Skip to main content

Full text of "Historiae ecclesiasticae libri 9. Recognovit Albertus Schwegler. Accedit brevis adnotatio critica"

See other formats


Presented to the 

LIBRARY of the 

UNIVERSITY OF TORONTO 

hy 

MOFFATT ST. ANDREW WOODSIDE 

1970 ^.^^/if ^tTZ^^^, 7^«*^^ EUSEBII PAMPHILI 

HISTORIAE ECCLESIASTIGAE LIBRI X. RECOGNOVIT 

ALBERTUS SCHWEGLER, 

ANTT. LITT. IN ACADEMIA TLBIKGEKSI PR»F. P. E. ACCEDIT BREYIS ADNOTATIO CRITICA. -^}+®^-^« TUBINGAE, 

T Y P 1 S E T I M P E N S I S L U D V. F R I D. F U E S. 

X M I , 

JOHANNES HENRICUS PARKER. 

1852. 
P^,-R P R A E F A T 1 O. Redemptor hujus libri honestissimus, quum animadver- 
tisset desiderari a raultis historiae Eusebii ecclesiasticae editio- 
nem eam, quae et pretio quam niinimo veniret, et verba scriptoris 
exhiberet quam emendatissima, precibus me adiit, ut, quemad- 
modum ante hos cpiinque annos Clementis Romani quae feruntur 
homilias edidissem, ita nunc adornandae ejusmodi editionis ciiram 
suscipereni. eg^o vero, quanffuam interea in diversum studio- 
rum genus transgressus, et hoc ipso tempore in longe diversi 
operis molimine occupatus, haud aspernandam tamen esse exi- 
slumavi condicionem illam a viro honestissimo raihi oblatam. 
etenim non id agi videbam, ut conquisitis undique subsidiis novis 
nova operis Eusebiani recensio institueretur, sed ut adhi- 
bilis adjumentis iis, quae praesto essent, excusso maxime 
apparatu eo, quem Burtoni Anglobritanni industria congessit, 
scriptoris oratio constitueretur aliquanto emendatius, quam id 
adhuc factum erat. itaque accepta condicione, sepositoque ad 
profligandum opus, quantum satis esse videbatur, temporis spatio, 
ad rem gerendam me accinxi, et tritum raihi quondam scripto- 
rem denuo pertractare institui. 

Jam quas rationes in eo pertractando edendoque secutus 
sim, paucis exponendum est. fiiere primo, qui suaderent, ut 
textus Eusebii vulgatus (vulgatum autem dico eura, quem Vale- 
sius ita conslituit et Heinichenius pauculis quibusdam iramutatis 
iterum exprimendum curavit) denuo tj-pis describeretur quam 
accuratissime. id ut fieret, auctor ego esse potui nuUo modo. ,Y PRAEFATIO. 

qiiippe editio Valesiana non raodo pravissima laborat ratione 
interpungendi, cujiis saepe tanta est perversitas, ut rectus sen- 
tentiarum nexus penitus turbetur et obscuretur, sed ipsa quoque 
scriptoris oratio lot locis rectius jam conslitui potest ex appa- 
ratu Burtoniano, ut exemplum Valesii non emendatum prelo 
subjicere religioni habuerim. quid quod ipse Heinichenius et in 
Corrigendis, cpiae editioni suae adjecil, et in Supplementis nota- 
rum, quae post editionem Burtonianam peculiari libello evul- 
gavit, hoc emendandi sludio graviter praeiverat, atque de textu 
rectius constituendo praeceperat multa, quorum rationem opor- 
lebat haberi ab editore historiae Eusebianae recentiori. nam 
etsi lectiones meliores, quae a Burtoni codicibus suppeditantur, 
perraro valeant ad universam scriptoris sententiam recfius in- 
lelligendam vel explicandam, summae tamen esset levitatis, 
negligere, quidcpiid ad restituendam valet geiminam scriptoris 
manum. 

At enim vero non mihi visum est acquiescendum esse in 
corrigenda hic illic scriptura Eusebii vulgata. recte enim hodie 
intellectum est, non eara esse verara recensendi alicujus scriptoris 
prisci rationera, ut vulgatus, qui dicitur, textus fundaraenti loco 
ponatur, ubi idoneam explicationem admittat, integer servetur, 
ubi ofFensionem habeat, codicum alicaiorum ope emendetur. 
haec recensendi emendandiciue inconstantia eo minus admilti 
potuit in Eusebii historia ecclesiastica, quod hujus operis textus 
vulgatus, constitutus ille a Roberto Stephano, fluxit fere ex 
Codice Regio », exiguae auctoritatis libro, servatusc|ue est a 
Valesio saepe invito et meliorura gnaro. itaque id mihi agen- 
dum esse videbara, primum, ut e libris scriptis, quorum discre- 
pantiam enotavit Burtonus, eligeretur is, qui proxime accedere 
videretur ad genuinam scriptoris nianum, deinde, ut ad hujus 
libri normam conformaretur universa, quantum fieri posset, 
scriptoris oratio. PRAEFATIO. V 

Discedunt aulem codices Eusebii, qui quidem collati sunt, 
in familias tres. priniani familiam efficiunt libri bcdf^ quos 
ex uno eodemque fonte fluxisse facile apparet, et inter quos 
principem locum obtinet codex c. eidem familiae accensendus 
est .r, liber egregius, quem non integrum publici juris factum 
esse a Gersdorfio, viro eruditissimo, summopere dolendum est. 
alteram familiam efficiunt libri /^, lertiam ae: medium denique 
quendam inter secundam et tertiam familiam locum obtinet co- 
dex //, qui modo cum libris ae^ saepius cum ik consentit. 
horum librorum quum optio proposita esset, ante alia omnia 
semovendi esse videbantur codices ii, quos supra ad tertiam 
familiam retulimus: sunt enim, licet vulg-ata. quae vocatur, 
scriptura ex iis fluxerit, manifesto interpolati, et a genuina 
scriptoris manu longissime discedunt. sed inter codices bcdf 
et hiTi, vel, ut verbo dicam, inter c et h (hi enim sunt diver- 
sarum parlium quasi duces et antesignani) difficilis est optio. 
non nego, me diu suspensum fluctuasse inter utrumque: nam 
etsi codex c bonitate et diligentia scriplurae super ceteros ex- 
cellere videalur, tamen haud raro codex // suppeditat rectiora: 
quid quod ille aliquoties, ut p. 7, 25, g-enuinam Eusebii manum 
servavit unus omnium. dilFert a codice c codex h maxime eo, 
quod multa omittit, quae, ut sententia recte se habeat, non 
necessario requiruntur: et quum fere ita existimandum sit, a 
librariis saepius peccatum esse addendo, quam omiltendo, haud 
levis inde commendatio accedere videtur huic codici et cetera 
egregio. at enim vero accuratius re perpensa intellexi, librorum 
hik lectiones eas, quae vel elegantia, vel simplicitate com- 
mendari videntur, haud raro deberi istorum librariorum non tam 
fidei et diligentiac, quam sollertiae et ingenio. id ex eo maxime 
apparet , quod Eusebium interpolare solent ex Nicephoro *), 

*) Veluti p. 27, 10. not., cf. Biutoni not. e Toiii. I. p. 55. — p. 31, 16- not., 
cf. Burt. not. s Toiu. I. p. 63. — p. 65, 23., ubi scriptura codicis k xatd it tyiSe t^i VI ' PRAEFATIO. 

e Septiiaginla interprelibus, ex aliis denitjiie scriploribus, quo- 
rum locos quosdam Eusebius operi suo intexuit et liberius, ut 
solel , reddidit *). deinde computatis locis iis , in quibus scri- 
plurae discrepantia ex internis rationibus dijudicari potest, ali- 
quanto saepius in codice f , quam in codice h genuinam scri- 
pluram servatam esse animadverli. propterea textus eusebiani 
recensionem eam, quae repraesentatur libro r, praeferendam et 
fundamenli loco ponendam esse censui, nequc usquam ab isto 
libro, quem in gravissimis exemplis inveni ducem fidum, exi- 
stumavi esse recedendum, nisi certae quaedam causae, id ul 
facerem, et librorum // ik scripturam amplecterer, me impellerent. 
sane quidem id lieri debuit haud admodum raro, in posterioribus 
praesertim libris: ut in universum de codice c ila sit existu- 
mandum, esse ilium quidem eg-regium et ceteris potiorem, haud 
lamen unicum g-enuinae scripturae fontem. magis fortasse 
eluceret codicis k praestantia, si nobis praesto esset diiigentior 
hujus libri collalio. at enim vero istius collatoris negiigentia 
et socordia adeo multis proditur indiciis, ut Burtonus ipse inler- 
dum de ejus fide dubitet **). quae quura ila essent, a nova 
Eusebii recensione abstinendum fuit, et licet quadringentis fere 
locis textum viilgatum immutaverim atque, ut mihi quidem 
vldetiu*, rectius constituerim, tamen non.nisi recognitionis novae 
praescriptione editionem meam insignivi. XQovni fliixit e Nicephoio: cf. Biutoiu not. .b Tom. I. p. 125. — p. 81, 2. not., 
cf. Biut. not. lc Tom. 1. p. 157. — p. 88, 10. ubi in ihN (}i8)Ua ois , cf. Burt. 
not. q Tora. I. p. 172. — p. 102, 14. ubi i (a sec. man.) N ■&iS loyov, cf. Burt. 
not. Tom. I. p. 200. 

*) Cf. p. 27, 10. not. (=Biu-t. Tom. I. p. 53. not. e) — p. 60, 3. not. (= BurU 
Tom. I. p. 118. uot. h). — p. 61, 8- not. (= Burt. Tom. I. p. 120. not. v). — 
p. 81, 2. not. (= Burt. Tora. I. p. 157. not. k). — p. 86, 5. nbi post lia&vratsi 
iJc ex Josepho addunt 6<'e rov ^Sov ovra SnjvsxSs ?u&8 y.a&isuivj^ (= Bm*t. Tom. I. 
p. 167- not. c). 

**) ef. Burtoni not. r Tom. II. p. 412.; not. l Tom. II. p. 428.; not. g Toni. II. 
p. 466.; not. c Tom. II. p. 555-; not, / Tom. II. p. 565. PRAEFATIO. VII 

Brevem adnotationem criticam adjeci in margine. ut, et 
quibus locis et qua auctoritate iiinisus a loxtu vulgato reces- 
sissem, leclori esset manifeslum. ne inteo^rum Burtoni appa- 
ratum apponerem, causis sum prohibitus duabus : primum, quod 
id ab instituti mei rationibus videbam esse alienum, deinde quod 
magna hujus apparatus parte Jacile careri posse inteliigebam. 
facile enim careas lectionibus codicis g^ qui quidem liber quam- 
quam e bono fonte deduclus tam incredibili el negligentia et 
licentia scriptus est, ut ejus discrepantia bonam occupet partem 
adnofationis Burfonianae. iii adornanda aulem adnotatione cri- 
tica seculus suni rationem liaiic, primum. ut editionis Valesianae 
et Heinichenianae, deinde, ul librorum c et h adnotarem discre- 
pantiam Integram: ea tantununodo liorum librorum diversitate 
omissa, quam e librariorum vel lypographorum mendis obortam 
esse facile apparebat. praeterea lectiones adnotavi multas, 
quas ipse quidem iniprobarem , sed aliqua de causa iiotatu 
dignas esse existumarem. praecipue id factum est locis diffi- 
cilioribus vel corruptis, ubi integram lectionis discrepantiam 
adnotandam esse censui. ubi nihil adnotatum est, lectores ita, 
velim, existumenl, lectionis discrepanfiam aut exstare nullam, 
aut, si qua exstet, meo quidem judicio nullam ejus rationem 
esse habendam. 

Unum addo de libris b et d. horum librorum Burtonus 
non habuit. uf plus semel ipse fatelur*), collationem infegram 
atque suam: iion habuit nisi Valesianam. eo magis mirari 
subil, quod idem ille plurimis locis , ubi nihil enotatum est a 
Valesio, iJiorum librorum lectiones apposuil. scilicel conjeclura 
eas assecutus esl: plerumque enim, ubi r el f inler se con- 
senliunt, congruunt cuni iis efiam el d, id quod faciJe potest 
animadverli. at iJJe non debebal, quae conjectura tantum asse- *) Cf. ejusdem not z Tom. I. p. 119.; not. x Tom. I. p. 202- vm PRAEFATIO. 

cutus erat, affirmare pro certo: quare liaec vana Burloni ad- 
nolata expunxi omiiia, praelerquam si diserto Valesii testimonio 
nilerentur. 

Indices adjeci locupletissimos , liaud depromplos illos e 
Valesii vel Heinichenii editionihus, sed de integ-ro conditos et 
((uam accuratissime confectos. et quum totius instituti ratione, 
ne commenlarios adderem, prohiherer, in indices conjeci multa, 
quae ad rectiorem scriploris interpretationem pertinere viderentur. 
Superest, ut siglorum, quihus usus sum, explicationem ad- 
jiciam. significatur igitur liltera 

a Codex Reg-ius Bihliothecae Parisiensis n. 1436, saec. 
XIII, excussus primum a Roherlo Stephano, post a Vale- 
sio, collatus iterum in usum Burtoni, (cf. ejusd. adnot. 
ad Eus. de mart. Palaest. c. 9. p. 616. 618). cf. de 
eo codice Stroth. Praef. p. IX. Ileinichen. Proleg-. p. XI. 
h Codex Mediceus, ibid. n. 1434, saec. XVI, a Valesio 
coUatus. cf. Stroth. Praef. p. XI, Heinichen. Proleg. 

p. xni. 

c Codex Mazarinaeus, ihid. n. 1430. saec. X, primum a 
Valesio, iterum in usum Bnrtoni collatus. cf. Strolh. 
Praef. p. IX, Heinichen. Proleg-. p. XI. 

(} Codex Fuketianus, ihld. n. 143&, saec. XVI, collatus a 
Valesio. cf. Stroth. Praef. p. XI. Heinichen. Proleg. 

p. xm. 

e Codex Bihl. Reg. Paris. n. 1431, saeculi X, si credere 
lihet 3Iontefalconio (Palaeog-r. gr. p. 46), collatus in 
usum Burtoni. 

/ Codex apud Valesium Savilianus, hodie asservatus in 
Bihliotheca Bodlejana n. 2278, a Burtono denuo col- 
latus. cf. Stroth. Praef. p. XII. Heinichen. Proleg. p. XIV. 

g Codex olim Regiae Societatis, nunc Musei Britannici, 
collatus a Burtono. PRAEFATIO. IX 

h Codex Venetus n. 338, saec. X, coUatiis in usum Burtoni. 
t Codex Florent. Bibl. Laurent., Plut. LXX, 7., collatus 

in usum Burtoni. 
h Codex Florent. Bibl. Laurent., Plut. LXX, 20., collatus 

in usum Burtoni. 
m Jonesii lectiones ad calcem editionis Readingianae, de- 

sumtae tantum non omnes e margine editionis Genevensis. 

cf. Stroth. p. XVL Hein. p. XVIL 
n Codex Castellani ad calcem ed. Reading. cf. Stroth. 

p. XVm. Hein. p. XVffl. 
o Schedae quas appella\it Valesius Bibliothecae Regiae. 

cf. Stroth. p. Xra. Hein. p. XIV. 
p Variae lect. Ed. Stephanianae. 
q Codex Bibl. Reg. Paris. 1437, cujus collatio adjecta est 

calci ed. Burtonianae. 
r Codex Vaticanus. aliquoties a Valesio citatus. 
8 Codex Venetus Strothii. cf. Stroth. p. XV. Hein. p. XVI. 
t Margo ed. Genevensis. cf. Stroth. p. XVI. Hein. p. XVIL 
u Bongarsii lectiones in marg. ed. Genev. cf. Stroth. 

p. XVL Hein. p. XVH. 
V Christophorsoni lectiones, quae vel in marg. ed. Genev. 

adnotatae, vel in ejus versione latina expressae sunt. 

cf. Stroth. p. XIV. XXLX. Hein. p. XVL XXXI. 
X Codex Dresdensis Bibl. Reg., seculiXH, scrin. A. nro. 85, 

(cf. Gersdorfii Ep. Crit. p. VT), cujus collationem quam- 

quam non integram communicavere Gersdorfius (in Ep. 

Crit. ad Heinichenium) et Heinichenius (in Suppl. notar.). 
C Codices Eusebii quotquot adhuc collati sunt. 
B Editio Burtoni (Eus. H. E. ad codices manuscriptos recen- 

suit Ed. Burton. H Voll. Oxon. 1838. Textus editionis 

Burtonianae iterum prodiit, omisso apparatu critico, ad- 

ditis Valesii et Heinichenii commentariis, Oxon. 1845.) 

A3 PRAEFATIO. 

E Editiones Eiisebiani operis anle meam omnes. 

G Editio Genevensis anni 1612. 

G° Gersdorfius in Epistola critica, qiiae editionis Heiniche- 

nianae voliimini lertio p. I — XVI inserta est. 
H Heinichenianae editionis (Lips. 1827— 28. 3Voll.) textus. 
B<^ Heinichenii ndnotaliones et retractiones. ({uae vel in ejus 

commentariis vel in adjecla variarum lectionum appen- 

dice (Tom. lU. p. 303 — 327), vel in ejusdem excur- 

sibus, vel in Addendis et Corrigendis (Tom. III. p. 549 

— 563) continentur. 
H^ Heinichenii Supplementa (Supplementa notarum ad Eu- 

sebii hist. eccl. et Excerpta ex editione Burtoniana, cum 

collatione codicis Dresdensis, ed. F. A. Heinichen. Lips. 

1840). 
K Kimmelius in libro. quem scripsil ,, dc Ruiino Eusebii 

interprete," ediditque Gerae 1838. 
N Nicephori Hist. Eccl. (ed. Fronto Ducaeus, Paris. 1630). 
/? Rufmi versio latina, ad quam conferendam nos usi sumus 

editione Frobeniana (Basil. 1544). 
/2« Routh, reliquiae sacrae, Oxonii 1814 — 18. 4 VoU. 
5 Editio Roberti Stephani (Paris. 1544). 
S« EdiUo Strothii (Vol. L Halae 1779). 
V Textus Valesii. cujus prinia editio prodiit Parisiis 1659. 

altera proximo post Valesii obilum anno 1677, auctis 

haec emendatisque commentariis , sed in textu paene 

nihil immutata. 
F« Valesius in adnotationibus. 
Z Editio Zimmermanni (Francof. 1822). Scribebam Tubingae raense Julio a, 1852. A, S. E U S E B I I H I S T O R I A E ECCLESIASTICAE LIBRI X. ETZEBIOT 

TOT nAMItlAOr 

'E H x ). tj a i a G T i K ij g l g t o q i a g 

Aoyoi ((■ C A P. 1. 

7Ys Ttiq tTTfxyyei.iaq vnoO^iaiq. , 

Tug twv iSQoov unoGToXcov diaSoj^ag gvv nai rotg a^xo rov GcoTijQog 1 
7juav xal etg inidg dirirvGfitvoig xQOVOig, ogu te nai ar^Xina <:zQayuuTfv- 
{fijvai xaru Ttjv ixHlriGiaGTixiiv iGXOQiav Xfyexai , xat ogoi TUVTi;g dia- 

10 TiQeizcog iv Tuig fidliGTu iniGrifiOTdraig naQOixiaig riyiiGuvro te xai ciQoi- 
GTtjGap, oGoi T6 x«T« yeveuv exuGTrjv uyQuqicog ij xui 8ia GvyyQUiifiaTwv 
Tov &eiov i^riQia^EVGUv Xoyov , Ttveg re xut oGOi xai oniivixa vecoTEQO- 
noiiag ifiiQO), 'nXdviig eig eGxaTOV iXdauvreg, \pev8covvfiov yvcoGeag eigrj- 
ytjTocg eavTOvg dvaxexriQvxaGiv , dq^sidag oiu Xvxoi ^UQEig tv^v Xqigtoij 

15 noifivrjv inevTQi^ovTeg, TiQogiri TOVTOig xul rd TiuQuvTixiL Tijg xara rov 2 
GcoTrJQog rifimv i^Ki^ovXrig to ^uv 'lovduio3v e&vog '^ceqieX&ovtu , oaa te 
av xal onoTa xui xuO^ ovg XQOfovg <nQog Tcav i&vcov 6 Oeiog TieizoXE- 
firjTtti Xoyog, xal 'Kr^Xixoi xard xaiQOvg tov 8i uitiuTog xui ^uGavcov 
vjtSQ avTOv 8u^riX&ov dyavcc, rd t irzl TOVTOig xui xu{f rjfiug uvTOvg 

20 fiuQTVQia , xa\ t^v ini <ndGiv iXeco xu\ EVfievrj tov GcoriJQog r^fiav avTi- 
Xtjxpiv 7p«<jfs TcaQuSovvai TZQOiiQrjfj.ivog, ovx dXXo&ev tj dno nQcoTijg uq^o- 
fiui Ttjg xuTu Tov g(ot7,qu xui xvQiov ijficov 'itiGovv Tov Xqigtov tov II. xttTu] yai xnTu h. j 15. tff/ftror bcdefhikorVHB, tayaxa aqS. \ 14. post 
xr)V add. xy fGVH, oni. aey liikqSB. \ 15. 'TTfjoiiii] 7T(joi jt? ff/hik: \ 16. post 
ijuotv add. tytxti' aeoSVH, om. hdfghilBK (de Eiif. pag. 505) H^- l"iat c 
teste Burtono. I 17. y.ai Ma&' oS bcdfvBH^, y.al xa&' oini ik, xa&' ii? xs hoVH, 
ttaxy' oias xe aeqSS^. \ 18- TTTjXixot] onrjlUoi gh. j xov — dyinva aehikqSB, raC 
— ayoJvaS cfyvVH. \ 22- xov &(ov fghi (sed is verba tov Xoigtov t. &. in 
m.irf^ine tantmn habet, teste Crronovio) kVS^HB, &iuv aq, xai &t6v e (a sec. man.)6'. 
hiat c, et de bd non constat. hinc verba tov dtoL dclenda essc censet H^. 

I * 4 * EUSEB. mST. ECCL. LIB. I, 1. 

3 ■&£ov oixovOfitag. dXXa fioi avyyvMntiv ridij zvyvmfiovoiv ivrev&sv o Xoyog 
airti, /nH^ov ij xa&' ^fiertQav dvvufiiv OfioXoyKiv ilrai , rtiV i-RayyeXiav 
ivTeXij aai uiiaQuXEiTiTOv vTioaxetv , i^si xai '^zqcozoi vvv ztjg vno&iascog 
iiii^avteg oia xiva fQTjfxr^v nul arQiptj livat odov iyxeiQOVfiev , Otov fitv 
odijyov nat rr/V rov kvqiov avvtQyov axyotiv £Vj[Ofisvoi bvvafiiv, av&Qwnaiv 5 
yE fiijv ovdaficog evQeiv otoi rs ovreg ijyi] yvfiva ri^v avrr^v r/fxTv 'Tiqoco- 
dtvxorojv , fiij ori CfiinQug avro fiovov nQocpuaeig , di cov aXXog aXXcog 
cov dir^vvxuat xqovcov fteQixug rjfiTv xaraXtXotnaai dtrjrfaeig, noQQCo&ev 
coaneQtt nvQOOvg rcig iuvrav nQoavareivovrtg cpcovdg, xui avm&tv no&ev 
coantQ i^ dnonrov xui dno axonidg ^ocovreg xai diaxeXevofievoi, tj xQI 10 
^adi^eiv xat rijv rov Xoyov noQeiav dnXuvwg xat dxivdvvcog ev&vveiv. 

4 oaa roivvv elg rrjV nQOxeifiivriv XvaireXtjaeiv vno&eaiv riyovfie&a, tw»' 
avrotg ixeivoig anoQudijv fivr^ftovev&ivrcov dvuXe^ufievoi , xai cogav ix 
Xoyixav Xeificovcov rag inirrideiovg avrcov toj»' nuXui avyyQUCfioov dnav- 
&iadfievot (pcovag, di vcprjyriaecog laroQixrjg neiQuaofie&a acofiaronoirjaai, 15 
ayanwvreg , ei xai fifj dndvrcov , rwv yovv fidXiara diacpaveararmv rov 
acoriJQog r^fiav dnoaroXcov rag Siado^dg xard rdg SianQenovaag xai. eri 

5 xat vvv fiP)]fiovevOfiivag ixxXijaiug dvuacoaaifie&a. dvayxaiorara 8i fioi 
novela&ai rijv vno&eatv rjyovfiut, ori firjdiva nco eig devQO rav ixxXtjaia- 
arixmv avyyQucpicov dtiyvcov neQi rovro r^g yQucpijg anovdtjv nenoirjfiivov 20 
ro fiiQog' iXni^co 5' ort xut cocpeXtficorart] roTg cptXorifioig neQt ro XQ^~ 

6 arofiu&lg rijg laroQiag exovaiv dvacpaviqaerai. rjdtj fitv ovv rovrcov xat 
nQoreQOv iv oig dtervncoaufitjv XQOvixoTg xavoaiv introfi^v xarearr^aufitiv, 
nXrjQeardrrjv 5' ovv oficog avroJv int rov nuQovrog coQfjiri&rjv rrjv aqpjj- 

7 yrjaiv notrjaaa&at. xa\ dQ^erai ye fxoi 6 X6:j>og, cog ecprjv, dno r^g xara 25 1. r/St] oni. eho, atque in b expunctum est ab eadem manu. | tvyvojfiovotv 
BH^, ti'yiv>fiovo)v VH, om. aqS. \ 2. fitt^ov a (a pr. man.) goVH, fist^oj a (a sec. 
man.) qSS^H^, fitlZojv e, fiilCova bcdfhihBK (de Euf. p. 276), «majoraa R. \ 
3. xai] TS Y.al hik. \ vTToayitlv ehih, vTToayjjasiv acfgvVHB, vTroaytaiv S. \ 
6- post TTQoojSsiyioTOJv add. 6§6v a (In marg.) fgE, om. aehik: de bd non constat, 
et folium primum codicis c (in quo additur odov) recens est. | 9. TtQoavattivovTti 
cfikBHb, TtQQavartivavTti aehSVS^H. \ 10. axomaS acfgSVHB, vxon^s 
hik. I 12. ).vaiTt).Tjativ vnoQtatv bcdf (is XvaiTtXiativ) VH, vno&tatv XvaiTt?.tj- 
ativ a (a sec. man.) hqS, vno&tatv ).vatTt).tlv a (a pr. m.) egikotB. | 14. dnav- 
&iaafitvoi\ dTrar&ijOuutvot bhS. | 16. J'«''] ^' nv aehikS. \ 17- xal tTt xal vvv 
■ cfVS^HH^, tTt Aai vvv (om. xai ante art) ghikB, tTi xal vuv xa« aeqS, xai 
tTt vvv conj. >S'a. Burtoni adnotatio mendo laborat vel calaml vel typographi : 
quippe non post tTt, sed post SiarrQ. inseruit Valesius vocem •Aoi. \ 21. tfiXo- 
Tifiois] fort. (ftloTifioj?. I 25. fioi] fiijV h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 2. 5 

rov GcorrJQa. XgtGrov tmvoovniv^g vxpr^XortQag re xal ^iQiirrovog tj nara 
av&Qomov oiHOvofiiag rs na) &so).oyuig. nal y«o ovv rov yQacfr^ ^tlXovra 8 
rrjg sxn).riaiaari-^tjg vqr^yi^ascog 'rzaQuSwasiv rtjv iarooiav, avoj&sv in ^jQa- 
rr^g rr^g v.ar avrov rov XQiardv , ori <:tEQ i^ uvrov nai <:iQogcovvfiiag 
5 Tj^iw&riixsv , &eiorfQag rj yara ro 8oy.ovv roTg noXXoTg olxovofiiag avay- 
xaiov ilv eirj xaruQ^aa&ai. 

C A P. 2. 

'Eiiiiouri Y.((fu).ai,(x>St\q 71(01 t»]; y.uxu rov aonr^oa y.ni xi/otov rfi-iwv IriaoTv 
Xoiaxov Tioovrrag^fMi; n y.rtl &io).oylac. 

10 /lirrov ds ovrog rox) v.ur avrov rQo^rzov, y.ai rov fisv acofiurog 1 

ioixorog yscfuXy, ij &s6g i<KivosTrai, tov 8s to<t) aaQu^aXXofiivov, rj rov 
iv Tjfiiv av&QCo^^iov Ofioiona&rj rr^g rjfioyv avrav svsxsv vnidv amrr^Qiag, 
yivon av rifxiv ivrev&ev ivreXrjg rj rav anoXov&cav VTZo&saig, si rijg xar 
avrov iaroQiag a^jidar^g d^jo rcov xscfaXumdsaruroov xai xvQiayrarmv rov 

15 Xoyov rrjv vcprjyriaiv •^ioirjaaifis&a. ruvrtj 8s rjdr] xui r^g XQiariavcov 
uQxaiorr/rog ro '^iaXaiov ofxov xal &so'nQS<!isg roTg viav avrrjv xai iitrs- 
roTtiafiivtjv, y&sg nal ov nQorsQOv cpavsTaav ifnoXafi^dvsaiv dvadsix&riasrai. 

rivovg fisv ovv xa< d^ag, avrrjg ts ovaiag rijg rov XQiaroT) xa\ 2 
cpvascog ovrig uv sig sy.qiQuaiv avraQxtjg yivoiro Xoyog. rj xai ro <nvsvfia 

20 To &eTov iv 'jQorprjrEiaig ^rrjV ysvsdv avrov ,' cpriai , ,,rig diriyriastai ; 
ori di] ovrs rov <nuriQU rig syvoi , si firj o viog, ovr av rov viov rig 
yvartrj 'nort v.wz d\iav, sl fir\ ftovog 6 ysvvrfaag avrov <narriQ. ro rs cporg 3 
ro 'KQOv.oafiiov va\ rrjv croo ulcovcov vosquv xui ovaioidt] aocpiav, rov rs 
frovTa x«« iv uQyri <nuQu ro) <xurQ\ rvyydvovra &s6v Xoyov rig dv <nXtjV 

25 rov 'narQog Ku&UQorg ivvo^aeis, 'rqo 'ndarjg vriaecog vai drjfiiovQyiag oQca- 
(livTjg re vai doQdrov ro <nQonov vai fiovov rov &sov yivvrifia, rov rrjg 
y.wz ovQuvov Xoyixrjg xa\ d&avdrov arQariag dQXiarQurrjov , rov r^g 
fisyfiXtjg ^ovXijg uyysXov, rov rijg doorirov yvcofit;g roi) <narQog vnovQyov, 1. awTTjQa om. ehih, fort. recte. | vifrrjXorfQaS zs om. h. \ 2. oiv om. egh.\ 
12. *V om. ghi (a sec. man.) h, fort. recte. | avToiv 'tvBvitv cfghihB, tvsy.ev av- 
Twv aSVS^H. I 13. ivTiTa^tv om. a (a pr. m.) ehilc. \ vTto&taiS cfvBH^, Sit]- 
ytjait ac {m m.) ehS VS^ II. \ 15. ijStj om. ehil: \ 18. rijs om. aeghS. j 20. Ttjv 
ytvtdv — Jes. 53, 8- I 21. »re ror nar^ga — cf. Matth. 11, 27- T-^uc. 10, 22. | 
22. yvojfi cfhVHB, yioiri ik, tyviu e S, tyviu (sic) superscripto tj aq. \ 23. iiQO 
aivntuv] TTQoaiiijviov abeo. \ 24. &t6v CRVHB, &sov v S. \ 26- ttqvJtov xal 
cfg SVS^HB , om. aehihopt. \ xai fiovov r« &t3 om. g, xa) fiovov uncis in- 
cladi mavTilt JSTb praeeuntc 6'a. | i^.vnnQyoy] TtXttonijV aoqS: cf. £^ de Ruf. p. 268' 6 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 2. 

i6v tmv undvTOiv Gvv tw TiaTQi 8r]fiiovQyov , xov SevtSQOv fisra tov 
'^iatkQa xmv oXmv aixiov, tov tov &tov ':ia7da yv/jfsiov nui fiovoyevij, rov 
Ttoi' ysvvtjTav ai^idvTwv xvQiov xat &e6v xal ^aGiXia, to xvQog ofiov xai 
To xQUTog avTij &£6Tr]Ti xat dvvdfisi xcct Tifi^ iiaQa tov 'naTQog vno- 
dsdeyfiivov^ ori dtj naTa rdg itsqI uvtov fivaTiaag rav yQaqjMV &soXo- 5 
ytag „sv aQxil i]v o Koyog, x«f o ?.nyog t]v czQog tov i/sov, nai veog i]V 
o Xoyog' 'ndvra di avTOv lyiveTO , nai x^Q'? avTOv iyivsTO ov8s ev. 

4 TOVTO TOt xal 6 fiiyag Mcovatjg, cogav 'jiQorpr^Tbiv wnavrcov iiaXaiOTaTog, 
&sioj) <:ivsvfiaTi ti]v tov 'RuvTog ovaicoaiv te nai 8ianoafir]aiv wKoyQitqxov, 
Tov xoafiOTioiov x«) dtjfuovQyov tmv oXcov avTo^ dtj Tcp XQiaTw, x«« ov8e 10 
icXXo) 7] TC^ &Ei(p 8t]Xa8^ xal iiQcoToyovoi iavTOV Xoycp Tr]v rav v^no^s- 
^t]x6T(ov <jioit]aiv <naQaxoiQOvvTa 8i8danst, avTcp te 'AOivoXoyovfievov stii 
Trjg dv&Qco^noyoviag. „£?7r£ y«('," cfr^atv, „6 &eog, 'ROirjacofxsv icv&Qco^nov 

5 xttT eiH^va ijfxeriQav nai xa^' ofioicoaiv. TavTv^v 8e iyyvaTai Tr]v cpavr^v 
':iQO(pr]Tmv iiXXog, co8i 'ricog sv vftvoig ^eoXoycov „avT6g el<n.e, nai iyevvi]- 15 
■&r]aav ' avrog sveTsiXaTO, x«< ixTia&r^aav, tov fiev 'naTiQct nai iioiijTr^v 
eigdycov cogctv <Kavr]ysfi6va, (iaatXiHco vevfiari <nQogTaTTOVTa, tov 8e thtco 
8evTeQevovTa &elov Xoyov, ovx ereQOv tov 'nQog r]ficov xr]QVTTOfiivov, Tuig 

6 :iaT^tx«r<j,' e<niTd^eaiv vnovQyovvTu. tovtov xat aoio 'nQcoTr^g dv&Qco<n:oyo- 
viag 'ndvTsg, oaoi 8rj 8ixaioavvr} xat &Eoae(isiag aQST^ ^twriQixpai XiyovTUt, 20 
dficpi TE t6v fiiyav ■&SQcmovTa Mcovaia, nai npo ye uvxov <jiQ(OTog 
'y^^Qudfx, TOVTOV T£ 01 'Kai8eg x«« oaot fitTi<n.etTa ^inaiot <Ke(pr]vaai xat 
<nQO(fr]Tai, na&aQoTg 8tavoiag ofifiaat (pavTaadivTtg eyvoaaav te nai oia 

7 &eov nai8l t6 'UQogtjnov dizivEifxav ai(iag. avTog 8e ov8ttfiojg dnoQQa&v- 
fimv Trjg tov 'nuTQog evae^eiag 8i8dai(aXog ToTg ndai Tr^g <naTQixijg y.a&i- 25 
aTUTo yv(oas(og. oocp&at yovv nvQiog 6 &eog dveiQriTUi oiu Tig aoivog av- 
&QOjnog Tw 'y^^Qadfi, xa&t]fxiv(i> •naQU Tr]v 8qvv t^v Mafi^Q^. o 8 vno- 1. SsvTfQOv] om. aoqS. | 3. post §aoi.)Ja add. rov VII, om. CSS^^B. \ 6- (^v 
on>xr, — Joh. 1, 1. I post &s6i ^v 6 loyo? add. sros 7]v iv d(iX'J Tr^oi tov &tvv 
aeqS, om. ceteri. | 10. s^«] iSeil fmv et duo codd. Scaligeri. | 12. i-^l] nf.Qi 
aeS. I 13. ihs ydp — Gen. 1, 26. | 15. airos tiTTs — Ps. 32 (35), 9- | 16. post 
■jiarfQa add. roiv okoiv hi (a, sec. m.) k. \ 18. &slov abcdfykv Zonar. (cujus locum 
apposuit Heinichen. Proleg. Tom. I. p. xc) VS^^HB, &t5 S, &t6v ehio. \ 19- iiixd- 
^satv] vTTord^toiv h. \ post Mal additur volgo o/, ora. eghik. \ post «770 add. t^s 
cfvVS^HB, om. rte/jr/ti/i;^'/? prohante i>. Cf. 1,4. p. 16,14.: tK TTQOirrji dv&goj- 
noyovias \ 20. Sixaiooiv/j acfikVHB, Si>catoovvTjS eyhSS^. \ 23- (pavvao&iv- 
Tss] <f arria&ivTse f (in m.) 2>tv et duo codd. Scaligeri, (jiavTnaioixHvTts h. j 25. xa^«- 
oraTo hchV^S^ Z, xa&iOTaTai aeyikoSVHB, yiyovs dfv. \ 26. oKp&ai] (uip&T) 
aeyqS, \ dvtiQTjrat — Gen. 18, 1. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 2. 7 

CTfffoJi' avrr/.a •Aaitoiya av&Qomov oqj&uXfxoTg OQoiv itQog-AVVEi fisv cog deov, 
littxevii d^ cog -/.vqiov, ouoXoyn re fitj ayvoeiv oartg eit], Qiiuaaiv avroig 
Xeycov' „y.vQis 6 y.Qivcov tiuguv rrjv yrjv , ov czoi/jaeig y.Qiaiv ; ai yuQ 8 
fjir^delg iTiiTQi^noi Xoyog trjv aytvvrirov •/ai urQsnrov ovaiav &eov rov 
5 •jittVTOHQdTOQog £ig uvdQog eldog fieTU^uXXeiv , fir/d' av yevvrjov fir^devog 
(puvxuaia xug rcov oQcovrcov oipeig el^uaardv, firids fUjv xpEvbcog t« zoiuvra 
'xXurrea&at z^v yQacfriv , ■&eog •auI '/.vQiog 6 •aqivcov naaav rtjv yfjV aai 
'uoicov •/.Qiaiv ev uvdQco-rzs OQCofierog a-j^/jfxccri, rtg uv ereQog uvayoQevoiro, 
ei fitj giccvai &efiig ro iiQdJrov rwv oXcav uiriov, rf fiovog 6 tiqocov uvxa 

10 Xoyog; 'neQi ov xul iv \paXfioig dveiQrirai' „ d^^iearetXs rov Xoyov uvxi, 
•/.OLi uLauxo avrovg, •/.al enQvauro uvrovg i-/. rcov diacf&OQcav uvrcov. ' 
rovxov devreQOv fierd rov TiureQu •avqiov auqiiarura Mcovafjg dvayoQtvei 9 
Xiycav' „i^Qe^e •/.VQiog eTii 2o8ofJia •/.a\ rofiOQoa &tiov •aui avQ <:iuQu 
•AVQiov. ' rovxov Kui T^j 'luxco^ uvOtg iv uvbQog (fuvivru ay/jfiuxi &eov 

15 // &eia <::QogayoQevei yQucp^ , Cfda-Aovra tw 'Iuxco^' „ov'Aixi •/Xr^&rjaerai 
x6 ovofid aov 'lu^/co^ , dXX 'laQutjX iarui ro ovofiu aov , ort, iviayvaug 
fieru &eov.' ore •/ui ixuXeaev Iwaco^ ro ovofia rov ro^jiov iy.eivov eidog 
&eov, Xiycov' „el8ov yuQ rov &eov <:iQogcx><nov iiQog aQogconov, aui iaa&rj tj 
ipv)^ij fis. •AUi fiijv fifi' v-jo^e^rf/oTcov dyyiXcov •aui XeirsQycov &S8 xug dva- 10 

20 yQUCfeiaag &eocpaveiag vnovoetv &ifng. i'n.si •/.ai rovrcov orav rig dv&QcoTzotg 
'nuQacpaivtjrai, oyx i^n.LHQVKrerai tj yQucpt] , ovofiaari ov &eov , oiids fiijv 
xvQiov, dXX dyyiXovg y_Qt]fiariaui Xiyovau, cog Sta fivQicov fiuQrvQiwv 
iTiarcoaua&ui quSiov. rovrov •aui Mcovaicog diddo'/og 'Itjaovg coadv riav li 
ovQuvicov ayyiXcov xut dQyciyyiXcav Tcoy re v^neQ-AOafiicov dvvdfiecov tjyov- 

25 fisvov, xui coanvei tojJ '^zuTQog v^n.uQ^y^ov, rd devreQsTa Ttjg xara <KdvTcov 
^aatXsiug rs -aui uQ-^tjg ifinsiziorevfAivov, dQj^iaTQurtjyov dvvdfiecug y.vQiov 
ovofia^et, OVA uXXcog uvrov ij uv&ig iv dv&Qco^KOv ftOQcp^ 'Aul ayrifiari 3. »i'(/'« — C^en- 18, 25. ! 4. nytvvrjrov aehvSVS^HB , dyhrjTov cfg. \ 
5. yi:ryr,r5] ytvrjra eg. 10. aTttandi — Ps. 106 (107), 20. | 13. *,-'(>«?« — Gen. 
19, 24. I 15. intTt — Gen. 52, 28- | 18. tiSoi- — Gen. 52, 30. | v \""XV l^ov 
cfiVHB, (18 ^ tfnxij aeghlcq LXXSSiJIb. ( 20. iml cfgVH, intiSt} aeqSSiB, 
i-ntl Srj hlk. | orav cfgVHB, ozt aehihqSS^. \ 21. na^acfaivrjrai] nrtQacpat- 
israt aehq. | 22. fiaQngiojv om. a (is add. in marg.) eg. | 23. okav in optimo 
cod. Maz. (sive c) semper scribi conjunctim, quoties ponatur pro tanquam, adnotat 
Valesius ad I, H. not. 5. | 25. ojaant rS narrjos vnaQfov hmS^ZH^B , iniavtl 
T. n. vnaQXOira H^, ojouv sinova rov narfjos vnixQXOVTa ik, ojoavii r. n. inag- 
%ovra laoxXirj aeoq, ojaavtt r. 7t. rnd(jxovTa Sivauiv xal aoipiav bcdfgZonar. VH, 
ojaavtl r. n. vnaQxovra Siia^uv xat aorplav laoKktrj aS. | ante rd SEvrigeia add, 
xal ceteri codices praeter h. 8 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 2. 

12 &eooQ7'jGai;. ytyQanrai yovv' ^xai iyevi^d^t], wg r^v^lriGOvg iv 'JsQixm, xal 
ava§Xiipag oqu liv&QmTiov iartjxoxa xarivavri avrov , xaJ /} QO[iq)aia 
ianac^ttv)] iv ry X*'G' avrov. nai nQogsX&cov ^ftjaovg fhsv' TjfiirtQog d t] 
riav vTievavrioov ; nai tlnev avrai' iyco aQXiarQarrjyog dvvaixetog nvQiov 
vvvl naQayiyora. xai 'Itjaovg ineaev ini nQogconov ini rr^v yijv xai tlnev 5 
avr^' dianora, ri nQogrdaaeig r^ a^ oinsri]; xa) einev 6 aQXiarQartjyog 
ytvQiov nQog 'lijaovv' Xvaov ro vnodtjfia in rmv nodmv aov' o yag ronog, 

13 fV c^ ai) larijnag, ronog ayiog iari. tvOa nai iniartjaetg dno rav 
avrav Qtjiidrmv, ori fxij ereQog ovrog eitj rov xat Mmvael xexQtjfiari- 
xoTOff, ori dr/ avroTg Qtjfiaai nai inl ri^Si (ftjaiv tj yQaqjrj ' „mg 8e Mde 10 
xvQiog ori, nQogdysi idelv, ixdXeaev avrov nvQiog in rov ^drov Xiymv, 
Mmvaij, Mmvaij' 6 de elne' ri iari; nal eme' fiij iyyiaijg m8e' Xvaov 
ro vn68rifia «x toIi' no8mv aov ' 6 yaQ ronog, iv cp av tartjxag in av- 
rov, yij dyia iari^ nai eJnev avr(p ' iym eifii o '&eog tcoi' nartQmv aov, 

14 6 &e6g 'Al^Qadfi xat deog 'laaan xat &e6g '/axco/:/.' xat ot( yi iariv 15 
ovaia rig nQOnoafiiog ^diaa nai vq^earcoaa, r} tq) ^raT^t xat ^ecS rtav oXmv 
eig rrjv rmv yevtjrmv dndrrmv 8tjfiiovQyiav vntjQertjaafier)], Xoyog &eov xai 
aocpia ;fp»///aTtCoi'cra, nQog raig redeifiivaig dnoSei^eaiv eri xai avrijg i^ 
idiov nQogconov rijg aoqiiag inaxovaai. ndQsari, 8ia HoXofxmvrog Xevno- 
raxa m8i nmg rd neQ\ iavrijg fivaraymyovarjg' „iym ij ao(pia nareaxy- 20 
fmaa ^ovXijv xul yvmaiv, xa« evvoiav iym inexaXeadfttjv' 8i ifxov ^aai- 
Xeig ^aaiXevovai, nal ol Svrdarai yQd(povai 8inaioavvr]v' 8i ifioH fieyi- 

15 ardveg fieyaXvvovrai, xat rvQavvoi 8i ifiov xQarovai yijg. oig eniXsyti' 
„iivQiog 'ixriai fie aQXtjv 68mv avroi) eig eQya avrov , nQo rov ai(avog 
i&efieXimai fie iv UQxy , nQO roi rijv yijv noiijaai , nQ6 tov nQoeX&eiv 25 
rdg ntjydg tco»» v8drmv, nQO rS oQtj iSQaa&^rai, nQ6 5« narrmr ^svmv 
yevrd fie. rjrixa r]roi[iat,e ror ovQavov, avfinaQtjfitjv avr(a, xat mg aa(faXeTg 
iri&si ntjydg rijg vn ovQarov, i^fitjv naq avTm aQfio^ovaa. iym rjfirjv r] 1. «at iytvr]&>] — Jos. 5, 13. | 2. MaztvavTi cfgliihvVS^H, tvavrtov ae LXXS. \ 
5. post uQosomov add. avrov h. \ 8- post iaTi add. xal y^ dyia ioTlv aeq S. \ 
9. avTUtv om. h. | 10. yQaqjrj — Exod. 3, i. \ 14. Toiv narlQwv cfikVH, rov 
Ttargoi a (is naTiQos) egh LXX SS^B. \ 15. o add. cefghVHB, om. ahi 
(a sec. man.) LXX SS^. \ 16. »? om. aeS. \ &«Z] rZ &toi h. \ 17. ytvTjTwv 
acefgihB, ysvrtjTolv hSVS^H. \ 19. ^oXofiwvTos cfhiSVS^B , ^olofiwvos 
aegh. \ 20. iyo) — Prov. 8, 12 seqq. | 23. St ifis post TVQawoi pommt cfgih 
VHB, post xal aeSS^, om. h. \ 25. post noiijoat add. ttqo rs rds d^voan? iroiij- 
aai hHin msx^.) h IjXX. \ 28. TfjsC LXX, rds S. \ ^fttjv] tjv c. \ naQ' hcdfghpt 
LXX S^ZB, avv aeihSVH. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 2. 9 

ngogfyaiQSv, ita&tjfifQap ds rjvqiQaivofitjv ivointov avtov Iv navti xaiQm, 
ore r^vQpQaivero r^v oixovfj.s'rt]V avvxeXtaag. ori filv ovv TiQOtiv, xai riaiv 16 
ei xai fiij roTg naaiv 6 ■&siog Xoyog imqiaivero, ravd' ijfiiv mg iv ^Qa- 
Xiaiv tlQ^c&a. 
5 Ti bri ovv ovxl xa&dnsQ rctvvv, xai ndXai izQortQov sig iiavrag 17 

dv&Qconovg xai ndaiv s&veaiv ixt]Qvrrero, (ode dv yivoiro <KQo8qXov. sx 
Tjv 710) x^6^^^ o<oV re rtjv rs XQiars <n,dvaocf,ov xai iiavaQerov didaaxa- 
Xiav 6 'n.dXai rav dv&Qmncov ^iog. sv&vg fiev yuQ iv aQX\] fisra rt]v 18 
nQttrrjV iv fiaxaQioig ^m^v 6 iiQdjrog dv&Qoinog, rjrrov rtjg &siag ivroXrjg 

10 qiQOvriaag, sig rovrovl rov &vqrov xai imxr^QOv ^iov xaranfnrwAS, y.ai 
rtjv indQarov ravrtjvi ytjv rfjg ndXai iv&iov rQvcpijg avrr/.artjXXu^aro, 
01 re dno rovrov rtjv xa&^ rjfidg avfinaaav nXtjQcoaavreg, noXv xf^iQovg 
dvaqjavevrsg ixrog ivog nov xai dsvrtQOv, &t]Qio3dij riva rQonov xat ^iov 
d^imrov inavr,Qt]vro' dXXu xai ovrs noXiv ovre noXirsiav , ov rixvag, 19 

15 ovx iniariifiag in\ vovv i^idXXovro, vofioov rs xai 8ixuiwfiurcov xat nQogiri 
dQSTTJg xai cfiXoaocfiag ovdt ovofiarog fiererxov , vofiaSsg 8e in iQrifiiaig 
oid rivsg dyQiot xai dnrjvsTg 8iijyov , rovg fisv ix cpvasatg nQogtjxovrag 
Xoyiafiovg, rd rs Xoyixd xa\ rjfxsQa rrjg dv&Qconatv xpvxijg ansQfiara avro- 
nQoatQtrov xaxiag vneQ^oXi] Siacf&tiQOvrsg, dvoaiovQyiaig 8s ndaaig oXovg 

20 aqug ix8s8o3xorsg , oog rors fisv dXXtjXocp&OQeTv , rors 8e uXXtp.oxrovsTv, 
dXXors 8s dv&Qcono^oQeTv , &sofxaxiag re xu\ rag nuQu roTg ndai ^ooo- 
fiivag yiyavrofiuxiag iniroXfidv , xa\ yijv fitv intreixiXetv ovQavto 8ia- 
voeTa&ai , fiavict 8s cpQOv^fxarog ixronov avrov rov in\ ndvrcov &eov 
noXefieTv naQuaxeva^ea&at,. icp otg rovrov eavrovg dyovci rov rQonov 20 

25 xaraxXvafioTg uvrovg xat nvQnoXtjasaiv wansQ dy^iav vXtjv xara ndatjg 
rr^g yijg xsxvfiivtjv &sog o nuvrcov tcpoQog fisrrist, XifwTg rs avvsxiai xa\ 
XotfioTg, noXifioig re av xat xsQavvmv (ioXaTg uvco&sv uvrovg vnsrifivero, 
coansQ rivd 8sivtjv xut xtiXtnoirurrjV voaov ■xpvxMv nixQoriQOig dvixojv roTg 
xoXaartjQioig. rors fisv ovv, ors 8ij noXvg tjv inixexvfiivog oXiyov 8eTv 2i 

1. TTQOifyatfjs ya&t]u/gav. eiKfpatvoutjv Si aehqES. | tvoj^tov avrS cfilcv 
RVS^HB , fv TTfiosojnai avta ghLXX, oni. aeS. | 8. y«c] ys aehS. 13. i»- 
Tofi hcdfghihvBH^, 7th)v aeoSVS^H. | ^tov om. h. \ 16- iS.^] dkl' sSs hi.\ 
igrjfiiat? gh non improbantibus B H^ , igtjuta? ceteri. | 20. ixStSujxorfS eghik 
SVS^HB, ixSsSwxsaav bcclf. \ 21. ro2? add. cghilcB, om. aeSVS^H. \ 23. inl 
ndvTojv &s6v abcfgSVS^ HB, fTcl Ttdai sine &sdv ehik probantc i?. | 24. nolt- 
fitiv] iitTTolsfisTv SS^Z. I iif oii] icp' »s aeopv. \ dyaat C, dyovzas conj. V». | 
25. xaTaxlvauo7e d. x. tt.] xaraxlvaftov avToJs xal nvgTTolrjaiv h, fortasse rccte, 
dummodo scribatur fit&ltt. ( 26. post XifioTs rs add. avrovt cfg, om. aehik. | 
29- dts St} acfSVS<^HB, ots xai eg, oti Si} y.ai h, oit St) xai ik. 10 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 2. 

xaru Tiavroiv o r^i; xaxiag y.oQog, oia fis&jjg deivijg rdg wnuvrcov aj^eSov 
dv&QM^noiv inKS-Aia^ovatig xai E^KiGxOTOvatjg xpv^ag , rj iiQmroyovog xai 
•HQCoroxriaTog rov ^eov aoqiia na\ avrog 6 itQocov Xoyog (fiXavOQcomag 
v:isQ^o).ri rore fxfv 8t onraalag dyytXcav rotg vno^f^ijxoai, rort ds xai 
8i tavrov oJu dtov dvvafiig acor/jQiog ivi Ttov nai devrsQq) rdjv ndXai 5 
&so(f,t7.cov uvdQcov, ovx aXXcog ij 8i dv&Qconov fiOQq^rjg, ori fiq8' irsQojg 

22 /]»- Svvarov , avroig vnKfuivsro. ojg 5' rj8rj 8ta rovrojv ra d^soas^siag 
aniQfiuru sig TiXJjdog dv^Qcov xara^i^Xrjro , oXov rs ro tOvog ini rrj 
&soas(isif( <nQogavi)^ov dvinaOsv i^ 'E^Qaicov vniarrj rovro , rovroig fitv 
(ogavsl nX^&saiv tri raig naXataig dyoiyaig iy.8f8ir}rr]fiivoig 8ia rov nQO- 10 
cp^rov Mb)'vaioi)g styovug nai avfi^oXa aa^^drov rivog fivarixov xui iisqi- 
rofirjg, sriQOJV rs rorjxwv ■OsojQtjfidrcov sigayoiydg, dXX ovx avrug svuq- 

23 yslg <KaQt8i8ov rug fivaruyaytug, cog 8s rrjg •ruqu rovrotg vofio&satag 
^oojfiivrjg, xai nvorjg ^ixrjv svcoSovg sig unavrag dvOQconovg 8ia8i8ofiivrig, 
ij8rj TOTS i^ avroJv xal roig nXsioai rcov i&vcov 8id rcov navraxoae 15 
vofwOsrcov rs xal cpiXoaorpoiv r^fiiQaro ra (fQovrjfiuru , rijg dy^iag xat 
dnrjvovg d^r]Qtco8iag ini ro nQaov fisru^s^Xtjfiivrjg, cog •aui siQr^vrjV ^aOsiav 
(fiXiug T£ 'AUi inifii^iug nQog dXXijXovg txeiv, rr^vixuvru nuat 8ij Xotnov 
dvOQOjnoig xal rotg dvu rrjv oixovfxsvtjv s&veatv , ojguv nQOOJCfsXTjfiivoig 
xal i]8rj rvyydvovatv inirr]8sioig nQog n(CQu8o)mv rijg rov narQog yvoi- 20 
aeoyg, 6 avrog 8ij nuXiv ixsTvog 6 rcijv dQQrjrojv 8t8uaxaXog, o iv ndatv 
dya&oTg rov narQog vnovQyog, 6 ■OtTog xai ovQuvtog rov ■&sov Xoyog, 
8i dv&Qomov xurd firjStv acofxcnog ovairi rqv t]fiert'Quv qivatv 8iuXXur- 
zovrog, aQXOfiivrjg rrjg 'Pcofiaiojv ^uaiXsiug inicpuvsig, rotavra s8Qaai re 
x«« sna&sv, oia raTg nQOCftjrsiuig dxoXov&a ijv, uv&Qoanov Ofiov xat &sov 25 
ini8i]firjasiv rc^ §iqr nuQuSo^ojv tQyrov noir]rr]v, xai roTg nuatv s&veai 
8i8daxaXov rijg rov nurQog evae^eiag dvu8six&^asa&at, rd re naQd8o\ov 
avrov rijg yeviaeojg xai rt]v xaivrjV 8t8uaxuXiuv xui rmv sQyojv ru &av- 
fidaia, eni re rovroig rov &avurov rov rQonov, rt]v rs ix vsxq(ov uvu- 1. xoQOS abchoSVHBH^, na(joi dfiht N Va S&Z. \ %. inl rfi cfcjpv 
VS^HHb^ tTcl yijs aehikqSB. | 9- dvinu&tv t^ i^fjauuv vTXtaTT) tovto acft/B 
probante Hb, i* toIv avixadsv 8^q. vn^aTtj ehkSVS^H. \ 10. ra post Sid add. 
a (a sec. man.) cfSVS^H, om. eghikB. \ 12. votjtwv aeghihoSVHB, firavi- 
vtijiv bcdfpvS^. I 15. TttS om. hik. | 18- (fUiav ts tial fnt/Ln^iav h. | 21. dQQTj- 
Tviv b cdfdfjiToir ac {in m.) eff hikv NSVS^ H B. | 25. tna&iv cfikN,ninovdtv aecjh 
SVS^HB. I 26. Toli ndaiv cfyhikB, ndoi to7s aeSVS^H. \ 28- &avfidoi,a 
bcdfikvS^, &avfiuTa aej hmSVHB. \ 29. ini Tt] inl Si hik. EUSEB. mST. ECCL. LIB. I, 3. 11 

araGiv , xui rrjv ial <!ia6iv eig ovQavov^' tv&sov d^^zoxuruaraaiv avxov 
TiQOxrjQvrrovauig. rrjv yovv ial rtXsi ^uaO.siuv avrov JavirjX 6 izQorfrirrjg 2i 
avvoQwv &(i(o '^ivsvfiuri to5t Ticog i&socpoQsTro, uv&Qoo^ntvcorsQOV rrjv &to- 
nriav vitoyQucpmv. ,,i&£G)QOvv yuQ, q,rjolv, „ta}g ov &q6voi iri&rjaav, xat 
5 ':zuXui6g TjutQcov ixu&riro. ■auI ro ivdvuu avrov 7.tvy.6v cogtl Xtto", ^ai 
r'j &Qi^ rr^g xBq^aXrjg avrov agti tQiov •au&uqov , 6 &Q6vog avrov (jP.o^ 
TiVQog , ot rQOj^oi avrov avQ qliyov. 7iorafx6g nvQog eiXxev tunQoa&EV 
avrov. •j^iXiai )^iXiudeg iXeirovQyovv avrc^ , xat fxvQtai fivotudtg Tiuoti- 
arrj-Attaav tfiTiQoa&Bv avrov. •/.oiTt^Qiov i-y.d&tae. aai ^i^Xoi ■^vtor/&riaar. ' 

10 'Aui i^rjg' ,,i&e(oQOvv, qsr^at, ,,v.u\ i8ov fitrd rcov vecftXcav roij ovQUiov2^ 
(ogei vlog dv&Qco^is iQ-/OfiEvog, •Aut t(og rs '^iaXuis r(av rjfitQtav i(p&uae, 
•AUi iv(07:tov avrov 7CQogrjvt'/&r]' •/.ui avrci] i8o&rj rj dQ'/rj -AUt rj rifiri 
xai rj ^aaiXeia, -Aal advreg oi Xuo^i , (fvXul, yXcoaaut «i-toj dovXevovaiv. 
rj i^ovaiu uvrov i.^ovaiu ui(oviog, rjTtg ov 'jzuQtXevaerut. •aui r) (jaatXtiu 

15 uvrov ov Stucf&UQriOtrui." ruvru dl au(pag oix i(f trtQOv, dX)l irLt r6v 26 
TjfiireQov aoirfjQa, rov iv uQxy '^iQog rov &eov &eov Xoyov dvucftQOiro uv, 
viov dv&Q^o^^iov diu rrjv vardrr^v ivav&Qca^nrjaiv uvrov '/Qrjfiari^ovru. 
dXXd yuQ iv oi'A.eiotg vTiOfivrjfiuai rdg 'TieQt rov a(orrjQog ijfimv ^lrjaov 27 
XQiarox) iiQoqrjrfAug i'/Xoyug avvayayovreg, (tTiodefjirf/.^ortQov re rd 'jitQi 

20 avrov drjXovfiEvu iv ertQOtg avarrjauvrtg, rolg tiQrifxivoig i^ni rov nuQOV- 
rog dQxea&rjaofie&a. 

C A P. 3. 

Slq y.al to Ir^aov ovofin , y.al uino d^ ro lov Xijiorov, iyvoiOTo n ai(xa<9(t' 
xnl Tizfftrjxo nuou toT? x^-tomoioK; noocf.r^iait;. 

25 Ori de yut uvro rovvofiu rov rs 'Ir^aov •/at drj •aui to toiJ Xot- 1 

arov 'i.aQ uvroig roig 'ndXui &eo(ftXt'oi '^Qoqrjrtag rer ifxrfro, T}8t] •/uiQog 
d-noSeixvvvut. aenrov (og ivi fiuXtaru -acu ivSo^ov r6 XQiarov ovofict 2 
'^Q^orog uvrog yv(0Qiaag McoiJarjg, ri"novg ovQUvioiv ■aui avfi^oXu fivarr^- 
Qito8tig re ei-AOvug u^AoXov&ojg '/Qriafi(\) cfijauvri uvrcp „oQu, 'noujoeig 1. r/^i' inl nnoiv bcdjij, ^nl nuoi r;^/' aehihv SV S^ H B IT^. \ 3. arvofjiZv 
9. nvevfiari cf, &. nv. avvoQ('iv aeghiTcSVS» H B. \ noji cfik, ttt] aegh 
SVS^HB. I 4. ffrjoiv — Dan. 7,9. | 5. XtrHOv vktl yifjv acfikLXXVH, wal 
Xivjv Xfixoi' effhSS^B. I 9. ifinQoo&tv avrs cef/hikqv B , nvTmdfoLXXVS^^H. \ 
\2. nQo^irivfx&r,] nQoirjyOi] c (in m.). ' \^. fiorlttovaiv bdfgll^, dov^.tvaotatv ceteri 
cum LXX. I 15. ovx] oib' hik. \ 17. tvni&g. avrov ccturi praeter aeS VS^H, 
in quibus avvov ivav&p. | 25- t6 om. ehik. \ 26- TtriuTjro C BID>, tTttiurjTO 
SVS»H. 1 27. ro ch, rs aeff, t6 t5 cetcri codd. et E. | 29. <>(ja — Exod, 25,40. 12 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 3. 

ndvra x«t« rov rvaov rov ^et^&tvxa aoi Iv rm oqei aaQadidovg, «p- 
XisQHt &SOV , fo^' svijv fiaXiaza dvvarov, av&QConov snicptjfiiaag , rovrov 
XQiarov uvaYOQtvei. nal ravrrj ys tt] xaT« rtjv dQ)(^isQ03avvtjv d%in, 
jidauv {'■^ifQ^aXXovatj 'nao avr(o rrjv iv dvx^QOjnoig TiQOsdQiav , sni rifirj 
itttl do^ij rb rov XQiarov •jisQtri&ijaiv ovofiit. ovrmg «na rov XQiarov 5 

3 &si6v ri XQW"- ^Tr/iTTaTO. 6 5' avrog x«) rr^v rov 'itjaov 'KQogtjyoQiav 
sv fidXa nvtvfiari &tio) TiQOidMV 'ndXiv rivog i^aiQsrov nQOvofiiag xat 
ravrtjv d^ioi. ovriors yovv 'riQorsQOv ixcpaivtj&sv sig av&QMTtovg 'nQiv rj 
Moavasa yvcoadijvai ro rov 'Itjaov iiQogQtifia rovrcf) Mo3vaijg <JiQ03rcp aat 
fiovoi •nsQiri&rjaiv , ov tturd rv<jiop av&ig nal avfi^oXov syvco fisra rt]v 10 

4 awTOu rsXsvrtjv diaSs^ofxsvov rijv x«t« ndvrcav dQXijV- ov 'KQorsQOv yovv 
xov ttvrov 8iddoxov ry rov 'Jtjaov >isxQ>]fisvov nQogtjyoQict , ovofiari 8e 
srsQCi) TQ) yivafi, otisq ol ysvvrjaavrsg avTw rs&sivrai, KuXufisvov , /tjaev 
avrog dvayoQSvsi , ytQug dta^nsQ rifxiov •Kuvrog 'KoXii fxsT^ov ^aaiXinov 
dia8rjfiarog rovvofia avr^ dojQovfisvog , ori 8)j xa) avTO^' ' 6 tov Navrj 15 
'[ijaovg rov acoriJQog ijfiMv rtjv sixovu t'(fSQS , rov fiovov fisra Mcovasa 
ntt\ TO avfmtQctafia rijg 8i ixsivov izaQuSodsiaijg avft^oXixijg XarQSiag, 

5 T^? dXr^&oijg v.a\ nctduQcorctrtjg svas(isiag rr^v uQXtiv 8ia8t^ttfiivQv. xat 
Mcovaijg fisv ravxri 'jitj 8val roig xar avrov apcT^ nai fio|y 'naQa jiavra 
rov Xttov 'KQOcpsQOvaiv dv&Qca^noig , tw ftsv dQXitQsi, tw 8s fisr avrov 20 
ijytjaofisvcp, rijv rov acoriJQog ^fimv 'itjaov XQiaroH <nQogtjyOQiav ini rifty 

6 rij fisyiartj 'TCSQirs&sirtti. aacfoig 8s xal ol fisrd ravra iiQoijitjrai ovo- 
fiaart rov XQiarov iiQoavttcpojvovaiv, ctfioij rtjv fiiXXovaav tasa&ai yar 
avroi) avaxsvtjv rov 'Iov8aioov Xaoi), cjfjiov 8s nai rr^v rcav i&vMV 8i avrov 
nXijaiv iiQOfiaQrvQOfisvoi , rors fisv (a8s iiojg-' IsQSfxiag Xsyojv' „<nvsvfia 25 
iiQO 'jzQogcoTiov ijficov XQiarog xvQiog avvsXt]Cf&t] iv raig 8iaq)&0Qaig av- 
riav, ov smttfxsv iv ri] axict avroij ^t]aofis&tt iv rolg 'i&vsai , rore 8e 
dfiVjXttvav ^ttfi8, 8id rovro3v' „u'a ri icpQva^av 's&vt] nai Xaoi ifisXirt]- 
attv -/.svd; 'naQiarr^aav ol ^aaiXslg rijg yijg, nal ol aQXOvrsg avvt]x&t]aav 
inl To avTO, xaTa tow xvQiov nal nttrd rov XQiarov avrov. oig i^ijg 30 
iiiiXiysi «'§ at;TO0 8t] TCQogo^iiov rov XQiaroiJ' ,,iivQiog sliis iiQog fis, vlog 1. TTagaSiSovS cfilNVS^BII, TraQaSoi)? aer/hS. | 2. &sov] tov &fov h. \ 
9. yvuja&tjvai acdefffhikSVS^HH, yvoiQio&iivai hfopt. \ H. SiaSs^Ofiivov] 
SiaSt^dutvov ehS. \ yovv] S' ow aehS. \ 13. jlvofj acefvSVS^ HB , j4v[i h, 
Navfi ih, Nava?J gm. \ Tt&sivTai] foit. ri&sivro. \ 21. rjfiwv om. h. | 23- TTgoava- 
(pojvaatv hcdfhVS^HR, Trgoavtcfojmr oe</i(asec. m.)A;o5. | 25- ^tyojv — Thren. 
i, 20. I 28. Sa^lS — Ps. 2, 1. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 3. 13 

fiov £i av , iyod c^ixsqov yeyivvrjxa ae. Aixiiaai Tiag efiov xai dmaco 
aoi edvrj rr^v xXrjQOvofiiav oov, nai trjV xuTuaxeaiv aov zu m^Qura zrjg 
ytjg. ov fiovovg ds aQU rovg uQ)^ieQ03avvri zeTifirjfie'vovg, iXaiar axevagm 7 
rov avfi^oXii yiQiOfjievsg tvey.u, ro ts XQiari y.arenoafiei 'riao 'E^Quioig 
5 ovofia, aXXu nui rovg ^uaiXeag, ovg xut avxovg veviiart &ei(Q iiQOCprirai 
XQiovreg eiHOviy.ovg rivug XQtnrovg u^eiQyu^ovro, ort dr/ nui avrol rrjg 
rov fiovov Kui uXr^&ovg XQiarov rov xaru Tiuvrcov ^uaiXevovrog &eiov 
Xoyov ^uaiXmrjg nui UQXtarjg e^ovaiug roiig rv^iovg 8i euvrmv ecfeQOV. 
rjdrj ds xai avrav rcov jzQOcprjrMv rivug 8iu j^Qiafiarog XQiarovg ev rvTicp 8 

10 yeyovevut '^iaQetXrjCpufiev, cog rovrovg uTcavrug rrjv eai rov dXrj&rj Xqi- 
arov, rov evdeov xul ovquviov Xoyov , uvucpOQuv ej^eiv, fiovov ciQ'j^teQea 
rwv oXcov 'Aut fiovov anaarig ytriaeag ^aatXea xat fiovov nQocprirmv uq^^i- 
<KQOCprirrjV rov aurQog rvyiavovra. rovrov 8' u^jo^ei^tg, ro firiSevu aco 9 
TOJi' <:iuXat 8ia rov avfi^oXov ne'/^Qiofitvcov , fir^re leQecov fir/re ^aatXecov 

15 firjre fir/v <n.Qocprirav, roauvrr^v unerlig evdts 8vvafitv •^rrjaaaQat, oarjV o 
acorrjQ nat avQiog rjfiwv Ir^aovg o fiovog nui uXrj&tPog Xotarog ent8t'8et- 
nrut. itSeig yt rot eneivojv xaijieQ a^icofiart xat riftfi eTzi '^iXeigatg oautg 10 
yeveaig nuQu roTg oixeiotg 8iuXafi\pttvrcov rovg v:zriy.6ovg crcorroTfi ex rr^g 
<KeQt uvrovg ei-AOvurig roij XQiarov 'nQogQrioecog XQiartuvovg enecprifiiaev' 

20 dXX ov8s ae^uafiLog rtvt rovrcov nQog rcov vnt^-i^ocov va?/o|£ rtfi^ ' dXX' 
ov8s fieru rtjv reXevrrjv roaavrri 8iu&eaig, cog xut v7ieQu<nodir'ia'/(etv sroi- 
fiojg t'j^eiv TOv rtfjicofitvov' uXX ov8t ^nuvrav roov avu rr^v oinovfievriv 
e&vcov <n.eQi rtva rmv rors roaavrrj ytyove ytivriaig , e<ne\ firi8s roaovrov 
ev ey.eivotg rj rH avfi^oXs 8vvaiiig oid rs r^v eveQyeiv, oaov tj T/]t,' dXrj- 

25 &eiag <nuQuaruatg 8tu rov acorf^nog rificov iv8et'Avvfievr]' og oijre avfi^oXa 11 
xat rv<novg dQiteQcoavvr^g <7iaQu rov Xu^oJv , dXX ov8£ ytvog rb <iieQl 
acofia i% leQOifievcov 'Auruyoov, ov8' dvSQiov 8oQv(f)OQiutg iai §uaiXeiuv 
<nQou)^&eig, ov8t firiv <nQOcprirrig ofioicog roTg <nuXut yevoftevog, ov8' d^iag 
oXcog 'rj rivog ^kuqu 'lovSaioig rvxarv '^QoeSQiug, oftcog roTg 'n.uaiv ei x«« 

30 fir] roTg avfi^oXoig , uXX uvr^ ye tq dXr^Oeicc <nuQu rov aurQog x£xo'- 
afiijro. ov;f bfioicov 8' ovv oig '^QoeiQrixufiev rvj^iov, ndvroav insivcov ncd 12 2. aoi C, 0111. VJI. I 12. post dndar^e a.ii. t^s aeSVSaH, om. cfghikB. j 
TTQO(f7)Tojv deleri yult Fa, j 13. 7^,^^] j^oj^ h. | 19. avrovs b (a sec. man.) ehiko 
VS^-HHb, avTov a6 (a pr. m.) cfgSB. \ 21. oU fghik, ware aceSVS^HB. \ 
26. Toi] uvTov eghk. ( 28- Trpoqciyr;;?] ■nQocftjTat.i h. \ yivofitvoi] yivofitrois aeh 
proLantibus B Hb. | 3(j. nurpoi] nviifiaros e S. \ y.ixuautjTo ccteri praeter ah 
SVS^H, in quibus i)ii/.ooiiriTO. 14 EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. I, 3. 

XQiardi; fiuXXov avtjyoQsvrai, x«J mi^uv fiovog nai dhj&ijg avrog mv 6 
XQiarog rov x^eov XQiGriavcjv rov nuvra noafiov rijg ovrcog aefivijg kui 
iSQag avrov JtQogtjyoQiag icartTiXtjaEv, ovxtri rvnovg ovSs eiHOvag , dXX 
ainug yvfivug dQsrug nul ^iov ovQuviov avroTg aXri&eiag doyfiaai roTg 

l^i ^iuaojraig iiaQadovg. ro re ^QTafia, ov ro 8iu acofiuroov axevaarov, dXX 5 
avTO 8tj iivevfian Oeio) ro &eo'nQe'ni:g, fieroxy rijg dyevvqrov xal narQi- 
y7jg &e6rrjrog dneiX?j(f)ei. 6 xal uvro uuXiv 'Hautag 8i8uaxei , coguv e^ 
avrov XQiarov co8e ncog dvu^ocov' ,,nvevfia xvqiov in efxe , ov eivexev 
'e'xQiae fie , evayyeXlaua&ai 'nrco^oTg dnearaXxe fie, niiQv%ai aixfiuXcoroig 

14 dcpeaiv nal rvcpXoTg dvd^Xeipiv. ' nul ov fiovog ye 'Haatag, dXXd xai /Ju^id 10 
eig ro avrov nQogcoaov dvacpcovet Xeycov' „0 d^Qovog aov, &eog, eig rov 
(ticova rov alcovog., QU[i8og ev&vrtjrog rj Qu^Sog rijg ^aaiXeiag aov. rjyd- 
nr^aug Sixaioavvijv xul ffilar/aug dvofttav' 8iu rovro e^Qiae ae o &eog o 
&e6g aov eXuiov dyuXXi('caecog nuQa rovg fier6xovg aov. ev oig o Xoyog 
ev fitv rcp TCQcoTO) ari'xcp &eov uvrov eiii(pi]fii^ei , ev 8e rcp 8evre'Qq) 15 

1.5 axtjnrQcp ^aaiXixcp rifiu. e2&' i^^g vno^ug fierd rijv ev&eov na) ^aai- 
Xixtjv 8vvafiiv rQiri] rci^ei Xoiarov avrov yeyov6ra eXuup, ov riS i^ vXtjg 
acofidrcov, dXXu toJ iv&eco rijg dyaXXidaecog ijXeififievov nuQiarTjai, nuQo 
xa* To i^aiQerov avra xul noXv xQeTrrov nal 8idcpoQOv rav naXai 8ia 

IGtco»' eixovcov acofiarixcorsQOv xexQiafievcov vnoarjfiaivei. xui dXXuxov 8e 20 
6 avrog oo8e ncog rd ne^l avri 8tjXoT Xeycov' „einev 6 xvQiog toj xvqico 
fiov , xd&ov £x 8e^i63v fiov , 'ecog uv &(o rovg ix&Qovg aov vnono8iov 
rmv no8(i}v aov," xai „ix yaarQog nQO ecoacp^QOv eyevvrjau ae. cofioae 
xvQiog xul ov fierafxeXrj&tjaerai' av ei leQevg eig rov aicova xaru rijv 

17 r('e^iv MeXxiae8ex.'' ovrog 8e eiguyerat iv roTg leQoTg X6yoig it MeXxi- 25 
aeSex, leQevg rov &eov rov vxpiarov, ovx iv axevaarcp rivi yQiafiart ava- 
8e8eiyfievog, dXX ov8e 8iuSox(} yevovg nQogi^xcov rrj xu&' 'E^Quiovg leQco- 
avvTj. 8i6 xurd rtjv avT« ru^iv, dXX ov xaru r^v rav aXX(ov avfi^oXa 
xa\ rvnovg dveiXtjcporav XQiarog xai leQevg fie&' oqxov naQuXtjxpecog o 2. xai isgaS avrov cfc/hikB, avvov xaJ liQa? aeSVS^H. | 5. i/xorw?] 
cy.ttti h. I 5. Sid a(i)fia.TOJv ahceg SVS^H B, §t' dQUJixdrwv dfhikv. Cf. p. 14, 
17. 20. 15, 1. I 6. avTu cif, avTv) viilgo. | 8. XfjiOTOv vjSi tt. dva^3. cik, ra X(j- 
v'i§i Tc. dva^. f, (LSi tioj? dva^oviv tov Xqiotov aeghSVS^HB, iinde verba rov 
XfjioTov insiticia esse suspicatur B. \ Trnrfia — Jes. 61, !• | 9. post fis add. 
tdaaa&ttt rovi avvTtTgiuuivovs ri/v vagSiuv avS cum LXX, ora. ceteri codd. et 
R probantibus V^S^H^BK (de Ruf. p. 230) H^. \ 10. f^ovos cfghikBH^, fio- 
vov aevSVS»H. \ Sa^iS — Ps. U (45), 7. \ 17- ytyovoTa cfghikBH^, ytyo- 
vivai aeSVS^^H. \ 20. ««« om.c. \ 21. //■>'»' — Ps. 109 (110), 1. | 29. itgii'? 
ueghvE, d^^^ti^tvt a (in marg.) bcdfikN. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 4. 15 

coar^Q rjn^v avTjyoQevzai. o&ev u8s GanatinMg Tiaga ledaioig ^((JKT^i»'^» 18 
avTOv T/ laroQia 'uaQaSiScoaiv, «il' ovd^ £x (pvXTJg tcov ii-QcofiEvav yevo- 
ftevov, «1 avrov 8s rov &eov 'tcqo soogifOQOv fisv, rovreari iiQO rijg rov 
noafiov avardaecog ovaicofievov , d&dvarov 8s nai dyijQco rriv ieQcoavv)]v 
5 eig rov dneiQOv aimva Siaxarexovra. rtjg 5' sig avrov yevofisvrjg daco- 19 
fidrov xat evd^sov XQiaecog fisya xal evaQysg rsxfi^Qtov, ro fiovov avrov 
e^ dndvrcov rav '^icoTiors sigsri xae vvv TiaQa ndaiv uv&Qconoig xad" 
oXov rov Koafiov XQtarov enicfytjfii^ea&ai , ofioXoyela&al re xai fiaQrv- 
QelaOai nQog dndvrcov enl t^ nQogrjyoQia, TiaQa re EXXriai xat ^"-Q- 

10 ^dnoig fiv^fioveveadai, y.a\ etgsri nal vvv roTg dra rtjv oinovfie'vt]v avrov 
&iaac6raig rtfida&ai fiev cog §aatXea, ■&avftd^ea&ai 8s vnsQ nQorptjrriV, 
8o^dCea&ai re cogdv dXr^&^ xat fxovov &eov dQXieQsa, xat iitt ndai rov- 
roig oia &sov Xoyov nQoovra nat <kqo aicovcov anavrav ovaicofievov, rtjv 
ae§dafnov rifiijv naQrl rov narQog vneiXTjcpora, nat nQogxvveia&ai cogav 

15 &e6v. roys fjirjV dndvrcov naQaSo^orarov, ori fiTj cpojvaig avro fiovov xar 20 
Qr^fidrcov \\)6cpoig avrov yeQaiQOfiev ol ■A.a&caaicofiivot avrcp , aXXct nai 
nciaij 8ta&taei xpvj^rjg, mg xai avrijg nQorifidv rrjg iavriav ^coijg rijv eig 
avrov fiaQrvQtav. 

C A P. 4. 

20 /2? 01» v(o)Tf^o<; ov6k ^ivCCoiv rjv o vQo-xoq t?;? ■jiqoc; ttvvov yiUT(ii.yyiX&-ilfit](; naOL 

Tolq tO-viaiv ivat^tluq. 
(Nic. H. E. I, 5.) 

Tavra fxsv ovv dvaynaicog jiqo rijg larOQiag evrav&a fiot neia&co, 1 
(og dv fir} veoareQ^v rtg elvai vofiiaets rov acoziJQa xat xvqiov rjfimv 'Itjaav 
25 rov XQiarov 8tu rovg rijg evauQxov noXtreiag avrov xQovovg. iva 8s 
fit]8e rr^v 8t8uay.uXiav avrov vtav eivai nui ^tvtjv , cogav vno vtov nat 
fir^8sv rav Xotnav SiacpeQOvrog dv&Qconoov avardadv rig imovo^aete, cpsQS 
^Qa^ea yiai nent rovrov SiaXu^cofxev. uQtt filv OfioXoyovfievcog rijg rov 2 
acoriiQog rjfxmv It^aov XQtarov nuQOvaiag veooart ndaiv dv&Qconoig ent- 3. Tov 0111. aehik. | 6. x(Ji'otvji c (iii marg. a pr. m.) dfyliihNS^y^ZBlI^, 
Bvvaiitoji aeSVII. \ 7. TTaQo, naaiv cfghikB, nnQa naat Toci aeSS^, nuai roiS 
(siiie naftd) VII. \ 10. post vvv add. na(ju aehikNE, om. cfg. \ 12. o)iu.v 
hcdfikS^ BII^, oii aeghSVH. \ 15. post t/}v add. rt aeghE, om. hcdfik 
Zonar. \ 14. widv bcdfikVS^HB,u'»s aeghS. | 15. dndvTOJv] ndvrwr aehik. | 
27. Tftji»' Xomwv SiacpiQOVTOi av&^ojnojv acfvNE, rovS koinois Staq.. dv&pojnot( 
egik, Twr Xotnwv Siucp, uv&^otnovs h: fort. leg. tolv lomwv 8iaq>- av&(jo'inov. | 
T/s vnov. cfik, inov. Tii achE. \ 28. opri utv duoloyovfihojS t»^»] tijS fiiv yuQ 
a (a pr. m.) eh. IC EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 4. 

Xttfnl)uaijg , vtov ofioXoyovfitvws s&vog ov fiixQov ov8^ inl ywviag noi 
yijg IdQVfiivoy, uXXa xat '^iuvtoov idvdJv 'KoXvav&QOi^n.otatov tt xat t^fo- 
asj^tatarov, tuvtij re uvcoXe&qov nai ai^xTrjrov, y xai eig det t//? naQu 
Otov ^otidEiag rvYj^uvEi, ^Qoymv nQO&Eafiiaig UQQtjZOig a&Qomg ovTcog 
uvanii^ifVE, to jiaQa Toig iidai Ttj tov Xqiotov 'jiQogtjyoQin TETtfttjf^ivov. 5 

3 TtiTO xai 'nQoqitjTcJv xaTinXuyt] Ttg &£iii <nvEVfiaTog ocf&aXfid^ to fiiXXov 
taea&ai 'JiQO&EooQ/jaag, atg x«/ ruSe uvu(f&iy%aa&ai' „Tig iixeas TOiavTU, 
xai Ttg iXaXtjaev «ro)?; el (odive yt] iv fita rffiiQn, xai ei eTix&ti e&vog 
eigana^. vnoai]fiutvEi di 'ncog xui tijv fiiXXovauv 6 avTog iiQogi/ynQtav 
Xiycov' „ToTg Se SovXevovai fioi xXij&ijaeTai bvofia xutvov, b ivXoyij&q- 10 

4 atTai int Tijg yijg. uXX ei xai viot aucpoog rjfiei^g , xui tovto xutvov 
ovTcog ovofia to XQiaTiuvcjv uQTicxtg <naQa 'Kuatv i&veai yvcoQi^eTai , b 
^iog d ovv oficog xui Tijg ttycoyijg b TQonog avTOtg eiiae^eiag doyfiaatv 
OTi fir/ 'ivayyf^og vcp tjfimv e^Kfni^nXaaTut, ix 'RQcoTtjg 8e ag eineiv uv&qco- 
noyovtug qivaixuTg ivvotatg tcov 'naXui &eocptX(av uvSqwv xutcoq&ovto, 15 

5 clidi nmg iniSei^Ofiev. oii viov, dXXu xai naQU ndaiv uv&Qconoig UQjf^aio- 
TtjTi TETtfitjfiivov i&vog, Toig ndai xai avTO yvcoQifiov, to 'E^Quicov Tvy- 
^dvei. Xoyoi 8ij nuQu tovtco xut yQctfiftuTa naXaiovg dv^Qug neQtiiovai, 
anuviovg fiev xat dQi&fica ^Quxeig , dXX oficog evat^eici xui Stxaioavvri 
xul ndarj Ty Xoiny SieveyxovTag dQeTy , nQO fiiv ye tov naTaxXvafiov 20 
8ta(f}6Qovg , fieTCi 8« xui tovtov eriQOvg twv Te tov Ncae naiScov xat 
dnoyovaiv , (iTUQ xut tov yi^Qaufi, ov uQj[rjov xat nQonuTOQu aificov 

6 avTCJv naiSeg E^Qaiav aviovai. navTug 8ii extivovg Stxatoavvtj fiefiuQ- 
TVQtiftivovg, e^ avTOv ^yi^QCidfi ini tov nQatov dviovaiv dv&Qconov, tQyca 
XQiaTiavovg ^ xal firi ovbfiaTi nQOgeinciv Ttg ovx dv exTog ^dXoi Trjg 25 

7 dXii&eiag. o yuQ toi StiXovv e&iXei Tovvofia to XQiaTiavov, dvSQU 8td 
Ttjg Tov Xqiotov yvaaeoog xai 8i8uaxaXiag, acocpQoavvri xai Sixaioavvri, 
xaQTEQici TE ^iov xai dQeTijg dv8Qiix , evae^eiag te bfioXoyict evog xat 
fiQvov Tov eni navTcov &£ov 8ianQineiv , tovto ndv ixeiv.oig ov x^tQOv 1. TToi acefghv B ITb, toc ik, tttj hdSVH. Cf. X, 4.: oix iv yojvia rtot, 
yrji XsXtj&os. \ 2. i&v(7)v^ rJjv t&volv aeh, dv&QojTTOJv ik. \ 4. ^foj'] Tts dis h. | 

7. (xvacf&ty^tto&ai aehikE, 7TQonva(p&, cfpt, nQO(f&. g. \ rli — Jes. 66, 8. | 

8. i).dXt](}£v abcei (a pr. m.) vBE, iwQaxsv dfhi (a sec. m.) kN cum LXX. | 
10. To7? — Jes. 65,15. | 12. ovroj?] to ik. \ 23. Si} cfikB, 8' ae(jhSVH. \ 
IttI post ixfjrss add. hikN. | 24. post «i;ra add. ra ahNE, om. cefgik. \ avis- 
oiv] scrib. aiit dviovva? aut dviiKstj. \ 26. i&tXsi hikSVS^H, i&iXoi ahcdefB. \ 
x6 XQioTiuva S V H, To" XQixsxiavov conj. Fa, rov XQioTtavS h, rojv XQiariavojv 
wSa, Tov XQiftavov mutata videlicet interpunctione ceteri codices, quod recepit />, 
To XQiQTtarov, tov XQtOTiavov conj. /fb. | 29. ttwi ] TcaQ g. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 4. 17 

Tjft^v iGTiovdu^sTO. ovx ovv am^iarog avroTg '^isQirofajg sfisXsv, ori fir-ds 8 
TjftTv' ov aa^^drcov iTnn^Qriasojg, ori «?;5f i;fuv' aXX ov8s rcov roicovds 
rQOffmv TtaQacpvXaxijg , ov8s rcov aXXmv SiaaroXijg , oaa roTg fisrsrtstra 
<:iQcorog a<navroav Mcovaqg aQ^oifisrog iv avft^oXoig rsXsTa&at 'jaQa8e8coxsr, 
5 ori ftrjSe vvv XQtariavcov ra rotavra' aXXd x«t aciqcjg avrov riSsaav rov 
XQiarov ru &sti, siys mcp&ai fisv rco ^^4^Qadfi, iQr^fiariaai 8s tw laaux, 
XsXaXiiKt'vai 8s to) Yaxcop, McovasT rs y.al roTg fisrd ravra 'jtQOcpiirutg 
oifuXr^Ksvai <:tQo8i8sty.rai. svdsv uvrovg 8tj rovg &soq)tXsTg insivovg svQOig 9 
dv y.a} ri]g rs XQtarn xartj^icofcivag 'iQogojvvftiag, xara rr^v cfaay.aaav 

10 nSQi uvrav cpcov/jv' ,,fiij d\pr^a&s r<av '/Qtorav ftov, nat tv roTg Troogi//- 
raig fiov fit] ^novr^Qsvsads." c^ars aacfMg aoooTJjj' rjysTa&at 8sTv 'aui 71«»'- 10 
rcav TiaXaiordrtjv rs y.al dQxaiordrr^v &soas^siug svQsair, avrcov sy.sivo3v 
8rj rcov dftcfi rov ^yi^Quuft &iocfiXcov dv8Qmv , rr^v uQriojg 8icc rtjg rov 
XQiarov 8t8ccay.ttXifig ':tdaiv idvtai ',iurtj'/'/sXftiriiV. si 8s 8/j ftay.QO) ':to& H 

15 varsQOv x?o»w asotroftijg cpaal rov ^A^Qudft ivtoXijv siXr;cfivat, uXXct ys 
<TtQ0 ravrr;g Siy.utoavvriV 8iu '^tiarsojg fiuQrvQr^&sig uvsiQr^rut , b)8s ciwt,^ 
cpdaxovrog roij &tiov Xoyov' ^i^^tiarsvas 8s ^A^ouuft rcTi &sco, y.ut iXo- 
yia&r; uvro} tig Sinatoavvr^v." Hca 8rj rotovrco n^o rijg ':tsQirofir~jg '/syovori 12 
XQf,f^ftog vcio Toy cfijvutrog savrov avri^ &sov \ovrog 5' r^v avrog o 

20 XQiarog 6 roi; &sov Xoyog) '^tsQl tcoi' iv roTg ftsri-nstru XQo^^otg rov 
oitoiov uvrqi Sixatova&ai rQo^tov ftiXXovrcov Qijfiaatv avroTg <:tQOS'rti]yysXrai 
Xi/bjv' „Kai ivsvXo'/r^&r;aovrai iv ao\ ':tdaai ai cpvXai ri;g '/r^g. xa/ cog 
ori 'iarui sig s&vog ftiyu y.ui ':toXv. nai ivsvXo/);&/jaovrai iv uvrco ctk^-tk 
T» s&vr; rr';g yijg.'' rovrri) 8s y.al i^jtiarr^aui sig r^fidg iairtSTcXr^noiftivco i^ 

25 'naQsari. <n.iarfi ftsv yuQ iy.tTvog t/] sig rov ocp&ivra uvrcT) rov &sov 
Xoyov rov XQtarov 8s8iKaioiro, '^turQcoag ftlv d^n.oardg 8siai8atftoviag hui 
<:xXdvr,g ^iov <:tQoriQug, ivu 8s rov £7i( 'nctvroov 6ftoXoy)';aug &sov, xut 
roijrov ioyotg dQsrijg, ovyl 8s &Qi;a-Asi(i vofiov rov ftsrd ruvru Mo3i<aicog 
&sQa'nsvaag. roiovrci) rs ovri siQr^ro , ori 8rj <:tdaat at cpvXai rrjg yr^g 

SO xa/ 'rtdvra rd s&vr; iv uvrco svXoyr;&r'jaovrai. sQyoig 8s X6yo3v ivuQys- ii 2. ov] otSt h. I 4. a7tavio>v post /rpwroS pomint cf(/UcVS'^HB, post Mwi- 
arjs aemS, om. h. \ TTaffaStdojxtv] TrapiSijjAtv hlk. \ 7. ' Iay.f)ji cfiktc NV.S^HB, 
' loQar^k aeyhS. \ 9- ngoioiriutas a (in marg.) cfyptV.S^HB, t-rojwuias nehikS. | 
10. fir/ — 1 Paral. 16, 22. | 11. noitjQevia&e cehLXX, "JTOvtjfjstTjo&ai fff , novTj- 
^tvrja&f ceteri. | 15. Srj oni. efjhS. \ 15. XQ^*V ^*^^- '^ (i" in;^rg.) cfSVS^H, om. 
eghikB. | 17. (fdaxotros tH &tiu cf, rS &. rp. volgo. | irriarttat — den. 15,6. | 
22. A/ywf — Gen. 22, 18. 18i 18- | 26. StSixaiojro cefghik B H^, iStSiHniajTO 
aSVSaH. I 30. fif.oyr,Ot]aotTai afjhSVS^ H U^, ii/.uy>,&i]<}tiai ccfikt. \ St] rt h. 

2 18 EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. I, 5. 

CTfQOig {'ni T« attQOVTog <n(iQa ^iovotg XQiGTiccvotg xad'' oXtjg rijg olna- 
fifrijg uaxs/iiirog avTog ixsTrog 6 tijg {^inat^tiag tu yi^Qaafi dvwntcprjve 
1 5 TQonog. rt dtj bv Xomov iiiTiodcov av tuj , fii] «;(/ iva x«t xov avrov 
^inv Tt xai TQOitov tvae^eiag ijfilv Tt To?g d^no Xqioth xa/ ToTg tiqo- 
<nuXat OfO(yiXtaiv oftoXoysTv; MgTf fnj viav nai ^ivtjv, dXX ti d(T (pdvui 5 
dXijOtvovTa , '^QCiJTtjv v<:idQXi:iv x«? fioviiv xat aXtjOij xuTOQOojaiv evae- 
^Fiag TifV did T/7tf Ta XQiaTu didaaxaXiag iiaQadodHaav ijfiTv dnodti- 
xvvaOai. xai TwiJTa fttv wdt ij^iTco. 

C A P. 5. 

(Nic. 11. E. I, 6.) 

1 fl^yQS dt Tjdtj fiera Tijv 8iuaav <:iQ0xaTaaxsv7jv Tijg ^nQOTS&siarjg Tifuv 
ixHXtjatuaTix7jg laTOQiag ij8)j Xomov uno r^^g ivanQxo t« acoTtJQog ijfit^v 
i^niqurtiug oid rivog odomoniag ifpaxfxo/isOu, tov tS Xoyo nuTiQU Osov 
xai Tov SrjXbfisvov avTov Jijaisv XQiaTOv tov aoortjQu xut xvqiov ijfimv, 15 
Tov iiQuvior Ta Osu Xoyor ^oij&ov tjfiTv xat avvsQyov Ttjg xutu Ttjv 8irj- 

2 yijaiv dXtjOsiag imxuXsadfisvoi. tjv 8tj uv thto Ssvtsqov xat TsaauQuxo- 
CTOv sTog T//S' AvyuaTu ^aatXsiug , AlyvnTu 5' viiOTayijg xat TsXsvTtjg 
AvTb)riu xut KXsoTidTQug, tig ijv varuTtjv ij xut Aiyv<jtTOv rmv UtoXs- 
fiaicov xuTiXtj^s 8vvuaTsia, itySoor sTog xut sixoaTov, itntjvixa o acoTijQ 20 
ijftcjv xca xvQiog ^ltjaug XQiaTog iiii Ttjg tots (inoyQucpijg <nQ(OTtjg, ijys- 
fiovsvovTog KvQr^viu Tijg 2vQiag, dxoXHdctig TuTg <nsQt uvth <nQO(ptjTsiuig, 

3 «V BijOXssft ysvvuTUi Ttjg 'luSaiug. TuvTtjg 8s Ttjg xaTu KvQtjviov d-no- 
yQu^pijg xiu TMv 'nuQ 'E^Quioig iniatjfioTUTog laTOQixcov ^JiXavTog '/w- 
aij^nog fivij/iovsvii, xai uXXtjv i<ntavvunT03v laTOQiuv <nsQi xijg Toav FuXi- 25 
Xuicov xurd Tug avTug inKpvsiatjg ^Qovug uiQsasbtg, ijg xal <naQ ij/iTv 6 
yluxug iv TuTg <nQu\sai /xvij/itjv (o8i Jicog Xiyojv <nsnoiijTUi' ,,/istu tutov 
((rsarij 'juSag 6 ruXiXuTog iv ruTg ijfifQUtg Ttjg d<noyQa(pijg, xai diisaxrjas 
Xaov 6<niao3 avxS, xdxsTvog d^n^aXsro, xal <ndvTsg oaoi i<nsia9rjaav avxai, 2. diantcf7]r8 tjjottos a (iii marg.) yhE, o.7Tk(fi}vs tqottos ae, tqottos uTittp. 
cfik. I 3. aV *J>/ om. ffh. | 12. ijSt] add. bcdfhikBH^, om. aegoVS^H. \ post 
Stnaav add. rjuiv aeot. \ 16. po.st Aoyo»' add. avv tJj dyiot xnl npotxvprjrw iiviii- 
/lari h. j 18. post vnor. nal add. r//« fh VH, om, acegikSS^B. | 21. i,uoiv 
post xi'(>tue pon. aeghSVH, post aojrijg cik, om. f B, \ XQiards] 6 Xg. cg, | 
dnoyf). TTQoJrrjS cfih, ttq, dnoyg. aehJE. \ 25. /nrtjuovsiet — Antiq. XVIII, 1, 1. 
de bell. jud. VII, 8, 1. | 27. ^ovxds — Act. 5, 37, | 29. post Xaov add. no?.vv 
aeSVH, Unvov hik, om. bcclfgRBK (de Ruf, pag. 231) H^, \ insiadrjaav 
rfghilli, infiflorro aeSVH. ' EMSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 6. 19 

8i£aMQ:iia&t,Guv.^^ Tuxoig 6' «>' x«t 6 dtd/j).a)fispog fv 6nr(oi(ai8£y.drco 4 
iFjg aQj^aioXoyiag avvndcov Tavza 'naQaTi&frat xarw Xs^tv' „KvQi^vtog ds 
„T(av tlg Tfjv ^ttXijf avvayoftsviov dvtjQ, rdg rs dXXag aQxdg iiiiTeTeXsxag 
„xa< 5*« '^zaacov odtvaag, vTiazog ysvta&ai, ra ts aXXa d^iojftaTi fif'yag, 
5 ,,avv oXiyoig «•rr/ ^vQiag naQFjVj viio KaiaaQog SixuiodoTtjg tov t&vovg 
„diitaTaXfitvog , xa) TifitjTijg Twi' Haiatv ytvtjaofitvog. y.ai fttTu ^Qa^ta 5 
(jp^aiv' ,,'lbdag 8t- ravXaviTt^g dvtjo in noXtojg ovofca FafidXag , Zd8- 
„8oxov ^UaQiaaiov iiQogXa^ofavog, rjiitiysro ini dnoardati, rtjv rt dnori- 
,,ftijaiv ov8tv aXXo tj rcvrixQvg 8ovXtiav tiziqttQtiv Xtyovrtg, y.a} rr^g iXtv- 
10 „&tQiag «V dvTiXijipti iiaQaxaXiiVTsg ro tOvog. nai ir rjj StvrtQu 8s 6 
TcJ*' 'laroQicov t« 'la^aixH TioXifiU ntQi Ta uvrs ravra yQdqiti ' ,,i.Tii tu- 
„roig rig dvtjQ PaXiXuTog IsSag ovofta tig d^jioaraaiar ivt]ys rtg iitt- 
,,j^coQiug, y.axi^ojv , ti cpoQOv rs Poifiuioig rtXtlv vnofiivaai aai fxtru to»' 
„&tov oiasai OvtjTng Ssaiiorag. ravru o 'lioat^nog. 

15 C A F. 6. 

J2c x«r« Tois /uo»'Oii,' nvtuv «xoAoi'.9-wc,- tiui; niiixf. tjVffnn; t^tXiTiov aoxovxfq ol 

Tci Tiutv iy. nooyoh'(>)v ^ir(d'o)(ti^ r:ov lovdrtiwi' l&vov^ 7jyov(i(vor, ntmTOC Tf a/./o- 

(fvXoq iirtoi).(vii nvroiv IlgoiStiq. 

(Nic. H. E. I, 6.) 

20 Ti^vixavra 8t xat ru 'ltt8ai(ov t&vttg 'HQ(68ii TiQrortt ro yivog dXXo- 1 

q)vXtt ^tstXt^cporog rijv ^aaiXsiuv ij 8iu Moovairog iitQiyQuqrjV iXdfi^avs 
<:iQoq>tjTsiu, j,8x ixXtnptiv UQiovra i"^ 'Ih8u hSs iiybfisvov in tco»' fitjQoJv 
uvTH qrjauau, „i(og uv tX&y i» dnoxsirat /' ov xut dnoqaivsi <nQog8o- 
niav i&vav tasa&at. (trsXij yirot rd rijg TZQOQQtjasrog ijV, x«i)"' 6v v^no 2 

25 roTg oixsioig th t&vHg uoyi^ttai 8idysiv uvroTg i^i~iv xqovov , uvoo&tr i^ 
uvTH Mo3vaio)g nuTUQ^Ufiivoig , xut tig riiv yivyHara ^uaiXsiav dtUQxe- 
auat ' XU&' ov 'aQtarog dXXoqvXog 'HQoo8tjg Ti]v xaTa 'jHdctitor i^jiirQintrui 1. d' Sr cfyhilH, ysi' aeSVH. | 2. ntt^jariO^tTai — Aiitiq. XVIII, 1, !• | 
3. rijr add. acefi/hikJoseph.NSBH^, om. VS^IT. \ 4. vjraroc] w? xai vTiaTOS 
cfSVH, o'n xai 0111. rieghikJoa.NB. \ 5. 2'i(jt'aS cefghikinJos.NIiH^, ^v^ia 
aSVS^H. I 7. qtjaiv — Aiitiq. XVIII, 1, J. | ratXatinjf] /'ai^.avdrijS cf. \ 
post TTold.jt add. ^t aeS, oiii. cfrjhikNVS^HB. \ I\uaX,iS c hi kjir NVS^ HB, 
PafiaXa ae y Josepli. S , ra(ia.}.as fniv. \ 2!ciSSo)(ov ckN, 2(iSd'oxoi' oefgv 
SVS^HB, ^aSoSoxov h, ^aSSaxov .Toseph. \ %. liTToaTdati aer/hik Joseph. NSB, 
a^oaraoinv cfvVS^H. | 10. ^t add. rfghikN B H^, om. rieSVH. \ \\. ravTa] 
raSi h. I y^jdtfti — Joscpli. Bell. .hid. II, 8, !• | inl tovtois] (ttI tovtov eh 
Joseph. I 22. TTQoqrjTtia — Gen. 49, 10. | 21. idriJJv totaCtui] taeo&ai t&vwv 
uehSS^. I 27^ xarw dcleri vult 1'«. 

2* 20 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. 1, 0. 

vno 'Pa>fiaimv aQXfjV, wi»' f^tv 'jMGrjJiog <:ianu8i'8cootr , JSafiaiog mv xara 
TturtQa ro ytpog, 'yjQu^iog 8l naxa fitjZtQU, ag 5' '^qnr/.arog , (bx o zvxcov 
8t x«) bTog y^yovt. avyyQacfevg) , q)aa)v oi ra v.wz uvxov uxQi^uvTtg, 
'yJvTmuTQs , TUTOv 8s 'Hqm88 TiTog yJanuXooviTa Tcav <neQt tov rfo)»' t« 

3 '^TioXXojvog ifQoSalav xuXsfisvmv ytyovtvut. og 'AvTi-rtaTQog vno ISafiaimv 5 
XriaTMv ':iui8i'or aiXftaX<»Tia&t)g avv ixiivoig i]v, 8ia ro firj 8vvaa&ai tov 
TiuTtQu ntrrjTu ovtu XvTQa y.uTU&t'a&ui VTitQ uvtu. ivToacptig 8s Toig 
iy.tiro3v i[&taiv vazsQOv 'TQy.uvM tw 'lu8uiwv uQxieQtl CftXuTai. TbTco jtutg 

4 yivt.Tut o ini to aariJQOg ijficov 'IIoco8ijg. eig 8/j tr rov toimtov Tr^g 
'Ju8uiwv czEQieX&uarjg ^aaiXeiag, iril &vQaig i;8r] xa/ jj tmv i&voiv «xo- 10 
Xu&oog Trj aQOCfr^Teia TZQog^oy.iu auQpjV, uTt 8ictXtXoi7i6T03r i^ ineira Tmv 
'KUQ uvToig i^ UVT8 Morvaicog xara ^tuSoxtjv <xQ'^urTOiv te nat tjyr^aa- 

5 fiivav. TCQcj fiiv ye xrjg aixfiaXcaaiag avTcHv xa« Trjg etg Ba^vXoava fiera- 
vaardaeojg i^aaiXevovTO , utio I^asX TrpcoVa x«{ Ju^}8 uQ^dfievoi' iiQO 

8f! TMv ^aaiXiorv uQXOVTtg ccvTug 8iti7ior , oi TiQoguyoQevofievot xQiTai, \rt 

6 uQ^uvTeg x«« uvtoI fitTa Marvaia y.ul tov t«'ts 8iu8o)^ov 'Jrjaiv. Meru 
8s Tr]v clno BuSvXcovog iTiuro^ov ov SiiXinov TioXiTeicc xQoifievoi uQiaxo- 
KQUTiy.rj iieTCi oXiyuQxiag. oi yciQ uQXieQEtg nQOsaTyxeaav rmv nQayfiaroav, 
ir/Qig ov rjou7ii]iog 'Pcofiaimv arQurr^yog imarag rr^v fiev JeQOvaaXrjfi 
'noXtony.tl actTU y.odrog, fiiaivti re rc). dyia fiixQi tw»' aSvroiv t5 'itQH 20 
TiQoeX&cov , Tor 8e iy. <:inoy6rcor 8ia8oxrig fig ixsivo ri itaiQu 8iuQniaavTu 
^aatXia rt hfiH y.a\ UQXteQiu, '^Qiaro^sXog ovofia r^v avrcxr, 8eafnov im 
'Pc6ftt;v cifiu rixvoig iitTiiftWag, 'Trr/.av^ ftev r^ rara a8eXcpM rrjv aQxiEQoo- 
avrrjv 7TaQa8i8o3ai , ro 8e ticIv ' JsSaicov e&voi, i% ineivn Poifiaioig vtio- 

7 CfOQOv y.aTeaTr^auTO. uvTiy.a yovv y.al 'TQy,avolJ, eig bv vararov t« rrjg 25 \. TTttgaSiSvioiv — Joseph. Antiq. XFV, 1, 3. 7, 3- Bell. Jiid. I, 8, 9.; ali- 
ter idem XX, 8, 7. Haverk. | 'iSnualos] 'laSatos cgmpv. \ 5. qiaalv aefv (in 
vers.) RSVH, (paol fiev g, ok tfaair bcflhpvS^B. \ 4- 'AvTinaTctn] ' Airha- 
TQor ehk. \ T^rov Si bcclfv VS^HB, xStov S' slvai TTartQa BS, tStov S' tltat 
aiTcj TTartpa aegh, tStov S' tlvai avTov TTaTtQa ih, tstov avruj m. | ytanaXoi- 
iuTn c H, ' y4axakoviTa ceteri. illud uiiice rectnm, cf. Steph. Byz. 'Aandlojv. | vtojv 
cfkmB, vtov h, vtiu aeiSVH. \ 7. ntvijTa bcclfgS^ ZH ^pvohsinte Fa, tttojxov 
aehilSVB. | 8. tj&faiv aeghikSVH B H^, i&iaiv bcclfS^, et ita Eiiseh. ipse 
infra I, 7. p. 24, 15. \ tuj afhikSVHB, tiZ tu>i' bcdgS^, toJv e. 'iSaftaiojv pro 
' lovSaiojv h. \ (ftXovTai bcdefikS^B, atqiie ita Euseb. ipse p. 24,16.: (pthovTai 
aghSVH. \ Ttno^ irdii cfgE, thth iTaZi h, r»ra (om. naX?') eik. \ 13. /*tv 
aeghikSBfUivToi cfVS^H. \ 14. dno] vno hik (asec. m.) | i^.Moivota] Mojatojt h. \ 
18. dQyifQs7(; cfhrVS» H, itQsls aegikJSfSB. \ 21. rov Si] ti'jv Si h. \ 25. ' Poj- 
ur,v] 'Pi/jHiji cgik. \ 21. Si] aa)' H tacite. j 25. }'«>'! S' hi h. ELSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 6. 21 

To3i' aQyjeQtmv ^tQnaTt; f^i(idoytj>i , v-jo TIuQ&oiv ur/uaXons ).>,q,&tr70^^, 
^QcoTog, ws- ytiv f'qt;v. uX).oqv).o.; HQ0)8t;g mo Tt;.; nvyyX/jTS Poi^iuimv 
xat AvynaTH ^uffiXm; to ^ladatojv t&vog iyitiQitBTui. y.ud^ ov ivuQywg 8 
Tt;g T« XQtOTti '^zuQaaiug ivaract;; yui Toir i&vo^v i; ciQog8oxo)ut'vr; ao)~ 
5 ti;qiu T£ xttf xXr/atg dnoXb&oyg tjJ 'iiQOqrjtia 'rtunr^y.oXHdr^ntv' f| 01» bq 
'IQovov Tfov i% '/ov8a UQyovToiv te xui r^yoviiivo3v, Xiyo) 8t tcoj' iy. tov 
laSuiojv i&vsg SiuXeXovnoTOJV , stxoToyg avToTg yai t« t/;»,' ix 'riQoyovojv 
ivaTU&mg i^rii Tng iyytaTU 8iu8ny8g 'autu yeveav '^QOitiar^g UQ)fieQOiavvt;g 
'nuQU/Qrji.ta avyyeiTui. tyetg xui tsto^v u^toyoeoiv tov looarj^zop uuqtvqu, 9 

10 Sr^XsvTU ojg Ttjv ^uaiXeiuv :ian« 'Pojuuioiv i^rziTQUTietg 'llQa8t;g «xtTt Tsg 
ii UQyaiov yivovg y.a&iaTi;atv uoyteQeig, uXXd Ttaiv icaijfJiotg Ti;v Tijxr;v 
dTiivefiev' t« Ofioiu 8s ■nnit^ui tw 'Hqo')8i; 'neni Tt~;g y.aTuaT('taeo)g tojj' 
(jLQyieQioiv AoyiXaov tc tov <:iui8u uvts, y.ut fitTtt tstov Po^nuisg, TtjV 
(iQ/jiv Tdiv ^ /88aio)V •uUQeiXr^rfOTug. ii 6' uvTog 8r^XoT, ci)g tinu xut Tr^v 10 

15 itQuv aToXt;v T8 uQyieQt'o)g 'rtQMTog 'HQc68t;g (l:zoy.Xeiaug v-rio i8iuv aqQu- 
ytda -rie^rioit^Tat, fiijxiT avTrjV ToTg dQyieQevaiv tyeiv v(f iavTng i^KiTQiibag' 

TUVTO 8t XUl TOV fltT UVTOV AQytXuOV XCil «£T« TtiTOV 'Po^iiuitig 81U- 

iQ('t^ua&at. xai tuvtu 8 r^fiTv eiQtja&o) eig kTtQav d-no^ei^iv ':iQOCfii;Teiag 1 1 
x«T« TrjV i^riKjpuveiav tov aojTtJQog t;Licav '/i;aov XQiaTov 'i.e^rzeQuafi.iviig. 

20 aurfiaTUTU yuv iv Tfj) /Juvtt;). i^8ofi(i8o)v tivcov uni&fiov ovoiiuaT) io)g 
XQiaTOt) i;yovfiivov 'neQiXa^o)v Xoyog, 'rztni o)v iv iTtQOig 8ieiXi;rfuitevj 
fitTci To T«TW»' avfi^jztQuafia i^oXo&Qev&rjaea&ai to <:zaQa 'Isdaiotg yQTafia 
'rzQorfr^Tevei, ytui tuto 8e aucfcag x«t« to»' •auiqov Tr^g tu ao)T~;Qog r;iMmv 
'lt;a8 XQtaTH yeviaecog u~o8eiyrvTui avfi-rzeriXi^no^fiivov. TavTu 8' ijfiTv 

25 uvayAuiojg eig TiaQdaTaaiv Tt~;g Tcav yQOvcav uXt;&eiug ':zQ0TeTt;Qi';a&0)- 3. xai ylvynoTu cfgVS^HB, xal ./ivy. ra S, Avy. rt eik, yivysoTs a (is 
Buprascripto *ai) h. Cf. pag. 24, 21. Syncell. pag. 586- Dind. | 5. re -m) aehilc 
R probante Va , ztXot tldu^ave xal t/ ti'>v i&vwv a (in marg.) bcdffjvE. \ 
ii\ dno eghm. \ 6- i* o^- h. \ 9- ilit6xiJto)v cfgilcU, diioxQBov eh, d^ioxQsvt 
aSVH. I udgripa — Joseph. Antiq. XX, 10. Hav. | 13. uQxifQtwv cfgvVS^H, 
iHfiiuv aehikSB. Eadem lectionis discrepautia occurrit supra p. 20, 18- | 14.^»/- 
).o't — Antiq. XVIII, 4, 3- XX, 1, l. Haverk. | 17. rSrov] ro h. | 18- irigav 
aeghikSS^ B H^, iriQat cfvVH. '*Eusebius monct lectores, se duplicem inter- 
pretationem Jacobi prnphetiae proposui.sse , unam nempc de regibus, alteram de 
sacerdotibus deficicntibusu Burt. | 20- J(irit]X — Dan. 9, 26- ' 21. iv iripoi! — 
Euseb. Dem. Evang. VIII, p. 381 cd. Colon. | Stft).t}(pautv] ntgtnlrjtfaiitv h. \ 
23. ^ito^iv om. h. I 24- ytrioKue cfgikB, ytvvi/atojt aehSVH. 22 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 7. 

C A P. 7. 

Jlipi r/j? i'' i"»? {tny/i^.ioii; »'»_/» t'Co/»*V»;<; i)in(fon'fr((; r>;i; ;ifoj, loi' JfgtCTrou 

yiitai.oyfni;. 
(Nic. H. E. I, 7 — H.) 

1 ^E^neidrj de 11]^ ittQi rov Xqiotov yiveaXoyiav 8ia(poQmg ijfiTv te 5 
MarOaiOi; x«t 6 Aovndg tvayyEXit,6nivoi aaQaStdMxaai , diaqooviiv re 
vo^iXovrai roTg 'noXXoti, tmv rt 'niarbiv inaarog ayvoin r aXt^&sg evQtj- 
niXoyeiv tig rug ronug <ntqiXori^ojrai, cpfQS nai niv 'JtfQi tutw»' x«Tfi- 
&tiaav (ig 'ifiiig laroQiav ■naQaOMfit&a, ?jv di i^niaroXijg '^Qiartidij yQu- 
q:(X)v a6(n avfi(p(aviag rijg tv roig tvayytXioig ytvtaXoyiag 6 ixtxQi^ nQoa&ev 10 
ijfiiv d>]Xoo&t)g 'yJcpQtxavog ifivrjftovevat, rag fiev r(ov Xommv do^ag mguv 
^iiaiovg na\ ditiptvofxtvag umXty^ug , tfV 5' avrog 'nuQtiXtjCptv iaroQiav, 

2 rbroig avroTg inri\yf'fitvog roTg Qijfiaatv' ^i^TiiiS/] yuQ ru ovofiara rmv 
„ytvcov iv 'JaQiojX ijQixffitiro ij rpvati /; vopio», cpvati fttv, yvtjais a^ntQ- 
,,fiurog 8ia8o'iii, rdfico 8e, irtQti >nai8onoiiifiivH tig ovofia riXtvrrjaavrog 15 
,,u8tXqti urixvH' (ort yciQ u^i^noj 8i8oro iX^nig ccvuaraatojg aucprjg, rtjv 
,,fuXXiiaav inayytXiuv avuaraati ipnfiiivro &vtjr^, iva uvinXtinrov ro ovofiu 

3 j}/<f 'Vji Tii fitniXXw/i^orog) ' enti hv 01 t^ ytvtuXoyici ruvrri ipicptQOfxtvoi 
,,o'i fj,ev 8it8i'Suvro 'naTg nartQu yvijaio)g, 0/ 8t. iriQOig fiiv iyevvtj&tjaav, 
f,iriQOig 8e ^Qogtri&tjaav icXriati, uficforiQcav yiyovtv ij fivijfitj, xai rmv 20 

4 „ytytvvtji(6roi)Vj xca rojg oyg ytytvvtjxorcov. srmg u8ireQ0v toj»' evuyyeXioov 
,,xptv8trai, KUi cpvaiv (iQixhfiuv 'mu vofxov' i<ntnXaxti yuQ (IXXtiXotg ra yivr^j 
,,r6 Tt uno ris 2^oXofim'og xui ro uno rb Nu&uv, (tvaarciataiv arexvoov 
,,xui 8tvrtQoyttfiitttg xat avaaruaei anSQfiarojv, aig 8t.xuio3g rag avrovg 7. Tf CV^S^/illb, df SVH. I txttOTOS\ fitaaToy h. \ tvQtjaiXoysliV c, fvQtaiXo- 
yflv cet. I H. post r«s fitv add. ^>J aehiSI^H, om. bcdf ykB. | wQav om. ae. ] 
12. o.TtfX^y^ai] (xTToSfi^as aeS. \ 13. ixtt&ifxfvoi toIs p. acefJS, rolt (/. ixTi&. 
hik. I tTTfiSij] tVagmentum hoc Africanl inde a verbis tntiS^ yay usqiie ad Ti,v 
tnaXXayrjV t<Zv ytxov dttjyjjaofiai (pag. 23, 4-) exstat etiam in Eusebii Quaestio- 
nibus ad Stephanuni, quas e cod. Vat. pu})lici juris fecit Ang. Majus, Bcript. Vet. 
Nov. CoUect. Tom. I, p. 22. Textus Majani lectiones notavi signo z. \ yuQ add. 
aehikz NK (de Kuf. pag. 247.) E, om. hcdf. \ 16. oVt ydy iSinvt] tti ya(i 
iSinvj h, iSinut ydfi avrol? :;. | oa(f7,?] d(pt]s h, a<^ i/? z. \ 17. to ovo/hu utivTj. 
ff/ ikz Macar. JJ, t6 ovofia uiff/ cN, ftii'/j t6 ovofia aehSHF. \ 18. fftftpo- 
fifvot] fuipogofitioi HB errore typ. | 22. intnlaxti, hikzB, fnfnl/xAtj aegi 
(a sec. man.) k (a sec. man.) tN Dainasc. (Orat. III. de nativ. b. Mar.), avvt- 
nXd/./] hS, avvfntn?.dx7] a (a sec. m.) cVS^^HK (de Ruf. p. 295), avvfntn/.d/.ii 
df. I 23. .^oXouiHyot f {fere semper) gh (semper) ikNB, ^aXofwivoi a, ^aXo- 
/xwi-os z (postea J^o?.,), 2'oXouijivtos ce (sed is semper alibi J^oXofivtvo?') S^H. \ 
(tvaoraatoiv] dvaardaic z. \ 24- piiaaTdati, ikzN Macar. l'^ B , dvaoTaatit a 
(a pr. m.) e, dvaoTdatai a (a sec. m.) hcdfcjhSVH. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 7. 23 

,,&XXot£ liXXcOV VOfii^EC&UI, TMV (llv dOXOVVZMV 'nUrtQMV, XOJV ds VHUQ- 

„Xovxmv' 0}<i unqiOTtQug ta^i 8iijyt'j(Te(i; nvQtia^^ uXti&ii^ uauia' stii tov 'Jaiaijrp 
fjiioXvnXo^tmg fiev , aXX uitQilSmg '^atiX&eiv. Iva 8e aacpsg xi to Xeyonevov, 5 
„tiiv inaXXaytjV Tojir yevMV 8(i]yrjaoiiui. uno tu Jufid 8iu ^oXoncovog 
5 ,jT«i,' yeveag natUQidfiufievoig tQitog uno teXug evQio>ietai Mut&uv, og 
„(yfvvt]6e xov ' Iwaco^ tu ' l<aGtj(p tov nuttQu' uno 8£ Nu&uv tu Jui^)8 
,,xaT« Aov'A,uv ofioiojg tQitog uno teXovg MeX^i, ov vlog 6 'llXi 6 tov 
,^Io}ari<p natriQ' ^lojaijq) yuQ viog 'HXi tov MeX^i. a>iontt toivvv ijfirv 6 
„i<e(fieva t« 'lojarjq) uno8e(nteov , nag e'AuteQog uiitb natrjQ latOQeitai, 

10 ,,6 te 'iwAM^ uno ^oXofiMvog x«< HXi 6 dno tu Na&uv endteQog -Autu- 
„yovteg to ytvog, onmg te nQottQOv ovtoi 8rj 6 te '/«xcoji x«/ 6 Hll 
„8vo d8eXq}ol , 'auI nQo ye , ndig ol tutojv nutt'Qeg Mat&uv xa< MeX)(( 
„8(urp6QO}v ovteg yevMv tu 'lojarjtp dvaqiaivovtai ndnno(. •aui 8ij Iv o 7 
„ts Mutduv 'Aui MeX^i ev fitQei tijv avtijv dyayofievoi yvviu-Au ofio- 

15 ,,fitjtQi8g d^eXqug enu(8onoirjauvto, ts vofia firj noiXvovtog piQevsauv rjtoi. 
„dnoXeXvfit'vijv ij xa< teXevtVfauvtog ta dv8Qog aXXc^ yafiela&ui. fx 8e 8 
„xrjg 'Ea&d (tito yuQ 'AuXeia&ui tr^v yvvaTxa naQu8t8otui) nQonog Max- 
„dav o ano t« ^oXofimvog to yivog xatuyojv Toy '/axto^ yervif.' x«< 
„teXevtrjauvtog tn Mut&uv MeXii 6 eni tov Nddav natu yevog dvu- 

20 „(feQOf*evog 'irjQevuaav va fiev tijg uvt^g (fvXtjg , i^ uXXa 8e yeiug mv, 
„(ag nQoeinov, dyayoftevog avtijv ea^ev vlov tov HXi. ovtoi 8ij 8(a(f6Q03v 9 
„8vo yevmv evQ^aofxev t6v te 'lunmli kui tov HXl ofxofitjtQisg d8eX(fBg, 
„oiv eteQog 'luxw^i, dte-Ava t« u8tX(fH teXevt^aavtog 'HXi, trjv yvvaTAU 
,,nuQuXu§o)v iyivvrjaev i^ uvtt~jg tQitov tov 'lo3arj(f , xutu (fvaiv filv 

25 „euvt(^ xat xaT« X6yov' 8(6 xaJ yiyQuntai' ,',Iax(aj^ 8e iyivvrjae xov \. aXXuv aefjhikzNSrHH, alXvje bcdfS». \ 2. x»p«'ws add. CzB Macar. 
SS^B, om. NFI/. \ 4. inalXayr}p] ii>aV.nyt)v hikN, dnols&lav aeS. | 2^oXo- 
fivivos aefhk Macar., ^oXouoJrTos cgiNSrH. \ 7. xar« Aanav — Luc. 3, 23- | 
oi) lioe — TTaTTjQ add. a fin marg.) cfikvNE, om. aeyh Damasc. \ 8. 'lujaijq, 
— MtXxi add. aey h ikv BSS^, om. cf N Macar. Damasc. f. \ 10. o post 'laxiufi 
add. hikN Macar. , oin. ceteri. | ^oXoi.iwvo? aefhikN li, 2o).ouvJvTof cf/Sril. \ 
'H).i semper scribitur ' IlXtl in ghN. \ i\. t6 add. cfE, om. a (a pr, m.) eghik, 
fort. recte coll. p. 13, 26- | 6 post xal add. hikN Macar., om. acefE. \ 12. ttqo 
a (a pr. m.) eghikNfi, ngdt a (a scc. ra.) cfSFH. \ l\It).%tl .scmpcr 'in gh. \ 
14- 6 post xal add. cfhik Macar. B H^ , om. aeSTH. \ i6. St] $tj ac Macar. 
FH. j 17. Tije] Tti // errore typographico. | 18. re yiioe xarayojv cfgikNH, 
nar ayujv to y. aeSn/, t6 y/rot om. h, fort. recte. | 21. TtQotinov cfghikN 
Macar. B H^ , nQotinouiv aeSVH. \ 23. w»'] w h. \ 25. xoJ post Sio oui. 
hikN. I yiyQanTai, — Matth. 1, IQ. 24 HLSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 7. 

„'j(oaiqf^^ x«T« vofiov de t» HXi viog t^v' ixtivoi yuQ o '/axeij^ ci6eX- 
10„<J^O(,' wi' uviarijae a^ntQfiu. SiontQ «x a-AVQco&tjaetui x«t ?} ««t' «i^to»' 
,jYevEuXoyiu, ijv Mar&uiog fifv 6 evuyYtXiarrig il^aQt&ft8[itvos „'/«xftjfi 5f," 
,yq:ijaiv , ,,fytvvi,at rov Jmaricp ' o St ^snug ixvaTiuXiv' „og ijv viogf 
„()}g ivofii^tro (x«) j'«^ TtiTO <:iQogri{^r,ai) t« 'Jdoaijq, t« 'HXi, ru MtXxi^'' 5 
j^rijv yuQ xttTcc vofxov yeveatv imaijfxortQOv «x ijv i^tmtTv. x«t to „iytv- 
„vr^aEv' ini rljg routgde izatdonoiiag a^Qi rtXng iaioojiTjae, rvjV uvuqiOQuv 
ii ^y^nonjadfttvog tmg t» 'ASufi t« deH x«t uvuXvaiv. ovde fiijv uvano- 
„deixrov ij ia)[tdiuafiivov iari t«to ' t» yHv acoriJQog oi nuru auQxa avy- 
„yevtTg, elr uv cpuvi,ri(avrtg, eiiJt anXcog ixdiduaxovrtgi nuvrmg de uXr/- 10 
„&evovreg, naQtdoauv hui ravru, cog 'Jdsfiulot Xijarut 'AaxciXcovi noXti 
,,rijg JluXaiarivijg ineX&ovrtg i^ eidcoXtis 'AnoXXcovog, o nQog roTg rei- 
^X^aiv idQvrOj 'AvrinurQOv JJncoda rivog ItQodnXH nuTdu nQog roTg c^XXoig 
j,avXoig ui'ifutXcorov iinijyov, Tfo 8f XvrQu vntQ t« viu xaru&ia&ut fir, 
„9vvua&ui rov itQtu 6 'AvrinurQog roTg t(u»' Jbsfiuicov e&eaiv ivrQa- 15 

12 „<fe}g vareQOv 'Tqxuvco CfiXurat to" rijg 'Juduiug un^ieQti. <JiQea(ievaug 
„dt nQog TlofiTi/jyov vntQ rs 'Tnxuvu, xul rijv ^uaiXtiuv iXev&eQcoaag 
„avrco V7i6 'AQiaro^isXa t« ('ideXcpu ntQfAOnrOfxtrijv, uvrog tjvrvxr/atv ini- 
„fieX}jr)jg rtjg JJciXataririjg yQijfiuriaag' 8iu8t\erui ds rov 'AvrinarQOv 
„rp&6vcr) rijg noXXijg evrv^iug doXo(povT]&evru viog 'JjQcodijg, og vareQOv 20 
„vn 'Avrcovis xui rt 'Avysars avyxXijrs doyfiari rmv 'JaSaicov exQi&ij 
„^uaiXevetv ' ov nrddeg 'JjQcodijg oi r uXXot rerQUQ^ui. ruvra fuv d^ 

13 ,,xoti'« x«) ruTg 'EXXtjvcov iaroQiutg. uvuyQunrav dt eigrort iv roTg uq- 
„ieioig ovrcov rcov 'E^Qa'iy.cav ytvcov , y.ut rcov ciQXtnQoatjXvrcov avacpeQO- 
„fiev(ov icog 'AxtaQ t« 'Afifiavirs xai 'P8& r^g Mcoa^irtdog , rav re an 25 
„AiyvnrH avvexneaovrcov intfdy.r(ov , 6 '//owSjj? ovSiv rt avfi^uXXofiivs 
„T« ' JaQUtjXirmv yivsg «vTftJ, x«t rcT) avveidort rijg dvgyeviiug xQsofitvog, 4. yisitais — Luc. 3, 1. | os] ws e, ora, h. \ tjv lioe, oj! acgE, tjv 6 vtos, 
vjs f, vtos TjV, vj? h, vios om. eik probante B, 7^v vioS, ojS om. K. \ 5. xai ydg 
fhikX, xal ydg xal ceteri. | 6. tjv t^itTriir] t^^v siTna' h. \ 8. xat post 'Ahdfi 
add. bcdfRyS^H, om. aeyhihNSB. \ sSi fxij''] sStv fiiv acmp. \ 16. (ftlS- 
rat codd. omnes praeter h, in quo q^tXtSzai, quod recepere SFJJ. \ 19- X(jtifi.a- 
Tiaas bfhiJcpv S^ B , XQTjtiaxlaaL cdgmrH, npoxoyaS aeS. \ 20. vios] 6 vius 
aeSVH. j 21. ««« ra om. h. post AvyisoxH add. vtal hilc. \ 23. tisToti] ils ro 
TOTt cdyS^. I 24. dgxi-^^^QoSTj^.vTOJv bcdfy (is «px** ngoStjXvrojv') S^ H H^B R^, 
dxQt iTQ0Stj).vT0jp aehikXSy, tojv dy^Qi rujv dQxinQ. conj. y^. \ 25. iois fhik 
NB, w« aceySyH. \ 'Afifiarits acfyhikyHB, 'AtiaviTn eNS, 'Afiourits S' 
tacite. I 26. ovviitTrtacvtojv] avvt^iXdovTOJv h. \ o om. aeSyH,a.id. cfyhikNR'^ 
B probante f/b. ELSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 7. 25 

„heiiQt](jep (ivrmv T«tf utayQaqju^ tmv yeyalr, oi6(itvo<i evytv^g aruq^a- 
„rE(a&ui Toll ixr^di u).).ov fxeiv ix dijuonis nvyynacfrji xo ytvo^ utuytiv i^^ii 
„Tes' 'nuTQiuQiug tj riQoar^Xvxng, rug re y.uXsiitrag yiiwQug rsg fnifiixrsg. 
y,6Xiyot dij rmv i'n:ifxsX(av idicortxug tuvroTg anoyQucpug , i] iivt^fiovtvauvrt^i 14 
5 „r6iv 6voftur(av , tj (iXXmg txovreg i^ urriyQcicfcav , ivu^Qvvovrai , aca^^o- 
„fiivr,g TjJ fivi^firj rijg tvytvtiug' ojy irvyiavov oi ':iooiiQi,fiiroi deu^^to- 
,,(jvroi xccXtifUroi , 8ia rrjv TiQog ro (Sbm]Qiov yirog (yvvuqtiur, wno rs 
„X((.^icQ(ov nal Kcoxa^a xojfKav ' Isd(c'iy.o}v rg io/ajj j'»J i:t/^oiTc^<T«>Tf*,"j 
„x(u rijv nQOntifiivr^v yeveuXoyiur, ty. rt r),g ^ip.s rcov i;iicQ(or tig oaov 

10 „i^inravro, i^ijyrjadfJitvoi. tlr «» tiroig tW aXX(og 'ixti, aac^tariQuv i^r^- 1.5 
„yi,aiv bn av ixoi rig aXXog H^tvQtTvi cog 'iy(oyt voiii^^co aCcg rt og tvyvoi- 
„lx(ov rvyxcirti. xai ijfiTv uvrrj fxtXiroi, ti y.(ci fir^ ififiuQrvQog iari, r(p 
„fit] itQtirrora r/ uXr^&tario^cv t/jiv sincTr. ro yi roi tvayyiXiov 'ric.rrojg 
,,uXt,&tvei,'' y.(ci in\ riXti dt rijg uvrrjg i^^ziaroXijg <:iQoari&r,ai ruvric' 16 

15 „Mur9av 6 u-xo ^ioXoiKovog iyivrr^ae rov '/«xcofJ. M(cr&(cv u^^zo&urotrog 
„MtXxt 6 ocno Nu9(cv in rijg (cvrijg yvruixog iyirvr^at ror HXi. Ofxofiti- 
,,rQioi uQa ubeXcfo\ HXl xal ^ IaK(o^. HXi (crixrs icno&arorrog 6 'luxoj^ 
„dviartjaev avrfTj a-xiQixu, yevv/jaug ror [(xtar^cf, y.(cric qvaiv fitr iicvrio, 
„x«T« vofiov 8t Tw 'H).i' ovrojg dfiqoriQojv viog r^v 6 '[waijq. roauira 

20 '^qQinavog. xai d^ t« '[oiar^q oodi lojg ytreuXoytifiivs, dvv(Cfiti xut r^ 17 
MuQiu avv uvr^i Tiiqrfrev ix rPjg uvrijg tiau qvXijg, tiye xura ror Moiv- 
ai(og vofior ovx i^ijv iriQ(cig i7iifiiyrva&(ci qvXuTg' ivi yuQ roir ix rov 
avra dijfca xat '^iargtiJcg rr^g avrijg ^tvyvva&ui 'nQog ydfiov iiuQUxeXeverat, 
oig icv fiij neQiarQiqoiro rH yivsg 6 xXiinog (cno qvXr^g ini cfvXijv. oidi 

25 fxiv bv xai ravra ixiroi. 2. t6 ytiot oni. o (a pr. m.) e. | 3. yti(jJoas — cf. Exod. 12, 19- [ 6- "'»'] 
ijt h. \ btanoovvoi] SiarroTixoi B. ' 9. rr()0)cttfiit'r/v a (a pr. m.) ehikt X B fJ^, 
7T(toii(jt/ui'ttjv a (a sec. m.) cfgSf^f/. [ pust ytrta/.oyiav addunt *'x uvi/Ut/i vel 
«To uvrjuijt y^ H probante 5", sine codicum auctoritate, seciiti verbionem Rufini, 
quae haec est: nordincm supradictae generationi.s partira memoriter, partim etiam 
ex dierum libris — perdocebant.u | lO. t%ti, ahS STH, iyoi, cefijihB. ' 12. uij 
iuua(>Tif,6s a (in marg.) cfSVHB, auaQTi (/oi eiehifcX, dungrif/ov <j. \ 13. yt 
cghik X B , uiv aefSl'B. \ 15. MaT&clv — hoc quoque fragmentum exscripsit 
Eiisebius in Quaest. ad .Steph. (Mai Nov. CoUect. 1. p. 25)- [ 19. "'o« Ji»" acegh 
SVHB, Tjv vlos ikN, vioi sine ^v fz. \ post ToaavTa add. 8tj a (a sec. m.) c/, 
xal e, uiv X, om. yhik. | 21. Moivoiujs acfgikVB, Mvjoiuji ehXSS^^H. | 
23. rrapaxeXevtTai — Num. 36, 6 seqq. 1 24- rrfptorp.^yotro] iniOTQicpotTO aS. | 
iti] lis h X. 26 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 8. 

C A P. 8. 

Ilfol r^? IfQOidu xttxre tdiv niuSoir /7r«,9orA »;<>•, xnl ota f>.iTijl&(v ctvrov xara 

orQofri i^fov. 
(Nic. H. E. I, 12 — 15.) 

1 '^XXa yitQ T« Xqkjto Yfrvtjxftvxog rutg ':iQO(j!>iTfiaig uxoXs&mg iv 5 
Br,9XE(n T^g ' Jsduiag xutu Tbg dfdtjXmfitvsg •^Qovag , 'HQmdtjg eni trj 
Twi' f^ dvuToXr/g finyaiv uvfQ(0Tij6e(, OTitj tit] Siwnvv&uvOfiivoJV o Tex9fig 
fiuoiXfvg TMV 'loduimv, iooQaxtvai yuQ uvtu tov ucJTfQtt, xai Ttjg T0<jijg8e 
aoQfiug t«t' uiTiov avTOig ytyovtvaii oia &tM nQoaxvv^aat tm Tf^f^fVtt 
diu onodiig ':tf'TCOir,fitvoig. ov afiixQmg f^ni Tm iiQuyfiuTi ute 'Aivivvfvuarigy 10 
mg yt dij olfTO, uvto} Tijg UQXfj^^' diaxi.vij&f]g) ':iv&6fifvog Tmv ttuqu toj 
f&vfi voftodiSuayuXmv , 71« tov Xqigtov yevvrj&tj6fa&ui iiQogdoxmev , mg 
f'yvm Ttjr Mixaia 'jQ0(fi]Ttiav tv Bij&Xftfi 'rtnoavaqimvbaav, evt 'nQoaxay- 
fxuTi Tbg vnofiutmg tv t6 ti^ BijOXttfi xui 'nuai TOig oQioig uvTtjg a-no 
8ifTug xai xuTmTtQO) 'Jiaidug x«t« tov UTitjXQi^mfifvov avToT ^QOvov 'kuqu 15 
xmv fxdymv uvuiQt&^rat <!iQoaTdTTfi, 'JidvTmg <na xai Tot Itjanv , mg ye 

tjv ti-Aog , T7jg «i't//s "^oTg ofiijXi^i avrwrioXavaai avfirpOQug oiofievog, 

2 (p&dvei yf fi^v Tijv f^ni^iHXrjr tig Ar/vnTOv diUHOiiia&tig italg, 81 i^ni- 
(pavfiag dyyfXs to fitXXov 'jiQOfiffiu&r^xoTmv uvth Tmv yovmv. xavTa ftev 

3 Hv xttf ^ IfQu TH fvayyfXia dtSdaxfi yQCifi'i' u^iov 8 em THTOig avvi8eiv 20 
TUTcixfiQcc Tt^jg 'HqcoSs xaT« tu XQiaTH xcci Tmv OfiriXixmv avTt^ roXfirjg, 
mg 'jiaQavTixa, fir^8t afifAQug dva^oXrig ytyfvrifitvrig , rj &tiu 8ixt] <neQi^ 
ovTct tT uvTov Toj ^iM fitTtXiiXv&f, Tu Toj»' fitTa Tijv ev&tv8e dTiaXXayrjv 

4 8iu8f^o fi fvmv uvtov i^Ki^fixvvau 'rcQOoifiiu. cog fifv bv Tug xura t^»- ^aai- 
Xfiuv ttiiT^ vofiiadfiaag ev^n.Quyiag raig xaxd zov olxov i^naXX^Xoig rjfAav- 25 
Qmae avficfOQaig, yvvaixog xal rixvmv xat tcov Xoijimv xmv fiaXiga 'TiQog 
yivsg dvayxaioTdTmv Te x«t cfiXTctTmv fiiuixfoviatg, H8e oiov re vvv xutu- 
Xiyeiv, TQuyixrjV u^juaav SQUfiUTHQyiav iniaxiu^Ha^g Trjg 'neQt THTmv vno- 7. dvtQojTTJati] tQOjrrjati, h. \ \2. ns] ii h. \ 13. Mixais — Mich. 5, 1. i 
20. r« tvayy,] zojv tvayytXtojv h. \ 23. tw] tv rm egSS^. \ ra toiv aehik 
SrHB, xal ws Tojv bcdfgmptS^. \ 24. tTTiSitAvvaa ik Savil. B, imSiixvvvaa 
fsic) A, iniStUvvai rd bcdfvS-^, tntdtixvvvra aeSVHID>K (de Ruf. p. 249), 
«quae — ostenderet« B, inoriaivsoa N. \ 27. ySi oiov rt de Valesii conjectura 
H, tiSiv oior ri ab (a sec. m.) ehSVS^, iSiv oiov ro 6 (a pr. m.) cdgik, quod 
recepit B. At iSiv otov significat «nihil praestat,« nlonge optimum est« (cf. ind. 
V. oiov), quod ab hoc loco alienum est. Valesii conjectura firmatur locis simi- 
libus, velut H. E. VH, 52.: oT}ro(>ixf)S fiiv yt rtjv d(jeTTjV aSi olov rt davfia^iiv 
ina^iojS. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 8. 27 

^eaicog, ffV as iiXccTog fv t«k; xrt^' uvxhv tarogiai^ 6 'loaar^no^ diti.rf- 
Xv&ev. tog 3' ufia tjj xatK t« (jCozriQog rmmv xat Xfnv aXXtov rr^ntov 5 
im^aX^ &BriXaTOi avrov xaraXa^Sbaa lAaaril^ eig &dvarov avrrjXuaiv, ov 
Xii^QOv xa) ToJr (fmvmv ru avyyQaqto^g i^naxSaai, nard X(!Eiv fv s:iru:<ai- 
5 d£X«Tw rrjg 'ladatxijg uQXUioXoytug t;;» xuraarQOifrjV ra x«t' avTor ^m 
TSTO»' ypagorTO? rov rQo^nov ' ,!HQ(a8rj dt fteuovojg tj roaog hsJiixQai- 6 
,,reTO, dixtjv uv rtuQarour^antv iy.rrnaaaouirs rs &£8. niQ fitv yuo fiu- 
,,Xaxov /Jr, 8'( mdt 'noXXrjv u-joar^ftutror roig iixa(fO)fii'roig rijv qXoyaair, 
,JoarfV xoTg Ivrog 'iiooatri&ti rijv ifdy.aair, ('niflvitia ds 8iirr^ rn dtiuadai 

10 „ri, 88e tjv fiTj 8X vaaQYttr, xaJ tXxcoaig rwv ri irtfQm' , xai fiuXiara 
,,rb xoj/la deivui uXyijdorfg, xa) qXiyixu vyQor '^ifQi r^g nodug xai dturyfg. 
^^nuQU^iXr^aiu de xai 'nfQi ro ^Toor xaxaxJi;,* r]v. vui fir^v xui ra uiboin 7 
„arj\pig axmXrjxag ifi^noiSau, irtrfifiarog rt oQ&ia 'ivraaig, xut uvrr; Xiav 
„a;^d^s' uy&ridori rt rr/g d-jorfOQdg x«/ tw TrrxroT rl itaOLiarog. anuafiog 

15 „T« <7itQi 'nuv r^v fxiXog, la-fvv a^ vnoyLfrr^rr^v nQogrid^iiifrog. iXtyfro yiv 8 
„vTib rmv ^tiu^orrojr, xa/ oJg ravra izQOUTioq&iyyta^ni aoqia apixfiTO, 
^'noivrjv rb 'noXXa dvaatfibg ravrr^v 6 &f()g tig^nodrrfa&ui naQu t« i^uai- 
„Xe(ag." ravra fitv iv tj dr,XK)9tiart yoacfrj 'nuQaar/Viaivtrai o nQOtiQrj- 
fiivog. xa« iv t^ dtvriQu dt Tojr iarooKav ru 'nuQicnXrjaia 'ntoi rov 9 

20 «iT« nuQudid(aai, oidi <n(ag yQdrfoyr' ,,'ir&fv uvra ro amfjia ■jur rj roaog 
„8iaXu^8aa 'noixiXoig nd-&taiv ifiiQi^tv. 'nvQtrog fttr ytcQ r^v ov Xa^uogj 
„xvrfafiog 5' d(f()Qr^rog rtjg i<iii(pavtiag oXrjg, xai xcoXov avvfitig uXyr^- 4. tTTTanairiiytaTo) r/'ff hikXBII*^, {rrraxatSay.nToj sine rrjf c/, inTunai^mrirTj 
ttji aeSVH. ; 6. 'Ifpotflij xr/.. — Joseph. Antiq. XVII, 6, 5 Har. \ 7- inya- 
vour]oii,n' o (in marg.) cfh Joiej)h. SVU, Traptvvur^atr ikv, rTagaiouTjatv a, nn^jr.- 
i'6ur/otv ejrty, | 8. s'x wSt] nSt ikX Joteph. \ 10. post rt add. o.t' oi'r« ikS 
Joseph. I »it t/r acfijh, y8ir ^p eS, iS' irrjv mtS^, oi- ;'op ^v ikX Joseph. \ 
jcoi] ^v yag nai gh. \ i).xojat? hcdefyikXBH^, i/xwwif a (a pr. m.) h Joseph. 
SVH. \ 12. post 8t ttai add. ij cfi (a pr. m.) VHB, om. i/hi (a sec. m.) kv X 
Joseph. 6». I ntyt] rrn(jd h. | 13. avTt]] avrri Josephi Edd. , 14. anaouoi dj i 
(a sec. m.) kX, ianaofjLivot abceghi (a pr. m.) SVH, anaauol Zonur. (Ann. 
V, 26- p. 463 Pind.). Variant Josephi codd.: anaauoi dedit Havercamp. Cf. infra 
pag. 28> 3.: aTcaauoi oToirwj tiZv fttXoiv. \ 15- uiXos cikX Zonar. et Josephi 
codd. nonnulli , ui^ot aefyhSVH. \ ys» ] Zv Joseph., 8' h' aeS. | 16. aotfia 
Josephi codd. etX prohimteS^, ooffit ceteri. ' rrQilHiiro cfik X Joseph. Hnrerkampii, 
idemque recep. SVHB, rryiintiTai eh , npOHtirai aijlmpt. \ 17. tix) post rrolla 
add. aeghikSV HB , om. cdfl Joseph. XS» Z. ] 18. rorro] ttal rorro cfg. | 
post uiv add. ,vr eSVH, om. acfghikXB Hb. \ 19. r» om. h. \ JO. y^difwr — 
Bcll. Jud. I. 33, 5 Hav. | 21. ov In^Qot bcdfghikt Joseph. XS^B, x^*cfoe 
aeSVH. 28 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 8. 

jj^oi-ev, n^(!' Tf Tti!.' '^todug tos' vdQOj-^ziMrrog olbrmara, tb t^ //Tps 7^fy- 
,,/^017;, x«« H18018 fHjaedojp axMXijyug yervoiau. JiQog rbroig 6Q96'nvoia 
„xui dva^riroia 'aui aTiuauoi •nurrojp roJr heXmv, oiare rsg ini&etd^orraii 
\0 „noirfjV tlvai rd roai\fxaxa Xtyeiv. 6 8e naXamv roanroig ndOeaiv o^oj^ 
,jT« ^tjv urriixero, ao}rt;Qiav re llXni^e, xal OeQuneiag inevoet. 8ia^ug 5 
,,5'«»» TOf JoQ8urt;v roig naru Ku).Xiqq6ijv &fQfioig ixQfjro. ruvra 8e 
„k^eiai (iiv eig rtjv .AarpaXrlrtv Xifjivi]v, vno yXvnvnirog 8k iari nui <n6- 

11 f^rifiu. 8o^av 8 ivruv&u roig lurQOig, iXuun OeQfiw ndv dvaOdXxpat ro 
,,rrw/i« xuXaaOtv tig iXuln nXiiQtj nveXor, ixXvei rbg oqOuXfiug nai cog 
,,reOreo}g uriarQeiper. OoQV^is 8i rojr OeQun6rro}v ykvofievH nQog fiev rtjv 10 
„xQUvyijv drrjveyAtry tig 81 ro Xomov dnoyrag rtjv aoortjQiuv , roig re 
„arQurio}ruig dvu 8Quyfiug nerrtjxorru iAtXtvat 8iaveifiai, nul noXXu 

12 „yQijfiuru roig 7jyefi6ai yal roig (fiXoig. uvrog 5' vnoarQi(f'0}v eig ' hgi- 
„-fbrru nuQuyirerui , fieXuyyoXojr ySrj, y.ul fiorovHy^i uvriM Tt T(jT Oavdro} 
„aneiXo}v nQoiy.oxpev eig ini^oXrjv dOeftirn nQU^^eoig. rug yuQ dq; exdartjg 15 
„i<o}fHjg eniaijfiHg ur8Qug i^ oXrjg 'In^uiug avrayayoor eig rov naXHfierov 

13 „'inno8QOftov ixiXevae avyxXeiaai. nooana^.eadfievog 8e 2!aXoofxrjV rrjv d8eX- 
„(fr]v 'Aui rov ur8QU ravrr^g '^Xt'^ar8Qor' „„oi8a, 'irprj, 'Js^aiHg rov ifiov 
„eoQruaorrug Ouraror. 8vruiiui 8s ntrOeiaOui 81 irtQoor xui XufinQov 
„inirucpiov (^xeivf uv vfieig OeXijarjre ruig ifiuig ivroXaig vnovQyrjaat. 20 
,,rHg8e rng q)QHQHfiivHg ur^Qug, inei8av ixnrevao}, rdyiiara •Areivare neQi- 
„arr}aurreg rng arQurioorug, ivu nuau 'fn^aiu y.ui ndg olxog xai dxcov 

li „in ifioi SaxQvai,' ' xai fieru ^ou](ia qiriaiv' ,,uvOtg 8e, xai yuQ iv8eiii 
jjrQoqijg xui ^rj^i anaafxw8ei Siereirero, rmv dXyrj86roov rjrrrjOeig qOdaai 
„rrjv eifiaQfiivtjv ine^dXero. Xa^mv 8e fxi~jXov yxija^ xai fiaxuiQiov, eimOei 25 

1. oj{] waniQ Ih Joseph. \ 2. Si aidois aeh Joseph. Haverkampii S. | oxw- 
Xrjitat] aMOj^.T^xa a (a pr. m.) eh. \ 3. navzojv cfihN, aTta.vio)v aegh Jos. E. \ 
6. f%(fijTo] iKiy(jt]io Joseph. S. \ ^.8' post Soiav om. ^eh. | 9. post ixXift add. 
««£ aehiJcXS, om. cfff VHB: Josephi codd. alii xai addimt, alii omittunt. ( 
xal ojS TtOvtoji a (a sec. m.) cfg Jos., o5s Si TsOisojt N, tus sxXv&sls (om. xal) 
a (a pr. m.) eh, ojS St (jidTrjv inXvOtlS ih, \ 11. ngaiytjv cfhptVS^HB, rpvjvijV 
g Jos. X, TTlr/ytjv aeihS. 13. vnooTQt^ojv aehih Jos. NS, vTtoaTQtipai cfgv 
VS^HB. I 15. post 7TQO^'Hoy>sv add. Ss aehihN. | 14. uovovovj^l cfg Joseph. 
SVHB, uovov 3X aehihN. [ aJrJ rt Tf~i Oaviirvi dnscloh' cfg Jos. f^S^HB, 
ttTtsiloiv ai-Tw Tt Ti~) O. aehihNS. \ 15. in^i^^ioki/v chik Jos. VS^HB, irtifiHi.rjv 
ahdefNS. \ 18- ' ^Xf^avSiJOv] \4lstav l (a sec. m.) h Jos. N. \ 20. axtiv av] 
tXsiv idv gh. \ OslrjorjTs cfgih Jos. N B, iOt/.tjotjTS aehSVH. \ 21. tssSi] r«s 
Si ceteri editores praeter B. | r«ff om. h. \ 22. jraoa ?/ aehNSVH, rj om. cfgik 
Jos. B. I 25. irttfidlsTo aeh .Josephi cod. Lugd. NSVH, iTts^dD.STO cfgih Jo- 
seph. Haverhampii B. ' b't ] d^ conj. Fa, EISEB. HIST. ECCL. LIB. I, 9. 29 

,,y«^ unorfufoip iodieip, tTTena neQta&QrjGu^ ^ fir/ rig o xcoXvaiv uvtov 
„ei'>^, inf,Qe rr^f de^tur ojg ■:i).>';ia)v euvTov." irz] de Turotg 6 uvTog IgoQei i.5 
avyyQuqevg, ireQov uvtb yvr^aiov 'rzuidu <xqo rr^g ia^^dTr^g tu j^ia reXev- 
T^tf, XQiTOv ia) dva)v tjd^ iQoavtjQrjfiivotg, di' i-::nuieoig uve).6vTu tiuqu- 
5 XQriiia xrjv ^ojtjv ov fteru afxtxQuv uXyrjdovav unoQQF^^ui. xut toiuto fiev 1 6 
To 'xtQag Ttjg 'HQcods yiyove reXevrrjg, ':iotvt]v dty.uiuv i-ATiauvTog mv 
uuqi Ttjv Br^&Xeeit uveTXs 'naidav, rrjg ra aorrrjQog tjiicov i^ni^aXrjg evey.a. 
fie& ijv ayyeXog ovuq intarag iv ^iyv^izm dtUTQi^ovTi tw ^layarjq: uTiitQui 17 
ufta Tcjj cT«(d< y.ai tj tbts ,«»?to( ini rr/V 'ladaiav •^iaQaxeXeverat, reOvi,- 
10 xevui dr,X(ov rug aru^r^ruvrug rr^v '^t''//,v rZ riuidiu. rur oig d' 6 evuy- 
yeXiarr^g i^ntcfion ).r/03v' ,,uiitiaag d ort ^u/eXuog LjuatXevei rr^g ' luduiug 
«>'tJ t« 'nuTQog uvTu 'HQcods, iqo^rj&rj ii(eT d-neX&eTv' XQ^f*^^'^'^^^"^ ^* 
y.ar ovuQ dvexoiQr^aev eig ru fjLenrj rrjg raXiXaiag.^^ 

C A P. 9. 

i5 rifiji Tuiv xnTri Ui/.aroi' /oovoiv. 

Trj 5' i-n.1 rijv uQytjv iieru ror HQoJSr^v tb '^Q/eXds y,aTuardaei 1 
avvudet xut 'nQoeiQr^fievog laTOQiy.og, rov re roorzov uvuyQucfoiv , yud" 
ov ix 8tu&r,y,av HQcoSy ru nuTQog, inty.Qiaecog rs KuiauQog Avyuara, 
rrjv xuru laduio^i ^uatXeiuv Sudi^urOi y.ui oog riig «o^^b «*"« dexuirrj 

20 x?o*o*' d-noneaovrog oi ddeXcfoi <IiiXtnn6g re x«( 6 veog HQOjdi^g ('<.fiu 
yivauvifi rug iavrwv dteTizov rerQaQ^iag. 6 5' avrog iv oxra^xaidexdroj 2 
rijg UQxatoXoyiag xard ro datdixurov erog rtjg Ti^eQin ^aaiXeiag (rHrov 
yuQ rrfV xu&^ oXarv aQxrjv diadt^^ua&ui enrd inl 'nevriqy.ovra ereai rrjv 
tjyeftoviav imy.Qun\auvTog Avyuaru) Hovriov HiXdrov inirQurzFivai 8rjXoT 

25 T/)»" 'luSuiuv, ivruv&d re icp oXotg ereai dtxu axedov eig uvrr^v iiuQa- 
fteTvui rijv Tt^eQis reXevrrjV. uxbv aucptag dneXrjXeyxrui ro nXdafiu rcov 3 
xaT« Tti aoarriQog ijfioiv vnofivijfiara x^h" x«( ^QcorjV diadedojx^ratv, iv 
oig '^QcaTog uvrog o rijg •nuQaar^Lietcoaeoig XQ^^og tw*' afrrAwxoVw»' dne- 1. y.oj).vvrv celi .Jo8. SrHIi, xi>j).ioojp afglky. \ avroi om. Jos. \ 2. /oro- 
gel — Antiq. XVII, 7. Bell. Jud. I, 33, 7. | 5. avrs] tavrov h. \ 7. post tjuuiv 
add. yivouhrji hik. \ 11. A/ywr — Matth. 2, 22- | rf,i ' lotSuiai om. hikN. \ 
12. T» 71. oi'r» 'If^ojds cfikR, 'j/(j. r» narQoi oi'r» a ef/ liXSl' II. | 16. rov 
'H^ojdtp] Ttjv ' IIqojSh aeS. \ 17. r« t(joiov cfgikB ,^t(>o-tov ti aehSVH. \ 
dvayQutfOiv — Antiq. XVII, 8 seq. Bell. .lud. I, 35, 9- | 21. dttlnov] ittllov S. \ 
24. inirp. SrjXoi rf/v 'laii. cik, fTirn. r. ' rH. Stjlol afhE, rfp' ' TnS. fTtrp. St;- 
).ol f-g. I Stf/.ol — Antiq. XVIII, 3, 2. I 2i. Tt] dt r. I 27. y.i*ts] tx^t? hk. 30 Evsm nisT. eccl lib. i, lo. 

4 >l*V>(*' "^^ ^)tv^Oi,\ Inl T^jg TerdQzi;g yovv viiartiag Ti^tQioVf ij ytyovev 
txovg f^dofia rijg ^aaiXtiag avrov , ru 'UfQi ro CMrtjQiov naOog avroTg 
ro).fii^&t'vra nfQitxdf x«i>' ov dtiKVvrai yoovov fitjS miarag ^iw t^ '/«- 
daiH IJiXurog , tiye tco /(aaijiim fiuQrvQi yQi/aaa&ai dtov , aaqxag ovroa 
aijfialvoiri nara ri^v dijXmOtiaav avru yQacpi^r, ori Sij 5a)5fx«Tw iviavrc^ 5 
r^g Ti^tQiv ^aaiXtiag tnirQonog rf^g 'ludaiag vno Ti^tQie natfiararat 
TliXdrog. 

C A P. 10. 

Jlfoi tu/f -ifiiiu Iui'df<(oii f<o/(fof'w»', xf(&- 01'? o X(JiaTO? t»j»' SidifAOXft/Jttv 

/rrorijortro. 10 

(Nic. H. E. I, 18. 29.) 

1 Eni rovrav 8ij ovv xara rov tvayytXiarTjv trog nerrtxaidtxarov 
Ti^fQiH KaiauQog ayovrog, rtraQrov 8e rr^g tjyfftoviag Tlovria ritXara, 
r^g re Xoi7i?ig laduiag rtrQaQ^^uvrtov UQcoda xai ylvaaviu xui fliiXiniio, 

6 abiri^Q xai xvQiog rifiav 'Itjaug o XQiarog ra &to , aQXOfievog caati 15 
irav rQiaxovra, tni ro 'Imavya (iuTinafia naQayiverai, xaraQXtjv re Ttot- 

2 eirai n^vixavru ru xard ro evayyiXiov xijQvyftarog. cpriai de avrov tj 
&eia yQucfq rov <ndvra r7jg 8idaaxaXiag diareXeaai XQOVOv im dQXitQt'<ag 
'Avva xui Kaidifa , di^Xovaa , ori 3/; iv rotg fiera^v r7jg rarcov ereat 
7.eir8Qyiag 6 <:idg r^g dtdaaxuXiag «vtoT avveneQuvOr/ XQOvog' aQ^afie'v8 20 
fiev y.ard rrjv ri "u4vva dQXieQOiavvr]v , fte/Qi 8t r7jg «px^s' ^^ Kaiucfa 

3 TtaQafieivavrog , «5' oXog 6 fitra^v rerQuirr^g <naQiararai XQOvog. rtav 
yciQ roi x«T« rov vofiov ijSrj jicog xuOijQrjfiivo3v i^ ixeiva Oeafimv, XiXvro 
ftev, cp 8id ^iov xai ix 'KQoyovcav 8ia8ox>jg ra r^g rov &tov OeQwntiag 
TiQogrjxovra ijv, vno 8e rcav 'PcofiuYxMv rjytfiovcov dXXor aXXoi rijv aQ- 25 

4 ;f/f(»ft)aw»'»/i' inirQtnofitvoi ov 'nXtlov erog evog tni ruvrrjg SitreXnv. IgoQei 
8' 8V 'imarjnog, reaauQug xaru 8iu8ox>iv in\ KaYdcpav (tQxieQeig fierd 
rov 'Avvav 8tayevt'aOai, xara rr]v avrijv rrjg dQxaioXoyiag yQacprjv, code 

5 noag Xeycov' i,OvaXXiQiog rQarog, •navaag leQdaOui Avavov, 'lafidr^Xov 1. y^v cfl (a pr. m.) ktVS<^ H B, S' ^t> uehS, di ap ff, yfi(j i (a sec. ni.) iV^. | 
2. ndOot avToiS bcdfgikS^ li, avro7s nad^ui aehSl' H. \ 5. atjutthovTi — Antiq. 
XVIII, 3, 2. I 16. nottiTai,] nottl aSVH, notti rt h. \ 22. oXo? aehi (a sec. 
nian.) mv SVHH^, ult/Jt cclfffi (a pr. m.) k B, Conf. p. 31, 6. | rerp. na^fiaT. 
aeffhSVHB, naQiaT. titq. cdf, ntQilaTaTai rtrp. ik. \ 25. naOtj^rifitfvji' acfg 
VS^HB, KaOaiQHutvojv ehikS. \ Xilvro fiiv i) Sni ^iti xai itt n^oyuyutv StaSujf^ 
o't're rd Tr/t SZ. \ 24. roiT oni. hik. \ 28- avrt]v hcdfffhikvS^BH^, uvrfjS 
aeSVH. \ ttQyaioloyiaS aehikNSV HB, !?uijias hcdfff. \ 29. Xiymv — Joseph. 
Antiq. XVIII, 3, 2. | OvaXXi()tas acefhSVB, OvaXi^tos ffik /osejih. NS>iH. | 
"^viitov cf Jos, K, " yfivavov neff fiikE, EUSEB. HIST. ECCL. UB. I, H. 31 

^yUQXiBQta anocpatvei. Tor ra fl*a^i. x«/ Taroy 8g fiev ov izoXv fitxa- 
j,artjaag 'EXtdi^aQOv rov 'Avuvs t« aQxifQtoog liov ccnoStixfvaiv uQxtfQta. 
jyinavTu ds diaysvofiiva yai tovSs jtavaag ZtfKovi toj Kufii&a tijv uq- 
ffpeQOiavvriV mtQa8i8coaiv. ov TiXtov 8e xat t^^e iviavza rtjv rifitjv t'iovri 
5 ,,8ieytvtro iQovog , aut iMarjTiog , o nui Kutacfug , 8id8oiog r^v uvrM. 
«xu»' 6 aCfinug ov8' oXog rerQutrtjg ano^eixvvTai rtjg Ta acorilQog rifiav 6 
8i8aaxaXiug xQovog , rsaadQoov im reaaaQaiv ereaiv aQxieQkojv dno rov 
"Avva Ka\ tTit Tijv ru Katacfa xaraaraatv iviavaiov XeiraQytav 8iarere- 
Xexorciv. rov yi rot Kuiacpav dQXieQta ttxorwg ru iviavru, xaO' ov t« 

10 Tu acortjQia -nd&ag i-nereXsTro , tj t« evayyeXia TiaQeatjfirivaro yQucpr^, i^ 
r/g xtti avriig bx UTidSaiV rijg aQOxitfiivrjg i^^iirrin/jaecog o t/J? ra XQtazu 
8i8aaxaXt'ag dno^etxvvrai XQOvog. dXld yuQ 6 aoorijQ xai xvniog tjfitav 7 
ov fisrd nXetarov rrig xaraQx>jg t« xr^Qvyuurog rag 8(a8exu d^^ioaroXovg 
dvaxaXelrai , ug xu) fiovag rcov Xoinoiv avru fiuOrjTav xurd ri ytQug 

15 i^uiQerov d^jioaroXag (avofiuatv. xu) av&tg dva8tt'xvvatv ertQag e^8ofiil- 
xovra , ug xai uvrug u^neareiXev uvct 8vo 8vo >kqo TiQoacona civra eig 
Tcdvra ronov xcu 'roXiv ov r^fieXXev ctiirog tnxeaOut. 

C A P. 11. 

T« ntot lutavvov toi' ^anviaxoii y.al tov X^iorov itfiiKQTiior^tifyft. 
20 (Nic. H. E. I, 19. 20.) 

Ovx eig fictxQov 8e ru ^UTntaru 'Icodvva vjio t« via HQtti8a rijv 1 
xecpuX^v daoTfir^&ivrog fivtjfiottvei fxev x«< tj &iia rcov evuyytXimv yQctCfr]' 
avviaroQsi ye fir^v xut o ' Icoarj^nog, ovofiuar) n]g re 'IlQOi8tit8og fivrjfitiv 
Tteitoirjfiivog , xctl cog d8eXcfu yvvuixu uauv uiirrjv r]ydyeTO '^Qog ydfiov 
25 IlQa)8rjg , ct&errjaug fitv rrjv TiQOrtQuv ctvrio xarct vofiovg yeyevtjftivr^v 
{'AQira 8' rjv ctvrrj t« IltTQCtioiv ^aatXtcig {yvydrr^Q), rrjv 8e 'HQco8id8a 
^covTog 8iaarrjaag t« av8Qog' 8i rjv xcti tov ' Iwdvvrjv ctvtXcov TioXeftov 
aiQerui iQcig rov 'AQerctr, coguv rjritiuafiivrjg avrco r/jg &vyaTQog. iv 2 1. rpafil hcdfik Jos. XS^B, 'ha^tl ,'/h, lia(fi aeSVH. | 2. Avdm chk 
Jos. K, 'jivvdiia aefgiE. \ 5. Sityfvtzo] dityiitTO aeS V H. \ 6. oV.osj oXmS 
egSS'. Cf. p, 30, 22. | 7. ^^(^oyoc post diS. ponunt aehik XE, post aiunas cfy. | 
8. tviavat.ov] tviavotav c g. | SiaTtTtXiKuruiv cfgikmvXBH^i, tKTtTtXtxoroiv 
aehSVH. \ 12. post rjuoJv add. 'itjaSt 6 Xfjiaros cfgfH, Jtja. X^tiaTvi 5 5», 
om. aehikB. \ 16. Svo altemm om. ikXS. \ \7. ^iitlXtv bcdfh, tfitlXtv volgo. | 
22. Tj &tia Tolv om. lu \ 23. avnoTugit — Antiq. XVIII, 5. | r^c Tt om. h. | 
25. ytytvTjfiivTjv cfik X B H^, ytyafn^uivtjv yh, ytya/ir]uiv7,v yivalna aeSTH. | 
28. alfjiiat] aifJiiTai. (sic) h, ai(fttTai i (a. pr. ni.) k, dvttotTrat i (a sec. m.). | 
atTo) T)jf cibr pgttikl X It ll^ , uiiii rijs dsril, r t]s atru f. 32 EITSEB. HIST. ECCL. LIB. I, tl. 

fp TioXkftu) ti(txr,g YffOftsvrjg nutTa (fiiai rov 'HQcods arQnroi' 8ta(f.&uQrivtt.i, 
•Mu ravra cte^nov&tvut rijg iii^aXtjg snxev rijg xara ra 'Jtadvra yeyevr^- 

3 fttri^g. o 5' avrog 'Itoatj^nog iv roTg f/dXiara dixaiorarov nal ^anri- 
ari^v ofioXoycov yfyortvai rov ' Imdvvi^v , roTg ntQi avrov x«t« rtjv r^v 
fvayyfXioiv yQacprjV dvayfyQaftfitvoig avfiftaQTVQtT. laroQtT 8e xat to»' 5 
HQaSi^v riig ^-iaaO.eiug dnonfnrmxUni 8in rijv avrijv 'Hqco8iu8u , fted' 

/;s' avrnv y.n) etg rijv vieQOQiuv dneXrjXda&ai , Bievvnv r7jg faXkiag 

4 oiKtTv xnrn8ixua&kvra. xui ruvrd ye uvr(o iv oxrcoxaiSfxnr^p rtjg 
dnyuioloyiug 8t8rjXcorat, tv&a avXXu^(tTg uvruTg <neQt t» 'J(ouvvh TfttiTa 
yodcffi' ,,riai 8f twj' 'Ju8uicov f8oxtt oXcoXtvnt rov Hq(o8u arQurov vno 10 
,,TB \}tu, xui fiuXa 8i>{(ci(og rivvvfitvn xuru '^ioivijv Icouvvh th xnXHftfva 

5 ,,^u<KriarH. xreivei yan rurov 'HQ(68ijg, dya&ov uv8Qa xat roTg 'lnSatotg 
y,xtXevovrtt, ciQtri^v ii.uanuai, y.at rd noog dXXijXug Sixaioavn} xut iTQog 
,,r6v Otov evae^tia 'j^Qcofiivoig, ^UTcriafiio avviivui. «tco yuQ 8ij xui rr^v 
„^fmriaiv (tno^enrrjV avrcp cpaveia&ui, ftij i:ii rtvojv ufiaQrd8(ov naQat- 15 
„ri^aei j^Qcofiivcov , dXX icp uyveift t« acofiurog , dre 8rj xai r^g 'ipvxljg 

6 „8ixuioavv)j 'KQOty.xtxu&UQfiivr^g. xai rav (cXXcov avarQtcpOftivcov (x«J yuQ 
„r]a9rjauv i:itnXeTarov tjJ dxQOciaei Ttoi' Xoycov), 8eiaag 'HQco8rjg ro ini 
„roa6v8e ai&avov avrn roTg dv&Qconotg , fiij ini dnoardaei rivl (peQOt, 
„{ndvra yuQ icirxtauv avfjt^ovXij rij ixeivov 'nQa'S,ovreg) , aoXv xQeirrov 20 
„riytTrut , nQtv rt vtcortQov dn uvrov yevia&ui , <rqoXu^cov dvuiQeTv , ij 
jffieru^oXr^g yevofjtivr^g tig <KQuyfjiuru ifineacov fieruvoeTv. xnt 6 fitv VTtoxpift 
„rii 'Hqco8h Siafiiog tig rov Max(ttQHvru aeftcp&tig, ro jiQoeiQr^fiivov cpQH- 

7 ),Qiot', ruvrij xrivvvrni. rnvrn ntQ) ru ' Icodvvu 8itX&(ov xui ru aco- 
rrJQog rjfiojv xaTa t/;i' avrrjv ru avyyQdfjifiurog taroQiav (fi8i Trcoff fiifivtj- 25 2. r» chikXB, oni. aef(/SFU. \ 1. raV.lu?] raXXias nvhv volgo, iiu/.iv oni. 
bcdfS^. I 10. ygcl<pii — Antiq. XVIII, 5, 2 Hav. j H. ttnXyufvn] tm>ia?.auhn 
i (a sec. man.) kX Jos., KaKSjjLtvti II errore typograpli. | 12. J'«c ] yo.^ S?} cfg. \ 
ToTs ' IiiSaioi.? Eusehil codd. et edd., Tac 'fySatov? .Toseph. Zonar. (Ann. VI, fi. 
pag. -186. Pind.) | 15. inaaviSai CNVHH^B, inaanrjaai S, inaattSrTas Joseph. 
Zonar. \ to. om. cf, tjJ Joseph. | 14. XQOjfiivoti ik Josephi codd. aliqnot NVnS", 
XQVjfLivss ceteri codd. Eusehii et Joseplms Havercampii etZonar. SJ^HH^ ^. | 18- ^'«5'»?- 
cav acfhE, jjQxfrjaav eihm Josepth. N. | 19. Trid-aiov] nti&arov hSl'H. | dno- 
ordost] OTaait Josephi codd. (diqicot et Zonar. [ ipi^joi. hik Joseph, Zonar. N, 
cpiQotTo aceffjE. \ 21. dn aehSVHB , vn bcdfikNS^ , i^ .Joseph. Zonar. | 
23. post rrj add. t5 cihSVH, om. aehN Jos. B. \ 24. t5 om. /*. | 25- ftifivr]- 
Tai — Antiq. XVIII, 3, 3 Hav. Idem fragmentnm Josephi apposiiit Ensebiiia in 
lihris denionstrat. evang. p. 124 ed. Colon. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 12. 33 

zat' \,ylvBtai 8e xaT« tutov rov XQovov 7jj(Tb?, cocfog uvijQ, tiye uvdQU 
^airov 'ktynv iQ^i- ijv yaQ 'Kuqab6'^oiv iQycov '^ioujrtjg, didaaxaXog av&Qaitcov 
„T£o>' ri8ovTi TaXijOr^ dexoiitvm; nal aoXXbg filv xdiv 'ludaiciv, 'noXXug 8e 
„Kai ano t« 'EXXtjvtxs mr^ydytxo. 6 XQiazog axog r^v. y,a) avrov iv8£t^ei 8 
5 „rcov '^zQcorav dv8Q(3v nuQ ijfilv aravQm emrer ifirinorog fltXars, «x e^e- 
„<:invaavro o/ ro '^iqwtov dywrttlaavreg. eq^dvij yuQ uvroTg rQirr^v eycov 
„ijfteQav auXtv ^mv, rcov &eio}v TiQoqnjrojv ravrd re xal uXXa fxvQia 'KeQi 
„avr8 'davfidata eiQrjXorav. eiaeri re vvv rwv XQiariavmv dno raSe 
„covofiaafiev(ov ovy. i^ntXfxe ro cpvXov." ravra rov i^ uvzmv 'E^Quicnv 9 
\0 avyyQttcpt'(og dvty.ixOev rfj eavro yQUcpy 'jieQi re rov ^wrtrtarov /(oavvov 
mxi ra aotrrJQog Tjfioiv 'nanaStSaiy.orog , rig uv trt Xei^rzotro d^nocpvyrj roi; 
fitj dvutaxvvTsg dneXtyxea&ui reg rcl y.aT avrcov nXaaafievag vnoftvrj- 
ftara; dXXd ravra fitv iyirm ravr'^. 

C A P. 12. 

15 Iliol xmv n n & >; roiv i ov a o) r ij^o^; ^ << oj v. 

(Nic. H. E. I, 21. 22. usque ad fin.) 

T(ov ye ftrjv rs aoir7jQog dnoaroXav navri rqj aaqi]g iy. rmv tvuy- 1 
ytXimv 7/ nQogQr^aig. tmv 5' e^Sofiijxovru fia&rircov y.arciXoyog fitv uSetg 
ii8aftri (fie'Qerat' Xiyerai ye ftijv eJg avr^v BuQvd^ag yeyovivut, ov 8ta- 
20 CfOQOig fitv y.a} at nQu^eig rcov dnoaroXoJv iftvrjfiovevauv, hx rjxiara 8t 
xat 6 riavXog ruXdraig yQ('i.qcov. Tbroov 8' etvai Cfuai xui ^(oa9ivr]v 
toi' ufia riavXto KoQiv&iotg ini.artiXavrcc. tj 5' laroQia nuQu KXtjfievri 2 
xara Trjv nifinrrjv tw»' vnoTvnc6aeo3v, iv ij y.ai Kricfclv, neQi ov cftjatv 
6 TlavXog „6re 8t liX&e Kriqicig eig ^Avrtoxeiav , y.uTu nQogotnov uvrio 1. post 'lijGovi ad(l. Tii cfffE, om. nehlk Joveph, Zonar. (Ami. YI, 4- 
p. 479 Pind.) N Suid. (p. 1041 Bernh., v. '/wo»/7rog) atque ipse Euseb. Demonstr. 
evang. 1. c. | av8(ja aiTov Xtytiv '/(^i/ aefh Joseph. Zonar. Suid. Euseh. in 
Dem. Ev. E, airor ar^ija Xtyfiv -/(jt'/ cyih, arSga ).iyti.v acTov xgrj N. \ 3. r/Oort^ 
acefghih N Joseph. Snid. B, ovv r/SoiiJ Zonar. SVH. vcrba riov aiv rjSovy 
om. Eus. in Dem. Er. \ toiv ' laSalvrv] InSaia? Josejih. .aliter locnm reddunt Eus. 
in Dem. Evang. I. c. et Isid. Pelus. IV. Ep. 225. | 5. .•'^frrataoiro acefgEy 
fTTaiaavro hik N Joseph. Zonar. Suid. Euseb. in Dem. Ev. \ 6. post Tr{)WTov add. 
avTov N Zonar. Suid. Cedren. E, om. acefghik Josephi codd. aliquot Euseb. m 
Dem. Evang. \ 12. t« add. ch, om. volgo. | nav' avrojv acegi (a sec. man.) E, 
xar' aiTov hi (a pr. m.) k. Cf. I, 9. p. 29, 27- IX, 5. | 19. /tijr] fiiv H errore 
typogr. I 21. o om. a (a sec. man.) egh. \ raldrnn yffdcpoji' cfgikB, yQoKpotv 
raldrais aehSVH. \ 22- 'tntortO.avTa — 1 Cor. 1, 1. ! 23. TttttTtrtjv — hoc 
fragmentum Hypotyposeon deest in Clementis opp. editione Klotziana. | tptjaiv — 
Oal. 2, 11. 

3 34 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 43. 

avrf<jr)]v"j tm (ftjal ytyovtvai rwv t^dofitjxovra fia&tjrav , 6f*(ovvfiov 

3 TJlrQM rvyxuvovru rc^ anoaroXcp. nal Mar&iav de rov avrt 'luda xoTg 
a<noar6Xoig avyxara7.£ytvrtt, r6v rt avv avroi r^ OfiOia y.irj(pcp rifiii&tvra, 
T^i" (cvrijs r(^v t^8ofii'jy,ovra y.Xif6K>)g r]^i(oa&at xartyti X6yog. xai Qad- 
duiov dt tva rmv avrcov tlvai (faai, iitQi ov x«) iaroQiav iX&iaav tig 5 

4 ijftug avrixa ftdXa ix&^aoftai. xa/ rdiv i^SoftijKOvra de nXting rn aoi- 
r^Qog 'Tctqr/Vtvat fia&tjrdg tvQOig av inn^Qijaag , fi(i.QxvQi XQ<^f*(fog ra 
riavlcx), fiera rijV tx vtxQiav tytQaiv bxp&ai avrov (p/jaavri itQarov fiiv 
Ki](f((, titttra roig dcodfxa, nal fctra rurug iaavoi 'Ktvraxoaioig ddtXcpoig 
i^pcciia^, (av rivug iilv iqiuayte xtxoifii'ja&ai , rvg 'JiXtiug d' iri rm ^ico, 10 

5 x«^' 6v xaiQov «yToT T«yTa (Ti;»'tT«TTiTO , ixtQieivai. eneira 8' ojq^&ai 
airov 'lax(6^(i) cpijaiv' tig 8t nai arog tcoj' cptQOfiivcav ru aoirijQog u8e).- 
cpcov Jjv. tl&' (og nuQU rursg x«t« fiifiijaiv tw»' Soo^exa nXeiarmv oao)v 
vnuQ^uvTOiv dnoar6Xcov, oiog xui avrog o fluvkog r^v, nooari&r^ai ).tyo3v' 
„sneira oocp&i] roTg dnoar6}.oig nuai." ravra ftev uv ntQi r(f}v8e. rJjg t5 
8i ntQ) rov QaSSaiov laroQiag roiurog yiyovtv 6 rQ^nog. 

C A P. 13. 

'loTOoln 7ii(tl rnv tojt Eli lo a tfVii)) v S v v (torov. 
(Nic. ir. E. II, 7., et Evagr. IV, 29.) 

\ 'H Ta xvQin x«J aojrr^Qog ijiKav Y/;(T« XQiaru &ei6r)]g, eig navrag 20 

dv&Qconog rtjg naQa8o^onoiu Svvdfitoig ivexsv j^oojfiivr]^ fiVQisg oaug x«< 
riov in d).Xo8an^g noQQOirdro) re rrjg 'la^aiag v6a(ov nat navroi(av na&mv 

2 iXni8i &tQ(cneiag inijyero. ravnj rot ^aaiXsvg "u4^yuQog, rmv vntQ 'Ev- 
(pQurr^v i&rcov iniarjfiorara Svvaarevmv , nd&ei ro aoofiu 8eiv^ aat ov 1. post dviiattjv add. ort Hartyvojauivot i/V aeS, om. ceteri. | 2- post 'jeSa 
add. tS TTiJoSoTs aeSVH, om. cfhlkB. \ i. ovyxaTaXtyfVTa cfhihB, iyxataXt- 
yivTu aeSFH, naTaXtyivTa g. \ 8- q^ijoavTi — 1 Cor. 15, 5. | ttqoItov aeghlk 
SVHB, TX{jo'jTi<) hcdfV^S^. \ 9. •JXtvTa%oaloii\ TTtvraxoaiojv h. \ 11. TiiQitlvai 
dfF^S^^H^, ■^TtQiivai abcSVHB, ntQiiivai g, nigifiivtiv ehikm. \ 12. post aoj- 
T^(joi add. fia&TjToJv, dXld ft>)v ttal aeSFH, om. hcdfghikB S"^ B. \ 16. po8t 
lOTOQtas add. ^^'v Xix&tioTji aeSFH, om, cfghihB. \ 20- dttor^s bcdfghik 
S^HB, &t6TTji aeKSV. \ 22. noQijojTatoj Tt acfE, noQQ. Si g, noQQ. ovtojv h, 
noQQujTaTujv ovToiv k, noQQOJTaroj (siue rf) e. | post voaojv add. Tt acfSVH, om. 
eghikB. \ 23. "^(iyaQoi in nummis constanter (cf. Spanh. de usu et praest. 
numm. I, 126. 446. 535.), item in inscriptionibus (cf. Orell. n. 921), quare in 
tanta codicum discrepantia hanc norainis forraara praeferendara duxi. eandem tuen- 
tur cgi (a pr. m.) B, AvyaQO? fS^, "jdy^aQot \el"A/.^rtQot aekS, "Ax^aQot h. 
VH fluctuant inconstanter inter " jiy^a.QOi et " A^yuQot. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 13. 35 

^fQUTisvTcp oaov iV drdQo-i^^itiu bvvduH 'AUTuqi&tiQoustog, ojg xai tuvo^k 
Tu Jr^nu 'Koli,' y.(u Tug dvvuuti',' av^Cfcovag rioog ai.uvTcov fiUurvQafitvug 
t-xv&kxo^ lAkTr^g avTu 'nifiWug di miaToXr^q^OQH yiyvtxui, Tr^g vogh Tvyth 
dnaXXay^g d^i<av. 6 dt u?; tots /<a),bVTt vnay.isGug, i-jiOToh^g ybv uvtov 3 
5 idiug xuTu^ioTt iva tcHv uvth fiu&ijTMv u^izoariD.Hv i^^ii OtQuiiHCi Tr^g 
voaa , 6fi8 Tt uvTu acoTtjOiuv nui rav aoo(j//xo»TCo»' uauvTcov vjiiaxvu- 
fitvog. «X iig fiuy.Quv dt (<qu aiiTi» inXriQUTO t« Trjg i^nayytXiug. fitTu 4 
yuv Tr/V ix vtnQo^v uvdoTuaiv y.ui tijV tig uQuvug uvodov Goiitilg, Tco»' 
dnoaToloiv tJg tcov dojdtyu^ QudSuTov, iv dQi&fio) xai aiiTOv ti^v i^do- 

iO ftrjXOVTa Tov Xotarov fia&r/Tcav xuxtdtyuivov, xivr^ati &HOTiQri irti Tr^v 
"ESaaaav y.t'iQvy.a y.u) tvuyytXiaTr,v Ttjg ntQ) tu XQiaru 8t8uay.uXtug t/.- 
nifinsi, <ni'cvTa rt di avxu t« rijg tJ aojrrjoog rju(av Ttlog tXufi^avEv anuy- 
ytXiug. f/tig xul tutojv dvdyQunxov xijv fiu(^xvQiuv, iy. xcov y.uxu Edtaaur t 
xoxtiVixavTa ^(taiXtvOfiivr^v ctoXiv yQUfiiiuTOCfvXaxticov Xt^cf&tTaar. tv yuv 

l.T xoTg avxo&i 8i;fioaioig '/('tQxaig, xoTg tk naXuiu '/.ui xd ufxCfi xov y^(j- 
yuQov '!iQ(f/&ivxu <ntQii/uai, xa< xavxa aigixi vvv i% sxtiva ntcpvXuyfiiva 
svQr,xai. ovSsv 8f olov x«) avxcov inuxovaai xcov iniaxoXcov, arto xoiv 
uQ-j^fioiv ijfxTv dvaXr,(f&sia<>}v, x«) xor^t uvxoTg itmi(taiv i/. xr,g Jl^vQojv 
(fiojvtjg fiSxa^Xti&iiadiv xov xQonov. 

20 'y/t'Tiyga(fOt' iTnaroir^e y(tnrfUot^i iio 'yI{iy(i(joi> TOTrafjyov toj /ijaov, xul nm- 
ff&iiotji «ir-;; Si ' .ivavia TaX'S(iouov e'i JtQoau/.rua. 

,*A^yaQOg xo'nuQ-/7]g 'E8iaar^g '[tjaoH a(ox7iQi dyu&d) dvaquvivxi ir 6 
„x6n(>} 'itQoaoXvficov xaiQtiv. {'jxovaxui fioi t« 'ntQi aov /.ui tou' a(ov 
„iufj.uxcop, (i}g urtv qaQixuno^v x«( (ioxuvwv vno au yivoiiirojv. oig yuQ 
25 „X6yog, xv^fXug dv^tp.i^nsiv noisTg, y^coXug nsQirzuxtTv, x«< XtnQug y.a&uni- 
„^sig, Hui d}t('t&aQxa rivtvfiaru '/.ui 8aifiovug i/.^aXXsig, y.ui xug sv lut- 
„KQOvoai(t ^uauvtt,0fiiv8S &sQa'nivtig, x«). vt'/.QOvg iysiQHg. '/.ui xuvxu 7 4. ySv c/tjtr.Sa////, d' i-v acghS. \ 6- avi~: aehlkSV // li, avny bc 
(veste Valesio; dfgS^. \ iJ7iiox''iuifo{] vrTOoxu.uspoi eh. ] 7. uuxfjdv cfikR, ua- 
)t(>6v aeghSVH. \ 8- dvaaTaaiv] dvn^Swtaiv u (a pr. in.j egh. \ po.st didoraatv 
add. avrS fik, oni. reliqui. ; post avoSoi add. uvrS aeghhSI'!/, oni. cfiB. \ 
Toiv dnoaT. tit aehJcE, tii tviv drr. cfili. \ 9. post (-)aS8a'toy add. tuv dSu(f6v 
hS probante A' (de Ruf. p. 251), om. ccteri codd. RyHB. \ 10. riji' "EStaaav 
ahiNE, TtiV "EStuar h, to. "EStaaa bcdefrav, ra "ESiuu g. \ 15- " EStaaav 
acfhiE, "EStaav egh. \ 14. TOTy^vittnvTa] TOTt]vtxdSt egh. | 16. xal po.st tiairt 
add. aehSV HH^, oin. cfgihB. \ 21. 'Jiavia cfi (a pr. m.) E, ' Avaviu eghi 
(a sec. m.) h X. \ 22. post " J^yagoi add. OvxaviT,i vlot G e libro Bongarsii, 
nUchaniae filiusu R. \ 'EStaar^t acfgE, 'ESioT,t h, om. ehi. 27- iytifjut] 
avtytifjfii /(. 

3» 36 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 13. 

,,7i«tT« (ixtiaag •jiegl au xutu vhv i&fur^v to trf qov tmv dvo' ij ori av 
.,i7 6 Oio^', y.ui xuTn^ug wjzo tu tiQura ixonTi; ruvTU, rj viog Et ru v>fctt 

8 „fio/coj' Tuvru. diu TaTO roiriv YQuUmg tde/^&iiV aa axvX^vat <JiQog ftt, 
,,xui ro aaOog, o tya, dfQu^tvaui. xui yuQ r^novau ori nui lovdaioi 
„xara'/oyyv^i{ai au xui ^uXovrui xuxcJaui as. nohg de ftixQornri] ftoi 5 
„«<JT( y.u] atfiv^ , Tjrtg t^aQxii uftcporfQOig. ' 

9 K(u ruvTu fitv uTCog fyQaU't, Ttjg Otiug uvrov rtcog fitxQov «)J}'«- 
aciaijg iXXiifiiiJKag. ix^iov dt x(u rijg iioog ru 'lijau avr(p 8i(x ru uvra 
yQaftfiUToxofiiaTu aioaT(iXtia>ig inaxuaai, oXiyoariyu fiiv, moXvdvvaftu ds 
iniaroXrjg , ruror iyuar^g xat avrfjg toi' too:io»'. 10 

Til dvTiyQrtrf ti Ta vTo Irjaov Sia. '^■ivavirt raxvo^juuov rorrotp^f/; ^■/^■iynoat. 

10 ,,Mux((Qiog tl Tiiartvaag iv ifio), ftij iojQuxiog fit. rtyQaarai yuQ 
^'ritnt iiiu, rug i^oQuxorug fit fit} ntarevativ fiot, xai iva oi fiij ia)Qa- 
„x6Ttg uvTol 'uiartvaojat xixi ^aMvrai. CTf^J de ov eyQaxpdg fioi, ik&etv 
^^^TQog ai, diov iarl TKirra, 8i u aTitaru.Xr^v., ivruv&u 'jiXr^Qmaai fie, xai 15 
„fUTa To aXijQooaai urwg (ivuXijCpd/jvai ':iQog rov unoareiXavra fie. xai 
^i-rttiSuv (jc.raXr^q&b}, «■nrodTfP.co aoi riva rcov fia&r^rmv fia, «m ittatjrai 
,,au To auOog, xui i,(>iitV aoi xui rotg avv aot TiaQuax^^f^cti' 

1 1 Tuvraig 8e zaTg e^RtazoXalg iri xu\ ruvra avvij^nro tj] 2!vq(ov 
ifcovij. fitrii 8e ro «i«?.^(jfi>/Jj'af Tor 'lijaovv (irrtiaTttXtv nvrw lovSag o 20 
xul 0o.^fuig Oa88aiov «aoffToP.oi', ivu rcov i^8ofii'jxovT(i. og iX&mv x«- 
riiitrt 'nnog Toi^iuv rov Ta Ta^ia. o}g 8t i^xua&ij •KtQi avra, ifirjvv&i] 
Tw "^^ydQfJi oTi iXr/Xv&tv ivTuv&a ((.'JioaToXog ru 'lijae, xa&a eiteareiXe 

12f70<. 'i',(j^uT0 ovv 6 Qu88atog iv 8vrc'ifiei &tov &tQa'jeveiv <jiuaav voaov 
xat fiaXuxiuv , aare uuvTug &avfi(x.^eiv. mg 8e ijxsaev 6 A^yuQog t« 25 5. oa acid. acfSVH, om. eghilcB. j uin^joiuiii] ov uiy.ijotuTij conj. Z. | 

7. xoii tjivra tov T(>orroi' add. ab (in marg.) ekSVH, om. ciim reliqiiis codd. 

RS^B, uucis includunt ZH^, recte. j H. rTrti] -ixaija h. \ ' Avavia egh. \ tojt. 
'j4Sy.] Torrrtfjyii ' A*^a(ja h. \ 12. ante fzay.d(Jtos add. "yl^Syaps cffS^H, om. 
aeghikRSB. \ tl acfikE, 6 egh. \ yiyfjn-cTui.] interpretes afterunt Jes. 6, 9. 
52, 15. Matth. 15, 13. Joh. 20, 29. | 13. TTiaTtvatvv] ttiotsvsiv aehS. \ ftoi 
cfFS^HB, n> tuoi aegikS. | xai iia codd., y.ai om. SVH. \ 14. St ov] oii Si 
aSS^. \ 15- us om. eh. | 17- (iTTooTikuj] itTToaTtXXw aeSS^. \ 21. (InoaToXov] 
Tov dTTuoT. eSVH: tov habet b superscriptum : cetei-i articulum om. | 22. post 
7T(j6? add. Toj' cf. j post avTd add. xai Si^/.ug yiyovt Sid tojv tTTiTtlsuipnjv avTiZ 
(Trap' «i!ra eik) &avfiaaiojv ei (in marg.) kSVH, om. abcdfghRS^B. \ 23. *Vr. 
dnoaT. cf, dnoav. ivr. cum ceteris codd. E, \ •Aa9n ahcclfikS^B, )ta9' « g, 
r.aOi-k ehSVH. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 13. 37 

fieyaleia x«J t« &aiudaia, d iaoiet, y.a] ag i-&€Qd-jiiev , tp v-ovouc 
yiyovtv, ag oti avrog ia-zi, '^iegl ov 6 'Ir^a^g iniazetle Xiycov' i:ieiddv 
dva).t;cp&co , drzoaTeXo) aoi rira Tav nudr^Tcov fte , og to iid&og as id- 
aeTut. iteTaxaXeadfterog nv tov Toj^iav, •nun (l y.uTiiievtv, el-nev' ijy.saa 13 
5 oTi «j/;p Tig dvvdoTr^g iXdcov y.aTffJieirer iv t?} ar^ olv.ii;.' dvdyuye uvtov 
nqog fii. iX&mv de 6 Toy^tccg '^zand Qaddaicp tl-ev uvtco' 6 To-dnyi^g 
"^^yuQog fieTay.aleauttevog fie e7-ev dvctyccyetv ae -ao uvtc^, Ivct deoic- 
<:itvar,g ccvtov to Tucdog. y.ai 6 Ouddcciog' dru.^nirco , ecft], i^neidilneQ 
duvdfiei <:icco uvtcZ ccniaTccXiiui. oQx^niaug olv 6 Toi^iug t/J i^r^g y.ui 14 

10 'riaqaXu^div to»- Ouddutov r^Xde TiQog tov "A^yuQov ' cog St drifii^, tucqov- 
Ttov xat eaToncov tcov fityiOTdvoJv avru, '::ccqcc/qi~licc iv Tcp eiaiivut av- 
Tov oQUfia fttya ecfuvr^ toj y^^ydQco iv tw Troocrojaw ts «:roffTo'P.a Oad- 
Saiov. ontQ tdcav "J^yccQog '^ioogey.vvrjae Tfp &ccddaico , &uiud re eaye 
'nuvrag Tng '^ieQieaTWTCcg' uitoi yuQ u/ iojQdxeaccv to oQUftcc, o fiovo) tw 

15 ^.A^ydnoy iqdvr^. og y.u) tov Quddaiov r^oeTO, el i:i dXr^dtiug fia&r^zijg 15 
el 'IriCb T8 vty tb Oe^ , og eioijy.et ':tQog fii' drcoaTe^.di aoi tivcc Toiv 
fta&r^Tiav fis, oartg idaeTcci ae xccl ^ojijv aoi 'nuQf'iei. y.ul 6 OuSdcciog 
icf.li' i-jsi fityccXojg r^e-^iiaTevy.ug tig tov dr^oaTeiucrTd iie, diu tJto «rre- 
GTuXr^v ^zQog ai. yut 'rcdXtv iuv ':ttoTevar,g iv ccvtco , ojg uv ■:TtaTevai,g 

m iaTUt aoi T« aiTrjixccTCi rijg y.ccodiug as. y.ai 6 "u4^yccQog ':TQog avTov' 16 
8T(»? i-^riaTevaa, (fijotv, iv ccvtoi, cog xal Tug 'isduiug rag aTccvQoiauvTug 
avTov ^sXTf&tjvai dvvafiiv ':iuquXcc^o]v y.uT(cy.6u>ui , tl u?) dtd T/,r fluai- 
Xeiav Triv 'Poofiaioiv «»fxo'TT?,f TOt-Vof. x«) 6 Oaddcciog e7:iev' 6 xvoiog 

1. post i&tQdntvti add. iv uvouaTi x«; Srvdun 'itjosi X^iotS aekSVS^ HSi>, 
om. bcdfghi B. | 3- of] 'oarts aSVH. \ 5. po8t i'Kdo>v add. «to 'l{(jooo'f.vijiojv 
aekSVH, om. hcdfghi RS^ B. \ xaT^utivty cfgiB, xaTtusvtv h. y.arau/iti 
aekSVH. i post oixia add. xaJ :to/.^.«? idoitS ^tt' oruuaTi 'lr;a3 i^gyix^STni. 6 it 
tiTTf vai, xvpit, iiiot rtc f).&ojv tviyA^ot {fvijxiat a) TTaQ tuoi x/ii noX/.d &av- 
udoia iTiTiltt. V Si aehSVH, oni. bcdfghiRB. Valesii adnotatio haud accu- 
rata est, ( post at-rtir add. 'tifTj aehSVH, om. ceteri. | 6- QaSSaiot cghiB, &aS- 
Saloi aefkSVH. \ 7. avr,,} CBHb, uitov SFH. \ 8- avra t6 Trd&os acekE, 
avTOv t6 7id9os f niTov sine to na&os ghi. \ 9. at'r<J] orro»' dSVH. j haec 
xa't TopaA. Tuv(-JaSS. post ttqoS tov "^,-iyapov ponit h omisso xai, | il. utyiord- 
vujv Burtoni et Heinichenii operae. \ \\. TrdvTas thS TTtQitardjrns cefgihB, tbs 
rr, naiTaS ahSVH. \ i"j(jaxiaav h, iu/fjdxaai volgo. | 16- a*7roorf/.<J ] iJrt aTooT. hi 
(a sec. m.) ( 17- idaiTat — nagitii cfghiRB, idatrai os t6 nd&oS , xai Iwi^v 
aot xal Tois avv ooi Trapi^it nuat aekSVH. \ 18. post fit add. Kvpiov ' IrjaSv 
aekSVH, om. ceteri. | 19- post idv add. iTrty/Liov ae (a sec. m.) kSVH, om. 
ce (a pr. m.) fghiB. \ iv aiToi cfghiB, lis avTov aekSVH. \ 23- rijv 'Pwft. 
acfi (a pr. m.) V, toIv ' Puju. eghi (a sec. m.) kSS^HB. | dvtxon^v] ixonriv h. \ 
rsr» cfghiB, Tr,s 7TQO&.'otuji aek Sni. 38 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 13. 

Ijl(djv TO dt'X)jfia Ttf nuTQO^' avTti <:TETiX>jQ03xs , x«/ TiXr^Qcoaag fivsXijq&tj 
17 riQOi' Tov nuTtQU. Xtyft uvtco u^J^yuQog' x«j'w TctJiioTtvxa elg avTov x«) 
eig Tov 'KUTtQu uvth. 'aui o OadSuiog' dia thto, (pr/Of, Ti&tifn tjj* X*'if'* 
fi8 saJ at fv oro/iuTi uvtu. x«? tJito 'nou^arTOi; '^aQay^Qtjfia i&fQa^nsv&t] 
18T//i,' foou yui T« cT«i>»? ov elj^ir. f&uvftaat te o ^^yuQog, oti xa&cog 5 
^'x«(rT«t avToi Tf^} T« ^lr^av, bTcog ToTg tQyoig 'jiaQtXu^E diu t« fiud-ijTH 
«vTa Qadduts, og avTov avev cpnQfiuxeiug xut j^otuvmv i&tQanevafv, x«« 
ov fiovov , uXXu y.a) [4^dov tov tov yf^dov iiodnyQuv txovTU, og x«/ 
avTog iiQoaeX&atv vao Tug 'nodag avTu tneatr, fvy^ag te dia x^'Q^i>' ^('^- 
(icov i&EQWKfv&tj ' loXXug Te iiXXug avfinoXiTug ctvrcov 6 avTog iriauTO, 10 

19 OuvfiuaTct xtti fifyuXa 'notav, xai xr^Qvaacav tov Xoyov t« ■&eu. ftETU 81 
TavTu 6 "^^yuQog ' av 0addaT£, ecptj, avv dvvct/iEi tu dtu TuvTa 'Roieig, 
nai TjfiETg ae uvto\ i&avfiaaufitv. aXX i^ni TuTOtg dtofiui au, dii^yijaai 
/lOt 'ntQi Tijg iXfvnEcog tov Iijaov ':icZg iyivETO , '/.ni 'keqi TTJg dvvuftecog 

20 «rTiij x«/ iv 'Koia dvrccuEi TctvTU i^noitij u Tiva ijxuaa/if.v. x«t 6 ©«5- 15 
dccTog' viJv fifv atco<:ii]aofiui , icpij , iTitidij xtjQv^ai tov Xoyov aiieaTKXtjv, 
avQiov 8t i'/.xX)iaiaaov fioi Tug '^ioXiTug au iictvTag, x«/ fV avTtav y.tjQvioj 
Tov Xoyov T« &ett ^ xa/ aiCQM iv avToTg tov Xoyov T)jg ^ojijg, neQi tc 
rr/g iXfvaecog rov ^ltjaov xa&cog iyivETO, x«t TceQi rr^g a^noaToXijg avTov, 
•Aai ivE'Aa Ttvog u^nEaTuX)] viio tu 'nuTQog , xat 'keqi Trjg dvvctftEcog Toiv 20 
EQyayv uvTu, 'aui fivaTijQiojr cov iXuXr^aEV iv tw 'A,6afi(o, xui 'rcoirt 8vvufiei 
ravTu i<Koiei, x«/ 'ntQi rijg xaiv)jg avTu x)]QvlSEO}g , xal 'keqi Ttjg afii- 
xQOT^jTog xai 'nfQi Ttjg Twnsivcoaeoog avru^ xui iiMg iTccneivcoaev suvtov 
xai diiix)uve xal iafiixQvvev uvtu T)]v &E6Tr^Tct xai iaTuvQco&tj , y.ai 
xaxi^t] eig xov a8t]v, xat 8iEa'/^iae cpQuyfiov tov i^ aiojvog fi)j axia&ivra, 25 

1. post ^uwv add. Ir^aS? bcilfgENS^B, kui OtoS 'itjOtii 6 XQtarot aek 
SVH, om. hi. | 2. rrar/pa hi, iavrS ■nar.tfja aeSVII, naTtfja rtvzS bcdfylcB. \ 
post avrm add. 6 h. \ 4. post avrs add. ra ynQis ItjoS aeS VH, om. ceteri. | 
7. post avTS add. xat drrooToXis aehSVH, om. bcdfghiRS^B. | 10. post la- 
aato add. dnooToXo? aekSVU, om. bcdfghiS^B. | 13. ff« om. egik. \ Stt'j'/t/- 
aai cfgkH, Sttjyijaaa&ai aehiSVH. | 15. Tjxovaa/iev] ^xovorai ftoi ghk. \ 

16. fTTitStj] imiSt} Si f (a sec. m.) 7,:, tTtfl Si g, „minc quidem tacebo, verum 
quia verbum missus sura praedicare, crastino congrega milii omnes cives tuos" B. \ 

17. Si om. / (a sec. m.) ghik. \ 18. tov ?.6yov ts &t8 ora. ehi. 20. tw» ] »a\ 
nsQi Tvtv h. I 21. rw add. cfiSFHB, om. aeghk. \ nolr^] tv noin h. \ 23. »«a« 
ntQ\ Tt^? rantivojotoji avrs bcdfhiRB, xa« tvTtXtia? xat ntgl TtjS Tanttvojaeuit 
Ts (faivo^lvH i^oj&tv dv&Qojns aekSFH. | 24. dntOavt] dnidtro hi. | post 
&toTijTa add. oaa rt ino {vnu rvJv ek) 'inSaiojv tna&tv ekb (in marg.) / (in 
marg.) SVH, ora. abcdfhiRS^. B. \ xai tgarg. abcdfhiS^ B , «aJ no>? i^avg. 
ekSVH. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. I, 13. 39 

xai avriyayiv vexQbg' Kuxa^ag yaq fiovo^ rivv^ysiQev TioX^.ag , ei&' atmg 
avf^q aQog rov '^iarfQa avrnv. ixtXevaev ovv 6 [A^yaQog r^ ea&ev^i 
avva^ai rng 'iioXirag avrH xai axaaai rtjv yir^QvXiv OudSaiSi xal fiera 
ravra nQoaera^ev avrip do&fjvat XQ^'^o*' x«< uar^Lcov. 6 ds «x ide^aro 
5 elnmv' el ra rjjnireQa xaraXeXomafiev , ':img rd dXXorQia Xr^xpofjieda; 
e:iQ('<)^&)j ravra reajUQaxoaTw aai rQiaxoaioarcp irei, u xa) 8X eig dfQ^- 22 
arov 'n.Qog Xi^iv ix rijg ^vqcov nera^X^&evra q,mv^g ivruv&d fioi xard 
xaiQov xeia&co. 

'ExxXtjaiaarixrjg laroQiug Xoya 'nQcors rekng. 1. ariiynyBv vixQui bcdf iv RS^ H, df)/ysiQS rfxpaf i/ h, xal aviaTTj nai aviT]- 
yeifjt (rsff k) nxgst rsC aTi aiotvujv >cixoiut,u/viit aekSf^If. | y.aTa^iat yaQ — 
ttvry bcd (teste Valesiu) V^S^, xaraSds ydfj uoiot TTQOt tov nartQa avTs ovvr]- 
yfi{jtv noV.iit, tiit' Hroji dvf.-ir; B (mendu, ut videtur, typographico), ,,qui descen- 
dit quidem solus, ascendit autem cum grandi multitudine ad patrem suum" B, xal 
■nruit {nwt om. hi) xaTf^rj uovot, ati^i] Si utrd tioU.ov ox^-ov n(joi toi- narioa 
avTs aehikSV H. Post avTs aekSVH ha.ec addunt: xal nuJt xd&^rat iv St^ia 
ra d't3 xat naTgot fLiTa do^rjt iv To't sgavoTt, xai niZt iXtvoea&ai, fiiVf.ti na).iv 
fjifTd So^rji xai (^So^ijt xai om. aek) Sivdutujt y.g7vai Cwvra? xa'i viX()ots. | 
4. avTij) Sod'. cfi, So&. avrm aegkE, So&. avTov h. 1 6. Tgtaxoato?''i acdfyhikr 
yS^^HB, TgtaxooTiZ be, tqitiij b fin marg.) 'S'. E T 2 E B J O T 

TOr nAMt>lAOT 

'E X n l ij a i u 6 r i X ij g l a r o (j i a g 

udoyoq p. P R E M I U M. 5 

1 "Oaa fiiv rijg smiXtjataarin^g larogiag exQ^^ ^^ *'*' TtQOOifxio) 8ia- 
areiXaadai, rijg re ■&£oXoyiag <:iiQi rs amnjQiH Xoya , x«« t^i; uqxuio- 
Xoyiag too»' ri^g rjfierfQag didaanaXiag doyfiarmvj uQxaiorrfrog re rr/g Hura 
XQiariaveg evayytXixiig 'KoXirdag, ov i^rjv uXXa xui oaa neQi rtjg yevo- 
fisvtjg ivayxog f/riKpuveiag uvru, ra rt 'KtQi t« nu&ag yui ru Tie^t rrig 10 
rK)v uTtoaroXmv ixXoyTjg tv rw iiqo t8t», avvrsfiovrtg rug anodei^sig, 

2 8uiXi](fafitv. (fiQE d' im t« nuQovrog jjStj xui ru fieru rr]v dvuXrjXpiv 
avra SiuaxfWcofieOu , t« fiev ex rwv &kio3v 'uunaatjfiuivofievoi yQttfifiuroiv, 
Ttt 5' e^S^ojdev iiQogiaroQtivreg e^ mv xnru xuiqov fivr^fiovevaofjtev vno- 
fivijfiurmv. 15 

C A P. 1. 

Iliot T^? fiivu. T»;)' Kyaki]if/iv tov XQtOTOv diftyo^ytjq to;i' unooxokwv. 
(Nic. H. E. II, 1 — 6.) 

1 TlQwrog roiyaQov eig rr^v unoaroXtjv uvri t« nQodors 'Isda xXtj- 

Qsrai Mar&iag, eig xai avrog , mg dedrjXMrai , Tto»' t« xvQis yevofievog 2o 
fia&tjrcov. •AU\)iaruvrai de di svxijg xai x^iQiav ini&taeoag riav unoaroXojv 
eig diaxoviavy vntjQsaiug evexa rov xoiva , uvdQeg dedoxifiuafietoi rov 
uQi&fiov inra ol uficft rov 2^re(favov, og xai nQoorog fiera rov Kvqiov, 
(ifxa rri x^tQorovi^i, oiansQ eig avro riro nQoax&eig, Xi&oig eig '&uvurov 
nQog rav xvQioxrovtxtv ^aXXerui, xui ruvrrj nQmrog rov avrip cpeQojvvfjtov 25 14. ftvrjfiovtiiaofitv a (a pr. m.) c (a pr. m. , teste Valesio) hi (a sec. m.) 
yS^H, fivtjftovtvavtftiv bc {& sec. m.) defi (a pr. m.) k B, ifivriftovtvaafitv S. j 
25- rwi'] rov jBT errorc typogr. | ttqwtos cefgikB, rrpwrwf ahSFH. \ uvnZ] 
aviov h. ErSEB. HIST. ECCL. LIB. II, i. 41 

rmv a^ior!y,03v ra Xqkjth fiUQrvQojv ('cnoq^QeTui axiifavov. totc dijza 2 
nai 7«'xft)[joi', To»' Tov KvQiov ),i^y6fi£vor udeXqov (on 8i] x«J ouTOi,^ Toi; 
'itoffj/gp avofiuaro ixulg' tu 8l XQiara 7r«T/;o 6 'lcoat-rp, o) fivr^aTevOetaa 
rj jraQ&fvog, ':tq1v jj avveX&etv uvxbg, r^vQi]xo iv yaarQl eiaau ex iivev- 
5 narog ('r/ts , cog tj leQu rcov evuyyeXiar Siduaxei yoacf/j), rbrov dr^ rov 
'idxco^ov, or x«/ SiHUiov eiixhjv oi •ndXai di aQtri^g ey.dXsv 'nQoreQrj- 
uaru, cTQCi^rov taroQHai rrjg iv 'leQoaoXvfioig ixiiXiiaiag rov rr^g i^nia^KOTir^g 
iyXtiQia&ijrui OqovoV' KXt'jii7jg de ir exrcp rwv v^norvncoaecov yQuc^cov coSe 3 
naQiarrjai' ^TIerQOV yctQ cfr^at y.ca 'idy.dr^jor nca 'lco((vvi;r fieru rtjv ava~ 

10 „Xtj\piv rb acorrjQog , coguv y.ui vjzo ru KvQin <nQorerifit]fie'vi}g , fAti ini- 

. „8tx(i^ea&ui do^r^g , (cXV 'lctxco^or rov dixuior iniaxonov ' leQoaoXvficov 
„sXe'a&ai.^^ 6 5' avrog ir e^doftot rt^g uvxr^g vnoOeaecog exi y.ui xavxu 4 
•neQi avxH Cftjaiv' „'/axoj|jf>) xco dixccico x«< 'lojcarr, y.ui TlexQco fiexa 
„rr}v araaraaiv nuQedcoxe xt;v yvMaiv 6 y.vQiog, hxoi xoTg Xoiiolg wno- 

15 „ax6Xoig acKQidoixuv, o'i dt Xomol anoaxoXoi xoig e^Sofir^y.orxu, wv eig 
„tjv x«J BuQrci^ug." dvo de yeyoraaiv ' idxoi^ot, eig 6 dixaiogj o xuxu 5 
xa nxeQvyin ^Xr^&eig y.u} vtto yvacfeoag ^vXco 'nXtjyeig eig &uraxov, exeQog 
de 6 yuQuxOfirj&eig. uvxu dr^ xu dty.aiu x«) 6 TlavXog iirrjfiorevei yQU- 
(j^oav' ,,exeQOv 8e xwv anoaxoXcov sx eldov, ei firf luxoi^ov xov adeXifov 

20 TOii KvoioV' ir xovxoig y.ai t« rtjg xov ao3Xt]Qog r^ticav noog xov xcor 6 
'OaQor^rcor ^aaiXea xeXog iX(ifi^urer vnoaye'aeo^g. o yuv Qatftcig xov Qud- 
daiov yirtjaei &eioxe'Qa in) xijv "ESeaaur y,t'jQvy.u yu) evuyyeXiar^v rijg 
<neQl T« XQiaru 8t8aay.aXiug ixTiefinei , cog uno x7,g evQS&eiar^g avxo&i 
yQUCfrjg fiixQco rcQoa&ev i8r,Xcoaufier. 6 8e xoTg xorzotg iaiaxug xov xe 7 

25 "^^yuQOV tdxui xo) XQiaru Xoyco, xul xug avx6&i Tiurxug xotg xdjv &uv- 
fidxoiv nuQaS^ioig ix^nXi^xxei , ixuvag xe uvxug xoig ecjyotg 8ta&eig, xai 
ixit ae^ag uyaytov x^g xu XQiaxu 8vt(iiiecog, ftudriXug rr^g aontjQtu 8t- 
daaxaXiag xaxeaxr^auxo' eiaext xe vvv it ixeiru r, nci.aa xoir E8eaar^vmv 2. ).t)i>utyoi] ytvouivov h. | \. rjtg^jro bcdfVaS^B, tv^if)?} aey liSV B. | 
5. Sibaoy.ti — Matth. \, 18. | bi) rov bc dfiJcB, Sij avrov h, S^ av avrov !■' H, 
Hij tiv aiTov Tov aeS. | 8- iv txrut rtJiv inor. — Clem. Alex. Fragin. p. 1025 
Pott. (Tom. rV'. p. 87 Klotz.). | 9. tfrjoi CRK, qaat emeiulavit Tumebus in 
Codice sno. ' 10. Kvqi^] aotTijgot aegh. | imSind^to&nt] tTTtStxaaaad^at m. ; 
11. 'li()oa] Tuiv 'li(joa. rfX, \ \2. ih'o&at] ytvia&at h. \ ifSSouof — Clcra. 
Alex. Opp. pag. 1015- 1025. Pott. (Tom. IV. pag. 75. 87. Klotz.). | 17. yvftfict 
cfhH^, xvwfiojt aef/ikVHB. \ 18. Sij codd. Burtoni omnes praeter h, Si hSVH. | 
ygatpwv — Gal. 1, 19. | 22. T7)v"EStaaav ailc E, rd "EStaaa bcdef, rd "ESto- 
oav h. I 26. TxaQaSo^oiS — air»j to7s om. h. 42 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, i. 

nohi; T{/ XQtatov 'nQoaavuAtixui TiQoaijYOQiti , ov to rvxov inicpEQOntvt] 
8 dsr/fia T^g ti aojrrJQng rjfioiv nul ctV avrsi; eveQy£aia<;. xai ruvra filv 
tag «5 aQxaiaiv laroQiag tiQtjaOoi, fitriwfitv 8' av&ig ini rr]v Otiav yQU- 
(pijv. ytvofiivH Sfjra iiti rjj ru 2.\ecpdv8 fiaQrvQia <nQ(6r8 xai fieyiara 
<nQog uvroiv ' luduimv xara t/Js" iv ' ItQoaoXvftoig ixxXt;aiag diooyfxu, ndv- 5 
Tftji' re r(ov fia&t^roiv nXtjv ori toji' dojSexa fioicov uva n]v 'luduiuv xe 
'Aui ^LaftaQeiav diaanaQtrrmVi riveg, |/ <Tpt]aiv t) &eia yQUiftj, SieXdovreg 
eojg (Jtoivixijg xai Kvjiqs xui 'u4vrioxtiag, nnoa fiev edvsaiv oioi re ijauv 
rS rfjg aiaremg fttruSidoyni Xoyu roXiAciv , fiovoig 8e rarov 'ledaioig xa- 
ri/yyeXXov. rijvixuvru xui TluvXog iXvfiaiitro eiairi xae tot* rijV ixxXtj- lo 
<t/«i', xar oixag rcov ntarcov eianoQevofievog, avQoiv re avdQug xai yv- 

iO vaixag , xal tig cpvXaxijv nuQadidog. dXXit nui (hiXmiiog , eig rav dftu 
2^re(furo) TCQOieiQiaOivrcov eig rijv diaxoviav, iv roTg diaa^nuQeiai yevofievog, 
'Aureiatv eig rijp ^^uiuiQeiav , &tiag re tfinXeoig otv dvvdfieoig xrjQvrrti 
TtQoJrog roig uvroOi rov Xoyov. roaavrtj 5' avro) &eia avv^Qyei X^Q'^i 15 
0}g xai ^ificoiu rov ficcyov furu nXtigcov oaoiv roTg avru Xoyoig eXyr&tjvai. 

11 ini roanrov d' 6 2^ifio3v pf^or^fiivog x«t iy.eivo xaiQu rmv ^nartjfiivojv 
exQurei yor/rein, cog rtjv fieydXtjv ctiirov ijyeTa&at ehai Svvafitv Ta &e8. 
rore fi' uv xat urog rug vno ru clnXinna dvrdfiei &ein reXufiivag xara- 
nXayeig naQado^onoiiug naQudverai, xnt fit'xQt XovrQOv rtjv eig XQiarov 20 

iZntariv xa&vnoxQivtrat. o x«I &avftd^€iv d^iov eig devQO yivofievov nQog 
rmv eri xui vvv rijv dn i'Aeivu fttaQOjrarijv fitrtovroiv aiQeaiv , o1 t^ 
T« acpcov nQonuroQog fte&odco rt^v ixXr,aiav XoificoSug xai xjJOjQaXiag voas 
di'i<tjv vnodvoftevoi ra fiiyiara Xvfjiaivovrai rug, oig ivanofid^aa&ai oloi 
Tfc- «»' eJev rov iv avrotg dnoxexQVfifiivov 8vaaX&ij xui ;jaA«?to>' iov. ^8i] 25 
yi roi nXeiovg rovrmv dnecoa&tjaav , onoToi riveg ijaav r^v fiox&tjQiav 
aXovreg , oianeQ uv xai 6 I^ificov avrog nQog ru IlirQa xaracpoaQu&elg, 

13 off Tjv , rtjv nQoarjxaaav ertae rifimQiav. dXXu yuQ eig av^tjv oatjfiiQai 

1. post TjJ add. tS agSVH. \ 2. ra om. h. | 5- r^i] roJvII errore typogr. | 
6. Tutv d'ojSay.ri ^ovojv cfhikVHB, fiovojv xwv dojStxa aegSS^. \ 7« ») cfik 
BHb, ws aeghSVH. | (f/tjaiv — Act. H, 19. | 9. t^«] tojv HB errorc t^^pogr. | 
fiovoii] fi,6vov h. I 10. *al post shlvi add. cf om. ceteri. ( 12. xai tii (f. n.] 
nnQtSiSs sif tp. h. \ 14. tunltoj? ojv a (a sec. m.) cfSVH, tftnXtojt (om. wV) 
a (a pi'. m.) eghi (a sec. m.) BH^, yeyovojs tunXtojt i (in marg.) k. | 16. oaojv 
cfmvBH^, iT!Q(ijr (ivS(j('jv aeghkSVH. Quod Valesius scribit, in bcdflegi 
dvSpojv, id lapsii calami ita scripsisse videtur: nara in cf certe legi oaojv testa- 
tur B. I 20. naQaSvtvan acfgSVHB, vnoSitToit a (a sec. man.) ehikS^Z. \ 
26. rivti ^aav bcdfgvV^S^, mts thv aehikSVH B. \ 28. av^rjv cfg, av^tj- 
otv aehikE. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 2. 43 

mQOiovro^ T8 amrrjQis yr^Qvyfiurog oinovofKu ri<i i^yev hui wno rtjg AiHio- 
>!imv rwv TTJg avro&i [iu6tXt8og, nara ri •niirQiov tOog vno yvvuixo^i t« 
t&VHi; iiotri vvv ^aaiXEVOfitru, dvvuarr^v' ov TTQoJrov i^ IOvmv 'rzQO.; t« 
fJiiXtjino di iiTKfavEtug t« t« &et'8 loys onyia f^eruayopru, rcov re uru 
5 rrjV ovAHntvr^v 'jitarojv unaQxriV yevofKvop, iiQmrov '/.arvfti Xoyog im rrjv 
<:tdrQiov <nu).ivoarr'iauvra yr^v siuyyeXiaua&ut rrjv ra roiv oXojv 068 yra- 
aiv, nui rrjv ^oiojioiov eig uv&Q0J7i8g t« amrrjQog rjtioiv frtiSrjuiuv, snyoi 
^XrjQOi&eiar^g di avrS TTjg ^^Ai&ioma <nQoci&uau X^'Q^ avrrjg Ttjj Oeto 
ntQifxaarjg 'KQOCfriTtiag. eaJ TaTOfs fluvXog, ro rr^g ixXoyr^g axevog , «x 14 
10 f^ uvOQajnmv iids di dv&QM^noJv, di uTtonaXvilieosg 8' avri Irjaa XQiaru 
nai dsa Tiuroog, t« iytiQUvrog airov s-a vsxodjv, d^rroaroXog uva8st'y.rv- 
rui, 8i onruaiug xut rrjg y.ard rr^v d-Jio-^dX.vxptv iiQurie (fo^vr^g tl^ioiiftig 
rrjg y.XrjaEOjg. 

C A P. 2. 

15 "(hiox; Ti,5f'oio? f-ro IIO.htov ta nfol xov Xotorov StfidySili; h.ivr^&r^. 

(W\c. H. E. n, 8.) 

Kui 8r] rrjg 'riuQuSo^a ts acorrjoog r;nmv dvuaruasojg rs y.ai tig 1 
BQavug dvaX.jjxpso-)g roTg iiXsiaroig r,8r] 'KSQi^orjTS nuOsarma>ig , <:iuXui8 
nexQarriXorog l&ug roTg rwv iOvorv uoyaot , rd rtuQu aqiat yuirorofia- 

20 fiEva rcp ri;v ^aaiXstov dQyrjV i<ntxQaruvrt arjfiuivsiv, tng uv fir^8tv avrov 
8iu.8i8Qaay.oi tco»' yivoftivoir, t« nfo/ r^g ix vsyQoir avaaraascog tu <toj- 
rr^Qog tjfioiv Ir^aa XQiara sig Tidrrag rj8rj 'au&' oXr^g rrjg nctXutarirr^g 
^s^OTjfieva UtXarog Ti^SQiqr ^aoiXsl y.otrovrut, og rug rt uXXug uvrov 2 
'nv&ofjisvog rsQurtiug, yai cog ori ftsrcc &dvuxov ix vtXQtav avaarug Osog 

25 slvui <naQU <noX).otg rj8ij ■nsniarsvro, drsvsyxsiv i<ni rrjv avyaXijror, ixsi- 
rrjv r UTicoaaa&ui cfuai rov Xoyov, t<j5 m*»' 8ohsTv, ori firj iTQorsQOv uvrrj 
raxo Soxifidaaaa ijv, 'naXaia vofia xs'AQartjx6rog, ftrj aXXoig rtvic <nuQU 5. :t(j6s] ino cg. \ 5- ttjv] roi' Hcinichenii operae. | 8. y^idtontiX — Ps. 
67 (68), 31. I IQ. ^*' uTiOH. Si] uD.a Si utox. h N. 18. xa&tarvjatji] nareati-j- 
otjS VH. I 22. X(>t?a om. ahS. | rijs add. cfgihBH^, om. aehSVH. \ 23. oc 
ahcdfv Zon. (Ann.XI, 3. p. 445 Pind.) B H^, ois de Steph. conj. V H, om. egh. leg. 
fort. ov — TTv&outvov. I 25. no).).o'is] rols no).?.ot? aeghS VH. | tjSrj post noXlotf po- 
nunt cfikZimar., pont dmaTu? aeghSVH. \ ntniartvro] tntniartrro aehSVH, 
nenTarevTni Zonar, Post ntnlartvro add. rov St Ti^tQior eghiJcSVH, om. 
acfBH^. I tnl rijv avyHXt^rov] egh, uiv rtj av/y.l^rot acfik Zonar. E. \ 26. t 
acfhi (a pr. m.) kE, S' egi (a sec. m.) Zonar. N. \ avri] Zcmar. VH, avrt) ef 
SS^^B: de ceteris codicibus non constat: „senatus, qnia non ipse probaverat, 
respuit" Tertull. conf. p. 44, 20. 44 EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. II, 3. 

Pcafiaiotg &i.onoit'to9at, ftrj «;() ^iijffoi nal doyftart avyxX/jra' ry 3' uXt]- 
'&eift , OTt fn;de rijg i^ dvdocoTicov iiiixQtafMg re '^(ai avardastog i] aco- 

3 rriQiog t« Oeia xrjQvyftarog idHro 8i8aay.cO.U(.. ruvrij 5' Iv dncoaafisvijg 
rov ctQogctyyflOfvrcc -rtSQl rov ac>}r7;Qog i]ftav Xoyov t^? 'Pcofiaicov ^ovXrjg 
rov Ti^iniov i^v xui iiQorsQOv tlis yrc6fti;v rt;Qrjauvra ftr;8fv dronov 5 

4 xaru rr]g Ta XQiara dtdaaHuXiug t'ntroi]nai. ravru TsQrvlXiuvog , rog 
'Pcafiaicov rofiug ijXQi^co'Aa)g dri;Q, ru rs (tXXa srSo^og, xal rcor fidXiara 
f?r* Pcoftr;g XuftJiQcov, sr rrj ynacfsiar; fisv avrcp tJJ 'Poifiaicov (fcor^, fisra- 
^Xr^Ostai; de xai fTci rr;r 'EXXdda yXoirruv vntQ XQiariurcov ditoXoyicc 

5 rtOr^ai y.ard Xt^ir rZror iaroQcov ror roo^^ior' ,,iru 8s x«) ix r7;g yevs- 10 
„as(og 8iaXsx06ifisv rdjv roibrotr rofioir, ':iuXai6v rfv doyfia, ftt;8iva deov 
„vTio ^aatXioig xaOtsQOvaOat , ?ro)i' vtco rijg avyxXrjrov SomftaaOrivut. 
„MaQ'Aog yHfxiXiog nroig itQi rirog siScoXy as7toii;y.sv 'AX^tiQva. x«) tbto 
,,vjrfp T« T;fAcov Xoyn asTioii^rui, ori 'nuij vftTv drOQOiisict, 8o'Aiftrj ?; -Oso- 
„ri;g 8i8orui. iuv fti; urOQoi^nco Osog ctQfarj^ Osog ov yivsrai. ovroig 15 

6 „xaTa ys ruro uvOQConov Osco iXtoiv slrat 'jnont;/.ti. Ti^tQiog Zv icp ov 
„ro rdir XQiartarcov ovofia sig rov xoaftov tigsXr;XvOsv, dyysXOirrog avrin 
„in riuXuiarivr^g ru 8oyfiarog TaV», trOa 'jiQMrov T;Q^urOj r^ avynXriro^ 
„urS'AOivoiauTO, Sr^Xog cov iy.eiroig, cag t&7 Soyfiari dQiaxerui. r; 8e avy- 
„'AXt;rog , i:zei ax uvrr; 8e8o'/iiftdxei , dnoiaaro' 6 8e iv ry uvru dno- 20 
„cfaaei sfieivev, d^rieiXrjaug Ocerarov rotg rcov XQiariavdiv 'Aart^yoQOig,^' rr;g 
bQUvie TTQOvoiag xwt oi'A0rofiiuv tst ai'T« '^iQog vhv ^uXXoftevrig, cog dv 
wnuQwjioSiarcog UQxag f'x('^^' ^ t« svuyysXiu Xoyog <Ravray6ae yijg 8ia8Qdfiot. 

C A P. 3. 

Onux; it<; rrwiTa Tor y.oofiov iv j^oa^fii xoovot fiudoafKv o nfol t« Xoign /.oyoq. 25 

(Nic. H. E. n, 8.) 

1 OvTco Sijra aQavico 8vvdfiei xa) avreQyict dOQOcog oid rig ijXis ^oXi; 

XTfV avfinaaav oi'ASfxivr;v 6 acori;Qiog •Aarr;vyat,e Xoyog, avrixa raig d^eiaig 
e^xofiircog yQacfuTg im nuaav 'jQoijei ri;v yi;v 6 cpOoyyog rmv Osa^nsaicov 
svayysXiarav re avra 'aui d<KoaroXoiv, '/.ai slg ra <RfQara ri^g ol'A8fiivT;g 30 3. TavTtj couj. Fa, quam conjecturam confiimant i (a sec. m.) k, probatque 
jETb; TavTT]? reliqui codd., srw N. \ 6. ts om. /;. | 8- inl 'PujutjS om. h. \ ttJ 
post orroT add. acfiE, om. eghlcN. \ 9. yta) add. cfiltV HB, om. aeghSS^. \ 
10. Ti(^7]ai — Tertull. Apol. 5- ! 17- tisd^XvOsr cefihmNBHb, „inti-oivit" Tert., 
iXt/Xidsv ahSVH, flttXTjlvOst Zonar. ] 20. »x awVj; cf Zonar. VH, „non ipse" 
TertulL, iy aitTj aeSS^iB. | 29. y(ja'fa7e — Ps. 19, 5- | 50. rs add. hcdfhih 
NV^BHh, om. aegSH. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 4. 45 

T« (jriuwza avrav. xal 5ijT« «>•« <::uaag t«s' '^ioXttg t£ xa< xwfiag, nXr,- 2 
x^fud;^^ uXavog bmr^v, ftioiardQOi -Aai Tzau^jXr^OtTg a&QOwg fxxXr^aiai avte- 
ar^neaav, oi rt ix aQoyovcov biaboyrig y.ui ri^g drinu&tv aXuvrjg <:ia).aia 
yoffft) 8eiat8aifiOvcag £t8o}).o3v rug xvvxug <:it7it8r^uivoi, aoog rrjg ru Xgigu 
5 8vva[i£cog 8ia rfjg rav (fotrr^rdir avrov 8i8aa-AuXtag re Ofiov xut 'nuga- 
8o^07totug aa^^iSQ 8ttv(r>v Staaorav u-:zr^7.}.uyfiivoi^ tiQyfioJv re 'j^ahricord- 
rav Xvaiv evodfievoi , 'ndar^g fitv ^aifionxijg xuri^^irvov ':io).vOtiag , iva 
8t fiovor elrai Otov coiio).oy8V rov rcor avfinatrcov 8r^fii8Qyov, rorov rs 
avTOv &tafioig dXr^&ug evat^tiug 8i iv&is xui acoqQOvog &Q);axtiag rr^g 

10 yao T« acorijQog r/ficjv tw rcov dv&Qca^^zcov ^ico y.arua:iaQeia>;g iyiQctiQor. 
d).Xu ydo T/;> 'iciQirog rj8q rijg Oeiag y.ai fcT< rd Xofju yeofiivr^g i&vr^, 3 
xai '^ZQCora fxlv x«t« rt^v UcO.uiarircov KuiadQituv KoQvr^Xin avr oiw 
Tw o"tmo 8t i:ii(fuvei(ig &£ioriQag v:ziiQyiug rt flirQs rr^r tig rov Xqi- 
arov ':ziariv xara8t^afit'va , -:zXtiarav re y.ui dXXcov «V '^rrioj^^tiag 'EX- 

15 Xr^vcov , oig o'i y.uru rov ^rtcfdvH 8tcoyfiov ^taa^^zuQirreg iidJQv^avy dv- 
&8a};g uQrt y.ai al;ji9^i'a(T^? t^? x«t« ^vrioj^etav ixxXr^aictg, iv raiircp re 
('^'^zaQovrcov rzXeiarcov oaojv To3y re «:to ' ItQoaoXvficov crpo(jp?/Tcoy. x«t 
avv avroTg BuQvd^a y.u\ IIuvXs, iriQs rt •^zXr^&sg £;rJ t«to/? uStX(f(ov, 
Tj XQiartav(ov '^ZQogr^yoQia rore '^zocorov uvro&i coo^^ztQ d-x tv&uXHg x«J 

20 yovifiov '^zrjiig dvu8i8orat. y.ai "^yu^og filv , ttg rcHv avvovroov avroTg 4 
<:zQO(fr^roiv , ^^ztQi rs fiiXXtir iota&ui Xiuov ■xQO&earzi^ei , IlavXog 8t y.ui 
BuQva^ag i^v^zriQErr^aofiivoi r^ rcjjv dSt^.cfdiv auQW^zifi^^zovrui Siuxorirt. 

C A P. 4. 

Jlq ftixa Ti^fqiov I'fuoi lovStdwt' ^noi/.ia y.K&loTr^oiv Ayi^tnrzriv , tov Ilfjutdr^v 
25 uidio) Xrifdotaaq ffvyij. 

(Nic. H. E. II, 9.) 

Ti^iQtog fitv Hv ufiqi t« 8vo xccl tixcyai ^uaiXevaug iV/; rtXttrfJ, 1 
^£T« St rovrov ruiog rr^v ijyefioviuv •^zuQaXu^oov avrixa rr^g ' Iov8ai(ov 
nQxijg l^yp/rrart ro 8tu8i;fiu ':ztQtri&r,aiv, ^uotXia xaraarrjaag avrov rr^g 
30 re ^iXinizs xai nlg Avaavis rtrQUQxiag, ':zQog aJg fier ov 'rzoXvr avri^ 1. ras add. cfikXB, ora. aeghSVH. \ 6. ttfjYuviv codd. , ti(Jiioiv S. \ 
12. post Ti]v add. tiZv aeSVH, om. hcdfghik T^ B. \ 15. post tov add. roJ 
«e (a sec. m.) SVH, om. cefghikB. | 20. n-?,;»;? hrdfgikRViS^BH^, yfjS 
aehSVH. \ diaSi'6orat\ dvadidojuii t^s h. \ 21. ni>o&tani^ii\ OtaTTiCii aeg h SS»Z. \ 
8i aeghE, zt cfik. \ 30. ts add. oehikE, oin. cfg, | orrw xq. cefikR, x^. 
airoj ahSH, y_g. «j'ra / '. 40 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 5. 

/poio^ yai rijv 'II()m88 XEtqaQ^lav <!iaQndi'Scocsiv, didiM cpvy^ rov HQcodtiv 
(«To^* 6' ijv 6 x«T« TO '7ia9og tu aoiTiJQog) avv nai t^ yvvami 'Hqm- 
8iu8i '^iXtiarcov mx« ^tjfiioiaag antwv. ftuQrvg 'lcjatjjiog xai rovTcov. 

2 xaril 8rj rovrov <lu').(ov fyvcoQii^ero, 'jXsiaroi'^ avtiQ ov fiovor rcov tjfis- 
rtQcov, u).).u xai ruv ano rijg t^coOtv oQficofitvcov naiSeiag imatifioraTog. 5 
TO fiev HV ytvog avtaa&tv 'E^Qaiog tjv, rcijv 8' sV 'yiXE^av8Qtiiig iv riXn 

3 diaqavcHv ovSevog itiQcov. TitQi fdv ovv t« {ytia xuc narQia fia&tjfiara 
oaov re nai o^rciiXixov EiaEvtjVexrai. novov, tQyci) ndai SijXog' Kac jieqi t« 
(fiXoaocpa 8e x«t iXtvOtQia rijg t^co&tv naiStiag oiog rig ijv , ov8fv 8ti 
Xiytiv , ore xat ftuXiara rtjv xara nXurcova x«/ Hv&ayoQav itqXcoxcag lo 
ayiayriv Sievtyneiv unuvTag rag y.udt iuvrov luTOQtirat. 

C A P. 5. 

/is' '/'i'/.w>' v:i'ft> Inv(i(dii)v ixoia^lttav iotfC/.ato rf{ioq raiov. 
(Nic. H. E. II, 9.) 

1 Ku). 8ij ru x«T« rdiov urog 'fovSuioig avft^avra nivre ^t^Xioig t5 
nctQa8i8coat, ofis rijv Fuis Sie^^iMv cpQevo^Xdi^Eiav, cogdv Oeov eavrov ava- 
yoQevaavrog, xui fivQiu neoi rt^v uQ^tjv ivv^Qiaavrog, rag re y.ar avTOv 
'JuSuicov raXaincoQiag, y.ai i^v avrog o fDiXcov aretXufievog ent rijg Pco- 
fiaicov noXecog vntQ Tto»' x«t« rtjV yJXe^avSQeiav OfioeOvcov enottjaaro 
nQea^eiav, xai oncog in) rov J^aiov xaraarctg vntQ tmv narqicov voficov 20 
ov8ev ri nXeov yeXcorog nai SiaavQficov antjvtyxaro. fiixQOv 8eiv Kctt rov 

2 neQi rijg ^coijg «>'«Ti«i,' xiv8vvov. fikfivi^rui 8e nat rurcov o ' Jcoatjnog iv 
6y.rcoxai8endTCi) rijg UQxaioXoyiag , yard Xthv ravra ynucpojv' „xui 8tj 
„ardaecog ev '^^Xe^avSQtici yevofievtjg 'JnSaicov re, ol evoixaai, xat 'EXXt]- 
„vo3v TQeTg dcp' ixariQag ri]g ardaeo^g nQeaj^tvrui aiQe&itrsg naQi]aav 25 

3 „0}g rov raiov. x«t tjv yuQ tmv 'AXt^uvSQecov nQta^eoyv eig ^niiov, og 
„noXXa eig roi/g ' JovSaiovg el^iXaacpijfiiiaev, dXXa re Xiyoiv, xai. ojg rcHv 
,,KaiaaQog rtficov nfQiOQmtv' nuvroiv ynv, oaot rt] Pojfiaicov aQXt] vno- 
„reXeig elev, ^atfibg Tftj /\<Jo) x«J vaug iSQVfievoiv, ra re aXXix iv nctatv 

1. post ' IT(iij')Stjv add. naru-Afjivai abd/S, Gjftiojaus add. h, om. ce (a pr. ni.) 
gikNFS^HB. \ 3. fxuiJTvi — Aiitiq. XVIII, 6, 10. 7, 2 Haverk. ] 7- utv oZv 
cfihNVHB, Si aeghSS^. \ 8. onijXixov cfghik (a pr. ra.) B, mp.iy.ov aek 
(a sec. m.) NSVH. | 16. vjiav cfgikB, w? aehSTH. \ 18- o fpiXiov om. g h, 
ffjiXojv sine 6 aeS. \ 20- tai otiuj? cf, ottojS ts aeghik.E, nal «Ji N. I 22. Se 
add. cfgVHB, om. aehikSS^. | 23- ygdtfojv — Antiq. XVIII, 8, 1 Hav. | 
24. ol" tvont^at aeghik Joseph. N SS^ B H^, rots tvotxSai cfVH. \ 25. rijs] ts 
Ttjs h, I 26. vjs aeghih Jos. NE, ttqos cfm. \ xal om. h, | 29. vaovs] rsois i 
(a sec. m.) N Jo.seph. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 6. 47 

^,avxov (xxyjiSQ zug &€tig dexofiivoov, fiorsg tagde ddol^ov rjytla&ai (tvdQtdai 
,,rifidv xui OQXiov avrov to orofia 'n.on-laOui. noXXa 8l xat xnXiTtd 4 
„'Ani(avog siQtjnoxog, v(p cov UQ&?^vat ///.7i/si xov rdiov 'auI etxog ijv, 
„0iXa)v 6 <KQO£or(i)g xdjv 'ladidojv t//*,' 'HQea^siag, (iVfJQ tu 'jidvxa tvdo^og, 
5 „'AXi\dv8Qii T£ Ttf uXu(-idQXo d8tX(fog mv , y.ui (fiXoaocpiug bn umtQog, 
„oiog re tjv in ujioXoyKi ^(tiQiiiv Twr y.UTijyoQrjfiivojv. 8iay.Xi:iei S' uvrov 5 
„Fuiog, KtXEvaag iy.no8(ov diKeXOtiv, 'neQioQyr^g re ojv (jjuveQog tjv eQytt- 
,,a6fievog ti 8eirov uvTitg. o Se (UiXotv t^eiai iieQiv^Qiafiivog, y.ai (pr^at 
^'rtQog Tng [uSuiag o/ 'jzeQi uvrov Tjauv, (og XQ'I &aQQeTv, rata fiev uv- 

10 „ToTg oiQyiafievov , eQy(^ 8e ijStj tov d^eov d^rcnuQe^dyovTog.'' tuvtu 6 
'loiati^Kog. y.ui uvTog 8e o flnXoiv ev // avviyQuipe 7TQsa[iii((. t« xuTii 6 
fie'Qog ayQt^iZg twv Toxe <n.QayiOevTOiv avTt^ SijXot, (av xa nXsiaxa iiuQeig 
ixsTva fiova ituQu&tjaofiut , 8i oiv roTg evxvyj^dvsai <:iQoqjuv)jg yevijaexai 
SijXoiaig T(jiv ufiu ts xui ovx sig fiuxQov rdiv xuru xov XQiarov xexoX- 

ij fiijfiiv(ov ivExev lovSuioig avfi^isfitjxoroiv. 'KQmtov 8>j ovv xard Ti^iQiov 7 
itti fisv xijg Poifiaibiv iioXsoig laroQtT ^r^iavov , rtiiv rore <KUQd ^uatXtT 
Tu fiiytara Svvufievov, uqS^v to <kuv e&vog uTioXiaOai a^KsStjv sigtjyr/O- 
xivat, im Ss rijg 'inSuiag TltXitrov, xaO' ov ra <!tsQi rov aoiriJQa xsxoX- 
fir^xui, <nsQi xo iv IsQoaoXvfiotg ext xoxs avveaxcog isqov smxsiQ^aavxd 

20 xt <naQa x6 'laSaioig i^ov , xu fiiyiaxa avxug icraraQd^at. 

C A P. 6. 

Ooft lovdaloii; OVfi^^vti iifia r/;f xnxa lov X^torov to).i(ta'. 
(Nic. H. E. II, 10.) 

Msxa Se xtjv Tt^SQis xsXsvxi^v Fdiov xrjv uQxrjv ^KUQeiXijdpoxa <JteXX(t 1 
25 fiev sig 'xoXXag xui dXXa ivv^Qiaui, <Kdvxo3v 8s fidXiaxa x6 <n:(iv ' laSaioav 
eOvog ov afiixQU xaxa^X(ixJjai' ic xul iv ^QUxtT '^dQsaxi Std xmv uvra 
xarufiuOsTv (poavMV, iv aig xard Xi^iv Tuira yQ(c(pti' „roauvrti fiev Iv 2 6. r* ora. hi (a scc. m.) | 8- avtit aehik Jvsejih. IINE, aitm bcdfg. \ 
9. post ralts add. '/.oyoi Josejihi rodices XS», om. codices Easehii. j 16. iaTO(ii'i 
— Phil. lib. in Flacc. §. 1. p. 517 Mang. , Legat. ad Gai. §. 21- p. 569. ibid. 
§• 38. p. 589. I T'"" cdfgi (a pr. m.) V^ B llb, rCf abehi (a sec. m.) kSVJI. | 
\7. ra fiiyiara bcdfffNV^S^BH^, ttoXAu aehikSVH. \ Svvaiitvov acehi 
(a sec. m.) lcKE, diiautrviv fyi (a pr. m.) ] d:To).ta&ui cfyhikB, dTToXiaai, 
aeSVH. \ aTiuS^v eitt^yi^o/tiat cfB, ott. titayijoyfvai i k, TTtrroiiju&ai ott. aegh 
Sf'H, OTT. n).tioTt}v lisdyovra N. | 18- TtruXui^rat acfi (a sec. mau.) rVS^^H, 
TeroXfirjro eghi (a sec. m.) kSB. \ 25. post ni/ipiaai add. tiiQia aeikNSVHK 
(de Ruf. pag. 270) //h, om. bcdfghBS» T^B. | 27. yijdtfu — Phil. Legat. ad 
Gai. §. 45. p. 596 Mang. 48 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 6. 

„Tii Tj T« ruiu 7if(>< To ridog t^v urcofiaXta nQog anavrag, dtaq^tQOvroag 
,,df' <:TQog To 'JttSatcov ytiog, fp j^aXtiicog ane)^&av6fj£vog rag fitv ev raig 
„aXXaig 'noXeai nQoaevxdg, dno r(3v x«t ^yiXt^dvdQtiav aQ^dfitvog, a(ff- 
„rfQtXtrui y,aranXi]aag ttxormv xal dvdQtdvrcov t/]s' «'5/«^ ^opg /]<,•, (6 yccQ 
„irt'Qa)v dvctrtOtvroiv icftttg ctvrog tdQVtro Svrdfitt), rov 8' iv r^ leQci 5 
,,<noXei vtcov , 6g loinov ijv dipavarogy ctavXiag ij^icofiivog rtjg nuaijg, 
„fit&^Qfio^tro Hui fierea'itifidrt,^ev tig otxttov ItQov, iva /liog ijttcpavag 

3 „viu XQt,fiaril^i] jraia. fivQia ftev uv ctXXa dtivd nai jitQa naar^g 8itj- 
yf,at(x)g 6 avrog x«t« rf^v '^Xt^dv^Qttav avfi^e^ijxora 'Ia8aioig inl rov 
SrjXsftivs iv 8fvriQcp avyyQdftftari cp iniyQaxps „neQl aQermv' laroQtL 10 
avvct8ei 8' ctvrcn x«/ 6 ^ lcoat^nog^ Ofioicog ctno rcov TliXdra XQ0V(ov y.ai 
rcov ttard rn acori~jQog f^fiav rer oXfiijfiivcav rdg nara navrog ra tOvag 

4 ivuQ^aa&ut ar,fiaivcov ovficpOQctg. ttxae 8' uv oJa xai arog iv 8tvreQqy 
roO lov8uiKOv noXifiov avraig avXXa^uJg ^r^Xol Xiycov' „neficp&e)g 8« eig 

„ Jodaiav inirQonog vno Tt^eQia TltXdrog vvxrcoQ xexaXvftfiivag tig'leQO- 15 
„aoXvfia nuQeianofii^ei rug KuiauQog eixovag' at]ftaTai naXavrai. raro 
„fie& 7jut'oav fityiarr^v raQay^v IjyeiQe roig ' Ia8aioig. ot yuQ iyyvg nQog 
„rrjV oipiv i^tnXciyt^auv, cog nenarr^fiivcov uvroig Tto»' voficov. a8tv yuQ 

5 ,,ct^taaiv iv r^ noXtt SeixtjXov ri&saOat.^' ravra 8e avyxQivug rfj rm» 
evctyyeXicov yQctcpy eiari, oog ax sig fiayQov uvrbg fiertjX&tVj tjv eQQr/^av 20 
in avra JltXctra cpcovt^v, 8i r^g ax dXXov /} ftovov ej^etv ine^ocov xai- 

6 auQU ^aaiXia. elra 8e xai dXXtjv t^tjg 6 avrog avyyoacptvg laroQtT 
fiereX&eTv ctvrag avficpoQuv iv raroig' „fierd 8e ravra ereQuv rctQu)^tjv 
„inivei, rov itQov &r^aavQ6vj xaXeTrui St xOQ^avdg, elg xuraycoytjv v8d- 
„rcov i^avaXiaxoiv. xarriei 8s dno rQiaxoaioiV ara8i(ov. nQog raro ra 25 

7 i,nXr^&ovg dyavdxrtiatg ^v. xal rov TliXdrov nuQovrog elg ' TeQoaoXvfia 
„neQtaravreg r6 ^ijfxa xart^oojv. 6 8s (nQo{i8ei yctQ avrotv rtjv ruQU- l. tS om. aSVH, habent reHqui codd. | 2. ro] t6 toiv aHlH. \ dirsy&a-.- 
vouivoe cfkikXrS^HB, dntx&ofxivo? aegS. \ 5. i(fii\(] dcpili Philonis Edd. \ 
6. Xomoy bdfhikN B H^, lonroi ae Phil, SJ^H, Xontvt suprascripto v ab eadem 
manu c. \ 8. vts CR Phil. Zonar. (XI, 7. pag. 457 Pind.) E. \ 12. t)fnuv om. 
aehik. | 14. StjXol — Bell. Jud. II, 9, 2. | tii] tii rf/V gh. \ 16. rsro] rsro 
8t h. I 17. oi acfE, 01 Tt eghik Joseph. N. \ 20. uaxQov achik, fjiaytQdv 
efgE. I 22. laTootl — Bell. Jud. II, 9, 4. | 2.1. tr. TaQa%fiv cf, toq. ir. volgo. | 
24. xoQ^nvtti cfgik Joaephi codd. NB, xoQ^oidi aehSVH, xoQ^oivai Sync. 
(p. 621 Dind.). | 25. xar/ytt] naTtJYs Joseph. \ 27. ro ^fjfta hi (a sec. m.) kv N 
Joseph,, dua aeS, Toliiar bcdf. | TJjf oni. A. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 7. 8. 49 

„j^i]i>) Tw 'nXif^^ti rug arQariojrug ipOTiXng , iaOi]nh<jiv t8i(0TrAaig y.£y.a- 
„Xv[ifitvag lyAaxaiii^iug , xat ^<'(jf£t jwi»' ■/ot\av.aOai xwXvaug , ^vXoig dt 
„naitiv Tsg xtxQuyorag iyxsXtvadfisvog , avv&ijua 8i8a)aiv ocno ri ^i^- 
„fiarog. rvrirofisvoi 8f: ol 'la8aioi, ':io).Xot fxlv «rro rojv 'nXi^^aJv, noXloi 
5 „5* vcTO acfcjv avrmv iv tj (jFv^B •Aaraaarij&ivrtg a<xa).ovro , 'nQog 8t 
,,riiv avfiqnnuv rav uvr^Qi^fxivav itaraiihiyiv ro i).ij\}og iaico-jijatv. i^ni 8 
rsroig nvoiug u).).ug iv uvroig 'ftQoaoXvfioig y.t-AivilaOui vtartQO^rioitug o 
avTog ificfuivti, TtuQiarug , ag itduiKog i^ iy.tiv8 8it).fA0v rijV rt 'tioXiv 
y.ui rijv 'lovSaiav cHnaauv ardatig nui croP.c/zot , y.ui y.uxojv i^nuD.ip.oi 
\(\ fiijXaral , tigort ro 'navvararov ij xara Oveanuotuvov uvrovg fitrij/.Ot 
aoXiOQy.ia. 'JaSaiug fitv tv, mv y.ara rH XoiaTti rtroliii^y.uai, ruvrij a/^ 
Tct i>i rijg ^eiag fisr^H 8iAr,g. 

C A P. 7. 

Sl? y.nl /7t/. «roc ?«i'roi' () i f / o j; o « r o. 
15 (Nic. H. E. n, 10.) 

Ovx uyvotTv 8s Hi^iov, ag x«) uvrov inthov rov i~i rn acori^oog 
riiXdrov, xuTu rdiov, ov rog XQOvng 8it^ifitv, roauvruig 'ntQiitath y.urf/ti 
Xoyog avfiqoQuig, dig i^ dvdyxijg avrotfovtvrijv iuvra hui rificocniv uvro- 
XfiQU ytvia&ai, rijg &ticcg, cog ioix£, Sinr^g ax tig fiuy.Qov avrov fitrt).- 
20 &uatig. laroQaaiv 'EXXrjvav oi rdg 'O/.Vfi^nidSug uficc rolg x«t« ■/oovug 
nsiQayfiivoig uvayQdipavrtg. 

C A P. 8. 

ITfol lov y.nru Khiv6iov yirniifrnv '/.iiinv. 
(Xic. II. E. II, 11. 12.) 

25 .AXXu yuQ rdiov ov8' oXoig rirruQatv irtai rijv dQ^/ijV 8iuy.uru- 1 

a^/ovrcc KXavSiog uvroxQdrcoQ 8iu8i/trui. •auO' ov XifiH rijv oiy.iinivi^v 
miauvrog , (rnro 8i xui n't 'noQim ru •auO' ijuug Xoyn avyyoucptig ruig 
uvrdiv taroQiuig ■xuQiSoauv), ij xaT« t«> '^Qditig rdJv dnoaroXcov 'yJyiips 
•nQOcptjTO TitQi Tb fiiXXtiv tataOui Xifiov icp dXijv rr^v oty.i!iiin;v liQug 1. post iiurrXiii adil. 'loti^oiv hcdfyHrilllll^, oni. acliik .lo.seph. XT^K 
(de Kufin. pag. 242). i toOrjaiaiv h cdfik X .loseph. BTl^ , ioflijoti' ueh.SFIL \ 
2. ^iffn] Si(ftoi h. I 4. «To aeT (in edit. prinia) SH<^ II li II^, vTtc cfhil: .Ton. 
iN'^!' (in edd. po.st.). | 9. t-ju'u.Ti).oi] u.}.Xftta}.kr,}.iii ae. \ 18- nirnifoitiTi/v cfyhih 
HH^, (fOfsvrTji' aeSVII. | 19. «axpoi' acefyhikliH^, uanonr XSVH. \ 
25. SiaxaTno-/6fra bcdfllb, naraa-/iiiTa aeyhikSV II, | 28> y.ard raS rr(j«;KS 
— Act. 11, 28. 

4 50 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. H, 9. 10. 

2 fXdfi^are <:iQ6QQi]aig. Toy df x«t« KXnvdior Xi/nov fTttatjftTjvafievog tv 
T«/\' 7r()«^i'a/»' Aa^uii, 'iaroQi'iaag rt, w^" uQa dia JlavXa x«/ BaQvu^n 
01 y.aric 'Avxioy^Eiav u8iX(fo\ roti^ x«t« Tt^v Iudatav f| ojv fxaaTog ijv- 
itoQtt dittjitfnpdfievot tjaav, sniqtQti Xtywv' 

C A P. 9. 5 

3ftturv(ii(ti' lnxoi^iov 'inv tc7toaro).ov. 

i ^Kar (xeivov 8e rov xaiQov, dfjXov ori em KXnvdia, eite^aXev o 

^aaiXtii; 'HQradrjg rdg j^tloag , xaxuaai rtrag rdiv «no t^? exy.Xriatttg, 

2 ttrtlX^ rt 'jd)im^ov ror ddtXcpov 'Jmdvrs ftuj^aiQa. TitQi t«t« 8 o KXij- 
/</;s' Tti 'laxcoi^n xat laroQiav fivijfir^g d^liuv iv t/] rMV vnoTVTKoatcov «pf- 10 
Sofirj nttQari&trai, cogdv ty. naQa86atcog rcov jiQO avTH qjaanmv, ori Srj 

tiguynyuv nvrov tig SfAuari^Qiov , fiuQTVQi^aavra iScor avrov, mvtjOtig 

3 fofioXoyi^atv slrai yai uvrog tavrov XQiariaror. avva7itj)^0i]aav bv ufiqjco, 
(fijai, 'Aia xurd rijv o8ov ij^icoatv dcptOijvat «vTfjJ vno rS luitco^ii' o 8e 
oXiyov axsipdfitvog „tiQijvi] aoi^ tlTce, x«J xuricpiXijatv avrov. xui orcog 15 

4 dnqn^ntQoi ofie ey,aQarofn]Oijaav. rort,viy.ai;ra 8t, cag qijaiv t] Osia yQaqij, 
iScov 'JlQ(o8i/g enl ry ru 'Inxco^s dvaiQtati, ori 8tj iiQog ii8ovt^g etti ro 
•KQuyOtv roig ' Is^aioig, eniriOerai x«/ IltrQco, ^safioTg rt avrov naQU- 
8bg daov 'wnco y.ni ror x«t «i'Ta qovov ev^Qyijaev dv, ei ftij 8ia Oeiag 
enicpavtiag emardrrog avro) vvnrcoQ dyytXa '7iaQu86^cog rwv eiQyficov 20 
('tnaXXaytig eni t/)i' tu nr^Qvyfturog dqttrui 8ianoviav. xat tk fitv xara 
UtrQOv uTOjg tt^ev oixovofiiug. 

C A P. 10. 

Jli AyoiTTrrta; o y.td ILimdriq ti-iogolm; dtoiitti; t^c; O-fCni; nttQnvxlxn Sixtjc; ijoO-fio. 

(Nic. H. E. II, 15.) 25 

1 T« 8s ys rijg x«t« rav diioaroXcov eyxsiQtjascog ru ^aaiXtcog uxir 

dvtt^oXijg s'i'xsro, dXXd ys roi avrov 6 rijg Osiag 8ixtjg rtftcoQog Sittxovog 4. iTii(ff()ii — Act. 12, 1. i 7. o t^(ioi}.iii 'H(ju'jSij? cfikB, 'IIq. o (iaa. 
aegh Luc. N Syncell. (p. 635 Diiid.) SVI/. | 9. rs cf, Si aeghh Luc. N E, 
utramcjne lectionem habet /. | H. TKxpariiftrai — Clem. Alex. Fragm. pag. 1015 
Pott. (Tom. IV. p. 73 Klotz.). | (/Jsai- cfhllBH^, wi aegSVH. \ 12. ftaQtrQT}- 
aotvTa aegh Syncell. (p. 653 Dind.) EH^, /naQviQt^aoiTa cfik. | iSoi>' airov cf 
avTOv iSiitv ceteri. j ^"^. iavTov XQiart.ai6v\ X{jiariav6i d, tJvat, XQiaTiavoi Sync.\ 

16. u^a add. aegh Syncell. RE, om. cfikN, \ Si om. //. | (pijaiv — Act. 12,3- | 

17. oci St} add. cfikFS^HB, om. aeghS. \ m; cfikyS^HB, yeyorct aeS, 
ytvousvov gh. \ 26. ye om. hNS. EUSEB. HIST. ECCL. LlB. 11, 10. 51 

^it\iei, iiaQUvxUa fietu tiiv toov wrioaxoXcov tni^iih]v, (og i] tcov <kqu- 
^amv 'laroQH yQaqn], oQfiiiaavia fisv ini tijv KaiauQtiav, iv emaiifioi ^ 
ivTuv&a ioQrijg >)fiiQa Xufi^KQu xai ^aailii<y noafAtjaufisvov ia&ijri, vipr^Xop 
T£ TTQo ^ijfiuxog dijfirjyoQtjauvxa' t« yuQ toi Sijfis '^iavzog iiievq}i]fi)jaur- 
5 tog ty di]fii]yoQia , cog ini &£ti cpoovy nai bv. uv&Qcons , 'jiuQuxQijfiu to 
Xoytov a«T«'^«t uvtov ayytXov kvqis iatOQU, ytvofinvov ta ay.coXij}i6^Q0]toi' 
iinf.iv^ai. &uvfiuaui 5' u^iov tijg atQi ti-v &f.iuv yQfiqi]v y.ui iv tc^iSe 2 
Tci) 7rap«5o^Q) avficpoaviag tijv tb ' lojaijjis latOQtuv, xu&' ijv iTzifictotvQOJv 
tr^ aXr^&elu 8i]Xog iattv iv tofico tijg ttQXUioXoyiug ivveuxaidey.utcp, 'iv&rc 

10 uvtoig YQCififiuaiv ojSi noog to &uvfiu diijyeitut' ,,tQitov d etog uvtc'i 3 
,,^uatXevovti t7jg oXijg ' InSuiug TieaXijQOJto, nui nuQi]v tig 'jioXiv Kut- 
„auQtiuv, ij To jtQOteQov ^tQcitoovog nvQyog ixuXetto. avvetiXet d iv- 
„rav&a &t(aQiug eig ti]v Ku/auQog tifn]v , vntQ tijg ixeivov aootijoiug 
,,soQtrfV tiva ruvttjv imatufievog. nai 'kuq nvtijv tj&Qoiato tcZv naru 

15 „T//f i^RUQj^iov iv tiXei nai 'jiQo^elSijnotojv etg cx^iav iiXii&og. devrtQCi 8e 4 
„roov &eooQia}v tjfiiQCi aroXijv iv8vaufitvog i^ uQyvQS <Ktnotijfxiviiv iiuauv, 
„03g &uvfiuatov vcpijv tlvut, ituQijX&ev etg to &eutQ0v iiQj^Ofiivijg i]iiiQag. 
„iv&a tulg •nQootutg tmv TjXiuxiav anrtvojv i^^ii^oXuig o uoyvnog xutuv- 
„yua&tig &uvfiuaioog uniariX^e^ fiUQfiuiQav ti cpo^eQov xui toig eig uv- 

20 5,70»' urevi^Hat qiQix6J8eg. ev&vg 8e oi n6Xuy.eg tug ttStv ixeivcp 'HQdg 5 
,,uya&8 aXXog aXXo&ev cpcovag ikve^ooov, &e6v izQogayoQevovteg, „„ei\ue- 
„vi]g te eitjg ' iniXiyovteg' „ „ei aui fiixQt vvv cog civ&QOJTiov icpo^i]- 
,,&ijfiev, uXXu tHvtev&ev nQeittovu ae &v}]tijg tijg cpvaeoog ofioXoynfiev. "' 
,,ox i^Jii^iXt^^e tatoig 6 ^aatXevg, ti8e tr^v y.oXa'Aeiuv uae^baav unetQiwato. 6 

25 )j uvaxvifjug 8e fiet oXiyov rijg euvtov aequXijg v7ieQ>{Ci&et6fi.evov elSev 
„uyyeXov. tHtov ev&vg ivoijae naxcav elvut uitiov, tov y.ui iiote tcor 
„ttya&6ov yevofievov, yut 8tay.uQ8tov ea/^ev oSvvt^v. ti&Qbv 8' uvtco tijg 7 1. rwi'] ■/nrd rwv conj. Fa. j tjfj (yi: x«i hSVII. \ 2. loroQii — Act. I2, 
20 seqq. I 4. roi add. t-fhilcB, om. aegSVH. \ post irrsKf). add, iti) aefyhSVHB, 
oni. bcdikVa^S». \ 5- &iii (fwry hcclefgikXB, (f.ojviJ &tti ahSVII. \ 10. <Vt/,- 
ytlrat, — Antiq. XIX, 8, 2 llav. [ i\. irtiardiufrnc] itarijOauivn? libri Tiiniobi 
et Moraei in marg., improbantibiis F" et A' (de Kiif. pag. 277)- i 15- t7id(j/iur 
uhdefhll^, iTTagxtlov c (tcstii Valesio), iTiaQxiav gik Josejih. X IJ, v. ind. s. v. 
iiaQ/iof. I TrAr/ilof] nhjdiv cfmp. \ 20. a^t»' c/, iSt ceteri. | 23. post n/.A« 
add. ye aSVH. \ 25. St] 3' uv ik Jos. Haverkampii N, tsv (om. b') Zoncir. 
(Ann. VI, 12, p. 501). | 26. aYriov delevit /, om. k. liaec aliter .roscphus , cujus 
verba ab Eusebio ininiutata rcdduntur. | 27- (i&(iav] a&^sv acefh Joseph. B, 
dd^oQv flk Zonar. NSVH. 

4* 52 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 11. 

,,xoi).iug '^iQogtcpvaev aXyrfna, ntxa ccpoSQortjTog uQ^dfievop- dvadecoQojv 
„lv aQog rug q^D.Hg' 6 &tog vftii' tyw , q^ijaiv, rjSrj xaTaarQtcfEtv int- 
^TUTCO/xai roy ^iov, jtaQaxQijua r7jg eifiuQjntvr^g •cdg uori (lov nare- 
„xptvafttvag (fcovug D.ty/ruat^g. 6 •xXr^&tig u&uvurog V(f vfiiav r^dij O^avtiv 
^unuyoftai. dtxrtov 8s rtjv 'ntnQcofitvr^v , ij x^tog ^t^ovXt^rat. xai yuQ 5 
,,^t^t(6xufitv tidctfit] (favXcog, dXX' tTil rtjg ftaxaQi^Ofttvtjg XaftnQorrirog, 

S „ruvru 8t Xtyav i-nintc^ti n~g 6dvv>,g ■AursnovtTro. fttrct aTiodrig sv tig 
,.To ^itniXtiov ix0ftta9i;, •aui St^j^t Xoyog tig nuvrag, (og 't'-(ti ru re&vuvni 
.,,<:: urruTcaai fitr oXtyov. /) nXr^Ovg 5' «iV/xa avv yvvat^) nai 7iaia]v 
,,fa/ acwAOv x(tdta&ttau rc') narQuo vofKo rov Osov r/.irevov vntQ rov 10 
.,^naiXi()3g , oifioay-r^g rt nitvr t^v (tru^nXtu x«< OQtjV(ov. iv vxptjXd) 8' 6 
,,^uatXevg 8(Ofiari(o itaraxeifttvog yui •Aitrco ^Xincov avrug 'nQijvetg iQOg- 

9 „ninrovrag ("t8(ty.Qvg b8' avr og tfievev. avvf/wg 8' icp tjfiiQag nivre TftJ 
jjT/J^s,- yuG-Qog (tXyi\fiuri 8itQyaa\}e)g ri)v ^iov •xctriarQeiptv, (tno yeviat(og 
„uy(ov nevrtjxoarov trog xui rintQrov, t/^^* 8f ^aaiXtiag t^8ofiov. ria- 15 
„auQag fttv Iv inl ruia Kaiaunog i^aalXevaev iviavrHg , rijg (liiXinnn 
„fiev rerQUQ^/^iag eig rQttriav itQtag , Tfj/ reruQrcp 8e xat r/jv Hq(o8ov 
^nnogeiXr^cfdjg , TQeig 8' iniXa^Mv rijg KX(tv8ia KuiauQog uvro^AQCtroQiug. 
iOruiTU rhv 'Jcoat^nov fterd riov (tXX(ov ruTg Oeiaig avvaXti&evovra yQ(t- 
cfctTg dno&avftd^^o. ei 5« nen) t//»- t« jiitaiXiojg nQoatjyoQiav So^eii riai 20 
8i(t(f(oveTv, dXX' ye XQovog x«l // nQci^ig rov avrov ovra 8er/ivvaiv, tjroi 
•Auru ri acfdXftu yQ(t(fr/tov ivtiXXuyftivov rov ovofiarog, tj •aui 8t(ovvftiag 
<nen) Toy (tvrov, oia •ACti aeQi noXXug , ytytvrjfiivtjg. 

CAP. 11. 

IIiqI 0{vSarovy6Tiroq. 25 

(Nic. H. E. II, 11.) 

1 'Ent) 8e ndXiv 6 Aa-Aug iv ruTg nQd^taiv tiadyei rov rufiaXiijX iv 

Tj; neQ) r(ov dnoar6X(ov a^^ixliei Xiyovra, cog uqu xara rov 8t]Xovfievov 
-j^oorov dviarij OevSccg, Xiyonv tavri^v tlvai rivu, bg y.arEXv&t], xui nuvreg 1. dvai^ei>)o('ii'] dva^oQ(')v i (a sec. iu.) h Josepld cod. Lugd. \ 3. raS ora. h. \ 
4. 6] y.nl 6 fik Josejjh. Uaverhampii Zonar. N. | 6. XauJTQOTTjToi ailfikii Jox, 
KFS^HB, uaxnQioTTiTO? bcehS. \ 8- ly.ouiad^t]] SisxouTadtj h. \ Siij^s acefik 
Joseph. NSS^B, Si^X&s VH, Siahjic h. | txsi hcdff^, i'xot aehik Joseph, KE. | 
11. dvdirlta cfhik Joseph. NB H^, didrrlso) aegSVH. \ 15. a«'»'fjfwe] avisxtli 
aegi (a pr. m.) S. \ 23. rov add. acefgikHI/h, om. hSVH \ ysyivrjtisvi^i] 
ysys>vr^uh-r,? S^HR. \ 27- fi?dyfi — Act. 5, 5G. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 12. 53 

oaoi f':iE(G&rjGav avTw 8iEXv&i](jav. (ftQS •aui rr^v crfot t«T8 ':ianu&ci}uf9a 
T« ' Icoari^rzs youcfriv. laTOQsT toivvv uv&ig y.atu rov uoTiag 8t8r^).autvov 
uvTu Xoyov avTU 8rj ruvru •/.utu liiiv' ,,flHc88 8s T^t,* 'is^aiag ijuroo- 2 
,,:r6t'orTOs' yor^g Tig arriQ , 6ev8('(g ovouuri , 'TieL&ti ror ~).eiorov 6//.ov 
5 ^,avu).ufl6vra rug xrr/asig tTiea&ai 'jiQog rov loQ^urr^v rtoruuov uvr^. 
^'^iQoq^rr^g yan D.eyev elvai, •/.ui TiQonruyuuri rov 'rzorauov ayiaag 8(o- 
,, 8ov ecfr^ ciaot^fjy uvroTg Q(c8i(Cv. •/.cci rccvru ).eyoiv 'joD.ng y-rzccrr^aev. 
,,ov nTiv etaatv uvryg rrjg ccqQoavvr^g ovuo&ui (lucSog, cc).)J e^t^-neuxVev 3 
„ ri;jy '(■rcniOiv en uvr^g, r^rig ic~Qoa8oy.rjog e-jiTzeanau 'noA^.ng ^tv c(veT).e, 
10 ^noXXbg 8i Lcavrug D.a^ev' ccvrov re rov Qev8av ^coyQrjaavreg , u.7zo- 
„retiv8aiv rr^v •/eqaXrjV x«/ •AOiii^saiv eig leQoaoXvua. rbroig ei},g •/.ki 
Tfi x«T« K).av8i.ov XiixH yfvofiir8 fitrjfiovtvsi o)8i 'ncog ' 

C A P. 12. 

Hfol E'/.iyr^^ T»;? xiiiv OoQor^rotv fjnoi/.fdog, 
15 (Xic. H. E. n, 11.) 

,, Eni rovroig yt -/ui rov uty((r ).iuov •/((-(( rr^v lySatuv avrtrU^ 1 
„YSvta&ut, •/CC&' ov -/cci Tj ^ccaD.iaau 'E).tvr^ 'noXXoiv yorindrcov c^ivr^aautn- 
,,aTrov d^rzo rijg y4lyv:zrov 8ifveifie roTg c'cuOQ8iiivoig. avciqojrcc 6' dv 2 
svQOig •/at ravra rfi rwv 'jQcc\eci)v rwv ccrzoaro).o]v /'oaqr^, 'rzsQW/aai^, cog 

20 UQU rwv •/aru rr^v ^vrio/eiav fiu&r^rav •/a&org rii^rzoQeiro rtg, coniaav 
r/aarog sig 8iu-/oviuv d^^ioaTSiXut. roTg •/aror/HCiv ev tj ' I^Sccicc ' o ■/tci 
erzoir^accv, wrzoarsiXuvreg 'uQog r^g ':zoea^vre'Q8g 8id /tiQog Buqvu.jcc •/u\ 
Tluv).8. rrii ye roi E^.irt^g, r^g 8^ •/ui o avyyQccqtvg e-joir^accro fivtjitr^v, 3 
siairi vvv arriXai 8icccfccveTg sv TZQOccareioig 8ei-/vvvrui t^s" ^vv Ai).iccg. 

25 T« 8s 'ylSiu^r^voov i&vag ccvrr^ ^ccaiXevaat e).t'ytro. \. imia&r/Oav cfiL, iTTti&ovro aeyhE. 2- lOTOQtl — Antiq. XX, 5, 1 Ilav. ' 
4. ovounTt bcdfghik Joseph. NS^^RH^, riiroua aeSV/f. [ 5. avT>'i om. h. | 
9. 'ilriv cefff Joseph. Zoimr. (Ann. XI, 11. p. 471 Tind.) <}yS^HB, ii/.i,v hik, 
rrXri&vv aS. | arrfioaSciArjnt (TTiTTiaSoa cfk (tcste Gronov.) .Toseph. X/I^, drrQOi- 
doxjjTojf iTTiTi. hikS^B, irrtTT. drrrjusSox7'j(jj( at'roii aeSf^//. avTOtS om. cfghi 
Joseph. K B //b. I 10. post d:xoTtuvnoiv add. aiVs aeSV//, om. cf(jhik Joseph. 
Haverkampii X B H^. \ 12. ''■luH ytv. cfik//b, yir. ).i_u5 aeyhSF HB. j fivr^uo- 
riifi — Antiq. XX, 5, 2 Hav. | 16- y« om. c/h, di aut Stj Josephi codd. \ 
19- yQCfij — Act. 11, 29. I 20. Ttjv add. cfikTHB, om. aeghSS^. \ 21. post 
iv T]) 'idSain add. ddtlifoli h i (a scc. m.) k X. 54 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 13. 

C A P. 13. 

11 t Q l 2: ( n (I) r o (; r o v ft n y o v. 
(Nic. H. E. II, 14. 27. Eus. iufra IV, 21.) 

1 '.-iD.u yun 7?!^ i«V rov a(OTij()U y.ui •avqiov r^fmv ^ Irjaovv XQimoP 
£(V 'rnivTug uv&QcoTtSi' ij8tj diudtSoukvrjg '^Kartmg 6 t^s' av&Qconcov noXi- 5 
Hiog acorijQiug, tijv ^aai/.tvbaav 'nQOUQnuaua&ai 'noXiv firij^avcofitvog, iv- 
Tuv&a 2iificova Tor looadev dtSiiXcofitvov ayfi, y.al 8ij raig tvtip-oig 
TuvSnog avvttiQOfitiog yoijrtiuig 'nXtisg rmv r>]v 'PcofOjv oUuvrcov «aJ rtjv 

2 '^zXuvTjv aqtrsQiXirai. SrjXoT 8s rZro fxiT ov 'noXv rcov ccrcoaroXcov Iv Tf>1 
x«0' rifiug SiuiQtitJug ?.oyo) fuartvog, cifpt ov ra 'jiQoarixovra xara nai- 10 
Qov ':taQa&i[aofiat. xui fwi Xccf^cov uvccyvcodt ru8E rr^v '/Qaq>ijv, rjv iv rrj 
ciQortQft. nQog '^vrovTvov v^ifQ rs na&^ ^fiug Soyfiarog (i'xoXoyt(c yQcicpcov 

3 o)8i rpi^aiv' ,,y.ui fttru tijv uruXr^xpiv ru KvQiii tig uQuvov iiQOt^cxXXovro 
„ 01 Suifioreg (tvOQco^nsg riv(tg, Xiyovrag iavrug tlvai deig, o7 ov fiovov 

„ ax i8io}j^&7jaav vrf vfiav, uXXa yai rifiojv r^^m&rjaav' ^ifiojva fiiv riva 15 
„^afiaQia rov uno xcofir^g Xtyoftivr^g rirrcov, og i^jii KXav8iu KaiauQog 
„8i(c rrjg tmv ivtQyovvrojv 8aifi6vcov ri^vrjg dvvctfiEig fiayixag 'noirjaag 
,, f :Tt t;J <:ioXei vficov ry ^aaiXiSt Parfirj &tog ivofiia&ri , •aui av^Qictvri 
„ Trao vtcTv ojg &t6g rtrifirirai , iv tw Ti^tQt 'xorafKo fieru^v tcov 8vo 
„yt(f;vQoJv, ixojv t\o^fini'xrjV i^niyQuff^v ravrr^v' ^JMfiNJ /JEfl ZAFKTP.,^^ 20 

4 o^rtfQ iari J^ifioavi &£oi ayior. „y.ai aj(e8ov fiev iiavrtg ^afiuQeTg , oXiyoi 
„8t yai iv icXXoig i&veaiv , (og rov 'nQ(oTOv &e6v ixeTvov ofioXoyovvrsg 
„7inoaxvv8ai. xat EXivrjv rivn, rr/V avfi^neQivoarrjaaaav avr(o xar ixsivo 5. dtadcSoutf7/i bcfyih (JA; teste Gronov.) F^ B, SiuStSouiirj? adehXSrff. | 
6- TTooaQT. TToXtv] TiuXtv TTpoSaQTT. bcdf. I 11. xai uoi- — ygacfTJv ijv cfikvVHB, 
xai uoi — yoacpr^v, gs ^j^ h, o? St/ (omissis his xai fxot — rjv) aeSZ. \ 13. tprj- 
atv — Apol. luaj. c. 26- p. 69 ed. Colon. Citant eundem locum ex Eusebio Syn- 
cell. Chron. p. 630 Dind. (p. 535 P.) et Zonar. XI, 11. p. 474 Pind. j 7T()os^i).- 
lovTo cfih Zonar. Syncell. Justin. Ottonis B, ■jTQotiiaXoiTO aeyhSVJJ. \ 16. /Vr- 
xiiiv cfih Zonar. r B, rirTi-iv eSS^fJ, ri&&o~iv yh, J^tr&iojv Sync. Dindorfii. cf. 
Ottonis ad Just. 1. c. not. 8. 1 18- tTrl acefSFffB, iv yhihmv Justin. Syncell.S^.\ 
Ti~ ^ao. aeyhih Syncell. Zonar. E, rijSs ^aa. cf, (iaa. (s'me r y i Justin. \ i9. vft7v 
acefhE, iuolv yih Just. Syncell. \ TETiiijjTat cfhihv Just. Sync. VffB, reti- 
fttjTo a,efjS. post TSTtu. add. Justinus os dvSgids drsy^ysQrai , idqiie in textum 
recepit .S», nulla codicum euseb. auctoritate. | Ti^sgt] Ti^/gsi hi (a sec. man.) 
hK. I 20. ^oju. s:rtyQa(prjV cih, szTtyQ. Qvifjt. volgo. | 21. oTitQ — dyivj verba 
sunt Eusebii, non Justini. | xal] o? y, o h, oj ih. j 25. 'EXivt/v] .^sltjvtjv g, 
„8elenen" R. \ post i/.s~iro add. rs? aeh Just. SVff, om. cflhB. xar' ixsim ra 
Syncell, EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 14. 55 

„ xaiQS, •nQoxBQOv i^il ttysg araOeiaav iv Tvqo) Tijg flioivinr^g, ri;v uri 
„uvtti nQCorr^v trvoiuv Xtyeotv.'^ luvra ulv arog. avvudei d' avro) aai 5 
EiQr^vaiog , iv 'nQcoToi rot <:iQog rug uiQtatig Ofiu ra ci«p< zov uv8qu 
xai rr^v uroaiuv y,at inanuv avru didaaxaXiav vjioyQuqj(ov , t^v iii ri 
5 nuQOvrog '^itQixrov uv tirj xaraXiytiv , tcuqov roig ^sXofiivoig ■/.ui roiv 
fxtr uvrov xara fttQog aineatanyav rdg uQyug -/.ut rag {iisg •/.ul toji' 
\ptvbo)v diduyfiuroiv rug vrcodiatig ru re auatv uvroig i^^iirerr^dtvfiira 
dtayvoivat, ov xaru izuQSQyov t/j 8tdr;).(Ofiivij t» EiQrjvaia izaQadtSoixiya 
^i{i).cp. Tiuar^g fitv ovv doyrjov cciQtatcog iQarov yevia&ui rov ^ilicovu 6 

10 <:iuQttXrj(fUfUV, i^ ov nai etg devQO oi rrjv nat avrov fxeriovrtg uiQeaiv, 
rr^v acocf.QOva xai did •Aa&UQOrrj-cc ^is Ttaoct rotg irKcat (ie^orjfiivrjV Xqi- 
artavav cftXoaoq^iuv vTzo^AQivoiievoi , rjg ftev tdo^uv dizuX).ccrrtad-(ci nepJ 
T« eidcoXu detaidcctiioriug bStr r^rror uvOig i-jiXccn^urovrui, •/.urcc-imovreg 
ini yQucfug x«) ei/.orug uvru rt ra ^ificorog x«< rijg avv ui-w di;).co- 

15 &eiarjg 'EXivrjg, ■Ovfiiuficcai re •/.cci ifvainig xa) ariOvSalg rursg OQi;a/.cieir 
iyytiQHvrtg, rd de ThTO)»' ccvroig ccTzonorirortQU , orr cfuai rov 'nnoiror 7 
iacociiauvrcc i-A^^zXayrjaea&ai , •/.cci xarcc ri rtccQ uvroig Xoyiov tyyncccfov 
dufi^m&i^aka&ui, Ouii^ag ojg dXr^&cog -/.at (foerdrv i-/aruaeo)g ■/.u) uaviug 
ifc-rzXeu rvyfurti, roiuvru ovra, oog ftr; fiorov fir) dvvurd eivai 'rzuQudo- 

20 &rjvat yQcccfjj^ dXX' sdt ■feiXeatv uvro fiovov di vrzeQ^oXrjv aiayQsoyiicg rt 
'xai uQirrjro^rzotiag dvdQuai acoqQoai XuXr^&rjvui. 6 ri 'nore yuQ uv eir; 8 
rj inivo);&eiri a«»'To»' uiayQs fiiaQojreQor, rsro :zdr iineQrf-AOvriatv r; rcordt 
fivauQcordrr; utQeatg, rictg d&Xiuig ■/.ai rzccrroiav cog dX),&cog ■aw/.cov ae- 
acoQtvfiivatg yvvat^iv iy/(cru:z(ct^orro)r. 

25 C A P. 14. 

ITfot Toi' x«r« PorurjV y.r,ov/fiaTo<; IlfTQov roi' nrTOiTO/.nv. 
(Nic. H. E. II, 14.) 

Toibro)v xftxoj»- ':zccrinu x«} 8r^niovQyov rov Zificava ■/.ar i^/.tiro 1 
xaiQU, (oaneQei fiiyicv •aui fieyccXoir dvri-xccXov rwv &eaiiEaio3v Ta ao^rPjOog 
30 ^ftmv dnoaroXojv, r^ fiiao/.aXog x«J t^^ dv&Qo)-:zo3v i^^zi^nXog aiorr^oiug \. iv TiQii, Ttjt <I>oiv. ex suo add. Eus. | 3. J cfi (a pr. m.) E, ora. aeghl 
(a scc. m.) kX. \ -rrQwTio — Ircn. adv. baer. I, 23. p. 99 Mass. | tiZ cfikB, 
ToJv aehSVH. Lectionem nostram confirmat Niccphorus scribendo iv t<u wpds 
roff n,'(jiaait iiQiJtrv, loyoj. \ \. ri-] r^i c. | 7. SiSa;uaTWv fhptVS^H, Soyuarotv 
aceikSB. \ 11. roZ; add. cfghikB H^, om. aeSVH. | i^. iyisigavrts bcdfikB, 
irrixHQuvTti nc (in marg.) eghNSVH. \ 19- luTrlia] tu7T?.foj aSVH. \ 21. tiq 
TJ cfgk VS^HB, f, jj i (!!■ sec. m.) X, om. aehS. 56 EUSEB. mST. ECCL. LIB. II, 15. 

2 'riovt^nn bvvaiug '^rnovcTijaaro. oftMg d' ur i'j ■!}ei'a nai vnsQSQunog x^K"^i 
ro7g avTi^ig avraiQOfitvt] diay.6voig , di mtrpavtiag avrwv x«) jinQsaiag 
mwnTnntri^v t« ctojj;^» t^ijv cfXoya ;/ Tiiyog la^ivvv, tanuvaaa di uiirav 

3 xal •A.uOaiQlaa ct^j' vxpcofia fnainniisvov aara rtjg Yvaasoog t« &so. dio 

8i] ars ^.'iiicorng nr aXXa t» tcJ»' totc Cfvtvrcov avyy.Q6ri]na rt. x«t avrsg 5 
sxsirsg r^g ajioaroXiHHg vntari] XQ^risg. vnsQtrixa yuQ rot x«) vnsQiayvsv 
uLTiavrcc ro rijg flXij&siag cptyyog, o rs Xnyng avrog o &£iog (tQri ■&s6&sv 
dv&Qconotg fntXufopag, avrog rs mi yr^g dxfxct^cov, xai rotg idioig dno- 

4 arnXotg ffinoXtrfvoiierog. nvTixa o di^Xio&etg yor^g coansQ vno Oeiag y.al 
CT«(>a5oitf fiUQfinQvyrjg t« rijg Staroiag nXrjys^ig Ofifiara , ors nQ^rsQOv 10 
sni rtjg Ibdaiag icp oig snovr^Qsvaaro nQog ru dnoaroXn TlsrQH x«t£- 
cpcoQ(t.\}ii , fisyia-r^v y,ai vneQnorrtov dnanag nOQsiar rijv dn dvaroXmv 
sni Svafiag oiysro cpsvycov, fi6vcog ravrij (iicorov avro) xarn yvcofirjv slvai 

5 oi6fisvog. snt^dg ds rrjg Pcoftaicov noXscog, avvatQOfitrrjg avrco rd fts- 
ydXu rJjg scpsdQSVsaijg srrav&a dvvnfiscog, sv oXiyco roasrov t« rr^g snt- 15 
XsiQi^asojg rivvaro, cog y.ai drdQidvrog dva&taei nQog rwv T^fif 0^« &s6v 

6 rifiti&rivat. ov fiijv sig fiUKQOv avrco ravru nQH)(^c6QSi. naQu n68ag yiv 
sni rrjg avrijg KXavSiu ^aatXsiag /} navuyu{^og yal qiXav&QwnorciTij tw»' 
oP.coj' nQorota ror y.uQrsQov •aui fttyav rcar dnoar6Xoiv, rov dQtrr^g ersna 
Tw»' Xoindjv andvrcor nQoqyoQor, TIsrQor, inl rrjv 'PcoptTjv wg int rtjXt- 20 
;:«TOi' Xvftecova ^ia ystQuycoyei , 6g old rtg yevvalog &eu arQar?]y6g roTg 
■&sioig onXoig cfnaiuftsvog rrjv noXvrifi?jrov ifmoQiav rn voijrH cpcorog i^ 
dvaroXcov roig 'Aurd Svaiv i-A6fiit,sv, cpcog avro x«« X6yov ^pvxdiv acorrf- 
Qtov , To HrjQvyftcc rijg rmv uquvcov [iaaiXsiag svayyeXt,^6fitrog. 

C A P. 15. ' 25 

nfot roi/ y.nTft HltiQy.ov ivnyydf.ov. 
(Nic. H. E. II, 15.) 

1 Ovrco 8ij tir int8i]firjafCvrog avroTg t« &si8 Xoyn ij fisv T« ^iftcorog 

dnta^r] -aui nctQnyQTjfia avv nai rfo dr8oi xaraXiXvro Svvufxtg , roanro 
8 sniXafixpEV raTg rav nxQoartar rs IIsrQs 8iavoiaig svas§siag cpiyyog, 50 2. avTTJ? acclf(jikvV».S^HK (de Ruf. p. 254) B, txsivti? N, avto'it behSV. \ 
5. io^iivv] la^ivrvtf h. \ 5. rs om. h. \ Q. roi om. aSFH. \ 7. aiarra cfghB, 
rd ndvra aeikSV H. \ 8- avrui ts sttI yjji cfikB, ini. yij? ts aeghSV H. \ 
16. ToJv aehSfH, avttZv cfgikmptB. \ 18- avr-iji] avrov fgh. \ 21- &tov 
cefhikNBH^, ra (^s5 aSVH, om. g probante B. \ 22. ifinoQiav cfgikB, ifi- 
iTOQsinv aehSVII. | 28. Si]] St <ieghNSS^. \ 50. inihtufsv cfghikVH B, 
ikafitfJE ae55a. EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. II, 16. 17. 57 

Mg fiij TJJ eiawntt^ (xayw*,' tyntv aQy.iio\)^ui ccy.oii , fiijds ry ayQurpo} t« 
■Oeiu y.7jnvi'ftarog diduoxuXia, 'nananXriOtai dl <:iarTO('aig ^TaQXOv, nv to 
evuYythov qtQSTUi, dy.olsdov ovra TltrQH XinaQijaai , cog dv y.u) 8iu 
yQaqi;g v<:i6uvr^uu rtjg dtd Xnys 'rtuQado&eiarjg uvrolg xttruXeixpot 8ida- 
5 axaXtag, firi 'rzQortQOV re dvthui, 7 y.uTtnyaaaa&ui rov c'cr8nu, y.ui ncvrrj 
airisg yevta&ui rr^g Xeyofitvis rs y.ara Mccqxov evuyytXiH yQuqifjg. yrovTa 2 
8e ro ^Quydiv quai rov cc^ioaroXov u-oxuXvipurrog «yrfo rs '^ivtvitccrog 
tjadijvcci rfj rcav ccvSqmv 'riQO&VLttcc, •AVQcHaai re rtjv yQcccpijV eig trrtv^tv 
rcc7g exKXrjattttg, yKXrjfirjg tv tATCft rcov v-orvnoiaecov 'naQart&eiTui ri]v 
10 laroQiuv, avve^^itficcQTVQtl 8 uvrcT) y.ai leQWjtoXirrig tnioio^^iog orouurt 
Tla-i.iccg^, t« 8e MuQya tcvr^iiovtvetv rov IltrQov ev r^ iiQOTtQcc i^ntaroXfj, 
ijv xai avvru^ut cfuaiv «cr uvrfjg Poifirjg, ar^ficavetv re tut avrov, rijv 
<:i6Xtv rQo^nvACoreQOv Ba^vXava ':iQoaevn6vTa 8tcc THTcav' ..^da^Kd^er cct viidg 
7j ev Ba^vXavt avvexXexrtj xcct i\ldny.og v'i6g fiis." 

15 C A P. 16. 

Jlq rrpwro? o ^lctoxoi rru; x«t ^Tiyv^rroy tj); itq zny XnmTnf yrwoiv iy.r,nvl(y. 

(Nic. H. E. II, 15.) 

TbTov Sf MccQxov cT^wToy cpuaiv f:i/ rijg Aiyvnrs areiXdfitrov ro 1 
evccyytXiov 8rj xcci avveyQuxpuro xtiQtJ^^cci, ey.xXr^aiag re 'Tiqwtov e^rc uvrfjg 
20 '.^Xtiar8Qeiag avarrjaua&at. roaavrr^ 8' uqu rcav avro&i <:ie:iiarivy.6Ta)r 2 
•^iXr^Ovg dv8Qav re xal yvvuixojv Ix '^ZQonrjg e<ni^oXf^g avvtart], 81 day.t'\- 
aecag cpiXoaocpciirccrr^g re xcct aqoSQordrtjg, cog xat yQUCffjg avrmv d^^twaat 
rdg 8iurQt§ccg xai rccg avvr^Xvaeig, rd re avii-oaicc xa\ rtjv dXXr^r nuaccv 
Ta ^is dyoiyrjv ror clJiXojrct. 

25 C A P. 17. 

Oi(t rrfpt Twr y.nt ^riyvriToy ftuzjjTwi' o fJu''/.oty ioTonil. 
(Nic. H. E. II, 16. 17.) 

"Ov xa) Xoyog tyei xccru KXccv8tov i<:ti rf^g 'Po'}fit;g eig iniiXiur 1 
eXdkfv nerQcit, roig txeiae rore xiinvrrorTt. xcct iix dcjeixog av eii; tkto 
30 ye, iiiei xcci cfccfxtv ccvrcn avyyQUfifia tig voreQOv xcci fttrcc yn^rug «i-tw 6. ^.ly. ra c, tS hyoufvu aeghE, Xtyouivrjf t5 fih. \ 9. K).7jutjS — Cli,'m. 
Alex. Fragm. p. 1023 Tott. (Tom. IV. p. 87 Klotz.). | nrfrmTf&tiTai cfh VHR, 
7Tn(jnTt\ftTttt gi (a sec. m.) kmjtt, vnoTt&etni aeS. \ 10. avvtTiurntrvQt'] uap- 
TvQtt h. I 13. aaTa^trai — 1 Petr. 5, 15. | 23. rtjV aXhjv naoav c i k; -raoay t. 
alXrjv volgo. I 30. avTiZ add. cfhikBH^, om. aeySVH. \ avToJ fort. omit- 
tendum. 58 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, iT. 

'n.E<:iovr,ntvov, aaq^cog Tug Etgni vvv x«J etg tfHag iieifvXayftevsg rijg ex- 

2 xlfjrsiag <:ieQitxei i<av6vag. aXXit x«J tov ^iov tmv <jiaQ rjfiiv uaxtjTMv 
(og tvi iiuXiaTa axQt^ioruTa laTOQcov ytvoiT av exdrjXog ax eidtog fjovov, 
aXhc xut uTio8txofievog, en&eiuCav tc x«t aefivvvmv THg xar avrov uno- 
aToXixbg uvdQug, ti E^Qaia>v Mg toixe yeyororagj tuvt'!} re tudaixcoTFQOv 5 

3 Toji»' nuXuiwv iri T« TrXetara Sturt^QbVTag ft^wi'. 'nQcorov ye rot to fir^btv 
<:nQa Ttjg uXij&eiug oixoOev x«< i^ iuvru TiQoa&tjaetv iv oig laroQ^aeiv 
tfieXXev uTitaxvQiaaftevog , ev q) fWyp«i/'£ Xoycp neQi ^ia &e(OQt]Tixu ^' 
(xfTcJi' Otnw^tfvrag uvTbg xa/ rng avv uvroig yvvuixug &eQa'KtvTQi8ag 
d^noxuXtiaOui cpi;ai , rug airiag inefjicttv t/]*,' roiiig^e 'nQoaQ^aecog , ^roi 10 
yuQ 'JiaQu ro rag xpvxag rcav •riQoatovrcov avroTg rmv wno xaxiag jia- 
&COV iuTQcor 8ixrjV icKuXXarTovrag clxeiaOai xui O^eQwneveiv^ tj rijg <!ieQi 

4 TO Oeiov y.aOuQ(~ig xai eiX.txQtvtig OeQuneiag re xal OQtjaxeiag tvexu. eir 
Hv i% eavru ravrijv uvroig iniriOeirai t/ji» 'nQoar^yoQiav , oixeicog «?r/- 
yQaxpag rco tqo^kco rcov dv8Qcov rnvofia, eirs y.ai ovrcx^g tbt avrsg ixdXuv 15 
xaT«p;f«? 01 nQaroi, firi^uficog 'Tico rijg XQiartavoh' 'KQOOQtjaecog dvu 'ndvra 

5 TOTio»' inmecptjfiiafievtjg, ov ri ttw StuTtivtaOai avuyxnlov. ofxcog d' uv 
iv nocoroig rrjv dnoTuhv nvroTg rijg uaicKg fiuQrvQtT, quaxcov dQXOfiivag 
cfiXoaocpeTv i^iarnaOui roTg 'nQoaijxuai rdov vnaQXovrcav , tneira 'ndaaig 
dnorniufievug ruTg t8 ^ia cpQOVTiaiv, e^ai reixcov 'nooeX&ovrag, iv fiova- 20 
yQioig x«/ xrjnoig rag 8iarni^ug 'nottTaOai , rug ix rwv avofioicov i<ni- 
fii^iag dXvaireXeTg xul (iX.a^eQctg tv ei^orag, rciiv xar ixeivo xaiQb raO' 
atg eiy.og intreXuvrcov ixOvfiro xai OeQfcordrrj <niarei , rov <nQO(ptjrixov 

6 ^tjXuv daxuvrcov ^iov. rotyuQuv xdv raig ofioXoyufiivaig tw»' «7ro(TTo'iMj' 
<nQd^eaiv ificpeQerai, ori 8fj ndvreg ol rcov inoaroXoov yvcoQifioi rd xr^- 25 
fiara xca rag vnuQ^^tig ^iuninQuaxovreg ifitQi^ov anaai xaOr o av rig 
XQeiav elx^v , cog fit^8e elvui riva ivSeij naQ avroTg' oaot yav xtjj- 
roQeg ^fcoptaj»' ^ oiximv vniJQXov, cog 6 Xoyog cptjai, ncoXuvreg ecpeQov rdg 
rifiag rav ntnQaaxofiivcov, iriOeauv re nuQu rug no8ag rcav anoaroXcov, \. liiiTi vvv xttl cfhFHB, tTi, vvv xaJ egih, itt xnl vvv aSS^H^, tietTi 
vvv N. I TTji] r»f h. \ 4- arroSfxdunos] vTToSsxofitioi h. \ 7- oTxo9tv hikv R, 
oTxotftv St c, oi/.odtv Tt bdFS^H, ijxo&tv ti (sic) /, t^ojOiv aeS. \ tv add. 
bcdfgFH, om. aehikSS^B. | 8. d7TiaxiQiad/j.svot] tTrtox- aehS. | 10- (ft}ai — 
Phil. de vit. contempl. §. 1. p. 471 Mang. | Toid?Si] Tota?Si c. | H. ydg add. 
cfgB, om. aehikSFH. \ 16. ttw ttJ? Xq. cfgkB, Trj? X^. nw aei (a pr. m.) 
SFH, nut ( om. r^sr X(j) h. \ 17- i7Ti7TiiiTifitofi,^vtjS aehikE, iimtff. bcdg, 
ivniff.f. I 23. Tov egik, xwv rov ceteri cocld. E. \ 25. ffffgsTat — Act. 2, 45. | 
28. TtiOt — Act. 4, 34. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 17. 59 

mars diadidoad^ai sxdarco x«^o uv ri^' yj)tlav ei-j^n; ra TiaQanXtjaia df 7 
rsroig fiagrvQi]Gag roTg dr^Xsfitvotg o iblXav, avXXa^aig avraig i^^iicpfQti. 
Xf'ycov ravra 'HSQi avrojv «to)* „<:ioXXaj(H fiev «v riig ot>iSftfvtjg lari ro 
,,ytvog' tdsi yaQ dyaxfs rsXsis fitraaxsTv 'Aai rrjv EXXdda xnt rrjv (iaQ- 
5 ,,(iaQ0v. TiXsovd^si d' iv y4iyv<:ircp na&' saaarov roov i-niy.aXovfisvcov 
„ voftmVf xai fidXiara 'jieQi rtjv '^Xs^ardQSiar. ol 8s iccvrayo&sv aQiaroi, 8 
„iia&dizsQ sig narQiSa &sQCiTTsvrcor, dnoi'Ai'nv arsXXovrai itQog ri '/coqiov 
^iitirt^dsiorarov, o-:tsq iauv vtisq Xifivrjg Maoiccg 'Atifisvov iTzi ytcoXotjn 
,,l9afiaXcorsQSi acpodQct sv-AcciQcog, dacpaXsiag rs tvs'Acc 'acci asnog tv'/.Qa- 

10 ,, aiag. tl&' s^rjg rag orArjasig avrcov o^rzoiai rivtg r^accv dtayQctipag 9 
nsQi rmv nara y^caQav i'A'AXr^aicav ravrcc cfr^aiv' j,iv s'Adarij 8s oi-Aicc iariv 
,,0'ixrjfia isQov aaXsTrai asfivsTov 'Aat ftovaari;(Hov, iv co fiovnfisvoi rd 
,,T« asfivH ^is fivarr^Qia rsXHvrat , fir^dtv siay.OLii^orrsg , litj cioTor , firj 
„airiov, fitjds rt rcov dXXcov oaa 'KQog rag ra atoiiccrog '/Qsiag drccy-AccTct, 

15 „ttXXa vofisg 'Acct Xoyia d'saiiia&svra did 'nQOCfr^rMV 'aui vfivng^ y.ai raX7.a 
,,oig i-jiiartjfit] xai svas^sia avvav^orrai 'aui rtXstsvrai. xa< fis&' i^rsQu IQ 
cpr^ai' ,,T0 8 i^ ico&ira fit''/Qig sa^KtQag 8ic'carrjfia avfc^nav avroTg iariv 
„ tta'Ai]atg. ivrvy/avovrsg yuQ roTg isQoTg yQccfifiaai rijv 'Kc'irQtov cfiXo- 
„ aocfeat aocpiav ccXXr^yoQHvrsg, i^rtsidtj avft^oXcc ra rfjg Qijrrjg sQfii^vtitcg 

20 „vofittHaiv d^jioysxQVfifis^vtjg cpvascog , iv v<KOvoiatg ^rjXsfiirtig. sart 511 
,, avroTg xai avyyQdufiara aaXcucav uvSqcov, 01 r7jg aiQtascog avriav dQj(rj- 
„yirai ysvofcsvoi iioXXa fivr^fisTa rrjg iv roTg aXXtjyoQHfiivotg iSsag d^jii- 
„ Xmov, oig 'Aa&dnsQ rtatv dQ'/erv'noig '/Qoofisvoi fjiifiHvrai r^g 'KQoaiQs- 
„ asmg rov rQoixov. rccvra fisv iotxtv tiQrja&ai rcj) dvSQi , rdg tsQag i2 

25 i^tjyHfisvcov avrmv inwAQoaaafitvci) yQUCfug. rir/cc 8' si^Aog, d cfijatv UQ/^aicov 
'n.UQ avroTg sivai avyyQafifiara, rd rs svayyiXia xat rug rmv d^noaroXcov 
yQttCfag , 8ir^y^aeig rs rivag xara ro tixctg rcov 'nccXai ngocpr^rwv sQftrj- 
vevrixag, o^noiag tj rs 'jiQog 'Ej^Qaing 'aui dXXai 'nXting rn UavXH 'nsQii- 
Xnatv i^niaroXai , ravra tlvai. slra ndXiv sir]g 'nsQi rs ving avrsg {"i 1. xa&6 cfff, )tn&' oTi aehik Luc. Srtl. \ 5. X^ytnv — Phil. de vit. con- 
templ. §. 3. p. 474 Mang. | TaTra — «roj add. cfgvVHli, om. aehikSS». | 
11. f/,r/otv — Phil. 1. c. §. 5. p. 475- i 14- a>/^t cfghikB, uijrt aeSVH, 
fj,T]btv Phil. I 18. ivTi'/ynvovTti] ivrvyx. H errore typogr. I ttjv n. fpiloo. bcfik 
NS^, epi.?.oa. rrjv tt. aeh Phil. SVHB. \ 19- atxpiav bcik, i(iXoao({iav ceteri. | 
20. firj}.8ij,ii7]i] dr^Xdfitva aeS. \ 24. ."««' c/, uiv «r ceterl codd. ef E. \ 25. «^- 
Tviv add. rfhikmrS^B, om. aegSVH. \ 27. post y^aifas add. Tiyydvitv 
acfgkVB,om.ehiSGS3,uncin'mcl\.mtH.\ 29.«'V»f cfghihB H^^niroli aeSVHl 60 EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. II, 17. 

inoihia&ui \paXftug hTO)g yQucfei' „coaT ov OecoQbni fiovop, nXXu x«< 
,,:TO/«rr/j' aafiutn x«/ vfivHg f»V toi' Otov 8iu <nnvroUov fittQoav xui fttXoJv, 

H „Qvx>fiotg aeftvortQoig ftvuyxuicog )^uQu6aontg.'' loXXu fitv uv nui uXXa, 
ntQi for 6 >Loj'0^, fv T«y7w Snttiaiv, ixETvn 5' nvuyxuiov tcpctvt} deiv 
ctvnXthtaOui, di biv T« ;f«prt/<T/,()»rrTfX(< t/^i,' t}<}iXi;aiuarrA>ig uYoyyijg vno- 5 

1.5 T('i>fT«/. ei dt Tf;) fiij doxti T« tlQi;iu'va i'8in tlvni rijg xctra ro evuy- 
ytXiov noXirtiug, dvrnaOui dt x«/ nXXoig nctnn rug StdqXcafitvag UQfAOr- 
rtiv, ntiOtaOco y.itv <\-o rcov t^rjg uvru Cfcovcov , ev cug ctvuficftjQiarovj 
ti tvyvcoftovoiij , yofiiaertti rijv neQi rude ftnQrvQiuv. yQucfei yuQ code' 

16 „fyxQctreiuv 8' o'antQ rivct OtfitXiov nQOxuru^jnXXofievoi Tif] ^pvxii t«? 10 
^c^tXXug inoixodoftHaiv uQtrctg. airiov yciQ ij norov u8tig ctv avrcov nQog- 
„evt'yxuiro nQo i^Xiu Svaecog , tnti to fiiv cftXoaocptTv cpmrog a^iov xqi- 
„vuaiv elvai, axorug 8t rng t« acofiarog ctvciyxug, oOev r^ fiev rjfieQug, 

17 „ruTg 8t vvxrog i^Quyv ri fitoog iintveifcnv. tvioi 8e xcti 8iu rQmv ijfieQMV 
„vnoftifivriaxovrut rQOCfig, oJg nXticov o noOog eniartifxijg IvtSQvrai, rivtg 15 
,,d' uroag ivtvcfQuivovrca xcti rnvcfcoatv, vno aorpiag iarioiftevoi <nX8ai«)g 
,,xal aqOovojg ra Soyfictra XOQ^yiiarig, ciog xai <nQog SinXttaiovn ^qovov 

„ civrixeir, xal ftoyig 8i 'it, iifitncov cinoyeveaOcti rQOCfijg uvuyxctiag e&i- 
„ aOivreg.^' ravrug ru (hiXcovog aucpeTg xcti ctrftvriQQtjrug neQi rcov xuO 

18 'ifiiig vncin)[eiv ijyufie9ct Xiieig. ei 5' fji/ rur oig uvxiXiyoav rig tri axXrjQV- 20 
roiro , xft/ sTO^ ftnaXXctr-ia9o) rrjg 8vaniariag , evctQyeariQUig <nei9uQ/mv 
ctno8ei^eaiv, cig ov nunci riatv, ij fiovii rrj rmv XQiariavMV evQeiv eari 

19 x«T(< To evuyyiXiov OQr^axeict. cfr^al yuQ 8)j roTg <neQi dtv o Xoyog xui 
yvvuTxug avveTvni , cov ni 'nXeTarui ytjQuXiui rvyiuvuai nuQOiroi., rijv 
ayveinv ux ctrciyxri, xuOfineQ tricti rcav <nu(> "EXXrjaiv isqsicov, q)vXu^aaui 25 1. ygaifti — 1. c. §. 5. p. 476- | 3- '}rOuo7? cff/i (in marg.) lE, d(ji&uo7{ 
(sic) h, dpt.&fiol? ael, quae lcctio quomodo ex riiilouis verbis d {jv&uoi? — X"- 
gdTTnai orta sit, facile est intellectu. | 4. ttsq} wi ] irpoiujv ik. \ 9. r^St] tvjv- 
Se h. I ygdtf.ei. — Phil. 1. c. §. 4. p. 476- 1 11. ?'«(> cfhuNVS^HB, Si Philo, 
om. aegikS. \ 12. (fviroi uSiov cfikNVH, olitov q^vjriJS erjh Phil. SS^Ii. \ 

13. Tw aehik Phil., t6 ccjij, m f. \ 7)ui(ju? cfcjt Philo, ijfifpav aehihE. \ 

14. rals hi (a pr. m.) Philo E, to:? aei (a sec. m.) k, to cgp, rd vel rw /; 
Eusebius scripsisse videtur zw, quod recepissem, si vel unius codicis certa aucto- 
ritate niteretur. | dn.^vtiuav cfgVH, tvBiix.av aehik Phil. SS^B. \ post i^fiiQvJv 
add. »x (sic) GF, om. GRN Phil. SS^HK (de Rufin. p. 243) B. recte: cf. 
Herm. Vig. p. 854- not. 377 ^, Stallb. ad Plat. Remp. I. p. 328, c. 1 21. stos 
cfg, stvjs aehikE. \ 22. toTi] tvtaii. aeSS^H. \ 25- <p'?o« — P^il- !• c. §. 8. 
p. 482. I S^ add. cfikB, om. aeghSVH. \ 24. Tvyx- nagd. cfiVH, naQ&. 
rvy/^, aeg Phil. SS^B, del 7TaQ&. rvyx- hk. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 17. 61 

fiuXXov, rj >iu&' sxuaiov yvw(iriv, dia ^/j).ov xcd ao&ov aoq)iag , ij avfi- 
(ii8v a^Jitiddaaaai rcoy aipJ ro amiia r^dovwv jjXoyiiaar, ov &vr^xav h.yovav 
dXX d&avdTcov oQVf^&tiaai , u fiovtj tfxzeiv dcp tavtqg oid rt iariv ?/ 
&eoq)i).rig ^vxij- tl&' v'J0-A.a'ra^ug ifiquvziy.cortQOv iycTi&tzui xni ravTu' 20 
5 „ ttl d' i^tjpjatig rcoy (tQav ynaftfiarcov yivovrai avroig 8i vKOvoiiav iv 
„ uXXrjoQiuig. urcuacc yuQ tj vofxo&eata Soxft roTg uvdQuai ruroig ioi- 
,,'Aivai ^cacj^, x«) awfiu fitv t^tiv rug Qr^rag Xi^tig, ipvj^ijv 8t rov ivano- 
„xfi'fievov raig Xi^taiv doQurov vtiv, ov rjQ^aro dtaqtQovTcog t) &Qrjaxtici 
„avrij &EcoQtTv, cog 8id y.uToarQH rav ovofiurcov i^uiaiu xccXXr^ vor^iiaroiv 

10 ,,iiiqaiv6fitva xuri8uau. ri 8tl ruTOig imXiytiv rug iiii ravrov aivo- 21 
8ug , nai rdg l8ia fitv uv8qcov, i8ifi 8t yvvaixMv iv ravrco 8iarQi^ug, 
yal rdg i^ t&yg tiairi x«< vvv 'jiQog tjficov i^KirtXsfiivug ciant]atig , ag 
^iaqtQOvrcog nara niv th acoTtjQia 'nu&sg ioQxijV iv datTiatg xui 8ia- 
vvxrtQtvasaiv, '^QoaoxaTg rt TcJr &ticov Xoycov ixrtXtTv tica&ufitv. d x«/ 22 

15 ijiaxQi^iartQOv avrog, ov xui tig 8iVQ0 rtr/jQijTai •^iuQd fxovoig rjfiTv 
rQo^nov , i^niat^fii^vufjitvog o 8ijXo)&tig uvr^Q r^ i8i(i ':iuQu8i8cont yQuq^' 
xa) ficiXiard yt rug rijg fityaXr^g ioQrijg 'Kavvvxi8ag y.al rdg iv ravTCitg 
aaxr/attg, rug rs Xiyta&ui tico&orag 'riQog tjfmv ijitvsg laroQMVj x«/ cog 
evog fitra Qv&fiu y.oafiicog i^riixpuXXovrog oi Xoiiiol x«^' ijavxiav dyQOco- 

20 fiEvoi rcov vfxvcov ra daQortXivrta avvt^ijxiaiv , oacog re xaru rcig 8t- 
dijXcofiivag i/fiiQag ini ari(ia8cov ^fa^MiiTs^Tf;,' oirs fitv roTtaQCi^rzuv , cog 
avroTg Qr/fiaaiv uviyQaxpev , t5 d^Tioytvovcai, dXX ii8i rdov ivuificov rivog, 
v8coQ 8e fxovov avroTg iari <n,orov , vcai 'jiQoaoxpr^fjia fxtr «pra uXtg x«< 
vaacxmov. 'riQog rbrotg yQuqti rov rijg 'KQoaruaiug TQonov rav riig ix- 23 

25 xi^(T/«(TT«x«4,' XtirsQyiag iyAtxtiQtaftivcov, 8iaxoviug rt xul rcig «at 'nuaiv 
uvojrarco rijg i^iiiaxo^^i^g <:iQ0t8Qiag. rsrcov 8' orct) ':i6&og ivtari rijg 4. ixTi&erai — 1. C. §. 10. p. 483- | x«i oin. aehS. | ?• C^itrdi] &j7jTdih. \ 
ki^tiS cfgNE, SiaTu^tiS aeliik Phil. \ 8- »; O^t/oxfia avitj cfgE, y oixia avnj 
hil; Tj oixtia (sic) ae, quae lcctiones Huxcrunt c Pliilone, cujus verba haec sunt: 
aO(jatot' vovy, *■' ';j i/^/^aro tj XoyiH^ V'''Jf^ din^f.tQOfrujf Ta oititla &tiiJOilv. | 
12. titiTi, xai arfE, in »a'i hik, iri e X. j 14. « xal hcdfg, arrttJ aehikE. \ 
15. inn^Qi^StoTigoi' hcdj 'jhik li H^ , tt' a/.ijt^-itortQov i (a scc. nian.), inanQi^is 
aeSVH. \ avroi '6r hcclfi (a scc. ra.) k/{, tov avTov ov aeSVH, avTov 'os h, 
airiji' 'uv i (a pr. m.). | 17. yt add. cfffikB, om. aSVJf. xa} ua/.iard yt om. 
eh. I 18. iaTOQoiv — Phil. dc vit. contcnipl. §. 10. p. 184. | 22. avnui] ai'- 
Tviv h. I iiS' cfyhikXB, ix aeSrH. | 25. post tari add. t6 aehikE, om. 
cfgN. I 7T(joa6frjfin] TT{jost]'tnjua // crrorc typoyr., Tr^otf ii/Jtifxa h. \ 24. y^difsi, 
— 1. c. ^. 8. p. 481. I 26. ri/i] r» riji cik. 62 EUSEB. HIST. ECCL LIB. II, 18. 

24 uAQi^tii; fniaraaecog, fta&oi av in rijg dtjXm&siaTjg tuvdQog 'laroQiug. ot* 
dt rag iQcorag xtjQvy,ag t/Js" x«t« to tvayyiXiov biHaanuXlag, rd rt dg- 
X^j^f^ '^Qog rbjv u^noaroXcov e&ii TLUQadtdofitva narttXa^cov 6 (UiXcov ruvr 
lyQitqt , auvri r(<i 8i^).ov. 

C A P. 18. 5 

Uan riiv (H/.ujyoi; fi<,- jj/ffcg nf^ni/.&c QvyyqauftuTU. 
(Nic. H. E. II, 17. 18.) 

1 IloXvg ys fiijv tw Xoyci) ttal nXarvg raig diavoiaig, v\p/]X6g rs cav 
xui fitrtuiQog sv ruTg tig rctg Otiug yQaqug &tcoQiuig yfytvr^^tvog, aoi- 
xiXijv x«t noXvroonov rcov 'nociov Xoycov •neaoitjrai ri]v vcfTjyrfaiv' riro 10 
fitv tiQuii) xui itxoXH&iit^ rijV rcov tig rtjv ytvsaiv Sis^^tX&cov iiQayfia- 
rsiavj tv oig intyQUips v6/xcov isqcov dXXijOQiaig , ruro 8s , nara fttQog 
8iaaroXag ntcfuXuicov rcov sv ralg yQitrpaig ^rirHfiivcov, smaraasig rs x«i 
SiuXvaiig 'jioisfisvog , sv otg xal uvrotg xctruXXijXcog Ttoi» iv ytviati y.ai 

2 TcG»' iv i^uycoy^ i^i^rrifiurcov rt x«J Xvascov ri&ttrai ri^v i^niyQacptjv. tari 15 
d' avr^ naQa ruvra 'n.QO^Xi^fictrcov rtvav i8icog nsnovTjfisva ana^dafjiara, 
oiu iart rd 'jitQi yscoQyiag 8vo, nul rd •jiscn fii&r^g roaavra, xai uXXa 
urra oiacpoQs xui oixttug fatyQctqijg ij^icofitvct, oiog o iitQi cov vtjipag o 
veg sv^srai xcti xaraQarai , xai 6 'nsQl avyxvascog rwv 8iaXixr(ov , hui 

6 ':ttQi qvyijg x«J aiQiascog, x«/ 6 'ksq) qvascog x«t evQiascog, nai o 'nsQt 20 
rijg <:iQog rd •:iat8tvfiara avv688 , 'atQi rt Ta, rig o rav &ti(ov iari 
ycX^QOv6fiog , ij 'nsQi rr^g sig ra laa xa< svavria rofirjg , xai tri o 'USQi 

3 Twi' rQicZv ciQtrav , ag avv aXXaig dviyQaxps Mcovar/g. 'HQog raroig o 
jTfpJ rav fisrovofia^Ofiivcov, nal cov ivsxa fisjovofiat,ovrui, iv oj c^r^ai avv- 

4 rsruiivai nai ;rfo< 8tu&t;>ccov 'RQcorov xal 8tvreQ0v. tari 8 avrii xai 25 1. TavS(}6i cfikNli, ra dvS(j6s aeghSVH. 8. wi' ndd. bcdfghikBH^, 
om. aeSm. \ 12. dV.riyofjiait chVS^^H, d).).riyo()iaS aefikNSB, dXf.rjYOQtai, g, \ 
15. rf om. aeghSS^. \ 18- 6 post Of°oc add. ceghikvNS^B, om. fVH. | 19. xa/ 
6 7Tt(jl q>ty^s — ti(i!'aeujs i (a sec. m.) kg (sive cod. Norfolciensis, ex quo falsa 
refert Fabric. Bibl. Gr. III. p. 109) NBII^, Kal 6 TTigl (pvyiji xal tiQtatdis aeh 
SVS^H, „de natura et inventione" B, nigl ffvotojS nai it(ji]uaTos Sophron, Suid. 
In bcdf Valesius testatur legi xal 6 nt^i ifvotojs xui ai(jtotws, at in c certe et / 
legitur xal 6 ntQi (fiy^? x«' ai(j:atujs, teste Burtono. Librarii quin duos libros 
sive titulos in unum conflaverint, similitudine verborum decepti, dubitari non pot- 
est. I 22. ivavria^ zd tvavria h, I nt(ji ti'iv] rdjv ntQi T(uv c, \ 25. aviyQaif>t\ 
fort. leg. iniy^aipt. \ 25» ttqvJtov xai StvrtQOV ae SENSS^, nQUjrrjS xal SiiTi^aS 
bcdfghikB, Eusebium scripsisse «' *al ^', recte vidit Fabricius. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 18. 63 

nsgl anoixiag, xai /jta aoq^u ri Y.axa SmuioovDiv xtXtiwdtvTog, r^ vouav 
ayQUCfcoy. >iui tzi -toi •/iyuvro)v , ij -jtQt th urj tot-tadai zo Otiov, 
^SQi ZE rti •Aura Mcavata &tor[tu:i~8g thui Tbg ovtiQng '^Qwror , 8tv- 
reQor, tqItov, TtTuorov, atn~TOv. x«< tuvtu utv tu tlg ijudg D.&ovza 
5 rmv tig ri,v ytvtaiv- tig de rr^v tioSov tyvwusv uvrn ^rjrr^fiuroiv nui 5 
Xvatcav iQarov, dtvrtQOV, roirov, xtruQrov, itfiTtrov. x«t ro '^isQi ri^g 
axr^vf/g, ro rt 'ntQi ruv dt-AU ).oyi(x)v, •/.at rd TiBQi rcav dvacfSQOjxtvcov iv 
tiidti voucov tig Tu avvTtivovTU xtqaluiu tmv dixa ).6ycov , a' ^ •/ d', 
xa) ro itQi rcov tig rug itQaQyiug icpwv, y.ui riva tu rcov &vaicov t'i8q. 

10 xai ro atQt rcov 'riQOxeifiivcov iv rco vofxco roig fnv uya&oig u&).cov, 
roTg 5« ■rzovr^QoTg i^^iiTifxicov •xai dQav. 'riQog rsroig u-xaat aai iiovo^i^Xa 6 
avTb (ftQtrai, cog ro :isQt 'rrQovoiag, 'aui 6 af(?t 'Isdcticov avrc^ avvra- 
X&£ig Xoyog , '/.ui 6 tioP.it/xo» ' iri rt o 'AXt^avSQog , rj ':ztQi t« Xoyov 
t](Eiv ra aXoya Uiiu. tat Ty-oig 6 'rtsoi ra dnXov tivai 'ndvra qavkov, 

15 0} i^ijg iariv 6 'n.tQi ra '^idvru a^rmSuTov iltvOtQOv tlvai. fisSt ug aiv- 7 
rirunrai avrco o ne^i jj/a OtcoQtiTixH ij ixsrcov , i^ ov rcc 'ntQi rZ ^in 
Tcov artoaroXixciJv uidnoiv bis).r,).v&ufisv ' •/.ui rcov iv vofici) 8t •/.ui tiqo- 
(ptjraig E^quixmv ovofxurcov ui tnfir^vtTui rb uvt8 artySui tJvai ).iyovTcu. 
ovrog fitv ov x«t« faiov iiti ri,g Pcoii>;g dqiy.rjucyog t« 'nsQi rr~g ruia 8 

20 ■&toarvyiug uvrco yQacfivra, a fxsru ij&yg nui tiQOivtiug 'rtSQi uQtrdjv irti- 
yQaxpsv, irti 'rtdar^g Xiysrai rrjg 'Pcofiaioav avyyiXrjrs 'Aurd KXav8iov 8icX- 
&sTv, ojg •Mci riig iv [ii^XioOijy.aig uvicOiatcog davfiaa&ivrug uvth y.ccra- 
^m&ijvai ZHg Xoyog. rt^viycccijrcc 8s -aui flavXs rrjv d^jo 'ltQ8aaXr]fi x«) 9 
hvaXci) 'noQsiav fiixQi tb '/XXvqixh 8ucvvovrog, 'J88ui8g Pcofir^g d-:tsXicvvti 

25 KXuv8iog , rs 'A'AvXag ncci riQia'/.iXXa fitru rc^v u).Xo)v 'inSaioyv rr/g 
Pcofitjg uTtaXXayivrtg irti rijv 'Aaiuv •AaraiQsaiv, ivrav&d rt TluvXcn tw 
icaoaroXo^ avvdiccrQi^Hai, r^g ccvro&i rcov i-A-xXriaicov uQri 'rtQog avru 1. post tj add. rr«(;t h,SVI/, om. codd. reliqui et B //b, | 2. ^ 'ffpi codd. 
omnea praeter f/, in ciuo legitur xai rjtyi: idem proposuit Fa. Rufiiius habet nec 
r/ nec xai: ponit utrumque titulum siue copula tanquam diversorum librorum. I 
3. TTQOtTov, Sfvrtfjoi] T((wrof, dtirt-^,o( y.T?.. ff \. I 8- «' ;"?' / ^ codd. praeter^/.-, 
ubi -TQiuror, Stirtrjo, xr/. | 12- ru cdfgikr^B, ra abehSI' H. \ 6 Tjpj] 6 vntp 
conj. Va. I at-rtJ anr. cegikB, oj'»r. uvto, afhSt^H. \ 13. v \4'/.i^.] 6 om. 
aeikSS^. \ 18. aTiudai bcdf, aTraSaia ik, arrisSrj aeghE. \ 20. rtnji d(ftTviv 
iniyQ. cefikXB, vTttp uq. trr. g, tTriyg. 7r«(ii affsrojv ah,S/^H. 21- Ta^/jycJ 
Ttuar^e Si h. | 23- tt;, ty.avra di ko/] uaTo Si raf x^oiat ae, xara di ratSt rot 
7/j h. j 25. o rt] or« E. 64 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 19. 20. 

icaTn^Xrj&evrag &sfiEXt'8g iniorrjQi^ovri. SiSuoitaXog x«J ritrav i] leQu, 
Twi' 'nQa^tcJv "jQaqrj. 

C A P. 11). 

Or« Tori; h fffjoaoXfudiq luvdaluv^ avii(f.(i(>d ((n.ii'i.d-n' /«■ ti, lov nna/n //<(/o«. 

(Nic. II. E. II, 26.) 5 

1 Ert dt KXaiSiii ra ri^g ^aaiXetag ditnorrog, nard ri]v ra <ndaxa 
fO()T/(»' roaavrijv titi rwv TsQoaoXvficov ardaiv xai raQuj^r^v fyyevtadai 
avvt^ij, (og fwvcov roiv 'JieQi rdg e^od^g t« leQH Sia avroj&anevcov rQtig 
fivQidSag 'ladaiojy aTio&aveTv 'nQog dV.ijXcov nara^Rarr^&tvroiv , yevta&ai 

rt T/jf tOQrijV 7rfVv>o<,' fitv oP.w tw t&vet, &Qijvov 8e xa& tnaarr^v oixiav' 10 

2 xal ruvza fiev xard Xt^itv 6 lioar^^rzog. K).av8iog 8e 'y^yQi^n^nav, 'yiyQinna 
TiaiSa, 'JaSaibiv xa&iarr^ai ^iaatXta, ilh]Xtxa rr^g XfoQag dnaoTjg 2afiaQeiag 
re xat FaXiXaiag xai nQoaeri rr^g emxaXafitvr^g UtQaiag inirQoiiov ix- 
nifiipag. dtoixtjaug Se avrog rijv rjeuoviav ireai rQiai xui Sixa nQog 
fir,an' oxtco, NiQ(ovu rr^g uQirig 8id8o)^ov xaraXmcov reXevru. 15 

C A P. 20. 

Oln xnt y.ain i\V(<w)'« ^i' toIv Ifoooo/.viiot<; inon}(&-r]. 
(Nic. 11. E. II, 26.) 

1 Kard 8e NiQOjva fli/jXiy.og rrjg 'isSaiag imrQOiievovrog avroig 
Qrjfiuaiv av&ig 6 'lcoarjnog rr^v eig dXXi^Xag rcov leQicov aruatv coSi <no3g 20 

2 iv etxoarcp rrjg ctQxaioXoyiag yQdffti ' ^i^^dnrerai 8e xa\ roig dQxtenevai 
„ aruaig nQog risg itQeTg xai rug nQcorag ra nXrj&ng rmv leQoaoXvfjtojv, 
„ exaarog re avrmv, aricpog dv&Qcancov rcov &Qaavrarcov y.at vecoreQiarcov 
j,««fTft) noii^aag, Tjyefitav rjV. xai avQirdaaovreg ixaxoXoyav re dXX/jXog, 
„xai Xi&oig e^uXXov. 6 8' imnXr^^cov rjv bSe tig, dXX' cog iv unQoara- 25 

3 j, TffT^ noXei ruvr inQdaaero fiex i^saiug. roauvrrj 8e rug dQj(^ieQeig 
„xttriXa^ev dvaiSeiu xal roXfiu, aare ixnifinr.tv SttXag iroXficov ini rug 
„ uXcovug, rng Xr^xpofiivng rug roig leQevaiv ocpeiXofiivag 8exurag. xul avvi- 
„ ^aivs mg dnoQSfiivsg rmv isQiojv vn ivSeiag dnoXXvfiivsg &ea)Qeiv. 

4 „brcog ixQdrei ru Stxuis navrog // rcov araata^ovrcov ^ia.' ndXtv 8e 6 30 1. tTiiOTtiQiCovTi] xataart/(jt^oiTt h. \ 2- yga(fy — Act. 18, 2. | 8. tiorujv] 
(lovuv H. I 9- yiaranaTtj&tvTujv] xaia7iaiT/&ti'Ta? a. \ 11. ftiv] Si aehS. \ 
post uiv add. ayeS(Jv r- V HZ. \ u 'Jojo7j7to( — Antiq. XX, 5, 3. cf. Bell. Jud. 
n, 12, 1. I XlaiSio? Si CVB, xai av&iS d' uttojS KlavStos v5«//. | 20. twv 
leptojv aTaatv cefyikXB, OTdoiv tojv tsg. ahSlH. \ 21. yQafpti — Aiitiq. XX, 
8) 8 Hav. I 29. dno/.lvuiriiS iytvj^tlv] TtXnTav Jos. ErSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 21. 65 

uvTog avy/Quqiv^ xaTtc Tug avrsg ^Q^*'^^ *'*' I^QoaoXvfiois irtoq.vrfrat 
Xijdrdjf Ti tldog irsTOQsT, ol „tif&' Tjufgar,' ag cft;f!i, „x«/ h ftfar, T7j 
rtoXti fqorevov Tug ovrarrdJyTug. uuXigtu yuQ h TuTg fOQruTg fiiyrv- 5 
ufvsg TCf) •nX^&ti, xut raig ia&tjatatr vjioxQvriTOyTag hvaqu ^i(fi8ta, T^TOtg 
5 rvxreir Ttig diaqoosg' t^rztiTu <ita6rT(ov, fitQog yirtaxfui twv inuyuruy.- 
TUfTcop uvTog Tsg 7itCfOvevy.6Tttg' 8i6 y.ta 'nuvTUTiuGiv rn' u^^iomaTiug 
uvEVQt'T8g yevia&ui. '^qmtov ufv nr V7i uvtwv Icovct&r^r tov uQ)^tfQfu 6 
y.aTaa<fayrirui, /<£-« 8' avTor nud^ i^fxtQav avatQsTa&ai 'noXXag, y.ui twj- 
avuij^oQar tov qoj^ov elvui '/ulencoTtQov , Ixuars xu&unfQ iv <jo).t'ucij 

iO y.U&' COQCCV TOV &UrUT0V 7CQ0a8f/0fJ.fV8. 

C A P. 21. 

Iltiil xov AiyvnTtov, ov xf.l lojv ii.noaio).u)v id nonifii iiivi\uovfvaur. 
(Nic. H. E. II, 26.;) 

'E^r^g 8t TbTOig inicffQti ftt&' tTtQcc ).f'/mv' ,,ueiton 8t thtcov 1 

15 ^nXrjri 7«5«/»s fy.uxoiatr 6 AiyvnTtog xptv^onQOCfr^Tr^g. naQaytvofitrog 
,,yuQ tig T/^f /coQuv fcv&Q())nog yotjg, aul 'nQOCfr^Ts <Riaxiv ini&eig iuvTca, 
„?r«pi TQtafiVQisg fitv (c&Qoi^ti Tcov ij^KaTrjfitrcov, <neQiayay(ov 8 ccvTng iy. 
„T^g eQr^fiiag tig to i).cci(ov xcclstierov ()Qog iy.eT&er oiog Tt ijv tig ItQO- 
,,a6).vfi(c <nuQt).&fTv fjiu^ta&ai , nut y.Qurr^aug Ti^g re Poiiuciy.i^g cfQnnccg 

20 ,, x«< TB 8riLi8 TvouvvtTv , /Qcofitvog ToTg avveig<atatiai 8oQvqoQOig. cf&ccvei 2 
,, T «vTa rr^v OQfiijv (/^^J.f^ , v<nccvTt]aag fiera rcor P(Ofia't'y.cov onXtTwv. 
,,xcci <n(~cg o 87jfiog avrecfiiipccTO rijg ufivvrjg , ojOTfi avLi^o).7jg yevofifvr^g 
„ Tov fifv AiyvnTtov (fvytTv fier oXiycov, 8iacf&aQljVCCi 8t xat tcoyQr,&rivcci 
„<n).eiaT8g tcov avv avrci). ratjrcc iv r^ ^tvTtQcc rcov laroQtciJv o Ico- 3 

25 arj^xog' i^niarr^acci 8s u^ior roTg irrav&a x«t« ror Aiyinriov 8t8t;l(o- 
fcivoig xcci roTg iv ruTg <KQ('cifai tcoj' unoaT6).o)r. ir&a t« x«t« (J^tjXiy.cc 
^nQog T« iv leQoaoXvfiotg )^iXiciQ/8 eiQtjrai tm TlavXc^ , onr^vixu y.nrt- 
arccaiuttv uvru ro rcov 'lti8cci(or <nXi~,&og' ,,ax uoa av ti 6 AiyvTcrtog 
f) '^QO rbTO)r rtav ijfttQoiv (cr(caT(CTo')aag nui i^ayaytov iv r^ iQfif^ci) rog 

30 rerQania'/iXi8g ccvSnug rcov ainccQitov ;'' ccXXcc t« ftev xara (Iii;Xixa roiavra. 2. ioTOQfl — Kcll. Jiul, II, 13, 5. I 4. ta9r,uiai,v cfyhih JosejJt. X B H^, 
io&^oiv eSVH. 1 T«roif] T»rs« i (a pr. m.) r H. \ 7. sv om. h. | 14- Xtycnv 
— Bell. Jnd. II, 13, 5. | 18. ti(] tif rd cfg. \ 19. xpar^^aas aehih Jos. 
KSyJIB, tt^arf^aat bcdfgGS^. \ 20. TvQaivuv aegi (a scc. man.) k Joseph. 
N R SVHB , TtQavitAOit hcdfhi (a pr. m.) vS^. | 21. i-rrarrj^oaf] vnavTtaaat 
hikX. I 26. Ttt add. cfghi (a sec. m.) IB, om. aei (a pr. m.) V H. \ 27. ^(>ot 
ctl; iVo viilgo. I 28. »x «pt — Act. 21, 38. 29- iv ttJ f(/rjii(it acefhihXB H^, 
tit rrjv ffjt^uov g Luc. S VH, 

5 66 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 22. 

C A P. 22. 

J2? ly. ft^i; /ai)V(i'«e «?; r>/i' Ptotttjv dta/nio<; nvf(7iffi(f&-tl(; Jlav/.oq, «7roAoy/;or«/<f»'0? 

Ttaatjq n7ii).v&tj rthiaq. 

(Nic. H. E. II, 28-35.) 

1 TbTa de fl^rjarog vno NeQcovog di('(8o)[og a/aTfTa/, i<ad' ov dixaio- 5 
Xoyiiadfistog o TlavXog dtafiiog ini 'Piofitjg uyEjai. 'y^QtazuQXog 8' avtio 
avv7jv, ov xai elxorcog avvar/fiu).corov cru rcov iniaroXiov «aoxaAiT. hui 
uduxcig 8f , rccg 'rrou^tig rcov «noaToP.co»- yQucfi^ nuou^ug , iv rbroig 
xariXvae rr^v laroQtuv, 8itriuv oXr^v ini rijg 'Pcofiijg rov FIuvXov uvsrov 
8tarQTU'ai , y.ui rov Tit \}tu Xoyov ux()}Xvrcog y.rjQv^ai iniatjfirjvufievog. \o 

2 rore fttv ov wnoXoyr^aufitvov uv&ig im rr^v ru '/.ijQvyfiurog 8iaK0vluv 
Xoyog tj^ei artiXua&ca rov clnoaroXov , 8tvreQ0v 5' im^dvra r^ uvri] 
'noXei rcj) xar' ayro»' reXsico&ijvui fiuQrvQio). iv co 8eafioTg iyofievog rijV 
<nQog TifioOeov StvriQuv iniaroXi^v avvrarrti, Ofiu ar^viaivcov rtjv re <jiqo- 

3 rtQuv avrc^ yevofiivt^v unoXoyiuv , y.ui rijv <nuQun68ug reXeicoaiv. 8i)[a 15 
8tj xui rbrcov rug avra fiaQrvQiicg' „iv ri^ nQcorrj fi8. cfqaiv, anoXoyici 
ti8eig fioi avfinuQiyivtro, ciXXic •nce.vreg fie iyxciriXinov, (firj avroTg Xoyi- 
a&ei/i) , 6 8t xvQiog fcoi 'nuQtarr^ xui ive8vvd.ficoai fie , ivu 5i' iftb ro 
xtjQvyfiu 'nXtjQOCfOQtfOri , nui uxuamai 'navru ru eOvtj , xat eQQva&rfV ix 

4 arofiarog Xtovrog. auqiag 8tj nuQiartiai 8tu. rurcov, ori 8q ro 'nQortQov, 20 
oncog (X.V ro HijQvyfiu ro 8i uvru 'nXr^Qco&tir^, ini^vaOi] ix arofiarog Xiov- 
rog, {rov NtQcovu ravri^, o]g toixe, Siu ro ojfioOvfiov <nQoaEiTtc6v). «x uv 
i^ijg <nQoareOetx£ <naQa<nXt'iai6v ri tw ' Qvaerui fie ix arofiurog Xeovrog. 

5 sbiQu yuQ rco <nvevfiari rr^v oaov 'wnoj fiiXXsauv avTt reXevrrjv. 8to cptjaiv 
iniXiywv rco „xui iQQvaOr^v ix arofiurog Xiovrog ro ,,Qvaerui fie o 25 
xvQiog u^no <navrog tQya iiovriQa, y.ui acoa^i tig n]v ^aatXeiuv auT8 rr^v 
i^nsQuviov, arifiaivcov ro 'nuQuvrixu fiuQxvQiov, o xui aaqiiarsQOv iv rr^ 
avr^ nQoXiyei yQCiCf^ Cfuaxatv' ,,iyoi yuQ !]8tj aniv8ofiui , xai o xatQog 

6 rijg ifir/g ctvaXvaeojg iifiarr^xev. vvv fitv uv i<n\ rr^g 8tvriQag i^niaroXijg 
rcov <nQog TifioOeov rov yfsxuv fiovov yQucpovri avrc^ avveTvai S^Xot, 30 
x«T« 8t rtjv 'noortQav dnoXoyiuv itSt rurov. oOev eixorcog rug rcov 
a<noaroXo3v ^Qu^etg i^n ixtTvov o Auy.dg <neQtiyQaxpe rov iqovov , rr^v 6. <5' oin. aehi (a pr. m.). | 7. aTTOxalil — Col. 4, 10- | 8- -^sxas — 
Act. 28, 50. I o cfgVHB, J *ui aehihSS^. | 16. «V t// ■jtQujTTj — 2 Tim. 
4,16. I 21. c/ttwS cefihVHB, ws aghSS^. \ 22. «x Zv ci (a pr. m.) hF^S^HB, 
ovy.Si' afghS. | 23. rw bcdfghB, t6 aeik Syncell. (p. 635 Dind.) SVH. \ 
28- tyo) yuQ — 2 Tim. 4, 6. [ 29. liiiji dvu?.iasvji cfhihNBH^, dval. uu aeg 
Syncell. SVH. \ 50. rwr] ttjS' h i (a sec. ni.) h. EL'SEn. HIST. ECCL. LIB. II, 23. 67 

utyoig 0T£ ro) Jlavko^ avvijv laxoQittv vq,i]yr^au.nivo.;. TUVTa ds r^iiiv 4'^//- 7 
Trtt -uoioTafitroig. OTi //// yaO' tjv 6 A8-A.ag drt-/oa\l)tv int Tr^g Ptiiur^g 
ijiidrjfiiav Tb TIuvXh t6 fiaQTVQiov avToj avvtitQatdr^. ti/.ng yt Toi y.aTu 8 
ufv uQXug rjniaT£Q0v Tb A^towvog diuxtifiiva ouov rr^v vnto tu Soyua- 
5 Tog Ttf TluvXii •AUTudf/&7jVat d^no^.oyiuv , aQOt/.Ofhxog ds tig a&fuiTug 
ToXfiag {UTa tojv dt.Xwv xai t« y.uTu tmv dnoaTO/.tov i-r/^tiQr^aai. 

C A P. 23. 

Jli iuntiTiHitiniv 7«zw;Jo,- o toi' y.volov /(j»;/a<r»V/n,- adi/.tfo:. 
rSie. H. E. II, 58.) 

10 'laSuioi yt ur^y Tb IluvXa Kuiauou t-iy.uXtauutrs^ tni Tt rtjV Po)~ 1 

fiaimr nohv vno <Iit]ax8 nuoamfKf&tvTog, xr^g f).-i8og -Aud i^v t^/^QTvoi 
uvToj TrjV tTi^u7.r^v dnontooiTtg , tni 'luy.0}3ov tov tu y.voiti Tot-ntrui 
ddtXcfov, 0) '^Qog TcJ»' unoaTo).o}i o t/J," t-iay.o-fjg Tr^g iv liooao/.iiinig 
iyy.f/iiQtaTO &QOvog. toiuvxu i^t uvroTg yui xd y.ard Tbxn ro/.uuxui. 

15 iig fitanv uvtov dyuyovTtg , uorr^aiv Ti^g tlg rov Xoiaror -larto^g ini 2 
nuvTog iXifXHv Ta ).uh. th dt nuQU Tt^v anavTWv yvoifir^r iXtvOiou (fonij 
yut fiuXXov 1] aQoaidoxt^aav ini rrjg 'nXri&vng anaar^g nuQQi^aiaaafiivn, 
x«/ OfioXoyrjaavTog viov elvui tu -Oeb tov aojrrJQa y.ai y.vQiov r-fiav Ir^- 
abv, fiiiy.iti' oJni n t/^»' tw dvdQng iiuotvqiuv qtonr, t'o y.ut biy.uiOTurov 

20 avTOP ^aQa ToTg nuai 8i uy.Qort^Ta r^g fiiTtjti y.uru tov ^iov qiXnao- 
cfiag T£ y.ai &£oa£^iiug TnanvcaOui, nTiivnai, -auiqov iig i^yaiuv XactovTtg 
Tijv dvuQ/iuv , OTi dij Ta flir^aTe yuT avTO th huiqo im Tiig /uSuiug 
xtXtvTTjaavTog avuQya xai dyirtiTQontvra t« t?;* uvxoOi binrAt^a-cwg y.uOti- 
aTrjidi. Tov 8'f xi]g ra fuy.oi^a TeXEVTr^g ronnny 1^81, fitv rznoTcnny ul 3 

25 naQaTiOitaui tu KXr/iurxng qojvui 8t8ijXo}/.uaiv , «no Ta ■■nxtQvyin ^e- 
^Xrja&ai , ^vXo) rt rtjV nohg Ouvaxov m-Xij/Oai uvtov laxoQi^-AOTog. 
u-AQi^SiaTUTu ye fiijV t« x«t' uvtov Hyi;ainnng , i-ji ri^g rzQoixi^g Toir 
itTioaToXfov yirofiivog 8iu8oyijg , iv toT -iiinTO) uvth vnoiivijuuri tutoi 
Xiyb}v laTOQii Tov TQonov' ,,8iu8i/iTui 8t TrjV ixy.Xtjaiuv fiera toJj' uno- 4 

30 „aToXo3v d8iXq:ng t« xrp/a luxoi^og^ ovOfiuaOtig vno nuvroiv 8rAntog 
jydno ToJi»' T« xvQis '/oovo)v fti/Qi xat r^fiav' imt noXXoi 'laxoj^oi iy,u- 6. irTf/fiQriOnt. b c d/ c H^ /i Hb ^ fy/tiQriitilyai ij k , iyiii(jiod liiUi uehi 
(a sec. m.) SrH. \ 12. dnoTioofTK] irtntaoiTfS aeffkSS^X. j 14. iyxixtifjtaru] 
tyxtXti^iorai b c d. \ TuXuuTai aehS/^H K (de Ruf. p. 245), TiToXut^Tai ik, toX- 
uiaara brdfgrVaS^B improbante H^. \ 18. ra om. aehikS. \ post 'ijjoav 
add. Tov Xgifov cfV.S^H, om. a ef/hik B. \ 19. yni add. cfhikH, om. aegS/'H. ' 
22. dii] urt h. ; 21. ii^j6Tt({->y — II, 1. p. 41, 17. 29. bi om. aeikSS^. 

5» 68 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. 11, 23. 

5 „ Xavro. uTog 8t «x xoiXiag fir^rgog avTu ayiog i^v. olvov nui aixeQU 
,,bx fTiuv, b8e efixpvxov icfnye. ^vqov ini rrjv ^feq^nXijv avru «x dvi^rj, 

Q „f').aiov tx ^leixparo , na) ^aXavetm ax e^QTjaaro. Tarfo fiotco i^ijv eig 
„ru ayiu eiaievai' u8e yuQ ineav iq)OQei, uXXu aivSovng. xui fiovog eiariQ- 
„ yero eig rov vaov, i^vQiaxero re xei/ievog ini roig yovaai, x«< airufte- 5 
,, vog {"TTfQ ru Xau acfeaiv, (og wneaxXTjxivai ru yovuru avru Sintjv xa- 
,,lti',Xu, 8i(i ro ael xufinreiv iTQoanvvuvru tw &ec^ ra yovuru , y.ui 

7 ,,uireia&ni icqeaiv roi P.«ff). 8iu ye roi rijv vneQ^oXtjv rtjg dinuioavvrjg 
,, avTu i/,aXetro Sixaiog xat co^Xiag, o iariv EXXr^viaTi neQioxi} ru Xau 

8 ,, y.ut Sixutoavvi'., cog ot nQoqitjrui 8ijXuai neQi uvxu. riveg uv rtav snru 10 
„tttQe'ae(ov nov iv Tfo Xact) , rcov nQoyeyQafifievcov fioi iv roTg vnofiv^- 
„ftaaiv, invv&dvovro uvru, rig tj dvQU ru fijau. xui eXeye rurov eivui 

9 ,, Toi' acortJQu. i^ cov rtveg ijiiarevaav, ori 'itjaug iariv 6 XQiarog. ui 
„ 8e uiQeatig al nQoeiQijfikvui ux iniarevov ure uvuaruatv, 'ure iQ^ofievov 
„ttno8uvut exuarci) y.uru ric eQyu uvru. oaoi 8e xui ijiiarevaav , 8tu 15 

\0 „ luxco^ov. noXXcov uv •aui rcov uQyovrcov ntarevovrmv^ tjv &oQv^og rcov 
„'lu8ui(av xai yQUfiftari'cov xui cbuQiauicov Xeyovrcar, ori y.iv8vvevei nug 
„ Xuog 'itiauv rov XQiarov nQoa8oxCiv. eXeyov uv avveXdovreg T(j3 
„'lttxco^q)' nuQuxaXufiiv ae, eniay^eg rov Xaov, inei inXav^&rj eig 'Jt]auv, 
„ cog uvTu bvrog ru Xgiaru. •nuQaxuXufiiv ae neiaai ndvrag rug iX- 20 
„ ■&ovrug eig rijv ijfiiQuv ru nuayu neQi Ir^au. aoi yuQ <n(i.vreg net&o- 
„fieda. tjfieig yuQ fiaQrvQUfiev aoi xui nng o Xuog, ort 8ixatog el, xai 

llj, OTt nQoaconov ov Xufi^civeig. <nelaov uv av rov oyXov neQi 'Itjaa fitj 
^nXavda&ai. xul yuQ nug 6 Xuog xai <nuvreg n.tidofieQu aoi. artj&i uv 
„ini To nreQvyiov ru leQu, iva uvoi&ev yg inicpavtjg, xui tj evdxuard 25 
„as ra Qtjfiara •nuvri r^ Xac^. 8id yuQ ro nuayu avveXtjXv&aai <nuaat 

i2„tti (fvXui fieru xai rav i&vtav. earijauv uv ol nQoeiQtjfievot yQafifia- 
„ reig xni (DuQiauToi rov 'luxa^ov ini ro <nTcQvyiov ru vau, xtt\ 'exQtt%av 
„ttvr^ xai elnav' 8ixaie, c» <ndvreg <nei&ea&at ocpeiXofiev , e<ne\ 6 Xaog 
„ <nXttvdrai oniaco 'Itjau t« arttVQCo&t'vrog, dndyyetXov tifiiv rig ^ &vqu 30 2. rt)v xi(fah]v] riji xsipaliji c (a pr. m.). | 4. aivbovaS xvX.] aivSovat, xal 
fiovop oTs si?ijQXSTO Syncell. (p. 638 Dind.). | 7- iiQoatt, nZ &S(Z rct yovuta bcik, 
inl yovv VQoax. tm &S(Z aegh Sync. SFS^H, ttqo?-/. t<u &s(u (ora. sjil yovv') 
dfNB. I 9. ot^Xiai] 6(iXla? Sync. | 10. y.al om. Syncell. \ 14. 7iQ0stQt]fifvai] 
TTQoysygauutvai aeSS^. | 16. post 'idttoj^ov add. tov ddsXrpov rS JSTrp/a h. | 
19. si?] sii rov cfg. \ 28. rZ vaS cfhikNFS^HB, ispa aeg Sync. Cedren. S. \ 
29. siTTav] cfH^, siTTov ceteri. | ih] aot, ikN. | 30. post t] &vQrt t5 ' IrjaS add. 
Ts oravQfjdtrTog aSTH, om. cfahikNSyncell. R B H^. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. 11, 23. 69 „ Ta Iijas. xai ansxQivazo q^mvrj fxeyaXi]' t/ fie ineQmrate <KeQi '//;(T« 13 
„ T« vls T8 ar&QojTis , xat avTog xa&rjTai ev tm sQavcp ex de^iMv ttJi; 
^fuyaXrjg dvvdfxeojg, yal fieXXei. eQxea&ai mi rmv veq)eX(av za bQava. xaJ 14 
j^noXXmv <:iX}jQO(fiOQtj&kvxmv, xai do^a^ovrmv iiii ry fiaQrvQia ra 'lanm^a, 
5 „ xai Xeyovrmv mgavva rm vi^ /la^id, rore naXiv oi avroi yQafifiarelg 
„nai (PaQiaaioi jiQog dXXi^Xsg eXeyov' xaxcJ? iiioitjaafxev roiavrijv fiaQ- 
„rvQt'av naQaaxovreg Tft5 ' hjau' dXXd dva^avreg xara^dXmitev avrov, 
„1va (fo^ri&evreg fitj Tciarevamaiv avrq). y.ai exQa^av Xeyovreg' m «»,15 
„ nat 6 dixaiog inXavtj&i]. xai iitXtjQmaav rijv yQacftjv rrjv iv Tcp 'Haain 

10 „yeyQafifit'v7jv' aQmfxev rov dixaiov, bri dvaxQrjarog tjfuv iari' roivvv rd 
„yevvtifAara rmv tQymv avrmv qdyovrai. dva^dvreg av nare^aXov toj' 16 
„8inaiov , xai tXeyov dXXtjXotg' Xi&damfiev 'idxm^ov rov dixaiov. nal 
„iJQ^avro Xi&d^eiv avrov, e^riei nar a§Xt]&e)g a>c dni&avev , dXXd arQa- 
„(peig k&r^He ra yovara X^ymv' <KaQanaXm, }(VQie &te ndreQ, dqeg av- 

15 „roig' ov yaQ oidaai ri Tcotaatv. ovrm de xaraXi&o^oXavrmv avrbv eig 17 
„ Ttoi' ieQtmv tojj' vimv Pq^d^ via Paxa^eifi rmv fiaQrvQSfievmv vno ' leoe- 
„fiia Tu nQoqtr^ra ixQa^e Xiymv' navaaa&e' ri noteire; ev^/^erai vntQ 
„Vfimv 6 dixatog. xai Xa^mv rig d^rz avrav eig rmv yva(pemv rb ^vXov, 18 
„ iv (p ditenie^^e ra ifiaria , tjveyxe xara rijg xeq^aXijg Tii 8tnaia. x«t 

20 ,, «Tw? ifiaQrvQtjaev. y.ai 'e&aipav avrov ini rrp rojio) naQU rm vam, 
„ xai tri avra tj artjXrj ftevei <KttQa rm va^. fiaQrvg arog dXri&ijg 'la- 
„daiotg rs xal EXXtjai yeyevtjrat, ori 'Itjaag 6 XQiarog iariv. xat ev&vg 
„ Oiieanaaiavbg 'noXiOQxei avrag. ravra dtd nXdrag avvrodd rm KXij- 19 
fievrt xai o HyrjamTiog. ovrm de uQa &avfxaaiog rtg tjv xai naQa roTg 

25 dXXoig dnaaiv im dinaioavv^ ^e^or/ro 6 'idxm^og, mg nai riig ' ladaimv 
efiqQOvag do^d^eiv , ravrrjV eivat rtjv airiav rijg <naQaxQijfia fierd rd 
ftaQrvQiov avra <KoXiOQxiag r^g ' ItQaaaXt]fx, yv di adev treQOv avroTg 
avfipijvai, ij dia rb xar avra roXfit]&tv dyog. dfieXei ye roi x«t 6 '/co- 20 1. TtiQi] Ti£(jl iS ffh. [ 5- Tort rraliv] ro euTrnhv Syncell. \ 10. ytyQaufii- 
>T]v — Jes. 3, 10. I 16. 'Pa'/tt(ii)^ bcdefptVS^ HB , 'PT}xa,^ei,u lilc, ' Paxael/j, 
Syiicell., „Rechabin" B. \ 17. tx^nCt] ix^a^t fgik Syncell. \ 18. yi'a(fiujy cfgh 
SynceU. Vlfb, Mvwfiujv aeihNSS^HB. cf. U, 1. p. 41, 17, | 19. dntnU^s 
afihE, d-ronit^t bcd, djTotni^ti eh SyncelL, drtoniiKtrai, m (a sec. m.), inittt N. \ 
20. inl TiZ Tonot napd toj vaoj bcdfyhN Syncell. BS^BH^, iv rw Tonvj nagd 
T(u vam ae, iv toj Tonuj Csinp n. r. rauj) aSVH. \ 21. *V/] inl Syncell. \ 23. post 
noXtoQKtl add. v^v ' I»Saiav aiyuaXujxioai aeSVH, om. bcdfg hihsB Syncell. 
NF^S^^BK (de Ruf. p. 235) Hh. \ tm cfgB, toj yt aeSVH, yt tw ih, Si 
Tw h. I 28. dfiiXti yi Toi xai 6 bcdfg S^B, idem omisso xaJ hih, 6 yav aeSVH. 70 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 23. 

ar^jng «x «7rw'xr/;(T£ x«/ t«t iyyQurfcog irtifiuQTVQua&ai di oiv cprjai 
).t'^eo}t' „ruvTa ds avii^i^tjxsv 'l^daioig yar ixdixrjaiv 'laxco^a ru 8i- 
^KUii!, og \v udeXijog 'Irjau tu XeyofiivH XQiaru, irrtidq^neQ dixaiorarop 

2i ,,avr6v ovTU oi 'luduToi ajrixreivuv." 6 5' avrog xal rov ■davarov avrn 
iv er/.oaro) rTjg uQxuio7.oyiag 8i]Xoi 8iu rHroiv' ^'Jtefinei 8e KaTauQ ^X- 5 
„^Tvop eig rr]r 'fuSaiuv tTiuQXOv, (lirjars rrjv reXevrrjV ■nv&Ofievog. 6 de 
„ve(areQog "Avavog, ov ri]v uQXifQfoavvrjv emafiev iiaQeiXr/cpsvai, ^Qaavg 
„rjv rov rQOTiov xu) roXfir^rrjg SiacpsQovroyg, a'iQsaiv 8s fier^ei rrjv 2!a8- 
„ Siixaiojv, oiTien eia'i 'neQl rdg XQiasig cofiol 'juqu nuvrug rug 'Iu8aiag, 

22, ,xu9oi)g i[8i] 8i8r,Xwxafisv. ure 8rj Iv roinrog 03v 6 "Avavog , vofiiaag 10 
„r/siv xaiQOv inirrjSeiov, 8iu ro rt&vuvui fisv fl^fjarov, '^X^Tvov 8e tri 
„ x«t« rr-v 68ov vnuQ/siv, xadi^ti avrt'8Qiov xQiroJv, xai naQayaytov eig 
„avr6 rov a8tX(pov 'Jr^ab ri XQiara Xtyofiivn , ' Iuxo3^og ovofxa «i;t(j~, 
,,xtti rivag STtQug , oog TiaQavofir^advrmv xarrjyoQiav noirjaauievog <naQi8oixe 

23 ,,Xtva&r,aottiv8g. oaoi 8s i86x8V imsixiaruroi rmv xara rijv noXiv shai 15 
,,xai T« ifQl reg vofiug uxoiihTg, j^uQsoyg rjvtyxav in) tbtw, xai nifi- 
„7r«(yt 'nQog r6v ^aaiXiu xQvq:u , nuQaxuXuvrsg avr^v imarsTXui r^ 
„'Avdv(<), fiijxiTi roiuvru nodaasiv' fir^8s yuQ ro nQoorov OQ&dig avrov 
^nsnoir^xivai. rivtg 8s avrdjv xa\ rov 'AX^Tvov vnavrid^uaiv d7i6 rrjg 
„'AXt^av8Qiiag 68oinoQtivra, xul di8dax8aiv, dog hx i^ov ijV 'Avdvco xoyQ^g 20 

2i „rrjg avrn yvcofOjg xa&iaui avvi8Qiov. 'AX^Tvog 8s neia&e^g roTg Xsyo- 
„fiivoig yQc'i(fst fisr OQyrjg ro}'Avc'(.vc>), X^xpsa&ai n.uQ aiiTb 8ixug cmei- 
„Xdjv. xcd 6 (iuaiXsvg 8s 'AyQin-nng 8id t«to rr^v dQxi^Qojavvrjv d(fs- 
„X6fisvog avra (CQ^avrog fjiijvag rQsTg, 'Ir^aav rov ru Aafifiaia xariarrjaev.'^ 
roiavra xa) ru xard 'idxoa^ov, ov tj nQojrrj rcov ovofia^Ofiivojv xa&o- 25 

25 Xtxcov intaroXcov elvai Xiysrai. iariov 8l cag vo&svsrai fiiv, (oii itoXXoi 
yiv rmv iiaXaicov avrrjg ifA.vrjfi6vsvaav, oig «5« t//s* Xsyofiivrjg 'lb8a, fiidg 
xai avrrjg 'oar;g rav snrd Xtyofiivcov xu&oXixmv) , ofimg 8s lafisv xai 
ravrag fisrd twj' Xoinoov iv nXeiaraig 8s8rjfioaisvfiivag ixxXtjaiaig. 2- haec tavra — dninrewav in Josepho hodie non exstant, etsi ab Origene 
quoque ut Flaviana afteruntur. | 5. Stjloli. — Antiq. XX, 9, 1. | 7- fi^afisr cef, 
sT-jousv aghikK Syncell. SVHB, irpausv Joseph. ] 23. ^t om. aeik Joseph. N 
Syncell. SS'<^. \ 24. r^yfTf] Sina h. \ t« Jatiuaiu] ts Jauvaia ikv Joseph. N, 
' iSauuaiov (oni. tov) Syncell. | 25. post xarct add. rov aeNSVH, om. 
cfh i k B. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 24. 25. 71 

C A P. 24. 

Jlq uiia JMuny.ov t^o/to; inloxono<; t^; .■O.iiavdoiu^v ixx/.r^oiuq Avnuvoq KUTtaxri. 

(Nic. H. E. 11, 15.) 

NiQcovog 8s oydoov uyovxog r^g fiaaiXeiag izog jzQarog nitu Mdg- 
5 xov rov evayyshaTrjv rtjg sv 'AXs^E^avdQSia auQOi-Aiag 'Avviavbg rrjv Xsi- 
rsQyiav 8ia8tysxai. 

C A P. 25. 

Ilinl Tov y.uTU lyenoivn ^iojyuov, y.uQ- ov irrl Pojurfi HuvXoq y.ul IIiTOoq toZ; 
VTXfO ivoi;]f(us uuoTVQioa; y.uxfy.oauriS-r^ouv. 
10 (Xic. H. E. U, 54—57.) 

KQarai8fik'vr^g de ridtj T(p NtQcovi TTJg uQyJig, sig uvoaiag s%oxsi).ug 1 
s^nirr^dtvasig xar avrtjg co^^iXtXsro rr/g tig rov rcov oXcov &s6v sias^stag. 
yQucfSiv fisv isv otog rig srog ysytvrirai rr/f iiO'j^Or^Qiav, ov rr^g jiuQbar^g 2 
ysvoir uv a/o).ijg. 'rioXXcav ys firjV ru xar' avrov anQi^sarcirutg Tzaoa- 

15 dsdaxorcov dujytjasai, <n.uQsariv 6~r-^ crlXov, f^ uvtmv r/jv a-Aatortja rtjg 
ruvdQog ixToa» y.ara&scaQr,-jui iictvlag, xaO" ijv, ov ftsra Xoyiafit, fivQicov 
oacov urraXsiug dis^iXx^cov t~] roaavrr^v rj/.aas fituicfoviuv, dig fir^ds rdov 
orAttoraron' rs xai cfi).ruro)r intaysiv , firjTtQa bt oiioicog xac cxdsXcfsg 
xut yvruTxu avv y.ai a).).oig fivniotg rco ytvst '^iQoaTjxsai rQO-xov sy&noiv 

20 x«) 'KoXsfiicov 'rzoty.iXutg &cactrcov idtaig diu/Qrjacta&ui. ivtdsi dt aoa roTg 3 
7r«(Tt xai TiiT i^rtiyQctqrjrut «iTfj), oig ccv 'ixnonog uvroy.QuroQcov rr/g sig 
ro &srov svas^siug 'jioXtiitog cipcidtf/&sir;. rbrs ds <:ic<.Xiv 6 'PcofiaTog Tsq- 4 
rvXXiavog co8k <:ccog Xiycov fivrjfiovsvsi' „ivrv/trs roTg v^noftvr^fiaatv vtimv. 
„ixti svQtjasrs 'riQcorov Ninoivu rero ro doyfiu , tjvixa ticiXiara iv Pcofiij 

25 ,; TiJ»' «faTO^?;»' 'rictoav vjiOToi^ag coiiog r^v sig 'nd.vrag, d<a)|«rT«. roibrc\) 
„ rr^g xoXuascog r^fimv cxQ/r^ycp xuv/cofis&u. 6 yuQ sidojg ixsTvov vorjaui 
„ dvvarut, cog iix cev, si fiij fiiya ri ciya&or rjv, viio NtQcovog xuraxQi- 5. post Tor .1(1(1. nrtvoTolov xnl aeSVH, om. hcdfghihv RS^B H^. | 
'jlntavos bcff/lB Hieron. VS^HK (de Ruf. p. 254) B, ' ^viavvt aehkXS. \ 
6. pcst 8iaSf%aTat add. avr/Q &to(fi).7]i wV xai r« Trdvra f>avuaaio? aeSVH, om. 
bcdfffhikSKS^BK (Ae Ruf. p. 234) Hb. \ 18. f7Tiaxt7r aefffhipG, tVt- 
oxio&at n, aTroaxiox^at ci (in marg.) kSVHU. \ 22- THm di cfffK, rsra aeik, 
t5to h. I 25- Xiyoiv — Tertull. Apolog. 5. | fVn^ere] 'tvtTv/iTe Syncell. (p. 644 
Dind.) I 24- «fl — Stojinvm ] ,,illic rfperietis, primuni Neronem in hanc sectam 
tum maxime Romae orientem caesariano gladio feroci.sse" Tertull. j 27- ws om. 
Syncell. \ post xaraxpt^^vat add. itxt i (a sec. m.) XV^, „qui cnim scit illum, 
intelligere potest, non nisi grande aliquod bonum a Nerone damnatiim" Tertull. 72 EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. II, 26. 

5 „ dt'jvat.'' TcivTij ysy «tos' &eoitdyog Iv rot^' fidXiaru 'nQcorog uvui<r^(jv- 
j^&Eii; inl T«s* •Auru rcov unoaroXcor ('rrriQ&ij acpayuis. TluvXog 8i] iv fV 
uvn'!^ Pcofiijii rijv :<eq:aXi^v u^^rorfir^&ijvat, kui ntrQO^ cocsuvrcog uvuatto- 
Xoitta&rivai y.ar avrov laroQuvrai. xat 'niarurai ye rrjV laroQiuv tj Ui- 
rQOv -Aut TIuvXov tiii dtvQO xQurijauau tai rmv uvro&i xoifiijrijQimv 5 

6 ■:iQoaQ^aig. b8tv 8 ijrrov nat tXAXijaiuarixOii uvi^q , rutog ovofiart, 
xara ZtcpvQivov Pcofiatcov yEyovcog tniaMiiov ' og dij IlQoyiXqi rijg aard 
fJiQvyag ztQoYarufiivco yvcofiijg tyyQucfcog diaXtj^&tig uvru dij ruvru ntQi 
Twr roncor, ivOu rcov ttQr^fiimv cmoaroXcov ru itQU ay.i]vcofiuru xuru- 

7 ri&eirai , cpijaiv' „(yco dt ru rQonutu riav d^rzoaroXcov iico btl^^ui. iuv 10 
„yuQ &eXi]ai}g dntX&ttv im rov Burixavov, ij int rijv odov rijv 'Siariuv, 

8 „ svQijattg ra rQonutu ra>v ruvrr^v IdQvaafiivcov rijv ixxXr^aiuv.^ cog ds 
•Auru rov uvrov uficfco •AaiQov iftuQrvQriaav, KoQiv&icov inia-AOnog /Ito- 
vvatog iyyQdcfcog ' Pcofiuioig ofiiXMv codi <ncog nuQiarijatv' „ruvra nai 
„vfiiTg dia rijg roauvrrjg vs&taiug rijv dno flirQa xui riuvXs Cfvrtiuv 15 
„ytvrj&tiaav 'Pcofxaicav rt y.ai KoQtv&icov avvextQdaurt. •auI yuQ civicpco 
,,'Aui tig rijv rjfttriQUv KoQtr&ov cpvrtvauvTeg ijtiug Oftoicog idida^uv' 

,, ofiotmg 8t -aui tig ri,v 'iraXiuv ofioas 8i8u^avrtg ifiuQrvQtjauv xuru 
,,rov uvrov xaiQOv. y.ai ruvru Sf , (og dv tri ftuXXov marco&sir, ra 
rijg taroQiag. 20 

C A P. 26. 

Jlq fivofoiq y.fty.olt; n(oii\).f'.9^^aav lovHuloi , v.ul ojq toi' rorrtror nQoq ' Poj^alovq 

fiQnrTo no/.fftoi'. 
(Nic. H. E. m, 5.) 

1 .Av&tg 8' 6 'lcoaijnog -nXtiara oaa ntQl' rijg ro <nuv ' Is8uicov i&vog 25 

'AaraXu^barjg 8ttX&cov avficpoQag StjXot •Aurd Xi^iv , im nXtiarotg uXXotg 
fivQtsg oasg rMv <nuQu la^aiotg rsrtfirjfiivcov fictari^iv ai^Aia&ivrug iv 4. xar' avr6t\ A.iru ruvrov ijihN. \ (3. post rT(toaQr,ati adil. Ta>~Ta utv ijros 
bc (iu marg.) dftjikv, 6 uiv Sij 2"tQTvlXiuv6s Tuvru. N, om. aceh. | ovofiaTt 
cfiJi, vvoua aeghNE. \ 9- xararfd^ifrai] ivarroxtiTat h. \ 11. yuQ om. h. \ 
Banxavov fjhXE, „A*aticaiium" R, Baoixavov abcdefik Syncell. (p. 645). | ij 
om. Sjncell. memlose. | 'iiaTiav ehikFHB , 'l*ariav S, 'Oariav hcS^, 'Oariav 
ad, 'OaTtjvaiav N, 'Oartiav Syncell. (p. 645). [ 14. Ttoi? om. aeyhX. | ravra] 
xavtij conj. Fa; frustra: cf. Rostii gr. gr. §.104. not. 7. Stallb. ad Plat. Symp. 
p. 174) a. I 16. ysvt]&slaav] ytvvtjd^tiaav S Sync. \ 17. ipvTtvaavTi?] (poiTr^aarrt? 
Syncell. | ouoivjs tSiSa^av om. JEf tacite. | 18. post 'iraXiav add, ojt4S h. \ 
25. S' add. aehikRNE, om. bcdfy, qui sic distingumit: tial ravTa St, wf «V — 
ioTOQias, ai&ts 6 xrX. | 26. 8t,).oi — Bell. Jud. U, 14, 9. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. II, 26. 73 

a^rg rg hQHCuXrifi dvaaravQa&fjvai vko fpXmQH. thzov 8s ilvai rfjg 
'inSatag (TiirQonov, o^ntjvtxu rr^v aQ^rf^v dvanQf^iia&fjVai rs 'noXtfiH, trug 
dMfiexaTff rr/g NfQoovog TjYefioviag , ovvt^ri, sJru St xai xa&' oXijv rr^v 2 
^vQiav i^jii Tg rav 'iHdaicov djioaraaei deivrjV (fr^ai xaretXtjcptvai raQaj^ijv, 
5 'riavruyoae rav wjio rn e&vsg 'XQpg rav xara 'HoXiv evoixmv mgnv no- 
Xefiiwv dvr^Xewg ':iOQ&Hfitv(ov , (oare oquv rug ':io).eig fxeardg drd(j(ap 
acofiarcov, xat vexQng afia vt^-riioig ytQOvrug tooififitVHg, yvvuia re fxr^ds 
rfjg en aido) axtitr^g fiereiXmfora, xui Tidaav fitv rtjv i^nuQjiior fieari^v 
d8tiiY>jr(ov avfi(f0Q(ov, fietXoru dt rav exaarore ro).fji(Ofit'v(ov rfjV /rr) roTg 
10 d^nftXHiitrotg dvaraaiv. ravru xara Xt^^iv 6 'loiarj^nog. xa) rd iitr xurd 
'iHdaing ev raroig t^v. 

TiXog ro rfjg exxXriaiuarixfjg iaroQiug XoyH ^. 4. (ft/ot — Bell. Jud. II, 18, 2. | 5- wsai] rpo.Tw ffhi (a sec. m.) kX. \ 
6. aTfifojv] Tarfutv aeS. \ 7. tt aegh Jogeph. E, 8t cfikX. \ 8- tndQX"^r] 
inaQylav ik Joseph. X. | IQ. dvuraaiv abcs VHS'^ B K (de Ruf. p. 256-)) «»«- 
oraoiv eghi (a pr. m.) k S, diaardrmaiv dfi (a sec. m.) ..V, drdoTaoiv vel utra- 
aiaoiv Josejihi. codd., „metus et formido" B. E T ^ E B I O T 
TOT nAMItTAOr 

E x -A i. tj (T i a a T i K ij li i <s X Q i u g 

Aoyoq •/. CAP. 1. 5 

Onoi yijq ixtiQviav rov XQtorov oi anoaxo).ou 
(Nic. H. E. TI, 39 — 44. III, 1.) 

1 Ta fifv d/j x«T« Isdaiug fv Tbtoig rjv. tmv 8e tsQcov t5 (TcorriQog 
tjfioov anoaroXmv rs yu) [ta&ijrMr fcp' aizaaav xaraaizttQsvrcov rtjv oins- 
Hfvr^v, Ooifiag fifv, cog i) aaQadoaig 'neQityei, r^v TlaQ&iav eiX7])^ev, ^v- 10 
dQtag dt rr^v 2iy.vdiar, 'hoavvrjg rtjv Aaiav, <nQog ng x«< 8iarQt\f)ttg iv 

2 'Eq:ta(p rtXevra. TlkrQog de iv Ilovrfp nal PaXarifi xai Bi&vvirc Kait- 
':ia8oxi(i rs xai '^ai(c y.S)itjQv^s'rai rotg sv 8iaanoQ(i 'loSaioig soixev' og 
xai sTil riXfi iv Pcoiii] ysvofisvog (xveaxoXo<niaOt] xara nscpaXrig , sroig 

3 avrog ('c^iojaag '^iaOsiv. ri Sst 'tisq} IlttvXu Xiyetv, aiio 'isQsattXtjfi fiixQi 15 
TH 'iXXvQinu rcs^nXr^Qmxorog ro svayyiXiov rn XQtara, nai varsQOp iv ry 
Poifjij iTii A'iQ03vog ftSftaQrvQtjxorog ; ravra 'iiQiyivsi naru Xi^iv iv rQiroj 
rofio) rwv sig rtjv yiveaiv i%tiy^rty.mv eiQijrat., 

C A P. 2. 

7'/? nuwToq r^s Po)f(afu>v h.y.Xtioi^tq nQoiartj. 20 

(Nic. H. E. m, 2.) 

1 Tr^g 8s Po3fiaio3v ixxXtjaiag fisra ri]v TlavXH xa< TlirQH fxaQrvQiav 

<7iQmrog xXriQHrai rt]v iniano-Rriv Aivog. fivtjfwvfvti t«t« Ttfio&i(p yQtt- 
<f(ov ano Po)fit]g o TlttvXog, x«t« rijv iTtl riXsi rijg i^KiaroXijg 'KQogQtjatv. 

12. TslttTn] iT{).ivra eh. \ 13. tr Siaano(ja hcdfghv VS^HB, ix diaanoQaS 
eikS, (V Siaonogai a. Cf. 76, 10- | 18. post i^tiyijTixior add. oatpoJi aeSS^H, 
om. ceteri. | t]'QrjTai, — fragmentum hoc Origenis servavit unus Eusebius: cf. 
Orig. Opp. ed. Delaruc Tom. II. p. 24. | 24- post nQoiQi^aiv add. danaKtrai ai, 
Xiyojv, Ev^sXo? nal Tlibt]S xa\ Aivos xal /iXavSia (2 Tim. 4, 21.) aeSVH, om. 
bcdfhihNS^B. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 3. 75 

C A P. 3. 

Ufnt Twi' iniaroko)!' Toiv «jTOffroAtor. 
(Nic. H. E. n, 45. 46.) 

TlkTQs [ifv 'hv iniazoXrj fiia ij Xsyof/trtj avra TigoTtQa uvcofioXo- 1 
5 yrjrai' xavtr^ 8f x«< oi adXai 'riQsa^vTeQOi oog avafiqjiXrATCp iv TOig aq>mv 
avrmv xaT«xf';(^^i'T«t avyyQdftfiaai. ttjV 8e q>fQOfiirr^v avTs ^evreQav ux 
iv8td&r^'A0v fiev elvai TcaQeiX/jqafiev. Oficog 8e TioXXoTg ^Qtjaifiog qiavtTaa 
ftera rtov uXXcov iaiisdda&tj yQuqcov. t6 ye f/tjv tcoj' iutxexXtifuvoiv uvth 2 
TiQd^ecor , x«t to yar avrov avofiaafievov evayye'Xiov , to re Xeyofievov 

10 avrs xtjQvyfia, x«< rrjV y.aXaftt'v7}v d'::o/.dXv\piv h8 oXcog iv •Au&oXr/.aTg 
'lafxev ':iaQa8e8ofiiva, ori firjre uQxaicov firirt rcov }<a& tjfidg rig ixxXij- 
GmaTiy.6g avyyQuqevg ruTg i^ avrcov avvexQrjaaro fiaQrvQiuig. crpoiuo/^!," 3 
8f! rijg laroQiag TCQ^sQys <noit]aofiai, avv ruTg SittSoxaTg vjzoai]ix7jvaa&ai, 
riveg tmv xard XQ^vag ixy.Xtjaiaarmcov avyyQaqtcov onofaig x/;f(»;j»'T«f rmv 

15 dvriXeyofiivcov, riva re 'neQi rcov iv8ia&i']y,cov xai ofioXoysfxevcov yQaqmv, 
xaJ oaa <!ieQ\ rcov fit) toihtcov avroTg ei^Qiirai. aXXa ra fitv ovofi(iL,o- 4 
fieva nirQS, cov fiovrjV fiiav yvijaiuv tyvcov iTciaroXriv kui itaQu roTg 'na- 
Xai nQea^vreQoig cofioXoyt;fit'vtjv , roauvra. t« 8e TlavXa <!tQo8tiXoi xui -t 
aaqeTg at 8eyart'aaaQeg. ori ye fti]v riveg t]&erijxuai ttjv iiQog E^Qumg, 

20 'KQog rrjg 'Pcofiuicov ixxXrjaiug cog firj TIuvXh aaav avrtjv uvriXtyta&ai 
cfji^aavreg , ov Sixuiov uyvoeTv. x«< t« •neol rcarrig 8e roTg <nQO tjfiav 
eiQrifiiva xara naiQov iiaQct&riaofiat. H8e fitjv rag Xeyo/iivag avrn <nQa^tig 
iv dvafiqtXeHTOig <naQeiXrjqa. i^Kti 8e 6 uvrog u-TictaroXog iv ruig em rtXei 6 
'^ZQogQi^aeai Ti~jg <nQ6g PcofiuiHg fivrjfitjv iteiioirjTCti fiera rcov uXXcov nui 

2o'EQfid, ov qaaiv vTidQxeiv ro th <iioifiivog ^i^Xiov , lariov cog yui thto 
nQog fiev rivcov dvriXiXey.rut, 8i isg ny. uv iv oiioXoyHfiivoig re&eirj, vq 
eriQcov 8e dvaynaiorurov oig fjid.Xiara 8eT aToiyetcoaecog tiauycoytxrjg xi- 
xQirai. o&ev rj8ij xui iv inxXrjaiuig tafiev uvro 8e8r}f(oatevfiivov, xui ri»v 
':zuXuiorurcov 8e avyyQuqicov xtXQr^fiivHg rtvdg avrot xareiXrjqic. ruvra 7 

50 eig <xuQdaruaiv rcov re dvavrtQQ^rcov x«) rmv ftrj <RUQa <nnaiv OfioXoyn- 
fiivcov &eicav yQafifiarcov eiQrja&co. 6. avTH om. aehS. | 10. xaA«u^i'7;v] XtyofitvtjV cik. \ xa&nhxa'it cf, xa&o- 
).i.v.ott volgo. I 17. fiufi/v fiiav yvrjalav tyvvjv c/B, uov. yv. iyvwv superscripto 
fiiav e, fi6vt}V yv. uiav tyiwv ih, fiiav u6v)/v iyvwv yvtjoinv aSS^, fiiav fmvrjv 
yv. tyvvjv hVH. [ 18. o'jfioXoy7)iiivt]V bcd, ouoloytjtiivr^v f, cfioXoyauivtjV aeghikE. \ 
19- post Sexariaa. add. intoTolal h. | 25. nagtiltjifa aceyi (a pr. m.) E, naQit- 
Itjifafitv fhi (a sec. m.) k. \ 24. ntTToltjzai — Kom. 16, 14. | 29. naXatoTaTOJv] 
na?.aituTOJV efik. 76 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 4. 

C A r. 4. 

Ilnn i>/(; rrowTf;,- xior rcToOTohoi' <Stndnx^<i' 
(Nic. II. E. 111, 1. 2.) 

1 "Oti fdv Hv TOt^' f| i&vMv xtjQvaaoiv 6 riavXog tus ano leQnaaXrm 
x«/ -avkXo) fJi^XQ' '■*' ' O.XvQinH TMv fxxXtjaioJv i<aTU^f^X}jrai &efiEXi8g, 5 
otjXov tx TWJ' avTa Yfvoir av (pcorojv , nai a(f mv o Asyiag iv tatg 

2 'KQa^fatv laTOQtjasr. nal ix twv TliTQH dt Xi^fojv, iv onoaatg xai arog 
inaQj^iaig Tug ix nfQiTOtir^g rov XQiazov fvayyfXi^Of.ifvog rov rrjg xaivijg 
8ia&t'jXi]g naQfdidu Xoyov , aacffg av fit] dcp t)g ftQijxaftfv bfioXoyufiivrig 
avTtt iTztaroXtjg , iv t, rolg i^ E^QaiMv uaiv iv diaaTiOQu TIovrH xai 10 

3 raXariag KaTinadoxiag re xai \-laiag xa\ Bi&vviag yQaqiei. oaoi 8e 
rsroiv xal rivfg yrijaioi L^iiXcara) yeyoroTfg rdg nQog avrav tdQv&etaag 
ixavol noiiiaireir i8oxifida&t;aav ixxXtjaiug, oi' Qudtov finfiv, fxtj ori yt 

4 oasg «r rig ix riov TlavXu cfo^iMv dvuXi^^oiro. ruru yuQ uv fiVQioi 
avvfQyo) xu\ otg avrog tavofiaae avarQartwrai yeyovaaiv , mv oi ixXeiug 15 
dXijaru nQog nvru firtjftijg tjhcovTai, diijrfxrj rrjv nfQi avrcov fiuQrvQiuv 
raig idiaig iTiinroXaig iyxuraXi^urrog. ov fi^v dXXu xat o Auxdg iv 
ralg TlQutfai rug yroiQiftug uvru xurnXiyojv i^ bvoftarog avroav fivtjfio- 

5 revei. Tifto&eog ye fir^r rrjg ir ^Ecfiaqy nuQOixiag iaroQeirai nQmrog rijv 

6 imaxonijv eiXrjxivai , cbg xai Tirog rmv ini KQrjrtjg ixxXtjatmv. Auxdg 20 
8f ro filv yivog mv rmv un ^Avrto^fiug, rrfV i.niarr]f4.rjv 8s lurQog , ra 
nXetara avyyeyovcbg rco IIuvXcp, xai roTg Xoinoig 8e ov nuQiQyoig rmv 
dnoarbXoor cbfitXr^xcbg, tjg dnb TfiTO)»' nQoaexrrjaaro \pv)^(bv &eQanevrix^g 

iv dvatv ^fiTv vno8kiyfiaTa &eonvevaroig xuTuXiXoine ^i^Xioig , r^ re 
evayyfXicti, o xai xd^Qd^cu fxciQrvQerui, xu&d naQfSovro «vrcji) oi dnaQxijg 25 
«vTOTTTae xai vnrjQirni yevofAfvoi ru Xoyu, oig 'xui cprjaiv enavca&ev anaai 
naQTjxoXu&rjxivai, xai ruTg TaTv dnoarbXo3v nQn^eatv, ug uxtri 8i axorjg, 

7 b<f&uXfioTg 8f avroTg nuQuXa^cbv avrfrd^nro. cpuai 8l mg d.Qa ru xar 
avrbv evuyyeXiu fivtjfiovfvstv b IluvXog eioi&sv , onrjvixa mg neQi i8is 

8 rivbg evayyeXiu yQacpcov eXeye ,,xaTa ro evayyiXibv fiu.^ rwv 8e Xomtav 50 
dxoXi&oov ru TlavXu KQiaxijg fiev in\ rdg FaXXiag areiXdftevog vn avru 4. r«f] roTs ih, om. h. \ 5« w.l ««'xP.cu oni. 7/. | yiara^i^XTjTai] xaTa^t^XtjTo 
chik. I 7. Xf^scuv — 1 Petr. 1, 1. | 8- ras] rols gi (a sec. m.) Icmnv. | 10. iv 
f/ bcdfffikBS^B, i]v ahSVH, tj (sic) e. | 11. Kanir. xt] xal Kann. ts cf. | 
21. tTTtar. Si cfghikB, Si intoT. aeSVH. \ 25. fiaQTv^sirai, h. j 26. q^tjoiv — 
Luc. 1, 3. 1 indvvj&sv aefhE, tT avu>&tv c, tr' avoj&tv xai ik. \ 28. avro^i 
add. cfgtVS^HB, om. aehikS. \ 30. tXtyt — Rom. 2, 16. 2 Tim. 2, 8. | 
31. inl Tas raX?uas] iis raXXiav h, inl t^v FaXaTiav v. EUSEB. HIST. ECCL. LIB, III, 5. 77 

fiaQrvQBirai, Atvog 8s, ov ixiitrtjzai avrovTOi,' tTil 'Pwfiiig avrcp xutu rrjV 
devrsQav js^o? Tifio&eor i^niaToXr^r, iQoJrog utru TlirQov rrig 'Painuiatv 
ixxXrjaiag rt]v sciicrxojrj)»' ijdtj '^ioortQov xX/jQoo&ug dcd^Xarai' d),).u xui 9 
K).7iiir^g r^g Pcoiiumv xui avrog Ixy.ltjaiug roirog iTtiaxonog x«t«- 
5 GTug IJuvXs avviQyog xui avvu&Xt^rrjg yi-yon'vai croo? avri nuQrvQtirai. 
int Tsroig '/.ui rov ^QeonayiTtiv ixtivov, /tiovvaiog ovofxa avr^, {ov iv 10 
IlQd^sai fisru rtjv iv 'Aqhuo 'siuyoa iiQog 'A&r^vaiHg TlavXs dr^firjoQiav 
•^iQrZrov •PLiarevaai uvtyouxpev 6 Annug) Trjg iv 'A&t'jvuig ixxXriaiag <nQa- 
rov i^^iiaxo-nov UQXulcxtv rig ireQog /Jiovvaiog rr^g Koqiv&iwv nuQOixiug 
10 'rioifiijv iaroQti ysyovivui. dXXa yuQ oSot TiQo^uivaaiv tat xuiQa ru Tijg ii 
nard XQOvsg tmv ufcoaToXcov d(«5o;f/Jt,' ijiuv eiQrjaerai. vvv ds «a< t« 
i^ijg loofiev rrjg iaroQiag. 

C A P. 5. 

Htol T»/? i(fTa To»' A'otoro»' voTftTtiq lovdniixtv no/.ioQxla^. 
15 (N'ic. H. E. III, 3 — 8.) 

Msra NsQmvu 8iy.u cxQog rniaiv irtai Tr^v UQ^^tjv i^rimQurrjaavra 1 

Twv dfiCpi FuX^av xui O&atvu iviuvrov i^nl fir^a\v t"^ Siuysvofiivcov, Ove- 

anaaiavog, ralg xaru lodutav nuQUTu^sai XufiTiQvvofisvog, ^uaiJ.svg i^x 

avT^g dvadeUvvrui, T^tf 'laduiug, uvroxQuraQ 'KQog rav avro&i arQU- 

20 roiiiSaiv avayoQsv&sig. rijv ini Pmfir^g hv avrixa areiXufievog Tircp tw 
natdi rov xara 'ladaicov iyxeiQi^si 'noXsfiov. fisru ye ftrjv rrjv t5 aco- 2 
rrJQog tjficov dvuXrjxpiv 'ladaicov izQog toI x«t' avT« roXfirjfiari iqdri x«< 
x«T« rotv ccaoaroXcov avra '^Xtiarug oaug i^ni^aXug fisfirjyuvrjfiivcor, iiQcoTa 
re 2recfidva Xi&oig vn uitriav dvrjQrjftiva , slru dt fisr avrov 'luxco^a, 

25 og Tjv Ze^eSuia fiev naig, udsXcpog 8s 'lcodvvaj rr]v necfuXt^v d^norfirj- 
&ivrog, ini nuai re ' luxco^a, Ta TOf uvro&i rrjg iniaxonrjg &q6vov 'HQcarH 
fieru rijv ra acorfJQog rjfiotv avuXt^xpiv xtxXi^Qcofiiva , rov 'nQodr^Xco&ivra 
TQonov fieraXXu^uvrog , t<»v re Xoinav wnoaroXcav fivQia etg &dvarov 
iiii^e^sXevfiivcav, xut Ti~ig fisv 'laduiug yrjg dTceXtjXufxivcov , iai 8e ry rt 

30 xrjQvyfiurog 8i8uaxuXui rr^v tig avfinuvra t« e&vrj arsiXufiivcov TiOQeiav 
avv 8vvdfiei ru XQiaru cfrjaavrog avroTg ^noQtv&ivrsg fiu&rjTtvaare 1. uaQTVQtirai — 2 Tim. 4, 10. | 2- lltTQOi] JltTQy h. | 4. rp/rof] Sii- 
TegoS h. I 5- ua(jTiQtirai — Philipp. 4, 3. | g. \4Qto7TayirtjV ce, ..iQtojTTayirrjV 
ceteri. cf. Lob. Phryn. p. 697. | 8. drtygai/^iv — Act. 17, 54. | Ttii — ixxXr^aiat 
aeghSyn, xa'iS — iiotXtjoiais cfi (a pr. m.) kB. | 10. <'or. yty.] yty- ioTogti 
aegSS^, iaTogiirat yiy. iJc (a pr. m.), yiyovivai iaTOQiitai h. | 20. rw add. 
acfikB, om. eghS^. \ 21. tyxtiQH^n] iyxftgi^irai cf. 31. ((i,oavTos — 
Matth. 28, 19. 78 EUSEB. niST. ECCL. LIl? III, 5. 

3 nutTU T(i tOrij tr Tfi» ovofiuri fia , ov iitjp uXXa xui ro Xas rijg fv 
' hoonoXvuoi.^ iaxXiiaiag yaru riva XQij^^ftov rolg avroOi doyiftoig di uno- 
•AuXvipecog doOtvra tiqo ru TioXtfto fiiraraariirai rijg •noXeojg ytai riva 
T//> HsQaiag noXiv ointiv -AfAtXEvafitvti, IliXXav avrijv ovofid^uaiv, iv y 
TtJ*' tig Xgiarov 'ntTiiarevy.orcov utio ri]g /tQuaaXi^fi fitrcpxiafitvMv, aiaav 5 
<:iuvrtXojg friiXtXomoTaiv uyiav dvSQoJv avniv re n]v ' ladaiav ^aaiXinr^v 
fii,rQOJtoXiv xai avfinaaav rijv 'luduiuv yi^v, jJ tx Oti dixij Xomov avrag 
urt roaavra tig rt rov XQiarov nui rug dnoaroXtig avri TiaQiivofiijxorag 
fttri^ti, TMv uat fiojv uodiiV ri/V ytvtav ruvriyv ixtivijv i^ uvOqohkov u(fa- 

4 vi^isaa' oau fitv av rijviAuSt xara nuira ro-xov oXoj roi tOvei avvtQQvij 10 
xay.u, onojg rt uv fidXiaric oi rijg 'laduiug oi>n]roQtg tig 'iaxnrov TitQiij- 
XuOi^auv avficfOQMv , onoaui rt fivQiddtg ijjiiidov yvvai^iv dfia nal naiai 
^iijtt xai Xiftio xui ftvQioig aXXoig tidtai 'JieQinmrcoxaai Oavdra, noXsojv 

rt JuSaixMv oaui rt xui oiui ytyovuai noXiOQxiui , dXXd y.ai onoaa oi 
tn uvrifV ItQuauXijt ojauv ini fii,rQonoXiv o/^vQojrurijv xurantqjevyortg 15 
dtivu xai ntQU dkirdiv iojQuxuat , Ta t£ navrog noXifiH rov rQonor, x«) 
Tcu»' iv T«Tfp yeytvijfiivojv iv fjttQti exaaxa, x«/ 00*; int riXsi ro nQog tco»' 
iiQOCf^^ijrdJv aviiyoQevftivov ^diXvyfia ri^g iQiiftcoaecog iv avrc^ xariani Ttij 
naXat t« &eu iitQi^oijro) vtco, navrtXii cpOoQdv xai dffavtafiov eayarov 
ror dta iivQog vnofteiravri , nuQeariv orw (piXov in axQi^eg in rf,g ro) 20 

5 lojaijno) yQCiCfiiaiig dvciXi^aaOai. iaroQiug. (og 8e avrog urog rwv dOQOi- 
aOivroiv dno rijg 'laduiag anuar^g iv rjfitQaig rijg ru IJciayf^a enQrijg 
aansQ iv eiQxn] Qr^ftaaiv avroTg dnoxXsiaOr/vai eig rd ' leQoaoXvfiu. dficfi 

6 XQiaxoaiag fivQiudag ro nXijOog iaroQtT, uvuyy.aTov vnoaijfiijvaaOai. XQ^^' 
yiv , tv aig ijfiiQcttg rov nuvrojv acoriJQa nai eveQyirijv rov XQiarov ri 25 
Oea T« x«T« To ndOog SiarsOsivrai, ralg givraTg wansQ iv tiQxrfi y.a- 
raxXeiaOivrag rov ftsreXOovra avrag oXsOqov nQog rijg Oeiag dixr^g xura- 

7 di^aaOai. naQsXOcov dij ra rcav iv fiiQti avfj^e^tjxoroiv avroTg oaa 8ia 
^icfng xat dXXco rQonco x«t «t^Tfo»' iyxexeiQiarai, fiovag rdg 8ta ra Xtfiu 

1. iV] tTtl h. I 3. So&ii^ta cfgVH, txho&tvxa aehikSS^B. \ i. xtxtlfiautia 
(lefiE, MtxsXsva/iivns cghk. \ 8- naf^ijvoutjnoTat] de forma grammatica cf. Kriig. 
gr. gr. §. 28, 14, 8. Popp. ad Thucyd. III, 07- | 9. ravTijv cfgB, airr/v aehik 
Sf H. I 13. tiStat TTs^iTTT. cfgikfi, liSsai TrsriTojy.aai. e, ■TTiQnzsTTr. tidsoi hVS^ H, 
TTtTTTOJxaatv tiStai aS. \ 15. avzi/v cik, avrr/v ttjv volgo. | 21. yQacptini]? om. h. \ 
25. verba (jT/ftaaiv avroli post uvayicaiov posuit S de conjectura, scripsitque dray- 
xaiov Ss QTjfiaatv avrois »tX. \ 24. Xf^ii*' 7^" '^f'- (^ PJ"- ^d kVS^H B, xyijv 8' 
av aehS, ixQTJv yaQ i (a sec. m.) N. \ 25. t6v XQiarov cfgB, Xpiarov rt aeik 
SS^, XpiaTov roi' h, tov XptoTov tov V H. \ 29. post oillo^ add. ti,i agSVH, 
om. ceteri. | fy/.txtiQiaTat cfg, iynf/jiQijTat volgo. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 6. 79 

avayxaiop tjysfiai av^<fOQag jiaQadtaOai, tog av ix fitQag t')(^ot£v oi tfjds 
ty yQacpy ivzvYpivovrtg Eidirai, oncog avTsg xtjg etg tov XQiaxov it Osh 
naQavOfiiag sx eig {laHQOv tj iy. i>fa ^tTi^XOe rifimQia. 

C A P. 6. 

5 JIi()t Toi' niioanoQ avTon; liaov. 

(Nic. H. E. iri, 6.) 

(Dtr'QS di] «r rcov laTOQidJv riiv lifi-xrtiv ra 'joiat]Tte ftsra x^^^QC^S av&tg 1 
avaXa^cov rwv rore ^Qax&ivroov dieX&e tkjV rQayqtdiav' ,,roig ye fti]v sv- 
^ynoQOig^ q)tjai, ,,««a to fiiveiv iZQog ancoXsiag iaov r^v. 'HQOcfuaaf yuQ 

10 ^^ avroftoXiag avtjQeTro rig 8ia rtjv naiav. tw Xifim de tj anovoia rcov ara- 
yyataardjv avvi^xfitt^ej xai xa&tjfiiQav afHforeQa 'aQoae%en('uro t« deivci. 
^^(paveQog fxiv ye tidafts alrog tjv, ineiant^dcovreg de dttjQevvaiv rag oixiag, 2 
fyenei& evQOvreg fitv cog (iQvi^aafiiviig yniCovro, ftq tvQovreg 8e tog inifte- 
^jXiarsQOV HQvxpavrag i§aaavti,ov- rexfiijQiov 8's rs r ixeiv xai fitj ra aco- 

15 ^^fiara rcov d&Xicov tjv , cov oi fjiev iri avvearcoreg evitOQeiv rQocpPjg iSoxsv, 
„ of rtjxoftevoi 8e tj8ij naQcoSevovro , acit xreiveiv uXoyov iSoxei rog v<x iv- 
„ 8eiag re&vti^ofiivug avrixa. iioXXol Se Xu&qu rdg xrijaeig evog dvrixa- 3 
j^TijXXd^avTO fiirQH, 'rvqcov filv , ei nXsaicareQOi rvyxuvotev ovreg, oi 8e 
,) mviaTeQOi xQi&^g. eneira xaTuxXeiovTeg eavTog tig rd fivyiairara rcov 

20 ), oim.wv, Tiveg fiev iiTt dxQag irStiag dviQyaarov tov airov tja&iov^ oi 8s 
yyineaaov, cog rf re avayxtj xai ro 8iog nuQtjvei. xai TQciTie^a fiev a8afia 4 
fyizaQeri&eTO , Ta 8e nvQog acpiXxovreg et cofia ra airta SiijQna^ov. iXettvij 
„8 tjv 7] TQOCfij xai 8axQvcov cc^iog ij &ia, roiv fitv SvvarcoriQcov nXeove- 
jy xTnvTcov , Toij»' 8e aa&evcav oSvQOftivcov. ncivrcov fxev 8ij jia&av vneQiara- 5 

25 „Tat Xifiog, 88tv 8' urcog fmoXXvaiv cog ai8oog. ro yccQ uXXcog ivrQontjg 
jy aiiov iv TtfTO) xaTacjQOveTrai. yvvuTxtg ytiv dv8Qoh' , xai naTSeg na- 
„ Ti^co»', xat TO o/xT^oT«TOi', fiijriQtg vtjiiioov i^qQua^ov i^ avrmv rcov 
jy GTOfiaTbiv Tug TQOcpag. xai rcJov cfiXTarcov iv xeQai fiaQaivofiivoov ax 
,, t^v (feiSo) Ttig T» ^ijv dcpeXia&ai araXuyfiig. Toiuiira 8e ia&iovreg Ofioig 6 

30 )j ov dieXav&avov. navraxti 8' av icpiaravTO oi araaiuaTai xat TUTaiv 9. (pTjai — Bcll. Jiul. V, 10, 2. | 12. ys acefghSVHU, yd() i (a sec. m.) 
hvN Joseph. S'^Z. \ 15. 7/)' add. cfivVII, oin. aeghh (teste Gronov.) N Joseph. 
SS^B. I 17. dvnKarijlXd^atro] dvrr/XXd^avto aeN Josej)h. SS^. \ 22. d(piX- 
iiovrBe bcdfgmu S^B , i(f!/./.ovTti Joseph. SVH, lipilnovToi ae, viptXAovrit 
hikN. I 24- da&tvojv udiQOutviuv (lehikN Joseph, E, do&tytarf^ojv 66rvojfih'ojv 
cf. I 25. aiSoJs acefghikmptS^n, aiSuj NSVH. \ 30. sv add. cfVH, oni, 
aegh i k N .losephi cocUL 8 S^ , «0 EUSEB. mST. KCCL. LIH. III, 6. 

„T«aV «<pa«y«/V. onoTt yuQ xHTii^oitv (['KOxsxXeiafitvijv oUtav, ar^^tiov 

,,l,v TuTo, T«v' M^or 'riQoaqtQtadut Toog^/^r. fvi>t'ws* de ei<T«pa$a>'Tiv T«ff 

„&vQUi tiatni^Scov . xaJ /^oio»' ax jx tw»' ^«(^ryycor «»'ai>A(^o»'Tf(,' T«s' 

7 ,, «x»j/ltfs' uitqtQOf. ixvnxorxo 5i ■/•tQOvxf^' uixtxofitvni x(ov aixtcov, xat 

jjxo/i/;^: t(rflrop«(J(To»'TO yfrftixf?, <H7x«X.i;7TT«(Trti t« tr X^Q'^"' *"* ''"'i' ^?* •■* 

„olxxOii 'noXiH^; t] r/^mwr, «P.>Lrt (ii'»'i:ra/'po»'Tfi; Tti vijnia x(3v i/'co/4ti»>' 

„(XAQffidft£vu xuxiaetov £<V tduqo^. xot^' de cfOuaaai xi;v f/<;5(>o/</y»' 

,,«i'Tw»' xai apox«Trt:n«<T« to unriuyriaouevov cog aoixijxnvxe^ r^aav oj/io- 

S „xtQOt. Stiiu; di [iuauvcov o3«s' £7rt»o'tf»' a^Oi,' tQevvav Tpo<j)^tf, oqo^ok; 

jyfiiv f/zg:p«TTO»Tf> TO(V u&Xioi^ xdjv nidoiav 'JXOQU'»', qu^Soi,; de o^tiui^' 10 

„ ai-anf ('poi^Tfv T^iij idQu;. xu (fQixxa di xai dxoaii,' eitaaxe rig £(;,• i$o- 

,,/iO>l()j'/^(T(»' *»■<)!,' «pT«, x«( (Vrt fii^ivai, dQHxa fitav xexQVfifif'vijv aXopixaiv. 

9 ,, o/ ^aauriaxu) 5' «x i^^itivcov , (xui yuQ uv ijxxov loftov ijv ro ftix 

„ a»'a'yx/j»), YVfivd^ovxf; 8i xijv ('cnovotav, xu) 'nQOnaQaaxevuCovxe; euv- 

10,,TO<"s- f/V xu; i^ij; ijfitQu; iijoSiu. TO/V S' in) xi,v 'P(Ofiaio}V (fQOQav !.'> 
,,vvxx(OQ i^fQnvauaiv en/ Xuxdv(^v avXXoyi;v dyQiojv xai 'noag vnavxcov- 
„Tf4,', ox tjSif Siu^nEqtvyivai xug 'noXefiiug eSoxHV, dcpiiQnu^ov xa xofii- 
„aOivxa, xa/ -noXXdxig txexeviivxcov , xai xo (fQixxoxaxov e^nixaXsfiivoiv 
„ovofia xu OtZ, iiexuSuvcci xi fitQo; uvxoi'; ojv xivSvvtvaavxeg iiveyxav, 
„uS^ oxtuv fiexiSoauv. dy(cnifXov S' ijv xo fiij xat 'nQoaunoXea&ai aeav- 20 

\\ „Xr^fiivov." xuxotg Se fie&' txtQU entcftQei Xeyoiv' ,,^/uSuioig Si fxexd 
„X(ov i%6So3v dnexonij <nuaa acoxijQiug eXnig. xui ^n&vvug e(a'x6v 6 
„Xifiog xax oixug xui yeveug xov Sijfiov ene^oaxexo. xui t« fitv xeytj 
y^-ne^nXijQcoxo yvvatxiav xat ^Qecfcov XeXvfiivoiv, oi axevoinoi Se yeQovxoav 

\2 ,,t'exQMV. <naiSfg Si xai vtaviui SioiSuvxtg oianeQ e'iSoiXa xaxd xdg 25 
„dyoQdg dvnXuvxo •^at xaxintnxov, onij xivd x6 nu&og xaxaXafi^uvot' 
„ &dnxeiv Si xug nQoai^xovxag uxe laxvov ol xdftvovreg, •auI x6 Stevxovuv 
„ coxvei, dia xe ro nXtj&og tco»' vexQ(»v xui xo xuxa acfdg uSijXov. noX- 
„Xoi yuv roTg vn avxmv &anrofiivoig inuni&vijaxov, noXXol S' ini rag 

\^ ^&ijxag, ^qIv iniax^vai r6 •XQe(6v, nQorjX&ov. 'ure Si &Qr^vog ev raig 30 2. fiiaQa^avTiS ratf &v(juS bm, aiSaQfjd^aiTit r. &. cdev, i^it()(jdiavTiS 
T. &. ikhN, f^aga^avTss r. &. Joseph. S'^, i^aQavTtS TaS X^^Q"^' aeS. \ 3. TyS 
acfhNE, rds eik Joseph. \ 5- xouris^ *6fj,as ak (teste Gronov.) N Jose^ih. Ha- 
verkamjni 55«. | 6. vrinia acfgSVHB , TtaiSia ehikN Joseph. S». \ 10. tvjv 
ai8. cf, ras twv aiSoiojv eghikv N Joseph. B, toJv aiSoiojv T«ff aSVH. \ 12. xe- 
KQVfiuivrjv afghE, xfxQvuuivoiv ceikN Josej^h. Haverkampii. | 13. av ijTTOV 
acfhE, ijTTov av eik Joseph. \ 21. Xiyvjv — Bell. Jud. V, 12, 3. | 26- oTfi] 
oTToi aS VH, EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, G. 81 

„GVfiq)OQaTg, «t£ oXoqivQfw^i tjV, uXXa 6 hfiog 'i]leyys. %a 'jza&ii. %r^Qo7g 
„ 8e roTg ofifiaoiv oi Sva&avarhvrsg iq^scoQcov thg qj&daavrag avaTzav- 
„Gac&ai. ^a&eTa 8s rrjv 'noliv 'XiQnTye. aiyt], y.a\ vvi. &avdrii yiftaaa. 
„ xaJ rnraiv oi h]ara\ "/[uhnMreQOi. rvfi^aQV/jdvreg yHv rdg or/.iag iav- i^ 
5 „Xa)v rtsg vsxQiig , aal rd y.aXvftfxara rav acofidroiv 'KeQiaitMrreg fiera 
^ytXcorog i^i^Eaav, rdg rs dy.fidg tmj' ^apcav i8oy.ifia^ov sv roTg TircoftaGi, 
„Kal rivag rcov sQQifisrcov sri L,corrag SnfKavrov, iiii 'risiQU rH ai8^QH, 
„rtig 8} ly.srsvovrag, j[QTjaai acpiai 8s^iav yai ^icpog, rco Xifico y.ariXmov 
^vnsQijCpavbvrsg. xai rcov iy.nvsovrcov t/.aarog drsvtg tig toi' vaov 

10 „i(pscoQa, rag araaiaardg ^covrag dnoXiTicor. oi 8s ro fitv 'tzqutov fx 15 
,, Ta 8i]fioai8 &r^aavQZ rng vsy.Q^g &aTirsiv ixiXsvov, rijv oafirjv ov cpt- 
„QOvr£g' s^n^si&^ cog ov 8ii]QKHVt dno roov rsr/orv iQoinrsv sig rag qaQay- 
„yag. nsQiicov 8t ravrag 6 Tirog cog i&sdaaro ixfjXijafiivctg rav vsy.Qar, 
„xal ^a&vv ij(^wQa fiv8covr(ov rov vTiOkQQiorra rcov acofiarcov , sartva^t 

15 „rs y.a). rdg ^sTQcig i\varsivag y.arsfiaQrvQaro rov &s6v , cog ny. sir] ro 
,,sQyov ayTa." ruroig iTisi^Rcov riva fisru^v inicpiQSi Xiycov' ,,ax iiv vno- iQ 
„arEiXaifii]V si^RtTv , d ftoi ksXsvsi ro <nd&og. oifiai 'Pcofiaicov ^Qa8v- 
„vdvrcov im riig dXirriQing, // y.araTto&rjvai dv vno •/ciaftaxog, // y.ara- 
„ KXva&^vai rr]v noXir, rj mg rijg ^o8ofir]vr]g fisraXa^sTv y.sQavvsg. <noXv 

20 ,, yciQ rcov ravra Tia&ovrcov r^vsyxe ysvsdv d&scortQav. rrj ysv rarcov 
„ dnovoifi <Kdg 6 7.aog avraiicoXtro- nui iv tw i'nrcp 8s ^i^Xica nrco 17 
yQdcpsi' „rcov 8' vtco ts Xifin q&siQOfiivcov y.ard. ri]V 'koXiv utisiqov fttv 
^mi^nrs ro 'n.X)]&og , d8ir']yt]ra 8s avvi^airs t« <7za&i], ya& sxuarrjV 
„yaQ oiniuv, s'i 'Xh rQOcprjg izaQaqiavsii] a/.ia, izoXsfiog r]v, yai 8ia ytiQcov 

25 „ iycoQHV ol qiXraroi <RQog dXXi^Xng , i^aQTzdiovrsg rd ruXaiTzcoQu rr^g 
„\pv)(^^g iqo8ia. jiiarig d' d<noQiag ii8s roTg &vi]ay.iiaiv r]v. aXXa y.ai \% 
j, T«ff ift^Kviovrag ol X\]arui 8ii]qsvvcov, fii] rig v<rzo y^oXuov t/cov rQoqr]v 
,,ai<r]<Jzroiro rov &avcirov avrn. oi 8t v<n iv8tiag y.s'/^riVortg coantQ Xva- 
„ acovrsg nvvsg iqr^XXorro xai naQsqiQorro , raig rs &vQuig ivatiofttvoi 

50 „fi£&v6vrcov rQOTZov nai vno dfir^yariag sig rng avrng oiy.ijg siasnr]8(ov 


2. post ouuaaiv add. •acii otuyijooi, toiS arvuaot. i (a sec. ni.) ^^ Josejih. S^ Z. j 
i(fSi/tQiuv\ dciitojQOJv a S, tdi<»Q"iv hh, id^tvjQfiv erj. | 9. a.ttvh\ urtviaa<; (/h Jos. \ 
11. ras vexpas &dnTti,v tx.^^/.irov cefcjik .Tose.ph. NB, &aiir. tn. Tas. vtxQn^i 
ahSVH. ! 16. liyoiv — Bell. Jud. V, 13, 6. | 19. .SoSofitivi^? acdfghik Jo- 
seph. NVS^^HD, ^oSo^ni^i e, 2^o()nut>i7J<: S. \ 22. }'(jd(fti. — Bell. Jiid. VI, 3, 5. | 
27. ifnrviovras] ixTTvtovTa? Joseph. NS^Z. \ 29. icp^XXovto ikN, tcfdlluvTO 
(eva=iO o) a, ioiidlhivTo ceteri codd. et E. \ rt uin. (j h. 

6 82 EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. III, 6. 

19 ,,dig ij T()/s' oJQfi fiif~(- 'Jiatra 5' vn odovrag i]y£v tj avay'/.ri, **"' "^^ 
„fi>,Ss roti; QV^aQcordTOig Tcor dXoycov l^cocov 'nQoacpoQa avXXtyovreg 
^ia&lniv vjibffEQOv. ^(oari^QOJv yuv xul viiodtjfiurcov ro rtXsvxaiov sx dni- 
,,yovro, xat ru dtofiara rcov Ovqecov aaodfQOvrtg tfiaoMvro. rQOCpij 8s 

„ tjv Kat '/OQXH rtai laXatb aTiandyfiara. rag yuQ ivag fvioi avXXi- 5 

20 „ yovrtg fXu'/iarov ara&fiov iTnoXav 'yirriy.cov rEaaftncov. xal ri dd ri]v 
„fn uuivxoig avaidetur ra Xtfiu Xiynv; ttfxi yao avra dt^Xcoaoov tQyov, 
^onoiov fii]rii naQ 'EXXi;ai , fii',rE nctnd ^ao^dQOtg tarontjrai , (pQixrov 
„fiiv siTieiv , ajiiarov 5' dxuaat. xui lycoyt fitj Sd^aifit XEQarevsa&ai 
,,TO(V av&tg av&Qconoig, xuv nuQsXinov rijv avfiffOQuv tjdicog, si fitj xcov iO 
,,y.ar ifiavrov sr/ov dnsiQng fidQrvQag' aXXcog rs xai xpv/nav dv xura- 
„&Eifii]v T>/ <narQi8t -/[dQiv xu&vcpifiivog rov Xoyov cov <ninov&E rd sQya. 

2i „yvvii rcov vntQ xov 'loQ8i'ivijv yaroixsvrcov , MuQia r^svofia, narQog 
,.)'EX£a^dQU, xcofitjg Ba&ti^coQ, (atjftatvti 8t rsro oJnog vaaconn,) 8ia yivog 
„xai nXlirov sniatjfiog. fitru ra Xoinu nXiidug iig rd ItQoaoXvfia xara- 15 

22 „(fvyuaa avrtnoXtOQxslro. xccvrijg xijv fitv d.XX);v xr7jaiv oi xvQavvot 
,,8iijQnaaav , oatjv ix xijg risQuiug draaxtvuaufiivij fisrijvtyxtv tig xtjv 
„noXtv, xu 8t XEiipuva xcov y.ttfitjXicov xuv Ei xi XQO(pt~jg intvoti9si>j, 
„ xa&tjfiiQuv slanr^ScavxEg ijQna^ov ol SoQvcpoQOi. Ssivtj 8e xo yvvaiov 
„ayavi'iy.xt,aig tiatiEt , xui <noXXt'ixtg XotSoQaaa xut xaxuQcofiivtj xsg uq- 20 

23,, TiKya^ i(p iavxtjv ijQi&i^EV. ag 8' bxt nano^vvofitvog xig ax iXsmv 
„ uvxtjv avfiQEi, xai x6 fitv evqeiv xi airiov aXXoig sxonia, navraxo&EV 
„8' dnoQov tjV ij8tj xal ro evqsiv, 6 Xtfiog 8s 8id anXdy^vcov xa\ fivs- 
„X(ov f)[(OQtt, xui T« XifiH fA.dXXov i^Exaiovxo oi &vfiol, avfi^sXov Xa^saa 
„rt^v oQyiiv fitra xijg dvayxtig ini xt]v cpvatv i)^(OQtt, xat x6 xsxvov, tjv 25 

2i „8' avrri nalg vnofida&iog , uQnuaafiivt] ' (^QE(pog , Ei^nsv , u&Xiov, iv 4. tiKtaolvro cfhV/J, iiiuoawvro aeihSS^ B. \ H. nnra&tlfitjv aeffi 
(a pr. m.) k Joseph. SVHB, xunQt^ijv bcdf (is xaTt&tfi?/) i (a sec. m.) sNS», 
xnrnn&tiutjv h. \ 12. rov Xoyov] toji' Xoyuv c (in quo tamen tov Xoyov supra- 
scriptum est ab eadem manu) r^S^^Z. \ wc] ov ikvN Joseph. j 13. tov add. 
cfjlk .Toseph. NFHIi, om. aehSSa. \ 14. Ba:)i'^u'j(j] BaO-tyojQ ik, Bij&t^oj^ Ha- 
verkamjniis: Josephi codd. variant intev Ba&txu'iQ et Bn&tCojQ. \ 19. post Smi^ dt 
add. Ti( aefSVH, om. cghik Jos. NB. \ 22. ti add. bcdhik Joseph. NS^B, 
om. aefSFH. \ rtXXoie] aXhtjS v. \ 23. 6] nai 6 cf. \ post anldyy^vojv add. ts 
aeSVH, oni. cfghikN Joseph. B. \ 24. i^sxaiovro cfffvFS^^H, i^ixaiov aehik 
Joseph. NSB. I 25. ogyijv aehikN Joseph. I^ , oputjv cfmv. \ 26. vTtofida&toi 
cfhikVS^HB, vnofiu^ioi aff Josephi codd. aliquot S, vnofidoTtot e (a sec. m.) 
N Haverk. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 7. 83 

„ TToie/io) xai Xifim nai aruaEi , Tr»'A ae xijQdJ; ra filv <xaQa Pcofiaiois 
„5«ift'«, y,(tv Lt]aa)fi£v in avcng , Cf&avH 8e aai dtiXtiav 6 Xifiog , o'i 
„ (TT«<7<«(jrat 8e dfi(fortQ(ov xaXtTcoireQOi. i&i, ysvu fioi TQoq^i], nai Tort,' 
„ axaaiaaraig sQivriig , nai tcJ ^im fiv&og, 6 fiovog iXXeiiicor raig 'Jis- 
5 „ d«/a)y avfi(f}OQaig. y.ui zav& (Cfta Xeysaa nzeivei lov viov. eTieir orrT//- 25 
,, (T«(Ta TO fiev tjfiiav y.area&iei, xo 8e Xomov nataxaXvWaaa icpvXarrer. 
y^ev&icog 5' oi araaiaaral itaQTJaar, xai rijg (x&efine nviaar^g anuaarreg 
„ ijneiXav , ei fttj Sei^eie ro Ttanaaxevaadev , anoacpa^eiv avrriv ev&ecog. 
„»} Ss xai fiOiQav avroTg einovaa yaXtjv rerijQriaevat , ru Xeiiiiava rnv 

10 „T£x»'a 8iave)i(tXvxpev. rag 5' ev&iag cpQinri xai cpQevcov exaraaig liQfi,26 
„ x«« nuQa rtjv oxpiv i7ient'jyeauv. /} 8i' ifiov ^ ecpij, ruro ro riy.vov yvi]- 
„(7(0»-, x«t TO tQyov ifiov. cpciyere, nai yuQ iyco ^i^Qcoxa. fiij yivr^ade 
„jU)jTC fxaXaycoreQoi yvvaixog, fiiqre avfina&iareQoi fiVjrQog. ei 8' vfxeTg 
^^eiiae^eig, nai rijv ifiijv dnoarQicpea&e '&vaiav , iyco fiev vfiiv ^i^Qoixa, 

15 „ x«< t6 Xomov fi' ifioi fieivarco. fxerd rav&' oi fiev rQifiovreg i^iieaav, 27 
„?rootf iv TttTO SeiXoi , xui fioXig ravrtjg rrjg rQOCprjg jiaQuycoQi^aavreg 
„T^ fir^rQi. uve7iXija&rj 5' ev&icog oXij tu fivang rj noXig, xui ino Ofi- 
^^fxarcov enuaxog ro Tiu&og uvaXafi^uvcov, cog tiuq avrS rnXfttj&ev 8ei- 
„ »-(0? fcpQirre. aTiu^ij 8e rcov Xificorrovrcov ijii rov &civurov rjv , x«t 28 

20 .,., ftaxuQiafiog rMv cp&aaavrcov nQiv dxuaai xai &eaaaa&ai. x«xf< ri^Xi- 
^xavT». roiavra rijg 'luSaicov eig t6»' XQiarov ru &eu iictQuvofxiug re 
xa\ 8vaae^eiag rdnixeiQu. 

C A P. 7. 

Jliitl TOH' Toi' Xqujtov TiQodofiaiwy. 
25 (Nic. H. E. III, 4.) 

riuQa&eTvai. 8 avroTg u%iov rijv a\pev87j ru acorrJQog rjfiav TrpoojJ/^- 1 
aiv , 8i rjg uvru ravra 8/^XoT (o8i ncog TiQoqtjrevoiv' ,,u«J 8e ruTg iv 
yuarQi i^^uaaig xai ruTg &rjXa^uaaig iv ixeivutg ruTg rjftiQuig' 'HQoaev- 
Xea&e 8e, ivu fuj yivqrut rj cpvyrj vfiorv x^tficovog, fii]8e aa^d(it(p. iarai 1. Tr]Q('i] Ti^(j)jai» 11: X .Tosejili. \ 2. .'V avti? ueik H B Josephi Edd. ante Harcrl:, 
fV avroli bcfff X TS-^ IJ, oin. //. | 10. (iiavtxalry^tp <• f V H, liitxu/.iipiP (t c <j li i 1: 
Joseph. XSS^B. I 14. tftJv Emehii <:odd. X,ijuiov rFJI, ijiSti Jo-tephi codd. aIi>/itol. | 
16. TtaQax. Ti/ urjTQi cfikXB, r// utjtqI TTaQay. ae<jh Josejih. STJI. \ 18 <'ii 
iraQ] (jjoTTefj h. | avrS cfffi (a sec. m.) NliS", avT<u aehi (a pr. ni.) k Joneph. 
Harerkampii SVHB. | i)nvw« om. aehtk Joseph. XS. \ 19. post St add. Xoitiuv 
aSVU. I 26- avTo'ii u^tov cfVJIB, ai'ro7( ri y.ul u'^iov aS, <ivto7s uTt xal 
a^ov egik, avzoii a^iov xoi /(. | 27. ngo(f.}/Ttiioji> — Mattli. 24, 19. | 29. /} 
(fvyij ruwc cfikX, vuwv Tj. <[ . aeffhE, 

6* 84 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 7. 

yaQ roTS &Xiipig fitydXij , oia ux fytvtxo dn (XQX^g noafiu tag ru vvv, 

2 u8l /</) ytvritai.^'' avvayaymv 8l nuvxa toi' tav dvrjQtjfitvmv dQidfiov o 
avyyoacpevg, Xifiio v,ai ^iqiei fivQidSag ixuxop y.al di'na diaqi&aQrjvat' ffr^ai, 
Tug 8s Xofnug aiaaimSeig xul XijaTQixHg, {"ao dD./jXcov ftetd r^v dXaaiv 
H^sixvvfitvsg, dvijQijaOai, xwv 81 vicav zsg vxjjijXoTursg nat ndXXei am- 5 
fiuTog SiacftQOvrag TerT^Qija&ai &Qidft^(p , ru Ss Xoina <nXrj&ag rug vTitQ 
iTiraxai^ty.a i'rrj Seafiiug eig rd xur Ai'yvnrov tQya iiaQa^neficp&ijvai, 
'nXeiag ds tig rdg e^KUQiiag diavevtfajaOai q>daQ>jaofAtviig ev roig &edrQ0ig 
ai8ijQ(i) xa} &r]Qioig, rag 8' evxog inxuyiaiStxa ixcav aixfiaXcoxug dx&ivrag 
SiaafriQda&ai, TaTW»' 8t fiovcov rov doi&fwv eig evvea fivQiadag avSQoiv 10 

3 avvax&ijvai. TauTa 8s rarov inQdx&t] tov rQonov, SevrsQco rijg Oveaira- 
aiava (iaaiXeiag trei, dxoXu&cog raig itQoyvcoaxiyaig xu xvQia nai acoxiJQog 
TjfiMV 'Jtjaov XQiarov 'rTQOQQijaeaiv , &ti(i Svvdfiet ^antQ r]8ij nuQOvra 
nQoecoQaxorog avrd, im8uyQvauvr6g re xat dnoy.Xavaafiiva y.ard rijv rmv 
leQoiv evayyeXiarav yQaqrjv, ol xia avrug avra naQari&tivrai rag Xi^tig, 15 

4 TOT« fitv qijaavrog cog nQog avrtiv rijv ' JeQaaaX?']fi' „ti 'iyvcog nai ye 
av iv r\i rjfiiQcc ravrij xd nQog tiQr/vtjv aoi' vvv 8e inQv^ij dno oqi&aX- 
ficov aov. '6x1 ii^ovaiv ijfiiQai ini ae, yai ntQiiiaXovai aoi ol i^&QOi aov 
ydQUxa, xul ntQiyvxXcoaaai at, xul avviiaai ae nuvro&tv, xai iSaqiaai 

5 at y.cci rd riy.va aa''' xoxt 8t oig neQ} xu Xaa' ,,'iarai yuQ dvdyxt] 20 
fitydXrj inl rrjg yijg, xul OQyij t(jj Xacri rur(p. xai ntauvxai. iv arofiari 
fiuxuiQug xai aixfiaXcoria&ijaovrui tig ndvra rd t&vtj' xai 'itQaaaXijfi 
sarai narafiivij vno rcov i&vcov , u^Qig ov nXijQco&dJai naiQOi i&vmv. 

xul ndXiv' „6xav 8t 'i8ijrt xvyXatiivijv vno arQaroniScov rtjv leQaaaXtjft, 

6 tot£ yviort , 6ri ijyyrAtv ij iQijficoaig avrijg. avyxQivag 8i rig rag ra 25 
aojxijQog 7jfio)v Xtieig raig Xomaig ru avyyQuqtcog laroQiaig raig neQi ru 
ncivxog <:ioXifia, iiojg «x iiv dnoOavfiaatiev, &tiav cog dXij&ag xai vntQ- 
qvwg nuQuoo^ov rtjv nQoyvMaiv ofiu 'mu nQOQQijaiv Ta acorijQog r/ficov 

7 6fioXoy>'j6ug. ntQl fitv av xcov fiexa xo acox/jQiov na&og xai rag cpcovag 
iy.tivng , iv uig >] Twf 'Ja8aicov nXij&vg rov fitv Xyaxijv xat qovta ra ^O 
&av(ira nuQyrijrat, rov 8s uQxyyov rijg i^ojijg i^ avrojv Ixirevaev uq- 
&>ivai, rcp Ttaj^Tt avfx^t^tjxorojv e&vei, a8sv dv 8ioi raig laroQtaig ini- 2. oivnynyior — Josepli. Bell. Jucl. VI, 9, 2. 5. Hav. | 15. oV aehihE, iv 
ii cfff- I IG. <fijOttvtos— Luc. 19, 42. ( 17- ooi achVH, as efihNSS^, om. g. \ 
20. 'ioTai ydQ — Luc. 21, 23. | 23. tw»' add. cikN, om. volgo. | 24. orav — 
Luc.21, 20. ] St om. ffhkN. \ 25. yvoht] ytvoJaxsTui h. \ 28- ofiu cfghikBH^, 
Tf oeSVH. ] x«il /.u) T>]t' (fli. j 31. nttfj/jTT^Tai] TTaQjjTtlro h. EUSEB. HIST. ECCL. LIR. 111, 8. 85 

Xiyuv. ravta 5' uv etrj dixaior tTi 'RQoa&fhai, u ytvoiz av laQaara- 8 
T/xrt q}iXar{yQC07iiag t/)s' 'n.avuydOH iiQOvoiag, rsacsaQaviovra icp oXoig tTsai 
jW6T« rrjv xaru rs XQiars roXficw rov xccr avrc7)v oXe&Qov vnto&Efxtvtji;, 
iv oaoig rmv w^toaroXcov xai rav fia&i^rcor iiXtnig, laHCit^og re avrog o 
5 T^Se nQcorog intaxoiiog , ra KvQia '/[Qijfiari^cov udeXcpog , iri rcri ^iiot 
•neQiovrsg, nai in avrijg rijg 'leQoaoXvficov iioXtcog rag diarQi^tig cro/a- 
fievoi, tQnog coaiteQ i)[^vQcorarov <naQifavov tw tottoj, rvjg '&Eiag iniay.o- 9 
'jiijg eiairi rore fiaxQoOvfisarjg , ei uqu ctots dvrij&eTev icp oig idQuaar 
fieravo^aavreg avyyvcofxtig nal acorriQiag rvxeiv , nai 'jtQog rrj roactvri] 
10 fiwAQoQvfiici 'naQaSoisg &eoarifieiug rdiv fieXXovrcov uvroTg fitj fieravoij- 
auai avfi^tjaea&ui 'jtuQuayofiivijg. « •xat uvru fxv>]fitjg ij^icofiivu 'KQog ru 
5e8t;Xcafiiv8 avyyQUcpicog sdev oiov roTg riide TiQoaiHai tj/ yQUcpy '^iaQU&eTvai. 

C A P. 8. 

Hfgt TWJ' .T^O ZOV TColfflOV OtJflfloH'. 

15 (Nic. H. E. III, 4.) 

Kui dr^ XaScov avayvco&i ra xaru rtjv 'ix,ri^v rcov iaroQio^v uvrcii 1 
8e8tjXcofiiva iv riroig' „rov ynv adXiov 8^fiov ol fisv unurecoveg y.ui 
^^}iara\pev8ofievoi ro &ett rr^nxavTa 'jtUQinei&ov , roTg 8 ivuQyiai. xui 
^^<rtQoar^fiaiv8ai rtjv fiiXXaauv eaea&ai iQrjfiiav riQuaiv ere <:tQoaer/or «Te 

20 ^^i^rtiarevov , aXX cog ifi^e^QOvrrjfiivoi , xal fir]re ofifiara firjre 'ipvxijv 
^^ixovreg, roJv ry &ea >ttjQvyf4,drcov itaQijy.nov' tsto fitv , ore vrtfQ rVfV 2 
„ 5io'Xty darQOv iarrj QOficfaifi •jtaQa^nXrjaiov, y.al itaQureivag «a iviavrov 
,.)-A0fir]rrjg, t«to 8' r/vixu 'rtQO rijg d<noardatcog xai rH vtQog rov 'rtoXtfiov 
^^ xivrlfiarog , d&QOi^ofxivu ru Xai '^Qog rr]v rdjv d^vfiojv ioQrr]V , 6y8orj 

25 „ Sav&ixs fiTjvog xaT« vvxrog ivvdrr]V coquv roaoro cfdSg <KeQiiXafiWE ror 
„ ^cofiov xai rnv vuov, cog 8oy.tTr r^fxiQUv thai Xafi<!tQdv. xal tSto <n.UQi- 
^TC/n* icp r^fiiaeictv coquv. 6 roTg fttv cmeiQOtg dyu&ov i8oy.ti eirui, 
„ ToT? 8£ leQoyQttfifiartvat 'kqo tmv d^rto^eiirixorwv ev&io}g ixQi&ij. xai 3 
„ x«T« rr/v avrrjv ioQrr]v ^ig fitv d-/dtTaa vao ru dQ)(^teQicog <nQog rrjv 

50 ^.,&vaiav irexev uQva iv rio teQco fiiaoh t] 5' dvaroXtxT] <rtvXr] T8 ev- 4 1. tn TTQOo&sliac ff f/h^ fVt 7r()na&tjvai VS^^If, tm&tlvcu (siiic Iti) aeglkS, 
tTndijvai (sine 1'ti) fi. | 7- iyvgiuTarov cfy, 6xvQ(i')vaTov aehikE. \ 10. &toat/- 
fitiat ceiJcN, &toatjuiai afgfiE. \ 17. iv rarots — Josepli. Bell. Jnd. VI, 5, 3. | 
19. iaia&ai add. acfiX, oni. et/hk .fose^ih. \ 21. ore ecjhh Jo.teph. V^S'^HB, 
'6&' i, uTi. acfS. I 28- ttqo « (is snprascripto ?) hcdef (ik teste Gronov.) 
sV^S^HH^, TTQof (jfi Joneph. SVfi. | 29. (i^jxttgicui om. aeiJc ct codd. Josepln, 
habent ceteri codd. Eusebii. 86 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 8. 

,,dorf'QO) ;f«>lx^ ftsv uaa xui aTi^aQoraTtj, xXeiOftEvt] ds negt deiXtjv fioXig 
„ im itpdQM^ncov tixoai, xai fioyfXoTi^ fiev eneQeidofikvtj aidijQodeTOii;, xara- 
^citjyag 8' tXHaa ^a&VTarug , aq)&rj xara vvnrog ojQav txrrjV avro- 

5 ,,fitcro3g Tjvoiyfiivri. fiera de rtjv eoQrijv rifitnaig ov '^oXXaTg vareQOv, 
„fiia xa/ eixddi '^Qrefiiaiu firjtog , (fdafta rt daifioviov mvp&ri fiei^ov 5 
^aiareoag. reQag 5' dv tdo^ev elvai ro oTj&r^aofievov , el fitj x«« ?rapa 
„roig Oeaaaftivoig laroQrjro, xai rd e^riaxoXs&riaavra nd&rj tmv arifieimv 

„ ijv u^ia. -nQO yuQ ijXi'h dvaeojg aqj&r] fiertarQa iieQi 'Ruaav rtjv ^fwpaj' 
,,UQu.aTa y.ul cfidXayyeg evonXoi didrruaat tw»' vecfwv xat xvxXuftevai rug 

6 ^TtoXeig. xaru St rrjv eonrrjv, ij <n:evT7]xoartj xaXeizai, vvxto^q oi leQeig 10 
^naQeX&ovTeg tig ro leQov^ waneQ avrotg e&og rjv, aQog rag XeiruQyiag, 

., '^iQMTOv ftlv xtri'iaecog ecpaaav urriXaft^dvea&ai xai «Tvnu , fieru 8s 

7 ,,ravra qoori^g d&Qoag' fiera^aivoftev evrev&ev. ro ds TaTcoy (fo^eQOi- 
„reoor' 'iriaug ydn rig viog ^AvnviH , rmv idioarcov uyQOtxog ■, <!Iqo rea- 
„adQO)v tTMV ru iioXtftu , ru fidXiaru TTJg 'noXemg eiQrjvevofievijg xui 15 
„ev&rjvuaijg, eX&Mv e<ni Tr]v eoQrijv ev t^ axrjVOTioieia&ut 'nuvrag t&og ijv 

„ Tfjj &ei<) xard ro leQOv, e^wnivrjg dva^odv ijQ^uro ' qj03vr] ait avaroXrjg, 
„ fpojvrj cmo Svaearg, qsoavr] d^no roiv reaaaooiv uvefio3v, cpoivt] mt leQO- 
„a6Xvf*a x«) rov vaov, qo^vrj eni vvftcpiug y.ui vvfnpag, cpcavr] mi iiuvru 
„ rov Xaor. ruro fie&^ ^fteQuv 'aoi vvxtcoq xard Tidvrag rug arevconug 20 

8 „ 'neQiTjti xtxnaycog. rcov 5' eniarjfiojv rtvfg drjftormv (tyavaxrrjaavreg 'nQog 
„ ro xaxocprjftov , avXXait^uvuat rov av&Q0)nov , xai noXXaig aixiXovrat 
„nXr^yaTg. 6 de h&' vntQ eavrs cp&ey%dfievog, bts i8ia nQog rug nuQov- 

9 ,, T«i,', ug xai nQoreQOv cpcovag ^owv ditrtXet. voftiaavreg 8 ot uq-^ov- 
,,Teg, oneQ ijv, SaifiovicoreQOv elvai xivrjfia rdvSQog, ayuatv avrov ini 25 
„rov nuQU 'Pcofiaioig 'inaQiov' tv&a fidcanXi fiixQi? oarioiv ^aivofievog 2. dr&Qomojv] dvSfjoJi' fnisN Jose^ih. \ 4. ijvoiyuivrj acefE, Tjvswyuivy yi 
(a sec. m.) k Josej^h., dvtojyuivt^ N'. | 6. ttvm] olfim k Joseph., om. eh. \ 7- iaro- 
(}ijTo] laTOfjtlzo i (a sec. m.) k Josephi codd. aUquot. | H. i&o': V/V aiTo7? h. \ 15- ue- 
rn^aivoiK^v hcdeff/hik Fjuseb. in Eclorj. Proj)h. (p. 164,6 Gaisf.) B H^ non im- 
probante Fa, atia^aivomtv a R N Sync. (p. 615 Dind.) SS^^H, „transmigremus" 
Hieron. ("'liron. p. 574 Mai: in Josephi codd. plerisque legi fj,tTa^aivojjj,tr, affirmat 
Hudson. I riiTojv] t5to h. \ 14. ' Avavin acefhE, 'Avdra ikv N Josejyh. | 16. *i'- 
^T^faor/s] tv&vviorii S^^H errore typogr. | tv fj acfE, iTTfl eghik: Joscphi codd. 
variant intcr utruraque. | 22. post xa/.orfrjuov add. xal ooyio&ivTis b (in marg.) 
SI'H, ogyia&ivTtS ae, ora. b cdfghikv Josejili. B H^. \ itai] y.a) Stivaii dua xal 
aeSVH. \ 25. TiaQovras] TraiovTas kv Joseph. V^Z: in ceteris Eusehii codd. est 
naqovTas, quod idem expressit R! \ 26. fiiy^^is] fiixQt eSVH. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 9. 87 

„o&' ixsTSvasv bT i8uxQvai:v, ((XX cag ivrjv fiuXiata rijv qxonjv oXocpvQ- 
j, Tfxwj,' 'RaQEynXivcov apOi,' ii<aart;v uTCEXQivaro aXtjy/jv' ui uJ JeQoaoXv- 
„^o/tf.' tTEQOv di ri TaT« nuQudo^orenov 6 uvro^ laroQH avyyQuq^ev*;, [0 
•j^Qijaiiov riva qaaxmv iv leQOig yQUfifiuatv evQtja&ni •KEQiiyovru, w," ■/.aru 
rov uuiQov Exeivov uno rtjg '/MQug rig uvtmv uq^ei riji; oinnfitvtig ov 
avrog filv in\ Ovea^^iuaiuvov 'nenXijQcoaOai i^eiXijqev. uX}! bx un(i.a)^ii ye 11 
arog // fiovT^g tjQ^ev rrjg vno Pcofiuiag. SinuioreQOv 8 uv im rov Xqi~ 
arov uvay&eitj, nQog ov eiQijro viio ru aurQog' „(tiri]aui iKtQ ifiu, xut 
8(oao3 aoi i&vrj rrjv xXijQOvofiiav as, xal rr^v naruaxeaiv as ru nioara 
10 rljg ytjg. ov 8ij xkt avro 8ij ixuvo th •AUiQa eig nuauv rijv ytjV iiijX- 
&ev 6 cp&oyyog Ttoi' ieQoJv (inoaroXaiv, xui eig ra ntQura riig oi-AHfxivr^g 
ra Qtifiara avrmv. 

C A P. 9. 

Hint /w(j//rroi' y.nt oii' ■/.('.Tt).tn( nvyyQtiii nnTtrtv, 
15 (Nic. H. E. II, 18.) 

^Eni raroig anaaiv uhov fir^8^ uvrov rov Jcoar^nov, roauvru rij 1 
fieru x^tQf^^S avfi^s^Xtjftivov 'larooirc, ono&ev re nui ucp oin ')'iryg coQuitro, 
uyvoeTv. Sr^.oi 8e ndXiv uvrog xui thto , Xiycov co^e' ^Jcoarjnog Mar- 
ru&iis nuTg , i^ 'JtQoaoXvfccov leQevg , uvrog re 'Pcofiuiag noXefiijaug ru 

20 nQOjra, y.ai roTg vareQov naQarv'/[^mv c^ avixyH^g. fiuXiaru 8e rcov xut 2 
ineTvo xaiQ8 'IsSaiojv ov nuQa ftovotg roTg Ofioe&viaiv , dXXa 'aui nuQa 
'Poifxaiotg yiyovtv uvr]Q int8ot,6rurog, cog avrov fiev uvu&iaei (tvSntavrog 
ini rijg 'Po3fiuicov rifOj&^rui noXtojg , rag 8f. ann^ua&ivrag «yrw Xoysg 
^i^Xio&^nr^g d^ioi&tjvai. brog 8ij ndaav rijv 'J88aiy.ijv aQyuioXoyiav iv 3 

25 oXoig ei-Aoai 'Aura^ip.rjrai avyyQUfxfxaai, rr]v 5' taroQiav rs -Aur uvrov 
'Js8(ti-Ab noXifiH iv inra, it ov fxovov r^ 'EXXrjVOJV, uXXu xui t;] narQici) 
(jpcof^ naQ(t8irat uvrog £ai>Tqi5 fiuQTVQeT, (t^iog ye cav 8iu ru Xoinct ni- 
arevta&ui. -aui ireQa 8e itvru cpiQerui anu^ijg it^Kt 8vo , t« ntQi t/^s' 4 1. iSay.Qvtv cf. \ 3- TaTOQil — Bell. Jud. VI, 5, 4. j 5. ris avrvjv b cdfghik 
Joseph. NB, avTOJv zcs aeSFH. | 8. iTQrjzo — Ps. 2, 8« | 10. Sij ixtlvo] i)ciivo 
St] cflk. \ tiS nuaav xt?.. — Ps. 18 (19), 5- ] 16. anaatv chik, Traaiv volgo. | 
18. Xfyuiv — Bell. Jiul. I. Proocm. | dtSt] vjdi ttvjS h. \ JMarra&ia cfhE, Mar- 
&iii aei (a sec. man.) k .Toseph., jMar&als (/mjiv, „Matathiac" Rufinus ed. Frob., 
„Matthiae" cod. Rufini ap. VaKs. | 25. xara^i^XrjTat cfhFIIB, -/.aTa^ifihjTo <j, 
MtaxiQitzat aeikSS^. \ 26- fnSatxa cfghvFS'^IIB, 'PojfiatnS aeikS. | 
post tTtTa add. Xoyots cfgkS^IIBH^, om. aehV^. I « ov (om. xai) cf, xal ov 
yhik, a xai ov aeE. 88 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. 111, 10. 

^ltidaimv UQ'iai6z>jZ0i;, iv oii, 'aui avziQoijdetg Trpot," yimmva zov yQafi/jia- 
zixov •Mczu '/uduioiv zi,vrAH8s (jvvzu^avza Xoyov 'ne^iioujzui , •aui nQog 
«/l/l.«sj 01 diaiiuXXsiv Hui uvzol za adzQia zZ JaSaicov t&vsis tTieiQnOtj- 
5 Guv. Z8ZC0V iv Tfjji 'TCQOztQO) zov UQi&fiov zijg XeYOfitvrjg TiaXaiU:,' zmv 
iv8ia9)j^A0)V YQacfiCjv zt&rjni, ziva za <naQ 'E^QUioig dvavziQQtjza , oj^^uv 5 
i^ dQyaiU'i <RaQad6aecog, avzoTg oijfinai Siu zhzoiv Sidaaxojv. 

C A P. 10. 

1 ,, Oi) fxvQiddtg Hv ^^ip.iojv tiai naQ tjfiiv aavfiCpoovoiv y.ai ftaiofitvoiv, 
,,8vo dt fiova •nnog zoig eixoai ^ip.ia, zu aavzog tjovza iqovu ztjv dva- 10 

2 ,,yQU(fiir, zd 8r/.Hio)g ■&tia nfniazevfitvu. 'aui zuzgiv ntvzt fttv iazi za 
„ Mwvatoig, u zsg ze vofiug 'KeQit'/ei 'acii zijv zrjg uv&QO}7toyoriag nuQa- 
,,8oaiv^ fit'/Qi zijg uvzu ztXevzfjg. szog 6 ^fi^oj^ot," d^noXei^riei zQiaxiXimv 

3 ,, oXiyo) izou'. dno 8t zijg Mo3vat'cog zsXevz7jg fitjQi ztjg ^Qza^tQ^a t« 
„fttzd XtQ^iiV ritQacov ^aaiXtoig oi ftezu Mcovaiiv nQncptjzai za 'auz 15 
,^avzi}g TiQCf/Oivza avviyQaipav iv ZQiai 'aui 8i'Aa jiijiXioig. al 8t Xomai 

„ ziaauQtg vfivng tig zov ■&e6v, xat zoig dr&QOJiioig vno&ri^Aag zu ^ia 'neoii- 

4 „-/8aiv. dno 8t ../^-«^«'o^tf f^^XQf "^" ^"i^' Vf*dg '/qovs yiyQunzai fitv 
„ inaazct , aiaztoog 8' «/ oftoiug ij^icozai. zoTg <!tQO avzcov , 8iu zo ftij 

5 „yevia&ai zijv zmv 'jQOCfrizav dxQt^tj 8in8o'/p'. 8iiXov 8' iaziv tQycp, 20 
jjTicJb' i]fitTg 'RQoaifter zoTg i8ioig ynuftftuai. zoauzu ydQ aiavog ij8)j 'nuQO}- 
„y)j'A6zog izt iQoa&tTvui zig uze fteza&tTvai Z£z6Xft)i'Ae , <n:dai 8t avft- 
„Cfvz6r iaziv ev&vg i'A ■xrpcoT?;? ytviatmg 'lu8uioig zo vofti^siv nvza &e8 

„ 86yfiuza, 'aui zuzoig i^nifiivtiv, x«< v<n.fQ ttvzcZv, ei 8ioi, &v)'jai(eiv i]8io3g. 

6 'Aal zavza 8t t« avyyQacfiojg yQrjaifimg oo8t 'nuQaze&tia&oi. 'ne^novijzai 25 
8s ytai dXXo jjx nyevvtg anu8aafta zcT) dv8Qi 'nsQl avzo'AQazoQog Xoyiaftu, 

ziveg Ma'A'Aa(iarAOV i<nt'yQa\pav, zcp ztg dyo^vag zmv iv zoTg «tw aaXs- 
iiivoig MwAna^ni-AoTg avyyQUfifinaiv v^ntQ zijg eig zo &eTov evae^eiag dv- 

7 8Qiauftivcov E^Quiojv 'neQii'/eiv. 'aui noog zcp ziXei 8s zijg srAoazrjg dQyuio- 
Xoying iniai]finirezni 6 nvzog, cognv 'nQOtjQijftivog iv zizzuQai avyyQdipai 50 
(ii^Xioig Kaza zdg 'nazQiug 86':^ag zcijv 'fuSaicov 'ksq) &e8 xa). t^i,' «fT/«<,' 1. '^TTiojvct] \4^7Tlojva cik. I 5. rd add. cihN, ts g, om. volgo. | 6- Si- 
Sdaxvjv — c. Apion. I, 8- | 9. ov om. r/h. \ ^i^jXwiv eial cefgik Josejih. NB, 
eial ^t^X. ahSVH. \ 11. &t~ia] om. Joseph. 5. | \\. oUyo) bcfikvNS^B, IXiyov 
aehSFB. \ 19. ^^lwro cf. \ 50. tniorjuaivtTai — Antiq. XX, H, 2. | 31. Kara] 
Ta itard h, huI Josephi edd. ante' HaverJc. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 11. 89 

avtu, aai asQi twj' vofxmv, dia ri y.u~ avT^g xa fisv f^fffrt 'RQarteiv, 
ra Ss nfxojXvT at. y.ai aX).a 8s avxM aizsdaa&iivai 6 avTo>; iv roii; idtoig 
avru fiV)]novevfi Xoyoig. 'rtoog raroig svXoyov xara).t'^ai x«J ag iji avru 8 
rijg dQ)faioXoyiag rS riXeg cpmvag •zaQari&nrai , tig TiiaTmatv rijg tcoj' 
5 i^ avrs <KaQahiq)&ivro3v ijfuv [laQrvQiag. dia^ukXcov 5//t« 'ibarov Ti^s- 
Qita , Ofioicog avrco ra xara riig ainag iaroQrjaai XQovsg aensiQafiivov, 
(og fiijr dXri&^ avyysyQacpora ':ioX).dg rs aXXag svOvvug inayaywv tw 
dvdQi, nai ravra avroTg Qi^fiaaiv iitiXsysi' ,,ov firiv iyco aoi rov avrov 9 
„Tpoaoi' TiSQi rt]g ifiavrH yQaCfijg eSsiaa, dXX avrotg i::s'dooy.a ro?g avro- 

10 „ xpaTopot t« ^i^Xla, fiovov ov rcav tQyoov ijdtj ^XsTZOfiivcav. avvr^bkiv 
„ y«o ifiavrcp rsr7jQ>^y.0Ti rr^v rt^g dXi^Osiag '^iuQCidoair, icp >/ fiuQrvQiag 
,,rsv^sa&ai <:tooa8o'Ariaag ov dirjfiuQrov. ycu dXXoig ds aoXXoig iaidojAU iO 
„T/;»' taroQiav, ojv ivioi xai 'KaQarsrvx^nsaav toj 'xoXifm, y.aOci'KSQ ^aai- 
„ Xsvg '^yQVJiTcag, xai rivsg avrZ rmv avyysrcor. 6 filv yuQ avronQarmQ 1 1 

15 „ jT/TOi' srojg ix fiovojv avrdjv i^yXrj&r^ rr^v yvmaiv roig dv&QcoTioig 'RctQu- 
„ ^emt twv <kqu'^so)v , c^ars yaQa^ag tj7 «^t» x^'Q' ''^" ^i^Xia dqfioai- 
„ svsadai 'rrQoairaiev, o ds ^aaiXsvg 'y^yQi^RTiag s^ij-AOvra 8vo syQaxpsv 
^fimaroXag , rij rijg aXti&siag <KaQa8oaei fiuQrvQcov,' dcp cov xai Sio 
'^iaQari&^aiv. aXXa t« fxsv aarcc rurov ravrtj nt] ^r^Xcoadoi , 'icofisv 8' 

20 fciJ T« i^ijg. 

CAP. 11. 

/is ftixa Iuxo>^ov rjyfirra ^vfttorv i:rj<; iv Ifoooo).vi(oiq iy.yj.^oia:;. 
(Nic. H. E. II r, 9.) 

McT» rr^v IwAOi^a fiUQrvQiav ^tal rr]r avriaa ysvofiivr^v aXcoaiv 
25 T^i,' IsQsaaXrifi Xoyog -Aarixsi tco»' «7IO(TtoAcoj' x«f Tcor t« •avqih fia&rjrav 
rug eiairt to) (jico XsiTiOftirug i:xi ravro 'Kavrayo&sv avreX&siv, ufia rolg 
'TiQog ysvisg xctra auQna ru yvQiy, {'nXeisg yuQ x«J T6Tco*' 'neQirjaav siatTi 
rors Tij) |?f(j)}) ^oXrjV rs ofia rug Tiuvrug criot ru riva yQrj rijg ' laxco^a 
8ia8oxijg iiiiy.Qivai ci^iov 'jtoiriaaa&ai, xat 5^ ct^^io fiidg yvojfir^g rog adv- 
50 rag 2ivfisdova tov th KXco:td, ov xa) ij tb svayyeXis fxvrifiovsvei yQctqr), 5. avTa cfgrS^IIH, avro aehilS. | 4. th T/Xat cfffFS'>HB, tu Tt'?.oi 
aeikS, T» ttlo{ h. \ 5. po.st ' /Saror add. ro» h. | Ti[ii(jiia aehikNSVHB, 
'rt(ii()ia bcclf, Ttfieoia //. | 7. 0)yyty^a(i.6Ta aegh (i teste Burt.) kSyHB, avy- 
YpdifovTa bcdf [i teste rTi-onov.) , yty^ja^uTa N. \ 8- ta) add. cfghvVS^HB, 
ora. aeikS. \ imXlyBi — Joseph. de vit. sua c. 65- I 10. i/fir] C, irt Josephi codd. S^Z 
rectius. | 12. Tti-iaa9ai] c. 15. wi'] i<) II v.vmv<i typogr. \ TTaQaTirrytjittaav 
cfhiksNVS^HB, nnQaTtTiiytaav aeyS, iTnftaTtTvxfaav mv, 7ia(>aTtrvytiaav 
Josejrhi codd. \ 18- dcp' cf<jikNB, i^ aehSVH. 90 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 12. 13. 14. 15. 

T« T^i" avxo&i jittQOixiag {^Qova ahov ilvai doxifidaai, avsxpiov ys, mg 
(faoi , yeyoroxa ts aojTtjQog. rov yag bv KXcanav ddeXqiov xu ' Imaijqi 
vnaQxeiv Hyijai^rinoi; iaxoQfi. 

C A P. 12. 

Jlq OvKf-xaoiavoq tov(; ix ^lafjhi 'CriTfloO^ai, nnoararxti. 5 

(Nic. H. E. lir, 10.) 

Kai i^rii rsTOig Ovtanaaiavov neru ri^v tMv leQoaoXvfitov dXtoaiv 
navTug Tsg dno yivng /Ju^}8, oog dv fii] TceQiXsicp&eiij Tig nuQU 'ludaioig 
rmv ano r^g ^uaiXi-Ai^g qjvXijg , dva^ijTfia&ui nQoardl^ai, (liyiaxov tc 
laduioig avOig ex ruvrr^g dimyfiov enaQrr^&ijvai rr^g alriag. 10 

C A P. 13. 

Jlq SfVTfooi; Pii)i<al(jir iniaxonoi; Ayf'yx).7]roq. 

Ejit dixu df rov Oveanaaiavov ireai (jaaiXevaavra uvroxQdrmQ 
Tirog o naTg diadtxerai , ov xurd devreQov trog rrjg ^aaiXeiag Alvog 
eniaxonug rijg Pcofiuimv exxXijaiag dvoy.aidexa r^v XeirsQyiuv eviavrolg 15 
xaraaxmv 'AvtyxXriXM ravrijv nuQadidojai. Tirov de Jofieriavog d8eXq,og 
Siadixerai , 8vo treai y.ui fu,ai roTg iaoig ^aaiXevaavra. 

C A P. 14. 

Jli; Sfvrfoot; .l/.finyiiof{a<: irtioxoTioq Ai^flioq. 

TeruQTO) fiev bv erei- JofieriavH rr^g xar 'AXe^uvdQeiuv nuQoixiag 20 
nQmrog Avviarog , dvo nQog eixoaiv dvunXr/aag trij, reXevTu, diade- 
;f€Ttti 5' avrov devrsQog 'A^iXiog. 

C A P. 15. ' 

Jlq TOiroq PuJitalo)v inCay.onoq K/.tji.iriq. 

/lojdexdrcp 8e trei rijg uvrijg ijysfioviag rrjg 'Pcafiuicav exxXr^aiag 25 
'.AveyxXtjrov sreatv eniaxonevaavra 8exa8vo 8ia8i'xerai. KXTjfiijg. ov avveQ- 
yov savra ysvsa&ai flhXinn^aioig iniarsXXcov 6 dnoaroXog 8i8daxei Xiymv ' 
„fisrd xai KXrifietrog xni rmv Xoiniav avveQymv fia, cov t« ovofiara ev 
^i^Xai ^arjg." 1. ys ws cfikB, oi? ye aehSVH. \ 10. al&ii om. h. | 16. 'Avtytt^riu] 
'AvaxXijrta 8. I 21. 'Airiavv?] ' Aptavot aeykNS. cf. siipra II, 24. p. 71, 5. | 
post Tpds add. rots aeghE, om. hcdfikN. \ dvanXrjOaS bcdf (ik teste Gronov.) 
NB, dnoTrXriaai aeSVH, dnonh^^jinaai h. \ 27. Xiyviv — Philipp. 4, 5. | 28. iv] 
iOTtv tv h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 16. 17. 18. 91 

C A P. IH. 

Tnta drj bv ro KXtjfierrog ofxoXoyHnivr^ fiia i:Ti(yro).)j q,f'(jsr(a, fie- 
yrtXi] T£ 'Aai Oavfiaaia, TjV tag «ao rr^g Pwfiam* ixxXiiaiag rrj Koqiv- 
5 &tK)r diervncoaaro , araaeojg rr^vinude xaru rr^v KoQiidov yevofiivr^g, 
Tavrr^v de xai iv ■^tXeiaraig iitxXtjaiaig iii ra y.oivb 8e8r^fioaievfiirrfV 
':iaXai re 'xai 'au& r^ftag avrug iyrojtiev. 'Aat ori ye x«t« rov di^XHuerov 
ra rr;g Kootv&iojv xetdvr^ro aruaemg, altoynEOjg fiuQrvg 6 'H^niain^nog. 

CAP. 17. 

iO Hini xov xftTfe Joitttiftiov diojyiiov. 

(Nic. H. E. lU, 9.) 

TJoXXrjv '/e fxtjv eig TtoXXbg intdei^uixerog o /foLiertutog couori^ra, 
8'/. oXiyov re rmv i<7ii 'Pojiirjg ev^rittTQidav re xa» imar^fKov avSoav riXfj- 
&og ov fier evXoys •AQiaeojg '/.reirag, fiVQtsg re aXXyg i^irfuveig urSoag 

15 raTg vnfQ xr^v ivoQiav ^rifiiojaug cfvyaig '/.a) raig rmv uaimv a^no^oXalg 
avairicog, TfifVTco»' rijg NtQmvog &eoe'(&niug re -Aut &eoftayt'ag diudo'/ov 
iavrov 'AarearTjaaro. devreQog dijra rov •/u&' tjuojv ure'/tvei bimyfiov, 
'AttineQ T8 TiuTQog avrco Ovea<:iaaiavH f^r^dfr xuO'' i]ixcy)v uro-^iov i^riivjfj- 
aavrog. 

20 C A P. 18. 

Uiql loiavvov Tov ftrroaro/.oi» yju r?;? nrroxro.itl^fwq «iTor. 
(Nic. H. E. m, 9.) 

'Ev TovTW 'Aarixei Xoyog, ror d-oaroXov uucc 'aui evayyeXtarr;v 1 
'lo)civvriV iri rcn p/oj ivbicirQt^orru, rf^g eig rov &eTov Xoyov tvexev ftuQ- 

25 rvQiug , Hurfiov oi-/.eiv Kuradi-Aaa&fjrat rijv vf^aov. yodcfcov yi roi 6 2 
EiQrjvaiog aeQi rf/g -ypr^cpa rf^g x«t« toj' avriyQiaror riQoar^yoniag qeno- 
[itvr^g iv Tg Icoctvvs Xeyofievrj cc^io-AuXvitet, aircdg ar7.Xa^aTg iv niimrco 
rmv <no6g rag utQtaetg ravra ^ipi Ta 'loicivvs cfr^air' „ti df edei «»«- 3 
.,,rfardov iv rcj) rvv •auiqci) xr^Qvrrea&at rsrofiu uvri, dt i/.eivs uv icwiifij 

30 „Tii x«J rrjV unOACcXvWiv ioi occ/.orog. ^de yccQ tiqo <noXXb '/nova io3nc'c9r^, 
„aii« axedov i^rn rf^g rifiertQag yeveug, apo? rcf) riXei rfjg /ioiieriavov 5. r« K).fjuivrn<: oni. aeh (ik tcste Gronov.) 55^. 7. yt om. /j/'//. | 
15- Ts add. cfhik/ii om. aegSVH. \ 14. ytrtivas] lirtoicTtirae aSVH. \ 
16. 9iot%9Qia{ Tt xai om. aeyh. | 18. «i'r<;T cfi, avrii/v k, uvth aeyhE. \ 
21. 'titov add. cfgB, om. volgo. ] 28. ifrjoiv — Iren. adv. haer. V, 50, 3. 
p. 350 Ma.ss. 92 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. 111, 19. 20. 

4 ,,rcQX>i9'" i'V TOGtiTOv 8f unu x«T« Ttig dijXsjitvsg )j Ttjg rjfiEThQag niaTsmg 
du'Xufi<:ie diduaxaXiu, cog x«) rug unoQ^ev ra nad' ijfiag Xoy» avyyQacpeig 
fitj dnoxvfjaai TUig uvrm' laioQiaig ror rt biayfiov xui t« iv avx^ t*o^Q- 
rvQia nuQubuvai, ol ys xui rov xaiQOV ta u>tQi(ii^g i-Keatjfitjvavro, ev erei 
CTevrexaidtxuroj /hfteriavu fieru nXeiarKiv trtQOiv xai fVXauiav Jofie- 5 
TiXXav iaroQijaavTeg, e^ dSeXcpijg yeyovviuv 'DXaoU KXijfievrog, evog twv 
Ttjvixdde Ini ' Pcafiiig viidrcov, rt]g eig XQiarov fiaQrvQiag tvexev eig v^aov 
Tlovriav xara rtfictiQiur de8oa&ui. 

C A P. 19. 

'Slq Joiinwvoii Tovq «rro yfvov^ Ja^lS ttvaiqna&cu nQoaraTV{i. 10 

(Nic. H. E. III, 10.) 

7"« 5' avra Jofieriavi rug dno yivng Jufib dvaiQeia&ai TiQoard- 
^uvTog, -riaXaiog narixei. Xoyog tcoj' (tiQerixcav rivag xartjyoQijaai, rmv 
d^noyovcav 'Jb8a, (Turov 8f elvai (c8e7.(j:6v 'Aard aaQna ra acoTt~jQog), cag 
«510 yivsg rvyxarorrcov Ju^\8, x«i cag avrH avyyireiav ru XQiara cpeQov- 15 
Tcov. rcivra 8f 8i;Xoi y.arcc Xt%ir nSi ctw? Xiycov 6 'HytjaiTiTiog' 

C A P. 20. 

JlfQi Twr 7to6<; ytfovq Toi/ avniJQoq riuui: 

1 „"Et( 5« TieQiijaav oi dno yivsg th KvqIh vicovoi '/aSa, rS nara 

„ ff«'oxa XeyofiivH uvth (c8eX(f:u, sg i^tjXuroQevauv, cog ex yivng ovrag Ja^i8. 20 
„T«Ttf!? 5' 6 '/ao'x«TO<,' i^yaye nQog Jofieriavov KaicaQa' icpo^eiro yaq 

2 „T/->' naQsaiav tb XQiarn cog x«< 'HQco8tjg' xui inriQCjorr^aev avrsg, ei 
„£x Ja§i8 eiai, na\ cofioXoytjauv. tot« iiitjQcortjaev avrng, noaag nrt]- 
„ aetg exnaiv, ^ noacov XQW^'^^'" ^(^'QisvHaiv! ol 8e elnav afxiporeQOi, iv- 

„ vwAiaiiXia StjvdQta vnaQXsiv avroTg fiova, enaarco avrmv avrjKOvrog t« 25 
„ rifiiaeog. nu\ ravra hx iv dQyvQioig ecpaaxov 'ixeiv, dXX iv Siarifirjaei 
^,yrig nXi&Qcov TQidxovra ivviu fwvcov, i^ cov xa\ reg cpoQsg avacpiQeiv, 2. SdXafcnt SiSaaxalia cefyikU, SiS. Sitl. ahSVH. \ 5. 'Itlaslav] (pXaviav 
cefghNB, <J)Xa^-iiav ahiSVH. \ 6. *^ aSthfrjv (hoc est i^aSdifTjv) h. \ 7. 'ive- 
iisv om. h. I 19. viojvol cdiJcs Zonar. (Ann. XI, 19. p. 504) NSVHB, viorol f 
v'u~)v abehm^Jt Syncell. (p. 652 Dind.), viol g. \ 2\- S' om. aegh Syncell. \ 
'Isoxaro? cdfgVS^HB, 'llaoxaTOS iN, 'isxaros SyncelL, 'llxo^nros /c, 'loxntos 
bS, 'ixtiAaTos e, 'ixsfiaTos at, Il^i^oxdros (sine o) h, „Kevocatns" B.: est latine 
Evocatns. ] 22. iTTTjQMrijaev] fjgojnjotv ik (teste Gronov.). | 25. inTjQOjxTjatv cik 
NB, tTTijQojTriaav f, i^QOjTr]atv aeghSVH. \ 2\. tlnav ceftlrrov aghihNSVHB. \ 
26. ijfiiatos cfN, fjitiatojs volgo: cf. Lob. Pliryn. p. 247. EUSEB. HIST. ECCL. IJB. III, 2i. 93 

„xat avTBg alrsQyHvrag SiarQtq^ia&ai. sha ds yal rag x^^Q^S ^«ff *'«^- 3 
„ TWf iniSeiitvvvai , ^uaQrvotov t/J^ avxuQyiag tijv th acofiaTog ay,Xr^Qtav, 
„ x«t Tyg drco tr^g avvex^g fQyaoiug tvanoTVTtcoDtyrag fci< rmv iSicov 
j,XEiQ(3v rvXsg naQiardvrag. (Qwriii^tvrag Ss atQt tb XQiaru xai rr^g 4 
5 ^,^aaiXeiag avru, o^noia rig tiij xal aoT y.ai TroTt Cfavi]aofit'vrj , Xoyov 
^.)8uvai, cog ov xoafuxrj fxtv Ld' tTiiytiog, i^jisQdviog dt xai dyytXmri rvy^d- 
i^vEi, iiil avvrtXeia ru alwvog ytvr^aojxivii, orctjvixa iX&cov iv So^rj xQirti 
„ ^covrag nai vtnQng, xal dnodcoati ixaarci) nara ra imrriStVfiara avrli. 
„ £(jp' oig firjStv avrcov yartyvcoxora rov /iofieriavov , aXXcc x«< cog tv- 5 

10 „TtP.(ui' naracpQOVTJaavra , iXtv&tQsg fitv avrag aveivai., xaranavaai 8e 
„ did TiQoardyfiarog rov naru r7jg iny.Xr^aiag Sicoyfiov. rug dt wjioXv- 6 
„&ivrag riyr\aua&ui rcov iy.y.XrjaiMV, coguv dr] fiaQXVQug Ofiu xut wn.o yi~ 
tyvsg ovrag tu xvQia, ytvofiifrjg re eiQrjvrjg fit'xQi ToaiuvS izuQafitTvai 
„avT«ff Tw ^<V." TarTa fitv 6 Hyrjoijz^riog. ov fir/v ctXXa xai o TtQ- 7 

15 rvXXiavog rH /lotitriavH rotavrriv iie^Koirjrai, fivrjfirjv' ^^'neTieiQuxei 'rtOTt 
„ xat /lofxeriavog ravro 'jzoieiv ixeivct], fitQog drv rrjg NtQcovog cofiorrjrog. 
„ «iX' oJfiai dre 'iymv ri avviascog rdxiara inavauro , dvaxaXeadfitvog 
„ xa< sg c^//i«xa." m£T« de rov /lofieriavov iievrexaidexa 'ireaiv ini- 8 
XQttrrjaavxa NtQ^a rrjv dQxrjV diaSe^Ufxivs^ y.a&aiQt&rjvai fitv xag Jofte- 

20 Tta^a rifiug., inaveX&eiv 8e iitl t« oixeia fiera rn xai rug naiug dno- 
Xa§eiv rng dSixcog i^eXrjXafiivag^ rj Pcofiaicov avyxXr^rog ^nXrj ipr^cfii^erai' 
laroQbaiv ot yQucfrj ru xard rag XQ^*''^^ iiaQaSovreg- rore 5/) tv xai 9 
TOi' «TTOffToJ.o»' 'lcoavvrjv dno rr]g xara rrjv vrjaov Cfvyrjg rr^v ini rrjg 
'Ecpias 8iarQt§rjv dnetXrjcpivut.^ 6 rdov nuQ rjfiXv dQXuicov nuQaSiScoai Xoyog. 

25 C A P. 21. 

Jlq Trj<; A}.fi((t'^Qfuji' i/.y.}.}ji)i'a(; roiin; 7jyilcat, Kfodvn'. 

MtxQo} 8e nXiov iviavTH ^aaiXevaavru NiQnav SntSix^^^^i TQaiavog. 1 
01» 8ri nQorrov trog tjv, iv q/ t^s' x«t' y^Xe^dvSoeiccv naQOtxiag '^j^iXiov 
8ixa ccQog rQiaiv ireaiv riyrjaufitvov SiaSixtrcct KiQScxrv. rQirog nrog rcov 
30 «vToVt jU£T« TOf nQMTOv 'Avviavlv nQoiarrj. iv rbrco 8e 'Pcofiaicov eiairi \, aiT»?] T«« /(. I 4. Tvlut post ifanoT. poiiit h. | 7r«ptor«»'r«s] TTagtardv- 
tes h. I 5- TTo'i xai Trore cefih Zonar. B, 7t6t£ xat ttoi aSV II, nal ttoZ om. //. | 
6. rvyyavti. acfhNSVII H, rryxdvoi egik. \ 7. >i{}t,vtt eghSVII, xgifttt abcdfik 
XIUBIIb, I 14. TtgrvlXiavoS — Apol. 5» | 16. post rr^f add. t« ahSVlI, om. 
cefgikN B. | 18. *7rtxp.] xftaTr,oni'ra effk. | 21. ,^»/./; om. hi (a sec. m.) k N. ) 
27. i^aailtvaavra NtQiiav cefffhikNliH^, ^uui/.tvoavTos Ntgiia aSril. \ 28. Jra- 
t^iitixias] fAx/.TjalaS c. \ .i(J. \lvitaiLv] \4t'iari)i' ekN. cf. p. 71, 5. 90, 21. 94 ELSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 22. 23. 

KXtjfii^g fjYelxo, tqIxov x«( uvxog Intxtov xav x^de fiexa TlavXov t£ nat 
JliXQOv iiiiaxoTiEvadvxoiV ^aOfiov. Aivog 8e 6 <nQcoxO'i tjV, nai fiex avxov 
^AvfynXr^xog. 

CAP. 22. 

J2? T^? Avcioyjuiv SivTfOo:; lyfunoq. 5 

(Nic. H. E. III, H.) 

'AXlu yat X(3v fV ^Avxioxeiag Evo8i8 iiQcaxa xaxaaxuvxog, devxeQog 
ev xoTg drjXsfttvoig 'jyvuxiog eyvojQiXexo. 2!vfie(ov ofioiiag SevxeQog ftexa 
xoi> Xti aojTiiQog rjftuv ddeXqiov xrjg iv ' JeQoaoXvftoig initXtjatag xaxa 
xbX8g xiiv XeixHQyiav el^tv. 10 

CAP. 23. 

laro^la rxf()l Iu)avvov tov a7ioaxo).ov. 
(Nic. H. E. HI, H. II, 42.) 

1 ^Eni Xbxoig xaxa xi]v ^Aaiuv txi tw ^k^ •KeQiXevjiOfievog avxog 
ixeivog , ov ^yd^na 6 Jijabg, d^noaxoXog ofis nai evayyeXiaxtjg Jaavvtjg 15 
xdg avxo&i dieinev exxXiiaiug, dno xtjg yaxa xtjv vijaov ftexa xtjv Jofte- 

2 xiavH xeXevxr^v inaveXdav cpvyijg. oxi 8e eig xuxag exi xco ^ioi neQiijv, 
dnoyi^Qi] 8id 8vo niaxcoaaa&ai xov Xoyov fiuQxvQcov. maxoi 8 dv eJev 
8X01, xijg iitxXrjaiaaxiitTJg nQea^evaavxeg OQ&oSo^iag, el 8ij xoibxoi EIqij- 

3 vaiog na\ KX^firjg 6 'yJXe^av8Qtvg. mv 6 flev aQoxtQog iv 8evxeQ(o xoov 20 
<jQog xdg aiQiaeig w5t' nag yQuqiei naxd Xe^iv' „nui navxeg 8e oi nQe- 

„ a^vxeQOi fiuQXVQuaiv, oi x«t« xijv 'Aaiav 'Jcodvvy Tcp xa KvQin fia&rjx^ 
^^avfi^e^Xtjnoxeg , -naQa^e^coxevai xov ' JcouvvrfV. nuQefteive yuQ avxoig 

4 ^^fie'xQi xmv TQuiavs ^f^dywr. nui iv xQixco 8e x^g avxijg vno&iaecog 
xavxo XBXO 8ijXoi 8id xsxcov' „dXXd nai ij iv 'Ecftac]) ixxXijaia vko 25 
„ TJuvXb filv xe&kfieXicofievti, 'Jcodvva 8e iiaQafieivavxog uvxoTg fiixQi "^^v 
^^TQaiuva XQOvojv , fidQXvg dXij&ijg iaxi xijg rdov dnoaxoXcov nuQa8o- 

5 ), aecog.'^ 6 8e KXi^ftt^g ofia xui xov XQOvov iniaijfitjvdfievog, xai laxoQiav 
dvayxaioxdxtjv oJg xd xaXd xal incoq.'eXij cfiXov dxaeiv, nQoaxi&tjaiv, ev 

(o ,,xig 6 aattofievog nXaaiog'' iniyQuxpev ayTa avyyQafifiaxi. Xu^cov 8e 30 2. haec Ah'oi — ' AfiyiihjTot om. 11 prob. V^S^. \ 10. iix^^ bcdfffkilcB, 
fyt(sxtiQiauii'ot tjv aeSrH. | 17- fti cfgNVS^^EB, om. aehikS. | 19. post 
arot add. EtQtjvaJos ttal Kf.^urjS cf. | ti cfjhihVB, oi aeSS^H. \ 21. ypa<ptt 
— Iren. adv. haer. II, 22, 5. P- 148 Mass. | Si add. hcdfg, om. reliqui codd. 
et E. I 25. Tsro om. gh. | 8t/).o'i — adv. haer. in, 3, 4. p. 177 Mass. | 28. xaJ 
add. cfgB, om. aehihSFH. \ 29. tv w %t).. — Clem. Alex. quis div. salv. 
§. 42. p. 958 Tott. 1 50. post aiV^ add. rm cyi (a sec. m.) k, om. aefhE. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 23. 95 

uvdyvm&i a8i nag t-iHGav nu\ avrn ttjv ynarfrjv' „uy.8aov ^v&ov ov uv- 6 
,,^01', d).),u ovta Xoyov , '^reoi ' latuvvs ra d-oat6).H '^zaQudtdofitvov xui 
„,uy^'/^g 'rztq.vXuyuivov. i:z£t8i; ydq ta xvquvvh TsliVTrjfsavrog wno rr^g 
^^nuTUH Tf^g ii]oa utT/jl&ev i:i( Tt]v Ecftoov, u^^zijti 7zuQay.aXHiiEvog x«< 

5 « «in< T« a).i]ai6)^03QU tuv idioyv, otzh ulv irzioxo^^ZHg y.aTaarrjacov , o-jh 
„3* 6).ag i-Ay.Xr^aiug cto^6abiv, orzH dt xJ.t^ooi i'va yi Tiva iiXt^Qoioojv Tav 
^^v^rzo TH •jzvEVfiuTOg ar,nutvofiivojv. i).&o)v hv yui irzi Tivu T(i>v ov ua- 7 
„ ^QUv tzoltmv, ijg nut thvohu /.tyHOiv titoi, y.at tuLku uvarxavaag Tug 
^^ddeXqlg, irzi auai roj y.a&tOTMTi 'rzQOOp.iipag iniaxoTZOp , vsaviaxov 

10 „ /x«t'0>' To) aoifiUTi x«< Tii oxpti doTEiov nat &eQftov Tr^v '(pv)^r^v l803V, 
„„TiiTO»'/" i(f>>j , y,oot 'izuQuy.aTUTidtuui (xtTU ':zdarig a-izndr^g , irzt Tr,g 
^^ ixxXr^aiug x«f th XniaTH fiaQTvnog.'' th 6« dtyouivH xui •rzdvGr viztayvH- 
.,., fiivH xui ':zd).tv t« «i'T« dit/.iytTo x«/ ditfiuQTVQE^zo. tha o fitv a^rzr^Qtv 8 
„ «a/ Tiiv "Eqtaov, 6 bt aQtarivztQog dvaXu^mv oiyudt tov 'JzuQudo&ivTu 

15 ^^vtuviay.ov tTntcft, avvtr/tv, i&u).izE, to TtXtvTuTov icfoniaE. x«< fxtTu 
„ TtiTO vq,rjXE Ttjg 'jzXtiovog i^^ztfiEXtiug xui ':zuQur[,vXuxr,g , ojg ro Tii.tiov 
„ «i'T(>3 g)i;?.axTJj^(o»' i'n.iaTt]aag rr^v ariQayiSa t» xvqih. tm 8e uviatag 9 
„Jipo wQug Xu^Ofiivaj izQoatf&tinovrai rivtg tjXtxtg unyoi xui wrzEQQixt- 
„ y^TEg, i&u8tg xuxcov. xui "^zqgjtov fitv 8i iaTiuaeojv '^zoXvteXwv avrov 

20 y^irzdyovzui, Eird 'rzH xui vijxtojq iTzl Xoano^vaiuv i^tovTEg avvE^rzdyovrai, 
„i7T« t* y.ut fiti^ov ovfxi.ndTTEiv ijitHv. 6 8t xur oXiyov ':zQoaEt&iXtTO,\.Q 
„ x«< 8iu fiiyE&og (fvaEOjg, ixarug ao-rztQ uoTOfiog xui tvQOJorog iTz^rzog 
^^OQ&ijg o8h , xui Tov ;ifai/»'o»' i»'5«xtu»' , fiEiXovwg xuru Tcof ^uqu&qojv 
„ f ()Pi'(i«TO. d^jzoyvng 8t TEXiwg rtjv iv &toj aaTtjQiuv h81v tri ixixqov 8ie- \.\. 

25 « ♦'Oirro, uXXu fiiya ri <:zQd^ug, i-^zti^rf^^ztQ «n«| «aoP.coAit, 'iau roig uX).otg 
^^'^za&Eiv ^^18. uvrug 8tj THTHg dvuXuj^av xai XtjartJQiov avyxQOTriOag, 
^^trotfiog XijaraQj^og r/v, ^iutoTUTog, fituniovaruTog, •/aXE'R(6rarog. XQ^*"^^ ^"^ 
„ jV fiioqjj x«t rivog ijzf^zEaHOtjg XQ^^^^' dvuxuXHOi rov 'lcfjdvvr^v. 6 8e 
„eci£( Ttt uXXa cov yuQtv i;xe xaTEarr^auTo , uyE 8t] , tqtj, w iniaxorzt. 2. post a.TOOTo/.o add. liyoufiov »al i/,ulv aeikXS, om. bcd/ffh Cletn, 
RVS^HB. I 5. ^f'^] rragaTTiff. h. \ 4. trri cik Clem. , iii volgo. | 6. xAj;pw 
bcOfg Clem. y//B, *).tj(jov aeh {ilc teste fJronov.) S, \ tva yt nva cfghikV// B, 
iva Ti Tiva Clern., tva riia c (a pr. m.) e. S dcdit ex a utth Si ys xXt/Qov tra 
Tivd. Cf. Eas. H. E. V, 21.: iV« yt rtva tuiv tTHTtjdtiujv. ; 10. Tjj uif>it rfik, 
xijv oifift (sic) h, Ttjv otptv aeg Clem. NE. \ 17. avTm] iavToj h. | r» om. aeh. \ 
20. ttia na — tiTa om. Hcinichcnii operae. | 25« i()aia( neghik Cletn. E, 
Tz^aiat bcdf. 1 26. Tiai^tr»' aehik Cleni, E, nf/aTTttv bcdfg//h. | ij^io] «n 
»;i'/» Gnit,, drttj^ia coiij. Fa. 96 EUSEB. mST. ECCL. LIB. Ill, 23. 

^T/y»- '^iaQaxaraOrixTjv a^jioSog Tjfiiv, ijv f.yM rt x«J. 6 Xgiarog aoi iiaQa- 

1 3 „ y.art&ffie&a t^ji t/^> ixxXtjaiag, i;g TCQOxadtXVt fiotQf^VQOg. 6 St to fttr 
„ ^rpMTO»' i^ETiXaYri, j^QTjfiara oiofitvog , u-jtQ bx tXa^e , avxoq^avrtiaOai, 
„x«/ bre aiarevttv tl'j[^ev vntQ ojv ax if^Xtv, urt amartTv Jcourvyj. mg ds 
„„Toi' veaviaxov, ' elnev, „a:iairM xat rijv ^ivxtjv t« aStXq^u,'' artvti^ag 5 
y^xaroj&tv <:iQea^vrt]g xai rt xut iniSaxQvaag , „ixtivog ,' tqirj , „ri- 
^^drt^xe. ,,7r(o<,' xai rira &uvurov; „&£(<) re'&vi]xev, thev. ,,(i7it^fj 
„yrt(j <:iovriQog xai i^coXr^g, xat ro xeqiuXuiov, /Ijj(Ttjj?. xai vvv dvri rtjg 

1 4 „ ixxXr^aiag ro onog xurtiXriqe fied Ofioio arQuri(arixU' xaraQoqiUfievog 
„«>> rtiv ia&rjra 6 d^^ioaroXog , xai fiera fieydXijg otfioiyr^g <nXri^dfitvog 10 
„T/)i' xtqaXr^v , xuXdv ye , tqij, qvXaxu rijg rdSeXqS xpvxrjg xariXmov. 
„aP.A m^nog rjSr] fioi 'naniarco , xui tjyefKov yivea&co fioi rig rrjg oda. 

i^ .),rjXavvev , coantQ tixev , avrd&tv dno rrjg ixxXrjaiug. iX&cov de eig to 
„;f(X)fj'o»' vcTO T^i,' 'riQoqvXaxijg rcov XrjarMV uXiaxerai, jU//t£ qevycov, firjre 
^^<:ittQairitfievog , dXXd (iocov' im TaT iX/jXv&u, i<n.i rhv ctQxovra vfiav 15 

16 ^^uyayere fie. og ricog, coa-jitQ coaXiaro, uviftevev, cog 5t ^Qoatovra tyvco- 
„ p/(Tc Toi' 'lco(/.rrrjv , eig qvyr]v atdea&e)g irQdnero. 6 8e ibicoxev dva 

l7„xpctT0^, i<niXu&diitvog rFjg rjXtxiag rF/g eavrii, xexQuycog' ri fie qevyetg, 
„Tix»'0i', rdv aavrn nartQU, rov yvfxvdv, rdv ytQOvru; iXir^adv fie, rixvov, 
^^fitj (po^a. ixeig irt ^coF/g iXniSu. iyco XQtarcp Xoyov 8(oaco vntQ ai, 20 
„ «»> diij, rov aov &uvurov ixcov vnofievb} , (og 6 xvQiog rov vneQ tjfKov, 
y^vntQ aa rrjv ^ivyjiV utri8(oa(o rrjv ifi>iV. arr^&i, 'jiarevaov, XQiarog fie 

\S ^^d^niaretXev. 6 8t dxdaug 'nQtorov fitv iarrj xdrco ^Xi^ncov, elra tQQixpe 
„Ta 0<jiXa, th(t rQifi(ov ixXais <ntxQoog' 'n.QoaeX&dvra 8e rov yiQOvra 
.^ntQtiXa^ev, dnoXoysfierog ruTg oifiooyuTg oog iSvvaro, xai roTg 8uxQvat 25 

X*^ ^^§anril,dfievog ix SevriQe^ fiovr^v dnoxQvnroov rrjv 8e^tav- o 8 iyyvoi- 
•,,fievog, inofivvfitvog, oog uqeaiv avTft) nuQU rn aanrJQog rjVQrjrut, 8ed- 
i^fievog, yovvneriav , uvrr^v rrjv Se^tdv (og vno t;]*,' fieravoiag xexa&UQ- 1. TtaQaxuTa&i/Xfji' acfffh Clem. X£, rTnQa&rjxrjv eikmj^t. \ i. iuyjv cfg, 
tlxff volgo. I dnioTt7v] TnoTiinv H errore typogr. | 6. ti\ trt aehS. | 
7. noJs xa'i] ^ToJs icai ttots nal hk. \ 10. av cfg Clem. E, St hikN, om. ae. \ 
T/Jr io9ijTa 6 aTTooT. aeghk Clem. NE, 6 dniroT. rrjv ia&rjTa cfi. \ 11. yt] ae 
hik. xaXov yt icfrj q^vXaxa at T7/? tlf. \ 12. yivia&u) aefg Clem. E, ytvio&u) 
chikX. I 16. ayaytTi cefikB, nvnydytTi a Clem. E, aytti h. \ iJ. itgantTO 
aeghik Clem. E, iTQintro bcdf. \ 18. Ttj? om. cf. \ 19. post rixvov add. tpT]- 
oiv h. I 20. iXniSa cfgdevi.FS^HB, i/.niSas aehikS. \ Xoyov Sojooj cefgikKB, 
Suiaui Xoyov ah Clem. E. | 24- ixlait cfghikBH^, t-Aas ae Clem. E. \ 26. Stv- 
tfQis] Tti irfpa bcdfg. post Sivt. add. yovunsTwv hi (a sec. man.) /;. | o] 'o E, \ 
27- a</to«i'] atf.toH hikX. \ rlKjr^rat b cdf g ik V S^ HB , tvifrjTai ahS. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 24. 97 

^tfiivr^v xaraqi/.oov, iiil t>jv ii<y.).i;aiuv i^rtav/jyaye , x«i daxpiUai ^tv tvxaig 
^^i^unbfiavog, avvr/tai St vr^atdaig avvayoivi^oiASvog, aoiiiiluig de atiQtjai 
^^Xoycov xuTEnadcov uvts rr;v yvoifit^v ov aQortQoy u-nriXOev , ag (fuai, 
„wpJ»' avTOv unoi<aTi'arr,aE rij ixxXr^aia, 8i8bg iiiya '^iaQudttyiia lara- 
5 ^^voiag uXriOivr^g xui fiiyu yvcoQiafia aahyytvtaiag, tqotiuiov uvaaruatmg 
„ ^hnofiivr^g.^^ 

C A P. 24. 

JJiot r?;; T«;fw? rwv nayyf/.tuiv. 
(Nic. H. E. n, 45.) 

10 Tavra tb Kh\utvrog, laTOoiug olih x«< (oqthiug r7^g riov ivTtv^o- 1 

Liifcov iyf/.tv, iyrav&u fioi xtiaOco. qiQE 8t xai rb8£ Ta wnoarols rug 
uiuvTiQQr^rsg iniar,nr^vcoutda yQuqccg. xal 8t] ro xar uvrov tvayytXiov 2 
Trtr;,' t-ao Tov uQurov 8ityv(oauivov iy.-AXr^aiutg nocorov avwuoXoyrja&co. ort 
yt firjv tvXoycog 'riQog riav uQXuicov iv rerciQTij fioiQu rwv ccXXwv tqicov 

15 KartiXty.rui, ruvrij uv yivotro SJjXov. oi dta-:iiaioi -mu cog aXr^&cog Oto- 3 
'riQfntig, cfr,ii\ 8s tb XQtaTo rtig unoaroXsg , rov ^iov uy.Qcog y.ty.u&aQ- 
fiiioi, 'xai UQiT^ nciarj rccg xVvxug nty.oafirjfiivoi , rr^v 8t yXcorruv i8ia- 
rtiovrtg, r^ yt iirjv <:iQ6g ru acorrJQog avroig 5«5a)nr^//iJ?j &tta icui 
<:zuQa8o^O':ioi(» 8vv(Cfiti &aQauvx£g, ro fitv iv '^ztnivoicc yui Ttyttj Xoyav 

20 T« T« 8tdaay.('iXi! fiuOr^iiara <:iQta^tvtiv brz yStcuv art ivtxtiQuv, tj 8s 
rs &ei8 <:ivtvfiuTog ru avvEQybvrog avrotg unoStt^^ei y.ut rtj 8i avrwv 
avvrtXBfiivij x>uvftccTaQy(i) th XQtarH 8vvccLiei. fiovi} XQcafitvoi , r7;g rcov 
sQavav ^aaiXeiag rr,v yvcoatv cat ':idaav y.arrjyyeXov rrjv oty.nfitvr^v, a-x88qg 
rrjg neQl to XoyoyQucfttv fiinQtiv aoibittvoi qQoyri^u. y.ui Tbr tnoiCTrov 4 

25 «T£ fteiXovi Kul {"ntQ uv&QConov i^vnr^QtTbfttyoi 8i(cyovi(c. o yyv IJ^cvXog 
iiccvT^ov iv <nuQuaxtv^ Xoycov SvvurcoTarog vorjiiaai rt ixccvcorarog ytyo- 
varg , ov <nXiov rwv ^Qaxvrurcov i^niaroXcijv yQacf7j 'nuQccSt^coxe , y.(ctrot 
fiVQia ye x«J «ao'^oijTa Xiyetv tlfov, ure riov vtiy,Qig 'bQtcvb tqits decoQr;- 

2. au(jTjat aei (a st-c. man.) kptS^K (de Ruf. p. 300), aii(>t'yi X, (>i,atat 
bcdfgh Clemeniis codex SyHB „variis sermonum consolationibus , velut quibus- 
dam praeeantationibus cfferos et exterritos aniraos mitigabat" H. j 4. djTOxaTtorr^ae 
bcdf Clem. Vr», %aitaTr,as aeSS^H, i:naTr,aut gi (in marg. a pr. man.) lcN, 
iniaTTjOi h, imorr^aaS Syncell. j 12. iTriat;iLr,ro'jui&a cfghikTaB, vrroaTjuTjvo)- 
ittda aeSS^VH, imar,un'OJUt&a b, iTiar/Uiiojut&a d. | xai post 8t} add. aeg 
SVH, om. bcdfhikl'3 H. | 13, drujfioXoyt]aOoi cikViB, dioiiioXoytia&oj efg, 
dvouoXoytiodoj aeSVH. \ 16. «xptosj oxpt,.-)wf hi (in marg. a pr. man.) k. \ 
17. di] Tt h, I 19. TTiQtvoin cfgE, TTet&o7 aehikmptX. \ 26- rrairoji ] olv ndv~ 
Toiy b cfr. 98 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 24. 

fidtcov iTinpavaag, in avTov re tov ■&ko:iQ£n7j -naQddetaov dvaQjiaads^g, 

5 nui rdof ixelas Qt^fiuxoav uQQiljzaiv d^^ia&e^g inaxsaai. ux aneiQoi fiev bv 
vnriQiQv twv avxav xat o/ }.oi^o\ t« awxr^Qog rifidiv (foiztjral , dwdexa 
fitv d:i6aro).oi, e^8ofii'jxovra 8e fiaOi,ru) , uXlot re ini ruroig fxvQioi. 
Oficog d uv i^ unavrmv twi' Tti nvQtu diarQi^cav vaofivrifiara Mar&aiog 5 
TjfiTv xat 'Icodvvrjg fiovoi xaraXeXoinajrv, ug xai indvuyxeg im rrjv yQu- 

6 9'/}»' iXOeiv xure'xei Xoyog. Mar&atog fiev yuQ <nQ6reQ0v E^Qaiotg xr^Qv^ag, 
(og jjfieXltv KUi i(f ertQag livai, •jiarQio) yXoirrij yQacfjj 'jiaQudbg ro xar 
uvrov evuyyiXiov ro XtTnov r^ avru naQuaia rarotg, «qp (ov iariXXero, 

7 dtu rijg yQacfljg dnenXrjQS. tjSij de MdQxu xal Ah-a(7 rtav y.ur avrag 10 
evayyeXtuiv rtjv txSoatv nenoir^fievoiv , 'lojdvvriv (paal , rov nuvra }i^qovov 
«^(»«(^0) ne'iQ^Lievov xtjQvyfiurt, riXog xat ini rtjv yQucptjv iX&eTv roidgde 
'//(■Qtv ulrlug. rdJv nQOUvuyQucpivrcov zQtav etg <navrag ijSrj xut etg avrov 
diudtdofiivcov, dnoSt^^ua&ui fiiv (puatv, dXrj&etuv aiiroTg intfiuQrvQr^aavra, 
fiovtjv de uQa Xeinea&ai r^ yQ^ffli t/;»' neQl tcJv iv TCQcoroig xat xar 15 

8 aQXtjv ru xrjQvyfiarog vno ru XQtara nenQayfiivcov Sujyrjatv. nai aXr^&rjg 
ye 6 Xoyog. rtg dXXsg ynv rQtig evuyyeXiarug avvideiv nuQtari fxova ra 
fiera rijv iv tw deafioirtjQico 'Ibjuvvu ru iSuTiriars xa&eiQ^iv ecp iva 
iviavrov aeTiQayfiiva tw aairiJQt avyyeyQa(p6rag , avr6 re rur iTZiaijfit]- 

9 vttfxivug xuraQXug rtjg avrdiv taroQiag. fterd ybv rijv reaauQUxovrari- 20 
fitQOv vijareittv xui rov ia uvr^ neiQaafiov rov '/q6vov ri]g idiug yQUCpijg 

fifv Mur&uTog dijXoT Xiy(ov' ,,dxiiaug de ori 'lcocivviig iiuQe86&>j, dve- 
lOx<"?'/<Ji*' drio rijg In^aiag eig rtjv raXtXuiuv. 6 8e MdQxog (oauvroog' 
„fiiru Se ro <KaQu8o&ijvut, (ptjaiv, ,^I(odvvr^v rjX&ev 'itjaag eig rrjv FuXi- 
Xuiuv. xui 6 ^Hxdg 8e, 'jiqIv uQ^ua&ui r(ov rl 'itjaS nQd^eoiv, nuQu- 25 
iiXtjaicLig intrtjoeT (puax(ov, cog uqu rtQoa&tig 'llQ(o8i]g oig StejiQd^uro 
11 novijQoTg xurixXeiae rov 'lo3Uvvijv iv cpvXaxtj. nuQuxXtj&ivra 8rj bv TaTto»' 
evsxa (ptjai rov dTz^aroXov 'l(ouvvr^v rov vno rav nQoreQoov evayyeXiardSv 
nuQCiaibintj&ivra iqovov xa\ rd xar avrov nenQuyftiva r(^ ao}rt~jQi (ravra 
8' tjv rd nQO rijg ra ^anriarH xa&ein^eKig) rco xar avrov evuyyeXio^ 30 5- SiazQi^vJv cfyhikNB, ua&ijtwv aeSFHIIh. veiba sic jimgeuda: rdjv 
T, K. Oiargt^ujv vnofiVTjii.aTa Mai&dloi xal ' lujdvi-Tjt fiovot i^ dndvtojv ^Jiitv xa- 
Talsloinaatv. | 7. (xhv cfiVHB, ts aeglikSS^. \ 8. ^fisXlsv cfghB, i'fis).).s 
aeikSFH. \ 17. aAAss ysv Tgsli cfVS^HB, tqsIs ySv ahi (a pr. m.) kS, uXXae 
ysv eg. \ 21. fV avtfi cfVH, inl Tavri] ae ghikNSS^B. \ 22. BriXol — 
Matth. 4, 12. I 23. MaQv.oi — Marc. 1, 14- | 26. (pdaxojv — Liic. 3, 20. | 
28. fiai] ffaai hikvZB probante S^. \ 29. xctr' avrov bcclfikB, xora tSiov 
aeghSVII. referendum est ad tvv yjjovov. \ EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 24. 99 

'^iUQaSuvui , avto tc tst i^rtiar^iuivaaOai , xoxe fitv q)i^6avr(t' ,,xavx^v 
((■QXH^ ^'^ofijCE rdjp jiuQado^cov o ^lrjGag, xoxs ds fivtjixovevaavTa tu 
^uTiTiaTu fUTu^v Tav 'itjau 'riQu^fav, cog iTi tote ^w^iTi^ovTog iv Aibiv 
iyyvg tu ^uXiin, ouq:cog tb t«to dr^Xiv iv tco Xiyuv' ,,una) yuQ r^v, 
5 (ftjarv, 'lcouvvr^g ^sp.rjfiivog tig CfvXamjv. bnuv 6 fitv 'Icodvvr^g tj ra x«t 12 
«i;toi' tvayytXiu yQuq^ tu (ir^bt-:ic>) th ^u~TiaTu ^t^Xr^nivu tig Cf^^vXaxrjV 
Tinog T« XQiaTu jiocfiOivTU '^iuQadidcoaiv, ol 8t Xoinoi TQtTg ivuyyiXiaTui 
T« «iT« TrjV t'ig To dtaftcoTTjQiov nu&eiQ^iv Tu (j«aTJcTTa fivr^fwnvuaiv. 
oig xui i^ntGTijauvri uy.tTi itv do^ui diacpcoveiv uXXijXoig ru tvayyiXia, Tcii 13 

10 To fiiv y.uTa [couvvr/V t« 'KQwtu tojj' t« XQiaru 'kqcc^ecov '^itniiyiiv, t« 
8e Xoiau rrjv im riXn tH 'j^qovu uvrq) yeyevr^fiivr^v laroQiuv' ei>i0T(og 3 
uv rtjv fitv T^g auQxog ru acorriQog rjficov yeveaXoyiuv, ure Mur&uio) y.ai 
AwMc 'HQoyQcccftlaut, u^noaic^ynTJacci rov 'lcociwtjV, rFjg 8e OtoXoyiug uTiciQ- 
^aa&ai, eoguv uvrc^ apo? ru &eiu •^ivevfiarog oia y.QeiTTon jiaQwnecfvXccy- 

15 fitvr^g. rccvTu fitv uv Tjfiiv TitQi rijg ru tcaru 'lcouvvr/V evayyeXiu yQuifijg 14 
eiQr^aOco. y.ui rFjg x«t« Muqkov 8e tj yevofiivi} airia iv roTg 'jQoa&ev 
ijfiTv 8e8ijXa)rui. o 8e Auxccg uQyofievog x«) uvrog ru y.ccr ccvtov avy- if) 
yQUfifiarog rt]V uiriav iiQu&ijye , 8i ijv iKeiioir^Tai T/yy avvru^S^iv' ^r^Xwv 
cog ccQu <Ko7.Xcav xui uXXcov 'jiQO-xeriareQOv i^niTeTrjSevnorcov 8it}yr^aiv 'KOiri- 

20 aaa&ai cov avrog 'neTiXr^QOCfOQrjo Xoycov , avaynaicog daaXXccTTcov r/fidg 
rijg nsQt rug aXXug dficfriQiara v^^ioXi^ipecog rov dacfaXjj Xoyov cov ccvrog 
Ixavmg tjJv ccXr^&eiuv xarsiXtjCfei , ix r^g dfia TIccvXco avvuaiccg re y.cci 
8ucTQi^rig y.ai rijg rav Xoincov d^ROaroXcov OfiiXiag mcftXrjiivog , 8iu ra 
i8ia 'naQi8a>nfv evuyyeXiu. xai ruvru fitv TjfitTg a«pt rurcav' oixtioreQov 16 

25 8e x«T« xaiQOv 8id rtjg rmv rcQyuicov -jiuQu&iaecog ru xai rotg uXXoig 
<jteQi avrav eiQtjfiiva 'ReiQuaofie&a 8i]Xiaaui. rmv 8e Icodvvu avyyQUfi- 17 
fidrcov <:iQog tqj evayyeXic^ xcc\ tj <:iQoriQa rcov i^^ziaToXcov <naQu re roTg 
vvv xai ToTg er aoxaioig uvccfxcfiXtxTog cofioXoyrjTui, dvriXiyovrcci 8g ai 
XoiTiai 8vo. r^g 8' 'A^JoxaXvxpecog icf exdreQOv iri vvv 'kccqcc roTg 'koX- 18 

30 XoTg •neQiiXxerai tf 86^a. oficog ye ft^v ix rrjg rcov dQyuicov fiaQTVQiag 
iv oixtio) xaiQc^ rr^v i^KixQiaiv 8i^erut xui ccvrrj. 1. rt] yt hi. \ (f^aavra — Joli. 2, 11. | ravri/i'] tuvttjv Ttjf (J ih. \ 5- iVt 
aehihXE, uri. cfff. \ 4. ^altiu cfyikNB, ^aXr^u aehSVJf. \ SrjXuh' h. \ 
»Tw — Joh. 5, 24. I 5. tfrjolv om. gh. \ 6. (itlih tie (fv).. cfik, iTt q,v).. (it^X. 
aecjhE. \ 11. S' ««■ cfikVIIR, y5v h, ui' aegSS^. \ 16. ir{,i>a!}tv cfghikXB, 
ifirT(jooOtv aeSVIT. | 17. StSrjlutrai — 11. E. U, 15. | 26- avyyQafiiiuTMV cfv 
VS»HB, yftafitiaTiuv aeghikSHK \ 28- i't' om. «7/1. | 29. h' cfghVS^HB, 
iii aeikS. I SO.uuiut cfyvVS^ II B, uuoivii aehikS. \ ^l. Si:fTai] tndi^irui hik. 

7* dOO EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 25. 

CAP. 25. 

Il((il Ttuv f)ito).oyov/ie'yb)y 3-n'wv xcd rwi' /(t; toioitoji' '/qn(jo>v. 
(Nic. n. E. II, 46.) 

1 EvXoyov 5' ivTuvOa ytvo^tvag civaxiq^aXaiojaaadut rug dr^Xfo&ttaag 
T/Js' HUivFji; Siu&ijxrjg ygaijiug. xai dtj ta^xtov iv 'iiQcoTOig t^v ayiuv twv 5 
svayysXioiv TSTQaxTVV, oJg tntTui >} Tcor TiQu^toir tmv wKoaToXoiv yQuqir^. 

2 /ttTU ds TuvTr^v Tug UuvXh KUTultKTtov iniaToXug^ uig i-^//? ttjv q)EQO- 
fit'vr/V ' loiuvvn •jiQOTiQUv Ku\ ofioiwg Tr^v niTQH xvQcaTtov taiaToXtjv. tizi 
TUTOig Ta-/.Tiov, tiyt (partui, Tijv (tnoxuXvtpiv 'lojdvvs, ntQi 7]g tu dolavTa 

3 x«T« xuiQov ix&t]a6fxt&a. xui tuvtu pilv iv ofioXoyofiivoig. toiv d uvti- 10 
Xtyofiivoav, yvcoQifimv 5' Iv Ofi(ag TOig iioXXoig, tj Xeyofiivij /axco^a (fiQE- 
rai yul r^ 'Iu8a, /Jt£ IHtqs dtvTtQU imaroXii, xat // ovofiu^ofiivi] dev- 
TiQU itui TQiTt] 7w«»'»'if, tize Tu evuyyeXiaTu TvyxdvHaai, ent xat STiQS 

4 ofioavvfiH i-Ktlvo). iv Tolg vo&oig xaTurtTtcy&oj xal Tav IlavXs Tioa^emv 

V TQ^^']} ^ "f* Xtyofitvog noifi^v , x«t /} dnonikXvxpig IliTQS, nai iiQog 15 
TUTOig Tj (ftQOfiivij BuQvd^a iniaToX?], xui Tiav UTioaToXojv ui Xeyofitvui 
dtdayai' iti Tt, (og iq^^v, ij ^lcadvvu (C7ioxdXv\pig, el (pavtiJ}, tjv riveg (og 

5 e(pijv d&tTuaiv, tTtQOt de iynQivuai Toig bfioXoyufiivoig, ijSri 8 iv TUTOig 
Tivtg xal To xrt^' 'E^Qaiug evayyiXiov HUTiXe^av, (o fidXiaTU E^Quiojv oi 
Tov XQiaTov nuQuSe^dfievoi yuiQuai. tuvtu fitv <KuvTa t(ov avTiXeyo- 20 

6 fiivojv uv tiij. uvuyi<ai(og Se nai tJtcoj' Ofiojg tov xuTuXoyov cieaotrjfxe&a, 
8iunQivuvTeg Tug tc xaT« Tr^v inxXijaiuaTixijv <:iuQa8oaiv ttXr]&ttg xai 
dnXdaTug x«< dvcofioXoytifiivag yQacpdg, x«< t«<,' (cXXag 'huqu TavTug, ux 
ev8tu&i]xug fitv, dXXd xui dvTiXeyofiivag , 0fi(og 8e jiaQa nXeiarotg roov 
ixxXijatuaTixdjv ytyv(oaxofiivug, tv el8ivai iyoifiev uvTug te Tavrag, xai 25 
T«i,' orofiari t(ov dnoaToXwv <KQog t(ov aiQeTmmv TiQOCfeQOfitvag, t]T0i (og 
nirQu xal Qafxd xal MuT&ia i] xui tivmv auQa TUTug aXXav evayyeXia 
TttQieyiaag, i] (og 'u4v8Qiu xui 'I(odvvu xui twv uXX(ov dnoaToX^ov 5r^a|«?, 
(ov u8sv ti8ufiug iv avyyQUfifiUTt t(ov xutu Tug 8iu8oyug exxXtjaiaaTixav 

1 Ttg uvtjQ tig fivtjfir^v dyayeiv ij^iaaev. 'rioQQcct 8e itu xai o Ttjg cfQuaecog 30 
<:tuQd TO tj&og to dTtoaToXixov evaXXdTTet yuQaxTtfQ, 7] t£ yv(0fjitj xai tj 
Tcov iv avTolg (feQOfiivcov <KQoaiQeaig, <RXeiaTOv oaov Ttjg dXt]&ug oq&o- 11. (fiQSTai] (puivSTUi cih. j 14« xat Ttjlv] nal 7] twv cfg. \ 15» »? om. c/. | 
18. l)'*(}ivsoi] ngirsaiv h. \ 20« fisv cfg VS^HB, St aeh {ih teste Gronov.) S. | 
22. Siax^ivavTte cfhVHB, SianQiiOvrti aegikSS^H^. \ 23. a7Aof] aXXuii 
hikS. I 28. 7/ add. aeSfJT, om. cfghilf. \ 29. ras add. hcdefgikB , om. 
aSVH. ! 31. tjOo?] tdoi h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 26. lOi 

do^iag anaSsGa, oxi 8q alQerinmv uvdQMV avaTiXdafiara rvyxdrei, aarpwg 
':iaQtaTt;aiv' o&ev «5' iv vo&oig aixa nataxu-Attov, dXX (ag dro^iia <:idvxrj 
xui SvaGB^ri '^iaQuirtjriOr. icoffsv dr^ Xoi^^xov y.al f:rt rr/V i^r^g laroQiav. 

C A P. 26. 

5 Iltot MivnvSoov Tov yorjoe. 

(Nic. H. E. m, 12.) 

2!iucova rov fiuyov MivavdQog diade^dfievog o-xXov SevriQov, ov j^eiQOv 1 
ru aQoriQH, rrig Sia^oXix^g iveQyeiag d^rzodeiyivvrai rov rQo^rzov' Ijv nul 
bTog ^ufittQevg, eig u-aqov 8s ynr^reiag bx eXarrov ts di8aay.d).8 'rzooe).- 

iO -ddiv fiei<oaiv i^i8axpi).everai reQuroXoyiaig , iavrov ftsv , cog uqu eii;, 
Xiycov, acorrfO, i^rzt r^ rcov dv&Qco^ncov uvco&ir aodev i^ doQarcav uico- 
vcov d^earaXfiivog aomjQiu , 8i8d.ay.cov 8s iirj u).Xcog 8vvda&ui rira ycu 2 
uvrwv rmv y.oafiO^noiav dyyiXcov •neQtyevriaea&ui , fiij aQoreoov 8iu rr^g 
<:iQog uvTH ':iu.Qa8i8ou.irr^g fiuyiy.7jg ifi<neiQiug dy&ivra, mu 8id rn ftera- 

io 8i8ofiirH <:iQog uvru ^a-i.riaiiurog, ov rtg y.urr^^iojfiivsg d&uruaiuv diSiov 
ip nvrcp rbrco fis&e^^eiv rco §ico , fti^xiri &rr^ayorrug , uvru 8s 'XUQafti- 
vorrug, eig ro det dyijQoog rirug xat d&avdrng iaoiiivHg. ravru fiev hv 
xal ix rcov EtQr^vaiH 8iayvcovat Qfi8iov. xat 6 ' laarivog 8s x«t« ro avro 3 
TH .Zificorog firr^ftovevaag y.at rijv '^tSQi rnrB ^iriyr^aiv i^^ticf.iosi , Xiycov' 

20 ,, Mirar8Q0v 8i riva, y.ai avrov ZafxuQia, rov drzo y.cour,g Ka^^i^iuQurriag, 
„ yevofievov fia&tjrr;v rn ^ifxcovog, oiarQr^&ivra xai avrov v^^zo Tojr 8ai- 
y.,ft6vcov, nai iv '.^vrio-j^sift yevofievov, •noXXgg ii^a^jtarijaai 8ia ftuyticr^g 
„ ri'ivr,g otSuftev, og y.at rng aiircp ijiofiiveg, oig fttj d^^ro&vr^axotev, inei- 
„aev. xat vvv rivig eiaiv «a ixeivn , rnro OfioXoyHvrsg. r^v 5' aQu 4 

25 Sia^oXix^g ivsQyeiag, 8iu roiavSs yorjrcov rrjv XQiariavKiv '^iQoar^yoQiuv 
{"noSvofiivav ro ftiyu rijg &eoas^eiag fivari^Qiov fcrt fiayeia anH^dacu 
SiajiuXeTr, 8tuavQui re 8i uviwv t« 'jieQt ^vxrjg d&avaaiag xai vexQwv 
dvaardaeoog iy.xXt^aiaariyu 86yfiuru. dX)i nroi fisv rurng acoriJQug i^ni- 
yQuipufievoi rr^g uXr^&Zg ano^^iezircaxaaiv iX^^it^og, i. dTnSuoa aehikSW^ n S, nrroSisaa bcdfr/. \ 9- iiros ahcdfghikVHB, 
arrot eSS'. | post Se add. rrjt a e h SVIT, om. cfjikB. \ 15- MnTt/^iojuivst 
cfghVHB, tiaTa^isiitvas aikSS^, MaTa^iojtttrae e. \ d&avaoiav dtStov ab ceghi 
(a pr. m.) h E, dt^avaains diSis dfsuv. \ 16. avrS] nvTtiS h. | 17. dyrj()OJt cfik 
NVffi (Tom. III. p. 312) ff/A, dyi^pns aehSS'11. \ Tnds om. aeSS^, post 
d&ardrys ponit h. \ 18- Eii^rjvais — Iren. adv. hacr. I, 23, 5. p- 100 Mass. | 
19. Ityojf — Justin. Apol. maj. c. 26. p. 69 ed. Colon. | 20. KanTragaTTinS bcdf 
KaJtapaTTiaS ik, KarTn(jaTTaiaS aehE, K'x:Tna^tTaiaS Justin. 102 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 27. 

C A P. 27. 

Jltgl Ti]? Eihu)vutu)v (dofatoiq, 
(Nic. H. E. m, 13.) 

1 "u^iXXng 8l 6 <novt]Qog daiiicov , TTjg crfp/ tov XQiaxov t« t>f« dia- 
■&komg uSvvaxMv ixaiTaai, &areQa ItiTitBg evqojv frjfpExtQiXtro. E^imraisg 5 
roTog oixeiMg fnecpijfn^ov oi apwTO/, iircox^^g x«f raneivag ra <neQi t« 

2 XQiarH doid^ovrag. Xirov fitv yaQ avrov xai xoivov iiyuvro nara -nQO- 
HO^^itjV Tj&og «iJto hovov avxfQcoTtov dedixaico^itvov , i^ ardQog re noivoj- 
viag xaJ. rijg MuQiag yeyevvr^fievov' deiv de Tidvrag avroTg vofiixijg ifQf]- 
axeing, wg fi^ dv did fiovrig rrjg eig rov XQiarov 'niaremg xac tu x«t' 10 

3 auT^v ^f'« aoi&tjaofie'voig. uXXoi 8e auQcc rnrag rJjg avrijg ovreg ciQoat]- 
ynQi'ag rijv fter rcov eiQtjfievMv exronot dieSidQaaxov uro^niav, ex iraQ&eva 
xal dyfa <jvevfiarog fitj dQVbfievoi yeyovevai rov Kvqiov, ov fttjv eO' ofioioig 
x«t «TOt ':iQov7idQ)(^eiv avrov, x>eov Xoyov ovra x«f aocpiuv , OfioXoyuvreg 
rij rMv 'HQortQcov <jieQierQt'novro dvaaeiStin, fxdXiaru ore xai rtjv aojfia- 15 

4 Ttx»;r cifpt Tor ro/iov XarQeiav oiioicog exeivoig ^ReQieneiv ea<7ia8tt^or. aroi 
8e T« fifv dnoar()Xa <:ida((g rag e<RiaroXag dQrr^reag ^yuvrn elvui dtir, 
(CRoardrtjv drtoy.aXbvreg avrov ru rofia' evayyeXic>) de fiovw rcp xa&' 

5 'E^Qttiag Xeyofiercp )[QOifievoi tcoi' Xoi<Kmv afiixQOv ijioiiivro Xoyov. xai ro 
fitv adi^^arov xa/ rtjv icXXtjv 'isdaYx^v dyooytjv Ofioicog ixeiroig <RUQerpv- 20 
A«TTOj', T«rij,' 5' av xvQiccxaTg ijfiiQuig rjfuv ra <KaQ(c<iiXt]aia eig firtjfjitjv 

6 rijg T« KvQiu dvaaraaecog iaereXiiv. oOev naQa rtjv roiavrtjv iyy^eiQtiaiv 
rijg roucaSe XeXoyxccai <nQoatjyoQi(cg , th 'Elhatvaioov ovofiarog, rr^v rijg 
Siavoiag nro^xtiav avrwv v<KOCpaivovxog' ravrr} yuQ i<RixXi]v 6 <nr<»xog 
'RitQ 'E^Quioig ovofid^erai. 25 4. ra dts] xa! Oiov h. \ 5. OdTtQa Xtjtits? H^ (Totn. III. p. 313) probante Z/, 
&urtQaXt'jTTT8i (sic) y, &aTtQa).ijTrTai abcdeSFH, &uT^p<x XtjTTT^S ihS^ZB, xara 
&nTt(m).TjnrHi h, &fonaQa).finT8i g. Foimam &aTfQa).i]TTTbi recipcre dubitavi, 
quum ea non modo alio excmplo non firmctur, sed etiam ab analogia sermonis 
gracci abhorreat. \ 6- r5 om. ghik. \ /• Soi(ii^ovTa<;] doyfinTtKovTat >tai rToJa'- 
^01'Tai aeSS^. ] 9. vofjLiniji cfik, Tiji vo/ntxtji volgo. | 10. ««r' nrTfjv] xara 
ravTTjv h. I 13. post na) add. t» VII nulla codd. auctoritatc. | 15. oTt] utv i 
(a sec. m.) k. \ 18. avrov om. h. \ 20. a).).i]v indaixtjv cfgikR, inS. alXtjv ah 
SVH. I 22. T8 xipi'» cfikVU, aojrtjgtn aeghSS^ B. \ 23. 'E^tojvaicitv nomen in 
codd. 6 et c cum spiritu aspero scriptum esse et hoc loco et infra VI, 17., ad- 
notat Valesius. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 28. 103 

CAP. 28. 

IIiqI Kriqti>&ov rov aiqiaiuoyov. 
(Nic. H. E. ni, 14.) ' 

Kaxa xisg dndijXfOfitvag XQOvng irtQag aiQiascog aQxrjyov yevia&ai 1 
5 KriQiv&ov 'TiaQSiXrjCpttfiSV. rdiov, ov q)covag rjdt] <:iq6xbqov czaQarsOsiftai, 
iv Tj (fSQOftivri avxH C^;T//(7£t ravxa tieqI tu avzu YQacpei ' „ ciXXoc xat 2 
„ KriQiv&og 6 8t aTioxuXvxpEcov cog vjio aTiocrxoXo /jeyciXe yeyQamxivciiv 
„ reQaroXoyiag TjfiTv cog di ayyiXcov avrcp dedeiyfisvag xpsvdofievog, i^neiadysi 
„ Xe'ycov, fisra rrjv avdaraaiv imyeiov sivai ro ^aalXsiov ru XQiara, nui 

10 ^,<K<x.Xiv ini&vfuaig nui 7j8ovaTg iv lEQnaaXrjfi rijv aciQxa '^ioXirsvofiivtjV 
^^dsXsveiv. xat i^&Qog vtzuqxcov ruTg yoarpaTg rs ■&sa ciQi&ftov -/tXiov- 
„ rasriag iv ydfio) soQrTJg, &eXcov TiXavdv, Xeyei yivsa&ai.''^ x«t Jiovvaiog 3 
8s rTJg itar '^Xs^dvdQSiav TiaQOixiag nci&' rjfidg rrjv imaxonrjv siXt]'/mg, 
iv dsvrsQff) rcav i<nciyytXiC)iv tisqi r^g Icoavvu ^'rtOKaXv^pscog sincav riva 

15 cog «X rrjg dvi>ia&ev 'KaQadoascog, rs aiirS fxsfivtirai dvdQog ruroig roTg 
Qrifiaai' ,,Ktjqiv&ov ds rov xai rrjv an ixsivs xXrj&sTaav Kr,Qiv&iavrjv 4 
,,atQsaiv avarriaausvov, d^ioTciarov i-Kicprjfiiaai &sXriaavru tqT iavrS iiXd- 
„ afiuri ovofia. rbro yuQ slrai rrjg didaanaXiag avra ro Soyfia, i^jziystov 
^^sasa&at rrjv r5 XQiarov ^aaiXsiav. y.ai cov avrog caQsysro cpiXoaco- 5 

20 ^^fiarog cav kui iiavv aaQxixog, iv roroig ovstoonoXsTv saea&ui, yaarQog 
„xa« rwv vno yaareQCi nXrjafiovuTg, rarsari airioig xa< noroTg x«{ yd- 
^^fiotg, yat di cov svcpr^fiorsQov ravru chrj&rj 'nOQisTa&ui , soQruTg nut 
,.,&vaiaig xat isQeicov acpayciTg. ravra /Itovvatog. 6 ds EiQrivaTog d^noQQij- 6 
rorsQag drj rivug t« «vt« xpsvdodo^iag iv iiQcorci> avyyQdfifiari ratv nQog 

25 rdg aiQeaeig 'nQO&eig, iv r^t rQirco v.at laroQiuv «x d%,iav Xij&tjg Ty 
ygacp^ iiaQadsdcoxsv, cog ix 'nuQadoasiag IIoXvxdQita cpaaxcov, 'lcoavvtjv rov 
dnoaroXov siasX&sTv <aors iv ^aXavsicit, coars Xuaaa&ui, yvovru ds svSov 
ovru rov KrjQtv&ov WKO^nr^briaut rs rn rons xai ixrpvysTv &VQa^s, jM//d' 
v^nofisivavra rtjv avrijv avrco v^nodvrat areyr^v, ravro 8s tuto x«« roTg 6. ra oi't« cfhikB, ra om. aegSlH. | 14. rtvr] TTfpt tiZv conj. Fa, | 
15. ^tfivTjrai^ idem Dionysii frcagmentum {Ktjqiv&ov — a(payn7{) exstat Eus. 
II. E. VII, 25. I Tois add. codd. , om. volgo. | 16. Xi/qiv&ov Si — snpplc rryi 
dnoKakvifioiS ' lumvvu ysyovivai- 7rot»;T//v, Xtyaai Ttvai roiv ttqo jjuoiv. \ 20- ovtigo- 
■jToXtlv] ovnQOTToltl \c\ oivtiQOTcoln conj. A^alcsius ad VII, 25. : at infinitivus pen- 
det a Xtysai Tivff. | 21. TT).t]aunia'tS nv B , idemque lcgitur loc. parall. VII, 25«: 
TtXtjauovwv CSFJIIDi. \ 22. y.nl post yufiots om. ?i. \ 24. *»' ttqojtoj — adv. 
hacr. I, 26) 1- p. 105 Mass. | 25. rrQO&tis eghikV^B , nQo&ifttvos N, TXQoa&ttS 
abcdfSVJIJInIlb. I tv rw rptVw — adv. haer. III, 3, 4. p. 177 Mass. | 
26. TiaQaSiSujAtv cfghikBIJb^ TtaQiSojxtv aeSVH. \ 28- ^a om. h. 104 EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. III, 29. 30. 

ai'v uvr(i) auQdivsaui (ftjGuvra, ,,q>vy(0(xtv , fit} xai ro ^aXavsiov avn- 
^iaij , ivdov ovxog KrjQivds ra TTJg dXij&siag ix^Q"' 

C A P. 29. 

l/fot IN"t>!oA«'ou x«t Tuv nn avTov y.(x).7}iieyo)v. 
' " (Nic. H. E. III, 15.) 5 

1 'Eii» TBTM 5//Ta xai /) ?.fj'OjwtV;/ tco»' NiMXaixKiv aiQsaig inl afii- 
xQorarov avviarTj XQ^vov, i^g 8q yui ij tb 'fmavvH 'u^noxdXvxfjig fivtjfio- 
revfi. uroi NinoXuov tvu rojv ufiqi rov 2^ri(puvov dianovmv nQog rwv 
dnoaroXcjv iTil rij raiv ivSecov ■OeQwneia '^xQoneyeiQiafiirmv ijvxuv. o ye 
fiijv '^Xt^arSQevg KX/jfnig iv TptVaj arQcofiarel ravra neQi airi xaxd 10 

2 Xi^iv laroQei' „(oQaiav, (paai , yvvaixa e)^(av trog fiera rtjv dvuXijifJiv 
„ rijv ru aojriJQog -nQog rmv anoaroXoijv oveidia&eig ^tjXorvniav, eig fii- 
„ aov dyayoiv rijv yvvaixa yijfiai TrjJ ^aXofiivo} inirQexpev. dHoXsOov ydQ 
^^elvai qaai rtjv Trpa^/r ravrtjv ixeivij rrj (pojvy , t/] ori miQif^QuaOai 

„ TJ/ auQm dei. xai dt) xarunoXaOtjaarreg rco yeyevr^fiivoy , Trj5 re eiQti- 15 
^^ ftiv(^ anXmg xai u^aaaviar(og , avaidr^v ixTiOQvevsaiv oi rtjv uiQtaiv 

3 „ auT« fxeriovreg. nvvOavofiai d' iyoo rov A^ixoXaov fxrfiefua eriQu tiuq 
^^tjv syr^fie xexQ^aOai yvvaixi , Twr rt ixeivu rixvoiv rdg fttv OtjXtiag 
f,xaraytjQuaut jKCQOivsg, ucpOoQOv ds diafxeivai rov viov. mv irojg ijov- 

„ TOJ»' dno^oXt] ndOag i/v rj tig fiiaov rmv dnoaroXoiv rijg ^t/XorvKSfiivtjg 20 
,^iyxvxXtjaig yvvaixog, xal ij iyxQureia ratv neQianuSdarcov i]8ov(ov to 
.,^^^nuQaxQ(ii(jOai r(j auQxi ' iSiSaaxev. ov yuQ olfiai i^aXero xard rijv 

4 „ Ttf aoirijQog ivroXr^v 8vai xvQioig ^sXevtiv, ijSovfi xal xvqiw. Xiyaai 8' 
„«!' xai rov MurOiuv «tco 8(8a^ui, auQxl fiev fidxtaOui xui nuQa^Qu- 
.,.,aOai, fit]8ev avry nQog ij8ort]v ir8i86vra, xpvxriv 8e aij^eiv 8iu niaremg 25 
„ xai yvoiaecog. ravra fiev bv ntQi toj»' x«Ta rtg StjXsfjiivag ;f(>of'«<,' 
naQa^Qu^evaat rtjv dXtj&eiav iyxextiQtjxoroiv , Xoys ye fxijv Odrrov eig 

ro navrtXtg dnea^tixormv siQtjaOo}. 

C A P. 30. 

Jlfol Tw)' ^j' oD^vyCfui; iifTaa&-f'i'Tutv «TroordAwr. 30 

(Nic. H. E. n, 44.) 

1 O fiivroi KXijfitjg, ov rag cpoivdg dQriotg dviyvmfiev, roig nQoeiQt]- 

fiivoig i^ijg 8i(t rag dOtrZrrug ydfiov rog rwv dnoaroXojv i^truaOirrag 

G. r«rw bcf(jv, rsro d, tbcojv aehikE. | 7. fiitjuoveifi — Apoc.2, 6. 15. ] 
10. Kkijfitjs — Stiom. III, 4, 25. p. 187 Sylb. (p. 522 Pott.). | U. g>aoi] cfr/oi 
ae Clem. S. \ 13. Tr)v ywatxa om. FH imatis codd. | 23. aiDttJQOf] x»(>/s yal 
oojTtjQoi hcd. I S' HV cfhikBHb', ySv aeijSFH. \ 25. ivStdovras h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 31. 105 

iv av^vyiaig itaraXfysi giwcrxco»'* ,,t] xui t8s' anoaToi.ag arzodoxifiaasai. 
„ TltxQog f.iiv yuQ y.a) (Itili-nTiog iTiaiSonoir^aarro, flnXcnnog ds x«f rug 
„ ^vywtiQag uvdQaaiv i^tdcoxe. nai o yi IJavXog bx oxvh iv tivi im~ 
„ OToi}] xriv avTH nQoauyoQ^vaai av^vyov, 7jv ov JteQnyofiil^e diu ro rjjg 
5 ^^vnt]Qfai'ag evaTuXig" intl dt tstcov ifivtja&r^fiev , ov Xvnei xat aXXrjv 2 
a^ioSti^ytjrov laroQiav rs avTb naQa&ia&ai, r^v iv ro) e^dofio) arQojfiarH 
ruTOv 'larOQmv aviyQaxpe tov tqotzov' „cpaai ynv rov fiuxuQiov nirQOP, 
i,&eaaufierov rijv eavTH yvrai/.a unayofiivr^v rtjv iii &uraTQ), ija&rjvai 
^^fisv rijg xXtjaemg X('^Q'^ **"' 'f^? *^' o?xoj' avaxofiidtjg, inicpoDvrfaai 8e ev 
10 .,^ftaXa 'HQOTQenTrAcog nui nuQaxXtjrr^wg i^ ovofiarog nQoaeinovTa' ,, ,,fii- 
„ fivr,ao, m avrtj, t« Kvqih. roinrog r^v o rmv ftaxttQimv yufiog, xat 

„ i] TMV (piXrarmv reXeia did&eaig. nai ravra S oixeia ovra ry fierd 
Xf'Q(ig vno^iaei ivruv&d fioi y.ara naiQOv neia&m. 

C \ P. 31. 

i5 II((>t T^; Tuidyrov xff.ivxr^^. 

(Nic. H. E. I, 55.) 

UavXa fitv hv nai TliTQH rr^g reXiVTtjg o re yQorog xui o TQonog 1 
xat nQoairi rijg fxera ttjv ttnaXXuyt]v th ^ih rmv axr^vmfiuTmv avTmv 
xaTaOeaemg o xmQog rjdij nQoreQov ijtiTv dtdijXmrai. th dt 'Imavvs t« 2 

20 fifv T« yQOVn tjdtj no)g eiQr^Ttti, ro 8i ye t« ay.tjrotfiarog avru ^ftop/o»' f'| 
iniaroXijg TIoXvy.QdTHg irrjg 5' iv 'Ecfiaoi nuooixiug iniaxonog HTog /yj') 
inideixvvrai, tjv OvixroQi 'Pmfiuimv iniaxono) yQacpmv OfiH re avrti xat 
(UiX.innH fivrjfiovevti th unoaroXH Tfoy t£ TaT» &vyuTiQmv oidi nmg' ,,yai 3 
„ ^'«p x«f x«Ta Ti^v 'Aaluv fieydXa aroiytiu •Aty.oiftr^Tui, ii rivu draarr^- 

25 „ atrai rr^ eaxarrj ijfiiQu rijg nuQHaiag th y.VQiH, iv g eQxerai fierd Sotr^g 
„ f^ BQuvH, xai dva^rjrtjaei ndvrag rng uyiug, (I>iXin~ov rov toj»' dmdexu 
„ «7rO(TTO?.o)j', og xexoifir^rui iv 'liQanoXti, y.(xi dvo {^vyuriQtg uvth ye- 
„yr,Qaxviui nuQ&iroi, y.at ij eTfQU avrii Ovydrt-Q iv ('tyiot nvevftari noXt- 1. ifaay.Mv — .Stroin. III, 6, 52. p. 191 -Sylb. (p. 535 Pott.). | 7. dvfyijnife 
— .^trom. VII, 11,65. p. 312 ."^ylb. (p. 869 Tott.). ! ffna) cffjhkv Clem. VS^HH, 
fj.T)oi uei (a sec. nian.) XS. | 9- <7i-' bf:dfikNJ'^, tit aeyh, Clem. SVHB. \ 
19. xio(tot aehik S Vf/, 6 post iT(joftri poniint cfyB. \ ^tdij/.o/rfti — H. E. 
II, 25- ] 22. OiiArofji acefhV fllt, Jiixroot ik, OvUtvtqi SS^, BUr<»{)i N. \ 
25- x"' /'«c x"' — iv fJfffaui ntxoiurjrni] idcni fragmcntiim Polycratis exstat 
Eus. H. E. Y, 24- | xai yaQ xai achSFHH, ytfti yccQ (omis.so altero uai) efgikN 
Euscb. I. c. I 26. ilvrtCijTr,ati] dvaaT7jini cod, Vindob. ap. Roiitliiuni, „requiret" i?. | 
fliiXiTTTov Tov corruptum vidctur ex if>i?.iTirTOi 6. | tov tiHv cffjVS^B^H, tov 
om. achikS , ovra tiZv codd. Vutic. et Vindob. Routhii. 106 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 32. 

„ Tevattfitvrj , ij iv 'Ecpsaqi ava<Kav£Tat , tri df; nai ImavvTjg o im ro 
„ ori^jOog T« KvQiu ava-nsawv, og iyev/jOr] iSQSvg ro <nizaXov 'necpOQexoig 
„xa{ fiaQrvg xai dtSdaxaXog' trog iv 'Eqtiam xEHOtii.t]rai.. ravra nai 

4 7rf(»< r7jg roivds reXevr7jg. x«J iv tw ruia 8s, ov fii-AQO) <KQoaOsv ifxvt]- 
aOijfiSv, diaXoyo) IlooxXog, -rTQog ov ioioieTzo rtjv ^rjri^aiv, tieqi rijg fhi- 5 
/L/watt x«t rmv OvyareQav avru rtXsvrijg avvudcov roig ixrs&siaiv urco 
cptjaiv' „fisra rirov 8s 'riQOcp/jridtg riaannsg ui flHXmna ysysvtjvrai iv 
^^'isQanoXsi ry «aru rt]v ^Aaiuv' 6 rcccpog avrcov iariv ixsi, xai o tb 

5 „cr«TpOi,' «vTto»'." TttiJTa fth orog. 6 8s AHKclg iv ratg IlQcc^sai rmv 
/cjioaroXcav rcov fbiXi-xns ■Ov/artQcov iv KaiaaQStcc rijg loduiug ufia T(p 10 
<!turQl rors SiarQi^samv, iiQOCprjrixa rs yaQiafxarog ri^icofiivcov, fivrjfiovsvei 
xara Xf%tv mSk '^iojg XiYwv' „^X9ofisv sig KaiaccQsiav, xcci siasXdovrsg 

„ sig rov oJxov fhiXiwKH t« evuyysXiarH ovrog ix rwv snru iftsivufisv 
„7i«p'«rT^. xirca de ^aav 'iiccQ&ivoi OvyicriQsg iiQocpr^rsvHaai riaauQsg. 

6 T« fisv tiv sig t]fisrsQav iX&ovra yvmaiv tzsqi rs rwv unoaroXcav uvrcav 15 
xul Tco»' ccnoaroXixcov ^f^oyt»»' , 03v rs xuruXsXotizaaiv t]filv isQmv yQUfi- 
ftdrojv, xal tcoi' dvrtXsyOfiivcov fiev, Ofiwg d iv 'nXsiarutg ixxXyaiaig 'riUQU 
'rzoXXoig dtdtjfioaisvfiivcov, rmv rs 'RuvrsXcog voOojv xui rijg UTZOaroXtxijg 
OQOoSo^iug uXXoTQioiv iv rnroig dtsiXrjCporsg fVt rijv rmv s^ijg 'nQoimfisv 
laroQtav. 20 

CAP. 32. 

"Onox; 2!vniMv o 'ifQoao/.vnMV Inloy.nrToq ffiaQTVQtiatr. 
(Nic. H. E. Iir, 16.) 

1 Mtra NsQmva xal /lofisrtuvov , xurd rnrov ov vvv rng XQOvag 
i%srtci^ofisv, fisQtxmg xui xard iRoXstg i^ i^navaardasmg d^fimv rov xaO' 25 
ijfxcov xartxsi Xoyog dvaxivr/O^vai Simyfiov, iv co 2^vfismva rov Xb KXm^RU, 

ov dsvreQov xuraarijvui rijg iv 'isQoaoXvfiotg ixxXr^aiag s^Kiaxo^jzov sdrj- 

2 Xcoaufisv, fiaQTVQicp rov §iov dvuXvaui TzuQsiXijcpufisv. xui rura fiuQrvg 
avrog ixsTvog , ov diacpoQoig r]8r] 'nQorsQov ixQr^aufisOa cpmvaTg, Hyt]- 1. 7/ add, ae Hieron. SrB^Il, om. cfghihNRB. \ 2- ntfpoQixoU fhik 
codd. Vat. Routhii NFHB, nsifOQTjnois cegSS^ lllud retinui, quod loco parall. 
(V, 24.) exstat in codicibus tantum non omnihus. | 3. ravra'] ravtu Ss B ex 
aliquot codd., Ss om. cfg. \ 7. rsrov cfgihB, Tiivo aehSVH. Quis ille sit pro- 
pheta, de quo antea verba fecerat Proculus, incertum est: fortasse Quadratus, coll. 
H. E. in, 37 init. , vel alius quidam ex iis, qui H. E. V, 17 norainantur. | dt 
add. acfyS^HB, om. eghikNS. \ 12. Xtywv — Act. 21, 8. | 14. nQoif. xla- 
aaQiS cik, ttaa. nQOf. volgo. | 15. «i'rwi' add. bcclfiksS^ B, om. aeghSF H. \ 
29. 'HyTjo.] 6 'llyrja. h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 32. 107 

ai^Jinog' og dtj <:isqi Tivav aiQSTiHcov laroQoiv trcKfiQsi dtjXav , ojg uqu 
VTio xyroov x«t« rovds rov yoovov v^ousivu^ •Aarrjooict.v, aoXvrQO^oig o 
8i]XBfisvog cogup XQiariavog inl riXsiaraig ar/.ia&sig ijutQuig , avrov rs 
Tov dixuarrjv y.al rsg aiicp avrov eig ra fir/iaru y.aruTtXri^ag , rco ro 
5 KvQiH <:ici&si '^zaQaTiXtjatov ro rtXog unr^vr/y.uro. bdtr ds oiov x«j Tii 3 
avyyQacficog STiaxbaai, avra 8^ ruvra y.ccra Xihv co8s Trcoi,' iarOQHvrog' 
,, «ao rarav dr^Xudr^ roiv aiQtrixcov xarriyoQbairivsg 2^vusoivog ts KXwricl, 
„ 03^ ovrog «rro /ju^]d xui XQiariavB, xai ura i-iaQrvQei iroiv 0}v sxa- 
„ TO»- sixoaiv, i-:zi Tquiuvh KaiauQog xui vnarixB '^rriy.s. T^ai df o i 

10 aiirog, cog aQcc xui rbg xurrjOQsg uvth , "^r^rnuivav rors rciiv u-o t/,,- 
^uaiXixijg 'ladutojv qvXr^g, coguv i^ uvrr^g ovrug uXoivui avvi^r^. Xoytaim 
d' av xai rov ^vfxsma rcov ccvro<ri.rcov xcci uvrr^xoorv ti-joi av rig ytyo- 
vsvai ru KvQiB , rsxftrjQicp rcj) ni\y.si r5 yQOvn rijg ccvri ^oyr^g yoojusvog, 
xcc) r^ fcvtjfiovsvstv rr^v rwv svuyysXicov yocccfrjv MuQiag rr^g ru KXoy-^zd, 

15 ov ysyovsvai avrov xal <:iQ6rtQ0v 6 Xoyog idijXoTasr. 6 d' avrog avy- 5 
yQacfsvg xai sriQsg «:ro yivag srog rcov (ftooftivaiv c'c8tXqdiv t5 aojrr^Qog, 
oj ovofca 'ludag, cpr^aiv eig rr^v uvrrjV i^^ct^icovai ^aaiXeiav, fiera rr^v r/dr] 
TiQorsQov latOQrj&eiaccv uvroiv v^^cln rrjg eig ror XQiarov 'niarsojg t:zi 
/dofcsrtavu fiUQrvQiccv. yQucfSi 8s nrorg' ,,eQyorrcci 8V xui ':zQOr^ybrrcci 6 

20 ), •naarig sxxXr^aiag cog fcccQrvQsg xai «tto yivag T8 Kvois, xcci yevoiiivr^g 
„ siQrjvr^g (icc&siag iv 'nuarj ixxXr^aicc fiivnat fiiyQi TQuiuvi KuiauQog, 
^.,fciXQig ov 6 ix &si8 T8 KvQis, 6 <:zQosiQr^iiivog 2ivfct03v viog KXco^^ia, 
^^avxocfavrr^dsig v<no rcor ccioiasojr, ooaccvrorg xccrr^yoor^&ij xcci uvrog fnt 
„Tqi avro) Xoyco i<:zi 'ArrixH rS v^aari/.S. xai /rtf <ioXXccig rjLiiQaig aixi- 

25 ,^^OfiSvog sfxuQrvQr^asv , cog <:zdrrag v:zfo{}(cvfiu^eiv xui rov v:zccrixov, 
„ ncos' sxurov sixoai rvyydrcov ircov vTiiiairs' xui ixeXeva&rj arccvQoi- 
^^■9rivai. iai rbroig o cci-rog ccrr^n dnjbuerog ra y.ccrcc rug SrjXHfiirHg 7 
s<:iiXiyei , org hqcc fiiyQi Tcor tot£ yoovorv -xccQ&ivog xcc&UQcc xui ccSiu- 
cf&oQog iiievtv tj ixxXr^aiu, iv uSriXco -^zh axorti cfojXevovroiv eiairi rors 

30 Tco^ , si xai rtvsg v~rinyov, <:zccQcccf&sineiv iiiysinuvrorv rov vyir^ xavonc 
Ttt acorr^Qin xr^Qvyficcrog. cirg 8 6 leoog rcov ('c^zoaroXcov yooog 8tcccfoQov 8 5. t6 add. cfX, om. volgo. \ 7. .J>u.] 2i'ui»iot ae, 2'iuui'ivot h. j 8. ('>v 
ora. fi. I 15. ov] oi ttai bcdf. | avrov] uvttjv hikX. \ TTgvTfQOV — H. E. 
III, 11. I 17. ift]a\v] ov (f.Tjaiv hikX. \ 18. »r(<dr. iaroo. — H. E. III, 20. | 
24. irokXaiS TjfitQnis ayhikmtXB, nolXds ?)utpns efSf^H, TroXhus 7;uf(jns e. 
Cf. supra p. 107, 5. \ 29- iufviv bcdfks, iuitiiv aeghXE: utramque lectiouem 
exhibet i (a pr. m.). | onoTii (f.oj).. acfSFII, axoTti o'iS rfv)).. e, axoTioie q,ojL 
ykB, axoTiiuS tuifwX. i (a .sec. m.), aHOTti iv(fvj).. h, oxoTiuj <fvi).. X. 108 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 33. 

eiX^rpfi T« ^ia rtXog, •^raQsXijXv&st ts tj ytvta ixeivrj rmv avxaig uHoaig 
r^g iv&fs aocflag ijraxHaai xartj^iMfuvcov , T^ynxavTa rtjg a&SB n7,dvt]g 
dQXtjv iXdfi^avsv ij avnxaaig, did XTJg roiv exfQodidaaxaXKiv djiartjg, ol 
xat , «Tc fitjdevog eri roiv dnoaxoXcov XeiTiOfitva , yv/ivy Xomov tjdtj t^ 
xeqaX^ rco rijg dXtj&eiag xtiQvyfiaxi xr^v ipevdcovvfiov yvmaiv avrixtjQvr- 5 
reiv ijzej^eiQav. 

C A P. 33. 

Ottw; T^«r«»'oc L,rjTfla&f(v Xotartnfov^ ly.o)).vatr. 
(Nic. II. E. III, 17.) 

1 Toauxog ye firjv iv TtXeioai xorcoig 6 xa&^ tjfiMv iTtsxa&t] xoxe 5(0)- 10 
yfiog, cog TlXlviov 2exuv8ov iTnai^iioxaxov tjysfiovcov, em xc^ iiXii&ei xmv 
fiaQxvQcov xivtj&evxa, ^aaiXei xnivcoaaa&ai <ReQi xh nXij&sg rmv vntQ rtjg 
niarecog dvaiQafievcov , aiia 5' iv xavxco firjvvaai , fitj^ev avoaiov fitjde 
<naQa xag voftag JiQaxxeiv avxag xaxeiXr^cpe'vai , jiXtjv xo ye afia tjJ ic») 
dityeiQOftevag xov XQiaxov &ea di'xijv vftveiv, x6 8e fioij^veiv xai cpo- 15 
vsvsiv xai xd avyyevi] xaxoig d&ifiixa JtXtjfifisXijfiaxa xat avxag anayo- 

2 Qsvsiv, narxa xe nQuxxeiv dxoXu&mg rol^g vofioig. <KQog u rov TQaiavov 
doyfia roiotde rs&sixsvai , ro XQiariaviav cpvXov fit] ix^tjrsta&ai fiev, 
ifineaov ds xoXd^sa&ai' ov ysvofisva noacog fisv ra dicoyfia a^ea&ijvai rt]v 
dnsiXtjv acpoSQoraxu iyxeifisva , ov isiQOvd.g ye fit]v xoig xaxaQysTv nsQt 20 
tjftdg i&sXaai Xstnea&ai nQOcpidang, sa& ontj fiev xcSv 8i]ficov, ea& ont] 

de xai xcav xaxu ^coQag dQXorxcav xag xa& ijfimv avaxeva^ofitvcov eni~ 
^aXag , cog xai avsv nQOCpavav dicoyfiwv fiSQixag xax inaQiiav i^anxsa&ai, 

3 nXsiag xs xcor niaxcov diacpoQOig iraycovi'^sa&ui fiaQXVQioig. ^eiXi]nxai d 
i]fxiv i] laxoQia i^ tjg dvcoxsQCxt dsdijXcoxafxsv, xZ TsQXvXXiava Pcofiai^xijg 25 
dnoXoyiag, ^g t] sQfxt]vsia xaxov txsi xov XQonov' „xaixoi evQtjxufiev xat 

„ TjJ»» sig r]fiug int^r^xt]aiv xexoiXvfit'vi]v. IJXiviog yuQ .Zexavdog i]yafievog 
^^inuQxia, xaxaxQivag XQiariavag xirag xai xr^g d^iag ix^uXoav, xuqu- 1. 7TapsX>'jXi&iv h. I atral?] avToiv h. \ 3. «PyfJ»'] ^V^ dpx- cteSVH, rrjv 
om. cfghikN B. \ 4. Xtnr.] inolint- h. \ tjI ora. a (a pr. m.) ehilcN. \ 6. post 
iTTixsiQitv add. xnl TavTu /usv stos TTiQl tbtojv SiaXn^ujv (i^Sf- ttojS tXf^iv. ijfiils 
S' tTTi To, i^ij? TijS (r7/f om. H) laroQlas oSoj TTQO^aivovTSS lOJutv aekSVH, om. 
bcdfghisRF^S^BK (de Ruf. p. 235) H^. \ 11. nXlvtov — Epp. X, 96. | 
17. 'JQniavov — Plin. Epp. X, 97- | 18- fiij om. eh. \ 19. ov ytvofi-vs acfE, 
SC oi' (sine )'«»'.) eghik. \ 20. tyxttfisva acfgE, iyittiftsvi^v ehiknt. \ 23. iTiaQ- 
xif^v] InaQyias hikN. \ 25. iju'tv om. eghik. | dvoirsQOV ehik. \ 26. aTtoXoyiaS 
— Tertull. Apol. 2. | 27. IlXirto?] IlXijvtos cgk. Supra eandem scripturam ex- 
hibent gk. \ post rjyiifitvos add. t^s cfE, ora. aeghikN. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 34. 35. 36. 109 

^^X^stg zcp ciX/j&si St)jyvo£i t/ avrt^ Xoinov tii] iiQaxiiOv. TQUiavm ov 
„ TO) ^aai).H uvixoivoiaaro ).t'y(ov , e^oi rS ^iij ^uXia&ai avrug iidoiXo- 
^^XarQiTv udfv uvoaiov iv uvroTi; iVQi^yJvai. tfitjvvi ds nai ruro , uvi- 
^^araa&ai tcii&iv rbg XQiariavug, x«< rov XQiaxov Osa 8ix7]v vfivsiv, 
5 „ x«< 'RQog ro rt]v sinarijfDiv avruv biacpvXuaasiv , y.coXvsa&ut qjovsvsiv, 
^, fior/^iviiv , <nXsovixriiv , anoarsQilv xat ra rurotg Ofiota. UQog ravra 
^^dvriyQaxpE TQaiuvog , ro rwv XQiariavcov (fvXov fitj ix^ijrsia&ai filv, 
„ ijijisaov ds xoXd^saOai.' nai ravra fitv iv ruroig tjv. 

C A P. 34. 

10 Onoiq T^t; Po)iif'.io)i' ixy./.iialaq Tfragrnq Evugirfioq tjyniai, 

(Nic. H. E. III, 25.) 

Tmv dt ini Pcofttig EmaaoTzaiv irsi rQirco rtjg ru nQOSiQijfitvH ^uat' 
Xsoig «cx^? KXrjfHjg EvaQtaroj nuQuSbg rtjv Xttr HQylav dvaXvst rov ^iov, 
Tcc iidvra TtQoarag trtj ivvsa ri'jg ru &siii Xoyts didaaxaXiag. 

15 C A P. 35. 

Slq Toiio? T»}; IfQoaoliifiwv lovaroq TjyilTai. 
(Nic. H. E. ril, 2.) 

AXXa KUi Ttt Svfisavog rov dtiXoidtvra rsXsia&ivrog rQonov, ri]g 
iv JsQoaoXvfioig imanonilg rov Oqovqv IsSuiog rig bvofia 'Jtiarog, fivQiav 
20 oaoav ix nSQtrofiijg tig rov XQiarov rtjvixavra iisniarivxoroiv slg xaJ 
avrog iav , 8iadi)^trui. 

CAP. 36. 

IIiqI lyvaxlov y.al xmv iniaxo).otv aiiTov, 
(Nic. H. E. ni, 29.) 

25 jdiinQsni ys fiijv nuru rursg ini rijg 'Aaiag roiv dnoaroXoiv ofii- 1 

Xtjrijg IloXvxaQnog, rijg xara 2fivQvav ixxXtjaiug nQog rmv avronrwv 
xai vntjQirMv ru Kvqiu rtjv intanonijV iyxtxtiQtafitvog. ya&' ov iyvMQi- 2 
^sro Tlaniag rijg iv IsQanoXsi naQOixiag xai avrog iniaxonog, dvijQ rit 
navra ori fidXiara Xoyimrarog xa« rijg yQuq^ijg siStjfimv , o rs nuQa 

30 nXsiaroig siasri vvv 8ta^6t;rog 'lyvdriog, r^g xaT 'Avrioy^stav IlirQu 
8ta8ox^jg 8svrsQog rtjv iniaMntjv nsxXrjQojfiivog. Xoyog 8' 'ix^i rHrov 3 1. Sttjyron, acfE, Sio ijyioti eghK, Si u tjyv. hliii. | nv om. egikN. 1 
3. fjui}rvi] fftvtjuortiat h. \ 7» mi? om. h. | 28. dii]g — tiSiifiojv ora. hcdfghi 
lir^S", liabent aeki (in marg.), tiicntur Ilalill^^K (ilc Uuf. p. 236.)' HO EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 36. 

ano ^vQiag i.m ri^v Pojfiaioiv '^ioXtP uvwKtfKp&evra O^^qimv yevta&ai 

4 ^oQftv rij^ f«V XQtarov fiaQrvQiaii tvtxev. brog drj bv ri]v 8i \4aiag 
ttvuxOfiiSrjv fier fTiifisXEarurijg cpQUQoJv cpvXax^jg jiontfievog rag nara 
TioXiv aJg midtifiti <naQOtxiag raig dta Xoywv ofxtXiatg rs Kat '^QorQO- 
iKatg iniQQoavvvg, sv 'jiQoiroig fidXtara <r:Qoq)vXurrea&ai rag aiQsaetg itQri 5 
rore 'jiQcorov avarpvtiaag x«< i^rzfnoXa^tiaag <naQ\ivti, 'KQbrQtnt re ifrtQt'^ 
r/^^ta&ui rijg rav cfrioaroXwv iiuQudoaeojg, tjv ifntQ aacpaXtiag nai iyyQa- 

5 cpwg ijSij fiuQrvQOfitvog dictrvnova&at uvctyxaiov ijytlro. ovrca 8ijra iv 
^iivQvri ytvofitvog, ivOct o noXvxuQJiog tjv, fiiav fitv ry Hura rijv E(pe- 
aov i^RiaroXrjv innXijaict yQucpei, iioifiivog avr^g fivijfiovevoiv Ovijaifiu, 10 
ertQUv 8e ry iv Muyvijaicc t/] 'nQog MutctvSQco , tv&a naXiv i^Ktaxona 
/lafia fivijftriv 'neTioiijrni, xut ri] iv TQuXXeai Se uXXijv, ijg ctQ^ovra rore 

6 ovra rioXv^tov taroQti. iiQog ravraig xat ry 'Poifiaiojv exxXijain yQucpei, 
li xai 'iiaQuxXijatv iiQoreivei., cog fiij 'naQairrjadfievoi ru fiaQrvQia r^g 
'Ro&sftivijg avrov cmoartQ^aatev iX^nidog. f| cov x«» ^QUxvrara etg iiii- 15 

7 dtt^iv rcov tiQijfiivaiv <RUQa&iaOut, ct^iov. yQucpet Sij uv xuru Xi^tv' „niio 
„ 2ivQiag fiixQi' Pcofirig &r^QtOficfico Sia yijg yctt &uX(iaai]g , vvxrog yni 
^^ijfiiQng, ivStdtfiivog dixu XeoTtUQdotg , o iari arQurtotriHOv rayfia, oi 
„ x«< evtQyerufievoi ^eiQOveg yivovrui. iv 8t roTg uStxijfiaai avrcav fxaX- 

8 „ Xov fia&tjrevofictt , dXX ov ^nuQCt rHro dtdixuiojfiai. ovaifiijv rmv &ij- 20 
^^Qicov rcov ifiot eroificov, ci xai evj^ofiui avvrofiu fiot evQe&ijvui, a xat 

„ KoXuxevao} avvroficog fie xnrucpuytTv, «;( waneQ rtvcov detXatvofteva ux 

9 „ rjxpavro ' xdv avra de ttxovra firj &iXy, iym <KQoa^taaofiat. avyyvoafirjv 
„ fioi ixere. ri fiot avficpeQei, iyo3 ytvcoaxo3. vvv UQXOfiat fia&rjrrjg eJvai. 
^^fiijSiv fie ^tjXcoaai rMv OQarwv xui doQccraiv, iva lijau XQtaru i<ittrv](Oi' 25 
„Tri;o xa« arnvQog, &riQicov re avardatig, cxoQ^Riafioi oareojv, avyxonat 

.,, fieXav , dXeafio] oXu ra aojfiurog , xoXdaetg rs dta^oXe eig ifie iQxi- 
iO iia&ooaav , fiovov ivct 'lijas XQiaru inirvxco. xut ruvru ftev ano rrjg 
dijXm&eiaijg ^noXecog ruTg xaraXex&eiaaig ixxXtjaiatg disrvROiaaro. tjSij d' 
i^nixstva rijg JSfivQvijg ysvofisvog dno TQOidSog roTg rs iv (piXudsXq^eict 50 

2. sroS S?} av hcilfik, xul Sij aeghE, >tal roivvv N. \ \. aiff] iv ais ff h. | 
nagoixlaiS ce. | 6. dva<fvtloas y.al om. aehik. \ 10- tTi tatoliip post" £(ptaov po- 
iiunt cfgikB, post ij.lav uiv aehSVH. \ 12. T^dlXsai] TijdXtai cf. \ 16. yp«- 
(fn — Ignat. Ep. ad. Rom. c. 5. | 19. ;jf/(;o)'ff bcclfik, y,(i'(j>is aeh Jgnat. NE. \ 
21. tToiuu)v] ■^ioiuaofiiiujv Ignat. \ avi'Toua] ovvrova cum Isaaco Vossio V^, 
tToifia Ignat. j 23. iji/nivro cfhik Ignat. B H^, ijiftavo aegSS^H. \ 25. ^r/Aw- 
aai Fa, Lrjlojaai, VS^HH^ B , ZijXuiaii Ignat. \ 26- avardatis acef Ignat. NE, 
oiaTuoi? ghik. \ 27. dXiauoi] Statiol h. \ 28. iva ' I. X.] '/. X. 'iva gh, \ 30. 'Pi- 
XaSthfti;] (liiXixSif.fi t cef. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 36. 111 

av&tg dia yQaqirig ofiO.H y^ai rg 2^uvQvaioiv i-AxXtiaia, idicog re r^ rav- 
T/;? iiQor^yHHivb} TIoXvxuQTKp , ov oia dtj uTioaroJ.iHov avdQa tv fxuXa 
yvtaQi^cov, rrjv x«t' '^vzioj^siuv uvtc^ Ttoifivt^v coguv yvTjOiog nai dyudog 
•^ioifiijv 'RaQaxi&itai , rr^v TttQi uvrt^g qQOvridu 8iu (Ta«5^? £](£iv uvxov 
5 d^iwv. d avrog ^fiVQvuioig yQuifcov tx oJd OTio&ev QijroTg avyxsj^Q)]- li 
rai, roiavrd rtvu cTf(>) ra XQiarii dit^icov' „iy(a 8s nai fitru rr^v dvu- 
„ araaiv iv auQxi avrov olda xui 'niartvco ovra. xui ora iiQog rug ittQi 
^^nirQOV iXij).v&tv, tqtj rcvroTg' Xa^trt, ipr^).a(ptjaari fie xui idtrt, ori 
„ «X ti[xl daifioviov dacoficcTov' xai iv&vg avru tjxjjavro xui iniartvaav. 

10 ol8t ds avru ro fiuQrvQtov v,a\ 6 EiQr^vuTog , y.ui twi' iTitaroXcov avru \2 
fxvrifiovtvti Xiycov urcog' ,,cog tJni rig rcov rjfxtrtQcov dia rtjV riQog &tov 
^•^fiaQrvQiav 'ActraxQi&fig jiQog &t]Qia, ori aTrog tifii &cu, xai 8i o8ovrcov 
,i&rjQicov dXijdofiai, iva xa&UQog UQrog tvQtdca. x«t 6 TIoXvAaQnog i3 
8t rurcov avrcov fiifxvrirai iv rij (ftQOfiivrj avru ':iQog (DtXiTi^Jitjaiug ini- 

15 aroX^, cpdaxcav avroTg Qtifiuai' ,,<naQuxuXta hv advrag Vfiug nti&UQytiv 
,,i(ai daHsTv ndaav vTiOfiovtjv, ijv t'i8tre xar ocp&aXfiug ov ftovov iv 
.,.,roig fiaxaQioig [yvarioj xui Puqot xai Zcoaifici) , dXXa y.ui iv uXXoig 
„Tori,' 5§ Vficav , nui iv avrc^> TIuvXcp xai roTg XotnoTg dnoaroXoig , -nt- 
^^ntiafiivHg oxt uroi nuvxeg ux eig nevov t^QUfiov , dX)' iv niarti x«t 

20 „ 8ixatoavv7j, xai ort eig rov oqitiXofxevov uvroTg ronov eiai nuQu KvQicp, 
„ co xui avvina&ov. ov yuQ rov vvv t]ydnijauv uiava, dXXu rov vntQ 
.f^ijfiojv dno&avovra xui 8i rjfiug vno ru &eu dvaardvrcc. xcci i^^ig 14 
intqiQei' ,,iyQccxpari ftoi nui vfitTg xai lyvdrtog, iva idv rig ccniQj^r^rai 
„e«V 2vQiav , xui t« ^uq' vficav dnonoftiaij yQUfifiaxa. oneQ notijaco, 

25 «say Xd^co xaiQOv ev&erov, eire iyoo, eire ov •jiifinco ciQea^evaovra xai 
^ntQt vfxmv. rag iniaroXag 'lyvariu rag ntfcq&eiaug ■^fxTv vn avre xai 15 
.^yCcXXag oaag eixofiev <naQ r^fiTv inifiipccfitv vfiTv xa&cog ivereiXaa&e, cci- 
„ rtveg vnoreruyfiivai eiai ry intaroXtj ravrrj, i^ oiv fitydXa ojqeXtj&ijvrct 
„ 8vv7jata&£. •n£Qii'(uai yuQ niartv nrci vnofxovqv xul ndauv olxoSofitjv 

30 itrriv tig rov xvQiov Tjfxcav dvr/xuauv.'^ xrcl rd fxev 'ntQi rov 'lyvrcriov 
roiavra. 8tu8iy^trui 8e fcer avrov rr^v 'Avrtoyi^eiag iniaxonijv "HQag. 6. lyoj Se — Ignat. Ep. ad Smyni. c. 3. | 7. uvra] airur ovra h. \ 10. olHs] 
otSa ^ errorc typogr. | 11. uvrjuoxtvti, — Ircii. adv. haer. V, 28, 4. p. 327 
Mass. coll. Ignat. Ep. ad Rom. c. 4. | &toi] rdv Otov hlk. \ 14. iituvrjrai — 
Polycarp. Ep. ad Pliilipp. c. 9. | 23. iTTttftfjii — Polyc. 1. 1. c. 13. | 24- vuiov] 
fjiitov fK. I 31. ttJi'] ti]v Ttji h. 112 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 37. 38. 

C A P. 37. 

7/fot Toif iiairi rorf dncTtjfnofTwy fvuyyiJ.iaru)»: 
(Nic. H. E. III, 21.) 

1 T(3f 8t xarn Tbia^ dtaXanxpdvTcor x«( Ko8Qurog ijf, ov ufta ruTi; 
(hiXiTi^nH OvyarQaoi 'iiQOCft^riY.w )^aQtaiiari Xoyng t^i-i dia^riQtipai. xai aXXoi 5 
5' fn) rtiroig 'nXtieg iyycoQtXovro xaru rb^de, rtjv 'HQcorrfV za^iv t^s' 
rmv dnoaroXmv i'n.tiovrt; 8iaSo)[)jg' o/ x«?, «Tt rr^Xix<av8e ovrsg SiwnQS- 
'ntig ftaOi^ral, rtig xard 'xdvra roTcov ruv ixxXijatdJv iiQOxara^Xri&ivrag 
i"no rav dioaroXcov &ffitXtug iTKoxoSofiev , av^ovrtg tig iiXtov ro xij- 
Qvyfia, xcu t« aoirt]Qiu, a-^itQfiara rijg tco;» uQavoiv ^uaiXtiag ava <:iuauv 10 

2 tlg -iiXdrog i^niaatiQovreg rrjv oix8fiivijv. xai yuQ 8ij >nXttaroi rmv totc 
fia&r^rdiv acf:o8QoriQCi) qiXoaocpiug tQcort -nQog ru xysia Xoys rijv ^fX^iV 
•nXrjrrofisvot , rrjv acori^Qiov 'riQortQOv d^nsicXriQHV 'KUQaxiXsvaiv , ivSsiai 
vifiovrsg rdg uaiug , tnttra 8s d-:io8i]fiiug arsXXofisvoi sQyov iittriXav 
svuyysXiarmv, roig tri 'jiciiiiav dvrjxooig ru rrjg 'niarsoag Xoya xtjQvrrsiv 15 
To»' XQtarov CfiXorifiufisvoi, xat. rijv rwv {iticov tvayysXicov ':iaQa8t8ovui 

3 yQucfrjV. uroi 8s QsfitXiug r7jg 'n.iarscog i^ni %ivoig ria\ ro^noig avro fiovov 
xura^aXXofisvot, 'noifiivct.g rs xa&iardvrsg sziQOvg, rurotg rs avroig iy-^siQi- 
^ovrsg rr/v ri^v dQricog siaax&tvrcov yscocryiav, sriQug uvroi 'naXtf x^Q'^^ 

T£ x«t i&vr] fisriQsaav avv ry ix Osu ;(«(>(Tt x«t avvsQytri, i^nsc xai t« 20 
Otiu 'rivsvfiurog siairi rort 8i uvrcov 'nXsiarut 'nuQuSo^oi 8vvafiSig ivr^Q- 
yuv , aars «jio <nQcorr]g dxQodascog d&QOcog uvruv8Qa 'KXrjOrj <nQO&vfioag 
rriv sig rov rcov oXoiv Sr^fiiuQyov siai^siuv iv ruig avrav xpvxuig xuru- 

4 8ixsa&ui. dSvvdru 5' ovrog rjfitv u^nuvrag i^ ovofiarog d^nuQi&fista&ut, 
oaoi iiors xaru rrjv 'nQcorrjv rav dnoaroXojv 8ia8oxijv iv raig xura rrjv 25 
oixufiivrjv ixxXrjaiaig ytyovaai 'noi.fiivsg // x«< svuyysXiarai , TaTcoy sixoroag 

i^ ovofiarog yQucp^ fiovcov rrjv fivrjfir^v xarurs&tifis&a, cov sri xai vvv stg 
tjfidg 8i v^nofivrjfiuroiv rrjg d^nogoXixrjg 8t8aaxaXiug // nuQu8oaig cpsQsrai, — 

C A P. 38. 

IlfiJt T^s KXrifitVToq irTiaTO/.TJq xrd Toir T/'fi'(5&>? ili; avTOV avucfiqofUviDV. 50 

(Nic. H. E. III, 18.) 
1 maTisQ uv dfiiXsi ru 'lyvaris iv atg xarsXt^^afisv iniaroXaTg , xai 

Ta KXrjfisvrog iv ry dvcofioXoyrjfiivij 'nuQu ndaiv , tjv sx 'KQoaoona rrjg 

7. Siangsnals fta&. hcdfgsF^S^B, &toTTQS7ii7( fiaO. hikVH, fia&. &sonp. 
aeS. j 13. nXr/tTOfievoi] dvaQna^ouavoi gh. \ 14. insiTa] tha egh. j 16. tov 
XQtazov om. cfi. \ 18. iV/pots HB tacite. | 23. sv Taii avrojv bcdfg hikr^B, 
avrals ( sine tv Ta7e) aeSVS^H. \ 26. xal om. c. | 32. verba o/oTtsg t« 'lyva^ 
tis, quum appositionis locum obtineant, gramniatice separari nequeunt a postremo 
eniniciato capitis praecedentis, quare S et B initium capitis 38 faciunt infra, ille 
a vcrbis xal tu iirj n6(i(juj (p. 113, 9), bic a verbis iariov di xrA. (p. 113, 10). EUSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 39. 113 

'Pmiiatcov ii(y.Xt;aiag r^ KoQH&imv disrvrzcoauTO, iv y rtjg ngog E^Qaisg 
ao/I.P.« rorjfUiTa '::uQa&t1g , ^5/; dt xal avzolsist otjroig riaiv f^ avrr,g 
)^QTjf!afUvog, aaqaarara naQtarriaiv ort fxr^ vtov vnaQXBi ro avyyQanfia. 
o&tv drj y.al tixorcog sdo^ev avro roTg lofnoig fyAaraXtx&i]vai yQUfifiaai 2 
5 ru ajioarols. 'E^Qaioig yao did rijg TzarQts y).(orrrjg iyyQacpojg coju/?.j^- 
xorog Ttt n.av}.8, o\ fitv rov fvayytXiarijr Aii'Aav, oi 8t rov KXrjfitvra 
rlrov avrov tQftr^vevaai Xtysai rrjV yQa(f.^v. 6 nai fidXXov av tiq aXr;- 3 
&tg, rm rov oiioiop rijg q^Qaaecog ;fa(5«xT^^« rijv re rs KXtjfievrog fKi- 
aroXiiv na\ r^v '^iQog 'E^^Qaisg uTioaco^eiv, xai ri^ fitj ':ioqqo} t« ev exa- 

10 rtQOig roTg avyynufifxaat rorjfiura na&earuvai. lariov d cog •A.ai devrtQU 4 
rig ehcit Xiyerat ri KXr^fievrog i^ntaroXij. ov fiijV t&^ ofioioog rij 'nQortQCi 
xal ravrr^v yvojQifiov i-niardfie&a, ori fit;8e nai rag uoyaisg «vTg ^f/Qrj- 
fiivag iafiev. ^Sr^ 8e xal ireQa 'RoXvfnfj nui fiaxQU avyyQUfiftara oig ru 5 
avrs ix&eg x«t '^iQcariV rivtg '^iQoijyayov, TlirQH 8ij xat 'AitlcnvQg SiuXoysg 

15 <neQit')^ovra, cav «6' oXojg fivi,firi rig nuQot. roTg <KaXatoTg qtQerui. nde 
yuQ xci&UQOv rijg d^rioaroXrAijg oQ&o^o^iag ct^Tioaco^ei rov ^^aQaxriJQU. ^ 
fttv 8V ri KXi]fitvrog OfioXoysfiivr^ yQUCfij ci(io5/;?.0ff. eiQrjrai 8e xat ra 
'lyvarin na\ noXvndQ^riB. 

C A P. 39. 

20 IIiqI lotv Ilunla avyyQUfiy.ato)): 

(Nic. H. E. m, 20.) 

Ta 8e IJu^niu avyyndftfiuru nirre rov uQi&fiov cfiQerat , u xui 1 
i^riiyiyQwnrai, Aoyio3v yiVQiay.K)V i^r^yijaeojg. TSTcof x«t EiQ^vuTog cog fiovav 
avrci) yQuqivrmv fivtjfiovevei, ca8i nwg Xiycov' „ravru 8e aai Iluniag o 

25 ^^'Icodvvs fiev dxsarijg , noXvy.('iQnH 8t eruTQog yeyovmg, dQ^uTog av^Q, 
„ iyyQdcfojg i^nifiuQrvQeT iv r/y rerdQnj rmv euvra ^t^Xcov. eari yuQ 
„ «vTqj 'nivre (ii^Xia avvreruyftira." hui 6 fttv EiQijvuTog ruvra. avrog 2 
ye fitjv Tlaniug xuru ro 'nQOoifiiov rcav uvrn koycov u'AQOurt]v fiev nai 
avro-nrrjv hbaficog iavrov yevia&ai rcov Uqcov d^noazoXcov ificfuivei, "naQei- 

30 XrfCfivut 8e t« ri/g niareoig 'nuQu rcav i'Aeivoig yvcoQificov 8i8ua'Aei 8i cov 
qir^a) Xi^eoiv' „bK oAvijao} 8i aoi aai oau nore naQu rcov nQea^vrtQcov 3 4. (Sr xai aild. cfik, oin. aeyUE. \ 7. av tn/ cfijilcB, ih, uv aehSVHS». \ 
8. Tw] t6 aefS. I 9. T,',] Tu aeS, om. /. | 14. 'Jrtiwoi defhi (a pr. m.) 
NFS^HB, '^TTiTivjvo': abchS. \ 23. ilr,yT]Otuiv g: foit. leg. f^rjyijotis. \ 24. "»'»?.«*. 
— Iren. adv. haer. V, 53, 4. p. 533 Mass. | add. acefgB, om. hikXSVHS". | 
26. uoQTiQtT cf. I iavTa cfikXB, «Jr« aerjhSVHS^. \ (ii^Xuiv g, ^i^Xivuv vo^go, 

8 iU EUSEB. niST. ECCL. LIB. III, 39. 

,, yuXco-; hfiaOov x«t xttiaJf ffivtjfiovevait, avvta^ai zaTi; tQfitjveiaig, dta- 
„ pe^aiiftsvog viifQ uvxav uXijOtiav. ov yuQ toiV t« 'noXXa Xfyuaiv 
„tiaiQOv t6(T;rfp oi 'noXi.o)^ uXXd toig rdXi^Oij diduiyxuaiv, uSe roTg t«4,' 
,, dXXoTQia^s' lyxoXdi; ftv>;fionv8air , uXXa to/V T«t,' nuQU xu xvQis tjJ 

4 ,,<:nazti dedofttvug yai dn avTr^g 'nuQuywofitJU^; t/J^* uXij&tiag. ei dt ^a 5 
,, x«( 7iuQriXoXu&i^x(og rig roTg TiQea^vrtQoig eXOoi, rug rmv '^Qea^vreQMv 
„dviy.Qivov Xdyug' ri ^AvbQtag ij ri IltTQog tlutv i/ Tt fhlXmnog ij ri 

„ Qcofiug ij luxco^og ij ti 'lojdvrrjg ij MuTOaTog 7/ rig treQog rdiv Ta 
,,yvQi8 fAuO^rdiv , a re ylQiarimv xui o <:zQta^vreQog loauvvr^g oi tu 
,,niQi8 fiuOr^rai Xiyuaiv. ov yuQ t« f'x rcov ^i^Xicov roairov fie ojijpt- ifl 

5 ,,XeTv vneXdfi^uvov , oaov ra auQu ^(oatjg ipcovijg xal fievsaijg. tvOa 
x«t emarifaai u%iov dtg xaraQiOfibvri avrii) ro 'lcoavva ovofia, (ov rov 
fttv nQOTtQOv IlirQcp nai 'lanco^o) nai MaxOaioi x«J roTg XoiizoTg ano- 
aroXoig avyxaraXiyei , aacpag 8tiX(ov rov evayyeXiar^v , Tor d ireQOv 
Imavvijv diaareiXag rov Xoyov ereQOig iiaQd rov Tfo»- «^octtoAw»' UQiOfiov 15 
x«T«T«(7(Ti7 , ':iQOTu'^ug uvTu To»» '^Qiariojva , au(j)(og re avrov <siQta^v- 

6 rtQOv ()V0fid^et. (og xai 8ia tbtwi' d^^TodeinvvaOai rtjv 'tarOQiav ('(XijOij 
Tco»' dvo x«t« t;)i' 'yiaiav Ofi(ovvfii(i KeXQijaOai tiQtjxorojv , dvo re iv 
'Ecpia^p yeriaOai firijfiara xui ixdreQOv 'lcouvvu tri vvv XiyeaOat. oig xai 
(tvayxuTov nQoai/tiv rov vuv' eixog ydQ rov dtvreQov, ei fitj rig iOiXoi 20 
To»' TT^cijTor, rtjV i<ii ovoitarog (feQOfiivijv 'lcodvvu d^noxdXvxpiv e(OQaxivai. 

7 xai vvv ds Tjfttv drjXufievog Tlaniag rug fttv riov «7rO(TTo'ioi»' Xoyug 
jiaQU Tcov uvToTg naQrjxoXuOijxorcov ofioXoyeT jiaQEiXtjCpivai , 'AQiaxicovog 
de xat ru ^Qea^vriQu looavvu avrijxoov eavrov (jstjai yeviaOai. ovofiaari 
yZv TcnXXuxig (cvtcov fivijfiovtvaag iv roTg avra avyyQUfifxaai riOijatv avroov 25 

8 <K(CQu8oatig. xut ruvra d r/fiTv ux eig ro '(V/Qijarov eiQijaOo}. d^iov ds 
ruTg a<n.o8oOtiauig Ta riania cfcovaTg <KQOau\pat, Xi^eig iriQag avru, 8i 
(ov <7iaQa8o^a rira larOQeT xai uXXa , coguv iy. <iiaQa86aecog eig avrov 

9 iXOorra. ro fxtv uv xard rijv ' leQurioXiv (hiXmTiov rov d<n6aroXov ctfia 
ruTg OvynTQccai 8iarQT\pat, 8iu rcov <iiQ6aOev 8e8ijXa}rai, d>g 8s xard rog 50 
avTug 6 riuuiag yevofievog ^itjyijaiv <nuQtiXtj(fsivai Oavfiaaiav vnd rmv 

ru (hiXinnu •OvyariQOJv fivr^fiovevei, tos »•£'»' atjfieioiriov. vexQu ydg dvd- 
araaiv xar avrov yeyovvTav laroQeT, xa\ av ndXiv ereQov naQu8o^ov i. aivrd^ai hcdfikN, avyxtTaTa^at. aehSFS^B, aiyy.ard^ai. H errorc 
typogr. I o.-^nQayivouivai acfgE, naQayivofiiioi? ehilcN. | 9- ol om. ehihN.\ 
10. rwr om. g. | 12. iTTiarijaai] Ttatjuarijaai h. \ 20. yd(j] ydg av h. \ 25. post 
avTViP add. y.al hik. ELSEB. HIST. ECCL. LIB. III, 39. It5 

afpt 'luaTOf xov i^nuhi&tvra BaQaa^uv yiyovo^ , cog dtfXr^TtjQiov (fuQ- 
fiai<ov ffiTiiovTog xai iir^dtv ar^dfg 8iu rr^v ts 'avqih '/HiQiv v^zofitivarTog. 
turov de Tov 'liarov fjLtru rr^v rn acortJQog uva).7j^)rv mg tsQug uTioaro- 10 
).8g fisxa Mar&ia ari]aui rs xal iTis.v^aaOui urri rl 'jiQodora 'laSa fTiJ 
5 %6y nXrJQOv rr^g dva^).r^Q(aae(og ra uvrav uoidnu, tj tco»- riQcc^scor codt 
<no}g laroQeT yQC-ffti' ,,nai tartjaav 8vo, 'lcoaiicp rov na/.bfuvov BuQacc^uv, 
og insxXrj&r^ 'inarog, xut Mur&iav' xai 'nQoasv^((fisvoi tlnov. ' xut «P.?.«ll 
8t 6 avrog (oguv ix ':z(iQu8oas(og uyQuqs sig uvrov tjxovru nuQuri&eirai, 
^svag ri rivag 'nuQu^oXdg rn aoirTJQog nul 8t8aay.u).iug uvrn, y.ui riva 

10 u).).u fiv&ix(orsQu. iv oig y.ui •/i).iu8a rivd qr^air iroiv tata&ai fitra rr^v \1 
fx vixQcav drdaruaiv, a(ou.urti<ojg rr^g XQiaru ^uau.tlug ini ruvrr^ai rr^g 
yijg vnoarriaofiivr^g. « xa) tjyufiai rag diioaroXixag ':zaQsx8s^ufitvor 8n;- 
yriatig vnoXa^tiv, ru iv v7io8siyfiaai '^ZQog uvrojv fivarixojg siQr^fiiva fir^ 
avvtojQWAora. a(fo8Qa yuQ roi afiixoog oyv rov vuv, mgav «x rwv «vTal3 

15 Xoyojv rsxfir^QUfisvov sintiv , (fuivtrui' 'nXtjv xui roTg fiir uvrov ':i).ti- 
aroig oaoig roov ixxXrjaiaarixoiv rr^g ofioiag avrw io^S^r^g '^iuQalrtog yi- 
yovs, rrfV dQiatorr^ra rctv^Qog 'jiQo^e^Xr^fiivotg , oia^nsQ uv EiQr^vum, xai 
ei xig uXXog t« ofioia qQOvcov dvccnicprjvsv. xui uXXug 8s r^ iccvru 14 
ypaqpj naQa8i8(oaiv '^Qiarioivog t* 'riQoaOsv 8c8r,Xo3fiiru rwv ru xvqiu 

20 Xoyoiv 8ir^yrjatig xu\ tu '^iQsa^jvrtQU ' loiuvvu auQcc^oatig, i(f ug rug (ftXo- 
fca&tTg dva.^nifixpavrsg dvayxaiwg vvv '^iQoa&ijaofisv ruTg 'riQOsxre&siaaig 
avT« (foivuTg 'nuQdSoaiv , 1] 'tisqI Muqxu t« to svayyiXiov ysyQucforog 
ixri&sirui 8iu TaTw»'* j,x«« tSto 6 i^iQsa^vrsQog 'iXsys' MdQxog fctv 6^-15 
„ fcr^vsvrrig nirQB ysvofiivog, oacc ifivrjfiovevatv, dxQi^oig iyouxpsv, ov fiiv- 

25 ,, roi Ttt^t, T« vno Ta XQiaru rj Xs^&ivru tj nQuy&irra. urt yuQ r^xuae 
„ru xvQiu , urs ':zaQrjxoXu&r^asv uvroi , varsQOv 8's ojj i(f>iV TlirQop , og 
^TiQog ricg XQsiccg i^noisTro rdg 8i8uaxaXiag , dXX' b/ uaiiSQ Gvvra^iv 
„r(ov xvQiaxmv 'n.oiufitvog Xoyoiv, oiare u8tv t';tiaQrs MtcQxog, aTW»; tvia 
„yQtc\pug (ag u^ritfirr^fjiovtvasv. ivog ydn inoitjaaro '^iQoroiuv , ru fir^8tv 

30 „<ov Tjxuae TiaQuXmtTv, rj xpevaaa&ai ti iv avrotg." ruvrfc fitv uv laro- 
QTjrai Toj riuTiia ntni ru Mdo/.u. 'ksqi 8t ru Mar&aiu rccvr tiQr^rai' 16 1. BaQaa^lav] BtQaa^^av bcdf hic et infra. I 6- iaro(/tT — Act. 1, 25. | 
7. ttTTOv] tlnav cf. \ 8. post aiiot add. aiyyparfsii hSVHS^, om. acefyikB H^. \ 
vtodv cfil; ok aeghE. \ \\. post rr,t add. t5 hHVH, oni. acefgihN B II^. | 
18. tavra cfik, idia aeyhE. \ 22. rj] ijv x. | 28. Xoyoiv cfhTHB, Xoyioiv 
aerjikSSSiZRi. 

8* H6 EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. III, 39. 

„ MaT&atog fitv Iv 'E^Qaidi diuXtitxqi t« Xoyia avvsYQdxparo, rjQft^vevas 
17 „d' avxd Wi' t]v dvvaros exuarog." nfXQijrui d' avrog ftaQrvQiaig dno 
rt]g 'lcodvva jiQortQug iiiiaroXijg xai dno rijg FhrQa ofioiojg. i:irsdeirai 
df xal dXXrjv laroQiuv ntQi yvvaixog, ini izoDuug afiuQriaig dia^Xi]&Eiatjg 
im ro ^cvQis , tjv xo nur 'E^Quiag tvayyiXiov JzeQiixEi. xai ravra d 5 
tjfiiv dvayxuimg jiQog xoTg ixre&eiaiv imrertiQtja&oa. 

TiXog XH xtjg ixxXijaiaarixrig laroQiag Xoys XQira. 1. ai'iiygdif>aTo cfghVHBR*, avvera.i,aro aeikNSS^. \ 2. rjV Svvarot 
bc.dfgil:sNR»H3 B H^, ^Svvara{ h, rjv SvvaTot' X, rjSvvaro aeSVH. \ airoi 
cfxN, 6 avTui volgo. I 4. xai dnu C, dno om. VH. ETZEBIOT 
TOr nAWPIAOT 

'EititlTjaiaariMTJs iGtoqiag 

yloyog d . 5 CAP. 1. 

Tlyi^ fnl T^g TQaiurov jiaailftai; 'Pwfiulvtv xal Alf^ar^Q^wv inioxonoi yty6vttai,v. 

^^ficfi 8t ro SmSfxaTOv erog rijg TQuiapS ^aoiXeiag 6 fitxQ(^ 7iq9- 
(ydev rjuTv rijg iv '^Xe^avdneia <KaQOixi'ag dtjXoj&etg inianonog rtjv ^cotjv 
fieraXXdrrei, rsraQrog ds dno rav dnoaroXav rijv rmv avro&i XeirsQ- 
10 yiav xXtjQBrat TlQifiog. ev TUTfp xai '^Xe^avdQog ijii Pmfir^g, oydoov erog 
dnoTzXTjQcoaavrog EvaQears , nifi^Jirriv dno IlirQH nai IlavXs x«T«yoji' 
diadoj^tjv , r^v ijiKSxo^nijv dizoXafx^dvei. 

CAP. 2. 

Onola TovSaloi xar avrov ninor&aaiv. 
15 (Nic. H. E. III, 22.) 

Kai T« fiev rrjg ro aoirriQog Tjficov 6(8aGxaXiag rs xai ixxXijaiag 1 
oarifteQai dv&ivra ini ftel^ov ij^taQsi <nQOxomig, rd de r^g Isdatcov avfi- 
(fOQag xaxolg i<:iaXXtjXotg ijXfia^ev. ^8i] yZv t« avroxQaroQog eig iviav- 
rov 6xrmxaidey.arov iXavvorrog av&tg ' lovSaimv xivr^aig inavaardaa 
20 ndfiiroXv nXijOog avrwv 8ie(fOeiQev, ev rs yaQ 'yiXe%av8Qeia xai r^ Xointj 2 
Aiyvnrot xa\ iTQoaeri xard KvQrjVtjv mansQ vno nvevfiarog Seiva rivog 
xal araatmdsg dvaQQinia&evrsg taQftrjvro nQog rovg avvotxsg EXXtjvag 
araatdl^siv, av^rjaavreg re sig fieya rrjv ardaiv rdo iniovri eviavro) no- 7. tros post SojStxarov ponunt cfghihxB, post /?aatAftaff aeSFH. \ fnnQut 
ngoaf^tv — n. E. III, 21. | 12- dnoXafi,6dvti. cfffptxVBGi (Ep. crit. p. VII) 
H^, vnoXnu^Savit aehikSS*. \ 16- r« owr?Jpoc ^uojy] t/fivijp Aptor» c, XfJtarS 
ik: To ftiv sv ijfitrtpa Hrwi ijvffit N: unde B suspicatur Eusebium scripsisse 
xal zd fiiv TTjS Tjuolv SiSaaxaXlaS. \ 20. Stitf&ttptv cfhik VHB, Sia(p&ti(jtt 
aegSS^Z. \ tv ri yaQ] o'i rt yaQ iv h. 118 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 3. 

Xefiov ov afiinQOv avvljypuv, tjyafisvs Ttjviy.avza ^«Tiaa rtjg u^JiUiSiig At~ 

3 yvnra. na) dij tv ttJ TipojT^ avfi^oXy mtnQarijaai avTug avvi^tj tmv 
'EXXtjvojv , o"i y.ui xuTUCpvYovreg eig rrjv 'u4Xel^dv8Qeiav rsg iv Tg noXn 
'Isduiug i.^(oyQriadv re xai uTiixreivav. r^g de <:iaQu TWTft)»' avfiftaxiug 
unorvyovreg oi x«t« KvQtjvriv, rijv ymQ<xy T^ff v^iyvnrs Xer,XaryvTeg x«t 5 
reg iv avri] voftag qi&einovreg SiertXav, Tjysfie^m avrmv Ahhuu' iqi sg 

6 avTOxQUTo^Q eneftxpe MuQyiov Thq^wvu avv dvvdfiei '^iety re xai vav- 

4 Ttxg, 'iri 8e xui /arrfxg. o 8e <:ioXXaTg ftuxatg iv ax oXiyco re X^oVfj) 
Tov '^iQog aiTtig diwnov/jaag TioXeiiov, '^ioXXug ftvQiu8ag Jti8aimv, ov fiovov 
TMv uno KvQijrijg, uXXa nai tmv «a AlyvnrH avvaiQOfiivoJv Atinau tm 10 

5 (iaaiXei avrdiv, uruiQeT. 6 6t avroxQdTOjQ vnonrevaag xa< rtig iv Meao- 
noTafiiu 'Ja8aisg ini&ijaea&ai roTg avro&i , yhauo KvtjTip nQoaera^ev 
ixxa&unai r^g inaQ]^iag avrag, og xai nuQara^dftevog iiufinoXv nXij&og 
rmv avro&i qovevei, icp o) xaroQOoifiari 'Jti8aiag tjyefiojv vno t» «vto- 
xQuroQog ure8eix&i,. Tfti-T^ xrt) 'EXXrivmv oi t« x«t« rag avTbg XQOvag 15 
yQacfr^ naqadovreg avroTg laroQtjaav Qtjfiaat. 

CAP. 3. 

Ol y.fud Adiuni'of i/rrf^ Tijq nfaTiotq nrto/.oyijoaidvoi. 
(Nic. U. E. III, 21.) 

1 TQuiava 8s icp oXoig ereaiv eixoai rtjv dQXijv ff^aiv e^ 8eaai xqu- 20 
rrjaarrog, A^iXiog 'A8Qiav6g 8iu8e'xerai rrjv r^yefioviav. t«t()) Ko^Qurog 
Xoyov nQoacfmvijaag dva8i8maiv, dnoXoyiav avvru^ag vntQ rijg xa& rjftdg 
■&eoae^eiag, ori 8ij novriQoi riveg uvSQsg Ttig ijfiere^Qsg ivoxXeTv ineiQmvro. 
eiaeri 8s cpeQeTat naQa nXsiaroig tco»' dSeXcpmv, drdQ xai nao rifxTv ro 
avyyQUfifitt, i^ ov xaTi8eTv eari XafinQu. rexft^Qia ri^g re ra dv8Qog 8ia- 25 

2 voiag x«/ t^? «noaToytix^? oQ&orofiiag. o 8' avrog Tr/v ya& eavrov 
aQxaiorrira nuQacpalvei 8i mv laroQeT ravra l8iaig cpmvaTg' „t« 8s 
,,amrijQog rjfimr t« SQyct ds\ naoilv, dXr^&ij yuQ tjv , oi &eQansv&e'vTsg, 
„ 01 dvaardvreg ex vexomv, o7 bx mcp&riaav fiovov &eQanevoftevoi xai avi- 

„ aruftevoi, dXXcc x«/ dei nuQovreg, aSe ini8r^fiavrog fiovov t« amriJQog, 30 
„ a?.>L« xal dnaXXaye'vTog r^auv ini XQ^^^ov ixavov, mare xai etg rug rjfie- 8. xai post iVt Si om. /«. | <;'»' om. aehihS. \ 12. ^/ao(''o R (ciijus editio 
Frobeniana exhibet „Lwcio ," quum in vetustissimis editionibus , ut Valesius affir- 
mat, legatur „Lusio") G^ (Epist. crit. p. VIII) H^ , Aii*.im CE. \ Kii,Tiu cdfs 
VSiHB, Kor^vita i, KvU(o x, KoivToi ahhkS, Ksi^vtm g, Kavroj e, KvfTot N, 
„Quieto" R. I 23. novrjffol Tivt? cfikx, TiviS ttovt](ioi aeghNE. \ 29. o'i om. 
eih Syncell. (p. 658). EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 4. 5. 119 

„reQ8'i XQOvsg riveg avToiv dq:i'xovro.'' rotarog fitv Iv brog. xul '^qi- 3 
arsidrii 8t at(TTOs* uvtjo t/]*,- xu{f rjfxUi' 6Q(icoi.tevog tvaf^ittai; tw KodQurco 
'riaQUtiXtiaimg vjttQ rtj',' 'riiarewg u:io).o'/'iav i':itq,a}v/jaag ^A8qiuv(^ xuru- 
XiXof^ie. awi^erai 8i ye etg 8evno •jiuQa 'nXsiaroig nui rj t«'t8 YQurp/;. 

5 C A P. 4. 

Oi y.axa zaviov Ponmlvtv xcd A/.finvSniutv /nrjimvtoavTfq iniay.onoi. 
(Nic. H. E. III, 25.) 

"Erei 8s rQirco rtjg avr^g ijyefioviag 'AXi^uv8Qog ' Pco/xaiojv i^itlaxoTiog 
re7.evra^ 8ixurov ri~g oixovoftiug u^rzo^riXtjaug erog. c!varog r^v TaTw 8iu- 
10 8oyog. xui t/;,,' ^AXe^ar^niwv 8s 'nuQOixictg uucfi tov «^to»" -/qovov TIqi- 
fiov fieruXXn^urra ^ca^exurrp rr^g 'riQoaraaiag «Tfi 8ia8ix£rai 'luarog. 

C A P. 5. 

Oi aviy.a&iv ano Toi^ ov)Ti;on^ y.al inl xoi-q dij).ovuivoi'i /fooaoAi/fwr inlay.onoi. 

Tcov ye fnjv iv leQoaoXvfioig iitaxo^ncov rng ynovsg yQuq^ aoj^o- 1 

15 ftivsg ti8uiimg evQOv' x0fii8r^ yun hv ^Qayy^iug avrsg Xoyog xuriyei ye- 
via&ui- roaZrov 5' i^ iyyQcHcfcov 'riaQeiXrjCfu, cog fii/ni rT~g xarci 'A8oiavov 2 
'ln8aicov 'noXionxiag 'rztrrexaiSexcc rov uQtf^fiov uvroffi yeyoruatv i~iax6-:io)v 
8ia8oyu), ug acivrag E^jQaiag quaiv ovrag ccrixa&ev rtjv yvaaiv Ta XQiarS 
yvr^aicog xaru^i^^aaOai, coar r^drj '^iQog rcov ru roiaSe ijitxoiveiv 8vvurwv 

20 xul rrjg rcov i^niaxrrncov XetrsQyiag a^isg 8oxmaa&ijvai' avveardvui yuQ 
avroTg rore rr^v <nuauv ixxXr^aiav i^ E^oaiojv >niarMV, wno rav utio- 
aroXcov xal elg rr^v rore 8iunxeadvroyv 'noXtonxiav , xa&' r^v ' Is8aiot 
Poifiuicov nvOig u^noaruvreg ov uixnoTg 'noXitiOtg rjXojauv. 8iuXeXotn6ro}v 3 
8' bv rrjvixavru rcnv ix 'nenirofir^q iitiaxo^noov rsg «ao apwTtf vvv uvay- 

25 xuTov iev tir^ xuruXiiui. 'iQmrog roiyuQbv ' idxoi^og 6 t5 xvQin Xtyo- 
fievog ci8eXqog rjv, fie\}' ov 8tvrfnog ^vfieo)v, rQirog ' Ilarog , ZuxyaTog 
riruQrog , 'niitnrog Tco^iug , ixrog Beriufnr , ' Icodvvr^g i^8ofiog , '6y8oog 
Mnr&ias, evarog fJfiXiTi^nog, 8ixarog 2^evexdg, ev8ixarog 'llarog, Aev)g 
8o38ixarog, 'Ecfgrjg rQiaxai8ixarog, reaaaoeaxai^ixarog 'lo)ar'iCp, in) •nuai 

30 nevrexui8ixuxog 'lb8ug. roaurot xu) oi inl rrjg ' leQoaoXvfiCov 'noXeoig 4 
i-niaxonoi unn to)»' dnoaroXcov eig rov ^r^Xbfievov 8tuyevofievot xqovov, 9. drroT/.rjaat] uTroiT).r/pi"Ofi( f<jih. 19. tnfxgivnv acfgE, tyyc^tirtiv ehikti. | 
25. ov om. h. \ Tjhmaav] avr/i.ujaar h, \ 24. post d-to add. t5 ahSVJI, om. 
hcdefyiky^ B. | 28. ivarot bcfihS^B , ivvaioS adeghSy IIH^. cf. ind. v, 
ivarot. \ ^trtrtdi cffhVBH^, 2^iytxai k, ^trtxd f, .Iivaxds e, .^ivriitds aSS^II. 120 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 6. 

5 oi 'ndvrtg ix aeQirofiiji;. 7jdt] de dmdtxarov ix^fftjg irog rijg ijyefiovMg 
'y^doiavS , Bvarov denatrt] %qovov anonXrioavra ini rijg Poiftamv im- 
Gxonijg fSdof^iog «cio rcov anoaroXmv 5trt5f';ffTat TeXeacpoQog, ivtavrH de 
nera^v nal fttjvwv diayevofiivs rijg '^Xe^avdQicov iiaQOixiag rrjv iiQoara- 
aiav Fvfievijg exrM hX/jqo'' 5j«5i';j«T«f , ra ':zqo avru treaiv 'ivbena diuQ- 5 
niaavrog. 

CAP. 6. 

y/ y.arn 'Adoinvoy votut^j lovtSalujv noXioQxla. 
(Nic. H. E. III, 21.) 

1 Kai 8ijra rijg ^lodaicov dnoaraaiag av&ig eig fiiya xae iioXv nQoeX- 10 
^uatjg, Puqog inaQxcov rijg 'lodaiag, arQarKonnijg avro) avfxfia)^iag vno 
(iaaiXioog neftq}&tt'ai,g , raTg dnovoiaig avrmv dcpeidojg iQMfievog ineh^ei, 
fivQtddag d&QOOjg dvdQwv ofiu x«J naiScov •Aai yvvaixdav diacp&eiQoov, 

2 noXifiii re vuftco rctg ;(wpa? avrcov i^avdQanoSi^Ofievog. iarQarrjyei de 
'ludaicov rijvixavra BuQya))^i^ag ovofia , (dareQa dijXoi ruro), t« fitv 15 
aXXa XtjarQixog nal lyoviyiog rig dvijQ , ini de t/J <KQOariyoQia, ota iii 
dvdQunoScov, ci)g dij i^ iiQavi q^oaarijQ avroig nareXtjXv&cog , xaxsfiivotg 

3 Tfc' iniX/tfHfiat. reQarevofievog. dnfidaavrog 8e ru noXifiu triig oxroixai- 
dexdra rijg iiyefiOriag'^dQictvu }tarc\ Bi&&tjQa noXiv , ijrtg t]V i-(VQardrtj, 
rcov ' ItQoaoXvficov ov aqodQct noQQco diearbiaa, rijg re e^oi&er noXiOQ- 20 
ytiag -ji^QOvia yevofiivr^g , Xificp rt nai Sixpet riav vecorenonotcav eig 'iaxarov 
oXi&QU neQteXa-&ivrcov, xcii ru rijg ctnovoiag avroTg airiu rijv a^iav ix- 
riaavrog dixtjv, ro ndv e&vog i^ ixeivu xal rijg neQi rd ' ItQoaoXvfxa yijg 
ndfinav iniSaireiv elQyerai, vofia doyfiari xai diara^eaiv 'uldQiava, cog 
tiv /<?;5' £^ dnonru &eo)QoTer ro narQcoov tdacyiog, iyxsXevaafiivu. '^^Qiaroiv 25 

4 IleXXaiog laxoQeT. «tco 8t] rijg noXtcog eig iQijfiiav rZ 'isSaioiv 'i&vag 2« 'ylSpiavS oni. ehih. \ anonlijaayra] arTonhjfjiiiaarra ik. | 4. fiJjrwr] fi7j- 
vcs liR ((Jiu vertit „et inio meiise"), fi7jrdjr ttrojv f (in marg.) S^. \ Staytvoftirn 
hcdfghilcfaBO^ (Ep. crit. jj. VIII) H^ , Siayiroftirojv ae NSVH. \ 5. dinToi 
cgm. I 10. SiiTa KHi>, S7} to. CE. | 12. aTtovolaii] vTrorotati hik, dnojriiai? x. | 
avTOir om. h. | 15. po.st 'laSauov «add. StvTB(j0i h. | j5«(>j;wx/(^«?] Baoxoyi.^Jat 
eS, ' ^4QXo>%s^ai h, BaQyojxt^ai volgo. Nostram scriptiiram, qnam confirmat etiani 
cod. X, recte commendat Oa. (Ep. crit. p. VIII) coU. H. E. IV, 8- p- 124, 9. | daTtga 
StjXoX t5to hcclfxB, dartQa tSto S7J.01 i, Si} dat^ga S^jloi aeghNSrHS^Z. \ 
16- X7)aT(jtn6i nal (povDtoi bcdfikx, (por. xal Xt^otq. aeghNE. \ 19. AS(jtav5 
om. hil. I Bi&&TiQa bcdfghikNV HB, Bi&&7]Qa eSS^, B7j&&7]Qa a, „Betliera" 
B, I TToXiv, ijTit acfg NSVHS^ Z, Tto?Jx'V ^'S eikB, noXixr^p ijrti h. \ ixvQOj- 
TaTT] cikxHb, 6](i'Q0)rdTT] volgo. | 22. TJtQteXa&irrojr] ntQitXaa&ivTOJV C. | 
24. Soyfiaai hik. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 7. 121 

nui TtuvreX^ (f&OQuv twj' iiuXai oiiOjroQcov iX&b6tjg , «| uXXoqvXs tc 
ytvsg avroixia&eiatjg, 1] fiertTtenu avaruaa 'Po3nai\n) noXig zijv siioirvfiiav 
ufieixpaau eig xr^v t« nQuxHvxog AIXih 'ASqiuvZ Tifxijv AlXla <KQoaayo- 
QeveTui. xal drj rrjg avrodi exxXTjaiug i^ iOvav avyAQortj&eiafjg, (rr^co- 
5 rog fiera rug in nsQirOftrjg «otoxott»? rtjv rmv iaeiae XeiruQyiav iy/^eiQi- 
^erui MuQxog. 

CAP. 7. 

7'/»'?? y.ftr h.(lvn y.aioov yf/oraai rp{vSo)yi'i>ov yvojofotq 'i{>Xt]yo[. 
(Nic. H. E. IV, 2 — 4.) 

10 H8ti de XufinQorurcov diicijv qiG)artjQ03v rav avu rtjv oixsfievijv wjo- 1 

ariX^aawv innXtiaiav, uxftu^saijg re eig unuv ro Tcoy uv&Qoj^nojv yirog 
Tfjg eig rov awrTJoa nai hvqiov rjfioiv 'irjaHv XQiarov Tiiareaig, fiiao- 
xuXog daificov oJa rPjg uXtj&eiug ix&Qog x«? T^t; rcov dv&QcoTiKiv aojxi^Qiug 
dei rvy^dvav noXefiiojra.Tog, 'i.daug arQt'cpcov nara r)',g ixxXiiaiag fuiyuvcig, 

15 ndXai fisv roTg e^co&ev SicoyfioTg xur uvr^jg conXiXero' rors ye fiijv rurcov 2 
ujioxsy,Xeiafisrog , 'novijQoTg xai yoijaiv drdnaaiv coaiiSQ riaiv oXe&nioig 
xpv^cov OQydroig diaxovoig rs uncoJ.eiug )^QOifievog, srsQUig nurearQurijyet 
fie&odoig, nuvru <k6qov imrocav, cog uv vnodvvrsg yorjreg aui d^nurrjXot 
rrjv uvrr]v rti doyfiurog rifiTv nnoarjyoQiur oiiii fiev rav niaroSv rsg TZQog 

20 ttvrcov uXiaxOfitvsg eig ^vdov unojXeiicg uyoitv, ofiH 8s r^g rTjg ziiartoig 
uyvarag di cov uvroi 8Qcovreg imxeiQOiev dizorQtnoivro rrjg in.! rov ao3- 
rr^Qiov Xoyov <naQo8i}. wno ysv ru Mevav^Qu , ov 8iu8o)^ov Ta 2^ifio^vog 3 
7^5// nQoreQOV •naQaSeScoxuftev, dficpiaroftog coantn ncu ^ixecpnXog ocpiojSijg 
rig nQoeX&HGU Svvufiig Svsiv uiQsasojv ^iucpoQaiv ciQXijysg xarsar^auro, 

25 2!aroQvTv6v rs 'u4vxioxiu ro yirog , xcu BuaiXei8i]v ^AXe^ctv^Qtu , cov 6 
fisv y.uru iEvQiuv, 8s x«t Aiyvnrov avvearr]aavro &sofiiacov aiQsascov 
8i8aai<u7.sTu. ru fitv nv •nXsTaru rov EuroQvTrov rd uvru rco Msrav8Qcp 4 
xpsv8oXoyijaai EiQrjvuTog 8ijXoT, <nQoaxrifucri 8s dnoc^nijroriQcov rov Baai- 
XsiSr^v tig xo uneinov reTvui rug inivoiug, 8vaas^Sg uiQsasojg suvrtn rsQU- 

30 rb)8eig uvanXuauvru fiv&o<noiiag. <nXeiarcov ov ixxXrjciaaxixav dv8Qoov 5 
x«t' ixeTvo xuiQu t/J? dXrj&eiug vnenuycoviXofiivcov , XoyixojreQ^v re rrjg 
a<noaroXixrjg xcu ixxXrjaiuarixr]g 86^r]g vntQfiaxtivrcov, r'j8)] rirtg xai 8iu 
avyyQafifKurcov roTg fisrsTisixa 'nQOcpvXaxrixcig avrcov 8)j rurojv rcov 8i,Xco- 1. Hul navtiXtj cfrilli, navTiXii tt acff hfiS^: xru oni. ik. ( H. n] Si 
clk. I 25- 2aTOQv7).or y constanter. | 27 • dibaaxaXHa aeghikNE, StSaandha 
bcfx. I 28- ii"<V- — ''^dv. hacr. I, 24, 1. p- 100 Mass. | dno^fj^TOTtQui er/h. 122 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 7. 

6 &eiamv aiQtaetov TcnQsi^^ov icpodag. mv eig ijfiag xazTJXOev iv roig rore 
yvaQifimrura avyyQctcftmg '^yQinTia KdaroQog txavoirarog xaza Baadeidu 

7 iXeyxog, rtjv 8eiv6rr,ra rrjg rdrdoog dioxaXvnrmv yotjreiag. ixcpaivmv fi' 
uv ttvru rd dnoQQtjrd cptjaiv avrov eig fxev ro evayyeXiov reaaaQa nQog 
roTg ei!xoai avvrd^ai ^i^Xla, <nQO(f^rag de iavr(p 6vo(jidaai BuQxa^^dv 5 
xat Baoiioycp x«t dXXug dvvTtdnxriig rivdg eavroj avarijadfievov, ^aQ^dQsg 

re avrolg eig nardnXr^iv roiv rd roiavra reifii^^rcav ijiicptjfiiaai rtQoa- 
tjyoQiag, Sidaaxeiv re ddiacpoQetv eldcoXo&vrcov ditoyevonevug x«t i^ofivv- 
fterug aTtaQaqvXdxTb^g rijv iiiariv xctrd rag rcov dicoyficov xaiQtig, Ilv&a- 
8yoQix(og re rotg nnoaiuaiv avrco Tievraertj atcomiv mcQaxeXevea&ai. xai 10 
erena 8e ruroig nnQanX^aia dftcpl ri BaaiXeiSH xaraXe^ag 6 eiQtjfiivog 
«X ctyerrcog r7ig driXat&eia^g utQiaecog eig iQOviirov icpcoQuae rr^v <nXavr^v. 
9 yQctcpet de xai EiQtjraTog avyynoviaai ruroig KciQ7ioy.Qdrt]v, ere'Qctg aiQe- 
aecog rfjg rcov yr()iariy.(or i-JiixXtj&eiatfg nareQU, oi xat ra ^ificovog «^f 
d>g ixsTvog yQv^dijv, dXX^ 7j8tj «nt eig cpaveQOv rdg fiayeiag <nc(.Qa8i86vai 15 
ri^inv , (og iTii fieyuXoig 5// itororsxi. oefirvrofievot roTg y.ard TieQieQyiav 
^Qog ttvrdJv iTitreXHftt'roig qiXrQoig oreinonofinoTg re xai iiuQe8Q0tg riai 
8aiftoat xat ciXXaig ofioiorQCinoig ria)v dycoyuTg' ruroig re dxoXs&cog 
'xurra 8Qnv XQ'1'''^^' 8i8daxtir rd ctia/QUQy/nura rog fieXXovrug eig xo 
reXeiov rijg x«t' avrsg fivaraycx)ying tj x«f fidXXov fivaaQonoitug iXev- 20 
aea&ai , cog fiij nv tcXXcog ixcpev^ofiirug rag •/toafiiy.isg , cog cev ixeivoi 
cpaTer, uctyorrag, ftij bxi Tidai rd 8i dQQiiro^n^oiiag dnoreifturrug XQea. 

\OrHroig 6/}t« avri^ntre Siay.oroig xQcofttror to»' iaixaiQeaixuxov Suiftova 
rng ftev nQog uvrcitv ctnctrcofievng oixrQcag urcog eig uncoXetuv ar^Quno- 
8i(^ea&at , roTg 8e dniorotg t&reoi noXXijv nnQtjeiv xaru rn &eiH Xoys 25 
8va(ptjfiiag neQiuaiav., rijg i^ uvrMv cp^fitjg eig rijV ru navrog e&vug 

\.iXQiariuvcor 8in^oXijv xaraxeofie'vi]g. rntrt] 5' uv ininXeTarov avve'^uive 
rtjv neQt tjfiiov naQu roTg rore dniaroig vn6voiuv 8vaae^7j xat aronia- 
rartjv 8ia8i8oa&at, cog 8ij d&efiiroig nQog fitirtQug xul d8eX(pug fii^taiv 

12 dvoaiutg re rQOCpaTg yQcofxevcov. ax eig ftaxQdv ye fjttjv avr^ ravru nQOv- 30 
X^^Q^'} '^ijg dXij&eiag nvrijg euvrt]v ovviarc6ai]g , ini ftiya re cpcog xara 

iZ rov nQOiovra xq6vov 8iaXaftnuatig. ta^earo ftev yuQ uvrixu nQog avrijg 
ivEQyeiug dntXeyxofieva ra rmv ix&Qcov intrexv^fiara, uXXcov in uXXatg 
aiQeaecov xaivorofisfjievcov, vnoQQeuacov del rmv nooreQcov, x«< eig noXv- 

5. Bagxa^/iar ghikNVS^HB, Bagxu^^uv bcd, BaQxa^av aS, BrtQxxn^av e. | 
13. post Si nal add. 6 h. | 26- t&im Xgiar. cfiJcx, XQior. f&ya? aeghNE. \ 
50. uaxgdv cfikxBE^, uaxgop aehSh' HS". \ 35. tvtQytlai] dXtj&siat h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 8. 123 

rgortsg xcti TzoXvfiogqsg idtag aXXors aU.mg rpdsiQoueveov' jr^ojft 8 ng 
avi^tjv xai fity£&og cat xara ru avra nai coaavrojg sysaa /) rfjg xa&oXs 
itai fiovr^g uXr^&sg inxXrjGiag X.ufiiQorrjg , ro Gsixrhv nai eiXixoirfg nai 
iXEvOiQiov ro rt Gmqqov x«< xa&aQov rPjg irOis aoXirtiag ri xai q,iXo- 
5 aocfiag eig u:iav ytvog 'EXXrjVKv re hu] ^aQ^uQWv unoariX^yGu. cvvu- 14 
«Tfffj^jy yav Tcp XQ^^^? >"''' ^ Kura :zuvrog rs Soyuurog diu^oXr], ifitvs ds 
fiovrj UQU yQurtiaa y.a'i uvoiioXoysfifvr^ ra iiuXiaru diu-xotneiv i^ni atfi- 
vorriri xat acoqQoavvrj {^eioig rs y.ui qiXoaoqoig boyfiuaiv r; naO' tjiidg 
didaaitaXia, ag fir^dtnc rcov tig rvv uiaynciv i^JiicptQfiv roXfiav xura rtjg 
10 niartcog fjfiav dvacpr;iiiav, fir^di rivu roiavrr^v 8iu^oXr^v, oiuig nuXai ino- 
xiQOv (fiXov rjv yQrja&ai roig xa& rfficov i^iiavviarutitroig. oftmg o bv i.3 
xara rlg brjXsfiivsg av&ig 'rzaQrjytv eig fiiaov rj ccXi;9eia TiXeiog iavrr;g 
v^^itQiiCiyiig, ov 8i «j'p«qcwr avro fiovov iXiyxcov, uXXa nat 8i iyyQuqcav 
uio8tiitcov x«T« TO)»' (l&icov (cioiaecor aTQurtvOftevsg. 

i5 C A P. 8. 

Tlviq Ixx/.r^oiMOTixot ai'yy^(«ftli. 
(Nic. II. E. IV, 5.) 

'Ev ritrotg iyvcoQi^tro 'Hyriatzi-jtog, ov aXtiaraig r^Srj 'jzQoreoov y-eynr^- 1 
fjte&a qcovalg, cogdv iy. rr/g avru naQuSoatoig rira rcov nara rug uno- 

20 aroXsg naoariOiftevoi. iv 'zivre 8rj uv avyynufiitaaiv arog rt;v u-^iXicrr^ 2 
^ttQuSoaiv ru d^joaroXiy.u xrjOvyfiarog d^nXaarcirrj avvru^ei yQaqi,g v~o- 
fivrffiariadfievog, y.(c6' ov iyvcoQiXtro ar^fiaivei yonvov, "rifQi ro^v uoyr;\)ev 
't8Qvadvrcov t« e'i8coXa aTOJ 'Kcog yQucpcov' „oJg nuivorucfKi y.ai rutg taoir,- 
„aav cog fiiyQi vvv , cov iarl y.ui 'yivriroog , SHXog A8Qiavu KuiauQog, 

25 „ov xut dycov (tyerai ^y^rriroeiog, icf jjfjtorv yerofievog. nat yag xat aoXiv 2. nvhjv cefikB, aviir x prol). //b, u'ih\oiv ucjh^S SVH. \ 6. y»»'] ^' »»' 
aehSS^. \ Titi xpoVw hcdfikxN, aun ri'i y,<j6voi aeyhE. cf. Lob. Soph. Ai. 505. | 
7. a{in om. h. \ post 'd{ia. add. rrapa n-«oi reliqui codd. praeter cx^ qui ca verba 
om., / in quo ■rraoi, ik in quibus na(ta. deest. ] vaoKoyauivi] h. \ 9. «'f om. g. | 
20. rTaoaTi&iutroi] -rraQa&tuerot aeySS^Z. \ (hj cffhikVHIi, d aeSS^. \ 
23. natvoTatfta C, y.tvoTarptn Xr^S^ R^ZII. ego vero non ausus sum mutare 
scripturam consentientem librorum omninm, propterea quod eam scripturam quam- 
vis vitiosam in usu fuissc apud scriptores aevi byzantini, apparet ex Photio (Lex. 
p. 124, 4.) Suida (p. 183 v. KaivoTaffia) Zonar. (Lex. p. 1161-) Hesychio (qui 
ttivoTaffia reponit post xatvot). confcrenda praeterea, quae doctc de vocis signifi- 
catione exposuit Gersdorfius Ep. crit. p. IX. | 24. wf om. h. \ 25. post A'Tt- 
vceios add. 6 xal aeXSVH: xoi om. gh, c xai om. bcdfikxIi^B. | t^uwv 
cfghikNE, tjuIv ae. ] ytroiiirot bcdfgikV^S^R^HB, yivouivos aehSf. 124 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 8. 

3 ,, kxriafp sJicovvfiov ^Avxivou xui '^iQoqirjTag. hut avrov ds nat [sari- 
vog, yvijOiog rijg uX7;&u$ (ptXoaocpiag iQaarijg, tri re roTg 'jiaQ EXXr^aiv 
(xaxbfiEvog ivditrQi^e Xoyoig. a>ifiaivfi 8s x«t avrog rarovi rov ^qovov, 
iv rrj 'nQog ^AvrMvlvov anoXoyia (ode yQucpcov' ,, ax aronov 8e imfivt]- 

„ ax^/jvai fv ruroig tjyifie&a xat Avrivos rn vvv ytvofieva, ov xai aiiavrsg 5 
,, (log ■&eov 8ia tpo^ov at^etv mQfit^vro, iTitarufievoi rig rs iiv xa< cio&sv 

4 „vnt'jQxev.'' 6 8' avrog y.ul ru rore xara 'Jn8ai(ov noXifia fivtjfiovevoiv 
ravra •naQariderai' ,,Kai yuQ iv r([) vvv yevofievoj Is^ainta noXifico 
„ BuQX^ox^t^'^?, rtjg 'lii8aicov linoarciaecog (iQxijyerijg , XQiariuvbg fiovag 
„eig rtficoQiag Seivag, ei fii] uQvoTvro 'Ir^asv rov XQiarov xai ^Xaaq)7]- 10 

5 „fioTev, ixiXevev tryea&ut. iv ruvrc') 8e xui rtjv ano rtjg EXXtjnxijg 
qiXoaocfiag ini rijv Oeoae^eiav fterulioXrjv avrH, ori fiij dXoycog , fisra 
xQtaecog d' avr^ ysyovei 8r^Xcov ravra yQCicpei' „xai yuQ nvrog iycia roTg 
,, nXurcovog ^ja/pfor 8i8ayfiuat , 8iu^uXXoiiivHg uxhcov XQtarictrng , OQmv 
,,8t xul (Iqct^ug 'rcQog dctvarov xui 'nicvra rct vofii^Ofieva cpo^sQu , ivs- 15 
,, voiiv aSvvarov eivai iv xaxifc xiti (piXrj^orifi vnuQxeiv avrng. rig yag 
„qiXtj8ovog ij (CXQuri^g xui dr&Qaneicov auQxcov ^oqccv tjysfievog aya&ov 

,, 8vvuir (cv &(cr(crov uantcCsa&ui, oncog rojv iavrZ artQtj&titj i^ni&vfitav, 
„ uXX isx ix nuvrog ti~jv ccel rtjv iv&(i8e ^iorrjV xui Xav&dveiv rvg uq- 

6 „xovrag intindro, t/ ori iavrov xccr/iyyeXXs cpovev&ijaofisvov ; tri 8' o 20 
avrog laroQeT, 8t^('ifierov rov \A8qiuvov <RaQ(i ^eQevvia rQuvtavu Xufi- 
'^QOrura Tjyafiiva yQctfiftara viisq XQiariuvm<, neQiixovra atg ov 8ixatov 
sifi im fi>j8tvi iyxXijfiart, ^occTg 8rifiH ^"■Q^^ofiivag, uxQircog xreivsiv avrag, 
avriyQdipai Mivaxicp (hav8av(^ (cr&vndrci;) rijg 'Aaiug, 'KQoarccrrovra fit]- 

7 8iva xrsiveiv avsv iyxXijfiurog xai evXoya xartjyoQiug. xui rijg imaroXijg 25 
8t uvriyQucpov miQuri&eirai, rijv Pcofiaixijv cpcovijv, cog eJxe, 8iucpvXa^ag. 
<nQoXiyti 8' avrijg ravra' „xai i^ imaroX7jg 8t ravra t« fteyiara xat 
„im(p(ivear(ira KaiauQog A^Qiava rH •narQog vficov txovrsg anairtiv 

,, vfiug, xu&u ij^icoaufitv xtXevaat rcxg xQiaeig yivsa&ai, raro ax (og vno 1. xar' avTvv h (Iff/liih X B II^, xar« ravTuv e (teste Valcsio) Fa, y.aTo. r«- 
Tov aeSFH. \ 2. ts add. cfhB, om. aegihSVHS^. \ 3. avzos] stos h. \ 
4. ygaifojv — Justin. Apol. maj. c. 29- p- 72 ed. Colon. | 6. ifo^ov] tpo^n Just. | 
8. TTaQUTi&tTat — Apol. raaj. c. 31. p. 72 ed. Colon. | 13. yQ(i(fn — Apol. min. 
c. 12. p. 50 ed. Colou. | 14. dy.iojv Xptar.] XQtar. dxinov cfx. \ 15. tc(jc?] 
tk h. I 21. ^iQivviu acfihE, .Segivis Syncell. (p. 658), ^sgevis cum r suprascr. e, 
^eQQtyin h. I 25. XTiivtiv cfhih Syncell. NE, xQivtiv aeg probante HK | 
27. TTQoXiysi. — Apol. maj. c. 68- p- 99 ed. Colon. | xatra add. cfgxN, om. 
volgo. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 9. 10. 125 

,,'^dQiavu xtXivcOiv fiuXlov Tj^icoaafiev, u).).a •/.ui iyt ra laiaxaa&ai d(- 
„xuiuv ultuv T^v <:tnoa(fcovtjaiv. vneTu^ufiev 8t xui Ttjg iTnaroXrjii 
,,*A8qiuvh to uvrtyQurfOv, iva •aui tSto aXr^&eveiv rjfiug yvwQi^rjte. nai 
,,eaxi To5f." xuxoig 6 ulv 8tjXoo&tig urr^o avxr^v auQaxi&eixui xtjv 8 
5 'PmiiuintjV uvxtyouqr^r , tjtietg 8' eig x6 E).).t-viy.ov xaxu Svvujiiv avxi,v 
fiereiXijqauev , e/sauv coSe. 

C A P. 9. 

J^7iiOTo).7} ASoiftvov vTifQ Tov /nti (Jfl»' uy.otTox; riunq ii.uvvdv. 
(Xic. H. E. m, 27.) 

10 „Miv8xi(p ^8v8avoi. iniaxoXtjv ide^dfitjv yQacfEtadv fioi u:io ^eQer- 1 

„vi8 PQavtavb XufinQOxaxa uvSnog , ovxtva av 8te8t'^co. ov 8onti fioi 
„av xo 'KQuyfia u^rjxr^xov xaxaXfrieTv , tva fir^xe ot av&Qco:iot xccQctx- 
„xcovxai, x«t Tori,' avnoqiccvxatg xoQfjyia xanaQyucg 'naQaaxedrj. ei uv 2 
,j aacjiag eig xavxr^v xtjv u^tcoaiv o't iTiaQ^^icaxai Svvavxai 8t'iaivQiL,ea&ai 

15 „ xaT» xmv XQiaxiuvcav , cog y.ui <kqo ^rjfiaxog dTtoxQivaa&ui , iTii xaxo 
„fx6vov XQuncoaiv, uXX^ «x d^tcoaeatv aSt fiovaig §oaig. <:ioX)m yuQ fiuXXov 
„':iQoaty/.ev , ei xig xaxtjyoQttv ^aXotxo , xuxo ae Siccytvcaanetv. ei xtg uv 3 
,,HaxriyoQel , nui 8eixvvai xi 'nuQd xag vofiag 'KQccxxovxag , axcog oQtXe 
„naxa xr^v 8vvafitv xa ufiaQxtjfiaxog' cog fia xov HQa/cXia et xtg avy.o- 

20 „(favxiug X^Q^*' '^^'^'^ JiQOxeivoi , 8tccXdfi^ave v:itQ xfjg Seivoxrjxog, nai 
„(fQovxi^e oncog dv iy.8t>ir^aeiag. y.ui xu fiev xrjg ^A^Qiccva dvxtyQCCcprjg 
roiavxa. 

C A P. 10. 

Tlvm iTit T7JS Aftoiihn f^iUOL^.i !('.(; inio/.OTiOL Pujiiuioji' y.ul Au^ui^dntujv yc/ofuau; 
25 (Nic. H. E. m, 25.) 

Tara 8e ro x^Qeoiv fiexd tiqcoxov nul eixoaxov ixog ixxiaavrog, 

Avrcovivog o xXii9etg 'Evatfjtjg ri,v Pcofiuicov dQxrjv 8iu8exexui. rara 8s 

iv ixet cr^coTC;; TtXeacfOQu xov (iiov iv8eiiuxci) xrjg XetxuQyiug ivtavxci) 

HsraXXu^avrog , Tyivog rov xXiJQov r^g 'Pcofiaicov ijitaico^ir^g nuQaXafi- 

50 ^avei. taroQti ye fir^v o EiQtjvcciog, rov TeXeatfonov fiuQrvQid^ rrjv reXev^- 1. xat add. cfVH, om. aehi (a scc. m.) k Juntln. XSS^B. \ 3. ««< r«ro 
aehE, xal rarw cf, xav tuiuj gi {a .scc. m.) JcN, xai yaru rsro Justin. \ 5. tii 
hcdfx, i-rti volgo. | 10. J^iotwis afhihXE, 2i(Jivrin hcd, .li^jrivia librarii 
Jnstini, qui graecam Eusebii vcrsionem Justino suo attexuerunt , 'E^ivria conj. 
Sylb. , atque ita Zonar. Ann. XI, 24. p. 523 Pind. | 21. vTroti] liroji ono/t 
ghkN. I 30. ioTOQu — adv. hacr. HI, 3, 3. p. 176 Ma.ss. 120 EUSEB. IIIST. ECCL. UB. IV, 41. 

•ctjv SiciJiQtxpai, dr^Xoiy Iv zavTco, xara rov dijXsfiivov Poifiaiatv iniaxonov 
'Tyhov Ovalerttvov iSiag aiQtaEcog f:taijyi,rtjv , nai KtQboiva xiji,' Hara 
MaQxiMva '7i).dv>i<; dQX>iyov ijii t/J^* Pcofir^g dfiqia YvaQii^ta&ai. yQaiftt 

Si- ilTCOs"- 

CAP. i\. 5 

JJfQl Twc xnv uvTOvq MlQtataqxuiv, 
(Nic. 11. E. III, 4.) 

1 ,, OvaXtvrTvog fitv yaQ IjX&ev stg Pojfitjv inl 'Tyiva, ijxfiaas ds im 
„ Tlie, Ka\ naQtftnvtv t(ng \4viKrirs. KtQdoiv Se o ■nQO MaQxioivog nat 
„avrog ini ' Tylva , og tjv tvarog iniaxonog , tig rrjv ixxXriaiav iX&oiv 10 
,, x«) i^OfioXoyofifvog tiTco SitrtXeae, nore fitv Xa9QodtdaaxaX(av, nore ds 
,,ndXtv i^OfioXoyHfievog, nore di iXty/Ofievog i(p oJg iSiSaaxe xaxtog, xat 

„ d(ftardfievog rijg tw»' ddeX<fi<»v avvoSiag." ravra ds (ptjaiv iv rQiroy 

2 xmv nQog rdg aiQtaetg. tv ye firjv rc^ nQOirco av&tg neQi ru KtQSoivog 
xavru dti^etat' „Kt'Q8oiv 8t rig dno rmv neQi rov 2^ifioiva rag d(fOQ- 15 
„fi(ig Xa^cov , x«/ inidr^firjaag eig rrjv 'Pcofxrjv inl 'Tyiva evarov xXrJQOv 
„rrjg iniaxonixrjg Siadoxrjg dno rcov dnoaroXoiv e^ovrog, idida^e, rov vno 
,,Ta v6fi8 xai nQOCfr^rmv xexijQvyfitvov &eov firj elvai nartQa ru xvQiu 

„ Tjftav 'irjao XQiary. rov fttv yciQ yvoiQi^ea&ai , rov dt uyvara itvai, 
j, x«< rbv fuv dixaiov, rov 8e dyudov vnuQX^iv. SiaSe^afievog 8t avrov 20 
„ MaQxiav 6 riovrixog tjv^rjae ro 8t8aaxaXeiov, dnrjQv&Qiaafiivoig ^Xa- 

3 ,, a(fr]fi(ov.'' 6 5* avrog EiQrjvaiog rov aneiQOv ^v&ov rrjg OvaXevrivn 
noXvnXavog vXr^g evrovcorara SianXoiaag, eQutra 8ixijv (foaXevovrog ano- 

4 xQvcfov uaav avru x«/ XtXrj&viav dnoyvfivot rrjv xaxiav. nQog ruroig 
xa\ dXXov rivu, Md^xog «vtw iivofia, x«t avrsg yeviadai Xeyei fiuyixijg 25 
xv^eiag ifineiQorurov. yQU(fei 8e xu) rctg dreXiarug uvrmv reXerag fiv- 

5 auQdg re fivaruycoyiug ixcfuivoiv uvrolg 8r) raroig roTg yQUfXfxaatv' „oi 
„fi-ev yaQ avrmv vvfKfavu xaraaxevd^uat xui fivaruyoiyiuv intreXuai fier 
„iniQQrjae(ov rivoiv roTg reXafxivotg, xu\ nvevfiurixov yufiov cfuaxaatv elvui 3. y(jix(pn — adv. haer. III, 4, 5. p. 178 Mass. | 10- tvatos] ivvaroi axS. \ 
H. la&iJoSiSaaxaXoli' aer/hNE, lal^goSiSaanwv bcdfikx. cf. Lob. Phryn. p. 623. | 
15. oiioSias] avrvjSiat {avvuuSiai) cdf, „convcntu" Iren. interpr. j 15. Sit^ttai — 
adv. haer. I, 27, 1- ?• 105 Mass. ] 16- ti( Tt]v 'Pwfir^v cfilx, iv zrj 'PotfiTj 
aegliNE, „quiun venissct Romam" Irenaei interpr. | ivaiov] „octavum" vet. in- 
terpr. Iren. | 17. iTTiuxoTTixTjs] iTTiaxoTiT/S fffxS. \ 21. StSaaitaXtiov] SiSaaxu/.i.ov 
(non StSaaxdf.tiov , ut Valesius scripsit lapsu calami) hcdikxN, Si.SaaxaXnv 
(sic) /. Cf. ind. s. v. \ 27. ixfuivojv a (a pr. man.) ceffikmNB, iurfaivfuv 
a (a sec. m.) fhxSf^JIS^. | oi ftiv ydg — Iren. adv. haer. I, 21, 3. p. 94. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, li. 127 

„ TO va avz(ov ynofievov , x«t« TJjy ouoiori^ru tmv avco av^vyiav. oi 
,,di dyaatv i(f vdcoQ, y.a\ ^anri^ovreg eTOJ,,' t-ilr/saiv' iig ovofia ayvatga 
,,<naxQog zwv o>l.ror, tig uXri&tiuv firiTtQU rojv nuvrav , tig rov nurtX- 
„&6vru £*i' rov 'Ir^riuv. uXXoi 8t 'ESquYau ovofiuru i^nU.iyHai '^tQog ro 
5 ,,fiu).).ov i<ura~}.r,^ui rsg rtXafiivdg.' a).).a yuQ fit.ru rtruQrov rPjg irti- 6 
axo^jitjg trog 'Tyivu rtXtvriljauvrog Tliog tni 'Pcofttjg iyj^tiQiXerai rtjv ).ii- 
XBQyiav. y.ara ye ftijV rijv ^y^Ili^avdQetav Mdoxog uvabtinvvrai <:ioifiriv, 
Eifitvog trrj ru <:idvra diaa <RQog rQioiv ixnXijaavrog, t» rt MaQxa i^rit 
8ixa tTJj T^? XtirsQyiag dtunuvoafiiva KtXudimv r^g '^XtiuvdQiav ix- 

10 yXr^aiag rr;v XtirHoyiuv <jaQa).afi^avci. y.ui xuru rijv Pcofiuiav 8t <n6).iv 7 
<afvriKai8v/.dro) rr^g i:zioy.07i7^g iriavrw flia fitra).).d^avrog ^AvixriXog xav 
ixtiae aQoiorarui' yuO' ov Hyrjain^riog iaxootT iuvxov inidr^firjaai rij 
Pojfii], 'jiUQULithai re avro(fi fii/ot rijg ima-AOnijg EXtv&iQs. fxa).iara 8 
de riXfiui^ev ini roir^t fHorivog, iv q.i).oao(f!ii ay/jfxuri 'HQea^tvcov xov dtlov 

15 Xoyov, y.ui xoTg vntQ xf/g <niarto)g ivayavi^^fievog avyyQUfifiaaiv. og drf 
xai yodxpag xurd MuQxiojvog avyyQUfifia fivr^uovevei (og xaO^ ov avvi- 
T«TT£ xaiQov yvoiQi^OfiivH TCr) |3(crj xuvdQog- q,r,ai 8t brojg' „MaQxicova 9 
,,8i rivu Tlovrtyov, og xui vvv tri iart 8t8aaxoiv rng 'rzeiOofxivHg, a).Xov 
„xiva tJvat vofxiXeiv fui^ova xu 8rjfHHQyli Oeov, og xai xara nuv yivog 

20 „dv&Q(6n(ov 8iu xffg rwv Suifxovotv avkX^xfjeojg 7io).).hg ninetxe ^Xdacfrffia 
„Xiyeiv, xut aQveTaOat rov nou^rtjv rb8t t« -juvrog nurtQa tlvui xh 
„X.QtarH, uXXov 8i xtva otg ovxa fxti^oru tcuqu rsrov oiioXoyeTv nenoir^- 
„xivai. xai <nuvreg o'i wno ruroiv ojQfHjfiivoi , cog icpufiev, XQiariuvot 
„xuXbvxai, ov xQonov xui ov xotvmv ovxcov 8oyfxur(ov xoTg rpiXoaocfotg 

25 „xo inixaXHfierov ovofia xf,g cfiXoaorfiug xoivov iari." rsroig iaiq^iQei iO 
Xiyoov' „iari 8t ijftTv xai avvrayfia xuru nuadiv riav yeyevr/fiivotv uiQt'- 
„aeo}v, o) ei ^bXeaOe ivrvyeTv , Sotaofxev.'' 6 8{i uvrog urog 'inarTvog, 11 
xui nQog EXXtjvag ixavotrara novtjaag, xui Xoyng vatQ xfjg rjfxexiQug 
<niare(og d^noXoyiav txovxag ^aatXei '^vxcovirco xco 8r] imxXri&ivxt Evae§eT 

30 xat T^ 'Pojfxuioiv avyxXfjXfn ^hX^ nQoacffovET. xu) ydo ini xijg 'Pcofir^g 
xug 8taxQi^dg iTcoieTxo. ificfatvet 8l iuvrov , oarig xu\ noOev ^v, 8td 
T^f dnoXoyiug iv ruroig ' 

2. ayaaiv] uyoiTtS h, | 3, natanlt/iat hcdjikx, Haran/.t/iaijlfai aegh 
Ejnph. Iren. Syilli^ „ut stupori siiit vcl pertcn-cant" Iren. vet. interpr. ) 8. «] 
h't ^ tacitc. I 17. (f.ria\ — Just. Apol. inaj. c. 26. p. 70 ed. Colon. | 19. tlvai 
add. cfijkXVS^II, om. h Jmt. B. \ utito la cff/hik Jmt. NBH^, fitt^ut 
aSVh, ftflCojv e. j 22. ,««''»0»'«] uiituva, xa. utl^ova Jusl. prob. Fa^a, | 28. post 
%al add. it:'(ja{ aer/hi (a scc. m.) kE, om. cfi (a pr. m.) xHb. 128 EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. IV, 12. 13. 

CAP. 12. 

llfol I /;<; Invotlvnv zrnm; AfTbtfltov HTiof.nyittq, 
(Nic. 11. E. III, 26. 52.) 

,5 y4vTOi(QdT0Qi T/to) yilXup \18Qiavm '^PTOJvivcp Evoi^El KaiaaQf 
„2f^aaxm, yai Ovr^Qiaaifiw vlco qiXoaoqxo, nai yfaxio) quXoaocpco, Kat- 5 
„ (Trtpos* cfvaei vio} yal Evaf^ig eianot^Tio, eQaarri <naideiag, leQa re avy- 
„ xXijTfo nai <Kavxi d/jfio) 'Pcafiaicav, vnfQ xat> ex navxog yevug av&QOjjzcav 
„a8ix(i)g fiiaufie'vcov xa< in7jQta^Ofie'vcov , 'isaxivog TjQiaxis xb Bax)^etu, 
„x(ov «TTO ihXaalag Ntag •jioXeag xijg ^LVQiag TlaXaiaxirrjg , eig avzcov 
j, wv, x^v iiQoacpcovTjaiv xai evxev^iv jioii^aofiai. evxevxOeig ds xai vcp 10 
extQcor avxog ^ciaiXevg em xijg ^ylaiag abtXcpMV, navxoiaig v^Qeai. nQog 
xcov emy^coQicav dtjftcav xaxcmovHfitvcav , xoiavxtjg ij^icoae xo xotvov xijg 
^yiaiag dtaxci^eotg. 

C A P. 13. 

Aviv)vli'nv nqn<; xo y.oivnr r»;? Aaiac ijiiOTnXt} nfot loi) y.nO- ■>;/(«<,• ioyov, 15 
(Nic. H. E. m, 28.) 

1 ,, AvxoxQuxcaQ KaTaccQ MciQxog AvQtjXiog 'ArxcovTvog 2e^uaxog, 
„ ^Qfitnog, ciQXifQivg fttyiaxog, dijfiaQXixTJg e^aaiag x6 'Ktfmxov xa\ 8i- 

2 ,,xrtTOj', vTiarog x6 XQixov, xcTi xoivcp xfjg 'ylaiag yiaiQeiv. eyco fitv oiSa 

„ oxi xai xoTg deoTg iiiifitXtg eaxi, fir) XavQaveiv xeg xoisxsg. noXv yaQ 20 
„fidXXov exeTvoi xoXaaaitv ccv xug fiij ^aXofiirsg avxag nQoaxvveiv , ij 

3 „VfieTg, sg eig xaQa'i)]v ifi^aXXexe, ^e^atovxeg xijv yvcofir^v avxcov ijvneQ 
„i-j(_aaiv, cog a&icov xaxijyoQBVxeg. e'/ij 8' av ixeivoig aiQexop xo 8oxetv 

„ xaxtjyoQSfiivoig xe&vdvai fidXXov.i i] ^TjV, vneQ xo oixeis &e5. o&ev xal - 4. AvToxQniofii — Jiist. Apol. maj. c. 1. p.'53 ed. Colon. | 5. Aa*l«t ifiXo- 
ao(fb) hcdfx Judin. R (ed. Frob.) piob. G^, Annioj cfnXoaoffn aef/hiJc Rtifini 
codices quUlam (teste Valesio) NV^E. cf. Ottonis ad Just. I. c. notam 5. ] 
9. 0Arts/as] <}>).aitai volgo. | rtj? 2'v(jia? cfghikx Just, NBH^, .IifjiaS rrjt 
aeSVHSi. | 10. wV add. cfi (a sec. m.) NV.S'^H, om. aeyhik Justini codices 
SB, \ TToit]aofiai cfo; prob. H^, noiauai aehSJH, Tianoiyjiiat (jik Just. NB. \ 
17. Avroxpdrojp — cf. Just. Apol. maj, c. 68- p- 100. ed. Colon. sed mirffice 
discrepat, quod exstat apud Justinum, exemplar ab hoc nostro eusebiano. utram- 
que explanavit notisquc illustravit Eichstadius in Exercit. Antonin. V. (Annal. 
Acad. Jen. Vol. I. 1823. p. 290 seqq.). | 18. Stxurov] ro Siy.arov cefyikNB, 
t6 om. ah Just. (ubi zu li) SVHS^Z. \ 21. nvr^? acfhE, avro7i egik Just. N. | 
23. ixtiroie bcdfx Just. T^vohnntihns f^iG^^, naittiioii aeghikNE. \ t6 abehihx 
N Just. SVS^HH^ B, toj cdfg. | 24. yaTTjyo(ti:uiroii bcdefghikxVB, xaxijyoQB- 
ftiva? aNSS^HH^. apud Justinum legitur ii'?^ S' a» ixtiiois yQijOifiov ro 6o~ 
mlv inl Tifl xaT7]yoQSfii)oj Ti&ydiai,. ECSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 13. 129 

„ vtxojai, aQOitLttyoi tk^' tuvToJv xpvj^ug, iintQ TiH&6ii.£voi, oig u^ihte 'riQur- 
„rEip aixHg. tisqI de rav ostaficov roSv yeyovorcov y.ui yivofttviav ox 4 
„ aronov vfjidg vnoiivljaai, u&vfzZvrag fiev oruv '^zeo coai, '^iUQu^uXXovrug 
„8e ra vfitreQU 'nQog ra ixeivav. oi filv uv evjiuQQtjaiaaroreQOi yiyvov- 5 
5 „rai ^Qog rov &eov, vfieTg Se aaou nuvru rov yQovov, nu&' ov ayvoetv 
„ doneire, riav re &eav •nui rdJv a).).cov uneXehe •aui rrig &Qtja/teiag rrjg 
„iTfpt rov u&uvurov, ov 8rj rsg XQiariuvHg &Qriaiievovrug iXuvvere nui 
„bioc)'/.ere i'o)g &uvurii. v-rln de roiv roi8ro)v tjd)] xut tioD.oi rc^v 'JzeQi 6 
„r((g i:tuQyi'ug r^yeuovoiv nai tqj &eiorur(i) r^fiojv eyQUxpuv TzurQi, otg xai 

10 „avreyQ(cxpe fir^Siv ivoyXeiv roTg rotsroig , ei fir^bev cpuivotvro Titnt. rr^v 
„ rav 'Pcofiuiojv ijyefioviuv iyyeiOHvreg. nut ifioi 8e 'rieni rcov roisroiv 
„ CToP.P.ot iarifiavuv, otg 8>j y.ul uvreyQaxpu, nuruy.oXtiOcov tj t« 'xurnog 
,,yvo3fxtj. ti 8k rig i-jiftivot rivu rcov roturaiv etg iiQuyfiara cptQcav ojg 7 
,, 5/} TOtsTO»', i-Ativog 6 y.aruqtQ6Lievog (ci:oXt).va&oj t« iyy.).ritiarog, xai 

15 „i(iv (fuivr^rui roiiirog ojv, 6 8e y.urucpincov tvoyog iarui Sinr^g. iiQoe- 
„re&t] iv ^Ecptaco iv tw y.oivJ) rr^g ^Aaiag. rnrotg «toj ywQr^auaiv i^rti- 8 
fiaQTVQtav DfeXiroov rijg iv ^^dcodeaiv ixnXtjaiag iniaxo:zog , x«t «i-to 
yv(ont^6fievog rs yQovn , 8ii).6g iariv in rmv eiQrifitvotv uvro) ev ij ne- 
noirjrui nQog avronQ^iroQU OviJQOv vneo rov y.aO' ijfidg 8oyfiurog 

20 ttno).oyi(c. 1. Tr(jo'uuiioi] :ii(ji.\uaioi H crrore typogr. [ 2. »x om. Chroii. Fasch. (p.iSo, 5 uot. 
Dind.) prob. Ilaffner (Comm. de edicto Ant. Pii 1781). apud Justinum lcgitur a» sinos 
vTTOfiiijani. I 3. d^t fisvvai filv xt/. ] locura impeditiorcm variis conjecturis vexa- 
vit Strothius, qnas hic singillatim refcrre longum est. Examini eas subjecit Kini- 
melius (de Euf. p. 281 scqq.), qui idem probabilera loci interpretatiouem proposuit. 
Verte: „de tcrrac motibus liaud absurdum videtur vos commonere (corripere) , ut 
qui soleati.s, quum ten-a movetur, non modo animum dcspondcre, scd etiam horum 
motuum causam culpamquc , quae vcstra est , transfen-e in Christianos." ita jam 
Kuiinus, qui haec habct : „de motibus autcm ten-ae — absurdum non erit, moero- 
rera vestrura justa commonitionc solari , quandoquidcm comperi, quod in hujusce- 
modi rebus ad illoruin invidiani communes casus transfertis." de sententia cf. 
TertuU. Apol. 40: ,,existimant, onmis publicac cladis, omnis popuhxris incoraraodi 
Christianos csse causara. si coelura stctit, si terra movit, — statim Christianos 
ad leonem." | H.vfi-Tiga nv Just. V^S^fJH», i/u.^rtQa abcdefijliikx Chr. Paach. 
NSVK {iiG Ruf. p. 281. not. 9). | yiyvovrai cfikx, yivovrai. aeyh Just. XE. | 7. rac 
om. cf, I xa< ilwjxtTt om. h. | 10. li fitjSiv cfx prob. O^H^, ti fit) cum Ju- 
stino ceteri, qui post (fuhotvro addunt rt, quod om. cfikx. \ tpaiioivto bcdfhik 
Just. rJIB, ifKpairoivTO acffXSS^. | 11. twv add. cikx prub. G', om. volgo. | 
19. post iTQoi add. tov aeSVH, om. cfcjhikxB. \ oifJQOv] Oci,(jov bcdfx, 
Brjgov k. [ post doyuaros add. /p/^atuwrar/; aehE, om. cff/ikx prob. (?«, 

9 130 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, i4. 

C A P. 14. 

7« nfol Jlo/.v/.iionov rov Twr (inoato/.on' yro)^luov iiytjitoyivouivn. 
(Nic. H. E. III, 50.) 

1 Eni 8s Tbji' Si^Xufiivaiv, ^ijx/^ra t/J^»,' Pcofiaicov ixxXtjaiag TjYOfiSva, 
UoXvxaQ^noy trc 'KtQiovra t^ ^ic^ yevsa&ui t« l:il Pojfitig xul i<V ofii- 5 
h'uv Tcp '^yi-AtjXO) ik&ih 8ia ri ^ijTi^fia thq} Ttjg xaxa to a«(T/« rjftfQug, 

2 EiQtjvaiog ioroQii. xui uD.t^v di 6 avTog •jiiQi Ta rioXvHUQTiu 'nuQudi- 
dcoai dttiytjaiv, /;>' dvttYxatov toTg TieQi uvxH dtjXofiivoig iTiiavvdipai, bxoig 
t^^oaav. 

yino T« T^tTtf rwv TiQog xug aiQiaug EiQtjvais. 10 

3 ,, Kai rioXvxuQnog de ov fiovov vno dnoaxoXatv fia&rfTEv&ag, xul 
„ avvavuaxQuqeig noXXoig xov Xoiaxov icoQuxoaiv, dXXu xal vno dno- 
,,axoXcov xaxaaxa&£ig sig xtjv 'Aalav iv xtj iv .^fiVQvn ixxXtjaui ini- 

4 ,,aHonog, ov xat tjfitlg icoQuxafiev iv x^ nQcoxrj rjficav t^Xixici. ininoXv 
,,yuQ nunifieive, xai ndvv yi^QuXiog, ivdn^cog xui inicpaviaxaxu fiUQxvQtj- 15 
„ aag, i^t~jX&e xu ^iu, xavxa didd^ag dti, u xui nuQd xoiv dnoaxoXcov 

5 „efia&ev, u xui /; ixxXr^ata naQudidcoaiv, d xai fiova iaxtv dXtjdrj. fiUQ- 
,,xvQbai xtixotg ai xaxu xtjv 'Aaiuv ixxXtjaiai ndaai, xai ol fiixQ' ^^*' 
„ 8ia8tdey[ievoi xov FIoXvxuQnov, noXX^ d\ioniax6xeQov xui ^e^uioxeoov 
,,uXi,\}eiug fiUQXVQu ovxa OvaXevxivs xai MuQxicavog xa\ xav Xotnatv 20 
„ xuxoyvojfiovoiv, og xal ini 'Avixr^xa ini8ijfiijaag tJ; Pcofxy noXXug dno 

,, xcov nQoeiQtjfiivoav aiQexixcav ineaxQexpsv ini xijV ixxXyjaittv t« ■&e8, fiittv 
„ xai fiovtjv xavxtjv dXrj&eiav xj]Qv^ag vno rmv dnoaroXcov nuQeiXrjdpivai, 

6 „Ttjv vno xijg ixxXtjaiag nuQu8e8ofievr^v. xai eiaiv ol axtjxooxeg avxa, 
„0X1 'lacivvijg 6 rs xvQts fiu&tiXi]g iv xi] 'Ecfeacp noQev&eig Xuaaa&at, 25 
„xut i8cov iaa Kt]Qiv&ov , i^ijXaro ts ^aXaveiu fitj Xaaafisvog , aXX 
„inetno3v' cpvyatfiev, fitj xui x6 ^uXaveTov avfineaij, ev8ov ovrog KtiQiv&a 

7 ,,Ta rr^g uXij&tiug ix^Q^- >««' avrog 8e 6 TIoXvxaQnog MuQxioivi nors 
„eig ()\piv avrc<i iX&ovxi xu\ cftjaavri „ „iniyivcoaxeig tjfioig^"' dnexQi&t]' 7- ioroQsc — Iren. fragm. p. 341 Mass. (Eus. H. E. V, 24). | 10. ciTro ra 
TQiTs — Iren. adv. haer. III, 3, 4. p. 176 Mass. | 12. ttoIXoI? roie zov aehi 
(in marg.) hE, roti om. ciN. | XQiaTov] Kv^iiov egRN Iren. S^B. \ 15. post 
yrjfiaXiot add. ^v aikNSS^ , oni. cefgh Iren. VHB. \ 17. 7 iy.nXrjala] „quae 
et ecclesiae tradidit" Iren. ret. interpr. | 22. trrl cx N ^xoh. G^, sis volgo. | 
24. vTtu TJjs ixy.?.7]at'ai] „ quam et ecclesiae ti"adidit" Iren. vet. interpr., „et haec 
ecclesiae tradebat " i?. | 29. imytvojaxsis bcclfil-x Chron. Pasch. (p. 480 Dind.) 
prob. Walchio (Hist. der Ketz. I, 499) Gersdorfio (Ep. crit. p. XII) et Stierenio (Ed. 
Iren. p. 454. not. 8), „cognoscis" Iren. cod. Arund., imylvojoxi aeghRNSVHB H}>. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 15. 131 

„„iixr/ivaai((o rov TZQaroroy.ov ra aaravu."" roaavrtjv oi a7zoaro).oi 
„x«< 01 fia&r^ral avzoh ta-fov evXu^eiav ':iQog ro ia,di fii'xQi ^oys y.oi- 
,,v(ovtTv rivl rojv 'jiuQaxaQaaaovrav rr^v ulildtiav, oj^* y.ai TlaD.og 't(f};~ 
„a£v' „,,aiQ£riAOv avdQoyrzov fxtru fiiuv yu\ devrenav vs&eatav '^iUQairy, 
5 j.eidoig ori e^earQwnrui o roiyrog, y.ai afiaoravei wv av-oxaray.Qirog. 
,,eari be x«t emaroX^ no).vy.uQ:i8 '^zQog (iHJ.cjritiaing yeyQUfiLiivr, i/.a- 8 
„va)rdr7;, e^ tjg y.ui rov i^QaarrfOa rr^g iziarecog uvrn y.ui ro y.r^nvyiiu 
„rfig dXr^&Eiag ot ^aXofievoi y.al cfQOvri^ovreg rr^g eavrwv GcoT7;Qiug 
„ dvvavrai fia&eiv.^' ravru 6 EiQr/vaiog. 6 ye roi TIoXvy.uQ-^zog ev rfj 9 
in driXoj&eiatj ':zQog (htlf^zi^zr^aisg avrb ynaq,^ CftQOfiev)] eig 8evno y.y/Qr^rut 
rtat, fxuQrvQiatg utzo rf^g IltrQs 'rznortQug e^^ziarolfjg. '^vrojvivov fitv 5// 10 
rov Evaeufj xXr^&tvru, ei/.oarov xa) devrtQOv trog rfjg uQyijg Stutvauira, 
MuQxog ^VQijhog OvfjQOg, o x«) 'AvroivTvog, vihg avry, avv y.at ^sxko 
ddeXq)({} 8iu9t'/erui. 

15 CAP. 15. 

"fi.noiq xurd OvTJoov o JTo/.v/.ctOTToq rcna fTf'ooi<; fnnQTvnf-ijfy Inl T?JJ ^t(Vuyalu)V 

rro/.fw;. 
(Nic. H. E. m, .14. 35.) 

^Ev rnrop 8e 6 rioXvxaQ^^iog fieyiarcov r^v ^Aaiuv dvudoQV^r^aavroiv 1 
20 Sicoyuojv fiuQrvQto) reXeiurai. dvayy.aiorarov 8e «ira ro reXog eyyQucfojg 
iTi qeQOfiivov fjyyftai, 8eTv fivr-Liij rijg taroQiug y.uraOta&cu. eari 8e // 2 
yQacf}] ey. apoato^re r^g avrog ey.nXr,atag tjyeTzo ruTg y.ard Ilovrov 'rzuQot- 
xtutg T« x«T uvrov dTzoarjfiaivsaa 8icc TaTw»'' ,,rj exxXrjata rs ■OeH i] 3 
,, Tr«o0(x8(ja ZfivQvav, ry enn^.rjaice. T« &eH T}/ izuQOi-Aaarj ev <VtXofu,Xtco 
25 „x«I izdaatg ruTg xaru -jzdvra ronov rijg dyiug y.a&oXty.f^g e/y.Xr^aiag 
^'naQOiniatg' tXtog, eiQrjVij xcu dydizti &eH 'jiurQog y.ai xvQis tjfioiv Ir^aa i. e7Tiyif'')axoj] tTriytf(//a>coj, iniyiiojay.oj ehk, imyivojaxoi ot Chron. Panch. (p. 480), 
„cognosco te" Ircn. vet. intcrpr. j 3. icpiaiv — Tit. 3, 10- i 9. o oni. h. \ yt bcdf (in 
quibus iiiv yt legi falso tcstatur Valesius) ffhihxB H^, uiv aeSV H. \ 15. i/o?] u vios 
cfff- I 21- tri] ^dt] hcdfx. ] r;"? iaTOQiat] Ttji iar, Tf/iSe aSVHS^, TfiSt Ttjt 
lax. bcdefffikV^B: Tf,i8t om. x prob. G-^ et //b. | 22- Hovrov] IIovts x, 
navTa tvttov conj. Fa. | 23- 8iu Tsrojv] conferri potcst cuni narrationc Euscbiana 
aliquantuin libcriori intcgrius illud epistolae smyrnensis cxemplum, quod post Hal- 
loixium cvulgavere Usserius, Cotelerius, Ruinartus (Act. Mart. p. 37), Jacobsonius 
(Clement. Ignat. Polyc. quae supers. Tom. II. Oxon. 1858- p- 542), Hefelius (Patr. 
ap. opp. p. 274), alii, Adnotavi hujus exempli lectiones signo z. \ 24- rfj tx- 
*).rjoia ra Ot5 add. c gikxzBNS^B (sed is om. r/7 post ^t») H^ , om. volgo. 
cf. Clem. Epist. ad Corinth. init. [ 26- fjiioiv] iuiov H tacite. 

9* 132 EUSEB. FHST. ECCL. LIB. IV, 15. 

,,Xqi6zu iiXti&vv&eiij. iyQaipufiev vfiiv, udeXcpoi, xu naxa tu^ fiuQxvQ^- 
„ auvxug xui rov fiuxuQiov IJoXv-iiUQiiov, oati^i coansQ (.macfQayiaug 6ia 

4 „ T/^t," fiUQTVQiag avzu yuTinuvae tov Stcoyfwv. ttiTOig e^ijg <kqo Ttjg 
ufiqi Tu rioXvxuQnu ditjytjaecog xu kwcu Tug Xoiiiug (ivtaxoQuai fi(x,QzvQag, 
otag svaraaeig TiQog rug ciXyijdovttg ivtdti^arro , diayQucpovreg. xara- 5 
nXii^ai yuQ cpuai rug iv 'avaXco •niQiearwrug xai ■&ecof4,ivug rore (jiev ficiari^i 
fiiXQf^ xa/ Tca»' ivdorarco cpXe^icov xcu uQTijQibJv xar u^uivofiivug , cog ^8i] 
HUi T« iv fivxoTg uTiOQQijru Ta acofxarog anXuyxva re avrcov nai fiiXri 
xaronrevea&ui , rore 8t rug uno &aXdirrrjg nT^QVnag nai rivag o^eTg 
o^eXiaicug vnoar QcavvvfiivBg, nai 8ia navrog ei^ug HoXdaeoov nal ^aaavcov 10 

5 nQoYovrug, xhi riXog &>jQaiv eig §oquv nuQu^iSofiivug. fiuXiara 8e laro- 
Quaiv 8ia7iQi\pui rov yevvuiorurov rtQfiunxov, vnoQQcovvvvra avv &ein 
XUQiri rijv eficpvxov neQi xov &avuxov xu aoofiaxog 8eiXiav. ^uXofiivu yi 
roi ru uv&vnuru nei&eiv uvxov, nQO^aXXofiivu xe xi]v IjXixiav nui uvxi- 
^oXuvrog H0fii8tj viov ovra xui axfiaiov olxrov eavru Xa^eiv, fitj fieXXij- 15 
acci, nQO&vficog 8e iniandaaa&ai eig eavrov ro &tjQiov, fiovovuxt ^iaaa- 
fievov xai naQO^vvavra , cag av xdxiov xu d8ixu xul dvofiu ^tu avxmv 

6 dnaXXayeiti. xuxu 8e ini xcp 8ianQenei &avdxcp x6 ndv nXij&og dno&avfidaav 
xijg av8Qeiag xov &eocpiX7j fntQxvQa kcu xijv xa&oXu xu yivug xmv Xqi- 
axiuvav aQexijv, d&Qocog ini^ouv aQ^aa&ai' „aiQe xug d&eug' ^tjxeia&co 20 

7 HoXvHUQnog. xut 81) nXeiaxtjg ini xaig ^outg yevofiivi]g xaQuxijs *pQvya 
xii'u ro yivog, Koivxov xuvofia , vecaarl ix rijg fpQvyiag iniaravra, 
i8ovru rug &iJQug xat rug inl ruroig dneiXug xaranx^^ai xr/V xpvxijv 

8 fiuXaxia&ivru , xai xiXog xijg acoxriQiug ivSuvui. i8i]Xu 8e xuxov xrjg 
nQOtiQ}jfiivr;g yQu^ijg Xoyog nQonexiaxeQOv, dXX ov xax' evXd^eiav ini- 25 
nr/Sijaai xc^ 8ixaaxr]Qi(<) avv ixeQOig, dXovxa, 5' uv Oficos xaxacpaveg vno^ 
8eiyfia xoTg ndai nuQaaxelv, oxt firj 8iot xoTg xoiuxoig QtxpoxivSvvcog xai 
avevXa^cog intxaxaxoXfidv. dXXd xavxy fiev el^e niQug xd xard xuxug. 

9 xov ye lojv &ttvftaaicoxaxov TIoXvxaQnov xd fiev nQwxa xuxcov dxuaavxa 
dxccQuxov 8iafi.tTvai, evaxa&tg xo y&og xal dxivtjxov (fvXd^avra, ^uXea&ai 30 
T£ uvTu xaru rrjv noXiv neQifxiveiv' neia&ivxa ye firjv dvri^oXuai xoig 
dficp avxov, xui cog dv vnt^iX&ot naQay,aXuat, nQoeX&eiv eig ov noQQoo 
8ieaxoora xijg noXeag dyQov, 8iarQi^eiv re avv oXlyotg ivxav&a, vvxxcoq 6. itrxl {ftiDfj.. hcdfux, xal om. volgo. | 10. xo^ao^wv] noXaasoj? fgih. j \7. av- 
Tojv om. aeS. \ 28. inixaraTo?.fia>' cxHb, tTTiTolfidi aeffhSS^B, xaTaToXjudv 
fikVH. I 30. Siautipai] fislvai aegh. \ 31. xara ztjv n. niQifiivetv cfhxVHBf 
xaTa 7T. fiivtiv ihz, nsQifiiviiv xjira tt. aeSS^. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 15. 133 

ical fie&^ tjiisQuv «t£ trsQOv TiQocrzovra, tj raig izQog rov Kvqiov dta- 
yaQrsQovra sijaTg, di oov dsTa&ui xai iHersvetv, siQtjvr]v e^uirofievov ruTg 
ttva 'Raaav rtjv oix8[xi'v>iv sy.HXr^aiaig' rHro yuQ xai sJvai «x ra <Kavrog 
avr^ avvTj&sg. aal 8tj svyonsvov sv onraaitx zQiwv nQorsQOV rjfiSQmv rijg 10 
5 avXX^rpecog vvnroaQ idsTv ro vno KsrpaXljg avrc^ arQafia u&Qocog szmg 
V710 nvQog (fXex&sv dsdwTzav^ja&at, s^vitvov de sni rsrcp yevofievov ev&vg 
v(peQ[j,t]vevaui roTg izuQbai ro cfuvsv, fiovovsy/ ro fieXXov nQO&saniaavru, 
aacpoig rs uvstnovra roig aficp avrov, ori ds'oi uvrov dia XQiarov itvQi 
rijv ^cotjv fisruXXci^ui. eniKSifisvcov dtj nv avv iiuarj ansSrj tcoi' uvut,ij- 11 

10 xtivrcav avrov, av&ig nQog rtjg rav adeXg^av 8ia&eaecog xui aroQyijg «x- 
^e^iaafievov fisra^ijvai (faatv ecp treQOv uyQov , ev&a fisr ov nXsTarov 
rug avveXuvvovrag ineX&eTv , 8vo 8s tcoi' avro&t, avXXu^sTv nui8cov, cov 
&ureQ0v uuiaafisvsg sniarijvut, 8i uvrs r^ Ta UoXvnctQnfi yaraycoyrj. 
6\pe 8s r^g MQug insX&ovrug avrov fisv svqsTv iv vnsQo^cp xaraxstfxsvov, 12 

15 o&sv 8vvarov ov uvrc^ icp srsQUv fieruar^vai ohiuv fitj ^s^tiXija&ut, 
einovru' ro &eXi]fiu ta &sa yivea&co. xul 8ij fiu&cov nuQovrug , oo? o 13 
Xoyog cptjal, xura^ctg avroTg SitXe^uro , sv ficiXu q}Ui8Q^ xal nQczorarcp 
nQoacono) , cog xui &uvfia 8onsTv oquv rsg ndXui ru uv8Qog uyvcorug, 
ivuno^Xmovrug r^ rijg ijXixiug uvru nuXuicp, nai tqj asfivcp nat svara- 

20 &sT Ta nQoacons, nal si roaavrt] ytvoiro ans^tj vnsQ Ta roiirov avXXtj- 
cp&ijvui nQsa^vrrjv. 6 5' ov fieXXtjaug ev&ecog rQcxne^uv uvrolg nuQurs- 14 
&ijvut nQoardrrei, sha rQocpijg ucp&ovs fisraXa^sTv u^ioT, fiiuv rs coquv, 
mg av nQoaev^oiro a8ecog, nuQ uvrav airsTrui. imrQSxpctvrcov 8e uva- 
arag rjvysro, 'ifinXscog rijg yccQirog av ra nvQia , cog iKnXiirrea&ai rsg 

25 nuQOvrug eviofiivs uvro uxQocofievsg , noXXag rs uvr^v fieravoeTv tjSt] 
int rcp rotsrov avniQsTa&ai fisXXsiv asfivov xai &sonQent] nQsa^vrtjv. 
ini rbr oig tj nsQl uvrH yQucptj xuru Xs^iv co8e ncog t« s^ijg rijg laroQiug 15 
^Xei' „i^el 8s nore Kurinuvae rt]v nQoaevyijv, fivtjfxovsvaug unavrcov y.ut 

3. y.rii post yag om. c (a pr. m.) | 5. at'rM cfgih, avrs aehNE. cf. p. 91, 18: 
xaiiTtQ ry Trorpcs ai,r Jt OvtanaaiavS fjirjStv ■^n&' ^awv htivoTjaavTO^. \ 7 . uovov- 
ayj om, aegNS. I 10. Trpof cfikx prob. G^ et -fiTh, vno aeghE. | H. ty' 
cfgilcxNHb, lit aehzE. \ 12. Si cfgikB, rt aehSVH. in z lcgitur xai ftt} 
tvQovTis avvtld^ovro naiSnyia dto, imde B suspicatur Eusebium scripsisse tTt?.- 
&tiv, yat avrov /Liiv /n?} ti'^i7v, Svo Si xr/,. | 15. ov add. acfE, om. eghik. \ 
16- &t}i cfghikx BHb, Kvgla aeNSVS^H. iii z variant libri inter &f5, quod 
e tribus codd. recepit Jacobsonius, ct Kifjiu, quod dedit Usserius. | 20. nQoto'ms 
cfi (a pr. m.) vSVH, rgons aeghi (a sec. m.) ktS^Ji, om. z. \ ti om. h. \ 
yivoiTo] ytyovti aegpt. \ 21. ev&itos om. h. | 25. s^x. avrS d«Q. cfikxB, 
tvyofttrov dxQ. g, dxQ. itjx. avTs aehSVHS^. 134 ErSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 15. 

„Ttu»' awjiOTe avfA^t^Xrjnorojv avrcp fiixQur t« nat fitydXoiv, tvdo^cov re 
„ x«t ddo^oiv, xrt) nu.ar^g rijg xaT« rijv oii<8[4.tvtjv >ia&oXinfjg innXrjaiag, 
„ T^tf (0()«? iX-&bat;g ru i^itvat , o» to xai^fcrrtyTf»,' «vTor iiyayov tlg ri]v 
^^noXtv, ovrog au^^dra fieydXs, x«t vaiivra avro) o eiQtjvaQxog'llQM8t]g 
„xat 6 «i«T;;rt «VT« NtKi]r^g , o< xat fisra&tvrsg avrov etg ro o^tjfia 5 
•y^inetOov TiaQaxa&e^Oftevoi Kat Xiyovrtg' ri yuQ naxov iartv eineiv 

16„„xi;^{£ xaTaaQ,"" xo/ &vaai. xai diaaa^ea&ai; 6 de tk fiev nQmra ttx 
„ aa£xo//'«TO , iTiiftttoyrcov df avrotv t(m' ov fiiXXm nQurreiv o avfi^s- 
.),Xtvert' itoi. 01 dt d^norvxovreg ra 'KeTaai uvzov 8eivu Qijfiara eXsyov, 
„x«t /<£Ta an8d7,g xat^/jpai', mg nariovru dno t» oxfifiarog dnoavQui to 10 
„ aj'Ttxv»//<tov. dXXd yuQ fitj iniarQacpeig, oia fir^dev nenov&oig, nQO&vfioog 

l7„l«£Ta anudr^g inoQevtro, dyofievog stg ro aru8tov. &oqv^8 de TJ/3.tx«Ta 
„ oyTOff iv Tw arndico , cag fitjdt noXXoTg uxova&rjvui , rc^ IJoXvxuQnoj 
^.feiaiovri eig ro ardidtov qpojyj) i^ 8Qava yiyovev' la^vs UoXvxaQns xat 
„ dvdQt'L8. y.ul ror fitv sinovra sdsig sldev, rt]v 8e cpoavrjv rmv tjfiereQoov 15 

iS,,noXXol /)xtf(T«»'. nQoaa/^divrog 8V uvr8 doQv^og 7]v fxeyag, dxuactvroiv 
„ OTt noXvy.UQnog avveiXr^nrca. Xoinov 8V nnoasXOovru uvt]Qojra o dv- 
^.,&vnarog, si uvrog sit] noXvxuQnog. x«< oiwXoyi^aavrog snst&sv dQvsT- 
.).fa9ai Xiyoiv „,,cci8t'a&t]ri aa rt]v t]Xixiav •aui trtQu raroig ccnoXs&n, 
„« avvri&sg avroTg Xeystv iariv' ,,„()fioaov rt]v KaiauQog rv^ijv, fisravot]- 20 

i9y^aov, slnov' uIqs rsg dOi^g. 6 8s TIoXvxuQnog ift^Qi&sT rcJo nQoaoinot 
^ysig ndvra rov oyXov rov iv ro^ arctSico ifi^Xixpug , iniaeiaug avroTg 
,^ri]v x^^Q"^} <rT«»'«^«? T£ x«t dva(sXs\pug sig rov 8Qav6v einev' uJqs r^g 

20 ^fddiug. iyxetfit'r8 8e Ta 7]y8fiiv8 xui Xiyovrog' ofioaov xui dnoXvam ae, 
,,Xot86Qi]aov rov XQiarov , tcpt] 6 FIoXvxuQnog' 6y8oi]xovra xa\ t"^ ertj 25 
„da>L£v'aj avrqt, x«t uSiv fis Tj8i}trjas' xai Tioig dvvufiat ^Xuatfr^fiijaai rov 

2i^f§aaiXiu fis, rov acoaavrufis; intfiivovrog 8s nuXtv «vts x«t Xiyovrog' 
.^fOfioaov rr]v KaiauQog rvfr^v, 6 IIoXvxaQnog' si xsvo8o^sTg, Cft]aiv, tva 
„o/*o'(jco rr]v KniauQog rvxt]v , dig Xiystg , nQoanoisfxsvog dyvosTv oartg 
„Cf/wt, fisrci nai)l)r]aiug «xs£ ' X^^taTt^yo';,' siiii. si 8s ■&iXstg rov Ta 30 

22 „ X(>j(jT/«»'t(T/<8 /t«dtt~»' Xoyov, 8og t]ftiQuv x«t uxuaov. scpt] o dv&vnarog' 
^^nsTaov rov 8^fiov. TIoXvxuQnog 'icprj' as fisv xai Xoys ■^^ioaaa , 8s8i- 1. ovu[J(^).rjAuTOJv bcehikRVS^HB, avu^f^t]x6rojv afgzS mendose. cf. 
p. 94, 23- I 3. rjyayov bcdfiho:, rjyov aehzNE. \ /• SiaovjCea^ni] aojCsa&ai, 
acffNSS^. I 11. TT^od-iifiojs cfhVH, ngu&vfioi aeffiLSS^B. in a variant cod(3. 
inter utrumque. | 15. adtls cfgikxzB, ^Si li? aehSV HS^. \ 20. Xtytiv iaviv 
cfikx, iarl Xiyetv aeghE. \ 25'. xai post oyS. om. h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 15. 135 

dayfis&a yuq uqxui^ y-ou i^uGiaig v-rio ^es rarayi.uva(g Tifii]v nara xo 
'jiQoarfXOv rr^v fir/ ^XaTzrsaav tjixug a-^zovffxetv, i-^eivug de ax a^isg rjys^ui 
zti anoJ.oytia&ai avroTg. 6 de av&vTzaxog eq:rj' &riQia t/co ' ryroig (T£ 23 
Tiaoa^aXbi iav n^ fxeravotjaijg. 6 8e ehev' xulei , uueru&erog yuQ 
r^fiiv rj ccao rcov xoeirrovojv i-x\ ru X^''q^ fieruvoia, •a.uXov de fieru- 
ri&ea&ai a-^io rav yuXeiwv iTil ru dixuiu. o 8e 'xahv 'iioog uvrov' 2i 
TivQi ae Ttoirjaoj duuaa&rjiui, iuv to3>' &r^oio3v xurucfQovrJg, iuv ftrj fxe- 
ruvorjarjg. noXv'/.aQ':iog tJie ' ato uieiXeTg loog coquv y.uiofxevov x«t 
iier oXiyov a^evvvfievov , uyvoeTg yuQ ro rr^g fieXXoar^g y.niaeo^g y.al 
aiojvia xoXaaeojg roTg aae^t'ai rr^Qbfxevov 'jivq. dXXa ri ^Qudvyeig ; (ft^oe 
tt ^sXei. ravra 5« xai treQu 'izXeioj Xtyoov &uQa8g xat xuQag ive-rzifi- 25 
•^zXaro , nui ro ':tQoaa<:zov avrn yuQtrog i^rzXr^Qbro , oiare fxrj fxovov fxr^ 
avfiTzeaeTv ruQuy&tvra vrzo rwv Xtyouivo^v '^zQog avrov, aXXu rovuvriov 
rov uv&vizarov inarrivut, <:zifixpui re rov xi^QVxa xat iv fxiaoj ro) arudio) 
xr^Qv^ui rQig' IloXvy.uo^xog oriioXoyr^aev iuvrov XQiartuvov tJrai. Ti/Ta 26 
Xty&ivrog vno t« y.rjQvy.og 'i.dv ro <:zXrj&og rwv i&vav re xui Induiav 
rav rr]v 2^fxvQvav y.aroiy,itrroiv uy.uruayiro) &vfio) y.ui fxtyuXtj (foovy 
i^oa' srog iartv 6 rrjg ^.Aaiag diddaxaXog, 6 ':zarriQ rcov XQtariavwp, 
rwv TjfieriQoor &ewv yu&uiQtrr^g, 6 '^zoXXag di8ccay.o}v firj &veiv fiijSs 
'^ZQOaxvveTv. ravra Xiyovreg i^jt^oo^v xui rjQoirojv rov uatuQyrjv (/>t- 27 
Xf^ziov , iva i^Tzacf^ rm IIoXvy.uQ^^zq) Xiovra. 6 8t tcfri firj elvai i^ov 
avro) , i'n.ei8r^ af^iP-jyoojxit ru y.vvrjyiaia. rore i8o^tv uvrolg oixo&v- 
fxadov i^rzi^orjaai, aare ^covru rov IIoXvxaQ^Jiov xaraxavaai. e8ei yuQ 28 
TO rr^g rpuveQK)&iia),g uvto) ica rn '^ZQoaxecfaXuis oiruaiug ':zXriQO)&rjvat, 
ore i8oov uvro xatofxevov ^Qoaevyofievog tlitv i-xiarQucftig roTg fxer 
avrn maroTg '^ZQOCpr^rtxag' 8tT fxe ^oovru xuraxurjvui. ruvra uv fxtru 29 
roaHm rdyeg iyivero, &cirrov rj iXiyero, rcov oyXoov aaQayQrjfiu avru- 
yovrojv ix rmv iQyuarr^oio^v y.ut ix rcov ^aXcxveioov ^vXa xai CfQvyavcc, 
fxuXiara Iti8uio}v ':zQO&vfio)g , oog t&og uvroTg , ttg ruvra v^^z^Qyavrojv. 3. i'/-'? bcdfihx, tirrs aeghzE. I 5. rjulv] tifii, y.axov 8i ff. \ fiirdtota] 
Sidioia conj. Fa, „nobis enim immobilis stat sententia, nec possmnus de bono ad 
malum per poenitentiam commutari" B. | H. d bcdfhVS^H, 'o acffikzSB, 
„adhibe utrum voles" B. \ nXiii» cfffihxR, nXiiova aehz SVH. post -r/.f/w add. 
rirujv cfx. \ 12. fjt^ post uovov om. aehS. | 16. folv post Trlfj&os add. cfikxH^, 
om. ceteri codices et E cum ?;. | 18. '.^'j/«f] dof^tias z improbante Usserio. | 
20. post TTQOoxvvelv add. toIs &tols z. | 26. MaTaxa^vai acf FS^II, ttaijvat 
ehikSB, ytaxayiaidjjvai z. \ 27- avvayovzwv cfffikxBH^, avvayayovTCov aeh 
SVH. 1 29. raiTa bc dfffhikxz BBHb, tSto aeSFH. 136 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 15. 

30„«/l/.« oze )] crv('« rjrotfiuaOi], dno&ffievog iavrco 'kuvtu t« ifiuTia xai 
„XvGag Ti]v L(oyi;v f<nsiQUTO yal vnoXvtiv iavTOv , fiij mnoreQOv ruro 
„crotco»', dta to uti txanrov rcov niarMV cnadu^etv oartg raxtov t« ^fpcoTOtf 
„ai;Ta fquxpijTui' er -kuvtI yuQ uyn&Tjg tvey.ev 'RoXtretag nai <jiqo rr^g 

dl ,^7io).tug txeaoafttjTO. ev&emg Iv avTco '^zeQteTtOero t« iiQog rijr nvQuv 5 
,^ijQftoafie'va OQynva, fieXXovrcov Se avToiv nut 'nQoatjXtiv avrov eJ^nev' 
„ acpere fie brmg. 6 yuQ dtdBg vnofieivai ro <nvQ dMaei x«f X^Q'^ ^^? 
„ vftere^Qag ex r(ov i'j).(ov (caffuXeiag aay.vXT(og l^nifieTvai Tg 'nvQu. oi de 

32 „0^ xuO>',Xo)a(cv, <nQogtdriaav Se uvrov. 6 de onla(o rug x^^Q^? noitjaag, 
„xa( '^QoadeOttg (oansQ xQtog eTitarifiog avacpeQOfievog ex fieyaXa iioifiviu 10 

33 „o/LoxaiJT(Ojua dey.rov Oe(p 'narroyQ('cTOQi, el^nev' 6 t« «^«TrijTB xat svXo- 
„ yrjrs 'nuiSog au 'Ji^au XQiari •nariiQ, di ov rrfV 'KeQi ae iniyvojaiv eiXrj- 
,.f(jiafiev, 6 Oeog (cyyt'Xa)v x«< dvv('cfieo)v x«t 'nita^g rrjg icriaeoag <navrog 
„Te T« yirag t(ov ^txcciojv o"i ^djaiv iv^ontov ao, evXnya ae ori rj^tmaag 
„/<£ rrjg i]ftiQag y.(ci (xinag ruvTr^g, tb Xa^tTv fitQog iv aQiOfKii roov fiuQ- 15 
^Twpco»', iv Tff) 'Ro~i]Qi(o Ta Xniaru , eig uvdaraatv ^oirjg aio3vi« 'ipvxrjg 

34„T« y.al aojfiaTog , iv (c(j:Ounoi(c 'nvtvftarog uyis' iv oJg •riQoa^exOeirjV 
^^ivco^ntov an ai]iteQov ir Ovaicc 'niovi xai 'jQoadtxr'^ , xaOojg 'nQor/roi- 
^^fiaaag 'nQ0(j;aveQ0iaag x«) 'nXtjQojaag 6 (ixlievdr,g x(ci uXr]Oivog Oeog. 

35„d(« TaTO x«J crfoJ TrfOTO)»' ae uirm , ae evXoydo , ae do^ui^o} , Sia rs 20 
„ aicovis aoyieQtojg 'lijati XQtaru ru uywnr^TB (T« 'natdng, di ov aoi avv 
5, «VTM iv <nvevfiaTt ayico 86^(c, xui vvv xai tig rtig fiiXXovrag aimvag, 

36 j^uit^v. uvwnifiip^crTog dt (cvrt ro UfiijV, xai 'nXijQojaavrog rrjv <nQ0aev- 
iiXV^} 0/ Ta <nvQng (crOnco^noi i^riijjav ro 'niJQ , fityciXtjg de ixXafxxpuarjg 

„ (fXoyog Oaijfia eidofiev, oig iSeiv ido&r], o1 xai irrjQriOt^aav sig ro avay- 25 

37 ,^yeTXat roTg XofnoTg rd yevofcevcc. to yccQ^^nvQ xafxdQ(cg eJdog 'noiijaav, 
„ ojaTTf n oOovijg 'nXoia vnn 'nvevficcTog <nXr^nsftt'vt]g, xvxXco <neQitretxiae ro 
.f^GMfia Ta fiuQTVQog , xui rjv sig fiiaov a;r ojg guq^ xaiofitvt] , aXX oag 
„;f^V(TO? xal (ci^)yvnog iv xufiivop nvQHfievog. xa\ yuQ svoadiag roiavrrjg 

.,, dvrtXa^OfisOa, cog Xt^uvojri nviovrog ij dXXs rivog rmv rifiioiv aoo)- 50 

38 ,j;M«Tco>'. 'niQug yuv idovreg oi dvofioi firj dvvufievov ro amfia vno ts 
.f^^nvQog dwnavrjOrjvai , ixiXevaav 'nQoatXOovra avr^ xOfiffixroQa 'nuQU- 

Z9,i§ijaai ro ^icpog. xal thto noiriauvTog i^rjXOs 'nXijOog aifiarog , ojgte 
,^xaraa§t'aai t6 'niJQ , xai Oavfiuaai 'nuvra rnv o^Xov , ei roaavrr] rig 4. i» om. z ex recens. Jacobsonii. | 5- 7To?.ia?] uaprvQias z. \ 13. r^t om. 
fihx. I 29. Toiavrtjg hcdfgNS^, xoaavTTji aehikzSVHB. \ 33- ro add. acf 
SFHS^, om. erjhihzB. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 15. 137 

„ diaqiOQa fiEra^v zoiv re a-i.latoiv -Aai tav ii(Xey.rav, (ov eiti xai urog 
,^ytyovev 6 ^av^aaiataxog iv roig na&' Tjuug yoovoig 8idaay.a).og «ao- 
„(7ToP.Jx6? xal ctQOifrjtxog, yevofievog e^^ziay.OTiog rrjg iv ^^uvovrj y.a&o- 
„/l»x^? ixxXriOiag. 'jiav ydg Qtjfia, o d(f7jy.tv i/. tb arouaxog avri, y.ai 
5 „ £T£?,f fGj^i; ya\ rtXeia&rfaerai. 6 8e dvri^TjXog nai ^dayavog y.a\ ^iovr^Qog, 40 
„ 6 drrixeifievog rm yevei rmv 8iy.aiK)V, l8(ov ro [liye&og avrs rr^g iiaQ- 
j^rvoiag x«t rr^v d^nanyTJg dve^niXr^nrov avrb TioXireiav , iarec^avoiuivov 
„T£ TOi' rr^g dqi&aQaiag aricfavov xa\ ^Qa^tTov dvavrioQr^rov d^nevr^viyne- 
„ «-ov, i^^ierri^evatv ag iir^8e ro acDudnov avr^ vcp tjtiav Xriq&eitj, y.ai^neQ 

10 „ jro/l./lc5>' i^jii&vfjiovvrcov rovro iioiTJaai , «ai y.oiva}VTjaai r^ ayico avrov 
^^aaoy.iop. vat^aXov ylv riveg Nmr^rr^v, rov rZ 'Hqco^s <aariQa, tt8tXqov ii 
„5e "AXnr^g, irrvytiv tw }]ytfi6vi , oiare fttj 8^rai avrb ro coiLici , fiij, 
^^(fir^alv, dvpivreg rov iaravQOifxivov , rvrov (lo^^oivrai aidtiv. xai ruvra 
„ £?jro»' vTZO^aXovroov yat iviayyadvroiv rmv 'la^aioiv , ol yai trriQr^aav 

15 ,,fjitXX6vr(ov Tjiimv ix ru 'rzvQog avrov Xafi^dvtiv, ('iyvobvreg, ori uTe rov 
„ AojoTO»' aoTC ^(^(iXmtlv 8vvy]a6fied(t, rov v-ritQ rr^g ts Tiavrog y.oafiii 
^^rmv aco^oftivojv aoirr^Qiag 'na&ovra, tre treQ^v riva ai^ttv. rsrov fiev i2 
„ ydg ovra vtov tw Otb ■nQoaxvvHfitv, mg 8s fiaQrvgag cog fAadr^rag nai 
^^fiifirjritg T« y.vQiii dya-rtoifttv d^icog, ivty.a tvvoiag dw^ieQ^Xr^rs rrjg eig 

20 „ TOJ' ^8iov ^aatXiu x«J 8i8day(iXov' ojv yivoiro yai tjfidg avyy.oivcovyg rs 
„x«) avfifiaOr^rag yevia&ai. iSojv nv 6 iyurov-dnyr^g rr^v tojj' 'JnSuioiv i^ 
^^yevofiivrjV cpiXovetxiav , &t)g avrov iv fiiaoi , cog t&og avroTg, ty.avaev. 
„tiT(u? TC iifieig vareQOv dveXoftevoi t« rnuci^rfnu Xi&oiv '^ioXvreXcov xai 
,,8o)iifibireQa vntQ yQvaiov oaril avri dne&ifitda ons xai dxoXB&ov r^v. 

25 „ «»'^« oog Svvarov ijftiv avvayofiirotg iv dy(iXXtdaei xal yaQo. ^«(li^ft 44 
„6 'AVQiog i^nireXeiv rr^v rZ fiuQrvQiu avrs rjfiiQav ytvi&Xiov, etg re rtjv 
„ Tcoi' :roo;^^3.jjxoT(u»' fivrifir^v y.ui riov fteXXotroiv aa-Ar^aiv re y.ai sroi- 2. u &a> u'toii''/TaTof om. aeSfi. | 3. rrfjoi^rjixo; ytvuutvo?, tT/oxoToC ri z. | 
5. xni post fSaoxavot om. egh. \ 7, airS 7T0/.iTn'av] ai'ra om. eyliB: exempli z 
codd. alii addunt, alii omittunt. | artipariiutvov h. | 8. rov — aTttfavov ifghihx 
BH^, T(u — aTS'fuvoj aeSVn. in z variant codd. inter utrumque. | 10. avrS 
TiZ dyiut aeSS^, uith tiZ dyio) ai.'ra (sic) h. \ 12. St "yif.xr,( Usserius y^S^IIB, 
eamque scripturara confirmant cod. /, qui pro St "^lKr^i exhibet Sd/.xtj?, et exempli 
z vet. interpres, qui vertit „Alces" : habent St ddXxjjt acdehihxSV, Si SdX-^r^f h, 
„Dalcae" R, Si Sapx^f X. | 14- to~v om. aeghikB, add. cfSVH. in z articulum 
ora. Usserius, e cod. Paris. add. Jacobsonius. | 18. oVro vtov cfikx, r!ov dvra 
aeyhzE. \ xai ui.u. ra xvqih cefghikxz B H^ , rs xiq. xai fiiu. aSVH. \ 
19. tvtxtv yh. I 21. rc;}v om. h. \ 26. rijv add. acgikx BHb, ora. aeSVH. 
exempli s codd. alii omittunt alii addant. 138 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 15. 

45 „//«(7«'«»'. Toiavra ta xara rov fiaxdniov IIoXvxttQTiov , avv roXg ano 
„ <lnXa8tXqiag dcodsyiaTOv iv J^fivQty naQTVQrjaavra, og fiovog vno ndv- 
„ Ttoj' fidXXov fivtjfiorevsraiy cog i<ai vno tmv i&rmv iv navTi toncj) Xa- 

46 „ift(Ti^a<. T« fitv dij xard tov &avfidaiov nai dnoaToXixov FIoXv- 
aaQTiov TOibTB xarij^iaiTO riXBg , rtav nara Tt]v ^fivQvaimv inxXijaiav 5 
ddeXcfwv rijv laroQiav iv ij Ssdr^Xcaxafiev airoiv iTtiaroXy xaTare&eifiivKiv. 

iv Tg avT^ 8s nsQi avTH yQaq^rj xal dXXa fiaQrvQia avvrjnTO nara t^v 
avrr^v ^fivnvav mnQayfiiva vno tijv avrtjv neQio^ov t« ^f^o»"» rrjg Ta 
IIoXvxuQns fiuQTVQiag , fi£&' mv xat Mr^TQoSmQog Ttjg xara MaQxicava 

H nXavr^g TtQsa^vreQog 8rj eivai 8oxcov cir^/ naQa8o&Eig arriQrjTtti. rcov ye 10 
fi^v Tore TieQi^iotjTog fiaQTvg ttg rig iyvmQi^ero Ilionog , ov rag xaTt* 
fitQog QfioXoyiug, rr^v re th Xoyu naQntjaiav, xal rug vneQ rtjg niarecog 
ini Ta 8tjn8 xai tmv dQ/ovroiv dnoXoyiag, 8i8aaxnXixdg re Stjfir^yoQiag, 
xai eri rag nQog rug vnonejiTooxorag rix) xuru rov Sicoyfiov neiQttafm^ 
8e%icaaeig , nuQUfiv&iag re ug ini rijg eiQxr^jg roTg nuQ avrov elaacfi- 15 
xvBfievoig d8eXcpoig nuQeri&ero , dg re inl THTOig vnifieive ^aaavng re 
xat rag ini Tavratg (\Xytj86rag xcc&rfXcoafig re, xai rtjv ini Ttjg nvQug 
xttQTeQittv, TTiv re icp dnaai roig naQci86^oig avrH reXevrtjv nXtjQearttTtt 
Ttjg neQi avrZ yQaq7jg neQieiHar^g, rng oig cpiXov ini ruvrtjv avanefixpo- 

48 fisv, TOig rcor dQ)^aicov avrajn^&eTaiv TjfiTr fiuQTVQioig ivreTttyfievrjv. e^ijg 20 
8e xai aXXcov iv rieQydfio) noXei rijg 'Aaiag vnofirtjfiaru fxefiaQTVQt]X0Tcov 
qjeQerat, KaQns xal IlanvXH xa} yvraixog 'ylya&ovixtjg , fierd nXeiarag 
xai 8ittnQeneTg OfioXoyiag iniSo^cag TertXeiojfievcov. 2. <PikaSsl(ft'(te cefgzNB, (iHlaSslcftiaS alilhSVH. \ SojSixarov — fiag- 
rvQtiaavTa de Valesii conjectura B, SojSata rov — fiaQTvQTjaavTo, conj. Savil., 
SojSixarn — uaQtvQr/aavToi i (a pr. m.) k, SojSixa t5 — ftaQTvQjjaavTO? abcdefhi 
(a sec. m.) xS, SojStxa — fiaQtvQt]aaatv y , SojSena TOtS — /naQvvQTjaaai S^HK 
(de Euf. p. 507) H^ , „cum quo etiam alii duodecim ex Pliiladelphia venientes 
apud Smymam martyrio consummati sunt" R. Valesii conjectura proxime accedit 
ad scripturam codicum manuscriptorum , quum ex uaQrvQ^aavza os facile oriri 
potuerit fiaQTvoT)aavTO?, proinde SojSsxdr^ ex SojS/xarov. Confirmatur praeterea ab 
textu exempli z, ubi haec leguntur : Toiavza ra x«ra rov (inyi.aQi.ov IIoXvxaQTTOv, 
os avv TOi? ano <fii,X. SojSixaTOS fv ^u. fio.QTVQjjaaS fivvo? vno navTojv tivtjfio- 
vtvsTtti. I 3- fiaV.Qv om. z. \ 11. iTSQi^orjTKjv jbtaQTvQOJv h. \ 13: SiSaanaXtxds 
aeghE, SiSaanalias cfikx. post ra add. xai cfg (in quo xoi Srjur/yoQixds) iTcx. \ 
16- t:s post ^aadvns add. cfikB, om. aeghSVHS^. \ 18. nXrjQloTara aeghE, 
nXTjQsoTaTijv cfx, nlT^QsoTdTtjs i (a sec. m.) k. | 19. r^s aefghE, om. cikx. \ 
ygacp^S aeghikE , yQacfir^v cfx. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 16. 139 

CAP. 16. 

'Onwq lovarlroq o (pi).6ao(poq tov Xotarov loyov int Ttjq Pv)fiulv)v no/.fvjq riQt- 

a,Jivu)v ifiaQrv(jr^aiv. 
(Nic. H. E. lU, 52.) 

5 Kara rstog de xai 6 uixQm nqoadev i]iuv 8iiXo3&b\g 'laaxhog, dev- 1 

xsQOv VTitQ TMv xtt^' tjfiug doyfidxcov ^i^Xiov uva8ug roTg dedriXcofitvoig 

uQxnai, &£io) xaraxoafisTrai fiuQzvQicp, qii).oa6q)a KQianEvtog {rov cpfnoj- 

vvfiov ds 8Zog TTJ Kvvixy <KQoaiiyoQia (jiov rs nai rQonov i^ijlu) rijv 

tTii^iiX^v avrM xaruQrvaavrog, tntiiieQ nXeovuy.ig iv diaXoyoig Itc uxqou- 

10 Tco»' ev&vvag avrov ra vixtjr/jQia t£^£1'tcoj' v^jifQ r]g t^nQea^evev uXr^Otiag 
diu ru fiaQrvQiH ru xar avrov avedrjaaro. tuto dt xai avrog o ruTg 2 
aXr^&eiaig cpiXoaoqicorarog ev rrj 8t8rjXcofxeyy ccaoXoyia aacpcog «tco?, coaneQ 
bv nal tfieXXev oaov ti^Kca <KeQ\ avrov avfi^tjaea&ai , iiqoXu^cov ajioari- 
fiaivti rnroig avroTg roTg Qrjfiaai' „nayco hv <jiQoa8onco vno rivog rav 3 

15 ^^ covofiaafievcov eKi^aXev&rivai, y.uv %vXcf> evrivuyijvai, ij xav vno Kqi~ 
^axevrog t« acpiXoaocpii rj xat cpiXoKOfiuH. ov yciQ cpiXoaocpov elneiv a^iov 
^Toy ttv^QU , og ye neQi cov fiij iniararui dijfioaici narafiaQrvQeT, cog 
^,a9icov xai aae^MV XQiariavcov c)rrcov , TiQog yuQiv xai 7j8orrjr rcov 
^^noXXcov nenXuvijfiivcog ruro nQcitrcov- ei re yuQ fir] ivrv^fov roTg tu 4 

20 „ XpJ(JTtf 8i8c'iyfiaai xararniyei tjficov, nuf^novr^Qog iari xcu idicorcZv noXv 
,,^eiQcov, o'i qvXcirrovrui noXX(i'Aig neQi cov ax iniaravrui 8iuXtyea9ai 
„ xaf xpev8ofiUQrvQeTv. xut ei ivrv/^cov firj avvr~ixe ro iv avroTg fieyuXeTov, 
„ 1] avveig nQog ro fii] vnonrev&rjvui roiSrog ruvru nnieT, noXv ftuXXov 
„ ayevvr]g nai nufinovrjQog, i8icoriy.>ig aal clXoyH fio^^jj? xat cpo^n iXurrcov 

25 „ cov. xui yuQ nQO&ivra fie xul iQcort]aavru uvrov iQcor^aeig rivug roi- 5 
„ avrug fia&eTv y.a\ iXiy^ui, ori aXtj&cog fii]8tv iniararai , ei8ivai vfiag 
„ ^yXofiui. xai ori uXr]&7] Xiyco , ei fiij avr^viy^&tjauv vfiTv al xoircoviui 7- 7i'p('oxf)'ros.] KoT^anevTO? f/ik {Ik semper) Cliron. Paach. (p. 482) A^prob. Ottone 
ad Just. Apol. II, 3. not. 5. | 9. tTnliefj cfl (a pr. m.) E, innSr] g hi (a sec. m.) lc, 
tnti ae. \ in. uh(j. h cclfihV^S^ li II^, dtt^. nn^joirojv aeyhSV 11. | 10. xnt(f 
add. acfhtfS^ II, om. egihS R H^. \ 12. dnuXo-.lu — Apol. min. c. 3. p. 46 
ed. Colon. | 15. Kar cghikFHB , y.dv iv fat, y.ni iv hd, xrt/ ae .Tust. Chron. 
Paschal. NSS^. \ tvrtvayTJvai acdfghikNE, tvrtvny&TJvni Chron. Pasch., tu- 
nayfjvai a (a pr. m.) Justin. \ xdv cghikx Juslin. Chron. Pasch. B, xai aefSniS'. \ 
16. d(ftXoa6(fs] (pi).oo6(fj8 ik, (ftloif>6(fu Just., „a Crescente lioc n^jii pliilosopho, 
sed (ft^.OKOftntu, id est, noii araatore sapientiae, sed amatore jactantiae" li. \ y add. 
cfikx, om. aeh Just. Chron. Pasch. E. \ 18. n(jui — noXhZv om. /t. | 19- nt- 
nXavTjutvojt b cdfFV^ H B, ntnXavTjuivojv h, xdJv ntnXavrjuivojv aeik Just. Chr. 
Pasch. SS^, Tiuv ntnXavTjfiivojv sine noXXu~iv N. \ 20. noXv cfikx Just. NBH^, 
noX).(i) aehSVH. \ 24« dytvvrj?] dytvijt x. j 25. '"v i).dTTojv aS, wr tXnrTov h. 140 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 17. 

„Tw»' Xoyo^v , troi^og xat i(f vficov yoivcovelv rcov sQoorrjasoav <!iaXiv' 

6 ,,(iuaiXixov 8' uv ycti TbTO iQyov eit]. si de xai iyvoja&i^aav vftTv al 
,,iQ(orijaeig fis xai al ixeiva ciJtoxQiaeig , cpaveQOv vfiiv iariv , ori bdev 
^rav rjftereQcav iniararai' ij si iniaraxai, din rag (Ixuovrag ds ov roXfifi 
^,Xe'ysiv, cog TiQoreQOv eqt]v, ov (piXoaocpog, uXXd (fiXodo^og dvtjQ 8sixvv- 5 
,,T«f, og ye fitide ro ^(oxQarmov d^uQaarov bv rifiu. ravra fiev hv 

7 6 'lovarivog. ori 8s yard rt]v avrov iiQOQQtiaiv 'RQog rov KQianevrog 
avaxevua&eig irsXeicoOi; , Tariavog dvTjQ rov TiQcorov avrZ ^iov aocfi- 
arevaag iv rolg EXX^voov fia&t](taai , xai So^av ov afiixQuv iv avroTg 
diisvrfVsyfis'vog, •nXsTard rs avyyQafifiaaiv avru xaraXmoav fxvTjftsTa, iv t<J) 10 
TtQog EXXr^vag taroQsT Xe'y(ov (o8e iiojg' ,,xui 6 Oavfiaaiotrarog 'laarTvog 

8 ^^OQ&cog i^ecpoivr^aev , ioixsvui rug 'TiQosiQrifiiviig XrjaraTg. slr insmojv 
riva •neQi rwv (piXoaocfcov imXeyei ravra' ,,KQiax7]g yuv, 6 ivveorrsvaag 
„ T5 fisyuXt] fioAf / , <nui8eQaarin fiev Tidvrag vnsQ^vsyxe, (fiXuQyvQin 8s 

9 „ ?i«»'t; 7iQoas)^^g ijv. &avdra 8e 6 xura^pQoveTv avfi^sXsvcov armg uvrog 15 
,,i8t8isi rov &dvarov, wtf xai 'laarTvov xu&aiieQ fisyuXct) xax^ t^ &a- 

„ vcirco nsQi^uXsTv nQayfiarevaaaOat, 8iori yt]Qvrro3v rrjv dXrjdeiuv Xixvag 
i^rag (fiXoa6(fag nul dTiare^avug i^i^Xeyxiv.'' xai ro fisv xard 'laarTvov 
{lUQrvQtov rotavrijv siXr^xs rtjv uiriuv. 

C A P. 17. 20 

Hfql w>' lovaxlroq iv Idlo) oi<yyont(U((ri f(v>}twi'ivfi fictQTiguiV. 
(Nic. H. E. III, 35.) 

1 '0 5' avrog dvrjQ jiqo ra ttar avrov dymvog sreQcov ^qo avra 
fiUQrvQtjadvrcov iv ry <KQoreQf/. avra ftvtjfiovevsi dnoXoyicc, y^QtiaifAOig t^ 

2 vTio&sasi xui ruvru iaroQcov. yQdcfSi 8« aSs' „yvvtj rig avvs^ia dv8Qi 25 
,.,dxoXuaraivovrt , dxoXaaraivaaa xai avrtj iiQorsQOv. i^nsiSt] 8s t« t» 

„ XQtara 8i8dyfiara eyvoj, iao3(fQOvia&T], xa) rov dvSQU 6fioi(og a(ocfQO- 
^^vsTv <nsi&siv insiQuro, rd 8i8dyfiuru dvucftQaaa, rtjv rs fieXXaauv roTg 
„ ov aoiCfQOvag xa\ fisru Xoya OQ&a ^iaatv eaea&ut iv aioavio^ <RVQt 

3 ^.,x6Xaaiv d>KayyiXXaaa. 6 8e ruTg uvruTg dasXyeiuig imfisvcov uXXorQiav 30 4. ti om. aexS prob. H^. \ dt om. c/. j 6- rifid] addit Justinus hoc Socra- 
tis efFatum dXX' isrt ye 7T(j6 r^s dkij&fias TifiijTiof diTjQ (Plat. Rep. X. p. 595, c). ] 
10. iv Tw TTQo^i^EXlTjVtti — Tat. Orat. ad Graec. c. 18. §• 31. p- 157 Morell, 
(Justin. fragm. p. 548 Ott.). | 13. tniUysi — Tat. Or. ad Gr. c. 19- §• 32. p. 157- | 
6 om. ffh. I 18. i^r^Xsyx^v cfhikjJvxFUB, aivTjhyysv aeg Tat. NSS^Z. \ 
19. T^v om. aeffhNSS». | 23. dyoivo? aeffhRE, fia^rvfjis bcdfikstx. | 
25. ygdtfsi — Apol. min. c. 2. p. 41 ed. Colon. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 17. 141 

„5<a: TcJ;' •nQu^eav t^^iouho t/)»- yu^kxi]v. uat^eg yuQ tjysfxtvt] ro Xoinov 
„ ij yvvtj, avyxaTaxlivtaOat uv5q), <jiuqu tov rrjg q^vaEcog voftov nai nuQa 
„To dUaiov cTo'^«i; r^dovrig ix jzanog 'KSiQcofitvM 'jioieia&at, xijg av^vyiag 
j, ^^coQia&ijvai i^uX^&t]. xal iiiel i^tSvaconsho vno xav uvrrjg, sri itqos- 4 
5 ^^fiiveiv avfj^sXtvovrojv , oog ttg iXnida fitra^oX^g Tj^oirog ciotc t« av- 
^^dQog, ^iu^oiiivr^ iuvrriv intfitvtv. intidfj 8s 6 ruvrr^g uvrJQ tig rqv 5 
,^'^Xt^uv8Qeiav noQEv&t)g xuXtnbireQa •nQarreiv uKriyyiX&ri , oncog fiij 
^^noivcovog rtav uStxrjfturcov xui uat^r^fioircov yivr^rui, fiivsaa iv t^ av^vyin, 
„ nal 6fio8iuirog xui ofionotrog yivofiivt], to Xtyofttvov nuQ rifilv Qtnn- 

10 „5jOf Snaa iyicxiQia&ti. 6 8t xuXog xuyu&og ravrr^g uvriQ , 8iov uvrov 6 
^^^aiQtiv, ori a ndXai fieru rcov vixtjQtrcov xui rc3v fiia&oifoocov tvx£Q(og 
^yinQurre, fii&uig •^aiQiiaa xat xax/« nciar} , rarcav fitv tco*' nQu^tcov 
^^ninavTO, xai avrov ru uvrd navaaa&ui nQurrovra «^«Acto, fitj ^oXo- 
^^ftiva dnuXXayeiat]g xartjyoQiav nEnoirjrui, Xiycov uvrtjv XQiariavijv eivai. 

15 „ xat ij fitv §i^Xi8i6v aot t^j av-oxQuroQi uvu8i8coxe, nQortQOv avy-j^coQrj' 7 
.,^&fjvai avry 8totxi]aaa&ui t« iuvrijg d^iHaa , tntira anoXoytjaaa&ui 
iintQ] T« xar r^yOQtjfiarog fitiu rijv rcov nQuyfiarcov uvrr^g 8ioixr,aiv. xui 
j^avvEXcoQtjaag t«to. o 8t ravrt;g nort dvtjQ, nQog ixeivr^v fitv fitj 8vvu- 8 
^^fitvog rd vvv iri Xiyeiv, nQog riroXtfiaiov rivu, ov OvQ^ixiog exoXu- 

20 „ auro, 8i8uaxuXov ixtivtjg rwv XQiariavcov fia&tjfidrwv yevofievov, irQu- 
„ ?r£TO 8iu rov8t rov rQonov. ixarovruQXov ttg 8eafiu ifi^uXovra rov 9 
^.fllroXefialov , cpiXov avToj vnuQ/ovra , entiae Xa^ia&ai ru TlroXtfiaia 
„ xat ai'f(»a3T//Taf, Ei, uvro rero fiovov, XQiariuvog iari. xai rov Tlro- 
„ Xefiulov (piXaXtj&tj dXX' «x anaT?^>loi' b8t iptv8oX6yov rijv yvcofiijv ovra, 

25 .),6fioXoyriaavTa iavrov eivui XQiariavov, iv 8eafioTg yevia&ui 6 ixarov- 
„ ruQxog ntnoitjxe, xcu inl noXvv XQOVov iv r^ 8saficort]Qicff ixoXdauro. 
.f^rEXevruiov 8t ore ini OvQl^iixiov tjx&l o uv&Qconog, ofioicog aiiro t«to 10 
^^fiovov iitjrda&tj, ti e'iij XQiariavog. xai ndXiv t« xuXa iavro) avve- 4. inei ac Just. SVHS^, tTTiidi/ efghikB. | 5. i/.TiiSa efghikKVHB^ 
D.nibai acSS^. \ 9- i/iiiv acfghi/cSVf/, vulv e Just. S^ZB. \ 11. ii!;ffpo>«] 
aiayQoii conj. Sylb. j 13. fii] {in/.ouivft add. bdfhikR Just. SVHB, om. aceg. 
in c foliiim hic insertum esse, quod longe recentiore manu perscriptum sit, adnotat 
Valesius. | 15. diaSiSojxs aceh Just. SrHS^, dviSwxs fgikxB. \ 17- post 
dtoi)tr,atv add. vniaxtTo bdfxSS^, vnoaxofiivTj i (a sec. m.) k, om. acegh Justin. 
RNP'HB. I 19- OvQ^imoi] Oi'(>^txos Just. constantcr. ( 23- si avzu r^ro fiovov 
codices Eusebii et Justini, avro tuto uovov si Steph. (in edit. Ep. ad Diogn. p. 81) 
Pearson. Otto, coU. lin. 27= avro raro fiovov sSr/Taa&i; , ti tlij X(Jtartar6{. \ 
27. rjx&rj bdfghikxB prob. r»G>iHb, ^X&sv aceSVH. 142 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 18. 

„ 7riOT«/*£ro? Sid Ttjv uno ri XQtari di8ax>jv, ro SiSaaxaXeiov rtjg ■&etag 

1 1 „ uoErijg wfioXoyriatv. 6 yuQ UQrunsvog oribv ij xarEyvcoxmg t« iiQuyna- 
„TOV s^aQvog yivsrat, ij iuvrov uvaiiov iniarafiEvog nai uXXorQiov ri 
„ i^zQdyfiarog rijv ofioXoyiav qjEvyst. oiv bStv TiQoaEart Tcjj uXtj&ivm Xqi- 

12„OT<«jfo. xui Tu OvQ^ixis xsXEvauvrog uvrov dnax&ijvai , y^uxiog rig, 5 
„ x«) avrog oj»' XQtaxiavog, oqmv rijv uXoycog aTco yEvofitvtjv xQiaiv, 
^^JiQog rov OvQ^ixtov f(y>/* rig ij uiria ru fiijrE fioiyov , fitjrE iioqvov, 
^^fii,rE utdQoqovov, fiijrE Xamodvrtjv, fi^rE UQnuyu, fii]rE unXmg ddixTjfia 
„Tf nQa^uvra iXeyxofiEvov, ovofiarog Se XQtariavu nQoaatvvfiiav ofioXo- 
^^yHPra rov dvOQconov rnrov IxoXuaot ; ov nQtnovra Evae^eT avroxQurOQi 10 
„ iidf qiXoaocfw KuiauQog nuibi, ude leQii avyxXtjro) xQivEtg, (o OvQ^txie. 

13„x«t og iiStv uXXo dnoxQivufiEvog xa\ nQog rov yiuxiov eqitj' doxtig fioi 
„ xa< av ehai roiurog. xui ru Auxiu qijauvrog „„fiuXiara naXiv xat 
„ «VTO»' dnax&ijvai ixiXEvaEv. 6 8e ;(«('»>' tidivai WfxoXoyei' novr^Qoiv yuQ 
^^deanorav tco»' TOfaTOj»' dntjXXux&at inelne , xai nuQa aya&ov nareQa 15 
„ xal ^aaiXia rov Oeov noQEvEa&ut. x«J ctXXog 8t. rQirog ineX&mv xo3.a- 

ii ^^aitijvui nQoatrifiri&tj.'' ruroig 6 'luarlvog eixoroag xui dxoXu&cog ug 
nQoefivtjiiovevaafiev avru qcovug enayei ktycov „ xayco uv nQoaooxco vno 
rivog rav covofiaafiivcov ini^uXev&7jvut xai ru Xoinu. 

C A P. 18. 20 

Tlvii; ii<; t][iu<; ri/.O-ov xu)v lovoilvov /.oyotv. 
(Nic. H. E. IV, 6.) 

1 nXeiara 8e urog xaraXiXoinev ijfxh nenui8EVfxivijg Stavoiug xai nsQt 
Ttc OEia ianu8axviag vnOfAv^fiura, nuaijg coqsXEiag tfinXta, iq a rug 
qiXofiudeTg dvanifi^pofiev, rd eig TjfiezEQav yvcoaiv iX&ovra XQriaificog nuQU- 25 

2 aTjfiiivdfievot. 6 fiiv rig iartv uvrci) Xoyog nQog AvrcovTvov rov Evae^ij 
nQoauyoQevOivra xui rug ruru nuT8ug rijv re 'Pcofiuicov avyxXrjrov nQog- 
qcovijrixog vntQ riav xu& ijfidg 8oyfidrcov , 6 8s ^EvrtQuv neQiixcov vneQ 1. SiSaoxaXttov eghik codlces Justini H, SiHuaxdXiov hcdfSFH. Cf. ind. 
s. V, StSaay.ah7ov. \ 2. otihv eghi (a sec. m.) h Jmtini codices N, ort «x titj 
acfxSVHB. I 3. tavrov] nvrov h. \ 7- ij om. e. | rs] ort conj. Lowtli, Si t/v 
cj. Steph. I 10. ixoldauj] xoXdaai cj. Steph. Lowth, xolaad^vru Perionius. at nihil 
mutanduni. Justinus scripsit dva)to?.sd-oi?, quasi supra posuisset Sid ti, non tit 57 
airia ra. aliam loci impeditioris medelam proposuit Braunio praeeunte Otto , qui 
mutata interpunctione sic scribit ris ij airia; r» nt).., atque t« pro tivo? positum 
esse arbitratui-. | 11. qiiloaorpuj abeghikNBE, (fiXoaorfm y.ul c (teste Valesio), 
(pdoaotpy df Justini cocllces. cf.p. 128,5. | 23. Siavoiai] yjvxijS aeS^. \ 2^. Stv- 

XtQUv] SiVTi^Oi hN. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 18. 143 

tijg Ti^tXiQug Tziartag u:io).oyiuf, i/V iia-^ioii^xui jiqo^' xov t« dtdr^Xcofiiva 
avxoxQurnQog dictSoxov rt x«/ oiicovvjxov ^vxcxtvhov OvlJQOv, ov xu y.uTcc 
zas XQ^^^'» ^^' "^^ 'KUQOVTO^ 8it'itixev. y.ut uV.og o aoog EXXrjvag, tv co 3 
fiattQov Tiipt '^zXfioTcov aan rjiTv rt y.ui ToTg 'EXXrjVcov cftXoaocfoig (^r^Ta- 
5 fitvcov KUTUTtivag Xoyov •nfQi ri^^g tmv duiuovcov diccXau^uvei qvaecog' a 
adsv av tnetyoi t« vvv nuQUTt&eo&ai. y.ai uvOtg eTtQov ':xQog "EXXr^vag 4 
tlg rifittg iX/jXv&tv uvto avyyQuufiu, o y.cci i^JityQaiptv tXtyxov. xul '^iuqu 
TbTsg ccXXo ntQl &tti ftovunytag, ijV ov fiotov iy. xcov '^zuq >]iuv yQuqcav, 
(cXXci xul ix T(»v 'EXXr^vtnciiv avviaxr^ai ^t^Xicov. i^nt xHroig imytyQUfi- 5 

10 fie'vov xpccXxtjg, xul ccXXo axoXfAov 'TttQi xpvxijg, iv co diaq^oQsg 'ntvatig 
'rzQOTtivccg 'ritQl xa nccxu rijv vKO&eaiv iQo^jX?jfiUTog , tcov ':icco EXXr^at 
cptXoaocpcov 'nuQccTi&trui Tccg dohcg , cclg icui uvTiXt^ittv VTiiaxftirai , xi]v 
T£ avxog avxu do^tcv iv iTtQct) ijtuQa&ijata&ai avyyQccfifiaxi. xui SiaXoyov 6 
8s 'HQog 'la^ccisg avvixcc^tv, ov ini xr/g Ecftaicov 'noXtcog 'riQog TQVcpcova 

15 Toai' to't£ 'E^Quicov i^ritar^fioxccxov <n.t<7ioir^Tat , iv co tivu tqo^^zov tj &tia 
jfrtptff avxov i^ni Tov rrjg 'Kiaxecog 'riuQcoQfitjas Xoyov, St^XoT, oTioiap te 'jzqo- 
TtQOv 'ntQi Tcc CftXoaocfu fici&rifiaxa cna^tjv ttgsvtjvty.Tcci y.ut oar^v iTiotrjaaxo 
rrjg dXij&tiug iy.&vfioxcixriv Cjjt;/<T(>'. iaxoQti d iv ravx^ <!itQi ^laSaicov, cog 7 
xaxd xijg xaXQiaxa 8i8uanuXiug i^rii^aXrfV avay.tvccaafi(vcov, uvxu xavxa 'rtQog 

20 rov TQVcfcova duiorsivofitvog' „ov fiovov 8t ov fieTtvor/aurs icp oig i<:TQu^ur£ 
„xaxag, dXXd cciSQug ixXty.xag iy.Xt^ufitvoi. rort uio ItQaaaXrffi i^^s- 
,,<nifi\pccrt stg ccrtuaccv t?)j' yijv Xiyovrtg, cciQsaiv u&tov XQiariavcov '^it- 
„cfccv&cci, -McraXiyovrig rs ravxu, cc^ttQ Ha&' rjfiwv ol dyvoavxtg ijfids 
„<KUvrtg Xiyaaiv, aars ov fiovov suvroTg a8ixi(cg cctrioi vnuQXsrs, dXXa 

25 „nai roTg icXXotg u^jtaaiv dnXmg av&Qconoig. ' yQcccfsi 8s xat o}g ori 8 
fit'XQi' x«' ccvTOv yccQiafUcrcc ':tQOCfrjtxu 8iiXafi~ev i^at xijg ix-AXr^aiccg. 
fxifivrixai 8t xui xijg Icouvva iciioxuXvxptcog , accqag xa wn.oaroXa uvrijv 
slvai Xiycov. xui QrjTcuv 8i rtvmv •nQoqr^rixmv fivr^tMOvtvtt, 8itXiyxcov rov 
TQvqcova, cagdv <:ttQtxoxpuvxcov uvxa Ia8uicov u:to xijg yQuqtjg. <:tXtTaru 

30 Ss xui irtQu '^tUQcc <:toXXoTg qtQtrai d8tXqoTg Tcur avrs -novcov. itrcoai 9 
8e a^^ta^ijs sivai cil^ioi xcci roTg 'rtuXccioTg i86xav oi rccv8Qog Xoyoi , cog 5. xarorftVaf aeghE, y.ard riiaS cfik. \ 7» *'« 'jnaf om. h. | 9- *>« oni. 
egikB. 1 13. iairs h. \ 16. na(if'>(>utjTai, eh. | 20. ov uovov xrX. — Just. Dial. 
c. Tryph. c. 17. p. 254 ed. Colon. | ov post Si om. aefS/i, add. cghikr Jmtin. 
NVHS^. \ 21. xaxcJf abceg hikX Justin. Marani et Ottonis SVHB, ttmtoli 
dfx. I inXilaufvoi] iniXi^. h et cod. alter Colbert. Marani. | 22.iaaav aeghE.\ 
a&iov^ d&iuiv aeS. | 24. TidvTtS cik Just., uTiaviBi aefghE. 144 EUSEB. JIIST. ECCL LIB. IV, \9. 20. 21. 

tov EtQtjraiov unofivtifiovtvtiv avzb (pcovdg, t«to fitv iv t^ reruQTcp TiQog 
T«i,' uiQtGeig uvzu dij tavra imXtyovta ' ., xai xaXmg 6 'luattvog iv rq) 
jyTiQog MaQxioiva avvruyfiuti rprfaiv' oti uvtci) t(^ KvQup hx uv intiaOtjv, 
„u).Xov deov xatayyiXXovtt <!iaQu rov dijfiiunyov, ruro dl iv Tcp nifinrm 
rtjg uvt7jg vnoOiaeoig diu tutcov' ,,xai yaXtfig o laativog eq)tj, oti nQO 5 
,,lttv rijg rb Kvqis naQnaiug udi nore iroXfitjaev o auruvug (iXuaqirj- 
iO „ f^i]aut rov &eor, ure fUjdinoj eidcog uvtu tijv xutaxQiaiv. nai tavra 
5* diuyxaicog eiQ>'iaOco , eig nQotQoniiv ru fitru ansdijg teg qjiXofiuOtig 
xui tug tuta ntQiineiv Xoyag' xui tu fitv xatct r6v8t roiavru //*'. 

C A P. 19. 10 

Tfiii; inl T^s Oviinov ^hiOi).tl(t<; t^; Pvii(uio)t' y.rd A).ii((f^<jto)V ixx).ii(}{nq 

ngofarTjarti: 
(Nic. 11. E. IV, 19.) 

'^5// 8e eig oydoov iXuvvuaijg trog rijg dijXafiivtjg tjyefioviag rijg 
'Pcofiuicov ixnXtjaiug rtjv iniay.on^v 'Avixrirov ivdexu roig ndaiv treai 8teX- 15 
t>oiTrt ^ojrijQ SiuSt^trui. uXXci xui rijg 'AXe%uv8Qio3v nuQoixiag KeXa- 
dicorog rirruQaiv ini 8ixa tteai nQoaravtog ttjv ^iaSoxijV '.AyQinnlvog 
diaXafi^dvei. 

C A P. 20. 

Tlvf(; T^c AvT t o xfv)v. 20 

(Nic. H. E. IV, 19.) » 

Trjnxavra yui inl r^g 'yivrioxicov ixxXtjaiug QeocpiXog exrog ano 
rwv dnoaroXoiv iyvoiQiXero, reruQra fitv rmv ixelae fieru Hqcovu xura- 
aruvtog KoQvtjXia, fietd 8e avtov nifintco ^aOfi^ rtjv intaxonrjv EQCorog 
8ia8t^afA,ivs. , 25 

C A P. 21. 

IJf^t Tuiv y.rtrrl rovtovq dutlnfnfirtvvvjv ixx)..7jOiaaTtxojv avyyorupiviV. 
(Nic. H. E. IV, 19.) 

"HnfiaXov 8e iv raroig inl rijg ixxXr^aiug Hyijainnog re, ov lafiev 
«X rmv nQoriQcov, xui Jwvvaiog KoQivOicov iniaxonog, Hivvrog re aXXog 30 1. iv TiZ T£rd(jToi — Iren. adv. haer. IV, 6, 2. p- 253 Mass. (cf. Justin. 
fragm. p. 543. Ott.) | 2. 6 add. ceUcB, om. afyKNSVH. \ 3. hh cfghikxNB, 
sS' aeSVHS^. \ 4. iv rw niuirrro — Iren. adv. haer. V, 26, 2. p. 324 Mass. 
(Justin. fr. p.544. Ott.) | 7. avi^] «i)r« Edd. Irenaei. \ M. SiaSoxriv] d(jXT}v h. \ 
22. TTjviKavTtt add. cfikVH, om. aeghSS^B. \ inl ora. aeSS^. \ 29. ijxfia^ov] 
^xurtCs aeSS^. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 22. 145 

Tmv STil KQ/jTt;^ i^ziaxonog , fhili^K^Kog ts frrt TuTOig xui ^AnoXivaQiog 
nai Mt).iT03v, Maauvog te xat ModkOTOg, nui ini 'Tiaaiv EiQr,vttTog , cov 
itai eig 7'jfiug Tijg anoaTo).i)i>jg ^iugudoaeag tj Tijg vyiHg 'niaTZOig syyQacpog 

XUTijX&£V OQd^oSo^lU. 

5 C A P. 22. 

Ufol llyrioircTCOV y.ul mv ovro^ uvriHovivii. 
(Nic. H. E. IV, 7.) 

'0 nlv nv 'Hyi^aiirTiog iv 'jiVTS Tolg tig rjfiug i).&iiaiv vnofivj^fiaat 1 
T/]? idiag pcofir^g <K).^QtaTUTr^v (ivijfir^v xuTuXiXointv , iv oig 8ij).ot, (og 

10 TiXeiaTOig imaxoTzoig avfi/ji^ntv, uTiodrjfiiuv aTeiXdfievog ftr/Qi 'Pcofir^g, xut 
(og OTi T7jv avTtjV 'iiuqu idvTcov 'iiaQe{)kij(f£ diSuay.uXluv. (ly.Haui '/t TOi 
jiuQtaTi fitTCi Tiru 'jieQ^t Tr^g KXrjfievTog <:zoog KoQiv&isg iTaaTo)S]g avTCi^ 
tiQr^fiivu iiitXeyovTog tuvtu' „xut i^ntfterev tj ixxXr^aiu ij KoQiv&icov iv 2 
,. To3 oqOo) Xoycp fit'xQt TlQifin iTtiaxonevovTog iv KoQiv&cj' oig avvifti^a 

15 ^itXicov tig 'Pcofitjv, xui avvditTQfipu TOtg KoQivdioig i^iiiQug ixctvag, iv 
,,nJg avvaveiiurifiev toj OQx^oi Xoyd^. yevofievog 8e iv Pcofiij Siu8o'/rjV 3 
„ i^nonjaufirjV fit'xQig Avixr^Tis , ov 8iuxovog rjv 'EXev&eQog. xai '^iuqu 
„ AvixnTa 8iu8i/eTui ^cotijq, fi£&' ov 'EXev&tQog. iv ixuaTtj St 8ia8o/^ 
,,xui iv ixuaTij TioXei sTwg e/ei, (og 6 vofxog xtiQvaaet xui 01 'nnoqijTca 

20 ;, xut xvQiog. ' 8 uvTog xui Tav xut uvtov uiQtaecov Tug ucj/ug 4 

VTCOTl&eTUl 8lU TSTCOV' ,, XUl fltTCt. TO flUQTVQi^aUl /UXCO^OV TOV 8ixUlOV 

„wff xat 6 KvQiog eal Tff> «iT(j5 Xoyco, 'jiciXiv ix &tii! uvt8 ^ivfiecov 
„Tti K).(a<n(i. xu&iaTUTUt iriiaxo^nog, ov 'riQoi&erro 'jictvTtg otTU uvexptov tu 
,,xvQiov 8evTeQ0v. 8iu tovto ixclXovv Tijv ixxXijaiav 'jiUQ&ivov' wnco yuQ 
25 „icf)&UQro ('txouTg fiuruiuig. (cir/tTui 8' 6 Qi^n&ig 8ia to fii] yevia&ui 5 
,, «^TOJ' iiiiaxoTiov v^KOCf&tiQeiv, «rro rdtv tTiTU uiQiatcov cor, (xui avTog 
„ tjv iv TO) Xacij), arp cov 2iifX(ov, o&ev o'i Ziftcoviuvo) , xu) KXto^iog, o&tv 
jjKXeo^trji^}, xa) Joai&tog, 6&ev /foai&euvo), xu) roQ&uTog, o&ev Foqu- 12. utTo. a (a pr. iii., testc Valesio) ceghv RVS* HB, fiiyu).u a (a sec. m.) 
/ (teste Burtono) ikxS. \ 14. 0/"^] w *S'a temere. | 16- avvatfJ<t>i,uai] oware- 
nufjt^ufv c (asec. m.), avvafiiraiytijutv k. j Siaduxt}v] SfTf/i^ii/v Savil. / a^". | 
18. 3i ora. ffh. I 25. ^' aeffhikXE, yuQ hcdfx. \ (-Jl^nOn acdhtf S^HB, 
Ot^^&itf, 9at,iof^it iJc. I 26. wV bcdefffhkSVJJ, wv anxt&^l), om. X. \ 28. K).to- 
^itjvut acfxNSHD, K).to,^iavoi ffVS^Z, x«i KXtoliir/tol aS, K).itr/voi h, Kaii]~ 
vol ek. I I'6(>&iios h. \ J'oQa&rjvoi ac defhikt S^ B , roQ&tjVoi ffi (a sec. man.) 
Epiph. (in Panar.) Theodoret., l'o(jo&t/voi a; Epiph. (in Ancor.), J'o(idt,wvol bvSFH, 
J'o(j&atavoi N. 

10 146 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 23. 

„ '&tjvo), xal Maa^co&eog, o&sv Maa^co&£oi ' utio TbTW)' MsvavdQiccnaxal 
„ x«l MuQXKOviaTai yai KaQno'AQatiuvo\ xui OvaXtvriviavot xai Baai- 
„Xetdtavo). xai 2^atOQvihavo\ tnaaxog idfcog nai trtQcog iSiav do^av 

6 „<naQ£tarfyiiyoaav. «no tbTav \{.i£vd6xQiaT0t , xpsvdoiTQoq^^Tai, xpevdano- 
„aToXoi, oiTiveg tfieQtaav tijv Hvoiatv Tijg ixnXtjaiug cp&OQifiaioig Xoyotg 5 

7 ,, x«T« Tu &i:ti x«) x«T« Ttt A"p((jTa uvTu.'' tTi fii uvTog x«( T^!,' ita^^at 
yeyevrjfitvug 7r«(i« 'Isdaioig aiQtaetg taroQei Xeycov' ,,iiaav de yvMfiai dta- 
„ (poQoi iv TfJ izeQiTOfiy Iv vioig 'laQai^X tgiv xaru Tijg cpvXijg 'luda x«t 
„Tov XQtarov avTui' 'EaauToi, ruXiXatot, IlfieQo^wRTiaTai, Maa^co&eoi, 

8 „ 2\tfiaQeiTui , 2^u88iixaioi, (liaQtaaioi." y.a\ i-TeQa de jtXeiara yQacpei, 10 
cav ix fitQOvg ijdtj 'jtqotsqov ifivrifiovevaafiev , oixeicog rotg naiQoTg rag 
laTOQiug jiaQa&efievoi. ex re to xu&' 'E^jQuisg evuyyeXi» xa\ t5 ZvQiaxu 
xa\ idicog ix rijg 'E^Quidog diaXexTH Tiva Ti&ijaiv, ificpaivcov i^ E^Qaicov 
iavTOv <:i£7iiaTevxevai , xu\ aXXu de cogav i^ 'itiduixFjg txyQucps TiaQado- 

9 aecog fivtjtwvevet. ov fiovog de urog, uXXtx. xui EiQtjvaTog xat o ndg rcov 15 
UQxaicov xoQog 'KavaQerov aocpiav rag ^oXofxcavog jiuQOtfiiag ixclXuv. xai 
<n£Q\ Ttoj' Xtyofiivcov de txnoxQvcpcov dtaXufi^avcov, int tcov avTo XQ<^vcov 
jtQog Tivcov utQertxoiv dvunenXcia&ui tivu thtcov laroQet. uXXa yuQ iq) 
tr£QOv i^dij fieTU^artov. 

C A P. 23. 20 

lliol /liovvalov Kooiv&loiv imay.oTtov y.al wv iyoaifjiv iniaroloiv. 
(Nic. H. E. rV^ 8.) 

1 Ka\ nQmrov ye 'ueQ^ /Itovvaiov cp(t.Teov , ori re Tijg iv KoQiv&cp 

nuQOixiug tov rijg intaxontjg iyxt%eiQtaTQ &q6vov, xat oog rijg iv&eov 

1. 31ar,.^o'j&soi, o&iv Mfta^ut&toi scripsi de conjectura coll. p. 146, 9-, Maa^oj- 
Oto? o'i'hi' Maaj9Mf>tarot N, „Masbutheus uiule et Masbutheni" B, M^a^oj&alot 
ottv M'ta^ii)&aiavol S^R^, 3Iaafioj&toi o&tv Maa^vj&.uoi, B, Maa^iojdtoi, o&tv 
(om. MaOf^wd-to?) c, Maa^o&tot o&tv f, Maa^d&toi olUv x, Maa[iiuQa7oi o&tv 
hSy H, Mna^SoiOaloi (om. M'ta8o'j&tot et o&tr) ae, Mua^^iiiiftoi. (om. M>ta^i<j&iot 
et o&tv) ik. I MtravSgtaviaTal aehihRE, ' ASQiuviaru) bcdfx Theodoret. , titv 
' ASQiaviaTai N, ex quo patet causa erroris. | 2. Ma(j.uojviarnl aehihE, „Mar- 
cionistae" R, MuQxiavioTal cfxN. \ BaadnSiavol aeghNE, BaaihSiavoi cikx. \ 
5. LrtQvii] i:Tf(joiuj« hik, STtfjoi we en. \ i. TTagtiiijydyoaav (non nagtiSTjyaytjaav, 
ut Valesius scripsit lapsu calami) acfffxfU (Tom. III. p. 515) B, naQii?rjydyr]aav 
dsS^R^, 7T(t(ifi?ijyaytv eikSV, TraQiitijyayov hNV^H. cf. Maittaire de dial. 
ling. gr. p. 298 seq. | ifitvSun.] xai xftvSan. h. \ 8. 'loQUTjk tdjv aeghikN E, 
'loQ. rj rwv bcdfx, 'loQaTjf.iTwv conj. Fa, ' laQayjX QtjTOJt R^. Strothius scribi 
vult ' laQuij). ij Tdiv, aut jj transposito iv ttJ ntQtTOfitJ rj iv viois Ioq, quam con- 
jecturam confirmai'e ei videtur Eufinus , cujus versio hacc est: „in circumcisione, 
id est in filiis Israel." | 9. Maafojdtoi b cdfgikB, Mao^uj&sol x, Maa^oi&aiot 
aeg (a sec. m.) hNSVH. cf. p. 146, 1. not. | 15. dlkd nal EiQ.] xol Eiq. Se 
eh. \ 16. naQOtxia?] ixnlijalas h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 23. 147 

(fiXonoviag ov uovoig toTg vrt avxov, uX)! 7jd>j nai xoTg iiti rijg u).).o- 
bunr^g uq&ovcog ixoivojvti, ■/or^aiuaxaxov uauGiv iuvTOv xa&iarug iv uig 
vnszvjtHZO ya&o).tnatg cioog rag ixxXr^aiug i<:iiaroXuig. ojv iariv t] filv 2 
TiQog Aa-A£dui(i0vi8g, oo&odoliag y.arrj](rjrixtj, stQrivr^g t£ /.u) ivaaeag vno- 
5 &iriiir^, 7j de ^Qog 'yd&r^vuiag, dieysortxri rtianag xui rijg y.aru ro evuy- 
yiXiov aoXirHug, tjg o^.iycoQr^auvrug iXiyyst, coguv uixqh 8tTv u-^toaruvrag 
T« Xoys, «5 tiTteQ rov 'rtQOEarcoza uvtojv IlurtXiov fiUQrvQj^aui •/.utu rug 
TOTE avvi^r^ dicoynug. KodQUTs 8l ixetu tov ^UQXVQriaavra riHTtXiov 3 
xaraarcivrog uvrmv iTttaxo^^ts fiiixvrirai, iatnuQrvQwv , cog 8iu rijg uvru 

10 a:t8dijg irttavvux&ivrcov y.ui rr^g aiartcog (cvu^convoijatv HXrjorc^iv. drjXot 
d' ijtt ruTOig, cog y.ai /Jiovvatog o 'AQ<.o-:tuyiTr^g vito ri cc-oaroXB IIuvXn 
nQorQW^iitg im ri^v atartv y.urcc ru iv ruTg IlQu^Eat dtdrjXco/itva ctQcorog 
T^V 'A&rjVr^ai auQoiy.iag rr^v iniaxOTti^v iyxextiQtaro. u/.Xi; d' i^^ttaroXrj 4 
rig uvTtt '^tQog Ntxofir^biug qioerui, iv tj rtjv MuQxtcovog uiQtaiv TtoXe- 

15 fiav Toj rr/g uXr^&tiug auQiarurui y.uv6vi. xui rti ixxXr^atcc 8e t/} craoot- 5 
XBffg roQTvvav (Cftu ruTg XoiituTg xuru KQ)'jr>jv 'rtuQOty.icctg i<:tiareiXag, 
(piXinTtov iniaxonov uvrdjv d^xodixerut, ccre 8rj ini nXeiarutg ftccQrvQa- 
fievr,g uvdQuycc&iaig rr^g vn avrov ixxXrjaiag , ri^v re Ton' cctQerty.cJiv 
diaarQoq:>]v vnofitfivijaxei rpvXccrrea&ai' xui rij ixxXrjciu 8i TJJ nuQOi- 6 

20 xna>j AfiaarQiv (Cfxu ruTg xaru IIoyTOv iniareiX(cg , Bay.'/iy).i8<i fitv xut 
EXniars coguv uvtov ini ro yQuxpui nQorQeijjdvrcav fiifivtjrui, yQucpcav re 
&eicov i^>jytjaeig naQure&eirai , iniaxonov ccvrcov ovofiari IluXfcuv vno- 
arjfcuivcov' noXXcx. 8e neQi yufcs xui ayveiag roTg uvroTg nuQUtveT, xul 
roiig i^ otug 8 ovv uno:trcoaecog, etre nXr^ftfceXeiag, e^ire fcr/V aiQerixrjg 

25 nXuvr^g iniaxQicfovrug 8e^iaa&ai nQoarccrrei. ncvruig (i.XXrj iyxurtiXexrui 7 
nQog Kv(x)aaisg eniaroXrj, iv rj I[ivvtov rr^g nuQOtxiicg iniaxonov nuQU- 
xttXeT, fi>i (juqv (fOQrtov indvuyxeg rb neQi uyveiug roTg ((8eX(j,oTg ini- 
ri&ivui , r>'jg 8t r(ov noXXiiJv xaraaroycci^ea&ui ua&eveiug. nQog fjv 6 8 
riivvrog avTtyQa(f(ov &avfxu^ti fcev x(ci uno8i-/eTui rbv Jiovvatov, (cvti- 

30 naQuxaXeT 8'e areQQoriQug ij8>j nore fieT(f.8i86vat rQoqifg, reXeioriQOtg 1. uovoii cfghikB , uovov aeXSmS^Z. \ 4. j<or»,/»^f tx;;] itnTt/yt/TiHtji 
bcd/, nnTijxiTiyiTji X. I 9. liii] oJiav hik. \ 13. r^c 'u49i/vt,ot ghi (in marg.) /.-, 
T^C IV uidiiVaii ciNB, roZs iv yidiivaii X, xaHi iv 'A&i/iaii f, ttjS yii^r/raioiv 
aeSfll. ! 15. bt] xnt Heinichenii operae. ; 17. Hrt dtj aeghikE, ujiav bcdfx.\ 
fi't(jr. uiSp.] dvd(}. fiu^T. cfx. j 21. avTov aehkE, aviiZ cfgx, avroiv i (teste 
Gronov.). | post TrpoTgtifuvTojv add. aixwv egB, aiiov ik, om. acfhSVH, \ 
26. Kiotaiji aikSS^. \ IlhiTOv ik. 

10* 148 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 23. 

YQccjninaatv siaav&ti; rov vn avxcp Xaov vno&Qtipavra , cog ntj diarsXsfi 
roT^,' )uXu}ir(o8eaiv iv8iarQt'^ovrfg Xoyoig rtj vriTHOjdei «ycay^ Xd&oisv nara- 
yilQuaavrtg. 8i ijg iniaroXtjg xal tj ra nivvrH <k£qi r>]v martv oq&o- 
8o%ia T£ x«< (fQOvrig rJ^g rcov vnijaocov (ocpsXeiag , ro re Xoyiov nai rj 
9 '!t(Qi T« &eia ovveaig oog 81 dxQi^eardrtjg dva8eixvvrat eixovog. eri ru 5 
/Jiovvato xui TiQog 'Poifiatag entaroXtj (ptQerai, iniaKCJKp tq) tot£ ^JojrrJQi 
<nQoa(po}vuaa, i^ tjg ti8ev olov ro v.ai iiUQU&ea&ai Xe^etg, 81 mv ro fie- 
XQi ru xi'.&' ijfiug 8tcoy[i8 cpvXax&fv 'Pofiuicov e&vog dnoSexofisvog ravra 

10 yQnqiei' ,,f| aQXiig yaQ vfiiv e&og iarl tJto, nuvrag fiev ddeXtpog noi- 
„ xiXojg eveQysreiv, ixxXriaiaig rs noXXutg ruTg xara nuaav noXiv icpoSia 10 
^nefinetv, co8e fiev ri]V rmv 8eofiivoiv neviav dvaxpvxovrag, iv ftsrdXXoig 
„ 8s dStXqoTg vndQyuaiv imxoQijybvrag 81 cjj' nefiners dQXrj&^v iq>o8t'o3V, 
„iiarQonuQ('(.8orov e&og Pcofxaimv Pojfiaioi 8iu(pvXdrrovreg , ov fiovov 
„ SiarerT/QriXSv 6 fiaxuQiog vfitov iniaxonog l^^ortjQ, dXXa xai inrfV^ijxsv, 
,,inixoQtjyoov fiev rijv 8ianef4nOftevijv 8a\piXeiav rt]v sig rog dyiug, Xoyotg 15 
,, 8e finxuQiotg rug dviovrag dSeXcpug oig rexva narijQ cpiXoaroQyog nuQa- 

ii ,,xaX(ov. iv ttvry 8e ravrt] xai rijg KXrifievrog nQog KoQiv&iug fiifivtj- 
T«t intaroXijg , ^r^Xtav dvexu&ev i^ UQxaia e&ng ini rrjg ixxXijaiag rtjv 
dvdyvoiaiv avrtjg noisTa&ai. Xeysi yuv' ,,rtjv a/jftSQOv av xvQiaxtjv ayiav 
„ rifieQav SiTjydyofiev, iv y dveyvoifiev vfioSv rijV iniaroX^v, tjv el^Ofisv dsi 20 
„7roTe dvuyiv(oaxovrsg vs&srsTa&ai, cog xai rtjv nQorsQuv ijfiTv 8ia KXij- 

12 ,,fievrog yQucpeTaav. ' ert 8e avrog xai neQi r(ov tSioov iniaroXav oog 
Q()c8i8Qytj&eiaav ravrd cptjaiv ' „ intaroXag yuQ d8eX(p(av d^iojadvroav fts 
„ yQaxpai eyQaxpa. xai ravrag 01 ro Sia^oXs dnoaroXot ^i^avioov ysyi- 
,,fitxav, « fisv i^aiQbvrsg , a Se nQoart&evrsg. oig ro aai xsTrat. ov 25 
,,&avfiaarov aQa, ei xai rav xvQiaxmv Q(t8iHQyrjaai riveg int^e^Xtjvrai 

13 ,,yQacpodv , onore xai raTg ov roiuvratg int^e^aXsvxaai. xai aXXtj 8s 
rig nuQtt ruvrag iniaroXt] tb Jiovvais (peQerai, XovaocpoQCi ntarorttrrj 
d8eX(f^ intareiXavrog, {] t« xardXXt]Xa yQaqxov rijg nQoatjxuatjg xat avry 
fiere8i88 Xoyixijg rQO(fi]g. xai ra fisv rS /liovvaia roaavra. 30 1. iijr' cfhVH, na(t' aegikSt^^ B. \ 7. oiov ro xal b cdhVVa^S^ HB, oiov 
t6 f, oiov Ts gi (in marg.), aTonov nul aei (a sec. m.) kS. cf. ind. s. v. oioi. | 
13. Siaffi larToprts acfgE, cpvlarTOvri? ehihN. | 14. tTrrjv^tjXtv cfhfHJB, 
r/v^r^vttv aegiliNSS^Z. | 20- dity>Louiv (nou tyvojutv, ut falso testatur Valesius) 
cfgilcxNRa^B, dv£yvfj'j>tafx.tv aehSFHS^. \ 27. fJxi^t^altvKaai, egikxN, tni,- 
^t^nltvj^nai f, ini^tiiltjy.aai aehSVHS^. EUSEB. HIST. ECCL. UB. IV, 24. 25. 26. 149 

C A P. 24. 

Ilioi OioqitXov TOi/ Avrioxto)v irtiay.oTiov. 
(Nic. H. E. HN, 9.) 

Tu 5« 0eoqiiX8 , ov rtjg ^^vzioiimv ixnXjjaiag ijtiaxortov didtp.a- 
5 xafiev , TQia tu ^Qog AvtoXv^^ov aroixeiadi] q;e'Qerai avyyQCifif^ara , xac 
aXXo TCQog rrjv aiQeaiv 'EQnoyevsg r7]v emyQacftjv e^ov, iv cp ix rijg ano- 
naXvipeag 'lcodvpa nff^Qijrai (xaQrvniaig , nai ereQa de' riva xaT?/;fr/Ttxa 
avTa ^i^Xia. rav ye fitjv aiQeriy.MV odev ^^'■Q'^'^ ^^•' 'J^ore, ^it,aviwv dinrjv, 
Xvftaivofxevav rov eiXixQivtj rijg dnoaroXiHrjg didaaxaXiag anoQov, ot nav- 

10 raxoae rmv inHXtjaicov •n.oifieveg oiaueQ rivag &riQag dyQing nov XQiarn 
nQo^droav dnoao^uvreg avrvg dveiQyov, rore fiev raig nQog rug adeXqag 
va&eaiaig nat 'RaQaiveaeai, rore 8e nQog avrag yvfivoreQOv dnodvofievot, 
dyQacpoig re eig nQoaomov ^rirr/aeai xai avarQOTtaTg , rjdrj 8e hui di 
eyyQaqjojv V7t0fiv)]fidro)v rdg do^ag avrwv dxQi^eardroig eXeyioig diev- 

15 &vvovreg. o ye roi QeoqiXog avv roig aXXoig naru rartov arQurevaa- 
ftevog drjXog iariv dito rivog «x dyevvmg avrcp nuru MaQMonvog iteito- 
vrifieva Xoys, og x«J avrog fie& cov aXXmv eiQrjxufiev eiae'ri vvv biaaeaooarai. 
rsrov fiev ov e^dofiog dno rav anoaroXojv rrjg Avrioj^iav iy.xXr]aiag 
diadixerai Ma^ifiivog, 

20 C A P. 25. 

Iliql 'InUnnov y.ul Modfarov. 
(Nic. H. E. IV, 9.) 

^iiXmnog ye (Jtrjv , ov ix rwv /liovvaiov (pcovtav rijg iv FoQrvvri 
naQOixiag iniaxonov eyvojfiev, ndvv ye anadaiorurov nenoirjrui •/.ai avrog 
25 xaT« MuQxiojvog Xoynv , EiQrivaiog 8e coaavrwg nai MoSearog , 6g xat 
diacpeQovroog nuQu rng uXXag rijv t« dvSQog eig eKdijXov roTg ndat nure- 
cfcoQuae nXavtjv, yai uXXoi 8e nXeiag, cov nuQu nXeiaroig twj' u8eX(fmv 
eiaeri vvv oi novoi SiucpvXdrrovrca. 

C A P. 26. 

30 IltQt Mi'/.CTv)vo<; y.ul mv uvtoc; ifivtjftovivdfv. 

(Nic. H. E. IV, 10.) 

'Enl ro3v8e xal MtXiroov t/;j iv 2!dQ8eai naQomiag iniaxonog, 1 
^AnoXivuQiog re rr/g iv 'leQanoXei StanQenmg ijxfia^ov, ol x«/ to7 SijXoj- 8. avrS (fi(jfrai ^i[i).lu e, ui'ry (ft^jovrat ^. h, «tra j*^. (ffQfrat k, avrS (it^Xla 
fiai i. I 88iv] ov hi. \ 10. post rwr add. t« aehSVHS^, om. cfgihxB. | 
11. avTHt ora. cfxN. \ 25- St cfikx, xe aecjhE. \ 26. tii add. acefffikxSS', 
om. h VHZ. 150 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 26. 

■&i'v'zi yara rog XQ^^'"^ 'Pai^aicov ^aatXn Xoysg vJtfQ rtjg marmg Ibicag 

2 lndreQog dnoXoyiag jiQoaBCfcovTjaav. rbrtav sig 7jfiersQav yvnaiv acfinrai 
ra vnorsruYfisva' MeXtroavog rd nsQl ri ndaxo- Svo, xai ra nsQi noXi- 
reiag xai nQoq^TjrMV, x«t o nsQ) fxxXr,aiag, nat o neQt xvQianijg Xoyog, 
sri 8s 6 neQ\ q^vaecog dv&Qcona, yal 6 nsQl nXicaeojg, xai o neQi vna- 5 
xOTJg niarsDog aiadi;rr^Qi(ov, x«J nQog roroig 6 neQi ^pv^^jg nai acofiarog 

ij voog, ycu 6 nsQl Xurou, xal 6 nEQ} dXr^&eiag , yal neQi xriaeojg nai 
yevsascog XQiarti, mu Xoyog avrs nsQi nQOCprireiag, x«t o nsQt (piXo^sviag, 
x«I 1] nXsig , xul T« nsnl rH Sia^oXu , x«< rtjg dnoxaXvxlisojg 'lcocivva, 
xat 6 nsQl ivaoifcdrs &t8 , snl ndai yal ro nnog \4vro)vivov ^i^Xidtov. 10 

3 iv fnv Iv roTg nsQl rt ndax^ "^ov XQovov, na&' bv avvsrarrsv, dQXo- 
fievog arifiaivsi sv ruroig' „sni SeQsiXXiu IlavXs dv&vndro rtjg 'Aaiag, 
„(0 HdyaQig xaiQco ffiaQrvQr^aev , fys'vero ^rirr^aig noXXi] iv yiaoSixsia neQi 
„ ru ndaxa, ifineaovrog x«t« v,aiQov iv insivaig raig i^fisQaig, nai iyQaqt] 

4 jjTavTa." TaTa ds tu Xoya fiffivt]rai KXr/fxtjg 6 '^Xs^avdQSvg iv idico 15 
nsQi T8 ndaxa ^•oyfp, or cog i^ airiag r^^g ru MeXiravog yQacptjg qniaiv 

5 savTov avvrd^ai. iv ds rcZ nQog rov avroxQdroQa ^i^Xiro rotavrct riva 
xaO' IjfHov in avru ysyovsvai laroQsV „ro yaQ a5e noonore yevofisvov, 
„vvv Sicoxsrai to rcov &eoaf§wv yivog, naivoTg iXavvofisvov doyftaat nard 
„ri]v 'Aaiav. oi ydo dvaidetg avxocpdvrat aal rcov dXXor^icov eQaarai, 20 
,,T^r f'x rcov 8iarayfidrcov sxovreg c'i<j!0Qftijv, cpaveQMg X)]arev8ai, vvxrosQ 

6 ,,x«? fts&r^fifQar diaondl^nvrfg reg fit,dev ddiy.Hvrag." x«J fie&' srsQa cpr^at' 
„x«J £(' ftlv au y.fXsvaarrog ravra nQCirrsrat , saro) KaXcag ytvofisvov. 
„ dixatog ydo §aaiXfvg «x dv ddixoyg ^s7.svaano nconore. xai ijfxsTg tjdtojg 
„(psQOftev To roitru {favcirH ro ysQag. ravr tjv 8e aot fiovtjv nQoacpsQOfiSV 25 
„8s't]aiv, iva ciiirog nQorsQOv iniyvog t«j rijg roiavri]g cfiXoveixiag «(>- 

,, ydrag dixaiojg xnivfiag, ei d^iot &avdr8 xaJ rificoQiag i] aoirijQiag xai 
„ ^avxiag siaiv. ti 8f xal naQa au fit] sn] i] ^nXt] avri] xut ro xatvov 3. y.al To. bcdfffhrS^^HB, x«« rc aeiJcS. Rufinus ex mio titulo fecit 
duos : sic enim vertit „de optima conversatione liber unus. sed et de prophetis." | 
5. St] St xal cg. \ qvatojQ acgE, niaTSHJt ehikN. \ 6. aia&tjTTjQlun' CSVH, 
xal 6 ttiqI aiod: NS^R^^ZB, „de obedientia fidei. de sensibus" B. \ 7- i} vooi] 
^v, h oTi aeNS, om. h, „de anima et corpore et mente" B. \ 6 post A»r()» ttal 
om. h. I xTiotcuS hcdpstNV^ S»^ B^i HB, HTrjatot f, niaraojt ac (in marg.) eghik 
B Christoph. SV. \ 8. post ■irQOtfjrjTf.iat add. xal niQl ipvxijs y.al awfxaTot aegBS, 
post qnXo^ttiat add. teal 6 nsgl ip. xal aojuaTot cx, om. h dfhhst NVS^ HB. \ 
11. To~it cefghvVB^HB, rm aikBSS^, ro" a conj. 5a. | 12. ^tQBilXiu cefik 
BHh, ^fQsdis ahSVHS^. \ 16- ws add. cfgikxB, om. aehSVHS^. \ 
23. TavTa cfgVS^HB, tSto aehikNS. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 26. 151 

j, T8T0 didraYfia, 6 firjde xara ^UQ^aQwv 'riQSTiei 'jtoXtfxicav, aoJ.i) fiaXXov 
,, dsofiedd 08, ur/ 'riioiidetv rifiug iv roiuvrrj dr^uadti XsrjXaaia. rbroig 7 
av&ig inKpiQEi Xiycov' ,,t] yaQ xa& rjfiug qiXoGoqiia 'riQoreoov fiiv iv 
„^aQ^uQoig TjXfiuasv, i^^iav&Tjaaaa 8s roTg aoig t&veai xaru rr^v Avyosa 
5 „ T« an 'jQoyovH fieyuXr^v uQ)r>]v, iyev^&tj fiaXiara ry a^ ^aaiXela uiaiov 
„dyn&6v. ixrore yuQ eig fiiyu x«< XaiiTtQov ro Pafxaicov rjvhj&rj yodrog, 
„ov av 8id8o'j^og evxruTog yiyovdg re xut ear] fterd tb 'nai^og , (fvXda- 
„acov rFjg ^aaiXeiag rtjv avvrQoq,ov y.ui avvuQ^ufiivrjV Avyuaroi qiXo- 
„ao(flav, rjV y.al ol •nQoyovoi gh 'riQog ruTg uXXuig ■&orianeiuig irifiT^aav. 

10 ,-,iia\ T«TO fiiyiarov renfjirjQiov t« 'RQog dya&b rov y.a&^ Vf^dg Xoyov 8 
„avvaxfidaat r^ i<aXwg UQ^uftivri ^aaiXeia , ex ru fxr,8ev (fuvXov d-RO 
„ rrjg Avynars oQyfig d^narrijaut , dXXa rsvavriov wnavra XufxiiQa nat 
„ev8oia ytard rdg 'ndvrojv evydg. fiovoi 'ndvrcov dvwKeia&ivreg vrzo rivcov 9 
„ ^aaxdvav dv&Qa^ncov rov yud' riixug iv Sia^oX^ xaraarijaai Xoyov ij-&i- 

15 ,,Xriaav A^^iQcov y.ai /Joiieriavog, «</ oiij' x«t to rr^g avxoquvriug dXoyco 
,,avvr/&eiu 'neQi rtg roibrug qvFjVUi avfi^i^rjxe \pev8og. dXXd rt]v ixtivcov iO 
„ ayvoiav oi aoi evae^eig <nuriQeg ijir^vcoQ&coauvro, 'noXXaxig 'noXXoTg ini- 
jf^nXrj^avreg iyyQuqcog, oaoi 'neQ) rnrcov vecoreQiaai izoXfirjauv. iv oig 6 
„ fjiev 'nd'nnog as 'A8Qiavog <noXXoig fiev y.ai aXXoig, xai <lf!jv8av(^ 8s toJ 

20 „ av&vnarcf), rjysfxivio 8e rr^g ^Aaiag, yQcccpcov cpaiverat, o 8e 'narr^Q as, 
„ xai aa ra avfxnavra 8ioixiivrog avrcT), raTg 'noXeji 'negi t« fxr^^ev vea- 
„reQtXeiv 'neQt rjtxcov iyQuxpev , iv oig x«t 'nnog AuQiaaaiovg y.at 'nQog 
„0eaaaXovixeTg yui 'A&rivaiug y.ai 'nQog 'nuvrug EXXrjvag. ae 8s x«(ll 
„ fxuXXov 'neQi rsrcov rrjv avrrjv iysivoig ifovra yvcofirjv , y.ai noXv ys 

25 „cf.iXuy&QconoTiQav xai (piXoaocpcoreQav, •ne^neiafxe&a <ndvra 'nQuaaeiv oaa 
,, (T« 8eofxe&a. dXXd ravra ftsv iv r^ dr]Xco&ivri ri&eirai Xoyoj. iv 5? 12 
rcag yQacpeiaaig avro) ixXoyuTg o avrog yuru ro 'nQOoifxiov uvro «p/o- 
fxevog rcov 6fxo7.oy8fxivo)v rr^g 'naXuidg 8ia&rjxr]g yQucptav noieTrai xara- 
Xoyov, ov xai dvayyuTov ivruv&a yaruXi^ai. yQucpet 8s oro^g' „3IeXiro)v i^ 

30 ,,'Ovr^aificn rco d^tXqco yuiQeiv. enei8tj 'noXX(i/(ig rj^icoactg anaSrj r^ nQog 
„rov Xoyov /Qcofievog, yevia&ui ixXoydg aot ex re rs v6fi8 yai rd)v -nQO- 17. i7Tr/roj(j9o'jaatTo] irrArcjQ&ojaavTo aS, inaroQ&ojaarTO e, trrtirog&vj- 
aavTO N. \ 18. vtojri^jioat aghikNE, vsonfQijani cef. \ 20. St post Tiyn^. add. 
cfhikxB, om. aegNSVH. \ 21. r« irarTa atvStoiMSvTOS conj. F«. | 22. ytaQio- 
ooiaf] AnQiaaius cfik. \ 27. avio add. cfx prob. B, avriZ ik, om. volgo. | 
29. *ttTa/.fiai. yQ(i<f,ti Si itTUJt cfghikxB H^ , y.arakt^ai tjyyui&a, i/ovTa eiti 
Xi^tts arws aeSVHS». \ 31 ■ ixXoyds aat cfx, aot fxA. volgo. 152 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 27. 28. 

„ (friTcov TTf o/ Til ncoziJQog 'aui 'Ruar^g lijg 'niarscog tjfimr, tti 5s xal [xa- 
„ Oeiv Ttjv Tcov TiuXaiwp ^i^Ximv s^aXj^&r^g d>tQt^eiav, iioaa rov UQiOfiOv 
,,xai oizoiu rrjV ru^iv slev, icrcudaaa ro rotsro iiQu^ai, intaru[Aer6g as 
„ To G^KHbuTov iifoi rrjv Ttiariv , nai (piXofta&fg <n£Qi rov Xoyov, ori re 
„fidXiara 'narrwv lo&o} r^ itQog &t6v ravra iiQOHQivBig, tcsqi rtjg alcovis 5 
li „ acortjQiag dycovt^ofievog. dveXdcov sv eig rtjv avaroXtjv, xai ecag t« 
„ TOJia yevoixevog yrda ixtjov)[^&t] xai i'rcQn)[9tj, xat axQt^mg fta&cav rd 
„rijg <rcaXai(ig diuOtiy.tig ^i^Xtu, {/'nnrd^ug t^nsfixpa aoi' cov iari ra 6v6~ 
„fxura' Mcovaecog iiirre, riveatg, E^odog, ^QiOfiot, ylevtrtxov, devrtQO- 
„v6fiiov, 'Itjaog A^«v^, KQirai, 'Pu&' BaatXetmv reaauQa, TlaQaXei^no- 10 
„fiivcov dvo. ^''aXiicov /lu^i8, ^oXoftmvog TlaQOifiiai, ij xat 2ocj)ia^ 
,,'ExxXtjaittartjg, u-4iaua ^iafiaroiv , Ico^. HQOcptjrcov , Haaia , 'feQffiia' 
,,rMv Scodexa iv fcovo^i^Xoy JaviijX, 'leL,exit]X, Ea8nug. i^ cov xal rdg 
^ixXoydg i^nott^adftrjV., eig f\ ^i^Xta dieXcov. xai rd fisv ra MeXircavog 
roaavra. 15 

CAP. 27. 

IJiql AnoXivaqlov rov t^; I(Qunoi.irii)v l/.x).tialuq iniononov. 
(Nic. H. E. IV, 11.) 

Th 8s '^'rcoXivaQia <noXXojv 'rcaQd 'rioXXoTg aco^ofiivcov rd eig iifidg 
iX&ovra iari rnde' Xoyog 6 jiQog rov tiQtjfievor ^aaiXsa , xai <rcQog 20 
"EXXtjvag avyyQUfiftara 'Ktvre, xai 'nfni dXtjOeiag 'riQwrov xal 8fvreQ0v, 
xut inQog 'la^aiag 'nQcorov xat 8evreQ0v, xat d fierd ravra avriyQuxpe 
xara rijg rmv flfQvyav aiQiafcog ftez ov 'noXvv xaivorofitjdeiaTjg yQovov, 
TOT£ ys fitjv coa^nfQ ixcfvetv uQXOfifvtjg , sri rs Movravo ufia ruTg avra 
xpevSo^nQOCftjriatv dQX^? t^? <naQexrQ0'nijg •notafiiva. 25 

C A P. 28. 

Ufqt Movaavoii x«t mv ovraq fJvvfyqrtxfiUTO. 
(Nic. H. E. IV, 11.) 

Kai Movauroi} 8f, bv iv roTg cpOdaaai xareXi^afisv, (pfQerai rtg 
i'niarQenrixcorarog Xoyog <nQ6g rivag avrm yQacpe\g ddsXcpag, dnoxXivav- 30 3. ehv] itStvat cfx. \ 7- »««« post iTTQdy&ij om. cfx. \ 9. Mojvatoji;] Mtuatmt 
aeNS. I '.Jgi,&/noi, Asvitikov bcdfikxNS^S^ B , AsviTtxov, '^giOuoi aegh 
S VH. in Rufiui codice quodam vetustissimo lcgi „ Numeri , Leviticus " adfirmat 
Valesius: in ed. Frob. legkur „Leviticus, Numeri." | H. 7; xa? abcdefghu 
BNFS^ (ubi jj x«<) B^HB, xai 77 iJc, ^ (om. xal) S. | 20. eiptifiivov cf, ttqo- 
etQijfiivov volgo. I 22. xal ngus ' laSaiaS ng. m. S. add. aeghihNE, om. bcdfxB 
probante (?«. | 23. rwv add. cihN, om. volgo. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 29. 153 

rag inl rrjv rcav Xeyofitvcov 'Ey/coaTncov a^geaiv, uqxi rors qivttv ocqio- 
liivriv , ^tvi]P rs xa< cf&OQitiaiav xpsvdodo^iav doayovaav Tfjj |^'« , ^tf 
jrapexTDOTi^i; oiQXfiyov xaraarPivui Tariavov Xoyog rj^ei, 

C A P. 29. 

5 HfQt T»;? x«T« TuTirtvoy «((jfofw?. 

ov iiiHQt^ izQoa&Ev rag 'niQl ru &uifiuat'8 'isartvn auQare&eine&a 1 
Xt^etg, na&rirr^v avrov taroQbvreg ru ftuorvoog. br^lni bl Etor^vatog tv 
T^ nQcorcp TcJy 'riQog rug uiQeaeig, OfiH t« t£ 'neni avra y.ai rtjg x«t 
avToy utoe'aecog sto) youcfoiv' ,,«jro 2!uroQviva xui Maoxmvog ot xa).u- 2 

10 „ [levoi 'EyxQUTeig uyaiiiav ly.r^Qv^^av, a&erbvreg rtjv aQ)^aiav 'nXdaiv t5 
,,!>£«, xai rjQtficc y.arriyoQtivreg ra uoQev xui &7i).v tig ytveaiv av&oconbiv 
ff-ne^noirjxorog' xui rcov Xtyoutvcov tiuq uvrotg tixxpvycov cfaoyr^v tiar^yi]- 
„auvro, cixuQiartivreg rcp •nci.vra 'jie^^iotrjy.ori ^fw' (xvriXtysai re r^ rb 
„'KQc>no':iXct.aru aoorrjoiu. xai ruro vvv e^evot&rj 'rcuo avroig, Turiuva 3 

15 „rivog 'nQcorojg rcf.vrrjv eiaevtyxuvrog rrjv p.uacfi;tiiuv, bg 'Inariva uxQOurrjg 
„yeyovG>g , ecf oaov fttv avvr^v exeivco, tidfv e^('cpr^ve rottirov , fieru 8s 
„ rr]v ixeivti fiuorvQiuv ct^^ioarag rrjg ixxXr^aiag, oirjfictrt didaaxdXu inuQ- 
„&eig xat rvqoj&eig cog diacpiQorv rwv Xomcov, idtov yaQuxrfJQa 8i8ua/.a- 
„ Xeiti avvear^aaro, aicovdig rtvag ciOQarag Ofioicog rotg dno OvaXtvrivH 

20 „fxi&oXoyrjaag, rov yufiov re cfdoQuv xai 'n.OQvtiuv iiuQwaXriaicog Muq- 
„ xiojvi xtti ^aroQvtvo) dvayoQtvaag, tt] 8t t« 'A8ufi acori]Qicc 'nao iuvxti 
„ TJjv airioXoyiav 'jioirjaaftevog. ruvra fitv o EiQrjvuTog rore' aiity.oco 4 
8e vareQOv ^ttirJQog rig rovofia xourvvug ri^v 'nQO^eSr/Xcoftivr^v niQeatv, 
utriog roig i^ uvrfjg ojQfii-fiivoig rr^g «t' avrb TiuQrjyfiivr^g ^^tar^Qiavcov 

25 nQoar^yoQiag yiyove. yQcovrui fitv i:v arot vofm xul iioocfrjraig xal tvay- 5 
yeXioig , t^iarg SQfir^vevovreg rcov ieQwv t« ro/jfiurct yQctcpcov' ffXctacfrj- 
fiavreg 8t TIuvXov tov anoaroXov a&eraaiv ai/rti rug i^niaroXug , fir^8e 2. TiZ] tv Tol ahSVH. I 7- post Stj).o7 Si volgo add. Taro, om. cfx (in quo 
Sr,'f.o'i Si 6 Eip.). I 9. ypacf.o)v — Iren. adv, haer. I, 28, 1. p. 106 Ma.ss. | .Jt- 
TOQiifu bcdfhvNrS^HB, „!^atnmino" Iren. R, ^arogii).» aegik Epij)h. T/ieo- 
daret. S. \ 18. SiSaoxa).tiii aeikE, SiSnnxalis cfyxN. \ 20. tov add. cfrS^JlB, 
om. aer/ hikx Chron. Pnsch. (p. iSG^^tii.). | yatioi] •duojv ik, „nuptiarum" Iren. 
interpr. [ 21. 3/ropr«'j'(;/] ^aTO(jvi),(,j agikS. \ arayoptvaa?] drTayo^ttaa? hc (in 
marg.) g. \ 22- aiTioXoyi-tv abceghikvN (cujus paraplirasis liaec est: TTaf/ nvTM St 
aitioiv iivTiV rfj ^S 'ASdjx aotTjjgia iTntoijaai) S VHB, dvrtXoyiav c (in marg.) Jren. 
(„contradictionem") 5», „de salute vero Adam in dubium dcduccnda novis quae- 
stionibus commentatur" B. pro t^v aiTio).. noiriO. df exhibent d^iayogtvaas. \ 
25. 2'nTi(jo? c. I Tavofia fik , isroua cx, ovoita aeghE. \ 24- 2(rr]Qintojv c. i54 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IV, 30. 

6 xag riQtt^edi tco»' dnoaroXmv naraSe^j^ofiEvoi. 6 fisvroi ys nQoregog avrmv 
ttQXfiy^i Tnriavog avvurfttdv rira xai GvvaytoyrjV ax old' ocrco? roiv 
tvayyiXiav avvdeig ro 8ia rEaaaQOJv ruro '^iQoaavofiaaev, o xai <naQa 
riaiv eiafri vvv qtQtrai. rov ds dnoaroXov rpaai roXfirjaai rtvag avrov 
fierarfQaaat qwvag, mg i-:it8ioQ&bUEvov avrwv rrjv rtjg q^Quaecog avvra^iv. 5 

7 xaraXtXotne 8e orog cioXv rt 'nXijOog avyyQafifiarav, av fidXiara <:iaQa 
noXXoi^g fivtjfioveverai Sia^otirog avri 7.6yog 6 'nnog "EXXrjvag, iv (p rmv 
drexa&Ev yQovav fivrjfiovevaag , rmv iiaQ ' EXXr^aiv evSoKifimv dndvr(ov 
TCQoyevearEQOv Mcovata re xai rug 'E^oaiwv itQoqrirag dns^cpTjvev , og dt] 
xai doxti rmv avyyQaftiiarmv anavrojv avru xaXXtcrog re xat oaqiEXi- 10 
[ioyrarog VTiaQxetv. xal rd fifv x«t« rtiadE rotavra tjv. 

C A P. 30. 

Ilful ISaoifjanyov Tor ^vnov y.al tmv ff fnofitvojv uvxov '/.oytaf. 
(Nic. II. E. lY, 11.) 

1 'Enl ds rijg avr^g ^aatXeiag TiXrj&saav rcov aiQeaecov ini rijg fieaijg 15 
rcov 'noraiKov, BaQdijaavrjg, txarcorarog rig an]Q, tv rs rrj JJvqcov qcov^ 
diaXExrixojrarog , 'rcQog rug nard MaQxiojvcc xai rivag sreQug 8iarpoQcov 
<:iQo'iarafiivag Soyfiarojv 8iaX6yag r,varr,adfievog, tj oixeia naQtSoiye yXo^rrrj 

re •Aoi yQaq^, fierd y.ai 'nXfiarcov irtQcov avrov avyyQaftfiaroav' ovg oi 
yvcoQifioi (iXtiaroi 8s tjaav uvrcf) Svvarcog rco X6yco iiaQtarafiivci)) iiti 20 

2 rrjv 'EXXijvav ccno rijg .^vQoav fiera^E(iXi^-Aaai «jpcoy^?. iv oig iart nai 6 
'^iQog '^vrcovivov iTcavcorarog avru 'reqi EifiaQfiivr^g 8iaXoyog, oaa re aXXa 

3 q)aa\v avrov 'jiQoqdaei ru rore 8ia)yfii avyyQduiut. VjV 8' uqu nrog 
giQ^riQOv rrjg xard OvaXevrivov axoXrjg, xarayvug 88 ravrrjg, jiXelara rs 
xrjg xttTa TaTO»' ftv&OTioitag d-rteXiyhig, i^OHEi fxiv 'Jtojg avrog iavrco i^nt 25 
rrjv OQ&orinav yrcofirjv fiEraredeia&ai, ov fi/jv ys TiuvrEXcog WKEQQVxparo 
rov rrjg 'jiaXaidg aiQtaeoig qv^^iov. iv rbrco ye fxrjv •Acti o rrjg Pcofiatcav 
ixxXrjaiag i^niaxoiiog ^corr^Q rtXsvrci. 

Th rrjg i^A^AXriaiaarfArjg laroQiag Xoys reraQra reXog. 7. post w add. xal aegh Chron. Pasch. (-p. i88) E, om. cfihxN. \ io.nXTj&aawv 
bcdfx^nXtjdvnawvXQlgo. \ iS.oixeia aeghihE, iSiu bcdfxN-pYoha.nte G^. \ 22. aiJra 
post sifiaQfiivtjt ponit h. \ 23. aga add. cfhVH, om. aeghiSS^B. \ 26- yf narTfXuJe 
cfVH, x«( navrsXuis ys ehSS^, xal navTsXoie ag, navrsi.oii (om. xat et ys) ik R. \ 
28. TfXsvrii] riXsi rS ^la ixQt^oaro aeSZH^. E T 2: E B I r 

TOT nAM<IiIAOT 
'E X n X ri G i u a r i X jj g l a % o q i a g 5 P R E M I U M. 

O ftev nv xrjg Pcofiuio^p ixxXr^Giag (•niny.o-nog ^ojT^p £a< oySoov 1 
ixog riyr^aauivog xtXtvxa rov ^iov. rurov dojdtAarog a-jo rav u^^ioaToXoiv 
'EXev&eQog diudi/txui' irog 5' r/v lizru-Mu8inarov avxoy.nuroQog ^Avra- 
viv8 OvrjQB, iv w nuru rivu ftiQtj r^g yr^g GCpodQonQOv uvuQQi-rnadivrog 

lo T« y.u&' Tjucov diorjua f^ inidiafoig to3»' y.ara -rioXsig dijuav fiiQiddug 
HUQTVQViv uvu rr^v oi/.suivrjV diuriQkWui , aro/^aauo) Xa^iTv ivsariv «:to 
rcov XU& fv i&vog GVfi^t^r^y.oroiv, u y.ui yQuq^ roTg fisriTifiru TiuQado- 
&rjvui, uXriGrH nvrifirfg ag uXrj&oog fTiu^in orrn, avu^f^rjxE. T?/i* ttfv Iv 2 
iifQi rHroiv tvrtXsGrarr^g vq^rjyrjatcog ro <:iii.v avyyQuuua r^ r^v uaQ~ 

15 rvQOiv riuiv xurariruxrai avvaycoy?j, 8^ laroQixrjv avro ftotov, «?.P.« x«< 
diduaxaXixrjV tifQii-n^ov dirjyr;aiv. OTZoaa yi rot rfjg '^ittQHar^g fjfOjTO ao«j'- 
fiUTiiug, ruvr fTii t« 'jiuQovrog (iyaXf^cqavog Ttuoa&i^aoitui. c^XXoi fxfv 3 
uv 'larOQixag •rioiufiivoi dtriyqaeig ':zcivrcog uv •naQidcaxnv t/J yQUfii '^ioXi- 
fitov rixag, x«t tqo<ruiu y.ur v/i&QcaY, arQurrjycav rt (iQiareiug, x«i otiXi- 

20 rcov urdQctya&iug , unturt y.ui innioig qoroig 'naidoiv y.ui <:iaTQidog x«/ 
r^g aXXr^g ivtxev 'ntQiHaiug fxiav&ivTarv. o di yt TrfgJ t« xa&' rjfxrlg jroP.t- 4 
Tfv^aTO? diriyrjfiarixog tjfiTv Xoyog rng vafp (ivrrjg rffg xura Ufvxr;v etQrivrjg 
eiQrivixoorarHg '^toXifiHg, xal rbg iv THrotg vTifQ aXtj&siag ftdXXov rj tiu- 10. post xard add. Tai aehSFH.S», om. cfyihB. \ 11. drd. ttjv dik. add. 
rfhXE, om. aegiJ:. \ 13. oit d/.rj&wt add. acfikE, om. eghK. \ 14. «"prrpwr 
CSB, uagTipiiov de Valesii conjectura S» H probantibus Cavlo (hist. litt. I. p. 182) 
et Kimmelio (dc Ruf. p. 295), dubitante Danzio (dc Euseb. Caesar. p. 57. not. 19). 
cf. ind. s. V, Euseb. [ 16. ngayuaTiat c. \ 20- ^aiSwv xoi] rruiSojr St H errore 
typogr. I 21. 7r«pt add. hcdfghsx fS^ B, om. ah (va marg.) eikSH. | *a&' f/fid« 
hcdfgsKSi^B, »ora &t6v ah i\n marg.) ehikR SVH. 156 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 1. 

TQidO',' , x«) iidXXov rafn fvae^siag ij zmv cpiXrarwv dvdQiaufievsg atco- 
viaig dvayQaifJsrai art;Xuig , rcov evas^siag d\y).ijrcov rag Ivaraatig, xui 
rdg noXvrXrjrog dvdQsiag, rQonaid rs t« nard daifiovcov, nai vixag rag 
x«T« rmv donarcov dvrmaXcov , aal rsg im Tidai* rsroig arscpavsg tig 
aicoviop firrjftr^v dvaxr^Qvrrcov. 5 

C A P. 1. 

'^Onoi xul orrwi; x«r« Ovrfoov /rri rijc FuDMk; to»' vnfQ Trjq (vat^ilaq Sit\riX&ov 

uyoivn. 
(Nic. H. E. IV, 16. 17.) 

1 FaXXia filv Iv t) x^Q^ ^* j ""^' '/*" "^^ "^^^ drjXsfisvcov avvexQO- 10 
reho aradiov, r/g fitjrQOjzoXsig Iniarjfioi xai itaQa rug aXXag rmv avro&i 
dia(fifQ8aai ^e^iotjvrai ylsydavog xai Bisvra, di cov dfiCforsQcov rtjv unaaav 

2 jfwjJ^y noXXw tw Qsvfiuri nsQiQQtcov 6 Podavog Tznrufiog dts'^siai. rijv 
8v nso) rMv ftuQrvQcov yQacpt^v ul rijds diuipavsararai ixxXtjaiai ralg 
x«T«' rrjv '^aiav xul (pQvyiuv diunsfiTiovrai, ra nuQ' avraig 'HQUxOivra 15 

3 TBTO»' driaroQHaai rov rQonov. TcaQU&ijaOfini 8s rag avrcov cpcovag' „ot 
„ sv Bisvvri xut ^sySuvco rijg ruXXiug naQotxavrsg dtXoi XQiaru roTg 
„ x«T« rt]v 'yiainv -/.a] (pQvyiuv rr^v avrljv rijg dnoXvrQcoaecog Tjfitv martv 
„ xat iXitidu r/iaaiv u8sXcpoig' siQtjvi] xui x^Q'S '<«' bo^^a dno &S8 narQog 

4 „ yai XQiaru 'Jr^aa t« KvQia tjftav. slru ruroig s^ijg srsQU TiQOOtfita- 20 
adfiEvoi rijv ru Xoys xuruQyjjv noiHvrat iv rorotg' „r6 fisv «v fitye&og 
„t^? iv&ude &Xiipscog xai rtjv roaavrtjv rcov i&votv elg rug ayisg oQyijv, 

„ y.ai oau vn.sfistrav oi fiay,dQioi fiUQrvQsg, in dxQi^sg 8&' rjfisTg elnsTv 

5 ,) txavo), ars fxijv yQucpy nsQtXriCp&ijvai dvrarov. nuvrt yuQ a&svei ivs- 
„axrj\psv 6 dvrty.eifievog, nQOOifita^otievog ii8t] rijv ddsag fisXXaaav saea&ai 25 
.f^^nuQsaiuv avrS, xui did ndvrcov diijX&ev, i&i^cov rsg euvrs yui nQO- 
^■,yvftvd^cov xard rcov SsXcov rS d^ea, coare fii] ftovov oixiwv xu) ^aXa- 

„ veicov xtt) dyoQclg etQyea&ui, d7.Xu xu) ro y.a&oXa cpaivea&ai rjftmv rtva 

6 „ avroTg dnsiQija&ui iv onoiqt Si^nore ronco. dvrearQarrjyet, ds t} XUQig 

„ T8 &eH, xa) rsg fisv cca&evsTg iQQvero, ctvrtnHQsraaae ds arvXog sdQaiag, 30 
^^Svvufievag 8ia rijg vnofiovrjg ndaav rijv OQfitjv Ta novrjQa sig iavrag 
,^iX)tvaai, o1 xu) oftoas i'icoQav avrcp, ndv s28og ovei8tafia xai xoXaaecog 
„ dvexofievot , o'i xa) rcc noXXd iXiya ijyiifxevoi sanev8ov nQog XQtarov, 3. dvSQsiai] avSQias ahSVHS^. \ 12. Bisvva] 'litrva h. \ anaaav cfih, 
Ttaaav aeghNE. \ 27. uovojv c. ] 32. «iJra» acld. cfikVS^HB, om. aeghNS. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 1. 157 

^^ovrmg i^^iider/.vvfisvot , ori ax ulia t« '^iaQijHUTU tu vvv huiqh 'nqog 
^T^y fiiXleauv do^av «noxaJ.igrv^^yat eiV '/,"«»• aai '^iQazov fitv ru ano 7 
„T8 ojf/t» 5i«»'d>/jUfci (TwpjjSoi' i^^ziqeQOfieva yevvuiag vnifievov , i^^ii^oi^aeig 
„ x«< '^iXrjag yui GVQfitig x«/ 8iuQ-uydg y.ul ).i&cov ^olag xa» (TfyxJ.fi- 
5 „ (jf<? x«f cT«'i'^' oaa riYQiaifiiroi a?.;;^ft ws,' aoos^ iy&Qng ''^ai aolefiisg 
,,(f.iXii yivea&ai. xa/ drj avu/OivTeg sig rijv dyoQCiv vno re ts yihunyn 8 
„xal Tw»' :i()0£(Tt;/Xo'tco»' t^? 'noXtag iisaimv, im <:iavTog t« <nXrj&8g ara- 
„xQi&ivrsg x«< Ofioloyr^aavTtg , Gvviy.Xiia&r^auv eig rriv iloy.Tr^v eag th 
^^Tjyefiovog rijg iiaQaaiag. fitTi^^iena de aaJ Tor Tjyefiova uy&ivTwv avrav, 9 

10 „ xttxc/^B auaij t^ '^iQog tjfiug cofiOTrji yooifiivs , OvirTiog E^naya&og, 
^.,eig ix Tcov uds).r[.(av, ':i).t'jQcofiu ciyoi^^ir^g Tr^g <:iQog tov &iov xui '^zQog 
,,Tov nXr^aiov y.ey^coorii(cag, ov y.a] inl ToauTOv Tj/.oi^coTO r^ TioliTeia, ojg 
.,., xuineQ ovra viov avve^iaia&ai Tg t« <:cQeG^vTiQi} ZayaQia fiaoTVQia' 
„<Ks:i6QevT0 yovv iv 'iiuaatg ruig ivrolaig nai 8(xaicofiaai tov Kvqiov 

15 ^.fdfiefiriTog, 'iidat] t^ <:iQog tov ':iXr^aiov leiTOVQyia cio/.rog, ^rjXov &sov 
^^'noXvv eycav, y.al l^icov tw <:ivsvfia-i — TOibTog 8tj Tig cov rr^v nrcog 
„xa^' rjfimv dXoycog yivofiiviiv yniaiv ax i^daraasv, dXX vnsQtjyavaxrr^aE, 
,jy.a] r,%i8 xa« avTO^ dxHa&i^vai, d:zoXoy8ftsvog v<nfQ rmv dStXcfcZv , oti 
,,fiti8sv u.&tov fii,8t uGE^ig iariv iv ijliTv. tmv 8s atpt to (3/]«« x«t«- 10 

20 ^.,^or,auvTcov uvth, (x«f yuQ ijv i^niatjfiog), x«< t» ijytfiovog fi^ dvaayo- 
i,fiiv8 rijg 8Tfog v<:i uvth 8iy.aiag 'A.QOra&siarig d^icoascog , uXXa fiovov 
„TaTO '^iv&OftivB, ti y.ui avrog snj XQiariavog, Ta 8t Xafi^^iQoruTTj (fcav^ 
,,OfioXoyr(aavTog, dvtXr,(f&ri x«( avrog sig rov nXrjQOv rcov fiaoTVQCov, 
^y^^iaQdnXtjTog XQiariavav yQtifiariaag, sycov 8s rov '^taQuxXt^TOv iv savrcp, 

25 „t6 <nvsijfia aP.iiov ra ZayciQis, o 8ia tu <:iXtiQ(OfiaTog rr/g aywKijg evs- 
„ df/^ttTO , Ev8oxi,aug VTitQ rijg rcov d^eXcfcov a-zoXoyiag y.u( Tr^v savTa 
„&Eivai xpvj^ijV. r^v yccQ xui taTi yvijaiog Xqigt8 fia&r^rtig , aaoXa&cov 
^To") uQvio) o:t8 (iv v:iuyij. imv&ev 8lj 8iiXQivovTO ol Xoi^^ioi, xai qaveQOi 11 
„ x«t iroifioi iyivovro ':zQ(orofiUQTVQsg , oi xui fisra <:zaGt,g '^QO&vfiiag 

30 „ dvsiiXi^Qev rijv ofioXoyiav rijg fiaQrvqiag, icpaivovro 8t y,ai o'i aviroifioi 
„ xat dyvfivaGTQi x«t iri da&svEig, dywvog fisydXs rovov ivsyxEiv fi^ Svvu~ 
„ fisvoi, av xat iiirQ(oaav cijg 8ixa rov dQi&fxov, o"i xai fisyaXijv Xvnr^v 

1. ovtujs] 'iruii h, om. aegS. \ ax a^in — Rom. 8, 18. | 8. t« VY- '^V^ 
cfx, Ttjs t5 r,y. volgo. | 11. %ai TiQoi ror chik, v.al tov (om. Trpof) volgo. | 
15. post ausu-iroi add. volgo xai , om. c. | 21. «rw« om. h. \ 24- Tnoaxh^Tos] 
ttal aircs rtafjavi).. cfrax. \ 25. tu Tytrfia om. ik probante B, ivtvun om. h. | 
27. dttoh&wv — Apoc. 14, 4. ] 32. i^irgwaaf ag ikst T^S^ ER* B , iliaTffCU- 
oar e, i^iTioov hcdfxSV, rayjifis iliTtaov h. 158 EUSEH. IIIST. ECCL. UR. V, i. 

„ xui 'ntv&og ufitTQijTOv ivsnoitjaav ^fiiv, xat t//»" <nQO&vfiiuv rojv Xoiii<av 
„ Tcai' fM>j avveiXy-fifitvmv ivtxoipuv, o"i yuintQ nuvru tu Stivu 'Kuayovztg 

12„o//ci}^ avfinuQtjauv rot^' fiuQzvai xui ux ujitXemovro avTwr. TOTt dij 
„ 01 nuiTeg fityuXo^g inroil&tjfitv, dia ro udiiXov rijg OfioXoyiug, ov xug 
^^ ini(psQOfiivag xoXdasig cfo^isfitvoi , itXXu 70 tiXog dqjoQcovtsg , xal to 5 

iZ ^unoTitatii' tiru StStottg. avvtXufi^dvovto fiivtoi xa{f exaattjv tjfitQuv 
„0/ «^»0/, To»- ixtivcov uvw^iXiiQuvttg uQi&fWv, (oate avXXtyijvai ix tav 
„5ro iy.xXi;aicJv jidvtug ttg aTtaduisg , xai 81 cov fiaXiata avvtat^xti 

l4„Trt ivOdds. avvsXufi^dvovto 8t xa\ idvtxoi tivtg oixitui tav tjfistsQoyv, 
„«'«£/ diifioain ixiXtvatv 6 ijysficov uvu^rjtsia&ai 'Jiuvtug Tjftoig' 01 xai 10 
„ xttT ividQuv Ttt autavci, qo(ii]divteg tttg ^aadvug ug tog dyiag s^Xe- 
j, wo»' 'jxuaxovtag, tcov atQuttcorojv s^ni tuto 'jiuooQfioovtcov uvtug xnts- 
i^xpsvauvto ijfimv Qviateia det^Kvtt xui Oidfnodeiag fo%tig, xai oaa fir^te 
^^XuXtTv fiijte votTv \}ifiig ijfiiv, dXXu /w»/d« mateveiv, e't ti toiuto iibinote 

\b ■),'!iriQu dv&Qojnoig iyivtto. totcov de (prjfiia9ivta)v <Kuvteg wns&ijQto}- 15 
^^&i^auv sig ijfiug , mats xut si tiveg to 'HQOttQOV di oixsiotijta ifis- 
„Tp/«^oi', tots fitydXoog ij^uXtTiuivov xai dienQiovto xa&^ rjficov. inXriQuto 
„5* To ii?io Tii KvQin ijfiaiv tiQrjfiivov, oti iXevasrai xaiQog, %v cj) 71«^,' 

16 „0 u^KOxtsivug vfiixg do^ti XutQeiuv iiQoar^iQttv tw &ec)}. ivtav&a Xoi- 
„910»' vneQdvco Tidatig i^ijyi^aeoig vnifievov xoXdaeig 01 uyioi fxuQtvQeg, 20 
„ (fiXottfiSfiiva tti autuvu xui di ixsivmv Qrj&rjnti ti tav ^Xaa<fr]fxo3V. 

17 ^yVTttQ^t^Xrjfiivoog de iviaxrjypsv ;/ OQyij 'nuaa xa\ oiXa xa\ rjysfiovog nai 
„ atQuticot^v eig Zdyxtov tov didxovov dno Biivvrjg, xut eig MatuQov, 
^^veorpcotiatov filv, dXXa yevvuTov dyojviatrjv , xui eig AttuXov UeQya- 
^^ftrjrov t^ yiv^i, atvXov xal sdQaicofia tiav irtuv&a asi ysyovota, xui 25 
„c<V BXuvdTvnv , di rjg inidei^tv 6 XQiatog , oti td nuQU uv&Qmnoig 

„ evtsXil xai deidij xu\ svxutu^pQovijta (paivofievu fisyctXijg Kata^iZtui 
^^nuQU &s(i) to^rjg, 8ia trjv nQog ctvtov dydn^v, trjv iv Svvafiei 8eixvv- 
XS^^ftivr/V, xui fit] iv siSei xuvj[a)fit'vr,v. rjficov yuQ nttvtarv 8t8iotb)v, xui 
„ T^i' auQxivr^g Ssanoivrjg avtijg, rjtig rjv xai avrr] tcov fiUQtvQcov fita 30 
„ dycQviatQia, dyoDviaarjg, firj b8i: ti]V OfioXoyiuv 8vvr]aEtai <nctQQr]aiaaaa&ai 
„ 8tu TO da&eveg ta acofiutog , tj BXuvSTvu toaavttjg inXi]Q03&r] 8vva- 3. Srj aehikSVHB , ht cfg. \ 8. oii-for^/xft cfik, avisiaTijHsi aeghE. \ 
15. 7r«p' dr&g. tyfitro] naQtylvtro h. | \7. xa&' 7jfi(av hcdfikE, itp ijiuv 
aeghi (in marg.) t. \ 18- tiQtjutrov — Joli. 16, 2. I 19. vuas om. h. \ 23. tov 
add. cfik, om. aeghNE. \ 27. xo< ivitltj h. \ dnSt'j] di/St] {d^Sij) cfN, | 
30. ui'a om. h. , EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 1. 159 

„ (iEtog, coare iy.).v&/jvui xui •jiuQi&ijrui tb^ -autu diadoxug nuitl tQo^nm 
^■i^aaavi^ovxag uvttjv wjio soi&ivtjg tag sa^ntQug, xai uvzug OfioXoybvrug 
„ OTt v£viy.tivTai, fiijdiv t/ovTtg fii^y.izi o ':ioii]aHaiv uvrij, nui ■&uvnu^tip 
„ fcit Toj ':iuQu^ive(v ffinpsv uvrijv, '^iurrog ru acofiurog ditQQcoyorog xal 
5 ^^rjveciiyfxtrti, nut /xuQTVQtiv, ori tv eldog arQt^Xcoatoyg ly.uvov r^v '^Qog ro 
,., i^ayuyeTr ri]v \pvxrjV, hx ori ye roiavra y.ui roaavru. u).),' rj uayuQiu i9 
^^cog ytvvuTog uO-Xtjrijg upevtui^tv tp rjj 6fio).oyui, y.ul t^p uvrr^g uru- 
^^Xtjxpig y.ul uvuTiuvaig y.ui uvuXytjaiu rcov avfi^aivovrcov ro Xtytip , ori 
^^XQiariuvij iiiH Kui auQ r/uTv ttdtv cf.uv}.or ytvtrai. 6 8e .Zdyy.xog xul 20 

10 „ «VTOff vTieQ^t^Xrjfifvcog yui v^itQ aurru uvOqcoizov 'nuaug rug i^ uv- 
„^(>a}jrca»' aixiug ysvvuicog v<n,OfJitvcov , rcor uvoficop iXaitorrcov dia rtjP 
^^i<aifiovr^v y.ui ro fitytdog tcop ^uauvcov ux^aea&ui ri '^iuq uvth rcov 
„^^ deovrcov, roauvrtj vn.oaruati urri^Kuoerd^axo uvroTg, caare fxrjde ro 
^^idiov xarei^neTp opofia, fiijrt t&rsg, fiilre 'Tioltcog o&ev r^v, firjTe ei daXog 

15 „ J/ iXev&SQog eitj , u).).a ':iQog i.uvru ru intQcorconevu UTtexQivaro ry 
„ Pcofiuinr^ cficovij ' XQiariurog tifxi. thto y.ui cirr) orofturog y.ui uvrl 
^'noXecog aai uvri yivsg xai livri -^iurTog i:iu).).ii).cog cofioXoyei , ii).).r^v 
„5* Cfcovr^v bx iJHnauv uvth t« i&rii. o&ev d'r/ y.u\ cfi).orfiy.iu fisyuXr^ 2i 
„ T« rs r^ytfiorog y.ui rav §aauptarcov iytpero 'nQog uvrov , aare o^jiore 

20 )) fir/xiri fir^dev el^ov o 'Tioirjasaiv avrc^ , rb TelevruTop j^uXxug Xenidug 
^^diwnvQsg '^iQoaeaoXXcov roTg TQvcftQcoTUTOig fxiXeat Ta acoLturog uvth. 
.,.,xui ruvra fxsv ixniero, uvrog 8s TiuQtfxsvev uve^ixuff^irog xul urt'v8orog,22 
^^arfQQog 'riQog rr^v OfxoXoyiuv , v-jio rtjg ttQUpis '^r^ytjg th v8uTog t^j 
„Cw^ff T« i^iorrog i/. rrig ri]8vog th XQiarn 8Qoai^6fievog yui iv8vvu- 

25 ^ifiuftevog. ro 8s acofxcxriov (xvLQrvg J^v toJi' avfx^s^r^xorcav, oXov TQuvfxu2Z 
„ xui ftcoXcoxp yui avreaituafxirop x«J uno^e^Xr^xbg rtjv uv&QcoTiiiov i^co&ev 
i^H-OQCfijP, iv o) 'ncjcaxoip XQiarog fxtyuXug insriXei 8fj^ug, xaruQycov rbv 
.1^ uvrixtifxevov , •aui eig rijp rcov Xovnav v^n.orvTicoaiv v^^ioShavvcov , ozi 
^^fxr^Str cf!o(isQ6v oiis nuTQbg dyci^ntj , fxr^8s uXyeivbv bna XQiara 86^u. 

30 „Tco»' yuQ upofxcop fxi&' IjfttQug 'tzuXip arQS^XHPTCov rop fxuoTVQU, x«< 24 
„ vofxiL,ovrcov, OTi oi8urrcov xut cpXeyfxuivovrcov rmv acofxdrcov ei ru avrct 
•ty^Qoaeviyxoiiv y.oXuarrjQiu, '^eQiiaoivro uvrH, o^^iore H8i rijv uno rcov 4. SiiQQUjyoToi bcdfic V^S^ II , TT.-Qupfjmyoroi aeijhLXS. j 7. dfd^.tjtfif] 
dvdvfvoii h. I 12. iTTiuoiTjt] iTTouoiijp aeS. \ 13. ut;dt] uijTt gikSS». | 
20. TToiijanaiv acfhE, TTotijaojoiv egi (a pr. m.) k. | 31. aoiudTOjv] rgaiudrojv 
ex Rufini versione conj. r», quarn conjecmram recepit Z, improbant K (de Ruf, 
p. 313) Hb. 160 EUSEB. mST. ECCL. LIB. V, i. 

^^^iiQbiv acptjP 7]rtt)[£to, ij oxi ivano&avcov TaTg ^aauvoig (fo^ov tfmoiij^ 
,, (Tf/i Tolg XoinoT.; , ov fiotop udiv nsQl avrov toiuto avvf^r], aXXu xoc/ 
„ waptt 'nuaav do^av uv&Qmncov avfxvipe x«/ avcaQ&co&tj to aco^ariov iv 
„ T«r(,* uETtiiEiTa ^aauvoig, xal ti]v tdtav dniXa^e Tt]v icQOTSQav nai 
^^Trjv ;fo^(T*»' Toj»' fisXcov, (o'(TT£ jU// xoXaaiv, (jc).)! iaaiv 8id Ttjg y^aQiTOg 5 

25 „ Ta Xoiaxti T/}»' devTtQuv aTQtciXcoaiv avr^ yevia&ut. nui Bi^XiaSa di 
„ T/>'«, fiiav Tcjy ijQvtjfiivcov, iidi] doxcov dialioXog naTaneTicoxivai, &e- 
„/L//ff«i,'56 x«t 5/« ^Xaacptjftiag xaTanQTvat, ijysv ini noXaaiv, dvayna^cov 

26„siTttTr T« «i^f« ntQl TjiKov, cog tvdQUvaTov tj8t] nai urar8Q0V. t] 8e 
„ ir Ty OTQt^iXcoatt dvivi^rpe , xa} coguv tintTv ix ^u&iog vnvs dvtyor]- 10 
^^yoQtiaev , vnofivr^a&eTau 8id Ttjg nQoanatQH TificoQiug rr^v uicoviov iv 
^^yeirvtj xoXaaiv, xa} i^ iruvTiag dvTtTne ToTg ^iXaacpi]finig cp]aaa(t' ncog 
„ «V naiSia cfdyoitv oi TOttiTOi, oJg ////5f dXoycov ^c/mv aifia cpayttv i^ov; 
,, x«/ dno Ta8e XQiaTtuvt]v i(UTf]v cofcoXoyti, x«/ iv t^ y.Xt]Qci^ Totv ftuQ- 

27„Ti'()a)>' nQoasTi&t]. nuTaQyi]&ivTcov 8t rcov tvquvvhcmv xoXaaTt]Qi(ov vno 15 
„ T» XQiaTa 8td Tijg tiuv fiuaaQiatv vnofiortjg , sTfQug fit]xuvag 6 8id- 
^^^oXog ineroei, rdg x«t« tk/v eiQXTt^v iv tio anorei xai t/jT )(^aXencoTUTq) 
„;frop/'(p avyxXsiatig , xui Tug iv T/jJ ^vXto SiaTaasig twv no8mv, ini 
^^nifinTov SiUTeivOfiircov TQv:i);u.a, xai rag Xoindg aixiug, oaug eico&aaiv 
^^OQytXofievoi vnoQyoi , x«/ T«vTa ^iui^oXa nXtJQSig, 8iaTi&svai rog iy- 20 
j^xXsiofiirsg , (oare dnonriyijnu rog nXtiarsg iv rt] siQxr^ , oasg ye o 

28i^KvQiog tiTcog i^sX&tTv i]&iX>]asv, iniSstxrvcov rijv uvth So^av. oi fisv 
„ ya^ ^uaavta&ivrsg nixQcog , caare 8nxeTv fx)]8s rijg &eQaneiag naat]g 
.^^Tvxovrag tri ^ijaui 8vvaa&ai, naQSfievov iv t/J eiQXT^, tQtjfioi fitv r^g 
„wag« dv&Qconcov inifitXeiag, dvuQQcorvvfisvoi 8s vno KvQis xai iv8vva- 25 
„ fibfisvoi xul acofiurt xa) ypvxi, xai rng Xoinyg nuQOQfimvrsg xai nuQu- 
^,fiv&ufcevoi. oi 8s vsuQoi xui uqti avveiXt]fifiirot, (ov fxi] nQOxarnxiaTO 
„T(i aojftUTU, ro ^uQog sx icfSQOv Tt']g avyxXeiaecog , dXX sr8ov ivani- 

29 „ ^>'/y(Txor. 6 8s fxuxttQtog Tlo&eivog, 6 ri]v Siuxoviuv r^g eniaxont]g iv 
.,.,yt8y8iivco nentarevfiivog , vnsQ rcl ivevijxovru trt] rijg ^Xtxiag ysyovcog, 30 
„ xai nuvv da&tvi]g rca acofiart, fioXig fitv ifinvicov 8iu rt]v nQOxetfisvt]v 
„a(ofiari)i^v da&iveiav, vno 8e nQO&vfxiag nvevptarog dvaQQCovvfievog 8id 3. post awuuTior add. eti'rs //. | 6- Bt,iXidSa hcdefhhptKFS^HB, Bi^- 
kiSa agiS. \ 7. tivu fiiav ak S fS^ HHi> , twu om. effhi (a pr. m.), uUv om. 
c/B. I 6 adi. fffhiJcB, om. aceSFHS^. \ i2. ^^.nafijaoit bcdfghk^mmnrg.) 
svxV»S^HB, fiuaaviatais aeikS. \ 14. fV add. cfik, om. aeghE. \ 23. ^fpa^r. 
ndo- cfik, TTotff. &i^an. aeghE.' | 25. post vno add. r» ehVH. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, i. 161 

„T/]i' iyxeifisvriv T^i; fiaQXVQiag ini&vfiiav, yai avzog im ro ^tjfia iavQsro, 
„Tu nip amftaTog x«J vao ru ytjQcog xa) vtio rijg voan XtXvniva, rr^Qs- 
^^fiivtjg ds rijg ^^vxtjg iv avro), iva di avrijg XQiarog ■&Qiafi^£vaij. o? 30 
„v?io rwv arQaricoTcov i<:ii ro ^tjfia xofjiia&£ig, ^aQaJiefinovrcov avrov 
5 „ r^v noXiTinav i^aaidiv na) <xavTog th 'KX/j&yg, iTii^o/jaeig iravroiag nots- 
^^fiivcov, cog avra ovrog ra KvQia, anedida rqv naXijv fiaQTVQiav. ay£- 31 
.f.irut^ofiEvog ds vno tu ijyefiovog , rig sii] XQiariavdJv 6 &eog, ecptj' idv 
„ jjff a^iog, yvcoan. ivreii&ev dij dq)Sidag iavQsro , x«< nondXag enaaj^s 
^^nXijydg, rmv fisv avvsyyvg ;f£^(y< xa« noa\v ivv^QiXovrcov navroioog, jmjj5« 

10 „T/)>' ijXiHiav aidafiercov «vtu, rmv 8e fiay.Qav , 6 fxsra x^^Q^'-'' eKaarog 
•i^slxev, eig avrov d;iovTi.^6vTcov , ndvrcov de ijyafie'vcov fieydXcog nXt]fXfis- 
i,XsTv xai dae^elv, ei rig dnoXstCf&siq rr^g sig uvrov daeXyeiag' nai yuQ 
„ rag &eag savrojv cpovro arcog indinr^aeiv. •/.ai fioyig ifinvecav iQQicptj eig 
„T//i' siQxrrjV, nai fierd dvo rifitQag dne'xpv^ev. ivruv&a 8ij fieyaXt] T(? 32 

15 „oixovofiiu T8 &eti iyivero, y.ai eXeog dfieTQr^rov dvecpairero Ir^aa, ana- 
.).)Vicog ftev iv t/J ddeXcporriri ysyovog , fiti dnoXeinofisvov 8s rijg rsxi>t]g 
„T« XQiara. oi yuQ Hard rijv nQcortjv avXXrjxpiv e^uQvoi yevofjievoi avve-^iZ 
^^yXsiovTO xal avrol kuI fisrelxov rcijv deivcov' ade yuQ iv t« naiQO) 
„ t«'tc;/ ocfsXog ri avroig rj i^uQvtjaig iyivsro ' dXX' oi fiev ofioXoyavrsg 

20 „0 x«t t]aav, avvsxXeiovTO dog XQiariavo), fir^Seftidg dXXi;g avroig airiag 
^^ inicpsQ0fie'v7]g , aroi 8's Xoinov ciog dvdQOCfovot xai, fiiaQOi ncireixovro, 
.,^dinX6reQ0v nuQd rag Xoinag i<oXa(^6fievoi. ixsivag fiev yiiQ insy.acpiisv^i 
„ j/ ;r«^« T//4,' fiuQTVQiug, nat r^ iXnig rcov inrjyeXfxevcor, xat i] noog rov 
„ XQiarov dyuntj, xul ro nvevfiu ro narQinov, riirag 8e ro ovveiSog fie- 

25 „ yaAoj? irtficoQeTro, coars xat nuQd roTg Xotnolg anaat y.ara rag nuQO- 
,,8ag 8ta8^Xag rug oxpstg uvrcov eJvat. oi fiev yuQ iXuqoi nQorjeaav, 35 
„ 86^t]g nat ;rapiTO? noXXijg ratg oipeatv avrcov avyy.snQCifievr^g, coars x«i 
„Ta 8safid n6afiov svnQsnij nsQiy.eTa&ui uvroTg, cog vvficpij •ASxoaftTjfisvi} 
„ iv xQoaacoroTg XQvaoTg nsnomtXfievoig, rijv svco8iciv 68oi86reg afiu rr^v 

30 „X^t(TT«, mars iriag 86^ai xui ftvQciy noafitxci] nexQia&ui uvrag' oi 8s 
„ xaTJjqptri,* xai ransivol xa« 8vasi8sTg xaJ ndarjg dax>ifioavrr]g avunXsot, 
^nQoain 8e xat vno tco»' i&vcov 6vst8t^6fievoi ciog dyevrsTg xat uvav8Q0t, 6. Kv^l8 cfik, XQtaTs aeghE. \ 8. 8t]] Si cf. \ 12. «rrwc aeSS^R^Z. \ 
13. tit ri]v eiyitTj^i' bcclfff hikv V B, iv tjJ tiQxrfj eSS^HR^. \ 15. ru add. cfg 
rUli, om. aehikSS^. \ 20. avrols alriut cfik, airiat aiToTt volgo. | 2S. ngo?- 
i'/taar aeS. | 29. ntTToi/.tkfitvott bcdfghiky li, ntQtTTtTtoiKiXuivciS aeSS^H. \ 
32. xo/ add. cefgik R^i B, om. ahxS VHS^^. 

11 162 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 1. 

„ avdQoq)ovo3v fiev iyxXtjfiaTa £)^ovr£g, anoXojXExozEg dl rrjv 'navzifiov xai 
y^evSo^ov xai ^monoiov ^QOCtjyofjiav. tavxa 8e ot Xomoi ■&EmQbVT£g 
ifiatTjQixO^rjaav, aal ol avXXan^avonEvoi a8i.aranraig cofioXoyav^ fi)jde tv- 
36^iV0iav fj^ovteg 8ia^oXi}(ii Xoyiaftu.^'' ttiTOig fmTa^v Tiva iitEinovTtg av&ig 
inicpiQuai' „fieTU TaiJTa dij Xoinov eig ndv tiSog dirjQEiro t« fiaQxvQia 5 
„ T^ff i^oda ammv. ix diaq^oQcov yuQ XQmfiaTcov xal navToiav uv&cov 
„ eva nXt^avTeg aTtCfuvov nQoai^veyxav ti^ naTQi, ixQ'1*' 7^'" "^^^ yevvaiug 
„ uOXtjTug, noixiXov vnOfieivuvTag aycavu xat fisyuXcog vixijauvTug^ uno- 

37 )j Xu^tlv Tov fityav Tijg dcp&uQaiag OTtcpavov. 6 fiev hv MuToQog xai 6 

„ ^uyxTOg xui ij BXuvdivu xul ArTuXog ijyovTO inl tu &riQia eig ro 10 
^ydtjfioaiov xcu Eig t6 xoivc)v Tiav i&vojv Ti]g unav&Qconiag &iufiu, ini- 

38 n tij8eg Tijg Tcav &qQiOfiuxic^v ijfitQug 8ia Tug ijfiETtQug 8i8ofiivtjg. xui 
„ fitv MuTuQog xui 6 ^dyxTog uv&ig 8ii^Eauv iv tc^ ufxqii&tciTQcp 8i.a 
^ynaaijs xoXuaEcog, ditg ftii^ev oXmg nQonEnov&OTeg , fidXXov 8e cog 8tu 
yjnXEiovcav r/8i] xXijqcov ix^t^iaxoTeg tov dvTinaXov, xui ntQi tu OTEcpavu 15 
j,avTu Tov uycovu exovTeg , vnicpsQOv nuXiv Tug 8iE^68ug rav ftaaTiycov 
„T«tf ixeiaE ei&iafiivug, xui rug uno tcHv &ijQioiv iXxt]&fiug, xui nav&' 

„ 0(j« fiaivofiEvog 6 Sijfiog uXXoi uXXuxo&sv inE^ocov xul insxEXEVovTO, 
„ xa« ini ndai tijv aiStjQdv xaOi8Quv, icp' r^g Triyuvt^ofiEva tu aoafiuTU 

39 yyxvtaaijg uvTug ivtcpoQEi. ol 5' «5' uTo^g tXtjyov, uXX eti xui fiuXXov 20 
„ i^EfiuivovTO, ^uXofiEvoi vixifaui Trjv ixeivav vnofiovijv. xui u8 ojg nuQU 
y,2dyxt8 ETeQov ti Tjxuaav nuQ ijv dnuQxijg ei&iato Xeyeiv ti^g 6f*oXo- 

AOiiyiug cfoiviiv. utoi filv uv, 8i dycovog fityuXa intnoXv nuQUfievuaijg aiiTcov 
„T^? -{pvxijg , TuaxctTOv iTv&ijauv 8ia rijg ijfiiQug ixeivi^g, dvti nuaijg 
^TJj-ff iv TOtg fiovofiuxiotg noixtXiug uvtoi &iafia yevofievoi tcp xoaf^cp. 25 

41 „}; 8e BXuv8iva in\ "^vXu xQtfxua&ttau nQuxetTO ^oqu Tcav Eia§aXXofievo3v 
„&rjQio3v, Ti xtti 8td Tu §Xinea&ui ctuvqu axrifcuTi xQEfiufiivTj , 8ia Tijg 
„ evTovu nQoaevxijg noXXijv nQO&vfiiuv tolg dycoviXofcivoig ivenoiei, §Xe- 
y^novTGiv avTmv iv T(j5 dymvi xal TOtg e^ai&ev ocp&uXfiotg 8itt Tijg d^eX- 

„ cpilg Tov vntQ avTwv iaTuvQcofiivov, iva ntiatj Tsg niaTEVovTug Etg uvtov, 30 
„ OTf ndg vntQ Tijg XQiaTu 86^rjg nu&djv tijv xoivcoviuv de\ 'ixsi fiSTU 

42 „ fa ^iavTog &eu. xui fXTj8tv6g uxpufiivu tote tcov &t]Qio}v avrrjg, xa&aiQe- 

1. tyxh}uaTa cfikxB, tyxltjua aeghSFS^H. \ 7. y5v cfikVHB , S' Si> 
aeghSS^. \ 18. xal post fVfz. add. cfVS^^H, om. aeghikSB. \ 20. i2ijyov] 
ijlysv cfijc. I 22. iixtiaav cfikVH, steijxiiaav aeghSS^B» B Hb. \ 25. fioiofia- 
y,iots] uovouaxifioi? bcdfx. \ ysvo/usvoi] yiro/nsvot cf. | 28- siTuva c. \ roHi 
dywv. svsn. cfgikB, ivsTi. ro~ii dy. aehSFHS^. \ 32. ra ora. c/, post fwyros 
ponit X. , EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 1. 463 

„&eiaa aizo t« ^vi.8 avsXrjCp&r] 'rtdXiv tig tIjV siqxttiv, sig aXXov dydorcc 
„ rrjQSfiivij, iva diu jiXeiovcov yvfivaaf^iazav vix^aaaa tm fifv anoXiqj ogpft 
^^dnaQaiTfjrov notTjar} rijv HuradixTjv , nQ0TQ8\ptjrai- 8s rsg ddsXcfitig ^ 
„jt«x^« xal da&svrjg xai svxarncpQOvrjTog , fityav xccl dy.arccYconarop 
5 „ d&Xtjrijv XQiarov ivdtSvfiev?], 8ta ^ioXXav xXrjocov ix[iidaaaa rov dvri- 
„ xEifitvov, xai di dycavog rov rfjg dcp&aQaiag aTeipccfitrtj arecfavov. o 8s 43 
^^'ArraXog xai avrog fteyaXcog i^uirr^&tig vno tb oxXs ('4al yuQ ijv ovo- 
„fiaarog) trotfiog tiaijX&tv dycoviart]g 8ia ro tvavrsiStjrov , iTCttSij yvq- 
„ aicag iv t^ XQiariavi^ avvra^ti ytyvfivaafxivog tjv, xa) dt) fucQTvg iyt- 

10 „ yoVf /. 71«^' rjfilv dXtj&tiag. xai 'ntQta)^&t)g xvxXco rS dfirfi&tuTQs, iiivaxog ii, 
^,avrov TiQoayorrog iv ct] iyiyQwriTO Pcofia'i'6Ti' aTog iariv "ArraXog 6 
^^XQiartavog, xai ri 8ijfni acpoSQa aqjQiycovrog in avrcp, fiu&av 6 ijyefiMv 
„ oTi Pojfiaioi iariv , ixeXtvatv avror uruXriqj&fjvai fitrd y.a) rcov Xoi- 
„irccir rmv iv Tj eiQXTrj ovrcov, •KtQi cov iitsaTttXe rqj KuiauQt, xal iiEQti- 

15 ^■ifitve rtjv dnocfuaiv n]v d^K ixeivn. 6 8s Stufiiaa xuiQog sx dQyog ib 
„ ttvro7g ti8s axaQnog iyivero , ctXXu 8iu rtjg vnofxorrjg uvrcov ro dfii- 
^^rQtjrov eXeog avecpaivero XQiars. 8iu yuQ rcov ^covrcov il^coo7ioi5rTO ra 
„ vexQU, xai fiuQrvQtg roig firj fiuQrvaiv ij^uQi^ovro, xui irtyivtro rcoXXii 
„ ;f«prt Tj <KUQ&irfo firjTQi, og cog vtxQug iiiirQcoat, riiTug (^corrccg dno- 

20 „ Xuft^avsay. 8i ixtivcov yuQ ol nXeisg rcov i]QrtjfiirMv dvefajrQsvro xui 46 
,, avexviaxovro xui uve^convQHvro xui ifidv&avov ofioXoyelv , xai ^avreg 
,^rj8t] xui Terovojfiivot nQoarjeauv ri^ ^rffiuri, iyyXvxaivovrog th rov fitv 
^.f&uvarov ru ccfiaQt caXu fii] §sXofisva , inl 8s rr]v fierdroiav yQr^arevo- 
„ fiirs &eH, ivu xui nctXiv ineQcorrj&aatv vno t» rjyefiorog. iniareiXarrog 47 

25 i^ydQ T8 KaiauQog , rag fiev dnorvfinavt.a&rjvai , el 8i riveg dQvoivro, 
^.,r8rsg dnoXv&rjvat, rrjg iv&dde navi]yvQecog {ian 8s avrr] noXvdv&Qoanog 
„ ix navrcov rcov i&rcov avrtQ)^Ofiivo)v eig avrr]v) dQXOfcevrjg avveardvai 
.^.fdvriyev ini ro ^rjfzu &eccrQi^cov Tog fiaxaQiug xai ifinofinevcov roTg 
^^oxXoig. 8io xai ndXiv dvrjru^s, xa) oaoi fcsv i86x8r noXirtiar 'P<a- 

30 ^tfiaicov iax^xevui, rurcov dnirefxve rdg xeq^aXdg, rag 8s Xoinag enefcnev 
„ eig &riQia. i8o^d^ero 8e fxeydXcog 6 XQiarog ini roig nQoreQOv dQvrj- 48 
„ aafisvoig, rors noQcc rr]v rav i&vcov vnovoiuv oftoXoyaat. xa) ydQ i8ia 5. ix^idattaa c (teste Burtono) K'F»S'^ HB^JB, tyt^i^SaiJuaa abd eghikxSf. 
C'f. p. 162, 15. I 10. TTiQtax&tiToi V prob. H^. | 11. lytyf/aTrro cfgikB, iTTty^- 
ygaTiTo aehSVHS^. \ 20. dvfuijTQSi-To dc Valesii conj. S^Z/IIi", dveusTQuvTO 0, 
nisi quod in o suprascriptum est dvtfiriTQ. ab eadem manu. ] 25. post raf (itv 
add. ofjboloySvToi v Z. \ 51. o om. c. 

11* 164 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 1. 

,, Itoi uvi]Tcc^ot"to , cog d^j&ev dnoXv&tjaoixevoi , xai OfioXoYuprEg ^QOaert- 
„&itro Tcp TcJi' fiuQTVQCov nXiJQcp. ffieivuv de e^co ol firjds ixfog iiconOTe 
^-jiiarecog , fiijdt uia&tjaiv ivdvfiuTog vvftcpixu , fitjSe evvoiav (po^a &eu 
„ax6vTeg, to.lu nui diu Trjg uvaaTQOCfJig cuTcav §kuacpi]fiovT£g tijv odov, 

49 „TiiTtaTiv 01 viol Ti]g uricoXeiug. oi 8e lomol Tiuvreg t^ ixxXTjaia nQoaEte- 5 
„Oi;aur, cov xta uveTU^Ofievtav 'AXe^uvdQog rig , fpQv^ fiev t6 yevog, 
^iuTQog dt TijV iaiaTtjfDiP , 'noXXoig ereaiv iv Tulg FuXXiaig diuTQiifjag, 
„xai yvciiaTog axtSov audt 5/« rijv ■jiQog tov &e6v uyanrjV xac nuQQij- 
„aiuv Tu Xoys (Jiv yuQ xul ax ufioinog ccnoaToXixH x^QiafiaTog), naQe- 
„aTc6g TCfi §fjfiaTi, xa\ vevfiuri '^iQOTQiizcav avTug JiQog Ttjv ofioXoyiav, 10 

hO jfCpuveQog rjv TOig '^ieQieaTrjXoai to ^ijfia coaneQ codivcov. uyavaxTijaavTeg 
„d£ ol oxXoi ini Tco Tag iiQOTeQOv ijQvtjfievug av&tg ofioXoyelv , xare- 
„^6tjaav Ttf 'AXe^civdQ8, c6g ixeiva tuto noiivTog. xai iiziaTijaavrog zu 
„7jyeft6vog xui HnruauvTog uvrov, oarig eiij, t» de cptjaavrog oti Xqi- 
„ aTtavog, iv OQy^ yev6fievog y.uTtAQivev uvtov <n.Qog &t]Qitt, xai t^ entyatj 15 
,, eiarjX&e fUTu xui th 'AttccXh. xu) yuQ xcu tov 'AttuXov to) 0^X0^ X^Q^~ 

bi „^6fievog 6 ijyfficov i^edcoxe nocXtv nQog &i]Qia. 0I xa\ 8ia <KavTC)3v 8ieX- 
„&6vTeg iv Tcp uficpi&eciTQc^ tcov nQog x^Xaaiv i^evQt]fiev<av OQydvav, xui 
„fieyiaTOv vnofietvavreg uycova, TuaxaTOv eTV&t]aav xat avroi , th fiev 
„'^4Xe^c'cv8QOv fif]Te aTevu^avTog fn^re yQv^avTog ti oXcog , uXXd xutu 20 

b2 „xttQ8iuv ofiiXnvTog Tc^ ^&ec^. 6 Se^ATTuXog, onoTe ini Ttjg ai8r]Qug ine- 
„ Te&t] xa&eSQug xa\ jieQtexueTO, i]vixtt ij dizo th acofiUTog xviaaa ave- 
^cftQeTO, ecpi] <nQog to <nXri&og Ttj 'Pcofittix^ Cfmvy' i8u tuto eaTtv av- 
jf&Qco^nug ea&ieiv, 6 <noteiTe vfietg' ^fieig 8e «t£ dv&Qconog ia&iofxev, h&' 
„ ereQ^v Tt <novt]Q6v ^nQaTTOfiev. ineQcoTcofievog 8e Ti ovofia £/£t &eog, 25 

bS „ditexQi&tj' 6 &eog ovofia hx exei cog uv&Qco<nog. i<Ki Tictai 8e TuTOtg 
,, Ttj iaxciTi] Xofnov 'TjfieQCi tcov fiovofiaxtcov V] BXav8iva <naXiv eiaexofit- 
„ ^eTO fieTCi xu\ IIovTtxH nat8aQi8 cog <jievTexai8exa eTav, 01 xai xa&ri- 
„fieQttv eiaijyovTO <nQog to ^Xineiv ti]v tcov Xoi^jav xoXaatv, xai tjvay- 
„ xd^ovTO Ofivvvtti xttTtt Tcov et8c6Xcov uvTOJv. xui 8iu To ifxfiiveiv evga&mg 30 
„xai i^H&eveiv avTng ^yQico&t] <nQog avTHg to <iiXij&og , ojg fitjTe Tt]v 

5i „i]Xixittv TH <7iai8og oixTeiQat, fiijTe to yvvatov ai8ea&rivttt. 'UQog navTa 2. >«/»;ifw] x^^QV ^^- I 8. Tov add. cfgikB, om. aehSFHS^. \ 11. ttsqis- 
ortjxoai cfff hiJcxB, TrtQiearioai aeSVHS^. \ \2.tJ, cfghniB^ro aeihSVHSK] 
14. uarit achE, t'i? fgih. | IS- fwi' post «^y. ponunt cfx, post SisX&. ponitur 
volgo. j 22. TTSQititdiTo cik, TTtQiixuitTo volgo. | oojuuTos cfhik, oojftarta aegJE. | 
Ht iaa (xilan) cik fort. rectius. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, \. 165 

„5« ru Seiva laQf^aD.ov avrbg, v.ui dia rtunr^g iv xv'x?.« dirjyov xo).d- 
„ asag, l':iu).).^).(ag uvayxd^ovrtg ouoaai, d).).u ii.ri 8ivd[^etoi t8T0 ciod^ai ' 
„0 fisv yuQ TIovri'/.og vtio rrjg udeXrfrjg 'rzaoojour^uevog, o)g xai ra t&vrj 
,^^Xt'7ifiv ori ixtivr^ tjv riQorQtnouivr, y.ai Grr^ni^sGu airov, nuauv y.6- 
5 „ iatjjy yevvaicog v^rioueivag u7:ido)y.£ ro '^.vtvua. rj de ^ay.uQia B).utdiiuo5 
„ CT«»Ta)»' iayurrj , •Aa9a-:ieQ nrirr^o evyevi]g TiaQOQfxTjaaau ru riy.ta xat 
„ y/x);(jco'o»^ TiQoniuxliuau riQog rov ^uaO.ia, dvauerQnuivrj yui avrrj 'rzdrra 
„ Ttt rwv Tiaidoiv uyojviaf^ura , iaruvde nQog avmg yuiQsaa y.ai dya).- 
^Xiojfiivt] STii rrj i^odo) , ag eig vvuqixov detrcvov xexXriftivr^ , uXXu ftrj 

10 „7rpoff &r,Qia ^e^Xriiiivrj. y.ui fxera rag fidariyag, fxera ru &r^Qlu, MfT«56 
„ To rtjyavov , rsayarov eig yvQya&ov ^Xr^x^eTaa ravQOj TzaQe^iXtjttr^ , xat 
„ Ixavag ava^Xr^&eTaa TiQog rn ^ms, iJ.r^8e uia&r^aiv iri rmv avfx^uivovroov 
^■^fysaa dia rr^v iX^^zida nai iaoyr^v rdiv •rifniarevfxivcav xat ouiXiap aoog 
„ XpttTTO*', irvdr^ y.ai uvrrj, y.ai uvrdjv ouoXoyHVXmv tojv id^rwv, ori fir^ds 

15 „ «rwTTOTe ctao avroTg yvvrj rotuvra xal roaavra ena&ev. uX)! ud' oroogb7 
,.)x6qov iXufi^uvev avrwv rj fiaria yal r^ iQog rng dyiyg dmorr^g. vtio 
„ yuQ dyQis &r^oog ayoia ya\ ^uQ^aQa cfvXa ruQuy&ivra dvanavarojg 
„ eJxe, xat aXXijv idiav UQyr^v i^jii rotg awfiaaiv iXdfjt^avev t) v^Qig avrmv. 
„T0 yuQ vexixtja&ai avrbg ax idvaanei , did ro ftrj tyeiv dv&QconivovbS 

20 ,,iniXoyiafiOV , fjidXXov ds xui i^iyuev avrdiv rr^v OQyrjv xat^arrfo Qr^Qia, 
„ xat ru rjefiovog nai t« drifia ro Ofioiov etg Tjiidg adfxov irtideiytvvfiivaiv 
^^fiiaog, iva tj YQfif} tiXtjqoj&^' 6 avofxog dpofirjadro) tri, y.a\ 6 diyaiog 
y^dtxaioa&riroi eri. yui yuQ rag iiu-jOTCviyivrug iv rij tiQyr^ 'nuQi^juXXov b9 
„xf(T<»', i^nifitXmg TiuQuq.vXaaaovreg tvy.roiQ y.ai fie&rjfiiQuv, firj y.r^dev&^ 

25 ,? T(ff v(f riftdiv , xa< to't£ d^ riQO&ivrsg rd re Tdjv ■&r^Qt'o)v rd rs ro 
„7ivQog Xeixpava , nrj fiev ianuQuyfiiva, 'rirj 8e rivdQaxevfiiva , na\ rav 
„ ioiaoj»' Ta^ yecpaXag avv rotg d-jorfiiifiaaiv uvrdtv dtaavroig drdq:8g 
„ ^raofqcvAaTToy ^£t« <jto«tjwt<x/]? iTiifieXeiag rifitQatg avyvaig. ya\ oi 60 
„//*»< ive^Qifidtvro yai i^ovyov rug odovrag «V avrotg , t,rjHvrig riva 

30 „7rfpt(T(T0Tf'(0ai' iy.diyr]aiv '^iuq avrdiv Xa^eTv, ol ds ivsyiXcov ya\ inerco- 
„ &a^ov, fisyuXvvovreg dfiu rd eidcoXa avrtav, xa\ ixstvoig 'nQoad^^irovreg 1. TTtpii^aXXov aei (a sec. m.) £55«. | iv xi-x/.w acE, iynrx?.ai f, iy^vxXu eh, 
lyxvxXia ik, \ 12. dia^).r^&i7aa] nnQn^).r,&uaa h. \ 21. aSixov bcdfxV^ S^HB^, 
aSixoi ik (teste B, aSixov teste Gronov.), ddixus aeghSf^. j 22. »; ypoy? — 
Dan. 12, 10. Apoc. 22, 11- ; 23- «• add. cfrjVHB, om. aehikSS». | 7r«p^'- 
^akXof cfikS^B, naQf.-iaXov aeg hSVH. \ 26- r^v&Qnxtrfifva hcdefikzB , ijV- 
&Qaxoifiiva agh NS V H. \ 31. « uo add. c efg hikR^B, om. aS r*Sa H. 166 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 2. 

^^rijv THrcov rificoQiav , oi de iizieixtorsQOi nai yara noaov avfina&eiv 
^^ doxavreg mve/Si^ov aoXi; )Jyovreg' <nu 6 deog avrmv, nai ri avrsg (ovijaev 

61 „7/ VQijOxeia, ijV nai iiQo rijg «arTcoj' eilavro ipvx^jg; nai ra fiev an 
„fXfmoj' roiavrtjv tl)^e rt^v '^ioiniXiav , ra de nuxy tjftcig iv fieyaXcp xa&ei- 
„ (TT//x£i •n.iv&ei, dia ro fiq dvvua&ai ra aafiara nQvxpai t^ yr^. nre 5 
„ yap vv"^ avve^uXXero ijfiTv 'TiQog rnro, nre uQyvQia enei&ev, tsre Xnu~ 
„ veia idvamnet, <:iavr} fie Tpojiqj •naQerriQsv, cog fieya ri neQSavuvreg, ei 

62„ju?) rvioiev racpr^g. rnroig e^ijg fiexy ereQtt cpaai' „ra tv amfiara 
„ Tco»' fiaQrvQcov izavroicog naQaSeiyfiuria&ivra ytai ai&Qiaa&ivra iiti ijfit^Qug 
„ i^, fiereneira naivra yai cti&aXcadivra vno rmv dvofioav nareauQco&t] 10 
„ eig rov 'Podavov Ttorufwv nXr^aiov 'jiaQUQQiovra , oncog firiSg Xeirpavov 

63,^avrmv cpaivtjrai iiii t^? yijg eri. xat TavT ijiQarrov , cog dvvdfievoi 
„ vixiiaai rdv &eor, xal dcpeXia&ai avTcoy rt]v TiaJ./j^erca/a»', iva, cog eXsyov 
„ ixeivoi, ftt;8e iXTiiSa axooaiv avaarctaecog, icp ri nenoi&oreg ^evtjv riva 
„xa< naivifv rifuv eiadysai &Qtjaxeiav^ yai xaraq)QOvuai rcov deivav, iroi- 15 
„ fioi -Aai fiera x^iQcig r^xovreg ini rov &avarov ' vvv idcofiev ei dvaarrj- 
„ aovrai, xa« ei dvvarai ^oij&ijaai avroTg 6 &eog avrcov, xal i^eXia&ai 

y - ~ ' ~ CC 

„ f X rcov ^eiQcov rjficov. 

C A P. 2. 

'i/2? oi &iO(fi).ti(; /tflQTvqti rovq iv t^ diutyfiot iiamnrwxoruq i&tguntvov 20 

di^iovftfvoi. 
(Nic. H. E. lY, 18.) 

1 Toiavra xa/ Tci xaTa rov 8edt]Xcofiivov avroxQarOQa ruTg XQiara 

avft^i^ijnev iyxXtjaiaig, dcp' cov xa< Tct iv raig Xoi^RuTg inuQxiaig ivtjQ- 
yrifiiva einori Xoyiafic^ aroixd^ea&ai izdQsariv. d%iov riroig in rijg avrijg 25 
iTiiavvdxpai yQucfijg Xi^eig sreQag, di cov yai ro imeixsg xat (fiXdv&Qco- 
>n.ov rav btSriXcofiivcov fxuQrvQcov dvayiyQWKrai rsroig avr'oTg roTg QTjfia- 

1 atv' „o'i y.ai iiii roalrov ^r^Xarui xa/ fiifirirai XQiara iyivovro, og iv 
„^opq3/j &eu vnciQxcov ux dQnayfiov ijy^auro ro ehai laa &ei^, coare iv 
'y^roiavrr} do^rj vjidgxovreg, xai ux dna^ iids dig , dXXd iioXXditig /iuq- 30 
„ rvQijaavreg, xal ix &riQicov av&ig dvaXriCp&ivreg, xat Ta yavrrjQia xae 
„ rsg fxcoXconag nai ra rQUVfiara exovreg <KeQixeifjievu, ur avroi fiuQrvQug 
„ savrag dveici^Qvrrov, sre fitjv ijfiTv inirQenov rurcp r^ ovofjiari nQoaa- 5. sV.avTO e, illavTo bcdf, tiXovTO aghiJcE. | Q.iite aQyvfjia tnti&sv add. 
aeghihBNE, om. hcdfx. \ 26. xal post vjv add. c/, om. volgo. | 28- o)s iv 
fiOQtpfj — Phil. 2, 6. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 2. 167 

,,yoQevEiv avrag, dXX smori rig rjfiwv 8t iTziGToXrjg ij 8id Xoys fidg- 
„Tf^«tf uvrag TiQoasi^nev, i^nertXr^aaov 'rtr/.oag. Tjdimg yuQ •^raneycoQsv rr^v 3 
„ TJ^? fittQTVQiag 'riQoar^yoQiav tco Xqigxo) , tw '^igxc^ nal d).r^&ito) fiuQ- 
„ri'pt -Aai apcoTOTOXo) rwv rey.Qwv y.ul dQyr^yo) rrjg ^oa^g rs {>tH , x«« 
5 ^inefiifivriGxovro rav il^eXrjXv&orcov Tjdrj fiuQrvQav xat e).eyov' ixeivoi 
„^d^ fiuQrvQeg, sg iv rtj OfioXoyiu XoiGrog rj^iiaaev dvuXtjCf&rjvui, i^jzi- 
,,aq.Qttyianfievog uvrdiv 8iu rr/g i^oSs rr^v fiuQrvQiuv, rjfuTg 8s OfioXoyoi 
^^fiirQioi xai rwKtivoi. -aui fierd Suxqvcov nuQey.dXav rag u8e).q:ag, 8e6- 
^juevot iva ixrevetg evyui ylvavrut <:iQog ro reXeia&rivai uvrag. xut rrjv 4 

10 <)■, fitv Svvafitv rrjg fiUQrvQiug tQyojt i^e8eiy.vvvro, ^oXXtjv <xaQQriatuv uyovreg 
j, cr(>o? ':idvra t« e&vti, xui rr^v evyiveiuv 8id rrjg v-joiiovr^g xu\ dcfo^iug 
„xat drQOfiiug CfaveQuv iiioiav, rr^v 8e crpoi* rag dSeXcpag rcov fiuQrvQcav 
^^'^iQoaijyoQiuv <nuQr}ravro , ifim^nXrjafiivoi qo^a &ea.'' y.a\ uv&ig fierd 5 
^Quxiu cfaaip' „ira<neivav iavrag vno rrjv xQuraiav X^^Q^) ^^ V^ Ixavoog 

15 ,, vvv eia^v vxpcofiivoi. rore 8£ <jclai fiev d^ntXoyavro, xarriyoQav 8s ii8e- 
,,v6g, iXvov fitv unuvrug, i8iafievov 8t 88ivu , y.ut v-:tfQ rcov rd 8eivd 
.f,8iari&ivrcov rjvyovro, y.u&wn.sQ ^ricfuvog 6 riXstog fidQrvg' xvQie, firi 
„OT);'(jiji' «vtoT^ rr^v ULtuQrtuv ruvrr/v. ei 8' v:ifQ rav Xi&a^ovrcov i8iero, 
^'Koaoj fidXXov v^^isQ rav d8e).cfcov ;" xal av&ig cfuai fte&' ireQu' „arog 6 

20 „ yuQ xui fiiyiarog uvroTg '^iQog uvrov 6 •n.oXefi.og iyivero , 8tu ro yvri- 
„ aiov rrig dyu^Krig, iva d^^ioivty&e^g 6 &rjQ , ag 'nQoreQOv coero xurwne- 
^^ncoxivai, ^dovrug i^efiia'^. ov yuQ iXa^ov xuv/rifxa xurcc rcov aaaTco- 
„xoT(»»', dXX' iv oig i^nXeova^ov uirol , rlro roTg iv^seariQotg i-^iriQxav, 
„^?jTptxa a^^iXayyva tyovreg., xai noXXd '^ieQt avzcav ixyiovrsg 8dxQvu 'nQog 

25 „Toi' 'nariQU. ^coiiv rjrrjaavro, xat tScoxev avroTg, r^v xu\ aivefteQiaavro 7 
„TO»v 'nXriaiov. xard 'i.uvrcov vixr^CfOQOt ^iQog &e6v d^^teX&ovreg, eiQijvrjv 
„dya<!iriaavreg dei, xa\ stQt]vr^v de\ jtuQeyyvijauvreg , fier etQtjvrjg i^coQti- 
„aav '^Qog &eov, fitj xaruXi^jorreg 'kovov tj fir^rQ^ , fir^8s aruaiv xui 
„<it6Xefiov roTg u8tXqoTg, uXXa ^uQuv xui eiQrivr^v y.ui Ofioioiuv xut dyu- 

30 „ ?!)/»'," TavTtt xai <:tsQi rrig rdav ftaxuQicov ixeivcov <nQ6g rag 'rtuQwne^nrco- 8 
xoTa? rcov uSeXcfcov aroQyrig (ocpeXificog ctQoaxeia&oj , r^g d^nav&Qcona 
xai dvr^Xeag evexa 8ta&iaso}g rwv fierd ravra dcfsi8cog roTg XQiarS 
fxiXsai aQoatvt]vsyfiivo3v. 

7. ouo/.oyot ^cefE, ouo/.oytjTai g, ouoXoyafiivoji hik, j 11. ^raira om. 
aeikS. | 14» hantiyuv — 1 Peti'. 5, 6- | 15- toTt] tSto h. j 16. fitv post tXvov 
om. aegik. \ 17. xt-pts — Act. 7, 60. | 22. ila^ov aeghE, iXa^tv cfik. \ 
23. avToli h. I 26« ndvTOjv bcdfghVS^ H B , ndvra aeikS. \ 27. tiQ. dtl 
cfhikVH, ti(j. Tjijilv aegNSS^B^B. \ 32. tial] Tt xal aeSVH^. 168 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 3. 4. 

C A P. 3. 

Onniu Tw iiHuivoi yirraAy dt oyil^ov yfyoviv inKfnviia. 
(Nic. 11. E. IV, 18.) 

1 '// d' avxii rcot> iiQOtiQtjfitvcov fiUQrvQcov yQacp^ ttai aXXtjv riva 
fivtjfitjg a^iav laTOQiav 'neQis'x£i, rjV xai sdtis av ytvoiro qp^ofOi; [iij «;j( 5 

2 ToJ»' ivrev^Ofievojv lig yvcaaiv '^iQoadetvai. t^fft df Hroag. 'y^kxi^iaSa ydg 
rtvog i^ avroSv, ncivv ctv)[ftijQ6v ^iavrog 8iov, nai fir^Sevog oXcog ro tt^o- 
reQOv fieraXctfi^dvovrog, dXX ij aQrco fiovci) nai vdari iQcnfitva , Tif ipM- 
fiivH re yai iv r^ eiQxr^ urco didyeiv, 'ArraXco fiera rov 'UQcaxov dymva, 

ov eV rco dficpi.&edrQco tjvvaev, d'nexaXvcp&)], ori fiij naXcag <noioii] '^Xxi- 10 
^tddiig, fitj XQcofievog rolg xriafiaai ra &ei, xai aXXoig rvnov anavddXs 

3 vTioXetnofievog. 'nna&eig de o 'u^Xxi^iadr^g 'navrociv dvt'dtjv fiereXdfi^ave, 
x«« r^viaQiarei tw &eci). ov yuQ dveniaxe^Jiroi )^c'tQiTog &ei i]aav, dXXd 
ro nvevfta ro uyiov TjV avfi^sXov avroTg. xai ravra [lev codi i/f^irco. 

4 rcav d' dficpt rov Movravov nai '^Xni^iddr^v xai Qeodorov neQi rtjv (pQv- 15 
yiav aQri rore 'nQarov njv <neQi rn 'nQOcptjreveiv v^noXtj^piv jrccpa jioXXoig 
ixcpeQOftevcav, ('nXeiarai yuQ bv xai uXXai 'naQabo^o^noiiai ra Qein ;f«pt- 
Oftarog eiaexi rore xara SiucfOQyg ixxXr^aiag ixreXsfievat -niariv <naQa 
<noXXoTg t« xccxeivsg <nQOCfrjreveiv 'naQeTxovj, xai dtj diacpcaviag vnuQXoatjg 
<neQi rcov SedijXcoftevcov, av&ig ol xara rt]v JTaXXiav ddeXcpoi rtjv idiav 20 
XQiaiv xui 'neQi tutwi' evXa^tj xai OQ&oSo^orctrrjV vnozdrrsaiv, ix&ifxevoi 
xa\ rcov <naQ avroTg reXeico&evrcov fiaQrvQcov diaq^OQiig e^niaroXdg, dg iv 
deoftotg eri VTidQ)^ovreg roTg i^n 'Aaiag xat (I)Qvyiag ddeXcpoTg diexaQa^av, 
ov fit]v dXXa xai 'EXev&fQcp tciI totc Pcoftaioov i^niaxo^ncx) rijg rcov ixxXtj- 
aitav eiQ^vTjg evexev <nQea§evovreg. 25 

C A P. 4. 

Oitmq ol fictQzvQc; tov £IqtjvkIov 6i iTtiarok^i nuQtri&ivro. 
(Nic. H. E. IV, 13 — 15.) 

1 Oi 8 avroi fiuQrvQeg xai rov EiQtjvaTov, <nQea^vreQOv ijdi] ror ovra 
rijg iv ^syduvcp 'nuQoixiag, rco dtjXoo&evri xard 'Pcofttjv iniaxo^nq) avvi- 30 
Grtov , <nXeTara rm dvdQi fiaQrvQHvreg , oog al rarov e^saai rov tqotiov 

2 dtjXSai cpcovai' „yi^aiQeiv iv &ec^ ae iv 'ndaiv ev%6fie&a xai dei , -ndreQ 4. ftagrvQojv ora. aSS^Z. \ 10. post noiohj add. o aehE, om. cfgihN. \ 
12. 6 add. cefgikNB, om. ahSFHS^. \ 15. TrtQl] xal ntgi h. | 25- ivtnsv cfik, 
'ivfxa aeghE. \ 2^. rjSrj add. cfhihB, om. aeSVHS^. \ 32. (v ■nitatv acfhE, 
ndhv egihJR. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 5. 169 

„'EX£v&€Q£. ravrd aoi t« yQdftfiara iiQOSTQeipdfis&a rov udsXqiov rjfi^v 
,,x«( iiOtvKivov ElQrjVaiov diaxofiiaai, xai 'naQuxuXkixer f/eiv ae avxov ev 
j^naQu&icei, ^rjXazrjV ovra rrjg dia&rjxr^g XQiaTo. ei yuQ ijdeifiev, To-nov 
,,xivi dmaioavvr^v neQmoiela&at, cog 'nQea^vreQOv exxXr^aiag , o^neQ iariv 
5 ,,eji avTW, ev 'rtQcoroig uv 'jiUQe&tfie&a. zi dei naTuXtyeiv tov iv Ttj 3 
drjXco&eiarj yQucp^ rwv [xaQTVQmv xaTuXoyor , idia tiev tco»' wnoTfjrjaei 
ite(puXr]g TeTeXeiafieroov, idia de tcov &rjQaiv eig ^oquv <:zaQa^e^Xrjutva}v, 
•jtai av&ig rtav eVt t^^' etQHTrjg nenoiur^uev(ov, xov t£ dQi&ftov t(3v eiaeri 
TOT£ 'KeQiovTCov oftoXoytjzav ; otco yuQ CfiXov, y.ui Tuvra Qfidiov 'KXr;os'- 
10 OTttTa dtayvtovai, fieTa ;ff»p«ff dvaXa^ovTt to avyyQaftfia, o xaJ «ito t^ 
Tcov fiuQTVQicov avvaycoyrj ':io6g rjfiav , cog yav eqr^v , xuTeiXexTUi. aXXu 

T« flfV ilt ^AvTCOvivH TOIUVTU. 

C A P. 5. 

Sl(; HIctQxo) AvQt}).(w Kadjugi, rcdq xwv r^uixiqtDV (v/fd<; ovodvod-iv o &ioq ina- 
15 y.nvau^ iiticjiv. 

(Nic. H. E. lA^ 12.) 

7tfT« d^ ddeXcpov MuQnov u4vq^Xiov KaiaaQct Xoyog ej^ei reQixa- 1 
voig x«t ^UQiidTaig dvTinuQaTaTTOfievov fidxr} dixpei ':iie^0ftivr^g uvth T^jg 
aTQUTiug iv dfiri)^uvicc yevea&ut, Tsg de i^nt t;]? MeXiTtvrig utco xuXsftivr^g 

20 Xeyemvog aTQaricoTug did 'niarecog i^ iaeivn xu) eig deiJQO avrsaTc6ar;g 
iv ry TCQog rag noXefiiag <:iccQard^ei yovv &evTug i^^ii yr^v xara ro oi- 
•xeTov rifxiv rcov ev/cov e&og i^ni rdg ':iQog &eov ixeaiug TQW^iia&ui. 'nuQu- 2 
do^a de roig ':ioXefiiotg ra toihts drj &edfiaTog cparivrog uXXo ri Xoyog 
8X^1 'TiaQado^oreQOv i^xtxaraXa^eiv avrixa ' axrj^^irov ftev eig cpvyijv xa< 

25 dTicoXeiav avveXavvovra rag <noXefii8g, Ofi^Qov de f'?i< rrjv tcov to &eTov 
'KUQCcxenXr^yorcov aTQuriav , 'nciauv uvrrjv ix th dixpag fiiXXnauv oaov 
«jroj dtacp&eiQea&ai dvanTcofievov. rj de iarOQia qioerat fxev xat iiccqcc 3 
roig noQQco t8 xa& Tjfcag Xoya avyyQucpevaiv, oJg piiXov yiyovs r^g xarct 
rag dr^Xafiivag yQacprjg, dedrjXcorai Se xa/ 'nnog rcov rifieriQcov. dXXd roTg 

30 ftev e^co&ev iaroQixoTg, dre rijg -niarecog dvoixeioig, ri&etrai fiev ro 'nccQd- 
8o^ov, ov firjv xcct raig rcov rjiieriQcov eif/uTg thto cofioXoyr'i&r^ yeyovivai' 
roTg di ys rifiertQOtg, ure dXrj&eiag cpiXoig, arr/l^ xal dxaxoi^i&ei rQO^ncp 1. 'EXtv&{Q--t bS. I 3- post Sia&i^xr/( add. r« aehSVH, om. cfgilcNB. \ 
\%. avTuj h. I 21. yrjv] ttjv yijv aehSVHS^. \ 22- post n-pdf add. Tdv aeghNE, 
om. cfik. I 23. ra xoiiiTa St]] t« rotSSe h. \ 27. sm»] a^tTW gh. \ Siacp&eiQi- 
a&ai cfgikx, dtaq&ttQ^oeaOat aehNE. 170 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 6. 

4 TO nQaxOlv jiaQadedorat. TaToa»' 5' ccp eiij nat ^A-RoXivaQiog, i^ ixeiva 
cfr/aag ztjv di £vxtj<i ro naQado^ov iis^KOtijiiviuv Xsyetava olxeiav rm ye- 
yovori jiQog t5 ^aaiXmg elXrjqjevai nQoarjOQiav, xeQavvo^oXov rrj 'P(o- 

5 fxaicov emxXtjdetaav q^mv^. /^iccQrvg 8e rtizmv yevoir av a^ioxQemg o TeQ- 
rvXXiavog, rrj Pcofiaix^ avyxXijxcp 'nQoaqimvrjaag vnsQ Ttjg Tciareoog a<iio- 5 
Xoyiav , ijg xul nQoa&ev ifivrjnovevaafiev , rijv re laroQiav ^e^aiav avv 

6 «TTodft^tt ftei^ovi xai ivuQyeartQCi. yQucpei 5' av xat avrog Xeycov, MaQxs 
T« avrercoricrs ^aatXecog iniaroXag eiaeri vvv (ps'Qea&ai , iv alg avrog 
fiaQrvQel iv FeQfxavict. vdarog (tnoQici ftiXXovra avra rov arQarov 8ia- 
(p&eiQea&ai ralg rmv XQtariavav evxaig aeaooa&ai. rSrov 8e (prjai xat 10 

7 &avarov anetXrjaai roi^g xartjyoQelv ijfimv imxeiQoaiv. olg 6 8rjX(a&eig 
avrjQ xai raijra nooaemXeyei' ,,7roTa7iot sv oi vofioi ttroi, oig xa& tjfj.div 
„ fiovov enovrai uae^eTg, a8ixoi , oofxoi; og ire Oveanaaiavog iqvXa^e, 
„ nairoi ye 'Iu8uing riHtjaag, ug TQuiavog ix fieQog i^a&evtjas , xonXvcav 
„int^t]TeTa&ai XQtanaviig, (sg ure'A8Qiavog^ xalrot. ye ndvra Ta iieQieQya 15 
„ jioXvnQayfioviav, ure 6 Evae^^g inixXt]&e)g inexvQaaev. aXXa ravra fiev 
onii rtg i&eXrj ri&ia&oa, fiericnfiev 8s rjfteTg ini rijv rcov s^ijg axoXo&iav. 

8 TIo&eivH 8ri icp oXoig rijg ^mijg sreaiv ivevrjxovra avv roTg ini FaXXiag 
fiaQTVQi^aaai rsXsi(o&ivrog, EiQr^vaTog rrjg xara ylby8avov Tjg o flo&eivog 
rjyeTro naQoixiag rrjv iniaxontjv 8ia8sxerai. TIoXvxuQna 8e rarov axaarrjv 20 

9 yevia&ai xura ri]v viav ificcv&avofisv ijXixtav, arog rmv eni Pcofxtjg rrjv 
8ia8oir]v iniaxoncov iv rQirrj avvru^si rmv nQog rag aiQsasig nuQU&s- 
ftevog, eig 'EXsv&sqov, ov ra xara rag XQOvag r]fiTv i^sroi^erai, oogav 8i] 
xar avrov ana8a^0fievrjg avrm rrjg yQacjjijg, rov xaraXoyov larrjai, yQa- 
cpcov 038s. 25 

C A P. 6. 

Twr inl 'Poifttjq inioy.omvaanoiv naTaXoyoq. 
(Nic. H. E. IV, 15.) 

1 „QsfieXi(oaavrsg av xai oixo8ofiriaavreg ol fiaxaQioi anoaroXoi rtjv 

„ ixxXtjaiav Aivo^ rrjv rijg iniaxonijg XsiraQyiav svsxsiQiaav. tara Ta ./diva 30 1. tiij om. cfx. I 5. T/7 ^vjfiacKtj hcdfhilcsVS^HB , ttjv ^ojua^itti^v rij 
aegS. \ 7. iva(,ysartQa aeghJcE, iveQyeartQa cf, utrainque lectionem habet i. \ 
Y(faq:si, — Tertull. Apol. 5. | 12. oii scripsi de conjectura Yalesii, quam probavit 
5a et in textum recepit H, o'l C: „quas adversus nos soli exercent impii, injusti, — 
truces" TertuU. | 15. ^ovov cdNS^, fiovojv codd. reliqui, fiovoi V^ H. \ snovrat] 
taovrat gv. \ 17. i&ilot eh, i&iXu aS. \ 24. yfidfajv — Iren. adv. haer. lU, 
3, 3. p. 176 Mass. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 7. 171 

^UavXog iv raTg iiQog Tifio&eov iaiaroXalg fxifxvTjrai , 8ia8ixsrai ds 
,,avr6v ^AviyAXrirog. ixsrd rirov 8e rQiroi Torro) ano rav d^noaToXwv 2 
„ T^v iiiiaxoitjv xXr^Qarai KXrjfiT^g , 6 xai iojQaxmg rsg fiay.uQisg d^no- 
^aroXsg, xaJ avft^t^XriAOjg avroig, xai iri iravXov ro xtjQvyua rcSv dTio- 
5 „ar6Xo3v xa/ ri]v 'KaQaSoaiv 7:00 oqi&aXfimv ix^^} *"^' ff^^vog' tri yaQ 
,,<noXXoi {"nsXEinovro rore vno r^iv anoaroXoiv 8t8i8ayfiivoi. ijii rsrs 3 
„uv ru KXr^usvrog ardasojg «x oXiyr^g roTg iv KoqivQm yevofiivijg d8tX~ 
„(foTg, iniarsiXev ^ iv 'Ptofir] ixxXr^aia 'ii(aro3rdrrjv yQacp^v roTg Koqiv- 
^^&ioig, eig eiQ^vrjV avft^i^d^saa avrsg, xai diaveuaa rrjv Ttiariv airrmv 

10 „nai r]v reoiari dno rav diioaroXcov <KaQa8oaiv eiXi^q)et. nai fiera ^Qay^ia 4 
(pr}al' „r6v 8e KXrifievra rirov 8ia8iyerai EvaQearog, y.al rov Evdntarov 
i,^AXi^av8Qog. et&' uro3g i/.rog «cro rmv dnoaroXojv y.u&iararai ^varog, 
„jUfT« 8e rsrov TeXeaqjOQog, og xai iv^o^mg ifiaQrvQ^aev ' e-jietra TyT- 
„ vog, elra Tliog, fied' ov '^vixrjrog. 8itt8e^afiiv8 rov '^vixrjrov ^mrrJQOg 

15 tivvv 8co8exarcp to»' rijg imanoTirjg ano rav aTioaroXmv ycirt^ei nXrJQOv 
^^'EXev&tQog. r^ avr^ rd^ei aai rfi avr^ 8i8ax^ rj re ano rav ccrio- 5 
„ aroXoov iv Tg ixxXijaict TcaQcH^oatg yai r6 rr^g dXr^&eiag xiJQvyfia xa- 
,^ri^vrtjxev sig rjfidg." 

C A P. 7. 

20 /2? y-(tl /'('x?'' '''W)' TOT£ y.nigwt' dut twv niaxoiv dvyriafiq ivr^Qyovfxo rzunadoioi. 

(Nic. H. E. IV, 13.) 

TavTa 6 EiQt]vaTog, dxsXb&ojg rcdg TiQO^ie^o^ev&eiaaig r]fiTv vao- 1 
yQaxpag laroQiatg iv oig iiiiyQaxps 'Tzivre uai rov dni&fiov iXiyxa nai dva- 
rQoarig rrjg ipevScovvfts yvo^aeojg. iv 8evriori) Trjg avrrjg vno&iaeag, ori 

'Ih 8t] y.ui eig avrov vxo8eiytiurcc rijg &eiag nui n«^a5o'^a 8vvdfiecog iv in- 
xXr^aiuig rtaiv vnoXiXetTiro, 8ia TbTco»» iixiarifiaivsrai Xiymv' ,,roaorov 8s 2 
„ dno^ioai. ro vsxqov iyeTQUi , xaOoog 6 y.vQiog ijyeiQe y.ai 01 d^^ioaroXoi 
„8ia 'nQoaev](rjg, nai iv rr^ a^eXcporrjri ':ioX7.dnig, 8iu ro dvaynuTov rrjg 
„x«T« Tonoy ixy.Xriaiag <:iaar,g airr^aaiiivr^g fisrd vr^areiag y.ai Xiravtiag 

30 ^'fiToXXrig, i'niarQsxps ro nvsvfia tb TfTfifi>T;^xoT04,', xaJ i^uQia&r] av- 
^&Qomog ruTg evxcug rdiv dyioov." xai ccv&ig cpt;ai fiiO' ireQcc' „si 8l 3 1. fiifiVTjrat — 2 Tim. 4, 21. | 10. post tD.rjffiL add. xarnyyiU.uaa S^ de 
conjectura, ex Ruf. , qui add. „exprinien8," ct latino Ircnaei interprete, qui add. 
„annuutians." I 16- Sidaxtj codd. Eusehiiy SiaSoxf; („successi<;ne") Iren., quod recte 
probaverunt V» et vir quidam doctus in Epheni. Jenens. 1835, n. 102, p. 330. [ 
26. Xiyu^v — Iren. adv. haer. II, 31, 2. p. 164 Mass. | 27. iytlQat] diaar^aut /i. | 
28- post dSiXtf. add. ttoXXoI ahcdfxSy, om. eghik Iren. BNV^S' Hli. | 
31. ftiat — Iren. adv. haer. II, 32, 4. p. 166 Mass. 172 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 8. 

„ x«{ rov KvQiov (favraaioiSdjg ru roiuvra 'jienoirjysvai qi^asatr, c:rt ra 
„ cr^ogpjyTixa avuyovrsg uvrtig i^ uiircuv fnidei^Ofiev , •ndvra armg nsQi 
„ avTii xat 'nQoeiQFjaOai nai ytyovevai ^e^aioog, itat avrov fiovov eJvai 
f^rov viov ru ■&eH. 816 «ai iv ro) exeiva ovofiari oi dXTj&cog avrS 
^^fiaOrirai , "juq avru Xa^ovreg rtjv X^Q'^ > enneXnaiv ea eveQyeata ry 5 
,, Tcu»' XoiJicov avOQconoiv , xaOcog eig txuarog rtjv daiQeuv eiXtjq^e <naQ 

4 „ai'Tii. oi fitv yuQ 8at[uovug D.uvvsai ^e^atcog xal dXtj&iag, aart noX- 
„ i«x<^ xui Tiiareveiv exeivng avrtig rsg xu&uQiaOevrug «cro rav tiovtjqcov 
^-nvevftccrav xcci elvai iv tj «xxi;j(Tt«, oi de xai <!iQ6yva}aiv eiaai rav 
^^jneXXovrcov yui ojiraaiag xal Q^aeig jiQocpTjriKdg , dXXoi 8s rog xu- 10 
^^fivovrag 8ia rtjg riav xsiQwv im&e'aeo}g icovrai xai vyieig djioxaO^tardatv. 

„ tjStj 8e, xaOcog ecfufiev, xai rexQol tjyeQOrjaav, xni 'JiuQefjieivav avv tjfiiv 

5 „£T£(rii' ixavotg. xal ri yaQ ; ax eartv dQi&fiov ei^neiv rcov ;f«pt;T//aT(»»', 
„ <ov xara <navrog rs xoafia ij ixxXrfaiu auQd &ea Xa^aaa iv rco 6v6- 
,,fturi Iijaa XQiara ra aruvQca&evrog iiii Tlovria TliXdrs ixctartjg ijfieQug 15 
„£jr eveQyeoict r^ rav i&vcov iiiireXei, fiijre e^unarmad rivag, firfre i^uQ- 
^^yvQi^0fit'vt]' cog yuQ ScoQtdv eiXvjCfe nuod Oea , ScoQeuv xul 8iuxovel." 

6 xut iv ersQca 8e roiico 6 uiirog yndcfei' „xaOcog xul iioXXav dxaofiev 
„u8eXq,oov tv r^ exxXtjaia ^QOCfrjnxa ;f«^t(TjW«Ta ixovrcov, xai TiavroSa- 
.^'^iatg XaXbvrcov 8tu t8 'jivevfiarog yXcoaaaig , xa\ ra xQvcfta rcov dv- 20 
„t>e(urr(u»' eig quvsQov dy6vT0)v i^jii rcp avitCftQOvri, xal t« fivarijQia Ta 
.)i&ea exSttjyafitvcov. ravra xui 'rteQi ra 8ta(fOQdg x<*Qi<^l^drcov fiixQi xa\ 
xmv 8tjXsfie'voav xQOvoov jia^cc Ton,' d^ioig SiufieTvai. 

CAP. 8. 

Onwq o JEigtiyaioq rojv -d-iluiv fivtjifovivii ygacpiav. 25 

(Nic. H. E. IV, 14.) 

1 Enei 8s uQxofisvoi rr^g <RQayfiareiag v^noaxsaiv <Ke'KOiiqfie&a ituQa- 
&r)aea&ai xura xuiqov einovreg rug rav aQxaioiv ixxXtjataarixcov <!iQe- 
a^vrsQcov rs xui avyyoacfscov cfcovdg , iv aig rdg <ksqI rcov iv8ia&i]xo}v 
yQaq;mv eig avrag xarsX&saag <!iaQa86aeig y^aqpg <jaQa8s8coxaai , rarmv 30 

2 8e xai 6 EiQtjvaTog tjv, cpsQS xal rdg aiira 'n.aQU&cofie&a Xs^eig. xai 2. inidsisousv ahl (a sec. m.) 7c (a sec. m.) XSFB", „demonstrabimus" Ire- 
naei vet. interpres, iTTiSei^cufiav cefgikxB. \ 6- post 'iy.aaros add. avzoiv ae 
SVS^H. I 8. ixslp8S avra? bcdfikx, avTss ia. aeghE. \ rs? add. bcdfS^H, 
om. aeghikSVB. \ 13. irsaiv ixavols cfgikB, ix. srsat aehSVS^S. | 16. rt- 
va?] „aliquem" vet. interpr. Iren. | 18. iTtQo» xonut — Iren. adv. haer. V, 6, 1. 
p- 299. I 30. TitTOJv — 7jv add. hcdfghikvxVS^H, om. aeSB. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 8. 173 

TigaTug ye rag tisqc tojv itocav Evuyyu.mv , bzcog ixaaag' „6 fih 8i] 
„ Mazd^aiog iv zoTg E^gaioig rg Idia uvtwv diaXixzq) xai youq^TjV f|»/- 
jjWyxc»' £vayyt).i8 , ra TliTQH y.ui tZ IJav/.s iv Pcoutj evayysXi^Ofiivoiv 
jiXai &tui).ibVTcov TijV ixxXriOiuv. fHTa de Tr^v TiiTCxiv iiodov MccQxog 6 3 
5 ^ffiu&rjTr/g xal iQurjViVT^g riiXQs xui uvTog t« vno IliTQa xr^Qvaaofiiva 
^^iyyQucpcog jjfiTv nuQudidcoxe, xui Aaxcig dt. 6 uxc).8&og IIuvXs, to vti 
^^lxEivH xrjQvaaofievov evayyi).iov iv '^ifiXcp xuTi&tro. tTteiTu 'lcauvrr^g, o 4 
^^fiu&rjTrjg tu xvqih , o xai i^ni t6 arridog uvth uvaneacav , xai ccvTog 
„ £^4'3oox£ To tvuyyiXior , iv 'Eq^iaco Tr/g 'Aaiag diUTQi^av,' tuvtu fitv 5 

10 HV iv TQiToy Tr.g eiQr^fiivr^g vno&iaecog tw TZQodr^XcoQivTi eiQr^Tai. iv dt 
Tc^ 'JzifiTiTco ctf^t rf^g 'lcoavvn anoxaXvxpecog xai Ttjg ^pi^cps rrjg ra am- 
XQiaTB <nQoat]yoQiag utco dtaXufi^dvei' ^thtcov dt brcog ij(^6vTcov, xal iv 
„na(jt ds zoTg arzndaiotg xai dQy/iioig dvTiyQdcf^otg ra uoi&Lib thts xei- 
^^fiivH, xui fiaQTVQHVTcov uvxav ixeipcov twv xut oxptv Tov 'Icoavvr^v ecoQa- 

15 „ xoTO)»', xat Tb Xoya diddaxovrog rjficlg, oti 6 c'cQi&fiog th ovofiuTog th 
^^&riQiH xard ti]v tcov EXXtjvoJV xpr^cfov did tcov iv avTco yQUfXfidzoiV 
„ ificpaiveTai. ' xai vnoxaTa^ag <:ieQi tu uvth tpccaxet ' ,,tjfieTg bv hx drco- 6 
„ xtv8vvevofie* afp< Th ovofiuTog tu dvTf/niaTa drzocfutvoiievot ^e^atoa- 
^^Ttxcog. ei yuQ i8ei dvacfuvdov t« vvv xatQc^ xriQVTrea&ai Tuvofjia uvth, 

20 „ 5t ixeivH uv iQQt&rj th xui rrjv d^izoxdXvxptv iojoaxoTOg' uSe yuQ <:zqo 
„no)ll« yiQova icoQu&r^, dXXd aytSov irzi Trjg rjfiezeQag yendg, 'rzoog tco 
„ri).ei T^i," JofiertavH dQ/rjg." Tavza xa\ crip* rfjg d^rzoxaXvWecog laro- 7 
QriTut Toj 8e8rjXcofXivoj. fiifivriTui 8l xui Tf^g 'lcodvvB -izQcoTrjg intaToXf/g, 
fiuQTVQia i^ avrfjg 'rzXeTara etacfiQcov, oftoicog 8t x«< rfjg TliTQH TZQoriQug. 

25 ov fiovov 8t oi8ev, dXXd xui (\-o8i/iTui rr^v th Tloifiivog yQUcprjv Xiyo)v' 
„ xaXag hv ei^rzev tj yQacfr^ f/ Xiyaaa ' iQcorov advrcov aiarevaov ori eig 
„ £(JT<»' 6 &eog, Tu 'rzdvta xriaug^' xui rd iif^g. xal QrjToTg 8i riatv 8 
«X T^i' JioXofidivog ^ocfiug xi/Qrjut, fiovovBXi (fdaxoav' OQuatg 8e &ta 
izeQi^rzoirjrixTj acp&aQaiag, dcf&uQnia 8s iyyvg eivai jzoieT &tu. xui «rro- 

30 firtjfiovevfidrojv de wrzoaroXtxa Ttvog aQea^vrtQB, ov ravofia otajag 'XUQU- 1. <5 fiiv Srj — Iren. adv. hatr. III, I, 1. p. 174 Mass. i 2. avTuiv ^tnX] 
iiaX. avTvJv S. [ 7. ^i^Xv c^J^", ^i^/.ivj aehE. \ H. tV tiZ TtifirrTiu — Iren. 
adv. haer. V, 30, 1. p. 528 Mass. | r^« t» aeSVH, rf,? 7rf(/i t5 cfhikxB. \ 
17. (pdann — Iren. adv. haer. V, 30, 3. p. 330 Mass. ( 25- Xiyoiv — Iren. adv. 
haer. rV', 20, 2. p. 255 Mass. [ 26- ttTitv oni. egik. i 28- 2o/.ouiuvoi cgikB, 
JSoXouojvos X, 2u'/.cuoio<; f, .SoXowi/iTos aehXS VS* fi% \ 'paaxojv — Iren. adv. 
haer. IV, 58, 3. p- 285 Mass. , coll. Sap. 6, 20. | 29- noiel] noiol H errore 
typogr. I 50. TTa^aii8oj*t cik, Tia(ji3ojy.e aefgE. 174 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 8. 

9 diScoxe, fivrjfiOvevet, i^riYtjaeig rs avzu Oticov yqacpuv nttQari&eirat. eri 
nal 'laattva t« fiaQTVQog y.ai 'lyvariti fiv/jfiijv •nenoitirai, fJiaQrvQiatg av&ig 
nai «no rav xuroig yQaqiivrmv yexQtlftivog, iniiyyeXrai de avrog, in rmv 

10 MaQxtcovog avyyQuufiarcov avriXi^eiv uvro) ev iduo a^aaduafiari. xut neQi 
rt/g xara rbg s^dofir^novra eQiitjveiag rcov &eo<Krevarcov yQacpwv aase ola 5 
x«T« Xi^^iv yQucpei' „o Otog uv uvdQConog iyivero , xal avrog KvQtog 
^^eacoatv tjfiug, dsg ro rijg jzaQ&iva arjftelov' aXX »% dog evtoi cfaat, rwv 
y,vvv roXficoyrcov fie&eQfUjvevetv rijv yQurpijV ,,,,i8H // veavtg iv yuarQi e^^ei 

„ x«< Tt^tTttt vlc)v,'"' cog Qeodoriav jjQfHjvevaev 6'Eqiiaiog, nai'yixvXag o 
„ riovrixog , aficporeQOt. luduioi nQoa/jXvroi, olg y.ctraxoXuOtjaavreg oi 10 

11 ^'E^icovalot i^ 'laa^cp avrov yeyevija&ai cpaanuai. rurotg iiziqiQet fiexa 
§Qaxia Xiycov' ,,wpo ru yuQ Pcofiaiug nQarvvui rijv uQxijv avrcov, m 
„ Twi' Maxedovcov rrjv 'Aaiuv Kurexovrcov, TlroXefialog 6 Auyu, cptXori- 
,,,ftufievog T^v vn avru xareaxevuafiivtjv ^i^Xio&tjxtjv iv 'AXe^avSQeia 
„xo(T(M^(Tat Totv 'Kuvrcov uv&Qconcov avyyQcififiaaiv, oau ye anudaia vniJQiev, 15 
„^TJ;'ffaTO naQo. rav 'leQoaoXvfiircov, eig r^v 'EXXtjVtKrjv didXsxrov axstv 

12 j,(ivrcov fiera^ep.rjfdvag rdg yQacpicg. oi ds [vn^yuov yuQ eri roig Ma- 
„xi5o'cTi TOTf) rug naQ avroig ifxnetQOrurug rcov yQucpoiv xai uficpo- 
„ Tf P&)»' rmv diaXinrcov , e^dofiijnovra nQea^vriQsg ensfixpav IlroXefiaio^, 

IZ ,^notifaovrag ru&' onsQ ij^iuXsro. 6 ds idicc neiQuv ttvrmv Xa^stv &sXi]- 20 
„(;«?, svXctiitj&eig re, fi^ ri uqu avv&ifievoi iinoxQvxpcoai rijv iv ralg 
„yQacpaig difi. rijg tQfirjveiag uXrj&eiav, x^Qiaag avrug an aXXriXcov ixi- 
„ Xevas rug ndvrag rijv avr^v sQfir^veiav yQcxcpeiv, xai ruro ini navrcov 

l4„Ta)»' ^i^Xicov inoiijas. avvsX&6vro3v de uvrcov int ro avro naQc/. roi 
j^riroXefiuio), xul avvuvrtiiuXXovrcov ixuaru rrjv iavru SQfirjvsiav, 6 fisv 25 
^^&tog ido^ua&rj , al ds yQucpai i^vroirg &tiat iyvcoa&rjaav , rav navrcov 
„Tct avra raig avraig Xi^sat xai roTg avroTg ovofiaaiv dvayoQsvaavrcov 
„ «Ti' dQXTig fiixQ'' "^iXug , oiars xai t« nuQovra e&vr] yvavai, ort xar 1. (ivrjfioviiii — Iren. adv. haer. V, 53, 3, p. 535. | TraffnTt&tirat cfikx, 
7raQaTi9iTai. aeghNE. \ 2. uvijfiriv ■nf^toirjai — Iren. adv. haer. IV, 6) 2. 
p. 235. V, 28, 4. p. 327 Mass. | 3. iTrijyytXrai — Iren. adv. haer. I, 27, 4. 
p. 106 Mass. I post Si add. 6 aeliE, om. cfyilc. \ 6. yQaqiii — Iren. adv. haer. 
III, 21, 1. p. 215 Mass. | 8. iSi — Jes, 7, 14. | 12. Xtyo)v — Iren. III, 21, 2. 
p. 215. I T« ydg cefffikNB, ydg t» ahSFH. \ 20. TTOtTjaovraf ts& H ex Sa- 
vilii conjectura prohantibus F^S^, „facturos hoc quod ipse voluisset" Iren. vet. 
interpr., noirjaavToi ri &tH CN. \ Tj^iiltTo] i^iiliro aeS. \ 23. yQaifitiv] not^- 
aao&ai h. 5* dedit ti]v avTt}» io/ut]vtvtiv y^jacp^v , secutus Irenaei interpretem, 
qui sic vertit: „eandem interpretari scripturam." Eecte. | 25« avvavTt^alX6vio)v 
cfg ikNB, avvavTt^aX6iTU)v aehS VH, EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 9. 10. t75 

^^iTtinpoiav t« &e8 daiv rjQiiiiv£V(iivtti al yQuqiai. xat sdev ye ■davfia- 15 
„ arov Z8T0 ivrjQytjxeyai tov -deov, oi^ ye nai ev ri] iiii Na^uxoSovoaoQ 
„ alinaXaaia t» Xuh, dtacf&aQeiaoov twv yQacpcov, nai fiera i^dofttj^iovra 
yfixri Twv 'ltidui'o3v uveX&ovTcov eig Tt;v ycoQuv aizoJv , meiTtt iv zoig 
5 „ ^^((dyoti,* 'AQTa^^tQ^E,» T8 IJeQacov ^aau.tcog iveTivevaev 'EadQa tco teQei ix 
„ T//S' CfvXtjg ylevi, Tug Tav 'jtQoyeyovorcov <KQOCpqTcov 'KCiVTag avaTct^aa&ai 
^^Xoyng , xat unonaTccaT^aai TCf Xaca tt^v dia Mcovaecog vofio&eaiav. 
ToattVTtt 6 EiQriVttlog. 

C A P. 9. 

10 01 xmu KojKodov irtiay.OTHvaufTf^. 

(Nic. H. E. IV, 19.) 

'Evvea 8e x«t 8exa 'eTeai tj/ ^aaiXeici diuQxeauvTOg '^vrcovivs, Ko- 
fiodog T^v rjyefioviuv <KUQaXafi^uvei, ov xctTU t6 TiQaTOv hog Tav xaT 
'.AXe^civdQetav ixxXrfaiav 'laXiavog iyj^eiQiCeTut Ti/v iTiiaxo^nrjv, £jit dvoxai- 
15 8exa STeaiv ^yQtTiiiivH t/]v XetTSQyiav dvttnX^aavTog. 

C A P. 10. 

IIiQt Tlavxuivov Tov cpiXoaocpov. 
(Nlc. H. E. IV, 32.) 

'HyeiTO 8e rtjvtxavTa Trjg tcov 'RiaTcov uvto&i 8iaTQi^rig roov dno 1 
20 'RCiiSeiag uvrjQ iTnSo^oTarog , ovofia uvtc^ TldvTuivog , i^ dQj^aia t&sg 
8t8aaxaXei8 rmv leQav Xoycov 'jzuq' uvToTg avveaTmrog , o xul etg ijptclg 
jtaQttTeiveTtti, xttt <nQog twv iv Xoyco xal Ty TieQl t« &eia ans^y 8vvtt- 
rcov avyxQOTela&at '^iaQeiXr^cpapiev. iv 8e TOtg pidXiara xut' ixeivo xuiqh 
8tuXupnpat Xoyog sjfct tov 8e8r^7.coptivov , oirc xat d^no cpiXoaocpa dyojyrjg 
25 Tcov xaXapiivcov ^tkixcov OQptojfievov. ToaavTrjv 8' 8v cpaaiv uvtov ix- 2 
&vpiOTaT'q 8ta&eaei 'jiQO&vpiiuv iieQi rov &etov Xoyov iv8ei^aa&ai, cog xal 
xi^QVxa T« xttTa XQtarov evayyf.Xis TOig «V dvttToXrig e&veaiv dvtt8eix&rj- 
vttt, piixQ^ J*"* '^^'» I^^d^v aTeiXdfievov yijg. rjauv yuQ, r^aav eiaeTt totc 
nXeisg evayyeXiaTai t« Xoys, ev&eov ^rjXov d^noaToXixb piipt^ptaTog avvetg- 7. ctnoxaTnaTT/aat x prob. H^, „restituere" vet. intei-pr. Ircn., d:io>taTaaT^vat 
ceteri codcl. et E. \ 15. '^•/pinnivy post treoiv pomint cefgikB, post dvanXi^- 
•^avTot ahSVHS». \ dvan/.tjaavTOS cfhVH, dnoTT^.tjaavTOS acffikNS.S^B. | 
19. ToJv dno naiStiaS dvt}(i cfikv VHIi, dvrQ nard natSiiav aehSS^. \ 21. Si- 
daaxaXeis aeghikNE, Sidaaxalin bcdfx. \ 22. na^jaTtivtrai] naQartlvai t» 
conj. V*. I 25. 6pptojpi,svov acfhE, ojQpitjuirov eik, ujQuripiivojv g. \ 28- 17001' 
po8t yap om. gh. «6 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, H. 

3 qiiQeiv B7i av^ijati x«* oixodofirj t« &ti'n Xoys TiQOitrj&bfievoi. wv elg 
yevoiiivog xai o Tlavxaivog xui ttg 'hdag iXdeh' Xtyszai , tv&a Xoyog 
evQsTv avrov TiQOCfOuaav t^v avri nuQuaiuv to x«t« Maz&aTov evay- 
yiXiov nuQu tiatv uvroOi rov XQiarov infyvaHoaiv , oig BuQ&oXoftaTov 
xcov unooToXcov tvu xijqv^ui, avToTg re 'E^Quicav yQafifiaai rtjv t« Mar- 5 

4 Oais xaruXeTipai yQacpr^v, r^v nai ac^^taOui eig rov drjXyfitvov XQ^vov. o 
ye fiijv Ilavratvog ini noXXoTg xuroQ&caixaai ru x«t' 'u^Xt^uvdQttuv re- 
XtvrciJv iiyeTrui didaay.uXtiu, ^coarj qcoty xui diu avyyQUfifidrcov rsg rwv 
&eic>)v doyficiTcov &>iaavQ8g vnofivrifiurt^ofievog. 

C A P. H. 10 

' Iliol K).tif((yroi; A).(tuvSotu>i;. 

(Nic. H. E. IV, 33.) 

1 Kura rorov ruTg &eiutg yQucpuTg avvaaxufievog in AXt^uvdQeiag 
iyvcoQiXtro KXrjfiijg, oiicopvfiog Tfo ndiXui rr/g 'Pcofiaicov ixxXrjaiag tjyrjaa- 

2 fiivcp (poirr^ri~i rcav ctnoaroXoiv. og 8r] xui ovofiaari iv nig avvira^tv Tno- 15 
rvncoataiv cogav diSuaxdXn ru Iluvruivs fiifxvr^rui, rurov re avrov xai 
rcov 2!rQcaftaricov iv nQcoxco avyyQUfifxari aivirrea&ai fioi SoxeT, ore rsg 
fficpaveartQog tjg xartiXr^cpev clnoaroXixrjg diaSoxijg iniarjfiaivofievog ruvra 

3 cpr^atv' „ijSrj ds ov yQucprj tig inidti^iv rtreyfvuafievri r^de rf nQuyfiureiu, 

„ uXXii fioi vnofivr\fiara eig yrJQug &ijaavQiXtrat , Xr^&rjg (puQfiuxov , ei- 20 
„ dcoXov urey(t'ag xai axiayQucpia rcav ivuQyuv xui ifixpv^^cov ixeivcav cav 
„ xarti^ica&riv inaxaaai Xoycav re xai dvdQmv fiaxuQicov xat r^ ovri a^io- 

4 „X6y(ov. ritrcav o fitv ini rrig EXXaSog , o 'lcavixog , o 8t ini rr^g fte- 
„ ydXrjg 'EXXddog, rr^g KoiXqg ctrtQog avrcov livQiag tjv, o de dn Ai- 
„yvnrs, dXXoi 8e dvd rijv dvaroXtjv, xal ruvrtjg 6 fiiv rig roov 'Aaav- 25 
„ Qicov, 6 8e iv Tg IlaXaiarivQ 'E^QuTog dvixa&ev. vararcp 8e neQirvxcov 

„ {8vvdfiei 8e aQU nQarog r^v) dvenavadfjitjv, iv Aiyvnrcp &rjQaaag XeXtj- 1. TTQOftTj&^f^tvoi cffikByTfQoui&yuivoif, nQo&vfj,isfiivot, aehSVH. | 8. ot- 
SaoKa/.tis aehikE, SiSaay.nUs hcdfgx. \ 9. Soyfidtwv aehihE, yQa/iudrojv 
cfffx. I 16. fiiuvtjTai — hic locus perditaruin hypotyposeon non exstat apud 
aliuni scriptorem: in Excerptis tainen Theodoti, quae ex libris hypotj'poseon de- 
Bcripta esse videntur, haec legimus (p. 1005 Pott., Vol. IV. p. 49 Klotz.): 6 Ildr- 
Tait os r/ftojv tltyiv nzX. , ad quem fortasse locum referenda sunt Eusebii verba. | 
T« cfik, Ss volgo. I 18. iinarjfjt,ntv6fitvos aeghE, i7Tia7ifj,tjvdfitvoe cfikx, \ 
19. (pvotv — Clem. Alex. Strom. I, 1, H. (p. 118 Sylb. p. 322 Pott.). | 22. «Va- 
naaat C (praeter a) Clem. NS»B, dxaaai aSVH. \ 25. rii tojv aegikSS^H, 
Tit TtjS cfhNV, T^s Tojv Clem, B> EUSEB. HIST. ECCL LIB. V, 12. 13. 177 

„&6ra. a)X oi filv r^v alrj&ij r^g fxayuQiug Gco^ovreg didaoxaXiag 5 
jynagadoaiv (v9vg «no TliXQH xa< 'laxm^a , ^ladvvs t£ nai navXs rmv 
„ayioiv uTioato^.cav, aaig naQa TiaTQog ixSi^uiisvog , {oXiyoi 8s ot a«- 
„XQdaiv ofioioi), 7jxov di] avv di.co xui iig ijfiag, t« cr^oyortxa iaEiva 
5 „ xai d<:ioaroXiy.u xaTa&rja6iA.£voi a^^iiQfiaxa. 

CAP. 12. 

77^01 Tw*' iv IfQoao/.iifiotq iniay.o^xiuv. 
(Nic. H. E. IV, 19.) 

^Eni TBTO)»' r^g iv leQoaoXvfioig ixxXr^aiag i-niaxo^^rog o <naQa 'noX- 1 
10 Xoig eiairi vvv ^e^Sotjfttiog Nuoxiaaog iyvconi^ero, TisvrsxatdsxdrrjV aymv 
dia8o^rjv dizo rrjg rmv 'lisSutcov xurd 'A^qiuvov noXiOQxiag , i^ ov drj 
nQmrov rtjv avroOi iy.nhjat'av i^ i&vmv avarrivui fxsra rbg ix jrf otto- 
ftijg, xa&rjrjaaa&ai rs avrmv ctQcorov i^ i&vav iniaxoiov Muqxov idrj- 
XaaafiEv. fiE&' ov ijiiay.onsvaui Kaaaiavov ai rmv avr6&i 8tu8o'/ai 2 
15 7isQti)^aai, xal fisrd rirov TliinXtov , sha Md^ifiov, xal sat TtTOt^ 'Is- 
Xiavov, insira rdiov, fi£&' ov 2^Vfifiayov, xa\ Faiov trsQOv, xal TiaXiv 
aXXov 'laXiavov, Kwrzircovd rs <nQog raroig xca OvdXsvra xul JoXiyjavov, 
xat int 'ndai rov NuQxiaaov, rQiaxoarov dnd rmv dnoar6Xo3v xara rr^v 
xmv s^^g 8ia8o'/r^v yEyivrjfihov. 

10 C A P. 13. 

Jlf^l PoSujvoq xtti i]ii iftvr,f(ovfvaiv ■/.uta 31ftQy.io)vn 6'if((po)v(aq. 
(Nic. H. E. TY, 29.) 

Ev T«TO) xai PoSfov, ysvog rcov uno 'Aaiag , fia&rirsv&Eig ini 1 
Pcofirjg, cog avrog taroQsT, Tariavo), ov ix rmv aQ6a&sv syvcofisv , 8id- 

25 cfOQa avvrcc^ag §i^Xia, fisrd rcov Xofncov xal TiQog rrjv MaQxicovog naQa- 
rsraxrcti aiQsaiv' tjv xal sig 8iaq:6Qiig yvcouag xar avrov 8taardaav 
laxoQsi, rtig rtjv Stdaraaiv ifjinsnoirjx6rag dvayQdcfcav, in dxQi^ig rs rdg 
naQ ixaarci) rurcov intvevor^fiivag StsXiy/cov xpsvSoXoyiag. dxse 8' uv 2 
Kui avru ravra yQccrpovrog' „8id rZro xul nuQ iavroig davficpavoi 

30 „yEyovaatv, davardra yvcofirjg dvrinoibfiEvoi. dno ydg xrjg TaTw»' dys- 
„Xrjg 'AneXX^g fiiv , 6 Tg noXirsia a£ftvvv6fiEvog xut rco yrjQct , ftiav 

1. aoj^ovrts diS. cfgikx Clem. B, SiS. aws- aehiSVHS^. | 10. Nct(fx. tyiejQ. 
cfgikxB, tyvujg. Nufjn. aehSV H. \ 17. post Capitonem exciderunt nomina Ma- 
ximi et Antonini: cf. Eus. Chron. p. 389 Mai. | 25- TTapaT^axrut cfikxB, 7r«po- 
Tarrizat aehSVH. \ Z\. rfi noL oiuv. xai to'j yt/Qfi acfhSVH, ti]v nolittiav 
otfiv. nat To y^Qote egikNB. 

12 178 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 13. 

ii^QXI^ Ofio).oyet , Tag dl i:Qoq;tjX£i'ag i^ dvciy.eifieva Xi-yei nvEVfiazogy 

3 ,,7i{i\f6fi£vog ujioqidijfiani naQdeta daiftovtoaiig, ovofia <Iii}.vfitvrjg, txeQOt 
,, df, ya&cijg xal avTog 6 vavri;g MaQxicov, 8vo aQj^dg eiaijyuvrai ' ag/ 

4 „ cov Eiai Tlorlrog rs xai BaaiXixog. -Aai nroi fii-v xara>ioX8&^aavreg 

„ tq5 riovrixrp Xvxo}, xat firj tvQiaxovreg rtjv diaiQEatv rmv <jQayfiaraiv, 5 
,,0)? u8s ixEtvog , f^/ rr^v tvyJnEiuv trQuiovro , xai dvo uQj^ag acreqpjy- 
,,vavro u>i).cog xai dvanodEtxrojg. uXloi dt 'nccXtv dn avrav etii ro 
„XEiQOv f^oxtihtvrEg oi) fiorov 8vo, dD.a xai rQtig vnoridEvrcu cpvastg, 
,,03v tariv uQpjog xai aQoarccrr^g ^vvtncog, xcc&cog o'i ro 8i8aaxaXEiov 

5 „ «t-T^ •nQO^aXXofiEvoi Xtyaat." fQiiCfEi Se 6 aiirog cog xul tig Xoyeg tXt]- 10 
Xv&oi rco'^:i£XXy, (puaxav UTCog' „o yuQ ytQOiv^A^ritXXijg avfifii^ag r/fiTv 
^'noXXa filv xaxcag Xtycav itXt'yx^>ly o'i>ff xa] tcjjaaxE, fiij 8tTv oXcog e^e- 

„ ru^tiv rov Xoyov, uXX txuarov, cog TiEniarEvxE, 8iafitvEiv. aco&tjaEa&ai 
„yuQ rog im rov iaravQcofitvov tjXTzixorug ujcECpaivEro , fiovov idv iv 
„tQyoig dya&oTg EvQiaxcotrai. ro 8s <udvrcav daucpiarurov iSoyfiari^tro 15 
„avro} <:iQilyfia , xu&cog TiQOEtQr^xufiEV , ro ^eqi t« Otu. EXeys ftev yuQ 

6 „fiiav dQx>;v, xu&cog xca 6 ijfcireQog Xoyog." eJra 7iQ0&t)g uvra ■nci.attv 
rrjv So^uv iniCftQEi cpuaxcov' „Xiyovrog 8i fis 'HQog uvrov , „„n6QEV rj 
„ uno8Et^ig uirt] acu, ij 'nag Svvaaai Xiyttv fiiav dQytjv, cpQuaov tjfiTv, 
„icp>;, rag fitv '^QOcptjrEiag iavrug iXiyiEiv, 8ta ro fii;8tv oXcog dXr^&tg 20 
„ EiQr^xivui ' uavftcpcovoi yuQ vnuoysai xat xpEv8ETg xut iuvraTg avrixEi- 
„fiEvut. ro 8£ 'niag iari fiiu dQyt;, ftij yivcoaxEiv tXEyev , urai 8e xiveT- 

7 „a&ai fioror. elr iizofioaufiivs fiH rdXr^&lg eI-reTv , cofivvsv dXij&EVOJV 
„Xt'yEiv, fii; iniaraa&ai 'ncog Eig iariv dyivvt;rog &Eog, ruro Ss aigEVEiv. 
„iyco 8s yEXuaag xariyvcov avrb , 8i6ri, 8i8ciaxaXog Eivai Xiymv ux ij8ei 25 

8 „ro 8t8uax6fierov vn avrs xQurvvEiv. iv rcp avrco 8s avyyQafifiari 
KaXXiaricori iQoacpoovcJv 6 aiirog fiEfia&t;rEva&ai iiii 'Pc6fit;g Tariavc^ 
iavrov ofioXoytT. cp>;al 8t x«) iaita8ua&ai tw Tariavcp iiQO^Xt^fiaroav 
^i^Xtov, 8i b}v ro daacptg xu\ i^KixEXQVfifiivov rav &Eia)v yQucpmv iiaQa- 
arr/attv v^jzoayofiivu rn Turiccvu, avrog 6 'P68o}v iv i8icp avyyQUfifiari 30 
rag twj' ixEiva 'nQO^Xr;fidroov iTitXvaEig ix&i^aea&at. inayyiXXErai. cpEQErai, 5. o rairtj? add. aeliBE, om. hcdfihstxN. \ 4- /7or7ro'f] IToriuo? a e S, 
TTorTiyos ff K. I 9. SiSaanaXtlov e ff li , SiSaaxdhov bcdfhikSVH. \ 10. IItjIv- 
d'01 chhVS» H, ^Xtj/.v&si aefiSB. | 14. tv om. hx. \ 15- doa<fiaTaTov] aacpi- 
OTttTov ff Pl. I 16. avTOJv h. | t« add. chihVH, om. aefffSS^E^R. | ^tv add. 
cfgihB, om. aehSFE. | 17. TTQoaQeli c. \ 18- fm om. ffh. \ 23. d).T)&(vwv 
ItYeiv] dktj&aveiv Xeyuiv xNSS^'. EUSEB. HIST. ECCL. UB. V, i4. 15. 16. 179 

di T8 avT8 xai eig rriv i^a^fieQOv i":i6uvr^na. 6 yi roi 'A^^itV.r^g 8Xog 9 
fiVQia xaTa t« Mo3vaicog rjGi^>;as vofis, dtd <:i).si6vo3v avy/QUuudrwr tiig 
&eisg p.aaq:7]ni^aag ).6y8g , elg iltyfov te, oj,- -/e dr] id6y.H, xat «»'«- 
XQO^^v avTwv ov niy.Qdv '^iinoir^fiivog OTisdijv. ravra utv bv ruol t«tco»'. 

5 C A P. 14. 

Ilffyi Tvjy xriTu <I>ovyui x^ivionnofj.tirbiv. 
(Nic. H. E. IV, 20.) 

MtaQi<aX6g ye ^tjv eg ru ixdhara na\ rfiXo^novriQog wv 6 rr^g ix- 
x).riaiag ru &es czoXifiiog, fir,dira re iiriSautag t^,* x«t« rmv dt&oco^rzcov 
10 djioXfnav eTn^aXrfg TQ^^rzov , aioiaeig iirag av&ig erriqvta&ai y.ura rr^g 
iHnXijaiag evriQyti, cov oi uh loSolcor diy.r;v iVirrsTWf ini rr^g Aaiag y.ui 
fJiQvyiag ewiov, rov fiev aaQdy.Xr^rov Morrarov, rag 8 i^ uvra yvvaT-Aag, 
riQiaxiXlav xa] Ma^tui).).av , cagdv rl Movxuvh ':TQO(ir;ridcig yeyovviag 

uv/^bvreg , 
15 C A P. 15. 

JTfQl TOi» xuTfl B/.doxov inl PoJur^q yivo^itov axlaunroz.. 

01 8' enl Pojfir^g rjXfxa^ov , av rjyeiro (hXcoQivog , 'rtQeaSvreQia rr^g - 
exxXr^aiag djio^^ieacov, BXdarog re avv t^toj TiaQa-rJ.riaior -xrcofiari x«T£- 
axr^fiirog. o'i xal 'rzXeing rr^g exxXr^aiag TLeQiiXxovrtg e~i acfcov v-xr^yov 
30 ^uXrjfia , &dreQog iSicog n£o< rrjv dXrj&eiav vecoregi^etv rteiQcotievog. 

C A P. 16. 

Oo(t niol MorTUVOii y.ui TOtv uiO- uvtov ^■(vionoorfriTwt' uvrjtorfvirui. 
(Nic. H. E. IV, 23.) 

TlQog fifv bv rr/v XeyOfxivr;v xard (JiQvyag aiQtaiv otiXov layvoov 1 
25 x«< dxaraycovtarov ent riqg fiQWTioXeojg rov 'A^^ioXivuqiov, ov xat 'riQoadtv 
fivrjfirjV Xoyog fifCTo/^jTO, dXXsg re avv avro) crlfjs» rojv rr;nxa8e Xo- 
yioiv dvSQcov jj rrig dXrj&eiag vniQfiayog dviarr; Svvaiiig, i^ ojv xca rjfiiv 
iazoQiag <:iXeiarrj rig v<x6&eaig xaraXiXeiTirai- dQyofievog ynv rr^g xar 2 
avrmv yQacf^Pjg rav eiQr^fiivoiv 8ri rig <:iQcorov i-:nar;iiaiverai, cog xat ayQa- 
30 (foig roig xar avrcov i^ne^iXOoi iXiyyotg. 'n.QOOifiidXerai yiv rnrov rov 
rgo^aov ' „ix '^iXeiarn oau xcu iy,uva)rdr8 XQOvs, dyu^^irje 'AutQxte MdQ- 3 3. ^laaifTjutjoai cfg (ih teste Gronov.) 55», ^Xaa(ft]ulaa<; aeh VH. \ 10. dno- 
liTtuiv ini3islf(i: cefgihxB , ini^. dnoX. ahSVHS^. \ 12. utv] ixiv Si/ kik. \ 
nagatiXr/ror Movt.] Movravov nagdxX. i. \ 29. ^r Ttf aeyhikEy om. bcx., ^Stj 
df. I 30. To7s om. F^ tacite. | 31- ' JuiQxu bcdfikxVHR» B, 'jvi(fxte aeSS», 
'jiipxu h, 'j^fpxit X. 

12* 180 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 16. 

„ xfXXe , Ejzna^&eig vtio ab avyyQuipai riva Xoyov «tV rtjv rmv xaxa 
„Mii.ri(idrjV XEyofievav aiQEaiv, iqjEictixcorEQov nag fiE](^Qi vvv diExsifiTjv, 
„ ftx anoQia rl dvvaa&ai iXsyj^EivfiEv ro xpsvdog, fiaQrvQslv de tj aXtj- 
,,&eia, dedicog de xal e^evXa^ufitvog , fii] ati 5o^oj riaiv imavyyQaqiEiv 
,, // eni8iaruaaEa&ai rco rijg ru EvayytXlu naivr^g diuOtjxtjg Xoyc^, cp fitjre 5 
„nQoa&eTvai fiijT cicpeXeiv dvvuTov tqj •Aura ro evayyeXiov avro noXi- 

4 j, revea&ui nQOi^iQr^fievoct. iiQoacpoirwg de yevoftevog ev yiynvQct rljg PaXa- 
„ riag, x«t xar aXa^cov rijv xarit Tlovrov iiCAXijaiav vito rtjg veag rav- 
„rtjg, u](, cag avroi cpaai, iiQocptjreiug, iioXv ds ftaXXov, cog 8eix&i]aErai, 

„ ^evdo^^TQOcprjreiag 8iare&QvXr^fit'vtjv, y.a&oaov Svvarov, ru KvQia TCUQa- 10 
„ axovrog, 'neoi avrcov re rurcov xal rcov 'nQoreivofisvcov vn avrcov exagd 
„ r£ 8ieXt'x&r/fiev ijfitQaig izXeioaiv iv ry ixxXijaicc, cog rtjv fisv ixxXijaiav 
„ayaXXiaa&iji'ai xai '^zQog rijv tlXtj&Eiav iiiiQQCoa&ijvai, rug de «| ivav- 

5 „riag 'jiQog ro 'rtuQov ciTioxQsa&ijvai, xai rsg uvri&isg Xvnrj&ijvai. a^iuv- 
„rcov bv rcov xaru ro<7iov iiQea^vreQcov, o<ncog rwv Xeyf^&ivrcov xara rwv 15 
„ avri8iari&efievcov rco rijg dXtj&eiag Xoycij vnofivtjfid ri xazaXiiioofisv, 
„<naQovrog xac ru avfmQea^vrtQH 'qficov Zcorixn ra 'OrQtjvu, ruro ftsv ux 
„inQd^afiEv , i^ntjyysiXdfte&a 8s , iv&dSs yQdxpavreg ru KvQiu SiSovrog 

6 „ 8ia a^nuSijg Tiifixpeiv avroTg." ravra xal e^ijg ruroig ersQa xaraQ^ag 
sl^RCov Ta Xoyu , rov a'iziov rijg SijXufiivtjg aiQsaEcog iiQoTcov rurov dvi- 20 
aroQst rov rQonov' „^ roivvv svaraatg avxcav xai rj iiQoacparog tov 

„ d<noaxiafiarog aiQsaig <nQog rrjv ixxXtjaiav rijv airiav 'iais roiavrtjv. 

7 „xcofit] rig tlvai Xeyerai iv t^ xixra rtjv 0Qvyiav Mvaict, xaXufiivtj 
„^Q8a^av ruvoficc' tv&a cpaai riva rcov vEO^niarcov iiQcorcog, Movravov 
,^ruvofia, xnrd FQdrov ^Aaiag dv&v<rzarov , iv im&vfiice. tpvyrrig dfiirQcn 25 
„ cpiXoTiQcortiag 8ovra ndQoSov eig eavrov rco dvrixeifievct} itvsvfiarocpoQt]- 

„ &ijvai T£ xai aicpviSicog iv xaroxy rivi xai 'izaQexaraasi ysvofievov iv- 
„&uaidv, aQ^aa&ai rs XaXeTv xal ^evocpcoveTv, ji«^« ro xard 'xaQdSoaiv 2. MiXridSrjV C, '^lxi/itaSr/V de Langii et Valesii conjectura probabili S. 
Infra (V, 17. p. 183, 27) similis occurrit horum nominum permutatio. | Xiyotj,iv(»v 
aeikxSS^H, hyou,/vt}v cfghVR^B. Cf. p. 185, 15. | 8- Uovtov bcdfhiJcxSV, 
Tonov aegtNS^ HR^B. cf. p. 151, 22 not. | 10. SinTi&Qv).T]uivriv cfik, SiaTs- 
■&QvX).rju,ir7jv aeghE. j 11. 'ixaaTa ts] ixuoroTs ex conjectura Christophorsoni et 
Savilii probante Valesio scripsit Routh. | 15. dynlXia&ijvai cegS. | 14. dvTi&itiS 
dfvF^, dvTi(^iT8i abeeghikE. \ 17. 'OTQtjrS] 'OaTQjjvs N. \ 18. iv&dSs om. 
gh. I 19. nifii^isiv cgikRa^B, Tii/jLxiisi, f, niunbiv aehSrH. \ 21. ^ toivw] ij 
add. acehE, om, fgik. | 22. dnoaxijaunrog cfg. \ 2i- '^QSn^nv aeghikSVB, 
A<;Sa^d^ c (teste Valesio), ' jQSaitiv fmv , '^QSnfid N, 'JqSvi^uv 5" tacite. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 16. 181 

„ xai yara ^iadoyjiv avoa&ev t^s; initXtjaiag i&og d^&sv <jiQoqir]r£vovra. 
,^rmv 8s xar iaeivo ifaiQti iv r^ roov vo&mv ixq^covfjixdrav dy.Q0uaei yevo- 8 
5, ^iVwy 01 fiev cog ial iveQYSfiivco nai daifxovavri xca iv 'KXdvr^g 'nvev- 
,,(iari VTcdQy^ovri xat rng oy}.8g raQarrovrt ax&ofievoi. ijierificov y,ai Xa- 
5 „ XeTv incoXvov, fiefjivrjfievoi rijg T8 Kvqi8 SiaaroXtjg rs aal uTieiXrig TiQog 
„ To (fvXdrrsa&ai rtiv rcav xpevdo^nQoqrjrav iyQtjYOQorcog naQuaiav' oi 8s 
„ dog dyicp '^vevftari xaf 7r(iog;/;T/xftj laQtafiari inatQOfievoi xai ity Tjxiga 
„ ^favj-s^ff Ofj xat rijg ^taaroXrjg ru Kvqih iTiiXav&avofievoi , ro ^Xa\pi- 
„ gp^oy xai vjiOHOQiariyov aa} XaonXavov itvevfia nQH-AaXuvro, &eXyofisvoi 

10 „xat nXavcofievoi vn avrti, eig ro firjyeri xcoXvea&ai aicoTidv. rsxvi^ 8e 9 
„ rivi, fidXXov 8e roiavriQ fiedodco 'AaHOrexviag 6 8td^oXog rrjv xard riiov 
^^aaQtjxocov dnoyXeiav fitiyavriadfievog , nai <KaQ d^iav vn avrcav rtfxco- 
,,fievog, v^Jie^tiyetQs re xal ':iQoae^e'xavaev avrcav rtjv d^^ioxeicotfitjfiivriV 
„ aTio r^g nard. dXtjdeiav 'niarecitg Siavoiav , cog xai sreQag rivdg 8vo 

15 ^yv^arxa? i<neyeTQai y.al Ta voOs itvevfiarog 'jtXijQiaaai , cog nai XaXelv 
.,, ixcpQovcog xal dxatQcog xai aXXorQiorQoncog , ofioiag tw iiQoeiQtjfikrcp, 
„xat rog fiev yaiQOvrag xai ycivviifievag in avro) fxaxaQi^ovrog Ta 'Jivev- 
,^fiarog, xat 8td t« fieye&sg rav i^jtayyeXfiarcov ixcfvaiovrog, ia& o«rj/ 
„3« xal xaraxQivovrog aroyaarixag xai d^ioiniarcog avTng dvrtxQvg, iva 

20 „xa( «^f^xTtxoy elvat 8ox^ , {oXiyot 8' tjaav tiroi Tctv (I)Qvymv i^rjjta- 
„ rrifiivot) , rrjv 8s xa&oXa xui- 'ndaav rtjv vno tiQavov ixxXtjaiav ^Xa- 
^^acprjfieTv 8t8daxovrog Ta d^n^v&a^iafievs <Kvevfiarog, ori firjre rifxtjv fiifrs 
,^<ndQo8ov eig avrtjv to -ipev^onQOcprjrixov iXdfi^ave 'n.vevfia. rcav yuQ 10 
„ xaTce rriv ^aiav 'KiarKtv 'KoXXaxtg xat 'KoXXay^ rijg ^Aaiag eig ruro 

25 „ avveX&ovrcov^ xai rag 'RQoacpartig Xoysg i^eraadvrcov xai ^e^qXsg d-no- 
„ g:;;f cc»Tco>' xai dno^oxifxuaavrcov r^v aiQeatv, «toj 8t] rijg rs ixxXrjaiag 
„ i^ecoa&rjaav xai rijg xoivcoviag eiQX&rjaav.'' ravra iv 'KQcoroig larOQi]- 1 1 
aag , xai 8i oXa tb avyyQUfifiarog rov eXeyxov rijg xar avrbg •RXavtjg 
inayayoiVy iv rco ^evrsQcp nsQt rijg reXevrijg rcijv nQo8e8t]Xcofiivcov ravra 

30 (prjaiv' „insi8rj roivvv xai nQOcprirocpovrag rjfidg dnexdXav, ori firj t«i,' 12 
„ cc^6Tpo(]cco»'B^ avrav nQocptjrag i8e^dfjie&a, (rttrtig ydQ eivai cpaaiv, 
,^8aneQ intjyyeiXaro Tcij P.acj) niftipsiv 6 KvQiog}, dnoxQivda&coaav rjfiTv 
i,nQog &eti , eari rtg, co ^iXriaroi, rurcov rcov dno Movravti xai rav 8. ^Xnyii'tp(jov] ^lrti/nfoarov cf.v. j 14. trtQrtt] iraipa? v. | 17. yavvijufvai 
bcdfikxNf/b, xaixojuiini aehi (in marg.) Jc (in marg.) E. | 21. post vtto add. 
Tov aec/hE, om. cfikX. \ 30. fnaiSt/ acefikN, iTTtiSdi' ghE. \ 33. toJv post 
nal add. cefgikNBH^, om. ahSFH. 182 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 16. 

„ yvraixdiv XaXnv aQ^aitHvcov, oarig v<no lodaimv idimx&t] rj vno naga- 
^^vofiMV a':isy.rdr&r^; iiSEt'^. tids yi rig avrmv ytQarTjO-ttg vrcfQ rs 6v6- 
^yftarog a!VSGTavQm&)j. ov yaQ uv. vde fitjv ndf iv (jvvaymyaTg ladaimv 
„ T(w»' yvvaixmv rig ffiaartym&t] aoT« ij iXi&o^oXtj&t]. edafioae udafiag. 

13„«/l/l&) ds &avdro} rtXfvrijaai Xtyovrai Movrarog rs. x«t MahulXXa. 5 
„Ta'Ta? yaQ vno •nvEviiarog (iXaxpicpQOvog sxartQag vizoxivijaavrog Xoyog 
^^dvaQrijaai iavrbg, «/ Ofin , x«Ta 8s rov rijg sHaars rsXsvr^g naigot 
^iTVfV 'i^oXX^ , xai ttTfo 8s reXsvrijaai x«< rov ^iov naraarQs^pai 'liSa 

l4„7rpo5oT8 5/x)^j'. naOdnsQ nal rov ■&avfiaar6v ixsTvov rov nQmrov rijg 
„xaT avrog Xsyofiivijg •!iQog)i]rsiag olov iairQonov riva Qs68orov -noXvg 10 
„ aiQsT X6yog, mg aiQOfisvov aors xai dvaXafi^av6fisvov sig sQavug <naQSx- 
„ rTT^rat Tf xrtt xara^niarsvaai, savrov Tro rijg anartjg nvsvfiari , xai 

ib ,^ 8iaxsv&svra xaxmg rsXsvrr^aai. qiaai ysv tuto ormg ysyovsvai, dXXa 
,^ fiij dvsv T« i8sTv ijfidg iniaraa&ai ri rmv roitirmv vofiiXofisv, m fia- 
„ xa^(£. iamg fisv yaQ armg, lamg 8s 8^ armg rsrsXsvrTjxaat Movrav6g 15 

16„T8 xal Qs68orog xat ij <nQ0siQ)]fisvt] yvvi]. av&ig 8' iv Tft) avr^ q)rjat 
X6ym, rog r6rs isQsg imaxonag <ns'nsiQda&ui fisv ro iv r^ Ma^ifiiXXi^ 
jivsvfia 8isXs'y^ai, xsxmXva&ai 8s <nQog srsQmv , avvsoyHvrmv 8r]Xa8r] Ttp 

17 <T[vsvfiari. yQdqsi 8s brmg' „xai fit] Xsysrm iv r(p avro) Xoyo) Tcp xaT« 
.),'y4art'oiov OvQ^avov ro 8itt Ma^ip,iXXr]g <nvsi}fta „ „8imxofiai mg Xvxog 20 
„£x <rcQ0§drmv' sx sifil Xvxog' Qijfia sifit xat <7tvsvfia xai 8vvafng," ' 
„ dXXd rr^v iv rip avsvftart 8vvafiiv ivuQymg 8si^arm xai iXsy^drm, xai 
.,.,i^OfioXoysTa&at 8iu t« <i.vsvfiarog xaravayxaadrm rog r6rs <nao6vrag 
„ sig ro 8oxifidaui xai SiuXsy&ijvai Tfj) avsvfiart XaXHvri, dvSQug 8oxifiHg 
„ xa\ i<niax6<n:sg, Zmrixov «cto KofiuvTjg xmfxr^g xai IsXtavov d<iio '^<na- 25 
„/ttft«?, mv 01 <nsQl Qsfiiamva ra ar6fiara qifimauvrsg «x siaaav ro 

iS 'ifXpsvSsg xui XaonXdvov <nvsvfia v<n avrmv iXsy/^&ijvai. iv ravr^ 8s 
<ndXiv 'tzsQtt fisru^v <nQog tXsy^ov tccI»' rijg Mu^ifiiXXr^g \psv8o<nQO(fi]rstmv 
si<nmv, Ofts rov re ^Q^*'^^ ^*"^' o** TavT syQuqis ar]fiaivst, xui twj' ?iqoq- 
Qrjasmv avrrjg fisfivr]rai, 8i mv <noXt'ftisg sasa&ut xai dxaraaraaiug <nQos- 30 

19 jwarTsucraTO, mv xal rt]V \psv8oXoyiuv sv&vvsi mSs Xsymv' ,,xai nmg ov 
,.,xuraq)avsg i]8r] yiyovs xai rnro ro xpsvSog; TlXsim yuQ i] rQtaxai8sxa 
^^srt] sig ruvrrjv rijv rifisQUv, i% ov rsrsXsvrtjxsv i] yvvri, xat ars fiSQixog, 
„«T£ xa^o>Ltxo? x6afio^ ysyovs <n6Xsfi.og, dXXd xai XQiariavoTg fidXXov 6. Delendum aut Xoyos, aut (fijUTj TToXlt}. \ H. aiQtl ahikxE, iqsi hcdefg. \ 
19. Xoyto om. B tacite. | 24- Xalavri,] XaXSvras mpt. | 25- KoudvT]? ahikE, 
Ksfiavtji cefg. \ 26. oi om. c. | 28- To^tv om. h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 17. 183 

„ siQrjvij diduoyog i§ i).i8 ^es. ' y.at zavra 8s ix T8 devTSQs nvyyod^- 
ftarog. xa< diio ri rotrs de aiiiy.Qag a.aQa&i]GOuai Xe^eig, di ojv 'nnog 20 
rag uvyuvrag, ag uQa ciP.ffe? y.ai avrojv fieuanrvQr/Aoreg thv , ravrd 
cprjGiv' „orav roirvv iv rzuai rotg iior^uiroig iXeyy&ivrsg utioqiJgcogiv, 
5 ,, £^t rsg udorvnag 'rzeiQwrrai xuruqtvyniv, 7jyomg rroP.P.Bs* iytiv jJidQ- 
„ xvQug, xai r^ro eivai rey.ur^Qiov 'rziarov rr^g dvvuuetog ra Tian' avToig 
^^Xeyouiva '^QOCfr^riy.H nvevuurog. ro d' eariv uQa mg ioixE ciarrog 
^.,ftd).).ov 8X uXr^&ig. y.ut ydo tojj' uX/.ojv aioiGeaiv rtveg ciXeiGrag oasg 2i 
„ i/stjt fidQrvQag, y.ai ov 'riuQu tsto dr^ris avyy.ara&rjaofxe&a. Hde dXi^- 

10 .^-deiav iyeiv avrag oiioXoytjGOfiev. y.ai 'rzQwroi ye ot dno rr^g MaQy.ioi)rog 
,.,aiQiGeo3g Many.iaviGrai naXHfieroi TzXeiarsg oasg eyeiv X.Qiars iidorvQug 
^^Xiyaaiv, dXXa rov ye Xqigtov avrov y.ara dXrj&etav ay oiioXoyHGi.'' 
xat (ierd ^Quyia rHzoig inKfioei Xiycov' „o&ev roi y.ui iTzetduv oi i~} 22 
„ TO rtjg yard dX/j&eiav niareoyg fiaQrvQiov yXtjf^ivreg arro t^^' ixxXt]- 

15 „aiag rvyaai fterd rivoiv rav d^no rfjg rdiv 0Qvycov aiQiaemg Xeyofiivcov 
^, f/uQrvQOJV , biacfiQovrai re <::Qog avrag, y.ui fxij xoirairijaavreg avroig 
.f^reXeiHvrfu , 8id ro fit] ^sXea&ai Gvyxara&iadai tw did Movrava xat 
,} Tw»' yvvaixi^v Ttvevfiari. xcci ori rbro ccXr^&eg, y.ai irti rojy r^LieriQwv 
„/poVa3i' iv '^'Tzafieia tj crpoi? MaiavdQq) rvyydvei yeyevrjfxivov, iv roig 

20 ), wf P' rd'iov yai 'AXi^tcvdnov dao Evfifveiug fxuQrvQrjaaGi <:in68r^Xoy." 

C A P. 17. 

riiiil J\It).Ttttdov v.ul wi' ai'i'fr«jc ).oyo)y. 
(Nic. H. E. n', 24.J 

'Ev rHrcp dl rcJo avyynccfifiuri y.cci MiXridda GvyyQaqioyg fxifivrjat, 1 
25 dog Xoyov rird xcci ccvra y.ccrd rr^g nQoeiQr^fievrjg aiQeaeoig yeyQacforog. 
tiagttdifievog yHv avriav Xi^eig rirccg i^rricfiQei Xiyoir' ,,ravra evQOiv iv 
,,xin avyyQccLifiari ccvrcov Iviaraitivoiv ra MiXridda ts ddcXcfa avyyQccLi- 
,,fiari, iv cp dnodeiyrvat afp< ra firj deTv 'XQ0Cfr']rr,v iv ixardaei XaXeiv, 
j, inerefcoftrfV. ' vioxara^ctg de iv avTO) rag nara rtjv ycaivrjv dia&rixr/V 2 
30 nQO^rcecprjrevyorag xaraXiyei, iv oig •AaraQi9fiei'Afitiiav rird xaJ KodQdrov, 
Xiyoov arcog' ,,dX)! o ye Mjevdo^nnorfrjrr^g iv nccnenardaei, u) e^nerctt udetu 
,,xat dcfo^ia , dQyofxevog fxev i^ exaaia dfcadiag , •AaraarQiqoov 8e eig 1. i).ta cfik, tXiut volgo. ] S. 7TH(jwvzai, xaracp. cfihxH^, xaracp. neiQ. 
volgo. 12. xnrd] uird HB tacite. | 20. Eiuivtiai] Eiufviai a. i^.avrtZv] avru g, 
intivu K. I 27. roi] tuI ts h. | MiXridds N Chrlitojih. y»^S» HR^U^, ',4).xt.itd6ii 
CSV. cf. p. 180,2. not. | 29. avToj cf, rorroJ volgo. ] 52. /.aTaoTffitfoiTOi ehk. 184 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 18. 

3 „ux8atov fiuviar \pix>j^, wtf 'HQoeiQTjTui. turov ds xov rgoJiov nre rita 
„ rav xard rijv '^iaXuiuv, hxe zav xaza xtjv 'AaivtjV <:iv£Vfiaro(poQtj&tvra 
y./rzQoqtjrijV deiiai dvvtjaovrai, «t6 Aya^ov, nre Jeduv, nrs 2iiXav, btc 
,,ru^ (ptli^mis dvyaxiQag , «t£ t/;»' £1' <lHXu8sX(isia 'Afifuav, hra Ko- 
„8Qurov' tre ys bq rivag aXXag nrfisv avroTg iiQoaijxovrag xavx>]aov- 5 

4 „ T«t." aal av&tg de fiera ^Qa^ea ravrd qirjaiv' „si yaQ fiera KodQa- 
„rov nui rijv iv ft>tXn8eX(feia ^Afifiiuv , ag (paaiv , ui tisqi Movrarov 
„8te8t^avro yvvuTxeg ro ^QO^frjrtnov •lUQiafiu, rog uno Movravu xat rmv 
„yvvttixmv riveg naQ avroTg 8ie8e^avro, Set^urooaav' SeTv yuQ eJvai ro 
„nQO(pr/ri'Aov xccQiafxa iv Traffj/ Tg i'AxXjjairc fiiiQi rijg reXeiag auQaaiag, lo 
„ 6 dnoaroXog d^ioT' dX)! ax dv exoiev SeT^ai rsaaaQegxaiSixarov ^8i] 

5 „^8 TtiTO erog dno rr^g Ma^^ifiiXXr^g rsXsvri^g. urog fisv 8r] roaavra. 
ys roi 'JiQog aiira 8c8tjXcofiivog MiXriu8tig xui uXXug rjfiTv r^g i8ittg 
rceQi Ttt ^eTa Xoyia a^JisSt^g fivtjfiag xaraXiXotnev, ev re oJg nQog "EX- 
Xtjvag avvirul^e Xoyotg xai roTg nQog Is^aiag, sxariQct, i8iag vno&iast, iv 15 
Svalv vnavr^aag avyyoufifiuaiv. iri 8e 'aui nQog rag 'AoafifAtg uQXOvrag 
insQ ijg fisri^ei qiXoao(fiag nenoitjrai dnoXoyiav. 

C A P. 18. 

"Oau xal l-/rro/./.w»'to; tov<; y.aru fftQvyaq U7ii]).f'/it y xcd rlfwv ifivtifiovivaiv. 

(Nic. H. E. IV, 25.) 20 

1 Trlg 8e xard (pQvyag 'AuXsfiivr^g aiQiaecag xat ^AnoXXcavtog , ix- 
xXrjataarfAog avyyQa<j>svg, dxfiu^uarig eiairi rore xuru rt]v ^tQvyiav eXeyyov 
evarr^adtievog iSiov xar avrcSv nsnoir/rai avyyQUfifiu, rdg fiev (peQOfiivag 
avrav nQO(ft]reiag xpEv8sTg uaag xard Xi^iv ev&vvwv , rov 8s ^iov rcav 
rijg aiQiaecog do-j^ijycov onoTog rig yiyovs StsXiyxctiv. avroTg 8s Qrjfiaai nsQi 25 

2 T8 Movrccvs ravra Xiyovrog ccxbs ' „ dXXa rig krog sariv 6 nQoacparog 
„8i8da'AaXog, t« sQya avra xai tj 8t8aaxaXia Ssixvvatv. ttrog iariv o 
„ SiSd^ag Xvaeig ycifjtcav, 6 vr^arsiag vofio&erijaug, 6 nins^av xai Tvftiov 
„'leQ8aaXrjii ovofidaag (noXetg 8e siaiv avrai fitxQUt rt]g (pQvyiag), rag 
„navra'j^6&ev exeT avvayayeTv i&iXcov, o nQaxrriQag yi^Qt^fxdrcav xaraari]aag, 30 
„6 en ovofiari nQoacpOQcov rtjv 8coQoXtj\piav intrexvcofisvog , o aaXaQia 
„XOQVy^*' ■^"'^ xriQvrrsatv aiira rov Xoyov , 'iva 8id rrjg yaarQifiaQytag 

3 „ri 8i8aaxaXia tb Xoya xQarvvt^rai." xai ravra fxsv neQi ru Movrava' 5. ye Sij hik, tJSjj aeS, iVt m, St/ gB^, om. bcdfVS^S. | 6. ttal av&ts ch 
{ik teste Gronovio) B, xal om. aefgSVS^H. \ li yaQ om. h. \ 25- ytyovt] iye- 
yovti h. I 26. »To? iuTtv cfikx, ioriv 'axos atghE. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 18. i85 

uai nCQl rmv •nQQifr^tldoiv dt avrti v:ioxara^ccg urco yQacfti' ^dtUvvfiif 
„ Hv avrag 'TTQcorug rag 'JtoocfrJTidug ravrag, ctcfj ov t« 'rrvtvuarog i^nXr^oca- 
,f^7]aav, risg civdQug xarahnuaag. -ricog av sifjivdorro IlQiGxav <:iaQx^svQv 
^^anonaXuvxEg ; elr irciqtQii ).r/cov' ,,doH£i aoi <:ici.aa '/Qucfri ncoXvnv 4 
5 ^^'KQoqrirr^v Xau^dvitv dwQa xui '/Qrjuara; orav «r iSo) rrjV ':iQocfr'jriv 
fjeiXr^cfviav xal jfQvaov xaJ uQyvQOv xai <:io).vri).£?g iaOrjTag, <nag aiirrjV 
„fi^ 'nuQuirriacxifiui ;" av&ig ds v^noy.aru^ug af^t rivog rcov xat avmg 5 
OfjioXoYTjrdov tavrix, cfrjatv' ,.tri St xut Qfutawv, 6 rr^v a^to^^itarov n/.«o- 
„r£^iav ijncfuafiivog , 6 ftrj ^aarciaag rijg ofxoXnyiug ro arjfiaiov, dXXa 

iO ^nXrjdet ^or^fidrcov drcoO^iiiivog ra deaftci, Siov e;rt rsrcp ru~£ivorfQov£tv, 
,) cog fiUQZvg xcw/cofi£vog iroXftriaE, fitfibfuvog rov dnoaroXov, -AicOoXiy.rjV 
^^uva GVvra^afi£vog imaroXrjV xarrj)^£Tv fiev rsg ufi£irov avrH 'n^niorei- 
j^xorag, avvaycoviX^a&ui St roTg Tr^g y.£voq;coriug Xoyoig, p.aacfrjfirjaai Ss 
„ eig rov Kvqiov xai rug d^noaroXsg xai rriv dytav ixxXrjaiccv. xai 6 

15 <n£Qi irtQcov St av&ig rmv xar ai/rag rtr ifjirjfcivcov cog Srj fiuQrvQcov brco 
yQdq:ii' ,,iva St firj acpi <nX£i6vcov Xiycoiuv, tj 'nQO(fr;rig TjfiTv ^i^ndrco Tce 
^yxara '^Xi^ccvSQOv rov Xiyovru iavrov fidorvQU, co avvtaridrai, co 'rcooa- 
„ xrracrt xai avrco <no).Xoi , ov rdg- Xriarsiag y.cc) ra uXXa roXii^Liara, 
jficp oig xtxoXaarcct, h% r^ycug SiT Xiynv, dXXd o 6niOx}68ofiog tytt. rig 7 

20 „ ay rivt xaQi^irai ra aficcQrrificcra; <n6r£Q0v 6 'nQoqrjrr;g rdg Xrjaniag 
„ T<j) fiaQrvQi , rj o fiuQrvg T()!> <nQOCfrirTQ rdg riXsovt^iag ; tiQrjxorog yuQ 
„T8 KvQis, fiii 'Arrjar^ax^E '/ovaov fcrjr£ uq^/vqov fi/jrt Svo yircorug, iirni 
^<nuv THvavriov 'n£'nXrjfj.fi£Xrf/.aai <n£Ql rug rbrcov rav d<nrjyooevitivcov '/.rij- 
„ a£tg. S£i^oii£v yuQ mg XtyofitvHg <naQ avroTg <nQOCfrjrag '/.cci fidorvQag 

25 yyfirj fiovov <7iaQa ^KXaaiojv , aXXu x«< <nuQu nrco'/cov xal oocfavcov xal 
^yXIQ'^^ ntQfcaril^ofiivsg. xa) ti <n£<noi&r^aiv i-/8atv , ari^rcoauv iv rbrco, 8 
„ x«( SiOQiada&coaav inl roroig, ira idv iX£y/&coGt, 'accv rl Xofnl <rzav- 
„(T<w»T«e 'nXrjitfaXbvr^g' StT yuQ mg xccQnvg 8oxtfid^£a9ai ra 'nooqrirs, 
„ «710 yccQ rb xuQ<nu ro t,vXov yticoG-/.£rai. ivu Ss roTg ^sXofiirotg rd 9 

30 „ xard 'AXt^ccvSQOv Xi yvfOQifxa, xixQircci v<no ^ifiiXXia ^JQOvriva dvdv- 3. nglaxuv bcdfg istNrS^HIi»B, Ilgiay.tf.i.av aehi (a sec. man.) kS. | 
4. doxal] ov doxeJ XvS^Z improbante //a (Tom. HI. p. 318), „non tibi vide- 
tnr" R. I 7. -Tnfjairr^aoiuai cefffikXB, naQaiTr,aouni aJii {& sec. m.) SVH. \ 
15. iT^QOJv cfikrH, irt(ja aeffhSS^ B. | 20. o rrgorfir/TT^t C, ij rrgocpiiTiS li X 
Christoph. S^HK (de Ruf. p. 297). mox iidem Tr, TTgoffjjrtSt pro riZ 7T(fO(fr/Tt]. [ 
21. tiQrjxoTof — Matth. 10, 9. | 26' ari^rojaav tv r«rw cefffikmx B , iv T»ra> 
ari^Twaav ahSf^SS^. \ 29- dno — Mattb. 7, 20. ' ^v>.ov cfffhikxBW>, div- 
Hqov aeSyH. | 30- ^ititXlia cfi (a, sec. m.) k, AifJttXis volgo. im EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 18. 

„ ?r«Ttf fp 'Ecpstjcp, ov did ro ovonu, u).Xd 8i ag IxoXfirias. Xnartiag, av 
^■,^8rj <:tuQa^drrig' fJrn f-ixpevcdiiEvog tm ovoiiaTi xu Kvqih wxoXeXviai, 
j^nXav^aag rsg ittei 'ntar^g' x«< tj idia 'iianoinla avrov, odsv ijv, ax 
„ idthiro, diu ro ilvui avrov XnGr/iv. yul ol ■&tXov'A:g fia&siv tk xar 

iO^^avrov yj^sai ro rrjg '^aiag dr^ftoaiov dQ-/^tiov. bv o ctQOCprirTjg avvovra 5 
^yjioXXoTg frsatv dYvosT, rZrov iXfyyovrfg ijfisTg 8i avra xai r^v vnoaraaiv 
„ «5f/L/y;fo/<f»' Ttf Trpogi^Ttf. rb ofiotov ini 'rioXXwv 8vvafis&a «?io5ft5«t, 

1 1 „ xat £1 duQQoatv, VTiOfieivdroaaav rbv sXeyyov. ndXiv re av iv irtQq^ 
ToVro T« avyyQdfiftarog tieqI kv avinai '^Qoq^rjrcov i^rtiXfyEi ravra' „iav 
„ dQvavTai Smqu rug ':Too(frjrug avrmv EiXrjcpivui, rZro OfioXoyrjaarcoaav, 10 
• „ OTt iicv iXEy/^&o')aiv EiXr^qsoreg, «x lial iiQOcprirui , y.u\ fivQiug d^no^Ei- 
yy^Etg TaTM»' TiaQaarijaofiEv. dvayxaiop 8i iari ndvrag nuQnng 8omfia- 
^j^Ea&ai <7iQorfy]rH. ':iQocpr,rr^g, Ei^ni fioi, ^uTirETca; 'JiQOcprjrrjg ari(ii^Erai; 
^i^JTQocfrjrrig cpiXoy.oaiieT; 'TiQOCfrjrrjg rdfiXaig x«( -Av^oig nuitEi ; 'JiQOcpijrrjg 
,^8uvEi^Ei; ruvru ofioXoyrjadrcoaav TcoreQOv E^eariv // fir], iyco 8s ori yi- 15 

\2,,yovE ■nuQ avroTg Ssitco." b 8' avrog srog '^noXXcovtog xaru rb avro 
avyynafifiu iaroQET , cog uqu reaauQaxoarov irvyyciVEv erog sVt rrjV rov 
avyyQUfifiurog uvth yQacprjv, eg ov tj/ iiQoa^Jiotrircp avru <:iQOCprirEin o 

XZ Movruvbg i^RixEXtiQrixe. xa« mdXtv cprja^v, cog ccQa Zcorixbg , ov nat o 
iTQorEQog avyyQucpevg ifivrjft^vEvaev , iv fle^ns^oig -nQoqirjrEVEiv 8r} TCQoa- 20 
noisfXEVTjg t^? MuhfiiXXrjg i^niardg SieXiy^at rb ivEQyiv iv «uttj avsvfia 
<nE'ReiQarui, ixcoXv&rj ys fiijv -nQbg rmv ru iy.eivr]g cpQOVBvrcov. aui QQuaia 

14 8i rivog tw»' tot£ iiuQrvQcov fivrjfiovEvei. iri 8e cog in 'nuQu8oaEcog rov 5. ov — dyvoii C, ov ij 7Tgo(f,^rii aiyoira — ayvoii rS^, „quae tamen ibi 
serTari, hi optimi proplietae, qui ei famulantur, ignorant" R, o 6 n(iO(p. avvov — 
iiyi'otl mu, o (Srjfiooiov) oi 7T{)0(f,7JTai. (Montanistae) air</i (Alexandro) oivov tt. 
trtaiv dyvoSaiv conj. //, addita explanatione hac: „quod publicum tabularium, 
quamvis per multos annos jam cum eo (Alexandro) agat et in ejus scelera inqui- 
rat, tamen prophetao ignorare videntur." Kimmelius (de Ruf. p. 512) scribendum 
esse conjectavit oj ruv 7r(jO(prjTt]V avrovra — ayvoaatv vel o rnj TT^o^frjri/ oivov — 
dyvoSatv. Meo quidem judicio nihil mutandum, nisi o 7Tpo(f^T7}t in i; -nQoef^tiS. 
Verte: „quem prophetissa (supradicta, adversus quam disputat Apollonius, cf. 
p. 185, 16.)) quamvis multos cum eo annos vixerit, silentio praetermittit vel ignorare 
se simulat, hunc nos re^nncendo reviucimus simul prophetae substantiam." Vocum 
tj 7T(j0(prTt? et 6 7TQ0(pr/rr^s permutationera ab itacismo recentiorum Graecorum repe- 
tendam esse recte adnotat Strothius : cf. ll/.rjvios pro W.ivioi III, 33. p. 108, 27. 
not. I 7. Ts TTQo^pr/Ta] „prophetariim" i?., nijv 7T(/0(fT]T0Jv conj. H, xijs 7TQO(pyTiSos 
V S^. j 15. TTporpTJrrjS ari^. <nQO(p. (pdon.] „prophetissa stibiis tingitur? prophetissa 
omamentis utitiu'?" B. Legit itaquc TTpocf^rts, fort. recte. | 20- Si) hcdfik, ^Srj 
aeghNE. \ 22. ttqos cfghikx B ID>, vtio atHVH. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 19. 20. 187 

atotiJQd q:rjai 'jigoarszaxfvai roh' avru dnoatoXoig, ini doodcxa srtai ftrj 
XOJQta&r^vai rijg 'hQsaa^.r^u. -AtyQrjai de ■/.a) uaQTVQiaig djto rTjg laavva 
dno^aXv^Jtcog , nal vtnQOv de dvvdfisi &Eirc nQog avxi 'iwavvs iv tj 
'Ecfiam lyrjytQdai laTOQH. xai dX).a Tivd Cfr^ai, di\(i}v Ixavcog Trjg <^qo- 
5 eiQrjfitvrjg aiQtascog nXr^QtaTaTcc Sir^v&vvs rrjv TiXaf^r. Tavra y.ui o 
^AnoXXcoviog. 

C A P. 19. 

Saqnnlinroq rtiql t>;? tw»' (Itovyoiv alqiaiwq. 
(Xic. H. E. IV, 27.) 

10 Twv 8s 'A<!ioXivaQis naxd Trjg dr^Xco&siarig aiQsascog uvriur^v as^ROiri- 1 

Ttti ^uQanicov, ov ini tcov driXsiitrcov yQovcov fiSTU Ma^ifitvov tTito-AO^^iov 
Trjg 'AvTioytcov ixxXrjaiag ysvia&ai naTtysi Xoyog. fiifivr^Tat 8s «fTa iv 
idicx. ijiiaToXr} t»J o-po? KaQixov xul FIovtiov, iv fi 8tsv&vvcov ■aui uvTog 
rrjV avTrjv aiQsaiv iniXiysi ravTa' ^o^jccog 8e hcu tsto i8rjTS, oti rf^g 2 

15 ,,xpsv8sg TuvTr^g TCi^scog t^? ininaXsfiivrig riag aQoqijTsiag i^8iXv'ATai- 
„ rj iviQysia auQa 'Jidar^ tq iv noaftco d^tXcfOTr/Ti , <Ki:iOLt(fa viiir -Aai 
„ KXav8i8 AnoXivaQis ts fiaxaQicordrs ysvofiivs iv IsoanoXsi zrjg Aaiag 
jfiniaxons yQdfifiuTa. iv T«VTg 8t t^ tu ^aQanicovog sntaToXri xai 3 
vnoarjfisicoasig cfiQOVTai SictcfOQCov i^niay.o^ncov , cov 6 fiiv Tig co8i ncog 

20 vnoasarifisicorat „AvQi]Xiog KvQrjriog fiuQxvg iQQCoaOai vfiug svxofiai, 
6 8i Tig TbTOv Tov TQonov „AiXiog IlanXiog 'isXiog ano Js^sXth xoXco- 
vtiag rrjg OQcixr^g iniaxonog' ^y 6 &s6g 6 iv ToTg sQctvotg, oti ^cozdg 
6 fiaxdQiog 6 iv 'AyytdXcp ^&iXrjas tov 8aifiova tov IlQiay.iXXrig ix^a- 
Xsiv , xai 01 vnoxQiTcu sx «qp^xay.' xai uXXcov 8s nXsiovcov tov UQt&fiov 4 

25 intaxoncov avftxprfifcov TsTOig iv ToTg 8ij).codsToi yQdftfiaatv avToyQucfoi 
(fiqovTai arjfistcoastg. xai t« fitv xctTa TSTsg tjv xoiavTa. 

C A P. 20. 

Oort Hlntjvuloi Tol? int Pu)it7j(; o/iauaTixolq h/yiirc(f.o)q Si(lXiy.T<u. 
(Nic. H. E. IV, 50.) 

50 'E\ ivavTiag 8s tcov inl 'Pcofirjg tov vytr/ Trjg ixxXrjaiag &iafiov i 

«tap«x«^aTTo'»'Ta)»', EiQriVuTog ^iacpoQsg iniOToXug avvTUTTSt, rr^v fxtv ini- 5. post r^v add. ti9iaTaT7,v aSS^. | 11. 2,'aQniiojr] .^toantojv S^^/SS^ hic 
et dcinceps. | ov] o H crrore typogr. | 12. ytv. x«r. Xoyot cefikB, xar. ).. yiv. 
ahSVIIS'. I 13- X<i(Ji>tuv] „Carinum" Hieron., xa(irf^cx6v t, Ka^iixoni N. Cf. 
Eus. H. E. VI, 12. I Jlovxtov eX Hieron. S^BHk coll. Ens. H. E. VI, 12.: 
IIovTixnv abcdfffhikSVIT. \ 14, iS^Ts cfghVHB, tibfjt aei (a sec. man.) 
kSS'R', „sciatis" H Hieron. \ 20. vnoaiafjUtiwTai aeijhikB, vTToarjuTjvaTO 
cfNVS^H. 188 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 20. 

yQaipag 'nQog BXaazov TieQi a^^tafiazog, rtjv de iiQog (PXojqivop negt 
(lOvuQxiag i} TieQi ra firj iJvai 'iov ^sov 'rtoujTijv naxmv. •tavTtjg yaQ xoi 
rijg yvcoiirjg «toj idoxsi 'KQoaa^mXsiv' 8i ov av&tg vjioavQOfievov t^ xata 
OvaXfvrhov nXdvij xai ro Tieol oydodSog avvTaTretai toj EiQtjvaup ann- 
daaixa, ev w xal imarjfiaiveTai rijv 'HQcoTtjv rav a^noaToXav •AarEiXtjCpsvai. 5 

2 iavTov 8taSo)^tjv. ev&a 'jQog rw tH avyyQdftfiarog riXei ;f«^f£(TTaT);i' avrn 
ar]fiei(oaiv evQovreg dvaynaicog xul Tavrr^v rr^8e xaraXe^^Ofiev t^ 7Q(^(PV) 
rirov txsaav rov tqo^kov' ^oQxi^ca ae rov fterayQaxpOfievov ro l^i^Xiov 
„t5to xara tu KvQis rjfimv 'irjaS XQtara xiti x«t« rrjg iv86^a 'JiaQS- 
„<T('«<,' a^T«, Tjg tQierai xQivai ^mvrag ncu vexQug, iva dvrt^ahjg o fiere- 10 
„ yodipca , xal naTOQ&ooarjg avro 'riQog ro uvTiyQacpov rsro , o9ev fiere- 

„ yQd\pco, i<aifieXc3g ' xai rov oqxov tutov ofioicog fierayQdxpetg nai d-rjaeig 

3 „ iv rcp dvriyQdqcih x«/ t«iJt« 8e cocpeXiuojg vji ixeiva XeX()[&03, iiQog 
Tjfimv re iaroQeia&o} , dtg dv s)(^oifiev uotaTOv a^KaSatoranjg iiitfieXeiag 

4 rog aQXctiag ixeivsg xac ovroyg isQag av8Qag vnoSetyfta. sv y ye firjv 15 
<nQoe(Qrjxafcev 'KQog rov (hXoiQTvov 6 EiQr^raiog iiiiaroXy av&ig rrig afia 
rioXvxdQ^nq) avvovaiag avrov fxvqfiovsvet Xeyav' „Tavra ra 8oyfiara, 
^^fhXo3Qlve , iva 'Kecpeiafievcog ei^no} , ovx sariv vyiovg yvojftrjg' ravra rd 
„fioyjU«T« davficfoivd iari ry i-Ay.Xrjairi, eig rrjv fiFyiarrjV aae^eiav izeQi- 
^^^dXXnvra riig 'nei&Oftevyg avrolg' ravra rd Soyfiara ii8s oi f'|w rijg 20 
,, ixnXrjaiag aiQeTtxo]. iroXfitjaav d^nocfi^vaa&ai nore' ravra rd Soyfiara 

„ ot 'KQO ijfimv •nQea^vreQOi ol x«t toi;; dnoaroXoig avftcpoiTtjaavreg ov 

5 „ 'rt«pi5(uxa»' aoi. e78ov yd^ ae 'nai^g sri mv iv Tg xdroj 'yiaict <KaQa 
„ TIoXvndQ^nca, XafinQcog <n.Qct,aaovTa iv t^ ^aaiXixxi o-vXri, xat TceiQOjfievov 
„sv8oxtfieTv nuQ' avrc^. fidXXov yuQ tk totc Siafivtjfiovevoj rav svay^og 25 

6 ,,ytvofis'voov. al yd^ ix nai8av fta&t'jaeig avvav^aaai r^ ip^Z^J ivavrai 
„ arTt], Ktare fte 8vvaa&ai eineiv xai rov ronov, iv o) xa&e^ofievog 8te- 
„ Xeyero 6 fiaxdQtog TIoXvxaQnog, xai rug nQo68ag avra xai rdg eiao8ag, 
„ xat TOi' ;(«^«xT^ga ra ^ia, xai rijv t« acofxarog i8sav, xat rag 8ta- 
„Xs%stg dg inoietro nQog ro nXij&og, xai rijv fierd 'looavva avvava- 30 8. oQifiCoj — Iren. fragm. p. 339 Mass. [ uirayQaif/ofi^vov] fiSTayQaxfjafisvov 
ihN. I 10. »/?] »y conj. ^^ dubitanter. | 12. uiTayQatptt?] cehikB, fisrayijdt/Jtje 
afgNSFH. \ 13. Sa add. cfgikB, om. aehSVH. \ in cfghxBH^, ttqoS 
aeikSFH. \ ■jtqos cfghikxBH^, vtp aeSVH. \ 17- Xiyvjv — Iren. fragm. 
p. 339 Mass. | 23. tTi. wV cefgikB, viv hi ahNE. \ post naQo. add. rw 
aeSVH, om. cghikNB. \ 25. rcJ acefgNE, rv'>v hik. | rcJiv] ?j (»/) rvlv h. \ 
28. nQooSne] TiaQoSsi S nuUa codd. auctoritate. | 29. siSiav ch. • EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 21. 189 

„ GrQoq)t]v (og dm^yYeXXe xaJ rr^v fieru rmv Xoindov rcov mgaxorcov rov 
„ KvQiov , xai cog uTiefivtjixoveve rag Xoysg uvtmv , xai neQt ru Kvqih 
„ T(Va 7}v a naQ ineivmv dxijxoei , nai 'Ktoi. rav dvvafxecov avru , ■xai 
^^<:ieQ\ rr^g diSaaxaXiag, mg <n:aQa rmv avronrmv rrjg ^a^g t« Xoy» ^aQei- 
5 ,^X)]<fcog 6 rioXvxuQTiog dnijyyeXXe Tzuvra avfiqicova raig yQUCpaTg. ravra 7 
„ xtti TOTC Sid ro eXeog ri Oeu ro en ifiot yeyovog aiisduicog ijxaov, 
„ vnofivrifiari^Ofievog avra sx iv /«^tj/, aX/C iv r^ ifty xaQdia, xat dei 
„dta rtjv X"^?**' ''■^ ^^^ yvrjaicag avra dvufiaQvxcofiai' xal Svvufiai 8ia- 
i)^ fiaQrvQua&ai efinQoa&ev rn &ea , ori ei ri roturov axt]Koet ixeivog 6 

10 ^^ftaxuQiog ital dnoaroXixog itQea^vreQog, uvuxQd^ug dv xai ificpQd^ag 
„Ta toTa a^T«, xal ro avvr^&eg avrm eiTtcov „co xuXe &ee, eig oiag fie 
^jxaiQHg reri^Qrjxag, iva riircov dve^cofiui neqevyet dv xai rov ronov, iv 
„ cp xa&e^ofievog i] iarcog rdiv roiurcov axijHoei Xoycov. 'xul ix rcov ini- 8 
„(jTO>Lco»' de avra , cov iaeareiXev rjroi raig yeimcoaaig ixxXTjaiaig ini- 

15 „(7TJj^iC«v avTa^;, 7/ rcov ddeXqcov rtai va&erav uvrag y.a\ nQorQenofievog, 
„ dvvarai CfuveQco&r^vai.^ TaiJTa o EiQrjvuiog. 

C A P. 21. 

"Onorq int PiaftTiq ifiuQTvgtjaiv Anok).o)fioq. 
(Nic. H. E. IV, 26.) 

20 XaTa 5« TOf avTo»' t^^' Kofiodov §aaiXeiag XQOvov fiera^e^Xrjro 1 

ftev int ro <kquov ra xu&' rjfidg, eiQrjvrjg avv &ei(i ;fa'^(Tt rdg )ta&' oXrig 
rijg oiHSfievrig diaXa^Harjg ixxX^aiag, ore xai o acorrjQiog Xoyog ix nuv- 
rog yevng uv&qcotzcov •ndaav vnrjyero '(pv^tjv ini rrjv evae^rj ra rav oXcov 
&SH &Qt]axeiav, mars ijStj xai rcov inl 'Pcofiijg ev fidXa nXarco xal yevet 

25 dittcpavmv nXetag int rrjv acpwv Ofioae x^Q^^^ nuvoixi re xut nayyevij 
aojrtjQiuv. ax tjv 8e uqu ruro ri^ ftiaoxdXco $uifiovt ^aaxdvco ovri rtjv 2 
cpvaiv oiarov' anedvero 5' hv av&ig, noixiXug rug xu&t t]fiav fii]xavdg 2. Taf Xoyyc] rojv Xoyoiv cf {k teste Grouov.) x. \ i. rw»] attoiv x. to^jv 
om. ghVH. \ 5. 0] 6 d'iSdoxa?.o{ h. | H. xnl t6 cfgikxU H^, nnl x«r« rd 
aehSVHS». \ «i'roi add. cfghikmxNB Hb^ om. aSVH. \ 12. ■nufsiyu] 
acefhikVB H^, Titffsvyot SS^H. | 20. KcjfiojSa c. \ 21. x«^dAa c/. | 24. wWt] 
ws aehSS^. \ 25. Travotx]] na%'oixtl gh. j nayyiv^] nayysi''i g, irayyivsi mNS^. 
„De scriptura codicum nostrorum liaec observaiida sunt: quinque, abcdf, semper 
sibi constant in scribendo Trayytf^: e habct semel nayyivij , ter nayyni: g bis 
nayytve7, bis nayytvi: h ter nayyivTJ, scmel nayytvtl" Burt. Cf. ind. s. v. rroy- 
yev^ et nau^tyij, praeterca Lob. Phryn. p. 515, ubi forma nayytvij, quam in Eu- 
sebio diversis locis codices optimi tuentur, recte defenditur. | 27. 8' Iv eghikB, 
yiiv ahcdfSVH. \ altyit] tiiuvQn gh, tsav&i? aSS». 190 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 22. 

intxexvmfuvoii. ini yov tijg Pcofiatmv noXscog ^AnoXXaviov , uv8qu. xav 
TOTi ntatav ini natdeitt nat qiiXoaotfia ^s^otjfii-vov, ini SixaartjQiov ayei, 
ira yi 7iva TcJy etg ravra iitirr^deicov uvtco Staxovcov i<ni xaTtjyoQitt 

3 tavSQog iyeiQag. uXX o fiev deiXaiog iiaQa xaiQOv ztjv dixijv elaeX-dcov, 
OTt //// ^ijv i^ov TjV xara ^aatXixov oqov tHg rcav roicovSe firjvvxag, 5 
avrixu xaxaYwxat t« axtXtj, IleQevviov dixaarov roiavTi,v xar avrov 

4 xpPiCfov aneveyxatrog. 6 Se ye &eocftXe'ararog ficcQrvg , noXXa XiiiaQtag 
ixeTtvaavrog ru dixaaru xai Xoyov avrov inl rrjg avyxX^ra ^uXijg alri^- 
aavrog , koyioirarr^v vntQ tjg efiaQrvQei niarecog eni. nuvrcov nuQaaxoiv 
anoXoytav xeq^aXix^ xoXtlaei tagav ano doyfiarog avyxXrfXH reXeiurai, firfi^ 10 
aXXcag acpeiaOat rug ana^l tig StxaartjQiov nuQiovrag xal firiSaficag rrjg 

5 nQO&iaecog fifru^aXXofiivug uQyi^ctiH nuQ uvroig vofia xexQurr^xorog. t«t8 
fiev uv rix.g int ru Sixuaru qcovug xui rtig anoxQiaetg, itg nQog ntvaiv 
nenoiijxo ru lleQevriu, naaciv xe rijv nQog rr^v avyxXtjxov anoXoyiav orcp 
diayvmvai cfiXov, ix rrjg rwv aQXuicov fxaQxvQioiv avva/^&eiatjg r}fiiv ava- 15 
yQaifijg eiaexat. 

C A P. 22. 

Tivk; y.uza toitoi'? intaxonoi iyvv)o(l^orro. 
(Nic. H. E. IV, 19.) 

/Jsxaxcp ya fitjv xijg KoftoSa §aaiXeiag exei 8e'xa nQog xQiaiv exsai 20 
r^v intaxontjv XeXeirHQy>]x6xa 'EXev&eQov diudt'xerat BixrcoQ ' iv co xai 
'isXiavu Sexarov trog avanXj^aavrog rmv xar 'ydXe^avdQeiav naQotxioov 
rrjV XeiruQyiav iy)^siQiCerui /Jijfi/jrQiog' xa&' ug xal rijg 'Avrioiicov ix- 
xXrjciug oydoog uno rwv unoaxoXcitv 6 nQoa&ev rjdr] deSrjXoifjtivog iri roxe 
2aQanio3v Iniaxonog iyvtaQi^sro ' KaiauQsiug de x^g ini naXaiaxivrj 25 
xa&tjysiro QeocpiXog. xui A^dQxiaaog ds 6fj.oio3g, ov xai nQoa&sv Xoyog 
fivi^fitjv inot^aaro, rijg iv 'leQoaoXvfiotg ixxXr^aiag eri. rore rrjv XsiruQ- 
yiav slxsv. KoQiv&u 8e rijg xa&' 'EXXciSa xara xug avxug XQO*'^^ *^*- 
axonog ^v BdxxvXXog , xal rijg iv 'Etfiaqr naQOixiag noXvxQdrr^g, xtti 2. inl cfghikxBHb, ils aeNSVH. \ 3. «t-rw codd. omnes praeter g, ubi 
avTWv: avrS VH. \ xaTr^yoQtap h. | Q. xaTuyvvrat. aeghE, ttartayvvTai cfikx. \ 
10. vjidv cfiJiX, toS volgo. 1 11. tisdnat h. \ 14- nenolt/TO cfghihxBHb, nt- 
TtoiTjTai aeSFH. \ i5. fiaQTvQWJv cdfghxFSn^HB, fiaQrvQujv aeikS. \ 22. dva- 
■n/.TjaavToi cfhiVHB, dnonltjaavToi aekXSS^. \ 25. .^apaniojv] ^tQaniMV 
aeNSS^. | inl na/.aiotivtj cfhxVHB, inl na).ai.aT ivtji gi, IlalataTtvulv 
aekSS^. \ 26- xa&r/ytlTo] tjytlro aekSS^. \ 6 Xoyos fiv. cfik, fiv. 6 ?.6yos 
aeghE. \ 28- y.Q6viit om. egikB. \ 29. BdyyvlXof] BaxxiXos gN. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 23. 191 

u).Xoi ds, ag ye eixog, «?it tyroig fivQioi y.ard rogde dit^^iQerzov. top ye 
litjv tyyoacfog tj rijg iiiarecog eig >jfiug y.ariiXi^iv 6o&o8o^t'a, rurovg tixo- 
roag ovoixaari xureXi^uuev. 

C A P. 23. 

5 Ilfol Toi/ TOTi y.ivr^O-iyTo^ utiq.l tov Ttaayu 'Irjr^uuToq. 

(Nic. H. E. lA', 36.) 

Zr^r^aeag drjta yurcc rbgde ov afiiyQug uvuxivr^&eiat;g, ori drj rf^g 1 
^Aaiug «rracr/;? u\ '^iuooiy.un aguv tx ':iuQudoaecog uoyuiortQug athjvr^g 
rrjv reaauQtgy.utSe-AurtiV coovro dtlv Itzi rr^g re 7iua-//i acorr^Qin ioQrijg 

10 '^iaQuqvXdrreiv, iv ^ dveiv rb rtQO^cirov 'lndcdoig '^iQOr^yoQevro, mg dtov 
ixnavrog xaru ruvrr^v, ortotri 8' uv }]uiQfi ri;g i^8oixu8og ':ieQirvy/uvoi, 
rug rav dairicov i^ritXvaeig <notiia&ui, ay. i&8g ovrog rirov i:iireXiiv rov 
rQo^rtov rutg uvd rt]v Xofn^v d:zaauv oixiifiivtjv ixxXtjaiuig, i^ unoaro- 
hnijg Ciaoa5o(7£ojff ro xal elg StvQO y.Quriiaav erog qvlarraaaig, cog fir^8 

15 sriQcc ':iQoar^y.etv crap« rr^v rijg dvccaruaecog rt acori^Qog tilicov riuiQcc rug 
vrjareiag intlvea&at. avvoSoi 8r^ xal av/y.Qort^aeig i^rziaxoncov i^^ii ravrov 2 
iyivovro, auvreg re [.luj yvofitj 8i i:itaro).cov ixxXr^aiaarixov 8oyfxa roig 
'^iavrujoae ^ierv^ibvro, cog uv fir^8 iv u).}.tj 'aore rijg xvQiuxijg r^uiQu ro 
rijg ix vexQiav uvaaruaecog inirtXolro rn Kvqis fivartjQiov, xui o^^icog tv 

20 ravrrj fiovt^ rav xara ro ':iuu/u vt;areio]v Cf.v).arrotfie&a rdg i::iXvaetg, 
CfeQtrai 3' elairi tvv rav xaru riuXaiarivr^v rr^vtxuSe avyxexQorr^fiivcov 3 
yQucpij, cov 'nQsriraxro OtocfiXog rijg iv KuiauQetcc 'juQOtxiag iruaxo^^iog 
xcci A^^uQxiaaog rf^g iv 'leQoaoXvftoig' xai rav irci Pojfitjg 8l ouoicog uXXri 
ci£(>/ t5 uvrb ^r^rrifiarog, i^^iiaxonov BixroQu Sr^Xuau ' riav re xccru TIov- 

25 rov imaxoncov, cov TluXfiug cog dQ^atorarog 'riQhriraxro, xui ra)v xuru 
ruXXiav 8t ':iuQoixiC)iv , ug Eini;vuiog i^^ieay.onet' tri re rcov xarcc rr,v 4 
OaQOrjVriv xui rdg ixeiae 'noXtig ' xat iSicog Bux/vXXh rijg KoQiv&icov 
ixxXtjaiag imaxo^^ia, xai 'nXtiarcov oarov ccXXcov , ol fiiuv xccl rijv uvrtjv 
So^av re xui xQiaiv i^evr^veyfiivoi rijV uvrijV ri&eivrai xpfjCfOv. xcc] rtircov 

30 fiiv TjV OQog eig, 6 8e8t]Xo3fxsvog' 8. anaaai aeS. ! ojidv cfikxNB R^ , ojt aehSFH. j 9. rjdaxrt aon. 
bcdfikx, aujT. TTaaya aeijhE. \ iO.^^TQOtjyogivTo] rTQoriyuQtvtio cfg. j iS.f^uiQa 
cf (de bd non con.stat) T//, f/uipav cum ceteris codd. S^ B. at cf. p. 191, 18. | 
18- tjuipa] ijfiipas yik. \ 20. (fi^.aTrotui&a aeSS^Z, (filarTotfii&a c (teste Va- 
lesio) d (te.ste Valesio) hVHH^, ifi/.aTT6ut&n c (teste Burtono) fgikxB. | 
25. ndkftai] ITaf.fiat cx. at cf. p. 147, 22, ubi illud nomcn in libris onmlbus 
scriptum est rropogi ro» wf | il. Ba*x'XXa] Ba>txi).j egX, /JunjjtA/ujj ZTerrore typ. 192 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 24. 

C A P. 24. 

Uinl T»;? y.urd tjjv Aoiav 6iu(f.t»v{ui;. 
(Nic. H. E. IV, 37.) 

1 tav 8s ini ri^g ^Aaiag laiano^JKOv , to <:iaXai nQotSQOv avrotg 
jiHQudo&tv diaqvXdtTiiv eOo^ XC"/^'"' Siiaj^vQi^ofisvcov , Tjysho TIoXvxQa- 5 
rr^g, o^ y.ai uvrog iv 5 <:iQ6'i HixroQa xai tijv 'Poifialoav tnxXrjaiav dte- 
riTccoauTO yQucp^ rijv elg uvrov eX&naav '^iaQaboatv ixrsdsirac dia tu- 

2 rav' ,,7jftETii uv uQQadieQyr^rov uyofisv rr^v ijfitQuv , jhtjts JiQoari&svrsg, 
„/<//T£ dq:aiQtifisvoi. xa} yuQ xard rrjv 'Aaiav fisydXa aroi^sia '/.sxoi- 
^^fir^ui, u riva dvaartjasrui tj fjf^tQct rrjg nuQuaiug t« KvQia , iv -q 10 
„f(>;(£Tat ^£Tt< 86^r/g i^ bQuvav, xul dvuartjasi ndrrag rag dying , </*/- 

„ Xmnov rov rav 8m8sxa dnoar^Xcav , og xsxoifxrjrai iv 'isQanoXti , xat 
,^8vo &vyariQsg uvra ysyrjQuxviai 'jzuq&svoi, xai rj srtQa avra &vydrrjQ 

3 jfiv ayiw nvsvfiuri '^ioXirsvaufiivrj, /; iv 'Ecpiaco dvanuvsrai' sri 8s xai 
j^^Iojdvvtjg 6 £«< To arrj&og Ta Kvqis diansaav , og iysv^&rj isQSvg to 15 
^^niraXov nsq)0Qsxcog, xcu fidQrvg xai 8t8aaxaXog' nrog iv 'Ecpiacp xsxoi- 

4 ^^ftr^rui' sri 8s xa} TIoXvxuQTiog 6 iv ^fivQvq xca iniaxonog xal fidQ- 
„Tv?, xal QQuaiag iniaxonog xal fidQrvg dno Evfisvsiag, og iv 2!fiv()vri 

5 ,^ xsxoifirjTai. ri 8s 8si Xiysiv ^ayuQiv iniaxonov xai [/.aQrvQU, og iv 
i,Auo8ixsi(t xsxoifir^rai, sri 8s xu\ TlaniQiov rov fiaxdQiov, xai MsXi- 20 
jjTOJfa TOJ' svvbxov, rov iv dyico nvsvfiari nuvra noXirsvaufisvov , og 

„ xsirai iv 2dQ8sai nsQifiivcov rrjv dno rcav HQUvatv iniaxonriv, iv y ix 

6 ^^vEXQav dvaartjasrai. broi ndvrsg ir^Qrjaav Tr^v ^fiiQuv rrjg rsaaaQEg- 
„ xajSexaT/;? ru nday^a xard ro svuyyiXiov, fttj8sv naQsx^aivovrsg, dXXa 
„x«T« Tov xuv6va rrjg niaTsmg dxoXa&uvTsg' 'iri 8s xdycxi 6 fiixQ^rsQog 25 
^,ndvraiv vfxcav TIoXvxQurrig, xara nuQu8oaiv rcov avyysvcov fxs , oig xui 
,^naQr^xoXa&r,ad riaiv avrcov. enru fisv rjauv avyysvsig fiH iniaxonoi, 

„ fyw 8$ oy8oog' xai ndvrors rtjv ^fxsQuv ijyayov oi avyyeveig fiH, orav 5. TiytiTO^ vjv TjYiiTo cfgiJcx: wy om. aehE. | 7. avTov] avr^i bf. \ ix- 
ri&stTat cfg, iATidtrut aehikE. \ 9. xat y«p] x«i yd^ nal ex Euseb. H. E. 
ni, 31 (p. 105, 24.) scripsit i?a. | 11. avaaTtjoii] dvn^ijTTjati, ik Euseb. 1. c. 
(p. 105, 26), „requiret" B. \ (tiihmiov rov riZv cfhVS^HR^, (piXtuTTov tuJv (ora. 
Toi) eiJcB, flH/.imiov tuv (om. to~v] S, fpih-irnot 6 tujv g, fort. recte. | 14. ^' 
post TtoXtT. add. aehSVH, om. cfgikxNS^B. | 16. ■jrfCfOQtnvii] nt^foytjxujt e 
(suprascripto t) S". cf. p. 106, 2. not. | 17. 6 add. acfgNSVH, om. ehikB. \ 
18. ©paaiae xal volgo: xal om. cik. j Evfisvtiae cex Sophron. S^H, Evutvias 
ceteri. cf. Eus. H. E. V, 16. p. 183, 20. not. | 19. -S^d/apti] 2ayyaQi.v N. | 
20. naniQiov bcdfgikx, Ilanttfjiov aehE, TlanvQiov N. | 26. «tfrd rt^v h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 24. 193 

„6 Xaog rjOfVE ri]V ^v^r,v. iyco bv , udeX(fo\ , e^/jxoyxa Tttm ezr; eyoyv 7 
„ «»' KvQicp , Y,ai avfi^e^Xr^i<o}g xoi^ «ao t^»' oixBfittr^g udeXqoi^g , x«/ 
„craaat' ayiap yQa(frjv dieXriXv&oig, ov ':ixvqou(u ti.) xoig xara^r^Xr^cao- 
^^fitvoig. oi Y(CQ tfia ftei^oreg elQiji^aai „ ,,<:iei&aQxdv 8ei ■9e(p fiaXXoy 
5 j, 7 av&Qojriotg. ' xbroig tiztqtQei neQi actrxojv YQciqcoy x(ar avfinctQOv- 8 
TOOF avTw xat oftodo^BkXOjy e^ntaxoTto^r ravxa Xtyoir' ,,idvKifc)^y de xkv 
„ eniaxonoiv rtav avfxaaQovxcov fivr^fiorevaat, tg vfjieig ^^totaaxi fiexaxXt;- 
„ &tivai vn tfiH, na\ fiextxaXeadfcr^* ' o)v ra orofiara eav YQcicfa}, noXXa 
„ <zXt]&>] eiatv. oi de idotxeg rov fxtxQov fis (cv&oojnor avvijvdoxiiaav tj 

10 „ fai(TTO?.J^. ei8oTeg ori ei-Ki\ ijoXiag hk rjveyA(c, (tXXa ev Kvqic) 'it^fT^ Tidr- 
„TOTf '^ienoXirevfiui. ' t^^ii rnroig o fttr r/;g Po)iiuioir 'riQOtaroig BixrooQ 9 
tt&Qooig rijg 'Aatug Titcar^g ufia ruig oicoQoig ey.xXr^aiaig rug '^iccQOixiag 
wnortfiveiv, (aguv ereQodo^vaag, rrjg xotrilg tKoaecog •n.tiQur^ct, xui axri- 
Xirevei ye diu yoafcftarcor , uxonoovtjriig <:iurTag «^5;;»' rtg ixtiae drcc- 

15 xr^Qvrroiv u8eX(fovg. uXX' ov 'ndai ys roTg i^niay.onoig TavT rjQiay.tro. 10 
(crxfnaQuxeXevovrut d^T« ccvtoi, t« rTjg eiQtjvr^g xai rijg ngog rsg <nXti~ 
aiov iv(aatoig rt x(ci uyajiijg (fQovetv. cfeQOvrai 8e xut ai rnroir (foira), 
iiXi^xrixcoreQOv y.a&ccnrofieroir ru BixroQog. ir oig xni 6 EiQtjV((iog ix ii 
a(jO(TOJfr« (uv rjyeiro xurcc ri,v ruXXiuv d8eX(f oiv intareiXug, <xuQiaT(cr(Ci 

2n fitv r(i) 8etv ev fiovij Tg t^;,' xvQtaxr/g tifttQic ro rr;g ri KvQie draar('c- 
aetag inireXeta&ui fcvaxtjQtov, Tfti ye fiiiv BixroQi nQoar^xovroig , oig fiij 
«aoxoTTTo* oX(cg ixxXrfaiicg &eov, UQxaiov e&ovg <nuQd8oatr inirtjQOvafcg-, 
<nXtiara ertQu TiuQuivei, xui (cvroig orjftccai rdSe i^niXiyoiv' „u8e yuQ uorov 12 
„?rfp( T/%' r,fciQug iaxlv tj dfcqna^rjrtjaig, dXXd y.ai <neQ\ t« ei^ag uvra 

25 «T^» tr^areiug. oi fiev yaq otovrcci fiiav ijfieQav 8eTv uvrag ri;areviiv, 
„o/ 8e 8vo , o( 8e xai 'rrXeiorug' oi 8e reaauQdxovra aQ(cg ijfieQivdg 1. ijgne abcefhirxR (qui „aufert") VS^Hli. ijiivtvt d, tJ^jtvi b (a bec. m.) 
c (in marg.) i (a sec. m.) kS. \ 4. tigi^xaai — Act. 5, 29. | 9- iSorTne aeghE, 
tiSoTH cfikxRX. \ 15. o/sdv cfikx, ots afjhE. \ 14. :xa.vTai n(,Sr,v cfgikxB, 
aifSriv -rxdvTat aehSVH. j 17- »f add. cfghikR, om. aeSTH. \ 20- rn, gP'^B, 
t6 ceteri. cf. ind. v. rTaQtarao&ut. | 23. nai om. fik. post aixoii volgo additur 
<fi, quod om. cfikx. \ inUiyotv — Irtu. fragm. p. 340 Mass. j 26. oi di rto- 
aaQaMVTa] de lectionis discrepantia haec adnotavit B: ,.post reoaaQaMvra inter- 
pangunt Christophorsonus , Havilius, Strothius, [Weizelius de fest. pasch. p. 95], 
praeeunte Kufino, nulla codicum auctoritate. totum loctnn ol bi — aiTwv uno 
tenore sine interpunctione exhibent cf, virgulam post oi 8i , item post viterf(jivde 
ponunt aS, eandt-m p<i.vjt wpaf ponunt irf." Codicem Dresdensem (x) inde a ver- 
bis 01 uiv yap oinvTut usquf^ ad rtjv i^ui(jav avidjv cum textu Valesiano vel Hei- 
nicbeniano, quem eundem ct nos rctinuimus, ad singnla verba consentire, testatur 

13 194 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 24. 

13„T£ xat vvxreQivag avi-ifiETQaai ttjv rjfitQav avrdiv. xai roiavrtj fiev <noi- 
j^MtXia xwv iTintjQuvTOiv ov vvv iq) tjfimv yeyovvTa, alXa itai iioXv ^qo- 
^^'ctQOv im rmv cr(>o tjfiMV , rwv iraQa ro axQi^ei,' , (og tixog, i<Qaravrcov 
„ T/}»' xai>' anXortjra xai idiooriofwr avvi]^tiav dg ro fierinsira <Ktnoitj- 
f^xormv. x«t ttdtv tXarrov ndireg broi tiQi,nvaav rt xai tiQtjvevofisv 5 
„ <nQog uXX/jXsg, xai ij diaqxovia rijg vtjareiag rtjv Ofiovoiav rijg ntarsoag 

ii ,.,avriartjai." ruroig xai laroQiav nQoari&ijair, ijv or/.ti(og <naQad^i]aofi.ai, 
rirov t)(vauv rov rQO^nov' „iv oig xai o'i nQO 2^(orijQog <nQta^vrsQ0i ot 
,,nQoarfivreg r^g ixxXtjaiag tjg av vvv u(j)>iyij, Avixiirov Xtyofisv xai 
^^Uiov, 'Tyivov rs xat TeXsacpOQOv xal ^varov, vrs uvroi iriiQtjaav, urs 10 
,,roTg fisr avrcav inirQsnov, xai udev eXarrov avroi fitj rr^Quvrsg eiQtj- 
^^vevov roTg (Ino roiv naQOixidjr, iv aig irtjQtTro, iQ)^Ofiivotg nQog avrug' 

15„x«/ roi fiviXXov ivavriov tjv ro rtjQsTv roTg fitj r^Quai. xui h8s nors 
„ dia ro siSog ruro dne^Xij&tjadv rivsg, uX}! avroi fiij rtjQuvrsg oi. <nQO 
„ (Ttf nQsa^vrsQOi roTg dno riov naQOixicov rtjQiiaiv tnsfinov svj^aQiariav. 15 

16„x«J T« fia-AUQiu UoXvxuQnu ini8i]fiijanvrog tJJ Po3fA.rj ini Anxtirn, xat 
„ ■JTf pJ dXX(av rirdov fiixQu axovrsg nQog dXXriXug ev&vg tiQijvsvauv, nsQi 
„ TtT« T« xstfdXaiu fttj (fiXsQtartjaavreg tig savrug. urs yuQ o Avixijrog 
,,T0»' IIoXvxuQnov nsTaai iSvvuro fii/ rijQsTv, urs fisra loouvvu t» fia- 
„ i&^/jTa T« Kvolu tjfidjv xai riHv Xoin(ov unoaroXoiv , oig avrdisrQixpsv, 20 
„ «a rerijQtjxora, urs fitjv 6 TIoXvxuQnog rov ^Avixt^rov msias rtjQsTv, 
„ Xsyovra rr^v avvij&eiav r(or nQO avra nQsa^vriQonv ocpsiXstv xarsxsiv. 

l7„xaJ TUTcoj' uToog i'j[6vro3v ixoivoavtjaav iavroTg, xai iv r^ ixxXtjaict nuQS- 
^^XojQr^asv 6 'u^vixtjrog rtjv svxaQiariav r^ TIoXvxuQnq) xaT ivrQontjv 
,,8>;Xor6ri, xai fisr siQrjVtjg dn dXXijXoov dntjXXuyriaav , nuatjg rijg ix- 25 

i8 ,,xXtiaiag eiQrirr^v i)[6rro}v xai roir rtjQuvroov xai r(ov fxtj rtjQuvroiv. xai 
6 fisr EiQijvaTog cpsQcovvfiog rig djv t^ nQoatjyoQin, avrcp rs Tfp rQonqy Gersdorfius Ep. crit. p. xvi. Varias de loco vexatissimo interpretum conjecturas 
exposuit Heinichcnius Exc. VII (Tom. III. p. 377 — 386), cujus ego scntentiam 
ceterorura oplnionibus praeferendam esse arbitror. | 1. rt post wQote ponunt v5a 
Weixel (1. c. p. 93), om. aeS. \ post vvy.rt()ii'n{ add. «Te m Onit. Cast. | t^v 
r^uigav] ttj ijutga conj. Gieseler hist. eccl. (ed. IV) I, 1, p. 240. | 3. toj>> 7rap«] 
rolr om. h. | 8. ff o/%] add. aegihNSBHbK (p, 248), om. bcclfhHrS^H. | 
9- av add. cefgikNBR, om. ahSFHB'^. \ 11. airoiv egikR Massuet B» R, 
ci'rsc ab cdfhNSFH. \ 13. toI?] Iv rolf marg. librorum Turnebi, Moraei et 
Gruteri. | 16. r?] 'Pojfijj cfikVH, tv 'Po)u>i aeghNSS^, iv rtj 'Pomjj B. Cf. 
ind. r. tniSt]ut'iv. \ 18. tii cefg ikB Hb, . Trg^k ahNSVHS». I 26. k«2 post 
fyovniiv om. aeg NSS^H. \ xal roiv fir]] ruiv nm. ne NSS^ H. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 25. 26. 195 

eiQtjvojioiog, roiavTu VTitQ xtjh Tmv iHxXr^aiMv iiQtjvtjg 7ra(»ix«Aft re xni 
iciQea^evev. 6 d' uvxog ov fiorov xca Bihxoqi, y.ai diacfOQOig de 'rtXei- 
axoig uQj^uaiv exxXr^atcov xa y.axciXXr,Xa di e^niaxoXiav iieQi Ta xfxo»^- 
fievH ^rfXrifiaxog cofttXet. * 

5 C A P. 25. 

"Onrwc Tol; naai ftln i/'i}^o; niQt rov ■^iaox''. avyf<fiovri>9-ri. 
(Nic. H. E. lY, 36) 

Oi ye firir em nuXniaxirtjg, og UQXicag dieXr^Xv&ttfiEr , o xe A^aQ- 
niaaog y.cu QeocfiXog, y.ia ovv avxoig Kaaatog xiig y.axa Tvqov exy.Xr;- 

10 ai'ag iiifaxOTiog, x«J KXciQog xfig iv nxoXefiaidi, ot xe fiexa xaxcor avvf- 
Xr^Xv&oxeg 'neQi x7jg y.axeX&uat]g eig avxog ix diado](7jg xcov unoaxoXcov 
<neQ) xu 'Jiii.aya •n.aQuboaecog <::Xeiaxu dteiXiiCpoxeg , x«t« xo xeXog xtjg 
yQaqijg avxoTg Qi'jfiuatv irtiXr/nai xuvxu' „xijg d i^ntaxoXtjg 7jimv <KeiQa- 
„ Oi^xt x«T« 'Kuaav iy./.Xi^aiuv clvTiyQurpu dtw^refixpaa&at, o^rccog fitj evox<n 

15 „ cofitv xoTg nadicog 'nXurcoatv euvTcov xug xpvy^ug. di^Xsfiev de VfiTv, oxt 
„ xy avTtj ijfteQri y.at iv './IXtl^uvdnefu uynaiv, yj^neQ •Aai iifieTg. ■rwo tjfiav 
,,1'UQ xu yQUfifictxti y.Ofituxui avxotg xai tjiitv a«o avxcov, otaxe avfi- 
,,Cfcovcog y.ai OfiH ayeiv fjtiag ti/V uyiav ijfieQav. 

C A r. 26. 

20 Oott r»]? Ein>iv<'.i'ov (f i/.oy.tO.lrn; y.td fi.: »;,"«-" y.Kitj'/.i9ii: 

'./iXXa '/UQ -TiQog ToTg liTiodo&eTaiv EiQtptiin avyyQrififiuai y.(u ruTg 
{'jiiaxoXuTg cftQtxaf xtg «t-Ta ':iQog "EXXr^vug Xoyog avvxoficoxuxog hui xa 
ftdXtaxa uvayy.utoxaTog , '^TeQi iiiiaxrjfir^g i-KtyeyQUfifcevog' xui uXXog ov 
avaxe&etxev u8eXrfm , MaQXtaro) xuvofia, elg infdet^ev xov anoaxoXixov 

25 nr^Qvyfiuxog' y.ut (ii^Xfov xi SiuXe^eoiv ^trccfOQcov, iv cp xijg TiQog E^QUisg 
i^jiiaxoXfjg nal x7^g Xeyofievtjg 2^o(ffag ^oXofiwvxog fivtifiovtvei, qijxu xtru 
i% avxiav 'nciQa&efievog. xui xa fiev eig ijfitxeQav iX&ovxa yvcoaiv xcov 
EiQijvufH xoaavxn. Koftods de xijv cIqj^i]v «aJ de-Aa y.ai XQtaiv txeat nuxu- 
Xvaavxog uvxoxqcaxcoq 2^e^t'jQog ovd' oXotg fii;a)v t^ fiexa xt,v KofioSov 

30 xeXevxt;v IleQxfvay.og btayevofiern y.QccxeT. 2. uoiui] ttovuj aep.rSfl. \ ahI — (fl] tiV.ct H«i iaNS*Z. at cf. p. 208, 12. | 
10. titnl] xaTtt //enorctyp. j 14. «nA^yom»' cfhNVS^H, naQotxlav aeikSB.\ 
17. yaQ cdfffhikNrS^HB, St aeS, Tt b. | 24. ^TTiSnttv] tlioSftttr coiij. V». \ 
26. 2o(f. Jol. cfikVH, 2oL 2'oif. aeghNSS^B. Exhibent J"i'/.oM'yiTo? oranea 
praeter h, in qno JSoXniKovnt. I 27. rojv cfhikfHB, r« npgSS». ] 29- 2e- 
,9»'oov afghE. 2tvtiQ0S c, .Ji.vrjoof <• i. 

13^ 196 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 27. 28. 

CAP. 27. 

'Oau xul 1WI' lotndiv xuiv ■r?;»7x«()f (ji'i';jxi<«xorwj'. 
(Nic. H. E. IV, 35.) 

' nXilara ^iv bv <nuQa '^ioi.Xoi^ itGkri vvv tco»- totc aa^trai ir«- 

Xutwv na) fxxXiiaiaarincov uvdQcav iraotrs anud/ji; v^jiofivtjfiara ' wv ye 5 
(lijv avrol dityvaiiiev, etq uv ru HQuy.Xtirs tig rov A^noaroXov, v.ai t« 
Ma^ifis ?rf«< t« noXv&QvXrira 'nuQU roi<i uiQcaiwruig ^lifrtifiurog, ru 'noQtv 
ij xaxia , xui 'kbq) ri ytvr,rr,v vnuQXtiv ri^v v).ijv' ru re Kavdids sig 
•rijv t^urjfitQov, xa) 'Animvog tig rtjv uvrr^v vnoxfeaiv' ofioiojg 2!t%ru <ntQi 
(ivaardaecog , xu) uXXt, rig vno&eaig '^Qu^^iuvb , y.u) fivQicov uXXcov , (ov 10 
bia TO fi>;8eftiav e-^eiv uq^OQfitjv ux oiov re ore rug j^novug 'JiuQadavai 
yQaqi^, uO^ laroQiag ftvt]fir^v i^rioatjiii^vuaOui. hu) aXXav ds <nXeiaro)v, mv 
ude rug 'KQoarjyoQiug xuruXtyeiv tjfilv dvruxov , tjXOov eig tjfiug Xoyoi 
OQOodo^oiv fisv xa) ixxXriaiaariy.(ov, oig ye dtj ij exaaru ':iuQu8eixvvai rtjg 
Oeiug yQuqir^g eQfir^veia, u^rjXoiv 8e Ofioog t'ifiTv, ori fitj rtjv iiQoar/yoQiav 15 
i-ndyerui rbtr avyyQaxpufxevav. 

C A P. 28. 

lltol xdv TTiv 'A^Tffiutvoq uiQtaiv iluQXV'^ nooiifp.rifi^viav, oloC xi tov r{)onov 
yiyovHOi , /.ul OTTOiq T«s «;'/«? yqiKfdq dinif&dQui Tirolfttixaoiv. 

(Nic. H. E. IV, 21.) 20 

1 Turoiv tv rivog artuddatiuri xuru rr^g ^^Qrefiovog aiQtaeotg OTfcio- 
vrifiero), /;»• avOig 6 ix Zufioadroiv TluvXog o xu(f Tjftdg dvavecoaaaOai 
'ifneinarui, cptQerai rig diiiytiatg, ruTg e^eru^ofitruig ijfiTp 'jiQoai^xuaa laro- 

2 Qiuig. rijv yuQ roi 8t8r^Xo)fiivriV uiQeaiv, xpiXov dvOQOJ^ROv yeveaOui rov 
Zo3rriQa qdaxaauv , ov iiqo itoXXu veoortQiaOeiauv 8ievOvvo3v , i^jzeiStj 25 
cefivvvEiv avrtjv oogdv dQ^aiav ol ravrrjg rjOeXov eiar/yrjrai, iioXXa xai 
dXXa eig tXeyxov avrmv rijg p.aacprifta \pev8rjyOQiag TtuQuOeig o Xoyog 

3 T«i"Ta x«T« Xe^iv laroQel' ,,q)ua) yuQ rug ftev 'nQortQug wnavrag xai 
,,avrfig rug dnoaroXug 'naQeiXr^qivai re xa) 8e8i8axevai ravra, a vvv 

„ uroi Xiyuai, xa) rerriQrja&ai r^v dXrjOeiuv ru xrjQvyfiarog fJiexQi Tto»' XQOvmv 50 
j, Tfor BixroQog , og rjv TQigxai8exarog «tio nirQu iv 'Patfir} i^niaxorcog, wjzo 

4 „8e Ta 8tu86xH avru ZeqvQivu 'KUQuxexaQdxOai rtjv uXijOeiav. ijv 8 
,,dv rvxov niOavov ro Xeyofievov, ei fitj 'nQarov filv avriiiiTcrov avroTg 6. «I'] om. J^^ff. I 7. TTo).vd-()vlrjr8 cefik, TTohOfjvV.TjTs aghE. \ 21. nsTTo- 
vt}fiivujv h. I 22. o post ITaTlo? add. cfik, om. volgo. | 24. rot om. aeghS. | 
30. Twv yQoviov T'jJr BixTOQo? cfihx, Tojv BixroooS yjj. aeghE, EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 28. 197 

,,ai &eiai YQUcpai. x«J udtXqdiv St rifojv ioz) yodfiuara '^iQSG^vzsoa 
„T(OP BUxOQOg •/ooratv, d (xtcvot 'JiQog t« tdvrj vnf^ Trjg dXr^d^^iug xai 
„apoi,' tag to't£ aiotaeig r/oaxpav, Xeyoi de 'Isrj^lvs nai Mi).Tidd8 xai 
„Tatiavti y.a\ KXr^fievxog -/.at eTeooiv nXeiorav , iv otg d-:zaai &eo).o- 
5 „Y£hai 6 XQiGTog. ra yao EiQr^vuin re y.ut Mt/.trojvog y.at tco»' ).ot- 5 
jjCrcJj' Tig dyvoBi ^i^).i'a, &eov xat uv&Qconov xarayyeXXovTU rov Xoigov; 
„\pa).uol de oaoi xa) (odai ddeXcftav dn' do/Jjg vno ntarwv Yoarpelaui 
,,rov ).6yov ts &ea rov Xoiazov vuvsai OeoXoytivregl Timg uv ey. roa^- 6 
„ TM»' irmv xarayyeXXofit^va t« ixxXrjaiaarixu qQov)';uarog iv8e'/erat rug 

10 ,,fiixQi BixroQog aTWs", (og brot Xiys^si, xenriQV/evut: rzmg de isy. uidbvrai 
„ravra Bixrooog xaraipevdea&ut, dxotSag tidoreg, ori Bixrcoo Geodo- 
„rop rov axvrta, rov dQ/r^yov xui 'riurtou ruvrrjg rr^g dQvr^at&is d^no- 
„araaiag , anextjQVit rt^g xotvaviag , riQcarov ihiovra xptXov uv&ooinor 
„r6v XQiarov ; ei yuQ Bixrao y.ur uvrsg brag iqQovei, ojg r^ raroiv 

i5 „diddaxei §Xaaqriixta, noyg uv dTzi^uXXe Otodorov rov rr^g uiuiaecog rav- 
„rr^g evQerr^v;' xai t« fav v.uru rov Biy.roou roiuvru. r-crs 8h ireai 7 
dixa nQoaruvrog rfjg XeirsQyiag 8iudo/og xa&iarurui ZtqvQivog , uftqt 
xo evarov rrg Ze^riQs ^aaiXeiag erog. nQoari&r^ai 8e 6 ro nQottorjuivov 
(jvvrd^ag <ntQt rs xuTUQiuv-og rr^g 8>jXo}&et'arjg aiQiaeoog ^tpXiov xai 

20 aXXr^v xara ZeqvQivov yevofiivriV rrpaiu-, 6:)8i nojg uvroig Qrjuaat yQaqoar' 
„vnO{ivrjaa} ysv noXXsg rtav d8t).q<av riQuyua iq fjucov yevoiievov , 6 8 
„vofii^o> ori ti iv 2^odofioig iyeyovei, rv/ov uv xdxeivsg ivs&irr^as. Naru- 
„Xiog Jjv rtg OftoXoyrirrjg, ov 'KuXai , dXT. int toJ*- rjiieriQOiv yevofisvog 
,, xuiQoiv. iirog rj^nurr^&ri •norl vrro '^axXr^~io86TS y.ai irios Qto^oTS 9 

25 „ rtv6g rQune^irs. r^aav 8e brot ufiqco BeoSors rl axvriojg iia&r,Tu), 
„ri •nQcora int ruvrrj ri] qQovriaei, uuXXov 8t dqQoairr^, dqoQta&ivrog 
„trjg xoivcaviag vno BixroQog, cog tqr^v , rl rore i^nicxons. dvsneia&r, iO 
„8€ 6 NardXiog vn aircov , ini aaXuQicp ('niaxo^nog xXr^Qoj&rivai rcivrr^g 
„rtjg aiQiaeojg , o)are Xafx^dvetv nuo avrcov fir^vtaia 8r^vuQtcc exccrov 

30 ^'nevrrixovra. yev6fievog sv avv avroTg 8i OQUfircrcov 'noXXdxig ivs&e- ii 
„ reiro vno t« KvqIs. 6 /uq evanXay/vog &eog xai xvQiog IjLkov Ir^aug 2. teai post iy.ihoi add. hihB, om. acefgKSVHS^. \ 11. QeodoTOv rov 
ax. cfffikXB, tuv ox. GtoS. aehSVHS*. \ 15- drrffiaX/.t] d7if,9a).t ffikX. \ 
IQ. Totnira cfhE, Tcaavra aegih. \ {%. tvaTov cefB, ivvarov aghikSVHS^. \ 
^t^Tj^s ahikE, 2^nt}(/ti cfg, .Jtsijps e. | 24- '^ottlfj^iodura] ' .-iatiXrjZTiada g Theo- 
doret. (Haer. Fab. II, 5.) X | 28- nXr^^jtuQ^vat bcdfhikstV S' HB , xXr^9r/rac 
aeg BS. 198 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 28. 

„XQicro^ «X f^uXeTO i'^m ixAktjaiag YEvofierov anoXta&ai fiaQzVQa rwv 

i2„idicov na&MV. ijiei 8e Qa&v^otSQOv toti; oQa^aai iiQoatt^E , deXsa^o- 
„fiei'Og rfj Tf cT«p' avToTg 'jiQojroHU&edQm xai rrj •KXeiarHii anoXXvHGid 
„ uia'iQ0'/ieQ8eln. reXevraiov vnb ayiav ayyiXmv ifiaariyoi&tj, dt oXijg r^g 
., yrxTOj; ov anixQoJg aima&eig, ware eoj&ev avaarijvai, nai ivdvaafievov 5 
„ adxHOv xa) anodov xaranaaafievov fiera noXXTJg antidijg xai daxQvmv 
,,nQoanEaeiv ZecfVQivco ro) iniaxonci), xvXiOftevov vno rtsg noSag a fiovov 
„rmv iv xi//pfo, uXXa xat rwv Xa'ix(ov , avyiiai re rolg daxQvat rijv 
,,eijanXayxvor ixxXtjaiav rs iXerjfiOvog Xoiaru' noXXij re nj de^aet XQ'l~ 
„ adfievov, Sei^avrd re rog ftaXojnag oiv eiXrjq^ei nXrjymv ftoXig 'AOivojvtj- 10 

i3 ,,-&r'jvai.'' rarotg intavvdxpojfisv xai dXXag nsQi rcov avroif t« avrs 
avyyQaqiiojg cpcordg, rurov ixnaag rov rQonov' „yQacfag fiev &eiag dcpo- 
„(ioig QiQudisQyijxaat , niarecag re UQXaiag xavova tj&errjxaai, XQiarov 
„de iiyvorjxaair, ov ri al &eiai '/.iyovai yQacjjai ^rjrovvreg , dXX onoTov 
„ax^fia avXXoyiafto eig rijv rrjg d&eorrjrog avaraaiv evQs&^, cpiXonovcag 15 
„daxovvrsg' xdv c<vroTg nQoreivij rig Qi]rov yQacprjg &ei'xi]g, i^erd^ovat, 
„n6reQ0v avvijf4fisvov tj Sie^evyftevov dvvarai noi^aai axijfia avXXoyiafio. 

H „xaraXtn6vrtg Ss rag dyiag rH &eb yQacpag yeoofisrQictv enirrjdeveaiv, 
„cloguv «X rijg y7jg orrsg '/cai ix rrjg y^i XaXHvreg, xa< rov dvo3&ev SQXo- 
,,fisvov dyvoHvreg. EvxXeidr^g ysv nuQU riatv avrav cpiXonovoag yeoafie- 20 
,,rQsTrai, ^^QiaroriXijg Se xai OeocpQaarog &avfid^otrai , raXrjvog yaQ 

ib „taoi>g vn6 rivo^v xai nQoaxvveTrai. oi 8s raTg Tto»' dniarmv rixvaig eig 
„triv r^g aiQeaewg avrmv yvcofii,v dnoxQcofievoi , x«< rfi rmv d&icov 
„ navHQyicc rrjv dnXijv Ttoy &eicov yQacpcov niariv xanrjXevovreg, 6rt fiii8s 
„iyyvg niarecog vndQ'/Hai, ri 8tT xa\ Xeyetv; 8id raro raig &eiaig yQa- 25 

i% ,,cpaTg dcpo^cog ini§aXov rag x^tQctS, Xeyovreg avrdg 8tooQ&o3xevat. xai 
„ ori rnro fit) xaxaxpev8ofievog avrmv Xiyoi , 6 ^nXofcevog 8vvarat fia&sTv. 
jj si yuQ rig &sX7jaei avy'/.ofit'aag avroiv sxdarH rd dvriyQucpa i^srd^siv 
,j ngog dXXr^Xa, xara noXv ccv evQOi StaqioovHvra. davficpowa ynv earai 

l7„Ta ^AaxXr^ntd^H roTg Qeo86rH. noXXcov 8e eariv svnoQijaai, 8ia ro 50 
„ cpiXorifiCog iyyeyQacp&ai rng fta&tjrdg avrcov rd vcp sxdarn avreov, cog 
„ avro} xaXnat, xarcoQ&cofiera, rnreartv r^cpavtafitva. ndXtv 8e roroig tk 
,,'EQfiocpiXH ov avvcxSst. ra yuQ '^noXXoovi8e h8s avra savroTg iari 2. TTa&Mv] 7ra9rjfidrojv h. \ 8. post ip add. tw aeSVH, om, cfghihBH^. \ 
15. TB cfik, Si aeghE. | 15. &t6rj]T0t h. \ avoTaaiv tvQ. cgih, tvQ. avar. aehE. \ 
50. ^ ytaytX7]7tiuSii] '^axXtjTnoSvra kv NES^. \ 33. '^TtoXXiuviSs gRN Theodoret. 
(haer. fab. II, 5.) V^S^HR^B, ' AnoXXoiviuSii hik, ' AnoV.wiis abcdefSV. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. V, 28. • 199 

„ av/iq)03va. iveari yuQ avyxQivai rd izQOxeQOv v:i avruv naranxevaa&evra 
„roig vareQov TtdXiv emdiaaxQaqieiai , nai evQeiv yurwjioXv dnabovra. 
,,oat]S 8e roXfxr^g eari rsro ro dfxdortjfia, etxog fitjde ixeivtig dyvoeiv. iS 
„ri yuQ ov 'aiarevnaiv dyito Jivevfiari XeXt')^&ai rdg Qeiag yQuqug , nai 
5 „eiaiv diiiarot, jy eavrog rjybvrai aQCfartQng rs dyiH iivevfiaTog VTiaQj^etv, 
„ xai ri ereQOv rf daifiovtaaiv. sds ydQ dQvtjaaa&ai dvvavrui eavroiv 
„ eJvat ro roXfitjfia, oiiorav aai rfj avrcov x^'Q^ V y^yQafifjitvu, xai iuq' 
„ mv i<arrj)^tj&rjaav, fii] roiavrug uuQtXa^ov rdg yQUifdg, nal 8eT^at dvri- 
„yQacpa, o&er avza fiereyQaxpavro, fitj e^aaiv. tvioi ds ai/rMV bdt nuQU- i9 
10 „;f«ca(T(yct»' ij^imauv avrag , dXX' driXojg dQvr^adfievot rov re vofiov y.at 
,,rovg jiQoqtjrag , arofiov nut d&iov 8t8aaxuXiug 'riQOCfuaei '/^UQirog etg 
„ eaxarov dnoiXeiag oXe&QOv •AaroiXia&^auv. xui ruvra ftev rarov laro- 
„ Qi^a&oo rov rQonov. 

'ExxXijataarixijg iaroQiug Xoyu iiefinrs reXog. i. ttiTuji'] airs Christophors. Savil. de conj. | 12. tarofjTjO&tjj cdfiHB. 
iorofjiioOuj aleghkSVS^. E T Z E B I r 

TOT nAM^IAOT 

EanXtjataariM^g i a r o q t a s 
■Aoyoi ?. C A P. 1. TltQl Toii xaiK 2(fii]qov Siotyfiov. 
(Nic. H. E. V, 2.) 

Slg 9e xal 2^f^tjQog bitoypiov xrtta tco»' exxij^dtt»»' txivti, XafjijiQa 
fifv Tajf vrzfQ tixjf^Biag u&XrjT<av xrtTrt cr«j'Ta ronot antreXeho fiaQ- 
rvQia, fiuXiaru 8' f^rtXij&vsv «V 'AXel^afdQeiag , rtov un AiyvjirH xaJ JO 
0}j^ui8og «7r«'(T/;? uQiarivdrjv aiiro&i Kta^JitQ ent fieyiarov d&Xrjrav &eov 
naQaTcefinofisvMv arddiov, 8ta xaQrr.Qtnosrarrjg re 'noixiXojv ^aauvwv xui 
&avur8 rQonoiv v^^tofiovr^g rug nuQU &eca are(j)av8g avaSsfitvojv. iv oig 
xai Aeo)vi8r^g 6 Xeyofievog 'SiQiyevsg <:iarriQ rr^v xtfpaXiiv dnoTfi>]&e]g vtov 
xofiiSij xaraXeinei ror TtaiSa, og 8t] ojioiag s^ exeivu neQi rov &eTov 15 
Xoyov nQoaiQeaeojg 7]V, «x uxuiqov 8iu (jQWj^tmv 8ieX&eTv, ti^ fiuXiara 
noXvv elvui naQO. roTg noXXoTg rov cisqc ayT« §e^ot]fi$vov Xoyov. 

C A P. 2. 

Iltgt T^? JlQi,y fvovq ix rraiSoq nay.ticftwq. 

(Nic. H. E. V, 3.) 20 

TIoXXu. ftfp 8V uv rig tinoi , rov ^iov ri uv8Qog iv a^oX^ nuQU- 
^Svai 8iu yQaiftjg neiQtofievog, Stoiro 8' dv xui iSiag vno&eaemg ^ ntQi 
avrH avvra^ig. ofimg 8' ijfieTg eni t« nuQovrog inirefivofievoi rd nXeTga 
8id ^Qaxioav mg oiov re oXiya drra rmv neQi avrdv 8ieXeva6fie&a , ex 8. ^evijQoe Cff, ^taijgos e, j 9. post a&hjTOjv add. if dndoan tate tnxXTj- 
alaie cfkVH, om. aeghiSS^B. \ 11. dndorje add. C, om. F. \ d&).7)T<»v ponunt 
post ufyiatov aee/hik B , post dndajje a cf (in quo d^L&XtjToJr) SVS^H. Jun- 
genda sunt ftfytOTOv d&XrjTVJV &aa ardSiov. \ 12. Tt] zt xat h. \ 13. &tiZ cfik, 
&tb aeghE. \ 23. iniTtfnoutroi, acehE, inirtuofitvoi, gik, intTtfiifAtvoi, f. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 2. «H 

Tivcov i<ni(JToXmv xa< laroQtui zcoy xui sig tifiUi tw ^iw '^ztq^vXayutvmv 
arT8 yvmqlfitov Trt dr^Xttueva (fiQOVTSg. 'i^Qiyfvsg xk) tu i^ avToSv cog 2 
eineiv anaQYdvoav d^iOfivrjfiOvevTU fioi slvai doxti. fStxuTOv fiiv yaq ineTxs 
2^s^fjQ0g Tr/g ^naiXsiag tTog , 7]ysTT0 ds '^Xs^urdQsiag x«) Tr/g Xom^jg 
5 y4iyv<iiT8 yiaTTOg, tk)v 8s uvtoOi ^uqoixicov Tr^p s-Jiay.o^^ir^v vscogti tots 
fiSTd ^laXtavov Jr^fi^TQiog vnsfX^cpsi. tig fir/a dtj ovv t^s' toij dicoyixov 3 
nvQxaidg dcf&siar^g, x«) fiiQio^v oacov ToTg x«t« to liuqtvqiov ukiSov- 
fit'v(ov CTSCj^dvoig, SQcog ToaeTog iiuQTVQis Tr^v 'Roiytvsg tTi xoiiidii nuidog 
vndQyovTog yuTsT^s ^pvxrjV, cog Ofioas ToTg xirdvvoig j[coQsTr, ':iQ0':ir^8uv ts 

10 xa< OQfidv inl Tov dymva '^iQO&Vficog s/stv. rjdr/ ys TOi piiy.QOv oaov avTO) 4 
xaJ T« Ttig «:ro T8 ^is d^^iaXXay^g ov 'noQQca y.udiaTUTO , firj ovyi Tijg 
&siag x«t ovQuviov riQOvoiag sig Tr^v '^iXsiarcov coCfsXsiuv diu Trjg uvtov 
fitjTQog ifi^^iodcov uvTO) Tfjg 'iino&vfiiag ivaTuar^g. uvt^ yuv t« fitv 'rtQcoTu 5 
Xoyoig ixsTsvuaa Ttjg ':teqi uvtov fir^TQiKfig dtu&fascog Cfsidco Xn^sTv tiuqs- 

15 xdXsi , aifodQOTSQOv 5' sitTsivavTu &saaaiisvri , ots yvovg dXovTU tov 
iiaTtQa dsafionr^oiff) (fvXdTTsa&ai , oXog iyivsTO Ttjg irf pJ t6 fiuQTVQiov 
OQfifjg , Ttjv 'Tidaav uvtov dnoxQi\tuiit'v>i ia&ijTu oixoi fitvsiv ccvuyar^v 
i^rif/ysv. 6 de, cog bdsv dXXo '^TQUTTStr uvtco 'xanf^v, Tf^g 'nQO&viiiag rcT#p 6 
Ttjv rjXixiav iiiiTSivOfts^vtjg, s^ oiog ts ojv }]ntiifTy, diWKtfi^nsTai toj 'nuTot 

20 frpoT^CTrTtxwTaTjyv <nsQt fiaQTVois avvTcclng i^rziaToXijv , iv ij xutu Xshv 
avTM 'jciQairsT Xiyoav' ,,tiif](S, fi^ 8i r^fidg aXXo ti cfoovr^ar^g' ' tovto 
'^iQonov Tf/g 'QQtyivsg 'nutSiy.rjg dyj^^ivoiag v.ai iiSQi Ttjv &soai^siav yvr^- 
aioiTdTr^g Sia&iasojg dvdyQwriTOv saTOi Tsy,fifiQtov. xai yuQ t]8rj xai Tcav 7 
Tf^g '^iiaTScog Xoyojv ov aiuxQug dcfOQfiug xciTs^i^XrjTo, zuTg &siuig yQct.- 

25 cfaXg i^iTi nat^og ivr^axr^ftsvog. ov fitTQiojg ynv y.ai isqi tuvtu int- 
'novtjTO , TH TiaTQog uvTcfi 'riQog rr; tcov iyy.vxXioyv auidsici xui tutcov ov 
xttTu 'ndQSoyov Tr^r cjQovTidu 'ns^rtonjiiivu. ?^ «:r«iTO? yiv uvtov , 'nQO 8 
xfis xcav EXXriVtxav fia&tjiidTOiv iitXiTrfg , ivfjys ToTg isQoTg ivaaxsTa&ai 
naiSsvfiaaiv, ixfia&f^asig xai dnayyeXiug fjfiiQctg sxuaTr^g uvtov sta^nouT- 

30 Toiisvog. tfx ((.TiQoatQiToag 8t tuvtu iyirsTO T(f, naid) , «?.^« x«< ayav 9 2. post oi'r» add. i;/*7v cfx. | 'iiQiyivus cum praecedentibus conjiuigunt xS. 
Praeterea notandum, nomen Origenis '\n hcdf semper scribi cura aspiratione, haud 
improbante Fa. 3. post arraQydvwv add. a cx. \ 4- 2ei^^os cg. \ 10. jt] ^4 
cf. I 13- avTtu rf/i Trgo&i utas] avrS ttjS ngo&. g, at're r;' rr^odi ut'a margo libro- 
rum Moraei et Gruteri. i yay] utv uv aSyH. \ 20. avvTu^n? add. bcdfi (in 
marg.) FS^-Hy om. aeghikB. \ 21. fQorf,aeiS c. j 24. >tari^Sti}Xr,To cx, xara- 
^i^XrjTo volgo. I 25- ravta cfg, ravtas aehikE. \ i-rTtn6rr,T0 cfhSFH, tiitto- 
vtjTo aegikSB. | 27- ^motrjiitra] TiotHfjttva ae N SS^. 202 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 2. 

nQO&vfioTUTa TifQi ravTa 'kovuvti, cog /u?y5' i^aQnsiv avrcj) rag anXuii 
y.ai 'nnoietQHg Tcor leQoiv Xoycov ivTev^etg, ^tjTeiv 8i Tt nXeov x«t ^a\)v- 
TtQag ^drj i^ ixeiva noXvTiQayinoveiv &emQiag, co(Ttc xai 'HQayfiaTa •^iaQs- 
)^eiv Tfu 'KaTQi, Tt' UQU i&e'Xoi dijXuv to Ttjg &eo':ivevaTH yQacpijg ava^Jtvv- 

iO davouevog ^bXijfxa. ixitvog 8e Tf<5 fiev doneTv etg 'nooaconov ene^nXrjTrev 5 
aiiTcp , fiijdtv vneQ iiXiKtav fiijde Tijg nQocpavag Siavoiag neQaiTt'QOi ti 
^tjTeiv naQaivMv, idicog de nuQ eavTCi} Ta (leyciXa yeyri&cag rrjv fteyiaTtjv 
tofioXoyei Tftj nuvTcav flya&tHv «iTtfj» &eo) X^^Q'^ i ^*^' ^l ("■^'^ov toiovtov 

1 1 nuTeQa yeveadai naidog ^^icocrev. intOTctvTa de tjdrj noXXdxtg nadev- 
dovTi Tcp naidi yvfiVMoai fitv avTOv tu. aTtQva (faaiv, waneQ ds -deiov 10 
nvevficiTog evdov iv uvTOig acfteQcofiivo , cpiXrjaai te ae^aafiicog xai Trjg 
evTexviag ftaxdiQiov eavTov ^yi^aaa&at. TavTa xai fTeQU TUTOig avyyevrj 

iZneQi naida otTu tov 'fiQiyivrjv yevea&ui fivrjfiovevsaiv. cijg de rjdij avTcp 
6 naTiJQ fiUQTVQic') TeTeXeicoTO, eQijfiog ufia fHjTQi xai ^Qa'j(VTeQ0ig adtX- 
(poig Tov iXQi&fiov ii , enTuxatdixuTOv ov nXr^Qeg tTog aycov , xaTaXei- 15 

ISjrcTttf. Trjg ye fitjv t« nuTQog neQinaiag ToTg (iaaiXixoTg Tafieiotg ava- 
Xtjq)&eiar^g , iv andvei tcov xaTO. tov ^iov XQeimv avv ToTg nQoarjxovci 
xaTuaTug , olxovofiiug Tijg ix &ea xaTa^taTai, xai Tvyxci.vet 8e\to3ae(og 
Ofta xai civanavaecog nuQu Ttvi nXaatcoTaTt] ftev tov ^tov xat t» aXXa 
neQtcfaveaTttTtj yvvatx), Sta^oriTov yi fitjv ccvdQa neQienaatj tmv tots ini 20 
T^i; ^AXe^avSQeiag aiQsaicoTcov' to yitog r^v aTog ^AvTtoxevg' &ez6v ds 
aiiTov viov elxev ts avv savT^ , xcti iv ToTg fi(i.XtaTa neQteinev tj dedij- 

ii Xoofievt]. aXXcl TaTco ye indvayxeg 6 'SiQtyevijg avvojv, T^g i^ ixeivs neQi 
Ttjv nicTtv OQ&oSo^iag ivaQyij nuQsixsTO deiyftaTU, OTt drj fivQia nXrj&ag 
8ia t6 8oxov ixavov iv Xoyco th UavXa (raTO yuQ rjv 'ovofia tc^ dvbQi) 25 
Gvvayofieva nuQ avTco ov fiovov uiQeTixKtv , dXXa xai ^fieTeQojv, adenot- 
nOTe nQaTQunij xuTa Trjv evxrjV avTi^ avaTrjvat , cpvXaTTOtv i^eTi natd6g 
xavova ixxXt^aiag, ^deXvTTOfievog ts, otg avT^ QrjfiaTi cprjai nov avTog, 

15 Tag ToJ»' aiQsaeojv didaaxaXiag. nQoax&sig de vn6 t« nuTQ^g iv xoTg 
'EXXrjVOiv fta&rjfiaaiv , ix&vfioTeQov ts xai fiSTU Ttjv ixsiva TsXevTtjv tj 50 
nsQt Tug Xoyag daxrjaei oXov inidHg iavzov, cog xai naQaaxsvtjv inl t« 2. Si Ti] S' tTi c. I 5. xai om. ah V. \ Q. ti om. fgih. \ 8- rotdTn cfihN, 
roibSs aeghE. \ 9« itad^tvSovTi cfhik.vVB, tvSovTt ag KSS^H. \ 13. 'PptjfV»?»'] 
'Sigiyirt] gih. \ 15. tTO? ayujv] cefgikB, ayvjv tTo? ahSFH. \ 21. post yivoi 
add. S' cfVH, om. aeghikSS^ B. \ 22. Tt add. cfihxB, ora. aeghSFHS^. \ 
28. xavova] xavovai cf. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 3. 203 

yQafifiazixa ov fiergiav f;f£t»', fiBr ov aoXv rijg rs <:tarQog rtXtitoaeaig rn- 
roig iTiidedmxcog savrov, i.vnoQsi rmv avayxaicov , tag iv ixeivT] rg rjhxin, 
daxptXmg. 

CAP. 3. 

5 Jli; xouiSrl vtoq o)f rov Xqiotov /.oyov i^rtota^^tvif. 

(Nic. H. E. V, 4. 5.) 

2^X^Xtt^ovri 8s t^ diarQi^^, cog riov xai aiirog iyyQacpcog laroQeT, 1 
fiTjievog re inl rtjg '^Xe^ardQeictg rm xarrjtlv uvaxeiftivov, navrmv 8s 
aie).rj).afievo3v yrro rrjg aTzeiXrjg ru dimyus , aQoaijeaav avro) riveg uno 

10 rmv i&vmv axsaofievvi rov ).oyov ru del. cov 'jiQoirov iniarjftaiyerai yeyo- 2 
vevai n7.HraQiov , og fxera ro ^imvai xaXwg xai fiuQrvQiw Otico xare- 
xoafiri&ri' devreQOv HQaxXuv rs TD.aruo/H udtXcpov , og dij xul uvrog 
'XUQ «VTO) iiXeiarr^v ^in qiXoaocfs xai ciaxrjatcog u^noSei^iv •^iuQaaycav rr^g 
'^Xe^uvdQtcov fcsru /]i]ii7]rQiov i-^iiaxorztjg ci^israi. trog d' r^yev oxrcoxui- 3 

15 dsxarov, xa&' o rS rr^g xarTixriaeaig '^TQoiaTtj 8i8aaxaXtia. iv op xa\ noo- 
xonrsi inl rcov xaru 'AxvXav t/]? 'AXetuv8Qsiag rjyyfisvov 8icoyfiCov, ors 
xai ftdXiara 8ia^6rjrov ixrrjaaro nuQu ':iaai roig dno r^g iriarEcog OQfico- 
fisvoig ovofia , 81 ?jv ivs8sixvvro TTQog anuvrag rng ciyieg uyvcordg re 
xul yvcoQifiovg tiUQrvQug 8t^icoaiv rs xai ■rTQO&vftiav. ov fiovov yao iv 4 

20 8eafioig rvyxdvsaiv, h8s fis-iQig vardrr^g d-^iocfuaecog dvaxQivofiivoig avrPjV, 
dXXu xal fisra ravrtjv aizayofisvoig rijv in\ &uvuro) roig dyioig fiuQrvai 
TTO/I./Lj TQ 'nciQQTjaifc XQ(>^fiS*'Og xat ofioas roTg xiv8vvoig )^coqcov' aars r^8rj 
avrov nQoaiovra &uQaa).icog xa\ ryg fiaQrvQug fisrd 'RoXXilg naQQr^aiug 
cfiX^fiuri aQoaayoQevovra 'aoXXaxig inifiave\g 6 iv xvxXco rcov iOvcov 

25 Stjfiog iiixQu 8eiv xariXsvasv , ei fttj t^? &eiag 8e^idg ^oi]&li xa&d^Ku^ 
rvyxdvcov 'naQu86%cog 8ie8i8Quaxev. rj 8' avrrj &eiu xa\ HQdviog X^Q^'» 5 
a)J.ors 'naXiv xui nuXiv, xcu 08 tariv oadxig einsiv, rtjg uyuv <neQ\ rov 
XQiara X6yor 'nQO&vfiing rs xni 'naQQr^aiag tvexev rr^vixavra i^rzi^nXev^- 
fiEvov avrov 8tecpvXarrs. roaorog 8 tjv uqu rcov c^fniarcov iQog avrov 

30 ii^Xsfiog , cog xai avarQOCfug 'noir^aafjtevag , arQurtcorag avrc^ 'neQi rov 
olxov, ev&a xarifisvsv, i-niartjaai, 8id ro 'nXij&og rcov rd rijg tsQdg ni- 1. ov post yQauuuTtnn add. bcdfgi (a sec. in.) iaj.Sa, om. aehiS yRB: 
cf. ind. V. fiiTQiot. I 10. ytyovivai oin. h. \ 13. /?/a qi^-. cfgilcx, tpt).. liis 
ahE. I 15. Sibaanaltitt aehikXE, dtSaoxnXin cffjx. \ 16- Tiqi ' AXt^avbiJiini 
aehE, ' AXi^avd(>iojv g, x«ra yjlf^avS()tiae cfk, xard ' AXtldvSfJtiav i. \ 18. ciofta 
ghi (a sec. m.) kxNBH^, Hvofia cfi, Tilvoua aeSVJJ. \ ti om. ahSVH, add. 
cefgikxBHb. [ 22. xoJ ofioot t. k. yojpcov om. cf. 204 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 3. 

6 axecoii HarijXSfisvcov naQ avTco, «tw ds oaijfit-Qai 6 x«t avrS dtwy/woff 
f^sxuero, cOi' firfAtri ^coQeTv avror rrjv nilaav iioXiv, oinsg fiev e^ otnoov 
uftei^ovra, 'navraxo&ev 8e iXavvofievov, rijg itXtj&vos evexev ruv di at;T« 
T^ Ofin izQoaiovrav 8i8aanaXia' e-nel nal rcl nard 'jiQa^iv eQya avr^ 

7 yptjaicorciTijg cpiXoaoq^iag xaroQ&couara ev fiuXa &avfiaara neQietxev. oiov 5 
ysv rov Xoyov , roiorSe cpaat toj' Tpono»'* xai oiov rov rQonov, roiov8e 
rov Xoyov ene8eixvvro. 8ii) 8fj ficiXiara avvaiQOfxevr^g avrc^ Svvafiecog 

8 &eiag fivQiog evrjyev ejit rov avrn ^riXov. eiiei^r^ 8e icoQa cpoirrjrag tj8i] 
nXtiog <!iQoai6rrag, avr^ fiovcp rijg ru narrixelv 8iarQi^ijg vno JtjfttjrQia 

T« rijg ixnXijaiag nQoearcorog inirerQafjfievi^g, davficpcovov riyijaafievog rijv 10 
rcov yQafifiarinmv Xoycov SiSaaxaXiav ry nQog ru &eTa naiSevfiara daat]- 
cei, [AT] fieXXijaag dnoQQi^ywaiv dre dvcocpeXij aat roig leQoTg fia&rjfiaaiv 

9 ivavriav rijv rcov yQafiftariHcav Xoycov 8iarQij^i]v. eira Xoytafiqt na&t]- 
xovri , cog iiv fiij yivoiro rr^g nuQ ettQcov imxHQiag iv8e)]g , oaaneQ tjv 
avr^ nQoreQOv Xoycor aQ^aicov avyyQctfifiara cptXoxaXcog ianov8aafieva, 15 
fiera8ag, roTg vno ru ravra icovijfievu q)eQOfjie'votg avrcp rirraQaiv o^o- 
XoTg rijg ^fte^Qcig ijQxeTro, nXeiaroig re ereai rarov q^iXoaocpmv 8tereXei rov 
TQonov, naaag vXag recareQiy.iiov int&vfucov eavru neQiaiQHfievog, nai 8ta 
'ndatjg fiev ijfieQug ov afttnQtig day.riatcog nafiurHg dvarXcov , xai rrjg vv- 
xrog 8e rov nXeiova yQovov raTg rmv &eicov yQacpoiv iavrov avari&eig 20 
fieXiraig , ^icp re cog en fxdXiara iynaQreQwv cpiXoaocpcorarco , rore fiev 
roTg iv datriatg yvfivaaiotg ivaaxHfxevog, rore 8e fiefierQi]fievotg roTg nard 
rov vnvov naiQoTg , ov fieraXafi^dveiv o8' oXcog ini arQcofivtjg , dXX' ini 

iO rovSacpog 8ict annSijg inoteTro. nuvrcov 8e fiuXiara rdg evayyeXiy.ag rov 
^corijQog cpcovicg cpvXaxreag elvai coero 8eTr, rdg re neQi rs fit] 8vo ii- 25 
rtovag firfi" vno8r]fiaci fjQaa&ai naQaivHaag, fit]8e fJir]v raig nsQt ra fieX- 

1 1 Xovrog iqovh cpQOvriai xararQi^ea&ai. dXXd nat ftei^ovi rijg i]Xiniag nQO- 
&vfxic(, iQcofievog , iv ipvxei xai yvfivorrjri 8taxaQreQcov , eig waqov re 
vneQ^aXXovat]g dxrt^fioavvr^g iXavvcov , rovg dficp avrov etg ra fiaXicra 
xarenXt]aae, ftvQing fiev oasg Xvncov evxofievsg avrco notvcoveTv rmv vnaQ- 30 
Xovrcov , 8i ovg ecoQcov avrov eiacpeQOvra neQi rt]v &eiav 8i8aaxaXiav 2. post naaav add. ' AXstavSQio>v aeSVH, om. cfghikxNB W>. \ 4. ra 
om. h. I 6. (paal nal xov h. \ post toiovSs add. xal cfSyH, om. aeghik B. | 
15- TTQotSQOv loy. ttQX- ccfgilcE, loy. uq-/^. ttq. ahSVH. \ 16. roXi add. cf 
VSaH, om. aeghikNB. \ 22. ivaay.tiusi-oi add. acfkSVH, om. egh {i teste 
Gronov.) B. \ 25. r«s rs tisqI — Matth. 10, 10- ! 26. XQTJa&ai aeS. | 29. vttsq- 
(iaXXsaTjt om. h. \ 30. oo«e om. eh. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 4. 205 

xttfidrovg, ov fiijv ys ttVTog ivSiSovg raig xaQXEQittig. Xtyixai yovv xaJ 12 
iil.Eiovoiv iTiav ytjv TifnaTi-aivai, fxr^devc fir^Sanmg ne^Qyifitvog vnodijfiuTi, 
dXXa nat oivov 'j^Qijaecog yui tmv uXXojv <:iuQa ti]v uvaynaluv TQoqijv 
nXeiaroig tTeaiv unsaxijfi^vog, aiare tjSii eig xivSvvov uvuTQOnTjg xat dia~ 
5 Cf&OQug T8 &(6QUi<og atQmeativ. roiuvra 8tj cpiXoaofps ^in roig &scofisvotg iZ 
izuQtxcov vnoder/fiaru , eUorcog ini rov ofioiov avrm ^ijXov nXeisg naQcoQfiu 
rcov (foirr^rcav, mars tjdtj nui rcor UTziarcov i&rojv, rcov re uno naideiug 
xa/ (j)iXoaocfiug oi' rsg rvxovrag vnuyta&ui ry 8i avru diSaaxaXia' 
oig xai avroig yvr^aicog iv ^uOsi ^vxijg rr^v sig rov ■&tiov Xoyov niariv 
10 di avra naQuStxofiivoig SianQsneiv avvi^aive y.ara to»' tote t« 8icoyftH 
KtttQov , (og xui rivug uvroiv uXovrag ftUQTVQiqi rsXsico&ijvat. 

C A P. 4. 

Oaoi Si uvvov y.artjxr^&ifTfq ,Too>y/i9^»;ff«»' ungvvofq, 
(Nic. ir. E. V, 6. 7.) 

15 IlQMTog filv uv rurcov 6 fiinQco nQoa&sv ^tjXco&e^g nXoraQxog r^v' 1 

ov rr^v ini &avdroy dnayofiive afiixou 8siv av&ig o, nsQi ov 6 Xoyog, 
avfinuQcov avrc» sig vararTjv rov ^iov rsXevrr^v vno rav avrov noXircov 
avi^Qt^ro, (og atriog avrcii necftjvcog rZ &avuT8' &e8 Ss avrov irrjQei xai 
rort ^uXrj. fisra 8s nXoraQXOv 8svTSQog rmv '^Qiyivag (poiTijTiav fiuQTvg 2 

20 dva8sixvvTai ^eQtjvog , 8iu nvnog rr^v 8oxifitjv rfg naQSiXr^cpei niarscog 
nuQsaxtjfiivog. rijg avrijg 8iaTQi^i~;g TQirog xa&iarurai fiaQTvg HQtt- 3 
y.Xti8t,g, Ktti ini T«Tf;} TiraQTOg Hqcov, 6 fxsv nQorsQog iri yartjxnfisvog, 
6 8s veocpojTiarog, rijv HSCpaXrjV dnorixr^&ivreg. sri nQog rtiroig rijg avrijg 
axoXtjg nifinrog a&Xijrrig rijg evae^tiag dvaxtjQvrrsrai, irsQog rs nQcors 

25 2isQrjVog, ov fisra nXeiartjv ^aadvojv vnofwvtjv xs(p(iX7jg dnorofi^ xoXu- 
a&iivai Xoyog txei. xai yvvaixcov 8e 'HQuig eri xarriXtiftivt] ro ^anriafta^ 
cog qtjaiv ns avrog^ ro 8id nvQog XaSsaa rov ^iov i^eXtjXv&ev. i. ye avTot cfgiJcx, avros ye aeliE. \ 6- avTiZ] avTa aeS, avrm ceteri. | 
8. Si add. aceghilSV, om. btViS^Jf, iavTa df. \ 16. &(tvdrui c, &uvaTOV 
ceteri codd. et K cf. III, 50. p. 105, 8. VI, 5. p. 205, 21. VI, 5- P- 206, 17. 
VII, 15, de mart. Palaest. c. 8- 11. | 6 post uZ&it om. c. | 25. ritfpalijt dTTOTOft.fi 
cfy^HS'"^, KfcpaXijt (om. dnoTOfifj) a, yitffnUitf, eg, itnfa).>i hlkB, fort. recte, nam 
xtcpahjt ito/.aaxfrjvai. XoyoS ixti dnoTOfifi xS. | 26. '//poVV ] i] ' PdiS X, rj 'Pait S. \ 
27. (ftioif rr» cfik, rr« (pr^aiv Vfilgo. | to om. /(. 206 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 5. 

C A P. 5. 

ITent nor a [i i,tt(v 1]^. 
(Nic. H. E. V, 7.) 

1 "E^dofwg df f »• xatoig aQi&fi£(a9(o Baai).tt'8t]g, rtjv neQi^otjrov Tlota- 
fiinivap a^nayuyoiv, af^i j/tf <nokvg o koyog tiatti vvt> nuQa roig f7r«/oo- 5 
Qloig aderai, fivQia fisv vnfQ T^g ru aatfxaxog uyvnag tc nai naQ&eviag, 

iv j} iimQEXpF, 'riQog tQaardg uycotiaufitvr^g , (xai yaQ uv avry axfiaiov 
<nQog Tg V*'>('J ^*"' '"^ "^^ aotnarog (oquiov sTitjr&ti), fivQia de vjztQ r^g 
tig XQiarov ctiaTtcog uiarXijaaatig , xai rtXng fitru dsivug xai qQixrag 

2 ehetv ^aadvag dfia rrj /u/^Tot MaQy.t).Xij dia 'nvQog reXeico&tiatjg. qiaai 10 
yt roi rov Sixaarijv, y^xvhtg r^v ruroj ovoiia), ^faAena^' ini&tvra avry 
xard navrog rs acofxarog uiAiag, rtXog iqi v^Qti ra acofiurog fiofofiu- 
^oig avrtjv dneiXr^aui nuQuSutui' ri,v 8t [ina)^v ri tig suvrtjv iniaxtipa- 
fitvtjv, iQcorij&ttauv o xQivtu , roiuvrtiv Shvui dnoxQiaiv , 8i tjg i8oxEi 

3 vivofiiafiirov ri uvroig dat(itg dnocp&iy^uadui. ufxa 8t Xoyitt rov rr^g 15 
dnoqjdatcog oqov xaraSe^afiivi^v o BuaiXii8iig, ttg rig mv rmv iv arQa- 
reiuig dvaqtQOfiivcov , dnayei nuQuXa^cor rijv ini &avarcii. fog 8e ro 
nXfj&og ivoyXtiv uvn] xui dxoXuaroig ivvijQiCeiv Qtjfiaaiv intiQaro , o 
fiev dveiQyev dnoao^av rsg ivv^Qi^ovrug, nXeiarov tXeov xat qiXav&Qco- 
niav eig aitrtjv iv8eixvvfievog, i] 8e rijg neQi avrtjv avfina&eiag ttno8e- 20 
l^ufiivtj rov uv8Qa &aQQtTv naQaxeXeverai' i^airr^ata&ai yuQ avrov dneX- 
&ovauv nuQu rov euvrijg Kvqiov , xui ovx eig fiuxQov rcov eig avrrjV 

4 nenQayfievcov rr^v dfioi^ijv dnoriaeiv «^tw. ruvra 8t einsaav yevvaicog 
rijv i^o8ov vnoarr/vai , nirri;g ifinvQs xurcc ^iacpOQU ftSQtj rn acofiarog 
dn uxQcov noScov xai fiixQi xoQvcfijg ijQifiu xai xaru fiixQOv neQi)rv&£iatjg 25 

5 avry. xai 6 ftev rtjg doiSifiov xoQijg rotovrog xurtjyconaro u&Xog. oii 
fiaxQOv 8e yQovov SiaXmcov o BaaiXelSr^g , oqxov 8ia Tiva airiav nQog 
Tcor avarQaricormv airtj&tig, fitj i^eivai avrcp ro nuQanav Ofivvvui 8ie- 
^e^aiuro ' XQiariavov yaQ vnuQyeiv , xat raro ifiqavmg ofioXoyeiv. nal- 
t,tiv fiev Hv ivofii^ero ricog ru nQona , tog 8e inifiovcog dniayvQitero, 30 
aytrai ini rov 8ixaarijv. iq! ov rijv ivaraaiv ofioXoyijaag 8eafioTg nuQU- \. Si add. cfhVH, om. aey ikSS^ B. | 7- «3ttT(jf(/'t ] Sitrgift H errore 
typ. I ayotviaafiiitis eghihv NVS^H, dyo)viaaftivi] acfSB. \ ^. vttIq — nieeojf 
add. acfE, om. eghik. \ 9. dvarXtjadarit cfyx, dvaT^.darjt aehikE. \ 10. ttJ 
add. cfikNE, ora. aeyh. \ J/nf/xiV.jt aeyhkE, 3InQ*iXXa cfi (hic supra- 
scripto jj). I 11. iTTiTi&ivra h. \ 13. iii bcdfikH^, TT^jot aeghE. \ 18. avvfj 
cfikFH, airijv a eyhSS^B. \ 21. iSnirvafo^t^m aehE, fS^^iTT-aaa&at cfgikx. \ 
25. >««/ post ij^iaa om. h. | uiy.(>6v bcdfik, ^iQn/i aeghE. | 28. VTQtiTifnotv c. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 6. 7. 207 

didorai. rwv dn xazu &£6f udsXrpcov cog avrov uq ixvsfitvcov , xa/. t^* 6 
ahiav rijg u&Qoag xn) <:iuQu86^ii •zuvrtjg OQfitjg nvv&avofitvcov , Xtynai 
siiteiv, <ag aga noxafiiaiva TQiaiv vartQOv /jfit-Quig ts fiuQxvQia vvxtkiq 
ijiiaraaa axecpavov uvri ry itsqu).^ 'neQi&tiaa tnj, cpuiri t£ <naQanvA.Xii- 
5 xfVwf X"P'*' c^^vTov t6v KvQiov , nui rijg u^iojaecog rervxtjXfvui , ovh eig 
fiuAQOv re uvrov ':tnQuX>]\pea&ui. l^Tii rnroig rav udtXq^cov rijg iv KvQict) 
acpQuyidog fieruSovrcov avrci^, rf] fAertneira tifitQct. tw Ta KvQia diuTiQt- 
%pug fiaQrvQicf) rijv aeq^uX/jv unortfiverui. •xuf uXXot dt nXeisg rcov nar 7 
^Xe^cevSQetav u&Qocog tq) XQiars Xoycp <JtQoaEX&tiv xurit riig ded^Xco- 
10 fiivsg laroQbvrui , cog drj yu&^ vnvsg rtjg Tlorufiiuirr^g emcfaveiarig -/.al 
iQoaxexXr^fitvr^g aiirog. uXXa ravra fitv code vfirca. 

C A P. 6. 

llint jO.r^iKvroq rov A/.iiKvdniuj^. 
(Xic. H. E. IV, 53.) 

15 Tlavraivov dt KXijfitjg diudt^cifierog rtjg v.ur ^AXe%uvSQeinv •Aurr^- 

•frfaecog eig iiceTvo t8 y.cciQa •/.n&rjeiro , cog •/.ui r6v 'SiQiytvrjV rcov cpoi- 
rijrcov yevia&ai uvri. rr^v yt, roi. rav ^^rQcofiurtcov uvrs JTQuyfiareiav 
KXrifir^g vnofxvtjfinri^ofievog, •/.urd r6 nQcorov avyyQUfifiu XQOvixijv ix- 
&ifievog yQucpr^v, eig rijv Kofiodu reXevrtjv neQiyQcccpei rovg yQovovg, cog 

20 eJvai aacpeg, ori xnrn 2^t[iriQov uvrco nenovr-rui t« antidciafiuru, ov reg 
XQovsg 6 nuQcov iaroQei Xoyog. 

C A P. 7. 

IIiQt lovSa avyyQn(fj(Mc;, 
(Nic. n. E. IV, 55.) 

25 Ev TBTa) xa\ 'ibdag avyyQucpicov irenog, eig rug nciQU tqT /JnviiiX 

e^bofirjxQvra e^dofiudng iyyQctcpcog 8iuXe^j^&e)g, inl ro dixurov rrjg Zt^riQu 
^aaiXeiag iarTjat r^v XQO^^oyQaqiiuv, og xal nijv &QvX8fiivtjv Ta dvriXQigs i. a(j>invftu'vojv cfgil; urpixoutvoji' aeliE. | 10- post x«t add. ittI rov &t7ov 
Xoyov bcdfsvVH, ora. aeghikSVa. \ 12. Uncinis inclusit cap. 6 et 7 Stro- 
thius, quum narrationis filum nimium abrumpant, pcssimeque cohaereant tam cum 
antecedentibus , quam cum conscquentibus. Rufinus haec duo capita capiti tertio 
inscruit. | 16. rotv cp. y. avra aeh.SS^HB, <p. y. tojv airS g, tojv (p. ai'r« nalSa 
i/vTa ytvio&ai bcdfV, irt TTdlSa iiira to'jv (p. atTa ysv;'a&ai ik. \ 1/. avTii add. 
cfik, om. volgo. | TT^ayfiaTtav cf. | 18. t6 om. h. | 19. 7TfgiyQ(i(pn — Strom. 
I, 21, 139 Beqq. (p. 145 seqq. Sylb.). ( 20. 2s>ij(jov cg. \ ntirorvjai g x, rTtiorrjTo 
volgo. ( 27. &(JvXHuivtjv rfgik, 0(,vlXiiu'vr,v aeSS^ H B, OQvXXouivr^v /'. 208 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 8. 

nuQaaiav jjd// xort 'KXijaia^eiv coero' utco aq^odQms rj t« tot€ xa& rjftmv 
diojyua xivTjaig rdg roov <noXXoov uvareraQdxti diavoiag. 

C A r. 8. 

IIiqI rov roXftti&^ttToq flqvytrn. 

CNic. H. E. V, 8.) 5 

1 'Ev TUTft) 8l ri]g xurt,xri<Jeo3g eni rtjg 'u<fXe^av8Qeiug ruQyov Inire^ 
Xarri r(o 'QQiye'vei 'riQuyfid ri SiwjienQUnrai, q^Qevog fiev ureXlg xni vea- 

2 ny-Pjg, •niarecog Se oftu xui acoqQoavvi^g fxeyiarov Beiyfiu neQie^^ov. ro yuQ 
„eia]v evvu)^oi oiriveg evvuxiauv euvrtig 8iu rr^v ^uaiXeiav riav 8QttV(3v 
d^nXuareQOv xui veuvmojreQOv exXu^Swv oftn fiev aoirtjQiov (f03vi/V UTionXrjQtiv 10 
oiofievog , ofiu 8e x«) 8id ro veov ri]v ijXtxiuv ovru fitj dv^Quai fiovov, 
xai yvvat^i 8e ru OeTu jiQoaofiiXeTv, ojg uv <nuauv rt]v nuQa roTg uni- 
aroig aiaxQoig 8iu^oXr/g vaovoiuv dnoxXeiaeie , rtjv aojrtjQiov cpoovtjv eQyoig 
emreXeaui doQfiij&t] , rovg noXXovg tcov ufiqj' nvrov yvojQifioiv 8iuXu&eTv 

3 qQOvriaug. »x tjv 8e uqu Svrurov aiircp xuiTteQ ^uXofievot roaurov eQyov 15 
eniyQvxpua&uh yvug 87jru vareQOv o /itjfitjrQiog, are rijg uvro&i nuQOi- 
yiug nQoearo)g, ev fidXa filv uvrov dno&avfia^ei ru roXfirffiarog , rrjv 

8e ye nQO&vfiiav y.at ro yvi^aiov uvru rijg niaremg dno8il^dfievog, &aQQeTv 
avrixa nuQuy.eXeverut , x«/ vvv f/uXXov e'j^ea&ui uvrov ra rr^g xarrj)^^- 

4 aeaig eQyu nuQOQfia. dXXd rore fiev urog roiurog rig tjv. oi) fiuxQoTg 20 
8e XQOvoig vareQOv 6 uvrog oQoiv ev nQurrovru, fieyuv re xui XufinQov 
xa) nttQu ndatv 'ovru ^e^otjfie'vov, dv&Qconivov ri nenov&wg roTg dvd r^v 
oiy.ufievt^v eniaxonoig xurayQuqetv oig dronoordru ru nQuy^&evrog uvr^ 
eneiQuro, ore ye tmv xaru naXaiarivtjv oi fidXiaru Soxifioi xai 8ia- 
nQenovreg KaiauQeiag n xai 'leQoaoXvfi(ov Iniaxonoi nQea^eicov rov 'Hqi- 25 
yevrjv xai rijg dvoordroo rtfitfg u^^tov eivui 8oxifiuaavreg x^^Q^S f'V 

5 nQea^vreQiov avrci) re&eixaai. r^vixavra 8' hv eig fieya Sol^tjg nQoeX- 
&6vrog avru, ovofid re nuQu roTg nuvruxtj ndaiv dv&Qmnoig xui xXe'og 
aQerijg xai aoqiag ov afiixQov xrtjaufievov , fi)j8efiiug uXXtjg evnoQcHv 6 
/irjfi^rQtog xarrjyoQiag, rrjg nuXui ev nui8i yeyovviag avr^ nQa^eoog Seivrjv 50 
noieTrai 8ia^oXijv, avfineQiXuj^eTv roXfirjaag ruTg xarrjyoQiaig rug enl ro 1. Tort xad'' ijfiwi' cfiJcx, na9 rifiwti Tort aehE. \ 2. twt> om. h, | «ra- 
TtrnQayst cfiJcVJI, «jf rrxparrf aehSS^B. \ 7. SiaTxinQaxrat chikVHB , tti- 
iTQnxTat aegSS^. \ 8. Sl hcdfyxB, yt h, rt ilc, yt fitji' aeSVJI. \ 6u5 xai 
aeghihE, ofiojs (oni. x«i) bcdfx. \ 9. tlolv — Matth. 19, 12. | 23. avTw add. 
cefSVH, om. ayhikB. | 21. 0V4 bcdfhikV, ori aegSSa^ H ^toh. Fa, | 25. roV 
'Si^tytrTjt] 'iiQiyittj iJc, | 29. u/^/.t,! om. h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 9. 209 

HQto^vriQiov uvxov aQOUiavxug. ruvru fav av fxtxQOV Inouydr] vGteQOP. 6 
TOTC ye uijv 6 '^Qiytvr/g ini t//!,' '^Xe^uvdQiiug ro r^g &eiug diduaxa- 
Xiug fQyov slg <Kuvrug u(fv7,uy.r()3g rsg <:tQ0ai6vrug yi/xTcon nui i.i£dtjfii'Quv 
f<!Z£re).si, roTg &£i'oig uonvmg fiu&ijfiuai HUt roig ojg uvrov qoircoai rtjv 
5 'nuauv uvuri&£)g ayoXrjv. tTii dy/.u ds '/,ui oxtco ir^ai rtjv unyjjv ini- 7 
nQurTjauvru ^t^iJQOv 'y^vrcovivog 6 auTg diadi'y£ra(. iv ryrcp de rcov aarcc 
rov 8icoyu.6v uv8Qiaufitvcov x«< furcc rng iv OfioXoyiaig uycavug 8ia '^iqo- 
voiug ■&ea lecpvXayfievcov eig rig mv o '^Xi^uvdQog, bv ccQricog ijxia-Aonov 
rtjg iv [sQoaoXvitoig iy.xXt;aictg idrj.coaufiev, oiu ruTg v~iu XQiari diu- 
10 <^Q£xpctg ofioXoyiaig, rtjg Sr^Xco&eiar^g i^^tiay.o^^tfjg cc^iurui, ixi NuQ/.iaas, og 
TjV avri <:iQ6riQog, <:ieQiovrog rcp ^ico. 

CAP. 9. 

Ufol xdiv y.uru JSao/.iaaov naqaSoimv. 
(Nic. H. E. T, 9.) 

15 IIo7.7.(c fiiv Iv nui uXXa <:iaQCi8o^a o'i rrjg <KaQ0i'Mug 'noXTrai aguv 1 

ix nuQn86aecog rdjv yccrcc 8ia8oyijv a8eXcfcov ru Naoxtaas [^vr^fiovevsatv, 
iv o7g xul roi6v8e ri &uvficc 8i uiirn yeyovog taroQaai. xuroi. rr^v fie- 2 
yccXr^v TiOTfi Ta <nuaya SiavvArioevatv r'8Xut6v cfuai roTg 8icci(ovoig i<:tt- 
Xi<!ieTv. icp qi To cra»' <n.Xi'j&og 8eivTjg cc&vfxiug 8iaXu^Har^g rov NccQxiaaov 

20 roTg ra cfiara ':iccQaa'/evcc^8aiv i<nira^ui , v8coq uvtfir^auvrug cog avrov 
xofiieTaOcct. rura 8i ciftu Xoyo) <n.Qcc'/i&ivrog i^^ztv^cciievov rcT) v8uri iyyicci 3 
'/.aru Twj' Xvyvcov <:iiaTei tjj eig rov Kvqiov yvr^aicc czuna/.eXevacca&ai. 
<:ioitjadvr(av 8s y.ccl rtro cra^a <Kdvru X6yov 8vv('cfxei <:iaQa86^co nui ■&£i(c 
ftera^aXeTv i^ v8arog eig iXuin <:iot6rrjru rtjv cfvaiv, '^zaQu re <:zXeiaroig 

25 Ttor «vTo'v^f u8eXcfcov i<ni firjxtarov i^ ixeiva '/,ui eig rjfcccg ^Qwyv ri 8tTyfia 
T8 TOTC &avfiarog (pvXccy&rjvai. dXXu re ^XeTara crf^J t« pia rb8e T8 4 
(iv8Qog fivr^fir^g (cha naruXiyaaiv, iv oig x«< roi6v8e rt. ro evrovov (cvra 
x«J artQQov Ta ^iu (fuvXoi rireg dv&Qco^^ziaicoi fxrj otoi re (ftQeiv , 8eei 
ru fii] 8i-/{riV vrzoayeTv «^.o»'Ta?, 8icc ro fiVQia '/anci eccvroTg avveiSevai, 1. liT(>uy&Tj voTiQOv acff/xhxBH^, t'ar. f.7p. ehSVH. \ 3- TaVraS cfikx, 
aTtavras aeghE. \ 10. post 6 (i.o).oyiait add. Karu xov rs SiojyftS %ai{iov cdfi 
(in marg.) hV, om. aeghi (testc Gronov.) RSV^^^S^B, iincis illa inclusit H. \ 
15. vtidv cfx, (ui volgo. I 20. post dviutjaavTaS add. t'x vivos TTaQaAitiiivu cpQla- 
Tos cfSVHS^, om. aeghiJc BHb. | 21. youitlG&ai cfihx, xouiaai aeghE. \ 
T«r«] Ta cf. I 24. rroiofjjro abceghikxSf' B, ■rriOTrja dfsRVaS^H. \ 25. ow- 
ro^t add. cfgikxSS^B, om. aehVH. | 29. airtibiyai hcdfhik (in raarg.) 
txV S* H B , avviyrojHhai aegi (in marg.) kS. 

14 210 EUSEB. HIST. ECCL. LTB. YI, 10. 

av6iisv}jv xttT uvta TiQoXa^ovreg avQQoiarnai, nal tiva dsivtjv ifaTaxtaaiv 

5 avTu ditt^oXiiv. (ha matbntvoi rsg uxQOcofitvag OQXoig i^s^aiav rag 
xarr/yoQiug, kui o fifv ij fitiV uTioXotro izvqi ojfivvtv, 6 de 7j fiijv axaiil 
voacp 8anav>ix}Eiij to acofta, o ds rQtrog ij fnjv rng OQaafig 'nr^Qoo&erij. 
uXX bS ar(og avroig, itaijieQ ofivvaai, rMv Tiiormv rig TiQoaeij^e rov vav, 5 
diu rijv eig nurrug XufiTiaaav ex Ta 'rtavrog amq)Qoavvtjv re nai 5Trti'«- 

6 Qerov uyMytjv t« NuQniaaa. avrog ye fti]v rijv rdjv eiQ)]fievo3v firjSufiMg 
i"xofte'vo3v ftoydr^Qiuv , xai uXXcog ix fiaxQa rov (piXoaotfov uaita^ofievog 
^iov, diudQclg 'nuv ro rijg ey.y.Xijaiug 'jzXijOog, ev eQijfiiaig nal ucpave'aiv 

7 dyQOig Xav&iircor , 'jiXeiaroig ereai dierQi^ev. ccXX' ov yal 6 rijg dixr,g 10 
fteyug oq&uXftog eTii roig 'JienQuyfievoig ijotftei, fitrijet 8e cog ruyitaru 
rag ciae^tig uig y.u& eavrmv eTiiOQxuvreg nareSijaavro aQaig. o fiev av 
i^xQwiog, r/. fiijSefiicig TiQorfidaeag d<n.X(^g arcog fiixQa Siaiieaovrog ecp ijg 
xarifievev oiniug aTTtvOiJQog, vvhtcoq vcfjacpOeiatjg d^nuar/g, 'Kayyevij xara- 
cpXeyerui. o 8e u&Qocog ro amfict e^ uxqcov 'no^mv i<ni xecpuXtjv, rjg avrog 15 

8 'nQoaerifitjatv euvrcn , voaa 'nifinXarai. 6 8e rQirog rdg rcHv 'nQOrtQcor 
avviSojv ex^daeig, xai rov 'ndvroiv icpoQov (^eov rQeaag rrjv dStd^Quarov 
8txtjv , cofioXoyti fiev roig <nuat ru xoivvi acpiaiv uvroig iaxaicoQtjfieva, 
roaavraig 8e xarerQV)[ero fierufteXofievog oifiooyuig , 8uxqvcov re ig ro- 
aarov ovx wniXntev, ecog uficpca Siecp&uQtj rug oxpeig. xui ot8e fiev rijg 20 
\fjev8oXoyiag roiavrag v^neaxov riiicoQiug. 

C A P. 10. 

ITi^l Twv it' IiQoao).vfioii; iniaxoTiur. 
(Nic. H. E. V, 10.) 

Ta 8e jYaQxtaaa dvay.eyoiQtjHorog , xai iitjSafimg ontj dtv rvyyavoi 25 
yiyvoiaxofieva , 86\av roTg rar OftoQav ixxXtjatmv iiQoearcijatv icp ereQa 
fteriaaiv iiiiaxo^na leiQoroviuv. ^iog TaTO) ovofia rjv ' ov ov 'noXvv jr^o- 
aruvra yQovov reQfiavicov 8ia8e'xerai, xal rbrov PoQ^iog, xa&^ 6v coaneQ 
f"$ uvn^iojaeoig dvucpuveig no&ev 6 WuQxiaaog av&ig vno rav d8eXcpd5v 
ecrt rijv iiQoaraaiav 'nuQctxaXeirui , fiei^oroog 'ert fxctXXov rcov 'navrcov 30 
uyaa&evroov avxov, rijg re dvuycoQrjaeojg evsxa xai rijg cptXoaocpiag, xat 
ecp wnuai 8i rjv <naQa ta dea xartj^io^ro ix8ixtjaiv. 10. ov xal] oix ta aeS. | 14. 'Jayyivrj acfhl (a aec. ra.), irayysvtl gihnN, 
rruyyfyi e. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 11. 211 

CAP. 11. 

II{Qt Aki ^clv S Q OV. 

Kttl dij fitjy.8&' oJtf T£ ovTog XeirnQysTv Stu XmuQOv y^jgag , tov 1 
etQT^fiivov '/^Xe^avdQOv, inianonov treQag vTiaQXOvra TiaQOixtag, oixovoftta 
5 &£a inl rijv cifia rrij NaQxioaci) XstrsQyiav iy.ciXei , naiu anoyidXvxpiv 
vvxxMQ avToj 8i OQUftatog cpaveTactv. tuvzi] d' av cog y.aTa <ti OeoTiQO- 2 
cr/oj' ix rr,g Ka^jtTtadoHcov y^g, ev&a ro jiqojtov rtjg iTtiaxonijg 7]^icoto, 
Ttjv -jiOQeiav iiit t« feQoaoXvfia evj^tjg x«« tcov totzcxiv iaroofag ivtnev 
'^teTionifievov cpiXocfQovtaraTa ol T^8e vnoXa^ovreg imex o'iy,a8e icuXivo- 

10 areTv «vtoI iniTQmeai, xad^ ereQnv ciTcondXvxpiv nul umoTg rvxTaip 
ocf&eTaav , fiiav re cj)cov)]v aacfeaTUTtjv ToTg fidXiaTU uvtcov anaSuioig 
)^Qt'jauauv' i8f'jXs yuQ itQoeXx^ovTag i|w nvXcov tov ix i^ta nQocoQiafievov 
avToTg iniaxonov v7to8e^aa&ui. tsto 8e itQd^avTeg fxeru 'Aoivijg tkv int- 
axo^ncov, o7 TCig ntQi^ SieTnov inxXijaiug, yvcofirjg inavayyeg uvtov nuQu- 

15 fieveiv ^tci^ovTui. fivtjfiov.evei ye toi y.ai avTog 6 'u4Xe^uv8Q0g iv i8iaig 3 
iniuToXuTg TuTg nQog '^^vTivoeiTug eiaeTi vvv nuQ rifiTv aco^ofiivutg Ti^g 
JVctQniaaa avv uvto} 7tQoe8Qiug, tuvtu xaT« Xe^iv iiti TtXei yQctcpcov Ttjg 
imaToXrjg' „da<na^eTai vficig NctQxiaaog, 6 tiqo ifiu Sienojv tov ronov 
„ Ttjg imaaonrfg tov ivddSe, v.u\ vvv avve^eTu^ofievog ftoi 8id tmv evxcor, 

20 „ex«TO^ 8exue^ tTtj tjvvxcog, nuQuxaXcov Vfiug ofioiojg ifxoi 6ftoqiQovt~jaai. 
nal Tuvra fiev uTcag eixe. Ttjg 8e x«t 'AvTi6'ieiuv ixxXtjaiug ^uqu- 4 
nicavog avanavaufievs ztjv iniaxonjjv 8iu8eieTui 'AaxXtjniuSijg , iv TuTg 
xard TO»- 8ibr/fiov OftoXoyiag 8ianQe\pag x«« avTog, fitfivijTai xal TTJg 5 
TUTa x«TacrT«cT£cos' 'yj(Xi^av8Qog, 'AvTio)(^evai yQdcpcov co8e' „'AXi^av8Qog, 

25 ^SiXog xut Siafiiog /ijaH XQtaTei, ry fiaxaQici ix'/iXtjaict 'AvTioyiojv iv 
„ KvQicp laiQttv. iXacpQa fioi xui xucpa t« 8eafid 6 KvQiog inoitjae xarct 
„ Toy xaiQOv Ttjg eiQXTijg, >nv&0ftivcp fioi, Ttjg uyiug vfiwv rav 'AvTioj^iav 
^ixxXr^aiag xara t?/»» ■&eiav nQovoiav 'Aa'xXi]nid8t]v tov iniT)]8ei6TUTOv 
„ xuT u^iav Ttjv niartv T7jg iniaxontjg iyne)(^eiQtafiivov." TUVTt]v 8e tijv 6 

30 iniaToXijv atjfiuivet 8iu KXijfievTog ctneaTaXxivui. , nQog tco riXei TaTo^' 
yQdcpoiv Tov TQonov' „TavTa 8e VfiTv, xvQioi fia dSeXqol, t« yQUfiftaTa 

6. oji cfffikxNIIb, wo.T5(> aehSVS^HB. \ 7. post r?Js add. twv ahSVH, 
om. cefyilcNB. | 9- post vnola^'}. add. aSsXtfol cfi (in marg.) k.vN, om. aeyh 
{i teste Gronov.) liSS^HK (de Kuf. p. 289). | 7ialii'oart7r airoj cfikx, avnZ 
TTak. aeghE. \ 16- ' j4vTivoiirai] ' ylvTivoicai aeNSS^. \ 17. post r?Jv add. «J- 
T^c aehE, om. bcdfikV^JIb. \ 24. post xara?'. add. 6 cf. j 25. S5?.ot eghika 
rS»HU, 6 SSXoe bcdfN. \ ixvtX. 'Avt. cfik, 'Avt. ittxl. Tolgo. | 27. fioi add. 
cfgihxH^, om. aehNE. \ 29. xar' d^iav riji niaTtvti ri/v iniay.oiiijv i'/x. N 
prob. ra,S'3. 

14* 212 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 12. 

„ dnearEiXa Sia KXrjfievrog •cu fiaHaQia <JiQea§vTeQs, dvdQog evaQera xul 
^,8oxifia, ov taTE xai Vfistg xai mtyvwaeade , og xai ir&ade rcaQcop 
„x«Ta Ti^v TZQorotav xa) fTrmxoa^»' ta deanora eneaTijQi^e t£ xai ijv^tjae 
„T»Jf ri KvQia ixnXr^aiav. 

C A P. 12. 5 

[lH)i 2aquntwvo<i y.td tw»' qxQOfi/vojn ttvrot' XoyuiV, 
(Nic. H. E. V, 3.) 

1 Ttf 8e ZaQnniavog t/;? <!ieQ\ Xoyag dax^aecog y.al aXXa ftev eixos 
aco^ea&ai <KaQ ereQOig vnoftvijfittTa, eig ijfioig de fxova xaTtjX&e t« iiQog 
/dofivtvov, fxae?iTOJxo'T« Ttya a«()« Toy Ta dimyfxa naiQOv duo Ttjg eig 10 
XQtarov <uiaTecog eiil ttjv ia8ai'>ti^v iOeXo&Q)jaxeiav, xai rd jzQog TIovxiov 
xa\ KaQixov exxXtjaiaaTixag dvSQag, xa\ dXXai <nQog ereQag i<niaToXai' 

2 (xeQog re avvTeTayfiivog ai>Tcp Xoyog <neQ\ t« Xeyofieva xara TleTQOv 
evayyeXia, ov <KeaoiriTai dueXiy/cov rd \pev8cog iv avrcp etQi^fieva, Sid 
Tivag iv Tg x«t« 'Pcaac^v <RaQoixi(i ^nQOCfdaei t/;? eiQr^fievrjg yQacpr^g eig 15 
ireQoSol^ag dtSaaxaXiag d^KOxeiXavrag. dcp ijg evXoyov ^Qa^eiag <naQa~ 
&e'a&(u Xii^eig, 8i av t]v tly^e <jieQ\ t» ^i^Xia yvcafir^v iiQOTi&tjaiv aToo 

3 yQCiCf oiv' „Tjfiiig yaQ, ciSeXqio), xa\ TIstqov xat Tovg uXXovg wnoaroXovg 
„ d^^zoSexofie&u cog Xqictov , rd Ss ovofiaTi avxmv xpevSeniyQatpa cog 
,^efi<neiQOi <naQaiTafce&a, yivcoaxovTeg oti t« TOtaiiTa ov <KaQeXd§Ofiev. 20 

4 „ iyca yitQ yevotcevog <naQ vfiTv v<!ievoav rag ^uavrag oq&^ ^uia^rei jiQoacfi- 
,^Qea&ai, xa\ fcrj SteX&av ro v<k avrmv <nQocpeQ6fievov ovofiari IlerQov 
„evayyeXioy ehov' ori ei raro iari fiovov ro Soxhv vfiiv <:iaQe'xeiv fiixQO- 
„ \fjvxiav, dvayivcoaxea&co. vvv Se fia&cov, ori aiQeaei rivt o vag avrav 

„ evecfcoXevev ix rcav Xei&evrcov fioi, a<iittSuao) <KdXiv yevea&ai nQog Vfidg, 25 

5 „W(TTe, dSeXcfoi , ^KQoaSoxdrs fie iv Ta/ft. rifislg Ss, dSsXcfOi, xaraXa- 
„ ^ofievoi , onoing ^v atQsaecog 6 MaQxiavog , xa\ eavr^ Tjvavriaro fi^ 

6 „ voav d iXdXei, fia&iqaea&e i"^ av vfilv iyQCiCfrj. iSvvj^&rjfisv yuQ <naQ 8. Se bcdfVH, usv av aehikSS^B. \ 10. Jofivlvov bcdfhisvxMeronymi 
codd. FS^HB, Jofivov aegi (a sec. m.) kBS. \ 16. vi] oh tS^. | 17. ■nQotl- 
&riaiv] TTQosri&Tjaiv xSS^Z. \ 19. vvouari] ovofiura aeS. \ 22. ^"»7] fir/V 7ix hand 
improbantilnis B fJb. | 26. J^V^^^] ^eg. vfis7s. \ 27- 3Iap-Atuv6s] MaQxlujv o? v. \ xai ] 
leg. ws nal, ex conj. Valesii, ita quidem, ut enunciatum ws — ^vavriSro pendeat a 
fia&rjasa&t. os xal legisse videtur Rufinus, qui ita vertit: „nos enim novimus, fratres, 
cujus haereseos fuerit Marcianus, qui etiam sibi ipsi contrarius exstitit, non intel- 
ligens, quae loqucretur ; quae etiam vos discetis ex his, quae scripta sunt vobis." | 
88. post fA«A«t add. « aehE, om. hcdfgik, \ fiu&ijata&at h. EUSEB, HIST. ECCL. LIB. VI, 13. 213 

„aX)l(»)' TMi» daxtjtsdvcmv avro tsto to tvayyihov , rHxiaxi 'jiaod rmv 
„ iiaioxoiv rmv y.araQ^afisvmv avru, «<; ^oxr^rdg xuXsfisv, (t« ydg qpoo- 
,,vt]fiara ra jiXsioya ixeivcov iari rfjg Sidaaxahag) , '/[Q^iadfievoi <:iaQ 
^,avrmv, SieX&slv, yai evQsiv t« fisv izXEiova ra og&a Xoys ro 2!a)rtJQog, 
5 „ rivd Ss TiQoadiearaXfie^va, d nai vrcerd^afiev vfiiv." xal ravra ftev ra 
2aQamoovog. 

C A P. 13. 

IJt^t Twr K).f]jnsvToi; avyyQUfifiuTtor. 
(Nic. H. E. IV, 33.) 

10 Ta ds KXtjfievrog ^rQcofiareig ol iidvreg oxrco <:taQ tjfiTp aco^ovrai, 1 

ug xui roiavrr^g ^^icoae nQoyQaqjTjg ,,T/t« fVXavla KX/jfievrog tco»' naru 
rijv dXrj&ij (fi7.oao(fiav yvcoarmav vnofivr^fxdrcov arQcofiareig. 'laaQidfioi 2 
T« rbroig eia)v oi i-jiiyeyQafXfiivoi 'T^riorvizcoaecov avra Xoyoi, iv oig 6vo~ 
fiaari cog SidaaxdXs rs Tlavraivs fivrifiovevei , ixSo^ag re avrZ yQacpcov 

15 xal <naQa86aeig ixri&efievog. tari 8e uvr^ xa\ nQog EXXtjvag X6yog 6 3 
TiQOrQeTirixog, rQeTg re oi ru iiziyeyQafifievs TIui8aycoyu, xai ,,rig o aco^o- 
fievog 'jiXovaiog" srcog iniyQacpe^g ereQog avrov Xoyog' ro re cieQi rov 
adaxa avyyQttfifia, xu\ diuXe^eig jif^/ vijareiag , xu\ tisq^ xaraXaXidg, 
xa\ 6 TCQOXQeiirixog eig vrtofiovriv ij «uQog rag vecaari ^e^wnriafievng, xui 

20 eniyeyQafifie'vog xavojt> ixnXr^aiaarixog, ij TZQog rovg 'jovdaiXovrag, ov 
'.^Xe^dvdQcp Tw dtdrjXcofievcp iniaxoiicp dvure&eixev. iv fiev uv roig ^rQco- 4 
fiurevaiv ov fi6vov rtjg ■&eiag xardarQcoaiv '^ieizoiijrai yQacptjg, aXXa xai 
rcov nuQ EXXr/aiv, e'i ri uqu cocpeXifiov idoxei xai avroig eiQtja&cti, fiitj- 
fiovevei, rmv re ffrapa toT^ 'jzoXXoTg doyfiarcov, rd 'EXXijvcov Ofin xai ra 

25 ^uQ^dQcov dvanrvaacav. xu\ eri rag rcov aiQeaiUQX^v xpevdodo^iag ev- 5 
&VVOOV laroQiuv re 'n.oXXrjV i^wnXoT, v:to&eaiv ijfiTv 'rzoXvfiu&sg nuQexcov 
naidsiug. ruroig u^^zuai xarufiiyvvai xui ru cfiXoaocfcov doyfiura, o&ev 
eixorcog xardXXtjXov ry vizo&e'aei xa\ rtjv 'jzQoyQuqiiv rmv 2irQcofiare'cov 
nsTZoitjrai. xexQr,rui 8' iv uiiroTg xai ruTg «tio rav dvriXeyofievcav yQU- 6 2. (pQOVTjfiaTn. rci nXilovu cfxH^, nleiova tppov^uara volgo. | II. itqo- 
yQarp^s] niQtYQacpi^? S, iniyQaq.ijs Gruter. \ 19. ^] ^Valesius ait, se dudum 
conjecisse TrQorQtnTtxos tis vTTOuovTjr ttqos r«v' xrA. et sic in cod. Reg. faj scriptura 
postea invenisse. In hoc vcro codicc legitur nQorQtTrTixos ttqos vttou- tis ths xrl , 
sicut quoque in e, quam lectionem Stephanus exprcssit. tis vttou. bcdfffkikVS^.^' 
Burt. Valesii conjecturam probat fj'. Duos titulos distinguit Rufinus, cujus ver- 
sio haec est: „et alius exhortatorius ad patientiam. et alius ad neophytos." | 
23. xai add. cfgikxB H^, om. aehSFII. \ 24. r« ^uq^] ree om. cfg, add. 
aehik E. 244 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. \I, 14. 

rfojv fiu(tTiQiai.i, T//i,' TS Xeyoiiivtjg JSoXofiwvTog aocpiag, nai Ttjg 'itjtjov 
Ta ^iQax, x«« t^fjg TiQog 'E^Qaiag ijiiaToXtjg, Tijg t£ BaQva^a itai KXt}- 

7 ftEVTog xal 'isda. (ivr^iiovtvu te t» itQog "EXXr^vag TaTiava ioj'», xae 
Kaaaiavb mg x«) ai-Ta yQOvoyQacfiav 'nt7iou]fiiV8' hi firjv fliiXmvog nal 
'^QiOTO^uXs, ^lcoarjns t£ nal ^//|M/;t^j'« xat Ei":ioXifiH , iu8amv avyyQU- 5 
qtcov , (iogdv tbtcov ccndvTmv iyyQacpcog nQea^vTSQOv rijg nuQ EXXtjaiv 

8 aQxaioyoviag Mcovatu te x«f to tcov 'isSaicov yivog unodei^dvTcav. x«t 
uXXr,g 8t aXeiaTijg xQfjaT0fi(i9eiag ifmXeoi ol 8^Xnvfievoi Tvyidvovai toH 
urdQog Xoyoi , av iv tco npcoTw crf^t iafTtt dtjXol cag 'iyyiaTa T7jg tcov 
u^rioaToXcov yevofiivH 8ia8oxijg. vniayveiTat 5' iv avTOig xat eig tijv Fi- 10 

9 veaiv vnofivrifiaTiiia&ai. nal iv tco Xoyco ds uvth t<>) 'KeQi to Tiua/a 
i)t^iaa&ijvui ofioXoyei <:tQ6g t(u>' iTuiocov, cig eTvys 'jiuqu tmv aQxaioov 
^Qea^ivTiQcov diOjy.ocog nuQuSoaeig, yQacpfi Toig /<£t« Tat;Ta <n.aQa8ovvai. 
fiittvtjTca dt iv uifTC'] MeXiTcavog xat EiQtjvaia xui tivcov eTiQcov, cov x«J 
rdg diTiyiqaeig Ti&eiTcti. 15 

C A P. 14. 

'Onoamv ffiytjuovivai '/Qttcfiov. 

1 'Ev Se Tutg 'TnoTvnoiaeai, l^vveXovTu ei^rieTv, ndatjg Ttjg iv8ia&t]nH 
YQucpilg iiTiTeTfii^iiivag ':ie:toiijrai 8iiiyt]aeig, iit]8e rag uvriXeyofiivug <nuQeX- 
d-cov, Ttjv 'lii8u Xiyca x«/ Tug Xoi^rtag na&oXtndg i^itiaToXug, ti]V re Buq- 20 

2 rd^a xa/ tijv nirQn Xeyofiivi]v d^itoxdXvxpiv. y.cu tijv 'jtQog 'E-^Quing 81 
i<niaToXi]v IIuvXn iiev ehai (fijat, yeyQctcf&ai 8e 'E^Quiotg 'E^Qainy qicav^, 
^Ihhuv 8t (fiXorifiojg uvti]v fie&eQfti]vevauvTa i>i88vai ToTg EXXi]aiv , ii&ev 
Tov avTOV XQcora evQiay.ea&ai hutu ti]v tQftijveiav TUVTijg T£ Tijg ini- 

3 aroXijg xat tmv TlQdiecav' fiij <KQoyeyQd(f&ai 8s to ,,navXog dnoaroXog,'' 25 
eixoTcog' 'E^Quioig yuQ, (ptjaiv, imaTeX7.cav, <nQ6Xt]\ptv eiXijqoai hut uvth 
y.ai v^KO^nTEVBaiv avTov, avveTwg <n.uvv ax iv UQxfi unirQexpev avTng t6 

4 ovofxa &eig. elru v<!to^ug i<niXiyet' „i]8tj 8£ cog 6 fiuxdQiog eXeye <KQea§v- 
^^TSQog, inel 6 KvQiog dnoaToXog div ts cravTOx^aTO^Oi,' u<iteaTuXtj JtQog 
,^'E^QaiHg, 8iu fieTQiorr^Ta 6 FlavXog, caguv eig tu t&vtj d<neaTuXfiivog, 30 
}, 8X iyyQdcpet iavT^v 'E§Quicav dnoaToXov, 8td re r^v <itQog tov Kvqiov 
^^Ttft^v, 8id T£ TO £x <neQiovaiag ^ai ToTg 'E^Quioig iTciariXXeiv , i&v(ov 1. ^oXoacovTO?] ^oXouojvog h. | 3« Te] xul h, ts ital ih. j 4- s<«t KaoaiuvS 
om. h. I xQovoy()acf ias h. j 7- t6 om. h. | 8. euTilsoi] aunXsoj fiJcK. \ 14. xal 
post wj/ ora. h. I 18. iv Se rali — Clem. Alex. fragm. p. 1024 Pott. (IV. p. 88 
Klotz.) I 20. XoiTTdt om. ae. | 21. ttjv post xai om. h. \ 26- (fttoiv] cpaatv c. | 
27. dTTerQsrftv ace ffSS^ B , eTiirQsyiev ff, aTtoTfjeijwi N, drtiOTQexfev fhikV H. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 15. 215 

x^Qvy.a ovra xai ciTcoaroXov. av&i^ 5' iv TOig uvroTg 6 K).r,ur^ii ^ip.ioig 5 
tibQi xrii Tci^ecag ro^iv eiayyeXtcov nuQdboaiv riav uie-Au&ev rrQea^vriQOJV 
te&eixai, raiov t/saav rov rQo^nov. '^iooyeyQucfdai, D.eyev ToJf*' evuyye- 
Xiojp T« TceQis'xovra rag yeveaXoyiag. ro ds x«t« ]\1c(qxov ruvrriV iayrj-- 6 
5 xe'vai rrjv oixovofiiuv. ra IlerQs drjuoauc iv 'Pcofiij nriQv^uvrog rov Xoyov, 
na\ Jivev/i.ari ro evayyiXiov i^einovrog, Tfii,' inaQcvras 'rioXXag ovrag <:iaQa- 
KttX.iaai rov Muqxov , cogav cl-j<oX8&/jaavra avri^ 'nooQca&tv xal fxefivti- 
fiivov rcov Xey\}ivro}v, uvayQuxpai t« eiQijfiira' ':toir^auvru dl ro evuyyi- 
Xiov ftsradbvai roTg deofiivoig avre. oneQ imyvovra rov UirQOv cioo- 7 

10 rQe7:riy.6}g ^/;t£ ycoXvaai firirs TCQorQixpaa&ut, rov fiivroi ^laiurvr^v tayurov 
avvidovru, ori t« aoofiariy.d iv roig evuyyeXioig dedrjXojrai, TZQorouTzivra 
vrro rcov yvoooificov, <Jivevfi.uri &eorfnQtj&ivra, •rivevfiuriy.ov 'Roiiiaai evay- 
yiXiov. roaavra 6 KXrjfir^g. <:ic'0.iv 8' 6 driXco&eig 'AXil^avdQog ru KXrf- 8 
fievrog, Ufia dt xai Ta Uuvruira ev rivi 'nQog'fiQiyivrjV iaigoXfi fivr^fiovevei, 

15 cog dt] yvcoQificov uvro) yeroiiivcov rav uvSqcov. yQCiCfei de oroog' j,t«to 
„ yuQ y.tti &iXr,fia &t8, cog oldag, yiyovev, iva ri dno TiQoyovcov ^iitv (fiXia 
^iftivfj aavXog, fidXXov ds OeQfioriQa y xal ^e^aioriQU. aariQug ydn 9 
„i'afiev rag fiaxaQisg ixeivHg rsg iiQOodevaavrag , TiQog sg fitr oXfyor 
„ia6fie&a , navraivov rov fiaxaQiov ciog dXt;&ag x«/ xvqiov, xui rov 

20 „ itQov KXijfievru xvqiov fin yevofievov xal corfeXtjaavrd fie , xul t'i rig 
f^ireQog roiurog, 8i cov ae iyvcoQtaa rov y.arci >n.drra uQiarov xu} xvqiop 
,,fiOV xai dSeXifov. xai ravra fiev rotuijru. 6 fiiv roi 'ASuffdvrtog. 10 
xai ruro yuQ tjv rm 'fintyivei 'ovofia , Ztcfvotvu xarii r8a8e ritg yQOvag 
rijg 'Pcofiuicov exxXijaiug ijy8fiiv8 i^Jit^tjiir^aui r^ 'Po')ftrj, xut uvrog n8 yQdcfei 

25 Xiycov „evl^dfitvog rt]v ('ioyuiordrijv 'PcofUiicov ixy.Xrjciuv i8eTv ," 'iv&a oii 
noXv 8iarQi\pcig i^ndvetatv tig rijv 'AXt^dvSQetav. xai ^ij rd avv/j&t] rijg ii 
xartjtjaeojg ivrav&u fieru izdar,g inXrjQH aa^Sijg , JtjftijrQiH roSv r^8e 
iniaxons tri rore nuQOQfimvrog avrov xai fiovovsyi, livrifloXHvrog, cioxvcog 
T)]v tig rag d8eXq:ug cocfiXetuv noteTa&ui. 

30 C A P. 15. 

Iltfii T f) i/ HQcixkd. 
(Nic.H.E.y, H.) 

8' d>g eavrov ecoQu fiij iTcuQxivra tjJ riav &et'(av ^a&vreQa a^oX^, 

TJ/ Tc i^erdaet xui iQftr^vei^i riov leQcov yQUfifidroov, xai •KQoairi Tg toj»' 

3. l'}.tyti] tXiyiro S, t'ft; y, oni. //. | 9. rov IliTQov — rrforpfi/uot^rt*] tov 
IIiTQOv xigujaat xni TrporpiifuoOat ttS ivTiv^iv avTti Qor\'^. Christophors. coll. II. 15. 
P- 57, 8., quam coiijecturam refellit Kimmel de Kuf, p. 290 seqq. j 7T(jOTQntTi- 
ttvli] Trpocfarwf conj. Fa. | 17. uivij acehNE, titivi} fikj:. ! 19. wtf om. 
aeffikS. [ 22. tiiv cfffil; yi aehE. | 2l.'6yotia aceghE, avoiia f, T8P0fia ik. 216 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 16. 

ngoaiovroov i(ar)jx^ast, fir^S* avanvsvaai avyxo^Q^vToav avr^, irs^Qonv icp 
eTs^QOig s^ 103 xat [is'xQtg sajzs^Qag ini to TiaQ avr^ di8aaxaXeTov cpoi- 
T(o»'TOJ»' , diuvstfiag rd iiXtj&tj , rov 'HQaxXdv tco»' yvcoQifiojv JiQOHQivag, 
sv T£ roig \)eioig anuSaXov nai dXXoig ovra Xoyioirarov uvdQa nul g]iXo- 
aocpiag «x ufioiQOv, xoivmvov xa&iani rrjg xarrjXijasoag, Tfp fAsv rrjv uQcortiv 5 
rmv ttQri aroixsiafisvoav siaayoayr^v inirQsipag, avr^ 8s rtjv rav iv s^si 
(fvXd^ag dxQoaaiv. 

CAP. 16. 

Oniaq JlQiy^viiq ntql raq ^ilati lanonSuxn yQacfuq. 

(Nic. H. E. V, 11.) 10 

1 Toaavrrj ds slariysro t(J5 'fiQiys'vsi riav dsioov Xoyoov d<:i)jXQi^03fisvt} 
i%sraaig , cog yut rijv s^Quida yXmrrav ixfia&slv , rug rs -riUQu rotg 
'isduiotg (fSQOfitvag •stQcororvnsg avroTg 'E^Quimv aroixsioig yQuqiug xrijfia 
'idiov •noujaaa&ai, dvixvsvaai rs rdg rav irsQoov mxQd rng i^dofii^xovra 
rdg tsQug yQa(f,dg TjQfxr^vsvxoroiv ixSoasig, xai rivag irsQug nuQd rdg 15 
xa&rifia^evfiivag sQfi)]vsiug ivuXXurrsaug , rtjv 'AxvXh xat 2vfifidxs xai 
Qso8orio3Vog , icpsvQslv, dg ax o?6' ono&sv sx rtvoiv fivx^v rov ndXai 

2 Xav&avtiaag XQ^^^f ^'V cpdog dvtxvsvaag 'KQorjyuysv. i(f oov 8id rijv d8tj- 
Xortira, rivog uq slsv sx si8a)g, avro riro fiovov ijisat]fx^varo, mg uQa 
rtjV fjikv svQOi iv TJJ nQog \4xrioig NixonoXst , rtjv 8s iv irs'Qcp rotr^8s 20 

3 romo. sv ys fitjv roTg s^uTtXoTg rav xpuXfxav fisra rag imarifiag rsaauQag 
ix86asig ov fiovov nifiTirrjv, dXXa xal ixrrjv xai i^86fit]v naQa&Eig SQfitj- 
vsiuv , ini fitug uv&ig aearjfisiojrai , cog iv IsqixoT svQtjfisvtjg iv ni&oj, 

4 xard rug xQOvvg 'Avroovivn rb via ^s^r/Qs. ravrag 8e dndaag ini rav- 
rov avvayayoov, SisXcov rs <itQog xaXov, xat uvrinaQa&s^ig dXX^Xatg ftsrd 25 
xul uvrijg rijg E^Quioov ar^fxetcaaecog , rd riav Xeyofisvoov rjfiTv i^anXmv 
dvriyQucpa xaraXiXoiitsv, iSioog rijv 'AxvXh xa\ ^vftfxdxs xai Qso8orio3- 
vog sx8oaiv ufia t^ rKtv i^8ofirixovra iv roTg rsrQunXoTg imxaraaxsvdaag. 2. SiBaoKaXsloi'] SidaaxaXiov hcdfx. \ 13« (ftf/outvat cfffx, i/n(fegofiivas 
aehE, iitqytgoftivag ih teste Gronov. | 16. xa&rjtia^trfxivai] naTaaxtia^ouivaS e. \ 
17. oTToOsi' cfglkx Suicl. (v. fjgiy.), o&tv volgo. | post tivojv add. dno^Q7/rujv 
/S'a ex Nicephoru Rufino et Siiida. | 18. tit cp. dvix- nQot]yaytv bcdfiks Suid. 
S^HB, ilvtyv. TTQ. tii (fw? aegSy. \ 20. '^HTiotS bcdg, 'yjQXTWie fJc, 'yJxrTm 
ahi (a sec. man.) NU, «pxrss e. | roKuds Tonoj bcdfgikxNS^ B, zonijj ToimSe 
aehSVH. e codice i secunda manus erasit v. ToiiaSt, adjecto in margine scho- 
lio hoc: 6 Si 'iTt^os xonos rj itgixoj XiysTat iv laTOQiaS S" Aoyw. | 22. ov fiovov 
mtX.] ov fiovov niunrtjv xal 'ixTtjV, dkXd xal i^Softyr conj. Vd. ] 26- ^fi7v i^an. 
cfikx, i^an?.. ^fitv aeghN Suid. E. | 28- TttQanXo^s] rtTQaaaols eikN. \ int- 
xaTaaHtidaaS h cdefhxVV^HH^^B , iniaynvaaas aik Suid. SS^. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. YI, 17. 18. 217 

CAP. 17. 

(Nic. H. E. V, 12.) 

Tmv ye fir^v sQfitjVEvrwv avrwv drj rtircov lartov , E^icovaiov rov 

5 JSvfifiaxov yiyovivai. atQsatg ds iariv /; rav E^icavaiav urco 'AaXufitvi] 

rmv rov XQiarov s^ '/coff^qp }<al MaQiag ysyortvai cpaaxovrcov, iptXov re 

av&Qconov VTiEiXiiqiorcov avrov, xal rov vofiov XQ'1^^'' isSaixcoreQov cfv- 

Xdrrsiv dniaxvQi^ofisvoav , ojg na y.ai in rijg iiQocr&sv laroQiag syvcofisv. 

na\ vnofxvijfiara de ru 2vfifidys siairi vvv (psQsrai, iv otg doxsT iiQog 

10 TO xarcl Mar&aTov dnorsivofisvog svayysXiov rrjv dsStjXcofisvrjv aiQsaiv 

HQarvvsiv. ravra ds 6 'fiQiysvT^g fxsrd xai dXXcov sig rdg yQucfug sQfit^- 

vsicav T« 2vfxfidxH atjfiaivet naQa 'laXiavrjg rivog siXrjcpsvai, rjv nai cfr^ai 

naQ avrs ^ivftfiaxs rug ^i^Xsg 8iads^aa&ai. 

C A P. 18. 

15 IJ f o l A f< ^ g o a ( o i). 

(Nic. H. E. V, 12.) 

'Ev t«'tw xai 'Afi^Qoaiog, rd rr^g OvaXsvrivs cfQOvojv aiQsasoig, 1 

<!tQ()g rrjg vno 'SiQiysvsg 7tQsa^svofis'vt]g dXtj&siag sXsyx&eig, '^ai aguv vno 

cpcorog xaravyaa&s)g rijv didvoiav , tc5 rrjg sAxX7]aiaariy.rjg oQ&odo^iag 

20 nQoari&srai Xoyoi ' xal dXXoi 8s nXsisg rav dno <nai8siag, rijg nsQl rov 2 
'QQiys'vr]v (prjfir]g tiavrafpas ^ooofiivrjg , ijeauv c>)g avrov , nsTQUv rrjg sv 
roTg isQoTg Xoyoig iHavorrirog rdv^oog Xr]\p6fjisvoi' fivQioi 8s rmv uiqs- 
rinmv, cfiXoaocpoiv re rcov fidXiara smcpavwv «x oXiyoi 8id ansSrjg avro) 
riQoasTyov , fiovovsxi nQog roTg &siot^ nai ra rrjg t^oo&sv cpiXoaocpiag 

25 nQog avru naiSsvoixsvoi. siarjyi rs yuQ oasg svcpvoig ixovrag scoqu yai 3 
sii\ rd cfiXoaocpa fxa&r'jfiara , yscofierQiav x«J dQi&fiijrinrjV nai t« aXXa 
nQonat8evfiara naQa^i^og, s'ig rs rctg aiQiatig rctg nuQa roTg cptXoao- 
(foig nQodycov, y.a\ rd naQU rsroig avyyQUfifxara 8irjy8fiEvog, vnofjivrjfia- 
ri^ofisvog re xat &eo}Qcov eig ixaara, ware fxiyav xui nuQ avroTg EX- 

50 Xr]ai qtXoaoqov rov uv8Qa xrjQvrrea&ai. noXXbg 8s xat to5>' i8io)ri'Aco- 4 
riQOJv ivfjyev ini t« iyxvxXta yndfifiaru, oii fitxQuv avroTg sasa&ai 
(fdaxcov i^ ixsiv(ov iiitrrj8et6rr]ra tig rrjv rmv &eioav yQUCfatv &s(OQiav re 
xu\ nuQaaxsv^v. o&sv fidXtara xu\ suvro) dvayxaiav riytjaaro rrjv nsQi 
rd xoafiixa xai cftXoaocfcc fia&rjfiaru daxrjatv. 21. "5?(>tyt »'?;»'] 'iiQiytvi} ih. \ 22. St cfgihxBH^, n aehSrH. \ 24. ."o- 
vova%i add. cfik Suid. SVS^HHb, om. aeghB. \ 26- ifiXoaocf.a] q>tXoXoya eh 
Crrut. I 34" (ftX6ao(f>a] q>iXoXoya vi. 218 EirSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 19. 

C A P. 19. 

OOK rrfQt JlQiyivovi; iivrjiiovtvirut, 
(Nic. H. E. V, 12. 13.) 

1 lyiuQXVQE^' Se xai z^g iteQl xavra avtn narOQ&mcstws avrmv EXXtj- 
v(ov ol nuT avxov rix[iax6r£<; (filoaocpoi , ojp Iv avyyQafifiaai noXXijv 5 
fiv/jfiijv evQOfxtv T« dvSQO^' , roTt filv uvro} nQoa<f(ovbVTav rug savrmv 
X6y8>;, TOTt 5* cog didaandXco ttg i^xi-AQiaiv rug i8tag uvaqisQovTmv 'Kovsg. 

2 Ti 8tT TttVTU Xtyttv, ore xa\ 6 xa&^ r,fiug iv ^ixsXta xaraaTug IIoq- 
qvQiOi;, avyyQUfifiuTcc xtt{y' iifiav ivaTtjadfitvog, xai di avTcov rag &eitts 
yQuq)Ui; dia^dXXtiv TTfKeiQUfiivog , twj' t£ eig avrdg i^tjyijaufxivmv fxvtj- 10 
ftovevaag, fit]8ev injSufxbjg cfuvXov tyxXijfia roTg Soyfiaaiv iiii^aXeTv 8vvt]- 
&eig, dnoQict X6ycov ini ro XotSoQetv rQiTcerui aai rig i^ijytjrag iv8iu- 

3 iSuXXetv, biv ftdXiara rov '^Qiyivr^v' ov ■AUTd rijv viav rjXiKiuv iyvconivai 
cfKjaug 8tu^dXXttv fttv neiQurai, avvtaTotv dt uqu rov uv^qu iXav&avs, 
t« fiev inaXrj&evcov, iv oig h8' iriQcog avr^ Xiyeiv ijv 8vvaTov, ra 8s 15 
xtti \pev86fievog , iv o7g Xtjaea&ai ivofii^e , mu, tots fisv cog XQiarittvov 
xarijyoQcov , rore 8s rijv nsQi t« (fiXoaocpa fia&rjftura iiti8oaiv avrov 

4 8iayQd(f)cov. «xac 5' bv li. cptjai nard Xi^iv' „rijg 8ij fioy&ijQiag rcov 
„ i88aixcov yQucpojv ux d^noaraaiv, Xvaiv 8i rtveg evQeTv iiQO&vfitj&evreg, 

„ i<TC i^Tiyriaeig irQaTtovro davyxXcoarng xal dvaQfioarng roTg yeyQafifjievoig, 20 
„«x d^rcoXoyiav fidXXov vntQ rmv 6&veio3v , <:iaQa8oxijv 8s xat tTiaivov 
„Tor? otxeioig cpeQuaug. aiviyfittra yuQ rd qjaveQciJg 'nuQu McovaeT Xeyo- 
,,fisva elvtti xofindauvreg, xca iTci&eidauvreg cog &eaiiiafiartt <JiXi]Qt] xqv- 
„ qptW (ivartjQicov, 8id re rS rvqa ro xQirtxov rijg ^ivxijg xttrayoTjrev- 

5 ^,aavTeg, iTtdysaiv i^tjy^aeig.'' eira fie&' treQu qt^aiv' ,,o 8s rQonog 25 
„ T^^* droTciag i^ drSQ^g, o) xdyoi xofitdij viog dtv iri ivrerv%r^xtt, acpo- 
„5^a ev8oxifii]aavrog xal tri 8i cov xaruXiXome avyyQafifxdrcov ev8oxi- 
^,fX8vrog, TiaQeiXtjqi&oi^fiQiyivHg, ov xXiog 'RaQu roTg 8i8uaxaXoig mrcov 

6 „ ri»v X6yo3v fxiya 8ia8i8orat. dxQoart]g yaQ urog ^fXficoviu ru izXeiarriv 
„«V Tors" xa& ijfxdg XQ^voig iiti8oatv iv qiXoaoqia eayt]xorog yeyovcog, 30 
„£tV f^ev rijv Twj' X6yo3v ifxneiQiav noXXi]v nuQa ru 8i8ttaxaXu ri]v cocfs- 
^^Xsiav ixri]aaro , eig 8s rrjv oQ&tjv tov ^iov <KQ0aiQeaiv rr]v ivavriav 

7 „ixeivcp noQeiav inoiijaaro. '^fiftmviog fxev ydQ XQiariavog iv XQiaria- 
„ voTg dvaTQuqelg roTg yovevaiv , ore rov qQOveTv xai rt']g qiXoaoqiag 12. fvSia^dk/.tiv cfihH^, Stitfid^.Xiii' aeghE. j 13. ov om. ff. \ 17. post 
avT8 add. &aiftu'Cojv xai aeySVH, oni. b cdfhixBH^. \ 29- /.itya oiti. h. | 
33. post ixtivat add. tS ^ln aeS VH, om. cfghikxNB. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 19. 219 

„ ^T/>aTo, Evdvg WQog rr^v Y.ara po/xBg rtoXnsiav lars^dXero , 'fioiyevtjg 
„ 8e "ED.tjv Iv tXXriGi <nai8evdtig Xoyoig crpo? ro ^uQ^agov i^oj-AeiXs 
„ roXfttjfxa ' 0) di] q:tQcov avrov re xal r^v iv roTg Xoyoig t^iv ixajiTj- 
.y,Xsvae, nard fiev rov ^iov XQiariavoog ^dJ»' xat 7iaQav6[j.cog , xard de 
5 «TCi? ?rf(»< Tcoj' TTQUYfidrojv y.a) ri &eiii So^ag iXXr^viXav xal rd'EXXrj' 
„*(»»' Tor<,' 6&veioig vTio^aXXofievog fiv&oig. avvfjv rs yuQ uei ri^ UXd- 8 
„Ta)»7, Ton,^ T£ Nsfir^vis nai Kqovis, '^'noXXocfuvsg rs na) ytoyyim y.ai 
„ ModsQars Nmofuv/H re xai tcJ»' iv roig TJi&ayoQsioig iXXoyifiav dv- 
,j 5pa3f oofiiXsi avyyQUfifiaaiv' ij^Qtjro 8t y.ul XaiQrjfiovog toiJ 2rmnov, 

10 „ KuQVHrs rs raXg ^i^Xoig, iiaQ mv rov fieruXr^^Kxinov rdjv auQ "EXXtjai 
^,fivariiQia)V yvog roonov ruig is^aYxuTg ':zQoai}ips yQuq^uTg. ruvru rw 9 
noQ(pvQUp xara ro roirov avyynufifta rmv yQucpivrmv uvroj xaru Xoi- 
ariavMv siQrjrai , inaX^&svaavri fisv ':isqI rtjg nivdQog dax^ascog xai 
'no7.vfiaOsiag, xpsvaafxivif) 8s aaqojg (t/ yuQ «x ifisXXsv 6 yura XQiaria- 

15 vo5v;) iv oJg uvrov fiev i^ 'EXXtjvcov (prja^v fisrars&tTa&ai, rov 8' '^fi- 
fioiviov £X ^is T» x«T« rrjV &soai^siav fcrJ Toy i&ny.ov rQ^nov iy.^nsatTr. 
rcu rs yuQ '^oiyivsi rd rijg y.arci XQiarov 8i8uaxuXiag «x <nQoy6vcov 10 
iaco^^sro , ojg x«) t« rijg ':tQ6a&sv laroQiag i8i]X8 , tw rs '/^fifcojvicp rd 
rr/g iv&iov cfiXoaocpiag dy.iQaia xaJ «5j«'-TcoTa x«« fiixQ'g ia-/drr^g to? 

20 ^is 8iiiisvs rsXsvr^g, ojg ct» x«^ ol ruv^Qog tiairt vvv fiaQtvQuai 'rtoroi, 
8i cov y.ariXi^ts avyynafifidrcov 'rtaQU roTg 'rtXsiaroig sv8oy.ifiHvrog' o^iarttQ 
8f xar 6 i<:tiysyQUfifiivog 'jsqi r^g Mcovaicog y,ui 7/;i8 avficpcoviag , xaJ 
ocrot dXXoi ?raort Tort,' cpiXoxaXoig svQi^vTai. ravru ittv ovv sig 7r«p«-ll 
araaiv xsia&oo rijg rs rn \psv8t]y6QH avmcpuvriag x«) rrig 'fiQiyivag x«< 3. avrov n] aviov rt vulg", uiro rj (qiiod non iniprobat i/b) vel iairov airo 
Ti cunj. Fa. Kuf. vertit: „quo sc conferens onnie illnd jn-acclarum ingenium pliiloso- 
phicis litteris expf)litum vitiavit atque corrupit," unde Yalesius suspicatur legisse eum 
ni Si^ (ffQifiv tti Tor, xa} Tijv xrA. (omisso Ti). at niiiil mutandum, nisi avrur, quod 
volgo legitur, in airiiv. vertc: „quo facto protinus ((fj^joir = (ffQ('iutiog) et sc 
ipsum et quein adeptus erat in pbilosophia usum coiTupit atc^ue adulteraAit." Ad- 
dita voce tf tgojr vel q:i(/6uivoi indicari impctum qucndam , in vulgus notum est 
(cf. Hcmsterhns. ad Lnc. D. M. 6. 3. Herm. Vig. p. 776. Heinichen. Suppl. not. in 
Eus. p. 46): et quod Hermannus adnotat , participium (fi^oir ita tantum nsnrpari, 
ut conjunctum sit cum verhis motura aliquem significantil)ns , id nostro cum loco 
hene conciliari potest, qunm vox ifigov spectet ad vocem tion^Xhtv. \ 5. post 
t?.Xi]vt''C<uv add. rt aeyhkN E, om. cfi. j 8- Ilv&ayo^itoii aehNE, Ht Oayo(jioie 
cfffihr. [ 10. Ka^vaTn] KogrsTs gik Suid. | 14. TToXtua&n'as acfghk (a sec. 
man.), irolvuaQiat eikN. | 15. i^ ' E. (ftjolv cfikx, (ft;oi.> i^ 'E. aeghE. \ 
16. T»/v add. cfikrH, om. aegh Suid. SS^B. \ 21. ■^hloTots] :ro/.Aor> cf x. \ 
ii'Soxtu5i'T0S acfghE, evdoHttiSvrti eik. | 21. xiio9oj hdfx, iyydo&ci rolgo. 220 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 19. 

neQi T» 'EXXtjvmv fiad-^/iaxa noXvnstQiag , rteQl tjt; tcqos rivas fie(ixpa~ 
nivsg avT(p 5«« tTjV wfp? ixeiva arzHdiiv uTcoXoYo^svog iv iniatoXy iivi 

iZravza YQoicpsi' ^i^^ist 8e avaxsifisvco ftoi tw Xoycp, rijg (fi^ftijg dtarQS- 
^^Xti<si]g 'nsQ^ rijg t^sag rjfimv , TiQoadsaav ots fisv cdQsrtxoi, ors 8s ol 
,^ano rmv sXXtjvixMv fia&r^fidrcor , nal ficcXtara twi' iv cfiXoaocpift, sdo^sv 5 
„i'$£Trt'(Tat Trt T£ TcJ»' alQsrixav doyfiara, xai t« Ttoy qiXoaocpcov iisQt 

i3 ,^ dXr^Osiug Xiysiv i<:iayysXX6fisva. raro de itsnoi^xafisv fiifiijadfisvoi rs 
„ToV TiQo rificov '^ioXXiig cocpsX^aavra Tldvrairov , ax oXiytiv iv insivoig 
„ iaxtinora naQttaxsvr,r, xat rov vvv iv rcp nQsa^vrsQico na&s^ofisvov 
,^'^XslavdQka)v 'HquhXuv, ovriva svQov ciapa r^ diSuaxaXcp rcov qiiXo- 10 
„ aocfoiv fiu&Tifidrcav, ?jdtj Tiivrs irtaiv uvrca 'nQoanttQrsQtjattvra, nQiv ij 

l4„£/«£ uQ^aa&ai dxosiv ixsivcov rav Xoyojv. dio xui •jzQorsQOv xoivy sa&ijri 
,^yQcofisrog, d^noSvadfisvog , xui qiXoaocpov dvuXu^cov axrifia, fiixQi rov 
^ybsvQO rtjQsT, ^i^Xiu rs 'EXXt^voiv y.uru 8vvufnv ov 'navsrai cpiXoXoymv. 
nal ravra fisv avro) -ksqI t/Jcj sXXtjvixijg daxi^aeoog aiioXoysfisvcp eiQtjrai. 15 

15xaTa TBTor 5^ rov xQorov in 'AXsXavdQsiag avra) rdg diarQi^dg noia- 
fiivqt i^jciardg rig rcov arQuria^rincior dvsdida yQdftfiaru, /dr^fitjrQib^ rs Tq' 
ri]g auQOiy.iag siiiaHo^ncp nai toj totc rt]g ^iyvnro snuQxcp •KUQa Ta rtjg 
'AQu^iug Tjyufiivs, cog uv fisru a^nsStjg d^ndaiig rov 'SiQiysvtjv <nifi\poiev 
xoivoovtjaovra Xoyotv avrqt. roiyuQav iiQonsfi(p&s)g vn uvrmv ucpixvslrui 20 
i^nl ri]v 'AQU^iav. tx ««V fiay.QOv 8s rd rtjg dcpi^soig sig 'nsQCcg dyaycov 

i6av&tg ini n]v 'AXs^dvSQSiav inari^Et. xqovh 8s fisru^E,!) 8iaysvofiivu , ov 
afiixQH Httrd rijv <n6Xiv dvuQQfnia&ivrog 'noXifXH, v<ns^sX&03V rijg AXs%av- 
SQeiag, xat fiij8s rvcg xur Aiyvnrov 8iurQi^dg dacpaXstg suvr^ ^ynfievog, 
iX&cov i^nt nuXaiarivijg, iv KaiattQsin rdg 8iurQi^ttg inoisTro, sv&a xat 25 
8tttXsysa&ai rdg rs &sittg sQfitjvsvsiv yoacfag i<nt rn 'aoivh rijg ixxXijaiag 
01 ry8s i<niaHO<noi, nuiroi rijg rn 'nQsalivrsQia x^iQO^^^oviug aSi^nco rsrv- 

l7;f»;xoTa avrov tj^inv. o xrtt «vto ysroir uv sa^tjXov dcp cov nsQt rora 
/Jtifir]rQict) yQdcpovrsg 'AXst,av8Qog 6 'isQOaoXvfioav i<niay.o<nog xai Qsoxri- 
arog 6 KaiauQsiug ojSs <no3g dnoXoyavrai' „<nQoas&i]XS 8s roTg yQUfi- 30 
^yftaaiv, ori raro aSs^nors f]Xba&i] a8s vvv ysyivtjrui, ro <naQovrojv s<ni- 6. ra Twv acfghVHB, rd vno twv ekN Suid. SS^, rd naQo. rwr i (a sec. 
man.). | 9. top] tujv c. \ H. avtw] avTov N H^ (Tom. III. p. 320). | nQiv ■>} 
c Z; (teste Gronov.) o:, ij om. volgo. | i2. Siu] Si ov h. \ 20. ToiyagSv cfE, xal Si) 
aegi (a sec m.) k, 6 St h. \ ngonsfi(f>&si<: vn avrolv add. cfhE, om. aegh. | 
24. y-al fitjSt — Tjyufitvo? om. eh. \ 25. iX&ojv] ijti (liv eh, om. g. \ Ilalai- 
aTivTjS acefgE, IlaXaiaT tvijv hikN. \ post Kaiaag. add. Si egh. \ 31. vw] 
'dvii vvv h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 20. 221 

„ (Txoflroo»' XaiiiH^ ou().tTv, ux o?5' otko^ '^ZQoquicog ux aXr,9^ Xeycov. ons iS 
,fyup evQiaxovrai ol eVjTifdctoi <nQog to axftXsrv r^g ade).<j:'dg, xat naQa- 
^^xaXivrai rc^ ).acp aQoaofiiXeTv vno rmv uyiojv ijiiaxoncov , wcjisq iv 
„ AaQavdoig EveXaig rjro Nicavog, xat iv ^Ixovicp IJavXTvog vno KiXaa, 
5 „ xo< iv ^vvvcidoig QeodcoQog vno Axriy.H rwv fiaxuQicov cldeJ.cpojv. eixog 
„5« xat iv ulXoig roTioig Toro yivea&ui, r^udg de firj tidivui,'' rsrov 
xai ert viog cav 6 driXsfievog uviq ov 'noog fiovcov rcov avrij&cov , aXXa 
xai rcov int ^ivr^g ijiiaxoncov irifidro rov rQOTiov, uXXcl yccQ uv&ig tb19 
/JrjfitjrQin dta yQctiifiurcov avrov avaxaXiaavrog, di uvSqcov re diaxovcov 
10 rij^ ixxXrjaiag inianevaavrog inaveX&eTv eig rrjv 'AXe^cifdQeiav , aqptxo- 
ftevog rag avvr^&eig aneriXei anbScig. 

CAP. 20. 

Oooi roiv rriVixaSt (fiiooyrni ).o'/oi. 
(Nic. H. E. V, 15.) 

15 "Hxfia^ov 8e xurct. TaTO nXeUg Xoyioi xccl ixxXrjaucarixol avdQsg, 1 

031' xat iniaroXcig ug TtQog uXXijXBg dieyccQurrov ert vvv aco^ofiivug evQeTv 
evnOQOv, ai xai elg rjfiag icpvXcij^&rjaav iv ry xuru AlXiav ^i^Xio&i^xrj, 
TiQog T8 rrivtxaSe rijv avro&t Siinovrog ixxXtjaiav \/iXe^civSQa iniaxeva- 
a&tiar;, cicp r^g xai aiirol rag vXag rrjg fiera yeTQug vno&iaecog int ravro 

20 avvayayeTv SeSvvrifie&a. rurcov BrJQvXXog avv iniaroXuTg xui avyyQCifi- 2 
fiaat StacpOQtig qiiXoxaXiag xaraXiXoinev. iniaxonog 5' arog rjv rav xarcc 
BoarQav 'yiQcc^cov' coauvrcog Se xui 'innoXvrog, sriQag nov xcci avrog 
nQoearcog ixx7.r,aiag. rjX&e St eig rifiug xa\ rats Xoytcarcirs ccvSQog Sia- 3 
Xoyog, ini Pcofitjg xara ZecpvQivov nQog IIqoxXov rijg xara 0Qvyag cctQi- 

25 aecog vneQfia/Hvra xexivr^itivog, iv co rcov Si ivavriag rr^v neQt ro avv- 
rarreiv xatvag yQacpag nQOntreiuv re xcii roXitav eniarofiiQcov rcov rn 
itQH anoaroXa SexarQicov fiovcav iniaroXmv fivr^fiovevet, rtjv nQog 'E^Quiug 
firf avvciQi&firjaag raTg XoinaTg' enel xui eig SevQO nuQcc 'Pcofiaicov ria}v 
ov vofii^erai ra dnoaroXa rvyy/cveiv. 6. TUTOv] raco JikN mutatJi iuterpunctioiie. | 7. x«i post tStov om. h. \ 
post dvi]Q add. 'lJ(fiyti'Tje aeST, om. bcdfffhiksS^JIB, \ 8. d?.Xd yd^ ai&ie] 
av&te 8i egh. \ 11. drTsrtXn cfik, diroTiXtl k, i7itT.0,ti aehE. \ 17. po.st x«ro 
add. TTjv aeSVH, oni. cfffhikX. \ 18. ixxb^oia^' cfhikrl' S^B, iraooiniav aeg 
SHS». I 20. BijprX^.ot] KvQiV.oe fmp. | avyyQnuuaai acrSVH, avyyQauuaTi 
(om, xai) g, avyyQafiudrfiv fhil B. 222" EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 2i. 22. 

CAP. 21. 

Oaoi. xarn Tovaii infaxoTioi iyyojQi^nvro. 
(Nic. H. E. V, 26.) 

1 'y4).Xa yuQ 'y4vT(t)vTvov srtj ^aatXsvaavra inid xai fttjvag *§ Ma- 
xQivOii dia8r/£Tai. TuTa 3' fV t»7«i'To>' diayevoixiva avOtf fT£Qog u4v~ S 
TbtrTvng Tijv Fmnaiwv i]ysfioviav <KaQa7.u^^arsi, ov x«t« to nQoJTOv «tO(? 

6 Fouiaioiv {'rziaaono^' ZtCfVQivog fisTaXXaTTSi tov §iov, oXotg 6xto>x«<- 

2 dsy.a diaxaraaj^wv tTtai Tt]v XtiTSQyiav. fie&' ov KdlXiaTog tt^v eiiiaxojitjv 
iyXeiQi^STai , og sni^iMaag sTtaiv <RtvTe OvQ^avm Tt^v XtiTUQyiav xaxa- 
Xsiasi. uvTOXQdTD}Q 'y4Xt^av8Qog stii rovTOig 8ia8tj^Tai tijv Po][iui03v 10 
aQpiV, irtt TiTTuuai fiovotg tTtaiv ylvTOivivsi 8tuysvouiv8. iv TuTCp 8( xai 

3 ffi? Tr^g 'u4vTioxio}v ixxXr^aiag 'ylaxXtj':iii(.8r^v (I^iXr^Tog 8it(.8i-/(_STui. t« 8s 
avTOXQUTOQog fi/jTtiQ, Mafif/aia T^vofta, yvvtj dsoae^sardTii ti xai Tig 
aXXij ysyovvTa xul tvXci^rig tov tqotiov , T^tf 'QQiyivag <navTayoas ^oto- 
fiivr^g qtjftr^g, dtg xul fiixQt Tcov avTijg iX&tiv dxocov, <atQi <n.oXXH <R0isTTat 15 
T/;»,' Ta dv8Qog &iug dl^iot&ijrai, xal Tijg imo <:idvT03V &avfiat,oniv^g nsQi 

4 Tft OtTa avviaeag avTa <nsTQav Xaj^sTv. s<ii 'Avrioyi^tiag 8iJTa StaTQi^saa 
fieTu aTQttTiuTixijg SoQvcpoQiag uvtov dvay.uXsTrai. <nuQ tj •^qovov 8ia~ 
TQixpag , <:iXsTaTd ts oaa stg Tt]p tu KvQia 86^av xai T^g Ta -Osia 8i~ 
SaaxaXsio aQSTijg s<:ii8ti^dfterog , e<nt Tag avrrj&sig sansv8s 8iaTQi^ag. 20 

C A P. 22. 

Oari TW»' InnoXvTOV tlq tjftfiq ti^.&tv. 
(Nic. H. E. Y, 15.) 

ToTs 8ijTa xat 'l<j<noXvTog avvTUTTO)v fitTu <jiXsiaT03v dXXojv vno^ 
fivr,fxdT03v xa) t6 <KeQi th <zdaya ^rzeTtoiijTUi, avyyQtttifia, ev co Tav XQOvojv 25 
dvayQacptjv ix&ifisvog, xai Tiva xavova sxxai^sxasT r/Qi8og <neQi th ^xaay^a 
tiQO&e]g, s<nt t6 <kq(otov trog '^Xs^dvSQs avxoxQaTOQog Tsg ^QOvag <neQi- 
yQdcpsi. Tco»' 8s Xoi<n<ov avTb avyyQafifncTcov t» eig ijfidg sX&ovtu eaTi 
TfiSs' sig Ttjv e%at]fieQOv, sig t« fiSTu Trjv s^arifieQOv , <nQog MuQxicova, 
sig To ((.afia, eig fiiQij th le^exiijX, 'nsQi t« 7i«(T;fa, nQog a<nuaag rag 30 
aiQsasig' <nXeiaTd rs aXXa xcCi <naQa <noXXoTg svQOig dv aoj^oftsva. 9. tTsaiv cfghikN B H^, trt) aeSVHS^, \ XiiTsgyiav cfgxB, ixxXtjoiav 
aehihSFHS^. \ 13. ei ttal rtS aXXt^ Oioa. yivij eh. | 14. aXXtj — rgonov 
om. g, yeyowZa — T(j6nov om, eh, xai ei?.. tov tq. om. ih. \ 20. StSaay.ttXtt8 
nehE, SiSaay.a/.in bcdfgihy. | 27- ' ylXt^. airox. rfik, airoA. 'ylf.tS. npghE. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 23. 24. 223 

C A P. 23. 

Iltul xrfi ^SLqiyirov: anovdr,.; xal wq tov ix/./.r^GiuaTi/.ov nota^hlov »;St(>j>9^»j. 
(Nic. n. E. V, 18.) 

'E^ ixsiva 8e xal '^Qiyivn rmp eig Tug &Hug ygacpdi vnofivimaxaiv 1 
5 tyivexo aQ-/r} , '^fi^QOGiov ig ra fjidXiOTa aaQOOficovTog avrov fivQiaig 
oaaigtiv <::QorQO'jaig , ov raTg 8ia Xoyojv y.ai aaQaxlrjaeaiv avro fiovor, 
nXhl x«< dcp&ovmruraig Tcor i7iiT>i8ei(ov xOQtj'/i'cng. rayvyQucpoi yccQ uvrco 2 
•nXetag r^ i^jird rov uQi&fiov 'rtuQf^auv vnayoosvovri, -iQOvotg rer ayfiivoig 
dXXif^lag diief^orreg' ^ip.toyQdqoi re s/ t^rrag, dua y.ca y.oQUig fii/ ro 

10 KuXXiyQucfeiv ^aHr^ftiraig' cov undvrcav ri]v Staaav rrov ircir),8ktbiv acp&o- 
vov neQiaaiav 6 'Afi^Qoaiog 'nuQeartjauro , rui fir^v y.ai ir rtj <neQi ru 
&ela Xoyia day.riaei re xa) aj.}i8ij aQodvfiluv uqurov uvto) avveiaiqeQeVf 
5 y.al fidXiara avrov nQaroenev Inl rr^v rwv vnofivi,fiur(ov avvru^iv. 
raroiv 8e arag iyorrcov Ovq^uvov imay.onevauvra rijg Pcofiuicov ixiiXr^- 3 

15 atag frsaiv oy.rco 8iu8iyerui Tloviiuvhg, rrjg 8' 'yivrioy^icov fisru 0tXr^rov 
Ze^ivog. •AUyf ag 'fiQiyivtjg i^eiyaarjg yQSiag innXrjaiuaTixoiv treitu 'nQuyfiu- 4 
rcov im rijv 'EXXd8u arsiXdfisvog rijv 8id naXuiarivrig 'nQsa^vrsQia X^^Q^- 
&eaiuv iv KaiauQeifc 'nQog rcov r^8s iniaxo^noyv ccruXafi^dvei. rd fiev 
Iv inl TfiTw nsQ] uvxb xey.tvrifxivu, rd re in} roTg Htvtjdeiai 8e8oyfiiva 

20 roTg rcov ixy.Xijai(av nQOsaraaiv , oau re uXXa di(iid'.^wv neQi rov ■dsTov 
eiaevrivsxrai Xoyor, iSiug 8eofievcc avvrd^eojg, fierQtoig iv too SevriQca ^g 
VTifQ avra nenoiijfis&a dnoXoyiag uveyQdxpafiev. 

C A P. 24. 

Tivn inl T^v 'A/.f^odgilac; ^|jj;'^(T«to. 
25 fNic. H. E. V, 15.) 

Tavra 8e ineivoig 8ioi dv nQoaeni&eTvai SijXavrag, cog iv fiev tq) 1 
fXTW xmv elg ro y.ard 'lcodrvr^v ih-yrjrtxav ar^fiaivei ra nQorsQU nevre 
i<n 'AXe%uv8Qeict.g er ovric uvrov avvric^ui, rf^g 8' eig ro ndv evccyyi- 
Xiov avTo 8tj raro nQayfiareiag ftovoi 8vo xiu eixoatv eig rjfidg 'nsQiijX&ov 
30 rofiot. xurcc 8e ro evurov ron- eig rijv Fiveatv {8(a8excc 8i iari nc nuvrcc) 2 
011 fAOvov rag nQo t» ivdra 8t;XoT inl riig '/iXe%uv8Qeiug inefcvr^ficcria&cu, 6. Iv ahcdefghiSVHH^BH^, nv c (in marg.) r (a sec. m.) A-.i- Suid. S». \ 
oi add. aeghSVHBHb, om. hcdfiJc Siiid. S'. \ 13. »/] ij c. \ 16- Zi^Ivos] 
Zf^Tvi^s e, Zt.iifas l, Z*WtJoff JV. | post ss add. J aehE, om. cfgik. \ 26. oV 
om. hcdf. I 29. iTQayuaTiai c. \ 30. ivarov ceikH, tvraroy afghi (a sec. m.) 
SVHSn^. 1 31. ivdrii cil-U, tnam apfghSVHS<^. 224 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 25. 

aXXa, xai tig rug nQOixag de ttsVtc xal u>ioai ipaX^ag , kxi tb ra sls 
T«fc' &QriV8g, (op sig tjfi.ag iX/jXv&aai tofioi cihre , iv oig fit'fiVf]rai. nai 
3 rwv <n£Q\ dvaardaeojg' dvo d' iari nal ravra. ov fitjv aXXa nai ra 
•^isq) aQj^oiv TCQo rr^g an ^.AXe^avSQeiag fieravaaraaecog yQdqjet, nac taff 
iiciyeyQafifiivag 2^rQ03fiareTg , ovrag rov aQi&fiov dixa, iiti T^ff avrijg ao- 5 
Xeoag xara rijv 'y^Xt^dvdQa avvrdrrsc ^aaiXtiav, ojg xa/ TaTO oXoyQacpoi 
dr^Xuaiv avra tcqo tw»' rofiojv ijiiarjfceioiaeig. 

C A P. 25. 

Onux; Toiv ivSi((&tiy.u)t' yQncpwv ifivr^fiovn-afv. 

(Nic. H. E. V, 16.) 10 

1 Tov fiev roc ye Trpwroy i^tjyufievog UiaXfiov tx&saiv TienoiTjrai rS 
rmv ifQoov yQacfoiv rtjg naXaiag dia&tixr^g xaraXoya , code <Roog yQacfCov 
xard Xi^iv' „ax dyvotjriov d' tJvac rag ivdia&i^xsg ^i^Xag, mg 'E^Qaloi 
^^'rcttQadidoaaiv, dvo xal eixoat, oaog dQc&fiog rmv uaq avrocg aroixeccav 

2 ,,iariv."' elra fierd rcva intqiSQec Xtyojv' „sial de ac sixoac Svo ^i^Xot 15 
„ XU&' 'E^Qaiag al8e ' r} naQ rjficv rivsaig iiziyeyQafifxivrj, 'naQ 'E^Qaioig 
„fi« dno rrjg dQirjg rljg §i^Xa BQtjald , OTtsQ iarlv , iv aQxy' 'E^odog, 

^^ OveXeafiU}& , oitsQ iari, ravra t« ovofiara' Aevircxov , OvixQa, xai 
„ ixdXsaev' '^Qi&fio), 'AfifisacfsxoiSsifi' /IsvrsQOvoftcov, 'EXead8e§aQe)fi, aroi 
„ ol Xoyot ' 'lijaag viog Navrj, 'loiaat ^tv vav ' KQirat, 'Pa&, itaQ avroig 20 
„£V ivl, 2acpareifi' BaaiXettav iiQCorrj, dsvrsQa, iiaQ' avroig tv, ^afiarjX, 
„ 6 &e6xXrjrog ' BaaiXeimv rQirrj, rerdQrr^ , iv evi OvafxfieXi Ja^id, oneQ 
„ iarl ^aatXein /da^iS ' naQuXtinofiivoiv 'jiQcorr], dtvrtQa, iv evc /la^Qrfca- 

1. aXla add. acfhSfff, om. egikXB, fort. recte: c(. ■p. 195,2 mot. | H.Totadd. 
ncfgSVH, om. ehikB. \ 12. r/Jff ttuL Sin&. om. h. \ 13. «x xrl. — Orig. Opp, 
ed. Delarue Tom. II. p. 528. (ed. Lommatzsch. Tom. XI. p. 377). | 14. post oaos 
add. o aehhE, om. cfgik (a sec. m.) N Suid. \ 15. eiol xtL — Orig. Opp. ed, 
Delarue II. p. 529, ed. Lomm, Tom, XI. p, 378. | 16- '£i^gaioit Si cfgikNB, 
Si 'E§Q. aeSFHS^. Se om, h. \ 17. B(;>?ffii9- cfhikE, ^(jr/oiS aeN. \ 18- Ovt- 
?.fatici& cikx B, ovflXsafioj& aeN, oinXls au<o& SS^, ovaXfau<ij& fh VH. | 19. '^4jli~ 
fifarpfxojSsifi bcdhihVS^HB, duusa<ffi(OjSlu ae, dfififcpSitvjSslfi f, afisacpfitAO)- 
Stft, N, dfifiiaTtuQifi }j TTsanSlfi S. \ ' ElfaSSt^a^fifL bcdfikxB, ilAs dSSs^aQlfi, 
rHS^, skXs dSSsi^iaglfi e S, iU.saSs^agtfi a, sXXtaSa^a(jiv N. \ 21. tv i'i, ^a<pa- 
Teiu BE^, iv svl aojq,STifi hV H, iv svi aojtptrlfi S^, sv 'svi aajq)STiic S, friojaa- 
(faTsift, (non — aatpsTsift, ut testatur Valesius, nam in c quidem exstat — aaqa- 
Tf tfi) bcdgkx, sv lojaacp&siv a, sv iwaacprsifi i, iviojaacprslv e, srtojaacpvfifi f, sv 
'jojaa(paTifi N. Exstat igitur — aacp — in ahcdefg ikx. \ 22. sv svl Ovafi- 
fisX^ aexNB, svsvniaft.sXx c?'/', ''iv ivTnafidkx f, iv svi aafifisXsx S, iv sv\ iafi- 
fisXix hVS^H. I 'cTisQ — Ja^iS om. h. \ 23. tv ivl Ja^QTj'iafislv abcdefgikB, 
fVfvtSn^Qnaftiv N, sv svt Sii?Qrj ainitiu S, sv svi St^Qtj ataiilu h VH , Iv fv\ 
Ji^Qij aiafxlfi 5^. ' EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 25. 225 

„jw£(»', oneQ iari ).6yoi l,fisQcov' "EadQag >KQMxog, devreQog, iv ivi E^qk, 
„0 iari ^otjdog' ^i^Xog ^^'aXficov, ^q^aQ&eXXeifz' ^olofiavtog <RaQOifxiat, 
,^Me).a&' 'Ex:<Xrjaiaazrjg , KoiiXd-' ^Aiafia 'Aiaiidtcov , ^Iq 'AaaiQifi' 
,^'Haatag,'lsaaia' 'leQSfiiag avv QQ^voig Hai ry iiiiaToXy iv iv), 'leQSfiia' 

5 „ Jayt^/l, JavitjX' 'isi^sxiijX, 'le^sxi/jX' 7w^, 7cojii' 'Ea&)]Q, 'Ea&tjQ. e^co 
„ di TtiTcov iau ra M"axx«/3«fx«, a^rzsQ imytyQa'i.xai 2^an^ri& Za^avaisX. 
zavra ixtv hv iv tw <nQostQ}]fisvcp zi&tjat avyyQafifiari. iv 8s rco nQcorc^ 3 
zmv tig ro xara Mar&aiov, rov ix:tXrjaiaartxov cpvXdrrcov xavova, fiova 
riaaaQa eldsvai svayyiXia fiaQTVQsrai, cods Jiw? yQacpcov' .,cog iv 'RCiQa- 4 

10 „ boast fia&mv asQi rcov reaactQOiv svayysXicov, a x«t fiora (tvavriQQtjra 
„£(JT(»' iv rrj vTio rov iiQapov ixxXtjairc ts &eti, ori 'jtQarov fisv yiyQa- 
^TTTat TO xaT« rov nors rsXoivrjv, varsQOv ds anoaroXov 'Irjaa XQiara 
,,Mar&aiov, indsdojxora avro roTg dno 'Iu8a\'afiH iiiarsvaaai,, yQafifiuaiv 
,, e^QatxoTg avvrsrayfiivov' devrsQOv ds ro 'Aard MdQxov , 03g TlirQog 5 

15 ^, vcfrjy^aaro avrcp, '^ioirjaavra, ov y.ai vlov iv tjJ na&oXixrj iniaroX'^ dia 
„TaT(X)»' d>fioX6yr,ae cfdaxcov' ,,,,dandt,srai vfidg ij iv Ba^vXcovi avvsK- 
„3L£XT)y xal MaQxog 6 vi6g |U8." " x«< TQirov ro xar a Anxdv, ro vko 6 
„77avA8 itiatvBfisvov evayyiXiov, roTg d^no rdrv i&voov its^rtotr^itora' «jit 
.,.,<Kdai ro aara 'lcodvvtjv." nal iv rco iiifinrco ds roov eig ro nara 7 

20 'Icodvvijv itrjr^Tfncov 6 avrog ravra <rsqI roov iniaroXcov rav wnoaroXcov 
cftjaiv' „6 8s txavo}&etg Sidnovog yeyevria&ai rrjg aaivrjg dia&rj-Aijg , ov 
^^yQdfifiarog , dXXci >Evsvfiarog , TlavXog , 6 ^TieiiXriQcoxcog ro evayyiXiov 
„ «jro 'leQnaaXtjfA x«< xi;xl« fiixQi' t» 7Hi'^(xa, B8e 'jidaaig syQaxpsv aig 
.,^iSi8a^sv ixxXtjaiatg, dXXd x«) alg syQa^lJev, oXiyag ariyovg iniarsiXs. 1. post 7T^i'jroi add. Mal aeyhSVH, om. cfikB. \ iv hl 'E^{)a aehikE, 
Ivevit^Qu? cf. I 2. ^(pngdtlli-tfj, aegihB, otpaQ&iXif/, N, t(pn^&t)J.tift (non i^«p- 
&ujtXXt) fj,, ut tradit Valesius) bcdf atfptg &t?j.'iu hSVHS^. \ ^o?.ouwvto?] 2olo~ 
fiiZvot ikX. I i. jyitXwd' abcde/jhlkB, fifOo)}. f, ft,talo]& A', iiioXoilf STHS^. | 
K<vtl& abcdefik B, 6/0II& h, ■A(u0.f& NSVIIS^. | post (iiJuaTioi' add. 01' yagt 
(uS vnoXrtfji^avnai rttti, (yjfiara rtafiaToiv aeghikNSS^ B , Oin. bcdfFH. \ 
4- 'Haaiae aghihNE, 'Haaia bcdef, \ 'itaaia bcdfihB , 'itala ag, 'itaaia, 
ehSVH, 'ifCia N. \ 'itQtuia] 'l(jfiia S^^H. | 5- '/fv » 'it^tx. aceikNB, '/f^., 
'lit^MTJ/. hSVH. secundum nomen om. /. | Q. 2a^avatil cefgikxB, an^avfiX o, 
anQ^avttiriX h, aa^^avf i). SVH. | 8. post MaT9. add. fvayy/f.iov aeSVH, ora. 
cfghikNB H^. \ fiova om. h. \ 9. tiSivat cfikNVS^Il, tivnt, aeghSB. \ 
ygdfinjv — Orig. Opp. cd. Delarue Tom. III. p. 440, ed. Lommatzsch Tom. III. p. 1. 1 
15. uv] o H. I 16. (pdoAujv — 1 Petr. 5, 13. | 21. (pijaiv — Orig. Comment. ed. 
Huet. Tom. II. p. 88. (Orig. Opp. ed. Lomm. Tora. I. p. 165). I ytyivija&ai. efikx, 
ytvia&ai aeghNE. \ ov yq. — iCor. 3, 6. ' 25. «to ktX. — Rom. 15, 19. 

15 226 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 25. 

8 ,,nerQog 8e, i(p (p oino8o}isixai tj XQiaxZ ixxXi]aia, 7]g nvXai ada ov 
^jxariaxvaaai, fiiav i^^itaxoXijv 6noXoy8^i.vr^v xaxaXiXomEv, iazoa ds xai 

9 ^^devrtQav' ufiq:i^uXXEzai yuQ. ri dei cieQl rZ ava-risaovTog ijit ro ar^&og 
„ XiYSiv Ta Irjab, 'lauvvH, og svuyyiXiov iV xaraXiXoi^jitv, OfioXoywv dv- 
.„vaa&ai roaavra jioirjaeiv a ade 6 xoafiog ^caQrjaat idvvaro; iyQux^s ds 5 
„ xai r^v ^AnoxuXvyptv , xsXsva&s]g aioiTiijaai xai fitj yQctxpai rug rto»' 

10,, eTiTce ^QOvrav q^mvag. xaraXiXoins xai iniaroXijv <ruvv 6Xiyo3v arixoiv, 
„«ffTto 8t xui dsvrtQuv xai rQirijv' i^jisi ov <jiavrsg Qfaa\ yvtjaiag slvai 

11 i^ravrug' <jiXtjv ax siat arixojv ufiCporsQui ixarov.'' sri iiQog ruroig nsQi 
rrjg <KQog E^Qaisg iniaroXijg iv ruTg slg avzrjv 6fiiXiaig Tavra diaXufi- 10 
^avsi' ,,ori 6 ;fa^axT)^p rtjg Xs^soog r^g nQog 'E^Quiovg imysyQUfifisvtjg 
^^i^jiiaroXrjg ax tysi ro iv Xoyco i8ioorixov rS ocRoaroXa , ^fioXoyrjauvrog 
„ cai'To;' i8io}rriv slvai rw Xoyoi, rnriari tj (pQuasi, uXXd iariv if ijti- 
„(TtoXj; avvxfsaei rrjg Xi^E^soig sXXtjvixojriQa , itag 6 imarufisvog xQivsiv 

\2,,(fiQdas(ov 8ia(poQag ofioXoyi^aai av. nciXiv rs av ori ru vorjfiara rrjg 15 
^^iniaroXrjg ■&uvfiuaia iari, xai ov 8svreQa rdjv uTioaroXixMv ofioXoyov- 
,,fiivo}v yQafifiurojv, xui rsro uv avfKpijaai sJvai dXrj&sg nvig 6 'nQoaixoiv 

13„Tg dvayvoiaei t^ anoaroXixrj.' raroig fis&' ereQU inicpeQSi XiyoDp' „iyo3 
,j 8s uno(paivofisvog sinoifi av, ori ru fisv vorjfiara ro ctnoaroXa iariv, 
„5^ 8s (pQuaig xai rj avv&saig dnofivrjfiovsvaavrog rivog rd dnoaroXixa, 20 
„xa« (oansQSi axoXioyQucprjaurrog rivog ru sigtjfiiva vno rov 8i8aaxdXov. 
„ si rig av sxxXrjaia txsi ruvrrjv rtjv iniaroXtjv oog TlavXa, avrrj £v8o- 
„ xiftsiroi) xui ini rovrco. ov yuQ sixrj oi dQXuioi dv^Qsg (og TlavXov 

14„ai;Tj;i' naQa8s8(x)xaai. rig 8e 6 yQaxpag rtjv iniaroXijv, ro fisv dXt]&sg 
j,&sog ol8ev, tj 8s sig i]fiug (p&daaaa laroQia vno rivcov fitv Xsyovrcov, 25 
„ ori KXrjfirig o ysvofisvog iniaxonog 'Poofiaioov syQUxps rrjv iniaroXriV, 
„V7ro rivoiv 8t, ori Aaxug 6 yQdxpag ro svayyiXiov xai rdg nQd^stg. 
dXXd TavTa fisv (o8e i^ir^o. 1. itp xtL — Matth. 16, 18. | 3. Inl t6 az. Xiytiv cfgihxNB, Xly. tnl 
To OT. aehSFH. \ \. ofioXoywv — Joh. 21,25. | 5. ■Jtoitjasiv] noislv h. \ 6. x«- 
Xsvod^ils — Apoc. 10, 4. I 7. xai] Si xal aghSVHS^. \ 10. StaXafijiuvEi — 
Orig. Commeiit. ed. Huet. Tom. II. p. 430. (Orig. Opp. ed. Lommatzsch. Tom. V. 
p. 301). I 12. 6uo?.oy^aavTos — 2 Cor. H, 6. | 15. (fQaaiwi h. \ 16. OfioXoyov- 
fifvojv om. h. I 21. rivot om. aefgNSVH, add. cikxBH^. hanc lectionem 
confirmant etiam/A, omittendo verba xd dnoar. — axoXioy., propter repetitum, 
nt probabilitcr suspicatur B, tivos. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 26. 27. 28. 227 

C A P. 26. 

(Nic. H. E. V, 18.) 

"Exos d' ijv TBTO dtAUTOv zr/g drjXsfisvr^g rjysnoviag , xad" 6 x^t 
5 an ^AXt%av8Qt(ag ^ttavuaraaiv ini tijv KaiauQuav o '^oiytvr^g ':iotr^- 
adfiEvog , 'HQaxXil ro T^i' nazriy^jatoag rav avzo&i dtduaxaXeiov y,ara- 
XemEi. ax eig ftaxQov 8e xal /l/^n^TQiog 6 rfjg 'AXt^^avbQmv iny.Xrfaiag 
iniancjiog ZEXevxa, i(p oXoig 'itEai Toial xat rEoaaQunovza rg XEirsgyia 
diuQxiaag' biabk^Erai 5' avrov 6 'HQuxXctg. 8iinQE<nE ds iv rurcp fPiQ- 
10 fiiXXiavog, KaiauQEiag t^? Kwn^KadoHav iniaKO<:iog, 

C A P. 27. 

Orrw? uvTor fwgujv ol inCoy.onot. 

roaavrriv EtauyuiV tieqi rov ^ilQtyivrjV anadtjv , (og rore fifv avrov 
«juqpt ra xar avrov y.Xifiura Eig rtjv rav ixnXrjaicov cocfiXEiav iiixaXETa&ui, 

i5 TOTfi ds cog avrov in^ rf/v 'Isdaiav ariXXsa&ai, 'Aui rivag avro) avvdia- 
XQi^Eiv yiQovsg, rijg Eig ra Osla ^EXriooaEcog evexu. ov fir^v uXXa y.ai o 
xijg 'lEQoaoXv/xcav vcQOEarag 'AXi^avdQog, QEOxriarog te 6 xard Kaiaa- 
QEiccv, rov Tcdvra XQovov cog ETiog EiTtEiv 'XQoaavixovrEg avrcf) oiu didaaxaXcp 
fiovo), ra rrjg rav &ei'cov yQucfcov eQixrjvsiag xui xd Xoi^nd rs ixnXTjaia- 

20 axixa Xoys '^QdrrEiv avvsxoiQsv. 

CAP. 28. 

Ilf^l 10V xuTu JVIttii/nlvov diaiyfiov. 
(Nic. H. E. V, 20.) 

Tov ye fitjv 'Pcofiaicov avronQdroQa 'AXi^avdQOv rQialv inl 8ixa 
25 treaiv rr^v aQXtjv 8iavvaavra Ma^ifxlvog KalauQ 8iu8iitrui, og 8t] xara 
xorov rov 'nQog rov 'AXs^dvSQs oixov, ix <:iXei6vcov 'jiiar^v avvsarmra, 
Sicoyfiov iysiQug, rsg tcoi' ixxXtjaicov uQxovrug fiovsg cag alrisg rf^g xara 
xo EvayyiXiov 8i8aaxaXiag dvaiQEia&ai >XQoardrrEi. rore xa) 'SiQiyivtjg 
xov 'XEQi ftuQrvQis avvxarrEi , 'Afi^Qoaicp xa\ IlQooroxrfircp <:iQEa^vriQcp 
30 xijg iv KaiauQEicc <::aQOixiug dvu&Eig ro avyyQUfifiu, ori 8ij uficfco Trf^i- 
araaig s^ »/ rvxsaa iv tcJ 8icoyfio) xaxeiXfiCfEi, iv 1] xai StwnQixpat xaxixft 4. binazov aeghikE, SwSixaTov bcd/N. \ 6. StSaaxa}.t7ov] SiSaand).iov 
bcdfmx. \ 9. 'PtQ/niX/.i.avoS cfg, <PiputXtav6i aehikNE. \ 18- wc tnof eirttiv 
add. bcdfsVS^HH'^, om. aeghikSB. | 24. *i< Sina iTeoiv cfikB, tTtatv inl 
SUa aehSVff. 

15* 228 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 29. 

Xoyog £t> ouoXnyia t«> uvboag , ov nhiovog tj tQieras ;f^o»'» T<p Ma|t- 
^jVo) diayevofiivu. aEar^uEiooxai de Texori xt dKoyfxu xov xaiQov ev xe x^ 
devxfQO) x«< tUoaxcp xav tlg xo y.axa 'lcoavvr^v i^rjytjxixdiv nai Iv dia- 
(fOQOis e^^iiGXoXaig '^Qiytvr^g. 

C A P. 29. 5 

/7(^( fPciMitvov, aii Poiualuiv i-iiaxono'; ix &(ov naqa6oio)q afiSiCx&ti. 
(Kic. H. E. V, 26.) 

1 roQdiavu 8t ixexa Ma^iuhov xt]v 'Pcofxaicov rjysftoviav fitadf^a/^sVs, 
xf^g xaxci. Pc^fir^v enxXr^Giag Tlovxiavov txeaiv t^ eTiiaxo-^ievaavxu diads- 
Xexai '^vxt^Qcog, xca xuxov <Pa^iuvog eni firjva x^ XeixaQyia diaxov^au- 10 

2 fievov. £$ uyQH Cfaai xov fUa^iavov fiexu xr^v ^AvxeQcoxog xeXevrriv Ufi 
extQOig avveX&ovxcc imxcoQici^eiv xy -PwiMff, tVi^a <:iaQa8o^6xaxa inQog xrjg 

3 &eiag xal bQariu )[^ci.Qixog ini xov xXrJQOv nuQtX^Xvdivui. xav yuQ u8eX~ 
cpK)v ancc.vxcov xnQOXoviag ivexev xrjg t« f/iXXovxog 8iu8iiua&ui tjjV i<Ri- 
axoarjV fat xtjg ixnXr^aiug avyxexQOxrjfiivcov , nXeiaxcav xe imcpuvoiv xa» 15 
ivSo^cov civdQiav roTg TioXXoTg iv vnovoict vnuQiovxcav, 6 iha^iuvog •kuqcov 
b8evog fiev uv&qcoticov eig Siavoiuv Jjct, oficog 8 «r u&QOcog ix fiexecoQS 
^tQiaxeQuv xaxaTtxaaav imxa&ea&fjvai xrj avxov xecpuX-Q fivtjftovevovai, 
(iifirjfiu iv8eixvvfiivr]V xf^g im xov ^coxfjQU xi uyia civevfiuxog iv e'i8ei 

4 neQiaxsQag xu&68ii. icp qj xov iicirxu Xaov coaneQ vcp ivog 'nvevftaxog 20 
&ei8 xivrj&ivxa ofioae ':iQO&vfiifi naarj xai fiicl 'ipvx^ a^iov im^oijaaiy 
xal clfieXXfjXcog im xov &q6vov xf^g iTiiaxonrjg Xa^ovxag avrov ini&eTvnt. 

5 TOT£ Srj xal rs xax 'Avxioieiuv iniaxona Ze^ivu rov §iov fieruXXd%uvxog 
Ba^vXag rf^v uQ-j^rjv 8ia8ixerui, ev re 'AXe^uvSQeici fiera /IrifiiqrQiov 
'HquxXu rr^v XtixsQyiuv nuQeiXrjCfoxog rfjg tw»' avTod^t xuxTj^^^aecog rtjv 25 
diarQi^rjV 8iu8t'xerui Jiovvaiog, eJg xul ovrog rav 'SiQiyevovg yevofitvos 
Cfoirrjrm'. i. post ini,aco).a'ii add. o aeghE, om. cfik. \ 10. ^o^tai-osj ^PXa^tavos 
ax constanter. | 12. tztgots] ttaiQoii conj. F^. j 14. SiaSi^aa&at cih, SiaSi- 
^ta&ai volgo. I 15. inl ryg in/.X. om. egh. \ xal om. h. | 17. d&Qooji] u&qoov 
aSS^E. I 21. oftuas add. acfSVH, om. eghihB. \ 23. Zs^ivs aghiE, Zi- 
^LVui h, Ze^vva c, ZiSvvvs f, Zi^ivva e. | 24. post jTjufjTQiov add. tVt T^ial xal 
TioaaQaxovTa tTsai rfjv intaxoTnjv ixTtXiaavta bc (in quo ixnXiaavTOi) dfV, 
om. aeghihRSSi-B , uncis inclusit H. desumpta sunt ex cap. 26- (p. 227, 8). | 
ii. 'HQaxla aegihSS^B , 'BQuAds cfhVH. \ naQttXrjcpoToe aeghihSS^B, 
nagiiXrjcptv cfVH, \ r^s] t^s 8i 'cfVH, Si om. aeghihSS^ B. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 30. 31. 229 

CAP. 30. 

Oaot yfyovuoiv ^ flqiyliQV^ tfoiTrjul. 
(Nic. H. E. V, 20.) 

Tc^ 8e 'Sigiyivei i^nl rrjg KaiaaQtiag t« avvq&ri <:tQaxrovxi cro?.iot 
5 <:tQQ6'Qiaav ov fiotov roiv i-rzr/coQicav, uVm xai ano Ttjg uV.oduTirjg fiVQioi 
qioizrizai rdg TcazQidag dnoXicrovTig, av intariUHg iiuXiara r/vcoufv Oeo- 
dcoQov, og Tjv avTog sTog 6 y.u&' ijpiug i^xiaxonav 8iu^6r,Tog rorjoQiQg, 
rov T£ T8T8 uSsXcfov 'y4d-rjv68(OQ0v, 8g «//qr« tk 'ED.riVav -aui 'Pm^uicov 
Ha&rifiara Seivag i^^zrotjfiivsg, qdoaoqtug uvroig iv&e^g iocoru, rrjg 'rzQO- 
10 riQug aize^tjg rrjv &eiav daxrjaiv uvri-Aura).).d^ua&ui 'nQitrQtiVuro. mvrs 
8s oXotg treaiv uvro) av/yevofievoi roaavrtjv dnriviyxuvro ne(»« t« &eiu 
^eXricoaiv, cog «Tt visg duqco i^niay.o^rzr^g rcov %ara Hovrov iy.y.).riai(av 
d^icodrjvai. 

C AP. 31. 

15 IJfolAcpQiy. ufov. 

(Nic. H. E. V, 21.) 

'Ev TaTQj nal 'y^cfQixavog 6 rcov iaiyeyQafifiivcov Kearav avyyQacpevg 1 
iyvojQiXero. i^niaro).)} t8T8 'ilQiyivei yQUCfelaa c^iQerut, dnoQyvrog cogdv 
v6&8 xai rzercluafiivrig 'iar^g rfjg iv rco Juvtrj). nurd ^Hauvvuv laroniug' 

20 iiQog rjv 'SiQiyivrjg dvriyQd(fei <::Xr]Qiarara. rov 8' uvrov AcfQiy.avov y.ui 2 
dXXa rov dQi&fxov 'Ttivre ji^QOvoyQucpicav r]X&ev etg ^fxdg i^n axQi^eg crfao- 
vrjfiivtt arzs^dafiuru , iv oJg cfr^aiv eavrov aoQeiav aretlua&ui e^^it rr^v 
'AXe^^dvSQeiav, 8id loXXrjv ra 'HquhXu cfriLir^v, ov i^xi Xoyotg cfiXoaocpoig 
xa< Tor»' dXXoig 'EXXrjvcov fiu&rifiuaiv ev fidXa 8ia<:iQi\pavra rqv emaM- 

25 nr}v rrjg avr6&i ixnXrjaiag iyxeiQia&TJvai i8r]Xcoaaiiev. x«/ ereou 8e t8 3 
avru '.^cfQixava cpiQerai iaiaroXr] 'rzQog 'y^QiareiSr/V, iteQi rrjg vofii^Ofiivr^g 
8ia(fO}viag tcoj' a«^« Mar&uico re y.ut yiayfj T« XQiara yeveaXoyicov, iv 
tj aucfiarara rrjv rmv evayyeXiarajv avficfcoviuv TiuQiarrjatv i'^ laroQtug 
eig aiirov xareX&barjg , fjV y.ard huiqov iv rcp nQcoro;) rfjg fxera x^^Q^^S 

50 v<:io&iaecog <kqoXu^(ov iie&ifirjV. 5. dno add. cfhxV, om. aegikN Suid. SS»H. | 8- rurs aeghik Suid. 
SS*B, ttirs cfFH. \ H. post ^«7« add. loyia aS. \ 17. xaJ] 8i xoi h. \ 6 
rdjv — aiYygatftvi delenda censet A'a. | \%. oUdv cfNE, ojt aeghik. \ 19. JW- 
advvav cfghikB, 2wadvvav aeNSVH. \ 27. rs] riZv cfik (a pr. m.). | 28- rw» 
tiayy. avu(f. cfikzB, avii<p. z. tvayy, aeghSVH. | 30. i^t&iurjv — Eas. 
H. E. I, 7. 230 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 32. 33. 

CAP. 32. 

T/i'« SlQiyivf\q h Kaiaaodtf. Trfi IIukatOTlvijq ^j'»/y»/'o«To. 
(Nic. H. E. V, 19.) 

1 Kal 'SiQiyntt dl xara rixov xov xqovov t« eig rov 'Haaiav, iv 
TavT(y de x«i T« €«V rov '/cCfx"/^ crvreTaTTeTO * cov sig fifv ro rQirov 5 
fiiQog ru Haaia, fit'xQi' rijg OQuaemg rmv rEXQanodmv rmv tv Ty iQrifiO), 
rQiuxovra eig tjficig <neQtijX&ov roftoi, sig Ss rov 'le^sxi^X <itivre yat ei'- 

2 yoaiv , Hg 'Aat fiovsg eig rov navra 'ne^joir^rai <nQO(prirriv. yevofievog de 
rr,vtxdfie ev 'A&i]vaig <:ieQaiv£i fiev ru eig rov '/e(^exi^X, rmv 5e eig ro 
nafia rwv aafidrmv uQxerat, %a\ ^jiQoeiai ys avro&i fiexQi <nefi<xrH avy- 10 
yQUfifiarog. i^rtaveX&oov ds em rtjv KatauQtiav nai ravra eig <neQttg detta 

3 ovra rov uQtOfiov ayei. Tt dei rmv Xoyav rdvdQog iiil ra ^naQovrog rov 
dnQi^t} 'AuruXoyov <n.oieia&ai, idiag Seofxevov a^oXrjg ; ov xat dveyQdifJUfiev 
«Vi rrjg ri UnficpiXs ^ia ra xa&' i]fidg leQa (laQrvQog dvayQuqi^g , iv 

7/ rr^v <:ieQi rd dela a^nadrjV tu IlaficpiXa onoat] rig yeyovet <naQiarmvreg, 15 
rijg avra'x9eiat;g avrm Tfo»- t£ 'fiQiyevag xal rav aiJ.oo»' inxXi^aiuarixmv 
avyyQuqiiav ^i^Xio&rjxtjg rag nivuxug <naQS-&e'firjV, i^ mv orm cfiXov <nuQe~ 
ariv ivreXtarura riav 'SlQiyivsg <n6vo3v ra eig Tjfxdg iXdovra diayvcovat. 
vvvl 8e <nOQevreov i<nl rr^v rtjg laroQiag dxoXa&iav. 

C A P. 33. 20 

IlfQl T^? Btigv}.).ov nagaxQonrfi. 
(Nic. H. E. V, 22.) 

1 Bi^QvXXog 6 fiixQc^ nQoa&ev SedtjXcofiivog BoarQmv ri^g 'AQa^iag 
iniaxonog, rc)v ixxXrjaiaarixov naQe'/,rQincov xavova, teva riva rijg niaremg 
nuQeiacfeQeiv ineiQuro, rov ^iatriJQa xai Kvqiov rjfimv Xiyeiv roXfiwv fitj 25 
nQOvcpeardvai '/.ar idiuv aaiag neQiyQUcptjv nQO rijg eig dv&Qconag ini- 
dtjfiiug, fiTjds firjV ■&e6rrira idiav e^eiv, dX)! ifinoXirevoiievriv avr^ fiovrjv 

2 rr/p nurQixtjv. ini tstoj nXeiarcov iniax6ncov ^rjrijaetg xui diaXoyag nQog 
rov uvbQu nenoiijfiivcov, fie&' sreQcov nuQaxXri&e]g 'ilQiyivrjg xdreiai fiev 
eig OfiiXiuv t« nQoora rca dvSQt , riva vav exot dnoneiQcofievog , cog d' 30 
tyvoa ri xal Xeyoi, ev&vvag fit] oQ&odo^avra, XoytafjiM re neiaag xat 
d-jiodei^et dvaXa^cov avrov, r^ neQt ra doyfiarog icfiarr^atv dXr^&eict, ini 14. »£(>« uaQTVQOt aceghikxSVHB, isgoud(jTvgos bdfNFiS^. \ i5' yiyo- 
vev h. I 23. BijQvXlos] KvgiVf.os fm. \ 27- avttu ftovtjv] avro /uovrjv e, avro 
fiovov prop. Hii. j 31. o Ti] oTi S. | xal anoS. dvaX. avTov add. acfE, xal 
dTToSei^ei r»/ ntQi t5 36y/iaTos dv^aXa^ojv airov ih, om. egh: fort. recte. ELSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 34. 35. 231 

T£ T/)»' ciQOTenav vytrj do^ay aaoxa&iazijGi. 'xut q^tQErai ys siatrt vvv 3 
iyyQa(fa xh t« BrjovD.s nai rrjg di avrov yivo^fviji; avvodu , ous t«v 
'SlQiysvag 'jiQog avrov ^r^r^astg xai rug ).e/&ctaag eai rr^g avrS riaQOfAiag 
biaXk^stg , txaaru re r(y)v rore ^s<:iQayuiva)V <iiEQtixovra. y.al a).Xu ulv 4 
5 bv fiVQia 'fiQiyivsg •riiQi fivTjuij ^uQadtdoaai rmv xa^' tjfidg ol ^oea^v- 
reQOi, a xal aaQriaeiv fxoi 8oxa, ov rr^g ivearaiar^g iyofxeva 'izQuyfiareiag' 
oaa oe avayxaia rwv 'neni uvrov oiayvojvai tjv, ravra xai ea rtjg vrtiQ 
avxb Tie^Jiovjjfiivtjg tffxlv re nai tw '/.aQ- riuag 'leoc^ fiitQrvQt Ilafiqiiko) 
u^^ioXoyiag naQeartv dvaXi^^aa&at , rjv rcov (piXairia^v ivexa avfxrzovriaavreg 
10 ttXXi]Xoig diu a^nodijg neTioulfjte&a. 

CAP. 34. 

Trl x«T« *Iii/.innov Kutauqa. 
(Nic. H. E. V, 25.) 

Ersat 8e oXoig i^ roQdtavs rtjv Ptafiaimv rjysfioviav uvvaavrog, 
15 ^ii^.fn^^iog ufiu <:iaid\ fJJiXin^irj) rtjv aQ^rjV dtadiyerai. rovrov xariyei 
Xoyog XQiariuvov ovra iv tjfiinu rijg vararr^g ts a«(T/a Tiavvv/idog rojv 
ijii rrjg i-AnXr^aiug tv/oiv ro) <:tXij&ei fxeraa'/eiv i&eXr^aai, ov 'rzooreQov de 
VRO ru rriVixude '^zooearmrog iitirQaittjvai eia^aXeiv, r^ i^OfioXoy^aaa&(ti, 
Mui roig iv '^tUQwrtroifiaaiv i^era^ofiivoig fieravoiag re /omav 'ia/ovatv 
20 eavrov xaruXt^^ai' aXXoag yuQ fitj uv aore ^toog uvrov, utj oi"/t rovro 
'^totr/aavra, dtd. 'rtoXXag rwv -/.ux avrov airiag :tuQudt'/&ijvui. '/iut 'rtei- 
&aQ/^ijaai ye <n.QO&vfi(ag Xiyerut , ro yvtjatov ■/.ai svXa^eg xtjg ae^i rov 
&eTov (fo^ov dia&iasojg eQyotg i<:ttdedeiyfiivov. 

• C A P. 35. 

25 /2; /Itovvaiot; HQuxla T^r imoxonriv SciSilaTO. 

(Nic. H. E. V, 26.) 

TQirov de rirc^ erog r^v, xa&' o fieraXXd^avrog 'HQaxXd rov ^iop 
i^nt dexae^ ireai rijg :tQoaruaiug, rav xkt' '^Xe^dvdQeiuv iiCAXTjaiiav rijv 
intaxo':t^v /dtovvaiog v-:toXafi§dvei. 6- TigayuaTiat c. | 8. itf/nuapriQi bdf: cf. p. 230, 14 noL ( 14- *?] Tiivn g. | 
17. fjLttaaxtlv abcghikSV HB , avuutxaaxt'iv dfi (a sec. man.) ^'5», utraaxii- 
vat e. I 22. yt] yav h. \ 28. Sixai^ cfikxB, ixxaiSixa hSVS^H, i^xaiStxa 
ae. Ensebius scripsit itti *?' frtot. \ 29. v:To),auidvfi] dnoXati^dvet x prob. //b. 232 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 36. 37. 

C A P. 36. 

'Off« «/.A« ionoxiSKaxai tw Jlgiyivii. 
(Nic. H. E. y, 19.) 

1 Tore dijTCi, oia xal sixog ijv, iiXr^&vtiGt;g rijg ^niarecog , nEnagQt]- 
aia<Sfitv8 re ru i<a& riixdg 'rzaga crrtffi Xoyu , ("neQ ra e^ijxoyrd (paaiv 5 
ertj rov 'flQtyevijv yevofievov, ure dtj fieyiarr^v tjdij avXXe^dfAevov ix Ttjg 
fianQag <:zaQaay(ev^jg t%iv , rag eTii rov noivov Xeyofiivag avro) $iaXe^eig 
raxvyQaq^oig fieraXa^civ enirQexpai, ov 'jiQoreQOv croT£ ruro yevea&ai avy- 

2 x£;(cop/;xoT«. iv raTcp xai tcc ^Qog rov i^KiyeyQafinevov nad' ^fKov KeXau 

rb 'E-^zixuQeis dXi;&?] Xoyov oxrco rov uQidfiov avyyQafifiara avrrarrei, 10 
x«) rug elg ro nard Mar&aXov evayyeXiov eixoai 'jievre rofisg , rag rs 

3 eig rug dcoSexa izpoqii^rag, dcp cov fiovag evQOfxev ':ievre x«J einoai. qieQe- 
rai $e avru xaJ iQog avrov ^aaiXea (PiXm^jiov einaroXij, xai dXXij <nQ6g 
rr/v rurs yafierijv ^e^iJQav, diuq)OQoi re aXXai iKQog diacpOQog, (ov ono- 
cag aitOQddr^v cra^a diacpoQOig a<a&eiaag avvayayelv dedvvi^fie&a, iv Idiaig 15 
roficov neQiyQctqatg, (og dv fii]xe'ri SiaQQi^Kroivro, xareXt^^afiev, rov dQi&fiov 

A e-Aurov vneQ^aivuaag. yQuq^ei de xai 'fia^iavc^ to) xaTcc 'Pcofit]v i^jiianoiiq), 
ert'QOig re nXeiaroig uQXuatv inyXr^aiMv, neQi rtjg xaT avrov OQ&odo^iag. 
e^etg nal rovrcov rug dnodei^^etg iv 'tnrco rijg yQucpeiatjg r^fiiv JieQl rov 
dvdQog (taoXoyiag. 20 

C A P. 37. 

Uiqi rrfi xoiv Aoci^ojv SiaaTriaibx;. 
(Nic. H. E. Y, 23.) 

"yiXXoi 5' c.v <n.dXtv IjtJ t/J? 'AQu^iag x«t« to»' StjXovfievov ini- 
(pvovrai y^Qovov doyfiarog uXXorQiu rijg uXtj&eiag eiai]ytjrai, ol eXeyov 25 
r^v dv&Q^oneiav ^vxijv reag fiev x«t« toj' iveariora xaiQov ufta t^ re- 
Xevr^ avvwKO&v^axeiv roig acofiaai xa< avvdtacp&eiQea&ai, av&ig de nore 
xar« To»' r^jg dvaardaeoig xaiQov avv avroig uva^icoaea&ai. xut di] yai 
rore avyxQorr^&eiarig ov OfifAQug avvodu , ndXtv 'SiQiyevi]g naQaaXtj&ejg 
nrii ivrav&u , xiv^aag re Xoyug inl ru xoivu <neQi ru ^t]rufie'vu urojg 30 
t]vex&i], mg fierure&ijvai rdg rmv nQoreQOv iacpaXfievav biavoiag. 5. i|iJxovraJ S^SofirjttovTct h. \ 6- S^ add. cfgiTcxRH^, om. aehSVH. \ 
10. 'Enty.sQsis aghikE, 'EninBQia cefx. \ 14. ^f^iJQuv acehhE, 2evTjQav fg, 
JSfdtiQav i. \ 16. Tov aQt&uov tx. cfiJcx, tov i*. dg, aeghSV HB, ix. r. dg. N. | 
30. xiv^aas rs] y.iviiaaa&at dfVo'. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. YI, 38. 39. 233 

CAP. 38. 

IlfQt TTJt; £)./.( auiroiv uloiatujq. 
(Nic. H. E. V, 24.) 

TSte de nal aXX)^ diaarQoq^rj xaTao/ETaf, tj tmv 'EXneaairmv Xsyo^ 
5 fitpt] aiQeaig, ?} xal ufia Tfo «o^aff^at anhC^r^. fivr^novEvei 3' avTjjg 
OfiiXmv fTit T« xQiva elg tov oySoriXoarov devreQOv xpaXfiov 6 '^Qiyevqq, 
mde 'Kcog Xeycov' ,,eX^Xv&t rig i^jl rl 'naQovrog fieya q^oovav ecr) tw 
}, bvvaa&ai TiQea^eveiv yvmftr,g a&ea xal aae^eardrrjg , naXBiievrig EXxe- 
„ aairmv, vecoarl inaviarufierr^g raig exxXrjaiaig. eneivr] ?/ yvmfxt] oia Xeyei 

lOj^xaxa, ctuQa&ijaofiai vf*Tr , iva fitj avvaQ^ndtr^a&e. ddtrei riva aao 
^^ndatjg yQaq:7jg, xf\Qrirai Qrjoig TidXiv uio 'i.aarig '^iaXaidg re xui evuy- 
^^yeXixijg, rov d-RoaroXov rtXeov dderel. qriai ds ori ro aQvrjaua&ui 
^^ddidrfOQOv iari, xui 6 fttv vo^aag rro arofiari iv dvdynaig dQvriaerai, 
„Tg 8e itaQdiu hyi. xaJ ^i^Xov rivd cptQsaiv, tjV Xeysaiv i^ bquvb xaTa- 

15 „ aeaTOJXiVa*, acci rov dy.tjy.o6ru iaeivtjg xni 'Kiarevovra ucpeaiv Xtjipea&ui 
^Tco»» dfiaQrr^fidrcov, uXXr^v ucftaiv '^tUQ tjv XQiarog Ir^aHg ag;^x6. y.ai 
rd ftsv TieQi rarcov rdde iariv. 

C A P. 39. 

Jligl Tov xaT« /dty.iov Siotyuov, xrd can SlQiyivrfq ninovd-tv. 
20 (Nic. H. E. V, 27. 52.) 

^AXXd yuQ fPiXi^rtTiov treaiv i^Krn ^aaiXevaavra diadtyerai /jixiog, 1 
og di] rs 'JTQog (liiXf^iiiov iy&sg ivey.u dicoyiiov xarn rav iy.nXtjaidiv iyeiQei, 
iv o^ fpa^iav8 ini Potfiijg fiUQrvQirp reXeico&tvrog KoQvtjXiog rijv i<:iiam- 
iii]V diadexerai. i^il ds naXuiarivr^g '^Xi^uvdQog 6 Tijg 'itQoaoXvficov ix- 2 

25 xXtiaiag iitianoiiog , av&ig did XQiarov iv t^ KatauQeirt ^yefiovixoTg 
'TtaQuarag diKaarriQioig, xa/. inl SevrtQct diwnQtxpag OftoXoyicc, deaficorTiQCs 
<:teiQurai , Xi^KaQo} yrjoei y.ui atfivfj ':to7,ia xarearefifiivog. rnra dt fiera 3 
rtjv iv roig rjytfiovixoTg dixaartjnioig XufiTtQav xai <ntQiCfavij fiunrvQinv 
int r^g c/pxT^? xotfir^&evrog, Ma^a^dvr^g diddoyog rijg iv 'leQoaoXvfiOig 

30 i^KiaM^rijg uvadeixvvrai. to) d' 'y^Xe^dvdQcp <:taQanXt]aio}g iv '.Avrioieirt. 4 
Ts Bu^vXa fieru rijv ofioXoyiav iv deafioortjQirit fxeraXXd^avrog, fhddiog 
rijg avro&i nQoiararai i-AxXtiaiug. Ta fiev uv SlQiyevei xara rov divtyftov 5 
avft^dvra oia xa« ocra, xat o^Koiag erv^e reXevrr^g, ra iiovi;q8 daifiovog 6. o add. cefhVS^HB , om. agikNS. ! 7. Xtyoiv — Orig. Comment. in 
sacr. script. ed. Huet. p. 51. | 14. xaTctTTinrujxfvai bcdfhikxVHB, nenrwxevat 
ae Syncell. (p, 682) NSS». \ 16- xni — iaziv om. eh (i testo Gronov.). 234 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 40. 

i(pafiiXXo}ii To7 ilvdQi TiavCTQariu naQaia^a^kva, naa^ re HfjX^^^V *<"' ^^~ 
vdfiti xrtT avTb (jTQaTtjy^aavTog, aaQu <ndvTag t£ rug rtjvixdde noXefitj- 
&ivrag diacfeQovrojg imaniixpavrog avrm, oid re xai oaa 8uc rov XQiga 
Xoyov dvtjQ vjiifieive deafia nai ^aadvsg rdg xura t« aoifxarog , rdg 
re vno aidijQO) xXoi^ xai fiv^oig eiQxrijg rifiojQiag, xai (og im nXeiaraig 5 
rjfieQaig rag nodag vno riaaaQu ra KoXaartjQia ^vXs jiuQara&eig dtaari^^ 
fiura xaraano)fievog TivQog re dneiXdg y.ai baa nXXa nQog rdjv ixOQMV 
inevexOivTu xuQreQmg r^veyxev, oia re t« xaT avrov ervye xiXag, fitj- 
Suficog avrov dveXeiv jzuvri a&ivei rov dixuarov q^iXoveixojg ivardvrog, 
onoiag re fierd ruvra xaruXeinei cfmug, xui avrag <nXi]Qeig roig dva- 10 
Xqxpeojg deoftivoig mcpeXeiag , nXeiarai oaai rdvdQog iniaroXai rdXtjdeg 
0118 xui dxQi^eg neQiixsai. 

C A r. 40. 

IlfQi ToJ»' /Jiovvoioj ovfi)3nt'Ton'. 

(Nic. II. E. V, 28.) 15 

1 Td yi roi xard Jiovvaiov ix rijg nQog FeQfiuvov imaroXr^g «vts 
nuQad^^aofiai, evOa rsrov neQl eavTH Xiyoiv laroQeT rov rQonov' „iya) 
„ 5« xai ivoiniov ru v>«a XaXa , xai avrog oldev ori ov \pev8ofiai' bde 

2 „ fiiav in iftavrb ^uXXofievog «5* d&ee) nenoir/fiui rtjv qjvyijv. dXXa xai 
^nQorsQOv rov xaru ^ixiov nQore&ivrog Siojyfiov ^u^lvog uvrijg oyQug 20 
,^g)Q8fievrdQiov enefixpev eig dva^tjrtjaiv fia , xdym fiev reaaaQcov rjfieQuv 

„ ini rijg oixiag ifieivu, rijv dq)i^iv rov (pQ8fievraQiov nQoaSoxoov. 6 8s 
^^ndvra fiev 'neQiijX&ev dveQevvmv, rsg norafiag, rug oSsg, rag ayQsg, 
„ ev&a xQvnrea&ui fie ij ^uSi^eiv vnevor^aev, doQuaia 8s ei'xero, fttj evQiaxcov 

3 „ rijv oixiav ' ov yuQ iniarevaev oixoi. f^e Sioixofievov exeiv. xai fioXig ftera 25 
„T;7f rerdQrrjv rifiiQUv xeXevaavrog fiot fieraartjvui ra ■&e8 xai nuQU- 
„do|o)$ 68onoi^aavrog iyoo re xai ol nai8eg xui noXXoi rcov a8eXcpmv 

„ dfta avve^i^Xdofiev. xal ori rijg t« &eS nQOvoiag eQyov ixeivo yeyove, 

4 „Ta e^ijg i8tjXo)aev , iv oig rd^ct ria\ yeyovufiev XQriaifioi. elra riva 
fiera^v eincov t« fterd r^v qvyrjv avra avfi^e^tjxora 8tjXoT, ravra ini- 30 
cpiQOJv' „iyd) fiev ydQ ne^l ijXiov 8vafidg dfia roTg avv ifioi yevoftevog 6. vTto] inl vel TTfjog conj. Fa. | 7. xaTaonojusvo? add. bcdfhikxVF^S^HB, 
om. aeg Syncell. (p. 686) S. | 10. roTc cefhik Syncell. NVHB, rij? ahdSS», 
om. g. I 18. xal post St om. J ^a. | 49, iftavT^ aeghikxE, iuavriZ d Syncell., 
ifiavTov bc. I 23. T. noT., t. oSif cfx, t. 6S., t. ttot. volgo. | 25. iniaTsvasv 
bcdf, inioTsvsv volgo. | 1'x"»' bcdfx, uivsiv \o\go. cf. ind. v. J';f«t»'. | 31. ysvo- 
fisvos] ysvoftivois fik Syncell. (p. '687). EUSEB. HIST. ECCL. LIB. YI, 41. 235 

vito ToTg arQariwraig eig Tw^ioaiQiv tjy&^,*', o ^« Tif^o&fog naru rrjp 
T« '&eH TiQovotav irvft firj 'naocov ftr^ds y(aru).};(f&eig. iXOcov ds vareQOv 
evQE rov ohov eQr^uov, nal qosQhvrag avrov vrirjQtrag, ri(iag is i^r,v- 
dQanodiauevovg." x«f fied^ eregd qi^ai' „-/.ai rig 6 rijg ^avfiaaias 5 
oixovoftiag avrov rQo-nog; rd yuQ dXr^&ij Xey&r;aerat' drrrjvrdro rig 
Tftir jfcopjxw»' {•'iioqevyotri tw TiiAoQtco x«) nraQuyuevq), -Aat rr^v airiav 
rrjg iizei^eag inv&ero. 6 de rdXri&eg i^ei^ne , xdxehog dntiaag ((iTTf,ft 6 
Ss Eva}xrja6[xevog yufisg' diaiavvvxi^^ii' yaQ avroTg iv ruTg roiavraig 
avv68oig e&og) eiaeX&mv d^nrjyyeiXe roTg xaraxeifte^votg' o/ 8e OQfir^ iiin 

10„x«^«'aE^ d^no avv&rjuarog 'rtdvreg i^avearrjaav , xai Soofioy (feo^uevoi 
rd-fiara tjxov, ineia^rieaovreg re rjixTv TjXdXatav, nai qivyrjg ei&iwg tgj»' 
(fiQOQavrcov Tjiidg arQarimrcSv yivofiivr^g i^niarr^aav tjfiTv, mg eixoiiev i-^ii 
rmv darQmrtov axifi^^iodcov y.araxeifievoi. y.ayoi fitv , oJ8ev o &eog , o)g 7 
Xrjardg elvai 'nQ^renov TjyHfjievog fci? avXr^atv xal dQ-juyrjV dqinofievsg, 
fiirmv i<:zi t^? evvrjg , rjg r^fir^v yvfivog iv rw Xivo) ia&riiiuri, rtjv 8e 
Xoijirjv ia&rjra <:iaQaxeifievTjv avroTg o)Qeyov , ol 8t i^aviaraa&ai re 
ixeXevov xai rr/v ruxiarrjV ihevai. xat tot£ avvelg, i(f oj 'nuQrjauv, 8 
avexQayov 8eofievog uvrav y.ui ixerevcov w^iiirui -aui rjtidg euv , ti 8s 
^bXovrai ri '/or^arov iQydaaa&ai, rag dridyovrdg lie (f&daai, xui rr^v 

20 „ xf(j!aij/y at-TOi;? rr^v ifir^v d^rzoreiieiv r/^iovv. xai roiaijra ^omrog, ag 
laaatv ol xotvcovoi fis xai fciroyoi 'ridvrcov yevoftevoi, dviaraauv '^ZQog 
^iav, nayco fitv ira^^xa iuavrov virtov eig r'is8aqog, o't 8t 8taXa^6vreg 
XstQmv xai Trodw»', avQOvreg i^r^yuyov. i-:irfXoXa&8v 8i fioi o't TSTcoy 9 
'navrcov yev6fisvoi liUQrvQeg, rdiog, (Uavarog, TlirQog, FluvXog, o"} xal 

25 i^vioXuj^ovreg fie cf.0Qd8r^v i^rjyayov t» >:ioXr/ri8, xai 6vq) yvfivco frrtjjt- 
^aaavreg wnrjyayov. ravra <neQi savrn 6 diovvaiog. 

C A P. 41. 

Uigt Tw»' in nvrriq jO.fiuvdoiia: fxaQXvqriouvxmv. 
(Nic. H. E. y, 29 — 31.) 

50 O 8' avrog iv iniaroXTJ rr^ iQog (puj^iavov ^Avrioxicov i^niaxoTiov 1 

Tco»' xaTtt Ji-Mov fiaQrvQtjadvrcov iv 'AXe%av8Qei(t. rovg dycovag rovrov 

5. artrjvruTo i Syncell. y^^ R , aitjvTa tots g, d.n7]vTETo aehkS, dm]vTa 
bcdfxVS^ n. I 6. %otQn(i-nv bcd, %(jiQiTuiv volgo, xojgr^Tixoiv x. | 7. frrti^eois] 
dfi^njis h. I 8- iv Tnis — ai-voSois om. h. ( 9- Si add. cefghih Syncell. B, om. 
aSVff. I 10. aTTC aivdT]tiaTOS bcdfhkxTS^ffB, vrro avv&rjunTot e, ito avv- 
&T)uart agiS. \ 11. fTitiSrteaovTiS aegiSS' HB, f^tansiSovris cfhkxV Syncell. 
(p. 688). I 15. T/S om. egi Syncell. \ 20. ai'r6?] avTols Syncell. \ 24- ytvoutvoi 
add. cfhSVff, om. aegikB. ' 26. post Jioriaios add. Stt^fpxtrat aeSFff. om. 
cfghikxBffi. : 30. 0o^«avo»' bcdfgB, ^o^tor volgo. | 'y/ir. (t. cfgikB, iit. 
'Avt. aehSySiff. 236 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 41. 

'kstoqeT tov rQOTiov ' „ux dno t» ^aailixa iiQoarayfiaTog 6 diooyfiog nag 
„ TjiJiip iJQ^aro^ uXXu yuQ o).ov inavrov iiQsXa^s, nac cp&aaag 6 ttaxav 
„ Tg TioXsi Tavrij fidvrig nat iiouirijg, oarig ixeivog tjv, ixivTjas xai TcaQcoQ- 
^^fir^as xaif rjfiav rd <nXi^&i] rav i&vojv, sig ri]v ircij^coQiov avrtig dsiai- 

2 „ daifioviav uvaQQiiiaag. ol ds sQs&ia&ivrsg vn avru, xai iidarig i^s- 5 
„ aiag sig dvoaiHQyiav Xa^ofisvoi, fiovr^v svae^siav rtjv &Qtjaiisiav rav 8ai- 

3 „ fiovoov ravr tjv vTiiXa^ov^ ro xa&' Tjfiojv cpovdv. TiQmrov fisv av <nQsa§vrriv 
„ MtjrQuv ovofiari avvuQndaavrsg, xai- xsXsvaavrtg a&sa Xiysiv Qrjftara, 
jjfitj nsiOofisvov , %vXoig rs Tiuiovrsg ro awfia, xai xuXufioig o\iai ro 
„jr^O(yooaoy xui rag 6q>&aXfibg xsvrsvrsg , dyayovrsg sig ro ^iiQodarsiov lo 

4 „ 'AursXi&ofioXriauv. insiru 'Kiarrjv ■yvvuTxa Koivrav xaXovfisvijv ini ro 
^^sidcoXsiov dyayovrsg jjvdyxus^or iiQoaxvvsTv' dnoarQSCfOfj.svijv ds xai ^8s- 
i,^XvrrOfiiv^v ixSijauvrsg rcov tcoScov, 8iu <Kuarjg rijg <jioXso3g xara rov 
„ TQaxiog Xi&oarQcors avQOvrsg , iiQoaaQaaaofiivijv roTg ftvXiaiotg Xi&oig 

5 ,,dfiu xcd fiuartynvrsg, ini rov ccvrbv ctyayovrsg xarsXsvaav ronov. s2&' 15 
,,6fi0\}vfxa86v dituvrsg mQfirjauv iiil rag rmv ■&soas^wv oixiag , xai, ovg 

„ iyvcoQiL,ov ixuaroi ysirvicovrug imansvSovrsg rjyov, iavXcov rs xai 8i,rjQ- 
,,<iiu^ov, T« fxsv rifiicorsQu tcov xsifirjXioov voacpi^ofisvoi, ru 8e svrsXigsQa 
j, xat oaa sx ^vXcov insnoiriro , 8iaQQmravrsg xa\ xaraxaiovrsg iv raTg 

6 „ o5ori,' saXcoxviag vno noXsfiicov noXscog naQsT](^ov &sav. i^ixXivov 8s xal 20 
,^vnuvsx(^Qiiv 01 d8sXcfol , xul r^iV donuyTjv rav vnuQxovrcov , ofioicog 
„sxsivotg otg xul IlavXog ifiuQrvQijas, fisrd xaQug nQoas8i^uvro. xai 

„ 8x oi8' si rig, nXijv si fii^ no rig sig ifinsacov, fiixQi y^ tst» tov Kvqiov 

7 „ }J(»j'/;(TaTO. dXXu xu\ rrjv &avfiuaio3rari]v rors nuQ&ivov nQsa^vriv 'AnoX- 

„ Xcoviav SiaXa^ovrsg, rsg fisv 68ovrag anavrag, xonrovrsg rag atayovag, 25 
,^i^tjXaaav, nvQuv 8s vyjauvrsg nQO rtjg noXsoDg ^coauv TjnsiXnv xaru- 
„xat'(7£rj', si firj avvsxcfcovrjasisv uvrolg t« r7jg das^siag xtiQvyfiara. t) 
„ 8s vnonuQairriaafisvT] ^Qa^v xai dvt&sTau avvrovmg insnr]8T]asv sig ro 

8 „5ii'(> xa« xaranicfXsxrui. I^uQunicovu rs xaraXa^ovrsg icpiariov, axXr]- 
^^QuTg ^uadvoig alxiadfisvoi, xui nuvru ru uq&qu 8iuxXdauvrsg, dno ra 30 1. nag' »//*!'»'] om- S, post iJQ^aro ponit g. \ i. aJr»fi] avrS eik Syncell. 
(p. 689). I 6. ^■»7»' &gijOxsiav r. Saiu. add. C (praeter i) SyncelL, om. iV^Ey irn- 
cinis inclusit 5*. | 7. fif^v add. cfhE, om. aegih. \ 8. MtjTQoiv acfgikNB, 
MtTQav ehVS^H, MtjTgnvov Syncell. \ 10. dyayovne aehihE, dnayayovTB? cf, 
hnayayovTi? g. \ 12- dyayovTt?] dTTayayoiTsS h Syncell. VH. \ 14. 'jrgosagaaao- 
fiivf]V fih, ngosaggaaaofiivtjv acehE. \ 22. f/j.agTvgTjas — Hebr. 10, 34- | 23. ifi- 
ntaojv] iitTTsavjv Syncell. (p. 690). | 26. xaTaHavasiv cfik Syncell., 'AaTaitavaat 
aeghE. \ 28- ovvtovuj?] avvTOfidjs aeS. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 41. 237 

^vTiEQcps TCQtjvrj naxeQQixpav. adefiia 8s odo^. ov IscoqjOQog , ov oxevco^Jtog 
^■,rifiiv ^daifiog ijv, ov vvxtcoq, ov fie&i;fitQav, «et y.ai '^iavxa-fH 'navtoav 
j^xexQaYorcov , si fitj td Svacfr^fid ttg dvvfivouj Qijfiara, riTOv ev&soig 
^ydeiv avQsa&ai re xal 'KifinQaa&ai. x«t T«t;Ta i^zf^toXv fisv TjXftaae rbtov 9 
5 «Toy TQOitov, dia8e^afit'vtj Ss xog d&Xisg ?/ ardaig xai 6 noXefiog o ifi- 
,,(pvXiog rr/v xa&^ Tjftcov cofiOTrjra TiQog dXXrjXsg avroov erQSipe. nai GfiixQov 
^,ftsv <!iQoaave'Kvevaafiev, daxoXiav ra nQog rjfidg &VfXH Xa^ovrcov , ev&s'(og 
„ 8s t] rijg ^aaiXeiag ixeivt^g r^g evfievearsQng rjfuv fisra^oXij SujyyeXrai, 
„ xa( noXvg 6 r7jg iq) rifidg dneiXijg g)o'f/o? dvsreivero. xat 8rj xai ^ aQtjv iO 

10 „To <nQ6arayfi.a, avro axs86v ixeivo oiov xo •riQOQQr^&sv viio ru KvQis 
„ djiocfaivov ro cfo^eQcorarov, cog, si dvvarov, axav8aXiaai xai rng ixXe- 
j, xTflff. '^iXtjv ndvreg ys xareanjxeaav, xal '^ioXXol fisv eii&ecog rcov af^f-11 
,.,(pavearsQcov ol fisv d^Krivrcov 8e8i6rsg , ol 8s drjfioaisvovrsg v<ko rcov 
,, frp«|f eoy 7jyovro, ol 8s vcro tco»' dficp avroig iqeiXxovro ' ovofiaari rs 

15 ^^xaXifisvoi ralg dvdyvoig xa) dvtsQOig &vaiatg •KQoaijeaav, ol fiev coxqicov- 
„T£i? x«{ rQSftovrsg, coffcrcg oi) Qvaovreg, dXXl avrol &vfiara xal aq)dyia 
„ Tor? siScoXoig iaofievot, cog vno •jtoXXov rov <:zeQiearcorog 8rifiov xXevriv 
,^avroig i<izi(fSQsa&ai, xal 8^X8g filv sJvai <::Qog ndvra 8siXog vndQiovrag, 
„xa* <:iQog ro rs&vdvai xal 'jiQog ro ■&vaai' ol 8s rivsg sroifiorsQOv i2 

20 „ roTg ^oofioig TiQoaerQsxov, iaxvQi^ofisvoi t^ &Qaavrr)ai ro fir]8s •KQ^reQov 
^,XQiariavoi ysyovsvai, asQc (ov tj rZ KvQis ^^CQOQQiiaig dXtj&eardrr], ori 
„ 8vax6Xcog aco&riaovrai ' rcov 8s Xoi^ncav ol fisv einovro rsroig sxarsQOig, 
„01 8s scpsvyov, oi 8s ijXiaxovro. xal rurcov ol fisv dyQi Seafimv xatl3 
„ cpvXaxrjg x^i^Qijaavreg, xai rivsg xal <nXsiovag rjfisQag xa&eiQX&s'vreg, elra 

25 „xa< <nQiv ini 8ixaari^Qiov iX&siv, i^ojfioaavro, ol 8s xal ^aadvoig i<nl 
„7iO(joi' iyxaQrsQrjaavrsg <KQog ro s^rjg dneinov. ol 88 areQQOi xai jwa- 14 
„ xaQioi arvXoi. tb KvQia, xQaraico&svreg vn avro, xal rrjg iaxvQag iv 
^^eavrotg niarsoag a^iav xai dvdXoyov Svvafiiv xai xaQrsQiav Xa^6vrsg, 
^&avfiaarol yeyovaatv avrn rrjg ^aaiXeiag fiaQrvQeg. av TtQmrog 'lnXia- i5 

$0 „ vog, dv&Qojnog noSaygog, firj arrjvai, fiij §a8iaai 8vvdfiEvos, avv srsQOig 4. tStov TJy.uaat] ^xuaae thtov cfik, xhtov ^ttuaas volgo, tSiov TjXfiatsv h, 
tuTOv roi' TQonov ijxuaas x. \ 5. dd-XiHs] a&Xai conj. Pearson., quod recepit Z. \ 
6 post xal et TToXsuot om. egik. \ 10. post Kvgin add. tjuoiv aer/ikE, ij h 
Syncell. (p. 691), om. cf. \ H. dnorpalvov bcilfVH, mtgd ^(iayv aeghih Syn- 
cell. SB. I 14. aL'To7i aceikS, avra? fghi (a sec. m.) VS^HB. \ 21. nQOQijTjoii 
— Matth. 19, 23. | 25. in\ fgikx Syncell., eis volgo. | ik&elv fgikx Syncell., 
eisel&iiv volgo. 238 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 41. 

„ dro rotg q^fQUGiv avxov <:iQoa>'jX&>j , cov 6 fisv irsQog sv&vg ijQvfiGOLxo, 
„6 d' txEQog, Kqovicov ovofiazt, ijii'>(X);v 8e Evvsg , nal avrog 6 <nQe- 
^^a^vxrjg 'luXtavog, OfioXoy/iOavzeg rov Kvqiov , diu nuarjg xijg noXemg 
„ fityiaxr,g ua>jg, cog /Wf , nafi/jXoig inoytifievoi xai fierimQOi fjiaaxiyHfievoi, 

16„TAo<r aaj^iaxM tcvq], n£(iiK«;ijv/uiV« to 5/j/itf iiavxhg, xarexoi^jaav. azQa- 5 
„ TicurTjg re aiiTOig anayofiivoig izaQuaxag xat roTg icpv^QiCeatv ivavrica-' 
„ Oe)g, ix(iorjaavrcov ixeivoiv 'RQoaayOeig o avdQeiorarog onXofta^^og rov 
„ &eu Brjaag, xav r^ fieydXci) <RoXifn>) no <neQi rrjg evae^eiag UQtarevaag, 

17 ,,d<neTfifj&>j rov xecfaX^v. xai rtg txeQog, ro fiev yivog yii^vg, rtjv 8e 
„ nQoariyoQiav dfia Ka\ t>jv evXoyiav dXrf&>jg MaxuQ , <iiQOTQO<n^g avr^ 10 
„ <noXXijg v<n6 t« dixaars <RQ6g uQvtjaiv yevoftivTjg, a^ vna^&eig ^mv xara- 
„ <jii(fXexTat. 'E<Rifiax6g re fier uvrug xa\ 'AXi^avdQog fiera <noXvv ov 
^^sfteivav deaficorai xQovov , fivQictg dieveyytovreg ctXy>j8ovag , ^variJQag, 

iS ^-ifidariyag, <nvQl da^iarcp xal uroi diexv&r^aav. xal avv avroig yvvaixeg 
^^riaaaQeg' 'AfificovdQiov re uyia 'KUQ&ivog, <ndvv cpiXoveixcog uvrrjv i<Ki- 15 
i.,<n.XeiaTOv rZ 8ixaarH §aaaviaavTog, are <nQoa<RO(f)>]vufiiv>]v on fitjStv oov 
„«xit)'0? xeXevoi q&iy^atro, dXtj&evaaavi rijv inayyeXiav d<R^x^V' "* ^* 
„ Xot<na\, Tj aefivoTdrt} <RQea'^vTig MeQxuQiu, xal tj <RoXvRatg fiev, ttx v<ReQ 
„ TOi' KvQiov 8e dyaR>jauau euvrrig ra rixva /iiovvaia, xarai8ea&evTog 
„ eig dv>'ivvTOv eri ^uaavi^iiv xai vno yvvatxatv ijTTua&ai t« riyefxovog, 20 
„ ai8riQcp re&vuat , fjttjxiri §uadvo3v <ReiQuv Xa§uaat ' rag ydQ vntQ <Ruacav 

19 „^ <RQQfiaxog 'Afifio^vuQtov dre8i8exro ^uadvsg. "Hqojv 8e xui 'ArriQ xai 
„7o/5a)oo? Aiyv<Rriot xat avv uvroig <Rat8dQtov oig iievrexttt^exuirtjg o 
„ JioaxoQog <RUQe86&>jauv ' xui ^nQoirov ro fxetQdxiov Xoyoig re d^Rurdv 

„ 03g evnaQdyoiyov, xai ^aadvoig xaravuyxuCetv <ag eviv8oTOv <ReiQ03fiiva, 25 

20 ««Ti ineia&>j 'vre el^ev 6 JioaxoQog. rag 8e Xoi<Rag dyQtcoTara xara- 1. ttvTov om.fxH^. I 5. argaTiohtjs] ar^ationais SynceU. (p. 692). | 8. Bti- 
aat om. h. \ 12. ttoXvi'] ov noXiv aeS. \ 15. ' u4ixfj.ojvd(ji6v] ' Afi.fiojyaQia g Syn- 
cell. K I Tt] fiiv 5a. I 16. oTt G (praeter o), <o« aSVH. | 17. cp&tylatro] (p9i- 
^STat e, cf&iy^trat aH^. \ 18- asuvoTaTTj cfgikof Syncell., asfivonQinsaTdTtj 
aehE. \ 19. „post Jiovvaia addidi ex Rufino [in quo „Dionysia et alia Ammo- 
naria"] xal ' AftfiojvaQtov haQa: quattuor enim mulieres illas fuisse supra dixit 
Dionysius" Valesius, idque receperunt S^H. „Hanc observationem Valesii nil 
moror: illae enim quattuor ttvqI Siaxv€t]aav, ceterae vero, inter quas Mercuria et 
Dionysia^ aiS^^ot Tt&vdai : diversae igitur erant hae et illae" Burton. Errare Bur- 
tonum, apparet ex verbis ai Si lomai. \ 22. >?] o HB errore typ. | ^ AfifjtojvaQiov] 
' AfifiojvaQia ghN Syncell. (p. 693). | dvaSiStxTai h. | ^aadvas add. cfihSFH, 
om. aegh SyticelL B. \ 'Ai^q] "ArQrjS g, ' AaTt](j N SyncelL, „Ar8inus" R. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 42. 239 

,„ ^^vag, fynaQXhQTiaavxag <:ivqi xai •tursg aaQadtSaxs, rov 8e JioaxoQov * 
„ iXXafiTiQvvdfiEvov zf dtjfioaia , y.ai aoq^coTara riQog zag Idiag afvaaig 
^^aTionQivuiifVQv &avfidaag aaQrjXsv, VTaQ&faiv qr^aag eig [xsrdvoiav avrca 
,) dia rriv ^Xixiav fnififTQfiv. x«< vvv 6 &fO'nQf'7iiararog avv tjij.iv iari 
5 „ /lioaxoQog, fig fiaxQoxfQOv rov dyojva xai dtaoxfarfQOv fifivag rov a&Xov. 
,., IS^^ffifaimv df rig, xdxtivog Aiyviiriog, favxoqavrri&ri fitv cog drj avvoixog 21 
„ Xrjarcov, dnoXvadfiftog de ravrr^v aa^« tw i/.arovrdQ-j^co rtjv dXXorQio]- 
^^rdrrjV xar avrs dia^oltjv, xarafirjvvdicg cog XQiariavog ^xe dfafxoirTjg 
„ ijii rov Tjyufifvov. 6 de ddixoirarog 8i<:t).aig avrov tj rag Xrjardg raig 

10 „ T£ ^aadvoig xal raig fidari^i Xvfit]vdfisvog , fifra^v rcav Xjjarcov xa- 
^^ricfXf^f, rift>]&fvra rov fiar.dQiov r^ ra XQiarZ aaQubfiyfictri. u&q6ov22 
„5«' Tt avvruyfiu arQuricorixov, "Afificov xal Zr^vcov xu\ Ur oXtfiulog xa\ 
^^lyytvrig, xaJ avv avroig aofa^vT/^? Qfoc^iXog, elarrixfiaav iiq6 Ta dixa- 
„ ozTjQiu ' xQivofifVH 8)] rivog oog XQiariavu xai nQog aQVTjaiv ijdij Qmov- 

15 „T0? inQiovro aroi <n.aQfarr,y.6rfg , xa\ roTg rs 'rcQOaconoig ivivfvov, xa\ 
„T«5 XBiQug uvirfivov, xa\ avvfa^ir^fiari^^ovro rotg acofiaaiv. iniarQoqrjg 23 
„5e jiavroav <:iQog avrug yevofiivrjg , iiQiv rivag avrmv dXXag Xcc§ia&ut, 
,^(f9aaavrsg i<xi ro ^d&Qov dvidQUfiov, eivai XQiariuvoi Xiyovrfg , cog 
^TO»» Ti Tiyffiova xcu rag avvidosg ifi(p6^ag ytvia&ui, xu\ rag fisv xQivo- 

20 ^,fiivag fv&aQasardrag, iq oJg <Kfiaovrai, cfuivsa&ut, rag df dixd^ovrag 
„ wjiodsiXidv. xai aroi fxlv ix 8ixuarriQicov ivsn6fx<:isvaav xa\ TjyaXXtd- 
^ffafTO ty fiaQzvQici, &Qiafi^fiovrog avrag iv86^cog ra &sa." 

C A P. 42. 

Ilegl uiv duMv o ^iovvaioq iaTogil. 
25 (Nic. H. E. V, 31.) 

„^A3.ot 8e iiXsiaroi xara ^oXsig xcc\ xcofiag v<no rmv i&vcov 8tf- 1 
„ a<:iaa&7]aav, cov svog <:iccQu8siyfiurog ivsxsv i^^itiivria&ijaofiui. 'laxvQicov 
j^i^^isrQonsvi rivt. tw»- dQxovrojv iat fita&o). rarov 6 fiia&o86rrig ixiXsvas 
^^&vaai, fiTj <Ket&6fxsvov v^qi^sv, ififiivovra jiQos^^iriXdxti^ev' v(f.iarafxiva, 
30 iy^axrrjQiav fisyiarTjv Xa^cov, 8tu rcov ivriQo^v xu\ riov anXccyyvojv 8tc6aag 
„ anixTSive. ri 8fi Xiyetv ro <:iXr(&og rdiv iv iQrjfxiatg xa\ OQeai, •xXavr]- 2 1. naQaStSojMS cfhE, idoixt aegik. \ 7. dno'/.vaduaiot cfg (ik teste Gro- 
nov.) X, dnodiadftsyos aeh Syncell. E. cf. ind. v. dno}.via&ai. | 20. iv&aQot- 
ardTas aegh Syiicell. (p. 694) E, tt&a(jaoTdTss cfik. \ Sixd^ovTas aehik Syncell. 
E., SoHifid^ovTaS cfx, SixaaTuS iV'. | 22. avTas] di avTaS mavult 5". | 28- ixi~ 
hvai cfgikx Syncell., txO.tvt aehNE. 240 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 43. 

„i>iVTOj»', vno hfio x«t 8ixl<r^ii aut xQva^ xal toooov nai Xijarcov xat 
j^&r^Qimv SitcpOaQfitvwv; o)v ol <ntQiytv6}iivoi rijg ixnvcov eialv ixXoYTJg 
^txai vtxjjg fidQTVQHi. tv de xal tuxcov fiV SijXcoaiv tQyov 'naQci&i'jaofiai. 

3 y^XctiQriftojv ijV vntQyriQOJS tr^g Nti).8 xaXofiivr^g tTtiaxoTios '^ioXtcng. uTog 

„ eis To '^Qci^iov OQOs a/xa rjj avft^icn ictvxu cfvyoiv «x i^^iavtXtjXvOev, 5 
„tf5* fdvv/jOrjaav Ideiv tsy.tTi xaizoi -iioXXd dteQtvvrjaaiitvoi o'i (cdeXq:oi 

4 „ bTe avTus, «tc t« acofiura. ':ioXXoi d'e ol xar avzo t6 '^qu^ixov oqos 
„ f^avdoa^^iodtaOivTes vno ^UQ^aQcav ^aQctxr^vcar , oi fiev fxoXis f^i iioX- 
^,Xois XQW^*^^*' fXvTQCoOr^vTO , ol dt fiixQi ical vvv sdi^Kco. xat ravra 
^^ditiijXOov ov fxdTr^v, ddeXcpe, dXX' iva eidfjS, oaa xut rjXixa 8eivu TiaQ 10 

5 „ rifiiv avvi^r^ ' cov oi fidXXov neneioafiivot nXeiovu uv tideTev. * eha 
tbTots intcfiQei fieru ^Qa^ia Xiycov' ,,avTOi roivvv oi Oeioi fiuQTVQeg 
„ naj»' ^fi^v, oi rvv tZ XQiaTH ndQtSQoi xal Tr~js ^aaiXeias uvtu xotvoovoi 
„ x«J fiiroxoi TrjS xQiaeojs avTu xui avv8ixd^ovTes avzc^ , x^v <naQa~ 

„ :if nTtoxoTO»»' dSeXcpcov tivus vnevOvvtiS zois tw»' OvaidSv iyxXrjfiuai yevo- 15 
^^fiivas nQoaeXd^ovTO, xai rrjv intaTQOCprjv xac fieTuvotuv uvtmv i8ovTes, 
„ ^txTrjV re yevioOui SvvafJLevr^v tcJ) fir] ^aXofxivo^ xaOoXs rov Oavarov 
„ Ttt dfxaQrojXa cos rrjv fteTavoiuv Soxifiuaarres , eiae8t^avT0 xai avvrj- 
^^yayov xal avviarriOav , xa) nQoaevywv avrois >««« iaridaeoiv ixoivto- 

6 „rrjaav. rt Iv rjfiir, d8eXcpo'i, neQl rorcav avfi^uXevere; ri ^fiiv nQaxriov; 20 
^^avfxxprfCpoi xai Ofioyvcofxovts uvtoTs xaraarmfiev, xui rrjv xQtaiv avrcov 
„xat rrjv X^Q'*' qvXd^cofxev, xai roTs iXerjOeiaiv vn at;T(ui' XQriOrevaco- 
^^fieOu, rj rrjv xQiaiv avrcov d8txov noujaojiceOu, xut. Soxtfiaords avrus 
„T/Js' ixeivojv yrcofir^s iniaTijaoifiev, xul rrjv jfgj^ffTOT^ra Xvnrjamfiev, xat 
„T/}»' Ttt^t»' «j'a(JX£i'a(ya)U£»';" TavTa 8e elxorcos 6 Jtovvaiog naQare- 25 
&eirat , rov ntQ) riav e^jjaOevrjxormv xara rov ra Siojyfiu xaiQOv dva- 
mvcav Xoyov. 

CAP. 43. 

IJigl Noadrov, oif)? ti? tjj' to»' Todrro)', xul ntol rrjq x«t «vto»' alq^aiu)^. 

(Nic. H. E. VI, 3.) 50 

1 'Enei8rjneQ r^ xard tstojv uQOe^s vneQriCpavin Noaaros , rr^s Pco- 

fialcav ixxXrfaias nQea^vreQos, cos fir^xir uar^g avroTg aoarr^Qias eXni8os, 2. 'ni^iytvousvot] vrTSQytvcutvot hFH. \ 5. ' AQd^iov] '^^a^mv fx^ Aqa.- 
^inov g. 1 6. t8vr. cf, TjSvv. Tolgo. : 7. post ac/uara add. tigov bcdfgih, avTvjv 
Syncell. (p. 695), ora. aehV^B. | 8. oi iitv] ojv oi fitv hik. | 9. x«« add. ef 
(ik teste Gronovio) x Syncell. | 22. xal ttJv xd^tv] ij r. %. aeSS^, rfj jjaptrt 
SynceU. (p. 696). ] 25- aStKor] 'aSy/.rov aeSS»Z. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 43. 241 

liT}8^ £1 Trarra t« sig i^iazQoq^rjv yvr^aiav xat xa&agdv e^o^o).6yt]Giv 
saiTsXoTsv, iSiag aiQtaecog rcav xara Xoyicfis q:vai(ooiv Ka&aQug iavrsg 
anoqirjVurTCov aQxriyog y.a&iararai. iq co avrods iAeyiarr,g im 'Pcoiir^g 2 
avyxQorrj&eiatjg, i^i^xovra filv rov aQi&fiov iTiiaxo^ricov , 'tiXewvcov d eri 
5 fidXXov 'jiQea^vrtQcov re nai diaxovcov, idiiag re Y.ara rag Xomag inao- 
ytag r^v yara ycoQUv <:ioifievcov '^ieQi ra croaxT/e diaay.exbafiivcov, doyftn 
'riaQiararai rotg ndat, rov fisv Noudrov dfxa rolg c.vtco avve^^iao&Hai, 
rng re avvev8oy,eiv tJJ fiiaadiXqcp nat aTiav&Qaiiorttrrj yvcofcri ravdQog 
'^iQoaiQSfiivBg iv uXXorQioig rijg ixxXtjaiag rjyeia&ai, rug 8t rrj avficpoQa 

10 <:ieQi<Ke':ircoy.Qrag rav dSeXcpoov tda&ai y.ui &eQa:ieveiv roTg t^? fitravoiag 
cpaQfidxoig. tjX&ov 8' nv etg rjfidg i-riiaroXa} KoQvr^Xin 'Pcoiiaicav inta-AOTia 3 
<RQOg rov rrjg 'Avrtoxioov iay.Xr^aiag (Dd^iov, 8riXyauc ra crfot t/]? 'Pco- 
fxaicav avvoSa xat Ta ^o^aj^Ta ciaai rolg xaru njv 'iruXiav y.ui \-4qQtKtiv , 
xat rdg avro&i ycoQug' na\ dXXai <nd7.iv Qcofiaixi] cpcov^ avvrerayfiivai 

15 KvTtQiava xaJ rmv dfi avrcp y.uru rr^v '^qQiytjv , 8i mv ro y.a) avrovg 
avrev8oy.eTv rcp 8eTv rvyyuveiv imxaQiug rag <rcenstQaafierag icfuivero, xai 
Ttp ;fP7»'«' EvXoycag T^ff xa&oXix^g ixxXtiaiag ixxijQvxrov noiijaaa&ai rov 
rr^g aiQeaecog aQxr/yov, nuvrag rs ofioicog rag avvanayoiiivag avroi. rav- 4 
raig aXXij rtg sniaroXr/ avv^nro tu KoQvijXia neQi rcov y.aru ri]v avvoSov 

20 aQeadvrojv, y.ai ndXiv irsQa neQl rav xard Noadrov nnay&evrcav , dcp 
r^g xai fitQii naou&sa&ai a8tv uv xcoXvoi , onojg eiSeTcp rd xur avrov 
01 rfi8s ivrvyxdvovrsg rij yQacpy. rov 8ij av fjid^tov dvu8i8('ca/.oyv, onoTog 5 
rtg Noaarog iyeyovei rov rnonov , avrd 8ij ravra -/Qdcpsi 6 Konvi^- 
Xiog' „iva 8s yvwg, ori nQonaXui OQsyofisvog rr^g iniay.onijg 6 &aviic<.- 

25 ,,(T'Off «TO?, xai xQvnrcov iv euvrdp r^v nQonsrij ravrrjv avra ini&viiiav 
^^iXav&avev , inty.aXvfiiiari rijg avra dnovoiag rcp xaruQidg avv avr^i 
„ rag 6fioXoyt]rdg iaxrjxivui yQoifievog, sineTv ^aXofiai. Md^ifiog, nQsa^v- 6 
„Tf(>05 rwv nuQ tjfiTv, xal OvQ^avog, ^lg rijv i^ OfioXoyiag 86^av uQi- 
„ arrjV xaQncoaafisvoi, ^i86vi6g rs xaJ KsXsnTvog, uvi]q og ndaug ^aadvag 

30 „5(a TO»' ra &sa tXsov xaQrsQixcorara Sisviyxag, xal t/j QOJfiy rijg avra 
^^marscog ro aa&svsg rr^g auQxog iniQQcoaag, xaTa xQarog vsvixr^xe rov 7. To7e avTiu avvtitaQ&eiai aghE, To'it avv aiTol iiiaQ&uat fx, toiS avv 
avToj avvenaiJ&t7ai eik. | 13. Traot om. aeghB. \ 15, post ' yj(f(>iy.Tjv add. im- 
aAonwv cfi (in raarg. , teste Gronovio) kxT, om. aeg hfij SS^^ HB. \ 16. r<J] 
To cf. I ittTttiijaautvai chih VHB, ntnttQautiaf aefgxSS^. { i'(.airtto cfikx, 
ivt(fat'vtTo aeghE. j 26. d.Ttovola';] intvoia? Syncell. (p. 697). | 29. 2iS6vi6i 
acfghikrJi^ B, 2'i6<jjri6t e .Sgncell. XSS^II. 

16 242 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 43. 

„ avziHsifievov — wzoi drj av ot avSgeg xaxavoriaavreg avrov, nai xaxa- 
^^ifcoQaaavreg rijV iv avr^ <Kav^Qyiav re xui <:iaXifi^oXiav , rag tc emog- 
^^niag x«< xiievSoXoYiag , xai rijv uxoivaivtjaiuv avru xai XvxocpiXiav, 
^^i<n.avifXdov tig ri,v uyiuv iaxXijaiuv, xui uiiuvra uvrn ra reyvdafiara 
„ x«< 'novTjQevfiaru, a ix noXXu i:'](cov iv iavrc^ vneareXXero, <naQ6vr<av 5 
„ ixavav, rtro fitv i^n^iaxonwv, rZro de ^QeaiivreQcov y.ai Xaixcov dvdQoav 
„ ^nafi^noXXcov, i^iiyyeiXuv cmodcQOfievoi xai fierayivojaxovreg i(p oig <nsi- 
„ a&ivreg rco doXiQcp xul xuxoij&ei ^t^Qico <KQ6g 6Xiyov iqovov rTJg ix- 

7 „xXt,aiag d<KeXticf9i^auv."' elra fierd ^Quyea Cfr^aiv' ^dfirfxavov oarjv, 

„ aya5i;;Ti c\8eXcfe , rQO<ntjv xul fura^oXijv iv §Qaxei xaiQ<^ ideaadfie&a 10 
„ fV «^T« yeyevvjfievr^v. 6 yuQ roi XufinQorurog xai di oqxcov ipo^eQcov 
^jrivoSv <n.iariifievog ro fir^8' oXcog iTtiaxoTiijg oQtyeaxfai, aicfviSiov im- 

8 „ axo^og coa^neQ tx fiuyyuvn rivog elg ro fieaov Qicpeig dvacpaiverai. arog 
^■,yuQ rot, 6 Soyfiuriarijg, 6 rijg ixxXtjaiaarixijg iniar/jfxtjg v<iiEQaa<:ciarijg, 
jjO^jtjvixa ^naQaaiiua&ui re xcu vcpaQnd^eiv rrfV fiij 8o&eTaav avTQlI uvco&ev 15 
jj i<aiaxo7iiiv ineyeiQet, 8vo eavrci) xoivcovog aneyvcoxorug rijg savrmv aco- 
jjrr,Qiag i<neXeliuro, cog dv eig ^Qa^v ri fieQog xa\ iXdyiarov rtjg 'iraXiag 

jj dnoareiXu, xdxetOev i^niaxoitttg rQeig, dv&Qco^Ksg dyQOixag xat dnXH- 
jjardrsg, aiacTTj/ rtn iaiyeiQr^aei i^^a^narrfai^, 8ia^e^atHfievog xai 8uaxvQi- 
„ ^ofievog 8sir avrng iv rdyei <iiuQayevea&ai sig 'PcofttjV, dog 8^&sv <nuaa 20 
„ ^TfffJ/^aoTit»' 8iyoaxuaia yeyovviu avv xui ert'QOig imaxonoig xai avrcHv 

9 jj fieairevovrcov 8iuXt&ij. ng nuQuyevOfievHg , ure 8ij, cog scp&tjfiev Xsyov- 
jjreg, dr&Qconovg unXHarsQOvg neQi rdg rav novijQiav fitj^avdg rs xat 
„ QCiSiHQyiag , avyxXeia&evrag vno rivoov ofioicov avrcp rsrayfisvcov dv- 
jj&Qconcov, coQct 8exdri^ fie&vovrag xui xQuinaXcovrug fiera ^iag ^vuy- 25 
„ xaaev eixonxij rivi xai fiuraia yHQeni&eaicc iniaxontjv avroj Snvai, tjv 

iOjj ive8Qc<. xul navHQyia, fxtj ini^uXXHaav uvrcii , ix8ixsT. i^ cov sig fisr 
jjov noXi) inavijX&ev eig rijv ixxXt^aiav, dnoSvQOfisvog xai i^OfioXoyov- 
jjfisvog ro iavrn ufiaQrtjfia, qj xat ixoivoiv/jaafisv ciig Xaixcp, vnsQ avTa 
„ 8s^&evrog navrog rZ naQovrog Xan. xai rcov Xomav 8s sniaxoncov 30 
jj 8ia86xHg tig ritg ronng , iv olg ijauv, x^i^QOtovijaavrsg dnsaraXxafisv. 3. i/'SvS.] rds tfisvii. cfikx Syncell. \ 5. nov.] za. nov. fihx. | 7. dnoSvQo- 
fisvot cf(/h SynceU. VS^HB, dTioSvgdfispot aeikS. \ 10. dyanrjTb dSsXcps 
cfgihx Syncell. i?a, dS. dy. aeliE. \ H. avra] avxiii cf. \ 15. ^KpsiS C, ^itp- 
&£is Ileading. H. \ 24. (taSisgYias] gttSiygyiav (/ VS^^H. \ rSTayfitvujv] TSTagayfitvojv 
Syncell. \ 27. fit) om. Byncell. | 29. ok add. cfVS^H, om. aeghih Syncell. SB. \ 
30. Si om. h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 43. , 243 

„0 ix8int]TT}g Iv ra tvayytXiH hk ijniazaro, tva i^ntaxo^zov SeTv thui iv ii 
„x«doA(x?j ixxh,aia, iv ij an ijyvoei (-Kcog '/(iQ ;) TiQta^vrtQvg slvai rea- 
^^aaQaAorra t^, diaxovss inza, v7io8iai(6v8g sTira, anoXti&sg 8vo yai 
^^reaaaQaxovra, i^OQy.iarag 5i xai avayvcoarag afia <RvlcoQolg 8vo y.ai 
5 .t^^evri^iiovra, Xi^Qag avv dXi^Ofxivoig v<r8Q rag xiXlag 'rtevrav.oaiag , sg 
„crafT«? 7j T8 SfcraoTg X^C*? ^**** qnXav&Qama 8iarQt'cfti. ov a5f toctJto 12 
„ nXri-^og xal urcog (ivayy.aiov iv ry i}<y.).7]aut:, 8ic<, rilg ra x>eH <RQOvo(ag 
.t^jtlaaiog re nal aXti&vcov ctQi&iiog [lera fieyiara x«< avaQi&firjrs Xas, 
„«cro rr^g roiavrr^g aizoyvcoaecog re x«a anayoQevaecag iveroeyji re •^ai 

10 ,., uvexaXeaaro eig rrjv i/.xXtjaiav." xa) av&ig tie&' ereQu rnroig aoo?-13 
riOtjai ravra' ,,qiiQe 8)] e^tjg e'i<Kcofiev , riaiv eoyoig 7/ riai <:ioXireiatg 
„T£^«oo;jxo)ff avrenoir^dt] rijg i^niay.oarjg. «pa ye 8iu ro i^ ^Qyijg iv 
„Tg iy.y.X^aice. uvearQacfdat, x«« cioPJ.Ss" ayaivag vneQ avrrig tjycovia&ai, 
„xaJ iv y.tvSvvoig <:ioXXoTg re xat fieycO.oig evexa rt]g ■&eoae^eiag yeyo- 

i5 „fiV«f; aXX sx tariv. o) ye dcfOQfitj ru <:iiarevaai yeyovev o aaravag,ii. 
^jCpoirrjaug eig avrov x«< oinr/aug iv avrcT) xqovov tyavov. og ^orj&a- 
^^fievog vjTo rcov i<:ioQxiar63v, voaco ^^ieQi^^ieacov /aAcTr^, nal d^^io&aveTa&ca 
„ ocro» uSenco vofii^ofievog, iv «ut^ t^ jtXivri, y exeiro, ^eQiyv&eig tXa- 
„j36»'" ei ye XQ^i Xeyeiv rov roiorov eiXr^qievui. ov fxijv ii8e rmv Xoi<ncov 15 

20 „«Tt7« 8iucfvyoiv rtjv voaov, cov XQ'i [leraXuvii^dveiv y.ara rov ri~jg £x- 
„ xXtjaiag xavova, ts T£ acpQuyia&fjvai vno ru i^iiaxoriii. T8T(o»' 5« fiij 
„Tv;((»i' <nag uv rov uyiov nrevfiarog erv^e;'' nai <nc'iXiv fxerd ^QUxea iQ 
cprjaiv' „6 Sid SeiXiav xat cpiXo^coiav iv TtjJ xaiQc^ rtjg 8ico^ecog ciof- 
„ afjvreoov eJvai euvrov dQvtjadfievog. a^isiievog ydQ aui <nuQaxuX8f/evog 

25 „v7ro Tco»' 8iuy,oro}v, tv i^eX&ojv rov oty.tay.ov, iv co na&eiQ^ev euvror, 
^^^orj&i^aii roTg dSeXcpoTg, oaa &e'fiig xut oaa 8vvarov '^inea^vre^Qco ytv- 
,,8vvev8aiv dSeXcpoTg xa« i<xiKHQiug 8eofievoig ^otj&eTv, roaurov d<:te'aye rn 
.,^aei&aQy)]aui <:inQayaXuai roTg 8iux6voig, cog xai yaXeTzaivovru dmevai 
„ x«i t<naA?.«'TT£(Tv^«f ' firj ydQ eri ^HXta&ai <:TQea[ivreQog elvui tcpr^, ereQag 

30 ijydQ elvat qiXoaoqiag iQaarijg.' vnen^ug 8" oXiya rnrotg ^aXiv ini- i7 
cpeQet Xeycov' „xaraXi<:t03v ycin 6 7.aix<n.Q6g nrog rt]v ixxXr^aiav t« &eH^ 
„ iv g <:narEvaag xartj^ioo&tj rn <:iQea^vreQiH xard xaQiv ri i<niaxo<:iH Ta 
„«7i/v>4Vto? avro) yj^Q^ ^'^ '^iQea^vreQia xX^qov, og 8taxo3Xv6fiepog vro 9- iviTQSifJt] iniarQe\f)i Syncell. (p. 699), dvirgstfii d. \ iS. ^yojyio&ai cfikx 
Si/ncelL, dyojiiaaa9ai aeyhE. \ 18.//] ov eik Syncell. | 21. riirojp bcdfik Syn- 
cell. (p. 700), tiiTi! volgo. | 26- oaa — ddi}.<foi( xal om. ueS propter repetitum 
ddbl(poiS. j 33. x*tp« cfgikBH^K '/^'jo-i «e/t Syncell. SFH. 

16* 244 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 44. 

„ '^iavzog T» nX>iQ8, uXJm nai Xaixbiv '^ioXXojv , iizel firj i^ov rjv xov ini 
„y.Xirrig dici voaov niQixv&itira , ojansQ xai btog , eig xXtjQov riva ye- 

18 „via&ai , aj^tcocrf avyx^Q'i^^i*'(^i' ("■vtoi tbtov fiovov x^'Q0TOv^aai." eJt 
uXXo Ti ;(itpmTO»' zovtoig 'JiQoari&ijai tdiv tov atdQog atonrjixdtav, 
Xiyav ytoyg' ,,noii]aag yuQ tag nQoacfOQug , nai diavificov ixdatc^ ro 5 
,,fiiQ0g xai intdidag tuto , Ofivvetv , uvti ta evXoysiv , tbg taXaiTicaQag 

„ dvdQOjnag dvuyHd^ei, xaTt^jco»' dficfOttQaig talg ;f£(»ff< tdg tu Xu(i6vtog, 
,,xul fu) uq:tig tat uv Ofirvovtsg tincaai tavta {toTg yuQ intivH XQ^~ 
„aofiui Xoyoig)' ofioaov fioi nuta re aojfiutog x«< tti aifiaxog tu nvQia 
„ rjLioiv 'Irjau XQiath, fiijdinoti fi£ xataXmsiv xal imatQixl^ai nQog Koq- lo 

19 „vr'iXior. xa< 6 dOXiog uvdQconog ov nQoteQOv yevetai, ei firj nQOteQOV 
,,avtci) xutuQdaaito. nai avxi tu elneiv Xufx^avovta tov uQtov ixeivov 

20 „ „to dfxi^v,'' " „„ii>iiti dvi]^o} iiQog KoQvrjXiov Xiyei.' nai fie&' tteQa 
ndXtv tavtd cfrjaiv' „rj8r] ds ia&i ytyvfivma&ai xa« tQijfiov yeyovivat, 

„ yataXifinavovtcav avtov na&t ijfiiQav exaat^v tmv d8eXq)av, xai eig 15 
„tTjv ixxXrjaiuv inaveQXOfjiivGiv. ov xai Mooafjg fiuxdQiog fidQtvg , 
^nuQ tjfilv ivay/og fiuQtvQtjaag y.uXtjv tiva nai &avfiaat)iv fiaQtvQiav, 
„eti <av iv noaficp, natidojv avtov ttjv &Qaavt7jta xai ttjv dnovoiav, 
„ dnoivcovritov inoiijaE avv toig nirte nQea^vttQOtg toig ufia avt^ dno- 

21 ,,axt'aaaiv iavtug trjg ixnXrjatag. nai ini tiXei. de trjg iniatoXijg tmv 20 
eni Pcofirjg naQuyevofiivav intanonatv rijg ts ru Noudta xateyvo3'A.otci3v 
d^eXtr^Qiag natdXoyov nenoir^tai, ofia ta re ovoftara xai t]g xa&eig 

22 avr cov nQoriyelto nuQOiniag iniarifiaivofievog. rav re fcrj naQayevofiivoav 
fitv inl TJj? 'Pcofir]g, avvev8ont]advta)v 8e 8ia yQafificttoiv t^ rmv nQoeiQV]- 
fiivojv ip>'i(fcp, rdg nQoarjyoQiag Oftu yal rdg noXeig o&ev ty.aarog OQfxoo- 25 
fxevog iniareXXe, fivrifioevei. ravra fiev 6 KoQvr^Xiog 0a^iq) 'Avrioxelag 
inianoncp 8r]Xcov iyQacpe. 

C A P. 44. 

Ilf^l SaQun(vJvo<; iarogCa /liovvaCov. 

(Nic. H. E. VI, 6.) 30 

1 T(p 8' uvrcp rutcp fpu§iop vnonaraHXivOfcivcp noag r^ axifffiati nai 

/liovvaiog xat 'AXe^dv8Qeiav iniateiXag , noXXd ts xai aXXa <neQi 2. xlivtj? cfhrS^H, x?uv7i aegik Syncell. NSB. \ 4. yBiQiaxov riiToie cfihx, 
TUTot? y. volgo. I 8. «Vtis cfhi Syncell. VS^H, dcpitis aegi (a sec. m.) ^5^. | 
12. aiiTu)] iavTiZ Syncell. (pag. 701) prob. Fb-S^. \ MaTapdaatTO C Syncell., 
xaTaQuaiTui SU. | 20. post fT« add. Ttj? cefgihB, om. ahSVHS^. \ 21. r» 
om. h. I 22. y.ax>67?] xa&iig SVS^. | 25. inioTj^atvouivoi cih, iTriatifitjvdfitvos 
aeghJE. | 51. axiouari acfhNE, axrjfiaTi egik. \ 32. y-a't dV.a] x«< om. h VS^H. EUSEB. HI5T. ECCL. LIB. VI, 45. 245 

ftsrccvoiag iv zoig nQog avrov ynunuaai dieX&mv, roov re xar y^Xi^uv- 
dQsiav ivayyog rors fxaQrvQriadvrav rsg uycovug diiav, fisra rijg aXXrjg 
iaroQiag izQayud ri fiEarov ■^aviiarog ditjysTrai , o x«J aiiro dvayxaiov 
T^8s <:taQadbvai r^ y^aqpj, vrcog iyov' ,.iP ds aoi rlro auQaStiyna nuQ 2 
5 „T]fiTv avfi^s^r^Kog ixdrjaofiai. 2aQa<:tio3v rig r/V iiaQ tjfiTv iiarog yfoojv, 
„ dfxivLnrag fisv rov tioXvv dia^iwaug yoovov, iv ds rtp 'nsiQuaim '^tsaojv. 
„8rog TtoXXdnig iSslro, xa/ udsig TiQoasTysv avrco, nai yuo irs&vy.si' iv 
„y6aq) ds ysvofisvog, rQimv s^rjg rifjisQmv aqtavog xai dvaia&r^rog disri- 
„ Xeae. ^Qa^v de dvaaq)^Xag rg rerdQz^ •nooasxaXsauro rov ■&vyurQi8bv, 3 

10 „xat ^fiixQi rirog, qr^alv, to rsxvov, fis y.arsxers; dsoixai, a<jsvaars, y.ui 
„fie &urrov drtoXvaars, rcov 'jQsa^vrsQOiv fioi riva •/.dXsaov. ' y.ui ruvrcc 
„siitd)v <:tdXiv r^v ucfojvog. sdQccfiSv 6 ':tuTg i^ni rov <nQsa^vrsQov' vv^ 4 
„de Tjv, xdxeTvog rjadsvsi. aCfi-Asa&ui iisv nv ny. idvvrj&i], ivroXrig dt v<x 
„ ifiH deSofisvt^g, risg d<:iaXXarrofisvsg ru ^ia, ei dsoivro, y.ai fidXtaru si 

15 ,, xa< <:tQ6rsQov Ixsrsvaavrsg rv/oisv , dqisa&ai, iv svsX<:tidsg d^^tuXXur- 
„ rojvrat, ^Quyv rr^g svj^UQiariag sdoixsv rcp <:tui8uQio), uTto^QS^^cci y.sXsv- 
„ aag xat ro) <KQsa§vrri xara ts arofiarog i^^tiard^ai. i^javr/ysv 6 ':tccTg 5 
„ qcfpoji'' iyyvg re ysvofisvs , <:tQiv siasX&sTv , avevsyxag ':tdXiv 6 ^anu- 
„<xi(ov' Tjxeg , scp)] , rsxvov; xai 6 fisv '^tQsa^vreoog iX&sTv ux ^dvvij&t], 

20 „ av 8e 'noifjaov ray^scag ro <:tQoara'/&sv , xai d^^taXXarrs fis. d^^ts^^Qs^ev 
„6 <KaTg xui ufia rs ivs-fee ro) arofiari. xai fiixQOv ixsTvog xura^QO- 
„ y&iaag ev&icog d^zsScoxe ro <:tvsvfia. uo iix ivuoyag disrr^Qrj&rj xui 6 
„<:taQifietvev, sojg Xv&^, xai rrjg dfiUQriag i^aXsicp&siar^g i^^ti ':toXXoTg oig 
„ ccrpals xaXoTg ofioXoyrj&ijvat 8vvtj&^ ; rccvra o /liovvaiog. 

25 C A P. 45. 

Enioxo).ri nooq ISonvaxov diovvolov. 
(Nic. H. E. VI, 4.) 

J8cofiev 8s avrog o-:toTa xui rc^ Nonccro^ Siey^uQa^^s, ruQdrrovri 

rrfVixdSs rijv 'Pcofiaioov dSsXqorr^ru. i^xetStj Zv rijg d^^toaraaiag xal rs 

30 ayiafiurog <:tQocpuaiv i<xoisTro rav d8sX(fdov rtvug, cog 8t] <:iQog avrcov «at 

T«T iX&sTv ix^s^taafiivog , oqu riva rQO^^tov avro) yQdcfsi' „Jiovvaiog 4. TijSe om. h, post TraQaSavai ponit /7. 1 10. ue post xtnvov ponunt cfhik 
Syncell. (p. 702) ^i?, post u/xgi aeXSS^, om. g B. \ 15. post Ti'jrotev add. tc7»> 
t^atwr (?wpwv t^j fttTnSrJoeojt d^teo&ai xal iiTwi dfi (in marg.) h (in marg.), 
om. abceghK Syncell. E. \ 16. 'tdmniv hcdfgihx SynceU. NS^, iiriSujnsv aeh 
SFHB, diSojxe Zonar. (Ann. XII, 20. p. 588 Pind.) | 18. xt aehik Syncell. E, 
St cfgNZ. I 29. dStXrfOTTjxa cfghikxVB, txxlfjaiav aeNSS'H. 246 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 46. 

„}Vo8dr«> Tfjj dds).q(i) 'laioEiv. d dncov , cog qpf/?, r/^^&rjg , Ssi^sig , ««#» 
,, dva)^a)Qtjayg ixmv. t8si fxev ydg aat <ndv ortav na&siv vjifQ ra fi^ 
„dtux6wui tr^v ixxlijniav t« ■&so , xal i]v sx ddo^ortQa rrjg tvFxsv ra 
„fi^ £idco).o).aTQ7jaat yivofisvtjg ij tvsxsv ra fii} ofjLGat ftaQxvQia, v.ax 
„ ifis 8e KUi fiei^ojv. ixsT fxsv /ap vnsQ fiiug rig tijg iavri V^vxijg, iv- 5 
^rav&a de v-ntQ oXt]g Ttjg ixxXtjaiag fiaQrvQsi. xal vvv 8s si nsiaatg tj 
„^tdaaio rug d^sXqiHg sig otiovoiav iX&siv , fisi^ov 'iarai aoi t« aq)dX- 
„ftaTog To xaroQ&Mfm, xai ro fttv oii Xoyta&ijcsrat , ro 8e inaivs&^- 
„ atrai. ti 8t d^jiti&uvrojv dSvvaroiijg , amCoiv aco^e r^v asavri \pvyi]v. 
„ iQQ(oa&ai at iyovttvov t^? eiQtjvtjg iv KvqIo^ evxof*ttt.'' ravra xai '^iQog 10 
Tov NoHarov. 

CAP. 46. 

Tffoi Tiuv hX)mv ^hovvaiov int,aiohov, 
(Nic. H. E. VI, 6.) 

1 rQacpEi 8t y.ui roi^g nctr Aiyvnrov i^jiaroXijv tceqi fteravoiag , iv 15 
rj rd 86%avra avroi 'rcsni. rcav vjio^KenrcoxoTOJv jittQaTs&etrtti, ra^eig 'naQa- 

2 aTcofjtdrojv 8iayQdii)ag. xai iiQog K6vcova (t^j 'EQfianoXirav 8f: naQOixiag 
i^niaxonog ijv itrog) i8i(C rig '^ieni ftsravoictg avru (piQtrni YQucpt} , xui 
ttXXtj i':iiarQc':irr/.if 'riQog to y.ttr ^AXs%d,r8Qeittv <:ioifiviov avT«. iv rsroig 
iari xa) ij 'IisqI ftuQrvnis 'riQog TOf 'SiQiyivijv yQUCpsiaa, xai roTg xard 20 
AaoSixetav d8s).q:oTg , cov <nQoiararo 0tjXvfii8Qijg iniaxo^Rog. '/.at roTg 
xard ^AQfisviav coaavrcog 'rzsQt fteravoiag i-jiiariXXti, cov i<Ksa'/.6'Keve MeQu- 

3 ^dvi;g. 'Koog u^nnai rbroig xal KoQvtjXio) rco x«t« 'Pcofitjv yQciqet, 8e^tt~ 
fitvog avTH Tfjv xctrct tb Noadrs i^niaroXriv, oi xai arjfiaivei 8i]Xcov iav- 
rov <:iaQaxexX^a&ai vcro' re 'EXeva ra iv TaQO^ rijg KiXixiag «?i((7xo'jitf 25 
xal rav Xoinav rav avv uvtm, fpiQfiiXXiarb re ra iv Kanna8oxifi, xat 

Ta x«Ta naXaiarivijv Oeoxriara, cog dv int rijv avvo8ov d^^TavTrjaoi r^v 
xard 'AvTi6xeittv, ir&a t« Noadra xQarvveiv rivtg ine^eiQav ro axicsfitt. 

4 nQog raroig intariXXei fitjvv&ijvai «vrcp. fpd^iov fiev xexotfitja&ai , Jrj- 1. NoaaTOi] Nosaridvaf e Hieron., Navariarw N. \ tav cfhi Syncell. (p. 703) 
VB, av aeNSS^iir, oin. gi (a sec. m.) k. \ 2. dvaxoj^T^oij?] dva%ojQrjaai gik. \ 
4, fiSvjXof.arQTJaat — t5 utj om. F errore typ. | 6- Tiaiauis aegi (a sec. man.) 
kSS^SB, Tidaaio ch V, ntiaai f, nsiaeie N, Tzsiaai as Syncell. | 15. rols cgikxlSf 
Syncell. BBy>, r^i f, rii h, rrooi rai aeSVHS^. \ 21- QrjkvfiiSQrji] GT/fiuiSQrjg 
cfx, QtjXifiiSQii N. cf, Vn, 5. p. 249, 30. ! 22. MsQnZivijt aehikSFEB, 
MaQs^dvTji g, MsQovaCdvtjS f, uude B suspicatur ita legi etiam in hcd, in quibus 
MsQnaCdvrii scriptum esse affinnat Valesius. | 26. <PiQfii).Xtav5 cfgik, ^iq- 
fitXiavs volgo. / EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VI, 46. 247 

fi^tQiavov 5« 8ia8o'iov ixecvs rijg nara '^vrio-^siav i^jiiaxonfj^- xa&earuvat. 
ygaqiei de xai neoi ts iv leQoaoXvfioi^' avroT^ grj/xaai cpdancov' „6 nfv 
^^yttQ [iaxaQiog AXe^uv8Qog iv (fQBQu yevofievog fiwAUQiwg dvenavaaro.^^ 
s^^g ruvrri nai irsQU rig iniaroX^ roTg iv 'Pcofitj ra /liovvais opeQerui 5 
5 8iaMvi)iri dia In^n.oXvrs. roTg uvroTg uXXrfV cifot eiQt]vr^g biarv^ZHrui, 
xai coaavrcog '^ieQi fieravoiag , xai av ciuXiv uXXr^v roTg i/.eiae ouoXo- 
ytjraTg, eri Tg T8 Nosdrn avfiq,eQOfieroig yvcofi-q. roTg ds uvroTg rtroig 
ereQag dvo fiera&efiivotg ini rr/v ixy.Xr^atuv imareXXet. yui uXXotg de 
aXeioatv OfiOitag 8iu yQUfifidrcav OiiiXriaag, aoixiXug roTg eri vvv a^^isdtjV 
10 neQi rug Xoysg avrb '^ioisfxevoig xaraXiXoi:zev a)q,eXeiug. 

TeXog t» g' Xoys rrjg ixxXriaiaarixijg taroQiag. 3. fiana(jioi cfikxVH, d^aifidaioi aeghNSS^ B. j 5. airoii] avzoli 
volgo, St Qvcu cfik. ET2EB10T 

TOr nAMItlAOT 

'EnnXijaiaoTixrjg i <y x o q i a g 

yloyoq t • P R E M I U M. 5 

Tov i^Sofiov rfjii iAyiXijaianTixrj-i laiOQictg av&ig o niyag t]{iiv 'AXt- 
^av^Qmv inicxoTtog Jiovvaiog idiatg (foivaig avvEXTiovijaEi , rav nad' 
iavxov aenQayfikvwv sxaara iv ixtQei 5t' av xaraXiXomsv iniaxoXmv 
vcprjYBixtvog. ifiol de 6 Xoyog ivxev&ev iioiiqaexat xtjv aQXfjv. 

CAP. 1. 10 

IlfQl T^s /Jr/.lov y.al ruklov xaxoTQontaq. 
(Nic. H. E. V, 34.) 

/tixiov tiS^ olov imnQarriaavra SvoTv iroiv 'iqovov, avrixa re afia 
naial Haxaacpayivra rdXXog biabiyerai. 'QQiyivtjg iv t«'tqj ivog diovxa 
xrjg ^Grrjg i^dofir^xovra a^rzo^nXrjaag srrj reXevru. yQaq>av yi roi 6 /Jio- 15 
vvaiog 'EQfidftfioivi neo) rov raXXov xavxa (faaxei' „uXX^ ov8e rdXXog 
„'iyvo3 xo /Jexis y.axov, aSs ^Qoeay.oitr^as ri <aor ixeivov eaq)rjXsv, uXXa 
„<nQog rov avrov iiqo rmv oq&aXfioov avxa yevofievov snxaiae Xi&ov. og 
„ev qeQOfiivtjg avrco rrjg ^aaiXeiag, xai xara viv x^^Q^vxmv xmv nQuyfta- 
„ xoDV , xug leQOvg avSQag xog neQl xfjg elQrivr^g avxS xai xijg vyieiag 20 
„<:iQea^evovxag nQog rov &tov ijXaaev. oxev avv ixeivoig idim^e xai rag 
„ vnsQ eavrs <rtQoaevy/ig. ravra fisv nv <:ieQi xude. 

C A P. 2. 

Ttvtq ot xurn ToiiaSs Pwfialtov inCaxonoi. 

(Nic. H. E. VI, 7.) 25 

Kaxa de xrjv 'Pcofialmv <!i6Xiv KoQvr^Xis 'ixeatv dficpi xd XQia rtjv 
i<!itaxo<:irjv diavvaavxog, Anxiog xariart] diddoxog, fitjal 5' sd' oXotg srog 6. Toi/] t6 aeffS, e quibus ae habent ^i^Uov pro Xoyos in titulo libri. | 
13- post aixa vulgo add. rotS, om. cfg. \ 19. vsv] p5v aS. | 20. ntgi] vntQ 
conj. Fa. I 26« TQia] TQi,dxovTa hmp. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 3. 4. 5. 249 

oxTO) ry XsiroQyui diaxovrjGafiSvog 2iTS(favo) rsXsvrav ^sraSidaoi rov 
nXtJQOv. T«TC[) rr^v Ttgarr^v 6 /iiovvaioii rcov •^zsqi ^anriaiiurog iniaro- 
Xcov diarvTiirai, i^rjrijuarog ov fiixQB rrjvixdds uvaynv^Qsvrog, si dsoi T«i' 
i^ o^ag d' 8v aiQsasoog imGrosrfOvrag 8ia XarQH xu&uiQStr , laXais ye 
5 roi xsxQarriXorog s&ag stii rcov roiHrav ftori] '/Qr~a-&ai t?J dia x^tQmr 
ijii&sascog sv)[^. 

C A P. 3. 

Onui(; KvrTQiuyoq aua toT? xrtr «rrov inioy.orroi^ TOf; i^ «tofTtz?;^ :i/.«>'»j; ^:t»- 
OTOifoyTttq /ovTgw S{lv xa&nCotiv nrouro? iSoytiaTiafr. 
10 (Nic. H. E. VI, 7.) 

TlQwrog rmv rors Kvnoiavog rr^g y.uru Kuoyr^dova •naooixiag -oi- 

fir/V ov8' aXXojg rj 8ia Xovtqov 'rioorsoov rfjg -zXdvr^g (cnoiia&r^oufitvovg 

nQoatsa&ai dsTv rjysiro. uXX o ys ^rscpuvog fir] 8siv ri vsarsQOv <:iuQa 

xijv HQar^aaaav ccq-/7j&sv auQCiSoaiv iTzmuivorousiv oiofisvog , im tstw 

15 dirjyavdxrsi. 

C A P. 4 

Onoaa^ rtfot rovvov /Jioyvaioq ovyiTaiiv intaTo/.a<;. 
(Nic. H. E. VI, 7.) 

nXsTara 8ri bv uvrco tisq). rara Sut '/Qaixtidrcov 6 /Jiovvaiog ofii- 
20 Xr/aag , rsXsvrmv SrjXoT cog uQa tb 8ioy/u8 XiXctrqriXOTog ul ^iurruyoas 
ixxXr/aiai rr/v y.ard jXosdrov d<:ioarQucfciaui vscotsqo^tioiiuv siQrjvr^v ':iQog 
savrag dvsiXrjcpsaav. '/Qdqn 8s co8s. 

C A P. 5. 

Higl Tr,(; uitu tov 6myj.iov fior^vr^q. 

25 „Ia&i 8e vvv, a8sXcfs, ori r/vcovrai Tidaai ai <:iQ6rsQov 8tsayiaus- 1 

„vai xard rs rr^v avctroXijv ixxXr^aiai, xa« srt '^ZQoacortQco. xal Tzdvrsg 
„siaiv OfiocfQOvsg ol ':iavruyb UQOsarcorsg, y^cuQovrsg xu&' v-jSQ^oXtjV fni 
„T5 iiagd <:iQoa8oxiav siQrjVij ysvofiivr;, JriLtr^rQiavog iv 'Avrioxsia, Qs6y.Ti- 
„arog iv KaiaaQsiri , Ma^a^dvr^g iv AiXia , MuQTvog iv Tvqco xotfiri- 

30 „&kvrog '^Xs^ccvSqs, 'HXt68o)Qog ip Auo8fAtiri dvw^iuvauiisre Qr^Xvixi8Qa, 
„'EXsvog iv Tanaco x«J ':idaai a'i rrjg KiXty.iag ixxXr,aiat, fliiQfnXXtavog 
„ xai ndaa Ka7i<na8oxta. Tog '/uq ':iSQtcfiavsars'Qiig fiovag rav i^Rtax^acov 2' ravuj Ttiv aehlk B H^ , tisT(u ttjv Stj J^rfipdvoj S, rarw Sr^ 2r{(fav(o jtiv 
eteVS*H, rsTi^ dtj tw 2t. tr/v fg. \ 4. o'iai S' «v] oiaaav S. [ 26- x«i tn 
TtQoauivlQUi om. df. \ 31. ^njui/.havos gik, 'PiQuiXiavoi volgo. 250 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 6. 

„ (avofiaaa, tva fnjre fi^xog ry imazoX^, fttjre ^aQog nQoadxpco tw Xoycp, 

2 ,; al fxtvzoi 2^vQiai o).ai xai tj 'yiQa^ia, olg ijiaQxehs «xacTTOTC xat org 
„ vvp i-jieareiXare, ij re Meaoiiorafiia, Tlovrog re xai Bt&vvia nai avve- 
„ Xorri fintiv uyaXXicovrai ativreg •Jiarraxu ri] Ofiovoia xai q)iXadeX(pia, 

3 „ do^d^ovreg rov ■Oeov.'' ravra fiev 6 ^iovvaiog. 2ri(fiavov 5' i<n,i dvaiv 5 
dnoiXiljaavra rijv XeirsQyiav ereai Svarog dta8t'x£tai. t«'tw devreQav o 
/liovvaiog nfpt ^anriafiarog iyxc^Qd^ag i^niaroXriV Ofib rtjv ^recpavs xai 
Twi' Xoi^rtcov iinaxonmv yvcofirfV re xai xQiaiv drjXol, neQi t« ^req^avH 

4 Xiymv ravru ' ^i^jieardXxet fiev ovv TiQoreQov xai <!ieQi EXivov xai jieQi 

„ <btQfitXXiuvH xui 'ndvrcov rmr re dno KtXixiug xui Kajinadoxias xai 10 
„raXariag xai 'ndvrcav rav e^tjg ofiOQHvrcov i&vwv , cag ov8e exeivotg 
„ xoivcovrjacov did rr]v aiirrjv rnvrr]v uiriav, iieidrj rag alQerixng, cprjaiv, 

5 ^dva^wnriiiiai. xcd axonei ro fiiye&og t« nQdyfiaxog. iyvrcog yuQ 8oy- 
„ftara <neQ\ t«T8 yiyovev iv raig fieyiaraig rmv imaxoncov avvoboig, cog 
,,jtvv&dvofxui, (oare rug nQoaiovrug dno aiQeaecov, nQoxar?jxrj&evrag, eira 15 
„ diioXovaaaOut xca dvay.uduiQea&ui toi' t^? TiuXaidg xai dxu&uQrov 

6 „ ^vfirjg Qvizov. xul neQi rurcov airrs nuvrcov 8eofievog iniareiXu. xui 
fie&' ereQd cfr^ai' „xa\ rolg dyanrjroTg 8e rifimv xai avfiiiQea^vreQOig 
„ Jiovvaio} xui fliiXrjftovi, avfixp^qioig nQoreQOv Srecfuva^ yevofievotg, xai 
„neQ\ rcov uvrmv fioi yQCicpsai , nQoreQOv fiev oXiya, xai vvv 8e8i d 20 
,^nXei6vmv iniareiXa.'' dXXd rctvra fiev neQ^ rn ^rjXsfiivs ^^ri^fiarog. 

C A P. 6. 

Ilfqt T»]? x«T« 2a^fu.t,ov rtl§^ai(aq. 
(Nic. H. E. VI, 7.) 

Zr^fiaivcov 8e iv ravrm xat cicpt rcov xard Ha^iXXiov aiQerixmv 25 
(og xar avrov iniiioXtt^ovrcov ravrd q:rjai' ^neQt yaq <cs vvv xivtj&evrog 
„ iv r^ nroXefiai8i rijg TlevranoXecog 86yfiarog, ovrog das^sg xai ^Xa- 
„a(pr]fiiav noXXrjv 'ixovrog neQl ts izavroxQdroQog &£a, narQog t5 xvqis 2. iTraQxtirai gh. | 7- t}';cae«^«f bcdf, xae«'l«? volgo. \ IQ. ^igudXtavS 
ih, ^igfiihavS volgo. | dno] dno tiji volgo, riji om. cfik Syncell. (p. 709). | 
11. ralariai] St^lovori, raX. aehik Syncell. S, SrjXovori om. hcdfVS^HB. haec 
XB dno — xai ndvToiv rwv t^rjs om. XB, hand improbante Sa, qui vocem StjXov- 
ort, inde originem trahere existimat. | 15- aiQtasojv eghmx Syncell. NBS^HB, 
aiQtattui acfikSV. | 16. dnoUaao&ai, C, dno?Jta(^at. Syncell. SS^H. \ 25- iv 
ravrm hcdfghiksxVS^HB, in avziu aeSV-^. \ 28- fxoiroc aefghi (a sec. 
man.)i7, niQd/ovrot cikxN. \ post &ts add. xal aeSFH, post Trarpdf cfghimx 
Syncell. (p. 710) B, om. hN (in quo rs narQo?). EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 7. 251 

„T]fiav'lt]aa Xotars, aniaTiav re <:toX).rjV Ttsg} za (lOvoyEvls^i 'natdog avrs 
„xai TrpoJTOTOxs itaar^g nriascog, t« ivuv&ocoiriaavrog Xoyov , uvaio&r^- 
,,aiav ds rov uyiov 'jivevfiarog , iX&ovrmv ixariooa&ev 'rtgog ius xai 
„jiQoyQaiifiarcov xai rcov diaXe^Ofievcov udeXrfmv, i<:zeareiXa riva wg i8v- 
5 „vi^&rjV, 'jiaQuayovrog rs &e8, didaaxaXixcoreQOv vcfriyHfxevog, cov ra av- 
„ riyQucfa e^iefiMia aoi. 

C A P. 7. 

Htgt T^? xard roii' algtTr/.Mv rtnuiiiunov n/.avr^q , xnt t^? •9ionfurirov oguoio)^ 
/JiovvaCov , 0LT€ nug((/.ri(fiv ixx/.riOiaOTr/.ov xuyovoc;. 
10 (Nic. H. E. VI, 8.; 

Kai iv r^ t^ctj 8e rav acpt ^anriatiarog, r/v fpiXrifiovi toJ xara 1 
'Ptofir^v irQea^vreQCf) 6 avrog yQCicpei Jiovvaiog, rcivrcc :taQari&erai' „iyco 
„de xai TOig avvrdyfxaai xui raig 'rtuQadoaeai toj»' aiQerixav iverv)^ov, 
„)^Qaivaiv fiev fia 'rtQog oXiyov rr,v U>v)^)]v rcdg 'rtctfitituQOig avrcav iv&v- 

15 „fit;aeaiv, ovr/aiv 5' av u^rt avrcov ravrr^v Xuii^circov, ro i^eXey/eiv uvrag 
„ iiaQ ifiavrcp, xcu 'n.oXv itXeov ^deXvrrsa&ai. xal d/j rirog ddeXcpa rwv 2 
„<:iQea^vreQcov fie d<:teiQyorrog xa\ dedirropieva avfiqvQea&ai rm n]g ao- 
,,vriQiag avrav SoQ^6Qc<y Xvfiavela&ai yuQ rijv ^v/Jiv rr^v ifiavra , xai 
,,dXr,&ij ye Xiyovrog , cog ija&OfirjV' oouiiu &e6~eii'nrov <KQoaeX&ov inio- 

20 „Qoaae fiS. xcci Xoyog ^itQog fie yevofievog ':tQoaera^e diafu)/jdr,v Xiycav' 3 
„itdaiv ivrvyxare oig av eig /eiQag XuSoig' ditv&vveiv ydo exaara xul 
„doxifid^eiv ixavog ei , xai aoi yeyove t«to i^aoyJig xcCi rrjg <:tiarscog 
„ airiov. «:rf6f^«t/?;»' to oQUfia , cog d^^toaroXix^ q:covi^ avvrQtyov t/J 
„Xeyaar] aQog rhg dvvarbnioag' yivea&e 86xifioi rQw^tei^irai.'' elrd riva 4 

25 <:teQi <naamv einmv rcov aioeascov irtiqeoei Xeycov' ^rarov iyoo rov xavova 
„ xal rov TVTTO»' 7r«o« t« fiaxuQia ^ndia riftmv 'HQaxXu <:taQeXa§ov. rag 
„ydQ ':tQoat6vrug «?ro toj»' aiQeaecov, xairoi rrjg ixxXr^aiag dnoardvrag, 
„ftdXXov dt a8e d^^toardvrcig, dXXu avvciyea&at iiev Soxavrag, xarufir^vv- 
„&evrag 8e cog <:tQoacfoircovrdg rivi rcov ereQo8i8aaxuXavrcov , u-:teXuncig 

30 „T^ff ixxXtjciag, Seofdivag oi> iQoa^xuro, tcog 8r,fioaifi 'rtdvra oaa «x?/- 
„ xoeeav <:taQa rotg dvri8iart&ef(e'voig i^ecfQuaav , xui r6re avv^yayev 
„avTHg, ov derj&eig «V aiirwv ereQa ^UTtriauarog' ra ytiQ uyia iqotsqov 1. post Tto'k).i]i' add. lyovToi acejliE, om. gik Syncell. X. j 2. xal cfghik 
Syncell. FB, zij ae XSiS^ H. \ 4. TTQoy^iauuaTojv] tuJv yQauudrwv SynceU. 
prob. Fa. I 17, ovuqsvQsa&at. gikxR Syncell. y^S^II^, oiuffiQta&at ahcdefh 
^SVHB. I \%. avxfj^jr] aixuj ghV. | 30. tixTjXusaav k, dxr^xoaai ceteri. | 32. post 
dyits add. nvevuaros bSFH, ora. acdfgehiksx Syncell. (p. 711) XViS^B. 
snppfe ^artTiofiarot. 252 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 8. 9. 

„iiaQ avTOv •nrvx^ns^sav." •KaXtv 8s ijzmoXv yvfivaaag xo itQo^Xtjfia 
„ruvxa intXiyei' „usfid&i]xa x«) tsto, oti ftT/ vvv oi iv l^qp^ex^ fiovov 
„ T«TO jiaQEtatjYayov, dXXa xai <!tq6 'noXXa xara rog -hqo tjuav £'jit(jxo- 
^nsg iv raTg 'joXvav&QWROzdraig ixxXrjaiag yal taig avvoSotg tav ddeX- 
,,(fojr, ir 7xomp xat I^vvvdbotg x«t !7r«^« 'xoXXoig thto 'ido^sv' mv tag 5 
jyfisXdg dvarQsnojv eig sqiv avtisg y.ai qiiXovemiav ifi^aXsiv b^ vnofisvoa. 
,,ov yuQ fieraxiv^asig, q)7]a]v, oQta ra nXTjaiov aa, d e&svro ol 'narsQsg 
„ au." tj rsrdQrt] avru roiv 'jieqI ^a^Kriafiarog i^jiiaroXav 'nQog rov nara 
Poiftrjv iyQucfri /liovvatov, rors filv '^Qsa^sis i]\tmfiivov , ax slg iiaxQov 
ds xai rrjv iinaxoinrjV rav inslae iiaQStXrjcpora' i^ tjg yvtavai 'ndQsariv, 10 
o^nag nai avrog srog Xoytog re x«t &avfiaaiog ^Qog rs nar ^Xs^av- 
dQstav Jiovvaia fisfiaQrvQ^rai. yQdrpsi 8s aiirqy fjis&' srsQa rav nara 
rov Aosdrov fivi]fiovsvmv iv rsroig. 

C A P. 8. 

JltQl Ttjq xuTri JVosdrov fTfQodoiictq. 15 

(Nic. II. E. VI, 9.) 

„ Nosariav^ fisv yaQ svXoyoig d^nsx&avofis&a, 8ia>i6xpavri rt]v in- 
„y.X)]aiav, y,ai rivag rmv dSsXifoJv sig das§siag nat ^Xaaq>r]fiiag sX)iv~ 
„ aavri, x«t 'TieqI ra &S8 8i8aayaXiav dvoaicordri^v i^RsianvyXr^jaavri, xa< 
,, Toi' ;(o;j(jTo'TaTO»' xv^toi' r]fiwv 'l)]aav XQiarov cog avr]Xsfj avxocpavravri, 20 
„ «71« 'Kuai 8s raroig ro XorQov d&sravri ro dyiov, xat ri^v re 'tcqo avTs 
„<niariv x«t OfioXoyiav dvarQsnovri, ro rs 'nvsvfia ro dyiov i^ avrav, 
„ei xai rtg i]v iXmg ra naQUfisivai i] xai i^navsX&eiv inQog avrag, 'nav- 
„ reXwg q>vya8svovri. 

CAP. 9. 25 

IIiqI tov riov aiQeTixo)v c.&iov panTlo fiaxoq. 
(Nic. H. E. VI, 9.) 

Kai 1] <nsfinrri 8s avrr^ nQog rov 'Poifiaioav iniaM>nov Avarov iye- 
yQunro, iv y <noXXa nara rmv aiQsriymv ei^noov roiarov ri ysyovog nar 
avrov iyri&srai Xsycov' ,,yat yuQ ovroag, d8sX(ps, yat avfi^sXrjg 8iofxai, 30 
„ xa< yvcofirjv alrdo TiaQa aa, roiura rivog fiot nQoasX&ovrog TtQdyfiarog, 6. avT8S xal (piX. cfgih Syncell. B, y.al 'f.iX. avrsi aehSVH. | 7- cfijotv 

Deut. 19, 14. I 9. npsa^sia aeghSV HB , iT^ti^vrsQis bcdfikS^. \ 15. rov 
om. aeihSS^. \ 17. Nonaxiavm] NavaTtavu ae Syncell. (p. 712). | 23. post ij 
add. nal aegih Syncell. NSS^HB , om. cfhV. \ 30. xai post aSiXcft add. 
hcdfgihxN Syncell. S^HB, om.'aehSV. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 10. 253 

„ Ssdiojg firj aoa aq,uXXco/xai. tcjj' yuQ avrayofikvoiv d5i).(fdiv ^iarog 2 
.),vofii^6fiEvog uQyalog nal TiQO trjg tixrjg •j^eiQoroviug, olfiai 8t xai nQO 
„T^ff ta fiayMQtH 'HQanXd xaTaaTuaeoog t^v cvvuycoyrig fiExaayav, roTg 
^^VTtoyviov (ia7izit^Ofievoi.g ,<!iaQarvx(ov, y-ai tcoj' IneQootriGeoov xai ccrtoxQi- 
5 „ (T£(oi' inay.ovaag , nQoarjX&i fioi •iiXutoiP y.cu xutu&q);voov iavrov xat 
„ a/aTaj»' i^iQO ztav aoddiv fX8 , iiOfioXoynfievog /.itv y.cci i^otivvfterog, to 
^^^uTiTiafia, jittQd rotg alQeiixoig ^e^ci^KTiaro, firj toiutov elvut, firids 
^yoXcag eieiv tivu TZQhg tbto y.oivooviav , uat^eiug yuQ ixeho y.ai ^Xaacpr^- 
,,fiicov -^ieTiXriQoSa&ai' Xeyo)v dt cidvv Tt TrjP ipvyjjv vvv i(aTavevv/&ui, 3 

10 „x«< firiSe 'jiuQQqaiuv e/eiv i^^tdQUi t»? ocf&ccXfiag <rcQ6g rov ■&eov , dno 
„Twy avoatoov exeivoiv QrjfiuTcov y.ut 'rtQayixuTav OQficofievog nai Oiu T8T0 
„ 8e6/x£vog Trjg elXixQivsaTdTtjg TUVTrjg y.u&aQaEcog ncci TtuQuboyJig nui 
.f^ydoiTog TvyeTv. ojieg iyoo fiev ly. iroXti^aa noiriaai, Cfrjaag, uvtu^ix?/ 4 
^T^r <:toXvyQ6viov avTco •AOtvaviav eig toto yeyovevui. evj^uQiaTiag yuQ 

15 ^.fiitaxBaavTa, xaJ avventcf&ty^dfievov to dfirjv , •/.ai TQani^rj 'KaQuaTuvTa, 
„ x«e X^^Q^'» ^'? v':todo'/rjV Tijg uyiag TQOCfrig 'KQOTeivavTCi , nai TavTTjp 
^, -/.aTudei^ufievov , •aui Ta aojfiUTog icai Ta utiiaTog tb nvQts rjfxav IriCS 
„ XQiaTs fieTaaxovTU 'ntavti) ^fporfp , ax av i^ v^^taQ^/rig dvac/ievd^eiv eti 
.,,ToXfjiriaaifii' ^UQoelv 8e i-/.eXevov, •/.al fiETu ^e^aiag 'itiaTecog xui dyu- 

20 5)^^? avvtiSrjaeoog rrj f.ieTO'j^y tcJ»' dyiojv <aQoaiivai. o 8t ovTe >!tev&av 5 
„5iai;6Tat, nstfQixe re t^ TQaijttti^ itQoaiivui, yai fi6Xtg itccQu-A.uXovfievog 
„avvEaTuvai raig <:tQoaevxaig dvixeTut.'' sat Tar? 'itQOEiQrjfievaig cpeQeTui 6 
Tig •xai dXXrj t8 uvth neQ\ ^wKTiafxuTog iTtiaToXrj, i^ uvth •/ut tjg ^yeho 
'KaQOixiag cvaTO) xat rrj xara Foifiriv exxXriaicc 'nQoa^rteCfoavr^fxevrj , ev tj 

25 8td fiaxQug d^^to^ei^eoog rov 'itSQt tu vno-xsifiivs ^riTrjfxuTog itttQareivEi 
Xoyov. xai dXXrj 8e Tig avTii |W£t« TavTa? cfiQeTui '^Qog tov xutu 
Poofitjv Jiovvaiov , rj jie^l udn^xiavi. xai itEQi fiev TtfTco»' ToaavTU. 

CAP. 10. 

HiQv Ov(t).ii>tr'.yc)v xal Toi) y.ax nvzot' 6to)'/t(ov. 
50 (Nic. H. E. YI, 10.) 

Oi ye fir^v dfiCf} tov FdXXov «d' oXoig ereai 8vo T^y uqxijv eni- 1 

xaTaaxovreg ix^rtoSoov fie&iaTavTui, OvaXeQiavog 8s dfia raXXirivo^ 'jatSi 

1. a^a a(pal/.i'juni aehXSV/J, uqbi arfu/.).ouai cfck/i, TTugaarful/.ouai r/, 
rxaQaa({d/.).v)usv Sijn<:€ll. \ 2. ttqo post oiuai 6t xal add. acfliKVS^H, om. 
egik Syncell. (p. 713) SB. \ 4. dnoxQlasujv] tcuv dnoxp. cfff Syncell. ^V^ (in 
Corrig.) B, Tujv om. aehikSS^H. \ 9. vvv add. cfhikVB, om. aegNSS^ H. \ 
17. 'lr)r}^ XQiarS ora. aeghB. \ 18. vrrciQx^? cfghx Syncell. NF {\n edd. prio- 
ribus) TIB, (tQxijs oe^S' F (in edd. post.) /S'a. | ir« To).ui]artiut] imroXuTjaaiui fik 
SynreU. \ 20. aivstSTjaiojs hct^fhXVS^ H, fi.Ttiio? aegik Syncell. SB. \ 32. O/a^.- 
XtQtavot ae hic et infra. 254 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 10. 

2 dittdt'x£Tai rtjv 7jy6ftotiuv. av&ig di] Iv 6 Jiovvaiog oJa yal neQl rara 
dn'^E(aiv, fx T//<,' TiQog 'EQfiafifitova i-nKTXoXrjg iia&tiv tativ, iv ij rurov 
laTOQEi Tov TQonov' ,, xttt TO) 'lcodvvi] ds ofioicog (InoxaXv^KTeTai. xal 
,, fdn&rj yuQ avT(o, (ftjat, aTOfia XaXbv fteydXa xui ^XaacpTjftiav, xal f.869rj 

3 „ avT(fi i^Haiu xai ftrjreg TeaaaQdxovTci dvo. clftcpoTeQU 8'e eariv in) Ova- 5 
„Af()j«ia &avfiaaai, y,tti TbTcov ficiXiaTU ru jiqo uvtu (og HTog ea)[e avv- 

,, voeiv, <ag fiev tjntog xal cptXocpQcov r/v nQog rtig dv&Qcoiing ra &su. bde 
y^yuQ aXXog rig urco roSv cr^io uvth ^aaiXecov evfievcog xal de^ioig iiQog 
„ avTsg dieridrj, «6' ol XexditTeg uyacpavdov XQiaTiavoi yeyovevat , cog 
yyiHeivog oixeioruTa iv dQxij xai nQoacpiXearaTa cpaveQog tjv avrag dno- 10 
fj dexofievog. xut nug re 6 olxog a^TOt; Oeoae^cov iienX^QCoro , xai tjv 

4 ,, ixy.Xrjaia {^68. dnoaxevuauax^cti Se naQtneiatv avrov 6 diSdaxaXog xai 
yjT(ov dn ^iyvnrov fiuycov UQ](iavvdycoyog, rsg fiev xa&UQag xai oaiovg 
,, urdQag xrivvvaOai xcct 8ic6xea&ai xeXevcov, ag dvrindXBg xai xcoXvriig 
„rcov nafifiidQcov xa\ ^deXvxrtav inaoidav vndQXOvrag, (^xcu yuQ eiat xai 15 
,f tjactv ixavot, nuQovreg xai OQcoftevoi, xal fiovov ifinviovreg xa\ cp&ey- 
„y6uevot, Siaaxe8daai rcig rcov dXtTr;Qiu}v 8aifi6v(ov ini^sXdg) , reXerdg 

j^ 8t dvuyvsg xat fiayyuveiug t^S^uyiarHg xat teQfsQyiag dxaXXieQrjrsg ini- 
jfTeXiTv vnoTi&ifievog, naiSug d&Xisg dnoacpdrreiv, xat rixva 8var^v<av 
^ynareQcov xaraQveiv , xa\ anXdyyva veoyevrj SiaiQetv , xa\ rd rov &eov 20 
,, Siuxonrtiv xat xuTa'iOQ8eveiv nXdafiuru, cog iy. tstcov ev8atfiovi^aovrag. 

5 xai TtiTOtg int(peQet Xiycov' „xuXu ysv uvToig MaxQtavog rrjg iXni^Ofiivijg 
„ ^aaiXeiag nQoarjveyxe y^uQiaTr^Qia, 6g nQoteQov fiev in\ rmv xadoXn Xoycov 
^yXeyofievog elvai ^aatXicog, ti8ev evXoyov ti8t xu&oXixov icpQ^vr^aev, aXX 
,yvnoninrcoxev uQtx nQOCprjrtxy ry Xeynatj' „ „««f roig nQocprjrevttaiv uno 25 

6 fyXanSiag uvtcHv , xa\ ro xa&6X8 filj flAtiTraffi »»."*' ov yuQ avvrjxe rtjv 
,) xa&oXov nQovotctv, ov8e rr]v xQiaiv vneiSero rov nQo ndvrcov xat Sta 
jyndvrcov xa\ in\ ndat. 8t6 xa\ rijg fxev xa&oXtxrjg «VTa ixxXr^aiag ye- 4. (ftjai — Apoc. 13, 5. | j^/.aa(pr/uiav] filnafprjiia i (a sec. m.) /; Syncell. 
(p. 718)- I 6. TTfio] TTQOS f, 7T(jwTa Ik, TTpoTf-fju con}.S^. Valcsius legcndum cen- 
set transpositis vooabulis xal avrS ualtoTa rd Trpd titvvjv. | hroS fS^ S, arori 
codd. ceteri et Syncell., «/ srws couj. Fa. | 7, wi uiv aegik SyncelL SB, cJs 
ydg i (a sec. m.), 'iwi b chVS^/J, 'twS yap df. \ 10. (puvs^oi] (pavs(jd)i Syncell. 
SS^. i 11. T£ add. cfgik SyncelL, om. aeliNE. \ avrS om. h. \ 16- xal post 
ifinv. om. h. \ 21. SianvnTtiv aegkxNSS^ H, xavaxonrsiv cfhi SynceU. V. | 
evSaiuovi^aovvai bcdfyhkVHB, evSaifiovr/aarvas aeS, svSaifiovijaovvu SynceU. 
NRV^S^. I 22. post riiToii add. ys cfg. \ Max^iavos bcdfhikryFdS^HB, 
MaxQTvos aeg SynceU. (p. 719) NS. \ 25. Xeysai/ — Ezech. 13, 3. 10 15 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, II. 255 

yf yovs iioXi(iiog, tp.XozQicoae 8s x«« «rrtJiVcocii' iavrov t« iXiag ru d^fb, 
, xa< (og ao^^a)T«T03 rr/g tuvTu C(x)T)]oiag tqvyudevaiiv, iv zbTco ro idiov 
^ i^jiaXTj&svmv ovofia.'' x«/ •rzuliv ia& i'-eQa qtjdiv' „6 ^lv yao Ova- 7 
, XsQiavog etg ravxa vno tsts riQoax&sig, tig v^osig nai ovsidiaiing ix- 
y8o&s}g x«T« TO Qij&iv iiQog 'Hauiav' ,.,,xat «to/. i^sXiiavro rag o^eg 
f avzcov xai ru ^SsXvyiiara avrwv, « ^ '^vy/i avrcov tj&sXtjas, xa/ iyco 
fixXs^OfiUi t« ifiizatyfiara avrcov, -Aai rdg (iixaoriag avra<:io8(oaco av- 
y roTg. ' brog 8s tj ^aaiXsifc tiuqu rtjv (ihuv i^riiiiavsig, xai rov ^cc- 8 
, atXeiov vno^vvai noafiov a8vvarmv uvanr/Qcp rtp acofxari, rsg 8vo jiai- 
y 8ag rag TiarQcpag dvaSstciiisvsg aiiUQriag iQOsarrjauxo. ivuQytjg yuQ 
y iiit rurcov ?/ '^iQOOQrjaig tjv si^ntv o dtog' ,,,,ujto8i88g ufiuQriug tiuxsqcov 
, im rsHva tcog rQtrrjg y.cci rsrciQrrjg ysrsug roTg fiiatiai fis. ' rag yuQ 9 
fi8iag aovrjQug i^i&vfiiag , d)v ijvrvysi, raig tcoi' vtav ascfuXaTg ijit- 
y^aXcov, sig insivovg xrjv savxov xay.iuv nai xo izQog xov ■&sov fiTaog 
, E^w^op^aTO. ' x«t 'tisq) fjttv XH OvaXsQiavH xoaavxa 6 Jiovvaiog. CAP. li. 

Hfol Tior lOTi /Jtovvoio) y.rd xolq xur jKyvnxov fvii^avTmr. 
(Nic. H. E. VI, 10.) 

UsQc 8t XH xux avxov Sioy/fis acf,o8Qoxaxa Tivsvaavxog oia avv 1 
20 sxt^QOig 6 avxog did xr^v sig xov xcav oXav &sqv svas^stav i-jsaxr^, 8r^X(o- 
aovaiv at avtov (fojvat, ieg jiQog rsQfxuvov x(ov nux avxov iTiiaxo^^Kov 
xaxiag ayoQsvsiv avxov 'risiQOifitvov cci.oxsivofxsvog , xovxov TzaQuxi&sxcci 
xov XQoaov' „ttg liCfQoavvr^v 8t /itv8vvsvco TioXXrjv y.ai avttta&t;aiav ovxcog 2. 
yyifinsasTv, sig urayxrjv avfi^i^ia^Ofisvog xov 8irjysia&at xtjv &avfiaazrfV 
25 M^f^* ^f*^9 oiitovofiiav xa &Sb. icXX' i<:isi8tj fxr^axtiQtov, (fi]ai, ^aaiXtcog 
„xQvxpai naXov, Ta 8's tQycc ri &sb tivaxuXvTirsiv tvSo^ov, Ofioas ycoQtjaco 
j^rjj FsQfiuvb ^icc. 7JK0V '^iQog AifitXiuvcjv oi) fiovog' t]xoXb&ijaav 8k fioi 3 
y, avfi^^iQsa^vrsQog zs fxa Mix^tfiog, nal 8i(ixovoi <Puvarog xai. Evai^iog 
„xat XaiQrifxcov' xa/ rig r(ov «ao Pojfii^g auQovxo^v (x8sX(f(ov ijfiTv 
oO iiavvEiariX&sv. AifxtXiavog 8s ovn sl-js fxot <nQor]yovfxsv(ag' fti] avvays. 4 2. avjTTjQiai ixx/.),aiat b S. \ 5. ro ^tj&iv — Jes. 66, 5. 4< | ll- tlrrsv — 
Exod. 20, 5. I 15. 7/vTvxit bcdfilcxV^ , ei rvyoi h, 7jrvyfi aeg Sj^ncell. 
(p. 720) £. I 25. f'i' xtX.] rectc monet Valesius, haec jungenda csse iis, quae 
legiuitiir supra VI, 40. Verbis ais dtf^oa- xrA. modestiae causa utitur Dionysius 
ad exemplum Pauli 2 Cor. 11, 1. 17. 25. i 25. imtSr} efhikVH, imi aeg 
NSS^H. 1 yjjot — Tob. 12, 7- 26. ofaxoAt^rrret»' cfghikSVB, diaxr,^i>TTeiv 
e2\iS'H, avaxovnTeiv u. 250 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, U. 

„ :Tf(>/TTor yuQ i]v «vtcjj tsto, xui to tt/.tvrutov tni to TiQtoxov uva- 
y^rQfxovTi. ov yuQ mQi tu fit] avvuynv htQug 6 Xoyog tjv avrq), aXXa 
„ nf(n Ta fitjS' avTbg tjfiu^' tJvut XQiOTtuvug , xai rbTS 'RQOatrurre wc- 
„ iiuva&tti, ei fitru^uXoifiijv eycoYe, nui rug ukXug tipea&ai fioi vofii^mv. 

5 ^y ixney.QitdftrjV de »x dneotxorcog uSs fiunQdv' lei&aQX^tv dei &e(p fidX- 5 
„ Xor ij dv&Qoj^ROtg. dXX' uvriy.Qvg SitftuQrvQdfiTjv, ori rov &eov xov ovra 

y, fiovov Kai ovStru trtQOv at^mv ovd' dv fterare&eifiijv, ovSe navaaifitjv 
„ nors XQiariavog a^v. eiit rtroig iy.eXtvaev tjfidg dneX&eiv eig xutftrjv 

6 jjTiXt^aiov rljg f^/^ua xaXsfitvr^v Kt(fQoj. uvrcov 8e eTiaxsaare rav vn 
yydfx(fortQ03v XexOtrrcov (og vnefivTjfiaria&t]. eiaax&tvrcov Jiovvaiov xai 10 
„ <I*avara xal Ma^ifia xni MuQxtXXn x«) XatQ^fiovog AifiiXiuvog dtincav 

j» 7^»" Tjyffioviuv tine ' xai uyQricfcog vfiTv dttXrx&tiV ntQt ri]g (ipiXav&Qco- 

7 ^jniug rcov xvQicov TjfiiZv ij ntQl vfiug itt'xQrjVrat. deScoxaai yuQ f%aaiav 
„ vfiiv aarTjQiug, ti (iovXoia&e ini ro xard (pvaiv rQsnea&ai, xai &eovg 

„ TUs' aco^ovrag avrcov rijv ^aatXeiav nooaxvveTv , eniXa&ta&ai re rcov 15 
jfnuQtt ifvatv. rilv (fare nQog ravru; uSe yuQ dxaQiarog vfidg eaea&ut 
j, 7ri(>/ rTjv qnXur&Qconiuv uvrcov nQoaSoxco , intidTjntQ ini ra ^tXrico 

8 y^vfiug nQorQtnovrai. /liovvaiog dntxQivuro' ov narreg nuvrag nQoaxv- 
yjvuai &tijg, dXX' t/.uaroi nvdg, iig vofii^aatv. ijfieTg roivvv rov eva 
jy&tov, rov dTjfiiovQybv rcov itndvrcov , rov xui rr^v ^aaiXeiav eyx^iQi- 20 
„ auvra roTg &eo(fitXearuroig OvuXtQiavco xui ruXXiTjvco ae^uaroTg, rsrov 

„ x«t ai^ofiev xui nQoaxvvlfitv , xui tbtqj Strivtxoog vntQ T//tf ^aatXeiug 

9 /, avroov, onoag dadXsvrog dtufitvT], nQoatvxofit&u. AifitXiavog dienmv ttjv 
jjr^yefioviav avroig etne rig yuQ Vfiag xoi}.vei , xui rtrov, etntQ tari 
jy&tog, fieru r(ov xurd qivaiv &e(av nQoaxvveTv; &tovg yuQ at^siv exs- 25 
yyXtva&Tjrs , xui &sovg ovg ndvreg laaai. Jiovvaiog dntxQivuro' TjfieTg 

iOfjOvdiva ersQov nQoaxvvHfitv. AifiiXiavog Siinojv ttjv Tjytfioviav uvrolg 
„einev' 6qo5 vfidg 6fi8 xal dxuQiarsg ovrag xa\ dvaiadTjrsg rijg nQcto- 
jjTtjTog Tcoj' ae^aaTav ijfimv. 8i6neQ sx iaea&s iv rfj noXsi ravT\j, uXXa 
,y dnoaraX^aea&E eig rd fitQTj Trjg Ai^vTjg, xa\ iv rono) Xeyofiivcii KtcfQoa' 30 
„TaTOJ' ydQ rlv ronov i^eXtldfiTjv ix rijg xeXeijaecog rcov ae^aarav 1. Tiv avTui tsTO cfik, tsto ?jt> avTu) aer/JiE. \ 5. aTTsixoToj? conj. Fa. | 
fiaxgdv] fimtQdv ts aegi (a sec. man.) kS^B, rs om. cfhSV HH^. \ nsi&aQ- 
^e2t. _ Act. 5, 29. Haec Trst&afjxslv — dv(fQoJ7Tois delenda esse videntur Vale- 
sio. I 7. as^wv cfr/ikVS^HHb, ot^oj aehSB. \ sS'] »x i (a sec. m.). | 8. ojv] 
sevai h. \ 9. St aehE, ts cfgik. \ 14. ^iilota&s aehE, ^alto&s bcdik, ^s- 
Xsa&at f. I 20. rov Srju. cxH^, *a\ Stjft. ceteri. ) iyxsiQiaavta ghxSS^B H^, 
iyy.iiQrjanvxa acefikVH. \ 29- j^ucm' om. hS. | 50. xal ir — tStov ynQ om. .t. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, H. 257 

„ ijfiav. uSafiMy' ds i^iaTcn bxt vfih brs. uV.oig tio^v, t^ ovvodag nouia&at, 
„?/ £fV T« Hu).ufiera >iOift7]Tr,()ia HGiivai. d 8t rtg (punirj r/ fxij ytvofievog li 
„t<V Tov Tonov tHtov ov ixsXsvaa, // iv avvaycoy^ tivI tvQt&eiij, tuvTcp 
„T0*' xivdvvov f7r«0T/;(y«t. ov ydg iiideiipsi ij biitaa t<KiaT(jt(peia. ano- 

5 „aTJ/Tf Ir ons ixtXeva&rjTS. y.al voaavra ds fie xurrjiiti^tp , adt fitag 
^^vatQ&eaiv dsg tjfitQag. <Koiav Iv tzi ra avvuyaytiv Ij fxij avvayayelv 
^ytr/^ov axohjv;" tlra fAtif treQa (frjaiv' „ulX ads rr^g aia&rjT^g rjfieig 12 
„|ueT« rov KvQiov avvayojyrig dniarrjfjiev, dl).d rovg fitv iv r^ 'noXei 
^^aTisSatoreQOv avvsxQOTnv cog avvarv , wncov fiev tqj acafiuri , cog etnslv, 
10 ^nuQcov 8s Tfo nrevftUTi, iv ds rr] Ktq^Qol nai 7io).).r] avvtnedrifiTjaev 
„ ^uu' ixy.Xr^aiu, tcJi' fitv dnh rrjg iioXecog dStXcfmv inofttvoiv, rcov de 
,,avv6vrcov dn Alyvnru. y.d.y.tl OvQav rjfiiv o &eog dviojie ra loys. y.cu io 
„T0 fitv nQtarov idtcoy&rjfisv, ilt&o^oXrj&rjfiev, vareQov di rtveg «x oliyoi 
„Twi' i&pojv rd tidcoXa y.aTaXinovrtg iniarQtipav ini rov &tov. ov nQO- 
15 „Tt^o»' yuQ naQudt^ufiivotg uvroig rore nQcarov di tjficov o Xoyog sne- 
.,.,andQti. y.a\ aantQ TtT» tvey.ev dnayuycov rjficlg nQog avrtig o &tog, ii 
„£7r£» rrjv 8iuy.oviuv ravrtjv inXtjQCoaafiev, nuXiv dnayr/opv. o yuQ Aifii- 
„ Lafo^ eig TQuyvTiQsg ftsp , cog idoxei , xai Xi^vxcortQng rjfiug fxtru- 
„ arrjaai ronsg i^isXr'j&ij, xal rbg nuvTWfoas elg rov MuQecortjv ixiXsvae 

20 „ avQcretv, xcofiug iy.daroig rcov xutu ycoQuv dqoQiaug, ijfiug ds fxuXXop 
„ i»' 68cp xui nQcorsg xaraXrjqj&riaofiiviig tra^ev. coxovofiei yuQ 6'/;?.o»'OTt 
„xat naQeaxevui^ev , ivu onoruv ^aXri&eiri avXXu^tiv , ndvrag evaXcansg 
^ttX^i. iyco 8s ore fiev tig KtcpQcov xtxeXevofir^v untX&tiv, xui rov ronov i^ 
„ ^yyosi' OTTOt nore iirog iariv, a8s ro ovofia a^eSov nQoreQOv uxr^xocog' 

25 ), xal Ofioag ev&vficog xat druQdxojg dnrjetv. inel 8t fitruaxr/vwaeiv eig 
„Ta KoXXs&ccovog dnriyytXrj fioi , lanaiv oi nuQOvrtg oncog Sieri&riv' 
i^ivrav&a yuQ ifiavxu xurtjyoQriao}. ro fxtv nQcorov rjy&ia&tjv xai Xiav i6 
,.,iyuXinrivu' xur yuQ el yvcoQifmrtQOi xui avvr^&iartQOi irvyyuvov tifuv 
„ ol ronoi, dXX tQtjfiov fitv d8tXq)cav xui ansSumv dv&QomMV 'iq.aaxop 

50 .fithui ro X03Q10V, rulg 8s rcov o^oinoQbvroiv ivoyXriasai xn\ ).i\aro)V xuru- 
„8Q0fiaig iyxsifisvov. irvyov 8s naQUfiv&iag, vnofirtjararotv fie rcov u8sX- 17 2. f po.st (^or. aild. cflk, oiu. aegltE. \ Q. awaYctytii^ c x, atvdyHi' ceter'i. \ 
aitayaytii' cfx, oivdynv volgo. | 9. fiTTih' hcxHH^, liirov aeghSl' B, elrrsv iksS^, 
tiTttv 6 a.TooroAoc cifi (a sec. mau.). Cf. 1 Cor. 5, 3. | 15. yap aeghE, Si 
hcdfik. I 17. dTTayTjo/tv abcdfghE, dnayloxtv e, dTir^ytioxsv i (a sec. man.), 
dTcayt{o%iv ik. \ 31. txxttutvov conj. V^. | na(jafi.v&iaS (non TiaQa&vftiat, ut in B 
perpcram exscriptum cstj acefg ikSS^, naQadiuiai /'// tacite. 

17 258 EUSEB. HIST. ECCL. UR. VII, II. 

^,Cf(ov, ori ytirvia fitiXXop tij noXti , y.ai y fii-i> Ktq^QMv 'noXXr^v tjftiv 
^■fijytv udtXcpdJv Tcov a:i ^tyvTixs rijv tTHf^u^iav, (og iiXatVTtQOV initXti- 
^^aici^siv dvviiaO^ai , iy.£i ds <:iXi,ai(d'ttQov uaijg ri^g noXtcog avvtxiazeQOv 
„ T^s' rcav ovTcog «/«ajjTcuv xai onitioruTcov y.ai qiXruTcav oipecog uno- 
^^Xavaofifv. ucpi^ovrai ydQ xal luanavaoprut , y.ai cog iv iiQoaaTeioig 5 
^^noQQcortQco ytifiiroig, y.ara fxtQog iaoirai avvuycoyai. xui srcog iyi- 

18„»'tT0," y.a\ fit& irsQa tzsqi rcov avfi^t^i^xorcov «vto") av&ig ravra yQct- 
gift' ^'rzoXXaTg ys raig ofioXoyiaig J\Qiiui6g atfxvvverai. 'noXXa ye eiTitlv 
,, f/f< y.ad^ iavru yevofitva. oaug uni&fu^aai bvvarui itSQi rifimv ano- 
^.,q:uatig. di^fitvatig, 'riQoyQacfag, vnuQXovrcov UQnayug, u^icofiarcav d^Tio- 10 
.^{tiaeig, 86^>ig y.oafii'Ar{g oXiycoQiag, inaivcav tjyefiovixiav xat ^aXevrixcov 
„ xaruqiQOvijatig , y.ul rcov iruvricov unttXcov y.ui •Aura^orjatcov nat mv- 
„5J»'co»' y.ui bnoyfmv x«< nXdvr^g y.ui arsvoxcoQiug •/.ui iioixiXijg dXiiliecog 
„ vnofiovi^v, oia rd inl zJfAia •auI 2^cciiiv8 avii^dvru fioi, oiu fiixQi vvv 

i9 ,,^iiuXiura. ni be reQf^avog icpdvti; rig dt nsQi avru Xoyog ; uXXd rijg 15 
^^noXXijg drfQoavvrig , sig rjv ifininrca 8iu rsQfiavov , vcfisfiai , 8io 'aui 
^^rijv •Aa\]t i-Auarov rcov ytvofiircov bu]yriaiv naQirjfii roig eidoaiv a8sX- 

20, ',(poTg Xiytiv.'^ 6 8' avrog xal iv rrj nQog /Jofiiriov •^al Ji8vfiov ini- 
aroXfi rcov dfiqi rop Sicoyfiov avOtg fiviifiovevei iv raroig' ,,rbg 8s t]fx£- 
„T*08? noXXog rt ovrug na\ dyvcarug vfilv nsQiaaov ovofiaari naraXiyeiv' 20 
,.,nX7jv 'iars Hrt uvSQsg xat yvvur/.sg , nul vioi xal yiQOvreg, xat koqui 
„ •/.at nQsa^vrtStg, x«t cTT(iaTtcoTa{ x«/ idtiarui, •/.ai ndv ytvog xai ndau 
„^Afx/a, 01 fdv Sid fiaariycov x«< nvQog, oi 8s 8td ai8)]Q8 rov aymva 

2 1 „ »7x//C(afT£i,* rug arecpdvag dnetXr^q:aai' roTg 8t ov ndfinoXvg avrdQxt]g 
.f^dnifiij 'XQorog, eig to Cfuvijvui 8s'/.ryg rm KvQio), coansQ hv toixs ftr^Se 25 
„ ifiol 6 fiixQ' 1'i''^'' SionsQ eig ov oiStv uvrog inirtjSeiov •xaiQov vneQt- 
.,^0sr6 fis 6 Xiyoiv' ,,'auiqci) 5£xtco in^^Asad an, xat iv rifisQct acozriQiag 

22 „i^orjOi^ad. aoi.'" rd yuQ •/.u&^ r^fidg ineiSij nvv&dvea&s ■/.ui ^nXsa&s djyico- 
„^^r«f vfilv oncag 8idyofiev, rj^Abaars fiiv ndvrcog, oncog rjfidg Seaficorug 

„ dnayoiiirovg vno s'AarovruQxov na\ arQurrjyav '/.ai rwv avv avroTg 30 
„ arQuricarcav xu\ vnrjQsroov, ifis. re xaJ rdiov y.a\ fpavarov xa/ FlerQov 
„x«< JJuvXov, ineX&6vreg riveg tco»' MuQscorcov u'AOvrag y.at firfis sno- 
23„|Mi'j'tf?, §icc rs avQOvreg dqiijQnaaav. iyoo 8s rijv xai raiog 'Aat Tle- 9. <}oae acefhE, oaa dgikF^. | 21. l'ort ort] n h. \ 25- Stnrh? — tfiol 
om. h. I 26. o «f/pt »■«•'■ post diTt(it] yQovoi ponit h. \ 27. 6 Xtyo>v — Jes. 49, 8. | 
50. oxQaTi^yviv] arQavTjyii gv. \ 33. rs ] n *al aehS, xat om. bcclfgikVtS^HB. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 12. 259 

^,rQog, fiovoi rap aXlav ude).qwv uTiOQqatia&tvthg, iv iQTi^t? nai avi- 
i^urjQw rt]g jit^vtig Toncp y.azaHeKXEiafiE&u, tqiojv rjixiQwv o8ov t« TIuqui- 
„TOviov dieaTtjxoreg.'^ nal vnonaTa^dg q^tjaiv ' „iv 8e t^ aoP.fi 24 
„ xaraStdvxaaiv dcpavag iniaxe^nrofisvoi rog d8f:).(pog — 'jiQsa^vreQOi fiev, 

5 „M«'^«/xos^, JioaxOQog, JtjixtjrQiog, J^xiog' ol yuQ iv rco y.oafico ciooqpa- 
„ vtarsQOi fpuvarivog xa\ ^Axv).ag iv yiiyvTiro^ iilavoivrai ' Siuxovoi 8e oi 
„]U£T« rhg iv r^ voacp reXevri^aavTag VTioXeKf&evrsg (pavarog, Evae^iog, 
^fXaiQtjficov' Evat'§iog ov i^ dQxijg 6 &eog iveSvvdficoae xui nuQeay.evuae, 
„Taff vnr^Qeaiag rcav iv raig cpvXaxaig yevofievcov ouoXoyr^rcav svaycavicog 

10 .^.,d<:cojiXrjQlv, xat Tat,' tco»' acofidrcov aeQiaroXdg rav reXeicov y,ui fxuxu- 
„ Qioiv fiUQrvQcov u/. dxivSvvag ixreXeiv. xat yaQ fit'xQt vvv ax aviijaiv 25 
„ 6 TjyHfievog, rsg fitv dvaiQcov, ciog TroofTaoy, coficog rcav 'riQoaayoiievcov, 
„TOvff 8s ^aadvotg xara^aivcov, roiig 8'e cpvXaxaig xai Ssafioig exrr^xcov, 
^^icQoardaaojv rs fxr/Se^vcc rbroig 'RQoaitvai, xui uvsQevvcov fit] rig cpaveii]. 

15 „x«I ofiojg 6 &eog r^ cioo&vfiUi xul Xiczuoeia Toi»' dSeXcpav ^iuvctaavei 
„Tas nsiiisafievsg." xul roauvra fitv 6 /liovvaiog. lariov 8s cog o fiev^Q 
Evae^iog, ov Sidxovov '^Qoaelnev , CfiixQov varenov iniaxo^iog ixy.Xtjaiag 
Tr^g xard ^VQictv yiaoSixeiug y.a&iararui, 6 8e Muhfiog, ov rors a^f- 
a^vrsQOv eiQt]xs, fxsr uvrov /liovvaiov rr^v XtirsQytav rmv xar AXst,av- 

20 Sqsiuv d8eX(fav 8ia8t'xeTui, (Jicivarog 8s 6 avv avrcp rijvixaSe 8ia<:tQe\pag 
iv TTj OfAoXoyicc, fiexQi rH xa&' rjfidg SiwyfiH cpvXai&sig , yr^QUiog xofit8ri 
xai nXtJQTjg TjfieQOJv xu&' rjfidg avrug fiaQrvQico rr^v xecfuXtjv anOTfitj&sig 
rsXsiurai. dXXd rd fitv xar ixsTro xaiQo rci) Jiovvaio) avfi^avra roiavra. 

C A P. 12. 

25 IIf(jt rw»- ^»' Kaionoflu t^? Ilfihtt.arii/tjg /i«OTfo»;(T«)'Twv. 

(Nic. H. E. \l, 11.) 

Kard 8e rov 8tjXofisvov OvccXsQiuva Smyfiov rQsTg iv KaiaaQttrc 

rrig riaXaiarivijg rrj xard XQiarov 8iaXdfi\pavrtg oLioXoyifc &sic^ xars- 

xoafi^&tjaav fiaQrvQiq) , &rjQicov yevofisvoi ^oqcc. Turcov o fitv FlQtaxog 

50 ixaXtiro, 6 8e MdX)(^og, tqJ 8s TQircp 'AXe^av8Qog ovofia //»'. Tnrug cpccai 

xar dyQov oixuvrag iiQoreQOv fjtev savrbg cog dfceXeTg xai Qa&vfiug xa- 5. post Ji^ftiJTQtos add. xoi cfhVSi^f/, oni. aeffilS/i. 6. di aeikE, n 
bcdfff, om. h. \ 15. lt.7iaQtla cfyhV, /u^a(jia oeikSS'> H/i. | 16. post Jiovv- 
aiiit add. xal iv tuvtij Ti&nrai. x7, ygacfjj cfSfS^H, om. ae ffhikB H^. | 
17. a/ttixQov aeg SS^ Hli, « ftixgov bcdfhikxVV^. | txit/.T]aiaS om. aehSB. \ 
20. o om. h V H, add, ccteri. 

17* 260 EUSEB. HIST. ECCL LIB. VII, 13. 14. 

ittaai^ 6ri Sij ^Qa^Eiav , ru yatQu Tor>' aoOu yXi^^Ofitvoig iiQaviu diavt- 
fioyro;, oXiycoQOitv avxoi , fiij uxi 'JiQOaQJtdi^ovrtg rov ru fiaQxvQia crt- 
(fttvov' ravTU 8t ^uXtvaafttvsg OQfiijaai tTci ri]v Kaiauntiav , Ofioas re 
•/(OQi^aai. ini rov ^iy.aari^v, x«J rv/tlv ru iQoStdr^Xmfxtiti riXag. iri <nQog 
ruroig yvraiov ri xara rov avrov dicoyfiov iv ry avr^ aoXti rov Ofioiov 5 
laxoQuaiv dyoiva dn;&Xrixirai. riig 8k MuQy.toivog avrrjv alQtaecog ytviadai 
xariytt Xnyog. 

C A P. 13. 

(Nic. H. E. Vr, 12.) 10 

'u^XX ovx fig fiaxQov dovXtiav rijv auQu ^uQ^uQoig vnofitivavrog 
OvaXtQtrivu , fiovHQj^ijaag 6 ':iatg acoqQOviartQOv 'JitQi rr^v uQyrjV Siari- 
dtrai, dvtr^ai rt avrixa Sid '^iQoyQaiifiarcnv rov xa& r^ficav Sicoyfiov, fn tXev- 
OtQiag roig rov Xoyov <RQOtax(aai rd i^ t&ovg ijiixeXeiv 8i avriyQacfrig 
<nQoara^ag, ?]xig rurov fjj« rov xQonov' „AvroxQarcaQ KaiaaQ TlwnXiog 15 
,.,ytixivviog raXXiijVog, Evas^rjg, Evrvxrjg, 2is^aarog, Jiovvaici) xai nivvfc 
„ x«t Ji]fir^rQiq) xal roTg Xovrioig iniay.onotg. rijv tvtQytaiav rr^g sfirjg 
.f^dcoQSug 8id navxog t« xoafiu iy.^i^ua&ijvai 'jcQoairaia, oncog aiio to- 
.^.i^^icov tcIjv ■&Q>jaxevaificav ciTioycoQijacoai. xal dta ruro xai vfitXg rijg avri- 
.^^YQacpijg rijg ifiijg toj rv-jKo /^//ad^at 8vvaa&s , caarE [HjSiva vfiiv evo- 20 
.^..yXslv. xai TiiTO o^nsQ xara ro i^ov Svvarai vcp Vfimv atwnXijQua&ai, 
„ >')8ij 1Q0 'JioXXu v<K ifiu avyxsxcoQriTui. xai 8ia ruro AvQrjXiog Kvqij- 
„ viog, T« fisyiaxs 'jiQuyfiurog 'n:Qoaxartvcov, rov rvnov rurov rov v<n 
„ «/<i/ 8o&irra StacpvXd^si.'' ravxu s^ni x6 aacpiaxsQOV ix rr^g Pcofiaicav 
iQfitjvsv&ivra yXcoxxtjg syxeia&co. xul uXXtj 8s xu uvxa 8iara^ig cpiQsrai, 25 
fjv TtQog ixiQOvg iniay.onovg '7ienoii]xat, rd xcav xaXovfiivcav xoif.i7]rtjQt(av 
dnoXafi^dvtiv i^ntXQs^ncov' ycoQia. 

C A P. 14. 

01 y.uT ixdro avvr,xnay.6T((i inlaxonoi. 

(Nic. H. E. VI, 54.) 50 

'AV TaTO) 8s xiig fitv Pcofiaicov ixxXrjaiag slairi roxe xa&riysixo 
Avaxog, xijg Ss in 'Avxioyeiag ftsxu 0d^tov JrifiTjXQiavog, fpiQfiiXiavog 1. nof^n] TTodw yi (a sec. m.) k. \ 3- Tavva cfgVS^HB, Tavrl aeS, Taitri 
hik. I 9. xard fg B , tittd volgo. | H. fiaitffov] tiattpdv ik. \ 16. ^ltxivvtot 
aeikNSS^, Aiy(iito<: volgo, \ 22. Kvoino? ck. | 25. tStov &dd. cfik, om. volgo. 
Toc insequens om. //.•, EUSEB. HIST. ECCL. LIB. MI, 15. 261 

9£ Kataanscag t^»; Ka:i:ia8o-/.ioy , xai tni tozoi^' zojv xata TIotTOP fx- 
xXriaimv rgrjoQtog xai 6 thxs adeXcfog AOr^voQoiQog, f^oiytrsg yvaoitxoi. 
rr^g d' ('tli Ila^.aiarivr^g Kaioaoeiag OeoxTiOTs ftfTaXld^avTog 8iadiyBTai 
TTfV ijiianonriV /lofivog, ^Qax^i dt /po^fo tists diw/sioutrs OtOTty.vog, o 
5 xa&^ ^if^^^ } Siddoxog xadiOTaTai. TTjg 8' P.Qiyivsg 8iaTQt^r/g xai bTog 
)j»'. dXXd y.ai iv Itoooo/.vuoig avaTzuvoautvs Ma^a^uvov tov {fQovov 
Tutvaiog , xa« avTog (ni TtXetOTOig TOig xa& fjf^dg 8iU7iQt\L'ag tTtoi, 
iubklaTO. 

C A P. 15. 

10 Onwq y.uTH Kniaaotiav Magivo<; iuttQTvqr^oir. 

(Nic. H. E. VI, 13.) 

Kaxa T3T8g tiQr^frig unuvTays twv i /./.). rjOKav sarjg. tv Kaiaaotiu 1 
rrig TlaXaiaTivr^g Manhog twv iv OTQaTttaig d^KOfiaai TtTiuTjiiivaiv, yiiei 
Ts xa] TiXbTO) TitQKfavrjg dvrjo, 8id Ttjv XqiotS (laQTVQiav ttjv xtCfaXtiv 

15 daoTtfiveTai , TOiuoSe ivey.ev ukiug. tiu/j Tig ioTi czunu 'Poniuioig to 2 
xXTjfiu, ov Tng TvxovTag qjuaiv ixuToiTUQysg yivta&ui. totcs c/oXd^ov- 
rog, £jrJ TiiTO TiQOxo^nijg tov Muqivov rj tb ^a&fiH rd^ig iy.dXti. ij^rj te 
fxiXXovxa rr/g rififig i/cO&ai, nuQeX&wv uXXog ctqo tJ ^ijtiaTog, firj iitivai 
fiev ixeivcp rr/g 'Paifcaiojv fitTt/ttv dh'ag xa-d rng 'riaXatisg voiisg, Xqi- 

20 artavcp ye ovrt xai rotg ^aaiXevoi ftr] &vovti, xuTrjyoQti' avroj 8e «at- 
^dXXeiv rov xXrJQOv. iq' oi xivi^divTU rov SixaorriV {'A/caog brog rjv) 3 
'TtQ^rov fitv iQtodai aoiag 6 Manivog eirj yvcofxr^g. cog 8' oiioXoyovvra 
XQiartavov laifiovarg twQu, tqicov coooh' i~i8ovvai uvtoj tig iniaxexpiv 
Siaarrifia. ixrog Srjra yevofJitvov uvror Tb ^txaarriQia Qeorexvog 6 rj^e 4 

35 i^^iiaxoiog aqiXxei ':iQoatX&av 8i OfxtXiag, xai r7,g x^iQog Xaiimv fcrt tjJ* 
exxXiiaiav :iQoayei , tiaoj re •:tQog avro) arr,aag tw ciyidafiari, fiixQov ri 
•naQavaareiXag avrov t^? /Xafiv8og xal t6 '^iQOor^QTr^fiirov airc^ ^iqog 
i^nidei^ag, ufta re dvTf:iaQari&r,ai <nQoaayay(av aiTftj T^r rcor &eicov evay- 
yeXioiv yQuqtiP, xtXevaag roiv Svttv iXia&ai ro xard yvcoitrj. o'rg 5' ctfieX- 

50 A;jTt rr^v 8f^iav '^inortivag i8i^aT0 rr;r &eiav ynaqr;r, „i/H toivvv, e;f»/' 
qr^at TCQog avrov o Otorexrog, „Tb &cb, xal rv/otg cor tiX8, 'jQog avra 
Svvafibfievog, xat ^u8ue fier eiQr,vrjs." ev&vg ixtt&tv i^xaveX&ovra avrov 5 4. o add, aehil-B, oin. r/g. ' ig. yiysof>ai. Torrti azoXdCoiTos trrl Salma- 
fiut VH, yivia&ai totih oxoldtoiTot. i^\ Casauh. SS^B. | 22- *<'7 yvwur,<; 
cfgikxB, yvoifiTji tir; aehSVH. \ 26. rt cfikx, zi aeghE. \ 17- /XauiSui 
V^H, -^XariSoi CVS^B. 262 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 16. 17. 

xjjpi'1 f^oa naXmp rrQo t« dcAaartjQiB' xai yaQ tjdtj t« t/Ji; TiQO&eafiiug 
T« ;((id»'« asjrP.jfpMTO. x«< d>j <:iaQaaxag ro) SixaartjQicp, nai fiti^ova rtjg 
niaremg ri}v ciQodvfiiav imdei^ag , £v&vg, cog ilx^v , anax&eig rijv i':ii 
&av('(r(<) rtleiurat. 

CAP. 16. 5 

H xnrd AoTvnioy ioroQia, 
(Nic. H. E. VI, 14.) 

"Er&a x«t yiarvQiog i^Ri r\i &eo(fiXEi 'RUQQtjaia (iv)]noveverai, dvrJQ 
rmv ial Pcafitjg avyxXtjrixav yevofitvog, ^aaiXevai re inQoacpiXtjg, xai 'naai 
'/vojQiftog evyivtiug re evena xai 'neQtsaiag' og iiaQcov rrjViycide reXeis- 10 
ftevcp Tw fiUQrvQi, rov wfiov v^no&eis, ini XafinQag nai noXvreXng ia&ij- 
rog uQug ro axijrog i^niCftQertu , 'neQiartiXag re ev nuXa nXovaicog rrj 
'riQoatjHtiati racp\i '^iuQudidojai. tutb fxvQia fiev xai uXXa fivtjfiovevsaiv oi 
rdvdQog T<ai eig ijfidg SiUfieivavreg yvcoQifioi, 

C A P. 17. 15 

Tliql TMV y.nTrt. Jlrtvfndfi aiiftilutv t^? xoii ^wt-^oo; ruimv ufyrtXovqyluq. 

druQ 'Aui 'nuQado^u roiuru. ini rrjg fPiXi^^ina KaiauQeiag, •^v Tla- 
vedda (Jioivixeg 'TznoaayoQevsai, cpaai nuQa raig avro&i betxvvfievaig iv 
raig v^ncoQeiaig ri xaXsfitvs Tlavis oQsg -Krjuig, i^ cov xal rov 'loQ8dvt]v 
fXQOxtia&ai, y.ard riva eoQriJg ijfieQav acpdyiov ri xara^dXXea&ai, xa\ raro 20 
ry rov daifiovog dvvctfiei dcpav^g yivea&ui iiaQado^cog , '&avfid re eJvai 
TieQiSorirov roig 'naQyai ro yivofievov. <nctQovra d' ov 'nors roTg <KQarro- 
fiivoig rov 'AarvQiov, xat ro <riQuyfia xaranenXtjyfievsg idovra rog 'koX- 
Xhg, oixreTQai rijg <jiXdvt]g, nditeira dvdvevaavra eig oquvov ixerevaai 8ia 
XQiars rov inl Tiavrcov &eov, ro Xao^nXavov daifioviov iXey^ui xai iiavaai 25 
rrjg rmv dv&Qomwv d^udrtjg. ravra de cpaaiv ev^ctfievs d&QOcog ro leQeTov 
i'nmoXdaai ruTg iti]yaTg, «tw re avroTg ro 'nuQddo^ov oixi<^&oci, fiqSevog 
fii]xeri &avfiarog iteQi rov ro^nov yevofievs. 2. ffi,*aoTi]QU'j] Sixaarf! gh. | 3. post si&vs add. lASi&iv ahikNSS^HB, 
om. cfgxF. \ oji slysv om. hN. \ 10. TTjvixnSs om. h. \ ll.post InunQai add. 
T£ S.S^S, om. C. I 14. xal post rdvSQos om. h. \ 19. Uavis bcdfgikNS^HB, 
riavstn ahSV. I 25- xatansnhiyftivui cfgikxH^, MarunltjTtouivss ahNE. \ 
25. i^-iyiai cflJcB, dniltylni aSJ'H, Staliy^ai g. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 18. i9. 263 

t 

C A P. 18. 

JJfol TOi' avSoininoi; ov // (diioooonon ro^fOT/^of )■. 
' (Nic. H. E. VI,15.) 

L-^Ai' e-:teidrj ttjods t;;? noXecog eig fir)jfi)iv thjXv&u, sx a^iov ijyn- 1 

5 iiai 'rtaQsX&elv dit^Yijaiv y.ai toTg ixe&' ijiiag i^vijiioveveadui a^iav. tijv yuQ 

tti/iOQQOuaav , tjv ix zav leQcov evayyeXio^v iiQog ra ^ojTr^Qog tjitcov tb 

'^zci&ng ciTtaXXayijv evQaa&ai fxena&iqy.a(iev, iv&ev8e tXtyov OQnda&ai, xov 

re ol/.ov avxTjg inl tTJg <:i6Xeo3g deixvvadai , nai tijg v^io th 2!corrjQog 

eig avTTjv eveQyeaiag &avnaaTcc TQOTtuia 7iuQafi.t'veiv. eaTuvai yuo icp 2 

10 vxptjXb Xi\}s 'iZQog fisv Tuig 'n.vXuig th avrijg oiTts yvvaiy.og inTv^KOJixu 
XoiXxeov i<n.i yovv xexXinivov y.ul TeTUnivaig i^ni to 'nQOO&ev Tuig j^eQaiv, 
ixeTevsat} iomog, thtu de uvTixQvg aXXo Ttjg uvTTJg vXijg uvdQog c)q&iov 
Gxijfiii, dmXoida xoaftiojg 'neQil^ep.rifiivov, •acu tijv ^eTQa Ty yvvaixi '^qo- 
Telvov, ov 'KCiQci To7g 'noalv im Tijg aTijXrjg avTijg ^evov ti ^OTcivijg eidog 

15 cfveiv , fiixQi T8 xQaaTcids Trjg th ;f«Xx8 dmXoidog uviov , uXt^nfctQ- 
fiuxov Ti 'H.avTOicov voar^fiaTOiv Tvyyaveiv. thtov tov urdQtuvTU t^ '[rjan 3 
eixova cpiQeiv eXeyov. ifieive 8s xal eig tjfidg, cog xal oipei 'zaQCiXu^tiv 
i^ni^rifitjaavrag avTOvg Trj 'noXei. yai ■&avfiaaTov ov8ev, Tovg 'ndXcci i^ 4 
i&vdov eveQyeTtj&ivrag '^Qog T8 2io}TriQ0g rifimv tuvtcc 'Ke'Jiouy/.ivui , ote 

20 'AUi Tmv d^KoaToXciJV uvth Tug tiy.ovag, IluvXs xui TlirQS xui uvth dij 
tH XQiazb, 8iu ;f(ia)|U«Ta)y iv yQuqtuTg aco^Ofiivag ioTOQijaafiEV, cog eixog 
rmv 'naXaioov ccnuQucpvXccxTwg oicc acoTiJQug i&vixij avvij&eiu <ruq euv- 

TOTg THTOV TlflUV tioO&OTOJV TOV TQO^KOV. 

C A P. 19. 

25 11(01 'cov i9-Qovov Iay.v)i)OV xov irciay.onov. 

(Nic. H. E. VI, 16.) 

Tov yccQ laxco^H &qovov , th <nQcoTH T/;? leQoaoXvficov ixy.Xtjaiag 
TtjV fjiiaxo^ntjv iiQog avTu th .^corriQog xul rcov uitoaToXoov vnoSe^Uftiva, 
ov y.ai uSeXcpov t« XniarS ;f(»/;jM«T/cr«f ol &eToi Xoyoi 'ntQtiytiaiv , eig 
30 8evoo <necp<vXciyfiivov oi T/jSf xutu ^iadoyijv 'KeQiinovTeg ccStXcpoi. aacpcog 
ToTg <KCiatv i<Kt8eixvvvTui, oiov 'ntnl Ttig dyiag dv8Qag zu &eocpiXag evsxev 
01 Ts 'KccXai xai oi eig tifxdg iaoj^ov re xul dnoaco^ovai ai^ag. xui 
ravra fiiv zavrtj. 7- ivQcta{fai] Bi(jiodat ik.SS''. \ 14. «i'f/J? add. ahikE, om. cfgx. \ 16-po9t 
xaxov add. St ahxSVH, om. cfgikB. \ th ' lija^ iinora cfik, tix. r. ^ Iijoh 
aghE. \ 22. dnaQacpvXaKrojs] dnagaXf.ditTote bSHH^^ (III. p. 405). | 27. post 
&q6vov add. rs «TOoroV.a bS. \ 32. at^ai] d^in%Qiwv ar9u( aekNESS^. 264 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 20. 21. 

C A P. 20. 

//foi. T«ur fo^r«i!/Ti>!ft»r /itnvvafov fTCiaTO/.iiiv, tvO-a y.nl rrf^i lov nnayn Krtvnyftn. 

(Nic. H. E. VI, 4.) 

"0 ys fi^v /liovvaiog <:iQog raTg dtjXm&eiisaig sniatoXatg avrov tri 
xal rag qieQ0(4.tvag ioQraarixag rortjnnavra avvrdrrei , navrjyvQinco- 5 
rs'o8g iv avraig 'risQi rtjg ru jiaaxa ioQrtjg dvaxiviav Xoyog. TaTcof rrjV 
^sv 0XuyiO) 'riQoar/ (ovsT, rriv ds /JOfisriqi xai /Ji8vfi(p, iv ?j xat navova 
ixridsrui oxrasTtjQidog , ori uij nXXors i] fiera r>]v saQivtjv lamisQiav 
TCQoatjxoi rrjv rov rcuaxa ioQrtjv ijiirsXsiv •KUQiaranevog. 'nQog ravraig 
xul uXXrjv roig x«t' 'yiXs\dv8Qsiav avfx^riQsa^vrsQOig i^niaroXijv SiaxaQur- 10 
rsiy irsQOig re ofis SiarpoQtag, xal ruvrag s.ri rs di(oyfiH avrsarcorog. 

CAP. 21. 

flfol rdiv h' AkiiavSQtfa nvix^avxiov. 
(Nic. H. E. VI, 19.) 

1 'EitiXa^uarig 8s oaov b-^ico rijg eiQi^vtjg, indveiai fisv sig rrjv ^u4Xs^dv- 15 
iQsiar , 'ndXiv 8' ivrav&a aruasoig xat <:ioXs'fi8 avardvrog , ojg «;f oiov 

re rjv arTf»T, rovg xaru r^v noXiv wriavrag dSsXcpovg tig sAdrsQOv rijg 
atdaeiag fisQog difjQtjfjisvsg imaxonslv, av&ig iv ri} ri ndaya ioQrr] coantQ 
rig {"^isQOQing i^ «vt^? t^s* 'yiXs^av8Qtiag 8i(c yQafifiur^ov avroig ojftiXsi. 

2 xal 'isQuy.i 8s fierd ravza tcoi' yar AtyvRrov imaao^ROi irsQav ioQra- 20 
arixijv iniaroXijv yQatfcov , r7,g x«t avrov twj' AXs^av8Qto3v araaeoog 
(ivrjfiovevst 8i(\ rircov' „ifioi 8s ri ■&avfxaGr()v si iiQog rsg noQQojrs^QOit 

„ ci«po»xaJ'T«t,' ;f«?.f7ror to x«>' 8i i^KiaroXoJv ofiiXsiv , ors xut to nQog 
.^^ifiuvrov avr(o fioi 8iuXsysadat •xai rrj i8i(c yjvxy avfi^HXsvsadai xa- 

3 .f^ &sarr]'Aev utcoqov; <KQog yuv ru sfxavru a^n.kayfva, rng Ofioaxrjvog xat 25 
„ avfi\pvx>ig u8eXcpovg y.ai rijg avri^g KoXirag ixxXrjaiag i<niaroXiftai(av 

„ 8sOfiai yQUfifidrcQV, y.ai raij^ onojg ^iwjisfixpaifirjv, dfir])^avov (paivsrat. 
j, Q((Ov ydo dv rig af^ o<Kcog eig rrjv vnsQOQiov, nXXa xai an avaroX(ov 
„ im 8vafidg <KSQ(aa}&sir] , i] rr]v ^AXs^dv^QSiav a<K avrrjg rijg ''AXt^uv- 

4 „ 8Qsiag insX&oi. rijg yuQ ior'ifiH rijg 'noXXijg drQi^sg ixsivr]g, ijv iv 8val 30 
„ ysveaig 8ico8svaev 6 ^laQur^X, aneiQog fidXXov xai uBarog iariv i] fieaai- 7. ^AaaLw chikxFB, ^Xavioj aeySS^H, ^),a^iavio N. | H. SiaipoQMS CE, 
Sictqivgsi N: scrib. vel StatpofifiS (coll. 267, 22) vel Sin(f6(joii. | iVt] tnl S. \ 
20. Twr] roj fN. 1 fTnaAOTTM aceliNE, tnia-AOTxojv yih. cf. VII, 24 (p. 268, 22): 
Ntnuji tniaxoTTOi tiuv xav ^iyvnrov. \ 25. n^a^otxSvraS cfhikxVB, naronfSrTaS 
aegNSS^^H. \ 28. vnsQogtov cfghNFS^, insQO(jiav aeikSHB. \ 30. noXl^i] 
noV.ij? Hai volgo, xaJ om. cf. ' 3\. ansi(/o? ah ceghkxSV H B, anooo? dfiNS^. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 21. 265 

„t«t;; Trjg TioXettyg odog' xat rijg &a).dao>jg, TjV imivoi {tayeiaav y.ai Siu,- 
„ rEiyia&Einav 'tGXOv iim^laror, xal wv Iv rj/ XioicpoQco narE-:zovxiri9r^aav 
^^Alyvmioi, 01 yaXijtoi koi clxvfiavTOi Xifitveg yeyovaaiv eixav, jroXhiy.ig 
„ (favevTeg utio twv iv avToTg qovcor oiov eQv&Qa &oi).ar!6u. o 5' iniQ- 5 
5 ^,Qecov noTafiog tj/i' noXiv 'nore fiev ini/fia rijg dvvdQa hjQoreQog c6()p^jy, 
„ x«« itdXXov av^ftcodr^g iaeivtjg, 7jv diaJioQevoiievog 6 'laQcn]). arcog iSt- 
^^xptjatv, cog Mcovou ftev ya-cn^odv, Qv7jrai 5' avroTg <:iaQa tb daviidaia 
„ jio/«j'TO^ fiovs ix '^ieTQag ciy.QorofiH aoTOj" TioTf 8e rnouror eTzXrjfi- 6 
^^fivgev, cog ndaav rijv 'n.eQixcoQov rdg re Oi^Hg y,(ii rng dyqug iTiixXv- 

10 „(7a»'T«, rijg i-Jii j\c^e yevoiievi^g Ta ijdurog qoQug tTiayayeTv dneiXtjv' 
„ aei de aifxuri hui cfovoig y.ai Karwn.ovriOfioTg xdreioi fiefnaofiivog, oiog 
„^710 McovaeT yeyove r^ <DaQaco, fxtra^aXcov eig uifta xai i^Koi^eaug. 
„ x«« 'noTov ytvoir uv rov 'nuvru xu&aiQovrog vdarog vScoq -au&uqoiov 7 
„«iAo; <!img dv 6 'RoXvg nui dueQavrog dv&Qomoig coy.eavog inr/v&eig 

15 „T//J' 'rtixQav ravrr^v d^noafir^^ca &dXaoouv; // aw? «r 6 fiiyag Tzorufiog 
„ 6 iy.-:iOQev6fievog i^ 'Edefi, rdg rt'ooaQag uQ^^dg eig ug dq.oQil,eTai fiero- 
„)r£TCt;ffa? eig fiiar th rtjcov , dnonXvrui ro Xv&qov'., ij ^oTi 6 T£i>o- 8 
„ Xcofievog vno rav 'TiovtjQcov 'Tiavraxo&ev dvu&vfndoecav dtjQ eiXiy.Qtvijg 
.f^yevoiro; toihtoi yuQ u^no rtjg ytjg uTfiot, xut uiio &uXuaa^g uveitoi, 

20 ,^<norafimv re avQui xat Xifievcov uvifirjOetg cc^ioiveaoiv, cog aijfjouevcov iv 
„5i«(Tt ToTg v^ioxetfievotg aror/eioig vexQcov t)(^(J3Qng elvui rdg SQOoovg. 
„ etTa &avfid^ovai xat diwnoQovat, 'no&ev oi avveieTg Xoifioi , 'no&sv ai 9 
^^^(aXfnai vooot , 'no&ev ui navTodanui cp&oQui , no&ev 6 noixiXog xal 
„ ^oivff Tco»' av&Qconcov oXe&Qog, 5iu ri fir,y.irt Toauro nXij&og oixr^roQcov 

2.T „ 7/ fieyiart] noXtg iv avrfj ifeQei , uno vtjnicov dQ^afitvrj ncddcov fieyiQi 
„ Toj»' eig axQOv yeytjgaxorojv , oaovg cofioytQOvrag oijg ixdXei nQoreQov 
„ ovrag erQScpev , c(XX oi reoGaQay.ovTUTai xui fie''/Qi rcov e^dofitjxovra 
„ eTOJi' T0(T«T0 nXeioveg rore , coore fiij oviinXr^ctbO&ui rvv rov (iQi&fiov 
„ «yTw»', nQOOtyyQucpevrcov y.ai GvyxaruXeyivrcor tig ro 8rjf(6oiov oiTr^Qe- 

50 „ oiov Ttu»' dno reaGaQeaxaidexa irwv fii-/Qi tmv oydotjxovra, xui yeyo- 
.i.,vuaiv oiov 7]Xiy.tb}rui tmv nuXui yeQuirdrcor oi oxpei vecoruroi. x«f 10 1. xai r»;f *tX.\ ,,ait Dionysius, portiis iirbis Alexandrinae (ot yu/.ijvol xal 
n». ).iuh'it), peremtorum civium cruore exundiintes, rubri maris imaginem saepius 
praebuisse" Valesius. oiv refercndum est ad ixslvoi sive Israelitas. j 2. post nnrs- 
TTovrla&rjaav add. oi aehE, om. cfgikN. | 7. jyjmhaS bcVfaH, Mojvay adfik 
SS>^ H, MoJOTJ ehN, Monacl g. \ 12. Mon-au cgk VS^H B, Motaii aeS, MojiiaS i (a sec. 
man.) Mojvorj f, Miuayj hN. | 15- Ma&d^atov aklo cf, aXXo xa9. volgo. I 17. ro 
acfhNS TH, tvv ef/ilB. [ 2?. -j'/.}'f>nt om. fi. \ 28- Toobro] roo.v'"( msS^Z. 266 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 22. 

„oi;TOJ iiEtov/ifVOf fhi y.ai 8anav(oiievov OQmvres to ejii 7^«; uv&Qmnmv 
„ ytvo^' ov rQtfiovaiv, av^Ofikvov x«? TrnoxoTirovTog rS navreXovi; avrojv 
„ ucpaviafiu. 

C A P. 22. 

lUnl 1»]? iniayTjifdaijq rooov. 5 

(Nic. II. E. VI, 20.) 

1 Mera ravra XoiftiXTJg rov •koXe/iov 8iaXa^Hai]g voaa, r7jg re soQrrjg 
'nXtjaiu^uaiig, av&ig dia yQacprjg roTg adeXrfoTg ofxiXei', ra rijg avfiCfOQug 

2 i^niatifiuivofuvog ':iu9i] 8iu rovrcov' „roig fifv uXXoig av&Qojnoig ovx uv 
^,86^eie xaiong toQrTJg tlvai t« nuQovra. b8' tariv uvroig «t£ urog ure 10 
,.,rig i-reQog, uy oioig tiov eniXvTKOv, uXX ii8' t'i rig TieQiXfiQ^S, ov olt]- 
.,.f&etev fidXiaru. vvv fxev ye &Qijvoi noivra, xai nev&ovai ituvreg , xat. 
„7:eQit]x5aiv oifiwynl rr]v izoXiv 8ia to 'nXr^Qog rmv re&vr^%oro3v nai roiv 

3 „ a'iio9vt]ax6vrcov 6at]fifQai. cog yuQ iui rcov nQcororoxcov tm»' AlyvKricov 
^.^yeyQanrai, arojg xul vvv iyevij&i] xuavyij fuyuXi]. ov yuQ iariv olxia, 15 
„ sV {} iix iariv iv avrrj reOvriXcog' xai ocpeXov ye' noXXa fiev yuQ xai 

4 „ 5£U'« xu) T« HQO T«T8 avft^ir^ji]x6ru. 'jqmtov fitv 7]fiug T]Xaaav , xai 
.,.,fi6v0i 'TiQog uTidvro3v 8icox6fievoi xui &nvarbfievoi eoQraaufiev xui rore, 
„ xul 'Ko.g 6 rijg xuxf txaarov &Xiipea)g ronog <Kavr]yvQixov r]iuv yeyove 
^^X^Qiov, dyQog, iQi]ftia, vavg, 'KUv8o/einv, 8eaficori]Qi.ov' cpaiSQorartjv 8e 20 

.5 „:r«(Ttij»' tjynyov eoQrr]v oi reXeioi fiunrvQeg evcoxt]&e'vreg iv sQttvq). fitra 
„ 8e ruijra ndXefiog xu). Xiftog iTiiXa^ev , u roig e&veai avv8it]veyxafiev, 
.,,ft6voi, ftev vnoatdvreg, oaa r]ftiv iXvfiijvctvro, nuQanoXavaavreg 8e xai 
„ ciov dXX^Xug eiQydaavro re xa) nen6v&aai, ' xat rij XQiars naXiv ivi]v- 

6 „ cpQdv&r]fiev eiQ^vrj, rjv fi6voig r]uiv 8e8o3xe. ^Quyfyrurr^g 8e t^fimv re xai 25 
„ avrcov rv^^vrcov dvanvoijg, inixure'oxi]xpev^ v6aog uvrt], nQuyfia cpoj^s 

„ T£ nuvrog cpo^eQcortQOv ixeivoig, xu) avfKfOQccg Tjarivoauv axBrXicoreQOv, 
„ x«t cog i'8i6g rtg uvrcov dnr]yytiXe avyyQuqjevg , nQuyfia fiovov 8i] rrjg 
.,.,ndvroov iXni8og xQeiaaov yev6fxevov' r]fuv 5« ov roihro fiev, yvfxvuaiov 
„ 5e xa) 8oxifiiov ovSevog rav uXXoiv 'iXarrov. dneaxero fiev yuQ ov8e 30 

7 ,,r]fjiav, noXXrj 8e i^ijX&ev eig t« e&vt]." rovroig e^ijg inicpeQei Xeycov' 
„ 01 ysv nXeiaroi rmv dSeXcpcov r]fioov 8i vneQ^dXXsaav dyanr]v xai cpiXa- 
„ SeXcpiav dq)ei88vreg eavrmv xai dXXtjXojv ixofievoi , iniaxonovres acpv- 11. iTtiXvnotv bcfhVVaS^HB, fnikoinoji' adegilcNS. \ 16- ys' nolXd 
hcdexFHHii, ye e/s* nolld gns Turnehxis F^S^B, ya' tli nolkd aN, ys- inl 
TToXXd hk. post ys lacunam exhibet /, rasuram i. | 19. sxaoTov] savraS h. | 
25. StrSwys cfgtk, sSfjy.s aehN'E. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 23. 267 

„>LaxT<»? Tfc? voaHVTug, /w^zaQwg vTDjQersufvoi, dsQwrisvovreg iv XQiarcZ, 
„ avvanr^XXuTtovto iy.sivoig uaiuviataxa, th nuQ ixiQcov uvuTii^tTiXuuivoi 
^^-nddovg, xal rrjv voaov icp iavTOvg tXnovrfg «;ro Tav 'KXijaiov, y.ui 
^jixovTsg dfufiuaaofisvoi Tug dXyr^dovag. y.ui 'noXXol voaoxOfitjaavTeg y.ai 
5 „ Qmaavreg eTeQag iTeXevrr^aav avro), tov ixeivmv Quvutov sig iuvTOvg 
,^ fieTnaTrjaufievoi, y.ui to driftwdeg Qfjfia, fi6\i]g dt\ 8oy.HV cfiXocfooavvr^g 
f^exeadut, tQyco dij Tore '^iXr^QuvTtg , d-iovTeg avTcav 'rzeQnUtjfiu. oi ylv 8 
„ aQiaTOi Tmv tiuq' tjiiiv ddeXcpcov tHtov tov TQonov iieyMQr^auv th ^in, 
„<!iQea^vTeQOi rt Tiveg xui dicc/.oioi y.ui tmv unn th Xuh Xiuv eauivti- 

10 „ftevoi, ag xa< tov ^uvutov tovto to eldog 8id '^ioXXriv evae^eiuv 'aui 
^^'RiaTiv laxvQuv yevofxevov fai8ev ccriodeTv ftuQTVQia doxetv. y.ui t« (Tco- 9 
,.,fiUTU 8e TMv dyicav {"HTiuig '/jQat y.ai y.nX^izotg vTioXau^uvovTeg, yu&ui- 
„ ptt^TfV T« 6cfdaXfi8g, y,a\ aTOviuTU ovyy.XeiovTeg , c^iinqonuvTeg re y.ui 
„ dtuTi&evTeg, <nQoay.oXXc6fievoi , avftizXe-AOfievoi , XnTQOtg Te ycv neQiaTO- 

15 i^tXuig xuTuxoaitHrTeg, fieru itiy.Q6v iTvy/uvov tcov lacov, uei twv vnoXn- 
^'jiofievcov icfe<:tOfievct)v ToTg apo uvTCfiv. tu 8e ys i&vr^ "Jiuv THVcivrtov' 10 
„xa< voaeiv re dQXOfievsg dnca&Hvro, xat d^necfevyov rng cpiXruTHg, y.uv 
^fXaig oSoTg eQQinTBV Tjfii&vTJTug, aca rey.Qng drdcfHg dneaxv^uXiXovro, 
^■,Tt]v Ttf ^«j«T8 8id8oatv xaJ y.oivo3viuv ixTQennfjievoi , TjV hx r^v y.ui 

20 „wo?.i« fir^/uvcofievoig iy.xXTvui Qu^tov.^' fteru 8s xui t«i'tj;i' rr^v ini- {[ 
aroXr^v, eiQrivevadvrcJV xwv y.ard rr/v <:i6Xiv, roTg y.ur yiiyv^irov uSeXcfoig 
eoQTaaTixrjV av&ig i<xiaTeXXei yQucfrjV , y.ui im ruvTr^ aXXag 8iuqoQovg 
'ndXiv 8ittrv<ntiTai. qe^Qercci 8k rig uvth y.ui crfoJ au^^ura, xui uXXtj <neQi 
yvftvaais. 'EQftdf/fxcovt 8s <ndXiv y.ui roTg y.a.r A'iyv<:irov u8tXqnTg 8i e<ni- 12 

25 aroXfjg OfiiXoiv, 'noXXu re uXXu <neot t^<? /lexiH xui royv fxer avrnv 8te^- 
eX&o)v xaxorQoniag, rijg xard rov ru^.Xir^vov eiQrivt,g i^nifiifivr^axeTai. 

C A P. 23. 

/Tigl T^; raD.nirov ■)aai).f(ae;. 
(Nic. H. E. yi, 21.) 

30 Ov8fv 8e oiov ro xui THTOiv coSe nojg iyovrojv uy.Haai' ,,ixeivog 1 

^jwtf HV Tcov nQO uvTti ^aoiXeojv rov fiev 'riQoeLtevog, tw 8e iTii&euevog, 

2. post txiivot?, non post ctoutitorara intcrpungunt aS. j 7- post avrvir add. 
iravToiv bcdfsVS»!/, om. aeghikxSB, qui 7iavTV)v ex 1 Cor. 4, 13. in textum 
intrusum esse arbitratur. | H. yivojuivov cfxN, yirvufvov volgo. | 15. po.st rt 
add. T8S aeSVHS^. \ 16. ^i om. h. I 17. rt add. cfx, om. volgo. | x«V] xai 
cf. i 20. xai post hi add. cfik, om. aeghE. \ 21. xar' aeyhE, xara T7]v 
cfikK. I 22- SiatfOQiii om. aeS. \ 23. :rd/.tv post Tair/j ponunt aegSS', post 
diaip. hchikV H B. \ 25- ti] Tt xai cf. | 26. iTiutfivijaiciTai cgikx, irroutfi- 
ttjoicrTai (sic) /, irtotiiftvrjoKtrut o.ehE. 268 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 24. 

,:iayy£vtj raxmg •aui 7t^o(j(j/^o^ f^tjcpariad^ij' nredei)[&i) ds xat avvavm- 
^uoXoyri&ri nana 'rTutTcov o /«iAf/;>'Oi', naXaiog Ufta ^aaiXevg xal vtog, 
^nQoorog b^v xat /««t ixeivovg '^iuqmv. huxu yaq to otj&sv 'UQog tov 
, nQorprjTKjV Haaiuv „t« «51' uQyiJ^g 18h Ijnuai, nui xn/ra a vvv avateXeV'^ 
, QXTCtfp yuQ vkffog rag ijXiaHug UHThag imodQafiov xai nQog oXiyov 5 
^mrjXvydaav saniaaiv avrov y.ui uvt uvxh 'jiQoecfavr^, eha naQeX&ovTog 
, ij 8iaza'AevTog tb vecpsg i^eqidvt] 'ndXiv iiinvaTeiXag rjXiog 6 itQOa- 
.fVareiXag, «tw 'nooaTug xai iQoaneXdang tnvTov 6 MaxQiavog Tijg eqpc- 
.^armaijg ruXXiijvi [iuaiXeiag, fifv tix eaTiv, iTcei fiijSe tjv, 6 8' taTiv 

3 .i^Ofioicog maieo rjv. xut oiov daodefitvij to yrJQag tj ^aatXeia, xai t^v 10 
^iQoSaav dvay^a&r^Qttfjiivij xaxiav, dnfiaioTeQOV vvv iiiavdet, x«t tioqqco- 

4 ,, Ttoor oQaTai xat dxHtTUi nui ^iacpoiTil 'navTayb. el&' e^ijg xal tov 
•/qovov, ya&' ov tuvt tyQaqie, 8ia TKTto»' atjfiaivti' „xtti fioi iiaXiv Tug 

^ijfieQng tcov ^aaiXty.cov iTcov tTteiai ay,oneTv. oqco ydQ, cog ovofiaa&iv- 
, Teg fttv 01 daf^iaTUTOt fitT ov tioXv yeyovuatv dvcovvfioi, 6 8e oatca- 15 
iTeQog xni qiXo&ecoTeQog vjzeQ(ittg Ttjv e7iTaeTi]Qi8a vvv iviavrov evaxov 
.,oiavvti, ev oj //«*<*,' eOQTuacoiitv, 

C A P. 24. 

Ilinl iNVrrwJTOi; xnl rov xrit niTnv nxfoufiToq. 

(Nic. H. E. VI, 21.) 20 

1 'Enl TovTOig 'nuai a^ROV^d^tTai uvto^ x«t Ta neQi i^KuyyeXiav 8vo 
avyyQUfifiaTa. ij 8 vizo&eaig «vtw NtTicog tjv, iiitaxonog twv nar Ai- 
yfCTTor, lii8aixcaTeQov Tug i^nrjyyeXftevug Toig dyioig iv zaig &eiaig yQa- 
cpaig inayyeXiag diio^o&ijaea&ai 8i8daiicov, xai Tiva ;^fAf«5« «Ttoi' tqv- 

2 qijg acof/aTixljg icii Ttjg ^r^Qug TuvTi^g iaea&ai vfnOTi&ifievog. So^^ag yov 25 
«TO? ix T^g yinoxaXvxpecog 'Imavvs ti]v idiav •AQaTvretv vnoXtjxptv, ,,'iXeyxov 

3 dXXrjyoQtaTmv Xoyov rtva 7rf(»» TeT» avvTd^ag i^niyQuype. JiQog 6v 6 /lio- 
vvaiog iv ToTg aeQi inayyeXtc^v iviaTUTai, 81 a fiev th iiQOTeQa Ttjv avzs 
yvcofiTjv ijv er^e ':ieQi t« 8(jyfiaTog iiaQaTi&ifievog, 8ia 8e t« 8evTeQ8 neQt 
Ttjg '^aoxaXvipecog 'Jcodvvov 8inXaft^dvcov, 'iv&a tov Ne<n.coTOg xaT» rrjv 30 

4 dQit]v fivrjfiovevaag ravTU <atQt avrs yQdcpei' ,,inel 8e avvTayfid ti iiqo- 1. TTayytrij acfhi^E, nuyyavu yik, 7Tay/sp't e. \ 3- TTQiZzot post ixtivs? po- 
nit h. I (j7]9iv — Jes. 43, 19. | 7- tnav. o rjXtoe 6 tt^, cf (is om. 6 post ijXios) 
hVS^HB , inav. 6 n^, tJ?uos aeiJuS. \ 8. nQoavdt] nQOiaTa? conj. Fa. | ngoS- 
7Tt).dan? ahccleghikxNVS^HB, nQomXdoae afS. j MayQiaioe b cdfhikx 
VS^HB, MaifQlvoe aegNS. \ 10. wWfp ^v om. cfx. \ 14- tntt.ot, axontlv] i^i- 
oxonttv hih. \ 21- naai rfik, (Inaai, volgo. | 28- avTh c, ni-T^ volgo. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 24. 269 

,,nofi{^sai Nmcorog, cp Xiav iTTSQtiSovzai cog uvavriQ^^ijrcas anodeixvvvri 
„ rijv Ttt XoiarB ^aaiXeiav ini yr^g 'iasa&ai, iv aXXoig fifv 'KoXXoig utio- 
„ Si^Ojwat xal dyanco Ninoira, rtjg re niartcog y.al r^jg (fiXonoviag xai 
„ T^ff iv raig yQacpaig SiarQi^ijg k«J rijg '^ioXXijg xpaXficpdiag , tj fi^XQ' 
5 „rt;i' 'noXXol toS)' udiXcpcov sv&vfibirai, x«/ 'nuvv 8i. aidsg ayco rov av- 
„ d'Q<a'ROv ruvnj fiiiXXov, y CiQOUvenavaaro, uXXii (cpiXrj yiiQ itai 'JiQori- 
^^fiordrr, 'Kuvrcov ij dX^deta) ijiaivsTv rt ■/^oii xai avmirttv aq^&ovcog, 
„f«' T( OQ&cHg Xiyoiro, i^Erd^etv 8t xa) Sitv&vvsiv, ti ri fiij qiaivotro 
„ vyicag dvayeyQafifiivov. xa/ iiQog fitv '^iuQovra y.ai iptXcp Xoyc() doyfia- 5 

10 ^^nXovra avraQy.tjg Tfv ctv rj dyQUCpog ofiiXia , 8i iocortjaecog xai wno- 
^^xQiaecag 'nei&8aa xal avfj^i^d^saa ryg dvridiari&efiivsg' yQacptjg 8s 
^^ixxsifisvtjg, cog ^oxei rtai, '^ii&avoordxtjg, xai rtvcov 8i8aay.aXcov TOi' fiev 
,.)v6fiov y.al Ttfs' '^zQOcpijrag ro firfilv ijyefiivcov , •aui ro rotg evayyeXioig 
.,^tjiea&ai TcaQtvrcov, x«) T«i: rdiv cmoaroXcov i^niatoXug ixcpavXiaavrcov, 

15 „ TJyf 8e ry avyyoufifitirog rbra 8i8aay.uXiar cog fityu Srj ri nai xey.QVfi- 
,.,fiivov fivar/iQiov y.are^nayysXXofiivcov, y.ai rsg cmXaariQsg a8eX(pag r^ficov 
,.,ti8€v icovrcov vipr]Xov x«f fieyaXtiov cpQoveiv sre 'n.eQi rijg evSo^s y.ai 
„ dXtj&cog iv&is rs KvQia ijfimv i^nicpuveiug, urt rijg tjfieriQug iy. venQ^v 
.i^dvaardaeciig xai rijg 'riQog avror iTtiavvaycoyijg yai OfioicoaBcog , uXXa 

20 ,.,fiiy.Qd xai &vijra xul oia rd vvv iX^Ki^eiv dva^nti&ovrtav iv Tf/ ^aai- 
•f^Xeia T« ^£6, dvayxaiov xai. ijftug cog 'UQog iiaQovra rov d8eX(pov t]fimv 
.„8iaXe)^dijvai Ni^ncora.'^ rsroig ine&' trsQU i^nicj^iQei Xiycov' „iv fiev hv 6 
„ Tw 'y^Qaevoeirri ytvofxevog, ev&u, otg ol8ag, tiqo 'rzoXXs rsro i^nsnoXa^s 
„ TO Soyfia, d)g xut ayf^iafiara xai dnoarciaiag oXav ixxXtjatcov ysyovivat, 

25 ^^ avyxaXiaag rog 'KQea^vrsQag xcu 8i8aaxdXiig toj»' iv raig xojftatg dSeX- 
^cpcov, <!taQ6vrcov xal tmv ^sXofievcov d^sXcpwv , 8ijfioai(i rtjv i^iraatv 
,iiioit}aaa&ai rs X6y8 TiQOBrQeipdfitjv. xai tuto' fioi 'riQoaay^vrojv ro §i- 7 
„^Xiov ojg ri onXov xat rttji^og dxarafidxrirov, avyxa&ea&sig avroig rQtmv 
„ «5^tf tjfitQMv i^ eo3 fiixQ''» iantQag , 8isv&vvetv insiQd&tjv Ta yeyQafi- 

30 .^^fiivtt. iv&a xai ro svara&tg y.ai ro cptXt'iXi;&£g xal ro svnaQaxoXa- 8 
„ &tjrov xtti avvsrov v^nsQtjyaa&tjv rcov d8sX(p<av , ciog iv rd^si xai fitr 
j, i^Kisixeiag rag iQOJrtjaeig xai rag inanoQTjaetg xa\ rdg avyxuru&iasig 
^.,inoitifis&tt, ro fitv ix navrhg rQona (piXoveixoig rdiv una^ 8o^dvroov 6- j/ sS^ZB, ij g, om. c, ;/ codd. et editores ceteri. | 8. Si bcdfikVS^H, 
re aeghSB. \ 23- '^(JOtiotiTij bcdhSV 11, '^/Qotvoicjt aefg ikNB. Mirum est, 
eam scripturam, quae una recte se habet, scripturam ' Jgaiv — (cf. Stcph. Byz. v. 
' ^^(iivorj) in codice exstare miUo. | 33. post tqotth add. xal uegkK, om. cfikx. 270 EUSEB. (IIST. ECCL. LIR. VII, 25. 

^^atQuyta&ai, n xui iiij (faivoivro OQ&aii tiovxa^ naQaiiijaafievoi, fiTjxe 
„ 8f Tug avTi).nyi'ug vjtoaTsV.OfiSvoi , aXX ig oaov olov t6 tcJ»' ctQOnei- 
^^fitvojv ijii^UTEvtiv xai itoaTvvtiv avrd iifiQmfitvoi, fiijTS, el Xoyog aiQH, 
^^fitTWKttOta&ai xui avrofioloytTv aidiifitvoi, u).)! tvavvtiStjTCog xai dvv- 
„ Troxp/TfOi,' xui T«/V y.iiQ8iaig iiQog tov &tov IjnXcofitvaig tu Taig wno- 5 
,, 8ti^fai xai 8i8aay.a).iaig tcoi' uyicov yQuq^oJv avviaTavofJieva y.aTa8exo- 
9 „ ^iio/. x«/ TtXog T£ T//i,' 8i8uj^?ig TuvTi;g dQpiyog nai tiaijyijTijg, o 
^^yaXuiitvog KoQuxiujv, iv £jr/;xoo) aaiTOjr tcJ»> ■nrt^ofTw;' aStXcpMv (ofto- 
y^Xoyijae xai 8itfiHQzvQaT0 tjf*Tv, fii,xtTi tutco TiQoai^tiv, fiij8e 8taXi^ea-&ai 
„ nt^) TJiTa, ftii8i fitfxp)]a&ai, fiij8e 8i8d^eiv, (ag ixutcog vno Tcav dvTi- 10 
„ /Lf/i>£'»'T(wi' ijQi^fiivug' Tcav Te dXXcov dSeXcpcov ol naQovTcg iiaiQOv inc 
„TJ( y.ntroXoyict xat tq croo^ 'ndvTag avynuTu^daei xai avv8in&iaei. 

C A P. 25. 

Iltot T»}? [wnrvov (tnoxa).vif'fuiq. 

(Nic. H. E. VI, 22. 23.) 15 

1 EJ&' i^rig vTio^dg 'ntQi Trjg '^TtoxuXvipeiag 'Jcodvvov TUVTd q^ijai' 
,.,Ting fiev Iv tcov 'jzqo i^fuov ri&iTriaav x«l dveay.evuaav TtuvTri to ^i- 
„j3?.('o»', x«/ XU&' ixuaTOv xeqdXaiov 8iev&vvovTeg, dyvcaaTov Te xa) davX- 

2 „ yl.o;'/(jTOi' uTiocfaivovTeg, \l>tv8ea&ai Tt Tr/V iniyQucfr/V. 'lcoavvs yuQ «x 

„ £?»•«/ Xiyeaiv ' dXX' a3' dnoxccXvxpiv tivai, Tr^v acpo^Qcp xai 'uaxeT xexa- 20 
„ Xvfifiivr^v Tftj Tr^g dyvoiag aaQaneTuafiuTi, ' xai ux oitcog twv aiioaro- 
„ Xcov Tivd , dXX' ti8' oXcog toj»' dyicov ij Tav dno Tijg exxXijaiag tuth 
„ ytyovivai noirjTtjv tov avyyQdfifxaTog, KtjQiv&ov 8t tov xai an exeivov 
„xXrj&eTaav KijQiv&iuvtjv avaTr^adfitvov uiQeaiv , d^^iomaTov iniqnjfiiaai, 

3 ^&eXt/aavTa tco iavTo nXdafiuTi ovofiu. twto yuQ ilvai Ttjg 8i8aaxaXiag 25 
„ «VTOv To 86yfia, iniyeiov eaea&ai tijv tov Xqictov ^aaiXeiav, xai cov 
„avTOS coQiyeTO qiXoacofiurog cov xul ndvv auQxixog, iv ruTOig oveiQO- 
^^jtoXeTv 'iaea&ai , yaaxQog xa\ tcoj/ vno yaaxiQU nXr^afiovaTg , TovTeaTi 1. y.ai fiT} aegmSS^HB, dt uij ik, fiij (om. y.a'i) cfx, Kal (om. fiT/) h V Z. \ 
9. §iaXt'ito&ai aefi (a sec. man.) kSS^B, Sia}.t$no&ai. cghVH. j 11. TraQovrti 
acfhSVH, ukv egihnB: fort. recte: haud raro enim Eusebius, quura scriptorum 
aliorum locos affert, mediam orationem abrumpit. | 12. avv8ta&iasi] avyMaza- 
&ioti. conj. Lob. Phryn. pag. 398- | 18- xal post ^t,SXiov add. cik, om. 
volgo. I 20. a(fo5()w cfgi (a sec. m.) FH, a(p6S(ja aehi (a pr. m.) kNSS^B. | 
25. Kr,^iv&ov -/.tI. — cf. Eus. H. E. HI, 28. p. 103, 16- | 27. ontiJonoXtlv] 
„Valesius legendum putabat oittgonoXt^ vel ojvttfjonoht. male. namque hic infinitivus 
cum reliquis pendet a Ai>»0t)', ac cum priori ttiat aperte juugitur per Kat'." Stroth. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 25. 271 

„ <J<T 10« s,' y.ai CTOTOtV nai ydfioig , nui 8i mv tvq)tjfiOTEQOi> Tavra (^ri&rj 
^•fnoQiEia&ai, toQzuTg nai &vaiai^ nai itQticov acpayaig. tycx) 8e d&trtj- 4 
„ oat fiev ti'/. uv roXfitjaaifii ro ^ip.iov, '^ioXXwv avro 8id aTisSrjg iyov- 
„Ta}»' dStXcfXJov , nti^ova 8e rijg ffiavrov qQOvtjatcog rtjv v^olTjifJiv x^p 
5 „ CTfjit avr8 Xun^avcav , xEXQVftfitrijv ttvai riva xat &avfiaaio}rtQav rrjv 
„ xad' txaarov ix8oyi^v vTtoXufj^uvco. xai yuQ £t fxt] avvi^fii, aXX vjio- 
„roco yt vovv rivd ^a&vrtQOv iy/.tiadai roTg injfiaaiv. ovx iSicii ravru 5 
^yfiEXQcov xal xQivcov Xoyiafici}, 'jiarti 8t to jiXiov vifjtcov, viptjXortQU tj 
„ va ifiov xaruXrjqdijvui vtrofiixa, xui itx dTioSoxiiid^o} ravra, a fiij 

10 .f^ avrtcoQuxa , &avfiu^co 8e fiuXXov ori ftfj xui ti8ov. ' i^^ii ruroig rijv 6 
oXtjv ri^g^AiioxaXvxpEcog (iaauviaag yQaqr^v, d8vvarov 8t avrtjv xaru rijV 
TCQOXEiQov dao8Ei^ag votia&at 8iuvoiav, ijricfiQti Xiycov' „avvrtXicag 8ij 
^^7ici.aav mg EintTv ri]v nQOcprirtiuv, fxaxuQi^tt 6 nQoqirjrtjg rag rt cpvXda- 
„ ffo^Ta? avrijv, xal 8ij xai iavrov. MaxuQtog yuQ, cprjaiv, 6 rr^nav rog 

15 ^^Xoysg rijg 'ZQOCfi^rtiug rs ^i^Xis tst8 , xdyo) 'lcoavv>]g o ^Xino3v xui 
„ axacov ravra. xaXtTa&at fitv uv avrov 'lcoavvtjv, xai tlvat rtjv yQuqtjv 7 
„ lcaavva ravrtiv, bx dvTEQw. uyiu fitv ydQ tirai rivog xai &t07ivtvarii 
.,^avvuivoJ, ov [irjV QCi^icog icv avv&oifitjv rnrov tlvui rov dnoaroXov, rov 
^^vlov Zt^t8ais, rov d8tXq)0v ^Iuxco^s, ov ro tvuyyiXtov ro xara 'lcodvvrjV 

20 „ iTnytyQafifxivov xui ij imaroXt] ij xa&oXixij, rtxfiuiQOfiat yuQ ix rt ru 8 
„ rj&sg exariQOJV, xat Ta toji' X6yo)v Ei^ag, xal rt~jg ri §i^Xis 8ie^uycoyrjg 
.,.,Xeyofiivr^g , fii] rov avrov eivai. 6 fitv yuQ EvayyEXiarijg ovdufiov to 
^^ovofia avTB miQtyyQdqet, a8e xijQvaati eavrov , «t£ 8iu ts evayytXis, 
„ovT£ 8ia rijg iTitaroXijg. tiO' vno^ag ruvra Xiyei ndXiv' ,llcac<.vvi]g 9 

25 „ ^f ti8afiti ti8e cog neQi iavzti a8e cog ntQi irins' 6 8e rijv 'AnoxdXvxjjiv 
„ yQdxpag ev&vg rt iv dQXTJ eavrov nQordaaet ' 'AnoxdXvxpig 'lt]au XQiarti, 
„tjv t8o}XEv «yTQ) 8tT^at roTg StiXoig uvrs iv rdyei, xai iaijfxavev dno- 
^azEiXctg 8ia t« ayyiXs uvzti tw 8aXoj avrs 'lcodvvtj , 6g ifiaQtvQrjae 
„T0»' Xoyov Tti ^£8 xat rtjv fiuQrvQiav auTii, oaa ti8ev. tira xai in t- iQ 

50 „ CToijJj' yQdqet' 'lcodvvtjg ruTg enru ixxXtjaiatg raTg iv rt] 'Aaici, ;fa'p<^ 
„v^t»' xal tiQtjVt]. 6 8i ye tvayyeXiarijg ovds rrig xadoXixijg iniazoXrig 1. evipTjfioripot \ tv d t/io i i(jov aS. | 8> to add. cfgikxN B probantibus 
S^H^, om. aehSS^VE. | 14. (ptiaiv — Apoc. 22, 7- 8- | 18. aiv9oi,ut/v cfhx 
r//b (cf. Kriig. gr. gr. §. 36, 9- u. 5.), aw&iiutjv aei (a .sec. m.) kXSS^IIB, 
avv&aifi,TjV g. \ 24. ravxa Xtyit nuhv cfgikxB, TrdXiv r. /.. aehSTH. \ 26. iv 
(XQxfi tavTov cfikxNB prob. 5a, iavxov tv dQxfj aeghSV H. \ TTQordaott — 
Apoc. 1, 1. 2. I 30. yQntfn — Apoc. 1, 4. 272 El^SKB. IIIST. ECCl. LIB. VII, 25. 

y,<nQOt)QaxlJtt' iavTu to orofin , uXXu, «jrfptTTCo? lin avru t« niarr^QiH 
^^Tti^; Otiag «;rox«/.i'i/'fcov ^'«^«to ' o 7jV un' aQxrji,' , 6 «x/^xo'«^f»' , 6 
^y icaQuxafitv to<V urf;OaXfiot^' ijfitav. ii^t TavTy yccQ Ty nnoxulvipti xui 
„0 KvQiOi,' Tov nixQov iftuxuQtatv tinwv' ftaxdQiog tJ ^tfioov ^nQ 'Irovu, 
,, otj guq\ xui uifiu iix dnexdXvipi aoi , dXX' 6 iiaTr/Q fis 6 «oanoff. 5 

11 „ aZ^ uds iv Tj/ divTiQn q)tQOfisv>j 'Icodvvu xui TQiTrj , xaiTOi ^QaxfiuiS 
„ baai^ sniaroXui^y' , 'Jcodvvrjg ovofiuaTi apoxffTrt/ , «^?.« dvojvvfimg 6 
„ nQta^^vTeQOg yiyQunTai. bTog di ye iiSt uvTUQxtg ivofiiasv, unu'^ iavTov 
„oroftuaag diriytiaOui tk ihjg, dXXu ndXiv draXufi^drtt ' iyio Jcodvvr^g, 
„0 udtXcfog vfiwv xat avyxotrcotog iv ti] OXiifjEi xa} ^aaiXsirt x«/ iv 10 
,, i';io«<oi'^ Irjaoi>, iytvofir^v iv TJJ vi]a(') ti^ xnXovfitry HuTfiOi , 8tu tov 
^^Xoyov TOv Otov xui Ttjv fiuQTVQiuv '/ijaoij. xai Sij xut nQog ToJ TtXei 
„ TaiJTa tine ' ftnxuoiog rtjooov Ttg Xoyag rijg nQoqitjrsiag t« ^i^Xiu 

12}, TUT«' xuyoi lcourv^g ^Xinoov xut dxbO)v tuvtu. oti fitv uv looavvr^g 
^iariv TavTU ynuqarv, avTO) XiyoiTi niaTevriov' noiog ds urog, dSij- 15 
„ P.OJ'. ov yuQ tlntv iuvrov eirai , cog i.v toj evayysXiq) noXXay^u , rov 
i^7;ynni;fttrov vno ru Kvqiu fiuOi^Tijv, uSi rov dStXqov 'Inxm^iu, uSs rov 

1 3 „ «fToriT/;!' x«/ uvTrjxoor Tu KvQtu yevofAevov. sJne yd^ uv ri ruTO)v 
„Tft)*' nQoSeSr^Xojfiivojv, auqojg iuvror ifiCfaviaai ^aXofievog. dXXd ritriav 
,<,fiiv uSiv, dStXqov Si ijfioov xut avyxoivcovov eJne xui fidQTVQa 'Itjou 20 

14,5xa/ fiuxuQiov int rij Oiu xui uxo^ rcav dnoxuXvipecov, noXXovg Ss 
^^Ofimvvfiovg 'imdvrrj T/jj dnoaroXct) rofii^m ysyovtvai, 0/ Stu rrjv nQog 
.^ixiivov dyunijv , xui ro &avfiuCeiv xut ^ijXuv , dyanrjOFiVui re ofioimg 
„ avTQJi ^uXeaOtti vno ru Kvqiu, xai rijv snmvvfiiuv rrjv avrrjV ijandaavro, 
„ coffcTfp xui riavXog noXvg xai Srj nirQog iv rotg tcJj' ntarmv 25 

if) „nuiarp ovofici^eTui. eari fxsv uv xut treQog 'imdvvrjg iv ruig IlQd^tai 
„Tft)y dnoaroXmv 6 enixXijOstg MuQ'Aog, ov BuQvd^ag x«t TlavXng iav- 
„ TO/"V avfinaQiXa^ov , ntQi ov xai naXiv Xiytt' sJyov 8s xai 'imttvvr^v 
^,vni,Qerr/V. ei Ss urog yQdipttg iariv, ux av qttii^v' iiSe yuQ dqtxOui 
„ (ji)»' avroTg eig rr^v Aaiav ytynanTui, dXXd dvuxOivreg fiiv, cpijaiv, dno 50 
„T^ff ndcfov oi nsQt rov IlavXov tjXOov eig Ue^Qyrjv xtjg IlaficfvXiag, 

16 „7(»a»'»')^? Ss dnoxmQrjattg dn avrmv vnearQe^iev sig 'isQoaoXvfia. dXXov 2. ij(}i,aTo — 1 Joh. 1, 1. I 4. ifiaxdQtatv — Matth. 16, 17- | 8- a^t aegliNE, 
STS cfik. I dna^ cfhF, aisaiiat aeg ihNSSi^ HB. \ 9. tyot — Apoc. 1, 9. | 
13. iine — Apoc. 22, 7- 1 14. ^v aeghE, yd(j cfikx. \ 23- to] tJ c/. | 2b. S^ 
e.fkx, Sij xal volgo. | 28' Uytt — Act. 13, 5. | 30. (ftjalv — Act. 15, 13. ' 
31. ri)i' add. cfik, oni. aeghE, EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 25. 273 

„ dt xiva oifxui Twr iv \Jaiu ytvonkvwv, inti nai 8vo (fuaiv tv Ecpsacp 
„yiv£a&ai fivrifiara, y.al ixdrsnov 'lcodrvs Xiyaa&ai. y.ai cltio xuv vor^- il 
,,fidrcov di y.ul «;to tw»' Qrindrcov y.at rtjii avvraieo]', avTcoy eiy.ormg 
„(reQog Lrog itan izHvov vnovorj&i^aeruc. avvdSfiai /tsv yuQ tt).}.j]Xoig iS 
5 „rb evayyihov y.a\ tj 'iniarolrj, oiioicog re lariovrui. ro fiiv (priaiv' iv 
}3 "PZH V^ ^ )-oy'^? } tj de' o ^v uituQxrig. ro fii'v cprjai' y.ai o Xoyog 
„ auQ^ iyivero y.al iay.rjvcoaev iv rjiuv y.ut i&eaaafxe&a rrfV do^av avra, 
„d6^avd)g fiovoyevsg 'Jianci aarQog' Ij de ru uvru afiixQo^ 'naQtjXXayfieva' 
„ (cy.rjy.6ufiev, o ecoQuy.ufiev roig 6cf&u).fiotg tifimv, o iOeuaaiie&u, xai 

iO „ai yeiQeg tjfimv iipijJ.acpijaav, TteQi rs X6y8 rijg ^coTJg, xra ij (^coij icpa- 
„veQco&rj. ruvra yuQ %Q0uvuy.Qi3crui diareivofievog, cog iv rolg e^rjg idi]- 19 
„X(oae, <KQog rug «x iv auQy.i cpuay.ovrc(g iXtjXv&evai rov Kvqiov' 8io 
„ xa« avvfjxpep i-nifieXcog' y.ui ecoQuy.afiev y,ui fiUQrvQHfiev, y.ai wnuyyeX- 
„Xofiev vfiiv rr^v ^cor^v ri^v uicoviov, ijrig iiv ctQog rov aarkQU, nut icpu- 

15 „teQ(o&rf tjfitv' 6 ecoQCixufiev y.ui uxijycoufiev , unuyyiXXofiev xut vfiiv. 
„exerai avru, y.ui rtov 'jzQoOeaeojv ax (icpiarurai, 8iu Se Ttot' uvrav y.eqa- 20 
„Xai(ov y.al ovofidrcov advru 8te^eQX^tat, d}v rtva fitv t]ixelg avvrotxcog 
^vnefxvtjactfitv. o 8e nQoatycog ivrvyyuvcov tvQijaei iv exuriQco 'roXXijV 2i 
„rr]V i^oiriv, noXv ro (pag, d^KOrQO^KrjV rs ay.^rsg, avrtyij rijv uXii&einv, 

20 „ rriv Z"?**'; ''V*' X^Q^^} "^"l^ adf)y.(t xui ro (dfia Ta Kvqih, rtjv xQiatv, 
„rijv acpeatv r(ov afiaQricov, rijV 'riQog rjfiug d.yd':ir^v rn &tb, rrjV «jrpo? 
^aXXrjXsg tjfidg ayuiztjg ivroXiyv, dtg 'ndaug 8et cpvXdoattv rug ivroX(cg' 
„0 eXeyxog ru y.oaft8 , rs 8iu^oXii, rs uvrf/QtorH , r] i^jzuyyeXia t« uyia 
„<xvevfxarog , ?/ vio&eaiu rs &eu^ tj SioXn 'niartg tjfiav dnuirufiivr, , o 

25 ^nartjQ x«« vlog 'navrayu' y.ui oXcog 8iu 'ndvrcov yaQay.rrjQi^ovrag eva 
„xui rov uvrov avvoQuv tS re ivayyeXiu xal rijg imaroXrig /Qcora 'rqo- 
„y.eirat. dXXoiordri] 8e xui ^evt] 'ruqu ruvru /) 'A^ROxdXvxptg , fi.tire22 
„ fcpwnrofiivi] fii/re yeirviaau rarcov fir]8tvi , a/tSov (og eintiv fir^St avX~ 
„Xu^rfV 'n.Qog uxiru y.oivriv iynau. dX)! i)8t fivrjfitjv rivu ii8t 'ivvotuv «t£ 23 

30 „») ijitaroXij rrjg '.^'noy.aXvifjecog e^et (ia yuQ ro evuyyiXtov) , Hre rijg 
^i^niaroXrig tj \f4'noy.u?.vxptg , TIuvXh 8iit rcov imaroXcov v^nocprjvavrog ri .1. dnu post Si y.a) ,'uld. cfgikxBH^\ om. achS FHS^. | 5. ro uiv tpt/oii' 
— Joh. 1, 1. I 6. t} df: — 1 Joh. 1, 1. I t6 uiv qr/Oiv — Joh. 1, 14. ! 8. ij 
^* — 1 Joh. 1, 1. I 12. Sio] St a NSS^H. \ 13. awrjifsv — 1 Joh. 1, 2. | 
Krti iojQ.] y.ai o twp. volgo, o om. cfih. | y.ai uaor. cfil.r, xo/ oni. volgo. j 
15. »a't post dnnyy. add. cefx, om. volgo. [ 18. vrttuiTjaaiiiv df ■prcih. F», vito-. 
jAvTjaofiiv aeghilcE, vnofivijaofisr bcT, v7T0iivr;uaTi'oou(v K. ] 50. f"! afghNE^ 
iu ce, i'u i k, 1 Tv om. ahV, 

18 274 EUSEB. HIST. ECCL. LIB.VII, 26. 

24„xat cisQi rav diioxaT.vxVim' avra, ug ax iifyQuxpE xa& uvtag. trt dt 
x«t r^g (fQdaeooi; ri^v diaqoQuv tan rsnfiijQua&at ru EvuyyiXia xat t^? 
25 „ «atOToP.^i,' <nQog rijv '^':ioxuKv\piv. ru fiiv yuQ ov (lovov u<rtrui'ara>g 
xara rrjv 'EXh[vo3v (fcovrjv, dlXu nui Xoyicoraru rutg XsiEai, rolg avX- 
XoyiafiOig, ruTg avvru^eai rrjg tQfirjVfiug y^yQunrai. 'noXla ye 8sl ^uq- 5 
^^uQov rtva q&oyyov tj aoXotniafiOv rj oXcag i8i<t}rioiiov tv avroTg svqs- 
,&ijvai. fxursQOv yuQ slytv, cog toixf , rov ).oyov, ufiqiortQOvg avrcp 
2i) „xuQiaantv8 rn KvQia, rov re rrjg yvMOtcog, ruv re rtjg qiQuasajg. rurov 
ds ('moxuXvxptv filv scoQuxtvui, xai ynoaiv eiXrjCptvat xat <n:QO<firjreittv, 
,8X dvrsQi», didXtxrov fitvroi xai yX(oxrav ux uxQi^cog sXXrjviX^auv uvra 10 
i^AtVro), (iXX idicofiuai re ^uQ^uQixoTg ^fgw/^fi-o»', x«t aoi; xat aoXoixi- 
27 „^ovrci. uitsQ «X dvayxuTov vvv ixXtysiv' a8s yuQ iniax^anrmv , fitj rig 
^vofiiai], ravra slnov , dX7.u fiovor rijv dvOfioiorrjra Siev&vvoiv r(av 
,yQuqdv.^' 

C A P. 26. 15 

JIiqI T(i>>' imotokwv /Jiovvatov, 
CNic. II. E. VI, 24.) 

1 '£a< T«vT«tff Toi» /Jiovvalov qitQOvrui xui aXXai nXtiovg iniaroXai, 
biajiSQ ui x«T« I^a^sXXia nQog [/4fifi(ova rr/g xaru BtQvixr^v ixxXrjaiag 
iniaxonov, y.a.1 rj nQog TsXeaifOQOv, xui r] nQog EixpQUVOQU, xat naXiv 20 
"u4fifi(ora, xui EvnoQov. avvrdrrei 8s ntQi rijg avrrjg vnodeaecog xai 
dXXu riaauQU avyyQdfifiaru, u r(^ xard Pomr^v ofKovvfiar Jiovvaiqr nQog- 

2 qcovfi. x(a nXeiag 8t nuQu ravrug siaiv uvrH iiuq rjiuv imaroXui , xui 
8ri xn) no^.vtnsTg Xoyoi iv iniaroXrjg ^(^QaxrrjQt yQuqivrsg , lag oi «ifp/ 
(fv jso^g, Tifio&ei» tco tcuiSI nQoanecpcovrjfievot, xat o nsQi nstQaaftmv, hr 25 

3 xat uiirov EvqQdvoQi dvazi&sixtv. int reroig xat BaaiXsiSrj rav xara 
rfjv TlevrdnnXiv naQoixt(ov iniaxonq) yndcp^ov qtjaiv iavrov tig rrjv (tQX^j* 
i^ijyr^att'^ ntnoiya&ai ra 'ExxXr^aiaara. 8iuqoQag 8 ijfiTv xai rag nQog 
rovrov xuTuXiXotnev iniaroXdg. roaavra 6 /iiovvatog. dXXa yuQ rj^rj 
fiSTu rrjv Tbr(ov laroQiav cptQe xai rrjv xa& rjfiug roTg fierineira yvcoQi- 30 
^stv ysvsdv , 6noi(i rtg rjv , naQa8(Ofitv. 1. ibrt. dityijuxfif. | post St xa) add. dia. egikSS^B, om. cfhNVH. \ 
4.7/}»'] TTjV TvJr cfik. \ ?.oytojTUTa Tttt?] Xoyii/iTuTatS cikN. \ 7- post toi' /.oyov 
add, TT/r yvJiotv aehi (in marg. ) kNS, om. bcdfgVS^HB. \ dtKfOTfgoi? 
acfgikx B, afitfOTSQa ehNSS^ H. j 8. yvojasoi?, tov ts Trji fQaascjS hcdfgik 
VHB, aoq>ias itai tov tij? yvojotoj? aehNS. \ tStov fhikNV,TSTut acegSHB. \ 
9. y.ai yioZotv] y.ai om. h. \ 11. T*] fjttv aeSVHS». \ 27. t^v post xaTu add. 
efgikB, om. aehNS FH. \ 28. v-u) r«s cfgikxBHif, t«s ««? h, Tt y.al aeS, 
Mal (om. Trtf) VS^H. j 50. post utru ttJv add. isol aeSVH, om. cfghikrBH^. EUSEB. HIST. ECCL LIB. VII, 27. 28. 275 

C A P. 27. 

UhjI IlavAov TGv ^«_«oo«r*w; y.ai Ttjq iv Avzioyila avozdai,i vn «i/Toi/' ui^faiui-;. 

(Nic. H. E. VL 27.,/ 

^vaxov T^? 'Pcofxaicov iiix).i;aiag txeaiv ivdixa 'jzQOGTdvru 8ia8iyzrui 1 
5 TO) x«t' L'yP.ii«>'5o£fa»' oixuniiog /liovvaiog. iv tstw fif x«( /lr,urjnturii 
■AUT 'AvTiox^iuv Tov ^iov ^uf T«/.P.«$«»TOs Tr^v i':ziay.omjP lluvXog 6 i/. 
^afioaaTbiv aaQa7.a{i^uvti. Tbxs di tutihvu nui yui.iai~iTt~j afoj t» Xoia~b 2 
•nuQu Trjv ixxX7jaiaaTiy.riV dtdaaxaXiuv CfQOvriauvTog, cog xoiva Trjv qvair 
uv&Qcoijis yivofiivs, o fisv xaT 'u4).e^uv8Qciciv Jiovvaioc, <:iccouy.}.rjdeig cog 
lu c\v irti Trjv avvo8ov ucfixoiTO, yijQug oiiov xat da&ivnav rov acouuTog 
uiTiaauixsvog, druTi&srui rrjv jiuQsaiav, 8i i^ziaToXijg tvjV uvtu yvontr^v, 
jjv t^oi ':zEQi T8 v^T8|UiV«, '^zuQuaTi^aai,, ol 6f Xof^to} Tcov ixx/.r^atcov loi- 
fiiveg uXXog u/.).odev cog iai Xvfiecova rijg Xqigth rtoifivr^g avvr^eacw. ol 
<nttvTeg i^rz) Tr^v ^Avrioxeiuv a^ztvSovreg. 

15 C A P. 28. 

/Ifoi. Tior ror* yvoiQtCouirotv 6ni<fnvoiv imoxurtojy. 

TtiTcov 0( iicO.iaTu Sii^^zoercov, fliiQfiiXXictvog fitv rr^g Ka<:i':zn8oy.<av \ 
KaiauQtiag iniay.o:iog i^v, FQrjYOQiog 8t xctt u4&)jvo8(onng uSt/.qoi, tuv 
y.urd TIovxov nuQoiy.iaiv izoifiiveg, y.al «nt TbTOig EXtvog rPjg iv TuQaoo 

20 aaoofxiug, y.ui Nixofiug rrjg iv 'fy.ovicp' ov fjir]v dXXa xai rrjg iv Isqo- 
aoXvfioig ixxXi^aiug T/civuiog , rrjg rs OfioQs ruvrrig KctiauQtiag Qto- 
rexvog, Mct^iftog m 'JZQog Tarotg ' toj»' y.aTd BoarQuv 8t na\ HTOg ct8eX- 
ifmv ^iwnQf^zcog TjyeTro' fivQisg rt ciXXHg ny. ctv d^xoQrjacti rig (ifiu TiQt- 
a^vriQOig y.cti 8iaxovoig t/~^ uvrrjg ivexev uiriug iv rr^ :zooeiQrjiivr; '::6Xti 

25 rrjViy.ctSe avyxQOTrj&ivTag d^^zuQi&iiufiEvog, dXXa Tbrcov ye oi iictXiarct iizi- 
cpuveTg oi8e rjauv. '^zuvrcov bv xurct •Auioitg Siucfoocog y.ui 'rzoXXdy.ig i^^zi 2 
t«i;to (Tr»to»TW»' j Xoyoi xui ^tirrjaetg y.u& exdaTr/v dvexivbvrn avvo8ov, 
Tcov fifv dficf] rov ^ufioauria t« t^^" irtQO^ohctg i^^iixQvnTeiv iri x«i 
ictQaxctXv^rzTeaOcti, 'neincoftivcav, rwv 8t dnoyvfJivHV xai eig rfaveQOv ayeiv 

30 Tijv ctiQeaiv xui rr^v tig XQiarov ^Xctacfrjfiiav ctirov 8ict a^nov^r^g jzoiov- 
ftivcov. iv rovrq) 8e /Jtovvaiog reXevTu , xura to 8co8ixaT0v tTog rrjg 3 
raXXirjvov (iuaiXeiug , 'nnoarctg rrjg xur 'y4).thiv8Qeiuv i^ziay.oarjg ireaiv 13. aiviisaay] aivitaav C (IJ E. \ 17. <J'i(jui/./iuv6s ff > f<, '/'t^ut/.tatot volgo. j 
20. NmouaS i Syncell. (p. 726) ■<V, Niyr.fiaS volgo. | 25. aTopjjaot) fr-r/)(/»/o«« lA. j 
26. (ita(/c'(;"yo) Staqijofis c>>nj. ['a; recte. cf. p. 264, 11 iiot. 

18* 276 EUSEB. HIST. ECCL. UB. VII, 29. 30. 

4 enruAaiSsHa ' diady/fTai df avrov Mdiij^to^. raXhr^vb 8'f fXf oXoig fvi- 
«i'TO/V af»T£x««'5cK« rjjv dgj^rjv xenQarrj/iOTO^ KXav8iog yaxfaiTj 8id8o)(^og. 
Sevreoot' Se uzog SteX&cov exog AvQr^Xiavi^ [itra8i8oiai rtjv riyifioviav, 

C A P. 29. 

' Onoj; u Ilnv/.oq i/.tyx&tlii i-n^o Jl/wx/^wvo;, tho? «.to oncptaroiv nqia^vT^^ov, 5 

1 x«v)-' 01' rtXivraiag avyxQorrj&eiarig aXtiaxav oatav iiiiaxoncov avv68u, 
(ftaQaOf^ig xai nQog dadvrayv rjSrj aaq:ag •/.arayvoaa&tig fr£Qo8o^iav 6 
rr^g y.ara 'Avrioxfiav alnfaeojg dQxrjyirg, rr^g vno rov itQavov xa&oXix7jg 

2 fxy.Xrjaiag dnoxTjQvrrerai. fidXiara 8' avrov ev&vvag eTiixQviiro/isvov 10 
(5(//?.fj'|£ MaX/imv, dvr^Q t« rt dXXa Xoyiog, xai aocfiaru rcav «V 'Avrio- 
Xeiag eXXrfVmtav naiSevrrjQiov 8iarQi^rjg nQoearoag , ov ft^v dXXa xai 8t' 
vntQ^aXXovaav rrjg eig XQiarov niarearg yvriaiorr^ra nQea^vreQiov t^j 
avro&i 'naQoty.iag r^^iwfitvog' ovrog yt roi intarjfitiovixtvojv ra](vyQd(p03v 
(^rixrjaiv tt^o^ «j^toj' ivarr^aajievog , tjv xat eig 8evQ0 qieQOfievrjv lafiev, 15 
fjiovog 'iaxvat rm' uXXav xQvxpivovv ovru xal dnarrjXov (foaQdaai rov 
dv&QOinov. 

CAP. 30. 

Iliql T^; x«r« IIuv/.ov iniffToA^? xwi' iniay.onojv, 

(Nic. H. E. VI, 29. 50.) 20 

1 Miav 8rj Hv ix xoivrjg yvcofirjg o'i ini ravro avyxexQorr^fie'voi noi- 
fiiveg Sta/(iQ((^avreg iniaroXriv eig nQoaoanov rs re 'Poifiai(ov imaxonov 
Jiovvaiu xai Ma^ifta t« xaT 'AXt^dvSQttav ial ndaag Stansfinovrai rdg 
inaQxiag, rrfV avrmv re anaSqv roig ndai (fuveQdv xa&iardvreg, xai ri 
riitvXii rrjv 8idarQO(pov ireQoSo^iav , iXiy/_8g re xai iQOJrr^asig dg nQog 25 
«^Toi' (ivaxexivrixaat, xa\ tri rov ndvra ^iov re y.a\ XQonov ri dvSQOg 
Siriynfievoi' i^ oiv fivrjftrjg trexev xaXag av 'f/oi ravrag avrmv ini ru 

2 nuQovrog 8ieX&eiv rdg cpmvdg' ,,/liovvaio^ y.a\ Mu^ifi(j) xal roTg xaru rrjv 
,.oiy.ovfif'v7]v naai avXXsirovQyoig rificov iniaxonoig xa\ nQea^vrtQOig xai 

„ Staxovoig, xa\ ndarj rg vno rov ovquvov xa&oXixy ixxXtjOta, EXevog 30 
„xu\ 'Tfievaiog xa\ QeoqiXog xa\ Qeorexvog xa\ Md^ifiog, TlQoxXog, 
,j Ntxofidg y.u\ .AiXtuvog xa\ TluvXog xa\ Bo}).avog xai JjQOiroyivrjg xa\ 11. oocfiGTft acegkE, aoftarr}? h, ao(f6e rjji i (a sec. man.), aotpoi tis m, 
(jocfoef, cocftaTiHrj? N, aocpias dvd-r).t(j}e, tS Sipicell. (p. 727). | 14' ovto?] av- 
Toi h. I 2i. avT('jv] 8i' avTo'v hl: \ r? add. cfghikB, om. aeSVH. | 28. post 
ifijjvni add. tjTiaTO/.r} arpfV, omt f/h ! J:S S" HB. \ /12. ^ihavot] jliuihavoi a S. 10 15 20 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 30. 277 

,7/ipa| xai Evrvyiog x«f Oiodmnog y.ui MuXyicov xul yly-AiO', , ■/.ue oi 
,Xomol 'nuvreg o'i gvv 7j^iv '^xuooixbVTeg rug iyyig ':i6Xti<; •aui i&vrj 
, tTiiaxo^^ioi x«< '^iQEGffvreQOi y.ui diuy.ovoi y.ui ui ey.y.Xr^aiui 70v deov 
,uyaarjroig uStXcfotg iv KvQio} yuiQetv.' rsrot^' uertx. ^Quytu e-i).r/nai 3 

Tuvra' ,,e7ieari).).0fitv de utxu xui '^iuoty.uXbiiev ■noXXb^ y.ui rcxjv tiuyQav 
^e-niaxo^riiav em rr/V deguaeiav rtjg &uvuTrj(f6os 8ibuay.u).iu^, bia^niQ y.ui 
, Jiovvaiov rov i^rzi rrj^' 'A).ttuv8Qeiug , xui (piQui).tuvov rov u-o rijg 
, Kan^^iaioxiag, rbg fiuxuoirug, ojv o inv y.ui intartiXtv eig rrjv Avrio- 
,j^eiav, rov )jyeu6ra rr/g ':i).uvi^g ovbt ':zQoaQtjaecog u^^icoaug , oirdt :roo> 
^■nQoaco^nov yQuxpug avrcij , uXXcc rij 'nuooiy.iu 'riccatj , rjg xui ro ctvri- 
,yQuq,ov v^jieru^ufiev' 6 dt fbtQi.uXiavog y.ui dig (jiqiy.6iievog xareyvco fxlv 4 
, rcav vrt ixeivs xaivorotistiivcov, cog iafiev y.ai ftaQrvosfiev oi ':zaouy£v6~ 
, fievoi , xui uXXoi TioXXoi avriauaiv , iiayyeiXufiivov dl iicTu&t^aca&ut. 
, ntarevaag y.ui iX^^iiaug arev rivog thqi rov Xoyov XoidoQiug ro <:iQayfxa 
, eig diov xaruarijata&ai, uve^aXero, '^iUQaxQsa&eig j;:i' uvrb ru xui rov 
, &iov rov euvTb ccQvsfiivs, xut rr^v '^ziartv, ijv y.ui avrog TiQ^rtoov elye, 
,fjiij (fvXd^avrog. tfieXXe de xai vvv 6 0tQfiiXiav6g eig 'ArTt6yetuv 8ia- 5 
,^riaea&ai, xai fiixQi ye TaQadv ^xev, are t^j? unvrjaiQis y.uy.iug uvth 
,neiQUv eiXv^(f,(og' uXXd yuQ ftera^v avveXriXv&ormv ifficov xui xuXbvrov 
,xat dvafxevovrcor, uyoig civ tX&ij, riXog taya rs ^is." f(e&' tTtQu 8 6 

av&tg rov ^iov rb uvth, oiag ervyxavev dyoayfjg, 8tayQu(fj8aiv iv rarotg' 
^o^^zs ye w^zoarug rs xavovog i:zi xi^Sr^Xcc xui vo&a diSciyfturcc fitTtXri- 
, Xv&ev, b8tv 8ei t« i^co ojtos^ rug TtQu^etg xQiveiv ' sSt ort TZQorenov 7 
^'^zivr^g (ov xai '^zrcoyog , xut iir/re cr«o« 'nurtQcov '^zanccXu^^cov fir^8tfiiuv 
^evjOQtav , fiTiTe ix reyvr^g r/ rivog iziTriSeiuarog y.Tr^ac(.y.evog , vvv eig 
, v^zeQ^uXXovru <nX8rov eXtjXuxtv , i^ uvoLttcov xici leQoavXtiav xui cov uiTtT 
,xcci aeiei rsg u8eXcfag, xara^Qu^tvcov riig uSixsitivsg, y.ui i^^^ziayvsfxerog 
,fio7j&rjaeiv fiia&b, \ptv8ofjievog 8e xut rsrsg, xui fjticrr^v xuQ^^zofievog T//f 
, rmv iv TZQccyfiuatv ovrcov iroiLt6ri,TU nQog ro 8i86vai rnf (? u-juXXuyiig \. dh/.<f.oti] aS. T/UViv h. ' 8- x«i om. V H. \ 15. a.vta add. acfhE, om. 
egik .SynceU. (p. 729)- | 16- tov imTS] xai ruv liov avrs ik. post aavzS addi- 
tur volgo t6i> Hvptov, quod om. c/ikx. | 17. fiS cfik, tii ti]v volgo. ! 18. xa- 
xioc air« cfghikB. nvTu y.axiaf aeSVH, avri om. Syncell. | 22. yt efikN, 
da volgo. I StSdyuaTa] Siara) uuru ik, boyunra h. \ 23- oSi] acrib. »r«, coll. 
pag- 278, 1. 7. I 26- atTtl xni atitt aegh Syncell. E, IVt txoeiii cfx, 
f'r» xac dtaatitt i (a eec. maa.) k, dnatTti xai dtaaiitt X. \ 28- viia&a] ti. 
Xagtv h k. 278 EUSEB. IIIST. ECCL. Llli. VII, 30. 

8„To3i' uoyXovvrcov, ixoQtafiop i]yov(iEvog tijV deoGt^tutv' «tf m^ vvptjXo- 
,,qiQOV£i xal vnfQ^jQrai xonftixa d^icofiara vjio8v6[iSvOi; , x«< dsatjVUQiog 
„ fiuXXov i] (iriaxoTiog OfXwv xaXeTndai , y.ai oo^cov x«t« rag uyoQUk;, 
,, y.tti i<ni(>To).ug uvaYircoGy.mv y.a) imayoQEvoJv, afia SadiCmv dTjfioaia xai 
,,8oQV(fOQtifievog , tmv fiev aQonoQtvOfilvcav , rcov 8e scfE<KOfihvo3v 'noXXoiv 5 
„rov ((QtO-fihv, (og xiu rijv niariv rpOovi-Ta&ai nui fiiaeia&at 8ia rov oyxov 
9„avrov x«? rrjv {"nsQ^icpctiiar rijg xao^iug' oi'Tt rijv h ruig fy.xX)jaiu- 
„arixaig avv68oig rEQareiav , ijv fitj)^uv(iirui So^oxojimv y.al cpavraaio- 
„ itOTidjv, x«t T«i,* rcov axeQaiorfQcav if.^v/ug roig roiuroig enTzXijrrcov, §rifia 
„fiiv xai dqovov vipriXov tavrc^ y.aruaxtvaauitsvog, u^ ^S XQiarS fia- 10 
„&t;ri^g, aijxQtjrov 8e , <oa<ntQ ol ru xoafis unyovreg, syojv re x«< ovo- 
„fi(i^(ov, 'nuicov re Tfl ytiQ) rov fitjQOv, yul ro (Sijfta anarrcov roig noa^i, 
„y.ai roig ftij inaivovai fir^Se aaTtsQ sv roig &earQoig Karuaeiovai ruig 
„6&6vaig fitjS^ iy^o(oai re xca (IrwnijSooai x«t« t« «vt« roig aficp avrov 
„craai(oruig uv8Q(t.ai rt xui yvraioig, uxoafioyg bratg ayQOcofiivoig, roig 1.5 
,,6' sv dog iv o/'xfo dts GSfivonQsnoig y,(u svrixxrcog axuuaiv inirifiwv 
„ xa\ ivv^QiCtov, y.ul slg rug d<neX&6vr(icg ix t« ^ia rura •naQOtvdiv i^t]- 
„ yrirag t« Xoyu cpOQrixcag iv tw yoivcf», x«« fisyuXoQQtjfiovdtv 'nsQt euvru, 

10,, x«d«'jrfo «X i^niaxonog, dXXd aocptarijg xa« yoijg' xj.>uXfAiig 8s rug fitv 
,,sig rov xvQiov iifidjv 'Ji;aiv XQiarov <navaag, otg 8ij veonrsQug xai veoi- 20 
„ rinatv dr^Qdir avyyQiififiara , sig iavrov 8s iv fisarj r^ ixxXtjairc t^ 
„ fitydXtj T« 'nti.ayu ijfteQ(i \paXftro8tiv yvvaixug <nuQaaHevu^03v , (ov y.ai 
„ dxHaag iiv rig <:pQi%etev, oia xa) rvg &(o<nevovrag avrov i<niaxo<nHg rmv 
^OfioQcov dyQav rs xui <n6Xeoyv xui 'nQsa^vrtQng iv raig <nQog rov Xaov 

il „6fitXiaig y.a&iijai 8iaXs'ysa&ui. rov fisv yuQ viov rS &eb ov ^aXsrui 25 
., avvOfioXoysiv ii. iiQuva xareXt]Xv&svai , {iva ri <nQoXa^ovreg rtov fitX- 
„ X6vro3v yQaifriata&ai &afiev ' xai rsro ov Xoyio t/;tXo" Qtj&tjasrai, uXX 
„ ?| (ov i<nsfi\pufisv v<nofii)ifidro3v 8sixvvrut <noXX(ty6&tv , ovy rixiara 8t 
„'6nH Xiytt 'ftjativ XQiarov /idroj&tv) , oi 8t tig avrov xpuXXovrsg x«< 
„ iyxojfiKi^ovreg iv TCp P.«« dyyeXov rov das^ij 8i8day.aXov savrmv i^ 50 
,,SQavH •AureXrjXv&evui Xsynai, xui ravru ov xo^Xvst, dXXu xui Xeyofis- 1. ars ws aef/hilr Syncell. (pag. 750) Syii, y.ul aVws bcdf, ««l «Ve ok 
NS^HRs. I vifji/lcfcjofst bcd/iJcH, vft^kn tffjoifi aegliN Syncell. SVS^B. \ 
10. post fiadtjTTji acW. dXX! we 'u4i'rixQiaTs .T(;0(^(>owos xal utuTjT7}i Syncelli cod. 
Paris. alter. | -H. dt] ts bcdfikx. \ 12. «parrwv aeh Syncell, NE, roiiidTTotv 
cfgihx. I 17. i^tjytjTas aeghSyncell. NE, e'St]y>/Ta'i vi, s^TjystTat cfik. \ 26- irQoi- 
laSovrti cf. \ 28- ^t] St} R^H mendose. I 29- ojra aegh Syncell, (p. 731) E, 
rT8 cfikcrN. \ J.;'yti aecfh Sijncell. NE, Xsysiv cfll:. ELSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 30. 279 

yfVOi^i nuiJtariv o vniQrj<j;at'og. ':ug 8t avveiauxTii^' avri yvvuixui , ais' 12 
„./4vTio/£t^' ovofiu^uat , xui tmv afot uvtov '^ioea^vrtQoiv y.ui diuxovtov. 
,yO'tg xat T&TO x«f t« ('i).).a uf.iaQrriftaru avlura ovra avyAQvnrei, avrei- 
„ dag 'Aui eXty^ag, onms avrng vn6-/oe(og t/^ri, <neQ\ (ov Xoyoig xai tQyoig 
b „udi'/<ei, firj roXfioivrag xarrjoQelv toT y.u&' iavrttg (fo^co — u).}.u xai 
^jiXsaisg U7it'(fr,vev, e(p (o aoog rav ru roiuvru ^r^Xtivrav qi).eirui y.ui 
„&avfi(i^erai — t/ av ruvra yQ(i(poifier; iTiiardfie&a 8e, aywnr^roi, ort 13 
„rov imaxonov x«l ro Itnureiov d<:iav itUQddeiyfiU eirai dti rcn 'rzXriOtt 
„ '^dvrojv xaicoj' tQyov, -/.ui sds i-xeivo (iyvoHftev, oaoi vno rs avveiaayetv 

10 „iavroig yvvaixug i^ineaov, oi d' vnoynrev&riaav' coar ti '/.ai dotij rtg 
„ avr(i) TO fir^dtv daeXytg 'A.ottiv, uXXu rr^v ye v^^zovoiuv r/^v ix ri romra 
„nQuyfiarog (pvofxivr^v i'/Qt^v tvXufitj&r/vut , ii/j rtvu a'/iavdaXiarj , ryg dt 
,,'xui ftiiieia&ai •^ToorQii^rirui. abig ydn uv i^^iinXij^eiev ij vov&err,aeiEV ii 
„ ireoov , fiij av/y.ara^aiveiv i-xf^iXiov eig ravrov yvvurxl , fii] oXia&rj (pv- 

i5 „ P.aTTo'jWc*'0»'. (og yiyQwnrai, oarig ftiav fitv d^rziarrjaev Ijdr^, 8vo d's u-xfia- 
„^tiaag xaJ evriQtrceig rtjv oipiv i'/u fts&^ iuvri, xdv dnii] ci«, avftJieQt- 
,,(fiQet. y.ai ravra TQvqmv '/.ai v-xeQefimfi^riXdfievog ; (ov ire-/.u arevu^sai ib 
,. fiev xui odvQorrui 7i('ivreg '/.aOr iavrug, «too ds rr/v rvQarvtSu '/.ai dvru- 
„aret'uv avrn necpo^r/vrai, (oare xaTtjyooeiv «/) roXfiuv. d).Xd ravra fjitv, 16 

20 ,,£0»' iQoeiQri'/.ufiev , svOvvtv uv rig to»' dvdQU, to yiv rpQovrjfia '/.u&o- 
„Xt'xov ixovra 'xul avy/.araQi&fiovftevov ijftiv , to»' de iiOQ'/Tjaufisvov ro 
„fivart]QiQv xui iii^nofinevovra r^ fiiaocl atniati Ty ^AQxefiu (ri ydo ov 
„'/Qt] fioXig rov 'narioa avrn SriXiaaat ;) tiSsv deiv rjyine&a nircov rug 
„XoyiafiOvg dnuireir.' eir i^ni riXei rfjg i^niaToXrjg tuvt i^niXiyovair ' i7 

25 „T]vayxaa&r]fiev hv , dvriruaaofierov uvrov r(p &e(p 'xai fir/ eixovru ix- 
„'xt]QV^uvreg , ireQOv dvr avrn rrj xa&oXixii i'/.'AXr,ai(c '/.aTuaTrjaai ini- 
„ axonov, &e8 nQcjvoin, (og 'rteneiafie&u, rov T8 fiw/.UQi^ Arifir,TQiava -/.ui 
„ i^riKf.avmg 'nQoaravTog <:tqo tovtov ri^g uvTrjg naQoty.iag vtov dofivov, 
^wnaai roig TCQi^ntiatv inia-xoTK') xaXoig 'Ae^xoafir^fiivov' i8r,Xcoaaus'v re 

50 „vfiiv, o^ncog tutco yQaiprire, xaJ Ta nuon r-drs xotvoovr/a di'/t;a&e yQUfi- 
„fiara. toJ 8s 'AQrefid nrog i^niareXXiroi, xu) ol t« 'AQTefid (pQOvtivreg 1. ult5 aehXE. airoT cfgik SynceU. \ IQ. tl y.nl bcdefgikN SyncelL 
ip. 752) rS^R, nat ti fl,hSHITb, y.nv X. | 12. rtva acegkNE, nrue fhi Syn- 
ceU. \ 15. fiiutloy^ai] uiofia&tti c g i (a -pr. xn.). \ i(>arp.^tf'r,Tat cfgikVHH, tj^o- 
T(f/iff] aeN SynceU. SS^, ifijnT(jini, h. j 16. rr)» ot//«v] ras ijiftti cfikx. \ 
22. tunofiTitvoiTa bcdhikxVHH, tuTTO-JTivofTa fg, ixTTOfiniiaavra aeS, tunofi- 
-Tivaavra s N SynceU. (p. 733) S^. \ 30. r« post r.a'i ponunt cfhikVnB, post 
rar« neg SynceU. NSS'. 280 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 31. 

18 „ ruTO) xotvcovEirMaar. ' ra dt] sv riavXn avv nai ry rrii Tiiartcoi; oq&o- 
do'^ia rijt,' iTiiaxo^nijg ixTt£:ircoxorog, ^ofirog, oog eiQtjrai, r/jv XeirBQyiav 

IOt//!,' xrtTce ^Avrioyuav fyxXijaiag diEdi^aro. aXXa yaQ fitjdafiojg ixarijvai 
ri riavXs ru t>%" ixxXtjaiag oi'/.n OiXorrog, ^aaiXevg ivrtvi^eig AvQtj- 
Xiaviig aiaimrara 'jieQi ru 'riQaxris dieiX>]q)£ , rHroig veTftai iiQoardrrbJV 5 
rov olnov , oig av oi xara ri;v 'iraXiav xai rtjv Poofiaiojv noXiv ini- 
a-Aonoi T« 8oy(xarog intareiXoiev. btco dr^ra 6 nQodi]Xoi)&e)g dvrjQ fierd 
r7jg ia)^drtjg aiaxvv>;g vno r>jg xoafiiy.>iig aQX^g i^eXavverai rrjg ixxX>jaiag. 

20rottirog fiir yi rig >jv ro rrjvixdde neQi ijfidg 6 AvQtjXiavog , nQOiaaijg 
5' avro) rijg «pX'/i>' dXXoiov ri neQi ijfioSv q!QOv>]aag Tjd>] riai ^aXatg, wg 10 
dv 8i<ayfi6v y.a& i^imv iyeiQeiev , avexiveiro , noXvg re i]v 6 <naQa ndat 

21 jreQt rovrov Xoyog. fiiXXovra de ri8>] xai a'ie8ov einelv roig xaO' >]fiwv 
yQafifiaatv vnoa>]fieiufieror &eia iiireiaiv 8ixi], fiovov8'ii i\ dyxtavoav r7jg 
iyieiQ>]aeag avrov dno8eafiuaa , XafinQoig re roig ndat avvoQav naQi- 
araaa, cog nnore yivoir av naarMvt] roTg t« ^t» aQ'iHai 'Aara roiv t« 15 
XQiarii i'AxXt]ai(ov, fi^ «;jt r>]g vmQfiaiu xeiQog &eiu xai uQaviio XQiaei, 
naiSeiag ive'/.a '/.a\ intarQocpijg, xa&' ug dv avrij 8o'i(ifid^ot xatQug, t«t' 

22 inireXeTa&at avyxoiQuarig. ireai yuv i| '^Qarr^aarra rov AvQt]Xiav6v 8ia- 
8iierat IJQO^og, 'Aat rHrov 8i nu roTg taoig infxaraaxorra KdQog dfia 
naiat KaQivco y.ai NsfieQtavo)' ndXiv r av xat TaTcjr »5' oXoig rQiaiv 20 
fvtavroTg Siayevofievcov , fiiretai ra rijg r^yefioviag eig JioxXr^riavov xai 
rug fier avrov eianoti]&evrag, iq cov o '/(a& tjfidg avvreXeTrai Stcoyfiog 

23 xa< ij x«t' avrov rmv ixxX>]at(av xa&atQeaig. aXXu yuQ fiixQt^ rovrov 
nQoreQOv rov ini 'Pcofx>]g iniaxonov Jiovvaiov ireatv ivvia 8teX&6vra rijv 
XiiruQyiav 8ia8ixerat fhr^Xt^. 25 

C A P. 31. 

Jlfol rijs rmv M(f.i>t,'^'dutv fxeQoSoiov 6iaorQO(piiq aoTi roxe uQiufidvr^i;. 
(Nic. H. E. VI, 31. 32.) 

1 'Ev rurct xa\ 6 Mavelg rag cpQevag, incovvfiog re rijg Satfioncaar^g 

aiQeaeojg, r>]v ru Xoyiafiu naQarQonr/v 'xa&ojnXii^ero , t« 8aifxovog , avru 30 1. post xotvojv. add. xal Tavra fi^i> ivtav&ol (ivrav&a h) )ttia&uj aeihSVH, 
om. J c (Z/</ /i i (a sec. m.) BB. | 6(}9oSo^!(i] y.axoSotw x prob. A/b. | 2- ixnsriTvj- 
xoToS cfikVH, drroTiirTTOjiioroi aer/h Syncell. SS^B. | 3. xard] xaTa Ti]i> h. \ 
7. iTiiaTtiXoiEv cfx, iTtiariXXotiv volgo. ] 12. <J^] re h. \ 19- ^i Tts cfghxBW>, 
irjns aeikSVH. \ aVa] a,tta to7s aeSF HS'<^. \ 20. post ^ufi. add. SiaSixiTai 
aSVHS^. I 29. 9aiuovtoja>jS bcdfhFH, Satuovujatjs aegikS^B , Saiuoviw- 
Sss hNS. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 32. 2Hi 

dijns T« dtOfia)[8 aarava, tiii i.vfiy •roXXmv xuv uv8()a <nQo^e(iXtifi^vu. 
(iaQ^iaQOi; S/^ra rov ^iov uvtm Xoycp nai rQonq] , ti',p t£ (pvaiv Suifw- 
vinog T/i" oor xai ftavKodijg, dxoXov&a zovzotg iy^i^EiQmv, Xqiotov avrov 
fioQqiai^Ea&ai taeiQcixo , totj fiiiv xov iiaQanXrixov nal avxo xo <n.vtv(ia 
5 To ayiov avTog iavTOv uvay.tjQVTTm', 'Aai Tvcfovfievog ys ml Tij fiaviu, 
TOTi 8f, oiu XQiOTog, fiux^rjTug dcodexa xoivcavag T/jg icaivoTOfiiag aiQS- 
fievog. doyfiuTa yt fnjv xptvdfj xai u&ea va fivQicav tiov TiQOTtuXui uns- 2 
G^rjxoTOJV d&t(ov avfinecfOQrifitva y.aTrvaug, «x rtjg ritQacov inl tijv >iu&' 
rjfiag oinefitvrjv oiantQ rivu ■&araTrjCp6Qov lov i^ojftoQ^UTo, dcp ov 5/; to 
10 Mavi)^aio}v Svaat^tg ovofiu roTg noXXoig eiaixi vvv ininoXu^ei. roiuvTtj 
fitv 8V rj 'AUi rrjade r7jg ipevdojvvfis yvooatorg vno&eaig, 'autu rsg dtdij- 
Xojfiivng vno(pvecar-,g XQ^^^S, 

C A P. 32. 

IJigl iwj' x('.'9- ?;/<«<,■ f«i'iois" duciQftpuvron' lxxX>i(Sit(oiiy.on' itidoiov, ilii^ n uvtwv 
15 ,"*/?'^ T>js- rwc iy.y.kijotMV 7io).iooy.inq fiaiyc.v. 

(Nic. H. E. Vr, 31-37.) 

XMd^ ag ft^rjXuu rrjg Poafiuicav nQoaruvra ix'/tXrjaiug treai nivrt 1 
EvTViiavog diaSixErai' nd' bXoig dt firia)v sTog Sinu 8iayev6fievog rdiw 
Tcj) xa& rifiag xuruXeinei rov 'xXrjQOv. 'aui TaT« 8e «uqp? ru ntvrf/.ui- 

20 8e'Au irr] nQoaTuvTog MaQ'xtXXivog yariaTij 8ic'(8oxog , ov 'aui avrov 6 
Siojyfidg •/.ureiXrjcpe. '/.uTct. rna^s rrjg 'Avrioxicirv inic/.nnrjg fura J6fivov 2 
rjy^auxo Tiftuiog, ov 6 xat^' Tjfic~cg 8it8i^aTO KvQiXXog , •/a&' 6v Jcoqo- 
■dtov nQEa^ieia th xttru 'Avri^ieiuv i]%io3fiivov rmv Tijvixd8s X6yiov av8Qa 
eyvcofiev. qiXoxaXog 5' «tos: nsQi ru &tla ytyorcog '/at rrjg 'E^Qaioiv ine- 

25 fieXrj&ri yXojxxtjg , c»g x«t avxaig xalg s^QainaTg yQUCpaTg intaxrjfi6vo}g 
ivxvyxdvEiv. i]v 5' oi;tos' xmv fidXiaxa iXev&tQiojv, nQonai8eiag xt xr~jg 3 
•Aa& EXXijvag «x dfioiQog , xr]v (pvaiv 8s ("iXXo^rg evvuxog , uroi ne(pvn(og 
i^ uvrfjg ytviaecog , cog xai §aaiXia 8icc t«to oiov ri naod^o^ov ccvrov 
oixEicoaua&ai, xal rifxTJaai ye iniTQOnr] Trjg Hard Tvqov ctXeQyu ^acprjg. 

30 T«T« fiETQiojg rag yQa(pug ini rr^g i'/xXr]aiag 8ir]yefiivs '/ccTr]'/Haafiev. fitrci. i 
8£ KvQiXXov TvQuvvog Trjg 'Avxioxicov nuQOf/iag rijv iniaxonrjv 8u8i^uxo, 
xa&r ov rjxfiaasv ^ riav ixxXrjaimv noXwQxia. rrjg 8' iv ylao8mei(t nuQoi- 5 

1. Si/Tcn] Stj aecjhi (a scc. maii.) *S'. | 7. post aitti add. xa! <•/«/, om. 
nehikE. \ dntoiiyjitoTujv d&tuuv bcdfgikxRBH^, rjoi^r,yiiT(ijv cum d&hiv in 
marg. e, dnta^rixvtdiv atQtaecov ahSFH. | 23. rdiv zt/vittdSi om. aegh. \ 28. ai- 
xov aeghNE, iavrcv cikx, eavroj fk (a sec. m.) m. | 29. iniTQo-jf, aeghE, 
in) cf, om. ik. ] post ^ttify^: add. tntrrioTTiir cfikx. 282 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 32. 

x/rts' Tjyi/aaro fiera ^(oy.n(irtiV Evat^iog, djzo rljg '^Xs^avSQtcov oQfitj&el^i 
'noXeojg. aitia 5' «i-Tm tt]g fisTurarTrdaebjg viriJQ^ev tj x«t« rov TIuvXov 
vTioitecjig, dt ov rijg 2ivoiug tni^ag CTong rcov tfj8e TieQi ru &eiu iana- 
8amroav ri^g oixnde 'noQeiag iinyerai , intQaarof ri ■&eo6e^eiag XQW^ 
rMv y,uO ijfiiig ytvofierog, cjg y.a} utio rolv 'nuoars&eiaav /hovvais qxoveav 5 

6 dtayvcovni nudior. \'fvur6).iog nvro> diu8oyog, uya&og ffaaiv dya&a, xa&i- 
ararai, yivog fiev y.ui avrog '^).e^av8Qivg, ).6yo}v 8' i'vexa xai 'nai8eiag 
rijg ElXrjvtov (ftXoaocfiag re rd nQmrn nov fidXiara aa&^ fjftdg 8oxifi(o- 
rurojv wnertiveyfitvog , dre dnidfttjrixijg xal yecofierQiag darQOvofiiag re 
xai rrjg aXXtjg ^iuXtxrixijg , tri rs (j)vaiy.rjg OeatQiug , QijroQixcov re av 10 
ftu&ijfiurcov iXtjXnxotg eig (cy.QOv ' cor i'vsxic y.u), rijg *V 'yJXt^uvdoeiag 
^QiaroriXeg 8iu8o](iig riiv 8i(crQu^^v Xoyog iy^ti <nnog rwv rrj8s <noXira)v 

7 avartjaaaOai avrov (c^Kodr^rHi. fivniug fitr bv riSs xai uXXag uQiareiag 
iv rij xur '^■iXtidrSQiiuv tJ rjos/tin noXiOQxia ftvt]fiovsvsaiv , drs rmv 

ir riXti nnorofiiug i^uinirn croo? nnuvroiv ij^^KOftirH, 8eiyfiurog 8e tvexa 13 

8 fiora TaSe i^nifirr^aOiiaoitni. ru cTi'pa, <fna}, roig <noXiooxnfiivoig i^TiiXeXoi- 
croTOC, 03g tj8tj rcov t"^03O£r 'noXeiiioJV fidXXov avroTg rov Xittov difOQrjrov 
xaOsaTurui, 'nuQfor i> ^t^Xsttfrog nixoroiinrni ri roiHrop. OariQs fitQng 
r^g noXsoig Tq> ooi»<rtfxro cvfifinyuvrog arQ(f.r([) , ravrr} rs rvyydvovrog 
d<noXiOQxijr}i, rov Evai^iov (eri yrtQ slvni rors avro&i <noo rr/g iTii ^vQiuv 20 
fieravuar(cae(og) iv rotg dnoXiOQxijTOig oirn, fieya rs xXiog xal 8tu^6tj- 
rov 'ovofia fiiyQi xni ru Pojfinicor arQarrjXars xsxrtjfiivov, nsQi rdjv Xiftiit 
8iuq}&eiQOfit'vo3v xura rijv 'noXiooxiuv niftxpag 6 \4var6Xiog ix8i8aaxsi. 

9 5* fiu&o)v , aotrtiQiuv roig itno r(ov noXetiiotv uvroftoXoig 'nuQuaysTv 
(og iv fttyiortj j(dQiri 8o}Qsdg to»' Poofiuicov arQurtjyov uirshni, xui rtjg 25 
a^iooasojg ys rvycov iftrpaveg to) 'AvaroXiop xu&iarijaiv. 8s uvrixa rtjv 
inayysXiav 8t^dfisvog, ^sXr^v rmv 'AXs\av8Qicov avvayayoov, ra fisv jTQcora 
•ndvrag ■ti^is (fiXtxtjv Shvui- Pojftaioig 8e'^iuv, cog 8' dyQiaivovrag i<ni tq5 
Xoyc^ avvsi8sv, dXX ov TiiToj ye, cpi-aiv, dvriXi'^civ noO' vfjidg oiofiai, si 
rog neQirriig xat ■ijfiiv avroTg s^uftij yQtjaifisg , yQui8ag xai yjjjita xai 50 
nQsa^vrag, ix8uvai, invXav e^oa ^u8i^stv onoi xa\ ^aXoivro avfi^sXsvaaifii. 

ri yuQ 8tj rsrsg sig fidrrjv oaov saw rs&vtj^oitiviig <naQ iavroTg 'sioifisv ; 
ri 8s rsg dvwni^Qsg xai ra acofiara XeXco^tjfisvsg rcp Xifioj xararQvy^pfisv, 

5. post cJs add. 7/^;/ cVS^ ffB, St] (/, >, (sic) /, om. aeJilhS. \ (pwvwv — , 
p. 259, 8- \ 6. (fuaii' uyu&oi h. \ 8- rs r« aehiJcSVH, rd rs cfgxB. | 
12. post SiatQiSrjV add. aiTov c .v prob. H^. [ 14. Ifgaytin a, n.vQsxtiii a (in 
marg.) hhE, i7(p«//s /y, JTi(is'j^iii c* (a sec. m.) x, Bosyjn hN. \ 32. txoifisv] 
ijiOtuv nSS'-'. ' 33. r:':'^] rsf agTio.ii SS''. EUSEB. HIST. E(X'L. LIB. VII, 32. 283 

rQf'(fBiv dtov uovsg uvdgug x«< vtaviug ^ y.at rov u.vuyy.utov ^vqov roig 
STZi (f;v).uxri T^tf <:z6).£0)g i:iirij8eioig rauisv£a9ui ; romroig rioi ).oyt (Tuoig iO 
'riitaag ro avvsdQiov, U>^qov crpwTO? uvaarug fxqioti, nav ro r^ arou- 
rfia fitj frztr/iddov ftrf uvdocor ft^rt yvraty.ciiv ytvog w^toXvttv rr^g noXiwg, 
5 ori fir,8e xuruftevaatv avrotg y.ai tig ro (r/Qtjarov tv rij <:ioX£i diurot- 
fisatr Arr)^ clv ytroiro ao^rr^oiug, -KQog rs Xtits bKt^f^aor^aofitvotg. ruvr)^ 11 
dl rcor lofjdiv ui(i.rr(>iv t/j ^ov).^ avyxarare&ettitrcor, fuy.oov dtir rovg 
ndvrag r(ov noXiOQxsfitrviv disacoaaro, iv r:ncorotg ttfv rug utiO ri^g ty.- 
x).riaiug , tntir(c dt xai rbjr uD.cor roir x«t« r>]v no/.tv nuaav i^Xtxiuv 

10 dtudidntcaxttv ':inofir,dHutiog, ov fioror roiv xaru rr^v unjCfor 8t8oyiiircov, 
rij 8l riircov 'jQOCfd.ati xai fivoiag (<.).).ng ).t).r^&or(og yvraixciar aroXiir 
dfi^ntayoiiirHg , rvxrojQ rt ri] ixeira (foovrt'8i r(ov 7iv).(ov i%tovrug , xai 
i^nt ri]v Pcofiaiojv arQuriclv OQfiiavrag. irda rtg aarrag V7:o8e'/outrog o 
Evai[iiog naroog xaJ iarQH ^ixr^v xexaxoofiivHg ix rTJg fj.ay.Qdg noXion- 

15 xiag 8td ndarjg nnoroiag xai {^eQuneiag dvexruro. rotur(ov /; >:«t« Aao- 12 
8ixeiuv ixxXriaia 8vo i<fetfjg xarci 8ta8o/}j /^^fon^^jj n.otftivoov, avv \)ei(t 
riQOfir^Qtia fitrd rov SrjXoj&irra no/.fitor ix rr^g 'y4Xe^uv8Qio3v noXtcog 
irii rd rTjSe fitreXriXv&orojv. ov fitr nv ia~s8da9ri nXelara rco ^»«-13 
roXicp avyyQUfifKtra, roaavra 8' tig lifidg i).ij).v&£, 8i dav avra xaru- 

2(» fia&tir 8vrar6v Ofiu to Tf ?.o'^70j' x(d <noXvfta&eg , iv otg fiaXtaru ra 
cTspt Tfa ndaya 86%avra 'A.aniari]atv , «(y' wy drayxaiov dv £ii^ -bTOjr 
int T8 nuQ^vrog iivtjfiovevaut. 

'Ex rcav ticqI t« <n(ca'/(i 'AraroXia xavoroiv. 
..,"E/ft roivvv iv tw rrpwTfp trti ri]v visiir^riuv t« cioojts fii^vng, r^rig 14 

25 „ «;r«(T/;>,' iarlv dQ/^rj rr^g ivv£(cxai8txairi^Qi8og , tq x«t' Aiyvr^ring fnv 
„tl>aftf:Voo& txrrj xa/ fi^xd^t, xarci 8t rovg Ma'X£86r(ov fifjvug, JvarQov 
„ ficf Ttp« xa/ £ix('c8i, oog 8' uv finotfr Poifiatot, nno fvSfxu KaXitv8<av 
.,.,'Anni).Xioiv. £VQia'Air(ti 8'f 6 ^Xtog iv rij <nQ0'A£tfiiv7j <P(Cfitvbi& txrij 'xut 15 
,, £«x«dt ov fiovov i-xt^ag t« n^pwT» rfif^fiarog , dXX rfSrj -xai rtruQri,v 

50 „ rjfifQav iv avriZ 8t(cnoQ£voiifvog. rlro 8e ro riifjfia <nQcorov 8co8fxu- 
^.,rijftoQiov xai tai\fifQiv6v, xcct ftr^rcov «p^^/J»'. xcct xtqaXt^v ru '/.vxXd, xui 
^^ dcpeaiv ri xmv ^nXavr^rdiv 8Q0fi8 xuXttv ei^o&aat, ro 8f tiqo rsni iii,vmv 
^.,ea'/arov xal rfififia 8oi8ix(crov x(c) rtXfvrutov 8oi8fx(crtjfi6niov xai riXog 
„ T^^' TO)»' <nXccvt]rcov nfQto8a. 8io xat riig ir avrcf) rt&eiiivag rov nQOirov 7. xf, rfhVH. Tojv iv rij aegikt!>S^ B. \ 21- ratotv aefi/ilcxSS^B, xoii- 
twv chyH. I 25. Tij hVaBHb, rt)v bcdfyik, xiit aeSS^H. \ 28. ' ATttuUiw 

a ef;i il SS^ R , ' ./rot/.u-jv c h VH. 284 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 32. 

^^nijvu, xui xtjv TtaauQEaxui8{}(HT)jv ri %ua-fu ««t' avrqv Xufi^^uvovrag 

16 „01; firAQoii,' bd (ov tTvyev u^uqtuvhv cpu^tv. tari 3' s/^ ijfitrfoO'; «to;," 
„0 loyog, Judttioig ds fyivMaxsro ToTg iruXui nui tiqo XQiaxu, irpvXux- 
„ T4T0 Tt ciQog uvToiv fxuXiaru. fiu&ttv fi' tariv tx rcop vno flHkiovog, 

,^ Imai^^rzH , MnauiH Xtyofiivcav , nui ov fiovcov thtcov , dXXu nui rwv sri 5 
^^nuXuiortQMi, ufirportQcov '^)'uOo^h)mv rav i^iiixXiiv didaaxuXcov, '^qi- 
,,aT0^aX8 T« auvv , 6g iv roig i^ifiofit'j/.ovTu xursiXsyftivog roTg rug isQug 
„ y.ui x^iiug 'E^Qaia)v iQnr,vsvauai yQuqug TlToXsfitticp tw fl^iXadiXqm x«/ 
„ T(p TttTtt ccutq), y.ui (ii^Xog i^rjytjrinag ri Mcavaecag voftn roig uvroTg 

17 ^«(iocTfgcwr/^dc ^-iuaiXtvaiv. htoi t« Cr^TBfisrct •Attra rtjv'E^odov iniXvovrig lo 
„ quai diTv T« diu^artjQia Ovtiv iniatig daavrag iitra iatjfxsQiuv iuQivijv, 
i^fisaHvrog th iqcoth fitjvog' thto ds svQiaxta&ai, ro rcQoirov rfitjfiu th 
^.ftjXiaxH, ij cog rirsg ctvriov toroftuauv , ^cooqiOQs •avaXh dis^iovrog rjXiy. 
„0 ds ^^Qiaro^aXog rTQoariOtjair, cog siij i^ uv(i.ynrjg rtj rcov diu^artjQicav 
yyioQTy, ftij fiovov rov tjXiov ro laijfxsQivov diwnonsvsaOui rfiijfia , x«t 15 

18„Tj;f asXijVrjV di. rcov yao iatifisQivcav rnt^fiuTcav ovrcov dvo , rov fitv 
„ iuQiVti, Ta dt fttroTtcoQivb, xui diafiSTQHVrcav ciXXiiXu , So&siarjg rs rijg 
„TW»' ditt^artjQicov ijfiiQag rij rtaaaQeaxaidsxdrt] th fcrjvog fis& sa^jitQUv, 
„ iarri^^trui fitv tj aiXriVtj rtjv ivavriav xai dictfitTQOv r^ rjXico arciaiv, 
^coaTisQ Hv iisariv iv ruTg 'rtuvasXijvoig oquv , 'iaovrui 8t 6 fitv xaru ro 20 
,,iuQiv6v iatjiitQirov, 6 tjXiog. rfiijfitt, tj dt i^ (ivciyxtjg v.uru ro cp&ivojtco- 

19„(>f»'o»' iatjfiSQivov, ij asXijrr^. olda TiXtToru y.ut aXXa '^iQog avriap Xsyo- 
„ fisva, rnro fitv 'uiOavu, thto 8s xarct rcig xvQiaxcig uTiOdsi^sig TiQoiovra, 
„dt cov TtttQiaTursiv <:isioo}vrui, n]v th adayci y.ai rcav aCvficov soQrr/V 
„ dtM' ^uvrcog fisr iar^ftsniuv dysaOai' 'ixaQirifti ds rag roiavrag rcov 25 
„ uTiodti^scov vXug u^uuirMv , o^v 'rtSQi^QriTui ftiv ro i^rtl tov Mcavaiatg 
„ vofio^ xaXvfifia, avansxaXvfifiivqi ds rcp '^tQoacoiicp Xoinov rjdtj XQiarov 
„xat Ta XQiarn ust y.aro7trQiXsaOui fia&tjftard rs xui <jtn&rjftaTU. ts 
„ 8s rov ^QoiTOv ':taQ E^Quioig fi7jva TtSQi iarifitQiuv sivai, iiaQuaTurixa 

20 „ xai Ta iv ro^ 'Evcoy itaOrjfiurct..^' xu\ uQi&fttjrixug 8s xuruXsXomsv 6 30 
aitTog iv oXotg 8iy.a avyyQUfXfiuaiv siaayotyug , xai uXXa 8siyfiara rijg 

21 <:isQi rd &sTa ayoXijg rs avrov xui 'nnXvrtsiQiag. rovrctj itQmrog 6 rijg 
IlaXaiarivwp KaiaccQsiag i^jtiaxo^rtog 0s6rty.vog ysTnag sig i:tia'A07ttjv ini- 
ri&svAS, 8iu8oyov suvroij fitru rsXsvrriV TtOQisTaOui rfj iSici 'jtuQoixirc 4. uttliGTa. ua&iiv S'] ucihard ra fia&eiv cfx, j 5. fiovwvl fiovov cf. | 
13. fwoyopa XfxAs] CujocpoQov tti)xXov xS. \ 19> i? om. hVH. \ 26- anatxwv] 
drr' avTwv a Cm marg.) S, dncf roiv f/n. «to rwr avrwv e. | r»] tiZ gh. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VII, 32. 285 

TiQOfivcofiEvog. xai 8/] fVJ aur/.noy riva yQorov uftcfw t^? «iT^i^ crpa- 
arrjOav iny.).r^Giag, u).).d ydo int tijv 'AvTioyttuv t/^s,- x«Ta nuiXov avvobn 
naXaar^g, T^r .luodtntcov TroP.tr 'naniMv tooj tcJi' «diAiyw»' avto&i y.ot- 
fitj&evTog Evaej^is y.ty.ourrjTui' y.ut tu \-ivuTo).iii df ritv §iov fi£ra).Xu-22 
5 lafTO? T^4,' JXfr(T£ riUQOtxiug vazuTog toji' :too t« dtayiii xudiaTUTai 
^xicfuvog , Xoyav utv (ft^.oao^fojv xat Ttjg uX).ijg TiUQ E).).riai Tzuideiug 
'^tagu roTg ':io).).oig &avixaaOt)g, iiy iifioicog ys ftijv Tiagi rr^v &tiav <uioTiv 
diuTt&ttfiivog, (og 'riQOmv o ri dioyyub y.uinog uatjlty^tv, tiQcova fitlXXov 
dfiio»' re y.ui uvuvdoov , ijrLtQ u).ri&ij q:t.).6aoq}ov u^riodei^ag ri)V uv8qu. 

10 ov firjv inl tstm ye xurccaTQtqeiv IjfieD.e ra ri,g i.y.y.).r^aiag, uvoQ&bTut 23 
8' avrd •nQog avrb &eb ry nuvroiv aonijQog uvrixcc rrjg ctvro&i 'riuQOt- 
y,iag t^niaxojtog ixvu8ety&t}g OeoSorog , ^Quyfxttaiv avroXg uvr^Q xui ro 
xvQiov ovofxa nul rov iniay.onov iTzuXi^&eiaug. tarQiy.ijg fxtv yuQ ao)- 
iidrcov u^^recfiQtro rd iiQcoru rijg i^^narrjfxr^g, \\)vywv 8t &eQa<xevriKr^g oiog 

15 «d* dXXog dv&Qconcov irvyxare, CftXuv&oojniag, yvr,aioTr,rog, avfxnu&eiug, 
ans^r^g rr^g rav '^tuQ ctvri StOfiivcov ojCfeXtiug ivtxtv. aoP.y 8t 7]v uvrcp 
nu\ ro 'ntQt T« 1^47« fxa&iiftara avvrjaxfjfiivov. irog fxtv 8r^ roiarog rjv. 
iv KaiauQeicc 8's rr/g riaXaiarirrjg Oeorexvov a^rtsSaiorcira rr/v imaxon^v 24 
8isX&6rra 'Aydntog 8iu8iyerut , ov •aui 'rioXXd ■ActiieTv , yvrjaicordrriv re 

20 'JiQOvotav rijg rov Xaoi; TiQoaruaiug iafiev •nenotrjfiivov, ^Xovaia rt ytiQi 
'^dvrojv fxdXiara 'nevijrojv i^RifxtfxsXrifxivov. naru rovrov iXXoyifxoirarop 25 
avro'} re ^ito CfiXoaocfOv dXrj&ri , <jiQea^ei8 rijg avro&t auQovAiag j;|too- 
fiivov , IlafxcfiXov tyvcafxev, ov onoTog rig r^v nai o^no&ev oQficofisvog, ov 
afiixQag dv yivoiro 8ii).hv v^no&iaeojg' ixaara 8t t« xrtT «fTor ^m /tai 

25 tjg avvsarrfaaro 8iarQi^ijg, rog rs narct rov 8iojyfiov iv 8ia(f0Q0ig Ofxo- 
Xoyiaig dymvag ttvrs, y.a\ 6v i^ni 'nuaiv dve8r,aaT0 rH fiuQTVQis aricfuvov, 
iv i8ia rr^ <sisQi avrH 8ieiXi^Cfafiev v^no&iati. dXX itrog fitv rwv rr,8e 26 
&ctvfiaaicorarog , iv 8t roTg fidXiara xa^' 'iHd^' arcavtojrdrsg ysvofxivag 
iafiev rciiv fxtv fV AXs^ar8ijeictg 'jQea^vriQcav TltiQiov, MeXiriov 8s rcov 

30 x«T« riovrov ixxXriaioiv i^niaxonov. dXX 6 fitv dxQoog dxrijftovi ^iop xut 27 
fia&rifxaai cfiXoaocfoig 8f8oxifxaaro, rctTg 'ntQt rci &eT(t &ecoQicttg xui e^r^- 
yrfasai , xa\ raig inl ra xoivi rrjg ixxXr^aiug 8taXi^taiv v^nsQCfvcog i^r^- 
axrffxivog , 6 8t MsXiriog (ro ftiXt rTJg I^ttjx^? ixdXav ctvrov ol dno 1. Trguuvojfxivos aeg ikXSf^ S' flB , TTpovoiifiivos bcdJhxV. I 2. IlaiXov 
cfyikNB, Ilavlis aehSVHS». \ 16. riji rotv aghE, Toiv ttjs bcdefikV». \ 
18. t-fforixior ansd. cefgikr R H^, oi»A. Gior. ahSFH. | 23. orToffev cf ot^tu 
ae hik E, 28« EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. VII, 32. 

aaiofAug) toiHrog ijv, oiov av YQUXpEit rig raiv xata a«J'T« J.oymv tvexa 
TeltbjTUTOv' (jijTOQixfjg fitv ys Tt]v ttQtT/jv iide otov Tt iyavfiuteiv icju^icog, 
d).Xu TbTO fii-v eJrai avrcp qsair} uv Tig to xkt» (fvaiv ' Trjg d' «^P.jjg' 
^HaoXvn.tiQiag re y.ui rtoXvfia&eiag rig (tv tijv aQeTijv vneQ^dXoiTO ; oti drj 
ejii 'jtaijaig /.oyixaig emGTt]}iaig tov Ttyrviy.wTUTOv xie/ XoyicaTUTOv x«/ 5 
fiovov neToav uvrov Xa^oov dv eiTztg. ecfdfiiXXa fie uvto) x«* t« t//? 
aQeri^g iiaQijv Th ^ia. thtov y.uru top t« dicoyfiH naiQov rolg xuTu Ila- 
XuidTivi^v xXifiuai diudidQuaiiovTU t(f oXoig tTtaiv enra xarevo^aafiev. 

29 T//<,' 8 ev leQoaoXvfiOig exHXrjaiag fiera rov afiixQcp nQoa&ev 8edijXo3fie'vov 
tniaxonov 'Tfiivaiov Zdfi^8ag rrjV XeirovQyiuv nuQaXufi^dvei. fier ov \o 
aoiv 8t THTo xeyoifirjfiiiH Eofitov vaTurog rciiv fiixQi t» x«v>' rjfiug 
8icoyitu Tov eiairi vvv ey.eiae necfvXayfiivov dnoaroXtxov SiuSe/iTut &qo- 

30 fo»". xai en \4Xe^uv8Qeiug 8e Mu^ifxov 6xrcaxai8eAU treai fiera rrjv /Ito- 
vvaiov reXevri^v eniaxonevaavTU Qeoivdg SiuSi/erui ' naif ov eni rijg 
'^Xe^civSQeiag ini ravrov ri^ nieQioj nQea^vreQiu rj'^icafiivog^^')/ii'XXug iyvcoQi- 15 
^ero , rrjg leQdg niareoig ro 8i8uaxuXeTov iyy.extiQiafiivog , u^tvog rjrrov 
anaviojrarov cpiXoaocfiag tQyov y.ai. noXireiag e.vayyeXixrjg TQonov yvrjaiov 

31 eni8e8tiyfiivog. fxera 8t Qtcovuv irveuxui8ixa treaiv e^vnrjQerrjaufievov 
8iu8iyerut rijv eniaxonrjv rcor in ^'fXe^ur^Qeiag TlirQog, ev roTg ftaXiara 
y.ut uvrog 8iunQiwug icf ijXoig 8voxui8exa iviavToig, cov nQo ra diojyfiu 20 
TQiaiv «5' oXoig ereatv ijyrjaufievog rrjg ixxXijaiug , ror Xotnov th ^in 
)^q6vov evrovo3riQ(i t>/ avruaxt'iaet euvror re /jye , x«/. rrjg xoivtjg rav 
ixxXrjaimv cocpeXeiag ex dcpurcag inefiiXtro. Tuvr\] 8 hv evuro} iret t« 
SioayfiH r>jv xe(faXr]V dnorfHfdeig tw tb fiaQTVQiu xarexoafir/dt] arecfiuvcp. 

32 'Ev ruTOig rr^v rorv 8iu8o/mv neQiyQa\puv~eg vno&eaiv, uno rr'jg ri 25 
acoriJQog r]fiwv yeviaeojg ini rr]v tcoi' nQoaevxTr^Qioiv xa&aiQeaiv eig 'irrj 
avvreivsaav nivre x«/ rQiuxoaiu , cpiQe i^ijg rug y.ud' rjfiug rcav vneQ 
evae^eiag dv^Qiaufiivaiv dydivag, oaoi re y.ai nrjXixot yeyoraai, xai rolg 
fie& rjfidg ei8ivai Siu yQu^pfjg xuraXeixpojfitv. 

TiXog Tu e^86fxn Xoyn. 3<* 4. :To).vua&siai hcdfghl'IlB, noXvunitiai ikx, (fiXoua&Bia? aXSS", qi/.o- 
/Lia&ia? e. j 6. ui> srnti cdfghUcVH, av tlntv b, tiTTtv av aS, itnoii ai' n,<iIiSi>, 
ftiais av e. | 10. Zau^Sa? ochE, Zd^Sa? vel Za^Sa? efgRN, Zn^nSaS i k. 
Zonarae codd. variaiit inter ZduSat et Zdu^^iSns (Ann. XII, 31. P- 615 Pind.). ( 
16. biSaanaXnov aeghi (a sec. m.) E, SiSaanaXtov hcdfikx. \ 23. hnefis?.ttTo gh. \ 
ivaTitj] ivvdru fg. | 25. SiaSoxdirl SiaSoxojv volgo. | 26- fV/] ifH inl cf. E T 2 E B J T 

ror nAMfi'iyioT 

^E K y. 7. r, r, i a r, X i y. Ti <; i a x o o i u q 5 P R E M I U M. 

T^v xcov «CTOcJToP.cor diadoy/iv rv oXoig snra '^ifQiynaipavTfg ^i^Xioig, 
sv oydoo) TaTCjj avyyQUfiftati t« y.a&' >if^ag avTug, ov Tijg ivxfi(Sr,g a^ia 
ovxa '/Qaqirjg, i'v ti zcov (ivayyiaiOTdrcov i]yti^tOa 8eTv nig yvcoaiv x«t tmv 
l^if&^ 7jiiug naQudsvai , y.a) uQ^itat yt 6 ).6yog ivrsv&ev rjfiTv. 

10 C A P. 1. 

Jlfoi Toiy rroo lov y.ad- r^uai; 6io)yiinv. 
(Nic. H. E. VII, 2.) 

OatjS fifv xai onoiag <:iqo t« y.a& tiuug dimyfis So^jjg ofto x«i 1 
'rtaQQrjaiag 6 8ia Xqiotu tot j3/o) y.aTr,yytXfttvog TTJg £ig TOr toov oXcov 

15 dsov evae^siag Xoyog 'naQu 'nciaiv (ir&nconoig, "EXXr^ai re y.ai ^cio^ccQOig, 
iJltojTO, fuT^ov ij x«i>' //,M«s,' ina^icog 8irjyijaaa&ai. rexnTjQia 8' av yi- 2 
f-o^To Toj»' KoaT«»'T<B»' «t fTfo/ Tisg tjiiieriQsg Se^icoaeig , oig nai rcig rmv 
i&vcov iveysiQi^ov rjyeuovucg, r7jg neQt ro &vsiv uycoviag xccra noXXtjv, r^v 
dniaco^ov ntoi ro Soyna, cpiXiav avrug anuXXurrorreg. ri 8eT nsQi rcov 3 

20 xaT« rng (iaaiXiHug Xiyeiv oiasg , y.a\ rcov i-ai nuaiv dQj^ovroiv; ol roTg 
oixsiotg sig itQoaconov ini ro} &ei(o naQQr/aia^Ofiivotg Xoycii rt x«< (iicp 
avvtxcoQov , yafisraTg xa) naiat y.ui oixiratg , fiovovuyi yui iyy.avyilaOai 
im TQ nanQr^ai(c rr^g niarscog iniTQinovreg' ig i^oycog •ach fiuXXov rcov 
avvOeQccnovrojv dnoSexrtig iiyZvro. oiog i/.tTvog ijv /JcoQO&tog , nccvrcor 4 

25 avTori,- evvbararog xai niarorarog , y.ai rorcov tvexa diacptQovrcog nuQic 
tug iv (CQyuTg xai ijysftoviaig uvroTg rifiiiardraig ivrtfxorurog, o re avv 8. eV Ti Tiuv dvayy.. oni. aey»)), | 9. imtd^ev ijfilv cj ikx, i^uiv tvr. volgo. , 
25. tvvuaraTot cf, fvv. re volgo. ' 26. ««'^0?* bcdfgiho^VTJR. oni. aehS. j 
nuifiTtiratt h rdik x VJJ R . rmifirnxo? f n . om. afhS. 28^ EUSEB. HIST. ECCL UB. VIII, 1. 

avt(fi <:zi:Qi^or^roi; roQyortog, y.ai oaoi rijg avrijg Ofioimg raroig ^^ioovro 
5 du( rov Ta Oes loyov rinr,g. otag re y.al rng >ia&' exdcjTtjv tAxXrjaiav 
UQXOvrag tiuqh tiugiv ijiirQonoig xa/ iiy£}i6aiv unodoxtjg i]v oquv u^is- 
Hi-vtigl 'jtcog d av rtg diayQaijjett rtxg fii>Qi(iv8Qng ixtitrag iniavvaymyag 
x«f Ttt nXriOij roJr xura naaav noXiv a&QOtafiiirav , rdg tc iniaijiisg 5 
iv roTg nQoaevxrriQioig avvdQOixdg , oov d/} tvtya fiiiSafidog hi roTg na- 
XutoTg oixodofiiifiaaiv aQXbfitvoi tvQiiug tig nXdrog uvit ndaag rag noXtig 
C iy. OttttXicov avlartav ixxXijaiag. ravra 8t roig iQovoig nQOiovra, oar^- 
liinai Ti tig avtifaiv x«) fiiytOog inididovra tidt^tg dveiQyE (fOovog, oSi 
rig buifKav novr^Qog oJog re tjv ^aay.aiviiv a5' uvOQConmv ini^HXuTg xm- 10 
Xvttr, tg oaov /} Otia xui nQuviog )^tfQ taneni re xai irpQHQEi oia 8ij 

7 u^tov ovra rov iuvrijg Xaov' cog 8f-: ix rijg inl nXior iXevOeQiag int 
j^avvorr^ra xtct vojOqiuv ru xu& >iiiug fiertjXXdrrero , dXXcov dXXoig 
diuqi&ovafiivojv y.ut 8taXoi8oQVfu'vo}v , xui fiovovs/l ijfiojv aitrdjv eavroTg 
nQoanoXefiovrojv onXoig, t! «tw Tv/ot, x«t ^oQaai roTg 8ia X6yo3v, «()- i^ 
Xovrcov T£ ttQXsai nQoaQijyvvvrcov, xat Xawv ini Xasg xaraaTuaia^ovrcov, 
rr^g re vnoxQiaecog «qpaT» x«t rijg eiQOJVftag ini nXeTarov oaov xaxiag 
ngoinarig, tj fisv 8tj Oeia xQiaig, oia (piXov avr^, necfieiafxivcog, rcov uOqoi- 
afxarojv eri avyxQornfiivcov, ijQifiu xat fierQioog rtjv uvrijg iniaxonijv ave- 

8 xivei, ix Tcoi' iv arQureiaig d8eX(fciov xuruQiOfiiva t« Sto^yfis. dtg 5' uve- 20 
nai.aOr)rcog exovreg 8^ oncog evfievig xai iXeoa xaraartjaeaOai ro OeTor 
nQHOvfj.hfieOtt, oitt 8i riveg dOeoi dcpQovriara xu) dveniaxona t« xaO 
rjfidg ijyovfievoi uXXug in uXXuig nQoaeriOefiev xaxiag, ol re 8oxovvreg 
t]f4.wv noifiiveg rov rijg Oeoae^eiag Oeafxov nuQooadfievoi raig nQog aXXri- 
Xag dvecpXiyovro cpiXoveixiuig, avra 8ij ravra fiova, rag 'iQetg xai rag 25 
dneiXag rov re ^tjXov xiti ro nQog dXXiiXHg i^Oog re hui fiTaog enav- 
i^ovreg, oid re rvQavviSag rdg cptXuQxiug ixOvfmg 8iex8ix8vr£g, rore 8tj, 
rore xard rijv qjdaxaaav ru 'JtQefiiu qicovijv ,,iyv6cpcoatv iv oQy^ avrb 
KvQiog rtjv OvyartQa 2iiojv, xal xuriQQtifjev i^ hquvh elg yi~jV 8o^aafia 
'laQttijX, iix ifiv^aO-tj re vnono8iH no8cav ttvrH iv ijfxiQct OQyijg uvru ' aXXct 30 
x«J xarenovriae KvQiog ndvru ru toQuTa 'laQai]X, xat xaOeiXe navrag 

9 rng cpQayfitig avTa," xaT« rt roc iv ipttXfioTg nQoOeaniaOivra „xttre~ 
arQExpe rijv 8ittOijxt]v t« ShXs avra, xai i§e^i]Xcoaev eig yijv 8itt rijg rcov 3. post dnobo^iji add. x«i OtQairstai y.ai df^iwQSOje ov rij? rv/iatjS aeE, 
om. codc/. reUqw. | 4. airayoydi: h. | 25. t{>iis cfx, 1'giSaS volgo. | 27- re post 
oia ojn. h. \ 28- 'JfQfuii — Thren. 2, 1. 2- | 32. ir waluol^ — Ps. ,88 (89), 40 seqq. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VIII, 2. 289 

ixxXr^aioov xa&aiQtaeoOi,' ro ayiaa/^iu «wTa, y.ai xu&hXe crayraj rug (fQa- 
yinsg uvtti, edeTO t« oxvQOifiaTa avtn deO.iav ' ditjQ^jaaav t£ t« nXri&r^ 
T« Afta adrrsg ot diodEvovceg odov, nal dtj ini Xtitoig oveiSog iyevtj&ij 
ToTg yelxoaiv «t'T». v\p03ae yag xr^v 8t%iav ratv ij^&Qmv avxb, nai ane- 
5 OTQexpe Tr]v ^otj&eiav rrjg QOfiqiuiag avrs , nai Ix dvreXa^ero avrb iv 
T<M noXefioj) ' dXXa na) nareXvaev dnu na&aQiafiB avrov, v.ai rov &qovov 
avru elg rijv yijv y.areQQu^ev' iafiixQvve re rdg ^fie^Qag tu yQ^^'* avxi, 
xat tni naai xureyeev avm aia^vvtjv. 

C A P. 2. 

10 ~ IJfQi T»je Twv ixy.).t}(Tio)v y.a&atg^atmq. 

(Nic. H. E. Vir, ■?.) 

.2vvrere).earut dr/ru xu&' rifiug Tidrra, o^nrjvixa riav fiev 'nQoaevxrrj- 1 
Q103V rug otxsg i^ vxpag eig eSucpog avroTg &efte).toig xaruQQiarsiievsg, 
rug 8s it&esg xui leQug YQUcfdg xurd fieaag dyoQag <avQi 7tuQudidofie'vug 

15 avroig ijieidoftev 6q>&a).(xoig , rug re ratv ixxXrjaioiv -noifievag ulaxQmg 
code xdxeiae xQvnra^Ofieveg, rag de daxtjfiovcog dXiaxOfievug, xui '^zoog rtav 
iy&Qmv xurwrzut^ofievag, oxe xui xur dXXov 'riQoq^rirtxov ).6yov „i'^exv&r} 
i^sdevojatg in uQy^ovrug, xa). i^nXuvrjaev avrog iv d^axco xai ay^ o5«. 
dXXd raro3v fiev sy rjfiireQOv diayQaqieiv rdg fat reXei axv&Qomug avfi- 2 

20 (fOQug, i<nei xui rdg •nQoa&ev ro diojyita diaaxdaetg re uvrav etg uXXi;- 
Xsg xui droitiug uy ijfxtv otxelov fivrjfii] 'jiaQudidovai. dio xai '^iXeov udfv 
iaroQrjaai 'neQi avroov difyrconev, tj 8i mv uv rt]v &eiav diHUtooauifiev 
xQtaiv. uxsr ude rcov 'nQog xu dtcoyfxa <:ie'!ieiQUfiev(av, ij xcov eig wnuv rtjg 3 
aooxrjQiag vevavaytjxorojv, avxy re yvcofirj xoig xu xXvSojvog ivanoQQtcpev- 

25 xoav ^v&oTg, fivijfxtiV <!ioii^aua&ai 'riQoriy&rifiev, fiovu 8e ixelvu rij xa&oXn 
'HQoa&i^aofiev laxoQiu , « 'UQonoig /<«i' rjfuv uvxoTg , enetxa 8e xui roTg 
fie'& rffidg yevotr uv <:iQog corpeXeiug. ioofxev uv ivrev&ev /;5?;, rsg leQug 
dydovug tcoi' t« &eu Xoyu fiUQrvQcov iv imrofi^ SiayQdxpovreg. erog ruro 4 
r^v ivveaxui8ixaxov rrjg JioxXririavu §aaiXeiag , JvarQog iiriV , (Xiyoiro 

30 d' ttv urog MttQrtog xurd Porfuuug), iv m T//i; xu acorijQiu ^d&ug eoQrtjg 3. StoSiiiovTif] dia7io(jtioftiiot. h. \ \. L)_{fijuiv] &Xi^6i>T0)v h, \ 6- avTOv 
cghiXVJf, ai'r» «e// (iii marg.) lcSB. \ 12. Srjra cghihVHH, Stj r« aefS.\ 
TtavTa cfx, anavta volgo. 13. xar«pptnrra«/»'«ff C, ttnTaQQi^riTOaivHi S lieading. 
(in Corrig.) H. cf. p. 267, 18. | 15. post Ttottiivas add. ac fiiv nH. \ 17. Xoyov 
om. H. — Locus est Ps. 106 (107), 40. | 18. post aQxovTaS add. avrtPrv aeSV. j 
19. ra? iTtl Ttkti om. h. ' 22. arrwj'] avrov H. \ Sttyvwftiv cfgikB, tyvo)fi»v 
aehSVH. \ 28- itot tsto xt).. — cf. Eus. de Mart. Palaest. Praef. 

19 290 EUSEB. niST. ECCL. LIB. VIII, 3. 

ineXavvuatji ijnXojro ':zui>rax6a£ ^aaiXixa yQcqinaxa , t«!; ^iv ixxXijaiag 
f/V tSu(fO(i qtQeiv, rug de YQUifd^' dcpavfig avQi yiviadai nQoaxwcxovra, 
xttf T«,' nlv ni^iijg intthjfifiivag drt'ix«g, rug 5« iv oinsxiaig, «t ('nifu- 
rouv Tfl T« XQiariatiafiu jiQoOfaei, iXevOtQiag ar(QEia9ut nQoayoQsvovra. 
5 xul ri fiiv jrpwT// •xud' tjtiav yQarfij rotavrij rig ijv' fiir ov aoXv 8e 5 
ereQ(ov i^^iiq^oirt^advrmv yQafifidrMv <nQoaerarxero , rng rav ixxXtjaiav 
fiQOsdQug Tidrrag rsg xard <:idvra ronov <iiQ(ara fiev deafioTg naQadi8oa&ai, 
tlO' varenov ndatj ftrjX^^ov Ovetv i^avayxa^eaOat. 

C A P. 3. 

Tlful Tov TQonov TOjt' y.uTu Tov diotyiinr TiyotftOii^fotr. 10 

(Nic. H. E. VII, 4.^ 

1 Tore di) ov , rore •nXeTarot ftev oaoi rmv ixxXt;aiwv uQXOvreg, det- 
vaTg alxiaig nQoOvfioog ivaOXriaavreg, fieydXoiv dyatvcov iaroQiag enebei- 
htrro, ftvQiot 8' dXXoi rtjv ipvx'ijv vno SeiXiag '^QOvaQx/jaavreg nQOXsiQOig 
axtog «^o •nQiorr^g i^tiaOevijauv nQoa^oXijg, rav de Xoinmv exaarog eidt} 15 
didcfOQa ^aaiirwv ivtjXXarrev , 6 ftev fidari^iv alxitofJtevog ro a^fta, o 

ds arQe^SXoiatai xal ^eafioTg dwnofiovrjroig rtftoiQHfievog, icp oig ij8rj riveg 

2 tx uiaiov dnijveyxavro t« j3/a rtXog. dXXot 8' av 'naXiv rtXXcog xov 
dydjva 8ie^ieaav' 6 fiiv ydQ rig sreQoiv ^ia avv<a08VX03V xat xaTg nafi- 
ftidQoig xui drdyvoig <nQoauy6vra)v Ovaiuig ojg reOvxoog wnijXXarxexo, 20 
xal ei ftij reOvxbtg ijv, 6 8e fiij8' oXoig 'nQoa^neXdaag, firj8e xtvog ivayug 
iqaxpdfievog, eiQijxoroov 8' ereQOiv brt reOvxoi, atojnri qieQOiv rtjv avxo- 
qavriav dni^ei , uXXog rifii&avtjg aiQ^fievog atgav ri^ij rexQog iQQtnxero. 

3 xai rig uv ndXir in i8dq8g xeifievog fiaxQav iavQtxo xoTv noSoTv , iv 
xeOvxoaiv avroTg XeXoytafievog' 6 8e xig i^oa, xa\ fieydXjj 8tefiaQrvQexo 25 
(poavri r^g Ovaiag rijv aQvriaiv' xal aXXog XQiaxtavog etvai ixsxQayei, 

rij Tii aotrrjQis nQoaQtjfiarog OfioXoyirc XafxnQvvofievog' ereQog ro firj xe&v- 

4 xe'vat firjre &vaetv nore 8iereivero. ofAoig 8' uv xul oiSe noXvxtiQia rijg 
ini rnro rtrayfiirtjg arQartojrixijg naQard^eoog xard arofiarog natofievoi 
xa) xar aaiyu^o iievot , xard re nQoaoonu xal nuQetav rvnrofievoi fiexa 50 
^iag e^oiOuvro. urojg i^ dnavrog ol rijg O^eoae^eiag ixOQOi xo 8oxeTv 
rivv»evai neQ\ noXXi iri&evxo. dXX ov xa} xaxd r(ov dyioiv avxoTg fiuQ- 1. i^skavv8ar/e b cdfikx , ti?f).avvaa7jf volgo. ] 4. TJJ ceikB, iv t/^ 
ahSVHS». cf. Eus. de Mart. Palaest. Praef. j TT^oayogfvovra] TTQotay, ik. | 
12. Tort Stj htX. — cf. Eus. de Mart. Palaest. c. 1. | 21. xa\ li ftij tiO, rjv 
om. h. I ur,8'] fii]&' volgo. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VIH, 4. 29i 

rvQoiv ravra <:TQuxooQei , cor sig axQi^^ di^yt^atv rig ar ^fttv i^aQntaeie 
Xoyog ; 

C A P. 4. 

IIiol Tw»' noidtjnvuy loxi ■d-tov ftuQTv^otv , mq navxa xonov ini.naa» T'^? »«i'rw»' 
5 tiviiurfi, noiidAov!; Tor; vn^g tvaf^tltts avaSrianntvoi ancfuvov!;. 

(Nic. H. E. VII, 3.) 

Mvotsg ju*f ycKQ iaroQijaai av xig &av(AaaT^p vatQ tvas^etag ri 1 
&ea toai' oXoiv tvSESttyfitvsg <nQ0&v{iiav, «x i^oxH^^ieQ fiorov 6 xuru 'xar- 
xoav avey,tvtj&tj diooyfiog, 'noXv TiQoreQOv de, xa&^ ov eri rii rr^g eiQriVt^g 

10 avvty.Qorelro. uori yao uQri <:iQwrov marteQ ano xuqs ^uOtog vrioy.ivii- 2 
fttva Ttf r^v e^aaiap ei).i](f6rog , hqvi^Sijv re tri y,a\ dqavwg /.ura rov 
dno Jenia vtai OvaXeQiavu ftera^v ^qovov raig eKxXriaiatg (■xixeiQavrog, 
ax d&Qoojg re r^ xa&^ ^fioiv inanodvoLifva 'xo^.tfno, dXX tri roJ»' y.ard 
rd arQaro^jieda fiovojv d^noneiQOifiiva — ravrtj yaQ xai rag XoiTiag dXcovat 

15 Qudioig mero, ei 'riQortQov ixeivoyv xaraytoviadfievog 'rzeQiyivoiro — , TiXei- 
arag 'naQtjv rav iv arQureiatg oquv dafievearara rov idioirtxov ^Qoaaiza- 
^Ofiivag ^iov, cog av ftij t^aQvoi yivoivro rtjg atpJ rov roji»' o).03v d/^LiiaQ- 
yov evat^siug. ojg yuQ 6 atQaro^nedaQxtig , oarig aoTf /)f ixeirog , uQrt 3 
•nQarov irexeiQit tqJ y.ard rmv arQurevfidroiv Sioyyft^) , (fvXoxQirotr xai 

30 diaxadaiQOJv rag iv roig axQaro^xidoig dvaqtQOftivag , uiQtaiv re 8i8ag, 
ij ':iei&aQxiiatv ijg fierijv avrotg d^noXaveiv riftJjg, i] ravavriov ariQtaOai 
ravrtjg , ti dvrirarroivro r(p <:iQoardyfiari, 'i.Xeiaroi daot rijg Xoiarov 
§aatXeiag arQariojrca rijv eig avrov ofioXoyiav , fit] ntXX}]aarreg, rijg 
doxaaijg do^tjg xai tvnQctyiag tjg tJj^ov dvufKfiXoytog <:iQiitiiaiaav. ijdt; St 4 

25 a^^iaviojg TaTwr tig a« xca devrtQog ov fiovov rr/g dliug rijt dio^ioXr^v, 
aXXa xai &avarov rijg tvat^iiig ivardaetog dvzixarijXXdrrovTO , fJitrQuog 
Timff y8t] rore ra rijv ini^oXi/v iveQyavrog xai fiixQ*g aiiiarog e<x $vi<ov 
(p&aveiv iiTiroXfi<avrog, ra 'nXij&ag, dtg ioiict, rtav <jiarG)v 8tSirrofiiva re 
avrop tri xai dnoxvaiovrog inl rov xard indvrcav dOQooig i(fOQfj.iiaai 

30 'noXtfiov. ootf 8e xai yvfivortQov ina<ne8veT0, a8' eati Xoyt») Svvarov a(ftj~ 5 
yijaaaOai, oaag xai onoiag t« &ea ftUQrvQag ocfOaXfioTg <naQijv oquv roTg 
drd <nda(cg rdg re noXng xai rag ;fo)^ai' olxaatv. 11. post tu add. Tairtjv bcdfVH, om. aeghikS B. | i%.n(tQyjv] r» noQ^v 
c/a;. I 18. post tMUvos add. attoptos uvofia airw g. \ 19. tftXotiQivoiv] ifiJ,ortJtr('ir 
nx. \ 31. Oeis c/ik, Xfitotu aeliNE. 

19* 292 EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. VIII, 5. 6. 

C A P. 5. 

(Nic. H. E. VII, 5.) 

AvtIxu ylv 7(ov «X ua/jiicov Tig, uXXu nui ayav kwtu tug Iv zm 
fiim vEioutaunag vnfQOj(^ag iido^orurcor , ufia tco tIjV hutu twv ixxXr^- 5 
aiMV iv Tfi A'(xofxridii'a iiQOTedijvui yQuq^ijv , ^ijXqii to) xutu deov vjio- 
xivrj&fi)^ , diwiivQCl} rs iqjOQix/iaag t^ '^iIgth , iv <n.Qocfavii xai dqnoolo) 
xfifiirijv o)g uroaiuv xa\ uaf^saTaTijv ureXav aciaQUTTEi, SveTv ini^naQov- 
Tcov y.uTu Ti]r avTi/V <R6hv ^uaiXicov, ts t£ TTQea^vTUTs t(ov aXXoov, xa< 
Ts Tov TtTUQTOv «ao TftTtf Tijg (iQyJi^ imxQaTuvTog ^aOfiov. aXX uTog 10 
fifv Tcor Tijvixctds <:iQaTog TbTOv diu^rrQiuiag tov TQonov, Ufia re rotavra, 
oJu xcu tiAog ijv, v^iiofieivag cogav i^ji TOtbTCiJ ToXfiijfiari, ro aXvnov xai 
aTUQaxov eig avTi]v reXevTuiav Sierr^Qr^aev aranroijv. 

C A P. 6. 

IJ((jt rwv xrtr« Toi''? [iaat).iy.ov<; ol'xoi'?. 15 

(Nic. H. E. VII, 5.) 

1 Ilcivrcov 8e , oaot rav 'jrwrroTC uvvfivavrai &ttVfiaaiot xai cV av- 
dQein ^e^OTjfiiroi, etre 'rzuQ "EXXrjatv eire 'nuQa ^uQ^ccQOtg, Oeisg rjveyxev 
6 y.uiQ6g xui 8iuiQe<:Ttig ficiQTVQug rug uficpi rov /JcoQ^deov ^aaiXiy.ug 
<:taidag, o'i xa) rijg (i.vooraT(o <nuQU rotg deaizoraig rj^toifxivot rtfitjg, yrij- 20 
(riojv re avroig 8ta&t'aei rixvoiv ov Xei<n6ftevoi, fjteit,ova <nXuT0v ag aXr^- 
&(ag rjyijvTui rr/g rs ^ia 86^ijg xal TQvcp^g rag vneQ evae^eiag 6vet8tafiug 

rs xui <n6ryg, xa) rag xexaivaQyr^fievag in avroTg <iioXvrQ6<!iBg &avcirag, 
i oiv sr6g Tivog oici) xixQ^rai iivr^a&ivTeg rcf rov ^iov riXei, aHoneTv i^ 
avToi) y.ui ru ToTg aXXoig avfi^t^ijn^Ta roTg ivTvyiavovai xaraXeixpofjiev. 25 

2 7/76To' Ttg eig fiiaov xard rijv <nQOsiQrjfiivijv <n6Xiv iq wv de^r^Xcoxafiev 
aQ)^ovrcov. &veiv 8rj ovv <nQ0(5Tux&eig , cag iviararo , yvfivog fieTccQaiog 
nQ&ijrai xtXtveTui , fiuari^i ts t6 <nuv acofxa ytaTaiuivta&ai, eia^TS ijrrrj- 

3 Ottg xav U/.03V to <nQoararTOfiev6v <noitjaeiev. (ag 8s xa) ravra <n(x.ay(_(ov 

-' aStuTQtTiTog tjv , o^og Xoi<nov ijdij rcov oaTsav vnocpatvoiiivcov avra avv 30 
xat aXuTi cpvQavreg xar(c rcov 8tuaa<nevr(ov ra acofiarog fisQcov iviy^eov' 
tog Ss xut ravrag inctTsi rag dXyr^86vag, iayuQa Taj'T£t;d'£»' xai <nvQ eig 
fiiaov eiXxsTo , xai xqscov idoiSifio^v 8ixtjv rd Xsixpava avrc^ tH aoofiarog 7. Srjuoa/m cfik, 6t/fioat'a aeghE. \ 20. TififjS post ^^iojutvoi ponunt 
cfgihB, post ai'wr«'rr<j ahS VH, post Starroratt e. ' 26. StSijlujyta h. | 29- :ra'aj(wv 
om. h. EUSEB, HIST. ECCL. LIB VIII, 6. 293 

v^o ta '^ivQOi 8x j<V CC&Q8V , £0," ccp ut] avrzoiiojg drtc.Xlayeir] , xura- 
§QCt^v Ss dvt^XiOiteTO , ov <:iqot£qov dreiyai tcop i^nm&svTcov avTov t^ 
<:tvQfi avy/0308uBvo}v, aoip nv y.ni ^tSTa ToaavTu toT^ '^iooaTuaaofjiivoig 
imrsvaeisv. 6 5' «7rpJ| ixoftsrog t/Js* aoo&tascog nnrjCpoQog iv avruTg 4 
5 ^iaQidwAB TijV ipv/ijv Tutg ^aadvoig. toiovtov tmv ^aaihy.<av ivog to 
(lUQTVQiov laidojv d^tov cog vvrojg xai Ttjg ':iQoai]'/'OQtag' IliTQog yuQ 
ixaXtiTO. ov /siQOvu Ss y.ui rd xara Tng ).oi<ntig ovtu, Xoyn Cfsidofxsvot 5 
avfifisTQiag, <!iaQaXsi\ponsv, zoobTOv iaroQi]auvTsg, cog o ys /JoiQo&sog y.ai 
roQyoviog, sTSQOig djxa aXsioai Tr^g ^aatXtytjg oixsTiag, Ltsru Tsg :io?.r- 

10 TQOisg dymvag ^QO/co TrjV ^ojj/i' fisTuXXu^uvTtg , Tr^g ivdss rixr^g d^rrr^- 
viyxavTO ^QU^sTa. iv tovtco Tijg x«t« Niy.Ofir,dsiav ixyXr,aiug 6 tj;i«- 6 
xavTa '^iQOsaTojg "^v&iiiog did ttjv sig XQiaTOv fiUQTVQiav t)]v xsquXrjV 
dtiOTSfivsTai' TOVTOi ds '^iXij&og d&QOvv uuqtvqo^v 'rtQoart&srui, ova oi8 
Ovimj iv ToTg x«Ta ttjv N^iKOur^bciuv ^uaiXsioig ':ivQAu'i('cg iv avTuTg dr] 

15 TaTs" T]tisQaig cccf&siar^g, rjV xcc&^ i-:i6votccv xpsvdij '^ioog tcov ijusreQoiv irti- 
/siQi]&riVUi X.oyov diudo&svTog , ■:iayyevr] cojQr^dcv ^aaiXixcri vevfxuTt rav 
T^8s &soas^on' 01 fisv ^icfst y.aTeacpdTTOVTO, ot ds dtu Tivoog sTtX.siyrro. 
T£ Xoyog s/_si , ':iQO&vfii(c Tiv] dQut^TO^ urdoug dfia yvvut^iv i-:ri Tr^v 
>:ivQ(cv xa&dXXsa&ui' 8i]aavTsg 8s oi Sijiiiot icXXo rt ':iXii&og i^^ii ayu(f(cig 

20 ToTg &aX.UTTiotg ivuTisQQinTOr ^v&otg. Tbg 8s' ys ^uaiXixug fisru &uvarov 7 
':iai8ag, yr^ fiSTu Tr^g ':iooar]xear^g y.t]8siug ':i(cou8o&ivTag, av&ig i^ vnuQ/qg 
dvoQv^avTsg ivw^zoQQixptci &(cXuaai] x«J uiiTtg (oovto StTv ot vsvofiiafisvoi 
SsanoTui, dag dv fii] iv fivijfiaatv dnoxsifievsg ':iQoa/.vvoUv Tireg , &siig 
8r] avTbg, ag ye (oovto , X.oyi^ofisvoi. xui tk fjitv i^^it Tijg Niy.ofir^8ti(cg 

25 x«t« Tt]v dQ/r^v d^xorsXsa&ivra th 8i(oyfiu TOtavTa. iiy sig (Kcy.QOv 8e 8 
STSQOJV x«Trt Tt]v MtXiTiri^v iiTOj yaXaftsvr^v /oujav, ya\ av ':iuXiv uXXwv 
dfi(f\ Ttjv iSvQitcv i^nKfvijvui Tg ^aatXsifc <:tS'KSiQafisv(av , Tng '^iavTu/oae 
T(av iyAXrjai(av ^iQOsarMTug einy.Tu?g y.ui 8eaftoTg iveTQui i^iQoaruyfiu tcfoiTa 
^uatXixov. x«< r^v t] &iu toS»' crif TtiTotg yivofiev(ov auauv 8irji]aiv vntQ- 9 1. (t&ijSp k, a&Q8t' volgo. i 2. dirjXla-AiTO aehE, draf.ianoiTO cfgihx prob. 
H^. I 5. 7tagi8i'jx6 cfgihxITb, uniSome aehE. | raTi ^nodvoi? post v^»?' PO" 
nunt cfx, post airali aeghE, om. ik. | 6. «^«o» ] a^tos g, «|/a conj. Fa. | 
9. oixtTia': acefgikHH^, olAsrtlat hSVH. cf. VIII, 2. p. 290, 3 et infra de 
Mart. Palacst. Praef. §. 1. | 13. «.'^p»»' k, a&oHV volgo. | 16- rrayyfv^ acfE, 
TTayyivtl hik, nayyevi eg. \ 18- ti\\ xH^, r«i< nal ci, &tiu rti J xai aehi (a sec. 
man.) kE, roaavTr] &£ttt rtii (om. y.ai) g, Tiii dtiOTtQrt. xrti fi (in marg.). | 
22. dioQviavTti] dvoQv^arrai eh, \ tJuovTo] wi wojto cf. \ 24- ^») add. cfikx, 
om. aeghE. \ 26- JSltlirivtjv c. 294 EUSEB. HIST. ECCL. MB. VUI, 7. 

niQaau, ^ivqU nXTi&ai iv <!iavx\ Toao) xnOtiQYrvftfVB , xai ra navra^^tj 
StancoxijQia, urdQOCpovoit' -aui TVfi^coQV)^oig nuXai riQOzeQOv Inianfvaafttva, 
xoxi nXiiQHtTav f'n«(Txdjro)r hui i^iQfO^vziQOiv xai dianovmv, drayvoaarmr 
re xal «nooxJffTfor, log fir^ds ;((Mp«^ trt. roii ini xaxeQYiaig naraxQnotg 
iO avrodt Xftneadut. avdig 8' fXfQmp xa jiQmxa yQUfifiaxa fiiixaxEiXtj- 5 
qroTCD»', fv oJg riig 'AarunXeiarsg ^vaayrag fiev iav ^adiXetv eV iXev&eQiag, 
iviarafiivsg df i.ivniuig xara^uivetv TiQoariTaxro ^aadvoig, Ttmg dv <ndXiv 
ivTUv&u Tcor x«t>' sxuarrfV inaQxiuv uuQTVQav dQi&fiijaeti rig xo nXij&og, 
xa< ftdXiara rcov •^ard xijv ^u^cpQiHtjv xaJ to MavQtov i&vog, Grj^aida re 
•Aai xar Aiyv^trof, i\ i^g x«< eig IrtQag ijSrj nQOeX&ovxeg noXetg xt xat 10 
inaQ/^iag diinQexpav xotg fiuQxvQioig. 

C A P. 7. 

fli^l rwv x«T« ^oivCxijr Alyvrtrlyir. 
(Nic. H. E. Vn, 7.) 

1 "lafiev ylv riig i^ avrcav dtaXdfixpavrag iv IlaXaiariv^i} , lOfiev de 15 
xa) T«? iv TvpQ) rijg 0otrix)jg, ag rig idmv ov xarenXdyrj xag dvaQt&fiij- 
rng fidartyag, xa» Trt? iv raroig rmv w? dXj]&cag <:iaQa86^cov rijg d^eoae- 
^eiag d&Xtiroir ivardaeig, ror xe 'naQuxQijfta ftexd xdg fidariyag iv 
&i]Qa)v alfto^oQOig dymva , xa» rdg iv rovxcp naoddXecov xai diacfOQcov 
aQxxcav, avcor rt dyQicov xa? <nvQ} x«/ aiSrjQcp ttexcivxTjQiaaftivoav ^otSv 20 
ixQOc3oXdg, nut xag TtQog ixaaxov rmr t9/;p('oor &avfiuaisg xmv yevvaimv 

2 v:iOfiovdg; oig yiyvOfiiroig y.cu uvxot 'naQjjfier , o^xr^viKu th fiaQXVQUfiiva 
amxiJQog r/fimv avri dtj 'Jr^aa XQiaxZ xr/v &tiav dvvufitv iTifnaQaauv, 
ivuQymg xe avrriv roTg fiuQrvaiv ijttdeixvvaar laroQrjauftev, xmv dv&Qm- 
ino^OQmv i<:ii <:tXeiovu XQOvov ftij <rtQoa\paveiv fii^de <nXTjaid^eiv xotg xmv 25 
&eocfiXo5v aoytccatv i<:ttroXiicavxmv, dXX' iTti fiev xag uXXag, oaot di^<:ta&ev 
f^m&ev iQe&iaiioTg rtaQmQixmv avxct , cftoofiivmv , ftovmv ds xmv leQmr 
d&Xr^xmv yvftvmv iarcoxmr xut xaTg ^*?'^' xaTaffaoVTto»', la/ re acfdg 
ttvxovg ijtia^^tmfiivmv (roijxo yuQ nvroTg ixeXevero rtQdxxsir) fir^d' oXmg 
icpaTtronirmv, dXX «W ojtJj ftev xai «V uvrag i^Qfioyvrmv, ola Ss '^tQog 30 
xivog &sioxiQag dvrdftsmg dvaxQaofiivmr xa/ av <ndXtv eig xaniam x^Q^*- 

3 xmv. 6 xa\ eig fiaxQor yivofievov, &avfi((, <:taQetxiv ov afitxQov xoTg &rm- 
fiivoig, maxe ijdrj $id x6 d^KQUxxov xa <:tQc6xa devrsQOv xal XQixov <aQoaa- 

4 cfisa&ai svi x«/ T(J) avTqa fiuQxvQi &rjQiov. xaxa<nXayijvai 8* 7]v xijv in) 4. post Ts ad(i. eri aegikSB, oni. cfk VH. \ 5. XsiTrta&at cefikB, Hara- 
i.ei:riadttt ahS VHS". ErSEB. HIST. ECCL. LIB. VIII, 8. 295 

TSTO/i; dnxofjTor rcop iiQ<at> ixsivoiP na(JT(Qt'af, y.ai TtjP ir joofiaai psoig 
^f^ijHvTar xat ddidTQenTOr ivaTaaiv. icoQa^ yup rjXixiuv «5' oXcop ercjr 
itxoai d/;r« dEauoiv «'(jtcotos" vt'ov , y.al Tug fiev yiTQag iq)unXovvTO,' t/V 
GTavQu Tv:tov, dxaTU':i).i]XT(p ds xat utqe{ih diavoia Tuig apo;,' to &hop 
5 axoXalTUTa TiTUfiirs hTaTg , fir^d' oP.cos" Tf ni&iGTUuiva fir^S' unox).U 
rovTog '7101 tu sv&a iiaTrjxsi TOia , dQXTcov xai ':iaQddXeo)v d^viiu xui 
&apdT8 TtPSOPTcop aj^tdop uvTijg xu&unToiiSPcov uiiTu t^? auQxog , d).).' 
ix ot8' onojg &eia xai dnoQQ^TOJ dvpdfiei fiovovsxi (fQUTTOfiivo3P to aToija, 
xai ttv&ig •naXivdQOubVTcav sig TSTnaoj. xal 8Tog [xfv nv ToiuTog Tig jjy. 

10 JtdXtv 8' uv sTiQsg ilSsg , liVTS ydQ ol 'iidvTeg eTvyfuvov , rjQioofievoi 5 
TUVQOi ':iUQap.tjx)-evTug , og Tug ftev uXXng tcov t^codep <aQoaiovTcov ToTg 
xeQaaiv eig tov dtQU qi:ito}v 8i ea^:: dQ utt ev , tjfii&vtJTug aiQea&ui xutu- 
XiTToov , im fwvug 8e &vfi^ xui dneiX^ rug itQug OQitmv ftuQTVQag h8e 
':iXr^atd^£tv avToTg oiog re tjv , xvQirTOJV 81 TOtg <:ioai y.a\ TOig xiQuai 

15 T^8e xdxeTae •/owfievog xai 8ia Tug drco toov xavTtiQOJv iQi&iafXbg &vfiu 
xai w^ieiXrig 'nviojv eig Tii:iiao3 '^Qog Ttjg ieQag dv&eiXxeTO anovoiug, mg 
fir^8e TUTu fttjSev fir^8afxag avTug d8txtjaavTog , iTeou uttu avToTg i<:ia- 
(fiea&ai &r^Qiu. TtXog 8ij uv fieTu Tug 8eivug xui 'KOixiXug tutcov :Toog- 6 
^oXug ^i<fei xuTuacfuytvTeg oi <:zdvTeg , dvTl yijg xal Tdcfoov ToTg &aXuT- 

JO rioig nuQudiSovTai xvfiuai. 

C A P. 8. 

Iltql xuv y.urd t>]v Jdyvnxov. 
(Nic. H. E. Yll, 8.) 

Kui TOiovTog fifv 6 dycov tcov xut(c Tvqov Tovg v:ifQ evae^eiug 
25 u&Xug iv8ei^afjiivoov AiyvKTicxiv. &avfiuaeis 8 uv Tig uvtcdv xai Tug ini 
TTJg oixeiug yijg fiuQTVQijauvTug , ev&u fivQioi tov dQi&fiov uvSQeg auu 
yvvui^t xat 'naia)v, i"neQ Ttjg t« aoiTriQog ijfioov 8t8uaxuXiug tu '^inoaxuiQa 
^iTjV xuTucpQOvriaavTeg, ^tucpoQug v^ntfieivav &uvdT8g, oi ith uvToiv ftera 
^tOfiug xnl CTQe^Xcoaeig fidaTiy('tg Te •/uXe^xooTdTug xut fivniag uXXug 
50 'TtotxiXug xul cpQrxTug dxuaui ^aadvag ai-pJ ':iccQu8o&t'vTeg, oi 8e neXuyei 
xuTu^Qoyia&ivTeg, (cXXoi 8f ev&(CQacog roTg ('cnoTtfivsat rug euvrav •kqo- 
TiivavTtg xecpaXdg., 01 8s xa^ ivuno&uvovTsg ralg ^aaccvoig, sTeQOt Ss 
Xifxcii 8iaq&aQevTeg, xk/ uXXoi i^idXiv dvuaxoXo^nia&evTeg, oi ftev x«t« to 7. post rrytoirojv iidd. xui ac/SVH, oni. eghikB. , 15. dito oin. VH. \ 
51. HaTn^Qo-^to&iviii C, xara^QOx&ia&ivrtt de Zimraermaniii conj. //. n(iOTn'- 

VOVTli c. 296 EUSEB. IIIST. ECCL. LIB. VIII, 9. 

ffvvri&e^i Tot<i HUiiOQyoii, o/ dg xaJ j^EiQovag (ivd^^tuXiv x«Tcoxap« nQoatjXto- 
&ifxei', rijQBfievot rt l^oovre<;, eiaore xrtt in avrav ixQitov Xi^i^ diaqj&aQehv. 

C A P. 9. 

/Iigt luif xoTfe 0/;,9«td«. 

(Nic. H. E. VII, 8.) 5 

1 Tlixvxa 5' vntQaiQsi Xoyov nat «*,• vntfmvav ainlug x«t aXyi^iovag 
01 x«T« Qtj^aida udQrvQEg, oaxQdxoig dvri ovvj^ojv oXov ro atafta (ie)[Qig 
dna).Xuyijg t« (jiu itaru^atvouevot , yvvaiu re roiv <:to8oTv f| ivos uno- 
Sesfibfieya, uereoiQd rt xrtl dtueQtn x«TO) nEqraXijv fiayyaroig riatv eig 
v\f)og dvEXxofiEva , yvfiroTg re 'navTEXmg xat fir^d^ inixexaXvfifievoig roTg 10 
ctofiaai \^tuv ravrr^v aiaj^tarriv xal ndvrav oaftordrtjv xai unav&QaTio- 

2 rdrrjv roTg OQoiatv uTiuai nuQEaxrjfieva. dXXoi 5' av ndXiv SsvdQeai xul 
7iQe'ftrotg evunidvr^axov deoftbfjtvot' rug yuQ ftaXiaru arEQQordrag rmv 
xXdSoiv fjtrjavaTg riaiv inl ravrov avviXxovrsg , Eig sxdreQd rs tbtwi' 
T« Tw»' fiuQrvQtov djtorrivovteg axiXtj, sig riiv savrav tjcpiEaav r^ng xXdSug 15 
(fiQea&ai (fvaiv, u&qhv rcjr fieXoov diaanuafiov xu&r ow ravr ivEieiQnv 

3 imvotivreg. xai xavrd ys advra ivr^QyeTro »x iit oXlyug TjfieQug tj XQovov 
riva ^QHXvf , dX}^ im fiaxQOv oXcov irmv dtdarrjita, ors fxsv nXstovojv 
7j 8exu, ore 8s vrtsQ reg sixoai rov UQi&fiov dvaiQSfievoav' dXXors 8s ux 
^rrov x«/ T^fwxoyTrtj ij8r^ 8s iyyvg crtt xrtJ s^ijxovTa, x«J ndXtv dXXors 20 
fxaTO»' iv ijfieQu ftirt ctr8Qeg dfia x0fu8r^ vrjTtioig x«J yvvat^lv ixreivovro, 

4 <rtoixt'Xatg xui ivaXXarTnauig TifiooQiaig xara8ixu^ofiEvoi. iaroQtjaafiEv 8s 
xai nvToi i<nt tmv TOjro)»' yevoiiEroi nXsieg d&Qooog xnrn fttav rjfisQUv 
Ttfff fisv T^g xeifaXrig dnoTOfiijv vjtofieivavrag, rug ds rvjv 8id 'rtvQog ri- 
fitoQiav' oag dfi^Xvvsa&ai cpovsvovru Tor ai8i]Qov, «TOj^Si-Ta rs 8ia&Xd- 25 
a&ai , avreg 8e rag dvatQsvrag ditoxdfivovrag dfiOi^aSov dXXi^Xug 8ta- 

5 8s)^sa&ai, ore xal &avfiaaioardrr,v OQfiijv, &£iav rs cog dXij&mg 8vvafiiv 
xni nQO&vfiittv Twy sig rov XQiarov t« t9^£« ittniarevxor 03v avvscoQiafisv. 
afia yav ry xara roov nQorsQcav dnoqidaEi iiten^^oov uXXo&er uXXoi tqJ 
noo t8 Sixaarii §^fiari, XQiariuviig aiipilg dtioXoyavrtg, dcfQOvriaTOig ftsv 30 
iiQog T« 8Eivd xai rkg rmv noXvet^div ^aadvtov TQonsg ^taxeifisvot, dxara- 
nXi^xrcog 8s naQQr^aia^Ofisroi ini ry sig rov rmv oXcov &e6v Evas^sitx, 
fisra T« xuQag xa\ ysXoarog xai svqiQoavvtjg rijv vardrtjv dnocpaatr t» 7. aoifia c/, ooiua huI volgo. | 16. ddgijv k, a&Qnv volgo. | 22. post Tifiot- 
[jiati add. &(t.vdxs cfih, om. aegliE. \ 26. Si cfik, rt volgo. [ 30. o(pas] otfa? 
avtHi h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VIII, 10. 297 

&avaxii xaTadexofisvoi, acTi. \pciXXefv y.ui vuvug huI ev-j^UQiartag sig ror 
rmv oJ.ojr &eov fit'/^Qig nvrijg ia^arr^g (ivajie[in£tv uvairvoijg. &uvuuaioi 6 
fisv Iv xal urot, i^aiQtrmg de ixsiroi &avfiaai(6reQoi, ot ^Ibtw fisr xul 
svyevet(i nat So^tj, Xoyo) re nui (ptXoaocfUi diniiQeipavrsg, ji«»'t« ye ftijv 
5 dsvreQct &iifievvi rrjg ((Xvj&ig evas^eiag y.cu rljg eig rov aoir?iQa y.ui y.vQiov 
tjficov 'lijabv XQiarov 'iiiarso^g' oiog fpiXoQcofiog tjv, (iQxrjV rtvu ov rtjv 7 
rvxsauv rijs xar 'ylXe^dvdQttuv (iaatXiHtjg diotx/iaeoig iy'Aey/iQiau.iiog, og 
fieru rs u^icofiarog nui rrjg QOJfiutxrjg rifiijg vtio arQaricaratg doQvcpoQB- 
ftsvog sxdart;g dvey.Qtvero ijfieQug' <IiiXi(ig re rtjg Ofisirwv iaxXija/ug 

10 i^nia^AOiog , diwnQexpag uvt]o ruTg yaru rtjv iicirQida aoXtretaig re '/.ul 
XeirsQyiaig, iv rs roig •/.ara rptXoaoqiuv Xoynig' o'i xai fivoicov oaoiv '^Qog 8 
aifxarog re aat rwv uXXoov qtXojv ('ivri^oXivroov, eri fii]v r(ov in d^iug 
uQ'/orr(av , JiQog de 'aui avT8 t« dixaars 'RaQa'AaXovrog , cog civ uvrav 
or/rov Xd^oisr, (f:si8o3 re 'jai8o3v xaJ yvvaty.^av noiiqautvro, udufiwg 'noog 

15 r(av roasrojv in) ro cpiXo^ooTJaai fiev iXia&ai, •/.aracfoovtjaui de roir '^isqi 
OfioXoyiag '/ui dQviqasoag rn 2Jo3rijQog ^fiav &eafioov v^n^^z&tjauv, drSQeici) 
de Xoyiafio} aui cptXoaocfcp, fidXXov de evae^sT xui (ftXo&ecp "^pvxy . 'JQog 
'nuaag rn diaaars rag rs d^nsiXug xuJ T«i,^ v^osig ivardvrsg, ufiqo} rug 
xequXdg dnerfiij&t^aav. 

20 C A P. 10. 

(pt-kiov [tnQTVOoq nioi ruiv x«t jV.fiuySofUiV ^rfTiQnyfiifo»' iyygn^foi Sidaa/.uf.ini. 

(Nic. H. E. VII, 9.) 

Enet, ds xat rmv e^o)&ev fia&ijftdroav irE'/.a 'KoXXh Xoya u^iov ys- 1 
via&tti rov <bi7.iuv equfiev, uvrog iuvru naQir^o fidQrvg, iifia fiev iuvrov 

25 oarig tiot tjv e^ntdei^o^r, dfia 8s y.ai ru xut' uvrov iv t^ ^AXe%av8Qei(i 
avfi^h^tjHora fiuQrvQia dxQi^iareQov fidXXor /J rjfieig taroQ^aoov 8id rermr 
roor Xi^eojv ' „ rsroov undrroov vjioSeiyftdrcov rjfiiv xa\ v^noyQUfifioov xaJ 2 
,^}taXiav yvooQiaftur(ov iv ruTg &eiaig xal IsQaTg yQucpnTg xeiiiivcov, iSev 
,., fieXX^auvrsg oi fxaxciQioi avv rjfuv fiuQrvoeg, ro rijg xpvxijg Ofiftu 'n.Qog 

30 t^rov iiii 'ndvroiv &eov HCi&uQcog reivuvreg , nal rov in' svae^eict &d- 
„»'aTO»' iv vcp Xa^ovrsg, «tt^iJ^ rr^g y.Xi^asoog siyovro, rov fitv hvqiov ijfidov 
.,.^'lr^aovv XQiarov evQovreg ivav&Qomriauvra 8i rjfing , ira 'ndauv fiev 

13. dQXovruiv e margine irrepsisse rccte exintiraat /'" et uncis inclu.sit //. | 
14. Ttoiijoat.vro a;6', ioitjooivto ceteri. | 18. Traaat c, avdoas volgo. | 27. Tyrciv 
xtL] huic fragmento titnlum praeponunt hunc: aVo to~jv fl>iUs nQuf Ofxsirae 
yQnuuuTOiv ae, om. cdft/x, in margine ponunt bik. | 29. post /ia/dQtoi add. oi 
aehSVH, om. cfyik-R^Ii. \ 50- tr-j^^^fi' nehil.E. n':if^if'af cfx. 298 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VIII, 10. 

afiaQriav tHXOxfj)} , icfodia de rij^' cjV t/jv aieiviov ^(oi)» eiaoSov ^fttr 
xaxd&tjTai ' ov yuQ aQttayftov riyriaaTO to tlvai laa ■&(((>, dXX' iavrov 
txivcotje fioQqprjv duXs Xa^MV, x«t n^^tifiart evQS&tit; kh; avO^Qconog iavrov 
tTwricivcoatv ffOj; Oavdra, Oavdrs dt aravQb. 8i6 nai irjXcoaavxig rd 
ftti^ova 'laQiafiara oi iQtaroqoQoi fidQrvQ?g jrafra fiev novov xoi <nav- 5 
roiag imvoiag alxiafiMv «x tiadTiaS, dXX' 7j8rj xai dtvrtQOV rivtg viti- 
fitivav, Ttdaag dt dntiXdg oii Xoyoig fwvov, dXXa xni iQyoig rav doQv- 
q:0Q(ov xrtT aiirdiv (fiXorifiofiivcov, oh ivtdidsv rt]v yvtofitjv, 8id ro rtjv 
rtXtiav dydiiijv t^co ^dXXeir rov (f6(iov. (ov xar(tXiytiv rtjv aQsr^v xal 
ri]v icp exdarij (laadno dv8Qfiav, rig dv dQxiatit Xoyog; dviaecog yaQ 10 
uaijg dnaat roig iJuXoftivoig ivvl-iQtXiii' , oi' ftiv ^vXotg enaiov , ereQOi 
8e Qd^Soig, dXXoi 8e fidari^ir, ereQot 8t 'jxaXiv ifidaiv, dXXot 8e a^oi- 
vioig. xd.) 7]v i'j dia rtov aixiafimv ivijXXayfiivq , xai noXXriv rrjv iv 
avrri xaxiav txnaci. ol ftev yiiQ oniaco rco yeTQe 8e&ivreg neQl ro ^vXov 
ihjQrcovro , xai itayydvoig rial 8iereivovro <:idv fiiXog , el& arcog 8td 15 
navrog rS atofiarog inijyov ix xeXevaecog oi ^aaaviarai , ov xa&djieQ 
roTg (fovevaiv in) tmv TiXfVQtor ftovov, dXXd xcu rrjg yaarQog xtu xvt]- 
ficov xal jiaQfnor roTg dfivvrijQioig ixoXa^ov' ereQOi de dno rijg arodg 
ftidg ^eiQog i^r^Qri]fiiroi aitoQHvro, ntiaijg dXyi;8ovog 8eivoriQuv rrjv dno 
rdv aQ&Qcov xai fteXcov raaiv e)^ovreg' aXXot 8e TiQog roTg xtoaiv avri- 20 
nQoaoonot i8bvro , ov ^e^r^xoai roTg noai , r^ 8e ^aQtt rn acofiarog 
^ia^ofiivcov fierd rdaetog dveXxoftivcov rmv 8eaftiav. xai ru&^ vnifievov, 
ax i(p oaov nQoa8ieXiyero «5' avroTg iay^oXa^ev 6 rjyeficov, dXXd fiovov- 
8)^1 8i oXtjg rrjg rjftiQag. ors ydQ xui icp eriQsg fieri^aive , roTg nQO- 
riQoig xareXifinavev icpeSQeveiv rug r^ e^aaicc avra vnrjQernfievag , ei 25 
nn rig rjrrrj&e)g rmv ^aadvtov er8i86rai iSoxsi, d(j)ei8ag 8s xeXevcav xal 
xoTg SeafioTg nQoativai, xa) fierd ravra xpvxoQQaybvrag avrag xarart- 
&eftir8g sig rijv yrjv eXxeadai' ov yuQ eivai xdv fiiQog (pQOvri8og av- 
roT^ neQi rjfimv, dXX aTO) y.ui 8iavoeTaOai xut nQurreiv, (og fitjxir ov- 
T(Of , ravrrjv 8evriQav ^daavov int raTg nXrjyaTg rmv vnsvavricov 30 
scftvQ^vrcov. rjaav 8s 01 xai fierd rsg aixiafieg ini t« ^vXa xeifievoi 
8ia rmv rsaadQorv onoov Starerafiiroi aftcpco rco no8s , cog xai xar 6. tyTiioia? nix. cf(/ikN, ain. tTT. aehE. \ 10. i)tdai:ij aehikJS, ixaaTot 
cfgN. I 11. snaiov aehikNS R, tnalovro cfVH. \ 2%. (fQOvriSoi avroTt cefgik, 
avroii cfQ. aeE. \ 29- >c«t aefghikxNFB , iSoasv bcdH. | 32. Tsaadfjojp 
aegNE, om. cfhikx. „Si Eusebius scripsit roli- S' onuir, facilior erat librario- 
rum error et substitutio vocis no^wr pro oTfjc in c." Burt. ; oTwr] noSviv cx. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VIII, 11. 299 

„ avayxrfP avthi iitt ra ^vXs vnziHg elmi, ^t] Svpuftivag dicc ro travXa 
„Ta TQUvfiara «ao rtov <:iXijyiav xa&' oXs ra acoiiarog extiv' tnooi df 
„cjV rb8aq:og QKftvreg ixeivro v^jio rijg rmv ^aadvcov d&Qoag 'nQO(>^oXtjg, 
y^deivortQav rijv oipiv rijg htQyelag rolg OQaai <:iaQBXOvreg, lOixiXug x«e 
5 ^^diacfOQug iv roTg aco[ia(n (peQOvreg tmv ^aaavmv rag ittiroiag. THrcor 9 
„ brcog ixovrcov, ol iiev ivwxe&vr^aMv raig ^aadvotg, ttJ ytaQreQia y.arai- 
itGXvvavreg rov dvrinaXov, oi de ijfnOrijreg iv rm dfdfiairriQU^ av/xXtto- 
y^fievot fxer ov 'noXXag rjfienag raig dXyrjdoai avvexofievoi ireXttivro, oi 
„de Xotnot rijg ^eQwneiug dvwArriaemg rvyovreg ro^ XQ^*^0 >*"' '''0 ''^^ 

10 ^^ifvXani^g diUTQt^y d^aQaaXtcoreQOi iylvotro. sto) yuv rjviy.u 'jtQoaeriraxro 10 
„ aiQeaefog xeifiivtjg, /; iqiaxpduevov rijg ivayvg Ovaiug avevoxXr^rov tivui, 
„T^ff inaQdrs iXev&eQtag ^uq aiirmv rvxovra, i] fir/ xfvovra rr^v eni 
^,&avdr(p dixr^v ixdixta&ai, oSev fieXX^aavreg dafievcog int rov Oararov 
„ ix<aQsv ' ^deaav yuQ rd vcro ruv leQmv yQccqav rjfiiv 'rTQOOQia&evru, o 

ih ,^yuQ &vaid^03v, (fr^a), &eoig ertQOtg i^oXo&Qev&tjaerni, xui' ori «x taov- 
„T«t' aoi &eo) ireQOi 'jiXrjv f/i«." roiuvrui rn cog dXr^&wg cpiXoaoqa Tf 11 
OfiH xal (piXo&is ftuQrvQog at cpojva), ug •noo rijg reXevruiag aizocpuae^og 
vno rrjv deafioorix^v e&^ vidQX03v rd^iv roTg xara rijv avrS nuQoixiav 
u8eX(poTg i^aeardXxei, ufiu ftev t« iv oJg ijv dvaxi&ifievog, ufiu 8e xai 

30 nuQOQficov avrug sTrt to diiQ\% ixea&at x«t fier avrov oaov «tk» reXtioo- 
&t]a6fievov rijg iv XQiar(^ &eoae^eiag. dXXd ri XQV '^oXXa Xiyeir , xui 12 
xaivoriQag «:rt xuivortQaig rcov dvd rt]v oixoftivtjv &eo'KQe'Kmv fiUQrvQmv 
d&X^aeig nuQuri&ea&ai, x«< (idXiara riav sxirt fiev i(0iv(p vofioy, <!zoXtfi8 
8s rQOTtqp nenoXiOQxrifiivcov ; 

25 CAP. H. 

• Uiql Twr xaxn tPqvytar. 

(Nic. H. E. Vir, 10.) 

"Hit] ynv oXt]v XQiariavwv ^oit^rjji' uvravdQOv ufiqt rrjv fltQvyiav 1 
iv xvnXqp neQi^aXovreg oitXTrat , nvo t£ ixpdxfjavreg , xari(pXf^(tv avrug 
50 ufjiu vr^nioig x«< yvvai\), rov ini ndvroov &e6v ini^obtfiivag' ori 8^ nav- 
Srifiet ndvreg ol rrjv noXtv oixivreg, Xoyiarijg re uvrog x«i arQurriyog 15. cprjoi — Exod. 22, 20. | «x luovtui — ExoJ. 20, 3. 17. r;"« add. cfg, oni. 
aehikE. I 19- r« add. acefcfikxSBH^», oin. V H. \ 30- t6v i^l n. &i6r h R, 
Tov inl 7T. &i6v Xpiar^y cfxSyH, r6v X^jiotop (om. ini rr. &t6r) aegik piob. 
H^. I int^owuivus cefVH, int^oojfiivots agikSR, uagrvQouivon h. ] 31. ortfa-' 
Tij)'Oi aefhXE, oronTtjyoi cik. 300 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VIII, i2. 

<svv rol^' (V TsXei Tiuai xai 6).r>} Sijuo), XQiGtiuviig acpag ofioJ.oysvre';, ai 

2 oTimaTiuv TO<V 'rTQoaTUTTsaiv (iSco).oXaTQeTv inEi&UQXsv. xai rig sTEQog 
Qcouaynijg u^ia$ tTinXrififitvo.; , AdavnTog orofta, ysvog rmv ?r«p IraXois 
einaiifto3r , diu Tiuar^g ditX&(or unjQ rijg ct«^« ^aaiXevai Tifiijg, dog nai 
rag xa&oXn dioixijaug rljg cr«(i' avToig xaXiii.tsvi;g ftayiaTQorr^Tog re xat 5 
na&oXi-AOTr^Tog dueftTcrcog SieX&elv, ini Ttdai ruroig SiuTTQixpag roTg iv 
&eoae^iifi HUTOQ&ooftaai x«) T«ri,' eig rov XQiarov ru &eu ofioXoyiaig, 
Tw T« fiaQTVQiH Siadi/ftuTi •AaTey.oafitj&i] , «tt avrtjg rijg t« Hu&oXrAb 
itQcc^eojg ror VTifQ evae^eiag vnofteivag dycova. 

C A P. 12. 10 

Ilioi n'/.itaio)v iiiou)v «rd^wf xt xat yvvuty.wv diaipn^toq riyMViaittvtfJV. 
(Nic. JI. E. VII, 11.) 

1 Ti fte j^Qij vi>v ia oroftuTog Tojr Xoinmv ftvijitoviveiv, /) ro •nXij&og 

Tcov drdQcov dQL&fieTv, ij rug aoXvTQorzug ui-Mug dvu^coyQuqeTv rwv &uv- 
ftaaicov XQiarZ ftuQTVQcor, rore fier 'ritXv^iv dvaiQVftevav, oia yiyove roTg 15 
«V '^QU^iag, TOT« dt rd ay.iXrj •AuTCiyvvfiivtov, oiu roTg iv KannadoHic/. 
avfi^i^r^ye, 'aui lore fier xutu xfgpaA^? ix roTr ':io8oTv eig vxpog dvaQ-- 
rcofiivcov , xrtf fiaX&a-Ab '^ivQog v-oxaioftiru toj <KUQa'Reft<n.ofjiivo;t nwrtvm 
rijg (fXeyofiiv7ig vXr^g cmo^nviyoftircov , oia roTg iv Miari rcov noruftav 
in/jxOr^, aoTt de oTvag x«( a)T« ■/.ui 'j^iTnag (VAQcorijQia^Ofiivcov , ru re 20 
Ao<:i« Ta aroftarog ftiXrj nal fiiQtj yiQeisQysftivcov , oia t« «V 'AXe%av- 

1 dQeiug ijr; t/ 8tT rcor iii 'ArTio'/eiag dra^coitvQeTv rrjV ftrrjftiir, iaxdoaig 
<nvQog «X eig &avuTor, uXX irti iiu^/.Qii Tifi(ooi(<. 'Auronrcoftivcov , ixiQiov 
TE &aTrov Ti;r Se^idr uvt(ov at'^< Ha&tivT(ov, i] r^g ivayug •&vaiag icpa- 
nroftivcor ; (ov rivfg rr^v <ReTQav cfevyovreg , <nQiv uXcorai y.ui eig x^^Q^'» 25 
T(ar iTti^uXcov iX&eTv, uvco&ev i^ vxp^X^av Scofidr^ov euvTug 'Aure-AQr/fiviaav, 

3 Toi' &uvuTor ("iQ^rtayfia &ifievoi Tijg riar 8vaac^(ov fto'/&>jQiag. 'Aai rig 
leQa xai &avfiaaia rijv rijg ^v/ijg dQeTr/v , ro 8e aKtfia yvvrj , xa) rn 
aXXa Tto»' fV 'AvTiO'/eiag <:tXuTop y.a\ yivei 'aui ev8o^ifi naQa itdai jSs- 
^orjfiivrj, <:tui8(ov ^vv(oni8a <:taQ&ivcov, tjj T8 aafiurog co(>« x«< «x^ug 8ia- 30 
<:tQe'K8aar, &eafioTg evae^eiag dra&Qeipaftivt], ineiSij noXvg 6 <neQt avrag 
'Airufierog (f&orog <jfiVTa tqo^kov drr/revcov Xav&uvuaug <:teQieiQya^eTO, elra 4. 8isl&v)r cfhFH, :Toos}.it(i>v aegihS B. \ 16. xarayviuiyojv aeghE, xa- 
Ttayviuavojv cfik. | 20- i-rcijx&tj cfgx, inriV!X&7] aehihE. \ 21. post tiiXri add. 
T£ aeghxE, om. cfik. \ 24. ra aehikE, Ss cf. ' post Qdviov add. to7v '/tQoJv 
cfg X R, om. ae h i h S VII. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VIII, 12. 301 

fV aXJ.odwrtrjg avrag diarQijietr liuOcor ^Ttqooiriouivfas ini rr^v Avzio- 
■fuav iy(u'/.ti, diy.rvoir dt f^di; Groarimrixoyr eioco •^itQi^s^Xr^fro, iv aur^- 
xdvoig i(urf,v rs x«) rug '::aTdug Ofcicauin; , y.ui ru /.lilXorrcc i^ ur- 
Oqco-jiojv dcivu tqI hjyo) naQu&fiau, ro re CKaTw^' dstroiv acfOQr^rorsoov, 
5 'XOQvtlag uiisi}.f;r, /jir^de ay.QOii coatr v-oucuui dtiv uy.ycicii, iavrjj re xai 
raig tcoQcug aaouyeXtvaauivr^, u).Xu •aui ro riQodavai rag rpvj^ag TJ; rmv 
daifiovojv dsf.etu rraiTcoy v-:iuQ-/eir Oarurccr y.iu rzuar^g ytiQov d<xo3Xetag 
(ff,Gaaa, ftiav ruroir uadvroiP eivai Xvaiv vnsrt&tro, rr^v ini rov Kvotov 
y.aracfvyf^v' y.u<xttru 6uu rr,r yrcout^v avrdiiitrai , t« re aojuctru 'nsQi- 4 

10 creD.aaai yoaiiiojg rotg 7ieQi3).fjUuaiv , eV avrr^g /xiar^g yeiouerui rf^g 
odov, ^Qa/v ri rovg qv).uy.ug tig ura-icoQr^ai* vrtOTtaQuirr^adfisrui , irtt 
<!zuQaQQt'ovra tiotuuov iavrug fjnovriaciv. ui8e iiev av eavrug' «AJ.ijf 6' 5 
eV avrf^g 'Arrio/ttug ^vvaiQiSa Tt.uQOivcov t« adrra OeoriQe^rioir y.ui u).r^~ 
0(og ddeXcfar , iTitdo^cov uer ro yirog, XufiriQcoy ds ror ^iov, riav rag 

15 XQOvag, (aQai(ov ro amfia, aevivdov rr/v xpv/^fiv, evae^mr ror rQonov, Oav~ 
itaardiv rf;v (Trradjjr, oij ur uij qeobarig rf^g yf^g t« roiavra ^aara^eiv, 
OuXurryj Qiareiv iy.iXevov o/ rwv d(a/A,6rciyv OeQantvrai. ruvra tiev hv 
rtuQu roTade. ru (fQinru 8s dmulg y.urd rov Tlovrov e^naayov ireQOi, 6 
xu).uuoig o^iai ruTv •/sooTv i^ uxqoov ovvyav rsg daxriXag dianetQoiievoi, 

20 xai (i).).oi 'rzvQi uo).i.-j8y dtuzaidvrog ^QuaabGt} x«/ cTt^ypaxTto/isVjj t^ 
vXrj Ttt »'coTa xarw/sofievot , x«J t« fxdkiara drayy.aioraru ra a(otiarog 
xaro^rzrafxeroi' dtu re riar d-OQof^roir ereQot fieXmv rt x«i a^^iXuy/^roov 7 
uiG'/Qug xui davfinuOeTg xui ede Xoycj Qr^rug vnifievov adOag , ug ol 
yevvaTot yui roiuuoi diy.ccarui, rr^r a^fdJv int8ety.vvLitvoi 8etrorrja, oia^izeQ 

25 T/»'« aocfiag dQsr^v (ftXorifiortQov iTzeroav, dti rutg y.air6rtQ0v icfevQiaxo- 
liiraig uiniaig , oiarzeQei iv uyohog ^3oa.jsioig, (c).).fi).ag vnsQc^(tyeiv dia~ 
fiiXXcofievoi. T« 5' uv roiv avfiCfOQcor ia/uru, ore df, Xoirzor d-^zeiQr^noreg 8 
i^ni TJj r(ov y.uy.(ov i":zeQ^oXij xa) rzQog ro xreireiv daonufiovreg , ^rzXr^- 
Gfi0vf;v re yui -hoqov rf^g rwv (ciiidrojr iy./vae(og ia/r^y.6reg, ini ro rotii- 

50 ^ofcevov avroTg /Qtjarov xai (fiXdvOQcoirzov irQi^rzovro , tog firidev fctv iri 
doxeTv deivor y.(cO' fiiicov 'rzeQieQyd^eaOai' fifj yuQ xccOf;xeiv (pua)v aiuaair 9 3. iairr/f cfffil.vy, ni'Tt]v achE. | rt add. cik, om. volgo. | raC add. 
cefgikx B, otn. ahXSfll. . 9. ri^t' yfojtir/V cfik, tJ", yiotui, aeghE. \ ll.*:Ti] 
vno cfx. I 12. aiSt] wSt h. \ 19. rnh- acfikSVHS-', tulv eghB. \ 20. uo- 
Xi^Sa ace (fg fioltiSov) hihxNVHB, iioXrSBn S Read. Z. \ 23- rn. :T«'»ac] 
utniat vn. h. I 26- owTTtQii cfhVH, oiorrtfj aegikS B. | diau.] dui/.).t'jtti>o$ 
(*^hS. I 51. a'i[uaatv tuf. rfgilcxB, luif. aiu ahSVH. 302 EUSEB. inST. ECCL. LIB. VIII, 13. 

ifiqvXiois fiiaiveif xix'i ':i6Xttg, fitjd^ «V mixoTrjxi rg avooTaTCp dia^dlXeip 
T/}r i(3v xQUZHvroiP «(>X'i*'> tviAerij to<V ndatv vnaQiaaar xat ^Qattav, 
dth 8'e fidV.OP rijg q^iXav&QOijia xai ^aaiXix7]^' i^aaiug iig itdvxag ixrei- 
tfcdai rijv tveQytaiuv, firjxeri &avdr(j) xoXu^Ofikreg' XtXva&ai yuQ avrcov 
xaO' ijftoov ruvrt^p rijv xtfiooQiav, 8iu rrjv tw»' xQar»vro3V cpiXavdQOiniav, 5 

iO TrfVty,avra oq^&aXftiig i^OQvrreaOai xai roiv axeXoiv ntjQua&at &dreQOv 
tiQoaerdzrero. rutJra yuQ tjv avroig ru qiXdv&Qtana, xai rmv xa&^ rjfioov 
rifto)Qicov ra xeqorura, coart tj8i] ravrr^g evexa rijg too»' uae^mv qiXav- 
OQConiag uxir thui 8vvarov i^ttjitiv ro JtXij&og rcov vntQ <navra Xoyov 
Xbg fiev 8e^tiig oqOuXfibg ^iqti nQorcQov ixxonrofitvtov , xai fitrd. rtjv 10 
ixxivrt]atv rurag nvQi xavztjQta^ofiivojv , rsg Se Xuiog noSag xaru rcov 
ayxvX^v avOig xavrijQaiv u)^Qti8fiitoov, fitrct rt xavra xoig xax inuQiiav 
XuXxu fttrdXXotg b]( vnijQtaiug roaurov, oaov xaxooaeojg xut xaXainooQiag 
ivtxev xaxa8ixa^ofiivo}v, nQog unuai rt rnrotg aXXcov aXXotg dymaiv, 'ug 
ftijSe xaxaXiytiv 8vvar6v, (vixn yaQ ndvxa Xoyov xd xax aitxag dv8Qa- 15 

ii ya&ijfiaxa), ntQtntnrojxoxoov. iv 8i] xixoig icp oXrjg xr^g oixBfi.ivt]g 8ia- 
Xdftxpuvreg oi fttyuXonQeneig xi XQiaxH fiUQrvQeg xug fxev dnavxaxo xijg 
dv8Qeiag avrdov inonrag tinoroig xuxenXtj^atro, xtjg 8e xu aojx^Qog iificav 
&eiag cog dXtj&tog xa) dnoQQtjxe 8vvafieoag ifiqavti 8i eavxmv xd xex- 
fii]nta naQeaxt']aavro. ixdara fitv nv in 6v6/iaxog fivt]fiOveveiv fiaxQov 20 
av eit], ftij XI yt rmv u8vvdr(av, 

C A P. 13. 

ritttX iwi' r^i,- f>ixi.t]ala^ nQotS()ii>v, Twr to yrt/otor jjq in^^a^ivov fvof^daii 6td 
Tov atpoiv «i.'a«To? inidiSfiyftfvmi; 

(Nic. H. E. Vir, 16.) 25 

1 Tajii' 8e xara rag iniar]fiag noXtig fiuQrvQqauvrcov ixxXr]aiuartxcav 
ttQlovroov nQiarog t']ftiv iv tvae^cov ari]Xaig r^g XQtara ^aaiXeiag dva- 
yoQevia&co ftdQxvg iniaxonog xijg A'ixofttj8iojv noXemg, xtjv xeqaXt]v dno- 

2 rfir^Oeig, Av&tftog. rwv 8' in 'Avrto'ieiag fiaQrvQcov rov ndvra ^iov ctQi- 
arog nQta^vxeQog x^^g avxoOt nuQOixiag Aaxtuvog, iv xr^ Nixofit]8tin xai 30 
avrog , ^aatXicog ininuQ^vrog , xr]v aQdvtov Ta XQiaxa §aaiXeiav Xoyco 

ZnQ^xeQOv 8i dnoXoyiag, elxa 8e xal tQyoig dvaxt]Qv^ag. xcov 3' ini i. TiJ avojTazw bcdfhiFH, rijv. dv. aegl (a sec. m.) hSJi, | 2. ti/v add. 
bcdfi (a sec. m.) yn, om. aeghikSB. \ 4. avrvjv post yuQ ponunt cfgikx, 
post TavTtjv aehE. \ 10. xai (i. z. ixx.] xaTftro h. \ 27. ixvayogivio&oj] dva- 
yo^iiia&at o) prob. Hb. | 29. i^' C, dn NF^^ZH. EUSEB. HIST. FCCL. LIB. VIII, 13. 303 

QyoivUr^g fiaQtvQOip ytvotvz iiv t<rtiarj^i6raroi t« Tiuvru deoqO.iig rwv 
Xoymav XQiari d^Qtfifidr oiv izoifttvtt;, TvQurriojv inianoiiog rijg xaru 
TvQov ixxhjaiug, aQsa^vreQog re T^tf xaru I^idwva Zijvo^ios , xa* «*" 
2:d^avog rav «/<qtJ ri^r "EfKOur ixx).r;at(ov ijitay.onoi. dXX ovrog fitv 4 
5 ^riQtojv ^OQU fitO' triQbiv iii uvrt,g 'Efiiai,^ ytrofitrog, x'^Q^''* (^i^'thl(f&tj 
fiuQrvQOiv, rojr 3' tV 'Avrio/ktug ufiq^^o} rov ru &£u Xoyov 8tu rr^g ftg 
&dvarov vnofiovijg i8o^aadri;r, o fitv &a},arrioig <naQado&tig ^v&oTg, o 
i^rtiaxonog, 6 8e larQcor uQtarog Zi;v6^iog ruTg y.arii rav <:iXtvQmv tnire- 
&eiauig avTcjJ y.uQrtQug iruTio&uvcov ^uaurotg. rmv 8 ini nuXuiarivr^g 5 

10 fiaQrvQOiv 2.\X^ur6g, iniaxonog rtav dftq)} rrjv Fd^uv ixxXrjaiMv, x«t« to: 
iv 0aivoT /^uXxs ftiruXXa avv irtQOtg ivog 8iaat rov uQi&fiov rtaauQU- 
Kovra rrfV xequXrjv dnorifirtrui, Atyvnrioi rt uvro&i FlriXevg xut NeTXog 
iniaxonoi fie&' ertQav ri;r 8tic iivQog vnifitivuv rtXtvrr^v. xui ro fiiya 6 
8e xXiog rijg KaiauQimv nuQotxiug ir rnrotg ijfuv fivr;fiovtvea&co Iluft- 

15 qtXog nQta^vreQog, Tcof xa&' i;fidg &avfiaaioararos , ov rwv uvSQuya&rf- 
fidrmv rtjv aQsrrjv xard rov 8iorru xaiQov dveyQuxlruftiv. rmv 8 tn 7 
'AXe\uv8Qeiug xu&' oXrig re Aiyvnrn xui Qi;^ai8og StwriQSTicog rtXttoi- 
&ivroav nQarog TlixQog, avrrjg \4Xe\av8Qtiug iniaxonog, &eTov Tt XQr;fia 
8i8uaxuXoiv t^j iv XQtartp &toae(ieiug, dvayeyQuq&oi, xai reSv avv «vt^ 

20 nQea^vrtQoav 0avarog xut JTog xui Afifitonog , xeXtioi XQiarn fiUQrvQeg, 
flhXiag re xul Havxtog xui nayvfuog xul Oe68a}Q0g , rmv dfiqi rriv 
Aiyvnrov ixxXrjaimv iniaxonot , fivQioi re ini rurotg uXXot. 8tuqaveTg, 
01 nQog rmv xard xoiQav xui r6nov nuQOixicov fivr;fiovevovrui, tov ava 
rrjv ndaav oixnfiivr^v vntQ rijg tig ro &tTor tvae^eiug i;y(ovtafiev(av yQuqf, 

25 naQa8i86vai rhg d&XHg, in dxQi^ig re ixaara rtov neQi avritg avft^e- 
^r;x6roiv laroQeTv, a/ r;fiireQOV, rtav 8' oipet rd nQdyfiaru nttQetXt;qorcov 
i8iov uv yivoiro. otg ye fir;v uvrog nuQtytv6fir;v , mrsg xui roTg fit& 
ijfidg yvtoQifiog 8i eriQug noiijaofiui yQuqr';g. xurd ye fii;v rov nuQOvra 8 
X6yov rr/V naXiv(p8iav tco*' ntQt i;fiug eiQyaafiivoiV roTg eiQr;fiivotg ini- 

30 avvdxpoi , rd re i^ dQXrjg rs Stoiyfta avfi^e^r;x6ra , XQr;aift(orara rvy^a- 
vovra roTg ivrev%Ofiivotg. rd ftiv ovv nQO roij xu& r';fi6iv noXifiov rr^g 9 
'Pmfiaitav ijyiftoviug, iv oaoig 8i; XQ^votg rd rcov dQX^rroav qiXiu re r;iiTv 16. dvty(jui/ututp bcdfhiVBB, di'U'/()dipofiiP agi (in raarg.) kS, dvaygd- 
\fmufv t. cf. VI, 32. p. 230, 15. VII, 32. p. 285, 27- et de Mart. Palae.st. c. U.: 
■nttQadtSwnafj,iv. \ il. rt acefhSfH, rfje ffikB, in iii K. \ 20. Jtoe bcfhxk 
RyHB, Jidtot adegS JiSvfiot N. \ 30. n add. aehikE, om. cfi (a sec. m.). [ 
33- (fihd aeffhE, (fi).a cfikX. 30-1 EUSEB. HIST. ECCI>. LIB. VIII, 13. 

y* y,ui sigr^vttTa, OTioaijg uya&cov evq^ogiag xai evtTijQiag tj^imro, rtV av 
fl^uQxfaeis Xoyog dujytjaaa&ui ; oTtore xa/ ol fidXiara xr^g xa&oXa mqu- 
ruiTes dQXrjS, Sexaer/jQidag xai eixooaeT);Qi8ag rrjg ^aaiXeiag iyjihjaav- 
Teg, iv eoQTuTg nu) <:iavt]yvQeai, cpaidooTdTuig re &aXtaig xai evqiQoavvaig 
iO fiera ^aai^g evcTuQovg duTeXuv tiQ/jyijg. aTco d' avToTg aTtaQanodiaTcog 5 
uv^tiarig xai iin fitya oatjUkQai ':iQOiuai;g Tijg i^aaiag, d&oocog xijg <nQog 
ijfidg eiQriQi;g fitTa&tfievoi , noXtfiov ua^novSov iyeiQsaiv , «jim 8 avToTg 
Tijg ToiaaSi xtf/^fftw? devreQov eTog nenli^QOJTO , y.ai ri <:teQi rrfv oXtjv 

11 uQpjv vecoreQOv yeyorog ra '^iuvra <:zQayftaTec avaTQt<nei. voaH yuQ ax 
uiaiag toj fipojTO(jT«Tg riav eiQi]fiiv(ov iniay.rjXpdar/g , v(p tjg dt; xai ra lO 
rtig diavoiag tig exaruair avn^ ^naQtjyero, avv ri^ fier avrov devreQeioig 
rtTifir,fiivo^ rov dijficodij xai idtcorixov dnoXafi^drei §iov' Hnm de Tawr 
«i'Tcp BTCO <nt'jiQa>iTO , iftti dixij rii <nuvra rt'/g dQ'/[r/g dtaiQeTrai, TiQuyfta ^ 

12 fii;d' dXXore nco ndXui yeyovog fivtjfi]] naQudtdofiivov. )^q6vu 8' ov nXei- 
0X8 fiera^v ytvoftiva, §aaiXevg Kcovardvriog, rov ndvra §iov nQuorara IS 
x«J ToTg vni;'A.6oig evvoTncoTaTa, t^ rt &et'q> Xoycp nQoaqitJJarara 8ia- 
&iftevog , nuTSu yvr/atov KcovaravrTvov avronQuroQa '>cai ae^aarov av& 
savru xaraXtnojv, •xotvm cfvaecog vofico reXevra rov §iov , nQcorog re iv 
&eoTg dvi;yoQevero nuQ avroTg, undaijg fierd &dvarov , oat; ^aaiXeT rtg 

13«»» cocpeiXero, rifir^g r,^tcofiivog, XQ^j^^^orarog 'xui i]nicorarog ^uaiXicov, og 20 
8fi nai fiovog riav xa&^ ijfictg ina^icog rTjg i;ytfioviag rov ndvra rijg aQxijg 
8tareXiaag 'iqovov, x«J T«?.Aa roTg ndai 8e\tcoTarov xa) £^£();'£Ttx{OT«TO»' 
nuQuaicav euvror, th 8e 'au&^ i]ficov noXifia fit]8afimg inmotvcovtjaag, aXXu 
nat T8g vn uvrov &eoae^eTg d^iXa^tTg xul uvent]Qedarag (fvXu^ug, xai 
fiijre rcov ixxXtjatmv reg oi''Asg na&eXcov, fiij^ ersQOV rt xa&' i]ficov xai- 25 
VBQyijaag, riXog ev86xiiiov xai xQiafiuxaQtov dneiXi;cpe ru ^ia, fiovog ini 
rijg uvra ^aaiXeiag evfievag xai intSo^cog ini 8iu8ox(p yvr^atcp nai8t, 

l4rt«'»'Ta acoifQoveardrcp re x«« evae^eardrco, reXevri]aag. tuth nuTg Kcov- 
aravrTvog ev&vg aQiofievog, ^aaiXevg reXecorarog xal ae^aarog nQog rmv 1. ticfOQCat cfgikx, tviroQiat aehNE. \ 3. riji ^aa. add. cfhFH, post 
86*. ponit g, om. aeikNSB. \ 12. 8t ravt' avriZ »rcu cB, de TavTV} (sic)/, avroj 
TaTit arw ik, St rav&' arw aehSFHS^. ] 13. -:TQayij.a aehikE, TTQayuaTa 
cfgi (a sec. man.), falso jungentes ra Tia.vra rtjg uQxijt TTQuyuaTa. \ 14. iraf.ai 
add. bcdefikxHB, om. ahSV. \ 23. Si^ cfH, rs volgo. cfr. H. E. Vm. Ap- 
pend. : dxaQ xat tS xa&f/uwv iiolius 't^to ytvofitvot. \ 26. tvdoxifiov bcclfhik 
(in marg.) FHB, tvbaifiov aei (in marg.) k S. Scriptura ivSaiftov orta esse 
videtur ex appendice hujus libri, ubi nonnulla ex nostro capite ad verbum repe* 
tuntur. EIISEB. HIST. ECCL. LIB. VUI, 14. 305 

axQaroTiidm', y.iu ert tioXv ttiTcov 'iTQoztQOv aQog avTu la nafi^aaiXmg 

&eo avayoQsv&E^ii, ^ijXcoTtjv iavTOv Tfjg <:iuTQiySjg ;if^t tov tjfxsTSQOv Xoyov 

tvas^eiag xarEaTtjaaTO. xaJ oTog fisv roibTog. Aiy.ivviog 8s Im THTOtg 

vno xoivfjg xpijqis Tcav xQaTavToiv avTOXQaTmo y.at a(§aaTog avanscptjve. 

^ ravTa Mu^ifihop deivmg iXvmi, fiovov xaiaaQa <rtaQi'. nurrag eiairi totcIS 

■ ■ ^XQfjfiari^ovra, og 8tj nv t« fidhara rvQavviitog cov, rtaQaQndaag eavro) 

Trjv d^iav , ae^aarog rjv , avrog vcp savTb ysyovdg' iv tutoj ds Koiv- 

^ " aravTivtp firixavr/V &avar8 avQQanrcov dXbg o fisra r^v ano&eatv ena- 

' vtjQtja&at deSriXbyfievog, aiaxiarco naraarQscfiei &avdTco. nQara de TaT» rag 

10 ini rifi^ yQucpdg, uvdQidvrag re xal oaa roiavra en dva&saei revofticai, 

(og droaitt xal dvaae^eaTdrn 'AU&i^Qsr. 

/ CAP. 14. 

/Ifol rov TQonov xw»' r^i (vaf^ilac i/&q(l)y. 
(Nic. H. E. MI, 21.) 

15 Tiirs nalg Ma%ivTtog, 6 rijv inl Pcofitjg rvQavrida avarriadfisvog^ 1 

aQiOfievog fisv rtjv xa&^ ■tjfidg niariv in dQeaxeirt y.a) xo?.ax£/« T8 drifia 
Pcofiaicov xa&vnsnQivuro, ruvrij re rotg vnrjxooig rov xara XQiartavcov 
dvsivai nQoardrrei dtcoyixov , evas^siav inifiOQcpdi^cov , y.ui cog av Se^tog 
xat noXv nQuog nuQa rng nQorsQag qaveitj' ov fir/V oJog sasa&ai tjXnia&tj, 2 

20 Toiarog sQyotg dvanecpijyev, sig ndaag 5' dvoatSQyiag oxsiXag vdev o rt 
fituQiag sQyov xai anoXaaiug naQuXiXoine, ftoiydag rs •au). navroiag int- 
reXmv cp&OQdg' Sta^svyvvg ys roi tcoj' dvdQoiv rdg xuru vofiov yaiisrag, 
ravrag ivv^Qi^cov, uTifioraru roig dv8Quaiv uv&ig dninsiAns , xai tuvt 
ax aaiifioig sS acfursaiv iyxeiQmv insTtjSevsv , cxXX uvroiv 8ij ficO.iara 

25 rav Tu nnoora rijg 'Poofiuiojv avy^Xi^rH ^nXijg dnsvijveyftivojv ifinaQOtvcov 
roig e^oxojTuroig. ot nuvreg 8' avrov vnonEnrijXorsg 8ijfjui xut aQ^ov- 3 
rsg, evSo^oi re •mu uSo^oi, Setv^ nareTQvyorro rvQavviSi. x«i iiS' ijQe- 
fiHvrcav nai rijv nixQav cpsQovroiv SsXsiuv , dnaXXuyrj rig ofioig tjv rijg 
T« Tf^a»'»'8 cpovotaiig cofiortjrog ' inl afifAQci. ysv ijSij nors nQOCpdast rov 

30 Sijfiov sig cpovov roTg dficp avrov SoQvcpoQOig ixSiSojat, •/.ul ixrsivero 
^ptvQia T« Sijfxs Pojfiaicov nXtj&ij inl fxiatjg rrjg noXeojg, oi' 2ixv&cov o8s 

5. uimlvvios fi (a scc. m.) kS, /.iKinot volgo. ' 5. vuizaf brdcfikV^IIIi, 
w«rr«>»' affhxS. \ Q. ik codd. omnes praetcr 5^, in quo tit, i( Sfl coU. p. 204,29. 
223, 5. 306, 18. 1 8. «' utToi — diSt^Xvjpiivos add. eghik (ab in marg.) VH D, om. 
bcdfx. I 9. post &avaiT<; add. t6v ^iov h. \ 23. raJraf] ravTan aik. | 26. oi 
TtavTtt xrl.] quae hic leguntur, Enscbius iisdeni paene vcrbis repetiit de vit. Con- 
stant. I. 35. ] 30. tHTiiriTo] xriint h. 

20 306 EUSEB. niST. ECCL. LIB. VIII, d4. 

4 ^aQ^dgoiv, a).X avrcov toJj' oindav SoQaai x«t ciuvo^nXiaig. avyxXijTixoSv 
ys fitjv qovog onoaoti 8i i.<ni^aXtiv IvijQytho T//i' haiug , u8' i^uoidfii^- 
aaa&ai Svvarov, aXXore aXXaig <:i£Tc7.aaixi'vaig ulriaig fivQioiv avaiQH- 

5 fitrav, // 8f: rojv y.ay.i^}v TrjJ rvQUfVd^ xoocong i<:ii yoiiTtiuv tjXavve, nayi- 
x«?s' iTiiroiaig rort fifv '/vvaixug iyxvjiovng avaayi^ovrog, rors 8e veoyvcov r> 
anXdyj^va ^Qeq;wv 8uQEvvo)fisvii , Xiovrug rt xaraaqurrovrog , xai rivag 
aQQr^ro^^ionag i^^ii daifi6vo3v 'nQOxlijaeig xui unorQO<niaa{i6v ri noXinH 
avviarafiivH' 8iu ruroiv yuo avro) ru rijg vixijg xuroQ&oa&rjataOai , // 

6 <n(iaa irvyxavev iXnig. brog jiev nv ini 'Pcofitjg rvQavvmv 88' sariv slnetv 
oia 8q^v rng vTiijxoug xars^sXsro, Mg 7j8t] xai rcov dvuyxaiojv rQOCfwv 10 
iv iaxarij andni xa\ unoQia xaraarijvai , oar^v ini 'Pmftijg «5 aXXore 

7 01 xa-& r/fiiig ysvko&ai fivtjfiovevaaiv. 6 8' in dvaroXijg rvQuvvog Mu^i- 
fuvog, raguv ciQog d^eXqov n)v xuxiuv nQog rov inl 'Pmfitig qjiXiav xqv^8i;v 
anerSofievog, iai '^iXeiarov yoovov Xav&uvsiv iqQOvri^s, cpo3Qa&sig ys TOi 

S varsQov Sixt^v rivvvai rijv d^iav. rjv 8s &uvfidaui, oncog xai arog ru 15 
avyyevi] xa\ d8sX(j\d, fidXXov 8s xuxiag ra nQMra xal rd vixt]ri^Qia rijg 
T« xura Pcoftt^v rvnavva xaxoxQoniag dnevriveyfiivog. yorircov re yuQ xai 
fiuyav 01 nQMroi r7ig dvcordroi} nuQ avrco rifiiig tj^iavro , \pocpo8e8g ig 
T« fi('cXiara xcu SsiaiSuifioveardra xa&eariarog , r/jv rs nsQl rd s'i8o3Xa 
xcu rng ^uiftorug tcsqi noXXi; ri&siikva nXdvrjV. fiavrsidJv yuv Sija xai 20 

9 XQriafiMv 88s fiixaig ovv^og, oog einsTv, roXfiilv rt xivsiv olog re tiv. ov 
XUQiv xut Tw xa& ijfioov acpo^QorsQOv ij o'i <jiQ6a9ev xui 'nvxv6rsQov ine- 
ri&tro 8t(oyfHii, vtojg xaru ndaav noXiv iyeiQeiv , xai t« xqovov fir^xsi 
xci&ijo>ifikru refikvi] 8ia anaSijg dravetia&ai nQoardrrojv, leQsag rs el8(6- 
io)»' xat« n('ivra r^nov xal noXiv' xal inl rovrojv exdartig inaQyJag 25 
aQXisQsa, TMr iv noXireiaig tvu yi riva rov fidXiara ificpavag 8iu nuatjg 
ifinQsxpavrct XsirsQyiug, ftsrcc arQarioorixa aricpag xui SoQvcpoQiag ixraa- 
acov, dvaiSijv rs ndai yor^aiv, cogdv evasSsai xai &s(av nQoacpiXsaiv, ijys- 
iO fioviug xcn rug iityiarag nQOvoiiitcg 8oiQSfitvog. ix 8/] Tbrmv OQiicofisvog, 
noXiv fitv ov fiiuv ii8s xojqccv , oXug 8s uqSijv rdg vn avrov inaQyiag 30 
yjivaH xai uQyvQs xui yotifidrojv dftvdtiroov sianQu^saiv , sniaxt'i\psai rs 
^aQv-u-(cig xul (iXXors dXXutg xara8ixuig tjvia xcci xarenie'Ce. rcov ye 
firiv svnoQcov ricg ix nQoyovojv nsQinoi>i&siaag aaiag dcpaiQafievog, crA»- 
rovg u&Qoo)g xcci acoQOvg yQ>ifiaro3v roig dficp avrov xoXa^S^iv i8(OQeiro. 6. /.toJTa?] '/{'(jopra? h. \ 15. vorsQof] tis iorf(.'OV cf. \ 18- avTi')] air^ 
conj. A'a, quod recepit Z. j 23. rfws] j'4ws r« aSV/J, re om. efffhikxB. | 
28. ntaiSj}}'] uviSrjv i (a sec. ro.). EUSEB. HIST. ECCL. LTB. YIII, 14. 307 

aagoiviag ye fn]v x«« ^idr^g ig zoaavxtiv f]rt'-/&ij <fOQav, cos sv TOigii 
TioTOig aaQaxonrtiv y.al tcav (fQsvoiv 'iiaQt^iaraa&ai, rotavzu re fit&vovza 
'^TQoaTdtTiiv , oia dvav^\pavxa avrov tij vaTeQaia tig ^txdfaXov liyHv' 
nQamdXr^g de xat dacoTiag fDjdtvi xaTaXmcov vneQ^oXrii>, ica-^iag didday.aXov 
5 TOig dftqi avTov uQyaai re nui UQ/Ofievoig eavTov na&iaTtj, &QvnTsa&ai 
uev To aTQUTicortxov 6id Ttdar^g TQvq^jg re yuu dy.oluaiug evuyav, r^ye- 
fiovug 8e y.ai arQaTO^neSdoyag 8i dQaaywv 'aui 'Jileoieiiug /MQeiv yura 
rmv varjxomv , fiovovs'/) avvrvQavvsvrag uvTcj), <:iQoxaXtiuevog. ri del xag 12 
iftna&eTg rdvdQog uiayQHQyiug fivrifjioveveiv ', i] Twr '^znog «ira fituoi/ev- 

10 fisvcov d<KaQi&fitiaQui rijv n).7j&vv; ax tjv. ye roi ':i6hv avrov auQtX&eiv, 
fiTj sy\ ix 'navTog q&oQug yvvaixav, izuQ&ivcov re uQTiayag etQyaaiievov. 
x«T« <:iurro}v yi roi uvrw TuHra •^iQsyojQet, fiij ori fiorav Xo/ffTtarcor, 13 
o't &avdT8 HaTaqjQovtjaavreg <:iaQ nSev avTs rijv zoaavrtjv i&evro rvQur- 
viSa. 01 fiiv yiiQ uvdQsg dvuTldvreg 'niJQ y.ui aiSijQOv y.ai nQoaijXcoasig, 

15 &>iQug re dyQisg xul &uXdrT)^g ^v&sg , d^xorofidg re fieXav x«/ x«t'- 
Ti^Qug, xul 6q&uXfi(ov y.errijaetg re y.ui i^OQv^eig, y.ui roij izavrog aco- 
liuTog dxQcoTtjQiaafiog, Xifxov re i^Ki Tarotg y.ui fiiraXXa 'aui deafiu, i^ni 
<7idtTa)v fidXXov vnotioviiv rijv vneQ evae^siag ivedei^uvro , ij ro oi^ag- 
ro eig &e6v eiScoXoig dvrixaTrjXXd^avro. ai d' av yvraixeg «;r r/TTOv 14 

20 rav dvdQcov vno rPjg ra &eia Xoys 8tdaa'AaXiag tjQoevcofiivai, ai fisv rag 
avrovg roTg drSQdaiv dycorag vnoardaai iaa rijg dQerijg anr^vsyxavro 
^QU^ela, ai 8e inl (p&OQccv eX^AOiievca &ccttov rr^v ipv/^tjv &avaTC^, ij ro 
aafia t^ q&OQci. 'nuQu8e8coxuai. fiovij ytv rcov uXXcov v<no th rvQuvvs 15 
fiefioiyevfisrcov XQiartavij tcoj' in ^AXe\uv8Qeiug iniar^fiorurtj re '/.ui Xctfi- 

25 ^nQordrii rtjv ifmu&ij x«/ dxoXaarov Ma^ifiivov ipvyi;v 8i uvSQeioraTev 
naQaarrjfKtTog vneQt^erixijatv, 'ivdo^og fitv rdXXa ctP.sto» re x«t yevei 'Aai 
nutSiifi , <navra ye fitjv 8tvreQU acocfQoavvrjg re&sifiivt] , iiv 'aui noXXu. 
/.tnuQtjaug 'Arttvui fttv sroificog &vija'Aeiv tynaav a'/^ oiog re r^v, rtjg eni- 
&vfiiag fiuXXov tu &vfiH yara-AQaroaiig ttvrs, cfvyij 8t Crjftiotaag <nctar^g 

50 dcpsiXsTO rijg itaiug. fivQiai 8' itXXui nQog rcov v.ur i&vog aQ'/ovTO)v \.^ 
noQvsiag dnstXijv ft)j8' dxBaui SeSvvtjfievcd , nuv elSog (iaadvcov -Acti arQS- 3. post oia acld. aV cj. \ J. di aeliilcE, re cfy. | 'J. iai()(ti>i aeyihSB, 
r» dvd(jus cfVII. I 16. t5 TTotviot aerjhE (cf. Euseb. Laiul. Coiist. c. 7), Ttsi 
nuvTos Th cfikv. \ 17. inl oin. y. \ Ig. hacc »/ — dvTiy.aTr,V.d^avTO oui. eh. \ 
20. r](fC}ivojfiiva.i] t(jQ(uuivai h. | 23. oi/.Xujv add. acjE, oui. eyhik. \ 26- t'7T«(»4$- 
irijer^aiv cdfghhxV II B , vnegtvixtjaiv i (a sec. luan.), tieviHr/atv obeS. \ liiv] 
ntr nv cfikx. \ 29. :r«'o?,f — r»Jf aoia?] ndaav — ri]V iaiav cf. 308 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VIII, i5. 

^Xo36eo3V xat &avart;^6QOV yoXuaeoag vTtsartjaav. Oavfiaarat fisv nv yat 
avrai , vaeQqvciii ye fujv {^^avuaaiarurtj 1] ini 'Pooiir^g evyevearartj Tcp 
ovri xa) acoq-QOveardrtj yvvtj <nuaMV , alg efiiittQOiveiv ineiae rvQavvog 

i7 Ma^tvrtog ra ofiota Ma^ifiivc^t Sqwv ineiQuro. oii; yuQ iniaravrag to) 
o'i'xo) rug rd roiavra tqH rvQavvoi diaxovsfievag inv&ero, (XQiariavi] 8s 5 
xal avrt] tjv) , rov re dvdQa rov avrrjg , nai ravra 'Poofiaioiv ovra 
enaQXov , t« deug evexa Xa^ovrag dyeiv ai/rtjv ijtirQeipavra , ig ^Qa^vv 
viionaQairt]aafie'vtj , (og dv 5/) naranoafir^&elri ro awfia , eiaeiaiv ini rs 
rafiieiov, xai fiovoD&eiaa ^ixfog xa&' eavr7jg ni^yvvai, &avovaa re naQa- 
XQiji^tft "tov fiev vexQOv roTg nQoaycoyoTg xaraXifindvei , eQyoig d' uvroTg 10 
dndatjg qiojvPjg yeyoavoreQOig, ort fiovov XQtjfidrtov u^rrrjrov re xai dvm- 
Xe&Qov ij nuQa XQiariavoTg uQert} neqtvxev, elg ndvrag dv&QOjnsg rng 

18 re rvv orrag xa\ rug fierd ravra yevtjaofievsg i^ecptjve. roaavrr/ dijra 
xaxiug (pOQa vcp eva xat rov uvrov avvr/ve'x&tj xaiQov , nQog rwv dvo 
rvgavvojv dvaroXijv xai dvaiv dieiXt](p6rcov xareQyaa&eTaa. rig 8 dv rtjv 15 
r^v roaovrojv dieQevvcofievog alriuv Siard^^ai , fit) ovxi rov xa& Tjfmv 
diooyfiov dnocprivaa&ai; ore ye fjidXiara ov nQ^reQOv rd rijg roaijade 
ite'navro avy^vaeojg, rf XQiariavag Ta rijg naQQijaiag dnoXa^eiv. 

C A P. 15. 

IJiqI roJv Tol? ^xTo; avfii^tptjy.oTm'. 20 

(Nic. II. E. VII, 22.) 

1 .=, ^id navrog ye roi Ta xaT» rov Stcoyfxov Sexaerog XQova roov eig 
ini^uXtjv xai noXefxov rov xaT dXXtiXcav u8ev avrug 8iaXe'Xoinev. anXoora 
fiev yuQ rd xara &dXarrav tjv, a5' i^ijv no&ev xaranXevaavrag fitj u^i 
naaatg aixiaig vndyea&ai, arQe^Xufievug xa\ rdg nXevQug xar a%aivofievsg, 25 
^aaavotg re navroiaig, firf uqu nuQa rcov 8t ivavriag ix&Qoov ijxoiev, 
avaxQivofxevug, xai reXog aravQoTg rj t^ 8id nvQog vnayofievug xoXaaet. 

2 aaniSoiv int ruroig xai &o)Qdxo}v naQaaxeval, ^eXav re xat SoQurojv xat 
x7jg aXXtjg noXefiixijg naQurd^eoog iroifiaaiat, rQit'jQ03v re xal Toai' xaTa 
vavfiaxiav onXoor , xard ndvra avvexQorovvro r6nov, ov8' rjv aXXo rt 30 
navrt rcp nQoa8oxdv , ij noXefiioov xard ndaav ecpo8ov rjfifQav. ruroig 
xat fierd ravra Xtfi6g rs xai Xoifiog iyxaraax^nrei , neQi tav xaTa 
xaiQov laroQijaouev ra 8eovra. 7' aytiv at'T}]v cfgik, avT?jv aysiv aeh Euseb. (de vit. Const. I. 34.) £!■ \ 
^gaxvv] ^Qftiv i (a sec. m.) k. | 8. c-»? cdfgikxF» H, ijStj abehSVH. \ 9- t«- 
fiitin cfgik, rauilij aehE. \ 11. -/Qtjuarwv] xgijfia Euseb. de vit. Const. I, 34. 
prob. V^Z. I 16. ^»7 — dno(fjjvtta&ai ora. h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VUI, 16. 17. 309 

C A P. 16. 

Uiol T^? int xo y.g(lrTQv rwv TrQuy/iarwv f({TUi}o).r,(;. 
(Nic. H. E. VII, 22.) 

TotavT 7jv T« dia 'navxog tu ditayfxu '^iuQattra^Aora, Ssndrop fitv 1 
5 itei ovv &BU x<^Qiri 'navreXmg 'nenavfisvs, Xo3<fdv ye fitjv ner oydoov erog 
ivag^afievov. cog yag rrjv etg rifidg i^ntaxo^nTjv evfisvTJ >cat iXeoa t} O^eia 
•xal ovgdvtog ;fa^*ff ivedeixvvro , rore dtjra xai ol xa&' rjfidg dqyiovreg, 
avrol 8rj ixeivoi di mv 'ndXai ru rav xad^ Jjl^dg iri;oyeizo iioXtvKiyv, 
'^iaQudo^orara fxera&e'fievoi rtjv yvcofit^v ':iaXivq)8iav ijdov, j^QtjdroTg 'jzeQi 

10 rjttmv iiQoyQUfifiaai xai diaruyftaatv r/fieQojruroig rr^v ini fttya dqideiaav 
T» dicoyftu m'Qxaiav a^evvvvreg. «x dv&Qa-Jiivov de rt Tijra xare'art] 2 
airiov, bd' oixrog, cog dv qjait] rig, rj (fiXavdQmnia rav dQXOvrtav' 'RoXXb 
det' 'nXetm yuQ oarjfieQai y.at j^uXeTKoreQU dQ'/^tj&ev eig ixeho Ta xaiQa 
ra xa&' rjfiwv uvroig inevoeiro , <ROi'MXo)reQuig fxr^x^vatg uXXore dXXtag 

15 Tai? xa& tjftmv aixiag intxaivsQyavroiJv' dXi! avrijg ye rijg &tiug •rqo- 
voiag ifi^avrjg iiiiaxexpig, rw fth avrijg xaraXXarrofit'v)]g Xuo) , rcp 8' 
av&e'vrr} rav xax<»v i^ne^ttiarjg xal 'RQOjroardrri rr/g Ta 'Jiuvrog Simyfitt 
xaxiag iRixoXsfievrjg. xat yuQ ei rt TrtVT ixQ^i^ xaru &eiav yeveaOai 3 
xQiatv, dXXa aai, qrjaiv o Xoyog, 8i ov ro axdiSaXov f(>;f£Trtt. fiireiai 

20 yuv avrov &erjXarog xoXaaig , i^ avr^jg atTa xaraQ^Ufiivt] auQxog , xul 
fiexQi r^g 'ipvxrjg 'RQoeX&uaa. d&Qoa fiev ydq «if^J ra fieaa rav d^noooq- 4 
Toj»' Ts acofiarog ditoaraatg yiyverut uvrcp , e7&' eXxog iv ^d&ei avQiy- 
ya^eg, xui rbrmv dviarog voftt) xuru riav ivSordro} anXdyxvotv, d(p mv 
aXexrov ri '^Xij&og axoiXijxoiv ^Qveiv, &avurco8i] re oSfttjv dno^nveetv, t« 

25 nuvrog oyxa rcov aojfjtdrayv ex noXvrQocpiag avrcp xai <nQo rijg toas eig 
vneQ^oXrv nXr^&ag nifteXrjg ftern^e^Xijxorog, rjv rore xaraaaneiaav dcpc- 
gtjrov xat qQixrorurrjV roig nXtjaid^oai nuQt^eiv rr]v &e'av. larQcSv 8' 5 
bv 01 fjiev , ti8' oXotg vnnfitTvai rr)v rZ ^vacaSsg vneQ^dXXaaav droniav 
oioi re, xareaqnrrovro, oi 8e 8i(p8r]x6rog ra navrog oyxs xa) eig dviXntaTOv 

30 acorrjgiag dnonenro3x6rog fitj8ev inixovQeiv 8vvdfievoi, dvrjXemg inreivovro. 

C A P. 17. 

Jlfot xr^q Twi' xQnxoviToiv 7ta).tvwd{aq. 
(Nic. H. E. VII, 22. 23.) 

Kai 8tj roaarotg naXaioiv xaxotg avvaia&t]aiv rav xard rtav &eo- 1 

55 ae^cav avrcp rer oXfii]fievo3v iax£t. avvccyayojv 8' hv eig euvrov rijv 8td- 

5. XvKpav cH, Xocfclv volgo. | 17. xal rTQciToaraTr^ — t^yirai om. eh. j 
18. tTTi/oXafiivtiS ci (teste Gronov.) Z^//b, iTTtayolsuhTji afghxSVH. \ 19. yr/- 
ri\v - Matth. 18, 7. I 23. rarwr aeghik Euseb. (vit. Const. I, 57.) N E, rsrw bcdf. 310 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VIII, 17. 

foiar, aocoTrt fxfv dr&conoXoyHro t« rcor oXct^v &ecp, elra rtig uficp uvtov 
uvaxaXiaag, |t//;5fi' v^nfQ&euBvug zor x«t« XQiaTiarmv u^^iOTiavaai dtcayfiov, 
rofio) T£ y.ca doyfiari ^aaiXiHco rag fxx^ijffia? uvtmv oixodofitiv inianfQ- 
•/fiv Ti y.cu Tu airi[Otj diaTiQcirrsaOui, «17«^ vTCin tov ^aatXeia rcoiov- 

2 fnvug, 'rTQoaTfcTTtii. uvrixa yiv fQyn Tf>~ Aojw '^iaQijxoXs&riXorog, rjiiXcoTO 5 
xaT« :i6Xfig ^uaiXr/.u diciTuyftura, ti]v 'nccXircitdica' rcov •Aa& rjfiug TtiTOv 
'nsQisxovTu Tov Tnn-jor' 

3 „.>/vTOx()«T(ii(^» Kcuaun FaX^Qiog OvuXfQiog Ma^iftTvos, avlxijrog, 
^.^as^aaTog, aQXieQsvg fttytarog, rsQftcivixog fisyiarog, AiyvnTianog fisyi- 

„ (7T0?, Qr^^u'iy.og fnyiarog, ^aQftcnrAog ftsyiarog iisvriii(ig, UsQacov fisyi- 10 
„<TT0i,'6vV, A.«(j:ifoi' fuyiarog f^uy.ig,\fQfitvt'c»v fitytarog, MtiScov fisyiarog, 
.,.,^^8ta^r^njyv iisytaTng , Sr^ftunyrnTig s^saiug rn sixnaTOv, uvroxQarcoQ ro 

4 „ ti'if«x«j5/x«ror, vnuTog ro oydoov, a«T/)p ':iurQt8og, uv&vnarog' xcti 
„ avTOX(i«'Trop Ka?aun flO.umog OiaXtQiog KcovaTuvrTvog, svas^tjg, svrv/rjg, 

^, ilvixr^rog, asljuarng, ciQ^tsQSvg fit'yiarog, dtjfiuQyixijg s^aaiccg, avTOXQurcoQ 15 

5 „ To 'nitfi-TOv , v^RUTog , auT)-Q 'riuTQidng , urOviKUTog' xcu avTnxnurcoQ 
„ A'«rfj«(i OvuXtning yliy.iniurug, svas^r;g, svrvyrig, ilvixr^rog, as^aarog, 
.,.)CtQyisQsvg ftsyiaTog, liiKiuQyixiig s^aaiug to tstuqtov, avroxQctrojQ ro 
„Tp/TO»'. v^nciTog, 'nartjQ '^ictTQidog, coOv^narog, s^nunyticaTutg idiotg /aiQsir. 

6 ^,fisra'iv Tcov Xnrniov , unsQ i-asQ ru -/Qr^aiftu xui XvairsXbg roTg ^/^//o- 20 
„ aioig btuTv^ibfisOu, ijfisTg fisv ^s^nXrjfcs&a 'rcQorsQor xara rag uQyuisg 
.f^vofJiag y.cu rijv drjfioaictv s':iiarijfi)jv rrjV rcov Poafiaicav UTiavTug sita- 
.,^voQOcoaaa&ai , xal tuth cipo'roj«»' 'aotijaaaOui , ira xui oi XQiaTiavoi, 

„ oirivsg rcov yornov rcor icivrc&v xuTaXsXoirtnai rijV uiQsatv, sig ctyuO^rjV 

7 ^.t^itQoOsatv fTcavsXOoier' s^nsiTisQ tiv) 7.oyiafiM ToaavTt] avrbg 'uXsovs^ia 25 

2. «araj y.aTo. iiZv volgo, toiv om. cyikN. \ 8- Ma-i-ftTvo?] Mn'iifiiv6i y k, 
„Maximiamis" B. \ post a.vix. add. xnj h. \ 9. rtQuuvt*6i] hos titulos alii aliter 
exhibent. nos cnra Heinlchenio letinuimus, niutata tantummodo interpunctione, 
textum Valcsii, quocum sine discrepantia consentlunt ctkE. de hd non satis con- 
stat: ^odicum c et A diversitatem adscripsimus. j 10. 6'?,7?. fitytaTo? om. h, add. c. \ 
^aftu. utytaTO? om. bcclf, add. h. deinde non post nsvTa/.i?, sed post fityiaTO? 
vlrgula iuterpunguut ch. \ ftfytoro? post JliQoviv om. h. \ H. di? om. c. deinde ante, 
uon post 8l9 interpungunt hE. \ ante, uon post f^nxi? interpuugunt chE. \ Mtj- 
Siiiv fity. \/tS. uiy. om. h. \ 12. t6 post ai'rox. om. aSVH. \ 14. KojvaTavTHvos 
uhNSVHB, KojvaTrlvTto? cfgikxBZ. \ 15- Siju. i^isoia?] ,,omissus est in omni- 
bus libris numeras tribuniciae pote.statis Con.stantini. Ego quinquies addidi cer- 
tissima conjectura.'' Valesius. | 16. haec y.a\ uvToyiQuTVjg — idiot? ■/■dgttv add. 
hcdfglkxNVHB, om. ahBS. \ 17. ytt^ivviaro? hedfVH, ^txivios ikNB, 
Aiy.ivios yitxivviavo? g, om. ahS. \ 22. anctvras cfghNFHB, arravTa aikS, 
„cuncta" Lact. de mort. pers. c'. 54. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VIIL APPEND. .311 

^^xateayr/Xci xui uvoiu y.uTeiXr^qet, &);,• fitj trzea&ai to«V vno rav :r«J.«« 
y^xara8et'/^&eiatv, uaeo lamg 'HQOTeQOp xui o'i yontg uvrojv rjaav xara- 
„ <TTjycra»'Tf?j a).).u y.uru rrjV uvrav 'riQo&eatv , y.u\ o'}ii t/.uarog iflh).ero, 
„ttTfOs,' iavroig yai vousg aoir^aui, xui rbrsg <:iuQarfvX(irritv, y.ui iv 8tu- 
5 ^.,(f0Q0tg 8tu(fOQu riX/j&r] cvvuyetv. rotyuQHV roiura v(p tjfimv -^iQoaru- 8 
^^yfiurog 'naQuxoXo&rjauvrog , aare im ru vrro rwv uq/uicov y.uruara- 
,^&erra iavreg fieraarrjaaiev, ':i).eiaroi uev ytvSvvQ) vno^Xri&evreg, nXeiaroi 
„ di ruQU)f&e'vreg navroiisg &uvariig viicfeQov ' y.ul iTzeidr] rcov aoP./Lco»' 9 
„ T^ uvrfi u^^iovotu diuuevovrcov iojocotiev fitjre roTg &eoig roig insQuvioig 

10 „T^y 6(fei).ouivr^v ■&orjaxeiuv iiQoauyeiv avryg, fi^re tw rcov XQiartavcov 
j^TiQoatjetv, dq:oQ0Jvreg elg ttjv Tjuerioav (ftXav&oojTziav y.ai t^v dirjvey.^ 
,,Gvvij{)eiav , dt' ijg etco&ufiiv uruiatv ur&oo^riOig avyyvomriV uTiovifietv, 
„ •jiQO&vuorara -aui iv mra) rrjv avyycoQr^aiv rr^v ijfiereQuv iasxreTvca dtTv 
„ ivofiiaafiev, ivu uv&tg coai XQtariuvoi, yui rag oixsg, iv oJg ovvrjyovro, 

15 .,.,avv&Matv bTcog, coare firjdfv v^ievuvriov rrjg i^^ciarrjiirjg cn-rag 'nQdrreiv' 
„3i irtQug dt i:itaro).r;g roTg diy.aaruTg 8r^).oiaoiiiv , ri uvrag 'KUQucfv- 
,.,).d^aa&ai der/aet. o&ev y.artt ravrr;v rr^v ovyyc6Qr,aiv rfjv ijfAertQav oqei- 10 
„ Xaai rov iavrcov &eov iy.erevetv <:ieQ\ rr^g acorr^oiag rijg rifjitreQug xa* 
„ TcJ»' dr^Lioatoiv yai t?;? iuvrcov , iva xard ndvra T^orroy yai rd drj- 

20 ,,fi6aia vTaQuaxt&^ '-■/'"7> *'<«' dfiiQtfivoi ^fjv iv Tg iavriav ioria dvvr/- 
,,&aoi. ravra y.ard rr]v toji' Poiiiuioiv qcovrjV iTii rijV ' E).),dd a yXmrrav ii 
xuru ro dvvarov fieru^).r]&evra rovrov t/tt rov tqo^^zov. ri 8rj ovv iTzl 
rarotg yivtrat , ini&eaQriOai yatQog. , 

TiXog ra r^ Xoya rPjg ixy.).r,aiaarty.rjg 'laroQiug. 23 A P P E N D I X. 

To wj /fino)' h' Ttatv umyouifOK; iv tw oy6oo) ).nyoi, 

AXX fiev rijg yQucfijg uiriog fitrd rr]v roidvSe oftoXoyiuv uvrixu 1 
yui ax eig fxuyoov tco»' «^;'/^do'»coi' d^nuD.aye^g fieraXXdrrei rov ^ior. 
rlrov 8rj Xoyog eyei '^zqcotov airinv Tr/g ra 8to)yfib xaruarrjvcn ovficfOQug, 
30 iri <nu).ai noo t^s' tco»' P.ot:rcj»' ^uoiXtcov ytvr-aecog rovg iv orQurtiuig 6. liJaTt] oji aV h. I 10. rw om. ff, r/J K, „aec Christianorum Denm obser- 
varc" Lact. 1. c. ( 15- ixTfliai ah. | 26. to — )-oy"j] hunc titulum ita exhibent 
acfE, atque totum hoc libri octavi additamentnm exstat in abcclfgkx, deest in 
ehiR. 312 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. VIII. APPEND. 

XQKjriufbg xat rrpwT»; yi andrr ojv t«s' f^' ^* '5'« oixo '^zccQaxQsneir 
ix^e^iaafitvor, xui t«s' i"*»' ix t^? (JTf«T«(»T<x^^ a^iag a-noxivsvxa, rb^' 
de arifioraxa xaOv^oi^ovxa, jjdt] de xai ■&dvaxov ereQOig inaQxmvxu, 
xai xHayaxov ye xsi rijs ^aaiXeiag xoivcovag im xov xaxd ndvxmv dva- 
y.exivtjxora Sicoyfiov ' lov xai avrMv ax u^iov xo tJ fJ/a xeXog •jiaQudHvai 5 

2 (Jtwftf;. rerruQMv nv xrjv xaxd ndvrwv dieiXr^x^roov aQxtjv, ol fiev XQ^*'^ 
xai xifiy jiQor^YBfitvoi , sd' oXoig 8veiv ereaiv imyevoiievoi toj dimyft^, 
fie&iaxatxai xijg ^aaiXeiag, ^ x«« '^iQoaOev rjfilv dsd^Xmxai, xal 8^ xov 
imXoi^^iov ri §is XQ^*'0* 8rjftm8ei xat iSimxixm xQoafo Siayevoftevoi xeXog 

3 xoiovSs xrjg ^mijg eiXi^xaf^if ' 6 ftev xtft^ xs xai ^fpoVm xmv nQmxsimv 10 
tj^imfikvog fiuxQu xui imXvrioxdxri t^ tb amfiaxog dadeveia 8ieQyaade)g, 

6 8e xd SevxsQa uvxh cpsQmv dyxovy xijv ^mrjv dnoQQi^^ag , xaxd xtva 
Saifioviav ttQoarjitsimaiv xoijro <:za&mv 8iu <nXsiaxag avxm xsxoXftrifievag 

4 Q(t8i8Qyiag. t<u»' 8i fiexa XHrsg o ftev vararog, ov 8rj xai dQxrjyov t» 
aa»'TOj tcfUftsv ytyorevai Simyfio, roiavxa oiu xai <nQo8e8riXmxafisv, ns- 15 
nov&sv, 6 8e XHXOv vcQodymv XQfi^^^^oxaxog xat tj^^iicorarog ^aaiXsvg Kcov- 
axdvxiog, ina^img rrjg rjysfjtoviag xov dnavxa xrjg ciQxijg SiaxsXsaag XQovov, 
dXXd xai xaXXct xoTg ndai Ss^icorarov xai evsQysrr/.corarov nuQuaxmv 
savrov, draQ xai rn xa& r^ftmv noXifiH e^oj ysvoftsvog, xai xag vn uvxov 
^eoae^eig d^Xa^eig xa) dvsnriQsdaxag StcccfvXd^ag, xai fi^xe xHg oixag topi' 20 
ixxXrjaimv xa&sXcav, ftr^&^ ersQov ri firjS' oXmg xa&' rjfimv imxaivsQyriaag, 
xeXog svSaiiiov xa) rQiaftaxuQiov ovrmg xarsiXrjqs ru §io, fiovog inl xr^g 
avxH ^aaiXsiag svLtsvcog xai i^^tiSo^mg, im SiuSoxco xfjg ^uaiXsiag yvrjaicp 

5 TtaiS) xd ndvxa amcpQovsaxdxo) xai evae^saxdxop, xsXsvxrjaag' og ev&vg 
dQXOfiSvog ^uaiXevg xeXscararog xai ai^aarog iQog rmv arQaxoniSmv 25 
dvayoQSV&s)g , ^r^XmxriV savxov xijg nccxQtxijg ^sq) xov tjfiersQov Xoyov 
svas^siag xarsarriaaro. xoiavrrj twi' nQoavaysyQafifisvcov rerrdQmv tj xh 

6 ^is ex^aaig, xurd naQr^XXayfisvsg XQovog yeysrr]fievrj. rarmv Sij fiovog eri 
Xinmv fiixQco TCQoa&ev rjfiiv eiQr^fitrog avv roig fisrd ruiru sig rijv 
dQXfjV sianoirj&sTai xr^v nQoSeSrjXmfie^vrjv il^OfioXoyrjatv 8ia xh <nQOSxxs&iv- 30 
xog iyyQdcfa Xoya xoTg ndai cpavsQctv xaxsarrfaaxo. 2. fiiv fx cfkB, fx (om. /itr) axS, itiv (om. i/.) gVH. \ 5- Si(oyfi6v' div 
VHB, Siojyficv (om. wv) akxS, Suoyutvcav hc, SeSiojy/^ivwv df. \ 7. Svs7t> cl; 
SvoTv volgo. I 14. St] om. aSVH. I 22. (lovot fgVH coU. VHT, 13. p. 304, 26., 
uovov ackS. I 29. hnojv cgFH, Xtmojv k, '/.omov afSB: fort. scrib. Xontos. E U S E B I I 
LIBER DE MARTYRIBUS PALAESTINAE. Kal rniTa ir riyi «yrc/oacfo) tr tw o/dow roiuit ivuouiv. 

P R E M I U M. 

5 "Erog T8T0 r^v ivvsanaidtxarov rtjg JiokXi^tiuvh ^aatXsiag , Jav- 1 

&iiio<; fi>jv , og Xiyoix av '/iTTQiXXiog xaT« 'Pcouatsg. iv cp Ttjg zo go}- 
rtjQis nd&sg ioQTr^g ijttXafi^avaar^g, r^yiho ftlv (hXa^iavog Ta tco^ UaXai- 
Gxivmv idvag, iJTtXoaTO 8' a&Qocog <:iavTa^u yodfiftaTa, rag fifv ixxXr,atag 
fig fdacfog cfiQetv, rdg ds ynciqdg dqaveTg cri-pt ysvia&at ciQoaTdrTOVTa, 

10 xrti T«!? fifv rtfiiig i^KitXr^fififvsg dTtuag, Tug ds iv oixsTtatg, tt i-:iifii- 
votev Tg T« XQtariaviafta '^QO&iaei, iXsv&eQiag aTSQiaxsa&ai nQoayoQfv- 
ovTU. xa\ tj ftfv Ttjg inQcarr^g na& rifiav yQacfr^g TOicwTt; Tig /;y dvvautg. 2 
fier ov noXv ds sTfQcov iTitcpotTtjaccvTcov yQaitticiTcov 'riQoafTaTTSTO , rsg 
ro5v inxXrjatwv '^TQoidQsg <navTug <:ictvTa'/[rj '^tqcotov fisv dsafcoTg 'naQccdt- 

15 doa&ai, ei&' varfQOv ndayj fir^X^^vrj &veiv i^avayxd^ea&at. 

C A P. 1. 

TlQarog rotyaQsv rmv in\ TIctXaiaTifr,g fxuQTVQcov nQO-xortiog, jtqiv 1 
;/ qvXttxijg '^cfTQUv Xa^rTv , fv&vg «cro apcoT;;^ fianSs roTg TjysunvixoTg 
naQaarag dixaarr,Qi'oig, &vftv re roTg Xeyofifvoig 'nQoarax&e^g &foTg, tva 
JO fiovov icpr^asv eidfvai, to ncc&rjxsv, cog avrog ^sXerai, &vetv' cog 8f xav 
roTg ^aatXeiJat TeGaanai anivdsir ixtXevsro, Qrjfid ri q&sy^dftsvog rcov ov 
nQoarivoiv avroTg avri-Aa rtjv ysqaXijv dnorifivfrcci, ro noitjrtxov einojv 
ixeTvo ' ,,sx dya&ov <noXvxoiQavitj, eJg xoiQuvog iaroi, sig ^aatXevg. Jsais 2 
fitjvog e^dofitj , nQO i<nra Eidav Isvioav Xiyoir uv 'naQu Pcofiaiotg, tjfifQcc 3. xai ravra y.r/..] Fiagmentum hoc cle Martyr. Pal. exstat iii ahcdfx sub 
finem lihri octavi, vn. ik sub finem libri decimi , in g post medinra cap. 13. libri 
ocUvi, deest in c^i?. | 5- troi T«ro xrA. — cf. Eus. H. E. VIII, 2. (p. 289, 28). ; 
10. il] al trt aSVH. | 23. »x dya&ov — U. H, 204. | 24. f^Sourj gikr^B, 
oydoij ahcdfSVn. 314 EUSEBIl DE MART. PALAEST. CAP. 2. 

r£TQu8i au^^drov rovro 'rTooirov im KaiauQiiug t/J;,' TluXuicrivt]'; dm- 

3 nXtaOtj 6t]ukiov. iitTU df roro i^nt r/jg avrijg 'izoXtaig '^XeTaroi oant to)»' 
i^nixwQtoiv ix-AXtjaiMv uQxovreg^ deivuT.,' utxtuig ':TQo9vfimg diu&Xi^aavTeg, 
fieydXoiv dyavoav larOQiuv roig iroQoiaiv ivtSei^uvro, aXXoi de vno 8ei- 
Xiag Tjji' V*'/^'' '^QoruQxrjaavrtg , <:iQoyfiQoyg uro3g ano -jiQOirrig iitja&e- 5 
vr^aav nQoa^oXijg, tcoi' 8i Xotnojv t/.aarog e'i8rj 8iucf0Qa ^uadvoiv 8ii^X- 
Xarrov, rore ftev ftdari^tv dvr.QiOj.iotg, rore 8e arQtfSXcoaeai xat xara^uv- 
aeat rc3v TiXevQcov 8eaiioTg re dvvitOfiovi]roig , vcf cav ria) •aui 'naQe&rjvat 

4 avri^ri Tug y^etQug. oficog 8' ovv 'icfeQOv ro d^^ioi^uv dxoXovOoog raig 
dnoQQijroig KQiaiai rn Oeu reXog. 6 utr yuQ irtQOiv •AureyovTOiv avrs 10 
Tw X^TQe, y.ai ToJ (3o)//w 'nQoauyorTOir, rrjv re fuuodv •aui ivnyij Ovaiuv 
x«T« T/;i; 8e^idg iiiiQQmrBvrcov, ojg uv reOvnoog d^nijXXarrero, o 8e ^//5 
c)Xo3g icpaxpdfierog , eiQr^yctrcor 8' irinojv ort riOvxoi , atco^xrjaag wnfjet, 
uXXog i;fitOari;g uiQotttvog coguv ijSij re-xQog iin^inrtro xcu dvtero ye rcov 
8eafiav, iv reOvy.oatv avroTg XeXoyiafiirog, 6 8e ^ocov x«< fiuQrvQOfievog, 15 
OTt fir] >ntiOoiro, •/.urct arouurog •naioiitvog, <noXv/itiQi(f. re tav eni Tbrcp 
rerayfjiivcov y.circiaiyai^oftevog, fitrd ^iug iicoOeTro, •mu ti fitj reOvxcog tjv. 

5 iiTCds" fx navrog to 8oy.eTv ijvvxirai avroTg ntQ^ 'noXXa vni]Q^/ev. £x 8r] 
uv rav roaiircor fiorot tb riov ciyiorr ftUQrvQcov •yiCirr^^tcoOijauv arecpuvs 
'^Xcfeiog x«) Zux-/niog, ol fitru fiuariyng xa) ^tafibg, 8eafia re yaXenu 20 
xaJ rdg in) rurotg dXyr^^ovug, irtQng rt 8iacfOQ8g e^erdaeig, vv/[OijfieQOv 
vno riaauQn t» •/.oXaarr^Qis ^vXs y.trri^fiurn nsg no8ag naQara&tvreg, 
Jis fii]vog inrcf/.ui8fxcirrj (uilri] nuQci Patfiatoig ?/ nQO Sexanivre Ka- 
Xav8mv /Jey.efi[}Qioyr) fiovov tvu Oeov y.a) XQtarov ^aaiXia 'IrjaHv Ofio- 
Xoyijaavreg, mg ri ^Xdacftjfiov cf&ey^dfjievoi, ofioicog rcp nQortQco fiUQrvQi 25 
Taj; xtCfaXdg d'ntTfir]&r^ac<.v. 

C A P. 2. 

1 Mvrifirjg 5' d^ia rvyidrti x«( t« ntQ) 'Pcofiavov iv 'Avrio-/(^eicc ini 
rijg avrrjg TjfciQag dnoreXea&irra. riaXaiaTivog yuQ itros tov, 8iu-xovog 

re xat inoQ-/iarr]g rr^g iv KaiauQeici naoof/.icig , Ofin r^ rcov exxXriamv 30 
•Aa&aiQtaei yevofievog v/.ttae, nXeiag nrSQccg dfia yvvai^i xai ri-^roig acoQt]- 
80V rotg tiScoXoig nQoaiovrag rt '/.a) Ovovrag iri8oov, avvnoiarov tjyr]- 
cdfievog rqv Oiav, i^tjXcp Oeoae^tiag nQoaeiai, 'Aa-^eivoig fisyaXy qi03v^ xe- 

2 xQaymg ininX^rrei. avrog 8s rijg roXfiVig evexev avXXr^cf&eig, yevvatorarog 2. usTd da T^To ■AzX. — cf. Eus. H. E. VIU, 3. (p. 290, 12). | 9. ro.'ii gikB, 

ro~ii acfSVE. 10. yoioiai cfffiJcvB, y.'ji'uaat aSVIT. 16- T6r<o] rSro cf. EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 3. 315 

et •Acti rig aXXog d^nodtdetxrai fiuQTvg rr^g uXr^dtiug, unorp^vauzvs yuQ 
x«t' avxH 10V 8iu avQog ^uvarov tk dfAuara , qatdoo} rrootrroTW yui 
dia&tasi £v fidXa riQO&v^ordrr] rr^v uiocfauiv dGnaarag 'Aurads^dfievog 
dnayerai ' fira tw ixoim nQOGdtirai , rr^g re ilr^g GVfi^rrsq^oQTjfisvtjg i-ji 
5 avro), xai Ton' ftiXXotrow vqa-rtiv ri^v ■nvoav rTjt ^aaiXtag snmaoov- 
rog fnixniaiv txdc/oittvav , „CTa lioi ro nvo i^ou' x«J ravra Xtycov 3 
dvdxXrirog <no6g ^aaiXta '/iyrerut , •/.utvortou vito^Xri&rianusrog y.oi.daei 
r^g yA,a)TTj;#, Tjg djtoxonriv dvdoeioruru vnofxtivug tnyoig unaaiv vntdti^ev, 
ori drj deia dvvuiitg roig oriTiortiv yuXenov VTtto eiaeSeiag vnofitvnaiv 

10 eneXa(fQi^ovaa rovg novovg xai rtjv nno&viiiuv tmQQOjrrvau nuQiarurui. 
fta&cov ynv rr^v •AatrisQyiav rr^g KoXaaewg, •/.ai fir/ ■/.uTunXayeig o ytvhdSag, 
aavLerojg nQhpaXero rrjV yXbnruv , nQoOvitornra tvTQeTiij nuQtyrsiv avrr^v 
roJg dnortfivaai. f(i&' rjV riiiMoiuv tlg dtaiia ^Xr^&tig, nXtHorov rt ui- 4 
ro&i novr^&etg yQovov, rtXog rr/g dQ'/r/ijg iixoauerr^QiSog iniardar^g, •/.aru 

15 vofii^Ofitvr^v SoiQeuv Tfor ev roTg dtafioig <nttvra/rj izdrrcor fXev&eQiag «»•«- 
•Ar^Qvy&eiarig, fiorog vno ntvre ntvrrifiara dfiqco rco node diaru&eig , ev 
avrcp :teifievog rco ^vXco ^Qo/co ^neQi^Xr^&e^g, <ag xa) ineno&ei, fiaQrvQiq) 
•/urfxoaur^&t^. dXX' trog ye, ei •/.ui vneooQiog, ouoyg naXuiarirog o)r. ev 5 
TJuXaiartvoTg uhog nv eitj ftuQrvaiv UQi&fieia&ai. ravra fth' trei nnutro) 

20 TSTO»' wnereXia&tj rov rQonor, •/.urd tinvcnv rwv rr^g iy.y.X);niag ctnoidQajv 
inr^orr^ftiva ri dtojyfib. 

C A P. 3. 

dsvrtQH d img SiaXa^ovrog, •/ai dij aqodQoreQOv iniru&ivrog th 1 
x«v^' iific^v noXifia, rr^g inuQ^/iug r^yBfiiru rr^rr/.cide OvQ^uvb, yQafiu.droiv 

25 TOVToj 'nQotxov ^aaiXvAav necfoiri^^Aorcov , iv oig •Aa&oXt-ACi) <nQoardyfiuri 
ndrrag nardiifiti rug y.uru noXtv &vetv re x«i anivdeiv roTg eidoiXotg 
iy.eXevero , Tifio&eog ir rd^rj noXtt rt]g riaXatarivtjg ftvQiag dvarXug 
^aadvovg, ini 'naaaig Xenrcn x«< fiaX&axci) <nvQl <naQctdo&e)g , do-/.tftijv 
yvr^aiotrctTiiv rijg 'ntQi ro &eiov yrr/aioordrr^g evae^eictg did t^? crpOs" :r«'»T« 

30 vnoftovr/g nuQaa/oiv, rov rcov ieQ0vr/.<ov t/]? &eoae^eiag d&Xiirav ariqavov 
unr^viyAuro. T«Tfo 8 ccfta yevvaiorctrr^v eraTuatv iniStitdiievoi '^ydniog 
•Aul Tj Ka&' r,ftug 0i/.Xa &i;Qi6tg ei^ ^OQctv •ACtTi8rAda&r^actv. t« i^nt 1 
raroig rig i8oav u-a i&ctviiaaev, i^ -Ani «xog fiu&cov uy. i^enXdyrj: <ndv- 
8ijfiOv ydQ rot rav i&vcov eoQri]v x«J avn[&tig &iug dyovrcov, fterd rmv 

55 uXXcog avrotg a<n88a^Ofiivcov •/.ui rbg dQrio)g &r^Qt'oig ■ActTuy.ni&ivrag <noXvg 

11. •/.air^:Qyi'nr '•frjihti. vn<r,yinv nS^'f/. 316 EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 4. 

3 tjv 6 Xoyog ijttdti^^ea&ai rov (tywva. av^ovGtjg Stjra nai i^iXEova^ovatjg 
naga a«(jt t/J? qnjf/rig, reaviai rov ccQi&ftov i^, cov 6 fisv Uovxixog to 
ytvog tjv, ovofia TifioXaog, 6 8' fx TQicioXeoag xijg ^ioivinr^g, ^iovvaiog 
sxaXtho , treQog d' avrav rr^g iv /iioanoXei naQoixiag vnoSidxovog, 
'PufivXog ijv y.ai rbrqj 'HQoarjOQia, dvo re irrJ roroig Aiyvnrioi, Udijaig 5 
yiai 'AXi^avdQog, xui aXXog tutw avvavvfiog ^AXi^avbQog rcov dno rd^ijg, 
ini To xvv)jyt'atov dviivai fiiXXovri rfo Ovo^avq^ , ivd^aavreg iiQortQOv 
rug avrcov ^etQag, ug (\v rtjv uyav arjfii^vetuv TieQi ro ftaQrvQiov <!iqo- 
■dvfiiav, dQOfialoi iiQoaiaai , XQiariavug aq)ag ofioXoyovvreg , 8td rs rijg 
<:iQog aavra rn 8eivu 'rcuQurd^eag, ori fir^8k rdg rmv &r^Qio}v ini^oXdg lo 
ol rrjv eig rov rav oXmv &t6v evai^eiav uvxovvreg y.areiirij^j^aatv, ini- 

4 8etxvvfxevot. avrixa filv eig ov rrjv rv/baav xardnXr^^iv avrov re xov 
aQXovra xul rug dficp avrov xaraar^aavreg, 8eafio3ri]Qicp xa&eiQyvvvrai, 
fier ov TtoXXag 8t yjtiiQug SveTv uvrotg uXXmv xnraXtyivroiv, xh fifv xai 
ciQO avrmv Seivutg xai notxiXaig ijSij iiQoreQOv xa&^ sriQag ofioXoyiag 15 
iva&Xr/aavrog ^uauvoig , 'Aydniog xai avrco ovofia r/V, rov 8e rdg rov 
aoafiarog avroTg ;f^f/«? Siaxovovfiivov, ovofia Sl xa\ rovr(p /liovvaiog, 01 
navreg oxroj yevofievoi rov uQi&fiov iv fjf^iQfi jJtta rag xecpaXag av&ig 
in avrtjg KatauQeiag dnorifivovrai , /IvarQS fir^vog TjftiQfi rerQaSt xai 

5 tixdSt, tj nQo ivvia KaXavSoov 'AnQiXXicav xai avrrj aaa irvyiavev. iv 20 
TBTerj fiera^oXri rig tw»' xQarovrtav , uvru 8q rn navrojv dvmrdroj xui 

rs fier avrov 8evriQ8, im ro iSiarixov a'irifia yiverai, voativ re avroTg 

6 aQxerai rd xotvd. fuxQov 5' vareQOv Siaardai]g eig iavrTjv rrjg Pcofiaicav 
aQxijg noXtfiog aanovSog eig avrug ineysiQerat, ov nQoreQov re tk rijg 
Staaraaeojg xai rav ini ravrrj &oqv^cov xardaraatv tiXr^q^erj ij rijv xa&t 25 
tjfidg etQi^rtjv xa&' oXtjg nQvravev&ijvat rijg vno rrjv 'Pcoftaiav aQxriv oixs- 

7 fiivt^g. Ufia re yuQ avri] roTg nuai Sixtjv (poarog mgav ix ^otftQag xai 
axortivorart]g vvxrog diariruXxe, xa\ av ndXiv ru xoiva rijg Pmfiuioiv 
rjytfioviag av&ig evara&ij xal qiXia xa) eiQrjvuia r^v , rijv ix nQoyovcov 
eig dXXijXsg evvotav dnoXuft^dvovra. dXXd t«'t(»i' fitv xard xov nQoatj- 30 
xoi^Ta xaiQov ivreXiartQOv dnoScoaofiev rov Xoyov, vvn 8e ini rtjv rav 
e^ijg dnia^fiev dxoXs&iav. 

C A P. 4. 
1 Ma^ifiTvog KaTauQ avro&ev int rijv dQx^v naQtX&ojv , ojantQ rijg 

ificpvrs &eoex&Qiag avrs xai Svaae^eiag t« avfi^oXa roTg ndaiv ivSeixvv- 35 

1. intSti^ta&at fv VaZ, intSii^ao&ai reliciiu. \ 5- ndr^oii bcdfVh, IlaTaiS 
agihSB. \ 1 . post %xvrjy. add. nv o.cfSVH^ om. gikB. \ 22. avToli] airo&ev 
i (a sec. m.), ai&ii conj. Z. EUSEBIl DE MART. PALAEST. CAP. 4. 317 

fispog, yevnxcarsQOv tj oi •Jiooa&ev to) x«d' 7;ucov inaiiedvero diooyfK^. 
aa<Tt drjra GV'/x^<^i^^ oi; funQag siiijO}Qijfii:'i')j.; , nai a).7MV uXXoGe 8ia- 2 
a<:ietQOfievu)v, diadQavai re ro 8eivov i7ii[ie).tg notsfievcov, j^aXe^nrjg re ro 
Tidv eiie)^tiarjg xiv/jaecog , rtg ilv e^uQxeaeter tjfitv Xoyog eig rrjv ena^iav 

5 8irjyt]atv ru ^eis eQcorog xal 'naoQr/aiag r7^g eig {yeov oiioXoyiag T8 fia- 
xuQin xal cog dXri&cog dfxva dxuHU , fiuQrvQog 'AnCftavH (fr^fii, rn nQO 
nvXcov en\ &ec>3Qiav dnaai roig y.ara KataaQetav &avftaarov aaQabetyiia 
rrjg eig rov fiovov deov eiiae^eiag <RQO^e^Xr^fttvB ; eixoarov erog HSeTico 3 
riro rr^g ri acofiarog rjXiniag r^v avro). <:iQcorov fiev 8v rrjg EXXrjvcov 

10 nai8eiag evexa icoafitxrjg {ervyxave yuQ v,a\ rwv ycard xoafiov ev fiaXa 
aXbrcp 'neQtQQeofievcov) rov 'nXtiova xctru rr^v BtjQvrov StarQixpag XQOvov, 
naQu^olov xat eiiieTv , cog iv rotavrr} noXei rav vecoreQinav ini&vfiicav 
vneQavco yevoftevog, xat ftti& vjio dHfirjg ri aoifiarog, fitjd' vno rtjg rcov 
vecov sxntQiag 8ia(f&aQe\g rov roonov acocpQoavvtjv Tjand^ero , yoafiicog 

15 xal aefivmg itat evae^iag xard rov aiQavra XQtariaviafio) Xoyov 8ie^ayo3V 
xat rov savrs nai8ayo)yojv §iov. ei 8e y^Qrj fxvrjtcrjv noirjaafievag xai rijg 4 
narQi8og avr«, noafirjaat xal ravrtjv 8id ra <izQoax&evrog i% avrijg yev- 
vaiH r^g &eoae^eiag d&Xrjru, evXoycog av xa\ rnro noiriaofiev. ei rig aQa 5 
Tlaydg i<niararai rijg Avniag ox darjfiov <n6Xiv , ivrev&ev oQficofievog o 

20 veaviag, fierd rr/v i-nuvoSov rr]g xura rr^v BrjQvrov <n.ai8eiag, rn <narQog 
auTfp Ttt <nQCoreia rrjg <narQi8og ctnocfeQOfievs, firf oiog re c^eQetv rrjv ctfta 
Tip narQi xat roig rm yevei ^nQoai^xaat avvaaiav, ori fiij8e ^ijv avroTg 
i86xei nard rag r^g &eoae^eiag &eaftug, <nvevfiari 8' waneQ &ei(^ xareax^" 
fiivog, xat xard riva cf,vaiy.r]v, fidXXov 8' ev&eov xa\ dXrj&rj cfiXoaocpiav 

25 fiel^ov cpQOvrjaug rrjg vevofiiaiitvrjg Ta ^is 8o^ijg , r7jg re rmv aooftctrcov 
xaranrvaag i]8v<na&eiag , xQvi^Srjv rag oixeiag d<no8Qdg , xai fjtr]8e rcov 
icptjfte^Qoiv 8anavav iniarQaqte^g iXni8i xu\ niarei r^ eig &eov, tjyero nQog 
rs &eia nvevfiarog yetQuycoyafxevog ini rtjv KataaQioov noXiv, ev&a rjroi- 
ftaaro avr<^ 6 t« fiuQrvQia rrig &eoae^eiag arecfavog. yevofievog 8e ijfiiv 6 

30 avTor;; dfta, xa\ cog evi ftdXiara roig &eiotg Xoyoig in oXiyov avXXe^a- 
ftevog, dax^aeai re nQoatjxaaaig ix&vfiorara naQaaxevaactftevog , reXog l. yivvimuriQov abcdflkxV B, yimtujTtQor a (a sec. man.) gSH. cf. Suid. 
p. 1087, 8.: yivriAo')i- yinaicjt, iayiQwt et Hemstcih. in Luc. Somn. 7. | 2« ittijw- 
Qtjfi,h't^i akE^ tTiaiiiiQrjulvijt cfik. \ 6« ra ttqo ttiImv i (in quo r« a sec. m.) k 
codex Vaticanua Valesii HB, tov ttqo m/.iijv alter cod. Vat. Valesii, tojv ttqo- 
nvXujv ahcdfgxSV, tiq6 xviv ttiIujv (om. rs) conj. y». | 14. tTaiQiui cgikB, 
itatQttaS afSyn. \ 18. ap« ITayai agE, ixQarTayai f, aQrTuyd? b, nQTrnydi cd, 
aQayaydi ik. \ 23. xaTtoxt}uho( Saviliug Vaff, xnTiayt;unoi C. 318 EUSEBH DE MART. PALAEST. CAP. 4. 

7 0^0»' iaidiSeiy.Tai, tis ^ilv <nu).tv idcov ov y.aTmXa-/tj; rig 5' av&ig anorj 
aaQaXii^oiv nn av ifdfAoog -&av^daeie to OuQaog , 7t)v '^iaQQriGiar , xrjv 
eratuaiv, y.al apo ye TtToor tlv xoXfiav y.ui avxo lo iyx^iQijfia , C)ji» 
&eoae^eiag xui iirevfiarog (og aXt]&ag vneQ uv&Qfonov naQexovra Tfx- 
SfirjQiu; devxtQag yuQ roi xa&^ ijixav yevofievrjg enavuaxdaeag vno Ma^i- 5 
fiirs, TQiTOi Tu xad' /jfiug erei dKayfiu, yQUfindxoiv xe th TVQdvva thto 
itQMTOv diuaeq^oiTi^noTcor, (og dv aurdrjftei •ndvreg dna^anXcog fier im- 
fieXtiug nut aTiaS^ig tcov yuTu noXetg uqxovtcov &voiev, ntjQvxcov re :^u& 
oXijg T^g KataaQtcov noXecog utdQug ufia yvvai^i xai xenvotg ini tovg 
Toiv eldcoXcov oixog i^ tjytfiony.i xeXevafxuTog dva^ocofievcov , aai <7iQog 10 
TuTOig ovofiaaTi '/^iXidQ^cov unb yQUCfJjg exaarov uraxaX8fievcov , agjwTft) 
T£ xXvScon xaxcov tcov 'navTajoae avyxej^vfiircov, dcpo^oog o dedrjXcofievog, 
[ir^devog i<ni Tcp 'JTQU/^&tjaoftevcp avveidoTog avTc^, iffidg xe, 61 x«t o?xoj' 
avTw avvtifiev , xai tTi ndv to 'xeQi tov i]yefiova aTQaTicoTixov OTtcpog 
vnoy.Xeipag , anevdorri Tcj) OvQ^avc^ 'nQoaeiai, xai Tt~jg de^idg ay.aTa- 15 
iiX^xTcog avTOv Xa^ofievog xaTtnavae fttv iiaQW/iQiifia th &veiv, ev fiaXa 
8e avft^sXevTixwg fitTd Tivog ■&ei8 nuQaaT^fiaTog <naQijvet, itavaaa&ai 
Tijg 'nXavijg ' fitj yd^ xciXcog txeiv xaraXtnovTag tov eva xa\ ftovov ttXij&ij 

9 &eov eldcoXoig xal 8aifioai &veiv. tox)to 8\ cog eoixev , ivexeiQeho tc^ 
fietQuxicii, Tijg ini tut uvtov nQOciyuarjg iv&iit Svvdfiecog fiovovu^i dia ru 20 
yevofievov ^ooiatjg, ojg uqu ToaovTOv dnodioiev XQiaTiavoi oi ye ovTOig 
TOiHTOi, ijg ana^ rj^ico&ijaav tig tov tcuv CiXoiv &e6v evae^eiag fieTa^aX- 
Xea&ai, oig fjttj fiovov vneQdvco xu&iaTaa&ai zmv dnetXoiv xai tcoj' ini 
TavTutg xoXaaTijQioiv , naQQriaidi,ea&ai 5' eiaiTt fidXXov , evyevei re xat 
aTQOftcp yXcoTTtj iXev&eQoaTOfxeiv, xu), ti oiov ti, xai Tug dtcoxovrag avTug 25 
[leTa&efievsg T^g dyvcoaiag tov fiovov ovra &cbr iniyvcovai naQaxaXetv. 

\{iini THTOig o neQi ov 6 Xoyog, naQWj^Qijfia fitv , oaa eixog avrov , cogav 
ini TOtuTOi ToXfiijfiuTi &i,Q<av dixijv dyQioav nQog Tav dfiCft tov rjyeftova 
StaanaQuif&eig , xai fxvQiag xu&' oXu ru aoifxuTog nXijydg uvdQeiOTUTa 

ii vnofieivag, rioig fiev avxixa 8eaft03Ti]Qici) nuQadidoTai. ev&a vv/&tjfieQOv 30 
a^qpo) Tw nobe ini t« ^aaaviaTixu diara&eig '^vXa, ry iniua'^ nQoaayerai 
T^ dixaari]' eiTU &veiv ix^ia^ofiivu, ndauv iv8eiy.vvTUt nQog novug xai 
(pQixTug dXyijSorag xuQTeQiav, rug nXevQug u^ dna^ uSe devrtQOv, aXXa 
xai nXeovdxig dxQig oaricov xai avrcov anXdyxvoiv xara^av&eig , nXijyag 4. 7r«p^^o*ra] na{)i-/ov to, xV»Z. \ 20. TTQOiayaa^^S c, \ Std r. y. povioiji 
cfyil.tfi^ ^ooJar/S d. r. ;'. aSVH. EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 5. 319 

TS xaru jiooaconn x«t avxtvo^; toauvxa^i dt^uitsiog, Wj' firjS vno rmv iv 
xat axQi^mg uvtov <:iuXut tldoTMV, dioi8i}auvTU lo agoacoTiov, tri yirco- 
a-Asa&ca. cdXa yug (/ij8t Ti^otf t« Toauvxa ivdidovTog, Xivoig iXaic^ 56-12 
Sevfitroig tca -nodt uvrov y.uXvi^Juvrtg nvQ vcptJTirov ia 'riQoaTa^emg oi 
5 ^aaanaTui, iqj otg onoiug Ijvtyy.tv 6 [xu-AUQiog uXyr^dorag, <jiavTa Xoyov 
vntQuiQtiv fJLOi doxco. y.adiy.t-o yZv uvrs diurij^uv rug auQXug y.ui t^v 
oartcov to 'jiiQ, cog hijqu dixijV Xtii^taOui x«J unoarui^Eiv ixtrixonivijv rr^v 
ixfictda Ts acofiaTog. uXXu yuQ iide aQog tuvtu ivdsg , I^Trijfiinov rjdt] i3 
aal fiovov ovx diTitiQiiy.oTcov <:iQog TtjV ijrctQ uv&qcotiov naQTSQiav avrov 

10 TMv uvTmuXojv, avOig dtafioig tiQyvvrui, TQiruTog rt av 'nQoaui&tig toj 
8rAaaTr^ nai rijv avn]v ofioXoyt^aug <jiQO\)tarv, y.ui Toi yt Xoinov rifxi&vtjg 
v^nciQxcov , vTzo^Qvyiog OaXuTrrj 'nuQu8i8oTui. ru 8' i^nt TOVTOig <naQa~ 14 
XQW"- y^vofuva Qtj&iVTU fxlv ax untiAog auQu Toig fit] orpei <naQtiXij- 
Cfioaiv aniaTr^&t]aea&ui, ijfiug <5' nv acdntQ Tbx aKQi(icog eidorag »% aiQei 

15 Xoyog fii] by) iy. nuvrog 'naQu8tivia tw Xoyo^ tijv 'larOQiuv, ti^ xat fiuQ- 
TVQug trvai t« ytytvtjfiirs unXcog tintiv unuvrag Tug rr^v KaiauQeiav 
oiy.ovvrag. ov8tfiia yovv ijXi/.iu Ti;g nuQa86^ov Tuvrrjg a<neXeicf&r} &e'ag'. 
avTixa yav dog iSoy.ei fidXiaTa xutu fiian 'ntXdysg iv d^neiQOig ^v&oTg 15 
Tov ieQ()V ovrcog iHtlvov x«/ TQiafianuQiov ifi^uXeiv, y.Xovog u&Qocag sj^ 

20 6 Tvymv xui ^Quafiog uvTt]v re TtjV &c'iXciaaav xui to <neQiiyov wnav 
Siuyti, cog xai rijv yt]v xai Tt]v 'noXiv unaaav nQog ts yevofiiru aeia&tjvai. 
cifiu 8t T(u ?t«pa5o^a) TsTrt) y.at u&noco atiafu^ tb &ti8 fiuQTVQog rov 
ve-AQOv ij &uXaTTa, aa^neQ fxi] oiu re ovaa CftQeiv avrov, nQO riov t^? 
noXtcog ix^QCioati <nvX(ov. yai TOiuvTa fitv r^v t« x«t« tov &caniaiov 

25 '^ncpiavov, Zav&iH8 fitjvog StvTtQct, ^Tig civ eiij nQO reaaciQcov Ncovvcov 
^A^nQiXXicov , ijfieQce. naQaaxevijg reXeico&ivTa. 

C A P. 5. 

'T^no 8i] Tov avTOv y.aiQov uvTuig re TjfiiQcag , i^ni Tr^g Tvnicov 1 
<n6Xecog veuviag OvX^niavog ovofta, fierct 8eivag nat avTog aixiag, fiuari- 
30 ycig Tc yuXe<ncoTUTug, ufia y.vvi nui ua<ni8i, Trj5 io^oXco tQneToj, cofio^oivri 
neQi§Xt]&e}g 8oqu, &aXuTTij <nuQu8i8oTiM. 8i6 fioi 8onti iv roig 'AncfiurH 
fiuQTVQioig evX6ycog itv ijfiiv fivtjfxovevea&ai xat ovrog. a8eXcpd 8s rc^ 2 
'Ancpiuvfo afii/.QOv Tro XQ^vco vartQOv vnofieivug o fiij fiorov uvth nard 
&£ov , xut acofiuTL 8e 6fio<nuTQiog d8eX(j)()g Ai8iaiog , fieTu ftvQiug oaag 15. post naiToi add. rdhjifis i-flk, dXt/Ocl'; ff, oni. a E. | 18. post y«i/ 
add. T-oj i (a sec. m.): fort. lcg. re. cf. ind. v. ~[u(>ruTixa. \ 52. «»• add. C, oiii. T'//, 320 EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 6. 

o{ioXoyiag xai noXvxQOvUg dtafiwv nancoaeig rjysfiovinag rs d^jocpdaeig, 
tv aig rotg xara naXaiarU'i]v dedorai fitrdXXoig, xal fierd rtjv iv ndai 
rurotg (ftXoaocfov iv TQi^avog ax^fian dycoY>jv, (xal yuQ ov avrog 'nXiov 
rrjg Toi> adeXcpov naiSeiug xexrtjfiivog xal dnd fiadrifidrav qiiXoaocfcov 
3 mQfKCTo), TiXirToJ»' Sr^ra ini rt~g 'y^Xe^avdQicov <!i6Xecog rov avro&t avvi- 5 
8(ov diycaartjv XQtariuvoTg dixd^ovra, TiiQCC re rdiv 'jinoatjxovrojv ifiTiaQoi- 
vivra, xai tot* fur aeftvoig dvdQccai ciotxiXoog ivv^Qi^ovra, rorl de yv- 
vnixag acocfQoavvi^g rijg dvcordro) xat avro^jzuQ&ivsg daxtjrQiag etg alaxQag 
v^SQStg 'noQvoTQOffoig 'naQubibovra, ravrov iyxetQt'jaag toj ddeXqcp, ort dij 
aqoQi^ra elvai ctvrcp rd yivofieva idoxei , 'jcanaarrjfiart &aQSaXio3 TCQog- 10 
stai , Xoyoig re xat eQyotg rov dixuartjv uiaxvvrj xai drifiifi iieQt^uXcov, 
xaTii rbrotg xuQreQcog ev fidXa ^aadvcov TioXvrQonsg vnofteivag uixtag, 
rijv adeXcptxi/V dntjviyxaro OaXdrrrj ':ittQado&e\g reXevri^v. dXXd rd ftiv 
xara rirov , cog d uv ecfr^v, aftixQov rH iqovh vartQOv rlrov iyevi]9/j 
rov rQOTiov. 15 

C A P. 6. 

1 TeruQrcp ye ftrjv rS xuxf rjfimv erei SicoyfiH, ':tqo dcodexa KaXav- 
8(av /Jexeix^Qivco, r^ yivoir dv fiijvog /Jtov eixddi , •nQoaa^^drov rifxiQct, 
xara rr^v avrijv KaiaaQetav, yQacprjg cog dXrj&wg a^iov, avroi drj rov 
rvQuvvs Mtt^ifiivs 'HttQovrog xal &iug roig nXrj&eai cfiXortfiafiivH xttrd 20 

2 Tjj»' Xeyofiivtjv avrb yevi&Xiov tjfieQuv, dnereXia&tj roiirov. e&og ro jiqiv 
ovrog, i^jit ^uaiXicav, ei xai uXXore, rug cfiXorifisg &iag nXeiag rotg &ea- 
raig ifi^jiaQixeiv , &vfitjdiag xaivav xai ^ivcov rd re avv^&t] iiaQaXXar- 
rovrcov rmv &eafidrcov , ^o^cov ea&^ o^ki] rwv e^ 'ivSiag tj Ai&io^Kiug i} 
xai aXXn&ev eiaxofii^ofiivcov , ij xai drSQcov ivrip>oig rtai acofiaaxiatg 25 
naQudo^^Hg xpvj^uycoyiag roTg OQiaaiv ivditxvvfxivcov, <ndvrcog na xal rore, 
oia ^aaiXstog rag &eag naQeiQvrog, a^.iioj' Tf xai 'naQdSo^ov XQ*j* vndQ^at 

3 raTg cptXortfiiaig. ri roivvv rovro tjv, fidQrvg rov xa&r ^fidg doyftarog 
nttQtjyero etg fiiaov , rrjg fiovr^g xai dXtj&bg evae^eiag {/'neQaycovi^ofievog. 
u^yctmog nrog tjv, o SsvreQog ufia r^ QixXct &tjQaiv i^Ki ^oQn dedoa&ai 30 
fiixQ^ <nQoreQOv dsdtjXcofiivog , 6g d^ xai uXXors deaficortjQia rQirov xai 
noXXaxig afia xaxsQyotg ifiTcofxnsvaag Tqt aradicp, dsi ys fiijv xard XQovag \7. Tjuotv C, tjftai VH. I 23. JrapoAAarroiTwr ] acE, TragaXXaxTwv Tc, napaX- 
XdzTtiv fg i (a sec. m.). | 24. tojv post rropo/.A. om. ff B. \ tad' CSH, om. FZ. \ 
52. SiauijuTt^Qiii] iK Siau, aut fxrrouTTfiaae pro iun, conj. H», SfOfiojTtjQiti i^a^^&fiSt 
iv w itaTfixtTO tTOS ijcftj t6 conj. Fa. ^ EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 7. 321 

t5 dmaaru ^mu rng a^^ietXai, rjroi xar olnrov ij nar iXrtida ra fttra- 
&t'ia£0&at rr^g 'noo&iaeai, £iV irigsg avrov uydjvug v:ieQ~t&euep8 , rors 
dij ^aaiXioog imnuQovzog rj'/iro, o^iaitQ irzin^dii etg fxfao rov xuiqov 
mqivXay^ivog, aax uv n(Xi<eho to aontjQiov Qijuu, o roig fiu&r^ruTg &ein 
5 '/vcoaei riQorjoQtvev, (og uqu y.ui i-\ Suatlicov i\-/^&r^aovrai inxev r7,g elg 
uvrov fiaQrvQiag , x«) tV avrov 'nhjQco&ttr,. qtQerui drj ttg uiaov ro 4 
arudiov avv nai rtn na-A8Q'/o). (fotm de t» dea^rtors Tbrov tve^ea&at 
tXsyov. el&' 6 uey ru dearzors cfovevg rotg &r^oa\ ■:iaQap.)j&eig ilia -Aat 5 
qilav&Qto^niag )]h'o3ro, ixorovsj^i xar avrov inttrov xov irit rb ^ojrr^Qog 

10 BaQu^poLv. ^outg d' tal T8TQ} xal tvq:r^fiiatg ro 'rtav i^r^yeTro &iurQ0v, 
(ogdv ra y.iui(f.6vH (fiXuv&QcoTtoig rtQog ts ^uatXitog aeaaauirs , riurig 
re 'Au\ if.ev&eQiug )]li(ofxirH. 6 bl t/*,' &ioat^ciug ci&).r^ri;g urc'.y.u).ii-cci 6 
fitv TiQoreQOv ino rs rvQ('cn8, elra uQv^atv rijg 'rtoo&iaerog uirr^&eig tTt 
iXev&tQiag i:tu'j"/i).i(c, fieyc'i).)j (fojv)] dtuiiuorvQerai, fiij cfuv/.r^g fitv tviy.iv 

15 airiag, tvae^eiag ds ru rcov o).o3v Sr^fiiaQyH aQO&vficog y.ui fit& ),8ovrjg, 
oaa 5' U.V i^^tdyoiro «itw, yevvaiojg v^rtoarrjaea&at. y.ut t^t tmojv ufia 7 
Xoyo) rovQyov i^rttcyet, SQOfiuiog utriy.Qvg uno).v&eia^j x«t' uvrov uQnre^ 
VTtuvriuaug, ruvrr^ re suvrov dafieviarara intdtdojy.^og eig ^ooav, fie& r^v 
ifiTtrag tig ro deafi(orrjotov aiQtrui. fiiuv re ivruv&u i-i^iaaug r/fttQav 

20 r^ i^^g Xi&o3v uvru rtooauQrr^&ttr^ov roTg aocr) fiia(f) <:te).uyei. •/tarwnov- 
xorai. roiZro y.ui xc ra Aycc^tin ftuQrvQior. 

CAP. 7. 
"Hdr^ ds x«t eig n^urrTO»' erog ts dto^yfiH ':t(CQura&ivrog, fir^rog 8ev- 1 
rtQcc Sur&ixov, r^rig iari rtQo reaaccQOJv Xavrcov ^^':toiX).icov , ev «vrg 

25 xvpjaxg fjfciQa riig ru Zcarr^Qog rjfi(ov dvaardasoag, av&ig irtt rr^g Kui- 
aoQtiug OtoSoaia rav «:ro Tvqov nuQ&ivog , <:tiar6v •/.ui asfiror(crov 
•A^Qtov, fe5' 6).o3g ir(J3v oxTcox«/5£x«, deaftioig rtai •Aut uvroTg rr^v XQtara 
^aaiXsiav ofxoXoysat , 'rtno rs rn dixtcar^joie •Mc&etofiitoig, rtQoaetaiv Ofia 
(ftXocfQOVHfiivr,, x«) ol(c er/.og vrttQ rn fivrjiovtisiv uvrijg ':tQog rov KvQiov 

50 ysvofiivag ?ra^«x«P.«(ja. t8to ds nQd^aaav aartsQ uvoaiov ri x«< uae^eg 2 
tiQyaafcir)]v dquQrt/ccavrtg arQurimrni uyHaiv i^nt rov ijytfiora. avrina 
5' nrog urs rtg ififiurr^g •AUt rov &viiov &r^Qico8iar(crog 8tivuTg •/.ut qof/ro- 
rdxatg ^aadrotg •/.ara rtXtvQiav y.a\ ua^dav fiixQ'- ><«' «frojf;' oartouv 5. T(;o»;yop«ra»' — Matth. 10, 18. \ 16. <5'] Sij conj. /'». | 17. ^QOiialoi 
fgikV, SffOfiaiojt acS. \ 21- ra om. c. 

2i 322 EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 7. 

aixiauf4£vog, tfiTivuv tx avTtjv, of^cog 5' Iv Tcgog uTiuvxa yiytiOoxi nai 
(faib()(7) iGtafttvrjV <KQOOKinoi, toig OuIuttioii; ■Aifiaaiv ffi^lrjdrjvai 'UQog- 
ruTxti. tlx i^ «i'T/]i,' idJ Tiig XoiTibg /itTH^ug OfioXoyrjXug roig nara 

3 (I)unco T/]i: nu).aiOTii>]g ;faixii fitTCiXXoig xag ndivTag jiaQadidoJOtv. ini 
rtiTOtg, JiH firyog ntftnTr}, naTu dt 'Pcofiaiug N(avvuig Notfi^Qiuig , ini 5 
zr^g uvxijg noltcog toig (ifiCfl 2!tl^av6v txi 8i] xoxe ovru nQtoi^vTtQov, 
OfioXoyijaavra, or ax tig fiaxQov vartQOv fntaxony rifiTj&rivai re xui f*uQ- 
rvQic^ ovvt^ij rtXeico&r/vai, yevvaiOTdTijv troruaiv rqv vneg evoe^eiag ini- 
dii^uittnig rolg tig ro avro x^iXxa fiiraXXov novotg 6 uvrog iynQivei, 
xuvri/QOi nQortQOv rMP nodcav rug t^yxvXug avroig (XXQetojOijvai nQogru^ug. lo 

4 (ifiu 8£ Tij y.ur(i tJtco^ ixnocfaati uvdQa fiVQiutg uXXatg ofioXoyiuig diu- 
nQtipuvTU, /lofivlrog ijV ovrog , 6 dtu neQirrijv iXevxyeQiav roig xara 
UuXuiorivrjV iinuoi yvcoQifKoruTog, t/j diu nvQog indiScooi xoXuoei' fie-d- 
ov 6 avTog dtxuaTtjg, Seivog inivor^Tiig rtg cov •Miniug , nai rcov xura 
rijg rb XQiaru didaaxuXiug inixeiQrjii(i.rcov xaivsQyog, rag fitjd^ axaa&eiaag 15 
nconort xurii tcoi' Otoot^cov inevoei rtficoQiug, nal roeig fiev eig ro fiovo- 
fiapiv inl nvyfiij HUTudtxuCtt, y^v^ivTiov 8e, atfivov nai itQov nQeg§vrr,v, 
■&)]Qiotg ^OQuv nuQudidcoaiv, uXXag 5' uv ndXiv rtXeicov dvdQav cpiQOv- 
rag ijXixiuv tig tvvixtjg inreficav rolg uvroig xaruxQivei fisrdXXoig, ireQng 

5' av ndXtv fierd ^f^Xendg §aadvng dtOficoTtjQicp na&eiQyvvair, iv oig nai 20 
6 ndvrcov ifiol yuv no&eivorarog eraiQCov FldfiCfiXog ijV, rmv xa& iifidg 

5 fiuQTVQcov dvrjQ n/ior^g ivenev (iQerijg inido^orarog. t«t» tj/v tv (trjro- 
Qiy.ijg Xoyoig cfiXoooqoig re fxa&rjfiaaiv dnoneiQuv nQoreQOv OvQ^avog 
Xa^iov, ti&' vartQOv &veiv xaravayxaaag, cog dvavevovra xai fxrjd oXcog 

iv Xoycp Tug dneiXdg icoQU ri&ifievov, ro navvorarov dyQiavag, acpodQO- 25 

6 riQuig avrov aimXeo&ai nQoardrret, ^uadroig. aui Srj raig nara rcov 
nXevQcav avrb 8i inifiovcov v.ai, cfiXoveixcov ^vorrjQcov &^Qico8eorurog 
fiovovsyl ifiCfiOQri&eig , aiayvvriv ye fir]v ini ndai xaraxedfievog , roTg ev 

7 TCj) 8eafiO}rrjQi(p xai avrov OfioXoyrjruig 'AuraXiyei. ini 6« tj xara rmv 
ayioav cofiorrjrt onoiug dfiot^rig nuQd r^ &titt 8iy.r] rev^erai, rooaiJra 30 
x«T« Tooj' XQiore fxuQrvQcov ifinuQOtvijaag, 8iayvmvai QCiSiov ix riov r^^Se 
nQooifiio3v, 81 03V ev&vg xai ovx eig fxuxQov roig xara rov TIufx(fiXov 
reroXixrjfxevoig avrov tri rijg ijyefioviug i'/^6fievov tj &eia fxerijX&ev Sixr^, 7. uuo?.oyijaarra] uuoXoyi/aufTa? COiij. Fa. | 10. post TT^oSTa^aS add. fx^t- 
Sojan' ac/E, om. gik. \ 21. ySv om. aSVH. | 22. ttJi] t^s ci (a pr. m.) k. \ 
^7]roQi,x7J? cgikVS, ^tjro(jiKOiS afi (a sec. man.) S B. \ 25. acpoSQortgoiS c. | 
26. ■nQooT. ^ao.] fiaa. tiqoot. aSyH. \. 51. post tojv add. t5 c/B, om. aikSVH, EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 8. 323 

udQOcog bTcog tov X^^^ "'<" ^^ *V '^^"/^•« ^'il^u^tog 8t/iu^0PTU, y.ui 'rzQog 
T« GTQuricoTiy.u doQicfOQtifiivop aTicfsg, o).8 T£ Tfc- Uu^.uiaTivav t&vug 
tJiuQ^/^ovTu , Ofiodiuirov Tt oia cfiluiTUTOv y.ui o/xOTQune^^ov avTq) tw 
xvQCivvt^ xa-&aaTaTu, dia fiiug yvuvcoauaa tvy.T6g, y.ui tmv ToasTCov u^ico- 
5 fiuTcov iot^fiov y.aTuaT)'\auau, uTifiiuv t£ v.ui uia/vvtjv tTii twv iiQortQOv 
aguv uQ'f^ovTu uvtov Te&i^ioTwv yuTuytuau, dti).ov ts y.ui uvuv8uov, 
yvvuiy,co8tig Tt Tcnoitfievov qcorug y.ui 'ly.taucg «P.oj tw iOvti, ov 8tj y.ui 
i^Qytv , int8ei^ua(c , uvtov tb tov Ma^ifiTvov , iq! c;; to ':iqiv yuvQiwv 
iqiQV(lTTtTO , coguv diuqtQOVTcog uvtov tmv SQCofiivcov uvtco y.a& r^fxcov 
10 ivtxu aTtQyovTi, ^iy.uoTr/v «rr/;*// -auc cofioTuxov «a avTr^g Tr,g KuiauQSiug 
xaTuarijauau, cog y.ul ti^v ini ■&avuT03 -aut uvtb ^pijqov iievty/itiv , fttru 
<:ioXXrjv Tr^v iq oig i^tj).iy/£TO uTonr^iiuaiv ula/vvrfV. u).Lu raTO iitv o8a 8 
'^itiQeQyov rifi.lv eiQtja&co' yivoiTO 8' uv <n.Qoariy,cov xuiQog, iv w rcov 8va- 
at^icov, ol fici).iaTa y.u&t tiLicov iaTQUTtvauvTO, avry t£ tb Mu^inivs y.ui 

15 TCOV UflCf UVTOV TCL Ti).)] X«t TCOV ^ICOV TUg ■AUTUaTQOqcig ).Oyog TlfXlV 

i:ii G/oXr^g ':ieQtXi]\ptTC(.t. 

C A P. 8. 

Kiu eig i/.TOv 8t irog 'nvtvauvTog iTiiiiovcog tov y.u&^ r^iicov yei- 1 
ficovog, tr/t fih noo TtVa to yu).^iieiov iv Qi^3(a8i qcoonviicog ov ytv- 

20 vuTUi <R0QqvQiTii ).i&8 fiiTuV.ov 'xltiaTr^v oar^v <R).r^&vv Tbiv Ttjg &toae- 
^eiug OfioXoyt^ToJv, i^ cov, TQiat ^inai tov uqi&iiov, ey.aTov uv8Qeg uua 
yvvui^i xui xoui8ij vt^nioig <:iQog rov FIuXuiaTivtjg ^ybfcevov 8iu:zifnzovTui, 
ovg Tov Twv oXcov &tov yui tov Xqigtov ofioloyr^auvTug , tcov a/.uioiv 
<!io8oSv rdg ctyy.vXug uvroTg rtVQOig yuvTi^oatv uaOTfir^&r^rui, y.ui uv 'uuXiv 

25 rav oq&u).iicov Ttg Sthag ctooStoi' fitv ^iqtaiv uvTOtg vfiiai y.cu -AOQutg 
ixno^xrivui, ehu 8e •nVQi 8iu y.uvTr^Qcov <zufi':iuv elg Qi^ccg uvTug uyoeto}- 
&?/vai, (I^tQfii).).iuvog, 6 T^St 8tci.8oyog OvQ^unZ 'ntfiq&eig tjbfievog, ojg uv 
ia ^uai).iy.H revuurog '^QoaTccTTer y.u-tiTU ctvTng ToTg y.uxu Tt:v inuo- 
^iov fi£Tu).).oig fioy&ii yu\ xayonu&tiug evcy.tv Tu).uinoiQtTa&ai 'nunudi- 

30 dcoGiv. ov TOTag 8e uqu fiovov tu TtjXixuiJTU <nu&ovTug ijQ-^ei <nuQu).ci- 2 
^eiv 6q&u).fioTg , uD.u xui nnXaiaTivcov THg inl 'nvyfi^ eig fiovoiiuyiug 
nuTUxtxniadui ftiyQj) 'nooa&ev 8t8ri).o}fiiv8g, inti fJ-r^Tt Tug ex T8 ^uaO.iy.a 
xafttis TQoqag, fir/Te fitjv rag iniTri^eisg t^ '^vyf^^ fieXirag vniftevov. rjSt] 3 
8t bx iniTQonoig uvTO fxovov 01 8rj).8ftsroi , ci).).u xut uvto} Mu%tfiivc<) 5. inaQyovTa aykE, iV ap/oira cfmx. | 27. ^nrjui/.iiaiog (j ilc , fl>iQui- 
liarut volgo. | 34. oi dr^kafjtsiot acfSrH, ab' T^yatiiiot? ik B. 

21* 324 EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 8. 

ruro ys ivexiv TcaQuaTavrei Yevmiorurtjv tvaraGiv ofioXoytag dia Xiftu 
xaQreQiug y.u\ ftuariycov vnofiovfjg irdti^ufterot, ra o^ioia TOfV dr^Xw&etai 
nsTiov&aat, /ui^' irtQcor TTQoart&ivrmv uvroi,- o/xoXoyr^rMV in avr ijii r^f 

4 KaiaaQeiut;. cor xutu nodug i^i) ri] Ton' &ttMv avayrcoafidrcov avyxQO- 
rijoei x«T« rrjv ru^uiojv noXtv ((Xorrtg trtQOi, oi fitv rug avrug rurotg 5 
v^nifietruv xctrcc rt rcov nodojv y.ui tcJ»' orf&uXfiiav iia&ai, ol de xut tri 

5 fietXn>f, cpo^eQcordrcov x«T« Tto»' 'iiXevQOJv ineiQudrianv ^aadvcov. i% cav 
ftia rtg, t6 ftiv aootia yvrrj, rov de Xoyiafwv uqqi;v , noQveiag dneiXriv 
firj irtyxuaa, einuad ri Q^jfia xard t« rvQuvva, agdv urcos cofioig 8txa- 
aruiii rrjv uQyijv i^iirerQcccf.orO';, <!iQ(orov ftev fiuari^erai, elra 8e ftereojQog 10 

6 inl T« ivXs yerofitrri rdg <n)^vQdg ccixiCerat. cog 8 intfiorcog xai acpo- 
dQag ix nQoard^eoog rb dixuarH rug ^uadrug inr/yov oi ruvrrj rerayfievot, 
vntQ rag <:z(cq' "EXXrjatv ixetveg ftaxrjrag in iXev&eQi(i re&QvXrjiivag, firj 
^uarda(cau ro dvriXetg xui (Ofiov xa\ d^xdv&QOinov rav 'riQarrofievcov, 
dXXrj rig Ofiotarg rrj :iQoriQu rov rrjg 'riUQOeriug iiiav\iQr]fiivr] axoTiov, 15 
To fiev aMfca 7t(crv yt rb 8oxe7v evreXijg xccl rrjv oxfjtv evxaracpQovrirog, 
QCOfiaXia 8e uXXcog ri]v ^pvxijv x(c\ fieiXova t« acafKtrog rov Xoyiafiov 
iveareQvtaiiivrj „xa\ fiixQi rivog," ix fiias ru oxXs, „rrjv ifiijv o)fioog arcog 
^aaari^etg dSeXcprjv;" dvtxQuye TiQog rov 8ixaar^v' 6 8'e jiixQoreQOv vno- 

7 xtvri&e\g uvrixa avXXrj(f'&ijv(ci xeXevsi rryv dv&Q(onov. elra avQsrai eig 20 
(iiaov, xat rb at^dafiiov t« ^(orrJQog i^niyQaxpafiivrj ovofta iiQarov fiev 
Xoyotg &veiv drenei&tro , (og 8' tjnei&ei , ^i(<. <!TQog rov ^oofiov eiXxero. 

tj 8e d8e7.(fd e(cvri] 'riQdrrovaa xai rP/g <:iQoreQag ixofiivrj •nQO&vfiiag 
drQSfiei, xa\ &(CQaccXf(o <:fio8\ Xd^ ivreivei to) ^cofi^, xai tcc elg avrbv 

8 cificc rr^ i^ntxeifiivij dvarQeiiei <itvQr2. icp oi &r]Qog uyQia 8ixrjv o 8txaarrjg 25 
o^vv&etg ror &vftbv, roauvrug fiev avry 'riQorsQOv aixiag xara rmv 
nXevQoiv i^ntri&iiaiv , oaug ii8er\ tkiv ncunoTc, fxorovsxi xut cofioSv rmv 
auQxoSv uiirrjg ificfOQrj&r^rai yXixofxevog' cog 8e xoqov «^tqIi rj8rj ra rrjg 
ftaviug iX(Cftparer, uficpco ^ev^ag , avrrjv re ravrtjv dfiu ry <7iQbg avr rjg 
d8eXcf^ tiQoaayoQev&eiay, rbv 8id '^ivQog avrcov xccraipr^cpi^erai &dvarov. 30 
mroav rj fiev TiQortQa rtjg ra^aicov x^Q^S iXeysro, rrjv 3' iregav lareov 6. rroSojv xat rwt' 6tf&. cfgikxB , 6(f&. xal t. tt. aSVH. \ 1. fiei^aS 
abcdff/ E, uiiCoiojv xal i (a sec. m.) prob. H^, fiei^ovojv Jc. Fort. leg. oi Se 
xai inl ravraiS tfo^. xtX. \ (f,o^tQutTarojv abcdfE, (fO^^tQiojvara k, qio^iQOjv i 
(a sec. man.), iTrl ydp TavTaii xal (fo^Stgojy g, ffo^tQojraTojv yaQ conj. V^. | 
iZ.Tt&Qi:).7}U!'riii cg ik R, rs&Qv/J.t]uiras aSFH. ] 21. oVo/^a] hofia cfx. | 2i. tu 
tis om. g. Videtur aliqiiid excidisse post ra. EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 9. 325 

ano zij^ KatauQscov ooQfirjfsOai, rrjV '^oXXoTi,' yvojQifiov OvuXevxhav rbvofia. 
To iii TBTO) fiaQtvQiov <Rmg av v.ax aS,'iav difiOoifti, ov xaTri^tonai 6 9 
TQiafiaxuQiog TlavXog, y.ata fxfv rrjv avzrjV zuvraig ojquv vtio fiiav ano- 
Cfaaiv xrjV tm ■&avuroj y.Qi&t)g , 'JiQog avrrj ds tjj rfXaicoaEi rov a:to- 
5 xffirEiv avzov oaov tnoj fiiXXovza ^QW/^v zi ooQug ivdsrai uvzcp dvzi- 
^oXrjaag' ov zv)^ojv XufiTiQa aai yEyojvcp gcwfjj 'tiquzov fiev zug vnfQ z<av 10 
OfiosOvcov i^TQvzuvEVE zqj &EOJ di" tvj^cov HazttXXayag, ij zu-^og iXsv&EQiav 
avTotg itdo&ijrai nozricofievog, e1&' vieq zijg 'iHduiaiv <::Qog zov &£6v dia 
XQiazH 'HQoaayoiyijg rjtia , eI&^ f|^? '/.uzeI^uive tcJj Xoyo) , zd avzd nai 

10 2iaftaQEizaig iTiEV/OfiEvog , ■/.ui zbg iv jiXuvr} 8e y.ai dyvcoaia ■Oeh zav 
i&vav ovzug, stg i^niyrooaiv iXOEiv avztg, xat zr^v dXrj{fcog Evai^Etav ava- 
Xa^Eiv nuQEyuXEi, fir^ds zug zozs iiufifiiyri afQisazwrug uzr^fit7,riZ8g xazu- 
Xincov' fJtExJr yg <n(i.vzag, co zijg noXXrjg y.ui dquzs avt^ixuxiug, y.ui vtiEQ \.\. 
ZH zov &(ivazov avzcp nQoazifir^aavzog 8iy.aaz8 , zoov zs inl niiatv do- 

15 )^ovza}v , izi zs xat Z8 oaov bnoy zr^g asrfaXrig uvzov uioztftbvzog , sig 
inrjnoov uvzb z iysivs xui zojv auQorzojv undvzojv, Ta zcov oXcor i^tizo 
&EOy fir^dafittg avzoTg iv UQi&fic^ ysvia&ai zrjv sig avzov ufiU(jza8a nuQU- 
naXav, zavzu nca zu zoiuvza fifyuXyj (fojv^ yaztv^uftEvog, xai fiorovnp 12 
zug Jiavzag, coguv uSixo^g araiQufiSVog, eig oixzov iXxvaag yai SaxQva, 

20 t/ fOfiog avzog iuvzor ayrjftuziaag, xa^i zov avj^sva yvfivov rg T« ^('(jfe? 
dnozofir^ iiuQadbg , 9ti(p xaz£>ioafn'jdt} ftuQZVQicp, fitjrog navEfiu nifinzri 
y.ui sixa^i , r/ Xiyotr ur nQO oxzco KuXavSoir Avyiiazcov. xui t« fttv 
x(t.zu ZbgSt zotbzo ziXog tlj^sv. ov ftaxQb 8e StadQUfiovzog y^oora uv&ig 13 
ix zijg Aiyvnzicov yi^g oi &uvfidaiot zijg sig XQiazov ouoXoyiag d&Xrjzai 

25 rQiaxovrci ngog ixurov , ix nQoaru'^scog Mu^ifiira rctg avrdg zotg nQO- 
ztQOtg in avT^tf ^iyvnzb sig zs rbg 6<j)&aXfibg xal zbg n68ag avfiif.oQag 
vnoazavzeg, zoTg SsSriXcofiivoig iv naXaiazirt} fiezdXXoig , oi 8s zoTg xaza 
KtXixiav xazdxQizoi naQaniftnorrat. 

C A P. 9. 

50 'Eni 8r] zoTg roauroig zcov ftsyaXonQEnav Xqiozu fiaQzvQOiv dr8Qa- 1 

ya&rifiuai Xoicpriadarjg xcu w(j«»'f< zoTg iSQoTg avzoiv uiftaai zrjg zh SicoyfAH 4. r?" add. C, om. Vff. | 6. ytyojvw cfiE, ytyoivojari ax prob. //b, ytyono- 
Ttgrt k, ytyorora t>' fj. \ H. «i'raf] orra conj. V^. \ 18- post utydh/ add. rfj 
agE, om. cfih. \ 20. /; vofioi dfikB, ^»» ufioji g, Ofiojt abcSVH. \ 30. ini 
di] c (teste Burtono) i (a sec. m.) V»HB, itzhS^ bfkxSF. \ 51. hvtoJv add. C, 
om. VH. 326 . EUSECII DE MART. PALAEST. CAP. 9. 

CTr()x«r«s' uTioa^nrvfttvtjg, drb'aE(og re Tjdtj nai iXevxyeQtag roTg im Qt]- 
^aidog £ig rd avro&i fieTaXXa dia XQiarov i(aranovtifitroig (Tryxfjfwpi^- 
fxsvijg, fiiy.QOv re fx HU&aos fceXXovrcov tjftcov vnara-rireTv aeQog, hk o?5' 
OJiojg ix rwog aray.irtjoecog <KaXiv f^ vnaQ/Jjg o rt diojxeiv rtjv (^aaiav 

2 EiXtjXcog nard XQiartavcav drexdero. d&Qocog 5' uv avdig Ma^ifiiva dia- 5 
qoira y.ad-' tjitav 'izavraji^ov yQafifiara xar eiiaQyiav , rjyefioveg re y.ai 
TiQoaeri 6 rav arQaromScav aQ-^eiv eiiirerayfierog 'UQoyQdfifiaai xai eni- 
croXaTg y.ai di^fioalnig diarayfiaai, rag er anaaaig noXeai Xoyiarag afia 
arQarriyoTg y.ai ra^aXaQioig eneaneQyiov , ro ^aaiXixov eig TceQag ayeiv 
^jQoarayfta, xeXevov, cog dv fterd ansdijg 'naar^g rmv fiev eldoiXorv dvoi- 10 
xoSofioTev ra 'nenrojxora , nardtjftet ds navrag arSQag afta yvvaii,l xai 
olxiraig xai avroTg vnofiatioig naiai ■&veiv xai anevSeiv , avrwv re 
dxQi^mg rcov irayoJv dnoyevea&ai &vaicov inifteXeg noioTrro, xa) rd ftlv 
xar dyoQav coria raTg ano rcov &vaicav anordnTg xaraftoXvvoiro, iiQoa&ev 

ds rcov XnrQoiv ecpedQOi xararctaaoivro, ojg dv rng iv rnroig dnoxa&aiQO- 15 

3 fitrsg raTg nafifiidQOig ftoXvvoiev &vaiaig. rsrojv dijra sroag inireXufte'- 
var , i^ vnaQyJjg re rcov ijfiert'Q03v nXetari] , oia 8tj eixng tjv , cpQorridi 
cvreyofiercor , rcov re dnlaroiv i&rcov ^uQeTctv rcov yivoftivmv xca oogdv 
nEQirrtjv /;d// rtjv arontav xaraiifficfOftercor, [nQoaxoQtj yuQ xai cfOQrixa 
ravra xai avroTg elrai xarecfairero) , fieyiaru re yeificovog roTg navrapj 20 
ndaiv intjQxrifters, rnftnaXiv t) i>i7« t« 2^cortJQog tjftcov Svvaftig roTg av- 
rijg ccOXtiraTg -OuQaog roaZrov irenrei , cog fiijS inianoafteru rtrog ftr^S' 

4 eXxorrog rt]v tco»' roabroitr xaranareTv ctneiXtjv. Ofioae dtj uv rQeTg avv- 
ra^ctfteroi rcov niarcov inintjdcoaiv eidojXoig Ovovri ria aQyovri , nuv- 
aaa&ai rtjg nXdrtjg ift^ocofievoi' fttj yctQ bij aXXov vnciQyeiv nXtjv t« 25 
rmv oXcov noii]r8 re xai St^ftisQys &eov. avEQcor oj fievoi dijra rireg elev, 

5 XQiartariig acfdg OaQaaXicog coitoXoyav. icp olg o^vreQov naQccxivrj&elg 
6 (liiQftiXXiavog, fii;ds ^aadvoig avrog aixiadfxevog xecpaXix^ naQuSidcoai 
xoXdasi. rurojv 6 ftev nQea^vreQog t]v, 'ydvravTrog ovofta, 6 8e Ze^irdg 
ixaXeTro, rijg 'EXev&eQonoXirar oQficofierog, reQfiavog 8s xal tot t^/tw tjv 30 
1] nQoat^yoQia. Jin fitjvog rQiaxai8exdrri, EidoTg Noeft^Qiaig xal rd xccrd 

6 rnrBg inQccydtj. yiverai 8' 'hv avroTg avvan68ijiiog in avrijg TjfteQag 
'Evva&dg rwv dno .SxvdonoXeojg rig yvvtj, nuQOeviag arefxftan xa< avri] 7. T(j)v aihSVB, Ts Twv hcclfxH, t^tojv (j, Valesius snspicatur esse scri- 
bendum o th axQa.ToiitBii xtL \ 11. x«t post ointTai? add. aE, om. cfgihx. \ 
21. avTi^? cfihVHB, aiioT? agS, airy conj. Z. \ 28- 'iHQuiD.iaro? ih, fpt(jjui- 
Xcaiu? volffo. EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 9. 327 

y.sy.0(7firifisvt}, ov ravxov i^sv avroig 8ia-:zoa%anivr^ , i).y&eiaa 8e ^ia y.al 
<KQoaa'/&daa tw 8i'Miat^. nera udaTiyug Zv ya\ 8ttvag v^Qeig, ag e^ji/j- 7 
yaysv avT^ , u8s fiSTU, yvcofxr^g t/J? fisiXovog s^saiag , rav xaTu ysnviav 
s(fsaT(OTG>v Tig j(i).inQX(ov SToXiia, Mu^vg ovoixa, yslocov Tr^g 'i.Qoarjnnlag 
5 uvOQco^nog , fiiaQog fisv tu a).la, layvQog 8' vriSQ^aD.ovTcog to r^&og, 
xiii Tov aavTu tqo^^iov 8sivog Tig ovroig yai <naQa <:iaai roTg yvcoQifioig 
8ia^s^).tjfts'vog, irog fxsv ys sa&ijrog a-jaar^g ttjv fiayaQiav ccTioSvaag, cog 
rrjV s^ eacpvog ctvro ftovov -Acd s-ni a68ug y.ulv^rzTsa&ui, ro S' u/.).o adjiia 
yvfivov sysiv, Tr^v rs adaav KaiaaQsmv czoXiv y.v/.lci) -SQiayayav, ifidaiv 

10 civa •ndaag sXyofisvr^v rag dyooag Tv<nrsa&ui. 'uSqI ao).).^ itoitlrai. yai 8 
8^ ftSTtt roaavra &aQaa).scx)Tarr^v svaruaiv y.ai sti avrojv rcuv r/ysiiovi- 
y6)v ^riUUTOiv svSsi^afisvr^v, Zcaaav <rvq\ <riUQcc8i8o-)aiv o 8iy.aa-/,g, og y.ui 
To ffTiav&QcoTiov STnrsivug rrjv y.ard rc^v d'soas^cov Ivrruv , <RSQa rcjjv 
T^i,' qvasojg apo/;6t Osauwv, b8s racfrjg ai8efisvog dipvyoig c^&ovr^aui roTg 

15 Toi»' iSQMv avSQoiv aojfiuai. rvy,TO}Q 5' ovv snifisXoJg y.ui fxsxf r^iiiQav 9 
vncti&QOvg &r^Qaiv sig ^OQav rovg vsyQOvg cfvXctTTsa&cti <:tQoardrrsi. y.ui 
jiaQrlv OQciv s^ai 'nXsioaiv rifis'Quig ax oXiyov dv^Qwv doi&fxnv, tjJ &riQic68ei 
Tavrrj y.ai ^ctQ^uQOi ^sX^ 8iayovafisvcov. dXX oi fisv s^ dTzonTS, oiov ri 
anov^rjg dtiov, cog fxrj oi vsyQo\ yXwnsTsv, STisaxonovv, &riQsg 8s dyQioi 

20 Xfu yvvsg, oioivmv rs t« auQyo^oQa ra ^Qorsta fisXij oiSe xdHsTas sa-xu- 
Qarrov. yai tj <n.uau ys firiv iv '/ivy.Xco 'jrjXig aTiXftyyvav yct\ oariav dv- 10 
&Q037ieiaiv 8isaT0QvvT0, mg fir^^i ri crcoaoTf StivoreQov //'^5' uvroTg, oaoi 
•jiQOTSQOv d^rzsy&mg elyov iQog r]iiug, cfuvr/vui qQry.oo8iarsf)nv, tiy hto) tjjv 
avficfOQdv sig ovg s-jQurrsTO ruvra, dtg s<:i\ r^ ocfociv avrcav -Aai rrjg 

25 xoivr/g anuvrcov v^qsi Cfvasojg dnoXocfvQOfisvojv. <nQov-ASiTO yccQ uyyiarct 11 
iivXoiv, &safia <navTog Xoys 'Acti TQctyiHrjg «xo/Js' ft^Tlov, sx icf evi ycoQOji 
'/taxea&iofisvcov rcov dv&Qcojieiaiv auQ-y.cov, dXXd 'Aurd ndvra totiov 8iuqqi- 
<nr8fiiva}v. ftiXrj yiv yai adQ'/.(tg oXag, fiiQrj ri riva anXdyyvcav ncti <nvXwv 
siaco Ttrsg '^ari^sTv stQij'Mtaiv. icp oig ^nXsiaraig ijfiiQctig s<niTsXovfisvoig 12 

30 tojutoj' Tt <KUQa8o%ov avfi^uivsi. at&Qia r^v yui XctfiiQog arjQ , yai Ta 
<nsQti'yovTog y.arctaTaaig sv8tstvorc'tTrj. ttra ct&QOCog rav ctvd rrjv noXtv 

4. tToXua] Valesiiis conjectaverat , aut (leleudam esse vocem IrD.un, aut 
scribendum iTTayayuv. at recte vidit Heinichenius, orationcm proccdere diay.o).8- 
&ojS. I 12. xai] fort. scrib. itii, cf. infra c. 15 Qj. 335, 24): /-r» tu dv}//.iti to 
tS TQorrs Uiuov (niTtivotv. IX, 10.: fmrtira? ciS drrovotav tu rijs uaviaS. \ 
13. t6] tiS g. I 22. SitaTogvvTo acikJE, StiaTc^igviTO c in marg., ditaTQOJvwTo 
fgm, I 23. iTy.tv ttqos rjuds] ttqcs t/. ttxov aSVH. \ 30. d^g] 6 dijQ aSVH. \ 
51. trSitirordrTj gVf/B, iiSitnujTdTr; al (a sec. man.), tibfivvjTdTrj df, tidttvo- 
TaTtj X, ivdivwraTtj c (teste Burtono) k, liStcjTdrtj mZ, 328 EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 10. H. 

niotmy, 0? ra^ dt;^oaiug vrztjQtidov <STOag, daxQixav riva rgonov oi jiXfiHii 
araXay^ovg aniaral^ov , ayooai re x«< iiXarHai, ftrjdtfiiug xpsxddos «$ 
atQog yeytvrjfievrjg , «x o73' ono&ev v8ari Qav&eiaai na&vyQalvovro , ag 
avrixa dia&QvXri&t^^yai eig <!idvrag, daxQvaai rijv y^v ccQQqr^p ioyq), rriv 
rwv ron ixQuydtvrcov dvoaisQyiav /<// qiQuaav , eig tXeyxov rs cpvaecog 5 
drtyxrov xai uavfxnaxfovg uvO^qcotiwv Xi&ovg x«) rtjv dxpvxov vXrjV iizi- 
i3 yXavaui roTg ytysnjiitvuig. XtJQog 'iaoog xa) fivQog tv old^ ori do^eiev 
ehai ro Q^fiu ro?g fie& rjfiug , dXX u/^ oia^rteQ 6 yaiQog rr^v dX/i&eiav 
imaroaaaro. 

C A P. 10. 10 

1 Ta 5' e^riiovrog fir^vog '^'^eXXais reaauQeaxaidexdrri, apo Sexaevvea 
KaXavdav 'lavvsaQiav Xtyoir iiv, 'ndXiv uv rav dii yiiyvnra riveg 'jtQog 
rwv inl raTg iivXuig rug 'nuQiovrug 8itQevv(Oftsvo3v avXXrjq,Oevrsg {irvyyf^avov 
d' ovrot {ysQUTitiug trtnu rcov y.uru KiXixiav ctiioXoyr^rcav arsiXdftfvoi) 

oi fttv rtjv uvrt;v oig trv/ov i^vnriQsrr^aofievoi, xartdt^avro xpr/Cfov, ocf&aX- 15 
fiovg xai 'nodug d/Qtico&itreg , rQtTg d' avrcov iv '^axdXcovi, tv&a xal 
ivia/r^vro , davfiuaiav re 'KUQdaraaiv drdnsicig 'nuQeaxt^fiivoi didcfOQOv 
dntjviyxavro ftuQrvnia riXng , o fiiv rig avrap 'nvQi lUQudo&ttg , '^Qr^g 
ovofia, 01 dt rug xfCfccXag dnorftri&ivrsg, nQoiiog xa\ 'HXiug riroig rjv 

2 ij 'KQoatjOQiu. Avdvvuiu de fir^tog ijfiiQct fiif~< xui dtxdrrj, titj d' dv jJ 20 
<nQ0 rQicav Eidmv 'lavvsaQicov, in) rijg avr^g KaiaaQeiag FlirQog c'(axr]rt]g, 

6 xai 'A\piXafiog , «tto Aviug xc6ftt;g rcov oqcov 'EXev&SQO^noXstog , 8iu 
'nvQog, oia XQVOog dxQuicfviararog, rijg sig rov XQiarov ru v>£» 'niarecog 
evytreT Xoyiaftco rr^v doxifirjV nTTodidcoxt , fivQia fttv XmuQavrug rov re 
8ixaGrt]P xai rovg dvtcf avror, cog ctv iXt^aeii re avrov xa) rr^g i8iug 25 
q,eiaairo vfonjrog re xui dxfifjg, vneQidcov, jtQorifti^aag 8' dnctvrcov xal 

3 ^coTJg avrr/g rtjv ini rov rc^iv oXcov &tov iXniSa. rovrqt 8t rijg xurd 
MaQxicovu •nXdvr^g iniaxonog rig slvui 8oxcov 'AaxXt;ni6g, ^r/Xcp fitv, oog 
cfjsro, svae^eiag, dXX 'uri ye rrjg xat' i<niyvcoair, oficog 8' Iv fiiit xu\ rg 
avrri 'nvQci. rov ^iov avvs^eXijXv&sv. c'dXd raira ftiv ruvrij. 30 

C A P. 11. 

1 KaiQog 8tjra xaXeT, ro fiiya xa\ 'nsQi^or^rov dviaroQ^aai &iarQOv 

rcov uficfi ro rQiTto&tjrov ifioiye ovofia IluficfiXa rsXeioo&ivrcov' 8c68exa 

3. pav&etaat cih, pavTtadeioai afE. \ 4. Sia{>(jiX7j&7Jvai] Sia&QvXhj&Tjvai 
uSVH. I \^. IlQOfioi acffikSr,IlQ6^og dF^H, IjQt^os f. \ 25- o^ror acfkSB, 
iarrov g i (r sec. m.), avroi' rff. EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 11. 329 

8' Tjaar ot navreg . 'rtqocf^Tina rivog tj nai a-^ioaroXiy.H yaQiduarog xai 
agi&fiov xarri^icof/tvoi. cj»' o xoovcfaTog xai r^ rov xard KuicuoEiav 2 
'^ZQSO^eia T/jMJ y.£xo<jfitiuivog fiovog irvy^aviv 6 IldfiqiXog, dvrjQ, xa« ^ap' 
oXov avru rov ^iov nuar; diwjQixijag «^«tj, a?coT«'§6f xa) xaraqoovr,(jei 
5 ^i8f T^ rrjg baiag eig ivdeeig xotvcovin, xoafiixav eX-nidcov oXiywQia, q.iXo- 
aoqci) 'rioXireici xai dayr/aei ' ftdXiara de auQu rovg xa^' rjiidg 'ndviag 
die^nQe^ne tj '^ieQi ra \^eia Xoyia yvr^aicordrr} crnofSg, aroiTfo re 'nei/t d 
nQu&ero CfiXo^ROvici, ncu r^ <:ciqi rtg iooa>lxovrug xui 'nuyrug Tng uvro} 
'^iXrfaidi^ovrag coqeXeici' ov rd Xotna rr^g aQerr^g xaroQ&coiiara, fiu/.oo- 3 

10 Tfpaj,' orTa diriyt';aeo}g, fa idiag T^tf ru aar avrov vno&tatcog p/a '/Qa- 
cpf^g ev rQiatv r/d/j /^iQoreQov vnofivr^fiaai laQudtdoJy.aiiev. dXXd yuo e^i 
ixeha rsg CfiXorificog xai rnvra etdncci r/ovrag dva-ifixpavreg ru ivv 
i)^cofiei}a rfjg yara rug fiUQrvoag dyoXa&iag. SevTfoog Liera nducfiXov 4 
ini rov aymva 7ia(>jjf< leQO-jne^nei <:ioXici. rerifir,fierog OvdXtjg , rcav dno 

15 AiXiag diaxovog, ctvr^ <:cnoG6\pti aefirorcirog <:iQea3vrr,g, rcov ■&et'a>v yoa- 
cpav ei nai rig ctXXog iTitarrjiicov' roauvrag yi rot fivfi_uag avrcar ive- 
areQviaro, cag firj ivdeh rijg wrio yQUfifturojv ivrev^eoyg, rf^g et :iot£ Xd^oi 
yQaqfjg otaad uv wnoitvrjfiovevaai dte^odsg. rnirog 6 &eQfi8Qy6rarog yui 5 
Ttjj <nnvLiari ^iojv uno rfjg faitvtrcov '^ioXtojg iv uvroTg iyvcooi^ero TluvXog, 

20 <:iQO T8 fiUorvQia did xavr/joaiv v^ioftorf^g rov rf^g oftoXoyiug 8ia-&Xfiaag 
dycava. rovroig i<ni rf^g eiQxrfjg ircav dveiv oXojv ynovov xararoiipaaiv 
viio&eaig ru tiaQrvoia yirerai Aiyf^tricov av&ig ddeXqcor tcfoSog, rcov xa) 
avv avroig reXtico&evroiv. rtg xara KiXty.iuv btoi ftiyoi rav uvro&i 6 
fterdXXojv oftoXoytjrctg ^^iQO^riefixpctvreg inuXnoarav i^jzi rd oixeia' ouoiojg 

25 dfjra xai avroi <nQog avraig eiaodoig rcfiv xarct KaiadQeiav aiXco»-, rireg 
re elev xai o^rto&ev dqtxvafievot, '^iQog rc»v CfvXctxoir {SccQ^ctQOi 8e riveg 
vTifiQXOv brot rov rQo^^iov) dvSQCorr^&ivreg, xct) fir,8fv rijg dXr^&eiag cc^io- 
xQVxpaiievot, oia xaxbQyoi /rr ai'Toqrwow Xr^cf&evreg avveiyovro' nivre 8' 
Tjactv ovrot rov UQt&tior. oi xctt 'rcQoaay&itreg tw rvQitvro), xarr) tottoi' 7 

iO <naQQt]aiaadfievoi , avrixcc fiev xa&eiQyvvrrai Seafxojrr^Qico' tj 5' e^f/g 
UeQiris firivog ijfitQce ixxaiSexdrr} (MaQria xard 'Poitiaibg ij <:io6 Sexu- 
reaauQcov KaXav8dJv) ix <iQoarctyiiarog rarag 8i] cti/rag dfxa roig ctfxCfl 
Toy TlccfiCfiXov 8e8r^Xcofiivotg rcn 8ixaarti TiQoadyaatv. og xaJ '^zQcorov rf^g g 
rcSv Aiyv<:iricav ctxarafiayr^ra ivardaeoog iiavroioig ^aadvcov e'i8eat , ftij- 17. ivTtv^icui, t6 iji TtOTi av XdSot y(ia(ffjt oiatd' uv oi'ro»' drroui'. Sttl 
legendum esse censet Valesius. | 31. post ixxtiS. excidissc ^-idetur ij- 330 EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. U. 

^ttvmv TE ^tvcov xai iioixiXbiv inivoiaig 'neiQav Xafi^avet. tov fiev nQO^- 
yoQOv aTcaTTcov turoig eyyvfivaaag roig a&Xoig, rig eitj, nQ^tov rjQmTa, 
elx avxi Tb xvqih ovofiaTog nQO(frjTixov ri euantiaag — Taro 8s jiQog 
avTMv eylyveTO , dvTt tmv 'naTQoOev avroTg emnecj^tjfiiafievojv eidooXixcov 
ovTwv, ei Tvioi, fieTaTe&eiY.6T()3V iavToTg rag nQoatjyoQiag' 'HXiav yovv 5 
x«< 'feQeftiav xai 'Haaiav re xai 2^aft8ijX xai /JavirjX ijxaeg av avTcov 
eniyQctqofitvcov , xat tov ev xQvnTo') 'lovdaTov yvrjaiov t£ x«« eiXixQivcog 
'laQaijX Tu x)e8 ov fiovov eQyoig, dXXd cpcavaTg xvQicog encfeQOfievaig ini- 
deixvvftevcov — toiIstov ti bv TiQog tw fiaQTVQog ovofia tnamaag 6 (piQ- 
f4iXXiai'og, ov fir/v e7iiaTi'iaag tjj tu Qi^fiaTog 8vvaftei, SevTeQov, rjTig avTU 10 
9 'nnTQig ytvoiTO, tjQcoTa. 6 de avvcodov rfj iTQOTeQct devTtQav dcpirjai cjxovtjv, 
'leQuauXrjft elvat Xeycov Ttjv eavTu 'naToiSa, ey.eiv7jv drJTa vooov TceQi r^g 
eiQriTai tw IlavXqi' „rj 8e avco 'leQsaaXijfi eXevOeQa eariv , rjTig eoTiv 
firjTr^Q ijfioJv' nai' ,,<nQogeXr^Xv&aTe ^icov oQei, xa< <n:6Xei &eii ^mvrog, 

iO leQoaaXtjfi enuQaviop. aai 6 fiev TavTr^v evoei, 6 5' em x&ova xai ;(«/*«« 15 
Qixpag Ttjv 8idvoiav , ?]Tig eirj avTrj nat <koT yijg neiftevri, dxQi^cog euo- 
XvrcQayfiorei , elra ncti ^aadvsg e^Kriyev, cog iiv TdX?]Oeg OfioXoyoirj' 6 8e 
cSTQe^Xufietog naT^Tiiv tco ;ftro£, x«« tuTv 'no8oTv fiayydvoig rtai ^tvoig 

ii StaxXooftevog , dXtjOeg ei^neTv dnia^vQi^eTO. eha naXiv >KoXXdmg eQOfievH, 
rig eiij xai iioT yeifitvtj ijv 8r] cpQd^et 'n6Xiv, fi6v(ov elvai tcov Oeoae^mv 20 
TttVTtjV eXeye 'nuTQiSa' fit] yctQ ertQoig ij Turoig fiovoig avTtjg fieTeivai, 

12 neTaOai 8e nQog avTaTg dvaToXaTg x«J nQog dviaiovTi ijXico, 6 fiev ndXiv 
8ia T«Ttt)»' x«T« Tov i8iov vuv ecpiXoaocjei, fir^^aficog tcov ev yvitXcp ^aaa- 
voig ttVTOV aiHi^ofitvcov e^KiaTQOcprjv 'ROiovfievog , aaaQxog 5' coa^neQ xat 
dacofittTog ov8 e^naieiv 8ox<ov tcov dXyr^^ovoiv' 6 8' dnoQUfievog eacpd- 25 
8a^ev , exOQav x«t 'Poofiaioig noXefiiav ndvToog <rov avaTtjaea&at <k6Xiv 
XQiaTiavug oiofievog, <KoXvg re tjv Tavrriv aveQevvav, xai Ttjv 8iiXcoOeTaav 

ISjfcapav x«T dvttToXag e^^eTatoov. cog 8 eni 'uXeTov fiaaTi^i tov veaviav 
xttTa^/jVttg <nttVToittig re TifioiQijadfievog ^aaavoig d^KaQaXXaxTOv tijv ev- 
CTttaiv Tcov TiQoreQOv avTcxJ QriOivTcov iyiyvfoaxe , tijv in.i Ottvdrcp xkt' 30 
avTU necfttXiHrjv ii«fiQei xpriCpov. ToaavTtjv fxev uv ra xaTa t«to»' 8Qttfia- 
TUQyittv eiXtjiei. nal Tug Xoinug 5« Tor^^ iiaQaiiXrjaiotg d&Xotg iyyvfivdaag, 7. Tov bcdfff ikVHJB, Twr aS. \ ' fuSa^ov ikV»^HU, 'fySaiwv ahcdfgx 
SV. I 8. T» &S8 add. acdgikxE, &tii f, om. h. \ 9. fpi^udhnrot gik, fpiQ- 
fi.iXtav6i volgo. I 13. 5? Ss «rcy — Gal. 4, 25. 1 14. TTQost?vt]?.v&aTs — Hebr. 
12,22. I 16. thj ttvTT]] avTti si'tj aSyH. | no~i cfgikVB, ttij axSH. \ 19. fpo- 
fiivn cgikn, f(j('jr(/jutvb- aSVH^ igwrwutyo? f. 20. ttoT cfgikxVB, nij aSH. EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. H. 331 

rov ofiOtov aTtttXXurrEi TQo-nov. elr dnoxafioov , diuyvovg re eig fiurtjv 14 
riftcoQETad^ai rsg uydQag, l7ii&V[ti'ag y.oQov Xa^cov im rug dficpi rov TJdfi- 
(ftXov ntreiatv, diu8i8ay&Eig re, ag ridrj xai TtQoreQOv 8ia ^aaavcov dfiE- 
rd&Erov ivEdEi^av-o rijv vuIq ri]g i.!arE03g 'noo&vfitav , disQonijaug ei 
5 uQu Eiotri 'Auv vvv <n.Ei&UQ'ioiEv , dE^ufiEvog re uvro fiovov naQ Ivog 
exuars ri]v rE).Evrutuv avrcov rijg xuru ro fiaQrvoiov ofioXoyiag rpojvrjv, 
r^v avrtjv roTg 'jiQore^Qoig STiayEi rifiaQiuv. rurojv etii TctQag w^&trrav, 15 
ftEiQuxiov rrjg oixErf/irjg vndQ'j(^ov ra IlafKfiXs &eQa'neiag, oia yv^ain dva- 
rQocp^ xai naiSeia ry rr^7.iy.HTis avvijaxi]Lie'vov dvdQog, (og eyvo] r>]v 'Auru 

10 rov dEanorov xpPjifov , dno fiea^g rrjg aXr^&vog dvu^oa , y^ ru acofiara 
nuQabo&ijvai d%imv. o 8 h'a av&QOonog, aXXu &ijo 'aui ei n &ijQng dyQiw- 16 
reQov , firjTE rw rrjg riXiy.iag anoveiftag veoi avyyvoifiijV , avro fiovov ojg 
(Qmrtjaag OfioXoyavta XQiariarov efta&ev, (oaneQ vjo rivog rQ(o&Eig ^eXsg, 
oibriaag rov &vfiov , oXr] 8vvuu,ei roTg ^uauviaraTg ^Q^a&ai x«t uvrov 

15 'nQoardrrei. oog 5' em/.eXevofievs &veiv dvavevovra eomit, b-Ae&^ drg adcQ- 17 
'Aug uv&QOj^ns, aXX i] Xi&sg // ^1^^.« rj ri rav uXX(ov aU>vj^(ov, uyoig uvrmv 
oari'(ov Kui rwv ev ^u&ei x«< ev ftVj^oTg aitXay/vojv nuQafiovcog x«t«- 
^uivea&ui 'AiXevei. eig fiuyoov 8s tut» yivofiers ficirr^v eyyeiQEiv 8ieyv(o, 
drporvs 'aui uvenuia&rirs , ftrAQs 8s 8eTv xai 'navrrj arpvys rs aojiiarog 

20 avrc» raTg ^uadvoig •Acirctrot^Ofisvs. n.aQdfwvov 8s ro dvr^Xssg x«J dndv- 18 
&Q(OTzov 'Ae'Arr]fiivog, ev&vg oig er/E fiWAQco ivqi 'nuQu8o&r]vai uvrov dno- 
cpairsrai. y.ai ovrog ftfv, 'noo rrjg rov y.ura auoxa 8eanors rsXstojaeoog, 
vararog «at rov dywva iiaQeX&cov, rr]v dno rs a(Ofiarog dTcciXXayijv ttob- 
Xa^ev, eri 8iafteXXov-(ov rav 'tcsqi rsg 'noorsQsg eans8a'Aor(ov. r^v 8e aQu 19 

25 rov IIoQcpvQiov i8eTv, leQOvrAS 8iu&e'aei 'ndiifiuyov vevrArj-Aorog, y.e'Aoviaftt'rov 
fiev ro acofict, cpai8Q0v 8e ro iiQoaoiitov, &aQaaXe'cp qQOvrjfiari xcti yavQCi) 
ftera roaavrct rr]v ent &avurco ^u8i^ovrct, 'acu &eis nvevfiurog dog dXi]- 
&cog eiinXEOJV, avrs re cpiXoaocpco ayi]itari ftovcp to) nsQi avrov «i'«(?o- 
Xaicp e^ojfiidog rQonov rjftcpiEafitvov, vr^rpuXtco re Xoyiafico nEQi cov e[iyXero 

30 roTg yvooQlfioig evreXXoftevov xat 8iavevovra , in «vrqj T£ iy.Qico ro 
nQoaconov tri cpai8Q0v 8iarriQHvra, dXXa x«) dcp&eiarjg e\(o dnir fiaxQu 
ctnoartjfturog yvxXco <neQi avrov rrjg <nvQdg, iv&ev8e ytdxeT&ev ctcpuQnd- 
i^ovra Tfi) arofiari rr^v cpXoya , yevvaiorara rs eig iayurr^v dvanvoT]v 
iyxuQreQsvra rfj aimnri, fteru fiiav re , ijv dfJia xa&uipafit'vr^g «i'tu rrjg 8. avaTQOfpjj ai/cE, ixmygncfrj cfmx. | 15. post dfirvsvovTa a(l<l. avTOi' 
aSVII, ou). cfffikxn. I 31. 7-.«] ;■* conj. Va, 332 EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 11. 

<fXoyo^ (xnfQQr^^e, q^iavijv , rov viov xh &e8 'lijGbv ^ofj&ov ini^owfievog. 
20ToiuTog acu 6 UoQCfVQiu uOXog. rtjg ds xar avTOv TEXeiojaetos ayyeXog 
tqJ naft(ft'Xa) yefOfttvog 2!eXevxog, xwv ano GTQareiag rig o^oXoyr^Ttjg, oia 
xr^XixavTr^g ayyeXiag diaxovog ra tJi;»' avToTg TiaQaxQfJi^a xXriQs xaTa^israi. 
avTixa yaQ toi avTov dtayyeiXavTa to t« IIoQCfVQiH TtXog, Tcav re ftaQ- 5 
TVQoov iva dij Tiva qiXr^fiari nQOCiefnovTa, fniXa^Ofievni arQaTicoTat rtveg 
ayovatv e<ni tov iiyefiova. 6 ds waneQ i^Jiia^^itQXo^f avTov toj wpoTfpo) 
avvanodijftov t/]» etg uQnvng yetia&ai noQetag^ avTixa xeq^aXix^ Tifi(aQia 

21 xoXaa&rivai nQoaTarTet. uTog ijv fiev ano rr^g KannaHoxwv yijg, rrjg d 

iv aTQaTeiaig eniXixTOv veoXaiag, xai twv ev QcoftaixoTg u^icofiaatv ov 10 
fitxQag Tifiijg eneiXtjftftirog' 7'jXixi'cc re yicQ xai Qcofoj acofiarog , fctyi&ei 
re xai laxvi naQa nXeiarov oaov Tug avaTQaricoTug enXeovixret, cog xai 
Tijv nQoaoifji.v «iTf») neQi^o>irov roTg nuaiv thai, xai to ndv eldog a|/rt- 

22 yccarov, fceyi&ug ivexa xui evfiOQCfiag. xuTUQ/cig fttv uv rZ dicoyfth dia 
fiaaTiycov vnofiovijg rolg xara. n]v OftoXoyictv dtctnQiipag uyMai, ftera de 15 
Tjjr rijg arQUTiiag (tnctXXayriV ^)^?.toT/^»' f«iTO»' xaTaoTijaag rcov rijg &eo- 
oe^eiag aaxrirav, OQCfavwv eQtjitoyv xui yr^Qcov aneQtararcov , rcov re iv 
neviaig xai aaifeveiaig aneQQiftftivcov eniaxonog coaneQ xat enixoQog, na- 
TQog xai xijdfftovog Sixr^v, avaniquvrat, oOer drj eixorcog nQog ra roTg 
rototade ficlXXov rcor dicc xanvu xai aliturog &vat(ov ](aiQOvrog &eu rijg 20 

23 xuTU To fictQTVQiov nuQaSo^u xXijatcog ^^«toi>j;. dixarog urog u9XriT^g 
ini rotg dedtjXcoftivoig iv fiiu xut r^ uvry rereXeioDTO ijftiQct, xa&' riv, 
(og eoixe, fteyiarrig tco IlafiqiXo ftuQTvnico ina^icog t« ctvdQog 8iuvof/&ei- 
arig nvXt;g evftaQijg ctfi avrco xai eriQOtg ij n('iQo8og rrjg eig rr/V ^aat- 

24 Xeiav rmv uQuvmv eiaods yeyivTjrai. xar i/vti dijra rcp ZeXevxo^ Qeo- 25 
dovXog, aefivog rig xui &eoae^rig nQea^ivTTjg , rijg riyef*ovixtjg rvyxcivav 
oixeriag, Ttr ifiriftivog re nuQU tot fhtQftiXXtarc^ nXiov riav xara rov 
olxov ciniivrcov, ruro fitv rijg TjXtxiag ivexev, xai roj rQiyeveiag nariQU 
xa&earcivat, rovro ds di tjv taoj^e neQi avrovg evvoiav xai niarorciTriv 
avveidriaiv, ro nuQanXriaiov rcp ^tXevxw 8tanQa%aftevog, nQoaax&e)g rcp 30 
deanortj xat ficiXXov avrov rcov nQoreQOv 6%vvag , ravro rov acortjQiov 

25 ftaQTVQiov nd&ug aravQ^ nciQado&e^ig xartdt^^nro. ini rurotg evog eri 
Xeinovrog, 6g rov dcodixarov dnonXrjaot roTg dtjXuftitotg ftaQTvatv dQt&ftov, 
'lovXiavog nuQtjv rovrov dnonXriQooaav' i^ dnodriftiag yi roi dcfdxoftevog 7. Toj nQOTtQfo agE, rw JtgorsQOV cf, tojv ngoreQov ik. | 19. ra to7s 
xVER, Taiot,? S. I 29- avTs?] avTov mHZB. EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. H. 333 

nvzixa, xal ju;;5' tla^aXoor jzco 71} 'nokn , tvdvi cog tJ^sv ajio rtjg odu 
uadav xa) OQuijaug irzi xr^v fiaQTVQoar &t'av, cog iaJ yr^g X«."«' t» Tc3r 
ayicov tide ay.rivcouara. 'faQag ifiTiXECog ytyoycog, snaarco aept:r?.«x6/»', Tng 
navTttS ^aTia^tzo. ruro '^iotbvrct av/.).a^ovreg avdig 01 roJv Cfovcov 5uc- 26 
5 xovoi TiQOaaysai rco flHQfiiXhavo^. axoXuOa d' avrcp iTzirekcav , naxQcZ 
xai rtrov riiQt naQabiScoatv. broj dijra aat JeXiavog axiQrcov y.at vnsQ- 
aXXofitvog, fieyaXTj re qrcorj; rqj rt,Xtxaroi)v avrov a%i03aavri KvQtop vjitQev- 
yctQtarav, ru toj»' iiccQrvQcov xarr^^ioi&ij areqars. tjv dt brog ro fitv xktk 27 
accQxa yivog Kaii-a8oncov, rov dt rQonov tvXa^iarctrog xai <:iiarorarog 

10 xa) yvr^aicorarog, a:iov8ai6g rt tu aXXa 'nctvra, xaJ avicov avrov ayiov 
TiVtvfiurog. roibro rrjg avvoSiag ro ari<fog Toaf atia TlaiKfiXci) avvetaeX- 
&eiv int ro iiaorvoiov d^tco&ivrmv. rovrmv int riaauQctg tjixiQag ro- 28 
aavrag re vvy.rag ix nQoard^eojg ra 8vaae^ug tjysLiirs rd leQa xat ovrojg 
ayta aojuara eig ^oquv rotg aaoxo^oooig irt;otiro. ojg 8 b8iv avroig 

15 TiuQubolojg, ov &^Qiov, ov nrr^vov, ov xvav nooatniXcuev, av&ig e| oixo- 
rofiiag rfjg ru &e8 noovoiag d^Xa^q Xt^cp&ivra, rr.g re nQoatixbarjg xr^8eiag 
Xayovra, rtj avrrj&ei nuQe^o&ij rucfy. eri 8e rijg xuru rLrug xtvr^aeoigl^ 
dvu arofia roTg nuai XaXsfiivr^g , ^A^Qiavrtg xa\ Ev^sXog , dno Mayya- 
vaiag nrco xuXsfiivijg '/coQag cog riig XoinBg OfxoXoytjrccg eig rr^v Kuiad- 

JO Qtiav dq^txfjfitvoi, nQog r^ nvXtj x«) «t'TO< 81 ijv iXijXv&uaiv dvexQtvovro 
alriav' tira OfxoXoyi^aavreg rdXr^&tg rcp 0iQf4iXXiav^ <nQoadyovrai. 6 5' 
cog eJx^, ndXiv fit]8tv vneQ&ifievog, ixtrd nXeiarag ^aadvsg ug xara rav 
'nXevQoov avrotg intri&eixe, &tjQio:v avriig §OQa xaruxQiret. 8vtiv 81] uv 30 
fxera^i) 8ieX&8aav tjLttQcor filv 'A8Qiuvog AvarQs nifinrtj firjvog , nQO 

15 rgiav N(ovq)v MuQrioiv, ytve&Xicov rijg xard KatactQtcov vofit^oftevr^g 
Tvyr^g TjfxtQcc, Xiovrt nuQ(t^Xtj&e)g xca fierd rsrov ^iqei xaraacfuyt)g ire- 
Xeico&t;, 6 8s Ev^sXog fie&^ srtQav fiiaijv, JVcovutg uvrulg MctQriaig, tj 
ytvotr dv e^8ofii] JvarQs, noXXct XmuQqaccvrog uvrov rs 8txuaru, wg av 
&vaag r^g voixi^ofiirr^g nuQ avrwv iXev&toiag riiot , rijg TtQoaxaiQOv 

50 ^aijg rov vniQ evae^eiag evxXeij nQorifir^aag &dvarov , fieru rsg &iJQag 
Ofioiojg Tfjl nQortQcp &viia ytroftsvog , vararog rcov ini xijg KatanQsiag 
fiaorvQOJv rsg a&Xyg ineacfQccyiaaro. fxrtjuovtvaai 5' tri dhov ivruv&a 31 
Ta 7.6y8, cog uqu sx eig ficcxQov rijg iiQuvia nQovoiug riig 8oaat^eig aQ- 
^ovrag airoTg rvQuvvoig fitreX&batjg. 6 yuQ rd roaavra xard ruv t» 6. vntga/.Xousvos] vTCQ^aV.ouivos VZIl, mendose. | 7. ts cf, t;' agikE. \ 
25- Nojvojv cfgVHB, Novvojv ot (a sec. m.) k S. \ 27. A"y»»'ats fii"^5. | 29. ri'- 
%ot cfgilcx VB, rv-/r, aSH. \ 34. yaQ om. gik. *^ 334 EUSEBII DE UIART. PALAEST. CAP. 12. 13. 

Xqiotu fiuQtvQMf 'naQOiviiaag, avrog dtj 6 flhQiaXhavog, fiEra. tMv aXXo3v 
ia}(ur>iv viiofitiva^ ri^ojQtav ^icfei r}]v i^uiijv xaracrQtqiei. x«/ t« fiirv 
xuru KuiauQtiuv ifp oXoii^ rot^ ru dicoy^u j^Qoroig inireXsa&ivru fiUQ- 
rvQiu roiavru. 

C A P. 12. 5 

"Oau d' ini rarotg xard rov iv ij.ia(<i XQ'^^^*' i^ntrtXeaOrivai avft- 
^i^rjxe, xaxu re rag r(ov ixxXt^aK^v cTpofffTWTas, cog dvrt iiotfiivcov Tcoy 
Xoyixcov Ttf XQiaru nQO^drcor, cov «x ivOiaficog ':iQuari]aav, xaftijXcov dXoya 
x(ct Tj TH acofxurog cfvaei axoXicordrn ^fjJa cfQovnardg avxbg maiteQel 
xurcov a^iag t] &eia xaraxQtvaaa dtxrj 'nQoearijaaro, oacog re ^aatXixcov 10 
iTincov ivoiag nuQaardatt xartdixaGev , oau re xcov leQcov a/.evcov , roov 
exxXr^aiaarixcov ivtxa xttut^Xiojv ot uvroi iiQog rcov xuru xutQyg [iaai- 
Xtxav imxQoncov re xai UQyovroiv iv v^Qtai xai drtfiiatg xai ^aacivoig 
avr^vrX/^xuai, rug re iTii rarotg tw^ tioXXoov cfiiXaQyiag , dxQirag re xai 
ix&iafisg •j^eiQoroviag, xai rd iv uvroig OfioXoytjraig axiofiara, oaa t£ 15 
01 vioi axaato^deig xard rcov rijg ixxXijaiag Xeiipdvcov 8id anadijg i[ir]- 
Xavijaavxo, xaivoTtQcc xatvotg i^ixivscoxeQi^ovreg, xa) dcpei8<ag xaig xa diojyfia 
avfiCfiOQuTg i^itixQi^ovxtg , xai xaxa xaxotg intxeijtXovreg, xavxa ndvra 
jiaQijattv fioi doxc^, dvoixeiov ifiavxcii xQt'vag, 'naQutrafiivcp xe xai «tio- 
(fsvyovxi, cog d' av xai aQXOfiivcp fioi etQtjrat , rt]v 'jteQi TaTcoi' dii^ytjaiv, 20 
aXXa ydQ oau aefivu xai eviftjficc xurd rov itQov Xoyov, xai s'i rtg dQSxi] 
xai enaivog, xavxa Xiystv xs xa\ yQcccpeiv xai maxctlg dxouTg inaQixta&ai 
oixeioxaxov r/yaftevog xy xtav {yavfiaarc^v fxccQrvQoov iaroQicc. xcci Tg fitra 
xavrrjV aQuroQtv rifuv i^Ktcpaveiaij siQijvt^ xoafitjastv fioi doxta xa navxog 
Xoya xrjV 'nsQiyQa(j)ijv. 25 

C A P. 13. 

E^dofiov erog ra xu& t]ficov aycavog rjvvsro , xai <no3g rjQtfxu rcov 
xaO' Tjftag ^ofjj^ xo antQitoyov tiXr^cfoxojv , sig cjyboov rs 8iayerofievcov 
sxog, dfiCfi T« iv naXatarivt] ^aXxa fiiraXXa ax oXiyi^g 6fioXoyt]rcov avy- 
xexQorqfiivr^g nXr^&vog, 'n.oXXij re t^ <RccQQt]airi '/[Qojfxivoiv , oog xul oixag 30 
eig ixxXr^aiag Seifiaa&at, 6 r7]g inuQj^iug uQycov dtivog rig cov xal 'n.o- 
vr^Qog , xai oiov avxov xu xaru xcov ficcQxvQcov dQua&ivxa avviart]asv, 
int8t]fit]aag avxo&i xai ri]V xcov ixeioe 8ucyooyr]v nv&ofisvog, ^aatXsT xoi- 6. xaret rs tov conj. F^. | ?• te delendum esse censet V^. \ 8- fv&tafiojt] 
adtoftojs i (a sec. man.). | 20. S' «>■] yav conj. Fa. | 23- post ^yeifi. interpun- 
gunt aS. EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 13. 335 

vuxai, oau doy.eh tl<i dia^oXi^v xaTuygiiqojr. tn l^^ziaTU^ o roi^' fxfza).- 2 
Xoig iTiiTerayfitvoii , cogdv ia ^aaO.r/.H viVfj.urog dit).av rr/v Tcoy OfioXo- 
yr/Tcov -izXr^&vv , roT^ utv Kvtiqov . rot^' bt rov yli^avov oiy.tiv tvtifiev, 
aXXovg re uXXaig y.ara TluXaiarivr^v -/aiqaig y.araa^rztiQagy xovg <:idvrag 
5 diaqioQOig aortia&ai riaiv tgyoig iniyeXtvtrui. tlra riaauQag reg fidXiara 3 
doy.tivrag avrav xoQvqaisg i:iiXi^u[.ievog ini rov iqtarara roTg uiroOi 
arQurevfiuai <:iuQaric'f/.~trui ' Ilr^Xivg r^v y.ui XtTlog, i-iay.onoi Aiyv^iriwv, 
•Aui nQta^vrtQog uXXog, xui i-n.i raroig o roTg Tidai 8iu rr^v 'ntQi a«»'- 
rug a~e8rir yvcoQificorarog riurtQfxii&iog' tg o arQurone8uQ/r^g , uQvr^aiv 

10 rijg &eoat^tiag uir)]aug y.ui firi rv/av , t^ 8iu 'nvQog reXeicoati a«o«- 
8i8(oaiv. uXXoi 5' uv adXiv irvy/avov iy.eTae icp iavroTg i8iav /^wquv 4 
oixeTv Xa)^6vreg, oaoi tc3»' OfioXoyr^rcov tjroi 8iu yr^Qug , j/ 8i(c ':irjQc6aeig, 
Tj uXXug acofxdrcov da&eveiag, r?jg iv roTg tQyotg dnoXeXvtro XeirsQyiug, 
oov TjyeTro in rr^g Fu^uicov i^uiayoTtog OQficofievog 2iiX^nvog , evXu^ig t( 

15 XQW^ **"' yvr^aiov vao^eiyfict. XQiariuviafiti qtQcov. srog 8ri, cog ei:ieTv, 5 
«no rijg iQc6rr,g riUiQccg ro 8i(oyfiti y.ul 8iu ::arrog rti /oova ':iuvroioig 
dyaaiv OftoXoyicov ^iwRQtxpag, eig ixeTvo ru xaiQy rerriQr^ro, cog av varu- 
rov yivoiro '^iavrog tb x«t« nuXuiarivr^r dywvog iniaqQdyiafia. tutw 6 
8s nat rcijv «n' ^iyv^^irs avvijaur <:iXti8g, iv oig r^v yai Icodvrr^g, og t^ 

20 'JtQi fivrjfiug (iQir\i rovg y.uxf ijfiug v^KeQt^uXero <n.uvrug. rcor fitv ovv 
oxpecov yui '^iQortQov tirog iartQrjo, ijficog 8l '/.cu icp uig ^iiaQtxpev ofio- 
Xoyiaig ofxoicog roTg ccXXoig y.avrrjQaiv dcfuvia&e^tg rov 'r^.o^a, nard rijg 
fiij iveQyuar^g ogdaecog rov uvrov ru ':ivQog xuvrrjQcc eiXriCf,ei, rav ^r^fiicov 
i^^it ro dvr^Xttg y.al davfx'n.a&tg to T8 T(5o':ra cofxov Kat cctiuv&qco^^zov i^^ii- 

25 rtivovrcov. roiurov 8r] ovru i,&isg iiev x«) ^is cfiXoaoqs ri ccv rig u:io- 7 
&avftdaetev, itx urcog dvaqccvivrog 'nuQu^o^u, oaov rr^g iv fivijfiutg uge- 
rr/g , oXug ^i^Xug rav &eicov yoaqcov byi iv ■nP.w^J Xi&iruig , rj qr^aiv o 
&eTog d-^ioaroXog , dX)i ti8s ir ^rocov 8oQccTg rj /(CQr(cig , vno ar^rcov xai 
■/QQVov Stacf&etQOfiivoig, dXX' iv n?.«^)f cog dXr^&cog xuQ^iug auQicivccig, 

30 V»i»;f2 re dtavyei x«t x«i>«pcoT«Tq) diavoiag Ofifiari nccrayeyQUfifiivs, cog 
<nQ0(f)iQeiv ys, ore xut ^ovXotro, 8tcc arofxarog coa^^ieQ dno rtvog Xoycov 
&riaavQoi rore fitv vofifArjV xal Jipoqpf^T/x^v yQuqrjv , rors 8s iarOQixriV, 
tvayyeXtx]]v re uXXore xal d^^ioaroXixrjv. xarccnXayr^vai >:iore avrog ofio- 8 
Xo^oiji, Tt^coTOi' rov uv8qu &euadfievog fiiaov ixavov ':iXrj&ovg ixxXr/atug 19. rjv om. ax. I 27- (fJjaiv — 2 Cor. 3, 3. | 29. y.agSiaS gi (a sec. man.) 
k (a sec. m.) FHR^ Ma(jSiai{ acfikS. j 30. xarayfy^jauiiiin] xaTayey^/auutra g. 336 EUSEBII DE MAHT. PALAEST. CAP. 13. 

eardJTa, xai riva ufQij dtla<i ygacpiji dt^ioyxa. icog fxtv yaQ (foav^g aixo 
fiorov (naxQoda&ai fioi 'rtaQrjV, urayivojaxtiv, oui d/j t&oi iv raii; ovvo- 
8oig, Tiva t;yovfHjv, co,* 8e uyj^iara y£v6i.iEvoi ro aQatrofievov avveidov, 
T«*,' fih aXXug anavrag vyieaiv 6q}&aXfioTg iv xvxXco nsQiearmrag, rurov 
8f fiovoig roTg rijg Siavoiag )^Qcoiilrov , nal ureyrcog oia riva nQoqii^rr^v 5 
dnoqOtyyofitvov , cr«(<« 'noXv re 'nXsonxruvru reg ro awfia iQQOifievsg, 
a8 onmguv So^u^tir rov &tov xui dno&avfid^eiv otog re tjv, aaqeg re 
jieTafia xui ^i^aiov avroTg tQyoig iSoxur fioi oodr , ori 5^ ftovog xar 
aXti&tiav 8X 6 iv rqj '^QoqurtT acofiari vtrofiiafiirog <niqvxtv ur&Qconog, 
dXX' 6 xard xpv^^v xai 8idvoiav , og xcti ri acofiarog XtXca^tjfiiva fiti- 10 
9 ^0»'« rr,v aQerijv rfjg xa&^ avrov Svvdfiecog ineSeixrvro, uXXd yuQ rag 
8e8riX(ofie'vng xaru rov unoxoi&ivra ronov 8iurQi^ovrug, ru re avvi^&tf 
iv aairiatg xai <nQoaev'iaTg xa\ ruTg XoinaTg dnoreXnvrag daxtjaeai, &sog 
fttv avrog rrjg acorriois rtXttcoaecog rv^eTv tj^ia , 8e^iav avroTg inr^xoov 
nuQixcov , 6 8s noXifitog i^&Qog, ure axoXairara xwt avrov 8ia rav 15 
<nQog &tov evyar onXt^ofiivsg fir^xi&^ otog re qiQeiv, xreiveiv xat fieraiQeiv 

iO ano yrjg cogav ivofit^sv ivoxXovvrag' &eog 8e avr'^ xai rovro <nQdrreiv 
iyXsiQHvri avvt](coQst , cog Ofts re avrog rijg avra xard nQoaiQsaiv fitj 
eiQyoiro novr^Qiug, ixsTvoi rs rcov noXvrQoncov dycorcov ij8rj nozs dnoXd- 
^oisv ra ^Qu^sTa. ravrri uv ivog 8iovrsg rov aQi&fiov rsaauQaxovra 20 
vsvftart rZ navayearara Ma^tfiiva iv rjfiiQU fiiu rag xsqaXag dnore- 

\l ftvovrui. ravra fisv av ra xuru nuXuiarirtjv iv oXotg ereaiv oxrco avft^ 
neQav&ivra fiaQrvQta, xai rotsrog 6 xa&' rjfiug Stcoyfiog, dQ^dfisrog fisv 
ano rijg rtav ixxXrjatmv xa&atQiascog, tig fiiya 8s nQOxoxpag iv ralg xard 
XQOvag rcov dQXorrcov inavaardasaiv , iv atg noXvrQonoi xal noXvsi8sTg 25 
rcSv vnsQ svas^siug ^&Xrjxorcov dycoveg dvrjQi&iiov ri nXij&og fiUQrvQcov 
xard ndaav inaQ/iov avrearriaavro , iv roTg dno Ai^vr]g xa\ 8i oXtjg 
Aiyvnra, ^vQiug rs xut rmv dn dvaroX^g xa\ xvxXcp ftixQ^ Tcor xard 

12 TO 'iXXvQtxov xXifia naQareivaai. rd yccQ roi inixsiva rav 8s8t;Xcofiivcav, 
'iraXia ndaa xat 2ixeXia, FaXXia rs xai oaa xard 8v6fisvov tjXtov e<ni 30 
I^naviav MavQiraviav rs xa\ 'AqQixt]v, a8' oXotg ereaiv 8va\ roTg jrpro- 
rotg T8 8io3yfiH rov n6Xefiov vnofisivavra, rwj^iartjg ^^ico&rjaav iniaxon^g 7. otiojsSv] oitwe ov conj. ^a. | jj, f,» daiTians H. ttq. cfgikxB, iv ttq. k. 
aaiTiais aS, ng. xal daiTiaiS (om. iv) VU. | ^tos /j.tv aikSVH, &t6s fitv &t6s 
cfx, 6 fiiv &f6s gB. \ 17. ivofi. ivox^- acfxSVH, ivoyX. ivofA,. gikB. \ 18. ofiS 
Tt gV^, 6uy ys volgo. [ 20. SiovTts cfiB, 3/oitos aghSVH. cf. p. 303, 11. | 
J6- airj^i&fiov] did^i&ftov HZ, EUSEBII DE MART. PALAEST. CAP. 13. 337 

xe &ea xa< sigi^vijg, rtjg bQavia <nQovoiag (fBi8(o rijg zuv uvdQmv anXo- 
Trjrog xal ^iatecog '^ioisiitvr^g. o yov fiTjds laroQr^rai Iv roTg avi-Aa&eviZ 
rijg 'Pcofiaicov aQxtjg, rsro vvv <:iQcorov aad-' Tjfidg izaQa <jdaav yiyovsv 
iXnida ' dittiQEirui fitv yuQ ini r^ xa^' ^fidg 8iooyn^ Sixy td rrjg ^aai- 
5 Xtiag , eiQ^vr^g d' dnoXavovaiv ol iv ■&ariQq) fitQti tqj '^tQodedijXojfiivcp 
xaroixavreg cldtXcfoi, rcov avd rtjv dXXrjV oixsfiivr^v fivQisg ini fivQioig 
aYwvag vnofAEivdvrcov. dXXd yuQ ors •aoI rtjv •Aa-&^ rjfidg EnfcjxocTJ/j' 14 
BVfievtj yal iXecav ij &eia ;japts^ iveSeixvvro, rore dtjra nai ol •Aa& Tjfidg 
aQXOvreg avroi dr] ixeivoi, 8i cov adXai ra tcoi» xa^ i]fidg ivrjQyeiro 
10 'noXificov, <:iaQudo^orurq) yvcoftTj fiera^aXXofievoi aaXivo^diuv ij8ov, '/or^aroig 
TzeQi Tjficov <nQoyQUfxfiaaiv y.at TjfiiQOig 8iardyfiaai ri^v xa^ r^fKav <:zvq- 
xaidv dnoa^evvvvreg' dvayQw^iria 8^ xat ^ 7iaXivcp8ia. 

Evae^ia ru naficpiXs neQl rcov iv naXaiarivrj naQZVQijaavrcov 

riXog. 8. 'llsojv ciJcx, 'iXsov f, 'tXeoj ayE. \ post 7) &ita add. xal BQavtoi cfgR, 
om. akS VH. 22 E T 2 E B I T 

TOr nAM'MytOT 
ExKXtjaiuariKijg i (7 z o q i cc $ 

uioyoq 1&- . CAP. 1. 5 

JIiqI t^? ininXdazov uvtano^. 
(Nic. H. E. Vir, 24.) 

Ta fisv dr] tTJg iiaXivoidiag xov nQore&eprog ^aaiXtxov vsvfiaxog 
rjnXcoTO r^g 'Aaiag •ndvrij xat <:iavruxo, xard re rag dfi(pl ravrr^v siiaQ- 
Xiag' 03V rHXOv ijnrtXna&tvrcov rov rQonov Ma^iftivog o m dvaroXJjg 10 
rvQuvvog , dvaae^iararog ei xai rig dXXog, xal rtjg eig rov rmv oX(ov 
■&eov i-vaE^Eiag TioXeiii corar og yeyovcog, adafimg roig yoacpelaiv dQea&elg, 
avri ra 'n.Qore&ivrog yQdnnarog Xoyco iiQoardrrei roig vn avrov aQXsai, 

1 rov xa&^ ri(i.a)V dveivai <n6XsfiOv. sTiel yuQ avroi fi^ s^tjv aXXcog rg riav 
XQSirrovcov dvriXsysiv xQiasi, rov 'Rooexre&ivra vofiov ev Tiapa^vffTW &Eig, 15 
Kui o-^icog sv roig vn avrov fitQsai ftt] sig <:zQ8iirov uxvsn] cpQovriaag, 
ayQucpci^ nQoarayfiari roTg vn avrov uQXOvai rov xa&' tjficov Siooyfiov 
avsivui nQoararrsi. ol 8s ra rrjg naQaxeXevaecog dXXijXoig dia yQacprjg 

2 vnoar]fiaivnaiv. o ysv iiaQ avroig Tcjl rcov s^oxcorurcov sjiuqxcov d^ico- 
fxari rsrifir]fisvog 2a^lvog ^Qog rng xar t&vog r^yHfisvsg rr]v ^aaiXscog 20 
Sficpaivsi yvcoftr]v dia QcofiaiAijg imaroXrjg, r]g xai, avrrjg r] sQfir^vsia rurov 

3 nsQit'xsi rov rQonov' ^jimaQcordriQ xa< Ha&coaicofisvr] anovdy jJ &si6rr]g 
„ rav dsaTiorcov rfficov &siorar(av avroxQuroQcov ndvrcov rmv dv&Qconcov 
„ Ta^ diavoiag nQog rrjv oaiav nai OQ&rjv ra ^^v odov izsQiayaysTv sri 
„7ia^a( coQiasv , oncog nai ol dXXorQia Pcofiuicov avvr]&sia dxoXov&sTv 25 
„ doxuvrsg rag ocjieiXofisvag &Qr]axsiag roTg d&avdroig &soTg inirsXoTsv. 

4 „ aXX 7] rivcov svaraaig xai rQu^vrdrr] ^ovXr] eig roaovrov nsQisart], cag 
„ju»/T£ Xoyiaficp 8iy.uirg rrjg nsXevascog 8vvua&ai in rrjg l8iag nQO&iascog 

5 „ avaxcoQsTv, fttjre rt]v inixEifisvt]v rificoQiav avrtig ixcpo^eTv. ineidr] roivvv 

18. rd] t6 VH. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IX, 1. 339 

„ avvf^aiPEV ix t« toihts T()o'a« 'TzoXltig etg xlvSvvov savtag 'KSQi^dlXHV, 
„x«Ta Tijv nQoasaav svysvetav trig evas^eiag rj &£i6zrjg rwp deaTiotwp 
^itjficov rav dvvazozdzav avzoxgaroQcov, u).X6rQiov uvai rljg ^QO&iaeag 
j^tTJg ^HOxdr^g rr^g idiag domfiu^ovaa ro r/. rrjg roiavrr/g ulriag eig 
5 ^roaovrov xiv8vvov rovg dv&Qconovg TieQt^dXXetv, i-AtXevae dui rrjg ifirjg 
„ xa&oaimascog r^ a^ dyfivola hiaiaQd\ai, Iv il rig rcov XQiariuvcov t« 
„/6/tf 'i&vsg rrjv &Qr^ai<£iav [lericov evQedeirj, rrjg y.az uvru ivo^Xrjaecog 
„ xat T8 xtvdvvs avrov dnoar^aeiag, x«t /mj/ Tt>'a in ravrr^g rr^g 7iQoq)a- 
„(i£roff rificoQia xoXaareov vofiiaeiag, oTc^re r^ roasra xQovn avveXevaei 

10 ,,avvearrj , avrlg firidev] rQOTcco neneia&ai 8e8vvrja&ai, oncog uao rcov 
„ roiarcav ivaruaecov uva^^coQrjaaiev. eyyQuxpca roiyuQHV nQog rag f.oyiarag o 
„ xat rag arQartjysg xai rhg nQumcoairsg t« nays exaarrjg noXecog t) arj 
^,imarQecpeia ocfeiXei, Iva yvcr^ev , TceQaireQco avrotg tht» ts yQUfifiarog 
^yCpQOvriSa <!toteTa&ui fitj nQoarjxeiv.^' inl ruroig ot -Aur inuQiiuv, rtjv 7 

15 rcov yQUCfivrcov avroig enaXtj&eveiv nQoaiQeaiv vevofiiHoreg, /.oyiaratg 'mu 
arQurr^yoTg xat roTg v.ur dyQ8g imrezuyfievoig rr]v ^uaiXiy.riv 8iu yQUfi- 
ftdrcov ificpavrj 'Aa&iarwai yvcofDjv' ov fi6vov 5' uvroTg 8iu ynacfrig ravTU 
nQti'faQei, xul hQyoig Se noXv •RQorEQOv, coguv vevfia §ttaiXiy.ov eig mQug 
dyovreg, ovg tlyov iv 8eafio}rijQiotg 'AU&etQyfxevovg did rrjv eig ro &£Tov 

20 OftoXoyittv, eig cpuveQOv ziQodyovreg tjXev&tQsv, uvuvrEg rtircov 8ri uvrmv 
rsg iv fierdXXotg ini rificoQici 8e8ofiev8g' rsro yuQ «V dXtj&eiag ^ttatXei 
8o'AeTv imttXricpaatv rjnartjfievoi. xai 8tj rarcov urcog imreXea&evrcov, u&Qocog 8 
otov ri cpmg ix ^ocpeQug vvy.rog i-AXdfixpav 'Auru nuaav noXiv avyAQorn- 
fievag TtuQrjV oquv iy,y.X^aiug, avv68sg re nafxnXtj&eTg, nai rag ini, rarcov 

25 f^ i&ag in.ireXsfiivug avvuycoyug, 'AuruTtinXijxro 5' ini rsroig ov afiuQmg 
nug rig tojj' dniarcov i&vcov, rr^g roaavrtjg fiera^oXijg ro nuQu^o^ov uno- 
&avfid^cov, fiiyttv re xa< fi6vov dXti&ij rov XQiariuvmv &e6v iizt^ocofievog. 
rcov 5' rjfieriQcov oi filv rov rcov 8icoyfiav dy^va niarojg 'Aca av8Qeicog 9 
8iri&Xtj'A6reg rtjv nQog unavrag av&ig uneXdfi[iuvov nuQQtjaiuv, oaoi Ss 

30 Ttt rrjg niarmg vevoatjx6r£g rug tpvxdg irvyxavov •AVfVfiaafiivoi, dafiivcog 
neQi ri]v acpav &£Qttneittv sanevSov, dvri§oXovvr£g x«f acortjQiag 8e^iav 
reg iQQa-^fjiifsg airefxEvoi, r6v re &eov iXecov avroTg yevia&ai xtt&r^e- 
xevovrsg. elra 8e xal ol yevvaToi rtjg &eoae^eiug a&Xijrai, rtjg eig t« 10 12. TTpantojalres cik, nQantoalTuS afE, TTQtnoaiTHi g. \ 13- yQUfiuaTOi] 
'!TQdyunTO? conj. F». | 15. vtvouixoTe?] vouiaavTti h, \ 19- Ma&eiQytihti?] xa* 
&ft^Yvv/iiv{tS cf. I 25. auiayojydi acfhSVH, dyojydi egikB. 

22* 340 EUSEB. HIST, ECCL. LIB. IX, 2. 3. 

fieTaXXa Haxojia&tiug iXsv&tQbfievoi, inl rag iavrwv iariXXovro, yavQOi 
xai q:ai8Q0t 8ia naatjg lovrsg iioXmg, evq^Qoavvtjg re aXexra xai tjv ads 
1 1 P.oyo) dvvarov eQfiijvevoai naQQtjOiag efinXeoi. ar/cprj 8* av noXvav&Qooiia 
xara fiiaag Xetoq^oQag xai ayoQug, <^8aig xcct ipaXfioTg rov '&eov avv- 
fivuvra, ra rtjg <!iOQeiag Tjvve. xal rag fiera rifiaQiag anrjvearartjg fiixQ(^ 5 
'^Qoa&ev 8eafiiag rmv <n:arQi8a}v aneXtjXafievag e28eg av iXaQoTg xat yeytj- 
&oat nQoaconoig rag avTcay iariag unoXafi^dvovrag , dog xai rag jzqo- 
re'QOv xaO'' tj/icov q)Ovavrag, ro ■&avfia nuQa ndaav OQmvrag iXni8a, 
avyialQeiv roTg yeyevtjfisvoig. 

CAP. 2. 10 

(Nic. H. E. VII, 25.) 

Tavra 8' axeri olog re cpeQeiv 6 rvQavvog, fiiaoxaXog ig ra fid- 
Xiara xat, ndvroov dya&mv ini§aXog vndQXtov, ov eqafiev Teot» eV dva- 
roXr^g aQieiv fieQwv, a8' oXag int fiijvag e^ rarov inireXela&ai rov rQonov 15 
rjveaxsro ' oaa d' av nQog dvarQonijv rtjg eiQ^vtjg, fitjxavmfievog, nQmrov 
fiev eiQyeiv tjfidg rijg iv roTg xoifitjrtjQioig avv68a 8ia nQocpaaecag nei- 
Qarai, elra 8id rivoov novtjQcov dv8Qcov avrog iavr^ xa&' tjfimv nQS- 
a^everai, rag 'Avrioxeoov noXirag naQOQfirjaag ini ro fit}8afi(as riva Xqi- 
ariavdov r^v avToi)»' oixeTv inirQenea&ai narQi8a atg iv fieyiary SooQsa 20 
naQ avra rv^eTv d^iooaai, xai ereQag 8'e ruvro vno^aXeTv 8ianQa%aa&at' 
o)v ndvrmv dQXtjyog in avrijg 'Avrioxsiag inicpverai Qeorexvog, 8eivog 
xat yotjg xai novtjQog dviJQ, xal rtjg nQoaoovvfiiag dXXorQiog' i86xei 8e 
Xoyiareveiv rd xard rrjv noXiv. 

CAP. 3. 25 

Uegl Toi/ xttT AvTioxtiav veonayovt ^oavov. 

nXeTara 8 av arog xa&' tjfxcov arQarevadfxevog, xai navra rQonov 
rag rifiereQag, wansQ rivdg q^mQug dvoaiag, ix fivxmv &t]Qevaai 8id ana8ijg 
nenoitjfievcg, ndvra rs ini 8ia§oX^ xa\ xartjyoQia t^ xa&' rjfidov fxefitj- 
Xavrifievog, xai &avdra airiog fivQioig oaoig yeyovmg, Tciet^Tooi' e'i8ooX6v ri 30 
/liog ^iXia fA.ayyavsiaig riai xa\ yotjrsiaig iSQVsrai, rsXsrdg rs dvdyvag 3. S' om. ahSVH. \ 7. iar. dnoX. cefgihxSB, dnoX. iar. hVH, saTiaS 
om. a. I 13. post rs add. wv dSVS, add. ^v cf, om. eghikBHb. cf. IX, 10. 
p. 353> 6. I 16. S' ev] ySv xS. \ 18. TCQea^evsTat] iTQsa^svTaS hik. \ 30. post 
&avdTu tkM. Ts bcdfgikx, 8i e,om, ahE. \ H. i3Qverat cfgikx, iSqvsc aehE. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IX, 4. 5. 341 

avro) xai fivi^6eig axaXXisQrjrsg, i^ayiGTsg re xadagfieg mivoi^aag, fisxQi 
nai ^aaiXmg x^v rsQareiav di cov idoxei XQV^f*'^^ ixrsXeiv ine8eiy.vvro ' 
xa< 8rj xai srog xoXaxeia ry xa& '^dovrjv ru xQarbvrog iiieyeiQei xara 
XQiGxiavcov rov ba^iiova, xai rov &eov dtj >ieXevaai q^tjaiv, vneQOQisg rtjg 
5 noXeoDg xai rmv dficpi rrjv ^oXiv ayQcov ojgdv ix&Qfig avT^ XQiariavag 
dneXdaai. 

CAP. 4. 

JTiql titiv y.uO- tj/ioiv ifJticpiafiaTorv. 
(Nic. H. E. VII, 25.) 

10 Term de ^Qoorcp xara yvmfii^v jr^a^ayrt navreg oi Xomoi rmv iv 1 

rsXei rdg vno rijv avr^v aQxrjv noXeig oiHovreg rrjv Ofioiav toQfiavro 
iprjq)ov iioiriaaa&ai, •n.QoaqiiXeg 5' elvai rSro ^aaiXei roov xar inaQxiav 
riyefiovoav avveonQaxorojv, xai TiiT «vto diaiTQd^aa&ai roTg vnrjxootg vno- 
^s^XrjxoroJv. oov drj xai avrmv roig xprjifiafiaai di dvriyQaq^rjg dafievi- 2 

15 arara inivevaavrog t« rvQavvay av&ig «^ vnaQxrjg 6 xa&' TjficSv dve- 
(fXsyero dicoyfiog. leQeig drjra xara noXiv rmv ^odvcov, xat inl ruroig 
dQXieQelg nQog avra Ma^tfiivs ol fiaXtara raig noXireiaig dianQsxlravreg 
xal Sia naamv evSo^oi yevofievoi xa&iaravro, olg xai noXX^ rig eiarjero 
anadrj neQt rrjv roov &eQanevofievmv nQog avrmv &Qriaxeiav. 7} yZv sx- 3 

20 ronog ra xQarivrog deiatdaifiovia, avveXovri (pdvai, ndrrag rsg vn avrov 
aQXOvrdg re xai aQXOfxevsg sig rrjv avrS ;(«'(>{»' ndvra nQdrretv xaO'' 
Tjfimv ivrjye , ravrrjv avrcp x^Q''^ fieyiarrjv dv&' oov ivofii^ov nQog avra 
rev^sa&ai sveQyeaicov avrtdooQafjiEvmv, ro xa&' rifimv cpovdv tiai rivag eig 
rifidg xaivorsQag xaxorj&eiag ivdeixvva&ai. 

25 CAP. 5. 

Iligl Twv titmlttartav vnofivtifittrtav, 
(Nic. H. E. Vn, 28.) 

nXaaafiSvoi drjra TliXdrov xal rov JSmrrJQog ^fimv vnofiv^fiara, 1 
ndarjg sfinXea xard ra XQtarS ^Xaacprjftiag, yvoofirj ra fxei^ovog ini ndaav 
30 diansfinovrai rrjv vn avrov dQxr^v , did yQafifidrcov naQaxeXevoftevoi, 
xard ndvra ronov, dyQag re xa\ noXeig, iv ixcpaveX ravra rolg ndaiv 
ix&eivai, roTg rs naiai rag yQaftfiaroHiSaaxdXag dvri fia&rjfidroov ravra 
fieXerdv xai dia fivrjftrjg xarexeiv naQadtdovai. oov rarov intrsXafisvoov 2 3. iyslQii eh. \ 12. S'] ys conj. Fa. | ig. rtQoi avtijjv om. h. | 30. yQdfi- 
fidrwv achxSr, TTQoyQafi/idTwv defgikNEB. \ 33. fiiXsTav] fisXsTWv S 
mendose. 342 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IX, 6. 

rov TQOTiov ftSQog CTQaxonEbuQir^g , ov fisxa PmfiaToi TTQoaayoQEvsaiv, 
uvd Tt]V Jafiaaxov TTJg ^toiviytr^g iniQQritd riva yvvaixaQia i^ dyoQag 
dvaQ^^taGxa croDJaag, ^aadvag avzaig i<Ri&^a£tv rj^Eilei, Xeysiv iyyQutfmg 
ijiavayyd^cov, ag 8ij Eir^adv ctote XQiariava^t, avvEidEiM' rs avroTg d&s- 
ftirsQyiag, tv uvroig re roig xvQiaxoig izQurrEiv avxHg ru axoA.aara, nai 5 
oaa d).).a XtyEtv avrdg im dia^oXtj t« Soyiiarog tj&eXev' cov xai trog 
iv vTiOftvi^fiaai rug qavdg ivrE&Eiaag ^aaiXET xoivovrai. xai drj ^nQog- 
rd^avrog sig >:idvxa ronov y.a\ noXiv x«) TavTa drjfxoaiarai ra yQdfifiara. 

CAP. 6. 

Ilfol TftJj' Iv Twtfe Tw ;fOorw f(fji«(OTvni]xoxu)v, 10 

(Nic. H. E. VII, 27.) 

1 'yiXX 6 fiEv «X Eig fia-AQOv avroxsiQ iavxu yEyovcog 6 axQaxone- 
SdQX^jg dixr^f xivvvai xrjg xaxorQO^niag. r^fioiv 8 av cpvyai jiaXiv dve- 
mvovvro xul dioiyfiol ^faAcreoi, tcoj' re xard ndaag inuQxiag tjyovfievwv 
ald-ig deirai xa&^ rjfimv inavaardaetg, (og xui rivag dXovrag rwv <!teQc 15 
rov &eTov Xoyov i^nKfuvav dnaQuirr^rov rtjv im davdrcp xpr^ipov xara- 
dE^aa&ai, av rQETg iv 'Efxiarj ry noXei rijg <PotvixTjg, XQiariavug aqidg 
oftoXoyriaavrEg, ■&r;Qioov ^oqu naQudidovrai ' iniaxonog tjv iv xbroig £iX- 
^avog, r^v tjXixiav vnsQyr^Qcog, iv oXoig 'ireai reaauQdxovra xr/v XeirsQ- 

2 yiuv dirjVvxcog. xnrd ds rov uvrov ^QOVov xui TlirQog rcov xaT AXe\av- 20 
Bqeiuv nuQOixibiv nQoardg inicfaviarara, &eTov iniaxoncov XQW^ §^^^ 

re dQerrjg tvexa xul rf^g rmv teQcov Xoycov avvaaxi^aecog, i^ edeftidg avuQ- 
naaxog yeyovcog alriug, fii]8efA.iug nQoXa^barjg nQoadoxiag, d&QOcog urco 
xal dXoycog , agdv Mu^ifiivov nQoard^avrog , rrjv xecpaXrjv unorefiverui, 
Gvv uvxco 8e xui rcov xar Aiyvnrov iniaxoncov uXXoi nXeiag ravrov vno- 25 

3 fiivsai' Asxiavog re, dvTJQ rd ndvxa aQtarog, ^icp re iyxQaxr/g xai roTg 
lEQoTg fia&rifiaai avyxexQOxi]fievog , rrjg xur 'Avrioxeiav nuQOixiug nQe- 
aSvreQog, dy&e)g inl xijg Nixofir,8ecov noXecog, tv&a rrjnxavra ^aaiXEvg 
Siaroi^cov irvyyave, nuouaxcov re ini ts uQXOvrog rrjv vneQ rjg nQot- 

4 araro 8i8aaxaXiag dnoXoyiav, SeaficQrriQico nuQuSo&eig xrivvvrui. roauvra 30 
8rjra iv ^Qa^eT ro) fiiaoxdXcp Ma^ifiivcti xa&' rjfxcov avveaxevaaxo, cog rs 
nQoreos SoxeTv noXXi^ ;{aX£7TooTfpoj' TaTO»' Tjf4,Tv ineyrjysQ&ai 8tcoyfiov. 4. ttvToli CE: fort, airaT?. \ 17- 'Eftiori acJilxSB, 'B/niarj efgiNVH. \ 
T]i om. eh. I 21. iTTKpavtGTaTO? h. \ 22« ts dgsTrjs acefgihxSB, dgsTiji re 
h Vn, drisTij? eraso ts i. | 2Gf. syxgaT?}? cfFH, syxQaTsT aeghik NSB. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IX, 7. 348 

C A P. 7. 

(Nic. H. E. VII, 9.) 

'Ava fisaag yi zoi xag noXstg, 6 ftr^de uXXore <:ioze, xpr^q^iafiaza 1 
5 hoXbcov xa&' Tjfidjv xai ^aaiXixav 'nQog tavra iiata^^tfov uvrtyQaqai 
atijXaig ivreTvncofifvu xaXxaig ^POQ&avro, oi re '^iaideg ava t« didaana- 
Xeia 'irjaav x«< IliXurov nui rci icp v§Qei, nXaa&ivra vnofjivrifiuru diu 
arofiarog xara ^daav icpeQOv rffiiQav. ivruv&u fioi avayxaiov elvai qui- 2 
verai, avrrjV dq ravrr^v rr^v iv arTjXutg avare^&tiaav ra Mu^ifiivs yQu- 
10 qrjV ivru^ai {Jv ofiH rijg re rs avdQog &eofnatiag rf aXa^wv y.ai vneQi]- 
(favog av&dbeia qaveQU nuruaruitj , nai rijg nuQu '^iodug uvrov fiereX&uatjg 
leQag dintjg ij diJnvog yura rwv dae§av fxtaoiiovr/Qia, <KQ6g r^g iXaade)g 
8X tig fxaKQOv rdvavria neQc ^fimv i§sXevaar6 re %ai di iyyQaqoiv vofxmv 
idoyfxdriae) , rarov in avrmv Xi^ecov ej^naav rov rQonov' 

15 AvrlyQtt(pov t^fitivtCai; Trjq Maiif*tvov ngoi; t«c xa& rjjiiwv ipTi^plafiuTa nvriyoncpij^, 
nno rrj(; h Tvqw ctt^/Aijs fiSTu).ri(p&-({a7](;. 

^^"HSri cTOTc ri da&evTJg ■dQuavrrjg rijg dv&Qoj^nivrjg Siuvoiug tayvce, 3 
„ itdaav nXdvtjg dfiavQortjra nai ofiiyXr^v d^noaeiaufxivri nai dvaay.e8u- 
^^aaaa, rjtig jiqo T8Ta, ov roasrov rav dae^mv, oaov rav d&Xiwv av- 

20 ^^&Q(onoiv rag aia&tjaeig oXe&Qioj dyvoiag axorop iveiXr^&eiaag inoXioQxei, 
^imiyvoovai , ojg ry rav d&avdrojv &t(ov rpiXaya&cp ^iQOvoicc diomeirai 
„ xat (jTa^fpocrotfrTat * oiieQ iiQuyfia d^jiarov iariv eineiv, OTiojg ne^a- 4 
^nQiafiivov , o^noog re ^diarov nal TiQoaqtXeg tjfiTv yiyovev, (og fxiyiarov 
,.,deTyfia rijg &eo(fiiX8g vfioov <iiQoaiQiae(og 8s8aixivai' OTiore nut tiqo TaTa 

25 „ of^fn ayvooarov r^v , onoiug nuQurriQriaecog itui ■&eoae^eiag ^Qog rovg 
^,u&uvur8g &e8g irvy^avere ovreg, oig ov 'ipiXoov nui vnonivoiv Qtifiurmv 
„ crtffTtff, uXXu avve^ri xai <naQd8o^a eQycov i^nta^fioov yvooQi^erai. 8io<rceQ 5 
^.f ina^ioog r] vfteriQu <ii6Xig &eiav d&avdrojv idQVfid re xul oiy.r^rt]oiov 
„ £7rtxa?.orTO ■ 'noXXoTg y^v <KaQa8eiyfiaai xaraqaiverai, ry riav HQUvimv 

30 „^6coi' avTj;»' i^^iiStjfiin dv&eTv. t5« roivvv tj vftereQa <:i6Xtg, <nuvro3v roov 6 
^.,i8i(c 8taqeQovro}v avr^g ((.fieXr^aaaa, x«t T«i,' 'KQoreQOv rav vneQ avrijg 
„ Trpay/iaTco»' 8e^aeig <naQi8aaa , ore <RdXtv ^a&ero rovg r^g i<naQdrov 6. SiSaaxaXtTa] SiSaancD.ia cf. \ i2. iXaa&il: bcdfhFH, iXa&slt aeikSB. | 
\i. tStov — Tfjonoi add. aceSVfJ, om. JiikB. \ 2\. StSwxivai, aceghE, StStj- 
Xiuxivai fihN. I 27. iQyvtv] ipya cf. \ 31. avTr^t acefgikxNB H^, "^i^rfi hi 
(a scc. m.) SFH. \ avTrjt acefgikxNSH, aiTt' hVH. 344 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IX, 7. 

^^ fiaTCtioTijrog ytyovorag iQ^jeiv aQXsa&ai, nai mansQ afiBXtj&eTaav xai 
,fXexoifiijfiivtjv TivQav avaLtanvQSfiivmv tmv <RVQaa)v fityiarag <:ivQ}<aidg 
„ avanXr^Quaav, ev&mg nQog trjv TjfASxiQav evat^EiaVy aansQ nQog fitjTQO- 
„7ro/ln' itaaMv ■&£oae^£icov, %a)Qig xivog fisXX^asojg xaxeqivytv, laaiv riva 

7 „ xat ^otjOfiav dnaiTHaa' Tjvriva diavoiav acorijQicoSrj 8ia rr^v mariv rijg 5 
,^vfiEr£Qag ■&£oa£^€iag rbg &£bg vfiTv £fi^£^X>]xtvai 8fjX6v iariv' ix£Tvog 
^^roiyaQtiv ixeTvog 6 vxpiarog nal fiiyiarog Z£vg , 6 jiQOxa&^fievog r^g 
^jXafinQordrTjg vftmv noXemg, 6 rsg narQcoog vficav &£8g xai yvvaTxag 

„ xat rixva xat eariav nai oixag dno naatig oXe&Qia (f&OQag Qv6fi£vog, 
j^raTg vfi£riQaig xpvxaTg ro aoorijQiov ivinv£va£ (iaXtjfia, ini8£ii(vvg xai 10 
„ ifiCfaivmv, oncog i^aiQ£r6v iari xai XafinQov xai a(arrjQio)8£g, fierd t» 
„ 6(f£iXofiiv8 G£§dafiarog t^ &Qr]ax£i(i xat Tar? hQO&Qijaxiaig rmv d&a~ 

8 „ vdrmv &£mv nQoaiivai. rig yuQ arcog dv^rjrog rj va navrog dXX6rQiog 
,^£VQ£&rjvai 8vvarai , og ovx a'ia&£rai, t^ cptXayd&cp rmv &£mv anovSy 
^^avfi^aiv^iv, firjre r^v yr^v ra naQa8i8ofieva avr^ aniQfiara dQveia&ai, 15 
„T?/i' rav yecoQycov iXni^a xevy 7CQoa8oxif(. acfaXXaaav, fiTj8' av dae^ag 
^^noXifia nQ^aoxpiv dv£nixo}Xvr(og ini yrjg ar7]Qi^£a&ai , xai (p&aQ£iar]g 

„ rrjg t« aoava £vxQaaiag avxfioovra ra a^ofiarn £ig &avarov xaraavQ£a&ai, 
iffir^^e firjv dfiirQoov dvifioov nvevfiaai- rrjv &uXaaaav xvfiaivaaav xoqv- 
^.,(paa&ai, fiij^i ye xaraiyi8ag dnQoa8oxi]rag xaraQQrjyvvfiivag oXi&Qiov 20 
,^X^iftoova in£y£iQ£iv , tri roivr]v firjre rrjv rQOCpov dndvrcov xal firjriQa 
■^■iyrjv, dno roov xaroordroj Xay6voov iavrrjg iv (po^£Q<^ rQ6fi($ xara8vo- 
^^fiivrjv, fii]8i ye rd inixeififva oQrj i^afidrcov yivofiivoov xara8v£a&ai, 
^^un£Q ndvra xal TaTCo»' eri ](aX£noor£Qa xaxd nQO rara noXXdxig y£yo- 

9 „ vivai ii8e}g dyvoeT. xai ravra avfinavra 8ia rtjv oXi&Qiov nXdvr]v rijg 25 
„ vnoxiva fjiarawrtjrog rwv d&efiiroov ix^ivojv dv&Qoo^oov iyiv£ro , rjvixa 

„ xaTa T«? xpvxdg atJTcoy inen6Xa^£, xai ax£8ov eineTv Ta navray(a rijg 

10 ,,oixafiivi]g aiaxvvatg inie^e. raroig fie&' treQa iniXiy£i' „i(poQdrooaav 
„iv roTg nXariaiv ijSr] neSioig dv&ovvra rd Xi^Ta xal roTg dardxvatv 

„ inixvfiaivovra, xal rag Xeifimvag 81 evofi^Qiav cpvroTg xa\ av&eai Xafi- 30 
,^n0fi.ivag, xal rrjv Ta diQog xaraaraaiv evxQarov xat nQccorarrjv dno- 

11 ,^8o&eTaav' pfat^fiTWffay Xoinov dnavr^g 8id rrjg ■^fxeriQug eva£^£iag, hQSQ- 1. post fiaz. add. aQxrjysi ft (a sec. m.) Z, om. reliqui codd. | post egiTtiv 
add. xat effilc, om. ahcdfhE. | 6. ixstvos roiy. om. V. \ 7- l*Bivoi post xoiy. 
add. C, om. H. \ 14. ala&sTat, cfghihxB H^ , ata&dverai, aeSVH. | 17. y^t 
om. h. 1 20. ys om. h. \ 22. dvaSvofiivrjv conj. Fa, | 26. ixsivwv dv&g. efgikxB, 
fivOQ. ix. aehSrH, \ 32. ^fitriQai eghihB, iiiisriuas acfi (a sec. m.) SVH. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IX, 7. 345 

„yta? T6 nat riixrjg rijg ro dvvaroarars nai artQQorars ^qtog Svvafietog 
^^s^evfiEviadeiaT^g , xal did raro rfjg evdivorarrjg eiQtjvtjg ^e^aioag fied- 
^^Tjavxiag dnoXavovreg ^Svvs'a&03<sav' nai oaoi rtjg rvq^Xrjg ineivtjg nXavtig 
„ xttf jieQioda Ttavrdjzaaiv dnoardvreg eig oqO^v nal xaXXiarrjV diavoiav 
5 ^^mavrjX&ov, fiei^ovcog iiev Iv laiQtrmaav , cogav ix xeificovog djTQoado- 
„ xj?'tk ij voaa ^aQeiag d^KoaTtaa&evrsg, xai ijStiav eig •cbniov (^(OTJg uno- 
^^Xavaiv naQncoadfievoi. ei de t^ inaQdrcp avrcov fiaratorrjrt, intfxevoiev, 12 
„ iv noXXcp iioQQOi&ev rrjg vfiereQag noXecog na\ neQr/r^coQs, na&mg ^^toj- 
„ aare, dno^^ojQia&ivreg il^eXaa&rjrooaav, iv ovroig, nar dxoXov&iav rtjg 

10 „ d^ienaivov vfxcav neQ\ rovro anovSrjg, navrog fiiaafiatog nai daej^eiag 
„ dnoxcoQia&eiaa rj vfiertQa noXig xard rr^v tficfvrov avri] nQO&eaiv fxera 
„ T« ocfeiXofiiva ae^dafxarog raig rcov d&avdrojv &eav leQSQyiaig vnaiOiOi. 
„ iva de eld^re, oacp nQoacpiXrjg ^fitv yeyovev r) ntQi rara d^iojaig Vfioav, 1 3 
„ na\ X°^QtS \pr^Cf,iafidro3v xaJ XooQ^g ber^aeo^g av&aiQirco ^aXrjaei rj rjfiereQa 

15 ^^nQO&vfiordrrj cptXaya&iaig 'ipv^r] , inirQenofiev r^ vfieriQct, na&oaicoaei, 
,.)6noiav 8' dv ^aXri&rjre fieyctXodmQedv, dvrl ravrrig vfjtcov rrjg cfiXo&es 
,^nQO&e'aso3g airrjaat. xai ^drj fjtsv rovro noieXv icat Xa^eTv a^ioiaare' ii 
„ rsv^sa&e yaQ avrrjg x^Qis rivog vnsQ&iaeojg ' rjrig naQaaxe&eiaa r^ 
„ vfiertQCi noXet eig dnavra rov aioova rr/g neQi rag d&avarag &eag cfiXo- 

20 ,j &ia evae^eiag naQi^si ftaQrvQiav, t» de vfidg d^iatv inct&Xcov T£Tf;f);- 
„ xiVat naQa rrjg tjfxsriQag cpiXaya&iag, ravrrjg vfxmv tvsnsv rrjg t« §ia 
„ nQoaiQeasoog , vioTg rs xat inyovoig vfteriQOig inidetx&rjasrai. ravra 1 5 
dr] yta&' rjfimv xard ndaav inaQxiav dvearrjXirsvro , ndar;g iXntdog, to 
yav en dv&Qconotg, dya&rjg rd xa&^ rjfidg dnonXeiovra' oig, xaz avro 

25 dri ro &eTov iaeivo Xoytov, ei dvvurov, ini rarotg xai rag ixXexrag avrag 
axavdaXi^ea&ai. ijdi] ye roi ax^8ov rrjg nuQu roTg nXeiarotg dnn-tpvxaarig i& 
nQoadoitiag , d&QOcog na&^ oSov tri ax^^Sov r^v noQeiav ev riai jjco^at? 
diuvvovroov rcav rrjv nQoxsifiivrjv yQUCpriv na&^ rffimv SiaMvafxivoov, o rijg 
idiag ixxXrjaiag vniQfiaxog &eog, fxovovovxt rrjv rov rvQuvvov xa& rjficov 

30 iniarofii^cov [leyaXavxiav , rr^v vneQ rjfidov aQuvtov avra avfifiaxiav ene- 
deixvvro. 1. Svvttfiecut add. acfE, om. eghik. | 2. ivSivorarfjS cfxB, evSivfuTdrtjS 
aehilcSy, BvSiiyoTd.TT]i g H. \ 9. i^sXaa&^TOjaav bcdfg, i^ila&TjTojaav aehilcE. | 
11. xoro vivVZH, nai eghihB, om. acf. \ 12. vnaxboi, C, vnaxsTj SH. \ 
13. offw] (ut mavult Fa. | 15. iniTgiTTojfnv c, | 20. t« St] rcJi' ts conj. V^, 
dum supplct unQTVQiav. \ 25- loytov — Mattli. 24. 24. 346 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IX, 8. 

CAP. 8. 

IIiqI twi' xard rui^a Ofii/(/9f,5>jxdT(>i»' ^j' hfiw Kftt Aoi/<w y.al nolifioif. 

1 Ol (itv Iv t^ f&sg Ofi^Qoi te nal vszoi x^ifiadia X7J$ oiQag vnag- 
X^oVf ^^** *'^* YV^ avsixov Gvvijd-tj qioqav, Xifiog 5' adoxtjtog iTncnijntei, 
xai Xoifiog sii tbto), xat rivog srtQa voarjfjiarog — tXnog 8e i]v gjcpw- 5 
vvficog T« 'n.vQwSug tvsHEV av&QU^ 'jiQoaayoQSvofievov — i^niqjOQa, o nad'' 
oX(ov fxev tQnov rmv Gmfidrmv aqjaXeQsg ivenoiei roTg nenovdoai mvdvvag, 
ov fiijv uXXu nai nara rwv bqi&aXfiav diaqjEQOvrcog im TtXeiarov yivo- 
fievov fivQisg oasg uvdQag afia yvvai^i xai naiai JitjQog UTceiQya^ero. 

2 rsroig TiQoaenaviararai rco rvQavrco o <nQog .AQvievisg noXefiog, uvdQag 10 
i^ uQxais qiXag re xai avfifidxng Pcofiaicov , eg xai uvrsg XQiariaveg 
ovrug xat rriv elg ro &eiov eiiaifieiav 8iu anedijg noiofievag o d^eofiiaijg 
eiScaXoig d^veiv nui daifioaiv inavuyndaui iieneiQUfievog i^&Qag dvrt q>iXo3V 

3 xal noXefiiag dvrl avfifidxcov xarearriauro. ddQoojg drj ruvra navru vcf 
eva x«t rov uvrov avQQevauvra huiqov rrjg ra rvQuvva •dQaavrrjrog rrjv 15 
xttTci T« \>ft'« fieyuXavxioLv diriXey^ev , ori dq rtjg neQi ra eidcoXa uvra 
anaSrjg xcti rr^g xa^' Tjficov evexu noXiOQxiag fii] Xifiov fij]8s Xoifiov fitjSe 
fiTJv noXefiov inc roov avra avfi^ijvai xuiqwv i&Quavvero. ruvra d av 
ofia xui xara ro uvro ineX&ovru xai rrjg uvra xuruarQOcpijg neQiei- 

4 >ljjgp£t Ta nQooifiiu. uvrog fxev av neQi rov nQog '^Qfievisg noXefiov afia 20 
roig avra arQuroniSotg xarenoreTro, rag Ss Xomag rcov rag vn avrov 
noXeig oixavrcov Seivag 6 Xifiog re ufiu xa\ Xoifiog xarerQvxirrjv, cog evog 
fiirQa nvQcav 8iax<Xiag xa\ nevraxoaiug 'Arrixag uvrixaraXXarrea&ai. 

5 fiVQioi fiev av irvyxavov ol xaru noXeig &vrjaxovreg, nXeiag 8e rarcav 

oi xax dyQug re xai xcafiug, mg tjSt] xai rdg naXai rcav dyQoixcov noXv- 25 
dvSQag dnoyQucpag fiixQa SeTv navreX^ na&eTv i^dXeixpiv, d&QOcog cxeSov 

6 dndvroiv ivSeici rQoqrjg xai XoificoSei voao^ Siecp&uQfievosv. riveg fiev av 
rd euvrcov cpiXrura ^QUxvrdr^g rQocpr/g roTg evnoQOireQOig dnefinoXuv 
^^iovv , dXXoi 8e rdg xrr/aeig xard §QCiXv SiuninQuaxovreg eig iaxdrrjv 
ivSeiag dnoQiav ^Xavvov' ^Srj Se riveg afiixQU x^Q"^^ Siaiiuacafievoi ana- 30 
Qdyfiura, xai rivag dvaiStjV cp&OQonoiag ia&iovreg noug, rr]v rwv aca- 

7 fidrcov e%iv Xvfiaivofievoi SicaXXvvro. xui yvvaicav 8e rmv xurd noXeig 6. post o add. «al efgihniN, om. achN. | 7. iQnov acf, igrrojv SVH. \ 
16. ort] OTE mavult F^. \ 17- fji-rjdt f^rjv] fii) fii]v h. \ 28. dnfxsnolav cfgihB, 
dnBfi7tojXe7v aehSV, dnsfiito).t7v i (a sec. raan.) /I. \ 30. Siafiaaojfttvoi cfhik 
SVB, Siafiaaaojfisioi egZH. \ 31- dvidrjv gih. \ 52- Xvfiaivofisvoi egikB, 
Xffiatvoiisra acfhSVH EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IX, 8. 347 

Bvyevidoyp riveg, Btg avaiaxvvTOv avuynijv iiQog rfjg a^JiOQiag iXaa&eitsca, 
ftstuirEiv inl rmv ayoQmv nQOEXrjXv&eGav , rrjg ndXai iXEv&eois rQOCfijg 
vnoSetyiia 8ia r^g iieqi ro TiQoaamov aidsg xat rrjg dfiqii ri]v neQi^oXtjV 
ico0fii6rt]rog vnocpaivsaai. aai ol fisv aneaxXtjxoreg coaizeQ eidwXa vexQa 8 
5 oade ydneiae xpvxoQQaynvreg, ivaeionevoi re '^ai •rteQioXia&aivovrEg vn ddv- 
vofiiag rs artjvai, Karem^arov iv fiiaaig ralg TiXareiaig, •RQrjveTg d ijTrico- 
jWfVot OQE^ai afiai fityQov rQVCpog (iQrov narrjvri^oXovv, x«< rijv ipvyrjv 
mQog iaxdraig eiovreg dva^nvoaTg iieivfjV ine^ocov , <:iQog fiovrjv ravrriv 
ri]v odvvrjQordrtjv q)covrjv eva&eveTg Ka&iardfiEvoi ' oi de rtjv <nXrj&vv rav 9 

10 alrsvrojv xuranXrjrrofievoi, oaoi rmv evitOQmreQcov iSoxsv eivai, fiera ro 
fiVQia naQuaxeiv elg dnr^vrj Xomov xa« areyxrov i](coQ0vv diu&eaiv , ra 
avra roTg alraaiv baov unco nat avroi nEiaEa&ai nQoadoxmvrsg , coar 
ijdrj xara fieaag dyoQag yai arevojiiag vexQa xai yvfiva acofiara icp tjfie- 
Qaig nXeioaiv aracfu dieQQififxt^va &eav roTg OQaaiv oixrQorurr^v nuQey^ea&ui. 

15 i^8ri yi roi xui yvvcov riveg iyivovro ^OQd, di tjv fidXiara ulriuv oi 10 
^oovreg iiti rtjv nvvoxroviuv irQunovro, dtei ra fii] Xvaatjauvrug dv&Qco- 
nocpuyittv iQyaaaa&ai. ov^ rjxiara ds xcci 6 Xoifiog <nuvrug oixovg xui 1 1 
ysvEdg ine^oaxero , fidXtara d' sg 6 Xifiog did ro evnoQeiv rQocpcov sx 
oiog re r^v inrQixpui. oi y bv iv neQisaiuig, uQXOvreg nai tjyefioveg xa« 

20 ftvQiot ruv iv reXei, oianeQ inirrjdeg r^ Xoiftoidet voaco nQog ts Xifiu 
naruXeXeififievoi , o^eTav nai coxvrdrrjV vnifievov reXevrriv' navra 8 uv 
oifiooymv t]v dvanXea, xaru nuvrug re arevanng, dyoQug re xui nXureiug 
o8' t]v aXXo ri &ea)QeTv, ij &Qi]V8g fisra r^v avvi^&orv avroTg avXmv rs 
xut yrvnoiv. rovrov 8t] rov rQonov 8vaiv onXoig roTg nQo8e8rjXa)fievoig 12 

25 Xoifio re Ofiu xui XifiS arQurevaug 6 &dvurog, oXug iv oXiycii yevedg ive- 
fitj&t], cog OQUV rj8r] 8veTv xui rQimv acofiuru vexQcov vno fiiav ixcpOQuv 
nQoxofjii^Ofieva. roiuvra rrjg Ma^ifiiva fieyuXuv/(_iug xa\ rcov xard noXeig 13 
xa&' tjfKav xprjcfiafidrcov rdni](eiQa t]v , ore xai rr^g XQiariavwv neQl 
ndvra daaS^? re xul evae^eiag ndaiv e&veaiv 8id8t]Xu xureart] rd re- 

30 xfitjQia. fiovoi yHv iv rriXixavrri xaxcov neQiardaet ro avftna&eg xal cpiXdv- 14 
&QO}nov EQyotg avroTg iniSeixvvfievot, 8id ndarjg TjfieQug ot ftev ry rcav 
&vtjax6vroiv {fivQiciSeg 8' rjauv, olg artg Iqv 6 inifieXtjaofievog) xr]8eict re 
xat racpii] nQoaexuQreQav, oi 8s rwv dvd nuauv rr/v noXiv nQog rs Xifiu 
xururQviOfiivcov rijv nXt]&vv vno fiiuv avvoxpiv d&Qoi^ovreg , uQrsg 8te- 1. iXaa&eiaai C, iXa&eioat tS. \ 12. nti&ta&ai c. | 25. XoifiiZ — At/tw df 
probante Fa. | 29. niivTa] TjniTnt vV^Z. 348 EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IX, 9. 

vefiov roTfi nuijiv, a)>; <:ieQi^6ijrov etg 'navrag av&Qm-nag aaraorijvai ro 
nQuyfia, &eov re rmv XQiariavojv do^u^eiv, eiae^eig re x«« fioveg '&eo- 
oe§etg rarag aXtj&oSg, jiQog aiirmv eXeyx&evrag rmv iiQayfiurviv, OfioXo- 
ib yeiv. icp oig rerov iiiireXafitvoig rov rQonov o fieyag xat aQaviog Xqi- 
ariavojv vneQfiuiog &eog rr^v nara 'nuvrmv av&Qoonoiv 8ia rcov dedrjXoo- 5 
fiivmv inidei^afievog aneiXijv xai dyavdxrtjaiv dv&' mv eig tjfidg vneQ^aXXovroag 
iveiei^avro, rtjv evfievtj xal <pui5Qdv r^g avra neQi tjfcug nQovoiag av&ig 
^ftiv avytjv dnedidov , coj iv §a&ei axorm naQudo^orara cpmg rifuv i% 
avra xaraXdftnoov eiQijvtjg, incpavig re roTg ndai ya&iarug, &e6v avrov 
rwv xa&' tjfidg iniaxonov 8tu nuvrog yeyovivui nQuyfidrcov, fiuari^ovra 10 
fifv xai diu rwv neQiaruaetov xuru xuiqov iniarQeq^ovra rov avra Xaov, 
ndXiv d' av ftera rtjv avrdQxtj naideiav tXeoov xat evfievij roTg eig avrov 
Tay iXnidag exaatv dvacfuivofievov. 

C A P. 9. 

Jltql T^s tiav &fOfi).(ov (iuai).tv)v vlxriq. 15 

(Nic. H. E. VII, 29 — 31.) 

1 Ovro) 8^ Kmvaruvrivs, ov ^uaiXiu ix ^uaiXecog, evae^ij re «| evas- 
^earura xal navra amcfQOveardra yeyovivui nQoeiQr^xufxev , Aixivvia re 
ra^fjier uvrov, avtiaei xai evae^eia rerifirifAevoav, nQog ra nufi^aaiXicog 
&ea re rav oXmv xul acoriJQog 8vo &eoq!iXmv xuru rdiv 8vo 8vaae^e- 20 
orurmv rvQuvvmv dveytjyeQfiivmv , noXifia re vofiqi nuQura^Ufiivmv , &ea 
avfifiaiavrog avroTg , nuQu^o^E^orura ninrei fiev ini Pc6fit]g vno Kcov- 
aravriva Mu^ivriog , 6 8' in dvaroXijg ov noXvv init^aag ixeivo^ )[^q6vov 
aiaxiarci) xal avrog vno Aixivvia, anm fiavevrog rore, xaraarQicpei &a- 

2 vdrc^. nQ6reQ6g ye fi^v 6 xal rifiy xai ra^ei r^g ^aaiXeiug nQmrog 25 
KmvaravrTvog, rmv ini 'Poofitjg xarurvQuvvafiivmv q)ei8m Xu^mv, &e6v rov 
bQuviov, r6v re rara Xoyov, uvrov 8t] rov navrmv amriJQU Itjosv Xqi- 
arov avfifiaxov 8i evxmv inixaXeadfj.evog, nQ^eiai navarQuria, 'Pmfiaioig 

3 Ta rrig ix nQoy6vmv iXev&e^iug nQOfivcofievog. Mu^evria 8ijra fidXXov raTg 8. dntSida] iTTsSiSn h. I 12. S'] t volgo. | 18. Ai,xivviH — TSTifi7]fx.ivujv 
add. bcdfgik VHB, om. aehS. | 20. Svo &to(p. add. bcdfikVHB, om. aehS. | 
Svo add. cgikVHB, om. aefhS. | 21. dvtytjytQtcivojv bcdefgikVHB, dvtyi^- 
ysQfitv8 ahS. „hinc patet hujus loci depravatio: soli enim ah dvtytjytQfiivojv in 
dvsyrjytQfiivs immutaverunt, e vero, qui et ipse Licinii nomen expunxit, pluralem 
dviyrjytQuivojv incaute retinuit." Burton. \ TTagaTa^ctfiivajv] TraQaTa^auivn aeS: 
sed in h exstat naQaTa^afiivojv. \ 22. atrors] «vrw aehS. \ SujvaTavTtvov eh. \ 
23. fV] «V c. j 24. post &avdr(o add. riloi h. EUSEB. HIST. ECCL. LIB. IX, 9.