουτον , όσον Παχητα άνζγνωκζναι το ψήφισμα , %οη μζλ- 
λζιν £ρασζιν τα £ζ<Ρογμζνα• ή οΓ υσ]ζρα αυτής ΖΎηκατά- 
γζται , ^α/ £ιζκωλυσζ μη £ιαφ&ζΊραι. τ^αρα τοσούτον μζν 
ί Μ/τ^λί/ι^ ^Λ§2 κίνδυνου. 

Κζφ. ν. Ίους ^ άλλους άνδρας , οι;ς ο Παχης άττζ- 
στζμ^ζν ως αΊτιωτατους ον/ας της ά<&οσ]ασζως , Κλέωνος 
^νωμη £ιζφ$ζιραν οι Άθ*/ι/α7οΓ #σαν Λ όλί^ω ττλζ'ιους 
"χιλίων, ^α) Μιτυληναίων τζίχη κα&ζίλον , ^α/ ναί>£ τταρδ- 
λα€ον. 2 υσίζρον £ζ φορον ^«^ οι;κ ζταξαν Αζσ£Ίοις, κλή- 
ρους <Ρζ <Βτοιτ\σοιντις της γης , πλην της Μη$υμνα'ιων , 
τρισχιλίους , τρ/α>ίοσ•/θ£;ς μ^ν το/£ θ"δο7ς ίβροι)ς ίζζϊλον Λ 
%7ΓΪ <& τους άλλους σφων αυτών κληρουχους τους λαχόν- 
τας άττζττζμ^αν οΐς αργυριον Αζσζιοι ταζαμζνοι του κλή- 
ρου ζκασίου του ζνιαυτου £υο μνας φζρζιν , αυτοί ζ'ιργά- 
ζονίο την γην. 7ταρζλα£ον <Ρζ %α} τα ζν τη ήττζ'ιρω ΎΓολΙσ- 
ματα οι Αθηναίοι 3 όσων Μιτυληναίοι ζκρατουν. %&} υττη~ 
κουον υσίζρον Ά&ηναιαν. τα μζν κατά Αζσζον ί$τως ζίζνζίο. 
Κζφ. να. Έν £ζ τω αυτω 3-ζρζι 3 μζτα την Αησ&ου 
αλωσιν , Αθηναίοι, Νικία του Νικηρατου ς-ρατηγοΰνΊος, 
ΙσΙρατζυσαν ζττί Μινωαν την νησον , η κζΊται προ Μζγα- 
ρων ζχρωνίο <Ρζ αι/τη, ττυρ^ον ζνοικο<Ρομηο~αντζς 3 οι Μ?- 
γαρζϊς ώρχρ'ιω. 2 ζζχλζτο £ζ Νικίας την φυλακην αυτο- 
&ζν £ΐ ζλασσονος τοΊς ΆνηναΊοις^ ^α/ μη άστο του Βν^ορα 
^α/ της "Σαλαμίνος ζΐναι- τους τζ Πζλθ7τοννηο~'ιους , οττως 
ροατ νιπαηΐβ ^/αφΟαρ^αι <ρ*ΐ οβΓί&ίηεπιοηΙ η'γ ββΐ ραβ , <3α πιοίη5 ηΐδίο- 
ηοΐΐβιηβηΐ:. - Μ/τ. >)λ3-£ κα*ν. 

ϋΐίαρ. ίί. 2» ύ^ίρον /Α£ν τοι Ε. - τν κλ>?ρ«ί ϋ. 

ΠΗ&ρ, ΊΛ. Ι. τι;ν Δι<τ£β» «λ, 0.-ο< Μιγα,^ί €.«—1. «»λνί ακται» λαν^ ΤΗΙΤΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 4 9 . 5ο. 5ι. 8 7 
ρι-οχίπιε δπΒδεφίεηβ, &(1 ροΓίυπι αρριιΐίί; , εΐ ίπιρεοΙίνίί; β«ιι. 
ΡαοΊΐ€ΐβηι , ηε είνίί&ίεηι ρεκίετεί. Ιη Ι&ηίαιη ί§1ΐπΓ άίδ- ,*!°£' 
ςήιιιβη Μϊΐγίεηε νεηΐί. 88'Τ 

ϋΑΡ. 5ο. ΟβΒίεΐΌβ νείΌ , ηηοδ Ραεηεδ υί ρΐίεείραοδ ^ε- ν. ο. 
ίεείίοηίδ ααΙοΓεδ πηδει-αΐ, Απιεηιεηβεδ εχ (Γΐεοηΐδ δεη- 325. 
ίεηΐία ιηοΓίε ιηιιίεΐ&πιηΐ. ΕιαπΙ αυίειη ηιιπιείΌ ραιιΐο 
ρίπΐ'βδ ηιίΐΐε. ΕΙ Μίΐγίεηεδ ιηαΓΟδ (ΙεπιοΚίί βαπί , βΐ 
η&νεδ αί> ί11ΐ$ ίΓαάίΙα.8 βεεερεί'ΐιηΐ:. 2 ΡοδΙεα νείΌ ηπΐΐιιηι 
ηηκίεηι ΐΓίοαΙαιη Εεδοϋδ ίηιροδηεηιηί : δεά ϊι§γο , ( εχ- 
εερίο Μεΐΐΐ} ηιηβΒΟΓαιη ) ίη Ιιίίΐ πήΐΐία ραΓίίαηι άίνίδο , 
ΙχεεεηΙαδ ηακίεηι εχίηιίαδ ϋίίδ εοηδεεΓαΓαηΙ ; ίη Γείίηιιαδ 
νείΌ εοΐοηοδ άβ δαίδ ΓαεΙα δΟΓίϊΐίοηε ηιίδεπιηΐ. (^αίοιίδ 
Γ,εδοπ εειίαιη ρεευηίίε δηιηηιαπι, ηεπιρε άυαδ ιηίηιΐδ ίιι 
δίησηίαδ ροιίϊοηβδ εχ ρπείο εΐ εοηνεηίο ηαοΐαηηίδ ρεΓ- 
δοΐνεηΐεδ, α§Γϋΐη ίρδί εοΐεοαηί. Ορρκία εΐίαηι , ηαοΐηυοΐ; 
ΜϊΙνΙειίίεί ΐη δΐια ροΐεδίαίε ηαοεοαηΐ , ΑίΗεηίεηδεδ ρβΓ 
ώεάϊΐίοηειη εερεπιηΐ, <^αίε ροδίεα Αίηεηίεηδίιυη ίπιρε- 
γϊο ραιαεΓαηΙ. £1 αρικί Εεδϋαιη ειιιία'εηι ίΐα τε» §εδί86 
δϋηΐ. 

Οαρ. 5ι. Είκίειη αεδίβίε, ροδί τεεερίαιη Εεδουπι , Αΐηε- 
ηίεηδεδ , αΊιεεΝίεία, ΝίεεΓαΐί βΐίο, ευιη εΐαδδε αοΐνεΐ'δΐΐδ 
Μίηοαηι ΐιΐδαίαιιι Με^αηδ ίίφαεεηΐειη ίνεπιηί. Λίε§ίΐ- 
τεηδεδ εηίηι ίη εα Ιαιτίιη εχδΙηιχεΓαηΙ , είΐηαε ρΓΟ ρΐΌ- 
ρη§ηαεα1ο ιιΙεΙ>αηΙαΓ. 2 Νίείίΐδ αυίειη νοίεοαί Αΐηεηίεη- 
δεδ Πΐίε , ϋΓενίοΓε Ιοεί δραΐίο , ηοη &αΙειη ίη ΒαάΌΐΌ , 
αυΐ δαίίΐιηίηε, δΐΐίε ρπεδίάίαηίε εΐαδδίδ δίαΐίοηειη ΙιαοεΓε ; 
εΐ ο\)8βΓνα.Γβ Ρείοροηηεδίοδ , ηε εΐαηι ειυρίίοηεδ ίΐΐίηε 
ίαεεΓεηΙ , ΙπΓειηΐβυδ ( ^αεηιαίΐΗίοαΊιιη εΐ αηΐε ΓεεεΓίΐηΙ,) 

0.-τρ<^ρ«» (τ£ ΟΜ.) Ο, Η. - ίχτο/*τ*( Η. — 3• Ν ' (*1*™ οηΊ • ) *1'ϊ& 
Ρ, Ο. - τρο£χο>1ο Ι. -τινί'/Μί (α 8. η) αϊ. τη, Ό, Ι, -{ξι/ρ/α^ατο ρ. -ί>-(οΛ/- 
'/α»ί Γ&Υβ) >ι/*ΐ[Αΐ! ολ/*/α/ί Ε. 88 ΤΗΙΤΟΥΌΐϋΙδ ΗΙδΤ. III. 5κ 5 2 ; 

Ββΐι. ρΓ96(ίοηίουδ επιίδδίδ , δίιηαΐ εΐίαιη ηε ςηκίηυίΐιη Με§?ι- 

ηη. 5 1 ! Γεηδίουδ ίηιροιΊίίΓεΙαΓ. 3 Ουιη ί§ίΙαΓ ρΐΊΐηυηι άααδ ίαι•- 

οκιηρ. Γ68 α ^ 83Βα ρΓοπιίηβηΐββ , ηΐθ,εηίηίδ β πιατί εχρα^ηαδδεί;, 

ν • ο. 1ίΙ)θΓαπιη[υΐ6 ίβί ΐηΙθΓ ίηδίιίαηι εοηΐίηεηίειης|αε ηα"νί§α1;ίο- 

3'2\. ηειη Γεάάίαϋδδεί , εαιη Μίηοεε ραΓίειη , φΐ8β α εοηίίηεηΐε 

βΓαΙ , φίαροηΐθ, ρειΊοεα ραΐυβίχία, αυχίΐίαιη ίηδαΐεε α 

εοηΐίηεηΐε ηοη ίία ιηηΐίηιη άίδίαηΐί £θγπ ροίβΓαί , ιηη- 

ηίΐίοηίβαδ ίηΙεΓδερδϋ. Οαπι&ιιΙειη ηοε ορηδίηΐτα ραυεοβ 

(Ιίβδ εοηίεείδδεί , ε£ ιηαηίϊίοηειη ϊη ίρβα ςαοφίε ίηδαΐα 

εχδίπιχίδδεί , αε ρΓεεδίιΙίαιη ίη εα Γβΐί^αίδδβΐ , ευηι εχει> 

είία άοΗΐηηι Γβίΐϋΐ. 

Ο αρ. 52. ΡβΓ εαάεηι ααΐεηι ηη)ηδ εεδίαίίδ ίειηροι•&, 
ΡΙίΐΙεεεηδθδ ηυοφίε, ψιοά ηηΐΐαηι εοηηηεαΙυηΊ ατηρίία» 
ΙιαοεΓεηΙ, ηβο οοδίάίοηειη <1πιΙήΐδ £ειτε ροδδεηΐ , Ιιαηε ίη. 
ιηοάηιη εοιηροδίΐίοηε £αεΙα Ρείοροηηεδϋδ δβ οίεα'ία'επιηΐ;. 
ΡβΙοροηηββΗ ιηαΐΌδ πΓοίδ ορρυ§ηαΓβ εοβρεΓαηί;, ίΐΐί νείΌ 
ίρδοδ ρΓοραΙδαΓε ηοη ροίεΓαηί;. (^ιιαΓε άαχ Εαεεάεειηο- 
ηίυδ, εαιιι εοηιιη ίπιοεείΐΐίίίΐίειη εο§ηονίδδεί; , ρεΓ νίιη 
ςυί(1εηι εοδ εαρεΓε ηοΐαίΐ, (ηοε εηίιη α Εαεείίθειηοηίο- 
Γϋΐη Μα§ίδ1τ&1;ίου.8 ει ϋϊιβΓαΙ ίηίειτίίοΐιιπι , ιιί, δι £ογΙθ 
ΐοεάιΐδ αίκριαηάο εηηι Αίηεηίεηδίβαδ ηβΓβί, εί αΐϊΐηαβ 
ορρίάα οεΐΐο εαρία, ςαίε ίη δυα ροΐεδίαίε ηαοεΓεηΙ, Γεα!- 
άβηάα οοηδεηϋΓεηΙ; , Ρΐαίοεα ηοη τεάάεΓεΐαΓ, εροοΐ ίρδί 
βηα δροηίε δε οίεάίοΐίδδεηί; ) δεά εαάηεεαΙοΓεηι αά εοδ ηιί- 
δίΐ , ψιί αϋεεΓεΙ , ηηιΐφίκΐ θε , εΐ αΓοεηι πΙΙγο Γιαεεάδε- 
ηιοηϋδ άβάβΓθ , εοηιηιςηε ^ικΐίείο βίίίΓε νείΐεηΐ , εα εοη- 
<1ίΙίοηε, ηί (1ε δοηίίοπδ δΐιρρίίείαηι δυιηεΓεηΙ; , ηηΐΐυιη 
νείΌ ίηαΊεΙα εαυδα άαιηηαΓεηΙ αε ραηίΓεηΙ. 2 Αίφΐε είκϊα- 
εεαίοΐ' α 1 υία ι εηι ηα30 Ιαηΐυιη ίΐίχίί. 111 ί νεΓο (γάηι εηίιη ίη 
εχίΓεηιαίηιοεείΠίίαΙε εοιίδΐίΐηίί εΓαηί ) ηΛειη ίρδίδ θεάί- 

ϋΐιαρ. Ι.ΙΙ. Ι. ΊίλΛτααίΐί Β, ϋ, Ε , Ρ , Ο, Ι \ Πλαταο;; 0. - νχ (ιτι οίη.) 

μη ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΤΡ. Γ. να. „£'. 89 

μη πτοιωνΊαι ζκ<ζ<τλχς αύτο^ζν λανθάνον! ζς 3 τριηρών τι 
(ο'ιον }&\ τοπριν γζνΌμζνον} 7{θ\ λησΊων ζκπτομ<Ζΰ•αϊς 3 το7ς 
Τ€ Μζγαρζΰσιν άμα μηδζν Ισ^Χίίν. ζλων ύν άπο της 
Νισαιας πρώτον δυο πυργω προζχονίζ μηχαναΐς Ικ θα- 
λάσσης 3 ^α/ τον ζσπλουν ζς το μζταξύ της νιισου Ιλιυ- 
&ζρωσας 3 ά<ΰητζιχιζζ ^ το ζκτης ηπζίρα 3 η κατά γίφυ- 
ραν δια τζναγους €V^βοι}•^Ί<α ην τη νησω 3 « πολύ διζ- 
χουση της ηπζιρου. ως δι τούτο ζζζιρ^ασαντο Ιν ημζρα,ις 
ολιγαις , υσίζρον δη ^ ζν τη νη<τω τζΊχρς ζγκαταλιπων 
τ(α\ φρουραν 3 άνζχωρησζ τω ςαατω. 

Κζφ. νβ. Τίτο δι τους αυτούς χρόνους του 3-ζρους 
τατα η&\ οι Πλαταιης , ΗΜΛΤ4 ιχονίις σϊτον , «Λ ν δυνά- 
μενοι πολιορκζΊσ^αι 3 ζυνζ£ησαν τοΊς Πζλοποννησίοις τοιω- 
δι τροττψ προσζ€αλον αυτών τω τζιχζι , οι δζ ουκ ίιδυ• 
ναν/ο άμυνζσθαι. γνους δζ ο Αακζδαιμόνιος άρχων την 
άσΰζνζιαν αυτών, β/α μζν ουκ ζζουλιτο ιλζΊν ζιρημζνον 
>αζ ην αυτω Ικ Αακζδαίμονος 3 ο<&ως , ζΊ σπονδα) γι- 
^νοιντο ποτζ προς Ά&ηνα'ιους , **/ ζυ^χωρο7ζν 3 οσα πο- 
λζμω χωρ'ια ιχουσιν ζκατζροι 3 άποδϊδοσ^αι 3 μη ανά- 
δο/ος ζίη η Πλαταια , ως αυτών ζκόνίων προσχωρήσαν] ων 
προσπζμπτιι δζ αύτοΊς κήρυκα , λιγον!α 3 ιι βουλον- 
ται παραλού ναι την πολιν ικονΊζς το7ς Κακζδαιμο- 
ν'ιοις 3 ^α) δικασ]αΊς ζκζίνοις χρήσασΰαι , τ*ς τζ άδικους 
κολαζζιν 3 πάρα δ / ικην δζ 3 νδίνα. 2 τοσαυτα μ\ν ο κήρυξ 
ιιπιν. οι δι ζησαν ^αζ ρδη (ν τω άσ$•ζνζσ]άτω 3 } παρζ- 

Ο» Ε • - τροβ-ίζαλλο» Ο. - ι$ον&Αο ϋ , Ε. - β.μυνχτ%α.ι Ό , Ε. - ό Αα*.ι$α.ιμΛ*ιοιε 
*ίΧ«" Ι>•-« γ. γβιοιιτο Ε.-τ«ί ίί λ$ιχχ( €. — 2.οί ιχ (τη! οτη.) Δ. Ρ. - »/. 

? Μ ϋ 9 ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. νβ. νγ\ 

ό^οσαν τνν 7τολιν. )(&} τους Ώλαταιεας ετρεφον οί Πδλο- 
ποννησιοι ημέρας, τινας , εν οσω οι ε% της Κακέ δαίμονος 
εικασία) πενΙε άνδρες αφ'ικονΊο, £ λεοντών £ε αυτών , κα- 
τηγορία μεν ουδεμία προετε&η' ηρωτων £ε αυτούς , 677•/- 
καλεσαμενοι , τοσούτον μόνον 3 έίτι Κακέ δαιμόνιας ^ τας 
ζυμμαχους Ιν τω πολεμώ τφ κα&εστωτι αγαθόν τι ε)ρ- 
γασμενοι εισιν. οι ο ελεγον 3 α/τ«σα ( α2ΐΌ/ μ,ακροτερα ει- 
πεΊν 3 καη προταζαντες σφων αυτών Άς-υμαχον τε τον 
"Άσωπολαου 3 ^α) Κακωνα τον Αείμνηστου 3 προζενον οντά 
Κακεό^αιμον'ιων , /£«/ επελ&οντες 3 ελεγον τοιαό^ε. 

Κεφ. ν^. )> ΤΗΝ (^6!> παραό^οσιν τϊίζ πόλεως 3 ω Λα- 
κεό^αιμόνιοι 3 πιστευσαντες υμίν 3 εποιησαμε&α 3 ου τοιαν- 
£ε ό^ικην οΊομενοι υφε'ζειν 3 νομιμωτεραν £ε τίνα εσεσ^αΐ' 
^ £ν ό^ικασταΊς ουκ £ν άλλοις ό^εζαμενοι (ωσπε^ %&) 
%σμεν*\ γενέσθαι , « ύμ7ν ηγούμενοι το 'ίσον μάλιτ αν 
ώερεσ&αι. 2 νυν &ε ώο£ουμε&α 3 μη αμφοτέρων αμα 
ϊΐμαρτΫΐκαμεν τον τε γα(> αγώνα περί των δεινότατων 
είναι , ε'ικοτως ύποπτευομεν 3 /£*/ υμάς, μη « κοινοί άπο- 
&ι\τε' τεκμαιρόμενοι 3 προκατηγοριας τε ημών ου προγε- 
γενημενης, γ χρη αντειπεΊν , (αλλ' αΰτο) λόγον ητησα- 
μ,ε&α") το 3 τε επερωτημα βραχύ ον 3 ω τα μεν αληθή 
αποκρϊνασθαι , εναντία γ'ιγνεται 3 τα £ε •\ίυ£η* ελεγχον 
έχει. 3 πανταχόθεν £ε άποροι καθεστωτες 3 άναγκαζο* 

5Τίθ«τ£9•>? Ε.-τοσ•«τον (^ονον οίη.) ϋ, Ι. - καχ^γορ/α (τ. 8. χη) Ο. -ν. (τ* 
χα.%π«τι οηι.) 6. - (αγαθόν η οπι. ) £<ργ. Ε.— 3* (" ΟΪΏ ') ΕλθονΊ» Ο. 

Οΐιπρ. Ι<ΙΙΙ. ι. (σία-Β-Λΐ. Ό'ϊοΐ )ιΐ8φΐ'έ ηυμιι, Ιαοαηβ βαρρίε'εβ χηαι^ 
λ/, τη.) Ι. - <έ(Γ7Γ£ρ (κα<οηΐ.) ϋ. — 2. φ. (/** α,αφοτιρ»» 8. 1. αι. τη.) Ο* 
- Κ/λΛ^τηχημί». ϋ» « χο</*ί ( οι 8. $,, α/. 771. ) Ο. - «ντ/τί/ν ϋ• - «ΤΟ ((*{)/ αλ• Ο. - ΤΗυΟΥϋΐυίδ ΗΙ8Τ. ΠΙ. 5* 53. 9 1 

άβτηηί. Ρείοροηηεδίί νείΌ ΡΙ&Ιίεεηδεδ ρβΓ αΐίηηοΐ <Ηε8 ΒεΠ. 
αΐυεπιηΐ, άΌηεε Γ.αεεα'οεηιοηε αηίηςα^ Ιαάίεεδ αάνε- ™°£' 
ηεπιηί. €αηι ααΐεηι ίΐΐί αάίιιΐδδεηΐ , ηαΐίαιη ςακίειη °ί, ?7Ιιρ • 

οσ. 2. 
αΟΟϋδΕίΐίοηβΠΙ ίρδίδ ρΓΟρΟδαβΓαΐΐΙ: 56(1 ίΐΐοδ 3εεεΓδίΐθδ Ηοε ν. ο. 

ΙαηΙαιη ϊηΙειτο§αοαηΙ , ηαη^υίά ίη Ηοε οεΐΐο , εχ ηυο δυδ- 327. 
εερίαηι εδ$εΐ, άε Γιαεεα'ΒΒίηοηϋδ, εοΓαιης^αε δοεϋδ αϋ^αο 
πκχΐυ οεηε ηιβΓίΙί εδδεηΐ. 3 ΙΙΙί νείΌ, ειιΤΠ ρείίίδδεηΐ:, υί 
δΐΐίΐηι εαιίδοΐϊη οΓαΐίοηε ρΓοϋχίοΓβ δίοί 3§εΓε ΙίεεΓεί, Γεδ- 
ροηα'εΓαηΙ , δΐΐίεηηε οαυδδβ ραίΓοηοδ εοηδίίίπεηίεβ Αδίν- 
ιηαεηυπι Αδοροΐαί, εί Γίαεοηειη Αείηιηεδίί ήΐίηιη, ευί 
ρηοΐίειιιη βτοΛ εαιη Γ&εείΐϊειηοηίίδ Ιιοδρίΐίυιη , &1αηε ίη 
πιείΠαιη ρΓο§Γεδδί , ίη ηιιηε ηιοάαπι νει-οα ΓεεεΓηηΙ. 

€αρ. 53. »ϋκΒΐ8 ά'εαϋΐίοηεηι , ο Ι^εεα'κίηιοηϋ , νεδίτα 
βεςηίΐαίε &εΐί ίεείιηιΐδ; ηοη εχίδίίιηαηίεδ ηοδ Ιαίε )ϋ(ίί- 
οίιιηι δΐιοίΐαΐΌδ, αϊ εεηαίιΐδ θϋ^ηοα* £θΓε δρεπιηΐεδ: εΙ εοη- 
άϊΐίοηειη ηοοίδ οοΐαίαιη αεεερίπιυδ, ηΐ ηοη αρικί &1ίοδ, 
δεοί αραο" νοδ^οάίεεδ εααδαηι όϋεεΓεηιηδ, ηαεηιαάιηοοίιηη 
εΐΐαιη (Ιίείιηιΐδ ; δίε εηίηι ροΐίδδίηιηιη ηοδ ηοδίπιιη )θδ οο- 
ΙεηΙιιΐΌδ αι•1>ίΐΓαοαιηαι\ α «Γαηι νεΓΟ τεΓειηυτ , ηε αο ηΐτο- 
φΐε δίιηαΐ αυειτανεΓίιηυδ. Ναπι εΐ άε εαρίΐε ηοδίΓο υΐΐί- 
ιηοηιιε δΐιρρίίείο εειίαηιεη εδδε , εΐ τοδ ηοη ίεηαοδ ]αάίεε9 
£θΓε , ηιειίΐο δαδρίο&ιηηΓ ; εοη^εείακαη ίηάε Γαείεηίεδ , 
Ιϋπι ςαία ηυΐΐηδ αεεαδαΙοΓ αηΐε εοηδίίΐαίιΐδ εδί, ευ]ιΐδ 
εηιηΐηίΐΐΐοηεηι τεΓεΙΙαηιυδ, δεά εΐ ίρδί , ηΐ <ϋεεη<:1ί ροίε- 
δίΕδ ηοοίδ ΓιεΓεΙ, ροροδείπιυδ : Ιιιιη είίαιη ηυία νεδίΓ» ίπ- 
Ιειτο§αΐίο ρεΓΟΓενίδ , ζά «μιαιη δί γει-α τεδροηάεαηιοδ, 
Ιιοε ηοδίΓαιη εαυδαηι ενειίίΐ, δίη ίαΐδα, ΙΒθα&βεϋ Γαείΐο 
8τ§αί ροδδαιηαδ. 5 Ιΐβφΐε εαπι ηιαχίπιίδ οϋίΗειιΙίαΐί^αδ 
ηη^ία^υε ρΓειηίΐιιιαΓ, εί ίη &ηείρίίί ΓοΓίαηα εοηδίίΐαΐί 

ν"«ται Ο , Γ; -/<7 Τ{3 "^*' Ε• — 5•/**' γ*ροττ«ί ίβαχΓοίδ Ο. -μαρτυριχ; Ε. -(λ* 
ΟΠ1.) λιξίτα» Ό, Ε, Ρ. $ι$ιχμ.ιι Ο.- »ρο£ΐχ*ΤΛγ»οΓΤίί. -( α^βι ΟΙΟ, €ΐ 

βυρρ. ίηαΓ». αϊ. πι.) Ι. - τ•ι ^/«τιρ•ι Η. - κοαιτι Ο , Η. 

Μ α 9 2 ΤΗΙΙΟΥϋΙϋΙδ ΗΓδΤ. III. 55. 54. 
Ββΐι. δίηιηδ, οο§ίηιιΐΓ , εί ίιιΐίτΐδ 6886 (Ιαείππίδ , αΐίηαίά 1 (Κοεικϊο 
ί»!Τ ρείΊεΙίίαπ. 4 ζ)ικχΙ 6ΐιίπι άίοΊ ροΐιήΐ αο ίΐΐίδ, ςυϋη ίαϋ 
ο^πιρ. € ϋ 80Γ ί ηηη6 νεΓδίΐηΐαΓ, ηίδί (ΗεΙππι ίιιειίΐ;, Ιιοηιίηίουδ 
ν Γ • 6• ρΓίθΐ>6ί οεεαδίοηειη εχίδΐίπιαηοΐΐ , Ιιοε ίρδίιπι, δί οΐίείαιη 
327» ίιιίδδεί , δαίιιίεηι ίΐΐίδ άζτβ ροίαίδδε. 8εοΙ ρΐ'εεΙεΓ αΐία ιρδα 
ρεΓδηαΛεικΙί ταΐΐο ίη ΛϊίΚοϋί ηοΙ>ίδ ββΐ. 5 Ναιη δί ί§ηοΙί 
ίηίεΓ ηοδ εδδεηιυδ, αΐΐαΐίδ ίεδίίιηοηίίδ Γεπιιη ϋίαπιιη.φίαβ 
ί§ηοΓ3.Γ6ί;ίδ , ο&πδαιη ηοδίταιη ίοΓΐαδδε ^ιιναΓβηιυδ. ^^.ϊΆ 
νοίΌ αρικί εοδ, (^αί Γεπιιη δΐιηΐ^ηαπ, οιηηία (ΠεεηΙιιι•. 
Νεε ίΙΗκΙ ρεΓίίηιεδείηιπδ , ηε ειίιηίηί ηοΙ)ίδ οίεΐίδ, εί ρι•ορ- 
Ιετεα ηοδ άαιηηείίδ , ψιοά νίι-Ιπίε νοΙ)ίδ ίηΓειίοΓεδ δπηυδ ; 
δεά ίά νβΓβτηΐίΓ , ηε, ίη αΐίοπιιη ^ΓαΙίαηι, )αοίίείαηι }αηι 
ρεΓαείιιηι , νεδίΓο^αε ρΓ9β)η(1ίείο εοηητηΐίιίαιη δηβεαητυδ. 
Οαρ. 54. » νεΓαηΙαηιεη ]ιΐδ ηοδίΓηηι αοΙνεΓδυδ Τΐιεβίΐ- 
ηοΓαπι δίηιηΐίαΐεδ ίηεΗιηαΓ, εί ςριί(Ιςιυί(1 αά* }θδίαηι ηο- 
8ΐΓ9Β εαηδ8ε (Ιείεηδίοηεπι £αείί, ρΓθ£εΓεηιυ8; ηοδίΓα^αε 
οεηεπεία εηηι ίη νοδ, ίαηι εΐίαηι ίη εεείεΐΌδ Οτδεεοδ εοΐ- 
Ιαία εοηιηιεηιοϊΒΒίηιηδ, εί ίΙεείεΓε' νοδ εοηαοίιηηι\ Κε- 
βροηοΐεηιπδ εηίηι αά 1 νεδίχαηι ίΐΐαηι ρεΛΓενεηι ίηίειτο^α- 
Ίίοηεηι, ηηης[ηί(1 ίη Ιιοε οεΐΐο <3ε Ι^εεοΙθΒΐηοηϋδ, εοΓαιη- 
ψιβ δοείίδ , α1ί<ηιο ιηο(1ο 1>εηε ηιεπϋ δίηιαδ : δί ηοδ , υί 
ηοδίεδ ίηίεΓΓο§αίίδ , νοδ ηυΐίαιη ίη]ιιπαηι α ηοοίδ αεεε- 
ρίδδ6, ψιί ηαΐΐίδ οεηεηεϋδ α ηοοίδ αίΤεείι Γηεηίίδ : δίη η* 
εοδ, ομιοδ αηιίεοδ εδδε άΉείΙίδ, νοδ ροΐίυδ ρεεεαχε, φΐί 
οεΐΐυηι ηοΒίδ ίηΐηΐεπίίδ. (^αοΛ αηίειη αά ραεεηι αίΐίηεί, 
εί αά οεΐΐηηι εοηίΓα Μεάοδ §εδίηηι , οοηοπηη νίΐΌΓαιη 
οίηείηιη Γεείηιηδ , φήρρε <ηιί ίΐΐαηι ςηίίϊειη 9 ηηηε ηοη 
νίοΐανίηιηδ ρποΓεδ: ί11θ3 νεΓο, Ιηηεηηα νοοίδοιιηι ρΓα 
ΙίοεΓίαίε Οτεθεοπιηι ᧧Γεδδί δαιηυδ, δοΐί εχ οηιηίοηβ 
ΒοεοΙίδ. 3 Ναιη , ^ηαηινίδ ίη Ιοείδ ηιεάίΙεΓΓαηείδ ηαοίΐα- 

Ρ 1 ^•, ί^Υ; Ι. *(<>* ΤΙ τβιι &1 Ι 4 -χ«/(ίί ΟΒ1<) τνί βλ, , Ο, Ρ, , © ? Η^ ΘΟΤΚΤΔΙΛΟΤ ΞΤΓΓΡ. Τ.νγ.ν^. 9 5 

μίΒ-Α, ;£*/ άϊφαλίστίρον £οκιΊ ζιναι 3 ιιποντας τϊ κιν- 
^υνίΰίΐν. 4 ^ γαρ 0< Α 6 " ρίί-9-β/ς λόγος τοΊς βδ«Γ ζχουσιν 
άιτ'ιαν αν παρασχοι , ως , ύ ΙλίχΒ-η , σα>Τίίρ/θζ άν ην. χα- 
λζπως £\ ϊχζι ήμϊν προς τοΊς άλλοις /<*/ ή πζΑω. ° άγνω- 
Τδί μζν >αρ οντίς αλλήλων, Ιπζισζνζγχαμινοι μαρτυ- 
ρ/α ώ>ι> απζιροι ητΐ , ωφζλουμε<7 αν νυν όζ προς ζιάο/ας 
7τάν1α λζλζζζται. χα\ &ζ£ιμζν ουχ) , μη, προκαταγνόντζς 
ημών τας άρζτας ίησσους ιιναι των νμίΤίρων , ιγχλνν.α 
αυτό ποιητζ , άλλα μη, άλλοις χάριν φιρον/ζς, ζπ) «Γ;?- 
-γνωσμίνην ηρ'ισιν χα$ιςωμζ$α. 

Κί$. ν£. ϊ) Παρζχόμζνοι <& Όμως α ιχομιν Λίζαια, 
*&ρός τζ τα Θνζα'ιων διάφορα, ^α/ ίς υμάς , %α{ ζς τους 
άλλους 'Έλληνας , των ιυ £ζ£ρασμινων υπόμνηση ποιη- 
σομζΒ-α, ^ πζι3•ζιν πζιρασομιΒα. φαμζν γαξ η&ρος το 
ίρωτημα το βραχύ , ζί η Ααχ,ζ^αιμον'ιους *α/ τους ζυμ- 
μαχους Ιν τω πολζμω τω£ι αγαθόν πιποιηχαμιν , ζ\ 
μζν ως πολέμιους Ιρωτατζ, ουχ, ά£ιχζΊσ$αι υμάς, μη ζυ 
παθόντας• φίλους £ϊ νομίζοντας , αυτούς αμαρτανζιν 
μάλλον, τους ημϊν ζπιςρατιυσαντας. τα «Γ Ιν τη ζϊρηνη 
*α/ <&<ιος τον Μη^ον, άγαβο) γζγζνημζ^α, την μζν , « λν- 
σαντζς νυν πρότεροι, τω £ι ζυνζπι&ιμινοι τοτι ζς ζλίυ- 
3-ζρίαν της Έλλα'ίΓος μονοί Βοιωτών. 3 χμ\ γαξ ηπζιρωταί 
τι οντζς Ιναυμαχησαμζν ζπ' Άρτζμισιω , μάχη Τί τη ζν 

- τ•» ίί ιν ο ίί" ρ. 0' } τ*» ία $ι$ραμι*βπ Ό.- αμαιταιαι μαλιτΑ \$. 1. γρ. μάλλον) 
Ο. -5-ρατίϋί-αΛίί (α 5. £{) Ο.-τα ίί ν τη Έ.-ιυ* τροτίρον 0.-(τβ (ΓαρΓβ* 
ΟΟΙΤ.) ίί |υ>ΐ7ΐβ. Ε. -τοτί £*' ίΛίυ&,-ρίΐί τ*ί Ιλλαίο-ί Ό\. (τοτί ιαΧα,^ιρι* 
την ιλλα^Ά 5. 1. αϊ. τη.) βοιωταν Ε.— ζ. (τί ογπ. ) οτΐίί Ο.-ταιΊο» »{ρι $υι»Β. 
— ^3• •Τ£(»ί? 0111.) ί^ Ε. - νιιτμίίΐ το» ί;ί 0.-ίΐίί»ιχ« Ο ; Η. 9 4 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. ν£'. νζ\ νς-'. 
τη ημζτζρα γη γζνομζνη , 7ταρζ*γζνομΛ§α υμΊν τζ %οη Παυ- 
σανία, ζί ύζ τι άλλο κατ ζκίϊνον τον χρονον ζγζνζτο ζττι~ 
κιν^υνον τοίς' Ελλησι,τταντων πάρα £υναμιν μζτζσχομζν. 
5 %α} υμΊν , ω Κακζ^αιμονιοι , )£'ια , οτι πίο £γ\ μζ^ιςος 
φο^ος ττζριζςη την ΊΖπαρτην , μζτα τον σζισμον των ζς 
Ί&ωμην Ειλώτων άπος-αντων 3 το τρίτον μζρος ημών αι/- 
των ζζζ7τζμ•\αμζν ζς ίπιζουριαν. ων χκ ζικος άμνημονζΊν. 

Κζφ. νζ . )) Κα/ τα μζν πάλαια, και μζ^ις-α τοιούτοι 
η%ιωσαμζν ζιναΐ' ττολζμιοι <Ρζ ζ^ζνομζΒ-α νς-ζρον υμζΊς <Ρζ 
αίτιοι* &ζομζνων γαξ %υμμαχιας 3 οτζ θηλαίοι ημάς ζζ,.ϊ.- 
σαντο 5 ύμζΊς άττζωσασΒ-ζ 3 Κ#1 Έτροζ Αθηναίους ζκζλζυζτζ 
τραττζσ^αι 3 ως ζί^υ'ς οντάς, υμών £ζ μακράν αποιχχντων. 
ζν μζντοι τω ττολζμω ού£ζν ζκττρζπζς-ζρον ύττο ημών ατζ 
Ιπα^-ζτζ 3 «τδ ζμζλληο~ατζ. 2 ζ\ ΰΤ' άττοςηναι Ά&ηναίων 
ουκ, ύ&ελγισαμίν , υμών κζλζυσαντων 3 ουκ η^ικοί/μζν. ;£α/ 
γα(> ΙκζΊνοι ζ€οη^τονν ημΊν Ιναντία Θη^αιοις , οτζ υμζΊς 
άττωκνζΊτζ' ^α/ <&ρο$Όυναι αυτούς ουκζτι ην καλόν , άλ- 
λως τζ ^α/ ους ζύ ττα^ων τις ^ αυτός £ζομζνος <®ροση- 
γα^ζτο ζυμμ,αχους , ^α/ πολιτζιας μζτζλαζζν \ζναι £\ 
Ις τα παραγ^ζλλομζνα ζ)κος ην <&ρο§υμως. α £ζ ζκα- 
τζροι ζζη^ζ7σ3-ζ τοΊς ζυμ,μαχοις , ουχ οί ζπομζνοι αίτιοι, 
ζί τι μη καλώς ζ£ρατζ 3 αλλ' οι άγοντζς Ιιτϊ τα μη ορ- 
>σως ζχοντα. 

Κεφ. νς . )> Θη€α7οι £ζ πολλά μζν ^α/ άλλα ημάς 

ΟΙιαρ. 1Λ Τ . ι. ί' «γίνο/Αί^α Β. - μιν%ι νν τα τ. Ο. -£/*ιλ (λ β. 1. βαά. τη.) 
νν&τι Ι. — 2. *$Ίχ.γμίν Β, Ό. -ε (/3ο ΟΠΟΙ.) ί&Χν Β. • «ναι ίί ία Ο, Ι.— 3• £ ' 
μ>1 τι κα,λακ Β; ίΐ ( μη 8. 1. θΙ. 77Ζ.) Ο. 

€Ηαρ. ΙΛ 7 !. 2. *ολ*ν τί (σ^£ 8. τί)αϋτ«ί Ι.-ορ&«»ί (τέΟΠΙ.)Β, Ο, Η. ΤΗΙΤΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 54. 55. 56. 9 5 

ΓΘΐιιυδ, ίαηιεη ηαναίε ρΓεεΙίηιη αα ΑΓίειηίδίηιη εοιηιηίδί- Βεΐι. 
ιηυδ; εΐ αυαηι ίη ε§γο ηοδίχο ρα§η3. εοηηηίδδα εδί, ίη βα ^ 1ο ξ." 
νοοίδ εΐ Ραηδαηκε ααίπίιηπδ. ΕΙ δϊ αικε α1ΐ96 Γεδ ειηη ^ ! >™ρ• 

* 06. 2. 

ρβιϊοπίο εοη)αηεΙϊε ρεν ίά ίεηιρυδ α Οπεείδ §θδΐ3Β £ιΐ6- ν • ε. 
ηιηΐ, οιηηίπιη ραιΊίείρεδ δπρπι νίτεδ εχδΐίΐίηιιΐδ. 3 νοοίδ 327! 
είίβιη, Εαεεαίεειηοηϋ , ρήναίπη , αηυηι ηιαχίηιηδ ΐειτοΓ 
δραιΊαιη εΪΓεηηίδΙείίΙ: , ροδί ίειτίε ηιοΐιιπι, αηο ΙειηροΓβ 
Ηείοΐεδ αεΓεείίοηβ α νοοίδ £αεΙα ίη Ιΐΐιοιηεη δε Γεεερε- 
ηιηΐ, Ιειίίίΐηι ηοδίι-εε οίνϋαΐίδ ρβιΐεηι αηχίΐίο ηιίδίηΐϋδ. 
(^υαιαιη Γεηιηι ηιειηοΓΪαιη νοδ α!εροηεΓε ηοη άεεεί. 

Οαρ. 55. » Αο οΐίπι φίκϊειη ίη ηιαχίιηίδ, §Γανίδδίιηίδ- 
ααε ιεοαδ ίαΐεδ εδδε ηοη ααοίΐανίιηυδ. ΡοδΙεα νείΌ Γαί- 
ηιηδ ΗοδΙβδ : δεα νοδ ίη ειιίρα ΓαίδΙίδ. Οηιη εηίτη α νοοίδ 
ρείίίδδεηιηδ , ηΐ ίη νεδίπιηι δοείεΙ&Ιειη ηοδ ΓεείρεΓείίδ , 
ηααπι Τηεοαηί νίιη ηοοίδ ίηΐιυεπιηΐ, ηοδ Γε^εείδΐίδ, ε* 
ίηιρειαδίίδ, ηΐ ςκ! ΑΐΗεηϊειίδεδ εοηίϊισβΓειηϋδ, ςυοα ίΐΐί 
αυκίειη εδδεηΐ νίείηί, νοδ νείΌ ίη Ιοεο ναΐαε τειηοΐο 
ηαοίίαιείίδ. Ιη οεΐΐο ίαηιεη ηαΐΐαηι ίιΐ5Ϊ§ηειη ίη]απαιη α 
ηοοίδ αεεερίδΐίδ , ηεε αεεερίαΐ'ί εΓαΙίδ. 2 (^)ιιοα δί αο Αΐΐιε- 
ηίεηδίοαδ νεδίΓο )ϋδδη αεηεεί'ε ηοΐιήιηιΐδ, ηηΐίαιη ίιηα- 
ιίαπι ρΓορίεΓεα νοοίδ Γεείηιαδ. ΙΙΙί εηίηι εοηΐτα ΤΙιε- 
ϋαηοδ αηχίΐίηηι ηοοίδ Ιυΐεπιηί , αηηιη νοδ Ηοο ϊρ8ΐιιη 
βζβθΓβ ρί§εοαί. Νεε αηιρίίιΐδ ΙιοηεδΙηιη εΓαί εοδ ριχχΙεΓε, 
ρΐ'βΡδθΓΐίηι Ιιοηιίηεδ άε ηοοίδ οεηε ηιεπίοδ , αυοδ ίη δθ- 
είεΐαίειη ρΓεείϋϋδ αιΙαΊιχίιηκιβ, εΐ α φΐίϋΐΐδ είνίίαίε αοηαΐί 
Γηίηιιΐδ. Ιιηο νείΌ ηοδ όεεεοαΐ α<:1 ίΐΐοηιιη ίηιρεΓαία αία- 
εήΐεΓ £αείεηοα ΪΓε. 3 δεα ηαθΒ υΐΓΪηαε ρεεεαδίίδ , αηιη δο- 
εϋδ ίηιρεΓΗΓεΙίδ , δί αηίά ηοη ηοηεδίε ίεείδΐίδ , ηοηιπι 
εηίρα ηοη ρεηεβ ίΐΐοδ εδί,ηαί δεα^ηηίί δηηΐ, δεοί ρεηε» 
ίΐΐοδ, ηιιί νοδ 3ίά τεδ ρΐ'αναδ Βσ € ηί1αιη αηχεΓαηΙ. 

Ο αρ. 56. » Τηεοαηΐ γεΓο εαηι αΐίαδ ηαηΐίαδ ίη;ιΐΓία& 13βΗ. φ ΤΗϋΟΥϋΙΒΙδ ΗΙδΤ. III. 56, 

ηοβίδ ίηΐηΐεπιηΐ, Ιπηι εΐίαιη Ιιαηο ροδίτεηιαιη, ηυ?ε (ηϊ 
Ρείορ. νοδ ίρδΐ ηοδίίδ ) Ιιογπηι φ3£6 ρειΙπηαΓ , εδί οαιίδα. 2 Οπηι 
(%ηιρ. εηίπι ΓοειΤεηιηι , ραοίε^αβ ίειηροιε, εί ΐρδΐδ Γειτίδ ηιεηδ- 
88. 2. ^ Γΐ ,ί 8 πΛθηι ηοδίΓαιη οοοΐΐραδδβηΐ: , εοδ ηιεήΐο δαππίδ ιιΐΐί, 
ν 3Γ Γ. 86€πη(1ιιιη 1ε§ειη αΙ> οηπιίΒηδ ιεοερίαιη, ηαεε ίαδ εδδε άο- 
'" εεί, ηοδίεπι, φΐί ηοδ ίηνίκϋΐ, ρΓορηΙδαΓε ; εί ίρδοπιηι 
^Γαίία ηυηο ίιηηιεΓΪίο ρΙβοίβηιαΓ. δ Ναιη δι εχ ρΓθΒδβηΙί 
ιιΐίΐίίαίε , ηυαιη εχ ίΐίοπιηι δοοίείαίε ρβΓοϊρΐΐίδ , βί εχ ηο-δ- 
Ιίϋ ίΙΙοΓππι οΛίο, εμιο ηοδ ρΓΟδβ^ααηΙιΐΓ, )ΐκϋοίαιη £α- 
οίΕίίδ, ηο8ψΛβ ρΙββίαΙΐ8 ; νοδ ηοη Γβ1ί§ίθδθδ )αηδ ^ικΐίοεδ 
εδδε, δεοί ροίίιΐδ ιιΐίΐΐΐαΐί δβΓνίΓβ οοηδίαβϊΐ. 4 (^ποίΐ δί ηηηο 
ΐδΐίνοοίδ αίΐΐεδ νίά'εηΙαΓ εδδε , ρι•ο£εοί:ο ηοδ , οεείει-ίηαε 
Οτςεοϊ Ιηηο , αηυηι ίη ηΐίηΌπ. ρεήοαίο εδβείίδ εοηδίίΐαΐί , 
νοΗδ ιηαΐΐο ηια§ίδ ηΐϋεδ εχδΐίΐίπιηδ. 5 νοδ εηίπι ηπηο 
^πκίεηι αΐίοδ ίηνα<]ίΙίδ , ίρβίβ ΓοπηίάΌΙοδί. δεά ίΐΐο ίεπι- 
ροΓθ, απο παΓοαίΉδ ]υ§αηι δεΓνίΙηΙίδ οιηηίουδ Οτθεείδ 
ίηιροηεοαί, ίδΐί οπηιίρδο £πεϊ•πηΙ, βί ίρβιιτη αά/ιινβηιηί. 
6 (^πατε εΒαππηι εδί , ιιΐ ηπΐε ηοδίΓο ρεοοαίο ( δί ηιοάο 
ρεεεαίππι αϋ^ηοά 1 α ηοοίδ εδί οοπππίδδππι) γάϊη ορροηαίίβ 
ίΐΐηα 1 ηοδίταιη αηίηιί δΐηοΐίηιη, φΐο Ιαηο βΓ§α νοδ £πίπΐΗ8. 
Εί, δί ηΐΓΐαδ^ιΐθ οοΐΐαΐίοηειη Γαοίαΐίδ, δίπάίηπι ηηίοΐεπι 
ηΐ3)Η3, ρεεε&Ιηιη \βτο ηιίηηβ ΓερειίεΙίδ : ίοΐαηε εο ίειη- 
ροΓθ, αυο ίηίθΓ Οτεεοοδ Γατίδδίιηί ΓερείΊεΌαηΙαΓ , ε[υιί 
δηαιη ίοιΊίΙαα'ίηεηι ϊλΜ^οηηίάαηάΰβ ΧθΓχΐδ ροίεηίίΒΒ ορ-^ 
ροηβΓβηΙ : 7 βϊ βο ίβτηροΓβ , ψβο ϊι ηΐίΐ§ίδ Ιαηάαοαηίυΐ' , 
<^αί αάνβΓδαδ ίηιρείυηι βϊ ίηοατδαιη οαΓΌ3.Γοηιηι ηηΐΐαηι 
ηίϋίίειίΐδ αηΐ δαίαίίδ βαεβ ΓαίίοηΘηι ΙιαοηβΓαηΙ; ; 8θά νεί 
ιηαχίηιο εηηι ρβήοπίο γθβ ορίΐηααβ βί ριιΙββΓήτηαδ αία- 
€Γΐί6Γ θϊ ΓοΓίϋβΓ 3§βΓ6 νοΙαβΓΗπΐ. 8 Εχ ηΗοπιπι ηηηΐ6Γο 
Ιίοθί ηοδ Γαεήηιαδ, Ιίοθΐ είίαηιρΓορ^Γ^αΙιοηοΓβδ ρΓ86ϋίι- 
ραί ηοβίδ 1ιαΙ>ίΐί ίαΘΓΐηΙ^ ηιιηο ίαιηεη νοΓοηιιΐΓ, ηβ ηαο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. νς-'. 97 

%£ίκϊ\σαν , το βΓε τιλιυταΊον 3 αυτό) ζννις-ί, £ΐ απιρ. ^ 
ται^ι πασχομιν. 2 πολιν ^ας αυτούς την ημιτιραν κατά*, 
λαμβάνοντας Ιν σπον^αΊς , /£«/ <ζΰ•ροσιτι Ιιρομην'ια, οα- 
&ως \_τι~\ ιτιμωρησαμι^α, κατά τον πασι νόμον κα&ι- 
ςωτα, τον ιπιοντα πολιμιον Όσιον ιΊναι άμύνισ^αν ^ 
νυν ουκ αν ιικοτως <Γι' αυτούς βλαπτο'ιμιΒα. 3 «; ^αο τ<£ 
αυτ'ικα χρησιμω υμών τι %% ικιινων πολιμιω το δίκαιον 
λή«\,ισ&ι 3 του μιν ορ§ου Λ>ανι7σ$ι ουκ άλι\&ιϊς κριταί 
οντις, το £ι ζυμφιρον μάλλον ΰιραπιυοντις. * καίτοι , ύ 
νυν υμΊν ωφέλιμοι £οκουσιν ιΊναι, πολύ ^ ημι7ς ^ οι 
άλλοι Ελληνις μάλλον τοτι , οτ% Ιν μιιζονι κιν^ύνω ?τ«. 
νυν μιν γαξ ιτιροις υμιΊς ιπίρχισ^ι £ιινοι' ιν ικιινω £ι τω 
χαίρω, Ότι πασι £ουλιιαν ιπιφιριν 6 βαρζαρος 3 όί£ι μιτ 
αυτού ί\σαν. ^ δίκαιον, ημών της νυν αμαρτίας ίιϊ αρα 
τιμαρτηται τ/) άντι$ι7ναι την τότι <ωρο§υμιαν φ) μύ- 
ζω τι προς ιλασσω ιυρησιτι, ^ ιν καιροΊς , οίς σπάνιον 
*\ν, των Ελλήνων τίνα άριτην τη Έιρξον £ύναμιι άντ^ 
ταζασβαι. 7 ιπηννν/ο Τ6 μάλλον οι μη τα ξύμφορα <ζιτρος 
τγ\ν ιφο^ον αυτοΊς άσφαλιια <ζσρασσοντις , ι&ίλοντις <?ι 
τολμα,ν μιτα κίνδυνων τα βΐλτίσία. 8 ων ημιϊς ^ινόμι- 
νοι 3 )(&! τιμη&ιντις ις τα <ζΰ•ρωτα 3 νυν ιπ) τοΊς αυτοΊς 
£ι$ιμιν μη <Ριαφ3-αρωμιν , Ά&ηναίους ιλομινοι δικαίως 
μάλλον η υμάς κιρ^αλίως. 9 καίτοι χρη ταύτα πι ρ) των 

«— 3•<ν*«'(τίθΠΐ.)€; Ιμ. (τι8. 1.) ε.— «4. τολλο» (ιπ*γ§. αι. τη. τολ« ) 
ϋ. -(οί ΟΠ1.) άλλο/ Ο. — 6. ί^ρ. (τ/ οω.) Β, Ο, Ρ, Ο, Η, Ι. -μ. Τ £ »ρ• 
ΣΗίλαβ-Λ» £0^9 τπι Ό , Ι. - τιια αρ. ψψ* ίλλ. Ο , Ρ. - τ»ι τν %*(ζ* Ε. — 7• /<*«Λλβ^ 
Ο μ.η Ρ.-,α. χπίμτβτ τα μίγιϊΑ Ο. — «9• */"><*« φ*Λ. Ρ. - γ/»«3•χ«ι7αί 0.-£χ«Γρ 

Ό.-»» ί/*«ο, Ε, Ρ, Ο, Η; τ» (ύ^ι 5. 1. αϊ, >τζ.)ΐ.-χ*9/Γτΐ7ί ϋ. 

5 Ν 9 8 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. νς-'. νζ. 

αύτάν ομοίως ώα'ινζσ&αι γιγνωο-ζοντας 3 ^ το ξνμφζρον 
μη άλλο τι νομ/σαι, η, των ξυμμαχων τοΊς α,γα&οΊς Όταν 
άζ) βί€αιον την χάριν της άρζτης ζχωσι , ^ το παραυ- 
τ/κα ττου ημΊν ωφζλιμον χ,Λ^ιςτίται. 

Κ*φ. νζ' . ηϊΐροσκί'^α,ο'&ζ τζ , Ότι νυν μζν 7ταρα£ζΊΓμ& 
τους πολλοίς των Ελλήνων άνΑραγαΒ-'ιας νομ'ιζζσ^ζ' ι\ 
£ί 7πρ) ημών γνωσζσ&ί μη τα ζ)κοτα {ου γας άφαντη 
ΚρινζΊτζ την <Νκην την^ζ 3 ζτταινουμζνοι £ζ 7τζρ) ού^' ημών 
ψ,ζμ-πτων ,) ορατζ , Όττως μη ουκ άττο^ζζωνται 3 άντρων 
ά^α&ων ττζρι, αΰτνς άμί'ινχς Όν1ας 3 άττρζττζς τι ζ7τιΤνωναι, 
όυ^ζ <&ρος ίζροίς τοις χ,οινοϊς σκΐ/λα άπο ημών τωνζυζρ- 
γϊτων της Έλλα^ος άνατζ^ηναι.- 2 £ηνον £ζ £οζζι ζΐναι 3 
ΤΙλάταιαν *ΑακΖ(ΡαιμονΊόυς.7Γορ$ϊίσαΐ' %£η τνς μζν τταΤζρας 
άναγρά-^αι Ις τον τριττο^ατον ζν Δζλφοίς £ΐ άρζτην την 
ττολιν 3 υμάς £ζ ^α/ εκ πανΊος τον Ελληνικού ττανοικησΊα 
ΑΐΙα θη^αΊνυς 'ίξαλζ7"1αι. ° ζς τούτο γ&ς Λ} ξυμφορας προ- 
■κζχωρή%α-μζν 3 ν'ί τινζς Μη<£ων τζ κραΐησαντων άττολλν- 
μι&α, χα) νυν ζν ύμΊν 3 τοΊς &τρ)ν φιλτατοις , Θηβαίων 
%σσωμι^α 3 ^α) £νο ά^ωνας τους μζ^Ίςους υτΓζςημ.ζν^το- 
Τ€ μζ\ 3 την 7Γθλιν ζ) μη τταρζ^ομζν , λιμω ^ιαφ&αρη- 
'•**/•, νυν £ζ , θανάτου εΓ/κη κρίνζσ^αι. 4 κα\ πζριζωσμζ- 
&ά ζκ ϊΐαντων Πλαταιές , οι τταρα ^υναμιν <&ρο&υμοι 
ζς Τους ^Ελληνας , ζ'ρημΛΐ ηο\ ατιμώρητοι- ^α) ούτζ των 

€1ΐ&ρ. Ί^νΐΙ. Ι. αρίρα (γα δ. 1. αΐ.τη. ) %ιχ(-1Λ , Ι. -ν γαρ αφΑΠί Ό', 
V 7• ( ί" 8 •Ί• α %• τη ' ) αφανί/Ί. - ΕτΙ <5*£ τταρα *<Γ ^«ν ©. -*ρ<Μ το/Γ<£ρο/ί το/ίΌ.. 
- σκύλα ανο υ/Αβ»ν Ό. — ' 2. ΐχ'^ανίβί' ( τΧ ΟΜ.) ίλλ. "ΐί — '3'• Λίτολ. ( χα/ »ον£ν 

*. τ. τ.•'φ/δ. ^ ιτ^γ§. αΛ τη. )θ. - *9&3ΚΝ '( ίιχη 3, 1. α/. 7». ) Ο/Η.-λ»^ 
ίί ^αφί;'ί» ί ^^.•^ντίήΗ$''Β,•ϊ) 3 •Ε•, Ο, Η, 1, 
/ ΤΗυΤΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 56. 5 7 . 93 

Ιρ53. ιΐε εααδα ροΐίββίτηιιηι ρβιχΙαιηιΐΓ , (ΐαοά Αΐΐιεηΐεηδεδ ΒβΗ 

}αδίε ροΐίυδ δεεμιί νοΙηεΓίιηιΐδ , ηυαιη νοδ ϊη^ιΐΒΐβ, βί ηοδ- ?€ΐ ΐΓ• 

ΙΓ96 ιιΐίΐίΐαΐϊ εοιίδΐιίεηΐεδ. 9 Αΐ(|αί άβ Γββιΐδ ΐίδςΙείΗ κίεΐϋ 0, >™ρ : 

■ι . . . 88. 2. 

ραπίεΓ , βί 8βπιρβΓ \ Γ 05 56Πΐ«'β ύ€€6Ϊ , εΙ βχίδΙιιηαΓβ , ιιΐι- ν. ο 4 

ΙίίαΙειη ηίΐιΐΐ αϋικί εδδβ, ηιΐίΐιιι , ηααηι δοεϋδ , β[αΐ δίτεηυβ $™' 

δβ §βδδβΓΐιηΙ, δβπιροΓ εειΊαιιι ίοΓίΐΙικΙίηίδ §ι*^1ίαιη τε- 

ρεικίΐπιαδ , εΐ δίιιιαΐ ρΓδβδβηίία ηε§οίΐα εχ ιΐδΐι ηοδίΓο 

ϋοηδίίΐιιίιηαδ. 

Οαρ. 5η. » ΙΠικΙ εΐίαιιι ιηαΙιίΓε οοηδκΙβΓαΙβ, νοδ ηαηε 

^ιιΜειη ρΓο1)ϋαΙΪ3 εί ^υίΐίΐίΐίδ εχεηιρΙαΓ α ρΙεΓίδ^ίΐε 

(χΓθΒοίδ εχίδίίιηβπ. 8εοΙ δί άε ηο&ίδ ίιικμιαιη δεηΐεηίίαηι 

Ιυΐεήίΐδ (ηεε εηίπι 1ιοο)ϋ<ϋείιιηι, ηΐΑοίΙ (1β ποδίΓίΐ εαιίδβ. 

ίαείεΐίδ , εηί οΐΜϋΒΠυη; 5<κ1 νοδ, ηυι βεηβ αικί,ίΐίδ, ιΐο 

ηοίηδ, ηυί ηοηπιαίε αικίϊπιιΐδ, δεηίεηΐίίΐιιι ίεΐ'εΐίδ) εανείε, 

ηβ οτηηββ ΓαεΙυιη νεδίπιιη ίηιρΓοββηί , ηαοςΐ ίΐε 1}οη;δ 

νΐιίδ, φίαιηνία νοδ ίρδί ηιεϋοΓεδ δίΐίδ, αΐίηιικί ριεείεΓ 

άεεοπιιη βί άίξπΊίαίβιη νβΒίΓατη δίαίιιειΐΐΐδ ; ηενε τβτη αύ 

7ιιιτηαηίΙαίΐ8 οβΐβίο αΐϊβηατη ]ιιάίββηί 3 δί δροΐία άβ ι^οΒΐδ , 

<}ΐιί (1ε Οι^οίδ ιιηίνεΓδΛδ βοηβ ηιειϊΐί δΐιηΐϋδ , ίυ ριιΐλΐΐείδ 

Ιειηρίίδ δΐΐδρεικΙαηΙαΓ. 2 Γαείηιΐδ ααΐεπι αΐτοχ εδδε γίίΐβ- 

ΙίίΙιΐΓ, δι ΕαεεχΙεΒίιιοιιϋ ΡΙ^ίεεαδ ^ΓΪρίαιιΙ. ΕΙ οηιηαβ ΐηΐ- 

ηιιο/βΓβηΙ αηίηιο, (μκχΐ ρ^ΐΓβδ ηακίεπι, τηα;οΓβδφιιβ νβ$- 

ίή, ηοηιεη 1ιιι]ιΐδ εΐνίΐαΐίδ &ρ ΙηροχΙε ϋείρίπεο νΪΓΐυίίδ 

ει-βο ίιΐδΟϋΙρδβΓίηΙ, γοδ νβΐΌ εχ υπίνείδα Οικεία ριχ>ρΙβΓ 

Τ1ιβΙ>ίΐηοδ Ιιοε ίρδίιηι (Ιείεαίίδ. 3 Ναπι €θ οαΐαηπίαΐίδ )αιη 

ρΐΌ§Γε5δί δαηιιΐδ, ηαίρρβ <^ιιί εί αηΐβ ρεΓΠδδβιχίΑΐβ , δί 

Μοίϋ νΐοίδδβηΙ:, βί ηιιηε αριιΛ νοδ, ^αϊ ηοΐήδ οΐΐιιι επιΐΐδ 

αιηΐοίδδίίΐιί , α ΤΙιο^Ηΐδ δΐιρβΓαηΐϋΓ, εΐ ίΐαο §Γανίδδίιηι 

οειΊαηιίιια δϋΙ>ϋηιιΐ5 ; ιιιιηιη (^μίίίειιι , ίαηε , ηε ίΐιυιε ηο- 

εαΓ6ΐηυΓ ? ηίδί ιΐΓ^ειιι άείΙΜίδδειηιΐδ ; βΙΐ-^Γαιη νειο, ηαηε, 

<^υο(1 εέΐρϊϋδ εαιίδαιη (Ιίεωιινίδ , Η ίη βαΐαϋα άΊδοτΊτηβη νο- 

οβηιιΐΓ. 4 Εί ηοδ ϋϋ ΡΙνίΙίεείλδεδ, ααί δΐιρια νίιβδ ορίΐιπβ 

Ν 2 ιοο ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. III. 5 7 . 5& 
Εεΐι. ηιεπίί δαιηυδ <1ε Οτεεείδ αηίνεΓδίδ , Λεδεπί, οηιηίηυε 
■η.Τ αιιχΠίο «ϊεδίιίηίί , αβ οιηηίοϋδ ΓεμείιηυΓ. Νεε εοηιιη αυίδ- 
8$™2 ψι&ιη , ψιί ίαηε βμΐΒάβτη ρβήαιίί δοεϋ ίαεπιηί , ηιιηο 
ν• °• ηοΐίβ ορεπι ϊεη : φΐίηείίαιη, Ι,αεείΐεειηοηϋ , νεΓέηιαΐ", 
3^7. ηε νοδ, ηηίεα δρεδ ηοδίΓα, ραπιπι εοηδίαηίεδ δίίίδ. 

Οαρ. 58. » δεά νοδ οι^ιηυδ, εί ρεΓ ϋεοβ, ηυί ηοδίΓεε 
δοείείαΐίδ, ίο?(Ιεπδφΐε ρΓβΒδίοΙεδ 3.ε ίεδίεδ ηυοηόαιη ίαε- 
ηιηί ; εί ρεΓ νίΓίυίειη , ηααηι εΓ§α Οτεεεοδ <ΙειηοηδΐΓανί- 
ηιαδ, ηί ίΐεείαιηίηί, εί δεηΐεηΐίαιη ιηυΐείίδ, δί ηπίά Γοιίε 
νόβίδ α Τηεο&ηίδ ρεΓβηαδηιη ίαει-ίί : ηίηαε Ιιζηο §ταίίαιη 
Ύΐεΐδδίιη αο ΐΐΐίδ ΓεροδεαΙίδ , ηε ίρδί ίΐΐοδ οεείςίαηί , <^αοδ 
α νοοίδ οεείοΐί ηοη άεεεί ; εί ηοηεδίηιη οεηεηείυιη ρτο 
ίαΓρί α!> ίΙΙΪ8 Γεροιΐείΐδ, ηενε, ηί αΐϋδ §Γαίίηεειηίηί , 
ίηί&ητίαιη ίρδί ρΐΌ οεηείίείο ίη εοδ εοΐΐαΐο δυοεαίίδ. Νπιη 
εοΓροΓα ηοδίΓα ηιοΓίε ηιηΐεΐατε νοοίδ εδί ίη ρΓοιηία : 
δεΛ ηυρβ ΓαείηοΓΪδ ίηίαιηίαπι άεΙεΓε εδί «ϋίΕοίΙΚππιιη. 
3 Νοη εηίηι ηοδίεδ )ΐΐδίο αίϊίείείίδ δαρρίίείο , δεοί βιηίεοδ, 
φΐί ηεεεδδίίαίε εοιηρηίδί Βεΐΐαηι νοοίδ £εείιηαδ. 3 Ιίαηυε 
δί ηιοΓίίδ ιηείυ ηοδ ΙίΙ^βΓβΙίδ , δεηίεηίίαηι Γε1ί§ίοδε , βαηο- 
ίβςαβ ίαΐεήίΐδ , ίΐΐυα 1 ίη ρΓίηιίδ εο§ίίαηίεδ , ηοδ νοίεηίεδ 
ίη νεδίΓαηι νεηίδδε ροίεδίαίειη, εί ιηοΓε δηρρίίεαηι ηιαηηδ 
Ιεηάεηίεδ, (1ιη]ιΐδηιοάί αιιίειη ηοιηίηεδ ίρδε Οτίεεοπιιη 
ήίαδ οεείάί νείαί,) ρΓεείεΓεα ηόδ ρεΓρείηο άβ νοοίδ 
ΐ)εηε ηιεπίοδ εδδε. 4 Αδρίείίε εηίηι δερυΙεΓα ραίΓαιη 
νεδίΓοπιηι , ηαοδ α Μεθίδ εθΒδΟδ , εί ίη &§γο ηοδίΓο βε- 
ραΐίοδ αυοίαηηίδ ραοΐίεε οοηοηεδίαοαιηαδ εί ίη άηηιεηίίδ 
εί αΐϋδ ίηίειϋδ ; ρΓίηιίίί&δ είίαιη ϊταείαπηι , φΐοδ ηοδίεΓ 
δυο ίεπιροΓε ίηΐίί &§εΓ , αηιίεί ατηίοίβ εχ αιηίεο 3§γο , εί 
βοεϋ ίΐΐίδ, α^ηί α^ηοηίΐαηι εοηιηιίΐίίοηεδ ίαεΓαηί, οίΓεΓεηίεδ. 
5 ^α^^ηδ τοδ εοηίΓαπίΐ ίεεεήίίδ, ηοδ ίηί^ηο ^αοΐίείο οίαηι- 
η&ηίεβ, 6 Κεηι εηίηι εοηδίοίει-αίε. Ραηδαηίαδ (^ηίάεηι εοδ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Γ. ιζ. νη. ιοί 

τίτι ζυμμάχων ωφζλιΐ ού£ι)ς , υμύς π , ω Αακι^αιμο- 
ηοι, η μόνη ιλ7πς, £ι£ψ.ιν , μη « βίαιοι «τ*. 

Κιφ. ν»'. »Καίτο* αξιουμιν γι χα) 3-ιων ινικα των 
ξυμμαχικων ττοτι γινομινων , ^ της αριτης της ις ηΐς 
'Έλληνας, γναμφ&ηναι υμάς, ^ μιταγνωναι, ιί τι υπο 
Θηβαίων ιπι'ισ&ητΓ την τι £ωριαν άνίατταιτησαι, αυτπς 
μη κΐι'ινιιν , ους μη νμΊν <&ρΐ7τιΐ' σώφρονα τι αντί αισχρας 
κομίσασ&αι χάριν , ^/ μη , η^ονην £οντας άλλοις, κακιαν 
αυτούς άντιλαζζΊν' βρ&χυ γαξ το τα ημιτιρα σώματα 
<Ριαφ&ι7ραι , ιττ'ιιτονον <Ρι, την £υσκλιιαν αυτού αφανίσαι, 
2 ουκ ιχ&ρους γας ημάς ιικοτως τιμωρησισ&ι , αλλ' ιυ- 
Ηυς , κατ ανάγκην ττολιμησαντας. ωσ/ι χα^ των σώμα- 
των α&ϊίαν 7τοιουντις , όσια αν ^ικαζοιτι 5 χα^ πτρονοκν- 
τις , ότ* ικοντας τι ιλαζιτι , ^ χβρας ΈτροΊσχομινους 
(ο £ι νομός το?ί Έλλίκπ, /λ»7 κτιινιιν τουτουςΛ ιτι <£ι 
%η ιυιργιτας γιγινημινους £ιατταντος. άττο^λι^ατι 
γας> ις ττατιρων των υμιτιρων &ηκας , ους άπο^ανον- 
τας ύττο ΪΑη^ων* κ&{ ταφζντας ιν τη ημιτιρα , ιτιμω- 
μιν κατά ιτος ικασΊον δημοσία ισ^ημασι τι χμ\ το7ς 
άλλοις νομ'ιμοις' Όσα τι η γη ημών άνι$Ί£ου ωραία, 7τα\>- 
των α7ταρχας ιττιφιροντις , ιυνοι μιν Ικ ά>ιλ'ιας χωράς , 
ξυμμαχοι «Γε ομαιχμοις ττοτι γινομινοις. ών υμιϊς του- 
ναντίον αν <Ρρασαιτι, μη 6ρ$ως γνοντις.. σκι^ασδι $ν 

€,Β,Θ;χ(» 8. 1.) αμφ%>ιιαι Ε; χίΛμψΒ^ιαι Ρ. • ίο»7«ί «λ. χαχίαι Ι. - ( $ια 
ΟΜ.) φ9-ί/ρα/ Ο, Γ. — 3• *υμμ*χοι Ε. — 4. ότα (γ£. Ιβ 1Ϊ8 γι οί ηοη (Γί. Σλ 
ιηβηιο Γοπηοϋο ν 8 ε ίΓοανο (3αη3 '/ιγι^μαοιι άβ οο η° ) ή γη Ο.*ο•υμ- 
μαχοι Ι ; ο- ( ξ 8. β•, αι. τη, ) υμμαχοι Η.-ίί ίμαιχμοι ( ϊϊΐΆΤζ. αι. τη. ) χαι 
ίμαιχμιοιί. - »οτ* γιγνημνοι: Ο,— 5• «• 70 ίΐβ^τ'ο» € ; Ρ , Ο ; Η. - ^ρ«ί•ίτί Ε» ιο2 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. νη'. νθ'. 

Παυσανίας μεν γαρ \§ατττεν αυτούς , νομ'ι£ων εν γη Τί 
ώιλ'ια τι$εναι ηοη 7ταρ αν^ρασι τοιουτοις' υμεϊς <Ρε 9 ιι 
κτενεΊτε ημάς , %φ) χωράν την Πλαταίί^α Θκ£αϊ<Ρα ποιή- 
σετε 3 τ) άλλο « εν πολέμιοι τε ^α\ πάρα τοΊς αύΒ-ενταις 
πατέρας τους υμετέρους ^ ζυγγενε7ς 3 άτιμους γέρων ων 
νυν ϊσχουσι, καταλείπετε-, πτρος <Ρε , %α} γην 3 Ιν η γ\λευ- 
§ερω§ησαν οι "Έλληνες, βουλώσετε ; ιερά τ« $εων > ο7ς 
εΰζαμενοι Μη^ων ε κράτησαν , ερημουτε, ^ θυσίας τας 
πατρίους των εσσαμενων ι^ κτισαντων άφαιρησεσΰε ; 

Κεφ. ν&', Υ> Ου <&ρος της υμετέρας <Ρόξης> ω Αακε^αι- 
μονιοι , τα£ε 3 ούτε ες τα κοινά των 'Ελληνων νόμιμα Κ9ή 
ες τχς πτρογονας άμαρ]ανειν , «Τ6 ημάς τ«ς εύεργίτας, αλ- 
λοτριας ένεκα εχβρας , μη αυτούς α£ικ$εντας , ΑιαφεΊραΐ 
ώεισασΰαι <Ρε %α) επικλασ^ηναι τη γνώμη , οίκτον σώφρονα 
λαζονίας' μη, ων πεισομεΰα ,■ μόνον <Ρεινοτή1α καΊανο£ν/ας , 
αλλ' ύΐοίτε αν οντες πα^σιμεν , /&) ως άσΙΜμητον το της 
ξυμφορας, φ τιν'ι ποτ αν ΐ[α\ άναξ'ιως ξυμπεσοι. 2 ημείς 
τε , ως *&ρεπον ημΊν , ^ ως η χρ^'ια <&ροαγει, α)τουμε§α 
υμάς, βεους τους όμοζωμ'ιους %$\ κοινούς των Ελλήνων 
επι£οωμ,ενοι , πεΊσαι τα£ε , <&ροφερομενοι όρκους , ους 
οι πατέρες ύμων ωμοσαν, μη άμνημονεΊν , Ίκεται γιγνο- 
με§α υμών των πατρώων τάφων %&) επικαλούμενα τους 

- ορ3"ύ>ί μ») "/ψ. Ε. — 6. ο-χί-φ. τ€ Ε. -τ. ττλατακία Ο. -δ^α/ία. (γ θΗ&η§6 ΟΠ 
β, αϊ. τη,. ) Ο. -γιρωι άι ν. εχκβ•/ χ. Ι.-χαταλ>?•ψετ£ Ε. -( χα/ οηΐ. ) γ>?ν Ο.-Ελευ- 
^5/>ατ (β^ 8. 1. α/, 771.) ο-α,ν Η. - ο< ίλλ. Ε^λβ/ο-ατε Ο; ίδχλωσ-Άτι (γηα.Τ£. αϊ. τη. £χ- 
λίοβ•£τ6 Ι• - £ρΐ7/*νν1ίί Ι. - (χα/ Οίη. ) ΰυσ-ι&ί Ο. - τ. τω» ινα/χιναι 0} τ. ταν /^ρυ«ς- 
/ΑΕνα» Ι. - χτ^σ-ανίαν Ό. 

ΙΛΐ3ρ. ΙιΙΧ. ι. ί/ί τα κο/να Ο.-εττ/κλ. τα/ί γκομαα Ό, Ι. -ο/χτ» ο-ωφροη 
Β , Η 1 ο/χται (ον β. ου α/. 772. οί «-«φρονι α 8. 1.) Ο.-λαββνΊεί ϋ, Ρ. ^νοτ^τα ΤΗυθΥϋΙϋΙ5 ΗΙδΤ. III. 58.59- 1ο5 
ΊιητηΆΎΐί , εχίδΐίιηαηδ , ίΐΐοδ α δβ ίη &§ιό βπήεο , εί αρηάί Ββΐι. 

• ττ • • ^ Ρβίορ. 

αηιιοοδ ηαηΐίΐΐΊ. γοδ νετο, δΐ ηοδ οεειαεππδ, εί 3§πιιη 3η . 5. 
Ρ1αίίεεηι»εΐϊΐ Τηεοαηηιη ίεεεηίίδ ; ηηίά 1 αΐίικί , ηααηι ρίΐ- 88"!™ Ρ ' 
ίΓεδ, εο^ηαίοδ^υε νεδίΓοδ, ηοηοηΒυδ, ομιίοηδ ηυηε α£- γ;^" 
ίίείυηΙυΓ, δροΐίαίοδ, ίη ηοδίίΐί δοΐο , εί πρυά ΐρδΟδ εοπιιη 327 ' 
ίηίει-ΓεείοΓεδ Γείίηηαείίδ ? ρΓεείεΓεο. νεΓο, εί α^πιιη, ίη 
ψιο Οπεεί ίη ΙίοβΓί&Ιεηι νίικίίεαίί ίαεηιηί, ίη δεΓνίίιιίειη 
Γεα , ί§είίδ? ΏεΙαοΓα είίαηι ιΐεοτυπι, αά ηη» νοίίδ εοηεερίίδ 
ϋΐί Μείΐοδ δηρεΓαηιηί , (ΙεδειΊα ρίΐίίειηίηί? Εί ραίΓία δα- 
επηεϊα ίΐΐοηιια , φΐί ίβτηρία ίαηϋΛΓίιηί , εί εοηαϋάεπιηί . 
ίοΐΐείίδ ? 

Οαρ. 59- » Νεοπιαηηαιη ηεεε τοοΐ5 , Ι/αεεα'ίειηοηίί τ 
ίη §1θΓΐΗΐη εευ!βηί , ηεφίε ηί ίη ραοΐίεα ΟΓίεεοΓηηι ίηδίί- 
ίϋία εί ίη ηι^οΓεδ νεδΙίΌδ ρεεεείίδ ; ηεςηε ηί ηοδ €ΐε 
νουίδ οεηε ιηείΊίοδ ρΓορίεΓ αΐίειιαδ ίηίιηίείίίαδ , ευπι νοδ 
ίρδί ηηΐίαπι ίη)αΓίαιη ά ηοοίδ ίΐεεερεηΐίδ , οεεκίίΐΐίδ. δεά 
τβτη νββίτα βΙοΗα άι^ηατη /αοίβΐϊβ , δί ηοοίδ ρίΐτεαίίδ , 
αηίπιοηιιε ίταη^αηπηΐ , ηκχίεδία τηίδειίεοΓα'ία ίαείί : εοη- 
δκίεπιηίεδ ηοη δοΐηηι αίΓοείΐαίειη δαρρίίεϋ , ηαο ρΐεείε- 
ιηηΓ : δεά 1 είίαιη ηυαίεδ δίηιιΐδ ηοδ, φΐί Ιιοε ίρδίιηι ρα- 
ΙίειηαΓ : οοη^ίάβΓαηίββ είίίΐιη , ηηδίη δΐί ίηεεΓίηηι ,ειιίηαηι 
ε^απιίΐαδ νεί ίιηηιεΓεηΙί δΐί ενεηίυι-α. 2 Νοδ ί§ίΙϋΓ ( ηί 
ηοδ ίΐεεεί , ιιίηυε ηεεεδδίΐίΐδ ίρδα ηοδ εο§ίί ,) Όεοδ ίηιρίο- 
τ&ιηιΐδ, ηαί ϋδα'ειη αηδ £ΐ ηοβΐδ δεοπιε ευΙυηΙοΓ , ςιιίφΐε 
Οτεεείδ οηιηίοιι* δυηί εοιηηιυηεδ, εί αο ίΐΐίδ ρείΐηιαδ , 
ηί νοοίδ ρεΓδηαάεαηί 1ΐ8?ε . ηιΐΰβ ίΐϊοί/ηιΐδ , ρΐΌ&Γεηίεδ 
)Πδμιπιηάαηι , ηηοά ραίΓεδ νεδίτί )ΐΐΓίΐπιηί , εη)ϋδ νοδ 
οοΐίνίδεί ηοη οροΗεί. Εί ραίπιηι νεδίΓΟΓηιη δεραΙεΓ^ 
δαρρϋείΐεΓ οΓαηιιΐδ , εί νίΐα ίΐείηηείοδ ίιηρΙοΓαηιηδ^ ηε 

! 
Ώ', ίί<»07ατα Ε. - κατανον>τ«ί Β, Ο, Ο, Ε, Ρ, Ο, Η; χατ#ιβ»»ΐ£ί ( ας 8. α, 
αϊ. τη. ) Ι.- α»αξ<• (β- Οίη. ) τυρτητοι ^^ ατα|(*ί <τ. Ι. —Ο. ήρ*Η τί (»ί οιη.) ίσ4< ΤΗϋΟΥϋΐυίδ ΗΙ8Τ. III. 5 9 . 6ο. 

:<ΒβΠ# ίη ΤΗεοΕίιιοΓυιη ροίεδίαίειη Γ6(1ί§αιηιΐΓ, ηενε ηοδ , φΐί 
Ρείορ. γ }^ δ αηιίείδδίηιί δαηιυδ, ίηίπήείδδίιηίδ ΐΓαάαιηαΓ. 3 ΙΠαιη- 

ηη. Ο. ' 

οίριφ. ψχ 6 (11 ε ιη ίη ηιεηιοι-ίαηι νοοίδ ΓεεΙί§ίηταδ, ςαο ρι•εεε1α- 
ν. Ό, ' Γίβδΐπια ίαείηοΓα. εαπι ραΐήουδ νεδίχίδ εάίάίππίδ , ηοδ , 
327. °ί π * ηιιηο > ηο ° ίρ 80 ^ 6 > * η δ^^νΐδδίπιο εαρίΐίδ ρεπεηΐο 
νβΓ5αιηιΐΓ. (^αοά αηίειη εί ηεεεδ33χίηηι , εί αεεΓοίδδίιηαηι 
εδί ηοηιίηίοαδ ίη ηα|υ8ηιο(1ί ΓοΓίαηα εοηδίίΐηΐίδ , άίοεικΗ 
ίίηειη ίαεει-ε , ηποεί εηπι ίρβο (Ιίεεηάί ηηβ νίίθΒ αυοςαε 
£ηίβη(ΐ8β ρεΓίεαΙηπι δίί ρΐΌχίιηιιηι , βηεηι οΐίεεηίΐί Γαείεη- 
Ιεδ, ίΐΐαά ]αηι άίείπιιΐδ , ηοδ ηοη άεόκΐίδδε ηι-οεηι Τηε- 
β&ηΐδ, (ηαιη ίαηιε, ΙαΓρίδδήηο ηεείδ §εηεΓε , ηεεαπ , αηαιη 
ηοε ίαεεΓε , ηιαίιιίδδεηιαδ , ) δεά νοοίδ , αά ο]αοδ νεδίχα 
θβηαίΐαίε ίτείί &εεεδδίηιιΐδ. 4 Εί δεηαηηι εδί, ηίδί νο» 
εχοΓαΓε ροδδίηιηδ , ηοδ α νοοίδ ηοε δαίΐεηι ίηιρείΓαΓε , η!: 
ίη εηηάεηι Ιοεηηι , ηηάε ρΐΌεεδδίιηυδ , ηοδ ΓεδΙίίααίίδ ; εί 
ρεηεηίαηι , ηαοίίευπιηαε δΟΓδ ίαΐεήΐ; , ηοδ ίρδοδ ε1ί§εΓβ 
δΐηαΐίδ. δίηιηΐ είίαιη νοοίδ ηιαηα'αιηυδ , βΐ νο8 0Γατηη8 , 
Γί&εεάδεηιοηϋ , ηε ηοδ , ααί Ρΐαίεεεηβεδ δηηιηδ , εΙ αηί 
ιηαχίηιαηι αηίηιί αΙαείΊίαΙεηι ρΓο εοηιπηιηί ΟτθΒεοπιήι 
ΒαΚιΙε οΐίπι άεηιοηδίΓανίηιηδ , εχ νεδίχίδ ηιαηίοηδ , εί εχ 
ν^δίΓα £(3 ε, ψιατη δβφιιιιΐί άβάίύοηβτη £β€ΐτηΊΐ8 9 ευηι 
βίηιυδ νεδίιί δαρρίίεεδ , Τηεοαηίδ, ψιί ηοοίδ δαηΐ ηοδΐεδ 
ίηίεηδίδδίηιί , ίΓαεΙαππίΓ : βϊ νο8 οταητηβ , υΐ ηοδίή δεΓ- 
γαίοΓεδ δίΐίδ , ηενε , ^αί εεεΙεΓΟδ Οτοεοοδ ίη ΙίοεΓίαΙεηχ 
νίηάίεαίίδ , ίίείειη ηοδ ίαηα'ίίηδ ρεΓ(3αίίδ. » 

Ο αρ. 6ο. Αΐηηε ΡΙαΙδεεηδεδ ο[αί<1εηι ηεεε (ϋχετυηί. 
Τηεοαηί νειτο , νεΓίΐί , ηε ΕαεεάθΒηιοηϋ , ϋίοπιιη νει•οίδ 
3(1(1αεΙί , αυλαία άβ 8ΐψρΙίοϋ ββνβήίαΐβ ΓεηιίΙΙεΓεηΙ; , ίρδί 
^αοφίε ίη ιηεάίηιη ρΓο^χεδδί, δε νεΓοα ίαεεΓε νείΐε εΐίχε- 
ηιηΐ, ο|ηο(1 ίΐΐίδ ^ηοα^ηε, ρΓοείεΓ βηαπι ορίηίοηεηι, ΙαοΙα 
ίηίδδεί ροΐεδΐαδ οΓαίίϋηε ρΓοΙίχίοΓ© τεδροηάεηάί αά ριχ>- 

Μκμηωτας ρ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ν&. ξ'. 10 5 

%ζ%μηωτας, μη ^ζνζσ^αι υπο Θη£αΊοις , μη£ζ τοΊς ζχ$Ίς•οις 
ώ'ιλτατοι ονΊζς παρα£ο#ηναι. ° ημζρας τζ αναμιμνησχ,ομζν 
ζκζ'ινης* η τα λαμπρότατα μζτ αυτών άραζαν] ζ ς, νυν ζν 
τη<Ρζ τα £ζινοτα\α ζιν^υνζυομζν πα^ζίν. Όπζο <Ρζ αναΓχ,αΐόν 
τζ χα\ χαλζπωτατον τοις ω£ζ ζγρυσι , λο^ου τζλζυταν , 
<Ριοτι %α) του βίου 6 κίνδυνος ζ^υς μζτ αυτού, παυο- 
μζνοι, λζγομζν η<?η > Ότι ου θη€αίοις παρζ$Όμζν την πά- 
λιν , ίζιλομζ&α γαξ αν <&ρο ^ζ τούτου , τω α'ισχίσΊω 
ολ&ρω, Χιμώ , τζλζυτη σαι) υμΊν £ζ πισίζυσαντζς πτροσ- 
ήλ^ομζν. 4 κ&\ δίκαιον , ζ) μη πζ'&ομζν , ζς τα αύτα 
χ,ατασΊήσαντας, τον ζυντυχοντα %'ιν^υνον ζασαι ημάς αυ- 
τούς ζλζσ&αι' ζπισκηπτομζν τζ αμα, μ,η » Πλαταιές ον- 
τζς , οι <&ροΒνμοτατοι πζρ) τους Ελληνας ^ζνομζνοι , 
θηξα'ιοις , τοΊς ημΊν ζχ$Ίσ1οις, ζ χ, των ΰ μζτ ζ ρ ων χζιρων , 
ίζ&) της ύμιτίρας π'ισ]ζως, ιχ,ζται οντζς, ω Ααχ,ζ^αιμό- 
νιοι , παρα^ο&ηναΐ γζνζσ$αι τζ σωτήρας ημών , χ<β\ μη, 
τους άλλους Ελληνας ζλζυ&ζροΰντας , ι^αας <Ριολζσαι.γ> 

Κζφ. ζ. Τοιαύτα μζν οι Πλαταιης ζίπον. οι £ζ Θχ- 
€α7οι , &ζΊσαν\ζς, προς τον λο^ον αυτών μη οι Κακζ^αι- 
μονιοι τ) ζν£ωσι , παρζλ&ονίζς ζψασαν >&} αυτό) βχλζσβαι 
ιιπζΊν , ζπζι^η Κ94 ζκζινοις, πάρα ^νωμην την αυτών, 

Ε. - νρΜΓοι* ιι ημίι Ο , Ρ. - *ρο?φ(^ο/χ(*οι Ό , Ο , Η, Ι. - τν; ζιζμιιοτχι Ι, - τβ- 
ραίοθ (>) α/, /λ.) ιλ( Β. — 3• ότ*ρ (ίι *. Λ α/, τη.) Η.-(λ£/ο ι α£» πιαπ*. 

θ/, τη.) ηί'η ϋ, Ι. -« (ι Οίη.) λο,αίθα Ο, Ρ. — 4• χατ<*ί-ιιτα»1ίί Β, Ο, Ο, 
Ε, Η, Ι; ΧΛτχζ-ητουΊκ (*γ 8. ίί) Ο. - (χνχι >^ ΐμχ; Ι. - ττ\αταιικ Ό , Ε , Ο , Ι. 
-οιΐΐί (α* 8. ίί, α/• 771. ) Ε. -(οί ΟΙΠ. ) τρβθυ,αοτατοι Ο, Η. -/*>» τνί (αλλ** 
*. ί. αΖ. τη.) Η. - '/ιητΒ-χι ί< β•. Ρ , Ο.- ί' οΜσ-χι Ό, Ι. 

ΟΙιαρ. Γ,Χ. ι. οί Πλατα/ίκ ϋ, Ε , Ρ, Ο , Ι. - «τροπλ&οχτίί £φ. Ο. - γτ•/*»>» 
( τί}» 8. 1. αΖ. τη. ) Β. - ( τ«ί οηι. ) «τροί Ο , Η. 

5 Ο ιοβ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. %'-. ξα'. ξ£'. 
μαχοοτζρος λόγος 1£ο§*\ τνις ττοος το ίρωταιμα άποχρΊ- 
σίως. 2 ως «Ρ ζζίλινσαν , ίλίγον τοια^ί. 

Κ*φ. ζα'. » ΤΟΤ2 μιν λογνς 4% αν ^τ^σοίμι^α δϊ- 
ττίϊν > « /ζα) αι;το) /3ρα^έα>ς το «ρωτίίθ-δΐ/ ατηκ,ρίνανίο } ^ 
^« «V) ί?μας τραττομινοι , χατηγο ρ'ιαν Ιττοιησαντο , ^ 
ττδρ) αυτών , β£& τ» ν ^τροχί/μίνά»*, ^α/ αμα «βΓβ γτιασ- 
μίνων > πολλών την άπολογιαν , ^ δ^τα/ί/ον, ^ν «Λ)* 
έ^ί / α4 ατ °• 2 ^ ^ δ ττζθ$ /η* ν τα άνΐίκΰηΐν &7 , των ΰΓδ 
Ιλεγχον 7τοιιισΑσ$αΐ' /να ^τδ ιϊ Υΐμζτζρα αυτχς κακία ω- 

<ρδλίϊ, ^/«Τδ ϋ ΤΟϋΤώ)1> βΓοξα, ΤΟ ίΡ «λ»θβ$ 7Γδρ/ άμφΟΤίρωψ 

άκουοΆνΙες, κριννιτι. νιμίϊς <Ρζ αύτοΊς διάφοροι ίγινόμ^α 
τοητοωτον , ότ; , ημών κ/ισανΊων Πλατα/αν υςπρον ΤΥΐς 
άλλης ΒοιωΊΊας , ^α/ άλλα ;^ωρ/α μίΤ Αυτής ■> ά ξ^μμ/χ- 
1ους αΆρωττους ϊζζλασανίίς \σχομζν 3 άτι γ\ζίουν ούτοι , 
άισ'ΖίΓδρ ΐταχβιι τοττςωτον , «^«/κορβι^σθαι ιίφ' Υίμων 3 \%ω 
£ί των άλλων Βοιωτών 7ταραζαΊνον]ξς τα πάτρια, , Ιτηι^Υ[ 
7Γγοσιιναγ%αζον/ ο, προσίχωρησαν ττρος Ά&νναίβς, ^α/ ^δτ' 
αιίτωΐ' πολλά Υΐμας ΙβλαΎτΊον , αι/θ-' ών ^ ανΊί<ατασ%ον. 
Κδφ. ξ£. » Έττβί/ίί /δ ^ ο βαρζαρος ϊΐλ&ίν ίττι %ν 
Έλλα^α 3 φασ) , /ιαοϊό/ Βο^τωι» « Μί?ΰΓ/σ-αί, ^ρ!) τατω 
μαλισία αυτοί τι ά^αλλονίαι , ^α/ «^^ λοκΡοροΰσιν. 
Υΐμίϊς <Ρζ Μ*?^7σα/ /4δΡ αυτούς »' φαμίν 3 £ιοτι ού£ ? Άθ#- 
ν.α/ους* τη μινίοι αυτνί \&ια 3 ΰστερ-ον, Ά&ννα'ιων \ον\ων 

Οιαρ. ΠΧΙ. Ι. λ&γνί ο (ο ΟΙΠ. ) χ αν Ο. - γηο-μινον Ο, Ρ ; «τ/λ ( »• 8; 1. «1 
ΤΟ]Α{*β) μίνα» Ε. - ( ϊ^ν ΟΠ1.) «ττολογ<αν Ό. — 2. μητ' ίίμιτι^α. Ε. - χ. »φελ£< Ο. 
- /θ.»7τ' ί τντ«» ί. ϋ, Ε. - αχνο-ανταί ( £ 8. ώί , α/, //ι. ) Ο. — 3» ί/<*Είϊ ίί «οτοί 
Β , Ε. - { γ. ( τ* οιη .) ττρβτον Β , Ο. - ίχο/*£» ( σ- 8; £χ. ) Ο. 

01ΐ3.ρ. Ι^ΧΙΙ, Ι, (κ«/ ΟΠΟ. ) ρ βΛξζοίροί Ι. - V μ/ι^ινχΐ. ϋ'ϊοϊ ]ΐ189_1ΐ'& μι» ΤΗϋΟΥΌΙϋΙδ ΗΙ3Τ. III. 6ο. 6 1 62. ιο 7 

ροδίίαιη ηηίβδίίοηεπι. 3 Οιιιη αυΐεπι Σ*αοβάαβτηοηϋ βο$ Β6ΐ1> 
νβΓύα /αοβΓβ )υδδίδδεηΙ; , ηαηε ΟΓΑΐίοηεπι Η&οαεπιηί;. Ρε1ο Ρ• 

Οαρ. 6ι. » ΝυΝΟ,ϋΑΜ ά νοοίδ ροδίαΐαδδειηιΐδ, αϊ ηοοίδ 01 }™ρ 
α*ίεεη(:1ί ροΐεδΐαΐεηι ίαεεΓβΙίδ , δί εί ίρδί ΡΙαί&βηββδ ΟΓε- ν. 'α " 
νϊίεΓ αα! ίηίεΐΎθ§αία Γεδροηαϋδδεηΐ ; ηεε ίη ηοδ εοηνεΓδί , £*[ 
εηιηίηα ηοϊοίδ οο^εείδδεηί ; ηεε εχίΓα ρΓοροδίΙαπι , ρτΕε- 
είρηε νεΓο οηπι ηε ηο πΐΐο φΐίοΐεηι ίαεηηί «ιεεϋδαίί , 
ΟΓαίίοηε ρΓοϋχει δε ίρδΟδ εχεαδαδδεηΐ ; ηεε ρίαιϊοαδ Ιαα- 
βαδδεηΐ τεδ α δε §εδίαδ, ^ααδηαΐΐαδ νίΙϋρεΓανίϊ. α Νυηε 
ΐ£ΐΙαΓ ορΟΓίεΙ ηοδ , ραιΊίιη αακίεηι , αά οηιηίηα ηοοίδ 
οο]εεΙα τεβροικΙεΓε ; ραιΊίιη νείΌ , 1»πάαΙίοηειη ΓείιιΙ&Γε ; 
ό.1 ηε^αε ηοβίΓα ίιηρίΌοίΙαδ , ηεα^ηε ίρδΟΓυιη §1οΓΐα ίρδίδ 
ρΓΟδίΙ : βεά , αικϋΐα α 1 ε υΐτίδαπε νειίί&Ιε , )ΐκϋεΐιΐϊη £α- 
είαΐίδ. 3 Νοδ εηίιη ρηηιιιηι ίρδίδ ίηίηιίεί ίΆείί δπηιυδ, 
ψι'ΐΆ , ευιη ΡΙαΙβεαηι οηιηίυιη υΓοίαηι , «^ιλθεϊ δυηί; ίη 
ΒοεοΙΪΗ, ροδίχειηαιη εοηα'ίο'ίδδεΗΐυδ , εϊ ειΐίαβ υι•οεδ ευηι 
εα , α^υ^δ εχρυΐδα Ηοηιίηαηι εοΐΐανίε Ιεηαίηιυδ , ίδΐ,ί ( αί 
ρΓίπηιιη ΓαεΓαί εοηδίίίαίαιη ) ίηιρεηο ηοβίΓο ραΓεΓε ηο- 
ΙεοαηΙ , εΙ εηπι δοΐί ρι-φίεΓ εβείειοδ Βεεοίοδ ραίπα ίηδίί- 
ΙυΙα νίοΙαΓεηΙ, ροδίο}αίΐιη Ίι<χο οΒ^βτναΓβ εο^ί εοερεΓαηΙ, 
α ηοοίδ &ά Αΐηεηίεηδεδ α'είεεεΓαηί, εΐ ίΐΐίδ α^αηοίΐ ηιιιΐία 
άΈιπιηΣί ηοοίδ (Ιεα'εηιηί , ρι:ο αηίοαδ εΐ ίρδί νίείδδίιη ιηυΐΐα 
α ηοοίδ αεεερεπιηί. 

Οαρ. 62. » ΡοδΙαααιη νείΌ οαι-οαηΐδ ίη Οτεβείαπι νεηίΐ, 
εαιιηΐ , δε δοΐοδ εχ οπιηίουδ ΒοεοΙίδ επηι Με(Π3 ηοη βεη- 
δίδβε -, αΐηιιε ηοε ροίίδδίιηιιηι ηοηιίηε ουηι ίρδί §1οήαη- 
ΙαΓ, Ιαιη είίίΐηι ηοοίδ εοηνίεί&ηίαι•. Νοδ νεΓο ίαΙεηιαΓ 
αακίεηι , ίΐΐοδ ειιπι ΜεάΙίδ ηοη δεηδίδδε , ααία ηεε ΑΛε- 
ηίεηδεβ : νεηιπι εαπι ροδίεα Αΐηεηίεηδεδ εαύεπι Γαίίοηβ 

«υτνί, Ιΐίειιηε 5«ρρ1. αϊ. τη. υ* ό/»«οτ£λίϋτο» α οαιίδβ οβίίβ Ιασαηε. Σιβι 
ό/λο<οτ. οααδεηΐ βοανβηΐ (1β ραΓαΙδ ϋοάά€α&. II οδί $ί αίδό ά'οη αρΡΓοο- 

Ο 2 ιο8 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ3Τ. III. 6 2 . 63. 

Ββΐι. αοΙνβΓδίΐδ Ογθ60Ο8 ΐΓβηί: , οοηΐΓ» , εοδ δοΐοδ βχ οηιηίοηδ 
ΓηίΤ ΒοεοΙίδ αΒ ΑΐηεηίεηδίΒιΐδ δίείίδδε άίοΐτητίΒ. α Αίερε εοη- 
οκηιρ. 8 ί$ βτα \ &ί \ η ^ υο Γείρηοΐίεεε §θηβΓβ υΐΓΪε[ΐΐ6 νεΓδαηΙεδ ηοο 
ν. α ΓεεεϊΊηΙ. Νβπι ηοβίΓίκ^οΜειη είνίΐαδ ίηηε Ιεηιροήδ ηε- 
5 27 . «Ι 116 Ιββίίίπιο ραυεοπηη εΐοηήηαΐα , ηεηυε ρορηίαή δίαίη 
^αοεπιαοαΙηΓ : βεά ( ηαοά 1ε§ίΙ>ηδ εΐ ιηοάβδΐί» πιαχίπιβ 
εοηίΓαΐΊΐιιη εβί , εΐ φΐοά αά ί^Γαηηί^ετη ρΐΌχίιηε αεεβ- 
ιΐίΐ ) ρααεοηιιη νίΓοπιπι ροΐεηΐία ΓείρηΜίεβε §αοεΓηα- 
εηία ΙεηεΒαΙ. 3 Ηί αιιίειη, ψι'ιη, δρεΓανεΓαηΙ ίϊοΓε , υίδυαδ 
ορεδ 1οη§ε βηηίπδ ίίιηάέΐΐαδ ΓεΙίηεΓεηΙ , δί ΜεεΙί νίείδ- 
δεηΐ , νί ρΐεοεηι εοεΓεεηίεδ , ίρβοδ αεείίοδ ίιι υ,Λβτη ίη- 
ΐΓο^αχβΓαιιΙ. Εί ιιηίνεΓδα οίνίΐαβ, φΐεε δΐιί )ηπδ ηοη 
εΓαΙ , ηοε £εείί $ ιίεε (ΙεεεΙ εί εχρΓΟΟΕίΓε εα , ηυεβ ηοη 
δα1νίδ1ε§ίοαδρεεεανή\ 4 Αϊ ροδίφίαιη εί Μεάαδ άίδεεδδίί, 
εί 1ε§εδ τεεερίί , οοηδίάβΓβχρ ορΟΓίεΙ, ευηι ρόδιε* Αίηε- 
ηίεηβεδ αάνεΓδίΐδ (χΓεεεοδ νεηίδδεηΐ ? εί εηηι ΐ'εΐί^η&ηι 
Οι-εεείαπι , Ιιιηι εΐίαηι ηοδίχαιη Γε§ίοηειη ΐη δααηι ροίεδ- 
Ιαίεηα τε(1ί§εΓε εοηαΓεηίαΓ , εί ρΓορίεΓ ίηΐεδίίηαδ (ϋδοοΓ- 
(παδ οοηαηι ε}ηδ ραιίεηι }αηι οεεαραδδεηί , ηηηφίΐοΐ ρυ§ηα 
&(1 ΟοΓοηεαηι εοηιηιίδδα, ίρδϊδφΐε δαρει-αΐίδ, ΒοεοΙίαηι 
ίη ΗοεΓίαΙεηι νίηάίεανεπηιηδ , εί ηαηε ΗΐαειΐΙεΓ βτεε- 
οίαηι εαιη εΕείειίδ ΗοεΓεηιιΐδ , ΙαηΙηηι ε^υίίαίιιηι , ίαη- 
ΙηηΊ^αε Γει-ητη οεΐΐίεπχηηι αρραιαίαιη ρΓδεοεηΙεβ, ηααη- 
Ιαηιηαΐΐί αΐίί άε δοείίδ. Αίε[ΐιε ηεεο «^αία'εηι τεδροηάεηηΐδ 
&ά ει-ΐιηεη οο)εε1ηηι, εροά εαπί'Με&β δεηδειίηιιΐδ. 
. Οαρ. 63. » (^αοά 1 αηΐεηι νοδϊηα)θΓεηι ίη)ιιιϊαιη<3τ8βεί9Β 
£εεει\ίΙίδ , εί ηαοΐιοεί δαρρίίείο εΙί§ηίοΓεδ δίΐίδ , α!ειηοη- 
δίΓαΓε εοηαοίηηΐΓ. 2 δοείεΐαίεηι ( ηΐ αίΐίδ ) εαηι Αΐηεηίεη- 

νοίΓ Ια εααδβ, φΐε ηοα8 ηβ1'ίη6ΰε[ΐιβΓοη8 ρΐαβ. - αυτοί (τ« οηι.) Ε. -τ») μα> τη 
αντ*ι Ιί. Ό. - «γ. ιοντ«» Α&^γ. Ε, Ρ, Ο, Η , Ι. - ^οννί (α*- ΐΓΟδ-Ηειι όοπΐ) Ο. 
<—• 2. ο•κι4 α β"&Λ< Η. - ημιι {μα ΟΙΧΧ. ) γαρ Έ, Ο. • ό*«ρ 5"ί ίίΊν Η. — 3 % Χ Ρ*' ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. ξ€ . ξ>'. ιο 9 

«V) τους 'Έλληνας , μόνους αύ Βοιωτών ΆτΙ ιχ,Ίσαι. 2 καί- 
τοι σκί^ασ^ί , Ιν ο'ιω ιι^ίΐ ικατιροι ημών τούτο ιττρα- 
ξαν. ΥΐμΊν μ\ν γάο η^ πολις τοτί ίτυγχανα ουτβ κ&τ 
ολιγαρχίαν \σονομον πολιτίυουσα, οντί ζαΤα (Ρημοκρα- 
τ/αν. οττιο <Ρί Ισ\ι νομοις μίν ^α/ τω σωφρονζσίατω Ιναν- 
Ίιωτατον , ιγγυΐατω βΓ« τυράννα, £υναςϊ'ια ολίγων άντρων 
ϊΐχζ τα πράγματα, Κ!*4 ούτοι, Μας £υναμ%ις ίλπίσαν- 
Τίς ϊτι μάλλον σχησιιν , «ϊ τα του Μη^ου κραΐήσίΐί , 
κατίχοντίς )σχυϊ το πλήθος, Ιττηγαγοντο αυτόν ^ί Η 
ζυμπασα πολις ουκ αυτοκράτωρ ούσα εαυτής τ«τ' \ττρα- 
ζίν , «/' άζιον.αυτη ονίΐ^'ισαι, ών μη μιτα νομών 'ημαρ- 
τζν. 4 Ιπιιδη γουν ο Τί Μη<£ος άπηλΰε , ^α) τους νομας 
ϊλα€( , σκί^ασ^αι χρη , Αθηναίων ύστερον Ιττιονίων , την 
Τί αλλην ίλλά<Ρα ^α/ την ημίίεραν χωράν πειρωμενων 
ύφ αυτοΊς 7Γ0ΐίϊσ§αι, ^α/ κατά ς-ασιν η<?η εχονίων αυτής 
τα πολλά , ε), μαχόμενοι εν Κορώνεια, ^α/ νικήσαντες 
αυτούς , ηλευ^ερωσαμεν την ΒοιωΙιαν , ^α/ τους άλλους νυν 
προ&υμως ζυνελευ&εροΰμεν , Ί<®•<ΖΒ-ους τε παρέχοντες , ^α/ 
τταρασκβι^ϊΐ' 5 έστιν οι?κ άλλοι των ζυμμαχων. και τα //«ν 
ες τον Μη^ισμον τοσαυτα άπολογουμεΰα. 

Κεφ. ζγ'. » Ώς βΓδ ύμείς μάλλον τί η<Ρι*ηχαΤί τους 
Έλληνας, φ) αζιωτεροί εσΊε πάσης ζημίας, πειρασομεδα 
αποφα'ινειν. 2 Ιγενεσ^ε , επ) τη ημέτερα ϊ } ιμωρία, ως φαΤε, 

7ΐΙ<τίΐϋ> € , Ρ, Ο, Η. - ιτχυιι το ». Ό , Ι. — 4• «Φ «ντ^ί (ο/ί 8. *ί , α/. /Λ. ) 

Ό. — 5• ^Γίρο» ({/^ΐτβ» τα^β, εΐ β. 1. αΛ τη. ) £»ιοιτ•» Η. - ύφ* αυτηι ( ο/ί 
3• >»γ, α/. »ζ.)θ; όφ' αοτ)?ί (ηΐαϊ§. αϊ. τη.) ύφ' αυτού Ι. - τηι βιντιον Η. - 
*ρ. (ξυι &. 1. οη 1'011§ε) ίξι\ιυ%ιρνμίτ Ε. - «χ αλλ^κ τ»»• ξ Ε. 

(ϋΐιαρ. ΓιΧΙΙΙ, ι, ^ίίκ^β-ατί ϋ ; Ι. — 2. χκ «» ίχρ»ι» Ι» • ύιαρχο» « ^</ Ο 110 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Γ. ξ>'. ξβ. 

Ά&ηναιων ξυμμαχοι )&) ττοΧίτ&ΐ' - ομκουν χρην τα προς 
χμας μόνον υμάς υπα,γεσ^αι αυτούς 3 κ*ή Ρ& ξυνεττιεναι 
μετ αυτών άλλοις , υπάρχον τε υμ!ν 3 ιί τι ι&) άκοντες 
προση^εσ^ε υπ Ά&ηναίων 3 τηςτων Αακε^αιμονίων τόίνΑϊ 
ί]^η ε®τ\ τω Μη^ω ξυμμαχιας ^ε^ενημενης 3 ην αυτό) μ&- 
λισ]<& προ£#,λλεσ$ί' ικανή ^ε ην ημάς τε ύμω\ αποτρεπειν, 
%μ) 3 το μεγισίον^ ά£εως παρίχζιν βνλευεσΰαι. 3 αλλ' 
εκόνίες $*/ « βιαζομενοι ετι 3 είλεσ^ε μάλλον τα. των 
Αθηναίων* 4 ΐφ) λίγζτί 3 ως αϊσχρον- νιν πξο^ουναι τους 
εύερ^ετας' πολύ £ε γε αίσχιον ^α/ ά^ικωτερον , τους 
πανΙας'Ελληνας κα,τα^τρο^ουναι, οΐςζυνωμοσα]ε 3 η Άθί/- 
ναιους μονούς- τους μεν 3 - κατ άβουλου μεν ου ς την Ελλάδα, 
τους- £ί 3 ελευ$$ροΰν)ας. *(&) ουκ Ισην αυτοΊς την χάριν 
άν\απε$Ότε 3 ού£ε αισχύνης άπηλλαγμενην. ύμεΊς μεν^άα 
αδικούμενοι αυτούς , ως φάτε , επη^γεσ^ε , τοΊς «Γδ ά<Ρι- 
κουσιν άλλους ζυνεργο) κατίσίητε. καίτοι τάς όμοιας 
χαριτας μη άντι£ι£οναι αισχρον μάλλον , η τας μετά, 
δικαιοσύνης μεν οφειλη&εισας 3 ες ά&ικ'ιαν <Ρε άπο^ι- 
&ομενας. 

Κεφ. <ζ<Ρ, )> Δηλον τε εποιησ&τε , ού^ε τότε των Έλ- 
ληνων ένεκα μονοί « Μη£Ίσαν}ες 3 αλλ' Ότι ου£' Αθηναίοι, 
υμείς <Ρε 3 τ οΊς μεν ταύτα βαλομενοι ποιεΊν , τοΊς <Ρε τα- 
νανΊΊα, 3 %φ\ νυν ά,ζιομτε 3 άφ' ων ίΓϊ' έτερους £γεν4τ3% αγα- 

υπ. γ« ύμ& Ι. - τ«ν τ£ (ΐϊ1&Γ£. α/* ΤΤΐ. ταν ίε ) ηδη ιίιι τ. Ι» - *ρο€. μρ,λι^α € , 
Ρ. - ίιμχί τ« ατοτ. υμ<οι ^. - τταρ. /3νλ£β•&*ί Ε. — 3• £?λ££τθ («< ρΐΐϊδ ϊ ραΓ 
ΟΟΓΤ. ) Η. - μάλλον τί Αθηναίων (επαι 8. 1. ) χλι Ό', μ. τ Α9•*?ν. και Ε ; μ. τα 
(των ονα.) Αθ>?ν. Ρ, Ο, Η; μ. η ΑΖήΐΛίαι Ι. — 4• *<>λ» ^£ (?« οιη• ) Ε- - 
:'.αταί«λο/*£ΐ•«ί ϋ, — ^• «'"•χί»>?ί ΛΤ>?λ (λ ΟΧΪΙ. ) Λ'/μνηι> Ο. —- 6. μη α,ντα*»- ΤΗυ0ΥΓΙΟΙ5 ΗΙΒΤ. ΙΠ.63.64. ιιι 
δίούδ ίηϋδΐϊδ, εΙ οίνίίαίε ;ώ ϋΐίδ άοηίΐίί £ΊιΪ5ΐΪ5 , υί ηοδ ΒεΙ1 
πΙοίδΟθΓθΐηίηί. ΟροΓίεΒαί ί^ΐΐηΓ νο5 αάνετδΐΐδ ηοδ ίίΐηίυηι ^ ,0 ξ• 
<3υο6Γ6 ΐρ5θ5 Αίΐιβηίβηδββ , ηεηαε ιιηα εαιη ίρβίδ αΐίοδ οίτιηρ. 
Οτ€βοο8 ΐην&α'εΓε ; ρΓ9ΡδθΓίίπι , εηπι ( δϊ ί^αο ίηνίίί ίΐά αϋοδ ν.'ε. ' 
3ΐιΙ)ΐ§6ΐκίοδ αο ΑΐηεηίεηδίΒϋδ άηεεο&ιηίηί ) ηοιτηηι \Λ.- ^ίΓ' 
εβ(ΐ£ειηοηϊοΐΊΐπι δοείεΐίΐδ εοηίΓα ΜεαΊιηι οοηίταο*», νοοίδ 
βδδβί ρπεδίο , φίαιη νοδ ϊρδΐ ΙαηίορεΓε )αοίίΐΐίδ : ηαιη ει 
νίπι ηοδίπιπι 3. νοοίδ αιαετε , εί ( ςυοΛ ιηαχίηηυιη εδί ) 
$ί'ηβ πιεία α'εΙίοεΓΕίηϋ'ί ίαεηΐίαίειη νοοίδ ρΓίεοειε ροίαίδ- 
δθΐ. 5 8εά ρι-οΓεείο νοίεηίεδ , ηοη Ηΐιίεηι εοαείί Αΐηεηίεη- 
δίαιη ραιίθδ δεηαί ηΐϊΐΐαίδΐίδ. * ΕΙ Ιαηιεη ίΐίεΐίίίΐίίδ , Ιιιερε 
£ιιΪ5δβ , οεηε α"ε νοοίδ ηιεΓίΐοδ ρΓΟίΙβΓβ. Ιιπο νεεο 1οη§β 
ίπιρίιΐδ εΐ ϊηίο|υΐιΐδ εΓ&ΐ, ηηίνεΐ'δοδ Οπεεοκ , ειιπι (μιίοιίδ 
)αΓε)ϋΓαηάο αοΊιίοίΐο δοείεΐαίειη ίεοεπιΐίδ , ηαίΐηι δοΐοδ 
Αΐΐιεηίεηδεδ ριχχΙβΓε : Ηοδ ηηίαΐεηι , ςαία Οείεείαηι ίη 
δεΓνΐΙαΙεηι Γε€ΐί§εοίΐηΙ ^ ίΐΐοδ νειτο , ηιιίίΐ ε&ηι ίη ϋοεεία- 
Ιεπι νίικίίε&οίΐηΐ. 5 Νεε ρίίΓειη, ηεο (Ιε^εεοπδ εχρεείειη 
ξΓαΙίαιη ίρδίδ ιεΐϋΐΐδίϊδ. Λ Γ οδ εηίιη ( αϊ α'ίείΐίδ ) εοδ &δεί- 
λ ϊ^ΐίδ, ηιιοίΐ ίη)αηαηι ραΙεΓεηιίηί ; δεα 1 ίίδα'ειη ίη ίη)ΐιπ£ΐ 
αΐϋδ ίίΐείεηάα νοδ δοείοδ ρι^δΐίΐίδΐίδ. 6 Αίαίιί Ιαιρηίδ εδί, 
ηοη ιεΓειτε δίηιίΐεηι §πιίίίΐηι, ηαπηι ιείειτε εαιη, φΐίε 
)ΛΐδΙε αηκίειη (Ιεο^ΙαΓ, δεά Ιαιηεη ίημίδΐε γθΓθγΙπγ. 

Οαρ. 6^ι. » Ει Ηοο τηοάο άεείαπίδίίδ , νοδ ηε ίηηο 
φΐκίειη δοΐοδ εχ Βσεούζ , ΟπεεοΓυπι ε»ηδα η Μεα'ίδ ηοη 
δίθίίδδβ : δεα" , ηαία ηε Αΐηεηίεηδεβ ηαίϋεηι άδ ϊ11ί$ δίβ- 
ί€Γαηί : ΛΟδ υεγο, ηαία εεΐίίειη , (}ΐΐίε ίΐΐί γ ίήεοΓε νοίεοα- 
ίίδ , ίδΐίδ νείΌ οοηΐΓ3τία , αϊ ίη ΑΐΗβΊύβτι&ίιηη βταΐ'ιατη 
€θ& ορ\ηι§ηάΓβΙ'ι& , ηαηε Ιϋΐηεη ροδίιιίαΐίδ , υΐ εα νοηίδ 
ρτοδίιιΐ, ^α* ίϋίοΓυηι εαιίδα ΓοΓίίΙβΓ ε^ίδΐίδ. 2 δειΐ ηοε 

4<ί•»αι «κ αι*γ_[θΐ Ό. 

ΟΙιαρ. ί,ΧΙΥ. ι. Α3-. ^<; ί« Ο , Η. - αξ. χα^' {* $ΐ Ίη^ι Ό. - ιγιη^Β- 
ζ α» θ}ΐαη§6 ιιι { ) Η. — 2. Αέναοι! ιίλ, Η. - χα/ ρ* «τρφίρ£τ£ δΐ& Ο. - ξρ». ιΐ2 ΤΗΙΤ0ΥϋΙϋΙ5 ΗΙ3Τ. ΙΙΓ. 64.65. 
Βε11 ηεηααφίαίη 6δί 9Β0[ααηι, 3ε(1 α^αεηιαοΙηιοαΊιιη Αΐηεηίεη- 
^ί. 868 € 1 6 §ίδΙΪ5 , δίο θΐί&πι ιιηα οππι ίΠίδ οβΓίαίθ. Νβ^ιιβ βο- 
οι^χηρ. ο1 6 ι^ 8 Ιιιηο ίαοΐεβ )αβ ρΓοίβΓίβ , ιιί οαρΐίίδ ρβιίοαίο νοδ 
ν. ο.* ηοο ηοιηίηβ ηαηο 1ίΙ)6Γαη(1ο5 β856 (ΙθΐηοηβίΓθΙΪΒ. 3 Ε&ηι 
^27.* βηίιη ίΐ686ΓπίδΙί5 , ε^αδφίο^ιΐΓβ νίοΐαίο, οηιη ,/Ε§ίηείαδ , 
ίιιτη είίαιη ηοηηηΐΐοδ αΐίοδ εχ ίΐΐίδ , ηαΐουδοαιη ίοεάαδ 
αο δοοίεΐαίειη ίηίεΓροδΐΙο )\ιτβ]\ΐΐΆ.ηάο £εοεΓ3.1ίδ, υηα οηιη 
Αΐηεηίεηδίοιίδ, ηαίο-υδ νεβίχαιη ορεΓαιη η3.ναδίίδ, ίηδθΓ- 
νίΐαίειη ροίίιΐδ Γβάε^ίδΐίβ, οριαιη ίηιρεαϋνίδΐίδ , ηβ ίη 
δβΓνϋιιίβπι α& ίΙΙίβ Γβάϊ§βΓβηΙιΐΓ : ϊάψιβ ηοη ίηνίΐί, 
<ηιίρρε ε[υί 1ε§εδ δαίναδ ηαοεΓεΙίδ, ηιιαδ αα!ηηο ηαδβϋδ, 
ιιεςμιε ( δίοαίί ηοδ ) 9.1) ηΐΐο οοαοΐί. 4 Νονίδδίπιαιη εΐίαιη 
αάηοιίαΐίοηεηι , φΐα ( αηΐεηιιαιη οίτοηιην&ΙΙ&Γειηίηί ) α<1 
ραοεηι ίηνίίαοαιηίηί , εί , υΐ ηεαίιίδ ορβιη Γειτείίδ , 8.(1- 
ιηοηεοαηήηί , αάηήΙΙβΓε ηοΐαίδίίδ. (^αοδ ί§ίΙιΐΓ οιηηεδ 
Ογ830ι οάϋδ ρΓθδ6ς[ααηίαΓ }ΐΐδΙίηδ, ς[ααιη νοδ, ορή ηο- 
ηβδίο φΐοάΆΐη ρΐΌΐήΙαΙίδ αο ίοΓίίΐαάίηίδ ρΓθείεχίιι ίΐΐοδ 
ίαηοΐίΐαδ ενβιΙεΓε δίαάιηδίίδ ? 5 Έΐ ρΓ9Βθ1ατα ίΐΐα. ΓαείηοΓα, 
όριζε ηαοηάαιη α νοΙ)ίδ ίοτϊϊϊβτ εοϋΐα §1οήαππηί , αά νο3 
ηοη ρειΊίηεΓε, ηαηο αΙεηιοηδίΓαδΙίδ. Εα νείΌ, ο[οε6 νεδίπιπι 
ίη§6ΐιίαηι δεηιρβΓ εχρείεοαί , )αηι αρεΓίίδδίηιβ ραίείαοΐα 
ΓθάατςαιιηΙαΓ. Αΐηεηίεηβεδ εηΐηι ίηί(πιηιη ίΙεΓ ίη§Γ6δδθδ 
δε^αηΐί 6δ1ίδ. (2αοι1 ΐ§ίίιΐΓ αίΐίηεΐ αο! ηοδίηαηι ίηνίΐαηι 
Μεάϊδίηυιη , εΐ νεδίπιιη νοίαηίαπηιη ΑΐΙίοΐδίηαιη , ηοο 
ηιοάο νοοίδ Γβδροηάοπιηδ. 

Ο αρ. 65. » (^αοιΐ υοιό δρεοΐαί αα! ίη)αΓΪαηι , ηαίΐηι 
νοοίδ ηονίδδϊηιο ίαεΐαιη άίοίΐίδ ( ηοδ εηίηι δΐαηΐί&υδ ααΐ- 
ηηο ίοεάει-ίουδ , εΐ ρπηιο ηιεηδίδ άίβ , ψιο δοΐεηηία. δαοια 
οεΙεοΓαβαΙίδ , ΐη νβδίΓαηι ηΛεηι ηεΓαπβ νεηίδδβ α'ίοίΐίδ ) 
ηβ ηαο ο^ηίοΐεηχ ίη τβ ηοδ §Γανίαδ ρεοοαδδβ άηοίηιυδ, 
ο^ιιαπι νοδ. 2 «δι ©ηίπι ηοδ ίρδί , &ά νεδίΓ&ηι υΛβηι ρΓο- ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Τ.ξ^.ξί. Χ1 5 

$ο) 5 αττο τούτων ώφιλίϊσ&αι. αλλ' ουκ ιικος' ωστε-ιο £\ 
ΆΰηναΊχς έ/λδσθδ, τχτοις ζυναγωνίζισ&ι. >&] μη προφίοιΊε 
την τοτι ^ινομινην ίζυνωμοσιαν, ως χρη απ αυτής νυν 
σωζισ&αι. ° άπιλιίπζτι γαξ αυτήν 3 %α) παραζάνΊζς 3 ζυ^~ 
κατι^χλχσ^ι μάλλον Αϊγινιιτας, ^α/ αλλάς τινάς των 
ζυνομοσανίων 3 η &ιικωλυ%τν ^«/ ταύτα , ούτι ακον\ις 3 
ίχονίίς τι τχς νομνς, χσπίξ μιχρι τχ £ίυρο 3 ^ κείνος 
ύμας βιασαμινχ 3 ωσπτζξ ημάς. την τιλιυτα'ιαν Τ6, πριν 
πιριτίίχιζισ^αι 3 προκληνιν Ις ησυχιαν υμών 3 ωςι μη£ι- 
τίροιςάμΰνιιν 3 ουκ ι^ιχισ^ί. τινις αν ουν υμών (Ριχαιότιροψ 
πασι τοΊς 'Έλλησι μισοΊνΙο 3 οίτινις ιπ) τω ικύνων κακοί 
αν^ραγαΜαν πρου$ίο~$ι 3 ΐ(ομ α μιν ποτι χρησίοΐ ιγι- 
νισ^ι 3 ως φατί , χ προσηκον]α νυν ιπαίΊιζατί' α «Γβ η 
φύσις αιιι ιβουλιτο , ιξηλιγχβη Ις το άλη^ίς. μιτα γαο 
Ά&ηναίων α£ικον ο£ον ιονίων ίχωρησατι. τα μίν χν ίς 
τον ημιτιρον τι ακουσιον ΜίκΡισμον 3 ^ τον υμιτιρον 
ικχσιον Άτίικισμον τοιαύτα άποφαινομιν. 

Κεφ. ζί. ϊ) Ά £ι τιλιυταΊα φατι ά£ικη&ηναι (πα- 
ρανόμως ^αζ ίλ§ύν ημάς Ιν σπον^αΊς ^ ιιρομην'ιαις 
ιπ) τνν υμιτιραν πολιν ) χ νομιζομεν χ£ ? Ιν τχτοις υμών 
μάλλον αμαρτανίΐν. 2 ιι μίν γας ημιΊς αυτό) προς τι 

μοτίΛ* Ό. — 3• ατιλ<»{τ* γαρ ϋ, Ε, Η , Ι. - ξογχαταίνλνα&ί Ό. - &ίγι*ιτ&ς 
ϋ, Ε. - αχοιτίί , σχο»τα Ο. — 4• ^υχιατ ή/ί«η ϋ , Ε, Ο , Η , Ι. Ό'ίοί ]θ5φΐ'α 
ί/χα(οτ£ρο» Ιαο. βυρρ. α/, τη. Ι. - τ/»ΐί αχ («» 5. 1. α/, τπ.) £α*τ Η ; τ. ατ (ν» 
ΟΠ14 ) Ο. - ίιχα/ο-προι Ε. — 5• ^ φ"5"<ί αί< Ό, Ε. - ί%η\ί•/βη Ρ ; ιξηλί ( 7 5. 1. } 
χ&ί Ο. - κ το ί,α. (τ£ ΟΠ1.) Ο.- (χα< τοτ ύ,α, ίχ. ατ1. ΟΠ1.) τοιαύτα Ο. 

ΟΙίαρ. ΣίΧν. Ι. τ»» ίί (βΐ ρίΓ ΟΟΙΤ. ύ) μιηρΑΐ Ο. - μΛ\\ο» υμ»ι Ο. - 
«,ααρτίΐ» Ό, Ε, Η, Ι. — 1. «τροί τ£ τ)»/ ό/Αίτίρατ ι. ϋ , Ε; χ. τ£ τ. ^α£Τ£ραι 
?. Ι. - ί£>ι οογπ§ο , ( 61 5. 1. ί^ίί ροιίΓ ιπΐοοχ ίικϋ^ιιεΓ Ια οοΓΓβοΐίοη ) Μμ%β 

5 Ρ ιι4 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. ξ*1 ζ<~ 

την πολιν ίλ$ονΊζς Ιμαγρμ&α, κίΜ τ ^ ν 7^ ν *£ψμ*ν ως 
πολέμιοι, ά^Ίκαμίν ύ <Ρ& άν<Ρ%ίς υμών οι πλωτοί %£ 
χρημασι κα) γίνίΐ, βαλομίνοι της μίν Ιζω ζυμμαχ'ιας 
υμάς παυσαι , Ις £1 τα κοινά των πανί ων Βοιωτών πά- 
τρια, κατ αστησαι, ίπεκαλίσαντο Ικοντις, τι ά£ικαμ<ίν\ 
οι γαρ άγοντες παρανομασι μάλλον των επομένων. δ αλλ* 
ίτ εκείνοι , ως ημείς κρ'ινομεν ■, «•$•' ημείς. πολΊται «Γδ 
οντες* ωσπτίξ υμεΊς, κ&\ πλειω παραζαλλομενοι 3 το εαυ- 
τών τίϊγρς άνο'ιζαντες, ηα\ ες τ*ιν αυτών πολιν ώιλ'ιως, 
« πολεμιως, κομισαντες 3 εζουλοντο τας τε ύμων χείρας* 
μηκετι μάλλον γενέσθαι , τους τε άμε'ινας τα. άξια εχειν 
σωφρονις-α) Όντες της γνώμης, %α] των σωμάτων την πολιν 
χκ άλλοτριαντες , αλλ' ες την ζυγγενειαν οικειαντες' 
$χ$ρας α<Ρεν) κα&ισταντες , άπασι <Γ ομοίως ενσπον&ας. 
Κεφ. ζς. » Ίεκμηριον Λ, ως α πολεμιως επρασσο- 
μεν. «Τί γάο η&ικησαμεν ν&να, ττροείπομεν Τί , τον βα- 
λομίνον κατά τα των τταντων Βοιωτών πάτρια πολι- 
τευειν, ϊεναι προς ημάς. 2 %μ) υμείς άσμενοι χωρησανίες , 
^α/ ζυμ£ασιν ποιησαμενοι, το μεν πρώτον ησυχάζετε , 
ύστερον <Ρε 3 κατανοησανΊες ημάς ολίγας ον]ας 9 (ει άρα 
ΦΙ ε^οκοΰμεν τι ανέστιε ικεστερον πραζαι, α μετά του 
πλήθους υμών ε)σελ&ονΊες>) τα μεν ομοΊα ουκ άνταπε- 
£οτε ημίν, μήτε νεωτερισειν έργω > λογοις τε πεισειν ωςε 

Ή. - ίί ( ^ε ΟΠ1.) τα χοπα Η. — * 3• * ! »Λ {,ί χ (* Ε. - νη νμΐα Ό , Ε; νη νμαε 
ϊ 7 • — 4• «<ητ£ρ %μικ Ο. - *α« ί/ί τ»}» Ό, 1} και ίί τ>»>> ίαυτνι Η. - άλλα ϊϊ ΐη% 
%υγγ. Ρ. 

Οιαρ. 1<Χνΐ. Ι. κατά τα ( των ΟΜ.) Ο, Ό, Ρ, Ο, Η; κατά (τα ΟΜ.) 
τβν Β , Ε. — 2, κα < ύ/*αί , οί ρατ ΟΟΓ», α/. /». υμικ Ε. - ξυμζ&η (» ΟΠ1. ) 6• ΤΗϋΤΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 65. 66. ιι5 
£εείί , νοδ ορρυ§ηαδδεηιυδ , εϊ α^τοιη Ιιοδίίΐί ιηοΐ'β νδδίαδ- Βεΐι. 
δεηιηδ , ίη)υΓίαηι ριοίεείο λ Γ οοί5 Γεείδδειαυδ : δεά δϊ νεδίΓ* ^°£* 
οίνίΐίΐΐίδ ειιηι ορίοιίδ ίαπι §£ηεΓε νΐή ριΐπιαΓϋ, 9111 νοδ ^ί• 
εϊ αο εχίεπια βοεΐεΐαίε ανειίεΐ'ε , εϊ αά ραίΓΪα οηιηίαηι ν. ο. 
ΒοεοΙοηιπι )αΐΉ ΓεααεεΓε νοίεοαηΐ , βαα δροηίε ηοδ αε- 327. 
εεΓδίνεηιηΙ , ςαίά Ιαηάεηι ΐηίαπεε νοοΐδ ίαεϊηιηδ ? (^αΐ 
εηίηι άαεαηϊ , ροΐίαδ ρεεεαηΐ: , αη&ηι ε]αί ϊρ$03 δεαααη- 
Ιιιτ. 5 8εα ηεε ίΐϋ (αϊ ηοδίχα £ειΐ ορϊιιίο ) ιιΙΙο τηοάο ρβο- 
οαηιηΐ , ηεε ηοδ. * Οοπι εηΐηι είνεδ βδδβηΐ , αϊ Λ τ οδ , εϊ 
1οη§ε ιη^ΟΓθδ ορβδ ρεπεαίίδ οΙνμεεΓεηΙ , δΐιαε αΛΐδ ροΓίαδ 
ίΐρβΓαβΓυηΙ; , εϊ ΐη δααιη ατΒειη ηοβ απιίεε , ηοη Ιιοδίΐ- 
ΙίΙβΓ ίηΙτοααχεΓαηΙ; : ααοοΐ εοδ, ααΐ αε νοοίδ ίιηρίΌοΐο- 
Γβδ εΓαηί; , ηοη αηιρίίιΐδ ίηιρίΌΟΟδ εδδε , ηεε ρε)οΓεδ ηειΐ ; 
εϊ ϋΐοδ , ααί ιηεΙίοΓεδ ει*αιιΙ , δα&ιη αί§ηίΙαίεηι οοίϊηεΓβ 
νείΐεηΐ : αϊ αηίιηί νβ$ΐΠ ηιοάεΓ&ΙοΓεδ εδδεηί , είνίΐϊΐΐεηι 
είνίοηδ ηοη ΟΓΟβηΙεδ , δεα ίη ρΐΊδΙίηαιη εαηι ηεεεδδβιϋδ 
^ταΐίαιη ΓεάαεεηΙεδ ; ηαΐΐΐοδ ίηίηΊΐοίΐίαδ , οηιηίαηι υθγο 
ραΓίΙβΓ αιηίεϋίδδ αο δοεΐεΐϊΐΐεηι νοοίδ εοηείϋ&ηΐεδ. 

Οαρ. 66. » (^υοά ααΐεπι ηοη ηοδίϋΐΙεΓ Ηοε ίεεειΐιηηδ , 
ηίηε βρβΓίβ ραΐεί : ηαιη ηεε ηΐΐί νίπι αΐΐαΐΐπιηδ , ε* πια- 
Ιατε εάίχίιηαδ , αϊ, ^αίδο^αίδ εχ ρ^ΐχϋδ ΒεεοίοΓαιη ίηδίΐ- 
ΙαΙίδ νίνεΓε νείΐεΐ , αά ηοδ ΙταηδΐτεΙ. α νοδ νεΓΟ , εηπι 
ΙίοεηΙεΓ α<1 ηοδ Ιπηίδίδδείΐδ , εί εοηιροδϊΐΐοηειη Γεείδδε- 
Ιίδ , ρήηιαιη (μπάειη ααίετίδΐΐδ , ροδίεα νείΌ , εαηι ηοδ• 
ίχοπιηι πιΐΐϊΐηηι ρααεϊΐαίειη αηΐυιαοΙνεΓίίδδεΙίδ ( δί ΓοιΊβ 
ίηΐα^υίυδ αΙία^ηίΛ ε^ΐδδε Λ τ ίάεοαηιηΓ # α^αοϋ ρι-ίεΙεΓ νεδίτ» 
ρΐεοίδ νοίηηίαίεηι ίη ιίΓδβτη ϊη^τεδδϊ ίαΐδδεπιυδ, )ραΓεπι 
^Γαΐΐαηι ηοοίδ ηοη Γείαΐίδΐΐδ , ηΐ ηεα^ηε ΓαεΙίδ ^ιύεα^ιιαπι 

- τλι^νί φβί Ο , Η. - τ £•τ £ ρ ιγλι £ ργα Β, Ο, Ε,Γ,0,Η.-( ν*ρ ΟΠΙ. ) 2» 
Ό, Ι. - (ύηρο• Β• 1. 6Π Γθα§β) μη χτ. Ε ; ϋΓίροκ μ,η χ-πηί' , τ*?Χ Ο. νοίΐλ 

1λ 1ε$οη <1β.Ο • } χ Ια τεηά 1>ϊεη ϊηβάείβιηοηΐ, «Ι 1& οοηίοη<ϊ ανεο μη κ %• 

Ρ 2 ιι6 ΤΗϋΟΥϋΙΒΙδ ΗΙ3Τ. III. 66. 6 7 . 
Β β υ. ίηηοναΓβΙίβ , βΐ νβΓοίδ ηοβ αά εχεηηάΊιιη ίηαίηοβΓθίίδ : 
Γη!°?- δ6( ^ εοηϊγο. οοηιροδίΙίοηΘίη ηοδ ίηνεΐδίδΐίδ , αο ίΐίοπιιη 
οι^ηιρ. ^υί^υι 9 φ 108 οοη§Γ688Ϊ ΙπιοίεΙαδίίδ , νίοειη ηοη ίΐα οίο- 
ν, ο. Ιεηιυδ ; ( ηοο βηήη ίΐΐί φΐοάαηι οεΐΐί }αΓβ δΐιηί ραδδί $ ) δβά 
327. Ζ7Ζ *Η° 8 ? ^ π ί πιαηαβ νοοίδ ΙβηάεοαηΙ , βί αηοδ νίνοδ οε- 
ρίδίίδ , €ϊ εμιοβ α νοοίδ ίηίειίεοίαιη ηοη ίή ροδίεα ηοοίδ 
ρΓοπιίδίδΙίδ , εΐ Ιαηιεη ηείαπε ίηΐεΐ"Γεείδίϊδ , (ηιοηιοάο 
άΧτοοιβ. ίαεί-ηοΓα ηοη ραίι-αδϋδ ? 3 ΡΓθΒδβΓίίηι εηηι ίΓεδ 
ίηδί§ηθδ ίη)αΓΐαδ εχί§α.ο Ιειηροπδ ίηίει-ναΐΐο ηοοίδ £εεε- 
Γΐΐίδ : ηαηι εΙ Γοεάεπδ ραεία £Γε§ίδΐίδ , βϊ είνεδ ηοδίΐΌδ 
ροδίεα Ιπιεκίαδίίδ , εΐ άβ ίΐΐίδ ηοη οεοίάβηαϋδ (δι αο οηιηί 
ΓβΓαιη νεδίΓαηιηι, ψιζε ίη α§πδ βΓαηΐ , ίη^ηιια εί ηιαίββ- 
είο ίβιηρθΓαΓεηιηδ ) ίίείειη ηοοίδ άαίαηι £ε£ε11ίδ1;ίδ. Εί 
Ιΐΐιηεη α'ίείΐίδ, ηοδ ]ητο. νίοΐαδδβ , νο3 νείΌ άί^ηοδ εβδε 
οβηδθίίδ , φΐί ρΓο νεδίήδ δοβίεπουδηαΐΐαδ ροεηαδ νίείδδίηι 
Ιιι&ίίδ. 4 δεά ρΓθ£εεΙο ηοη ίΐα ειίί , δί ηιοάίο ίβΐί δεηίεηίίαηι 
βαηείε α ε Γε1ί§ίοδε ΙαΙβΓίηί ; δεά ΗοΓαηι οηιηί ϋπι δεείεπιιη 
εειαβα δυρρίίείο αίηείειηίηί, 

Οαρ. 67. » Ηθβο αηΐεηι, ο Εαεεα'έειηοηϋ , 1οη£& οΓαίίοηβ 
ρθΓδβοηΐί δαπιαδ , ευιη νεδίή, Ιηιη ηοδίή εαηδα : εί νεδίιΐ 
ο|αί(1ειη (Ναιβα, υΐ ηοδ α νοΒίδ }αδΙεα!αηιηαΙηηι ίή εο§ηοδ- 
οαίίδ ; ηοδίή νείΌ οαηδα, ηΐ 1οη§ε εεςιιίοΓβδ ροεηαδ α ηο- 
οίδ εχρείίίαδ δοϊαΐίβ. Νεαηβ ριίδεαδ ίΐίοιτιηι νίιΐυΐεδ , ( δί 
ηιοαΌ ειΐίί^αεβ ΓαβΓαηί) αηάίεηΐεδ £Γαη§αηήηί: ηααδ ίΐΐίβ 
€[οκΙθΐη ρΓΕΘδίο'ίο 6δδθ οροιΊεΙ, ψιί ραΐίηηίοχ ίη^αιίαιη : 
ίΐΐίδ νείΌ , εμιί £αείηαδ αΐίφίοά ΙαΓρε ίαοίηηΐ, άηρίαηι 
ΪΓΓθ§αΓθ ρο3ηαηι ; (^ηία ρεοο£ΐΐ3 ρΓίδΙίηθΒ δα9Β νίΓίαΙί ηοη 
οοηνεηίεηΐία οοιηιηίίΐηηΐ. Νβ^αβ Ιαηιεηίίδ , αο ιηίδ€Γα- 
Ιίοηβ ^αίοςααΓη ρΓοβοίπηΙ, ίηιρΙοΓαηΙθδ ραίΓαηι νεδίΓο- 
Γηηι ΒερηΙοΓα, δηαιη^ϋθ δοϋΐηοΊηεηι άερΙοΓαηΙβδ. 2 Νο3 
εηίηι εοηίΓα αίΠΓηιαηιαδ, ηοδίΓαηι )ην6η1η1βηι, φίνε αο 
ίδΐίδ ΙηιοίάαΙα ίηίί ? ηΐίΐΐα 1οη§6 §ΓανίθΓα ραδδαιη : €υ]α3 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. %ς . ξζ'. ϊίη 
ζξζλΰζΐν ζπώίμζνοι <Γδ πάρα την ξυμ£ασιν , ους μζν ζν 
χζρσιν απζκίζ'ινατζ, νχ ομο'ιως αλγουμζν' (χατ& νόμον 
γαο £ϊ\ τίνα ζπασχον^ ους $ζ χβρας προ/'σχομζνους 3 %φ) 
ζωγρίσαντζς , υποσχόμενοι τζ νιμΊν υστζρον μη χ,τζνζίν , 
παρανόμως <Ριζφ$ζίρατζ , πως β δζινα ζΐργασ^ζ ; . ^ 
ταύτα , τρζΊς αδικίας ζν ολ/γω πραζαν/ζς , την τι λυΰζι- 
σαν ομολο^ιαν , χ^\ των άντρων τον υστζρον &ανατον , 
ΐζ&1 την πζρ) αυτών ημίν μη χΐζ'ινζιν *\ζυσ$ζΊσαν υπό- 
σχζσιν, ην τα ζν τοΊς άγροΊς ύμΊν μη ά^ΐ'/,ωμζν, Όμως ά>ά]ι 
ημάς παρανομησαι , }{α\ αυτό) αζιουτζ μη άντι^ουναι 
<ΡΊχ,ην. 4 ουκ, ην >ε ούτοι τα ορθά γι^νωσχωσι. πάντων 
«Γ« αυτών ζνζχα χολασΒ-ησζσ&ζ. 

Κζφ. ζζ. ϊ) Κα) ταύτα, ω Καχζ δαιμόνιο ι , τούτου 
ζνζκα ζπίζηλ&ομζν , >&) υπζξ υμών τ(Φ\ ημών, Ινα ύμζίς 
μζν ζΊ$ητζ δικαίως αυτών χατα^νωσομζνοι , ημείς £ζ ζτι 
οσιωτζρον τζτιμωρημενοι , ^ μη παλαιάς αρζΊας , ζί τινζς 
αρα }(αι ζγζνοντο , άχουονιζς ζπιχλασ&ητζ , ας χρη τοΊς 
μζν ά^ιχουμζνοις ζπιχουρους ζΊναι, τοΊς £ζ αΊσχρον τι 
£οωσι, διπλάσιας ζημίας, ότι οΰχ ζχ προσηκόντων αααρ- 
τανασί' μη£ζ όλοψυρμω ^α/ οίχτω ώφζλζ'ισ§ωσαι , πατζ- 
ρων τζ τάφους των υμζτζρων ζπι&οωμζνοι, ^ την σφζ- 
τζραν ζρημ'ιαν. α χ&\ ^α^ ημείς αν) απ οφ αίνο μζν πολλω 
δζινοτζρα πατούσαν την ύπο τούτων ήλιχιαν ημών £ιι- 

Μΐι οί-&ρΓ68. — 4• ί/*" μ•ι χτιπν Ό\ ίμ» \ μ* β• 1. οΐ. τη, ) οί χ άβ χτ« 

Οίη. ) τ£/»ίΐ> Ο. - -ψ ιυτζ «ίβ-ατ ΰτ&ίτιν Ο. — ^. '/ινβτχιατι Ι. 

Οΐίβρ. ΙιΧνίΙ. ι. και ύτ. >ιμ»ι χαι ύ/ι•» Ε. - ί»« ΰμαι μη Ι. - ΐίίττΕ χαι 
ίιχα*•ί Ε. - ί . τντβι» καταγτ. Ι. - ει τα αρχ. χαι ίγίητο Β , € , Ε , Ρ, Ο. - α»νο>- 
XX! ρίίχλαί&'ραι Ε, - ίχ τνι φ^τ^κ. Ο.* - τομ ί' αιτχχο» Ο. -~ 2» βη> οί ιτατί~ ιι8 ΘΟΤΚΤΔΙΑΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ξζ'. ξα'. 

φ&αρμεναν > ών πατερίς , οι μεν, προς υμάς τ«ι/ Βοιωΐιαν 
άγονίίς, άπε^τανον εν Κορώνεια •> οι &ε πρεσ£υται λελειμ• 
μενοι 3 Η9ή. οΊκ'ιαι εραμοι, πολλω $Ίκαιοτεραν υμών ικετειαν 
ποιούνται , τουσ^ι τιμωρασασ&αΐ• οίκτου τε άζιωτεροι 
τύγχαναν οι άπρεπες τι πάσχοντες των ανθρώπων, οι £ε 
δικαίως , ώσ^τεξ ο'κΡε., τα ενάντια επϊχαρτοι είναι, ^α} 
την νυν Ιραμ'ιαν £ΐ εαυτούς εχουσι. τους γαο άμε'ινους ζυμ~ 
μάχους εκοντες άπεωσαν/ο' παρανόμασαν τε 3 « προπα- 
ΰονίες ύφ' αμων , μισεί £ε πλέον η £'ικα κρινανίες, ν^\ χά 
άνταπο^ονίες νυντην'ίσαντιμωριαν. εννομαγαα πε'ισον1αι 9 
^ ουχί εκ μαχας χείρας προϊσχομενοι 3 ώσπεο ώασ)ν , 
αλλ' αττο <ζυμ£ασεως ες <Ρίκαν σφας αυτούς παράγοντες* 
αμυνατε ούν, ω Κακε^αιμονιοι , ^ τω τωνΈλλαναν νομφ 
υπ ο των&ε παρα£α3•εν1 1 , χα) αμϊν άνομα πα&ουσιν ανία- 
πο^οτί χάριν £ικαίαν ών πρόθυμοι γζγεναμεΰα' %£ μη 
τοίς των£ε λόγοις περιωσ^ωμίν εν υμίϊν. ποιήσατε £ε τοΊς 
Ελλασι παράδειγμα , χ λόγων τούτοις αγώνας προ&ησον- 
τες 3 άλλ' έργων ών άγα&ων μεν όντων , βραχεία α απαγ- 
γελία αρκεΐ αμαρτανομενων <Ρε> λόγοι επεσι κοσμα^εντες 
πρόκαλυμματα γιγνονται. αλλ* αν οι αγίμονες, ώσπεξ 
νυν υμείς 3 κεφαλαιωσαντες προς τους %υ μπάντας <Γ/α- 
γνωμας ποιασασ&ε , ασσον τις επ ά^Ίκοις εργοις λογούς 
χαλους ζατασα. » 

Κεφ. ζίΐ. Ύοιαυτα μεν οι θα€α7οι εϊπον. οί £ε Κακε- 

ρεί Ε. - βοιωηχν «χο»τίί Ο. - ί<χ. ημαι Ό. •— 3• άο-τερ «το/ τα. ενα»τ<α Ε. - μια-ιι 
Τ£ ( ^. 8. τ. ) π\ιω η $ιχ.¥ΐ Ο. - πλέον η ^αχρ/ν. Ό , Ι. - κα< Ηκ ΐκ μα.χηί Ι. — 
4• λογαιν τ«ί αγαναί φ, Ε. - αλλ' εργ«» (άν δ. 1. βΟ£?. 771.) αγ. Η. - ίί ι (α 8. £, 
α/, τη.) *Αγγ«λ/α £ ; _ <προκαλυμ.μα. γ/νονταί Ε. - (ο< Οφ. ) ι»γ{/*ο»£ί Ώ , Ε. - 
ΡιαγναμΜα,! Ε. ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. ΠΙ. 6 7 . 68. 119 

ρ&ΐΓβδ, ρ&Γΐίηι, οίαηι ΒοεοΙίαηι αά νοδ αάύιιεοΓεηί, αά Βεΐι, 

(ΓοΐΌηεόπη οοΐεπιηΐ: ; ραΓίΐηι υθγο, ίη δεηίο ηΐϋδ οι•1>Ηίί, Λη *£ 

εί ίη οεάίοαδ άεδοΐαίίδ Γείίείί, το5 ρΓεείοηδ ηιηΐΐο }ΐΐδίίο- ^'^' 

ήουδ οοδεεπιηΐ , υΐ α" ε ίδΐίδ δαρίίεήιπι δαηΐ3.1ίδ. Ηοηιίηεδ ν • 6* 

, τ Ί • . . . ν » ΓΓ • 

εηίιη, φπ ηιαίηηι αίκριοα ιηηηεηΐο ρβίιηηίαΓ, ΠΗδεη- 327» 

εοιχίία δηηί <:1ί£ηίοΓεδ ; ηΙ ηαί ιηεήΐο (δίεπί ίδΐί), εοηίΓα 

άί§7ΐϊοΓ68 8ΐιηΙ , ηυοηιιη ηΐίϋΐδ οιηηεδ §αικ1βΒΐιί. Ει ρΓίε- 

δεηίειη δοϋΐαθίηβηι δαα ΐρδοπιηι εηίρα ηαοεηΐ. Νηπι 

δαα δροηίβ ιηεϋοΓεδ δοείοδ Γε^εοει-υπί. ΕΙ ηοδ εοιητα 

)αδ νίοΐαηιηΐ, ηηβητνίδ ηυΐΐίδ ΐημιτϋδ ίΐ ηοοίδ ίϋθΓίηΙ 

Ιίΐεεδδίΐί, οάίο ροπυδ, αηαηι )ΐΐΓε ^ηα'ίοίηιη ίαείεηίεδ, ηε- 

φΐε ραΓεηι 8ΐιΐ8 8ϋβΙβΓίΙ>ιΐ8 ροεηαηι ]αιη τερεηάεηΐεδ. Ναιη 

ίαδίαηι δηρρίίείαηι ραΐίεπίηι-, ηεε εχ ρΐΌεϋο πιαηηδ νοοΐ3 

ίεηάεηΐεδ, ηΐ αίαηΙ;; δεύ εχ εοηιρυδίΐίοηε δε ίρδοδ αά 

εαϋδ&ιη ά'ίεεηά'αιη (ΙεάεηΙεβ. δαεευΓήΙε ί§ΐΙιΐΓ, Γι&εεά'εε- 

πιοηϋ , εΐ 1ε§ί Οπεοοπιπι &ο ίδΐίδ νίοΐίΐΐίε, εΙ ηοοίδ, φΐί 

ρΓδεΙεΓ )ηδ ίη}ηηαηι ραδδί δυηιαδ , ώεοίΐαηι §τ&1ίαιη ΓεΓειΊε 

ρΓΟ δΐηάίο , εΐ αηίηιί αίαοή^ΐε , ηυαιη εΓ§3. νοδ άειηοη- 

δίΓανίηιηδ : ηεηυε ρΐΌρίει* ίδΙοΓηιη ΟΓαΙϊοηεπι &ρα(Ι νοδ 

τερηίδ^ηι £ει*&ηιηδ. 4 Οπεείδ αυίειη εχειηρίυπι ρκεΒεΙε, 

φΐο ςίεείαΐ'εΐίδ , νοδ ηοη νθΛοηιπι, βεά 1 ίαείοπιηι εειία- 

πιίηα ΐρδίδ ρΓοροδίΐαΓΟδ : ψι& δί οοηα δαηΐ , ΟΓενίδ βοηιτη 

εοιηιηεπιοΓΕίΙίο δαίίδ εδί : δεά δι ρΐΌρΙεΓ ρεεεαίί νίΐήιηι 

δαηΐ ηιαία, 1οη§α οι-αΐίο νεΓοοηιηι οιηαίτι εχειιΐία, ίρδί» 

νείαηιεηΐίΐ ρπείεηοΐίί. ν©ππη δί τοδ, ρεηεβ φΐοδ ηγοϊ- 

ίΐΊΐιηι, εΙ ροΐεδίαδ ηαηε εδί, ΟΓενί ίηίεηο§3ΐίοηε ηδΐ, 

τεοαδ εο§ηίίίδ δεηίεηΐίαιη αάνεΓβηδ οιηηεδ ίαΐεηΐϊδ, ηο- 

ηηηεδ οΓβίίοηειη δρεείοδαηι, <±\ιβ. δαα ίη^αδίβ .ίαοίηοΓα 

νείεηί , πιίηηδ ^αίΡΓεηί. » 

Οαρ. 68. Αΐς[ηε Τΐιεοαηί φήά'επι Ιι^εε (ϋχεηιηί. Εαεε- 

Οΐ^ρ. ΓιΧνίΙΙ. Ι. τααατα ϊίΈ,Έ } Ο. - Αϊηδί 3» 49; * ι »"0<αί/τΛ 1%, ΐ2ο ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. III. 68. 

Ββ11 όθειηοηη νείΌ )ικ1ίεεδ, εχίδΐίιηειηΐεδ δηαιη ίηΙειτο£ΣΐΙίο- 
Γη ! °5 η6ηι 5 ίβί Γεείε ρΐΌεεδδΐίΓαηι , αη οεηεηοίππι αΐίαηοά 1 3.0 
οι 5 ηιρ. 1ρ 5 Ϊ5 ΐπ ηοε 1>ε11ο αεεερίδδεηΐ ( φΐοηΐίίπι εΐ δυρεήοΐΊ ίειη- 
ν. ε. ροΓβ ίρδοδ Γθ§αν6Γ8.ηΙ, ιιΐ βχ νείειί ΡαυδαηίθΒ , ροδί 1>ε1- 
3 27 ,' Ιπιη ΜεεΙίεαιη , ΓοεάβΓβ ηπίεδεεΓεηΙ ; Άίψιβ εΐίαηι εοηάί- 
ίίοιίθδ , ψΐ3.8 ροδίεα , ΆϊΐίβψΐΆϊη οΐΓϋΐιιιιναΙΙαΓβηΙαΓ , ίρδίδ 
οΜηΙεΓαηί , αί νίίΐεΐίεεί βχ ϊΐΐΐπδ £εε<1εΐΊδ ίοπηαΐα εοηι- 
ιχιηηεδ εδδεηί, 3εείρει•ε ηοΙυεΓ3ηΐ) ταίί , δβ ρΓορίβΓ δαα 
}αδΙα ροδίιιίαΐα αϊ) ίΙΙΪ8 ηβ§ΙβοΙα > )3ΐη ηΐ ΙιοδΙβδ ίεεάεΐΊδ 
εχρβΓίβδ 30 ϋΐίδ νίοΐαΐοδ : δίη§α1οδ βοηιτη ριτοάαείοδ , εΙ 
εοάεπι πιοάο ΓΠΓδΠδ ίηΙβΓΓθ§αΙοδ , αη αΐίηηο οεηεηείο 
ϋιαεεείθεηιοηίοδ , εοΓαηΐφΐε δοείοδ ίη Ιιοο οεΐΐο αβεείδδεηΐ, 
εππι ίΐΐί ΓβδροηοΙεΓβηΙ , ηιιΐίπιη οεηεήείυιη α δε ίη ίρβοδ 
εοΐΐαίηιη, ΐΐΐίηε αΐχίαοίοδ ίηίεΓηείεοαηΙ; • } βί ηηΐΐηιη δΐιρ- 
ρΐίεϋ ίπιιηηηεπι ίεεεηιηΐ. 2 Ρΐαίεεεηδίαιη (ηιίίϊειη ηοιι 
ραιιοίοΓβδ άπεεηΐίδ ηεεαπιηΐ ; Αΐηεηίεηδίαιη νείΌ, νί^ίηίί 
εΐ ηαίηαιιε , αηί ιιηα οοδβδδί ηιεΓαηί. Εεεηιίηαδ ααΐεηι ίη 
δβΓνίΙαίεηι αοοΙηχεΓηηί : εΙ ιιΛεηι Με§3Γεηδίοηδ , οηή 
ρΓορίεΓ δεάίΐίοηεηι άοπιο ρΓοία^εΓαηΙ , εί Ρΐαΐθεεηδίοηδ , 
φΐί δπρεΓεΓαηΙ , ηαί^αε δεεηηι δεηβεΓαηΐ , ρεΓ ίη1ε§πιιη 
&ηηαηι Τηεοαηί (ΜβΓαηΙ ίηεοίθηάαπι. Ροδίεα νεΓο εαηι 
εαηι Ιοίαπι Γαικίίΐαδ ενειίίδδεηΐ , εί δοΐο βεφίαδδεηΐ , ρΓορε 
ϊηηοηίδ Ιεηιρίαηι εχδίχαχεπιηί (ΙίνεΓδΟΓίηηι φίοςαο νεΓ- 
δηδ (ϊηεεηαιη ρεάηηι , άΌιηίείΙϋδ ίηίτ3 δαρΓΕκηιε είΓεαη- 
άαΐυιη. ΕΙ υδί δηηΐ ίρδίδ ΡΙαΙθβεηδίαηι ίεείίδ εΐ ]αηηίδ. Εχ 
Γείίςηα γεΓο δαρείΐεείίΐε , φΐ96 ίη ηιεεηίουδ εΓαΙ, εχ εερε , 
ίη^ηαηι , εΐ £ειτο Ιβείοδ εοηδίΓηχεΓηηί , φΐοβ .Γηηοηί εοη- 
βεεΓαΓαηί ; ίεηιρίυιηα^ηε Ιαρί^εηηι εεηίυηι ρεάηηι είίΐεηι 
ΒβάίήεαΓηηΙ. 3 Α§Γηηι γεΓο ριιΜίεαΙαηι , εΙ ζά (ϊεεεπι 

ίΐτιΐίευ. Λε τοιαύτα μ.ν>. ~ ο-φια-ι χαλ»ί «ξε/ν Ο. - αγα%ον(τι ονα. ) τιτ. Β, ϋ, 
]Ε; Ο, Η , Ι. - μ,ιτοι. τ«» Μ>)$β)ΐ Ε. - κατί τοτ£ υτερον Ε. - Τ£ρ/τ. ναμιχονΊο αυτοί: 

δαιμόνιο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ξ*. ι 2 ι 

δαιμόνιοι εικασία) ,νομ'ιζονί ες το επερωταμα σφισιν ορ- 
&ως εζειν, ει τι εν τω πολεμώ υπ' αυτών αιγαίον τι πε- 
πον&ασι, £ιοτι τον τε άλλον χρονον νζίουν <£ϊϊ$εν αυτούς 
κατά τας παλαιάς Παυσανίου μ«τα τον Μ^ον σπόντας 
ησύχαζαν, ^ Ότι υςερον, α <&ρο τ« περιτειχίζεσαι <&ροί- 
σχονίο αύτοΊς, κοινούς είναι κατ εκείνα" ως ουκ έχεζαν] ο , 
ηγούμενοι τίί εαυτών δίκαια βουλώσει εκσπον^οι ν<^ίΐ νπ' 
αυτών κακώς πεπον^εναι , αυβις το αυτό ενα Ικασίον παρ- 
αγαγον\ες %<£ ερωτων/ες, ιϊ τι Αακε δαιμόνιας %ΰή τνς ζυμ- 
μάγους αγαθόν εν τω πολεμώ £ε£ρακοτες ε)σ)ν , οπότζ μί{ 
φαΐεν, απάγονίες άπεκίεινον ^/ εζαιρετον εποιίσαΟο «οΓί- 
να. 2 (Ριεφβειραν Λ Πλαταιεων μεν αυτών, ύκ ελασσας δια- 
κοσίων, Άΰίΐνα'ιων £ε , πενίε χα} εικοσιν, οϊ ζυνεπαλισρκννΊο* 
γυναίκας £ε γ\ν£ραττο£ισαν. την £ε πολιν ενιαυτον μίν τίνα 
Θη€α7οι Μεγαρέων αν£ρασι κατά ςάσιν εκπεπίωκόσι, φ) 
όσοι τα σφετερα ώρονπνίες Πλαταΐίωψ περιησαν , ϊ^οσαν 
ενοικεΊν. ΰςνρον £ε, κα$(λον/ες αυτήν ες έδαφος πασαν εκ των 
^εμελ'ιων, ώκο^ομησαν Ό-ρος τω Ήραάω καταγωΓιον διακο- 
σίων πο£ων , τταν]αχτ\ κύκλω οικήματα εγον κάτωθεν ^ 
άνωθεν ι@λ οροφαΊς φ) ^υρωμασί τοις των ΠλαΊαιίων εχρή- 
σανΊο' ^ τοις άλλοις, α νν Ιν τω τειγιι έπιπλα, "χαλκός 
χα\ σίδηρος, κλ!ινας καΐασκευασανίες, ανέθεσαν τίϊ'Ήρβ, ι&) 
νέων %κατομπο£ον Λ/5/νορ ωκο^ομησαψ αύτψ 5 την <Γ« γην 

ϋ; τ£ρ/τ. ταρ. («ρο 8. »αρ*) ιιχοττο Ε; «ροιιχοττο αυτοιι ΐ , «ροι/χ. αυτί! Ο• 

- το αυτό και Ιιλ ίκατοι Ο. - ναρ* (γα ΟΠ1. ) γοττίί © , Ι. — Λ. Πλ*τ*ί»» Ο, 
Ε , Ρ , Ο. - ταιταχι» ( χυχλ* ΟΠ1. ) Ο. - « $«■«? ν τβ» Ρ. - ίχατί» τϊίν Ρ. — 
3• ». Πλατα«(Β» Ό , Ι. - ίτι τρ<τ* Ε, - «ιί^χογ* Ο, Η> Ι. - ιγί». (*τ»ί ΟΙΠ. ) Ο. 

- £~ίλίοτί«ι Β , Ο , ϋ , Ε , Γ, β. 

3 ς 122 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ξη. ξβ'. ο. 
<Ρημοσιωσαν1ες 3 άπεμίσΰασαν Ιπϊ <Ρεκα ετη 3 η&\ ενεμονίο 
θηλαίοι, σχεδόν <Ρε τι Κ&Ι το ζυμπαν περί Πλαταιών 
οι Αακε^αιμίνιοι όντως άποτεΙ ] ραμμίνοι εγενονΊο Θηζα'ιων 
ίνεκα 3 νομιζονίες ες τον πολεμον αυτούς άρτι τότε καθ/- 
ςαμενον ωφελίμους είναι. ηοή τα μεν κατά Γίλαταιαν 3 ετει 
τρίτα ^α) εννενηκοσία επειδή Ά&ηναιαν ζυμμαχοι εγενον- 
1ο , ούτως ετελευτησαν. 

Κεφ. ξθ-'. Αί ^2 τεσσαρα%ον\α νηες των Πελοποννη- 
σίων , αϊ Αεσ£ίοις βοηθοί ελ$οΰσαι Λ ως τότε ά>ευγασαι £ια 
τ» πελάγους 3 εκ τε των Άφηναν επ/(Ριαχβε7σαι 3 ^α/ <®ρος 
τίΓ Κρ«τ»ϊ χειμασΰεΐσαι 3 [/£*/] άπ' αυτής σπορα£ες 3 <&ρος 
την ΥΙελοποννησον κατηνεχβησαν 3 καταλαμζανασιν εν τη 
Κυλλήνη τρισκα'κΡεκ,α τριήρεις Αευχα^Ίων %οή Άμπρακια- 
*]αν 3 ^α) Βρασ'κΡαν τον ΎελλκΡος ζυμζουλον Άλ%ι£α επε~ 
ληλυ^οτα. ^ ε&ουλονίο γαξ οι Αα%ε£αιμονιοι 3 ας της Αεσζχ 
ΐμαρ']ηκεσαν 3 πλέον το ναυΊικον ποιησαν\ες 3 ες την Κερκυ- 
ραν πλευσαι 3 ςασιαζουσαν 3 ^α^εκαμεν ναυσ) μοναις 3 παρορ 
ταν Άβηναιαν περί Ναυπακίον *®•ρ)ν £ε πλέον τι επι€οη• 
ΰησαι εκΊαν Άφηναν ναυ]ικον 3 Όπας πτροφΰασασί" /ζο) πάρε- 
σκευαζονΊο Ό 3 τε Βρασίδας ^α/ ο Άλκ'κΡας προς Ίαυτα. 

Κεφ. ο . Ο/ γάο Κερκυραίοι εσ1ασ'ιαζον 3 επειδή οι α/£- 
μαλαίοι ηλ$ον αυτοΊς οι ε% ταν περί Έπ'κΡαμνον ναυμα- 
χιών ύπο ΚορινΜαν άφε§ενΊες 3 τω μεν λογα , όκίαχοσίαν 
ταλανίων τοΊς πτροζενοις <ΡιηΓγνημενοι , έργα «Γβ , πεπεια- 

ΟΙΐ&ρ. Γ.ΧΙΧ. Ι• ίκ τι τα>ν Αρναία» Β, Ο; Ρ, Ο, Η, Ι. - Κϋλλ^ρ 
(τρ*<τχα/^ίχα οιη.) τρι»ΐγΐιι Ο. - ΑμζρΆΚίαπνν Ο, - ο•«/*β«λον ϋ, Ι. - Αλχ/ίαν Η• 
— 2. «κ τ«» Α3^νίΐ<Λϊ ν. Ρ, Ι. - έ, τ« /3ρ» χ. Ό Δλχ{<^«ί Β , Ο; '<>, τί ΔΛ- 
*ιί«ί χ, ό. β. Ε. ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. ΠΙ. 68. 69.70. ι 2 5 

&πηο5 ΙοείΐΙιιηι Τηεοβηί εοΐαεπιηί. Ριορειηοίΐαηι αυίοιη, Βε η. 
ίιηο νετο οιηηίηο Εαεεαθειηοηϋ 3. Ρΐαίόεεηδίουδ 3.αεο ^!*21* 
ίιιειηηΐ ανεΓδί, Τηεοαηοπιιη §ΐ'αίία, φΐοα ϊρδΟδ ίη 1>ε1- ^^"Ρ 
Ιο, ψιοά }αιη ίαιη δΐΐδεερίαπι εΓαΙ, δίοί ρεηιΐίΐεβ ίοΓε ν. ο. 
ριιίατεηΐ:. Κβδ ίξίΐυτ, αη?ε αά Ρ1αί3?3,ηι §θδί?ε δΐιηί, ηοηα- 327.* 
§68ίπιο ίβΓίΐο αηηο α δοείεΐαίε, αηαιη Ρ1αί?εεηδεδ ευηι 
Αίηεηίειίδίοαδ ίηίεΓαηί, Ιιηηε εχϊΐυηι ηαοιιεπιηΐ. 

Οαρ. 69. (^ηααΊ^ίηΙα υθγο Ρείοροηηεδίοπιιη ηανεβ, 
φΐίβ Εεδοίίδ δοβδίάΐο ρΓοίεεΙεβ ΓυεΓαηΙ , ευηι Ιυηε ρεΓ 
ρείασυδ αυίιι§ίδδεηί , υΐ ρεΓδεα^ηεηίεηι Αΐηεηίεηδίηιη εΐίΐδ- 
δθΐη νίΐατεηί, εΐ ίεηχρεδίΕίε ρΐΌρε ΟΓείαιη ίαείαΐόε ίυίδδεηί, 
εΐ ίΐΐίηε αά 1 Ρείοροηηεδίιιη ρ&ΐαηίεδ αρρηίίδδεηΐ ; ΐΓεάεείηι 
ΐΓίΓεηιεδ ΓίευεαίΙίοΓαηι βϊ ΑιηοΓαοίοΐΕΐηιηι , εΐ Βπιβίάαιιι 
Τείΐίάίδ ίιΐίαιη, αυί αάνεηεΓ&Ι, υΐ ΑΙεία^ εοιίδίΐίατίυδ 
βδδεί, αά 4 Ογΐΐεηεη οίΓεηάαηΙ. 2 Ι^οεάίειποπϋ εηίιη ίιι 
αηίιηο ΗαοευαιιΙ , αηοηίαιη Γιεδοί εοηδεΓγαηάΈε δρεδ εοδ 
ίείεΠεΓΕί , ρ^Γαία πια^οή εΐαδδε , ίη ΟοΓεγΓΟίη δεάίίίοηβ 
ΙαοοΓαηΙεπι ηανίβαχε, φΐοά Αΐηεηίεηδεδ ειπη άυοείεείηι 
άυηίαχαΐ ηανΐοιίδ αά 1 Ναυραείιιπι εδδεηί. ΑηΙεαυαιη αυΐεηι 
Αΐηεηΐδ ηια]οΓ αΐίηαίδ ηανίαιη ηαπιειτίδ αΐϋβ δυοδί(1ίο 
γεηίΐ'εί, πΙ ρΓθΒνεΓίεΓεηί ηονοΒ οΐαδβίβ αάνβτύιιηι , Ίιοο 
^αρβΓβ ΒίαίιιβΓαηΙ. Αίαυε ΒΓαδία&δ εΐ ΑΙείάΌδ ίη Ιιίδ ρα- 
Γαηίΐίδ εΓαηί οεεηραίί. 

Οαρ. 70. Ναηι ΟοΓεντεεί (ΙίδεοΓάιίδ ίηίεδίίηίδ ΙαοοΓαΓβ 
οοερειπηΐ, εχ ηηο ίΐΐί, ηοί ίη ρΓοεΙϋδ ηαναΐίουδ οιγολ 
Ερίααηιηυηι εαρίί ΓαεΓαηί, ίΐ(1 ίρδοδ τεά'ίεΓαηΐ, α Οοηη- 
ίΐιϋδ άίπήδδί, Λ'εΓΟο φΐκίειη, ίαΐεηΐίδ οείίη§εηΐίδ τεςίεπιΐί, 
οίαίίδ ίάοηείδ ηοΙείυδδοΐΊΟΐΐδ , ΙιοδρίΙίοαδ δυίδ : τε γεΓΟ 
ίρδει, αυοά* Οοι•ίηΙηίοπιηι γεΛίβ αάάυείί ρΐΌΐηίδίδδθηί; 

ΟΙίαρ. 1<ΧΧ. Ι. τιρι Ετιϊχμτν Β; ». Ετίία/Μ'οτ ( ο 5. τ) Ο. - οχταχ©• 
σιβίί τβλα»το<ϊ Ι. - ίιηγγυομιιαι (οι 8. β»* αϊ. πι.) Ε. - ιοΛντ•^ (τιορ- 
τ« ί Ο. — Ζ» ψ γαρ Πι/$*αί Ε. - ύτΛ'/ντι Β. - α ίικηι Ο » Ρ , Ο , Η. — - 3• Δ/3^ 124 ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ3Τ. III. 7 ο. 

Ββ ιι. ίοΓβ, ηί ΟοΓογΓειιη ίη ίρδοπιπι ροίεδίαίειη Γ6<3ί§θΓβηΙ. Ηί 
1*]°ξ' αηίεπι δίη§α1οδ είτεδ δοΐίείίαοαηί, &ε ία α§εοαηί, ηί βί- 
οι^πιρ. γ^αίριη αά 1 οΜεείίοηειη αο Αίηεηίεηδίοηδ ΓαείεηεΙίηη ίιη- 

οσ. 2. 

Ζ' °• ρείίειεηί. 2 Οηιη αηίεπι Αίίίεα ηανίδ, ίίεηι εί ϋοΓίηίηία νε- 
327- ηίδδβΐ, ηίΓαηηε εηηι 1ε§αίίδ, αηοδ νείιεοαί ; εηηιαηε νεη- 
ίηηι θδδβί ίη εοΐΐοαηίηιη, €θΓεγι•£εί (ΙεεΓενει-ηηί, π Ι Αίηε- 
ηΐβηδίααδ αηίοίειη , ©χ ραείο βοεϋ , Ρείοροηηεδϋδ νείΌ , 
Γ|ηεπια<:1πιο(]ηιη εί ρι-ίηδ , αιηίεί εδδεηί. Εί Ρίίηίαιη ( Ηίε 
εηίηι εΐ'αί -νοΙηηίαΓίηδ Αίηεηίεηδίηηι Ιιοδρεδ , εί ίηηε 
είνίίαίίδ ρΐΊΐιοβρδ) ίδΐί νίιί ίη )η<3ίείηπι νοεαηί, ειιπιίηί 
(Ιαηίεδ , αηοα" ΟοΓεγιαπι ίη Αίΐιεηίεηδίιιιη ροίεδίαίειη τε- 
(3ί§εΓε ιηοΙίΓείηι*. 3 Ηίε νεΓΟ αοδοίηίηδ , νίείδδίηι τεοδ 
ίαείί ηηίηηηε εχίΙΗδ οηιηίυιη άίΐίδδίηιοδ , εΓΪηιίηί οίαηδ, 
αηοα" εχ .Γονίδ εί Αΐείηί £αηο ναΐΐοδ ρΓεεείά , ειεηί. Ργο 
δίη§η1ίδ αηίειη ναΐΐίδ δίη§η1ί δίαίεΓεδ εταί ιηηΐεία εοηδίί- 
Ιάία. 4 Οηπι αηίειη ίΐΐί (Ιαιηηαίί ίηίδδεηί , εί πιηΐείαιη ρεΓ- 
δοΐνεΐ'ε (ΙεοεΓεηί , αε ρΓορίεΓ ε]αδ πια§ηίίηαπιεηι αά ίεηι- 
ρ]α εοηδεεϋδδεηί δαρρίίεεδ , ηί , εοπιροδίΐίοηε £αεία, εειΊίδ 
ρεηδίοηίοηδ πιηΐείαιη ίιτο§αίαπι ρεΓδοΙνεΓεηί , Ρίίηίαδ 
(ε Γα Ι εηίηι εί.δεϊΐαΐοϊ•) ΟοΓογναβίβ ρβΓδηαδίί, ηί 1ε§ε ίη βοβ 
Η§εΓεηί. 5 1111 νείΌ , εηηι ρΓορίεΓ ηαηε 1ε§επι αϋ ΗυηοΓίΒιΐ8 
βί Οιιήα ρΓοηίοεΓεηίηι•, δίηιιιΐ είίαηι αηάπ-εηί , Ρίίηίαπι , 
αηαηκίίη δεηαίοΓ εδδεί , ηιηΐίίίηοΐίηί ρεΓδηαδηπιπι, ηί εοθ- 
<1εηι αηιίεοδ , ηοδίϋδα^ηε άηεεΓεί, αηοδ ΑίΙιεηίειίδεδ ; Γαεία 
ςοη^ιιπιίοΓηΐΗ πιαηη, εηιη ριι§ίοηίοηδ ίη δεηαίηηι εχ ίπι- 
ρΓονίδο ίιτηιηρηηί, εί εηηι ίρδηηι Ρίίηίαπι, ίηιη είίαηι 
αΐίοδ, ίαιη δεηαίοΓηηι, αηαηι ρηναίοι-ηπι ηοηιίπηπι αά 
δεχα§ίηία ίηίεΓΠοίπηί. Ραηεί νετα ςηίά'απι , α^ηί εηηι Ρί- 
ί!ιίαδεηδεΓαηί ; αά Αίίίεαηι ίήΓεηιεηι , ^αίε αάηηεαο!εΓ£ΐί ? 
εοηΓη§ίηηί. 

τ* τί^ίγντ Ο, Ε, Ε,. Ο, Η. — 4• οφίΐλοντω» Η. - ί /α (το ΟΗ1. ) -χλ>&0( Ο, 
*> ? Έ ί Έ > Ο) Ι• - (τ>?ί δ*1.) ζ^ίαί Ο; Η θοηηβ ί/α (το ΟΙΗ.} πλ&α ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. £ ]2 5 

μίνοι Κοριν&Ίοις Κίρχυραν <&ροσποιησαι. ^α/ ίπρασσον ού- 
τοι, ίχασίον των πολιτών μετιονΊίς, όντως αποσ/νσωσιν 
Ά&ιιναΊωι την 7τολιν. 2 ΐ(ρ\ άφιχομίνης Άτΐιχης τί νίώς 
%#) Κοριν$ίας, <&ρίσ£ίΐς άγουσών , ^ Ις λογούς χατα- 
ς-άνίων, ί^ηφ'ιο'ανίο Κίρχυρα7οι Ά&ηνα'ιοις μίν ζΰμμαχρι 
είναι , χατα τα, ζυγχίίμίνα , Πίλοποννησίοις £ί &ίλοι , 
ωσπίξ }(φ\ πτροτίρον. χαη , ί\ν γαο Πίΐ&ιας ί&ίλοπροξενος 
τι των ' Α3τήναιων , χα} τον <£ήμου <&ξθίΐσΊηχίΐ , υπαγον- 
σιψ αυτόν ύτοι οι αν^ίς ύς £'ιχην, λίγον/ίς ΆΒηναίοις την 
Κίρχυραν χατα^ουλουν. ο <Γ* , αποφυγών, αν^υπαγα 
αυτών τους πλονσιωτατοις πιν\ί άνδρας, <£ασχων τίμ- 
νίΐν γαραχας ίχ του τί Διός τίμίνους ΐ(α\ τον Άλχινου. 
ζημία <Ρί χαθ' Ιχαςην γαραχα Ιπ'ίχίΐτο ςατήξ. * οφλόνΊω* 
£ί αυτών, κ&\ ττρος τα Ιίρα ιχίτών χα^ίζομίνων , £ια το 
πλήθος της ζημίας, όπως ταζαμενοι απο^ωσιν , ο Πί/- 
3-ιας (^Ιτνγγανί γάς ι>ν\ βουλές ων*) πί'&ίΐ ωσίί τω νό- 
μω χρησασΰαι. οι £\ ίπίκΡη τω Τί νομω ίζίίργοντο , 
ιφ\ άμα ίπυν^ανονίο , τον Πίΐ3-'ιαφ , ίως ϊτι βουλής ίσΐι , 
μίλλίΐν το <τσλη&ος άναπίίσίΐν τους αυτούς * Α&ηναιοις 
ψιλούς Τί ^α/ ίχ&ρους νομίζίΐν , ξυνί/ΐανίο Τί , &) λα- 
€ον/ίς ίγχίίρι^ια, ίζαπιναιως ίς την βουλγιν ί-σίλ&όνΐίς , 
τον τη Πίΐ&ιαν χΐάνουσι, ^α/ αλλονς των Τί βονλίυτών 
ΐ(α\ ) Χιωτών ' , ίς Ιζηχονία. οι «Γε τινίς της αυτής γνώμης 
τω Πε/θ/α, ολ'ιγοι Ις την Άττιχην τριήρη χατίφυγον , 
ίτι παρουσαν. 


Τ*Η! ©« - 7* Πυ&ι« Ε» 126 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΤΡ. Γ. οα. ο£'. ογ. 

Κζφ. οα. Δρασαντζς £ζ τούτο, ^α/ ζυγκαλζσαντζς 
Κζρκυραίους, ζΊπον , Ότι ταύτα %φ\ βζ^ίιςτα ζίη, %οη τικις-' 
αν £ουλω§ζΊζν ύττ * Κ^ηναιων το, τζ λοιπόν μη^ζτζρους 
£ζχζσ§αι, αλλ' η μιφ νη'ι , ησυχαζονΊας. το <Ρζ <&•λζον, 
•πολζμιον γ[^ζϊσ^Λΐ. 2 ως <Ρζ ζΊπον, ^α/ ζπιγ,υρωσαι ην&γ- 
%ασαν την γνωμην. 7τζμ7τχσι <Ρζ ηο\ ες τας Ά$ηνας ζυ$υς 
<®ρζσζζις, ττζρ'ι τζ των πζπραίμζνων <Ρι<Ραζον]ας, ως %υνζ- 
φζρζ , ^α/ τους ζκζΊ καταττζφζυγοτας πζίσονίας μη^ζν ανζ* 
ττιτη^ζιον <&ρασσζιν , Όπως μη τις ίπισιροφη γζνηται. 

Κζφ. οβ. Έλ&ονίων £$ 9 οι Ά&ηναϊοι τους τζ πτρζσ- 
€ζις, ως νζωτζριζον]ας , ζυλλα£ον1ζς , %&ι Όσους ζπζισαν , 
χ,ατζΰζνΊο ζς Α'ίγιναν. ζν £ζ τούτω , των τζ Κζρκυραιων 
04 ζχονίζς τα (πράγματα, , ζλ&ουσης τριήρους Κοριν&'ιας , 
ι&Ι Αακζ δαιμονίων πτρζσζζων , Ζ7Γΐτ'&ζν]αι τω £ημω' κ&\ 
μαχομζνοι ζνίκασαν. 2 άφικομζνης <Ρζ νυκ]ος, 6 μζν £ημος 
υς την ακροπολιν %εη τα μζτζωρα της πολζως χ,αταφζυ- 
γζι, ^ αυτν ξυλλζίζ)ς ι<Ρρυν$η• Κ5Η τ ° ν Ύλλαϊκον λιμζνα 
ζιχον. οι £ζ την τζ αγοραν χ.ατζλα£ον , ούπζξ οι πολλοί 
ακούν αυτών, ΐ(Φ\ τον λιμζνα τον <&οος αυτήν κ^Ι ι&ξος 
την ηπζιρον. 

Κζφ, ογ . Τη <Ρ νς-ζραία ηκρο€ολΊσαν/ο τζ ολίγα, ^ ζς 
τους αγρούς ττζριζττζμττον άμψοτζροι , τους δούλους ττα- 
ραχ,αλοΰνίζς τζ , ^ ζλζυΰζρ'ιαν ύττισχνουμζνοι. 3 ^α} τω 

(31ΐ&ρ. Ι/ΧΧΙ. Ι. τβ Τ6 λο/*ο^ ν^£Τ£ρ«ί Ώ , Ι. — ■ 2. «ίί ίΐ^ον και ί»/χ. Ο. - 
πίμ,-χτναί Β. - ( ί« οπί. ) χλι |<< Ο; ίί χαι «ι Ο. - «νρατίίΐν Ό , Ε , Ι. 

Οιαρ. Ι<ΧΧΙΙ. ι. £ί Α/για» Β. - τ«ν (τε 8. 1. βαά. τη. ) Ο ; τβιν (τ# 
βω.) Ο. -ίλ&νβ-^ϊ ηαιι Κορ. Ό, — %. (τα Οίη. ) /*ίτί«ρα <?. - ίίρϋρ-.θΐ) Β; ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. III. ηι.ηζ.ηο. ι_- 
Οαρ. η\. Ηοε Γ&οίηοτβ ρεΓρείΓ&Ιο , εΐ εοηνοείΐΐίδ Οογ- β^ιτ. 
εγΓεείδ , άίχεΓαηΙ ηεεε ορίίηια 6556 , αίαυε Ιιοο ηιοάΌ 3η!°?." 
ΟοΓογναεοβ ίη δεΓΥΪΙαΙειη αϊ) Αίΐιεηίεηδίΐίΐΐδ ηιίηίηιε τε- ο# ™ ρ " 
ύαείυηι ίι*ί. Αε ίη ροδΙεΓαηι ηειιΙΐΌδ , ηίδΐ ευιη δίησαϋδ ν. ε. 
ηανίοοδ νεηίΓεηΙ; , α ΟοιτνΓΣείδ ρίΐεαίίδ Γεείρΐεηάοδ : δί 327. 
νεΓΟ ειιιη ρίπήοηδ, 605 ίη Ιιοδίΐαιιι ηυπιεΓΟ, Ιοεοηαε 
(ΙαεεηαΌδ. 2 Οαιη &αΙειη Ηεεε άιχίδδεηί , ρορυΐππι ίη δϋίΐηι 
δεηίεηΐίαηι άεοτεΐιιιη ίίΐεεΓε εοε§6ΓαηΙ : δίαίϊιηααε Ιεσα- 
1θ8 Αΐηεηαδ ιηίδεπιηΐ, αυί εΙ τεδ §εδ1ίΐδ ηαηΙί&ΓεηΙ; , εΐ 
ίΐα £αείο ορηδ Γαίδδε (ΙειηοηδΙίΉΓεηΙ; : έί ίΐΐίδ, ααί εο εοη- 
ΓαβεΓαηΙ, ρεΓδυ^άεΓεηί , αϊ ηίηίΐ , α^αοά α ΓαΙίοηίουδ, 
εοιηπιοοίίδααε είνίΐαΐίδ εδδεί αΐίεηαπι , ηιοπτεηΙιΐΓ , ηβ 
αηα Γετηιη ΙατΒαΙίο , πιαίαΐίοηϋε ηεΓεί. 

Οαρ. 7 2 • £^ηι ααίειη 1ε§αίί Αίΐιεηαδ ρει-νεηΐδδεηΐ , 
Αΐηεηίεηδεδ εαπι εοδ , ηΐ τεδ ηοναδ ηιοΐίεηΐεδ, Ιαπι εΐίαιη 
αϊίθ8 , α^αίοηδ ρεΓδηαδεΓαηΙ ίά , αΐ)Η8 εααβα βο 7ηΪ88ΐ 
^ΊιβταηΙ , εοιτίρυεΓυηΙ , εΐ ίη ^§ίηα ειΐδίοά'ίεηάοδ θε- 
ροδαεΓαηΙ. ΙηΙεΓεα νεΓΟ ΟοΓενπεί , ααί Γείραοΐίοίε ριίη- 
είρεδ εΓαηΙ , Οοπηίΐιίαείε Ιτίτειηίβ εΙ 5ραΓΐαη?ε 1ε§αΙίοηΪ3 
αα'νεηία, ρΐεοειη αάΌΓίαηΙυΓ ; ρη§ηα<μΐ6 εοπιπιίδδα νί- 
εεΓαηΙ. 2 5εά ηοείίδ ίηΙεΓνεηΙα , ρΐεοδ ηαίάεπι ίη αΓεειη , 
εί εαίΐίοΓα ηΓοίδ Ιοεα εοηίϋίξίΐ;, ίοίαυε εαδίΓα ίτε^αεηδ 
ροδαίΐ, εΙ Η^ΙΙαϊεαιη ροιίαιη ίεηεοαί. νίεΙοΓεβ νεΓΟ 
ίοηιιη οεεαραπιηί, υΙ>ί ρεπηαΐΐί ίρδΟΓαπι ΙιαΜίαοαηΙ , 
εΐ ροΓίαηι , ηαί ίη ίοΓαηι εί ίη εοηΐίηεηίειη δρεείαί. 

Οαρ. 7 3. Ροδίήίΐίε νεΓΟ Ιετε εειίαηιεη ίηΙεΓ δε ιηίδ- 
δίΐίοιίδ εοηιηιίδεΓηηΙ: , εΙ ίη &σ ΓΟ δ ηΐι-ίααε ηαηΐίοδ άιπή- 
δεηιηΐ , δεΓνίϋα δοΐΐίείίαηΐεδ , βρε ΙίοεΓίαΙίδ ρΓοροδίΙα* 
3 Εί ρ1εΙ)ί ηαίά'εΗΐ δεΓνίΙίοπυη πηιΐΐίΐαάο 56 δοείαιη. 

ίίροδ-ΐ €. - (τοτ ΟΠ1.) »ρ 0ί αοτη ϋ; το» *ροί β«τ»» Ε, ©• 
Οΐ&ρ. Ι-ΧΧΙΠ. 2. τ•ί οιχητ*, Ο. 128 ΤΗϋΟΥΒΙϋΙδ ΗΙ8Τ. III. 7 3. 7-4. 75- 
Ββΐι. αφαηχίΐ. Αΐΐεήδ νείΌ οείίη§εηίί ιηίΐίΐεδ ©χ εοηΐίηεηίβ 

αη.5. δϋβδίοΐίο νθΙΙβΓΠηΙ. 

Οΐγπιρ. „ . ττ ■• • • 

88.2. Οαρ. η'-ί. ϋηο αηίειη αιε ιηίεηεείο, ρυ^ηα ΓαΓδηδ εδί 
ν3 ΓΓ / εοηιηιίδδα , βΐ ρίεβδ νίείΐ , ηιιοοΐ ει ΙοεοΓαιη ιηαηίΐίοηε 
327 ' εί ηοηιίηηιη ηηιηείΌ δυρεήοΓ εδδεί. Μαΐίετεδ είίαηι εο3 
νίΓΪΐίΙβΓ αφανεΓαηΙ, ηοδίειη Ιε§α1ίδ β δαηηηίδ εείΗιιιη 
εαΐηιίηίουδ ΓειϊεηΙεδ , εί βυρΓα δεχαιη δααιη ίιιπιυΐίαιη 
δυδίίηβηΐβδ. 2 ΓαεΙα ααίεηι δΐιΐ) εΓεριΐδεαΙυηι νεδρεΓίίηηηι 
ία§3, ορίίηιαίεδ, νεπίί, ηε ρΐεοβ εοοίειη ίιηρείυ, δϋΒΙαΙο 
εΙαπιοΓε , ίη δε ήταεηδ, εΐ ηαναΐίουδ ροΙίΓεΐαι•, εί δε ίη- 
ίεΓβεεΓεί, 8θ<1εδ, ςπεβ ίη £οιό είΓεαιηείιεα ει-αηΐ , εί ίΐΐίδ 
εοηίί^ιιαδ άοιηοδ , ηε ααα ίΐΐΐηε ίη δε βεΓεί ίηιρι•εδδίο , 
ίηεεηάηηΐ , ηεηαε δαίδ , ηεηαε αΐίεηίδ ραΓεεηίεδ. (^ηαιη- 
οΟΓεηι εί ηιαίίθε ηιεΓεαΙοΓαιη ρεεηηίθΒ εΓεηιπΙεε δηηΐ, εί 
ραπιιη αοίαίί , φΐίη ΗΓΟδ ΙοΙα ρεηίΐηδ ρεπτεί , δί νεηίιΐδ 
ίη§Γηίδδεί , ε|ηί ίΐαηιηΐίΐιη ίη ίρδαηι δραΓδίδδεί. 3 Αΐηηε ίΙΚ 
α^ηίοΐεηι , ίαείο ρυ§ηαη(ϋ βηε , αηίεΐί υίπηαυε ηοείεηι 
ίΠπηι (Ιίδροδίΐίδ εαδίοοίϋδ ΐΓ£ΐηδε§εΓαηΙ;. Εί ΟοιιηΙηίαοα 
ηανίδ , αηία ρ1εΙ>δ νίεεΓαΙ , εΐαηι άίδεεδδίΐ ; εί ιηίΐίΐυιη 
αιιχίΐίαήοηι ρίειίαηε Ιιοδίειη ΙαίεηΙεδ ίη εοηΐίηεηΐεηι δε 
Γεεερεπιηΐ. 

Οατ. 75. δεφίεηΐί νείΌ <ϋϊβ ΝίεοδίΓβΙαδ, ϋίοίΓερηίδ 
Γιϋιΐδ, Αΐΐιεηίεηδίαπι (3ηχ, εηιη άηοάεείπι ηανίοπδ, εί 
φΐίη§εηίίδ §Γανίδ &ΓηιαΙηΓ96 ηιίΐίΐίοηδ Μεδδεηίίδ, Ναιι- 
ραείο &ά ορεηι ΟοΓογΓοβίδ £εΓεικΙαιη νεηίί. Εί άβ εοηιρο- 
δίΐίοηε ίηΙεΓ ίΠοδ Γαείεηα'α α§εΓε εεερίΐ, ίΠΐδεμιε ρεΓδίΐΛδίί 
( αϊ ίη ηιαίηεε εοηεοιχΙΐΒβ §ΓαΙΐ£ΐηι ΓεάίΓεηί ) αί «ϊεεειιι φΐί- 
οίειη ηοηιίηεδ , ηαί ρΓδεείραί ηιαΙοΓαηι ααΙοΓεδ ΓαεΓαπί, 
ίη (αάίείαηι τοεαΓεηί , ςαί (ϋίαΐΐαδ ίδί ηοη ηιαηδεΓαηί ; 
δβά 8ΐαύιπ ββ 8ΐιύάαχβηιηί : τείί^ηί νεΓΟ ΟοΓογνατπ ίηεο- 

ϋΐίαρ. Σ<ΧΧΐν. Ι. μ. αυ%ΐ! γιπται Ο, Ό, 1 ; αυ%ιι μ. γιγηται Ο. - ΘΟΥΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. ογ' . ο<Ρ. οε. 129 
μεν &ημω των οίκετων το <&λη§ος παρεγενετο ξυμμαχον 
τοις £' ετεροις , εκ της ηπείρου επίκχροι οκίακοσιοι. 

Κεφ. ο£' . Αιαλιπουσης «Γ ημέρας, μάχη αυ^ις γίΓνε- 
ται- κ&\ νίκα ο £ημος , χωρίων τι ίσχυϊ ^ πληΰζι προέ- 
χων αϊ τε γυναίκες αύτοΊς τολμηρως ζυνεπελα£οντβ , 
βάλλουσαι άπο των οικιών τω κεραμω , ΐ(α\ πάρα <£>υσιν 
ύπομενουσαι τον &ορυζον. 2 γενομένης <Ρε της τροπής περί 
£είλην ό^ίαν 5 &είσαν]ες οι ολίγοι , μη αυτοζοε) 6 £ημος 
του τε νεωρίου κρατησειεν επελ-3-ων, }{α\ σφας £ιαφ$εί- 
ρειεν } εμπιπρασι τας οικίας τας Ιν κύκλω της αγοράς , 
ι&} τας ζυνοικίας, οττως μη η έφοδος , ώεκΡομενοι ουτζ 
οίκεϊας, ούτε αλλότριας. ωσΙε χα} χρήματα πολλά έμ- 
πορων κατεκαυΰη , Κ&4 ί πολις εκιν^υνευσε πάσα £ιαφ§α- 
ρηναι , ε) άνεμος επεγενετο τη φλογ) Ιπίφορος ες αυτήν. 
%&Ι οι μεν, παυσαμενοι της μάχης, ως ίκατεροι ηο~υχα- 
σανίες, την νυκ/α εν φυλακή ήσαν ^ η Κοριν&Ία ναυς, 
του £η μου κεκρατηκοτος , υπεζανηγετο , >^ των επικκρωγ 
οι πολλο) ες την ηπειρον λαβονίες £ιεκομίσ§ησαν. 

Κεφ. οε . Ύη ^ επιγιγνομενη ήμερα Νικοςρατος ο Δ/>- 
τρεφους, Ά&ηναίων ς-ρατηγος, παραγίνεται βοη&ων εκ 
Ναυπακ/ου &ω$εκα ναυσί , ^ Μεσσηνίων πενίακοσίοις 
οπλίταις. ζυμ€ασίν τε ε<&ρασσε , χα\ πεί&ει ωςε ζυίχω- 
ρησαι άλληλοις , £εκα μεν άνδρας τους αΊτιωτατους κρι- 
ναι, ο/ ουκετι έμειναν τους £* άλλους οίκεΊν , σπόντας 

Ιτχν» χλι Ό ; ιο-χυ» οΐ ΙΠ3Γ§. αϊ. τη. κτχνιι Ι. - ξι>» ( ίτ ΟΠ1. ) ιλα&ντο Ο. — 
1. (τι»ί ΟΠί. ) τροτ^ί Β. - (ί* οίη. ) {-/£ϊ£τβ Ό. - ίτ/φορο* ίΐ' αντί» Ε. — 
3• ^ί-υχαο-οίτίί Ο. - ί/ί ( χο ΟΠ1. ) μιτ^^Λΐ Β. 

Οίααρ. ΓιΧΧν. ι. τ>ι ί~« »»<•/. ο, ε.- Ν<χ. ό Δ<ο (<«. ο, αϊ. τη.) τρι- 

3 Κ ι5ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. οε.ος-'. 

<&Ρος αλλήλους ποίησα μεν ου ς ημ\ <&εος Ά&ηναιους , ωσΐι 
τους αυτούς ιχ&ρούς η&\ φίλους νόμιζαν. 2 *&) ο μεν , 
ταύτα πτραίζας, εμελλιν άποπλευσεσβαι. οι £ε τ« <^ήμα 
προςαται πιι^ασιν αύτον , πινιε μεν ναύς των αύτ£ σφ'ισι 
καταλιπύν , όπως ήσσον τι Ιν κινήσει ώσιν οι ενανψιοι , 
'ίσας £ε αυτοί πτληρωσανίες ιχ> σφων αύτων , ζυμπεμ^ιιν. 
%οη 6 μ\ν ζυνεχωρησιν , οι £ε , τους εχθρούς χ,ατελεγον ες 
τας ναυς. Αεισανίες «Γδ ικιϊνοι , μη Ις τας Ά&ήνας άπο- 
πεμφ&ωσι , %α&'ιζουσιν Ις το των Αιοσκουρων ιερόν. ° Ν/- 
%οσ\ρατος £ε αυτούς αν'ισίη τι %% παρεμυ^εΊτο. ως <Γ' ν κ 
ιπει&εν, ο Ατιμος 3 οπλισ&ε)ς ιπ) τη πτξοφασει ταύτη, 
ως ού£εν αυτών ύγιες Αιανοαμενων τγ του μη ζυμπλεΊν 
άπισψια, τα τι Όπλα αύτων ε% των οϊχ,ιων ε λάζε , ^ 
αύτων τινας , ο7ς επιτυχόν , ιι μη ΉικοσΊρατος ικωλυσε, 
£ιεφ&ειραν αν. ορωνίες <Ρ οι άλλοι τα γι^νομενα, χ,α&Ί- 
ζχσιν ι ς το Ήραΐον ίκεται , %α) *γ'ιϊνον\αι νχ, ελάσσας τιΊρα* 
%οσ'ιων. . 6 £ι Αημος, Αιισας, μη τι νεωτιρίσωσιν , αν'ι- 
ςησι τι αυτούς πε'ισας, %$η διακομίζει ες την <&(>ο του 
Ηραία νησον, ^ τα ιπΐΐη^εια ετίείσι αύτοΊς Αιεπεμπείο. 

Κιψ. ος-. Της £ι ςασεως ιν τούτω ούσης, τιταρίη η 
πεμπίη ήμερα μετά τίιν των άντρων ες την νησον <Ριακο- 
μι<Ρην 9 α\ ι% της Κυλλήνης Πελοποννησίων νηες , μιτα τον 
ικ της Ιωνίας Έτλοΰν , εφορμοι ούσαι, παραγίίνονίαι τρεις 
Η&ί πενΊήκοντα. 2 ηρχε £ϊ αύτων ΆλχκΡας , ώσπεξ η*\ προ* 

φ«ί ϋ. - 5ταραγ<νίτα/ Ο.- ΉίΑσφίαν Ό , Ε. - χα» ^αρ' Α^κα/νί Ό. - τΚί ίι 
αλλν< οιχεπ Ο. — 2. ΛίοτίΜνσα^αι Ό , Ι. - οί ίε τΜ Μ>?ί« 6. - ι<ται ίβ 
(αοτο/ οίη. ) πληρ. Ο, Ρ. - ικ ταί ν. Η. - (ϊιΐο-αιτκ ( ^£ ιχίΐνοι ΟΙΧΙ.) μη ικ 
Τ>. • Δίοιτκνρια» (ΐΠ£ΙΓ§, άΙ% τη. Δίοβ-χνρβη') Ι. "— 3• τρτ« (^ΙΙΙΕΓξ. αϊ» 7ΤΙ.\ ΤΗΙΤΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 7 5. 7 β. ι3ι 

ΙεΓεηΙ, ίείο ίηίεΓ δε εί ουιη Αΐηεηίεηδίουδ ίοεόειβ, ιιίΒβίι. 
εοδάειη ηοδίεδ εί εοδάειη αιηίεοδ αηεεΓεηΙ. 2 Αίααε ίΐΐε Ρε1ο Ρ• 

*■ 3η. ο. 

αιηάεπι ηίδ τεΙ>υδ §εδίίδ άίδεεδδυπίδ εραΐ. δεα ρΐεοίδ ρήπ- ο^ρ• 
είρεδ εί ρεΓδααδεΓαηΙ;, υί δίοί αυίηαυε αε δΐιίδ ηανίΒϋδ τε- ν. Ό.* 
ΙίηααεΓεΙ; , ηϊ αάνβΓδαπί πιίηιΐδ δε εοηιιηονεΓεηΙ \ δε νεΓο -££.[ 
Ιοίίάειη άε δΐιίδ Γεοηδ οιηηίουδ &α ηανί^αΐΐοηειη ηεεεδ- 
δίΐΓϋδ ίηδίχαείαδ , εαιη εο πιίδδαΓΟδ άίχβηιηί. Αίααε ϋΐβ 
αηίίίειη Τιοο ίρβίε εοηεεδδίΐ; ίΐΐί νείΌ βιιοδ αυίαπε αάνεΓ- 
δαιίοδ άε1ε§εΓαηΙ, αυοδ ηανεδ εοηδεεηάεΓε }υδδεΓυηΙ. δεά 
ίΐΐί, νεήΐί, ηε ΑΐΗεηαδ ηιίΙΙεΓεηίιιτ, αα ΟαδΙοηβ εί Ροΐ- 
Ιαείδ Γαηυιη δαρρίίεεδ εοηδεαεΓαηί. 3 Αϊ ΝίοοδίΓαίαδ Π1ο3 
ίΐΐίηε εχείΙαΓε , εί εοηδοΙαΓΪ εοερΐί. δεά , οιιπι ίΐΐίδ ρεΓδυα- 
«ΙεΓε ηοη ροδδεί, ιιΐ ίΙΓιηο άίβοβάβτβηΐ , ροριιίαδ, αηηίβ 
ηαε (1ε εαιίδα δΐιιηΐίδ , ηαοοΐ εχίδΙίπίΕΓεΙ , εοδ ηίΐιίΐ δαηί ίη 
αηίιηο ΙιαοεΓε, ηια ρΓορΙεΓ δααηι αίίϊκίεηΐϊαηι ευιη Νί- 
εοδίΓίΐΙο ηανί§ατβ ηοΐΐεηΐ, εί εοηιιη απηα εχ δεΛίουβ 
&1)δροΓΐανίΙ , εί; ηοηηηΐΐοδ ίρδοπιηι , ία ααοδ ίηείάεΓαί: , 
ίηΙεΓΓεείδδεί;, ηίδί Νίεοδίταΐαδ βηττι ίιηρεάίνίδδεί;. Αΐϋ 
νεΓο , εαπι Ηβρο δείΊ νίάεΓεηΙ , αα Ιαηοηίδ Ιειηρίαηι δηρ- 
ρΐίεεδ εοηδεάεΓαηί , εΓ&ηΙααε ηοη ραηείοΓεδ ααααπη- 
§εηΙίδ. 4 Ρορηίαδ νεΓο, νεπίηδ, ηε ααίά ηονί ιηοΙίΓεηΙαΓ, 
νέΛΐδ ααάαείοδ ίΐΐίηε εχείΐανίΐ, εί ίη ίιΐδαίαπι Ταηοηί» 
ίειηρίο ορροδίίαπι ΐΓαηδροΓίανίΙ ; εί ψΐ£β αά νίίαιη δΐΐδίεη- 
ΙαηάΌπι εΓαηΙ; ηεεεδδαήα , ίΐΐυε αά ίρδοδ ίΓαηδηιίΙΙεοαΙ. 

Ο αρ. 76. €απι ααΐεηι δεάίΐίο ίη Ιιοε δίαία εδδεί , αηαιίο, 
ααίηίονε αΙ> ίδΐίβ ίη ίηδηίαηι ΐΓαηδροΓίαΙίδ (Ιίε , ίτεδ εϋ 
αηίηαηασίηία ΡεΙοροηηεδίοΓαιη ηανεδ εχ Ογΐΐεηε, αΙ>ί, 
ροδί ΓεαίΙαηι εχ Ιοηία, δίαΐίοηεηι ηαοεοαηί , αάνεηεηιηΐ:. 
2 Ηίδ ααίειη ρΓΟΒεραί Αΐείάοδ, ηΐ εί ρήαδ; εί ΒΓαδκΙαδ 

%υμν. Ο. - £λαζ{» Ρ. - ίη^^αμ» αϊ Ό , Ε. - όρ. ίί οί βλλο< Β , Ο , Ρ, Ο. — • 

4• $1>Γ*1 μη Π (τΐ 8. Τί , βαά. 171.) Ι. - £ κ. ΛΟΤΟίί ίΐ(Τί/ΑΙ07Τβ Ό. 

Οααρ. Ι<ΧΧνΐ. ι.«ί (χ 7η( Μ/τυλι^ί π. ϋ. ι. — 2. Αλχ £ /ί«ί. 

&2 ι5•2 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 7 6. 77 . 7 &. 
ψ**• εοιίδίΙίοΓαιη δοείαδ εαιη εο ηανί§α!χιΙ. Οαηι &ηΙειη αρ- 
» η • 5 • ρυΠδδεηΙ α(1 δγΐιοΐα ροιΊαιη, ηιιί εδΐ ίη οαηΐίηεηίε ? ρΓΐιηο 
88. 3.* αίΐαεηΐο αανεΓδπδ Οονογναται ηανί§απιητ. 
νά ΓΓ .' Οαρ. 77- ΟοΓογΓθΒΐ νβιο ηια§ηο εαιη Ιαιηαΐίη, εηηι 
32 7• Γβδ ιΐΓ^αηαδ , Ιαιη εΐίαιη εΐαδδίδ ήοδίίΐίδ αανεηΐηιη £οηηί- 
«ΙαηΙεδ^ δβχα§ίη1ει ηβνεβ δίιηαΐ ίηδίηιβΓβ εοερεΓαηΙ; εί 
ρΐΌΗΐ πηαιηαααηιααε Γεοαβ οηιηίβηδ αα ρΐΌθΗαιη εοιη- 
ηιίΐΐεηααιη ηεεεδδαιϋδ εχρίεβϊΐηΐ; , εαιη αάνεΓδηδ ηοδίεηι 
ειηίΙΙεβίΐηί; : Αΐηεηίεηδεδ εηίηι ίρδίδ δααδθΓαηί , υ.4, δε ριί- 
ιηοδ εχίΓε δίηβΓβηί, ίρδί υθγο ροδίεα οαιη ίοΐα εΐαδδε δίιηαΐ 
ϋηβδεααετεηΐηι*. δεά εαηι ίρδΟΓαιη ηανεδ άίδρεΓδεε αα 
Ιαοδίβδ αεεεάεΓεηΙ , οΐυιεε αηίάειη ρΓοΙίηαδ αα εοδ ίΓαιίδ — 
£\λ£6ϊμώΙ : αηί νείΌ ίη αΐϋδ νεηεοαηΙιη% ίηΙεΓ δε ριοε- 
1ίαοαηΙαι\ 3 Νίηίΐ ααίειη ιίΐε βεοαί. Ρείοροηηεδϋ νείΌ, 
Ιαηιαίία βηήηαανεΓδο, εαηι νί§ίηΐί ααίάειη ηανίοαδ δθ 
€οι•εγΓ8βίδ ορροδαεΓαηΙ, εαηι Γείίφΐίδ νείΌ, ίΐαοαεείηι 
Αΐίίείδ ηανίΐϊαδ, αααΓαηι (Ιαεε εΓαηί δαίαηιΐηίίΐ εΐ Ραιαίαδ.,, 
οδνίατη ρΓ00β$&€ηιηΙ* 

Οαρ. 7 8. Αίααε ΟοΓενΓεβι ηαίαειη , ααία ηιαίε,ηανΐ- 
βυδί^αε τατίδ ίιηρείαηιΐαείεοαηΐ, δοΐί §ΓανίίεΓ Ια^ΟΓοΒαηΙ;.. 
ΑΐΗεηίεηδεδ ν.βΐο, ααία ηιαίΐίΐααίηειη ηιείϋεβαηί^ βΐ ηε 
είΓεοηινεηίτεηΙηΓ, ίη εοηΓεΓίαδ ίΙΙοηιηι ηανβ3 ηοη ίιταε- 
1)αηΙ, ηεείη εαδ, ααίε ίη ηιεάίο α§ηιίηε οοηίΓα δε ίηδίΓαα- 
ίΰβ εΓαηί : δεα ίη εχίΓειηηηι εοιτηα ίιταεηΐεδ, αηαιη ηανεητ 
^εηιεΓβηηΐ. 2 Ροδίεα νεΓΟ ΡβΙοροηηββίί ^.βηα εΐαδδε χλογ- 
Τίεηι άί§εδΙα, ηοδίεηι εΪΓεαηιεαηΙεδ ΙαιοαΓβ εοηαβαηίαιγ 
Αϊ ααί αανεΓδϋδ ΟοιχϊγΓΣΓΟδ ίη αείε δίαοαηΐ;, Ιιαε τε εο§- 
ηίία, εί νεπίί , ηε δΐιίβ ίάειη αεείαεΓε!;, φΐαίΐ αιΐ Νίΐυραε- 
ίΗΐη ?! αηχί1ίαηι £εΓαηΙιΙαηε νείΌ ηανεδ οοηΓεΓίί© δίιηαΐ 

01ΐ3ρ. ΧιΧΧνίΙ.• Ι* τα η «ν τ•) τβλΐΐ Ό ; τα ύ' «ν ιτοΜι Ε. - αμα ικαν&ι: Ε.. 
•II ίτίροΐί (^α« 3« ο/ί αί. ηΐ.). ^6 Ε, —2, «κρ?•< /*%>> νζυ!,. €•. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ος-'. οξ . οή . 1 35 
τερον , ^α/ Βρασίδας αυτω ζυμ£ουλος εττεπλει. ορμισά- 
μενοι «Γέ ες Ί,υ'ζοτα, λιμένα της ηττείρου , άμα εω επι- 
πλέον τη Κέρκυρα. 

Κεφ. οζ' . Οι ^2, πολλω $ορυ£ω ι ^/ πεφο^ημενοι τα 
τ' ί* τίι 7τολ8/ ^«/ τον επίπλουν, παρεσκευαζονΊο τε άμα 
εξηκονία ναυς, ι&) τας άε) κλήρου μενας εζεπεμπον πρ&ς 
τους εναντίους , παραινούνταν Αθηναίων σφας Τ8 εάσαι 
(ζτοωτον εκπλευσαι , ιια\ υσ/ερον πασαις άμα εκείνας επι- 
γενεσβαΐ' ως <Ρε αυτοΊς <&ρος τοΊς πολεμιοις ήσαν σπο- 
ρά£ες αϊ νηες, <Ρυο μεν ευ$υς αυτομόλησαν , εν ετεραις £ι 
αλλνλοις οι εμπ λέοντες εμαχοντο. 2 ην <Ρε οΰ<Ρε)ς άοσμος 
των ποιουμινων. Κοντές £ε οι Πελοποννησιοι την τάρα- 
χην > είκοσι μίν ναυσ) <&ξος τους Κερκυραίους εταζαντο , 
ταΊς £ε λοιπαΊς <&ξΙς τας £ω£εκα ναυς των Αθηναίων 
ών ί\σαν α\ $υο , Έαλαμινία )(Φ\ Πάραλος. 

Κεφ. οη . Κα) οι μίν Κερκυραίοι,, κακώς τε ^ κατ 
Ολίγας 7Γροσ<Βτί<ζνΊον/ες , εταλαιπωρνντο κα& αυτούς- ο] 
«Γ' Αθηναίοι, ώο^ουμενοι το πλήθος ^ την περικυκλω- 
σιν , α^ροαις μεν 8 προσεπιπίον , ου£ε κατά μέσον ταΊς 
εφ εαυτούς τετα^μεναις- προσ€αλοντες $ε κατά κέρας , 
κατα^υουσι μίαν ναυν. 2 χα\ μετά ταύτα, κυκλον ταξα- 
μενων αυτών, περιεπλεον , %α} ε<&ειρων]ο &ορυ£ε7ν. γνονΊες 
&ε οι προς το7„ Κερκυραίο ις , ΐ{α\ £είσαντες , μη ■> οπτεο εν 
Ναύπακτο), γένοιτο, επι£οη&οΰσΐ ^ γενομεναι αβροαι 

Οίβρ. ΙίΧΧνίΠ. Ι. (τ<?>- ΟΠ1. } τιριχοχλ. 0.-τα<ί «φ' 'ίβΜτοκ Ε; τ. «φ* . 
«ι»τ«ί Ο, Ρ. -τρο<τ£αλο»'ίβ)ϊ Ι. - κατ* ίοοοοπ μια* *. Η. — 2. μιτα ταυηα. Ο.. 
- τα;, ( αί>τ«» «. /. αϊ. τη. ) Ο. — 3. »ρ• χςίτχ/Λίίοι € , Ρ. - τροχαταφο ( γ 0|Π..) 
νι Β.-βτ» 'ίΛυτ»» (λλΚι^λ τγ^. Η« • »ρ«ί •"» τίτιγ^«ι*νί Οι α 54 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Γ. οη. οθ'. ττ . 
ολ νηις άμα. τον ι<&Ί<ατλουν τοις Άΰηναιοις ιποιοΰντο. 3 οί 
«Γ' ύπιχωρουν 3 η^η πρυμναν κρουομινοΐ' ^ άμα τα,ς των 
Κερκυραίων εζουλοντο προκαταφυγεΊν , οτιμαλιςα εαυτών 
σχολγ τι υποχωρούντων , ^ <ζΰ•οος σφας τεταγμένων των 
ενάντιων, η μιν ούν ναυμαχία, τοιαύτα γινομένη , ιτίλιυτα 
ι ς ηλίου &υσιν. 

Κιφ. οθ'. Κα) οί Κερκυραίοι, <Ριισαντις, μη σφίσιν 
ζ<®•ια&λιΰσανΊες επι την πολιν , ως κρατουνΊες οι πολέμιοι, 
η τους ιχ, της νησα άναλαζωσιν , η ΚίΗ άλλο τι νεωίερ'ισωσι, 
τους τι ι% της νήσου πάλαι ις το ΉραΤον £ιικομισαν , /ζα} 
την πολιν εφυλασσον. 2 οι <Ρ ιπ) μιν την πολιν ουκ, (τόλ- 
μησαν πλιυσαι , κρατοΰντις τη ναυμαχία,' τρίίς <Ρι ^α/ 
<Ρικα νους εχον/ις των Κιρκ,υραίων , άπιπλιυσαν ες την 
ίτζΰ•ιιρον 9 οβινπτίξ άνηγαγον/ο. τίί <Ρ υςερα'ια. επ) μιν την 
πολιν ού&εν μάλλον ι^τι^τλιον , Χ&ίοηο ιν πολλή, τα- 
ραχή ^α/ <φο£ω ον/ας 5 ^α/ ΒρασΊ<Ρου παραινουντρς , ως 
λιγιται , Άλκ/ΰΓύί, )σο•\ηφου <Ρε ουκ, οντος' ιπ) <Ρι την 
Λιυχ,Ίμνην το ακ,ρωτηριον ά<πτο£αντες , ιπορ^ουντας άγρας. 
Κιφ. π . Ό «Γβ £ημος των Κιρζυραίων ιν τούτω , 7Γδ- 
ρι^ιης γινομινος, μη ιπτιπλιυσωσιν α\ νηις, τοΊς τι ικι- 
ταις ηισαν ις λογούς , ^α/ το7ς άλλοις , οπτως σω^ησιται 
ν πολις. /ζα/ τ<ι>α£ αύτων έπεισαν ες τας ναυς ιμζηναι• 
ιπληρωσαν γάο όμως τρια%ον\α, προσ^ιχομινοι τον ιπί- 

ΟΙιαρ. ]1<ΧΧΙΧ. ι. (τ«τί οοιτεοΐ. ρεα ηοΙΙο) «χ τ*;; «^ο-ν Ο; τα* («ς 
3. 1. ) ίκ τη; ν. Ε. - ανα.\α.ζο>αι Ι. - η (χα/ ΟΠ1. ) άλλο τ/ Ε. — 2. τρ/ί χα/ ί'ίχβι 
ίί ναοί Ο, Ε, Ρ, Ο; τρυ «. 5". γαρ ναι/ί Ό; τρ/ί ( ίί ΟΠ1.) χα/ ίί*α »αι>ί Ι.- «/χ 
τ>;ν >ιίι. Ό. — 3• μάλλον (ίΤ£5τλ£ον ΟΗ1.) Ρ. -Βραα•«3α Ο, Ρ. - Αλχα<5α 0•-τ«* 
Αΐυκίμμηι Ο , Η. ΤΗΙΙΟΥϋΙΒΙδ ΗΙδΤ. III. 78. 79• 8ο. ι55 

ίη Αΐΐιεηίεηδεδ ίιηρΓεδδίοηειη ίεοεπιηί. 3 Εΐί νβΓο 8θ β«ιι, 
δυβαΊιεεΓε εοερεπιηί , }αιη ίη ραρρίηι Γειηί§αηΙε3. δίπιηΐ 3 η. ?' 
εΐίαπι νοίεβαηΐ, (ϋοΓε^πεοΓηιη ηανεβ ηιαίατε £α§βΓβ , %%™ζ^ 
άητη ίρδίαηίΐιη ]εηΙίδδίιηε ΓείΓοεεάεΓεηί, εΐηοδίίυιη δίΐίί £• °• 
ορροδΐΙΟΓηηι ίπιρεΐαιη δΠδΙίηεΓεηΙ. Ηοο ί§ίΐαΓ ηαναίε 327- 
ριοείίαιη, αηοα Ιιυ^ϋδηιοαί ίαίί, δαο δοΐίδ οεεαδίιιη ίίηί- 
ίηπι εδί. 

Οαρ. 79• ΕΙ ΟοΓεγτίεί, νεήΐΐ, ηε Ιιοδίεδ , υΐροίε νίε- 
ίοΓεδ , ίηίεδίίΐ εΐαδδε οοηίπι δε νεηίΓεηΙ, εΐ ιιΛεπι ίηνα- 
ΛεΓεηΙ, ααΐ εχ αιδοία εοδ βχροΓίαΓεηΙ, ααί αΐίαά 1 αυία'ρίίΐηι 
πανί ηιοΙΪΓεηΙαΓ; εοδ, αηοδ εο Ιι-αηδίιιίδεΓαηί , ίΐΐίηε ία 
.Ταηοηίδ Ιειηρίυπι πββο> ΓεροΓίαΓαηί, εΐ υΛειη ειΐδίοάίε- 
1)επΙ. 2 ΗοδΙεδ νεΓο, ςαπηινίδ εοδ ηανίΐΐί ρτοείίο δηρεΓαδ- 
δεηί, &ά ιιΛειη Ιαηιεη αεεεαεΓε ηοη δΐιηί αιΐδί : δε(1 ευια 
ΐΓεάεείιη ΟοΓογΓΒεοηιπι ηανίοαδ , αυαδ εερεπιηΐ , ίη εοη- 
Ιίηεηίεπι ηανί^&πιηί, ηηαε νεηεΓαηΙ. 5 Ροδίπάίε νείΌ 
ηίΐιίΐο ηια§ίδ υι•1>ειη ίη£εδΙ& εΐίΐδδε ρεΙίεΓαηί, ΙίεεΙ οηιηε» 
ε}αδ ίηοοίεε ίη ιη&§ηίΐ ρειΊηΓοαίίοηβ εί ίΓερκΙαΙίοηε εδ- 
εεηΐ, ΙίεεΙεΙΪΒηι ΒΓαδί(1&3 (ηΐ ΓβΓίιΐΓ) Αΐεία&ηι αάΐιοε ζά- 
ΙιοΓίίίΓείιΐΓ ; αυαιηνίδ ηαπιεΓο 3ηητ&§ίοι•ηιη εδδεί ίηίεηοΓ , 
»εά ίη ρΐΌΐηοηίοΐΊϋΐη Γιεηείπιηαηι εχ ηανίοπ* ε^τεδδί, 

Η£Γ03 Τ05ΐ3ΓυηΙ. 

Οαρ. 8ο. ΙηΙεΓεα νείΌ ΟοΓεγΓΒΒοηιιη ρορηίηδ, νείιε- 
ηιεηίεΓ ηιείυεηδ, ηε ΡεΙοροηηεδίοΓαηι εΐαδδίβ αι-οεηι 
ίηνααεΓεΙ; , εηιη δαρρίίείουδ , αΐϋδααε ίη εοΐΐοαηίαπι άβ 
είνίίαίε οοηδεΓΥ&ηα'α νεηίΐ : εί εοΓηηι ηοηηηΐΐίδ ρεΓδαΗδίί, 
ηΐ ηανεδ οοηδεεηαειεηΐ:. Ναιη ΟοΓογΓΟΒΪ , φιατηνΪ8 ίη ηοο 
τβΓϊΐτη 8ΐαΙιι β88βηΙ οοη8ΐΐΙιιίί , ίαιηεη Ιτί§ίηΙα ηανεβ τεΙ>υ8 
ζά ρΓοεΙίαηι ηεεεδδαήίδ εχρΙενεΓοηΙ , ηοδίίδ αάνεηΐηιη 

Οηαρ. Γ,ΧΧΧ. Ι. α τ *ί κω$ ιτζηιαι Ό, Ε, Ρ , Η , Ι ; ν. τ. »>ι*ί ίτνηιαι Ο, 

-τρ<αχοι7α. ( τροβ-ί. τ. ί. « ί« πιαΓβ. βαά, πι.) Η; τρίΛκοΑα. ( παατ§. αϊ. τη. ι36 ΤΗυβΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. III. 8ο.8ι. 

Ββΐι. ορρειίεηίεδ. Αϊ Ρείοροηηεδϋ αά* πιεΓί(ϊίεηι ιΐδ^αβ &§πιπι 

3η. °ί* εοπιιη ροραΐαΐί , (Ιίδεεδδεπιηΐ;. α 8ιιΙ> ηοείειη ααίειη ί§- 

88™ η ^ 118 ^εοβηδίδ δί§ηίηεαΙαηι ίιιίί ίρδίδ, δεχββίηΐίΐ ηανεδ 

Υ τ °- Αΐίίεαδ α £»εαεα(1ε νεηίΓε : αυαδ Αίηεηίεηδεδ ΓεεΓίίοΓεδ 

V 31Τ. , Χ ν 

327• ίαοΐί ίΐε ΟοΓονΓεεοπιπι δεάίΐίοηε , (ϊεαηε εΐαδδε εηιη Αίοίάει 
αάνβΓδίΐδ ΟοΓογΓαιη ίίιίΓα) ηιίδείίΐηΐ οαιη ΕαΓγηιεάοηΙβ 
Τΐιεαείίδ βΐίο , ηπί ίρδίδ ρΓεεεΓαί. 

Οαρ. 8ι. Ρβίοροηηβδϋ ί§ίΙιΐΓ εαάειη ηοοίε δίαίπη, 
ιηαβηα εείεηίαίε (Ιοιηιιιη ΓβςΙΐβηιηΙ ογ^πι 1ε§εηΙεδ. Οαιη 
βηίεηι ηανεδ ρεΓ Ι^εηεααίπηι ΙδΙηηιαηι Ιπιηδροιίαδδεηΐ; , 
ηβ οπΌαηιεαηΙεδ αδ Ηοβΐβ εοηδρίοθΓβηΙπΓ , δε ΓεοερεΓαηΙ. 
ΟθΓογΓ9ΡΪ νείΌ, οαιη εί Αίίκαδ ηανεδ αάνεηΐαΓε, εί ηοδ- 
Ιϊΐεδ (Ιίδεεδδίδδε ίηΐεΐΐεχίδδεηΐ , Μεδδεηΐοδ ΓεεερεΓαηΙ , εΙ 
ίη ηΛεπι ίηΙΐΌααχεΓαιιΙ: , ααί ρήηδ εΓαηΙ εχίπι : ίαδδίδ- 
ααε ηανίοαδ , απαδ Γεοαδ αά ρΓοεΙίαπι ηεοεδδαηίδ εχρίε- 
νεΓαηΙ , ίη ροιίαηι Ηνίΐαίοαιη οίΐΌαππΓε ; άαπι ίΐίδε οϊγ- 
οαιηνεηεΓεηΙαΓ , δί αηειη (1ε βαίδ ίηίιηίοίδ οερίδδεηί , εηιη 
ίηΙεΓηοίεοαηί. (^αίηείίαιη εοδ οηιηεδ, ς[αϊΙ>ιΐ8 ρεΓβπίΐ- 
δεΓαηί, ηί ηανεβ οοηδοεηάεΓεηΐ , εχ ηανίοπδ ε}ίοίεηΙεδ, 
(ϋδεεδδεπιηί. Εί ζά Ιαηοηίδ ίετηρίαιη ρι•ο£εοΐί , εχ δαρ- 
ρϋείΒαδ επχίίεΓ ε|αίηααα§ίηΙα αά ]ααίοίαηι δαοεαηααιη 
νεΛίβ αάααχεΓαηί, οηιηεδααε οαρίίε άαηιιίΕΐίοδ πιογΙ© 
ηιαΙοίαΓαηΙ. 3 δεά 1 ρΙεΓί^αε δαρρίίοαηι, ααί νοιοίδ ίΠοηιιη 
αοΜαοί ηοη ροΐαειαπί, πι ^αάίοίαηι δηοίΓεηΙ, ειιιη νί- 
άεΓεηΙ εα , αηεε £&ς6Υ)άιίϊητ ? ίοίαειη , ίη ίειηρίο δε ιηηίαο 
ίηΙεΓίεεεΓαηί 5 εί ηοηηηΐΐί εοΓηηι εχ αΛοήοηδ δε ίρδοβ 
Ιαααείδ δαδρεηαεΓηηί. Κ.ε]ίθ|αί νείΌ , ρι•οαΙ α^ιιίδ^αε ρο- 
ίιιίί, δείρδοδ αηδαηίδεΓαηΙ. Ει ρεΓ δερίειη άίεδ , ρβΓ αηοδ 
• Εαι^πιευοη εηηι δεχα§ίηία ηανίοαδ βο ρΓοίεοΙαβ, ϊίύ 

3-ροί-ί. τ. «Λ•/*. ) οί ίί ο. διίΓ οεΙΙβ ναι\ νογοζ Ια ηοΐβ άβ χ. ΕΙΙο ρτουνε 
φΐο β η'α ραδ όίβ οοΐΐαΐίοηηε αγεε ιιηο Γε1ί§ίοιΐδ6 6ΧΑθίΐίυ.άο. - μ.ΐβ•>α 
ί>μίγΆΐ Ό. — 2. μιχ' Αλκί<^« Ο, Ρ. 

πλουν. ΘΟΤΚΤΛΙΛΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. π. πα. 2 5 7 

<&λουν. οί Λ Πελοποννασιοι , μ'*χρι μισού γιμερας £ηωσαν- 
1ες τνν *)<ϊίν, απέπλευσαν. 2 ^ υπο νυκία αύτοΊς εφρυκ- 
τωρΆσαν εζήκοντα νν\ες Αθηναίων, προσπλίουσαι άπο 
Λευκάδος• ας οί'Α^ναΊοι, πυν$ανομενοι τ$ν ςασίν 3 χαΐ 
τάς μετ Αλκίμου ναυς επϊ Κερκυραν μέλλουσας πλεΊν , 
άπεςειλαν , Ι&) Ευρυμε^οντα τον Θακλεας ςρατα^ον. 

Κεφ. πά. Οί μεν ύν ΪΙελοποννησιοι τϋς νυκίος %Μς 
κατά τάχος εκομιζονίο %ττ οίκου παρά τγ\ν ^ην φ),ύ<&€γ~ 
ενζ^κόντες τον Λευκα<£ίων )σ§μον τας ναυς, Όπως μγ\ πε- 
ϋΐ<&λεοντες οφδωσιν, αποκομίζονται. Κερκυραίοι Λ\ αϊ- 
<τ$όμενοι τάς τε Άτίικάς ναυς προσπλεουσας , τας η 
των πολεμίων οΊγομενας 5 λαζονίες τους τε Μεσσηνίους Ις 
τν\ν πίλιν ίΐ^α^ον, προτιρον ϊζώ οντάς* %ρ) τας ναυς 
περιπλευσαι κ&λευσαντες , ας επλ^ρωσαν , ες τον 'Τλ- 
λα/κον λιμένα, Ιν Όσω περιεκομίζονίο, Ίων εχβρων εΠινα 
λά£οιεν , άπεκτεινον* ^ 6 '* των νίων, Όσους έπεισαν εσ£ϊί- 
ναι, εκζι€άζον}ίς, απεχώρησαν* ες το Ήρα7ον Τί ελ3•όν- 
τες, των ΊχΛτων ως πεντηκονία άνδρας <^ίκαν ύποσχ&' 
έπεισαν 9 φ| κατεγνωσαν απάντων θάνατον. 2 οί «Γιε πολ- 
<λο) των Ικετών , όσο* ονχ. εττείσ^σαν, ως εωρων τα ^*- 
^ρομβ**, <Ραφ3•ίΐραν αυτού εν τω Ιερ£> αλλήλους , ^ ν *χ 
τ«ν £εν£ρων τίνες απ^χοντο' ο\ βΓ% χ*$-$κασ]οι ε£χ>*£χΙ*, 
άΐϊ\λουντο. Υΐμερας τϊίπΊ* χ ας άφίχομ.εης Εύγυμε'<£ων ΤΛΪς 

Οΐ3ρ. Ι(ΧΧΧΙ. Ι. Τ«/Α£ϋ5«Λί'<β)'€.-τ»ϋί•£ϊ(*|ίσί 8. ίΓίζΖ. Λ.) τΑίνί-βΤίϊ. 
- Μί9•>νανί Ό. - ατακτιψα* Ε, Ρ.- Λταγ»^ουι ζ 5. Ι. αϊ. τη. γ^ ατ£χ^»»?<0 
Ε.-(«θ2Ώ.) **»3*μ β. Β, Ο, -Ό, Ε τ Ρ, Ο , ΙΗ, Ι. — *• ίκίφβινρο- ϋ. - αΑλ$Λ)ίί 
«ν :»* ίίρ* Ε. - ( τι* ΟΠ1. ) άί^ψ-Έ. -τίμιους τί £*1α* βί Ο- - «φ•• β £*ρα ( κ.ίί'## Ο , Η. 
-**{*/*«« Β, Ο-, Ο, Ε, Έ 3 0.-(>οί ΟΒΚ) Κϊ^χ. €, Χ», Ε, Γ,,©, Η, Ι, 

5 5 ι58 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΎΤΓΡ. Γ. πα, ττξ'. 

εζηκονΊα ναυσϊ παρεμεινεν 3 οι Κερκυραίοι σφων αυτών τνς 
ϊχβ-ρούς ^οκουντας είναι εφονευον, τγ\ν μεν αιτ'ιαν επιφε- 
ροντες τόϊς τον <$γιμον κατάλυουσιν απε3-ανον £ε τίνες 
%ΦΙ )£'ιας \χ§ρα.ς ένεκα, /££/ άλλοι χρημάτων σφίσιν οφει- 
λομένων υπο των λαζοντων πάσα. τε )£εα κατίσ)ν\ 3-α- 
νατον 'φι 3 οίον <§ιλεΊ ιν τω τοιουτω γ'ιγνεσ&αι , ού£ζν 
ο, τι ου ζυνε£η , %*) ετι περαιτέρω. 3 %ά) γάς πατίρ 
τταΊ^α ά<ζτεκτεινε , ηα\ άπο των ιερών άπεσπωνΊο , φ) 
προς αύτοΊς εκτε'ινοντο' οι <Ρε τινίς χα} περιοικο£ομν\- 
&ενΊες εν του Αιονυσου τω Ίερω άπε&ανον. ούτως ω μη 
ς-άσις ττρουγωρνίΰν %<*\ ι$ο%ί μάλλον 3 <Ριοτι Ιν τοίς πρώτη 
εγενετο. 

Κεφ. π£ . Έ<3Γί/ ύστερον γε ϊ&ή πάν , ως εΙπεΤν , το 
*Ελληνικον εκινη&ιι', διάφορων ουσων εκασ]α"χου , τοΊς τε 
των &ι\μων προσ/αταις 3 τους Αθηναίους επαγεσ&αι , /^ 
τοΊς όλ'ιγοις, τους Κακε&αϊμονιους' ^ εν μεν ε-ϊρηνη «& 
αν εχόντων προφασιν, ου<Ρ έτοιμων παρακαλεΊν αυτούς" 
«τολεμουμενων <Ρε , %φ/ ξυμμαχίας άμα έκατε-ροις τ« των 
ενάντιων κακωσει, ηβή σφισιν αΰτοΊς εκ του αύτου προσ- 
ποιήσεις ρα<ΡΊως αι επαγωγοί τόίς νεωτερ'ιζειν τί /3οι/λο- 
μενοίς επορ'ιζονίο. 2 ^ επτε<&εσε <ζτολλα ηοη χαλεπά κα- 
τά ςασιν ταΊς πολεσι 3 γιγνομενα μεν , %α] άε) εσαμενα\ 
εως αν η Λυτή ώυσις αννρωπων « 3 μάλλον όε , ^ ήσυχοι- 
τερα, Κ&Ι τοΊς ίί^εσ^ι αλλαγμένα , ως αν εκασί.αι αι 

- Χρ»;/*. σφκτίΊ , ί)ΐτο\αζύιίΐΛΗ τω* οψ, Ό, -Ι.-νίί» δ η μη %υΐίζη Ι. — 3• »ρ«ί 
αυτο/ί ατικ τένοντα ϋ •, (ττροί 8. 1. βαο?. 7Τϊ. )■ αυτ«$ £χτ£/νο»το Η; ιτροί αυτοα 
Λταχταιουντο Ι.- £Χ (ίν 3. £κ , αί. 7?ι. ) του Δ. Ο. - μάλλον ( ^< οιη. ) ότ< 6. ΤΗϋΟΥΒίϋΙδ ΗΪ3Τ. III. 8ι. 82. 109 

ηιαηδβΓαΙ, ΟοιχνΓδεί εοδ ΐηΙεΓΓεεεπιηί, (^ιιοδ ίηίιηΐεοδ 6556 Ββΐι. 
(ϊαεεοαηΐ : οήπιΐηΐ ηαίάειη ίΐΐΐδ ύαηίεδ, ηυοά ρορυΙαΓεπι 3 π # 1ο £* 
δίαίαιη ενειΙεΓεηΙ:. δεά ηοηηαΐΐί εΐίαπι οο ίηΐηιίοΐΐίαδ 3£™ ρ ' 

ρΐίν&ΐΟδ, &1ϋ 6ΐίαΠ1 ρΓθρΐ6Γ ρΟΟΙίηίίΙδ, φ2£Β ίρδϊδ (1εθε- ν • ο. 

1)ίΐηΙυΓ α άεοίίοπουδ ηαί εαδ αεεερεταηΐ , ίηΙεΓίεεύ 327.* 
ίιιεπιηΐ. Οιηηεφίε ιηοΓίίδ §εηιΐδ νΐδεοαίαι-, εΐ ( ηυειηαά- 
χηοάιιιη ϊη Ιπι)ιΐ5πΐ0ϋ ι ί Γεπιπι δίαΐα δοΐεΐ αεεκΙεΓε) ηίΐιίΐ 
.651, φΐού ηοιι αεεϊάεΓΪ.1; , αΐοριε εο αιηρϋαδ. 5 Εΐεηίιη 
ραΙεΓ £1ίυιη οεεΐ<3εο&1 ; εΙ Ιιοιηίηεδ α Ιεπιρίΐδ αοδίταίιε- 
"ΒβηΙαΓ, εΙ ρΓορε ίρδα εΕε^εοαηΙατ. (^πΐηείίαιη ηοηηυΐϋ 
ηιιίΓΟ οίΓεαηίδερΙί ίιι Βαεείιί Ιεπιρίο , /ίατηβ ηβοαί'ι ρεηε- 
ταπί. Εο δίενίΐίίε ρΓθ§Γ6δδίΐ εδί δε<ϋΐΐο , αίφΐε ία!εο πκ^ογ 
.651 νίδα , ςικχΐ Ηθεε αρυςΐ εοδ ρι-ίπια εχδΐίΐίδδεί:. 

Οαρ. 82. Ναπχ ροδίεα ρΓορειικχΙιΐΗΐ εΙ υηίνεΓδα Οτθβ- 
οία εοιιιιηοΐα εδί; φΐοοΐ ιιοκριε (1ΐδεοιχΙΪ96 εδδεηΐ ίηΙεΓ 
ρΐεοίδ ρ&ΙΐΌΐιοδ, <3.\ιί ΑΛεηίεηδβδ , ε Ι ορίίπιαίεδ, ηυϊ Εα- 
εεάεεηιοηίοδ αεεεΓδβΓε νοίεοαηί. Αε ίη ραεε φΐίάβιη ηιιΐ- 
Ιαπι 1ιυ,)ΐΐ8 τβί ρβταξβηάαβ δρεείοδαηι εαιίδαπι Ιιαοαίδδεηί; : 
ηεε αά ίρβοδ αεεεΓδεηάοδ αάεο ρΐ'οιηΐΐ ίαΐδδεηί: ; οεΐΐο 
νεΓΟ εοοΓίο, ιιΐπδηιιε (φΐί Γεπιπι ηοναταηι ει-αηΐ ειι- 
ρίάί ) Γαεΐΐε αΈιοαΙιΐΓ οοοαβΐο βΐ ΓαευΙΐΗδ αεεεΓδεικΙΐ 5θεΐθ3 
βτιχΐΙΐαΓεδ , υΐ δίπιιιΐ εί αάνεΓδαιη ίίΐεΐΐοηεπι ορρπηιβΓεηί, 
βϊ εχίικίε ροΐεηΐί&πι δίοΐιηεί; εοιηραΓαΓεηΙ:. α Εί πιαίΐίβ 
είεα^αε §Γ&νεδ ε&ΐαηιίίαΐεδ ριορΙεΓ δεάίΐίοηειη είνίίαΙίΙ)ΐΐ5 
αεεκίεπιητ , φΐεε αεειάεΓε δοΐεηϊ, εΙ δεπιρεΓ αεεΜεηί;, 
φΐοα(1 εαίίειη Ιιοηιϊηιιηι ηαίιιτα ίΊιειΐΙ : βεά ΐαπιεη νεί §Γ£ΐ- 
νίοτεδ , νεί ΙενίοΓεδ , εί §εηεΓε άίνεΓδεε , ρΓοινΙ δϊη§οΐ8β 

«■«» Ο. - ηιηςιζαν ( τι ΟΙΠ. ) Ό. — 2. »ολλα ( και ΟΠ. ) χαλίΐχ Ο , Γ. δθΓ 
ϋΟ χλι, νογβζ ΗιυΪ5• Εβέ. - φοβ-ΐί τ»ι α/βρ•ιβτ Η. - μ*λ.. ίί χ*ι 'ητυγ^πρ* Ε. 
-χΛ<τοίί ιίίβ-ί Ο; (*αι οηΐ.)τ. κίεί-ι Ι.- ί«ϊλαγ/*£»α Ε.-*ί «» αι (ε 5. αι 
αι. τη. ) κοΓα< Ό•,ύ>!Λν Ίκ&ϊα (< 8. 1. αϊ. τη.) 0.-τ•ι- #»ρ•τ ξι»»τ»χι»»'€.-τραγ- 
/*αβ-ί ϋ. - ας ΛχΈτΜί Ο, Ι. -τρβί τ* »«ροι1α όρ/«ΐί τ•ι ». Ο. - έ/*ο*θί. Ό'ίά 

δ 2 / *4ο ΤΗϋΟΥΓ)ΙϋΙδ ΗΙ8Τ. III. 82. 

Ββ ι 1; ΓεΓηηι ίοιίαηθβααε ητιϊΐαΐίοηεδ ενεηεΓίηΙ. Ναπι ίη ραοβ 

Γη'Τ* ^ίίίειη εΐ ΐ'βπιπι δεεαηάίίΓαηι αίηαεηΐία , εηηι ίρδθε είνί- 

Ρί^Ρ- Ιαίεδ, ίοπι εΐίαηι Ηοηήηεδ ρήναΐί ιηεηΐεδ ηαοεηΐ ηιβΙίοΓεδ, 

ν - 6. ^αοοΐ ίη οοΐίοδαδ ηεεεδδίίειίεδ ηοη ιηοκίαηΐ. Βεΐΐαηι νείΌ, 

327. δαίχίαοεηδ ραηίαΐίιη τεπιπι εορίαηι «.οΐ αηοίίίϊίαηαηι νίΐίβ 

ηδαιη ηεεεδδαπαηι, νίοΐεηΐηδ εδί πια^ίβΙεΓ , εΐ αύ ρΓθβδεη- 

Ιειη ΓβΓαηι δΐαίαιη ηιαΙίοΓαιη ηιοΓβδ βίδη§ιί. 5 ΟίνίΙίΐί;β& 

ίβίΙαΓ δεθίΙιοηΛιΐδ α§ίΙαΐ>ΕηιΙαΓ , εΐ ίΐΐίβ, ίη (ηιίοηδ δβάί- 

Ιίοηε» δΡΓίηδ εχείίαοίΐηΙαΓ , Γ68, ηυαδ αΐίοί ^αηι αεείίΐίδδβ 

ϊαγη& αεεερεΓαηί, 1οη£β βαρείτε δίαοΐεοαηΐ, ιιΙρΓορίβΓ 

ΓβΓαηι α δε ίηνεηΙαΓϋτη ηονίΐαίειη ίη§εηϋ Ιααάβηι ααεε- 

ΓβΓβηΐ, ηαοά 1 ηονβδ ίηίπιίοοΓπηι ίΐάοήθηίΙοΓαηι ΓΗΐίοηεδ 

Ηΐαςηα εηηι δοΐειίία ίηνεηίδδβηΐ, εΐ ηονα δαρρϋείοΓαιη 

§βιΐ6Γ£ΐ εχεο§ίίαδδβηΙ. 4 {^ιιίηβΐίίΐηι υδίίαίαιη τοοίΐϋαΊοΓαηι 

8ί§ηίπεαΙίοηεηι ίη Γεοαδ 3τ£>ίΐι•αΙα 8αο ίηιηιαΙαΓαηΙ. Ναηι 

ίιιοοηδίάβΓίΐΐΕΐ αηίάεηι ίακίαεία ΓοιΊίΙικΙα αιηίεοΓαιη δΐη- 

(ΙίοδΣΐ εχί&ΐίηιβία εδί ; εοηβίάεΓαΙα νεΓο εαηείαίίο , Ιιοηεδία 

Ιίηικίίίίΐδ : ιηοάεδίίβ. ί§η&νίθ6 ρΓ96ΐεχΙαδ. Ει ίκϊηίοβΓε ρΓα- 

τΐεηΐίίίπι ίΐά 1 Γβηι οηιηβηι , ηαεε ββΓεηάα δαδείρίΙαΓ , ίη γθ 

Ί|α&1ιΙ>εΙ «βδδ&Ιίο εΐ &6§ηίίίθδ βχίβίίιηαΒαΙιΐΓ. 5 Αϊ νεδαηα 

ΌβΙβΓίΙαδ , νιή /οΗΪ8 οίϊιείο ΐΓίηηεοαΙηΓ. ΟααΙίο νβΓο ίη 

ίΙβΓαηα'α άεΙίοεΓαΙίοηε , δρεείοδα ηε§οΙϋ (ϊείΓεεΙαηθί ηια- 

Ιειία. Ει <ι•αί-ίΓαοιιηάιΐ8 βΓαΙ, ίβ ηάε <1ί§ηαδ δβηιρβΓ Ηαοβ- 

1)ίΐΙαΓ : αϊ φΐί νβΓϋίδ εί ΓβδίδΙβΙ&Ι , Ιια^αδ ηα"εδ βΓίΐΙ δαδ- 

ρεεία. 6 0[αί νβΓο ίηδίιΐίαδ αΐϋδ ραΓίίνβΓΒΐ, δί Γβδ ίρδί εχ 

αηίηιί δεηΐεηΐία δηεεεδδίδδεί, ρΓαόεηδ ΗαύβύαίιΐΓ • εί δί 

&1ίοΓαηι ίηδίοΐίαδ δίοί ραΓαΙαδ ρΓονίίΙίδδεΙ, 1οη§ε ρΓαΛεη- 

ΐίοΓ. ^α^ νβΓο ρτοδρεχίδδεί , ηβ αΐΐίδ Ιια^αδηιοάί τεοαδ 

ίρδβ ίηαί§εΓεϋ, ίδ αιηίείΐίεε (ϋδδοΙαίοΓ, εΐ αάνεΓδαποιαιη 

Ιίηιεηδ νοοαδαίιΐΓ. Ιη δοηιιηα, ίδ 1αα^αΊ>αΙαΓ , (^αί αΙΙεΓαηι ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ ττ£'. ι4ι 

μΐτα£ολα\ των ξυντυχιων ΙφισΙωνται. Ιν μίν }άξ ειρήνη 
*α/ άγαδοΊς πράγμασιν αϊ Τί πολας ^ οι ι^ιωται άμε'ι- 
νους τάς γνωμας Ιχουσι, <Ριά το μα ες ακουσίους άναγκας 
φ'ι<&τειν % ο «Γέ πόλεμος, ύφελων τγ\ν εύπορίαν του κα& 
τμεραν , βίαιος $Ί^άστααλος , )(Φ\ προς τα παρόν] α τάς ορ- 
γάς των πολλών ομοιοΊ. εσιασ'ιαζε τε ούν τά των πο- 
λιών 3 κ& τ * εφυσίεριζοντα που, πυστει των πρόξενο- 
μίνων , πολύ επέφερε ταν υπε^ολαν του καινοΰσ&αι τας 
διανοίας, των τ επιχειρήσεων πίριτεχνησει , Κ£Η των τι- 
μωριων άτοπ'ια. 4 &} τν\ν ειωΰυίαν αζίωσιν των ονομάτων 
ες τά έργα, αντάλλαζαν τί? δικαίωσα, τολμά μίν γας 
αλόγισίος, άν^ρία. ώιλεταιρος ενομ'ισ&η' μελλησις ό~επρο- 
μγ\§γις•> δειλία ευ<8τρε<ατνς. το μ σώφρον, του άναν^ου 
πρόσχημα. %&) το πςος άπαν ζυνετον, ε^Ίπταν άργον. 
5 το <Ρ εμ<&λϊΐκΊως οζυ } άν^ξος μοίρα, προσετε$ι\. ασφά- 
λεια <Ρε το ε<ζ?ι£ονλευσασ&αι 5 αποτροπής προφασις εύλο- 
γος. )(Φ\ ο μίν χαλε<&αινων , πιστός άε) 3 6 ^ αντιλλών 
αυτω , υ^ο^τίος. 6 ε<αη£ουλεύσας £ε τις , τυχών , ζυνεΊσς, 
^ υΈ-ονοησας , ετι Ξινότερος, προζουλευσας «Γέ, οπτως 
μι\£εν αυτών <Ρενσοι 3 τρς τε εταιρίας ^ιαλυΐας , Κ5Η τους 
εναντίους εχ,4δ•ε<ζτλιιγμενος, ά<&λως £ε , ο φ$ασας τον 

ατιο τυπι Ο. - τ*»ι »ρογίγί»»»*ΐ£>•Μ ϋ ; τ•* »ρ•β•γί»β ι Μ.ΐΜ»» Ε. - χνντ^αί ( α/ 5. £ , α*> 
τη.) Η.— 4• £/*>6£<α» Ο, Ρ• - αιΐ/λλαξοο- Ό. - α*$γΐι* Ο, ϋ , Ε, Ρ. - φιλΜ» τίροί(»» 8. 
α/,οί η 8. ι) ϋ', φ/λΛίτιροί Ε, Η , Ι.— 5. το 5"" £χ»λ^κτ«ί Β. . χαλίτα/»ί/ν Β.-— 
6. £*<ο. ίί (τ/ί τ»χ•» ΐηαΓ§. £<«/. /π.) ρ; ίτί&λίωταί δι (τ<ί τ. ξ. χ. ύ• «• *•■ 
«•ρ. ίί οιη. €ί βιιρρί. αϊ. ηι. ) Η. - »υ%» ίναηι Ο , Ό , Ε , Ρ , Ο , Η , Ι. - π' ™ 
»ταιρι/*ί Ο, Ρ ; τ>)ί (τί ΟΜ.) ίΤΛί^ΐΛ: Ό; τ*ιι (τί οτα.) ίΎΛίξΛίΛί Ι. - ί<αλμ»^ί Β. 
•> £ΐΛλ.υτιΐ! , τΚί τί- ίΐβιτη«ί Ό , Ι. - χ*« •; ( ΠΐαΓ§. ό ) μη ίπιχιΜυσ-Αΐτοι ( <Γβ)Τθί 

Βίατίΐιιβ (Γαιι ΧχάϊΙ, βΐ ιηατ§. τ*ί V ^>? αϊ. ηι. ) ίιχιαουμαοι Ό. - ί<α το £τ«-. ι4* ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. ττβ'. 

μελλονία κακόν τι £οαν , επψεΊτο , ^/ ο ε<Ώ•ικελευσας 
τον μη £ιανοουμενον. }&ή μην %α\ το ζυγγενες του εται- 
ρικού αλλοτριωτερον εγενετο 3 £ια το ετοιμοτερον είναι 
άπροφασις-ως τολμαν. 7 « ^αρ μ^τα τωκ καμένων νομών 
ωφελείας αι τοιαύτα; ζυνο^οι , άλλα πάρα. τους κα&εςω- 
τας πλεονεξία. 8 ^) τάς ες σφας αυτούς πίστεις ου τω 
&ε'ιω ν'ομω μάλλον εκρατυνοντο , η τω κοινηι τι παρανο- 
μησαι. τα τε άπο των εναντίων καλώς λεγόμενα ενε^ε- 
χοντο έργων φυλακή, ε) <®ρουχοιεν , ^ « γενναιοτητι. 
9 άντιτιμωρησασ&αί τε τίνα, περ) πλείονος ην, ν αυτόν 
μη προπα3•ε7ν. %$] Όρκοι ει που άρα γενοινίο ζυναλλαγης 
εν τω αύτίκαπροςτο άπορον εκατερω &ι$Όμενοι ,'ίσχυον , 
ουκ εχόντων άλλο&εν &υναμιν. " εν <Ρε τω παρατυχοντι 
ο φ&άσας &αρσησαι, ε) 1<Ροι άφρακίον, η^ιον £ια την 
π'ισίιν ΙτιμωρεΊτο* ν άπο του προφανούς. " ^ τ ο Τδ ^°"- 
φαλες ελογιζετο, ^Ότι, άπτατη περιγενομενος, ζυνεσεως 
αγώνισμα π ροσ ελάμβανε. 12 ρα,ον <Ρ οι πολλο), κακουρίοι 
ονίες, <Ρεζιο) κεκληνται, η αμαθείς άγαΰοΊ' ^ τω μεν οί- 
σχΰνονται , επ) <Ρε τω άγάλλονται. ι πάντων <Γ αυτών 
αίτιον η άρχη, ή £ιά πλεονεζιαν ^ φιλοτιμιαν εκ <Ρ 
αυτών , ^ ες το φιλονεικεΊν καΒ-ισιαμενων το προ&υμον. 
ι * οι γαο εν τα7? πολεσι προσίαντες , μετ ονόματος εκα- 

ματ. ίινβυ ί/α το αττρίφ. 1.— 7• μι (τ* 8. 1. αϊ. 1Π. ) τωι χιιμ. Ό ; μί\α. τ»{ τα» 
χαμ. Ε. -βφίλιαίΉ. -β-υνοίοι Β. — 8. « τ« (&«»8. 1. βαά. τη.) νομό» Β.-α»α- 
^ίχονίο ϋ; ανΕίίχ,βνΊ» Ι. — 9• ( Τ£ οτη • ) ^ ηα £' ψ 8Χ ι Χ°' Τ(ς Λλλ • °• "*" Ι0 * * 
χϊιι Ο , Ρ ; η ιίοι Ό , ΐ; ίΐ ιϊνι Ο.- η αχο ( 8. 1. <χρ. £«χ τΚ τρ. Ε. — IX. και ότι 
αο-φαλίί ϋ. - »ίριγ£νο/*ί»ο»> Ό. - χρο (β• δ. 1. ) %λα.μζα.η Ό. — 12. ρ'αιί/ον Ο ; ρΛ- 

ίίον (ρ«ο» δ. ϊ. αί. ?π. ) Η. - ^' οί ( «ολλβι ιηαι-β.) κ«χ. €. — 13. *•τι«τ (« ΤΗΓΟΥϋΙΟΙδ ΗΙδΤ. III. 8*. 145 

η\ ίιιιαπα ΓαεΐεΓκΙα ρΓθΒνειΐίδδβΙ , εί (μιί ίΐΐίαιπ ηίΐιϊΐ Ιαίε ΒβΠ. 
εο§ίΐ£ΐηίεηι α(3 Ιιοε ίρδίιπι ΐηιρηίϊδδεί:. (^ιιίιιεΐίίΐιη δο^αΐεδ 3η . 5. 
εοσηαίίδ αηίεροηεϋαηΙιΐΓ ; ηικχΐ ο,ά ααάβηάαιη δίηε πΐΐα 38 ί .'^' 

ΐ6Γ§ίνβΓδ3.ΐίθηβ ρΓΟΠΐΐίθΓ6δ €55611 ϊ. 7 Ναηΐ Η 11} υ 5 ΠΙ Ο (1ΐ δΟ~ ^^• 

ίΙαϋΙίοΓπηι εοείιΐδ ηοη ιιίίΐίίαΐίδ ε^ιΐδα , εχ 1ε§αηι Ι&Ιαπιηι 327. 

ρΓ£6δ€ΠρΙθ : 56ίΙ ίΐνίΙΙΊΐίο6 §ΓΕΐϊα, ΟΟΠΐΓ3. 16§65 11511 1θ11£0 

δΐ&οίΐίΐαδ, ήεοαηΐ. 8 Νεε ίαηιμιπδ}ΐΐΓαηα!ί ίηΙεΓροδίίί Γε- 
Ιίβίοηε , ηααηι δεείεπιπι , ηιίΕε δίηιιιΐ ραΐΓ&οαηί , εοπιηια~ 
ιήεαίίοηε, £κ1ειη ίηίει* δε εοηήτηΐΒοαηΙ:. ΕΙ α^ιΐίε ηΙ> αεΙνβΓ- 
5ΗΠΪ5 ριτοοε ςϊίϋ€ΐ)Λη1:ιΐΓ , εα ϊκΐιηίΐΐεοβηΐ:, ιιί αείίοηεδ 

€ΟΠ1Π1 θ1)8βΓναΓ6η1: εί 0αΥ€Γ€1ΐΙ: , δί 51ΐρ€ΓΪθΓ€δ εδδεηΐ , ηοιι 

ίΐιιίεπι €χ §€Π€Γ0δίΙαΐ€. 9 Ει ιιηυδφ.ιίδηαε Ιιοο ρίαπδ £&- 
είεοαί, δι αΙίαηιρΓο ίη)ιιηα ίΐΐαΐα ηΐοϊδοί ροδδεί, φΐ&ιη δί 
ίρδε ηιιΐΐα ίη;ιΐΓίίΐ αΙ> αΐίο ΙαεεδδεΓείυι*. Εΐ δί ίοιίβ Γεεοη- 
είΙίαικϊθΒ §Γ3.1Ϊ85 εαα5α]αδ)ιΐΓαη(1απι ίηΐ€Γ υίπιπίφΐβ ραι*- 
ίεηι αΐίηαατκίο. ίηΙεΓροηεΙι&ίιΐΓ, κΐ ίη ρκ€δ€ηΙί3. ν&ΐ€ΐ)ίΐ1; 
ρτορΐ€Γ άίπιειιΐΐαΐεπι ρκεδεπίεπι , ηαία νΐΓ€5 αΐΐαηάβ ηοιι 
1ΐίΐΙ>€ΐ>»η1. 10 8ε(1 αοΐ ηιΐίπηίίοεί Γ€ΐ ρ€Γᧀηθε€ οεε&δίοηεηι 
οϋΐαίαπι, φΐί ρήοΓ ίιάει•ε εοερίδδεί, ίδ, δί αάνβΓ&αΓίητη 
ηιίηαδ ιηιιηίίαιη αηίιιΐίκΙνεΓίίδδεΙ, ρΓορΙεΓ ίκίεηι, Ιαοεη- 
Ιίιΐδ ηΐείδεεοαίατ, ςαβιη « αρειΊε Γβτη §β88Ϊ8&βΐ. " Ναπι 
εΐ ΙυΙιιπι ηοε €δδ€ ΓεριιΙαοαΙ , εί, φΐού ίταικίβ δΐιρει•3δδεΐ, 
ρπκΙεηίίΕε ρΓίΡιηίιιιη ρκ€ΐ€Γ€Ε εοηδεφΐεΙ>αΙαΓ. 12 Γαείΐίυδ 
€ηίπι πιιιΐΐί, φΐί δαηΐ ίταικίιιίεηΐί , δοΐειΐεδ αρρεΙΙαηίιΐΓ, 
ς[υαπι Ιατάί, οοηί : αΐηαε Ιιοο (^αϊίΐβιιι €πιΙ>€5ειιηΙ ; ίΐΐο 
νείΌ §1θΓΪαη1ιΐΓ. ι5 ΗοΓαηι ααΐεηι οιηιιίαηι εαιίδίΐ ΓαΐΙ ρΓΐη- 
είρααΐδ, ηαί ρΓορΙεΓ ανατίΐίαιη εΙ απιοίΐίοιιειη &ρρ€ΐεΙ>α- 
ίαΓ. Ηίδ ΕΐιΙεπι (μιαδί ίυικίαιιιεηΐίδ )αεΙίδ , αίαειίΐαδ εΐίαιη 
Επίηιοηιιη α<1 εοηΐεηΐίοηΐδ δίπάίιιπι αςεεο!εΙ)α1;. α4 Ναιη 

ΟΠ1. ) αρχ>? Ο , Η ; βι'ίο» ί* αρχ^ ( ΠΐαΓ§. αϊ. ΤΠ. ί> αρχ? ) Ό , ι. — Ι4• μ**<* 
ναματοί Ο, Ό, Ε, Ρ ? Ο, Η, Ι.-αλ. ^^ιγιη^Λί Ι* -ξ. τΐ&ίΐΐίί (πΐΟΤ^. ι44 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ III. 82. 85. 

Βε1Ι δίη§π1αηιιη είνίίαίαιη ρπηοίρεβ, ηοηεδίο εί δρεείοδο 

Ρείο^. ^^ί^β ηοηιίηβ , είνίΐεηι ροραΐί εεηυαΜΙίΐαίεηι , εί πιο- 

01 3 ηΊ Ρ• άεΐ'αίαηι ορίίπιαίπηι (Ιοιηίηαίίοηειη αηίεροηεηίεβ, Γβιη- 

ν.'α" ρηοΐίοαιη νειΊ>ο ηηκίεηι εηι-ίΐΟΒηί; $εά τε ίρβα ίαηηηειηι 

327." δποπυη εετίίΐιηίηππι ρΓεεηιίαιη εαηι δίοί ρΐΌροηεοαηί. Εί 

ευηι αΐϋ αΐίοδ οιηηί ιηοΛο δΐιρείΉΓε οοηίεηάεΓεηί , αίΓΟ- 

οίδδίηια ηιΐ96(πιε £αείηοΓ9. δΐιηί ίΐαδί , εί δπηί ρεΓδεηαπίί, 

ροεηαδ , ηοη ηυαηΐυιη εεφίίίαδ, βί ιιίίΐίίαδ ρποΐίεα ροδίιιία- 

οαί , δεα* Ιοη^ε §ι•3.νίοΓεδ ίιτο§3ηίεδ , εί ριο δυα ιι1ηε[ΐιε 

Ιίοία'ίηε δετηρεΓ εαδ ίη ηααΐίοεί τε δίαίαεηίεδ ; εί γεί ίηί- 

0[αΪ8 δπίΓΓα§ϋδ ίΐαηιηαηίεδ, νεί ιηαηίοαδ ροίεηίίαηι δΐοί 

ραΓαηίεδ, α<1 ρΓδεδεηίίδ εοηίεηίίοηίδ Ιίοίαϋηεηι εχρίεη- 

είαπι εΓΗΐιΙ ραΓαίί. Ιία^αε ηεαίπ ^αίοριιατη ΐΓαη8Ϊ£β?*β εοη- 

δαενεΓαηΐ, ηαοίία ταΐίοηε Γε1ί§ίοηίδ : δεά (ηιίβηδ δρεείοδο 

οΓ&ίίοηε &]ί<ηιί(1 εοηιιηοείε ίΓαιίδί^εΓε Ιίεηίδδεί, ίΐΐί ιηείίαδ 

ΗΐκϋεϋαηΙ. Οίνεβ νεΓο, ηαοίαηοί ίηίεΓ ιιίΓΟδ^ιιε εΓαηί 

ΐηεάϋ , βΐ φιιί ηβιιΐήβ βχνβύαηί , ηβο ίη ραΗϊδιιβ βταηΐ , ηί, 

νεί <^ηο<Ι ίΐΐοδ ηοη αφαναΓεηί , νεί ρι-ορίεΓ ίηνίάίαηι , 

φΐοά ίρδί εαΐαηήίαίαιη εβδεηΐ ίηιηιαηεδ , αο υίΓα^ηε ίαε- 

ίίοηε ρεηίίιΐδ ρεΓάεοαηίΐζΓ. 

Οαρ. 83. ΑΛεο οηιηε ίαείηοπιιη §εηηδ ίη ΟΓθΒεϊα ραδ- 
δίιη ρΐ'ορίθΓ δεΛίίίοηβδ εχδίίίίί : εί δίιηρίίείΐ&δ ( εη]θ8 
ίρδίΐ §ειΐ6Γθδίίίΐδ εδί ηιαχίητε ραιίίεερδ ) ευηι ίιτίδίοηβ 
ίαηοΐίΐηδ εδί (Ιείεία. Αηίιηίδ νεΓο ίηίεδίίδ ίηΐεΓ βε εδδε , εί 
ηαΐΐαηι αΐίειί ίί(1εηι ΙιαοεΓε , 1οη§ε ρΓθθδίίίίί : ηαηι ηεο 
πΙΙλ βεπηοηίδ ααίοήΐαβ , ηεο ηΐΐαδ }ιΐΓίδ)αΓ&η& Ιογγογ 
ίΐΐ&δ ίηίηιίοίΐί&δ (ΙίΐΊΐηεΓε ροίει-ίΐί. δεά εηηι οπιηεδ αηίηιίδ 
εδδβηΐ ρΓορεηδίοΓεδ &(1 θεβρεΓίΐηά'αηι άε αΐΐεηυδ ίίάε εί 
οοηδίαηΐία , ίΐΐηά ροΐίηδ ρΓΟδρίείεΒίΐηΙ , ο^ιιοηιοίΐο πιαίυηι 
ίηιρεηόΐεηδ νίίαΓεηί , α^ηαηι , ηί εηί^ααηι ίίάεΓεηί,&άοΙαοί 
ροΐεηιηί. Εί ςμύ ρΓη<1εηίία ηήηηδ ν»1εί)8ηί , ρΙεΓυηκ^αε 
βιιρειίοΓεδ εΓέΐηί. 2 ζαοΛ οηίηι εί βιίΒηι ίηιρηιείεηίίίίπι , ΘΟΤΚΤΔΪΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ττξ'. πγ'. ι45 

τεροι εύπτρεπους,πλη&ους τε Ισονομίας πολιτικές , ^ 
αριστοκρατίας σώφρονος προτίμησα, τα μεν κοινά , λόγω 
&ερα<&εΰΌντες , ά&λα επτοιονντο , παντϊ <Ρε τρόπω αγω- 
νιζόμενοι αλλήλων περιγ'ιγνεσ&αι , ετολμησαν τε τα δει- 
νότατα, επεζηεσαν τε , τας τιμωρίας ετι μείζους , ον 
μέχρι του δίκαιον Ηβή τη πολει ζυμφορου , προτι^ενίες, 
ες £ε το εκατεροις που α)εϊ η£ονην έχον ορίζοντες, ^ η 
μετά •\ήφου άδικου καταγνωσεως , η χειρ) κτωμεν.οι το 
κρατεΊν , έτοιμοι ήσαν την αύτ'ικα φιλονεικίαν εμ<ζΰ•ιμ<&λα•. 
ναΐ' ώστε ευσέβεια μεν •ΰ£ετεροι ενομιζον , εύ<&ρε(&εια ΰΓβ 
λίγου οΐς ζυμ£αιη επιφ&ονως τ) <Ριαπραζασ3•αι , αμεινον 
τ\κουον. τα <Ρε μισά των πολιτών υπ' αμφοτέρων , η , Ότι 
ου ξυνηγων'ιζοντο , »? <φθθΓω το£> *ζ«Γ6ρ/?7ί'α/ , ^Ίεφ&ε'ιροντο. 
Κεφ. πγ . Ούτω πάσα )£εα κατεςη κακοτροπ'ιας «Γ/α 
τας ςάσεις τω Έλληνικω. ^«/ το ευη&ες ίου το γενναΐον 
*τ&λεΊσ]ον μετέχει ) καταγελασ§εν ηφαν'ισ&η' το £ε άντι- 
τετάχ^αι άλληλοις τη γνώμη άπίσίως, επιπολύ £ιΙι- 
νεγκεν. ου γαξ ην ο £ιαλυσων , ούτε λόγος εχυρος, ούτε 
Όρκος φο£ερος. κρε'ισσους £ε οντες άπαντες λογισμω ες 
το άνελπισ]ον του βέβαιου , μη πα3•ζϊν μάλλον <&ροεσκο- 
πουν, η πισίευσαι ε£υναντο. ^ οι φαυλότεροι γνωμην , 
€ύς τα <&λειω περιεγ'ιγνοντο. 2 τω γαξ <Ρε£ιεναι το, τι 

αϊ. τη. ) »ροβτι8ί»ΐ£ί Ι.- »ν ^ίο»*» απ ίχιη Ο , Γ. -μίτχ ψοφκ ( >> 8. ο, αϊ. τη. ) Ο • 
Γ ΐχιημ•χλαια.ι Ό , Ρ ; ίχβ/τλου'α/ Ε ; {μνπτ\α.ιχι ( «χ δ. α ; 6ΐ ι 3. »ι , α/. 02. ) 
Ο. - ίϋβ-£β£<α» Ρ. - τ** »ολ/τ/χβ»» (τ'(ο8. (, αι. τη. ) Ο. 

ϋηβρ. ΙιΧΧΧΙΙΙ. Ι. χατ£5->? χαχοτραγ/α» Ο; χαχοτρβ^'Λί' Ό > Ρ. — χατ«— 
»/£λα$•£ί Η. - α>τ£ταχβα< ( τ/ 8. αν ) ©.- έ <5\αλι>τΐΑ•» ( < 8. ττ, α/, /π. ) ϋ. - Λο- 
γο: ισχυγοι Ό : Ρ, Ι. -ίίυνα(» α/, /η.) το Ε. -5πρ<£γ<ϊον1ο ϋ. -— 2. χαν ττροο»*•- 

3 Τ 1 46 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. πγ'. π£'. 

αύτων ενδεές, ^ το των εναντίων ζυνετον, μη λογοις τί 
ησσους ωσι , ^«/ εκ του πολυτρόπου αύτων της γνώμης 
Λ)$•ασωσι <ζε•ξοεπι£ουλευομενοι , τολμηρως ησοος τα έργα 
Ιχωρουν. οι £ε καταφρονουντες καν (ζτοοαισΒ•εσ$αι ί ^ 
έργω ού^εν σφάς £εϊν λαμβάνειν, άγνωμγ εζεσίιν, άφρακ- 
τοι, μάλλον <Ριεψ&ε'ιροντο. 

Κεφ. π£ . Έν £ ούν τη Υίερκυρα τα πολλά αυτών 
«ΰτξοζτολμη&η * Κ&Ι οποσα, υζρει μεν αρχόμενοι το πλέον 
η σωφροσύνη νπο των την τιμωριαν παρασχόντων οι ανί- 
αμυνομενοι <Ρραίειαν πενίας Α τη% ε)ω3•υίας άπαλλα- 
ζείοντες τίνες , μαλισία ^ αν εΓ/α πάθους επιθυμούντες 
τα των πελας εχειν 3 πάρα <Ρίκην γίγνωσκοιεν οί τε μη 
£π) «πλεονεξία , απο Ίσου £ε μαλισία επιόντες, άπαι^ευ- 
σία οργής <®•λε7σιον εκφερομενοι 3 ωμως %&} απαραιτήτως 
ίπελθοιεν. 2 ζυνταραχ&εντος τε του βίου ες τον καιρόν 
τούτον τη πολει , £φ των νομών κρατησασα η ανθρωπεία 
(^υσις , ειωθυΊα %<& πάρα τους* νομούς ά^ικείν , άσμενη 
Ι^ηλωσιν άκρατης μιν οργής ούσα, κρείσσων «Τε του εΓ/- 

5-βντ (β• 1. αϊ. τη. ι^αι ) Ο. ΟεΙΙε Ιεοοη 3ε τροαίο-^αη- ο,ιιε χ ραβδε δοιίδ 
βίΐεηεε οοιηηιο ΙαηΙ ά'αιιίχεδ , η'εβΐ ρειιΙ-έίΓο ραβ α ηιε'ρηδεΓ. ΡεαΙ-έΐτε 
ίτροαίίτ&ωντ τεριτεδεηΐε ΐ'ίΐ *ροα<ίτ&«>νται. νογεζ εί άαηβ 1ε$ δρεοϊηιεη άε ηιεβ 
Β188. , εΐ άαηδ 1ε ίαίιιία οοτηρβηάίοηιτη άε 1'ΑρροΙΙοη. άε νϋΐοίδοη, άε$ 
εχειηρίοδ άε δοπιοΐαοΐεβ &1>1>Γενί&ΐίοη8. Ανεε 1'ΐιιπηΐΐϊΓ, ηοιίδ Ιταάαΐ- 
Γοηβ : Ιβ$ αηΐΥβ& Ιββ τηβρηβαηΐ , βί ηβ§1ϊ§βαηί τη,έτηβ άβ 1&8 αρρτοβ)ηάίν 
ά^αναηοβ. Ανεε ιτροαιβ-^ωιται , 1ε δΐιοΐοηείΐί' εχρηιη?.ηΙ ΓαεΙϊοη ά'αηε 
ηιαηϊεΐ'ε άερεηά&ηίε , 8η οοΓάοηιιεε ,- ΐηεειΊαίηε ; ηοιίδ ΙχαάνπΓοηδ : Ιεβ 
αηίΐ'ββ Ιββ τηβρΗβαηί , βη δΐιρροβαηί ΐοηίββ)Ϊ8 φιι'ΐΐβ 8ΐΐ88βηί Ιβ8 ρ?•€8+ 
δβηίΪΓ. - χαι «ργ» λογιζομ,ιιοι ύι ν^ϊν σψχς $ιιν Η. ναΓ-ίαηΙε ίηεάΐΐε 3 νογεζ 
πιε$ οοδετν&Ιίοηδ 8μγ οεΐΐε ν&ΐΊαηΐε ΐιιεάϊΐε, ει 8«.γ ίοιχΐ εε ραδ^α^ε ^ιχϊ 
η'εβΐ ρ&δ βακδ άϊίΕειιΙΐέ. ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. ΙΙΓ. 85. 84. ι+η 
εΐ αάνβΓδαήοπιπι ρηκίβηΐίαιη ιηεΙαεΓβηί: , ν^ήΐϊ , ηε νβΐ Ββΐι. 
ίΐίοιαιη εΐοηαεηΐΐίΐ δαρεπίΓεηΙαΓ , νεί ρΓορΙβΓ ίΠοπιπι Γ»!°5.' 
ίη§εηϋ οαΐΐκΐϊΐίΐΐιβπι ρΓΗβνεηίιεηΙηΓ ίηδίάϋδ ριίοΓεδ αρ- οο >Γαρ " 
ρείίΐί , αικΙαείεΓ αεί ηαεείίϋεΐ ΓίΐεΐηοΓα δΐΐδείρίεη(ϊα £βΓβ- ν, ο. 
οειηΙαΓ. (^αί νειο Ηαο ηε§1Ϊ£εΙ>ίΐηΙ , εΐ ίηύάΐα8 δε ρΓβε- 327. 
δεηδίίΓΟδ βχίδίϊηταίχχτιί , ηεε δίοί ΓαεΙίδ ηΐΐΐδ οριΐδ εδδβ 
άαοβύαηί ίη αηίενειίεηαϋδ ίΐίοπιπι ίηδίάϋδ , ςηαδ εοηδϋίο 
γΐΙαΓΟ ροδδοηΐ , ηοη ιηηηίΐί , £3.εϋΐιΐδ ορρίΊΐηεοαηΙιΐΓ. 

Οαρ. 84. ΡΙεΓαοριε ί^ίΙιΐΓ ηυ}ΐΐ3ηΐ(χΙί αυάαείθΒ ΓαοίηοΓ» 
ΟθΓογΓ9Β ριΊιΐδ , (ριατη ίη αΙίΐ8 οίνίίαίϊΒιις , ραίΓαΙ» £αε- 
πιηΐ , 61 αίΐο. , ηαίεεϋηηϋε £ίΐεεΓε ροδδεηΐ , ηαϊ δααδ ίη- 
)αήα8 υΙείδεαηίιΐΓ , ίηεοδ, ηαί άαιηηαπι <1αΙυπι , ΐη]ιι- 
ηαπίφΐε δίοί £αεΙαπι δΐιηΐ ηΐΐί , α φΐίοαδ , άαιη ϋίοπιιη 
ίιηρείΊΟ ρ8Γ6ΓεηΙ , ΐηδοΙεηΙεΓ ροΐίιΐδ ςιιαηι ιηοο'εδίβ ΐΓαο 
ΧοΧί £αεπιηΙ : εΙ (ρκεοιηκιιιβ /αοβΓβ ρο88βηΙ ραιιρβΓβε 
αΐΐςιιϊ ,.<^αί εοηδηεία αο άΊηΙυ,ηια Γεπιιιι ίηορία 86 ΙΐοεΓΣίπ. 
εηρεΓεηΙ, ρΓοεείρηε νείΌ , <£αί ρβΓ ανΣΐιιΙίαηι ΓοιΙαηαδ 
αΐίεηαδ οεευρβΓε δΙαάεΓεηΙ , εΐ δε Ιιαδ ρΓίεΙεΓ )ΐΐδ εοηδε- 
αηί ροδδε εοηηα!εΓεη1; : εΐ ςιιαοιιηςιιβ ραίΓατβ ρο88βηΙ , 
φΐί ηοη ανβιΐΐϊίε εαυδ3 ; δε(1 ριϊπιυιη ([αίάβιη εεηαο )ΐΐΓβ 
8ΐιο8 ίηΐτηί€08 ΐηνϊίοΙεΓεηΙ: , άβίηάβ νβτο ίιηηΐίΐηί ίικϋβΐΐίΐ- 
Ιίοηβ 1οη§ίδδίπΐ6 ρτονεείί , επκΙεΙίΐεΓ βο8 , εΐ αηίπο 
ίηεχοΓαοίΙί ρεΓδεηιιεΓεηίιΐΓ. 2 Οιυη αηΐεηι νίίθε άΊδεΐρΙΐη» 
Ιαηε Ιεπιροιίδ ΟοΓεγΓ86 Γιιίδδεί ρειΐυτο&Ια , ίρδα φΐο<|υ6 
Ιιαηιαηα η&ΙιίΓα. , ψικ νεί ρΓδεΙεΓ 1ε§εδ , ΐη)ιΐδΙε ίίΐεεΓβ 
εοηδαενίί, 1ε§ΐοαδ δαρεΓ^ΐίδ , δε ίπε ηαιάεπι ΐιηροΐεηίειη, 
άΙ }ΐΐΓε ροΐεηΐίοιεηι , οπιηίδςαε δυρεποηδ άΐσιπίαΐΐδ ηοδ- 

Οιαρ. Γ,ΧΧΧίν. ι. (τι»» ομι.) τιμν^Αΐ ϋ; (τικ< δ. 1. αϊ. τη.) τιμ*- 
(ΐχι Ε. - αταλ. τιτβί ( £ 9. α , αϊ. τη. ) Β ; λ», τπαί Έ.-μα\ΐΐΛ ( <3'ίθί ]α5ς[α ? έ 
«τιοϊτίί , \άο. δΐιρρ. πιλγ^. βαά. τη. άαιΐ3 οοΙΙβ οοιχβοΐίοη οη ϋΐ γ<γτ#*- 
χί«*, οι ». ιι ) Ο ; /χαλ« (γλ8. 1. αϊ. τη. ) Ε,-γ/"•Γχο<ι>' Ό , Ε• - β *° τ ^ κτν ίί- 
μαλι?Λ Ό Ι λίο (τ* 3. 1. αΙ % τη,) ι?ν ίί μ. Ε.— 2. φυνκ ί<*3ί Ό", φ., «ββο- 1. 

Τ 2 ι48 ΤΗϋΟΥΌΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 84 85. 86.. 

Ββΐι. Ιειη 6556 ΙαοεηίεΓ ύεοΙείΓανίΙ. 5 ΛΙίίβΓ εηίηι ρτο/βοίο 

Γη.°?.' 7ιοιηίηβ8 ρίείαίί νίηαίίεΐαηι ηοη αηίεροδίιίδδεηΐ, ηεομιε ίη- 

^ ηοεεηΙίΕε ααεεδίυιη , ίη αηο ίηνίάία ροΐεηί,ίαιη ηοη ηο- 

ν. ο. οεηΙεηι η&οεοαί. 4 ()υίρρε ηοππηβδ οαηι αΐίοδ ηΐείδεαη- 

327. * αΓ > βΟϊ^ϊϊ 1111168 1ε§65 άε Γεοηδ ίΐΐίδ ΙαΙαδ , ίη ηιήοιίδ δρβδ 

οηιηίοιίδ 6δΙ Γεροδίία , ηΐ δί ίρδί ίη εαίαπήΐαΐεδ αΐίηυαδ 

ίηεί(1ει•ίηΙ , δαίίειη ίρδ96 Ιββββ εοηδεΓνεηΙηΓ , ενεΓίεΓε 

ιηαίαΓβ νοίαηί, ηεε ΓβΙίηςηΘΓβ, δί οριίδ ΓοΓίβ ίη ρειίεαίιιιη 

αάάαοΐαβ , αΐία^αα ίΐίαπηη ίηάί^βαΐ:. 

Ο αρ. 85. ΟοΓογΓθεί ί^ίΙηΓ , φή ίη ηιΐ>ε βΓαηί, ρπιηί 
οτηηίΐίτη Ιαΐεδ ίι-αδ ίηίεΓ δβ ίιιηο εχεΓεαεπιηΙ. ΕΙ ΕαΓγ- 
ιηεάοη , ει Αίηεηίεηδεδ οαηι εΐαβδε ίΙΙίηο (Ιίδεεδδεπιηί:. 
ΡοδΙεα νβΓΟ ΟοΓε^ΓθβΟΠίιη εχδηΐβδ ( ηαηι αά ηηίη^εηίοδ 
ίΙΙοΓαιη εναδεΓαηΙ ) οεεαραίίδ ςηίοηδίϊαιη ηιηηίΐίοηίοηδ , 
ψιχ ίη εοηΐίηεηίε εΓαηί , δαο ηΙΙειΐοΓβ α§Γθ ροίίΐί δαηΐ , 
&1(ηιβ ίΐΐίηο επιιηρειίΐεδ , ροραΙαοαηΙηΓ α§Γθδ ίΙΙοΓαηι , 
αυί 6ΓαηΙ ίη ίηδηία , πια^ηίδ^αε άεΐχίιηεηΐίδ ίΐΐοδ αίϊιείε- 
οαηΐ. ΈϊρΓορίβΓβα ίη υΛε ί&ιηεδ ίη§εηδ εδΐ εχοιΐα. α Ιί- 
ιΐεηι εΐίαιη 1ε§αΙοδ άε δηο ΓεοΙί+ιι ΕαεεοΙδειηοηεηι εί 
Οοιιηίηαιη ηιίδβΓαηΙ. 5ε<1 οαηι ηίηϋ ρΓοηεεΓεηί, ροδίεα 
ραΓαΙίδ ηανίοηδ ει ιηίΐίΐίοηδ ααχίΐίαήίδ , ίη ίηδαίαπι Ιςά- 
)606ΓαηΙ , ηηηΐ6Γθ υηίνβΓδί είΓείίεΓ δεχεεηϋ. 3 Αίςαε 
ηανίοπδ ίηεεηδίδ ? ηΐ ηηΐΐα 'δρεδ αΐία ΓεΙίηηυεΓείηΓ ςααπι 
»£γϊ οεεαραηάί , ηιοηΐεηι ΙδΙοηεηι εοηδεεηίΐεπιηΐ; , εί , 
ΊηηηίΙίοηε ίΐΐίε εχδίΓαεία, εοδ, φήίηηΓΟεεΓαηΙ, §Γα- 
νίδδίηιβ νεχαοαηί, α§Γο<£ηε ροΐίεοαηΐηιν 
•βιβ Οατ. 86. Ηαε εαάειη εεδίαίε εχίΓβηια , Αίηεηίεηδεδ νϊ- 

< " 27 ' §ίη1ί ηανεδ ίη δίείΐίαηι ιηίδεπιηί, εί Ι^αεηείεηι Μεΐαηορί, 

-αίίΧίίν, ( χα.ι 8. 1. €αά. τη.) &<τμίΐ>ι ί$. Ι,-νβ-α οργηι Ο. -τ» τη>νχοιτο<. 
Ιοί ηη δί§ηο εμπ τβηνογβ ά Ια ιηαΓ^β, οά 86 ΐΓοιινβ χαι βαά.τη. Ι.-3• β***' 
τουα-ΛΊ ΐδ-χιη ( ο «. α , αϊ. /Π. ) 0.—4• <^φαλ{<«•< χα/ (5. 1. αϊ. τη. γρ. χλ») Ε. 
• Οααρ, Ι/ΧΧΧΥ»- 1» (τ>?ν οιη,) ^λ/» Ο^ίλιιζον (το οώχ.) τα Ο; Η, ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. π^'. πε'.πτ. -149 
κα'ιου , πολέμια £ε του <πτ$ουχοντος. ου γας αν του τί 
οσ'ια το τιμωρεΊσ^αι «3Τξ«τ/θ?σαν, τ« τι μη α^ικεϊν το χερ- 
^α'ινειν, εν ω μη βλαπτασαν )σχυν είχε το άβονεϊν. * άξιϊίσΊ 
Τί τους κοινούς περί των τοιούτων οι άνθρωποι νομούς , 
αφ ων απασιν ελπ)ς υπόκειται σφαλεϊσι καν αυτούς £ια- 
σωζεσθαι , εν άλλων τιμωριαις (Ζΰ-ξοκαταλυειν , %&] μ* 
υπολειπεσ§αι 3 ει ττοτί αρατ)ς κιν^υνευσας τίνος <Ρεησε- 
ται αυτών. 

Κεφ. πε . Οι μεν αν κατά την πολιν Κερκυραίοι τοιαυ- 
ταις ορ^αΊς ταΊς π^ωταις ες αλλήλους εχρησαντο. ^ 
ο Έ,υρυμε^ων }{α\ οι Ά&ηναίοι απέπλευσαν ταΊς ναυσίν. 
υσ]ερον £ε οι Λευ^οντες των Κερκυραίων, ί £ιεσω§ησαν 
•}αο αυτών ες πεντακόσιους 3 ) τείχη τε λαζοντες 3 α ην 
εν τη ηττειρω , εκρατουν της πέραν οικείας ^ης 3 %$) εζ 
αυτής ορμώμενοι , εληίζοντο τους εν τη νήσω , ^ πολλά 
ε€λαπτον ){Φ\ λιμός )σχυρος ε^ενετο εν τη πολε^επρεσ- 
ζευοντο £ε ^α/ ες την Ααχε^αιμονα %ρι Κοριν&ον περί 
χα§ο£ου' χα) ως ού£εν αυτοϊς επρασσετο, υσιερον χρονω, 
πΰ-λόϊα ^ επικαρους παρασκευασαμενοι , διεζησαν ες την 
νησον εξακόσιοι μαλισία οι πάντες. ^ τα <&λοΊα εμ- 
*&ρησ α ντες , όπως απο^νοια η του άλλο τι η κρατειν της 
γής 5 αναζαντες ες το ορός την ΊσΊωνην 3 τείχος ενοιχο^ο- 
μησαμενοι, εφΰειρον τχς εν τη πολ$ι 3 φ) της γης εκραταν. 

Κεφ. πς•. Του «Γ' αυτού $&ρους τελευτωντος, Αθη- 
ναίοι είκοσι ναυς εσίειλαν ες "Χικίλιαν , <α/ λάχητα τον 

— α. ίτρίο-ζίΐΐίτο ( ο» 8« «τ, αϊ. τη. ) Ο. — 3• * (λ 8 • 1• βοά• »*.) »ρ?β•*»τ«ί Ο. 

— {<* το οροί Ο. - τη» ις•ηι>ι* Ο. 

Οιαρ. ΙιΧΧΧνί. Ι. ια Σ<χίλιαι, (χβ/ οπι.) Δ. Ι. - χαΟ^ι^α/ €' τ χλ&- ιδο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Γ. ατς-'. πτζ'. 
Μελανωπου ς-ρατηγον αυτών, ηοη Χαροια<Ρην τον Ευφιλη- 
του. οι γας Συρακούσιοι ηα] ΑεοντΊνοι ες πολεμον αλλη- 
λοις κα3•εσ]ασαν. 2 ζυμμαχοι <Ρε τοΊς μεν Συρακουσίοις 
ήσαν , πλην Καμαριναίων , αι αλλαι Δωριείς πόλεις, αϊ- 
πεξ %οη <®%ρς την των Αακε^αιμονίων τοπρωτον αρχόμενα 
του πολέμου ξυμμαχίαν εταχβησαν , ου μεντοι ζυνεπο- 
λεμησαν γε' τοίς £ε Αεοντίνοις αι Χαλκι^ικα) πόλεις, ^ 
Καμαρίνα. ' της <Ρε Ιταλίας , Αοκρο) μεν Συρακούσιων 
ν\σαν , 'ν^Ίνοι £ε , κατά το ζυγγενες, Αεοντ'ινων. ες ουν 
τας Ά$ηνας πεμ-\αντες οι των Αεοντ'ινων ζυμμαχοι , 
κατά τε πάλαιαν ζυμμαχίαν , ^α/ Ότι 'ΐωνες ήσαν , πεί- 
&ουσι τους ' Ά&ηναίους πεμ•\αι σφίσι ναυς. υπο γαο των 
Συρακούσιων της τε γης ε'ιργοντο %ζη της &αλασσης. κί*1 
έπεμπαν οι 'Ά&ηναΙοι , της μεν οΊκειοτητος <&ροψασει 9 
ζουλομενοι £ε μήτε σίτον ες την Πελοποννησον άγεσ&αι 
αυτο&εν , <5τοοπειραν τε ποιημένοι, ε) σφίσι δυνατά είη 
τα εν τη Σικελία πτ^αγματα υποχείρια γενέσθαι, κατά• 
ς-ανίες χν ες '^ήγιον της Ιταλίας, τον πόλεμον εποιανΊο 
μετά των ζυμμαχων %α} το &ερος ετελευτα. 

Κεφ. πζ . Του «Γ επιγενομένου χειμωνος η νόσος το- 
^εψτερον ίπεπεσε τοΊς Ά&ηναίοις , εκλιπουσα μεν ££ενα 
Χρονον τοπανταπασιν , εγενετο &ε τις Όμως £ιακωχη. 
παρέμεινε <Ρε το μεν υσίερον, ουκ έλασσον ενιαυτου' το 
£ε πτςοτερον, ^ Λο ετη. 2 ωσ]ε Ά&ηναίους τε μη είναι 
ο, τι μάλλον τούτου επ'ιεσε , ^ εκακωσε την άυναμιν. 

Γ*<τα» (ϊηαΓ§. αϊ. τη. χο^ί^σ-αν) Ι. —2. Κα {μα 8. 1. αϊ. /Β.) ρ<««/«» Ο. 
- φίΐπ οΜμκτΛΐ τί Ο,,**-• 1 }* "Συ^ακοτκαι Γ, -"»4• τ*• ν Συρραχν» - *»» Ι. »τι>ί (τ* ΤΗϋΟΥΒΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 86. 8 7 . ι5ι 
εί Οηατοεειάειιη Ευρηίΐεΐί ηΐίπιη , ηεη-αιη ρκεΓεεΙοδ. Νεπι Ββΐι. 
δγΓαεηδαηί εί Εεοηίΐηί οεΐΐυπι ίηΙεΓ 56 §εΓεΙ>ειηΙ. 2 δγΓα- 8 η. 5 Ρ ' οι ευδαηοπιπι ααίειη δοείίβ εΓαηί , εχεερίίδ ΟαηΐΒΐίηίείδ , 
εθείεπε ϋοιϊεηδθδ εΐγίΐαΐεδ , αυεε ίη ΕαεεάεεπιοηίοΓαιη 1/ °• 
δοεϊείαίειη ηυ^αδ οεΐΐί ίηίΐίο εοηεεδδεπιπΐ , εοδ ίαιηεη ίη 32-. 
οεΐΐο ηοη αφαγεΓΕίηΙ : Ι<εοηΙίηοηιηι γείΌ , Οηαΐεκίίείε 
είγίΐαΐεβ, εί ΟατηαΓΪηα. 3 δεά εχ Ιΐαΐία , Εοετί αυίαεπι,. 
δνΓαευδαηΐδ ; Κ1ιε§ίηί γείΌ, ρτορίεΓ εο^ηαΐίοηεπι Εεοη- 
ίίιιίδ £αγεοίΐηΙ. ]1ιεοηΐίηοι•υηι ΐ^ίΙαΓ δοείί , ειιιπ ρΓορΙεΓ 
&ηΙίαηΕΐηι δοείεΐαίειη , ίαπι είίαιη αηοά Ιοαεδ εδδεηί , 1ε- 
§αίίδ Αΐηεηαδ πιίδδίδ , Αίηεηίεηδίοαδ ρεΓδηείδεΓαηΙ: , ηί 
ηπνεδ £ΐ(1 δε ηιίΙΙεΓεηΙ. 4 Ναιη εΐ Ιειτίε εί πιαίΊδ υδΐι α δγ- 
Γ&εαδαηίδ ρΐΌηίοεοαηπιτ. Αίηεηίειίδεδ γείΌ ηειγεδ πιίδε- 
ΓαηΙ , ρεΓ δρεείεηι ηαίάεπι ηεεεδδίΐηαϋηίδ ; δε<1 τβ τρβα , 
εο εοηδίΐίο , ηΐ ηεεμαε ΓπιπιεηίΗΐη ίΐΐίηε ίη Ρείοροηηεδηπι 
εχρΟΓίΕΓείαΓ , ηίφαε ΙεηΙαΓεηΙ , αη τεδ δίεηίαδ ίη δηαηι 
ροΐεδίαίεηι τεάί^εΓε ροδδεηί. Οαιη ί§ίΙαΓ Κηε§ίαηι Γΐαΐίίε 
ίίρρηίίδδεηΐ , ειιιη δοεϋδ Ιιείΐιιιη §εΓειε εεερεππιΐ. Αίαηε 
ηεεε Εεδΐ&δ εχεεδδΐΐ. 

Οαρ. 87. Αϊ Ηγεπιε ίηεηηΐε πιοΓΟΟδ Αΐΐιεηίεηδεδ ίΐε- θηοί>Γβ 
τηηι ιηναδίΐ ; ηαι ηαηηαίυη αυίαεπι οπιηιηο δεααΐυδ ι β . 
ίηεταί , δεά ΐ&ηιεη αυεεά'ειηι ε)υδ ςηίεδεεηΐίδ ίπίεπηίδδίο 
£αεΙα £αεΐ"αΙ : ηηυπι ααΐεηι εοδ ταΓδυδ εδί α£§Γεδδυδ , ηοη 
ηιΐηαδ αηηο ίηίε§Γο αριιά βοβ ίιηηιοΓ&Ιυδ ; ρηυδ νεΓΟ 
νεί ρεΓ οίεηηίυιη 68ί ξΓαβεαΙιιε. 2 Αο"εο αϊ ηίηϋ Γυειίί, 
α^αοά Αΐηεηίεηβεδ ηΐΒ§Ϊ5 , αηαιη ιηοιοηδ ίδΙε ρΓεδδεήΙ: , 
εοηιιηφίε νΪΓεδ αίπίχεΓίΙ. Ναιη εχ 1ε§ίοηίΐΓϋδ ιηίΐίΐίουδ 
οπι.) ί*< ϋ,ι;τίίί (τι 3. 1. αϊ. /π.) γ. Ε.-ιβνλ, (ίιοιη. ) ϋ; |β«λ. τι ε. 

-χαταί-'ϊατ'ιίί ί~£ Ο. 

ΟΗβρ. ΚΚΧΧΛ Γ Π. ι. (χίΐΜβιοί ιπαΓ". αϊ. πι.) * »ο*οί Ι. - (τι* οπι.) 

Ιμβ! Ο. — »^οτίρο» γ{ χαι $υο ιτι; Ι. — 1. «γϊ Α^>»»αι•' 7* /*' ^> ^» ^> 
Ο, Η, Ι. - μαλΧοι (τ«τν ίΊΐίη και) Ο, Ρ, Ο, Β\ μ, ( τντ» ΟΜ. ) ΐτ» ι5 2 ΤΗυΟΥΒΙΒΙδ ΗΙ5Τ. Πί. 87.88.89. 
Ββ11 οίηεπιηΐ ηοη ραιιείοΓεδ ηηΣίηι ηααΙιιοΓ ιηίΐΐία εί ηιΐίΐ- 
Γβίορ. ( 1πη§6ηΐί > β* ΐτεεεηΐί εο[υίΙεδ : παπί εθεΙείΈε Ιαι-οεε ιτιι- 
οκιηρ. ηιβΓϋδ ίηίιί ηοη ροΐεδί. Ταηο γείΌ ρΓεεΙεΓεα ίτεηυεηίεδ 
ν. α ίειτεε ιηοίηδ εχδΐίΐεπιηΐ , βΐ Αίηεηίβ, 61 ίη Εαοοεα, ει 
3: Γ 7 "' ε,υιη ίηΙβΓ βοεοίοδ , ίαιη νείΌ ρΓεεείραε ίη ΒοεοΙίίβ ορ- 
ριάο ΟΓοηοηιβηο. 

Οαρ. 88. ΕΙ Αΐηεηίεηβεδ , αε Κηε§ίηί, ςμιί ίη δίείΐία 
βΓαηΐ , ίηδίιΐΐδ , ηυ^ ./Εοΐί νοεαηΙαΓ , ε&οΐεηι ηνειηε 1>ε1- 
]αηι εηηι Ιη§ίηΙα ηανίοαβ ίηΐηΐεπιηί. Ναηι εεδΐαίε ρΐΌ- 
ρίεΓ αηααπιιη ίηορίαιη οεΐΐηιη ίρδίδ ίηίειτί ηεομιίί;. 
ΓίίραΓθεί αηίεηι , ηαί δηηί ΟηίοΙίοΓΗΐη εοΐοηί , εαδ ροδδί- 
άεηΐ : 2 Η^οίΙαηί^ηε ίη υηα εχ ίδΐίδ ίηδυΐίδ ηοη ηια^ηα , 
φΐ8Β ΕχραΓα γοεαΙηΓ. Ηίηε αηίειη ρΓοηείδεεηίεδ , αΐίαδ , 
ϋί(1γηιεη δείΐίεεί , 8ΐΓοη§γ1εη , εϊ ΗίεΓ&ιη , εοΐαηί. Ηο- 
ηιίηεδ αυίειη , ςαί δηηΐ ίη ίΐΐα τε§ίοηε , Λ Γ η1οαηιιιη ίη 
ΗίεΓα ΓαοπΊειη αιΐεηι εχεΓεεΓε ρηίαηΐ, ψύα ηοεία φΐί- 
(Ιειη , ηια§ηαπι ί§ηειη , ίηίεΓάίη νεΓο , ίαηιαηι εηιίΙΙεΓβ 
εεΓηίΙηΓ. 3 Ηεε ααίεηι ίηδαΙδΘ δίίθΒ δαηΐ ε τε^ίοιιε δί- 
εηΐί εί Μεδδαηί α§ή : εΓ&ηίφΐε^ δγΓαεαδ&ηοΓαιη δοείΒΒ. 
Λώεηίεηδεδ νβνο , ναδίαίο ίΐΐοηιηι ε§γο , ευιη ίΐΐε© δβ 
ύεάεΓε ηοΐΐεηί , Κηε§ίηηι ϊΌάίεπιηΐ. Αΐε[αε 1ΐ96ε ιΊγεηΐδ 
εχϋΐ , εί οεΐΐί , εριοά Τηυεγάίάεδ εοηδεπρδίΐ; , φΐίηΙιΐ3 
αηηυβ εχεεδδίΐ:. 
Ββ11 Οαρ. 89. δεφίεηΐε νείΌ 86δ1α1ε Ρείοροηηεδϋ , εοΓαηι- 

Γη β1 6 Ρ * *1 α6 5 °°^ ' ^ιιοβ Α§μ<3β , Αιχηίάαιηί £1ίο , Εαεεάθεηιοηίο- 
οι^ιηρ. Γ11τη κ θ £ 6 ^ αί [ ΙδίΗηιυηι υβεμιβ ρΓοεεδδεΓαηί , αϊ ίιταρίίο- 
ν.'ο' ηεηι ίη Αΐϋεαιη ίαεεΓεηΐ. δεά ευιη εΓεοιί Ιειτβε ηιοΐαβ 

32*. και Ό, Ι; μ. τντοίί Ε.— 3• £•/• ί« χ*' Ο' πολλοί σίΐσ-μοι τοτί Β , Ο, Ό, Ε, 

Αρτ'ιδ '» ιΊ ' ^ £ χ * °' *' Τ0Τ£ <Γ ' Ρ ' °> Η ' " ^ £ ' 0ϊη •) Ε^ο'ί 4 °> Η • 
βηΐβ ΟΐΆΤρ. ΣίΧΧΧνίΙΙ. Ι. ( Α&υναίΟί χλι ΟΜ.) "Ρ>?7<νο/ Ό , Ι. - Α/λκ (ο 

αη. 21. 8> 4 ^ βα ^ ^ ^ Β _ Λ> βΜΊΑί, τ<ι)ΐ Κν;ίί«» άποικοι ( βντίί 001. ) Ι. — 2. οί 
ίχ«νο< αν&ρ, ί» ϋ, ΐ; βί (καιη αν9"{>• οί « Ε» -[«ναί. ( πολύ οηι.) ϋ, Ι. — ρ 

τϋρακοσιων ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. πζ' .πή . ττθ-'. ι53 
τίΐρακοσίων γάο οπλιτών ^ η ι/ 'ρακ / σ χιλίων ύκ ελασσας 
άπε^ανον εκ των ταζεων , %α\ τριακοσίων ίπτΌτεων του £ε 
άλλου όχλου άνεζευρετος άρι&μος. εγενοντο £ε τότε ^ 
οι πολλοί σεισμό) της γης, εν τι Άΰηναις, ^ εν Έυ£οΊα, 
^ εν Βοιωτο7ς> γ&\ μάλιστα εν Όρχομενω τω Βοιωτίω. 

Κεφ. πη> Κα) οι μεν Ιν Σικελία Αθηναίοι ^α/ '?ηγ7- 
νοι , τ« αΰτΐί χειμωνος , τριάκοντα ναυσί ςρατευα-σιν επί 
τοις Α)ολου νήσους καλουμενας. $ερους γάξ £ΐ άνυ£ρ'ιαν 
αδύνατα ην επισίρατευειν. νέμονται £ε Αιπαραίοι αυτάς , 
ΚνκΡΊων άποικοι οντες. α οΊκουσι <Γ Ιν μια των νήσων ου 
μεγάλη , καλείται &ε Αιπαρα. τάς £ε αλλάς εκ ταύτης 
ορμώμενοι γεωργουσι , ΔκΡυμην , ^α/ Στρογγυλών, >ζ«/ 
*1εραν. νομιζουσι £ε οι εκείνη άνθρωποι, εν τί» Ίερα ως 
6'ΗφαισΙος χαλκεύει , ότι την νυ»τα φαίνεται πυο άνα- 
&ι£ουσα πολύ } ^ την ήμεραν καπνον. κείνται £ε αϊ 
νηοΌΐ αύται κατά την Σικελών ^α/ Μεσσηνίων γην ζυμ- 
μαχοι £* ήσαν Συρακούσιων, τεμοντες £' οι Αθηναίοι την 
γην , ως ου προσέχω ρουν , απέπλευσαν ες το 'Φηγιον ^α/ 
ο χειμων εΤελευτα, ^ πέμπτον έτος ετελευτα τω πο- 
λεμώ τω£ε 3 ον Θουκυ£ί<Ρης ξυνεγρα^,ε. 

Κεφ. π$ . Του ΰΤ' επιγιγνομενου $ερους 3 ΤΙελοποννη- 
σιοι }(Φ\ οι ξυμμαχοι μέχρι μεν του ισ&μοΰ ηλ$ον , ως ες 
τίιν ΆτΊικην εσ£αλουντες , *Άγι£ος του Αρχιδάμου ηγα- 
μενου, Λακεδαιμονίων βασιλέως- σεισμών <Ρε γενομένων 

3• λ\ ιηνχι Ό. - Ίίίτηηωι Ό , Ε. - Συρραχ*β-/β»» Ό, Ι; Συραχοτ/βτ Ρ. - τιμ- 
»ο»Τίί Ό , Ε , Ι. - ίί οι Α3". ϋ , Ι. - ό μη χαμ*ι Ε• " «~<>ί *"« τ• £Τ£Λ£#τβ 

τ*ίί Ο,Ο,Ε,Ρ,Ο,Η.Ι άοηπο Ια ιηέπιε ίηνοΓδίοη, αϊ. πι. 
Οιαρ. ΙιΧΧΧΙΧ. μιχμ ( μί , οιη. ) Ο. - ( τν οιη. ) ΑτΊιχη* Ο. — ζ. 9*Λ, 

δ V 1 54 ΘΟΧΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. π&'. ς'. 

πολλών, άπετραποντο πάλιν, χα] ουκ εγενετο εσ£ολη• 
3 %&} περ) τούτους τους χρόνους, των σεισμών κατεχόντων 
της Ευβοίας εν Όρο£ίαις , η θάλασσα, επελ&ουσα άπο 
της τότε ούσης γης 3 ηφ) κυματω&εΊσα, επήλθε της πο- 
λίως μέρος τΐ' ΐ{0\ το μεν , κατέκλυσε , το ^ υπενοςησε' 
%μ) &άλαψσ& νυν εσ]ι <&ξοτερον ούσα γη' *&} ανθρώπους 
£ΐί$5ειρίν , όσοι μη ε^υναντο φ&ηναι <&(>ος τα ^δΤέώτρΛ 
άνα<Ρραμόντες. χα\ πιρ) Άταλάντην την Ιπ) Αοκροίς τοΊς 
Όπτουντίοις νησον παραπλήσια, γένεται επ'ικλυσις, χα} 
του τε ώρουρίου των Ά&ηναιων παρεΊλε, χα} £υο νέων 
άνειλκυσμενων την ίτιραν κατεαζεν. εγενετο $ε ^ εν Πε- 
παρη-?ο> κύματος επαναχωρησις τις, ου. μεν/οι επεκλυσε 
γε' ^α/ σεισμός του τείχους τ) κατέβαλε , χαι το Πρυτα- 
νε?ον, %Φ\ αλλάς οΊκ'ιας ολίγας, αίτιον <Ρ εγωγε τα τοιά- 
τ« νομίζω 3 γ ϊσχυροτα-τος ο σεισμός εγενετο, κατά τ5το 
άποσίελλειν τε την θάλασσαν , ^ εζαπίνης πάλιν επι~ 
σπωμενην, βιαιοτερον την επικλυσιν ποιεΊν. άνευ £ε σεισ- 
μού ουκ αν μοι £οκεϊ το τοιούτο ζυμζηναι γενέσθαι. 

Κεφ. 5*• Το£ «Ρ αυτού 3-ερους επολεμουν μεν χα^ 
άλλοι , ως εκαστοις ξυνε£αινεν , εν τη Σικελία , ^ αυ- 
τό) οι Ίικελιωται , επ άλληλας ςρατευοντες , %φ\ οι Αθη- 
ναίο* %υν τοΊς σφετεροις ζυμμαχοις' α £ε λογού μαλισΊα 
ά,ζια η μετά των Ά&ηναίων οι ζυμμαχοι επραζαν, η προς 
τους Αθηναίους οι αντιπολεμιοι , τούτων μνησ^ησομαι. 
3 Χαροια^α γαο η$'Λ του "Ά&ηναιων ςρατηγου τε&νηκοτος 

ίΤίξίλ^χο-α Ε. — 3• « μα* το/ γ£ ιηχ\υ<τε γί Ο. — 4• «7*7* νομιζν τΜ τ. Ο, 
Ε , Ρ , Ο ' 9 ίγ«γί ν. ( τ» 001. ) τ. Ι. - ό ηκτμΛ; γ%γοιι ^• ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. III. 89.90. ι55 
ηβΓεηΙ, ΓβίΓΟ 86 Γεεερεπιηί, ηεε ίτπιρίΐοηεηι ίη Αΐίΐεαιη ^• 
£εεεπιη1. α ΡβΓ ηεεε ίειηροΓα ΙείΓβε ηιοΐίοηδ Εαοεεαηι 3η. 6. 

., , Οΐγτηρ. 

άρπα* ΟΐΌοίίΐδ ει§ίίαηΙιοα5 , ηΐίΐΓβ &ο εα , ηιΐίθ Ιυηε ειαΐ 88. 3. 
ίεΐΐαδ, ιτΐ£ΐ§ηο εαιη ίΐηείαυιη ϊιηρεία νεηΐεηδ, ηα&ηα'αιη γ^ 
υΓϋΐδ ραΓίειη ίηναδίΐ. Αίφΐε υηα ςαίςίεηι τηαΗβ ραΐ'δ ίΙΙατη ' 328 • 
ιΐΓύίε ραΗβτη άεηιεΓδΐΐ ; αΐίεπι υθγο, 86 ίη βιιατη ρΓ^Ιίηιιτη 
αΐνβιυη Γεεερΐΐ. ΕΙ ηαοά 1 αηΐεα ίεΐΐυδ £αεΓ&1, ία ηαηο εδί- 
ιη&Γ6. Οηιηεδηαε πιοΓίίΐΙβδ ρειτΙίιΗί; , (μιοίηιιοί ίη ε<1ϊΐίο- 
ιά Ιοεα οείιΐδ οαΓδα 86 εοη£ειτε ηοη ροΐαεί'ίΐηΐ. 5 Ηαίε 
&αίβηι δίιηϋΐδ αΐΐυνίο εχδΐΐΐίΐ εΐιεα Αίαΐαηίαηι ίηδαίαιη 
&ραά ΕοείΌδ Οραηΐΐοδ , ψι& αΙ> Αΐηεηίεηδΐπηι εαδίεΐΐο 
ραιίεπι ΕΟδίΓΗχΐί, βΐ θυαταπι ηανίαιη , φ.ΐ£ε δυοάαείίβ 
6ΓαηΙ, αΙΙεΓαπι άίβτε§ή\ Ιη Ρερ^ΓείΙιο ηικκηιε ΓιιΐΙ ηυίε- 
<3ατη ηΐΣίπδ ΓεδΙα§ηίΐΙίο , εμίίε Ιαηιεη ιΐΓύβτη ηοη ίηηηίΐανίί. 
ΕΙ ΙεΓπε ιηοΐαδ ιιιηιί ρ3Γΐεηι , εΐ Ργ γΐαηεαηι , εΐ 3ΐΐο[ηο1; 
&1ΐαδ αΌιηοδ α'ΐηιίί. 4 Ηη)αδ αηΐεπι τεί ε§ο ε&ηδίΐηι Γαίδδε 
ρηΐο , α,ηο(1 *6ΓΓ3β ιηοίαδ , φΐα ρατίε νείιεηιεηΐίδδπιηΐδ 
βχδΐίΐίΐ, £ΐΐ> η&ο πιατε 1οη§ε αιηαηάΌτίΙ, Ιιοε νεΓο τε- 
ρεηΐε πίΓδυδ ΓεΙτοαεΙυιη ίηυηοΐαΐίοηειη νΐοΙεηΐίοΓειη 
£εεεΓΐί. Ναηι δΐηε ίειτ36 πιοίη ηοη γί^είατ ηιΐηί οοηΐίη- 
§εΓε , αϊ ηοε ίιαί. 

£ατ. 90. Είΐάεηι ίεβίαίε, εηπι ίύϋ, υΐ ο|ηΐοηδφΐ6 εοη- Ρ°« 
{ί§ΐΙ, ίη δΐεΐΐίίΐ , οεΐίαπι ίηΙεΓ δε §εδδεηιηΙ; Ιαηι εϋαηι ίρδί 
δΐοίϋεηδεδ, 3.1ϋ αΐϋδ «ηηα ΐη£εΓεηΙεδ, ε Ι Αίΐιεηίεηδεδ 
οαιη δαίδ δοεϋδ. (2α?ε βιιίειη ιη&χίηιε οΊ^ηα ιηειηοιαίιι , 
νεί δοεϋ ειιιη Αΐΐιεηίεηδίοιίδ , τεί ηοδίεδ αίΐνείδΐΐδ Αΐΐιβ- 
ηΐειίδεβ §εδ86πιηί, Ιιοπιτη ηιεηΐίοηειη £αείαηι. 2 (Γυηι εηίιη 
€1ιαΐΌ?αάεδ Αΐηεηίεηδίηιη α'υχ ίΐ δ^ΤΗοαδαηΐδ ίη ρΓοεϋο 

€1ΐ3ρ. ΧΟ. Ι. ώ; ίκβΓΟί Ό. - οί Α$. β-υ» Η. — 1• Χχροιαί^ £ί (*/*/> 3- 
5~£, αι. τη. ) Ο. - Σί/ρραχνβ-ί*» Ο; Σ^αχοί•*^ Ρ. - ίτρατινι Ο - ( τ•» οπί. ) 
Μί^Μ•»• Ο, Ό, Ε; (τβ/ οηι.) Μ(?7^ι«« Ι. - <τ. ίί ν τακ μ• $»ο Φ• τ. Ό. 

V 2 ι56 ΤΗϋΟΥϋϊΒΙ5 ΗΙ8Τ. ΠΙ. 9 ο. 9*• 

Βϋΐι. €965115 Γαίδδεί, Γιαεηεδ Ιοίυηι εΐαδδίδ ίιηρεπαιιι ρεηεδ 8β 

3 μ.°$' Καοεηβ , ευηα δοεϋδ Μγΐίδ ΜβδδαηίοΓυιη ορρίάο οεΐΐυηι 

ο^ ηιρ ' ίηΐηΐίί. Μγΐίδ αυίεηι ρΓεεδίοΙίο εΓαηΙ ύικε ΜεδδαηίοΓηίη 

ν « ε. οοηοχΊββ, ς[α8Β ηοηηυΐΐ&δ εΐίαηι ίηδκϊίαδ βίΓαχβΓ&ηΙ; Αίΐιβ- 

328Ϊ ηίβηδίιαη ηιίΐίΐίΐπΐδ , ηυί ίη ηανίουδ βΓαηΙ : 3 ββοί Αΐΐιε- 

ηίεηδεδ , εοπιηκριε δοεϋ, ίΐΐοδ, φΐί ίη ίηδκΐϋδ εοΐΐοεαίί 

ίηεΓαηΙ, ίη £υ§αηιν€Γΐιιιι1:, ηιηΐίοδ^αο ο&άχιηί', είηιαηί- 

ίίοηεηι αάοιίί , εθδ εοηιροδίΐίοηε ίαεία εΐ αΓεεηι <:1ε(ΙεΓε, 

εΐ δθοπιτι εκ! νβΓδαδ Μθδδαηαηι ηιΐΚίαΓβ εοε§επιηΙ:. 4 Ροδίεα 

νειο Μεδδ&ηϋ, εαηι Αΐΐιεηίεηδεδ, εοπιπιεπιε δοεϋ βοβ ίη- 

ταδίδβεηΐ, ίρδί ηυο^ιιε (Ιεάίίίοηειη Γεεεπιηί;, άαίίδ οοδί- 

ίΐίοπδ , αΐϋδ^αε πάεί ρί^ηοήοαδ ρΓθΒοίίίδ, 

Οαρ. 9 1 • Ε&άθπι εεδίαΐε, Αΐηεηίεηδεδ. ίχί^ίηία ηηκίειη 
Π9.ν6δ οίΓοα Ρείοροηηεβπηι ιηίδεπιηΐ, ηηίοηδ ρκβεΓαηί 
ϋεηιοδίΐιεηεδ Αΐείδίηεηίδ , εΐ Ρι-οείεδ ΤηεοάοΓί ίίΐίϋδ : 
δεχα§ίηία νεΓΟ ίη Μεΐηηι , οηηι (Ιαοοιίδ ιηίΐΐίουδ §Γανίδ 
&ΓηιαΙαΓ96 ιηίΐίίαιη : Νίείαδ αηίειη ΝίεεΓαίί ήΊίιΐδ ίρδίδ 
ρΓ336Γαί. 2 Μεΐίοδ εηίηι, (ροά ίιΐδηΐιιπι ίηεοΙεΓεηί, ηεο 
ίηιρειιο ραΓβΓβ, ηεηαε δοείεΙ&Ιειη δεεαηι ίηίΓε νεΠεηΙ, 
δηΙ>ί§ει•ε γοΐεοαηί:. 8εΛ εηηι ίΐΐί , α§Γθ ναδίαίο ? δε ίρδίδ 
ηιίηίηιε άεάεΓεηΙ ; ΟΕίδΙπδ εχ Μείο ηιοίίδ , ίρβί οπιία'ειη 9.(1 
ΟΓορηηι , ^ποά εδί ε τε§ίοηε , ηανίξαπιηΐ; : εαηις[ηε δαΙ> 
ηοοίεηι βο αρρηίίδδεηΐ, βίανίδ απηειΙ,υΓεε ιηίΐίΐεδ εχ ηανί- 
οπδ ε§Γεδδί, 9x1 Ταηα^πιιιι ΒοεοϋθΒ ίΐίηεί'ε ρείΐεδίή ρΐΌΐί- 
ηυδίΐ'ε εοΒρεΓαηί. Αίηεηίεηδεδ. νειτ> , <^αί Αΐΐιεηίδ εΐ'αηί;, 
εχ οηιηί υηίνεΓδί ροραΐί οιχίίηε εοαείίδ ίτεςμιεηΐίοαδ 
εορίίδ , Ηίρροηίεο Οαΐΐίεε, εί ΕυτγιηεάοηΙε Τηεηείίβ πΐίο, 
ιΐαείβπδ , (Ιαίο δί§ηο ίη εαηάβιη Ιοεηηι Ιειτα δηίδ οονίαιη 
ίνβπιηΐ. 3 ΟαδίΓίδ^ηε ίΐΐο οΐίε αρηΛ Ταηα§Γαηι ροδίΐίδ , 

-ΊΚισγιηων Ό , Ε. — "$. ιπι Μίτηιηι Ό, Ε. — 4• Μί^ιοι Ό , Έ. - και τ' άλλα Ε. 

ΟΙιαρ. ΧΟΙ. ι. (οί οιη.) Αθηναίοι Ό. - Πατροχλ>?ί (βχ %ιιο βοτιοϊβο , <1ϋ 
Ηα(1δ. ΰνπ'ρίο, ιιΐ Γιοπ βοΐοΐ; νοςο»ιΗροχλ>7ί οπδίηοηι (Ιαχίδδο βαδρίοα- ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ς-'. &ΐ. ι5? 

νπο Ίυραχουσ'ιων ττολιμω 3 Καγης , άπασαν ιγων τω* 
νιων ΤΥ,ν αρ^Η»» ισίρατιυσι μ,ιτα των ξυμμαχων Λττ\ 
Μυλας τ ας των Μισσηνίων. ιτυχον £ι <£υο &υλα) Ιν. τάϊς 
Μυλαΐς των Μιασηνίων (^ρουρουσαΐ , ^ τίνα ^/ ινι£ραν 
ττιττοιημιναι τοις ά~πο των νιων. ° οί <$ι Ά&ηναίοι ^ οί 
ξύμμαγοι τους τι ιχ της ίνι£ρας τρΐ7τουσι 3 %α{ ^ιαφ^ιί» 
ρουσι πολλους' ΐ{&\ τω ιρυματι <ζτ(>οσ£αλθΥΤΐς , ηνα^χα- 
σαι ομολογία την τι άχροπολιν τταρα^ουναι 3 ^ ιττΊ Μισ- 
σήνην ζυτίρατιΰσαι. <«/ μιτα τίϊτο , ιπιλ^ονίων οι Μισσιή- 
νιοι των τι Αθηναίων ^ των ζυμμα%ων> πτροσιχωρησαν ^ 
αυτοί 3 ομηρας τι όονιις 3 ^ τα άλλα πιςα τταρασγομινοι. 
Κιφ. ςα . Του <Ρ αυτού 3-ιρους οι Ά$ηναΊοι τριαχονία 
μιν ναυς ισίιιλαν ττίρΊ Πιλοποννησον, ων ιστρατη^ι Δη- 
μοσ$ινης τι ο *Αλχιο~&ινους 3 <α/ ΥΙροχλης 6 Θιο<Ρωρον 3 
ίξήχοντα £ι ις Μήλον , ^ ^ισ^ιλ'ιόυς 07ΐλ'ιτας' ισιρατι\- 
ϊ'ΐι £ϊ αύτων οικίας 6 Νιχηρατου. 2 τους γαξ ΜηλΊους , 
οντάς νπσιωτας , ^ ούχ ι&ιλοντας ύτταχουιιν , ού&ι Ις 
το αύτων ζυμμαχιχον ϊιναι, ιζουλοντο Έτοοσαγαγισβαι. 
ως £ι αύτο7ς 3 £ηουμινης της ^ης, ου ιε-ξοσιχωρουν, αραν- 
τις ιχ της Μήλου 3 αυτό) μιν ιττλιυσαν ις Ώρωπον της 
7τιραν ^ης' υ7το νύχτα £ι σχοντις, ιυ&υς ιττοριυοντο οι 
οττλΊται α.7το των νιων 7τιζη ι ς Ύανα^ραν της Βοιωτίας, 
οί £ ? ίχ της ττολιως παν^ημι) Ά&ηναίοι, Ύττττον'ιχου τί 
τ« Καλλίου ς•ρατη^ν]ος, χρ) ΕυρυμκΡονΊος τ« Θαχλιας , 
ά,ττο σημιιου ις το αυτό χατα •γγ\ν άττηντων. ° κ<% ζ-ρατο- 

ιβΐιιτ αΐΐ^ιιΐδ) ό θίοίβρν Ό, Ε, ι. - ό Χίκ£< (* 5. £ΐ, βαά. τη.) μι-χν Ό' τ 
ί ϊί/κ>•ρ£»τχ Ι. — 2. {/γ το αυτό ζυμ. Ό± α το βοτο ξ. Ο. - ι/ί ταΐΌΐγ^α» Ρ. - οί 
ίε «χ τηί τ. Ο, Ε, Ε , Ο, Η. - μ (τ «Α /π.) Λΐδημα Ο. - <*το«χ« (τ£ οηΐ.) Ρ, γ58 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ς-ά . -ςζ'. 

•πι&ζυσαμζνοι 3 ταυτη.ν την ημζραν ζν τη Τανάγρα ζ^ηουν 3 
%α) ζνηυλισαντο. %α] τη υσ/ζραια , Μ- α Χ$ κρατησαντζς τχς 
Ζ7Γζζζλ^ον]ας των Ταναγραίων, ^ θηλαίων τ ίνας <π•οοσζι- 
&οη&ηκοτας , ηα/ οττλα λαΟ>ον\ζς 3 %φ} τροτταίον ς~ηο~ανΊζς 3 
άνζχωρησαν, οι μεν ζς την ττολιν 3 οι <Ρζ Ιττ\ τα ς ναυς, %αή 
ΤΓαραπλίυσας 6 Νικίας ταΐς ζζηκονΊα ναυσ) , της Αοκρ'κΡος 
τα ζττώαλασσια ζτζμζ 3 ^ ανζγωρησζν ίττ' οίκου. 

Κί<ρ. ςβ . 'Ύττο <Ρζ τον χρονον τ£τον Ααχ.ζ£αιμονΐΌ4 
'ΐΐοάκλζιαν την Ιν Τ ' ραγ^ν'ιαις , άττοικιαν κα&Ίς-αν] Ό 3 αττο 
τοιασ^ζ γνώμης" ΜηλιζΊς οι ζυμπτανίζς 3 ζ)σ) μζν τρ'ια 
μέρη. Παράλιοι , < 1ζρης 3 Τραχίνιοι' τατων £ζ οι Ύραχίνιοι 
ϊτολζμω ζφ^αρμζνοι ύπο Οιταιων ομόρων- ον]ων 3 τοττρωΊον 
μζλλησαντζς Ά&ηναιοις ττροσ&ύναι σφας αυτούς , <Ρζίσαν- 
Ίζς £ζ 3 μη « σφ'ισι 7Γ-ισ]ο) ώσι 3 ττζμττασιν Ις Αακζ δαίμονα, 
Ιλομζνοι 7τρζσ£ζυτην Ίισαμζνον* α %υνζ7τρζσζζυοντο &ι αυ- 
τοΊς %&! Α-ωριζ7ς, ν μητρόπολις των Αακ,ζ δαιμονίων 3 τω» 
αυτών ^ζομζνοι. υττο γαο των Οιταιων ^α/ αύτοι Ύτολζμω 
ίψ&ζίρονΊο. αΥΜσαντις <=Γέ οι Αακζ δαιμόνιο ι, γνωμην ζϊχον 
την άπτοικίαν ζχ,Ό-ζμπτζιν, τοΊς τι Τραχινιοις βουλομζνοι 
Η&Ι τοΊς Δωριζΰσι τιμωρζΊν. %&} άμα τ« <ζτ(>ος Ά&ηναιχς 
ττολζμ,ου χ,αλως αύτοϊς ζ^οαζι ή 7τολις κα&Ίσ/αο'&αι. ζττ'ι 
τ« γαρ τη Ευ€οία ναυτικον 7ταρασκζυασ$ηναι αν , ως• 3 ίκ 
βραχζος την £ιαζασιν γίγνζσΒ-αι, της τζ ίπι Θράκης 7ταρ• 
ο£α χρησιμως ζζζιν. το' , τζ ζυμ<ζταν , ωρμηνίο το χωρίο» 
κτ'ιζζιν. πρώτον μζν «V ζν Αζλφοίς τον 3•(ον ζττηροντο* 

— "• («»*οηι.) τ»; Ταναγρβ! Ό, Ι. - τροναυα. Ώ. - τητΛνπι. Ώ'ΐοί ]α«0|υ'α 
Λΐίγ^ω^σ-ίι ίΐί' οια\! ΙοΌ. 80-ρρΙ. 1Ϊ1&Γ§. Ο, Ρ. <3αΠ8 Α , 11161116 ΙαΟΙία© 08.11500 

ρΛΤ •ηη ό,<*οιοτ. ιηαΐβ ηοη 9ΐιρρ1. - ( τρο* οιη.) (6£€ο>ίθ•)?κοταί Ο. - η» τν ϋίί ΤΗυθΤϋΙΟΙ3 ΗΙ5Τ. III. 9 ι. 9 2. *Ι§ 

α§πιπι ρορυΙαοαηίαΓ, εί ηοείειη ίΐΐίε εσεπιηί. Αε ροδίπ- ΒιΠ. 
άίε, εηπι Ταηα§πεοδ , ε]αί εΓαρίίοηειη ίη ίρδοδ ΓεεεΓαηΙ , ^ ρ ' 
εί Τηεοαηοδ αίκριοί , ηπί αηχίΐίο νεηεπιηΙ, ρΓοεϋο δη- ^*^ 
ρεραδδεηΐ:, ©Ι άτώιά ίΐΐίδ αβδίηΐίδδεηί , εί ΐΓορ9Ραηι δίαίηίδ- ν. ο. 
δβηΐ : Ιιί απκίεηι ίη ηροεηι , ίΐΐί υθγο ?ΐ(1 η&νεδ Γβάϊβπιπί. ζ^χ 

4 Νίοίίΐδ βυίειη επηι δεχΒ^ΐηΐΒ. ηανίοηδ ίειταηι 1姣τΐ5, 
πιαΓίίίηιαιη Εοεί'κΐίδ οΓαιη ναδίΒνίΙ , θοιηαιη^υε Γεάϋί. 

Γαρ. 92. διιΒ Ηοε ίρδητη Ιειηρπδ Είΐεεόίειηοηϋ ΗβΓα- 
εΐεαιη, ηιΐ£θ εδί ίη &σ ΓΟ ΤΓαεηίηίο , πήβδα εοΐοηία εοικίί- 
θεπιηΐ , Ηαε ίΐε οΒίΐδα. Μεΐίεηδεδ ίη 1π?δ ρατίεδ ηηίνβΓδί 
(]ίδΐίη§αηηΙαΓ, ίη Ραταϋοδ , ΗίεΓεηδβθ , εί ΤΥαεϊιίηίοδ. Εχ 
ηίδ ααΐεηι ΤΓαεΙπηϋ βο (Εΐί^ίδ ηηίΐίηιίδ οεΐΐο αΙΙπίί, ίηί- 
ίίο εμικΐεπι δε ίρβοδ Αΐηεηΐεηδί1)ΐΐδ »<:1}ιιησβΓ6 δΐίΐΙηεΓ&ηΙ; : 
βε<:1 νεηίί , ηε ίΐϋ ραπηη ηιίείεδ δίοί εδδεηί, Τίδ&ιηεηηηι 
]姻1αηΐ εΙε^εΓαπΙ, οιιεηι ϋι&εεθίεηιοηειη ιηίδεπιηί. α (Τιπη 
ΐρβΐδαηίειη εί Οοηεηδεδ, αιΐίΐ?εδΙ Γ*βεε^?εηιοιιίοΓαιη ιηβ- 
Ιΐ'οροΐίδ, ΙεσαΙοδ ιηΐββπιηΐ, ιιί κίειη ρείειεηΐ. Ναηι ίρβί 
φ,κχμιε αΙ> (Είτεΐδ £ϊ&ν&ηΐΒ6 νεχαυαηΙιΐΓ. Εαεεο'ίειηοηϋ 
αιιίειη Ιιίδ αικίίΐΐδ , ίη αηίηιο Η&οείχιηΐ εοΐοηίίηη επιίίΙεΓθ, 
αιιοα βΐ ΤΓβεηΐηϋδ εΙ ϋοπεηδΐοιίδ ορειη ίειτε τείΐεηΐ. 

5 δίπιηΐ εΐίαιη ηποά η?εε ιιτΊ:>δ ίκΐ βεΐΐιιηι αανεΓδυδ Αίηβ- 
ηίεηδεδ §εΓβηαΊιπι ίη Ιοεο ορροιΊπηο δίΐ» εδδε ίρδίδ νί- 
όεΓεΙιιτ. Ναηι εί αάνεΓδαδ Εη1;>οεαπι ίί>ί εΐαδδεηι ρ&Γαίαηι 
ίη, ιιΐή ΐΓίΐ]εεΙηβ ΟΓενίδ εδδεί, εί αά ΙταηδίΙαιη ίη Τηΐ'Λ- 
είαηι ιΐδΐιί ίιιΙαίΉηι. Εΐοηιηϊηο ορρκίηπι ίΐίικί οοΐοηια *ο 
τηΐ88α εοη^ετε δία^εοαηί. Ρηιηιιηι ί§ΐίιΐΓ ϋειπη , ηαί ϋεΐ- 

λ<» Ο. — 4• τα ιτι $-αλα?•ί•α» ΙΠ3Γ§. €. - «»{χ•ρι?9-α» ι*' ο<χ« ϋ , Η. 

^11δρ. Χ.ϋΙΙ, Ι. το» αυτό» χροιοι τντο» 0' 9 τκτο» ζ το» αϊ. τη. ) χρο/ο» 1 Η. - 
τι?» (» Τραχικα αϊ, Ο, Ε, Ρ ; τ . ι* Τραχιι^α/ί Π , Ι. - χα3\ ατο γι»*>ϋ 
τοιαα-ίί Ε, - Μίλκίί Ο^ Μ<λ/)>{ Η. - 1ί[ΐκ Ό, Ε, Ρ, Ο. - τντ•» ίί οϊ /χο 
Τραχ. Ο. — - χμ Λίκίίκί Η; χκ< Δ*ρίΐί Ι. - αυτοί ( τολία* ΟΙΠ. ) Ο, Η. — 
3• ο<χ. α»τ« (τ{ ΟΠ1. ) χαί τωι ζίρω/χ•» χαζ-τ*»» αλλ«τ "Ελλ. €) ο«χ. λόίφ ιβο ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. III, 9» Φ 

ΈΔΙ ρΐιίδ ββΐ, εοιίδαΐαεπιηΐ:. Οαιη απίεπι ϋΐβ ^ιΐδδίδδεί , εοΐοηοβ 

Ρβίορ. €ηπι ά 8α [ 8 . ι αηι ^ ρορυϋδ οΐιχαιηοίΓοα ίίηίΐίπιίβ βο 

οΐΛπιρ. εηιΐδεπαηΐ; : <μιίιιεΙίαηι αΐίοπιηι ΟτίεεοΓηπι ηαΐδαυίδ νεί- 

ν. ο. ΙεΙ, ββφΐι )αδ86ΓαηΙ, εχεερίΐδ Ιοηιβυδ εΐ Αεηθοίδ , εΙ ηοη- 

328? Η1ι ^ί 8 α ^ΐ 8 βοηΐίβιιβ. 4 ΊΥεδ ίΐιιίειη εχ Εαεε<Α3βπιοηπδ , 

Γιεοη , Αΐεκίίΐδ , εί ϋαιηα^οη , εοΐοηίίε (Ιιιεεδ , εΙ εοηςίΐΐο- 

Γεδ ίιιεπιηί. Οαηι αιιίεηι εο ρεΓνεηίδδεηΙ, υΛειη α Γαη- 

οίαπιεηΐίδ (Ιεηπο εχείΐαίαηι πιιιιό οίηχβηιηί, ψιββ ηαηε 

Ηεταείείΐ νοεαΙιΐΓ, ο[ΐια(ΐΓ3§ϊηία£εηηε δΙαάίοΓ,αιη δραίίο α 

Τηει-πιοργίίδ , εΐ νί§ίη1ί α ιηαιί άίδίαιίδ. Ναναϋαφίβ ρΓ8Β- 

ραπινεηιηί, εαηυε )Ίιχία Τΐιεηηοργίαδ > αά ίρδαδ εαππη 

αη§ιΐδΐίαδ ίαοβΓβ εοερεπιηΐ, υ Ι εα. ίαεϋε Ιαειϊ ροδδεηί. 

Οαρ. 9^. Αΐΐιεηίεηδεδ ααΐεπι ? ευιη Ιιθβο ηιτΒδ α εο1οηΪ9 
ϊΐηοϋφΐε εοαείίδ εοικΙεΓεΙιΐΓ, ρπιηαιη ηυικίεπι ίίηιυεηιηΐ;, 
ϊιαηεηαε ροΐΐδδίιηαηα αοΙνεΓδίΐδ Εαβοεαιη εοικίί ραίαπιπί, 
<^ποά ίΐϋηέ α(1 Οεηεεμιη Ειιβοεεε ρΓοτηοηΙοτΊητη, Ιχτενίδ εβ- 
δεί; ΐΓα^εεΙπδ. ΡοδΙεβ. νεΓο ρΓ86ΐεΓ ορίηΐοηειη Γβ$ ίρδίδ εεδ^• 
βίί. 2 Νιηίΐ εηίηι πιαίί ΐικίε ΑίΤιβηίβηβίοιιβ ενεηίΐ. Ουηυίΐ 
τεί 1ΐ96ε £αίΐ εαπδα : ψιια. Τηεδδίΐΐί , ορή Γεπιπι ϋΐαταιη ρο- 
.1ίεΐ)3.ηΙϋΓ , εί ςαοπιιη ίη α§ΐΌ εοηάεβαΐΗΓ, νεί'ίΐί , η ε ριεβ- 
ροΐεηίεδ αεεοΐα,δ ηαοει;εηί;, αδδί(3 αο οεΐΐο ηονοδ εοΐοηοδ 
|>ΓειηεΙ>ίΐη1; , χίοηεε εοδ αΐΐηίοδ ίη ραηείδδίηιοδ. Γε^β^βπιηϋ, 
^ααηινίδ ίηίίίο ρεηηαΐίί £αίδδεηΙ. 3 (^αίΐίβεί; εηίιη ηαηο 
υΛεπι, ηυβπι ΧιαεεάξΒΐηοηίί εοηεΙεΒαηΙ; , δίαβίίειη Γογθ 
βρεΓαηδ, βο εοηίκΙεηΙεΓ ίβαί. νεΓηηίαηιεη νεί ίρδί Εαεβ- 
^δεηιοηϋ πια§ίδΐΓαΙαδ , φΐί ίΙΙιιο ρΐΌηείδεεΙίίΐηΙϋΓ , ίΙΙίυ,Θ 
οίνίίαΐίδΐβδ ιηαχίηιε ΙίίΒεΓαεΐαπιηΙ;, εί υΛειη ίηΓΓε^ιιεη- 

.(τί 0111.) χαι τωι άλλων Τ£ρ/ο<χον{<« 8. χο , βαά.ίΠ.} κ#< τω» α\λΰ»> Έλλ. ρ• 
- το βνλο/χαον Ο, Ρ. — 4• κα ' Δλχίίίαί 0. - Δα^ατβιν Γ. - ΛταγΗνα. γ«ρ 
θίρ. ϋ. - τ*α ίε 3•αλατ1>7ί Ρ^ τ*ς (ίί οω.) ^αλατι^ί Ο, Η.• ιβ-φυλαχτΛ 

χίλίυοντος ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΤΡ. Γ. $-£'..?>'. χ 6ι 

χ,ελευονΊος <Γί , εζε^εμ^αν τχς οΊκητορας αυτών τε χο\ 
των περίοικων ^ των άλλων Ελλήνων τον βουλομενον 
εκελευον ε<&εσ&αι , πλην Ίωνων , ;*«/ ' Αχαιών , ^α/ βςν* 
αν άλλων ε&νων. , οΊκιστα) £ί τρύς Αακε£αιμο\'ιων η^η- 
σαντο 3 Λδαν , )(Φ\ Άλκί^ας , ^ Δαμαγων. καταςαντες 
<Γέ, 6Τ6#/<7αν τη* πάλιν εκ καινής 3 η ?ί>ν Ηράκλεια κα- 
λείται , απέχουσα Θερμοπυλών ςα$'ιζυς μάλιστα, τεσ- 
σαρακοντα 9 τί^ Λ &αλασσνς, είκοσι, νεώρια τε πάρε- 
σκευάζονίο, %βή ηρζαν/ο κατά Θερμοπυλας 3 κατ αυτό το 
ςενον 3 ο<ζετως ευφυλακ/α αύτοϊς ε'ιη. 

Κ«φ. ςγ . Ο/ «Τβ Άθ^ναΤο; , τ»? πόλεως ταύτης ζυν- 
οικιζομίνης , τοηζρωτον έπεισαν τε 3 ^ Ινομισαν επ) τη 
Έυζοία μάλιστα κα3•ιστασ$αί 3 Ότι βραχύς ες~ιν 6 <Γ;α- 
<ντλους προς το Κηναιον της Έυζο'ιας. έπειτα μεντοι πάρα 
£οζαν αύτοΊς άπι£η> 2 « >αζ εγενετο απ* αυτής £εινον 
££εν. αίτιον £ε ην ώ τε Θεσσαλό) Ιν δυνάμει οντες των 
ταύτη χωρίων 3 )(α\ ων επ) τη >? εκτιζεΊο, φοζουμενοι , 
μ« σ^ίσι μβ^αλ»» )σχυ'ί παροικώ σιν 3 εφΰειρον , ^ ΰΓία» 
πανίος επολεμουν άνΒ-ρωπτοις νεοκαταστάτοις , Ιως ίξδ- 
τρ^ωσαν, γίνομίνους τοπτρωτον >(α) π***» πολλούς, πας 
> α ζ τ/ξ:, Αακε δαιμονίων οΊκιζον\ων , θ-αοο-αλέα^ «ί*, β/- 
£α/ον νομ'ιζων την πολιν. η μεντοι ηκιστα οι άρχοντες αυ- 
τών των Λακεδαιμονίων οι αφικναμενοι τα πράγματα τε 

ΟΗβρ. Χ(ΤΠΙ. ι. ίο»α,4ΐ£ΐ (β»τ£ί 5. 1. αϊ. τη.) Ο. - φο£. μι Η. - *?9-ρ. »* 

(ο 8. 1. £ίΖί/. 77ϊ. ) χαταϊ-ατοίί ϋ; αι3"ρ«»τνί »£θχ*τ«ϊ•ατ¥ί Ε. — 3• χ * ί Υ*^ 
{τυ ΟΠ1.) Λ. ϋ. - δαρί-αλ{#ί £<<ι Β', £«ρί•αλ£0{ ίο» ( σΐαΓ§. α/. 77Ζ. ί?£<) Ι. - 

3τς&γμΑ7Λ (τ£ οιη. ) ϋ, ι. - ιξηγνμ.νοι (ανααΐ γ, Ιο οορΐδίε ανοϊΐ (Γαβοπΐ 
&ΓΪΙ αα τ) Ο. - τρ. ίΤ£χρ<χτ!ϋί•ατ Ο , Ρ. 

3 Χ ιβ* ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ, Γ. ςγ'. $&. 

ίφΰζιρον, ΗΨ( ϊς ολι*γαν&ρω<ζνιαν -κατέστησαν , *χφοζιισα9~ 
ης τους πολλούς, χαλιττως η ^ ζστιν ά « καλώς 
'ζηγουμζνοι. ωστζ ρ&ον ι\<Ρη αυτών οι ττροσοικοι ίΊηκραταν. 
Κβφ. <?£'. Τ« βΓ' α,ύτχ 3-ιρους, ^ 7τιρι τον αυτόν 
χρόνον , ον Ι ν τίί Μ«Λω οί Άθ^ναΐο* *ατ6/;£θ!'7ο 3 ^/ ο/ 
Λ7ΓΟ τατν τριάκοντα νιων Ά&ηνα7οι 3 7πρ\ Πίλοποννησον 
■οντίς, πρώτον Ιν Έλλομενω της Αίυκα^ίας φρουρούς τ/- 
νας λοχήσανίζς <Ριίφ§ίΐραν 3 \ττ'ίΐτα υστζρον Ιπΐ Αίυκα&α 
μζ'ιζονι ςολω «λθ•ον , ' Άκαρνασι Τί πασιν , οί τταν^ημιι, 
πλην 0)νια£ων 5 ζυνισποντο , ^ Ζακυν&ιοις, ^α\ Κδφαλ- 
λησι } %φ} Κίρκυραιων πίνΊίκαί^ίκα ναυσί. 2 φ^ οί ^έν 
Κζυκα&ιοι , τϊς τβ δξα> >»/£ εΓ^οι^^ς 3 ;&*/ τ«ς ν* 
τ*ο£ τοί» ίσ&μου , ΑΊ> μ ^ ί Λέΐ>&ας δ στ/ , ^»/ το ιζρον 
του Απόλλωνος,} πλη&ζι £ιαζομενοι ηνυχαζον. οι <?6 
Άκαρνανις ηζ'ιουν Δημοσ&νην τον ς^ατη^ον των Αθηναίων 
άποτζιχιζιιν αύτους' νομίζοντας ρα^Ίως *$ άν Ικπολιορ- 
%ησαι , πολιως τι α\ύ σψισι πολιμίας απαλλα^ηναι- 
5 ΔημοσΒννης ^ άναπίΊ^ζται κατά τον χρονον τούτον ύπο 
Μίσσην':ων, ως καλόν αυτω 3 ςρατιας τοσαυτης ζυνίίλιγ- 
μίνης, Α)τωλο7ς Ιπι§'ισ§αι , Ναυττακτω τ-β πολίμιοις 
•κσΐ' ^, ην κράτηση αυτών 3 ρα,^ιως %μ\ το άλλο Ήπίΐ-* 
ρωτικον το ταύτη Ά^ηναίαις προσποιητών, το γας ζ3•νος 

ΟΗαρ. Χϋΐν. Ι. οί ( ίν Οίη.) τ^Μ^λ» Ό. - τ>α Αρχα.<Γ<Αί φρνρ«ί Ο , ϋ, 
Ε, Ρ , Ο, Ι. - τγχτ( Ι. - ξυηιποντο ϋ, Ι ', ξκνίτοντο Ε , Ρ , Ο. - ιαυο-μ Η. — • 
2. ( χλι η ΟΜ. ) Λίοχαί Ό. - (τ«/ν οηα. ) Α$ι?ν. Ό. - γΛ$ι»! τ' αν Ο, Η. - «χτ• 
χα/ »ολ£»ί <*£< β•φ/τ< Ο, ϋ, Ε, Ρ, Ι; ίχττ. τιο\ίω( τι αιι α: Ο, Η. — 3• Μετ^- 
πβ>ν Ρ, Ε.- ( κοίτα ΟΠΙ.) ΚΊτμχί Β. - χα/ (τ<χυταί Οίη. ) Ο , Ρ« - ιτκίϋ>; 4' κ, ' ΧΡ-• 
Β ; ίτ-χίο»; ίτολλ»; ( 8. 1. γρ. <ψ<λ)?) χρ. Ε, Ο. — 4'Όφ•"*"^* χ«' (*ιτα ΤΛϋΤΛ 0• 
- τρο ( τ ΟΜ. ) χΔ»ρ>;ο•£ίγ Ρ. ο. 

»ΓΓ. ΤΗϋΟΥϋΙϋΙβ ΗΤδΤ. ΙΙΓ. 9 5. 9 4. 1 63 
ίειη ΓβάΊΙκΙβπιηΙ;, ηικχΐ ρΙυΐΊΐηοδ (ΙείειτιιΐδδεηΙ ; αδρειίιΐδ, β«π. 
ηαίηείίίίπι ηοηηυΐϋδίη ΓεΙ>ιΐδ ρεΓρεταιη ίρβίέ πηρεΓ^ηΙεβ. 3 η.δΓ 
(^ααιηοοΓειη ροραΐΐ βηίΐϊηιΐ ί&οΐΐπΐδ εο3 )&ιη βιιρεταοαηΐ. 88" ™! 

Οαρ, 9^• Είκίειη εεδίαίε Ύ ?1 3αβ κίεπι Ιεπιραβ , ςιιο ν 
Αίηεηίεηβεδ ίη Μείο <3εΙίηεΙ>αη1:υΓ , ίΐΐί φΐοηαε Αΐηε- 328 
ηίεηδεδ, ψή ευηι Ιήξίηία ηανίβαβ είτεα Ρείοροηηεδυιη 
εΤαηί , ρπιιιαιη ςυία'ειη αά 1 ΕΠοιηεηιιιη Εειιακϋίε ηυοδ- 
άαηι βχ ρΓίεδϊάΐαΓΠδ ρετ ίηδκΐίίΐδ ίηΙεΓ£εεεηιηΙ , άείηύβ 
νεΓΟ εαπι ηι&)θΐ•ε εΐαδδίβ αρρ&ι^ΐα , εΐ εαιη οιηηίοηβ 
Αο^ΓηαηίΒαδ , ηιιί ειιιη ίτεηυεηΐΐοιίδ εορϋδ , ηυαδ εχ οιη- 
ηίοιίδ δΐΐ9Ρ §εηΐίδ είνίΐΕΐίοηδ εοε^εΓΣΐηΙ:, εχεερίίδ (Εηία- 
οΐίδ , εοδ εοιηίΙαοίΐηΙιΐΓ , ρΓίείεΓεα ειιιη ΖαενηΙηϋδ , εί 
ΟερΗ&ΙΙεηϋδ, εΐ ηηΐηίΐεείηι ΟοΓεγπεοΓϋΐη ηανίοιίδ, αθ- 
νεΓδαδ Ι^εαεαάειη ίνεπιηί. 2 Αίφΐε ίίευεβα'ϋ φίκίεπι , 
ευηι ίρδΟΓαηι 3§εΓ Ιαιη εχίτα φίαπι ίηίπι ίδΐίπηιιηι ( υ!)ί 
εΐ ίρδίΐ ίιεηεαδ εδί δΐΐα, εΐ Αροΐΐίηίδ ίειηρίιιιη ) νββΙαΓεΙιιι•, 
ςηο(1 πιίΐΐίπιη ηαπιεΓΟ 1οη§ε ίηΓείΊΟΓεδ εδδεηί , α,ιιίεδ- 
εεοίΐηΐ. Αεβπιαηεδ νεΓΟ ΌειηοδίΙιεηειη Αΐΐιεηίειίδίιιηι 
όΊιεεηι Γθ§3βαηΙ , υΐ εοβ είτειτηιναΐΐαΐ'εΐ. Ηαηο εηίηι 
υτϋεπι £ιοί1ε εχρη§ηαπ ροδδε , δεηιιε είνίΐαίε δίοί δεπι- 
ρεΓ ίηΐιηίείΐ ΙίοεΓαΙαπι ίή ρηΐ&βίΐηΐ:. 5 8εά ϋεπιοδίηεηεβ 
Ιιοε ίρδο ΙειηροΓε τεΛίδ ΜεδδεηίοΓυιη αάάΊιείαδ εδί , υΐ 
ΟΓείΙεΓεΙ, ε ^ί§ηίΐίΐ1ε δϋα εδδε , ειιιη ΙαηΙαδ εχεΓείΙυδ εβδεί 
εοαείαβ, -Έΐοΐίδ οεΐίαιη ίηίειτε, ηοοά εΐ Ναυρ&εΙο Ιιοδίεδ 
βδδεηΐ. ΕΙ δι Ιιοδ δαρεπίδδεί , Γείί^ιΐίΐδ ςποομιε είνίΐαΐεδ , 
ςιΐίε ίη ίΠΐδ ΕρίΓΪ ραιΊΐοαβ ει-αηΐ , ίη Αΐΐιεηίεηδίπηι ρο- 
Ιίδίϋΐραι ίίΐεϋε ΓεαΉεΙαηιιη. Αί,ίοΙοτυιη εηίηι §εη!επι 
ηια§ηαιη ίΐΐαηι ααίάεηι , εί οε11ίεο3&ηι εδδε : ςυία ΐΜτιεη 
ίιι νΐείδ ηηΐΐο πιάτο είηείίδ, ίααιιε1οη§ο ίηΙεΓνπΙΙο ίη- 
ΙεΓ δε ι1ίδίαηΙίΙ)ΐΐδ ηαοίΐαΒαΙ , ει Ιβνί ατίΒΆίανα ιιίείχιίαι•, 
ε&ηι ηοη ίΙΐΗιοαΙΙοΓ αο εο δαοί^ί ροδδβ ^εηιοηδίΓαΙαηί, 

Χ 2 1 64 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙ8 ΗΙ8Τ. III. φ. φ. 
Β β π. «* οβΙβτίΐβΓ βατή ίηνα8Ϊ88βί , αηίεφίίίπι ίρδα. εορϋδ οιη- 
ΪΆ' ^ί" 111 δυαϊ-αηι είνίίαίιιιη ϊη υηαιη εοαείίδ οβνίαιη ίρδί 
«λ^Ϊ' 'ρϊΌ^ΪΓβ* ? α * βαΐαίί ΓθΓΪιιηΪ3(μΐ6 οοπιιηιιηίΙ)α3 ορειη Γει*- 
ν. α ΓβΙ. 4 8υα<3εΙ)£ΐηΙ ααίεπι. ηϊ ρππιιιιη ααίάεπι ΐηναά'εΓεί; 
ίαϋί' ΑροοΙοίοδ , (Ιεπκΐε νεΓο Ορίιίοηεπδεδ , ροδί Ιιοδ Εατν- 
ίαηεδ , (ηαίε εδί πιαχίπΐίΐ ^Εΐοίοπυη ραΓδ. δεπιιοηε αυίειη 
ιιΙαιιίπΓ ρεΓηιΐίΐιη εηρίιι οΐίίϋείΐί , εΐ εαπιίΒϋδ ετικίίδ νεδ- 
εαηίυΓ , ρΓοίικΙε εΐ Οιηορηα§ί νοεαηίιΐΓ. ) Ηίδ εηίπι 
εαρίίδ, εεεΙεΓΟδ εΐίαιιι ροριιΐοδ ά'εα'ίίΐοηεηι £αεϋε ΓαεΙυΓΟδ. 
Οαρ. 9^• 111© νεΓο Μεδδεηίοπιπι , ηαί ίη §Γ9.1ία αρυά 1 
εαπι εΓαηί , νειΊ>ίδ αοΙάΊιείιΐδ , ρΓίεείρηε γείΌ , ηαία. ΟΓε- 
άκϋΐ, δε δίηε Αΐΐιεηίεηδίαιη εορίΐδ , βιιτη &οΗβ ΕρίΐΌΐίείδ. 
δοεϋδ, ει εαπι -^Εΐοϋδ ροδδε ίίίηεΓε ίεϊτεδίιί ρΓοηείδεί 
οοηίΓα Βεεοίοδ , ρεΓ ΙιοείΌδ Οζοίαδ , αά Ογίίηίυπι ϋοιτ- 
ευιη, ςμιοά Ραπιαδδυπι &ά οίεχίταιη Ιιαβεί, άοηεε οϊεδεεη- 
εΙεΓεΙ ά& Ρΐιοεεηδεδ, ηυί ρι-ορΙεΓ απιίεΐΐίαπι , φΐεε ϊρδίδ 
εαπι ΑΐηεηίεηδίΙηΐδ ρεΓρεΙυο (^αοικϊαιη ίηΙεΓεεδδεΓαΙ , α(1 
εαηάεπι πιίΐΐΐϊαιη αΙαεήΙεΓ νεηΐιιιι , νεί είίαπι ρεΓ νίιιι γ 
ςμια εο^εΓεηΙιΐΓ , ρΓοΓεείαιί νίάεΒαηίαΓ. Ιαπι νείΌ Βοεο- 
Ιία Ρΐιοεεηδίβιΐδ εδί ηηίΐίπια. 2 Οητοα. οιηηίβΐΐδ ίβΐίιΐΓ εο- 
ρϋδ, ίηνίΐίδ ΑεαΓηαηίοαδ , α Εειιεαιίε δοΐνεηδ 6 οΓαιη 
ιηαήΐίιηαιη 1ε§εηδ αά* δοΐΐίιιιη ηανί§ανίί. Οοηδίΐίο απίειη 
ειιπι ΑεαΓηαηίΒπδ εόπιπιιιηΐεαίο , εαπι ίΐΐί ηαε ηοη 3.(1- 
ιηΐδίδδεηΐ; , ςαοΛ Ι^εαείκίειη είΓεηπιναΙΙατε ηοΐιιίδδεί , ίρδε 
εαιη τείί^υΐδ εορίίδ Οερηαΐΐεηίοπιπι , Μεδδεηίοπιπι , Ζα- 
εγπΐίποπιπι , εΐ ίΓεεεηίοπιπι εχ δΐιίδ εΐαδδΐαπΐδ Αΐΐιε- 
ηίεηδίαπι (ηαιη φώκϋεείπι ΟοΓεγΓεεοΓππι ηανεδ αοίεΓαηΙ) 
.^Εΐοΐίδ οεΐΐιιιη ίηΐαΐίί. 3 Εχ (ΕΕηοηε ααίεπι Εοεήίΐίδ ρΓΟ- 
ίεείαδ εδί. ΙδΙί ααίεπι ΣιοεΓΐ Οζοίδε εΓαηί δοεϋ , εοδ^υε 

ΟΗαρ. ΧΟν. Ι. Μίσθιων Ώ, Ε•-£ί Κοτίον το Δολίχου Ο.- ι«μ χαταζαλ^ 
*ί ΦωχίΛί Ι. - λιι ποτι Ό , Ε , Ρ , Η , Ι. - χα» /3ί« :τροβ-. Ό. — 2. ( τα» Οίη. ) 
Λχαρ»"• Ο. - ναμπΜυτ-Λν Ό; ΐ!&γΐ'χΜυσ&ι ( ί» 5. αν) Ι. - «ι Βολλίο» ϋ, 1^ α ΘΟΤΚΤΛΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ?£'.ςί. ιβ5 

μί^α μ\ν ίΐναι το των Α)τωλων , μα\ μαχιμον , οιχουν <$1 
χατα χωμας άταχιστους , %α\ ταύτας- <Ρια πολλού, ^ 
σχιυη -^ιλη χρ&μ*νον» « χαλιπον άπίφαινον, πριν ξνα- 
Οοη&ϊισαι, χατασΊραφηναι. ΙπΓχίίριΊν <Γ Ιχίλίυον πρωίον 
μίν' Απο£ωτοις> ιπιιτα £1 Όφιονζνσι, χα\μιτοί τούτους > 
Ευρυτασιν (ο-τΰ-ίομίγισίον μίρος ίσιι των ΑΊτωλων άγνω- 
ςοτατοι &1 ^λωσσαν ^α) Ώμοφαγοι ί'ισιν , ως λί^ονταΛ 
τούτων γαξ ληφίνίων , ρα^Ίως ^ ταλλα προσχωρήσαν. 
Κί$. ρ. Ό <Γί , των Μίσσην'ιων χαριτι τηισ^ας, ^ 
μάλιστα νομίσας ανζυ της των Ά&ηναιων £υναμιως τοΊς 
Ήπαρωταις ξυμμαχοις μιτα των Α)τωλων <Ρυνασ$αι αν 
χατα γήν ίλ$ίϊν Ιτγ) Βοιωτούς £ια Αοχρων των Όζολων 
Ις Κυτινιον το Δωριχον, *ν £&,ιφ ιχον τον Παρνασσον , 
Ιως χαταζαιη {ς <$>ωχιας , ο? προ3νμως Ι^οχουν , %ατα]ην 
3 Αθηναίων αιύ ττοτι φιλ'ιαν , ζυσ/ρατίυίΐν , η χάν βία 
προσαχΒτίναι. ΐ(α) Φωχίυσιν η£η όμορος η Βοιωτία Ις'ιν. 
2 αράς ύν ζυμπανίι τω ςρατιυματι άιτο της Αιυχα£ος 
άχοντων των Άχαρνανων > παριπλιυσιν Ις Σολλιον. χοι- 
νωσας <Ρβ την Ιπίνοιαν τοΊς Άχαρνασιν , ως ου προσί^ί•» 
ζαντο 3 <Ρια της Αιυχα£ος την « 7πριτ(Ίχισιν 7 αυτός τίι 
λοιπή ςρατια,, Κεφαλλησι, )&) Μίσσηνιοις , ?&} Ί,αχυν- 
&ιοις , ΐ(αι ΆΒηναίων τριαχοσ'ιοις τοΊς ιπιζαταις των σψι? 
τιρων νιων Γ αϊ ^αξ πιντιχαί^ίχα των Κ.ιρχυραιων άπηλ- 
«3-ον νη*ς) εσΐράτίυσίν Ιπ Αιτωλούς. ° ωρματο «Γε ίζ 

Σολ<ο? Ε, Ο. - ττ,ι (« ΟΠ1.) •χί[ΐτ. Ε. - Μιβ->ττ<β/ί Ό , Ε. - Κα»>|λ&ο* αά υ•«ί Ο; 
Κ. ιυιίί αι. Ρ. - ίΓρατίυβ-α» Β , ϋ. — 3* •ρ. αα * , ° ^ ' ι ? ρ • - Οιι«•τ (<κ 5. 1. α/. 771.) 
Ο. - μίπγιίΑΐ Ε ; Ο, - μν/αλοι βφιΜιχ Β. - ( ίπαι ΟΠ1. ) ξ«Γρ. Ο. - ι«Τί/^ί* τοίί Ι), ι66 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ςΐί. ςς . ς-ζ'. 
Ο)νεωνος της Αοχρι^ος. οι £ε Όζολαι ύτοι Αοκρο) Σύμ- 
μαχοι ήσαν 3 Η& *$** αυτούς ττανσιρατια άπαντησαι τοΊς 
Ά&ηνα'ιοις 'ς την μεσογειον. οντες γας όμοροι τοΊς Αίτα>- 
λοΊς /^ ομοσκευοι, μεγάλη ωφέλεια ε δοκούν είναι ίζυςτρα- 
τευοντες 3 μάχης τε Ιμττειρια της εκείνων τ ^ χωρίων. 

Κεφ. ς-ς . Αύλισαμενος &ε τω ς-ρατω Ιν του ύ/ιος του 
ΝζμΐΊου τω ιερω , Γβν ω τ Ήσίο^ος 6 ποιητής λέγεται ύττο 
Των ταύτη απο^ανεΊν } χρησΰεν αυτω Ιν Νεμέα, τ»το 
7τοώζϊν 3 ) αμα τη εω αράς εττορεΰετο Ις την Αιτωλιαν. 
χοή α)ρε1 τη πρώτη ήμερα ΠοτκΡανίαν , %&) τί? δευτέρα 
Κροκυλιον, %&{ τη τρίτη Ύιχιον* έμενε τε αυτού, %α} την 
λείαν ες Ευπτολιον της Αοκρ'κΡος απέπεμψε, την γαο γνω~ 
μην είχε 3 τ & άλλα κατασ] οε^αμενος 3 Ούτως εττί Όφιο- 
νεας 3 ίΐ μη βουλοινίο ζυγχωρείν , Ις Ναυπακιον ε<πτανα- 
χωρησάς, ςρατευσαι υσ]?ρον. 2 τους £ε Αιτωλούς ύκ ελαν- 
$ανεν αυτή η παρασκευής ούτι ΟΤΙ τοπτξωτον επε^αλευείο, 
Ιπει^η τε ο ς-ρατος εσεζεζληκει, πολλή χειρ) επε£οη$νν 
πανιες' ώστε ιφ\ οι εσχαϊοι Όφιονεων, οι πξος τον Μηλιακον 
χολΌ-ον κα^ηκοντες, Βωμιης ^ Καλλιης, ε£οη$ησαν. 

Κεφ. ςζ . Ύω £ε Δημοσΰενει τοιον^ε τι οι Μεσσηνιοι 
παρηνουν , οπτεξ %α) τοπρωτον' άνα$Ί$ασκοντες αυτόν, 
των Α'ιτώλων ως εϊη ρα^Ία η αίρεσις , ιεναι εκελευον οτι- 
'τάχισία επ) τας κωμας , χμ) μη μενειν , εως αν ζυμπανίες 
ά&ροισ5ενΊες άντιτάξωνίαι , την <Ρ εν ποσίν α)ε) πειρασ- 

ΟΗίφ. ΧΟνί. Ι. τν (το 8. 1. αϊ. τη. ) τιαΖαπ Ο. - Κ>οχι/λ£/ί>< Ό, Ό , Ε, 
Ρ , Ο, Η, Ι. - τΕ/χιο» Ό, Ρ, Ο, Κ^, Ι; τικ/ον ( ει 8. ι , αϊ. ΤΠ.) Ε. - α Ευνα- 
λιαν Ο, Ιί. - <η>γχώξΚΗ> Ο, Ε, Η, Ι. - ι?γΑτιυ<τα Ε. - 1 - Ξ. ίλζ&χπ Ό. -((£ 
0Π1.) ίζιζ\>ικα Ό. - βαμιοις (ί 8. οι) Ό, βωρηκΈ., Ο. -Καλλκίί ϋ, Ε, Ο, Η, Ι. ΤΒϋΌΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. III. 9 5. 9 6. 97• ι6 7 
ουπι οηιηίοαδ δαίδ οορίίδ ίη Ιοοα ιηεάίίειταηεα. ρΓοηχίδοί Βεΐι. 
οροΓίεοαί , ηΐ ίΐΐίο ΑΐηεηίεηδίΙ)ΐΐδ ρΓ36δΙο εδδεηί. (^ηοά 1 Λ ^°β[ 
εηίιη .<ΕΐοΗδ εδβεηΐ ίηιίίίιηί, εί οιίώογοιπ §εηεΓε δίαιίΐεδ, °3™ ρ 
οαηι ρΐ'ορΙβΓ ρεπ.1ίαηι ρη§ιΐΕε , ηιΐίΐ ίΐΐί ηΙεοαηΙαΓ , Ιαηι ^> *■'• 
εΐίαιη ρΓορΙβΓ Ιοοοπιηι ηοΐίΐίαηι, εοπιιη Βηχίΐίιπη ίηΐιαο 5α8 • 
εχρε<1ίΐίοηε ιη£ΐ§ηο ηδηί ίοιε γκΙεοίΐίηΓ. 

Οαρ. $6. Οιιηι αοΐεηι ίη .Γονίδ Χεηΐίεί ίειηρίο ( ίη <:μιο 
ά\> ίΐΐίαδ Γε^ίοηίδ ίηοοίίδ ΗεδίοαΊΐδ οοίίδδε οϋεΐίιΐΓ , επιη 
ΟΓαοϋΙαιη αοοερίδδεί , ηοο δίοί ίιι Νεηιεα ετεηΐυπιηι) 
οιιιιι Ιοίο εχειεϋη ρεηιοείέΐδδεί , δαο ααΓΟΓαιη εαδίιίδ 
ίϋίΐε ηιοΐίδ ίη^ΦίοΙίαηι εδί ρΐ'οΓεεΙϋδ. Ρηηιοςπε ί1ίε Ρο- 
ΙκΙίΐηΐΒΐη οερίΐ ; δεοηηαΌ , Οοο}1ίηηι ; Ιειίίο , Τίοΐιίοη. 
ΙΙ^ιιε 5ΐιΙ>δϋΐίΐ : εί ρΓίεαΌηι ίη Εαροΐίοη Ιιοοηοΐίδ ηιίδίί. 
Ν*ιη άη απΐκιο Ιι&οεοαΙ ., ηοί οδείεια ]οε& ριίιΐδ ίη δααιη 
ροίεδίαΐεηι τείΐε^ίδδεί , ίΙα<1εηιηηιρο5ΐε3. Η(1νεΓδϋδΌρ1ιίο- 
«εηβεδ , Ν3.α.ρ£ίοΙυιη Γενεΐ'δΐΐδ, ηί*ί δε (Ιείίειε νοίαίβδβηί., 
οιιιη βαίδ οορϋδ ρι-οηοίδοκ 2 δεά* ηίο αρραΓΣΐΙιΐδ ^Είοΐοδ 
ϋοη ΙαΙϋΐί, ίιηο ηε Ιιιηο ο ι ιιίο , εηι αυιηη ρΐ'ίηιηιη οοη$ί- 
Ιίαιη ίηίϋίΐΙιΐΓ ; εΐ ροδίηηαιη β/ιιβ εχεΓείπΐδ ίη ΉέυΙίατη 
ητηρίί , οιηηεδ ^Είυίί ίη§εη1ί ιηαηη εί οονίαιη ίνεπιηί : 
ίία ιιί ΐΐΐί, ηυί Ορίιίοηειίδίηηι δηηΐ εχίτεηιί , ηηί αά 
Μεΐίαειηη δίηηηι ρειΙίη§ιιηΙ , Βοηιίεηδεδ εί Οαΐΐίεηδεβ , 
ορειη &ΐίί8 Ιυ,ΐεπηί. 

Ολρ. 97• Μεδδεηϋ τειχ> Ιιιην βΐίατη ίίΐεηι , α^αοίΐ εί 
ίηίίίο, ϋεαιοδίΐιεηί δΐιαάεοαηΐ. Ναπι ευηι υΌοεηίεδ , 
Μίο\οτ\λϊΆ άεοείΐαΐίοηειη Γαοίίειη εδδε , ηοΓίίΛαηΙητ , ηΐ 
αηαηι οείειτίηιε νίοοδ ϋίοπιτη ίηναϋεΐ'εί , ηεο οχδρεοΐα- 
τεί, (ΙοηεουηίνεΓδί, οορϋδ ίη πηαιη οοηίιαοΐίδ , εί οο- 
ουιτεΓεηΙ: : δεα* νϊοατη σ^ιιεπιοαιι^ηβ ρΓοχίηιε αά^εεηΙεΗΐ 

Οιαρ. Χ0\ II. ι. Μίβ-ίτίο. ϋ^Ε.- ϊυίΛΖρ,Γ&,τίί Ό, Ι- τ* $$ Έ. - α. (ί 
Β , Γ , Ο — ζ. %1-ίλ•» ( 7*ρ οηι. )έ. - κ/χ^ιι 0.- ^α ? τ/ν»το ζα,α ίτοι&ϊςαχε ψ, 1 68 ΤΗϋΟΥϋΙϋϊδ II 13 Τ. III. 97 . 9 8. 

:8β ιι. βχριι§ηαΓ6 δεηιρει* εοη£ΐΓεΙυ.ι\ 2 111ο νοι-ο ηίδ νειΊήβ 

Γη!°ί αθαΊιεΙπδ , εί ΓοΓίιιηα ίτεΐηδ , φΐοά ηαΐΐα ίη τβ εί αάνεΓδα- 

οι^ηιρ. Γ6 ι ι1Γ? ]^οογο5 , ηαοδ ίρδί αηχίΐίαιη Γειτε οροι-ΙεοαΙ, ηοη 

ν. ο. ρΓίΒδίοΙαΙαδ (νεΚίατη εηίπι εί Ιενίδ απηαίαπθ ορεΓα ροΐίδ- 

■5 2 8Ϊ δίπιαπι ίηάί§θοαΐ) αιΙνβΓδίΐδ ^Εσίίίππι εοηΐθΐκΐίΐ, εί α§§Γβδ• 

δθδ εχρυ§ηαί. 3 Ναπι ορρίά&ηί ίίι§α ίϋΐ&ρδί ίηει-αηί, εί 

ίιιηιαίοδ ορρίαο ίηιηιίηεηίεδ οεεαρανεΓαηί. Ναιη ϊη Ιοείδ 

εχεείδίδ εΓαί δίίαηι, α ηιαπ. οϋδίαηδ οείοβίηία. Γεπηε βία- 

ίΐϋδ. ^Είοΐί νβΐΌ ()αηι εηίιη α(1 ^Ξ^ίΙΐπιη νεηεί'αηί , ηί βί 

ίειτεηί ορειη) Αίΐιεηίεηδεδ εοπηηηαε βοείοδ ίηναδεΓαηί, 

εί αΐίί εχ Ιιίδ , αΐϋ εχ αΐϋδ Ιυηιπίίδ (ΙεεηιτεηΙεδ , ηιίδδίΐίίΐ 

τη βο8 ίη§εΓεοαηί. Εί ηαοίίεδ Αίηεηίεηδίηιη εχεΓείίαδ 

ίρ808 ίηνααεΙ>ειί , ίρδί ρεαειη ΓεΓεΓεΒαηί • ίΐΐίδ νείΌ ρε- 

ίΐθΐη ΓθίθίτηΙΐΒιΐδ ίηδίαοίΐηί. Εί ]ιιι]αδΐηο(1ί ρα§ηα (Κβ εδί 

ϋοπιηιίδδα, Αχχτη. αΐϋ αΐίοδ ιηιιίυο ίηδεηυεΓεηίηι• , είνί- 

οίδδίηι δθ ΓβοίρβΓεηί , «ί ίη υίΐΌαηε Αίηεηίεηδεδ εΓαηί 

ίηΓθΐΊΟΓβδ. 

Οαρ. 9 8• Ο^αοαεΙ ί§ίίπΓ ίΐΐοηιιη δα§ίίίαι•ϋδ Ιεΐα βορρε- 
«ΗΐαηιηΙ; , ϊιίδαηε ηΐί ροΐαεπιπί, Ηί ΜίοΙΐ8 Γεδίίίεπιηί : 
(ηαιη .^Είόΐί, χ\μο& ΙενίίεΓ αηηαΐί εδδεηί, άαιη 6&§ίΙΙΐδ 
ρείεΓεηίαι*, ΓερίΊΐηεοΣίηίαΓ) αϊ εαπι απιίδδο δ£ΐ£ίΐίαΐΊθΐ'ϋΐη 
«Ιηεε εί ίδΐί άίδρεΓδί , εί ίρδί άεΓεδδί εδδεηί , ηαίρρε ηαί 
)ίΐηιάπάιιπι εοάειη ΙαοοΓε ρΓειηεΓεηΙιΐΓ , εί ^Έΐοΐί ίρδίδ 
ίηδΙαΓεηΙ, εί ηιίδδίΐίοηδ ίρδΟδ ρείεΓεηί, ίία εΐεηιαηι ίε镧α 
νεΓίεηιηΙ, ίίι§8Βφ26 δβ ^εά'ειαηί. Εί ίηοκίεηίεδ ίη Ιογ- 
Γεηΐίιιηι αΐνεοδ εχίία εεηεηίεδ, εί ίη Ιοεα, αηοπιηι εηαηί 
ί§η£ΐϊΊ, ρεπϊεΒαηίαι•. 2 Ναηι ΟηΐΌΐηοη Μεδδεηίιΐδ, ςμή 
νίθΒ αηχ ίρδίδ εΓαί, )αηι οοίεΓαΙ. ^Εΐοΐί νετο ηιίδδί- 
ϋοαδ εοδ ρείεηίεδ, ηιηΐίοδ φΐίάειη εοΓαηι ίΐΐίε ίη ίρδα 

ύξΆΟ άβ άοχίΐβ) Ο. — 3• *»£φ«υγο» ϋ• - ύ*ίρ ται» λοφ»ν Ι. - τ»ν ιτίρ Ό. - 
£»ΐί> ΟΰΛ.) ι\70μ € } Ο. - ϋτροβ-ιβαλο» Χ. - (τονί Οίη.) Α^γ«/ο<ί Ο. - «το τβν ΘΟΤΚΤΛΙΛΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ζ-ξ. &. 169 

&αι αιρύν. 2 ο £ε , τούτοις τι πείσεις, ^ τίϊ τυχν ελ•. 
πισας, Ότι ού£εν αύτω τ,ναντιουτο , τους Αοκνους ουχ, 
άναμεινας , $ς αύτω ε£ει προσ&οτ<&ι\σαι 0\ιλων ^α<> άχον- 
Ίισίων ενδεής νν μάλισία,^) εχωρει επ) Αιγιτιου, }*α\ 
χατα κράτος αιρε7 επιών. ■ υπεφευγον ^αο οΐ άνθρωποι , 
χ&) εκα3^ν]ο Ιπ) των λόφων των υπες της πόλεως. ί\ψ 
^Λξ εφ' υφάλων χωρΊωΤ* απέχουσα της θαλάσσης ο^- 
^οηκονια ζ-α^ϊους μαλισία. οι £ε Αϊτωλο) ίβε£οη$ηχοτες 
^άξ η£η ήσαν επ) τρ Α.ηίτιον -Λ προσέβαλλαν τοΊς Άθ»ί- 
να'ιοις, ^ τοίς ζυμμαχοις , χατα§εονΙες άπο των λόφων 
άλλοι αλλο3•εν , ^ εσηκονίιζον ^ Ότε μενεπιοι το των 
Α&νναΊων. ςρατοπε&ον , υπεχωρουν, άναχωρουσι βΓε 27Γ#- 
χεινίο- ^ νν ε<&ι<ζσολύ τοιαύτη « μάχη , <Ριωζεις τ* ιφ) 
υπα^ωγα) , εν ο'ις αμφοτεροις άσσους ήσαν οι Αθηναίοι. 

Κεφ. 5"υ . Μέχρι μεν ούν οι τοζοται ειχον τε τα βέλη 
αυτοΊς , ^ οΐοι τε \\σαν χρησ&αι , ο'ι&ε άντείχον τοζευο- 
μενοι γαξ οι Αιτωλό), αν&ρωποι ^ιλο), άνεσίελλοντο' 
επειδή <Γδ 5 τ« τε τοζαρχου άπο^ανονίος^ ούτοι £ιεσκε- 
οασ^ησαν , %α} αυτό) εχεχ,μηχ,εσαν , )(α\ ε<ΰτι<ατολύ τω αυτω 
πονώ Συνεχόμενοι, οι τε Αϊτωλο) ενεχ,εινίο ^ εσηχόνΊιζον, 
ούτω <Ρη τραττομενοι εφευ^ον ^ εσπτΊπτΊοντες ες τε χα- 
ρααρας άνεχζατους , ^ χωρία ων ουκ ήσαν έμπειροι > 
οΊεφ&εΊρονΊο. 2 ι&) γας ο ηγεμων αύτοΊς των 6<£ων , Χλο- 
μών ο Μεσσηνιος , ίτυ^χαψί τε^νηχως. οι <Ρε Α)τωλο) εσα- 
χονίίζοντες, πολλούς μεν αυτού εν τί τροπή χατα πο^ας 

λολ«» άλλο» Β. - ( χα» Οία. ) %την.. Ό ', ( χα» 3. 1. αϊ. πι. ) ί**χ. Ε. 

Οιαρ, ΧΟνΠΙ. ι. ( α»{ αϊ. τη. ) ΓίΛΛο^το Ε. — 2. Ό Μίί-^κκ ϋ, Ε. - η^α, 

3 Υ ι 7 ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. *1 ψφ< ρ. 
αιρούντες , αν&ρωπτοι ττο&ωκεις ι&ή ^ιλο), <Ριεφ3•ειρον τ&ς 
<Ρε 7Γλζίους, των ό£ων αμαρ\ανοντας , ^ ι$ τ/ίκ ■ίλΗΡ 
εσφερομενονς 3 ο&εν <Ριεζο<Ροι ούκ ήσαν 3 7τύζ κομισαμενοι 
ττεριεπτΊμΎτρασαν . πάσα τε ϊβϊ* κατέστη της Αυγής η&\ 
του ολέθρου των ςρατοπε^ων των Ά&ηναίων. μόλις τι 
εττ) την θάλασσαν *&} τον Οϊνίωνα της Αοκρ'ι&ος 3 Ό&εν 
πηο %οη ωρμηΒ-ησαν 3 61 7τ ε ρ γενόμενοι καΤεφυ^ον. άπε§α- 
νσν <£ε των τβ ξυμμαχων ττολλο) > Ι&) αυτών Ά&ηνα'ιων 
οττλΊται ττερ) είκοσι μάλιστα %εη εκατόν τοσούτοι μεν το 
ντλη&ος , >(οί ηλικία η αύτη. ούτοι βέλτιστοι £η αν^ες εν 
τω ττολε-μω τω&ε εκ της Ά&ηνα'ιων 7τολ%ως £ιεφ§αρησαν. 
απέθανε £ε ιφη ο έτερος ς"ρατηγος ΥΙροκλης. τους £ε 
νεκρούς ύττοσιτον^ους ανελομενοι ντάρα των Αιτωλών, >&ι 
άναχωρησαντες ες Ναυπακίον , ύστερον ες τάς Ά&ηνας 
τοις ναύσιν εκομίσ^ησαν. Αημοσ&ενης £ε περί Ναυ7τακ- 
τον ι&ή τα χωριά ταυτά ύπίλε'ιφη , τοΊς *®ε<ζσρα"γμενοις, 
'^ο&ονμενος τους Ά&ηναιοϋς. 

- Κεφ. $-^'.- Κατά «Γδ τους αυτούς χρόνους, $ οι 7τερ) 
Ίικίλ'ιαν 'Α&ηναϊοι , ττλεΰσαντες ες την Αοκρι£α 3 εν άττο- 
£ασει τε τινι ι τους 7τροσζοη&η&αντας Αοκρων εκρατησαν , 
ι&Ι Περιπόλιον α'ιρούσιν , ο ην εθτ\ τω ■ Αληκι ττοταμω. 

Κεφ. ρ. Ίου <Γ αυτού βέρους Αϊτωλο) , ττροττεμ^αν- 
τες Ύτρότε-ρον ες τε κόριν&ον ^ ες Αακε^αιμ.ονα ττρεσ€εις 3 
Ίολοφόν τβ τόν Ί Οφιονεα 3 η&\ %.ο>ρια<Ρην τον Έύρυτανα, 

- 

■βι {μ 8. 1. αϊ. τη. ) τραβ-αν Η ; τ/ψψ-η-χ^ιτοα Ι. — 3• «Ρ'Υ*»• ( κατίφονον 8. 1. 
αϊ. τη.) Ο.- α*, ί ι τα» < τ* στη. ) ξ. Ο. - «τ» ^ β«λτ. Ό , Ι ; «το/ ί> £. Ε. - 
*ρ. Πατροχλ^ί ϋ ; Ε. — 4• ('τα-ΟΧή. ) χβ»ρια Β. ΤΗϋΤΥϋΙΒΙδ ΗΙδΤ. ΙΙΙ. 9 8.99.ιοο. 171 
[\ΐ£& ρβ<ϋίΐ3ΐΐ5 ΜθβφααΗ . αηοά εδδεηΐ Ιιοιηίηεδ ρείΐιηη ΒβΙΙ. 

νβΙοοΐίίΐίΘ ρΓί€δί»1ΐΐ€δ βΐ ΙενίΐεΓ ίΙΓΠΙ&ΙΪ , ρεΓίΙκΙβΓΙΙΙΐΙ. 5εΐί 3 η.Τ 

1οη§ε ρΐιπ'68, ςυΐ α τϋδ 3θβιτΣΐγεΓαηΙ, εί ύα δνίναηι ηοη ^Γ^' 
Ρ6ΓΥΪ3Π1 δε εοηΐηΐεπιηί, &11αίο ίη]βεΙο^ιιβ ΐ§ηε εοηετε- ν •0- 
ιηΛΓϋηί. ϋεηΐφΐε £ιι§9Β εί ΐηίεπίϋδ οηιηε £εηαδ ΐη Αΐίιε- 5α3. 
ηίειίδίαιη εχεΓεΐΐη εειτιε^αΙαΓ. * Εΐ ηιή δαρβιΓυεπιπΙ , 
8.ά τώάτ€, εί (Εηεοηεηι Ειοετίαΐδ, ιηκίε ρι-οΓεείΐ ίυεΓαηΙ. 
?εστε ίιιε;» δε Γεεΐρετε ροΐυεηιηΐ. ΡεπεπιηΙ ΜΐΙειη εοπι 
βχ δοεϋδ ηιηΐΐΐ, ίηηι εΐΐαιη εχ ΐρβοπαιη Αΐηεηΐεηδΐηιη 
ηιίΐϊΐίοιίδ §Γ»νίΐβΓ ίΐΓπΐίΐΐίδ 2υά δαιηπιυπι εΐτοΐΐεΓ εεηΐιιηι 
ε Ι νΐ§ίηΙΐ. Αΐ^ιιε Ιοί ηηΐα'εηι ηιιιηειΌ ^ιιβηιηΐ , εΐ εαςίεκι 
ίείβδ ΊΐύΙ'ιΙαήΒ οπιηίδκδ βταί. Ιδίΐ ΐ§ίΙιΐΓ, ηαΐ Γεΐριιοΐϊοδε 
Αΐηεηΐεηδΐδ εΐνεδ, νΐήαηε ίοιίΐδδΐηιΐ εΐ'αηΐ , ΐη Ιιοε οεΐΐν» 
ρεηεπιηΐ. Ρεπΐΐ εΐΐαηι αΙίεΓ εχ εΐαεΐουδ Ριοείεδ. Οαηι 
βαίειη δαοΓϋπι πήΚΐυηι εαάανεπι, ήαε ραοΐΐεα ΐηίειρο- 
δίΐα, 31) ^Εϋοΐίβ αεεερίδδεπί; , εΐ Νίΐυρ&εΙαι» ΓεάϋδδεηΙ , 
ροδίεα εαιη η^νΐοιίδ Αΐΐιεηαδ αείαίΐ δηηΐ. * ϋεηιοδίΐιεηεδ 
νείΌ αρικί ΝαυραοΙαηι, ε£ ΐη ίΐΐίαδ Γε§ΐοηΐδ Ιοεΐδ ιεηΐΛΐι- 
βίί, ηαοίΐ οΐ) τεδ Α δε τηαΐβ §εδΙαδ Αΐΐιεηΐεηδ^δ •ίοηηίίΙ&ΓεΙ. 

Οαρ. 99• Ρ 6Γ Ρίΐ^βιη ΙειηροΓα, Αΐηεηίεηδεδ εΐίβιη , ηηΐ 
είτείΐ 8ίεί1ίαϊΏ εΓαηί, εοπι ΐη ΕοεΓΪιΙεηι ηανΐ§3δ6εηΙ, ΐ» 
οηοοΆιη εχδεεηδυ ε ηΑ\ίοιΐδ ΐη ίειτ&ηι ίβείο , Ικ>εΐΌ8 , α^αί 
Ιοοο αιιχϊΐίαηι ίείεβ&ηΐ, δαρεΓΛΠιηΙ, εΐ Ρετΐροΐΐιιιη οεν 
ρεπιηΐ , α^ιού δΐΐηιη ετ»ΐ α<1 πηιηεη Η3ΐε€επι. 

Οαρ. ιοο. Ε&αΙεηι εεβΙαίε^ ΛίΕίοΙΐ, ςρΐ )άόι ΣΐηίεαΟο-τ 
ΓΐηΙηιιηι ει ίΛεεα'ίείΠϊοηεπι 1ε$3ΐοδ ππδεΓαηΙ, Τοίορίπιπι 
θρηΐοηβηθεπί , β! ΒοΓίαίΙεηι ΕαΓγΙαηεοι , »ο Τΐδβηάι ιη* 

€&3ρ. ΧΟΪΧ. *, ( τη•, οπβ. ) Σ(χιλ/αν Ο. - Α» ( χρ•ι> ι (ΗΒΪ3 , βΐ βηρρί- 
Β38Τ£. αι. /Π.} χ.;ατ>•ί-α» Ό. 

Οϊϊβρ. 0. ?. τχ>ϋ \ο$οψ ΙΧ-τβτβφ» ( ο 5. 1. ) ηι&>- Ατ•ί•τ«*0, 1. - »(»*-ψ*' 

β-φ<!τ/ ( ανεο α ηιιγ <τφ. εί β «ιιγ τ , ροαΓ ΐη^ϊ^ιιοΓ πη ιηοΐΗ^αΓ ΆΓΤΆρξςτηαχϊ 
^«•πίσίδΓ) Ο. - τγαττιχτ κϋι νκί Κ. ϋ. Είβραϊβ τψιη τί^ψι** ]ϋΐ<ΐα!έ Δ'««3>ί- 

Υ 2 173 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. ΠΙ. ιοο ιοι.ιο3. 
Γ ^ π • ΑροαΌΐιηη, ίΗαηαη οϊνιίαΐηηι ΜαΰΊβίΓαΙίΙαε ρεΓδααδε- 

Γι;1ορ. χ . * 

«η. 6. πιπί, αϊ δίβι οοριαδ εοιήτα .Ν ίηιρ&εΐαηι ιηιΙΙθΓβηΐ, ρΐΌρ- 
8&3ι< ^ €Γ Αίηεηίεηδεδ α Ναι/ραοΐϋδ αεεεΓδίίοδ ει ίη ορρκίαιη 
ί" °• ΐηίΓοαΉεΙοδ. 2 Εαεειίεειηοηϋ νει*ο δαί) αυίαηιηιιιη Ιήα 

V 8ΓΓι 

5ιδ. ιηίΐΐΐα §Γ£ΐνίδ απηαίαΓεε δοείοπιηι ειηίδεΓηηΙ:. Ηοπιηι ίη 
ηυηιείΌ ίαεπιιιΐ ςυίη^εηΐί εχ ΗεΓαοΙεα υΛε ίη α§Γο 
ΤΓαεηήιίο ίππε τεοεηδ εοηάίΐα. Ηίδ ααΐεηι εορϋδ ρΓεεερα* 
ΕηΓγΙοεΙιυδ δρίηίαηηδ, εαπίφΐβ Μαδδαϊίαδ εΙ Μεηείΐαΐαδ 
δραιΊαηί εοιηίΐα^αηΙυΐΓ. 

Οαρ. ιοί. ΕχεΓοίΙηαηΙεηιϋεΙρηίδ εοαείο , ΕϋΓγΙοεηυδ 
εαεΙηεεαίοΓεηι ιιά ΕοείΌδ Οζοίαδ ρΓεεηιίδΐί. Ναηι ρεΓ ΐΐΐο- 
τυηι Γε§ίοηεηι αά ΝαυραεΙαιη ΐΙεΓ εΓαΙ, δίηιαΐ εΐίαηι εοβ 
αο Αίηεηίεηδίαηι δοείεΐαΐε αΙκΙυεεΓε νοίεοαί. Αηιρίιίβ- 
δεηδοδ αηΐεηι οηηηηιη Εοευοιπηι ηιαχίηιε εαιη αφάνα- 
οαηί , τμπα ρτορΐεΓ Ρΐιοεεηδΐαιη οάΐιιηι δίΐή Ιΐιηεϋαηί. 
3 ΕΙ «ηιη ίρδί ρηηιί ΛεθβΓαηί οοδίόεδ, Ιαηι εΐίαηα αΐίοδ 
αά ΐαειη ίαεΐεηαΊιιη ίικίπχεπηιΐ , οπή Ιιοδίίΐίδ εχεΓείΐπδ 
αάνεηίπιη ηιείηεοαηί. Ρήπιαιη ί§ίΐυΓ Μγοηεηδεδ δίβί 
ϋηίΐίηιοδ (Ιιαε εηίηι α§6Γ ΕοεΓεηδίδ αϋίίπιη ΙιιιοεΙ (Ηβι- 
είΐΐίηιαηι ) άεήκϊε Ιρηεηδεδ , Μεδβαρίοδ ? ΤήΙδεεηδεδ , 
Ο1ια11α?οδ , Τοίορίιοηίοδ , Ηεδδίοδ , εί (Εαηΐΐιεηδεδ. Ιδϋ 
οηιηεδ εΐίαιη αά εαη(1εηι εχρεάίίίοηεηι ρΓθ£εεΙί δυηί. 3 Αί 
0]ρ86ΐ οοδίάεδ α_άκ1έηΊ άβώβπιηΐ : δεα 1 Ιαηιεη αΐίοδ δεηυί 
ϊίοΙαεΓηηΙ. Κγβεί νειο ηε αϋδκίεδ αηίάεαι «ΜεπιηΙ, ρήυδ- 
(£ηαηι νίευδ εό-πιοη ηοιηίηε Ραΐίδ αϊ) ηοδίιοιίδ εδί εαρίιΐδ. 

Οαρ. 102. Ροδίαυαηι αηίεπι ιεδ οηιηεδ αά εχρειϊίΐίο- 
ηεηι ηεεεδδαήεε εοιηραιαίοε ίαειπηΐ, ΕιίΓγΙοοΤιιιβ οοδί- 

■μονιοι , Ιαοιιηβ οαιίδόο ραΐ' ιιιι Όμοιοτ* εΙ δπρρ. αϊ. πι, Ε. — 2. Λαχίία/,αοκ 
(*; ναγε , ριιίδ ο/. \α ταγό εβί (Γαηε αιχίΓο ιηαίη, εη δοίΐε ί^αε Ια ρΓειηϊβΓ© 
Ιβςση Οδί βνΐοίβΐηηίοηΐ Ααχ^αΐμοι») Ε. ν ην-Λ*. *ξρικθ3•ιοί Ι. - Μ«ν £ ίατοί Β, Ο, 
ϋ , Ε , Ρ , Ο ^ Η , Ι. II 1 

ΟΗαρ. ΟΙ. ^ ί, 'όίοί > ή « .0. - Λ. τοίί Οξβλο/ί ϋ ; -α.χοϊη»*ι αυτνΓ©. - λ^ ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ρ'. ρά , ρβ'. ι 7 3 
<α) ~ϊ'ισαν£ρον τον * Κποδωτον } πί/θ^σ - ^ ώστε σφίο-* 
πίμ^αι ςρατιαν επ) Ναυπακ/ον , &ιαταν των "Αθηναίων 
επα^ω^αν. 2 ^α/ εζίπεμ^αν Λακεδαιμόνιοι περί το φ9;- 
νόπωρον τρισχιλ'ιους όπλιτας των ζυμμαχων. τούτων 
ασαν πενίακοσιοι εζ Ήρακλε'ιας τϊής εν Ύραχίνι πόλεως, 
τότε νεοκ! ιστού ουσας-'ΖπαρΊιατας «Γ' αρχεν Έυρυλοχος τας 
ς-ρατιας } ^ ξυνακολουβ-ουν αυτω Μακάριος )&} Μενε<Ρα7ος 
οι ΊπαρΊιαται. 

Κεφ. ρα. Έυλλε^ενΊος £ε τχ ς-ρατευματος ες Δελφνς , 
επεκαρυκευετο Έ,υρυλοχος ΚοκροΊς τοΊς Όζολαις. £ια τ«- 
των γαρ α ό£ος αν ες Ναυπακτον , ^ άμα, των Άθ«- 
ναιων ε&οΰλετο άποσίασαι αυτούς, ζυνεπρασσον £ε μα- 
λισ]α αυτω των Αοκρων Άμφισσας, £ιάτο των Φωκεων 
εχ&ος £ε£ιοτες. 2 ^ αυτό) <ζσξωτον Κοντές όμαρχς, χα) 
τους άλλους έπεισαν δούναι, φοβούμενους τον επιοντα 
ς-ρατον πτοωτον μεν ουν τους όμορους αύτοίς Μυονεας 
ΐ ταύτα γάο £υσεσ£ολωτατος α Αοκρ)ς} έπειτα Ίπνεας, 
)(&\ Μεσσαπιους, ^ Τριταιεας, ^ Χαλλαιους , \(α\ Το- 
λοφωνίους, ^ Ήσσ'ιους, ^ 0)αν3•εας. ούτοι ^ ξπες-ρά- 
τευον <&αντες. 3 ΌλπαΊ'οι £ε όμαρους μεν ε&οσαν , ακολχ- 
&ουν £ε ου. ^α/ ΎαΊοι ουκ έχασαν ομαρους , <ζΐτο)ν αΰτων 
ειλον κωμαν 5 ΤΙολιν ο-.^μα εγουσαν. 

Κεφ. ρβ . Έπειθα <Ρε παρεσκευασίο πάντα, ^ τους 

φ/β-ίίί Ο, Ε, Ο, Ι. — 2., μ& ( Η1 ΟΙΠ.) τ*ί Όμ. Ο, Ε*, μη γαρ όμορΜ! ϋ; μη 
γαρ τ*{ Όμ. Ι. - αυτής ΜυαίΛί Ό. - ί υημζολντατος Ο, Ε ; ίοβ-ίχτβολβτατοί Π« 
- χλι ίς Μίΐ-ι•. Ε. - και Τ(ΐτοκ*( Ό, Ι. - κολ χαλ*/*ί ϋ, Ε^ Ρ» Ο, Ι. - Τίλοφο- 
ηνς χλι 'Η3•3-α<«ί ϋ, Ε. - «το« ( χαί ΟΙΠ.) ϋ, Ε} *το< (χα< 5. 1. αΙ^ΤΠ.) Ο. — « - 
3• ΟλιΐΛίοι Γ. - 0/α<οι «χ ίίοί-βι ό,α. Ι» 174 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΊΤΓΡ. Γ. ρ£'. 

ομήρους κατζ&ιτο Ις Κυτίνιον το Αωρικον , ζχωρζι τω 
ςτρατω Ιττϊ την Ναυ7τακτον 3 Λα τωι> Αοκρών. ^ πορζυο- 
μζνος, Οίνίωνα α\ρζΊ αύτοιν , ^α/ Εο'ττολ/ΟΓ. ου γαρ ττροσ- 
ζχωρησαν. γζνομζνοι εΡ' Ιν τη Ναυπακτία , %&} οι Αϊτωλο) 
αμα η^η <®•ξοσ£ί£οη$ηκοτζς 3 ζ£ηχν την γην , ^α/ το προα- 
σίζιον, ατίίχισίον ον 3 ζΐλον. 2 ζύγι τζ Μολυκ,ρζιον ζλ^όντζς, 
την Κοριν&ίων μζν άττοικιαν , Ά$τιναίων £ζ υττηκοον , αί- 
ρουσι. Δημοσ&ζνης £ζ ο Ά&ηναϊος , (δτ* ^αο ζτΰίχανζψ 
ων μζτα τα β κ τί/£ Α/τωλ/α^ 7τζρι Ναυπακτον 3 ) προαι- 
σ^ομζνος του σίρατου , >*α/ Λ/(7«£ πζρϊ αυτής , ζλ§ών 3 
*7τζί&ιι Άκαρνανας 3 χαλζττως, «Γ/α τ^\ & τί/£ Αζυκα^ος 
αναχωρνσιν , βοη&ησαι Ναυττακτω. ϊ&φ πζμττουσι μζτ 
αυτού ζπ) των νιων χιλ'ιους οττλ'ιτας* οι ζσζλΰοντζς , ττζ- 
ριΖΎτοιησαντο το χωρίον. £ιινον γαο ην 3 μη , μπαλού ον- 
τος του τζίχους , ολίγων Λ των άμυνομζνων , ου χ αντί- 
σ^ωσ-ζν. Εϋρνλο^ο^ εί^ ^ ο7 ^βτ' αύτου 3 ως ησ&οντο 
την σίρατιαν ζσζληλυ&υΊαν , ^α/ αδύνατον όν την ητολιν 
βια ζλζΐν 3 αναχώρησαν, ουκ ζττι Πελοποννήσου 3 αλλ' 6$ 
Τίίν Αιολικά 3 την νυν καλούμενη* Καλυδώνα , ^ Πλίυ- 
ρ&ΐ'α, //α/ «ς τα ταύτη χωρία, ι&^ζς Προσχιον της Αιτω- 
λίας, οΐ γαο Άμπτρακιωται 3 ίλ&οντζς Φξϋξ αύτοάς 3 
ττζί^τουσιν ωσ]ζ μετά σφων Αργεί τζ τω Άμφιλοχικω 
^ Άμφι-λοχία τη άλλη ζττιχζιρησαι 3 ^α/ "Ακαρνανία: 

ΟΠίαρ. ΟΤ. Ι. ΐί ΚίΤ/πον Ε. - £τ/ τον Ναυτ. Ό; ίτ< ΤΟ Ν. Ι. - τορ« οι τ*»* 
αιρί; ϋ. - α'ιμι αυτόν (β» 8. ο) Ο. - Ευταλ/ον Ο ; Ευταλ/ον (το 9. τα , «Α 7/1.) Η. 

- 7ί"ο/*ί»Όί ίί Γ. * ( άμα ΟΙΪ1. ) η$ί τρο^ζίίο») ( 3•>τ ΟΓΠ. ) χβτίί Β•. — 1. Μολι>- 
χρ/οι-Ο, Ρ, Ο; Μολ«<ρ»ίο» Ώ, Ι. - Λ^ ο^£ ίιχηχνβι Η , Ι. - Δ^. γαρ ό Α$->7>'. Γ. 

- /*ίτα τα «χταιλιαί (πΐαΓβ. α/, //ί. £< τ)>ϊ Α/τ»λία$-) Ι. - α^αχβρχβ•»». Β'«ή ΤΗϋΧΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. III. ι 02 . ι 7 5 

(3ΐΒιΐ5 ίη Ογίίηίο ϋοιίεο άεροδΐΐίδ, εαιη εχειτίΐυ. ρεΓ Ββΐι 
ΕοείΌΠπη Η§Γϋΐη ΝαυραοΙυιη γεΓδυδ εοηΐεηίΐίί. Ει άυπι 3 η.°?." 
ίί€Γ ΓαεεΓεΐ, (Εηεοηειη ίρδοπιηι εί Εαροΐίαηι εερίΐ; ηαηι 8$. Τ* 
ΕιίΓγΙοοΙιο δε Σκ1}ιιη§εΓε ηοΙαεΓαηί. Ουιη ίη β^ηιιη Χαιι- Λ ~• °• 
ραείίυιη ρεΓνεηίδδεηΙ , εΐ .^Εΐοΐί δίηιυΐ αηχίΐίηιη εί )&υι 3ι8. 
ίυϋδδεηΐ , α§ηιιη νο3ίΗΓαηΙ , εί δϋΟΗΓοία ηυΐΐίδ είηεΐ3. 
ιηιιηδ εερεπιηΐ. 2 Εί Μο1νει*ίοηιη ρΓοίεείί , ηιΐθρ (Γοηη- 
ίηίοπιηι φίκίεηι εοΐοηία εΓ&ί, δεα! Αΐΐιεηΐεηδίηιη ίηιρεπο 
ρΒΓεΙκιί, εερεταηί. ΟειηοδΙηεηεδ νείΌ Αίΐιεηΐεηδίδ (»ΐ(1- 
Ιηιο εηΐιη ροδί Γεα'ίΐηηι εχ ^Εΐοΐία, υοί ε1αα!ειη αεεερεΓαί, 
ΟΚΑ ΧααραεΙαιη ίΐ§60Ηΐ ) ειιιη ηοδίίΐίδ εχεΓοίΐαδ ^άνεη- 
Ιππι ρτδεδεηδίδδεί, εί ο"ε ίρδα Ναιφαείο ΐίιηεΓεΙ:, αά ΑεαΓ- 
πΕηεδ ρΐΌΓεεΐιΐ5,ίρ5Ϊ5 3ε§τε(ρΐΌρΙεΓαϋδεεδδϋηι εχΕευεαςΙε) 
ρβΓδίιαδίΐ, υί Ν&αραεΙο δΐιοδκΐίο νεηΪΓεηΙ. Εί ειιιιι εο 
ιηίΐΐε ^γεύΪ8 ΛΓΠίαΙυΓίε πιίΐίΐεδ ηανίοιίδ νεείοδ ιηίδεπιιιΐ : 
η«ί ιίΓοεηι ίη^Γεδδί. εαιη δϋΐιΐ ΙυΙ&ΐΐ. ΜεΙυδ εηίηι νεηε- 
ιηεηδ ότλΧ , ηε, ειιιη ηΐ3§τπ2δ ε&δεί πηίΓοηιιη ίΐηιοίΐιΐδ, εί 
ρααεί ρΓορϋ§ηβ.ΙθΓε8, ιιτύίδ ίηοοϊοΒ ΙιοβΙίΙ>ιΐ8 τεδίδίεΐ'ε ηοη 
ροδδεη*. 5 ΕαΓνΙοεΙιιΐδ νετο, εί ηιιί ειυη εο εΓ3ηί, ειηη 
ΐηΐεΐΐεχίδδεηΐ , ΑίΗβαϊβηβΐΐΛΐη εορίαδ ίη υΓΟειη ίη§Γεδδαδ , 
εβπιηιιε εχρυ§ηαπ. ηοη ροδδε , δε Γεεερεπιηί: ηοη ίη Ρε- 
Ιοροηηε&ηηι , &εά ίη /Εοΐίάεηι , ηιίΕε ηυηε ΟαΙγοΌη νοεα- 
Ιατ, εί ΡΙεαΓοηεηι, εί ίη ά\Ίά ί11ίιΐ3 Γε§ίοηίδ Ιοεα, ηεε 
ηοη ίη ΡΐΌδοΙήοη .Εΐοΐίίε. 4 Ναπι ΑιηοΓαείοΙζε &ά εοδ 
ρΓο£εείί ίρδίδ ρετδΐι&δεπιηΐ , υΐ δεεηηι Αΐ'§οδ Αιηρίιίΐο- 
χηίεαπι , εί οεΛεΓαηι Αηιρηίΐοείιίαηι , εί Αε^πιαηίίΐιιι 
»§§Γε<1εΓεπΙαι\ δίιηηΐ εΐίαιη ίρδίδ αϋχεπιηΐ , ίοΓε , αϊ , δί 

}αδφΐ ; έ ΈυρΚοχος άα η° 3> ^ α °• $ α ρρ1• α ^' ;Λ • Η. - α>*χ. βο>&<«π Ν. Ε. - 
*ί/χτ. μντ' α,Μτα ικ (ιτι 3. {χ ,αΐ. τη. ) Η. - /*ίτ' ακτοι Ό. - οΐ ίτιλΒ^ττίί Ό , 
Ε- - τίρ;{ΐο(^9•αιτβ (το ΟΠ1. ) χ•ριο» Ρ , Ο , Η. — 3• ( **' 5 • Ι• ) ιί ( ΤΛ οτα ' ) 
Τ*</τ»» χ*[(α. Ό. — 4• «5•*-/»*τ* αι>τ*ι Ο- - Λ./ίί ( τί ΟΓΠ. ) Ό. - ( ότ/ ΟΠ1.) ιρ 
Λ^1τ«τ ϋ Λ Ι. - ό μα Σορυμαχοί τ. Ό, Ι. - 'ίαΐί ται: ( ο 5. α , βαά. πι. ) Α,αι. Ώ ϊ 7 β-ΤΗυ0ΥϋΙϋΙ8 ΤΙΙδΤ. ΠΙ. 102 . 10 5. ιο4 
Φβΐι. Ιιεεε ίη δπίπη ροίεδίαίειη ΓεαεβίδδεηΙ , Ιοία ΕρίΐΌίίοα 2βιΐ3 
*η.Τ δοείείαίειη εαηα Ιιαεεαεεηιοηϋβ εοηίΓαηεΓεί. Εαι-γίοείιυδ 
88 } 3 Ρ ί§^ αΓ Ηογπιιι νβΓΪ>ίδ αάίΐαοΐιΐδ, θί αϋπιίδδίδ ^ΙοΙϊδ είι•- 
ν. ο. ουτη ίΐΐα Ιοεα εαιη εχεΓείία οοηαυίενίί, άοηεε ΑπιΟΓα- 
328. οίοίίδ αά ηιίΐίΐίαπι ρΐΌίεείίδ αά Αγ§03 δηοδίάίο νεηίιε 

οροΓίβΓβί. Αΐηαε Ιΐίεε ΕεδΙαδ εχεεδδίΐ. 
Ρθ8ΐ Οαρ. ιο5. δεφίεηΐε ααΐεηι Ιιγειηε , Αΐηεηίειίδεδ , 

Οο1ο1> •7• ηαί ίη δίείΙίΣΐ εΓαηί, εηηι δοεϋδ Οτοεείδ, εΙ αΐϋβ δίοαίίδ, 
ηιιοΐφίοί νίοΐεηΐο δγΓαοηδίΐηοΓαηι ίιηρειϊο ρΓειηεβαη- 
ΙαΓ ; εΐ φΐί , επηι βοηιτη εβδεηΐ δοεϋ 7 (ΙείεεΙίοηε α δγΓα- 
εηδαηίδ Γαεΐα, ίρδοδ ίη ηοε οεΐΐο ^αναΙ>αηΙ, Νεδδαηι δίεί- 
Ιίεε ορρίααιη, ει^αδ αΓεεηι δγΓαεηδαηί ίεηεοαηί, ᧧Γεδδί 
βηηΐ. (^ααηι αηΐεηι ηοε εχρη§ηαΓε ηοη ροΐαίδδεηί , αοίε- 
Γυηί. Ιη ίρδο αηίεπι τεεερίη, δγΓαεαδαηί, ηαί ίη αΓεε 
εΓαηί, Αΐηεηίεηδίηιη δοείοδ, ηαί εχίχειηηιη π§ηιεη εΐαη- 
άεοαηί, άηηι δε ΓεείρεΓεηΙ, ίηναδεπιηί. Έί ίηιρΓεδδίοηε 
ίη ίΐΐοβ £αοίϋ , ηια§ηαηι εχεΓείίηδ ραΓίεηι ίη £α§αηι νερ- 
Ιαηί, εΙ ηοη ραηεοδ οεεκίαηί. 3 Ροδίεα νείΌ Ι*αεηεδ βί 
Αΐηεηίεηδεδ , εχβοεηδη ε ηανίοαβ ίη ηοηηηΐΐα Ιιοοπίΐίβ 
Ιοεα ΓαεΙο, αά Οαίείηαηα ίΐανίηηι, ΙιοείΌδ , αυί εηηι Ργο- 
χεηο Οαραίοηίδ ίιΐίο αά νίηι αΓεεηάαηι οοοιιγγ6γμιΙ , είΓεί- 
ΙεΓ ΐΓεεεηΙοδ , ρΓεεϋο δ,αρεΓ&πιηΐ ; απηίδεμιε άείιαείίδ , 

Οαρ. ιο4. Εεκίεηι ηγβπιε, Αίηεηίεηδεβ ϋεΐηηι εΐίαηι 
εχ οΓαεηΙο α^αοάαηι ΙαδίΓαπιηί. Ναηι εΙ αηΐε Ρίδίδΐ,Γ&Ιιΐδ 
Ιγταηηυδ εαιη ηαίαειη ΙαβίτανεΓαί : δεα* ηοη ΙοΙαηι $ αϊ ίαη- 
Ιαηι ίηδηίοδ δραΐίαηι , αηαηίαηι 3. ίεηιρίο ρΓΟδρίεί ροΐεΓαί. 

ΟΙίαρ. ΟΙΙΙ. Ι. ύ»ο ΈυρρΑκΜο-ιων Ό' } ύ. "Σ.υρ*χ.ο<ηαν Ρ ; αυτο/ί ατιο Συρρχκν- 
ηωι Ό. - ιτι Ν<ο•αν Ό } Ε , Ι. - "ΣυρροιχΜσ-ιοι αχοί , τροο•£€αλο» Ό > Ε , Ι• - ατ<ε- 
β-αν Ό. - ικν4 τ£«χ» Σι>ρ/ί*κκ<Γ/οί Ό. - Ίμ-χΜιχι η το μιγά Ό, Ι; τρ. τι /λ. (τι 8. 
1. αϊ. πι, ) Ε ; ( τμν. τ« 8. 1. αϊ. πι, ) ^«ροί τι Ο. - ( χα< οιη. ) α»ιχτ. Ο. 
— 2. αττοβ. ( τιναι 5. 1. βαά. 771. ) Ι. - Καιχ^νο» -χ, Ό) Κλικοι ^.Ε; 

«/ 

αμχ ΘΟΤΚΥΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ρ£'. ργ'. ρ^'. ! — 

αμ<* λέ^οκτέ^, ότ^, *ιν τούτων χρατίΐσ^σ/, ττα* το Ήπει- 
^«τ^χ.ον Λαχ^α/μο^ο/ς ζυμμαχον καθεσίηξει. <α) ο ^«ν 
Ει/ρί/λο;£ος , 7Γ€;^θ2/ί, >&\ τους Αιτωλούς άφεις, ησύχαζε 
τω σϊρατω περ) τους χώρους τούτους , εως τοΊς Άμπρα- 
κιωταις εκσϊρατευσαμενοις περ) το Αργός <Ρεοι βοηθεΊν. 
%&] το θέρος ετελευτα. 

Κεφ. ργ . Οί <Γ εν τ* Σικελία Άθ^βώο/, τ» ίπιγιϊνομε- 
νου χειμωνος , επελ^ον/ες μετά. των Ελλήνων ζυμμάχων , 
^ όσο; Σικελών κατά κράτος αρχόμενοι υπο Συρακασιων > 
^/ ζυμμαχοι οντες , άποσίαντες αύτοΊς άπο Συρακού- 
σιων, ξυνε7τολεμουν 3 Ιπ\ Νιίσσαν 9 το Σικελικοί πολισ- 
+ια, ου την άκροπολιν Συρακούσιοι &χρν , «δτ^οσέβρίλλον* 
.^«/ ως οι/χ ε£υναντο ελε7ν , αττηίσαί'. «ρ ^6 τί αναχωρή- 
σει } υσίεροις Αθηναίων τοΊς ζυμμαχοις άναχωρουσιν επι- 
τίθενται οι εκ του τειχίσματος Συρακούσιοι" %α\ <&οοσ- 
πεσοντες , τρεττο^σ•/ Τ6 μίρος τ) τον ς-ρατου , ^ α7τ/- 
χίειναν ουκ ολίγους. 2 ^ μ^τα τοίτο, α-^ο' τωΐ» ?έ£? 
ο Καχης χα\ οι Αθηναίοι ες την Αοκρ'κΡα αποβάσεις τι- 
νας ποιησαμενοι κατά τον Καϊκινον ποταμον, τους προσ- 
€οη$ΐίντας Αοκρων μετά Πρόξενα τ» Καπάτωνος, ως τρία- 
κοσιας,μαχη εκρατησαν, χ^Α Όπλα λα€οντες, απεχώρησα; . 

Κεφ. ρ£ . Ίου <Ρ' αυτού χειμωνος ι&ή Δηλον εκάθηρχψ 
Αθηναίοι , κατά χρησμον «Γη τίνα. εκαθηρε μεν γάο ^ 
ΠεισισΊρατος 6 τύραννος <&^οτερον αυτήν, ουχ άπασαν, 
αλλ όσον .απο του Ίερου εφεωρατο της νρσου' τότε £ε 

Και χίΛΟκ-α. Ι. - ( τ « ( οιη. ) <τμ*ζ. Ό , Ι ; ( τνι 8. 1. αϊ, τη.) Ύ.Σ,-τν χ*τβ• 

βατ*»ί0{; Ο, Ρ. 

Οίαρ. ΟΙΛ . Ι, χα( Πίί-ΐίγβτίί Ό , Ι. - *φ*ρατο Ο, Γ» - τοτί <£* Ο..- (*^»£ΐ« 

5 Ζ 178 ΘΟΤΚΤΔΓΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. ρΛ 

πάσα Ικαθαρθη , τοιω&ι ΙροΊτω' θηκαι Όσαι ήσαν των Τίθνιω* 
των Ιν Δηλω, πάσας ανίίλον,ι^τολοιτΓον προύπον μητΐ 
Ιν απόθνησκαν ιν τίϊ νήσω, μητί ίν/ίκΙειν, αλλ* Ις την 'νήνίίαν 
$ιακομιζζσθαι. % άπίχα &ί η'νηνίΐατης Δήλα άτως ολίγον, 
ωσΐί Πολυκράτης ο Σαμιων τύραννος , Ίσχυσας τινάχρονον 
ναυίικω,ι^ Ιων 1ί άλλων νήσων αρξας, κα)7ην 'Ρηνξίαν ελών, 
άν%&ι\κί τω Άπολλωνι τω Δηλιω, αλυσιι £ϊ\σας <&οος 
την Δηλον. 3 ^/ τ ί" ττιντίτηρι^α τοτΐ <&%ωτον μίτα την 
χα&αρσιν Ιποιησαν οι Αθηναίοι τα Δηλια. ην £ί ποτι %£ 
τοπάλαι μίγαλη ζυνο^ος Ις την Δηλον, των *Ιωνων Τ6 
ι&\ πίρικτιονων νησιωτών, ζυν τ$ γα(> γυναιζ) ^ παισίν 
ίθεωρχν, ωσπιο νυν Ις τα Έφζσια *\ωνίς % ^ άγων Ιποιύτο 
αυτο&ι ^ γυμνικός %$) μουσικός, χορούς Τδ άνηγον αϊ 
πίλίΐς. <Ρηλο1 <Ρζ μαλισΙ ] α ■' Ομηρος , Ότι τοιαύτα ην, %ν 
τοις ίτπσι τοΊσ^ί , α Ισ]ιν Ικ <ΰτ$οοιμιου Απόλλωνος, 

ΆΧλα συ Δ«λω Φο7ζί μάλις-' ίπιτίρπίΆΐ %τογ , 
Έν^-Λ τοι ίλκεχίτωνις Ίάονίς ηγίρί&ορται , 
ΑυτοΤς συν 7ΓΑ,Ί8\σσι , ^ αι ^°'^ Αλόχριην. 
Οί Μ σι πυγμ&χίγ η ^ ίρχ*$μ$ ^ Αβιϊη 
Μνασαίμίνοι τερπουσιν^ Όταν ςτισωνται άγων α. 

4 "θτ/ Λ ^ Μασικης άγων ην, κ&\ αγωνιουμενοι ίφοίτων, 
*ν τοΊσ£ί αυ $ηλοΊ , α §σ]ιν Ικ του αυτού <&ξοοιμ'ιου. τον 
γαο Δηλιακον χορον των γυναικών υμνησας 3 Ιτιλιυτα τ» 

»ου ονα. ) μητι ϋ, Ι. - μ>)Τί ίνατοτιχτίΐν , αλλ" Ε. — 2. 'Ρ^ίία ( της Δ>>λ« Οίη. ) 
*τ«γ Ρ. •-* 3• κα ' τ, ί ν »ί»"τα ίτ^ρ/α» Ό, Ε , Ι. - |. (ίί τ>7ν Δ»?λθΥ ΟΠ1. ) Ό, Ι. - 
ϊονων Ό. - Πίρίχτϋονβι» Ώ , Ε ; Πίρικτοοναν ( ι 8. υ , βΟ£?. 771. ) Ι. - αΛλ* έτι Δ>;λ« , 
φ. μαλιςα γι θυ/χον £τίρφ3"»ι« Ο, ϋ, Ε, Ρ, Ο, Η, Ι. - ^γιρί&οιτα/ <τ«/» σφισι 
ηχ.ΐίο-σ-1 , γυναιξ/ τ£ ο•»;» £ί αγυίΛΐ Ο, Ό; ζ'β?. Ε ; λ 1'βΧΟ. άβ ίί 8. 1. αι. 771. 
Γ >»γ. β•, «τφ (ο ε, 1. α/, τη,) ιη τβχΐί (•■. β. /.) η γ. τ« »■« α αγιζ/Λν Ο^ ΤΗΙΤΟΥϋΙϋΤδ ΗΙ5Τ. III. ιο4. 1-9 
Τυηε νει•ο ίοΐα ηοε ηιοχίο ίίιίΐ εχρί&Ιπ. (^αεεοαηοριε ίη Ρι « 
ϋείο (ΙβΓαηοΙοπιιη ιηοηιιηιεηίΑ βΓειηΙ, οηιηίαδίΐδίηΐεπιηΐ;, Ρβ,< £* 
εΐ βίΙίχΘΓϋηΙ;. η ε ςηίδ ΐη ροδίεπιπι ίη ίηβαΐα ιμογ€Γ61πγ, οι^ρ. 

• -Μ οο,' Ο. 

ηεααε πιαΐίϊΓ ίη εα ραΓβΓοΙ : δεά ίη ΐτίΒΐιΙατη Κΐιεηεαηι ν. ο. 
ΙταηδροιΙαΓθηΙηΓ. 3 Κηεηεα αυΐεηι ίαηι ρβΓνο ίηίει-ν&ΐΐο 5^* 
α ϋθΐο (ϋδίαΐ, υΐ ΡοΙγεΓαΙεδ δαιηίοηιηι ΙγΓαηηυδ, απί 
φΐοηάαηι &ά αΐίαυοά Ιεηιρηδ εΐ εΐαδβε ροΐΐυίΐ, εΐ αΐϋδ ίη- 
βιιΐίδ ήηρβΓίΐΛ τ ίϊ , Κηεηεαιη εΐίίυη ε&ρΐίπη , Αροΐΐίηί ϋεΐίο 
εοηδεϋΓανειίί; , αα ϋείαιη εαΐεηα Γε1ί§αΙαηι. 3 Ταηε αηο- 
φΐε ρήπιαπι Αΐηεηίεηδεδ ροδί Ιϋδΐι-αΐίοηειη, Γεδία Ιαδίτα- 
Ιία; Ια^οδ^αε ϋεΐίαεοδ, ηιιί α^ιιίηίο αηοαηε αηηο εε1ε£>Γα- 
βαηίπι•, ίηδίίΐηεηιηΐ. Γαίΐ Εηίεηι ε! ρήδείδ Ιεπιροήουδ ίη 
Όβ\ο Ιοααεηδ Ιοηηηι εΐ αεεοΙίίΓαιη ίη ίηδαΐίδ είτευητ)»- 
εεηΐίοηδ ηαοΐΐαηΐίυηι εοηνεηίαδ. Ναηι εαηι ηχοήοαδ εΙ 
Ιίοεήδ &(1 δρεείαεαία εοηνεηίεοαηΐ , ηΐ ηιιης Ιοηεδ αά 
Ιαάοδ ίη ϋίαηβε Ερηεδί» ηοηοΓειη ίηδίίΐαΐοδ οοηβαβΓβ 
9θΙβηΙ. ΤΠίε ααίειη βνπιηίεηηι, ηιηδίεαηιαυε οεΓίΗπιεη 
ηεοαί. Εί είνίΐαΐεδ βο δαίΐαίοπιπι εΙιοΓΟδ ηιίΙΙεβαηΙ. (^αοά 1 
βηΐεηι Ιΐδεο ίΐα δε ΙιαοηείΊηΙ;, ΗοηιεΓηδ ίη ρπιηίδ άεείατίΐΐ: , 
1)ίδ νεΓδίουδ , α^αί δηηί εχ ηγιηηο Αροΐΐίηίδ ; 

Ταηο ΙϊΙ>ϊ ηια§πορεΓ6 ίη Όβίο πιοη5 §Ρ8ΐΐΙ ΑροΙΙο , 
Οαπι ηαΙΪ3 <μιοΙίβ3 πιπί οοη)α§ϊΙ?αθ^α6 ίχ^αοηΐββ 
Ιοηββ ΐη βαχι οε1εΐ>πιηΙ ίαα οοπιρίΐα νεδίο : 
Οθ3ίΐΙ)ΐΐ5 εΐ νατΐΐβ οεΓίαιηΐηα βαοτα οΙιοΓοίί 
Οοΐεο&ηΐ, ΓοίοταηΙ^αο Ια&θ πιοάαίαιηΐιιε Ιιαάββ. 

4 (3Π00 1 αηίειη Μυβίεεδ είίαηι εεΓίαιηείΤ'ί^ί ηεΓεΙ, εΐ εειΊΛ- 
Ιαή δε εοηίειτεηΐ , Ιιίδ αηοααβ νεΓδίοηδ ίηάίεαί, ηαί δαηΐ; 
εχ εοάεηι Αροΐΐίηίδ ηγπιηο. Ναιη ροδίαυαπι ΰεΐίαεαηι 
ιηηΐίεπιπι εηοηιιη εεΙεοΓανίί, δηαπι Ιααοΐαίίοηειη ηίδ νει> 

τυι ο-φωβ-ι» τ« τιχιυ-β-ι γ, τί τι;» α βγ. Η ; «■«» β-φιη η τ«χ• γ• η *• ιι 
β,γυΐαι Ι. • £>&α <τί ιιτ/^ααχι^ χ* ορχ^τοί χα» Λοι^η Ο, Ρ; ί«• Ο > Ε» Ρ» Ο» 
Ρ, Ι, & Γεχο. ςΐο χβι βρχ. - τιρτ•»•4? Ο, - ότβ» χα&ιτ»τη *γβ»χ Ό, Έ, 

Ζ 2 ι8ο ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. III. ιο4 ιο5. 
ΡβΙΌ'ρ 8ΪΙ)Π5 ίηιίνίί;, ίη αυίβαδ 61 δΐιΐ ίρδήΐδ ιηεηϋοηειη ίεείΐ : 

*"• 6 ' Ύστατη αςεόίπηι, ηοΐίΐδ αόΐβίδ οαιη Ρίιοεβο Όϊαηζ. 

88. 3. ^05 είίαηι επηοΐιε ηιε αΐδοεαβηίε νδϊβίβ ; 

ν • Ο• ΕΙ ηι©ΗΐοΓ03 βδίοΐβ πιει ροδίηαε , Ιιοηιο δΐομιίβ Ι 

3 α ο " νεηβΓΪΙ Ιιίηο αΐΐαβ ρβΓβ§Γβ , άίοαί^αο Ραείΐ» , 

(^αίβ νά ίη 1ιΪ3 νετδαηδ αικ|α&πι ΙερΐίΙΐδδίπιιΐδ οιΐδ 
ΡεοΙοΐ'α ρΐ'ίΕοίριιβ άεηιαΐδίΐ νεβίτα εαηεηάο ? 
νοδ νιηο αδβεηδα δΐε Γθδροη<ϊείε ίανεηίοδ , 
Υιγ ηνιϊ Ιαππηϊΐηΐδ εαρίηβ Οηίοη ϊηεοΐίί αΐΐβΐϊϊ.. 

5 ΗΪ5 ίβίΐαΐ' αΓ^ηΓηβηΙίδ ΗοιηεΓΠδ τη&ηίίεδίε ρΓοοανίι , 
νεί ρήδείδ ίειπροήοαδ ίη§εηΙειη εοηνεηίπηι, εΐ εείε- 
βΓίίαΙειη ίη ϋείο ββιί οοηδηενίδβε. Ροδίεα νβΓο Αΐηε- 
ηίεηδεδ , ει ίηδηίαηπη ίηεοΐέε , εεείαδ απί<3εηι δαίΐαΐοπιπι 
οαιη δϋΟΓίδ βσ ιηίΐΐεϋαηΐ. 8βά 06Γΐαηιίηα, εί 096ΐεΓαρ1θ- 
χα<]ΰ6 , ηΐ ειεοΙΛϋβ εδί , αάνβΓβίβ εαδίΐπΐδ εχοοίιιεπιηί; , 
(Ιοηεο Αίΐιοηίβηδβδ οβΓίίίπιβη ΙαηοίιιβΙαπΓαΓίιηΙ;^ εί είπιο 
πιπί οαΓδαιη αώάίάβπιηΐ , (\\ιοά αηΐε ηοη ίύβΤΒ,ϊ. 

Ο ΑΡ. ιο5. Εαάειη Η^εχηε , ΑιηΙ>Γαείοΐεε , ηαεηια<3ιηο- 
ίίππι Ειιγ^ΙοοΙιο ρΓοιηίβθΓαηΙ; , φίαιη ε}α8 εχεΓοίΙαιη 
ΓεΙίηιιεΓαηί , εχρεάίΐίοηεπι αοΙνεΓδαβ Αγ§ο8 Αηιρηίΐο- 
εΐιίεαιη δΐΐδείρίηηΐ: οαιη ΐήοηδ ηιίΐΐίοηβ ^Γανίβ ΕίπηαιηΓοβ 
ιηίΐίΐαηι. ΕΙ ίιτιιρίΐοηε ίη 3§πιιη Αϊ^ίναηι ίαοία , Οΐραδ 
οοουραηί , εαδίεΐίαιη ίη εοΐΐε ηιηηίΐιιπι , αά πιαΓε βίιιιηι. 
(^αο(1 ΑείίΓηαηεδ αηο'ηςίαπι εηηα ηιαηίνίδδεηΐ ? οοππηιιηί 
^αΓίάίεί εοηνεηΐηδ Ιοεο ηίεβαηίηΓ. 3 Αο Α镧ίνοπιπι 
&ηιεηι ηιΊ>ε , εμαοε εδί πιαίΊΐίιηα , ίετε ςαίηφίε εί νί§ίηίί 
βίαάϋδ (Ηδίατ. 3 ΑεαίΉαηεδ νείΌ , ραΓίίιη ^αίοΐεηι , οορϋδ 
εοαείίδ Αγ§08 δΐιρρείίαδ ΓεΓεβαηί, ραΓίπη νείΌ, εαβίΓα 

Ρ, Ο , Η , Ι. — ■ 4• ότ< ^£ χλι μ.νσ-ιχ.0! Ο. - *ν το/ιτίι νν ^λοι Ο. - αλλ' αγι 
ί»} Δί»τ» μιι Β ; αλλ' αγ£ ί η λ^χο/ μι» , θΙ ρ&Γ ΟΟΓΓ. αλλ* αγί δη Αητω μα 
Ο. - ί^ίΐο (5*£ Ο, ϋ, Ε; (μοιοί ίί Ι. - χα( μΐτοτΐ(τ%ίΐ Ο. - μν. ότοτι Ο. - α» α 
(η 8. £<) ρ^τα< Ο; λοπ^τλι Η. - ξι/νοί Οίηΐδ ραί 0, Ό, Ε, Ρ, Ο, Η, I.- 
ταλαϊί/ριοί ({λ&«ϊ ΟΠΚ) Ο ; τ, ΛλλΟί ίΐι^βιι Ώ, Ε, Ρ ? 6 , Η, ϊ. -» χνρΐίϊ > ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ.Γ. ζ^'. ρ'. ιδι 

Ιπαινον Ις τα&ι τα %πη > εν οΓς /^α) ία^τοί Ιπιμνησ^η , 

λ1»»ίΓΛβ••3-' > ότττίτί κέ>- τ/£ ίπιχβ-οι/ίωιτ ανθρώπων 
Έν&άΡ' ανε/ρτΛ/ ζίΐνος τΑλΑτπίριος έλθ^ωκ, 
*Ω κηοαι , τ/? «Γ υμμιν άν»ρ 'ν^ιςτς Αΰΐϊων 
Έν3*ί<Γί ττωλίΤται, ^ τ«ω τίρτησ-^ί μάλιςν,^ 
Ύμίϊς <Γ ίύ μα?.Α τγαται ΐ/ΤοκρινΑτδι Αφάμως, 
Ύνφλος *ηίρ, οικιΐ £ί Χια ίπ ττα/τταλίίΐτβ^. 

5 Τοσ-αΣ/τα μιν^Ομηρος ΙτίχμηρΊωσιν 3 οτι ην /ζ*/ τ-οτταλαι 
μι^αλη ζΰνο^ος %α) ίορτη Ιν τη Δηλω' υσΐίρον <Ν τους 
μιν χορνς οι νασιωται ^ οι Αθηναίοι μί&' ίεραίΐ'ετΓί,ιττοΓ. 
τα ΰΓί περ/ τοι)ζ α'^άη'ας ^α/ τα 7τλ{ίσ]α χατίλίζ&τ, ^ Γ 7Γο 
%υμφορων 3 ως ίϊκος 3 <ΰτ(>)ν £η οι * Αθηναίοι τοτι τον ά^ωνα 
εποίησαν, ^α/ /ν^ΰεΤροα/αί, ο <&ξοτίοον οόχ ην. 

Κίφ. ρ« . Τον «Γ αυτού γιιμωνος Άμ<ζετραχιωται 3 ωσ- 
ππξυτΓοσχομν,Όΐ Έ,υρυλοχω την ς-ξατιαν χατισχον, *χς•ρα- 
τιυονται ίπι^Αρ^ος τό * Αυ,ζιλογιχον τρισχιλιοις οπλί- 
ταις- ^α/ ίσ€αλο•.Ύίς ις την Άργείαν 3 χαταλαμζανουσιν 
Ολπτας, τίίχος Ιπτ\ λόφου Ίσχυρον προς τί» θ-αλα£Γ£ΓΜ• ο 
7Γ0Τί Άχ,αρνανες ταχισαμινοι 3 χοη'£ δικαστήρια ΙχρωνΊο. 
αττιχίΐ &% άττο της Αρ^ίΐων πολιάς, ιττ&αλασσϊας 
ον&ας" 3 7Γίντί ^α/ αχο&ί ς-α^ιονς μάλιστα.* οι £ε Άχαρ- 
νανις 3 οι μ\ν Ις Αρ•γος ξυνί£οή$ον; 3 οι £% , της- *Αμφι~ 

Τΐί ί νμ-Η Ο, Γ, Ο, Η, Ι. - ΑίίΓΟί α^ίβ>» Ο. - ϊολί/τ*/ ( * 5. ο) Ο. - ύτβ- 
χρπα*9ί ίϋφιι,Μ^ί Ο, Ό, Ε; υ ( α δ. υ , αϊ. 771.} τοχρ. αφ. Ο; ατοκρί'βκτβΛ*- 
«φ4μ«; Η; ύτ. £ϋφ. ϋ, Ε, Ρ, Ι. - »α»αλ5£ίτ<! Β ; τίταλοίβ-^ ( α« 8. ΐί ) Ο» 
>*- 5• *α» <τ• ό σ^. (νκ, *ι> οηι. ) Ο. Ι (Ϊ9 ηη£ ό τίρ τρτ. *« ' • 

Οιαρ. Ολ". ι. ϋαιΐ5 Ο, ςβ εΐιαρ. οοπιηιρηοε *ϊη5Ϊ : χα/ <τ/οαι>>οι Έαςα- 182 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΚΤΓΓΡ. Γ. ρε. ρς-'. 

λοχίας εν τούτω τω χωρίω , 6 Κρηναι καλείται , ώυλασ- 
σονίες τους μετά Ευρυλοχου ΥΙελοποννησίους , μη λά^ωσι 
<πτοος τουςΆμπρακιωτας (Ριελ^ονίες, εστρατοττε^εΰσανίο, 
7τεμ<&ουσι <Ρε /(θ) εττ\ Δημοσ3~ενην , τον ες τίιν Αίτ&)- 
λίαν Ά&ηναίων ςρατηγη^ανια, οττως σφ'ισιν νγεμων γ'ι- 
γνηται* ^ εττί τας ε'ϊκοσι νους Άΰηνα'ιων , αϊ ετυχον ττερί 
1\ελθ7τοννι\σον ουσαν ων αρχεν Αρισιοτελης τε ο Τιμο- 
κράτους, ^ Ίεροφων ο ΆνΊιμνηστου. απέστειλαν <Ρε ^ 
αγγελον οι 7τερ) τας Όλττας ΆμπτρακιωΙαι ες την ττολιν, 
κελευοντες σφίσι βθίΐ3~ε7ν τταν^ημεί' &ε£ιοτες, μη οι μετ 
Ευρυλοχου « £υνωνται £ιελ&εΊν τους Άκαρνανας , %ζή 
σφ'ισιν η μονω^είσιν η μάχη γενηται, η άναχωρεΊν βαλομε- 
νοις νκ νι ασφαλές. 

Κεφ. ζς-• Οι μεν αν μετ Ευρυλοχου ΠελοτροννηοΊΟΐ , 
ως ν\σ§ον1ο τους εν Ολπαις ' Αμπτρακιωτας ηκονΊας, άραν• 
1ες εκ, τ« Προσχία, ε&οη&ουν κατά τάχος, ^α/ ^ιαζάνίες τον 
Άχελωον, έχωναν Λ' Ακαρνανίας, άσης ερυμα, <Ριά την ες 
Αργός βοη^ειαν, εν <Ρεζια μεν έχοντες την 'ϊ.τραψιων 7Γολιν 9 
%#) την ώρνραν αυτών, εν άρισίερα <Ρε την αλλην* Ακαρνανίαν. 
3 ^α) £ιελ§ον1ες την Ιτραΐίων γην , εχωραν <Ρια της Φυτίας , 
ΐ&Ι αύ^ις Μί^εωνος πας έσχατα: ε7τειτα <Ρια Αιμναίας.ηρι 
έπεισαν της Ά^ρα'ιων^ ακετι Ακαρνανίας, φιλίας £ε σφίσι. 
λαζόμεν,οι βΓβ Τ8 Θυαμου ορούς, Ό εσ]ιν αγροικον , εχωραν 
όι αυτά , ^ κατε&ησαν ες την Αργειαν νυκίος ηοη• Κ5Η 

( ^ίίλδΌντίί 8. 1. αϊ. τη. ) ίί-ρατοιτίίΈϋβ-αντο Ό. — 4• ( «*' ΠΙ3Γ§. «£. τη. ) 
Δβ/*οσ6£ν>»ν ϋ. - ( Αθ>7ν<χ/«/ν οηΐ.) 5"ρ. Ό; ( Αθ^α/βΜ» 8. 1.) β. - ναυτ τ•χ Αθ^ν. Ο. 
- Αμτρ. ι* την πο\η» Β; Αμ». κλι ίΐ τψ ιιολιν Ό. - μη οι /*ιτ' Εορυλοχν. ϋ'ίοί 

^αβ^ιι'^ Πίλο»ο»»-^/οί ί» Λ. δνιίν. η" ι, Ιαςηηβ ςαιιβββ ραΓ υη ρ^ο<οτ. , ΤΗΙΙΟ Υϋΐϋΐδ ΗΙ8Τ. III. ιο5. ιοβ. ι85 
ραδίιεπιηΐ; ίη εο Απιρηίΐοεηίθβ Ιοεο, φήΓοηΙβδ νοεαίιΐΓ, Γ>ε11 
οοδεΓνίΐηΙεδ Ρείοροηηεδΐοδ, ηαί ειιιη ΕιίΓνΙοεηο επιηΐ: , ^ 1ο β Ρ' 
ιιβ είαιη αά ΑπΛιαοίοΙαδ ΐΓαηδίΓεηί. 4 ΜίΐΙυηί ρπείεΓεα °' 5η ί ρ - 
εηιη ίκΐ ϋεπιοδΐηεηειη , ηαί Αΐηεηίεηδίυιη εορίαβ ίην.'α' 
^Εΐοϋίΐηι αηίβ οΊιχθγεΙ, υΐ δίοΐ ίΐυχ εδδεί ; ίηηι εΐϊίΐηι &ά 3 2 8.' 
τί§ίηΙΐ Αίηεηίεηδίηιη παν 68 , ηαεε είτεα Ρείοροηηεδηιη 
εΓ&ηΙ , αηίουδ ρΓβεεΓειΐ Αήδίοίείεδ ΤίηιοεΓαΙΐδ , εΐ ΗίεΐΌ- 
ρΐιοη ΑηΙΐιηηεδΙί ίίΐίιΐδ. ΑηιοΓαείοΙίε νεΓο , €[υί αρηά* 
Οΐραδ εΓαηΙ, ηηΐίυηί εΙ ίρδί ηυηΐίαιη ίη ΠΓοειη ΑτηΒτα- 
οίατη , Γο§αηΙεδ, ηΐ ροραΐαδ ίτεηαεηΐίοιίδ εορϋδ αηχί- 
Ιίαπι δίοί ΓεΓΓεΙ : έμπα νεΓεοαηΙαΓ , ηε Εαι-νίοεηιΐδ, εΙ 
φΐί ειιιη εο εΓ&ηΙ , ΑεαΓηαηΐΕΐιη ρεΓίΓαηδίΐ'ε ηοη ροδδεηΐ • 
αίφΐε ϋα δίοί νεί αΐίοπιπι ρπεδΐάΊο ηηάαΐίδ ρΓοεϋυηι 
εδδεϊ εοιηιηίΐΐεηίΐυιη } νεί δί άοηιηιη τεάίΓε νοίαίδβεηΐ , 
ιηίηίηιε ΓαΙηιη εδδεί. 

€αρ. ιο6. ΕϋΓνΙοεΙιυδ ί§ΐΙαΓ , »ε Ρείοροηηεδϋ, ηυί 
εηηι εο εΓαηΙ , δίηιυΐ αίςαε ΑηαοΓαείοίΗδ , φΐί βρηά Οΐραβ 
εΓ3ηΙ , νεηίΓε ίηίεΙΙεχεΓαηΙ , ε&δΐήδ ε ΡΓΟδεηίο ιηοΐίδ, 
αιΐ οροιη ίρδίδ ΓεΓεηάαπι εοηΓεδΙίιη ρΓοηείδεαηΙιΐΓ. Ει 
Αεηείοο ίΓβηδηιίδδο , ΐΙεΓ ρεΓ ΑεαΓηαηίίΐηι ίαείεοαηΐ , ηιιεε 
ρΓορΙεΓ δΐιοδκΐΐαιη Ατ§οδ ηιίδδηηι ρπεδίοϋΐδ εΓ&Ι ηοάιιία > 
ζά άεχίΓΒηι φΐκίειη Ιιαοεηίεδ δίΓδίίοηιιη αΓΟεηι εΐ ίρδο- 
τηηι ρΐΐεδκΐίυιη, αά 1 δίηίδίΓαηι νεΓο Γείίηαίΐιη ΑεαΓηα- 
ηίαηι. α Οηηι αηΐεηι δΐΓαΙίοηιιη 3§ηιηι ρεΓίΓαηδίδδεηί , 
ίνεπιηΐ; ρεΓ ΡηγΙίαιη , εΐ πίΓδαδ ρεί" εχίΓειηοδ ΜεοΙεοηίδ 
ίιηβδ ; <3είηα!ε ρεΓ Ιήπιη8&αιη. ΙΙΙίηο ίη§Γ6δδί δαηΐ ίη 
Α§Γ36θΓυηι ΙετΓαηι , (|Π3& ηοη Αείίπιαηίεε }απι , δβά ίρδίδ 
&ηιίεα. ΕΙ Τΐιναηιυηι ιηοηΐεηι ηαείί, α^ηί εδί ίηεηΐΐαδ, 
ρεΓ ειιιη ΙταηδίνεΓυηΙ , εΐίη α§πιηι ΑΓ§ίναπι (Ιεδεεηάε- 

εΐ $αρρ106β πιατ§. αϊ. τη» Ώζηζ οε βαρρί. 3β ΐΓοηνβ Ια Ιβςοη μ* $υ*»Α*.ι Ό* 

€1ΐ3ρ. ϋνΐ» Ι. η μν Ί{1 μξτ' Εορί/λο^ν Β. - Ι* 7*11 ΟλίΛΙ! Ο. — 2$ Μ»* ι84 ΤΗϋΟΥΒΙΒΙδ ΗΙ8Τ• III. ιο6. ιο 7 . 
««[•. πιπί, ευπι ]αιτι ηοχ εδδβί. 3 'Ουηι^αε ίηΐεΐ' Α镧ίνοπιηι 
ηπ.6. υΛεπι εί Αεαηιαϊΐιπη .ρΓΕΒδίάίιιιΐ] , φιοά εΓαί α(1 Γοηίβδ, 

Οίγιηρ. Ί . αϊ•• 

«8. 3. είαιη ίΓαηδίδβεηΙ , οπηι ΑηιοΓαειοίΐδ , α αϊ αραά Οΐραδ 

ν. ο. . ' χ *^ 

ν»π•. ©Γαηΐ , 86 εοημιιιχεπιπί:. 

€αρ. 107. ίπηοΐίδ »ΐΑ{βιη 0Λδίη8 3 8ΐηια1 αί^πβ ίΐΐιιχΐΐ , 

εοηδίδΐιιιιί; αηΐε υΛεηι , ηα^ε Μείχοροΐίδ αρρεΙΙαΙιΐΓ , ίΙ>ΐ- 

ί|αε εαδίια ίεεεπιηΐ. Αίΐιεηίεπδεδ νειο ηοη ηιιιΐίο ροδί 

ουηι νΐ^ίηΐί ηανίίχυδ αά βίηιιπι ΑπφΓαείειιηι αάνεη&ταηΐ; 

ορεπι Αι^ίνΐδ Ιαΐαι-ΐ : εί ϋεηιοδίΐιεηεδ εαπι (Ιυεειχίίί» 

.§Γ8.νίδ αΓηιαΙιιηε Ϊΐιί1ί1ί1>ιΐδ Μθδδθηϋδ , εί δεχα§ίηΙα 53.- 

(μϊί&τϋβ Αΐΐιεηίεηδίβιΐδ. Αί^αε ηανεβ ςηί(1εηι αά ΟΙραΒ 

ίη εοΐΐε δίΐαδ, α ιπαπ. δίαίίοηεηι ΗαΒεβαηί. Αεαπιαιιεδ 

νείΌ , εΙ ΑιηρΙιίΙοείΊΟΓαηι αΐίςηοΐ ( ηαηι εοπιηι ρΙείΊηιιβ 

αβ ΑπΛταείοΙίδ ρει\ νίπι άίδΐίηεβαηΐυι• ) ευηι Αΐ"£θδ ]αιη 

εοηνεηίδδεηΐ , αά* ρΓΟθϋαηι επιη αάνεΓδαιϋδ εοπιηιίΙΙεη- 

Ληπι βε ρΓοεραναβαη!:. 2 Ε Ι ϋειηοδΐΐιεηεπι ΙοΙίιΐδ δοείβΐΐβ 

«χεΓειΐιΐδ άΊιεεπι ευιη δΐιίδ ρΓεθΐοηΒαδ εΐε^επιηΐ;. 111ε νείΌ 

εορϋδ αά 1 Οΐραδ αάάυείίδ, εαδίΓα ρΓορε εαδροδαίΐ;. Ιη§εηδ 

αυίεπι ΙειτΒβ νοιτα^ο ηίιαα^αε εαδίΓα άΊήπιεβαΙ:. Εί ρεί' 

<μιίηε|αε άίεδ αυίενεΕίιιιΙ : αϊ δεχίο ιιίτίαυε αά 1 ρΓεεΙίυπι 

δε ίηδίηιχεπιηί. δεά εηίηι Ρείοροηηεδίοπιπι αείεδ ηια- 

}ογ., εί 1οη§ε δυρεποΓ εΓαί. Ρεηιοδίΐιβηεδ ί§ίΙαΓ , νεή- 

Ιαδ ,πεεΐΓεαηινεΐΊίΓεΙαΓ,.ίη ίηδΐάϋδ ίη νια α^ααάαιιι εανα 

ει άιιπιοδα εοΐΐοεαί , ίαπι εχ §κινί αηαΗΐ εχ Ιενί αηηαΙπΓα 

ρΐΌππδεηε αά φΐαάι•ΐη§βη.Ιοδ ιηίΐίΐεδ;; αί αβ εα ραΓίε,, 

*}ΐια Ιιοδίίδ ηαι^εΓ.ο δίαρεΓΪαι: ειαΐ , ίδΐί ίη αρδο εοα&τεδδΐχ 

6ΐΐΓ§6ηΙεδ εχ ίιΐδΐίΐϋβ ειιιιι α ΙεΓ§οαο§Γεςΐ6ΓεηΙαΐ'. ° ϋ1)ί 

•ίί»τ«ί (τα ταγά. βί 8. 1. **ρ* -Εσχατα -Ι. — - 3* *• τα<ί '* 0λ,Γί " ί Β • 

Οΐ&ρ. ΟνΐΙ. Ι. τη» Μ/τρο»ολ<ν Ι. -. *αραγ'"οντΛ< Ο, Ε^ Ρ, Η• - τον Αμ- 
^ρακ/βιτ<χογ Ο; τ. Α,ατρακ/ακον Ι• - ( χολτον ΟΠ1.) Ο , Η. - Μί^νίβ,» Ό ; ^ 
ύ*μ. μίν ί'/νν •Μ6α*ν«Λν Ε. - Ολ%αί πβΐ Μ^ύΐν Ό„ Ε, Ι. — 2. αίρ. Δ^αοσδί»^ 
Ρ, Η, -Ι. ~ χ}, τ^ί.ολττρί £γ7" £ Η. - ίί-ρχτϋτταιδικιτο Ό. - τρ ίί ίχτ»] Ο, Ρ> ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ρς>'. ρζ'. ι85 

^ιεζελθονίες μεταξύ της τε Άργείων πόλεως ^ της εττϊ 
Κρήναις 'Κχαρνάνων φυλαχης, ελαΰον , ^ προσεμιζαν τοις 
εν Ολπταις Άμπραχιωταις. 

Κεφ. ρζ'. Γενόμενοι «Γδ αθρόοι, άμα τίί ήμερα χαθ'ιζπο~ιν 
ετή την ΜηΤρόπολιν χαλουμενην , ^ <?ρα\ ] οττε£ον εττοιη- 
σανΊο. Αθηναίοι £ε τα7ς ίϊχοη ραυσ/ρ « ττολλω ΰσίεροι 
παραγιγνονται ες τον Άμ<&•ραχιχον χολττον , /3οηθ«ντ€$ 
το/ς Άρ^είο/^• ^ Δημοσθένης , Μεσσηνιων μεν έχων <Ρ*α- 
χοσ'ιους ό<ατλίτας , εξέχοντα 3ε τοίζοτας Αθηναίων, χα} 
αϊ μεν νηες περ) τας Ολ<&ας τον λοφον εχ &αλασσης 
εφορμούν οΐ <£ε Άχαρνανες , ^ Άμφιλοχων ολίγοι , (ο] 
γαξ πλειους υπο ' Κμττραχιωτων β'ια χα\ειγον\ο , ) ες το 
Αργός η£η ζυνεληλυθοτες ,παρεσχευαζονΊο ως μαχαμενοι 
τοΊς ενανΤιοις. α ^ ηγίμονα τ» παντός ζυμμαχιχου αί- 
ρουν] αι Δημοσθενην 9 μετά των σφετερων ςρατηγων. 6 «Γδ\ 
ττροσαγαγων εγγύς της Ολη&ης , ΙσΊρατο<πτε£ευσατο. χα• 
ρα^ρα <Γ αυτούς μεγάλη £ιεΊργε. ^ ημέρας μεν ττεντε 
ησυχαζον , τη «Ρ εχ/η εΐασσον/ο αμφότεροι ως ες μαγην. 
9^ 3 ζ μείζον γαξ εγενε]ο 3 )&) ττεριεσχε το των Πδλο- 
ησοννησιων ς•ραΊο<ατε£ον ■> ) ο Δημοσθένης , <Ρεισας μη χιλ• 
χλωθη , λοχίζει ες ο£ον Ίινα χοιλην ^ λοχμω^η οπλίτας 
."<*/ ^ιλνς , ζυναμφόίερας ες τείραχοσιας , οτα>£ κατά το 
υπερεχον των ενανΤιων εν τη ζυνο^ω αύτη εζανασ]άν}ες 
ύτοι χα/α νώτα γιγνωνιαι. εττε\ £ε Ύταρεσχευασίο αμ- 

Ο, Η. - ό ί» Δι/μο&ιι>ΐ{ Β. - χϋχλ*&*Γ λοχιζ* Β.- (*( ΟΗ). ) ητ[*κοη\{< 9 
<ίί Τίτρ. Ε. - ( ίξ οω. ) αιβοταττ^ί Ο , Ρ. - κατ* »*τβ» Η. — 3• *«/>** («Χ•» 
ΟΜ.) Ε.- Μί<τν<*» ϋ, Ε, Ι. - Μα»τ/»α/»» Ε. - ίτχβτο* (ίί ΤΛγέ , βΐ ΠΙβΓί». 
«Α /ΤΙ. «<χ») το Ευ»». Ι. - χατα Μια-γηνί ϋ, Ε. 

5 Α* ι86 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ρζ'. ρη. 

φοΊίροΐξ, ηζσαν Ις χζ7ρας, Δνμοσ&ινης- μιν το Αϊξιον κέρας 
ζχων μί]α Μζσσηνιων /ζ#/ Ά&ηνα'ιων αλιέων το <Ρζ άλλο 
Άκαρνάνίς ως \κασ]οι τζΊαγμζνοι Ιιαχζίχον , >τφ\ Άμφι- 
λόχων οι Ύταρονίζς άκονΊισ]αί. Πζλο<&οννήσιοι £1 %οη Άμ• 
ντρακιωται άναμ)ίζ τί/αγμζνοι , 7τλην Μανίινζων. ντοι εΓε 
ζν τω ζύωνυμω μάλλον , ^ Β το κζρας άκςον ζχονίζς, 
άβροοι ήσαν. αλλ' Έυρνλοχος ζσχαΐον ζίχα 7α ζύωνυμον , ^ 
ο/ ^δ/' αύτου, κα]α Μίσσην'ιχς %&} Δημοσ&ζνην. 

Κζφ. ρη . Ώζ ^ Ινχί^σιν η&η ονΊζς ττζριζσχον τω κζρα 
οι Πζλο/ΖΒ-οννησιοι , ^ ΙκνκλχνΊο το <Ρζζιον Ιων ζνανψιων , 
οι Ικ τίτς νη&ςα,ς Άκαρναι/ίς, δΈτ/^ΐί/ο,ΐίίΐ/ο/. αι/το7$ κα7α 
?ωτ8 , προσπτΊπτίασΊ η 5 ^ Τρζ7τασιν , ω^ί Α^'τδ «5 αλκην 
υΊτομζΊναι , φο£η&ενιας τζ , &£ <3>ι^ηι/ ^/ το ν Ύτλίον 7» 
ς'ξα/ίυμα/ος κα/αοΊησαι. ΖΌτζι&η γαρ ζι<Ρον το κατ Ευ- 
ρυλοχον , ^ ο κρατισίον ην , <Ριαφ3•ζιρομζνον } ττολλω 
μάλλον ίφοζχνΊο. %α) οι Μζσσηνιοι ονίζς ταύτη μίί'οί- τ£ 
ΔΗμασθ-δ^βς , το ν 7τολυ% ζργου ζττζζηλΒ-ον. 2 ο; εΓδ Άμ- 
ττρακιωται , κα) α/ κα7α το £ζζιον κζρα,ς, ζν'ικων το καθ** 
ίαν/χς, και ττρος το Αργός ά<ζη£ιωζαν. κα) γαρ μαχι- 
μωταίοι Ίων ττζρι ζκύνα τα χωρία τνγχανασιν ονίζς. 
Ζ7ταναχωρ^ν]ζς <Ρζ 3 ως ζωρων το ττλζον νζνικημζνον , %$} 
οι άλλοι Άκαρνάνζς σφίσι ττροσζκζινίο , γαλζττως £ιζσω- 
ζονιο 6 ς τάς Ολ<ζ?τα£. %$} 7Γθλλο) άττ&ανον αυτών , άτακ- 

ΟΙίαρ. ΟνΐΙΙ. Ι. τ£ρ*Κ<τ< Ο; τρι-χνο-ι ϋ. - α( αλχψ Ο. φο^Ι&ίντίί Β, ϋ, 
Ο, Η, Ι. - Μία-ηηοί Ό, Ε; Μ^^ν/ (β. 1. αϊ. υι. οι) Ο. ΙΛί&ΙΗΊοιι άβ οι 
όίοΐΐ ϊηηΐΐΐο. Γιβ Ιταΐί ρΐαοό βατ / ^νειΊάββοΐΐ άα Ι'αβίη'ονίαΐίοιι. Οο Ιιαΐί 
681 άε Ια ηιβιιιβ ιηαΐη, νογ. 4 , ^5 > χ • - τν {&* οη1 • ) α 40 •"^•"*** β • " το τλ ' Μ 
τ« τρατν «λτλγ, Η. - ('«* ΟΗ1.) ίξ^λ^ον Η. — 3• «ιτ«» *φυλακτ«/ί ( δ. 1. >(>. . ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. ΙΠ. ίο-. ιο8. 187 
νείΌ ίιοίεδ ηΐιίηαηε ίυίΐ ίηδίπιοΐα , αά ηιαηηδ νεηεπιηΐ. ΒβΠ • 

•• • Ρείορ. 

ϋεηιοδίΐιεηεδ αιιίεπι οαπι Μεδδεηιΐδ εΙ ρειηοΐδ Αΐηεηιεη- 3 α. 6. 
δίΒαδ άεχίππη εοηιη ίεηεοαί : £ΐ1ΐ6Γαιη νβΓΟ , Ααιτηίΐ- §£Τ 
ηεδ , αϊ οαίηηε Ιοεηδ ίη αοίε οοΐί^εΓαΙ , εΙ Αηιρίιϋοεηο- ^5• 
γιιιτι ^αεαΙαΙοΓεδ , φΐί αάεΓαηΙ , οοΐίηεβίΐηί:. Ρείοροηηεδϋ 323. 
νει-ο εΙ ΑιηοΓαοίοίίε ρΐΌπήβεαε ίηδίπιείί εΓαηΙ , εχεερίίδ 
Μίαιίίηεηδίοαδ. Ηί εηίιη ίη Ιβενο ροίίυδ , ηοη Ιίίπιεη εχ- 
ίΓειηο ρεηΐΐϋδ ίη οοπια , οοηΓειΊί δίαοαηί. 5εά Εατγίοείιηδ 
εΙ ηαί οηηι εο εΓαηί , ε τεσίοηε Μεδδεηίοπιιη εΐ Ώεπιο- 
δΐηεηίδ, εχίΓεηιηηι 1?ενυιη εοιπα ίεηεοαητ. 

€αρ. ιο8. €ηιη αηΐεπι πιαηηδ ίηΙεΓ δε )£ηη οοηδετεΓεηΙ, 
εΐ Ρείοροηηεδϋ εοηια δυρειίοΓεδ εδδεηΐ, εΙ (ίεχίπιηι 
»ςΙνβΓ3&ποΓΐιιη είΓοαηινεηίΓεηΙ; , Αοευηβηεδ , ηηί ίη ίη- 
δίίΐϋδ οοΐΐοοαίί ΓαείΉηΙ , ίΐΐοδ α ΙεΓ§ο αάοπηηΙιΐΓ , ίαοΐαηηε 
ίηιρΓεδδίοηε ίη ί᧣αη νειΐυηΐ , ίίίΐ ηΐ ηε ρήαιιιιη ηοί- 
(3ειη ίρδΟΓϋπι ίηιρείυιη δηδίίηηεπηΐ: : δεά ΙεΐΎίΙί ηι»]ο- 
τειη εχεΓοίΙαδ ρβΓίεπι ίη ία§3ηι εοη)εοει•ίηί. Ροδίςααηι 
εηίηι εοΓηυ , οαί ρπρεκΛ Ειιτγίοοηυδ , φΐοά θγεΙ ίΐΓ- 
η.ϊδδίηιαιη ,αδ ϊιο&ί6 ο&άί νκίεπιηί, ηια11οηΐ£ΐ§ί3 ιηεΙηεΓβ 
οοερει*ηηί. Ει Μεδδεηίί, ηαί οηηι ϋεπιοδίηεηε αο εβ. ραιίβ 
ίη αείε δίαοαηΐ , ρειη ηια§ηα εχ ρατίε εόηίεεεηιηΐ. 2 Αϊ 
ΑηιΟΓαοίοίθΒ , ει ηηί ίη άεχίΓΟ εοΓηη εοΐΐοεαίί ειαηΙ:, 
Ιιοδίίΐεηι αείεηι δίοί ορροδίΐαηι νίοεπιηΐ , εΐ &ά Αΐ'§οδ 
υδηηε δηηί ρεΓδεςηιιιΙί. Εΐεηίηι οηιηίηιη, ^ηίοίΓοηηι ίΠ^ 
ϊοοα ΙιαοίΐαηΙ , δαηΐ ρη§ηΗοίδδίηιί. 5 δεά οαηι δε ι•©είρε- 
ΓεηΙ , ροδίφίαιη ηια)θΓεηι δΠ3Πΐηι οορίαΓαιη ρατίεπι νίο- 
ίαηι γκίεπηιί , ίηιρείιιιηφίε ίη εοβ οβείεΐ'ί Αοατηαηεδ 
ίεεειαηΐ , &(1 Οΐραδ 3ε§Γε οοηίασοΓαηΙ. Εΐ ηιυΐΐί εοΓαιη 

χταχταί αϊ. 771. ) Η. - ίζι\. (ς ο-|ί ^ > ϋ, Ρ , Ι ; ίτίλίυτα ι»! (( ο•ψί Ο. Λ-Λ\ 
βϊδαηΐ ^«6 Ο άοιιηε ιι ο4« , Χ (1οιιη.€ α ειιΙεικίΓΟ (^ιχο \ά ναηδηΐΕ Αβ Ο βδΐ: 
& ιιιέηΐ6 ^ηβ οεΐΐεβ άε Ο , Ό , Ε , Ρ , ι , εο ςμύ οβί ένίάεηιη^ηΐ μιεχαοί. 

Αα 2 ι-83 ΤΗϋΟΥϋΙΌΙδ ΙΙΙ5Τ. III. ιοδ. ιο 9 . 
Ι5 ε ιι. οΐηεπιηΐ;, άηπι ίη ΟΙραβ ρβΓίαΛαΙΐβ οιχίίηίβιΐδ > εί ηυϊΐα. 
ΙΛ.' Γβ ί ιηίΗ!3Γίδ (ίΐδοίρΐίηα δει-ναΐα ίπ:αεΓεηΙ , ργββΙθγ Μαη- 
^™ ρ • ΙίηΒεοδ. Ιδίί εηίηι ΙούτΐΒ εχεΓείΐιΐδ ηιαχίιηο εοηιροδίΐί δε 
ν. ο. ΓβοορθΓυηΙ. Ρα^ηαε^ιΐθ ίιηίδ δοβ νββρεπυη εδί ίαοΐαδ. 
3 2 8. Οαρ. 109. ΡυδΙχίςΙίε νείΌ Μεηεοΐδειίδ , (ϊε£αηείο Έητγ- 

Ιοείιο , ει Μ&οαΓίο , ίρδε ίπιρειίαπι αάερίυδ , εί οΒ ίη- 
§εηΙειη οΐίΐάβΐιι αεεερίαπι ςίαβίΐαηδ , ςποηαιη ιηοιίο ααΐ 
οΒ«ίάίοηεπι ρεΗειτεΙ, δί ηιαηεΓεί , φΐοά ίειτα , ηι&ι•κ[ϋε 
ϊϊ9ίνίιι«ι ΑίΙίεαπιπι ρΓ96δί<ϋίδ βδδθΐ οΪΓοαιιΐδΘρΙαδ , άώΧ 
εΐίαπι εναοΙεΓεί , δί επιρίίοηειη ΐεηίαδδεΐ , ϋετηοδίηεηί 
ε>Αοατηαηιιηι ώαείΐϊοδ δεπηοηειη ΐη&ιΊ <1ε £θ6(3βΓβ, εί 
άβ οίίδΟθδδυ δΐιο , εί άβ Γεείρίεηάίδ δαίδ ηιίΐίΐίοαδ ίη αείβ 
είεδίδ. 2 ΙΙΙί νεΓο πιίΐίΐεδ φίκίεπι εθΒδΟδ Γεοΐοΐίίΐεπιηΐ , 
ίρδκμιε ΐΓορδεπίη δίαίηεηιηί , εί δΗΟδ £επηε &<Ι Ιτβοεη- 
ίοδ , <^αί ίη ρΐ'οείίο εεείίΙεΓϋηί: , δυδεερεπιηΐ. Αβεαηάί 
τείΌ ίαοιιΐΐαΐεηι ηοη ραΐαηι οιηηίοαδ £αεΙο ίοεάεΓε άεάε- 
Γυηί; : δεά ϋεηιοδίηεηεδ εαπι ΑεαΓηαηίΒιΐδ ρΓ86ΐθΓΐΙ)αδ , 
δυίδ εο11ε§ίδ , εΐαηι £οθ<3ετε £αείο ευπι ΜαηϋηεηδίΒιΐδ , βΙ 
ΜεηεάίΒβο, εί αΐϋδ Ρείοροηηεδϊοπιιη οίαείβιΐδ, εί ηυί- 
ειηκπιε ίηίει• ίΠοδ άί§ήίίίΐ1ε ηΐΗχίπιε ρΓεεδίαβαηί; , ψΐΆηι- 
ρηπιαιη αβεηηείί ροΐεδίαίεπι ίρδίδ £εείΙ; εο εοηδίΐίο,. τιί 
Αηιΐ)Γ£ΐείοΙαδ , ΙαΛαΐϊίομιε πιίΐίΐιιιη ιηεΓοείΙε οοικίαείο- 
πιπι , ηικΙαΓεί; ; ρΓεεείριιε νειτο , ψιοά Εαοεάεειηοηίοδ ει 
Ρείοροηϊΐεδίοδ αρτκΐ Πΐίιΐδ τε§ίοηίδ Οτοεοοδ ίη ίηνκΐίαηι 
τειρεΓε εαρεΓεΙ , ηαεκϊ ίΐΐοδ ί<χάβ ρίοίΐίάίδδειιΐ , δαβε^αβ 
ρήναίθΒ ροΐίαδ , φίαιη εοηιηιηηί δοείοΓαπι δαίΐιΐί εοηδη- 
Ιαίδδεη*. 3 Αΐηηε Ιιί ηακίεπι δηοΓαηι εαάανεΓα τεεερε- 

ΟΙιαρ. ΟΙΧ. Ί. («κ οηίι.) 3-αλαο-^ί ϋ,'Ρ, ι; Ο ίοηηβ £κ, ιηαίβ 8. 1. - 

ν. ατοχιχλ^/χίνοί Β , Ο , Η •, απο ( χι 8. 1. ) κλ,η ( £/ 8. η) μνος Ο. Ιθϊ 1* ΠΟίΟ 

<3ο Χ ίηεχαείβ, οαΓ κι η'οβί ρ»5 Λ'αηο ιηαίη τβο. - τρ<ν (ιηαΓ§. αϊ. πι, τιρ» ) 

ηκραιν Ι. — α. σ-τίνίίταί Μ. Ι.- >)*•Λν οί αξκ>\. Ό. - /3«λο,Μ.Ε*>ί ί« ψ. Ό. - μισ%ο- 

φορβ^ Ρ , ο, η. - ^(ολαζα» Β. — 3• ί<ατΛχνί Ο. Οο πιέηιε ιηαη. ^ιή βοιίΐ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ρ«'. ρ$'. 189 

Ίως κν\ *£εν) χίσμω προσπτ'κ&ΐονίίς , πλίΐΐ' ΜανΊινίων. 
ήτοι £ί μάλισ]α ζυνΊίΙαγμενοι πανίος του ς-ραΊπ αν^ω'- 
ρησαν. χα) « ^6 ν («α^Μ Ιτελευτα- εως 6*\ε. 

Κεφ• ρ$'. Μενε^αίος «Γδ τη ύσίεραιφ , Έυρυλοχα τι- 
θνεωτος, χα) Μακάρια , αυτός παρειληφως την αρχήν, 
χα) άπορων , μζγαλης ησσης γεννημένης , οτω τρόπω η 
μίνων πολιορκησ*! αι, εχ Τί γης χα) Ιχ θαλάσσης ταΊς 
Άτ]ιχα7ς ναυσϊν άποχεχλιισ μένος , η χα) άναγωρων «Γ/α- 
σω$ήσεΊαι, πρόσφερα λογον περί σπτον^ων χα) αναχωρή- 
σεως Δημοσ$•ενει χα) τοις Άχαρνανων ςραΐηγόίς, χα) περ) 
νεχρων άμα αναιρέσεως. 2 οι <Ρε νεχςας μεν άπε£ο*αν , χα) 
τρο<&αΊον αυτό) εσίησαν, χα) τπς εαυίων τριαχοσίπς μα- 
λισ\α άποΒ-ανόνΙας άνε'ιλονίο' άναχωρησιν £ε ιχ μεν τη 
προφανπς ηχ ΙσπτεϊσανΊο άπασι , χρυφα «Τε Δημοσθένης 
μίτά των ξυσίραΐηγων Άχαρνανων σπεν£ον\αι Μαν/ινεΰσι 
χα) Μενε^α'ιω χα) τοΊς άλλοις αρχπσι των ΥΙελοποννησ'ιων, 
χα) όσοι αυτών ήσαν άζιολογωτα/οι , άποχωρεΊν χατα. 
τάχος, βπλόμενος ^ιλωσαι τους Άμ<&ραχιωτας τε χα) 
τον μισθοφόρων οχλον τον ζενιχον, μαλισία £ε Ααχε<Ρα/~ 
μονιας χα) Πελοποννησιας ^ιαζαλεΊν ίς τους έχείνη χ^ν\ζων 
Ελληνας, ως, χα\απρο$Όν\ίς , το ιαυτων προυργιαιτερον 
Ιποιησαντο. ° %ά\ οι μεν τους τε νεχρούς άνειλοντο , ^ 

ιεΐ ϊΐΑταγν! ϋ'αη Ββιιΐ παοί , έΐαηθ Ιο η β ρΓέΌε<ΙεηΙ εεχίΐ χατα τα.χοι , Ιβη-^' 
ιϋδηπε ΑΑάο , ΓΙογ. Βαθ. δίερίι. εί ρ1α5Ϊβαι*3 άε πιββ πΐ55. έοτ'ινοηΖ 
χατατάχοί. (^ιιείηηεδ $αναηδ ιηε ίεπιοΐ§ηεηΙ 1ειΐΓ3 Γε§τεΙθ, <ϊβ εε ςιιε ]β 
ηβ ΓερτέδεηΙε ρ&5 ίοιιίεβ εεβ βοιτίεβ <:1ε νατϊείεβ. Μαΐδ οαΐΓβ ςα'εΐΐε» 
ιηε δεπιΗεαΙ βη §έηεΓα1 ρειι ΐαιροΓίαηΙεδ , )β ηε δβίδ ρα& $ΐ 1ε τείΐβ 
ϋε πια γιε βαίΕταίΙ α εβίΐε Ιέεηε ίαδΙϊίΚεαδε. £$λ ταχοί Ι* - ΰ-ηζΜλΛοο» Ι>. ' ι^ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. ρ'. ρί . ρ/α. 

<Ριά τάχους ε&απτον , ώσπεξ υπήρχε* η& τ>7// αποχώρη- 
ση κρυφά,, οϊς ε£ε£οτο , επε€ουλευον. 

Κίφ. ρ/. Τω <Ρε Ανμοσ$ενει%α] το7ς Άκαρνασιν α^Γι-λλδ- 
τα/ 5 τ«ς Άμπρακιωτας τ«? εκ τίί£ πόλεως πάνδημε) κα]α 
τγ\ν πρώτον εκ των Ολπων αγγελίαν επι£οα3•ε7ν «Γ/α των 
Άμφιλόχων, βαλομενας τοΊς Ιν Όλπαις ζυμμιζαι, εΊδοτας 
ύ£εν των γείενημενων. 2 ^ πέμπει εύ^υς τ£ ς-ρατίϊ μέρος τ) 
τα,ς ο£νς <5τοολοχιϊίνΊας, ^α/ τα καρίερα προκαΊαλττ^ομενας' 
^α/τίί άλλίΐ ςρατιφ άμαπαρεσκευαζζΊο βογ^εΊν επ αύτας. 

Κεφ. ρια . Έι> τατω <Ρ' οι Μαντινείς, ^α/ οίς εσπεισ]ο Λ 
'&οόφα,σιν επ) λαχανισμον ^α/ φρύγανων ξυλλογην εξελ- 
θόντες , υπαπκ\εσαν κατ ολίγους , άμα %υλλεγοντες 
εφ ά εζγιλ&ον ^ίίΒεν' <&%ρκεχωργ\κοτες <Ρε ϊ\<?η άπωδεν 
τϊίς " Ολκής, &ασσον απεχωρουν. 2 οΐ βΓ' Άμπτ^ακιωται 
%&} οι άλλοι , όσοι μεν ετυγχανον ούτως άΒροοι ξυνελ- 
&οντες, ως έγνωσαν απιοντας, ωρμησαν ^α/ αυτό), ^ 
ε3-εον £ρομω , επικαταλαζεΊν βουλομενοι. οι <Ρε Άκαρνανες. 
το μεν <&οωτον κ&\ παντας ενομισαν απιεναι άσπονδους 
ομο'ιως, ^ τους Πελοποννασίους επε^ιωκον χ®\ τινας 
α^'ταίι/ των σίρατηγων, κωλύοντας , ^α/ φασκοντας εσπεΊ- 
σ$αι αύτοΊς , ακόντισε τις , νομ'ισας καταπρο£Ί£οσ&αι 
σφας' έπειτα μεντοι τους μεν Μαντινεας ^α/ τους Πέλο- 

Οΐΐ&ρ. ΟΧ. Ι. ίι. {•χα.Α»μα οίη.) Ό. - χαι ί/α των Κμφ. Ο. - τΚί (δ. 1« 
αϊ. τη. το<ί ) «ν Ολ»α/ί ϋ; τΗγ «ν Ολ. Ο , Η. - σ-υμμίζ&ι Ο, Ό , Ι. - ιιδοΑοα 
( ηΐ&Γ§. αϊ. τη. ίΐ^οτοκ ) Ι.- τω» γινημιιβιν Β. — 2. τρο (χαταοηι.} λ>?-ψο- 
μινΜ< Ό' } ( τρο ΟΙΤΙ. ) καταλ>;•ψο^£ν«ί Ε. - •πα.γί<η<.ιυ(χ.ζο)>το Ό. 

ΟΙιαρ. ΟΧΙ. Ι. οί Μ«ντ/»^ί Ο. - ο<ί £Τ£*ε/γο Ε; οίί κτίπιτο Η. — 2. σ-υνιζ» 
ί\%ντα ^, - & ί0 » ίροα». ϋ'ΐοΐ ίϋδ^α'έ. α,τηί>>α.ι Ιαο. ίΐιρρί. ΐηανβ. α/, τη» ΤηνΟΥΏΙΌΙ^ ΗΙδΤ. III. 109.110.111. ι 9 ι 
πιπί, εΐ ρΓΟ ρΐίεδεηΐί Γβηιπι εορία ΓεδΙίηοΒυηαϋ 63 δβ- Ββΐι, 
ρείίεπιηΐ. ΕΙ ΐΠί , αηΐοαδ αοευη<1ΐ Γαεαίί&δ εΐαηι αίαΐα 3 η.°ί' 
ίϋεπιΐ , ϋΐατη &\ύν& άε\ί\>€τ&\)Βηϊ. δίΓϊ* 

Γαρ. ιιο. ϋεηιοδίΐιεηί ααΐεηι εΐ Αεοτη^ηίοηδ ηυηίία- ν 0• 

Λ Γ(ΓΓ. 

Ιιιγ , ΑιηΟΓαοίοΙαδ , αηί ίη ηι*1>ε Απι^ταοία ειαηΐ , ριίπιο 3ι8. 
ίΐΐο ηυηίίο , αηεπι εχ Οΐρίδ &εεερεΓ3ΐιΙ , εχεϋοδ ίτεηαεη- 
ΐϊοαδ εορϋδ ρεΓ Αηιρηίΐοείϋαιη αά ορεηι δαίδ ΓεΓεικΙαηι 
νεηϋτε , ςηία εοιη ίΐΐίδ , ομϋ ίη ΟΙρίδ.εΓαηΙ, δε εοη]αη- 
§ειε νοίεοαηΐ , τεΓυπι αηΐε §εδ1απιηι ρροΓδυδ ϊ^ηατ'ι. 
2 (^ααιηοοΓεηι ηααηααηιεορίαπιηι ραΓίεπι &ά νίαδ ίηδί(1ϋδ 
ουδκίεικί^δ , εΐ αά ιηυηϋίδδίηια οπίίεηαε Ιοεα ρτίεοεεα- 
ραικία εοηΓεδΙίιη ιηίΗίΙ:. δίιηυΐ ίηιίεηι εηηι Γείίφΐίδ εορϋδ 
ίκΐ ορεηι δϋίδ εοηΐτα ίΐΐοδ ίεΓεηάαιη δε ρκερίίΓαοίΐΙ:. 

Οαρ. ιιι. ΙηΙειεα νετο Μαηίίηεηδεδ , εΐε«εΙειί, ς[ΐιί- 
οιΐδ αοειιη^ί ροΐεδίαδ ρα(:1ίδ ίηαΊιεϋδ ίΐαΐα ίαεραΐ , ρεΓ 
δρεείοδαιη οίεΐ'αιη εΐ εΓειηίοπιηι εο1]ί§εηόΌΓΐυη εαιίδαπι 
ε§Γεδδί , πϋή είαπι αοΐοαπί , εΐ ίηΙεΓ αοεηηάηηι εοΐΐί^ε- 
οαηΐ εα, εμιοηιιη εαιίδαδε εχίδδε δϋηαΐαοαηΐ. Οαιη αυίειη 
β\) Οίρα ]αηι 1οη§6 ρΐΌ§ρεδδί εδδεηί. , Ιηηε δε οείυδ ρΓοιΐ- 
ρίεοαηΐ. 2 ΑηιοιαείοΙίε νείΌ εΐαΐϋ, ςαί δίε ίτεφίεηΐεδ 
εοηνεηεΓαηΙ , ειιιη 8ΐ/03 αοίΓε αηίηια.άνεΓίίδδεηί , ίρδί 
αοοηαε ηιασηα εοηΐεηΐίοηε , ευΓδηηηε εοηεϋαίο εηιτειε 
εεορεπιηΐ:, α^υοά βοε αδδεαπΐ νείΐεηΐ. Αείϋ/ηαηεδ νείΌ , 
ρτίιηιιιη αυκίεηι νεί οπαηεδ ρ^ήΙεΓ ηηΐΐίδ ίηαΊιεϋδ ϋη- 
ρείΓαΙίδ αοίΓε εχίδΐίπιαταηΐ ,. εΙ ΐάβο Ρείοροηηεδϊοδ ρεΓ- 
δεηαεϋαηΙιΐΓ ; ςπιίηείϊαηι (^αϊάαιη , ααί εχϊδίίηιαβαηί βε 
ρΓοάϊ , ίη αηοδίΐαηι ε βηίδ ϋΌεϊοαδ , ϊηδεηυϊ νείαηΐεδ , »ο 
(ϊίεεηΐεδ , ίΐΐοδ εΐαΐα ΐιάβ αϋίτε , Ιεΐα }αεα1αΙί δΐιηΐ. Ρεϋκίο 
Ιαηιεη Μαηίίηεηδεδ α,αία'εηι εί Ρείοροηηεδϊοδ οϋηϋΙΙε- 

Η. - ατιί/βχοι Ο, ϋ, Ρ , Ι. - τ•» τρατ/γ•» ϋ; ( τ*ι 5. 1. ) ί-ρβττγ*" Ο. - - 
-ιχνι ε, Ρ. — 3• ΤΜ «ί"" 1 Πίλοτ. Ο, Ρ. - ί/αχ. μα (τι λ: 5. Ι™ αϊ. πι.) ι 9 * ΤΗϋΟΥϋΠ)Ι5 ΗΙ5Τ. Ε. III. α 1Π , 112 . 
Ββΐκ \>&ηί , ΑηιοπιείοΙίΐδ νείΌ εεβάεοαηί. 3 ΕΓαίαηε πιαζηα εοη* 

Ρείορ. . . . . ι' < 

ιη. 6. ΙεηΙιο , εί ι^ηοΓαίιο , ςηπδ ΑηιοΓβοίοΙα , φΐίδνε Ρείο- 

«δ!Τ. ροηηεδίαβ εδδεί ; εί εχ ίΐΐίδ αα ααεεηίοδ ίηίβϊίβοβηιηί. 

γ'αη. ^εΒΐβΓΐ νβΓο ίη Α§Γαίαειη , α^εε ηηίίίηΐίΐ 6ΓαΙ , <3ίίϊΊΐ£6Πΐηί. 

^δ. ΕΙ 8α1 νηίΐιίαδ Α§Γ8ΒθΓυιη Κεχ , ηαίρρε ααοά εοπιιη αιηί- 
ουδ εδδεί , βοδ εχεερίΐ. 

Οαρ. ιΐ2. ΑιηοΓαείοίεε νει-ο , ηαί εχ ηΛε νεηίεοαηί , 
αά Ιάοιηεηεη ρεΓνεηίαηί. ΙΛοηιεηε νβΓο δαηΐ άαο εχ- 
οείδί Ιυιηαϋ. ΗοΓαιη αΐΐβπηη ? αηί ιηει]θΓ εβί, ηοείίδ 
Β,άνεηΙη , ιηηίΐεδ εχ ε&δίχίδ α ϋειηοδίηεηε ρΓεειηίδδί , 
είαιη ηοδίίοαδ ίΐεΓ ίαείεηίεδ εεΙβοΙεΓ ρΓθβοεεηραι-ηηΙ : 
αΐίεπιιη νείΌ , αηί ητίηοΓ εδί , ΑιηοΓ&ϋίοίεε ρηοιεδ αδεεη- 
άεΓαηί , εί ίη βο ρεΓηοεΙαΓαηΙ. 2 ϋειηοδίηεηεδ νείΌ α 
εοεηα , ρήπιο^ιιε ΟΓερυδεαΙο , δίαΐίηι ευπι Γείίαηο έχει•- 
είίη νίαιη ίη§ΓεάίΙυΓ , εί (ΙίιηΜίιαη αηίαειη ε)υδ δεειιπι 
ηαοεηδ αά ίΐίαιη Ιυιηαΐί ραι-Ιειη δηοδίίίίΐ , φΐα ίΐΐίδ αάίΐηβ 
ραΐεοαί : αΐίει-υιη νεΓΟ άίηιίάίηιη ρεΓ Αιηρηί1οεηίεο3 
ιηοηΐεδ ίνϋ Εί δαο ααΐΌΓθΒ ΟΓίαιη ίηναάίΐ Αηιοι-αείοίαδ 
ίη εηοίΐίουδ αάΐΉΐε ^αεεηΐεδ , τεπιπι^αε §εδΐαπιπι ρεηί- 
Ιαδ ί§ηαΓθδ ; ίιηο νείΌ ροΐήΐδ ορίηαηΐεδ , εχ δυίδ εδδε. 
3 ϋειηοδίηεηεδ εηίιη Μεδδεηίοδ αε ίηαυδίηα ρήιηοδ , β Ι 
αηΐε ΟθΒίεΓΟδ οηιηεδ ίη αείε εοΙΙοεαΓαΙ, εί πηρεΓανεΓαί, 
ιι* ΑπώταοιοΙαΒ ϋοήεε αΙΙοαηεΓεηίπΓ , εί ίΐΐίδ , ηαί ρτο 
εαδίήδ εΓαηΙ ίη δΐαίίοηε , ηάειη ίαεεΓεηί , ρΓθΒείρηε νει-ο 
αηο<1 εοΓυηι ίαείεδ εεΓηί ηοη ροδδεί , αάϊιυε εηίηι ηοχ 
εΓα!;. Ουιη ί§ίΙιΐΓ ίΙΙοΓηηι εορίαδ ίηναδίδδεί, εαδ £α§3ΓυηΙ; , 
εί ηΐ3§ηατη ίΐΐοηιιη ραΓίεηι ίΐΐίε ίηΙεΓίεεεΓηηί. Κείία^ηί 
νεΓΟ ίη £η§αηι νεΓβί , εηΓβα ιηοηΐεδ ρείεΓε εεερεΓαηί;. 

Ε. - ( ίί ΟΙΠ.) ίφκγ«ϊ Ό , Ο. - ας τη* Γραίία ϋ. - ό/*ορο» αοτ«» -ίνα.» Ε. - Σα« 
λι»ν^"/οί (πιατς. βαά. τη. αυτ\α) Ό β. Ι. 

Οΐ3ρ. ΟΧΙΙ. Ι . ( αφ/κνχνται οιη.) Β. - 4*1 1 5". Ο , Ι. - ( ίϋο 8. 1. αϊ. τη.) 
λοφαι Ε. - ( η ϊδομίνη ύ•ψΐ}λ«ι ΙϊΐαΓζ. ) Τίτοι» Ο. - το» ίί ιλα&σω ^. — Ε. ίχ«ρ«ι 

τΓοννχσΊους ΘΟΤΚΤΔΙΛΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ρια '; ρί ξ\ 1£)5 
πονησίνς άφησαν, τους Ρ Άμπραχιωτας ίχΊίΐνον. 3 &} 
%ν ττολλϊΐ ϊρις 3 χα) άγνοια, */ η Άμπραχίωτης τις Ισίιν, 
ίί τζ ΪΙίλοττοηήσιος. χα) Ις Αιαχοσ'ιους >Αν τινας αύτω\ 
άττίχτίΐναν οι Ρ άλλοι ^ιίφυ^ον Ις τ*ν Ά^ραίϊα, μο- 
ρον ύσαν- χα) Έαλυνβιος αυτούς , ο βασιλίύς τ£ρ Αίραιων, 
φίλος ων 3 υ7Γ':Ήζατο. 

Κίφ. ριζ'. Οί «Ρ ίχ τΗ ττολϊνς Άμπραχιωται^ιχν^αι 
ίττ Ί<£ομίν*ν: ίς-ορ «Α* £ΰο λοφω «'^σμίνη «•\ηλω• τητοιρ 
το* μι» μι'ιζω, νυχίοςίτη^ημίνης ,• ] ^όαττοσΊαλί/Ιίς 
ύττο τοΖ Δφοσ&Ινους άττο του σΊρατοτη'&υ 3 ίλα$όν τε 
ι&ϊ ϊφδαϊΛν προχαταλαζοντζς- τον <Τ Ιλχ^σω ϊτυχον 
οι Άμττραχιωται προαναξάιτίς , &} νυλισαντο. * ο Λ ν 
Δνμοσ&ννς, ^ιτη-^ας, ίχ^ρι^ ^ τ ^ ίλλο <ί}ράτ<υμ* 
άττο Ισττίρας ώ$υς , αυτός μιν το ϊμκτυ ίχωρ ϊττ) της 
*σ€ολ«ς , Τ* <? ά"λλο Λ* ν τών Άμριλοχιχων ορών. &) £μα 
ορ$ρω ίΤΓίττίτΓΤϋ το7ς Άμτρραχιωταις Ίτι ίρταΊς ίόήΐς, 
Η* ου προησ&ι,μίιηχς τα ^φνν^να, αλλέ πολύ υ., 
λον νομ'ισασι τους ΙαυΤων ώαι. 5 ^ ^ τον \ Μ|*&&|*ί 
πρώτους ίττ'ιτν&ς ο Ανμοσ&νι,ς <νροΙτα%* \ ^ προσα- 
γορήίΐν ίχίλΜ, Δ<*ρϋν τδ 7 λωσσαν ιϊντας , ^ τοΊς 
προφύλάξι- π'ισΊΐϊτϊαρϊχομίνους, ϊμα Λ &) οί χαλα- 
ρωμένους ^ Η*>> νϋχτϊς ίτι-ο^ς. « οΖρ &άϊ« *& 
^ιΰματι αυτών, τρίττουσΓ χα) τ*ς μΙ ν ττολλχς αυτπ 
^φ^ιραρ. οί& λοιττο) χατϊ τα ίρν Ις ^υ^ν ω'ρμ^αρ. 
χα* χχ, «υ» β. - *»»«« (η^νξ. € αά. τη. ,-^άχ) Ό . - ,«„»„„ „. . , 

*«< (* 3. 1.) Ο.;-^^^ „. τ?οήτ $ ομ( , οι! ^ α , 5 „) Ι. - τατρο . /£7 ..- 
»,««»« €. - 3 . Μι^ν, Ο, Ε, Ι. - (^^, ο^.) ,. -• £χ{λί1 ^ Ό) ,, . Δβ . 
ρ^,Γα ή 1. 1. » ^Μ^^ ί Μ ί, »; ^*α τί ,Λ τ α,. β > (« 5 ; * , ^ τη.) ι,- '£„ ι 9 4 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ρ/β'. ριγ. 

^προκατειλημμένων &ε των ο£'ων , /£,«/ άμα τω»/ μ&« Άμ- 
φιλοχων εμπείρων όντων τχς εαυτών γης, ^ φ-^" τ*"Ρ0£ 
όπλίτας ,των £ε , «νε/ρωί' ,. ^ άνεπισίημονων ούτοι τρά- 
πωνται , δνττ/'/ΤΤΟΐ'Τ^^ τδ ^αρα^ρας >£α/ τας <ζΰ•ρολελο- 
χισμενας ίνί<Ρρας, (Ριεφ&ειροντο. 4 /£&/ *< πασαν 'κΡεαν χω- 
ρησανίες της §υγης-> ετραπονίο τίνες %&] ες την θάλασσας 
οι> πολν αττί^ο^σαι». ^ ως ει^ον τας Άτ/ικας ναυς πα- 
ραπλεύσας αμ>α του έργου τη ζυντυχία , <ζετροσενευσαν 3 
%γησαμενοι εν τω αύτ'ικα φο£ω κρεΊσσον είναι σφίσιν υπο 
των εν τους ναυσιν η^η (Ριαφ&αρηναι , η υπο των βαρζα- 
ρων , κ<*\ εχ&ίσίων Άμφιλοχων. οι μεν ούν Άμπρακιω- 
ται, τοιουτω τρόπω κακω&εντες , ολίγοι άπο πολλών 
εσω&ησαν ες την πολιν. Άκαρνανες <Ρε , σκυλευσαν]ες τύς 
νεκρούς, %ρ) τροπαία ςησαντες 9 απεχώρησαν ες* Αργός. 

Κεφ. ριγ. Κα) αύτοΊς τη ΰσΐιραία ηλ&ε κηρυζ άπο 
των ες Άγραίους καταφυγοντων άπο της Όλπης Άμ- 
<&ρακιωτων 3 άναιρεσιν α)τηο~ων των νεκρών 3 ους άπεκίει- 
ναν υσίερον της άτρωτης μάχης , οτε μετά των ΜανΊινεων 
7{&\ των ύποσπον^ων ζυνεζηεσαν άσπονδοι. 2 ι<Ρων δΓ' ο κή- 
ρυξ τα όπλα των απο της πόλεως Άμπρακιωτων , ε$αυ- 
μαζε το <ζΰ•λη&ος. ου γαξ η£ει το πα&ος 3 αλλ' φετο 
των μετά σψων είναι. /£&/ τις αυτόν ηρετο ο 5 τι ^αυμα,ζοι , 
%& οποίοι αύτων τε&νασιν οΊομενος ,αύ 6 ερωτών είναι 
τον κήρυκα άπο των εν Ί^ομεναις. 6 <Ρ 'εφη ^ιακοσ'ιχς μα- 

τγα.πωττα.ι <3 , Ό > Ε , Ρ , 6 , Η , Ι. - τα φγολελοχιμινα.! Ό. — 4• τ*1 σ-υιτυχια Ό» 
-„ϊαϋο•<ν £< ί~£< Ο., Ο, Ε; ν. ιι $η Ρ } ν. α $α Ο. - ί/αφ^ί/ρα/ ( αρ>;»«< 8» 1. ) Ο. 
^— $. χ*» τα τροτα/α Ο | κα< τροττα/ο» Ό. . 

ΟΙιαρ. ΟΧΙΙΙ, ι» χαταφ*»]". £Κ τηί Ολ. Ο , Ό?. Ρ, Ο, Η , Ι• «— 2, /ί«»ν ίί Β. 3 ΤΗϋΟΥϋΙΌΓδ ΗΙ3Τ. III. ιι 2 . ιι3. ι 9 5 
βεά εαιη ίίίηβΓα }αηι ρΓίεοεειιραία εβδεηΐ , δίπηιΐ εΐίαιη Β β ιι. 
οαΐϊΐ Απιρηίΐοεηί ηιιί(1επι δΐι?β Γε§ίοηίδ ηοΐίΐΐαιη 1ια1)β- Γη^Τ 
Γεηί , βΐ ΙενίΙεΓ απιιαίί εδδεηΐ αεΙνεΓδίΐδ ηοιηίηεδ απηίδ η^ ρ " 
ϊξΓανεδ : ηί νβΓΟ Ιοοοπιιη εδδεηί ίηιρείΊΐί , ηεε δοΪΓβηί , ν. ε. 
φΐο 5β νειΊει-επί , ίηεκίεηΐεδ αυΐ ίη Ιοεα οοιι£γ&§ο5£1 , αιιΐ 32$. 
ίη Λίαδ ίιΐ5Ϊ<1ϋδ )απι ίηδεδδαδ, ρΐΌηίσαΒαηΙιΐΓ. 4 Ει ειιπι 
■οηιηβ ία^οε §εηυδ ΙεηΙαδδεηΙ;, ηοηηιιΐΐί βοΐ ηιαΓΘ εΐίαιη 
ηοη 1οη§ε άίδίαηδ δε εοηνει-ίεπιηΐ. Ει εαιη νίαίδδεηΐ; 
ηανεδ Αΐΐΐοαδ , αη^Β Ιειταιη 1ε§εη£ΐηΙ , ίηίεΓείΐ άηηι ίρδί 
ίοιΊε £υ§6Γβηί , αά βα8 αηηαίαπιηί: ; εχίδΐίηιαηίεδ , ία 
ρΓθΒδθηΐί πιείυ δίοί δ&Ιίιΐδ βδδθ )ίΐηι αο ΐΐΐΐδ , ηαί ίη ηα- 
νίοαδ βΓαηΙ; } αααιη α οαΛατίδ εΙ Αηιρηίΐοεηϋδ ίη£εηδίδ- 
Βίπιίδ ηοδίίοαδ ΐΓαείααιί. 5 ΑπιΟΓΕίείοΙϊε ί§ΐΙαΓ ηοε ηκκίο 
ρΓθβί§αΙϊ , β ιηυΐΐϊδ ρααοί ίη ηιίαειη εναδεπιηί. Αείητηα- 
ιΐ6δ νβΓΟ , δροϋαίίδ εαάανεΓίοιίδ , εΙίΓορεεΐδ εΓεεΙίδ , Αγ§ο& 
ΓεάίεπιηΙ. 

Οαρ. 1 1 δ. ΕΙ αά εοδ ροδΙεΓΟ αίε νεηίΐ εαϋίαεεαΙοΓ ιηίδ- 
δΐΐδ &1> ΑιηοΓαείοΙΐδ , ηηί εχ Οίρα αά Α§ι*9Βθδ εοη£υ§επιηί, 
ρείΐΐηπίδ, ηί δίοί ΙίεβΓεΙ δαδοίρεΓε εαοανεια δποΓυιη, 
^αοδ ροδί ρήιηαιη ρΐΌεΙίιιηι Αοατηαηβ8 ίηίειίεεεί'αηί; , 
ηααιη ηηπ. ειπη ΜαηίίηεηδίΒαδ , εΙ ε^είεηδ , ηαίοιίδ 
ίΐοεηηάΐ ροίεβίαδ ραοΐϊδ ϊηαιιεϋδ £αεΙα £αει•»1, ίρδί ηιιΐΐα 
ίΜε άαΐα ε§Γεδδί ΓαεΓαηΙ. α Οαάαεε&ΐοΓ αυΐεηι ίηίαίΐιΐδ 
&Γηια ΑιηοΓαείοΙαπιπι , ααί 6Χ ιιΛβ ρΐΌάΐεΓαηΙ, πηιΐΐίΐιι- 
εΐίηειη αάιηπ-αοαίυι•. ΟΙαάΊδ εηίιη αεεερίίε ί§ηαπΐδ βΓαΙ: 
δεά εα δοοίοπιιη διιοΓαηι εδδε αΐ'οίίπιυαΙυΓ. Τυηε νείΌ 
φΐΐάαιη επιη ίηΙειτο§α1: , ηηίάηίηη &α , ηΐΉαι , εΙιΐΓ , εΙ ςαοί 
εχ ίρδίδ ριιίΕΓεΙ ρεπίδδε. Ναηι , ςκιί ευπι ίηΐ6ΓΓθ§αΙ)£ΐΙ , 
εχίδΙίπΐίΐΒαΙ , ίδίαηι οαοΙαοεαΙοΓειη 80 ίΐΐίδ ηιίδδΐιηι, ^αί 
&ραά Ιθοηιεηεη εταπί:. 3 ΙΙΙβ νεΓο τεδροικϋΐ :α(Ι (ΙαεεηΙοδ. 

Ιη ςκ/τ«» Β, Ε. - %χυμαζίΐ ϋ; ταομαζιι 1% - ο<ο/*ί»οί ΚμΟ, Η ; <<οα. ον ί ι 9 β ΤΗυθΥϋΙϋΙ5 ΗΙδΤ. III. ΐι5. ιι4. 

Ββΐι. 111ε νβΓο, ηαί βαηι ίηΙειτο§αοειΙ , ε}αδ ΟΓαΙίοηειη εχεί- 

επ. 6. ρίεηδ δαο^εείΐ, αΐηηί ηοη άιιοβηίοηιτη ηεεε αηηα νκΙεηΙιΐΓ 

δ£ Τ 6856 : 86(1 ρ1α50[Π£ΐπι ηιίΐΐε ιηίΐίΐηηι ίηΙεΗεεΙοΓαιη. Ει ίΠε 

ν• £• ηίΓδαδ; ηοη ει*£θ δηηΐ εοπιπι, ηπί ηοοίδεηηι ίη αείε δίε- 

3α8* ΙεπαηΙ. Οαί ΐά&ιη ΓεδροηοΙίΙ, δίηαίά'εηι νοδ αρικί ΙαΙοηιεηεη 

Ιιειί ρυ^ηαδίίδ. Αΐ^ηίηοδ (ηκμινί ίΐΐε) ηεή εηιη ηεπιίηε. 

ρη§ηανίηιυδ • αϊ ηικίίιΐδ Ιειίίαδ , ςίαηι ηοδ ΓεείρβΓεηιηδ. 

4 Εί Ιιίε δηοίεείΐ; ηοδ Ιαιηεη οαηι ίδΐίδ, ηιιί βχ ΑπιΟΓα- 

οΐοΙαΓπηι ιίΓοε β,ά ορεηι δηίδ ίεΓεηάαηι νεηεΓαηΙ, Ια,βτι 

ρπ§ηανίηιαδ. Οαηι αυΐεηι ε&ίΙιιεεαΙοΓ ηοε αικίίδδεί , βί 

ααχίΐίαηι ,πΓΟίΐηπηι ρΓοί1ί§αΙιιηι εο^ηονίδδεί , ειΐίΐο §ε- 

ηιίΐα , 61 οο ρΓθεδεηΙίαιη ηιαΙοΓαηι ηΐίΐ§ηίΙηα , ίηειη αΙΙο- 

ηίΐηδ, εοηίεδίίηι το ίηίεεία άίδεεδδίΐ, ηεε ηΐΐεπαδ δηοπιηι 

οαάανβΓα ί1ίΐ§ίΙανίΙ. Η^ε βηίηι εΐίκίεδ , ηηαηι ηηα Οτεβεα, 

οΐνίΐίΐδ αεεερίΐ ίηΐΓΒ. ιοί αϋεδ, (/αοί άίχί, εχδΐίΐίΐ ιηαχίηια 

οηιηίιιηι , φΐεε ίη ηοε οεΐΐο αεείάεηιηΐ. 5 Νεα^υε είββο- 

ιτιηι ηπιιιεππη δεήρδί, φΐ[& ηιαΙΙίΐηΛο, ^Π96 (ΙίείίιΐΓ ίη- 

ίεηΐδδε , ηοΐεηι δαρεΓαΙ , ρΐΌ ιηασηίΐηοΐίηε είνίΙ&Ιίδ. Αηι- 

ΒΓ^εΐαηι αμίειη (δαί δείο ) ΑεαΓηαηεδ ε Ι Αιηρίιίΐοοηί, βί 

ΑΐΗεηίεηδϊοιίδ αε ϋεηιοδίΐιεηί ηιοι-επι §εΓεηΙεδ εχρα§- 

ηαιε νοίηίδδεηΐ, ριίιηο δίαΐίιη είαπιοιε εχρη^ηαδδεηΐ. 

Ιαηι νβΓο ΙίηιαεπιηΙ, ηβ Αΐηεηίεηδβδ, δί εαηι ΙβηαίδδεηΙ, 

ίΐεεοίθε δϊοί πιοΙεδΙίοΓεδ βδδεηΐ. 

Οαρ. ιι 4. ΡοδΙεα νειο ΐειίία δροΐίοηιηι ραιίε Αΐΐιε- 
ηίεηδίοαδ αΐΐηοηία, Γείίηυα ίηΙεΓ είνίίαΐεδ άίνίδειηηΐ. 
Αΐηυε Αΐηεηίεηδίαιη ηυκίειη δροΐία ίη ίρδο ηανί§αΙίοηί& 
εαΓδη ίϊιεπιηΐ ίηΙεΓεερΙα : ηαηι ϊΙΙθβ ΐΓβεεηΙεε δοΐία'θε &τ- 
ηιαΙϋΓ96, ηαδβ ηαηε ίη Ιεηιρίίδ ΑΐΙίείδ αίϊίχεε νίδΐιηΙηΓ, 
ϋειηοδίηεηί ρήναΐίηι Ιιοηοιίδ εααδα οΙαΙθΒ ΓαειοϋΙ , ς[ηα5 
ίΐΐε δεευηι ίη ηανίοηδ ΛΟδροιίΗνίΙ. δίηιαΐ εΐίίΐηι ροδί εΐα- 

Ό } ι. — 3• ΰσ. ^ί ό«ρ. Ο, ϋ, Ρ. - ι/*. (χ$ΐ! οοι.) Β. - |"«7<?ότ ($>) ουα.) Ώ, ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Γ. ζ/}Λ φΡ. ι§η 

λισία. υπολαζων <£ ? ο ερωτών απεν , ουκουν τα ο<δτλα 
ταυτ) φαίνεται , άλλα πλέον ν χιλίων, αύ&ις <Ρε τίπεν 
εκείνος, ουκ αρα των με& ημών μαχόμενων εσΐ/ν. ο <Γ 
άπεκρίνατο , ε'ι πεξ >6 ύμεΊς εν Ί<Ρομενη χ&ες εμαχεσ$ε. 
α'λλ' ημεΐζ γε ού^εν) εμαχομε&α χ&ες , άλλα Ότρωην εν 
τη αποχώρισα. 4 *α) μ*ν «Γ« τούτοις γε ημείς Χ&ζ ^πο 
της πόλεως βοη$ησασι της Άμπρακιωτων εμαχομε^α. 
6 <Ρε κηρυζ , ως αχούσε, ^α/ ε^νω , οτ; ή άπο της πόλεως 
βοήθεια £ιεφαρται , ανοιμωζας , ^α/ εκ<Ζ3•λα^ε)ς τ© μ5^6- 
3•£/ των παρόντων κακών , άπηλ&εν εύ&υς απτρακτος 3 
ΐ(*1 χκετι απητει τνς νεκρνς. πάθος ^άξ τ«το μια πολει 
ΈλληνΉΡι εν Ισαις ημεραις με^ισιον <?η των κατά τον πο- 
λεμον τόν&ε ε^ενετο. >(α] άρι&μον ουκ είρα-^α των απο- 
θανόντων , £ιοτι απισίον το <ητληθος λέγεται άπολεσθαι , 
α>? <&οος το με^ε^ος της πόλεως. Άμπρακίαν μεντοι , 
ο\£α, ότι ε) εζ*λγ$ησαν Άκαρνανες ^α/ Άμφίλοχοι , Άθν- 
ι^α/ο/ί ^α/ Δημοσ$ίνα πει&ομενοι , εζελείν, αύτοβοε) αν 
είλον νυν ^ έπεισαν, μη οι Αθηναίοι, έχοντες αυτήν , 
^αλίτωτδρο/ σφ/σ< πάροικοι ωσι. 

Κεφ. ρι<Ρ . Μετά ^6 ταντα , τρίτον μέρος νείμαν\ες των 
σκύλων τοΊς ^Κθηναίοις, τα αλλακαΐατας πόλεις ^ιείλον- 
το. ^α/ τα μεν των Ά&ηναίων , πλέοντα εαλω' τα <Ρε νυν 
ανακειμεναεντοΊς Άτίικοίς ιεροΊς, Δημοσ&ίνει εζηρεθησαν , 
τριακοσιαι πανοπλίαι , ^α/ α^ων αύτας κατέπλευσε. )*α\ 

— 5• (°< δ. 1. αϊ. ΤΠ. ) Αχαρχ. Ο. - τ(ΐ&. {ξίλ&ίί* ακτ. Η. - *υν ίι ί^ί/τα» 
μη £1 Α3"»)». Ο. - ταροίχο/ β-φια-Ιι ωπ Ο. 

Οίααρ. ΟΧίν. ι. •η?? ιχ τ?γ Αίτβλιαί %. €, Ρ; τ** («χ 5. 1. α/, τπ.) 
τη! Α(τ•λ»αί ξ. Ο} τ>?τ ίτ τ•» Αιτ•λ/« ξ. ϋ; τ. («χ 8. 1. «Λ ΤΠ.) τ*ί Δχτ»- ^8 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. ρ//, ρη. 

Ι^ενειο αμα αυ] ω με] αϊ ην εν Αιτωλία, ξυμφοραν απ ο] αυτής 
της ^τξαζεως α^εεσίερα η κα&ο£ος. άπηλ&ον £ζ %α\ οι εν 
τα7ς είκοσι ναυσϊν Ά&ηναίοι Ις Ναυπάκτου Άκαρνανες 
£ε %ΡΙ Άμφ'ιλοχοι 3 απελθόντων Αθηναίων 3 %α) Δημοσθέ- 
νους, τοΊς ως Έαλυν&ιον ^ ' Ακραίους καταφυγνσιν Άμ• 
ντρακιωταις ^ Πελοποννησίοις άναχωρησιν εσπε'ισαντο εξ 
0)νια£ων. ο'ιπεξ η&\ μετανεσίησαν 7ταρα Ίαλυν&ιον ^ 
Άγρα'ιους. 2 ^ ες τον έπειτα χρονον σπόντας ^ ξυμμα- 
χιαν εποιησαντο εκατόν ετη Άκαρνανες %&} ' 'Αμφιλοχοι 
<ζςγο(?£ Άμ^τοακιωτας 3 677") τοΊσ^ε 3 ώσ/ε μήτε Άμ<τνοα- 
κιωτας μετά Άκαρνανων ςρατευειν επί Πελοποννησιους , 
μήτε Άκαρνανας μετά Άμ^^ακιωτων επ Ά&ψαιους. 
βοη&είν <Ρε τη αλλήλων ΐ{α\ άπο^ουναι Άμπτοακιωτας , 
οποσα η χωρία 3 η όμορους 'Αμφιλοχων εχουσί' ^ επ) 
, Ανακτοριον μη βοη$ε7ν 3 πολεμιον ον Άκαρνασι. ταύτα 
ζυν&εμενοι 3 διέλυσαν τον πολεμον. μετά £ε ταύτα , Κο- 
ριν&ιοι ώυλακην εαυτών Ις την Άμπτ^ακιαν άπεσίειλαν , 
ες τριακόσιους οπλιτας 3 ^ Έενοκλε'κ^αν τον ϋύ&υκλεους 
άρχονία' οΊ κομιζομενοι 3 χαλεπως <Ρια της Ηπείρου άφι- 
%ον]ο. τα μεν κατ Άμ<&$ακιαν ούτως εγενετο. 

Κεφ. ρ/ε. Οι <Γ εν τη ^ικελ'ια Ά&ηνα7οι 3 τ« αυτχ 
χειμωνος 3 ες τε την Ίμεραιαν άπο£ασιν εποιησανιο εκΊων 
νέων, μετά των ΊΖικελιωΊων άνω&εν εσζε£ληκοτων ες τα 
έσχατα της Ίμεραιας 3 ^ επ) τας Αίολου νησχς έπλευ- 
σαν, αναχωρησαντες <Ρε ες 'νη^ον 3 Πυ&ο^ωρον τον Ίσο- 

λί«ί ξ. Η. - ι% Οηιϊαιν Ό , Ι. - ικ Ναι;». Ο. - ΑλυνΒ-ιοι Ο. — 2. τ£ρι "Σχλυν- 
&ίον Β; Η (Ιοϊΐηβ (τάρα ραΓ οοϊτ. } »«ρί άβ ρΓοπαΐ^ΓΟ πιαίιι) Σ. - (*«/ ΤΗυ0ΥϋΙϋΙ5 ΗΙδΤ. III. ιι4. . ιι5. 399 
ιίειη ίιι /Είοΐία αεεερίαιη , ο ο Ιιβ» ιεδ §εδί&δ ι-εα'ίΐυδ ίη ρο. ΒβΠ. 
ίιίαιηεί Ιαίίοτ Γαίί. Αίΐιεηίεηδεδ αυοαυε, ςυί ίιι νί§ίηΙΐ ίη.™* 
ηα,νίουδ επιηΐ, ΝϊΐιιραεΙαηίΓεά'ίεΓίιηί. Αεατηαηεδ νείΌ εί ββ 3 "^ 
Αηιρίιϋοεηί ροδί Αΐηεηίειίδίιιηι εΙ ΏεηιοδΙηεηίδ άίδεεδ- ν. ο. 
δΐιιιι , ΑιηοΓαείοΐίδ εΐ Ρείοροηιιεδίίδ , αηί αά 1 δίΐ1}*ηΙηίυιιι 328. 
εί Α^πεοδ εοηΓιι§6ΓαηΙ , ηάε ρυοίίεα ίηΙεΓροδίΐΗ., εχ 
(ΕηΪΒΐϋδ αβεαικϋ ροΐεδίαΐεηι άεάεηιηΐ : αηί εΐίαιη α(1 δα- 
Ινηΐΐιίαηι, βΐ Α§Γεεοδ ίηιηδίνεηιηί. 2 ΡοδΙεα νεΓΟ ΑεαΓ- 
ηαηεδ εΙ Αηιρηίΐοεηί ΓοεαΊΐδ εΙ δοείείαίειη αυ" εεη^ηιαιι- 
ηοδ ειιηι ΑηΐϋΓαεΐοΐίβ εοίνεπιηί, Ιιΐδ εοικίίΐίοηίοαδ : υ£ 
ηεαυε Αηιοι-αείοΐΕε ευιη Αεαπιαηίουδ οεΐΐυιη Ρείοροη- 
ηεδϋδ ίηΓειτεηί, ηεηυε ευηι ΑιηοΓΒείοΐίδ Αεαιιΐίπιεδ Αΐΐιε- 
ηίεηδίοαδ; δεά" ιηυΐυο δίοί ίοΓεηί αηχίΐίο, υίχμιε ΑηιΟΓα- 
είοΐΒΡ ΓβάάβΓβηΙ: ηιιίεφίία' αυΐ ορρκίοηιιη αυΐ &§ΐΌνυηι 
Αηιρηίΐοείιίδ ηηίΐίιηοηιζη ΙεηειεηΙ; ηεηυε δυ1)5κ1ίυιη 
ηιΐΙΙεΓεηί ΑηαεΙοιίιιιη , αυοά 1 Αε&ΓηαηϊϋΠδ ει•»* ίηΓεδΙιιηι. 
5 Οαιη αυίεπι Ιιοε ηιοάΌ ίηΙεΓ εοδ εοηνεηίδδεί, οεΐΐυιη 
ΰεροδαεηιηΐ. Ροδί Ιίθεε (ΓοΓίηΙηίί ρπεδίιΐίυπι εχ δυίδ ηΛ 
ίΓεεεηΙοδ §ΐ'ανίδ αΓηιαΙϋΓίε ηιίΐίΐεδ , ευιη Χεηοοίίιΐε Ευ- 
Ιΐιγείίδ βΙΊο , εοΓίηη (Ιυεε, ΑιηΟΓηείαηι ιηίδεΓυηΙ : αυί 
ίΐίηεΓε ρεΓ Ερίπιιη Γαείο βο ίε§Γε ρεΓνεηεπιηί. Κεβ ί§ίΐιΐΓ 
αά ΑηιΟΓαείβπι ςεδίίε Ηυηε εχίΐυιη ηαουει-υηί;. 

€αρ. ιι 5. ΕααΙεηι Ιινειηε,, Αΐΐιεηΐειίδεδ, φΐίίη δίείίία 
εκιηΐ,ευηι δίείΐίεηδίουδ, α^υί εχ Ιοεϊδ ιηεαιίειταηείδ ΐη 
εχίΓεηιοδ »§γι ΗίηιεΓΕεί ηηεδ ίιτηρίίοηειη ίεεεπιηί, εχβ- 
εεηδαιη εχ ηανίοιίδ ίη α§ι•αηι Ηίιηεπευιη ΓεεεΓαηΙ , εί ίη 
./Εοΐί ίηδαΐαδ ηανίβίίπιηί. Οαηι αυΐεηι Κΐιεσίυιη δε τεεβ^ 

Α-/ρα<νί ΟΠΙ. ) Ό , Γ, © , Η , Ι. - τροί Α,ατραχίβταί («τι τοκτδι *τι μηπ Αμ- 
*Ρ*χι»τα{ ηΐ3Τ§. βαά. τη. ) Ο. — *Γ£ (μ>ιη οω. .) Β. - ατοί. Α^»ραχΐ#τΛΐ» 
Ο. - Όμο^! Αμφιλοχ» Β ; ό^. ( Α/*φιλοχ•» 8. 1. αι. τη.) ε; Όμ. ( Α/χφιλοχ•» 
ΟΠΙ. ) Ρ. — 3* |£»ο^λίίί>ί' Ο. - αφ«χίτο Β. - χατα Α,ατρΛΚία» Ό. 

ΟΙίαρ. ΟΧν. Ι. οί ί' ο (τ/}ΟΙ11, ) &. - Σ<χ. νυμμαχοι Ι>« - βο>)Β-'{ν ( «τφ/*•» 

/ 2οο ΤΗϋΟΥϋΐυίδ ΗΙδΤ. III. ιι5.ιι6. 
Ββΐι. ρίβδεηΐ , Ρ^Ιηοαοπιιη Ιδοΐοεηί βΐίιαη , Αΐΐιεηίεηδίιιηι 
ΓηίΤ (Ιϊΐοβιη, Ι-ειεηεΙίδ ίη εΐαδδίδ ρΓΟΒΓεεΙυΐΓίΐ δαεεεδδΟΓεπι ο£- 
ο^ρ• ίεηααηΐ. Ναπι δΐείΐίεηδεδ δοεϋ αα Αΐΐιεηίεηδεδ ηανίβιΐδ 

Οθ• «7. 

ν. ο. ρΓοίεοΐί, ίρδίδ ρβΓδπαδβΓαηί , ηΐ ηια]θΓε ηανίυιη ηιιπιείΌ 

328. ορεηι δίοί ίεΐΎεηΙ. 2 δγραουδαπί εηίπι εοπιηι β§γο ροΐίε- 

1>αηίαΓ : οαπι αιιίεηι ραυεΐδ ίΙΙοΊ'ΐιτη ηανίΒαδ ηιαηδ αδίι 

ρΓοΗΛβΓβηΙιΐΓ , οΐ&δδβπι οο§β1)£ΐη1:, εΐ δε αα νίπι Σηχεηααιη 

ρ&ΓαΒ^ηΙ, ςαοά ηειπο ίη.]τιτί&ιη. Γειτε ηοΐΐεηί. Αΐΐιεηΐεηδβδ 

ί§ΐΙαΓ ημαάτΆ£η\ΐΆ ηανεδ ϊηδίπιχεπιηί, ηιιαδ αά ίρδοδ 

ιηίΙΙεΓε δίαΐαεπιηΐ, ίαιη αηοίΐ βεΐίαιη ίΐΐίε εείεήαδ εοη- 

£εεΙαιη ίή δρεΓΕΓεηί , Ιαιη εΐίαηι φΐοά δΐιοδ ίη τεουδ ηα- 

ναϋΒαδ εχεΓεεΓε οαρεΓεηΙ. 3 ΧΙπαπι ί§ίΙιΐΓ ε άαεί&ιΐδ Ργ- 

Ιηοαοπιπι επηι ρααείδ ηανίβιΐδ βο ηιίδεπιηΐ:. δορηοείεπί 

νει-ο δοδίΓΣΐΙίάί©, εί ΕιίΓγηιεαοηΙεπι ΤΙι^ιιοΥίδβΙίιιτη^ εοηι 

ηΐ3)θΓε ηανίαηι ηηπιείΌ, ρυβΐβα πιίΙΙεΓε αεουενέΓαηΙ. 

ΡγΙηοαοπίδ νεΓΟ , αεοερία }αηι ρΓεεΓεεΙαΓίΐ οΐαδδίδ , επί 

Ι^εΐιεδ αηίε ρΓοεειαί, δπο εχίΓεηιαπι ηγεπιεπι ρΓοίεείιΐδ 

εδί: αά ΕοοΓΟΓαιη εαδΐεΐΐαηι , αυοα Εαοΐιεδ αηίε εερειαΐ ; 

ρΓοεϋοαηε Ύΐείιΐδ £ΐ Ιίοειίδ άίδεεδδίΐ:. 

Βε1 ΐ # 6αρ. ιι6. Ρογ ίαεπι νεΓ ΐ§ηΐδ τίνπδ εχ ./Εΐηα επίιιχίί, 

βη.Τ' η ^ ρϊΐΗδ ααοφίε; εΐ ναδίανΐί ραιΊεηι α§ΓΪ ΟίΐΙαηεεοΓαιη , 

«ο^Τ' <Ι ιη 8η ^ ^ίη£ΐ ιηοηΐε ήιεοΐιιιιί; , ηιή οηιηΐαιη δίεϋίεθ πιοη- 

ν. ο. ίίαιη εδί ηιαχίηιαδ. 2 Ηδεε αιιίεηι ίΙαπιιηαΓυπι εηιεΜίο 

329• <ΐΐΗηαυ&§εδίπιο ροδί ρήηιαιη ί§ηΪ3 επιείίΐΐίοιιεηι αηηο 

Αρί•?ι. 'εοηΐί^ίβββ Γει-ΙαΓ. Εχ ααο ααΐειη δίείΐία. α Οπεείδ Ιια- 

ί 05 * ΒίίίΐΙιΐΓ, £ΐ(1 δπιιιηιαιη ΙεΓ εχδΐίΐίδδε ΐΓααίΙαΓ. Αίαιιε Ιιβεε 

Αρη α. 7 τ 

φήαεηι Ιΐίιε Ιιγεηιε §εδΐ«ι δυηΐ. Ηαμίδφΐε βεΐΐΐ, α^ιιοίΐ 
Τΐιηεγάίάεδ εοηδοιιρδίΐ , δεχίιΐδ αηηιΐδ εχεεδδίΐ. 

ΟΠ1.) ΐί* ναυιτιν Η. — 2. οί ΣκρραχΧίΓίο/ Ό. - ΐίΛμσχιυΛζοΊ (το ΟΙΜ. ) το ν. Ο , 

Ρ, Ρ, Ο. - ξ»νιγ£/ρο»τίίΟ. - τ« ν. -λοι^αι Β; ( τ« οιη.) ν. -χοιι>σ%&ι Ό. — 

3• ν. ( ατο 8. 1. αι. τη. ) τπμ•\α* Ε. - Ααχης ίΐχ,ί Β, Ρ. - α-ταχω^ιν Ο, Ε, Ρ, Ο. 

ϋΐιαρ.' ΟΧνί. Ι. (το ΟΙΠ.) τροτίρο» ς, Ό, Ε, Ρ. -τ*ν Κατ«ν£«ι Β. - οί 

λ οχου ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Γ. ξ*. ξ; Γ '. 2 οι 
λοχα Ά&ηναίων ςρατηγον καΊαλαμζανχσιν ε<&) τάς ναυς 
<Ρια<Ροχον ων ο Ααχι\ς ν\ρχεν, οι γαξ εν Σικελία ζυμμαχοι 
πλευσανίες έπεισαν τνς ΆΒ-ηναιας βοη^ίϊν σ$'ισι πλειοσι 
ναυσι. 2 της μίν γαξ η^ϊ\ς αυτών οι Συρακούσιοι εκρατουν , 
της £ε -3-αλασσης όλιγαις ναυσιν ειρ^ομενοι , παρεσκευα- 
ζονιο ■> το ναυτικον ζυναγειρονίες , ως « περιο^όμενοι. ^ 
επλγραν ναυς τεσσαρακον/α οι Ά•3ττΓα7ο; , ως άποσίελανίες 
αύτοΊς' άμα μεν ηγούμενοι 3-ασσον τον εκεί πολεμον κα- 
Ίαλυ&ΐΐσεσβαι 3 άμα £1 βουλομενοι μελετών τ« ναυτικά 
ποιείσΰαι. τον μεν αν Ινα των ς-ραταγων απεσίειλαν 
Πυ3-ο<Ρωρον ολι^αις ναυσι• Σοφοκλεα Λ τον ΣωσΊρατ'ι^χ, 
%α) Έ,ύρυμε^ονΊα τον Θακλεας 3 επ) των πλειόνων νιων 
ά(&θ(ΰημ-\ίΐν εμελλον. ο <Ρε Πυ$ο<Ρωρος , ν\£ιι έχων τν\ν τ« 
Καχ\\τος των νιων άρχγ\ν , έπλευσε τελευτωντος του χει- 
μωνος επ) το Αοκρων φρουριον, ο προτερον Ααχπς είλε. 
>(α\ νιχ,ίΐ3•ι)ς μαχνι υπο των Αοκρων , άνεχωρπσεν. 

Κεφ. ρις- . ϊ,ρρυΐΐ α ε περί αυτό το εας τούτο ο ρυαξ τα 
7τυρος εκ τγ\ς Κιτνγ\ς 3 ωσπτερ ΐ(α} τοπροτερον. ^α/ ^ν\ν τίνα 
εφνειρε των Κά/αναιων , ο/ υπο τη Κίτνγ τω ορει οίκχσιν , 
Όπτξξ μ,εγισ/ον εσ]ιν ορός εν τ« "Σικελία. 2 λέγεται <Ρε πεν- 
Ίακοσιω ετει ρυγιναι τούτο μετά το προτερον ρεύμα" το 
£ε ξυμπαν , τρις γεγεν'ϋσ^αι το ρεύμα άφ ου Σικελία 
υπο Ελλήνων οϊκείται. ταύτα μεν κατά τον χειμώνα τού- 
τον εγενετο. ιφ) εκίον έτος τω πολεμώ ετελεΰτα τω£ε » 
*ν Θουκυ£ί<Ρίΐς ζυνε^ρα•\ε. 

ιτί ( 3. 1. ό»ο) τι» Αιττΐ) Ο. - ις-ιι οροί τη! Σιχ. Ε. — 2. τρ«ί γ<ινα«&αι Ό ; τρ«*ί 
γι>>»α?%Λΐ Ι, - (το ριυαχ οίη. ) Ο, - ξ«?ίγραψί? Ο, Ο , Η , Ι. ΓΙΝΙ5 ΙΛΒΒ.1 III. ΗΙδΤΟΙΚΕ ΟΚΕΟαϋΕ 

ΤΗυΟΥΟΙϋΕ, 

ΑΟΟΟΜΡΑΟΝΕΕ άβ Ιλ. ν6Γ5ΪθΠ Ι&ΐίηβ , 065 ν3Π2Πΐθ5 <ί&5 1^ 

Γη^ηυίοπίδ άε Ι& ΒίΒΙίοίΗβφΐβ ίιτιρέπαΐβ , ^ΌΒδΡΓναΐίοπδ Ηίδ- 
ίοπ^υε*, ίίΐϋέΓ&ΪΓθ$ είοπιίφΐε*, άβ ίρεε'πηεη άε 065 ιτΐίΐηα5- 
αΐΐ5, <1ε ςαΠ65 ^έο^πιρΗίηαεδ ει ά'εδίίΐιτιρεδ ; 

ΕΤ ΌΕΌΙΕΕ 

Α 5. Μ. ΓΕΜΡΕΚΕυΚ ΌΕ ΤθυΤΕ5 ΕΕδ ΚϋδδΙΕ5. 

Ρακ 1. Β. ΟΑΙΙ,, 

ΡηβηειίΓ άε Ι'ιΐιέταίιιη ξηεηαε αιι ΟοΙΙέσε ΊτηρεήαΙ άε Γταηεε , 
άε Ι'Λεαάάηΐε τογαίε άε5 πιεηοεχ άε Οοΐύηνηε , άεί ΑςαάέιηΊα 
άε Μαηε'ύΙε, Ναηε} , &ο. 

ΤΟΜΕ IV. Α ΡΑΚΙ5, 
Οηεζ ΟΑΙΕ ΝΕνΕυ, Αυ Οοεεεοε ώε Ρκανοε. 

ι 8 ογ. ΙΝΌΕΧ 

Ό £5 ά'ι^έηηχ ΡοτηιαΜ άε ζβΐΐε Εά'ιΙ'ιυη. ΤΗϋΟΥϋΙΟΕ «Γεο ει Ιαΐΐη, ΐη•^. σ , ίο νοί. ϋε$ ίο νοί., Ιε$ 8 ρΓεΓηίε^ οοη- 
ΐίεηηεηΐ Ιε ΐεχίε §Γεε , ει Ια νεΓίϊοη Ιαιίηε εοΓπ^έε ϋαη$ υηε ΐηίΐηϊιέ (Ιε ρα$- 
5α§ε$ ; 1ε 9•° «* ΐηΐίΐαΐέ Λίετηοϊη 5%ιτ ΎΗιιψά'ιάΐ; ίε ι ο.° εοηΐίεηι 1ε$ οΒ$ει•ναΐΐοη$ 
$ϋΓ Ιεί Ηϋϊΐειιΐΐέί (Ιυ ΐεχιε, οιινπισε α^Γε^έ 3 Μ. ΒεεΙί. — ΤΚιιογ(1ΐ(Ιε ει Χέηορηοη 
5θη εοηΐΐηααίειη: αΐΐαηΐ εη$ειτιΙ>Ιε, }ε ογοϊϊ (Ιενοή* ρΓενεηίι- ςεαχ (ραϊ νοικίιοηΐ 
5ε ρΐ'οοιίΓεΓ εε$ ^ευχ ουνπ§ε$ ηπέπιε ίοπηαι, (ραε πιοη Χέηορηοη §τεε, ίταηςοίί , 
ίαΐίη, ε$1 ίηηρπιηέ ίη-^.° ει ηοη Ίη-8.° ^ (ίεπτίεΓ οαντασε , <ίερυΐ5 Ιοη^-Ιεπιρί 
αηηοηεέ, ραΓΟίΙΓα 5θΐι$ αη επ. — Οη η'α ΐη•έ (Ιε ΤΗικ:ν(Ιϊ(Ιε, ραρϊεΓ νέΐίη, ί}ϋ'αη 
ρείΐΐ ηοπιΒΓε α"εχεΓηρίαΪΓε$. Εη ρΓεηαηΐ Ιε Ι. 0Γ νοίυπιε , ραρϊεΓ νέΐϊη, οη ίοιυεπΊ 
ροιίΓ 1ΌανΓα§ε εηΐίεΐ". 

Ιάαη. , Ίη-8.°, ίο νοί. — Οειίε εοίϊιίοη εΐαηι εΐ^ΐ^αε , αίΐη (ΓίΐνοΪΓ Ιε Γηοίη$ 
ρθ55ΪΒΙε <1ε νοΙιπτιε$, οη α α(1ορΐέ υηε §Γαη(Ιε )ιι$ΐίήχαΐΐοη , Ηε ΐΓε5-Ιοηοαιε$ 
ρα^€5, ει ρεα (Ιε ΓηαΓσε. Οη α Γε$ει•νέ ρουΓ \Ίη-^..° Ιο Ιυχε (Ιεχ §Γαη^ε5 Γηαι•ς;ε$. 

Α Γιι$α£ε (Ιε$ έοο!ε5, οη α ΐίΓε (Ιε5 εχεπιρΙαϊΓε$ <1ιι ΐεχιε £Γεο χειιΐ, (Ιευχ ΓοΠ5 
νοίιιπιεδ. — 5υΓ Ια (Ιεϊηαηόε (Ιε$ ΐη$ιίΐυΐειΐΓ5 , οη (ΙοηηεΓα $έραΓεπιεηΙ Ιε$ ι.' Γ 
ει 2.°, 1ε$ 3•° 61 4•°» ^ ε5 5>° ε1 *>•°» ' 65 7•° ε1 ^•° ^ νι "«• 5" 1 " ' α (Ιεηιαηίΐε (Ιε* 
5η5ΐίΐαΐευΓ5 $ειι!$, οη (ΙοηηεΓα δέραΓέητιεηΐ ίε ΜέιηοΐΓε $ιιγ Τηιιεν(Ιί(Ιε, ει Ιε 
γοίαπιε <ριί Γεηίειτηε Ιε$ οί>$ει•ναΐίοη5 $υΓ Ιε$ (ϋίϊϊουΐιέδ ά\χ Ιεχίε. 

ΗαΓαη§αε$ ^ε Τηυογίΐϊίΐε, / νοί., έοΐΐΐίοη ρ!ιΐ5 εοηιρίέΐε ηαε Ιεχ ρΓεοέ(Ιεηΐε5. 

1>α ΐΓαιίιιοιίοη ίταηςοί$ε (Ιε ΤηιιογίΙίοΙε ραΓοϊίΓα Η'ία α <ίειιχ ΓηοΪ5. 

ΝοΜ.νογ?ιρ. $ογ , $ιο , <Ιε πιε$ οΙ)5ει•ναΐίοη5 χυι- Τηυεγ<1ί(Ιε : οη γ ιγοο- 
νεΓα, ι.° ^ε ρΐαδ §Γαη<35 ύέΐαίΙ$ 5ϋΓ εεΐΐε έ(1ΐΐϊοη, ζ.° Γαηηοηοε (Ιε ΓΐΓηρΓε55Ϊοη 
(1'ίίεΓθ(1οΐε §γ<γο ει Ιαιίη, ανεο ναΓΐαηΐε$ ^ε ηηαηϋθοπίί. 

Οη ηβ ΐΓοανετα άαη$ Ι'έά'ιύοη άε Τ\\αογΑ'ιΑς <\\ιε \ο ροΠΜΪί <ίβ ΤΗυον(ϋ<ίο , Λευχ 65{ΕΓηρε5 
Γοΐαΐϊνεδ αιι $ίέ^ε <1β Ρΐίΐέε , εί ιίευχ εαΓίεβ 2έο^Γ2ρ1ιίΐ)υε5 (ι), ί'ίΐϋΐϊοη Αα ΧέηορΗοη οίΓπτ» 
ιιηε ρΓεεϊευ5ε εοΙΙεείίοη άι ηΐ3£ηίίηΐ]υε$ είΐαηιρεί , <ίε ίρειϊιηιη τερΓείεηίαηΐ Βίεη β<1όΙειηεηι 
1'έεηΐιΐΓε <1ε5 Γη3ηυ5εΓΪΐ5 , ει Ιγοιϊ ε3Πε$ ςέο^ΓβρΗί^υεδ. 

(ι) Ι-β5 ε3Πεί 2έο2ΓαρΗΐί]ΐιεί , ε$(αιηρε$, &ο , ηε 5ε ΐΓ0ΐινεΓ0»1 ιρε Ί»"* 1'έ<1ΐΐίοη ρπ$ί 
εοηιρίέΐε. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΟΛΟΡΟΤ 

ΞΤΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΤΗϋΟΥϋΙΟΙδ ΟΕΟΚΙ Γ. 

ΗΙδΤΟΚΙ^Ε Ι,ΙΒΕΚ (^ΙΙΑΚΤϋδ. 
ΕΡΙΤΟΜΕ ΕΙΒΚΙ IV. 

Ήίβεεαηα ίη ΒίοίΙία αδ Αίηβηίεηδίδηδ άβδβίνίί. Οαρ. Ι. Αίΐιβηίβηδα 
Ργίαττι ίη ΡβΙοροηηβδο οοτητηαηίβηιηί , βί ρτ&δίάίο βττηα/τιηί. III. 
Ομοά βιιπι Ιβττα τηατίηκβ ΡβΙοροηηβδίί ορριίξηανβηί^ Αΐηβηίβηδίιιπι 
οίαίδίδ δΐιίδ ορβπι /βτβηδ , ρτοείίο ηαναΐί ΡβΙοροηηβδίοδ νίοίί. XIV . 
Εο βχοίο αιτη ηιιαάήηξβηέοβ βί νίξίηίί άέΐββίοζ ΡβΙοροηηβύοδ ίη 
ίηδίιία 8ρΊιαοίβνία , 01)113 ίιιίαηάαε οαιι^βα ίδί Ιοβαίί βίβταηί , α 
8ΗΪ8 ίηίβτοΐαδοδ βίτοιιπίδίάβΥβηί ΑίΗβηίβτίδβδ ; ί,&ββώχτηοηίοδ ρα- 
οβπι ρβίβτβ οο'βξβηιηί. XV. (£αα ηβ§αία, ροζέ Ιοηξατη οδδίάίοηβηι 
ίαηάβτη βξτβδδί ίη ίηδίιίατη Αίηβηίβηδβδ , ΡβΙοροηηβδίοδ ρατίίτη οοοίάβ* 
ταηί, ρατίίτη νίνοδ ββρβταηί. XXXVIII. Ροδί Ηοβο Αίηβηίβηεββ 
ΟοήηίΗίοδ ίβιτβδίη ρτ&Ιίο ίη ίρδοιιαη τβξίοηβ /ιιάβηιηέ , ΟγίΗβτα 
ίηδίιίατη ΪΛίοβάαπιοηϋδ βήραβηιηί,Νίδ&απι βί Ιοηξοδ τηιιτοδ Μβ§ατβη~ 
βίαιη οοοιιραηιηί. XI, V. Οοτογτ&οηιτη δβάίίίοβηβηι αοββρίέ. Αίΐιβ- 
ηίβηδβδ, ίη δίοίΐίατη αιιο ρτίηχιιηχ ηανίξαίίοηβηι ίηδίίίαβταηί , δίβίΐιατκ 
νβτδΐΐδ ηανίξαηί. XI, VI. XI, VIII. βίοίΐίβηδβδ βζίίβαίί άίιαίηα 
ΙβΙΙο , ραοβηχ ίηίβτ δβββώΐδ^ιιββββττιηί. IX V. Βνα$ίάα$ , Σ,αοβώε- 
τηοηίιΐδ άιιχ, ρατνα σιιτη τηαηιι ρβτ ΤΗβδδοΙίαην ίη δοβίοε Αίΐιβηίβη- 
δίιιτη ρτο/βοίοδ , ρΐατίηιοδ αδ βοτηητ δοοίβίαίβ ανβτίίί , Ατηρίιίροΐίη , 
8ΐα§ίηιπι , ΑβαηίΊιιαη , Τοινηβη , αΐίαααβ τηιιΐέα ορρίάα , άβάίίίοηβ 
αοοβρίί. ΙΧΧΙΧ. ϋΧΧΧΙΧ. ΟΧνί. Βαεοίί Αίηβηίβηδβδ , αιά 
τβξίοηβτη ίρδοηυπι ίηξτβδδί ΌβΙίατη οοτηπιιιηίβταηί , ρπείίο Ίη Οτορία 
άβνίββταηί , ΌβΙίατη νί βχρυ,ξηαίιιτη τβββρβταηί. ΧΟΥΙ. Ταηάβτ* 
ιηάαοίαδ Εαεβά&τηοιιίί ΑίΚβηίβηδβδαιιβ αηηιιαβ /βββτβ , ρβτ αιιαδ , 
οιαη δοίοηββί Μβηάαιιτδβδ αά Βταδίάατη αδ Αί/ιβηίβηβίύι*5 άβ/ββίδ" 
δβηί , ΑίΗβηίβηδβδ βχβΓβϊίιι τηίδδο Μβηάαηι τβοβρβταηί , $οίοηβτ% 
οδδίάίοηβ βίηχβταηί. ϋΧν. €ΧΧΧ. εΐο. 

* Α 2 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. α'.β'. 

Κεφ. α, Χ Ο Τ <^ επιγενομένου &ερους , 7Γβρ; σ/τοΐί 
εκ€ολην , Συρακούσιων <Ρεκα νηες ττλευσασαι , ^ Λοκρί- 
«&$ >(7αί Μεσσηνην την εν Σικελία κατελαζον , αυτών επα- 
γα^ομενων %<£ άττεσίη Μεσσήνη Αθηναίων. 2 έπραξαν <Ρε 
τούτο μαλισ/α οι μεν Συρακούσιος ορωνίες προσζολην 
έχον το χωρίον της Σικελ'ιας 3 ^ ^ο^ουμενοι τους Άθ«- 
ναϊους , μη ε% αύτου ορμώμενοι ποτέ , σφ'ισι μειζονι πα- 
ρασκευή επελΰωσιν οι £ε Λοκρο) 3 κατά εχ$ος το 'Ρ^/ναν, 
βαλόμενοι άμφοτερω&εν αυτούς καταπολεμεΊν. }(α\ εσε- 
£ε£ληκεσαν άμα Ις την 'ν^Ίνων οι Αοκρο) πανστρατιά, 
Ίνα μη επι£οη&ωσι τοΊς Μεσσηνιοις' άμα <Ρε ν^ %υνεπα- 
•γον\ων 'ν^Ίνων ώυγα^ων , ο< ήσαν παρ αύτοϊς. 4 το 
γαξ '?η^ιον επ) 7τολύν χρονον εσ\ασ'ιαζε , ^ αδύνατα ην 
εν τω παρονίι τους Αοκρούς άμυνεσ&αΐ' η μάλλον ^ 
επετί^ενΊο. ^ηωσανίες £ε, οι μίν Αοκρο) τω πεζω απεχώ- 
ρησαν , α\ <Ρε νηες Μεσσηνην εφρουρουν ^ άλλαι αι πλη- 
ρουμεναι ε μέλλον , αυτοσε ε^κα^ορμισαμεναι , τον πολε- 
μον ενίευ^εν ποιησεσ^αι. 

Κεφ. β . 'Ύπο <Ρε τους αυτούς χρόνους του ηρος } πρ)ν 
τον σΊτον Ιν άκμνι είναι 3 Πζλο<ΐΰ•οννησιοι ^ οι ζυμμαχοι 
ϊσε&αλον ες την Άτίικην η'χίΐτο £ε Ά^ις ο Αρχίδαμου 
Αακε δαιμονίων βασιλευς' ^ εγκαΰεζομενοι ε^ηουν την 
γίν. 2 Αθηναίοι <Ρε τας τε τεσσαρακονΊα νους ες Σικελιαν 

ΟΚαρ. Ι. Ι. τ* ί' ΐνΐγα>ομίΐΊ1 3•£ρ«ί €. - ν. %0-τιΜυσα.σαι Η.- Ι άοΠΠΟ ΟΟΙ18- 
ίαΐηΐηεηΐ Μίσηνη εΐ ηοη Μίο-β•. , Ό , Σορρακ8<τ/οι ; Ε, Πίλο^ον^/ο/ ; Γ, Συ'ρα- 
χοσ-ιοι. ϊε ηε είΐεΓαί ρΐαβ άεδοπηαίδ οοβ ναΐΊαηίοδ. -Λοχρίίο; ια-α.1 Ό. -τη» 
«» ( Σι ρ*τ Α&ΐϋεν, <1β Σ<χίλ<Λ Ρ» - \*# ( γ* οι». ) Ί°Η*ι« ν ° > Ε • "^ α • *£ α " τ «" ΤΗϋΟΥΒίυίδ ΗΙδΤ. IV. ι.2. 3 

ΟαΡ. 1. θΕ<2ΓΕΝΤΕ λ Γ βΓ6, 011Π1 5β§6ίβ5 )&Π1 δρίϋίΐδ εΐηίΐΐείε ΒβΙΙ. 

ίηείρεΓειιΙ , άεεειη δ^Γαεηδαηοπιηι ηανεδ, βΙΙοΐίάεηι Εο- Λη.° 7 Γ .* 
ΟΓοίΊίπι ρΓοίβοΙίβ, Μεδδαηαιη, ηυεε εδί ίηδίείΐία, οεεηρα- ^δ^™ 15 
πιπί, αο ίρδίδ ορρίάαηίβ αεείί«. Έ,ϊ Μεδδαηα &ο Αβιεηίεη- Σ- °• 

. » 5ΊΤ. 

δίουδ (ΙειεείΙ. 2 Ηοε απίειη ροΐίδδίπιπηι ίεεεπιηΐ δγπιοιι- 32 Ί 9 . 
βάτιϊ φΐίείεηι, φιοά γίάεΓεηΙ, ία ορρίάαηι αά ίηναάεηάαπι Αρί ι. 
δίείΐίαηι ορροΓίπηυηι εδδε, εΐ Αΐηεηίεηδεδ ιηείαετεηΐ, ηε 
ίΐΐίηε ιιΐ βχ ίβΙΗ 8βάβ εχεαιτεηΐεδ, ιπαρή αρραΓαΙα δε ίηνα- 
άεΓεηΙ: ΙΙιΟοιί νεΓΟ , ρΓορΙεΓ οοΐίϋπι , φΐο Κ1ιε§ίηοδ ρΐΌδε- 
<^αεΙ)ΕηΙαΓ , εμιία εοβ υΐιιηαηε , ΙβΓτα τηαή^ιιβ , 1>εΙΙο ρΓε- 
ηιεΓε νοίεοαηί. 5 δίηιιιΐ ααίειη Εοετί ευιη ίτεαυβηΐίΐίΐΐδ 
εορϋδ ίη Κηε§ίηοπιιη &£πιιη ίιτυρίίοηεπι ίεοβπιηΐ , ηβ 
ΚΗβ§ίηί Μεβδεηϋδ αυχίΐίαηι £ειτεηί; : δίιηαΐ εΐίαηι ίικίαοΐί 
βο εχδυΙΛπδ Κΐιεβίηίδ , ηαί αρικί ίρδοδ εΓαηί. 4 Κ1ιε§ΐαηι 
εηίπι ]αιηρι•ί(1εηι δεοΐίΐίοιιίοαδ α^ίίαοαΙαΓ, ηεε ίη ρΓ3Βδεη- 
Ιία ΙίΟΟΓΟδ αιτεΓε ροίεΓαΙ : αηο εΐίαπι ηια§ίδ ίρβιιτή Σ*οοΗ 
ρΓεπιεοαηί. Γ-οειί αιιίεπι , νβδίαίο ΚΗβξΐηοηηη 3§γο, εαπι 
ρεαΊΐίΐία αηί(1επι (3ςαηιιπι ΓεάίβηιηΙ : ηανεδ γει-ο Μεδδαηίβ 
ρΐΌεδίάΐο τεηΐίΐηδεΓαηί. Έϊ πΐίεε , ψΐ3Β ίηδΙηιεϋαπΙιΐΓ , εο 
νεηΙιΐΓ9Β, ίοίααε ε&δίΓα δίαΐίνα ηαοίΐυπε, οεΐΐυιη ίΐΐίηε 
§εδίαΓ96 εΓαηί. 

Οαρ. 2. δαο εαιίεπι νεήδ ΙεπιροΓα, αηίεαηαιη Γιαπιεηίίΐ Ββΐι. 
εδδεηΐ ηι&ΙαΓα, Ρείοροιιηεδϋ , εοηιπκίπιε δοεϋ ίιταρίίο- Λ £°*' 
ηεηι ίη Αΐΐίοίαη ίεοεηιηί. ΙΠίδ ααίειη ρΓθεεΓαΙ Α§ίδ Αγ- ^™ ρ " 
είικίαιηί ίιΙϊιΐ8 , Γιαεεα'θβηιοηίοΓαηι Κεχ : εί δίαίίνα ΐΒιΖ'°' 

^ V 4ΓΓ. 

1ιαΙ>ειιΐεδ »§Γηηι ρορηΙαοαηΙπΓ. 2 Αΐηεηίεηδεδ γείΌ ϋΐαδ 3?9• 
^_α&Λι•α§ϊηΐ£ΐ ηανββ , αηαδ ίηδΙπιχεΓαηΙ: , ίη δίεϋίίΐιη ιηί- 
όρ. ε. - ίτίλ&βο-/ (ι 8. Ι. αι. τη.) Ο. — 3• *«-°£βλ>>χ£5-α» Ο, Ρ. νογ. 4 3 2, ,5. 

- ( τα» *. /. αϊ. τη. ) τξχπχ Ε. — 4• **< αίιη»τα» >μ Ο- ~ * χβ" ^<«λλοτ ίΐ. Ο, 
ϋ,Ε,0)Η,ΐ;οι κλι μ. ίτ. Ρ. - ίγκο&ο[ΐΛη<ΓΛμί>'οι Ο. 

€1ι«ιρ. Η. ι. τ« *}*'> (ιΐιαΓ§. ηΐ. τη. ^ροί } Ι. —2. α τ»?ι "Σικιλιμι Ο. 

Α 2 4 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. IV. β. 3. 

Ββΐι. βθΓυηΙ , βί Γβΐίααοβ (Ιαεεδ , ΕηΓγηιεάοηΙεπι , εΐ δορίιοείεηι. 

*η.°7. Ναηι ΡγίηοοΙοπίδ , ηπί εηιη ίΐΐίδ ίειίίιΐδ €ΓαΙ <]ηχ, ίη 

88- 3. δίοίϋίίπι ]αιη αηίε ρι•ο£εεΙηδ ΓαεΓαί. 3 Ηΐδ αηίειη ίιηρεΓ»- 

ν^ΓΓ.' πιηΐ, ηί ίη ΙιαηδίΙα. εαΓαΓεηί Γεδ ΟοΓογΓθεοηιηι , αηί ίη 

$ 2 9• υτΒε βΓΗηί, αηί ΙαίΓοοίηϋδ άΙ> εχδαΐίβυδ ίη ιηοηίε άβ£βη- 

Ιίοιίδ ίη£θδΐαΐ3αηίυΐΓ. Εί Ρείοροηηεδίοπηη δεχα§ίηία ηανεδ 

ίΐΐαε ηανί§ανεΓαηΐ, ηί ορεηι ίΐΐίδ ΓειτεηΙ, αηί ίη ηιοηίβ 

επιηΐ ; δίηιαΐ εΐίαηι αηοά 1 ρΓορΙεΓ ίη§εη1εηι ίίΐιηειη, ςηια 

ΟοΓογτοΒοηηη οίνίΐβδ ΙαοοΓαοαί, Γεδ ίΐΐαδ ίη δηαηι ρο- 

ίεδίαίειη £αεϋε ΓεάαεΙαηι ίη δρεπίΓεηί;. ΜαηάαηιηΙ εΐίαπι 

Ι)εηιο8ΐηεηί , ψύ ροδί δηαηι εχ Αεαπιαηία Γεάιίαπι νίΐαηι 

ρήναΐαηι ΰε^εοαί, ηοε ίρδαηι πα§ίίίΐηΙί, ηΐ ηίδ ηανίοαδ, 

δί νείΐεΐ, είΓεα Ρείοροηηεδίηη ηΙεΓείαι•. 

Οαρ. 5. Οαηι αηΐεηι ίηίεΓ ηανί§αηάηηι ε τε§ίοηε &§ή 
Ι^αεοηίεί ίαίδδεηί , εί αεεερίδδεηί ΡεΙοροηηεδίοΓαηι ηα- 
νεδ α<1 ΟοΓογκιπι ^αηι αρρηίίδδε , Ευι•γιηεάΌη ς[ηίοΙεηι ει 
δορηοείεδ αά" ΟοΓογΓαηι ΙεηάεΓε ρΓορεΓαοαηΙ. 2 ϋεηιοδ- 
Ιηεηεδ νειο εοδ ηοΓίαοαΙηΓ , ηί ρήηιυιη Ργίαηι βρρείΐε- 
τεηί, ά'είηά'ε , ρεΓ&είίδ Γε1>ηδ , ααδε ρεΓα^εηάδε εδδεηΐ, 
ϊΐανί^αίίοηίδ ευΓδαιη οοηηοεΓεηί;. ΙΙΙίδ νείΌ οοηίΓαάίεεη- 
ίίοηδ, ίοΓίε ίοΓίιιηα ΐεηιρεδί&δ εχοΓία εΐ&δδεηι Ργΐηιη 
άεΐηΐίΐ;. ϋεηιοδίΗεηεδ αηίειη ροδίηίανί!: , αϊ Ιόεηδ ίΐΐε 
οοηίεδίίηι ηιηηίΓεΙιΐΓ. Ηαε εηήη άβ οαηδα δε ειιηι ίΐΐίδ 
Π3.νί§αδδε άίοβίαί. ϋεηιοηδίΓαοαί αηίειη, ηια§ηαηι εδδβ 
Ιί^ηοΓαηι Ιαρίά 1 αηιααε εορίαιη , βί Ιοεηηι ηαΙηΓα ηιαηϊ- 
ίηηι εδβε, εί εηηι ίρδαηι, Ιαηι είίαηι ηια^ηαιη ίΐΐίαδ α§η 
ΐΓ&εΙυηι οίΓεηηι-είΓοα (ΙεδειΊαιη εδδε. 3 Ργίαδ εηίηι α 8ραιί» 
άΐδίαί δίαάία εήχίίεΓ αααάτα^ίηία, βί δίία εδί ίη εο α§ΐΌ , 

— 3. τντο/ί (χαι οιη. ) ϋ, ι. - »«ρατί7λ{κκ«!τα» θ, «0113 αιι^ιηεηΐ:. αΐηβί 4, 

1, 3, ίσζιζλριχισαι. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. β'. γ. 5 

άπεσίειλαν, ωσπες παρεσκευαζοντο , ^ ς-ρατη•) ους τονς 
ΰπολοίπκς, Έυρυμε^οντα ^ Ίοφοκλεα. ΥΙυθό^ωρος γάρ 
ο τρίτος αύτων η^η προαφΊκ]ο ες Ίικελ'ιαν. ° ειπον οΓδ 
τάτοις %α} Κερκυραίων άμα παραπλέοντας των $Ψ τη πο- 
λει επιμεληθηναι, ο/ ελησίευοντο υπο των εν τω οριι φο 
γά^ων' ;£α/ Μελοποννησιων αΰτοσε νηες εξηκοντα παρεπε- 
πλεΰκεσαν τοΊς εν τω ορει τιμωροί- ^α/ λιμού ονίος με- 
γάλα εν τη πολει, νομ'ιζοντες κατασχησειν ρα$ίως τα, 
πράγματα. Δημοσθενει £ε 9 ον/ι ΐσίωτη, μετά την άνα- 
χωρησιν την εξ Ακαρνανίας, αυτω £εηθεντι 3 είπον χρη- 
σθαι ταΊς ναυσί ταυταις , ην βουληται 3 περί την Πε- 
λοποννησον. 

Κεφ. γ. Κα) ως εγενον% πλέοντες κατά την Αακω' 
νικην, >(Φ\ επυν^ανοντο , Ότι αι νηες εν Κέρκυρα η$η ε)σ) 
των Πελοποννησίων, ο μεν Ευρυμε^ων φ) 6 Σοφοκλής 
επείγον] ο ες την Κερκυραν. 2 6 <Ρε Δημοσθένης ες την Πν- 
λον πρώτον εκελευε σχονίας αύτχς 3 χμ} πραζαντας α «ΓίΤ, 
τον πλουν ποιεϊσθαι. άνΐιλεγοντων £τ 3 κατά τυχην χει- 
μων επιγενόμενος κατηνεγκε τάς ναυς ες την Πυλον. 2 >(α) 
6 Δημοσθένης ευθύς ηζ'ια τειχιζεσθαι το χωρίον, επί 
τούτω γαο ξυνεκπλευσαι. ^ άπιφαινε πολλην ευπορίαν 
ζΰλων τε )&) λίθων, ^ ψυσει καρίερον ον, )^ ερημον 
αυτό τε ^ επιπολυ της χοορας. ■ απέχει γάξ ς-α^/ας 
μάλισΊα η Πύλος της Σπάρτης τετρακόσιες , ^ εσΐιν εν 

». /.) Ο. - β-χοττα* (αοτο» εΐ β. Ι. αϊ. τη. αοτ*ί ) Η. - νοιαβ-^χι το» »λ«τ Γ. 
- ταοί ίΐί τϊ[% ι. Ι. — 2. ιττι τντο ( ΠΐαΓ§. αϊ. τη. ) τ«<γ» Ι. • ξυτίτλίϋπ 
Ι) , Ι ; ξ»τ£τλίοΓίΜ Ε ; ά&ΐΐδ Ο , Ι , ( ρνΐΐθ τ ραΓ ΟΟΓΓ. ) ι/»ιχλίϋβ•ι ; ξι*»ί- 
ίλίϋ7£ (αϊ δ. 1. αϊ* τη. ) Ι. - Λ/$«ιϊ (**< δ. 1. αϊ, τη. ) φυ«< Η. • χρβτίροτ Ι. - α. 3 6 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. γ. /, /, 

τη Μζσσηνία ττοτζ αση γη. καλόν σι £ζ αυτήν οι Αακζ δαι- 
μόνιοι Κορυφασιον. οι £ζ 7τολλας ζΦασαν ζΊναι άκρας ζρη~ 
μας της Πζλθ7τοννησα 3 ην βονληται κατ αλαμζάν ων την 
ττολιν ^ατζανάν. τω <Ρζ <Ριαψορον τι ζ$Ό%ζι ζΊναι τατο το 
χωρίον ζτζρα μάλλον, λιμζνος τ* 7τροσονΊος> ηο^τας Μζσ- 
σηνιας οΊκζ'ιας ονίας αύτω τοαρχαΊον 3 ^ ομοφωνας τοϊς 
Ααχζ<Ραιμονίοις 3 7τλζ1<^ αν βλαπτΊζιν ζζ αΐ/Τ« ορμωμζνας 3 
%&\ βιζα'ιας άμα τ« χωρία &υλακας ζσζσ&αι. 

Κζφ. £ . Ώ.ς £ζ αχ, ζ<ΰτζι$ζν ατι τας ^ρατη^ας» ντε 
τας ς-ρατιωτας 3 νσίζρον %ει} τοΊς ταζιαρχοις χοινωσα^ς, 
ησυχαζζν υ<ατο ά<&λοΊας 3 μζχρις αύτοΊς τοΊς ς-ρατιωταις 
σχολαζασιν ορμή ζ<&ζ'&ζσζ 7τζρΊ ς-ασιν ζκτζί'χισαι το χω- 
ρίον. ~ κμ\ ζγχζιρησαντζς ζιρ^αζοντο 5 σι^ηρια μζν λι&αρ- 
γα α% ζχοντζς 3 λογα^ην Λ ώίρονίζς λ'ι&ας 3 %$) ζυνζ- 
τ'ι&ζσαν , ως ζκαστον τι ζυμ£αίνοι. %α) τον Ύτηλον ζ'ι <®α 
£ζοι χρησ&αι , άγ^ζιων αττορ/ύε, ζύγι τ« νώτα ζφζρον , 
ζγκζχυφοτζς τζ , ως μάλιστα, μζλλοι ζ<ζζημζνζιν , %α) τω 
χζΊρζ ζς ταα&Ίσω ζυμ<ζτλζκοντζς 3 Όπως μη ά^ο^τί^τοι. 
τϊαντι τζ τροττω ηττζ'ηοντο ώ§ηναι τας Αακζ^αιμο- 
νιας 3 τα ζττιμαχωτατα ζζζργασαμζνοι 3 πριν Ζ7τι£οη$ησαι. 
το γας ΎΓλζον τα χωρία αύτο χ,αρτερον νττηρχζ 3 ^ α£ζν 
ζ£ζι τζίχας. 

Κζφ. ζ . Οί <Ρζ ζορτην τίνα- ζτυχον αγοντζς, χ&) ά!μα, 

τοτί Η; (αυτό τϊ , Π1ΕΓ§. αϊ. 771. ) Ι; αυτό (το Γ^γό, ραΐδ ΓΟδΙίΐΐιε 3. Ι. ) τί Ο. 
— 3. αττ. γαρ η -χυΜι Ό, Ι. — 4• δανα-ναν ϋ• - ί/αφ^οντί 0} δί&φι (ο 5. ι 
αϊ. 771.) ρο> τί Ε.-λ//χ. ίί ίτρρίτο>τοί Ε. -/3λαΛ<ν (ψ δ. ττ , αϊ. τα. ) Ο ; βλαχ- 
■τίΐν {βλα-^αν ηιατβ. α/. 77ΐ. ) Ι. 

£1ΐίΐρ» IV. Ι. το/£. ταξια^χα/ί ϋ, Ε.-^εχρ» Β, Ι.-όρ/ΐ*^ κτιτί^ί Ρ, Ο, Η. ΤΗϋΟΥυΐϋΙδ ΗΙδΤ. IV. 3.4.5. η 

φή οΐίιη 6ΓαΙ Μεδδεηπίδ, φΐεπι ϊ^εεά'ΒΡίηοηϋ ΟοΓγρΙια- Ββΐι. 
δίοη νοεαή?. 4 1111 νβΓΟ οΐίεεοαηΐ, ιηαΐία εδδε Ρείοροηηε^ϊ 
ρΓοιηοηίοΓΐίΐ (ΙεδειΊα , δί ίη ϋδ οεειιρίηκίίδ είνίΐαίειη οχ- ^ 
ΙΐίίαπΓβ νείίΐ:. Ο^Ιεπιιιι Ιιαίε Ιοειίδ ίδίείοη^ε εοηιπκχΙιοΓ. ν • 
φίαιη πΐΐυδ αΐίιΐδ , 6586 νκΙεβαΙιΐΓ, ίιιπι ηιΐοΛ εί ρονίπδ άεηα- 329;- 
εεΓεί, Ιυπι εΐίαηι φ.ιο(1 Μεδδβηϋ, φΐί οΐίιη εο§ηίΐίίοηε ειιηι 
ϊΐΐΐιΐδ Ιοεί ίηεοΐίδ εοημιηείί ίαβΓαηΙ , εί είκίεηι , φ,ια Γιαοε- 
ίΐεεηιοηϋ, 1ίη§ιΐ3 ιιΙεοαηίαΓ, ίΐΐίηε ριχχίευηΐεδ ρΪΗΓίηι:* 
^δπιηίΐ ΣιαοβάίέτηΌπϋΒ (Ιαιιιΐ'ί εδδεηΐ, δίηιπί εΐίϊΐηι ίΐΐίιΐδ 
Ιοεί β(1θ1ε3 ειΐδίοα'εδ ΓαΙπη εδδεηί. 

" Οαρ. 4. δθ(1 εηιη ηεφίε (1αείΙ>ιΐ8, ηεφίε ηιίΐίΐίΐηι* Γεπι 
ρεΓδίΐίκΙεΓε ροδδβΐ , φΐίίπι εΐίαιη ροδίεα εηιη ίρδίδ ρΓίείεείίδ 
εοπιηιιιηΐεαΓαί , ρΓορΙβί' ηανΐ^αικϋ άίίϊιειιΐΐίΐίειη ψαίενΐΐ , 
<1οηεε ίρδΟδ ηιίϋίεδ• οίίυιη »§ ε ηΐ65, εχ εοηΐεηΐίοηε ίηίει• 
εοδ οΓία, Ιοεί ιηπηίεικϋ εηρίίΐϋίΐϋ ίη ν&δΐΐ. 2 Ιΐ.κριε ηιαηπδ &ά 
οριΐδ Γαείεηα'ηιη ααΊηονεΓηηΙ , ηηΐΐα ΓείΎαηιεηΙα ίκΐ Ιηρκίεδ 
είείΐεηοΐοδ ηαοεηΐεδ , δεά" εοδ ειιιη (Ιείεείιι εοπιροΓίίΐηΙεδ ; 
βΐ η!)ί φΐίβψ,ιβ αρίε φΐίκίπηε ροΐεΐ'αί , εοα§ιηεηΙα1>ίΐη1. Εί 
Ιαίαιη, δίεηοϊ ορπδ ίΠο εδδεΡ, οβ ναδοιαηι ρεηυπαηΐ , 
Ιιυιηεπδ ροιτίαοαηΐ ; Λά. ρΓοεαιηΙ>εηΙεδ , αϊ εοηιηκχΐίδδίηιβ 
ίη (ΙοΓδο ρεηιιαηεΓε ροδδεί ; φΐίηείίίηη ηΐίΐτιιΐδ » (ει^ο εοη- 
δεΓεηΙεδ , τιε οΙεεΜειεΙ. 5 ΟιηηίφΛε Γ&ίίοηε ρΓορεπιοαηί: 
£ι»εε(ΐ£εηιοηϊοδ αηΙετβιΊεΓε , εί ϋΐαδ ηιηηίΐίοηαιη ραιΊεδ, 
φΐ£6 ορρησηαίίοηΐ ηιαχίηιε ορροιΊηηίε* εΓ^ιΙ, ρπιΐδ &\~>- 
δοΙνεΓε, φααιη ϊΐϋ 3(1 ορεπι Ιοεο £εΓεικ1αηι νεηίΓεηΙ. Νάιη 
τηΆ)οτ ίΐΐίηδ Ιοεί ραΓδ δυορίε δΐΐα ιηηηίΐα ©γα* , ηηιιοφίο 
ηοη πκϋ§εΙ)3ΐ:. 

Οαρ. 5. Εαεεά'ίεπιοηϋ νεΓο ίηηε ΓοΓίε <:1ίεηι ίεδίαπι αξβ- 

- Τ£ρ< ταί-ί» (πΐαΐ•§. αϊ. τη. τιρι <τ7α«/) Ι. — 1. ιγ/αριτχιΊΐ! Έ. τι ζυμ^Λίνίπ 
Ο.-ίί τοι ίίοι Η;-3•ϋκττΛι><οΓτίί Ό, Ι. -ατϋτιττΕί Ό. ^— 3 •' =" ■ ί ~ χ ^• Ε • 

- Μ$ί ίίί/ Ο. 

Οΐ&ρ. V. 2. ιτμχο* ^ίρζοττίί Γ»5^ ι εί 3, 1. α/, τη.) αγβττετ Η. -τ» (τ$χ 8 ΤΗϋΟΥϋΐυίδ ΗΙ3Τ. ΐν.5.6. 7 . 

δβΐι. Β&ηί. εΙ ΙίεεΙ ίηΙεΓεα ηοε αιιάίδββηΐ;, ίαπιεη εοηίεηιηε- 

Ρβίορ. # ' 

«η. 7• οαηί; ςμιοα δίηιυΐ αε εχεΓείίυιη εεΐΗχίδδεηΙ , %υ1; ηοβίεβ 

88.Ύ.' 3α.ϊΐπι ίκίνεηίπηι ηοη εχδρεεΙαίαΐΌδ , αυί ορρκίαιη α 86 

νάιί' Ρ 6Γ ^ Ώ1 ί^ ^ 6 Γβοβρίιιιη ίή ραίαΓεηΙ ΝοηηίηίΙ εώπι 

329. ίρβοηιτη εχετείΐαδ, ηαί ίη &§ιό Αΐίίεο α(ϊηαε βΓαί, ίρδο» 

ΓβίαιχΙανίΙ. 2 Αίηεηίεηδεδ νείΌ εοηιηΐΗηίίο ίηΐΓβ. βεχ άίεβ 

Ιοεο , <^αί εοηΐίηβηίειη νεΓδίΐδ εΓαί , εί τώ'ι ιηαχίιηε οροΓ- 

ίεβαΐ , ϋειηοδίηεηειη ςηίά'επι, ευιη ^αίπ^αΘ ηανίβαδ ίβί 

Γείκριεπζηΐ , υΐ εί ρΓ9Ρδί(ϋο βδδβΐ: άϊ οαιη εεείεήδ, ηιιο- 

ταπι ηηηιβΓαδ 6Γαίιηα]θΓ ? οαΓδίιηι ίη ΟοτογίΆΐη. εί δίεί- 

Ιίατη Όχξρίοαηί, 

Οαρ. 6. Αί Ρείοροηπεβϋ , φΐί ίη ΑίΙίεα βΓαηί , αεεερίο 
ηαηΐίο άβ Ργΐο εαρία , άοιηιιηι εεΙεπΙεΓ 86 ΓεεερεΓαηί. 
Ι^αοείΐδβΐηοηϋ εημτι , εί Α§ίδ ίρ&οηιπι Κεχ , ιοί ψιοά Ρ γΐο 
εοηΙί§εΓαΙ, αΛ 86 ροίίδδίιηηιη ρειΊίηεΓε άυεεβαηΐ : δίηιιιΐ 
εΐίαιη ψιία ρΓεειηαΙηΓε ίιτιιρίίοηεηι ΓεεεΓαηί , εί ίτα- 
ιηεηΐο αθηηε νίποΐί τηιιΐΐίδ εοηιηιεαίαδ άοετΆϊ. ΡΓδείεΓεα 
&ί§ιΐ8 αεπαδ, φίαιη ίΐΐαοί αηηίίειηρπδ £ειτεΙ, εχεΓείΙαηι 
ρΓεδδίί:. ^π^.^ε ηιχιΐΐίδ άβ εααδίδ ενεηίί, υΐίΐΐί εείεπαβ 
βε ΓεεερειΊηΙ , εί ίη ηαε εχρεοΐίίίοηε ηιίηίηιηηι εοηιιηο- 
ταΐί ίαεήηΐ;. Ναιη (ηώκϊεείιη άίεδ ίη ΑίΙίεα ιηαηδεπιηί;. 
Μβηββ €αρ. 7• Ρ^γ ίάεηι Ιεηιρηδ δίηιοηκίεδ Αΐηεηίεηδίαηι 
Μ»ίο. <1αχ , εοαεία ραιιοοΓηηι Αίηεηίεηδίαηι , ψιι ίη ρΓ96δί(3ϋ& 
εΓαηί , ει ιηαεηα δοείοΓαηι ίΐΐίο ηαοίΐαηΐίηπι ιηαηη , Είο- 
ηειη , ^ηββ εδί ίη ΤΙίΓαεία , Μεηάεεοπιιη εοΐοηίαηι , βεεί 
ΑίΜηϊβηΒΐηπι ηοδίεηι ρεΓ ρΓοάίΙίοηειη οεεηρανίΐ. 2 Οοπι 
αηίειη ΟηαΙεΜεηδεδ εϊ Βοίΐίδεί εοη£εδΙίηι ορεηι ίηΐίδδεηί , 
ίιιοίε εχραΐδΐΐδεδί, ηιιιΐίοδ^ηε ιηίΐίίεδ αηιίδίΐ. 

3. 1. βαά. τη. ) νο,αενοι Β. - χχι τι και αοτνί ό <τ1ρ, Η.—• 2. ΑΒ: (τμ χ»ρ<« 0111.) 
ϋ , 1?• - καταλΕίτΗσ•/» ϋ. - νχυο-ι κ«/ α τηι Κ. Ό , Ι. 
£1ΐ3ρ. VI. χίΐμα,ι 'τ' £', χ,ΐΐμαι» ίί Σ.-^λτΊο» Ε. ΘΟΥΚΥΔΙΑΟΤ ΗΤΓΤΡ. Δ. ε',^'. ζ. 9 

πυν^ανομενοι 3 εν ολιγωρία εποι5ντο 3 ως 3 Όταν εζελΰωσιν, 
ν ύχ υπομένοντας σφας 3 η ρα^Ίως λυόμενοι βία,, ^α/ τι 
αυτχς 6 ς-ρατος ετι εν ταΐς Ά3τιναις ων επεσχε. 2 τειχί- 
σανης £ε οι ^ Αθηναίοι [τ« χωρία] τα προς ηπειρον 3 ^ 
α μάλιστα ε<Ρει 3 εν ημεραις εζ , τον μεν Δημοσ&ενην μετά 
νιων πέντε αυτ2 φύλακα καταλε'ιπασι, ταΊς £ε πλείοσι 
ναυσ) τον ες την Κερκυραν πλπν )&) Ίικελίαν ηπείγοντο. 

Κεφ. ς-'. Οί «Γ Ιν τη Άτ]ικη οντες Πελοποννήσιοι, ως 
Ιπυ^οντο της Πυλον κατειλημμένης , αναχωρούν κατά 
τάχος επ ο'ίκν νομ'ιζοντες μεν οί Κακε£αιμονιοι ^ Αγις 
6 βασιλεύς ο)κεΊον ο~φίο~ι το περ) την Πυλον άμα «Γ§ , πρωί 
ίσζαλονίίς , ιτρ) τ» σ'ιτπ ετι χλωρχ οντος , εσπαηζον τρο- 
φής τοΊς πολλοίς, χαμών τι επιγενόμενος μείζων παρά 
την κα3•εσ1ηκυ7αν ωραν , επίεσε το ςρατευμα. ωσ]ε πολ- 
λαχο&εν ζυνεΖη άναχωρησαι τι §ασσον αυτούς 3 ^ βρα- 
χυτατην ^ενεσ^αι την εσζολην ταυτην. ημέρας ^αα πεν- 
τεκαί^εκα έμειναν εν τη ΆτΊικη. 

Κεφ. ζ . Κατά £ε τον αύτονχρονον"2.ιμωνί<Ρης 3 Αθηναίων 
^ρατη"/ος 3 Ή/ονα την επ) Θρακης 3 Μεν^αίων άποικίαν 3 πόλε- 
μιαν £ε ουσαν 3 ζυλλεζας'Α&ηναίχς τε ολίγας εκ των φρχ- 
ριων 3 %α] των εκείνη ζυμμαχων πλη$-ος 3 προ£ι£ομενην κατέ- 
λαβε. 2 ^ παραχρήμα επιβοήθησαν] ων Χαλκι^εων ^ Βοτ- 
ίιαίων 3 εζεκρασ^η τε 3 ν^α] ά<&ε£αλε πολλούς*] ων ςρατιωτων. 

Κεφ. η . Άναχωρησαντων £ε των εκ της Άτΐιχης Πδ- 

Οίαρ. VII. 1. Έιμ. Ό Α$•. Ε. - Ηί»« τ>»τ «*< &|>. Ο, Ρ, Ο.-Μιία*•* μ\» 
*»•Ε. - χαηλΛβί τ\η6ος τροίίί. ανεο λ 5. »λ>?&«ί εΐ /3, 5. χατιλαζι. Ο.— 2. £*λ» 
Λίίβνβν Ό , Ε, Ο } ^αλκι^αι•! ( ί δ. βι , αϊ. τη. ) Ι. - /3ίη*<•ι 6. 

4 Β ίο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Δ. «'. 

λοποννησιων, οι Ίτταρτιαται , αυτοί μεν ^ οι εγγύτατα, 
των περιοίκων, εύ^υς ε&οη&ουν επ) την ΥΙυλον των £ε 
άλλων Κακέ δαιμονίων βρα^ντίρα εγίγνετο η έφοδος, αρίι 
άφιγμενων άφ' ετέρας ς-ρατιάς. περιηγγελλον <Ρε κατά 
την ΥΙελοποννησον 3 βοη&εΊν οτιταχιστα επ) ΥΙυλον. 2 &} 
Ιτγϊ τάς Ιν τίί Κέρκυρα νους σφων τάς εζηκονΊα έπεμπαν 
αί '•, υπερενεχ3•ε!σαι τον Κευκα^ίων ισ&μον , ^α/ λα&ϊίσαι 
τάς ιν ΖακυνΒ'ω ΆτΊικάς ναυς, άφικνουνται επ) ΥΙυλον. 
παρην «Γδ η<?η ^ 6 πεζός κράτος. Αημοσ&ενης «Γ« , 
προσπλεοίΐων ετι των ΥΙελοποννησίων , υπεκπεμπει φθα- 
σας £υο νους, άγγεΊλαι Έυρυμε^ονΊι %οή τοΊς εν ταΊς 
ναυσίν εν Ζακυν&ω Ά^ηναιοις, παρείναι , ως του χωρ'ια 
κιν^υνευοντος. κ#$ α] μεν νηες κατά τάχος επλεον , κατά 
τα επεσ\αλμενα ύπο Αημοσ&ενας' οι £ε Κακέ δαιμόνιο ι 
παρεσκευαζονίο ως τω τειχίσματι προσζαλχνίες κατά τε 
γην 3 ^α/ κατά θάλασσαν, ελπτΊζονΙες ρα^Ίως αίρησειν 
ο\κο^ομημα £ια ταχέων ειργασμενον , ^α/ άν&ρωπων ολί- 
γων ενόντων, προσ^εχομενοι &ε ^α/ την άπο της Ζακυνΰχ 
των Άτίικων νέων βοη&ειαν , εν νω εΊχον , ην άρα μη προ- 
τερον ελωσι, /£«/ τους εσπλας του λιμενος εμφραζαι, 
όπως μη \\ τοΊς ' Ά&ανα'ιοις εφορμισασ&αι ες αυτόν. $ 
γάο νήσος η ΊΖφακΊηρία καλούμενη , τον τε λιμένα πάρα-* 
τείνουσα, ^α/ εγγύς επικείμενη, εχυρον ποιεΐ, ^ τους 
6<77Γλοι/$ γένους, τη μεν £υεΊν νεοΊν ^ιαπλουν , κατά το 

ΟΙίαρ. VIII. Ι. (τ«ν0Π1.) £χ τ>ιγ ϋ,Ι. -χαι οι ιγγυτατοι ϋ; χα< (οι 
«. /.) £γγυτα"(•κ 3. ο, ο< 8. α) Ε.-ταν τταροιχαιν Ο'. - αλλ.'»{λοτο>'ν^(7<4()» βρα- 
ίυτίρα ϋ, Ι. - £7<ν£το Ο, Ρ , Ο. - ττερι^γγίλον ϋ, Ε. -και κ«τα τ^ιϋ^Ε, Η•, Ι. 
■— 2. ιν (τρ οίο.) Κί/>κι>ρ* Ι. — 4• &«λατ1*ν Ό, Ι, - ί/α ταγ^ί»» £/ργ. Η. ΤΗΐΤΟΥϋΤΟΙδ ΗΪ8Τ. IV. 8. ιι 

Οαρ. 8. Γπηι αηίεηι Ρείοροηηεδϋ εχ ΑίΙίεα άΌιηαηι ΕρΠ • 
Γεαιΐ55εηΙ , 5ρ;υΙαηι αυιαειη , ευηι ιρβι, Ιαιη ηηιΐίιηοπιιη αη. -. 
ροραΐοηιηι ρΓοχίπιί ηιήαηε αΛ ορεαι Ρνίο εεΙειίΐεΓ Γε- 38.1Γ 
τεικίαιη ίνεπιηί. ΟβεΙείΌπιπι νείΌ ΙίαεεαΌ^ηιοηΐοπιηι αά- Ζ' °• 
νεΐ'5ΐΐ5 Ιιοδίεηι ρι-οίεείίο ΙαΓίΙίοΓ εχδΐΐίίΐ , ηυοοΐ εχ αΙίεΓα ^9. 
εχρεάΐΐίοηε ηκχίο ΓενεΓδί εδδεηΐ. 8εά ηυηΐϋδ ρεΓ ΙοΙατη 
Ρείοροηηεδίιηι είΓευηιιηίδδίδ ίηιρεΓαπιηΙ , υΐ οπιηββ ζά 
ορεπι Ργΐο ΓεΓεηοΙαιη ρπιηο αυοαυε ίεπιροΓε εοηεαπε- 
Γεηί. α Αά δυαδ εΐΐαιη δεχα§ίηΙα ηανεδ , (μια? αρυά 1 (Γογ- 
εγΓαιη ειαηΐ , ηυηΐίαηι ιηίδεπιηΐ: ; ηη«3 ρεί" ϋ»ειιεα<3ίυπι 
Ιδίΐιπιαηι ΐΓαηδροΓίαΐβε , ευηι ΑΐΙίεαηι εΐαδδεηι , ηυοε α<1 
ΖαεγηΙηυηι εΓαΙ , ΙαΙυίδδεηΙ , 3(1 Ργΐυπι ρεΓνειιεπιπί. 
Οορίίε νεΓο ρεάεδίΓεδ εΐ ίρδθε )αιη ρι*9Ρδίο εΓαηΙ. 5 ϋεηιο- 
δΐηεηεδ νεΓο , ευηι Ρείοροηηεδϋ ηανί§αΙϊοηΐδ ευίδυηι 
εο αάΐιυε ΙεηεΓεηΙ, οΚιαδ ηανεδ είαιη οείυδ εηιϊδίΐ , ηα» 
ηυηΙίαΓεηΙ ΕυΓγηιεάΌηΙί , εί εθείεήδ Αίηεηίεηδίουδ , α^υϊ 
ευιη εΐαββε αά ΖαενηΐΗυηι εΓαηΙ, υΐ εεΙεηΙεΓ νεηίΓεηΙ:, 
φΐοά Ιοεϋδ ίη (Ιίδεπιηίηε νεΓδαΓεΙυΓ. 4 Εΐ ίΐΐεε ηοκίεηι 
άιιω ηανεδ , ρι-ουΐ ϋειηοδίηεηεδ ιηαηά'αΓαΙ: , ιηα§ηαιη ίη 
ηανί^αηάο εείεπίαΐεπι ααΉίοαεΓαηΙ. Εαεε<3Σειηοηϋ νεΓο 
δε Β.ά ίΐΐΐαδ Ιοεί ιηαηίΐίοηεηι Ιειτα ηιαι-ίαυε ορρυ§ηαη- 
άΌηι ραΓαοαηΐ , αυοά οραδ ρΓορεΓαηίεΓ ΓαεΙαιη , εΐ ίη α^αο 
ραυεί ρΓορυ^ηαΙοιεδ εδδεηΐ , λ δε ίαείΐε εχρυ§ηαΙυηιίτί 
βρεΓαΓεηί. ΟεεΙεΓηπι , ευηι ΑΐΙίεαπιιη ηανίυιη ε Ζαενη- 
Ιηο αυχίΐία αά ΌβπιοΒίΤιβηθτη ΒΓβνί νβτιΐιινα εχδρεεία- 
τεηΐ , ίη αηίιηο Ιιαοεοαηί; , ηίδί ίοιίε ρηιΐδ τηαηϋΊοηβτη 
εχρυ§ηαδδεηΙ , ίρδαδ εΐίαιη ροιΊηδ ίαυεεδ οοδίΓαεΓε , ηβ 
Αΐΐιεηΐεηδίοηδ αά ευηι αρρεΙΙεΓε ΙίοβΓβΙ. ° Ιηδυΐα εηίιη 
ηοηιίηε δρΙιαεΙεΓία αηίε ροΓίυπι ροη-εεία , εΐ ρΓορε α<:1- 
)αεεηδ , είηείΐ εΐ ροΓίυηι Ιυίυηι βΐ ίηίΓοίΙυδ αη§υδΙοδ -, υΐ 

»καιολι-/. ακ9•. ίτβντβ» Ε. - τρ 0! τί. ( ί* πΐαΓ§. αϊ. τη.) Ι.-(χν οω.) τ>»» Ι. 

Β 2 12 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. IV. 8. 9 • 

Ββ1] ηαε φΐίά'εηι , φΐα αοΐ Αΐηεηίεηδίαιη ηιαηίΐίοηεηι εί Ργ- 
Ροίορ. | α]η ν6Γ ^ίΐ; ? βίηα ηανί^ία 5 ίΐΐαε νει-ο , ςαα νεΓ§ίΙ αά 
οι^τιηρ. Γβϋηααπι εοηίίηεηίετη , οοΐοηα ηονθηαο[ΐΐ6 /Γοηίίδιιβ 
ν. α €6^ιιαίί3 βίτηιιΐ ΙταηδίΓε ροδδίηί. Τοίαφζε δγίνεδίιίδ , ε£ 
529. Γ ' ρΓορίεΓ δοϋίποΐίηεηι ίηνία, εί ηιήικίεεπη ίεπηε δίαοΐίο- 
ι•ηπι πια§ηί1π<3ίηε εΓαΙ. 6 ΡοΓίαδ ί§ίΙιΐΓ οδΐία ηανίΐηΐδ 
«οηΓεΓίίιη εοΐΐοεαίίδ, ίία \χί ρΐΌΓαδ αΐίκητ νβΓβιιε βίΤιοβΗ* 
1)14,8 αάνεΓδειδ ηαβεΓεηΙ , οβδίχαεΓε δΙαίαεΓΣΐηΙ;. (^υίηείΐαιη 
ίη Ιιαηε ίρδαιη ίηδαίαιη , Ιίπιεηίεδ , ηε εχ εα βεΐΐηιη δίοί 
ίαοεΓεηί , §Γανίδ «ιπηίΐΙαΓίΕ ηιίΐίίεδ ΙπιηβροΓίαπιηί; 7 εΐ 
αΐίοβ ίη εοηΐίηεηίε εοΐΐοεαπιηΐ. 7 Ιία εηίιη βχίεϋηταδαηΐ , 
εί ίρδαηι ίηδαίαιη Αΐηεηίεηδίυηδ Ιιοδίειη ίοΓε , αίφΐβ εϋαιη 
οοηίίηεηίειη , υίροίε ψι& ηηΐίαιη ΙιαβεΓεί Ιοεαιη ? ίη 
ψιβιη ΑίΗεηίεηδεδ ε ηανίουδ εχδεεηδίιιη ΓαεεΓεηΙ. Ναιη 
ίϊΐαηι ίρδΐαδ Ργΐί οτάϊά , <ηιεε βχίτα ροΓίαδ οδίίαιη εΓαί , 
εί φΐ& αΐίαπι δρεοΐαοαΐ; , ψιοά εδδεί ίιηροιΐιιοδα , δΰΐβδαηί 
ηοη ηαοίΙηΓαηι , ηηοίε ρΓοηείδεεΓεηΙιΐΓ αά δαοδ αφηναη- 
άΌδ : δε νείΌ , εΙ δίηε ρκεϋο ηαναΐί , εί δίηε ρειίειιΐο 
Ιοεαπι εχρη§ηαΙαΐΌδ βφβταδαηΐ , υί εΓαί νεΓίδίιηίΙε ; ίαηι 
φΐοά ηιιΐΐιΐδ ίη εο εοηιηιεαίηδ εδδεί, ίαηι είίαηι ς[αοά αβ 
εχί§υο αρραΓαίη οεευραίαδ ίίιίδδεί. 8 Ουηι αηίεηι ηαηο 
δεηίεηίίαηι εοιηρΓοΒαδδεηί , ιηίΐίίεδ ίη ίηδηίαηι ίΓαηδροΓ- 
ΐαΓαηί, εχ οηιηίοηδ εοηοΓίιβαδ δΟΓίίίί : αΐϋφΐε ρπαβ, 
δαβίηά'ε ρεΓ νίεεδ βο ίΓα^εσεΓίιηί. ΡοδίΓεηιί νεΓο , ςαί 
είίαιη ίΐΐίε Γείίείί ίαεπιηί , εΓαηί φΐα(ΐΓίη£εηίί εί νί^ίηίί, 
ρΓεείεΓ Ηείοίαδ , ηιιί οίΓεαηι ίρδοδ εΓαηί. ΙΙΙίδ αηίειη ρΓ£β- 
εΓ&Ι ΕρίΙαάαδ Μοίοοή βΐίιιβ. 

Οαρ• 9• ϋ^ϊηοδίΐιεηεδ νεΓο , εεπιεηδ Ι^αεείδθηιοηίοδ 
εηηι ηανα1ΐΪ3Π8 δίιηηΐ εί ρεοΐεδίήουδ εορϋδ ᧧Γεδδαιοδ Τ 
ίρδε (^αοα^αε «ε ρΓ8εραΓαΙ)α!;, εί ςηίη^ιιβ ηατεδ , ^υ9Β ΐρβί ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. */. 9^ ιδ 

τειχισμα των Ά&ηναιων , ^α/ την Πυλον τη <£ε , προς την 
Λλλην ηπειρον, ο*τω ίί εννέα, ύλω^ιις τε *α/ άτριχης πάσα 
υπ ερημιάς ην , ^α/ μέγεθος περ) πεντεκαι^εκα τα^ίους 
μάλιστα, τους μεν ουν εσπλους τοις ναυσ)ν άντιπρωρας 
βΰζην κλήσειν εμελλον την £ε νησον ταυτην ώοζουμενοι , 
μη εζ αυτής τον πολεμον σφισι ποιωνται, όπλιτας Αιεζ'ι- 
ζασαν ε)ς αύτην , ^α/ περί την ηπειρον άλλους έταξαν. 
7 ούτω γαρ το7ςΆ3•ηναιοις την τε νησον πολεμίαν εσε- 
σ&αι, την τε ηπειρον, άπο£ασιν ουκ εχουσαν. τα γαο 
αυτής της Πύλου, εζω τ« εσπλου, προς το πέλαγος 
άλιμενα οντά, ούχ 'εζειν Ό&εν ορμώμενοι ωφελησουσι 
τους αυτών. σφεΊς <Ρε , άνευ τε ναυμαχίας ^α/ κιν^υνα , 
εκπολιορκησειν τοχωριον, κατά το ε)κος, σίτου τε ηκ ενόν- 
τος, /ζ«/ <ίΥ ολικής παρασκευής κατειλημμένα, ως ^' ε£οκει 
αυτοΊς ταύτα , ^α/ <Ριεζ'ι£αζον ες την νησον τχς ο<&λιτας , 
άπτοκληρωσαντες άπτο πάντων των λόχων, ^ £ιε&ησαν μεν 
^ άλλοι π ροτερον κατά £ια£οχην οι £ε τελευταίοι ^α/ 6^- 
καταλειφΒ-εντες , είκοσι ^α/ τετρακόσιοι ήσαν, ^Είλωτες 
οι περ) αυτούς, ηρχε ^ αυτών Έπιτα^ας ο Μολο£ρν. 

Κεφ. &. Αημοσ&ενης ^ε > ορών τους Κακέ δαιμονίου ς 
μέλλοντας προσ€αλλειν ναυσί τε άμα ^ πεζω , π&ρε- 
σκευαζετο ^ αύτος , %α\ τας τριήρεις , αί<&ε(> ήσαν αυτω 

α*, τη.) Ε ; ίοο/ν ΐ£ο«ν Ρ , Ο. — 6. ΐΛϋβ-ί* *>τί»ρ«^οίί Ό } Η , Ι. - βυνζα* (ιηαΓί>. 
αϊ. τη. βυηι» χχι ) Ό ; βυζηι Ε , Ρ , Ο ; βυζιη ( πΐαΓ§. άί. τη, βυηιι ) Ι. - χλ£<- 
Πη Ε, Ρ, Ο, Ι.- ίΐίζιζβκτυΌ, Ι.— *ί αυτ>ι\ Β ,Ο,Ο,Ε,Ρ,Ο,Η, Ι.-ναρα 
τ>ρ ^ι• Ο , Ρ, Ο. — 7• «τ* **' το< ί Α$?ραίοκ Ιλ - ( τκ ί. /. αΛ ττι.) «β•»λ» £• 
?«κ ιξ»ρ ό&ί» Η. -«φ. τας αυτοί ϋ; »φ. ταΐί α. Ε..- β-φου ίίϋ, Ι.- α«ο τ*! ι. Ό~ 
>— 8. α»ο (γ Γ&γβ , βΐ 5τ 8. «■ , αϊ. τη. ) Ό ; ατ• (ί-αττ*», ηιαΓβ. α/, 77», 3ται- 
7«ί) Ι.-(χαί οίη. ) {-/χΛτ.ϋ,-^ρχ,ί Λ Β ; Ο, Ε, Ρ, Ο, Ρ• 1 4 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. $■'. /. 

α.7Γο των καταλειφ&εισων , άνασπασας, υπο το τείχισμα 
7τροατεσ}αυρωσε , %&} τους ναυτας εξ αυτών ωττλισεν ασ- 
ττίσι τε ώαυλαις 5 ι&( ο)σϋϊναις ταΊς πολλαΊς. 2 α γαο ?ι» 
ο τΰ-λα βι» χωρίω εραμω 7τορίσασ&αι. άλλα %&) ταύτα εκ 
ληστρικής Μεσσηνίων τριακ,ονΊορα ί(α) Μίλητος ελαζον 5 όί 
ττυχον 7ταραγενομενοι. οπτλΊταί τε των Μεσσηνίων τά- 
των ως τεσσαρακοντα εγενορτο, οις εχργιτο μετά των 
άλλων. ° τους μεν «ι» ^ω-ολλους των τε αοπτλων %α} ωπλισ- 
μενων εττί τα τετειχισμενα μάλιστα %α\ εχυρά του χωρία 
πτρος την ηττειρον εταζε' ητροει^ων άμυναο~&αι τον πεζον^ γ\ν 
πρόσβαλα], αύτος £ε άπτολεζαμενος εν, ττανΊων εζηκονία 
οττλ'ιτας, &} τοζοτας ολίγους, εχωρει εζω του τείχους 
εττί την 3-αλασσαν , υι μαλισ]α εκεΐνας 7τροσε£εχεΊο ττει- 
ρασειν ά<®•ο£αίνειν. ες χωρία μεν χαλεπτά ^ πετρωτή 
ττρος το πέλαγος τετραμμενα 3 σφίσι <Ρε του τείχους ταυτι\ 
άσ&ενεσ] ατού οντος, ε<&ισ<Βτασασ$αι αύτας ηγεΊτο ττρο- 
•3-υμησεσ3•αι. ούτε *γάο αυτό) ελ<Ζ3-ίζον}ες ΉοΊε ναυσί κρα- 
τησεσ&αι α\ )σχυρον ^τε'ιχιζον,εκείνοιςτεβιαζομενοιςτην 
ά<ΖΒ•ο£αθΊ-ν-, άλωσιμον το χωοίον γίγνεσθαι, κατά τούτο 
αν <ζ<τρος αύτην την θάλασσαν χωρίσας έταζε τας οπτλίτας^ 
ως είρζων , ην £υνηταΐ' -^ παρεκελευσαΊο Ίοια^ε. 

Κεφ. ί. »' Α Ν Δ Ρ Ε 2 οι ζυναράμενοι του^ε του κιν£υνα> 
μη<Ρε)ς νμων εν τη τοια&ε ανάγκη ζυνετος βουλεσ^ω <Ρο- 

ΟΙι&ρ.ΙΧ. Ι. χαταλ^φ&ί/ίταιν Η. -οι<τυιη((αΙ»τη. α»« 8. £ί) ©.«τΚί τολλνί Ε. 
— 2. άλλα ( χα.1 ΟΗ1. ) Ε. - τριαχοντνρΚ Ε.— * 3'• μ<*-λί?Α ( κ«< ΟΙΙ1.) Ό. - γ.α.1 
©χορα Ο. - αμυΐίΐτΒ-Λί 0.-5τρο«•6αλ>; ϋ; 3•ρο<τ£αλλ>» Η. — 4• χ,Λ\αι•κχ (ί 5. αι 
ςαά. ήι. ) ϋ. -ιτ-ίατατ^αι αυτΊϋ Ό•-χγατηα-ι<τΒ-Άΐτ ( Β-η 8. τη, αϊ* ττζ.) Ε} κΐ. 
€ί, βαά, 771.— 5• χω^&Λί Ε, Η , Ι, - ίονκιντα/ ( *ι 3. ω , άί. 7Π. ) Ό. ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. IV. 9 . ίο. ι5 

Γείίεΐίβ ΓαεΓοηί; , δΐιοείιιχίΐ; , εαδηιιε ίι-αηδνεΓδαδ ρΓο ναΐΐο Βεΐι. 
αηίβ ορρίάιιηι εοΐΐοεανίΐ, εί εαπιηι ηαυίαδ δοαΙΪ8 ϊππγ- ^°^ 
ιηΐδ, εΐ ρΐεπδηαε νίπήηείδ, αηηανϋ. 2 Νεε εηίηι ίη Ιοεο 8£ Π •£' 

εΙεδειΊο απηα δίοί εοπιρΗταΓε ροΙβΓαηΐ. (^αίηείί&ηι Ιιεεε ν. ο. 

. . . ^ 3ΐΓ • 

ίρδα εερεΓαηί εχ ρίΓαΐίεα ίΓΪΓειηί , εΐ αεΐιιαηο ηανίςίο 329» 

ΜθδδβηίοΓπιη , φΐί ίοΓίε βο αρρυΙεΓαηί. Εί ίηίεΐ' ίδίοδ 

Μβδδεηίοδ ΓαεπιπΙ αα* εμίίκίΓα^ίηΙα §Γανίδ ίίΓηιαΙαπε ηιί- 

Ιϊίβδ , εριίοιίδ ϋεηιοδίΐιεηεδ υηα εαηα αΐϋδ υδΐΐδ εδί. 5 Ιδ 

3§ιΙιΐΓ ηιαίΐοδ εΙ ίηεηιιίηηι εΐ απη&Ιοηιηι , <^α£ΐ πΐίΐχίπιε 

εοηΐίηεηίειη νεΓδαδ ιηαΓο πιιιηίίαιη ηηηαίιυηοιηε ορ- 

ρίεΐηηι εΓαΙ , άίδροδαίί; ; ρπεείρίεηδ , πΙ Ηοβΐίιιτη ρεάΐΐα-. 

ΙαΙϋΐη ρΓορπΙδΒΓεηΙ , ή α§§Γε(ϊεΓεΙαι•. Ιρδε νβΓΟ , εαιη εχ 

οηιηϊΒιΐδ δεχίΐ§ίηία §Γ&νίδ αηηαίιιηε ηιίΐίΐεδ , εΐ βϋ^αοί: 

53§ίΙΙαΓίθδ άε]6§ΐδδεΙ , ευηι ίδίίδ εχίια ιηαΓίιιη αα* πιάνε 

ρΓοΓεείαδ εδί, ςυα ροΐίδδίηιιιηι ίΐΐοδ εχ ηανίΐουδ ΰι Ιει- 

ταιη εχδεεηδαηι ΓαεεΓε εοιιαίιίΓΟδ εχίδΐίαιαοαί. 4 Ν&ιη 

ίρδοδ α(1 Ιοεα ηαίιίεηι αβρεΓα , εΐ δαχοδα, εΙ αά πιατε 

εοηνεΓδα : δεΛ ίαηιεη , φΐία αΙ> ηαε ραιίε δΐΐίε ηιυηίΐίοηίδ 

ιηιιηΐδ ίηίΐΓπιίδδίηιαδ επιΐ , ίρδοδ ί(Ιβο ραΐ&οαΐ αΐΐεείαιη 

ίη , πΐίΐ§ηο^ιιε δίαχϊίο (ΙαΙαίΌδ ορειαηι , ιιΐ ΐη Ιιαηο ραν- 

ίβηι βχβοβηάβΓβηί. Νεφίε ίρδί Λΐϊιβηίβηβεβ δρει&ΙχιηΙ ίοΓε 

ιιηςυαιη , πΙ εΐαδδε ίίαοβάοετηοηύδ ίηίεΐΊΟΓεδ εδδεηΐ , εί 

ρτορίβΓβα εαιη ηιυη. ρ&Γίεηι ηαΐΐίΐ ηηιΐίΐ ιηηηίΐίοηε πιιι- 

ηίνειαηΐ ; ε Ι , δί ίΐΐί ρβΓ νίπι ίη Ιειταιη εχδεεηςΙεΓβ εο- 

ηατεηΙιΐΓ , ορρίείιιηι Γαείΐε εαρί ροδδε ΟΓβάβΰαζιί. Ρ Ιη ηαε 

ΐ§ϊίαΓ ραΓίε , φΐΕε ίρδυηι ηιαΓε δρεείαοαΐ , πηϋΐεδ εοΐΐο- 

εανίΐ , αί(^ηε άίδροδαϊΐ , ιιΐ ϊιο8ΐ€8 αιτειεί , δι ροδδεί \ εοδ- 

ε|ΐιε Ιιίδ νετοίδ εδί ΒίΙΙιοΓίαΙυδ. 

Οαρ. ίο » Λ _ ικι, (^αί ηιΐηΐ ε),αδ(1ειη ρεηεηΐί ηηηε εδίίδ 

δοοϋ , ηεηιο νεδίτπηΐ , τεραΐαηδ οιηηεδ ^ίβίεηΐΐαΐεδ, <^ιΐ£ε 

. ΟΙιαρ. Χ, Ι. (τ»; ΟΠΙ.) 3-ςίΛίί ς.-^αλλο» (2ί εοΐ15-1ΐ£1Κ. : , 61 κ ί. Ι.) ι6 ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. IV. ίο. 

Ρβίο'ρ. ϊ 108 οίΓΟίιηίδΙαηί; , ρΓαοΙεηβ νιάεπ. νείίΐ , ροΐϊηδ ηααιη Ιιαβ 
οίγιηίν η ^1° ηιοαΌ εοηδίάεΓαηδ , 1>οηΒΒ<ηιε βρεί ρΐεηιΐδ ίκ3νει>- 
88. 3. 5αηο5 ίηναάβΓβ, ρΐΌρΙβΓ Ιΐ96€ ίηεοίηιηίβ εναδηπίδ. 2 Νατη 
ν»η. <ηΐ8Βειιηφΐ€ τεβ ( ηί; ίδίβε ) β(1 ηεεεδδίίαίειη 8ΐιη4 ΓεάαοΙθΒ [ 
29 ' πιίηίηΗΐιη ρΓαάβηίίοβ άεβίάβταη-Ι: , αϊ ίικ1ΐ§θηί ίΐηίπιί ρΓθβ^ 
βεηΐία α<1 ρθϊΊοιιΙιιπι οείειτίιηε δηβεηηά'αηι. (^ααηαηαηι 
ε§ο ρίειαφίε ηοοϊδουιη ίαοβΓβ νίάεο , δί ει ίηιρείαιη 
Ιιοδίήιηι δαδίίιΐθΓβ , ηεφίε ροΐίοι-α εοηιηιοοία , αα86 ηοΙ>ίδ 
δΐ<1 τεηι ίεϋείΙεΓ §€ΓβηεΙαηι ίκίδοπί , ίΐίοπηη ηιαίΐίίικϋηβ 
<3βΐ6Γπίί , ίοεαε ρΓοάβΓβ νείίιηιΐδ. 3 (^αοεί εηίηι Ιοευδ αο 
Οθδδα δίί ^ίίΚοίΙίδ, Ιιοε ρΓο ηοοίδ ΓαοβΓβ <3αοο ; ααίρρε 
€[αί ηοοίδ αηίίΐεηι ίΠοι-αιη ίιηρείηιη δΐΐδΐίηεηΐίβυδ αηχί- 
3ίο ίαίαπίδ εδί : 3βά δί ΓεοεαΈαηηδ , αεεεβδη Γαοίΐίδ ειίί , 
αηαηίαηινίδ αΐίοηηί εΐίίποίΐίδ, ιιίροίβ ηεηιίηε 7ιο8ΐβητ ρι*ο- 
ηίοεηΐε. ΕΙ , βί Γβ€βάαιηΐί8 , ηοδίεηι αοπτίδ ηοδ ιΐΓ^βηίβιη 
Ιιαοεοίιηαδ , ^αία ηοη ίαείΐε δθ ΓβοίρβΓβ ροίειίΐ , δί ηοδ 
εΐίαιη ΐρβαπι ηΓ§εαιηυδ. ϋαιη εηίηι Ηο8ΐβ8 δαηί ίη ηανί- 
βαδ , Γαείΐΐίηιε ρΓορπΙδαπ ροδδΐιηί : δεά* δί ίη ίειταιη εχ- 
8εεηάει•ίηΙ , Ια'ηρ νεΓο ηοοίδεηιη δεςπίΐ οοηάίίίοηε ρτι- 
§ηίώηηΙ. Εί ίρδΟΓαιη ιηαΐΐίΐιιάο ηοη αάΊηοάΊιιη εδί εχ- 
ίίηιεδεεικία : αααιηνίδ εηίηι δίΐ ίη§εηδ , Ιαηιεη ρΓορΙεΓ 
ίΐίηιοαίΐαΐεηι Ιοεί, οηιο αρρεΙΙεΓε οοηεώίΙαΓ , εχί§αα ηΐίΐηιι 
ρυ^ηαοίΐ. 4 (^υαηινίδ εηίηι ϊιο8ΐίιιτη εχειχίΐιΐδ πο81γο δίί 
ηΐ£ΐ]θΓ , Ιαηιεη ηοη εβί ίη ίειτα , ρεήηάε αίαπε ηο8ίβΓ; 
δείΐ εχ ηανίοιίδ ριι§ηαΜί , αυίβαδ ιηπίΐεε ορροι-ίηηίΐαΐεδ 
ίη ηιαιί εοηΐίηςαηΐ εδί ηεεεδδε. 5 (^υαιε ϋ"ίίϊιεη1ΐ&1εδ ίδίο- 
Γηηι ηοδίπ ραιιοιίαΐί ραΓεδ εβδε ίΐαεο. ΙηδυρεΓ εί νο5 
οϋδεοΓΟ , ααί Αίηεηίεηδεβ εδίίδ , εΐ α^αί εχρεήεηΐία 
ηαηΐίεαηι ίη αΐίοδ εχδεεηδηηι ηονίδίίδ ( ο[υο(1 δία^υίδ 
ΙιοδΙίηηι ίηιρείαηι ΓοΓίίΙεΓ δηδίίηεαΐ , ηεε §Γανί βηείαηπι 

*»«ρΐΓΧ. £; μ*λ» (ι υηΐ.)αχ. Ε; μ. ίί Λ^. Ρ> Ο.-χβρίϊα-βί Ο, Ρ^ Η, Ι. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. /. ι 7 

χζΊν ιΊναι , ι χλογιζομινο ς άπαν το πιριισίως ημάς <Ρζινον, 
μάλλον η απιρισχιπτως ιυίλπις ομοσι χωρησαι τοις 
ιναντ'ιοις, ^α/ ιχ τούτων άν πιριγινομινος. 1 οσα γα» ις 
ανάγκην άφϊχταί , ωσιζ-ζο τχ£ι 3 λογισμον ηχιτ/α ιν£ιχο- 
μίνα, χαν^υνου του ταγίςου <&•ξοο-£ιϊτα4. ιγω &ι }»α\ τα 
ατλιιω ορω <&ξοςημων οντά. , ην ι^ιλωμιν τι μιϊναι , ){Φ\ 
μη, τω Ό-λη^ι αυτών χατα<α•λαγιντις , τα υπαργονϊα 
ημίν χρι'ισσω χατα<&οο£ουναι. του τι γαο χωρίου το 
<Ρυσίμ£χτον ημ-ΐτιρον νομίζω, ο μινοντων ημών ζυμαα- 
γρν γίγνιται, υποχωρησασι £ι , χαιπίξ γαλιπον ον , ιυ• 
πορον ισιαι, μήλινος χωλυοντος. ^ τον πολίμιον Λ/- 
νοτιρον ιζομιν , μη ρα£*ας αυτω πάλιν ουσηζ της άνα- 
χωρησιως,ην χα) ύφ ημών βιαζηται. ιπ) γαο ταις ναυσ), 
ρασίοί ιϊσιν άμυνισ$αΐ' άπο&χντις «Γδ, ιν τω Ισω η^• 
το τι Έ-λη&ος αυτών ούχ άγαν £ιϊ ώοζιϊσ^αι. χατ ολί- 
γον γαξ μαχιϊται, χαιπιο πολύ ον } απορία της «Ετροσορ- 
μισιως. χα) ούχ ιν γη ςρατος ιςιν ιχ τ« ομο'ιν μιίζων , 
αλλ' απο νιων , αίς πολλά τα χαίρια £ιϊ ιν τη $•αλαο~ο~ηι 
ξυμβηναι. ωσ]ι τας τχτων απορίας αντιπάλας ηγϊίμαι 
τω ημζτιρω <&λη&ιΐ' ^ αμα άζιω υμάς, Αθηναίους 
οντάς, ^ ιπισΊαμινους ιμπιιρ'ια την ναυτιχην ιπ* αλ- 
λάς άπο€ασιν (Ότι, ιίτιςύπομίνοι, ΐ(α) μη φο€ω ροΜν ιφ} 

«— 2. ι»* &ιαγχ>ι* Ό. - *φι«ίτα< ( * 5. *, αϊ. 771. ) ϋ. - ΒτΧνμίΐ Ό , Ε.- ότ. η μ** 
(ί 5. •, αϊ. τη.) Ο. — 3• "ομιζβ (β οηι.) Β, ϋ, Ε, Ρ, Ο, Η, Ι; τ. (ό«. /. 
αϊ. 771.) 0.-|. γ/γίΝτ&αι Ό.• μ* ,»α<Γ<•Γ Β, Η.-(*οτ« ΟΠ1.)»αλ<» Ό, Ι; 
Ψβ,Αιι &υτγ νσ-ηι Ι. - ια.υσ•η Ό. - ί' «ν τ» ί<τ» Ο , Ό , Ε , Ρ , <$. •— 4» »ρο^ορ/*>Τ- 
«-(«; ϋ, Ι.— 5* α ?'" */* α ί/*«ί Η. -ύτομο^ι Ε. -/>'• χαι τ«ν ν«βτ Ε; ρ• χομ ίίποτ. 
Μ4»» Ρ. - ύτοχ•^ο<το ( ^ 8. τ• , α/. 77». ) Ε. 

4 Ρ ι8 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Δ. ί ιά. 

νέων (Ρεινοτητος κατάπλου υ^τοχωροιη , ουκ αν ποτέ βια- 
ζοιτο 3 ) %£$■ αυτούς νυν μεΊνα'ι η , ^ε) αμυνόμενους παρ 
αυτήν την ραχίαν 3 σωζειν γ\μας τ« αυτούς ^ το χωρίον.» 
Κεφ. ια . Ύοσαυτα του Δημοσθένους παραζελευσαμε- 
νςρο οΧ' Κ&ηναΊοιΑ&ζρσησαν τε μάλλον. > ^ επικαταζάν- 
τις ίγαζαντο παρ αυτήν την θάλασσαν, ο'ι «Γδ Λακδ^α/- 
μ,ονιοι, ά,ρα,ντκι τ<£τ& κατά γην ς-ρατω <Ε^οσε£αλλον τω 
Τειχίσμα^τπ , ι&η ταϊς ναυσ\ν. α μα, ουσαις τεσσαράχ,οντα; 
%α} τρίσί. ναύαρχος £ε «ι/των επε^λει θρασυμηλ'κΡας 
6 Κρατησιχ,λεους 5 Ίπαρτιατης. 2 πςοσ&αλλί £ε > ηπεο 
ά .Δημοσθένης Φ^οσε^εχετο. ΚΡ1 β* /^ί" Αθηναίοι αμφοτε- 
ρω&εν , \% Τί γης }{&) Ικ θαλάσσης, ημυνοντο. οι £ε , %ατ 
ολίγας νους ^ιελομενοι , <Ριοτι ου* ην (πτλειοσι <πτ^οσχύν ,. 
%α\ αναπαύοντας, Ιν τω μέρα τους επίπλους εποιουντο, 
π^οθυμιφ η πάση χρωμενοι ^ παρακελευσμω, εί πως 
άσαμενοιελοΐΜ το τε.Ίχιοιμφ, πάντων £ε φανερωτατος 
ο Βρασίδας εγεν-ετο. τριήραρχων γαξ, ι@η ορών, του χωρία 
χαλ$ποΰ Όντος , τους τριήραρχους φφ κυ£ερνητας , εί που 
^ ^οκοιη δυνατόν είναι σχβν, άποκνουντας , ^ <£"/\ασ•- 
πομενους των νέων , μη ζυντρι^Ιωσιν , ε£οα , λέγων , ω$ 
#ί»: «ϊκος €«ι , ξ^λ^ φει^ομενας, τους πολέμιας, εν τϊ\ 
χω,ρφ, περΧ&ζΊν τείχος πεποιημενους* άλλα τας τε σφε-, 
τέρας νους , βιαζομενχς την α.πο£ασιν , κατα^ρι^α/ «κδ- 
λδνδ , ^α/ τους ζ,υμμαχας μη άποκνησαι 3 αντ) μεγάλων 

0^£ρ. XI• Ι• ί9"αρ^οταν Η. - 7*αρ* ίαυτ^ν . Η ; ^αρ ( αυτ*ν ΟΓΠ . ) Ι, 
-Λα*, («ρα^τίί 01?1. ). Ρν-τ^ορ-ιίαΛν Β ; , Ο , Ω, Ε. - τα/< «χιχτ/ Γ. — 2. τ.γαατ 
ίΖφλι ( α β λ, 8. 1. ) Χ;^ χροτ^αλί; Ο, ί.-Α5>•. («^φοτίρα&ί»» ΟΒϋ ) Κ 
-**ι να(Λτκα>*7-μ«ι Ε•-(όθΐη. ) β^ί^αι Β , Ε, ■— 3• τρ^ραρχα^ (γ*Γ ΤΗυΟΥϋΙΌΙδ ΗΙδΤ. IV. ίο. ιι. ίο, 

ΐΙΚδΟΓίιιη δΐιτρίΐα εί πιίη&εΐ ηανίαιη ίηειιιτεηΐίιπη ίπι- Βεΐι. 
ρεία ίειτίΐϋδ ι-βοεά&ί, *'$ ηυηε|ααηι ρεΓ νϊπι δΐιηιιηονεΐΊ Γη. 10 ;.* 
ροδδίΐ , ) υΐ εί ηπηε ρεΓδίδΙαίΐδ , εί αΓεεηΙεδ Ιιοδίεηι 3<1 3£™ ρ ' 
ΐρδυιη Ιϋίοπδ δβΙεοΐΌδί εΙοΓδαιη , εΐ ηοδ ίρδοβ εί Ιοεαηι ν. ο. 
εοηδεΓνεΙίδ. » 3 2 ^. 

(?αρ. ιι. €υιη ααίεηι ϋειηοδίηεηεδ Ιιίδ ίαηίαηι Αίΐιε- 
ηίεηδεδ αοΠιοΓίΗίυδ ίαίδδεί , ίΐΐί πΐ£ΐ)θΓειη ίκίαείαιη Βηίιησ 
εοηοερεπιηί , εί ευηι &ά ίρδίιηι ηι&Γε (1εδεεη(1ίδδεηί, ίΜ 
δε α<1 Ιαοδίεδ ρΓοραΙδαπκΙυπι Ηοΐε ίηδίπιείβ. ρίηαπιηί. Ιλ- 
εε<Ϊ36ΐηοηϋ νετο, ιηοΐίδ €3δίηδ, Ιειτβδίιί εχειτίΐα ηοινί- 
βπδφΐε ΧΙΛΉ, ηιηηίίίοηεδ »§§τεδδί δαηί. ΠΙοππη ίΐϋίεπι 
εΐαδδίδ ρπεΓεείαδ εκιί ΤηταδγιηεΗά'ίΐδ ΟΓαίεδίοΙίβ βίίι/δ , 
δραΓί&ηαδ. 2 Εβδ^αε αΙ> ε» ραιΊε ίηναδίί, φΐΒ. ϋειηοδίΐιεηεδ 
ίΙΙο8 νβηΐΗΓΟδ δρεΓ&οαί. Αίΐιεηίεηδεδ νείΌ εί ϊρδί πίπη^ιιβ 
& ίειτα εί α πιβγϊ ηοδίειη ρι-οραΐδαοίΐηί. 1111 νείΌ οΐβδδειη 
ρ&Γΐίίϊ, ειιτη εχί§ηο ηανΐαηι ηηπιείΌ, ηαοίΐ εαιη ηΐίυοΓε 
η(1 Ιϊίίιΐδ δρρείΐεΐ'ε ηοη ροδδεηί , εί οαείβταδ ηανββ ίηίβΓβα 
^αίεδεεΐε )υΙ>εηίεδ, ρεΓ νίεεδ ίηιρείιιηι ί&είεοαηί, οιη- 
ηίφΐε αηϊιηί εοηίοηίίοηε εί αάΊιΟΓίΣΐίίοηε ιιίεηίεδ , δά ηαο 
πκχίο Γε)εείίδ ΐιοβϋΰΜδ ηιιιηίίίοηεηι οαρεΓερσδδεηί. 3 Βγλ- 
δίθίΐδ »αίειη οηιηΐυηι ηιαχίτηε οοηδρκ:ι»ιΐδ εχδίϊΐίί. (Λπη 
εηίιη εδδεί πηιΐδ ε ΐΓίετ&ΓοΙιίδ , εί νκΙεΓεί ριτορίεΓ Ιοεί εί 
Λεεεδδϋδ αΊίΕοπΙΙδίεηι ίήεπίΓεΙιοδ εί §ηοεΓηαίοΓεδ , δί 
φίαπι εΐΐδηι &ά ρίΐι-ίειη &εοε(Ιί ροδδε νκίεοαίατ , -Γοπιιί- 
άαηίεδ, εί εβ νεηίεδ , ηε ηανεδ εοηίτΐηαεΓεηί , νσαΓεί-ίΐ-* 
οαίιΐΓ, οΐΐεεηδ ηοη άοεετε ίρδοβ, αΊιτη 1ί«ηΐδ ρ&ιτιιηί, 
ΗΗίΐιίίίοπβηι ΐη &ιιο 3§γο αο Ιιοδίϊοηδ'εχβίηιεΙίΐηι ρ9ΐί.(2ιιϊιι• 
ίηιο ]ΐιυε1>3ΐ ΐρβοδεχ η»νίοιΐ5 ίιι Ιΐίΐαδ ρεΓ τΐ?η εχδεεη- 
άειε , ηανεδηιιε εοη£πη§εΓε ; εί δοείοδ λοΓίαΰαίαΓ, ηε 

Οίη» ) κα» όρ. Ό ; τ|, ί« ( γαρ 5* 1. ) χα/ όρ. Ο. - α τη Η. -χ*/ ίοχ% χαλινοί ιιι Μ 
Ο, Ρ, Ο.- (το ΟΠ1.) τίΓ/ο! Η.-βιχζ. τηι ίτιίαί-/» Ε. - -χ. ατοίνίΛΐ Ε. 

Ο 2 3ο ΤΗϋ Ο Υϋΐϋΐδ ΗΙ8Τ. ΙΥ.ιι.12. 1 3. 

Ββΐι. ρΓο ηια§ηίδ οεηεηεϋδ , ηιιοε αοοβρβΓαηί , δααδ ηανεδ ίη. 
3 η.°7* ρπεδεηΐία ϋιίΐεεάΒβηιοηηδ 1«ίγ§Ιγι άαοίΐαΓεηΙ : δεά" ηα- 
8δΓ£ νίοηδ ίη Κϋιΐ8 ίιηραείίδ , βΐ (ριανίδ ΓαΙίοηε εχδεεηβη εχ 
^• °• ίΐΐίδ ίη Ιβιτίΐηι £αεΐο, εί νίΐΌδ εί Ιοεπηι ίη δααηι ροίεδ- 

V 3ΙΓ. # χ 

! δΐ9. ίαίεηι Γεαί^εΓεηί;. 

Οαρ. 12. Αίαυε ίρδε αηίαεηι ηίδ νειοίδ αΐίοβ ίηδίίσαοα!:, 
εί εαηι δαάηι §αοεπιαΙθΓβηι ηανειη ίη Ιίίίιιβ ίιηρίη§εΓε 
εοε^ίδδεί, αά ηανίδ ροηίειη ρειτεχίΐ. 2 Εί (ΙεδεεηάεΓε εο- 
ηαίιΐδ, αο Αίηεηίεηδίοιίδ εδί Γε^εείηδ , ιηαΐίίδ^αε νηΐηε- 
ιίουδ δίΐυείαΐυδ , αηίιηί (Ιεΐίαηίηιη ραδδΗδ εδί, εοαηε εοΐ- 
Ιαρβο ίη ϋΐιαεί δραίίηηι , αηοα εδί ίηίεΓ ίρβοδ Γεηιί§εδ εί 
ρΐΌΓίΐηι , είγρεηδ ε]αδ ίη ηιαΓε αεείάίί. Οαιη ααίεηι ίη ίει•-- 
χαηι οίεΐαίαδ £ηίδδεί, Αίηεηίεηδεδ εηηι δηδεερειπηί , εί 
ροδίεα ίη ίΓορΒΒΟ δηηί αδί , αηοά ρΓορίειρ νίείοι\ίαιη εχ 
Ιιαε ϊιοβίίαιη ορρη§ηαΐίοηε ραιτίαιη ερεχετηηΐ. 3 Οεείειί 
νεΓο ηια§ηα αηίαεηι αηίηιί ίΐΐαεήίαίε εχδεεηεΙεΓε εαηα- 
ηαηίαΓ : δεά ηοη ροίεΓαηί, εαηι ρΓορΙεΓ ΙοεοΓαηι άίίηεαί- 
ΙαΙεηι, Ιαηι είίαιη ρι-ορίεΓ Αίηεηίεηδίαιη ρΓεεδεηίίαηι , 
φΐί ηοδίίαηι ίιηρΓεδδίοηειη δαδίίηεοαηί : ηεααε Ιοεο εε- 
άεοαηί. Τηηε ααίειη ίαηία ϊονΧχιηπ εοιηιηηίαίίο ίαεία εδί, 
ηί Αίηεηίεηδεδ αηία'ειη , εχ Ιειτα , εαα^αε Ι^αεοηίεα ,. Εα- 
εε<38εηιοηίοδ , ηανίοηδ ίη£εδίίδ εοηίΓα δε νεηίεηίεδ, ρΓο- 
ρηΙδαΓεηί; Εαεεάεθηιοηϋ νεΓο, εχ ηανι&ηδ,. εί ίη δαηχη 
8§Γαηι, ίαηε ηοδίίΐεηι, εοηίΓα Αίηεηίεηδεδ ά'εδεεηά'εΓβ 
εοηαΓεηίιΐΓ. 4 Ιη§εηδ εηίηι §1αΓΪ3β αεεεδδίο εα ΙεηιροΓε 
ίαεία. εδί , Ιιίδ αυίάειη , α^ηοα ηιαχίηιε ιηεαίίειταηεί , ρε- 
αεδίι•ίοαδ ρΓεεΙϋδ ρΐΌβδίαηίίδδίηιί νίδί £αίδδεηί : ίΠίδ νείΌ, 
φΐοΛ ηιαιίίίιηί εδβε Γεηιπιαιιε ηίΐηΐίεαηιηι ρειΐίία Ιοηβε 
ρΓ9ΒδΙατε νίδί £αίδδεηί. 

Οαρ. ιδ. Ηοε ί§ί1ητ αίε, εί δεα^ηεηΐίδ ραΓίε, εηηι Σα- 
τ&ά&πιοτιϋ αϋααοΐίεδ Ιιοβίίδ ηιαηΐΐίοηειη αάοΓίί ίηίδδεηΐ; ? ΘΟΤΚΤΛΓΛΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. ια. /€'. η. η 

ίυίΜίΰΓίων , τας ναυς τοΊς Δ.ακζ δαιμόνιο ι ς εν τω τταροντι 
ί7Γΐ£ουναι % όζζίλαντας £ί , ){α\ τταντί τροττω αποζαντας , 
των τί άντρων ^ του χ&ριχ κρατησαι. 

Κδ<ρ. *β'. Κα) ο μιν τους Τί αλλάς τοιαύτα. Ιτησττιρ- 
γΐ , φ) τον ίαυτου χ,υ&ρνητην αναγχ,ασας όχύλαι την 
ναυν , Ιχωριι ίπ) την α.7Γθ£α<3•ραν. 2 ^ Ύπιρωμινος άττο- 
ζ&ινίΐν , ανεχοπ-ί» υ'7Γ0 των Ά&ηναιων κ&\ τραυματισθείς 
7τολλα 3 Ιλειττο^υχησι τε , ιφ) τπσοντος αυτού ζς την 
7ταρξζίΐοίσΙαν η άσ7τ)ς 7τερΐίρρυη ι)ς την θάλασσαν, χα} 
ίξίνεχ&ίίσης αύτης Ις την γην, οι ' Αθηναίοι ανελόμίνοι , 
ΰσΊερον (&ξος το τροτταΊον έχρησαν/ο , ο ζσ]ησαν της ττροσ- 
ζολης ταύτης, οί ίΓ' άλλοι <&4>ού$υμουν1ο μίν* ά£ΰνατοι 
«Γ ήσαν άττο^ηναι^ των τι χωρίων χαλατοτητι , ^α/ των 
* Αθηναίων μίνοντων, ^ ού£ιν υποχωρούντων. Ις τουτ& 
τί ττιριζσΐη η τύχη , ωσΐί Αθηναίας μλν Ικ γής τε , >φ) 
ταύτης λακωνικής , άμυνζσθαι ίκζινας Ιττιττλϊοντας^ Λα- 
Χΐ^αιμονιπς <Ρε } ε'χ νιων τι χα{ ε/ς την εαυτών , ττολεμιαν 
ου σαν , 67γ' Άθτιναίβς α7Γθ£α/νε/ν. * «7Γ/ πόλο* γαο Ιττο'ιιι 
της £οζης εν τω τότε , τοΊς μεν , ί^τε/ρωτα/ς μαλισία ε?- 
να/ 5 *^ τα ?*"«£* κρατίσίοις, τοις <Γε , θαλασσίοις τε , 
^ τα?£ ναι/σ) πτλεΊσίον <&οοεχειν. 

Κεφ. <^ . Ύ αυτήν μεν ουν την ημεραν φ) της υςεραιας 
μέρος τ) <&%οσζολας ττοιησαμενοι , ενετταυντο. ^/τί» 7ρί- 

Οίαρ. XII. 2. ιλιιτοβο^τί Ό, Ε. -ίΐί τ** ταρ. Ό.- «γ τ^τ θ. Ρ, Ο, Η. -ανίλ* 
•ί Α9-ΛΙ-. ύπροι Ε; οί ( Α3•*ια<ο< 5. 1. βΟ£?. πι.) 6γ. Η. — 3• »ρο6ϋ/*«ιτο Ο.- κ 
τντο το τι »£ρ. <2, Ρ , Ο} {$ τκτο ίί τ. ϋ. - χαι τα«τ>ΐί δίί Ο.- ίχ τ•» »ί•» Ο 
-£ί τ»)» ίαοτβ» Ρ , Η. 

Οίαρ. XIII. ι. τρ*τ>) (ηΐαΓ§. α/, τπ. ) ινι %ι>\* Ι.-ια^αγηοηΛΐ Ο, ΙΡ' 22 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΒΤΓΓΡ. Δ. φ //. 

τη εττ) ζυλα ες μηχανας παρέπεμψαν των νέων τινας ες 
Άα/Γρ, ελπ'ιζοντες το χατα τον λιμένα τείχος υψος μεν 
εχειν, αποφάσεως £ε μαλισία ούσης, ελείν μηχαναΐς. 2 εν 
τούτω <Ρε «ί ?κ τ?.$ Ζαχ,υνΰχ νγ\ες των Αθηναίων πάρα- 
^Ίγνονίαι τεσσαρακον/α. ποοσε£οη&ησαν γαο των τ« φρ«- 
ρίεΓων τ/ί'6^ αο'το/ς των ε% Ναυπάκτου , ^«/ Χ?α/ τέσσα- 
ρες, ως <Ρε ε\£ον την τε ηπειρον οπλιτών περιπλέων, την 
τι να σον, \ν τ« τω λιμενι ούσας τας ναΰς, ^ ουκ εκ- 
<®λεασας, απορησανΊες , οπη %᧕ορμ'ισων]αι , τότε μεν. ες 
Γίρωτην την νησον , η « πολύ α^β^ί/, έρημος ύσα, έπλευ- 
σαν , ^ ΫΐυλΙσαν/ο' τη δΓ' υσίεραια, παρασκευασαμενοι ως 
ίπ) ναυμαχίαν , άνηγοντο , ην μεν άντεκ<ζΰ•λεΊν ε&ελωσι 
σφ'ισιν ες την εΰρυχωριαν ε) <Ρε μη 5 ως αυτό) επεσπτλευ- 
σούμενοι. ^α) οί μ^ν οντ? ανται^οι/το , ούτε, α £πνοή- 
&ησαν 3 ώραζαι τους εσ^ετλους , ετυχον ποιησαντες' ησυ- 
χαζοντες <Γ εν τη γη , τας τε νους ε^τληρουν , η<μ παρ- 
εσταυαζοντο , ^2(7^3^2» τ/ς 5 »ς εν τω λιμενι, οντι ου 
σμικρό), νανμαχησοντες. 

Κεφ. ι£' . Οί βΓ' Άθιιΐ'Λ/ο/ , γνονΊες, χα&' εκατερ>ον 
τον εσ<&λουν ωρμησαν επ αυτούς, ι&η τας μεν <&λείους 
%ζή μετέωρους η^η των ν4ων ^ άντι<&(*ωρχς , «τζοα^σΌΚ- 
τες , £$ $0^41$ κατεσΊησαν , %&) ίπι^ιωχοντες^ ως βΓ/α 
βραχεος , Ιτρωσαι/ μ&ί/ πολλας , π-εντε £* ελα£ον, ^/, μία* 
τϋ'τώ^ αύτοΊς αν^ράσί' τοις «Γδ λοιπαΐς εν ττί γη %α\απε- 

Ρ , Ο. — 2. Χ<α< τίίΓβ-αρ ν«, Ιιθ$ Ιίβαί, αη ά(?58ΐι,5 άο αρ-οΐ (3ο »α , οοικίαί^'ηΐ, 
]β ΟΓοΐδ, α τίίτβ-αρίί ικ«ί. Ε -({χ οίκ.) ττλ£89•αί. Β. - ψ [Αίν α»τ4ΐϊΜΐ! 0.— 3» ϊο^γ ΤΗ170ΥϋΙϋΙ8 ΗΙ5Τ. Π 7 ". ι5. ι4. 25 
6)\ΐ3 ορρα§ηαιΐ(ΐ8Β ίηιειη Γεεεπιηί. ΤειΙίο άϊε ηανεδ αΐί- ΒβΠ. , 
ααοί Αδίηαιη άίπιί&εΓαηΙ, αά* εοκιρΕίΓίΐηίΙαιη ηΐΛίεήίΐηι αα 1 «η. -. 

* -, Οίνηιπ. 

ηι&εΐιίηαδ Γαάεικί&δ ; φΐοα εαηι ηιιιη ρ&τίεΒΐ, ^α» ροτ- 8& 
Ιιιηι 5ροοΐΒ^3.1 , βΐ φ33Ε βΐία ηακίειη εΐα*, δεά ίαηιεη ρπε- }.;£• 
είρηε Ιοεαηι εχβεεηδϊοηί ίηίειταιη £*είεη(1& ορροΓίαιιαηι 32 9• 
1ιαοεο&!: 7 ηιαείιίηίδ ίΐ δε εαρίηιη ίτί βρεΓ&Γεηί• 2 ΙηΙεΓεα. 
νείΌ αηαα ι Γ3§ίηΙα Αΐηεηίεηδίυιη η&νεβ εχ Ζίίενηΐΐιο &(1- 
νεηεηιιιΐ; ηαιη αεεεδδεΓαηΙ ίΐϋδ αηχίΐίο αίκριοί ρπεδί- 
άίατίίε, (^ικε Νλΐιραείί εΓαιιί', εΐ ψιαΙιιοΓ ΟΙιίβΒ. δβίΐ ευηι 
Αΐ1ΐ€ηίβη8€8 νίίΐίδδεηί εΐ ίρδαηι εοηΐίηεηίεηι , εί ίηδυΐβιιι 
ηήΐίΐίυιΐδ ίΐπΒΒϊίδ ΓείεΓίαπι , εΐ ηανεδ, α,ιΐίε ίη ροΓία επηιί, 
ηοη ρΓΟίΙίΐ'β, απιοί§εηΙεδ ηαοηαπι αρρεΙΙεΓεηΙ ; Ιπηε ψύτ 
οεηι αιΐ ΡΐΌΐεη ίιΐδΐιίαιη , ηιΐίε ηοιι ιιιιιΐίαιη (ΙϊδΙαυβΙ: , εί 
ε-ί ίΐεδειία επιΙ, εοηΙεηύβΐΊΐηΙ , ίΒί^αβ εαδίιϊδ ροδίΐίδ ρει*- 
ηοε-ΐατατιΐ. ΡοδΙείΌ ύίε, ηΐ αά ηανα,ΐε ρΓαεΙίηηι ΐιΐδίπιείί^ 
ίη αΐίαπι νεία ίεεεΓΟπ!:, ηΐ ρα§ηατβηΙ, δι εοηίπι δε ίιι 
ΕρεΓίυιη πΐ3Γε τεηίΓε νοίιιίδδεηΐ : δίιι ιηίηαδ, α Ι ίρδί ίη 
ροτίατη ίη£τετΙεΐ'εηΙαΐ'. 5 ΙΙΙί νεΓο ηεο οϋνίαιη ίρδίδ ίιι 
αΐίαιη ρΐ'οεεδδείτυηΐ, ηεηυε, ηυεηΐίκΐηιοίΐιιηι εοηδίίίιιε- 
ταπί, ροΓίαδ σδΐια όοδίπιχθΓΐιηΙ. : δειΐ ΐη Ιειτα δε εοηΐί- 
ηεηΐεδ , ηανεδ εοηιρΐεοαη.1: , δεηηε αό ηαναίε ρΓοεΙίπηι 
ΐη ροΓίιι ηοη ρίίΓνο εοπιιηίΐΐεηιΐιιιη ραταοαηΙ:, δι ςμιίδ- 
ίη§Γεάί νοίι.ίδ^εΐ:. 

Οαρ. ι4. ΑΐΗεηίεηδε$ νείΌ 1ια.ε τε εο£ηίία αο υίχοαηε ^««"β 

. »<1ηιιο 

ροΓίαδ οδΐιο ίηιρΓΘδδίοιιεηι ίη ίρδόδ ίεεεπιηΐ. Ει ίιινεοΐί>Μ*]ο. 
ίη εοηιρίιιΐ'εδ ίρδΟΓυιϋ ηανβδ α ίειτα ]Ηΐη ΓεηιοΙ&δ : εί αιί- 
νεΓδίδ ρΓΟτίδ νεηίεηίΕβ, ίη £η§ίΐηι νεΓίβηιηΙ :; εί ϊηδεφιηΐί,- 
αη<χ1 ΟΓενε δρ&Ιίιιηι ίπΙεΓ εοδ εδβεΐ^ηιηΐϊαδ φΐίόεηι ίτβ-» 
§επιηί, ηαίηοριε νείΌ εερεηιηί, εί ααπιηι ηηίΐηι οαηϊ 
ίρβίδ νίτίδ : ίη οίείεΓΟδ νθΓο,^:α93 ηά Ιεπταπι εοηίϋ^εΓαήί;, 

! €ίιαρ. XIV. ι. *, ιλα:» ε, ϋ, ε, σ. η-, ι.-χ*τ. Κί&λ* ε. —2. Λ /* 2 4 ΤΗϋ0ΥΌΙϋΙ3 ΗΙ5Τ. IV. ι4 ιδ. 

««ιι. ίιηρΓβδδίοηβιη £εεεπιηί. 2 ΑΠθβ νείΌ, ςίαιη αάΊιηε ίηδίΓοε- 
3 η. 7 Ρ .' ΓεηίιΐΓ , αηΐεφίαιη ίη αΐί απι ρΐΌνεηεΓεηΙιΐΓ , αδ ΑΐΗβηιβη• 
8&5Γ 8'ώιι& Ιαεεί'αβαηΙυΓ. Νοηιιηΐΐαδ εΐίαιη , εχ αηίοαδ Ιιοηπηεδ 
,Υ• °• ααΓα§6ΓαηΙ, *ι«« ηανϊδιΐ8 αΐΐί^απιηί , εί ναευαδ ΐΓαχεηιηί. 
3^9• 3 ^υαβ^οη8ρ^^^^11ιθ8I^α^6(ϊ^βΠ1οηϋ, εί εΐαοΐεπι ίδίαηι 8ε§εΓ- 
ηπιβ 'ΓβτβηΙββ, ηαοιΐ ΐρβοταιη είνεδ αδ 7ΐ08ΐϊδιΐ8 ίη ίηδαΐα 
ίηΙβΓοίρβΓβηΙαΓ , &Λ ορεπι ίΐΐίδ ίεΓβηοΙαπι νεηίεοαηί. Εί 
&τιηαΐί ίη ήιαίΌ ίη§Γ6(Ηβηίβδ, δηα,δ ηανεδ ηιαηίοηδ αρ- 
ρΓεηεηάεοαηί , εί 3.(1 δβ ΓείΓαΙιεοαηί. Εί ίη βο υηαδαυίδ- 
χ^ηε εχίδΐίιηαοαί^ Γεδ ίηιρεάίΐαδ Γαίδδβ, ηαίοαδ ^βΓβηάίδ 
εί ίρδθ ηοη ίηΙβΓηιίδδβί. 4 ΕΙ ίη§εηδ Ιηηιηΐίυδ , εί αο αίΐ'ο- 
Γαηιαηε ιηοι-ίοηδ οΙίνεΓδίΐδ εηχίΐ ηα.νεδ εχδΐίίίί. Νηπι εί 
ΙΙίαεείΪΒβηιοηπ ρΓ36 δίηοΐίο εί £οπηίά'ίηε ηίηίΐ αΠαό* ( ηί ίΐα 
Ιοςπατ ) αηαηι ιίΛναΙε ρΓοεϋπιη ε ίειτα £αείεοαηί. Εί Αίΐιε- 
ηίεηδεδ, φαί νίείοιεδ εΓαηί , εί ααί ρΓεεδεηίί νίοίοτίοβ £ογ- 
Ιηηα αηπηι 1οη§ίδδίηιε ρΓ0§Γεάί νοίεοαηί, εχ ηανίοαδ 
ρε^εδίΓεηι ρυ§ηαηι εοηιηιΐΐΐεοαηί. Οιηη αηίειη ηιπίίο 
Ιαοοιε δε ίρβοδ ηιηίαο £αίί§αδδεηί , εί ηιαίία ναΙηεΓΒ. ηΐίιτο 
είίΐΌηαε ίηίαϋδδεηί εί αεεερίδδεηί, (ΙίΓειηίί δαηί, εί ϋ.α- 
οε^δΒηιοηϋ ιιανεδ ίηαηεδ, ίΠίδ εχεερίίδ , αηδε ίηίίίο εαρίεβ 
ίηεΓ&ηί, δεΓνατηηί. 5 Οαιη 3.αίειη ηίιίαπε ίη δηα εαδίχα 
5ε Γεεερϊδδεηί , ίΐΐί αηίά'εηι ΙΐΌρδεηιη εΓεχεΓαηί , εί εεεδο- 
ϊ?ηηι εααΉνεΓο. Γεδίίίαεπιηί , ηανίυηιαυε £Γ3.είαπιιη ίποα- 
1»α1ίδ δαηί ροίίΐί ; ίηδυΐαηΐφΐε ρΓοίίηιΐδ εΐίΐδδε είΓεηιηίΓε 
εοβρεπιηί, εαιηαηε ευδίοοίίεοαηί, φΐοά 1 νΐή ίη εα ίηίει•- 
«ερίί εβδεηί. Ρείοροηηεδίί νεΓο , ηηί ίη εοηίίηεηΐε εΓαηΙ, 
εί ατή εχ οιηηίοαδ Γβ§ίοηίδιΐ8 αά ορεπι 8ΐιίδ {βΣβηάαϊη }&ηι 
εοηνεηεΓαηί , εαδίχίδ ει<1 Ρ^ίαιη ροδίίίδ , δε ίη δαο Ιοεο 
€οηίίηεοαηί. 

Οι αρ. ιδ. Οηιη αηίεηι τεπιιη &ά Ρ^ΐηηι βεδίαΓηηι ηηη- 

φίυγυίαις ΘΟΤΧΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. ίΛ #/. ΐβ 

ρ?^ι;;α/^ ινίζαλλον. 2 αί «Γδ , ^α/ ατληρουαίψΛΐ ?τ<, «ξγ^/ρ 
ανά^ισ^ται , «Ο'ΤΤΓΟΤΓΟ. ^α/ τ^ας *α/ άνα^ουμινοι , κίνας 
ιΤΛκογ, των άντρων ις φυγην ωρι α ορωντις οί 

Ααχίι^αιμό'.ΊΟΐ , <«/ 7Γ2ρ/αλ^οί/ντ*£ τα> τταθ-ι/, οτι 7Γΐξ 
αυτών οι αν£ρις άπιλαμζανοντο ιν τη ιι\σω , 7ταριζογ,^αν 
;/*) ιττισζαινοντις ι ς την θάλασσαν ζυν τοις Ότλοις ανβ- 
ιϊλχον , αντιλαμβανόμενοι των νιων. ι&ι Ιν τούτω χιχω- 
λυσ&αι ι^όχιι ιχασίος, ω μη τινι *«/ αυτός ιρ^ω παρην. 
* ιγΐνιτο' τι ο 3-όρυζος μιγάς, %α) άντηλλαγμινος του 
ιχατιρων τροπα ττιρ) τας ναυς. οι τι >ας Ααχιδαιμονιοι 
ν7το <&ρο3νμΊας χα\ ιχ7τληζιως , ως «ίττί/ν, άλλο οι/^ν 
>ί δ'κ ^ί/£ ιναυμα^αν. οί τι Αθηναίοι , κρατο^τΈς, ^α/ /3«- 
λομινοι τη τταρο^ση τια^η ως ιττιττλιΊσΙον Ι7τιξιλ3-ι7ν , 
Ο7Γ0 νβωι/ ιττιζομαγνν. πολύν τι πονον παρασχρντις αλ- 
ληλοις, %α] τραυματίσαντις , <ΡιιχρΊ3'ηο~αν. )(Φ\ οι ΑαχκΡαι- 
μονιοι τας χινας ναυς, πλην των τοπτ^ωτον ληφ&ιισων, 
^ιισωσαν. ■ χατασΊαντις £ι ιχατιροι ις το ς-ρατοπκΡον , 
οι μιν τροπαΊον τι ισίη^αν 3 ι&\ νιχρους άπι^οσαν , )(α) 
ναυάγιων ιχρατηταν ^α/ την νησον ιυ$υς πιριιπλιον , )(θξ 
ιν φυλαχη ιίχον 3 ως των ανδρών απιιλημμινων. οι <Ρ ιψ 
τη ηπι'ιρω ΠιλοποννηοΊοι, %α] απο πάντων η^Ή βι€οη$}ί- 
χοτις, ιμινον χατα χωράν ιπι τη Πυλω. 

Κι<ρ. ιι . Ές <Γδ την Ίπαρτην ως ηγγιλ^η τα γιγινη- 

Η, Ι. — 4• * «χ τιι γα Ε, 1.•ναΑ)μα.χΜψ. Ό'ίοί )ϋ8φΐ'έ τολν», Ιβο. βαρ. 
ΙΓΐαΓ§. αϊ. τη.) Ε. -οί Δαχε ( ίχιμοποι τας χί 8. 1. ) »«ί ιχυι Ο ; οί Δ. τικ χ**- 
**ι ». Η. — 5• 'ακ (α ΟΙΠ. ) γι•» £*^. Ρ.-/3ί£ο* ( ί>» ΟΠ1. ) κότα Β.- ιμηιοι 
(#1. τη. £ δ. ϊ• Υζ,γέ ) Ι. 

Οαρ. XV. Ι, ι, τι^ι ζολοίτ ϋ. - ίτ< τυμφο^χ ϋ,ϋ,Ε,Ρ,Ο,Η,Ι,- χατ. 

4 ϋ 


26 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. ιε , ις. 

μίνα. ττερι Πυλον, ε^οζεν αυτοίς, ως εττ\ ξυμφοραί, μεγά- 
λη, τα τέλη κατα€αντας ες το ςρατοττε^ον, βουλευειν 
<&ξος το χρήμα* ορώντας, Ό, τι αν £οκη. 3 ^α/ ως εϊ£ον 
αδύνατον ον τιμωρεΊν τοις άν^ρασι, ^ κιν£υνευειν ουκ 
εζουλοντο , υττο λιμού τ/ ττα^εϊν αυτούς , η υπο 7Γλη&χς 
βιασ&εντας , η κρατη&εντας , ε<Ρο%εν αύτοΊς , <®•ξος τους 
ς-ρατηγούς των Ά&ηναιων , ην ε&ελωσι , σπόντας ποίησα- 
μενας τα, περ) ϊ\υλον 9 άποςεΊλαι ες τας Άθ«νας πρέσβεις 
ττερ) ζυμζασεως , ^ τους άνδρας ως ταχισία πειρασ&αι 
κομισασ&αι. 

Κεφ. ις . Δεζαμενων <Ρε των ς"ρατηγων τον λογον , εγι- 
ίνονίο σπον&αϊ τοιαι&ε. » Αακε^αιμον'ιχς μεν τας νους , Ιν 
αϊς εναυμαγγ\σαν ■> ^ τας εν τη λακωνική πάσας , Όσαι 
ήσαν μακροί , παρα&ζναι κομίσανΊας ες Πυλον Άβηναιοις , 
}[θ\ Ό<&λα μί\ εττιφερειν τω τειχίσματι, μήτε κατά •γήν , 
μήτε κατά θάλασσαν Αρναίας &ε τοΊς εν τη νήσω άν^ρασι 
σϊτον εα,ν Ίχς εν 1η η7τειρω Αακε^αιμονίας εκπεμΊτειν ΊακΙον, 
%οη μεμαγμενον , Λο χο'ινικας εκας-ω Άτίικας άλφιτων, 
Και £υο κρτυλας ο'ίνχ , ^ κρέας• &εραποντι <Ρε 3 τούτων 
νμισεα' ταύτα <Ρε > οοωντων των *Κ%ηναιων εσπεμπειν 
•ΦΙ <ζΰ•λο7ον μη^εν εσπτλεΊν λαΒ-ρα. 2 φυλασσειν <Ρε ^ 
την νησον Αθηναίας μη£εν ήσσον 3 Όσα μη απ οζα'ιν οντάς• 

ιτιι το «-ρ. ϋ, Ε, Ι•- β* τάρα. ( 11ΐηΤ§. *ροί το) χρνμι* Ο^ίταραχρ^α δαηβ ΟΟΓΓ. 
Ό, Ε, Ρ, Ο, Η, Ι. — α. ί£. η ύτο \ιμ.<4 Ο, ϋ, Ε, Ρ, Ο, Η, Ι.-/3<ασ6£<'τίί Ο. 
- χρατ^να* Ο,Ό,Ε, Ρ^Ο,Η,Ι. ϋαηδ 6, Ια ρνοππέΓβ Ιείίτβ ε$1 νιη η 
οοιτΐβό ρ&Γ χ. ρ , αα ϋεα άε χ , αιινα ρτοάιόΐ Ια Ιεροη /3/αβ-θ. *ι κρατ^θ^α* 
φΐβ άοηηβηί (ραε1(ριεδ εάϊΙϊοη«. - ΐίο'ξιι αυτοκί Ο , Ρ , Ο. -ι»»» θιλ*9•ι ϋ, Ε. 
Οΐ3ρ. XVI. Ι•τ«ΤΓίατ/#Τ»ϊ (ηΐ£ΙΓβ.ΓραΡ77α/ν) 0} τ»* ΓρατίΛίτβπ 83015 ΟΟΓΓ. ΤΗΓ0ΥΌΙΟΙ5 ΗΙ5Τ. Ιλ*. ι5. ι6. 

Ιίιΐδ δραΗαιη αΐΐαίιΐδ ίιιίδδεί , ρΐαειιίΐ ίρδϊδ Σ>αοβάοετηοηη8 , ε^ιι. 
φΐΐρρε ηποα 1 Γεδραοϋεα ηΐ£ΐ°ηαιη εΐαϋεηι 3εεερΐ55εΙ, υ Ι ^'Τ 
δυπιηιί ΜαιμδΙκιίιΐδ ϊη εαδίΓβ. δέ εοηΓειτεηΙ ; βΐ, Γβΐιπβ^^• 
ίπδρεείίδ, ρΓΟ ΙεπιροΓε οοηδΙίΙιιεΓεηΙ: , ηιιίεηυικί 3§εικ1ιιπι ^• ε. 
νκΙεΓεΙιΐΓ. α Ι11Ϊ5 τβΓΟ, εαπι αηϊιηαοΐνειίίδδεηΐ ηιιΐΐα τα- 3μ. 
ίίοηε 5υΐ5 δαεεαιτί ροδδε, ηεε ΐη (ΗδεΓίηιεη ίΐΐοδ 3<1ί1αεεΓε 
νείΐεηΐ,ηε νεί Γαιηε ρΓειηεΓεηΙιΐΓ, νεί ηιιιΐΐϊίικίίηε ορ- 
ριϊιηεΓεηΙιΐΓ , νεί ΐη εοηιπι ροίεδί&ίειη Γεά'ϊ^εΓεηΐιΐΓ, ρΐα- 
εαίΐ, ΐικίιιεϋδ Γ&εΐΐδ ευιη Αΐΐιεηΐεηδίυηι (ϋαεΐΐηΐδ, δί νεί- 
Ιεηί , <ίε τεοιίδ &(1 Ργΐιιηι δρεείαηΐΐβιΐδ , 1ε§&Ιοδ Αΐ3ιεη&5 
<1ε εοηιροδίΐίοηε αείαΐΌδ ηιίΙίεΓβ , εΐ ορεΓ&ιη ά&τε , υΐ δΐιοδ 
εϊνεδ ριάπιο ςαοηπε ΙειηροΓε ΓεεΐρεΓεηί. 

Οαρ. ι6. €\λπϊ3Μ\^πίΑΐΗ€ηί6Π8ίιιτη άαεεδ εοη^ίίΐοηεπι 
αΙ> ίΙΙίβ οδίαΐατη ίΐεεερίδδεηΐ , Ηαδ ίηίίυεΐβδ Γεεεηιηί. « υ< 
Γ<αεε(1ίειιιοηϋ φίκίεηι ηανεδ, ίιι ηυίβϋδ ριι§ηα\'€ΓαηΙ. 
οπιηεδφΐε, φΐοΐφίοΐ ίη ογιι Ε&εοηίεα 1οη§ε εΓΕπΙ, Ρ} Ιυιη 
Γΐεΐαΐδδ Αΐηεηίειίδίβαδ Ιπκ3εΓεηΙ , ηεε Είπηα πιιιηϊΐΐοηϊοιίδ 
ίηΓεΓτεηί, ηε^υε αίειτβ, ηεηαε α πιαπ : ΑΛεηιεηδεδ νεΓο 
ρεΓηιίΙΙεΓεηΙ: Εαεεοΐίεηιοηϋδ , <}οί ία εοηίίηεηΐε ει-απί, 
ιιί δαίδ εΐνίβιΐδ ίη ίιΐδΐιία ίηΙεΓεερίΐδ βίΓειτεηί ΓπιπιεηΙϋΓη 
ρπεδεπρίαηι , αε ιηοΐίΐιιιη ; ΙήιΐΗδ νκίεΐίεεί ίαηηίε εΐιοε- 
ηίε&δ Αΐΐίε^δ, Ιοίκίεηι νΐηΐ εοίγίαδ, εΐ εαπιίδ ίϊϋδίαηι. 
νίΓΪΙίπι. δεΓνΐδνεΓΟ, θπιικίίιιηι Ιιοπιπι. υΐηιιε Ιιεεε ΐρδ3. 
ίη ίηβΐίΐαηι ΑΐηεηίεηδϊΒϋδ ΐιΐδρεείβηΐΐβαδ ηιίΙΙεΓεηΙ, ηενε 
ηανΐ§ίιΐ3τι υΐΐιιπι ΓιΐΓίίηι ϋΐυε ΐη^Γθ^εΓεΙαΓ. 2 ΙηΙεΓεα 
ΑΐΗειιίεηδεδ ΐιΐδαΐαηι ηίΐιίΐο ηιίηαδ εαδΙοάίΓεηΙ, ίΐα ίαιηεπ. 

Γ, Ο.-ιγποΓΓο β•. Ε , Ρ, Ο. -τνι ι» τιι »>ι*-* Ό; -τα εΐ Π)ΕΓ§. αϊ. τη. τακ ν τ. 
»• Ι•- (τ** οχη. ) ν τιι »»τίΐρ* Ό , Ι. -Λ. ίχτίμτιιψ. Ό'ΐοί , ίϋδ^α'έ ίί/οχοο/χαί 
Ιαοπηβ ΓΡδΙίΐιιεϋ πιαΓ§. αϊ. τη. Μαΐ3 Ια ΐΐδίΐΐαίϊοη ΓαίΙε ηβ§Η§Ρπιπα6ηΙ , 

βθΠ11€ ΡΙΐΐΓβ (Χ*(Μ«ιιν 6{ ^«« χοΐ*., ΧΛΙ »λί<»τ μ-1%1* ί•-χλίΐ» λάθρα, ΠΙΟίΑ 

άοηηββ ρ&Γ αηΐϊοϊραΐίοιι. Ι. -«λφιτν Ό. - ίυο κοτι\χι Ο. - χ*ι τλΕ*ο» /*ι»ίί» 
γτ. Ε. — *» 2. ότί ί^' «7 τντ•» Ό , Ι. -μ-ν/ψι ν Ο, Η. -(ο< ΟΠ1.) «κ τιμ Ο , Ρ ; Ο. 

Ό 2 *8 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. 1Υ. 1 6. ιη. 

«βΐΐ- ηί ίη εαηι ηοη αεδεεηαεΓεηί ; ηεε Ρείοροηηεδίοπηη εορίίβ 
«η. ^.* νεί ίειτα νεί ηΐΗΐ*ί αι-ηια ίηΓειτεηί. (^αίεαηίοΐ αηίεηι ηο- 
βϋΨ,' Γυτη ν6 ^ ΙαηΙίΠαιη αΙΙεΓαίπ. ΐΓαηδ§ΓεαεΓεηΙαΓ , ίαηο ίηάα- 
^•°• 0196 Γαρίεε οβηδβΓβηίιΐΓ. Ηεε αηίειη ταΐεβ εδδεηί, άοηεε 

Ύάιτ. χ * 

329. ΓίΣίεεα'εειηοηίοϊ'ηιη 1ε§αίί Γεαιίδδεηί. Αίηεηίεηδεδ αηίειη 
εο8 ΑΐΊιβηαζ ροτίαΓεηί, εί ίηάβ τεροΓίαΓεηί. 3 ΙΙΙίδ νείΌ 
χενεΓδίδ Ιΐίβ ίηαηεκε ίΐΐίΐ» εδδεηί, ηίηηε Αίηεηίεηδεδ 
ΣιαοβάθΒπιοηϋ8 ηανεδ ε)ηδΐηοάί ΓεδίίίηεΓεηί , εη]η8ηιοάί 
αοεερίδδεηί. » Ηίδ ί§ίίηΓ οοηάΊίίοηίοαδ ίηάηείεθ ίαοΐεε, 
ηανεδ^ηε είΓοίίεΓ δεχα§ίηία ίΓααϋί96 , 1ε§αίίαηε ιηίδδϊ 
ίηεπιηί. Ηί αηίειη , ειιιη Αίηεηαδ ρειτνεηίδδεηί , ηεεε 
νεΛα £εεεπιηί. 

Ο αρ. 17. « Ι^ΑΟΕϋ^ΕΜοΝίι ηοβ ηηε ιηίδεπιηί, Αίηε- 
ηίεηδεδ , αά ΐΓαηδί^εηάηηι άβ νίηδ ίΐϋδ , ηηί βηηί ίη ίηδίι^ 
Ια, εΐ αά ρεΓδηαάεηάηηι , ηαίεο^ιιίά εί νοβΐδ ιιΐίΐε εδί £ιι- 
ΙπΓυηι , εί ηοοίδ ίάειη ίη ηοε οαίαιηίίοδο εαδη , ηί , ίη ριεε- 
δεηίί ΓεΓαηι δίαίη, αεεηδ ηιαχίηιε εδί αΙΙαίηΓηιη. 2 Νεςηβ 
νεΓο 1οη§ίοΓεηι οΓαίίοηεηι ρΓθείεΓ ηοβίΓατη οοηδηείηαΐ- 
ηεηι ηαοεηίηιηδ : δεά αηία ραίιιηιη ηοοίδ εδί ίηδίίίηίηιη , 
ηοί ραηεα γβΐ οα δηίΕείαηί , ηοη ηίίηιηΐίίδ, ΓΠΓδίΐδνεΓΟ 
ρΐηηοηδ ηίί, ηαοίίεδ ίεηιρηδ ροδίηίαί, ηί νει-οίδ άοεεα- 
ιηηδ αΐίαηίά εοΓηιη, αηεε ορεΓεθ ρΓεΙίαηι εδί £αεεΓε. 3 Ηδεε 
αηίειη ηοη ηοδίίΐί αηίιηο αεείρίίε; ηεηηε αηαδί τεΓηηι 
ί§ηαΐΌδ νοδ αοοεπ , βεά αήαδί §ηαΓθδ αάηιοηεή , ηί τεείε 
εοιίδηΐΐεϋδ, εχίδίίηιαίβ. νοοίδ εηίηι ρΓθΒδεηίειη ρΐΌδρε- 
ιίΐαίειη ρΓεεεΙαΓε αάηιίηίδίΓαΓε Ιίοεί , οηιη ρεηεδ νοδ ηα- 
οεαίίδ , α^ηθε Ιεηείίδ , εί ηοηοΓεηι εί ^Ιοηαηι ρΓ96ίεΓε» 
δίίίδ οοηδεα^ηηίηΓΐ - 7 ηεε αάηιίίίεΓε , (^ηοά αοείαεΓε δοΐεί 
Ηοηιίηίοηδ , (^ηί ρΓβείεΓ οοηδηείηάίηεηι αΐία^ηίά οοηί 

-Α^να/βιν Λαχ. Β.— 3• λίλοσ&α/ (ταοταί 8. 1. ) χλι Ο. -ο/«ί Τ£ρ (αν 0111.) Ο. 

Οΐΐ&ρ. XVII. 1. ίτραξανταί ( ο 8. α» , αι. 771.) Ο.-υμη (τ£ 8. Χ.βαά. 771.). 

«φ. Ι; ϊμη τί «φ. Ε, — 2, τ\α ίί (λογ«ί αϊ. φ.) /**κρ. Η. — 3• νολψΊΊΟ- ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΊ.ΤΓΡ. Δ. ις-'.-ιξ'. 39 

χα) ο<&λα μγί ίφιφίριιν τω Πξλθ7τοννησίων ςρατω , μήτε 
κατά "}ην 3 μίτί κατά <3•αλασ•σαι•. ο, τι <Γ αμ το^τα,ΐ' 
παραζαίνωσιν ίχατίροι )(9ή ότιουν 3 Τ2Τ2 λ$λυσ$αι τας 
σπόντας. ίσ7π7σΒ-αι <£ί αυτας μιχρις ου Ιττανιλ^ωσιν οι 
Ιχ των ΆΒ-ίΐνων Ααχι&αιμον'ιων πτ^ίσζίΐς. άττοσίίϊλαι £ί 
αυτούς τρινιρίΐ Ά&ηναίχς , ^α/ πάλιν κομίσω, " Ιλ§ον}ων 
£ί > τας Τ6 σπόντας λίλυσ^αι ταύτας, %φ\ τας ναί/£ αν©- 
£ουναι Ά&ίΐναίας όμοιας οίασπτίξ αν παραλαζωσιν.ϊ) Αι 
μίν σ<&ον£α) Ιπ) τούτοις ξ^ίνονΊο, ^α/ α'ι νϊίς 7ταρί<Ρό$ίΐ- 
σαν, ουσαι πίρ) ίζηχονία, ^α/ οι <&(>ζσζίΐς απισ]αλι\σ&ν 
άφιχόμενοι «Γ« Ις τας Αθήνας, ίλίζαν τοια^ι. 

Κιφ. ιζ' . )> ΕΠΕΜΠΑΝ ήμας Ααχί δαιμόνιοι , ω Ά6«- 
ι-α/ο/ , 7Γ£ρ) των ιν τ» ϊ')/σ•ώ) άντρων <®•ξαζονΊας , Ό 3 τι αν 
νμ7ν τι ωφίλιμον ον το αυτό πι&ωμιν 5 χα) νμίν Ις τ\\ν 
ξυμφοραν, ως Ιχ των παρόντων > χοσμον μαλισΊα μ%λλι\ 
οίσιιν. 2 τους £ί λο^ας μαχροτιρας ου πάρα το ίΐω&ος μη- 
χυννμίν , άλλ' Ιπιχωριον ον ήμ7ν, ου μιν βραχίϊς άρχωσι, 
μη πολλο7ς χρϊήσ&αι , πλάοσι οΓε , Ιν ω αν χαιρός ν £ι£α- 
σχονιας τι των πτοουργου λογοις το οίον <τΰ•ρασσίΐν. λα* 
ζζΤί <Ρί αυτούς μϊ\ πολίμιως , μγ\<Ρ ως άξυνίτοι £ι£ασχο- 
μινοι, υπομνν,σιν <ϊί του χαλως βχλίυσασΰαι προς ιι^οτας 
^γησαμινοι. υμίν ^αξ ίΰτυχίαν τχ\ν παρουσαν ίζίςι χαλως 
$ίσ$•αι 3 ιχνσι μίν , ων χρατίϊτι , <&%οσ λάζου σι 31 τιμήν 
χα) £οξαν χα) μι\ πα&ί7ν , όττίξ οι άιιΒ-ως τ) ά^αΘ-ον 
λαμζανονίις των ανθρώπων άύ *<αο του Ό-λίονος Ιλπ'ι^ι 
όρ^ονίαι } £ια το κα) τα παρόντα ά^οχητως ιυτυγ1\σαι. 5ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Δ. ιζ'. ιη'. 

;• οίς οε πτλεΐσ/αι μεταζολαί επ' αμφότερα ζυμ£ε£ΐΐκασι 3 
δίκαιοι εΊσι και άπισίοτατοι είναι ταΊς εύπτοαγ'ιαις. ο τη 
τε υμέτερα πολει 9 £ΐ εμπτειριαν , και γ\μιν μαλισΤ αν εκ 
του εικότος <®•οοσειη. 

Κεφ. ιη . » Τνωτε £ε ΐ(ο^ ες τας ημετέρας νυν ζυμφο- 
ρας άαχη^οντες' οιτινίς, αζίωμα μεγισίον των Ελλήνων 
έχον/ ες, ΐΐκομεν παρ υμάς, προτερον αυτοί κυριωτεροι 
νομιζοντες είναι δούναι εφ* α νυν αφημένοι υμάς α)τα- 
με$α. 2 καίτοι ούτε δυνάμεως εν&εΊφ ε<&α§ομεν αυτό, χτε 
μείζονος προσγενομενης υ£ρίσανΊες, απο £ε των αεί υπάρ- 
χον] ων γνώμη σ χ φαλεν!ες , εν ω πασι το αυτό ομοίως 
υπάρχει. ωσ]ε ύκ εικός , υμάς <Ρια τι\ν παρουσαν νυν ρω- 
μ*ιν πόλεως τε %μ) των προσγε^εναμενων , %φ\ το τγ\ς τύ- 
χης ο'ιεσ^αι άε) με&' υμών εσεσ&αι. σωφρόνων £ε άντρων 
οϊτινες ταγα&α ες άμφ'ιζολον ασφαλώς εβεντο, %η ταΐς 
ζυμφοραΊς οι αύτο) εύζυνετωτερον αν προσφεροιν/ο , τον τε 
πολεμον νομίσωσι μι\ 3 κα&' όσον αν τις αυτού μέρος βα- 
λνται, μεΊαχειριζειν 3 τούτω ζυνεΐναι, άλλ' ως αν αι τυ- 
χαι αυτών νγιίσωνίαι.^ ^ ελαχις αν οι τοιούτοι πιαιον\ες 3 
£ια το μη , τω ορΰουμενω αυτού πισίευονίες, επαίρεσαι, 
εν τω εύτυχείν αν μάλιστα καταλυοιν/ο. 6 νυν υμΊν , 
ω Αθηναίοι , καλώς έχει προς γ\μας πραζαΐ' ^ μγ\πτοτε 

¥01 €, Η; τ«ί 7Γλ£οναί Ο.— 4• η [αϊ. ™"• *».!• ») **£Τίρα *ολ£ΐ Ο.- υμιι μχ- 
λ/Γ Ε. - £χ τ« οππ* ; Ια ρΐαοβ <1θ οβ3 άβαχ ιηοίδ Ιαΐδδββ ά&ηβ 1β ιηαιι. Ε. 

Οίαρ. XVIII. Ι. (γνωτ£ $. χ. ΐ{ τ. η. Λ ξ. αττ. ΟΤϊΐ. ) ο'ιτινα Η • ατοδι- 
ίοντ£5 (οί 8θη8-1ί§116) ο/ τίνα Ό.- »ροτίρο< €. - χυριωπροι Ο. — 2. αχοί 
(Ιμχί Οϊϊϊ.) Ο, Ε. Ο.•ο/£β•&α/ (αιι ΟΟΙ.) Ο , Ρ; ο/.(α£ΐ 5. 1. αϊ. πι.) Ο. 
— 3• Λ»$γ(»ι (οί τ/ν£ί Οίη. ) Ι.- α)ξυπτ«ιτιροι Ι.-τΗτ* ίξιιναι ϋ. — φ τ0 /*" ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. IV. ι 7 . ι8. 5ι 

δπηΐ αάβρίί. δεηιρεΓ εηίιη δρε εΐαίΐ ιηα]θΓα αρρείπηΐ; , Ββΐι. 
ηαοά εϊ ΐη ρΓ963θηΙία ρΓδεΙβΓ ορίηίοηεηι τεδ ΐρδίδ Γθΐίοΐ- **]°?' 

ί€Τ ε6556ΓΪί. 4 Αί (ΗΗΟηδ εΓεΟΓΕΡ ΗΐίεΓηαΐΐίίδ £θΓΐαΠ36 VI- §] 5 ™ ρ • 

είδδΐΐηα'ίηεδ ενβηβΓυηΙ , €θδ δεειιηάΐδ Γβπιηι δηεεεδδίουδ Ζ' € » 

\λγτ. 

ηιίιήιηε εοηηαετε οεεμιηπι εδί. Ιά ηαοα 1 ρκεείρηε εϊ νεδ- 329. 
ίΓ9Β είνίΐαΐί , ρΓορίεΓ εχρειϊεηΐίαπι , εϊ ηοδίΓίβ ιηειΐΐο 
αάεδδε (ΙεοεΙ. 

Οαρ. ιδ. » Ηοεαηίειη εο§ηοδεαΙίδ , ηοδΙίΌδ οαδίΐδ }&ιη 
ίηίιιεηίεδ. (^αί ηααηι δίιιιιΐδ δαιηιηΒβ αραά 1 (χΓοεεοδ αΊσηί- 
Ιαίίδ , ίαπιεη αά νοδ νεηίιηηδ , ηοδ , ηαί ρήιΐδ , υί εχίδ- 
ίίηιαιηηδ, ρΐυδ ροίεβίαΐίδ αο βΐιή8 ηαοεοαηιηδ αΐϋ* 
εοηεεάεικίί ε» ηαοηιιη εαιίδα ηαηο Τιιιο ρι-οίεείί νοδ 
Γθ§απιαδ. 2 Νεηηε Ιαιηεη , νεί ηυοά άεΓαειίί ηοΜδ ρο- 
Ιεηΐία , νεί (\μοά ο ο β]αδ ίηοΓειηεηΙαιη ΐηδοΐεηΐεδ Γαείί 
δϊιαυδ , Ιιοεο ηοοίδ ίΐεεκΙεΓαηί: : δεά εαιη ρηδίίηαιη ρο- 
Ιεηΐίαηι οοΙίηεΓειηαδ, ορίηΐοηε Ιαηιεη άεεερίί Γαϊιηηδ, 
φίΣΐ ίη τε οηιηίοιίδ ΐάειη ραιΐΙεΓ εοηΙίη§εΓε ροίεδί. (^ϋαιε 
ηοη οροΓίεΙ νοδ ηαηο ρΓβεδεηήοηδ είνίίαίίδ νεδίΓεβ νίπ- 
οηδ, εϊ αΐϊαπιηι Γεπυη αεοεδδίοηε ίτείοδ, ορίηίΐη ΓογΙιι- 
ηαπι εΐίαηι νοοΐδευπι ρεΓρεΙαο ίαΙϋΓαηι. * 1111 ααίειη λ ίιΐ 
δ^ρίεηΐεδ , ^αϊ ίιιΐο τεδ δεειιικίαδ ΐη αηιοί§αο ροηαηί;, 
εϊ £ΐ(1νεΓδαδ ϋ<1ειη δΒρίεηΙίϋδ £ειτε ροδδαηί ; εϊ εχίδΐί- 
ιπίΐηί , 1>ε11αηι ηοη δεηαί εαιη ρΕίΊειη , α,ααιη α^ηίδ Ιιαε^ 
ΙαΓε νεϋΐ ; δεα 1 εηιη , πα ηηαιη ίρδα. Γοΐ'ίηηα εηηι άΊιεεΓε 
νοίαεπί. 4 Εϊ ηιιμίδηκχϋ ηοιηίηεδ ηιΐηΐιηϋΐη ΙαοαηΙυΓ, 
εϊ άβ δΐιηιηια ΓοΓίαηα (ΙείαΓοεηΙηΓ, οριοίΐ ίρδίϋδ δβΐίΐ 
δαεεεδδίοηδ £τεϋ. ηοη είΓει^ηΙϋΓ. 5 (^αο(1 δι ηαηο , Αΐΐιε- 
ηίεηδεδ , εΓ§α ηοδ ΓεοείΊΐίδ , ρΓβεεΙίίΓε νοΙ)ίδεαηι α§ε1ηΐ'. 
Εϊ αανβΜϋβ , ηε ΓοΓΐε ροδίΐιαε , δί νοδ α ηοοϊδ ηοη εχα- 
Γίΐΐϊ εΐαςίεηι αΠα^ααηι αεεερεΓΪΙΐδ , ( ίύ , α^αο ά , ηΐ αϋα 

(τ« οιη.) Ό, 1,-μα\ιτχ αν Ο, Ρ ; Ο. — 5. β *4% ϊμ.η ( « οιη. ) Ο, Ο. -»ρ«-- 3* ΤΗϋΟΥϋΙΒΙδ ΗΙδΤ. IV. ιδ. ι 9 

Ήε11 ιηηΐία, αεείάεΓε ροίεδί) νβΐ ίδίοδ ΓβΓαηι ρΐΌ^εδδΐΐδ 
ρ^ίορ. £ ΟΓ { αη86 £ανοΓβ εοηδεηηαΐί 6586 εχίδΐίιηειηίηί : οπιη Ιίεεαί 

οΐγπιρ. νοοίδ ηοη ρειίείιίοδαιη , αϊ οβΗατη ροΐεηΐίεε αία αε ρΓα- 
88.3. , . . . ,. τ. χ 

ν. ο. αεηΐιεε οριηιοηεηι ροδίεπδ ΓεπηίηιεΓε. 

32ο, ^ Αρ • χ 9• 3) Ι^οβίΙβεπιοηϋ εηίηι νοδ αά ίοεοϊεΓα, εί αά 

οεΐΐαηι βηίεηοίαιη ρΐΌνοεαηί, οδεΓεηΙεδ ραεειη, δοείε- 

ΙαΙειη , αΐίαηΐίηιβ ιηΗ§ηαιη αιηίείΙΪΣΐίη εΙ ηεεεδδίίαα'ίηεηι 

ιηηίαο ίαίιΐΓβπι , εΐ ρτο ΗΪ8 ροδοεηίεβ γίΐΌδ , ηηί δυηί 

ίη ίηδιίΐα ; ει ηΐΓίδηαε δαίίυδ ίοΓε άαεεηΐεδ , 1)β11ί £ογΙιι- 

ηαηι ηοη ρειίεϋίαΓί , δίνε ίΐΐί ρεΓ νίηι είΐίι§ίαη1; , οοΐαΐα 

αΐία^αα δαίηΐίδ οεεαβίοηε , δίνε εΐίαηι ροΐίυδ εχρυ§ηαΙί εα- 

ρίαηΙηΓ. 2 Οτανεδ εηίηι ίηίιηίείίίαδ ίΐα θεηιηηι οηιηίηο 

<3Ϊ85θ1νί ρηίαηιηδ , ηοη δί ηηίδ οεΠυιη ίΐΐαίαιη ρΓοραΙ- 

δίΐηδ , εΐ ίη εο 1οη§ε δηρεποΓ 7ιο8ίβτη ρεΓ Ύΐηι αά }αδ}α- 

Γίΐηα'αιη αάί§εηδ , εοιηροδίΐίοηεηι ίηίφΐίβ εοηείίΐίοηίοαδ 

εηηι εο ΓαείαΙ : δεά δί , εαηι ίρδί Μεεαί Ιίοο ίρδηιη ΓαεεΓβ 

βί νί ιιΐί , ο|παιηνίδ ίι^δε νίείοπίΐηι νίιΐηΐε ρίθεΐεΓ δηαηι 

εχδρεεΐαίίοηειη δίί αάερίιΐδ , Ιαπιεη αηίηιί εβφΐίΐαίε αά- 

αΊιεΙιΐδ, ηιοάεΓαίίδ εοηαΉίοηίΒαδ οηπι ΊιοζΙβ τεοοηοϋίε- 

ΙαΓ. 3 Ουιη εηίηι αάνεΓδαι-ήΐδ , ρτορίβτ Ββηββοίιιτη )άώι 

αοοβρίητη , ηοη (ΙεοεαΙ υΐείδεί, ηπΕίδί νίιη ραβδηδ Γαειί!;, 

δεά §ι•£ΐ1ίαηι βί τείειτε ; ρΓ8Β ρηοΙοΓε αά δΙαηαΊιηι οοηνεη- 

Ιίδ ρΐΌηιίίοΓ εδί, ψΜατη ίΙΙβ , ψιί αΐίηιιίά ηβοβ88ΪΙαΐβ οοτη* 

ριιΐ8ΐΐ8 ^βοβήΐ. 4 Ηοηιίηεδ Σίαίεηι ηοο α§αηΙ εΓ§α ιηα)οΓεδ 

ΙιοδΙεδ ροΐίηδ , φΐατη εΓ§α ηιεάίοοΓεδ ίηίηήεοδ. ΝαΙυτα 

εηίηι 'ύά. εοηιραΓαΙηιη Ηαοεηί , ηΐ ϋδ , εηή δροηΐε δαπ άβ 

ίηίπιίού'ύ8 Γεηιίδεηηί, ΙίοεηίεΓ εί ίρδί νίείδδίηι εεάαηί ; 

ίΐΐίδ νείΌ , ο^αί δηηί δηρεΛί , νεί ρΓ96ΐεΓ Ιιοηιίηηιη ορί- 

ηίοηεηι ουιη ρεπεηΐο ΓεδίδΙαηΙγ 

ΟΙιαρ. XIX. Ι. τροχαλ«ντ£{ (α/ 8. ίί, αϊ. τη. ) ϋ \ »ροβ•χαλ«ντα< Ο; ίτρο- 
/-ΛλνκΊί; (ΐηαΓ£. αϊ, τη, ττρολαλ*ντ«ι) Ι. - α*ταίτ«ττ£ί (ίί οω.} Ι. -α^φοτίρο/ ρ. 

νς-ιρον, ΘΟΤΚΤΔΙΛΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. η.'ί&'. 55 

ί/Άροί'ϊ «ν αρα μι\ πίΐ5ομενοι σφαληΤί , (α πολλά *ν- 
<Γέ^2τα/ } ) νομισ&ϊΐναι τυχτι ;ζα/ τα νυν προ"χωρχ\σαντα 
•χ,ραττήσαι- ίζον ακιν^υνον £οχ,ϊ\σιν ισχύος ^α/ ζυνίσεως Ις 

ΤΩ \<ΖΡίΙΤα Χ,ΛΤΛλΐ7Γί7ν. 

Κί<ρ. /-θ". » Καα,ί^αιμονιοι £ι υμάς προκαλούνται ίς 
σπόντας /ζο/ £ιαλυσιν πολέμου , £ι£οντις μιν ίϊρηνην ^α/ 
ξυμμαχίαν 3 ^α/ αλλνν <§>ιλ'ιαν πολλών ^α/ ο\ταιοτί\τα Ις 
αλλήλους υ^σαρχειν , ανταιτουνίίς <ΡΙ τοΐ/? «κ- τ»?£ ι»«σοι> 
αν^οας' ^α/ αμεινον ν^ουμινοι άμφοτιροις μι\ <Ριαχ,ιν<Ρυ- 
νεΰίσ&αι , ί'ι τε /3ία ο^ιαφυ^οιιν 3 παρατυ%ουσίΐς τίνος σω~ 
τηριας , 6; τ« ^α/ εκΈτολ/ορκηθΈντίς, μάλλον αν χειρω- 
3*?ΙΚ. 2 νομ'ιζομζν Τί τα ς μπάλας εχ&ρας μαλις αν £ια- 
λυίσ^αι βζζα'ιως, νκ ίιν ανταμυνομίνος τις *{α\ έπιχ,ρα- 
τησας τα πλίω του πολίμου , κατ' ανα^χ,ην ορκοις 
ίγχ,αταλαμζανων , μ*ι αττο τοί; '/σου ζυμζη' άλλ' >?ν, 
7ταρον το αιίτο £ρασαι προς το ίπΐίΐχίς, χα) αρίτνι αυ- 
τός νικϊΐσας πάρα α προσί&χίτο , μιτρ'ιως ζυναλλα^η. 
3 όφ'/ιλων 7 α ρ »^»ί ο ΙνανΙ'ιος μγ\ άνταμυησ&αι ως βιαι&ύς, 
αλλ' άντα<&ο£ουναι αρδτ>;ν , Ιτοιμοτιρος ζστιν α)σχυνϊ\ 
Ιμμιναν οΐς ζυνί&ετο. ^ μάλλον προς τους μιιζόνως 
εχ&ρους τούτο α^ωσιν οί αν&ρωπτοι , « προζ τσν$ τα 
μίτρια £ΐίνίχ§ζντας' πεφυκασι τί τοΊς μεν ίχ,ουσιως Ιν- 
£ουσιν άν3νσσασ$αι μ.ι& ΐχΡονης 3 προς <Ρε τα ι>7Γ6ραι/- 
χουντα ^α/ πάρα γνωμνν £ιαχ.ιν£υ\•ίυίΐν. 

— 2. νομιζοιπι Ε.- ί/αλυταβ^αί ϋ, Ι. - α^το» τ/χ. Ο, Η, Ι; αυτό »/χ. Ε. Ρ , &. 
-τιρ ά τρο«ί\ Β, Ε.— 3• α.»7αμ-ν*Α<?%Αΐ Η. - τ<ί ΛΙ *Χ' Ο; Ι• * (μμιηι ( οίί 
ιηαι§. α/, τη.) ξ. Ι. — 4• τν* (τα οιη. ) ,αιτρ<α <: , Ρ, Ο; τ«* (τα οιη.) /*£- 
τρ/*ί Ό ' } τοικ (τα οαΐ. ) μ,ίμχ Ε. - ό»ραι>^ιί»τίί (τα 5. «ί, α/. /«. ) Ο. 

4 Ε 54 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. κ. κά. 

Κεφ. κ . » ΉμΊ'ν <=Γέ καλώς , εΐ&τεξ ποτέ , έχει άμφο- 
τεροις η ξυναλλαγη, πριν τι άνη^ίστον <Ρια μέσου γενο- 
μενον ημάς καταλαζεΊν , εν ω ανάγκη αίτιον υμΊν εχβραν 
προς τη κοινή §&) 'κΡΊαν εχειν, ημάς <Γβ ς-ερη&ηναι, ων νυν 
προκαλούμενα. 2 ετι ^ ονίων άκριτων , >&) υμΊν μεν £όζης 
^ ημετέρας φίλιας προσγιγνομενης , ημΊν £ε προ α)- 
σχρου τίνος, ξυμφορας μετρίως κατατιθέμενης, Λαλλα- 
γωμεν /&) αυτοί τε άντ) πολέμου εΊρηνην ελωμε&α, ^ 
τοΊς άλλοις Έλλησιν άναπαυσιν κακών ποιήσωμεν οί %&) 
Ιν τούτω ύμας α)τιωτερους ήγησονται. πολεμούνται γάο 
ασαφώς οποτερων άρζαν/ων καταλύσεως <Ρε γενομένης, 
τις νυν υμεΊς τοι&λεον κύριοι εστε , την χάριν υμΊν προσ- 
&ήσουσιν. 3 ην τε γνωτε, Αακε^αιμονίοις εξεσίιν υμΊν 
φίλους γενέσθαι βεβαίως, αΰτων Τί προκαλεσαμενων , 
χαρισαμενοις τε μάλλον η βιασαμενοις. %α) εν τούτω τα, 
ενόντα αγα$α) σκοπείτε Όσα ε)κος είναι, ημών γαα ^ 
ύμων ταύτα λεγονίων, τογε άλλο Έλληνικον , 'ίσΊε, οτι, 
ύπο^εεστερον ον , τα μεγισία τιμήσει. 

Κεφ. κα. Οι μεν άν Λακεδαιμόνιοι τοσαυτα εϊ<&ον , 
κομίζοντες του-ς "Αθηναίους εν τω πρ)ν χρονω σ<&ον£ων 
μεν ε<ζΰΊ§υμεΊν , σφων £ε ενάντιου μένων, κωλυεσ&αι• «Γ*- 
£ομινης <Ρί ειρήνης, ^εζεσθαιτε άσμϊνως, ^ τους άνδρας 
Α(&ο<Ρωσειν. οι «Τε , τας μεν σπόντας έχοντες τους άνδρας 
Ιν τηι νήσω , η^η σφίσιν ενομιζον έτοιμους είναι οπόταν 

ΟΙίαρ. XX. Ι. νμα.! ίί Ο,ϋ, Ε, Ρ, Ο, Η, Ι. — α. νροβ-γινο^ιιοίί Ο, Ρ, Ο', 
ΐτρογιγνομίνη: Ι. -τινοί <η>μφορ<*.! Ο, Η. - μιτ. §Ί&τι&ίμίιη: Ό, Ι. - έλλ. α»Λταβ•<ν Β. 
— χαλάν ιτοίητ. Ε , 1. -*λ\* μ(* γαρ Ο, Ο, Ε, ©£ πολΐμΜντων μίν γαρΕ \ τολί- 
μνιτα* μη γ*ρ Ρ,- χ«τ• ίί γιιψνη$ Η, «— 4» τ« μίΐ ΟϊΤΛ αγ. Ε. -το τί άλλο »,' ΤΗ ΙΤΟΥϋΙΒΙδ ΗΙδΤ. IV. 2 ο. 2ΐ. 35 

Οαρ. 20. » Νοοίδ νείΌ ηΐήδηαε , δί υηηααηι αΐΐαδ , Βκ π. 
ηιιηο ρΓο&οίο ^ΓαΐίθΒ Γβοοηοϋί&ΐίο εδΐ ρθΓορροΓίαηα , ™°?' 
ρπηδαααηι §Γανίδδίηιαιη αΐίαυοά ιηαίαπι ϊηΙεΓεα ηοδ ορ- ™- ιη .Ρ• 
ρπηιαί , οϋ)αδ οαυδο, ηεοεδδε επί ηοδ ςιιΐάβπι ρπεΐ6Γ ν. ο. * 
ριιΜίε&δ , ρήναΐαβ εΐίαηι ίηίηιίοίΐίαδ , ε£ΐδααε δεηιρίίεΓ- 329/ 
ηαδ νοοίδοηπι §βΓ0Γβ : νοδ νείΌ Γεβαδ ρι-ίναί!, πα α^ααδ 
ηαηο νοδ ρΓονοοαππίδ. 2 (^ηαΓε άυιιι οεΐΐί ενεηπίδ αοΊιαο 
Ηηοερδ , νοδ αυίάεηι , ευπι ^Ιοιίςε , ηοδίτβεαηε αιαίεϊΐίθΒ , 
&οεεδδϊοηε ; ηοδ νεΓο , αηΐεαηαηι <1ε(3εοπδ αΐίααοα* ηοοίδ 
αοοίάαΐ , οιιπι ιηε<1ίοεΓί }αοΙαΓΕ , ίη §ταΙίαηι Γεάεοιηυδ. 
Ει οαιη ίρβί οεΐΐο ραοοπι αηίεροηαιηαδ , Ιαιη εΐϊ&πι οθβ- 
Ιειίδ ΟΓ9Β0Ϊ3 ιη&ίοπιπ) Γεααίειη (Ιεηιιΐδ, αοί ηυ^ηδ αηοααβ 
τεί νοδ ρΓ95είραοδ ααΙοΓεδ εχίδΐίηιαοαηί. Βεΐΐο εηίηι 
νεχαηίατ, ηεδοίεηΐεδ , υΐιί ηοδίΓαιη Ι^εΐΐΐ ΓυεήηΙ ααΙοΓεδ. 
δεά 1 δί οεΐΐο οίεροδίΐο §ΓαΙΐ36 Γβοοηεϊϋίΐΐίο ίιειί (οα]αδ ηαηο 
ρεηεδ νοδ ηια]θΓ εδί ροίεβίαδ ) Ιιοο οεηείιοίηιη τοοίδ αο- 
οερίαηι τείεΓεηΙ. 5 ΕΙ δί τβτη ρεΓδρίοίαΐίδ , £αου11θδ νοοίδ 
ίΐάεδί ΕαοεάθΒπιοηίοδ ήπηοδ νοίιίδ ππιίοοδ εήιείεηάί , οαιη 
€ϊ ίρδί αά* ηοο νο$ ρΓονοοαπηΙ , εΐ νο3 ίρδίδ ^ΓαΙίηο&ίαη. 
ροΐίυδ , α^ααηι ίρ3ο$ ρεί' νίπι οοπιραΙδαΐΊ δίίίδ. Ηαο πηΐεπι 
ίη τε οποί οοηει ίηεδβε οΓε^ίβίΙε δίΐ , οοιίδίάεΓβΙε. Νο οίδ 
βηίιη Ύθΐ>ίδαυε εαάεηι άίοεηίίουδ , δοίίίδ οβΡίεΐΌδ Ο Γβεοοδ , 
φΐοά 1 δίηΐ ίη£εποΓεδ , ηιαχίιηυπι ηοηοΓβηι Ιι&6ίΙαΐΌδ. » 

Οαρ. 21. Ηίεο ίσίΐατ Εαοεοΐίβτηοηη άίχεπιηί, εχίδΐί- 
ηιαηΐεδ, Αΐΐιεηίεηδεβ δαρείΊΟΓε ίεπιροΓε £οεοΙεπιπι ααί- 
θειη οηρκίοδ £αίδδ€ ; δεά 1 δε ΓεδίδΙεηΙίοηδ ίηιρείΐίίο* 
ίιιίδδε : οοΐαΐαηι νείΌ ρ&οειη ΙίοεηΙεΓ αοοερίαΐΌδ , νίΐΌδ- 
φΐε βίΰί Γε(1ί1ίΙαΓθ8. 1111 νείΌ , οηοά νίΓΟδ ίη ίηδίχΐβ. 
ΙεηειεηΙ ίηΐεΓοερΙοδ , εχίδΐίηιβοαηί , δίοί ]αηι ίη ρΓοηιΙιι 

Ο, Ι. τβτί (γί 3. 1. ) άλλο Η.-ίί-ί(ότ/ΟΠ1.) Ε. 

01ΐ3ρ. XXI. Χ. ίίί. ί«^Μί Ό , Ι. -α.7μ.\να Ιι\\ι%%χ Ο, Ρ, Ο} <χγ«6τ»# 

Ε 2 56 ΤΗυθΥϋΙϋΙ5 ΗΙ5Τ. IV. 2ΐ. * 3 . 

Ββ1) €886 £οο(1θΓα ευπι ίρδίδ ΓαοβΓβ , ^ποϋεδοαη^αβ νείΐεηΐ : 

Ρβίορ. 8β( | υϊ^ίο^ αβεείΕίβαηί. % Ι11θ8 ααίειη πιαχΐπιε ίηδίίβίώαί 

οΐΛπιρ. Οίεοη ϋΐείεηείϊ ϋΐίαδ , φαί Ιαηε Ιεπιροηδ νίΓ ροριιίαήβ , 

ν. Ό. εί ΐη οΐίεεικίο ιηαΐΐίίικίίηί αεεερίίδδΗηαδ εΓαί;. Ηΐε ρβΓ- 

3* ΓΓ * δΐιαδίΐ \ ιιΐ ΓβδροπίΙβΓεηΙ; : ΟροιΙεΓε ρηηιπιη ηηίάβηι, εοβ , 

φΐϋη ίηδίιία εδδεηΐ , εί απηίδ. εί δβ ίρδϊδ ΐΓεκΙίΐίβ , ΑΐΒε- 

ιιαδ ροΓίΒ,Γΐ. Ώβίηάβ νείΌ , ίΙΗβ βο ρΓο£βοίΐδ, υΙ>ί Ι^εε- 

ίΐεειηοηϋ ΓεοΙιΙΐάίδδεηΙ: Νίδοεαηι, εί Ρε§αδ, εί ΤΓεεζεηα, 

εί Αείΐίΐίίΐηι , ( ^πθβ βεΐΐο ηοη εερίδδεηΐ , δεά εχ δπρε- 

ΓΪΟΓ6 οοϊϊΐροδίΐίοηε αό Αΐΐιεηίεηδίβαδ αεεερΐδδεηΐ, ηυί 

ρΓορίετ εΐαάεβ αεεερίαδ , εί ηαοοΐ ΓοειΙεήΒαδ Ιυηε ιτπιΐΐο 

ιαίΐβίδ ίηάί§6ΓεηΙ, ίρδίδ εα εοηεεδδίδδεηΐ ) ϋα άβητιιπι 

δοοδ είνεδ τεείρεΓε , εί ΓεεάεΓα ίαεεΓε , ^υαηι οϋαίαπιβ. 

.ιιΐΓΪδ^αε ρΐαεαίδδεί. 

Οαρ. 22. ΕαοείΙαΒηιοηίί νεΓο αοΐ Ιιοε Γεδραηδίιΐϊΐ ηίΐιίΐ 
οοηίΓεκϋχεπιηΙ : βειΐ ρείίεπιηΐ, ηΐ δίΒί εΙαΓεηίιΐΓ νια 
«ϊείεείί , φΐίΐπίδεοπι τεηι εοηΓειτείΐί: , αε (ΠδεερΙ&ΓεηΙ ; 
ίρύ άίεεηίεδ εί αικίίεηίεδ άβ δίη^αΐίδ Γεβαδ , ραείΐΐε εοη- 
,ΎεηίΓεηΙ ίη ϋδ, ηαββ ίϋΐεπ. αΐίειϊδ ρεΓδϋίΐδίδδεηΐ. Τυηο 
νεΓο €1εοη νε^ιεπιεηΙεΓ ίπδίαιε εοερίί , ίΐίεεηδ ,. δε ν.εΐ 
άήίε εο§ηογίδδε , ίρδοδ ηίΐιίΐ εβφή , ηίΗίΙ δίηοβή, ίη αηί- 
ηιο ΙιαΒεΓε; εί ιιπηε εΐί&ηι Τιοο ηιαιιίΓεδΙυηι εδδε , φΐίρρβ 
ε[αί αραϋ. ηιαίΐϊίικίίηειη. ηίηίΐ ^ίεεΓε > 86(1 ευκι ρϋυείδ 
νίπδ εοίΐείΐϊαιη ΙιαοεΓβ νείΐεηΐ» 2 (^αοιΐ δί ψύά δαπί εο- 
£ΪΙαΓεηΙ , εοδ αρικί υηίνεΓδΟδ νεΓΟΕί £αεεΓε ]αδδίΐ. Γί&εε- 
ά3θήιοη'ύ νεΓο εεπιεηίεδ , ηε^αε δίβί ίαδ ε&δε αραά ηιιιΐ- 

ίί%χσ%Άΐ Ε; α<τμι?ΰ>{ $ίχι<χ%*ι Η^ ασ-μιννί ίίξίο-Β-α/ Τ. - βΗλοιται Ο.-τροί 
Λντ\{( 7τ. Η. — α. χα* ί»τ£ν ατοκρι/ίβ-^αι Ό. -τταραίονταί ( τρβ»τον ο 111. ) Ό, Ι. 
- Σημαγωγωγοί Β. - άλλα αχο τ>>ί -χ. ^ ) Ρ, Ο, Η.-χατα σν/*φθ|>αί Ε. - χ«υ 
Πΐα镧. α/. /». ) σττονίοα Ι. 

Οΐίβρ. XXII. Ι. Ενταύθα (ί>? ΟΙ». ), 0.-γ<ν*(τχε(ν Β , Ι. -«ίί» ιν(ν0Ο1») 
α ιχ, Β ; «ίί £»• ν^ Ο^ »^ε» ( £ν ν* οίη. ) Ε. - ίχ»νταί Ο , Ε. - <ταφ£ίί ί' ιιίλι Ώ» ΘΟΤΚΤΛΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. χα. *£'. οη 

βοΰλωνται ττοιεΊσ^αι προς αυτούς , του ^6 πλεονος ώρε- 
γονΊο. 2 μάλιστα £ε αυτούς ενκ^ε Κλέων 6 Κλεαινετου , 
ανρο ^μα^ω^ος χατ εχεΊνον τον γρονον ων , ΐ(α\ τω πλν~ 
&ει πι&ανωτατος' ^α/ ε<ζ*εισεν άποχ^ινασ^αι , ω£ ^ρη τα 
//-ίν οπτλα >(αή σ'ρας αυτούς τους εν τϊ\ νήσω παρα^ονίας 
πρώτον , χομισΒτιναι Ά&ηναζε' ελ$οντων £ε , άπο£ον}ας 
Λακεδαιμονίους Ν/σαίαν, %α) Π^ας, ^α/ Ύροιζϋνα> ιφ) 
Άχάίαν, (α« <&ολεμω ελαζον, αλλ! απ ο ττις προτερας 
ζυμζάσεως, 'Α&νναίων ζυ^χωρησαντων χατα ξυμρορας , 
^α/ 2ν τω τοτέ &εομενων τ) μάλλον σΈ-ον^ων , ) χομί- 
«τασθ-α* ταΐ/£ άνδρας , ^ σπτον£ας ποιησασ&αι , όποσοψ 
αν ^οκ.»ι χρονον αμφοτεροις. 

Κεφ. χβ . Ο; «Γδ προς μβ ρ τ«ν άπτοχρισιν *£εν αντεΤ- 
<&ον , ξυνε<Ρρους <£ε σφίσιν εχελευον ελεσ&αι , ο'Ιτινες, 
λε^οντίς ^α) αχουονίες περί εχαστου , ζυμζνισονίαι χατα 
νισυχ'ιαν , ο, Τί άι/ ττείθαυ/ν άλλτ,λους. Κλέων <Ρε ενταύθα 
ι?η πολύς ενεχειτο, λε^ων, γηνωσχειν μεν >&} προτερον 
ου£εν εν νω εχονιας £'ιχαιον αυτούς σαφές <Ρ' είναι ^α/ νυν' 
οί τίνες τω μεν πλη$ει ου£εν ε&ελουσιν εΊπτεΊν , ολίγοις 
«Γβ '2ν£ρασι ζυνε^ροι βουλονται γι^νεσ^αι. 2 άλλα , «/ τ/ 
ι/^<?ί διανοούνται , λε^ίί* ίχέλδϋσει/ αΈτασίν. όρωντες <& 

— 2. όρ•ττΐί ( ίι ΟΙ11. ) ο! Αχκίίιμ,οιιοι Β. - 1/ τί χα/ τι Ό. - ότο τικ ο•ι>μφο£Χ(. Ε. 
-(/Αϊ» ΟΠ1. ) «ί τν« Ρ. - ξ. ίίΤο>τί$ ί/α€λί>^•ί-/ Ο', ίίτοπκ ίιαζλ&ΜΠ χαι Ρ} ξ. 
ίΐτο»τ« χαι ν τοχοΜ-ΐί ί<αζλ>»9•?-/» Ο. 3ε1οη Χ, Ο άοηηε «τβχτα* , εε ςιιΐ εδί 

Ιτεδ-ίηεχαεΙ. νογεζ Ιο πιαη. ίο Ι. Β. 149» *• & Ροατ εε βευΐ Ιίντε, νοϋα 
ρ1ιΐ5 ά*ε 4ο ϊηεχ&εΐίίικίεδ ηιιο )'αΐ ιείενέεθ εΐαηδ^εβ ναηίΐηΐεβ άε χ, ΙβΓδ- 
ο^α ίΐ είΐε Ο; %. μ— #κ χα/ κ τ/χβ»τ£ί ϋ. - ίνίμίτμ»! ι. Ό, Ι; ίτιμιτ^ιοιι 
νοίησχντχς ( ο^ 8. αϊ αϊ. πι ) Η. - τροχαλνπΌί υ; τρ«καλνιται Ι»^-Τ»Ι 
Α^ηιουν» ( ηιαι-σ. α/, /λ. Α^ι«τ ) Ι, 38 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. *£'. κγ. »/. 
οι Λακεδαιμόνιοι , ουτζ σφ'ισιν οϊον τε ον εν πλη&ει ειπείν, 
ίΐ Τί ι&4 υπο της ζυμφοράς Ι^οκει αυτοΊς ζυγχωρείν, μη 
ες τους ζυμμαχους £ιαζ,λη&ωσιν 3 ύποντες, %οη « τι/- 
\οντες , ούτε τους Ά&ηναΊους επί μετριοις ποιησοντας α 
ττρούκαλουντο 5 άνεγωρησαν εκ των 'Α&ηνων άπρακίοι. 

Κεφ. κγ. Άφικομενων Λ αυτών ^ιελυοντο εύ3•υς αϊ 
σπόντα) αι περί Πυλον* %£η τας ναυς οί Λακεδαιμόνιοι 
απντουν 3 κα&α<&ζρ ζυνεκειτο' οί <Γ' Ά&ηναϊοι , εγκλη• 
ματα έχοντες, ε&ι&ρομην Τ€ τω τειχισματι παράσπον- 
£°ν , }{α\ άλλα χκ αξιόλογα &οκουντα είναι , ουκ, άπε£Ί- 
£όσαν Ισχυριζόμενοι , Ότι <Ρη ε'ιρητο , «αν ^ οτιουν πα- 
ρα€α&η , λελυσβαι τας σπόντας. 2 ο/ οΓβ Λακεδαιμόνιοι 
άνίελεγον Τί , ^«/ ά^Ίκημα εί&ικαλεσαντες το των νιων , 
ατΓδλθοΓΓΚ, 6£ πολεμον καΰίσταντο. η$\ τα περ) Πυλον 
νπ αμφοτέρων κατά κράτος επολεμείτο' Ά&ηναίοι μεν 
£υοΊν νεοΊν ενανψιαιν αε) την νησον περιπλέοντες της ημέ- 
ρας , της <Ρε νυκτός ^ άπτασαι περιωρμουν , πλην τα 
προς το πέλαγος , οπότε άνεμος ε'ιη' ( ηφ\ εκ των ' Αθη- 
νών , αύτοΊς είκοσι νηες άφ'ικονίο ες την φυλακην ωσ]ε αϊ 
πάσαι, ε££ομ*\κοντα ε*γενον]ο) ΠελοΌ-οννησιοι <Ρε εν τί 
σπείρω ςρατο<&ε£ευομενοι , ^ προσζολάς ποιούμενοι 
τω τειχει, σχο^τουντες καιρόν , ει τις παρα<ζβτεσοι, ώστε 
τας αν^ραςσωσαι. 

Κεφ. χ£ . Έν τούτω <Ρε ο} εν τί? "Σικελία Συρακούσιοι, 

<3Ηαρ. ΧΧ11Ι. Ι. ^/ίκιλίυοντο ΐυ%υς Ε.-αλλα ¥χ ολιγχ ίβχ. Ρ, Ο. -ν* 
αΦίίΌβτα» (2, 0.-ία>< (ηλι ΟΙϊΙ.) Ό, ϊ.- ταρ*£Λ*•θ>) ϋ.— 2* ύ*' α/*ψοτ£φοΐί 
€ , Ρ, 0•-(χ«τα χρ*τοί ΟΜ.) £». Έ , Ο.- Α3Ί»ναιοι ίί (^ίν 8. ίί ) Ο. - $υοί» 
ι-ιβίί ( ν δ. ί ) Ο; ίϋοι» (νιο/> 3. 1. α/, τη.) Η; Χ οϋε ιιη ϊηαχι. ροιύαιιΐ $Όίη. ΤΗυΟΥΓϊΙΒίδ ΗΙ5Τ. IV. 22. 2 3. 2 4. 5# 

ΙίΙαοΙίηειη Ιοααί , αααπινίδ ρΓορΙεΓ εΐαοίειη αεεερί&ηι, ίρδίδ Ββίτ. 
γοζίηίαία εοηεεάεΛ ρΐαεειεί; , νβήϋ , ηε αρηά δοοίοδ ιηαίε τ ^°ϊ; 
αικΙΐΓθηι, δί αίχίδδεη!:, ηεε ίηιρείπίδδεηΐ , ηεααε Αΐηε- ™>™Ρ- 
ηίεηδθδ ιηοοΙεΓαίε δε §εδΙιΐΓθδ ίη ϋδ , ίκΐ (3086 ρΓονοεαΓεη- ν. ε. 
Ιιιγ , ίηίεείο ηε§οίίο Αΐηεηίδ άΊδεεδδεΓαηϊ. 3^ 

Οαρ. 23. ΑεΙνεηίιι εοηιιη ίηάαείίε άβ Ργΐο ίίΐείοε εοη- 
ίεδίΐιη δθ1αΐ36 δΐιηΐ : Ιι&εεα'ίβιηοηη νεΓο η&νεδ ΓερεΙεοαηί , 
ααειηααιηοαηιη εοηνεηεί'αΐ. 8εά Αΐηεηίεηδεβ ε<ΐδ τεά- 
(ΙεΓε ηοΐιιεηιηί , ίΙΙΪ8 εΓπηίηΐ οίαηΐεδ , αηοά 1 ρΓίεΙει* ίη- 
€ΐαεϊαΓαπι ραεία ίηοηΓδίοηειη ίη ηιιιηίΐίοηβιη ΓεείδδεηΙ , 
αΐίαςηιε , ηα36 ηοη ιαα§ηί ιηοιηεηΐί εδδε νκΙεοαηΙηΓ : Ιιαε 
ΓΕίΐίοηε ηίχί , αηοά ίη εοηνεηΐίδ (ϋεΐυιη εδδεί , δί νεί 
ιηίηίηια εοΓηπι ρβΓδ νίοΐαία ΓαίδδεΙ , ίικίηείαδ τηρίίΐδ ίοΓε. 
2 Γί&εεάθεηιοηίί νεΓο εοηίταα'ίεεΒίΐηΙ; , εΐ αοευδαοαηΐ, αηοα* 
ρΓεεΙεΓ ]ηδ ηανεδ ΓείίηεΓεηΙ ; &1αηε (1ί§Γεδδί , οεΐΐυπι 
άβηζιο §εΓεΓε εεερει-ηηΐ : ( 1>ε11ιιηια^αε Ιοίίδ νίήοηδ αΙ> 
ηΐιΐδαηε αά* Ργΐηηι αά'ηιίηίδίΓΒβαΙηΓ : ) Αΐηεηίεηδεδ ηηί- 
ιίεηι , οίηίδ ηανίοηδ ίκΙνεΓδίδ ήΐδαίαιη ίηίεΓ ιΐίη δεηιρεΓ 
είΓεηηιεαηΙεδ , ηοεία νεΓο οηιηίοηδ είίαηι ηανίΙ>ιΐ8 τηα- 
ιιεηΐίοαδ ίη δίαΐίοηε είΓεαπιείτεα , τη εοΒίβήδ ραΗ'ώηβ , 
εχεερία ίΐΐα, αηεε ρε1α§ηδ δρεείαοαΐ , ϊάηιιβ αηοΐίεδ νεη- 
Ιηδ δρΪΓαοαΐ : ( εΐ νί§ίηΙί αΐίαε ηανεδ αά ίρβοδ Αίηεηίδ αά 
ϊηΒΐίΙω εηδίοάίαιη νεηεηιηί; , ίία ηΐ ηηίνεΓδίε ηαηιεΓο 
εδδεηΐ δερΙη3§ίηΙα ) Ρείοροηηεδϋ νετο , ίη εοηΐίηεηΐε 
εαδίχα ηαβεηίεδ, εΐ ΑίΗβηΊβη8ΐιιτη ηιηηίΐίοηειη δηοίηάε 
ορρη§ηαηίεδ , βΐ οοδεΓναηίεδ οεεαδίοηεηι , δί ηηα ΓογΙθ 
δβδε ίρδίδ οδειτεί , ηΐ δαοδ είνεδ ΙίοεΓαΓεηΙ:. 

Οαρ. 24. ΙηίεΓεα νετο δγΓαεηδαηί , εοπιηιαηε δοεϋ , Αηΐβ 

Ιαιι, 22* 
-•»Μ* ταί τροί Ι,-Α^λιλι (α* ηιατφ,ιό άα δί§η6 άεάοαίε) Ό.-ι? η τ>) 
ννειρΑ* Ο , Ε , Ρ , Ο, Η , Ι.-Γρατίΐ/0/χίτοι Ρ. 

ΟΙίαρ. XXIV. Ι. (τ», ΟΙΗ. ) Σίχ. Β. - οι βνμα. Ο, Η ; (οι οηι.) ξομ. Ε. 
-το άλλον Η ϋ,-ίβ-ίβίζί-χίτατ ϋ, Ι ; %<τ&ίί\ηχίτ<ι.ι Η.— 2. χ[Λτιι<ηιατ Ώ» -χ«- 4ο ΤΗϋΟΥϋΙΌΙδ ΗΓ5Τ. IV. 2 4. 2 5. 
Βεΐι. ηηί ίη δίείΐία βταηϊ , ρπεΙεΓ ηανεδ ρπεδίάίαι-ίαδ , ηιΐ96 αραά 
βη! ^." Μεδδαηαηι βΓαηί , αόνεεία ειεΙεΓα εΐαδδε , ηυΣίιη ραπινβ- 
8$^* Γ*η* , οεΐΐιπη ε Με88»ηα §εΓεοίΐη1:. Εοδηυε αά Ηοο Ι.οεπ. 
ν • ο. ηι&χΐηιε δοΐίώΐαοαηΐ αο (χΐίηιη, ηαο Κ1ιε§ίηο8 ρΓθδεε|ηε- 
329* "ΒαηΙαί'. Ιρδίφΐε εαιη ίτεφίεηΙ.ίοαδ εορίίδ, ηααδ εχ οιηηί 
ΐοΐίηδ ρορηίί οπϊίηε εοε§εΓαηί ? ΐη ίΐίοπιιη η§γιιιπ ϊιτιι- 
ρίίοηειη ΓεεεΓαηΐ. 2 νοίεοαηΐ αυίειη ηαναίε ρΓοεϋυπι εχ- 
ρείΊΐί, αποά* ηανεδ , φΐ8β Ιυηε Αΐηεηίεηδίοαδ Άάβτ&τιϊ, 
ραπεαδ εδδε αηίηΐΣκΙνεΓίεΓεηί, ηι^οΓε ααίειη ίΐίαπιηι 
ραΓίε, εΐίΐΐίδ, (Πιββ νεηίαΓθΒ βγαϊή , ίηβαίαιη δρΗαοίβ- 
Ηαπι ο\)3ΐάβτ'ι ααάΐΓβηί. δι εηίιη εΐαδδε νίείδδεηί , ΚΙιε- 
§ίυιη Ιειτα ηιαήοιηε οοδεδδΐιιη ίη δΐιαηι ροΐεδίαΐεηι τε- 
οίαείαιη ΐιί , δηαδςηε τεδ ίΐα (Ιεηιαηι πΓηιίοΓεδ ΓοΓε δρε- 
ταοαηΐ. 3 Οαιη εηΐηι Κηε§ίυηι ΙίαΙίθΒ ρΓοπιοηΙοηυιη, εί 
Μεδδαηα, (ρΐ9Β εδί ΐη δίείΐίίΐ, ίη ρΐΌχίιηο εδδεηί, βχίεή- 
τηαδαηί ββ ηοη ρεΓηιίδδαΓΟδ, υί Αίΐιεηίεηδεδ αά ίη&ιιίατη 
αρρεΙΙεΓεηί , ίτείοφίε ροΙίΓεηίιΐΓ. 4 Ηοε αυίεηι ίτείυιη 
εδί ηιαΓε ίηίεΓ Κ1ιε§ίηηι εΙ Μεδδαηαηι, ψΐΒ. ΟΓενίδδίιηο 
ίηίεΓνίΐΙΙο δίείΐία οϋδ^αΐ & εοηΐίηεηίε. Αίψιβ ηεεε ε&Ι, 
ψΐ£6 ΟΐΆΥγΙοάίδ αρρείΐαΐα £αίί , ηυίΐ ϋίγδδεδ ΐΓαηδίδβε 
ίειίηι•. 5 Ηοε αηίειη ιηαΓε ρΐΌρίεΓ Ιοεί αη§αδίΪΗδ, εΐίη- 
§εηίίηηι ηιαήηηι , Τνιτηεηί βί δίεηΐί , εοηεηΓδπηι , ίη 
ίρδπιη ^ΓβΙητη ίιτηηιρεηδ , εΐ εθδίηοδυηι εχίδίεηδ , }αΓβ 
δοεναιη εχίδΙίηιαοαίηΓ. 

Οαρ. 25. Ιηηοε ί§ίΙαΓ ίαπι αη^ιιεΐο δραίίο δγΓαεηδαηί, 
εοι?ηηιαηε δοεϋ , εηηι ηανίοηδ ραηΐο ρίαιΐοηδ ηυαιη Ιή- 
φτύη., δηο δεΓαηι (Ιίεί ρΓοεϋαηι ηαναίε εοιηιηίΙΙεΓε εοαείί 
ίιιειτηηΐ , είΓεα ηανί§ίηηι ειίΓδηηι ίΐΐαε ΐεηεηβ , οονίαιη 

}ΐι>Γΐ<τ%Αΐ (β 1εΙίΓ6 έ^ΧΧΪνοφΧΟ.) ■€ ; χα^ωα-Λσ-Β-Λΐ Ό , Ε ; Ρ, Ι; χίΐ(α>σ-α.τ%χι 
(λ 8. αί)Η.-κα« ιίη ο•φων Ο ; και *)<)»ι ο-φ<<><ν Ο. — 5• Ιταλ<αί ( τ. τ. Μ. τ. 

£;χ. οηιίδ ει ΓεδΙϊΙ. ιηαΓ§. αϊ. τη. ) Ι. — % 5• («* οηι.) τω* μ. Β. (τ6 οιη.) 
τν?3-φ. Ρ» 

ΚίΗ ΘΟΤΚΤΔΙΑΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. ν.ό\ υλ . & 

^ οι ξυμμαχοι, <πτρος ταΐς εν Μεσσήνη <§ρουρουσαις 
ναοσι , το άλλο ναυτικον 3 ο παρεσκευαζοντο , προσν.ο- 
μίσαντες , τον πολεμον εποιοσντο εκ της Μίσσηνης. ΚίΗ 
μάλιστα ενϊίγον οι Αοκρο), των 'Φηγίνων κατά εχ&ραν 
}(Φ\ αυτό) £ί εσ£ε£ληκεσαν παν^ημει ες την γην αυτών. 
2 χα} ναυμαχίας άποπειράσ3-αι ε£ουλοντο , ορωντες τοΊς 
Ά^ηναίοις τα$ μεν παρούσας ολίγας ναυς , ταΊς £ε πλείοσι 
^ μελληυσαις ϊ\ζαν πυν^ανομενοι την νησον πολιορκεί- 
σαι, ε) γαρ κρατησειαν τω ναυτικω, το 'ϊΊιγιον ηλ<&ιζον 
πεζή Τ2 ί&\ ναυσιν εφορμουντες ρα&ίως χειρωσεσ^αι , φ) 
3\£η σφων ισχυρά τα πράγματα γίγνεσθαι. ■ ξυνεγγυς 
γας κείμενου του τε 'Ρίίγιου ακρωτηρίου της Ιταλίας , της 
τε Μεσσήνης της Σικελίας , τοις Ά3•ηναίοις τε ηκ άνεΊναι 
ΙφορμεΊν , ΐ(ομ\ του πορ&μου κρα\εΊν, εσ]ι «Τε ο ποφμος , 
γ\ μεταξύ 'Ρ^/ου θάλασσα ^α/ Μεσσήνης, η<&εξ βραχυ- 
ταΐον Σικελία της ηπείρου απέχει )&) εσ]ιν η Χαρυζ^ις 
χλη^εΊσα τούτο , η Ό.^υσσευς λέγεται διαπλεΰσαι. ~ Λα 
ςενοτητα £ε ^ εκ μεγάλων πελάγων, του τε Ύυρσηνικπ 
>{α\ του "Σικελικού, εσ<ζΰ-ί<αττουσα ή θάλασσα ες αυτό, .&} 
ροω<?ης ούσα, ε)κοτ ως χαλεπή ενομισΒη. 

Κεφ. κε . Έν τούτω αν τω μεταξύ ω Συρακούσιοι φ) οι 
ζυμμαχοι ναυσ)ν ολίγω πλείοσιν η τριάκοντα ηναγκάσ^η• 
σαν ο-φβ της ^μίρας ναυμαχησαι περί πλοίου ^ιαπλεονΊος, 

Οηαρ. XXV. ι. ολ. τλίίοτί (« πίΛΓφιε <Γυη ίηίΐ, €[πϊ πβ βεηιοΐβ 
αηηοηεεΓ ηηε αοοΓένί&ίϊοη ( Ύογ. Μΐί•π?τ< , ( 3 > ιοδ , ι. ) <3οηί Γ< 5ιιγ- 
πιοηΐε (Γιιηε ϋ§ηε ίταπεγεΓδαΙε , απηοηοε υηε αΒοΓεγίαίΐοη.) ΙΓηεηιαίη 
χεοεηΐε α άοηηε 1ε , 5. 1. Ο. -τλ«ν ίί Χιλ*. ε. -αττίτ (*τ αϊ. πι. ) &γομι»<Λ 
Η«-Λ^ι>τ. (»α«ί. 5. 1.) Ο. -χμ 'Ρ*γιτ•* Ε; ( χλι οπί. ) ΡΓ/παι Ι. — 2. α 

Γ 4β ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. χι. 

άντεττ'ανα^όμενοι προς τε Αθηναίων ναυς εχχαι^εχα^ ΐ(αη 
'νη^/ινας 6x1 ω./ 2, Κ2Η νιχη&ίντες ' νττο των Άθ-ί/ραίων , «Γ/ α 
τάχους απέπλευσαν άς'εχασίοι- ετυχον , εις τα ο'ιχεία 
ς-ρα.τό<ζζτε£α τότί , εν τη "Μεσσήνη Η&\ & Φ$ '9ιϊ}ίφ ^' Αν 
ναυν άπολεσαντες. ιφ\ νυζ εΦεγενεΊο τω ερ^ω. ό μετά. £ε 
τούτο οι μεν Αοχρο) άπιήλ^ον εχ της \_των~\ 'ννιγίνων επ) 
Μ την Πελωρ'κΡα της Μεσσήνης συλλε^ είσαι αι των Ίυ~ 
ρα,χουσ'ιων' κ& ζυμμαχων νηες' 3 ωρμούν, ^ 6 πεζός αύτοΊς 
παρην. προσ<στλεΰσαν\ες £ε οι Ά3ηνα7οι ^α/ '^ηγινοι, 
ορωντες τάς ναυς χενας , ενε&αλον κ%\ χειρι σιδηρά επι- 
βλη&ε'ιση μιαν ναυν αύτοΊς απωλέσαν , των άντρων άπο- 
χολυμ&ησάνΊων. 4 /£α| μ-ετα τούτο , των Συρχχουσ'ιων εμ- 
4>άν\ων ίς Τοις ναυς , %<±) παρα^τλεονίων άπο χαλώ ες την 
Μεσσηννν , αυ&ις προσζα,λονίες όΐ "ΑΘ-ίΐναΊοι , άποσιμω- 
σαν! ων εχε'ινων-, %#ι προεμ£αλοντων 3 ετεραν ναυν απολ- 
'λυουσι. 5 %α) Ιν τω 7ΓΛρΛ7τλω, ^α/ τίϊ ναυμαχία, τοιούτο- 
τοόπω 'γε^Όμε'νη , ού% \λασσον\χον)ες όι Συρακούσιοι παρ- 
ίχομίσ&ισαν 4ς Τον ίν τί Μεσσήνη λιμένα. ι&) οι μεν 
'Άθ»ι>&70/, Καμάρ'ινης αγγελΒ-είσης προ£Ί£οσ&αι Ίυρα- 
χουσ'ιοις υττ Άο^ϊου £α/ των μετ αυτού, έπλευσαν εχεΊσ ε. 
& Μεσσηνκίι ^-'4ν ΤουΤψ >&&νΦήαε>Ϋ• χα'τα γην κ$Η τα ^ 
ψαυσιν άμα ίζ/}ράτευ&άν Ιπ^αξο^τ^^Λλχί^ιχηΊ^μοραν 
ονσαν φ) ττ\ πρώτη, ήμερα τειχήρεις ποιησαντες τους 
Ναξίους,, ε^ήουν τοΥ^Γ τη <Ρ υσίεραία, τοις μεν ναυσί 

πε-ριπλευσαντες χατατνν Άχνισίνην ποταμον, την γνν 

■ 

(«ί Λ.Κ •ν&£*•ιη+) Ψ*. <ΑΧ.ας*ν**ο. Έ.-τώ-ρ,γΊνω ©.'- τ Α- \η% ■«■ 1• ) Ο. ΤΗΤΤΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ, IV, 2 5. 45 

/ιοβίϊδνδ ριχκΐβιιηΐβ-δ , ίκΙνεΓδαβ . δ^χίΐεεήιι Αηίεββ , εϋ Ββΐι. 
οείο Ιίΐι^ΐη^ ιιανεδ. - Ει δώ Αΐ}ιεηΐεηδϊοιΐδ νΐεΐΐ, Ιαιιε Γ^Τ 
ίη δα* είΐδίτα εείεήΐβΐ' δ€ ρεεερεΓαηί , μ( $ίιΐ£α1ίδ Ιίειιϊΐ, ^ η ξ' 
«ηα αΛ Μεδβάααιιι „ εΙ Β-ϊιε^ΐυΛίι ιι&νί &ιηί$δα. Νοχααε . ο. 
δαο ΐιιίει-νεηία ρΐΌεΙίυιιι <:1ΐιεηιΐί. 3 ΡοδΙεα. νείΌ ϊ^αί όί 9 .' 
ηαΐάειη εχ Κηεσΐηοπιηι »§ιό ίΐύεεδδεπιηί. δνΓβουδαηο- 
ιαπι τεΓο , δοοΐοΓίιηι^αβ ηανεδ &ά Ρείοικίειπ , α^ιίδε ε8£ 
Άξνί Μεδδαηεηδΐδ ^ εο^είεε δΙ^Ιίυηβαι ΙιαοευπηΙ , ϊρ^ΐδομιε 
ρεύίΐαίιΐδ ίκίειαΐ, Αΐΐιειιΐειίδεδ νεΓο , εΙ. Β.1ιε§ίηί, ειιηι 
ιιανεδ ναοαξίδ αηΐιηαίΙνέΓΐίδδεηΙ; , ίαιρΓε^δϊοηειη ΐη εαδ 
ίεεεΓαηί : ιηαηϋίμιε Γειτεα ίη]εεΙίΐ ηηαιη ίρδοπιιη (ΙερΓεδ- 
δεπιηί , νίπδ βχ βα ηβίΕπάο είαρδίδ. ^ΡοδΙεα νοιο, οαηι 
δ^Γαοαδαπί ηα^εδ ΐη§Γεδδί ίαΐδδεηΐ, εΙ ΜεδδΒΐιαηι Γειηιιίεο 
Ιΐίΐοΐΐ ριεεΙεΓνεΙιεΓεηΙιΐΓ , Αίη,εηίεΛδεδ Χηρεία πίΓδ.πδ ΐη 
εοδ ί'αείο, ϊΐΐΐδ εχΙΐΙΛοκε αΐ'αςιιιβφίίγα ίηα11ιιιιΐ;ρΓον(;οΙΐ$, 
©Ι ριίαδ /ιοδέβπι 3§§Γε$δ*$ , αΐίεταιιι η^νειη &ιιιίδ6*αιιΙ. 
α δνχαεηδαηί αηΐεηι , οαηι ίη ηαο ρΓεεΙεΓνεεΙΐοηε , ριοε- 
Ιΐυηαε ηαναΐΐ , ηαοά 1 Ηυ)α5ηιο(3ί ΓαΐΙ , ιεηι ηοη <ΙεΙεΓΪθΓε 
εοηο'ΐΐΐοηε §εδδΐδδεηΙ, ΐηΜββδΛη» ροΓίιιηι δε Γεεερει-ηηί:. 
Αία^αε Αί1ιεηίβη36θ ^ιιίίΐβιηί, εηηι ρει* ηαηΐίοδ ίηΐεΐΐεχΐδ- 
δβηΐ , Ο&ιηαΓϊηαηι δ γι&ειίδαηΐδ. α\) ΑτοΗΐα ε^αβφΐε δοαϋβ 
ρΓθάΐ,€οη;ινι§αΐΊΐη(. ^ΙυΙεί'εα νείΌ Μεδδαηεηδεδ, εηιη 
οπιηίοαδ Ιοίΐϋδ ρορηίί εορϋδ , ίειτ3. ηιαπηηε δϊηιυΐ εχ- 
ρεα'ίΐίοηειπ δηδεερεηιηΐ: αάΎεΓδίΐδ Ναχιιηι Οΐιαίεΐάΐεαιη , 
ςιίθε ηηίΐΐηιιι εΓαΙ. Ρηηιααηε άίε Ναχϋδ ΐηίΓα ιηαεηία 
οοηείαδϊδ, α§Γυιη ναδ&Ιοαη!:. ΡοδίεΐΌ Λείο (Ιΐβ , εΐαδδβ 
εΪΓεαηινεεΙϊ ρει- Ιΐανΐιιιη Αεβδΐηεη , π^αιη ΥϋδΙαοαηί , 

Ρ > *»• — 4• *«' μι™ τ«το ( τ•» ΟΠ1.) Σι^ραχ. ϋ; και μ. τΜτο κχι "Συ^ακ.Ι 
-£9•β*ιτβί Ε, Η,1.-(οί ΟΠ1.) Α3•ΐ(». Ο, Ο.-Ατοτϊ,μοο-α.ντνι ϋ.-(^ο ο ΐη. ) 
ίμ&Α-οτβη Ό , Ι. — 5« χλι {> τ>) ». τοιντοτρβιβί (τοι;«7λ τρ>*6/ ραΐ" 0Ο1Τ. ) 
*/ιν• £»-«ΐί το» ι< τ* Ό, Ι. — 6. τ•| ί' ίί. τοιι μιι ΐΑυτι νίριτ.ΧΙ; τ. <5 ' ό. τ*<ί 
/*£ν τ-ίί-β-α^οιτα ναοί•* ». Ε. - αβ-ίχ^, τ . ο. - £3 •ίζαΛΑοι Ο. — γ. χχι οι,α(β.1. 

Γ 2 44 ΤΗϋΟ ΫΙΗϋΙδ ΗΙ8Τ. IV. Μ. Β6. 

ψ^' αϊ ευιη ρεοπίαΐα αά υι-οεηι ορρη§ηαη(3αηι αεεεδδεΓαηΙ. 

«η. η. ΙηίθΓθα τείΌ δίευΐί ιηιιΐΐί , ε^υί ίη ιηοηΐίουδ ηαοίίαΒίΐηί, 

88. 3. &<1 ορειη Ναχϋδ εοηίχα Μεδδαηεηδεδ ίΒΓβικΙαιη άεβεεη- 

ν;°' άβπιηΐ:. 7 ()αο8 ηΐ εοηδρεχετε Ν&χϋ , δυιηΐίδ αηίιηίδ , ει 

^ α 9• ιηιιίπο δβ «ιοΙηοΓίαίί ^ φΐοά Σ^βΟϊιΙίηί: εδείεπηυε δοεϋ 

<^Γ96θί αά ορβιη ίρδίδ Γερεικίαιη αάνβηΙαΓβηί, βχ υΛε 

8πΙ)ΐΙο επιπιρεηΐεδ , ίιηρείαιη ίη Μεδδίΐηεηδεδ ίεεεπιηΐ, 

ίΐΐίδααε ίη £π§αηι νεΓδίδ , δϋρΓα πήΐΐε ίηΐει•£εεεΓαη1; , 

€8εΙεΐΊ(ΐ|αε αΌιηαηι εε§Γε δε ιεεερείπηί. Ναπι ΒαΛβη 

ιηαχίηΐίΐηι εοΓαηι ρΗχΙεπι ίη νϋδ αα^Γεδδί ρεΓάκΙει-ηηΙ;. 

8 Εί ηανεδ, ηιΐθΒ αά Μεβδαηαιη αρραΙεΓαηΙ , &1Ϊ8Β αο αΐϋδ 

δερ&ΓαΙεε οΙοιηΐΗη δε τεεερεηιηΐ:. δίαΐίηιςηε Γ<εοηΙίηί 

δοεϋ^ηε εηιη Αΐΐιεηίεηδίοιίδ Μεδδαηαηι , ηΐ οεΐΐο αΐίιί- 

Ιίΐιη , ορρυ§ηαΙηηι ίνεπιηΐ : Αΐΐιεηϊειίδεδ αηίάειη , εαιη 

εΐ^δδε , λ ροΓία ; ρεάΐί&Ιοδ νεΓο α Ιειτα , υι•1)εηι ορρα- 

§ηαηΙεδ, βχριι§ηαι*β εοηαοαηΐαΓ. 9 δεά Μεδδίΐηεηδεδ, εΐ 

εχ ΐΛοειίδ αΐί^ηοί επιη ϋειηοίείε , ε[αί ροδί. εΐαάεηι &ο- 

εερίαιη υιΊήδ ρΓεεδίιΙΐο τείίεΐί ίυεΓαηΙ, επιρίίοηε ίαεία, 

ϊιοβίβτηηιιβ ΓερεηΙε αάοτίί , εχεΓείΙηδ Γιεοηίίηαπίιη ηια- 

§ηαηι ραΓίεηι ίη £α§αηι νεΓίεηιηΙ , ιηαΐίοδ^αε ίηΙει•£εεε- 

πιηί. (^)ιιο(] ευιη νίαίδδεηΐ: Αΐηεηίεηδεβ , εΙ εχ ηανίοαδ 

εχδεεηβαιη ίη Ιειταπι ίεείδδεηί ,ί ορεηι ίρβίβ ΙηΙεΓυηί, εΙ 

Μεδδαηεηδεδ ίηδεαηυίί ίηίτα αΛίδ ιηαΐΌδ εοηεΙαδεΓαηί , 

εοδ ρεΓίαΓΟαΙοδ ᧧Γεδδί ; ερεείοηηε Ιχορεεο ΚΗε§ίυηι 

ΓενεΓίεηιηί. Ροδί ηεεε, Οτθεεί , <^αί ειαηΐ ίη δίείΐία, δΐηβ 

Αΐηεηίεηδίοϋδ , #1ίί αΐίοδ ιηαΐηο βεΐΐο ΐειτα ίη£εδίαΙ>£ΐηΙ;. 

Οαρ. 26. Αΐηεηίεηβεδ νετό , ααί α<1 Ργίαιη εΓαηΙ , Ι»α- 

4 

&1. πι. τα ) ξ/ο/Ό. -ίβ•£ρχοτται (β.ΐ.αΐ. ίη. γρ* £Τ£ρ)Η.- ίο-ίρα/χοντίίΟ.-αφν» |( τιπ 

•χ. Ό. — 8. <5*/ί*ρ/ίΚ Λατ/νο/ ^£ Β. • χίΧΛμίνην Ό \ κιχακαμαοι Έ ; *£χα (/ι8. 1. ) 
^£ν^τ (ηίδΓ^. &1• ίη. χ£χλα<τ / α£»)>») Ι. - ίτ^Λ-Λυα-ΧΊ Ό /Ε, Ι; £ϊ•ρατεοο» Ρ. -ΤΓρββ- 
/3αλοΐ'Τ£ί Ρ, Ι. -ταυ ια.υσ-1 Ο,- ινιιγω» (το ΟΠ1.) Ο , Ρ , Ο, Η, Ι. — 9• «ιτίκίρβ- 
μκι Λ Ο. -οι μιτα το τ£λοί ιγχ, Ε.- ίγκΑταλαφύηο-Λ» Ό } Ι. - ίΐ: το ο'^γιον Ι. 
-0/ (μν οχη. ) $ν τ>ι 2. Ε. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. χε' . **■'. 45 

ί£ι\ουν , τω <Ρε πεζω προς την πολιν εσε€αλον. εν τούτω 
£ε οι Ίιχελο) ύπτεο των αχρων πολλο) χα/εζαινον βοη- 
Μουντές επ) τους Μεσσηνιους. 7 ^ οι Ναζιοι , ως ει<Ρον, 
Β-αρσήσαντες , %α] παραχελευομενοι Ιν εαυτοΊς , ως οί 
Αεοντίνοι σφ'ισι ^ οι άλλοι Έλληνες ζυμμαχοι ες τιμώ- 
ρ'ιαν επέρχονται , εχ£ραμοντες αφνω εχ της πόλεως, προσ- 
πιπίουσι τοΊς Μεσσην'ιοις. %& τρε•\αν\ες, άπεχίειναν τβ 
υπίΡ χίλιους, χα) οι λοιπό) χαλεπως απεχώρησαν επ 
οίκου. %οη γάο οι βάρβαροι εν τοις 6£οΊς ε<&ι<τΒ•ε7ον}ες, 
τους πλε'ισίους £ιε$ειραν. 8 χα) αι νηες, σχουσαι ες την 
Μεσσήνην, υσίερον επ οίχου εχασιαι <Ριεχρί$ηο~αν. Αεοντίνοι 
εΓβ ευ$νς ^ οι ζυμμαχοι μετά, Αθηναίων ες την Μίσ- 
σηνην , ως χεχαχωμενην , εστρατευον ^ προσβάλλοντες, 
οι μ\ν Ά$ηνα7οι χατά τον λιμένα ταΐς ναυσιν επειρωντο, 
ο <Ρε πεζός , προς την πολιν. ° επεχ£ρομην £ε ποιησαμενοι 
οι Μεσσηνιοι , χα) Αοχρων τίνες μετά του Αημοτελους , οί 
μετά το πα3-ος εγλ,αΊελε'ιφ$ησαν φρουρό) , εζαννιναίως 
προσπεσονΊες, τρεπουσι του ς-οατευματος των Αεωντ'ινων 
το πολύ, )(&ι άττεχ\ειναν πολλούς. 'κΡοντες £ε οι Άθ>τ- 
ναΐοι , χα) ά<&οζαντες άπο των νέων, *€οη$ουν , ^α) χατε- 
^ϊωζαν τους Μεσσηνίους πάλιν ες την πολιν, τεΊαραγ- 
μενοις επιγενόμενοι. ^ τροπαΊον ϊησανίες, άνεχωρησαν 
ες το Ϋη^ιον. μετά όε τούτο, οι μεν εν τη Έιχελια Ελ- 
ληνες, άνευ των 'Κ&ηναϊων , χατά γην εσίρατευον επ 
αλλήλους. 

Κεφ. χς•. Έ* <Ρε τη Πυλω ετι επολιορχαντας εν τη νήσω 

ΟΙαβρ. XXVI. Ι ( γ/τ* ( τί ΟΠ1. ) Ο, Ι. - ητν τι ^ ύίατοί ατορα Ε. »• 4 |£ ΘΟΤΚΤΑΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. κς'. 

Λακεδαιμόνιας οι Ά&ηναϊοι, ^ το εν τίί ηπείρω ςρατο» 
πε£ον των Πελοπ-οννησίων κατά χωράν εμενεν. επίπονος 
«Γ 7 ν\ν τοί'ς ' Α&ϊ\να.ίοις η φυλακή , σίτα τε απορία, ^ ύδα- 
τος. 2 ου γαξ ην κρήνη , οτι μη μία , εν αυτή τίί άκροπο- 
λει της Πύλου, χα) αυτή ου μίγαλη' αλλά Καμωμένοι 
τον καχληκα οι <&λεΊσ]οι επι τίί &αλάσση , επινον οίοι 
εΊΚος υ£ω'ο. σ/ενοχωρία τε εν ολίγω σ] ρατοπε^ευομενοις 
εγίγνετο' και των νέων ουκ εχουσων ο.ρμον , αί μεν σίτον 
εν . τίί Ϋφ γροΰνίο κατά μέρος, αί ίΓ« , μετέωροι ωρμουν, 
ά3-υμίαν τε (&λείσ]ην ο χρόνος παρείχε, παρά λόγον 
επιγενόμενες , ους ωονίο ημεραν ολίγων εκπολιορκήσειν, 
εν νήσω τε ερημγ , ΐ(α\ υ£ατι άλμυρω χρωμενους. αίτιον 
£* αν οι Λακεδαιμόνιοι, *&.ξοειπον}ε•ς ες την νησον εσάγειν 
σίτον τε τον βουλομενον άληλεσμενον , %μ] οΊνον , %οη τυ- 
ρον, 7($ή ει τι άλλο /3ρ&ί/>6α 3 οίον αν ες πολιορκίαν ζυμφεροι* 
ταζαν/ες αργυρίου πολλού , %οη των Έιλωτοιν τω εσαγα- 
γον/ι ελευ&ερίαν υπ ισχνού μεν οι, ν&\ εσν,γον άλλοι τε π.α- 
ρακιν^υνευονίες, %$} μαλισ\α -οι Είλωτες, άπαίρονίες άπο 
της Πελοποννήσου οπο&εν τυχοιεν , φ} κατα^τ λέοντες ετι 
νυκτός {ς τά <&%ρς το πέλαγος της νήσου, μαλισία £1 
ετηρουν άνεμω καταφερεσ&αι. ραονγαζ την φυλακην των 
τριηρών ε λανθάνον , οπότε <&νευμα εκ πόντου ειη' απορον 
γαξ εγΐ-γνετο περιορμεΊν. τόίς <Ρε άφειο\ς 6 χαταπτλους 
Άα&εσϊΐΐκει. επωκελλον γάο τά <&λοΊα, τετ ιμημ,ενα χρα- 

3• ί> <ν«*€τ'ο €. — 4• «< «ίθ»το Ρ. - ίΐσ-ζγιιν Ο , Ό , Ο, Η , Ι. - ( ο-ιτο* οίη. ) 
•κ /3«λ. Ι. - /3ρ. ( οίον ΟΙΪ1. ) α» ί/ί »ολ. Ό. - ζυμψί^οι Ε. - ταξακτοί Ό. - 
Ι"Λφϊρί Η.--•(τ«» Οίη.) είλ. ϋ, Ι. - ί/ο-αγαγοντ/ (3, ϋ, Ε, ©,Χ-ιΆίΐ; ΤΗϋΟνϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. IV. 2 6. 

εεά*£ειηοηίοδ ίη ίηδηία ίηΙεΓεερΙοδ αάΉηε οοδίά'εοαηΐ : ΒβΗ# 
Άί Ρείοροηηεδϋ , ηηί ίη εοηΐίηεηΐε δίαΐίνα 1ιαοεο£ΐηΙ, ίη **)*** 
ί*αο Ιοεο 86 οοηΐίηβΒΗπί;. Αΐηεηίεηδίοηδ αηΐεηι Ργϋ εη- °£γ- 
8ΐοάϊααί1πιοί1ΐ3ΐηΐΕθοΓίο5α ει-αί, εηιη ρΐΌρΙβι• εοιηηιεαίιΐδ , ν. ε.' 
ίαηι ρΐΌρίεΓ αςιΐίε ίηορήιηι. 2 ΝαΙΙυδ εηίιη ίοπβ, ρΐ'βεΙεΓ ^' 
ιιηιιιη, εηιηςηε ηοη πια§ηυιη , ίη ΐρδα. Ρνϋ 3Γεε ετ&ϊ. 
δεα 1 ρΙεΓΪηηε §1ατεαηι 3(1 ηιαΓε δηίΓοάίεηΙεδ , ηηαΐεηι εΓε- 
ιΐίοίΐε βδΐ αηααηι ροΐίΐθίΐηί.5 ΕπιηΙ ρΓίεΙεΓεα Ιοεί αη^ιΐδΐΐίε, 
ρΓορίεΓ φΐπδ ίη εχίσηο ε&$ΐΓ3. ΙΐόΐοεοαηΙ : εΐ ψύά. ηανεδ 
ηηΐΐαηι δίαΐίοηεηι ηαοεοαηί , ηαι-ηηι ςηκίεηι αΐ&ε ρεί' 
τίεεδ είοηηι ίη {επτά δηηιευΗηΙ, αΐίδε νετο ίη πηεοιϊδ 
&ΐ3θαηί. ? Ει. ιηοΓΕ, φΐίε ρΓίεΙεΓ ορίηίοηειη ηεεία'εϋίΐΐ , 
ηι&χίπΐϋπι Εηιίηιί ίΐη§θΓειη ίρβΐβ αϋ'εΓεϋΐιΙ , φΐοά Ιιοηιίηεδ 
ίη ίηδαΐα (ΙεδειΊα, ΐηίΰΓοβρίοε , εΙ α^ααδΕίδα ηίεηίεδ ίηίπι 
ρπυεοδ ύίεδ α δε εχρη<ζηαΙηηι ^τί ρηΐΗΐεηΙ. Ουίηδ τεί 
εααδ» εΐίΐηΐ Εαεεάίεηιοηϋ , ομιί είΐίχεπιηΐ, υΐ φήδα^υίδ 
νείΐεΐ; , ίτηιηεηΐηιη ιηοΐίίαιη, νίηηηι , εαδειιηι, εΐ δί ηηίιΐ 
ίΐΐίηά εδειιίεηΐηαι εδδεί, οροα 1 αα" οοδίίΐίοηεηι Ιοίειαιιςίαιη 
ιιΐίΐε εδδεί , ίη ίηδηίαηι ίηιροΓίαΓεΙ , Ιιοε ίη§εη1ί ρΓείίο 
ίεδίίηιαηΐεδ , εΐ ίΐϋ εχ Ηείοΐίοαδ , α^ηί ήηροΓίαδδεΙ , Ιίοει- 
Ίίΐίεηι ρΓοιηιΙΙεηί,εδ. ° (^ηαΓε εηιη εΚι ηοη δίηε §Γανί 
|)£Γίεη}ο εοιηροΓίΗηαηΙ; , ΐηηι νείΌ ρΓεεείριιε Ηείοΐεδ, 
δοΐνεηΐεδ εχ ηηαΐίοεί Ρείοροηηεβί ραιίε , ίη α,ηα εοδ> 
-εβδε ενεηίδδεί, εί αΊιηι ηοχ ίκϋιαε εδδεί, αρρείΐεηίεδ ίκΐ 
«αιη ίηδίιΐδβ ραιΊειη, οηβε ρε1α§ηδ δρεείαυαί. ΥεηΙηηι 
^ηΙεηΊ ροΐίδδίιηηιη οοδεΓναοαηΙ , ηηο αά ϊτιβιιίαιη (ΙείβΓ- 
τεηΐηΐ'. Γαείΐϊηδ εηίηι Ιτΐτεηιϊαιη εηδίοίΐίαηι 3αΙεΙ>αηΙ , 
^ηοίίεδ νεηΐϋδ α ηκΐΓΪ δρίπιοαί. Νιιιη Αϋίασε ηανββ ήιηο 
-βίαίίοηεχη είΓειιιη ίηδηίαηι ηΗοειε ηοη ροίειαηί. ΐυίδ 
νείΌ εηΓδηδ αςί ΙίΙΙοΓα ηοη ραΓεηδ εδδε εοηδηενεΓΗί , η&ηι 

.(&« ΟΠ1.) ρ/α^ Β.— $.ίχ*. ,ι,Έ.- χα5 1 4ϊ!Χίΐ€,1> ) ΪΡ, Ο, Ι.-(ΐτ ΟΠ1.) 48 ΤΗυΟΥϋΐυίδ ΗΙδΤ. IV. 2 6. 2 7 . 

ΒβΠ. αιια ηανΪ£Ϊ3 , ροευηϋδ ίεδίπηαία ίη ΙίΙίηε ίπιρίηςεΒαηί ; 

βη.°7•' ©Ι Σ/αοβάοβπιοηίοηιπι ιιιίΐίΐθβ , αά ίΙΙαβ ίηδαΐίε ραιίεδ, εκΙ 

δδ^Χ Φ 138 εοηηηοίΐε ηανεδ αρρεΙΙεΓε ροίει-αηΐ , εχεηΐήαδ α§ε- 

V. ο. οαηί. 6 ζ)ικ>1ααοΙ νείΌ ιηαΓί ίΓαηααίΙΙο ρεήοάίαπι δηο- 

329." Η*8βηί ? ίηΙεΓείρίεοΗηΙαι•. ΙΠαε εΐΐαιη ρβΓ ροιίαπι £κ:1ηίΐ- 

ΙαοαηΙ ηήηαΙοΓεδ δη ο ας^ιιίβ ηαΐαηΐεδ , £αηϊεα1ο ραρανβΓ 

ιηείΐίΐυιη, Ιίηίςαε βπίθη εοηίηδαιη ίη ηΐιϊοαδ αΐίΓαηεη- 

ίβδ ; ααί εαιη ίηίΐίο οιιβΙοάβΒ ΑίΗβηίβηβίιηη £ε£ε11ίδδεηί , 

ροδίεα οΒδβΓν&Γΐ εοβρίί δηηί. Εΐ ααανίδ ΓαΙίοηε ηίπηαε 

εοηαοαηίαΓ , ηί ααίάεηι , εοηηηεαίαδ ΙταηδίηΗΙεΓε , Ιιί 

Υ6ΓΟ, οανβΓβ , ηβ δε ΙαΙβΓβΙ. 

Ββΐι. Οαρ. 27. Αΐηεηΐθηδβδ νβτο , ςηί ίη ιιΛθ εΓοηί, εαιη 

ν^Ι ίηίβΐΐβχίδδβηΐ; , δααηι εχειτίΐαηι νατίίδ ίηεοηηηοάίδ αίϊΐί- 

88?4. Ρ * % χ •> 6ί εοηιηιβαΐαδ αά ίΐΐοδ , ααί ίη ίηδαΐα. βΓαηί , ίΓαηδροΓ- 

^•°• Ιατί, εοηδίΐϋ ίηορβδ βΓαηί , εΙ νεΓεοαηίηΓ , ηε ηγεηΐδ 

529• δααηι ρΓθΒδίάίηιη ορρηηιεΓεΙ ; ίαηι ααία νίάεοαηί; , δααηι 

βχβαηΐβ, εχεΓείΙαηι τεδ αα 1 νίεΐαηι ηεεεδδίΐΓΪΕΐδ , είΓεα Ρείοροηηε- 

§υ»ΐο ~ δαηι , ηΐροίε ίη Ιοεο αεδειΊο , δίοί εοηιραΓαικΙί £αεα11α- 

Ιεηι ηοη ΙιαοίίαΓαηι , Ιαηι είίαηι α^αία ηε εθδίαίε ααίάεηι 

δαίίδ εοπηηεαίααηι αά ναηοδ βχβτοίΐυ,β είΓεαηηηίΙΙεΓε 

ροΐεΐίΐηΐ : ρΓεείεΓεα νίάβύαηί δίαΐίοηεηι βικβ οΙα&8Ϊ ίϊΐίο 

ηοη £αίαΓαηι , <ηιο<1 Ιοεα εδδεηΐ ίηιροΓίαοδθ. ; 2 δεα 1 ά\ιϊ 

εαδίοάία α δε τεηιίδδα , ΗοδΙεβ ίηεοΐαηιεδ εναδαΐΌδ , ααί; 

ηανί§ϋδ , οπιββ εοηηηεαίαδ ίπιροιΐαοαηΐ, επιρΙαΐΌδ ριι- 

ίαΒαηΐ. δεά 1 ςαοά 1 οηιηίαηι ιηαχίηιε Γοηηίάαοαηΐ; , ί11α(1 

βγ&ί , ςμιοΑ Εαεεάδβηιοηίοδ αΐίααο ηηηο νίΓίαιη ρΓ86δί- 

<1ίο £Γεΐοδ , ηαΐΐαηι εααΙαεεϋΙοΓεηι άβ ραεε αείαΓαηι α<1 

δε ροδίηαε ηιίδδαΓΟδ αΛίίΓαΓεηίαΓ ; εοδα^αε ροβηίίεοαΐ , 

α^αοά £οε(1εΓα ηοη αάηιίδδίδεηΐ;. 3 Οίεοη νεΓΟ , εαηι ίηίεΐ- 

«Χίλλον Ι. - οί (δ δ. 1. ) νλιτΛΐ Ο. — 6. οα-η $Ί Ο; Ιτ>ι ( ο/ 8. >), αϊ. τη. ) 5"ί Ο ; 
β<τοι ( ίί 8. 1, μι, 7π.) Ι. - ισ-ΐνΊ!» (ιον 8. ν» 7 αϊ, τη.) Ό; ί«»ον (πι&Γβ. αι. τη. 

ματων ίηευηΐε. ΘΟΤΧΤΛΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. ί^'. :ιζ'. 4^ 

ματων' )(α\ οι οπτλΊται 7Γερι τας χαταρνεις της νησα §φυ- 
λασσον. Όσοι £ε γαλήνη χ,ιν^υνευσειαν 3 ηλ'ισχοντο. εσενεον 
<Γέ '^α\ χατα τον λιμένα χολυμζητα) υφυ<Ρροι 3 χαλω^ίο» 
§9 άσχοΊς εφελχοντες μηχωνα μεμελιτωμενην , ^χ) λίνου 
στερμα χεχομμενον' ων τοφ^ωτον λανθανόντων , ώυλα- 
χα) υσίερον ε^ενονιο. ττανί'ι τε τροττω εχατεροι ετεχνωχίο 3 
οι μεν , ίσ<&πμι&ιιν τα σιτια. , οι £ε , μη λανΰανειν σφας. 

Κεφ. χζ . Έί> «Γέ τα?£ Ά3τίνα/£ , ττυνθανομενοι 7τερ) 
της ς-ρατιας, οτι ταλαιπωρείται 3 ^χ) σίτος τοΊς εν τη 
νήσω Ότι εσπτλεΊ ', ηττορουν , ^ ε£ε£ο'ιχεσαν , μί «πράη» 
χειμων την <ρυλαχην επιλαζοι , όρωντες των τε επιτή- 
δειων την περ) την Πελοποννησον χομι£ην αδύνατον ίσο- 
μενην άμα εν χωριω ερημφ, ^ ού£* εν θερει οΐοι τε οντες 
ιχανα ττεριττεμπειν τον τε εφορμον 3 χωρίων αλιμενων όν- 
των > ουχ εσομενον. 2 αλλ' η 3 σφων ανεντων την φυλαχην, 
ττεριγεννσεσΒ-αι τους αιώρας, η τοΊς <ζτλο'ιοις 3 α τον σίτοψ 
αύτοΊς ηγε , χειμώνα τηρησαντας εχ<&•λευσεσ$αι. πάνΊωψ 
τε εφοζουντο μαλισία τους Καχε&αιμον'ιους 3 Ότι έχοντας 
τι )σχυρον αυτούς ενομιζον ουχετι σφΊσιν εττιχηρυχεΰεσ^αι. 
φι) μετεμελον\ο 3 τας σπόντας ου <Ρεξάμενοι. 5 Κλέων <Ρε\ 
γνους αυτών την ες αυτόν ύττο^ίαν περ) της χωλυμης 
της ξυμζασεως 3 κ τάληΰηεφη λέγειν τχς ίξαϊγελλονίας. 

«β-πίο» ) Ι. - ( ίί ΟΠ1. ) χχ, χατα Η. - χοΚυμζιτοι € , Ό , Ε , Ρ , Ο. - χατχμίμ*- 
ΧιτΊνμιιηι Ε ; μ(μιλ.ψΓ»μιιηι ρ. . »αντ< τ£ τ* τροτ* Β. - ίκατιροι «χρβιτο Ε; ίχ. 
ιχραπτο (β. 1. αϊ. τη. ηνρ$ίη% ) Ο. - ίχτιμηπ Γ. 

Οιαρ. XXVII. ι. φ. { »,λα^ Ο , Ο. - (τ»» ΟΠΙ. ) ΠιΛ. Ό , Ε. — 2. ίπριγί- 
ι-ίβ-3-α/ ( Πΐατσ. γρ. τιρ/γίΐο,ί-ίίτ&ίκ ) Ο. - η το/ί τλι/ο/ί ϋ. - ά ( τοτ ΟΠΙ. ) Ο. - 
«■^ί-α/τίί (αί 8. «, αϊ, πι.) Ο.- 7Λ»τ»> ίί Η. — 3• ,«*ίΤ£/*£λλο»τ• Ο, Ε. - 

4 σ 5ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. κζ'. κή , 

παραινούνταν <Ρε των άφιγ μίνων , ε) μη σφ'ισι πιςευχσι, 
κατάσκοπος τινας πεμ•\αι, ηρεΰη κατάσκοπος αυτός με] α 
Θεογενους υπο Ά$ηναιων. %εη γνους, οτι άναίκασ^ησεται 
ν ταύτα λέγειν ο7ς £ιε&αλλεν , η τάναν/ια ειπών , •\ευ£ης 
ά>ανησεσ&αι , παρψει τοΊς Ά&ηναιοις , ορών αυτούς %&[ 
ορμημένους τ) τοπτλεον τη γνώμη ς-ρατευειν , ως χρη κα- 
τασκοπας μεν μη πεμ<&ειν , μη&ε ^ιαμ,ελλειν καιρόν παρ- 
ιενίας• ει οΓί &οκεΊ αύτοΊς άλη&η είναι τα άίγελλομενα, 
πλείν επί τους άνδρας. /££/ ες Νικιαν τον Νικηρατα, ς-ρα- 
τηγον Όν\α, άπεσημαινεν 5 εχ&ρος ών , ££φ επίτιμων, ρα- 
£ιον είναι παρασκευή 5 ά άνδρες ειεν οι ς-ρατηγο) , <&Χευ- 
σανίας λαζεϊν τους εν τίϊ νησω' ^ αύτο'ς γ αν , ε) ίΐρχε 9 
ποίγ\σαι τούτο. 

Κεφ. κη'. Ό £ε Νικίας , των τε Ά&ηνα'ιων τ) υπο&ο- 
ρυ&ησανΊων ες τον Κλέωνα, Ότι ου %&ι νυν «νλεει , ε) ρα- 
<Ριον γε αυτω ώ&Ίνεται, ^ αμα όρων αυτόν επίτιμων• 
τα, εκελευεν ην τίνα βουλεται £υναμιν λα€ον}α το ε<ζ&\ 
σφας είναι επιχειρεϊν, 2 ό &ε , το μεν <&ξωτον οΊομενος αυ- 
τόν λόγω μόνον αφιεναι, έτοιμος ην γνους <Ρε τω ονΐι πα- 
ρα£ωσε'ιον\α Λ άνεχωρε\ , ^ ουκ εψη αυτός, αλλ' εκείνον 
ςρατηγεϊν £ε£ιν>ς «Λ ,. ^ ουκ αν οιομενος οι αυτόν τολ- 
μγ\σαι υποχωρησαι. ? αυ^ις £ε ο Νικίας Ικελευε , %<$ εξΊς-αΊο 

(τ^ί οίη. ) ξνμζασιωί Β , Ε. — 4• θεαγπνί Ο,Ό ,Τ ,Ο. - ίκβαλεν Ο, Ι; ίιε- 
€αλίΐ (^ ταναντ/α αϊ. τη,) Ε. - ^>ίυ$*{ γν»ιβ-ίσ%Λΐ (»• 1• Ο,Ι. τη. γρ. φαν^- 
σπΒ-αι) Η. - όρα*ν ^ αυτΚ; ^ Ε. — $. ατ£β-»;/*α>Έν Ε. - ταρ«ο•χ£ΐ»»ί οι ανίρ{« 
Ι). - τλίυβ«γτ£{ («!.<, £«β?. /η.) Ο; *λ£ΐ>3-αγτίί Σ, 

Οιαρ. XXVIII. ι. Α». ύ™£. ™ £$ τον Ε. - *λίο, ϋ. - ρ>^<0" (γ* οίη.) ρ: 
- όρα>.ν αυτά (ον 8. α) Γ. - £*/τ. ( £Χ. );. τ. /3. <5\ λ. το £*< οίη. εΐ βπρρί. αϊ. /71.) 

ϊ. - τ<ϊλ ίνι. λβδ,,/3. Οεβ ιηοί8 Βίαιος & λ, , ν, ί , ροιίΓ ίη^ιιεΓ 1β ΤΗϋΟΥΌΙϋΙδ ΗΙ8Τ. IV. ?7 . 2 8. 5ι 
ίίβΘΓβΙ , βθ5 βϋδρίεαπ , 86 ίιηρεα'ΐιηεηΐο Γαΐ5δβ , ηε ραείδ ΒβΠ. 
εοικϊίΗοηεδ αεείρεΓβηΙυΓ , ηε§αΙ>αΙ τεπιηι άίεεί'ε εοδ , 1*]°~] 
ερή ηαηΐίοδ &ίΪ6Γ6θαη1:. * Οαηι ΗΐιΙειη ίΐΐί , ςυί ηιιηΐίοδ ο^'^' 
αΙΙαΙεΓαηΙ, ΛίΗβηίβη8β3 ΗοτΙίίΓεηΙιΐΓ , υΐ, δι Ικίβηι δΐΐίΐ ν. ο." 
ηοη ηαοεΓεηΙ, ίϋκριοδ εχρΙοΓαΙοΓεδ βο ητϊΗεΓεηΐ , ίρδε 329.* 
ευηι Τ1ιεο§εη6 εχρΙοΓαΙοΐ' αο Αΐηβηΐεηδίοαδ εΐεείαβ εδί. 
ίΐΐβ Υ6γο , ευιη ΐαΐ6ΐϋ§6Γ€ΐ , 5β εοαείιιιη ϊγι νεί εαάεηι 
«ΙίεεΓβ , ερίΕβ ίΐϋ, ηυοδ εΐΊΐηίηαοΕίίυΓ , νεί , βί εοηΐΓ&ιία. 
ιΐΐχίδδθΐ, 36 ιηεηάαεειη νίδαιη ίή ; Αΐηεηίεηβίοπδ βυα- 
ίΙεοΕί: , ορίου εοβ α<1 οεΐΐηηι £6Γ6Γκ1ιιηι αηΐιηίδ ηΐ3§Ϊ3 ρπ> 

ρ6ΠδΪ5 6836 νί(36Γ6ΐ , ΙΐΙ ηα11θ3 φΐϊ(ΐ6ΐη 6Χρ1θΓαίθΓ63 60 

ιιπ11εΓ6η1; , ηεφίβ εηηεΙαηαΌ οεεαδίοηεηι ρπείεπηίΐΐε- 
Γ6ηΙ : δεά , δί ν6Γα ΐρδίδ νία'βΓεηΙυΓ 6α , ςηίε ηιιηΐί&03η- 
ΙυΓ , εαιη εΐίΐδδε ριτ>ηεί3ε6ΓβηΙιΐΓ , υΐ νΐιχ>3 ίΐΐοδ εχρα- 
§Π£ΐΓ6ηΙ : 5 Εΐ Νίεί»ηι Ι^'ΐϋβτϋίύβΙίατη , ηαί ΙαηεοΊιχ 6Γ&1, 
ίηηηεοίΐΐ , Η 8αοοο8θαΓβ άβ.ύ§ηαοαΐ , 61 ευηι βχρίΌΟΓα- 
Ιίοηε αΊεευαΙ , Γαεΐΐε 6836 ραΓαΙθ. εΐ833ε , δι αΊιεεβ νίτί 63- 
86ηΐ£οΓί63 , βορΓοβεϊβοί , νίτοβαυε ίπ ίηβυΐα ίηΙεΓεερΙοδ 
6χρασηαΓ6 : ηοεηαβ 86 ίίΐεΐηηιηι , δι §6Γ6ΓεΙ ρι-δείαΓαιη. 
Οαρ. 28. Αϊ Νΐεΐβδ , 6ΐπη Αΐ1ΐ6ηΪ6Πδ63 α1κηΐ3ηίιι1υιη 
Ιιιπηιΐΐυαίί 63δ6ηΙ £κ!ν6Γ3ΐΐ3 Οίεοηεηι , ςριοα 1 ηβ Ιαηε 
οριίά'ειη , 8ΐ Γ63 ίαείΐίβ ίρδί νί(ΐ6Γ6ΐαΓ , ηανΐ§&Γ6ΐ; βίηιηΐ 
βΐίαπι , εαιη νΐίΙεΓεΙ ίρβαηι ΟΙβοηετη ίσηανΐαιη βίοί εχρΓο- 
1>Γ3η1:ειη , ^αδδϊί ίρδυηι αδδΐιιηίίδ ορηοιίδ νείΐεΐ εορίίδ ; 
€μιοά 3<1 86 αΙΐίηεΓεί, α^τεοϋ. 2 Ηίε τενο ρπηιο ηακίεηΐ 
βχΐδΙίηΐΒΠδ ευιη νεΓΰο Ιεηιΐδ ΓεΙίη^ήεΓέ , ρ3Γ3ίυ5 ζτάϊ. 
δεά ηοί εοσηονΐΐ ίρβηιη τενεΐΈ εα ρεΓείι^αεΓε , 1εΓ§ί- 
νβΓδαή εεερίΐ , εΐ ίΐΐαηι , ηοη 36 , ρΓεεΙΟΓΪα όί^ηίΐαΐε ρΓ9θ- 
βίίαια 68δε άίχΐΐ : ΙίηιοΓε }αηι ρεΓειιΙδϋδ , ταΐαβ ειιιη 3ΪΙ)ί 
ρΓΟΒίιίΓα εεάετε ηοη ααδηΓαπι. 5 Νίείω νβΓο ταΓδίΐδ ΐάβτη 

ν&ν&ν οτάτε άβ ιηοίί ^χιο ά&η5 ηοίτε ΙρχΙο. Ο. — 2. Λογ* αοτ# Ε, - «φ« 

& 2 52 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. IV. υδ. 2 9 . 

Ββΐι. ^ΒεβαΙ , εί ρΓ96ΐαΓα αά Ργΐιιιη οβίΙεΒαί , εί Αίηεηίειίδεβ 

»»; 7• ΙεδίαβαΙυι•. ΙΙΙί νείΌ (ηαεπιαάπιοίίαπι ναΐβΐΐδ ίαοβΓβ δοΐεΐ) 

88. 4. ^υο πκι§ίδ Οίεοη η&νί§αΙίοηεπι δα^ΙεΓία^ίΛαί , αε ίει•- 

νΐιί.' §ίνβΓβαΙ)αΙαΓ , ρΐΌπιίδδΐδ δίβχε ιεεαδαηδ , εο πΐΒ§ίδ ΝίείθΒ 

32 9• ίιιιρεΓαΙ)»ηΙ , αϊ ρΓ36ΐαι•αηι ι"//* ΐΓαάεΓεί, ίΐΐί^αβ Σίεεία- 

χααΙ».αηΙ , ιιΐ ηατί^αΓεί. 4 (^ααπιοΙϊΓειη ΟΙβοη , ειιπι ηοα 

ροδβεΐ απιρίίιΐδ δε εχρεάίχε εχ ϋδ , φι» οϋχεΓαΙ , εχρε- 

ίΐίΐίοηειη δΐΐδείρίΐ. ΕΙ ίη ιηεάίαηι εοηεΐοηεπι ρΓθ§Γεδδαδ , 

(ΙίχίΙ δε ηοη ΙΐπιεΓε ϋίαεεοΐίεπιοηίοδ , εί δε ηανίςαΐυιπιηι , 

ηαΐΐο άβ εϊνίηηι ηιιπιεΓα δεεπιη οίπείο ; ΙαηΙαηι εαπι 

Ιίεηιηϋδ εί ΙπΛι-ϋδ, ηηί αάεΐΏηΙ, αδδαιηΐίδ εΐίαπι ρείΐαίίδ, 

φΐί εχ τΈηο νεηεπιηΐ; αυχίΐία , εί αΐίαηάε δα.§ίΐΐ£ΐΓϋδ 

ηαα^Γΐπβεηΐίδ. 5 Οαπι ηίδ εορϋδ (ϋχΐΐ 8β ίίιιηέτη βΛ ηιϊ- 

ΙίΙεδ ηαί α(1Ργ1ιιπι επαιΐ, βί ίηίχα νϊ§ίη1ί (Ιΐεδ, ααί Γ<α- 

εεώοεηιοηίαδ τίνοδ αάάαείτιηιηι , απί ίΐΐίε ίηίειίεείαππη, 

. Τιιηε ααίεια ΙενίΙβδ ηοπιπιίδ, εί ίηαηΐδ ε)ιΐδ οΓαΙίατί- 

βαιη αΐΐ^υιο ιηοάο ιηονίΐ; , )αεαηάα Ιαηιεη αεεκΗ.1; νϊηδ 

ρπιάεηίίοιίδ , εοηδίοΙεί'ίΐηΙιΒιΐδ δε αΐίεπιηι ε άαοβιΐδ 1>ο- 

ηίδ αίΙερίαΓΟδ , αυί δε ΟΙεοηίδ ΐιηροΓίαηΐΙαΙε ΙίΙιβΓαΙαπι 

ίιί ( φΐο(1 ΐϊΐα§ίδ δρεΓαβαηΙ , ) αιιί , δι ορίηίοηε δΐια £πΐδ- 

ΙταΙί ίαίδββηΐ , ίΙΙιιηι Ι^αεεάφΐηοηίοδ ΐη δααιη ροΐεδίαίειη 

ΓεεΙαεΙυπιπι. 

Οαρ. 29. Ουπι αιιίεηι τεδ οηιηεδ αά εχρεάίΐίοηεηι ηε- 
οεδδαιΊαδ ίη εοηείοηε ρεΓε^ίδδεΙ ; ει Αΐηεηΐεηδεδ εχρε- 
ιΐίΐίοηειη δπΐδ δΐιητα§ίΐδ ίρδί (ΙεεΓενίδδεηί , ΐρδεφίε Ι)ε- 
ιηοδίΐιεηείϊΐ , αηιιηι εχ (ίιιείΒιΐδ , φΐί αά " Ρ^ίαιη εΓαηί;, 
δίβί εο]1ε§απι αφαηχίδδεί , ε νεδΙί§ίο (ϋδεεδδίί. ϋεηιο- 
δΐηεηειη ααίειη ίάβο οο11ε§απι δίβί αά^υηχίΐ,^ιιοά αα(1ΪΓε* 

«^7Ότ, αλλ* ιχ. ΤξίΛτ^γω Ι.- (•ι οηΐ.) αοτο» Ε. - ατταχα^ητοι.1 Ό. — }. ίτιι Πυ- 
Α•ϋ Η. - τόσον ι»{*. ϋ, Ε , Ι. - τβν Νίχ/αν ταραί. Ε. — φ «'β-τΕρ Μκ ΐχωι Ο. - 
ίτι ότιξίλλαν»» Ε 'ί (ίΐι Οϊη,) (ταλλΛ'/ί; ς. μ* 5. »ροί το« ν Π. Γρατ<«τ«<ί ^ ί ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. κη.χ&'. 55 

τηζ επ) ΪΙυλω αρχής 3 Κ9λ μαρΊυρας τας Αθηναίας εττοιεί- 
το. οι <Ρε (οΐον όχλος ώιλεΐ ποιείν ,) Όσω μάλλον ο Κλέων 
ύττεφευγε τον <&λουν 3 %αι εζανεχωρει τα ε)ρημενα 3 τοσω 
επεκελεΰονΊο 1ω Ν/χ/α , 7ταρα£ι£οναι Την αρχήν, χα] έχεί- 
νω εττεζοων Έ-λίϊν. ωσιε 3 ουκ έχων Όττως των εΊρημενων 
ετι ε ζαπ αλλαγή 3 υφ'ισίαται τον τΰ-λουν )(α) τταρελΒ-ων 3 
ούτε &ο£ζΊσ5αι εφη Ααχε^αιμονιους , <&λευσεσ&αι τ? 3 
λάζων , εχ μεν της ττολεως, ου£ενα 3 Αημνιους £ε ^ Ίμ- 
ζριους τους 7ταρον]ας 3 ^α/ πελτας-ας, οί η^αν εχ τι Α/ν» 
βεζοη^ηχότες , κα\ αλλο^εν τοζοτας τε/ραχοσιους. ταύτα 
£ε έχων 3 εφη , Έ-ςος τχς εν ΪΙυλω ς-ρατιωτας , ένίος ήμε- 
ρων είχοσιν η άξειν Ααχε^αιμον'ιους ζών]ας 3 η αύτου άττο- 
χίενείν. τοΊς <£ε Ά&ηναίοις ενεπεσε μεν τι χα\ γελωτος 3 
τη χουφολογία, αυτού, άσμενοις <Ρ Όμως εγίγνετο τοις 
σωφροσι των αν^-ρωττων , λογιζομενοις £υεΊν αγα§οΊν του 
έτερου τεΰζεσ&αι , η Υ*λεω\νς άταλλαγησεσ^αι (ο μάλ- 
λον ϊ\λ7τιζον\ η 3 σφαλεΊσι γνώμης, Ααχε δαιμόνιας σφίσι 
χειρωσεσ^αι. 

Κίφ. κθ . Κα) 7ταν}α <Ρια7τραζαμενος εν τη εχχλησ'ια 3 %α) 
'ψηφισαμενων Αθηναίων αυτω τον ττλίν, των τε εν Πυλω 
ςρατηγων ενα ττροσελομενος Αημοσ^εννν, την άναγωγην £ια 
τάχους εττοιεΊτο. τον <Ρε ΔημοσΒ-ενην <&ξοσελαζι 3 ττυν^α- 
νομενος, την αττοζασιν αυτόν ες την νησον £ιανοεΊσ&αι. 

Ρ, Ο, Η; το/» ι>> τι) Π. τρατ/Λτακ ϋ, Ι. - ιητχσι (μιι ΟΠ1. ) Ο ,Ε , Ο; ιιττ. μιι 
το< Ρ. - Αομι»*ς ί' Όμ0( Ό. - ίι/Οί* «γ. Β , Ο , Ρ , Ρ , ©• - ό μαΜςΛ ( 5. 1. α/. 
ΤΠ. */ρ. μΛλΛο» ) Η. - χ£/ρ«β•αί•3•αι ϋ , Ρ. 

Οίαρ. XXIX. Ι. ι» τη Πυλ» Ό. - (αι/το» ΟΠ1. ) α τη* τ. Β; αυτοί %ς (τ^» 
οηΐ.) ι, Ο.-ιμτ• ταμτγ^ Β, Ο» - Γροτιρον ( ,αΐτ ΟΜ.) €. - '/α.οαντη! νπ»ί Β. ς ,54 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Δ. χ&'.λ'. 

οι γαξ ς-ρατιωται , κακοπα&οΰνίες του χωρίου τη άπο~ 
ρ/α, ^ μάλλον πολι.ο^κουμενοι η πολιορκούν] ες, ωρμηνίο 
£ιακιν£υνευσαι. %α\ αύτω ετι ρωμην %α) ν νήσος εμπρη- 
συεΊσα παρείχε, πτοοτερον μεν γάο ούσης αυτής ύλωάους 
επιτοπολυ , ^ άτριχους , <Ρια την άε) ερημίαν , εφοζεΊτο , 
Η<*1 Έ-ζος των πολεμίων τούτο ενομιζε μάλλον είναι. 
2 πολλω γαο αν ς-ρατοπε^ω απο€αν]ι εζ αφανούς χωρία 
Έ-ξοσ&αλλονΙ ας αυτούς βλαπ/ειν. σφίσι μεν γαρ τας εκεί- 
νων αμαρτίας, ^ παρασκευών , ύπο της ύλης, ουκ αν 
ομοίως <$ηλα ειναΐ' του εΓδ αυτών ςρατοπε^ου καταφανή 
αν είναι πανιά τα αμαρτήματα , ωσ]ε πτοοσπίπτειν αν 
αυτούς άπτξοσ^οκητως , η βουλοινίο. επ* εκείνοις γαρ είναι 
αν την επιχειρησιν. ει ο αυ ες όασυ "χωρίον ριαζοιτο 
ομοσε Ηναι , τους ελασσους, έμπειρους £ε της χωράς, 
κρείτ/ους ενομιζε των πλεονων απείρων λαν&ανειν τε αν 
το εαυτών ς•ρατοπε<Ρον , πολύ ον , (Ριαφ&ειρομενον , ουκ 
ούσας της <&ξοσθ'\εως , ί χρην άλληλοις επι€οη3•ε7ν. 

Κεφ. λ . Άπο <Ρε του Αιτωλικού παθ-οι/ς ΐ ο εΓ/α την 
υλην μ*ρος τ) εγενετο} ούχ ηκισία αύτον ταύτα εσηει. 
των <Ρε ςρατιωτων αναγκασθεί] ων <Ρια την ςενοχωρίαν της 
νήσου , το7ς εσχατοις <®•οοσΊσχον]ας άρισ]οποιύσ&αι <Ρια 
τζτξοφυλακης, ^ εμ<ατρησαν\ος τίνος κατ α μικρόν της ύλης 
ακονίος , %$) άπο τούτου πνεύματος επιγενόμενα , το 

χα« ί/ατρ<€«ί Β. - την α«£« Β , Ε ; την ( οαι 8. 1. αϊ. τη. ) Η. - ιτολ. ίίομιζε γάλλοι» 
τντο £<να« Ο, Ο ; τ«το ενο/Αΐζίν /*. «ναι Η. — • 2. α*ο£α»ταί ϋ, Ι. - *•ροο-£αλν>ταί 
Ε. - απο τη; ύλη; Ο , Ο. - Όμ. ϊιίλι 5>λα Ό , Ε. - καταφανή Αν ιΐν&ι ( χα; 8. 1. άΐ. 
Τη.) $η\» τία,ιτα. Ώ. — 3• γαρ Λν £|ναί ^> Ή• " {,ί ^ατϋ Ο. - β/αζο^το Ο, Ι•• 
χρί/9-<Γ«ί Ε. - λανθ-. τε αν αυτό έαυτφν Β• - £<αφ&• ( V* ΟΠ1. ) νιτ^ί Β. ΤΗυΟΥϋΙΒΙδ ΗΙ5Τ. IV. 29. 3ο. 55 
ίρδαιη ΐη αηίιηο ηειοεΓε , εχβεεηδηηι εχ ηανΐοιίδ ίη ίη- Βεΐι. 
δυΐαηι ΓαεεΓε. Μίΐίΐεδ εηίιη Ιοεί ίηορία §Γ&νϊΐθΓ ρΓεδδί , 3 η.°7. 
εΐ οβδεδδί ροΐίϋδ φΐαηι οοδίοΐεηΐεδ , αά ρεπείίίαικίίΐηι |^ } ™ ρ ' 
ϋεΐΐί ίοιΊαπαιη αηίηιίδ βτ&ηί ρνορεηδί. ΡπεΙεΓεα ίρ^α ν ( • 
ίηδπία ίηεεηοΐίαιηραδδα ίρδΐ τΪΓβδ αοΜΐάίΐ. ϊ\αηι εηπι ρήαδ 329» 
6δδθΙ ηι&§ηα εχ ραιίε δγίνοδα εΐ ίιινΐα, ρΓορίθΓ ρεί'ρε- 
ίϋ&πι δοΐίΐηείίηεηι , βατή ίοηηίίΐαοίΐΐ , βΐηυε Τιοο ρτο Ιιο- 
δΐίοηδ ιηα§ίδ ΓαεεΓε ρυΐαοαί. 2 Ναιη ίη ηια^ηαδ εορίαδ εχ 
ηανίοηδ ίη ΙεΓΠΐηι ε§Γεδδαδ ίΐΐοδ εχ Ιοείδ αούίΐίίϊ ίιτιιρίίο- 
ιιεηι ΓαεπιΐΌδ , ε Ι ιηαΐΐα α'εΐιίιηεηία δίοί ίΙαΙιίΓΟδ ΐηΐβΐΐϊ- 
ββδαί. δίοί νείΌ ίΙΙοΓηηι ειταΐα, εΐ αρραΓαΙιιηι , ριορίει* 
:>γ]ναιη , ηοη ρειίηάε ρεΓδρίεαα Γοτε ; δααπιηι νεΓΟ εο- 
2>ίαηιιη οηιηία ρεεεαία Ηο8ίώιΐ8 ηιαηίΓεδΙα ΓοΓε : ηυαηιοο- - 
τεπι ίΐΐοδ εχ ίηιρίΌνίβο, φΐαειιηφίε εδδεηί, ίηιρΓε^δίοηειη 
ίη δε ΓαεΙϋΓΟδ. Ναιη ΙιοδΙεηι ίηναίίεικίί ατυίίπιιιη ρεηεδ 
ίΐΐοδ £α1υιηηι. 3 (^αο(1 δί ηιαηαδ ίη Ιοείδ είεηδίδ ρεΓ νίιη 
εοηδεΓεΓε εοηίεη άεΓεΙ : ίΐΐοδ , ςαί εδδεηΐ ραυείοΓεδ, δειΐ 
ΙοεοΓηηι ρεηΐίοΓεδ , 1οη§ε ιηεϋοΓε εοηάίΐίοηε τεηι §ε- 
δΙιιΐΌδ αΐϋίΐηιοαΙηΓ, ηυαιη ίΐΐοδ , φΐΐ ηαηιείΌ δυρειίοΓεδ 
εδδεηΐ , αϊ Ιοεοπυη ίηιρεηΐίοΓεδ. ΡκεΙεΓεα δαηηι εχεΓεί- 
Ιαιη, οηιί ηυηιεΓΟδαδ εΓαΙ, είαιη ρΓθίΙί§αίαηι ϊγι , δαί» 
εΓερΙα Γαεηΐΐαίε ρΐΌδρίείεηα'ί , φΐα ραιΊε αΐϋ αΐϋδ ηια- 
Ιυαιη ορεηι Γειτε ροδδεηΐ. 

Οαρ. 5ο. ΗθΒε αιιίεηι ροΐίδδίιηηηι οΐ) εΐαάειη .Έΐοΐίεαπι 
( φΐαηι ιηασιΐίΐ εχ ραιΊε ρΓορΙεΓ δ}*1ναιη αεεερεΓαΙ ) ίη 
ηιεηΐεηι ίρδΐ νεηίεοαηΐ. Οαηι αηίειη ηιϋίΐεδ ρΓορίεΐ' ίη- 
βηΐίε αηβηδίίαδ αά* εχίΓεηιαδ ε]αδ οΓαδ , ρΓαηίΙϋ ραΐ'αηοϋ 
εαυδα , ααΊιίοίία εηδίοίΐία αεεεεΙεΓε εοαείί ΓϋίδδεηΙ , εϋ 
φήίίαιη βχ ίΙΙοηιτη ηιιπιβΓο δνίΛ'αηι ραηίαΐίηι ίηεεηάίδδεΙ: 
ΐηνίΐαδ, ροδίεαα^αε νεηΐηδ εχείίαΐηδ £αίδδεί ; ηιαςηα ε]αδ 

Οίαρ. XXX. Ι. τροΓί^χογτΛί ϋ. - «ρ »5Ό»μ $*■«?■&*» ϋ , Ι. - ( »ρ ΟΒΧ./ 56 ΤΗΙΙΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. IV. δο. δι. 

Βεΐι. ραΓδ ηοδΙίΒπδ ίπδεϋδ εδί εΓεηιαΙα. 2 δίε ι^ιίνχτ Ό βτηοΒίΗβηβ 8 
Λ η.°7.' Γαοίΐίαβ εοηδρίεαίαδ Γ<&εε(Ϊ8βΐηοηίο8 , φΐί ρΙυΓεβ βΓατιΙ , 
%&λ' ζ Ι ηατη «ΓΟϊίΓ«όαί«Γ , εαιη ριιηδ εοηηηεαίαιη αά ραηείοΓεδ 
Υ• °• ίΐΐαε ΐΓαηδίηίΙΐί δαδρίεθτεΙηΓ , Ιαηε αάΗοΗαΙιΐ8 681 Αΐηε- 

V 3γγ. * . . ; 

329. ηΐβηδΘδ αά ιϊιε]ογ6ϊιι άϋί^εηΐίίΐιη εκίηίοεηά'αιη , ηΐροίε 
αιΙνβΓδίΐδ οορία8 ηηηίιηε εοηΐεηιηεηά'αδ , εί ίη ίηδαίαιη 
6Χ ηανίοηδ Γαείΐίαδ άεδοβηάί ροδδθ (Ιβτηοτΐ8ίΓαΙ>αί ; εί &ά 
εαιη ίηναάβηάαΐΏ. δε ρΓΕεραΓαοαΐ , δοεί&Ιεδ εορί&δ εχ Ιοείδ 
νίείηίδ ίΐεεεΓδεηδ , εΐ εεεΐεΓα ρΓεεραι-αηδ. 3 Οίεοη ί§ίΙπΓ , 
ηηηίίο αοΐ ίΠαιη ρΓεεηήδδο , ρεΓ <ΐ[αεηι ίΐϋ δί§ηίηεα.ΓεΙ δβ 
νεηίαΓυιη , εαιη εορϋδ , φΐαδ ρεΙΐεΓαΙ , Ργίαηι ρεΓνεηίί. 
Εί εαιη ίη ηηηιη Ιοεαηι εοηνεηίβδεηί, αηίε οηιηία εαάα- 
οεαΙοΓεηι αά ηοδίίαηι εαδίτα ίη εοηΐίηεηΐε ροδίΐα ηιίδε- 
ΓαηΙ , ηί ϋΐοδ ριονοεείΓεηΙ , δι νείΐεηί ίηιρεΓίίΓε βηίδ 
ητίϋΐίοηδ ίη ίηβαΐα. ίηΙεΓεερίίδ , ηί δίηε ρειίεαίο εί απηα 
εί δε ίρδοδ δϊϋί ΙχαάεΓεηΙ , εα εοηάίΐίοηε , ιιΐ εαδίοάία 
ίοΙεΓαοίΙί δεΓναΓεηΙαι•, ίΐοηεε αϋ^αίά 1 άε Γεηιηι βαιηιηα 
ίΓαηδαεΙαηι εβδεί. 

Οαρ. δι. δεά" εηηι ίΐΐί εοηάΊίίοηεηι ίδίαηι ηοη αεοερίδ- 
βεηΐ; , αηαηι ηαίάεηι άίεηι δαρεΓδεάεπιηΙ ; ροδίιίίΐίβ 
νείΌ , ηοείη φΐιάειη άΊδεεδδεΓαηί , οπιηίΒηδ ηιίΐίΐίοηδ ίη 
Ρ&υεαδ ηανεδ ίηιροδίΐίδ : άϊ ρααίο αηΐε αηΐΌΓαιη, αο αίχα- 
ςμιε ίηδαΐ8Β ραιΊε , εί α ρε1α§ο , εί α ροΓία , εχ ηανίοηδ ίη 
ίειταιη ά'εδεεηά'εΓαηΙ , ηιίΐίΐεδ είιχίΐεΓ οεΙίη§εηΐί. ΟαΓ- 
δαηαε αά* ρΓπηηιη ηοδίίαηι ρΓεεδίά'ίαιη ίη ίηδαΐα εοΐΐοεα- 
Ιηιη εοηΐεηάεΐ'αηΐ. 2 δίε εηϊηι Ι^αοβά€Β7ηοηίοηηη τηίΐίΐβδ 
βΓαηί άίδροδίΐί. Ιη Ηοε ρπιηο ρΓ8?5κΙίο ηιίΐίίεδ εΓαηΙ εΐΓ- 
οίίεΓ Ιπ^ίηΙα : ρπεδίάίαιη νείΌ ίη πιεοΐία εί ρΐαηίδδήηα 
ραΓίε, εί ρΓορε ααυαιη εοΐΐοείΐίαιη , ίΠοΓαηι ρ1εή(ΐηβ 

φυλακ»;; Β. - (τ»?{ ΟΠ1. ) ύλ>»< ϋ , Ε. - ιλα&£>- Η. — 2. αυτ* (ίχ ρ&Γ ΟΟΓΓ. ) 
•χιμ.ταιν Ο. - ^ρατ£<αν τί Η. -— ^, ίτροχαλ«/Αί>ΌΤ Ό. - %υ[4&&7§η Ο ; ςο/*&<βα«•θ)ί Ό \ 
ο• ( ξ δ. 1. αϊ, τη. ) υμ.ζ*%)} Η. 

ττολυ ΘΟΤΚΤΛΙΛΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. λ'; λα. 5 7 

πολύ αυτγις 3 ϊλα$ζ καταζαυδζν. 2 ούτω <ϊή 3 τους τε Λακ*. 
δαιμόνιους μάλλον κατ Μ ν <&λήους ονίας 3 υπονοων πρό- 
τζρον 3 Ιλασσοσι τον σϊτον αΰτου Ισπίμπιιν 3 τότε ως Ιττ 
αξιόχρίων τους Αθηναίους μάλλον σπου^ήν ποιύσ$αι 3 
τνν η νησον ίυαποζατωτίραν ουσαν 3 τήν ϊπιχι'ιρησιν παρ. 
εσκ<υά£το 3 στρατιαν τζ μζταπζμπων •χ των $γγύ 4 
ζυμμάχων 3 ^ τα άλλα Ιτοιμάζων. 5 Κλέων Λ , ζκίίιω 
Τί πφπίμ^ας αγγελον , ως νξων , &) ϊχων ς-ρατιάν , «V 
ητήσατο 3 άφικνζΊται ζς Πυλον ^ αμα γζνόμζνοι πζμ- 
πούσι πψτον Ις το •> τη ήπζϊρω ςρατόπ^ον κήρυκα, 
πτξοκαλούμζνοι 3 ιΊ βοϋλοινίο ανζυ κινΠνου τους ζν τη 
νήσω άνδρας σφισι τά τζ ϊπλα &} σφας αυτούς κζλζϋζιν 
παρα^ουναι, ζφ $ φυλακή τη μπρίο, τηρήσονίαι , ίως 
αν τι πίρ) του πλζονος ξυμζα&η. 

Κζφ. λα. Ου* ντξοσ&ξαμζνων <ϊζ αυτών 3 μιαν μζν 
ήμζραν ζπζσχον 3 τη <Γ υσίζρα'ια, ανήγαγον μζν , νυκίος 
«V ολίγας ναυς τους οπλϊτας πάνίας ζπιζιζάσαϋζς- προ 
«Γβ της ζω ολίγον απζζαινον της νήσου ίκατζρωδζν 3 ζκ τζ 
τοΖ πζλάγους ^ ^ο του λιμζνος 3 οκίακίσιοι μάλισία 
ονΊζς οπλΊται- ^ ζχωρουν ϊρομω ζπ) το πφτον $υλα- 
κίψον της -νήσου. 2 && >β ^ ϊιζτζτάχατο. ζν ταύτη μζ\ 
τ? πρώτη φυλακή ως τριάκοντα Ισαν οπλΊται 3 μι™ 
& Η5Η όμαλωτατόν τζ ^ πζρ) το Μως οί πλζΊσΊοι αυ\ 
Οΐ3 Ρ . XXXI. ι. ,, β ,*. ί£ αυ> μίΛ1 Β> €; (, ρ0ί 5# ι/} ^ ^ Λυ ^ ^ σ< 

-V. £«<*χο. Ρ. - αν„ 7αγο ,το Β , Ο , ϋ , £, ρ , ο. - ολ. ,«,, Λυτ ^ έ „ λ . Ε . . „,_ 
^«■«,τ.» Ε. - < ( β 8 . 1. α 1. τη. ) „ζ Λη „ ο, χ. . „ ρ0ί τ „ ^ € , ρ , , Η . 

* Ρ ο ( ραιβ , , «Λ „.) τν λ . Ε . . οχτ . (/αΛλ<Γα ογτ£ί } Ε __ 2 . λ ^ ^ ό • 
Ε. — 3• «"τ« το „χ βτ „ ϋ ; Ε ; Ο , Η , Ι ; αϋΤ * το ί^χ. Ρ. - ( το θπι . ) ' 

4 Η 58 ΘΟΥΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Δ. λα'. λ£'. 

των %&( ΈπιταιΡας ο άρχων είχε. μέρος &ε τι ου πολύ 
αύτον εσχατον εφυλασσε της νήσου το <&ξος την Πυλον, 
ο ην εκ τε θαλασσή άποκρημνον 3 ^α/ εκ της γης ηκις-α επι- 
μαχον. ^α/ γαρ τι ^α/ ερυμα αυτο&ι ην παλαιον , λι&ων 
?,ογα<Ρην πεποιημενον ο ενομιζον σφίσιν ωφελιμον αν εί- 
ναι 3 ε) καταλαμζανοι άναχωρησις βεβαιότερα, ούτω μεν 
τεταγμένοι ήσαν. 

Κεφ. λβ'. Οί <Γδ Άθτ/να/ο/ τοι>? μέν <&ρωτους φύλα- 
κας, ους επε^ραμον , εΰ&υς (Ριαφ&ειρουσιν , \ν τε τοις 
ίύναΊς, \τι άναλαμζανονίας τα Όπτλα. ^α/ λα&όν}ες την 
άποζασιν 3 οΊομενων αύτων τας νους κατά. το ε&ος ε)ς 
Ιφορμον της νυκίος πλεΊν. 2 άμα <Ρε εω γιγνομενη , ΐζα) 
6 άλλος ςρατος άπεζαινον, εκ μεν νέων ε££ομηκόνΊα 3 %&} 
ολιγω πλειόνων , πάντες πλην θαλαμιών 3 ως έκαστοι 
ΐ σκευασμένοι" τοζοται τε οκτακόσιοι , ^ πελτασία) £κ 
ίλασσους τούτων. Μεσσηνίων τε οι βε^οη^ηκότες-, ^ 
οί άλλοι , Όσοι περ) Πυλον κατεΊχον , πανί ες 3 πλην των 
%π\ του τείχους φυλάκων. Δημοσ&ενους £ε ταζανΊος , 
£ιεσ1ησαν κατά διακόσιους τε ^α/ πλε'ιους , εσ]ι £* η ελάσ- 
σους, των χωρίων τά μετεωροτατα λα&ονΊες, Όπως οτι- 
πλείσΙη απορία η τοΊς πολεμιοις , πανΊαχο&εν κεκυκλω- 
μενοις* ^α/ μι εχωσι > <ΒΤξος ο, τι άν\ιτα%ων\αι 3 α'λλ* 
αμφίβολοι γιγν ων} 'α < τω πλί/θ-δ/, δ/ μβι/ το?£ Έτζοσ-θ-δ* 

Β, Ι. - ιχ τί -π?ί 9"αλαβ-α•»7ί Ρ. -^ γαρ Η£Η Ύ1 Ί&1 ^ . - ειιμιζο» Ο. - χαταλαμ- 
£α>•£/ Ο , Ε, Ρ, Ο. - ακαχ. βί£αιοτ£ρα Ο} βιαιοηρα. Ε , Η, Ι; /3ιβα/οτ£ρα ( 8. 1. 
αϊ. τη. /3«χ/οτ£ρα) Ο. 

Οιαρ. XXXII. Ι. οί 3" ΑΖηι.Ό. - λαβοντα: Ό, ίφορ/*/ον Ι. — ι. {Τίδα/νο/ 
€, Ε, Ρ, Ο, Η, 1} ί^£βα<ν£» Ό, ■ τιαη ο7^ * χο, ' τα °ί Έ > *•" ««ϊΌϊ ια-Χίοα*-/*»•* ΤΗυ0ΥΓ>ΙΙ>Ι8 ΗΙδΤ. ΐν.5ι.52. 5 9 

εαιη ΕρίΙαα'α αΊιεε Ιεηεΐ>αηΙ. 3 (2α9Ρ(1ίΐιη νείΌ ίρδίιΐδ Ερί- Βοΐι. 
Ιαάω ηοη ηιασηα ιηαηαδ ευδίοάΐεοαΐ εχίΓειηαιη ίιΐδαΙθΒ ί^Τ 
ραΓίειη , ηυ* Ρ^ίαιη δρεείαοαΐ ; ηιΐθΒ ρατβ εΐ 3. ηιαιί ^ξ^' 
ρπεηιρία ει-αΐ , εί 3. ίεηα ηιίηίηιε ορρα§ηαΐ'ί ροΐεπιΐ. ν. ε. 
Ναιη εί εαδίεΐίαιη ηαοάάαπι νείηδίαιη εχ δ&χίδ ραδδίιη 329.* 
Ιεείίδ εοηδίπιείαιη ίΐΐίε ειαΐ : ηαοά δίοί ρΓοΓαΙαυαιη ρα- 
ίαοαηΐ , δί φΐα ιηα)θΓε νί δε τεεΐρεΓε εο§εΓεηίαΓ. Αΐηαε 
ϊία ςαίάεηι άίδροδίΐί εΓαηΙ. 

Οαρ. 02. Αίΐιεηίεηδεδ νεΓο, εαδίοάεδ , ςαοδ ίη ρΐΐΐηα. 
βίαΐίοηε εοΐΐοεαίοδ ειίΓδίι ίηναδεπιηί , εοηίεδίίιη ίηΙεΓ- 
ίεεεπιηΐ , βοβ ίη ειιοίΐίουδ εΐ αάηιιε απηα εαρίεηΐεδ ηαοΐΊ. 
Ναιη ίη Ιειταπι εχ ηανίοιίδ είαιη θεδεεηάεΓαηί; , ίΐΐίδ 
ορίηαηΐίοιίδ ηανεβ εχ εοηδίιείαάίηε αά δίαΐίοηεηι ηοεία 
οοηιπιεΕδδε. α 8εά δίπιαΐ αίαυε (Ιίεδ ίΐΐϋχίΐ , Γείίηιιιΐδ 
εΐίαιη εχεΓείΐηδ ίη Ιειταηι άεβεεηάίΐ , εΐ εχ ηανί&ϋδ ραα- 
1ο ρΐαήοαδ ηααιη δερΙα3§ίηία , οηιηεδ , ρΓβεΙεΓ Τηαΐα- 
ηιίοδ , ατιηαΐί ρΓοάίβηιηί ; εΐ οεΐίη§εηΙί δ&§ίίΙαπί , εΙ 
ρείίαδίδε ηίδ ηοη ραυείοΓεδ : 5 ΕΙ Μεδδεηϋ , ηιή αυχίΐίιιηι 
ΙαΙεΓαηΙ , εΙ εβείεη οηιηεδ, ηαοΐφίοΐ; είΓεα Ρνΐυιη αΐΐηιια 
Ιοοα ΙεηεοαηΙ, εχεερίίδ εηδίοάΐουδ , ηηί ίη ιηαηίΐίοηίϋαδ 
εΓΗηΙ. Ηί αυίειη α ϋεηιοδίΐιεηε νατίίδ ίη ραΓίίοαβ ίηδ- 
ΙταεΙί ΓαεηιηΙ , ίΐα αϊ ίη βίη§υ1ίδ άαεεηί , εί ρΙιίΓεδ , ίη 
ηοηηηΐΐίβ εΐίαιη ραυείοτεδ εδδεηΐ : οεευραίίδ Ιοείδ δΐιρε- 
Γίοήοαδ , ηί ηοδίεδ ηιιαιη ηιαχίπια α!ηοίΙαΙίοηε ηηαίφΐε 
εΪΓεαηινεηΙί ρΓεηιεΓεηΙηΓ , ηεε ηαοεΓεηί αα 1 νεΓδυδ ηυαιη 
ραΓίειη ίηδίπιοίί ίη αείεηι ρΓοάΪΓεηί ; βεά ηηάίηαε ίεΐίδ 
& ιηηΐΐίΐϋα'ίηε ρεΙεΓεηΙυΓ. (^αίρρε , δί ίΐΐοδ ηυκίειη , ςμιί 
ίη ίτοηΐε δίαοαηί, ίηναδίδδεηί , αο ίΐΐίδ, αυί α ίεΓ§ο δία- 
ΙκαιΙ, Ιεΐίδ ρείεΓεηΙϋΓ : δίη εοδ, ς[αί αά αΙΙεΓηηι ΙαΙαδ 

Ό, Ι. -νχ ίλατ^νί Ε. *— 3• (°« ΟΓΠ.)«λλοιΡ, Η. - «λίΐνί («ρι 3. 1. αι. τη> 
ριιίδ ί «ίο ίπ ια^ό) ί' η ίλΛψβ^ί ο. - έτ»ί ίτ< »λ, Ο; Όν*ι %π (ό 8. { , αϊ, πι.) »λ« 

Η 2 6ο ΤΗϋΟΥϋΙΌΙδ ΗΙδΤ. IV. 52.35. 

ί)6ΐί# βΓαηί , ρείϋβδεηΐ , αΐ> ίΐΐίδ, ηυί αΙ> ηΙΐΌηαε ΙαίεΓε ίηδίΓαεΙί 

Γοίορ. ί ηιηι 1πεΐ3αηΙ , ίειίΓεηίπΓ. 4 Όβηίψιβ Ιενίδ Ιιοδίίαηι απηα- 

(%γπ Ρ . ι αΓα? € 1 ^ α ΐ ηιαχίηιε ίηεπηεδ βΓαηί , ίρδίδ, αηοεηηςαε 86 

ν. ' ο.* νεί' Ιίδδεηί , α ίε镧ο δβηιρεΓ ηεεδαπ έΓ&ηϊ , δα§ίϋίδ , )αεα1ίδ , 

320, 1»ρί<1ίΙ>ι*3 , εί £ηηάίδ θΐηίηπδ ρεηι δίχεηηε §ερεηί;εδ : αηοδ 

ιαβρθΓδβ^αί^αίοΙβηιΙίοβοαΙ ΝαηιεΙ ίίαιη £α§εΓεηΙ , αάνβτ- 

8αΗο8 νίηεεοαηΐ, εί οεάβηΙίΒιΐδ ίηδίαοαηί. Ηοε ί^ίίαΓ 

εοηδίΐίο ϋεηιοδίηεηεδ εί αηΐε εορίαδ ίη ίηδαίαιη εχροηεΓβ 

εοσίίαιαί ;ΐ εί ίη αείε ίηδίηιεηάα , εΐ τε §εΓεηά'α εδί υδυδ. 

Οαρ. 55. Αϊ Ερίίοχίαδ εί ηυί εηηι εο εΓαηΙ, εί ίΐΐα ηιί- 
Ηΐηηι ίη ίηβηία ίηΐεΓεερίοΓηηι ηιαηηδ , ηαβΒ ηιαχίηια εΓαί;, 
εαηι νκΐίδδεηΐ βί ρπηιηηι ρτεεδίά'ίαηι ρΓοβί§αΙηιη , εί 
εχεΓεΐΙηηι εοηίρα δε νεηίεηΐεηι , αείειη ίιΐδίπιχεΓαηΙ; , 
εί ίη §Γανεηι Αΐηεηίειίδίαιη απηαΙηΓαηι ΪΓε εοηΐεηά'ε- 
ΓηηΙ , εο εοηδίΐίό, ηί αά* ηιαηηδ νεηίΓεηΙ. Ηβεε εηίηι α 
£τοηίε ΓιιεΓαί εοΐΐοεαία : δεά 1 Ιετίδ απηαΙηΓα , αο ηΪΓοο[αβ 
ΙαίεΓε εί α ίεΓ§ο ίηδίΓηεΙα δίαοαί. 2 δεά ηεα^αε εαηι §Γανίδ 
απηαΙαΓίε τηίΐίΐίοηδ ηιαηηδ εοηβεΓετε ? ηεηηε δηα ριι§η€β 
8ΐαΐαή€β ρεηίία ηίί ροΙηεΓαηί : ηαηι ιηί1ίίε8 ΙενίίεΓ αι•- 
ηιαίί β08 ηίπηαηε ίβΙΪ8 ρείεηίεδ ρΓοηίοεοαηΙ , δΐηιηΐ 
είίαηι ίΐΐί εοηίΓα βο&.τιοη ρΓοεηηεοαηί , δεά ίη δαο Ιοεο 
8ε εοηίίηεοαηί. Εενεηι ααίειη απηαΙηΓαιη £π§αΐ>αηΙ, ηαατ 
εηηομιε ίηιρείη £αείο εοδ ηιαχίηιε ίη£εδ1αοαΙ. Ηεεε νεΓο 
ίίεΓϋηι εοηνεΓδα β08 ρΓορη1δαΙ>αΙ , ηαοά 1 ηοηιίηεδ εδδεηί 
ΙενίίεΓ απιιαίί , εί ηαί £αεί1ε £α§αιη εαρεβδεΓεηί , αηίέ- 
αηαιη ηοδίίδ εοδ αδδεηαεΓείηρ , ϊάί[ΐιβ εηιη. οο ΙοεοΓαιη 
άίπιεαΙΙαίέηι , ίαιη είίαηι οο βοηιηάβητ α&ρεήΐαΐεηι α ρή- 
δίίηα δοΐίΐηοΐίηε ιηαηαηΐεηι : ρεΓ α^η» Εαεεάαειηοηϋ,.^ίκκΙ 
απηα §εδΙαΓεηί 7 ρεΓδεα^ηί ηοη ροίεΐ'αηί;. 

Έ , Ο. - τοίί ίναντ/ο(ί α. Ό. - κ£χ»λυ^£»Ό<ί Β , Ο, Ο. - χαι μι ιχν<η Ο , Ρ , Ο, 
Μ, Ι. - ττροί όιαντίταξοντα* Ι. - οφ-ψ. γ<7 ν <"* Τ0 ε> Ρ » ©»•" πατο^τίκ βχλομίνοι Ρ ; 
χατ. /3«λΛ. ( £< ίί τ. τ. ΰ. τ, Λ, ν, ΟΒα..) Ρ. — 4» «"το/ί οι χ«ρ. ϋ. - βτφ. (£χ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. λ£'. λγ' . 6ι 

επϊοιεν , υπο των κατόπιν βαλλόμενοι 3 ε) £ί τοΊς πλα- 
γ'ιοις , υπσ των εκατέρωθεν παρατεταγμένων. •. κατά νώ- 
του τι άιι εμελλον αυτοΊς 3 η χωρησειαν , οι πολέμιοι 
εσεσθαι 4'λο), ^ οι άπορωτατοι τοζευμασι ^ ακονί'ιοις 
γ&Ι λ'ιθοις χα\ σφεν^οναις , εκ <&ολλοΰ εχονίες άλκην. οΐς 
μη£ε επελθιΊν οίον τε ην. ώευγονίες τε γαρ εκρατουν 3 >(α) 
άναχωρουσιν επεκεινίο. τοιαύτη μεν γνώμη ο Δημοσ&ενης 
τότε πρώτον την άπο£ασιν επενοει 3 ^ εν τω έργω εταζεν. 
Κεφ. λγ . Ο/ Λ περ) τον Έπιτα^αν 3 χα} όπερ ην 
πλε7σ]ον των εν τη νήσω , ως ε)£ον το τε πρώτον ώυλακ- 
Ίνριον £ιε$θαρμενον , ιφ) ςρατον σφ'υιν επιον\α 3 ξυνετά* 
ζαντο , ^ τόϊς όπλίταις των Αθηναίων επηεσαν , βαλό- 
μενοι ες χεΊρας ελθίΐν. εζ ενάντιας γαρ ούτοι κάθετη- 
κεσαν 3 εκ πλαγίου $ε οι ^ιλο) 3 χοη κατά νώτου. 2 τοΊς 
μεν ουν οΌ-λ'ιταις ουκ η^υνηθησαν προσμίζαι 3 ου£ε τη 
σφετερφ- ζμ<νετειρ'ια χρησασθαι. οι γαρ ^,ιλο) εκατέρωθεν 
βάλλοντες είργον 3 ΐ(α) άμα εκείνοι ουκ άντιπηεσαν 3 αλλ' 
ησυχαζον. τους <Ρε φίλους, η μάλιστα αύτοΊς προσθεον- 
τες προσκεοιντο , ετρεπον, ;{α\ οι ύποστριφοντες ημυνον!ο 3 
άνθρωποι κουφως τε εσκευασμενοι 3 χα} προλαμζανοντες 
γα£Ίως της <^υγης Λ χωρίων τε χαλεπότητι , ί{α\ υπο της 
πριν ερημιάς τραχέων όντων εν οΐς οι Λακεδαιμόνιοι ουκ 
ε&υταντο <Ριωκειν 3 Όπλα έχοντες. 

τολλν Ο. - ίχοντβί Ρ. - η ( γαρ ΟΙΠ. ) Ό , Ι. - ίτ*ξατ Ε. 

Οπ&ρ. XXXIII. 1. ι», ίτμνίταξαιτο Ό Ε. • τοίί ό»λο»ί Ο; ότλο/ί ( 3. 1. 
αϊ. τη. ιτχκ) Ο. -χα$•. χα< ικ τλα-/'* Ε. — 2. Λυτοί! ίτιθιοντίί Ό, Ρ , \• } &υτ. 
νροτ (δ, 1. αι. τη. ιτι ) &£οντ£ί Ε. - ο< ότοφίογοιτίί (δ. 1. αϊ, τη. γρ. ΰιο*• 
τριφβντίί Χ.- χνφοί α Ο, - χροβ-λα/κβατοϊΤίί Ο, Ό 2 Έ. 6* ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. λβΓ'. 

Κεφ. λ<Ρ'. Χρόνον μεν ουν τίνα ολίγον οΰτω προς αλ- 
λήλους άχρονο λ!ισαντο Λ των Λ Ααχε δαιμονίων ούκετι οζεως 
επε%&εϊν , « προσ«&ί<&τοιεν , δυνάμενων, γνονίες αυτχς οΐ 
φλο) βρα^υίερους ιι<Ρη οντάς τω άμυνασ$αι , ^/ *ντο) 
τίΐ Τδ ο4 β/ τ ** Φαρσί/μ το πλείστον ε)λν\φοτες > πολλα- 
πλάσιοι ώαινομενοι , ^ ζυνει&ισμενοι μάλλον μηχ,ετι 
Πείνας αυτούς ομοίως σφίσι ώαινεσ&αι , ότ/ οι>κ βΐΛ3χ»ς 
α£/α τ«ς προσ^ούας ε<Β , ε<?ΰ•ον&εσαν , ωσπεο οτε πρώτον 
Λ<&εζ&ινον τγ\γνωμγ\ Ξεβουλωμένοι ωςεπ) Αακε^αιμονιας, 
χαταφρονησαντες 5 ^/ ζμ£οησαντες 3 ά&ροοι ωρμησαν επ* 
αυτούς. /£*/ ε£αλλον λι&οις τε %η τοξευμασι ;ζα/ ακον- 
τιοις , ως Ικαστος τ/ προχιιρον είχε. 2 γενομένης £ε τν\ς 
βογΐς άμα, τνί ε<π•ι<Ρρομϊ\ , εκ<&ληζιςτε ενεπεσεν άν&ρωποις 
άν\&εσι τοιαύτας μαχας, ^ ο κονιορτος τγ\ς ύλης νεως) 
χεχαυμενης εχωρει πολύς άνω. αι&ορον τε ί\ν ι<Ρε7ν το προ 
αυτν ύ(&ο των τοζευματων ^ λιβών άπο πολλών άν^ρω- 
*Ζΰ•ων μετά τα χονιορια αμα φερομένων, το, τε έργον 
Ινταυ^α χαλεπον τοΊς Αακε δαιμόνιο ι ς χα$ιςατο. ντε γαρ 
οι πίλοι εςεγον τα τοζευματα, Ξορατια τε ενα^οχεχλαςο 
βαλλομένων, είχον τε κ£εν σφίσιν αύτοΊς χργ\σασ§αι άπο- 
χεκλημενοι αεν τη ο^ει τ« προοραν , ύπο £ε της μείζο- 
νος &ογ\ς των πολέμιων , τα εν αύτοΊς παραγγελλομενα 

♦ 
ΟΙιαρ. XXXIV. ι.ολ/γο» ντ«. Ό'ίοί ίαβφΐ'ά. ^ροο•»/»™» , 1&ο. βηρρ. 
βαά. τη. ϋ'αΙ)0Γά 8. 1., βηβιιίίβα Ια ιηβΓ§6. Η. - οζαβι ί^ίλθίπ ϋ, Ε. - 
ίταλλατλα<Γ<ο< Β.- Ό/χοΐΜί ( βα 8. «ί Γ&γβ) ο-φιβ-ι Ι. - δτι το »ρ*τον Ρ. - και 
{χ€ο>?*•α>•τίί ϋ, Ι; χα< εμζο^αντκ 8. 1. αΐ.πΐ. Ε} ίμζοηΒ-ησ-αιτίΐ Β.— 2. ί£α- 
λον ϋ. - έκαϊ-οί τυ Ι. - {χτλ^ζ/ί τΐί εν• Ε* - ατορον τε ( );»• δ. 1. αϊ. ηι. ) <ί «» Ι. 
*• ύττο ( ταιν ΟΠ1. ) Ε. — 3• Ααχ. ««^«"«το Β; Ααχ. χαλίττο» κοώ<ί•ατο Ε. - (τ* ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. ΐν.54. 65 

€αρ. 54. δίε ί§ίίαΓ ίΐΐί αΙίαααηΐίδρεΓ ίηΙεΓ δε Ιενί εει-- Ββΐι. 
ίίΐιηίηε ρυ§ηαπιηΙ. δεα εαιη Ιίαεεαεεηιοηϋ ηοη αιηρίίηδ 3Π . -'. 
οβΙθΓΪΙεί' ρΐΌοαιτβΓθ ροδδεηΐ , ααα ίπιρείαιη ΓεείδδεηΙ ; 88^Τ 
ιηίϋίεδ ΙενίΙβΓ απη&Ιί , εαηι ίρδοδ ρΓορΙεΓ αδδίάααιη Ιιοδ- ^• °• 
ίίδ ρΐΌραΙδαηάί Ιαοοιεηι ]άπι άείαΐί^αΐοδ εδδε αηίηυια- 329. 
νειΊίδδεηί , εΙ ίρδί δρεείαεαίο ίΐηίιιιϊδ πιηΐΐο ιηα§ίδ εοη- 
ϋπηαΐί , ααοα 1οη§ε ρΐατεδ εδδεηΐ , εΙ )αηι είδδαείί πιίηηδ 
ϋΐοδ Γοπηίά&Γε , α^ηοα ηοη αηιρίίαδ ααεο ΓοπηίάΈιοίΙεδ , 
ιιΐ ατιΐβ , ίρδίδ νίαεΓεηίαΓ , ααία ηοη εοηίίηηο ίαιη §Γανία 
ιηαΐα ρεΓρεδδί ΓαεΓαηΙ, αα&ηι δρεΓανεΓαηί , αααηι ρηιηπιη 
ίη Ιειταιη β§Γ6δδί δαηΐ, αηίιηίδ δεΓνϋεηι ίη ηιοΓεηι4ε}εεΐί, 
ηαίρρε ςαί εοηΐια Εαεεαίεηιοηίοδ ΐΓεηΙ , οαηι ΠΙο8 εοη- 
ίειηδίδδβηΐ; , ει εΙαηιΟΓβηι δαδίαΐίδδεηί , ίηιρείηπι ίη ίρδοδ 
εοηΓβΓίϊ ΓεεεηιηΙ ; εΐ Ιαρίάίοαβ , δα§ίΐΙίδ , Ιεϋδ^αε , ηαίβ 
ηαίδαηε αά ιηαηαιη ΙιαοεΙκΙ , Ίοβ ρείεοαηΐ. 2 Οίαηιοιε 
ΕϋΙειη δαοΐαίο , εΐ ίιηρεία δΐηιαΐ ίαείο , ρανοΓ Ιιοηήηεβ 
ηη^αδίηοάί ρη§η£6 ίηδηείοδ ίηναδίΐ, εΐ δγίνβε πηρεΓίη- 
εεηδίε ιηαΐΐιΐδ ραΐνίδ ίη δαοΐΐηιε ΓεΓεοαΙηι•. Εΐ ρΐΌρΙεΓ 
βίΐ^ίΙΙίΐδ , αε Ιαρίαεδ , ηαί αο ίη§εη1ί ηοηιίηαιη ιηυΐΐίΐααίηβ 
}£ΐείεοαηΙηΓ , εΐ υηα εαιη ραίνετε ΓεΓεοαηΙαΓ, ηηϋδηαίδ- 
ηαε δραΐίιιηι αηΐε βαοδ ρεαεδ ροδίΐυηι εε^τε ρΐΌδρίεεΓβ 
ροίει-αί. ° Τιιηε νείΌ ρΓοεΙίαηι Ι-Λεεαδειηοηϋδ αδρεηαδ 
εδδε εεερίΐ. Ναηι ηεαηε ϊρβοηιπι αππαΙτίΓα δ3§ίΐΐίδ αηι- 
ρΐίυδ τεδίδίεΓε ροΙεΓαΙ, εΐ Ιιαδίίε , α^αίϋϋδ ρεΙεοαηΙαΓ , ίη 
€3. ίτΕίεΙεε ίηΙιεεΓεοαηΙ. 4 Νεααε δυα ρπδΐίηα νίι-ΙαΙε αΐί 
ροίειαηΐ ? Ιαηι α^ηοα εοπιηι οεηΐίδ ειερίο. εδδεί οηιηίδ 
£&εα1ΐαδ ρΐΌδρίείεηάί , ααδΒ αηΐε ρεάεδ εΓ^ηΙ ; ίαηι α^αοίΐ 
ριορίεχ ηΐίΐ]υΓειη εΙαηιοΓεηι οό ηοδίίϋηδ δαοΐαίαηι εχαη- 
άίΓε ηοη ροδδεηΐ, α^ηεε ίρίδ ρΓ3ΒείρεΓεηΙιΐΓ ; ίαηι εΐίαηι 

ΟΠΙ.') τοξίομχτα. τα ίορ. Ε. - ί>ατί«κλ*Γ0 ϋ. - β«\ο(Μΐ#ι Ό ; Ι. — 4•ΧΡ^*"• ί»α- 
νςχίκλημνοι Ο, Ρ, Ο ; χρ. ΛΊοχικΑνιχικί Ο ; χρ»«»οχ«χλί<5•/*ιχβι Ε.• τα εκυ'Ίαι; Ο* 64 ΤΗϋΟΥΌΙΙ)Ι8 ΗΙδΤ. ΐν. 34. 55. 36. 
Εοΐι. ηαοά ρβποαίαιη ιιηάίφΐθ βΪΓβηιηδΐδΙβΓβΙ , ηββ ηΐίαιη δρβιη 
βη,Τ' ηαοβΓβηΙ βχοο§ίΙαηάεβ ΓαΙίοηίδ, ψιο. ΙιοδΙβηι ρΓοραΙβαηάό 
88 )Γ 4 Ρ 86Γ ναΓβηΙυΓ. 

ν. ο. £ ΑΡ# 35. Ταηάετη νβΐΌ , ουηι ηιηΐΐί )αηι δααβΐαΐί βδδβηΐ , 
329 * φΐοά δβιηρβΓ ίιι βοάβιη Ιοβΐ δραΐίο νβΓδαΓβηίπΓ , 8β8β 
βοη^ΐοοαηΐβδ αά βχΐΓβηιαηι ίηδαΐεβ ηιηηίΐίοηβηι , ηοη 
Ηΐηΐίαπι άίδίαηίβηι , βί αά δαιιηι ρΓεβδϊάίαηι , ριιοά ίΙΙίο 
βταΐ , ίνβπιηΐ. Οιπη αηίβηι ββδδίδδβηΐ, ίαηβ νβΐ'ο ιηίΐίΐεδ 
ΙβνιίβΓ απηαΐί 1οη£β βοηίιάβηΐΐιΐδ βΙαιηοΓβ δηοΐαΐο ίΙΙΪ8 
ίηδίαΓβ οοερβΓαηί , βί ηαοΐφίοΐ άβ Εαββάεβιηοηϋβ , άαηι 
δβ ΓβοίρβΓθηΙ , ίηΙβΓβίρίβοαηΙιΐΓ , αύ Τιοδίβ ΟδεάβοαηΙαι•. 
3 δβά ρΐβϊ-ίεριβ αά βιιατη ηιηηίΐίοηβιη βίαρδί , βαιη βυδίο- 
άίοηδ , φΐί ίΐΐίο βΓαηί , δβ ίηδίπιχβπιηΐ αά οηιηβηι πιτι- 
ηίΐίοηίβ γαΗβτη , ηΐ ΗοβΙβτη ρΐΌρηΙδαΓβηΙ ; όπια ραιίβ ηιη- 
ηίΐίο ορρη^ιιαίΊ ροίβΓαί. Αίηβηίβηδβδ νβΐΌ , £Ίι§α ίΙΙοηιτη 
αά ίη86^ιιβηάιΐ7η δίπηαΐαΐί, ίρδΟδ ηηίάβηι βίΓεαηινβηίΓβ 
βί επ-εηιηάαΓβ ηοη ροίβΓαηί, ρι-ορΙβΓ Ιοεί δϊΐηηι, οπή 
ηαίηΓα ηιηηίΐαδ βΓαί : δβά αο αάνβΓδα ίτοηίε &§§Γθδδί , 
ρΓορβΙΙβΓβ οοηαοαηΙιΐΓ. 3 ϋπκηιβ, βί αά ηιαχίιηαιη άίβί 
ραιίβιη υίή^αβ ρα§ηα, δϊΐί , εΐ δοΐθ £ΓανϊΙβΓ ίαΙί§αίί , γθ- 
δίδίββαηΐ ; βϊ εοηαοαηΐιπ- , ηί ^ηίάβιη ΠΙο8 βχ δηρβιΐοΓβ 
ϊοεο άβΙτηάβΓβ, ίΐϋ νβΓΟ ηοη εεάβΓβ : 8βά τηιιηίΐίοηβτη 
ίιιβη. Ραείΐήΐδ αηίειη , φίαιη αηίβ , Ι;αεβά8βηιοηϋ ΐιιηο 
ΤιοδΙβτη ρι-ορυΐδαοαηΐ , ςαοά αο υίΓΟφίβ ΙαΙβΓβ είΓευπι- 
νβηίή ηοη ροδδβηί. 

Οαρ. 36. δβά εηιη Γβδ ηηΐΐαηι ΗαοβΓβΙ βχίΐαηι, Μβδδβηίο- 
πιιη άηχ αά Οΐβοηβηι βί ϋβηιοδίηβηβιη αβββάβηδ, βοδ ίπίδ- 
ίΓα ΙαοοΓαΓβ άίχΐΐ : δβά δί δαίηΙΙαιίοπιηι εΐΐβνίδ αΓηιαίαΓδβ 

ΟΙίαρ. XXXV. Ι. ξυγκ\ιισ•αιτίΐ Ό, Ε, Ι. - ιχβρ^β-αν ί-χι το ατχ. Ό , Ι. - 
ηί -χΜονι βοη Β, Ο, Ε, Ρ, Ο, Ι. - τί&αρρ»;χοτ£ί ϋ, Ε, Η.- ίο-ίχιιντο Ε. .— 
%. *.ολλο/ ατοφογ, ϋ ; Ι, - βί; αΜ.υν«/Αίνοτ Ο. - ί5τ/β•7Γβ»/*ίνοι ( ο 8. # ) Ο. - ωσα&χι 

8Χ ΘΟΤΚΤΑΙΔΟΤ ΞΤΠΤ. Δ. λ^λήλς-'. 65 

κχ εσαχύονίες' χιν^υνα τε πανταχόθεν περιεςωτος, ΐζα) 
«χ, έχοντες Ιλπ'ι^α χα&οτι χρη άμυνομενας σω^ηνΑΐ. 

Κεφ. λε . Τέλος £ε 3 τραυματιζομε νων η£η πολλών, 
<Ριά το άε) εν τω αυτω ανΑς-ρεφεσθαι , ζυγχλησΑντες , 
εχωρησΑν ες το έσ^ατορ €ρνμα τίί? νησα , ο « πολι) απείχε, 
χα) τ«ς ίΆυτων φύλακας, ως <Ρε ενε^οσΑν , ίνταί'θ-α η£η 
πολλω ετι πλέον £οίί τε&Αρσηχοτες οι •\ιλο) ε<&εχειντο* 
χα) των Ααχ,ί^αιμονΊων , όσοι μεν υποχωρκντες έγχ,αΐί- 
λαμζανοντο, άπεΒ-νησχον. 2 οι «Γε πολλο) , <Γ/αφι^οιττ6£ ες 
το ερυμΑ, μετά των ταύτη ώυλαχων εταξαντο πάρα. 
7ταν , ως αμυνόμενοι , ηπτερ ην 1<&'ιμαγον. χα) οι Ά&ηναίοι 
Ιίιγ ισιωμένοι, περ'ιοΑον μεν αυτών χα) χυχλωσιν , χωρία 
ϊσχυϊ, νχ 3χον , προσιοντες £ε εζ ενάντιας , ωσασθαι 
ε<&ειρωντο. χα) χρονον μεν πολύν , χα) της νμερας το 
πλείστον , ταλαιπωρημένοι αμφότεροι υπο.τε της μάχις 
χα) £Ί-\χς χα) ηλ'ια, άντεΊχον , πειρωμενοι, οι μεν εξελά- 
σασ&αι εχ του μετέωρου , οι <Ρε , μη εν&ουναι. ραον */■' οι 
Καχε^αιμονιοι ημυνοντο, η εν τω <ατο)ν, ουχ ούσης σφων 
της χυχλωσεως ες τα πλάγια. 

Κεφ. λς•. 'ΕπεκΡη ^ άπεραντον ην 3 <&οοσελ$•ων ο των 
ΜεσσηνΙων ς-ρατηγος Κλεωνι χμ) Δημοσ&ενει , άλλως ίφ% 
πονεϊν σφας' ε) £ε βουλονται εαυτω δούναι των τοξοτών 

«τίρβττο ϋ; «««θα/ ιτίΐρβη-ο Ε. — 3• τ** ^ιτιρβί το τλ. Ρ. - ( χμφοτΐ(οι δ. 1. 
αϊ. τη. ) Β. - υτο (τ£ οιη. ) ηα μ&χ>ΐ{ Ι. - κα« ί/νΙ'Κ ϋ, Ι. - ιχ (τ* οαι. ) 
μ.ιτιο>ξ,<4 € , Ε , Ο. • ?Λ$ιοψ ί' οι Δαχιί'. 0,0.- ηματουτο Ρ ; ημυιχιτο ( οτ 8. ατ, 
«/.,».) Η. 

ΟΙιαρ. XXXVI. ι. αόρατο» ι»τ Β. — 2. τ*τν ( αυτ. ό. $ ατ α. ίύρι, ί»κ; 
Οίη. ) ,β/αβ•. Ε. - το Λίΐ τ«ιρ£ΐ)<οτ Β , τάραχοι ( ηίΟΤζ. αϊ. τη., τάραχο* ) Ι. - τρβ£αί- 

4 Ι 56 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. λς-'. λζ'. 

μέρος τ) ^/ τ® ν ^ιλων , περΐΐεναι κατά νώτου αύτοΊς ο&ω 
η αν αυτός ευργ , £οκεϊν βιασασ&αι την εφόσον. 2 λάζων 
£ε α ητησατο , εκ του αφανούς ορμησας , ωσΐε μη \$%ϊν 
εκείνους , κατά το άε) παρηκον τον κρημνώδους της νήσου 
<ζΒ•ροσ£αινων , κφ\ η οι Αακε δαιμόνιο ι , χωρίου ϊσχυϊ πι- 
σίευσαντες, ουκ εφυλασσον , χαλεπως τι ^ μόλις πε- 
ριελ&ων ελα&ε. ^α/ 672-/ τ£ μετέωρα ε%απ'ινης αναφανείς 
κατά νώτου αυτών, τους μεν τω ά&Όκητω εζεπληζε , 
τους £ε , α ^χτ^οσε^εχοντο )£οντας , πολλω μάλλον Ιπερ- 
ρώσε. ^ οί Λακεδαιμόνιοι , βαλλόμενοι τε άμφοτερω^εν 
%&Ά 5 Κ£Η γενόμενοι εν τω αύτω ξυμπίωματι (ως μικρόν 
μεγαλω εικασαι) τω εν θερμοπυλαις , εκείνοι τε γαρ 
τη άτραπω περιελ^οντων των Περσών, £ιεφ&αρησαν' 
ούτοι τε, άμφ'ιζολοι η£ν\ Όντες , ούκετι άντείχον , άλλα 
πολλοίς τε ολ'ιγοι μαχόμενοι , ^α/ ασθένεια σωμάτων, 
δια την σιτο&ειαν , υπεχωρουν &} οι Ά&ηνα7οΐ εκρατουν 
ηδη των εφόδων. 

Κεφ. λζ . Τνους δε ο Κλέων ^α/ ο Δημοσ&ενης > Ότι, 
ε) %<ν\ οποσονουν μάλλον ενδωσουσι , διαφ&αρησομενους 
αυτούς υπο της σφετερας ς-ρατιάς, έπαυσαν την μαγην , 
^α/ τους εαυτών άπείρζαν , βουλομενοι άγαγεϊν αυτούς 
Ά&ηναιοις ζώντας, ει πως, του κηρύγματος άκουσανίες, 
Ιπ Ίκλασ&εΊεν τη γνώμη τα Όπλα παραδουναι , ^α/ ησση- 
3•ε7εν του παρονίος δεινού. 2 εκηρνζαν τε , ε) βουλοινίο τα 
Όπλα παραδουναι ^ σφάς αυτούς Ά&ηναίοις, ωσ]ε βου- 
λιυσαι , Ό τι αν εκείνοις δοκη. ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. IV. 56. 5 7 • 6 7 

αΙίφίαηιρίΐΓΐ.ειη δίοΐ (ΙαΓε νβΐΐεηί, αά ίΐΐοδ αίει^ο είιτιηη- Ββ11 
νεηίεηαΐηιη νια, ηααηιεαηηαε ίρδε ίηνεηίδδεί, ραΙαΓε Ρβ1ο Ρ• 
ίιταρίίοηεηι ρεΓ νΐπι ίιει•ί ροδδε. 2 Οαηι ααίβηι αεεερΐδδεί, οκτηρ. 
€±π& ρείίεΓαΙ; , ϊΙθγ εΐαηι ίη§Γεδδυδ, ηβ &ο ϋΐίδ εοηδρΐεε- ν. Ό. " 
ΓεΙιΐΓ, &εοε<1εηδ φΐα ρααΐαΐίηι ίηδαΐεε ραιΊεδ ρΓεεπιρΙββ 3 2ς. 
αΙί^αεΓη αιΐίΐϋΐη (1αί>αηΙ, εί «κΙ εαηι ραιΊειη , ςυαιη Ι1»αεε- 
ίίθειηοηϋ, ΙοΰίηαΙαΓαιιιαηΐΙίβίΐαίτβΙί, ηοη εαδίοάίεοαηΐ, 
3Ρ§Γε εί νίχ ΐΐϋδ ΐηδοϋδ τηΐίηίΐίοηβτη είτεαηιϋ.1. 5 αΐηυε εχ 
ίπιρΓονίδο εί τερεηΐε ίη Ιοεο δαρεποΓε α Ιεΐ'§ο ΙιοδΙίαιη 
εοηδρεείυδ, ίΐΐοδ ηαίοίειη οο ίηορίηαΐαηι εαδαιη ηιεία. 
εοηδίει-ηανίΐ: \ Ιιοδ νεΓο, ηαί εεπιεοαηΐ:, ς|αο<1 εχδρεεία- 
ηαηί, ηιιιΐΐο ιηα§ΐδ εοηηηηανΐΐ:. (^ιιαι-ε Γ>αεε^8Βΐιιοηϋ, 
εαηι ιητίηςριε Ιεϋδ }αιη ρεΙβΓεηΙϋΓ, εί ίη εαοίειη ΓοΓίιιηα 
εοηδίίΐιιΐϊ εβδεηΐ, (ηΐ ραΓνα ιη3£ηίδ εοηΓβταηι) ίη ςαααίΐ 
ΤΗεπιιοργΙαδ. Ναιη ΐΐΐί ίη δβιηίΐα α Ρεί'δίδ εΪΓεαιηνεηΙί , 
ρεπεΓυηΙ. Εί ίδΐί, εαηι ιιικίί^ιιε Ιεΐίδ }αιη ρείετεηίαΓ, Ηο&Ιί 
άίαΐίυδ τεδίδΙεΓε ηοη ροΐαειαηΐ ; δε ά ρααεί εαηι ηιαίΐίδ 
(ΙίιηίεαηΙεδ , εί ο ο ίηεάίαιη εοΓρΟΓε 1αη§υεη1εδ, εειΙεΓε 
εοερεπιηΐ : εί Αίΐιεηίειίδεδ οηιηί αεεεδδυ ^αιη ροΙίεοαηΙϋΓ. 
Οαρ. δ7• Οαιηαυίειη Οίεοη εΐϋεηιοδίΐιεηεδ αηίιηαίΙνεΓ- 
ΙεΓεηΙ, ίΐΐοδ , φΐο ηια§ίδ εεοΙεΓεηΙ:, βο τηα§Ϊ8 α βαίδ εορίΐδ 
ΐηίεΓίεεΙαηι ίπ , ρα§ηαηι δε(1αι:υηί , βηοδ^ηε ρΓοΙιϊ- 
1>αει•ηηί; ηυοα 1 ίΐΐοδ νΐνοδ αά Αΐηεηίεηδεδ (Ιαεειε εαρε- 
ΓεηΙ, δι ίίοιΊε, ααιίίΐα εαάαεεαίοήδ νοεε, ίταησβΓεηΙαΓ 
αηίιηίδ αϋ. απηαίΓαάεηςΙα, εί ρΐδεδεηΐί εαΐαηιίΐαΐίδ §ΓανίΐαΙε 
νίηεεΓεηΙιΐΓ : 2 εί ρεί' ρΓίεεοηεηι εοϋχεί'αηΐ; , ηυηςακί 
3πηα, εί δε ίρβοδ Αίηεηίεηδίηαδ (ΙεάθΓε νείΐεηΐ, εα εοη- 
<1ίΙίοηε , υΐ ΑΐΗεηίεηδεβ αι-οίίΓαΙα δηο άβ ίρδίδ δΙαπιεΓειιί. 

ΔΙ. ΤΤΙ.) οιπί Ι. - άλλα τολλοίί (τί ΟΗ1.) ολ/γο/ μ. Ό ', αλλ* ■»« ^ολλοίί βλ. μ> Ι # 

Οιαρ. XXXVII. ι.-ό*ο*•ο ν» Β. - 1ιαφ9τ. αυτΜί (<ΐ'ίοί 1»οαηβ )ΐΐ3(]α'έ 

Α3">)». ζαττας) Β. - αγαγί/» ακτ«ί ( ά'ίεί Ιαεααβ ΐ»8Γ[α'α τ>) γιαμγ) Ό. - £*/- 

*λαο-&Μ*' (ά'ίεϊ ]ΐΐ5^ιι'α τν -χλ^οιτο!^ Ιεο. ιαρρ, ηιαΐ'§. *α.ά. τη. ) ι. 

Ι 2 68 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΤ8Τ. IV. 38. 

Ββΐι, Οαρ. 58. ΙΙΙί νείΌ, αιι^ίίο Ιιοε εάίείο, ρΐβπφΐβ είγρεοβ 

«α.'τ-' θεροδίιεπιηΐ, εί ηταηαδ ςυαδβαΓαηΐ , δί^ηίΕεαηΐεδ , 86 αο 
88 4 Ρ " °ίρ βΓ ^ οοη^ίΐίοηβδ δίηί ρβΓ ρΓίβοοηίδ νοοεηι οοΐαίίΐδ. Ροδί- 
▼"•& εα νείΌ ίΆείίδ ϊικίπεϋδ, ίη εοΐΐοφιίυιη νεηεπιηί Οίεοη 
329. , εί ϋειηοδίηεηεδ , εί εχ ίΐΐίδ, δίγρηοη ΡΙκίΓαείδ βΐίιιβ , 
ψιοά Ερίίαοΐαδ, ηηί εΓαΙ εχ δπρειίοΐΊΟϋδ άηείοαδ , )ίΐηϊ 
ίΐείαηείυδ εδδεί, Ηίρρει^Γεΐεδ , ς«ί ίη ε^ηδ Ιοειπη ΐαβτ&ϊ 
δυίϊεοΐιΐδ, αάΊιηε δΐιρεΓδίεδ ίηΙβΓ <3ε£αηεΙοδ Ιαηφίαηι πιογ- 
Ιιηΐδ }αεεΓεί, ίρδε ίειίίιΐδ (1εβί§ηΣΐίιΐδ, φΐί Ιε^Ηίηιιιπι ίπι- 
ρεήαηι οοΙίηεΓεί , δί ηακί Ιιπιηαηίΐπδ ίρδίδ αεεκίίδδεί;. 
2 δίγρηοη αιιίειη , εί φΐί εαπι εο εΐ'αηΐ, (ίίχει-ηηΐ , δε νείΐε 
ρεΓρΓεεεοηεδ α§εΓε εηηι Εαεείΐίεηιοηϋδ, φΐί ίη εοηΐίηεηΐε 
βΓαηί, ψι\ά δίοί ίαείεικίππι εδδεί. 3 Ουιη αηίειη Αΐΐίεηίεη- 
έεδ ηιπΊηιη ηπκίεηι ίΐΐοηιηι ρΓοηείδοί ρεηιπδίδδεηί, δεΛ 
ίρδί εχ εοηίίηεηΐε ε-κΙαεεαΐοΓεδ ενοεαδδεηΐ; εΐΒϊδ, ΙεΓνε 
Ζιαϋβάαετηοηϋ βιιοβ ίηίεπΌξαδδεηΙ : ροίίΓειηπδ , ηαί α ϋα- 
εε^ίειηοιιϋδ εχ εοηΐίηεηΐε ηιίδδΐΐδ ίκΐ εοδ ηανί§ανίΐ, Ίιοεο 
τεηαηοίανίΐ, ϋίαεεθεειηοηίοδ }αβεΓ6 νοδ ίΐα νοίήδ ίρδίδ 
οοπδοΙεΓΘ, ηΐ ηαΐΐιιτη (ϊεάεευδ αείιηίΐίίΐΐίδ. 4 ΙΙΙί νείΌ, 
εοιίδίΐίο ίηίει- δε ίηίΐο, αηηα εί δε ίρβοδ (ΜΜεππιΙ:. ΤΙΙπιη 
αυίεηι <:1ίειη, εί ηοείεηι ίηδεφίεηΐεηι Αίηεηίεηδεδ εοδίη 
ευδίοοϋπ ίεηαεταηΐ. ΡοδίΓΐάίε νείΌ Αίηεηίεηδεδ φΐιάοιη,_ 
ΐΓορεεο ίη ίηδηία δΙ&Ιαΐο, εεείεΓ,ι α(1 ηανί§αΙίοηεηι ηβοββ- 
&αηα γ&γ&ηχηί , εί εαρίίνοδ Ιι\ίεΓαι•οηίδ Βδδει-ναηοΐοδ (Ιίδ- 
ίΓίοϋθΓαηί. 5 Ι^οεοΐΕειηοηϋ ΎβΓ-ό , ηΐίδδο ε-κίηοεαΙοΓε , 
δηοπηη εαάανεΓα τεεερεΓαηΙ. ΤοΙ ααΐεηι ίη-ίηδηία ραΓίίιη 
οοίεΓαηΙ, ραιίίαη νίνί ε&ρΐί Γαεταπί. ΙΙηίνεΓδί αυί(ϊεητ, ΟΙιαρ. XXXVIII. ι. ταρί-χα* ό. -ξ. ικ λογν* Ώ.- ά( ηΒτίο»το( (Ιο α*. 
ν ΐΓΟβ-Βΐοη οογϊ Ι ) Ο. — 3• χ*ι$μ*-*ί ( *«» οιη. ) Β. - γίνο,αενβ» ίπίξιωτιιτι»» Ό , 
Ε., Ρ^ Η, Ι ' } γνομινωι ίΤ(ίγωτ*ισ•ίωί Β, 0*, γνομί^ωι πηραιτ>ΐί-ίω{ ( ν 8, ω , αϊ. 

Ιη • ) .Ο. -.*6λ£Κ,ν<Γί Ο. • ί>ρ.</)Ί ( ΛϋΊΟΐν 0Β1. ) Ό, - βίλΐυιΠΓ&ΛΙ € , , Ο; •— 4• $11*** ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. λν'. 69 

Κεφ. λη'. Οι $ 3 άχουσαν}ες 3 τταρηχαν τας άσπΊ^ας 
οι 7ΓλεΊσ]οι 3 ί(Φ\ τας χείρας άνεσεισαν 3 Ζήλουν/ες πταοσ- 
Ίεσΰαι τα χεχηρυίμενα. μ,ετα &ε ταύτα, γενομένης της ανα- 
κωχής , ζυνηλβον ες λοβούς Ό τι Κλέων κα\ ο Δημοσθένης 3 
3^ εχεινων 3 Ίτυφων 6 Φαραχος 3 των πτο^οτερον άρχονίων 3 
του μεν πτςωτου τε&νηχοτος Έπ ιταλού 3 τον <£ε μετ αυ- 
τόν 'ΐ7Γ7Γ αιρετού εφηρημενου 3 Ιν τοΊς νεχροίς ετι ζωνίος 
χει μένα ως τε§νεωτος 3 αυτός τρίτος εφηρημενος αρχ?ιν 3 κατά 
νομον 3 ει τι εχείνοιπασχοιεν. ~ελε•)ε <$ε 6 Στυφών >(α)οΊ μ(ΐ 
αυτού , Ότι βονλονΊαϊ ^ιαχηρυχευσασΒ-αι (&οος τους εν 
τη γ,ττήρω Λακεδαιμονίους , Ό 3 τι χρη σφας ττοιεΊν. ° %α\ 
Ιχεινων μεν ού£ενα άφεν/ων 3 αυτών <$ε των Ά&ηνα'ιων χα- 
λανίων εχτϊις ηπειρα χηρυχας, *&] γενομένης εττερωτησεως 
<£)ς η τρ)ς , ο τελευταίος ^ιαττλευσας αύτοΊς άπο των εχ 
της ηπείρου 3 Καχε δαιμονίων ανηρ 3 αττηΓ^ειλεν , Ότι οι Λα- 
χε£αιμονιοι χελενασιν υμάς αυτούς περ) υμών αυτών βου- 
λευεσ&αι 3 μη£εν α)ο~χρον ποών} ας. - οι £ε 3 χα& εαυτές 
βουλευσαμενοι , τα όπλα Ύταρε^οσαν 3 ^α/ σφας αυτούς. 
τ(α\ τ αυτήν μεν την ήμεραν %α) την εττιουσαν νύχτα εν 
^υλαχη είχον αυτας οι ΆΒτ,ναΙοΐ' τη <Ρ υσίεραία οι μεν 
Ά&ηναϊοι τροτταΊον ςησανίες εν τη νησω 3 τα άλλα «Γ/ί- 
σχευαζονιο ως ες πλουν 3 ^α/ τους άνδρας τοις τριηρ-άρχοις 
£ιε$Ί£οσαν ες φυλαχην. 5 οι <Ρε Ααχε£αιμονιθί 3 χήρυχα 
7τεμ-\.ανΊες , τους νεχρους <Ριεχομίσαν1ο. άττί^ανον. £ εν 
τη νήσω 3 3(α\ ζωνίες ελήφθησαν τοσοι&ν είκοσι μεν 07τλ?- 

( «'ί 8. 1. αϊ. τη. ) ί! τλντ Ι. - το/γ τρΜρ*ρχ«/ί Ό . &. • ($ι οηι.) ιί/ίοιτ^Ό, Γ; 
— 5• *»«&«»' ί« Ο, Ι. - κκ* τίτρΛ*οπς<, ϋ'ϊοί }ΐΐ5^α'& βί ίί «λλίί/.ΐαςιιηβ 7 ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. λη . λθ'. μ. 
ται $Ίζζηο~αν ^ τετρακόσιοι οι πανΊίς• τούτων ζώντες 
ικομ'ισ&ηναν οκτώ άπο^ζοντις τριακόσιοι, οι οΓδ αλ- 
λοι άττζ&ανον. ^ ΊΕπαρτιαται τούτων ήσαν των ζωνίων 
7πρ) ζ'ικοσι %α] ζκατον. Αθηναίων £ζ ου πολλο) £ηφ&&- 
ρησ&ν ν >*ζ ^ α Χ^ °ν γ&<ΡΊ& ην. 

Κεφ. λ3•. Χρονος-<Ρζ 6 ξυμπας ζγζνζτο , Όσον ο/ αν- 
£ρζς οι Ιν τίί νγ\σω ίττολιορκη&ησαν , άττο της ναυμαχίας 
μίχρι της Ιν τη νγ\σω μάχης, ίζ£ομηκον}α ημιραι ^ <Ρΰο. 
τούτων 7πρι ζικοσιν ημζρας 3 Ιν αϊς οι ττρισΟ,ίΐς πζρ) των 
σπονδών άπηζσαν , ζσιτο^οτουνίο' τάς <Γδ αλλάς το7ς 
ίσπτλίνσι λάθρα ^ΐί/ρζφονΊο. ^ ην σίτος, ζν τη νιίσω 3 ^ 
άλλα, βρωμαια ζγκατζλζιφΒ-η' ο γάξ άρχων Έπιτά^ας 
Ιν^ζζσϊ'ζρως ζκασίω παριΊχζν , η προς την ζζχσ'ιαν. 2 οι 
μζν^η 'Α&ηναΊοι ^χ/ οι Πζλο<ζΰΌννηο~ιοι ανζχωρησαν τω ς-ραίω 
Ικ τγ\ς Πύλου ζκατζροι ζτγ οικον. ^ του Κλζωνος καιιτζρ 
μανιώδης ούσα η υττοσχζσις άττιζη. Ιντος γας ζ'ικοσιν ημι* 
αων ηγαγζ τους άνδρας , ωσπτζρ ύπζσΐη. 

Κζφ• μ. Παρά γνωμην τζ £η μαλισϊα των κατά τον 
ττολζμον τούτο το7ς'Ελληο~ιν ζγζνζτο. τουςγας Κακζ^αι- 
μονιους ούτι λιμω , ούτ ανάγκη α^ζμια ηξ'ιουν τα όπλα 
7ταρα£ούναι , αλλά ζχονίας, ^ μαχόμενους ως ζ£υναν%, 
απόθνησκαν. 2 άττισϊούνΊις τζ μη ζΐναι τους τταρα£ον]ας 
ΤοΊς τε&νζωσιν ομοίους. ^ τίνος ζρομζνου ποτζ ύσ/ζρον 

Λΐιρρί. ΓπαΓ§. ) ϋ,Ό; κχι «τρ. ( οΊ ογπ. ) τ. Ε. - Α^ην* & ν »ολυ (ηι»Γ§. αϊ. 
χα. τολλο<) ι. . ^«φδ•. ΚΛ ι γ Λ ρ μαχ>ι €• 

ΟΙιαρ. XXXIX. ι. ( ΐ ο«ι.) ιι τ»ι »-. Ρ.-Ι^. ν«Ρ"* •*-«" $ υ ° (τ«τ•» 
πιαΓ£. αι. ιη. ) Τ9 ι η'. ι. - £ <πτο£κντο Β , ϋ , Ε , ι. - «νχατίλ^φ^χ Β , ϋ , Ε ; ιγ- 
ΜΡηΜ$&4 Ρ.-^ρχΛϊ χα/ ι^ταίαί Ι. -ι» 3". *«ρ»Χί ν «*"*? °> Ε ) Ι •— *■ τ ί* τΗυεΥϋΐυίδ Ηΐδτ. ιν. 58.59.40. -ι 

ηαί ίη ίηδαίαπι Ιταηδίει^ηί, εΓαηΙ (μΐίκ1πη§εηίί , εί νίσίηίί ΒρΙϊ. 
§Γ3νίδ ΗΓπιαΙυΓίε ηιίΐίίεδ. Εχ Ιιοε ηαιηείΌ Αίΐιβηαα νίτϊ 3ι ^-' 
βεΐαΐί ΓαεπιηΙ ίΓεεεηΙί τηίηυβ οείο , είεΙείΊ ε8?δί ίιιεπιηΐ. %$ η %* 
ΙηίθΓ ηοδ ααΐεηι, ςαΐ νινί εαρίί ΓιιβΓ&ηΙ, βι-βηί δρανίαηί ν • κ • 
ίκΐ εεηΐηηιεί νί§ίηΐί. Εχ Αΐηεηίεηδίηιΐδ νείΌ, ηοη ηιπίΐί Ί>ί<$> 
ρεηεηιηΐ. Ρασηίΐ εηίηι ηοη ΓιπΙ δίαίαπιι. 

Οαρ. 69. Τεπιραδ αιιίεηι ηηίνεΓδίπη , α,πο ίΠί ίη ίηδίιία 
ίαβΓαηί: οοβεδδί , α ρπ§ηα ηαναΐί υδφΐε ςκΙ ριοείίυηι ίη ΐη- 
δΐιία εοιηιηίδδυιη, ίαεπιηΐ (Ιαο εί δερίυασηιία όΐεδ. Σ,Ι 
δρ&ΐϊο (ΙΐθΓυηι εΐιεϊΙεΓ νίσίηίί, φΐίϋϋδ 1ε§Λΐί ίοε(1επιηι 
ΟΗΐΐδα ίΐΙ)Ϊ6Γ»ηΙ, ίτυηιεηίαηι αεεερεηιηΐ. Κείκμιΐδ νείΌ 
ά'ΐ€ΐ>υ.8 , ά\> ϋΐίδ, α^ηί εΐ&ιη ηανί§Εΐ03ηΙ , ηαίπΐί Γαεπιπί. 
ΈΐίτυηιεηΙί&ο αΐίοπιηι εδεηΐεηίοπιπι Γείί^ηίίε ίη ίηδαΐα 
νείίεΐίε ίαβΓοηί. Νίΐιη Ερίΐαοΐαδ ^αχ ιιηίεαίηυε ραΓείιΐδ 
η;εο ηυαηι ρτο εορία ρπευεβαΐ. 2 Αίΐιεηίεηδεδ ίσίΐπΓ εΐ 
Ρείοροηηεδϊί ευηι δοίδ ηΐιίφΐε εορϋδ, ε Ρνίο ίΐοηιυηι 
Γεοΐίεηιηί. Εί Οεοηίδ ρΐΌΐηίδδίο, ηα^ηινίδ Γιιίδδεΐ ίηδίΐη», 
ΐαιηεη είίεείαιη εδί εοηδεςαυία. Ναιτι ιιιΙγλ νί§ίηΐί άίεβ, 
ο,ηεηιααΊηο^ηηι ρΐ'οηιίδεπιΐ; , ηοδίεδ αοΐίΐαχΐί. 

€αρ. 4ο. Ηοε αηΐεηι οηιηίυιη , ηυίε ίη Ιιοε οεΐΐο εοη- Ρο<>ε 
1ί§βΐ'αηΙ, ιηαχίηιε ρΓβεΙεΓ ορίηίοηεηι Οι*3?είδ αεοκίίΐ. Εχίδ- ί^ι 5 .* 
ίίηιαΟΛηΙ εηίηι, Εαεεβίειηοηίοδ ηεε Γαιηε, ηεε αΐΐβ. ηεεεδ- 
δίΐΗίε εοηιραΐδοδ, ίΐΓπΐίΐ ΐΓαάΊΐιίΓΟδ β αϊ Ηθεε ΓείίηεηΙεδ , βΐ 
ε[υοα(1 ροδδεηΐ άίπιίείΐηΐεδ , ιιιοΓίειη ορρείίΙαίΌδ. 2 Νεε 
ίκ3(1ιιεί ροΙεΓαηΙ, ηΐ ειεάεΓεηί, ίΐΐοδ, ηπΐ ίΓαίΙκΚδδεηί , 
ίΐΐΐδ εδδε δίπιίΐεδ , φΐί εεεκίϊδδεηΐ. Ροδίεα νείΌ, εαηι φΐί- 

•τρ. £)ίατ£ρο/ IX τι: Τ. Ο , Ο. - ( η 3. 1. ) 1-ΆΟΤχΐσΚ Ο. 

Οιαρ. ΧΕ. ι. τ. -/'•/*"»» (~« οιη.) θ.-($η οπι.) μ*\ιτ* ϋ, Έ, Ι-- 

-ίλλ^β•/ Ό, Ι.-τνί μ» γ«ρ ϋ, 1. — α. ατ<Γν» Τί μ>) %ηα.ι Ό , Ι.-(*οτΐ ΟΠΙ») 
όβ-τίρον Ώ, Ι.- αιχμαλ*τΐΗ> οι α τ£&»ί*τ4ί Ο; α«χ. η οΊ Τ£&»»?χοτ£ί Ρ ; »ιχ» « ο» 
τ£^(οτ£ί Ι.-χαΛο* χχυ χγα&οι Γ.-λί-/• τοι «ίΐτκ,ι Ώ.-2αγιι*Γ*ι Ό, <5»-(α» 
βΐη. ) αξι•, Γ. 7 2 ΤΗυΟΥϋΐυίδ ΗΙ8Τ. IV. 4ο.4ι.4 2 . 
Βο11 - .ά&τη ΑΐηεηίεηδίαιηδοείϋδααεηΛαηιεχ εειρίίνίδεχ ίηδηία 
«η. 7 . ΑΐΙιβηα,Β άβίαΐ'ιβ , ιιΐ ει εηαι ιηδυΙΙαίιοηε αοΙοΓεηι ιιίπγθ- 
δδ 3 .™!* Γ6Γ61, ίιιΐ6ΐτο§ίΐ556ΐ , ηαηφίκΐ ίΐΐί, ααί εχ ίρκίδ ηιοΓίεηι 
νβιί' ορρβίίίδδβηΐ, Ιιοηβδίί, ΓοΓίεδ^αε νίή £αίδδεηί : Τιίο ίρβϊ 
329. ΓβδροηοΙίί , ηΐ3§ηΐ ρΓοίεεΙο ΓαείεηαΉηι εδδε αίΓΒοΙοη , 
δίΐ^ίΙΙαιη ίηΐεΐΐί^εηδ, δί γίΓΟδ £θΓΐεδ αδ ι§ηαρί8 <:1ί§ηοδ- 
εβΓθΐ : ίηάίοαηδ, βοδ , ςριί ίη Ιίΐρίάεδ αε δα§ί11ίΐδ ίηείάίδδεηί ? 

Ο001ΐΙ)1ΐίδδ6. 

Οαρ. 4ι. Οιηη αηίεηι εαρίίνί Λίϊιβηαβ αείαΐί ΓαίδδβηΙ, 
Αΐηεηίεηβεδ εοδ ίη νίηεαίίδ αδδ6Γναι•ε αεεΓενεπιηΙ., άο- 
ιιθο αΐίηααηι εοηιροδίίίοηεηι ίαοβΓβηί : δεό δί Ρείοροηηεδίί 
Ε§Γαιη ριίαδ ίιτιιρΐδδεηί , εοδ εαυείοδ οοείάεΓε. Ιη Ργΐο 
,αηΐεηι ρΓ86δί(1ίηιη εοΐΐοεαπιηί. ΕΙ Μβδδβηϋ, ηιιί ΝααραεΙί 
6Γαηί, Ιιαο , υΐ ίη ραίιίαηι δααηι, (Ργΐιΐδεηίιη εδί ίη εο 
9§ΐΌ , ψχ\ αηοηάαηι Μεδδεηίοπιηι πιίΐ , ) εχ δηοΓηηι εί- 
νίαηι ηηηιεΓο ηιίδδίδ,αηί αά τβπι ^βτβηάαιη ιηαχίηιε ίάοηεί 
εΓαηΙ , α§ηιηι Εαεοηίεαηι ΙαΐΓοείηϋδ ίη£εδί&οαηΙ , ηιαχί- 
ιηίδφΐε ηια1ε£εϋδ αηιείεΒ&ηί , φΐοά είκίεηι 1ίιι§αα αίε- 
τεηίαΓ. 2 Ι^εεάδβΐηοηπ νει-ο , αηο<1 δαρεήοΓε ίεηιροΓβ 
]αΐΓοείηίοηιηι εχετεεηοΙοΓηιη , βΐ ηυ^υδίιιοίΐί οεΐΐί ίιη- 
ρεηίί εδδεηί , δίηιηΐ εΐίαηι ααοά δηί δεΓνί ίκΐ Ιιοδίεηι ΐΓαιίδ- 
ΐυ§6Γβη1; , νεήίί , ηε §ι•ανίοΓ αΐίφία Γεπιηι ηοναηιηι ηιο- 
Ιίίίο εοηΐτα βε ίη δαο α§ΐΌ πεΓεΙ , Ίιαεο ηοη Γαείΐε £εΓεοαηΙ ; 
8&ά, (^ηαηινίδ Αΐηεηίεηδίοαδ ηιαηίΓεδίί εδδε ηοΐΐεηΐ, Ιατηβη 
1ε§αΙοδ α<:1 εοδ ηήΙΙεΒαηί:, εΐ Ργίαηι εί οαρίίνοδ τεείρεΓε 
οοηαϋίΐηΙοΓ. Αϊ ίΐΐί ηια]οΓα αδεοΐίΐοαηί , εί εητη δπερίιΐδ αά 
βο8 ρΐΌπείδεεΓεηίηΓ, ίρδοδ τε ίηίεεία ΓεηιίΙΙεοαηί. Αΐς[αε 
Ιΐδεε φΐκίετη είΓεα Ργίαηι §εδία δηηΐ. 
*&>. ^ ΑΡ< ^ 2 • Εαίΐεηι 96δ1α1ε , δΐϋΐίηι ροδί Ιιεεε , ΑΐΗεηίεηβεδ 

ΟΙίαρ. ΧΟ. Ι. δκτμο'ΐ! (μίΐ ΟΙΠ.)ϋ. - φυλατίίί» Ό, Ι.-^ί^ρι Κ Ο, 
Ο , Η. - %υμ.. ιι ί' οι ττ£λ. Ο , Ι. - {ξαγαγονταί Ε. - ιληΐζοιτο Ό. — 2. ( τ« οίη. ) 
7Ρ<«τ« τ. Η. - ( τ»ϊ 0Π1. ) κατά τ>?» Χ. Ο , Ε , Ι. - Μ /Εολο/*ενοι Ε ; « ζ*\ομιιιοι Ρ. 

των ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ.μ.μά.μξ'. 7 5 

των Ά&ηναίων ζυμμαχων Λ7 άχ&η£ονα ινα των ιχ της 
νήσου αιχμάλωτων 3 ι\ οί τι&νιωτις αυτών χαλο) χαγα- 
θ-ο), άπιχρινατο αυτω , πολλού αν άξιον ιΐναι τον ατραχ- 
Ίον (λίγων τον οϊσ]ον ) ίϊτους άγαμους Αιιγ'ιγνωσχί' <?η- 
λωσιν ποιούμενος , Ότι ο ινίυγχανων τοΊς τι λί-3-οις χα} 
τοζιυμασι , &ιιφί'ιριτο. 

Κιφ. μα. Κομισ&ινίων <Γε των ανδρών, οί Ά&ηναΊοι 
ιζουλιυσαν £ισμοίς μιν αυτούς φυλασσιιν> μέχρις ου τ) 
ζυμ£ωσιν ην £* ο] ϊ\ιλο<ητοννησιοι προ τούτου Ις την γην 
ισζαλωσιν, ιζαγαγοντις άποχτιΊναι. της £ι Πύλου φυ- 
λαχην χατισίησαν/ο' ^ οι ι χ της Ναυ<&αχ1ου Μισσήν/οι, 
ως ις πατρ'ι&α ταυτην ίίσ/ι γας ή ΪΙυλος της Μισσηνί^ος 
ποτι ούσης >Η£,) πιμ^αν/ις σφων αύτων τους ιπτιτν- 
(ΡίΐοΊατους, ιλη'ϊζοντι την Ααχωνιχην, χα\πλιϊστα \ζλαπ• 
Τον , ομόφωνοι ονΐις. 2 οι £ι Ααχι δαιμόνιο ι , άμ,α^ύς ονΐις 
ιν τω πρ)ν χρονω λησιιιας, χα] του τοιούτου πολίμου, 
των τι Έίλωτων αυτομολούν! ων, χα] <ρο£ούμινοι , μη κ& 
ιπ) μαχροτιρον σφίσι τ) νιωΙιρισΒ'η των χατα την χωράν , 
ου ρα&ίως ιφιρον , άλλα, χαιπτιο « ζουλομινοι ιν^κλοι 
ιΐναι τοΊς ΆΒτιναΊοις , ι<&ρισζίυον\ο παρ αυτούς , χρ) ιπιι- 
ρωνΊο την τι Πυλον χρ] τους αν^ας χομιζισ^αΐ' οι <Γ ν 
μιιζονων τι ώξίγοντο, χα] πολλαχις φοιτωνΊων , αυτούς 
άπ^αχΊχς άπιπιμ^τον. ταύτα μιν τά πιρ) ΥΙυλον γινόμν,α. 

Κ«ρ. μ& . Του <Γ αυτού 3-ιρους μιτα ταύτα ιυ$υς 

-ίυίίΐλοι» ί<κ« Γ. - ιτρίαβ. »ροί ακτΚί Ε.- βμ (γ ΟΤΒ. ) γοιτο Β. -τα νιρι τ»» 
%υ\ο» Ό , Ι. 

Οιαρ. ΧΧΧΧΠ. Ι. (τ οπ.) ν ί' αοη *. €.-ΐυ*υι μίτο. ταύτα Ρ.-Α». 
«ι ί τ>ι» Ρ. - Κεφπ&ο» £. - Ίτταγ. ■( ι>αυη ΟΗ1. ) ϊίαχ, ιννιντι* Β ; ιχυτη , Ίττπενη 

4 Κ 74 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Δ. μζ' . μγ. 

Ά3•ηνα7οι Ις την Κ,ορινΒ-ιαν ζστρατζυσαν ναυσίν όγ<ΡοηκονΊα, 
%ρ\ £ισχιλ'ιοις οπλιταις ζαυτων , ^ ζν ι/ζΰ-^Β-αγο^οΙς ναυσϊ 
&ιακοσ'ιοις Ιπτ'ατζυσιν. ακολουθούν &ί ^ των ίζυμμαχων 
Μιλησιοι, %*ι ' Ανάριοι , ^/ ΚαρυσΙιοι. ζστρατηγζι <Ρζ Νι- 
κίας ο Νικηρατου , τρίτος αύτος. α ττλζονΊζς £ζ άμα, ζω, 
Ισχον μζταζύ Χερσονήσου τζ %οη 'νζίτου , ζς τον αηιαλον 
του χωρίου υ7τζο « ο^ολυγιος λόφος ζσί'ιν' ζφ' ον Αωριης 
τοπταλαι ί£ρυθζν]ζς, το7ς ίν τη ττολζι Κορινθιοις Ζ7τολζ> 
μουν , ασιν Α)ολζυσι. ^ κώμη νυν Ζ7Γ αυτού ^Εολυγζια 
χαλουμζνη ζσψιν. άπτο <Ρζ του αίγιαλοΰ τούτου, ζν&α αί 
νηζς κατζσχον , γ\ μζν κώμη αυτή £ω£ζκα <?α£ϊους αττζχζΐ" 
$ βΓβ Κορινθίων ττολις, ζζηκονΊα' ο «Ρδ ϊσ&μος , ζίκοσι. 
7τρο7τυ^ομζνοι £ζ Κορίνθιοι ζζ ' Αργούς , οτι η ςρατια 
ίΐξζι των Ά&ηναίων , Ικ ττλζ'ιονος ζ£οη&ησαν ζς ισ&μοψ 
7ταν]ζς, ττλην των ζζω )σ&μου' ^ ζν ' Άμπρακια ΐ(α\ ζψ 
Αζυκα^ια. άττηεσαν αυτών ττζνίακοσιοι ψρουροΊ' οι Α^ άλλοι 
τταν^ημζϊ ζττζτηρουν τνς 'Α$φβάθος 9 οί κα\ασχησουσιν. 
ως <Γβ αυτούς ζλα&βν νυκτός κατα<ατλζυσαν]ζς , %α) τα 
σημζΊα αύτοΊς ήρθη, καταλιττονίζς τους ημίσζις αυτών ζν 
Κζγχρζιοί, ην αρα οι Ά&ηναίοι ζττ\ τον Κρομμυωνα 'ίωσιν » 
ζ&οη&ουν κατά τάχος. 

Κζφ. μγ . Κα) ΒατΊος μζν , ο Ιτζρος των ςρατη^ων 
(£υο γαξ ήσαν ζν τη μάχη οι 7ταρον]ζς 5 ) λα£ων λόχον, 
ι\λ&ζν Ζ7ΓΪ την ΊΖολυγζιαν κωμην , ώυλαζων άτζιχισίον 

διαχοο-ιοΐ{ €, Ο.— 2. Χίροϊ^Η ϋ,Γ, 1} χιρο-οιιηο-Ί! Η.- χα/ 'Ρ^τν ϋ, Ε, Ι« 
- όφ' κ Δ<μρ<£ΐί Ο , Ό} ίφ' ό» Δωρίίίί Ε , Έ , ©, Η, Ι.-( νβ•<ν ΟΙΏ.) Α<ολ£ϋβ•ι Ρ. 
-(ι ΟΠ1.) ί|)ΐ;&ί»τίί Β• — 3• Κοριη&ίοι ίι ΐ!ξοτν%ψν>Μ ϋ,ϋ,υ,Γ,Ο,Η,Ι. ΊΉΙΤ0ΥϋϊϋΙ5 ΗΙ5Τ. IV. 4*. 45. η5 

ίη α§Γϋΐη €θΓΪηί1ιίιΐΗΐ ρΐΌίεοΙί βαηΐ , ειιηι οείοσίηία ηανί- β«ιι. 
1)ΐΐ8 , εΐ άηοοαδ ηιίΐΐίοηδ §Γανίδ απηαΙαι•9Β ιηίΐίΐαηι ηοηιί- η°*'. 
ηΐ8 Αΐΐίεί , εΐ εηιη ά ιιεεηίί* εααίΐίοηδ , φΐί ίη 1ιίρρίΐ§ίηί- ^ίΛΤ" 
οαδ γθΙιεοαηΙαΓ. Εοδ ειηίειη εοηιίΙαοαηΙαΓ εχ δοεϋδ Μί- ^•^• 
Ιβδϋ, Αηάήί, εΙ Ο&ΓγδΙϋ. Ηίβ ααίειη ρπεβι-αΐ Νίείαδ Νί- 32 9• 
οβΓαίί βΙίιΐ8 , εαηι ίΐαοοοδ εο11ε§ί8. * ΡΚιηο αιιίεηι άΊΙιι- 
εηΐο ηανί§αη1βδ ίηΙβΓ Οηειτοηεδαιη εΐ Κηείίαπι &ρρα- 
ΙθΓαηΙ αάΐίΐΐαβ Ιοεί, δΐιρεΓ αηεπι δίΐυδ εδί 5ο1γ§ίαδ εοΐΐίβ. 
Ιη α.αο Όοήεηδεδ οΐίιιι δεάίοιίδ ροδίίίδ , οεΐίαιη ίίΐείεΙίΑηΙ: 
ΟοΓίηΙηϋδ, α^αί ίη υΓοε η&οίΐίΐοαηΐ ει ^Εοΐεηβεδ εΓαηΙ. 
3 ΕΙ δαρεΓ ίρδίιηι ηαηε εχδίαΐ εαδίεΐΐαω, ηοηιίηε δο1}§ί». 
Αο ηοε ααίειη ΙίΙΙοΓε, &ά ψιοά ηανεβ αρρυΙεΓαηΙ, ηοε 
εαδίεΐίαπι άίδίαΐ άαοα.εείιη δίααϋδ : Οοπ.η1ηυδ νείΌ, δεχβ.• 
§ίηΐ3. : ΙδΙηηΐϋδ νεΓο, νί§ίηίί. ΟοΓΪηΙΙιϋ νεΓο, ουιη ηιαίίο 
αηίε άβ εΐαδδίδ ΑΙΙϊοθβ αάνεηίη ηαηΐίοδ Αγ§Ϊ8 αΐΐαΐοδ αε- 
εερίδδεηΐ , οηιηεδ , ρΓεεΙεΓ ίΐΐοδ , ηαί δαηΐ εχίχα ΙδΙηιηυιη, 
&(3 Ιδίΐιηιαπι ΙαΙαηάαιη εοηνεηεΓαηΙ ; εΐ εχ εοηιηι ηη- 
ηιεΓο ^ηίη§εη!ί ρΓ3θδί(1ίαΓϋ ηιίΐίΐεβ ίη ΑπιΟΓαείαιη εΐ Ειευ- 
εαα.ίαιη αοίεπιηΐ. ΟδεΙειί νεΓο ίτεαηεηΐίουδ εορϋδ οοδει•- 
ναοαηΐ, ηαοηαιη Αΐΐιεηίεηδεδ εδδεηΐ αρριιΙδηΐΊ. δεά εηηι 
ίΠί ηοείυ εΐαηι &ρρηϋδδεηΙ, εΙ δί§ηα ίρδίδ δυοίαΐα ίαίβ- 
δεηΐ, τείίεΐα δαοΓηηι άπηίοΛα ραΓίε αα. Οεηεητεαπι, δί 
ΓοΓίε Αΐΐιεηίεηδεδ αάνεΓδαδ Οιτοιηηι^οηειη ΐΓεηΙ , δνίχ 
ααχίΐίηιη ρΓορεΓε ΙηΙβΓαηΙ. 

Οαρ. 43. Ει ΒαΙΙιΐδ ηαίάεπι , αΙΙεΓ ε άυείοιίδ , <1αο εηίηι 
ρΓεεϋο ίηΙεΓίϋεΓηηΙ:, αδδηηιία εοηοιΐε εοηΐεηάίΐ &ά 8ο- 
1^'§ίαηι ε&δίεΐίαιη, ΙηΙαΙηπίδ ίΐΐαα!, οηοά* ιιαίΐίδ Ηΐηήδ ειαΐ 

-ημιτ. (αντί•• &νεο «ρηί άοαχ) Ρ, Ο. Οαη3 οβ πιοηιοηΐ: οα ]β γέτ'ι&ο 
<ϊβ ηοανΡΕα Ιο3 Ιε^οηβ έΐεβ πΐ83. , )β η'ιϊ ο[αο οββ άοαχ ηΐ55. βοιίβ 1β$ γοηχ• 
— £» Κιγριιχ Β. 

ΟΗ^ρ. ΧΓίΙΙΙ. Ι. και β«τοί Ό» - Λοί-ογιια» χ»μφ Ο; Σολογίΐ•» χναψ Ε 
-φολββ-9-βτ (ξ 8. τυ) Ο. -ξϋκίζοΑΛί» Η.-*λ/ τρβτο» μι» Ο. — 2. τ« ίίξ<«« >*«?« 

Κ 2 7 6 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ Η-Ι5Τ. IV. 43. 44. 

Εβίι. είηείυιη. Οπιη Γεϋηαίδ νβι•ο- Ι/ροορηΓοη ηιαηαβ οαηϊ 

3 η 6 ; ,0 7 ρ / ηοβίε εοηδεπιίί. Εί ρήιηαηι αηίαεπι Οοπηίΐιϋ ίη άεχίπηη 

οκηιρ. Αίηεηίεηδίοηι εοηιη, ηαοά δίαίίηι αηΐε Οηειτοηεδαιη ϊη 

ν: ε. ΙβΓΓαιη <:1εδεεηάεΓαί , ίηιρείυηι ίεεεπιηί : άείηαε νείΌ , εί 

3α$' ίη Γβΐί^υαδ βοηιιη εορίαδ. 2 Αδρεηιηι^αβ ρΐ'οείίιιιη , ίο- 

ίυηκπιε εοπιίηαδ εοιηιηίδδαιη, Εί αεχίΓαπι αυκίειη Αίηε• 

ηίεηδϊαιη εί ΟαΓγδίίοηιηι οοΓηα, Ιιί εηίηι ίη αείε ροδίΓεηιί 

βΓαηί, Οοηηίηίοδ εχεβρίί ; 3β§Γεααε ιεραΐίί. 1111 ν^Γο, 

εηηι αα ιηειεειίαηι δε Γεεερίδδεηί, ίοίυδ εηίηι ίΐΐε Ιοευδ 

ίΐεείίνίδ εΓαί, δπρεπιε ΙαρίαίΒπδ ηοδίειη ίηίεήιΐδ εχίδ- 

ίεηίεηι ρείεο&ηί; εαηιαηε ρεεαηα εεείηίδδεηί, βζ*/»<Γαιν 

&αδ ίηναδεΓαηί. Οαηι αηίειη Αΐηεηίεηδεδ βοβ' εχεερίδ- 

εεηί , ρπ^ηαίίεηιηι εοηιίηηδ εοηιηιίίΐίεεερία εδί. Γ) ι β 

άαπι ίΐυίεηι ΟοΓίηΐΙιίοΓΠΐη εοηοΓδ. θίηίδίΓο δποΓαηι εοηιιι 

δηοδίαίο ρΓοΓεεία, άεχίπιηι Αίηεηίεηδίηηι εοηια ίη 

ία§αιη νεΓίίί , εί αά ιηαΓε αδααε ρεΓδεααυία εδί. ΚυίΓδϋδ 

ααίεηι εί Αίΐιεηίεηδεδ εί Οαι-γδίίί α ηανίβαδ δαηί τενεΓδΐ. 

Κείΐ^ααδ ΎεΐΌ εχεΓείίαδ αίηης[αε εοηίίηεηίεΓ αηηίεαοαί; 

ρΓίεείρηε νειο (ΙεχΙπιπι ΟοήηίηίοΓαιη εοηια, ίη α^πο 

δίαηδ ΕγεορϊίΓοη , δίηίδίΓο Αίΐιεηίεηδίηιη τεδίδίεοαΐ. 3αδ- 

ρίεαβαίιΐΓ εηίηι εοδ δοΐγ^ίαηι εαδίεΐΐυιη ίεηίαίαΓΟδ. 

Οαρ. 44. ϋία ί§ίίαΓ ρα§ηεε ΙαοοΓεβ δαδίίηαεΓαηί ? ηεα- 
Ιή ίΐΐίετίδ εεά 1 εηίεδ. Τ&ηάεπι νεΓο , ( Αΐηεηίειίδίοηδ εηίηι 
εααίίεδ , α^ηί ίη ίρβα ρα§η£ΐ εοδ ]αναθ£ΐηί , ηια§ηο ηβαί 
εΓαηΐ, εηηι αΐίεή ηαΙΙαιηεηαίΙαίαιηηαοεΓεηί) Οοιίηΐΐιϋ 
ίη £α§αιη νείδί δαηί, εί; ίη εοΐΐεηι δε Γεεερβπιηί. Εί ίη βο 
εαδίπι ροδαεΓαη£, ηεε ατηρίίαδ (Ιεδεεηαεοαηί : δεά 1 ηαίεδ• 

Β , ε ', το \μίΐ 8. 1. αϊ. ίη. ) ίεξ/ον χιφας Ε.-οί ^ί ντιοχωγ>ιβ-α.ντΐζ Β, £ , Ό 3 Ε , 
Γ , Ο, Η, Ι. - α α.ϊμα.σ•ια.ν Ό.—ίν χ,ίρσί Ο, Ο. -ταλ/ν η* >) (*• α •Χ'Ί ^> 1" ^«λ/ν φ 
μ<χ.χ*ι Ό , Ε , Ρ; ιίΛλη αυ η μαχ* Ο. χ φή εϊίβ ηοίΓβ ηι&η. Ο ,.ηο £αίί ροϊηΐ 
χηβηΐϊοη άε χιρα-ι αα Ιΐεα άβχΐρο-η; ραΪ8 αα Ιίοιι άο πάλιν Λυ , ρι•όΙοι<ϊ 
^αο ο ςΐοηη© τταλ/» «ν , οβ ^αί ίαίΐ; ά©αχ ΓανιΙεβ οοχηηιϊ»εδ άα»δ Ιο ιιιοηιο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. μ^'.μ^. 7 7 

Ησαν. Κνχόφρων £ε τοΊς άλλοις ζννε€αλε. ^ πςωτα μεν 
τω £ίζιω χέρα των ΆΒ-ανα'ιων, εν$υς άπο€ε£ηχοτι προ 
τγ\ς Χερρονήσου , οι Κορίνθιοι επεχεινίο- έπειτα, £ε ι^ τω 
αλλω ς-ρατενματι. 2 ^ αν η μάχη χαρτερα , ^ εν χερσϊ 
πάσα. %ΦΪ το μεν <Ρεζιον χέρας των Ά&ηναιων *(&) Κ&ρνς-'ιων 
(ήτοι γαο παρατεταγμένοι τισαν έσχατοι ^ ε^εζαντο' τί 
τνς Κορίνθιας, ι^εωσαντο μολις' ο\ £ε\ νπερχωρνσανίες 
προς αιμασιαν ίνν γαξ το χωρίον προσαντες παν ,^ βάλ•* 
λοντες τοΊς λίθο/ς χα3νπερ3•εν οντες, ^ παιωνίσανίες , 
επηεσαν αύΒ-ις. δεξαμενών £ε των Αθηναίων, ίν χερσιν 
πάλιν ϊΐν η μ*χ*ΐ• λόχος «Γ* τις των Κορινθίων επι£οΜσας 
τω εύωνυμω χ'ερα εαυτών , έτρεμε των Αθηναίων το <Ρε- 
ζιον τάρας 5 ^α/ επε^ίωζεν ες τ\\ν θάλασσαν, πάλιν εΓε άπο 
των νέων ανεσίρε^αν οι τε'Α^ναΙοι ^α) οιΚαρυσΊιοι. το £ε 
άλλο ςρατοπε&ον αμφοτερω^εν εμαχετο συνεχώς , μάλιςα, 
£ε το <Ρεζιον χέρας των Κοριν&ιων, εφ' ω 6 Αυχόφρων ων 
χατα το ευωνυμον των ' Λερναίων τιμυνετο. ρλπιζον γαο , 
αυτας επ) την Ίολυγειαιτχωμιην πειρασειν. 

Κεφ. μ& . Χρονον μεν ύν πολύν άνίείχον , «* εν£ι£όντες 
άλλϊΐλοις' έπειτα \^γ\σαν γάς τοΊς Ά3•ίΐναίοις οι ιπτπείς 
ωφέλιμοι ζυμμαχομενοι , των έτερων νχ εχόντων Ιππχς,} 
ετραποντο οι ΚορΊνβιοι,.ηαή υπεχωρασαν προς τον λόφον 
η^\ ε^ενίο τα'οπλα^ %α} ύχετι χατεζαινον 3 αλλ' νσυχα- 

Π16ΠΐΙ)Γ6 άε ρ1ιτα3β3.— 3• λβχ<οί ίι τι: Ρ - .- ατΛοητοα Η; ίηζοη (&>? 5. 1. αι. 
τη. ) α-χ: Ι. - χίρ« «*«/τ• Ε; χίρ• ( ηααΓ§. αϊ. τη. χ,ιρβ ) ΪΛυτβν Ι. - α: τ>>7 δ•«λ. Ό , 
Ε, Η , Ι.-ανΐΓρα%Ιά» Ο, Ο 5 α.ιπμ-\α.ι> Ό; α»τ£Γρί•ψ** Η. -το <Γ άλλο Ε.-'Σολϋ* 
γ£/ο» χναφ ϋ, Ε. 

01ΐ3ρ, Χυν. ι, {7ί»τα γαρ ητατ Ρ.-(οί οίη.) Ί-ζται; Ό, Ε, Ι.•»φιλχ>•» η Ζ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. μ#. μ%. 

ζον. ζ εν <Ρε τη τροπή ταύτη, κατά το <Ρεζιον κέρας ο] 
πλε7σ]οι τι άπε&ανον αυτών, ^α/ λυκοφρων 6 ς'ρατηγός. 
ΐί £ε άλλη ςρατια , τατω τω τροπω' α κατά ο'ιω%ιν πολ- 
λην , α£ε ταχείας ώυγης γινομένης, επε) ε&ιασ&η , επα- 
ναχωρησασα προς τα μετέωρα ϊ^ρυΰη. οι £ε Αθηναίοι , ως 
ακετι αύτοΊς επηεσαν ες μαχην, τας τε άλλοτρ'ιας νεκρας 
Ισκυλευον , κψ\ τας εαυτών ανηρουντο. τροπα7ον τε ευθέως 
ες-ησαν. τοις £* ημ'ισεσι των Κορινθίων , οί εν τη Κεγχρεια 
εκαβηντο ώυλακες , μη ε<&\ τον Κρομμυωνα πλευσωσι , 
τατοις α κατάδηλος η μάχη ην υπο τα οράς τα Όνεια• 
κονιορτον &ε ως εϊ<Ρον, ^«/ ως έγνωσαν , ε£οη$αν εΰ$υς. εζοη- 
βησαν <Ρε ΐζα\ ο] εκ της πόλεως πρεσβύτεροι των Κορινθίων , 
αισβομενοι το γεγενημενον. 4 ΉΡοντες £ε οι Ά$ηνα7οι ζυμ- 
πανίας αύτας επιοντας, ^α/ νομ'ισαντες των εγγύς άςυ- 
γειτόνων Πελοποννησιων βοηβειαν επιεναι, άνεχωραν κατά 
ταγός επ) τας ναυς, έχοντες τα σκυλευματα , %βη τους 
εαυτών νεκρας, πλην £υε7ν , ας εγκατελιπον , μη δυνά- 
μενοι ευοεΊν. ΐζοη αναζαν}ες επί τας νους, επεραιωΒησαν 
ίς τας επικειμενας νησας- εκ<Ρ αύτων επικηρυκευσαμενοι , 
τας νεκρας , ας εγκατελιπον , ύποσ<&ον£ας άνειλοντο. άπε- 
§ανον £ε Κορινθίων μεν εν τη μ^χη &ω£εκα ηα] διακόσιοι, 
*Α&ηνα'ιων £ε , ολ'ιγω ίλασσας πεντηκονΊα. 

Κεφ. με . Κραν\ες £ε εκ των νήσων οι Ά&ηνα7οι, έπλευ- 
σαν αυθημερόν ες Κρομμυωνα της Κορινθίας, απέχει «Γι 

μινοι Ο. -(τα ΟΠ1.) ό*λα (3•— - 2. (το ΟΙΠ. ) ίίξιον κ. Ό. - »λ. τι αυτωο ατι- 
θανο» ϋ, Ε, Ρ , Ο. - £ί τα μιτιωρχ Ο , Ο.- «ίριχτ^ΐί Ι.-α.•χ*ιι<ται Έ.-ικ μαχην Η, Ι. 
>•τοι>ί τι (αλλοτρ/νί ΟΧΆ.) Β, Ο, ϋ, Ε, Ρ, Ο, Ι, — 3• °' ,ν τ ? Κί νλΡ'? ί ε • • /- ΤΗυΟΥΌΙΒΙδ ΗΙ5Τ. IV. 44. 45. 79 
εεΐ>αη1>. 3 Ιη ηαε ααίειη £ιι§3 , ίη άεχίχο εοπίϋ , ρΐεήααε β«ιι. 
ίρδοηπη, εί Γ<νεορηΓοη αΊιχ, οοίεπιηί. Κείία,ιιυδ νερό 3 η.°^' 
εχερείΐαδ , Ηοε ιηοαο , ηεηαε ΙιοδΙε νεηεηιεηίερ ίηδε- 38 >Π 4 Ρ * 
ααεηΐε, ηεαηε είϊαδα ί\ΐ£Ά, ροδίαυαιη ρθΓ νίπι £αίΙ εοαε- ν. ε. 
Ιαβ , ίη εχεείβίΐ Ιοεα δε τεεερίΐ , ίοίηαε εαδίχα ροδηίί. 329. 
Αΐηεηίεηδεδ νεΓο , εαιη Ηοβίββ αά ρρεείίυιη οοηίτΆ ίρδοδ 
ηοη αιηρίίαδ ρροάίΓεηΙ , αΐίεηα εααανερα δροΐίαρυηΐ , εΙ 
δποηιπι δΟδεερεΓαηί, εΐ ΐΓορίεαηι εοηΐίηηο δίαΐηεραητ. 
3 Ρογιό ίΐϋ (ϋππίΐίεε ΟοπηΙηίοηιιη ραρίί, ψΐ3£ ίη Οειι- 
εηρεα ρρεεδίάη εαηδβ. ηΐ3.ηεθ3.1, ηε ΑΐΗβηίβηαββ ΗΐΙνερδίΐδ 
Οροηηηγοηεηι ηανί§ατεηΙ , ηοε ρρεείίυιη ηοη βτζί πιαηί- 
ίεδίαπι , ρΓορΙεΓ ηιοηΐεηι Οηεϊηιη. 5εά υοί ρηΙνεΓεηι 
εοηδρεχίί, εΐ τβτη εο§ηονίί, ορεηι 8ΐιΪ8 εοηίεδίίηι ιηΐίι. ^ Μ 

νεηεΓαηί εΐίαιη αυχίΐίο εχ οροε Οορίηιηϋ δεηεδ , εαηι 
ίηΐεΐΐεχίδδεηι. ίά, ςυοά αοεκίεραί. * (^ποδ ηηίνεΓδΟδ εοη- 
δρίεαίί Αΐΐιεηίεηδεδ ίη δε ΙεηάεηΙεδ, Γαΐίαυε αηχίΐίαιη α νί- 
είηίδ ΡεΙοροηηεδίοΓαηι είνίιαιίοιίδ ηιίδδαιη εοηίρα δεβε 
νεηίρε, εείερίΐερ αα ηανεδ δε ρεεερερυηι, Ιιαοεηίεδ δροΐία, 
εί δαοπιιη εααανερα, άυοοαδ εχεερίίδ, οηιθβ ρείίηαεηιηΐ;, 
ηηοα εα ρερερίρε ηοη ροίαίδδεηί. Οαηι ααΐεηι ηανεδ εοη- 
δεεηαίδδεηΐ, αά ίηδηίαδ αφαεεηΐεδ ίΓ^εεεΓϋηΙ.Ηίηε ααίειη 
ιηίδδο εαάαεεαΙοΓε, δϋΟΓαηι εααανερα, α^υβε ρείίηυεραηί, 
ηάε ρυ Βΐίεα ίηίερροδίΐα ρεεερεραηί. Ιη ηοε ααίεπι ρΓεεϋο , 
εχ Οορίηιηϋδ ηαίάεηι , εεείάεΐΊΐηΙ; άυεεηΐί εί άυοάεείιη ; 
εχ ΑίΙιεηίεηδίοαδ νερό, ραιιΐο ιηίηυδ (ηιίηηιιαίξίητα. 

Οαρ. 45. ΑΐΗεηίεηδβδ αυίεηι εχ ίδΐίδ ίηδυΐίδ ρΓοΓεειί 
εοάεηι άίε αά α§π (Γορίηΐηϋ Οτοηηηγοηειη ηανί^ατιιητ. 

-τλίυιτβσι» Ο. -(«ί ΟΙΠ. ) ιγιοΰ-αι Ό , Ε , Γ. -ιζοη^ΊΙι αυτοί! Ό.-ιζοη ( 3"ΐ> Οίη.) 
#α» Β.-ίί χα< ( οι ΟΠΙ. ) «χ τι>ί Ρ. — 4. τλ>»» $υοι* ίτί Β , ε, Ό, Ρ, Ο, Η, Ι. 

- «γχατίλίΐτο» ϋ.-ν δυηχμίίοι ε, Ό } Ε, Γ , Ο, Η, Ι. -ιτιρα/βθ. α: ταί Ο , Ό. 

- Λ'^ίδ'Λΐ'βϊ μα Κορ. μίΐ Ό» 

ϋΐίαρ. XXV. Ι. ιτί ΚρομμοαίΛ Ι.-^αίταξϋ ίτ<ίαι>βί* Β.— 2. χα/ ατα- 
8ο ΤΗϋΟΥυΐϋΙ8 ΗΙ5Τ. IV. 45.46. 

ΒβΙ , ( Αβεδί ΗΐιΙβιη αο ηιΊ>ε εεηίηιη βΐ νΐ^ίηΐί δΙααΉδ. ) Εί εηηι 

Ρβίορ. βο αρρηίίβββηί , ασπιηι ναδίαπιπί, ΐοία^ε εαδίήδ ροδίίίδ 

οΐγπ,ρ. ρβΓηοοΙαΓαηί. ΡοδίΓΐάίε νβΓο ιηαΓίΙπηαηι ογ&πι 1ε§εηΙεδ 

ν. Ό." ρΐΊππιιη ίη ΕρίάαηΐΊυηι 3§Γ«ιη ίνεηιηΐ, εί εχδεεηδη εχ 

32ο. ! ηανίοηδ ίη ηοηηηΐΐθδ ε}αδ ρατίεδ ίαείο , Μεΐΐιοηεπι νεηε- 

πιηί, «11196 ίηΙβΓ Ερίααιιπιηι εί ΤΓεεζεηειη εδί δίία. 2 Ει 

€ηεΐΎοηεδί Ιδίηηιητη , ίη αηο εδίΜείηοηε, α ο ηίΓαηαβ 

Ιίίίοιίδ ραχίε εοιηρίεχί , ιηηΐΌ είη§εΓε εεερεπιηί : ίτηρο- 

δίΐοαηε ρΓίεδίάίο , ροδίεα ΤΓεεζεηίηηι, εί Ηαΐίεηδεηι, εί 

Ερκίαηιίυιη α§ϊ•ηηι ΙαίΓοείηϋδ ίηίεδίαοαηί. Ροδίαυαηι »α- 

ίεηι αοδοίηΐο ηιαΓο Ιοεηπι ίΐΐηηι ηιηηίνει-ηηί, ηανίουβ 

άοηιαηι Γεάίβηιηΐ;. 

Οαρ. 46. ΡεΓ ίάεηι ίεηιρυδ, αηο ηεεε ^εΓεοαηίηΓ, Εη- 
ΓγτηεάΌη είίαηι εί δορίιοείεδ, αηί εΡγΙο εηηι Αίηεηίεη- 
δίαηι εΐαδδε ίη θίείΐίαηι ρΐΌηείδεεοαηίηι• , εηηι Οοιχ ^γθ,ιιι 
ρεΓνεηίδδεηί , ηηα εηηι ηιτοίδ ίηεοϊίδ οεΐΐηηι ίηΐηΐεπιηί 
ΟοΓεγπείδ, αηί δεάεδ ίη Ιδίοηε ηιοηίε ροδηεΓαηί; ηιπ 
Ιαηε, ροδί δεά"ίίίοηεηι βο ρΓοΓεείί, α§Γο ροίίεοαηπίΓ , εί 
αάνβΓβεβ /αοίίοηί ηιηΐία οίαηιηα άαοαηί. 2 Ι11οδ ί§ίίηΓ αάΌιν 
Ιί, ηιηηίίίοηεηι α^ηκίεηι εερεΓηηί: ηοηιίηεδ νείΌ, φιί ίη 
βα βΓαηΙ 3 ηήο α§ηιίηε ίη εά'ίΐηπι αηεηάαηι ίοεηιη £η§α δβ 
ΓεεερεΓηηί: εί οητη ΑίΗβηίβηβίΙιιιβ οοηιροδίΐίοηεηι Ιιαε 
εοηαίίίοηε £εεεηιηΙ; ηί αηχίΐίαηοδ αηίά'εηι ηιίΐίΐεδ ίρ$ΐ8 
ίΓαάεΓεηί , ιΐε δε νείΌ , ροδί αι-ηια ίΓαάιΙα , Αΐηεηίεηδίδ ρο- 
ρηΐηδ 3.Γ οίίΓαίη δηο δΙαΙηεΓεί. ϋηεεδ αηίεηι ΑΐϊιβηΪ6η8ίιιηι 
ίρδοδ, ίί(1ε ρηοΐίεα ίηίεΓροδίΙα , ίη ίηδηίαηι Ρίγείιίαιη 
αδδεΓναηΛοδίΓαηδροΓίαΓηηί, άΌηεεΑίΙιεηαδ ηιίίΙειεηίαΓ^ 
ίία ίαιηεη, ηί, δί ααίδ αηίϋ§ίεηδ ά'ερΓεηεηδηδ £ηίδδεί> 
ηαβδ, αη33 χΐ&ΐα ίηεΓαί, οηιηίοηδ εδδεί ίιτίία. 3 νεπιηι 

€α»τ£ί τον ύυκ 0.-χίρον>ίιΓ« Ρ.-κα/Άλίία Ι. 
,€1ιαρ. ΧΙ/νΐ. ι. (χαβ'ό/οηι. ) τ«υτα Η,-^^Ρ/"^* 1 Β--ΙϊΌν!?ί Ο. -(τ« ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΊΤΓΡ. Δ. μζ.μς-'. 8 1 

της πόλεως είκοσι )&) εκατόν ς-ακΜνς , ι&η χα^ορμισαμενοι 
την τε γην ί^ήωσαν , ^ την νύχτα ηνλ!ισαν\ο. τη <Γ 
υςεραίφ παραπτλευσαντες ες την ΈπκΡαυριαν πρώτον, 
^ άποζασ'ιν τίνα ποιησαμενοι, άφ'ιχονίο ες Με$ωνην την 
μεταξύ Επιδαύρου ηο{ Ύροιζηνος. 2 *&) απολαύοντες τον 
της Χερρονησα )σ&μον, ετειχισαν, εν ω η Με&ωνη ες'ι. 
%ΡΙ άιρουριον χατασιησαμενοι , ελης~ευον τον έπειτα χρονον 
την Τί Τροιζην'ιαν γην , χ&{ Άλια^α, )(α\ Έπιναν ρ Ι αν. 
ταΊς £ε ναυσιν, επειδή εζετε'ιχισαν το χωρίον Λ άπίπλευ- 
σαν επ' οίκου. 

Κεφ. μς. Κατά £ε τον αυτόν χρονον , χαθ-' ον ταύτα 
ίγιγνετο, >&) Ευρυμε<Ρων , ^ Σοφοκλής, επειδή εχ της 
Πυλα άπηραν Ις την Ίιχελ'ιαν ναυσ)ν Ά&ηνα'ιων , αφιχό- 
μενοι ες Κερχυραν , εστρατευσαν μετά των εχ της πόλεως, 
£π) τνς εν τφ ορει της Ίςωνης Κερκυραίων χα$ ιδρυμένου ς , 
όϊ τότε μετά την ςασιν £ιαζαντες εκρατπν τε της ^ης, 
>&Ί πολλά εζλαπτίον. * προσζαλονίες £ε , το μεν τεί- 
χισμα εΐλον οί £ε άνδρες καταπεφευγοτες ά-3-ροοι ττρίς 
μετεωρον τι, ζυνε€ησαν 3 ώστε τας μεν επίκουρους πα- 
ρα^αναι , περ) £ε σφων , τα όπλα παραγόντων , τον Άθ*- 
ναιων <Ρημον <Ριαγνωναι. )(α\ αυτας ες την νησον ο\ ς-ρα- 
τηγο) την Πτυχίαν ες ψυλακην £ιεκομισαν ύποσπίν^ας, 
μέχρις 8 Ά&ίναζι πεμφ&ωσιν ωσ\ε , αν τις αλω άπο<Ρι- 
£ρασκων , απασι λελυσ$αι τας σπόντας. 3 οι <Γ« τ« <Ρήμα 

ΟΠ3.)τ»ί< γη{ χαι τα ιολλαϋ. — 2 »ρο9•ίβλλο^τι ί Ώ,-τίρ/ ίί (τφ•» ΟΠ3. ) Β. 
• δήμο» $<ο."/ι»ιλι. Μθίβ ΟΟΓΠ§β3 €ΐ 8ϋΓθ1ΐαΓ§63 (Ιβ ΟΟΓΓ6θΐίθΠ5 ϋΙΕοϊΙεδ 3 
ΙΐΓβ, βαά. τη. Η. -ο?ϊ-ο» α; (ο/ 3. ι/ί , αϊ. τη.) Ο. -τι» ττυγίΐαι Έ, Ο. - μιχρι ί 
Ρ, Ο, Η.-τί/*φβ«ΐ9•<». Ό'ίοϊ ]α5^ιχ'έ οί ίΊ η°. 3» Ι&οαηο βιιρρί. ηιαχ§, 

* • & Βζ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. μς'.μζ'. μ„'. 

ττροσταται των Κερκυραίων 3 &ε£ιοτες 3 μ\] οι Άθτίΐ'α/ο* 
τους Ιλ&οντας ουκ άττοτίτύνωοΊ , μηχανωνται τοιόν^ί τι. 
των Ιν τι) νχ<7φ τπί&ο,υσί τινας 3 ολίγους υπ ούγ ε μπάντες 
φιλάς, η&\ £ι£α%αντες , ως χατ ιυνοιαν £η§εν 3 λίγ,ειν 3 
οτι κρατισίον αύτοΊς ιϊη ως ταχισ]α άττο^ιδράναι 3 πλοΊον 
£ί τι αυτοί ετοίμασαν, μελλειν γαρ ^ τους στρα- 
τη^χς των Ά&νναιων πάγωσαν αυτούς τω £ήμω τ$ν 
Κερκυραίων. 

Κεφ. μζ . Ώς <?ε έπεισαν, ^ 3 μαχανησαμενων το 
πλοΊον , Ικτελεοντες ε λ\\φ§\\σαν , ελελυντό τα α\ σπόντα)* 
^ τοΊς Κερκυραιοις παρε^'κΡοντο οι πάντες. 2 ξυνελά£ον1ο 
<Ρε του τοιούτου νχ ΐΐ.κίσία 3 ώστε ακριζη την πρόφασιν 
γίνεσ&αι 3 %$) τχς τεχν\\σαμενους ά£εεσ)ερον Α^χειργ\σαι 3 
ο] ς-ρατ^ο) των * Αθηναίων, κατάδηλοι οντες τχς αν£οας 
μί\ αν βχλεσ&αι ύττ άλλων κομισ&εντας , £ιοτι αυτό) ες 
Ίικελ'ιαν ε πλέον 3 τγ\ν τιμήν τοΊς αγασι προσποιείσαι. 
παραλα&ονΊες <=Γβ αυτύς οι Κερκυ,ραϊοι 3 ζς οίκημα με^α 
κα&είρζαν' ^ ύστερον εζαγοντες κατά -είκοσιν άνδρας, 
<Ριϊίγον <Ρια £υεΊν ςο'ιχοιν 3 οπλιτών εκατέρωθεν παοατε- 
ταγμζνων 3 <?ε£εμενχς τε πφος αλλήλους 5 ^ παιομενας , 
^ κεντχμενχς υποτων παρατεταγ μίνων 3 ε'ιπου τ)ς τίνα 
'ί£οι εχβρον ζαυτου' μαστιγοφόροι τε παριοντες επεταχυνον 
τ'ϋς οΛ« τους σχολαιτερον προσιοντας. 

Κζφ. μγ\' 3 Κα) ες μεν άνδρας ζξηκοντα ελα&ον τους 

αι. 771, Η.-»Γί ϊλψ τα Ό.•— 3• ανοχτ£/>αο•/ν θ.-φιλΊΐι, και ί/ατα£αντ£ί• Ό; Ι, 
-κατ* ίϋν, μη λ. Χ 1 κατ* ευν. $η λ. Ρ, Ε, ©,Η, Ι.- ταχ,., α*ο<$*ρα»α/ Ο, Ό, Ε, 
0.-/Α£λλ£/ν γαρ (ι$>ΟΠΐ.)Ή. •> 

ϋΐίαρ. ΧΙΛΟΙ. Ι. ίλίΛϋντο ( τε ΟίΠ. ) Ό*-7α.ΡΑ.$ΐ$οπ•. Β; »«Ρ£^ίίο>το Ρ. 1 

Β * , # . ι- ' ΤΗυΟΥΒΙϋΙδ ΗΪ5Τ. ΪΥ. 46.4 7 .48. 85 
ρπιηοΓβδ. ροραΐί ΟοΓεγτθεί, νεΓίΐί, ηε ΑΐΙΐΘΐιΐειίδεδ Ηοδ β«ιι. 
ΑίΙιαη^ζ ρνοΓεεΙϋβ,ηοιι ΐηΐβιτβςεΐβιιΐ, Ιιιι)αδΐυο(1ί ίταικίβια \^ 
ιιιοϋιιηίαν. Νο»ηα]]ίί» ίΐίοπιηι , (^ιιί ίη ΐιΐδαΐϋ Ρίγοϊιία °£™Ρ•: 
δ€Γναΐ33ΐιιαν, ρ6Γ5ϋϋ^θΐιί, αΐίηϋοΐ ©χ αιιιίεΐδ δαίχηιϊδδϊδ, ν. ο. 
εΐ ηιοηίΐΐδ, ιιΐ ηϋδΜ Ιιεη,ενοΐεηΐϊα (ΚεείΌΐιΙ, β Γ€ ίρδοπιηι 3^ 
πιαχίιιιε 6^56, ΐίΐ ρΐ'ίηιο ηιιοηαε ΙειηροΓε ίυ§αιη εαρεδδε- 

Γ6Πΐ, 56 ΤβΓΟ 11ίΙΥΪ§ίίαΠ1 &1ίφΚ>(1 ρΓ3Ρ1>£ΙΓ^Ηϊ1Ό5 : Αίΐΐβ- 

ηίεΐίδΐυηι εαΐιιι άαεεώ, ίρ;>οδ ρορυΐο Οοι•ε\ι:<εο ίΓΣκίεΐ'© 
Μαίιιίδδε. 

€αγ. 47• €ιιιη 3αΙεηι Ίιοο ΐΌΛα ρεΓδυαδΐδδεηΙ: , ει ηανΐ- 
§ίαιιι ρεΓ ίηδκΐίαδ ραΐΉδδεηΙ: , *'/// ΐΙΙϊηο άίάοβάβηίεΒ , ΐηΙεΓ- 
εερίίδΐιηΐ, 3.1<^αβ £(1εδ ^ίΐΐα Ιαηο πτΐΐαίαίΐ, εΐ αηϊνείδί 
ρορυΐο ΟοιχγΓίερ ΐΓβίϋΐί ίιιείΊΐηΙ. - Αά Ιι^ηο βαΐεηι τεπι 
ρεΓα§βη(1&ηι ΟοΓογΓϋεοα ΐιι ρΓΐΗΐίδ αάμινεΓυηΙ ίρδί Αΐΐιε- 
ηΐειίδίϋΐη άαεεδ, ιιΐ οειία ηιίιιΐηιε^αε ίΐιιΐιΐϋ εϋΐΐδϋ νί^ε- 
ΓείϋΓ ΐΙΙϊβ ί[ΐιί ίη.ίτί,8ΐίΙα ?Γαηί ; εί'^ιιΐ ίταα(1ειιι εουα- 
ηιεηΐί ίαεΓαηΙ, εαηι εοηίκίεηΐίιΐδ β^ΓβάβΓεηΙαΓ : εμιίρρε 
ςμιί αρεΓίε ρΓΕθ δε ΓειτεηΙ , δε ποίΐε νίΐΌδ ίδίοδ οαρίίνοΐ 
αϊ) αΐίϊδ ΑΐΊιβηα8 ίΐεΐαίοδ (ίρδί εηΐιιι ίη δΐεΐΐίοΐιιι Π3.νΐ§Ε- 
1>αηΐ) οίεεαδ εί ^Ιθγίαιιι ίΐΐίδ οοιηραΓαιε > <{ΐι'ι βο$ ίΙΙιιο ^ε- 
ροΓίαδδεηί. 5 Ηφδ ααίειη αεεερίοδ Οογουγ^ϊ ίιι ηι*£ρο 
εΑΓεεΓε εοηείύδεπιηί:. ΡοδΙε» νεΓΟ εοδ εάιιείοδ νίεεηοδ 
ΐΓΕκΙαεεΙ^ηΙ ρεΓ ιηεοϋοδ Ιηηοδ οιχίίηεδ ιηίΐίίιιιιι απιΐίίΐο- 
πιηι , €|αί Μηε ΐ^ΐβ ίηδίΓΐιεΙί εΓαηΙ, εί ηαί ϊρδοδ ίηΙεΓ δ© 
εο1]ΐ§&Ιοδ ο^δόιι ριιιιεΐΐπΐ(|υε να1ηεΓϋΙ>αιιΙ , δίειι^ί <}υί& 
δΐι ιιιη ίιιΐιηίειιιιι ^δρεχίδδεί, Εί Ιίείοιεδ ρ^οδε^ιιαπίβδ εο» 
ιιτ§εΙ>αιι£ ηιιί ΙαιχΗιΐδ ρΐΌ§νε<3εΓεηίιΐΓ. 

Οαρ. 48. Αΐ^αε Ιιιιιιε ία ιηοάαηι ειίαείοδ Ιπιοΐ(1βπιηί 

— 2. Ι-χ' αλλ*λ« ,; Β. — 3•<ί•χ ίι/οπ Ό, Ε, Η, Ι• -«&•'<! Ε. -τ* ( ? 5. 1. αϊ. 

Οΐιιρ. ΧΙΛ III. ι. 7οΐΛλλοί ίκΛ^αρ Βί τ. (αλλβ?-£ 5. 1. αϊ. τη.) αγ£» Ο. 

Ε 2 84 ΤΗϋΟΥϋΙΌΙδ ΗΙ8Τ. IV. 48. 

Β*"• πα" δεχ&§ίηία; εμιοά ίΐΐοδ ΙαΙεΐχιΙ, χμιί ίη εαΓεεΓβ Γείίηυί 
3». 7• βΓ&ηΙ. ΕχίδΐίηιαηαηΙ εηίιη, δυοβ &οείθ8 αΙ> ίηίιηίείδ εχ 
88. 4. ο&ΓΟβΓβ εαηείοβ αΐιο ΐΓαααει. Ουτη ααίειη Λοο Γεβείνίδδεηί, 
νήτη ' 6 ^ 6Χ Φ*οάαπι ίηΐεΐΐεχίδδεηΐ, ίιιηο Αίηεηίεηδεβ ίκαρΙοΓαΓβ 
3*9' αε ΟΓ3ΓΘ εορρεπιηΐ, ηΐ, δί νοίυηίαδ εοπιιη £βιτβΐ, ίρδί 8β 
οεεία!εΓεηΙ; ηεε βιηρίίιΐδ εχ εατεεΓε εχίιε νοίεοαηΐ, ει 
εΐίεεοαηΐ, 8β ρΓΟ νίποηβ ηοη ρεηηίδδηΐΌδ, ηΐ σ^ηίδαϋαιη 
τΙΙηο ίη§Γ€ίΐ€Γ6ΐαΓ. 3 ΟοΓεγΓεεί νείΌ ηε ίρδί αυίαίειη ρεΓ 
ίοΓββ ίιταηιρεΓε ίη αηίηιο ηοοεοπηΐ: δε<1 εαηι ε^ΓεείΊδ 
ίεείαηι εοηδεεηοΐίδδεηί; , εΙ ΙαεηηαΓ Γεναΐδίδδεηί, ίε§η1ί& 
εί δα§ί11ίδ εοδ ρείεοαηί , ψιί ίη£τα εΓαηί. 3 ΙΙΙί νείΌ δε 
ρΐΌΐε§εο&ηΐ υΐ ροίεΓαηΙ, φΐίηείίαπι ίρδοτυιη ππιΐίί 8ΐΙ>ί 
ιηαηπδ νίοΐεηΐηδ αίΙαΙεΓαηί, ραΓίΐπι δα§ί11αδ αο ηοδίε ηιίβ- 
89δ )α^ιι1ίδ ΪΜρΓίπιεηΙεδ, ραιΐίπι ΙεεΙοΓυιη δυοπιητ, φΐί 
ίΠίε ίρδίδ εΓαηί, £αηίοαδ, ρ&ϊΐίιη ΓεδΙίουδ, φΐαδ εχ δΐιίδ 
γεδίίουδ ίΐ δε ΙαεεΓαΙίδ £εεεΓαηΙ; , δε ίρβ08 δΙι•αη§α1αηΙεδ , 
οιηηί (ϊεηίαυε ταΐίοηε πια^ιιαιη ρείΓίειη ηοείίδ (ηοχ εηίιη 
Ιιοίο εΐαείί ίηΙβΓνεηίΙ } δε ίρδοβ Ιαηηείδ δυίΤοεαηίεδ, εί αΐ> 
ϋΐίδ , ηηί ίη δαρεήοΓε ίεείί ρατίε δΙαΒαηί , Ιεΐίδ ρείίΐί , 
. ρεηίίιΐδ ρεΓΪεΓαηί. 4 Οαηι αιιίεηι άίεδ ίΐΐηχίδδεί; ,- όορεγ- 
Γεεί εοδ αεεΓναΙίηι ίη ρΐααδίι-α εοη}εεΙοδ εχίχα ηΛεπι ροτ- 
ΐαπιηΐ. ΙρδΟΓαηι νεΐΌ ηχοΓεδ, φΐοΐφίοΐ ίη ηιιιηίΐίοηε 
εΒρΙθΒ ίαεηιηΐ , ίη δεΓνίίηΙεηι Γεάε^εΓπηί. 5 Ηοε ί§ίΙθΓ 
ιηοιίο ΟοΓεγπεί, φή δεα!εδ ίη ιηοηίε ροδπεΓαηϊ, α ρορηίο 
£αηο!ίΙηδ ρεραϋίί £ΐιεΓϋηΙ. Ηθεε ίΐηίειη δεάίΐίο , ηηεε ηια§ηα 
£αίΙ, Ιιαηε ηαοαίΐ εχίΐηηι, ηηαΐεηυδ αά ηοε οεΐίαιη ρεΓ- 
Ιίηεί. Νεηαε εηίιη (πιοά Γείί^υηηι ει•αΙ εχ αΐϋδ, ε]ηδΐηοάί 
εΓαΙ, ιιΐ ηιεηΐίοηε ϋϋ§ηαιη δίί. Αίηεηίεηδεδ αηίεπι, εηηι 

—2. ϊϊινΛ. ν& Κίρχυραιο/ Ρ. - ίίαλο^Ρ ; »6αλ (λ 8. 1. άΐ.τη.) ον. Ι. — 3 ■ ί "?&«!'*»' 
( οι» 8. αν. βαά. τη.) Ό; ^«φβ^ραν Ε,Ρ.-σ-φ. κ*$-ί{γτα{ {α 8. α:, αϊ. 771.) Ο.- τα. 
|α/*ρ^αταΙ.-(ίτδ,1, €11 ΓΟΙίββ,) ιγπίτο Ε.- (ί/ΟΠΙ.) ιφ^αρ^ιτα» Ο.— 4• «τι»- ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΚΤΓΓΡ. Δ. μα. 85 

ίψ τω ο)χνματι τοΰτω τω προττω ίξαγαγοντίς 3 φ) «Γ/α- 
φ^ίΐραντίς. ωον}ο *)άο αυτνς μ(\ασ]ϊ\σ ανίας ττοι , αλλοσί 
άγαν. ως £ί τ\σ§ον]ο , χαη τις αυτοΊς 1£ν\λωσι , τους τ% 
ΆΒ-ηνα/νς Ιτηχ&λουντο , ^ ίχίλίυον σφας , εϊ βαλονται , 
αι>τ«? <Λαφ3•είρε/ν. 6» τι τ» οΊχγ\ματος νχίτι υ^ίλον εζη- 
ναι , 8<^' ίσιίναι ίφασαν χατά $υναμιν 7Γίριό•\ίσ&αι «δΓενα. 
α οί ^ε Κερχιφα/Ό/ χα]α /"«ν τας θι/ρας ««Γ αυτοί Λε- 
νοννίο βιαζισ^αι ?άναζαντις <Ρ£ ΙύγΊ το τ%γος % οιχάμα- 
1ος , χα) £ΐίλον]ις τν\ν οροφών , ε&χλλον τά> χίραμω ^ Ιτο- 
ζίυον χάτω. ο\ £1 Ιφυλασσον\ο τ% ως γι^υιαιίο , χ^ ί" α 
οι 7τολλο) σφας αυτας ^εφθε/ρον, οϊ<τ*ς τε, ας άφησαν 
ΙχιΊνοι, Ις τάς σφαγάς χ᧕ιιν]ις , ^α) ιχ χλινων τίνων, αί 
ζτνχον αύτοΊς Ινασαι , τοΊς στταρ]οις , χα) Ιχ των ιματίων 
7ταραιρνμαΙα ποιϊίνΊίς , άτταγγομινοι, πανί) τρόπω το 
πολύ τνις νυχΊος (ιτπγίνίΐο γά(> νυζ τω παΒτιμαΙι ) 
άναβαν ας σφας αυτας 3 χα\ βαλλομινοι υττο των ανω , 
£ίϊφ§αρ*σαν. )(α) αύτας οι Κ(ρχυρα7οι , Ιπιι£άν νμίρα 
1*γϊν{\ο-> ώθ(>μπ<Ρον ιττί άμαξας ί?η£αλο*Τίς , άττηγαγον 
ιζω τνις 7τολίως. τας <Ρί γυναίκας, Όσαι %ν τω τιιχισ- 
μα\ι {άλωσαν, Υΐν^απτο^ΊσανΊο. τοιάτω μ\ν τρο<&ω οι 
Ιχ Ίου οράς Κΐρχυραϊοι υπο Ιου £ίμα «Γ/εφθάρησαν, χα) η 
ζ-ασις πολλά γίνομινη Ιτιλ*υτι\σ*ν Ις τατο, Όσα ^ε χαΙά 
τον πολιμον τον£%. α >αξ ίτι ι\ν ύπολοπτον των έτερων 
ο, τι )&ι άξιολογον. οι Λ Ν 'Κ^ναΊοι ες τίν Ίιχίλ'ιαν , '/να- 

$η ήαιρχ Β , Ο , ϋ , Ε , Ρ , © , Η , Ι. - »τ* ίμ*%Αϋ ί*/£ ιτ^/αγο» Η. — 5* ( ^' 
ΟΠ1. ) ιφ&αρ>>?•ατ ϋ. - «τ. «<ί τντο Ό , Ι. - Όγλ τί χβτα το* τ• τντοτ Ρ. -πα »£ 
το τρ. Ό , Ι. Β6 ΘΟΤΚΤΔΙΔϋΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. μα'.μ^. ν. να. 

ΤΡίζ το7Γξωτον ωρ-μκνίο , άπτοφλευσαν/ες , με\α των εκεΊ 

ζυμμζ%ων έπαλε μουν. 

Κεφ. μΒ-' . Κα\ οί η τμ Ναυπαχτω Ά&ηναιοι , κα) 
Άκαρνανες 3 αμα τελευτωνίος του Βάρους , ς-ρατενσάμενοι , 
Ανακτόρων, Κορινθίων πολιν, η κείται, επ) τω ςΌματι 
του ' Αμπρακικου κόλπου , ελαζον <®•ρο£οσΐφ' ^α/ εκπεμ- 
ζάντες Κοριν$Ίους αυτό) Άκαρνανες 6Ίκ\\τορας άπο παν- 
των , εσχον το χωρίον. 2 ^ το &ερος ετελευτα. 

Κεφ. ν. Του <Ρ επιγιγνομενου χειμωνος, ΆρισΙε'κΡας 
α ΆρχΙππου , εις των άργυρολογων νέων Ά&ηναίων ς-ρα- 
τι\γος, αί εζεπεμφ&ησαν <&ρος τους ζυμμαχους , Άρτα- 
φίρνην , άν^ρα Ώερσνν, πάρια βασιλέως πορευομενον ες Λα- 
κε^αίμ,ονα , Συλλαμβάνει εν Ήι'ανι τ» 27τ) Χτρυμονι. ηοή 
αύτου κομίσ^εντος, οι Άθ^α/ο/, τας μει; ιπισ/ολας μι- 
ταγρα•\αμενοι εν, των * Κσ συρίων γραμμάτων, ανέγνωσαν 
εν αΐς, πολλών άλλων γεγραμμενων , κεφαλαιον ι\ν πτροζ 
Λακεδαιμονίους, ου γιγνωσκειν Ό, τι βουλονίαι. 2 πολλών 
γαξ ελ^οντων Ό-ρεσ€εων , ού£ενα ταύτα λέγειν, ε) ουν Τί 
βουλονίαι σαφές λέγειν , πεμ^αι μετά. τ« Περσου άνδρας 
€ος αύτον. τον £ε ' ' Κρταφερνι\ν υσίερον οι Ά&ηναϊοι απο- 
σίελλουσι τριηρει εςΈφεσον , %&} <ζετρεσ£εις αμα' οι πυ&ο- 
μενοι αύτο3•ι βασιλέα Άρταζερξνν τον Έερζ.ου νεωστι 
τε$νηκοτα (κατά γάο τούτον τον χρονον ετελευτΐΐσεν) 
ίττ οίκου άνεχωρνσαν. 

Κεφ. να . Του <Ρ αυτού χειμωνος %<μ Χ7οι το τείχος 
περιϊίλον το καινον , κελευσαντων Ά&νναιων , τ(α\ υπο- 

ΟΙιαρ. ΧΙΙΧ. Ι. Α^ν. χα< Δχαρ»αν£ί. ϋ'ίοϊ ίαβφΐ'έ ο/χχτο^ί »°. 2, ΤΗυΟΥϋΙΠΤδ ΗΙδΤ. IV. 48.49. 5ο. 5ι. 3 7 
ίη δίείΐίαηι, ηαο ρπιιιιιηι ηανΪ£Ηΐίοηειη ίιΐδΗΐυεπιηΙ, ρει•- β«η;. 
νεηίδδεηΐ, ειιηι ίΐΐϊϋδ Ιοοί δοεϋδ ^εΐΐαηι αί1ηιίηϊδΐΓαΙ)Ηηΐ. *η. η.' 

Ο αρ. 49• Αΐηεηίεη&εδ νβΓΟ, ςμπ ΝαυραεΙΐ επιηί:, ςΐ ^ΊΙ" 
ΑοαΓηιιιβΒ, ίεδίαίε γάΐΏ εχ(Γειιι&, επιη εχετεΐία ριοΓεείί, ^•°• 
ΑηίίεΙοπιιιιι , ΟοΓΪηΐΙηοΓίιιη ιηυειη , ϊη ίρδο ΑιηΙοΓαοϋ 029. 
δϊηυδ οδΐίο δΐΐαηι, ρεΓ ρΐΌ£Πΐίοηειη εερεπιηΐ. Οοΐ'ΐηΙηϋδ 
ααίεπι ίΐΐίηε εΐεείϊδ, ϊρδί Αεαπιαηεδ Ιοεαηι ΙεηπετοηΙ:, 
εοΐοηίδ εχ οιηηίΐΗΐδ Αο&πιβηίεε ρίΐΓΐΐΙιιΐδ εο ιηΐδδϊδ. α Ε Ι; 
Ιΐίεε ίεδίαδ εχίΐί. 

Οαρ. 5ο. δεςυεηίε ηγεηιε, ΑΓΪδίίά'εδ Αιτίιΐρρΐ βΐίαβ , Ρ<»ι 
ηηυδ β (ΙαεΐΒαδ ΑΗΐοίε εΐίΐδδΐδ &ά δοείοδ ρεεαηίίε εο^εικΐίε βρΗ." "* 
εαυδα πιίδδίε, Αιίαρίιεηιειη νίπιιη ΡβΓδ&ιη, ^ιιί α ΡβΓβα Λ *°?' 
τιιττι Κε§ε ιυΐδδϋδ ΕαεειΙδειηοηεηι ρΐΌίιείδεεοίΐΙμΓ, α<1 Είο- 2| } '™ ρ * 
ηειη, φι& αά δίΓΥΐηοηειιι εδί δίΐα, εοηιρί'εΐιεικίίΐ. (^υο ^ € • 
Λΐηβτια& (ΙεάαεΙο, Αΐηεηίειίδεδ ερίδίοΐ3δ εχ Αδδγπΐδ Ιίΐ- 52 9• . 
Ιεηδ ίη Ογοεοιιτπ 8βπηοηβπι εοηνείδαδ Ιε^ει-απΙ. (^ϋαπιιη, εχ. νεί 
ευιη αϋα ιηηΐΐα αά" Εαεεά'ίεηιοηϊοδ δε ιΐοεΓεηΙ ατ , δΐιηιιηα κ©τ. 
Ικεε εΓίΐΙ: ΝεδείΓε δε, ^ιαίοΐ ίΙΙϊ νείΐεηΐ. 2 Ναιη ευιη ιηυΐΐί 
1ε§αΙί γεηίιεηί , ηυΐΐαηι εαίΐεπι αΊεεΓε. δι (^αίίΐ ΐσίΙϋΓ 
αρειίε (Ιίεειε νείΐεηΐ, ειιηι Ηοε ΡεΓδα νίχοδ αα 1 δε ιηίίΐε- 
ΓεηΙ. Αιίαρίιειτιειη νείΌ ροδίεα Αΐΐιεηϊεηδεβ υη& εαηι 1ε- 
§αΐίδ ΐΓΐιεηπ νεείαιη Ερίιεδίιιη ιηΐδεπιηΐ:. (^αΐ, εαηι ίΐϋε 
ίηΐεΐΐεχΐδδεηΐ, ΑτΙαχεΓχεη ΧεΓχΐδ ίιΐΐαιη ηαρεΓ οοϋδδε, 
(παπί ρεΓ ίά Ιειηριΐδ άεεεδδειαί;) αΌπιηιη ΓείϋειαιιΙ. οΐνη»ρ, 

€αρ. 5ι. Εαάειη Η^'εηιε, Οΐιϋ ηοναηι ηιιιΐ'ηηι Αίηε- ν. α 
ηίεηδίιιπι ^αδδα (Ιειηοΐίΐΐ δαηΐ , α^αοα 1 εοδ αΐί^υίά ηονί 53ο." 

Ροϋ ίηϊ- 
Ι&οαηβ βνιρρ. πια镧. αϊ. τη. Ι. - { τ< (τ* οιη. ) τρ,αατί Ο. - βΜτραχ;βτ<χ« €. Ιιηπχ 

-0<Χ^Τθρ£ίΡ, Η, Ι. 3!1{β 

(Λαρ. \α. Ι. τμ ί' ιτιγιιομαν Ο; τν ί' ινιγΓ/ιομετν Ό , Ι. - Αρί$•ϋ3>ί ό Αρ- ' αί1 • : *ϊ' 
χ<ττν Ό , Ι. - ξ. ιι ηοη Ε. - Στρ/χ,αΐπ Η , Ι. - γ.ιρ.ίΓ%ντί? Ο. - Α-τ?ρι*> Ή. - . 
Μ 7<»»ί•*£π Ο , ϋ, Ο. - ότ. βνΛ« τα, Ώ. — α. τολλβι/ (ν*Ρ ,** 11 •.) ϋ , Ι• - »< «» 
(τι οχη. ) Η. - /3«λοιχαι, ( τολλ*ι '/*ρ ίλ^οττβ» τ£ΐβ£(Λΐ *» 0£& θϊϋ££ ΐμοΐβ «8 ΤΗϋΟΥΒίυίδ ΗΙ8Τ. IV. 5ι. 52.53.• 

οοπΙγ& 86 ηιοίπΐ δϋδρίεαΓεηΙαι•. Ηοο Ιαηιεη ΓεεεπιηΙ &ά- 

ηίοίΐα βΐΊϊΐα εαηίίοηε, ηυαηΐηπι ήεπ ροΙβΓαΙ, ηε Αΐηε- 

ηίεηδεδ ηυίεηααιη αε ρΐΊδίίηο &ιιω είνίΐαΐίδ δίαία ίηηο- 

νατβηΐ. 2 Αΐηαε Ιιεεε ηγεπίδ εχϋί , δίηιηΐ εΐίαηι οεΐΐί , ηηοιί 

ΤΙιαεγοΙΜεδ εοιίδεπρδίΐ, δερίίιηυδ αηηαδ εχεεδδίΐ;. 

Β«ιι. Οαρ. 52. ^ΕδΙαΙΐδ ααίειη ίηδεηαεηΐίδ ίηίΐίο δίαΐίηι είΓεα 

3 η. 8. ηονίΐαηίυιη δοΐ εχ ραιίε άείεείΐ:, ε^αδάεπίφΐε ηιεηδίδ ίηί- 

*^?.' ίίο Ιειτεε ηιοίαδ βχβΐϊΐίί. ΕΙ ΜίΙ^Ιεηδεί , αΐίίηαε Εεδοϋ 

^• °* εχδαΐεδ, ηαοπιιη ρΐεπ,ηηε εχ εοηίίηεηίε νεηεΓίΐηΙ;, αυχί- 

33γ. ]ϋδ εχ Ρείοροηηεδο πιεΓεεάε εοηάηείίδ, εί ηιαηα ίΐΐίπε 

Μ»Γΐ.2ΐ• 0ο \\ β0 ι α ΚηοεΙίαιη οεεαραηΐ. Ει αεεερίίδ άηοοηδ Ρηοεαϊ- 

ΤεΓΓ* οοΓαπι δίαΙεΓαπι ηιίΐΐίοαδ , ίρβυηι ίηοοίίβ πίΓδαδ ΓεοΜίεΙε- 

«ηΐβ γιιπΙ, ηα11αίη)αΓΪα£αεΙα. 3 ΡοδΙεα νεΓο, εαπι εορί&δ αά- 

Μα11 ' °* νεΓδίΐδ ΑηΙαηάπιπι (Ιυχίδδεηί, υΓ&εηι ίηίει•νεηίεηΙε ρΐΌ- 

θίΐίοηε εερεηιηΐ. Εοπιιη αηίειη ρΐΌροδίΙηιη εΓαΙ, εαιη 

αΐίαδ είνίίαΐεδ , αυ» ΑεΙθΒθε νοεαηΙύΓ , ςα&δ ρήιΐδ ροδδΐ- 

άεηΐίοαδ Μίΐγίεηεείδ Αΐηεηίεηδεδ ίεηεοαηί;, ίη ΙίοεΓίαίειη 

νΐπίΙίεαΓε, Ιαιη νεΓο οπιηίαιη ιηαχίηιε ΑηΙαηάΊαιη. ϋοί 

αηίειη εαιη ιηηηϋδδεηΐ;, (ηαπι εεά'ίηεαηά'αΓαπι ηανίαιη ία- 

εα1ΐ3δ , ρΓορίεΓ 1ί§ηοηιιη εορίαιη, εΐΐόαηι ίιηρεηοΐεηΐεηι , 

ίΐΐίο ίρδίδ εΓαΐ) εηιη Γε1ίς|αο εΐίαηι αρραΐ'αΐα ίηάε ρΓοίίείδ- 

οεηΐεδ, ΙΙιεδ£>ηιη νίείηαηι ίιι£εδΙαΓε , εί ίη δααιη ροίεδίαίειη 

Γεαί§εΓε ^Εοΐίεα ορρίοΐα, ηηεε ίη εοηίίηεηίε εΓ&ηΙ;. ΕΙ η* 

ςακίεπι ηεεε £αεεΓε εοηδΙίΙυεΓαηί. 

Ββΐι- Οαρ. 55. Αίηεηίεηβεδ νεΓο, εαάεηι εεδίαίε, εηηι :^χ 

Ρβίορ. 

ΟΙ^τηρ. Γ&γόδ ) β-αφίί λ. Ο. - (οι οίη. ) ΑΒ^ναιοι Έ. - Αρτοξίρξ^ν τΜ ξίρ£ν € \ Αρταξί^- 

ν ρ % η " * τ * ^*Ι^ ν **" " 11ΰ)Τί τ &*>1*°τοι Ό. 

ν&ττ. ΟΙίαρ. ΙΑ• Ι» Ιτιοτ/λινσΛίτνι ΐΛυτϋ Β. - Τί νί«τίρ«ί» Ό. — 2. ίτοί ( τλ» 

5 . 3 °* ίΤ0λ£/(*β» ΟΠ1. ) Ό , Ι. 

ΑηΙβ Γ / . > 

ίιΔ. ι6• ΟΙίαρ. ΙΛΙ. Ι. τ* δ' ίτ/γΜο^ίνν Ο. - 3-ίροί Β. - τ« (τί ΟΜ. ) ι?λι« Ι. - ^ν•* 
( ίτχ/Λΐιν Οίη. ) Ό» - ντασ-η Η. - ( <«< αι>το&£ν ξυναγ^ραντυ 8. 1. αϊ. τη. ) αίρ«- 
π Ε. -λαβοντίί χιλ/νί ϋ, Ι. - αίρ. 'Ροιταο* φ, • Γατ>»ρ*ί ( φ«χα/τ«ί 8. 1. α/. ΘΟΤΚΤΔΙΛΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. να. ν ζ\ ρ> '. 89 
πίευσαντων ες αυτούς τ) νεωτεριεΊν ποΐϊ\σαμ*νοι μξντοι 
πτρος ΆΒτ,να'ιχς π'ιτίεις ΚίΗ βε€αιοτιί1α, 4χ των δυνατών, 
μν£εν περί σφας νεωτερον βύυλευσειν. 2 χα\ ο χαμών ετε- 
λίυτα, ρ^\ ε£<Ρομον έτος τω πολεμώ ετελευτα τω£ε , ον 
Θουχυ^ι^ς ζυνε^ρα^ε. 

Κεφ. νβ . Του £ επιγενομένου βέρους, ευ&υς του τι 
Μου εχλιπες τι εγενετο περί νουμννίαν ^ τον αυτζν 
μανός ισίαμενου εσεισε' ^ οι Μιτνληνα'ιων ^υγα^ες ΐζ&) 
των άλλων Αεσ£Ίων 3 ορμώμενοι οι πολλο) εχ τγις γ\πειρπ 3 
χ<£ μισ&ωσαμενοι εχ τι Πελοποννήσου επιχουριχον , ^ 
αυτό^εν ζυ να'γ ε ί ράντες , αιρουσι 'Ρο/τ/ογ* )(α) λαζοντες 
^σχιλ'ιους ς-ατνιρας Φωχαΐτας , άπε£οσαν πάλιν, μ^εν 
ά£ιχι\σαντες. 2 ^ μιτα. τούτο 3 επ) Ανταν^ρον ς-ρατευ- 
σαντες, <&ρο£οσ'ιας γενομεννς λαμζανουσι τ»ίν πολιν. %α) 
ι\ν αυτών -ί διάνοια, τας τε αλλάς πόλεις 3 τας ΆχΊαίας 
χαλουμενας, ας <&ροτερον , Μιτυληναιων νεμομενων 3 Άθη- 
ναίοι είχον 3 ελευ&ερουν 3 ^πάντων μαλισία τγ\ν Ανταν- 
ί'ρον %&} χρατυναμενοι αύτην ( ναυς τε *γαο εΰ.πορία ϊίν 
ποιεΊσ^αι αΰτο3•εν , ζνλων υπαρχόντων, )(α) τγ\ς Ι^νς 
ίπιχειμεννς 3 ) κ^ τ * α λλτι παρασχευνί ρα&Ίως απ' αύτγς 
ϊρμωμενοι , την τε Αεσ£ον , ε^γυς ου σαν , χαχωσειν , ^α/ 
τα εν τνι νπειρω Αίολιχα πολ'ιτματα γειρωσεσ^αι. γαυ\ 
οι μεν ταύτα παρασχευαζεσ^α'ι ε μέλλον. - 

Κεφ. νγ . Αθηναίοι £ε 3 εν τω αυτώ &ερει 3 εζνχοντα 

ΤΗ.) Ε. - ταλ/», νίίΐ αί. Ο, Ρ, ©; ταλίτ (^ 5. 1. βαά. τη. )ν^ν «ί. Ι. — 
2. τί)» Αταίρ•ι Β , ϋ. - χχι χρχτητααιιοι αυτήν Ό , Ι. - Εντ. >η τοιίι* ακτοίί» Ε. 
- χ&ι τοίί ιίιΐί Ο. - τ»ι βλλί) (τάρα ΟΠϊ. ) ο-κιυη Ο , ϋ, Ε, Ρ, Ο. - ■/_ιι£οταϊ'$λι 
Ο,Ώ,Ε,Ρ, Ο,Η,Ι. 

4 Μ 9 ο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. νγ'. νΛ 

ναυσ) , /ζ*/ £ισχιλ'ιοις οττλ'ιταις 3 ΊττττίυσΊ τβ ολ'ιγοις , >£&/ 
των ζυμμαχων ΜιλησΊους /£*/ άλλους τινας άγαγοντίς , 
ΙσΙρατιυσαν Ιττ\ Κυ&ηρα. ζσίρατηγα £% αυτών Ν/κίας 
ό Ν/κ^ρατοι;, ^α) Ν/κοσ7ρατο£ ο Δ/οτρέφο^, ^ Αΐ/'το- 
κλίϊς ο Ύολμαιου. τα οΓβ Κι;3τ/ρα 3 ι>ί?σ"0£ Ισίιν 3 επίκειται 
£ί τη λακωνική κατά Μαλ«αι>• Αακί^αιμονιοι <Ρ εισ) των 
7Γίριοικων , ^α) Κΐ/θϊφο^ίκίς αρ^ί βκ τ»ς Χναρτης <Ρη- 
ζαινίν αυτοσί κατά ίτος } οπλιτών π ώρνραν ^απιμΊτον 
άί) > κ&{ 7τολλην ίπιμίλίίαν ίποιχντο. 2 ην γαξ αύτοΊς 
των τί «ν Αιγύπτου ^α/ Αι€υης ολκα&ων <&ροσ£ολη. κφ\ 
ληο~Ί&ι άμα την λακωνικών ήσσον Ιλυπουν Ικ θαλάσσης , 
^ττέύ μ,οι/ον οϊον τ ϊ\ν κακουργίισ&αι. 7ΐαίΰΓ# γας άνζχίΐ 
ίΰτοος το Χικίλικον %&{ Κρητικον πέλαγος. 

Κδ<ρ. ν<Ρ. Κατάσχοντας ούν οι Ά&ηναίοι τω σΊρατω , 

&ίκα μίν ναυσ) ^α/ £ισχιλ'ιοις Μιλησιων οπλ'ιταις την Ιπί 

θαλασσή πολιν, Χκαν^α&ν καλουμινην 3 α)ρουσΐ' τω <Ρζ 

αλλω ς-ρατιυματι άποέαντίς της νήσου Ι ς τα *&ρος Μα- 

λίαν τζτραμμίνΑ, Ιχωρουν ζπ) την Ζ7ΓΪ θαλασσή ττολιν 

των Κϋθί/ρ/ωι/ , ^α/ ίΰρον ζυ&υς αυτούς ΙσΊρατο7π£ίυμί- 

νους απαντάς. α ^α/ μάχης γιγνομζνηζ ολίγον μίν τίνα 

χρονον υπίσΊησαν οι ΚυΒ-ηριοι> \τηιτα τραττομινοι , κατβ- 

φυγον Ις την άνω ττολιν. )ζβ£ υσ\ιρον ζυνί€ησαν Έτξος -Νί• 

κίαν, ^α/ τους ζυναρχοντας , Άθ^να/ο/ς Ιπιτρι^αι ττερ) 

σφων αυτών , πλ^ν θάνατοι;, ^αν Λ τ^ς ^α/ ^«ιό^ιό* 

Οΐΐαρ- ΪΛΊΙ. 1. Ίπνιυβ-ι η ολιγαΐί Ό. - τα ίί Κί^ρα Ε. - χατα Μίλία» Β.- 
Αακιί. ίι £ίο-< Ε. - ίίίτ. »{« Ο. - ζολλ*»» (το/. ξψψίΧααμ Ε. — 2» /*οτον οίο» τβ 
ί»- Ό , Ε. 

ΟΗαρ. ΊΛΥ, ι . ί<οτχ, ο»λ<τ«<ί Μίλι Ρ. - «ι'ρ*™» Η, ς α ι** η» &« Ι. - ιύρο* ΤΗϋΟΥΌΙϋΙδ ΗΙδΤ. IV. 55.54. 9 ι 
ηανϊοαδ , &ί αΊιοοαδ ιηίΐίΐαηι ηιί11ίΙ)ΰδ , ε! αϋ^αοί εηηίίί- Ββΐι. 
ουδ , εΐ εαπι Μίΐεδϋδ, βΐ αΐϋδ ηαίοαδάΌηι βχ δοεϋδ , ηαοδ ^η. 10 ^." 
δεεαηι Ληοεοοη* , οεΐΐιυη Ονώβπβ ίηΐιιίεπιηί. ΙΙΙίδ Εΐηίειη 91^• 
ρπκεπιΐ Νίοία» Νίεει*αΙι, εΐ ΓΝίεοδΙταΙαδ ϋιοίΓεριιΐδ , εΐ ν. ο. 
Ααΐοείεδ Τοίηίδεΐ βΙίιΐ8. (ΓνΙηβΓα 3.ιιΙεηι εδί ίηδαΐίΐ. ψιζε 33ο." 
α£ΐΌ Ι^εοηίεο αφαεεί β Γε§ίοηε ΜλΙθθβ ρτοπίΌπίοΓϋ. ϋ»α— 
εεοΐεεηιοηϋ νβΓΟ δαηΐ πεεοίθε εΪΓεαηιείΓεα: εΐ Ογΐηειτκΐίεεδ 
πΐ£ΐ2Ϊ5ΐΓ£ΐΙιΐ5 &ά )αδ άίεεηά'αιη δρατία ςηοΐαηηίδ εο ΐΓαηδί- 
η*1; εΐ Γ,αοβά&τηοηϋ πιίΐΐΐαηι §Γ&νίΙεΓ απηαΐοηιηι ρΐ'?εδί- 
άΊιιηι ίη βατή δειηρεΓ ΙταηδίηίΙΙεοαηΙ, ε^υδ^αε ουι-αιη ίη- 
§εηΙειη §εΓεθ3ηΙ. α Ιρδϊδ εηίπι ει•&1 ροΓίαδ , αά* ^αειη 
αρρείΐεηαηΐ οηεπιηθε ηανεδ, ςυδε εχ ^Ε^γρίο, εΙ Αίιίεα 
νεηίεο&ηΐ. δίιηυΐ εΐίαηι ρίπιίδε ϋ-αεοηιεαηι οι-αιη α ηιαπ. 
(ςαα ΙαηΙιιιη πιΓεδΙαιί ροίειταΐ) πηηηδ ίηΓεδΙαοαηΙ. ΤοΙει 
εηίιη Ικχο ίηβιιία εοιίδυι^εηδ αά δίειιίαηι εΐ Οεΐίειιιη 
ιιιαιε ροιτί§ίΙαΓ. 

Οαρ. 54. Αώεηίεηδεδ ίβίΐιιΐ', εαιη Ιιιιο αρρηίίδδεηΐ εαιη 
δαίδ εορίίδ, ειιπι οίεεεηι ηανίοηβ, εΐ (Ιαοουδ Μίΐεδίοηιπι 
ηιίΐΐίοαδ αιΊ>εηι ιηαΓίίίιηαιη , ηοιηίηε δεαικίεαιη., εαρίιιηΐ:. 
Οιιπι τείίςαο εχεΓείΐα ίη ίηδαΐίε ρανίεδ, φ33Β Μαΐεαηι δρε- 
εΐαοαηΐ , εχβεεηδυ εχ ηανίοιιβ ίαείο , β(1 ιηαπίίηΐ3ΐη Ογ- 
Ιηειίοηιιη ηιτοεηι ίνεπιηΐ, ε)ϋδ(}ϋε ίηεοΐαδ οιηηεδ βυβ 
ΕΓηιίδ δίαηίεδ οβεη^επιηί. 2 ΡΓοεΙίοηηε εοπιηιίδδο , Ογ- 
ΙηεΓΪί ραιιΙίδρεΓ ίηιρείιιπι δϋδΙίηαεΓαηΙ, άείικίε ίη ίϋ§αηι 
νεΓδί, ίη οίΓεεπι εοηίυ§επιηΙ. ΡοδΙεα εαιη Νίεία, ε]ϋδ^ιιβ 
εοΐΐε^ίδ εοηιροδίΐίοηεηι ΓεεεΓαηΙ εα εοηίΐϊΐίοηε; υΐ οηιηε 
οίε δε δΐ&πιεηίΐί 3.ΓθίΙτίαηι Αίηεηίεηδίουδ ρεηηίΙΙεΓεηΙ;, 
ηίδί πιοΓίίδ. (^αεεΛαπι ααίειη εοΐΐοηαία εΐ αηΐε ίηίεΓ Νί- 

ακτνί Η>θικθ; ιύρ. ίΐ&υί (*κτ«ί ΟΜ. ) Ό, Ι; ιίρ. Λοτα ( 6»&ι>ί ΒθΓ5 <1β 1ΐ 

1ί§Π0 ) Ο. 2. μ»χ. γίιομίιηι Ο , Ο , Ε , Ρ , Ο , Η , Ι. - ολ. μΐ> ΤΙ»Λ (χρο^*» 

ΟΠ1. ) Ό ; ολ. μ. τ/ια ( χροχο» ΠΐαΓ§. αϊ. *Ζ.) Ι• • ιύιι ( τ* 5. 1. αϊ. η. ) τραχβ- 
μνο* Ό; ίτατΛ τ^Λίτ&μνα Ρ. - κατ(φ(υγο> Ο. - η/β Κ&ΐ(ΐ*ι Ε; τ. ( Κν$7ΐμ*ι 

Μ 2 9 2 ΤΗΐΙΟΥΒΙϋΙδ' ΗΙ8Τ IV. 54. 55. 

Ρείορ, οί&πι 6 1 ΟγΙηειίοδ ηαοίΐα ίιιει-ίΐηΐ. (^ααηιοΙίΓεηΊ εΐίαηι 

οίνηΐρ. ^Α 118 εΐ εοηιηιοα'ί-ϋδ , βΐ ΐη ρΓεεδεηΙΪΕΐ εΐ ΐη ροδίεπιπι , 

88- *• φΐ86 £1(1 εοηιροδίίίοηειη ρεΓίίηεοαηί; , αο ίρδίδ ίΓαηδαεΙϊΐ 

ν*Γ?. δΐιηΐ. 3 Αίίιεηΐεηδεδ εηίηι Ο^ΐΐιεήσδ εχ βαΐδ δεάίοηδ ϊη 

Εΐΐίαδ ΐΓαηδΙιιΙβΓαηΙ , Ιιιιη φΐοεί εδδεηΐ Ε&εε(Ϊ£ειηοηΐί , ΐαπι 

εΙίτΗΐτ εριοά ΐιίδυιία 3§γο Εειεοηίεο εκίεο νίείηα εδδεί. Ροδ£ 

εοηιροδίΐίοηειη Αΐηεηίεηδεδ αεεερίίΐ δεατκίείΐ, υτοε &ά 

ροιΊιιιη δίΐίΐ,εΐ; ρΓεεδίίϊίο Ο^ίΐιεήδ πηροδίΐο, ηανϊβαπιηΐ &ά 

Αδίηβη, εΐ Ηείοδ, εΐ &ά ρΐαηπια Ιοοα ηιαϊΊΐΐπια. Ει εχ- 

δοειίδΐι εχ ηανίοαδ ΐη εα ίαείο , εΐ εοιηιηοΓαηΙεδ ηοΐεαη- 

€|υε ορροΓίαηυιη νκΙεοαΙηΓ , Γε§ΐοηεηι ρεΓ άΐεβ είτεΐΙεΓ 

δερίεηι νίΐδίαπιηβ 

Οαρ. 55. ίιαοεοΐοβίηοηϋ νεΓο, (^υατηνΐδ ΟγύιβίΆ αΙ> Αΐΐιε- 

ηΐεηδΐοηδ Ιεπεή νίάεΓεηί , εΐ εχδρεείΕίΓεηΙ ίΐΐοδ ίπ δαηηι 

εΐΐαηι &§γπτπ εχδεειΐδίοηεδ ηαίαδίηοα'ΐ ίαεΙαΐΌδ, ηαηαυαηι 

Ιαιηεη εαιη ίτεααεηΐΐοαδ εορϋδ , αεΐε ίηδίΓαεία οονΐίΐιη 

ΐρδίδ ΐνεπιηΐ : δεά. ηιΐΐΐΐαηι ^ΓΕίνΐΐερ απηαΐοπηη πΐίΐ§ηαιη 

ΐϊΐαηππι ΐη ναΓίαδ ςι^ϊί δαΐ ρατίεδ, ρΓουί υηηδειαΐδαΗε Ιοεαδ 

ροδίαΐαοαΐ; , ρΓεεδΐάϋ εεαίδει ηΊΐδεπιηί. ΕΙ εοβίεήδ ΐη τεοαδ 

δίοί (ϋ1ΐ§εηίεΓ έανεοείηί;, πιείηεηΐεδ, ηε απκϊ ΐη Γεηιιη 

δΗΐιηιηι δίαΐα ηονίίΓεΙαΓ , ρΓορίεΓ ΐηδρεΓαΙαιη αε ΐη§εη- 

ίειη εΐίκίειη ϊη ίηδπΐίΐ Γβοβηβ ειεεερίαπι ,• εΙ ρι-ορΙεΓ Ργ- 

Ιυηι εΙ Ο^ΙηεΓα οεεηραΐα , ε Ι ρΓορΙεΓ Γερεηΐΐηυιη αε 

ίιηρΓονίβαϊΐι οεΐΐαηα , ηαοά ίρδοδ υικίΐαηε εΪΓεαηίδΙειοαί. 

(^)αεΐΓε ρΓεεΙεΓ δααηι εοηδίιείαά'ΐηεηι <^π3.άΓίιι§εηΙοδ εα^αί- 

Ιεδ , ε Ι δα§ΐί;Ιατΐοδ εοηδίίΐιιεΓαηΙ;. 2 Εί αά ι*εδ οεΐΐΐεαδ , δι 

υηφίαηι αηΐε , Ιαηε ροΐΐδδΐιηυιη δε§ηΐοΓεδ τείΐίϋΐί δυηί, 

^αί ρΓθΒίεΓ ιΐδίΐαίαιη δίΐίί ΓοΓίηαιη αρραΓαίαδ , ειιηι ηίΐαΐί- 

ειΐΓ Κι;θ»?γρ/6)ν τογέ αϊ. τη. ) Ο. - (τα οιτι.) τηι ομ.Ό,Σ,Έ, Ο. — 3• ν'τ» 

ίΊίΐκιιμ.ίΐΥΐί ε , Ο. - το)ν Κυθ-^ρίΜΐ* Ρ. 

Οιαρ. Ι^ν. Ι. ίχοντίί (αϊ. £ί)ΐλ - τ»;* ( γηι αϊ. τη.) σ-φαν Η. - ατ. τοια.υ~ 
7Λί ποιηο-ίΓ%αι €, Ρ, Ε, 0$ απ. τ, ννιηνκτϊΪΜ Ρ• • φρ«ρ«ί 5". Ε, Ρ, Ο.- «'ί ΘΟΤΚΤΑΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. ν<£'. ν*. φ 

τω Ν;ζ/α λόγοι Έ-ροτερον Ότρος τινας των Κυπρίων. £ιο 
9ζ9ή 3-ασσον ^ εττιΤη^ιοτερον τό τε παραυτ'ιχα ^α) το 
ίττειτα τα της ομολογίας εττραγβη' αύτοΊς. \ άνεσ/ηιαν 
γαο οι Αθηναίοι Κν^ηρίονς, Ααχ,ε^αιμοΐΊους τε ονίας , χ^ 
εττ) τη Ααχωνιχη τηςήσου ούτως εΎτιχειμενης. μετά <Ρε 
την ζυμζασιν 3 οι Αθηναίοι την τε 2.χαν<Ρειαν, το επ) τω 
λιμενι ττόλισμα^ 7Γαρ*λα&ονΊες 3 ^ των Κν^ηρων^νλα^ 
λαχην 7Γθΐησάμενοι , έπλευσαν, ες τεΙ&σίνην 3 }&) Ελος, 
^ τα ττλεΊσία των 7τερ) θάλασσαν, χοη αττοζασεϊς ττοια- 
μενοι , ΐ(Φ\ εναυλιζομ.ενοι των χωρίων ου χαιρος είη 3 ε^ηαν 
την γήν ημέρας μαλισΊα εττ]α. 

Κίφ. η. Οι <Γ§ Ααχε£αιμονιοι , )£οντες υ.εν Τός Άθ»- 
να'ιους τα. Κύθηρα εγοντας , (&οοσ£νχομενοι £ε *ζ«/ ες την 
~)>ην σφων αποβάσεις ττοιηνεσ^αι τοιαύτας , ά§ροα υ.\\ 
-ϋυ^αμου τη Συνάμα αντεταξαντο , χατα <Ρε την χωράν 
φρουράς £ιετΓεμ.-\αν 3 οπλιτών πληδος , ως εχασΊαχρσε 
ε£ει. %ρι τα αλλΛ 4ν φνλαχη πολλή ήσαν 3 &οζον,υ.- 
μη σφ'ισι νεωτερον τι γενηται των πεγ)-την χατασΊα 
γε^ενημενον- μεν τον εν τη νήσω πα&ους αηλπ'ϊσ]ον 3 ΐ(α\ 
μπαλού , Πύλου £ε εγομενης , Κ£^ Κι>ν«ρα>ν 5 ^ πάντα- 
-χο&εν σφας τπριτσΊωΤος πολέμου τ άγιος 3 %α} απροφν- 
-λαχτου. ωσ\ε , 7Γάρα το ε)ω$ος 3 Ιππίας τετρακόσιους 
χατεσΊησαντο , ^ τοζότας' 2 ες τε τα πολεμιχα, εϊπεξ 
ποτέ , μαλισΊα <?η οχνηροτεροι εγενοντο > ζυνεσ]ωτες 3 πα* 
γα την υπ αργούσαν σφων \£εαν της παρασχευης , ναυτιχω 

««Γβχβί-ί ίίοκίΐ ϋ. - φυλΑχη τολλοι Ρ. - τ* «*ι τι» λ^τ* Ρ. - τ£ρΐ£Γ. τχ *ολ£- 
/*ν Η.— 7~ \τ% τμ&κοτηί Ρ, Ε, Ι, - 3τςτί ίΐ μ*λΐ7<χ. Έ.η?• ςυη?*το-ί Ρ» - 94 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. νε, νς-'. 

αγωνι , ηψ\ τούτω <&%ος Άΰ-ηναιους, οίς το μη επιχειρού- 
μενον α)ε) ελλιπές ην της £οκησεως τ) πραζειν, 5 χα) αίμα 
τα της τύχης πολλά, ^α/ ίψ ολιγω ζυμζαντα πάρα λο- 
2>ον αυτο7ς } 'εκπληζιν μεγ'ισίην παρείχε. ^ ε£ε£'ιεσαν > 
μη ποτέ αύ&ις ζυμφορα τις αύτοΊς περιτυχη, οία. χα) ε ν 
τη νηο~φ. ατολμότεροι <Ρζ <Γ/' αυτό ες τας μάχας ήσαν , 
^α/ παν ο, τι κινησειαν, ωοντο αμαρτησεσ&αι , <Ρια το 
την γνωμην άνεχεγγυον γεγενησ&αι , εκ της <π•ο)ν άη^είας 
του κακοηχτοαγε7ν. 

Κεφ. νς•. ΎοΊς <Γ Άΰηναιοις τότε την παραβαλασσιον 
^ηουσι τα μεν πολλά ησύχασαν , ως καθ-' εκάσΐην ώραραν 
γιγνοιτο τις άπο&ασις , <ζΰ•λη$ει τε ελασσας εκασίοι ηγη- 
μένοι ε'ιναι, ι^α\ εν τω τοιουτω' μια βΓδ φρουρά , ηπεο %α} 
ημυνατο περί Κορτυταν κψ\ Άφρο<Ρισίαν 3 τον μεν ογλον 
των^ιλων εσκε^ασμενον ε<ρο£ηο~εν επιδρομή, των £ϊ όπλι- 
των δεξαμενών υπεχώρησε πάλιν ^α/ άνδρες τι τίνες 
απε&ανον αυτών ολίγοι 3 ^α/ Όπλα ελήφθη• 2 τροπαιον 
τε ς-ησαντες οι Ά&ηνα7οι απέπλευσαν ες Κυ&ηρα. εκ £1 
αύτων περιεπλευσαν ες Έπ'κΡαυρον την Αιμηραν. ^α/ £ηω- 
σαντες μέρος τ) της γης 3 αψικνουνται ζπ) Θυρεαν , ή «Ά 
μεν της Κυνουρίας γι\ς καλούμενης > με&ορ'ια <Ρε της Άρ- 
γειας ^α/ λακωνικής* νεμομενοι <Γδ αυτήν ε&οσαν Κακέ- 

δτ. ο•φ*π ι$ίΑ%0. - ι-χιχ. αίΐϋ,£,Η ; Ι.• τι »ρα£*ί (ί/ν 5. 1.) Ο. — 3• ?• τίί 
{ αοτοΐί 8. 1. αϊ. η. ) Η. 

ΟΙίαρ. Σι VI. Ι. το/ί ίί Αδ^αιο/ί Ρ, Ο. - ϋαρα&αλαβ'ίΓία». Ο, Ε, Ι. - Κοτ- 
τι/ραν Ε; ΚοτΊορταν Ρ ; Κοτυρτα» Ο; Κοτορταν (δ. 1. γρ. Κοτοραν) Η. - το» μιψ 
όχλοι ταν. -ψιλών ιψ,υοατο και ία•χι$&<τμ.ΐνον ό» Εφοδ»)»-^ Ρ. - «νίρΕί ( τί ΟΠ1.) Ε. 
*-τ* 2. £τ$τλ£ΐ;9-αΐ' Ρ. «* (%- Κο&>;ρα» Ε. - αφ/χιΉντο ϋ, Ι. - «»ι•&ορα<α? Ρ, β; {( ΤΗΙΙΟΥϋΙϋΙδ ΗΙδΤ. IV. 55.56. 9 δ 
είδ εορϋδ εβΓί&Γβ οο§6Γ€η!;ιΐΓ , κΐηιιε εοηΐι-α Αΐηεηίεηβεδ , β^ιι. 
φΐί, φΐίεααίά ίηΐεηίαίαπι Γείίηηυευ&ηΐ , ϊά δεηιρεΓ δρεί 3 η.°8.' 
(3εο556 ρυΙαΒαηΙ , ψιαπι (3ε Γείΐοί τεΓηπι δαεεεδδα εοηεε- ^ί "φ*" 
ρεΓΗπΙ. 5 ΡΓΒΡίεΓεα νατϋ εβδίΐδ , ιηαΐΐθ^αε τεδ , αιιεε ΟΓενί ν • °• 
Ιειηροπδ δραΐίο ρκεΙβΓ οιηηβιη εχδρεείαΐίοηειη ίρδίδ ενε- 33ο. 
ηεΓαηΙ, ηιαχίπιυιη ιηείαιη ίρ*Ϊ4 ίηεαΐίεοαηΐ. Ει νεΓε- 
1)£ΐηΙαΓ , ηε ΓοΓίε πίΓδίΐδ «ιΐίηυίΐ αιίαιηίΐίΐδ δίοί αεεκίβ- 
ΓεΙ , ηιίΕΐΙίδ εΓαί, ^ααιη εΙ ΐη ΐηδϋΐα αεεερειαπί. * Ει 
ρΓορΙετεα ίκΐ ριισηαηοΐϋΐη επιηΐ Ιίηιίιΐίοιεδ , ει ς^υίεςυκί 
&§§Γεδδί ίαϊδδεηΐ , κΐ ίηίεΐίεεηι εχίΐυιη ραΐαβαπί ΙιαΙήΐα- 
πιτη , ρΓορΙει- αηίηιί άίίηυεηΐίαιη , ^αοά ρΓΐιΐδ εκί νεκα 
ίοΓίαπίΐ ρΓεπιί ηοη εοηδυενίδδεηί. 

Ο αρ. 56. Γαιη ί^ίΐηΓ Αΐηεηίεηδεδ Ιαηε ογηιτι ηιαι\ΐΐί- 
ιηβιη ναδΙαΓεηΙ;, ρΐεπιηιιε ψιίεθεεα&ηΐ , ηαυηι α<1 δίησπΐ» 
ρΓ£εδΐ(1ίίΐ εχδοεηδίΐδ »1ί(κιίδ ε ηανίοαδ ηεΒαΙ: ; Ιιπη ηικχΐ 
δ'ιη^ηιΐί βε ηαπιεΓΟ ίηίειίοΓεδ εδδε ααεεΓεηΙ, ίυιη εΐίαιη 
ηαοά ίη εο τεπιπι δίαΐα εοηδίίΐαΐί εδδεηΐ. ϋηα νείΌ ρπε- 
δίεΙί3.Γία εοΗοΓδ, ηαίβ εΐίαιη «ήΙ ΟοιΊνΙαιη εΙ Αρίιπχΐίδίίίπι 
ηοδίεδ ρΓοραΙδανίΐ , ίρδ&ηι ςακίεηι Ιενίδ ίίπηίΐΙιΐΓίε Ιιιγ- 
οαιη ρ&ΐαίαιη ίπιρεία ίη εαπι ίπείο Ιειταΐί : δεα* εαηι £πι- 
νίδ απηαίακε ηήΐίΐεδ ίρδαηι εχεερίδίίεηΐ , πίΓδίΐδ δε τεεε- 
ρίΐ , εί ΗΐίηαοΙ εχ ΐρδΐιΐδ ηαιηείΌ εεεκίεπιηΐ , αΓίη&ηαε 
εαρία £αεηιηΙ. 3 Αΐηεηίεηδεδ ααΐεηι , εΐ'εείο ΐΓορεεο , ίη 
Ο^ΐΗεΓα αοίεηιηΐ. Ηίηε νεΓο «ιά Ερκίααηιιη ΕίιηεΓαιη , 
εΐαδδε είΓεηιηνεείί ρΓθ£εεΐί δαηΐ. Α§Γί(}ΐιε ραΓίε ναδίαΐα, 
ρειτνεηεπιηΐ &(1 ΤηντεΕίπι , φΐζβ εδί ίΐΐα (μικίεζη η^η , ηαί 
ΟγηηΓίαδ αρρείΐαήιτ , δεά Ατ§ίνηιη εΙ ΓΛεοηίεαιη α§Γϋΐη 
δαο ίηΐεηεεία αίδίεπηίηαΐ:. 5 Εαεε^οειηοηϋ ααίεηι , 

&ι>ρ<«α» Η; ίί &ι>|!ΐαν Ι» - Κντοσ-νριαΓ γ. Η. — — 3» Αιγνητοα (*< 8. α; ) Ό; 
Α/γπιτβί Ε. - γ»»μ>)* (?ατη ακι ^' 9 γ», αα ιςα.α-α.1 Ό Ι γ*. Λα ιταβ-ι Ε, Ρ, Η^ 

»ΐ•Λτι» αϊίΐ ο, ρ ^αΐ ςΐοηηβ ίταπ , ζ ααβδί 1© οΐτοοηίΐ. βαι* α, Η Ι'βδρήί. φ τηνΟΥΏΪΌΙδ ΗΓ8Τ. IV. 56. 5 7 . 
Βεΐι. ςπιοιΐ εαιη ροδδκΙεΓεηί , .^Ε^ίηείίδ ραίχία ραΐδίδ ίηεοΙεηάΈιπι 
ηη.8. άείΐεηιηΐ : Ιιιηι ο.ο οεηείίείει, ψινε εί ίειτεε ιηοίπδ Ιεηιρο- 
88.\.' Γ6 ) 6 * <3.ιιιιϊϊι Ηείοίεδ ίη (Ιοιηίηοδ ίηδίιιτεχεΓΕίηΙ: , ίη δε 
ΐ£• 9• εοηίαΙεΓειηί ; Ιοτη εΐίαηι ο[αο(ϊ , ΙίεεΙ Αίηεηίεηδίηηι ίιηρε- 
33ο, ιίο δηο^εείί, Ιαιηεη δεεηιη ρβΓρβΙυο δεηδίδδεηΙ;. 

Οαρ. 67. Αΐϊιεηίεηδίοαδ ί§ί1αι• εηηι εΐαδδε ίκίνεηίαη- 
ΙΐΒιΐδ , νΕ§ίηβΐ86 ηιηπιιη , ςμιειη αά ηιαχε εειίίίιεαοαηΐ; , 
ΓεΙί^αβΓαηΙ ; εί ίη δηρεήοΓεηι αΓοειη , δίαάίίδ είΓείΙεϊ• 
(Ιεεειη α ιηαπ εΙίδΐΣΐηΙειη , φίαιη ίηεοΐεοαηΐ; , δε τεεερε- 
γππ 1. ΕΙ ιιηα Σίαοε(ΐ3?ιηοηίθΓαιη ρΓεεδκΙίαΓία εοΙιοΓδ , ςπθΒ 
α§ή ίπίαικίί εααδα ίΐΐίε βΥ'άί , ψι& εΐίαηι Μ§ίηβία8 ίη ίΐΐο 
ηιπίΌ εεοΐίίίεαηείο αφηναοαΐ , εηηι ίρδίδ ίη ΠΓοεηι ίη§Γε<3ί 
ηοΐιιΐΐ, Ιίεεί τ35σίηεΐ96 εαηι το^αΓεηί, φΐο(1 ίρδίδ ρΓα38Ϊ- 
άΐαΓΪί8 ΖιαοβάΰΒητοηίοηιητ τήϊΙίίίύιΐ8 ρεΓΪεηΙοδαηι εδδε νί* 
άειεΐοΓ ίηίτα ηιαΐΌδ εοηείικίί. (^παχε εηηι ίη εοϋΐίοΓα 
Ιοεα δε ιεεερίδδεηΐ , ηαοά δε αά Ιιοδίί ρυ§ηα ΓεδίδΙεηάαηι 
ίηιρίίΓεδ εδδε )α(ϊίεαΓεηΙ , ΟΗΐίεδοεοαηί. 2 ΙηίεΓεα νείΌ 
Αίΐιεηίεηδεδ , ουηι αά Ιι11ιΐ8 αρρηίίδδεηΐ , εί εηηι οηιηί- 
υιΐδ εορϋδ αά ΤΙιγΓεαηι εοηΓεδίίιη ίνίδδεηΐ , εαηι εερε- 
πιηΐ ^«Λ ηΓΒεηι ίηεεηάεΓηηΐ, εί τεδ , ψινβ ίη εα εΓαηί, 
ύίιίρυεΓαηΙ , εί; ^Εσίηοίαδ , ηαοίχηιοί; ίη ίρδο εοη§Γεδδα 
ηοη οεεηοηεΓαηί , εί ΤαηΙαΙαηι Ραίχοείίδ βΐίιυη , ε[αί 
βρικί ίΐΐοδ ρΓο Εαοεχίθβϊηοηϋδ άυχ Γαειαί , ( εηηι εηίιη 
Λ^ηεΓαΙιΐδ ίυίδδεί, νίνηδ εαρίαδ εδί) αοςΙηχεΓαηΙ,,εΙευιη 
Ιιίδ Αίΐιεηαδ ρεΓνεηεΓαηί. Νοηηηΐΐοδ εΐίαηι εχ Ο^ΐΐιεηδ 
ϋΐχΐιιχεπιηΐ , φΐοδ ρειίεηΐί νίΐο,ηοΐί εαηδα , δηίδ δε<1ίΙ)υδ 
ηιοΐοδ, αΐίο ΙπιηδίεΓεηάοδ έεηδαεΓηηΙ. 3 Αίηεηίειίδεδ αα- 
Ιεηι ηοδ φϋα'εηΊ ίη ίηδηΐίδ εοΙΙοεαΓε άεοΓενεπιηί, εί είείε- 
τίδ Ο^ΙΙιεΓείδ ρεηηίΐΙβΓβ, ιιΐ δημηι α§Γαιη εοΐεηΐεδ , ΙιίΙ>η- 

01ΐ*ρ. II. VII. Ι. Α<γ/ν/τα< Ε. - ξνν ( ία- οίη,) ίλ&ίπ Ό, Ε, Ι. - ^ίλ^ατ Β, 
€, Ό , Ε , Η , Ι. - αλλ αντοί! κ. ϋ, ϋ, Ρ , Ο, Η, Ι. - αξ/ο/χαχον (οι 3. Ι, αϊ. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΊΤΓΡ. Δ. νς'.νζ'. 9 7 

δαιμόνιοι Α)γι:ηταις ίχ7Γ*σουσιν 1\•ο\χ%Ίν , £ι% τ« τας υττο 
τον σίΐσμον σφισι γζνομίνας>(Φ\ των Ειλώτων την Ιττανας-χ- 
σιν ίύιργίσ'ιας , κ*Η ° τι > Αθηναίων ύττα,χουοντίς , ομ&ς 
πτοος την ίχύνων γνωμην α)ύ ίσίασαν. 

Κίφ. νζ . ΠροσπτλίονΊων αν ίτι των Αθηναίων , οι 
Α)γινγ\ται το μα *7η τη θαλασσή, ο ετυχον ο)χο£αμανΊίς> 
τείχος ίχλιιττασιν , Ις ^ε την ανω Ύτολιν , Ιν η ωχαν , 
άτηχωρη^αν , ατηχασαν ςα^ιας μάλισία £εχα της θα- 
λάσσης, χ&ι αντο7ς των Α&χί δαιμονίων φραρα, μια των 
πιο) την χωράν, η7Γίξ **/ ζυνιτί'ιχιζϊ, ξννεσίλθίΐν μιν 
Ις το τύχος αχ ηθίλησιν , £ιομινων των Αιγινητών , αλλ' 
αυτας κίνδυνος ίφ&ινίΐο %ς το τ(7χος χαΐαχλί'ησθαι. ανα- 
χωρησανΊίς οΓβ ί7τ) τα μίηωρα , ως αχ ινομιζον αξιόμαχοι 
ίΐναι, ήσΰχαζον. 2 %ν τκτώ» <Γδ ο/ Αθηναίοι χαΐασχόνΐίς, 
ί&( χωρησανΊίς ίυθυς τταση τη ς-ρατιαί, αιρασι την Θυ- 
ρίαν. }(α\ την τι πολιν χατιχαυσαν , <«/ τα ινονία Ιζί- 
πόρθησαν, τας τι Ακίνητος , όσοι μη Ιν χιρσί £ΐίφάρη-> 
σαν, αγοντις , αφ'ιχονίο Ις τας Άθηνας 3 ^ τον αρχονί Λ- 
ος παρ αύτοΊς ην των Ααχί δαιμονίων , ΎανΙαλον τον Πα~ 
τροχλίας. ίζωγρηθη γαρ τίίρωμίνος. νγον «Γβ τινας ΐ(α\ 
ιχ των Κυθήρων αν<Ρξας ολίγας, ας 1£οχιι ασφαλΐΐας 
ίνΐχα μίτασίησαι. ° %α} τατας μίν οι Αθηναίοι εζονλίυ- 
σανίο χα\αθισθαι Ις τας νήσας, )(α) Τ8$ αλλάς Κν^ηρΊας, 
οΊχαν/ας την ίαυτων , ώορον ττσσαρα ταλανία φίρειν 

7Π. ) Ο. — 1. τ>?» $ι>ρ*ίαχ Η. - τβι- Π*>'τοχλιΚί Ό , Ε , Η , Ι \ Π*τβχλ£«ί Ο. - 
τπβί ( και ΟΠ1. ) Ι. — 3• Τα»Γ. ίι Χίρι τν* βλ. Β; Ταττ. ίι τάρα (τνί αλλνί 
Ετί&Γ§. ) Ο ; τλΑαιτμ ίι *<χρα τ. αλ. Ι. - >^γ# χ*τ*ί. Ααχ. Ρ. 

4 Ν 9 8 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. νζ'. νη': ι>θ'. 

Α)γιντ\τας <Ρε άποχ] είναι μανίας, Όσοι ε άλωσαν 5 <^/α τϋν 
προτεραν αε'ι πο]ε εχ&ραν Ύαν/αλον βΓβ πάρα τ«£ αλλάς 
τχς εν τν νήσω \ακε δαιμόνιας κατα^ησαι. 

Κεφ. να. Ίου £ αυτπ δερας, εν Σικελία Καμαρινα'ιοις 
τ^α] Τελωοις εκεχειρία γ'ιγνεται πρώτον προς άλλγ\λας. 
3 είτα %α) οι άλλοι Έ,ικελιωται ξυνελ$ον]ες ες Τελαν , άπο 
πασών των πολιών πρέσβεις Ις λογχς κατεσΊνσαν άλλή- 
λοις, εί 7τως ζυναλλαγεϊεν ν^ άλλαι τε πολλά) γνωμαι 
ελεγονΊο Ιττ αμφότερα, £ιαΦερομενων , ^ αζιχνίων , ως 
εκασίο'ι τι Ιλασσχσ^αι ενομιζον %α\ Έρμοκρατης 6Έρμω~ 
νος Ίυρακασιος 3 οσπεξ ){α\ έπεισε μάλιστα αύτας , ες το 
κοινον τοιατους £η λογας ειπεν. 

Κεφ. ν&'. »ΌΤΤΕ πόλεως ων ελα%ίσ]ης 3 ω Ίικελιω- 
ται, τας λογνς ποινσομαι , ατε πονχμενης μαλισ/α τω 
πολεμώ, Ις κοινον £ε τι\ν £οκουσαν μοι βζλί'ισ%ν γνωμγ\% 
είναι αποφαινόμενος τ« Σικελία πάση. 2 ^ περ) μεν τκ 
πολεμείν, ως χαλεπον 3 τί αν τις παν το ενόν εκλέγων 
εν ε)£οσι μακρνγορο'ιΐή ; ££ε)ς γαο ατε αμάξια, αναγκά- 
ζεται αυτό «Γοαν, «τ« φο^ω , ίιν ο'ιαται τι πλέον σχησειν* 
αποτρέπεται, ζυμζαινει <Ρε τοΊς μεν , τα κεράκι μειζω 
ά>αινεσ§αι των δεινών, ο) £ε τους κιν^υννς ε&ελχσιν υφ'ι- 
ςασ^αι προ του αυτικα τ) ελασσνσ^αΐ' αύτα <£ε ταύτα 
ε) μγ\ εν καιρώ τυχοιεν εκατεροι πρασσονιες, α'ι παραι- 

Οΐι&ρ. ΙΛ'ΊΙΙ. γιηται Ι. — 2. σ-οπλ^οντα Ι. - α Τίλλα.» €, Ο; £*? 
Τίλα,ν Ι. - κατ>?5•)?3•«ν ΆλληλΊϋ Ο. - ιλίγοχτο ί>ί ΐπ' α/λφοτίρα Ε; ίλιγ. ΰ-χ' α/*φ. 
Ο; ίλ. «»* αμφότεροι* Ι. - (τι Οίη. ) ίλαβ-ο-ι/ίΓ&αί Ο , Ο. - χα* ό Έ•(μ> Η. - ί-ταχνι 
/ιαλλον αοτνί Ό , Ι. - το*Ητο*ί ί« λογο/ί Ρ. ■ £*»« { » ΟϊΧϊ. ) Β. 

ΟΙίαρ. υΧ. 2. τ*ί αν τ*ί Ι. - κ«|>ί* (^£<^« 8• 1. &1> Λϊ•) φα/ν. Ε. — ΤΗΓΟΤϋΙϋϊδ ΗΤ5Τ. IV. 5^. 58. 5 9 . & 
Ιαιη , ηααίεπια Ιαΐεηία ρεηίΙεΓεηΙ ; ΑΕφηοΙα» νει-ο οηιηεδ, Β β π. 
ε^αοΙοΛίοί; εαρίι ΓαοΓαηΙ;, ίηΙεΓηεεΓε βίαΐαβηιηΐ , ρι*ορΙεΓ ^Χ 
ριίοΓειη ρεΓρεΙηαιηαηε δίηιαίΐαίειη : Ταηίαίαιη νετο ρπε- ?*™ ρ • 
ΙεΓ είεΙεΓΟδ ΓίΕεε(]9ειιιοηίθ5 ίη ήΐδΐιία 8ρΗαοΙβΗα οαρίοβ ν. ε.* 
ίη νίηεαίίΐ εοημείεηάΊιηι εεηδαεπιηί. ^^' 

Οαρ. 58. Ε&Λεηι ίεβίΗΐε ίη δίείΐίβ. ίιιά'ηείίε ίηΙεΓ Οαηιη.• μ. ιβ. 
Γΐηθεοδ εί Οείοοδ ριίιηυηι ίιιίίίε δηηί. 2 Μοχ εΐΐαπι είείειί 
&ίοιιΙϊ βΐ δίεϋίεηδεδ Οείαιιι εοηνεηεπιηί , εί 1ε§αίίδ εχ 
&ίσηΐ€Β είγίΐαΐίοηδ εο ιηίδδίδ , ίη εο]1οφ.ήαηι νεηεΓυηί: , 
εί ίηίεΓ δε α§εΓε εο?ρει•υηΙ , δί ηυο ιηοαΌ ίη ρΓΪδίίηαιη 
ςΐΉΐίαηι ΓεάίΓε ροδδεηΐ. Εί εηιη ηιηΐΐίβ αΐίδθ δεηΐεηΐίιε ίη 
υίΓαιηςαε ραΓίεηι (1ίεί£ε δηηΐ αο ίΐϋδ , ομή (ϊίδδεηΐίευαιιί, 
εί ρείεοαηί εα , ηηίβυδ δε φΐϊδ^ηε αδ αΐΐβτο Γπιικίίΐΐυηι 
εχίδΐίπΐίΐηαί; : Ιηηι εΐίαιη ΗεπηοεΓαΙεδ Ηεΐ'ηιοηίδ ίϋίιΐδ 
δνιαεηδαηηδ, ς[ηί εΐίαηι ρΓίεείρηε ίρδοδ πιονίΐ, αα 1 1ε§αΙοδ 
η δίείΐίίε εοηιηιηηί ιηίδβοδ , ηα)ϋδηιθ(1ί νει-οα Ιαηε ίεεϋ. 

Οαρ. 59. » Νον εχ εο. είνϋαίε , νίπ δίεϋίεηδεδ , φ^ε 
ίΐηί ιηίηίηια δίΐ , αηί 1>ε11ο ιηαχίιηε ΙαοοΓεΙ, ε$ο οιΐιΐδ, 
νει1)α Γαεΐ3ΐη : δεά δεηΐεηίΐαιη άίεαιη , ηηίε ίη Ιοίίιΐδ 
δίείΐίεε εοτηηιυηε οοηαιη ορίίιηα εδδβ νί<:1είυΓ. 2 Αε οεΐ- 
3 αηί φΐίάειη §εΓβΓβ , αηαιη ΐΓίδΐίδ ΒΪΙ τεδ , εηΓ ηαηι ({\ιΪ3 
οιηηία τηαΐα, αηδβ ίη εο αεείίΙεΓβ δοΐεηΐ , αρηα 1 Ιιοηιί- 
ηεδ τεΓηηι §ηίΐΓθδ εο11ί§εηδ , ΟΓαίίοηε ρΓοϋχα ηί { αίηΓ ? 
Νεηιο εηίιη αηί; ρΓορΙεΓ δβΐίίοοηιτη ΐηοοπαηοάοηιπι ίιη- 
ρβπΐίαηι Ιιοε Β.^βτ6 εο§ϋαΓ , αηί ηιεία άεΙειτεΙαΓ , δί α,ιιίίΐ 
δΐηιρίίαδ δε αάερίιίΓηπι δρεΓεΙ. 3 δεά 1 ηδη νεηϋ , υ Ι Ιιίδ 
ηυκίεηι Ιιϊογλ ιηα]θΓίΐ , ηααηι ρεήεηία εδδε νίοΐεαηΐυΐ' : 
ϋΐΐ τει-ο ηαοάνίδ ίΐίδοπηιβη ίΐάΪΓε, αηαιη ιιΐΐαηι }ίΐο1α- 
ταηα ίη ρκεδεηΐία ίίΐεεΓε ηιαΠηΙ. δεά 1 ςμιυιη Ιΐίεε ίρδα 
ηεηΐΓΪ ορροΓίαηε ίαείαηΐ; , ίιιηβ ίΐάηιοηίΐίοηεδ άβ ϊά- 

3- αυτιχΛ (τι ΟΠ1.) Ρ. - («τ οπί. ) χα/ρ» ε, Ε, Ο, Η. — 4• £ " €νλο^£*ο< Β, €, Ό, 

Ν 2 ΐοο ΤΗΙΤΟΥϋΐυίδ ΗίδΤ. IV. 5 9 . 6ο. 6ι. 

Ββΐι. είεηιία ^ΓαΙίοε Γεεοηείΐίαίίοηε δΐιηΐ πΐίΐεδ. ϊά , ηηοα 1 ηοΙ>ί« 
«ηίΤ.' εΐίαιη ίη ρΓΒΒδεηΐία ρΙιιΓίιηί ίαοίβικίαιη εήΐ , δί τηοηβηϋ- 
83^• δ«5 ραΓβαηιυδ. 4 ζ)αο(1 εηίιη ηηυδηυίδααε ηοβίηιηι δπίδ 
ν. ο. Γβο-118 ρπνειίίπι οεηε οοηδίιΙβΓβ νείΐεί , οεΐΐαηι Ιπηε ρή- 
33ο. ιηπηι δπδοεριηιιΐδ ; ήαηο νείΌ ιηίεΓ ηοδ αΐδεερίαηάο 
ορβΓίΐιη (Ιεηιυδ, ιιΐ ίη ρπδΐίηαηι §ΓαίΪ3ΐη Γβάβαηιαδ. Εί 
ηίδί δυεεεδδεπ,Ι, αϊ ηηπδαπίδηηε ηοδίπιιη δαυιη )ΐΐδ οοίί- 
ηείΐί , αίςαε ίία ηίηε άίδοεα'αΐ , ίΐεπιπι αά απηει ΓεΛιοίιηιΐδ, 
Οαρ. 6ο. » 0[αίΐηα ι υ.αϊη ηοε ηοοίδ εδί δείεικίαιη , ηοη 
δοΐυπι αε ρήναΐίδ Γεοιίδ ( δί δαρίηιιΐδ ) εοαείαιη βδδβ 
εοηείΐίιιηι : δεά είίαηι πΙ εοηδαΐίειηαδ , αη ηηίνεΓδαηι 
δίείΐίαηι , ψΐΰβ (αϊ ε§ο ^ηάίεο ) Αΐηεηίειίδίαιη ίηδκΐϋδ 
αρρείίίαι•, αάΐτηε εοηδεΓναχε ροδδίηηΐδ; ΕΙ οροΓίβί εχίδ- 
ΙίηιαΓβ Αΐπβηΐεηδβδ ( ςηί , εηηι ιηαχίηιαηι οτηηίιιτη Οτθβ- 
εΟΓπηι ροΐεηίίαηι οοΐίηεαηί , ειπη ρ&ηείδ ηανίοιίδ ηίε 
ρΓ86δΙο βιιηΐ αά οΙ>δεΓν8ηα!ίΐ ηοβίτα ρεοοαία , εΐ 1ε§ίΙίηιο 
δοοίβίαΐίδ ηοπιίηε , ίηηαίαπι δίοί οάίυιη , δρεείοβα Γεπιηι 
αρρείΐαΐίοηε δΐιιιιη εοηδίΐίυιη νείαηΐεδ , Βυά δπαπι ιιΐϋίΐα'- 
ίεηι αεεοιηιηοίΐαηί ) ηαπιηι ηοείΓαηιητ άί&οατάίαηιτη ρα- 
είηεαίοΓεδ εδβε ιηαΐίο ηιβ§ίδ ηεεεδδαήοδ , αυαιη ηιεα 
νει-Βει. 2 Οιιιη εηίηι οεΐΐυιη δΐΐδεερεππιπδ , εΐ ηοδ νίΐΌδ 
ΗεεεΓδίνεΓίιηπδ , ααίνεΐ ίΐΐίδ, φΐί ίρδοδ ηοη αεεεΓδαηί, 
βεΐΐιιηι ίηίεπιηί , εαηιςμιε ηοδ ίρδοδ άοιηεδίίείδ δηηιΐίοαδ 
νεχεηιυδ, δϊηιηΐ εΐίαηι εηηι ηοδ ίρδί ραηίαΐίηι αάίίαπι ίΐΐίβ 
αά Ηοε πηρει-πιπι οεεαραηάηηι ραίείαείαηιηδ γ ΛτεΐΊδίιηίΙε 
εδί , ίρδοδ δαα δροηίε , ηοΐ ηοδ αίίΐίείοδ εο§ηο νβιίηΐ , οΐίπι 
εηηι ηια]οΓε εΐαδδε νεηΙαΓΟδ, εΙ; ηβεε οηιηία ίη δυαηι ρο- 
ΙεδίαΙεηι τεαί^εΓε οοηαίαΐΌδ. 

Οαρ. 6ι. » Αΐ^ιιί ( δί δίΐρίηιηδ ) οροΓίεΙ ηηυηι^πεηι^αΘ 
ηοδίΓαπι ροΐίιΐδ ? ηΐ δαο ίτηρεήο τεδ αϋεη&δ &ο1)αη§αΐ 7 
^ααηι ιιΐ δηαδ Ιθβάαΐ;, βοείοδ αεεεΓδεΓε, εί ρεπεαία δαΗΓβ. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΕΤΓΓΡ. Δ. >θ'. ξ'. ξβ. ιοί 
Ρ6<72/£ των ^ναλλα^ων ώφί λιμοί, ο χ&\ ημιν εν τω παρ- 
όνΐι πεώομενοις πλεισία αν άξιον γένοιτο, τά γάς *Λ« 
ίκασίοι ευ ζαλευόμενοι <Α} 3-εσ^αι , τοτ« πρώτον επολε- 
μη'σαμεν , χα) νυν προς αλληλας £ΐ άν/ιλογιων πειρωμεΰα 
καταλλαγηναΐ' '^αή ην αρα μη προχώρηση Ισον εκαστω 
ίχονίι άπελ^εΊν , πάλιν πολεμησομεν. 

Κεφ. ζ. » Καίτοι γνωναι χρη , Ότι « 7Τ6ρ) των ϊ<£Ίων 
μόνον, ε) σωφρονουμεν, ή ζυνο^ος εσίαι, αλλ' ε) επιζχ- 
λευομενην την πασαν Ίικελιαν , ως εγω κρίνω , υπ Άθή- 
ία/ων , σ\ινησομε$α ίτι διάσωσαν χ$\ £ιαλλακΊας πολύ 
των εμων λόγων αναγκαιότερους περί των£ε Αθηναίας 
νομίσαι , οι, (Ρυ'ναμιν εχονίες μεγίσΙην των Ελλήνων , τας 
τβ άμαρΊ'ιας ημών τηρουσιν , ολ'ιγαις ναυσ) παρόντες, χα) 
ονόματι εννομω ξυμμαχϊας , το ώυσει πολεμιον ευπρεπως 
ες το ξυμφερον κα^ισίανίαι. ~ πολεμον γαο αΊρομ,ενων 
ημών, χου\ επαγόμενων αυ τους άνδρας, οί χβή τοΊς μη 
επικαλαμενοις αυτό) επιστρατευχσι, κακώς τε ημάς αυ- 
τούς ποιούνταν τελεσι τοΊς ο)κειοις, χα) της αρχής άμα 
προκοπτΊονΊων εκεινοις, εΊκος, Όταν γνώσιν ημάς τετρυχω- 
μένους, χα) πλεονι ποτέ ςολω ελ&ον/ας αύτνς, τα£ε 
παν\α πειρασεσΒαι υπο σφας ποιεΊσ&αι. 

Κ*φ. %α . » Καίτοι τη εαυτών εκαςας , ε) σωφρονχμεν , 
χρη τα μη προσηχονΊα εΌτικΊωμεννς μάλλον, η τα έτοιμα 
βλαινΊ Όντας , ζυμμαχας τε επαγεσ^αι , χα) τχς κιν^υννς 

Οηδρ. ϋ»Χ. Ι. ίί/*τ ,αονβν Ε.- (ΤίζνλίΙ/οαίτ φ •3λο-λι Ο. • $(ΐ)*ομί$χ (ΐΠΟΓβ,. 
αϊ. ΤΠ. ^οιησο/ΛίΒ-α.) Ι. - ξνμμαχιαι (το φοτίΐ τολία/ο» ) Ι, — 2. τ. '/• *<ρ«/*€- 
μΐι»» ημ»» Ι• - (»ιχαλΚ,αίτο (< 5. 1.) ς Ο»- τιλιτ< το/ί ιί/οιί Ό } Ι. - «τροχοί» 
!*«>•? Ώ. - ίΤί/ραί-Χίτ&αι Ρ ; »ί<ραΓ*β-&α< ( ί 5. ί-α , α/, πι. } Η. ίου ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. ξα'. , 

προσλάμβαναν νομίσαι τε , ς-ασιν μαλισ]α φ^ε'ιρειν τάς 
πόλεις) ^ την Ίιχ,ελιαν, ης γε οι ένοικοι ζυμπανίες μεν 
ϊπιζχλευομε^α, %α\α πόλεις £ε £ιεσ]αμεν. 2 α χρη γνόν- 
Ιας, >&} )£ιωτην ιδιώτη %α\αλλαγηναι 3 %$) πόλιν πόλει 9 
^ πειρασΰαι κοινή σωζειν την πασαν ΊϊικελΊαν. παρεςάναι 
£ε μη^εν) > ως οι μεν Αωριείς ημών , πολέμιοι τοις Άθΐί- 
ναίοις , το <Ρε Χαλκι^ικον τη ΊαΛ ξυγγενε'ια ασφαλές. 
οι> ^αο το/ς εννεσιν οτι οιχα πεφυκε του έτερα, εχνει 
επίασιν , άλλα τωι> 8Ρ τίί Σικελία άγαμων εφιεμενοι 3 α 
κο/ηί κεκΙημε^α. ε δήλωσαν £ε νυν εν τη του ΧαλκκΡικοΰ 
γενας παρακλησει. τοΊς γαρ ού^εποίε σφίσι κατά το 
ξυμ,μαχικον προσ£οη&ησασιν αυτό) το δίκαιον μάλλον 
της ζυν&ηκης προ^υμως παρέσχον! ο. %&) τους μεν Άθ»- 
ναίας ταύτα πλεονεκτεΊν τε ^α/ προνοείσ^αι , πολλή ζυγ- 
■γνώμη" ^ ου τοΊς αρχειν βουλομενοις μέμφομαι, άλλα 
τοΊς υπακουειν ετοιμοτεροις ου σι. πεφυκε γαρ το α'ι/θρα>« 
πειον <Ρια πανίος αρχειν μεν του είκονίος 3 φυλασσεσ&αι 
£ε το επιον. Όσοι (Ρε, γιγνωσκοντες αΰτα, μη ορ&ως 
προσκοπουμζν , μη£ε τούτο τις πρενζυτατον ηκει κρ'ινας, 
το κοινώς ώο£ερον απανίας ευ 3-εσβαι, άμαρτανομεν. τά- 
χιστα <Ρ αν απαλλαγή αυτού γένοιτο , ε) προς αλλήλους 
ζυμ&αιημεν. (ου γα ο άπο της αυτών ορμωνται Άθ^α/ο/, 

ΟΙι&ρ. Ι^ΧΤ. Ι. Σ/κ. ο/ί (γί ΟΙΙΙ.) ο/ ΐνοικοι Ό ; Σ. >?ί (γί οηΐ. ) ο/ £νο/- 
κοι Ι. — 2. ιδιοτη καταλ (λ 8.1. αϊ. 171.} α.γψα.1 Ι. - Αιορι^: Ο, Ο. — 3* ( το<ί 
ΟΠ1. ) £&ν£3-<ν Ο. - (τ»ί οηΐ.) Σ/κ. άγαμων Ό ; ( τ»ί ΟΙΪ1. ) Σ/χ. καλύΐν Ι. — 
4• το/9-ίε γαρ ν^£ πωττοπ Ρ; το/ί γαρ νίε *#> τοτί Η , Ι. — $. τλ£οηχτ£/ν (τβ 
ονα. ) ϋ> Ι. - V τακ αρχο/ί /3«λ. Ο* - το αιφρωτοίον ϋ. — 6. γιιωιτχοΊτκ Ό 3 
β. - (τρο 8. Ι.αί. 77ί. ) σ-κονόμε» Η. - *ρίτ€[>Τ£ρον Ο , Γ ; τρε^υτίρο)• ( τατον 8» 
1. αι. τη.) Ο. -το κο/»ο* φοζ. Ρ.-αοτν ατταλλαγ»? γένοιτο Ο, Ο. -όρ^ι*. οΐΑδηνχΜ ΤΗΓΟΥϋΙΒΙδ ΗΙδΤ. IV. 6ι. ιο5 

Εί εχίδΙίηιαΓε οροτίβί , δεάίΐίοηεπι ιη&χίιηε ρεπιΐεΐοδαιη β«ιι. 
€55β ειιηι δίιι§ιι1ΐδ εΐγΐίαΐίουδ , ίιιιη εΐίαηι υηίγεΓδ?ε δι- ^°ξ; 
είΐίίε, εηίιΐδ ηο5 ήιεοΐίε ιιηίνβΓδί ίηδκΐϋδ ΑΐΗβηϊβη^Ίιιτη £**%• 
αρρείΐηΐϋΓ, εΐ ίίΐιηειι πιυΐιιΐδ 5ΐη§αΙαπιιη εινιίαίαιη αΐδ- ν. ε. 
δειίδΐοηΐοαδ ΙαβοπιηΙεδ αΐϋ αΐ> αΐϋδ ιΐίνΐδί δΐιπιιΐδ. 2 (^αίβυδ 33ο.' 
τεΐ>υδ εο§ηΐΐίδ, οροΓίεΙ εί ρΐΊγαίυηι ευπι ρήγίΐΐο, εΐ εί- 
γΐίαίειη ευιη είνϊΐαίε ΐη §ΓαΙΐ&ηι ΓεάΪΓε , εΐ ορεΓαιη ^αΓε, 
ιιΐ οηιηεδ δϊηιηΐ ιιηίνθΓδ&ιη δίοϋίαηι δειγειικίδ. Νεε ΐιι 
πιεηίειιι νεηίΓε ευίρίαιη οροιίεί , εοδ φΐίϋ'ειη , (|υί άε 
ηουΐδ δϋηΐ ϋοΓΪεηδεδ , Αΐηεηίεηδίυιη ΙιοδΙεδ εδδε ; (Γη&Ι- 
εκίεηδεδ νείΌ, ρΓορΙεΓ εο§η2ΐίοηεηι Ιοηΐείίπι, α ρεηεηΐίδ 
ίαΐοδ εδδε. 5 Νεηηε εηίιη ρ&Γίίυηι ο(3ΐο, Βεΐΐυηι ηοδίηβ 
^εηΐϋ^υδ ίηίεπιηΐ , ηυοά δΐηΐ άτνίδίε : δεά" ευρκϊίΐαίε 
Ιίοιιοηιιη , ηυίε εουιηιυηΐΙεΓ ίη δΐεΠΐα ροδδκίεηιυδ. Ηοο 
ΗΐιΙεηι ηυηε άεεΙαταΓυηΙ ίη ιδία 01ια1εί(1εη5Ϊυηι ενοεα- 
Ιίοηε. 4 Ι11Ϊ5 εηίηι , ςυί εχ ίοείΙεΓίδ δοείεΐαίε ηυΐΐηιη 
αυχίΐίαιη ίρδϊδ υηηυαιη Ιυΐεηιηί, ίρδΐ ΓεεοΙεΓίδ }υδ Ιίοεη- 
Ιίιΐδ ρκεδίΐΐεηιιιΐ. ° Αίφΐε Αΐΐιεηίεηδίουδ ςαΐίΐεΐίΐ Ιΐίεε 
ίπΤεεΙαηΐΐυυδ, εΙ ρΓονί(1ε ρειΕεεΓε εοηαηίίουδ, ηιηΐίαιη 
γεηίίΐηι (Ιαικίαηι εδδε εεηδεο : ηεε εοδ , ηυί ΐηιρεΓΐυιη 
αίΓεεΙίΐηΙ : δε<1 εοδ, ηυί κΙ ίιηρεΓαΙα ίβείεικίαοι δυιιί ρΐΌ- 
ρεηδίονεδ, ΥΪΙυρεΓαηϋΌδ ραΐο. Ηοηιΐηεδ εηίηι ΐΐ;ι ηαΐί 
δυηί , ιιΐ δειπρεΓ ϊ11ο5 φ,ικίειη ΐιηρεηο ρΓειηαηΙ , ε|ΐιϊ εε- 
ιΐυηΐ Ϊρ8ΐ5 : αο ίΐΐΐδ γείΌ δίϋί οανβαηΐ , ηυί &πη« ίρΐίδ 
ίηίεΓυηΙ. 6 Νοδ νεΓο ρεεεΗίχιηδ, ηηοίηηοΐ , ευιη Ιιβρε Ιια- 
1)εαιΐ]Πδ ρεί'δρεείίΐ, τβίαβ ηο8ίη8 ηοη τεείε ρΓΟδρΐεΐιηυδ, 
ηεα^αε δίησαϋ Ιιςχ; αηΐίφΐΐδδΐιηυιη ε5δε μηΐΐεαιηιι^ , ΐρδαηι 
δεΐΐίεεί Γαΐίοηεηι , όρια οιηηεδ εοιηιιιιιηί ρειΐεαίο 1)€ηε 
εοιΐ5ΐι1αηιιΐ5. Ηοε «ιιιίειη εεΙεΓΓίιιιε 1ίΙ>εΓ£ΐϋΪΗηΐΓ , δί ευπι- 
ροδΐΐϊοηεηι ίηΐεΐ' ηοδ ίαεΐαιηαδ. ( Αΐΐιεηίειίδεδ ειιϊηι ιιοα 
εχ »§ϊί δαί ϋιιΐΐ^ϋδ ρΐΌίεεΙΐ ιιοβ ίηναάιιηΐ ; &οά εχ ίΐΐο- ιο4 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ8Τ. IV. 6ι. 62. 
8β11< Γυηι α§ΐΌ, ηαί ίρδΟδ αεεεΓδίνεπιηΙ.) 7 Αίφΐε ίία ηοη 
ΓΛ.' °εΜ ι1ίη 1)β11ο ^ 8βί1 ραεε α'ίδεοΓα'ία ηπΐΐο ηε§οίίο ββάαοίίαΓ.' 

οΐ}ηιρ. β|- Λι}ι βη ΐ 9η8β8 ς αϊ ενοεαίί £υεπιηΐ , εί α αϊ ίη£εδΙο 

οο, 4. 

ν. ο. αηιιηο , βρεειοδο ΐαηιεη ρΓΒΡίεχΙιι ηαε νεηεπιηΐ , ]αΓβ 

33ο? ορίίιηο , γθ ίη£εεΙα , αοίοαηί. 

Οαγ. 62. » Αίψιβ οοιηπιοάιιιη ηαίά'ειη , ψιοά αά 1 Αίηε- 
ηίεηβεδ αίΐίηεΐ , ΙαηΙπιη εδδε εοηιρειίΙϋΓ , δϊ τβύιιβ πο81γΪ8 
ΓεεΙε οοηδπίαιηιΐδ. Ραεειη νβΓο , ψιαιη οιηηίιιιη εοη£εδ- 
δίοηε δαηιηιιπη οοηιιιη εδδε εοηδίαΐ , οιιγ εΐίαιη ϊπΙθγ ηοβ 
ίρδοδ £αεεΓε ηοη οροιΊεαΐ ? 2 Αη εχίδΐίιηαΐίδ , δί αραιοί 
οοηί αΐίευί αείεδί , ααΐ δί εαί εοηίταΐΊα , ηοη ροΙίοΓειη 
εδδε ραεεηι εριαιη οεΐΐηιη , Ιπηιαο* ΙίοεΓαηάιιιη ηΐηιηι^ηβ 
ηίδ τηαΐίβ, ςιιω δοηο 8ηηΙ οοηίΓαΗα , Ιηηι εΐίαιη αά* ίΐΐαεί 
Βοηιιτη ιιΐηφιιβ οοηδεΓναηάαηι ? Εί ηηηφιιά αηιτηαάνβτ- 
Ιίΐίβ , ραεεπι ηαΙ>εΓε ΗοηοΓεδ εΙ (Ιί^ηίΙαίεδ α ρειίειιΐο Γε~ 
ιηοΙίοΓεδ, αία,ιιε αΐία, (ηιεε φΐίδ οΓαΙίοηε 1οη§α ρεΓδεεκιί 
ροδδβΐ , ηυεηιαάιηοά'ϋΐη εΐε οεΐΐο ? (^αίοιίδ τεοιίδ εοηδί- 
ά'ειαίίδ , ηοη οροι-ΐεί νο8 εοηίεηιηεΓε ηιεα νειτοα ; βεά 
ροίΐιΐδ υηιιιηααεηιαΗε νβ8ίηιηι ηίδ αάΊηοηίίηηι δΐΐ36 δα- 
ΙιιΙί ρΐΌδρίεεΓε, 3 ΕΙ δί φΐίδ νεί δΐΐθβ οβαδΟΒ αβςκιίίαίε, 
νεί δη» ροΐεηίία £ΓεΙιΐδ , εει-Ιαιη άε τεί αΐίοιη'αδ δαοεεδδυ 
δρεηι εοηεερίΐ , ίδ εανεαΐ , ηε ρΓεείεΓ δρειη §ΓανίΙεΓ 1α- 
οαΙαΓ : ίΐΐυα 1 αηίηιαά'νεΓίεηδ , ηηι11οδ)αιη £ιι;δδε, φΐίδΐιαβ 
ίη)υιιαδ ρεΓδε^αί , εί ίΠοδ ηΐείδεί νοίεοαηΐ , α α^υίοτίδ 
εαδ αεεερει*αηΙ ; αΐίοδ εΐίαπι ίαίδδε , αηί δρεηΊ εοηεερβ- 
ταηί , δε δααδ ίαεαίίαίεδ α%αα ροίεηΐία αηιρ1ί£εαΙαΓθ3. 
δεά ίΐΐίδ φήάεηι ενεηίδδε , ηί ηοη δοΐαηι δααδ ίη^αΐΊαδ 
υΐΐί ηοη £αεήηΐ , δβιΐ ηε δαίαίεηι ^αίάεηι δααηι ΓείίηεΓθ 
ροίηεήηΐ 5 «ί» νεΓΟ , ιιΐ ρΓο τεΓαπι δυαηιηι απιρίίβεα- 
Ιίοηε , δααΓαηι εΐίαηι (αείαΓαηι £εεεπηί. υΐΐίο εηίηι ηοη 
ΏΓΟίίηυδ αΐίεαί ηιεήΐο δτιεεεάϋ, ^0(1 ίηρήαπι αο αΙΙεΓο 

αλΛ' ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. ξ*, ξξ', 10 5 

αλλ* εκ της των επιχχλεσαμενων.} 7 Ι&) ούτως ου πό- 
λεμος πολεμώ , ειρήνη <Ρε διάφορα απίχγμονως παυονΊαι. 
Φι τ επτιχλητοι ευπρεπως α&ιχοι ελ§οντες χ ευλόγως 
απρχχ]οι άπτΊασι. 

Κεφ. ζβ'. »Κα) το μεν <&ξος τους Ά$ηνα'ιους , τοσπ- 
τον αγαθόν , ευ βουλευομενοις ευρίσκεται, την £1 ΰπο 
πάντων ομολογουμενην αρισίον είναι εΊρηνην πως ου χρη 
>(α) εν ημϊν αΰτοίς ποιηο~ασ§αι ; 2 η £οκεϊτε , ει τω τϊ ες-)ν 
αγαθόν , η ει τω τα. εναντία , ουχ ησυχία μάλλον , η πό- 
λεμος , το μεν , παυσαι αν εκατερω> το £ε ζυν^ιασωσαι , 
}(^Ι τάς τιμάς %α] λαμπρότητας άκιν&υνωτερας εχειν την 
ειρήνην, άλλα τε, Όσα εν μηκει λόγων αν τις <Ριελ$οι, ωσ- 
πεο περί του πολεμεΊν\ α χρη σκε^αμενους , μη τχς εμπς 
λογούς ύπερι£εϊν , την £ε αυτού τίνα σωτηρ'ιαν μάλλον 
άπ' αυτών Έ•οοϊ£εΊν. ° ΐ(α\ εΐ τις βεβαίως τ) η τω £ικαίω 
ι\ βια Ήτοαζειν οίεται^ τω παρ έλπιζα μη χαλεπ ως σφαλ- 
λεσ&ω , γνους, Ότι πλύους η£η κ*Ι τιμωρ'ιχις μετιοντες 
τχς ά^ικ5ν) ας , %α) ελπισανίες έτεροι δυνάμει τιν) πλέον- 
ικτησειν , οι μεν ουχ όσον ουκ ημυναντο , αλλ' ου<^ εσω- 
&ησαν , τοΊς <Ρ\ άντ) του πλέον εχειν, <®•οοσκαταλιπε7ν 
τα αυτών ζυνε£η> τιμωρία γαξ ουκ ευτυχεί δικαίως , οτι 

»αιοι Ο. — 7• ΧΛ ' ντβί ό τολ£,«.οί Ό, Ε. - ίιχφοραι Ό, Ρ , Η , Ι. - α τ' ίτ<χλ$- 
το/ Ρ. - αατ. ινιχτι Ρ. 

υΐίαρ. ΣίΧΙΙ. 2. £ΐ τμ τι ιη* αγα&οι, >» ι? τ* τα ΐταττια. Ό. - αχηδοι»! 
εχα* Ό, Ι) ακίΐίοτοτίραί £χ. Ο. - α» τ/ί ίιΐζίλ%οι Η. — 3• ^' α τ ί*Ι" ρ • * &*- 
*Αμα ττοΚλη (τ<τ< 5. νολλη , βαά. τη. ) ιλίο^ίχτ^ί-αι- Ρ. - ν$ί ίτ»3-*,7χ.* Ο, Ε; 
κί" Ιί-βί-^ται- Ο. - τν? ί' αιτ/ τ* ». ϋ, Ε, Ι• - βιζχιο* ζ$Ι ΟΠ3. ) οτι Ο. — 
4« β-φ*Λλ£ρ•τ<χτοι Ο. - ^ο/λυ^α Ρ \ Ί£ομι$ιχ Η. 

4 Ο ιοβ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΐΤΓΡ. Δ. ξέ'. ξγΐ ξ$. 
%<£ ά^ικιΊταΐ' ου£ι ϊσχυς βζζαιον, £ιοτι ηοη ζύζλπι. το 
£ζ άσΊα&μητον του μζλλοντος ως ιπιπλζίσίον κρατζΐ 
πάντων τζ σφαλζρωταΐον ον , Όμως ^ χρησιμωτα]ον ώα'ιΐ 
νζται. ζζ Ισου γας £ζ£ιοτις, <ατοομη§ζια. μάλλον Ιττ αλ- 
λη'λους ζρχομζ^α, 

Κζφ. ζγ. » Κα) νυν του αφανούς τι τούτου «Γ/α το 
ατζκμαρτον &ιος, ^ £ια το η^η φοζζρους παρονίας ΆΘίΐ'- 
ναιους κατ αμφότερα. ζκπλαγζντζς , ^ το ιλλιπζς της 
γνώμης, ων ζκασΊος τις ωη&ημζν <&ςαζζιν τ«7ς κωλυμαις 
ταυταις ίκανως νομ'ισαντζς ζ)ρχ&ηναι ■■ , τους ζφζσίωτας 
πολεμίους ζκ της χωράς άποπζμπωμζν ^ αυτό) μα- 
λισ]α μζν ζς αίτιον ζυμ£ωμζν 3 ζ) £ι μη , χρονον ως πλιϊ- 
ςτον σπζισαμινοι , τας )<ΡΊας διαφοράς ζς αυ&ις άνα£αλω- 
μζ&α. 2 το ζυμπαν τι £η , γνωμζν , πιι&ομζνοι μζν ζμο), 
πάλιν 'ζζοντζς ζκασ\ος ζλιυ&ζραν , αφ ης, αυτοκράτο- 
ρες οντις, τον ζύ ^ κακώς £ρωντα ιξ 'ίσου άρζτη άμυ- 
νουμι&α. ην £ζ απισίησαντζς , άλλοις υπ ακούσω μζν , 
ου πζρ) του τιμωρησασ&α'ι τίνα, άλλα ^ , άγαν ζ) τυ- 
χοιμζν , ώΐλοι μζν άν τοΊς ζχ&Ίςοις , διάφοροι £ζ οϊς ου 
χρη , κατ ανάγκην γιγνωμζ&α. 

Κζφ. %£ . »Κα) ζγω μζν, άπζξ ^ αρχομζνος ζΊπον , 
πολιν τζ μζγισίην παρζχομζνος , ^ ζπιων τω μάλλον , 

ΟίΗρ. ΣίΧΙΙΙ. Ι. αφαννί (τί οπί.) Ό, Ι. - χατα α,ωφοτίρα Ο, Ο. - α: (γρ. 
«ιν 8. »ί) ίχ«Γθί Η. - τ< ωη&ημιν Ό ,.Η , Ι. - ( ττράξ*/* ΟΙΤΙ. ) τα/ί χ. Ό, Ι. - »ρα- 
|α/ ταΐί Ε. -ατοττί,ατΓΟ/ΑίΐΌ, Έ.•(Η αίτιον Ο, Η. -αν (α δ. 1.) Αα.ζωμ(&ΛΌ; α»α£αλ• 
λωμιΰα Ε. — 2• τον (ο »ι χαχβκ Ε} το» £ϋ χα/ χαλβκ Η. — 3• ί» <^' ατίϊ^αντίί Ο, 
Ρ, Ο ; ψ Γ αττοϊηΓ. Ό } Ε , Ι. - αλλολί υταχνιτωμίν. ΑρΓΟδ ανοίΐ* όοπΐ θ'β1)01"(1 

«λλίλοϋ Λκ\ι<ταμα ; οιι α £ιί(; <1β Ι'ι; α πιοίϋό οΰΓαοε άο αλλ>?, ιιη ο , <1ο ί νιη ο^ ΤΗΙΤ0ΥΌΙΒΙ5 ΗΙ5Τ. IV. βι. 63. 64. ιο 7 
&εεερει4ί ; ηεφίε είί&ιη ροΐεηΐία κίεο εδί εει-ία , ςμιοίϊ β?π. 
ηοπιίηεδ οοηα δρε εοιηρίεαί. 4 δεα 1 ίοιίαηα γθγιιιιι εχί- »η.Χ 
Ιυιη ίη δαα ροΐεδίαίε ρΐεπιιηςιαε ΙεηεΙ; : φίβε εαηι βίί Γεδ ^ 7" 
οπιηίυιη ιηαχίηιε ΙηοΓίεΣΐ, Ιβιηεη υΐίΐίδδίιηα νΐάείαι•. Οαηι ν • °• 
εηίιη υίπηηε ραπΙεΓ Ιιιηεηιηδ , είΓεηηίδρεεΙίϋδ αΐη αΐίοδ 33ο. 
ίηνΗάίιηυδ. 

Οαρ. 65. » (^ααΓε ηοδ εΐίαπι ηυηε ηΐΓ&αηε ^ε εαιΐδ3 , 
εηηι οο ίηεχρίοπιίαιη ηιΐ)ΐΐδ ίηεεΓίί τεπιπι ε νεηίαδ ηιείαιη, 
Ιιιηι οο Αΐηεηίεηδίηιη ρπεδβηΐίαηι , ςυί ΓοΓηιίάοΙοδί }αιη 
ΒοΙδαηί;, ίειτίΐί ; Ιαιη είίίΐιη εχίδΐίπΐίΐηΐεδ ηοδίΐ'αηι εοηδίΐϋ 
ίιηοεείΐΐίΐαΐεπι ίδΐίδ ά'ίίϊίεηΐΐαΐίοϋδ δαίίδ ίηιρεα'ίίαπι Γαίδδε, 
ηε ρεΓ&^εΓεπιυδ εα, α_υεε υηυδαηίδηυε ηοδίππη δε ρει•- 
αεΙαΓαιη ρυΐαοαΐ; ηοδίεδ ίηιιηίηεηΐεδ , εχ ηο$ΐΓα τε^ίοηβ 
αιηαηά'ειηιΐδ. ΕΙ ίη ριίπήδ ηαίοίειη ίρδί ίοεύαδ ίείεπιηηι 
ίηΐεΐ' ηοδ ίηεαππίδ ; δίη πιίηιΐδ , ίηάαεϋδ ίη 1οη§ίδδίιηυιη 
Ιεηιριΐδ ίαείίδ, αϋδεΟΓοϋαδ ρπναΐβδ ίη αΐίυοΐ Ιεπιραδ οΙήΤε- 
ταηιυδ. 2 Ιη δηηιηια νείΌ , εο§ηοδεαπιαδ , δί ιηίηί αδδεη- 
Ιί&πιίηί , ΓηΐυΓηηι , ηΐ ηηυδαηίδοιυε ηοδίΓαηι δυίΐηι εί- 
νίΐαίοπι Ιίοεινηη οοΐίηεαί; πηάε, ηαυηι ηοδίχί μιιίδ αβ 
αΓοίίΓη ει•ήηυδ, ίΐΐίδ, φΐί &α! οεηε, αηί ηιαίε α"ε ηοοίβ 
ηιεΓίΙί ίαεηηΐ;, ^ταΐίαιη ρΓο ηιεΓίΐίδ }υΓε ΓεΓεΓεηιυδ. 5 Αί 
54 πιίηί ηοη ίΐδδεηΐίαπιίηί , δεά &1ίοΓαιη ααίοπίαίεηι δε- 
α^ααπιηΓ , ηοη βοΐιιπι ηοη βηΐ ηοοίβ οβΗατηβη α! ε υΙείδεεηαΌ 
αΐίφίο: δεά εΐίαηι, δί Γεδ ίΐα ΙαΙεπΙ, αιηίείδδίηιί ίηίηιίείδ- 
δίηιίδ, εΐ ίηίιηίεί, ηαίοαδ ηοη εοηνεηίί , ρΓορίεΓ ηεεεδδΐ- 
ΪΆίβΐΏ. ϋεηιυδ. 

Οαρ. 64. » Αΐηυε ε§ο αυκίειη (ηϊ πιε® οΓαΙίοηίδ ίηίίίο 
α!ίχί) φΐί (ΙεηιοηδΙιανί, ιηε εχ ηιαχίηια είνίΐίΐΐε ΟΓΐηηι, 

οη α βιΐ5ΐιϊΙο 3.)οιιΙε υη / , <ραϊ ρ&Γ δεοοπάβ οοίΓβεΙΐοη β5ΐ άβνεηυ Ια ρκ> 
ΐαΪ€Γ6 ρ&Γΐϊο ά'πη ο ]ο'ιαΙ α», οε ο^ιιί αΌηηε αλλολί ί>τΆχ.χτ»μίΐ Ο. - τιρι τ» 
τιμ> Ρ• - γιγτομίΒ-χ Ρ , Ο. 

νϋαρ. ΙνΧΙν . Ι. 11101 τ« α»λλο• £\ ι*> τλ («Λλλον Ό, Ι. - οψ.οΐ'νμίΐ^ 

Ο 2 αο3 ΤΗΐΤΟΥϋΙϋΙΒ ΗΙ8Τ. IV. 64 65• 

Βε ιι. εί ψιί βεΐΐυιη ίΐΐϋδ ίηίειτε , ςα&πι ίΐΐαίϋΐη ρΐΌρηΙδ^Γθ 
ΓηίΤ π^ ? βηαάεο , αϊ ηοΒίδ ίρδίδ ρΐΌδρίείεηΙεδ εοηιροδίΐίοηεπι 
«ί^Τ ί* 10 ^ 111118 5 ηενε βίο ΣίοΙνεΓδαποδ ιηαΐείίοίίδ αίηείαπηίδ, η Ι; 
ν. ο> ηοδ ίρδί 1οη§β ρΐηήοαδ (ϊείχίηιεηΐίδ αίΗοΐαιηαΓ : ηεφίβ 
53ο. * βίαΐΐβ εοηΐεηοϊεηδ εχίδΙίηιείΓε νοίο , ηιε δηπιηΐίαπι ροΐε- 
δίαίβπι ΙιαοεΓε εί ίη ηιεαιη νοίπηίαίειη , εί ίη ίρδίΐιη ίοτ- 
Ιιιηαιη, ίη άπατη ηαΐΐαηι ίηιρεπαιη Ιιαοεο; βεά 1 νίηεί, βΐ 
άβ τηβο)ΐιτβ άβοβάβΓβ νοίο , ηααίεηυδ ραΓ εδί. 2 Εί δβαηιιηι 
βδδε εειίδεο , νο8 οίεΙείΌδ νεδίΓα βροηίε ίάεηι Γειοειε ψιοά 
β§ο ; ηεοριε αά ηοο ίαοΐεηα 1 υηι, αο ΙιοδίίΒηδ εοηιρείΐί. ό Νεε 
εηίιη ίηΓρε εδί οίοηιεδίίεοδ α άοηιεδίίοίδ , αυί ϋοηεηδεηι 
αΐίαηειη α ϋοιίεηδί, αηί ΟΚαΙοίάεηδεπι α δαο §εηίί1ί δα- 
ρεΓαή. ϋεηίφΐε , ηί Γεηι ίοίαιη ραπείδ εχρεάίαιη , οοιηρο* 
δίΐίοηβηι ηοΒΪ8 ^αοιβηάατη οβηββο _, ααοά 1 νίείηί δίηιπδ , εί 
ε]πδ(1ειη Γε§ίοηίδ ίηοοίίβ , ίεΐααε τββίοηίβ , αυΒΒ ϊϊι&γϊ ηη- 
€Ϊίααε &11υίΙαΐ", εί αηο δίοηΙοΓηιη ηοηιίηε νοεειηπΓ: φΐί 
(αί ορΐηοΓ) οεΐίαιη §εΓειηπδ, ηαηηι τεδ ίια ίαΙείΊί, εί ίη 
ιηηίααηι §Γαίίαηι ΓαΓδυβ Γεάίοίιηαδ , εοΐΐοομιϋδ οοπιπιαηί- 
1>ηδ ίηΙεΓ ηοδ ίρδΟδ ηαοίίίδ. 4 Α1ίεηί§εηαδ νείΌ εοηίΓα ηο3 
Τιιιο ρΓοίεοίοδ, δίιηαι οιηηεδ, δί δαρίηιαδ, ρΓορηΙδαοίηια» ; 
δίααίίΐεηι νεί ηαηιη δίη§αΚ Ιοε^αηίηΓ , πηίνεΓδί ρβιάοϋΐα- 
ηιηΓ : ηεε δοείοδ , ηεε ραείήοαίοΓεδ αηαααπι ροδίΐιαο αεεεΓ- 
βεηιηδ. 5 8ί ί§ίίηΓ ηεεο ίαείαππίδ , είίη ρΓδεδεηίία οίαοοαβ• 
οοηίδ δίείΐίαιη ηοη ίταηααοίπιηδ ; ηί Αίηεηίεηδίοηδ , οεΐ- 
Ιοαηε αΌιηεδίίοο ΙίοεΓείαι•: εί ίη ροδίΓειηαιη, ηοδ δοΐί, 
ΚοεΓαπι, εί αϋοΓαηι ίηδίάϋδ ηιίηηδ οοηοχίαηι ίηοοίεηιυδ. » 
Οαρ. 65. Ουηι ΗεΓηιοοΓαΙεδ 1ι3βο ίΐίχίδδεί , δίοαίί^ηί- 
^εηι ε^ηβ γεΛίδ αάοίηοΐί , ίηίεΓ βε εοηδεηδεΓηηί Ιιασ 
εοηάίΐίοηε , τΛ αϊ) αΐΉΐίδ άίδοεάεΓεΙηΓ , εί δα& αηίαηο 
ΓεΙίηεΓεηΙ; , 9.α9β }αιη ροδδίίΐεοαηΐ; ; ΟαηιαΓίηεείδ νεκ> 

Β , Ε , Ρ ; Ι. - ήτΊΛ<τ$α< Ο,Ρ,Ε,Ρ,Ο,Η, Ι. ■* Ο» ^/χλ<« ταύτα μοι Ο. — < ΘΟΤΚΤΔΙΛΟΤ ΞΤΓΓΡ. Δ. ξ<$'. ξζ. 109 
η αμυνομίνος } αζιω Έ-ςοίΐιΡομίνους αυτών ξν}%ωρ*7τ , ^α) 
μη τους ενάντιους ούτω χαχως £ραν ωσ]ζ αυτούς τα 
ττλί'ιω βλάπτίσ^αι , μγ\£1 μωρία φιλονζιχων ήγί7σ&αι 
της Τί οιχιιας γνώμης ομο'ιως αυτοχρατω^ ύναι, ΐ(α\ ής ουκ, 
άρχω τύχης , αλλ' όσον ιιχος ησσασ$αι. 2 ί(α] τους άλλους 
£ιχαιω ταυτο μοι ττοίησαι ύφ υμών αύτων , ^ μη υπο 
των ττολιμιων τ«το 7τα$ι7ν. ά&ν γαξ αΊτχρον ^ο'ιχζΐχς 
ο)χί'ιων ησσασ&αι, η Δώριζα τίνα, Δωρκως, η Χαλχκϊζα, 
των ζυγ^ίνων το <Γ« ζυμ<&αν , γύτονας ονΊας ■> %α) ξυν- 
οίχας μιας χωράς, ^«/ 7Γίριρρυτχ> ΐ(Φ\ όνομα ιν Χίχλη- 
μίνας Ίιχίλιωτας. οΐ ττολιμηνομιν Τ6, οιμαι , όταν %υμ- 
ζη , ι&ή ζυ^χωρησομ&α γι πάλιν χα$ τιμάς αύτχς , 
λογοις χοινοΊς χοωμενοι. τπς 61 άλλοφυλας Ιτηλ^ονίας 
ά&ροοι,η* σωφρονωμίν, αμυννμε&α, ύττιο %α) κα•3•' ίχαςας 
βλαπτΊομίνοι, ζυμπτανΊες κιν^υνευομίν' ζυμμαχας «Γέ 
Η&ίτΓΟΤί τολοΐΌτον ίπαζομί^α, ££% £ιαλλαχ\άς. τα£ι 
γα<> 7τοι\&ν\%ς> ιν τε τω τταροντι £υο7ν αγα$•ο7ν « ζ^ρη- 
σομιν την Ίιχζλ'ιαν , ' Αθηναίων Τ6 άτπαλλαγηναι , ^α/ οί- 
χίίβ 7τολίμα. ^ Ις το ιτηιτα> χα& ημάς αυτας ελίυΰιραν 
ν*μνμί$α >&ι υττο άλλων ήτσον ίπι^αλίυομίνην. » 

Κεφ. ξί . Τοιαύτα του Έρμοχρατους ύττοντος, 7πι$ο- 
μίνοι οι Σιχελιωται , αυτό) μεν χατα σ$ας αυτούς ζυν- 
γνιχβ-ησαν γνώμη , ωσ]% ατταλλασσισ^αι του ττολιμου , 
*%οντίς , α ίχασίοι εχουσί' τοΊς <?6 Καμαρινα'ιοις Μοργαν- 

3» ν^ί γαρ Ε , Ο. - '^,χ^λι Ε, — 4. α3"ροβι *<£/ ν Β, Ο, © , Η; α^οο» *« 
ϋ , Ε, Ρ 3 Ι. — *. ιτ ( τι ΟΠ1. ) τ* τ. Ώ. - V πρ*«•ο,αι!ΪΛ τ^» Σ. Ε. 

Οΐ&ρ. Γ<Χν. Ι. Ί&ομίΙΟΙ οι ΣίΧίλ. Ρ. - ξνηχΡηταΐ Ό, Ι. - «Χ•»Τ£ί ίΧΛΓΟ/ 

α ίχνβ-ι !♦- Μοργα ( τ 3» 1. αϊ. τη.) την Η; Μοργατ<τ>ρ 5*118 οοίτ. Ι.- %»/£•- ιιο ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΗΤΓΓΡ. Δ. ξε. %ς. 

τ'ινην είναι , άργυριον τακΊον τοΊς Ίυρακασίοις άπο^ουσιν. 
οι £ε των Ά&ΐΐναίων ξυμμαχοι, παρακαλεσαντες αυτών 
τους εν τέλει Όν1ας 3 ειπον , Ότι ξυμ£ησον/αι , ι@) α\ σπον- 
<Ρα) εσονίαι κακείνοις κοινα'ι. επαίνεσαν] ων £ε αύτων 3 
εποιουνίο τί\ν όμολογ'ιαν ΐ(ον\ αι νηες των Αθηναίων απέ- 
πλευσαν μετά ταύτα εκ "Σικελίας. α ελ^ονίας <Ρε τους 
ς-ρατνγρυς οι εν τίϊ πολει Αθηναίοι, τους μεν, φυγή ε ζη- 
μίωσαν , Πυ3•ο<Ρωρον ι^α/ Ίοφοκλεα' τον <Ρε τρίτον Έυρυ•* 
με <ΡονΊ α χρήματα επραζανΊο' ως, εζον αύτοΊς τα εν Έι- 
κελία καταςςε^ασ^αι 3 £ωροις πεισ&ενΊες άποχωρι\σειαν. 
ούτω, τνί παρουσγ ευτυχία χρω μενο 1 3 νζίχν σφίσι μγ\£εν 
ενανίιουσ^αι 9 άλλα ^α/ τα δυνατά εν 'ίσω %α( τα απορώ» 
τερα μεγάλη τε ομοίως %α} ενδεέστερα παρασκευή καΊερ- 
γαζεσ^αι. α)τΙα ^ ΐΐν ί τταρα λογον των πλειόνων ευπρα* 
για, αυτοΊς υποτ&εϊσα ϊσχυν της ελπίδος. 

Κεφ. ζς•. Του<Ρ αύτκ &ερους 3 Μεγαρείς οι εν τνί πολει 3 
πιεζόμενοι υπο τε Ά&ηναίων τω πολεμώ, άε) κατά έτος 
Ικαστον ιΡις εσζαλλονίων πανστρατια ες την ^ωρα^, ^α/ 
υπο των σφετερων ά>υγα£ων των εκ Πηγών 3 ο/, ς-ασια- 
σανιων, εκπτεσονΊες υπο του πλη&ους , χαλεπό) ήσαν 
ληςευον\ες 3 εποιουνίο λόγας εν άλληλοις 3 ως χργ\ <Ρεζα- 
μενχς τους (^ευγονίας, μη άμφοτερωΰεν την πολιν φΰείρειν. 
οι £ε ώ'ιλοι των εζω , τον &ρουν αΊσ&ομενοι 3 φανερως 
μάλλον 3 γ\ προτερον 3 ^α/ αύτοϊ ηζ'ιαν τούτου του λογα 
\χεσ&αι. γνόνίες <Ρε οι του £~ίμου προσταται 3 ου <Ρυνα1ο\ 
τον £%μον εσομενον υπο των κακών μετά σφων καριερεΊν 3 

ζ,χα: α< στι^δαι {β-ονται ΟΙΊΙ. ) Β. •— 2• τρ/το»* £(*5•ο/*Είοντα Ό , Ι, - }ωρ< τηι&ίΐ- ΤΗυΟΥϋΙϋΙδ ΗΙ5Τ. IV. 65. 66. ιιι 
Μοι*§αηΙίηα εοηεείϊεΓεΙηΓ , δί οειίαπι ρεεαηίαε δηιηπιαιη Ββΐι. 
δγΓαεαδΒΐιίδ ρεηοΙεΓεηΙ:. Αΐΐιεηίεηδίαιη νείΌ δοεϋ , εοη- Γη!°£' 
νοεαίίδ ΐΙΙοΓαιη άοείουδ , (ΠχεΓαηΙ 86 αΛίοηαε ραεεηι Ρ!•™ 11 • 
ΓαεΙηΐΌδ , εΐ ΓεοίΙεΓα εαηι 111x3 α^οα^αε εοιηιηαηία £ογθ. ν. ο. 
(^αοα 1 οιιΐϊΐ ίΐΐί αρρίΌΟθδδεηΙ, εοηιροδίΐίοηεηι ΓεεεΓαηΙ. 55ο.' 
ΡοδΙεα νεΓΟ Αΐηεηίεηδίαιη ηανεδ α'ίδεεδδεΓηηΙ:. α ΕαΓαπι 
αηΐεηι ά'αεεδ (Ιοπιιιιη τενεΓδΟδ ροραΐαδ Αΐηεηίεηδίδ 
ηιαίοΐανίΐ , εχδίΐίο ααίίΐεπι (Ιαοδ, ΡνΙηοάΌΓαπι , εΐ 8ο- 
ρΐιοείεπι ; ρεοαηία νεΓΟ, ΙεΓίίιιπι, ΕαΓνιηεάΌηΙεηι : ςααδί 
ρεηεδ εοβ ίαίδδεί τε» δίεαίαδ ίη δααηι ροΐεδίαίειη Γβεΐΐ- 
§εΓε , δεά Ηΐαηει-ίοηδ ααΜαοίί ά'ίδεεδδίδδεηΐ. Αάεο ίτεΐί 
ρΓίεδεηΙί τεπιπι δαεοεδδα , ηίηίΐ δίΒί ρΐΌΒίεΓ αηίηιί δεη- 
ίεηΐίαηι δηεεεάεΓε: δε(1 Σεηαε (ϋί&οίΙΗιιια αία^ιε ίαείΐΐίηια, 
δίνε ηια§ηοδ , δίνε ρ&Γνοδ αρραπιΐιΐδ ΙκιοεΓεπΙ , ραιϊΙεΓ 
οοηϋεεΓε νοίεοαηΐ. Οα^αδ τεί οααδα ει*αΙ ίηορίηαΐα Γείί- 
είίίΐδ , ααβε ίη ρίειίδααε Γεοαδ ίρδίδ εοηΐίσειαΐ , ηαεβ δρεί 
νΪΓεδ ίρβίδ δαοιηίηίδίΓαο&Ι. 

Οαρ. 66. • Εαάειη βρδίίάε , Με§ατεηδεδ <3αί ίη ιίΓοε β 6 ιι. 
εταηΐ , εαηι εΐ αο Αΐηεηίεηδίϋαδ 1>ε11ο δεηιρεΓ ρΓεπιε- ^* 1ο £' 
τεηίαι•, ψι'ιβ. φΐοίαηηίδ οαηι ίτείΐαεηΐίοαδ εορϋδ ϊγγιι- Ο'^ρ• 
ρΐίοηειη ίη ίρδΟΓϋΐη 3§Γαπι 1>ίδ ί&οίεοαηΐ , εΙ α δαίδ εχ- ν. α* 
δηΐίοιίδ , ααί εχ Ρε§ίδ , ρΐΌρΙεΓ είνίαπι δεοΐίΐίοηεηι α 330." 
ροραίο εχραΐδί , Ιίατοείηϋδ υτοβηοδ §ιανίΐεΓ ίη&δίαοαηΐ, Ρ° ί1 
ίη εοΐΐοηαίαιη νεηεΓαηί , ίη ηαο οεηδεοβηΐ εχβηΐεδ τε- 
οίρίεηάΌδ , ηε ηΐηηααε είνίΐαίειη ρειχίεΐ'εηΐ. α Εχδαίαιη 
νεΓΟ απιίοί, οαηι ίδίαηι ΓαηιοΓεηι δεηδίδδεηί, ίρδί α^ιο- 
ηαε Ιιιηο ΗρειΊίαδ , ηααιη αηΐε, ροδίαίοτε εερεΓαηΙ, αϊ 
9ΐιί α'ινβΒ ίη ίδΙο οοΐΐοηαίο ρεΓδενεΓΗΓεηΙ. δεά* εαηι 
ροραΐί ρπηοΐρεδ αηίηι&ΛνεΓίίδδεηΙ; , ροραΐαηι ηΐίΐΐίδ α£- 

τα$ ( ί . αι ) ατίχβρ^-α» ϋ. - £τ» τη τι -ζχ^σ-η Β , Ό , Ε , Η; Ι. ' η ταραλογ»* 
Ε , Ι. - (τ»» »λίίθΐ•«? ΟΠ). ) Ε. 

Οιαρ. 1<Χνΐ. ι, 3-ιιρκί Μ)?γαρ»ΐί Ο ; Β-ι^ι Μί'/α^ί Ο. - ί<ί ι^αλο»]*» ύ; ΐΐ2 ΤΗϋΟΥϋΙΌΙδ ΗΙ8Τ. IV. 66. 6 7 . 

Β β ιι, ίΐίείηηι δεεηηι ηηΐΐο ηκχίο ροδδε ΙοΙθγβγθ , ιηείη εοιη- 

ΓηϊΤ ριιΐβί , εηηι ΗίρροεΓ&Ιε ΑιίρηΓοηίδ , εί ϋειηοδίηεηε 

οι 3 τηρ. α \ΐ ί 8 ι} 16Ι π8 βΐίο , Αΐηεηίεηδίηιη άηείοηδ , ίη εοΐΐοηηϊυηι 

ν. ε. νεηεπιηΐ , αηία ηιΊ>εηι (ΙεόεΓε νοίεοαηί , εί εχίδίίιηαοαηΐ:, 

53ο. ηιίηηδ ρεΓίειιΙαιη δίοί 8Ϊο ίηιρεικΙεΓε , αηαηι δί ίΐΐί , ςηί 

αϊ) ίρδίδ ε^εείί ίυεΓαηΙ , ΓείϋίδδεηΙ. 3 ΙηίεΓ εοδ απίειη ίΐα 

ρήπιπτη εοηνεηίΐ , ηί Αίΐιεηίεηδεδ εαρεΓεηΙ ηηίΓΟδ Ιοη- 

£θδ , ( εΓαΙ απίεπι οεΐο £επηε δίαάίοηιιη αβ ιιΛε &ά 

Νίδ8Β3.πι ίρδΟΓπιη ροΓίαπι ) ηε Μβ£αΓβη8ίδζΐ8 Ρείοροη- 

ηεδϋ ορειη εχ Νίδεεα £ειτεη1;, ίη αηα. ίρδί δοΐί ρΓδεδίάίηηι 

1ΐ3.1)εοαηΐ , πΐ Με§αΓα ηηηΐιΐδ ΙεηεΓεηί. ϋείηάε νείΌ εί 

ιιΛίδ αΓεεπι ίη Ιοεο βάίϊο δίΐαηι Μβ§α,Γβη8β8 ΑίΗβηίβΠ8ίδιΐ8 

οίεάεΓε εοηίίΓεηίηΓ. 8ί εηίηι ηοε ίαείηηι £ηίδδεΙ , ]ατη £α- 

οίΐίηδ Μβ§αΓβη8β8 (ϊεά'ίΐίοηεηι £εείδδεηΙ. 

Οαρ. 67. Αίηεηίεηδεδ ί§ίΐηΓ , ροδίαηαηι οηιηία εί £α.εί3. 
εί άίεΐα ηΐι-ίηαηε £ηει•ηηΙ , (^ιιββ αά ηε^οΐίαηι εοηηείεη- 
<1ηηι εΓαηί ηεεεδδΒ,Γίει , Γεοηδ οηιηίοαβ ]αηι ραταίίδ , δηο 
ηοείεηι ειά Μίηοίΐηι Μ姣ΐΓεηδίηηι ίηδαΐαηι ρΓθ£εείί εηηι 
βεχεεηΐίδ §Γανίδ α.πηαίηΓ33 ιηίΐίΐίοηδ , αηίοηδ Ηίρρο- 
ΟΓαίεδ ρΓεεεί'αί , ίη £οδδα εοηδεάεΓυηί, <\ΜΒδ ηοη ηιηΐίυηι 
ϋΐίηε άίδίαοαί ; ηηάβ Μβ§αΓβπ8β8 Ιαίει-εδ αά ηιηΓΟδ εχ- 
«Ιηιεηάοδ δηηιεοαηί. 2 Ρ1αΐ33εηδεδ νεΓο ΙενίίεΓ απΉ3.1ί , 
£ΐ1ϋο[ηε είΓεαιηίΙοΓεδ , αηί εηηι ϋεηιοδίΐιεηε αΙΙείΌ ά