Skip to main content

Full text of "Homeric Greek: a book for beginners"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| .ί- . . «ν «• .•■■ ■ ■'"^: ΗΐιΜΒΠ. ί|1ΐ'3ΐ ΙιιικΙ ι κλΙ "γάρ κ' ίϊί ίΐΊαυτύν ^ώ τταρά σοί -γ' άΐ'ίχοίίί'ηί'- — θ, 596- 

[ ίΌτ Ζ («οιιί(ί/(ΐιΊι ΙατΓ!/ «ιίίή ί/ΐϊβ ΙΛϊΌΐιμΛοιιί ίΛβ μίαι-. — Οιΐ. 4, 505. ί ΗΟΜΕΚΙΟ βΚΕΕΚ 

Α ΒΟΟΚ ΕΟΕ ΒΕ0ΙΝΝΕΚ8 ΒΤ 

ΟΙΥΌΕ £ΗΑΚΚ 

Ρη.Ό., ΥαΙ» ϋΝίνΕΒβΙΤΥ 

ΡΚΟΡΕδδΟΚ ΟΡ ΟΚΕΕΚ ΙΝ ΘΟυΤΗΙΙΓΕΘΤΕΚΝ 
ΡΚΕ8ΒΥΤΕΒΙΑΝ ϋΝΙΥΕΚβΙΤΥ Το Ιονβ ΗοιηβΓ, αβ 8ΐββ1β βίΐίά ίΐΙ)ουί 1ονίη§ α 
ίωτ Ι&ά^ οί ς[ΐι&1ί1;7, " ίβ α 1ίΙ)βΓίΐ1 βάυο&ϋοη." 

— Ανι>εε^ ΙιΑΝα ϋ. ο. ΗΕΑΤΗ & 00., ΡϋΒΟδΗΕΚδ 

Β08Τ0Ν ΝΕ^ ΥΟΒΚ ΟΗΙΟΔβΟ ΟΟΡΥΒΙΟΗΤ, 1920, ΒΥ 

Οευοε Ρηακκ ΛΙΙ ΗρΚίΒ Ρβ86ΤΌβά 2 ΙΟ 287683 ■ • • 


• • • • 
•• • 
•• • •. .•' ••: .•'. • • 

» • • • 
• • * • ^0 

ΤΗΕ ΜΕΜΟΚΥ ΟΓ 

ΤΗ0ΜΑ8 ΏΑΎ δΕΥΜΟϋΚ 

ΡΚΟΡΟϋΝΟ Θ0ΗΟΙ.ΑΚ 

8ΥΜΡΑΤΗΕΤΙ0 ΑΝΒ ΙΝΘΡΙΚΙΝΟ ΤΕΑΟΗΕΚ 

Ι,ΟνΕΚ ΟΕ ΗΟΜΕΚ 

ΑΝΟ ΟΡ ΑΙ.Ι. ΤΗΙΝΟΘ ΤΚϋΕ ΑΝΒ 

ΒΕΑϋΤΙΓϋΙ. ΡΚΕΡΑΟΕ 

ι 

Τηι3 1)οο]^; ηοιιΐΓ οββΓβίΙ Ιο ίΗβ ραΙ)1ίο^ ίβ Λβ {ηιίί οί 8βνβη γοΒ,τ» 
οί βχρβήπιβιιίαΐίοη αηά οί ιηαοΐι οοαηββΐ \ήΛ ίΐιοδβ ίηΙβΓβδΙβά ίη 
ίΐιβ ρΐαη ι^ντίιίοΐι Η 6πιΙ)ο<1ί68. 

Ιΐ 1ι&8 αΐτβαάγ ^οηβ ίΐιτοα^ΐι ίοτιτ ιηίπιβο^&ρΐιβά βάίΐίοηδ, &ηά 
1ι&3 1)ββιι 1136(1 ίοΓ 3βνβΓ8,1 γβ8,Γ8 : ίπ ΟΗίο ^νβδίβ^αη ΙΙηίνβΓδίΙγ, 
ίη 01)βΓΐίη Οοΐΐβββ, &ηά ίη δοαΛι^βδίβΓη ΡΓβ8ΐ)γ1:βή&η ΙΙηίνβΓδίΙχ. 
Ιη 8.11 Ιΐΐ686 ε&868 ί11ΐ£ΐ3 Ηαά πι&γ]^6(1 βαεοβδδ ίη ΟΓβαΙίη^ αηά δΐιβίαίη- 
ίη§ ίηΙβΓβδΙ ίη 1)6§ίηηίη§ ΟΓββΙί, ινΗβΓβ Λβ οηιχ οί Λβ ι^ΐιοΐβ 
ρΓθΙ)ΐ6ηι οί Λβ ίαίιΐΓβ οί Ηβΐίβηίο δίαίΙίβδ Ιίβδ. 

ΤΗβ Γ6&8οη8 ι^ΗίοΗ Η&νβ οοηνίηοβά ίΗβ ααΐΗοΓ οί Λβ ηβοβδβίίγ 
ίοΓ 1)£ΐ8ίη§ Λβ ι^οΑ οί 1)β§ίηηβΓ8 οη ΗοπιβΗο ίηδίββχΐ οί οη Αϋίο 
ΟΓΘβΙε ΐΛτίΙΙ 1)€ ίοαηά ίη α ραρβΓ, βηΐίΐΐβά " Α Υβ&Γ — ογ πιΟΓβ — 
οί 0Γββ1ί/' ραίΐΐίδΐιεά ίη Λβ (7^«ίαα/ ^οη^ηαι ίοΓ ΡβΙ)πΐίΐΓγ, 1918, 
αηά ίη α ββοοηά ραρβΓ, "ΗοπιβΓ αηά ίΗβ δίαάγ οί 0Γββ1ί/' ι^ΐιίοΐι 
ίβ ρηηΐιβά ίη ΐΗίβ 1)οο1ί, ίοΐΐο^η^ Λβ 1&1)ΐ6 οί οοηίβηίδ. Το 8,11 
ινΗο τΆΒ,γ 1>β ίηίβΓβδΙβά ίη Λβ 3αΙ)ίβοΙ, ίΓοπι ΐΐιβ δίαηάροίηΐ: οί 
Ηυηιαηίδΐίο 8ΐ:α(1ίβ8, Λβ αυΐΗοΓ ι^οαίά ΗβΛΓίίΙγ οοηυηβηά ΐΐιβ Γβαάίη^ 
οί Αηίΐτβιν^ ΐΑη^'8 άβΙί^ΗΐίαΙ Ιίίΐΐβ βδβαγ, " ΗοπιβΓ &ηά Λβ δίαάγ 
οί Οτββί," ρυΙ)1ί8ΐΐ6(1 ίη Ιιίβ οοΐΐβοΐίοη οί Ε89αι/8 ίη ΣιΜβ. 

α ίδ ΙΐΕΓάΙ^ Ιο 1>β Ηορβά ίΗαΙ: 8 1>οο]^ οί ΐΗίβ Ιάηά, ι^ΗίοΙι βββΐ^ Ιο 
68ΐ&1)1ί8ΐι 8. ηβΐ¥ ρ8ΐ1ι Ιο οιΐΓ οοηιηιοη §ο&1, ινίΐΐ 1>β 3θ ίΓββ ίΓοπι πιίηοΓ 
61ΤΟΓ3 &8 ι^ουΐά οηβ αίοη^ ύιβ ο\ά 68ΐ&1)1ί3ΐΐ6(1 Ιίηβδ. Ηβηοβ ίΐιβ 
αυίΚοΓ ΐΛτίΙΙ 1)6 ρΓοίοαηάΙ^ ^αίβίαΐ Ιο ίΐιοδβ ινΗο ινίΐΐ 1)€ ββηβΓοαβ 
βηου^ΐι ίο ηιαί^β 8α^^68ΐ:ίοη3 Ιοοίάη^ ίογί&τά Λβ 1)βΙΙβπηβηΙ οί Λβ 
^ογΙ^ 08 ι^βΐΐ &8 Ιο 1;1ιο86 ινίιο ικτίΐΐ 1>6 Ι^ίηά βηου^Η Ιο ροίηί οαί Β,ηγ 
βΓΓΟΓδ. ΝαίιΐΓ&ΙΙγ, ίη α ι^οΑ οί Ιΐιί8 η&ΐιιτβ, ΛβΓβ 18 Λβ οοΏΆί&ηύγ 
ΓβαΐΓτίηβ ρΓοΙ)1βπι•οί Ιιοι^ Ιο Γβοοηοίΐβ ιηο8ΐ 8υοοβ88ίυ11γ βββοΐίνβ 
ρ^ά&ζΟξγ αηά 8€ί6ηϋ&ο αοουταοχ οί 8ΐαί6ΐη6η1:. 

Τΐιβ Ικκ)]^ άοβ8 ηοΐ: ρΓβίβηά Ιο 1>6 α ίβχί ινΙιβΓβ Λβ αάν8η€βά 
Ηοιηβήο 3θΙιο1αΓ ^1 βηά οαΐαΐο^εά βνβΓγ 8ΐ:Γαγ ΗοπιβΗο ίοπη, ογ 

ν ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

8αρρο3β(11γ Ηοπιβήο ίοπη, Βαί ίίβ βτδί οΒ^βοΙ: 18 ίο ίβαοΗ Ι>6|^η6Γ3 
ίο Γβίΐά ΟΓβεΙί ίηίβΙΗββηίΙχ ίίικί \νίί1ι ρΙβ&βοΓβ. 

Ιί 13 ηοί ίηίεηθβά ίΗαί ίΗβ οτάίιΐΆτγ δίαάβηί βΠίΐΙΙ ιηοδίβΓ αΐΐ ίΚθ 
^Άτηιη&τ ίοαηθ ίη ίΐιίδ ίβχί : ιηαοΐι ο£ ίί ίδ ίοΓ ΓΘίΘΓβηοβ οτΛγ. Βαί 
ο^Η&υοΙγ ενβΓ}^ ίβ&οΗβΓ δΗοαΙά Η&νβ ίΐί Ιβ&δί ίΐιίδ ιηαοΐι Ηοπιβήο 
^αιηιη&Γ ίΗοΓου^Μγ αϊ οοιηπιαηά αηά Βε ονβΓί1ο\νίη§ \νίί1ι ίί, ηοί, 
ΗοτνθνβΓ, ίο ίΠβ εχίβηί ο£ αίίβιηρίίηβ ίο ίβαοΚ αΐΐ ο£ ίί. ΤΗβ ρηπιβ 
οΒίεοί ο£ βτδί γβαΓ ^νοΛ, &δ δο αίΙπιίΓίΐΒΙχ δί&ίβά \}γ Ργο£. ΟίΙάβΓ- 
δίθβνβ, ίδ " & ιηαχίπιαιη ο£ £θΓπΐδ, α ιηίηίπιαιη ο£ δ^αιίαχ, άπα β&Ηγ 
&ος[υ8,ίηίΕη€6 \ήί1ι ΟΓθθΙς ίη ίΠβ ιηαδδ." Το §&ίη ίΐιίδ οΒ^βοί, ίί 
ίδ ΠΘΟβδδ&Γχ ίο Γβαά, νβαά, κεαβ ΟΓβεΙζ. 

Ιη ίΠε ρΕΓθ,άί^ιηδ &ηά νοο&ΒυΙαηβδ, ΒοίΗ δίιηρίβ αηά οοιηροιπκΐ 
£θΓΐηδ ο£ νεΛδ αΓβ ηδέα ίο δυρρίβπιβηί εαοΐι οίΙΐθΓ, αηά α £Γββ ιΐδβ 
ο£ αηαΐο^χ ίδ βιηρίογβά, αδ ίδ οοπιιηοηΐ}^ άοηε ίη Βοοΐ^ ο£ ίΚίβ 
Ιίίηά. Ιη ίΠβ νεΛαΙ £θΓπΐδ, ίΠβ αυ^ιηβηί ίδ τε^υΙαΓί^ δαρρίίεά ινΚβη 
ιηίδδίη^. 

ΤΗοδβ ορροδθά ίο ίΗβ ΘΐηρΙογπίΘηί ο£ ρΓΟδβ δβηίεηοθδ ίη Ηοπιβηο 
Ιαη^υα^β \νί11 βηά ίί βαδ}^ ίο οπιίί ίΗθδθ; Βαί ίΗβ αυίΗοΓ ίδ οοη- 
νίηοθά ίΒαί α ΒείίθΓ ^αδρ ο£ Ηοπιβηο £οΓΐηδ οαη Ββ δβουτβά Βγ 

ίΒβίΓ Πδβ. 

Α£ίβΓ ίΒίδ Βοοίί ίδ οοπιρίβίβά δυοοβδδ£υ11γ, αηχ οηβ ο£ δβνβΓαΙ 
Γοαάδ ίδ ορβη £ογ α οοηίίηυαίίοη ο£ ίΗβ ΟΓββΙς οουτδβ : 

(1) ΡγοΒεΒΙ}^ ίΒβ ιηοδί δαίίδ£αοίοΓ7 πιβίΒοά ίδ ίο οοηίίηυβ £ογ 
δοπιβ ίίπιβ τνίίΒ ΗοιηβΓ, Γβαάίη^ οορίοπδ βχίΓαοίδ £γοπι ίΗβ Ιΐίαά 
αηά Οάγδδβ}^. ΤΗβ δίυάβηί ίδ ηο\ν \νβ11 ρΓβραΓβά ίο Βαηάΐβ δαοοβδδ- 
£υ1ΐ7 ίΗβ δίαηάαΓά δοΗοοΙ βάίίίοπδ ο£ ίΗβδβ. 

(2) ΤΗβ ραδδα^β £γοπι ΗοπιβΓ ίο ίΗβ Αίίίο ΒΓαπια ίδ αη βαδγ οηβ, 
αηά ίδ ίΗβ πιοδί δαίίδ£αοίθΓγ ίηίΓοάαοίίοη ίο ίΗβ Αίίίο άίαΐβοί. 
ΤΗίδ ίδ ίΗβ οοαΓδβ τνΗίοΗ ίΗβ αυίΗοΓ \νου1ά δίΓοη^Ιγ Γβοοπιπιβηά, αβ 
πιοδί Ιίΐίβΐ^ ίο Ββ ο£ ίΗβ ^βαίβδί ναΐαβ αηά αδ Ηανίη^ ρΓοΒαΒΙγ ίΗβ 
δίΓοη^βδί αρρβαΐ ίο ίΗβ πιοδί δίυάβηίδ. Επρίρίάβδ £υΓηίδΗβδ ίΗβ 
βαδίβδί Γβαάίη^, αηά δβνβΓαΙ ο£ Ηίδ ρΐα^^δ Ηανβ Βββη ρυΒΗδΗβά ίη 
οοηνβηίβηί £ογπι \νίίΗ νοοαΒυΙαηβδ (Ιχ)η^πιαηδ, ΟΓββη & Οο.)> 
αηά \νίίΗ ΒοίΗ νοοαΒυΙαηβδ αηά ηοίβδ (Μαοπιίΐΐαη & Οο.). ΤΗίδ 
οουΐά Ββ £ο11ο\νβά Βγ αηγ οηβ ο£ δβνβραΐ ροδδΐΒίΗίίβδ, δοπιβ πιογθ 
άταιηα, ΡΙαίο, ογ ίΗβ Νβτν Τβδίαπιβηί. 

νί ΡΚΕΡΑΟΕ 

(3) 8οπΐ6 ΗθΓοάοίαβ οουΐά ηοι^ 1)6 τβ&ά γήύι ηοΐ ιηαοΐι (1ί1Βοιι1<;)Γ, 
Ληά Ιώ τνοΓίί ι^οαίά &άιηίΓ&Β1^ βαρρίβιηβηΐ: Λ© Ηοπιβηο βίοήβδ. 

(4) Ιΐ 13 ηαίΙβ ροδδίΒΙβ Ιο Γβ&ά βοιηβ ΡΙ&Ιο ηοι^, υδίη^ α §οο<1 
βάίΐίοη ο£ οπθ οί Λβ (ϋ&ΐοβυββ, \νί1:1ι νοο&1)α1&Γγ ίίικί ηοΐβδ, βυοΗ αβ 
Λ&Ι οί δβγιηουΓ Άπά Όγ^τ. 

(5) Μ-Άτιγ νί'ύΐ ήηά α δίΓοη^ αρρβαΐ ίη Λε Ι^χηο Ροβίβ, ιν^ΗίοΚ 
8,Γβ νβτγ βαβγ αίΙθΓ α ίο,ίτ αιηουπί οί ΗοιηβΓ αηά οοπίαΐη δοιηβ οί ίΗβ 
οΚοίοβδΙ: ββπΐδ ίη »11 ΟΓββΙί ΙΐίβΓ&Ιατθ. 

(6) 8οπιβ ΏϊΆγ ιναηί ίο Γβ&ά Ηθδίοά, \ν1ιο ίδ ΙΗθ βαβίββΐ: οί &11 
&α1:1ιοΓ3 αίίβΓ ΗοιηβΓ. Ηίβ ίπιροΓίαηοβ Η&β ηοΐ; αίτν&χβ Βββη 
Γβοο^ηίζβά, αηά Ηβ Ηαβ 1)ββη βηΙΪΓβΙγ Ιοο πιυοίι ηβ^ΐβοίβά ίη οιιτ 
οοΠβββδ. 

(7) ΤΗβ Νβιν Τβδίαπιβηί οουΜ Ββ δίπάΐβά ίο ^οοά &άν8,η1α§6 
αίίβΓ ΗοπιβΓ, αηά ίδ Γβοοπιπιβηάβίΐ ίο ίΠοδβ ίηίβηάίη^ ίο βηίβΓ ίΗβ 
πιίηίδίΓγ. 

(8) ΤΗοδβ 'νν^Ηο ΕΓβ τνβάάβά ίο ΧβηορΗοη, '^νΐιο ίβαοΐι Ηίπι \ήίΗ 
βαοοβδδ, &ηά ^Ηο ίββΐ ίΗ&ί Ηβ τηηβί οοπιβ βαΗγ ίη ίΗβ οοοΓδβ, ι^ίΐΐ 
βηά ΗοπιβΓ » πηιοΗ ΗβίίβΓ ρΓβρ&Γ&ίίοη ίοΓ ΧβηορΗοη ίΗαη Χβηο- 
ρΗοη ίδ ίοΓ ΗοπιβΓ. ΤΗβΓβ ίΐΓβ α παπιΗβΓ οί ^οοά δοΗοοΙ βθίίίοπδ, 
αηά δίαάβηίδ οαη ηο^ Γβ&ά Γ&ρίάΐγ οοπδίάβΓ&ΗΙβ ηυ&ηίίίίβδ οί ίΗβ 
Αικώαήδ, ογ οί ατιγ οί ίΗβ οίΗβΓ '^νοΓίίδ οί ΧβηορΗοη. 

ΟίΗβΓ ίΗίη^δ Ηβίπβ βςυαΐ, ίΗβ ίβ&οΗβΓ δΗουΙά οί οοπΓδβ δβίβοί 
ίΗβ &υίΗοΓ ίη '^νΗίοΗ Ηβ Η&δ ίΗβ §Γβ&ίβδί ίηίβΓβδί αηά ίοΓ '^νΗίοΗ Ηβ 
Η&δ ίΗβ πιοδί βηίΗπδί&δπι. Ηβ τνίΐΐ βηά ίΗβ ^νοΓίί ηοί οηΐ^τ πιυοΗ 
βββίβΓ, Ηυί πιοΓβ δυβοβδδίυΐ &δ '^νβΐΐ. 

Το αΐΐ \νΗο Η&νβ Εδδίδίβά, άίΓββίΙγ ογ ίηάίΓββίΙ}^, ίη ίΗβ ρΓοάαοίίοη 
οί ίΗβ ρΓβδβηί Ηοοίς, ίΗβ αυίΗοΓ τνουΐά ΗβΓβ βχρΓβδδ Ηίδ δίηββΓβδί 
αρρΓβοίαίίοη αηά ^αίίίυάβ. Ιι&βΐί οί δρ&ββ ρΓβνβηίδ ^νίη§ α 
οοπιρίβίβ Ιίδί οί η&πιβδ, Ηαί ίΗβ απίΠοΓ ίββίδ ίΗ&ί βρββί&Ι πιβηίίοη 
ίδ άυβ ίο ΡΓοί. ΡΓαηβίδ Ο. ΑΙΙίπδοπ οί ΒΓΟ'^νη ΙΙηίνβΓδίίγ, ίοΓ §βη- 
βΓουδΙγ Γβ&άίη^ ίΗβ \νΗο1β οί ίΗβ πιαηυδΟΓίρί &ηά ίοΓ πιαί^ίη^ πιαηγ 
Ηβίρίαΐ δπβ^βδίίοπδ ; ίο ΡΓοί. 8&πιυβ1 Ε. Β&δδβίί οί ίΗβ ϋηίνβΓδίίχ 
οί Υβπηοηί, αηά ίο ΡΓοί. Εάι^&Γά ΡίίοΗ οί Η&πιίΐίοη Οοΐΐβ^β, τνΗο 
αίδο '^νβηί ονβΓ ίΗβ πιαπαδΟΓίρί αηά πιαάβ πι&ηγ ν&Ια&ΗΙβ οηίίοίδπΐδ ; 
ίο ΡΓοί. \ν8,1ίβΓ ΡβίβΓδβη οί ΒβίΗαηγ Οοΐΐβ^β, \νΗοδβ Ηβΐρ οη α παπι- 
ΗβΓ οί ^απιπιαίίο&Ι ρΓοΗΙβπΐδ Ηαδ Ηββη ίηναΙααΗΙβ ; ίο Μίδδ ΜαΗβΙ 

• • 

VII ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΈΈΚ 

ΟΓβηηαη οί ^Ηβ 8\ντΛηίοη, ΟΗιο, Ηί^Η δοΐιοοΐ, ίοΓ ιηαΐάη^ ίΠβ \ν1ιο1β 
οί ίϊΐϋ ίψϋ ααηατΆΐ νοοΛΒαΙατίβδ ; Ιο Ρτοί. δΙιίΓΐβ}^ ΒιηίΛ ο£ 01)βΓΐίη 
(νοίΐϋ^β αηά Μγ. Ιοββρίι ΑάΛΐηβς, ^αάααΐθ δίικίθη!; ο,ΐ Υ&ΐε, £ογ 
(!ΐΐϋ(!|(ίη|( ιιρ 1Η© νοοαΒαΙατ^^ ; Ιο Μγ. \ν. 5, ΜΆΙατά, βίαάβηί αί 
ΗίίΜίΗνν^βίΐΙβΓη ΡΓί58ΐ>γ1βΓΐαη ϋηίνβΓδίΙγ, £ογ νθΓΐίχίη^ Λβ ΒίΒΗο&Ι 
ί|ΜθΐΑ(Ι(ΐη8 ; ίο Ργο!. \νί1ιηοί Η&ίηββ ΤΗοιηρδοη ο£ ΑοαάίΕ υηίνΘΓδίί}^, 
ίοΓ Γί5ϋ(Ηη|ί ΐΗβ ιη&ηαβΟΓίρΙ, ιη&1ώι§ α ηαιηΒβΓ ο£ ν&Ια&ΒΙβ δα^^βδ- 
ΙΙοπΗ, αικί ίοΓ ιηαοΗ ν»1ιι»1)1β αδδίδΐ&ηοβ ίη Γβ&(1ίη§ρΓοο£; ίο Ργο£. 
ΙΜ^\\ ΑΙοχΛίκΙβΓ ο£ 01>^Γϋη Οοΐΐβββ, \νΗο Η&δ βθηθΓουδΙ^ ρΐ&οεοί 
1^1 ίΐΐίί (ΗηροηηΙ οί ^Ηϋ ΗΐιΐΗοΓ Λβ τββαΗδ ο£ ίνίο γ^ατ^ ο£ θχρεηβηοβ 
ν/\ί\\ Ιΐιΐ) Ιιυοίς !η 1ι!8 οΙ&8368, ^ντΗο Ηαδ τβαά αΐΐ ΐΗε ρΓοο£ αηά Ιιαβ 
Η»νΐΜ| ΐΗο 1)οο1ς ίΐΌΐη α ηιιιηΙ)6Γ ο£ βιτοΓδ ; Ιο Λθ Βοδίοη Μυδβιιπι ο£ 
1<Ίιΐ(ί ΑγΙη, ίοΓ ίΗί^ Ιοαη ο£ δοπιβ αηαβα&ΙΙγ δηε ρΗοΙο^Γ&ρΗδ £ογ 
ΙΙΙμμΙγηΙΙοπη ; Ιο Ρ. (\ Ηί?αΐ1ι & Οο., £ογ ίΠβ υδβ ο£ ίΠαδίΓαΙίοηδ £Γοιη 
νΥί^ΙϊΗΐι^ΓΉ Αησίί^^ί ΙΙί^ίοτμ, οηβ ο£ Λβίτ 1:6x1:8 ; Ιο Ργο£. ΡΓαηΙς Ε. 
ΗϋΙιΙιΙπΗ οί Ιΐΐί^ υιη\ΤΓ8ΐ1>^ ο£ ΜίοΗί^&η, άπα Ιο ίΗβ ΟΙαββιοαΙ 
ΜίηΓηαΙί ίοΓ ρί^ηπίπΗίοη Ιο ιΐδβ Ργο£. ΕοΒΒίηδ'δ ναΙυαΒΙθ δΐ&ΐίδίίοδ 
011 (ίτίπ^Κ νοιΊ) ίοΓϊηκ, ^ΙιίοΗ αρρβ&Γβά ίη Λβ ΟΙαβήοαΙ ^^ηι^ηαι, 
ΙΛ, ϋ; Ιο 1>ι•, ΑΗ(Η^ ΒΓαιιηΙίοΗ ο£ Λε Β&νβηροΓΐ: Ηί^Η δοΗοοΙ, ίο 
Ρπιί. (}. Η. νν»4ΐίΙπ»ρ οί Ιΐ)0 ^68ίιηίη8ί6Γ δοΗοοΙ, &ηά Ιο Όγ. Ό.νί. 
ΑίΜΜ'ηΓοιιιΙιΙο, ΐ•ο(ΦΠΐΙχ οί λΥοΓΟββίΘΓ Αοαάειηγ, £ογ Ηθΐρ ίη Γεαάίη^ 
ίΐιυ μίΜΜίΓ; μιμΙ ίο ίΐιο 3, 8. ΟιΐδΗίη^ ΟοηιρΕηγ (ΤΗ© Νοηνοοά 
Ργ^μμ) Γογ ΗιηΙΐ' νίΜ\ν <•»ιτίο1 αηά ρ»ίη8ΐ:»1άη§ ίγρο^αρΗίοαΙ \νοΓΐί. 
Ιί ΙΙιΙμ ΙιοοΚ ν>'ΙΙΙ (όπ1γ1Ι»\ι1<* Ιο ΙΗθ ναΐαβ αηά ίηίθΓβδΙ: ο£ ώθ δΐυάγ 
οί ΐΜ«μΙιιιιΙιικ (Ιιίμ^Κ, ΙΙι*^ ηιιΙΙιογ >νίΠ £ββ1 ύι&ί Ηίδ δβνβη γβ&Γδ ο£ 
Η'ίΜ'Ιί ιΐ|Μΐΐι Ι( Ιι»4νη ιιοί Ιμμί) Ηρ^ηί ίη ναίη. ΤΗε ΐίπιε Η&δ οοπιθ 
ηΊμμι ΙονίΊ'Μ οί (Ιμ< ΙοηηΗΐηΙίοΗ ονβΓ^π^ΗβΓβ πιυδί ίοίη Ηαηάδ ίη 
Ιΐιο |ιηΐιιιοΙΙοΐι οί Πιο Γοιηηιοη πια8β. Ι£ »η^1:Ηίη§ δθεπίδ ίο Βο ο£ 
ιηιιΗοιΙ ιοΙνιηιΐΛΐΐι», \νο ιππηΙ ίΐΓβί ίβδί Ιί ο&Γβ£α11γ αηά ίΗεη ΗοΜ 
ίιι«Ι Ιο Ιΐ Ιί ννί» ΙΙιμΙ 1ί )(οο<1. Τΐιβη, ίο &11 ίβαοΗβΓδ ο£ ΟΓθβΙί &ηά 
ίΗΊΐΐ',ν ίΠΜ» ίιΊίΜΜΐ οί ΙοποΛοΐΜίο Ηίιιάίθδ Άπά ο£ ουΙίϋΓθ ίη ίίδ 1)θδ1 
ΗΐΜίηο, (Ιΐ(ΐ ΜΜΐΙιοΐ' ννοηΙ(Ι κιν,ν !η (Ηηιοΐιΐδίοη : 

** νίνο, νΛΐι», ΗΙ ^ηΙ(Ι ηονίβϋ Γθοίίηβ ίβίίβ, 
()||ΙμΙΙ(Ιι)μ Ιιηρι^Γϋ ; •! ηοη, Ιιίβ ιιίβΓβ ιηββιιιη. νΐϋ »» 00ΝΤΕΝΤ8 ΘΕΟΠΟΝ ΡΚΕΡΑΟΕ 

ΤαΒΙ^Ε ΟΒ• ΟΟΝΤΕΝΤβ 

ΗοΜΕΒ ΑΝο ΤΗΕ 8τυογ ορ Οβεεκ 

ίΝΤΒΟΟυΟΤΙΟΝ 

ΙιΕ880Ν 

1. ίΝτκοουοτοκγ 

2. 8ΥI^I^ΑΒI^Έ8, Α00ΕΝΤ8, ΕΜ8ΙΟΝ, ΡυΝΟΤυΑΤΙΟΝ, 

ΑΝΟ ΤΒΑΝ8ΜΤΕΚΑΤΙΟΝ . . * . 

3. ΝθυΝ8 ΟΡ ΤΗΕ ΡΙΒ8Τ ΒΕΟΙ^ΕΝδΙΟΝ . 

4. ΝουΝΒ ΟΡ ΤΗΕ ΡΙΒ8Τ ϋΕ0Ι^ΕΝ8ΙΟΝ (ΟΟΝΤΙΝυΕΟ) 

5. ΤηΕ ΡΒΕ8ΕΝΤ ΑΟΤΙΥΕ ΙΝΟΙΟΑΤΙΥΕ ΟΡ νΕΒΒ8 

ΙΝ -ω . 

6. ΤηΕ 8Ε0ΟΝϋ ϋΕ0Ι^ΕΝ8ΙΟΝ 

7. Κευιε^ 

8. 8εΟΟΝΟ ϋΕ0Ι^ΕΝ8ΙΟΝ (ΟΟΝΤΙΝϋΕΟ) 

9. ΤηΕ ΙΜΡΕΒΓΕΟΤ ΟΓ νΕΚΒ8 ΙΝ -ω 

10. Τηε ρυτυΒΕ ανο αοκιβτ ορ νΕΒΒ8 ιν -ω 

11. ΜΑ80υΜΝΕ ΝθυΝ8 ΟΡ τηε ΡΙΒ8Τ ΟΕΟΙ^ΕΝ- 
8ΙΟΝ, ΟΟΜΡΟϋΝΟ νΕΚΒ8 

12. Κευιε^ 

13. ΝθυΝ8 ΟΡ ΤΗΕ ΤΗΙΒΒ ΒΕΟΙ^ΕΝβΙΟΝ ; ΙμΑΟ 

1-5 

14. Ρβο8οου, τηε Οβεεκ ηεχαμετεβ ; Ιμαβ 1-5 

15. Τηιβο οεοι^εν8ιον (οοΝτίΝϋΕο) ; Ιμαβ 1-10 

16. ΡβΕ8ΕΝΤ ΑΝΟ ΡυτυΚΕ, ΜΙΒΒΙ^Ε ΑΝΟ ΡΑ88ΐνΕ ΟΡ 

νΕΒΒ8. Όερονεντ νΕΚΒ8 ; Ιμαβ 11-16 . 

17. Τηε ιμρεβρεοτ, μιββι^ε ανο ΡΑ88ΐνΕ, ανβ 

ΤΗΕ ΑΟΚΙ8Τ ΜΙΒΒΙ^Ε ΟΡ νΕΒΒ8 ; ΙμΑΟ 17-21 

18. Τηε ρεερεοτ ανο ρι^πρεβρεοτ αοτιυε ορ 

νΕΒΒ8 

19. Τηε ινρινιτιυε; Ιι^ιαο 22-27 

20. Ραβτιοιρι^ε8, αοτιυε ; Ιι,ιαο 28-32 

21. Μιοοι^Ε ΑΝΟ ΡΑ88ΐνΕ ΡΑΕΤI^IΡI^Ε8 ; Ιμαο 

33-37 

22. Τηε ρεβρεοτ, ρι^πρεβρεοτ, ανο ρυτυΒΕ ρεβ- 

ΡΕΟΤ ΟΡ ΥΕΒΒ8; Ιΐ^ΙΑΟ 38-42 1-4 ΡΑΟΕ 
V 

ίχ 

• • • 

Χ111 

χχίχ 5-7 


3 


8-12 


3 


13-17 


4 


18-22 


6 


23-27 


7 


28-32 


9 


33-39 


11 


40-44 


13 


45-49 


14 


50-54 


16 


55-57 


18 


58-64 


21 


65-77 


24 


78-84 


27 


85-91 


30 


92-98 


33 


99-103 . 


36 


104^110 


37 


111-117 


40 


118-124 


44 


125-131 


47 IX ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΕ βηστίΟΝ ΡΛΟΒ 23. Τηε βττΒΐυΝΟΤίΥΕ μοβε ορ υεβββ; ΙιιΙΑβ 

43-47 

24. Ιμρεβατιυε υεββ8, αοτιυε; II^IΑ^ 4&-52 

25. μΐβόιιε ανο ρα88ιυε ιμρεβατιυε ορ υεββ8 

Ιμαο 53-58 

26. Τηε ορτατιυε μοβε; II^IΑ^ 59-63 

27. Τηε ρα88Ιυε υοιοε; II^IΑ^ 64-69 

28. Α^^Ε^ΤIΥΕ8 ορ τηε τηιβο ^Ε^I^ΕΝ8IΟΝ ; II^IΑ^ 

§\}~ / ο ....... 

29. ΌΕΜΟΝ8ΤΒΑΤΙΥΕ ΡΒΟΝΟϋΝβ ; Ιΐ^ΙΑΌ 76-80 

30. ΡΕΒ80ΝΑI^ ΑΝϋ Ρ088Ε88ΐνΕ ΡΒΟΝΟΠΝβ ; II^IΑ^ 

81-85 

31. ΚΕI^ΑΤIVΕ, ΙΝΤΕΒΒΟαΑΤΙΥΕ, ΑΝΟ ΙΝΟΕΡ- 

ΐΝίτΕ ΡΒΟΝΟϋΝβ; Ιμαο 86-92 . 
32. ΚΕουI^ΑΒ ΥΕΚΒβ ΐΝ -μι; II^IΑ^ 93-100 . 

33. ΚΕΟυΐ^ΑΒ ΥΕΒΒ8 ΙΝ -μι (ΟΟΝΤΙΝϋΕΟ), Ιΐ^ΙΑΟ 

101-108 

34. ΚεΥΙΕΙΥ ορ ΒΕΟυI^ΑΒ-μ* ΥΕΒΒ8, ΙΟΑΟ 109-117 

35. IΒΒΕαυI^ΑΒ νΕΒΒ8 ΙΝ -μι, €ΐμΙ, ΑΝΟ ΕΝ- 

σΜΤΐσ8; II^IΑ^ 118-125 

36. IκκΕουI^ΑΒ υεββθ; Ιμαο 126-132 

37. ΡΒΕΡ08ΙΤΙ0Ν8 ; Ιμαο 133-141 

38. ΟθΜΡΑΒΐ8θΝ ΟΡ Α^^Ε^ΤIVΕ8 ; Ιμαο 142-151 

39. ΓοΚΜΑΤΙΟΝ ΑΝΟ ΟΟΜΡΑΒΙΒΟΝ ορ ΑϋνΕΒΒ8 

Ιμαο 152-157 

40. ΝυΜΕΒΑΐ^8; Ιοαο 158-164 . 

41. ΡβΕΒΕΝΤ, ΡϋΤϋΒΕ, ΑΝΟ ΡΙΒ8Τ ΑΟΒΙ8Τ 8Υ8ΤΕΜ 

ΟΡ νΕΒΒ8; ΙοΑο 165-172 . . . . 

42. Τηε 8Εοονο αοβιβτ, ανο ριβ8Τ ανο 8Εοονο 

ΡΕΒΡΕΟΤ 8Υ8ΤΕΜ8 ΟΡ ΥΕΚΕβ ; Ιμαο 173-181 

43. Τηε ΡΕΚΡΕστ ΜIοοI^Ε θυβτεμ ορ υεκβθ ; Ιοαο 

182-192 

44. γΐκ8τ ανο 8ε0ονο ρα88ιυε 8υ8τεμ8 ορ υεκβ8 ; 

Ιμαο 193-200 

45. ΡβΕ8ΕΝΤ, ΡυΤϋΒΕ, ανο Α0ΒΙ8Τ 8Υ8ΤΕΜ8 ΟΡ 

-μ* ΥΕΒΒ8; II^IΑ^ 201-211 . . . . 

46. ΛκβΤ ΑΝΟ 8Ε0ΟΝΟ ΡΕΒΡΕΟΤ 8Υ8ΤΕΜ8 ΟΡ -μι 

ΥΕΒΒ8; Ιι^ΐΑΟ 212-222 . . . . 

47. Τηε ΜIο^I^Ε ανο ρα88ιυε ορ -/α υεββ8 ; Ιι,ιαο 

223-232 

48. Κβυιειυ ορ ΝουΝ8; ΙιιΙαο 233-239 

49. Κευιειυ ορ ΑοαΒ0ΤΐΥΒ8; Ιι^ιαο 240-244 132-139 


50 


140-146 


53 


147-153 


57 


154^161 


59 


162-169 


62 


170-177 


67 


178-184 


69 185-191 72 192-198 


74 


199-205 


77 


206-212 


81 


213-219 


83 


220-227 


87 


228-237• 


91 


238-244 


95 


245-251 


98 


252-258 


101 


259-265 


104 


266-272 


107 


273-279 


109 


280-286 


112 


287-293 


115 


294-300 


118 


301-307 


121 


308-314 


124 


315-321 


127 


322-328 


129 0ΟΝΤΕΝΤ8 β«?ΠΟΝ ΡΑ<» 

50. ΚΕΥΐΕν ορ ΡΒθΝουΝ8; ΐΜΑϋ 245-249 . 329-335 131 

51. ΚεΥΙΕ^ ορ ΡΑΒΤΙΟΙΡΙ^Εβ ΑΝΒ 'ΐΝΡΙΝΙΤΙΥΕβ ; 

ΐΜΑϋ 250-259 336-342 134 

52. ΚεΥΙΕ^ ορ ΥΕΒΒβ ΙΝ ΤΗΕ ΑΟΤΙΥΕ ; ΙΟΑΒ 

260-268 343-349 137 

53. ΚεΥΙΕ^ ορ ΥΕΒΒ8 ΙΝ ΤΗΕ ΜI^^I^Ε ; II^IΑ^ 

269-289 350-356 140 

54. ΚεΥΙΕ^ ορ ΥΕΒΒ8 ΙΝ ΤΗΕ ΡΑ88ΙΥΕ ; II^IΑ^ 

290-303 357-361 144 

55. ΚεΥΙΕ^ ορ IΒΒΕ^υI^ΑΒ ΥΕΒΒ8 ορ ΤΗΕ -μι 

^ΟΝ^υοΑΤIΟΝ; Ιοαο 304-314 . . . 362-366 147 

56. ΐΜΑϋ 315-333 367-370 149 

57. ΐΜΑϋ 334^347 371-374 151 

58. ΐΜΑϋ 348-358 375-378 153 

59. ΐΜΑϋ 359-379 379-382 157 

60. Ιμαο 380-400 383-386 160 

61. Ιμαβ 401-412 387-390 163 

62. ΙΐΛΑΌ 413-424 391-394 165 

63. ΙοΑο 425-435 395-398 168 

64. ΐΜΑϋ 436-449 399-402 169 

65. ΙοΑϋ 450-461 403-406 171 

66. Ιι,ΐΑϋ 462-470 407-410 173 

67. ΐΜΑϋ 471-^79 411-414 174 

68. ΐΜΑϋ 480-489 415-418 176 

69. Ιμαο 490-499 419-422 178 

70. Ιμαβ 500-516 423-426 180 

71. Ιμαο 517-527 427-430 182 

72. ΐΜΑϋ 528-535 431-434 184 

73. ΙοΑΒ 536-550 435-438 187 

74. ΙοΑϋ 551-572 439-442 189 

75. ΙοΑο 573-589 443-446 192 

76. ΙοΑο 590-598 447-450 194 

77. Ιμαο 599-611 451-454 197 

ίΝΤΒΟουοτιοΝ το Αττιο Οβεεκ .... 456-500 198 

Οβαμμαβ ορ Ηομεβιο Οβεεκ .... 501-1192 207 

θΒΕΕΚ-ΕΝαΜ8Η ΥΟ^ΑΒυI^ΑΒΥ .... 343 

ΕΝθυ8Η-θΒΕΕΚ ΥΟΟΑΒυΐ^ΑΒΤ • • • • 380 ΗΟΜΕΚ ΑΝΌ ΤΗΕ δΤΠΟΥ ΟΡ ΟΗΕΕΚ 

ί αη ΗΓΐίοΙβ εηΐϊΐΐβιΐ "Λ Υρ&γ — ογ ιιιογ€ — οϊ Ογθι;!;," οοη- 
ίτίΒιιΐΜΐ ίο ΐΗβ Ρβ^πιαΓ^τ, 1918, ηαιηΙιεΓ οί ίΚβ ΟΙαβήοαΙ ^οηηιαI, 
ώε αυίΙιΟΓ ηεϊβ ίοΓΐΙι α ίβ\ν οΓ Ιΐιβ πιΟΓε ϊπιροΓΐ3,ηΙ Γριιβοηκ ννΗ^- 
ΐΗε ρΓΐβεηΙ β^βϊριπ οΓ ίΡίΐοΗΐη^ 1>6^ΐηιΐ6Γ3 ίη ΟγρρΙι βΙιοιιΙιΙ 1ιβ 
Γενίβε^ Ιο ιηεεΐ πιούβΓΠ οοικϋΐίοηβ. ΤΗβ 3ΐιιη &η(1 8ΐιί)3ΐί»ηεε οί 
ίΐιβ ΒΓΐίοΙε »Β3 α ρΐε» £ογ ώε β,Η&ηιΙοηιηεηΐ οί ΧβηορΗοπ ίοΓ Ιιεβϊπ- 
τΛΏ% ΛνοΓίί, 3θΐηρΐ1ιϊη£ «ΊιϊεΗ βΙιοαΜ Ηανε Βεεη θοηε ^ειΐΓΒ ιι^ο, 
αηθ ίΐιε 3υΙ)Ηΐ1ΐτιΐίοη οί Ηοιπργ ϊη Ηιβ ρΐαοε. ΤΗε ριιρεΓ επιΒοιΙίθΐΙ 
ί1ΐ6 Γε3ΐι1ΐ3 οί ΒενεΓ^Ι ^-βαΐΉ οί εχρΐΤΪιηεηΐΒΐΐοη ; αηιΐ ίίιβ ργϊπιβγϊ 

οη υΓ^ειί ίοΓ ΐΗβ ΰΗ&π^ε «οί Η3βε»] οη ΐΗε εοιηρΗ,Γαΐίνε ϋΐεπίΓ^τ 

ε οί Ιΐιε Εινο αυίΙιοΓΒ 3Π»1 ίΙιείΓ αρρεβΙ Ιο 1>ε§1ηηϊη§ 3[ιι«1ρηί3, 
Αη νβ νιε» Ιΐιε ΒΐΙιΐΒίϊοη ΐο-θ^ίΊ »ρ ίτε ΰοιαρείΐείΐ ίο εοηίεΗβ ΐΗαί 

ιρ 1ΐΗ,η<ΐ3 οί ΐίιε »νεΓίΐ§ε ίε^εΙιεΓ, «^Κεη ίίρρίϊείΐ ίο ΐΗε ΒνβΓ&ςε 
Βία^εηΙ, Χρικιρίιοη ϋΐκΐ αΙΙ Ιιϊβ νοΓΐί3 &γο αΐΐ Ιαο οίΐθπ ίοαηιΐ Ιο 1)ε 
Ιβί1ϊθϋ3 ΆηΛ ύναΆτγ. ΊΤιιβ Ιεανεβ οιιί οί οουηΐ ίΗε εχεερίϊοη&ΐ 
ίθ&οΙϊΒΓ, ινίιο Ηβ.8 ΙαΓ^β ιιη(1 εηΐΐιυϋΐββίίο οΐ8β3θ9 ΐη Λε ΑηίΐΙ)£ΐ3Ϊ8 
^ε&Γ βίίβΓ γ^&ΐ, ίοΓ ΒΐιοΗ ίε&οΙΐ€Γ3 οουΐιΐ ιΠΒΐίε βπ;" δΐιΗ^εοί ίβ,ΒΰϊηαΙ- 
ΗοιηΐίΓ οη ΐΗε οίΗεΓ ίΐΒ,η^ ροί)8ε33ε3 1}ιο3ε «ιιΐΒΐίΐϊεβ \ν1ιϊε1ι 
ηιαίβ Ηίηι €3ρεοΪ8.11;' ίηίΡΓε3ΐϊηΕ, ηη «έΙΙ &3 οί ρεΓπιαηρηί νβίτιβ, ίο 
ίΐκ; Iη8^0Γ^ι^' οί 3ΐικΙρπ(:3 λιΊιο 5ίϊ11 ίβΐίρ ΟΓεείι. 

Ιη 11)13 οοπηεείϊοη ΐΐιε λιιΙΙιογ ηι&ί• 1>ε ρεηιιίΐΐΕίΙ ϊο ηιιοίε ίΓοπι 
Ιΐιε ΕΐΓΐϊαΙβ ίΐΐ3ΐ ιηεηΐίοπΜΐ : ' "Τΐιε Γε33οη3 «Ίιϊεΐι ιη&Ιιε ΗοιηεΓ 
8θ άΜΪταΙιΙε είτε ΕΐρρΜ•εηΙ »1ιεη οηαε ίΗε <)αε3(:!οη Ϊ3 ΒεΓΪοιίΗΐ;" 
οοη3ΪάΡΓε(1. Ηί3 ινοΓίί ϊβ Ηοπιοβεηεοιΐ3 ίη νοε&ΙιιιΙιΐΓ;•, ϊη ΙΙίεΓΗ,Γ^ 
ιίγΐβ εγμΙ ϊ(1ίοηΐ3 βιηρ1ο;'ε<], ηηθ ίη ΓηρίΓίοϋΙ ίοΓπι ; 3θ Ιΐΐδΐ λΉρο 
8ΐυ(]εηΐ3 οικ.•ε §εί & ίβΪΓ βίΛΓΐ ίη Ιιίιη, ίαιΐΙιεΓ ρΓο^τεκί Ι^εεοιηεΒ 
ΰΟΒΪεΓ Ληά ιηοΓε &εΰ(ί1εΓβΐ6{1. Ηε οιηρΐοΐ'3 β11 ίΙίΓεβ ρβΓ3οιΐ3, τνΐώ 
8ΐ1 ακχίεβ αηιΐ ίειΐ3β9 οί ΐΐιβ νετίΐ, 30 Χ\\βΧ βΆ Ιοπώά ϊ1ι&( ατβ Ιβαπιειΐ 

> α. /. 13, 5. ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ΕΓβ ΐΜβά. βηου^Ιι ίο 1)β Ιεβρΐ ίΓββΗ ίη ίΐιβ δίυίίβηίδ' ιηίη(1 αικί (Ιο ηοί 
Ηανβ ίο 1)β ΙβΕΓΠβίΙ α^αίη ινΗβη ύιβγ Ιϊββίη αη^τΐΗίη^ ινΗίοΗ ίβ ίη 
(1ία1ο^6 ίοΓίη. Ηίδ νοοαΙ)υΐΕΓ7 ίδ ί&ίήγ Ιιτηιίβά, βηοα^Η 3ο ίη 
ίαοΐ ΐΥϊΒ,ί ιί (1οβ3 ηοΐ ρΓβδθπΙ; Β,ηγ δρβααΐ (ϋδδουΗ^τ ίο ίΗβ 1)β^ηηβΓ. 
Ηίδ δβηίβηοβδ ΕΓβ δΙιοΓΐ:, δίχηρίβ, αικΙ οΙβαΓ-οαΙ;, Ηανίη^ ηοηβ οί Λβ 
ίηνοΐνβά δίηιοίαΓβ ινΗίοΗ πιαίεβδ δο ιηυοΗ οί ΧβηορΗοη τ&&\\γ ίοο 
<1ί£5οα1ΐ; ίοΓ δΓδί-^τβαΓ λνοΛ. ΤΗβ νβΓδβ, ινΗίοΗ Η&δ 1)6βπ οοηδίάβΓβίΙ 
α \)0.τ, ίδ 8.η 8.€ΐ;αα1 Ηβΐρ, αδ ίΐ; ίδ (][αί1;6 β&δίΐ^^ Ιβαπιεά αικΙ ίδ α πιαΓίεβά 
αί(1 ίη πΐ6πιθΓίζίη§ €οηδί(1βΓαΙ)1β ροΓίίοηδ οί (τΓββΙί, ινίιίοΐι ίδ ίπι- 
ροΓίαηΙ; αί ίΗίδ δία^θ. ΡυΓίΗβΓπιοΓβ, ώβ ηιΐβδ οί (ΐααηίίί^τ εγθ α 
€οηδί(1βΓ8.1)1β Ιΐθΐρ ίη δίπιρίίί^ίηβ αηά ίΙΙυδίΓ&ίίη^ ύϊ& ρΓίηοίρΙβδ οί 
αοοβηΐ;. Αδ Ηβ υδβδ οηΐ^τ οηβ ίγρ^ οί νβΓδβ, αηά ίΗαΙ: Λβ δίηιρίβδί; 
— ίΗβ (Ιαοί^ΐίο ΗβχαπιβίβΓ — Λβ οΓίΙίηαΓ^ δίυίίβηΐ; υδυαίΐ^ 1)β€θπιβ3 
(ΐυίίβ αάβρί; αϊ; Γβαάίη^ ίΗίβ 1)βίθΓβ Λβ βηά οί Λβ βτδΐ: γβ&,τ'^ νίοτί. 

"ΤΗβ ρΓΟδβ οοπιροδίίίοη ίοΓ Λβ βτδΐ: γβαΓ'δ ινοΓίί τη&γ Ηβ Ηαδβά 
υροη ΗοπιβΓ, ίΗβ δίυάβηίδ υδίη§ ΗοπιβΓίο ίοΓπΐδ αηίΐ οοηδίηιοίίοηβ, 
λνίΛουΙ; Ι^ηοΜνίηβ οί ΐΗβ βχίδίβηοβ οί αη^ οΛβΓ Ιάηά. Τΐιίδ πια^ 1>β 
άοηβ ^Λουΐ ίΗβ δΙί^Ηίβδί ίβαΓ οί Ηΐυηΐίηβ Λβίτ δβηδβ οί (Ιίδ- 
βήηιίηαίίοη Ηβίινββη ροβίίο αηά ρΓΟδβ (Ιίοίίοη αηίΐ δίγΐβ, α δβηδβ 
\ν1ιίο1ι οαηηοΐ: ροδδίΗΙγ Ηβ (Ιβνβίορβά υηίίΐ ΐΗβγ Ηανβ Ηίκΐ ββνβΓαΙ 
γβαΓδ' ΐΛΓοΛ αηίΐ Ηανβ Γβαά α €οηδί(1βΓαΙ)1β αηιουηΐ; οί (τΓββΙε ίη ΒοΛ 
ρΓΟδβ αηά ροβίΓγ. ΗοπιβΓ ίδ δο δίΓαί^ΗίίοηναΓίΙ αηίΐ δίπιρίβ ίη 
νίΥί&Ι Ηβ Ηαδ ίο δα^» ^^^ ηοίΗίη^ οΗδοιίΓβ, πι^δίίοαΐ, ογ ίαΓ-ίβίοΙιβίΙ 
ίη Β,ηγ νίΒ,γ, Λαί Ηβ ίδ ςυίίβ ίηίβΙΙίβίΗβ ίο ίΥιβ ανβΓα^β Ηί^Η-δοΗοοΙ 
ίΓβδΙπηαη ; αηά αί ύιβ δαπιβ ίίπιβ Ηβ ροδδβδδβδ Λβ ^[ααΐίίίβδ οί Ιιί^ΐι 
ΙίίβΓαΓ^Γ 8.Γί ίη δυοΗ α πιαΓίεβά άβ^Γββ ύιαί Ηβ αρρβαΐδ δίΓοη^Ιγ ίο 
ίΗβ οΐάβδί αηά πιοδί αάναηοβά πιβπιΗβΓδ οί αηγ οοΐΐβ^β βΐαδδ. 

" ΓοΓίΗβΓπιοΓβ, ΗοπιβΓ ίδ Λβ Ηβδί ροδδίΗΙβ ρΓβραΓαίίοη ίοΓ α11 
ΙαίβΓ (τΓββΙί ΗίβΓαίαΓβ, πιυοΗ οί ινΗίοΗ ίδ υηίηίβΠί^ίΗΙβ ^νΐίΗοαΙ; 
α ίαίΓ Ιζποινίβίΐββ οί Ηίπι. Ηβ ιναδ ίο (τΓββΙί ΙίίβΓαίαΓβ \νΗα1; ίΗβ 
ΒίΗΙβ Ηαδ 1)ββη ίο Εη^ΙίδΗ, αηά α §Γβ8,1: άβαΐ πιοΓβ &δ ινβΐΐ. Ηβ Ιβαάδ 
υδ δΟΗΐβίΛτΗβΓβ, ηοί πιβΓβΙγ ίηίο α ΗΗηά αΐΐβγ αδ άοβδ ΧβηορΗοη, 
1)ο1;Η ΐΛτίώ ΓβίβΓβηοβ ίο ΙαίβΓ (τΓββΙε ΙίίβΓαίιιτβ αηά ίο πιυοΗ οί ίΗβ 
1)βδί ίη ΙαίβΓ ΕοΓορβαη ΙίίβΓαίυΓβ αδ ινβΐΐ, ινΗβΓβ Ηίδ ίηβυβηοβ Ηαδ 
Ηββη ίηοαΙβυΙαΗΙβ αηά ρβΓΗαρδ ^ΓβαίβΓ ίΗαη ίΗαί οί αη^^ οίΗβΓ 
δίη^ΐβ \νηίβΓ. Ιη Ηίπι αΓβ ίΗβ ββΓπΐδ οί δο πιαη^τ ίΗίη^δ. λΥβ Ηανβ 

χίν Γ ΠΟΜΕΗ ΑΝϋ ΤΙΙΕ 8ΤυϋΥ ΟΡ ΟΚΕΕΚ ίΗβ ηΛΓΓίιΙϊνε ίιΐΒΜ^τ άίνρίορεΰ, ΐΗβ 1>68'ηηίηΕ οί Λε (ΙτίΐηΐΛ, 
ΟΓβίοΓίΊ δΙαΐεεηιΓΐ, ΒβΛίηαηΒΐιϊρ, νβΓ, ΛάνεηΙυΓε, ίΐηιΐ ΓεϋΒΪοη — 
ΐη Γαεί, Ιίίρ ίΐ3 ίΐ Λακ ίο Ιΐιβ ο1<1 ΟΓβεΙίβ ϊη Ϊΐ8 πιοηϊίοΜ β3ρβοΐ9. 

" Τΐιεη ίΐιε Βΐιιιίβηΐ \ν1ιο Ιιεβ ΐδΐίεη οηΐγ α νεπ;" Ιΐϋΐΐε οί ΙϊεβϊηηίηΕ 
ΟΓεεΙί, βνεη ίί Ηβ 1ΐίΐ3 ρΓο^εΒβειΙ πο ΓαΓίΗεΓ ΐΒαη Ιΐιε βπΛ οί Ιΐιβ 
δτβΐ Ι)θθ1ί οί ΐΐιε ΙΙίαιΙ, Ηαδ εοιηε ϊηίο ηΐίΐΐ οοπίαοί ι,νίϋι ΐΗε ηιακΐο 
ιιηιΐ Ιΐιε πιιιβϊο οί ΐΗβ Ορεείί Ιαη^α^ε, ϋ3ε^ ϊη οηε οϊ βίε πιΟΗί 
ΙιεΛτιΙϊίυΙ, οηβ οί ΐΗε πιο3Ϊ νιΐΓίε•], αηιί οηε οί ίΐιε πΐ03ί ΐηΗιιεηΐίίΐΙ 
ΙϊίεΓΛΓί' εοιηροβίΐϊοπΒ οί ηΙΙ α^εκ ; ΛΠίί Ιΐιου^ΐ» Ηε πιλ;" 1ΐ8.νΐ! ιίενοΐεά 
εοηδίιΙεΓ&ΙιΙε 1ιιΐ30Γ ίο πιίηϊη^ Ιΐιε ^οΚΙ, Ηε ο&ηηοΐ ΐΓΐιΕ!ιίιι1Ι;' Ββ}^ 
&ηά ρΓοΒαΒΙ}" ϊνϊΐΐ ηοΐ ιν&ηί ίο βει;*, ΐΐιιιΐ (τΓκεΙί ίοΓ Ιιϊιη Ιιλη Ηεειι α 
ΚΡΟΒίε οΓ ΐίιηε." 

Το Ιίε^ίη Ιΐιε Βίνκίί' οί Οΐΐεΐί ννίΐΗ ΗοιηεΓ, ΐΐ «όιιΜ Ιίε ηεοεββΜγ 
ίο 8υΐ33ίϊΐυΐΘ ΗοιηεΓΪο ίοΓ Αΐΐϊε Οζεεί; ίοΓ ΐΗε νοΛ οί ΐΗε 1ΪΓ3ΐ γβ&Γ : 
ΐΗβ Ηίυάεηί ^ΡοαΜ Βε ΐβ,ιικίιΐ ΗοιτιεΓίο Γοηηβ Εΐηιΐ οοηΒίηΐΰίίοηβ 03 & 
1)11913 ίοΓ ίυΙιίΓΕ «ογΙγ, αηά νοιιΜ (Ιενοίε ίο ίΐιε 3ΐυ(1γ οί ΗοιηεΓ 
ίΐιβ ίίιηε τιΊιίεΙι 13 ηοιν οε€ΐιρίε<1 Ιιγ Χεηορίιοη. Ιί Ϊ5 ίίιβ ρυτροκε 
οί ίΐιε ρΓ63εηί ρβ,ρεΓ ίο (Ιενβίορ ηιοΓε ΐη (Ιείαΐΐ 3οηΐ8 οί Ιΐιε ιοοβϊ 
ίιοροΓίΑπΐ Γε350Π3 «ΊιίαΗ ιποΐιε 3ΐιο1ι α εΐιαη^ε ηοΐ οηΐί' (ΙεβίΓαΙιΙε 
ϊϊΐιί ίΓηρεΓΒΐίνε ίί ΟΓεεΙ; 13 Ιο Ηε 88,νε<1 «3 α \ί[ιιΙ ίαοΙοΓ ΐη οαΓ ε<3υ- 
(ίΐΐϊοηβΐ δ^Βίεπι. 

ΤΗβ ϊίΙεΛ οί ΒΐιεΙι & ρΐαη ίΪΓ3ΐ 3ΐΐβ{[ε8[βά ϊίΒεΙί ίο ΐΗε ϊΡΓίΐεΓ βενε™,! 
Ι )'είΐΓ8 «50, «Ίιεη, ίαΐΐ οί ΗουηιΙΙεβΒ εηΐΗιΐ3Ϊίΐ3ηι ίοΓ 1ιί3 3ΐιΙ)]εεί 
βηιΐ ίοΓ Η,Π ίΐιϊπ^ ΟΓεεΙ:, Ηε «κβ αίίειηρίίπ^ ίο ΙεαοΗ ϋρΒί-ΐ-εαΓ 
»0Γΐί απ(1 ΧεηορΗοη, απ<1 κήβ εοιηρείΐεά ίο βίίπιίΐ ίο Ηίαιβεΐί ϊΗβΙ 
ΙιΪΒ βίΓοΓΐ3 ινθΓθ ηοί ιπεείίπ^ λίΙΗ «Ηοί ιηΐ^ΐιί Ηβ οβίίειί 5ΐιοεεΒ3. 
Τοο πΐΒ.ηγ £00(1 3ίιιι1επί3 Γείιΐ5ε<! ίο ίίΐίίε ΟΓβεΙί ϊη ίΗε ίίΓΗΕ ρίβεε, 
»ιμ1 οί ΐ1ιο3ε ινΗο ί1ί<1 εηΠβΙ, ίοο ιπαπ^', ενεπ οί ΐΗε Ηείίετ οηεκ, νεΓβ 
«]Ϊ9θοΐ]Γ&£εΐ1 Η^ ίίιβ τιηεηιίΐη^ Γουηιΐ οί ^&ιηπΐ8ίΐοιιΙ ϊοτπιβ, ΙειιΗίηβ 
«ρ ίο βη ΕαίΗοΓ ινΗοΒε «'ΟΓίίβ &Γε ποί οί Ά παίιίΓε ίο βτε ίΗε ΐιη- 
λ^αίϊοη &ηί 3ίΪΓ ίΗε ΗκηγΙ» ΐη ΐΗε ΗΓεαβίΒ οΕ οιΐΓ χοιιίΗ, α3 ο&η Ηε, 
Λπά 13, (Ιοπε Η;' ίΗβ ^Γε&ΐ πΐ38ίεΓρϊεο6β οί Ηε1)α3 βτιοΗ ίΐ3 ΐΗβ ΙΙίαά 
Ληά ίΗβ Οάι/βΒϋΐ/. 

ΤΗε ^τίίοΓ ινοιι1ι3 ΙίΙίε ίο πιοΐίε ϊί ρΐ&ίπ ίΗίΐί Ηβ Ϊ3 ηοί β, Ηβίετ οΓ 
ΧεηορΗοπ, Ηυΐ ίΗίί Ηε ίξτεαίΐ;- εη^ο^ειί Κί3 βΓ3ί ϊέβγ οί ΟΓεβΙε, 
ίαίεη ίη ΐΗβ οΗ ιναι^, 3θ \νε11 αβ Ηιβ ΧεπορΗοη, ΙαίεΓ. ΤΗε 3αΐΏβ ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 

13 ρΓοΒαΙ:)!^^^ ίΓαβ ρ£ αηοδί; οίαβδίοαΐ δοΗοΙαΓδ. ΤΗίδ βοβδ α 1οη§ ν& 
1:ο\ναΓ(1 βχρίαίπίη^ λνΗγ ίΥϊ^γ Άτβ ηονν ίΘ&οΙιίηβ ΟΓββΙε αη(1 ΐΑίί 
ίηδίβίκΐ οί δοοίόΐο^}^ ΟΓ πίθοίιαηίο&ΐ 6η§ίηβ6Γίη§. Ιΐ Υίοιύά 1)β (ϋβ 
ίίηοΐΐ^ί' ιηίδ1βα<ϋη§ Ηο^νβνβΓ ίοΓ Λοδβ ιλτΗο Ηανβ 8. βρ^ίαΐ Ιοδίβ 
ίοΓ Ηη^υίδΐίο ^οΛ &ηά τνΗο βη^ογβί! Γ6&(ϋη§ Λ© ρΓοάυοίίοη οί 
δαοΗ αυΐΙιοΓδ 8,δ Οαβδ&Γ άπα ΧβηορΗοη ίο ίηίβΓ ΛβΓΘίΓοιη ΐΗ&ί 
ΐΗθίΓ €3.δθ ίδ &ί 8.11 ΐγρίοαΐ οί ΐΗβ ιηαδδ οϊ δΐαάβηΐδ ιλγΙιο Ιβ,ΐεβ Λβδβ 
8αΙ)ί6θ1δ. ΑΙΐΗου^Η Λθ (Ιθδοτίρίίοη ίη ΑικΙτβίΛΓ Ιι&ιι^'δ 688&γ, 
^' ΗοπίθΓ αηά ΐΗβ δΐικί^ ο£ (τΓΘβΙε, " ίδ ρΓθΙ)αΙ)ΐ7 ί^οο ΗίβΗΙγ οοΙογθΛ, 
ίΗθ αοοουηΐ φδΛ'ΙΐΘ §ίνβδ οί Ηίδ ο^νντι βχρβτίβίιςβ αικί Λαΐ οί Ηί» 
ίβΙΙοΐΛΓδ ίη ΐΗβ δΐιιά^Γ οί 1)6§ίηηίη8 0γ6θ1£ αηά ΧβηορΗοη ου^ΐιΐ ίο 
Ηανε α Ιβδδοη αηά & \ν3.Γηίη§ ίοΓ βνβΓ^ οηβ τνΗο ίδ δΐίΐΐ α ίΓΐβικΙ ο£ 
ΙΗθ οΐβ,δδίοδ. Ηθ ιηαΐζθδ ϊί (ΐυίΐε ρίοίη ύι&ί ΐΗβ^ ίουικί Χβηορίιοιι. 
βη^τΐΐιίη^ 1:>υ1: ίηδρΪΓίη^, αηά ΐΚαΙ ιηοδί: οί ΐΗβιη ίΠοΓου^ΗΙ^τ Ιιαίβά 
Ηίιη, αη θχρβηθποθ οί τη&ηγ §οο(1 δίυάβηΐδ, τνΗίοΙι ίδ ίοο οοιηιηοή 

ίο 1)6ί§ηθΓ6(1. 

Ιί ίδ οηΐγ ίαίτ ίο δίαΐε ΐΗ&ΐ αΙΐΗου^Ιι ΐΗίδ ίάβα οί ΐ36§ίηηίη§ ΟΓββΙε 
\ήί1ι ίΗβ ΓβΕίΙίη^ οί ΗοπίθΓ ίδ οΓί^ίηαΙ \νί1;1ι Λβ τντίίβΓ, ίί ίδ ηοί 
ηβ\ν. Τΐιίδ >ν^3.δ Λβ Γθ^αΙαΓ ιηβΐίιοίΐ ειηρΙο^ΓΘίΙ \)γ ίΐιβ οΜ Βοιη&ηδ 
ίη ίβαοΗίη^ ΐΗβίτ 1)θ7δ Ορβεΐζ, αηά ίί \ναδ Ηί^Μγ €οπιπιβη<ΐ6(1 })γ 
ύϊΆί οαρΜ^ αηά ίυάίοίουδ οΜ δοΗοοΙπιαδίβΓ, ^υίη1;ί1ί8η, οδ ΐΗβ 
1>βδί ροδδίΙ)1β ρΐαη. δίηοε ί\ι&ί ΐίπιβ ίί Ηαδ 1)β6η ιΐδοά ηοιν αηά ίΐιβη. 
1)γ δοπίθ οί Λβ \νοΓΐ(1'δ ίΐΙ)1βδ1: βάαοαΙοΓδ αηά δοΗοΙαΓδ. Ιί ιναδ ίΥϊ\ΐ3 
ίΐϊ&ί Το^ορΚ δοαΙί^βΓ (άθ Ια δοαία), οηβ οί ίΙΐΘ ιηοδΙ: 1)Γί11ίαηί; 
ηαπίΘδ ίη ΐΗβ \ν1ιο1θ ΗίδΐοΓ^ οί οΐαδδίοίΐΐ δοΗοΙαΓδΠίρ, ίαυ^Μ ΙιίπίδβΙΓ 
(τΓββΙί: αϊ Ραπδ ; άπα τη&ηγ πιοΓβ οί Λβ ^βαΐ δοΗοΙαΓδ οί ΐΗβ ρο^ί 
ΙβαΓηβίΙ ΐΗθίτ ΟΓβθΙί: ΐΗτου^Η ΗοπιβΓ. Ιί \ναδ ίηβά αίδο \>γ'Έί&ΛΒτί, 
νΛίο 1)θ^αη α δβηβδ οί εχρθΓίιπθηίδ ίη δ^νίίζβΓίδ,ηά, ίη 1797, ΐΛτΗβΓβ 1ιβ 
βπιρίογβίΐ Λίδ πιβΛοά \νίΐ1ι πιαΑβά δυοοβδβ ίη ρπναίΘ ίαΙοΓίηβ. 
ΙιΕίθΓ Κθ οοηΐίηαβά Ηίδ θχρβΓίπιβηΐδ οη 8 Ιεγ^θγ δοαίβ ίη ίΗβ ίβαοΙίΘΓδ' 
ΐΓαίηίη^ οοΠβ^β &ί Κοβηί^ΒβΓ^, ^νίΐΐι δαοΗ ^οοά Γβδαΐίδ ίΥι&ί Ηβ 
ιναδ ΐΗοΓου^ΗΙγ οοηνίηοβίΐ Ιΐιαί ίΗίδ νν^οδ Λβ οηΐ^τ δυίΐΒΐ)ΐ6 πιβΛοά 
οί ίβαοΗίη^ 1)6§ίηηίη^ ΟΓββΙζ. Αί Ηίδ δα^^βδίίοη ίί ινοδ Ιτίβά \)γ 
ϋίδδβη, Ηγ ΡβΓ(1ίηαη(1 ΙΙαηΙ^β, Βχιά 1>γ Ηυπιπιβΐ, 8.11 οί ιλγΗοπι ινβΓβ 
Ηβ&Γΐ^Γ ίη ίίδ ρΓ8ίδΘ; αηά, πιοδί ίπιροΓίαηΙ: οί α11, \>γ ΑΗτβηδ, αί 
ΗαηονβΓ, \νΗβΓβ ιί \ν88 αδβά ίοΓ Λίτίγ γβαΓδ (1850-1881), ττίΛ 

χνί 
ΗΟΜΕΚ ΑΝϋ ΤΗΕ δΤϋϋΥ ΟΓ ΟΚΕΕΚ 

^Γ6&1 81100633, 1)υί ιναβ βηαΐΐγ αΙ>αη(1οη6(1 1)β€3,υ8β ο£ ύϊβ Ιαοίε οί 
δοίίαύΐβ ίβχί \)ο6ί3 &ηά 1)608,α86 οί ΐΗ© ορροδίίίοη οί οΛβΓ Ο^πιηαδία 
^τΐιίοΐι Γβίυββίΐ ίο αάορί: δυοΗ α ΓβνοΙαίίοηαΓγ ρΐαη. 1ί Ιιαβ αίδο 
1)ββη ΓβοοιηιηβηίΙβά οοοαδίοηΒ-ΙΙγ, 1)υ1; ΐΛτίΐΙιουΙ; βυοοβδδ, \^γ οίΗβΓ 
δοΙιοΙ&Γδ &ηά Ηαιη&ηίδΐδ, ηοΙ&ΙΛγ Ι)^ ΟοβίΗβ, Ι)^ ΑηάτβίΛΓ Ιαπ^, 
αηά \)γ λνϋαιηοΜνίίζ, ίη ΕιίΓορβ; ΐΛτΗΜβ ίη Απιβηοα ίΐ; 1ιαδ.ΐ3ββιι 
Λάνοο&ίβίΐ ίη οη© ίοπη ογ Β,ηοίΗβΓ \)γ 8^γτηο\ιτ, Βο11ίη§, δΗοΓβγ» 
Ι«8,η6 ΟοορβΓ, Άπά οίΗβΓδ. Βυΐ: ΗιΛβΓίο ηο δ^δίβιηαίίο δβΓίβδ οί 
Ιβχί 1)οο1ίδ Ηαδ 1)ββη ίδδυβίΐ ^νΗίοΙι &Γβ δο \\γθ11 αάαρίβά ίο οαιτ^ ΐΗβ 
δίυάβηΐδ ΐΙίΓοα^Ιι ΗοιηβΓ &ηά Ίηίτοάχιοβ Λβιη ίο Αΐίίο (τΓββΙε αδ ίΗβ 
οηβδ ινΗίοΙι Ηανβ 1)ββιι τνοΓίίθά ουί ίη οοηηβοΐίοη \νί1:1ι ΧβηορΗοιι. 
1ί Ηαδ 1)β€θΐη6 Ηί^ΗΙ^ ίιηροΓί&ιιΙ; ίΥϊ&ί Λίδ Ιαοΐί 1)6 δυρρϋβά, ίί ροδ- 
δίΙ)1β, ίη ΟΓίΙβΓ ύίΆί ΐΗίδ ρΐαη, ΐΛτΙιίοΙι Ηαδ ΐ3ββη ίηβά \}γ δβνβΓαΙ 
νίΛ δποΐι §οο(1 δυοοΘδδ, πια^ 1)β ΐβδΐβά οη α ^ιάβΓ δοαίβ, δο ύΐΆί νίβ 
Ίπ&γ δββ ινΗβίΗβΓ ΟΓ ηο ίί τνίΐΐ δυοοββίΐ ίη ΐΗβ Ηαηάδ οί ίΗβ ανβΓα^β 
1:βα€ΐιβΓ οί 1)β§ίηηίη§ (τΓββΙζ. ΤΗυδ δίυάβηίδ δΗοαΙά ΐ3β ρΓβραΓθά 
ίο δίΓίΙίβ ίπιπιβάίαΐβΐ^ ίηίο ίΗβ Ηβατΐ οί ΟΓββΙε ΙίΐβΓαίαΓβ, ίηδΐβαά 
οί ίανίη^ ίο §0 α 1οη§ ν^&γ δίΓουηά, αδ αί ρΓβδβηΙ;. 

Αδ ίο Λβ δυρβηοΓίί^ οί ΗοπιβΓ ονβΓ Χβηορίιοη, ίΓοπι ίΗβ δίαηά- 
ροίηί οί ΙΐίβτΒτγ ναΐυβδ, &ηά οί ίηίβΓβδί ίοΓ ίΗβ ανβΓα^θ δίαάβηί, 
ίΗβΓθ οαη 1)β ηο (ΐυαιτβΐ. Ιί Γβπιαίηδ ίοΓ υδ ίο ίηνβδίί^αίβ ίΚβ 
Γβίαίίνβ αάναηίβ,^Θδ αηά (ΙβπιβΓίίδ οί βαοΗ αδ πιβάίηπίδ ίοΓ ίβαοΗίη^ 
ί1ΐ6 1αη§αα§6. 

Ιη ίΚ© βτδί ρΐαοβ ίί ίδ βδδβηίίαΐ ίΗαί Υίβ άίδαΒυδβ ουΓ πιίηάδ οί ίΚβ 
οηοβ ρΓβναΙβηί ηοίίοη, 1οη§ δίηο© εχρίοάβά, 1)υί δίίΐΐ πιΟΓβ ογ Ιβδδ 
οοηδοίουδί^ ΗβΜ \)γ ηιαηγ, ίΗαί ίΗ© Αίίίο άίαΐβοί ίδ ίΗβ ηοπη \)γ 
ινΗίοΗ α11 οίΙιβΓ (τΓββΙζ: ίδ ίο 1)6 ία(1^6(1. ΤΗ© Ιαη^υα^β οί ΗοπιβΓ ίδ 
©αΓίίβΓ αηά ηαίυΓαΙΙ}^ (ΙίίϊθΓδ ίΓοπι ίί ίη πιαηγ βδδθηίίαΐδ ; ίΗβΓθίοΓβ 
ίί \ναδ Ιοη§ πιαίηίαίηβά ίΗαί ΗοπιβΓίο (τΓββΙε ίδ ίΓΤθ^αΙαΓ, ΟΓυάβ αηά 
υηβηίδΗβά. ΗβΙίΘηίδίίο ΟΓββΙζ, ινίιίοΐι ΓβρΓβδβηίδ α ΙαίβΓ άβνβίορ- 
πιβηί οί ίΗβ Ιαη^υα^β, Ηαδ ίίδ (ΙίίίβΓβηοΘδ ; ίΗθΓβίοΓβ ΗβΠβηίδίίο 
(χΓββΙε πιαδί 1)6 (Ιε^βηβΓαίβ. δυοΗ αη ίάβα ίδ υίίβΓίγ υηδοίβηίίβο 
αηά ί^ηοΓβδ οοπιρίβίβΐγ ίΗβ πιοάβΓη Ηίδίοποαΐ ροίηί οί νίβτν οί ίΗ© 
άβνβίορπιβηί αηά ^ο>νί1ι οί Ιαη^α^βδ. Αηγ ρθΓίοά τνΗίοΙι Ιιαβ 
^νβη 1)ίΓί1ι ίο ΙίίβΓαΓγ ρΓοάαοίίοηδ οί δΐίΓραδδίη^ πιβΓίί αηά αΓίίδίίο 
εχοβΠβηοβ ίδ ίυδίίββά \^γ ίίδ οινη ΐΛτοΓίεδ ; ίί οοηίαίπδ ίΐδ ρ^πι Ιίρι- 

χνίί ΗΟΜ£ΚΙ€ 6Κ££Κ 

ξ;ώ5ύ€ 3ίΛΩάΆτά5, &Όά ^πΆ τκΜν Γβρβιν ϋιοββ ιτΐ» 1»1ο& ϋΐ6 ΙιοαΒΙβ 
Ιο 3ίυάγ ίΐ. Το οβΆ Ηοιηεήο Οιιεβΐ^ «ΐΐαϊϊΐ»1οα8 «ηά ίπη^ιιΐ8Γ, 
Ι)βαιιΐ36 ίί ώββη ίη βοιηβ ρατϋουΐΑτ» ίτοιη ΐΐιβ Α^ϋο ιΰ&ΙεσΙ, ίβ &3 
ιηίβίεαάίη^ 33 ίί ικτοιιΜ 1>6 Ιο 53 ν ΐΐιπί ϋιβ Ι&η^ιίΑ^ οΙ 81ι&^63ρβ&ιΐ6 
13 ίιηιη&1ιΐΓ€ αηά 6€06ηϋΊ€ 1)β€2ΐιΐ5β 1ΐ6 (1θ63 ηοΐ ϋτίΐβ ύιε δ&ηιβ ίγρβ 
οί £η^1ί3ΐι 33 (1θ€8 ΟβοΓ^β Α(ΐ€ ΟΓ 8ΐ6ρ1ΐ€η 1^^Λ^ο^I^ Αβ & ιη&ΙΙβΓ 
οί ίασί, Ιΐΐ6 1311^113^6 οί ΐΐιβ Ηοιηβπο ροβιηβ 13 ςυίΐε 33 βηίβΐιβά, 1ι&3 
ςυίΐ6 33 ιη3η>Γ νίιΐυεβ, απά 13 ^ιιίΐ6 33 ιηυϋΐι οί & ιιοπη ίατ ίΐ3 
ρβηοίΐ 311(1 βΐχΐβ οί €οιηρο3ίίίοη 33 Χβηορίιοη 13 ίοΓ 1ιΪ3 ; &ικ1 ΐΐιβ 
(1ίίί6Γ6η1 ίοπηβ ίη ΗοιηβΓ 3Γ6 ηο ιηοΓβ 3ΐ)6ΐτ3ίίοιΐ3 οη 1ιί3 ραιΐ Ιΐι&η 
Ιΐΐ08€ οί Χβηορίιοη ατ€ ιη3Γΐΰ οί (ΐΘ^6ηΘΓ3ον ίοΓ Ιιίιη. Αηά Αϋΐο 
ΟτβΛ., 3ίΐ6Γ 3ΐ1, 13 1)υ1: οηβ οί α ηαιηΙ>6Γ οί (1ί3ΐ6(;ΐ3, οοπιίη^ &1 ηβίΐΙιβΓ 
βηά \>}χί ίη ύΐ€ τηϊάόΐβ οί ΐΐιε (ίβνβΙορηίΘηί οί ΐΐιβ 6γ66^ 1&ηςιι&^. 
Ιί 13 τ&τέϊγ ίουηά ρατβ ίη &ηγ οί Ιΐΐ6 ^Γ63ΐ 3αΐ1ιοτ39 &ηά ίη ηοηβ 

ΐνΗίοΗ 3Γβ 8αίΐ3ΐ)ΐΘ ίΟΓ 1>6^ηΘΓ8. 

ΑοοογΛιπ^ ίο οιΐΓ ρΓ686η1: 8>^8ΐ6ΐη, δίυάβηί» 3Γ6 ΐ3υ^1ιί 3 βπίΑΐίβτ- 
ίηί5 οί Αίίίο (τΓββΙε. Τΐιβη ύι^γ ο,τβ ^νβη 3 8ΐη3ίΐ6Γίης οί ΗοιηβΓ, 

ΐνΙΐΟ ΓβρΓβ8€ηί3 3 ρβΠΟίΙ δβΥΘΠΐΙ ΟΘηΙΐΙτίβδ β3ΓΐίβΓ. Τΐιβη 3ς3ίη 

οοπΐ€8 80Π1Θ πιοΓβ Αίΐίο (τΓββΙί, Εηά ίί ΙΙΐΘ δίυάβηΐ οοηΐίηαεβ ίη Ιώ 
ινοΓΐ^ 1ιβ υβααΐΐγ ^οίδ 8θΐηβ ϋοπο, ^ΐΗ δοιηβΐίιηβδ 3 Ιίίΐΐβ Ι«63ΐ)ί3η, 
&ηά ίΗβ Ιοηίο οί ΗβΓΟίΙοΙιΐδ, Ιο ΛνΗίοΙι ίβ οοιηπιοηΐγ 3(1(ΐ€<1 3 (ΐ38ΐι 
οί ίΗβ Κοίηέ ίοΓ ίυιΐΗβΓ οοπίοδίη^ ναηβΐ:^. Α11 οί Ιΐώ οοιηεβ 3ί 
βυοΗ ίίηΐΘδ αηά αί δαοΗ ροίηΐδ ίη Ηίδ (ΙβνβΙορπίΘηΙ ύΐΆί νί ίδ ρΓ3€ΐί- 
€3ΐ1γ ίπιρ)θ8δίΙ>ΐ6 ίοΓ ϊΗθ ΟΓίΙίηΕΓ^'^ δΐαάβηί ίο οΙ)ί3ίη 3 €ΐ63Γ οοηοβρ- 
ίίοη οί ινΗ3ί ίΗο ΟΓθοΙί Ιαη^ιια^β ίδ ϋΐ^β αηά \ν1ΐ3ί εγθ ίΗβ ίαη<ΐ3- 
πΐ6ηί3ΐ ρΓθ€08δβ8 οί ίίδ άβνβΙοριηΘηί. Αδ α Γβδυΐί ^ειπιπεγ 1)6€θΐη68 
3 ηί^ΗίπιαΓβ ίο 1>€ ίΐΓθαοίΘά ίηδίθαοί οί απ ορροΓίυηίί^ ίο δίυάγ ίΗβ 
ΗίΓυοίαΓΟ οί οηβ οί ί1ΐ6 ιηοδί ίηίθΓβδίίη^ αηά ίηδίΓυοίίνβ Ι3η§υ3§68 
ίη ϋχΐΗίβηοβ. ΤΗίδ 1ΐ38 ΓβίβΓβηοβ ίο ίΚβ Ιίη^ίδίίο ίθΕίιιτβδ, Εραχί 
ίΓοιη ίίβ 1ίίθΓ3Γ3Γ ναΐυβ. Ιί οη ίΗβ οίΙιβΓ Ηαηίΐ τνβ 1)θ§ίη \νίί1ι Ηοπιθγ 
3ηί1 οΙ>ί3ίη 3 βθθ(Ι ^οαηάίη^ ίη Ηίδ Ιαη^Ε^β, ίΗβ ίΓΕηδίίίοη ίΓοπι 
ίΚ3ί ίο ΐ3ίβΓ (τΓβοΙζ ίδ δίιηρίβ ΆΤϊά ηαίυΓαΙ 3η(1 ίη ΕΟΟΟΓίΙαηοβ ^ίΗ 
ινο11-€3ί3ΐ)1ί8Ηο(1 Ι3ΐν8, 30 ί1ΐ3ί 3 δίυάβηί ιλγΗο οηοβ ββίδ α ^38ρ 
οί ίΗβ ΡΓΟ008303 ίηνοίγβίΐ ηοί οηΐγ Ηαδ 3€ς[υίΓ6(Ι 3 ν3ΐα3ΐ)1β δοίβηίίδο 
ροίηί οί νίβ\ντ, 1)υί Η© ιηίβΗί Η© αηίΓυβ βηου^ΐι ίο ίΗβ ίΓαάίίίοηδ οί 
οοιιηίΐ688 δίαθβηίδ οί ίΗβ ρ33ί ίο Άηά ΟΓββΙ^ ^3ηιπΐ3Γ ίηίβΓβδίίης. 

χνίϋ ΗΟΜΕΚ ΑΝΌ ΤΗΕ βΤϋΏΥ ΟΡ ΟΕΕΕΚ 

ΕαΓίΗβΓίηοΓβ,* δίηεβ ιηο3ί οί υβ Ιβατηβά οιιτ Αίίίο (τΓββΙε βτδΐ, 
\^1ΐ6η ινβ οαιηβ Ιο Ηοπιβηο (ΪΓββΙε αικί ίοιιικί 3θ ιηαηγ (ϋίΤβΓβηί: 
ίοηηβ, ίΗβ ίββίίη^ νβτγ η&ίυι&ΙΙγ 8.Γ036 ΐΛτίΛ ιηαηχ ύι&ί Ηοπιθγ Ηαβ 
ιη&η^ ιηοΓΘ ίοηηδ ΐΗαη Αϋϊο (τΓΘβΙε, αη(1 Λαί Λβχ αΓβ ιηοΓβ (ϋδδοαίΐ:. 
Οη Λθ οοηίτ&τγ, ίΗβ Ηοπιβηο ϊογπιβ αΓβ ηοί οηΐγ δίιηρΙβΓ αη(1•ιηοΓβ 
Ιταηδρ&ΓβηΙ; ΐΗαη Λβ Αϋίο Β,ηά αβ α €οη8β€[αβιιοβ ιηοΓβ β&δϋγ 
1β&Γηβ<1 — πιαπγ Αίίίο ίοπηδ Ηανβ ίο 1)β βχρίαίηβά Βγ α ΓβίβΓβηοβ 
ίο ΐΐιβ ΗοιηβΓίο οηβδ — 1)α1: ίΗβ Ηοιηβπο ίοηηδ &Γβ οοηδίάβΓαΙ)!^ 
ίβνβΓ ίη ιιυιηΐ3βΓ. ΤΗίδ ίδ 1)βδ1: δββη Ι^γ α ΓβίβΓβηοθ ίο ΐΗβ άβ- 
οίβηδίοηαΐ βικϋη^δ, 8,δ βχβιηρΗββίΙ ίη ΐΗβ ΐ^ο 1αΐ3ΐβδ, 479, 649. 

Ργοπι Λβδβ 1αΙ)1βδ ΐΛτβ βββ ύι&ί ΛβΓβ ΕΓβ, &11 ίοΜ, 86 ΗοπιβΓίο 
ίοΓπΐδ οί ΐΗβ ηουη αηά α(1]βο1:ίνβ ίο 1)β Ιβαηιβίΐ αδ α^αίηδΐ 108 Αΐΐίο 
ίοΓπίδ. Βυί ίΐιίδ ίδ ηοΐ α11. Μαηγ ίοΓπΐδ ίη 1)ο1;1ι Αίύο Β,ηά 
ΗοπιβΓίο (τΓββΙί αΓβ δο ΓαΓβ ύι&ί Ίΐ ινοαΜ 1)β πιαηίίβδΐΐ^^ αΒδαΓά Ιο 
οοπιρβί βΓδί-^ΓβαΓ δίυάβηΐδ Ιο πιβπιοΓίζβ ίΗβπι. Ρογ οιιγ ρηίΓροδβδ, 
ίΗβη, ^β πιυδί οπιίΐ ΐΗβ υηαδααΐΐγ ΓαΓβ ίοΓπΐδ ίΓοπι 1)ο1;1ι 1;αΙ)1β8. 
Ιη ίΗβ βΓδΐ ίαΙ)1β (479) νβ δΗαΙΙ οπιίΐ α ηιιπιΙ)βΓ οί ίοηηδ ΐΛτΙιίοΙι 
πιαη^ ινουΐά ίηοΐυάβ, αηά οουηΐ οηΐγ ΐΗοδβ ηοί ίηοίοδβά ίη 1)Γαο1ί:βίδ 
^τΗίοΙι αΓβ ΓββαΙαΓί}^ ίποίπάβά αδ βδδβηΐίαΐ Ιίγ ΐΗβ δίαηάαΓά Ι^β^ίηηβΓδ' 
1)οο1εδ 1)αδβ(1 οη ΐΗβ Αΐΐίο (Ιίαΐβοί. λΥβ δΗαΙΙ ηοί οοιιηΐ: ίΗβ νβΓ^ 
ΓαΓβ ΗοπιβΓίο ίοΓπΐδ, 1)υ1: δΗαΙΙ 1)β 1ίΙ)βΓα1 βηου^Η ίο ίηοΐιιάβ α ίβίΛτ 
νΐιίοΐι αΓβ ίοο ΓαΓβ ίο 1)β ΙβαΓπβά ίη Γβαάίη^ ΗοπιβΓ Ι3υ1: αΓβ ίπι- 
ροΓίαηΐ ίοΓ βίαάβηίδ ίηίβηίΐίηβ ίο Γβαά Αΐίίο ΟΓββΙί ΙαΐβΓ. λΥβ 
βηά Λβη Λαΐ: δΐυοίβηΐδ ^Ηο ΐ3β§ίη ^ίΐΗ ΗοπιβΓίο ΟΓββΙί ηββά ίο 
ΙβαΓΠ οηΐγ 55 ίοΓπΐδ αβ α^αίπδί 80 (88 αοοοΓάίη^ ίο δοπιβ) οί 
ίΗβ Αίίίο. ΤΗίδ πιβαπδ ΐΗαί ίί ίδ πβοβδβαΓγ ίο πιβπιοΓίζβ αΙ>ου1; 
Μίγ ρβΓ οβηΐ: πιοΓβ ίοΓπΐδ ίη οΓοΙβΓ ίο 1)β αΙ)1β ίο Γβαά ίΗβ βΓδί 
ίοοΓ ΒοοΙίδ οί ίΗβ Αη(ώα8ΐ8 ίΗαη ίί \\Γου1(1 1)β ίο Γβαά ίΗβ βΓδί 
δίχ ΐ3οο1ίδ οί ίΗβ ΙΙίαά. ΓυΓίΗβΓπιοΓβ, ίη ίΗβ ρΓοηουπδ, \>γ ηοί 
οοπιρβ11ίη§ ίΗβ δίαάβηί ίο πιβπιοΓίζβ αη^ ίοΓπι λ^ΗιοΗ άοβδ ηοί 
οοοοΓ οη αη ανβΓα^β οί αί Ιβαδί οηοβ βνβΓγ ίίΛτο ογ ίΗΓββ ίΗουδαηά 
νβΓδβδ, ίΗβΓβ ινουΜ Ηβ ίβίΛτβΓ ΗοπιβΓίο ίοΓπΐδ ίο Ηβ ΙβαΓπβά ΗβΓβ 
αΐδο. ΤΗβ δαπιβ ίδ ίηιβ οί ίΗβ νβΓΗδ. ΤΗβ ΓβΗβχίνβ ρΓοηουη, ίοΓ 
βχαπιρίβ, αηά ίΗβ ίαίιΐΓβ ραδδίνβ αηά ίυίιΐΓβ ορίαίίνβ οί νβΓΗδ αΓβ 
ηοί ίουπά ίη ΗοπιβΓ; ίΗβ πιίοΐάΐβ νοίοβ Γβ^υΙαΠγ Γβίαίηδ ίΗβ ιιη- 
οοηίΓαοίβίΙ ίοΓπΐδ οί ίΗβ βηάίη^δ αηά ηοί ίη α ραΓί οηΐ^τ αδ ίη Αίίίο 

χίχ ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ΟΓββΙί; Βίτιά ίη τηΒ,ηγ οΙΗθγ ΐΛτα^δ ίΗβ ίοπηβ αΓβ δίιηρίΘΓ αικί ιηοΓβ 
βαδϋ^ Ιβ&ΓηβίΙ. Ιη ίαοί: πιαπ^τ 1)οο1(8 ίοΓ 1)β8ίηηβΓ8 βικί ίΐ; β&δίβΓ ίο 
ίβαοΗ Αίύο ΟΓΘβΙε Ι)^ & οοηδίαηΐ; ΓβίβΓβηοβ ίο Λβ βαΓίίβΓ ίοπηβ, 
τΛτΙιίοΙι ίη ιηαη^ οαββδ εγθ Λ© ΗοιηβΓίο. 

Ύΐοβ θ€€3,δίοιι&1 ίτΓβ^υΙδίΓ ίοΓπΐδ, ΐΛτΙιίοΙι αΓβ οιηίΐίβά ίΓΟίη Λβ 
οηβδ ίο 1)β ΙβαΓηθά, δΗουΙά 1)β ^Γουρβίΐ ίη δοιηβ οοηνβηίβηί να^ ίοΓ 
ΓβίβΓβηοβ, Ι3υ1: ηββά ηοί 1)β ηιβτηοΓίζβοΙ, αδ ύι^γ αΓβ τβ^χύ&τΐγ βίνβη 
ίη ΐΗβΐΓ α1ρ1ιαΙ)βΐίοα1 ρΐαοβ ίη ίΗβ νοοαΐ3υ1αΓ7 οί αηγ §οο(1 δοΗοοΙ 
βοΐίΐίοη αηά ίη ΐΗβ οΓίΙίηαΓ^τ Ιβχίοοηδ. ΤΗαδ Λβ δΐυάβηΐ; ηββά 
ηοΐ 1)β Γβς[υίΓβ(1 Ιο ηιβπιοηζβ ΐΗβ ήνβ ίοΓηΐδ οί Λβ ρΓβδβηί ίηϋηίίίνβ 
οί ειμί, ΟΓ ΐΗβ βνβ ίοΓπΐδ οί ίΗβ ^βηίΐίνβ οί €γώ, 6. ρ., Βαί βουΜ 
ΙβαΓη οηβ οί βαοΗ αη4 ηοί ΒυΓάβη Ηίδ πιβηιοΓ^ ινιώ ίοπηδ νΐιίοΐι 
αΓβ ίουηά ίη βνβΓ^τ νοοαΙ)υ1αΓ^. 

Μαηγ Αΐίίοίδΐδ Ηανβ ηιαίηίαίηβά ίΗαΙ: ίΗβ ^βαί ηυπι1)βΓ οί 
ίτΓβ^υΙαηΐίβδ ίη ΗοηιβΓίο (τΓββΙί τνουΜ 1)β αη αάάβά (Ιίβουΐί}^ ίο Λβ 
ΐ3β§ίηηβΓ. Ιί ίδ ίπιβ ΐΗαΙ: ίΗβγ αΓβ ίΓοαΙ)1βδοπιβ, ΐ3υί ηοί δο ίτουΒΙβ- 
δοπιβ αδ ίΚβ οοηδίάβΓαΙ)!^ ^ΓβαίβΓ ηυπιΙ)βΓ οί ίΓΓβ^ΙαΓίίίβδ ίη Αίίίο 
(τΓββΙί. Αηγ οηβ τνΗο >ν^ί11 ίαΐίβ ίΗβ ίΓοαΙ)1β ίο οοαηί ίΗβπι ινίΐΐ 
βηά ίΗαί ίΗβ ίΓΓβ^υΙαΓ ίοΓπιαίίοηδ ίη Αίίίο ΟΓββΙε οοηδίάβΓαΙ)!^^ 
οαίηαπιΗβΓ ίΗοδβ ίη ΗοπιβΓ. ΤΗβΓβ ίδ ηοί δραοβ ΗβΓβ ίο οαίαΐο^β 
ίΗβ ναΓίουδ ίτΓβ^αΙαΓίίίβδ, ΗβίβΓοοΙίίβδ, πιβίαρίαδίίο ίοΓηΐδ, βίο., οί 
Αίίίο (τΓββΙε, Ηυί ίΗβ Ηδίδ §ίνβη ίη ΚυβΗηβΓ-ΒΙαδδ, ογ ο,ηγ οίΗβΓ οί 
ίΗβ πιοΓβ βΙαΗοΓαίβ ΟΓββΙε ^απιηιαΓδ, αΓβ βηου^Η ίο οοηνίηοβ ίΗβ 
πιοδί δίεβρίίοαί. 

Ιί ινβ Ιβανβ αδίίΐβ ίΗβ ίΓΓβ^αΙαΓίίίβδ αηί Ιοοίί αί α ίβι;ν Γβ^υΐαί 
ίοΓπιαίίοηδ τνΗίοΗ ηιυδί Ηβ ηιβηΐ0Γίζβ(1, ίΗβ βνίάβηοβ ίδ ηοηβ ίΗβ Ιβδδ 
οοηοΐυδίνβ. Ρογ βχαπιρίβ, ίΗβ "Γβ^υΙαΓ" άβοίβηδίοηδ οί δυοΗ ι^ΟΓίΙδ 

αδ ττόλις, βασιλεύς, νανς, πηχυς, άστυ, ΟΟΠίραΓίΒ,ίίνβδ ίη -ιων, αη(1 οίΗβΓ 

ίοΓπΐδ τνΗίοΗ \νί11 Γβαίΐίΐ^ οοουΓ ίο αηγ οηβ ιλγΗο Ηαδ δίυάίβά Αίίίο 
ΟΓββΙί, αΓβ δο οοπιρΗοαίβά ίΗαί ίΗβγ αΓβ ηοί οΓάίηαΓίΙγ πιαδίβΓβά \)γ 
δίαάβηίδ οί Ηβ^ίηηίηβ (τΓββΙζ, αηά ίί ινοαΜ Ηβ ΓαίΗβΓ ΓβπιαΓίίαΗΙβ 
ίί ίΗβγ ^βΓβ. Ογ Ιβί υδ οοηδίάβΓ α δίη^Ιβ οΐαδδ, δυοΗ αδ ίγρίοαΐ 
\νθΓ(1δ οί ίΗβ ίΗίΓ(1 άβοίβηδίοη ίη υς, αδ "ίτηχος, ^ίττηχυς, ι/δυς, ?)9<^^> 
Ιχθνς. Ιί ίΗβ δίυ(1βηί ΙβαΓηβά ίΗβ άβοίβηδίοη οί αη^τ οηβ οί ίΗβδβ, 
αηά αίίβπιρίβ(1 ίο (ΙβοΗηβ ίΗβ Γβδί αοοοΓίΙίηβΙγ, Ηβ νουΗ βο ίαΓ 
ΟδίΓαχ ; ίοΓ οί ίΗβδβ ίινβ ινοΓάδ, α11 οί ίΗβ ίΗίΓά ίβοίβηδίοη, αηά β11 

XX ΗΟΜΕΚ ΑΝϋ ΤΗΕ 8Τυΐ)Υ ΟΓ ΟΚΕΕΚ 

βηάίη^ ίη υς ίη Λβ ηοιηίηαΐίνβ, ηο 1;\νο αΓβ άβοΐίηβίΐ &1ί1{:6 

ΐΙίΓΟίι^ΙιοαΙ;. Α οοιηραΓίδοη οί Λβ (Ιβοίβηδίοηδ ο£ ίγχελυς (βεΐ) ^νίΐΐι 

Λαί οί ιχθυζ (βδΗ) ^ί11 ΠΙυδίΓ&ίβ Λβ ροίηΐ;. Ιΐ δββπΐδ ΐΗαΐ ΐΗβ οΜ 

Αΐΐιβηί&ιΐδ ΜΓβΓβ ηβνβΓ αΜβ ίο (Ιβοίάβ άββηίΐεΐγ ΐΛτΗβίΙιβΓ αη βεΐ 

\ΐΓα3 Β, βδΗ ΟΓ α δΘΓρβηΙ:. ΑοοοΓίϋιΐβΙγ, ινβ βηά Λαί ύι^γ άΘοϋηθά 

Ι/χ<λ^ *1ιβ βτδί Ηαΐί οί ίΗβ Υί&γ Ιίΐίβ ιχ^Λ, τνΗίΙβ ΐΗε οΐΗβΓ 

ΙΐΕΐί ιν&δ (ΙίίΪΘΓβηΙ:. ^νΤιαΐ α ρίΐ^ ϋι&ί ΛβΓβ αΓβ ηοΐ 8, ίβΥί ιηοΓβ 

8ΐΐ6ΐι οοηνβηίβηί: ιηηβιηοιιίο (Ιβγίεβδ Ιο Ηβΐρ ίΐΐθ δίυάβηΐ; Ιίββρ Ηίδ 

1)6&Γίη§3 οη Ηίδ Υί&γ ^Ιιτοα^Η Λβ ιηαζβ οί ΟΓββΙε ιηοΓρΗοΙο^γ ! 

Ιί α δίαάβηΐ; βηαΐΐγ Ιβαπιβά Ιο (Ιβοΐίηβ δυοΗ α ινοΓ(1 &δ νανς, Ηβ ΐΛτοαΜ 

ηοί 1αιοι;ν Ηοιν ίο Ββ^ίη ίΗ© (Ιβοίβηδίοη οί αηοίΗβΓ ιλγογ<1 ίοπηβά ίη 

Ιΐιβ 8&ιη6 νί&γ, δαοΗ Εδ γρανς ; ηοΓ ^οιιΐά α δίυάβηί \ν1ιο Ηαίΐ 

Ιβαπιβά Λθ (Ιβοίβηδίοη οί βονς ίη Αίίίο (τΓββΙί Ι^ηοΐΛτ Λβ <16- 

οΐβπδίοη οί ίΐιβ ηβχί ινοΓίΙ Ιίΐίβ ίί, χους, αηά Ηβ πιίβΗί 1)β Ιβά 

νβΓγ ίΕΓ εΐ3ίτ&.γ Ι)^ δαοΐι α δίπιρίβ Ά,ηά οοπιπιοη ιλγογ(1 αδ νσυς, 

ΑΠ οί ΐΗβδβ ίοΓηΐδ, αηά πιαηγ πιοΓβ \ν1ιίο1ι οουΗ ΐ3β οίίβά, 8,Γβ Ηί^ΗΙ}»^ 

ίηίβΓβδίίηβ ίο ρΗίΙοΙο^ίδίδ, 8,δ ίΗβ^ ίΙΙυδίΓΒ,ίβ δο Ι368,υίίίιι11^ οβΓίδΐίη 

&1)8ίΓαδβ ρηηοίρίβδ ίη ΟΓββΙί ρΗοηοΙο^γ αηίΐ ηιοΓρΗοΙο^γ. ΙΙη- 

ίοΓίυηαίβΙ^Γ ίΗβγ άο ηοί αδααΐΐ^ Ηανβ ίΗβ δαπιβ δίΓοη§ αρρβαΐ ίο 

ίΐιβ 1)β8ίηηβΓ \ντ1ιο ίδ ίΓ^ί^δ νβΓγ Ιιατά ίο ΙβαΓη Ηοιλγ ίο Γβαά 

ΟΓββΙε. 

Τΐιβ ινΗοΙβ δ^δίβπι οί οοηίΓαοίίοη, ιλτΗοΙι ίδ Γβ^ΙαΓ &ί ίίπιβδ, αηά 
ίΐιβ ναπαίίοηδ οααδβίΐ Ι)^ ίί ίπ ίΗβ ^βηβΓαΙ ηιΐβδ οί αοοβηί Άπά 
ςυαηίίίγ, α11 οί τνΗίοΙι ΕΓβ δο οοηίυδίη^ αηά δο άίίΗουΙί ίο ίΗβ 
0Γ(1ίη&Γ3Γ Ηβ^ηηβΓ, ΕΓβ δο Ιίίίΐβ υδβά ίη ΗοπιβΓ ίΗΕί ίΗβ^ οΕη γ^τγ 
ρΓοβίΕΗΙγ Ηβ οπιίίίβά, ΟΓ βίδβ ίουοΗβά ηυίίβ Ιί^ΗίΙ^, Εηά ίΗβ ίίηιβ 
3Ενβ(1 ΟΕη Ηβ ίηνβδίβά βΙδβινΗβΓβ ίο ηιυοΗ ^βΕίβΓ ΕάνΕηίΕ^β. 

Ιη ίΗβ ββΗ οί δ^ηίΕΧ ΗοπιβΓ ίδ δο πιαοΗ βίπιρΙβΓ ίΗΕη ΧβηορΗοη 
ίΗΕί δίαάβηίδ οΓάίηΕΓίΙ^ βηά Ηίπι ε §ΓβΕί άβΕΐ βΕδίβΓ. ΤΗυδ 
ΗοπιβΓ ΐΕοΙ^δ ίΗβ ΕΓίίουΐΕΓ ίηβηίίίνβ; Ιοη^ Επά ίηνοΐνβίΐ ρΕδδΕ^βδ 
ίη ίηάίΓβοί άίδοοπΓδβ ηβνβΓ οοοογ, Εδ τνβΠ Εδ πιεπ^ οίΗβΓ δίΓΕπ^β 
Εηά ίοΓβί^η οΗΕΓΕοίβΓίδίίοδ οί Αίίίο ΟΓββΙί Επά ΧβηορΗοη, ε11 οί 
νΗίοΗ βίνβ Ε ^βΕί (ΙβΕΐ οί ίΓουΗΙβ ίο ίΗβ οΓίΙίπΕΓ^ Ηβ^ηηβΓ. 

ΤΗβδβ βίβπιβηίδ ε11 οοηίηΗυίβ ίο ε ς[υίοΐ£βΓ Εηά επ βΕδίβΓ ΙβΕΓπίη^ 
οί.ΟΓββΙί ίΗΓου^Η ΗοπιβΓ, Ε8 Ηε8 Ηββη ΕΗυηάΕηίΙχ ρΓονβά Η^ βχρβη- 
ιηβηίδ Είδο. ΤΗαδ δίυάβηίδ ινΗο Ηββίη ττίίΗ ΗοπιβΓ Γβ^υΐΕΓί^τ τββΔ 

χχί ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 

ιηοΓβ (ΪΓββΙε ίη ΐΗ© ΐίιηβ άενοίβά Ιο Ηίιη ώαη άο ί1ΐ03β νΐιο 1)6$ίη 
ΐΛΓίΐ:1ι ΧβηορΗοη αικί δρβικί Λίβ ίίιηβ οη Λβ Αικώαβΐβ, 

Ιί Ηαδ Ιοηβ 1)ΘΘη α οοιηιηοηΐ^ αοοβρ1«(1 ιηγίΗ Λαί ΗοιηβΓ Η&β 
δυοΗ αη ©ηοπηοαβ νοοαΙ^υΙαΓ^ ΐΗαί δίαάβηίδ ινουΜ Ηανβ πιογθ 
Λαη οΓίΙίηαΓ^Γ ΐΓουΙ)ΐ6 ^ίΗ ίΐ;. Ιη ίαοί Λ© νοοαΙ)υ1αΓ3Γ οϊ Λβ βτβΐ 
δίχ 1)οο1ί8 οϊ Λβ ΙΙίίΐά 18 ηο Ιεγ^θγ Λ&η ύΐΆί τβςιιήτβά ίοΓ Γβαάίη^ ίΗβ 
ΑηαΙχίδίβ, αηά οηβ ο&η Γβαίΐ ίΙΐΘ ιλτΗοΙθ οί ΐΗβ Ηοπιβηο ροβπΐδ, ίη- 
οΐυάίη^ Λβ Η^^ιηηδ, ^Λοαί Ηανίη^ ίο Ιβαπι ιη&ηγ πιογθ ΐΛτοΓάβ 
ώαη Ιο Γβαίΐ ΧβηορΗοιι, αηά ινίΐΗουΙ; Ηανίπβ ίο Ιβ&Γη δο ιηαη^ 
^θΓ(1δ αδ &Γβ ηβΟΘδδ&Γ^Γ ίοΓ ίΗΘ ΓΘαάίη^ οί ΡΙαίο. 

ΤΗβΓβ ατΘ, Ίί 18 ΐΓυβ, α ^βαΐ: ηαιηΙ)βΓ οί \νθΓ(ΐ8 ίη ΗοιηβΓ \ν1ιίο1ι &γθ 
υδβίΐ οηΐγ οηοβ (απαί λεγόμακι),^ ΤΗβ ΙΙίαά Ηαδ 1097 οί Λβββ, 
ινίιίΐβ Λθ Οάι/δδβτ/ Ηαδ 868, ιηαΐάη^ α ίοίδΐΐ οί 1965. Ηο\νβνβΓ, 
ΐΗίδ 18 ηοί ηβαΗ^ 80 Ια,Γ^β αδ ΐΗβ ηυιηΙ)βΓ ιΐδβά Ι^γ ΧβηορΗοη, ινΗο 
Ηαδ 3021 ατΓοί λεγόμενα,^ οί τνΗίοΙι 433 αΓβ ίη ίΙΐΘ Απαδαβίβ, Οδ οοπι- 
ρΕΓβά ^ίΗ 266 (238 ίί νίβ οιιήί ίΗβ ΟαΙαΙορηβ ο/ 8Ηίρ8) ίη Λβ βΓδί 
81Χ Βοοίίδ οί ΐΗθ ΙΙίαά. 

Ιί ίδ Ηί^ΗΙ^ ίιηροΓίΕηί ίοο ίη §αίηίπ§ & νοοαΐ3υ1αΓ7 ίο Ιβ&Γη ινοΓ(ΐ3 
ινΗίοΙι \νί11 1)6 υδβίΐ ίη οίΗβΓ αυίΙιοΓδ Γβδίά ΙαίβΓ ίη ίΚβ οουΓδβ, αηά ίο 
α€(ΐαίΓ6 80 ίαΓ αδ ροδδίΐ3ΐ6 ίΐιε πιογθ ίυηάαπίΘηίαΙ πίΘαηίη^ οί \νοΓ<ΐ3 
ίΓοπι \ν1ιίο1ι ίΗβίΓ ΙαίΘΓ πδΘδ αΓβ άβΓίνθά. ΑΙΐΓβηδ, ινΗο ιηαάΘ α 
ΟΕΓΘίυΙ δίαοί}^ οί ίΗίδ ρΓθΐ3ΐΘΐη, §ίνΘδ ίΙΐΘ ραίιη ίο Ηοπιθγ Ηθγθ ^ί1ι- 
οαί (ΐυβδίίοη. ΑοοοΓ(1ίη§ ίο Ηίιη, ίΗβ ΐΛτοΓίΙδ ίη Ηοπιθγ εγθ πιυοίι 
ΠΘαΓΘΓ ίΗβΐΓ ίυηοΙαιηΘηίαΙ πίΘαηίη^δ, αηά ίαΙίΘ οη (ΙίίΪΘΓΘηί δΗαάΘδ οί 
δί^ηίβοαηοΘ ίη ίΗβ ναΓίοπδ ΙαίβΓ αυίΗοΓδ. Ιί οπθ ^τίδΙίΘδ ίο οΙ)ί&ίη 
α οίΘαΓ ^αδρ οί ΟΓΘβΙί οηοπιαίοΐο^γ ^^^ δΘχηαδίοΙο^γ, Ηβ δίουΐά 
1)Θ§ίη ^ίΗ ΗοιηβΓ \)γ α11 τηβαηδ αηά ιλγοιιΜ ίΗυδ 1)β ρΓΘραΓβά ίο 
δΘβ ιηοΓβ Γβαοΐίΐ^ ίΗβ ΙαίβΓ ίπΓΠδ ίη ίΗβ ιηβαηίη^δ οί ΐΛτοΓίΙδ αηά 
ρΗΓαδβδ, \νΗίοΗ ίη ιηαη^ οαδβδ ναΓγ οοπδίάΘΓαΗΙγ ίη ααίΗοΓδ οί ίΗβ 
δαπίΘ ρΘΓίοθ, &ηά δοπίΘίίπίΘδ Θνβη ίη ίΗβ δαιηβ αυίΗοΓ. ΤΗπδ ίΗβΓβ 
αΓβ ονβΓ 400 τνοΓάδ ίη ίΗβ ΑηαΗαδίδ \νΗίοΗ βίίΗβΓ άο ηοί οοοιιγ 
αί α11 ίη ΧβηορΗοη'δ οίΗβΓ \νοΓΐ£δ, ογ βίδβ \νίίΗ α άίίίβΓβηί δί^ηίβ- 
οαίίοη. ΚαίΗβΓίοΓά (ΤΗβ Ν&ιν ΡΗτι/η,, 160 ίϊ.) δαγδ: "Ιί (1ί(1 ηοί 

^ Ιι. ΡτίβάΙαπάβΓ, Ζινεί Ίιοτη. ΤνδΓΐβτνβτζβίοΗηΐΒββ. 
« α. 8&υρρθ, Χεη, Ορ. V, 298. 

χχίί ΗΟΜΕΚ ΑΝϋ ΤΗΕ δΤϋϋΥ ΟΓ ΟΚΕΕΚ 

ββοαρβ ΐΗβ ηοίίοβ οί ΙαίβΓ Οι-ββίεβ ΐΗ&Ι ΧβηορΗοη'β άίοίίοη \^ε8 νβΓγ 
θίίϊβΓβηΙ ίΓοιη ΐΗαί οί ρατβ Αίύο ^ΙβΓβ, αηά ΐΗβΓβ &Γβ 3ΐί11 βχ1»η1; 
3βνβΓ&1 Γβιη&Γίζδ αροη Λίβ ροίηί. ... Α Βυβ}^ ιη&η, 1ίνίη§ αΐιηοδί 
¥γ1ιο11}^ &1)Γ0&(1, άβνοίβά ίο οουηΐΓ^ ρυΓδυίΙβ άπα ΐΗβ Κίβ οί ΐΗβ 
οαιηρ, αΙΙαοΗβά Ιο ΐΗβ ΐΑΟβάαβιηοηί&η β^^δίβιη οί βονβΓηπιβηΙ, αηά 
θβίββίιη^ Λβ ΑΛβηίαη, ΧβηορΗοη ιηυδί Ιιανβ Ιοβί ιηυοίι οί Λβ 
Γββηβά Αΐΐίοίδίη ινίίΐι νΐιίοΐι Ηβ ιναδ οοηνβΓδαηί ίη Ηίβ ^^ουίΐι. Ιί ίβ 
ηοί ονΐγ ίη ΐΗβ ίοπηβ οί ινοΓάβ Λαί Ηβ άίίίβΓδ ίΓοιη Αίΐίο ^ιντίΙβΓδ, 
1)υ1 Ηθ αίδο υβββ ιη&ηγ ίβπηδ — Λβ ονόματα γλωσσηματίκά οί 
Οαΐβη — 8,11ο§β11ιβΓ υηίαιοινη ίο Αίύο ρΓοββ, αηά οίίθπ &83ί^η3 ίο 
Αίΐίο νοπίδ α ιηβΕΐώΐβ ηοΐ αοίυαίΐ}^ αΙΙαοΗβά Ιο Λθπι ίη Λβ 
Ιβαάίη^ άίαΐβοΐ." 

\νΐιβη ίί οοπιβδ Ιο Λβ αοΐυαΐ ηυπιΒβΓ οί τ^οΓάδ οί ΧβηορΗοη αηά 
ΗοπιβΓ Μτΐήοΐι βηίβΓ ίηίο Λβ νοο&ΗυΙ&Γγ οί οΙΗθγ ΟΓββΙζ τντίΙβΓβ, 
ΐΗβ ίοΠοινίηβ ί»1)ΐΘ3 ^1 βΐιον Λβίτ ρβΐ&ίίοη ίο δοηιβ οί Λβ ηιοβί 
ίηιροΓί&ηί; αυΐΗοΓδ Γββ,ά ίη οο11θ§θ. 

ΤΗβ ίοΠοινίη^ 1&1)1θ ίηάίοβ,ίβδ ίΐιβ αυΛοΓδ ινΚοββ νοο&ΗυΙ&Γΐββ 
Ιιανβ πιοΓβ ΐΛ^ΟΓάδ ίη οοπιπιοη ινίίΐι Ηοπιθγ Λ&η \ή11ι ΧθηορΗοη, Ιΐιβ 
ββΐΐΓβδ δΗο^ηβ Λβ θχοβδδ. ΛϋΤΗΟΒ ^ΟΒΟβ 


Ραοεβ 


ΑΤΓΓΗΟΒ 


^ΟΒΟβ 


ΡΑΰΟΒβ 


Ηθδίοά ... 904 


87 


Αβδο1ΐ}^1υ8 . 


524 


309 


Ρίηά&Γ ... 485 


236 


δορΗοοΙβδ . 


400 


365 


ΒαοοΗ^^ΗάΘδ . . 347 


73 


Ευπρίάβδ 


428 


916 


Εΐββίαο αηά Ιαηι- 
ΑπδίορΗαηβδ 


148 


612 


Βίο Ρθ€ΐ3 . . 514 


160 


ΤΗβοοΓίίυδ . 


466 


93 ΤΗθ ίοΙΙοΜτίη^ ί&ΙΛβ ίηάίοαίβδ ΐΗβ αυΐΗοΓδ ινίιοδβ νοοαΗυΙαηβδ 
Ηβ,νβ πιΟΓβ ινοΓάδ ίη οοπιπιοη ινίίΐι ΧβηορΗοη ΐΗαη ινίΐΗ ΗοπιβΓ, ΐΗβ 
ββΐΐΓβδ δΗοινίη^ ΐΗβ βχοβδδ. ΑυΤΗΟΒ ^ΟΒΒβ 


Ραοεβ 


ΑυτΗΟΒ 


^ΟΒΟβ 


Ραοββ 


ΗβΓοάοΙυδ . 100 


799 


ΙδΟ0Γ8,1βδ . . . 


371 


514 


ΤΗυο^^άίάβδ . 371 


645 


Ιιυοίαη . . . 


119 


1301 


Ρΐαίο ... 90 


2442 


ΡΙυί&ΓοΗ . . . 


19 


5639 


ϋβπιοδίΗβηβδ 366 


1379 


ΜβηαηάβΓ . . 


176 


102 


Ι.}^δίαδ. . . 362 


246 


Νβτ¥ Τβδί&πιβηΐ 


209 


543 ΧΧ111 ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 

ΤΗβ νοο8,1)υ1&ήΘ8 οί ΧβηορΗοη άπα ΗοιηβΓ, ινΗίοΙι οτθ οοιηρ&Γβθ 
ίη Ιΐιβδβ Ιίδΐδ, &Γβ: ΧβηορΗοη'δ ΑηαΙχιβτδ βηίίτβ, &ηά ΗοιηβΓ'β 
ΙΙίαά, ΒοοΙίδ Ι-ΥΙ. ΤΗβ ρα^βδ 8,3 ^νβη &1)ονβ 8,γθ &οοοΓ(1ίη§ ίο 
ΐΗβ ΤβυΒηβΓ ίβχίδ. ΤΗβ ηυιηΐ3θΓ οί ινοΓάδ ίη Χβηορίιοη'δ Αη(ώ(ΐ8Ϊ8 
ίδ αρρΓοχίιηαίβΙ)^ Λβ δ&ιηβ οδ Λαί οί ΗοπίΘΓ'δ ΙΙϊαά, 1)οο1^δ Ι-ΥΙ. 

Ιη ΐΗθδβ Ιίδίδ, ΜΓΟΓάδ ινΗίοΗ 8,γθ οίοδβΐγ βηου^ΐι Γθΐβ,ίβά ίο οίΚβΓδ 
11ι&1 θΓ(1ίη&Γ}^ δίυάθηΐδ ινΗο Ι^ηοιν Λβ πιβαηίη^ οί οηβ πια^ ίηίβΓ 
Λβ οίΗθΓ β,ΓΘ οουηίθά 1)υ1 οηοβ, αδ ίάνατος, άβάνατο^; βαίνω, Ικ- 
βαίνω, καταβαίνω, αναβαίνω, βίο. ΡΓορβΓ ηαηΐ6δ &Γ6 αίδο οηΐίίίβά. 

Ργοπι ΐΗίδ ί»1)1β ίΐ ^νϋΐ 1)β δββη ίΗαί; Ηοπιθγ ίδ α πιυοίι ΒβίίβΓ 
ρΓβρβ,Γ&ίίοη ίοΓ ίΗβ ΟΓΘΘΐί άτ&ηι&, Ηβδίοά, ΐΗβ βίβ^αο αηά ί&ηιΙ)ίο 
ροβίδ, Λαη ίδ ΧθηορΗοη, αηά ίΐ ίδ αίοη^ ίΗβδβ Ιίηβδ Λαΐ Λβ οοιιτδθ 
δίουΐά 1)β άβΥΘίορθά. Ρογ ΡΙαίο ίΚβ άίίϊθΓβηοΘ ίδ δο βχοΘβάίη^Ιγ 
δΐίξΐιί ύ\2Λ, ίη ίΙΐΘ πιαϋθΓ οί νο€8,1)υ1αΓ7 οηβ ίδ ρΓαοίίοαΙΙγ &δ §οο<1 α 
ρΓβρβ,Γαίίοη αδ Λθ οΙΗθγ, αηά α ίβ^ οί Ηίδ βαδίΘΓ άίαΐο^υεδ δΗουΙά 
δηά α ρΐαοβ αίίθΓ δοπιβ οί ίΚβ 1)6δ1 ροβίΓ}^ Ηαδ 1)ββη Γβάά. Αίίβρ 
\\\2Λ. ΐΗθ ΟΓβθΙί: οοιίΓδβ ου^Ηί Ιο 1)6 α1)ΐ6 ίο ίαΙίΘ 08,γ6 οί ίίδβΐί. ΗβΓοά- 
οΐυδ πιίβΐιΐ οοπιβ αϊ αηγ ροίηΐ. ΤΗθγθ ίδ α δΙί^Ηί αάναηία^β ΗβΓβ 
οη ίΙΐΘ δίάβ οί ΧβηορΗοη ίη ίΚβ πιβ,ΙΙβΓ οί νοο&1)υ1&Γ7, 1)η1 Ιιίβ 
1αη^8.§6 ίδ δο πιαοΐι οΙοδβΓ Ιο ΐΗβ,ί οί Ηοπιθγ, &δ τν^βΐΐ &δ Ηίδ ββηβΓ&Ι 
δίγΐβ β,ηά ίπια^ίηαΙίνΘ ^βηίυδ, ΐΗαί Ιιβ ΐΛ^ουΙά 1)β υθγ^ β&βγ β,ηά 
δΐίπιυΐαίίη^ ίο ίΙιοδΘ ινίιο Ηαά Γβαά αηγ οοηδί(ΐ6ΓαΙ)1β β,πιουηί οί 
ΗοπιβΓίο ΟΓΘβΙί. ΤΗοδβ ινίιο τνίδΗβά ίο τβαά ΤΗυο^^άίάβδ αηά ίΐιβ 
ΟΓ&ίοΓδ ΜΓουΙά βηά Χοηορίιοη'δ νοοα1)υ1αΓ)^ δοπιβινίιαί 1)6ίί6Γ ίοΓ 
ίΗθίΓ ριιτροδβ, αηά ίΚο δαπιβ ίδ ίΓυβ ίί ίΐιβγ ινίδΗβά ίο γ68,(1 ίΗθ 
Νβ^ Τθδί&πίΘηί αηά ΜβηαηάβΓ ; 1)αί ίη α11 ίΗβδβ ίΗβ α(1ναηί&§β 
ίδ Γθίαίίνβΐ}^ δΙί^Ηί, αηά ίη πιοδί οαδβδ ίΐιβ άίίΤθΓΘηοβ τν^ουΜ ρΓο1)&1)ΐ3^ 
ηοί 1)6 ηοίίοβα1)ΐ6. Ιη ίΗβ οαδθ οί ίΚβ Νβιν Τβδίαπιβηί, ίοΓ βχαπιρίβ, 
ίΗβ άίίϊβΓβηοβ ίδ Ιθδδ ίΗαη οηβ ^ογ(1 ίη ί^ο Τ6υΙ)η6Γ ρα^βδ οί ΟΓββΙε 
ίβχί. 

Ιί ίδ ββΠΘΓβ,ΙΙγ Γθοο^ηίζβά ίΗαί ίοΓ ίΗβ 1)θδί Γβδυΐίδ ίη ίΗβ δίυά^^ 
οί ίΗβ ΝβΜΓ ΤβδίΕπιβηί, δίυάβηίδ δΗουΙά Γβαά α οοηβίάβΓ&ΗΙβ απιουηί 
οί οίΗβΓ ΟΓββΙε ίίΓδί. Ιη ίΗβ ινΗοΙβ οίτοΐβ οί ΟΓββΙε ΚίβΓ&ίατβ ίΗβ 
ίΐΛΓΟ αυίΗοΓδ πιοδί ίπιροΓί&ηί ίοΓ ίΗβ δίυάβηί οί ίΗβ Νβιν Τβδί»πιβη1: 
&Γβ ΗοπιβΓ αηά Ρΐβ,ίο. ΗβΓοάοίυδ ίηίοΓπΐδ υδ ίΗβ,ί ΗοπιβΓ αηά 
Ηβδίοά τν^βΓβ ίΗβ οΗίβί δοοΓοβδ οί ίΗβ ΟΓββΙε ρορυΙ&Γ Γβΐίβίοη ; αηά 

χχίν ΗΟΜΕΕ ΑΧΌ ΤΗΕ 8ΤυΒΥ ΟΓ ΟΚΕΕΚ 

οετίβίηΐί' οηβ οίΐηηοΐ οίαΐαίη α οΙεβγ βγη^ρ οί Ιΐιβ ίοΓΟΟΒ ορρο36(Ι ίο 
ΟΗτίβΐϊαηίΐ^τ νίΐΐιοαΐ: & ^οοά ^ιποτρΙκΙβε οί ΗοιηεΓ ηιμΙ οί ΐΐιε Ηοΐά 
ίΗαΙ ΗοιηεΓ ίιαίΐ ιιροη ΐΐιι; ροριιΙαΓ πιϊπΐΐ. Ιί οηβ ίβ Ιο τείκΐ ίη- 
ΙβΗϊΚΡηΐ1>' ΐΗβ νοΓίίΗ οί ιΗβ βαΓί}» οΗιίΓοίϊ ίαίΙιεΓβ, Ιιε πιπηΙ Ββ »βΙΙ 
ααηυαϊηΐϋίί αΐ ίΪΓΒΐ Ιι&ηιΐ ινϊΐΐι Ηοπίεγ. Ιί 13 Ηοεοργ, Ηομογ'β 
Γρϋ^ίοη, αηιί ΗοπιργΉ ^οοε νήιιώι γβοιτ οοηβίβηΐΐί' ϊη (Ιιρϊγ ^ογΙεβ 
βηιΐ λΊιϊοΗ λγρ αΐΐαοΐιεθ ονεΓ «ηά ονβΓ ε^μπ βκ Ιιβϊη^ Ιΐιβ ΒιιΙϊνβΓίΜ οί 
ί}ιε ΙΐΡΛίΗεη ίϋϊΐϊι «^ΙιίοΗ ϋι&γ ακ ϋΐτίνΐη^ ίο Ηυρρί^ηί, ΗοηκίΓ βηιΐ 
ί1ι<ϊ ί»1εΛ3 Ηε ΓερΓε3εηί3 β,γο ϊηβηϊίβΙ;» πιογρ" ϊηιροΓί»ηΐ ίοΓ ΐΗβ ^ΙαιΙ^ηϊ 
οί ΐ}ιε ΝεΐΤ ΤεβΙβιηεπΐ βικΙ οί ΐΗ« ε^Γΐγ εΙιαΓεΙι Ιΐιαη 13 Χβηορίιοη ; 
ιιη<1 ϊί οπε Οϋπ 3ίυ(1^ ποΐ πιογθ ίΗβ,η β, γρΜ• ογ 30 οί ΟρβεΙι ΒείοΓβ 
ίαΐίίηκ ιιρ ίΗε Νε»• Τε3ΐίΐηιβηί, Ηβ βΐιοιιΐίΐ Ι)}• α11 πιΐίΒ,ηΒ 1ι»νε 3θΐηβ 
ΗοιηεΓ ίοΙΙοκεά Β^ Ρΐβ,ΐο. ΕχρβΓΪβηεο Ηβ^ ίΐιοινη ΐΗ&ΐ β,ίΐβΓ β. 
ί'εβΓ οί ΗοιπεΓ, 3ΐτΐ(1επΐ3 οαη βηιΐ ιΐο ρΒ33 ■«^^^1 Ιϊίΐΐε ιϋίΕειιΙΙ^ 
ϊηΐο ΐΐιε Νείν ΤεΒΐΕπιεπΐ. ΤΙιρ ραβίΛ^^ ίΓΟίη ΗοιηεΓ ίο Αίίϊε, ογ 
ίο Ηε1ΙεηΪ3ίϊε, Οτεείι ϊβ οί οοϋΓβε β, ρτρ^ί άββΐ βΗθϊβΓ ΐΙΐΗ.η Μεβ νβτ&α, 
αηΗ οοουρϊε3 νεΓ;- Ιϊίίΐε Ιϊιηε &η(Ι εΙΤοΓί. 

3οπιε ΙϊΗ,νε ατ^εθ ΐΙΐΒΐ 3Ϊηοβ Ιΐιε Ιιιιΐΐί ηί ΐΗε «όγΙϊ ίη Ιΐιε οηΙϊηβΓϊ' 
ϋοΐΐε^ε εοιίΓΒβ ίο ΟΓεεΙ: Ϊβ ίη ΐΐιε Αΐΐίε θίπ,ΐεεί, 3ΐιι<1οπί3 νΐιο Βε^ίη 
■«ϊΐΐι Ιΐιί3 ΛΌΐιΙά ^εΐ α ίΐιιηεΓ £Γ»3ρ οί ϊί ΐΗαη ϊί ιΚρ;" Βε^αη ννίΐΗ 
ΗοπίΡΓ, 8οπιε ενεη ίεεί ΐϊιαί ά αίηάοηΐ νΗο «Ιϋ ΙιΪ3 ΐιε^ΐηπίπ^ 
«όγΙε ίη ΗοιπεΓίο Γογπιβ \νΐ)ΐι1<! ηενκΓ Ιιε Η,ΒΙε ίο ίεεί ΐΙιοΓου^ΙιΙί' &1 
Ιιοηιβ ίη Αΐίίο 0^β^1^. ΥεΙ ίεν Ιε&εΗεΓΒ λόιιΙϊΙ 1>ε γκβΙι εηου^Η ίο 
31188631 (ΙιιιΙ ΙιεοαϋΒβ β. 3ΐυάεηΙ 1ΐ3.3 ίια,ιΐ α ίΗοΓουΒίι ΐταίηϊηΒ ίη 
Αΐίίε ΟΓεεΙί Ιιε Ϊ3 ίΙιβΓεΒί" (1Ϊ8ηιΐ3ΐίίΐθΐΙ ίΓοηι (Ιοίη^ ίΪΓ3ί-ο1»33 ^ογΙε 
ίη ίΐιε 1αη£ΐΐ3ΚΡ οί Ιΐιε Ηεΐΐεηΐδίίο ρεΓΪοιΙ, ηοΓ »οιιΜ ιηΛη;- ΐβαε1ΐΡΓ3 
οί Νβν ΤΡδΐαπιεπί Οτεείι, ε. ρ., οΗ]'εοΙ Ιο α ΒίιιιίβηΙ «Ήο Λϊί3Ηε(Ι 
ίο βρεοίαΙίζε ίη ΙϊιείΓ βιιΒίεοΙ, ογ ενεη Ιη ΡαΐΓΪΒίίε ΟΓεεΙι, ΪΡ 1ιε ε&ιηβ 
ίο ΐΗβηι ^ΐΗ & ^οά Ιίποϊνίεθ^ε οί ΡΙαΙο. 3ίη(1βηΐ3 ινίιο Λνί3ΐι ίο 
βρεεί&ΐίζε ίη Ρ1ίη;' κηθ Τίΐείίιΐ3, ογ ενεη ίη ΜειΙίαενιιΙ ΐΛΐίη, (Ιο 
ηοί βη(1 Ιΐιεπΐ3ε1νε3 ΙιαηίΙίεΒρρειΙ Ιιεεαυ^• ϊΗθ;^ ί\ΊΑ ΐΙιείΓ εΕΓίϊεΓ 
νοΓίί ίη βαοΐι αηΐΙιοΓΒ 33 0&θ3&γ, ΓϊεεΓο, ΥεΓ^ϊΙ, Ηοπιοε, «ηΗ 
0Β.ίϋ1Ιυ3. ΤεΗεΙιβΓΗ οί ΐΗε Κοπιβηεβ ΐΒηρυα^οΒ &ΐ3ο ηπΙ\•εΓΗΐιΙ1.ν 
Γεοο^ηϊζβ ίΐιιιΐ β, ΐΙιοΓοιίβΙι οοιΐΓ9ε ίη Ι^ίίη Ϊ3 α ρΓεΓθε[υί3Ϊΐε ίοΓ ΐΗε 
}ιί8ΐιε3ί ί;τιε οί βεΙιοΐΛΓβΗίρ ϊη ΐΗείΓ ίίεΐά, Λη<1 πο 3ίη(1εηί οοαίιΐ 
Ιιορε ίο άο ΆάναΏΟΐά Ιίηβΐιϊβΐίο «-οΓΐί ίη α,η^• οί ΐΙιεΗε Ιϋπ^υα^βΒ 

XXV ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ΜτίΛουΙ Ε ΐΗοΓου^Η ίΓαίηίηβ ίη ΙιαΙίη. Ιη Λβ 8&ιηβ νί^γ ΗοιηβΓ 
ο£ΡβΓ8 Εη υηβχοβΠβά ρΓβραΓΕίίοη ηοί οηΐ^ ίοΓ ε11 ΙαίβΓ ΟΓββΙε ΙίίβΓ- 
ΕΐυΓβ 1)υ1 ίοΓ Λβ ΙεΙθγ ΐΕπ^υα^ε ε3 ινβΐΐ ; &ηά ίηδίβαά οί ΐΗβ ρΓβββηΙ 
δγδίΘΐη οί οοηίυδίοη ίη Λβ ΙβΕοΗίη^ οί ΟΓββΙί: ^αιηιηΕΓ, ρΕΓΐίουΐΕΓίγ 
νίίΗ ΓβίΘΓβηοβ ίο ίΙΐΘ νΕΓΪουδ (ϋαΐβοίδ, δοπιβ αίίβιηρΐ δΐιουΐά 1)β 
ιηαάΘ Ιο άβνβίορ ΙΗθ δυ1)ίθο1 ίη ε πιοΓβ δοίβηίίβο ίΕδΗίοη. 

δοπιβ ίββΐ ίΗαΙ Ηοπιθγ ίδ ίοο 1)βΕυ1;ίίυ1 Εηά Ιοο βχ(ΐυίδίΐβ ίο 1>θ 
υδθά Εδ Ε οοτ'ρηΒ τίΐβ ίοΓ ΐΗβ ΐΘΕοΗίη^ οί ΟΓββΙί ^γεπιπιεγ. Βυί 
Ιΐΐ6 νβΓγ ίΕοΙ: ίΙίΕΐ Ηβ ίδ δο 1)θΕυίίίυ1 Εηά δο 6Χ(ΐυίδίΐβ ίδ Λβ ν^τγ 
ΓΘΕδοη νίΥϊγ Ηβ δΗουΙά 1)β υδβά Εί ίΐιίδ βατίγ 8ίΒ.ξ^, ΐΥϊ&Ι ίΐιβ δΐυάβηΐδ 
Π1Ε7 Ηευθ Εη Εάάεά ίηοθηΐίνβ ίοΓ ΙβΕΓηίη^ ίΗβΐΓ ^γεπιπιεγ, Εηά πίΕγ 
ηοί 0ΟΠ16 ίο ΙΐΕίβ Εηά άβδρίδΘ ίΐιβ ινΗοΙβ δυΐ3]6θί. ΊΤιυδ ύι^γ τηαγ 
δ€6, βνβη ίΓοπι Ιΐΐ6 1)6§ίηηίη^, ΛεΙ ΟΓββΙί ίδ δοπιβίΗίη^ μγογΙΙι 
\ν^0Γΐάη§ εΙ, Εηά ίΐιβγ ιη&γ ΙίΕνβ πίΕίβρίΕΐ ίη1βΓβδ1ίη§ εηου^ΐι ίΙίΕΐ: 
Λβ ηβΟΘδδΕΓγ ^ΕπιπίΕίίοΕί άτίΐΐ ινίΠ ηοί δββπι δο πιυοίι υδ^Ιβδδ 

Α Ηί^ΐιΐ^ ίπιροΓίΕηΙ οοηδίάβΓΕίίοη ίη ρΐΕοίη^ Ηοπιθγ 1)βίθΓβ Χβηο- 
ρΗοη ίη ΐΗε οαΓΓίοαΙυπι ίδ ίΚβ ίΕοί ίΙίΕί Εδ πίΕίίβΓδ ηοιν δίΕπά δποΐι ε 
1εγ§6 ρΘΓ οβηί οί οπΓ δίαάβηίδ ηβνβΓ γ6Εο1ι Ηοπιθρ. ΤΗθ ρΓοΒΙβπι 
1)βίθΓ6 πδ ινίΐΗ Γθ^ΕΓά 1ο ΐΙΐΘδΘ δίπάβηίδ ίδ ινΗβΙΙΐΘΓ νίβ ΕΓβ Ιο βίνβ 
Λβπι ΧβηορΙιοη ογ Ηοπιθγ. δίηοβ ίΐιβγ ΓβρΓεδεηΙ; ε νβΓγ 1εγ§6 
βίβπιβηί, ηοί ε11 οί ^Ηοπι εγθ ΙοΕίβΓδ θιΙΙιθγ, ^θ ο^β ίί Ιο οπΓδβΙνβδ 

Επά ίο ύϊβ ΟΕυδΘ οί ΟΓΘθΙί, Εδ λνβΠ Εδ ίο ίΙΐΘΠΙ, 1ο βίγβ ίΙΐΘΠΐΐΙίΕΐ; 

\ν1ιίο1ι ινίΠ 1)6 οί πιοδί ΐΕδίίη^ ΥΕΐαβ ίο ίΐιβπι. 

ΓπΓίΙΐΘΓΠΙΟΓΘ, ΗθΠ16Γ ίδ ίπίβΓβδίίπ^ ΠΟί Οπί^ ίΟ οΜβΓ δίπάβΠίδ, Βΐΐί 
ίδ ρΕΓίίοαίΕΓίγ Ε(ΐΕρί6(1 ίΟ ίΙΐΘ ^ΟΠΠ^Θδί λνΙΐΟ ΠΟΜΓ ίΕΐίβ ΟΓΘβΙί, 03 

ίΙΐΘ ΘΕΓίίβδί βχρβηπίΘηίδ, ηΐΕάβ ^ίίΐι Ι3078 ίΓοπι ηίηε ίο ίουιίββη 
γβΕΓδ οί Ε^θ, ΙίΕνε Επιρίγ (ΙεπιοηδίΓΕίβΗ . Ηβ δΟΓΥθδ ίΗβ άου1)1β 
ρπΓροδβ οί ίηίΓοάυοίη^ ίΐιβπι Εάβς[υΕίθ1^ ίο ίΗβ Ιεπ^πε^θ Επά οί 
ίοΓπίδΙιίηξ ίΗθπι ινίίΗ ΓβΕάίη^ πίΕίεπΕί αδ ίηίβΓβδίίη^ Εδ οεπ Ββ 
ίοαηά ίη Επγ ΙίίθΓΕίπΓβ, δοπιείΐιίη^ ίοο οί ρβΓπίΕηβηί υεΙπθ; Επά 
Ηβ δΗουΙά οοπιβ \}γ ε11 πιβΕΠδ Εδ θεγΙυ ε3 ροδδίΐ^ΐβ ίη ίΗβ οοπΓδβ, ίΗΕί 
Ηβ πίΕγ δβΓΥβ Εδ Ε δπίίΕΗΙβ ΗΕδίδ ίοΓ ίΗβ άβγβίορπιβπί οί ίΗοδβ 
(][υΕΗίίβδ οί ίΕδίβ Επά ΕρρΓβοίΕίίοη, ΛνίίΗοαί ινΗίοΗ ίΗβ δίυάγ ο^ 
ε11 ΕΓί ίδ ίη ΥΕίη. Αηά ΕίίβΓ ινβ ΗΕΥβ Ηβ^αη ^ίίΗ Ηίπι, \^β βηά Ηίδ 
ίΓβΕδΟΓβδ ίηβχΗΕΠδίίΗΙβ. Ιη ΗβΓΗΕΓί'δ βχρΓβδδίνβ ρΗΓΕδβ, "ΗοπιβΓ 

χχνί ΗΟΜΕΚ ΑΝϋ ΤΗΕ βΤϋΒΥ ΟΓ ΟΚΕΕΚ 

βίβναίβδ ίΐιβ δίυάβηί ινίΐΗουΙ άβρΓβδβίη^ ΐΗβ ίβαοΗβΓ." Το φΐοίβ 
ίυτίΗβΓ ίτοιη Ιιίδ ΙβοίιΐΓΘβ οη βάιιοαίίοη, Ηβ 8&γ3 (VI, 283) : "ΤΗβ 

Γ6£18θη3 ίοΓ φνΐϊίξ Λβ ρΓβίβΓβΠΟβ 1θ ΗοΠΙβΓ'δ 0άρ886}/ ίπ ΟΒχΙγ ίπ- 

δίηιοΐίοη αΓβ τ^βΐΐ Ιεηοτνη. Αηγ οηβ μγΙιο Γβαάδ ΐΗβ 0ώ/886ρ οβ,Γβ- 
ίιιΐΐγ, ^Λ Επ βγβ ίο ΐΗβ ναΓίουδ ιη&ίη οίείδδββ οί ίηίβΓβδί ινΗίοΙι ίΐΓβ 
Ιο 1)6 &Γθΐΐ3β(1 1>γ βάυοαίίοη, οαη άίδοονθΓ ΐΗο Γβ&δοηδ. ΤΗβ ροίηί, 
Ηο^ντβνβΓ, Ιο 1)6 §&ίη6(1 ΗβΓβ ίδ ηοί πίΘΓβΙγ ίο ρΓοάυοβ α άίΓβοί βίΓβοΙ, 
1)111 1)θ}^οη(1 ΐΥϊΆί ίο ^βί ροίηΐδ οί οοηηβοίίοη £ογ ρΓο^βδδίνβ ίηδίπιο- 
ίίοη. ΤΙΐΘΓβ οαη 1)β ηο 1)βί1βΓ ρΓβραΓαίίοη ίοΓ &ηοίβη1 ΙιίδίοΓγ 
ίΗ&η §&ίηίη§ ίη1βΓ6δ1 ίοΓ αηοίβηί 6Γ6βοβ \}γ ΐΗβ Ηοπιβηο δίοΓίβδ. 
ΤΗβ ^ουηά ίδ ρΓβραΓβά ίοΓ 1)ο1;1ι Λβ ουίΐίναίίοη οί Ιαδίβ άπα Λβ 
βΐυάγ οί Ιαη^α^Θδ αϊ ίΚβ δαιηβ ίίιηβ. 

" Ρΐιίΐοΐοβίδΐδ ινίΐΐ 1)6 ο1)Η§θ(1 δοοηβΓ ογ ΙαΙβΓ ίο Κδίβη Ιο τβ&δοηδ 
οί ΐΗίδ Ιάηά, τν^ΗίοΗ β,Γβ αοΐυαίΐ^ άβΓίνβά ίΓοιη ΐΗβ οΗίβί αίιη οί 8,11 
ίηδίπιοίίοη, απά &Γβ οηΐγ ορροδβά \}γ Ιτ&άίύοη (ΐΗβ οοηνβηίίοηαΐ 
δΐυάγ οί ΐΛΐίη). ΤΗΐδ ΐΥιβγ ιηυδί άο, υηΐβδδ Λβγ άβδίΓε ίΗαΙ ηον, 
^Λ ΐΗβ ^οτνίΐι οί ΙιίδίοΓ^ &ηά δοίβηοβ, αηά Ιΐΐ6 ρΓ6δδΐΐΓ6 οί πίΕίβΓίαΙ 
ίηίβΓβδΙδ, ΟΓββΙε δΗοαΙά 1)β Γβ8ΐΓίοΐ6(1 ίη δοΐιοοίδ 3,δ Η6ΐ)Γβ^ ίδ αϊ 
ρΓβδβηί. 

" ΤΗβ Οάι/δδβι/, ίί ίδ ίΓυβ, ροδδβδδβδ ηο ιηα^ίο ροινβΓ Ιο αηίιηαΐβ 
Ιΐιοδβ ^Ηο &Γβ βηίίΓβΙ^ υηδυοοβδδίαΐ ίη Ιαη^α^εδ, ογ >νΙιο άο ηοί 
ινοΛ 8,1 Ιΐΐ6ΐη δβΓίοαδΙγ ; ηβνβΓίΗβΙθδδ ίί δυιροδδβδ ίη άεβηίίο βάυ- 
οβ,ίίνβ ίηήαβηοβ, αδ ίδ ρΓονθά 1)γ ΐΗβ βχρβηβηοβ οί πιαηγ γ^ατ^, 
βνβΓγ οΛβΓ ^οΛ οί οΐαδδίο Ιίπιβδ ίΐιαΐ οουΐά 1)β οΐιοδβη." 
• Ιη οοηοΐιΐδίοη ίΗβ ^ντίΙβΓ >νου1(1 εαΓηβδίΙγ δυ^^εδί ΐΐιαί ίί ίδ Ηί^ΐι 
ίίπιβ ίΐιαΐ ΧβηορΗοη 1)β οπιίίίεά οοπιρίβίεΐγ ίΓοπι αί ΙθΕδί ίΐιβ βτδΐ 
11ΐΓβ6 γεαΓδ οί ΟΓββΙί δίαάγ. ΤΗβ ίίπιβ αηά 1α1)θΓ ηο^ άενοΐεά ίο 
1)οίΙι ΧβηορΗοη αηά ΗοηιβΓ δΗοαΙά 1)β δρβηί οη ΗοπιβΓ αίοηβ, αηά 
£οΓ ί1ΐ6 ί1ΐΓ66 1)οο1ίδ οί ίΐιβ ΙΙίοά αηά ΐΗβ ίουΓ 1)οο1ίδ οί Λβ Ατκώα^» 
ιίδυαίΐγ τεαά δΐιουΐά 1)β δαΙ)δίίίαίβ(1 α οοαΓδβ ίη Ηοπιθγ ινίιίοΐι ινοαίά 
Β 6 6χίβηδίν6 6ηου§1ι ίο ^ίνε Ιΐΐ6 δίαάβηίδ α Γβαΐ ίηδί^Ηΐ ίηίο Ιιίδ 
ροβίΓ^, Λαί ίΐιβγ πΐ3.ν ΙεαΓη ίο τναηάβΓ ίοΓ ίΚβπίδεΙνεδ ίη ίΐιβ Γβαίπΐδ 
οί βοΐά, ίΐιαΐ; ίΗβγ πι&γ 1)β αΠο^εά ίο 1)6€θπΐ6 δο ίαπιίΙί&Γ ^νιίΐι Ιιίδ Ιαη- 
^υα^ε αηά Ηίδ δί^ΐε ίΐιαί τεαάίη^ ίΓΟηι Ηίηι λνιΠ 1)ε ε ρΙεΕδίίΓε Εηά 
ηοί Ε Ιοί οί Ηεγ(1 ινοΛ ίο 1)6 λνΕάεά ίΗτοα^Ιι, ίΙίΕί ίΐιεγ πίΕγ 1)εοοιηο 
8θ β11β<1 ^νιίΐι Ιιίδ δρίτίί ίΙίΕί ίΗεγ πιε^ ΟΕίοΙι ε §1ίπιρδβ οί ινΙίΕί ίί; 

χχνϋ ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 

ιηβαηβ ίο 1)β Ηοπιβηο, αηά ίη ΙαίβΓ }^θ&γ3, ίί ίΗβγ ΙίΛνβ §οηβ οιιί 
ίηίο οΛβΓ ββΐάδ αηά τ^ουΐά Ηΐίβ ίο ίυπι 1)αο1ί Ιο Οιββίί ΗίβΓ&ίιΐΓβ, 
ίί ^ουίά 1)β α οοιηραΓαΐίνΘίγ βίιηρίΘ τη&ϋβτ ίοτ Λβιη Ιο Ιϊπη^ ουί 
Λβίτ οΜ 1)οο1ε αηά θπΙθγ α^αίη Λνιίΐι άβΗ^ΙιΙ ίηίο Ηίβ μγογΜ οί δοη^. 
Ιη ίΗβ δβοοηάαΓ^ βοΗοοΙδ ινβ δΗουΙά Ηανβ α οουΓδβ ίη Ηοπιθγ οοπι- 
ρΓβΗβηΒίνβ βηου^ΐι ίο βη8,1)ΐ6 ΐΗβ βίυάβηΐδ ίο οΙ)1:8,1η & βπη βτουηά- 
Ιη^ ίη Ηίδ Ιαη^υα^β β,ηά ίάεαδ, ίηδίβαά.οί Λβ ρΓθδβηί βπι&ίΙβΓίη^ 
οί 1)ο11ι ΧεηορΗοη β,ηά Ηοπιθγ, ηβίίΙΐΘΓ οί ινίιίοΐι ΐΗβ ανβΓα^β δίυάβηί 
Ιεηολνδ ^θ11 βηοα^Η ίοΓ ίί ίο δθΓνβ αδ α δί8,1)1θ αηά δαίίδί&οίοΓ^ 1)»8ίδ 
ίοΓ ίυίαΓΘ ^οΓΐί. Ιί >νου1(1 1)θ α τεαΐ δίβρ ίοΐΊν&Γ(Ι οη ίΐιβ ρ&Γί οί 
ίΙΐΘ οοΠβ^θδ, αηά δΗουΙά Ιβ,Γ^βΙγ ίηοΓβ&δβ ίΐιβ ηυπι1)ΘΓ οί ίΗοδβ ηον 
οίΓβηη^ ΟΓβθΙί ίοΓ αάηιίδδίοη, ίί ίΗβ Γβίΐυίτβπιβηίδ ίη ΟΓββΙί δΗοαΙά 
1)6 πΐ8,(ΐ6 α ΓβίΐυίτΘπίΘηί ίη Ηοπιθγ οηΐγ, άυβ αίίβηίίοη 1)βίη§ ρ&ίά ίο 
οοπιροδίίίοη Επά ^απιπίΕΓ, οί οοιιτδβ. ΤΗπδ ίΗβ δβοοηάαΓ^ δοΗοοΙβ 
οουΐά ίηίθπδίίγ ίΗβίΓ βίίοΓίδ οη οηβ άίαΐβοί αηά οη οηβ Ηοπιο^βηθουβ 
πιβ,δδ οί ΙίίβΓαίπΓΘ, ^ΗίοΗ ινουΜ ηιαίΘΓίαΙΙγ δίηιρίίίγ ίΙιβίΓ ρΓοΜβπιβ, 
Επά ου^Ηί ίο ρΓοάυοΘ α πιυοίι Ηί^ΗβΓ ^Γ&άβ οί νοΓίε ίΗαη ίδ ροδδΙΜβ 
&ί ρΓθδβηί. Ιί οοΠβ^βδ τν^ουΐά αάπιίί δίυάβηίδ οη οηβ, ίινο, αηά ίΐιτββ 
>^βαΓδ, Γβδρβοίίνβΐγ, οί Ηοπιθγ, ινίίΗ άαβ ΟΓβάίί ίοΓ βαβίι, αηά Γβ- 
δβΓνβ ε11 ΜΓΟΓίζ: ίη ίΚβ Αίίίο άίβ,ΐβοί ίοΓ ίΗβ οοΠβ^β οοιίΓδβ ρΓορβΓ, 
ίΗβ δβοοηάαΓγ ίβαοΗβΓδ ινουΐά Ηανβ ίΗβίΓ ΗυΓάβπδ ^βαίΐγ Ιί^ΗίβηβίΙ, 
ινίίΗ α οοΓΓβδροηάίη^ ίηοΓβαδβ ίη βίίβοίίνβηβδδ. Ιη ηο οίΗβΓ Ιαη- 
^α^β άο ίΗβ δβοοηάαΓ^ δοΗοοΙδ υηάβΓίαΙίβ ίο ρΓβρ&Γβ α δίυάβηί 
ίη ίινο δβρΕΓαίβ άίαΐβοίδ. Το άο δο ίη ΟΓββΙε ίδ α ρβάα^ο^ο&Ι 
ΗΙυηάβΓ ινΗίοΗ δΗοιιΙά Ηβ ρβΓρβίυαίβά ηο 1οη§βΓ. χχνιιι ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ 

Ι 

Τηε ΙΗαά &ηά ΐΗβ Οάι/δδβτ/, ίΗθ ί^ο ^βαί ΟΓβεΙί βρίοβ, β,ικί ΐΗβ 
§Γθ&1β8ΐ οί α11 Θρίο ροΘπΐδ, 1)6ΐοη§ ίο ΐΗβ βαΓϋεδΙ ΟΓββΙε ΙίίβΓαΙυΓβ 
ΐΥίΆΐ 1ι&3 Βββη ρΓβδθΓνβά. 

ΤΗθιγ Εοίίοη Εηά βίοηβδ εγθ Ιβ^ΘπάαΓ^ άπα β,γθ ^ουρβά ΛΓουηά 
ϊΗθ ίηοίάβηΐδ οοηοβΓηίη^ ΐΗβ 1οη§ δίβ^β οί Ττογ \)γ ΐΗβ ΟΓββΙίδ, ίίδ 
βηαΐ οβ,ρΙιΐΓβ αηά άΘδίπιοίίοη, αηά ίΐιβ ΓΘΐυπι οί Λβ ΟΓββΙίδ Ηοιβθ. 
Νο αίίβιηρΐ; ίδ τη&άβ Ιο ^νβ 8, δγδίβιηαίίο αοοουπί οί ΐΗοδβ βνβηΐδ, 
Ι)!!! οοΓί&ίη ΐ6α(1ίη^ ίθαίατβδ οί ΐΗβ Ιβ^βικίδ β,το άβνβίορβά. 

ΤΗβ ΙΙίίΐά Ηαδ ίοΓ ίΐδ οβηίΓαΙ ΙΗθπιθ άπα οδ Λβ ίΙΐΓθαά υροη ινίιίοΐι 
ίΐ: δίχίη^δ ίΐ8 ναπουδ βνβηΐδ ίΐιβ Μβηΐδ, ίΗβ ιηαά αη^βΓ οί ΑοΗίΠθδ, 
αηά ίΐδ άίτΘ οοηδβίΐυΘίιοθδ ίο Λβ ΟΓβΘΐίδ. 

ΑοοοΓίϋη^ Ιο ίΐιβ δίοΓ^, Ρ&Γίδ, δοη οί Κίη§ ΡΓίαιη οί Τγο^ (ΙΗοδ) 
ίη Αδίβ, ΜίηοΓ, βίορβά ινίίΐι Ηβίβη, ίΐιβ ιηοδί Βββ,υίίίαΐ ινοιηβ,η ίη ίΗβ 
ινοΓίά, ινίίβ οί Κίη§ Μβηβίβ,υδ οί δραΓία, ίη δουίΙΐΘΓη Ογθθοθ. ΤΙιθ 
(τΓβθΙίδ υηίίβά υηάβΓ Λβ οοιηιηβ,ικί οί Κ1η§ Α^αιπΘΐηηοη οί Μ^οβηαβ, 
1)Γθί1ιβΓ οί Μβηθίβ,υδ, β,ικΙ ΙΗθ ιηοδί; ροΜτβΓίυΙ οί ΙΗθ ΟΓββΙί οΗίθί- 
Ιαίπδ, ίο ανθη^θ Λΐδ \ιντοη§, οαρίυΓβ Ττογ, αηά 1)ήη§ Ι^αοί Ηείβη. 
ΑίΐβΓ Ιβη γββ,Γδ οί ρΓβραΓβ,ίίοη Ιΐιεγ ^αΛβΓβά Λείτ ίοΓΟβδ, βαϋθά 
αοΓΟδδ Ιΐΐ€ Αβββαη ίο ίΚβ δΗοΓβδ οί ίΚβ Ηθΐΐβδροηί (Όβ,ΓάαηβΙΙβδ), 
Ιαηάβά, &ηά άτ€νί υρ Λβίτ δΗιρδ, ουί οί ίΐιβ τν^ΕίβΓ, ίη Ιοη^ Ιίηβδ οη 
ίΗβ δΗοΓΘ. ΕοΓ ίβη γβΆΤ8 Λβ δίθββ οοηΐίηαβά 1)6ίθΓβ Λβ ΟΓββΙίδ 
ντβΓβ Μβ Ιο οαρίατΘ Λθ οίίγ. ♦ 

ΤΗβ ΙΚαά ορεηδ, ίη Ιΐιβ ηίηίΐι γββ,Γ οί ίΙΐΘ δίβ^Θ, ^ίΚ Λβ άβίκΐΐγ 
ςυΕΓΓβΙ οί Α^απιεπιηοη &ηά ΑοΗίΙΙ^δ. ΒείοΓβ 8,11 ίΗβ &δδ6πιΙ)ΐ6(1 
ΟΓββΙεδ, Α^απίΘπιηοη άίδ^αοθδ αηά Ηυπιίΐίαίθδ ΑοΗίΠβδ, αηά Γθ1)δ 
Ιιίιη οί Ιιίδ ρηζβ οί ΗοηοΓ ινίιίοΐι 1\&ά 1)Θθη ρΓβνίουδΙγ 1)βδ1:ο\^6(1 
υροη Ιώη \>γ Λβ απηγ. Ιη τα^β αηά άίδ^δί, ΑοΗίΠβδ Γβίίρβδ ίροπι 

χχίχ ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

Λβ οοηβίοί αηά βαΐΐίδ ίη Ηίβ ίβηί. Αβ Ηβ Ηαά 1)ββη Λβίτ βίουίβδί 
ΜΓ&ΓΠΟΓ, Ιιίβ αΒδβηοΘ 13 Ι^ββηΐ)^ ίεΐί \)γ ίΗο ΟΓββΙ^δ, ινΗο δοίΤβΓ πίΕηγ 
άθίβαΐδ αηά Ιιβαν^ Ιοδδβδ 8,1 Λβ Ηαικίδ οί Λβ ΤΓα^αηδ, ηοιν Λ&Ι 
ΑοΗίΙΙθδ Ηαδ ινίΛάτατνη. Ιί ίδ οηΐ)^ Λβ άεαίΐι οί Ηίδ 1)θδοιη ίπβηά, 
Ρα.ίΓΟοΙυδ, ίη 1)α1ίΐ6, ινίιίοΐι ίαπιίδΐιεδ α πιοΐίνθ δυίβοίβηΐΐγ ροινβΓίυΙ 
Ιο ίηάυοΘ Ηιπι ίο ΙεΙ^θ α ίυιΛβΓ ρβ,Γί ίη ΙΙιθ >ν8,Γ. Το ανβη^β Ηίδ 
άβαΛ, Αοΐιϋΐβδ εηίβΓδ ί1ΐ6 οοηβίοί οηοβ πιογθ, αηά Ιάΐΐδ ΗθοΙογ, 
ινΗο 1ΐΕ(1 δίαίη ΡαίΓοοΙυδ. 81ΐ0Γί1γ ΐΗθΓβαίΙβΓ Ηβ ινοδ Ηίπίδθΐί ΙάΠβά 
\)γ 8,η £ΐιτο\ν δΐιοί \)γ ΡαΓίδ ^νιίΗ ίΚβ Ηθΐρ οί Αροΐΐο. Ρίηαΐΐγ, ίη Λβ 
ίβηΛ γβ&τ οί ίΚβ δίε^β, Τγο)^ >ν£ΐδ οαρίυΓβά \)γ ΐΗβ ΟΓββΙίδ, \)γ 
ηιβαηδ οί Λθ >νβ11-1ίηοινη δίΓαί&^βπι οί ΙΙιθ ΤΥοοάβη ΗοΓδβ. ΤΗθ 
άΐγ νίΒ.3 ρΙυηάβΓβά αηά 1)αΓη6(1 ; Λβ πιβη ^6γ6 Ιείΐΐβά αηά Λθ Μτοηιβη 
Ιαΐ^βη αδ δίανβδ. Ηθΐβη >ναδ τβοονθΓβά ; αηά αίίβΓ πιαη}^ αάνβηίυτΘδ 
αηά ΙοδδΘδ 1)γ δΗίρ^^ντβοΙί αηά οΛθγ πιίδίοΓίαηβδ Λβ ΟΓΘβΙκ Γβίιιτηβά 
Ιιοπιβ. 

ΤΗθ ΐΓαάίίίοηαΙ άαίβ οί Λβ ίαΐΐ οί Τγο^ ^αδ 1184 β.ο. ΤΗβ άαίβ 
οί ίΐιβ ΗοπίθΗο ροΘπΐδ ίδ ηοΐ αί α11 οβΓίαίη. 8οπιβ ίΐιίηΐί ίίιβγ αΓβ 
Εδ β&ήγ οδ 850 Β.Ο., λνΐιίΐθ οίΗβΓδ ινοαίά άαίβ Λέπι αδ Ιαΐβ αδ Λθ 
ΙαίίθΓ ραΓί οί ίΙΐΘ δΘνεηίΗ οεηίυΓ)^ β.ο. Μαηγ δοΗοΙατδ Ηανβ 
ίΠου^Ηί ΐΗαί Λε ροβπΐδ ΓθρΓΟδβηΙ α ^Γαάυαΐ ^οττίΗ οί α 1οη§ ρβΓίοά 
οί ΐίπΐθ, ύί&ϊ ύιβγ ^6Γθ οοπιροδβά }:)γ α ηυπιΙ)6Γ οί άίίΤβΓβηΙ; ΒαΓάδ, 
αηά Ηανβ 1)6βη ινοΛεά ουθγ, θάίΐβά αηά Γβ-βάίΐβά, Ιίΐΐ ύιβγ ^αάυαίΐγ 
αοίΐυίΓβά ΐΗθίτ ρΓβδβηί ίοΓηι. Μαη^ οί ίΗθδβ δοΗοΙαΓδ >νου1ά άβηγ 
ίΗαί ο,ηγ οηβ Β)^ ΐΗβ ηαηιε οί Ηοπιθγ βνβΓ Ιίνβά. ΟΛβΓδ Λίηΐε Λαί 
ΗοπίΘΓ Μταδ οηβ οί ίΚβ εάίίοΓδ, ρβΛαρδ ίΗβ πιοδί ίπιροΓίαηΙ οί ΐΗβ 
βάίίοΓδ, οί ί1ΐ6 ροΘπΐδ, ίΗαί Ιιβ τηο,γ ΙιανΘ οοπιροδεά α οοηδίάβΓαΙϊΙβ 
απιουηΐ οί πιαΙθΓίαΙ ίη ίΙΐΘπι, ΐ3αί ΐΗαί Ηίδ οΗίβί ίυηοίίοη οοηδίδίβά » 
ίη οοπιΒίηίηβ αηά λνοΛίη^ ουθγ ιΗθ ναπουδ Ια^δ Ηαηάβά άο^η \)γ 
Ηίδ ρΓβάβοβδδΟΓδ. δίίΐΐ οίΙιβΓδ αΓ6 οί Ιΐιβ ορίηίοη ΐΗαί ίΚβ ινίιοΐβ 
οί ΙΗθ ροΘπΐδ, ΟΓ ρΓαοίίοαΙΙ^^ α11 οί ίΐιβπι, αδ ινβ Ηανβ ΐΗεηι, λνβΓβ 
οοπιροδβά οαΐΓ\^1ιί Ι^γ α δίη^ΐβ ροβΐ, \ν1ιο ^αδ α Γβαΐ Ηίδίοηοαΐ 
οΗαΓαοίθΓ, αηά ^νΐιοδβ ηαπιβ λναδ ΗοπιβΓ. ΜοδΙ αΓβ α^Γββά ύιαί 
ΛβΓβ πιυδί Ηανβ Ηβεη δοπιβ ^βαΐ, πιαδΙβΓ ηιίηά, ^Ηοδβ ίηβυβηοβ ίδ 
ίβΐί Λιου^Ηουί ίΐιε ροβπΐδ, 1)αί λνΐιο πιαάβ ίΓββ υδβ οί ίΚβ \^θΓΐς 
οί οΛβΓ ροβίδ \ν1ιο Ηαά ρΓβοβάεά Ιιίηι αηά >ν1ιο Ηαά δυη§ οί ναΓίοαβ 
βνβηίδ οοηηβοίβά ^ίίΐι ΐΗβ δαηιβ ΐΐιβπιβ. Αδ Κίρΐίη^ \νοιι1ά δα^^ : 

XXX ίΝΤΕουυοτιοΝ '^'βη 'ΟηΐθΓ ΒΐηοΙβ 'ϊβ Μοοπιίη' 1;η«, 
Έ'ά 'βΒχά ιηθη ΒίπΕ 1>; 1&η*1 αηά βθΐι, 
Αικί ποί 'β Ιΐιουκίιΐ. '« ιηί^Ι Γβηιιϊτθ, 
Έ νβηΐ αη*1 ϊοοίι, ΐΗβ βοπιθ αβ ιηθ. 

Τ1ΐ6 οΜ (ιΓββΙίδ πετβ ρΓαοΐίοαΙΙ^' υηαπϊιηοιίΒ ϊπ 1)6ΐί6νϊη£ Ιΐι&ϊ 

ΐΐιε ρο6ΐη3 νβτβ οοιηρο3€<1 1^^' & \}&Γά, ώάτλ^ ΗοιηεΓ, &ηά 

ίΐιβΐ 1ΐ6 ΐηινβίβίΐ αΙ)ουί, ίη ν&ΓΪοιΐ3 ριΐΓίβ οί θΓββ€β, β. ροοΓ, 

ο\ά, ίΛΪΩά }χξξα,τ, (ϋάη^ ουί αη θ\ΐ3ΐθηο6 !);' Μη^ιπΕ Ιιιβ ρο«ιη3 

ΑΓίβτ 1ιΪ3 (Ιεαΰι, «ε ΛΤβ ΐοΜ Λαί "Βενβη είΐιο'ί ε1&ιιιιε<1 ΐΚβ 

ΗοιηεΓ (Ιεαθ, ίΐιτοιι^ΐι ηΗϊοΙι 

ΐΗβ Ηνΐη^ ΗοπίΒΓ 1>β22β(1 1ιΪ3 

ΙίΓεβιΙ." ΤΙιβ οΐιίβϊ <χ>ηΐθ3ί- 

&ηΐ8 ΓοΓ ΐΗβ ΙιοηοΓ οί 1ιί3 ΒίτΐΗ- 

ρΐαοε νβΓβ δίπατη» μμΙ Οΐιίοβ, 

βη(1 ΐ]ιβ ενϊάεηοβ οί ΐΐιβ ροειη3 

ΐνοιι1(1 3βειη ίο ροϊηΐ ίο ίΙΐΛΐ 

τε^ίοπ. 

ΤΚε ροειη9 ΓερρεβεηΙ & νεΓ^ 
ιιη3εΐΐ1ε(1 οοηάϊΐϊοη οί 3οείεΐ7 ϊη 
Ιΐιε ΟΓεβΙί ινοΗιί, εοπεβροπάίη^ 
ΐη ιη&ηί' ν^χβ Ιο ίΐιε Μϊι1<ϋε 
Α^εβ ΐη ΕιίΓορβ. ΡΓεεεάΐηκ ΐ1ιΪ3 
ρεΓίο<1, ΐίεΓε Καθ Κεεο α ΙΐΓΪΙΙίαηΐ 
οϊνϊΐΐζαΐΐοα ίη ίΐιε ΟΓββΙί νοΗθ 
Ϊη ΐΐιε Λε^αη 1)α3ίη. Τ1ιΪ3 
Ιϊζιιΐίοη Ϊ3 κεπβΓΛίΙ^ ο»Ι1ει1 ΐΚε 
Μϊηοαη οτ Αΐρεαη οΐνίΐίζαίϊοη, 
Ιΐ3 βοιίΓΪβΚίη^ ρετΐοθ εχΐεηιίεί 

ίΓοηι βΒοιιϊ 2500 βχ, ίο αΒοιιί _ 

1500 Β.0„ ΚηΙ ίί ΪΓ83 ηοί εοηι- 

ρΐείεΐϊ" ονειΐΙίΓονη ΙίΙΙ αΚοιιΐ 1000 β.ο. Ιί3 οΐιίεί οεηΐεΓ ίη 
ειΐΓΐί' ΐϊιηε3 νω ΟΓεΙε, \ν1ιεΓ8 Γεεεηί εχε&ναίΐοηβ Ιιανε Γενε&1ε<1 
ίΗβ εχΪ3ΐεηοε οί Ιΐιε 96Λΐ οί & ^ΓβϋΙ ϊδίαηιΐ επιρίΓε. Ιί3 οοιηπιεΓοε 
αηί Ϊΐ9 ϊηΒιιβηοε Ιουοίιειΐ λ11 ίΐιβ κΚοΓεβ οί ΐΐιε Με«1ϊίειτ»ηεΗ.η, 
8η<1 ϊΐ 8εβιη3 ίο Ηανε Βεεη ίη νίΐαΐ ίοιιοΐι \νΐΐ1ι Ιίιε εαΠγ ΒβΒγ- 
Ιοηί&η αηιΐ Ες^φΐϊαπ ουΙΐιίΓεΒ. ΟώβΓ οεηΐεη νετε Μ^'εβηαε, 
ΟκΒΤΑΝ λνηιτιιιο 
Α 1ΐΓ^ 1β1)1β( ΗΐΙΙι 11ιιε>Γ κτίρΐ ίΟυηιΙ Ιη [Ι» 
ιίΒΕβ Βΐ ΟηοΒίΐΐΒ, ΟΓβΙ*. ΤΙιΕΓβ »™ βίβτΐιΐ ΙΙηβί ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ι 

Αγ§ο8, ΑίΚβηδ, Ρ^ΐιΐδ, «-ηά 8ρ&Γΐα, ίη ΕαΓορβ, αιιά Τγο^^ ίη Αβία 
ΜίηοΓ. 

Ιί ^08 βηαΐΐγ άθδίΓο^εά \)γ ίηναδίοηβ οί 1)αΓΐ)8.η&]ΐ3 Ιγοπι Λβ 
ΝογΛ, ιηυοΗ 8,8 ί1ΐ6 Κοιηαη ΕιηρίΓΘ ήηαΐΐ^ 8υ€€αιηΙ)6(1 ίο Λβ 
ΟβΓπΐίΐηίο ίηνοδίοηδ. ΤΗθδΘ ίηναάθΓδ >ν6Γ6 ίΗβ ^&Λγ Ορββίεδ, αηά 
ύίί& ρβηοά ίδ υβααΐΐ^ οαΐΐεά ίΚβ ΗοΐΏβπο Α§θ, Βθο&ιΐδβ 8θ τηοαγ ο£ 
ίΐδ ίβαίυΓθδ ατβ ΓεήΘοίβά ίη Λβ Ηοπιβήο ροβπΐδ, Λβ ΙΙίαά &η(1 ΐΗβ 

0άΐ/88βΊ^. 

Τΐιβ ΐίιηεδ \νθΓ6 Γαάε, &ηά δοοίαΐ Ιίίε τνβ,δ ρΗιηίΐίνΘ. Υί&τ αηά 
ρίΓαογ ^βΓθ οΓάίηαΓ^ ρυΓδαΙΐδ. ΤΗε ρβορίβ ^Γουρβά ΐΗβπίΒβΙνβδ 
ΕΓοαπά ροινθΓίαΙ οΗίείίαίηδ ίοΓ ρΓοίεοίίοη, 1)α1 ιηαΓααθίη^ 1)8,η(1δ 
ινΘΓθ οοιηιηοη, ^ΗίοΙι Ιάΐΐβά, 1)αΓηβ(1, αικί ρΙαικΙβΓΘά. ΡβΓδοη&Ι 
ναΙοΓ αικΙ ρΓΟλνθδδ ίη 1)α1ίΐΘ ^6γθ οί δαρΓβιηβ ϊιηροΓίΛηοβ, ηοί οηΐ^ 
ίοΓ οηθ'δ ο>νη δαίβί^, 1)αί ίοΓ ΙΗθ δαίείγ Άπά ίΓθβάοιη οί Ιιίδ ίΓίβηθδ 
Επα ίαιηϋγ 3-8 >νθ11. ΑοοοΓάΐη^Ιγ, ίΗβ ^Γβαίβδί νίρΐυβ, &η(1 ίΐιβ 
οηβ Ιιείά ίη Ηί^Ηβδί θδίβεπι, \ναδ 1)Γαν6Γ7 ίη λναΓ. 

ΡοΓ οαΓ ρίοΙαΓβ οί ίΗθ ουίΐατε οί ίΗίδ ρεΓίοά λνβ β,Γβ άβρβηάβηί 
ιιροη ίΐιε ΙΙοπίΘΓίο ροβηίδ. Ιη ίΚεπι >ν6 δβθ Ηοιν οχρβάίίίοηδ ΐΛ^βΓβ 
ταΒ,άβ \}γ ύιβ ΟΓββΙίδ α^αίηδί ΙΗθιγ βηεπιίβδ, ινΗοπι ΐΚεγ οοηδίάβΓβά 
αί α11 Ιίπΐ6δ αδ Ιε^ίΐίπίΑΐθ οΙ)ί60ΐδ οί ρΙαηάθΓ. ϋδααΐΐγ δυΛ βχρβ(ϋ- 
ίίοηδ λνθΓΘ υηάβΓ οηβ οί ΐΗε πιαηγ ρβϋγ Ηοπιβήο "Ιάη^δ." Οί 
ίΙΐΘδθ ίΙιβΓΘ ινβΓβ 8. ^63,1 ηαπιΙ)6Γ ; αηά Λθγθ \ν8,δ ηο υηίίγ 8ίι<Ι ηο 
ΟθηίΓ&Ι αυίΗοηί^ ίη Ηοπιβήο Ογθθοθ &ηγ πιογθ ΐΗαη ίΙιβΓβ νβΓβ 
ίη ΐΐιβ ΙαίβΓ ΗίδίοΓίοΛί ρθΓίο(1. 

ΑοοοΓίΙίη^ Ιο ύΐβ ΐΓα(1ίίίοη, ιΙιθ εχρΘίΙίίίοη α^β,ίηδί Τγο^ ναβ 
υηάβΓίαΙίθη \}γ ΐΗβ λνΐιοΐβ οί Ογθθοθ, αηίί6(1 αηάβΓ Λε ΙθΒ,άβΓβΗίρ 
οί Α§αηΐ6πιηοη. δοπιε ίΚίηΙζ ΐΐιαΐ ίΐιίδ ίΓαάίίίοη τβδίδ υροη αη 
υΙίίπιαίΘ 1)8,δίδ οί ίαοί ; Ι3υ1 ίΗΐδ ηΐΆγ 1)6 πΐθΓβ1>^ αη ίάβαΐίδίίο ΙουοΗ, 
6χρΓ6δδίη§ αη θαΓηβδί Ηορβ οί ίΚβ ροεί, ΐΗαί ίΗε ναΓίουδ ΟΓββΙε 
ΐΓί1)6δ ηιαν Γβοοηοίΐβ ΛβΐΓ άίβΡεΓεηοβδ αηά δίορ ^αΓΓίη§ οη βαοΐι 
οίΗβΓ 1οη§ βηουβΗ Ιο πιαΙζΘ \ναΓ υροη ΐΗβ οοπιπιοη ίοβ, Λβ 1)αΓ- 
1)&Γί&η8, Εδ ΓβρΓβδβηίθά 1)γ Λβ ηοη-ΟΓβεΙί ίηΐιαί^ίίαηίδ οί Αβια 
ΜίηοΓ. Ιη ίΗβ Ηοπιθπο ροβηίδ λνβ βηά ίΗαΙ αΙΐΗου^Ιι Α^απίθπιηοη 
ναδ οοπιπι&ηάβΓ ίη οΐιίεί οί ίΐιβ αΐΐίεά ΟΓθβΙζ πιίΙίίαΓ)^ βχρβάίΐιίοη, 
Λβ ν&Γίοαδ οοηίίη^βηίδ ^βΓβ Ιβά \)γ Λβίτ οίΛτη οοπιηιαηάΘΓδ, πιοδί: 
οί ινίιοιη ινβΓ© Λβίτ Ιάη^, αρρΕΓβηίΙ}^ (ΐαίίβ ίηάβρβηάβηί οί Α$&- υίΤΕΟϋϋΟΤΙΟΝ 

ΐηηηηοιι τϊΙΐΒη αϊ ίιοηιε, β,ηιί ΒΡίηϊ-ϋκΙερεηιΙεηί οί Μηι (ΙυΓΪπΒ ΐΚε 
Εχρβ<1ίΐίοη. ΤΙΐΘ ιηοΒΐ ΐηροΓΐιιηΕ οί ΐίιβ96 8εαίπ<ΐ3Γ>• ΙοΗ,ιίρΓΒ «βΓΡ : 
ΝβΗίΟΓ ο! Ρ,νΐϋβ, [1ΐ6 ο1)1θ3ΐ πι&η ίη ΐΐιε «όγΜ ; ΑΒ&ηιειιιηοπ'Β 
1)Γοί}ΐΡΓ, ΜοηρΙαιίΒ, ίΐιε ^νΓοπ^^ά ΙΐϋΒΐΐΗΠί! οί Ηείεη; ΐΗε ί'οιιη^, 
ύΐΐΓίιι^, ΒθηεΓουΗ, αηί) ίιπρείαοαϋ Αο1ιΐΙ1ε3 οί ΡΙιΐΚΐα; ίΗε ιηίβΐιΐ:^ 
1)ίοπιε(1ε8 οί Λγ£03, «Ιιο ΓοιίβίιΙ Λ'ϊϋι Ιίιε νεΓ^• ^οΗβ ΐΚειιΐ3εΙνο3 ; 
ίϊιο «ϋΐ' 0<1,ν35ειΐ3 (υΐ;'38ε3) οί ΤΐΗιιο», \ν1ιο ΐν&ηιΙεΓεΗ ίοΓ ίεη ^ρηγη 
'κίΐβΓ Ιΐιβ ί&ΙΙ οί Τγο;• 1>είθΓε 1ιε (ΐιτίνοί βαίε Άί Ηοηιε ιιη<! 3Λνν οηοο 
'ίηοΓΡ Μβ «ϊίε, ίΐιε ίιιϊΐΗϊιιΙ Ρεηείορε , ίΐιε }ιη^β ατιά Ι^ηιΐίΐΐ ΤρΙ- 
Αιηοιιϊ&η Αΐ^χ οί 8&ΐ8ΐιιΪ3 ; ίΐιβ Ιε33ΡΓ \)8χ, ίοπ οί Οΐ1ι•υ3 οί Ιχκγϊη ; 
ΤευοεΓ, ίΐιε ΑτεΙιοΓ, ΙίΓοίΙΐίτ οί ΤβΙαιηοηΪΒη Αί«χ ; ιαΐ(3 ΜοπιεΛεΐΒ 
»ί ϋΓεΙβ, ΐΗε ίιΐΓ-ίΕηιετΙ ίκίρ οί 3, }ιιιη(ΐΓε(ί οϊΐΐεβ, 

Οη ίΐιε ΤΓοίαη 5ί«1β ίΐιβ ιηοκί ϊπιροΓΐ&ηΙ οΙιαΓΟοΐεΐΐί ίίΓε : ΗεοίοΓ, 

ί^εβί 80Π οί Ργϊη,πι βηγΙ εοηιιη3η(1ι.'Γ-ϊη-ο1ιϊε( οί ίΐιε Ττοίαπ ίθΓοε3 ; 
Β Β^εί! Ργϊλπι, Κϊη^ οί ΤΓα^^ ; Ηεουΐϊΐι, Ιιϊβ ^ίε ; Αη(ΐΓθΓηο.α1ιε, 
(ε οί ΗεεΐοΓ; ΡιιηΗ, ΙιγοΛργ οΓ ΗεοίοΓ αηιΐ ΐΐιε οηε λΉο ΗίΐΛ 
ΙμόιιβΙι* οη ίΐιε τνβ,Γ Ιί/ βΐεΛΠηΒ Ηείεη ; ΟΙβιιοϋΒ 3ηιί 3ιΐΓρε(ίοη, 
^πηεεβ οί Τ-γάβ., ινΙιοΒε 1)εαιι(ίίυ1 απίΐ ιιΠΒεΙίΪΒΐι ίπεηίΐ3ΐιϊρ ίβ οπΙ;- 
^&ίε1ιε(1 1);- Λ&Ι οί ΑεΙιϊΠευ ιιηιΐ ΡοίΓοοΙιιβ οπ Ιΐιε Ορεείί ΗΪιΙε. 

ΤΗε ^ίνΐηίΐϊεδ ΐ»1ίε απ ίΐε[ΐ\'ε ριΐΓΐ ίπ ΐΚε εοηίΐίεΐ, 3οιηε ΒΐίΙϊηΕ 
νϊΐΐι Ιΐιε ΟΓΕεΙίΜ, Ιΐιε οίΙιεΓΜ ΛνίΐΙι ΐΗε ΤΓο]αΠ3. Ζευκ, «Ιιο 5ίαηιΐ3 ΗΟΜΕΚίΟ αΚΕΕΚ 

αϊ ΐΗβ Ηεα ά οί ΐΗβ ^οάδ, &3 ί&ΐΗεΓ άπα Ι^ίη^ οί ^οάβ άπα ιη^η, δββιηβ 
ίηοϋηΘά ίο Ββ ηβαΐταΐ. ΗβΓ& Ηίδ ινίίβ, ςυββη οί Λβ ^οάβ, οΗβΗδΙιβδ 
αη πηρΐ8,ο&1)ΐ6 Ιιαίτεά &§&ίη8ί; ίΐιβ Ττο^αηδ, &3 (1θ63 ΑΐΗβηα, Ιιίδ 
άαυ^ΗίβΓ, §ο(1άβ83 οί ιν&Γ, ινίδάοιη, αηά Λβ αΓίβ. Ροββίάοη, 1)ΓοΛβΓ 
οί Ζθυδ, Ιΐΐ6 ηήφΐγ ξοά οί ϋιβ δβα, ίδ αίδο οη ύιβ βίάβ οί ΐΗβ ΟΓθβΙεδ, 
αηά Ιοδβδ ηο ορροΓίυηίΐ)^ ίο Ηβΐρ ίΐιειη. Οη ίΐιβ Ττο^αη βίάβ \ντβΓβ 
ΑροΠο, ^οά οί \ιφΙ, λνΐιο \νΕΓάδ οίί άαΓίαίθδδ Επα βνϋ, ραΐτοη οί 
ιηυδίο, ροβίΓ}^ αηά ΗεαΗη^; ΑτίΘΐηίδ, Ηίδ δίδΙθΓ, 8, άίνίηίί}^ οί ΐΗβ 
ιηοοηϋ^ΐιί, §ο(1(1θδ3 οί ίΐιε \νοο(1δ αηά >νϋ(1 αηίιη&ΐδ, Εηά ραΐτοηεδδ 

■ 

οί Λθ οΐιαδβ; Ι^ίο, άιβιτ ιηοίΗβΓ; ΑρΙίΓοάίίΘ, 1)θΓη οί Λβ \ν1ιί1β 
86α-ίθ£ΐιη, ^οάάβδδ οί Ιουθ άπα ΐ36Εα1γ, λνΐιο Ηαά οδδίδίβά Ραηδ ίη 
οΙ)1αίηίη^ Ηβίθη ; Ηθρίιαθδίαδ, ίΗβ Ιαπίθ ξοά οί βτβ, ραίτοη οί αΐΐ 
υδβίυΐ πίθοΠαπίοαΙ αΓίδ αηά Λβ ινοΓΐάη§ οί ιηβί&ΐδ ; Εηά Λβ ηνβΓ- 
βοά δοαιηαικίΘΓ, α δίΓββ,ιη ηβατ Τγο^. 

Τ1ΐ6 βοάδ 8,Γβ (Ιίδίίηοίΐγ Ηυιηαη ίη ΙΗθιγ οΗαΓαοίβΓίδίίοδ &ηά 
*&1ίΓίΙ)υΐ€8, Λνΐίΐι Ηυηιαη αρρβίίίΘδ &ηά ραδδίοηδ. ΤΗβ}^ άίίίβΓ ίιοπι 
πιεη ρΓίηιβ,ηΙ^ ίη 1)θίη8 πιοΓβ ρο\ν6Γίυ1 αηά ίη 1)βίη§ ίπιπιοΓί»!. 
Τΐιβ^ βηίο^ 8, ^οοά (ΙίηηβΓ, ινΙΐθΓβ ύιβγ ίεαδί οη ηβοΙαΓ αηά αηιΒΓΟδία ; 
ίΥϊβγ Ιουθ αηά Καίε, αΓβ βηνίουδ αηά ^βαΐοαδ, 1)υ1 οη Λβ ινΗοΙβ Ιίνβ 
α ΗαρρίΘΓ αηά δθΓβηβΓ Ηίβ ΐΐιαη ηιοΓίαΙδ. 

Ιη ίΓαηδΙαίίηβ Ηοπιθγ, ίΐ ινουΜ 1)6 μγθΙΙ Ιο ΗοΜ ίη πιΙη(1 ΙΗθ ίουρ 
βδδθηίίαΐ οΗ&Γβ,οίθΓίδΙίοδ οί Ηίδ ροθίΓγ οδ βηυηΐΘΓαίΘά 1>γ ΜαΙίΗβυν 
Ατηοΐά : " Ηοπιθγ ίδ ταρίά ίη Ηίδ πιονεηίΘηί, Ηοπιθγ ίδ ρΐαίη ίη Ηίδ 
ινοΓάδ αηά δΐ^^θ, Ηοπιθγ ίδ δίπιρίΘ ίη Ιιίδ ίάΘΟδ, Ηοπιθγ ίδ ηοΗβ 
ίη Ιιίδ πι&ηπΘΓ." 

ΡοΓ 8. ^οοά οΗαΓΛοίΘΓίζαίίοη οί Λθ Ηοπιθγιο ρΟΘΠΙδ, ίΓΟΠΙ Λβ 
ροίηί οί νίΘ\ν οί ΗίΘΓαΓ^ ςιγΙ, οηβ δΗοαΙά \^γ Μ πίΘαπδ ΓΘ&ά ΑηάΓβ^ 
Ι^η^'δ ΕδδΕ^, " Ηοπιθγ αηά ίΙΐΘ δΐυά^^ οί (τΓΘΘίζ/' ίΓοπι \ν1ιί€ΐι ίΗβ 
ίοΠο^ίη^ ίδ ΙαΙίΘη. "Ηοπιθγ ίδ α ροΘΐ ίοΓ α11 α^Θδ, &11 ΓΕΟΘδ, β,ηά 
α11 πιοοάδ. Το ΙΗθ (^^ΓΘΘ1^δ ίΙΐΘ Θρίοδ ιυθγθ ηοί οηΐ^ ΙΗθ 1)βδί οί 
ΓΟΠίαηοΘδ, ΙΗθ ΓίοΙίΘδί οί ροΘίΓ)^ ; ηοΐ οπίγ ϊΗθιγ οΐάβδί άοουπιβηΐβ 
&1)ου1 ίΙΐΘίΓ οινη ΗίδίοΓ^^ — ίΙΐΘ^ \νΘΓΘ αΙδο ίΙΐΘίΓ ΒιΒΙθ, ΐΙΐΘίΓ ΐΓΘαβατ^ 
οί ΓΘΐί^οπδ ΐΓβ,άίΐίοπδ &.ηά πιογ&Ι ΐΘαοΙιίη^. \νίί1ι ίΙΐΘ ΒίΙ)1β απά 

δΙίαΙεΘδρΘΕΓΘ, ίΙΐΘ ΗοίΠΘΓΙΟ ρΟΘΙΠδ αΓΘ ίΙΐΘ 1)Θδί ίΓΕΙπίπ^ ίοΓ Ιίίβ. 

ΤΙΐΘΓΘ ίδ ηο ^οοά (ΐυα1ίΐ:>^ ίΗαί Ι\\^γ Ιαοΐζ : ιηιιηΙίηΘδδ, οοηγε^θ, γθυθγ- 
βηοΘ ίοΓ οΐά α§β αηά ιΙιθ 1ιοδρίΐ:αΙ)ΐΘ ΗθεγΙΗ ; ίπδίίοΘ, ρίβί^^, ρίί^'", α 

χχχίν ΙΝΤΕΟυίΤΤΙΟΤί 

■ε αΐΐϊίικίβ ΙοκΉ,ΓΐΙ Ιίίβ κηΗ ϋραΐΐι, αΓθ αΙΙ οοπθρϊοιιοιιβ ίι 
Ηε 1ι&3 ίο «τϊΐρ οί ΙΐΛΐίΙΡΗ ; αη<3 Ηε <ΐ6ΐίεΙιΐ5 ίπ Ιΐιρ }ο^ ηί ΙίαίΐΙε, 
Β.η<1 ίη &11 ί1ΐ6 ηιονβπιριιΐδ οΓ «λγ. ΥεΙ Ιιβ ΗβΙίρΙιΐΒ ηοΐ Ιεββ, 1»ιιΙ 

Ε, ϊη ρεαοε γ ϊπ ρΓοβρρΓοιίΒ οίίίβκ, ίιεαΓΐΗβ βροιιγρ, ϊη ΐΗε ϊβπιΙργ 
1)β3,ιιί;' οΓ ΰΗί1[1ΐ¥Π, ΐη ΐ!ιε Ιονρ οί «'ε<1<]«1 «ϊνεΒ, ϊη Ιΐιρ ίηιηΐί ποΒίΙϊΐγ 
οί ιη&ϊά^πΒ, ϊη ΐΐιρ 1>εαιιί>' οί ρ&γϊ!ι βπιΐ ηΙ;;* &η(1 36& βηι! ΗΡβινΒΓίΙ 
ηιιΐΓΐιιιΐΓία^ πυργ, ϊπ 3ΐιπ αηά 3ηο«, ΓγοβΙ αηιΐ ιηΪ3ΐ ιιη<] γ ' ' 
νΙιίΗρεΓΡΐ! ΙβΙΙϊ οί 1>ο>' βπίΐ ^ιγΙ 1ι<;ηεαΐ1ι οαΐί Λπά ρίπε Ιγεβ. 

Ιίϊ\-ίηΕ ϊη &η α^Β ννίιβη ενετ;- ιη»η νββ 8 ν/αττϊοτ, τϊΙΐΡΓε βνβΓ^ 
οΐΐί' πιϊ^ΐιί Ιίποτρ ί!ιρ νοΓΒί οί βλοΙε βπιΙ Λγρ, νΗρΓε ΐΗε ηοΙ^Ιεβί Ιαΐϋεΐ 
δτοηΕίιοοΗ τ ΙΒ Ραι,αοη ΛΤ ΟΐίΟββτΐΒ 

χαιφΐ })α \ϋά αινα;• Εογ κΐανεβ. Ιο 1ϊ§;1ιί Ιΐιε Ηγρ &ηϋ ιηαΐίε ίΗβ 1)ε(1 οί 
ϊοΓρίρι πΐ8.3ί)ίΓ, ΗοιπΡΓ ΐηενίΐΕΐιΙί' τρββΓίίβ Ιϊίβ β,3 λ Ιιαΐίΐβ. Τό 
Ε&οΗ πΐβη οη ρλγΙΗ οοιηβΒ ' Ιΐιρ «ίϊοΙίΒΐΙ (ΪΒ,ί' οί θ<;3ΐϊη>-,' α3 ΜεΙογ.υ 
βηοοηβοϊουθΐ^ ίΓ&ηΒΐ&Ιεβ ίΐ, »ηι3 θ&οΙι πιλιι ιηιιβΐ ίιιεο ίΐ 1ιαΓ<ϋ1}' &^ 
']|6 ηια^. 

" ΗοιηεΓ εηοοιίΓαβΡΒ ώειη Ιι;" αΙΙ ΐΗε ηι&χϊπΐ3 οί εΐιΐ ν»ίΓ7 &η6 Ιιοπογ. 
Ιΐϊβ Ιιεατί Ϊβ \νίΙΙι ΐΗε 1)Γΐινε οί ριιΗργ ϋϊιΐε — «ίΐΐΚ 01&ιιειΐ3 «πθ 8βγ- 
,ρε(]οη οί ί.γάΒ. ηο 1ρ33 ΐ1ΐϋ.η ινϊΐΗ Αο1ιίΠρ3 ληγΙ Ρ(ΐΐΓοε1ιΐ3. 'ΑΙι 
ΜρικΙ,' επεθ 8αΓρε(1οη, 'ϊϊ οηορ εκρ»ρε(1 ίΓοπι ίΗί3 Βηίΐΐε «-ε \νεΓε 
ίοΓ βνβτ ίο Ββ ίΐβεΙε83 αη(] ϊγπιπογϊιιΙ, ιιρΙιΙιργ ινοαΜ Ι Γη;-3ε!ί Άφί ΗΟΜΕΒΙΟ 6ΒΕΕΚ 

ηοΜΓ ίη Λβ ίοΓβιηοδΙ; Γ&η1ί8, ηοΓ >νοα1(1 1 υΓ^β ΐΗββ ίηίο Λβ ν&Γ8 ΙΗ&Ι 
^νβ Γβηο^η; 1)α1 ηο\ν — ίοΓ ΛδδυΓθάΙγ ίβη ΐΗοιίδ&ικΙ ίαίβδ οί 
άβαΐΗ οη βνβΓγ δίάβ 1)β3βί ιΐδ, άπα ίΚθδβ ιηαγ ηο ιηαη δΗυη, ηοΓ ανοίά 
— ίθΓ\ναΓά Ιβί υδ ^ο, >ν1ΐθί1ΐθΓ ^β β,Γβ ίο ^νβ ^Ιογ^ ογ ίο νίη νί.' 
Αηά ίοτύϊ ίΐιβγ §ο, ίο ^ίνβ β,ηά ίαΐ^β Γβηο^η αηά άβαίΐι, &11 ίΐιβ 
δΐιίβΐάδ &.ηά ΗθΙπίΘίδ οί Ιι^^οία δΐιίηίη^ 1)θ1ιίη(1 ίΙΐΘΐη, ίΗτου^Η ίΚβ 
άαδί οί 1)&ίίΐ6, ί1ΐ6 δίη^ίη^ οί &ΓΓθ\νδ, ίΚβ ΙιαΓίΚη^ οί βρβΒ,Γδ, ίϊιβ 
Γαίη οί δίοηθδ ίΓοιη ίΐιο ΙίΟΟΓίαη δΐίη^δ. Αηά δΗίβΙάδ 8,γ6 δΐηΙίίΘη, 
αηά οΙΐΒ,Γίοί-ΙιοΓδθδ Γυη \νί1ά, λνίίΐι ηο πιβ,η ίο άΓίνβ ίΙΐΘΐη, αηά 8&γ- 
ρβάοη (ΐΓα^δ άοινη ε ροΓίίοη οί ύιβ ΑοΗαεαη 1)&ίί1θπιβηί, αηά ΑΐΕβ 
Ιεαρδ ίηίο ίΗβ ίΓβηοΗ λνίίΐι Ηίδ άοίΐάΐ^ δρβ&Γ, Άπά ίϊιβ τν^ΗοΙβ ΙϊΕίίΙβ 
δΐιίίίδ αηά δΐιίηθδ 1)θηβαί1ι ίΚβ δυη. Υβί Ηβ ^Ηο δΐη^ οί ίΗβ "^ατ, 
αηά δθΘδ ίί Λνιίΐι Ηίδ δί^ΗίΙβδδ θ^^β, δββδ αίδο ίΚβ ΤΓο^αη νοπιβη 
ινοΛίη^ αί ίϊιβ Ιοοπι, οΗθαίίη^ ίΗθίτ αηχίοαδ ΗβαΓίδ ινίίΐι 1)Γθίά6Γ7 
\νοΛ οί ^οΐά αηά δοαΓίβί, ογ ταίδΐη^ ίΗθ δοη^ ίο ΑίΚβηα, ορ 1ιβαίίη§ 
ί1ΐ6 1)αί1ι ίοΓ ΗθοίοΓ, ινίιο ηβνβΓ α^αίη τηαγ ραδδ \ήί1ιίη ίΗβ §αί6δ οί 
Τγο^. Ηθ δθοδ ίΗβ ροοΓ ^εανίη^ ινοπιαη, ^βί^ΐιίη^ ίΚβ νοοΐ, ίΗαί 
δΗβ πιαγ ηοί οΗεαί Ηθγ θπιρ1ο>^6Γδ, αηά γβΐ τη&γ γήη 1)ΓΘαά ίοΓ Ηθγ 
οΗϋάΓοη. Ηβ δββδ ί1ΐ6 οΙιίΙάΓβη, ίΐΐθ ^οΐάθη Ηβαά οί Αδίγβ-ηαχ, Ιιίδ 
δΚπηΙςίηβ ίΓοπι ίΗβ δρΙβηάοΓ οί ίΗβ ΗβΓο'δ Ηβΐηι. Ηβ δββδ ίΗβ οΗίΙά 
Οά^'^δδβυδ, βοίη^ ινίίΗ Ηίδ ίαίΗβΓ ίΗΓοα^Η ίΗβ οΓοΗαΓά, αηά οΗοοδίη^ 
ουί δοπιβ αρρίβ ίΓββδ *ίοΓ Ηίδ νβΓγ ολνη.' Ιί ίδ ίη ίΗβ πιουίΗ οί ίΗβ 
πιίΗΙβδδ ΑοΗίΠβδ, ίΗβ ίαίαΐ, ίΗβ ίαίβά, ίΗβ δ\ηίί-ίοοίβά ΗβΓο οί 
ίΗβ Ηαηάδ οί άβαίΗ, ίΗαί ΗοπιβΓ ρΐαοβδ ίΗβ ίβηάβΓβδί οί Ηίδ δίηιίΐβδ. 
'λνΠβΓβίοΓβ ινββρβδί ίΗοα, ΡαίΓοοΙχίδ, Ηΐίβ α ίοηά Ηίίΐβ ηιαίά ίΗαί 
Γυηδ Ην ΗβΓ πιοίΗβΓ'δ δίάβ, ρΓα^ίη^ ΗβΓ ηιοίΗβΓ ίο ίαΐίβ ΗβΓ υρ, 
δηαίοΗίη^ αί ΗβΓ ^οινη, αηά ΗίηάβΓίη^ ΗβΓ αδ δΗβ ιναΐΐίδ, αηά ίβαΓ- 
ίΙιΠγ Ιοοίίίη^ αί ΗβΓ ίίΐΐ ΗβΓ πιοίΗβΓ ίαΐίβδ ΗβΓ υρ? — Ιιίΐίβ ΗβΓ, 
ΡαίΓοοΙυδ, άοδί ίΗου ίοηάΐ^ >νββρ.' . . . 8υοΗ αΓβ ίΗβ πιοοάδ οί 
ΗοηιβΓ, δο ίχιΠ οί Ιονβ οί Ηίβ αηά α11 ίΗίη^δ Ηνίη^, δο γιοΗ ίη αΐΐ 
Ηυηιαη δγηιραίΗίβδ, δο Γβαάίΐγ πιονοά λνΗβη ίΗβ ^Γβαί Ηοαηά Ατ^υδ 
\νβ1οοπιβδ Ηίδ ηιαδίβΓ, λνΗοηι ηοηβ Ιςηβλν αίίβΓ ί^βηί^ γ^&τ3, Ηυί ίΗβ 
Ηουηά 1ίηβ\ν Ηίηι, αηά άίβά ίη ίΗαί λνβίοοπιβ. \νίίΗ α11 ίΗίδ Ιονβ 
οί ίΗβ Γβαΐ, ^ΗίοΗ πιαίίβδ Ηίηι ά^βΠ δο ίοηάΐ^ οη βνβΓ^ άβίαίΐ οί 
ΕΓπιοΓ, οί ίηιρίβηιβηί οί αΓί ; οη ίΗβ άίνβΓδ-βοΙοΓβά §ο1ά ινοΓίί οί ίΗβ 
δΗίβΙά, οη ίΗβ ηιαίάη^ οί ίίΓβδ ίοΓ οΗαΓίοί-λνΗββΙδ, οη ίΗβ ίοΓ§ίη§ οί 

χχχνί ΐΝ'ΓΕουυατιοΝ 

ΐτοη, οη ΐΗε πωε-ΐίηΐρίΐ ϊνοΓ)» οί ίΠε 8ϊ(1οπίαη3, οη οοοίςίπρ αοά 
ΕΒ,ΐϊπ^ άπα 8&οΓί£οίιΐ£, οη ρεί (Ιο^β, οα νβ^ρβ ιιηιΐ ΐΙιβίΓ νναί-Β, οη 
βΗΜη^, οη ΐΗε ί)θ3,Γ Ηιιηΐ, οη Βοβπεβ ϊη ΙίΐιΐΗδ ιν1ΐ6Γ6 ί&ΪΓ πιαίιΙεαΒ 
Ιβ,νβ ιν&ΙεΓ ονρΓ Ιΐΐϋ Ηργοοβ, οη ιιηιΙίβοονίίΓβά ίυΐεϋ νϊΐΐι βοοιΐ ΗαΛοΓβ 
ίΐηίΐ ΓΪΰΙι 1»η<!, οπ ρίονΐη^, πιονϊηκ. Β.ηά 3ονηαβ, οπ ΐΗε ίυΓηϊΙυτε οί 
1ιοιΐ3ε3, οη Ιΐιβ ^I^I6η ναβΡΒ λνΙΐΡΓβίη Ιΐιρ λνΐιϊΐρ ιίυΒί οί ίΐιβ άρβίΐ Ϊ3 
Ιβ,Μ, — νϊΐΗ βΠ Ιΐιϊίΐ ^θΙϊ^Ηί ΐπ ίΗι; Γββ,Ι, Ηοπιεγ Ϊ3 ΐΐιε ηιοΒΐ Γοηι«πίϊο 
οΓ ροεΐ3. Ηε \ν8ΐ1ί3 «ΐΐΐι ΐΐιβ ηιιγεβϊ ϊοοΐ ίη ΐΗυ 
ίΙβ,ΓΐίΙϊπΒ Γβαίπι οί ι3γρ8<1 ΡθγβρρΙιοπρ, Βεπρ.ιϊΗ 
Ιΐιβ ρορΙίΐΓΒ οί [}ιε Ιωΐ ΙιβΕΐ.•Η οί Οοριιη. Ηε ΐ!ΐΐ3 
Ιιεαπί Ιΐιε ΗΪτεπ'Η πιιιηΪο, 3.η(3 ΐΐιε ηοπ^ οί ^^Γ^ε, 
ϋΗΛπίίης »8 3ΐιε Λϊα11ί3 Ιο απίΐ Ϊγο, οαΒίίη^ Ιΐιε 
βοΜειι Βΐιπίίΐε ίίίΓου^Ιι ΐΐιε Ιοοπι οί §οΙ(1, Ηε 
εηΙβΓ8 ΐΐιβ ε&νε οί ΐΗε πι&η-εΗΐεΓ ; Ηε ΙίΠΟΛν,ϊ 
Ιΐιε ιιη3ΐιηηε(1 Ιβηθ οί Εΐιε ΟίηιπιεΓΪβηΗ ; ίη Ιΐιε 
ΒΐιιηπιβΓ οί ίΐιε ΝογΙΗ 1ιε Ιιιο Ιοοίϊειί, ίΓοιη (Ηε 
ίϊοΓίΙ οί ΐΗε 1•&ε8ΪΓ;'{[0Π3, οη ΐΗε τηϊθηϊ^Ιιί Ητιη. 
Ηε Ιΐ83 {Ινβΐί οη ΐΗε ΒοΛίϊπ^ ί3ΐε οί ΑεοΙυΒ, 
ινίΐΗ ίΐ3 (ναΙΙ οί Ιιρβηζε υπΒΓοΙίεη, αηίΐ Ηβ,β ΒΒΪΙβιί 
οη ίΗοΗε ΡΗ&βΒΟΪ&η ΙιαΓίίΒ ΐΗ&( ηερά ηο Ηεΐρ 
οί Ηεΐηι ογ οεγ, ΐΗ»ί ίεΒ.Γ ηο 3ίΓβ88 εϊίΗεΓ οί 
«ϊηΛ οΓ Εϊιΐε, ΐΗίΐΙ εοιηε αη<! ^ο άπα Γεΐιιηι, 
οΒβϋβηΙ ίο α ΐΗου^Ηΐ α,ηιΙ ΗΪ1βηΐ οβ α ^Γεαπι. 
Ηβ Ηβ3 Βεεη ίΗε ίοατ ηιαΐίίεηβ οί ("ΪΓοε, Η^ιι^ΗΐεΓΗ 
οί Λ-ε1ΐ3 «π(1 λόοιΙβ, απ<1 οί ^αονειΐ 3ίΓειιηΐ3. Ηε ΑκϋΗΑΝ 8ν»κβ 
13 ίΗε 3εεοηά-3Ϊ5Ηίε(1 πιαη, αηιΐ ΐ)εΗο1<]5 ίΗθ Οοιιι•ΐ!89 

βΗτοϋΐ! ΐΗαί «ΓΛρβ ΐΗε Ηνΐη^; ΐνΗο ϋΓε ίοοπιειί, Εΐη«1 ίΗε αιγβΐϊο 
ιΐτΐρρΐη^ ίροπι ίΗε ιυεΙΙ» οί ΗΙοοΛ ^-εί ιιηβΗείΙ. Ηε Η!ΐ3 «-αΐΐίειΐ ίη 
ΐΗε ^Γάεη εΙοΗε» οί ΡΙΐΒ,ε&είΛ απ(1 Ιοοίίειΐ οπ ίΗε ίαεε οί §ο(ΐ3 ινΗο 
ΪΛΓΕ ΐίιϊΐΗεΓ &ηά νβίοΗ ΐΗε λνεανΐη^ οί ΐΗε (Ιαηοε. Ηε Ηβ3 εαίεη 
ΐΗε Ηοπεγ-3«εεΐ ίτυϊΐ οΓ ΐΗβ ΐΛΐυβ, αηά ίροπι ίΗε Ηβη»! οϊ Ηείεη 
Ηβ ΙίΓΪηβΒ 118 ΐΗ&ΐ Ε5>'ρίϊ»η ΝερεηίΗε «ΗίεΠ ρυΐ3 οΐΐ 3ογγο\ι• οαΐ οί 
ΐΐιε πιϊηιΐ. ΗΪ3 τεβΙ «όγ1<1 Ϊ3 Λ3 τεαΐ 03 ΐΗαί οί Η&ητ}/ V., Ηίβ εη- 
οΗαηίειΙ Ϊ3ΐε8 ΛΓε οΗαΓπιειΙ νϊίΗ ΐΗε ηΐΗ,βϊε οί ίΗε Ταηρι-βΙ. Ηιβ 
ΪΌΐιηβ «ΌοεΓβ ΒΓε Λ3 ίΓΐ3ο1εηΐ ββ Οΐ^υιΐίο, λ3 ί1η3Ηε<1 \νίΐΗ ,νοηΐΗ ; 
-πιεη ϋΓε ΗΓείΗΓεπ οί Ε<1ίε ΟεΗίΙΐΓεε; Ηί3 Νιιιι^ϊοίΐ» ί» 

ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

δίδίβΓ ίο Κθ8α1ίη<1, ^ίίΗ α ίΙίίΤθΓβηί οΗαηη ο£ δίαίβΐχ ρητΊίγ ίη Ιονβ. 
Ηίδ θηοΗαηίΓβδδβδ ΗοΙά ιΐδ γ^ί ΥίίΐΙι ίΗβίτ δΟΓοβηβδ ; Ηίβ Ηβίβη ίβ 
\^τγ 1)β3,ιιίγ ; δΗβ Ηοδ 3,11 ΙΗθ δλνββίηβδδ ο£ ϋβαΐ ^οιηαηΐιοοίΐ, &ηά 
ΙΐθΓ Γθρβηίαηοβ ίδ ^ίίΐιοιιί ΓβιηοΓδβ. Ηίδ Αοΐιϋΐβδ ίδ )^οαί1ι ίίδβΐί, 
^ΙοΗοιίδ, οηΐθΐ, ρίίίίιιΐ, δρίβικίίά, αη<1 δαά, ατά^ηί &ηά Ιονίη^, αηά 
οοηδοίοιίδ ο£ ίίδ <1οοιη. Ηοπιθγ, ίη ίηιΛ, ίδ ίο 1)6 πιαΙοΗβά οηΐ^τ 
\}γ 81ΐ3,1ίβδρ€3,Γβ, 3,η<1 ο£ δΗίΐΙίβδρΘίΐΓθ Ηθ Ηοδ ηοΐ ΐΗβ οοο&δίοη&Ι 
^ίΐΐίιιΐηβδδ, £Γ63,1άδ1ιηβδδ, Άηά ιηοάίδΐι οΙ)δ€ΐΐΓίίγ. Ηβ ίδ α ροβΐ 
αΐΐ ο£ §ο1(1, ιιηίνβΓδ3,1 αδ Ηυπίίΐηίΐγ, δίιηρίβ οδ οΗίΜΗοοίΙ, ιηαδίο&Ι 
ηο\ν 8,δ ίΗθ ί1ο\ν ο£ Ιιίδ ο\νη ΗνθΓδ, ηο\ν αδ ίΗθ Ηθ&νγ ρΐαη^ίη^ ^Ενβ 
ο£ Ηίδ ολντι ο€68,η. . . . 

" 8ιιοΗ ΐΗβη, 8,δ £ίΐΓ αδ νί^&ί ^οΓ<1δ οαη δρεαΐ^ ο£ Ιιίιη, ίδ Λβ βτδΐ 
&η(1 ^θ&ΐβδί ο£ ροβίδ." 

II 

νοε&1)ΐι1&Γ7. — Οηβ ο£ ΐΗβ ΐΗίη^δ ηιοδί ίιηροΓίαηί ίη Ιβαπιίη^ &ηγ 
Ιαη^υβ,^β δο &δ Ιο 1)θ αΙ)1β ίο ΓβΕ<1 ίί ΑνίίΗ ρΓοβί 3,η<1 ρΐθ&δοτβ ίδ Ιο 
3,€€ΐυίΓ6 Ε ίΒΛΤ'8\ζ^ά νο€3,1)υ1αΓγ. Ιη άοίη^ ίΗίδ, οηβ δίοαΜ ΙθΕΓη 
ΐΗοΓοιι^ΗΙ^ ίΗβ ^νοΓ(Ιδ ίΗίΐί εγ6 υδθά ηιοδί. Ρογ ίΗίδ ριίΓροδθ ίΗβΓβ 
ίδ α ΙιίβΗΙ^τ ρΓΕοίίοαΙ Ιίίίΐβ 1)οο1ί, Ηοτηεήο νοοαΙπΛαηββ, 0\νβη 
&ηά ΟοοάδρβΘίΙ, ριιΙ)1ίδ1ιβ(1 Ι^γ ΐΗβ ΙΙηίνΘΓδΙίγ ο£ ΟΗίοα^ο Ριβδβ. 
ΤΗθ ηιοδί οοπιπιοη ΗοπιβΓίο \νοΓ(Ιδ &Γβ αΓΡαη^βά ίη ίί ίη ^Γοαρ3, 
ΕοοοΓίΙίη^ ίο £Γ6€ΐυθηο^ ο£ οοουΓΓβηοΘ. Α οορ^ ο£ ίΗίδ Ηοοίί δΗοιιΙά 
Ηβ ίη ίΗβ Ηαηάδ ο£ βνβΓ^ δίυάβηί ^νΗο >νίδΗβδ ίο Η^Ηίβη Ηίδ '^οΛ ίη 
Ιβαρηίη^ ίο Γβα(1 ίΐη(1 οηίογ ΗοπιβΓ. 

Ροππδ οί ίΗβ ΟΓββΙι: ΥβΛ. — Ιη ΙβΗ,Γηίη^ ίΗβ ΟΓββΙί νβΛ, ίΗβ πιοδί 
(ΙίίΗοαΙί ραΓί ο£ ΟΓββΙί [ζΓίίπιπιαΓ, ίί ίδ Ηί^ΗΙγ ίιηροΓίαηί ίο ΙεηοΜτ 
^ΗίοΗ £θΓπΐδ ΕΓβ ιηοδί βδδβηίίαΐ. ΤΗβ £ο11ο>νίηί5 ηιαίβΓίαΙ, \νίίΗ ίΗβ 
ί\νο ί8,Η1βδ, οοπιρίΐβίΐ Ηγ ΡΓο£βδδθΓ ΚοΗΗίηδ, Ανίΐΐ ίηάίοίΐίβ \νΗβΓβ ίΗβ 
δίΓβδδ ο£ ^οΛ δΗουΙά οοπιβ. ΤΗβδβ ίίΐΗΙβδ λ^^ϋΐ Ηβ £οηη(Ι ν&1ιΐ3,Η1β, 
ηοί οηΐ^ £οΓ Ηοπιβηο ΟΓββΙί, Ηιιί £ογ οίΗβΓ Ορββίί 8,δ \νβ11. Β^ 
βηιρΗαδίζίη^ δίΓοη^Ι^ ίΗβ £οΓπΐδ λ\ΉίοΗ εγο πιοδί οοηιηιοη, ίί νίΐΐ 
Ηβ £οιιη(1 ίΗ&ί ίΗβ \νοΓΐν λ^ίΐΐ Ηβ πΐίΐΙβΓίαΙΙ^' Η^Ηίβηβά, Β,ηά ίΗβ 
ΟΓββΙί νβρΗ ^ί11 ηοί Ηβ £οιιη(1 αί α11 £οΓπιίο1αΗ1β. 

** Τ&ΗΙβ Ι ί&ΗυΙαίβδ ίΗβ Γβδηΐί ο£ οοιιηίίη{ΐ; ίΗβ νβΛ £οΓηΐδ £οιιη(1 
οη ίβη ρα^βδ βαοΗ ο£ ΗοηιβΓ, ΕυΓίρΐάβδ, ΗβΓοάοίιΐδ, ΌβπιοδίΗβηβδ, 

χχχνίίί ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ 

Επα ΡΙεΙο, Εηά οη ίγίβηΐγ οί ΧβηορΗοη (ίβη βαοΐι ίΓοίη ΙΙιθ Αικώοδίβ 
Βχιά ίΐιβ ΜβτηοταΙήΙία), Ιη ιηοδί 0Ε3β8 ίΗβ ρβ,^βδ οί ίΐιβ ΟχίοΓά 
ΟΙοδδίοΕί Τβχίδ ΟΓ ΙΗθ ΒίΙ)Ιίοί1ιβ€& Τ6αΙ)η6η8,η& Η&υθ 1)ββη ιηαάβ 
Ιΐΐ6 υηίί, 2Λϊά ίοΓ ΐΗβ ρΓθβθηΙ ρατροδβ ίΐιβ ν&Γίαίίοη ίη ΐΗβ αιηοιιηΐ οί 
ΟΓΘβΙί οη Ιΐΐ6 ρα^6 ηβθά οαιίδβ ηο οοηοβΓη. Ιΐ τη^γ ΐ3β Γβιη3,Γΐίβ(1, 
ε180, Λ&ί βτδί Εηά δβοοικί ρβΓίθοΙδ Ηλυθ Βββη οοαπίβά ίο^βΐΗβΓ 
1)β€&υ36 ΐΗβγ 3,Γβ 1)β3ΐ 1&α§1ιί Ιο^θΙΗθγ, άπα ΐΗίΐί ίΗβ ρΓβδθηΙ 
ραιίίοίρΐβ οί €ί/ιχ Η&3 1)€βη ίηοΐυάθά αιηοη^ ίΗβ ίΗβιη&ίίο ρΓβδβηΙ: 
ρ&ΓΐίοίρΙβδ.^ 

"ΤΗθ Γβνβΐ3,ίίοη3 οί Ταΐίΐβ Ι πιαί^β οΙβίΐΓ ε ί6\ν ροίηίδ ίΙίΕί Ηανβ α 
(Ιθβηίΐβ ΙίβΕπη^ οη ίΗβ 1β&ο1ιίη§ οί ΟΓββΙί. Ιη ΐΗβ βτδί ρΐαοβ, ίί 
δΐιο^δ ΛλΙ & 1&Γ§β πΐ3,ίοΓί1γ οί ίΗβ νβΛδ οηβ πιβείδ ίη Γβαάίη^ 
ΟΓββΙί &Γβ οοηδηβίΐ ίο α δηιαίΐ ^οαρ οί ίοπηδ. ΤαΙ)ΐ6 II \νΠ1 ηιαίίβ 
ίΐιίδ οΙβ&ΓβΓ; ιΐ ^Π1 ΐΗβη αρρβ&Γ ύί2Λ, ηίηε ογ ίβη ίοΓπΐδ πιαΙίΘ αρ 
ονβΓ & 1ΐ3,1ί, αηά ί^βηίγ-ίοαΓ ίοΓπΐδ ί1ΐΓθβ-(ΐα3,ΓΐβΓ8, οί ίΗβ νβΛδ 
ίη ΕνβΓ&^β ΟΓββΙί. Ιδ ίί ηοί η^Ηΐ ίΗ&ί ^6 δΗοαΙά βτδί οοηοβΓη 
οοΓδβΙνθδ "^ίΐ! ίβαοΐιίηβ Λβδβ ίθΓπΐδ? Οί οοιίΓδβ, οηβ πιαδί ηοί 
^ιάβ Ηΐπίδβΐί βηίΐΓβΙγ \>γ Λβδβ, ογ αηγ δίπιϋίΐΓ, δίαΐίδίίοδ ; οίίβη ίί 
18 &άν3,η1α£βοιΐδ Ιο ίβαοΗ 8. ^Ηοΐβ ^οαρ ίο^βίΙιβΓ, βνβη ίΗοα^Ιι ίΐιίδ 
ίηνοΐνβδ Λβ ίηίΓοάιιοίίοη οί οβΓίαίη ταΐΗβΓ ΓΕΓβ ίοπηδ Ιο^βίΙιβΓ ινίΛ 
οΙΙιβΓδ ΐΗ&Ι αΓβ οοπιπιοηβΓ. Οη ΐΗβ οίΗβΓ Ηβ,ηίΐ, ΗβΓβ Ανβ Ηανβ & 
άββηίίβ, ρΓ&ο1ίθ3,1 ^οαηά ίοΓ (Ιβηιαηοΐίη^ ίΗ&ί οβΓίαΐη ίοΓηΐδ 1)6 
ίηίΓοάυοβά νβΓγ ββ,Γίγ. 

"Απιοη§ ΐΗβδβ ίΗβ ρΓβδβηί αοΐίνβ .ραΓίίοίρΙβ (ΙβδβΓνβδ δρβοί&Ι 
πιβηΐίοη. * Τΐιβ δίαΐίδΐίοδ 8ΐιο\ν ίΗβ Μ^Η ίΓβο^αβηογ οί ίίδ οοοαΓΓβηοβ, 
αηά ίη<1ββ<1 ίβ\ν δβηίβηοβδ, δανβ ΐΗβ πιοδί β1βηιβη1&Γγ, οαη Ι3β πιαδ- 
ΐβΓβά ^ίίΐιοαί 3. 1ίηο\ν1β(1§β οί ίΐ. ΡυΓίΗβΓηιοΓβ, ίΐδ ίηββοΐίοη οαη 
βΛδίΙγ 1>β πΐ3,(1β αη ίηίΓοάιιοίίοη ίο 1)θί1ι ίΗβ δΓδί αηά ίΗίτά ίΐβοίβη- 
δίοηδ, Εη<1 οηβ δΗοπΙά ηοί τ^^άΆγ ραδδ \^γ αη ορροΓίαηίίγ ίο Ιάΐΐ 
ίΙΐΓββ 1)ίΓ<ΐ8 'ννίίΐι οηβ δίοηβ. 

" ΤΗβ ΕρραΓβηίΙγ Ιιί^ΐι ίΓβ(ΐιιβηογ οί ίΗβ ρΓβδβηί αηά ίηιρβΓίβοί 
ίη(11ο&ίίνβ £ΐη(1 ίΗβ ρΓβδβηί ίηήηίίίνβ οί -μΛ. νβΓΐ)3 ίδ άαβ ηοί δο 
πηιοΐι ίο Τστημι^ τίθημι^ Βί^ώμΛ, &ηά Βζίκνυμι αδ ίο ίΗβ οοηδίαηί 

* " ΑηοίΙΐΘΓ 1ίΙ)βΓΐγ τνΗίοΙι Ι 1ΐ3,νβ ίαΐίβη ίβ ίο άίβΓβ^β-Γά ρβΓίβοίδ οί ίΐιβ 
-μι ίοττη, Γβοΐεοηίη^ βΐΐ ρβρίββίδ ίο^βίΙιβΓ. ΑοΓΪβίδ Ιϋ^β ^βην 8X6 βοιιηίβά £18 
-/α ίοπηδ." 

χχχίχ ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 3 η 

ο ϋ 
Ο 

ο 

κ 
ο 

< 525 


Η 6 

υ 
υ 

Ο 

ο 

00 

Η 
Ο 

< υ 

Η 2: 

Η 

Κ 
Κ 

ρ 
υ 
υ 

Ο 

Ο 

Κ 
Η 

η 13^ ΜαθΜΟ)^<&ιΟ ίΟ^ΓΟίΟ^Μ α» 

ί ^00 οίο Ν »-4 00 <οο<οο 

• • • • 09 ο« 


οαο αα 

Β 

(μ 

ο 

.ο 

(μ 

α> 
> 
ι 

> 

< 


'οί Ν Ο) α» 

00 


04 0( - § 00 >ο ΟΙ 09 Ο) Ο Ο) § ο« Μ Ο > δ ^©ΟΙΟϊΟίΟιΟ 
04 (^ ΟΟ ΙΟ ΓΟ 04 04 δοοοδ 00 «ο ^00*000 » >00090 ΙΟ 
09 Β 

(μ 

ο 

.ο 

(μ 


«ο 

ΟΟι-Η 00 04 09 ΟΟ οο 

•«ι» "^ 04 "«ί ο ο ο 
Ο)θ•^αοο«οο4 00 04 «-Η »0>«1<00 00 
ιΟ^•«ίΐΟ ^ ι-ΙΓΟ 00 ^^§< 


00 ο 00 00 >ο "* Ό 
•-Η οο ο ο Ό 05 00 00 -^ 1-1 ■^ 04^ ΟΟ^ΟΟ 
ΙΙΟΦΟ 00 
04 00 ^ΓΟΟΟΟ 

οιοοο^ 04 »Η 04 00 


δ ©©ΌΟΟί-ΗΟ 
Οι-ι0»00ϊ04 
>Ο•«ί<^04^ 25 ^δ^^ 


1-1 «-Η^ΗΟΟΟ 

Ο Ο40Ο οοοοοοο :§§ξ^ 09 § 


ΟΟΟ ο 

.ο 

α> 

> ^•^Ρη'3 00 04 
^04 ο 
> 

ο 

< 04 <0 
04•<1« 04 ΟΟ 
04 ιΟ ?? -" ^ 04 00 00 00 •ο 

,04 00 04 04 >ο 00 00 


00 Ι 

φ 

8 
ξ 1 00 <-• ο «ο ο «-Η ο 

^"^•-10 04 0*04 
^04^04^ 04 Ι>•α6Ο04 

«3^00 04 ^^^^οοο 

»0 0109 ^00009 
»Ο0Ι»Η 00 00 

(μ ι ο οο^-^ο 

00 _!. .. ι φ ο ^ 05 05 00 τί< ^- 

00 05 "^04 00 04 


05 

00 ^ο 05 ΙΟ ΙΟ «Ή Ο•^^ >ο ΟΟ φ 04 ο 00 05 Γ>. ^-. 04 

00 «5 ΙΟ 00 00 ο ^ 
09•-Η ψ•* 05 οοο^' 

0ΟΟ4Ο4 Ο 30 "«ί* ο -«Ι» «-ι Ο 040000 ΙΟ 
04 00»ΗΡ0«Ο 
^ «-Ηι-Ι Ο5 0Ο(«Ο9 
0Ο.-Ι 


φ 
Φ Φ ■ 3 ^•!3 φ Φ•^ 00 

φ « ο 00 ΙΙΙ §1 ^9 

03 Φ α ;3 • 00 ο • 

Ο 
χ1 ΙΝΤΚΟΒϋΟΤΙΟΝ ^ ο» ΜΜ Ο) »-ΐΓ0 0^ιΟΚ5 »0 ^ΓΟΟί 04 

ο» 00 
Ο) 00 «ο 00 00 

οό^ 

«3 ο ΡΟ 3 8, 

01 

04 04 00 00 
04 


οοο 04 00 
04 Ο04 04 ΡΟ Ο) 
ΡΟ ο» 00^(0 00 0404 


04 ΡΟ 04 «ΟΙΟ •«Ι» 04 04 Ο) ΡΟ 
04 


δ§2: ^ ο 

04 8 

ΓΟ 00 04 


Ο 00 04 3 Χ ΡΟ 04 ο 04 οο 
«ο 

«5 Φ 
Ο) ΡΟ 04 04^^»ο 'δ' «ο 

ΡΟ 8 ορορ«ι>. 

Ι>.^04 04 ΡΟ Ρ0Ρ0Ο4Ο4Ρ0 
ΡΟ Ρ004Ό ΡΟ 04 »ο δ-^δ 00Ο5>Ο ©Γ>.^ι00>0 

ΡΟ «-Η•-! ΙΡ0«5 
04 04 

Ο δ ΡΟ 00 00 00 >ο 55 

ΟΡΟ»ΟΙ>.04 


05 


«δΟϊΟΌ 


δ 


•**« 

^ 


^ «0 00 ο» 04 >0 04 


-Φ 


04 


ΡΟ 


ΡΟ -ι 


ϊ^ 


»Η04^04Ρ0 04 

•-Η 


^ 


^$8::^,$ 


Ο 


»ΟΟΡΟΓ>.04 

οοο4'^^.σ5 


ϊ^ 


0* 
«5 


ΟΟΡΟ»ΟΟΟΟτ»<00 

οό"*'ο4σ)ν.'ρο 

04 


0. 


β 04Ή 


Ο 04—• 

•-Η 


1-Η 
<0 000004 
ΡΟ ^ 


00 

•-Η 

Ο 


ς504>ο^ΐο 

Ο4ι-Η>^Ο4 00 
ΙΟ ι-Μ^ 


00 


00 
ΡΟ 


«0»0 «-10004 
φ<^^ιΟ"^ί4 


00 
ΡΟ 

ΡΟ 800 
ο 
00-1 ςοο4 04 <0 
04ι-Η 3; ^ οο Ο 

05 04 ίΟ^ίΟΡΟ"^ 
00 00 05 0004 
00400»0 

ο•-Ητ»<οα 


04 

00 
05 «-Η ^ 05 00 ^ Ο 
»0 ■*»< ιή »Η ϊΝ. ο οι 
Ρ0 04— •ιΟΡ0 04 


04 10^05 'ί ^ "5 φ ο •'5 Γ>• 
0005«00ι-•00 
ΡΟ ^«-Η 04 ^0^0 05 04^<• 

^Η 1-4(0 ΙΟ ^Η 

04 Ο 
00 !>. 05^^04 
•Ο 00 «ΟΡΟ 

00 ΡΟ 

25 04 

ΟΙ 

ο: ΙΟ 

05 0^00^05 04 
•Ο 00 ^ •^ •-• •-• 

^ οοΜ•-Η 04 
04 

05 -ίί •♦3 

η 

ρ α 

"? β ί^ 'Κ ο«»; -,^ 

α 

-.2 Ο • αο 

•♦* 

ο 

Η =3 

«Μ 

Ο' 
Ο 

Η η Β 


••§ι δ-β-β Η ο 

^ 03 α» υ ^ α Ρ £»^(ζ|^(^αΐΡΗ οο χΐί ιιοΜΕΚίο οκεεκ 

0€€11ΙΤ6η06 οί ίοπίΐδ οί €ΐμΛ &ηά φημί (^στί^ €Μσί, ^, ^σαν^ ^Ιναι^ 

Ιφη), ΤΗβδβ ρ&ΓίίοαΙ&Γ ίοηηδ εγθ βηίίΐΐθίΐ Ιο »η β^Ηχ ίε&τίη^ ίη 
ΐΗβ €ΐ&88Γοοιη &ηά &Γβ ρΓοΐ3&1)1γ 1>β8ΐ Ιαιι^ΐιί δβρΜίπιίθΙχ, &8 ίηάββά 
ίΗβχ ιΐ8ΐΐ£ΐ11>' £ΐΓβ, ίΗβ οίΗθΓ αΙΙΐΘΐη&Ιίο λ'θγΙ)» 1>€ίη£ ροδίροηβά. 

" Ιη Τ&Ι)!© II ίΗθΓβ Ηανβ 1)^Θη δβΐ άονη ίΗβ Ι^^βηΙχ-ίοιίΓ ίοπηδ 
ινΗίοΗ οοοιίΓ ιηο3ί ίΓβςιιβηίΙ^', ΐΛ'ίίΗ ίΐιβ ρβΓΟΘηία^β οί Λβίτ οοοιιτ- 
Γβηοβ ίη οΓ(1ίη£ΐΓ>'' ΟΓΘθΙί. 

" Ργοπι ΤαΙ)1θ II, ΐΛ'ΗίοΙι 18 })&8Θά υροη Τ&Ηβ Ι αηά ίβ Γ€»% α 
3αιηπΐ8,Γγ οί ϊΗθ πιοδί ίιηροΓίαηΙ: ί&οίβ Ιο 1)€ §1θ£ΐηΘ(1 ίΓοπι Τ&1)1β Ι, 
οηβ πιί^Ηί οοηοΙαίΐΘ ύν2Λ, ΐΗβ δίικίβηί δΗουΜ &δ 8θοη αβ ροδδίΜβ 1)β 
ραί ίη οοπιπιειηά οί ΙΗθ ρΓΘδβηί, ίπιρΘΓίβοΙ:, βτδί αηά δβοοηά αοηδί, 
ρθΓίθοί, αηά ίυίυΓθ ίηοϋοαίίνβ, ΙΗθ ρΓβδβηΙ: αηά ίιτδί &η(1 δβοοηά αοηβΐ, 
ίηβηίίίνβ 3,η(1 ραρίίοίρΐβ, αί Ιβίΐδί ΐΗβ αοίίνβ ρΓβδβηί ορΐΕΐ:ίΛ''β, δΐιΐ)- 
ίαηοΐίνθ, &η(1 ίπιρβΓίΐίίνΘ, €ΐμΧ ίη ίυΐΐ, αηά δοπιβ ίοπηδ οί φημί\ 
Υίΐύν ΐΗβδβ πΐίΐδίβΓβοΙ, Ηβ \\'ί11 Ηανβ ίο άβρβηά οη ΐΗβ ίβΛοΙιβΓ ογ ηοίεδ 
ίη ίΗθ ίβχΛοοΙί ίοΓ οηΐχ α ςυ&ΓίβΓ οί ίΗβ νβΛ ίοπηδ 1ιβ δββδ, αηά 
οί οοαΓδβ ίΗίδ ρΓοροΓίίοη \\'ί11 1)θ οηΐ: (1ο\νη &3 Ηβ ριοβτβδδβδ." 

ΤΑΒΙ.Ε II 
Τηε ίνΕΝΤΥ-Γουκ ΟοΜ.ΜΟΝΕδτ Υεκβ ΓοΚΜδ Κβηΐε βηά Γοηη 1. ΤΚβπι. ρΓβ8. ρρΐ. βοΐ. 

2. ΤΚβπι. ρΓββ. ιηά. αοΐ. 

3. ΤΚβπι. ρΓθ8. ίηί. &^X. 

4. ΤΚοιη. ιηιρί. ίηά. αοΐ. 

5. ΛΐΗοπι. ίπιρί. ίηά. αεΙ. 
0. ΐ8ΐ &ΟΓ. ίηα. ίΐοΐ. 

7. ΤΗοπι. ρπ!Η. ίηά. πιίά. 

8. ΤΗοιη. ρπΉ. ρρΐ. ηιίά. 
Ο. Α(Η(•ηι. ρΓί'8. ίηά. βοΐ. 

10. ΤΗοπι. ίτηρί. ίηά. ιηίά. 

11. ΤΗοπι. 2ά αοΓ. ίηά. ηήά 

12. ΐ8ΐ αοΓ. ρρΐ. &<Λ. . ΡοΓΟοηίαΓο Ι 
οί ι 
ΟοοιίΓΓοηοο 


Καηΐε αηά Ρογπι 


1 

ΡβΓοβηΙ&βθ 

οί 
Οοοτιιτεηοβ 


10.35 
8.18 
0.20 
4.35 
4.23 
4.03 
3.94 
3.80 ; 
3.54 , 
2.64 
2.55 
2.43 


13. ΤΗοπι. ΡΓΘ8. ίηί. πιίά. 

14. ΑΐΗοηι. ρΓΟβ. ίηί. αοΐ. . 

15. ΡοΓί. ίηά. Λοί. . . . 
10. ΤΗοιη. 2ά &ογ. ρρΐ. βοΐ 

17. ΓιιΙ. ίηά. &οί 

18. ΡοΓί. ρρΐ. ηιίά. . . . 

19. ΤΗοπι. 2ά αοΓ. ίηί. βοί. 

20. ΓυΙ. ίηά. ηιίά. . . . 

21. ΤΗοπι. ΡΓ08. ορί. βοΐ. . 

22. ΤΗοπι. ΡΓ08. ίπιροΓ. βοΐ 

23. ΤΗοπι. ρΓοβ. βυΗ. βοί. . 

24. 1.η1 εογ. ίηά. ρ&88. . . 
2.03 
2.00 
1.94 
1.77 
1.08 
1.53 
1.51 
1.42 
1.24 
1.13 
1.10 
1.07 
Το1»1 


76.78 χΐίί 


ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΕ * 9 •.• Ο • Ι.Ε880Ν Ι 

ΙΝΤΚΟΒΠΟΤΟΚΥ 

1. ΙίΘ&Γη Λθ &1ρ1ι&1)β1; 'άτιά βοαηάΒ ο£ Λθ ΙβίίβΓβ, 1)γθ&1;1ι- 
ίη^8, απά (ΐπ&ηϋίγ, 501-508, 519-520, 527-533.1 

2. ΟρίιοηαΙ: ^ 

3. ΤΗβ βαβίβδί απά βίιηρίθδί ν^ο,γ ίο Ιβαηι Λθ βοπικίβ οί 
ίϊίβ ΙβϋβΓβ 18 ίο Π8β Λβ ίλνο Γΐ^ΐιί-Ιιαικί οο1πιηη8 οί 501 £ογ 
ρΓΕοίίοΘ,^ οονβΓίη^ λνιΛ ά οαιά ίΙΐΘ Εη^ϋβΐι 1;Γ8.ιΐ8ΐίί;βΓ8.1;ίοη 
(Λθ οοίπιηιι ίο ίΙΐΘ βχίΓβιηβ τί^ΐιί). 

4. ννΟΡΟ ίΙδΤ ΡΟΚ ΡΚΑΟΤΙΟΕ ι Ν ΡΚΟΝυΝΟΙΑΤΙΟΝ 

8ρβ11 8.11(1 ρΓοηοαηοθ : ^ 

1&ήνΐ9 ^πταϋι, ίιΐΓ7, πΐϊΐάιιβδδ, τα^β. 

ά€(δ«» 8ίη§ (οί), Ιι^ιηη. 

ΒΛ ξοάάββΆ, 

Πηληιάδηβ 80η οί Ρβίβιιβ, ΑοΜΙΙβδ, 

'Αχιλλιύς Αοΐιϋΐββ. 

ο^λό|Μνο« αοβιΐΓββά, άβδΙπΓΐιβϋνβ. 

5« νΐιο, νΜοΙι, ΐψΥλΒ,Ι, 

μΟρίοι οοιιηϋββδ, 1ιιηιΐ]ΐιβΓ8.1)ΐ6. 

Αχαιό« ΑοΜαβαη, (χτββκ. 

&λ<γο« ξρ.βί, ρ&ίη, τνοβ, 1;ΓουΙ)1β. 

τίθημι ριιΐ}, ρΙβτΟβ, 03.αδβ. 

«ολλό« πλίιοΐι, Ίη&ηγ, ητιιηβΓΟίΐδ. 84 1)ΐι1}, Λπά, ίοΓ, 80. 
<φ0ΐμο« ΎοΙΪΛηί, Πΐί^ΙΐΙ}^. 
φνχή 8ου1, δρίτϋ, ΒΓββ-ίΙι, 1ί£β. 
*Άι« (ηοιηίη3,1ΐν6 ηοί υββά), Ηαάββ, 

^0(1 ο/ΰΐ6 ΙοΐϋβΓ ίυοΜ, 
ιτροΐάίΓΓω ΙιιιγΙ ίοΓ^ν^,Γά, 8βηά £ογ11ι. 
ήρωβ ΙΐΘΓΟ, ιηί^Μ^ ^^γεγγιογ, ρΓΟ- 

ίβΟίΟΓ, 88.νίθΓ. 

αύτό« δβΐί, δ£ΐρ6. 
Ιλώριον 1)00^7, ρΓβγ, δροϋδ. 
τ€ύχω ιη£ΐ1ίβ, ίίΐβΐιίοη, οβ,υββ. 
κΰων άο§. 1 Τΐΐθ β^υτθδ ΓβίβΓ ίο δβοϋοηβ ίη Ιΐιίδ 1)οο^. 

* δβοϋοηβ 1» 1)θ οδδί^βά αΐ Ιΐΐθ άίβΟΓβί,ίοη οί ΐΐιβ ίη8ΐηιοί;οΓ. 

• Ιη βρβίϋη^ Ιΐΐθββ ^ΟΓάβ ϋ ίβ ηοΐ πθοβδβαΓγ ίο Ιιβ,νβ ιηβηιοπζβά ίΐιβ ηατΜββ 
οί Λθ βι^^ ΙθίΙιβΓδ, 1)ηΙ ίΐιβ 8οηηά8 δΐιοιιΐά 1)θ ίαιηίΙίαΓ. ΤΙιυβ, ίοΓ Ιΐιβ ρΓβδ- 
βηΐ, α 1118.7 1)6 οαΐΐθά α, β ΤΆΟ,γ 1)6 οαΐΐβά 6, ύ τΆΟ,γ 1)β οαΐΐβά βτ, βΙο. 

1 '4] ΗΟΜΕκίό' ΟΚΕΕΚ 


τ(λ((Ν οοοοιηρΙίΒΐι, ίυίδΐΐ. 
βουλή πίΐΐ, νϊβΐι, ρΐ&η, ρυτροββ, 
ΰοιιηββΐ, οοηηϋϊΐ. ϋετηνίΕϊνββ:^ ιη»ηϊ&(ο-«1) 621; οιΐβ(ιιιιι), πιβίοά^, ραΐίη- 
ρί^'Ι ήιγΓΪ3,<1; πβαΓ , ηοθί-αΐ^ϊ» ; ρβ^οΐιοΐο^^; ΙιβΓθ(ίο)} αυίο- 
_ϋ Αν Ατκβνιλν δοηοοι. Λ ριΙηΐΙιΐΒ: Ιιτ ΟΠΓΐί οπ ■ ι]Ηι>ΜηΕ-«ιιρ, ογ ε^Κτ. ΊΈί ρΙβΙιΐΓβ Ι> ΑΙτΜβί Ι17 (1ι« Ιιτα ΙιΗΐβΐΜ. 
[η Οιβ υρρβΓ Ιιαίΐ, 1ι£ί(1ηη(α|; ιΐ ()]π ΙβΑ : ■ γοαίά ρ1&]τΙηΒ (Ιιβ βαυ1>ΐΒ ηα(β μ λ ΙβΒίοη Ια %6β Ιηϊ 
Μ&ιΐβΜηι; ΒΙεκΙιοΓ ΜιΙΙηι; ϊΙιιΙ)1ί( αηά 9()Ίιιβ λώΛ εοιτκιΙιιβ β βατηροΒίιΙοπ ; ι ί\κη(]>αΛ'1- 
ΤΊ!"»). ν>ιο ιοΕοοιρΒαΙΜ ΙΙιΒ ΕΐιΙΙιΐΓΒη (ο ίηΊ [τόπι βΐΐιοοί. Ιη ΙΙιβ Ιοηβι ΙιιΚ: α ιιι»ίβτ 1β«)ι- 
ΠΕ ΙιΙί ρηρΙ] Ιη ρΐιχ (Ιιβ Ι^η : β ΙοκΙιβγ ΙιοΙιΙΙπκ β ΙιΒ]Γ-ο)ι«η«Ι γοΙΙ, ϋίίβηΐηί Ιο ι παΙΙιϋαη 1ν 
α 1»»η1β<1 ;ι<ηΙιΐ|ηιΙΤΐΗ. ΤΙιβ Ιηηβτ ρΐβία», ΙβιίΙ^ (Ιιτηι^, κρηΜΟΙΙ ϊοαϋι Ιη ιΙαΙΙι. ' ϋθΓίτίΐϋνββ !ΙΓΘ Ιο Ιβ Εοηηβϋΐβιΐ ϋπΐΐι Ιΐιβ 0Γββ^ τοπΙβ \>γ ϋΐθ" Μοάβη)»- Ι,Ε880Ν ΙΠ [5-10 Ι.Ε880Ν II 

δΥΙΧΑΒΙ£8, Α00ΕΝΤ8, ΕΙ.Ι8Ι0Ν, ΡΠΝΟΤϋΑΤΙΟΝ, Α1Π) 

ΤΚΑΝδΜΤΕΚΑΤΙΟΝ 

5. ΙιΘαΓη ϋΐΘ ρΓΪηοίρΙββ ο£ αοοβηίπαϋοη, ίΙΐΘ ίοππαϋοη οί 
87ΐ1αΙ)ΐ68, Θΐίβίοη, ραηοίααίίοη, βίο. : 534-551, 553, 560, 575, 
622-625. 

β. ΚβνίβΛν ίΙΐΘ ρΓθνίοαβ 1θ88οη. 

7. ΟρϋοηαΙ : Ι.Ε880Ν III 

ΚΟΙΙΝδ ΟΡ ΤΗ£ ΡΙΚδΤ ΒΕΟΙΕΝδΙΟΝ 

8. Ιίβαηι : 1) Λβ ρριηοίρίβδ οί ίΐιβ ίοΓίη&ίίοη οί ηοπηβ οί 
Ιΐιβ βΓ8ί (1θο1θΐΐ8ίοη: 626-658. 

2) ίΙΐΘ (ΐΘθ1βίΐ8ίοη οί βουλής κάΧη βουΧή (659-662), αηά 
^^τϋβ οπί ίΐΐθ ά6θ1βη8ίοη οί κΧαηηη αηά Ιίρύση. 

3) ϋΐΘ Γπ1β8 οί 87ηί&χ: 970, 1011, 1025. 

9. ΟρϋοηαΙ: 10. νΟΟΑΒυΐ-ΑΡΥ Ρ•Λή» ^ί 17 ^ ρΐ&η, νϋΐ, 'νήβΐι, ρητ- 

ροββ, οοπηββΐ, οοιιηοίΐ. 
δ«νή ίβατίιιΐ, ΙβιτίΜβ, α^ιιΐ, <1τ6£ΐά- 

(ίαΐ). 
Ιτ(£), €(ν αάν,^ αηά ρτβρ. ιοίίΗ άαΐ,, 

ΐη, αιηοη^, ϋιβΓβ(ίη, -οη). 
δχιι (Ιιβ, βίε, ϋ) 1ι&8, ]ιο1(ΐ8. 
Ι^ο«σ'ΐ(ν) * (*1ιβ7) Ιΐίΐνβ, Ιιοΐά. 
^ (Ιιβ, βΐιβ, ϋ) ^&8, ΙΙΐβΓβ ^&8. 
{(σαν (ϋΐβγ) νβΓβ, ΙΙΐβΓβ Λ¥βΓβ. 

καΙ αηά, ιϋβο, βγβη. κακή 1)α€ΐ, ροοΓ, η^Ι^, πιβαη, οον- 

&Γ(ϋ7, βνϋ, νίο^βά. 
κΚλή ^οοά(ΐ7), ηοΙ)1β, Ιιαηάβοιηβ, 

1)Γ2ΐνβ, ί&ίτ, 1)βαιιϋίυ1. 
κλαγγή, η^, η ΟΙ.ΑΝΘ, (υρ)Γ0&Γ, 

ΓΟΒ,Γ, 110186. 

τΐβ (πι., ί.), Λ¥ΐιο? Λ¥ΐιίο1ι? Λ¥ΐι&1;? 
τ( (ήθη*.), Λ¥ΐιίο1ι? Λ¥ΐΐ8.1;? τνΙιγΫ 
Χρ^κτη, Ύβ, η ΟΙΐΓ^δΟ, α ίοινη ίη ΐΊιβ 

ΤΓοαά. 
φίλη ά6£ΐΓ, ά&Γΐίη^, Ιονβΐγ, 1)β1ονβ<1. 1 Τΐιβ ίοπη οί ϋΐθ ηοηη ίοαιιά ίη Λβ νοοα1)ΐιΐ8,Γ7 ίβ Γβ^ιιΐΛΓίγ Ιΐιβ ηοιηίηβτ- 
ϋνβ βίιι^υΙ&Γ, ίοΐΐο^βά 1)7 ϋιβ βικϋη^ οί Ιΐιβ ^βηίϋνθ βίη^αΐατ, ίο ίηάίοαίβ Ιΐιβ 
άβοίθϋβίοη, Απα 1)7 ϋιβ ρΓοηοηη, ό, ^, τύ, 1» ίηάίοαίιβ ϋιβ §6η(1βΓ, β37>β38. 

> ηιι-ιηογ&Κ>ΐ6, 561. 

3 11-15] ΗΟΜΕΕΙΟ ΟΕΕΕΚ 

Ι)βΓίν&ίΐνβ8 : άίηο-8αιΐΓ, ιΐίιι-ίυΐιΐΐΐ}!), -οΓηίβ ; οαοο-^ταρίιγ, 
-ρΐιοη^-; ο&ΙΙί-^Γβ,ρΙι^, -ομβ ; οΙηπ^; Ρ1ιί1-α(Ϊ6ΐρ1ιί&, -αηίΙίΓορ^. 

ΤΓΛΠβΙβΙθ : 

11. 1. βονΧαΙ^ κάΧαΧ καΐ κακαί. 2. τί<; 
βχει βονΧην ' καΧ-ήν ; 3. τ"/ ί^ρνσιν ; ' 
4. κάΧαΙ βουΧαΙ^ ί^ααν φίΧαι. 5, τίν ήκ 
καΧη ; 6. ^ινη κλα'γ'γη ^ ^ν ίν Χρύστ/ κάΧ^. 
7. ίχουσι βονΧάα «άλα; καΐ φίΧάί. 8. τ» 
ην κ\αη•γη Βαν)} εν Χρυστι «αλρ; 9. κα- 
κή•; βονΧη^. 10. κακ^ βονΧ^. 11. κα- 
καων βαυ\αα>ν. 12. καχη βονΧή, κακ^ 
βονΧ^, κακήν βουΧήν, κακά^ βονΧάί. 

12. 1. 0£ ^οο(1 Λΐι<1 Ιίϋά ρΐαηβ. 2. Ρογ 
Λβ ? ηο1»1β ρΐ»!!. 3. λΥΗο Ιΐίΐβ ίΙΐΘ* βνϊΐ 
ρΐ3η? 4. ΤΙιβΓβ Λν«8 α^ 1βΓΓίΙ)ΐ6 ιιρΓοατ ίιι 
1)βίΐαϋ£ΐΐ1 Οΐιργβ». 5. νίαβ ίΗβ ^ ρΐαα 
2υο(1? 0. Τΐιβ^ ρίαιιβ \νβΓβ οοντΛΓθΙγ. ΝθυΝ8 ΟΡ ΤΗ£ ΪΊΚ8Τ ϋΕΟ,ΕΝβΙΟΗ 
(0»ι1ϊαίκά) 

13. ΙιϋίΐΓΐι ίΐιβ ύϋΐΐίειίδίοιι οι θεά, ^οάάβ99^ 
ίίικί θάΧασσα, 86α (663), Η,ηά Γβνϊβΐτ ίΐΐθ ρατβ- 
^1^[Γ|η^! υί βουΧή αηά καΧη βουΧή, 659-662. 

14, ΟρΗοιιαΙ : 
Ιη 19Μ. ΒΐΙοηι νοοΑΒυυ\ργ γάρ ριιαΙ.' αοη]., Ιατ, 'νη Γι 
Μ, /«/«ί. ΐίΗΐ/'. ι»»*, βη Λ, 81 ,ίϋΓ. <[ο•1(ν) * (Ιΐΐβ7) ΛΓβ, ώεΓβ ΛΓβ. 
ΙβτΙ(ΐΓ) * (Ηβ, βΐΐβ, ΪΙ) Ϊ8, ΙΙΐβΓβ ϊβ. ' ΟβΟ. ϊ ηιι-ΐϋονκΐιΐϋ, 5»1. 

' Α ροβίροβίΐίνθ ποΓίί ιικνβΓ ουιηκίί ΗικΙ ϊπ 

4 β β6ΐι1«ηββ, Ι3ΐι1 ιιβυΑίΙ; ββοοηά. Ι.Ε880Ν IV [16-17 

Ικ (<ξ) * αάν,^ αηά ρτβρ, ιοΐίΗ ρβη, θάλαο-σ-α, ης, η ββα. 

ίΓΟίη, 011* οί. θ€^ α9, η ^οάάβββ. 

^Ι (ΐάν., αηά ρτβρ, ιοίίΗ ^βη., άαί.^ Κ£λλα, ης, η Οίΐΐα, α ίοιοη ίη ϋιβ 

αηά αοο, ίο, οΧ, (νιρ)οιι, α^αχηδΐ, Ττοαά, 

ονβΓ, £θΓ ; μάν,, (ιιρ)οιι, ίΗβΓβοη ; ού (ούκ, ο*χ) ^ ηοί, ηο. 

ΐΓΐ^Λ ρβη,, (νιρ)οη, ονβΓ, άύηη^; 'κΑτ^^ης,η ί2Λλϊ!&ή2^ϊ^,η?ΧΪΎ^\2Λίά. 

υήύι άα(,, (ιιρ)οιι, ίη, ίοΓ, &1)θΐι1, ιτολλή ιηιιοΐι, ιηαιιγ, ηιιιηβΓΟίιβ. 

α^&ίηβί, λΙ, 1)68ίά6, \)γ ; ίνίώ αοο., ιτνρή, ης, ^ (ίιιηθΓ&1) ρυκε. 

ίο, ιιρ ίο, ονβΓ, (νιρ)οη. Ψ^ή» ^5» 17 βοιιΐ, 1)Γβ£Ϊί1ι, Ιίίβ, βρίτίί. 

ϋβΓίν&ίίνββ: ίΙΐίΐΙαββο-ΟΓαογ ; ραίηοίίο ; ρ^ΓΟ-ΙαίΓγ, -ίβοΐι- 
ηίο(3ΐ), -^Γ&ρΐιγ; ρβ^οΐιο-ΐο^γ, -ί1ΐ6Γ8.ρ7, ρ87θ1ιίο(α1). 

ΤΓ&ηβΙαίβ: 

16. 1. κδΧη θζά βχβι βονΧην καΧήν ; 2. καΚαΧ θβαί^ είσι^ 
φίΚαι ψνχ;^ θβ&ζ θαΚάσση^ ^ινη^. 3. Κ/λλα και Ιίρυση 
€ΐσΙ^ καλαΐ καϊ φ(\αι θβζσί ΒαΧασσάχον, 4. καΚη θβά ουκ 
€χ€ί ψνχήν κακήν. 5• κάΧή^ €στί^ θβά^ ίγει δέ ψνχήν κακήν, 
6. ^νη κΧαη^ή^ €^ιν^ έκ θαΧάσση^. 7. ΤίίΧΧα καΐ ^ρνση 
ήσαν επΧ θαΧάσστι, 8. θ€αΧ θαΧάσση^ βίσΐ * φίΧαι ψνχ^ 
ΤΓολλ^, φίΧαι ^άρ^ €ΐσιν.^ 9. ττάτρη κάΧή^ εστι^ φίΧη 
ΤΓολλ^ 'ψ'ΰχ^ καΧγζ* 10, έκ ττάτρη^ κακή<: ήν. 11. ήσαν 
ΊτυραΧ τΓολλαΙ €ν φίΧτ/ ττάτρτ) εττΐ Ββίν^ βαΧάσσ^, 12. τΛ ούιρ 
€χ€ΐ κάΧήν ψνχην; 

17. 1. Αγ6 ίΙΐΘ ^οοά ρΐαηβ άβ&Γ ίο ίΙΐΘ 8οαΐ8 οί ίΙΐΘ ^οά- 
<1β8868? 2. Τ1ΐΘ7 Ηανβ πιαπγ ρ1&η8, 1)πί (ίΐιβ^ β,Γθ) οο\ν- 
ΕΓ(1ΐ3Γ (οηββ). 3. Τΐιβ ρΐαηβ ο,τβ άββ,Γ ίο ίΙΐΘ 8οα1 οί ίΐιο 
1)β&πίίίπ1 ^οά(ΐ688, ίοΓ ύϊβγ &ΓΘ ποΜβ. 4. Τ1ΐ6 Ιονβΐ^ ^οά- 
άβ88 οί ίΙΐΘ 8βα \να8 ηοί ίη ΟίΠα. 5. ΤΙιθγθ αν& ηι^ηγ 
ίπηβΓ8.1 ρ^Γββ }}γ ί1ΐ6 86& ίη (οπγ) Ι^βίονθά ί&ίΙιβΓίαηά. 
6. "ννΐιο \να8 ίη ΟίΠα \)γ ίΐιβ 8βα ? ' ^ 

ΝοτΕ. — Τ>ο ηοί ίταηδίαίθ ΐΛτοΓάβ ίη ρ&ΓβηίΙΐθβββ. 

* ίκ 1)βίθΓθ βοηβοηαηίβ, 4ξ 1)β£θΓθ νονβίβ. 

* ού 1>βίθΓθ βοηβοηαηΐβ, ούκ 1)6ίθΓθ ίΐιβ 8ΐηοο1;1ι 1)Γ6αί1ιίιι^, ούχ \>βίοτ& ίΐΐθ 
τοτιβίι 1χτθ»ΰιίχΐ£^, 527-580. > 553-554. « 555. 

5 18-21] ΗΟΜΕΚΙ€ ΟΚΕΕΚ 

Ι.Ε880Ν V 

ΤΗΕ ΡΚΕ8ΕΚΤ ΑΟΤΙΥΕ ΙΝΏΙΟΑΤΙΥΕ ΟΡ ΥΕΚΒδ ΙΚ -ω 

18. 1) Κθ&ά οαΓβίαΙΙγ Λβ ββοϋοηβ Γβ^ακϋη^ ίΙΐΘ υθγΙ) : 
789-806. 

2) ΕθαΓη ίΐΐθ ρΓββθπί αοίίνβ ίικϋοαίίνβ οί λιίω, 904, 

19. ΟρϋοηαΙ: 

20. 9 νοθΑΒυΐ.ΑβΥ 

ά€(δω^ 8ίη§ (οί), Ιι^ιηιι, οΐιαηΐ;. Ιχω Ιιβ,νθ, ΙιοΜ, ^ββρ. 
άν-^ (ά- \)β/οτβ οοη8οηαηΐ8)^αηίη8€ΐ>' - καίω 1)πηι, οοηβιιιηβ. 

αταΙΙβ ρτββχ, ηοΐ;, τιη-, άίβ-, -Ιβββ, λύω Ιοοβθ, ίΓββ, 1)Γβ8.^ πρ, άββίτο^. 

"^Ηΐιουΐ;. όλ^κω ΗΙΙ, άββίΓΟ^, ηιίη.""^" 

άνδάνω ρΐ63.86 (ιυΐΐΗ άαί., 996). ιι^μιτω 8βηά, βββοτί, οοηάιιοΐ. 

&-τΙμά|;ω άίβΙιοηοΓ, βΐί^ΐιΐ, ίηβυΐΐ^ τιλιΐω αοοοιηρίίδΐι, ίιιΐήΐΐ, οοιηρίβίβ. 

βαίνω 0ΟΠ1Θ, ^ο, τναϋί. τ€ΰχω ιηα^β, άο, ίαβίιίοιι, ρβΓίοπη, 
€ΐ8 (€9) αάν,, αηά ρτβρ. ΐΰίΰι ααο., Ιο, βαιίδβ, ρΓβρ&Γβ. 

ίηίο, υηϋΐ, ίΙΐΘΓβίη. φ^ρω \>βο,τ, ΟΒ,ττγ, \)τίτϊξ, 

ϋβΓίναϋνββ : 0(ΐ6(-ιιιη), πιβί-οάγ, ραϋη-οάβ ; α-Λβίβί, αη- 
Β,τοΙιγ ; οαιίδίίο, οαιιίβηζβ, Ιιοΐο-οααδί ; αηα-ΐγβίβ ; ροιηρ (593) ; 
ίβίβο-ΐο^γ ; ρβή-ρΙΐΘΓγ, ρ1ΐ08-ρ1ΐ0Γ-α8 (593). 

ΤΓαηβΙαίβ : 

21. 1. άβίΒομβν βούλας θεάων ττοΧλάων. 2. Λλα77^ Β€ίνη 
κακής θαΧάσσης ούχ άν8άρ€ί ψνχ^ θεάς, 3. τις ατίμαζα κάΧας 
θέας; 4. ουκ άτϊμάζομεν ττάτρην^ φίΧη ^άρ ίστίν, 5. βαί- 

^^^υ^ιν βκ ΙίίΧΚης βίς ^ρυσηρ. 6. καίουσι ττνράς ττοΧλάς ίν 
Χρυστ; έττΐ βαΧάσατ/; 7. βγομεν ττολλάί καϊ κάΧα^ βουΧας. 
8•. καί€Τ€ ττυράς εν ττάτρυ; 9. Χνετον^ Χνβίς, Χύομβν^ Χύουσιν^ 
λν€Τ€. 10. οΧβκομβν ψνχάς ττοΧΧάς ΛβοΧ^ακάς βν ττάτργι φιΧτ^, 
11. τΙς 7Γ€μ7Γ€ί θβάς ές ^ρνσην; 12. τ€λ€4€Τ€ βονΧά^ κάΧάς 
ττάτρΊ} φίΧτ), 13. τέΧείομεν βουΧην φίΧης θβας. 14. τεύχρ' 
μβν ττυρήν. 15. τί φέρατε; τι φβρονσίν ; 

1 Τΐιβ ίοΓίη οί ϋΐθ νβΓΐ) (ίί ηοί άβίβοϋνβ) αρρβϋτίη^ ίη Ιΐιβ Υθ03,1)ΐιΐ2υ7' ^ 
Ιΐιβ ήΓ8ΐ ρβΓδοη βίη^ηΙαΓ οί Λβ ρΓθββηΙ αοϋνβ ίηάίοίΐϋνβ. 

2 δοιηβϋιηβδ 08.1ΐ6ά " αίρΐια ρην8,1ίνθ.'' 

6 Ι.Ε880Ν VI [22-25 

22.^ 1. "ννΤιο 18 βίη^ιη^ Λβ βνϋ ρΐαηβ οί Λβ ίαΪΓ ^οάάβββββ ? 

2. ΤΙΐΘ ΓΟίΙΓ οί Λθ 8Θα 18 ρΐΘ&8ίη^ ίο ί1ΐ6 80Πΐ οί Λβ §0(1(1688 

ίη ΟίΠα. 3. ^β άο ηοί (ϋ8ΐιοηοΓ Λθ §ο(1(1688Θ8 οί (οιιγ) 
(ΙβαΓ ίαίΙΐΘΓΐ&ικΙ. 4. Αγθ γοχχ §οίη§ ίΓοιη 01ιγ3Γ8£ι ίο ΟίΠα 

}}γ ίΐϊβ 868. ? 5. Τ1ΐ6 ί^ί^Ο §0(1(168868 001116 ίΓΟΙΪΙ ίΐΐβ 8β& ίΐΐίο 

Οϋΐα. 6. Τ1ΐ67 αΓ6 1>αΓηίη§ ίλνο ίιιηβΓαΙ ρ7Γ68 ίη (ί1ΐ6ίΓ) 
ίαί1ιβΓΐαη(1. 7. ΤΙ167 1ι&ν6 χηαηγ ίαΐΓ ρ1αη8. 8. ^6 Ιοοββ, 

70Π 1θ08θ, ύίβγ (ίλνο) 1θ086, 1ΐ6 18 1θ08ίη§. 9. Τ1ΐ6 §0(1(1β88 

(ΐ68ΐ;Γ078 ιηαηγ Λν^ίοΐ5:6(1 80ΐιΐ8. 10. 1^6 6800Γί 1;1ΐ6 §0(1(ΐ688β8 

ίη1;ο (οπγ) (168.Γ ίαί1ΐ6Γΐαη(1. 11. ΤΙ167 ίΐοοοιηρϋ8ΐι Λβ ΛνϋΙ 

οί (ί1ΐ6ίΓ) ίαίΙιβΓίαικΙ. 12. Η6 ΐ8 ιηαΐίίη^ α ίαη6Γα1 ρ^Γβ. 
13, ΛνΤιαί (1οβ8 1ΐ6 1)Γίη§ ? 

Ι.Ε880Ν VI 

ΤΗ£ δ£(Χ)ΝΒ ΒΕΟΙΕΝδΙΟΚ 

« 

23. 1) Ι-ίβαηι Λβ (Ι6θΐ6η8ίοη οί θυμός ΚβαΗ^ βρίηί^ βρ^ον 
άββά^ ν)στ1ο^ 678-679, αικί ί1ΐ6 £ΐ(1]*6ο1;ίν68 κάΧάς^ ή^ οϊ/, ^οοά^ 
£ΐη(1 φίΧος, ?;, ον άβαν, άατΗοψ^ ΙονβΙί/^ ΙβΙονβά^ 717-721. 

2) Ι^β&Γη 1025. 

ΝοτΕ. — 01)8ΘΓνβ ίΐι&ΐ; Ιίΐιβ πΐίΐβουΐίηθ οί ϋιβββ β,άίβοϋνββ ίβ <1βο1ίηβ<1 
Ιϋβ α ηι&β6ΐι1ίιΐ6 ηοιιη ο£ υΐιβ βββοικί (Ιβοίβηβίοη (^ΰ/χος, £ογ βχβ-πιρίΘ), 1;1ΐ6 
ηβυΙίβΓ Ιϋβ α ηβτιΙίθΓ ηοτιη οί 1;1ιβ ββοοηά άβοίβηβίοη (Ιργοκ, ίοΓ* βχαπιρίβ), 
λιμΙ Ιίΐιβ ίβτηίτϊΐτΐβ Ιϋβ α ίβιηίηίηβ ηοιιιι οί Ιΐιβ βτβΐ; άθοίβηβίοη (βουλή, 
ίοΓ βχ&ιηρίβ). 

24. ΟρίίοηαΙ: .^ . 
26. νοοΑΒυυχβΥ 

&Ύλαό«, η, όν \>τί§1ιί, βΜηίη^, βρίβη- ιοίίΐι άαΐ,, (ιιρ)οιι, β-ΐοη^ ; ίνΟΚ 

<ϋά, ^Ιοήοηβ. αοβ,, 1;1ιγοιι§1ι(οπ1;), ιιρ 1;1ιγοιι§1ι. 

&νά, &ν αάνι, αήά ρτβρ. ιοίίΗ ^β^., &-ιηρ€(σΊ09/ τ;, 6ν 1)0ΐιη(1ΐ688, οοιιηΐτ 
άαΐ,, αηά αοο,, ιιρ(οη), αίοη^, ιιρ Ιβββ, ίιηιιΐθα8ΐΐΓβ8,1)1β. 

ϋΐΓθΐΐ£^1ι ; αάν,, (υρ)οη, ϋΐθΓβοιι ; αιτοινα, ων, τά Γαη80ΐιι(8). 

1 Τΐΐθ Εη^ΐίβΐι 8θηΙβηο68 Ιο 1)6 ΐΓ3;ΐΐ8ΐ£ΐΙβά ίηΐχ) Ογ66^ αγθ ^Υβη ίη οοηβίάβΓ- 
&1)ΐ6 ιιτυη1>6Γ, (ΙιαΙ ϋιβ 1ί63.ο1ΐ6Γ πιαγ Ι^^β & ^άθΓ Γοη^β οί οΐιοίοβ. ΜοβΙ; ^ν^ 

7 26] ΗΟΜΕΚΙΟ 6ΚΕΕΚ 

Άχαιό«, ου, 6 Αοΐιαβαη, Οτββίο, , λαό«, αν, 6 ρβορίβ, ΙιοβΙ, 8θ1άΪ6ΐ7. 

δϋνό«, ή, όν 1β]τίΙ)ΐ6, α^ιιΐ, άτβο,ά μ^^οι, οι, α βοιιιιΐΐβββ, ΐηηιιπιβΓ&Μβ. 

(ίιιΐ), ίβα,ΓίιιΙ. νονοΌβ, ου, ^ ρ1&£Πΐβ, άίββ&ββ, 

£ΐώ|Ηον, ου, τό 1)(κ)ΐ7, βροίΐβ, ρΓβ^. ρββίζίΐβιιββ). 

6€0«, ου, δ ^οά, άίνίηϋ^. ο(••νό«, ου, 6 1)ίΓ€ΐ (οί ρΓβ^), ναϋαΓβ, 

09μό$, ου, 6 ΙιβΛτί, 8θΐι1, βρίτϋ, οοπτ- οπιβη. 

8.^6, ραδδίοη. νολλάβ, ή, όν ιηιιοΐι, ΠΙ&117, ητυηβτοιιβ. 

κακάβ, ή, όν 1>α<1, ροοΓ, ιτ^Ι^, πλθ&η, στρατό*, ου, 6 αηη^, βηβαπιριηβηΐ;, 

οοι«Γ£ΐΓ<1ΐ7, βνίΐ, νίοΐίβά. Ιιοδί. 

κ&λό«, ή, όν ^οο(1(ΐ7), ηοΙ)1β, 1ΐ£ΐηά- φίλο«, η, ον άβ&Γ, άατίίη^, Ιογβΐ^, 

βοπλβ, 1)Γ&νβ, ί&ίτ, 1)β£ΐιι1;ίίνι1. 1)β1ονθά. 

ϋβΓίν&ίίνθβ: ο,ηά'ίοτηγ; ρβηα-ΐίγ; ίΐιβο-ΐο^γ» -ογβο^, 
α-Λβίδίη, ροΐγ-, ιηοηο-, Ηβηο-, ραη-Ι^Ηβΐδίη ; Ιαίί^, ΐ£ΐ7-ιη£ΐη ; 
8ίΓαί-β57, -β5ίο(α1). 

ι 

ΝοτΕ. — 01)8βΓνθ ί,}ΐ2Λ> &ά]βοανβ8 &τβ ξίγβη ίη ϋιβ ηοπλίηαϋγβ βίη^αΙ&Γ 

(ρΙπΓ&Ι, -ννΐιβιι ίΐιβ βίη^ΙίΐΓ ίβ ηοΐ; τιββά) οί 8,11 ^βηάβΓβ. 

$ 

ΤΓαηβΙαίβ: •^ **' ^ 

26. 1. άγλαά άττοινα φ4ρουσιν ^Κ'χαιοϊ βίς στρατόν. 2• φ^- 
ρομβν άττερβίσι (575) άττοινα άνίί στρατον * Αχαιών. 3. θ€θζ 
τεύγβι ττολλούί * Αχαιούς έΧώρια οίωνοίσιν. 4. ίισαν *Αχα*οΙ 
κακοί; 5. ουκ ήσαν κακοί^ καΧοΙ 8^. νουσος κακ^ οΚώοα 
Χαον καΚόν, 6. * Αχαιοί ττβμττονσιν αττοινα μνρΓ (575) €ί? 
ττάτρην. 7. θεο^ζ βαίνει 69 στρατόν^ 6α£Κ€1 Βέ Χαον * Αχαιών. 
8. τις άτιμαζίι^ θ€θύ(; κάΧούς^ 9. κακοί ΧάοΙ άτΐμάζουσι θ€θύζ 
ττάτρη^ζ. 10. ^€09 ττέμ^π^ι νοΰσον κακήν ανά στρατον 'Αχειιωρ^ 
ου ηάρ 'ί^ίζ^Ίονσΐ βουΧην θ§ων ττάτρης, 11. βαίνει επί θάΧασ- 
σαν Βεινην καΐ τ€νχε^ πύρας ττοΧΧάς οΜΡ^'^ατο^^Ι.χαιώΐ'. 

12. ίχουσιν αττερείσι (575) αττοινα * Αχαιών αη στρατφ. 

13. βονΧί) στρατού ^ίύχ άνΒάνβι θϋμψ (996) θεού. 14. Χάοζ 
Κ,ιΧΧης φιΧος 
κάΧάς βον 
θϋμψ (1009). ίΧος νν^ψ'νχν ^^^^ θαΧάσσης, 15. ουκ α^ί^μεν 
Χάς Λων στρατφ^ \)υ ηαρ άνΒάνβι *Α)ρτ6ΐσι (996) βηά ΙΙΐΓθθ. ΟΓ ίοιίΓ οί ΙΙιβ ηιΟΓβ ΓβρΓβββηΙαΙίνβ οί ίΐιβββ (ΐηϋβ βαϋ&οίβηΐ ίοΓ 
ϋΐθίτ ριιτροβθβ ; βοπίθ ιηΒ,γ φγβ Ιθββ, οΙΙιβΓβ Όΐ&γ υϊ'ιβΙι Ιο ιιββ 8.11 οί Ιίλθπι. 

8 χ^ Ι.Ε880Ν νΠ [27-Μ 27. 1. Τΐιβ ΙίβΓΓίΜβ Γ0£ΐΓ οί Λβ 8β£ΐ 18 ρΐβαβίη^ 1)0 ϋιβ ^οά- 
άβ88 (996) ίη (ΗβΓ) δοηΐ (1009). 2. "^νβ 1)Γίη^ ιιΐ£ΐη7 8ρ1βη(ϋ(1 
Γ£ΐη80ΐη8 1)0 ίΐιβ αηη^ οί Λβ Αοΐιαβαηδ. 3. Τΐιβ ^οά άθ68 
ηοί άβ8ίΓ07 ίΐιβ 1ΐ08ί ο£ ϋιβ Αο1ΐ£ΐβαη8, £ογ ύ\&^ άο ηοί (ϋ8- 
ΗοηοΓ Λθ ^οάβ ο£ (ΛβΐΓ) ίαϋιβΓίαικΙ. 4. Τΐιβ βνϋ ρΐ&^ηβ 
ιηα1ί:68 οοηηϋβββ Αο1ΐ£ΐ6&η8 α 1)θθ1)7 (η%β ρΐηναί) ίοΓ ιη&η^ 
1>ίΓ(ΐ8. 5. Τΐιβ ρβορίβ οί Λβ Αο1ΐ{ΐ6£ΐη8 ββηά οοιιη1)1β88 8}ιίη- 
ίη^ Γαηδοιηβ ^ο Λβ §0(1(1β88 οί ϋιβ 8βα ίη Οϋΐα. 6. Τΐιβ 
Αο1ΐ£ΐβ&η8 §^0 1)0 ίΐιβ 8βα £ΐη(1 8ίη§, 1)υί ϋιβ ηοίδθ ίβ ηοί 
ρΐβαβίη^ ίο ίΗθ §ο(1άβ88 (996) ίη (Ιιβι) βουΐ (1009). 7. ΤΗθ 
ρΐα^^ηβ (1β8ίΓ078 ίΐιβ ρβορίβ, ίοΓ ί1ιβ7 άίδΙιοηοΓ ίΐιβ §^ο(1 οί 
01ΐΓ78α. /'^' 

,- ' --- ΪΕ880Ν VII ν ^ 
%ΐί - ΚΕνίΕν 28. Κ^ίβ^ ο&ΓβίηΙΙγ βνβργίΐιίη^ βίπάίβά ίΐιπβ ίαΓ. 

29. ΟρίίοηαΙ: Γβνίβτν 8,11 ίΐιβ ορίίοηαΐ δβοίίοηβ βίπάίβά 
ίΐιηβ ίαΓ. 30. νθΟΑΒυΐ.ΑΡΥ &Ύλαό«, η^ 6ν 1>Γΐ^1ιί, 8Μηίιι^, βρίβη- Άχαιό«, οΰ, 6 Αοΐιαβαη, Οτββίο. άίά, ^Ιοήοιιβ. 

&€(5ω βΐη^ (οί), Ιιτιπη, οΐιαπί. 

4ν- (4• Ι>€/θΓ€ €οη8οηαηί8)^ απ ίηββρα- 
ταΙΙβ ρτββχ ^^αΙρΚα ρνΐναΗνβ"), 
ηοί, ιιη-, (ϋβ-, -Ιβββ, τάΐΐιοπί. 

&νά, &ν, αάν., αηά ρτβρ. ιοίύι ρβη,, 
άαί., αηά αοο,, ιιρ(οη), β,ΐοη^, πρ 
ίΐιτοτι^ΐι, ΙΙιβΓβοιι, Ιιί^Ιλ οη ; αάν,, 
(ιιρ)οιι, ίΗβΓβοη ; ινίίΗ άαΐ,, (ιιρ)- 
οη, &1οη^; ιοίίΗ αοο,^ ΙΙιγοτι^Ιι- 
(οτιί), πρ ίΙίΓοη^Ιι. 

«Ιν84νι• ρΐβ&βθ (υ)ίΐΗ άαΐ. 996). 

Α-νιριίσ'ΐοφ, η, ον 1>ο\ιιιά1β88, ίιη- 
ιηβ&8ατ&1>1β, οοιιηΐΐβββ. 

&ιΝ>ινα, ων, τά Γ8,ιΐ80ΐη(8). 

&-τΐμΑ{«» άίβΚοηοΓ, 8ΐί^1ι1}, ίη8ΐιΗ. βα(νω οοηιβ, ^ο, ^αΐΐ^ 

βουλή, ^ς, η ρΐ&η, τάΐΐ, τή8ΐΐ, ρΐΐτ- 

Ρ08β, ΟΟΠηοίΙ, 0Ο\1Ι18θ1. 

γάρ (ροΒίροδίΙίνβ) £ογ, ίη ί&οί. 
84 (ροδίροδίΐίνβ) 1)πί, &η<1, 80, £ογ. 
δεινό*, η, όν ίβΓΓίΙ)1β, £ΐν£η1, άρβαά- 

(ίιιΐ), ίβ&ΓίπΙ. 
€ΐ« (4«) αάν,, αηάρτβρ. ιοιίΤι αοο., ίηίο, 

Ιο, ηηΐίΐ, ίΙιβΓβίη. 
€ΐσ•((ν) &Γβ. <στ((ν) 18. 
{κ (Ιξ), (ΐάν.^ αηά ρτβρ. ινίΐΚ ^βη., 

οπί ο£, £γοπι, Β,Υίο,γ (£γοπι). 
Ιλώριον, ου, το 1)θθ1;7, 8ροί1(8), ρΓβ^. 
<ν((), €ΐν αάν,, αηά ρτβρ χΒΐΰι άαί,, 

ίη, β,πιοη^, οη, 11ιβΓβ(ίη, -οη). 
4ΐΓί αάν,, αηά ρτβρ. ιοίΐΚ ρβη.^ άαΐ.^ 9 »] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΕ αηά α€€., ί» (ιιρ)οη, &^ίη8ΐ;, Ι)^ ; 

αάν., (ιιρ)οη, ίΙΐθΓβοη ; ινιίλ ρβη., 

(ιιρ)οιι, ονβΓ, άππη§; ινί(Η άαΐ,^ 

(ιιρ)οη, ίη, £ογ, £ΐΙ)θπί, &^ίιΐ8ί, 

2Λ^ 1)68ίάθ, 1)7; ϋΐίΰι αοο., ί», ηρ 

ί», ονβΓ, (ιιρ)οιι. 
€στ((ν) 18. 

Ιχ» Ιι&νβ, Κοίά, ^6βρ. 
{ρτ ν&8. ήσ^ν \ν'βΓθ. 
Οάλασνα, ι^ς, 17 ^^ 
θ€^ ας, ι; ^(κ1(ΐ688. 
θ€0«, οΰ, 6 %οά, (ϋνίηίΐ^. 
Οδ|ΐό<, ου, 6 Ιιβ&Η;, δρίήί, βοπΐ, 60ΐΐ]> 

£1^6, ρ&88ίοη. 
κα( άπα, &ΐ8θ, 6Υ6Ιι; καΐ . . . κα( 

1)θ1]ι . . . &η(1. 
κα(β• 1)πηι, βοηδππίθ. 
κακό«, η, 6ν 1)&(1, ροοΓ, π^Ι^, πιβαη, 

οο^&ΓάΙ^, νίο^θά, θνίΐ. 
καλό$, η, 6ν ^οο€ΐ(ΐ7), 1)Γ&νο, ηοΙ)ΐ6, 

Ιι&ηάδοιηβ, ί&ΐΓ, 1>β&ιιίίίιι1. 
Κίλλα, ηζ, η ^\\\^ α Ιοινη. 
κλαγγή, ^ς, ι; 0Ι.ΑΝΟ, ηοίδβ, (ιιρ)- 

ΓΟίΙΓ. 

λβό«, ου, 6 ρβορίθ, Ιιοδί, δοΜίθΓ^. λΰΜ Ιοοββ, ίΓββ, άββΛίΓογ, 1)Γ6&^ αρ. 
μϋρΐοι, (λΐ, α οοιιηϋβββ, ίηητιιηβρ- 

νοίκΓοβ, ου, η άίββ&ββ, ρΐα^β, ρββίτ 

(ίίβηοβ). 
ο(«νό«, ου, 6 1)ίτά, γιιϋατβ, οπιβη. 
όλέκ» Μ11, άβ8ΐτο7, ΠΙΠΙ. 
ού (ούκ, ονχ) ηοΐ, ηο. 
νάτρη, 1^, ι; ίαΙΙιβΓί&ηά, η&ϋνβ Ι&ηά. 
ΊΓ^μΐΓ» 8611(1, βδοοιί, οοπάποΐ. 
ΐΓολλόδ, η, όν ιηιιοΐι, ιη&η^, ηπ- 

ιηβΓΟίιβ. 
νυρή, ης, η (ίπηβκΐΐ) ρ^Γβ. 
στρατόδ, ου, 6 Β,τΏΐγ, βηβ&ιηρπιβηΐϊ, 

Ιιοδί. 
τιλ€(ω αοβοιηρίίδΐι, ίπ1£11, βοπιρίβ^β. 
τιύχω άο, ιη&^β, ρβΓίοηη, ί&βΜοη, 

οαπδβ, ρΓβρ&Γβ. 
τ£β, τί γτΙιοΊ τ¥Μο1ι? ν1ΐΛί? (τί 

φ^ρω 1)β&Γ, 1)Γίιι§, ο&Γτγ. 

ψ(λο$, η, ον άβ&Γ, ά&τΐίης^, Ιονβΐ^, 

ΙίοΙοΛ'θά. 
Χρΰση, τ;ς, η ΟΙιτ^δΑ, α ίοκη. 
Ψ^χή) Ψί V ^^9 1>Γ6&ϋι, Ιίίβ, βρίτϋ. ΝοτΕ. — Χο \\ΌΓ<1 ^ί11 1>*» ίοηηά ίη Β,Ώγ Γβ&άίη^ Ιβδδοη νΚίοΙι Ιι&β ηο4 
βΓδί 1)θθη ί^νθη ίη λ δρίίοίαΐ ΛΌ0£ΐν>ιι1&Γ7. Ιί Ιΐιβ δίικίβη! νίΠ ιηβιηοτΐζβ 
ΛοοπΓίΐΙβΙ^ &11 ΐΗβ \>'0Γ(ΐ8 ίη θ&οΙι δρβοί»! υοο£ιΙ)π1&γ7, ϋ "^Ντϋΐ ηοί 1)β 
ηΘ0Θ8δ&ΐ7 ϊο οοηδπΐΐ Ιΐιβ ^βη^ίΓαΙ νοοαΙ^ηΙ&Γ^ &1 Ιΐιβ βηά οί ίΐιβ Ικκ)!:. 

ΤΓΛΠδΙιΐίβ : 

31. 1. άβίΒομβν θεαν θαλάσσης Βανης κΧα^γΎ^ ττολλ^• 
2. ουκ άτΐμάζουσι θεούς, 8. βουΧαΙ * Αχαιών ούχ άνΒάνουσι 
θεα κά\^ θνμφ, 4. βαίνει €κ στρατού Αχαιών εις }ί^\\αρ καΙ 
φερα αττερείσι αττοινα θεώ. 5. ι/ο Οσος κακή βαίνει, ανίί στρα- 
τοί/ καΐ τεύχα ττολλούς * Αχαιούς εΧώρια οίωνοίσιν, 6. ϊκαΐ 9€θΙ 
κα\ θεαΐ ολεκουσι Χάον * Αχαιών, 7. τί9 * Αχαιών έχει θΰ/ίον 
κακόν; 8. ήσαν ττολλαΐ θεαΐ ενϊ θαΧάσστ) ; 9. καίει ττυρΛί 
εττΐ θαΧάσστ), 10. Χύετε στρατον ^Αχαιών, 11. ττάτρη ίσ^ί 

10 Ι,ΕδδΟΝ νΠΙ [32-37 

φί\η ψνχϋ μνρίων *Αχαιών. 12. τίς 'ίτβμτΓ^ί στρατον €κ 
Κιλλί79 €^9 ^ρνσην; 13. βονΧη κακή βστιν^ άνίάν^ι δέ θ^α 
θϋμφ» 14. τί ά€ΐδ€Τ€ / 

* 32. 1. Τΐιβ Αοΐΐίΐβαηβ βίη^ ϋιβ 1)βαυϋίπ1 ^οάάβδδ οί Λβ 1»γ- 
γιΜθ 8βα. 2. ^β άο ηοΐ; (ΙίβΙιοηοΓ 1;1ιβ §0(ΐ8, ίοΓ Ιΐιβ^ αιβ άβαΓ 
ίο (οτιγ) 8οαΐ8. 3. Τΐιβ ρΐ£ΐη8 ο£ ϋιβ αηη^ αιβ ρ1βα8ίη^ ^ο 
ίΐιβ §^οά(1β88 ιη (ΗβΓ) ηοΜβ 80ΐι1. 4. Μαη^ Αοΐιαβαηδ εγθ 
§οίη^ ίροιη ϋιβ βηοαιηριηβηί) άπα αρβ 1)Γίη§ίη§ οοιιηϋβ88 
§1θΓίοιΐ8 Γ&η8οιη8 ϊο ϋιβ §οά8. 5. ΤΙΐΘ βνίΐ ρΐα^ηβ (1β8<;Γ078 
ίΙΐΘ ρθορίθ αηά ιηαΐίβδ ϋιβ αηη^ α, 1)οο1;7 £ογ οοπηΰβββ 1)ίΓ(ΐ8. 
6. Λνβ άο ηοί; βίη^, ίοΓ ϋ ίβ ηοΐ; ρΐβαδίη^^ ίο ίΐιβ βοηΐ οί ίΐιβ 
^οάάβββ. 

Ι.Ε880Ν VIII • 

8£0ΟΙΠ> Β£0Ι£Ν8Ι0Ν {€οηηην€ά) 

33. 8βνβΓ&1 \ν^0Γ(ΐ8 (αΐΐ οί ίΙΐΘΐη ρΓοηοαηδ βχοβρί αΧΚο^^ η^ 
ο) αΓθ άβοϋηβά Ηΐεβ Λάλο?, η^ όν (721), \νίίίι ίΐΐθ Θχοβρίίοη 
ίΐιαί ί1ΐ6 ηθπίβΓ ηοιηίηαϋνβ, αοοιΐ8αίίνβ, αηά νοοαίίνβ 8ίη§ιι1αΓ 
βικίδ ίη -ο ίηδίβαά οί ίη -οι/. 

34. Τΐιβδβ \ν^0Γ(ΐ8 αιβ : 

^, % & ΓβΙαίίνβ ρτοηοηη, ^Κο, τίτΚίοΙι, τγΐι&ί. 

6, ή, τό ά€τηοη8ΐταΙίνβ^ ρβτβοηαΐ^ αηά τβίαΐίνβ ρτοηοηη, Ιΐιίβ, Ιΐιαΐ; 1ιβ, 
βΐιβ, α ; τυΙιο, \\Γΐιίο1ι, γτΙιοΧ. 

(Ι)κιΐνο9, ι;, ο άβηιοηβίτ. ρτοη,, \\ΐ2Λ» (οηβ), 1ιβ, βΐιβ, ϋ. 

αΰτό«, 1/, ό, ίηΙβηΒΪνβ ρνοη., 8θ1ί, 1ιίιη(8β1ί), 1ιβΓ(8β1ί), ί1;(8θ1ί), β&ιηβ. 

&λλο$, η, ο οΙΙιβΓ, αηοΙΙιβΓ. 

36. ΙίβαΓη ίΐιβ άβοίθηδίοη οί ίΐιβδβ \ν^0Γ(ΐ8 (765-766, 773-774). 

36. ΟρίίοηαΙ: 

37. νΟΟΑΒυ ΙΛΡΥ 

Αλλά 1)πί, ιηοΓβονβΓ. δίο«, α,^ ον ϋΐνίΝΕ, Ιιβ&νβηΐγ, §1ο- 

&λλο«, η, ο οϋιβΓ, αηοϋιβΓ. ήοτίδ. 

)κέτά<, ή, 6 •86ΐί, 1ιίιη(8β1ί), }ιβΓ(8β1ί), ({)κ€ΐνο$, η, ο = κ€ΐνο$, η, ο ΙΙι&Ι 

ϋ(8β1ί), βαιηβ. (οηβ), 1ιβ, 8ΐιβ, ϋ. 

1 Ώβοΐίηβά Ιί^θ θάλασσα. 

11 β^-βθ] ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΈΕΚ 

&€η-βόλο«, ου, 6 ίχβθ-βΙιοοίβΓ, βΙΐλΓρ• 6, ή, τό ϋιίβ, ϋι&ί ; Ιΐθ, βΙΐΘ. ϋ ; 

βΙιοοΙβΓ, βρνΟιβΙ ο/ ΑροΙΙο, ΟΗ^ τυΚο, ^ΜοΙι, ^Ιιαί. 

ηαΙΙ^ αη αά)β€ΐίνβ : βΐιοοϋης^ αο- &9) ΐί, & τυΗο, ^Ιιίοΐι, ^Κ&Ι. 

βθΓ(1ίιΐ£^ ίο ^11 (άββίΓβ, ίηο1ίη&- \ ο^κα (οΰ4νικα) 1>β6&ιΐ86. 

ϋοη, ρΙβ&βαΓβ) ; <18 βηδδΐ. : ίτβ&• ο-κήιττρον, ου, τό βοερτκε, βί&ίΕ. 

βΙιοοΙβΓ, 8ΐιτ6-8]ιοοΐ6Γ, βΐι&τρ- τέ (βπΰΗΐίο, ρο8(ρο8%Ην€) &ηά, &ΐ8θ ; 

βΙιοοΙβΓ. τ^ . . . τέ (ΟΓ τέ . . . κα(, ογ καΐ 

κακΑ« βνϋΐ^, ^ο^βάΐ^, 1ιατ8ΐιΐ7, . . . τί) 1)οϋι . . . αηά, ηοΐ οηΐ^ 

^ϋι βγίΐ οοιΐ8&(][τΐ6ηο68. . . . 1>ιι1 αΐβο. 

ΐΜΐνο«, ι;, ο = <κιΐνο«, η, ο. \ρ6σ•€09, η, ον ^θΐά(βη), οί ^οΐά. 

ΌβΓίναϋνββ : αΐΐο-ραϋιγ ; απ^ο-ιηα^οη, -ογοο^, -ς^Γ&ρΙι, 
-ηοιη^ ; οΙΐΓ^β-αηΛβιηυπι, -αϋβ, -οϋΐ». 

.. ί 
ΤΓαηβΙαίβ : ί ;. . » ν ;. ^ 

38. 1. £Γο9 €κηβό\ο^ αυτοζ άείΒα^ άλλ' ούχ άνΒάνεί αΧΧοισί 
θ€θϊσί θϋμ,φ (996, 1009). 2. κύνοι *ΚχαιοΧ ατίμάζουσι, τοίί^ 
θ€θύζ. 8. ό €κη βόλος ΐΓ^μιτβι νουσον κακήν ανίυ στρατον 
* Αχαιών καΐ κακώς 6\^Κ€ΐ κα,νον Χάόν, οννβκα τον άτΐμάζονσιν. 
4. ουκ ατίμάζομεν τους θεονς^ οί βχονσι σκήτττρα χρνσ€α. 5. 6 
ίκηβόλος τε καΐ οί α\\οι θεοί φ^ρουσι χρνσ€α σκήτττρα κα^Κά. 

6. τΙς τ€νχ€ΐ τα σκήτττρα χρνσβα τοΐσι θβοϊς θαΧάσσης ; 

7. α€ΐΒ€ΐ €κηβό\ος αύτος βουΧάς αλΧων θβών τοισιν *Αναιθίσίν: 

8. €ΐσϊν οί ^Αχαιοί κάΧοί^ οΐ' οΧ4κουσι τον στρατον κί^ουσί^€/, 
τας ττνράς ; 9. η θβά της Βανής θαΧάσσης βχβί το σΐί^/πηρον 
χρυσ€ον. 10. €νΙ τ§ ττάτρτ) €ΐσΙν αΐ ττνραί, 11. . τΐζ Τ€ύχ& 
τον στρατον ίΧώρια τοισιν οίωνοισιν ; ^ 

39. 1. ϋο€8 1;}ιβ (Ιίνίηβ £Γββ-8ΐιοο<;6Γ Ιιίιηββίί βίη^ ϊηββθ 
ηοΜβ ρΐίΐηβ οί <;1ΐ6 ^0(ΐ8 ? 2. ^\\γ ίβ ϋ ηοί) ρΐβαδίη^^ ίο ϋιβββ 

ΟίΙΐΘΓ ^0(18 \ν1ΐΟ ίΙΓβ ίπ ί1ΐ6 863. ? 3. Τΐιαί Αο1ΐ£ΐβ£ΐη (ΙίβΙιοηοΓΒ 

ί1ΐ08β §ο(ΐ8 οί (Ιιίδ) ίαίΙΐΘΓίαικΙ \ν1ιο Ιΐϋνβ ί1ιβ86 ^οΐάβη βββρ- 

ίΓββ. 4. Τΐΐίβ ίΓβ6-8}ΐΟθί6Γ 8611(18 Πίαπγ βγί! ρ1α§Πβ8 Πρ 

ίΙίΓΟΠ^Ιι Ιίΐιαΐ; οαιηρ οί ίΐιβ Αο1ια6ίΐη8 αηά άβ8ίΓ078 οοηηϋβββ 
ρβορίβ (ρΙηΓ&Ι), 1)βθ{ΐπ8Θ ίΐιβ^ (1ί8}ιοηοΓ Ιιίιη. 6. ΤΥΤιο ίβ 
1)ΠΓηίη^ ί1ιθ8β ίπηβΓίιΙ ρ7ΓΘ8 οί ίΐιβ Αοΐιαβίΐηβ 1)7 ίΐιβ ί6ΐτίΙ>1θ 
8βα? 6. Τ1ιί8 ίΓ00-8ΐιοοί6Γ ιηα1ϊ:β8 οουηίΐΘ88 Αοΐι&β&ηβ & 

12 Ι.ΕδδΟΝ IX [40-^43 

1)θοί)7 ίοΓ ίΐίβ 1)ίΓ(ΐ8, 1)ββαη8β ίΥιβγ άίβΙιοηοΓ Ι^Ιΐθββ 1)6&ιι1:ίίιι1 
^οάάβββββ ο£ Λβ 8β&. . . 

Ι.Ε880Ν IX 

ΤΗ£ ΙΜΡ£ΗΡ£ΟΤ ΟΡ ΥΈΚΒδ ΙΝ -ω 

40. Ιίβαπι : 1) ϋιβ ρΓίηοίρΙββ οί ίΐιβ ίοηηαϋοη ο£ ίΐΐθ ίιη- 
ρβΓίβοΙ;, 830-840. 

2) ϋΐθ ϊιηρβΓίβοΙ; αοϋνβ ίικϋοαϋνΘ οί λι5ω, 904. 

41. ΟρΙίοηαΙ : 

4ί2. νοοΑΒυίΛΡΥ 

&λλη βΙββτγΙιβΓβ. -θ€ν ^βη, βηάιηρ 788, 3, ίΓΟίη. 

Άρ7•ΐθ9, ου, 6 ΑΓ^νβ, Οτββίζ. ΚλνηΜμ(ν)ήθΓτρη, τ^, ι; Οΐγί&θ- 

-*€ ίϋίΰι α€€. 788, 4, Ιο. ιη(η)β8ΐ;Γ£ΐ, ιοι/β ο/ Α^αηιβηιηοη^ 

Μί αάν,, αηά ρτβρ, ιιήΐΗ ςβη, αηά Ιβαάβτ ο/ (Κβ Οτ€€ίθ8 1)€/οτ6 Ττο}^* 

α€€., ίΐιτοα^ΐι, οη αβοοπηΐ οί, \)γ 8Ιΐ€ ρτονβά ηη/αίαι/ηΐ Ιο Ίιβτ Ιιηβ- 

ιηβαηβ οί ; αάν., Ιϊβΐ'νν^ββιι, αιηοιι^ ; 1>αηά ίη Ηίβ αδββηοβ, αηά τπηΓ' 

ΐΓΐ/Α ^βη., ίΙίΓΟΠ^Ιι ; ΐϋίίΚ αοο., (Ιβνβά Μτη οη Ηίδ τβίηνη Ηοιηβ. 

ϋιτοιις^ΐι, 1)7 πιβαηδ οί, οη β,ο- μαντοσ-ύνη, -ης, η φϋ οί ρΓορΙιβο^. 

βοιιηΐ} οί, άηΐΊΐις^. οίκος, ου, 6 Ιιοπδβ, Ιιοιηβ. 

8ιί-φιλο<, η, ον άβ&Γ ίο Ζβτιβ. ΌλνμίΓίος, η, ον Οίγιηρί&η. 

€Ϊμ9§ 8ρβ&^, 8&7, Ι^βΙΙ. "ΟλυμίΓΟϊ, ου, 6 ΟΙ^ιηραβ. 

Ιμό«, η^ 6ν Ώΐγ, ιηίηβ. ΠρΙαμο$, ου, 6 Ρτίατη, Ηη^ ο/ Τνο^, 

Ιργον, ου, το (Ριργον) \νοκκ, άββά, σ•ό«, ση, σον ^ομτ, ^οιΐΓβ. 

αοβοπιρίίδΐιιηβιιΐ. 

^ν . . 

ϋβΓίν&ϋνββ: (Ιίίΐ-ιηβΙίβΓ ; βΓ§, βη-βΓ^γ; ιηαηϋο, ιηαηϋβ, 

ηβθΓθ-ιη£ΐηρ7 ; βοο-ηοιηγ, -Ιο^γ. 

> 
43. 1. ό Ικηβόλος ίΐιίί μάντοσύνην €Ϊρ€ΐ βονλά^ των θεωρ 
*ΑρΎ€ίοισιν, 2. οί ^ΟΧνμτηοι θβοί €Ϊχον (836) οϊκονζ €ρ 
*0\ύμτπ•φ. 3. ό έκηβόΧος Βιίφίλος βτενχ^ τούζ Άργεώυί 

*Α,χαιούζ τβ ίΚώρια οίωνοίσνν, 4. ^Χγαιοί ^ΑρΎβΙοί τ Ιίτευγον 
βρ^α κακίι» δ^ά βουΚην θβάς, 5. 1ί\υ7αιμ(ν)ηστρη 8ίά τορ 
θϋμΛν ίτ€νχ€ν τά Ιρ^γα Ββινά, 6. ΤΙρίαμος λάο? τ€ ΤΙριάμου 
ω7{£Κθν ΊΓοΧΧούζ Ά/^γεώι/ς. 7. τύ; €Ϊρ€ΐ τα σα βργα κακά 

13 44-47] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ Τίρΐάμψ; 8. τά Ιργα έμά ίστι (973, 1) χαλά, οδικ 
^ουλαϊ ίβών καΐ θΐάων &ιά την μαιηοσύνην. 9, έττίμΊτομαι τά 
χρΰσΐα σκητΓτρα €Κ αΐκον ΐίριάμψ. 10. ίκαίΐτΐ τιΪϊ νυρΛί 
8€ΐι>ρ «λα773• -'■-'■• "^ ^νδαΐΐ ή βουΚη θία θάΚάσσης θνμφϊ' 
12. Λί ^εαί άείΒουσι τά καλά ερ7'' ''■"•' ^«ώκ, ίκηβόΚο^ Βί βαί- 
Ρΐΐ ά\\τ}. 13. «(;^£ (836) ΙΙ/»αμθΐ άγλαοΐ' ι:αί καλόν οίκον. 44. 1. \ν!ιο ΙίΓΟίι^ΙιΙ; ϊΙιθβθ οοαη11θ88 βΐιίηίη^ ι 
Ιΐιβ ΐ)6&ιι1τίίυ1 Ιιοπιβ οί ΡΓίαιη ί 2. Τΐΐθ Αοίαβα^β ωΐ(1 ϋιβ 
ΑΓ^ίνββ 5>ιΐΓηβ^ ιη3.ιΙ)τ ήΐηβτ&Ι ρχτθβ 
ίη 7ο\ΐΓ ΐ2ίΛονθ<^ίαί1ιβΓΐ3.η(1. 8. ΟΙ^ϊ, - 
ίαειη(η)β8ίΓ» ^Χβ λνϊοΙίΘίΙ &η(1 ρβΓ- " 
ϊοΓΠίβίΙ ιοΒ.η^' αίΐ3θίϋ1 «Ιββάβ. 4. 
Τ1ΐΓου§^1ι ΰΐθ ξϋί οί ρΓορΙίθο^ νβ 
Ιβΐΐ ηΐϋηγ §1οήοιΐ8 άββάβ οί ίΐΐθ βίκΐβ 
&η(1 ^οι1(1β8ΐίβ8 τνΐιο Η&τβ ΟΙ^πιρίβη 
1ιοηΐ68. 5. Μ^ ίθβάβ ίΐΓβ ηο1)1θ 
1>α|; γοιίΓκ 3.Γβ οοινΛΓθ1)Γ. 6. Τΐΐθ 
^οάΒ Ββηί 3,η βνϊΐ ρΐ^^αβ ιιρ 11ιγ﫧;1ι 
ΐΗβ οίίπιρ αηά (ΙεβΙ-ΓΟ^βθ ιη&η ^ Αοΐιββ- 
ίΐηβ, 1)βθ!ΐα8β ί\ιβγ ιΙίδΙιοηοΓβιΙ Ιΐιβ ίΓββ-8ΐιοο1βΓ. 7. Ιΐ νω 
ηοΐ ρΐβαβίη^ Ιο 01)'ΐ2βιη(η)β8ί;Γ3. ϊη (Ιι6γ) ινϊο1ίβ<1 βοιιΐ. 
Τηκ δπΛβΤΙΚΑ Α ΡΚΒ- 

:: δγΗΒΟι. Ι.Ε880Ν χ ΤΗΕ ΡΠΤυΗΕ ΑΝΟ Α0ΗΙ8Τ < 46. ΙνβΛΓπ: 1) ίΐιβ ρηιιοίρΐβ» οϊ Λβ ίοπηαΐϊοη ο£ Ιΐιβ 
ίϋ1.ιΐΓ6 αη<1 Ιΐιβ «οΓΪβί οί νβΓίϊβ, 841-857. 

2) Τΐιβ ίιιίϋΓβ αηι3 ίΐοΓίδΐ: αοίίνβ ίηίΐίοβ,ϋνο οί λύω, 904. 47. νΟΟΑΒυΐΑΗΥ 

&Τ*, 6(μ, <^Λψ,ν, ββ3 ; 865, 1, 4, ά*£«ν» (Ρ«να»-), 4νΑ£., ήνα{η, αιΛ 
Ιβικϋ, άτίνϋ, οοηίΐιιοί, Ιίήη^, ολιτ^, .ι/βη., 985, γιιΙε (ονβΓ), ^απί, ριΟ- Ι,ΕδδΟΝ Χ [48-49 

&ριστο$, η, ομ 1)β8ΐ, ηοΙ>1β8ΐ;, 1)Γ»ν- 'Ιλιο$, ον, ι; Πίπιη, Τγο^; 2) Ιΐιβ 
ββί^ ίίάιββί^ βηρβτΐ. ο/ ά-^α^ό^, η, όν ΎτοβΔ, ί.€. ίΐιβ Γβ^οη αΓ0ΐιη(1 

αΰτι,$ (1)αβ^) α^αΐη, £ΐηβ\\Γ. μιγάθνμος, η, ον ^βα<;-80ΐι1β<1, 1>Γ&νβ. 

Δαναό$, ου, ό Β&ηα&η, ΟτββΙ:, 6χα (\)γ) ίο,τ, ιηυοίι, οοηβΐάβΓαΙ^Ι^. 

ίκατόμ-βη, τ/ς, η ΗΕΟΑΤΟΜΒ, 8£ΜϊΓί- ιηίΒω (ιγ€ιΘ-, «οιθ-, ιτιβ-), Ίηίσ-ω, 

ήοβ, α ηιιιηΙ>βτ ο/ αηίτηαΐ8 {οΗφ- Ιπικτα (ιτέιτιβον) ρβΓδΠ&άβ, 'νν^ίη 

ηαΖ/^ οηβ ληηάνβά οαΐύβ) οβ'βΓβά ονβΓ, ιηίδΐ68.(1. 

ίη βαβτίβϋβ. φιλέ-«», φιλήσω, {φίλησα Ιονβ, οΙιβΓ- 
θάνατο*, ου, 6 άβαίΚ. ίβΐι, βηΙβΓί&ίη Ιιοδρϋ&Ι)!^. 

ϋβΓΪναϋνββ : ρβά-, άβιη-, βγη-α^ο^πβ ; ΆτΊΒίο^νο,ογ ; 
ΛαηαΙ-ορβίβ, βη-Λαηαβία 610, 9. 

ΝοτΕ. — Ηβηββ/οτίΊι ΐΗβ βτ8ΐ Οινββ /οτηΐβ ο/ αΙΙ οοτηρίβίβ νβνδβ, οδ /οηηά 
ίη ϋιβ υοΰάδυΐατίβ^ ΐΰίΙΙ 1)€ ϋιβ βτ8ΐ ρ€Τ8οη 8ίηριιΙαν ο/ ΐΗβ ρτ68€ηΙ^ /ηίητβ^ αηά 
αοτί8ΐ αβίίνβ ίηάίοαίίυβ. ΤΗβββ 8ΚοηΙά ϋβ ιηα8ΐ€Γβά αδδοίηΐβΐι/. ΤΓ&ηβΙαίβ : ^^'^', Λ^^' 48. 1. τίζ ηρ δχ' άριστος Ααναών; 2. ΤΙρίαμος μεγάθυμος 
ηνασσ€ν *ΥΚίον (985). 3. ουκ αΰτις αξονσι ΑαναοΙ μ^'^άθΰμοι 
€κατ6μβάς τγο\\€^ €69 Ιίρνσην. 4. ουκ ίττασαν ίκηβόΧον 
ΤΓολλ^ ^κατόμβτ/σι κάΚ^σιν. 5. ου φιΧησομβν θβούς^ ονν€κα 
καΚοί βίσιν; 6. ΑαναοΙ τβύξουσι θάνατον ΤΙριάμφ ίν ^ΥΚίφ. 

7. εφίΧησα θβάν θαΧάσσης^ αλλ* ούχ ήνΒαν€ έκηβόΧφ θνμφ, 

8. άβίσομεν καΐ ττεΐσομβν θεούς, 9. οχ' άριστοι ίν ^Υχίφ τά 
βίτΓΟί/ [είρω 57] Τίριάμφ^ άλλ^ τους ητίμασεν, 10. Υίρίαμος 
€ΊΓ€μψ€ τον στρατον άριστον βττ' ^Αρ^γείοισιν. 11. ββησαν 
[βαίνω 57] αυτις ΑαναοΙ εΙς "ΙΧιον^ άλλ' ουκ εττεισαν ΤΙρΙαμον, 
12. αείσομεν ίκηβόΧον οχ* άριστον θεών^ ουνεκ η'γα'γε [αγω] 
Ααναονς εΙς'ίΧιον, 

49. 1. Τΐιβ 5Γβα<;-8θπ1β(1 Αοΐιο,βο,ηβ \νϋ1 ηοί; ρβΓβπαάβ ύιβ 
ίτββ-βΙιοοΙίβΓ \ν^ϋ1ι ^οοάΐ^ 1ιβοαίοπιΙ)8, 1)ΐιί; 1ιβ \νί11 ριβραρβ βνίΐ 
άθ&ίΐι ίοΓ Λθ ρβορίβ. 2. Τΐιβ ηοΐ^ΐθβΐ ο£ <;1ιβ Αοΐιαβαηβ 
\¥βηΙ ίο ΙΙίαιη, 1)π1; ϋιβγ άίά ηοί; ρΘΓ8Π8.(ΐ6 ίΐιβ βοπΐ οί ΡΓίαιη. 
3. "^ίν© 8ΐΐ£ύ1 8ίη§, 1)β08;Π8β ίΐιβ ^0(18 Ιιανβ Ιβά (αοτ•.) ύιβ ρβο- 
ρίβ ίηΐίο Τγο^. 4. Λνβ βΐΐίΐΐΐ Ιιανβ ιηαη^ βΐιίηίη^ ^οΐάβη 

15 / 

ι. Ι,ΕδδΟΝ XI [51-54 2) Τΐιβ ρΓΪηοίρΙββ ο£ Λβ ίοηη&ϋοιι ο£ οοιηροαικί νβΓΐ)8, 
838-839. 

61. ΟρϋοηαΙ: 62. νοοΑβυυνκγ &να-βα(νβ• (βαν-, Ρ^)» ^ναβήσ-ω (&να- 
βήσομαι), &ν^βη<Γα (άν^βην) §0 

&«ο-λύ-«», &ΐΓθλ€σ'ω, άΊΐΑνίΓα Ιοοββ, 

8β1 ίΓββ, Γβ1β£18β. 

Άτρ€Ϊδη9, άο (£ω)) 6 8θη οί Α^Γβΐιβ, 
η8ηα11ί^ τβ/βτδ Ιο Αραηιβτηηοη, 

κατα-κα(« (καυ-, καρ-, καν-), κατα- 
καύο-»*, κατ^κηα 1)ΐιπι, βοηβαιηβ. 

*κλ€ύβ• (κλιυ-, κλιρ-) κλν-), — , ϋκλνον 
ίοιύί ρβη. 984, Ιιβ&Γ, Ιιβ&Γΐίβιι 

|ΜΤ-έιιΐΓθν ΟΓ μιτιΙίΓον = μιτάτΐΙίΓον (Ρ€ΐΓ-), 24 αοτ. ο/ €(ρω βροΐ^β 

ϋΠλΟΏ^, α(1(ΐΓ6886(1) 8ρθ1ζΟ 1θ. 
δτ€ ^ΙΐβΙΐ(βνβΓ). 

ΠηληιΔδη«, άο (€ω), 6 βοη ο£ Ρβίβαβ, 

ΑοκαΐβΒ. 

ΐΓροσ--^€ΐΐΓον ΟΓ ΐΓροσ-€ΐΐΓον 2(1 αοΓ, ο/ 

€Χρω (ΡιΐΓ-) &ά(ΐΓβ886(1, βροΐίβ Ιο. 
τότι ϋιβη, ΰΛ ΙΥϊβΧ ϋιηβ. 
χολό-ω, χολώσ», έχόλνο-α αη^βΓ, βη- 

Χρύση«, άο (εω), 6 ΟΙιι^βββ, α ρτίββί 
ο/ ύιβ ροά, ΑροΙΙο, /γομ ϋιβ Ιοινη 
ΟΑνι/βα, ΤΓ&ηβΙαίβ : 


^Ι^^3. 1. ^άλ^Ι ^€θΙ ίτευξαν θάνατον κακόν Βίφ ΤΙηΧηιάΒι^^ 
ο ^\αν€ρη ττυρήν. .^.- έκηβόΧος ω\€Κ€ \ά6ν * Αχαιών^ ονν€κα Γ ,^ί-^^ &09 *Ατρ€ίΒη^ ητίμασ€ Ιίρνσην. 3. κατβκηα ίκατόμβά^ ττολ- 
λ&. 4. €κηβό\ο^ ουκ ^κΧνβν *Ατ/9€ίδάο, οννβκα ήτίμασ€ 
^ρνσην. 5. ϋρνση<; μ€Τ€€ΐ7Γ€ν ^Αχαιοΐσιν^ άλλ' ού/τ 'ΑτρβίΒτ) 
ην8αν€ θνμφ. 6. οτε ( κακώς \ Ίτροσεαττεν Άτ/^είδτ/Ϋ ^ρνσην^ 
τάτβ βχόλ,ωσεν ίκηβόλον, 7. αττέλνσαμεν Ιίρυσην^ οννβκα τον 
ίφιΧησαμεν, 8. 1ίρνση<; ηνβικεν [φφω, 57] ά7Γ€ρ€(σι άγλά* 
ατΓΟίνα Άτρβίδτ^ 9. οϊσομβν [φφω, 57] αττοίνα ττολλά #ίαΙ 
ατΓοΊί'υσομ^ν Χρυστ/ι^, οννεκα τον βφίλησαμβν^ καί φίΧος βστίν 
€κηβολφ. 10. τ*9 φ6/?€£ ατΓοιναχ'Κρνσάο ΑτρέίΒτι; 11. δΖοί 
Πι;λι;ιάδι;9 εχολωσει/ ^Ατρβί'Βην. 12. οτβ κατ€κήαμ€ν ττοΧΧάίζ 
ίκατόμβά^ κάΧα^^ τότε ίττ^ίσαμβν θύμους θβών, 13. δ^ά /χαι^- 
τοσννην Χ/ονσι/^ είττβ βονΧάς θβών ^ΑτρβίΒτ) ΤΙηΧηίάΒτ^ Τ€. 

64. 1. ΤΊΐθ Αοΐι&βαηβ αβοβικίβίΐ ίηί;ο Τγο^ αη(1 ϋΐΐβά ίΐιβ 
ηοΜβ ΡΗ&ιη• 2. ^β 1)ΐΐΓηβ(1 ιηαηγ ξοοάΐγ 1ιβοαίοιιι1)8 <;ο ί1ΐ6 

17 \ 55-57] ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ Οΐ7ΐηρίαη ^οάβ. 3. ΟΙΐΓ^βββ βροΐεβ αιηοη^ ίΐιβ Αβίιαβαηβ 
((ίαί.), 1)πί) ίΙΐΘ 8θη οί ΑίΓβαβ (ϋ(1 ηοί ΙιβαΓίίΘη ίο Ιιίιη (^βη., 
984). 4. ΤΙΐΘ Αοΐιαβαηβ αάίΐΓΘβββά ϋιβ βοη ο£ Α^Γβηβ, 1)α1; 
1ιβ (ϋ(1 ηοΐ; ίΓββ 01ιγ)Γ868. 5. ϊΐιβ 8οη οί ΑίΓβηβ ιυΠΙ 1)Γίη^ 
ιηαηγ Γ8;η80ΐη8 ίη1;ο ίΐιβ οαιηρ οί Λβ Αοΐιαβαηβ. 6. "^^Ιιο 
ι^ίΠ ρΘΓ8α&(ΐ6 Λθ §ο(ΐ8 \νϋ1ι ιηαηγ ^οοίΠγ 1ΐ6οα1χ)ΐηΙ)8 ?/ Ι.Ε880Ν XII ΚΕνίΕν 55. ΜβιηοΓίζβ Λβ ηαπιβδ αη(1 0Γ(1βΓ οί Λβ ΙβίΙ^βΓβ ίη Λβ 
(τΓΘβΙε 8;1ρ1ιαΙ)βί, 501. 

56. Κβνίβ\ν α11 Λθ ίοπηβ ίιΐι&ί; Ιιανβ 1)βοη ^ίνβη ίη Λβ ρρβ- 
οβ(ϋη§ ΐ688οη8, αιιά Ιβαπι ίΐιβ ίο11ο\νίη§ νοο£ΐ1)ΐι1αΓ7 8;1)8θ1ιι<;βΐ7. 57. νθΟΑΒυΐ.ΑΡΥ άγλαόδ, η, όν 1>Γί§Μ, δΐιίηίη^, βρίβη- 
(ϋά, ^ΙοΓίοηβ. 

&γ•ω, α{ω, ήγαγον 168>€1, άιίνβ, οοη- 
άυοΐ, 1)Γίιι§. 

ά€ί$-ω, άιίσ-») ήικτα δίη^ (οί), Ιιτπιιΐ) 
βΐι&ηΐ. 

&λλά 1)ΐι1;, ιηοΓβονβΓ. 

&λλη βΙδβ^ΙιβΓβ. 

&λλο9, η, ο οΙΙιβΓ, ΛΐιοϋιβΓ. 

ά,ν- (ά- δβ/ονβ €θη8οηαηί8), αη ίηδβρα- 
ναύίβ ρτββχ ^^ αίρΐια ρΗναίίνβ"), 
ηοΐ, πη-, άίβ-, -Ιβββ, ^ϋΐιουΐ. 

άνά, &ν αάν,, αηά ρτερ, ινίίΐι ρβη., 
άαί., αηά α€€,, πρ(οιι), α1οη§;, ιιρ 
ϋίΓΟΠ^Ιι, ϋιβΓβοη, Μ^Ιι οη ; αάν., 
(ηρ)οιι, ΙΙχβΓβοη; ινίΐΗ άαΐ., (ιιρ) 
οη, 8.1οο^; ινΐίΐι α€€,, ϋιτοη^ΐι 
(οπ*), ηρ 1;1ΐΓ0ΐι§;1ι. 

&ν<ι^Ρα(νω (βαν-, Ρ^)) ^ναβήσω (άνα- 
βήσ-ομαι), άν^βησ-α (άν^βην) ξΟ \ιρ, 
αδοβπά. άνάσ-ο-β• (Ρανακ-), &νά(β•, ήνα(α (ίϋϋΗ ι 

ί/βη. 985) πιΙθ (ουθγ), ^^αατά, 

ρΓοίβοΙ. 
άνδάνω (σ'ραδ(ι)), ά&4\σ•ω'\, Ιαδον ((Λ• 

αδον), (ιοίΐΐι άαί. 996) ρΐβαββ. 
έΜΓ€ρ€(σΊο«, η, ον 1>οαπ(1ΐ688, οοαηΐτ . 

1688, ίιηιη6&8αΓ&1)1β. 
&ΐΓθΐνα, ων, τά Γ8.η80ΐη(8). 
&ΐΓ0-λν-ω, άΊΓολΰσ», &ιτέλΰσ'α Ιοοββ, 

8βί ίΓββ. 

Άργ€Ϊο$, ου, 6 ΑΓ^νβ, Οτββίε, 
αρΐ(Γτο$, η^ ον 1)68ί, ηοΙ)1β8ύ, Ι^Γ&νββΙ, 

ί&ΐΓβδί (δηρβνΐ. ο/'&γαθόφ). 
&-τϊμάζβ• (τΐμαδ-), άτΐμάσ*»*, τρ^μαβτα 

άίδΙιοηοΓ, δΙί^Κΐ, ίηδαϋ. 
Άτρ€Ϊδη«, άο (εω), 6 8οη ο£ ΑΐτβιΐΒ, 

η8ΐιαίΙι/ νβ/βτδ ίο Αρατηετηηοη. 
αΰτι« (1)&ο^) α^ίη, ϋΐιβν. 
αΰτό$, η, 6 δβΐί, 1ιίιη(8β1ί), 1ΐ6Γ(86ΐί), 

ϋ(δ6ΐί), δ8.ιη6. 
'Αχαιό«, ου, 6 Αβίιβ,β&π, ΰττββίο• 18 ΕΕ880Ν ΧΠ [57 βαίν» (βαν-, βατ), βήο-β• (βήο-ομαι), 
Ιβιΐο'α (Ιβην) βοιηβ, ^ο, ^&11(. 

βουλή, ^, η ρΐ&η, τγίΐΐ, γάβΐι, ριΐΓ- 
ροδβ, 601111861, βοιιηβίΐ. 

γ&ρ (^ροδίροΒίΗνβ) ίοΓ, ίη ίαβί. 

Δαναός, ου, 6 Όβ,τιλλώ., ΟνββΙο, 

84 (ροβίροϋΗνβ) Β,ηά, 1)\ι1, £ογ, 80. 

-δ€, ιοίίΗ ααα. (788, 4) Ιο. 

δϋνΟ«, η, 6ν ίβΓΓίΙ)1β, Λ'ν^πΐ, (1γ6&(1 
(ίιιΐ), ίβ&ΓίΐΐΙ. 

διά, α£?ν., αηά ρτβρ, ΐβίΰι ςβη, αηά 
α€€. ϋιτοιι^ΐι, 1)7 ιηβ&ιΐδ ο£, οη 
&600ΐιιιί ο£ ; αάν,, \)β^νίββη, 
αιηοης^ ; ΐϋίΐΗ ρβη., ΙΙιγοπ^Ιι ; ινίΐΗ 
α€€., 1;1ΐΓθτι§^1ι, ϊ>γ ιηβ&ιιβ ο£, οη 
αοοοιιη^ οί, άιιήη^. 

διί-φιλο<, η, ον άβ&τ Ιο Ζβιΐδ, 1)6- 

Ιονβά οί Ζ6118. 

&Ϊ08, α, σν (ϋνίηβ, ^οά1ί^6, ^Ιοήουβ, 

1ΐ6&ν6ΐιΐ7. 
Ορω (ριρ-, ρρη-, ρ€ΐΓ-), Ιρ^ω, ιΐιτον 

(ΙΐΙΙΓΟν) 8ρ68.^, 88,7, Ι6ΐ1. 

€ΐ« (Ιβ) αάν,, αηά ρνβρ. ΐΰίΐΚ αοο, 

ίηΐχ), 1» ; ιιηϋΐ, ϋΐ6Γ6ίη. 
Λτί{γ) &Γ6. 
Ικ (4|), αάν., αηά ρτβρ, ινίύι ρβη, 

ονΛ οί, (ΛΥίΛγ) ίΓοιη. 
&ατό|ΐι-Ρη, "ης, ή ΥίβόΰΛιΟυή), 8αθΓί&66. 
(4)κ•ΐνο«, η, ο ϋΐΒ,Ι (οη6), }ΐ6, 8ΐΐ6, 

Ικη-βόλοφ, ον, 6 ίΓ66-8ΐΐΟθΐ6Γ, βρίΟΐβί 

ο/ ΑροΙΙο. 
έλώριον, ου, το 1)θθΐ7^, 8ροί1(8), ΡΓ67. 

ν^ 17) ό*^ ^7> ιιπη6. 

Ιν((), ιΐν α</ν., αηίΖ ^ΟΓβρ. 2ϋί<Λ άαΐ. 
ίη, &ιηοη£^, αΙ, οη, ϋΐ6Γ6(ίη, -οη). 

Ιν(, <Μ^Ι7^ α#Μ/ ρνβρ. ινίΐΗ ρβη., άαί,, 
αηά αο€, Ιο, (αρ)οη, &^8.ίη8ΐ, 1>7 ; 
αάν,, (πρ)οη, ϋΐ6Γ6θπ ; ιοίΐΚ ρεη,, 
(πρ)οη, σνβΓ, άητίη^; υήίΗ άαΐ., 
αρ(οη), ίη, ίοτ, &1>οιιί, α^αίηδί, 8,1, 1)68ί<1β, 1)7; ίϋίίΗ. α€€., Ιο, ηρ 
Ιο, ονβΓ, (ιιρ)οη. 
<ίργον, ου, τό (ρ€ργον) ^οκκ, (166(1, 

&060Πΐρ1ί8}ΐΠ16ηί, {β2Λ>, 
Ι<Γτ((ν) 18. 

Ιχ« («χ-, «τχ-, «Γχ€-, 603, 619) <£« 
(«τχήο-ω), Ιιτχον 1ΐ8ν6, ΙιοΜ, 

1ί66ρ. 

ην 'νν^είδ. ήσαν 'νν^6Γ6. 

θάλασ-σ-α, τ;ς, ι; 86». 

θάνατος, ου, 6 άβδΛ,Ιΐ. 

θ€α, ας, η ^οάά6δ8. 

-θ€ν ί/βη. βηάίηρ (712), £γοπι. 

θ€0$, ου, ο ^οά, (1ίνίηϋ7• 

θϋμό«, ου, ο 1ι63,γ1;, 80ΐι1, βρίτϋ, 

οοηΓ£ΐ§6, ραβδίοη. 
'Ιλιοδ, ου, ι; Ιΐίιιπι, Τγο7, *1ιθ 

ΤΓΟ&ά. 
κα( 8η(1, 8,180, βν6η, ίιΐΓΐΙιβηηοΓβ. 
καΐ . . . κα( 1)θϋι . . . 8η(1, ηοΐ 

οηΐ7 . . . 1)η1; αΐβο. 
καίω (καν-, καΡ-, και-), καύσβ•*, Ικηα 

1)ΐΐΓη, οοηβππιβ. 
κακό$, η, όν 1)8(1, ροοΓ, π^ΐ7, ιη6&η, 

0Ο^8Γ(1ΐ7, ^10^6(1, 6νί1. 

καλόδ, ή, όν ξθοά(\γ), ηοΙ)ΐ6, 1)Γ8νβ, 
£81γ, Γί^1ιίβοπ8, 1)68υϋίιι1, }ΐ8η(1- 

80Π16. 

κατ(λ-κα(ω (καν-, καρ-, και-), κατα- 
κανσ-ω*, κατέκηα 1)ηΓη ((1οτ¥η), 

0θη8ΠΠ16. 

Κ€ΐν09, η, ο = Ικ€Ϊνος, η, ο. 
Κίλλ(ΐ, ης^ ή 01118, α ίοιοη ίη ΐΚβ 
Τνοαά, 

ι 

κλαγγή, ης, η οι,ΑΝΟ, ηοΐ86, 8ΐιτΐ6^, 

(πρ)Γ08Γ. 

Κλντα(μ(ν)ήθΓτρη, ης, ή 0ΐ7ΐ;£ΐ6ΐη- 
(^η)68ίΓ8. 

^κλιν» (κλ€ν-, κλιρ-, κλν-), — , Ικλνον 
{ΐϋίΐΗ ^βη., 984) 1ι6&γ, 1ι6&γ^6π Ιο. 

19 βΤ] ΗΟΜ£ΚΙ€ ΟΚ££Κ λΐ4«, ον, 6 ρβορίβ, ΙιοβΙ;, βοΐάίβτ^. 

λ^-ϋ, λ^Τ», 0^σ« 1θ08(;, ίΓ66, 1>Γ6&1ί 

ηρ, άββ^τογ, 
ψΛψτ99^ν% τ/ς, η ξίίΐ οί ρτορίιβο^. 
|Μγ4-#9|λθφ, 1^ αν ζΤίΆί-βΟίύβά. 
|Μτ-Ιιννον (-^ίί α/>Γ.), (Ρ€«•-), 8ρο1ί:β 

ατηοη^, &<1άΐ'688β<1 («γι7Α //α/.). 
μ9ρ(οι, οι, α οοιιηΐΐβββ, ίηηιιιηβ]-&1>1β. 
νοΰσοφ, ου, ι; ρΐ&^β, ρ68ί(ί1βιΐ6β), 

6, ή, τ^ Ιΐιίβ, Ιΐι&ί; 1ΐ6, βΐιβ, ϋ; 

οΙκο9, ου, 6 Ιιοαββ, Κοπιρ. 

οίβ•νό«, ου, ό Ιίίτά (ο£ ρΓβ^), νηΐΐατβ, 

οιηβη. 
όλ^κ-4• 1{:ί11, άαβίτογ, ηιίιι. 
'ΟλύμίΓΜχ, )/, ον Οίτιηρί&ιι. 
ΌλνμίΓο^, ου, 6 Οίτιηριιβ. 
δβ, 45, δ ^Κο, νΚίοΙι, ^ΙΐίΐΙ. 
δη "νν^Ιιβιι(βνβΓ). 
ού (ούκ, ούχ) ηοί, ηο. 
ουν€κα (ον4νικα) 1>βθϋΐΐ8β. 
έ{χα ίβ,Γ, ν>7 ίίΐΓ, ιηιιοΐι, οοηβίάβΓ»!)!^. 
ιτάτρη, ης, η ίΛίΙιβΓίίΐιΐίΙ, ηΗ,ϋνΐί 

Ιαπίΐ. 
ιηίΒ^ (ιτϋθ-, ΐΓΟίθ-, ιηθ-), ««(σ*ω, 

ΙΐΓϋο-α (ΐΓ^ιβον) ρίΤ8αιΐ(1(% Λνίη 

ΟνβΓ, ΙΙΐίΗΐ(^ϋ(1. 

Ίτίμιτω (ιτιμιτ-, ιτομιτ-), π^μψω, Ιττιμψα 

Ηβικί, ββοοΓί, οοικίαοΐ. 
ΠηληιάΕην, αο (εω), ό 8(>ΐι οί Ρβίβιΐδ, 

Λ('ΊήΙΙβ$, 
ΐΓολλόδ, )/, όν ιιιιΐϋΗ, ιιΐ£ΐιΐ7> ιιιιιηβΓ- 

ΟΗΗ. Πρ£•μοι, ον, ό ΡΗΐλΐιι, Ιήψιρ ο/ Ττο^. 

νροσ'-έανοτ (ϋ(/ οογ.) (ριν-) βρο^β 
Ιο, &<1<1τ68θ6ά. 

"""Ηί» ^» ^ (ίπηβτΛΐ) ρτΓβ. 

υκ ί ^ϋίρ ο», ον, τό 80ΚΡΤΚΕ, 8(;&£ί. 

σό», σή, σύν 7011Γ, 7011Γ8. 

στρατός ον, 6 &πη7, βηΑιηριηβιιΙ, 
Ιιοβί. 

τέ {ρο9ΐρο9ΐίιν€ βηϋΐίίίϋ), αηά, &ΐ8θ ; 
τ^ . . . τέ (οΓ τ^ . . . κα() 1>ο1;1ι 
. . . &ηά, ηοϊ οηΐγ . . . 1>π1ϊ αίβα 

τιλ€ί«• (τιλιο*-), τιλ^ (τιλΙσ'(σ')«), 
ΙτΑιο'(ο')α ϋοοοιηρϋβΐ!, ίιιΐβΐΐ, 
ρβΓίοπη. 

ηνχ• (τινχ-, τνχ-, ηιβ-), τι^, 
Ιτιιι(α (τέτνκόν) άο, πι&^β, ρβΓ- 
ίοπη, οααββ, ί&βΚίοη, ρΓβρατβ. 

τ£β, τ( ^1ιο? ^Μο1ι? ν]ι&1ϊ? τ£ 
ν1ΐ7? (780-781). 

τόη ίΐιβη, 8.1 ϋΐΆί ϋιηβ. 

φ^ρω (φ€ρ-, οΐ-, Ινικ-), οίσ^, {|νηκ• 
1)β£ΐΓ, 1)Γίιι§, οωτ7• 

ψιλέ-«•, ψιλήο-», Ιφίληο^ Ιογβ, β1ΐβΙ<- 
ίβΐι, βηΙβΓί&ίη Ιιοβρϋ&Ι)!^. 

ψ(λο«, 7/, ον άβ&Γ, άατϋπ^, Ιογβΐγ, 
1)βΙονβά. 

χολΟΗ0, χολώο-β», έχόλ•»ο« &η£^, βη- 

Γ&^β, νβΧ. 
χρ<^<ΓΙΟ«, 7/, ον ^θΐ€ΐ(β1ΐ), οί ^1<1. 

Χρ^ση, ης, η ΟΙιτ^βα, α ^ιτη ίη <λ« 

Χρ^<Γη9, ΟΜ> (ίω), 6 €1117868, α 
ψνχή, ης, η 8θπ1, Ιίίβ, 1)Γ6&ί1ΐ, βρίτϋ. ΝοτΕ. — ΤΙίΓοιι^Ιιοηί ίΐιίβ ι>οο1^, ^θΓ(ΐ8 ρΓοοοίΙοά 1)7 »η ϋβ^θΗβΙε (*) 
ϋπί £ΐ88τιπΐ('(1 ίοηιΐΗ; 1}ιο8β ίοΐΐο^βά 1)7 β-η &8ΐοη8ΐ( 8>Γβ Αϋίο, αη&ΐο^ιιβ 
Ιο ΙίΐιοΜΤΐι ΙΙοηΐίτίο ίοηιΐΒ, 1)α1 ηοΐ ίοιιικί ίη ΙΙοιηοΓ; ίΐιοββ ίοΐΐονβά Ι)^ α 
(ΙοιιΜίί ιΐ8ίί'η8ΐί (**) λπ» Αϋίο, ηοί β,ηαΐο^οηβ Ιο ΙΙοπιβηο ίοηηβ; Ιΐιοβθ 
ί()11ί)\νΓ«»(1 1)7 α (1ιΐί(ίί(•Γ (Ι") λγο ιιοί Ερίο ογ Αΐϋο, 1)υ1 ατβ Ιοηίβ ογ Ιιττίβ; 
ϋιοββ ίϋΐΐοννϋά ϊ)γ α 1ΐ7ρ1ιβπ (-) ηγο 8ίοηΐ8 (628-β30). 

20 4 Ι,ΕδδΟΝ ΧΠΙ [58-61 

Ι^ΕΒδΟΝ XIII 

Κ0υΝ8 ΟΡ ΤΗΕ ΤΗΙΚΒ Β£ΟΙ£ΝδΙΟΝ 

ΊΐΛΑΏ, 1-5 

68. 1) Ιίθίίπι ίΐιβ ρήηοίρίββ οί ίοππαϋοη οί ηοαηβ ο£ Λβ 
ΛίΓά άΘοΙβηβίοη, 680-692. 

2) 1<6αηι ϋιβ άβοίΘηβΐοη οί βασιλεύς Μηρ^ ηρως Κβνο, ττόΧις 
σίίί/^ αηά έττο^ ινοτά^ 701-709. 

3) βθαά ϋιβ ίηΙίΓοάιιοίίοη. • 

4) ΜβιηοΓίζβ ΛθΓοα§1ιΐ7 Λβ ι^οΓά ϋβΐ;, 4, ιγΐιίοΐι Ιιαβ αΐΐ 
Λβ ΛνοΓάβ 1186(1 ίη ίΐιίβ Ιβδδοη. 

69. ΟρίιοηαΙ: 

80. νοοΑΒυυνκγ 

Ηαάββ, ροά ο/ ϋιβ Ιοιοβτ ΐβοτίά. 8ίοχίίΓ)ιβο.τί&ά, 1)Γ2ΐνβ. €θ9, το ^^τίβί, ραΐη, 'νν^οβ, κΰβ•ν, κννό«, 6, ι; άοξ. 
ΐΙ)ΐ6. μήνιβ, ιος, ή ν^τΛΪϊϊ, ίητγ, ιηίΜΙηββδ, 8μ.το«, η ίβΆδί, \)Λτϊα\ιβί, όοτ- ούλόμινοφ, η, ον Άοοητββά, ά&βίτηο' 

<^ { ι' ■ ϋνβ, άβίΜΐΙ^. 

Αιάίι 6 Ζβιιβ, /αύιβτ αηά Ηη^ ιτρο-ΐάΐΓ-τω, ιτροΐάψω, ιτροΐαψα ΙιιιγΙ 

^§βίΐ8 αηά ηιβη. ίοτΥίΒ,τά, δβικί ίοΓίΙι. 4(ρωο«, 6 ΗΕΚΟ, ΐηί^1ιί7 ΥίΆΤ- τΛ^μι,^ (0η-, 6€-), θήο-», Ιθηκα ^ ριιί, 

', ρΓΟίβΟΐΟΓ, βίΐνίΟΓ. ρΐ3.6β, β&Π8β. 

ΒβΓίν&ΙϊίνΘβ : 886 4, αηά βηά 80ΐιΐ6 η6\ν^ οη68 ίη ϋΐ6 άίο- 

ΤΓ8;η8ΐ3,ί6: 

61. 1. μήνις ΤΙηΧηίάΒβω *Αχι\ήος ην οϋΚομβνη^ βθηκε '^αρ 
μνρΓ α\Ύ€α τοίσιν ^Αχαιοΐσιν^ ιτροίαψβ Ββ ττοΧΧάς ψνχ^^ ίφθί- 

1 ΥβΓίΜ (ί£ ηοΐ άβροηβηΐ, 897) αβ 11ιβ7 αρρβαΓ ίη Ιϊιβ νοο3,1)υΐ3,Γ7 (ίη Ιΐΐθ 
ΰιβΐ ρβιβοη βίη^θτ, ρΓβββηΙί αοϋνβ ίηάίοαίίνθ) οι*(1ίηϋΓΐΐ7 βηά ίη -ω, 1)ηΙ 
80Π16 βηά ίη -/α. δ6Υ6Γ8ΐ οί Ιΐιοββ βηάίη^ ίη -μι τβάαρίίοαίβ (874, 886) Ιΐΐθ 
ρΓβββηΙ ^ϋΐ ί, &8 τίθημι (η-θημι) = θι-θημι (619) ρηί, ρίοοβ, οαΐίββ, δίδωμι 
(δί-^ωμΛ) ρίν€, ρταηί. Οί ΙΙΐβββ Υ6γΙ)8 ϊημι^ δίδωμι, Β,ηά τίθημί Ιΐ&Υβ -χα 8β Ιΐΐθ 
θΐιάΐη^; οί Ιΐΐθ ΑοηβΙ, ίη8ΐ;6&ά οί σα, 841-843. 

21 62-£3] ΗΟΜΕΗΙΟ 6ΚΕΕΚ 
μοικ ήράιΐΰρ ΆιΒι, ίτΐνχΐ δ' ίΐύτούϊ έΧιόρια καΐ δαί 
οΐωνοΐαί Τί, ετΛΐσε δέ βουΧην Αί<κ. 2. θΐά άείΒα μηνιν ου- 
Χομένην ΆχιΧηοΐ, η (θηκΐΡ μνρΓ οίλγε' Άχαιοΐσίν. 3, θΐοΐ 
οΧέκουσι τον στρατάυ, καΧ ττροίάτττονσ* 7ΓθλλίΪ9 ψϋχαϊ ηρώων 
"ΑιΒι. 4. Τΐΰξομΐν μϋρίου^ Άχαίοϋ^ ίΧώρια κύνΐσσίν καΧ 
δαϊτιι Ύοϊσιν οίωνοίσιν, οΐ/νεκα ψίμασαν Χρύσψ'. 5. καλή ί^ • 
ή βουΧη Αιόί. ■ Ι"" 
ουλομίνην. ΐ) μυοί Αχαίοιϊ αλγ( εί 
'^ ιτηΧΧας ο ιφθίμΊΟί ψΐίχας Άιοϊ ιτροίαψίΡ 
ηρώων, αιτΓοίΛ δέ έΧώρια Τίΐχί κύνατσιν 

δαϊτο, Διός δ' ίΤίλεώτο βονΧή, ΝοτΕ, ^ 01)8ΐ'Γνι; ί\ιαί ίΐιβ 1οιι§ άοιιΙιΗιιΙ νυ\ϊι^1ίΐ (51ίΙ ) ιιπ' 
ηικτίΐβιΐ ίο Ιΐιι^ ΗΰπίΡΓΪι: ρϋ3ΐή§;ρβ (530), αβ Ιίικίτ Ιι^η^Ιΐ! ιηιΐϊΐ Ιιι.- 1(?)ΐ 
ΐτοιη ίΐιι; πιβϊγρ. 63. 1. Μήίΐν 13 ριηρίϋΐϊρ, 1)7 ροκίΐίοιι, ϋίΐ ίΐιε ροηίπιΐ ίΐιβιη•; ο£ Ιΐ 
ΙΙΪιΐίί. Ιΐ ϊβ ΙΙΐΒ ΐα»ά νταΐΗ οί Αο1ιϊΙ1ε3, ΒιΙκΙ ϋβ ΙβγγιΙιΙι; οοηκ^ηΰρηορΒ 
ΙΙιβ ΟΓββΙίβ, πΐιίϋΐι ϊΐιβ ροβΐ ιΐ3β3 &β α Ιΐιτεαά Ϊογ Ιιίκ ;ιΙο<;. — &•ι5( [άαβω] ! 
ρΓβί. ιιαίι. ϊιηρ*ηιΙ., 2<1 «ϊη^^ ϋΐη^^, ί.ί•. ΐπίφΐτυ ηιβ λ'ϊΙΙι Ιΐΐί' ρΓΐ οί βοής, 
ΙΟβΟ. — ίίί (ύιο 1111136 οί βοής) Ϊ8 τοοΛίΐνβ- — ΠηληιΑε€α = ηι;λΐ](ά&ίο, 
573 (ρΓοΙιαΙ)}^ ΤΙηλψά&α ΆχΜ/α; βΙλμκΙ ίιΐί'ΓΕ ΟΓΪξϊιι.11!;). 

2. οΑλομΉρ• ΪΒ ίΐηρίιιιΐίο αβ ΐ>?ϊης αϊ ΙΙιε^ Ιιβ»! οί (Ιιβ τ^τβε, αηά αΐ ΐΐιβ 
βηιΐ οί ίΐΒ ρΙ&ϋΒΕ, &ιΐ(1 οίΐΐ οί ίΐιβ ηιίιιπιΐ ογΛργ. Ιΐ ϊβ ϊη α Ιίϊιιά οί αρροβί- 
ϋοη «ϊΐΐι μηνιν, β.3 ίΐιοϋ^ΐι ϊΐ «ΡΓβ απ ίΐίίβτΐΐιοη^ΐιΐ, &ιιι1 ίβ εχρβιιι1«1 ημΙ 


ΕΕ880Ν ΧΠΙ [64 

&ιηρ11&6€ΐ 1)7*116 ίοΐΐο^νήη^ οίαπββ. — η [ος, η, δ 773] τβίβΓβ ίο μηνιν» — 
μ9ρ(' Άχαιοΐ$ : £ογ ΐΚβ Μ&ΐπδ 866 576 ; 1178, 3. 

3. Μ6Γβΐ7 8, ρίοΙπΓββςπβ να^ οί ΒΟ,γίηξ "ΜΙΙβά." — ιτροΐαψιν: 830- 
831, 837. — "Αιδι =*Α^ιδι. Το Ιΐιβ αποίβη! 0Γβ6^:8 Ιΐιβ Γβαίιη οί Πβ-άββ 
ΜΤΛ8 ηοΐ; ρήιηΒ,ΓίΙγ & ρΐαοβ οί ρπηί8ΐιιηβιιί, οί ίθΓΐ;ιΐΓβ8, αηά οί 1ιογγογ8, 3,8 
ϋΐθ €ΙΐΓί8ϋ&π Ηβΐΐ, 1)π1 ^8.8 λ ί&ίηί αηά ο1ΐ6βΓΐβ88 οορ7 οί ίΐΐθ πρρβΓ ^ογΜ, 
&η€ΐ ν&8 ίΐιβ »1)οά6 οί αΙΙ άβραΓίβά 8ρίΓϋ8 οί Ιΐιο άβαά. €οη8β(ΐιΐ6ηϋ7 ηο 
οηβ, ηο ΐΏΛϋβτ Ηο^ ^οοά Β,ηά ρίοιιβ, 'νν^&8 8,ηχίοιΐ8 Ιο (ϋ6. 

4. ήρώ«ν 18 6ΐηρ1ΐ8ΐ1ίο, α8 οοιηίη^ αί Ιΐιβ 1)β^ηηίη^ οί ίΐιβ νβΓ8β, Β,ηά 
οπί οί ί1» ηα^υταΐ ΟΓάβΓ. — $€ Ιλώρια = δέ ρέΚ,ωρνα. (580). — αύτού«: Ιΐιβιη- 

8€Ιό€8, ί.€. 1;1ΐ6ίΓ 1)θάίβ8, 8,8 ΟΟηίΓβ,δίβά Τνϋΐΐ ΙίΙΐβίΓ 8}ΐ8.(1θ'νν^8, ΟΓ 801ΐΐ8. 

τιΰχι = ΙΗ'ευχε : 837. Ιη ΟΓάβΓ ίοΓ Ιΐιβ 80ΐι1 οί ίΐιβ άβοβ8.8βά ίο οΙ)ΐ8,ίη Γ68ΐ, 
ι* ΐ¥»8 ηβ0688»Γ7 ίΐιβ,ΐ; ϋΐ6 1)θ(ΐ7 1)β 1)ΐΐΓίθ<1, ογ 9Γ6ΐη8,1β<1, ^Ιΐι Ιΐιβ ρτορβΓ 
ίιιηβτ&Ι Γϋββ. Ιί Ιΐιβ βη6ΐη7 ^β,ίηβά ρο88β88ίοιι οί 1ιί8 ίθ6'8 Ι^οάγ, &8 λ 
τηΛτΙί οί Ιίΐιβ ΜτοΓ8ί 1ΐ6 οο\ι1ά άο, Ηθ ιηί^ΐιΐ; ^νβ ϋ ονβΓ Ιο Ιΐιβ <1θ58 άπα | 
1>ίτ(ΐ8 1» άβνοπΓ. Τ1ιί8 1ΐ6ί§1ιί6η6(1 ίΐιβ ρ3,ί1ΐ08 οί Ιΐιβ ροβί'8 ΙΚθΐηβ. Τΐιβ 
βοβηβ οη ϋΐ6 ορρο8ϋβ ρ3.^β 8ΐιο^8 1ιο^ Ι^ϋΐβτΐγ ϋΐ6 οΜ ΟΓββ^β β,ηά ΤΓθί8<η8 
ίοιις^Μ ίοΓ ί;1ΐ6 1)θάίβ8 οί ϋΐ6 8ΐ3,ίη. ΑοΙιίΠθδ, 'νν^ΐιο Ιιαβ 1)ββη 8ΐιοί ΙΙιγοιι^Ιι 
Ιΐιβ Ιιββΐ 1)7 Ρ8,Γί8, 1ίβ8 ά68,ά ίη ίΐιβ πιίά8ΐ; οί Ιΐιβ ίΓ8.7. Τΐιβ ΤΓοίαηβ Ιι&νβ 
ροιιηο6€ΐ ιιροη 1ιί8 Ιίοά^, β&^βΓ Ιο άτΒ,^ ϋ ιήϊΥάη ϋΐ6ίΓ οττη 1ίιιβ8. (χ1&ποτΐ8, 
οηβ οί ϋιβίΓ ηηπιΙ)βΓ, τ^τΜΙβ αΙΙβπιρϋη^ ίο ϋβ β, Ιΐιοη^ ίο ίΐιβ ίοοί οί 
ΑβΜΠββ, ί£ΐ1ΐ8 ιηοΓΐ8,1ΐ7 ^οπηάβά Ι)^ Α] αχ, λυΙιο 18 βίοιιΐ;!^ άβίβηάίη^ ϋΐ6 
οοΓρββ. ΟΐίΙιβΓ ΤΓθ]*8,η8, ίηοίπάίη^ Ρβ-ήδ, Αβη688, Σαοάοβπδ, αηά ΕοΜρρπδ, 
Ιι&νβ 3θίη6ά ίη Ιΐιβ 1)8,ϋ1β. 

5. 4τιλι(€το [τ€λ£ΐω] : ίιηρβΓί. ρ3,88. ίηάίο., 3ά δίη^., ιναβ })€Ίηρ αοοοτη- ί- 
ρΙίΒΗβά, 

Τ1ΐ686 ν6Γ8β8, ΙΟ^βίΚβΓ ΤΠΐΙΐ Ιΐΐβ \,^0 ίοΐΐο^ίη^, ίΟΓΠΙ ϋΐ6 ρΓ006ΠΐίπΠ1, 

ΟΓ ίηΐτοάιιβϋοη Ιο Ιΐιβ ΙΙΊαά, Τ1ΐ6 8ΐιΙ)]βο1; ίδ β,ηηοιιηοβά ίη Ιΐιβ νβι^ βρδί 
"νοΓά (μ,^νις). ϋ ί8 Ιΐιβ "νττ&ΐΐι οί ΑοΜΙΙβδ αηά ίΐδ άίδβ,δίτοπδ οοη86- 
ς[ΐΐ6ηο68 ίο ίΐιβ (χΓβ6^8, 1)ΐιί λ11 ίη αοοοΓ(1&ηο6 τάϋι Ιΐιβ τπΐΐ οί Ζβπδ, 
ιιτίιίοΐι. ίοΓΠλ Ιίΐιβ ρΓίηοίρ8.1 ί;1ΐ6ΐηβ οί ϋΐ6 ροβπι. 

-+ 64. ΤΓαηβΙαίβ : 

1. Τΐιβ ν&ϋαηί Αοΐιαβαηδ αΓβ βίη^ίη^ ίΐιβ αοοηΓβθά \νΓ&ί;1ι 
ο£ Αοΐιίΐΐββ. 2. Τΐιβ ΛνΓαίΙι οί Αοΐιίΐΐβδ οαηββίΐ ιηαη^ \νοβ8 
ϊο ί1ΐ6 ΑοΙιαβαηΒ αηά Ββηί; ιηαη^ ν&ΐίαηί βοτιΐδ οί ΙιβΓΟββ ίο ϋιβ 
ζοά Ηαάββ. 3. ^β βΐιαίΐ ιηαΐίβ ίΐΐθ αηηγ οί ίΐιβ Αοΐιαβαηβ 
α 1)θθί7 £θΓ Λθ άο^β αηά α 1)αη(ΐιΐ6ί ίοΓ ί;1ΐ6 ΗΜβ. 4. \νβ 
&Γ6 &οοοιηρυ8ΐιίη§ Λβ \ν^ί11 οί Λβ ^οάάβββ. 

28 68-70] ΗΟΜΕΕΙΟ ΟΒΕΕΚ 

Ι.Ε880Ν XIV 

ΡΚΟδΟΟΥ. ΤΗ£ ΰΗ££Ε ΗΕΧΛΗΕΤΕΚ 

Ιΐ-ΐΑΟ, 1-5 

ββ• 1) ΚβΛίΙ 0ΛΓβίΐΐ11)τ ίίΐβ 860ϋθΟ8 ΟΠ ^ΙΙΜίϋΙ^ ΛΠά ρΐΌΒ- 

οιΐ)^, 619-526 &η<1 1159-1192. 

2) Οορ}* {ΐη(Ι ιιιηγΙε ϊίιβ βϋαηβίοη οι 1.1ιβ ίίτΒί ϋνβ νβΓβεβ οι 
Ιΐΐ6 ΙΙΐαά. 

66. ΚβιηβηιΙιβΓ ΐ\ίΆί ώβ οηΐγ νοΐτεί» ύΐβ ψι&ηύΧ,γ οί νΐιίοΐι 
ίβ ηοΐ ΙΐοοηΌ α,νβ α, ι, υ αηά ΐ\ίΆί ίΙιεΪΓ ΐ6η§1.1ι Ϊ8 ϊηάϊοαίβά ίη 
ϋΐ6 νοοαΒιιΙαΓ^'- Αβ βοοη αβ ροββϊΜβ Εΐιβ β(:ιι<ΐ6ηϊ &Ιιοιι1(Ι 
ιη»8ΐβΓ ίΐΐθ ηιΐβδ ίοΓ 1;1ιβ Ιβη^ίΐι οϊ νολνβΐβ ο£ Λβ ίπ&βοΐίοηαΐ 
βηάϊη§β, 80 Λβ Ιο Ιιβ ίΓββ ίΓοπι ΐΐιβ νοοαΙ^νιΙϋΓγ ϊη ίΗΪΒ ρ&ΓϊίουΙαΓ. 

67- Ιη πΐΐΐΓΐΐίη^ Εΐιβ δΰαηβίοη οι ϊΐιβββ νβΓβββ, αββ (Ιιβ θί^η 
(~) ίο ίπ(ϋθΛίβ & Ιοηβ β;Ί1α1)1β, αηιΐ Εΐιβ βί§η (^) ίοΓ η. βΙιΟΓί 
β^ΙΙ^ΒΙβ, ββρβΓβΙτίη^ ίΐΐθ ίββί ίΓοιη β^οΐι οίΙιβΓ Ιϊ^ ί^ιβ ρβΓρβη- 
(ϊίοιιΙ&Γ Ιϊηβ ( Ι ). 

68. Τΐιβ \ντϊί.1βη «οηΙ-ΒΟΟβηΙ ιηιιβί Ββ άίβΓβ^ΛΓίΙβίΙ ϊη Γβίΐ)1- 
ϊη^ ΙτΗβ νθΓβθ. 

69. ΐαοΛί-ϋ 

Μήνιιι α«δε, θεά, ΙΙ>;λ);ι.αάΕ<0 Άνιλήοΐ ι 

•ηρωφν, αι^ίηκ\'.ο( ί1Ι.ωριαη€ν^ κννία&ιν ψοισι Ύ£/ο 'α, ΑίΙκ,Β ίΤίλεί ίΤίλείΓΤ-ο 0ονΧη, 70. Τ1]β ΗγηΙ; 83Γΐ1»1:)1β οί μήνιρ ηιιιβΐ 1)6 Ιοηβ, Ικινίη^ α Ιοη^ 
νοινβΐ, 522. Τΐιβ ϋοοβηί βΗοννβ ί\)Άΐ Ιΐιβ ΒβοοηΛ ί()Ί1»Μβ ιηυβί 
Ιΐθ βΙιοΓΐ,, 545, 1160. ΤΗβη, 1ι«νϊη^ οηβ Ιοη^ !ΐηιΙ οηβ βΙιοΓύ, 
Ιΐιβ ηεχί. Βγΐΐηΐίΐε (ά-) ιηιΐΒί, 1)β βΙιογϊ, η» \νΙιοη ΚιβΓβ 18 οηβ 
Ιοη^ ίο11ο\νβ(1 \>γ ά δΙιοΓί, ίΙιβΓβ ιηιΐδί 1^^ ;ιηοίΙκ!Ρ βΙιΟΓί ίο 
ϋοηιρίβίβ ίΐιβ ίοοί, 1169. 

Τΐιβ ηαΐίί βγΐΐαΐίΐε (-«ι-) Ϊ8 Ιοη^, Ιίείης ίΐ ι)ίρ1ιί1ιοη§, 521-522. 
21 Ι.Ε880Ν XIV [70 

ΤΗθ ηβχί β^ΙΙαΗβ (-δε) ίβ βΙιοΓΐ:, Ιιανίη^ α βΙιοΓί νο\ν^β1 £ο1- 
ΙοίΛΓβίΙ 1)7 ^ βίη^ΐβ βοηδοηαηΐ;. 

Τΐιβ ηβχί δ^ΠαΜβ (^ε-) ίβ βΙιοΓί; αίβο, Ιιανΐη^ α βΙιοΓΐ; νο\ν^θ1 
£ο11ο\ν^β(1 \)γ αηοί;1ιβΓ νο^βΐ. 

Αβ ίΐιίδ οοιηρίβίββ Λίβ ίοοί, Λβ βηαΐ βγΙΙ&Μβ (-α) ο£ θβά 
ιηιΐδΐ; 1)β Ιοη^, αβ ϋ ίβ ϋιβ βιβΐ β^ΙΙαΜβ ο£ Λβ ηβχί; ίοοΐ, 1171. 

Τΐιβ ηβχί; βγΠαΜβ (Πι;-) ίβ Ιοη^, Η&νίη^ α 1οη§ νο\ν6ΐ, 522. 

ΤΗβ ηβχί; βγΙΙ&Μβ (-λτ;-) ίβ 1οη§, Ηανίη^ α Ιοη^ νο\ν^6ΐ, 522. 

Τ1ΐ6 ηβχί; νοινβΐ (-4-) ίβ βΙιοΓΐ;. 8β6 ίΐιβ νοοαΙ)ΐι1&Γ7. 

Τΐιβη ίΐιβ ηβχΐ βγΙΙαΜβ (-α-) ιηυβί; 1)6 βΙιΟΓΐ ίο οοιηρίβΐ» 
ίΙΐΘ ίοοί. 

Τΐιβ ηβχΐ νο\νβ1 (-€-) 18 βΙιοΓΐ;, 1)υ1; αβ Λβ βΓβί; δγΠ&Ηβ ο£ α 
ίοοί ιηιιβΐ; 1)β Ιοη^, 1171, ίΐιβ -δβω ίβ ρΓοηουηοβά &8 οηβ Ιοη^ 
β^ΠαΗβ, 1)7 87ηίζ68ί8, 586. 

Τ1ΐ6 ηβχί; νο\νβ1 (Ά-) 18 81ιογ1;. 8β6 ί;1ΐ6 νοο&1)ΐι1&Γ7. 

ΤΗβη ϋΐ6 ηβχί 87ΐ1»1)ΐ6 (-χ^-) ιηυβί; 1)6 βΙιοΓί; ίο οοιηρίβΐ» 
11ΐ€ΐ ίοοί. 

Τ1ΐ6 ηβχΐ 87ΐ1»1)ΐ6 (-λ^-) ίδ Ιοη^, 1ι&νίη§ α Ιοη^ νο^βΐ. 

Τΐιβ βηαΐ 87ΐΐ3'1)1β (-ος) 18 βΙιοΓΐ;, Ηανίη^ α βΙιοΓΐ; νο^6ΐ, 1)ΐι1; 
ιηηδΐ} 1)6 ιηαΓΐί6(1 Ιοη^ ΗβΓβ, &8 ίήβ βπίΐΐ 87ΐΐ9Ί)ΐ6 ίβ α1^&7® ^^^^^ 
ο^ίη^ ίο ίΐιβ Ρ&1186 ίη Λβ νβΓ8β, 1184. 

Τ1ΐ6ΓβίθΓ6 Λβ ΐη6ίΓίθ&1 8θ1ΐβΐη6 οί ίΐΐίδ ν6Γ8β 18 : 

— ν^ν^ ι — ν^ν^ ι ι — Ό'Ό' ι — κ^κ^ Ι ν. Νο\ν^ ιη&Γΐί Λθ 116x1; ν6Γ8β : ούΧομένην^ η μνρΐ* Άχαιοϊς αλγβ* 

Τΐΐθ βΓβΙ; 87ΐ1αΙ)ΐ6 (ού-) ίδ Ιοη^, 1)βίη^ α (ϋρΗΛοη^. 

Τΐιβ 8βοοη(1 87ΐ1αΙ)ΐ6 (-λο-) ίδ δΙιοΓΐ;, 1ιανίη§ 3, δΗοΓΐ; νο\ν^θ1. 

Τΐΐθ ηβχΐ; (-/Αβ-) ίβ δΙιοΓί;, Ηανίη^ α δΗοΓί; νο^βΐ. 

Τΐΐθ ηβχί Ο-νην) ίδ 1οη§, Ηανίη^ 3, Ιοη^ νο\ν^β1. 

ΤΗβ ηβχί (^) ίδ Ιοη^, 1ιανίη§^ α Ιοη^ νο^βΐ. 

Αδ ίΐιίδ οοιηρίβίβδ ί;1ΐ6 δβοοηά ίοοί;, Ιΐιβ η6χ1; δ7ΐ1&1)1β (/Αν-) 
ιηιΐδΐ} 1)6 Ιοη^, αβ \ί ίδ ΐΐιβ βρδί; δ7ΐ1αΙ)1β ο£ ί;1ΐ6 η6χ1; ίοοΐ. 

Τΐιβ η6χ1; δ7ΐ1αΙ)ΐ6 (-/)Γ) ίδ δΙιοΓί, &δ ίδ ίη(1ίοα1;6(1 1)7 Λ6 αο- 
ο^τά^ βίηοβ 011Ι7 βΗοΓΐ; νο\ν6ΐδ &γ6 6ΐί(ΐ6(1, 575, 1162. 

25 71=^76] ΗΟΜΕΚΙβ Κ?ΚβΕΚ 

ΤΗβη Λθ η^χί &7ΙΙ&Μ0 (Ά-) πιμβί 1)6 βΙιογΙ;, ΙΙσΌοιβρΙθ^θ 
ίΐιβ ίοοί. . .' ' 

' ΤΙΐΘ ηβχΐ; βγΠίΐΜβ (-χα^-) ίδ Ιοη^, Ιιανίη^ α άίρίχϋΐιοχι^• . 

ΤΗβ ηβχί β^Π&Μβ (-οΖς) ίδ Ιοη^, 1ιανίη§ α (Ιίρΐιίΐιοή^• ■ 

ΤΗβ ηβχί; 8)Γΐ1αΙ)1β (αλ-) ίβ Ιοη^, ίο11ο\ν^6(1 1)^ ^^ο ^01180I1&^λ^8. 

Τΐιβ ηβχί βγΠ&Μβ (-7^ ) ίδ βΗογΙ;, Ηανίη^ α βΙιοΓί νο^βϊ. 

ΤΙΐΘ ηβχΐ δ^ΠαΜβ (€-) 18 δΗοΓί,' Ηανίη^ α βΙιοΓί; νοΐ¥β1. 

ΤΙΐΘ ηβχί βγΠΛΙβ (-^τ;-) ί» Ιόχι^^, Ιιανίη^ α Ιοη^ νοτν^θΐ. 

ΤΗθ ηβχΐ βγΠ&Μβ {-κζν) 18 βΗογΙ;, 1)ΐι1; 18 1οη§ Ιιθγθ, ο\νίη§ 
ίο ϋβ ρΙαοΘ ίη ΙΙΐΘ ν6Γ8β, 1184. 

ΤΙΐΘΓβΐοΓβ ϋιί8 ν6Γ8β δΙιουΜ 1)6 8οαηηθ(1 8,8 ίο11ο\ν^8 : 

— \^\^ ι 1 — ν^ν^ ι ι — ν^ν^ 71. ΙΓδίη^ ϋΐ686 ρήηοίρίθδ, απά ίΗβ Γΐι1β8 §ίνβη, 1159-1192, 
ιηαιίί ίΐιβ 803-η8ίοη οί ί;1ΐ6 βΓ8ΐ; βνβ νβΓ868, αηά άο ηοί αίίβιηρΐ; 
αη7 ίτίΓίΙΐθΓ \νοΓΐί ίη Ηοπιθγ ϋ11 ϋιβδβ Ιΐίΐνβ 1)66η 1;1ιθΓου^1ιΐ7 
ιηΘίηοΓίζΘά αηά οαη 1)6 Γ6ρ6α1;β(1 τΐι^ϋιιηίοαίΐ^ \νί1;1ι βαββ. 

72. Α ^οοά ρΐαη ίο ίο11ο\ν αί βΓ8ί ίδ ίο ιηαΓίί οηΐ^ ίΗθ β^^ 
Ι&Μβδ οί \ν1ιίϋ1ι ί1ΐ6 ςηαηίϋγ ίδ οβΓίαίη, ινϋΐιουί 1ια.νίη§ ίο . 
οοπδΐιΐί ί1ΐ6 νοοίΐΙ)ΐι1αΓ7. λνΐΐ6η ίΗιβ ίβ (1οη6, ί1ΐ6 ς[ΐΐ£ΐηίίί7 οί 
ίΐιβ Γβΐϊΐίΐίηίη^ δ^ΐΐαΐίΐβδ οαη υδυαίΐ^ 1)6 (ΐ6ί6Γΐηίηβ(1 ίΓοιη ΙϋιοίΓ 
ροδίίίοη ίη ίΗβ ν6Γδ6. 

73. Β6ίθΓ6 αίίβιηρίίη^ ίο ιη6ΐηοΓίζ6 8. νβΓββ, ίί βΗούΜ'&Ι- 
Λν3-78 1)6 ίΓαηδ1αί6(1 δβν6ηι1 ίίιη6β, ίίΐΐ ί1ΐ6 βίυ(ΐ6ηί ίβ (][τιίίθ 
ίαιηίΙίαΓ \ν^ίί1ι ί1ΐ6 6Χ3,ϋί ιη68,ηίη§^ οί βν6Γ7 \νοΓ(1ίΐη(1 τιηάβι- 
βίαηάδ αοουΓαί6ΐ7 6νβΓ7 οοηδίΓυοίίοη ίη ίί. 

74. ΓίΓδί ί1ΐ6 ί6ίΙθ1ΐ6Γ ΐηΐΙ}Γ Γ6ρ6ίΐί ί1ΐβδ6 ν6Γ8β8 α ίβ\ν ί1πΐ68 

ίοΓ ί1ΐ6 δίηάβηίδ, ί1ΐ6ΐι ινίίΐι ίΐιβιη, ίίΠ ίΐιβ^ 1ιαν6 ίΐιβ πιονβ- 
πΐ6ηί ιηαδί6Γ6(1, 1)ΐιί αίί6Γ ίΐιαί ίΐιβ δίυάβηίδ δΗουΙά 1)β αΗβ ίο 
Γβοίί6 ίΐιβπι ίΐ1οη6. 

76. Ι^6ί βαοΗ δίυάβηί Γ6θίί6 ί1ΐ686 δβραΓ&ί6ΐ7, ί1ΐ6η ΐ6ί ίΐιβιη 
1)6 Γβρ6αί6(1 1)7 βιηαΐΐ ^Γουρ8, ίΐιιϋ. ίιηιιΐΐ^ ίη οοηο6Γί \>γ ίΗβ 
θηίίΓ6 οΐαδδ. 

76. Ιη Γ6ρ6αίίη^ ί1ιβδ6 νβΓ868 οηιΐΐγ, ί1ΐ6 ΛνοΓ(1β ηιιΐδί οί 
0Ο11Γ86 1)6 1^6ρί (Ιίδίίηοί αη(1 ηο 1)Γ6α1ζ ηιπδί 1)6 πια(ΐ6 1)6ίΐ¥6θη 

26 1 
^Ί^^αιη ΟϊΜοι-γ, Κοπιε 01>•ριοι1ΐί!ι, Μιιη 

ΟΚΕΕΚ α003 ΑΝϋ ΟΟϋΟΕδΒΕΗ Ι.Ε880Ν XV [77-80 

Λβ ββραΓαΙβ ίββί, υηΙβΒβ ίΙιβΓΘ ίβ α ραυββ ίη δβηδβ, οαββυΓα, 
1185, ΟΓ (ΙίαβΓββίδ, 1188. 

77. ΟαΓβίυΙ αΐΐ^βηϋοη ιηυδΐ 1)β ραίά Ιο Λβ πίΘαηίη^ ο£ Λβ 
ραδβα^Θ, αη(1 ί;1ΐΘ ναΓίουβ ραυ.8β8 βΗοιιΙά 1)θ Ιικϋο&ίβά \)γ ίΐιβ 
νοίοβ. 0£ 0ΟΙ1Γ86 ίΐιβ νοίοΘ πιυβί} ηοί 1)6 &11ο\νβ(1 ίο άτορ αί 
Λβ βηά ο£ α νβΓββ υηΐβδβ ίΙιβΓθ ίβ α (Ιίβϋηοΐ; ραηββ ΙΙιθγθ. 

ΕΕδδΟΝ XV 

ΤΗΙΚΟ Ο£0Ι£Ν8Ι0Ν (Οοηϋηιιβά) 
Ιι,ΐΑϋ, 1-10 

78. 1) ΙίβαΓη ίΥιβ άβοίβηδίοη ο£ αναξ Μτψ^ τταΐς βΜΙά^ άπα 
ανήρ τηαη, 693-694, 697-700. 

2) Μβιηοηζβ ίΐΐθ βΓδί δβνβη νβΓδβ» ο£ Λθ ΙΙίαά^ 82. 

ΝοτΕ. — ΗβηοβίοΓίΙι 3,1^3,78 οορ7 3,ηά 803,η βαοΐι 1θ88οη £γοπι ΗοιηβΓ, 
Λΐιά ιηβιηοΓίζβ ηοΐ 1β88 ίΐΐίΐη οηβ νβΓ8β ρβΓ ά^^γ ϋ11 Ιΐιβ βΓ8ί βίΙ^-ίίΛτο 3,Γβ 
οονβΓβά. Ιη οορ^ίη^ ί1ιβ8β νβΓ8β8, ίΐιβ 8.οοβιιΐ8 £ΐηά 1)Γβ£ΐί1ιίιι^8 ιηιιβΐ ηοί 
1)Θ οιηϋΐ^βά. 

79. ΟρϋοηαΙ: 

80. νοοΑΒυυνκγ 

&να(, &νακτο9, ο ^ϊη§, ΙοΓά, ρΓΟίβοίοΓ. ϊρις, ι8ο«, η δίΓΐίβ, ηιΐίίΓΓβΙ. "^ 
&νήρ, άνέροβ (άν8ρό«), ό (Γβ»1) πι»η, Δητώ, Αητόο« (Δητου« 584-585) η 

ν&ΓΤίΟΓ, ΙΐβΓΟ. ΙίβΐΌ, ΊΠΟίΙΐβΓ ο/ ΑροΙΙο, 

&ρ(α), (^) η£ΐίιΐΓα1ΐ7, οί οοτίΓββ, »8 μάχ-ομαι,^ ^^^% 1)&ϋ1β. 

^οιι ^ηο^, 3.8 7011 ιηί^ΐιί οχρβοί, ξυν-^-ημ,ι (=σ•ι-<Γημι 603-604; ή-, 

ίΥίΌΧ 18, ίη βββοΐ. Ιΐ Ία ηοΐ αΐιναι/β €-), {υνήσ-ω, {υνήκα * ({υν^ηκα),^ 

ίταη^ΙαίαΜβ ίηίο Εη^ΙΙ^Ιι, ιυΜοΙι Ίια8 \>Λη^ ίο^βΙΙιβΓ, ΙΙιγοιλγ ίο^βΙΙιβΓ, 

/οτ ίί ηο βχαοί β^ηίναίβηί. 1ΐθ3,Γΐίβη, Ιιββά. 

βασ-ιλιύφ, ηος, 6 Μη§, πιΙβΓ. ^ρ-ννμι, 6ρα•ω, ώρσ-α (ώρορον) βϋτ ιιρ, 

8^ ίηάβθά, 1;πιΐ7, ίθΓ8θοΐ;1ι, ηοτν^. Ιίίηάΐβ, ίηοϋβ, θχοϋβ, 8.γοιι86. 

$ι-£-<Γτημι (<Γτη-, «ττα-), 8ΐ6ΜΓτήσ•ω, ΐΓρώτο«, η^ ον βΓδΙ, ίοΓβΐηοβΐ;, οΐΐίβί; 

Μτη^Λ (8ι4στην) βτΑΝϋ 3,ρ3,ΓΪ;, τ6 ιτρώτον, τά ιτρωτα, αβ αίΐνενϋ, 

ββρατ&ίβ. 781-782, Ά^ ήτβί, ήτ^ϋγ, ήΐ8ί, 

^ ^1«• (Ι|η8-), — , ήρ«Γ(σ•)α ςιι&ΓΓβΙ, υ1ό«, οΰ (έθ5, οδ), δ 8θη. 
βίτίνβ. 

1 87, Νοί«. 2 60, Νοί». 

27 81-63] ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

ϋβπναίίνΘβ: ροΙγ-αηά,Γ^, ρΗίΙ-αηάΘΓβΓ, Αη(ΐΓΘ\ν^, αηάΓΟ- 
^^ηουβ; 1)£ΐ8ί1-ί8ΐε, -ίοα; 8^3,7, β^αϋο, δίαικί; βήβϋο; 1ο§^ο-, 
Λβο-ιηαοΐι^ ; ρΓοίΌ-ρΙαβιη, -ζοοη, -1;3Γρθ. 

81. ΤΓ&η8ΐ»1;β. 

1. θ€€ί άείσα μήνιν *Αχι\ήο<ζ^ βξ οδ (^/νοψ ίΗβ (ίτηβ ν)Κβη^ ί.β. 
1)β^ίηηίη§ αί ίΐιβ ροίηΐ; ίη ΙΙιθ βίοΓ^τ} ^^τα τΙφωτα Βίος Άχ^λ- 
λ€ύ9 καΐ *Ατρ€ίΒης αναξ άνΒρων ήρίσά^ην^ Γβ/^/ξω] καΐ Β^έίίΨητηρ 
[^Βιίστημί]. 2.'^τίς,θ€ωρ ξυνέηιϊβ [ξννίημυ'] 8ΐον ΐΑχιΧήά '^'^λ,-. 
καϊ *Ατρ€{8ην ΙρίΒί (ίθ09) μάχβσθαι (ίο β^Μ); 3^ υίοΓ Κη-^^' 
τόος καΐ Δ^ο9, ίκηβόΚοζ^ ξυνβηκέ σφωβ (ίΚβββ ίΐϋο) βριΒί μάχ€' \ 
σθαι^ τον ^άρ βασιΧβύς ΆτρβίΒης έχόλωσβν^ 6 δ' ΆραβΛ^ην ^ 
νουσον ανά στρατον * Αχαιών^ ωΧβκβ δέ Χάους. 

82. Οορ7, 8οαη, αικί ίΓαηβΐΗ,ίβ : 

ΙΙίαίΙ, 1-10. 

Μήι/4ΐ/ άεώζ^ θβά^ ΠηΧηιάΒβω ^ΑχιΧήος , 

ονΧομβρην^ψμυρί Αχαιό ις αΧ^€ εσηκβν^ ,Λ 

7Γθλλά9 δ' Ιφθίμονς ψυχάς "ΑιΒι ττροίαψβν '•^[ ^" 

ιτ/όδώί, αντ^ορζ δβ €/^ρίά/τ€υχ^ κνρβσσιν ^ ^ 

-^ "οίωνοΐσί τ€ Βαϊτα^ Αιο^ ο έτ^ΚζίίΤοβονΧη^ 5 

Ιξ ουΙόη ή-α Ίτρωτα ουαστητην £ρ$σαντ% 
*Ατρ€ίθη<ζ τ€ αρο^ άνΒρων και,/όίοΐζ ^ΑίχιΧΧευς. 

τΐ9 τ α/9 σφω€^ σ€ων βριοί ξνν€ηκ€ μαχ^συαι ; 
Λ7;του9 Λαι Δ409 υω<ζ, Ο'^αρ ρασιΧηι χοΧωσβξ^ 
νουσον ανα στρατον ωρσβ κακην^ οΧβκοντο δβ ΧαοΙ, ίο 

'/ 

83. 6. ου [δί, η, ο, 773], Ιξ ου, Γβίβιτίη^ 1)3,ο1ί ίο α£/δ£ /γο//2 ίλβ Ητηβ ιοΗβη^ 

ΙίΙβΓ&ΙΙ^, /γομ ν^Ιιαί [^^^ηβ]. — τά πρώτα : 781-782. — δια^ττήτην = ΒίΛ,στψ 
την, 837 {Βάστημχ]. — ^ρ^σ-αντ^ \_1ρίζ<ύ] : Άοτ. αοΐίνβ ραΓϋοίρΙβ, ηοιη., άΐΐ&Ι, 
ιη&δο., ((Ιί('ΐ/ /?/'ο) ΗαΐΊΐΗ/ φιατΓβΜ, 

7 18 ίη »ρρο8ϋίοη ^ϋ1ι Ιΐιβ 8υΙ)3βοΐ; οί Βω-στητην. ΤΗβ 8οη οί Αΐτβπβ ίβ 
Α^αιηβιηηοιι, οοΐϋΐη&ικΙβΓ-ίη-οΙιίβί ο£ ΙΙιθ λΙΗ^μΙ (ίτοοίε ιηίΙϋ&Γγ βχρβ<ϋϋοη 
α^ίηδί ΤΓογ, ιιιΐ(1ί?Η£ΐ1ί(»η ίυ 1>ήη^ 1)»ο^ Ιΐθίθη, \νίίο οί Μβηθίαιιε, 1)ΓθϋιβΓ 
οί Α^&πΐΰΐιιηϋη : βΙιο Ιιικί 1)(•(»η «ίοΐβη 3,^'αγ ίΓοιη Ιιογ Ιιοπιο Γη ΟΓββοβ Ι)^ 
Ρατίδ, 8οη οί Γγιλπι, &η(1 ^ϋβ ηοΐΛτ ίη Τγο7. — τ€ &να( = τ€ ράνα(, 580. 

28 ι Ι,Ε880Ν XV [84 

Τΐιβ 8οη ο£ Αΐτβιΐδ ν&8 βο νβΐΐ Ιεηο^τη ίο ΗοιηβΓ'β 1ι6&γ6Γ8, ϋ \7&8 ηοί 
η66688&ΐ7 ^ ^▼β ^ ηαιηβ, Α^ιηβιηιιοη. 

8. ΤΜβ νβΓ86 18 Λ τΙΐΘίοήο&Ι ς[ΐΐ68ϋοη, 8,(1(ΐΓβ886(1 1)7 ίΐιβ ροβΐ Ιο 1ή8 
αικϋβηοβ, ίο &Γ0ΐΐ8β αΐΐβιιΐίοιι αηά οαήθ8ϋ7, 8.ηά τν^ΐιίοΐι 1ιβ ϋιβη &η8\76Γ8 
1ιίηΐ86ΐί : Ά οοιηιηοιι άβνίοβ ο£ ριιΙ)1ίο 8ρβ£ΐ1εβΓ8. — σ-ψω« [Ιο] : 3ά ρβΓβ. 
ρΓοη., Λοο. άααΐ, ίλβββ ίινο. — <ίρι8ν : 1009. — μΑχασ^αχ [/Μχχο/χαι] : ρΓββ. Λοί. 
ίηβηίϋνβ, άβροηβη*, ίοβ^ΐιΐ. 

9. βασ-ιλήν : 996. — χολωθ€£« [χολόω] : &ογ. ρείδδ. ρ&Γϋοίρ., ηοιη. 8πι^. 
ιηείδο. (ιηο<ϋββ8 6), Ηανιηρ ϋββη βπΓα^βίΙ, — Δητοδβ = Αητόοζ, 584—585. — 
βασ-ιλήι = Άγιμ,ίμ,νονι. — Δητοΰβ καΐ Δι^ ν105 = Απόλλων, 'νν^ΐιο ν&8 ιηβ- 
<1ίίΐΐ;βΐ7 ϋιβ ο»α8β οί ίΐιβ ςα&ΓτβΙ, δίηοβ 1ιθ 1)γοιι§1ι1; α ρΐίΐ^β ιιροη ίΐιβ 

(ιΓββΙίδ, νΐΐίοΐΐ ξΆΥβ ΟΟΟ&δίοη ίοΓ ϋΐβ 8ίήίβ \)βίΜνββΊ1 Αθ1ΐί11β8 8,11(1 Α^ 

ιηβπιιιοη. 

10. νοΰσ-ον 18 Θΐηρίΐίΐϋο Ι)^ ροδίϋοη, 8,8 18 κακήν, νΜοΙι 18 ίιΐΓ<;1ιβΓ βχ- 
ρΐΒ,ίηβά 8ΐιά Θχρ&ιιάβά 1)7 ίΐιβ ίοΐΐο^ίη^ βΐ8ΐΐ86. — όλέκοντο = ώλίκοντο, 
837 Ιόλεκω], ίιηρβΓί. ρ888. ίη(ϋο., 3ά ρΙπΓ., ίτβΓβ Ιβιπί/ άββίτοι/βά^ ΙοβρΙ ρβτ- 
ίίϊΛίη</. — λϊο^ : ίΐιβ δοΜίβΓδ ίη Ιΐιβ ΟΓββΙε 8,Γΐή7. 

Οη ίΐιβ βΓδ* ββνβη νβΓδβδ, Γβαά 63 (θηά), 8ΐιά οοιηρ^Γβ Ηβπηαηη (τΓίιηιη : 
" Τΐιβδβ βΓδί νβΓδβδ 8ΓΘ ϋΐίβ ίΐιβ Ιοηβδ ο£ 8 {πηβΓ8ΐ ιη8Γθ1ι ήδίη^ Ιο 8, 8^7 
δΙίΓΟπάβά "ννϋΐι §1οοπΐ7 οίουάβ. Α δβήβδ ο£ νβΓδβδ λυΙιιοΙι Ιϋβ ΗβΓ&Ιάδ 
Αηηοπηοβ ίΐιβ 'νν^ΐιοΐβ ροβη. Α ^1ουιη7 οίουά ^8ΐ1ιβΓ8 ονβΓ ίΐιβ ΟΓββΙίδ. 
Τΐιβ ήβΐά 18 οονβΓβά τν^ϋΐι ίΚβ οοΓρββδ ο£ £8ΐ1βη ΙιβΓοβδ. ΌοξΒ Λπά ναϋπΓβδ 
Ιβ&Γ ϋιβ 1)ο<ϋβ8 ο£ Ιΐιβ 8ΐ8ίη. Τΐιβ ιηοδί; ρονβΓ£α1 ο£ ιηβη 8ηά ίΐιβ ιηί^ΐιΐί- 
βδί πιογΙλΙ άβδοβηάαηΐ} ο£ Ζβυδ ςηαΓτβΙ. Ζβτΐδ 1ΐ8δ άβίβπηίηβά ΐΗβ άβ- 
δΐιηιοϋοιι ο£ Ιΐιβ ρβορίβ. ΑΠ Ιΐιίδ ίη 8 δίη^ΐβ ββηίβηοβ 'νν^ΜοΙι ο1ο8β8 'νν^ΗΙι 
Άχιλλίνδ." 

^ϋΚ ήηβ ροβϋο ίηδί^ΐιί ΗοιηβΓ 1)β§πΐδ Μδ 8ίθΓ7 ίη Ιΐιβ νβΓ7 ιηίάάΐβ 
νίΐΐι 8. ίΙΐΓίΙΙίη^ δίίιιαίίοη, 8ηά 8ΐ1ο'νν^8 ΐΗβ 1)αο1ί^οπη(1 >νίί1ι ^1ΐ8ΐ 1ΐ8δ §οηβ 
1)β£θΓβ ίο πιι£ο1(1 ίίδβΚ ^8(1υ8ΐΐ7, 88 ϋ ίδ ηββάβά, ίη Ιΐιβ οοαΓδβ ο£ Ιιίδ 
η8ΓΓ»1}ίνβ. 

Ιη ΟΓάβΓ ίο 0Γβ8ίβ 8 8ί1υ8ΐίοη ^Ιιίοΐι τν^οπίά ίηβνίί8ΐ)ΐ7 1)Γίη^ οη & ς[ΐΐ8Γ- 
Γβΐ βο £αΓ-Γβ8θ1ιίη^ ίη ϋδ οοηββςυβηοβδ, ίί ίδ ηοί βηοπ^ΐι £ογ πιβΓβΐ7 1ιιιιη8η 
£8βίθΓ8 8.ηά η8ίηΓ8ΐ 08η8βδ ίο ορβΓ8ίβ, 1)υί βοιηβ άίνίηίί7 ιηυδί ιηοίίναίβ 
ίΐιβ αοίίοη. Τΐιίδ ^νβδ ίΐιβ ροβί 8 'ννίάβΓ Γ8η§β £ογ Ιιίδ 0Γβ8ίίνβ ΪΏΐΛξπίΒΓ 
ίίοη, αηά χηα^βδ &η7ί]ιίη^ ροδδίΙ)1β. 

84. ΤΓαηδΙαίβ : 

1. νίβ Τ76Γ6 βίη^ίη^ ί1ΐ6 αοοιίΓδβά \νΓαί1ι οί Αοΐιίΐΐβδ, ίΓοιη 
ίΙΐΘ ίίιηβ \ν^1ιβη βΓβί ίΐιβ βοη οί ΑίΓβυβ, Ιίίη^ οί ιηβη, αηά 
(Ιίγίηβ ΑοΙχίΠθβ (ΐααΓΓΘΐβά αηϋ. 8βρίΐΓΒ.ίΘ(1. 2. λ^ΐιίοΐι (οηβ) 

29 85-87] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ο£ ίΙΐΘ ^οά,β 1)Γου^1ιί ίο^βύιβτ ίΐιβ Αοΐιαβαη^ αηά Λβ ρβορίθ 
ο£ Ργιεπι ίη βίΓΐίβ ίο β^ΐιΐ; ? 3. Οία ϋιβ 8οη ο£ Ιιβίο αηά ο£ 
Ζβηβ, Λθ ίΓΘΘ-δΙιοοίΘΓ, Ι^Γΐη^ ί1ΐ68β 1;^ο ίο^βίΗβΓ ίη βίΓΐίβ ίο 
ΆξΙίί ? 4. ΤΗβ 8011 οί ΑίΓΘΐιβ, Ι^ίη^ οί ίΐιβ ΑοΙιαβαηβ, αηά 
ί\ΐ6 (ϋνίηβ ΑοΗίΙΙββ βητα§βά Λθ 1ογ(1, ΐΐιβ ίΓββ-βΙιοοίβΓ, αηά 
1ΐ6 Ιίίηάΐβά ιηαηγ βνίΐ ρΐα^υββ υρ Λγοιι^Ιι Λβ οαιηρ ο£ ΙΙιθ 
Αο1ι&Θ2ΐη8 αηά Ιίβρί; (ΐ68ΐ;Γ07ίη^ ί;1ΐ6 1>Γαν6 ρβορίβ 6νί1ΐ7. ΕΕ880Ν XVI 

ΡΚ£8£ΝΤ ΑΝΟ ΡυτυΚ£, ΊΛΙΏΏΣΕ ΑΝΌ ΡΑ88ΐνΈ ΟΡ ΥΒΚΒβ. 

ΒΕΡΟΝΕΝΤ ΥΕΚΒδ 

II.IΑ^, 11-16 

86. 1) ίίβ'άτη ί\ιβ ρΓίηοίρΐ68 οί ί;1ΐ6 ίοΓιη&ϋοη ο£ ίΐιβ πιίά- 
άΐβ ίΐηά ραδκίνβ νοΛβ, ιιικί οί άβροηβηΐ; νβΛδ : 887-897. 

2) Ι^ΘαΓη ίΐΐθ ρΓθδβηΙ; άπα ίυίυΓβ, ιηίάάΐβ &η(1 ραββίνβ, ο£ 
λύω, 910. 

3) Κβαίΐ 1065-1068. 

4) ΜβιηοΓίζθ ϋΐ6 βρδί βί^^Ηΐ; νθΓ868 οί ίΙΐΘ ΣΙίαά. 

5) ΗβηοθίοΓϋι Ηΐ\να78 οοργ αηά βοαη βαοΐι Ιθββοη £Γθΐη 
ΗοπίθΓ, αηά ιηβιηοΓίζβ ηοΐ; 1θ88 ϋιαη οηβ νβΓββ ρβΓ (1&7 Ιίϋΐ 
ίΐΐθ βΓ8ΐ; ίίίίγ'ί^ο £ΐΓΘ 1βαΓηβ(1. ΤΗβ βΓ8ί ΙιυηάΓβά νβΓβββ, ογ 
ιηοΓβ, δΗοηΙοΙ 1)θ οορίθοί αηά δοαπηβά. Ιη οορ7ίη5 ίΐΐθββ 
νβΓ868 ίΙΐΘ ΛνοΓ(1 ίΐοοθηΐδ αη(1 1)Γ6ίΐϋιίη^8 ηιπδΐ; ηοί 1)6 οπιΐϋθά• 

6) ΙίθίίΓη ϋΐθ ίΐβοίβηδίοη ο£ θνγάτηρ άαιψΚΐβν^ νηΰς βΗτρ^ 
8ώμα Ιιοηββ^ αη(1 7Γά9, ττάσα, τταν αΙΙ^ βνβΓ^, 697-708, 707, 
710, 732. 

86. ΟρΗοηαΙ: ^ 

87. νοοΑΒυυνκγ α \^ 

Απόλλων ( Απόλλων 571), ωνος, ο άρχομαι (4ρχ-, 4λί-, <λινθ-, ΙλνΟ-), Α«^ '^ 

ΑροΠυ. σ-ομαι, ήλθον (ήλνθον) οοιηβ, §^ 

άρητήρ, ^ρος, ο ρΓΐβδΙ, ρΓ£ΐ7-βΓ. θοό«, η, 6ν β^ήίΐ), βρββά^. *^ 

δύο (8ύω) 1\^ϋ. θνγάτηρ, τ<ρο« (τρό«), η ά&ΐΐ^ΐΐΐίβτ. 

30 
ι Ι.Ε880Ν XVI [88-89 

κο<Γμήτωρ, ορός, 6 οοιηιηίΐηάβΓ, πΐίΐΓ- νηυβ, νηό« (ν€0«), η βΐιίρ. 

βΙι&ΙΙβΓ. ΐΓα«, Ίτασ-α, τταν &11, βΥβτγ, (ΙΙιθ) 
λΙοΌΌμΜ (λιτ-), — , Ιλ(λ)ισ-άμην ΐΛτΙιοΙβ. 

(Ιλντ^μην) 1)Θ^, βηΐτβαί. ιττίμμα., ματο«, τό βΠΐίΙ, ^ν\ΓΓβ3,11ΐ. 

μάλΜΓτα ιηοδύ, ββρβοίίΐΐΐ^, Ι)^ 8.11 χ€ίρ, χ€ΐρό«, η Ιιατιά, ίΐΓΐη. 

χηβαηβ. 

ΝΟΤΕ. Τΐΐβ βΓ8Ϊ; ίΟΓίη Οί Ά Γβ^ΙίΙΓ νβΓΐ) ^Μοίι £ΐρρβ&Γ8 ίη Ιΐιβ νοοίΐΐ)- 

πΐ8,Γ7 (ρΓβ8. 8.οί. ίηάίο., βΓδΐ; δίη^.) αδυαίΐγ βηάβ ίη -ω, 3,8 άείΒω^ λυω, Ιχω, 
1)111} 80ΐηβ βηά ίη -μι, 3,8 ΐστημι, τίθημι, ^ιΒωμι, ϊημι. Τΐιβ ουιτβδροηάίη^ 
ίοΓίη £θΓ 8,11 άβροηβηΐδ βηάδ οί οοπΓδβ ίη -/ιαι, αβ μάχομαι, €ρχομαί, λίσσομοα, 

ϋβηναϋνββ : άυαΐ, άγ-αά ; οο8ΐη-βϋθ8, -ίο, -ο-§οηγ (Ιο§γ) ; 
ηαναί, ηαυϋοαΐ; ραη-Λβίδίη, -άβιηοιιίηιη, -ορί^, -ΟΓίΐιηα; 
ο1ιίΓ-ο-^Γ&ρ1ΐ)Γ, -υΓ^Θοη = 8υΓ§6οη. 

88. ΤΓαηβΙαίβ : 

1. ΆτΓοΧΧωΙ €κη βόλος '^ο)ίουται (584-585, 943) βασιΧψ 
*Ατρ€ίΒ7) καΧ 7Γ€ίΠΓ€ί ρουσύρ κακήν ανά στρατον Αχαιών^ 
ο%,€κονταί δβ λά6/, οννβκα δίθ9 *Ατρ€ίΒη<; ήτίμασβ Ιίρυσην 
άρητήρα. 2. ^ου&ης ^αρ άρητηρ βκηβόΧον έρχεται^ βττΐ θοάς 
νηας * Αχαιών^ φεόα δ* άττερβίσι άττοινα σι;γατ/}(ί9, ην Ρ^^ ^, ο, 
773] ^ΑτρβίΒης ίχέΐ €ν στρατφ. 3. ό δ* άρητηρ €^Η στέμματα 
€κηβό\ον Ά7Γθλλωι/θ9 €ν χερσίν ανά χρνσεφ σκήτττρω καΐ 
ΧίσίΤεται ττάντας * Αχαιούς^ μάλιστα δ' Άτρείδα 8ύω κοσμήτορε 
λάων. 4. *ΑτΓ6Χλων "χόλώσεται βασιληι καΐ ορσει νουσον 
κακήν ανά στρατόν, 5. 'έλεύσόντάί εττΐ θοας νήας * Αχαιών 
καϊ οίσουσ^ 'Ι^'φφω] άττερείσι άττοινα βασιληι. 6. λίσσονται 
Ίτάντας Άχίχ40ΐ59. 7. 'ΑτρείΒης ητίμασβν άρητήρα και ουκ 
άτι^υσβ θύ^ατ^. 

89. Οορ7, 803,η, ίΐηά ΐΓίΐηδΙαίΘ : 

ΙΙΐίκΙ, 11-10. ^.' / ^ 
11 νσομενοζ τ€ υν^ατρα φέρων τ α,ττερεισι αττοινα^ 
στέμματ €χ<ον €ν γ^ρσίν εκηβοΚου Α.ττοκΚωνο'! 

31 ,> 90] ;^ ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ, 

ΛΎρβί^ί^Βέ μάλιστα δδ», κοσαήτοΡί ^^αω1/ * , 

90. 11. τόν = (ίΠαιη) : ίΤιαί ΐν6ΐΙ-1:ηοΐϋη, βίηοβ ίΙΐΘ οίτοΐβ ο4 Ιβ^βηάβ ίβ 
ί&ιηίΙίαΓ Ιο ίΐιβ 1ΐΘ£ΐΓβΓ8 οί ίΐιβ 1)£ΐΓ(1. — ψίμΛίπν ΙάτϊμΑζω], άρητήρα : 1182. 
01)8βΓνΘ ίΐι&ί ίΐιίβ νβΓββ βηάβ ίη Ιιλγο βροηάβββ, πΐίΐΗη^ ϋ λ " βροηά&ίο " 
νβΓ8β. Τΐιίβ, ίο^βϋιβΓ "ννϋΐι ίΙΐΘ ροδΜοη οί Ιΐιβ βη&Ι 'νν^οΓά, ίΙίΓΟ'νν^β βρββίαΐ 
6πιρ1ΐ8,8ί8 ιιροη ϋ, πΐίΐΐίίη^ ϋ ρΓ£ΐοϋθ3,1ΐ7 βςυίνίΐίβηΐ ίο " αΐΐΐιοιι^ΐι 1ιβ ^Λ8 
Λ ρΓΐβδί," 'νν^ΗίοΙι τνουΐά οί οοαΓββ ιη&^Θ Ιιίιη αη ο\)]βοϊ οί ιηοΓβ ϋιαπ ΟΓάί- 
η£ΐΓ7 ΓβνβΓβηοβ. 

12. Άτρ€Ϊδη« 18 ιηαάβ (ϋ8ϋηο1ΐ7 βιηρίιαΐιίο \)γ ροδΗίοη. Ι* ίβ 1ιβ ιυΙιο 
ιηυδί 1)β£ΐΓ ίϊιβ 1)ΐΐΓάβη οί Γβ8ροιΐ8ίΙ)ί1ϋ7 ίη βΐί^ΐιϋη^ Ιΐιβ ρΓΐβδί. — €ιγΙ 
νήαβ, {.€. ίο ίΙΐΘ (ιΓββ^ οίΐιηρ οη ίΐιβ δΙιοΓβ, ΛνΙιβΓβ ίΐιβ^ Ιΐίΐά άΓΕί^η αρ ίΙιβίΓ 
βΐιίρδ, ουί οί ίΐιβ νίΰά,βτ, 

13. λϋσ'όμ€νο9 [λυω] : ίυί. πιίά• ρ&Γϋοίρ., ηοιη. δίη^. ιηαδο. (ιηοάίί ^ίη^ 
δ, ΐΛτΙιίοΙι ΓβίβΓδ ίο ίΐιβ ρήβδί) Ι)€ίη^ αδοηί {ίΙββίΗπρ) ίο ταπδοτη^ Ιο ταηβοτη, 
1109, 5. — ψ^ρων Ιφίρ^Ί : ρΓββ. αοί. ρατί., ηοιη. δίη^. πιαδο. (&180 ηιοάί^ββ 
6), δβαΗη^/, ύήπί^ίηρ. — &1^^ρ€^(^ι' αϊτοί να ίδ £ΐη βχ&πιρίβ οί βρίο βΧΛξξβΤΈ^ 
ίίοη, ηοί Γ3.Γβ ίη 3,11 βυοίι οοπιροδίίίοηδ. 

14. Ιχων [ίχω] : ρΓβδ. 3,οί. ρ&Γί., ηοπι. δίη^. τηο,ΒΟ. (πιοάίίΐβδ δ), Ιιανιηρ, 
1ιοΙ(Ηη(). Τΐιβ ταηδοπίδ ΛνβΓβ ρΓοΙ)»!)!^ οί §ο1ά »η(1 βίΙνβΓ 1)ΐι11ίοη Θ,ηά οίΗβΓ 

ν£ΐ1υ3,1>1β £ΙΓίίθ1β8 οί ΟΟΠΙΠΙβΓΟβ. 

ΤΙΐΘ ρήθδί άβρβηάδ ηροη ί'ντο πιοίίνβδ ίο ίηήυβηοβ ίΐιβ ΟΓββ^β : 

1) ΟηρίίΙίΐΊ/, ίΐηά δο 1ιβ 1)Γίη§8 ίΐιβ ρΓβδβηίδ, αττοινα. 

2) Κβνβτβηοβ, ^Κίοΐι Λοοοηηίδ ίοΓ Ιιίδ \^^β3,Γίη§ ίΐιβ βΠβίδ (ΓίΙ)1)θη8 ο£ 
"ννΐιίίβ \\^οο1) 8,11(1 1)θ3,Γίη^ ίΐιβ δΟθρίΓβ £ΐδ ίηδί^ί» οί Μδ οΦοβ. 

— χ€ρο'^ν Ικη βόλου : θΓί§^ηα11γ χ^ρσί ρ€κηβόλσυ. — Ικη βόλου Άιτόλλωνο• : 
571, 1173. Αροΐΐο 1ΐ3,δ ίΗθ βρίίΐιβί " ίΓββ-δΙιοοίβΓ," " δΗαΓρ-βΙιοοίβΓ " &ρ- 
ρΐίβά ίο Ηίπι ΗβΓβ, ίηίΓοάυοίη^ Ιιίηι ίη Ιιίδ οαρ&οίί^ β,δ ο,ΓοΙιβΓ ^οά, 8θ 
ίηιροΓί&ηί ίοΓ ίΐιβ ίπΓίΙιβΓ αοίίοη, ^ΗβΓβ 1ιβ δΐ3,7δ ίΐΐθ ΟΓββ^δ τνίίΐι Ιιίβ 
8,ΓΓθ\ν8. Ιη Ηίδ οαρβ,οίί 7 8,8 ^οά οί \\Τ8Γ, ^ΘΗον{ι11 ι?Γ3,δ ίΐίδο £ΐη 9,Γθ1ιβΓ ξοά 
8ί ίίιηοδ. " Οοά 18 3, ΓΪ^Ιιίβοιίδ ]Ίΐ(1ί?β. ΙΙβ ΙιαίΗ 1)βηί Μδ 1)οιλγ ο,ηά ιη&άβ 
ίί Γβαάγ." Οοιηρ^Γβ ίΐιβ δίοΓ^ οί ίΗβ Γ3,ίιιΙ)οτν : " Ι δΐιαίΐ δβί πι^ 1)ον (ί.β. 
Π17 δ^ηιΐίοΐ 8,δ \\'{ΐΓΓίθΓ ^οά) ίη ίΐιβ οΙοπά/' 

15. χρϋσ-^φ: δγηίζί^δίδ, 586. — χρϋσ-^ω άνά: 1173. — καΐ ^λ^σ-σ-^το : 1178. 
Τΐιβ ΙαίίοΓ ραΓί οί ίΐιίδ νίτδο ^ουίά ίιηρΐ7 ί1ΐ3,ί ίΗβ δοβηβ ίαΐίββ ρΐ3.οβ &ί β, 
ιηββίίη^^ οί ί1ΐ(ί 3,88βιηΙ)1γ οί ίΐκί Οτοβίίδ. 

Τΐιβ 80(»ρίΓ(ϊ τ¥3,8 3, δ^πιΗοΙ οί β,ιιίΗοΓίί^. Οί οοπΓδθ ίί τν^β,δ ο£ ^οΜ ίί ϋ 
18 ίο 8,ρρβ3Γ (Ιοοβηίΐγ ίη ορίο. Τΐιο \ν1ιο1β αίηιοδρΙιβΓθ οί 3, ροβιη ο£ ίΐιΐβ 
Μηά ίδ δΐιρΓ8ηιιιικΐ8,ηο. ΙίΗ 1(>αάίη^ οΙιαΓαο'ίοΓδ ιιπ» οΐίνίηο ογ δβπιί-άίνίηβ, 
&ηά ίΙιβίΓ βίΐαίρηίίίηί ιηυδί λΙΙ 1)θ οί ηιοΓβ ρΓβοίουδ ηιβ,ίβή&Ι ίΐιαη ίΐι&ί 

32 Ι.Ε880Ν ΧνΠ [91-93 

ΐϊΐΓΐιίοΙι Επι£&668 ίοΓ οτάίιι&Γ^ πιοΗ&Ιβ. Τΐιυβ ΑροΠο 1ΐ8,8 α ^οΐάβη βνοΓά. 
8βνβΓ&1 οί ύΐΒ ν&ΓτίοΓβ 1)βίθΓβ Τγο^ 1ΐ£ΐνΘ ^οΐάβη λγηιογ, &ηά ίΐιβ ^οάβ 
81* 6η ^οΜβη ίΙίΓοηββ νΐιίοΐι τββΐ υροη Ιΐιβ ^οΐάβη ρανβιηβιιΐβ ο£ ίΙιβίΓ 
Ρ&1&068 ίη Οίτιηριιβ. Ιη ΙΙιθ 8&ιηβ ^3.7 Ιΐιβ ηβίΛτ ^βηι8»1βΠ1 1ι&8 8ΐίΓββ1;8 
ο£ ^οΜ Β,Ώ,ά ξΆίβΒ οί ρβ&Γΐ. — Ι λ(σ<Γ€το Γλισ σο^Ι : ίιηρΘΓί. θλΙ. ίηά. 3α 
δίη^. άβροηβηΐ γβΛ. 01)8βΓνΘ Ιΐιβ ίοΓοβ ο£ Ιΐιβ ίιηρΘΓίΘοΙ;, ϋιβ οΐά ρήββίί 
ΙοβρΙ βη^τββ,ϋη^ Α^&πιβιηηοη β,ηά Μ8 1)Γθί1ΐθΓ Μβηβΐ£ΐιΐ8, Ι^ιιί Α^ιηβιηηοη, 
ίη 8ρϋ;6 ο£ 11ΐ686 τβρβ&ΐβά ορροΗυιιίϋβ8 Ιο αναίΐ 1ιίιη8β1ί ο£ ίΐιβ ιηβΓΟ^ ο£ 
ϋιβ ζοά, οϊϊΟΒβ άβ\ί\>βτ2Λ>έϊγ ίο 8ΐί§1ι1; Μ8 Ι10Ι7 £ΐιηΙ)£ΐ883,άθΓ. 

16. ΆτριΐδΚ = Μβηβΐ£ΐιΐ8 Άηά Α^8.ιηβιηιιοιι. 

Τΐιβ ρή68ΐ; 18 8, ηαϋνβ ο£ ΟΙίΓγβίΐ, β. 8ΐη&11 ίο^τη ηβ»Γ Τγο^, "ννΐήοΐι Ιι&β 
1)ββιι ρΙιιηάβΓβά Ι)^ Ιΐιβ ΐηνίκϋη^ 0ΓΘβ^8. Ηίβ ά&υ^ΙιίβΓ 1ι&8 1)ββη Ι&^βη 
ρΓί8οηΘΓ ο£ ΥίΛτ, ίΐιιά 1ΐΘ ηο^ οοπιββ ίο ίΐιβ Ογθθ^ β£ΐιηρ, νΙιβΓβ ίΙΐΘ 8ΐιίρ» 
Ιιαγβ 1)ββη <1γ81ι?πι αρ οη ίΙΐΘ 81ιογθ, ίο Γ3,η8θπι Ιιθγ. 

91. ΤΓαηβΙαίβ : 

1. ΟΙίΓγβΘβ, ίΐιβ ρΓΪΘδί ο£ ΑροΠο, ίδ (ϋδΗοηοΓβά \)γ (άαίίνβ) 
Λθ βοή οί ΑίΓΘΐΐδ. 2. ΤΗθ ΑοΗίΐβίΐηβ \νί11 ^ο ίτοτη. (ίΗβίΓ) 
8\νί£ΐ; βΐιίρβ ίο Τγο7 απά Γαηβοιη ίΗβ 1)θ1ον6(1 άαη^ΗίβΓ ο£ ίΐιβ 
ρΓΐββί. 3. λνβ βΐΐίΐΐΐ 1)Γίη^ ιηαηγ Γίΐηβοιηδ Η,ηά βΐι&ΐΐ ΗοΜ ίη 
(οιιγ) 1ιαη(ΐ8 ίΐιβ βΠβίδ οί ΑροΠο. 4. λΥ^θ άο ηοί Η&νβ α 
^οΜβη βοβρίΓΘ, 1)ΐιί \ν6 βηίΓβαί ΡΓίαιη αηά α11 ίΐιβ ρβορίβ οί 
Τγο7. 5. Τ1ΐ6 ί\ν^ο 8οη8 οί ΑίΓθτιβ, ιηίΐΓ8ΐΐίΐ1ΐ6Γ8 οί ίΗβ ρβο- 
ρ1θ(8), αΓΘ βηίΓβαίίη^ Ρήαιη, 1)υί Ηβ \ν^ί11 δΐί^ΐιί ίΙΐΘΐη. 
6. ΤΙΐΘ 8οη οί ΑίΓβιΐδ, Ι^ίη^ οί πιβη, δΙί^Πίβά ίΐιβ ρΓΐβδί αικί 
άίά. ηοί γ61θ2186 (Ηίδ) άαη^ΐιίβι. 

Ι.Ε880Ν XVII 

ΤΗ£ ΙΜΡ£ΚΡ£ΟΤ, ΜΙΟΟΙ£ ΑΝΟ ΡΑ88ΐν£, Α1Π) ΤΗ£ 

Α0ΚΙ8Τ ΜΙϋϋΙ£ ΟΡ ν£ΚΒ8 

Ιι,ΐΑϋ, 17-21 

92. 1) Ιιβ&Γη ίΙΐΘ ίιηρθΓίβοί πχίάάΐβ αηά ρ&88ίν6, αηά ίΐιβ 
αοήδί πιίάάΐβ οί λύω, 910. 

2) Ιιβ&Γη ίΙΐΘ ί&Ηβ οί Θπάίη^δ οί ίΗβ Λγθθ (Ιβοΐοηβΐοηδ, 
648-658. 

93. ΟρίισηαΙ: 

33 94-96] ΙΙΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

94. νοοΑΒυι.ΑβΥ 

&ζομαι (άγ-) άβ/βαί, ΓβνβΓβηοθ. μέν (οοττβΙαΗνβ ιοίΟι δί) οη Ιΐιβ οηβ 

δ^χ-ομαι, 8έ{ομοΜ., 18€{άμην (4δέγμην) 1ΐ&η(1, ίπιΐ^. μ€ν . . . δέ Ου Ιΐιβ 

8.οοθρ1, Γίίϋθίνίί. οηβ Ιιαπά . . . οη Ιΐιβ οΙίΙιβΓ, 

8£-8ωμν (δ»-, δο-), (δι)δώσ-ω, ϊδωκα ρθ,ΓΐΙγ . . . ]^ΆΤί\γ, ί\ΐβ ΟΠ6 . . . 

^ίν^ί, §ΓΐΑη1. Ιΐιβ οΙΙΐϋΓ, βΐχϊ. 

δώμα, ατός, τό Ιιουβ^ Ιιοπίϋ. ο<κα-δ€ 788, 4 1ιοηιβ(ν&Γ€ΐ), Ιο 

Ιγώ(ν), μέο (μ€ΰ 584-585), 700, 1. Ιιοπιβ, Ιιοπιβ. 

Ικ-π^ρθα» (π€ρθ-, πραθ-), (κπ^ρσω, 4ξ^ ιταΐ^, τταιδός, ό, ι^ οΙΐίΜ, 8θη, 

ΐκρσ-α (4{έΐΓραθον) δΐιοΐί (αϋ(?Γΐγ), ά&υρ^ΙιΙθΓ. 

ρ1αη(1θΓ, ρΐΠα^β. ΐΓ(τ)όλΐί, ιος, (ι/ος), τ) οίΐ^, βΙ&Ιβ. 

Ιν-κνήμΐ$, ϊδθ9 \^^θ11-ίρ•βίΐν(ί(1. «τύ, «τέο (σ•€ΰ 584-585), 760, ^οΐΐ. 
Ικ-ν^ομαι, ΐξομαι, Ικόμην ΑΓΓίνο, Γβ&βΐι 

(οηϋ'β άοδϋηίΐίίοη). 

ϋβηνιιϋνβ» : άοββ, απϋ-άοί^β ; Λοπιβ ; β^ο-(ί)ί8ϋο(ίΐ1) ; 
βυ-ρΐιοηγ, -Ιο^γ, -ρΐιβιηίβιη ; ρβά-α^^ο^^υβ, -ο-1)αρί;ί8ΐιι ; λόγο-, 
ηβϋΓΟ-, πιβίΓΟ-ροϋδ, οο8ΐηο-ρο1ϋαη, ρο1ί1;ίο(8, αϊ). 

96. Τΐίΐηδίαίβ : 

1. θεοί βγρυσιν 'ΟΧύμττια δώ/χατα, ίΒωκαν δ* Άτρ€ί8]^ καΐ 
αΚΧοισιν βυκνημίΒβσσιν ^ ΚχαιοΙσιν έκττέρσαι (ίο βααίο ηίΐβνΐί/^ 
ΤΓολιν Πριάμου^ τότβ δ' ΐκοντο βν οϊκαΒβ^ οΰν€κα ττα^δα φίΧην 
άρητήρος €\ϋσαν. 2. άττβλϋσαρ βνκνήμίΒε^ * Αχαιοί θν^ατρα 
φίΧην άρητηρο^^ βΒβξαντο δ' άγλαά αττοινα^ οΰνβκα ίκηβόΧον 
^ΑττόλΧωνα Δί09 υίον αζοντο. 3. άζβταί ίκηβοΚον. 4. *Ατ/»€ί- 
δτ/Ϋ ουκ βΒβξατο τα άγλά' αττοινα, 5. 1ίρνση<; άρητηρ ΙΒωκερ 
ατΓΟίνα ττολλά βασιΧήι ^ΑτρβίΒτ), 0. ιτάντ&ζ θβοί καΐ ττασαι 
θεαΐ €ΐχον [βχω] "ΟΧνμτηα Βώματα. 7. * Αχαιοί €νκνήμί8€^ 
€Κ7Γ€ρσουσι ΤΙριάμοίο ττόΧιν^ ΐξονταί δ* βύ οΐκαΒ€. 8. 7Γα!9 
φίΧη άρητήρο^; έΧυσατο, ΐ/€€το δ' έύ οϊκα^β, 

96. Ουρ7, 8ϋαιι, ιιικί ίηιηκίιιίβ : 

ίΙΙη<!, 17-21. 

'''Ατ/>6ΓδΓα τ€ καϊ αΧΧοί ίυκνήμώε^ * Αχαιοί^ 17 

υμίν μίν θβοί ΒοΙεν *θΧνμτηα Βώματ ίχοντ&ζ 
€Κ7Γ€ρσαι Ιϊρίάμοιο ττόΧιν^ βύ δ' οϊκαΒ* ίκέσθοΛ* 

34 ^ /■ Ι.Ε880Ν• XVII [97 

ΐΓαΐ8α δ* ίμοί }<ρ)<ταέ τ€ φι^ηι^^ τα τ άττοινα ^έ'χβσθαι 20 
"αξο/χ€ΐΌί Δϊ?09 νΐον βκτίβόΧον ΑτΓολλωι/α.^' 

97. 17. ΆτριΐεαΑ, βίο., νοο&ΐίνβδ. — καΙ&λλοι4υκνήμτ䀫: 1173. ΟΓβΕΥββ 
"^βΓβ Λ Ιόηά οί Ιβ^^η^β, ββιτΐη^ 8.8 βΐιίη ^αράδ, ίοΓ ρΓοΙβοϋοη Άξο,ϊΐϊΒί 
ΎίβΆροΐϊΒ Μΐά ίο ρΓβνβηΙ β]ΐ£ΐ&η^ Ιγοιπ Ιΐιβ Ιοη^ βΐιίβΐά ο£ ΙΙιθ τνβο,ΓβΓ. 

18. νμΐν [συ] : άΰΛ,, ρίπτ., ίο ι/οη. — θ€θ( : οηθ δγΠαΙ^Ιβ 1)7 δτηίζββίδ, 586. 
Ι&έν : οοΓΓβΙ&ϋνβ τνΗΙι δή νβ. 20. — 8ο£€ν [διδω/υι*] : β,ογ. 3,ο1. ορίαϋνβ, 3ά ρΙιΐΓ. 
(ϋβ 8αΙ)]βο1; ίβ θεοί)^ τηαι/ ίΤιβι/ (/ταπί, — Ιχοντ€« [βχω] : ρΓββ. αοί. ρ&Γί., 
ηοπι. ρΙιΐΓ. ιη&8β. (πκκϋήββ θεοί), ΙιανΊπί)^ ρο88€88ίη</^ ί.β, ίη^£ΐΙ)Ηίη§. Τΐιβ 
^οάβ ϋνβά ίη ρ&ΐαοββ οη ίΐιβ ίορ ο£ Οίγιηρυδ, 8, Ι^ί^μ ιηοιιηΐίΐίη ίη 
ηοΓϋιβπι Τ1ιβ88&ΐ7. 8β6 ηοΐβ οη νδ. 44, § 138. ■ 

19. ΙκΐΓ^ρσ-Μ {^έκπίρθω]: Β,οτ. 8.οί. ίηί., ίο «αοΑ; ηίΐβΓίι/, — Ικ^θαι [ικνεο- 
μΛΐ] : 8.0Γ. Λοί. ίηί., ίο αιτίνβ, — ιτόλιν : 1167, 1. 

20. Γγοπι ίΐ8 ροδϋίοη ίη ίΐιβ νβΓδβ ιταΐδα ίδ βπιρίιαίίο. " II ίδ τηγ οΐιίΐά 
£θΓ νΐιοπι Ι πια^β πι^ βηίΓβίΐΙίβδ." 01)δβΓνθ 1ιο\^^ Ιΐιβ ίΐάάίϋοη οί φίλην 
Ιιβί^ΙιίβΊΐΒ \Λϊβ ρ&ΐΐιοδ οί 11ΐ6 οΜ πΐίΐη'δ ρΐβα. — λδσ-αν, 84χ€(Γθαν : λογ., £ΐηά 
ρΓββ. Λοί. ίηΐί., αββά &8 ίηιρθΓ&Ιίνββ, 1107, 11, /η^β αηά αοοβρί, 01>Ηβτνβ 
Ιΐιβ τΐιτπιβ οί Βίχεσθοί τνϋΐι ίκεσθαι ίη νδ. 19. ΤΚβ οΜ ρΓίβδΙ τν^οιιΐά Ιΐιαβ 
βιηρίι&βίζβ ϋϊΐ2Λ> ϋιβίΓ Γβίπτη Ιιοηιβ, ίκεσθαι, τα'άγ άβρβηά υροη ίΙιβίΓ 3,0- 
οβρύαηοβ, ^έχεσθοί, οί ϋιβ Γο,ηδοηίδ. — τά : ί]ΐ68€ : ΙΙιθ ρΓΐββί βνίάβηΐ;!^ ροίηίβ 
Ιο ϋϊιβ φΟβ ίϊβ Κ&ά 1:)Γοη^1ιί. 

18 β. νμίν ΟιοΙ δοΐιν, βΐχϊ. : " ΤΆΒ,γ 70α §βί ^οητ ^δ1ι, Ι ηιίηβ." Ενί- 
άβηϋ^ Ιϊβ (1θΡ.8 ηο* ο\)}αοΙ ίο Ιι&νίη^ ίΙΐΘ ΟΓββΙίδ οοΐΐβοί ρο,Γί οί ίΙιβίΓ 
ρ&Τίαβηί ίΐΌπι Ρτίβ-πι Β,ηά Μβ ρβορίβ, τνΐιο \^^0Γβ οί οοηδίάβΓ&Μγ Ιβδβ οοη- 
ββτη ίο ίΐιβ ρήββί ί]ΐ8.η Ιιίβ ο'νπι άο,Γΐίη^ (^3,π|^^11ίίίΓ. ΙΙοπιβΓ'δ ο1ι&Γ3,οίβΓ8 
βτβ οίίβη ί1ιπ8 ΓβίΓββΜη^Ι^ ίηάίνίίίπαΐίδίίο. Ιί ίΙΐΘ ΟΓββΙίδ τν^οαΜ ^3,ηί Μβ 
τβφίββί, Ιϊβ ν&β τή11ίη§ ίο Ιΐίΐνβ Μδ ρΓ&^βΓδ βηΐίδίβά οη ίΙιβίΓ δίάβ. Ηβ 
-^Λβ ηοί ίΐιβ £τ8ί, ηοΓ 7βί ίΐιβ Ιίΐδί, ίο ΐ£ΐΙ)0Γ υηάβΓ ίΗθ ίπιρτβδδίοη ίΐιαί ίΐιβ 
οαίβοιηβ οί ά ^τβ&ί 'νν^&Γ πιί^ΐιί 1)β ίηβπβηοβά Ι)^ ο, ρβΓδοη&Ι 3,ρρθ3,1 ίο Ιιίβ 
^Γοά. 

Ιηβίβ&ά οί Ιΐίΐνίη^ Μβ δρββοΐι ΓβροΓίβά αί δβοοηά Ιιαηά, ίΐιβ ρήθδί ίδ 
άΓ&ιη&ίίο&ΙΙ^ 1)Γου§1ιί ίοπΛΓίΐΓά ίη ρΓορηα ρβτΒοηα, β,ηά δρβαΐίδ ίοΓ Μπίδθΐί. 
Τΐιβ ροβί ίΐιηβ ββοπΓββ & ηιΟΓθ βίήΐίίη^ βίΕβοί ίΐιιιη ίηάΐΓβοί άίδοοπΓδβ 
βοτιΜ ρΓοάιιββ. 

21. α1(4|Μνοι \_αίομαί\ : ρΓβδ. £ΐοί. ρίΐΓί., ηοπι. ρΙαΓ. ιηα,δο. (πιοάίίτίη^ 
ϋιβ ίιηρίίβά 8αΙ)ίβοί8 οί λυσαι β,ηά δ€χ£σ^αι), τβνβτβηοίηί^, 21 ίδ & βροη- 
άοίο νβΓββ, 1182 ; " ΚοηοΓ ίΐιβ ^οά," ί,β, ίη ίΐιβ ρβτδοη οί πιβ, Μδ ΓβρΓβδβη- 
Ιϊ&ίίνβ, £θΓ ίο ίηβαΐί ίΐιβ ρήβδί τν^οηΐά 1)β ίο ίηδηΐί ίΐιβ ^οά. Τΐιβ οίοδβ οί 
Μβ ρΐβ» 18 πιαάβ ρ&Γίίοηΐ£ΐΓΐ7 ίπιρΓβδδίνβ Ι)^ βηάίη^ ίη &, δροηάβ,ίο νβΓββ 
^ί1ι ϋιβ η&ιηβ οί ίΐιβ ^ο<1. ΡβΓίιαρδ Μδ πδβ οί ίΐιβ ίβρπι ίκηβόλον ίδ 

35 98-101] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ίηΐθΐκΐβά Ιο οοηνβγ α 1ι»1£-νβί1βά ϋιτβ&ί. Τΐι&ί ίβ, ί£ Ιΐιβγ άο ηο* ^&η1; 
Μβ ρΓ&^βΓ Ληά ίΐιαβ γθ£ιι8Θ ΓθνβΓβηοβ 1» Ιΐιβ §οά, Αροΐΐο ίη Μβ οΙΐΒ,τ&βίβτ 
οί ίΓβθ-βΙιοοίβΓ ΊΆΒί,γ ΥΓΓβΒ,Ιί ΥΘΐι^β&ηοΘ ιιροη ίΐΐθΐη. 

98. Τραηδία^β : 

1. ΤΗβ ^οάβ \ν1ιο Ηανβ (Ιχοζ/τβς) ΟΙ^πιρί&η Ηοιηβδ Λ¥ί11 
ξτο,ηί ίο ίΐίβ βοηβ οί Α^Γβυβ αηά ίο Λβ ο^Ιιθγ \ν^β11-^Γ6£ΐνβά 
ΑοΙιαβ&ηβ ίο βαοΐί π^ί^βΓίγ (έκττβρσα^) Λβ οίίγ οί ΡΓίαιη. 
2. ΛνΐΐΘΐι Λβγ βαοΙίΘά Λβ ο,ϋγ οί ΡΓίαιη, Λβγ ΓβίυΓηβά Ιιαρ- 
ρίΐ7 ΙιοιηΘ. 3. Τΐιβγ αοοβρίβά ΰιβ βΐιίηίη^ Γ&ηβοιηβ αικί 
ίΓ66(1 Λβ άαΓίίη^ άΗ,υ^ΙιίβΓ οί Λβ ρΓΐββί; ΟΙΐΓ^βββ. 4. "ννβ 
ΓβνβΓβηοβά ίΙΐΘ ίΓ66-8ΐιοοίβΓ Α3θΗο, 8οη οί Ιίβίο αηά Ζβηβ, αηά 
ββοαρβά (1βα1;1ι. 5. λνΐΠ ίΗβ 8οη οί ΑίΓβυβ αοοβρί; Ι^Ιιθ βΐιίη- 
ίιι§ Γ&η8θΐη8 ? 6. Τΐιβ οΙιίΜ οί ίΐιβ ρΓί68ί ιναβ ίρββά, τ^ΐιβη 
1ΐ6 ^ανβ ιη&η3Γ βΐιίηίη^ Γ2ΐη80ΐιΐ8, \ν^1ιίο1ι ίΙΐΘ ^νίο βοηβ ο£ Α1;γ6ιι8 
αβοβρίβίΐ. Ι.Ε880Ν XVIII 

ΤΗΕ ΡΕΚΡΕΟΤ ΑΝΒ ΡΙΙΙΡΕΚΡΕΟΤ ΑΟΤΙΥΕ ΟΡ ΥΕΚΒδ 

99. 1) ΙίΘαΓη Λβ ρθΓίβοί άπα ρΙυρβΓίΘοί; ίικίίο&ϋνβ αοϋνβ 
οί λι5ω 904, £ΐη(1 οί βαίνω 922. 

2) ΙίθαΓη ίΙΐΘ (ΐΘοΙβηβίοη οί ηέρων οΐά τηαη^ αϊξ ροαϋ^ Ληά. 
ΊταΙ^ ϋΜΙά^ 693-695. 

100. ΟρίίοηαΙ: 

101. νΟΟΑΒυΐ-ΑΡΥ 

&7θρή, ης, η, Η,δδβΐηΙ)!^, ΐηβΘΐίη^ ήμ^τ€ρο9, η, ον ΟΙΙΓ, ουΓ8. 

ρΐαοβ, ^£ΐί1ιβΓίη^, Ηαταη^β. θνήσ-κω (θνη-, θαν), θαν4ομ«, Ιθανον, 

αΙ{, α1γ09, ό, η ^Ο'ά^ τ^θκηκα άϊο, ρί^ΓίδΙι. 

"Αργο^, €ος, τό Αγ^ο8, α οοηπίτι/ αηά ΐ€ρ€ν9, ηος, ο ρΓΪβδΙ, Ιιοί^ ιη&ιι. 

οίί^ ίη Οτββαε, κοίλος, η, ον Ιΐοΐΐο^. 

γΙρων, οντο$, ο οΐά ιη&η. μηρ^ον, ου, τό Ιΐιί^ΐι-ρίβοβ, ϋά^ΐι- 

γήραβ, αος, τό οΐά 8.^6, βΙά. 1)οη6. 

δ4κατο9, η, ον Ιβηΐΐι. νούβ, ιτοδός, ο ίοοί. 

36 / ν- Ι.Ε880Ν XIX [102-103 

▼αΰροβ, ου, 6 1>ιι11. ψ|>ήν} ψρ€νόβ) η άίαρίιτα^τη, ιηΐηά, 
φι^Ύ^• (Φ<νγ-, φνγ-), φιύζομαι, Ιφν- }ΐ68χ1, 80ΐι1, βρίήΐ), άίβροβί^ιίοη. 

Ύον, νέφ€νγα Δββ, Δ^, ββοαρβ, ηιη ώκν«, ομΪο, ώκύ β^νήίί, 8ρ66ά7. ^ 

(οΐί, 8>^α7, &1οη§). 

ϋβήναϋνββ : §τ2ίγ 597-598, ξβτο-βΟΊηγ^ -ΟΓαογ ; άβοα-ΐο^ιιβ, 
-^οη; ΜβΓ-αΓοΙι^, -ο-5ΐ7ρ1ιΐο(3Α) ; αηϋ-ροάββ, ίή-ροά, ροΐ^- 
ρ(οιΐ8); ρ1ΐΓβηο-1θ53Γ, ίΓβηζ^. 

102. ΤΓβ,ηβΙαίβ : 

1. *Ατρ€ί8η^ ουκ α7Γθ\^\υκ€ν ίβρηος τταϊΒα φίΧην. 2. β^- 
βαβίβρ [^βαίνω'] έζ άπορης, 3. κατ€κη€ ηέρων ^ΑιτόΧΧωνι 
ανακτί ΤΓοΧΧΛ μηρία ταύρων καΐ αΐ^ών, 4. 'γήρας βσ^^βν 
[βχα>] ί€ρηα, 5. ^ηρας ούχ ΐκετο βασιΧψ *Ατ/3€ίδ?;, }ίθαν€ δέ 
κακω^ €νΙ οϊκφ €ν "Κρ^έί^ οννβκα τον ω\£Κ€ Ίί\υταιμ(ν)ηστρη, 
6. ΊτόΒας ωκύζ [1014] *Αχ4λλ€ν9 τέθνηκζν έν *Ιλ^. 7. ό 
η/έρων ττβφευ^βν €& την α^ορήν, 

103. ΤΓαηβΙαίβ. 

1. \νβ Ιι&νβ ίτββά ϋιβ 1)€ΐονΘ(1 (Ιαη^ΙιϋβΓ ο£ Λβ ρΓΐββΙ;, 
1)β6αιΐ8β ΤΓβ ΓβνβΓβηοβ ϋιβ ίΓββ-βΙιοοίβΓ ΑροΠο. 2. Α11 ίΐιβ 
Αβίιαββ,ηβ Ιι&νβ §οηβ £γοπι Λβ αβββιηΐϊΐγ ίο Λβ 1ιο11ο\ν βΐιίρβ. 
8. Τΐιβ ρΓίββί ΒιίΓηβί Ίχχ^ηγ 1;Ηί^Η-ρί6068 οί Ιιηΐΐβ αηά οί ^οαίβ 
Ιο Λβ ξοάβ ν1ιοη»α Οίτ&ρίαη Ηοπιθβ. 4. Τΐι&ί ο1(1 πιαπ 
Ιι&8 (ϋβά ίη οπΓ Ιιοιιιθ. 5. ΤΗβ Βνί'ήί'ίοοίβά ΑοΠίΠοβ Ιιαβ 
£^οηβ. 6. Τΐιβ οΜ πι&η Ιιαβ ηοί; ρβΓ8ΐι&(1β(1 ίΐιβ ιηίηίΐ οί ίΐιβ 
8οη οί ΑίΓβπβ. 7. ΑροΠο 1ι&(1 1ονβ(1 Λβ 1)€&ιιϋίιι1 ^οί1ί1β88 
οί Λβ 8βα. 8. δΙίΕΐΙ ^νβ βββ νίίύι ηυγΊΗ ίββί ίηΐο ίΐιο οϋγ οί 
ΡΓίαιιι? 

Ι.Ε880Ν XIX 

ΤΗΕ ΙΗΡΙΚΙΤΙΥΕ 

Ιι,ΐΑΟ, 22-27 

104• Ιιβ&πι αΐΐ ϋιβ ίοηηβ, ϋιβ ιηβαηίη^β, αηά υβββ οί ϋιβ 
ίηβηίϋνββ, 908, 914, 920, 1107. 
106. ΟρίίοηαΙ : 

37 106-107] ΙΙΟΜΕΚΤΟ ΟΚΕΕΚ 106. νΟΟΑΒυΐ-ΑΚΥ Αγαμέμνων, όνος, 6 Α§3.ιηβιηηοη, 

1:ΐη</ ο/ΛΙι/ϋβηαί', ΰτοϋκτ ο/ΠαΙβη^α 

1ιηα})αη<1, ^ΙβηβΙαιια, (ΐηά νονι- 

Ίηαη(1βτ-ίη-€ΐΐίί'/ ο/ ίΐιβ αΙί'κΊΐ Οταϋΐζ 

ιηίΐίίανιι βχρβάίΐίοιι (ΐ(/ηίηα( Τιό}/. 
αΐδέομαι (α1δ€σ*-) αΙδ4σ*(σ')ομαι, ηδΕο*- 

(σ•)άμην ΓβνβΓΘΙΙΟβ. 
&ψ-(-ημι (ή-, €-), όψήο'ω, άψήκα (άφέ- 

ηκα) 8βη(1 ΰιΤΝ'ά,γ, άίδπιίκδ, ΙιιιγΙ, 

άΓίνβ οΰί. 
δηθν-να> (^/ζ/.), ΙοίίβΓ, ίίΐΓΓ7, (Ιβΐίΐγ. 
€ΐμι (€?-. 1-) €Ϊ<Γομαι οοηιβ, ^^ο ; ρΓ('ϋ, 

οβηι ΐνιΐΗ, /ιιΐ, 7η6(ΐηίη(/, δΙίϋΠ 

οοιηβ, δΐΐίΐΐΐ ^ο. 
2νΟα ΐΐιβη, ίΙιβΓβ(υροιι), ΙΐθΓβ. 
ΙτΓ-^υ-φημ^, 4π€υφήμησ-α δΗοΐΐί 

2188β1ΐί, αρρΓΟΥΘ. 

ή (ήέ) ΟΓ, ίΙΐΗ,η, "νν^ΙιβϋιβΓ. 

ή ... ή βϋΙΐΘΓ . . . ΟΓ, -νν^ΙΐβϋΐΟΓ . . . ΟΓ. 

κιχάν» (κιχ-, κιχ€-), κιχήο-ομαι, 4κι- 

χησ-άμην (Ικιχον, 4κ£χην) Οϋΐηο 

ΙΐροΠ, ΟνβΓί&ΙίΟ, 3,ΓΓίν(ϊ («,ί). 

ΌβΓίνίΐίΐνοδ : 6ΐι-ρ1ιβιηί«(ιη, ίίίΟ; ηιγίΐιο-ΐοί^γ, ιηγίΙι-ίοΛί ; 
ριΐΓΐι-<3;Γΐιρ1ι, ραΓ-ίΐ11β1 ; 1ΐ}^8ίβΐ'()ΐι ρΓο^βΓοη. κρατ€ρό$, η, όν βΙίΓοη^, ΙιαΓβΙι, ρο^- 
θΓίιιΙ, δίβπι, Ίϊύξ}ή.γ. 

μή ηοΐ, Ιβδύ, ϋιαΐ ηοΐ. 

μνθο$, ου, 6 ΐ7θτά, βοιηιη&ηά, βΙοΓγ. 

ννν ηο'νν^, 8,1 ίΐιίδ ίίηιβ, αβ ιη&1)ΐ6Γ8 
ηο\ν ίΐΓθ, 3,8 α 18. ΟοττυηοηΙι/ 
υηρΓιβ8 α οοπΐνηΜ, 

παρά, ιτάρ, ιταραί αάν., αηά ρτβρ. 
η'ΊίΙί (/οη., άαΐ. αηά αβο.^ ίτοιη ίΐιβ 
δίάβ οί, 1)7 ίΐιβ δίάβ οί, Ιο Ι;1ιβ 
βίάίί οί, Ιίβδίάβ, αίοη^; ωίν., 1>β- 
δίάβ, ιιοαΓ 1>7; ινίΐΐι (/€η,, ίτοΐΏ. 
(ϋιβ δίάβ οί, 1)β8ί(1β) ; ΊΡΐίΗ ά(ΐΙ,, 
1)7 (ϋιβ δίάβ οί), ηββ,Γ, 1)68ίά6; 
ιΐ'ίίΗ, «ίτ., ίο ίΚβ βίάβ οί, &1οη£^ 
(1)7), 1)β§ίφ^ 8ίΓβ1)ο1ΐ6ά αίοη^. 

τ4λλω«(τ€Λ-, τάλ-), Ιτϋλα, τέταλμοΑ 
οοιηιηαιιά, (ί11^ο^η (υροη), αοοοιη- 

ρΐίδΐΐ, Γίδβ. 

υ<ΓΤ€ρο$, η, ον 1)β1ιίη<1, Ι&ΙβΓ, &ί 

ΙΙΙΙϋΙΙκ'Γ Ιίηΐβ, ίΐΙΓΪΐΐβΓ(πΐΟΓθ). 107. ΤΓίΐη«1αίο. 

1. δτ€ ηερων ίΚίσσ^το ιτάντα^ ^Α,^αιου^ καί ^ΑτρβίΒά μάΚιαττα^ 
άΧΧοί μεν Ίτάντ&ζ ΆχαιοΙ βίττον αΙΒβΐσθαί τον ίβρήα κα} Β4χθ(ΐι 
άγλα' άτΓΟίνα^ άλλ' ούχ ηνΒανβν ^Ατρεϊ'Βτ) ^Α^γαμ^μνονι θνμφ^ 
αλλ* άφίει ^βροντά κακανζ^ ετβλλε δέ κρατερον μΰθον. 2. Ά'/α- 
μεμνων ου κίχ^ήσεται γέροντα τταρά κοίΧτ^σι νηυσίν^ ου γάρ δι;- 
θυνει εν στρατω * Αχαιών, 3. Βηθυνειν^ αΙΒεΐσθαι^ ίεναί^ ΐεσθαι^ 
Ιεναι^ εττευφημεειν^ εττευφημήσαι^ εττευφημήσειν^ τεΧΧειν^ τΛ,λβ- 
σθαι^ κίγανειν^ κιγ^ανεσθαι^ κίχησεσθαι^ κιχ^ησασθαι^ μάγεσθαι^ 
έκτΓερθειν^ εκττερσειν^ εκττερσαι^ εκιτερσασθαι^ ίκεσθαι^ 8^€σθαι^ 
Βεξασθεα^ αζεσθαι. 

88 Ι,Ε880Ν XIX [108-109 

108. Οορ7, 80£ΐη, αηά ΐΓαπδΙαΙβ. 

ΙΙίαά 22-27 Γ-π•"" 

€νθϋ αΧΚοι μ€ν ττάντΘζ €7Γ€υφήμησαν* Αχαιοί , 
αΐ^σθαί θ* ίερήα καϊ α^Χαίυ Ββχθαί αττδΐνα • "^ 

ο €7γΓ ιχυυον βτ^ΧΚεν • 25 άλλ%^Α:ύ)9^Φ^1ί, 'λτρατεροϊ; ό' εττί μΰθον έτβλλβζ/* 

"/Α^ <Γ€, ^€ρον^ ίζθί\7)σΐΜ€^ω τταρα-μηυσΐ κιχήω 

^ ι/Οί/ ^ηθυνίηίΖ ^ νστ€^ον^ αντί<; Ιόντα^ 

Γ.' ,; : ■- '^ [■Γ. ^■ 
109. 22. μέν: οοΓΓΓθΙ&ϋνβ ι?νϋ]ι άλλ', νβ. 24, ^ν^ΙΐθΓβ^γ άλλοι ττάντ^^ 
* Αχαιοί 18 οοηΐτ&δίβά νίίΐι ^Ατρεί^^ς. 

23. αΙδ€ί«Γβαι = αιδ€€σ^αί, 584-585.^0• = τ€, 575, 582. — καΐ άγλαά 
δ^χΟαν &ποινα : 1173. αιδ€Γσ^αι ίβ αη αίΒηηιιϋνβ Γβ8ροιΐ8(3 Ιο άζό/Α£νοι υί 
1;1ιβ οΐά ρΓΐβδΛ'δ ρΓ3, ^θγ ίη νβ. 21. άγλαά ^νθ8 3, Γθίΐδοη Λνΐι ^ ίΐιβ ^ -νν^βΓβ 8θ 
'^ΙΙίη^ Ιο ίΜϊοβρΙ ϋιβ ΓΒ,ηβοιη. 

24. άλλ* ούκ 1)Γίη^8 ϋα,β β,οΐίοη οί Α^αιηβιηηοη ίηΐο 8ΐΐ3.Γρ οοηΐΓ2ΐ8ί 
"^ΐΐι αα.αί οί 8.11 ίΐιβ οϋιβΓ Αοΐιαβαιίδ (άλλοι μ€ν πάντες) . — *Ατρ€'ιδη : 996, 
1176. — 4)νδαν€ = 'ρην^νε = σρψ^ανε = δΐιαάθο, .ν/ζν^ίϊ/, ίίΐο. — βνμφ : 1009. 

25. 4ιγΙ . . . 8τ€λλ6ν: '*ίιηΘ8ί8," 1048-1049. — κακώς: λαΛ^Λ/^ (αίβο ρβΓ- 
Ιιαρβ \ή1;1ι βνίΐ, ί,β, (ϊί8(ΐ8ίνοιΐ8 οοη8βΓ[ΐιβηοβδ). 

26. "Ιίβΐ; ιηβ ηοΐ οοιπθ ιιροη ^οα." — κιχήω [κιχάνω] : αοΓ. 3,οί. 8ΐιΙ)_ 
^αηοΐίνβ, ΙίΛ βίη^., τήΐΐι μη, τιιαι/ Ι ηοί αοιικ^, ΙιΊ ιηβ 7ίοί αηιιβ ιιροη. — σ-έ 
[συ]; &οο. βίιι^., ι/ον (βιββ). — 4^ 18 &1\ν3,78 οιηρίι&ΐίο, 701. 

27. δηβννοντ = ^ηβννοντα [δτ/^υνω] αηά Ιόντα [€Γ/χι] ίίΓΟ ρΓΘ8. 3,θΙ. ριΐΓ- 
Ιάοίρίββ, &00. βίη^. ιηαδβ. (ιηοίΐίίρη^ σ€), Ιοί(/'Γΐηί/, ΐαΓΓ//ίιΐ(;. — αΰτις Ιόντα: 
οοτηΐηρ ϋαοί:, τβίητηίη(^, — ΰοΓΤ€ρον : Η,άν., 781. — ή ΰσ-τ€ρον = ηρ* ύστερον. 

•Το ζβί Ιΐιβ ίυΐΐ βίΪΘοί; οί ΐΜδ δϋιιαίίοιι, ϋ ιηιΐδΐ: 1)0 Γί'ΐηοιιι^ί^Γβά ^Ϊ1Ά^ 
ϋιβ ^1 }ϊ.2Λ 1)ββη 03,ρ1ιΐΓβ(1 Ι)^ ίΐιβ ηΐδ,ΓΟ,ιΐίϋιι^ (Ιπίοΐνδ, οιι Ά ρίΐΐα^η^ 
βχρβάΜοη ηβ&Γ Τγου, η,ιιγΙ ίη Ιΐιβ (ϋδίΓΐ^ιιίίί^η ο£ Ιΐιο 1)θ()1:}' δΐιβ Ιΐίκΐ 
ί&ΙΙβη *ο ίΐιβ Ιοί; οί Α^ίΐηκ'πιηοιι, Λνΐιυδϋ ροΓδοπίΐΙ ρΓοροιΙν δΗο ιιο\ν ίδ. 
8ο ΐΐιβ οΙά ρΐΊθδΙ; Καβ Ηΐίΐβ (ϋίϋοηΐΐ}" ίιι τνίηηίιι^; ολ'θγ "&11 ίΐιο οίΙιβΓ 
ΑοΙιαβαηβ," 7?^1ιο νοοίίθΓοιίδΙγ β,δδθηί ίο Ιιίδ ρΓοροκίΙίοη ; 1>π1 Α^ιιιη('ΐηιιοη, 
ϋιβ οηΐ7 οηβ \ν1ιο Ιιαβ αητίΐιίη^ Ιο Ιοδθ 1)γ Ιΐκί ίΓϋηδαοϋοη, (1οΡ8 ηοΐ 
ρΓονβ ίο 1)β 8θ βαδ^Γ. Αρρα,Γοηϋ^ 1ιβ Λν&δ ηοΙ ;\'<-1 τί'ίκΐν Ιο Γοΐυηι α οΐιοίοβ 
ρτίζβ ίη 6χβ1ΐ8,η^β ίοΓ β. ίί?\ν ρίίίοβδ οί ^οΜ αικί δί1ν(τ, ογ δοιηβ οΜ ροίδ Άπά 
Ρ&Ι18 λιμΙ Ιίΐιβ ρ&ΙΐΓγ ρΓΐι^ίίΓδ οί Λ ρίοιίδ ρΓΐϋδΙ. Τΐιβ ρηάγ οί Ιΐιβ οίΙιβΓ 
ΟτΓββΙ^β &η(1 ϋχθίτ ΓβνβΓβικ'ΐ; ίοΓ ί\ϊα \)ή{^ϋί ατα ρΐιιοβίΐ ίη ιιΐ3,Γΐνβ(1 οοηΐΓβ,δί 
Ιο ϋιβ αοϋοη οί Α^β,ιηοπιηοη, λυΙιο αίοηβ ίδ Λνίοΐίβά, ο,ηά οΙίδΙίη&ίΘΐγ 80. 
Ηίβ οοοΓββ 18 ίτιτίΙιβΓ ΓθΙ)1)β€ΐ οί ο,ηγ ροδδίΐίΐβ Γοάοβιηίη^ ίβαίπΓβ \)γ ίΐιβ 

39 - ' ι 110-112] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ΪΛοΙ 11ΐ£ΐ1} 1ΐ6 18 ηοΐ} οηΐ7 αη ιιη£;ο(1ΐ7 βίηηβΓ, 1>ιι^ ίβ £ΐο1}ΐι&1ΐ7 ηιάβ &η<1 ίΠ- 
ιηαηηβΓβά ίο ίΐιβ ρήββΐ}. Ιη Γβ^πϋο,Ι £ογ αΐΐ ίΐιίβ, αβ ^β βΐιαίΐ Ιβ&πι ίη ΙΙιβ 
86^1161, ίϊΐβ ρβορίθ &ΓΘ Ιίΐιβ οΜβί βοββΓβΓβ, 7?^1ιο ρβΓίβΙι ίπ Ιιβ&ρβ, "^Μΐβ 
Α^&ιηβιηηοη ββοαρββ ίΐιβ ρΐα^β. ΤΙιίδ 18 τβΒ,ΙΙγ απ αΓϋβϋο 1>1βιηί8]ι αηά 
οίίβικίδ οηβ'8 861186 οί ροβϋο 3Π8ϋβ6. Βαί Η 18 ηβββ88ατ7 ίοΓ ϋιβ ΙαΙβΓ 
<1βν6ΐοριηβη1; ο£ Ιΐιβ ρίοΐ %]ΐ2Λ, ίΐιβ Μη^ \)β ρΓ68βΓνβά αΐίνβ, αηά 1>β8ίάθ8 

^ ίΙίΓοη^ΙιουΙ; αΐΐ ΙιίδίοΓγ " \\Γΐΐ6η ίΐιβ Ηη§ 8ίη8 ίΚβ ρβορίβ βαββΓ." ΓΌγ αη 
ίΠιιπιίηΒ,ϋη^; Ρ&Γ&1161, τβΒ,ά 2 δαιη. 24 ΐπίεν αΐία, 

Α^β,ιηβιηηοη 18 ίοο Λπ^τγ ίο οοπδίάβΓ 8,117 ο£ ίΐιβ ροίηίβ ητ^βά 1>7 ίΐιβ 
ρΓί68ί, 3.ηά <1οβ8 ηοΐ βνβη ϋιαη^ Μιη £ογ Ηΐδ "ρτΛγβτ ίοτ ίΐιβ βαβοβδβ ο£ ίΐΐθ 
βχρβάίίίοη 8,ιιά ο, 88,£β 30ΠΓη67 Ιιοιηβ^^Γβ,Γά (ν88. 1&-19), 1)ΐιΙ; ίαΐ^ββ Ι;1ιλ1ϊ 
8,11 £θΓ ^Β,ηίβά (βββ νβ. 30, η6χ1 Ιβββοη). Ηβ Γββρβοίβ ηβϋΙιβΓ ^οά ηοΓ 
ρΓΐββί, αηά ρΓβ£βΓ8 ί]ΐ6 ^1 ίο ϋιβ Γο,ηβοιη. Ιη &άάΓβ88Ϊη^ ίΐιβ ρήββί οιιτϋ^ 

' 8.8 γ€ρον, οΐά τηαη, Ιιβ <ϋ8Γ6^3,Γ<ΐ8 ^ιίδ &ρρβ8,1 8,8 8* ΓΘρΓβ8βη1»ϋνβ ο£ ίΐιβ ζοά, 

110. ΤΓαηβΙαίβ : 

1. Α11 ϋιβ οίΗβΓ ΑοΗίΐβαηβ Λν^ΐΠ ηοί βΗουί αβββηΐ;, ίο ΓβνβΓ- 
βηοβ Λβ ρΓΐβδί αηά ίο αοοβρί ίΗβ δΐιΐηίη^ Γαηβοιηβ. 2. Τνβ 
βΐιουίβά αδδβηί, ίο ίΓββ ίΐιβ 1)6ΐονβ(1 άαυ^ΗίβΓ οί ίΐιβ ρΓίββί. 
3. Το ίΓΘβ ίΐιβ (Ιαυ^ΙιίβΓ οί ίΐιαί οΙά ηιαη Λν^β,β ηοί ρΐβαβίη^ Ιο 
Α^αηιβιηηοη ΐη Ιιίδ 8ου1. 4. Τΐιβ Ιζίη^ ββηί αιγα^ Λαί οΐά 
ηιαη Ιΐθ,ΓδΙιΙ^, αηά βη]Όίηβ(1 α βίβΓη οοπιηιαηά ηροη (Μιη). 
5. Α^απιβπιηοη άίά ηοί βηά ίΐιβ οΐά ηιαη 1)β8ί(1β ίΐιβ 1ιο11οΐ¥ 
δΐιίρδ οί ίΙΐΘ Αοΐιαβαηδ, ίοΓ Ιιβ (ϋά ηοί ΙοίίβΓ. 6. Το ΓβνβΓ- 
βηοΘ, ίο β^ΐιί, ίο ΙοίίβΓ, ίο 86ηά, ίο Ιιανβ ββηί, ίο βΐιουί {ΐβββηΐ, 
ίο οοπιβ ηροη, ίο οοπιπιαηά, ίο βαοΐζ ηίΙ^βΓΐ^, ίο αοοβρί, ίο, 1>θ 
αοοβρίιβά, ίο 1)β βαοίζβά πίίβΓίγ. Ι.Ε880Ν XX 

ΡΑΚΤΙ0ΙΡΙΕ8, ΑΟΤΙΥΕ 

Ιςιαο, 28-32 

111. ΙίβαΓη α11 Λο ίοΓηιβ οί ίΐιβ αοίΐνβ ρβ,ΓίίοίρΙββ ο£ λόω, 
736 &., 909. 

112. ΟρϋοηαΙ : 

40 Ι.Ε880Ν XX [113-115 

113. νΟΟΑβυΐ-ΑβΥ 

ίίΛτηάτω, άνηάο-Μ (άντιόο = άντιά», νέομαι (ν•σ-) ηβηαΙΙ^ ίη βιί. ββηββ, , , 

945-948, 603), ήντίαιτα β,ρρΓοαοΙι, «οι^β» &ο, ΓβίΛίΓη. 

ρΓθρατβ, ρωΐί&^β, βΙΐίΐΓβ, ^ο νύ βηοΐ, ηον, ίηάββά, βητβΐγ, 1;1ιβη. 

(οοπιβ) *ο πιββίί. 'Β'ρίν βοοηβΓ, τιηϋΐ, 1)β£θΓβ, ίοηηβΓΐ^. 

}ν-»|Μ (€ΐ-, 1-), Ιιηίσ^μΜ, οοιηβ υροη, σαώτιροβ, η, ον, οοτηραναίινβ ο/σαόβ, 

οοιηβ οη, &ρρΓθ&ο1ι. ν^ όν 747-748, βαίβΓ. 

Ιν-οίχομαν (οΐχ-, οΙχ€-, οίχο-), ίιτοι-. τηλόΟι ίο,τ (ίΓΟίη, Β,Υί&γ)^ αί α άίβ- 

χήθΓθ|λΐΗ*,/ Ινφχοκα §ο Ιο, §ο ί&ηοβ. 

Λ^ίηβΐ;, &ϋ2Μϊ^, ρ1^. *χραΜΓμ<» (χραΜΓμ€-, χρακτ-), χρα*- 

<ρ•θ(1•» (^ΟίΒ-) (€ί€/,) νβχ, &η§;βΓ. σμήσ», <χρα(σμησ-α (ϊίχραΜΓ|&ον) 

Ιστάφ, ου, ό Ιοοιη, πιαβ^. «^ϊίΑ άαί., 996, 1, Κθΐρ, 8,88181;, 

κ4(ν), &ν (1085-1091) 1ΐ8,ρΐ7, ρβΓ- 1)βηθή1ι, ^ν&ίΐ. 

οΐιαηββ, ρβτΙιαρΒ. «« βο, Ιιοτί^, βο Ιΐΐίΐΐ;, ίη οπΙθγ ΙΥϊοΧ, 

λέχο9, €θ9, το 1)βά, οοϋοΐι. βίηοβ, Ιϋβ (αβ), &8, τί^ΐιβη. 
μίν αο€. οηΐ^^ βηβΙιΗο, Μιη, ΙιβΓ, ϋ. 

ϋβΓίναίίνββ: 8θΐ;βήο-1ο^7, 584-585; ίβΙβ-^ΓαρΗ, -ρΗοηβ, 
-ρα1;1ΐ7, -βοορβ. 

114. ΤΓαηβΙαϋβ : 

1. σκψΓτρον καΐ στέμμα θβοΐο ου χραισμήσουσί τφ η4ροντι^ 
Θαρ4€ταί Ύ€ίρ τταρα νηυσίν Αχαιών ^ νυν Βηθυνων ^ ΰστβρον 
αΰτι^ Ιών. 2. ου Χνσ€ί τταΐΒα φίΧην^ ττρίν & 'γήρας ίττασί 
βΐιν ίν οϊκφ * Ατ/αμέμνονο<ζ βν *Άρ^€Ϊ τηΧόθι ττάτρης ηί- 
ροντοζ, 3. ίνθα δ* αντιάει λβχος * Α^αμβμνονος καΐ ίττοίγεται 
ίστόν, 4. έρβθίσδίξ * Κ^αμέμνονα ^βρων ου νββται σαώτερος, 
6. *Ατρ€{Βη9 τ€ αναξ άνΒρών καΐ δΓθ9 Άχ^λλβυς βρίσαντβ Βιβστψ 
την [^Βίίστημι]. 6. ^έρων ΤιΧθβ θοα^ έττΐ νήα^ Άχ^αίών φβρων 
ατΓ^ρ^Ισι αττοινα^ βγων δβ στέμματα ίκηβόΧου ^ΑττόΧΧωνος βν 
^€ρσίν, 7. θβοϊ €γοντ&ζ ^ΟΧύμττια Βώματα Βώσουσιν \βΙΒωμι\ 
*Α.χαίθΙσιν έκττέρσαι ΤΙριάμοίο ττόΧιν^ έύ δ' οΐκαΒ* ίκέσθαι. 

115. Ρρρ7, 80£ΐη, αηά ΐΓαηδΙαίβ : 

^'^'- '■ ΙΙίαά, 28-32. ^:- μη νύ τ^^ ρύ 'χρΟ'ίο-μη σκητττρον καΐ στέμμα θβοΐο^ 
τ^ί* ίγώ ου Χύσω• ττρίν μιν καΐ ^γήρας βττ^ισιν 
ήμ€Τ€ρφ βνΐ οϊκφ €ν 'Ά/ογβϋ, τηΧόθι ττάτρη^^ 80 

41 ΗΟΜΕΕίε ΟΚΕΕΚ , βΠΏν ΐΤΓΟίχομώ'ην καϊ έμαν λβχο! ά 
άλλ' ϊθι, μη μ' έρέθιζΐ, σαώτΐρος ωΐ 11β. 2Θ. τοι[στΓ|: 760, 1 

ρΐιιηΐ 311ι)^ι;^[ Ιΐ &^εΡΗ Ιιοτϊβ 

39 τήν 8 βηιρ1ΐ3ιΙ ε α <1 
νιΐΐι & Εθπ1«ιηρΙιιοιιβ ςββΐ ιι 1?ι 


— χραίσ-μο ίχραίσβ-Οιί]: 8<1 ΙΙΟΓ, ίΐοΐ. βαΙ>- ' 

ΑΙΙίι ^Η 3 η^ΙβιΓ ίΐϊίβ νβΛ Ηαβ & 

Γ ΐϊΐΐΐ ΙΙΐΒ πΕίΓΡΒ* σκψττρον, 973, 2. 

■Λ ά «ιΐΗ 1ι βΚί^ ΙίΓΡγ 17, αιυΐ ρβΓίιαρβ 

ρ ^θ^I^ ο£ 1ιιι (1 ιιιηΐ) ονβτ Μβ βΙιοηΜβΓ 

Ιο^^ΛπΙ Λβ ίβηί ττΙίβΓβ 

ίΐΐβ ^Ι ΐΤίΙΑ — *γ4 13 
ρΐαβθά ιη Εΐηρ}ι»ΙίΕ οοη- 

ΪΓΛΒΪ Χα ΙΙΐβ ΟΐΙΐΒΓ ΟΓβθίβ. 

Ενβη ΐ1ιοιΐ£ΐι ΐΙΐ6 ο11ι€γ 
άο κβτββ ^11ι 7011, / 
ίατε βοιηβΐΗϊιικ 1» β&7 
Ιιετε — κβί : ΐτβη. 

ΒΟ ίΕ 8»ίά πί1;1ι ίΕβ 
(Ιεβηιϊβ ιηΐβαϊίοη οι Ιη-. 
^ 11 η£ Ιΐΐθ ΙαΙΙιβΓ &ιιά 
π ιιινίιης Ιιϊβ ίββίϊη^ 

13 <ΐΕβρΐ7 )Ι3 ρΟΒΒΪΙΐΙβ. 

ημιτίρφ βηίρΙίαΙίϋ ; Β&β 

β^χλΆ ηβνβΓ 1•θ Γ6ΐιΐΓη«ά 

31 ίνοιχαμ^π)* [ΐίτοί- 
\ομία\ ρτΕβ. &οί. («Ιερο- 
ιιβηί) ρατί., αοο. αα^. 
ίαιη (ιηο<1ίββκ μαι, Αέτ), 

Ιί ( τί. Μ ΚΝ*. 3831 ιηιΐ Λίβα" ίοτιη, 

1!, - ίί Γ « 1«Γ ϋΗ 01>-')48 

ι- { ϋ ■Η)η.( ^«1. Ιι οη 1] ι««αΓ,ϋί« ''" Μ' [ίΓ/"]: ρΓββ• 

ι ΙΐΓ τ Β 1ιΐΜα> οίΐΐιβ Μ ΙηΐϊΙί ΙΐΒϊιι Ιηη. Ιοίί Λοί ιπιρβη*., 2(1 βϊης., 

ρο, Ιιΐ•/οη«. — ΙρΗιΙι [ίρ*. 
Βίζαϊ] : ρπ'Β. ίκΗ;. ϊίΐιρίίΓ&ΐ., 2(1 ιηιιβ., νι-χ, αιιι/ίτ. — νίηαι [μίομαι], ρΓΕβ. βοΐ. 
(ίΙΐ'ΙΗΐηΐίΐιί) 8111^^ηI1(ΐ., ΰ<1 ύιψ., >/ίΐιι ηη•/ η-Ιιιηι. — β-αώηρο* ()ΐπιρ1ι&1ϊβ 
Ιι)- ρΐ)ίΐϊ1ϊ<ιιι): >«"Γο•φ•{Ι•ι), ϊ.ι:. ΙΙΐίΐΒ ί£ ^υα βΐιοηΐίΐ ΜΜ*ηιρΐ Ιϋ γι!ιιι»ϊιι. — 

" Υ<ιιι (Ιί'ρΐ'ίΐίΐ ιΐ]ΐ(]η ^Ί1ιιΓ ϊηκίμίηια (σκητττρον και στίμμα. θιοϊο) Λβ ρΗββΙ 
ΐ<) ρπιΙΐΗα γοη. ΚιιιαΙΙ Ιι<•1ρ \νί11 ΙΙκ'γ 1η- ϊί ^ιαι ΕοηΙίιιιιο ίο βηςβΓ ιιιβ." 
"ΤΙκ; ί,ΠΓΐ 8ΐια11 ιι^νιτ ΓυΙιιηι ίο ^ϋΐι, 1)ΐιΙ ηΙκ; βΐιιιΐΐ Ικ; » (1πιά£^'&ιΐ(1« Ι.Ε8805Γ XX [ΙΙβ 

πΐ(ΐηΪ3ΐ 3,11 ΙιεΓ (Ια^Β, ίο οοιιΙπΙ)ιιΙθ ϊο ιη^ οοπιΕογϊ Βπί Ιο Π17 (ξηοΛ 
ρΙβαβιΐΓΐ;," Το ιηαΐίί^ ίΙΐΒ Ιυί οι ί\ίο κΆρΙίνβ βΊϊΠ πιογβ 1>ίΙι1βΓ, β1ι6 ιαιι^ϊ 
ΗηιϋιΐΓθ Εΐΐΐ ϋήη ία α {ατ-αη^ΐ' Ι^ηιΐ ίη ΐΐιιι πιίιΐΒΪ οί βΙταη^Γίΐ, ^Κο ιηίξΐιΐ. 
ηοΐ Εΐΐνα^β 1)θ ίΐ^ραίΐιβίία. Τΐιυ ίΙΙιΐϋΐτ&Ιίοη οη ΐίιβ ρι^ϋβάίης ρα^ 
8ΐιαπ3 Ιΐιβ βηίπιηϋβ *ο ίΐιβ ίοτίάήΐά ηηΕίϋβιιτο ουηΐ&ϊιιίυκ Αεβ,οι 
ραΙαοΒ, «1ιβΓ6 1ιε ϊηΐεηιΐβιΐ ΐΚβ (Ιηιι^ΙιίεΓ οΕ Ιΐιβ ργϊβηΙϊ Ιο ββιτθ Μιη. 

II ίβ ΕΐιαΓυεΙι^9ΐίΕ οί Ιΐιβ ροβ1;'3 ατί Ιΐιαϊ Α^απίΕΐηιιοιι Ϊ3 τβρΓθββηΙβιΙ 
αβ Ιοανίη^ Ιο Ιΐιβ ίιηα^ϊηαΐίοιι ]ιιβΙ \ν1ι»1 ιΐίτβ ΐοηα Μβ ΙιΐΊΐταΙϊΙ^ ηιαγ 
ΙΛί•, αΚΐηυ^Ιι Ιιίβ ίΙίΓε»! χΐΒΓίίΕρβ οοηΐΒίηβ λπ ϊπίίωιιΐίοη ί1ΐ3ΐ ϋ ϊΗβ οΜ 
Ι ρτίβίί ίοββ Ύΐοί άερατί ίηίΛ^ηΙ^Γ, Ιιυ ίο»!• ραγ ίοτ Μη ίρπιεΓΐΙ^ τπΐΐι Κϊβ 
Ιϊίβ. Ηβνϊπ^ πο ρΌοι! π,ΓριπίρΐιΐΒ (ΊΓ 3(1ρί)ΐιιι1;β τκΛβαηβ ίο οδβΓ, Α^ιιιηειη- 
1 ΓθβΟΓίβ ι•} νϊΐβ ιι1ιιΐ5β Ιο οΙοΗΒ ΐ1ΐ6 (ϋβοπΗβίοη &η(1 ^ΐ πά οί 1ΐΪ8 
αηνβίΒοιιιβ τϊβίΙΐΐΓ. ΙΙοπιργ ΓερτββιίηΙβ Ιΐιβ ΙιπιίΒΐϊί^• οι Α^ιηθίπηοη ίη 
αβ ξΐχήο^ Λ 1ψ!ι(. &3 ροβκϊΐιΐρ. Ιο ρΓβρ&Γβ Ιΐιβ «37 ίοΓ ίΚβ ΗβΙιίβοαβ 
ϊηθϊ^αΐϊοο οί ΐΙιβ ^ιιΐ αυιΐ ίΐιο ίυαΗιιΙ ΕΟϋβεςνιβιιβθΒ ηΜΰΙι ϊΐιβ Οΐΐώ 
Β Ιϋ βιιΒ'βγ ίοΓ ίΐΐϋ ϋηβΉ πηΙι ϊιιιιιϊρΙ^. 
4:ί 117-120] ΗΟΜΕΕΙΟ Οΐήοίϊΐί 

1 .• 

117. ΤΓαηβΙαΙβ: 

1. ΤΙιβ βοβρίΓβ αηά Λβ βΠβίβ (^ Λβ §οά ^ιτίΠ ηοί αναίΐ 
ίΥϊβ οΜ πίΕΐη (ίίαί.) ΐί 1ιβ ίαΓηββ (^ρανΚοίρ.^ \)β8ίάβ ίΐΐθ 1ιο11ο\¥' 
βΐιίρβ οί ίΐιβ ^Γβίΐΐί-βοιιΐβά Αοΐιαβαηβ, ογ ί£ 1ιβ Γθίηηιβ ΙαΙβΓ, 
ίοΓ Α^αιηβιηηοιι \7ί11 Ιίϋΐ Μιη, ο,ηά ββικί (Ιιίβ) βοιιΐ ίο Ηαάββ. 
2. Ηθ \νί11 ηοί ίΓΘΘ Ιιίβ άαΓίίη^ (Ιαύ^ΙιΙίβΓ, 1)υ1; οΐά Λ^β \^ϋ1 
οοηΐΘ προη Ιιθγ ίη ίΙΐΘ Ιιοιπθ ο£ ^^^αιηβπιηοη αηά ΟΙ^Ι&β- 
ιη(η)68ΐίΓα, ίίΐΓ ίΓοιη (Ηθγ) ηαϋνβ Ιαηά. 3. νβχίη^, ΙίΛνίη^^ 
νβχβά, (ΐπαΓΓβΙίη^, Ιιανΐη^ (ιπ&γγθ1θ<1, ΒβαΓίη^, Ιιανΐη^ 1χ)ΐ*ηβ, 
Ηανιη^, βαοΐίίη^, Ηανιη^ βαοΐίβά, Ιιβίρίη^, Ιι&νίη^ Ιΐθΐρβά, 
βΐιαπη^, Ιιανίη^ βΙι&Γθά, ^οίη^, ίατ^^ίΑξ. ΙΕ880Ν XXI 

ΒΠΟΟΙΕ ΑΙΠ) ΡΑ88ΐν£ ΡΑΚΤΙ€;ΡΙ£8 

ΙοΑΟ, 33-37 

118. 1) ΙίΘαΓη 3,11 ϋιβ ίοΓίηβ οί ΐΗβ ιηίάίΐΐθ Λπά ρ&ββίγθ 
ρίΐΓίίοίρΙβδ ο£ λι)ω, 735-746, 915, 921. 

2) Ε6νΪ6\ν Λβ αοϋνβ ρβ,ΓίΐοίρΙββ, 909, αηά πίθΐηοήζθ &11 
βίβνβη ίοΓίηβ οί Λβ ραΓίΐοίρΙββ, 80 αβ 1^ 1)6 αΜβ ίο ^^ίνβ Λ© 
ηοιηίηΕίίίνΘ δΐη^ηΙαΓ (αΐΐ ^βηάβΓβ) οί αΐΐ οί ίΐιβββ, 1;ο^6ΐ1ΐθΓ 
\νίί;1ι Ιΐιβ ιηβαηίη^. 

119. ΟρίίοηαΙ: 

120. νοοΑβυΐ-ΑβΥ 

&κ^α>ν, ούσα, ον βίίβηί, Γ[ΐιΐβί, 1:)βίη^ &ργνρ6-τοζο«, ι;, ον θ£ α βίΙνθΓ 1>θ¥Τ, 

βίίβηί. βίΐηίρρβά ι?Γϋ1ι α βΐΙνβΓ 1>θ¥Τ, 

&μφι-βα(νω (βαν-, βα-), &μψιβήσ-ω, 8ί1νβΓ-1)θΐ^6(1 οηβ. ΑροΙΙο, 

(&μφιβήσ*ομαι), άμφ^βησ-α, (άμψ^ '^^^όχ6%, η, όν οΜ; 7η(ΐ$€, 08 8\ώ9ίαη•' 

βην), άμφιβ^βηκα δΐιιτοαηά, ^ο ύνβ, οΐά ιη&η. 

Γθΐιη(1, ρΓοΙθοί. ΕιίΒω (δΡι-, 8Ρ€ΐ-, 8Ροι-), 8€(σο|λ«Μ, 

άπ-^ν€νθ€(ν) αραΗ), α^^τα^. 28ϋσα, ΕιίΒοικα (δ4ίδια) ίβ&τ, 1)0 

αράτομΟΑ, αρήσ-ο|Μΐι, ήρηο-άμην ρΓίΐγ, 2^ίτ2λά, 

611Τ86, ίηνο^β. ΙΐΓ€ΐτα ίΐιβη, ίΙιβΓβαροη. 

44 ΕΕ880Ν XXI [121-123 

ή4Η€θμο«,ον ίΛίΓ-1ιωΓβά,ΐ7β11-1ι&ίΓβά, τίκτω (= τι-τίκ•»; τ€κ-, τοκ-), τ^•», 
1)6&1ΐϋίΐΐ1-1Τ6886(1, ^βΠ-Ιτβββθά, !τ€Κθν, τίτοκα* 1)68.Γ, ρΓοάϋοβ, ^νβ 

Ιιανίη^ & ήοΐι Η&τνββΐ; ο£ Ιοη^, 1)ίι1;1ι ίο. 

Αοΐΐήη^ Ιΐ&ίτ. φημ£ (φη-, φα-), φήο"•, Ιφησα*, ΙΜ• 

Ηί, 0ϊνόβ, η 1)β&οΙι, δΙιΟΓβ, βίτ&ηά. ρ€τ/, αοί. 2ψην, τηίά, Ιφάμην βρβα^ 

κί-« (άβ/,) οοπιβ, ^ο, άβρ&Γΐ}. 8&7» ^^^' 

νολύ-ψλοΜΓβο), ον 1οιΐ(1-Γοαήη§^, ω* (&9, ««) ίΐιιιβ, βο, ίη 1)Μ8 ^&7; 

1ιβ&Υ7-ϋιιιη(ΐ6ήη£;. ω« . . . ώβ &8 . . . 80. 

ϋβήνίίΜνΘβ : 1ίοχ-ίο(ο1ο^7), -ΐηβ, αηίί-ίοχ-ίηβ, ίη-ίοχ-ίοαΐ» ; 
§Γα7 (597-598);. οοπιβί; ροΐ^-^αιη^, -ξγ^τγ^ -ειικΙγ^, -Λβίβιη, 
-Ιβοΐιηίο ; ρΓ0-ρ1ιβ1ί, -ρΐιβο^. 

121. Τραηδίαΐβ : 

1. Ά^αμβμνωρ &9 Ιφατο, ό δέ ^βρωρ Βείσά^ ίττείθετο μνθφ 
κρατβρφ (996), άκβων δ* ίβη τταρά θΐνα ττοΧυφΧοίσβοιο θαλάσ- 
σης ^ ΐ7Γ€ίτα δέ κίων αττάνευθβρ ό 'γβραίοζ ήράβτο ττολλά (780- 
781) ανακτι ΆττοΚλωνι^ τον ηνκομος Αητω €Τ€Κ€ν. 2. Άττίίλ- 
\ων άναζ ίκΧυβ ίβρηο^ζ αραομένου (984), τον ^^αρ €φί\ησ€, 
3. έκηβόλος θ€θζ άμφιβα{ν€ί Ιίρυσην φίΧηρ, 4. μήνιοζ (1111^ 
ΆχιΧήος ττροϊαψάσης ττολλας ψνχάς ηρώων *Άι8ί τευξάσης Β* 
αυτούς βΧώρία κύνβσσιν οιωνοΐσΐ τ€ Βαϊτα βουΧη Δ^ος ετέΧβίετο, 
6. Τ€υχόμ€νος^ τευξόμενος^ τευξάμενοί^ μαχόμενης. 6. αγέρων 
ί/Χθε θοάς εττΐ νηας * Αχαιών Χνσόμενος θιτγατρα, 7. ττάντες 
* Αχαιοί Χνσονσι τταΐΒα φΓΧην γέροντος ^ άζόμενοι υΐον Αιος 
εκηβόΧον ^ΑτΓοΧΧωνα. 8. ^γήρας εττεισι την ενί οϊκφ * Αγαμέ- 
μνονος ΚΧυταιμ(ν')ήστρης τε εττοιχομενην ίστόν, 

122. Οορ79 8οαη, ο,ηά ΐΓαηδΙαϋβ : 

ίΐίαίΐ, 33-87 

^-φ9 εφατ\ εΒεισεν δ' ό αγέρων και εττείθετο μνθφ, 
βή δ* άκεων τταρά, θινα ττοΧυφΧοίσβοιο θαΧάσσης. 
ΊΓοΧΧά δ* εττειτ αττάνενθε κιών ήράθ* 6 ^εραιος 86 

^ΑττόΧΧωνί ανακτι^ τον ήύκομος τεκέ Λτ^τώ • 
** κΧΰθί μευ^ άργυρότοξ\ 6ς \ρύσην αμφιβ^βηκας 

123. 33. βϋθ'€ν = €δ/Γ€ΐσ€ν. — 6: άβιηοιιβίΓ&ϋτβ, Ε8 ίη νβ. 35 1)6ΐθ¥Τ, 
ΐΗαί Μ τηαη. '— ψΐ6$ψ : 996. 

45 124] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

34. βή = €βη» — άκ^ων . . . ιτολυφλοίσ-βοιο β,Γβ 1)Γοα^1ι1; ίηΐχ) ίηΐβη• 
ϋοηαΐ οοηίΓβ,βί. ΤΜβ \\γογ<1, άβδΟΓίρϋνβ οί ίΐιβ γο&γιιι^, Ιοδβίη^; δβα, ίβ 
ρβΓΐι&ρ8 οΐιοδβη ίο 87ΐηΙ)θ1ίζβ ίΐιβ βηάΐβδβ ίυιηαΐΐ; ίη ίΐιβ δοιιΐ ο£ ίΐιβ ρτΐβδί^ 
&8 (ϋδϋηβτιίδΐιβά ίΓΟίη Ηΐδ οηίΐΛΓίΙΓίΙ βαίιη. πολυφλοίσβονο ίβ αη οηοιηαΐο- 
ροβίίβ νΐοτά, ί.€, ίΐιβ δοτιικί ο£ ίΐιβ ^οτά δπ^^βδίδ Ληά ίπιΗαίβδ ίΐιβ πιβαη- 
ίη§, 80 ίΐι&ί 1)7 ιΐδίη^ ϋιίδ βχρΓβδδίοη ίΐιβ ροβί ιηα^βδ Μβ ατκϋΙιΟΓβ Ηβαν 
Ιΐιβ δβ£ΐ Γοβ,Γ. Οί. : 

ΡοΙηρΙιΙοίδΙίοίδΙθΓΟίΐδ ΗοιηβΓ ο£ οΐά 
ΤΙΐΓβ'νν^ 3,11 Ιιίδ Η,η^ηιβηΐ,δ ίηΐο ΙΚθ δβ&, 
Αΐΐΐιοπ^ΐι 1ιβ Ιιαά οίίβη 1)6611 οοπΓΐ;6θΐΐδΐ7 ίοΐά 
^ Τΐι&ί ρβΓίβοΙ ίιηρβΓίβοΙδ 1)β§ίη -ν^ΗΙι β,η β. 
Βαί Ιΐΐθ Ροβΐ. Γβρίίβά -νν^ϋΐι ά άί^ίββά αίτ, 
" λνΐΐΒ,Ι) ϋα,β Όί^ΆΐηπίΆ άοβδ Άτιγ οηβ οβ,Γβ ? " 

35. ΊΓολλά: 780-781. — τ\ρα9* = η ρατο = η ρά€το [αράομαι], 575, 582, 
584-585. — άιτάνιυθι : οί οοπΓδβ ίΐιβ οΜ ρΗβδί 1ΐ3,δ Ά Ύβτγ ρΓ&οϋο&Ι Γ6£ΐδθΐι 
ίη ^οίη^ 3,1 ΐ63δί ίαΓ βηου^ΐι ο,^Άγ ίϊΐΆί Α^3ΐηβιηηοη ιηβ,γ ηοί ονβΓίιβ&Γ. 

36. τ4κ€ = €Τ€Κ€. — ράνακτι : ρνοΐβοΐίη^ Ιονά, ρνοίβοίοτ» — τόν : Γβΐίΐΐίίνβ, 
τΆ2ϊγ 1ΐ3νβ 1)ββη ίΙιοιι^Μ οί 3,8 άβιηοηδίΓΛϋνθ, 1028, 3, Νοίβ. 

37. κλνθι [*κλ€ΐ;ω]: 30γ. αοί. ίιηρβΓαί., 2ά δίη^., ΊιβαΓ ! — μ^ν [€γώ] : 
§βη. δίη^., 984. — άργυρότοξ'(€) ΐδ οί οοπΓδθ νοοαίίνβ. ΤΚβ Π86 ο£ ίΐιίβ 
βρϋΐΐθΐ ίηδίθαά οί ΐ,ΐΐθ ηαπιβ ίη(ϋθ3ΐ)β8 Ηο'νν^ ίηϋιηαίΘ ίΐιβ ρΓΐβδΙ) "^αβ νί1;1ι 
ίΐιβ ^οά ^Ιιοιη Ηθ ββΓΥβά. " Οοιηβ, Ο ΙίΟΓά, -νν^ϋΐι ίΐιγ δίΙνβΓ 1)ον Ι " Β^ 
οαΐΐίη^ τιροη Μιη ίη Ιιίδ θ3ραοϋ7 3δ 3γο1ιθγ ^οά, ίΐιβ ρΓΐβδί 2λτ%2Λγ Ιιαβ ίη 
πιίηίΐ ϋΐθ Ινίηά οί αηδ^^βΓ 1ιβ άβδίΓβδ ίο Ιιίδ ρΓα7βΓ. Ηβ ^^τοπΜ Ιι&γβ Ιΐιβ 
§0(1 δΐ37 ίΐιβ (χΓθθΙνδ ^ϋ1ι Ιιίδ 3ΓΓ0\νδ. Ν3ΐ)ΐΐΓ3ΐΐ7 ίΐιβ Ι^ο'νν^ οί ΑροΠο ιηιιβΐ» 
1)6 οί ρΓβοίοαδ ηιβίαΐ, 3δ 1)θβί8 ίΐιβ άί^ϋ^ οί 8, ^οά. Κβαά 8>§^ίη ΐΐιβ 
ηοΐβ οη νδ. 15, § 90. — άμφιβ^βηκας : ίΐιβ ρβΓίθοί) ίδ ίο 1)β ίΓ^ηδΙαΙιβά αβ & 

ρΓβδβηί, άο^ί ρΐ'ΟίίΌΐ. Ίΐ ίδ ϋΐβ ίί^ΙΓΘ οί 3 Λν3ΓΓίθΓ 1)ββίΓίάίηί» & ί&ΙΙβπ 

οοηΐΓ3(1θ, ΟΓ οί αη αηίηιαΐ 1)6δΐ.Γί(1ίη§ ίίδ ^οηη^, ίη ίΐιβ ί30β οί άαη^βΓ, ίοΓ 
ρΓΟίβοΐ,ίοη. 

124. ΤΓαηδΙιιίβ: 

1. Τΐιιΐδ 8ρο1ί6 Α^αιηβιηηοη, αηά ίΐιβ οΐά πιαιι οΐ^βγρά ί;1ιβ 
δίΐΘΓη οοιηιηαηά, 1)βοαυ8β Ηβ ίβίΐΓβά (ιιββ ίΚβ αον, ραΗίσιρ.^. 
2. Τΐιβγ Λνβπί ίη «ίίβηοβ ιιΐοη^ ίΐιβ δίπιηίΐ οί ίΙΐΘ 1οιιά-Γοαηη§ 
8βίΐ, 8,ηά ^οίη^ ίΐρίΐΓί; ίΐιβγ ρΓ^^βά ηιηοΐι ίο (ΛβΐΓ) ΙοΓά 
Αροΐΐο, Λνΐιοιη ίιιΐΓ-ΙΐίΐΐΓβά \^^^ο Ηογθ ίο Ζβαδ. 3. Αροΐΐο ο£ 

Ιΐΐβ δίΙνβΓ 1)0Λν Η(311Γά ίΙΐΟ θΓβθ1ν8 ρΓα}^!!!^, ίοΓ ίΐΐβ^ ΛΥΘΓΘ άβ&Γ 

46 ΕΕ880Ν XXII [125-127 

ί>ο (Ιιίδ) 8ου1. 4. Μαηγ α^βά πιβη οαιηβ ίΓοιη Ύτογ ίο ΙΙιθ 
οαιηρ οί Λβ ΑοΙίίίΘαηβ ^ο Γ&ηβοιη (Λβίρ) 1)6ΐονβ(1 Βοηβ. 
5. ΤΙΐΘ Αοΐιαβαηδ \νί11 ίΓββ ϋιβ ίνίο βοηβ οί Λβ ρΓΐβδί αηά 
αοοβρί ϋιβ βΐχΐηίη^ Γαηβοπίδ, 1)βοαιΐ86 ίΐιβγ ΓβνβΓβηοβ Λβ ^οάβ 
\ν1ιο Ιι&νβ ΟΙ^πιρίαη Ιιοιηβδ. 6. 01(1 α^β \νί11 οοηιβ ηροη ίΙΐΘ 
(1αυ^1ι1ίβΓ8 οί ΡΓίαιη τνΐιίΐβ ίΐιβγ αΓβ ρΐ^ίη^ ΙΙιθ Ιοοιη ίη Ιΐιβ 
Ιιοιηββ οί ίΐιβ 8οη8 οί Λβ Αο1ΐ3,6αη8. Ι.Ε880Ν XXII 

ΤΗΕ ΡΕΚΡΕΟΤ, ΡΙϋΡΕΚΡΕΟΤ, ΑΝϋ ΡϋΤϋΚΕ ΡΕΚΡΕΟΤ ΟΡ 

νΕΚΒ8 

Ιςιαο, 38-42 

126. 1) Εβαά Λβ 86θίίοη8 ίΐβαΐίη^ \νίί;1ι ίΙΐΘ ίοΓιηαίίοη οί 
ϋΐ6δ6 1)6η868, 867-888. 

2) ΙίβαΓη ίΐιβ ρβΓίβοΙ, ρΙπρβΓίβοί;, αηά ίαίιΐΓβ ρΘΓίβοί ίη- 
(Ιΐοαίίνβ, αοίίνβ, ιηίάύΐΘ αηά ραβδί νβ οί λιίω, 904, 910; 

126. ΟρϋοηαΙ: 

127. νοοΑΒυΐ-ΑΚΥ 

Ρ^λο$, €09, τό άο,Η;, αιτούν, βΐιαίΐ, νηόβ, ου, ό ίβιηρίθ, βΙιΓίηβ. 

ιηΐβδίΐβ. (^ν/. βάλλω.) δ-δ6, ή-δ6, τό-δ€ ίΐιίδ, \\ΐ'ά,\,. 

δάκρυ, νθ9, τ 6 1)68.Γ. Ίτίων, ιτΐιιρα, ιτΐον ίαΐ, γΙοΙι. 

ΙΙλδ«ρ (ίηάβοί,) τό άβδίτΘ, ΐίήδΐι. ιτοτ^ {βηαΐ.) θυθγ, 2Χ αη^ (δοιηβ) 

Λ (αΐ) ί£, 7?^1ιβί]ιβΓ. ϋηιβ, οηοβ. 

Ιρέφ-«*, Ιρέψω*, ήρ€ψα κοοκ (ουθγ), Σμινθ€ν$, ^09, ό 8ΐηίη11ΐ(Ίΐ8, ιηοηβο 

οονβΓ, 1)ΐιί1(1. ί/οίϊ, αη (^ρΙίΊιβΙ ο/ Αρο/Ιο. 

Ιά-θ€θ9, 1/, ον νβΓ7 βαοΓβά, Ι10Ι7, βαο- Τέν€δο$, ου, η Τ(ίηβ(1θ8, αη ίβίαικί 

τοΒΟ,ηοί. ηβαΐ' Τγοϊ^. 

ήβέ »η<1, &180. τΐνω (τ€ΐ-, τι-, τινρ-), τΐο-ω, Ιτϊσα, 

Ιφι ιηί^ΐιϋΐγ, '^ΐΐι ιηί^ΐιί : αη οΐά τέτϊκα*, τ^τϊσ-μαι* Γ(ίς[ΐιϋ6, αίοηβ 

ΐηβίπΛϊηβηίαΙ ο/ ρίβ, 7ηί(/]ιΐ, ο/, λαί. ίοΓ, ρβ,γ Ιΐιβ ροη3,1ί7. 

1-18, χαρ(€ΐς, €σσα, εν ρΐβο-δίη^, ^αΐβίαΐ, 

κραιαίν•» (κρα1^■), Ικρήηνα αοοοιη- ^αβοίαΐ, α^6βαΙ)1β. 

ρΐίδΐι, ρβΓίοπη, ίυΙβΠ. 

ΏβΓίναίίνθβ : οΙιαΓϋ^, βη-οΙιαΓΐδί. 

47 


12β-130] ΗΟΜΕΚΙΟ &ΚΕΕΚ 

128. ΤΓαηβΙαίβ : 
1. ΆττόλΧων αναξ αμφιβββηκβ Ιίρνσην Κ(\\αν τ€ ζαθβην, 

νηον χαρίβρτα κατβκηαν 0€ τηονα μηρία ταύρων αί^γων Τ€. 4. €1 
7Γ0Τ€ κραίαίρ€ί αναζ έβΧΒωρ Ιβρήι^ ΑαραοΙ τίσονσι Βάκρυα ^έρον^ 
Τ09 βέΧεσσιν θβου, 

129. Οορ7, 803,η, αηύ ΐΓαηβΙαΙβ. Μβνιβιο ίΚβ ρνβοβάίτίψ Ιββ- 
8οη ίο ρβΐ ίΚβ οοηηβούΐοη. 

ίίίΧΧαν τ€ ζαθβην^ ΎενβΒοίό τβ Ιφι άνάσσ€ί9^ 
Έ,μίνθβν^ €Ϊ ΤΓΟΤ^ τοι χ^αρ^ντ βττΐ ρηον βρβψα^ *4^* 

^^ ί} €1 Βή 7Γ0Τ€ ΤΟΙ κατίϋ ττίονα μηρί* €κηα ; ' 40 

ταύρων ήΒ* α^'γωι^, τοδβ μοι κρηηνσν ββΧΒωρ • 
τίσβιαν ΑαναοΙ έμα Βάκρνα σοίσι ββΧεσσιν.^^ 

130. 38. Τ6ν«οιο : 985. — ζαθ^ην : ΟίΠ» ίβ οαΐΐβά " Ι10Ι7," »8 οοη1»ίιώι^ 
α ίβιηρίβ ΟΓ 8£^^Γβ^ι ρΓβοίηοΙ ΐΛτΙιίοΙι ίΐιβ ^οά Ιονβά ίο ίΓβςυβηί;. Τΐιιιβ ^βη1- 
8&ΐ6ΐη ^3,8 ί1ΐ6 " Ιιοί^ 01*7 " οί ^β11ονα11, δίηοβ ϋ οοηίαίηβά ΐΗθ Κσαββ 
(Ιβιηρίβ) ίη ^Ιιίοΐι Η β ά\^βϋ, Β,ηά ίΙΐθΓβ 3,Γβ βοιηβ ϊοΔ&γ νΐιο βΐίΐΐΐ β&Π 
Ρ&ΐθδίίηβ ί1ΐ6 " Η0Ι7 Ιί3,η(1." — άνάσ*σ*ϋ9 : ανί ρτοΐβούηρ Ιονά, — τι ρ€φι 
Ρανάσσ'ϋ.9. 

39. 4ιγΙ . . . 4ίρ€ψα : 1049. Τΐιβ ρο,Γΐ Ιΐιβ οΜ ρΓίβ8ΐ; 1;οο^ ίη 1>ιιί1άΐιι^ 
ίΐιβ ίβοιρίβ ιη&7 ]ΐ3.νβ ίηνοΐνβά ηο ιηοΓβ 'ντοΓίε ί1ΐ8,ιι ίΐιβ βηρβιιιιίβηάίη^ ο£ 
Ιίΐιβ ]θΙ), 'νν^ΐιίΐβ 0Γ(ϋη3,Γ7 ρβορίθ ρβΓίοπηβά ίΚβ ΐ2ΐΙ)θΓ. — τοι [<ηί] : ά»!. 
βίη^.,/οΓ Οιβ€. — Σμι.νθ€{): 3,8 ίη ¥8. 37 ίΐιβ ρΓΪββΙ; ο&ΙΙδ προη ΐΥιβ ξοά }>γ 
Κίδ Ιϋΐβ ο£ άργνρότοξο<ξ, ΙΙιβΓβΙ)^ ίηϋιηαΐΐη^ ί1ΐ3,ί 1ιβ βΙιουΜ 1)Γίη^ αίοη^ 
Μβ Ι^ο'νν^, 80 ΙιβΓβ Ηο (ίνίάβηϋγ Ιιαβ α ριίΓροδβ ίη ιηίη<1 1)^ 6&11ίη^ προη Ιιίιη 
1)7 Ιιίδ ΐίΐΐβ οί 8ιηίηΐ1ιβιΐ8, νιοΗΒβ (/οά, Γογ ίΙΐΘ οΜ (χΓββΙεβ, ρΓθΙ>&1)ΐ7 
ι^ϋΐιοιιΐ; Ινίιο^ίη^ ίΐιβ βοίβηϋήο 1)3,818, Γβοο^ίζθά ίΐιβ οοηηθοϋοη ο£ ιηίοθ 
\\Γϋ1ι ρ1&^^(ί8. (ΟυιηριίΓΟ ΐΐιβ 8ρΓϋ3(1 οί ΐΗο 1)ΐιΙ)οηίο ρΐ3^;^β \χ^ ιηβαηβ ο£ 
Γαΐ8.) Τΐιιιβ ΛροΠο -ννϋΐι Ιιίβ ιηίοβ οοηΐά 1)Γίιι§ α άβαάΐγ ρΐ&ξ^β ιιροη 
-^ΙιοτηβοονβΓ 1ιβ ϋ1ιο8β. Τΐιβ Ρΐιίΐίδίίηββ αίδο, τνΐιο 3Γβ ίο 1)β βοηηβοΐβά 
\\Γϋ1ι Ιΐιβ θ3γ17 Οτουΐί αηά ΤΓ0^3η οίνίΐίζα,ϋοιίδ ΙΙίΓοη^Ιι Ορβίβ, ϋιβίΓ 
ίοηηβΓ 1ιοηΐ(% 388()(ίί3ΐ(;(1 ηιίοβ τνϋΐι ρ1ιι^ΐ('«. " Λικί ϋιο Ρΐιίΐίδίΐηβδ Ιοο^ 
Ιΐιβ ΛΓΐζ οί Οοά, 311(1 1)Γ0ΐι^1ι1: ϋ ίΓΟίη ΕΙ)οιι-ο/λ^γ ηιιίο Αδίιάοά. . . . Βηΐ 
ϋιβ Ιιαιιά ο£ ίΤοΙιοναΙι Λν33 1ιβ3,ν7 ιιροη Ιΐιοηι οί Αδίκίοίΐ, αιιά 1ιβ άβδίτοτ'βά 
Ιΐιβιη, αηά βπιοΐο Ιΐιβιη ^ννίίιΐι ίαπιοιίΓβ, ονοη Αδίιάοίΐ αη(1 ίΚβ οο&βΐβ 

48 Ι.Ε880Ν ΧΧΠ [130 

ΙΙιβΓβοί. ... δο ϋα,βγ ββΊϊί αηά ^ΙΙιβΓβά Ιο^βΙίΙιβΓ &11 Ιίΐιβ Ιοτάβ οί Ιίΐιβ 
Ρΐήΐίβϋηββ, απά βαίά, δβηά ΛΥΤΛγ ίΐιβ ατ^ ο£ Ιΐιβ Οοά ο£ ΙδΓ&βΙ άπα ΙβΙ ϋ ξο 
α^&ίη Ιο Ιιίβ οτπι ρΐ^ιοβ, ϋιοΧ ϋ βίαγ ^^ ^^^ι ^^^ ο^^ ρβορίβ : £ογ ΙίΙιβΓβ ^αβ 
α ά^ΒΔΙγ άββ^ηιοϋοη ί1ΐΓοη§;]ιοιι1 &11 ϊΐίβ οϋγ ; ίΚβ 1ΐ3.η(1 ο£ (χοά γτο,β Υβτγ 
1ιβ»ν7 ΙΙιβΓβ. Αηά 1;1ιβ ιηβη ϊΙΐϋΛ, άίβά ηοΐ; ι/νβΓβ βιηίϋβη ^1;1ι ίΐιβ ΐΛίχηοπτβ : 
Ληά ϋιβ αγ οί 1;1ιβ οϋγ Υίβηϊ ηρ ίο ΗβΛνβη. Αηά ίΙΐΘ ΡΜΙίβϋηββ βαΐΐβά 
ίοΓ ίΙΐΘ ρήβ8<)8 Λΐιά (ΙίνίηβΓβ, β&τίη^^, λΥΙΐίΐΙ; βΐι&ΐΐ νβ άο ίο ίΐιβ &Λ ο£ 
^β110ν&11? Τβΐΐ ηβ νΚθΓβ^ίΙι ι/νβ βΐΐίΐΐΐ ββηά ϋ ίο Ιιίβ ρ1£^^β. Αηά ίΐιβγ 
βαίά, Ι£ ^β ββηά Β,ΥίΒ,γ ίΐιβ λγ^ ο£ ίΐιβ Οοά ο£ Ιβτίΐθΐ, ββηά ίί ηοί βιηρί^ ; 
1>ηί ίη Λπγ νίββ Γβίηπι Μιη ο. ίΓβδραββ οββΓίη^. . . . Τΐιβη βίΐίά ίΐιβ^, 
Τνΐι&ί θίχαΐΐ 1)θ ίΐιβ ίΓβ8ρ2ΐ88 οδθΓίη^ ι/ν1ιίο1ι ^β θίχαΐΐ Γβίιιπι ίο Μιη? 
Τ1ιβ7 αηβ'ν^βΓβά, Είνβ ^οΐάβη ίιιιηοαΓβ αηά βνβ ^οΐάβη ιηίοβ, &βοοΓ(1ίη§; ίο 
ίΗβ ηιιιηΙ)βΓ ο£ ίΐιβ ΙοΓάβ ο£ ίΐιβ Ρΐιϋίβίίηββ ; £ογ οηβ ρΐα^β ναβ οη γοη 
λ11, αηά οη ^οτιτ ΙοΓάβ. Τν^1ιβΓβ£θΓ6 ^οιι βΐιειίΐ πιαίεβ ίιη&^ββ ο£ γοιίΓ 
ίαιηοιίΓδ άπα ο£ ίΐιβ ιηίοβ ίΐι&ί ιη&τ ίΐιβ Ι&ηά/' 

ΑηοίΙιβΓ βχ8,ιηρ1β ο£ ίΜβ βΟΓί ίβ ίο 1)β £οηη(1 ίη ίΐιβ αοοοηηί ο£ ίΐιβ 
άββίηιοίίοη ο£ ίΐιβ Ιιοβίβ ο£ δβηηαοΙιβΓίΙ), τ\^Ιιίο1ι ^αβ (1οηΙ)ίΐ688 άαβ ίο & 
ρΐ&^β ο£ 8οηιβ 80Γί. ΑοοοΓάίη^ ίο ίΐιβ ΒίΙ)1ίο&1 η&ΓΓ&ίίνβ, " Ιί ο&ηιβ ίο 
Ρ&88 ίΐι&ί ηί^Μ ίΐιαί ίΐιβ αη^βΐ ο£ ^611ον&11 ι/^βηί ουί, αηά βηιοίβ ίη ίΐιβ 
β&πιρ ο£ ίΐιβ Α887τί8,η8 αη ΙιυηάτβΓΐ £οαΓ80θΓ6 ειηά ήνβ ίΐιοαδαηά: αηά 
"^Ιιβη ί1ιβ7 &ΙΌ86 β&Γΐ7 ίη ίΐιβ πιοηιίη^, 1)β1ιο1<1, ίΐιβ^ Υίβτβ &11 άβΒά 
οοτρβββ." ΗβΓθάοίπ8, ίΐιβ &ΆτΙγ Ογθθ^ ΜβίοΓί&η, νΚο ίΓανβΙβά ίη Ε^τρί 
80ΠΙ6 ί"ν<Γθ ΙιηηοΙτβά αηά β£ί7 γβ3.τ8 Ιβ,ίβΓ, ^νββ 3.η β,οοουηί ο£ ί1ιί8 βαπιβ 
βΥβηί, 1)ηί α88θθί£ΐίβ8 ίΗθ άββίηιοίίοη ιρήίΐι πιίοβ. Ηο^^τβνβΓ, ίη ί1ιί8 ί\\Γ0 
Ιιπηάτβά &η<1 β£ί7 7β&Γ8 ίΐιβ πιίοβ Η&νβ ιίββη £γοπι ΟΓάίη&Γ^ ρβ8ί ο&ΓτίβΓβ 
ϋΠ ίη ίΐιβ η&ΓΓ&ίίνβ ο£ ΗβΓοάοίπβ ίΚβ^ Λβδυπιβ 8,η ίΐοίίνβ ίΐηά ίηίβΠί^βηί 
ρ&τί ίη οοορβΓ&ίίοη \ήί1ι ίΐιβ Ε^τΡ^ί^,η 8,πηίβ8 &^&ίη8ί ίΐιβ οοπιπιοη £οβ. 
Β7 α ηί^ΐιί αίίαο^ ίΐιβ^ £&11 υροη ίΐιβίτ ηητί^ο,Γ^ βηβπιίββ, β,ηά νΐιίΐβ ίΚβ 
απη7 βίβρί ί1ιβ7 ^ηα^βά ίίβίτ 1)οι^ βίΓίη^β αηά δΐιίβΐά 8ίΓ&ρ8, 80 ίΐιαί ίη 
ϋιβ πιΟΓηίη^, ήηάίη^ ίΐιβίτ αρπιογ α86ΐβ88, ίΐιβ ]ΐ08ί8 βββ ίη ίβιτοΓ, ο,ηά 
οοηηίΐβ&β ηηπιΙ)βΓ8 ο£ ίΗβηι ρβήβΐι ίη ίΐιβ τουί ί1ΐ3,ί £ο11ο\ν8. 

40. Τ01 [συ] : ά&ί. βίη^., /ογ ύιββ. — κατά . . . Ικηα : 1049. 

41. μοι [€γώ] : ά&ί. 8ίη§., /ογ τηβ. — κρήηνον [κ/κοαινω] : λογ. ίΜϊί. 
ϊιηρβΓ&ί., 2ά βίη^., (ΐοβοϊπρίίβΐι ! 

42. χίοΈίΛΎ [τίνω] : λογ. αοί. ορίαίίνβ, 3(1 ρΐατ., τηαχ^ ί?ΐ€ΐ/ αίοηβ /οτ ! 
βέλβοναν : 1005. — Δαναοί βββπιβ ίο 1)β ηββά α8 α ηαηιβ £ογ ίΚβ ΟΓββ^β ίη 
Ηοιηβτ, ^ί1ι ηο ρ&ΓίίβπΙαΓ άίβίίηοίίοη ίη πιβ&ηίη^ £γοπι Άχακκ ογ 
*Α/9γ€λθλ. 

Τΐιβ 1)ητύ6η ο£ ίΐιβ ρήβδί'β ρΓ2ΐ7^Γ (^^^ 37^2) ίβ : "Ι Ιΐίΐνβ ρΐαοβά 70α 
ιιιιιΙβΓ ^Γ6&ί οΙ)1ί§&ίίοη8 ; βο 70^1 ου^Κί ίο άο ίΐιίβ Ιίίίΐβ £ίΐνοΓ £ογ πιβ." 
Ιη & 8&θΓί£οβ οί ίΐιίβ ^ίηςί ίΐιβ ρήββί 1>ηΓηβά οΐιοίοβ 1>ίί9 οί ίΐιβ αηίπιαΐ 

49 131-132] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

• 
Ιο ϋιβ ξοά £13 8. 1)8,η(ΐυβί ίο Μιη. Τΐιβ ^οά οΙ)ί3τίηβά ίΐιίβ £18 ϋ οαιηβ υρ 
*ο Μιη ίη ίΐιβ βιηοΐεβ ίΐι&ί Γ08β ίο ΚβΒ,νβη (οί. Οβη. νϋί, 20-21, βίο.). — μηρ(« 
(νβ. 40) τΓΘΓβ ίΐιβ ίΐιί^ΐι-ρίβοβδ, ίΐιβ Ιίοηββ Λγίίΐι ίΐιβ ιη£ΐΓΓ0"ν<Γ &ηά δοιηβ 
ιηβΒ,ί. ΤΚβ ιη&ΓΓθ\ν^ οί ίΐιβ 1)οηβ8 'νν^ίΐδ Ιοοίεβά υροη 8.8 ο, βρβοίβ,Ι €ΐβΙίο&θ7. 
01)8ΘΓνβ 1ιο\ν^ 8ρβοίβο ίΐιβ ρήίίδί 18 ίπ θηιιιηβΓβ,ίίη^ ίΐιβ ίανοΓβ 1ιβ }ι&8 
οοηίθΓΓθά ηροη 1ιί8 ^οά. " Ι Ιιανβ 1)ΐιΐ1ί ίοΓ ^οτι λ δίπίιιβ, ίοΓ ^οιιτ ρΐβαβ- 
τίΓβ, 8,ηά Ι Ιιανβ βοΓΛ^βοΙ ίο ^οιι ίΐιο Ι3β8ί ίΜ^Ιι-ρίβοβδ Ι οοαΜ ^βί, ίο^βίΙιβΓ 
-ντίίΐι ίΚβ 1)οηβ8 αηά ιηιίΓΓονν, αιΐ(1 1 κ^θϋΓ ίΐιαί ίΐιβ^ Ιι^ά ρίβηίγ ο£ ί&ί οη 
ίΚβιη ίοο." 

Ιη ν88. 39-42 οΙ)8βΓνβ ί1ΐ(3 τΐι^πιίη^ β^βοί ρΓοάιιοβά \)γ ίΙΐΘ Γβρθίίίίοη 
ο£ ίΙΐΘ Οί δοηηά ίη ίΐιβδβ νβίδβδ, ^Ιιίοΐι 1>Γίη§8 ίΐιββθ τνοΓάδ (τοι, τοι, /ϋΜΧ, 
Δαναού ) ίηίο δρεοίαΐ ρΓοηιίηβηοβ : " Ιί Ι Ιιανβ άοηβ ί\ιγ τνίδΐι £ογ ίλββ, ίΐιβη 
ίΚοιι δΙιοιιΜδί άο τηγ \ή8ΐι £ογ ιηβ" ΤΙιθ ρήβδί Ιιαβ άοηβ δο πι^ηγ £ΛνοΓ8 
£θΓ ίΙΐΘ ^οά ίΐιαί ηο\ν^ ίΗβ ^οά οη^ΐιί ίο άο 8θπΐί?ίΜη§ £ογ ίΐιβ ρΓΐβδί, &ηά 
ανβη^Θ Ιιίδ ^νντοη^δ Ι)^ δίαγίη^ ίΐιβ ϋαηαΗ,ηδ. Ι£ 'νν^β -νν^θΓβ ίη ίΗβ Γβαίιη οί 
Γβ&δοη ίηδίθίΐίΐ ο£ ροβίΓ^, \^ίί1ι ίίδ ο-Γίίδίίο Γβςηίτβπιβηίδ Άηά ίίβ ηβββββίίίββ 
£θΓ ίΐιβ £ηΓί1ιβΓαηοβ ο£ ίΐιβ ρίοί, τνβ πιί^ΐιί 3,8^ τνΐιγ ίΐΐθ οΜ πι&η άοββ ηοί 
Γβηπθδί ίΐιβ ^οά ίο ρηηίδΐι Α^απιβπιηοη άίτβοίΐγ, τνΐιίοΐι 'ντουΜ Ιι&υθ 1)6βη 
8, πηιοΐι β&δίβΓ ίαδίε, β,ηά πιί^ΐιί Ηανβ 1)6βη βχρβοίβά ίο ρΓοάυοβ ίΐιβ (Ιββΐτβά 
Γβδίιΐίδ -νν^ίίΐι πιοΓβ οβΓία,ίηί^. 

131. ΤΓθ,ηδΙαίβ: 

1. ΑΠ ί1ΐ6 ^οάδ \ν1ιο Ηανθ Οίγιηρίαη Ιιοιηβδ ρΓοίβοί ν6Γ7 
8αοΓ6(1 ΟΙΐΓ^δα αηά ΟίΙΙα. 2. ΑροΠο 8ιηίηί1ΐ6ΐΐ8 Λν^ίΠ ηιΐθ 
Τβηβύοβ 1)7 1118 ιηί^ΐιί. 3. ΛΥβ Γοοίβά ιηαηγ ρΐβ&βίη^ ίβιη- 
ρΐ68 ίο ί1ΐ6 Οίγιηρΐαιι ^0(ΐ8 αηά 1)ΠΓη6(1 ίοΓ ίΙΐΘπι ίΐιβ ίαί 
ί1ιί^1ι-ρί6οβ8 οί 1)ΐι1ΐ8 αη(1 ^οαί8. 4. Ιί \ν6 αβοοιηρΗβΙι Λβ 
ΛνίΠ οί ίΐιβ ^οά, 1ΐ6 ΛνίΠ (ΙβδίΓογ ί1ΐ6 τνίοΐίβά Οαηααηδ "ν^ϋΐι Ιιίβ 
άίΐΓίδ. 5. Α^αιηβιηηοη \νί11 αίοηβ ίοΓ ίΙΐΘ ίβαΓβ οί ίΐιβ οΐά 
ιηαη. 

Ι.Ε880Ν XXIII 

ΤΗΕ 8υΒ;υΝ0ΤΐνΕ ΜΟϋΕ ΟΡ νΕΚΒ8 

Ιι,ΐΑο, 43^7 

132. Τ1ΐ6 8ΐιΙ)]*αηοίίν6 1ια8 οηΐγ ίΙΐΘ ρΓβδβηί, αοήβΐ, αηά 
ρβΓίβϋί ί€η868. Τ1ΐ6 ρβΓίβοί 18 ββΙΛοπι ίοαιίίΐ. Ιη α11 ίβηβθβ 
ίΐίβ 8αΙ)]*ιιηοϋνΘ 1ια8 ίΐιβ ρηιηαΓγ (810) 6ΐΐ(ϋη§8. 

50 Ι-Ε5<!<>Ν XXIII [139-13( 

133. ίβαπι (1ιβ ^οη^ι1σα(^οη οί (Ικ^ :)0(ιν^« ηηιΐιΐΐ^ αηιΐ 
ρβδδίνβ, 5αΙ>]ιιηοΙΐν^ οί λιί», 90δ, 911, οΙι^Γνίη^ί ΐΙΐΛί ίΐιο 
ΛθΠΜΐΐίο νοϋτ^ίΐ (^Τί>β) δοϋΐ^ίίιη^δ ο;ι11^1 ΐΐιο ιιι(η/«' η^ίΐγ/, \νΙιιοΚ 
18 δΐιοη ίη Λβ ίηιΐίοίΐίίνβ, ινδοιΙίΐΓΐν 1>^η>ιιιο8 Ιοπϋτ ί" ίΐ^^ ϊί^^ιΙ>• 
ίηιιοΐίνβ. Ύ\ϊΆΐ 15, € αηύ ο ίη ίΐιβ ίηιϋοαίίν^ γ^^^πΙλΗυ Ικνοηκ* 
η ϋπά ω ίη (Ιΐ6 8ι1ι)^ι1^^1:^ν6. Τ1ιιι$ λνομ^ΐ', λν€Τ6, λνο/Ααι, 
λιίβαχ, Χύεται^ Χυόμ^α. θίο., οί ίΐι^ ίηιϋοαϋίνο η?^»ιι1«Γΐν Ικ*- 
οοιηε \ύωμ€ν^ \ύητ€^ Χύωμαι^ Χύηαι^ Χύηται,^ Χυωμεθα^ (^Κ\, ιΐι 
Λβ 8αΙ)]πιιοϋνβ, 799-800. 

134. Ορύίοηαί : 

136. νοβΑΒυυνργ 

■Ι^ψ-ηρίψή», « (^'^Ι) οονβΓβίΙ Λί κΐν^•»*, κΐνήσ•»*, 4κ{νηνα« κ«κ(νη|ΐαι* 

1>ο^1ι βηάβ. ιηον^, «ίΐΓ ; ηίίώϋί' α»α{ ^πί^.., 

^9» (ρϋκ-, ροΜί-, ρικ-), €!?••*, ΐοικα ιηον**^1ί, 1^*»8ίίΓ, ^ν, οοιηβ. 

1>6 10^6, Γ686ΐηΙ)1β, 1>β βΐϋη^, 866ΐη κλά{« (κλαγγ-, κλαγ-), κλάγ{«»*« 

Χ1ί1[βΐ7), αρρβ&Γ (δΐήί&Μβ). Ικλα7{α(Ικλα7ον),κ4κλη7α<.ι.ΛΝΐ}, 

•4 "Χ-ομαν, €{ί(ομαΑ, ιύξάμην, €νγμ€Μ* Γθ»Γ, δ1ΐΓίί»1ν, η.»8θΐηκΙ. 

Ργ»7, \Λΐ)ε. 1οπ<1, 1)ο&8ΐ:, βχιιΐΐ. νυξ, νυκτός, -^ ηί^»1ι1, ιΙαΓίνίκν^». 

*^|>ηνον, ου, τό ρβα^ δΐιιηιηϋ, 1ΐ6&<1- όισ^τό^, ον, ό λγγο^, βΐιαϋ. 

Ι&ηά, οί1»άβ1. τόξον, ου, τό 1)οιν, 

•^"«^ <ιάν,, αηά ρνβρ. ?Γί/Α ρβη. αη<1 ψΐλρ^τρη, ι;ς, η ιιιιίνοΓ. 

^€€,, άογτα (ίΓοιη), άονη ουθγ, Φοίβος, ου, 6 Γ1κ)ΐΊ>ιΐ8, •= ο1(»λγ, 
<ϊ.ο^¥ΐι ϋίΓοα^Ιι; ωΙί\, άονπι, 1)(?- 1)Γί^:^1ι1;, βΐιίηίπίί, ίΐηηιαηαί ο/ 

Χο^ ; ΐϋίίΑ. ^βη,, άογτη (ονβΓ, ίΓοηι, ΑροΗυ, 

ν>β1θ"ν<Γ); ?ηνΛ αοο., άογπχ (&1οιι§, χώ-ομαι, χώσομαι, Ιχωσάμην ΙϊΟ 
"^ΙίΓΟίι^Ιι), ίΜϊοΟΓάίη^ Ιο, οη. ^η^Ττγ, 1>β βηπΐί?ι»(1, 1)ο ΐΓΓϋαΙοιΙ. 

*'Ι|*, κήρο$, τό Ιιβ&Γί, 80ΐι1. »μοδ, ου, ό 8ΐιυπ1(1ι»Γ. 

Ι)βΓίναϋνβ8 : οιαπίππι (597-598) ; 1ζΐιΐ(3ίίϋ(ιι1), οίηοιπα 
(^ο^ΓίίρΙι). 

136. Τραηδίαΐβ: 

1. €νχ€ταί τΓολλά ηέρων^ του δέ κΧύει Φοίβος ΆπόλΧων, 

^ • θ€θΙ κΧνοντοΛ * Αρχαίων βύγρμένων. 3. βαίνουσι θ€θΙ 7Γαι/Τ€9 

'^^ϊ'Τά καρήνων 'ΟΧνμττου χωόμενοί κηρ (1014). 4. ίχρνσι 

"^^^α καΐ φαρέτρας άμφηρβφεας ωμοισιν, 5. κΧάζουσιν οιστοϊ 

€•»Γ ί)μξύρ Ά7Γθλλωϊ/θ9 χωο μενού. 6. γωό μένος θβος ψ€ [^εΐμι^ 

51 137-138] ΗΟΜΕΒΙ€ αΚΕΕΕ 

έοικώζ νυκτΐ κατά καρηνων ΟύΧύμττου (Όλν/Αττου, 671). 
7. μη σ€ κοίΧτισιν βγω τταρά νηυσίν κιχηω^ μη νύ τοι ου 
γραίσμΎ} σκήτττρορ, 8. ^4ρων έρ^θίσώζ * Κ^αμέμνονα μη σαώ- 
τ^ροζ Ρ€ηται. 9. σαώτβρο^ ως κ€ νόηαί. 

137. Οορ7, βοαη, αικί ίΓαηβΙαίβ : 

ΙΙίαά, ρ-47 

&ς ίφατ βύχόμβρος^ του δ* εκΧυβ Φοίβος Άττολλωι;, 
βή δέ κατ ΟυΚύμτΓΟίο καρήνων 'χωόμβνος κηρ^ 
τόξ' ωμοισιρ €γωρ αμφηρεφβα.τβ φαρβτρηρ. , 46 

ίκΧα^ξαρ δ* α/ο' οίστοί ίττ ωμών χωομβροιο^ 
αυτού κινηθ4ντος • ό δ* ηί€ ρυκτΐ έοίκως. 

138. 43. ϊφατ [φημί] . — τοΰ : 984. — Φοίβος : ΙΗφιΙ, δΜηίηρ; ΑροΠο 
ν&8 ^οά οί ϋ^Κΐ;. 

44. βή = €βη Ιβαίνω], 8βΙ οηί. ΤΚβ ^οάβ Ιίνβ οη Οΐγπιρτιβ, & 1ιί§1ι 
ιηοπηίαΐη ίη ηοΓΐΙιβΓη Τΐιβββ&ΐγ, ]ΐΐ8ΐ; αβ ϊϊιβ ίανοήίβ λοιηβ οί ^β110Υα11 £ογ λ 
Ιοη^ Ιίιηβ ^8,8 οη Μί. δίηβ,ί, αϋΐιοα^ΐι 1ιβ ιηί^ΐιΐ; ίΓβςτιβηΙ; ο,ηγ Μ^ΐι ιηοιιη- 
Ιθ,ίη, 8,8 Οαπηβΐ, ΙίβΙ)αηοιι, ογ ΤαΙ)0Γ. Ιη ο, νβΓγ Γββ,Ι ββηδβ Ιιβανβη ΐΛγ 
8,1)ου1; ΐΚβ Κπηιαη Γ&οβ ίη Η8 ίηίαηο^, ίη ϋιαί ίί ^αβ δπρροββά Ιό 1)β ς[ηϋίβ 
ηβθ,Γ, 80 ηβαΓ ίη ^&^^ ϋιαί ί£ οηβ "ν^ουΐά δΐιουΐ; Ιουά βηοη^Κ Ιιίβ §0(1(8) οοηΐά 
ΚβαΓ Ιιίπι. Τΐιιιβ νΐιβη οηβ ρΓ&^βά, 1ιβ οοπιπιοηΐγ οήβά οηΐ \ή1;1ι & Ιοτιά 
νοίοβ. "ΤΚβη βίοοά ηροη ίΐιβ 8ΐ&ίΓ8 οί ίΐιβ Ιίβνί1;β8, ^6811α£ι, »ηά Βαηί, 
Κθτάηιίβΐ, δ]ιβ1)αηί&1ι, Βηηηί, δ1ΐ6Γ6ΐ)ί&1ι, Βαηί, αηά Οΐιβηαηί, αηά οήβά 
■νήίΐι Λ Ιοηά νοίοβ ίο ^β11ονα11 ίΚβίΓ §οά." ϋ "ν^αδ ίΐιου^ΐιΐ; (][ΐιϋ6 ροββΙΜβ 
ίο βΓβοί Β, δίηιοίπΓβ Ιιί^ΐι βηου^ΐι ίΐιαί οηβ πιί^ΐιί βίβρ ουί οί ίί Η^ΐιί ίηίο 
Κβανβη. " Αηά ίΐιβ^ βαίά οηβ ίο αηοίΚβΓ, Οο ίο, Ιβί υβ ηια^β 1)ήο^ αηά 
1)υΓη ίΚβπι ίΙιοΓου^ΙιΙγ. Αηά ίΐιβ^ Καά 1)Γίο^ ίοΓ δίοηβ &ηά βΐίιηβ £ογ 
ηιοΓίαΓ. Αηά ίΚβγ βαίά, Οο ίο, Ιβί υβ 1)υί1ά υ8 & οίί^τ &ηά α ίθ"^βΓ 'νν^ΐιοβθ 
ίορ τπΆγ Γβθ,οΐι ηηίο Ηβανβη." 

Αη7 ηιοηηίαίη 'ν^ΐιοββ βηπιπιίί "ν^αδ Ιιί^ΐι βηοη^ΐι, βυοίι &8 δίηαί ογ 
ΟΙ^πιρυβ, πιί^ΐιί ίΐιηβ ίυΓηίβΙι 8, οοηνβηίβηί ρΐαοβ ίοΓ ίΐιβ £χ6ά αΙ)οάβ ο£ 
ίΐιβ ^οάδ, ^ΚβΓβ ίΐιβγ πιί^ΐιί 1)υί1ά ίΚβίτ Ιιοπιββ αηά Κανβ βοπιβ οί ίΚθ 
οοπιίοΓίβ οί ίαπιίΐγ Ιίίβ. — κήρ : 1014. Ιί Υίο,β ηοί ίΐιοη^ΐιί ίπιρΓορβΓ ίοΓ 
§οά8 ίο 8ΐιον Λη^βΓ (χωόμενοζ)^ " Αηά ^Ηίΐβ ίΐιβ βββίι ν&8 γβί 1)6ίν6βη 
ίΚβίτ ίββίΗ, βΓβ ίί Υίο,8 οΐιβ^βά, ίΐιβ τΥΓ8,ί1ι οί ^β11ον&11 "ν^&δ Μηάΐβά α^&ίηβί 
ίΐιβ ρβορίβ, αηά ^β110V8,11 βπιοίβ ίΐιβ ρβορίβ νίίΐι α γβτγ ξτβϋΛ, ρ1»£^θ." — 
βή κατ Ούλΰμιτοιο' (Όλΰμνοιο, 571) καρήνων: οί βοηΓ8β ίί ίΐιβ ^οάβ Ιίνβά 
ίη Ιιβανβη, ίΐιβγ πΐΰ8ί οοηιβ άο\πι ίο β&ΓίΚ ίη οΓάβΓ ίο νοΛ ίΗθίτ "«πΐΐ 

52 Ι.Ε880Ν XXIV [139^41 

&ικιοιι^ 11ΐ6 βΐιίΐάτβη οί ιηβιι, &8 α δγβΐίβιη οί Ιβίβρ&ίΐιγ Ιι&ά ηοί γβί, 1)6βη 
6ΐ&1>θΓ&ί6<1. " Αηά ^6]10ν&11 ο&ιηβ άονη ίο βββ ίΐιβ οϋγ αηά Ιιΐιβ ίονβΓ, 
νΐιΐβΐι ίΐιβ οΜΙάτβη οί πιβη 1)ΐιί1ά6<1. ... δο ^6110Υ&11 βοΛιίβτβά ϋιβιη 
&1)ΐΌ&ά ίΓοιη ϋιβηοβ προη ίΐιβ ίαοβ οί &11 ϋιβ β&Ηΐι : αηά Ι^ΐιβγ Ιβίί οίί ίο 
1)ΐιϋ<1 ίΐιβ οϋγ" ΑροΠο ίβ ϋιοπ^Μ οί αβ Γββϋη^ βΧ Ιιίβ β&ββ ίη Ιιίβ ρ&Ι&οβ 
οη 'Μ.ί. Οίτιηριΐδ νΐιβη 1ιβ 1ι6&γ8 ίΐιβ ρΓ&γβΓ οί ίΐιβ ρήββί. 

45. τό(α: 011Ι7 οηβ 1)ο^; ίΐιβ πββ οί ίΐιβ ρίπτ&ΐ γίβπαΐίζββ ϋβ νατίοτιβ 
ρατίβ. — δμοίο-ιν: 1009. — &μφηρ€φέα Ιι&8 ϋβ &ηα1 νονβΐ Ιοη^ ΙιβΓβ, 
.&1ϋιοτι^Ιι ίί βΐιοιιΐά 1)β βΙιΟΓί. ΤΙιβ τβ&βοη ίβ ιιιι^ηοι?πι. 

46. Ικλαγξαν : Ιίΐ^β πολυφλοίσβοιο (νβ. 84) ίβ αη οηοιηαίοροβϋο νοΓά, 
\)γ Ιΐιβ ιΐ8β οί νΐιίοΐι νβ Λτβ ιη&άβ ίο λβαΓ ίΐιβ Γ»ϋ1β οί ίΐιβ αιτονβ οί ίΐιβ 
^ο<1 ίη Ιιίβ Γ&^β. — χωομένοίο 18 τΐδβά 8ΐιΙ>8ί&ηϋΥ6ΐ7, ο/ Μτη βηταρβά. 

47. αΰτοϋ κΙνηΜντο« : 1111. — ιτνκτ£ : 1007. — ρ€ροικώ9. — αΰτοΰ 18 βιη- 
ρΐι&ϋο 1>7 ροβίϋοη. Ιί 18 ηοηβ Ιβββ ί1ΐ8,η ίΐιβ ιηί^ΐιί^ ^οά Ιιίπιββίί νΐιο ίβ 
ηον 1)βίθΓβ 118. ννκτΐ {οικώ* : ι^1^β ηηΐο ηίρΐιΐ, \>ούι ίη 8νίίίη688 οί οοιη- 
ίη^ αηά ίη ίΐιβ ανίηΐ ^Ιοοιη αηά άτβθτά νΜοΙι ηί^ΐιί 1>Γίη^8 ίο ρήιηίίίγβ 
ρβορίββ Λ¥ΐιο Ιιανβ ηο αάβςηαίβ Ιί^λίίη^ ίαοίΐίίίββ. Τΐιίβ βχρΓβββίοη νίβα- 
&1ίζ68 Μβ αρρβ&Γοηοβ ίοΓ ίΐιβ 676, &8 ίκλαγζαν ρΓ686ηί8 Ιιίβ οοιηίη^^ ίο ίΐιβ 
β&τ. 

139. ΤΓ&ηβΙαίβ : 

1. ΑροΠο 1ιβ&Γ(1 ίΐιβ ΑβΙιαβαηβ αβ ίΐιβγ ρΓαγβά. 2. ΤΙιβ 
^οάβ ΜΓβηί) άθΛ¥η ίΓΟίη ίΐιβ δαιηιηίίβ οί Οίγιηραβ. 3. 1<βί αβ 
0&ΓΓ7 1^0Λ¥8 &η(1 (ΐαίνβΓβ οη (οαΓ) δΙιοαΙίΙβΓβ. 4. ΤΗβ αΓΓ0\ν^8 
Π1&7 βΐ&η^ υροη ίΐιβ 8ΐιοιι1(ΐ6Γ8 οί ίΐιβ αη^Γγ §ο(ΐ8• 5. Μα^ 
νβ ηοί οοιηβ υροη 3Γοα, οΙιίΙίΐΓβη, 1)β8ί(1β ίΐιβ 1ιο11ο\ν^ 8ΐιίρ8. 
6. Τ1ιβ7 ™^7 Γβίυηι πιΟΓβ 88,ίβΐ7 Ιιοπιβ \ν^1ιβη ίΐϊβγ Ιιανβ 
8Λο1:βά ιιίίβΓΐ^ Λβ οίί7 οί Ργιεπι. Μ:880Ν XXIV 

ΙΜΡΕΚΑΤΓνΈ ΥΕΕΒδ, ΑΟΤΙΥΕ 

Ιι,ΐΑΒ, 48-52 

140. ΙιβΒ,ΤΏ. &11 ίΐιβ Βοίίνβ ϊπιρβΓαίίνβ ίθΓπΐ8 ο£ λνω, 907. 

141. δρβηά ίΐιβ ηβχί ίπο 1β88οη8 ίη α οαΓβίαΙ Γβνίβ\ν^ ο£ αΐΐ 
ίοπηβ αηά νοβ8,1)ΐι1αΓί68 ίΐΐίΐί Ιιανβ 1)ββη οονβΓβά. Τΐιβη τβαά 

53 142-143] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ίΐ^ίΐίη ΗοιηβΓ'δ ΙΙίαά^ 1-52, λνίίΐι «ρβοίαΐ αίίβηϋοη ίο βαοΐι 
ίοΓίη, αη(1 ιηοΓβ ραιΙίοαΙαΓί^ ίΐΐθ ίιηρθΓίΐί;ίν68. 

142. νοοΑΒυυ\βγ 

α(€ί, αΐ^ν ( = α1ρ€£) 3,1\\γ8,78, ευεκ, δΐιαοί α^αίηδί, ΙιπγΙ υροη, ββηά 

οοηϋηυαίΐγ, βΙβΓηαΙΙ^. υροη. 

άργ6$, η, 6ν 1)Γί§;1ιί, 8^?ή£ΐ, βο,βΐι- Ιχ€-'ΐΓ€υκή9, €5 βΙιαΓρ, 1)ίϋη^. 

ίη^. θαμ^€$, €υα1, Ια Ιΐιίοΐ^, ΟΓΟ'^άβίΙ. 

άρ7^Ρ<<^^' '/' ον 8ΠνθΓ(7), θ£ δίΙνβΓ. ϊ-ημι (= σι-σημ* 603-4, «τη-, σ•€- = 

αύτάρ (άτάρ 571) Ι3α1;, πιΟΓβονβΓ, οη ή-, 4-) ήσω, ήκα (^κα), €ΐκα*, 

ΙΙΐΘ οίΙιβΓ ίαηά. €ΐμαι^ ίΙίΓΟ^, ΚπγΙ, βΐιοοΐ, δβιιά. 

βάλλω (βαλ-, βλη-) βαλέω, Ιβαλον, (09, ον, ο 3,γγο\\γ. 

β^βληκα, β^βλημαι 11ΐΓ0\ν, ΙιαΓί, μ€τά, αάί'., αηά ρτβρ, ινίϋι ρβη., άαί.^ 

δΐιοοί, άαδίι. ωιά αοο., ιύ\.\ ίη, αιηοη^^, αιπίά, 

βιός, ου, ο )30\ν. ίιιίο Ιΐιβ ιηίάδΐ; οί, αίΙβΓ, ηβχΐί 

γ(-γνομαι (γ€ν-, γ€ν€-, γον-) γ€νήσο- ίο ; αιΐν., αιηοη§, 8,ί1;βΓ(ν&Γ(1), * 

μαι*, 4γ€νόμην, γέγονιι, γ€γ^νημαι^ Η,ΓΟΠίιά, 8,1)θΐΐ1;, ίη ίΐΐβ άίτβοϋοΐΐ, 

ΐ3βοοιιιβ, ΐ3β, θ,ΓΪδβ. ίη ρυΓδυϋ ; ηήΐΗ ^^η., •νή1;1ι ; ιτώΛ 

Ιζομαι (σ€δ- 603), ^σσομαι, €ΐ(Γα, ^/α^, αιηοη^, ίη ίΐιβ ιηΐάβί οί; 

Ι(€)σσάμην 8ΙΤ άο^ντη, 863,1. ιοΗΙι αοο,, απιοη^, ίηΐΌ ί^β ιηίάβί 

Ιφ-(-ημι (σι-σ-ημι 603, ση-, σ€- = οί, αίίβΓ, ίη ρυΓδπίΙ οί, Ιό. 

ή-, ί-), Ιψήσω, Ιψήκα (Ιψέηκα), ν€κϋ9, ν^κυο5, δ άβ&ά Ιίοά^, 0θΐ-ρ86. 

4ψ«ΐκα*, 4ψ€ΐμαι*, //'ί7Λ (ίαί., 1004, οΰρ€ν9, ήος, ό πιυΐβ. 

ϋβήνίΐίίνΘβ : Ιι^ρβΓ-ΒοΙβ, -1)()1ίο(ίΐ1), ρίΐΓ8,-1)οΐ8,, -1)1β, 593— 
597 ; ^611-6818, Ιι^ιΙγο-, οχ^-^βη, ίΐιβο-, οοδίηο-^οη^ ; 8βά- 
βηίανγ ; η6ϋ(ΐΌ)-ρο1ί8, -Ιο^γ, -ηιαηο^, -818. 5^ 

.Ν 

143. ΤιαηδΙίΐίΘ : ,^"^ 

Γ 

1. κίών κατ ΟύΧνμτΓΟίο καρηνων Άττολλωι/ εξίετ' α*π'άν€νθ€ 
νηων * Αχαιών καΐ εηκβν Ιον μ€τά στρατόν. 2. κΧα^γ^γη 8* άρ^ν^ 
ρέου βίοΰ ην Βανή, 3. 'Αττόλλων βγζΐ βών αρ^ύρ^ον. 4. ίιοη- 
βόΧος €7Γθίχ€ταί ττρωτον ονρήας καΐ κννας αργούς, 5. οΚβκονηιι, 
ονρή&ζ κα\ κύν&ζ άρ^οί, ύ, 6 θεός €φΐ€Ϊ<; έχβττβυκεα ββΧεα αύ- 
τοίσιν (^Αχαίοΐσιν) εβαΧΧβν, 7. ττοΧΧαΙ δέ ττνραΐ νβκύων 
έκαίοντο θαμβίαί. 8. μήνίν αε^δε, ^βα, ΐΙηΧψάΒβω 'ΑχιΧήοζ. 
9. αλλ* ϊθί^ μη μ* έρβθιζζ^ σαώτβρος ως κ€ νέηαί. 10. κΧΰθί 
μβν^ αρ'γυρότοξε. 11. τόΒβ μοι κρήηνον €€Χ8ωρ. 

54 ] Ι.Ε880Ν XXIV [144-145 144. Οορ7, 8οαη, αηά ίΓαηδΙαίβ : 

ΙΙίαα, 4^-52 
ούρηΛ^ξ μβν ττρώτον βττώχβτο και κύνας αργούς ^ 60 

αύτάρ €7Γ€ίτ αύτοΐσι ββΧος εχβττβυ/ίές έφιβϊ^ 
βάλΧ* ' αΐβϊ δέ ττυραΐ νβκύων καίοντο θαμααι, 

145. 48. ν€ών = νηων, 572, 992. — ΐϋτά . . . Ιηκ€ν : 1049. — Ιόψ : ίΐιβ 
£γ81 λττούτ, Τΐιβ ροβΐ ίΐηιβ ιηαΐίβδ άββηϋβ αηά οΐβ'άτ ίΐιβ ρίοΙπΓΘ Κβ ίβ 
86β^ίη^ Ιο ραίηΐ;. 

49. δ•ινή : ΐ€η'ίββΊΐ(). — κλαγγή : οηοιπίΐΐίοροβίίο. λΥβ ίΐιυβ ΛβαΓ Ιΐιβ 
οίαη^ οί ίΐιβ 1)ο\νΓ. ΤΗβ τΐιτίΐιιη οί ίΐιβ νβΓββ, ββρβοίβ,ΙΙ γ ίον&Γά ΐΚβ βηά, 
Ιιβίρβ ίη ρΓοάτιοίη^ Ιΐιίδ βί^βοί. — βιοίο : ^βη. οί βοπΓΟο, 987. 

50. ΐΓρ«»τον: 780-781. — Ι«φχ€το [ΙατοίχομοΜ.] άργονβ: 8\νίί1; αβ α βίΐ- 
νβΓ7 βΛβΙι, 8. 1ιί^1ιΐ7 ρίο^πΓβδίΐιιβ \ν^3,7 οί ρΓβδβηίίη^ ίΐιβ βδβοί υροη Ιΐιβ βγβ 
οί ϋΐθ βνίίΐ ^Ι&ηοίη^ ιηοϋοη οί Ιΐΐθ ίββί οί άο^8 αβ Ιΐιβγ ηιη. 

Τ1π8 ρ£ΐ88&§;6 ^νθ8 αοοπΓαΙίΘΐγ ϋιβ οΓάίπαιτ" οοπΓδβ οί βτιοΐι ρΐ&^ββ, 

νΙΐβΓβ ϋΐβ ρΟβί, ρβΓΐΐ8,ρ8 ^ίίΙίΟΙίΙ Γβ3,1ίζίη§ ϋ, ίθ11θ\νΓ8 Οίοδβΐγ ίΐΐβ Γβ81ΐ1ΐ8 

οί ιηοάβΓη ιηβάίοαΐ βοίβηοβ, ίη β8ΐ3.1)1ί8ΐιίη§ ίΐιβ ίαοί; %\ί2Λ> βυοίι ρβδίίίβηοββ 
ηβααΐΐγ α^Ιαο^ &ηίιη&ΐ8 βΓ8ί, αηά ίΓοιη 1;1ιβ8β ίΐιβ οοηία^οη \νοιι1ά βρΓβίΐά 
απιοη^^ Ηπιη&η 1)βπι^8. ϋτίΓΐιι^ Ιΐιίδ ^ντίιοΐθ ρΓΟοβάπΓβ ΐΚβ §οά ιηυβί 1)θ 
ΙΙιοιι^Μ οί αβ ββαΐβά οη 80ΐιιβ Μ^ΐι ροίηΐ; οί ναηίβ,^β, ρβΓΐιαρ8 α οοηνβηίβηί 
οίοιιά, ΟΓ α Μ11 ίη ίΐιβ ηβί^]ιΙ)θΓΐιοοά. Ηβ ίβ οί οοπΓ8β ίηνί8ίΙ)1β ίο ίΐιβ 

81ΐίί6Γίΐ1£^ (τΓββ^8, "^ΙΐΟ ρβΓΐΐ£ΐρ8 Κ&νΘ ΠΟί 3,8 γβί 8118ρβθ1βά Ιΐΐβ Γβ£ΐ1 ΟαΠδβ 

οί ΐΙιβίΓ ί^ίοϋοηδ. Τΐιβ οΙθ,ιι^ οί 1ιί8 1)ο\\γ ιηί^ΐιί; βαδίΐγ 1)β ΐϋίδίΒ-Ιίβη ίοΓ 
ϋιιυκΙβΓ. Το υβ ιηοάβΓηδ Η 8ββιη8 ταίΙιβΓ πηάί^ίββά, ηοΐ ίο δαγ 1)3,ί1ΐ08, 
ίο 8ββ ίΐιβ ^οά 80 Ιιί^ΐιΐγ "νντοπ^ΐιί τιρ ίη Ιιίδ αη^βΓ, οοχηίη^ (^ο^νη ίΓΟίη 
Οίγιηρηβ ^ίΐι &11 ίΐιβ &ίίΓίΙ)υίβ8 οί ίβιτοΓ, ηΐ2Λγ ίο νίδίί ίίοδίηιοίίοη υροη 
ϋιβ Οτββίίβ ίοΓ ίΗθίΓ ίηδηΐί (ίΙίΓου^Ιι Α^β,πιβπιιιοη) ίο }π8 ρπ(ί8ί, 8βαί 
Ιιίιηδβΐί &ηά ίατη Μβ ίπιρίβπιβηίδ οί άβο,ίΐι υροη ίΐιβ πιυ1(ί8 απίΐ (1ο§8 οί 
ϋιβ οαιηρ, ^Ηο \\2Λ άοηβ Μπι ηο τγτοη^. ΤΜδ 8ββπΐ8 ίο ΐ3β (Ιυβ ίο ίΐιβ 
ίπβίοη οί ί^ο οοηοβρίίοηδ : 1) ίΐιβ ροβίίο άβδοηρίίοη οί ίΐιβ ^ντΓ&ίΙι οί ίΐιβ 
Γβνβη^θίηΐ ροά, ρΓβρ&ήη^ ίο άββίΓογ ίΐιοδβ ^Κο Κανβ ίηβυΐίβά Ιιίβ ρπβδί, 
αηά 2) ίΐιβ &οίη8.1 άθβοΓίρίίοη οί ίΐιβ υδυαΐ οουτδβ οί λ ρΐ&^β. 

51. α^τοΙίΓ*: 1004, ίΐιβ πιβη (ίΙιβίΓ πιαδίβΓβ), αδ οοηίΓ&βίβά νίίΐι ίΗβ 
&ΙΠΠ1&18, 1041, 6. — βέλος σ€χ€ΐΓ€υκ€5 οη^ηαΠγ, 1167, 2 (1168) ; 60ί3-604; 
619. — αύτοίσα ΓθίβΓδ οί οουΓββ ίο ίΐιβ ΟΓβοΙίδ, &ηά 1)πη^8 ίΐιβπι ίηίο δΙίίΐΓρ 
ρτοπήηβηοβ. "Τΐιβ ρΐ&^β άί(1 ηοί δίορ \ήί1ι ίΐιβ αηίπΐϋΐδ, 1>υί βνβη 

αίί&Ο^βά ίΐΐβίτ Π1&8ί6Γ8.'' 

55 146] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

52. βάλλ' 18 βιηρίιαϋβ 1>7 ροβϋίοη, \)γ Ιΐιβ ίοΠο^η^^ ραπββ, }>γ Ιΐιβ ρΓΟ- 
Ιοη^βά 8θπη<1 οί Ιΐιβ Ιτίΐΐβά λλ (ιηαΐάη^ ϋ οηοιηαΐΌροβϋο), αηά 1)7 ιηβ&η- 
ίιι§; (ίιηρβϊίβοί;). Τΐιβ ίιηρβΓίβοΙ τβρΓβββηΙβ 8. ββΓίββ οί Γβρβαΐβά αβϋοοβ. 
01)8βΓνβ Κον νχνίάΐ^ ίΐιβ. ρορίί ρΓβ8βιιΐ5•1χ> ϋΐθ^^γβ 4ίΐθ ξτβ2Λ> ηιιπιΙ)βΓ οί 
άβαϋιβ άυβ ίο ΐΗβ &γγο^8 οί ΐΐιβ §οά. λΥβ ο&η 8ββ ίΐιβ ίτιηβΓ&Ι ρττββ, 
\ή1;1ι ϋιβίτ Ιιβαρβ οί οοΓρβββ, 1)ΐιπιίη^ οη βνβΓ^βίάβ. 

Οη ϋή8 ^Ιιοΐβ ραδδ&^β, οοχηρβ,Γβ ^}ΐ3Λ Ιιββδίη^ 88.78 ίη ίΐιβ Ιι&οοοδη, 
^Ιιβη άίδοαβδίη^ 80ΐηβ οί ίΐιβ ίτιηάαιηβηίαΐ άίίίβΓβηοβδ 1>6ΐ;^ββη ίΐιβ Λτί οί 
Ιίΐιβ ρ&ίηΙιβΓ ΛΊΐά ύΐΆί οί ϋιβ ροβί. " Τΐιβ ρίοΙπίΓβ οί ίΐιβ ρΐα^β. ΤνΊΐΛΐ; 
άο νβ 866 οη ϋΐ6 6αην8.β? Όβ&ά 1>οάί6β, 1;1ΐ6 βαιηβ οί ίΰηβταΐ Ρ7ΐ^ ^1ιβ 
<ΐ7ίπ§ 1)ΐιβί6<1 τ^ίίΐι ϋΐ6 άβοΔ, ίϊιβ Β,ηξτγ §οά ηροη α οίοτιά άίδοΐιατς^^^ Ιιίβ 
ΛΓΓΟ^δ. Τΐιβ ρΓοίυδβ ν68,11;1ι οί 11ΐ6 ρίο1;υΓ6 1)βοοιηβδ ρον6Γΐ7 ίη ϋΐθ ροβί. 
Νο^ Ιβί ηβ Ιητη ίο Ηοπι6γ Μπίδβΐί. Τ1ΐ6 ρο6ΐ; 1ΐ6Γβ ίβ αβ ί&Γ 1)β7οηά Ιίΐιβ 
ραίηΐ6Γ 8.8 Ιίίβ 18 1)β1;1}6Γ ΐΐι&η & ρίο1;ιΐΓ6. "ννΓαΙίΙιίηΙ, \ή1;^ 1)ολ¥ αηά ς[ΐιίΥ6Γ, 
Αροΐΐο ά680βηάθ ίΓΟίη 1;1ΐ6 Οΐ7πιρί&η ΐο^βΓδ. Ι ηοί οηΐ7 βββ Ιιπη, 1)π1; 

1ΐ6&Γ Μΐη. Αϊ 6νβΓ7 δ1;6ρ ΐΚβ ΛΙΤΟ^β Γ&ΙΙΙβ οη ίΐΐβ 8]ΐ01ΐ1(ΐ6Γ8 οί ίΐιβ Λτίζτγ 

ξοά, Ηβ 6ηΐ6Γ8 αιηοη^ ϋΐ6 ΙιοδΙ Ιίΐ^β ίΐιβ ηί^ΐιΐ;. Νο^ 1ιβ 868.1» Μιηββίί 
ον6Γ α^αίηδί ΙΙιβ δΜρβ, 8,ηά γάϋι 8, ί6ΓΓίΙ)1β οίαη^ οί ίΐιβ βϋνβΓ 1)ο^ ββηάβ 
Μδ £Γδ1 δΐιαίΐ β,^θ,ίηδΐ} Ιίίβ ιηηΐβδ 8.ηά άο^δ. ΝβχΙ 1ΐ6 ίητπδ Ιιίδ ροίβοηβά 
(άβ&άΐ7) άΆτί» υροη ΐΙιβ -ν^&ιτίοΓδ ίΚβπίδβΙνβδ, &ηά ΰηο68.8ίη^ }Λαζβ οη 
βνβΓ7 δίάβ Ιίίβ οοΓρββ-Ιθ,άβη ρ7Γβδ. Ι* ίδ ίιηρο8δίΙ)1β ίο Ι^ταηδίαΐβ ίηΐίο Βαγ 
οΙΙιβΓ Ιαη^&^β ίΐιβ ιηυδίοαΐ ραίηϋη^ Κβατά ίη Ιΐιβ ροβί'β νοΓάβ." 

Τΐιβ δία^β ίδ ηο\ν^ &11 66* ίοΓ ΙΙιβ ίηίΓοάηοίίοη οί ΐΙιβ 1ι6γο, ίΐιβ άϊγίπθ 
Αοΐιίΐΐββ, ^Κο ΙιβηοθίοΓίΙι ρΐ8.78 » ρΓοιηίηβηΙ; ρβ-ιΐ;, »ηά ίδ ηβνβΓ Λ¥ΐιο1ΐ7 
Ιοδί δΐ^Ηί; οί ίοΓ ϋιβ Γβδί; οί ΐΚβ ρο6πι. 

]^ 146. ΤΓίΐηδΙαίβ: 

1. \νΐΐ6η ί1ΐ6 ^οίΐβ 1ια(1 οοιπθ άο^ντι ίΓΟίη ίΐιβ βηιηιηϋβ ο£ 
Οίγιηριΐδ, ύιβγ Β^'άί&ά ίΙιβιηβθΙνΘδ αραΓί ίΓοιη ίΐιβ βΐιίρβ &η<1 
βΐιοί αΓΓΟλνβ αιηοη^ Λβιτι, {ΐη(1 α ΙθγγιΜθ οίαη^ αΓοββ ίΓοιη 
ίΙΐθίΓ βίΙνοΓ 1)0\ν8. 2. ΑΠ ύϊβ §οά8 Ιιανβ 1)ο^8 αηά ς^υίνβΓβ 
οονβΓ6(1 αί 1)οί1ι βηοΐδ. 3. Τΐιβ 1)θλν οί ΑροΠο ίβ ο£ βίΙνβΓ. 

4. ΚίΓδί; Ιοί 118 αίίαοΐί ίΥιβ ιηπίβδ αηά δλνίίί (Ιο^δ, &η(1 Λβη 
ΗαΓϋη^ 1)ίίίη^^ (ΙλγΙ» αροη ίΐιβηιββίνββ, Ιβί αβ βΐιοοί (Λβιη). 

5. ϊ^β^ ιηΒ,η^ ίιιηβΓαΙ ργΓθβ 1)θ 1)ΐΐΓηθ(1. 6. Βαπι ΙΙιθ ρ7Γβ8 
οί (1βα(1 1)0(1168. 7. δΐιοοί 7011Γ δΐιαιρ αΓΓο^β, αηά βϋ άοι^η. 
8. Αίίαοΐί ίΐιβ αηηγ οί ϋιβ Αοΐιαβίΐηδ, ίοΓ ί^ιβγ ίηβηΐΐβά 
01ΐΓ)Γ8β8, ί1ΐ6 1)6ΐονβ(1 ρΓίΘΗί οί ίΐιβ ^τβίίί §0(1, Αροΐΐο. 

56 Ι.Ε880Ν XXV [147-150 Ι.Ε880Ν XXV 

νΐΏΏΙ^ ΑΝΒ ΡΑ88ΐν£ ΙΜΡΕΚΑΤΙΥΒ ΟΡ ΥΕΚΒδ 

Ιι,ΐΑϋ, 53-58 

147. Κ6νίβ\ν^ αΐΐ ί1ΐ6 αοϋνβ ίοπηβ ο£ Λβ ίιηρβΓαίίνβ ο£ λνω, 
907, άπα Ιβαπι ίΐιβ ιηίάίΙΐΘ αηά ραββίνβ ίοηηβ, 913. 

148. ΟρϋοηαΙ : 149. νΟΟΑΒυίΛΡΥ άγι(ρ«» (Αγιρ-) ^ίγϋρα, &ΎήΎ€ρμαι οοΐ- 
Ιβοί, &886ΐηΙ)1β, ^αϋιβΓ. 

&ν-(-στημι (<Γτη-, (ττοτ), άναστήσ*», 
άι4στησ'α (Ανέιττην), Ανέιττηκα, 
άνέοΎοΐΜϋ* βίαηά πρ, ββί ιιρ, ταίββ, 

(&)ή86. 

Ιννήμαρ ηίηβ <1&78. 

Ι«ι( νλβιι, βίηοβ, ίοΓ. 

Ήρη, 1^, ι) ΗβΓ», ΰοηβοτΐ ο/ Ζβυ,Β 

αηά φιββη ο/ίΗβ ροάδ. 
κολέΜ (καλ€-, κλη-), καλέ», Ικά- 

λισ'(σ')«ι, κ^κληκα*, κέκλημαι οο,ΙΙ, 

βαιηπιοη, οοηνο^β. 
κήδ« (κη^7 κη^9 κα8-), κηδήσ-ω, 

^κή&ησ-α*, κ^κηδα* (ινίίΐι ρβη, 984), κήλον, ου, το ΛΓΓΟ^, δΐιαίΐ, ά&ιΐ;. 
λιυκ-ώλ€νο5, ον ^Ηϋβ-απηβά. 
μ€τάΓφημί (φη-, φα^), μιταφήσ*», μιτ- 

έφησα* 8ρ68.^ αιηοιι^, αάάΓθββ, 

οοηνβΓββ ^ϋ1ι. 
οϊχομαι (οΐχ-, οΙχ€-, οίχο-), οΐχή- 

σ-ομΜ*, φχοκα οοιηβ, ^ο, άβ- 

ραΓί. 

6μη-γ€ρήδ, €5 ΟοΠβΟΐβά, 8,88βΐηΙ)1βά, 

^ΛΐΙΐβΓβά Ιο^βίΙιβΓ. 
6ράω (ρορ-, ριδ, σίΓ-), ^ομαι, €ΐδον, 

έίπωνα 8ββ, 1)β1ιο1ά, Ιοο^, οΐ)- 

ΒβΓνβ. 
δτ(τ)ι ίΐι&ΐ;, 1)66&α86. 
ουν ΙΙιβΓβίοΓβ, Ιιβηοβ, ηο'ν^, Ιίβη, ίη 

ίαβί. ϋβΓΪν&ϋνββ : ραη-ΟΓαιηα, ορϋο(αΐ), β^η-ορβίβ, ααί-ορδγ. 

160. ΤΓ8,η8ΐ8,1;6 : 

1. οίγ^ΕΟ ίνα στρατον ^Αχαί&ρ. 2. οΐγβσθω ανά στρατόν. 
8. κηΧα θέοΰ ^ΑττόΧΧωνοζ οΐχ^ονται ανά στρατον Άχαιων. 
4. ΊτόΖα'ζ ώκύζ (1014) *Αχί\\€ύς ίκαΧέσατο Χδυον *Αχαίων 
ά'γορηνΒβ. 5. θ€ά ΧενκώΧβνος "Η/οτ; έττΐ φρβσΐν €θηκ€ την 
βονΧην *ΑχίΧήι, 6. *Ή/ο?7 ίκηΒβτο Ααναων (984) &η τους 
θνησκοντΰΰζ ωράετο. 7. ή^βροντο οί Αχαιοί^ ί^^νοντο Β* 
ομψ/ερέ^ζ. 8. ανέστη \_ανίστημί'] ττόΒας ώκύζ (1014) *ΑχίΧΧ€ν^ 
τοΙσίΛ^ *ΑχαΛθϊσΐ>ν^ μ€τ4φη τ€. 

57 151-152] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

151. Οορ7, δοβη, αηά ίΓαηδΙαίβ : 

ΙΙίαά, 53-58 

€ννήμαρ μβν ανά στρατον φχβτο κή\α θεοΐο^ 
τ^ Β€ί€άτ7))Ζ* ά^ορήνΒβ ίκαΚέσσατο \αον Άχ^λλεΛ • 
τω γαρ έττΙΙφρεσΙ θήκ€ θ€ά]/\€νκώλ€νος "Η/οτ; • 55 

κήΒ€Τ(ΜΓ/άρ Ααναών οτι ραιίθνη&ίώντηζ ορατό, 

οΐ δ' €7Γ€4 Ονν/'ή^βρθβν 6μη^€ρ€&; Τ€ ηένονΤΟ^ 

τοίσι δ' άνί<ττάμ€νος μβτέφη ττόΒας ώκύ^ ΆχιλΧενς • 

152. 53. φχ€το [οιχο/Ααι] : 973, 1. 

54. τή 8€κάτο (ήμϋρυ) '- 1009, ίΐΐβ, άίβ (1οοίιη3,, οη ίΤιαΙ (η€νβτΊο-1>€- 
/οΓίβοίίβη) ίβηϋι ((Ιαι/). — τη ίβ βιηρίιαϋο, άπα ο£ ίιηροΓί8.ηοβ ίοΓ ίΐιβ 
ίπΓϋιβΓ άβνθίοριηβηΐ; ο£ ίΗο ρίοΐ}. Κθαά α^&ίη ίΐιβ ηοίβ οη τον (νβ. 11), 
90. — (Ι)καλ^σ(σ)ατο : 03,Π83,1ίνβ, 1069. — άγορήν-δ€ : 788, 4. 

55. τφ: 997. — ΙττΙ ψρ€σΙ 0ή κ€ 'Ήρη : ΑοΗΠΙβδ Ιιαβ αη ίάθ», λ^ΜοΙι ίβ 
ΓβρΓβδβηίβά 1)7 ϋιβ ροβΐ αβ αη ίηβρίΓβ,ϋοη £γοπι Ηββ,νβη. 8ιιο1ι ν»8 & 
οοπιπιοη 1)β1ίβ£ τα^&τάΪΏ.^ ο^ηγ ρΐιιη ^ντίιίοΐι ΙαίβΓ άβνβίοριηβηίβ βΐιονβά %ο 
\)β {τ&η^Υι^ \ν^ϋ1ι πιΟΓβ ίΐιβ,η ΟΓάίηβ,Γγ οοηδβοιπβηοβδ, 1)ΐιί; ίΐιίβ οί οοπτββ 
οοπίά οιιΐ 7 1)β 1ίηο\ν^η ίίίίατ ίΐιβ βνβηίΐδ Ιιο,ίΐ ΐΓΒ,ηδρίΓβίΙ. " Νο"^ ίΐιβ οϋγ 
ΥίΛ8 ΙαΓ^β Ληά ^βαί : ΐ3ΐιί; ίΐιβ ρβορίβ ΛνβΓβ £6\ν ΙΙιβΓβίη, αηά ίΐιβ Ιιοηβββ 
^βΓβ ηοί Ι3πί1(1βά. Αηά ιηγ Οοά ραΐ, ϋ ίηΐο πι γ ΚβαΗ Ιο ξ&ϋϊιβτ ίο^βΙΙιβΓ 
ίΗβ ηοΙ)1θ8, 8,ηά Ιΐιβ πιΙβΓδ, αηά ίΐιβ ρβορίβ." " Αηά Ι ατοδβ ίη ίΐιβ ηί^1ι1| 
Ι αηά δοηιβ £β\7 πιβη ^ντί^Ιι πιβ ; ηβΗΙιβΓ Ιοίά Ι αη^ πιαη νΐι&ΐ; ιη^ (ϊοά 
Ιιαά ρπί ίηί;ο πιγ Κβαι^ ίο άο αϊ ^βηιδ^,1βΠ1 : ηβϋΚβΓ "ν^αβ ίΚβΓΘ ωι^ 1)θ&8(ί 
-ννϋΐι ιηβ, δανβ ίΐιβ 1)βαδ1} Οα,'άί Ι Γοάβ προη." " Αηά άυτΐη^ δΐιρρβΓ, 4ΐΐθ 
άβνίΐ Ιιανίη^ αΐτβαάγ ριιί ϋ ίηΐο Ιΐιβ Κβαιΐ; ο£ ^υά3,8 Ιδοαήοΐ, δίιηοη'β 
δοιι, ίο Ι^βίΓαγ Πιπί. . . ." 

ϋ ίδ ]αδ1 αδ ΛνβΠ ηοΐ; ίο αδίί ^ντίιγ Α^απιβπιηοη, ίΐιβ ΙβαάβΓ ο£ ίΐιβ ίοτοββ, 
Λνίκ) ίίρρίΐΓβηϋγ Λναδ ηοί γβί αλνο,Γβ οί Ιΐιβ βαπδβ ο£ ΐΗβ ρΐα^β, άίά ηο^ 
δΐιιηιηοιι ίΐιίδ ιΐ8δ(*ηιΙ)1γ. Τΐιβ ροβΐ; βχρίαίπδ ίΐ \)γ ϋ'άγίπξ Ιΐιαΐ; ΗβΓ& ν»8 
ΓβδροπδίΜί*, αηά 1ιβ ίΐιαδ £Γββδ Αοΐιίΐΐβδ £Γθΐη αη^ 1)1απιβ ίη ίΐιβ ιηαίύβτ. 

Λο1ιί11(»8 ίδ 1)Γοη^1ι1 1)β£θΓβ πδ ίη α £β\νΓ νβΓδβδ αβ α οΙιίναίΓοηβ &ηά ^η- 
ΟΓοπδ-Ικ'αΓίοά ΛναιτίοΓ, αηά ίβ οοηίΓαδΙβά Λνίΐΐι Ιΐιβ ββΐίΐδΐι, ^αβρΐη^, &ηά 
1)ηιία1 Α^^αηιβηιηοη. ΤΙιβ ροβί άοβδ α11 ίΐιίδ 1)7 ίηάΐΓβοϋοη, ^ϋ1ι α Υβτγ 
ίϋΥί ΛΥΟΓάδ, γαί δο δ1ίί11£η11)Γ ^\ι^ι^ 1ιβηοβ£θΓΐ1ι ΐΗβ δγιηραίΐιίββ ο£ ϋιβ 
αυάίβηοβ αΓβ ^ντϋΐι ίΐιβ ΙιβΓΟ. 

λιυκώλ£νο$ : ίΐιβ ροίίί Ιίίίβηΐγ δβηδβδ ίΗβ £βαίηΓβ8 ο£ Ηίδ οΙ)]θθ1;8 νΐιίοΐι 
»Γβ άίδίίηοΐίνβ αηά οΙιαΓαίίΙβηδϋο, αηά \ν1ιίβ1ι νίδΐιαίίζβ Ιΐιβπι 1)β8ΐ; ίοΓ Μβ 
ΙιβαΓβΓδ. Τΐιαδ ι?ν1ΐ(ίη 1ιβ βαγδ ίνΙΊίβ-αηηβά (λ£υκώλ£νος) ΙΙβΓα, οηβ ο&ηηο^ 

58 Ι.Ε880Ν ΧΧλΓΓ [153-154 

Ιιβίρ 8ββίη§ 8. 1)β2ΐιιϋ£υ1 αικί κίιιίίΊγ (]ΐΐ(>(ίΐι, Λνϋΐι ηΙιΊιιϊιι^ \ν1πΙ(ί ιιπιιη. 
Ιη ΐΚβ δ3,ιηβ Υί&γ, ίΐιβ βΐιίρβ Άτα ααπβ (νκ. 12), ιιικί ΙιοΙΙοαι (νπ. ϋ(ϊ), 
Αο1ιί11β3 8ΐίύ/ί-/οοίβά (νβ. 58), Λροΐΐο 'ά αί^αΓρ-ϋ/ίοοία- (υηη. 14, 21), ιιικί ιη » 
^οά ινίΐΗ α 8Ϊίν€Γ δοΐϋ (νβ. 37), ΐΗβ ΑοΙίΗ,βιιη» η,π; αΊΊί-<ιΐΉΐΐΊΊΐ (νκ. 17), Μμϊ 
Γαπδοιηδ 8Μηίη() (νβ. 23), ΙΙιβ 8βα ΙοηίΙ'Πί^οαικΓακβ (νπ. 34), Ι^ίΊο ^/ο(^^^Η/• 
ΗαΐΓβά (νβ. 36), ΐΐιβ ΐΗί^Ιι-ρίβοθβ ο£ 1)υ1ΐ8 ίίικί ^οαία βι( (νΜ. 10), ΛροΙΙοΉ 
(^πίνβΓ ϋονβτβά αΐ ΙοίΗ βτκία (νβ. 45), Ηίβ 1)()\ν αίΐκ^ΐ' (υη. 49, <;ί. νπ. 37), Ιπμ 
Βίτο^νβ ίίίίπί/ (νβ. 51), αηά ίΐΐϋ άο^α &γ(3 *//•//*/ ^μ α αϋν/^Γΐ/ /ίαπ/ί (νκ. 50). 

56. Δαν(Μ»ν: 984. — έρατο = ωράετο, 584-585; 8ί$7; ιηίί1(1Ι(; οί ίη1'<•ηΉΐ, 
1067, 2-3. ΗθΓ» 1ΐ3,8 α βρβοίιιΐ «,ίϊβοϋοιι ίοΓ 11ι<3 (ιΠΗίΙίΗ ; "Κίκ•, 1<ί•ρ1 Ν(•(•ίιι^ 
ΗβΓ ονη Ό2ι,η2ίΛη3 άγϊηξ" 01)8(ίΓν(ί ϋκί ίοΓΟί; οί ίΐκ* ίιιΐ[Η;Γί(?(;ΐΝ: ηΙη! ΙιϊκΙ 
ηο ορροΓίαηίΙ^γ Ιο &88π&§β ΚβΓ ^βί, Ι^οοαυ»*; 8ΐι<! Ιΐίΐίΐ ίί^ ]<(ίί?ρ \νΜΐ<;}ιίιι^ 
ΗβΓ ΒβΙονΘά ΌΆηΆΆΏΆ ρβπδΐιίη^. 

57. ήγ€ρθ€ΐτ = ήγ€ρθησαν [άγ€ΐρω] : αοΓ. ρίΐ8«ίν<; ιγηΙ., 3ί1 ρΙιΐΓ., ///λ^ 7/ν'Γβ 
α89€ηΜ€(1. Τΐιίδ νί1:1ι ίΐιβ £ο11ϋ\νίιΐ|;^ ρ}ΐΓίΐ8<? ατα ΐζοίΑ (;ΧϋΐιιρΚ;Η οί *'\Α('. 
ίπ11η688 οί βχρΓΘ38ίοη. 

58. τοίσα : 997, ογ 1009. — -πόΐα^ : 1014. / 153. ΤΓαηβΙαίβ : 1. Νίηβ ίΙϋΥδ \νβ ^ϊκχβί: ιιΐΗη}' ΗΓΓΟλν.Η πρ ΐΙιΐου^Ιι ί\ι<: ('/Λίη\ί 
οί Λβ ^τθΙΙ-^ΓβανθίΙ ΑοΗίΐβιιηΗ. '2. Χνΐιο ΗΐηιιιηοικΆ ϋΐίι,•<; 

ρβορίβ ίο ΐΗβ ίΐίίβίίΙΙΐΜ ν ? ':>. ΤΙη; Κ\νίίΐ-ΓοθΙί;ί1 Λί;ΙιίΙΙ<;Η 

4;&1ΐ6<1 »11 ΐΗβίϊβ Αο1ιαίΓίΐη8 Ιο χ\κί αϋίίί:ΐιι\β\\', ί^ίοαπΗ*; }ιί; νν;ΐΗ 

ρτίβνβίΐ £θΓ (Η€ηη ίη (\\\¥ί) \ι^ΗΓΧ, 4, \\'ί: Κί;<; Γίΐ;ιυ ν οί 1ϊι<; 

ββ&ϊ Λ ηοΜβ ρΐ^η ΐο ιΐιβ λ^^π οί ΐν-ΐβυ•» ίη /"Ιιί•!^ \ί*'.'Λη. 

6. Τνβ ν€:ΓίΓ ίιίβίΓΐηί^ΙίτίΙ ίιΓκΙ \β^ί:ίιΐ:ι*: Τ'^ΐ\ϊ*:Γ*Ά 10'^*'Χ\ϊ*:Τ ϊβ^^'Λ^Ιί: 

ίΕίί^ΟΝ ΧΧ\ ί 

ΤΗΣ ΟΡΤΑΤΙΥΕ ΧΟϋ£ ^ 155-158] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

155. Ιίβαπι ίΐιβ οοηίυ^αϋοη ο£ ί1ΐ6 ορίαίίνβ, αοίίνβ, αηά 
ιηίάάΐβ ο£ λνω, 906, 912, αηά Ιβαπι Λβ άβοίβηβίοη ο£ /χ^α9 
^/•βαί, ττιψΑί^, Ζα7•^β, 733. 

166. ΟρίιοηαΙ : 

167. νοοΑΒυυνκγ 

&γ€, &γ€Τ€ [&γο] δίΓίΰΙΙρ ίτηρβΓαΙίνβ, οίω (όί») (οΐ-, οΐ€-), οΐήοτομαι*, ώΐσ-ά- 

δΐίί η86ά 08 αη ίηΐβτ].^ υρ, οοιηβ, μην ίΐιίη^, βπρροββ, ίπια^^β, βχ- 

§0, ^ο Ιό. ρθο*, 1)βΗβνβ. 

άιτο-νοστΙ-ω*, άιτονοστήσω, άιηνό- όμοΰ ίο^βΙΙιβΓ, 2Λ» ίϋιβ β&ιπβ ϋιηβ. 

ίΓτη<Γα ΓβίτίΓη (Κοιηβ), ^ο Ιιοιηβ, (Ιναρ (ίηάβΰΐ.) τ6 άτβ&ΐΩ.. 

οοιηβ, ^ο. όν€ΐρ(ΜΓόλοδ, ου, 6 άτβαπι ϊηΙΐβιρΓβΙΐβΓ, 

&ψ \>Λθ]ί (α^ίη), 1)2ΐο1ίνΛΓά(8). άτβθ,ιηβΓ ο£ άΓβαιηβ. 

^ ρο8ΐρο8. βηοΐ., €7ηρ7ια8ίζίηρ ΐΊιβ νάλιν 1)8.ο1{:, 1)αο^^&Γ<1(8), &£^η, 

ρΓβοβάίηρ ιοοτά οτ οΊαηδβ, βΛ, Ιβαβί, β,ηβ'ν^. 

ίηάββά, 8,* ΆΏγ Γ&ΐβ. ιτλάξω (ιτλαγγ-), Ίτλάγξομαι, Ινλα«γ{α, 

δαμάζο (δαμαΒ-), δαμά(σ)ω (608- )3βαΙ (\>Άθ1^), 1)&Μ6, (οαπθθ ίο) "^ 

604) 4δάμασ(σ)α, 8υΙ)(1υβ, ουθγ- ^&ηάβΓ. 

ηοιηβ, οηίδΐι, ι)Ομινατε. ΐΓ(τ)όλ€μοδ, ου, δ ν&τ, 1)&1^ϊΐ6, £1*7. 

4ρ4ω (^ρ€ρ-) (βφ) 8<8ΐί, ίικιπίΓβ, δββίί. τ\β, τΐ (βηοΐ,) Βοταβ (οηβ), βοπίθ- 

λοιμόδ, ου, δ ρΐ&^β, ρβ8ΐ(ί1βηοβ) . *1ώι&> 8ίι7 (οηβ), &η7(ϋιίη^) ; Η 

μάντίδ, ιο5, δ 8βΘΓ, ρΓορΗβί, 8θθ11ι- αβ αάν, (780-781) αί &11• 

> . ■ ■ ■ 
ϋβΓίναίίνβδ : ηο8ΐ:-α1^ία ; (Ιαπιβ ; οηβίΓΟ-ιηαιιο^, -βοορ7, 
-θΓίί;ίο ; ραΙίη-^θηοΒίδ, -οάβ, -άΓοπιβ ; ΡΙαηοΙαβ ; ροΐ6ΐη-ίο(&1). Χ 158. ΤΓαη8ΐίΐ1:6 : 1. οΪ€ΐ ΆχιλΧζύς τους Αχαιούς απονοστήσ^ίν οϊκαΒ€. 
2. * Αχαιοί ουκ βφν^ον θάνατον^ τους ^γαρ ττόΧεμος €Βάμασ€ κεά 
Κοιμος ομού, 3. βρβίωμβν τούτον μάντιν^ 6 'γαρ φίΧος ί<ΓτΙν 
ΆτΓο'λλωΐ'^. 4. €κη βόλος βάΧλοι οιστούς ττοΧΧούς άι/ά στρα- 
τοί/ ^Αχαιών, 5. βουΧην Αώς τέΧζίωμεν. 6. ττόΧεμο^ κίΐκος 
οΧβκοι κακώς Ααναούς^ οΰνβκ ητίμασαν 'Αττολλωι/α. 7. ιτνρ 
μθγα καίοι ίκατόμβάς ταύρων ή8* αΐ^γων. 8. τβλβσβ^ βονΧί^ν 
έκηβόΧος αναξ, 9. ίμΐν μ€ν θβοί ΒοΪ€ν *θΧύμτΓΐα Βώματ* 
Ιχοντβς έκττέρσαι ΤΙριάμοιο ττόΧιν^ έύ δ' οϊκαίΐ* ίκ4σθαι^ ιτάι^ 

60 Ι.Ε880Ν ΧΧλΓΓΙ [159-161 

£* ίμοί \νσαιτ€ φιΚην, 10. τίσ€ΐαρ ΑαναοΙ έμά Βάκρυα σοΐσι 

169. Οορ7, δβαη, αη(1 ίΓαηδΙαίβ : . 

ΙΙίαά, 59-β3 > «-^.-ί '^'^* 
" *Ατρ€ί8η^ νυν αμμ€ ττάΚιν ττΧαηγθέντα^ οίω 
^\'&ψ^^^όϋοστησβιν^ €Ϊ κβν θώ/ατόν ^€ φρ^οίμβν, '• βΟ 

βί 8η ομον 7ΓΟλ€μός Τ€ Βαμα καί Χοιμοζ * Αχαιούς. 
άλλ' α^€ Βη Τίνα μάντιν έρΒίομενή ίβρηα ^ ^^^^; ,./. 
^ καΐ 6ν€ΐροτΓΟλον, καΐ ^γάρ τ οναρ έκ Αιόζ ίστιν^ 

160. 59. ^ 18 Ιτίδ^ΙΙαΜο ; οΙ>8βΓνβ ϋβ 8.οοθηί αηά 1>Γ6αϋιίη^. — &|ΐμ€ 
[ίγώ] 971, Λοο. ρΐιιτ., ΐίβ. — ιτάλιν ιτλαγχθ^νται : ί.€. \ή1;1ιοα1 Ιιαγίη^ οαρ- 
Ι^ιιτβά Τγο7, Ιίΐιβ οΙ)]βο1; οί ΐΚβ βχρβάίϋοη. 

βΟ-βΙ. φύ^οιίΜν . . . 8αμ$ = &ι/υιά£ΐ = ΒαμΛσίΐ [Βαμάζω]^ 603-604 ; 584- 
58δ, 973, 2 : \>γ ίΐιβ υββ οί Ιΐιβ ορίαϋνβ ίη ΙΙιθ βΓβ* οΙιιαΒβ Λΐιά ϋκί ίαΐαπ» 
ίηάίο&ϋνβ ίη ίΐιβ βββοηά, ΑοΜΙΙββ "^οιιΐά ίιηρΐ ^ 1;1ΐ8.1; 1ιβ ίβΗ ίΐ ιηοΓβ ρΓ(>1>- 
&1>1β \λϊ2Χ ίΐιβγ Λ¥οτι1<1 αΐΐ άίβ ίΙιβΓβ ταίΙιβΓ ϋΐθ,ιι βββαρβ. 

62. ττιτα [τις, τι] : &βο. βίη^. πιαββ. — μάντιν 4ρ€(ο|Μν : \^Ιΐϋη απ ίηβοΐα- 
1)1θ άΜοιι1*7 οί Λπγ ϋηά &γο8Θ &ιηοη^ ιιηοίνίΐίζβίΐ ρβορίβκ, ϋ Ύί'ά,Η ουβ- 
1οιη&τ7 ^ οοηβαΐί α βρβοίαϋδΐ} ίη ίΐιβοΐο^, 8, ρΓΪββΙ;, & ρΓορΗβΙ;, ογ Ε117 οηβ 
Ιο νίοιη Ιίΐιβ ΙοΓά ^?Λ Γβνβ&ΐβά Ιιίβ '^τίΐΐ (ϋτβοίΐγ οι: ίηάΪΓβοϋγ, αβ \\ϊτο\ι^\ϊ 
άτβ&ιηβ. Τΐΐθ Ιπιβ βί^ηίββειιιοβ οί άΓβαιηβ οουΐίΐ 1)β ^ηοι^η 011Ι7 1)7 ΐΗοββ 
1» Λ¥ΐιοιη ίΐιβ ^οά Ιΐίκΐ ^νβη ίΐιβ {2Λνλ\,γ οί ίη1«ΓρΓβΙίη^ ίΗβιη, &8 Ιο 
^086ρ11 Ληά *ο Β&ηίβΐ. Ββειά 1 8&ιη. ίχ, 3-10, &ηά 2 Κίη^β ί, 2-3. — 
Ιρ•(ο|Μν = €ρ€ν6/Α£ν = €ρ€ΐχϋ/Α€ν, 800, 1098. — ή κοΧ Ι ΟΓ βι-βπ. — καΐ γάρ τ 
4ν•ρ : /οΓ ίΗβ άτβατη αί»ο, &8 νβΠ αβ οίΙιβΓ βί^β 8,η<1 ροΓίβηίδ. 

Τΐιβ &1>ηιρ^ αοϋοη οί ΑοΜΙΙββ ίη ϋιιΐ8 1>1ιιη1ΐ7 οάάΓβδβίη^ Μβ οοιη- 
ιη&ηάεΓ ίηοΐήβί, &ηά 3,ρρ&Γβηίΐ7 \ή11ιου1 ρΓβνίοιίδ οοιίδαϋίΐΐίοη ^νϋΐι Κίιη, 
γη/α^οϋΧίγ άβιη&ηάίιι^ 1>βίθΓβ αΐΐ ίΐιβ οοιηιηοη βοΙίΙίί^Γβ \\\ά\, ίΗβ βχρβ<ϋ- 
ϋοη βΙιοιιΜ 1)β §ίνβη υρ ίΐηά ίΙΐΛΐ 3,11 βΐιοαίίΐ Γβίιιπι Ηί)ΐηίί, 18 πιοβΙ; γθ- 
πΐΑτΙαιΜβ &ηά 18 βητβ ίο 1>6 Γβ8βη1βά \>γ Α^τηβιτιηοη. Βαί ΐΗβη ΙΙβΓ& 18 
Ιο 1>1&ιηβ (Γβ&ά Ιΐιβ ηοίβ οη νβ. δ.5). Τΐιιιβ ίΗβ ροβί ^νβ8 ^οοά &η<1 
βαβ&οίβηί £;Γ0ΐιη<ΐ8 ίοΓ ίΐιβ Γί^1ιί«οιΐ8 ίηάί^Ηΐίοη οί Α^^ίίπιβιηηοη, ειι<1 2Χ 
ΙΗβ 8&ιη6 Ιάιηβ ρΓβνβηίβ ίΐιβ βτιηραϋιίβδ οί Ιιί» ίΐυάίβηοβ ίΓοιη ν>ίίίη^ 
&1ίβιΐΑΐ6ά ίτοιη ΙΙιβ Ιιθγο. 

Λ 161. ΤΓ&ηβ1α1;6: 

1. ΑΠ ίΙΐ686 Αοΐιαβαηδ 3Γβ ^Ιηνί^η Ι^αοΐί, ίΐηίΐ ίΐιβγ μ^ΠΙ 
Τ6ΐηπι 1ιοπΐ6Λ¥&Γά, ίί ΙΐΗΐ^Ιγ Ιΐΐίί}' ιηίΐγ βκοίΐιχί βνίΐ (ΙβαίΙι. 

61 162-164] ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 2. Τ1ιβ7 ^ί11 ηοί ββοα-ρβ (ΙβαΛ, ίοΓ ν^ατ Άηά ρβδϋίβηοβ \ν^ί11 
ΟΓαδΙι ίΐιβηι ?ίί ίΥία βαπίΘ ί;ίιη6. 3. Μα^ ίΐιβ βΓβ 1)αΓη ίΐιβ 
1ΐθοαΐ;οιηΙ)8 ο£ 1)α1ΐ8 αικί ο£ ^οαίβ 1)68ί(ΐΘ Λβ δ^ίίί βΐιίρβ ο£ 
ί1ΐ6 Αοΐιαβίΐηδ. 4. Μαγ Λβ §τβαί §οάα κΐιοοί ιη&ηγ 8,ΓΓθ\ν8 
αρ ΛΓοα^Ιι ίΐιβ οαιηρ οί ίΥιβ ϋαηααηδ. 5. Μα^ αΐΐ ίΐιβ 
ϋαηααηδ ίαΙβΠ ίΐιβ ρΐα-ηβ οί Ζβιΐδ αηά ββοαρβ βνίΐ άβαίΐι. 
6. Μαγ ίΙΐΘ \νίΐΓ αηά ρβδϋίθηοβ 3,ί ί1ΐ6 βαπιβ ίίπΐΘ οΓαβΙι ίΐιβββ 

λνίθ1ί6(1 ρβορίβ, 1)60Ηα8β ϋΐ67 άί8ΐΐθηθΓ6(1 01ΐΓ78β8, ρΓΐβδί οί 
ΑροΠο Λθ ίΓββ-8ΐΐΟθί6Γ. 

Ι.Ε880Ν XXVII ΤΗΕ ΡΑδδΙΥΕ νΟΙΟΕ 

Ιι.ΐΑΐ>, 64-69 

162. Ιίθαπι ίΥιβ ρΓίηοίρ1β8 οί ίοηηαϋοη αικί ίΗβ οοηίυ§»- 
ίίοη οί ϋιβ ρίΐ88ίν6 οί \νω αικί οί τ/οβφω, α11 ιηοάββ, 888-896, 
916-921, 935, γθικΙ 810-812, απά Γθνίβλν ϋιβ ρΓΘΟβάίη^ Ιβδδοη 
111 ΙίοιηβΓ ίοΓ ίΐιβ οοηηθοΜοη οί ί;1ιοιι^1ι1}. 

163. ΟρΗοηαΙ : 164. νΟΟΑΒυΐ-ΑΚΥ αΐ (=61127), ίί,\ν1ιβί1ιβΓ. 

άμννω (άμνν-), άμννέω*^ ήμϋνα ΛΥατά 

άπό α(1ν., αηά -ρΓαρ. ιν'ιΐΐι ^εη., οίΡ, 

ίΓΟίη, 3,\ν3,γ, 1)£Ιθ1ί. 

άρήν, άρνός, 6, η Ιιιηι)). 

βοΰλομ,αι (βουλ-, βουλ€-), βονλήσο- 
μ,αι*, Ρ^βονλα, β€βονλημαι*, Ιβουλή' 
θην* \νί8ΐι, άίίδίΓΟ, 1)β Λνίΐΐίιι^^, 

ρΓβίί^Γ. 
€ΐ Τ€ (€Ι!Τ€) . . . €ΐ! Τ€ (€ΐΤ6) \\ΊΗ'ί1ΐβΓ 

. . . ΟΓ. 
Ιιη-μ4μψ-ομχιι, Ιιτιμ^μψομαι*, 4'ΐΓ€μ€μ^- 

ψάμην^, 4ΐΓ€μ^μψθην* ])1ΐΐηκ', ϋΐκΐ 

ίαιιϋ (ΐΛτϋΙι), ΓορΓυιΐϋΙι. ή (τοι) (ήτοι) βυΓβΙγ, ίηάββθ, Ιηιΐ^, 
ΟβΓίίΐίΐΐΙ^, ίοΓ 8. ίδ,οΐ. 

Θ€<ΓΤ0ρ(δη$, άο, ο 80η οί Τ1ίθ8ΐΚ)Γ, 

( 'αΙ(Ί{(ΐα, 
Κάλχας, αντο9, 6 0'ϋ1ϋ1ΐ£ΐ8. 
κνίση, ης, η ίιιί, 83,νθΓ, οάοΓ ο£ 

Γοίΐδΐ ιιΐθίΐΐ;. 
λοιγός, ον, 6 άβδίτυοίίοη, ηιίη, 

(Ιίι'ίΐϋι, οηΓ8(>. 
δ γ6, ή γ6, τό γ6 (δγ€, ήγ€, τ6γ€) ίΐΐίβ, 

ίΐιαί ; 1ι^, κίκ^, ϋ. , 

οίωνο-ατόλος, ου, 6 1)ίΓά-ϊιιΐΘΓρΓβ*βΓ, 

ιιιΐ|^ΐΓ, «υυΙΙΐδθ,γοΓ, 80ΘΓ. 62 - >ί Ι,ΕδδΟΝ XXVII [165-167 

δ(σ•)-τι«, η-τ^β> δ(τ)-τν νΓΐιο(8θ)βνβΓ, τΛ€ΐο$, η, ον οοιηρίβίο, ίιηίβΐιβά, 

^ΜοΙιβνέΓ, ^1ΐ£ΐ1(8θ)βνβΓ ; ^ντίιο, ίαΙΙ-^Γοννη, πηΜοιηίδΙιβά, ρβΓίί^οΙ;. 

^Ιιίοΐι, ^1ΐ8-ί ; &(τ)τι 08 αάν., 780- τόσ•(σ)ο«, η, ον 8θ ιηιιοΐι, 8θ ^β&Ι;, 

781, ντίιγ. 80 ΙίΐΓ^β, 8θ υΐίΐη^, 80 1οη§. 

ιτώβ βηοΐ,, (ίη) 8θΐηβ 'ν^αγ, βοιηβ- 
Ιιον, (ίη) αη7 ^ναγ, ρβΓΐι&ρ8. 

165. ΤΓαηδΙαίβ: 

1. 6ν€ίρο7ΓΟλο<ζ €Ϊ7Γ0ί ΟΤΙ τόσσορ €χωσατο Φοίβος ^ΑττόΧΧων, 
2. ουκ- έΧύθη θν^άτηρ ίβρήος, 3. τταΓδβς * Αχαιών έΧύθησαν 
*Α^αμ€μνονι, 4. €\νθητ€^ Ααναοί^ ^εροντί, 5. η'γβρθβν 
* Αχαιοί, η^έρθησαν * Αχαιοί. 6. βδάμησαν \\χαιοΙ ττοΧεμφ 
Τ€ καΐ Χοιμφ ομού, 7. ττάντε^ζ ηρωβς έττΧά'^χθησαν ττάΧιν. 
8. θβοί €7Γΐμ€μψονται *Αχαιούζ^ οννβκα τα9 εύχωΧας ουκ βτεΧ^ 
σαν καΐ τ^9 €κατόμβα<; άρνών αΐ^γών τε τβΧβίων ουκ βκναν. 
9• ΆτΓολλωΐ' βονΧβται αντιάζΐν κνίσης (982) άρνών αιώνων τ€ 
τέΧεΙων καΐ Χοΐ'γον άμνναι ήμιν. 10. Κάλχας @€στορβης 
οΙωνοΊΓοΧων οχ άριστος διττοί μηνιν ^ΑττόΧΧωνος. 

166. Οορ79 8οαη, αικί ίηιηχΐιιίβ: 

δς κ:\ €ΪΐΓθΐ^ ότι τόσσον εχώσατο Φοίβος 'Αττολλωι;, 
€1 τ αρ ο 7 ^οχωΧης επιμβμφβται €ί σ εκατόμβης, βδ 
α? κ€ν ΤΓΟ^ άρνών κνίσης αΐ'^ών Τ€ τβΧβίων 
4 '-^φουΤύΒταιτό^τιασας ημιν αττο Χοι^ον αμνναι, 

^ τοι ο ^ ως βιττων κατ αρ €ζ€το^^τοισι ο ανβστη 
Κ,άΧχας ^€στορίΒης^ οίωνοττοΧων οχ άριστος^ 

• 

167. 64. Λίγοι: 1145. — δτι: 780-781, 1011. — τόσσον: 780-781. 
Αροΐΐο, &8 ζοά οί ΙιβαΗΗ αηά (1ί8β£ΐ8(ί, ^οαΜ 1)β ϋιβ ϋταΐ οηα ϋιοχι^ξΐϊί 
οί ίη ίΐιβ ρΓβββηΙ; ^τη&τ^θ.ηαγ, 

65. €^€•λή<, ^ατόμβηδ : 979, 6 : οη α/χ'οηηΐ ο/ α γον' (υηίιιΙΓιΙΙβίΙ), ογ οη 
α€€οηηΙ ο/ α ΊιβοαΙοηώ (λΠίοΚαταά). " ΛνΗί^η Ιΐιοιι κΐιιιΐΐ νοντ α νο\ν ιιηΐΌ 
^θI10Υ&I1 ϋίγ Οοά, ίΐιοιι δΐιαίί ηοί; ])β 8ΐίΐ(!ΐί ίο ραγ ϋ : ίοΓ »Ιίί}ΐ(>ν»1ι \\\γ 
Οοά \νί11 βαΓβΙγ τθφΐΐΓβ ϋ οί Ιΐκ^ο ; ηικΙ ΐΐ: ΛνοιιΜ Ιχ* χίη ίη ίΐκ'ίί." ί'ί. ίΐκ; 
νον οί ^&^οι), Οβη. χχνίϋ, 20-2*2, ίίικί οί .Ιι^ρΐιΐΐιιιΐι, .Ιικί^^ίί» χί, ί50-^$9. 
Αοΐιίΐΐββ «α^Ό&β^Α βοηΐΘ οί Ιΐιβ 8ίοο1ν Γ(^α8θΐΐ8 Α^Ίιγ ϋ [^^κΐ ιιιί^Ιι^ 1>ϋ βη- 

63 167] ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 

ΤΆξβά, Αρρατβηϋγ ηο οηβ, Άρο,τί ίτοτη ΐΚβ βββτ, ^βΤ7 Ιΐΐθ Γβαΐ οαπββ οί 
ΐΚβ ^οά'β Λη^ΘΓ. 

ββ. κν^ση$ : 982. — τ€λ€(ων ^οββ ^ϋΐι 1)θ1;1ι ηοιιηβ. 

67. Ροΰλ€ται,: 800. — ήμΐν [4γώ] : άο,Ι. ρΐιιτ., 997. — &ιτΑ . . . άμϋνοΜ. 
1048-1049. 

66-67. Τΐιβ <1οιιΙ)1;ίιι1 ίοηβ ΙιβΓβ βΐιοτνβ ί1ΐ8.1; Αοΐιϋΐββ οίοββ ηοΐ ίββΐ ΰΛ 
8.11 οβΓί&ίη ϋΐΕΛ, ϋϊϊβγ "νήΠ 1)β βτιοοβδβίαΐ ίη ΙΙιβίΓ αρρ63.1 ίο ίΐιβ ίΓββ-βΙιοοΙιβΓ• 
Οί οοπΓδβ ίί ίΐιβ ξοά 1ΐ3.8 1)θβιι οββηάβά, Κβ ιηυβί βΓδΙ; 1)θ αρρβαββά 1)βίθΓθ 
Ηθ 'νήΐΐ Ιίδίθη ίο ϋιβίτ ρΓ&^βΓ ογ Λοοβρί; ϋιβίτ οί^βΓίη^, " ίοΓ 1;1ιβ βαβΗήοβ 
οί ίΐιβ ^ίοΐίβά 18 8,η 8,1)θΐηίη8,1;ίοη υηίο ^β110V8.11." "Ηββ,Γ, Ο βίΐΓϋι: 
1)β1ιο1ά Ι ^Π 1)Γίη^ βνίΐ υροη Ιΐιίδ ρβορίβ . . . , 1)β08.ιΐ8β ϋίβγ Ιιανβ ηο* 
ΙιβαΓίεβηβά τιηίο ιη^ ^ΟΓάβ, ηοΓ ίο ιη^ Ια^, 1)ΐι1; τβ]&^^βά Η." " Το 'ν^Ιια^ 
ρτίΓροδβ οοιηβΐΐι ίΙιβΓβ ίο ιηβ ίηοβηββ ίΓΟίη 81ιβΙ)&, &η<1 ίΐιβ β^τββί β&ηβ 
ίΓοιη 8, ίίΐΓ οοπηίΓ 7 ? Υοιιτ 1)ΐΐΓηί οδβΐΊη^δ β,γθ ηοί 8,οο6ρί&1>ΐ6, ηοΓ ^^ιιτ 
8£ΐθΓίβοβ8 8^ββί πηίο πιβ." Βιιί ίί ί1ιβ7 οηοθ βαοοββάβά ίη αΐΐ&τίη^ ϋιβ 
Ιιοί τ^Γ&ίΙι οί ίΚβίτ §οά, ίΙΐΘ 1)β8ί V72^^ ίο "νήη ίανοΓ \ν^ίί1ι Μιη ^&8 ίο £^νβ 
Ιιίιιι & §οοά άίηηβΓ οί ηίοβ Γ03,8ί ΙαιηΙ) ογ ^ίά. " Αηά 1ιβ βΐιαίΐ 8&7, λνΐιβΓθ 
Β,Γβ ίΗβίτ §;οά8, ίΗθίΓ Γοοίζ ίη ^Ιιοπι ίΐιβγ ίΓη8ίβά ; ^Ηο άίά β&ί ίΐιβ £&ί 
οί ίΗβίΓ 8αοΓίβοβ8 αηά άιαηΐζ ίΗβ "ν^ίη© οί ίΐιβίτ άήη^ οββήη^β ? " "Αηά 
-ν^ΐιβη ίΐιοη ρΓβρ£ΐΓβ8ί & 1)π11οο1ζ ίοΓ ίΗβ 8αοΓίήοβ, ίη ρβΗοΓπιίη^ α νο"^, ογ 
ρβαοβ οίΡβήη^δ ηηίο ^θ110Λ'3,11 : ίΐιβη βΐΐίΐΐΐ 1ιβ 1)Γίη^ ^ίίΐι α 1)υ11οο^ α ίοο(1 
οίίβΓίη^ οί ίΙΐΓββ ίβηίΐΐδ οί αη βρίιαίι οί ήοιίΓ, πιίη^ΐβά 'ν^ίίΐι 1ΐ8.1ί αη Μη 
οί οίΐ." Οί οοπΓδθ ίΐΐθ 3,ηίπΐ£ΐΐ8 οιβΡβΓβά ίη 83,θΓίήοβ πιυδί 1)β οί ίΙΐΘ οΐιοίο- 
β8ί, ίαί Άηά δίθβΐί, \νίί1ι ηο Βίβπιίδΐι ογ άίδβίΐδβ \ν^1ΐ£ΐίδθθνβΓ. 

8βθίη§ ίΗ&ί βνβιτίΐιίη^ ίδ ^οίη§ ίο Γηίη, ΑοΙιίΠββ βη^^ββίβ ίο Α^&- 
πιβπιηοη, οοηιπι&ηάβΓ ίη οΐιίθί οί ίΐιβ αΐΐίβά βχρβάιίίοη, ίΗ&ί ίΐιβγ Λίίβιηρ^ 
ίο δανβ 3,ί Ιβαδί ί1ΐ6 Ιίνβδ οί ίΐιοδβ Γβπιαίηίη^;. Τΐιβ οηΐγ ΥίΆγ 1ιβ 8ββ8 οί 
άοίη§ ίΐιίδ ίδ ίο αΙ)8,η(1οη ίΐιβ ηηάθΓίαΙίίη^ αηά ΓβίηΓη Ιιοπιβ. Ηβ βυ.^;• 
§βδίδ ίπΓίΙιβΓ ί1ΐ3,ί ίΐΐθγ οοηδπΐί δοπιβ Ιιοΐγ πιαη οί Οοά, "^Ιιο ιηΛγ ίβΠ 
ίΐιβηι ΛνΚίΐί ίΐιβ ίΓ0ΐι1)1β ίδ αηά Κβΐρ ίΗβπι ίο 8,νβΓί ίΚβ αη^βΓ οί ίΐΐθ 
άίνίηίί^ ίΓοηι ίΐιοδβ \ν1ιο Β,Γβ δίίΠ αΐίνβ. 

Ιί ίδ οΙιαΓαοίβηδίίο οί ίΐιβ ρδ^οΐιοΐο^ οί ρΓΐηιίίίνβ ρβορίβδ ίο 8ββ ίη 
ίΙΐΘ ορβΓαίίοηδ οί ιΐΗίιΐΓβ ίΐιβ (ϋΓ(ίοί αοίίοη οί ίΙιβίΓ §οάδ, 1)θίη§8 ΟΓβαίβά 
ίη ίΚβίΓ οΛγη ίηια^θ, \νίί1ι ίββίίη^δ αηά ραδδίοηβ Ιίΐίβ ηηίο ίΙιβίΓ ο'^η. Ιί 
§οο<1 ίοΓίπηβ 1)βί(ί11 α ρβορίβ ίί τναδ α ιηαΓίζ οί ίΐιβ δρβοίαΐ ίανοΓ οί ίΐιβίτ 
(ϋνίηίί 7 ; ίί βνίΐ οαηιβ ίί "ΥΝταδ α δί^ οί Ιιίδ (ΙίδρΙβαδίΐΓβ, αηά δοηιβ οηβ Ιι&ά 
βίηηβά, "ν\Γΐιοπι ίΗβ ^οά 'ν^αδ δββίίίη^ ίο ραηίδΐι. " Αηά Ναίίαη 8&1ά ίο 
Βανίά, . . . \νΐιβΓβίθΓβ Ηαδί ίΐιοη άβδρίδβά ίΐιβ οοπιηιαηάπιβηί οί ^6110Υ&11, 
ίο άο βνίΐ ίη Ιιίδ δί^ΐιί ? . . . ΙΙο\νΙ)βίί, 1)βοαηδβ Ι)^ ίΐιίδ άββά ίΐιοιι Ιι&βί 
^νβη ^βαί οοοαδίοη ίο ίΗβ βηβπιίβδ οί ,ΤβΙιοναΙι ίο 1)1αδρ1ιβηιβ, ίΐιβ οΜΙά 
αίβο ίΙΐΛί 18 1)0Γη ηηίο ίΐιββ δΐιαίΐ δΠΓβΙγ άίβ. . . . Αηά ίί οαηιβ ίο ρ&ββ 

64 Ι.Ε880Ν ΧΧνΠ [167 

οη ίΐιβ ββγβηΐΐι άαγ» ^^^^ ^^β οΐιίΐά άίβά." " Τΐιβη ίΙιβΓθ "ν^αβ α ίαιηίηθ ίη 
ΐΗβ άο,γδ οί ϋ&νίά, ίΙΐΓβθ γβΆΤΒ, γβ&τ Βϋβτ γβατ ; &η<1 ϋ&νίά ίηςυίτθά ο£ 
^θ110ν^,11. Αηά ^έϊϊΟΥΒ,1α. ΛηβνβΓβά, ΙΙ ίβ £ογ δ&ιιΐ, β,ηά ίοΓ Ηίβ Ιϊΐοοάγ 
Ιιοηββ, 1)βο&η8β 1ιβ βίβν ίΐιβ ΟίΙ)βοηϋΘ8." " Βιιί ίΐιβ πιβη ο£ δοάοιη νβΓθ 
"^ο^βά 8.η(1 βίηηβΓβ 1)β£θΓθ ^θ110V&11 βχοββάίη^ΐγ. . . . ΤΗβη ^6Iιον&11 
Γαίηβά υροη δοάοιη &η<1 προη Οοιηοιταΐι 1)Γίιιΐ8ΐ;οηθ &ηά βΓβ ίΓΟίη 
^6110Υ&11 οπί οί Ιιβ8,γβη ; απά Ιιβ ονβΓίΙΐΓβνΓ Ιΐιοββ οίϋΐίδ, αηά 8,11 ϋιβ ρΐαίη, 
αηεΐ 8.11 Ιΐιβ ίη1ΐ8.1)ίΐ£ΐηί8 οί ίΐιβ οΗίββ, αηά ίΐιαΐ; ^Ιιίοΐι ^6^ υροη ίΐΐθ 
^ΓΟϊΐηά." " 8ο ίΙιβΓθ νβηΐ; ιιρ ίΙιϋΙιβΓ οί Ιΐιβ ρβορίβ 3,1)ου1; ϋΐΓββ ϋιοηββ,ικί 
ιηβη : ωιά Ιΐιβγ ήβά \>βίοτβ ίΙΐΘ ιηβη οί Αϊ. Αηά ίΐιβ πιβη οί Αί βπιόίθ οί 
ϋιβηι αΙ>οη1; ϋήτίγ &ηά βίχ πιβη : ίοΓ ίΐιβγ οΐιαββά ίΐΐθπι ίΓΟΠι 1)θίοΓ« ΐΗβ 
ξ9Χβ βνβη ηηΐο 81ιβΙ)&Γίπι. . . . Αηά ^ο8Iιαα Γόη* Ιιίβ οίοίΐΐθβ β,ηά ίοΐΐ ίο 
*1ιβ βΒ,τίΙί ηροη Ιιίβ ίαοβ 1)βίθΓθ ίΐΐθ &Γΐί οί ^β1ιον&11. . , . Αηά ^«Ηον&11 
8&ίά ηηΐο ^0811ηα, Οβί ίΙιβΘ ηρ ; ν^βΓβίοΓβ Ιίββί ίΐιοη ίΐιηβ ηροη ίΐι^ ίαοβ? 
Ιβτ&βΐ λαϋι βίηηβά, αηά ΐΥιβγ Ιιανβ 8,ΐ80 ΐΓ8.η8^β88βά ηι^ οονβηαηΐ; -ν^ΜοΙι 
Ι οοππηαηάβά ίΐιβπι : ίοΓ ίΐιβγ Ιιανβ ίαΐίβη βνβη οί ίΐιβ 8.οοηΓ8βά ΐΗίη^. , , . 
ΤΙιβΓβίοΓβ ΐΚβ οΗίΙάΓβη οί Ιβιαβί οοηΐά ηο* βίΆπά 1)βίθΓβ ίΗβίτ βηβπιίββ, 
1)π1; ίητηβά ΙΙιβίΓ 1>&€^8 1)βίθΓβ ϋιβίτ βηβπιίβ8, 1)β68.η86 Ιϊιβγ Υίβτβ αοβΠΓββά. 
ΝβίΙΙιβΓ ^¥011 Ι 1)β "^Ιΐι 7οη Άαγ πιΟΓβ βχοβρ* ^β άβ8ίΓθ7 ίΐιβ οοοηΓββά 
ίΓΟΠΐ &πιοη^ γοα." 

68. κατ . . . Ιζ€το: 1049. 

68-69. Αΐΐΐιοη^ΐι ηοΐ οαΐΐβά ηροη \)γ ηαπιβ, ΟαΙοΗαβ ΙιβΓβ οοπιββ 
άτ&πι&ϋο&ΙΙ^ ίοΓ^ίΐΓά, ηοί ίΓοπι Άπγ β^οΐίβπι, 1)α1; ίΓΟΠΐ α ρΓορβΓ ββΐί- 
βγ&ΐηαϋοη. ΗοπιβΓ'β ΙιβΓοββ 8ββπι ίο Ηεινβ 1ΐ8τά Ιίϋΐβ οί Ιΐιαί πΐίκϊΐς 
πιο<ΐ68ΐ7, Ιιηπιίΐίΐ^ί »ηά ββΙί-άβρΓβοί&ϋοη ίη νο^β ίο-ά^γ, ^ΗίοΗ λη 
ίοηηά ίη οατ ονη πιοάβΓη Ιίίβ 8ββπΐ8 ίο 1)β ρήπι&ΓίΙγ οί 8βπιίίίο Ληοβκίι^• 
** Αηά ΑΙ>Γα1ι&πι αηβνβΓβά αηά βαίά, Ββίοΐά ηο^, Ι 1ΐ£ΐΥβ ίαΐ^βη υροη πιβ 
Ιο βρβ&ΐί ηηίο ^6110Υ&1I, ^ΙιίοΙι »πι 1)υί άυπί £ΐηά αβίιββ." " Ιΐογί ίΗβη 
ο»η ιηαη 1)β ]η3ί ^ί1ι Οοά ? ογ Ιιογί οάώ Ιιβ Ι^β οΐβίΐη ίΗ&ί ί« 1)0Γη οί α 
ι^οιηαη? Ββΐιοΐά, βγβη ίΐιβ πιοοη Ηαίΐι ηο Ι^η^ΐιίηβββ, αηά ίΐιβ «ίατ» λτη 
ηο^ ρατβ ίη Ιιίβ βί^ΐιί : Ιιον πιυοίι ]β88 πιαη, ίΗαί ί» α λίν^ΟΓπι ! αηά ίΗβ αοη 
οί ηααη ιν^ΜοΙι ίβ α νοπη ! " *^ Βυί Ι αηι α νοπη, αηά ηο πιαη ; α 
Γ^ρπηοΐι οί πιβη, αηά άβίφίΒβά οί ίΐιβ ρβορίβ. ** 

69. φ ίΜ ψοΜόΧωψ : Βίτάβ, β8ρβ€ία1ΐ7 Ιιί^ΐι-βτίη^ οηββ, νΐιίβΐι Ψ€ώϊ πρ ίο 
Ιιβ&τβη, ΏάζΙϊΙ τβαβοηαΜγ 1>β βχρβοίβά ίο 1>βΰοπιβ αβ^^υαίηίβά αί ίίπιβιι 
ιόίΐι Ιΐιβ ιπΠ οί ίΐιβ ^οάβ. ΤΜβ ^ηονίβτΐ^β οοαίά 1>β ^ίηβά \}γ ταοτί^Λη 
ιτΐιο Ιαιβν Ιιοιτ ίο ίηίβτρΓβί ίΐιβίτ πιονβπιβηΐ5 αηά οτίββ, ογ νΐιο ϊΐπΛ 
ΙβΛΤΏ^ά ϋϊίάτ Ιαη^ξ^ηα^β, αβ ίη ΙΙβ}>Γβ^ Ιβ^βπά 8ο1οπιοη 19 Γβρυίβά ϊί} 
1υιτ6 άοηβ. ^Αηά 8ο1οπιοη'9 τΐΰάοπι βζοβΠβά ίΗβ ιήβάοπι οί αϊ] ίΐιβ 
«ΙιΰάτΒη οί ίΐιβ βαβί αηά α11 ίΗβ ^τίϋάοπι οί Εί^τρί. ¥οτ Ηβ ναβ νΐΜΤ 
ϋηιι «η ιηβη. Αηά Ηβ βρα^β ^ιΗ ΐΓβββ, ίΓοπι ίΗβ οβάατ ίΗλΙ ίβ ίη 

65 168-169] ΠΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 

ΙίβΙ)&ηοη βνβη υηΐ,ο ίΙΐΘ Ιι^ββορ ίΐι&ΐ; βρΓίη^θΙΙι οϋΐ οί ίΐιβ ^αΐΐ : 1ιβ βρα^θ 
8.180 ^Η1ι 1)β£ΐ8ΐ;8 Β,ηά \>ίτά8 ο,ηά ΟΓΟβρίη^ Ιΐιπι^β ο,ηά Υίϋΐα. β8ΐιβ8." 

168. Τΐ'αηδίαίβ : 

1. Οαΐοΐιαδ, 8011 οί ΤΙιθη^ογ, 18 Λθ 8ββΓ \ν^1ιο ιηαγ 1;β11 ίΐιβ 
ϋαη3,αη8 \ν1ΐ7 Ρ1ΐ06ΐ)ΐΐ8 ΑροΠο 18 80 ^Γβαίΐ^ βηΓα^βά. 
2. Οί(1 ΑροΠο ΜαπίΘ ύϊβ Αο1ιιΐθαη8 οη αοοουηί; οί & νονν, ογ 
οη ασοοιιηί οί α ^οοάΐ^ 1ΐθοα1:οιηΙ) οί αηΙ)1θΐηί8ΐΐ6(1 ΐ£ΐιηΙ)8 αηά 
^οαί8 ? 3. ΑροΠο ίΐιβ ΐΓββ-δΙιοοίΘΓ (ϋ(1 ηοί ^ί8ΐι ίο ^Άτίαίβ 
οί Λθ ίαί; οί υπΜβιηίδΙίΘίΙ 1ιιιηΐ38 άπα ^οαί;8, 1)αί Ιιβ ^αΓοΙβά 
οβ βνίΐ (ΐ68ίΓαοϋοη ίοΓ ίΐιβ ϋαηίΐαηδ. 4. ΛνΊιβη ί1ΐ6 8\νίίί- 
ίοοίβά ΑοΙιίΠβδ Καά 8ρο1ί6η ίΐιιΐδ Ιιβ βαί (1ο\νη, αηά ίΐιβ 
^00(1(17) δββΓ, Οαΐοΐιαδ, δοη οί ΤΙΐθδίοΓ, αΓΟδβ αηά βρο^β 
αιηοη^ ίΐιβ Αοΐιαβαηδ ίη ίΐΐθ είδδΘΐηΙ)!^. 5. Μα^τ Οβίοΐιαβ, 
δοη οί ΤΙιβδίοΓ, ίαΓ Λβ 1)6δί οί δββΓδ, δρβ&ΐί ίΐιβ \νί11 οί Ζβτιβ. 

169. ΟρίίοηαΙ. Αί ίΜβ ροίηί α ίΚονοηρΚ τβνίβν) σ^ αΙΙ ίΚβ 
ρνβ€βάίη0 Ηοπιβν βΚοηΙά δβ ίάΙοβη ; αΙΙ ίΤιβ ραταάψτηβ ο/ αΐΐ ΐΚβ 
ηοηηβ βΗοηΙά ί)β πιβτηονίζβά ; ίΚβ ίτγβ^ηίαν αώ}β€ίίνβ% %ΗοηΙά ηον) 
δβ Ιβανηβά^ ωιά α νβνίβιν ίαΐΰβη ο/ αΙΙ ίΚβ οίΗβτβ; αηά ίΚβ νβν1> 

<") \νω ίη αΙΙ ζίβ/οντηβ^ ίηβΐηάίηα ίηβηίίίνββ αηά'ραΗίαίρΙβ%^ ΒλοηΙά 
Ββ τηαβίβΓβά δβ/οΓβ αϋβπιρίίηρ ίονβαά /ηΗΚβν, Α 0θοά ρΐαη ύο 
βχ ΒοΐΚ /οττηβ αηά νοοαίταΐανί/ ίβ ίο ίαΐΰβ βαβΚ ινονά ο/ ίΚβ Ιϋαά 
αβ Λ αρρβαΓβ ίη ίΐιβ ίβχί^ Ιοοαίβ ίΚβ /ονηι^ αηά ρίνβ ίΚβ τηβαηιηρ 
οβ ίΚβ ΐϋονά αο€οτάίη0 ίο ίΤιβ πιοάβΐ ^^οηηά ίη ίΚβ νοοαίνίατι/ αί 
ίΐιβ βηά ο/ ίΚίβ ίοοίο. ΤΗίβ βΗονΙά δβ άοηβ ονοΙΙί^ /ον ίΚβΒβ 
νβτ868^ αηά ίΜβ βΗοηΙά Ιβ /οΙΙοιυβά δ^ α οοίηρνβΚβηβίνβ ιντίύύβη 
βχαπιίηαίίοη. Α ^οοά άνίΙΙ οη ίΚβΒβ ιοίΙΙ τηαίβτίαΙΙ^ Ιί^Κίβη ίΚβ 
;^οΐΙον)ίη^ ν)ονΐ€. 66 Ι.Ε880Ν XXVIII [170-174 

Ι.Ε880Ν XXVIII 

ΑΒΙΕΟΤΙΥΕδ ΟΡ ΤΗΕ ΤΗΙΚϋ ΒΕ0Ι.ΕΝ8Ι0Ν 

Ιι,ΐΑΐ), 70-75 

170. ΟήΙγ ύιβ ιηίΐδοιιΙίηΘ αηά πθιι^θγ οί Λβδβ αά]*6θίίν68 
Ιιανβ 86ρ&Γ3,ί« ίοΓίηδ ίη ϋιβ ύητά άβοίΘΐΐδίοιι. ΛνΐίΘη Λβ ίβιη- 
ίηίηβ άίΐΡΘΓδ ίΓΟίη ίΐιβ ιηαδοαΙίηβ, ίί ίδ οί ύιβ ίίΓδί; (Ιβοΐβϋδίοη. 

171. 1) ΙίβΒ,ΓΠ ύϊ& άΘοΙβηδίοη οί α11 ίΐιβ Γβ^ιιΙαΓ αά]6θϋνβ8 
οί ίΙΐΘ ΛίΓά άβοΐβϋδίοη (725-732). ΤΗβ ίβιηίηίηβ οί ίΐιβδβ 
£ΐ(1]6θί;ίν68 βη(1ίη^ ίη -ά 18 άβοΙίηΘά Ιίΐίβ θάΧασσα ββα, 663. 

2) ΕΘνί6\ν^ ύιβ ρ3,Γα(ϋ^ιη8 οί α11 ύιβ ίΐιίτά άβοΐβϋδίοη ηοιιη8, 
680-710. 

172. ΟρίίοηαΙ: 

173. νοοΑΒυι,ΑΚΥ 

άγορ^μαι, ήγορησάμην ΙΐαΓαη^β, 4κ€λη(Γάμην* (Ικ€κλόμην) ΠΓ^β, 

αάάτβδδ 2111 β,δββπιΐ)!^. οοιηιηαηά, 1)ίά, Γθς[η68ΐ. 

*€{8ω (€{8ομαι) (ρ€^8-, ροιδ-, ρι8-), μΰθέ-ομαι, μϋθήσομαι, Ιμΰθησάμην 

€ΐδήσ'ω (€ΐσΌμαι), €ΐ8ον, οίδα, />/;/- 8ρ63.1ν, Ιϋΐΐ, άβοΙα,Γβ. 

ρβτ/.^^α', ίη ααΐ.^ αυι\, 8ββ; /ιιΐ, δδ, ή, δν (109, Ιή, €όν) Ιιίδ, 1ιβΓ(^8), 

αηί/ Ρ^γΤ^Γ^ι^ο^ ; ^ί(ί', 8θβπι, αρ- Ηδ (οτ^η). 

. ρβαΓ. ιτόρον (ΐΓορ-, ΐΓρα>-) ( = «Γορον, 837), 

Λγ» οββη ίίήΐΗ α€€., ίηίο, ίο, 'ννίΐΐιίη. (β(Ι αοΓ., ηο ρΓββ.) ; ^νβ, ^3.η1, 

4κατη-Ρ€λέτη«, όώ, ό £Γ6β-8ΐιοο1βΓ, ίυηιίδΗ, 1)θ8ΐ0Τ7; ρβΓ/. ιτ^ρωται 

ίΓββ-βΙΐΟΟϋΐΙ^, 8ΐΐ21Γρ-8ΐΐΟθΐ6Γ. Η 18 ίβ,ΐθά. 

Ιο ^βΛ. 760, οι άαί, (βηοΐ,^, (ο£) Μιη, ιτρό λ^/γ., «λ/'/ />Γβ/λ μ'ϊ7Λ ^ίΜ., 1)οίθΓθ, 

ΙιβΓ, ϋ. 111 ίΓοηΙ, ίοτίϊι, ίοτν^ο,τά. 

ήργ^-ομαι, ήγήοΌμαι, ήγησάμην, ήγη- ψρον€-ω, φρονήσω^, Ιφρόνησα*, 

μοΑ* ιοίίΗ άαΐ,, 1001, Ιθίΐά, ^ίάβ, ΐΜηΙί, οοηβΐάβΓ, ρΐαη ; 4ύ ψρον^ω 

1β2«1 ϋιβ ^3.7» ^*^^ υ^^'ί ^^^> ^β ^^^ (^ίηάΐ^) άί8ρο8β(1, 1)β 

οοιηπιαπά, ηιΐβ. \νί8θ, ΐΗίηΙί: οαΓθίυΙΙγ. 

κ^λομαι (κιλ-, Κ€λ€-, κλ-), Κ€λή(Γθμα4, ώ /;^/^γ;'., Ο! 

ϋβΓίναϋνββ: Ιιβ^βιηοη^; λνϋ, λνοί, λνίββ, λνίίοΐι, τνίζίΐΓίΙ, 
ίάοΐ, ΙίαΙβίάο-βοορΘ, ί(1βα(1). 

174. 1. *ΑχιΧ€υ^ ττοδας ώκυ<; ως εΖττβ /ίαΐ βζίετο, τοίσίν δ' 
Άχα^οΖσΛΐ' ανβστη Κάλχας, ονΡ€Κ ην οχ' αρίστου οΙωνοττοΚων 

67 175-176] , ' ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ι• 

καΐ ^Βη, [*€?δω] τται/τα, μάλιστα δέ ττασας βονΧά^ θβ&Ρ. 
2. Κάλχας ή^ήσατο νήβσσι θο^ * Αχαιών €69 *Ιλίθΐ/. 3. θβοί 
βίΓορον Κάλχαι/τί μαντοσύνην^ Βιά την ή^γησατο νή^σσιν ^Αγαιων 
*\\ιον €Ϊσω. 4. μάντι^ *Αχαιοισιν έύ φρονβων η^ορησατο καΧ 
μετββιπβν. 

175. Οοργ, 803,η, αηά ίΓαηδΙαίβ : 

/Ζία</, 70-75 

δ9 ^δτ; τα τ' έόντα τά τ έσσόμβνα ττρό τ έόντα^ 70 

καΧ νήβσσ* ή^ήσατ * Αχαιών "ϊλιον βϊσω 

ην Βιά μαντοσννην^ την οι ττόρβ Φοϊβός ^ΑττόΧΚων' 

6 σφιν έύ φρονβων ά^ορησατο καΧ μ€Τ^€ΐ7Γ€ν • 

" & Άχ^λβΟ, κέΧβαί μ€^ Βιίφιλέ'^ μυθησασθβΐ 

μήνιν ΆτΓολλωϊ/ος, ίκατηβέλβταο ανακτο^ • 76 

176. 70. ο« ρχι'δη [*αδω 966].— τά τ'^όντα τά τ 4<Γ<ΓΟμινα ιτρό τ Ιόντα 

ρ2ΐΓϋοίρ1β8 ο£ €ΐμί, 964, τιββά 8ΐιΙ)8ΐ3,ηϋνβΐ7 ^ϋι Ιΐιβ " ίΐΓϋοΙβ," 1034, δούι 
ΐϋΗαΙ 18 αηά βΚαΙΙ Ιβ αηά ιυα8 δβ/οΓβ, ϋΐΆί 18, 1ιβ ^ηβ^ βνβΓτΙίΙιίη^. ΟΒββχνβ 
Ηο^ ίΙΐΘ ο1ΐ3,Γ£ΐο1;βΓ8 ο£ βρίο 8ΐΐΓρ£ΐ88 2ΐ11 ΟΓάίηβ,Γγ ιηοΓίαΙδ. Το ίοΓ^ατά Ιΐιβ 
αοϋοη ο,ηά \>τ\η^ ο,1)ου1 βηοΐι ί3,Γ-Γβ2ΐο1ιίη^ Γβ8ηϋ8, τγβ ιηπδΙ} Κ&Υβ ϋιβ 1)β8* 
86βΓ (οίωνοπόλων οχ άριστος, ν8. 69) Ιΐιβ ^ογΜ οβ,η αίίοΓά. Κβ&ά &£^&ίη 
ίΐιβ ηοΐβ Ιο ν8. 15, § 90. 

71. νή€<Γσ•• (ι) 1001. — 'Ιλιον Οιβ Τνοαά, ηοί Τγο^. 

72. ην [05, η, δν] Μ8 οιυη. — τ<\ν Γβΐ. ρτοη. — οΐ [4ο] 760. 8τιο1ΐ & άίί- 
βοηϋ ηηάθΓίαΙίίη^ 3,8 Ιΐΐθ §^ί(ϋη^ οί ίΐιβ 8ΐιίρ8 £ογ 8ο ^^2Λ, α (ϋβί&ηοβ» 
ΙΗγοιι^Ιι 8ΐ;Γ3.η^β ββο,δ, οοιιΜ οηΐ^ 1)β αοοοιηρίίδΐιβίΐ Ι)^ ίΙΐΘ άίτβοί; αββίβίαηοθ 
ο£ Ιΐιβ ^οά, ίιΐδί 3,8 ίΐιβ ΐ8Γ3,Θΐϋθ8 τ7βΓβ ^ίάβά \>γ ^θ110V3,11 ίη ίΙιβίΓ Ιοη^τ 
αηά άίίΒοιιΗ ίοατηβγ ίο Ρ3,1θ8ϋηθ. Α 80ο11ι83,7Θγ Γβ^ΐ3,Γΐ7 &οοοπιρ&ηίβ<1 
2ΐ11 αηβίβηί ιηίΙϋαΓγ βχρβάίΐίοηδ, ίο ίηίβΓρΓβί ίΙΐΘ νίΐΐ ο£ ίΐιβ ^οάβ, &ηά \χ> 
^ίάβ ίΐιβ ρβορίβ β,Γΐ^ΙιΙ. Ιη 1113117 03868 ίΙΐΘ^ άουΙ)1;1β88 1ΐ2ΐ<1 βιιρβΓίοΓ 
^ηονίβά^β, "ν^ΐιίοΐι \\Γου1<1 Ιιοΐρ ίο βχρίαίη ίΗβΐΓ ΙιοΜ οη ίΐιβ ιη&ββββ. 
" Μθ8β8 ^38 Ιβαηιοά ίη 8,11 ίΐιβ τ^ίδάοηι ο£ ίΐιβ Ε^τρίίαηβ." " Αηά 1]ι6γθ 
&Γ086 ηοί 3, ρΓορΙκ^ί βίηοβ ίη ΤδΓαβΙ Ιίΐίο ηηίο Μθ8β8, τγΐιοιη ^6110Υ&]1 ^ηβ'^ 
ί&οβ ίο £30θ." " Αηά Μθ8θ8 03ΐΐ6ά ηηίο 3,11 ΙδΓαβΙ β,ηά 83,ίά ηηίο ίΐιβιη, 
... 1 1ΐ3νβ Ιβά 7οη £ϋΓί7 7β3Γ8 ίη ίΐιβ \νί1άβΓηβ88." " ΤΗοα Ιβάάββί *1ι^ 
ρβορίβ Ιίΐίβ 3, ήοοίί Ι)^ ίΐιβ 1ΐ3ηά ο£ Μθ8β8 3ηά Α3Γοη." — μαντοσΰνην, τήν 
οΐ ΐΓόρ€ Φοΐβο9 Άιτόλλων : ίΐιβ,ί 18, 1ιβ 'ν738 3, ρΓορΗβί ίηδρίΓβά ο£ Ιιίβ ^οά, &η 
ίάβ» νΐιίοΐι ί1ΐ08β ο£ Ιιίδ οΐ388 1ΐ3νο ηβνβΓ 1)ββη 3ί ρ3ίη8 ίο οοηίτογβτί^ 

68 Ι,ΕδδΟΝ XXIX [177-179 

"ΤΗβη οαιηβ ί;1ιβ ^ΟΓά ο£ ^β11ον&11 Ιο ^βΓβIη^3,11 ίΐιβ ρΓορΙιβΙ." "Τΐιβ 
^θΓ(1 \»1ΐ2Λ» ^β110ΥΛ}ί βρα^β Λ^οίαβί Βαΐΐ^ΐοη αηά ο,^ο,ίτίδί Ιΐιβ ΐ8.ηά οί Ιΐιβ 
Οΐιαίά&βαηβ Ι)^ ^βΓβII1^2ι11 ίΐιβ ρΓορΙιβΙ;." ** Τΐιιιβ δοϋΐα. ^β110V2ι11." 

73. σ-φιν [ίο] : 760. 

74. κΛ€α£ μι : -^νΐιβη Οαΐοΐιαβ Β&γ8 : '* γοπ τιτ^β τηβ ίο βρβα^/'^ίβ βίαίθ- 
ιηβηΐ 18 οηΐ7 Γβΐ&ίίνβΐ^ Ιηιβ, 1)υ1; δίηοβ 1ιβ ίβ £η1ΐ7 οοηβοίοτιβ, Λ8 οχβ ΗοιηβΓ'β 
]ΐβ&τθΓ8, ϋιαίί 1ιβ 18 οιωνοττόλων οχ άρίστος, ίΙιβΓβ 18 ηοίΐιίη^ οτιί οί ρΐ8.6θ 
ίη Ιιίβ βίβρρίη^ ίοΓ^&Γά. Ιη ίο,οϊ ϋιίβ ^78,8 ίΐιβ οηΐγ ρΓορβΓ οοπΓββ £ογ Ιιίιη 
ίο ριΐΓ8ΐιβ, άπα ΥίΛβ ΙΙιοχίζΥϊί οί 3,3 ρβΓίβοϋ^ η3.1ιΐΓ£ΐ1 1)7 3*11 βοηοβΓπβά. 
Ο^τίη^ ίο Ι&ίβΓ άβνβίοριηβηίβ, Α^Λΐηβιηηοη νοτιΜ 1)β ρβΓίβοίΙ^ 3ΐΐ8ϋήβά 
ίη βαβρββϋη^ α οοΐΐτιβίοη 1)6ΐ^66η Ιιίιη α,ηά ΑοΙιίΙΙββ. 

01)8βΓνβ ϋιβ 8ροηάαίο βηάίη^, ^Ιιίοΐι 1)ήη§8 ίΐιίβ νβΓββ, β,ηά ρ&ΓίίοπΙίΐΓΐ^ 
ίΐιβ Ιίΐβί "^νοΓίΙ, ίηίο 8ΐΓοη^ ρΓΟίηίηβηοβ, αβ 1)βίη§ οί ιηοΓβ ίΐιαη οΓάίη&Γγ 
ίπιροΓίαηοβ. Τ1ιί8 ^νββ αη αίτ οί βοΐβιηηίί^ Λπά δίο'^ν-ηιβαβητβά 8ρ6βο]ι 
Ιο ίΐιβ "^νοΓάδ οί Οαΐοΐιαβ. 

75. Άιτόλλωνο^ ρικ€τηβ€λ4τ&0 ράνακτο*. 

177. ΤΓαηβΙαίβ : 

1. Ι βροΙίΘ ίΐιιΐδ αηά δ&ί (1ο\ν^η. 2. Οαΐοΐιαβ Λβ 8οη οί 
ΤΙιββίοΓ \\^1ιο αΓθ86 \ν^3,8 ίο,Γ Λβ 1)681; οί 866Γ8; 1)ΐιί 1ΐ6 άίά ηοί 
^ηοΛν βνβτγίΐιιηξ. 3. Λ^Ηο 1ζηο\ν8 Λνΐιαΐ; ίδ, \ν1ι&ΐ; \ν^3,8, άπα 
^1x8,1; βΐιαίΐ 1)β ? 4. νίβ άο ηοί Ι^ηοτν Λβ \νί11 οί αΐΐ ίΐιβ ^0(ΐ8 
-^Ιιο ΙιανΘ Οίγιηρί&η ΙιοπίΘδ. 5. Ο&ΙοΙίΒ,δ Λβ 8β6Γ, \ν1ιο \ν3,8 
ίαΓ ίΐιβ 1)681; οί δοοΛδίΐγΘΓδ, ^αΐάβά ίΐιβ δΐιίρδ οί ύιβ Αοΐι&βαηδ 
ίηΐΌ Ιΐίυιη \>γ Ιιίβ ξϋί οί ρρορίιβογ \ν^1ιίο1ι ίΗβ ^οάδ ^ανβ ίο 
Μιη. 6. Ρ1ιοβ1)ΐΐ8 ΑροΠο §ταηίβά ίο ιηαηγ Αοΐιαβ&ηδ Λβ 
^Η οί ρΓορΙιβογ. 7. δίηοβ \ν^β αΓβ \νΘΐ1 (ϋδροδβά ίολναΓά ίΐΐθ 
ϋαηααηβ, "^β αάάιβδββά ίΗβιη αηά δροΐ^β αιηοη^ Λβπι. 

Ι.Ε880Ν XXIX 

ΒΕΜΟΝδΤΚΑΤίνΕ ΡΚΟΝΟϋΝδ 

ΙΙ.ΙΑ1), 76-80 

178. 1<β&πι Λθ άβοΐβϋδίοη οί αΐΐ ίΐιβ (ΐΘΐηοηδίΓαίίνβ ρΓο- 
ηουηβ, αηά οί αύτο9, 765-766, 771-772, 774-775, ίο^βΛβΓ 
νήίΐι ϋίβίτ υ8β8, 1041. 

179. ΟρίίοηαΙ : 

69 180-182] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

180. νΟΟΑΒυΐ-ΑβΥ 

άρήγ-ω, άρήξω, ήρ^{<^ (ινίΐΐι (ΙαΙ., 585), ώμοσ'(<Γ)α, όμώμ,οκα*, όμώ- 

996), Ιΐβΐρ, 8,88181, 811000Γ. μο(<Γ)μΛΐ*, ώμό(<Γ)θην* β^βίΙΓ, 

*ΐΓ05, £05, τό ^0Γ(1, 8ίΐ7ίη§, οοιη- ρΐβά^β ^ίΐι ίΐη ΟΆίΙι, β^βίΐΓ \)γ 

τηοϋά, 8ρθθο1ι. 0,8 ^Ηηβ88, 8Τ7βαΓ ίο. 

ή δΐΐΓβΙ^, ίηάββά, Ιηιΐγ, £ογ β, ία,οΐ. οντο9, αυτή, τοντο ίΙΐΒ,ί. 

κρατάω (κρατ€σ'-), ινίίΐι (/βη., 985, ιτρό-φρων, ον βα^βΓ, ζβϋΐοηδ, ^Ια,ά, 

Γΐιΐθ, 1)Θ3,Γ 8^3-7• ]θ7ίϊΐ1> Ιίίηάΐγ. 

κρίίχτσ'ων, ον, οοϊΐΐραΓαίίνβ ο/* κράτος, «τυν-τί-θημι (θη-, θ*-), <Γννβήσ•ω, <Γυν^ 

ιηί^ΙιϋβΓ, ιηοΓβ ρο^βΓίυ.1, Ι^θΙΙθγ. θηκα, σηιντέθ€ΐκα*, σ-νντέθϋμαι*, 

μέγας, μ€7άλη, μέγα ^63,1, Ι&Γ^θ, 13,11, <Γυν€τέθην ρηί ίο^βίΙΐβΓ, Ιΐηϋθ, 

ιηί^ΐιΐ^. ρβΓΟβίνβ, οοιηρΓβΙιβηά, Κββά. 

δ-δ€, ή-δ€, ΤΟ-δ€ Ιΐΐίδ (ΗβΓθ). ΤΟΙ-γάρ ΙΙΐΘΓβίοΓβ. 

5μνϋμι (όμ-, όμο-, όμ€-), όμοΰμαι (= χέρη9, €5 (άαί. χέρηι), 'ν^ΟΓδβ, ίηίβ- 
όμό((Γ)ομαι =» ομόομαι 60'3, 584- γΙογ, ιιηάβΓίίη^;, 8ΐιΙ)ίβο1, ιηββ,ηβΓ. 

ΌβΓίναϋνβδ : βρίο, θΓί1ιο-βρ γ ; άβιηο-, αήδίο-, ααίο-, ρΐυ^ο-, 
ίΙίΘΟ-ΟΓαογ ; ιηΘ^α-ρΗοηβ, -06ρ1ΐ3,1οιΐ8, ιη6^α1ο-ιη3,ηί&, -ροϋβ, 
-βαιίΓΐΐδ; δγη-ίΗβδίδ. 

181. ΤΓΒ,ηκΙαίβ : 

1. * Χ'^αμβμνων ΒιίφίΧος εκέΧβτο τόνΒβ μάντιν μϋθήσασθαι 
τάζ βονΧά^ θεωΡ ττάντωρ, 2. μνθήσομαί μήνιν Άττολλωι/ος 
*Αχαίοΐσιν, 3. μήνις Άττολλωι/ος ίκετηβέλβτάο ανακτο<ζ ην 
ούΧομένη *ΑχαίοΐσίΡ^ €Τ€υχ€ γά/) αντούζ εΧώρια κύνεσσι ιτάσι, 
4. βγω €/3€ω, εΐ σννθήσβίς καί μου άρήξευζ ττρόφρων βττβσι χερσί 
τ€. 5. εΐ Κάλχας 6/3€€4, γρΧώσβί ^ Α^αμβμνονα^ θς μβ^α κρα- 
Τ€€ί Ίτάντων Άρ^βίων. 6. οΰτοί 'Α)^αίοϊ ττείθονται * Α^αμβμνονυ, 
7. βασίΧβύζ κρείσσων έστΙν άνΒρο^ αΧΧου (993), δτβ δέ χώση- , 
ταί άνΖρϊ χερηι^ τον οΧβκεί κακώς. 8. Ά^γαμβμνων βασιΧβύζ 
έχώσατο Κ,άΧχαντι χέρηι ανΒρί, ονν€κα ίμϋθησατο μήνιν Άττολ- 
Χωνος, 

182. Οορ7, 80&η, αηά ίΓ&ηδΙαίβ : 

ΙΙίαά, 76-80 

τοι^άρ €^ών €/36ω, συ δε σύνθβο καί μοι ομοσσον 76 

ή μέν μοί ττρόφρων βττβσιν καΐ χβρσίν άρήξειν. 

70 ^ η/Αμ αίαμαι ανίρα χρΧωα^μβν. ο^ Μ^^ ττάρτίον 18Χ 7*$. 4^ μιρίΜ. — « ■■■ §■■ [<τνψτχΒημί\ : ΐηΐί.»*:•!:^!;., 1Μ>0. 
▼ί»βΓ^ ίΐιβ Κπ^τΗηΗ ίιΐίοπι νυυΐιί οηΐΐιΐϋτΐΐν ρΓ^ί^Γ 1;1ι»ί ΛΐΙννΓΐ>. — Ι««9\ν ««λ 

ρΐ6(Ι^ Λϋά «α »«ιΐΓ3ΐιοβ ο£ ρΓοΙΐ^π,^οο.. Α$ Η^ ΜίτίΙΙ Ιΐίλν^ 1:ο ίικϋοίλ^^ ^^^ 

ηιβη* ο£ ΙίΚβ βοή οί ΑΙητνα^ν Η^ ιη;ιί:*ί» Ιίι^ Ι^^άίίιιΐΛΐ^ ^νη«*ικΙ ίίι<*ί ΛοΚίΙΙν^ 

Γοα^Μ^ ίΐΛΕΜίΙ^ίΙ. 01)8*ίΓν*? ία ν»^ 76 ίίι^ *:"ΐηρΙΐΛία8 ρΐϋ^νιΐ η^κ>ιι Ιγ& ΑηνΙ •^ 
(ιτΙιΐοΚ 3Η^ ^ιτΑτ» βιηρίΐίΐϋο νίι<?α *»χρΓνίί«^ϊ» ί^ικν ίΐχ^ν Λχν οοη^Λΐΐϊ^Ι ίιι 
ίΐιβ ρβΓ9€«ι&Ι βΐΜϋη^ ο£ ^1ι^ ν^Γΐ> Λπύ »ιν οηϋιΐϊΐηΐγ οιηΐΗ^Ο» *^ Ι »ιι^ 
ιήΐΐίιι^ \ο ρβΓίοπη λ»^ άιιί^» ΐί ^^^ ^ΐ11 »^*^ ί*^^ ^οα/>'.** — Ιν«ν%ν κ«\ Χ^^^ν : 

χ«τΓ» χολ^Ισην &ν€ρα, ο$ |ΐέγα κρατ4ϋ ν4ντ«*ν 'Α|τγ«(«»ν. ^έγ«^ : 780 7 Η1, 
δοιηβ 86β ίη Ιΐιβ ιτατβΓΪη^ ιιιθΙ^^γ οί 1Μ$ νοη>ο ιιιι ιηιΗοιιΗι^η οΐί )ΐη »Ι^^)η)4 
Ιο ροΓίτ»7 Ιΐιβ νΛνβηιι^ οί 1;1ιθ ιιιίηιΐ ο£ ΐΗο 8^η>11ϊϊ4»υογ ΐη Ιχι» ί^ΛΤ ιχί 
Α^ιηβιηιιοιι. 

79. 'Αργκίβιν (αηοΙΙΐΘΓ η»ηΐθ £ογ Πιο (ίηπ^Ιν» ΐΗ'ίοη> 'Γγ\»^υ), 085, — οΐ ι^^ιη Χ^ 
1)β οηΐγ ίΐιβ ά»!^ οί €ο, 760, δίηοο ϋ 18 αη οηοΗΗο (λ8 οηπ Ιη> 8οοη ίνοιη 11ΐ6 

αοββηΐ; ο£ καί, δοΟ, ωίά ίοπηβΗγ 1ι»ιί ρ \^Αοτ\> Μ (/το*) ηλ 18 8*^οιι ίη»ιη ϋΐ6 
ιηβΙβΓ, 1173, 1175. II; ίβ α άΛϋνβ \νϋ1ι α 8}ηη*ϊλ1 νιτί»» 1Η)ϋ. ΓιϋοΗΐλϋ ^^ίν*^» 
Η &8 Μβ ορίηίοη ίΐι&ί ^Ιι&Ι; 1ιβ Ιιαβ ^ο δα^ ^ϋ1 οηηνμ^ο Α^ινιηοιηποη, \ν)ιοιη 
1ιβ άοββ ηοί ιηβηίίοη \>γ η&ιηβ, 1ιο\νονβΓ, ΙμιΙ ι1β80ΓίΙ)08 80 λοοιιγλΙ«1^ ^ΙιλΙι 
ηο οηβ οοπίά 1)β ίη ΙΙιθ Ιθβ,δί άοιιΜ; λ8 Ιο >ν1ιοιη 1ιο ηιοπηβ, 

80. κρ€(σσων {Ιστίν) βα<Γΐλ€ύ« : Ιΐηιΐ 18, >/νΐΗ>η α Ινίιιμ^ ϋΐκΐ » πιηη οί 1]ΐθ 
οοιηιηοη ρβορίβ 1)βοοιηβ .3,1 θ(1(ΐ8, ίΐιι» Ινίιΐ},^ 18 ίΐιο ιηΐμΙιϋοΓ, λιϊ(1 η».1ηΓΗ.Π^ 

ριιηίδΐι ΐΗβ θΓ<ϋη3,Γ7 ιηαη ίοΓ Ιιίβ ρΓϋβιιιηρϋοη. — άν(ρ( : 006. 

184. ΤραηδΙαίΘ : 

1. ΤΙΐΘ 86βΓ \νί11 8ρβΛΐί ίί ΛϋΙιίΠοΒ \νί11 Ιΐϋΐιΐ'ΐςοη ιιικί 8\νο(ΐΓ < 
ίο άβίβικί Ιιίιη ζ63,1οα8(1γ) ννίίΐι \νοΓ(ΐ8 ιιικί 1ΐίΐηίΐ8. 2. Ι 
ίΐιίιιΐί Οαΐοΐιαβ \νί11 βηΓα^β Α^απιοιπηοη, ννΐιο ταΙβΒ ιιΠ Ιΐιβ 
Αι^ίνββ, αηά Λβ Αο1ια6£ΐη8 •οΙ)β)Γ Ιιίηι. 8. Α^απίθΐηιιοη 1β 

71 
185-188] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

Ιίίη^ αηά ίβ ιηί^ΙιίίβΓ Λαη Λβ 8ββΓ ογ αη^ οΛθγ ίηίβΓίΟΓ ιηαη. 
4. λνΐΐΘΐι Λβ ^:ίη§ ίβ βηΓα^βά αί αη ίπΐβήοΓ πιαιι, 1ιβ ι?ή11 
(168<;γο7 Μιη, ίοΓ 1ιβ ίβ ιηί^ΙιίίβΓ. 

Ι.Ε880Ν XXX 

ΡΕΚδΟΝΑΙ ΑΝΒ Ρ088£88ΐν£ ΡΚΟΝΟυΚδ 

Ιι,ΐΑη, 81-85 

186. Ι<6&Γη Λβ άβοΐβϋδίοη οί ίΐιβ ρβΓ8οη£ΐ1 Επα ρο88β88ίνβ 
ρΓοηοιιη8, 760-764. 

186. ΟρΙίοηαΙ : 

187. νοοΑΒυι,ΑΚΥ 

ά1Γ-α|^ι^^β-ω; ά1Γαμ€^φω*, άιτήμΜίφα, μ€Τ-όιη,(Γθ€(ν^ &ί1;6Γ^απ1(8), Ι&ίβΓ, 

ά'I^ημ^^φ0ην♦ (βχ)ο1ΐ3,η^β ; ΊϊΐίώΙΙβ, ΙιβΓβίΐίίβΓ. 

Γβρί^, Ληβ^θΓ. 5φρα ιιηϋΐ, ίη ΟΓάβΓ ϋιαΐ, ^Μΐβ. 

αύτ-ήμαρ ίΐιβ (8β1ί)88,ιηβ ά^γ, ττ^ρ βηοΖ., βχοββάίη^Ι^, νβΓ7> βνβη 
4ό«, 4ή, 4όν (= δδ, ή, δν), Ιιίδ, 1ιβΓ(8), (ί£), β,ΐϋιου^ΐι. 

ίΐ8, 1118 ο\νη, ΚθΓ 0ΤΠ1, ϋδ ο^η. ιτρόσ-φημι (φη-, φα-), ιτρο σφ ^^σ•», 
θαρ<Γ4-ω, θαρσήσω^, 4θάρ(Γη(Γ(&, Τ€θάρ- «ΐΓρο<Γ^φη(Γα* βρβα^ ίο, οάάτβββ. 

<Γηκα 1)3,1(6 Ιιβα,Γΐ, Ιειί^β οοαΓα^θ, σ-αό-ω, σ-αώσ-ω, Ισ-άωσα, 4ο^ιΑ9ιρτ^ 

1)β 1)ο1ά, άαΓ6, 1)β Γθδοΐιιΐο. θαυε, ρΓοίβοί, ΓββΟΙΙβ, ρΓθββΓΥβ. 

θ€<ΜΓρΟ'ΙΓ10ν, ου, ΤΟ ΟΓΟ,οΙβ, ρΓΟρΙΐ- (ΓΤήθθ«, €05, τΟ 1)Γ6£18ΐ, βΐΐββ^. 66^ φράζω* (φραδ-), φράσ*•*^ 

κατα-π^(Γ(Γω ('ιγ€κ-, ιγ€ιγ-), καταιτ^φω*, ((Ι)ΐΓ^φραδον), ν^φρακα*, «4- 

κατ^'ΐΓ€φα, καταΐΓέΐΓ€μμαι*, κατ€ΐΓ^ φρασ-μαι*, ΙφράσΟην ίβΐΐ, ροίηΐ 

φ0ην* άί^βδί, ΓορΓβ88, οοοίί. οπί, άβοΐΛΓβ ; τηίά, οοηβίάβΓ, ρΐ&η, 

κότο«, ου, ό ^ιιά^β, ΓαηοοΓ, Ιιαίβ. ίΐιίηΐί. 

μάλα νοτγ, θχοββάίη^ΐγ, βΛ^οη, Ι)^ χ^λος, ου, ό Ηοί, ίπΗοηβ ^ΠΓ&ϋι, 

0,11 ιηβαηδ, ιηυοίι, βηοιι^ΐι. 1)1ίη(1 ο,η^βΓ, €ΐιοι.ΕΚ. 

ϋ6Γίν3,ϋν68 : απιοβΐ)», αιηο6ΐ)β3,η (593-595) ; ρβρ-βίη, -ϋο, 
βα-, (Ιγδ-ρβρ-δίίΐ, -ίίο ; ορίδϋιο-άοιηβ, -^Γβ,ρΐιγ; 8ΐ;β1;1ιο-βοορθ; 

ρ1ΐΓα86-0-1θί^γ, ρΘΓί-ρ1ΐΓα8ί8, ρϋΓίΙ-ρΙίΓαδβ. 

188. ΤΓαηδΙιιίβ : 

1. * Αγαμέμνων αναξ άντρων καταττεψα γοΚον αύτήμαρ^ αΧΧά 
μβτότΓίσθεν βξβι [βχω] κότον έν οίσι στήθ^σσιν^ δφρα Τ€λ^α|^• 

72 Ι.ΕΘ80Κ- XXX [1Θ9-1Μ 2. πίί£αϊ ώκύτ 'ΛχιλλΕύϊ φράσΐται «ϊ σαώσα Καλ^^αιτα μάντιν 
οχ άριστον. 3. Κάλχικ θαρσήσΐΐ καΐ 4ρε€ΐ θΐοιτράτηορ ΆττόΧ- 
λωΐΌτ, 4. μάντνί οϊίίβ θεοττράττια ττάντα, 

189. Οορ7, βε&ιι, «ηιΐ ΐΓ&ηβΙαίίβ : 

, ; , ΙΙιαίΙ 81-85 

ι« 7Γ€ρι•γάρ τί χιίλομ γε και αντημαρ κατοΊτέι^, 81 

άλλα τ£ Λίΐϊ μΐτόΐΓίαθεν ϊχ(ΐ κότορ, οφρα Τ€\ΐσσ7), 
ίν στήθεσσιν έοίσι. σΰ δέ φράσαι, « μΐ σαιίισ€ΐ•;." 

τον δ' άτταμαβόμενοΊ ιτροσίφη ττοδαϊ ώίίύί "Α^^ιλλίΐίτ • 
" θαρσήσικ μά\α είττέ θεοττρότηον^ οτι αίσθα ■ θ5 

190. 81. (Ι ΐΓ(ρ γάί, η /ΟΓ βν^ιι ί/. 

82. π κα( υΐίο. — £φρα τ<λ^^Γ^ (ρΒΓβηΙΙΐΐ^Ι:- 
ΐοαΐ): ι'.ί., ΐϋΐ Ιιε οΙιίΒΪηβ Ιιϊβ Ρ€νβη^. 

81-82. χίλκ, κίΐΌΐ : ίΙΐΒ ΰτΒΐ οί ίιοί Γί'βθηΐ- 
πιβηϊ, «Ιιίοΐι αΐΒι,γ ρ»β8, ίΐιβ β«οοιι(1 οί α (Ιρρρ- 
βεαίβθ. ^πιΊ^Ρ, ^1)ΐ<:•1> οαΐοϋΐβίκβ υροα γετεε^ιθ. 

83. Ικ Γτήβιο-β-ιν ίοΐβ^ ; ΙΙΐΕ ρο88688Ϊϊ6 ρΓοιιοιιη 
18 βηιρΙιβΙίΒ, Ιο ίηιϋαβίβ 11ι&6 ]ΐθ ϊββρβ ϊί &1)βο- 
1ιι1«1^ ΒβοΓεΙ 311(1 Ιιϊίΐββ Ιιίβ Ιϊιηβ ίοΓ ΓενΕΐι^Ρ- 
— 0τήβ*βν> : ρΙμγβΙ, Ιο ϊικϋνϋιΐΗ,Ιϊκε ίΙΐΒ τ&τίοιΐ!* 
Ρ&γΙη οί Ιΐιβ ι;1ικ3ΐ — σι : βνβΓΤΐΙιϊπΗ ηο» άο- 
ρεηάβ ηροη ^ΐίΐί. — φράται; ίιηρβΓ&Ιϊτβ. 

Ιΐ 1ι&8 &1π&7Β ΙιβΕη άβπ^Γοιιβ ίο αΓΟυβε ΙΙιβ 
«ταΐΐι οί & ίϊη^ ογ οί α, ζοΑ ; ίοΓ βνβιι Ιΐιου^ΐι 
ΐΐιβ^ ιϋά ηοί βχα,ιΛ τβη^θαηοβ ΐηιιηβΐΐίαΐβΐ^ 1\ι«γ 
νοιιΜ ΙίοΜ Ιΐιβ §ηΐ(1§ρ, βοιηβΐίιηββ βνβιι ίο ΙΙιε 
ΐΜηΙ &τιι1 ίοιιτΐΐι ^Βη^Γαϋοη αΐ Ιΐιε εΙιϊΙιΐΓθη οί 
ΙΚβ βϊηιΐΡΓ, Ιίΐΐ Ιΐιΐ!; ΙΐΒ.<1 οΐιίαϊιιβά ίιιΐΐ Βαΐίβίαΐ'- 
ϋοη. Τΐιβη, Ιοο, "»1ΐΒη οιιοβ ΙΙιβίΓ »Γ3ίΙι «8η 
][^π^II6ά, Ιΐιρ^ «θγθ ηοΐοήοιικί^ ο,ικί ΓβοΚΙΐ'βίίΙί 
ΕΠίβΙ ίη Γβτηη^ιΐβ ΐΙιβιιΐΒβΙνββ. " Τΐιβ «τίΐίι οί 
» Ιπηξ ΪΒ Η,Β ιη<^Β8βιι^«^ΓΒ οί (Ιραΐίι, ]:)ΐιΐ & πίββ 
ΐπΐιη «ϊΙΙ ρβοϊίί ϊΐ." "ΤίΐΕ Μη^Ή ΛΤτβΙΙι Ϊ8 β,β 
ίΐιβ ΓΟΛΓΪη^ οί α Ιϊολ; ϊϋΐ Ιιίβ ίβνοΓ ίβ Λβ άβ» """*' "ί"!»*** Ο'!"!!" ΐι*"! 
ηροη ΐΗθ 8Τ&β8." " Κϊββ Ιΐι^ βοη (ί.μ. Ιίιε Ιιϊπβ), 

Ιββί Ιιβ Ιιβ »ιΐ£ΐ7, Β^"^ ?β ρεγϊβΙι ίΓοηι ίίιε ινα; «Ιικη Ιιϊβ ιπίΐΐΐι 13 ΙίίοϋΕίΙ 
ΙιιιΙ & ΙϊΙΙΙε." "Απά «Ικίι ί\ιν. ρρορίί' ι;οιιιρ1ιιίιΐρΐί ΪΕ ίΐβρίιι&βειΐ ^β!10V&11 : 

73 
ΐ1ΐ>Εΐ>β«Ι1 191-194] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

Ληά ^β110V8,11 ΙιβΒ,Γά ί* : ίΐηά 1ιί8 ο,η^βΓ ^3,8 1άη(11βά ; &ηά Ιΐιβ βρβ οί ^β110- 
νίΐΐι 1)ΐΐΓη1 απιοη^ ίΐΐϋΐη, Β,ηά οοηβτιιηβά Ιΐιβιη ϋΐΛΐ Υίβτβ ίη ίΐιβ ιιϋβπηοβΐ 
ραιΊ^δ οί Ιΐιβ 03,ιηρ." 

Τΐΐθ 8ϋβΓ τβ&ΙΙγ Ιιαά ιηοΓβ ρο'ν^βΓ ϋιαη Α^απιβιηηοη, 'νν^ΐιο ίβ οοιηρβίΐβά 
ίο 7ίβ1ά Ιο Μιη, αβ ννβ Ιβ&Γη ίη ϋιβ ββ^ηβΐ ; 1)α1; 1ιβ άοββ ηοί ^ήβΐι ίο 
βχρο8β Ιιίπίδοΐί ιιηηβοβ888,ηΐ7 βϋΙιβΓ ίο ο,Ίΐγ Γο,δΐιηβδβ οη ίΐιβ ρίΐΓί ο£ ίήβ 
1ί\η§ ίη 1ιί8 Ιιοί 'νντΒ,ΙΙι ηοΓ Ιο 1ιί8 ρίοίΐίη^ α£ίβΓ\νίΐΓ(1, βΐιουΐά 1ιβ οΐιβήβΐι α 

85. €ΐΐΓί : ίιηρθΓΒ,Ιίνβ, οΙ)8θΓνβ ο,οοβηΐ, 903, 1. 

191. ΤΓΒ,ηδΙαίβ : 

1. Τ1ΐ6 \βτγ ηύ§1ιίγ Ιύη§ \να8 βηΓα^βά ίΐί; ίΐη ΐπίβήοΓ ιη&η, 
1)υί; οη .ΐΗίΐί δβΐίδαιηβ άΐίγ Ιιβ άί^θ8ίβ(1 Ιιίδ \νΓαΐ;1ι. 2. Μαη^ 
ιηβη ΗίΐνΘ ενϋ ^Γα(1^68 ίη ίΙιβίΓ ολνη 1)Γθα8ί;8 αηίϋ ίΐιβγ αο- 
οοπιρ1ί8ΐι (ίΐιβπι). 3. Σ,βί η8 οοη8ί(1θΓ ίί λυθ \νί11 8&νβ ίΐιβ 
Ιζίη^ οί πιβη Α^απιβπιηοη. 4. Τΐιβ 866γ \γί11 ίαΐζβ οουΓα^β 
α,ηά 8ρ6αΐ5: Λβ θΓ3,οΐ68 οί ίΐιβ ^0(ΐ8, ίοΓ Ιιβ 1ίηο\ν8 ίΙΐΘπι &11. Ι.Ε880Ν XXXI 

ΚΕΙ,ΑΤίνΕ, ΙΝΤΕΚΚΟΟΑΤΙΥΕ, ΑΝϋ ΙΝΟΕΡΙΝΙΤΕ ΡΚΟΝΟυΝΒ 

ΙοΑο, 86-92 

192. Ι/θΐίΓη ίΐιβ ίΙθοΐΘη8ίοη οί ίΙΐΘ Γβΐϋίίνβ, ίηίβΓΓΟ^&ϋνβ, 
ίΐη(1 ίη(ΐ6βηίί;β ρΓοηοαη8, 767-773, 776-777. 

193. ΟρΐίοηαΙ : 

194. νΟΟΑΒυΐ,ΑΡΥ 

ά-μΰμων, ον 1)ΐ3.ηΐίί1β88, ηοΙ)ΐΘ. 8€ρκομαι (δ€ρκ-, δορκ-, Βρακ-), — , 

άνα-ψαίνω (φαν-), άναφαν^ω, άν^ψηνα, ίΐδρακον, δ^δορκα, έδ^ρχθην^ (^^Ρ^~ 

άναΐΓ^ψηνα^, άναττ^ψασ'μαι, αν€- κην)* 8Θβ, Ιοοίί, 1)ί?1ιο1(1. 

ψάνην Γΐ'ΥβιιΙ, δ1ιο\ν (ιιρ), ηΐΒ,η- Ιιτι-ψ^ρω (φιρ-, οΐ-, €ν€κ-), ίΐΓο£σ-ω, 

ίίβδί. 4ΐΓήν€ΐκα (Ι^ν€ΐκον), Ιικνήνοχα*, 

αύδά-ω, αύδήσω*, ηυδησα βρβίί,ΐί:, 83-7, ίΐΓ€νήν€γμαι*, ίττην^βην* 1)β2ΐΓ 

(ΙβοΙβ,Γ^*, «Ιιοηί-, (τ^ οπί. ηροη, 1)ΐ»ιΐΓ ίΐ^ίΐίηδί. 

βαρύς, £Ϊα, ν 1ιοαν}', ννοί^ΐιΐγ, νίο- . ζώ-ω Ιίνί». 

Ιβηί, δβνϋΓβ, ^ίί,νο, 8βΓίϋΐΐ8. ήν (= αν) ίί. 

74 ΕΕδδΟΝ ΧΧΧΤ [195-197 

0€<ΜτροΐΓ£η, ης, η ΟΓ&οΙβ, ρΓορΗβο^. ού-8ί ηοί βνβη, αηά ηοΐ, ηοΓ, 1)η1 ηοί. 
1^ αάν. ο/ δΐϋβαήηη, βιΐΓθΙγ, νβηΐ^. <Γυμ-ν&$, σ-υμ-ΐΓ&σ-α, σύμ-ναν 3,11 (1ο 

ίί Τ€, ή Τ€, δ Τ€ (δσΤ€, ήτ€, δτ€) ^1ΐΟ, ^(ίΐΙΐβΓ). 

νΐήοΐι, ν1ΐ8,1(βνθΓ). χθ«^ν, χθονός, η θο,Γϋι, Ιαηά, οοιιηίΓγ. 

Οβήνίΐίίνβδ : ρΙιβηοπίΘηοη, ύίίΐ-ρΐιιιηοιίδ, ρ1ιαη-1ιΐ8ΐη, -Ιοιη, 
ίαη-ίαδγ, -ογ ; 1)αΓ-ο-ιηΘίβΓ, -γ-ίοηβ ; Όοιοαβ, άΓα^-οη, -οοη ; 
βρί-ζοοίίο, ζοο-1ο^7, -οΙΐΘΐηίδίΓγ, -πιΟΓρΙιίδίη, ριοίο-, ραΐΒ,βο-, 
ιηβδο-, οβηο-, βο-, α-ζοίο ; οΐιίΐιοη-ίο, -ο-ρΗα^γ. 

196. Τΐίΐιΐδίαίβ : 

1. 7Γθδα9 ώ/ίύς Άχ^λλβύς βίττβ μάντει άμνμορί • " ομννμί μά 
θών ΆτΓολλωι/α ΒίίφίΧον, ^ Αγαμέμνων ' άριστος * Αχαιών ουκ 
ετΓοίσβι βαρείας χείρας σοι κοίΧτ^ς τταρά νηυσιν.^^ 2. Κάλχας 
μάντίς αμυμων ευχόμενος Άττόλλωνι άναφαίνει θεοτΓροττίάς 
άαναοίσιν. 3. ΆχιΧηος ζώντος καΐ Βερκομενοίο (1111) εττΐ 
χθονί) ου τις συμπάντων Ααναών εττοίσει βαρείας χείρας Καλ- 
χαντι μάντει, 4. δΖο9 ^ ΑχιΧΧευς σαώσει Κ,άΧχαντα μάντιν^ 
^ν είτΓτι * Α'γαμεμνονα^ 6ς εύχεται είναι ττοΧΧον άριστος * Αχαιών, 
5. ί^ν ΆχιΧΧεύς σαώσει μάντιν^ θαρσήσει κα\ αύΒησει θεοττρο- 
ΊτΙοΰζ εκετηβεΧετάο άνακτος. 6. ΆττόΧΧων εστί θεός φ τε [09 
Τ€, ^ τ€, δ τβ] Καλχά9 εύχεται. 

196. Οορ7, δΟίΐη, αηοΐ ίΓϋηδΙ^ίβ : 

ΙΙίωΙ, 86-92 

ου μα ^άρ ΆττόΧΧωνα ΒιίφιΧον^ φ τε συ, Κ,άΧχαν^ 86 

ευχόμενος Ααναοΐσι θεοττροττίας άναφαίνεις^ 
ου τις εμεϋ ζώντος καΐ εττΐ χθονί Βερκομενοίο 
σοΙ κοίΧτ^ς τταρά νηυσΐ βαρείας χείρας εττοίσει < /■ ■ 

συμττάντων Ααναών^ ούδ' τ^ν * Αγαμέμνονα εΐττ^ς^ 90 

δ9 νυν ττοΧΧον άριστος \\χαιών εύχεται εΐναι.^^ 
καΐ τότε Βη θάρσησε καΐ ηΰΒα μάντις άμύμων • 

197. 86. οΰ μά γάρ Απόλλωνα (ρμννμι) : 11ιί8 18 Ιΐιβ «,ηβ^νβΓ ο£ 
Αοΐιίΐΐβδ Ιο ΐΗβ άβιηαη(1 οί ΟαΙοΠαβ Ιΐιο,ΐ Ιιβ δίοβατ (ομοσσον, νβ. 76) Ιο ρΓο- 
Ιιβοί Μιη. Πο ιηββίδ ΙΗβ ί88ΐιβ ί&ίτΐ^ αηά ρροιηίδβδ ίτο,τΜγ, — «ρ τ€ [ο5 τ€, 

η Τ€, ο Τ€]. 

75 197] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

87. Ρτ&γβΓ ΥΤΛΒ οηβ ο£ ϋιβ ιηβ&ηβ Ι)^ νΜοΙι & ρΓορΙιβΙ; οοπίά Ιβατη ί;1ιβ 
^11 ο£ Ιιίβ Οοά. " Αηά 88,ιηυβ1 ρΓίΐγβά υηΐο ^β110V2ι11. Αηά ^β]10Υ&11 
8Λίά αηΐο βίίπιυβί, Ηββ,Γ^βη τιηΐο ϋα,β νοίοβ ο£ Ιΐιβ ρβορίβ." " Τΐιβ ρηι^βΓ 
οί & ήξϊύ^οχιβ ιη&η αγ&ϋβϋι ιηποΐι." — 86-87. φ η . . . &ναφα(κϋ< 
ρ&ΓβηίΙιβϋο. 

88 : 994. ΤΙιβΓβ ίβ οί οοπΓββ Ιΐιβ άβδηϋβ ρΓΟπήββ ΙιβΓβ Ιΐι&ΐί Αοΐιίΐΐββ 
18 ι«ά11ίη§ ίο άβίβηά ίΐιβ βο,ίβίγ οί Οαΐοΐιαβ, βνβη ^ίΐι Ιιίβ ο^τη Ιίίβ, ίί ηββά 
1)6. Τΐιβ ου οί ίΐιίδ νβΓββ Γβρβαίβ Ιίίβ ου οί νβ. 86, ίοΓ ίΐιβ 8&^θ οί οΐβ&ηιβββ 
Λϋβτ ϋιβ Ιοη^ ίηίβΓνβηίη^ ρο,ΓβηίΙιβΙίο οίαιίδβ. Τΐιίβ νβΓββ ίβ αηοϋιβΓ 
^οοά βχαιηρίβ οί βρίο ίηΐΐηβββ οί βχρΓβββίοη, α ίοηη οί ρΐβοηαβιη, πββά Ιο 
ιηα^β Ιίίβ δίαΐβπίθηί ιηοΓβ βιηρίΐίΐϋο αηά ίιηρΓβββίνβ. 

89. <ΓθΙ : 1004. ΜβΓβΙγ & ρίοίητββ^υβ ^8,7 οί β&τίη^ ΟΐίΛ, ηο οηβ βΐι&ΐΐ 

βΐή^β ϋΐβ 8ββΓ. 

90. Αοΐιίΐΐβδ 18 βρβοίβό ίη ηαπιίη^ Α§;8,ιηβιιιιιοη, τγΗβΓβ ίΐιβ ιηοΓβ ρηι- 
άβηί 2ΐη(1 οατιίίοιιβ Οαΐοΐιαβ 1ΐ£ΐά 1)ββη οοηίβηΐ; ίο ιΐ8β ^βηβΓ&Ι ίβηηβ ίη 
άββοήΜη^ Ιιίιη, τ^ϋΐιοιιΐ; Ιβ,ΐίίη^ ίΐιβ ήβΐζ: οί οίΐΐΐίη^ Μιη Ι)^ η&ιηβ. 

91. Τΐιίβ 18 οί οοιίΓδβ ηοΐ β^οΐίδίη οη Ιίίβ ραΗ οί Α^ιηβιιιηοιι (οί. 
ηοίβ οη νδ. 68 5.), 1)η1; πιβΓβΙ^ & ηαϊνβ Γβοο^^ίϋοη οί Μβ ο^^πι "^ΟΓίΙι. 
Ηβ \νίί,δ ηοΐ ννίΐΗουΙ; & οοΓί&ίη «,πιοηηί οί οοηιρβϋϋοη ίη ίΐιίβ ιηαϋβΓ, 
1ιο\νβνβΓ, αδ ΑοΚίΠβδ ηιοάβδίΐγ οΐβ,ίπΐδ ίΐιίδ ΗοηοΓ (οί 1)βίη^ άριστος 
* Αχαιών) ίοΓ ΗιπίδΘΐί (νδ. 224) ; αηά, ίοΓ Ιίίβ ριίΓροββδ οί ίΐΐθ ροβΐ;, γ&Γίοηβ 
ΙβαάβΓδ οί ΐΗβ (τΓΘβΙνδ πιί^ΐιΐ οη (ϋβΡβήη^ οοοαδίοηδ 1)β οοηδίάβΓβά "^νοΓίΙιγ 
ίο 1)θαΓ ίΚίδ ίϋΐβ. α 18 ραΗ οί ΐΐιβ δυρβΓίαΐίνβ Ληά Ιι^ρβΛοΗο Ιαιι^^α^ 
οί βρίο, οί. Ιίίβ ηοίβ Ιο νβ. 15, § 90, β,ηά Ιο νδ. 70, § 176. 

λΥϋΙι ϋιβδβ ^ΟΓίΙδ ΑοΜΠβδ Ιαΐίβδ Ιίίβ ϋηβ,Ι δίβρ νΜοΙι ιηπβΐ ρρονο^β 
Α^απιβηιηοη Ι^ο^οηοΐ 3,11 ιηβίΐδΐΐΓβ. ^^.ττ^αά ο,νίΆγ \}γ Ιίίβ ο^τη ^βηβΓοηβ 
βηίΐιΐΐδίιΐδπι ίη ρΓοίβοίίη^ ίΐιβ άβίβηβοΐβδδ, 1ιβ δβίβ Μπίδβΐί ηρ 3,8 ΐ;1ιβ βς[ΐι&1 
οί Ηίδ οοηιιηο,ηάβΓ ίη οΐιίβί, αηά ΐΗυδ Ιβαάδ ίηβνΗίΐΙ)!^ οην&τά ίο Ιίίβ 
1)ί11βΓ (]η3,ΓΓθ1 \ν1ιίο1ι βηδίιβδ. 

Αοΐιίΐΐβδ δ\\'θ£ΐΓδ Ι^γ Ιίίβ ραίΓοη ^οά οί ΟαΙοΙίΗ,δ Ιιίιηββίί ίΙΐΛΐ ηο Ιι&ηη 
δΐιαίΐ Ιχ'ίαΐΐ Ιίίβ ρΓορΙιβί, αηά ΙΚαΙ; 1ιβ ίδ \νί11ίη§ ίο τίδΐε Μβ οτγη Ηίβ ίη 
Ιιίδ άβίί'ηδβ, βνβη ίΚου^τΐ! Ηβ αοοπδβ Α^αιηβηιηοη, \ν1ιθ8β νίοίβηΐ; αηά 
Γβοΐνίβδδ ΛνΓΗ,ίΚ τναβ α ιηαίίβΓ οί οοηιιηοη 1νηο\ν1βά^β. 8ηο1ι α ρΓΟίηίββ 
τναδ ηα,ΙπΓΒ,ΙΙ^ Ιο 1)β βχρβοΐβά ίΓοιη Αοΐιίΐΐβδ' ίιηρβίυοηδίγ ^βηβΓουβ οΙι&γ- 
αοΙβΓ. λνίΐΗ Ιΐιίβ αδδαΓαηοβ ίΐιβ ρΓορΙιβί ίδ Γβαάγ ίο άίδοίοδβ ϋιβ ιγϊΐΐ οί 
ίΐιβ ^;υά αηά ΙΙιβ οαηχβ οί α11 ϋιβίΓ \\Γθβ. 

α \\•αβ οηοβ α ηιαΙίβΓ οί οοιηηιοη 1)β1ίβί Ιΐιαί ίί αηγ οηβ βνοΓβ 1>γ & 
^οά αηά ϋιβη ρΓονβά ίαΐδβ Ιο Ιιίδ οαΐΐι, ίΐιβ άίνίηίίγ ίηνοΐνβά νουΐά ριιη- 
ίδΐι Ιιίιη ^ίΐΐι α11 άιιβ 8βνβΓίί}Γ. Γογ ΙΙιαί Γβαδοη αη οαίΐι ^αδ οοηβίάβΓβά 
αβ 1)ίηάίη^ Ι)^ ίΐιοδβ \ν1ιο \ν()η1ά Ιιανβ ηο Ιιβδίΐαίίοη ίη 1)Γβα1ίίη^ ϋιβίτ 
νοΓά. ΤΗβΓβ ίδ α ρβοηΙίαΓ ίϋηβδδ ίη δννβαήη^^ Ι)^ ΑροΠο ΙιβΓβ, ηοΐ οηΐ^ 

76 Ι.Εδ80Ν ΧΧΧΠ [198-000 

&8 ϋιβ ρ&ΐτοη ^οά οί Οαΐοΐιαβ, Βπΐ; 1ΐ6•ί8 άββίΓΟτίη^ ϋιβ ΟΓββλβ ^ϋ1ι Ιιΐβ 
αττοτ^τβ, &ηά ΑβΜΙΙββ τ^τοιιΐά 1)6 ίηνίϋη^ α βρβοίαΐ άίβρβηβ&ϋοη οί Ιιΐβ 
ΐ¥τ&ϋι ιιροη 1ιίιη8β1£ βΐιοτιΐά Ιιβ ίαΐΐ ίο ^ββρ Μβ υοτυ. ** Αηά ^β βΐι&ΐΐ ηοί 
8^6&Γ 1)7 ιη^ ηο,τηβ ίαΐββίγ, 8θ ΙΙΐίΛ, Ιΐιοα ρΓοίαηβ ίΐιβ ηαπιβ οί ΙΗ^ Οοά : 
Ι ωη ^β110ν&11." " Ιί » ιη&ιι νον α νο^ ιιηΐο ^β11ον»11, ογ β^β&Γ αη ο&ϋι 
Ιο 1)ίηά Ιλίβ 8θΐι1 ^1Ιι & 1)θΐιά ; Ιιβ βΐι&ΐΐ ηοΐ 1)Γβα^ Ιιίβ ^οΓά, Ηβ βΐί&ΐΐ άο 
Λοοοτάίηξ ίο &11 ϋΐΆί ρΓΟΟββάβίΙι οιιΐί οί Ιιίβ ιηοηίΐι." " Τΐιοιι βΗ&ϋ ίβΛΓ 
^Β\^0ΥΒ,11 ϋαγ Οτοά, ο,ηά ββτνβ Ιιίιιι, &ηά βΐι&ϋ β^β&Γ Ι)^ Ιιίβ η&ιηβ." " ΤΗοιι 
βΐι&ϋ ηοί; βνβ&Γ ίαΐ86ΐ7 Ι)^ *1ιβ η&ιηβ οί ^β11ον8^11 ίΐιγ Οοά ; ίοΓ ^6}10V&11 
-^«άΐΐ ηοΐ Ιιοΐά Μιη ^αίΐϋβββ ϋίΐΆί βνβΛΓβΙΙι ί&ΐββίγ Ι)^ Ιιίβ ηαπιβ." " ^β110- 
ν&ΐι Ιιαϋι βνοπι αηά ΐ¥ϋ1 ηοΐ Γβρβηΐ;." 

ΤΠιβη Α^πιβιηηοιι οίαίιηβ ίο 1)β '* ί&Γ ίΐιβ 1)β8ΐ} οί ίΐιβ ΑοΙι&β&ηβ/' Ηβ 

11868 '^1>68ύ" ίη ϋΐβ ΐΓΙβΙΐ 861186, οί 1)6111^ £ΐΙ)ΐ6 ίΟ ΟΥβΓΟΟΠΙβ ΛΠγ 0116 ΐΗβΓβ 

ίη & ίαΐτ ύξίαΐ, 

92. Μρσησι : ΙοοΙ: €θ\ιταρ€ : ίηββρϋνβ αοηβΐ, 1081. — ηΰ8α = Ύ]/(ΛαΛ [αΰ- 
&ί«], 584-585. Τ1ΐ6 βββρ, Γβαΐίζίη^ \\ΐ2Λ, Αοΐήΐΐββ 18 Ιΐιβ Ι^ρβ οί ιηαη 
^ ϋι&Ι βνβ&Γβϋι Ιο Μβ ο^νπι ΙιιιΗ, αηά οΐιαη^βϋι ϋοί" ίβ βιηΙ)θ1(1βη6ά Ιο 
8ρβ&^ οαί ηιΐΑΐιιΙ)ί^οιΐ8ΐ7. 

198. Τγειι81&{;6 : 

1. Τ&^β οοιίΓ&^β αηύ βρβαΐ^: ίΐιβ ΟΓοοΙββ οί ΑροΠο ΙΙιβ ίΓββ- 
8ΐιοοΙ;6Γ. 2. Β7 ΑροΠο, βοη οί Ζβα», ίΐιβ Αοΐιαβαηβ πΐιαίΐ 
ηοΙ; 1ίΐ7 1ιβίΐν7 Ιι&ηάβ υροη 7011 1)β8ί(1β Λβ 1ιο11ο\ίΓ βΗίρβ. 
3. ΤΚβ Βίαιηβίβδβ 8ββΓ ρΓΒχβ ίο ΑροΠο ϋιβ ίΓββ-βΙιοοΙβΓ ίΐηύ 
ιβτβαΐβ ϋιβ ΟΓοοΙββ οί 6θ€ΐ Ιο ίΐιβ Οαηααηβ. 4. \νΐιίΐ6 (Ηβ 
Αο1ι&6&]ΐ8 Ιίτβ &η(1 Ιοο^ οαΐ; υροη ίΐιβ βαιίΗ Α^ατηβιηηοη 
^αΙΙ ηοΐ 1η7 1ιββν7 Ι^^^ι^^ υροη Λβ οΜ ρίπβΗί: οί ΛροΠο ν>β- 
βίάβ ϋΐ6 1ιο11οΐ¥ βΐιίρβ. 5. ΛΥΗο 1>οα8ΐ: ύϊϋί ύϊ^γ ϋΓβ ίαΓ (Ιιβ 
\χβΙ οί ϋιβ ΙΧαηααηβ ? 

Ι^Ε8δΟΧ ΧΧΧΠ 

Κ£θυυλ£ Υ£ΚΒ8 ΠΤ -μι 

Ιι,ΐΑο. &;^-100 
1Μ. Ιλλπϊ Λβ οοη]ιι^ίίοη οί ΐΗ^ ρπ^^ηί, απίΐ ΐΗβ βηιί Λη<1 

ΜΙΠ5(•&Οΐίτ€Γ οί Ζστημι, τίβημι. Ίημι.'ΛϊϊΛ οίΖ^φμΐ, ί^ί:^951« ι 201-203] ΗΟΜΕΜΟ ΟΚΕΕΚ 

201. νΟΟΑΒυΐ-ΑΚΥ 

ά-€ΐκής, €5 ηηβββιηΐ^, ^ίβνοιίδ, {ν€κα (€Ϊν€κα, 571) ίΰϋΗ ρβη,, ηβηαΙΙί/ 

δΐι&ιπθίυΐ, ιιηίιϋίη^. ρο8ΐρο8.^ οη &οοουη1, 1)β08,ιΐ8β ο£, 

άν-<1-ποινο9, ον ιιηΓΒ,ηδΟΠίθά, \νϋ1ι- £ογ ίϊια βαΐίβ ο£. 

οη! 3, ΓΒ,ηδοιη ραίά. €τι γαί, βΐίΐΐ, ίη αάάίϋοη, ίιΐΓϋιβΓ. 

άίΓΟ-δέχ-ομαι, άίΓοδ^ξομαι, άΐΓ€δ€{άμην ΐ€ρ6ς, η, όν δ&ΟΓβά, Ιιοί^. 

(δ.ΐΓ€δέ7μην), ά'ΠΌδ^8€7μαΐ') ά'ΐΓ€8€- ΐλά-σ-κομαι, (λά<Γ((Γ)ομαι, {λασ'(<Γ)ά- 

χθην* Γβοβίνθ, αοοβρί. μην, Ιλά<Γ0ην* ρΓΟρίϋ&Ιβ, 2ΐρ- 

ά-ιτρίατος, η, ον ιιηΙ)ου§1ιί, Λνϋΐιοιιΐ; ροαββ. 

ρΓίοβ. κοΰρη, ψ, η ^1, πιαίάβη, γοιιη^ 

ά'ΐΓ-ωθ€ω (ώθ-, ώθ€- = ρωθ-, ρωθ€-), \νοηΐίΐη. 

άττώσω, άπλωσα, άιτ^ωσ'μαι^, άΐΓ€ώ- οΰ-τ€ 3,ηά ηοί, ηοΓ. ο{5τ€ . . . ο<5τ€ 

σ-θην* δΙιονΘ ίίΛναγ, ρπδΐι οίΡ, άΓίνβ ηβΐίΙιβΓ . . . ηΟΓ. 

οβ. Ίτατήρ, «ιτατ^ροβ (ιτατρόβ), ό £»ϋΐβΓ, 

ά-τΐμά-ω, άτΙμήσΆ), ήτίμησα, άίδ- δίΓΟ. 

ΗοηοΓ, ίηδίιΐΐ;, δΐί^ΐιΐ:, (Ιίίδρίδθ. τούν€κα (= τον Ινίκα) οη αοβοιιηΐ 

Ιλ(κ-ωφ, ωτΓΟί ?η., Ιλικ-ώιης, ιδθ5 /., ο£ ΐΜδ, £θΓ ίΐιίδ ΓβαδΟΠ, 1;1ΐβΓβ£θΓβ, 

1)Γί^^1ι1}-βγβά, βα,δΐιίη^-β^βά. οοηδβς[αθη1ΐ7. 

Οθήναίίνθδ : ραη-οΐβοί; ; Ιιβίίχ, ορ-ίίο(αΐ), 83'^η-ορ8ί8, απί- 

Ορδγ ; 1ΐίΘ1Ό-^1γρ}ΐίθ8, ΗΐΘΓ-ΙΙΓϋΙΐγ ; ρ8;ίΓί-3,Γθ1ΐ(ίΐ1, -α1}β). 

202. ΤΓαηβΙίΛθ : 

1. ΆτΓολλολζ; €ΤΓίμ€μφ€ταί ή μας εύχ^ωΧης καΐ εκατόμβης 
(979, 6). 2. θ€οΙ έτΓίμβμφονται Ά'χαίούζ €Ρ€Κ άρητήρος 
φίΧου ΆττόΧΧωρί^ τον ^γαρ ητίμησαν, 3. Άττ^λλωΐ' ^Βωκ€ν 
αΧ^€α τοΐσιν ^ ΚγαίοΙσιν ^δε Βώσα ετί, ονν€Κ * Α^αμ4μνων 
ητίμησαν άρητήρα^ ούδ' έβονΧβτο Χύβιν θν^γατρα καϊ άγλοΔ 
Ββχ^θαι άτΓΟίνα. 4. βΐ ίκηβόΧος άττώσει Χοΐ'γορ α€ίκ4α Δαναοί" 
σίν\ Βώσουσι ίΧικόττη^α κούρην φίΧω ττατρί αττριάτην ανάττοινον^ 
αξονσί δ' Ιβρηρ βκατόμβην .69 ^ρυσην ' τοτ€ θ^ον ΐΧασσάμβΡΟί 
ΐΓβίσονσίν, 

ι 

203. Οοργ, 80ίΐη, αη(1 Ιπιηπίϋίβ : 

///>///, 93-100 

" οΰτ αρ ο ^γ εύχωΧής έττιμέμφ^ται ουθ* ίκατόμβης^ 08 
αλλ* €ν€/ζ άρητήρος^ 6ρ ητίμησ ^Α^αμεμνωρ, 

78 Ι.Ε880Χ XXXII [204 

ούδ' άτΓβΧυσε θν^ατρα και ουκ αττβΒέζατ αττοίνα^ 95 

τονν,€κ άρ αΚηέ εΒωκεν ίκηβόλο^ξ ή8* βτί Βώσει. 

ούδ* δ 7€ ττρίν Ααναοΐσιν άεικβα Χοι^ορ άττώσβί, 

ττρίν 7* άτΓΟ ττατρϊ φίΧω ^όμεναί έΧίκώττιΒα κούρην 

αττρίάτην ανώποίνον^ α^ειν θ^ ίβρην ίκατόμβηρ 

β? ^ρύσην • τοτβ κέν μιν ίΧασσάμβΡΟί ττ^ττίθοιμενΓ 100 

204. 93. €ύχωλτ)$, Ικατόμβης : 979, 6. 

94. αρητήρος: θπιρίιο,ϋο Ι)^ ρυ8ίϋυη, αιΐ(1 ρΐαοθά ίη δίήοΐ; οοηίΓαβί 
τ^ίΐΐι ίΰχωλήί, 3-8 1)υΐ1ι οοοιιργ ίΐιβ δο,ιηβ ρο8Ϊϋοιι ΐη ίΐιο νί^Γββ. " ΡβΓΗιιρδ 
7οα ϋιου^ΐιΐ; ϋ ^3,8 α νο\ν ογ 3, Ιιβοα,ΙοιηΙ), 1)ΐιί ιιο, ϋ \ν3,8 ιι ρήβδί." ΟΙ)- 
δβΓΥβ Ιιον ϋιβ 8ββΓ \ναϋ8 ϋ11 ϋιβ 1ίΐ8ί ροδδΐΜβ ιηοηκ^ιιί ίη Ιιί» 8βη1βηοβ 
1)βίθΓβ 8ρβ3,1ίίη§ ίΐιβ ηαιηβ οί Α^α,ηιβιηηοη, Λνΐιίοΐι ηιίί^ΐιΐ; 8βοιη ίο ίικϋοαίβ 
Ιήβ £β3,Γ ο£ Μιη, 1)ΐι1; 2Λ> ίΐιβ 8&ιηβ ϋιηβ \νοιιΜ 1)Γίη§ ίΐιίδ \νοΓ(1 ίηίο 8ρβοί&1 
ρΓΟίηίηβηοβ. 

94-95. Τΐιβ ρΓορΙιβί βΓδί ιηαΐίβδ ίΗο ^θηβΓο,Ι δίΒ,ΙβπίθηΙ; \λ\2Λ, ίΐιβ ρτΐβδί; 
■ν7&8 ίηβιιΗβά, β,ηά ίοΠο^νδ ίΐιίδ Ι)^ οϋίιι^ ί\νο δρβοίήο ίβ&ίαΓβδ. 

96. τούν€κ (α) δΐιιηδ ιιρ ίΚβ ρΓΡΟβάΐη^ ίΐηά 1)Γίη^^8 ϋ οαΐ ρΓΟίηίηβηϋ^, 
8θ \\ϊ2ιΧ ϋΐΘΓβ 0£ΐη 1)θ πο πιίδί&ΐνίη^ \ν1ιιιί ΐΗβ Γβαΐ οαιίδΡ οί ίΐιβ ίΓοαΜβ ίδ. 

1% 1ΐ8.8 3,1^73,78 1)6611 (1ϋηρ^6Γοαδ ίο ίπδΐιΗ 3, Ι10Ι7 1113,11 υ£ Ουά. " Ληά 
ΈΙίβΙιει νβηΐ; ιιρ ίΓοιη ίΙΐ6ηο6 ιιηίο Β6ί1ΐ6ΐ : αηά 3,8 Ιιο 'ννβ,δ §()ίιι§ ιιρ Ι)^ 
ϋιβ ^3.7, ϋΐ6Γβ 03,ιη6 ίοΓίΙι 1Ηΐ;ΐ6 ο1ιί1(ΐΓ6η οιιί οί 11ΐ6 οίίγ, 3.η(1 ιηοο1ν6<1 
Ιιίιη, 3,ηά δβ,ίά ιιηίο Ιιίηι, Οο υρ, ϋιοη 1)3,1(1 1ΐ63,(1 ; ^ο ιιρ, ίΐιοιι 1)3,1(1 1ΐ63,(1. 
Αηά 1ιβ ϊμΓηβ(1 1)3,ο1{, 3,η(1 1οο1ί6(1 οη 11ΐ6πι, 3.η(1 οιιγ86(1 1;1ΐ6ΐη ίη ϋΐ6 η3,πΐ6 
οί ^β110V&11. Αη(1 ϋΐ6Γ6 03,ιη6 ίοΓίΙι ί^νο δ1ΐ6-1)63,Γ8 οηί οί 1;1ΐ6 νοοά, 3,η(1 
Ιβατβ ίη ρί6068 ίοιΊ^γ αηίΐ ίνο ο1ιί1άΓ6η οί 11ΐ6πι." 

97. ΔαναοΜΓΐν: 997. — δ γ€ Γβδυιη68 11ΐ6 δΐι1)]6θ1;, ΑροΠο, Λνίίΐι βιηρίια- 
818. 96-97 : ρ6Γΐΐ3,ρ8 ϋιβ Γΐιγιη6 3,1 1;1ΐ6 6ΐΐ(1 οί ίΐιοδί; ΐ3\νο ν6Γ86δ ΐδ ίη1;6η- 
ϋοη3,1, \>ο 1)ΐίη^ 1;1ΐ6δ6 ί\νΓθ 'ν^ΟΓίΙδ ίηίο ίιιΐΐ τθΐίΐ'ί 3,ιΐ(1 8ΐΐ3,Γρ οοηίΓβ,δΙ ^ίΐΐι 

6&β1ΐ ΟίΙΐβΓ. 

98. Τΐιβ 8υΙ)3βο1; οί 8όμ€να4 ιηαγ 1^6 Ιΐκ' ίίπΜίΙίδ, 1)ΐιί ιηοΓ6 Ηΐίθΐγ ϋ ίδ 
ίη1βηά6(1 ίο ΓβίβΓ ίο Α§3Πΐ6ΐηηοη, 3,η(1 \νοιι1(1 ί1ηι« 1)6 ()πιίίί6(1 οη ριίΓροδβ 

1)7 ίΐΐβ ρήβδί, νΙΐΟ 18 3ίΓ3,ί(1 οί Ιΐίδ 3,η^^6Γ, 111 8ρϋ(^ οί ί1ΐ6 3.δδΙΙΓ3,η06 οί 

ΑοΜΙΙββ. — Ιλικώιπ,δα : " 1)Γί^^1ιί-676δ," ίδ 3,ηοί1ΐ6Γ οί ίΐιοδβ δρ63,1νίη§ 6ρί- 
Ίΐιβίδ "^νΐιίοΐι Ιίήη^δ ί1ΐ6 οΙ)ί6θί νίν1(1ΐ7 1)6ίοΓ6 ί1ΐ6 ιηίηά, αηίΐ Ιιβίρδ ίο 
βχρί&ίη Α^ιη6ΐηηοη'8 ίηίβ,ίαβ,ίίοη ίοΓ ί1ΐ6 ^ίτΐ \νίί1ι 1ι6γ ήαδίιίη^ βγβδ, 
Ίΐι&ί 8ρ£ΐΓΐ(ΐ6<1 'ν^ίίΐι ίΚβ ίηΠηβδδ οί τίρρίίη^ ΐ3,ιι^;1ιί6Γ. 

97—98. ιτρίν . . . «ιτρίν: Ηβ ίνιΙΙ ηοί αοοηβΓ (Ιγϊγρ, οβ' ρβ8ύ1βη€<* . . . //// 
(^β) (/ίνβ ΒαοΙύ . . . .. — άιτριάτην άνάιτοινον: " \νίί1ιουί ιηοη67 'ά,ηά ΛνίίΚ- 

ΟΙΐί ρήΟβ." Τ3,υίθ1θ^7 ίΟΓ ί1ΐ6 δ3,1ί6 οί 6ηΐρ1ΐ3,8ί8. Κ68ίθΓ3,ίίθ11 3,ηά 

79 205] ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

Γ6ρ8*τ&ϋοη ιητιβύ 1)6 ιη&άβ 1)6ίθΓβ ϋιβ ξοά γάΐΐ οοπδίάβΓ ΛΏ.γ ρβαββ 
ίβΓίηβ. 

100. 1$ Χρ^ίίτην: ίηίο ΟΗίΊ/βα, ϋιβ Ιοτπι, ηοί; ίο Οΐιτγβββ, ίΐιβ ρήββ*. 
0&1ο1ι&8 18 βνίάβηϋ7 ηοΐ τγίΠίη^ Ιο ξα&τΒ,ηΙββ ϊϊΐΆί ϋιβγ τήΐΐ βιιοοββά ίη 
αρρβ&βίη^ ίΐιβ ^οά Ι)^ ίοΠοΐγΐη^ Ιιίβ ρΓββοήρϋοη, &8 Ιΐιβ αοϋοη οί Ιΐιβ 
(Ιίνίηϋγ 18 άβρβηάβηΐ τιροη Ιιίβ ο^πι ΆτΥ^ϋτοτγ ίΓββ νίΐΐ, &ηά Ιιβηοβ τιηοβΓ- 
Ιαίη. ΤΙιί8 Ιτρβ οί 8ΐ8*1βιηβη1; 1ΐ8,8 ΙΙιβ ίτίΓΐΙιβΓ αάγαηία^β οί Ιβανΐη^ & 
Ιοορίιοΐβ οί βδοαρβ ίοΓ ϋιβ ρπβ8ΐ;, τγΐιο τγοηΜ ίΐΐΐΐδ ρΓβββτνβ ίηνίοΐίΐΐβ Μβ 
Γβριιΐβ,ϋοη ίοΓ ίιιί2ΐ11ίΙ)ί1ίί7. Τ1ιβθΓβϋθ2ΐ1ΐ7 ϋ δΙιοτιΜ 1)β ρο88ίΙ)1θ Ιο ρβΓ- 
βπα,άβ ϋιβ ^οά, 3,8 ΗοιηβΓ 8&78 ίη &ηοϋιβΓ ρΐβ,οβ (νΙιβΓβ 3,η οΜ ίιίθπά οί 
Αο1ιί11β8 18 ^τγίη^ Ιο ίικίιιοβ Μιη ίο ίθΓβ§;ο Ιιίβ Λπ^βτ Β,^ΐΏβί Α^αιηβιη- 
ηοη) : " ΤΙιβΓβίοΓβ, Αοΐιίΐΐββ, ηιΐβ Ιΐιγ Μ^ΐι βρίτϋ ; πβϋΙιβΓ άοίΐι ϋ; \}βύ% 
Ιΐιββ ίο Ιΐίΐνβ 8, Γΐι11ι1β88 ΙΐθΒ,Η. Ναγ, βνβη ίΐιβ Υβτγ ^οάβ ο&η 1)6ηά, &ηά 
11ιβίΓ8 ^ϋΐιο,ΐ 18 ΙοίϋβΓ ιη»3β8ΐ7 3.ηά ΙιοηοΓ αιιά ιηί^ΐιί. Τΐιβίτ Ιιβ&Γΐβ Ι)^ 
ίηο6η8β ίΐηά ΓβνβΓβηί νο'ν78 3»η<1 <1πη1ί-οββήη^8 Ληά 1)ηπι1 οίΕβΓίη^ ιηβη 
ίτιτη ^ϋι ρΓΒ,^βΓ, 8θ οίί 8,8 ίΐη^ ΐΓ3,η8^β88β1)1ι 3,ηά άοβίΐι βίη." — τηττίΒοι- 
μΛν: 1105. 

Τ1ιί8 βρββοΐι οί Οίΐΐοΐΐίΐδ 18 Λ βηβ βχβ,ιηρίβ οί §;οοά οτΛΪοτγ, Έίτβί, 1ιβ 
(1ί8α1)ΐΐ8β8 ϋιβ πιίη(1δ οί 1ιί8 ΙιβαΓβΓβ οί Ιΐιβίτ ρΓβρο88β88ίοη8 (ίΐιβ^ ϋιοπ^Μ 
ίϊϊβ §οά ιηί^Μ 1)β οΐίβικίβά 1)βθ£ΐιΐ8β οί 80ΐϊιβ νον τιηίυΙβΠβά, ογ ο£ βοπιβ 
ΙιβοΒ,ΙοιηΙ) ιιηοίίβΓβά), αηά οΟβΐ ϋαηβ ο\βΆτΪΏ§ Ιΐιβ Υί^γ ο,ηά Ιιανίπ^ 1ιί8 
αικίίθποβ ίΐ8ΐ{: οί ϋΐθΐη8β1νβ8 "ν^ΐι»! ίΐιβη ^3,8 ΙΙιβ 1;Γ0ΐιΙ)1β '^ίΐι ίΐιβ ίΓββ- 
8ΐιοο1βΓ, 1ιβ ^νθ8 ίϊϊβ Γβαΐ Γθ8.8οη, τυΜοΙι δίΓΐΙίββ Ιιοπιβ &ηά οαπίββ 8θ 
ιηιιοΐι οοηνίοϋοη \\Γί1;1ι ϋ ϊϊΐΆί Α^&ιηβιηηοη, ίη 8ρί1β οί Ιιίβ αη^τγ ορροβί- 
Ιίοη, 18 οοιηρβίΐβά ίο 1)ο^, 3,η<1 ίο β,οΐίηονίβά^β ίΐΐίΐί ίί ίβ ίΐιβ βη^Γ οί 
ξοά νίΐιίοϊι ίοΓοβδ Ιιίιη ίο γίβΐά Μδ ρΓίζβ. 

205. ΤΓαηδΙαίβ : 

1. Οο ίΙΐΘ ^οάδ Μβ,πιθ ύίβ Αοΐιαβαηδ οη αοοοηηί οί α νον, 
ΟΓ οί α, ΙίΘοαίοιηΙ), ογ οη αοοοαηί οί ΟΙΐΓ^δβδ ίΐιβ ρΓΐβδί, τνΐιοιη 
Α^&πίΘΐηηοη (ΙίβΙιοηοΓβίΙ ? 2. Ιϊ Α^αιηΘίηηοη ΛνίΠ ηοί Γβ- 
Ιβαββ ίΐιβ (ΙθαΓ (Ιαα^ΙιίβΓ οί ίΐιβ α^βά ρΓΐβδί Άηά Γβοβίνβ ίΐιβ 
δΜηίη^ Γίΐηβοιηδ, ίΐιβ ίΓΘΘ-δΙιοοίβΓ \νί11 δίΐΐΐ ^ίνβ τη^ηγ \νοβ8 ίο 
ί1ΐ6 Οαηαίΐηβ, ηοΓ \νί11 Ιιβ ΛναΓά οίϊ αηββθΐηΐγ άβδίηιοίίοη ίοΓ 
ίΙΐΘΐη υηίίΐ ύιβγ ^ίνβ \>?ίθί ίο Ηθγ ο\νη ίαίΙΐθΓ ίΐιβ \ν]ιίίβ-£ΐΓΐηβ(1 
πιαίάβη, υηΙ)οα^1ιί, αικί υηΓαηδοπίΘίΙ, ίΐηά Ιβίκΐ β, δ&ΟΓβά Ιιβοα- 
ίοιηΐ) ίηίο ΟΙίΓγβΒ, ; ίΗβη ρβΓίιαρβ ίΐιβγ ιηαγ αρρβαδβ ίΐιβ ^οά 
αηά ρΘΓβιι&άβ Ιιίβ βουΐ. 

80 Ι,ΕδδΟΝ ΧΧΧΙΠ [206-209 

ΙΕ880Ν ΧΧΧΙΠ 

ΚΕΟυΐΑΚ ν£Κ38 ΙΝ -μι (ϋσηίήιηβά) 

ΙοΑΠ, 101-108 

206. ΙίβαΓη ίΐιβ οοηίυ^αίίοη οί ίΐιβ ρΓβββηί, αηά ίΐιβ βιβί 
άπα 8βοοη(1 αοήβΐ}, ιηίάάΐΘ αηά ραβδίνβ οί ΐστημι^ τίθημι^ Ζημι^ 
άπα ΒιΒωμι^ 957-962. % 

207. ΟρΗοηαΙ : 

208. νοοΑΒυυ\βγ 

&μφι-μέλ&$, αινα, αν 1)18*6^ &11 μ<νο«, €ος, τ6 Γϋξβ, αη^βΓ, ιηί^ΐιΐ, 

αΓΟίιηά, νβΓ7 1)ΐ8»ο^ οοτιτ&^β, ίιιτ^τ, ρο^θΓ, βρίτϋ. 

&χ-νν|ΐαν 1)β ^βνβά, 1)β νβιςβά, 1)θ &γ<γ€ (βηαΐ οηΐι/)^ βγβΒ. 

βΏΤΛξβά, &Γ(Γομαν (όκ-) β^β, Ιοο^ ιιροη, Ιοο^, 

Ισθλόβ, ή, όν §οο(1, ηοΙ)1β, 1)Γ&νβ, ^Ιβ,Γβ αϊ. 

Ιταβ, Ιΐβίρίΐ^ΐ, ^ίηάΐ^^ νίτίΐβ. ιτίμΓίτλημι (ιτλη-, ιτλα-), ιτλήσ-ω, 

ι^ρύ9, €Ϊα, υ 1)Γ0&(1, ^ίάβ, Ιατ^β. Ιπλησα (Ιιτλήμην), ιτέιτληκα*, ιτέ- 

κριίβιν, ονσα, ον Γΐιΐίη^, ρπηοβ, ιτλησμαι*, Ιιτλήσθην, ίΓΐ7Λ ^βη, ο/* 

πιΙβΓ. ^• . ' ηιαίβΗαΙ, 986, β11, βίΐΐιβ, βίηΙΡ. 

κρήγνοφ, 1/, ον §οο<1,• Ιιβίρίυΐ, ίανοΓ- ιτρώτιστο^, η, ον α άοηΗβ δηρβΗαίίνβ^ 

ΛΪήβ, Ιιοηβδί, Ιηιί, Ιπιίΐιίαΐ, υ,ββ- βΓβί, οΐιίβίβδί, ίΐιβ νβΓγ ήΓβΙ;. 

£\ι1. , ιτυρ, ιηιρ*«, το ήτβ, βαιηβ. 

λαμΐΓ€τάτω βΐιίηβ, §ΐ63,ΐΏ^ Υήβ,ζβ, ιτώ {βπΗΗ.^ ίη βοιηβ ναγ, ίΐηγ ναγ, 

βαιηβ. βνβΓ, 7β1), αϊ βοιηβ ϋιηβ, αϊ αη^ 

μαντ€ν-ομαι, μαντ€νσΌμαι, Ιμαντ€ν(ΓάΓ ϋΐηβ. 

μην ρΓβάίοί, ρΓΟρΙΐβδγ, 3.01; 8.8 β '; ^ < .' 

ΒββΓ, άίνίηό. 

ΟβΓίν&ίινββ : τηβίΒ,η-οΙιοΙγ ; Ι&ιηρ-ίΐ-άΓΟίηθ ; ιηαηί-ίο, -ίβ 
(42) ; οο-η-ΙαΓ, -ϋδί ; ρΙβ-ίΙιΟΓα, -οηαδίη ; ρΓοίο- (80) ; 
Ρ7Γ(β)- (15). 

209. ΤΓαπδΙαίβ : 

1. τοίσί δ' άνίστάμβνος μβτβφη €νρν κρβίων *Α^αμ€μνων. 
2. βασιΧβυς * Κ^αμέμνων αγνυται /χεγα, ττίμττΧανται Β* άμφί- 
μέΧαιναί φρ€Ρ€ζ μώ/βος κακόν. 3. οσσβ ανακτος ττυρί Χαμττζτό- 
ωντι έίκτηρ [*€?Λω]. 4. ΆχαιοΙ δ' οσσονται μάντιν κακά, 

81 210-211] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

5. Καλχά9 μάντί^ κακών ου ττώ 7γοτ€ κρή^γνα βίττβν ^Α^γαμβμνονι 
ανακτι, 6. τά κακά μάντα αΐεΐ φ/λ* εστίν μαντεύεσθεα. 
7. ΆχίΧλεύς είττεν ίσθΧα βττεα ττολλά καΐ τά έτβΧεσσεν, φ 

210. ΙΙβαά αιιά ίραηδίαί^β : 

Ι1ία(1, 101-108 

η τοι ο 7* <^9 είττων κατ αρ βζβτο, τοίσι δ' ανέστη ιοί 
ηρω^ Άτ/0€ΐ''δι;9 βύ/ού κρβίο^ν Αγαμέμνων 
άγνύμενο<ζ • μένεο^ δέ /ιβγα φρένες αμφιμεΚοΛνοΛ 
7Γίμ7Γ\αντ\ οσσε δβ ο/ ττν/οΐ Χαμττετόωντί είκτην. 
Καλχαι^τα ττρώτιστα κάκ οσσό μένος ττροσέειττεν • 105 

^^ μάντι κακών^ ου ττώ ττοτέ μου το κρτγ^υον είττας* 
αΐεί τοι τά κάκ εστϊ φίΧα φρεσΐ μαντεύεσθαι^ 
εσθΧον δ' ούτε τί ττω είττας εττος ούτε τέΧεσσας, 

211. 102. €ύρύ : £ΐάνβΓΐ)ί£ΐ1, 780-781. — €ύρυ κρ€θων : ινήΐβΐι/ ηιΐίη^, 

103. |ΐ^ν€θδ : 986. — μίγα : αάνρΓΐ)ίίΐ1, 780-781. " 

104. οι [Ιο] : άαΐ. οί ίυΐ;(ίΓβ8ί- ογ τβίβΓβηοβ (ογ ροδδίΐ)!^ οί ροββββδίοη). 
— ιτυρΟ: 1003. — 4ίκτην [*€ΐκω]. — λαμΐΓ€τόωντι. (945-948): ίο βοη1τ&8^ 
■ν^ϋΐι άμφψ€λαίναί, νοΓδβ 103. 

103 ί. Τΐιβ άί3,ρ1ΐΓ3,^πι τντίΐδ Ιΐιοα^ΐιί; οί 8,8 Ιΐιβ ββα,Ι οί *1ιθ βιηοϋοηβ Ληά 
βνίΐ ραδδίοιίδ, ]αδί; 8,8 ΐΚβ ΛνοΓά " Κβα,Γΐ; " ίδ δϋΐΐ τΐδβά ίη Έη§;1ί8ΐι. " ΙΓογ 
οαίι οί ϋιβ 1ιθ£Ιγ1 ρΓΟΟθβά βνίΐ ΐΚοα^^Κΐβ." Τΐιβ όαΛ οίοιιά βΓδί ^ΙΙιβΓβ 
ίη Λ^αΐϊΐϋΐηηοη'δ 1)Γβ3,8ί;, 1)βίθΓβ 1:)αΓ8ϋη^ ίη ίηΐΐ ίατ^τ υροη Οαΐοΐιαβ. Τ1ιί« 
δοβηβ άβηιοηδί-Γαί-βδ ίΚαΙ ΐΚθ δβοΓ τντβΐΐ Ιίηβ^ τντίιβ,ί; Ιιβ "ν^ταδ 8,1)θπ1 (δς τ^^ 
τά τ Ιόντα θίο., νδ. 70) ΛνΚβη ίι^ΐβπΐίΐηίΐθά ρΓοίβοϋοη οί ΑοΜΙΙββ 1)β£θΓβ 
πιαίνίη^ Ιιίδ ίΐοοαδδ,ΐίοη οί ΐ;1ΐθ ΙίΜ^. 

105. ιτρώτισ-τα: 780-781. — κάκ : 780-781, 1012. — κάκ όοπτόμινο^: 
" Λνίϋι ^νίΐ Ιοοίν '* (Ιίίιτίΐΐΐγ " Ιοοίνίη^^ ονίΐ ΐ;1ιίη^δ "), ί.β. λ Ιοο^ ϋι&^ 
1)θά('(1 ΐΓουΙ)1θ ίοΓ Οίΐΐοΐιο,δ. — ιτρώτισ-τα : 8, άοαΙ)1β δυρβΓΐ3,ί;ίνθ, 3,8 " ηιοδ^ 
υηΐίίηάβδί;, ηιοδί Ηί^^ΐιβδΐ;, οΜβίθδΐ;," οίο. 

ΤΗίδ άβδοήρϋοη οί ΙΙιβ ΛνΓβ,ίΙιίιιΙ Α^β,ιηβιηηοη, Λνίί;1ι ογββ Αδ,βΐιίη^ ίΐΓβ 
Β,ηά ίθΓβΙ)θάίη^ βνίΐ, οοιιΐά 1)β 8,ρρ1ίβά \νίΐ;1ι βχοβρίίόη&ΐ δΐηβδδ ίΐηά "νήϋι- 
ουί 8,η7 οΐιβ,η^β ίο απ Άΐι^τγ Ιίοη, τα^άγ Ιο δρήη^ υροη Ιΐιβ οΙ)ίβοί ο£ ϋβ 
Γ8,^(?, "ννΐιίοΐι ρίοίιΐΓβ ΛΥίΐδ ρβΓΐΐ3,ρδ ιηοΓϋ ΟΓ Ιοδδ δ,οίίνί»!^ ρΓθββηί ίη Ιΐιβ 
ροθΐ'δ οοηδοίοηβηοδδ \ν1ιοη Ιιο οοιηροδοά ΐΚίδ ρβ,βδβ,^β. 

106. τό κρήγυον ρ€ΐπα$ ίδ ηηπκίίποβ,Ι. ΡθΓΐΐ8,ρδ τα κρηγνα ^«ιττας 8ΐΌθ<1 
ΙιβΓβ οη^ηΒ,Πγ. — €ΐπα$ : 865, 3. " Ι 1ι8,1ρ Κίπι, ίοΓ Ιΐίί άοΐΐι ηοΐ ρΓορ1ιβ87 
ςοοά οοηοβπήη^ πιβ, 1)π1 βνίΐ." Μαη^ δοβ ίη ΙΜ^ 9.ιΐ(1 Ιΐιβ ίοΠοιιπιι^ 

82 Ι.Ε880Ν XXXIV [212-214 

νβΓ8β8 Β, ΓβίβΓβηΟΘ ίΟ ΙΙΐΘ ΘΥΘΙΐΙβ Άί Απίίδ, >γ1ΐ6Γβ ίπ ΒΛΟΟτάΆΏΟβ ^ϋ1ΐ ΙΙΐΟ 

οοιηιη&ικίβ οί ΟαΙοΚαβ Α^&ιηβιηηοη Λνβ,β οοιηρθίΐβά Ιο ΒίΐΟΓίβοβ Ιιίβ ()\νιι 
άΛΐι^ΙιΙιβΓ, Ιρίιί^βηβίβ,, 1)β£θΓβ Ιΐιβ §;ο(ΐ8 ^ν^τουΐά ββικί 8αϋίΐΙ)1β "ννίηάβ £ογ ΙΙηϊ 

<τΓβθ1ί βββΐ ίο 8θ1 88,ί1 ίΟΓ ΤγΟ^. 

107. ΤΟΙ βθ1ΐΟΘ8 ϋΐθ μΟί οί ϋΐΘ ρΓβΟθάίη^ νβΓ8β, "ν^Γϋΐ! \ν1ΐίθ1ΐ ϋ 18 0011- 

1τ3.8ΐβά. — τά κάκ* ΙΐΓτΙ : 973, 1. 

106-108. Α§8,ιηβιηηοη*8 ίπτγ ίβ β,Γοηββά 8,8 Ιιβ 11ιίη1ί8 Ιΐίί (1β1;βοΐ8 ο. ρίοΐ 
(ο£ "ν^τΐιιοΐι €8,ΐ6ΐΐ8,8 αηά Αο1ιί11β8 8,Γβ ίΐιβ τίηί^Ιμ&άοΓΗ) ίο γοΙ) Ιιίιη ο£ 1ιί8 
ρΓίζθ. Αρρ&ΓβηίΙ^ 1ΐθ 1ΐ8,8 8ΐί^1ιί Κββά ίοΓ ρΓίβ8ί8 3,11(1 ρΓ()ρ1ΐ(ίί8 3,11(1 ΥϊοΙγ 
πιβη. Ηί8 νΚοΙβ 3,ί1ίίη(1θ ίο'ν^τβ,ΓίΙ ίΐιβ 8ββΓ 18 οηβ οί Ηαηιίιι^ 8θοηι &τΐ(1 
1>ϋίβΓ 8&Γ6&8ΐη. Αΐίΐιοιι^ΐι Ιιβ (1οβ8 ηοί ιΐ8β ίΐκϊ -ν^τοΓίΙ, Ιιΐί ίοΓοίΙ)!^ 8αί^^^(ίΗΐ8 
ίΐι&ί Ο&ΐβΐΐϊΐβ 18 3, Ηβ,Γ. " δΙιοιιΜ ΙΙ17 1ίβ8 ιηβ,ΐνθ ηχαη }ιο1(1 ΙΙιβίΓ ρί^ασβ ? " 
" Η&νβ γβ ηοί 8ββη 3, ν3,ίη νιβίοη, 3,ιΐ(1 1ΐ3,νβ γα ηοί κροΐνοη 3, ^γίη^ άίνιποτ 
ϋοη ? " Ββ8ί(ΐ68, ίΙΐΘ §0(ΐ8 οοιιΜ \>β (Ιίδΐιοηβδί αί ΙΐΓπβδ. Τ1ιιΐ8 Ζα\ΐ8 παηάΆ 
Λ άθοβϋίπΐ άΓβαιη ίο Α^ίΐιηβιηηοη, αικί .Τβ1ιον3,1ι πιί^^ΐιί 8βιΐ(1 β. Ιγιη^ 
βρίΗί ίο άβοβίνβ ίΐιβ ρΓορ1ιβί8. Ιί πΐ3,7 1)β ί1ΐ3,ί ίΐιβ ροβί \νοιι1(1 ΓβρΓβδβηί 
ΗβΓβ Λ ρ1ι&8β οί ίΐιβ 3,§;β-1οη§ 8ίηι^^1β 1)βί^θ(ίη Γ3ίίοιΐ3ΐί8ΐη (Α^3,πιβπιηοη) 
»η<1 Γβΐί^οη (€£ΐ1ο1ι&8). 106-108 3,Γβ ιηβΓβΙ^ ίΐιβ 0Γ(1ίη3,Γ7 βχ&§§θΓ3,ίίοη 
βοιηιηοη ίο ίΐιβ 1ιβ3,ί οί ρ3,88ίοη. 

212. ΤΓαηδΙαίβ : 

1. ΛνΤιβη \νθ Ιιαά δροΐίθη ί1ια8 λυθ 8ίΐί άοχν'ΐι; ίΐιβιβυροη 
Λβ ΗβΓΟ, βννίίί-ίοοίβά ΑοΗίΠθδ, αΓ086 απΛ κραΐ^θ αιηοη^ ίΐιβ 
Αοΐιαβαηδ. 2. Ανίίθη 1ιο 18 νθχβιΐ, 1ιί8 ΙιβαΓί, Μαοΐί ίΐΐΐ 
ΗΓουη(1, 18 ιηί^1ιίΠ}Γ βΐΐβά \νίί1ι αη^θΓ, ίίικί 1ιί8 βγβδ αΐ'β Ιίΐίθ 
ιιηΐο Μαζίπ^ βΐθ. 3. Α^απιβιηηοη β^βά Οαΐοΐιαβ βνίΐΐγ 
ίΐηίΐ &<1<ΐΓβ88β(1 Ιιίιη. 4. Βθοααδβ γοιι ιιγθ & ρΓορΙΐθί οί (ίνίΐβ 
3Γου Ιιανβ ηβνβΓ βροΐίθη ογ ίΐοοοπιρ1ί8ΐΐ6(1 αη^^ίΐιίη^ ^οο(1 ίοΓ 
ιηβ, 1>υ1 ίί 18 αΐιν^αγβ άβαΓ ίο γουΓ Ιι^αρί ίο ριορίιβδγ βνίΐ. 
5. " ΡΓορΙιβί," βαία Ι, " 1>ίΓ(1 οί θνϋ ! ^' 

Ι.Ε880Ν XXXIV 

ΈΧνΊΕΨ ΟΈ ΚΕΟυΐΑΚ -μι ΥΕΚΒδ 

Ιι,ΐΑΡ, 100-117 

213. ΙίβΕΓη &11 ίΙΐΘ ίοπηδ, αοίίνο, ηιίάίΐΐθ, ιιικί ροδβίνβ οί 
ΖστνμΛ. τίθημι, Βί8ωμι, αηά ΐημι 949-96^], 924. 

214. ΟρίϊοηαΙ : 

83 ./» 215-21«] 
215. ΗβΜΈΒΙΟ ΰΚΒβΚ « •,*^ « νοοΑΒυυνκγ €ΐμ( (^-), Ισ'(σ')θ|ΐαι 1>β. 

θ€ο-νρο«^ ρΓορΙιββγ, ίοτβΐβΐΐ, άθ- 
οΙ&Γβ αη οπΜϊΙβ, ΙηςιιίΓθ οί α ξοά, 
ίαίβτρτβί ϋιβ άίνίιιβ "νϋΐ. 

κουρ(διο«, ψ ον ΪΆψίύϊϊγ '^&άάοά, 
Ιβ^Π^ πλοπίβά, ^βάάβά ίη 
7θπ1;1ι. 

οίκοι [οίκοι Ιοο. 657, 714], αί Ιιοιηβ. 

Ίτρο-βονλομοΜ (βονλ-, βσνλ•-), νρο^ον- 
λήοΌ|ΐαι*, ΊΓροβΙβονλα, νροβιβο^ 
ληΐΜΜ*, ιτροιβοιιλήβην* ρίΓβίβΤ, 

νίβΐΐ Γ&ΙΙΐβΓ. 

σ^ο«, η, αν ( = ο-ήο* = σάρο•) ΘΑΡΕ, 
8θπη(1, 11ηI1υ^^, ιιηΐι&ηηβά, ^βΐΐ. 

ψυή, ης, ή ίοηη, η&Ι^Γβ, 1>6&ηΐ7» 
^ο^ί, αρρβ&τ&ζιοβ, οΙι&Γ&οίβτ. 

χ€ρ€(ων, ον ιητοτββ, ίηίθΐΊΟΓ (754, 3). 

οί ΟΙιτγβββ. Α- (ά-) ίηδβρατΜβ ρτββχ . (" αΙρΤια 

οορηίαΐίνβ ")', άβηούηρ Ιίΐοβηβδδ, 
\, ηηίοη, οϋδοΰίαίίοη' ηήίΗ^ ίηίβηβίβ- 

οαΐίοη, 
&γορ€ύ•ο, Αγοριύσ*», τ|^ρ€υσ'α βρβαΐν, 

ΒΆγ, Ιβΐΐ, Ιι&Γ&ηι^β, αάάτβββ &η 

Β,ΒΒβτηΙΑγ. , 

&-λοχο«, ου, η (οί. Χίχος) 'νήίς, 

βροπββ. 
&μ€(νων, ον 1)β1ΐ€Γ, 1)Γ&νβΓ, βαρβήοΓ, 

ρΓθίβΓίΐΙ)1β ; οοτηρατ, ο/ αγαθός 

754. 
&ΐΓ-όλλΰμι (ολ-, ολ€-, ολο-), &ιγο- 

λ^(σ')ο, &ΐΓώλ€σ'(σ')α, &ΐΓΟλ»λοι, 

άβδίΓογ, Ιεϋΐ, ηιίη. 
δ^μαβ, αο9, το 1)ΐιί1(1, βίαίπιτβ, δίζβ, 

ίοΓίη, Ιϊοάγ, δίηιοΙιιΐΓβ. 
(Ι)θέλω (Ιθιλ-, Ιθ€λ€-) Ιθιλήσω, ήθέ- 

λησ-α, ήθΛηκα* ^άδΐΐ, άβδίτβ, 1)β 

ϋβηναίίνθβ : ΑροΠγοη. 

216. ΤΓαηβΙαίθ : 

1. θ€θ7Γρο7Γ^οντ€ς €ν * Αχαίοΐσι μάντΐ€<ζ α^γορεύρυσίν^ ίίς (Αοίΐ^) 
δί7 * Αγαμέμνονος βνβκα ίκη βόλος τβνχ^ει αΧ'^ζα^ οννβκ ουκ ηθέΚε 
Ββξασθαι άγλα* αττοινα κονρης \ρύσηί8ος, 2. *Α^αμ€μνων 
ουκ ηθβΧβ Ζέξασθαυ άττοίνα^ έττβΐ ττοΧύ βούλ,βται βχβιν τ^ν κούρην 
αύτην οίκοι. 3. ττροβουΧήσεταί ^Α^γαμβμνων ^ρϋσηί8α ΚΧυ- 
ταυμ(ν^ήστρης κουρώίης αΚόγου ; (988). 4. Ιίρΰσηίς ουκ 
έστι χ€ρ€(ων 1ίΧυταίμ(ν)ηστρης (988), ου Ββμας ουδέ φνην οΰτ 
αρ φρβνας οΰτ€ τι βρ^α (1014). 5. έθβΧουσιν * Αχαιοί 8όμ€νΜ 
ττάΧιν ίΧικώτΓίΒα κούρην^ €6 τό γ* €θ'τΙν αμεινον^ έττβΐ βούΧοντοΛ 
Χαον €ΐναι σόον ^ (ταίΚβν ΐΚατι) αττοΧέσθαι. 0. Βοθβίη ή κονρη 
ττατρί φίΧω. 7. Ισττ; ίβρεύς βρύσης βν στρατφ * Αχαιών καΐ 
έΧίσσβτ * Α^αμ4μνονα^ άλλ' ονδ' &ς τταις φίΧη. ίτέθη ττατρΙ ίν 
χ€ρσ(ν. 

84 

πϊϊ Ιΐ!Ε " ναΐΒί ο1 Μϋο." Τΐβ ίΐίΐϋϊ ι 
(ονααΙ Ιη ι3ιο λ^ι. σα ιίΐ ϊ^ΐ^οιΐ ο( ΜεΙοβ. II ΕοωίίΕ; ο{ ΐικ, ι 

(1ιί) νοτί ϊΙκπιΕ ιαα β.ε. ΤΙιε ίΐτοιιβ, χηαι ΐριπ αΐ ιίκ (ΐκΐιΐι*• η Ι,ΕδδΟΝ XXXIV [217-218 

217. ΚβαεΙ απά ίΓοηβΙαΙβ : 

ΙΙίωΙ, 100-717 

καΐ νυν εν ^αναοίσι θβοττροττβων α'^ορεύει^^ 

ωζ Βη τοΟδ* €ν€κά σφιν ίκηβόλος αλ^€α τβυχβί, 110 

οΰνβκ βγω κούρης ^ρυσηίΒο^ ά^γΧα άττοινα 

ουκ ίθέλον Βεξασθαι^ — έττβΐ ττοΧύ βούΧομαι αύτ^ν 

οϊκοι €χ€ίν. καΧ γα/} ρα ΚΧυταιμνηστρηζ ττροβββουΧα^ 

κουρώίη^ αΧάγρυ^ έττβΐ ου ίθ^ν €στι χερείων^ 

ου Ββμας ούδβ φυην οΰτ &ρ φρενας οΰτ€ τι ίρ^γα. 1 16 

αλλά καΐ &^ έθεΧω Βόμβναι ττάΧιν^ €1 τό γ* αμβινον 

βούΧομ €^ώ λαοί/ σόον εμμεναι ^ αττοΧβσθαι, 

218. 109. Ιη νββ. 106 δ. Α^&ιηβιηηοη πιαί^βδ β^ββρίη^ ^βηβτΛΐ οϊιλτ^θβ 
ΆξΛΊηβί Οαΐοΐιαβ ; ίη νβ. 109 Ιιβ ρΓΟΟββάβ Ιο 1;1ιβ ρ&ΓΐίοηΙ&Γ, και νυν, αβ ρΓοοί 

οί Μβ εΐ886ΐϋθΙ18. 

110. «8 : 1154, 1. Τΐιβ ΐί^τΐιοΐβ αΐ^ίικίβ ο£ Α^ίΐιηβιηηοη Ιο^&Γά Οαΐοΐιαβ 
18 οηβ ο£ βηβΘΓίη^ άίβΐ^βΐίβί. 

111. Ιγώ : 6χηρΙΐ8,ϋ6, βίηοβ Οαΐοΐιαβ Ιιειά οίαίιηβά ίήϋΛ, ϋ υτβ,β Α^αιηβιη- 
ηοη, Ληά ηο οίΙιβΓ, νΐιο ^8,8 Ιό 1)ΐ8;ΐηθ £ογ ίΐΐθ ρΐα^β. Ν&ΙιιγλΙΙ^ Α^λ- 
πιβιηηοη πια^ββ ουί αβ §;οοά α β&δβ 8,8 ρο88ίΙ)1β ίοΓ Μπίδβΐί, &η(1 ιπϋηϋοηβ 
οηΙ^Γ ϋιβ Γβίβοϋοη οί ϊ\ιβ Γ&ηβοιηβ, 3.ηά Υιβ,β ηοΐΐιίη^ Ιο 8Άγ ο£ ^\ια ίηβιιΐίβ 
■^Ιήοΐι Ιιβ 1ι£μ1 Ηβίΐρβά προη ϋιβ οΙά ρηβ8ί, ο,ηά ΙΗο Β,βΓοιιΙ Ιιβ Ιι&ά βΐιο^η 
Ιο 1;1ΐΘ ^οά, — 'κούρηβ : 979, 5. 

112. «ύτήν : ϋιβ ^Γβ ο\πι βθΐί, 8,8 οοηίΓ8,8ΐβ(1 'νπϋι ΐΗβ Γ&ηβοιη. — 
βούλομοΜ : ρΓφν, — ιτολύ : 780-781. 

113. ^ Κλυταιμ(ν)ήΐΓτρη9 : 524, 988. ΎΥια οοιτβοΐι 8ρ(ί11ίηί5 οί ίΐιίβ 
η&ιηβ 18 ΚΧυταιμηστρη, &11;1ιοιι^1ι "ρτΆοϋοολΙγ λΙΙ ιηοάβπι ίαχ^,β Υιανβ Κλν- 
τοίμνηστρη, Ληά Υίβ 0Γ<ϋιΐ8,Γίΐ7 Ιιανβ " ΟΙγίΛϋΐηηβΒίτΛ " ίη Εη^ΙΐΗΗ. 

114. ίβέν [€0] : 993. \νΊΐΘη ΟΙΐΓ^ββϊβ ίβ ΒΆΪά ίο 1)β ηο νοΓββ ίΐιαη ΟΙ^- 
ΐΛβηι(η)β8<τα, ϋ ίβ οηΐ7 8,ηο11ιβΓ ^Β,γ οί β&γιηξ 1;1ι&* βΐιβ ίβ ιηιιοΐι πιοΓβ 

ρΓβίβΓ2ΐΙ)1β. 

115. δ^Μΐβ, φνήν, φρ^ναβ, ίμ^α (ρ€ργα) : 1014. ~ η : 780-781. 

ΑίΙβΓ βηββήη^ βΧ> Οα1ο1ια8, Α^8,πιβπιηοη }ΐ£ΐ8ί6η8 ίο αάά Ιιίβ ο\πι άβίβηββ 
ίοΓ ηοί αοοβρίίη^ Ιΐιβ τ&ηβοηιβ αηά Γβίβαβίη^ ίΐιβ ^γΙ. Ηβ 18 β&τβίιιΐ 
1ιθϊ?βνβΓ ηοί ίο ιηβηίίοη Ιιίβ ο^^τη 1)ηιί£ΐ1 βρββοΐι ίο Ιΐιβ ρΗββΙ;. ΈνϊάϋΏύγ 
Ιιβ 18 ίη Ιονβ ιπΐίΐι ΟΙΐΓ^βθίίί, νΐιο 18 πιαοΗ γοαηί^βΓ ϊΥιάώ. Ιϊϊβ οψγώ νήίβ 
ιιιτίιοιη Ιιβ Ιι&ά πιαπίβά ίη Ιϊϊβ άα^δ οί 1ιί8 ^οαΐλ (κονρίΒίης), & βίΐααΐίοη 
οί ϋΐ6 αοίτί νΜοΙι 1ι&8 ρτοάιιοβά ηιαηγ οί Ιΐιβ γτοτίά*» ιηοΒί ίηΐβτββϋη^ 

85 218] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

1;Γ&§βάίβ8. Αρρ&Γβηϋ^ Κβ ^οιιΐά \)β πιογθ Ιΐι&η ι?ή11ίη^ ίο ξβΐ τίά ο£ 
Οΐ3Γί3,βιη(η)β8ΐ;Γ8, Άΐιά τηο,ττγ Ιΐιβ ^1. ΙΤηίοΓίυηθ,ΙίθΙγ \7β &Γβ Ιβί* βηΐίτβΐ^ 
ίη Ιΐιβ ά&Γΐί &8 Ιο 1ιο\7 ΐΜβ \να,8 ΐκ) 1)β άοηβ. 11 ^οιιΜ 1)β ίηΙβΓββϋη^; ίο 
Ιαιο^ -ν^ΙΐθίΙΐθΓ Α^ίΐιηβιηηοη 1ΐ3,8 ίη ιηίη(1 βοιηβ ρΓ8,οϋθ8,1 χηβαηβ ο£ άίδροδ- 
ίη§ οί 0ΐ7ΐ;α,βιη(η)β8Ϊ;Γ8,, 8,8 \)γ άίνοΓΟβ, ογ ΛνΙιβίΚθΓ ίΐιίδ 18 ιηβΓΘΐ7 * νίβΐοη 
οί ΛΏ. ιιιΐΓβ8,1ίζ3,1)ΐΘ 1ΐ8,ρρίηβ88, 8,ηά 1ΐΘ 03,η οηΐ^ Ιίνβ οη ίη Ιΐιβ ν&^β Ιιορβ 
ίΐΐΰά, ρβΓΐια.ρ8 8ΐιβ ηΐΆγ άίβ βΓ8ΐ. ΡθΓΐΐ3,ρ8 ϋ 18 οηΐγ ο,ηοίΙιβΓ βχαιηρίβ οί 
" Μθ,^^β, Ώΐγ ^τίίβ 8,1 βίΐ7, ^β7 £ΐηά άοτιτ αηά οΐά, ι?ή11ι ηβνβΓ αηοΙΙιβΓ 
Μθ,^^β Ιο 1)θ ρητοΐΐδ,δβά ίοΓ Ιονβ ογ ^οΐά.*" Βγ & ϊτ&^ο 80γ1 οί Ιτοηίοαΐ 
ροβίίο ίηβΐίοβ, 0ΐ7ΐ8,βιη(η)β8ΐΓ3, δβΐΐΐβά β,οοοηηΐδ ^ΙΚ Α§;8,πιβιηηοη προη 
Ιιίδ Γβΐηπι Ιιοιηβ, Ιογ χητιτάβΓίη^ Κιπι, 1ΐ2ΐνίη§; ρΓονβά 8,8 πηί&ίΐΐιίηΐ Ιο Ιιίπι 
8,8 1ιβ ΥΐΆά 1)ββη Ιο Ιιθγ ίη Ιιίβ £ΐΙ)δθηοβ. ΤΜδ ^οηΐά οί οοατβθ 1)β 1)γοπ§;1ι1 
νίνίίΐΐγ Ιο ϋαβ ιηίηάδ οί ΗοιηβΓ'β 1ιβ8,ΓβΓ8 ^Ηβη Α§;ειπιβιηηοη ΙιβΓβ ιηβη- 
Ιίοηδ ΙιβΓ η8,ηιβ. 

115 β. Ιηδίβαά ρί άβαΐίη^ ίη ^βηβΓβ,Ιϋίβδ, Α^ΛΠιβιηηοη βρβοίβββ Ιΐιβ 
(ΐηαΐίΐίβδ τ^ΐιίοΐι πιο,ΐίβ 01ΐΓ78θϊδ δββιη Ιονβΐγ &ηά άβδίΓ8,1)ΐΘ ίη Ιιίβ β7β8. 
Β^ δ4μα$ 1ιβ ΓβίβΓβ Ιο ΙιβΓ 8ΐ3,1βΐ7 1)ηί1(1. ΤΚβ οΐά ΟΓββΙίδ ηβνβΓ βββιη Ιο 
Ιΐδ,νβ ίοαηά ΐΚβ ρβΐίΐβ ρ8,Γΐίοαΐ8,Γΐ7 3,άθΓ8,1)1β, Ληά Ιΐιβγ βδρβοίβ-ΙΙγ ο,άιηίΓβά 
τντοηιβη οί Ιδ,Γ^β αηά ίιηροδίη^ δΙο,ΙηΓβ. Βγ ψνήν Ιιβ ΓβίβΓβ ίο ^αοβ οί 
ίοΓπι 8,ηά ίβδ,ίιΐΓβ, 8,η(1 ψρ4να$ ρΓθΙ)3,1)ΐ7 ιηβ8,η3 ίΐΐίΐί βΐιβ ν&δ οί β,η »ββο- 
1ίοη8,1β (Ιίδροδίϋοη, ίπιρίρη^^ α πχο,Γΐίβά οοηΐΓ8,8ί ίη ίΐιίδ Γβδρβοί -νήίΐι Ιιίβ 
ο^ντη €ΐ7ΐ8,βιη(η)βδΐΓ3,. Ιη οΙΙιβΓ \νοΓ(ΐ8, "Μ8,^^β ίδ ρΓβίί^ ίο Ιοο^: αί, 
Μβ,^^θ'β 3/ Ιονίη^ 13,88." Αηά ίΚβη, ίο ΟΓΟΛνη 8,11, Ιιβ ΓβίβΓβ ίο ^ργοι, ΙιβΓ 
8,οοοπιρ1ί8ΐιιηβηί8. Τΐιβδβ \ν^βΓβ ηοί οί ίΐιβ Ιιίβ^ΐιΐ^ ίιηρΓ3.βίίβ£ΐ1 βΟΓί βοιηβ- 
ίίιηβδ ίοηηά ίη ιηοάβΓη ίίπιβδ, 1)ηί ίΐιβ Ιργα οί ίΐιίδ ^ουη^ Ιβ,οΙ^, "^Ιιίοΐι 
ίοηηά δηοΐι 8, Γβδροηδίνβ οΙιοΓά ίη Α^δ,ιηβιηηοη'β βουΐ, τ^βΓβ Ιιουββνίίβΐ^ 
8,οοοιηρ1ί8ΐιπιβηί8. 81ιβ "ν78,8 (1οηΙ)ί1β88 8. ^οοά οοοίε (" Ρογ Ιϊββ,υί^ "\γοη'ί 
Κθΐρ ίί νίίίΐβδ ίδ οοΐίΐ, 8,η(1 Εονβ 3,ίη*ί βηοη^^ΐι ίοΓ 8, βοΙάίβΓ "), βοιιΐά βρίη 
£ΐηά "ννβανβ, Ιίβρί Ιιίβ βοΜίβΓ Ιιαί ηβαί δ,ηά οΐβα,η, 8,ηά 88,^ ίο ίί ίΐι&ί Ιήβ 
οίοίΐΐθδ τντβΓβ Ιίβρί ρΓορβΓΐ7 Ηίβηάθά. 

116. καί: βνβη, — €ΐ τό γ* αμ,€ΐνόν (€στιν) : Α^8,ιηβιηηοη βίίΠ νοηΐά 
ίηίίπΐίΐίβ ίΐιβ,ί ίί ίδ ηοί ίοΓ ίΐιβ 1)β8ί, Άπά ίαΐίββ 8,(1ν8,ηίει§β οί ίΐιίβ ορροΓ^ 
ίηηίίγ ίοΓ 8,ηοί1ιβΓ ίηηηβηάο 8,ί ίΐιβ Ιιοηβδί^ οί ίΗθ βββη 

117. ή : ταΐΊιβΓ ΐΗαη, 

8ββίη^ ί1ΐ8,ί Ιιβ Ιΐδ,δ ίο ^νβ ΗβΓ ηρ, Α^αηιβιηηοη ιη8,1ίβ8 ίΐιβ 1)β8ί οί ίΐιβ 
βίίηαίίοη, 8,η(1 1)^ ίΐιβ αάάίίίοη οί ίΐιβ Ια,δί ί\νο νβΓδβδ (116-117) βδβοίίνβΐγ 
"^ηδ ονβΓ ίΐιβ οοιηηιοη δοΙάίβΓ^ ίο Ιιίδ δίάβ, αη ίπιροΓί8,ηί βοηβίάβΓ&ίίοη 
ίη βηΙ)δβ<ιηβηί άβνβίορπιβηίδ. ΤΜδ ίδ 8, ^οοά βρββοΐι 8,η(1 "^βΠ "νιτοΓ^βά 
οτιί ίη βνβΓγ "ν^ίΐ^Γ. 

Τΐιβ Ιγώ οί νβ. 117 βοΐιοβδ ίΐιβ Ι-γω οί νδ. 111, β,ηά βδβοίίνβΐ^ Γβίαίββ 
ίΐιβ αεβηδίΐίίοη ίΚβΓβ ιη&άβ. 

86 1^ Ι,ΕδδΟΝ XXXV [219-222 

219. ΤΓαηβΙαΙίβ : 

1. Υοιι ρΓορ1ΐ68)Γ ίο Λβ Οαηααπδ αηά Ιιαιαπ^αβ ίΐιβιη, 
βαγίη^ ύΐίίί α 18 οη Β,οοοαηί οί πιβ Λαί; ίΐιβ ίΓ6θ-8ΐιοοί«Γ 18 
ο&αβίη^ ίΙΐΘΐη οουηί;ΐ688 Λνοββ. 2. Ρ^ογ ϋιίβ (ρβίΐδοη) ϋιβ 
ίΓββ-βΙιοοίβΓ 1ια8 οαα86(1 ιηιιη^ Λνο68 ίο ίΐιβ Αοΐιαβαηδ, αηά 1ιθ 
\νί11 βίίΐΐ οαα8β Λβιη, Ιίβοααββ Α^αιηΘίηηοη Λνιΐ8 ηοί ΛνίΠίη^ 
ίο αοοβρί 11ΐ6 8ρΐ6η(1ί(1 Γαη8οιη8 ίοΓ (οί) ϋιβ Ι^Γΐ^Ιιί-ΘγΘίΙ 
ιηαίάβη 01ιγ786Ϊ8. 3. Α^απίΘΐηηοη ΛνίδΙίΘά ίο Ηιινβ Ιιθγ αί 
Ιιοιηβ, βίηοΘ Ηβ ^νβΆίΙγ ρΓβίβΓΓβίΙ Ιιθγ ί;ο Οΐ3Γί;3,6ΐη(η)68^Γΐι 1ιί8 
Ιατν^ίηΐ νίΐίβ. 4. ΟΗργβοϊδ ΐ8 ηοί; ίηίβηοΓ ίο 0ΐ7^α6ΐη(η)68ί;Γίΐ, 
βίίΙΐθΓ ίη 1)αί1(1, ίη 1>&α\ιίγ^ ογ ίη αοοοιηρΙίδΙιπίΘη^δ. 5. Ιί 
ίΙΐΆί 18 1)6ί1}βΓ, Α^αΐΏΘΐηηοη \νί11 1)6 λνίΙΗη^ ίο ^ίνο 1)αο1ί ίΐιβ 
1)Γί5ΐιί-β76(1 πιαΐάβη ίο Ιιθγ (Ιθ^γ ίαίΙΐΘΓ. 6. λΥβ λνίδΙίΘίΙ Λβ 
ρβορίθ ίο 1)6 8αί6 Γαϋΐ6Γ Λαη ίο ρ6Γί8ΐΐ. 

Ι.Ε880Ν XXXV 

ΙΚΚΕΟυΐΑΚ ΥΕΚΒδ ΙΝ -μι, €ΐμί, ΑΝΌ ΕΝΟΙΙΤΙΟδ 

ΙΙ.ΙΑΠ, 118-125 

220. Ι^βαηι 11ΐ6 οοιΐ]α^ιιίίοη οι βίμί οοιηρίβίο, 964, αικί 
Γ6α(1 553-559. 

221. ΟρίίοηαΙ : 

222. νΟΟΑΒυΐ-ΑΚΥ 

άτ^^ραοτοβ, -η^ ον Ύή^\ίονΛ> 3, ρήζβ οί ίτοιμ,άζω* (ΙτοιμαΒ-), ίτοιμ,άο-ω*, ήτο(- 
ΙιοηοΓ (γίραβ). μασ-α ρΓβρ^Γβ, πΐίΐΐίβ Γβαά^. 

&μ«(Ρ-«•, &μι(ψω*, ήμ€ΐι|ία, ήμ€ίψθην* Κ€ΐ-μ.αι, Κ€ΐσΌμαι Ιίθ, Γβοΐίηβ, Γβροββ. 

(βχ)ο1ΐ8.η§β; (Ίηίά.)^ 3,η8>νβΓ, κνδιστοδ, η, ον ιποβΐ §;1οήοπ8; 

Γβρίγ. 8ηρ€Γΐ 

αύτ£κα ίιηιηΘ€ΐί8.1)βΐ7, ίοΓϋι^ϋι. λ€νσσω (λ€νκ-) 8θβ, 1)β1ιο1(1, οΐ)- 

Ύ^ρα^, αος, το ρήζΘ (ο£ Ιιοώογ). 8βΓνβ, ι,οοκ. 

&ατέομοΜ (δατ-, δατ€-), δά(Γ(σ)ο|ΐα4,, £ϋνήιο«, τ;, ον οοιηιηοη (8ίο<?1ί ρο&- 

1$α0>(σ')άμην, δ^βΜΓμαι. άίνίίΐβ, (1ί8- δβδΒίοηδ). 

1ήΙ)ΐι1β, αΠοί. οΙο«, ^, ον αίοηβ, βοΐβ, οηΐ^. 

87 223-225] ΗΟΜΈΒΙΟ ΟΒΈΕΚ 

ΐΓ0$-άρκη«, €5 β^νήίΐτίοοίβίΐ, ίΐΜβ- ν&9 1ιοτ7? ίη νΐι&ί ν&7? 

ίοοίβά. ψιλο-κτιανώτατο«, η, ον ΒηρβτΙ, ιηοβύ 

ΊΓού (βηο/.), αηγ ^8/7, β,η^^ΙΐΘΓβ, Λναποίουβ, ιηο8* ^ββά^ οί ^ίη. 

βΟΠΙΘ ^8-7, 80Π1Θ'νίΓΐΐβΓβ, 80ΐηβ1ΐ01ί\Γ, 
ρβΓίΐ&ρβ. 

ϋθΓίν&ίίνββ : απιο6ΐ)α, απιο6ΐ)6αη (593-595), ροά- (101). 

223. ΤΐίΐηδΙαίΘ : 

1. έτοίμάσομξΡ αντίκα ^γβρας * Α^αμβμνονί^ 6φρα μη οίος 
* Αχαιών €7} ά^€ραστο<;^ τόΒ€ *γαρ ονΒβ βοίκβν. 2. ττάντεζ * Αχαιοί 
Χ^ύσσονσιν οτι ^έρα<ζ *Α^αμ€μνονος βρχβται αλλτ;. 3. ήμβι- 
ψάμζθα ανακτά καΐ βϊττομεν, 4. ττοΒάρκης δίθ9 'Αχίλλεύί 
βΖττε μυθον κρατ€ρ6ν 'Α^αμεμνονι κνΒίστφ^ φίΧοκτβανωτάτφ Βε 
ττάντων άνΒρών. 5. *ΑχαιοΙ έκττβρσονσί ττολλά ίκ \άών 
ΤΓοΧίων καΐ Βάσονται ττάντα Χάφ, 6. ου Βώσομεν ^ίρας Άγα- 
μέμνονι^ ου ^αρ ίγρμέν ττου ξΰνήία κείμενα (1027). .ν^ 224. Κ6α(1 αη(1 ^Γαηδίαίβ : 

ΙΙίαά, 118-125 ^ν^'" ^0**^ 

αύταρ εμοί αγέρας αύτίχ ετοιμάσατ ^ οφρα μη οΐος 

* Αρχείων αγέραστος βω, εττεί ονΒέ εοικεν • 

λ€νσσ€Τ€ ^αρ τό ^ε ττάντε^^ δ^μοι ^ερας έρχεται αλλι/." 120 

τον δ' ημείβετ^ εττείτα ττοΒάρκης Βίος *ΑχιΧΧεύς • 
^ *ΑτρείΒη^ κνΒιστε^ φιΧοκτεανώτατε ττάντων^ 
ττώς *γάρ τοί Βώσονσι '^ερας με'^άθυμοι * Αχαιοί; 
ούΒε τί ΤΓον ϊΒμεν ξννήία κείμενα ττολλα, 
άΧΧά τα μεν ττοΧίων εξεττράθομεν^ τά ΒεΒασται^ 125 

225. 118. ΙμοΟ : 997. ϋ ίβ Ιΐιίδ υηΓ6£ΐ8οηειΙ)ΐ6 άβιηειικί, ^Ιιίοΐι ΑοΜΙΙββ 
οη 1)β1ΐ8,1ί ο£ 1;1ιβ ρβορίβ £θβΐ8 οαΐΐβά προη Ιο ορροββ, ^\ί?Λ ρΓονο^ββ Ιΐιβ 

119. " Ενβη ί£ Ι δΗοιιΜ ηοΐ άβιιιαηά 8, γ^ρο^^ ^^ ί^ιβ^ΐγ <1ιιβ *ο ιηβ ίη 
Γθ^ιιτη £θΓ Π17 ^νίη§; 1)3,ο1ζ ιηίηβ, οοιηιηοη άοοβηογ νντουΜ Γβ^ηΐΓβ ίΙΐΛΐ; 
ΙΙΐΘ Ηη§ δΙιουΜ Ιιανβ οηβ, 8,η(1 ί1ιιΐ8 ηοΐ 1)β Ιαοΐίίη^ ίη 11π8 ιηει1ί1)6Γ ο£ 
ΗοηοΓ, "ν^τΐιίΐβ 8,11 ΙΙιβ οΙΙιβΓ ο1ιί6£ΐ8,ίη3 Ιιανβ ρΓΪζβδ.** Τΐιβ ροδββββίοη ο£ 
1)1ΐ6 γ€/9α9 ινα8 Ιοο^βά ιιροη εΐ8 8. ιπ^γ^ ο£ ΙιοηοΓ άηβ Ιο το^αΐ βίαϋοη; 

88 Ι.Ε880Ν XXXV {β^Β 

\χ) ^νβ οηβ \7&8 ίο ΙιοηοΓ ίΐιβ Μη^ αηά 6X8,11; Μβ βίαΐίίοη ; ίο Ι&λβ ϋ ανα^ 
νίίΐιοιιΐ) άπβ Γββοιηρβηδβ υτλά ίβϋ &8 8. Ιεββη άίβ^τ&οβ. ΤΜβ ίΐιβ Β,τιηγ 
ΊΆΜβί ρΓβνβηί 1)7 ^νίη^ Ιιίιη αη 6(][πίν&ΐ6ηί ίοΓ ίΐιβ ρηζβ Ιιβ ίβ 8.1)οη1ί 
Ιο βατΓβηάθΓ. Τ1ιπ8 Α§;ειχηβιιιηοη'8 άβιη&ιιά ίβ ρΓοιηρΙβά Ι)^ Μβ ίββίίη^ 
ο£ 'ννοιιηάθά ΗοηοΓ, αηά \)γ Υιίβ ίηΙΐθΓβιιΙί δβπββ ο£ ίΐιβ ρΓβΓΟ^ϋνββ άιιβ ίο 
Ιιίδ βϋΒ,Ιίβά βίειίίοη, Β,ηά ηοί Ι)^ αν^Γίοβ 8,8 ΑοΜΙΙββ ΐΜηΙιβ (νβ. 122). 
ΤΗβ ίηίιιβϋοβ ίη Ιιίβ οΙο,ϊώχ βοηδίδΐβ ίη Ιιίδ άβιη&ικί ίοΓ ίχηπιβάί8,ίθ 
{αντίχ) Γβοοιηρβηββ, ^Ιιίοΐι ΑοΙιίΙΙβΒ οΙβαΓί^τ βΐιονδ ίο 1)Θ ίιηρΓ&ο1;ίο&1)1β, 
ψϋΐιοιιί οοιηιηϋϋη^ β,η ίηίιΐδίίοΘ ίο ίΐιβ οίΙιβΓβ. Βπί ΑοΜΙΙββ ιιηίοΓίιι- 
η£ΐίβΐ7 ^οββ βηίίτβΐ^ ίοο ί^τ ίη ίηδαΐίίη^ ίΐιβ Ηη^ αηά &ββπ8ΐη^ Μιη οί 
&γ&Γίββ 1)β7οηά £ΐ11 οίΙιβΓ ιηβη. 

120. & = (1τι,: ϋιαΐ, — ι&οι.: ά&ί. οί ίηίβΓβδί, ογ ροββίΜ^ ο£ άίδοάναη- 
ί&^β, 997-998. 

121. ΑοΗίΠβδ, ^1ιο 1ΐ8,8 βηιηπιοηβά ίΐιβ ΛβββιηΙ)!^ &η<1 "\υ1ιο Η&β ρΓΟίηίδβά 
ρΓοίβοίίοη ίο Οαΐοΐι&δ, ίδ ίΐιβ Ιο^οο,Ι οειικίίάο,ίβ ίο αηδ^βΓ Α^χηβιηηοη, 
Ληά άοιιΙ)ίΐ6δδ 8,11 β^βδ ^ν^τβΓβ ίτιτηβά ίη Ιιίδ άίτβοίίοη 8,δ Α^πιβηιηοη βη- 
ίδΐιβά Ιιίβ ΚίΐΓ&η^β. ΤΙΐΘ πΐ8,ηηβΓ ίη "ν^ΐιίοΐι 1ιβ πΐ8,1(6δ Γβρί^ οοηήηηβ ίΐιβ 
δπβρίοίοηδ ο£ Α§8πιβπιηοη ίΙΐΛί 1ιβ ίοο ίδ ρίοίίίη^ ίο γοΙ) Ιιίπι οί Ιιίβ 
ρπζΘ, 8,ηά 1ΐΘ ίΐιπδ άΓίΐ^δ ηροη Μπίδβΐί ίΚβ 1)θ1ί ΐΛτΙιίοΙι ^&δ Γβ&άγ ίο ί&Π 
Λρρβ,ΓβηίΙ^ 8,η7ν1ιβΓβ. 

122. ΑοΜΙΙβδ ίδ δο βχοίίβά Ι)^ ίΐιβ άβπιβ,ηά οί Α§;8,πΐ6ηιηοη ί1ΐ8ί 1ιβ 
ίοΓ^βίδ Κίδ πΐ8ηηβΓδ αηά άοβδ ηοί δΙιοΐΛΓ ρΓορβΓ άβίβΓβηοβ ίο Ιιίδ 
οοππηβ,ηάθΓ-ίη-οΙιίβί. 

123 ίδ α ΛβίοΓίο&Ι (^πβδίίοη, αηά ίδ βπιρίο^βά &δ 8, άβνίοβ ίοΓ βίαίίη^; &δ 
βίΓοη^Ι^ 8,δ ροδδίΐ)!© ί1ΐ8,ί ίΐιβ ^β8,ί-1ιβίΐΓίβά Αοΐΐθ,βθ,ηδ οίΐηηοί 1)β βχρβοίβά 
ίο ^νβ & ρπζβ. Τΐιβ ί¥Γθ ίο11ο^ίη§ νθΓδοδ βχρίαίη "ν^ΐι^ ίΐιίδ ίδ ίηιβ. 
Τΐιβ ίοηη οί ίΜδ ςπβδίίοη ^οπίά ίηιρίγ ίΐιο,ί Α§;8,πΐΘπιηοη'δ Γβο^ηβδί ίδ 
&1)δηΓ(1. 

124 : Ιίίοίβδ, ^ί1ι α ίοηοΐι οί ίΙΐΘ δ3,Γθ3-δί1ο ίη ττολλα. — τί : 780-781. — 
(ννήια : ηδβά δυΙ)δί8,ηίίνθΐ7, 1027, οοηυηοη 8ίοτ€3, 

125. τά, τά : ίΐιβ βρδί οί ίΐιβδβ βΙιοηΜ 1)β ίΓ8,ηδΐ3,ίβ(1 8,δ Λ Γβία,ίίνβ, ίΐιβ 
δβοοηά &δ λ άβηιοηδίΓαίίνβ ηδβά δυΙ)δί3,ηίίνί^1γ : ]νΗα(ϋ06ν€Γ ινβ Ιοοίο οβ 
ρΙηπίΙβΓ . • . ίΐιβββ Ηαυβ 1)ββη άίοΊάβά, — δ4δασται : ίΐιίδ ίβηδβ "^οηΜ 
ίηάίο&ίβ ίΐι&ί ίΐιβ πΐίΐίίβΓ ίδ ββίίΐβά, 8,η(1 ηοί ίο 1)0 τβοοηδίάβΓβά. ΤΗβ 
ΟΓββΙίδ 1ι&<1 &ΐΓβαά7 οαρίυτβά β,ηά ρΙηηάβΓοά πια,η^ οίίίβδ οί ίΗθ Τροαά, 
1)πί Ιι&ά ηοί 7βί 1)ββη 8,1)1θ ίο ίαΐίβ Τγο^. ΤΚίδ νοΓδβ 'ννοηΐά ίηάίβαίβ ίΐιαί 
ί1ιβ7 1ΐ8,<1 9λτ^2Λγ πιβί ^ί1ι οοηδίάβΓΒ,Ι)!© βιιοοοβδβδ, »ηά ίΐι&ί α ^οοιίΐ^ 
απιοηηί οί βροίΐ Ιι&ά 1)ββη ίαΐ^οη αηά (1ίδίΓίΙ)ηίβά 8τΠΐοη^ ίΐιβ βοΙάίβΓβ. 
Τΐιίδ 1)θθί7 ίοΓΠίβά ίΙΐΘ οΐιίβί ίηάηοβηιβηί ίο ίΗο Οτββίε ναπάοΓ ίοΓ βη- 
^^ίη^ υροη βυοίι βηίβΓρΗδβδ. Ιη δοοϋη^ ίΐιβ οβ,ρίπΓβά οίίίβδ, ίΐιβ πιαίβ 
1η1λ&1)ίί&ηί8 "\γβΓθ πδπβ,ΙΙγ ραί ίο ίΐιβ β^οΓά, ιγΐιϋβ ίΐιβ ίβιη&ΐβδ "\γβΓβ ιηαάβ 

89 { 

τ 226-227] ΗΟΜΕΗΙΟ ΟΚΕΕΚ 

δΐίΐνββ αηά (ϋ8ΐΓίΙ)υ1β(1 Ιο ΙΙιθ Λτιηγ αβ ρήζεβ. " Αηά 1;1ΐθ7 ΐΥίοτΘά £ΐ§;8,ίιΐ3(; 
ΙΙΐΘ ΜίάίίΐηϋΘβ, 8,8 ^^]1^Υ2^1 Ιι&ά οοιηιηθ,ικίβά Μθ368 ; &ηά ϋιβγ βΙβίΛΤ ίΐΐι 
ϋιβ ιη&ΐββ. . . . Αηά ίΐιβ οΙιΠάΓβη ο£ ΙδΓ&βΙ Ιοό]ί 8,11 ίϊιβ νοιηβη ο£ 
Μίάίθ,η 08,ρϋνβ8, α-ηά ΙΗθιγ Ηϋΐβ οιιβ8, αηά 1;οο^ 1;1ιβ βραίΐ ο£ δ,Π ϋιβίτ 
ΟΒ,ϋΙβ, &Ίΐά 8,11 ίιΙιβίΓ βοοίίδ, Β,ηά 8.11 ΐΗβΐτ §;οο(ΐ8. Αη(1 ΙΙιβγ \>ΏΤΏ.ί άΜ 
ϋίβίτ οίϋΘδ ^ΙιβΓβίη ϋΐθ7 άτ^βΐί^ 8.ηά 8.11 ΙΙιβίτ ^οοάΐ^ ο&βίΐββ νϋΐι 

βΓβ." 

" \νΐιβη ΐΗοα ^οββΐ £ογ11ι Ιο ^3,γ 8,^8,ίη8ΐ ΐΜηβ βηβιηίβδ, Β,ηά ^β110V8,11 
11ΐ7 Οοά 1ΐ8,11ι άβΙίνβΓβίΙ Ιΐιβιη ίηΐο ίΥιγ Ιιβ,ικίδ, ο,ηά ίήοχι ΥιάβΙ Ιαίεβη Ιΐιβιη 
οδ,ρϋνβ, 3,ηά δβββί 8,ιηοη§^ ί;1ΐΘ 03,ρ1ίνβ8 3, 1)β8,π1ΐ£ιι1 'ν\Γ0Πΐ8,η, 8,ηά 1ΐ8,8ΐ & 
άβδίΓθ υηίο ΚβΓ, Ιΐιβ,ί; Ιΐιοα τ^ουΐάβδί; 1ΐ3,νβ ΙιβΓ ίο ^}1^ ντϋβ; ϋιβη ίΐιοιι 
δΙΐ3,Η 1)Γίη^ ΙιβΓ Ιιοιηβ Ιο ϋιίηβ Ιιοιίδβ ; 8,ηά δΐιβ δΐΐθ,ΐΐ δΐΐδ,νβ Ιιθγ Ιΐθβ,ά αηά 
ραΓβ ΙιβΓ ηαίΐδ." " ΛΥΙιβη Ιΐιοη οοπιβδί ηί^ΐι πηΐο α οϋγ Ιο β^ΗΙ α^αίηδΐ 
Η, ΙΙίΘη ρΓΟοΙαίπι ρβαοθ ηηΐο ϋ. Αηά ϋ δΗαΙΙ 1)β ί£ ίΐ; πια^β Ιΐιββ αηβΐΥβΓ 
ο£ ρβαοΘ αηά ορβη ηηίοΐΐιββ, ΐΗβη ϋ δΐιαίΐ 1)Θ Ιΐιαίι α11 ίΐιβ ρβορίβ Ιΐιαίι ίβ 
£οαηά ίΙΐθΓβίη δΐιαίΐ 1)6 1;ΓίΙ)η1αΓίβ8 ηηΐο Ιΐιββ, αηά ϋιβγ βΐιαίΐ ββΓΥβ Ιΐιββ. 
Αηά ί£ α ΥίΐΏ. πιαίίβ ηο ρβαοβ ^11ι Ιΐιββ, 1)α1 -νν^ίΠ πια1{:β ΐγαΓ α^αίηβί Ιΐιββ, 
Ιΐιβη ίΐιοα δΚαΙΙ; 1)β8ίβ§β Η : αηά ιγΐιβη ^β110να^1 ^}^γ Οοά Ιιαίΐι άβΙίνβΓβά ίί 
ίηΐο Ιΐιίηβ Ιιαηάδ, Ιΐιοιι δΐιαίΐ δηιϋβ βνβΓ^ πιαίβ 1;1ιβΓβο£ ^Ιΐι 1;1ιθ βά^β ο£ 
Ιΐιβ δ^ΟΓά : 1)υί; ΐΚβ τ^οπιβη, αηά ίΐιβ Ιϋϋβ οηβδ, αηά Ιΐιβ οοΧα&, αηά α11 
Ιΐιαΐ 18 ίη Ιΐιβ οΗ^, βνβη α11 Ιΐιβ δροίΐ 11ιβΓβο£, δΐιαίΐ 1;1ιοα Ιαΐίβ ηηΐο ϋιγ- 
8β1£ ; αηά Ιΐιοη δΐιαίί; βαίι 1;Ηβ δροίΐ ο£ ΙΜηβ βηβπιίβδ, -ν^τΐιίοΐι ^6110να11 Ιΐιγ 
Οοά Ηαϋι §^νβη Ιΐιββ." 

226. ΤΓαηδΙα^Θ : 

1. Τ1ΐ6 Αοΐιαβαηδ \νί11 ρΓΘρ&Γβ αηοϋιβΓ ^ίίί; οί ΗοηοΓ ίιη- 
Γηθίΐίαίβΐγ {οΓ Α^αιηΘίηηοη, ίη ογοΙθγ Λαί ηοί αίοηβ οί α11 ίΐιβ 
ΑΓ^ίνβδ 1ΐ6 ΐΆΆγ 1)6 ΛνίΛοαί 3, ρπζβ οί ΙιοποΓ ; ίοΓ ίΐί 18 ηοί 
8Θ6Π1Ι7 80. 2. 7^7 ^1^ 8^β ^^^^ ^^β ρΓίζΘ οί ίΙΐΘ ^ίη§ 18 
^οίη^ 6ΐ86\ν1ΐθΓ6. 3. ΤΙΐΘΓΘαροη αΐΐ ίΐιβ Αοΐιαβαηδ ίΐη8\νβΓθ(1 
ίΙΐ6 8\νίίί-ίοοί6(1, ^οά-ΐίΐίβ Αο1ιί1ΐ68. 4. Τΐιβ 8οη οί Αί)Γ6α8 
\νίΐ8 ϋΐ6 πΐ08ί ^1οΓίοα8, 1)αί ί;1ΐ6 ιηο8ί αναηοίοαδ οί α11 πιβη, 
ίοΓ 1ΐ6 \ν3,8 ηοί \νί11ίη^ ίο ^ίνβ 1ιί8 ο\νη ρηζθ οί ΙιοηοΓ 1)α6ΐ^ 
ίο 1ΐ6Γ 1)6ΐονθ(1 ίιιϋιβΓ, 1)6οαα86 ΙΐΘ οΙί(1 ηοί; 860 ΐΏπηγ οοιηιηοη 
(8ίθΓ68) Ι^ίη^ ίΐΙ)ουί, άπα Λνΐιαί ίΐιβ ^Γ6αί-8οαΐ6(1 ΑοΗαβαπδ 
Ιιαά 8αο1ί6(1 ίΓΟίη ίΐιβ οίίίββ Ηαά 1)6βη άίνιάβά. 

227. ΟρίίοηαΙ. Αί Μβ ροζηί αηοίΤιβν νβνίβν)^ βίτηζίαν ίο ίΗβ 
οηβ αί ίΐιβ βηά ο/ ΣβΒΒοη XX ΥΠ^ βΚοηΙά Ιβ ίαΙοβη. Ββ;^στ6 

90 Ι.Ε880Ν XXXVI [228-233 

^οίη^ βιτίΤίβν ίΚβ ΒΐηάβηΙ βΗοηΙά τηαΐοβ α οΐβαη 8ν)ββρ ο;^ αΙΙ ΐΚβ 
^οτϊΠΒ ο/ αΙΙ ίΗβ ηοηηβ^ ρνοηοηηβ^ αηά αώΙβοίίνβΒ^ αηά ίΚβ νετίβ 
λιίώ, τρβφω^ ΐστημι^ τίθημι^ 8ί8ωμι^ ΐνΗ'^'> ^^<^ €ΐμί, ίη αΙΙ νοίοβΒ^ 
τηοάβΒ^ αηά ίβηβββ, ιυτίλ βρβσίαΐ αϋβηίίοη ίο ίΚβ ραΗίοίρΙββ αηά 
ίηβηίύζνβΒ. Κβρβαί ίΗβ άνίΙΙ ^Ότ ίΚβ β/τ%1 Κηηάνβά αηά ίν)6ηί^' 
βυβ νβτΒβΒ ίη ίΗβ Ιοβαίίοη ο/" ^^οντπΒ^ α% αί ίΗβ βηά ο/ Σβ88οη 
ΧΧνυ. ΡΙβηί^ ο/ ζϋΗίίβη υϋονίο βΗοηΙά Ιβ ρίνβη^ ίορβίΗβν 
ινίίΗ οναί τβσίίαίιοη. 

Ι.Ε880Ν XXXVI 

ΙΚΚ£θυΐΑΚ ν£ΚΒ8 

Ιι,ΐΑϋ, 126-132 

228. δοπίΘ νθΛδ αίΘ ίοηηβίΐ ίΙΐΘ βαπίθ αβ Γβ^αΙαΓ νβΛβ ίη 
-μι ίη ίΙΐΘ ρΓΘβθηί αηά βιβί αοΓίδί δγβίβπιβ, 1)αί αίθ πιογθ 
ΟΓ 1β88 ίΓΓβ^αΙα,Γ ίη οβΓίαίη Γθδρβοίδ. 8οηΐ6 οί ίΐΐθδβ άο ηοί 
Ιιανβ ίΙΐΘ δβοοηά αοήδί. 8ο ίαΓ αβ ϋιβγ Ιιανβ οΛθγ ίοΓπιβ 
ϋΐθ}Γ {ο11ο\ν^ ίΙΐΘ αηα1ο^7 οί \νω. 

229. ΟβΓίαίη νβΛδ Ιιανβ βΘοοηά ρβΓΪβοίΐδ αηά ρΙαρθΓίθοίβ 
\ν^ίί1ιοαί ίΙΐΘ ίβηββ βαίΒχ, ίΐιβ βαηΐθ αβ νβΛδ ίη -μι. ΤΗθίΓ 
ρβΓδοηαΙ βηάίη^β αΓβ αοΐάβά άιταοίΐγ ίο ίΐιβ υθγΙ) βίβηι. 

230. Ιη Ιίΐιίβ οίαββ 1>€ΐοη^8 ύϊβ τβ^αΙαΓ νθΛ οΙΒα (2ά ρβΓΪ. 
οί *€*δω, \7ίί1ι ρΓβ8. πιβαηίη^) Ιοηοιν^ λνΐιίοΐι ίδ ηοί; Γβάαρίί- 
οα1}β(1. ΤΙΐΘ ρΙαρβΓίβοί (\ν^ί11ι ίπιρβΓίβοΙί πίθαηίη^) ί» ^&α 
Ιοηβια. 

231. ΙιβαΓη ίΗβ οοηία^αίίοη οί εΙμι βοτηβ^ ρο^ φημ( βαί/, 
»ρβαΐ€^ ημαι «Υ, 1)β 8βαίβά^ κβΐμαι Ιίβ^ νβοΗηβ, ίΐιβ ρβΓίβοί 
οΖδα Ιεηοίϋ^ αηά Λβ ββοοηά ρβΓίβοΙί (^ίίΐιοηΐί ίβηββ 8η£&χ) 
οί ΐστημι 8βί^ βίαηά^ 924, 964-969. 

232. ΟρίιοηαΙ : 

233. νοοΑΒυυνκγ 

91 234-235] ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ Ι(-αλαΐΓάΙ« (άλαιταγ-), έξαλαιτάξο, 

ΤΐϋβΓΐ^. 

€ΐΓ-αγ€(ρ» (&γ€ρ-), ΙΐΓήγ€ΐροι, Ιιταγή- 
Ύ€ρμ€ϋ, ΙΐΓηγ4ρ6ην οοΐΐβοί), ^ΙίΙιβΓ 
(ίο^βΙιΙιβΓ). 

*ΙΐΓ€(κ« (ρ€<•κ-, ροικ-, ρ^κ-), Ιιτ-έοικοι, 
ρβ^^', (18 ρτ€8, 1)β δθβιηΐγ, 1)β βϋίη^ 
(βϋΙΐΘΓ, ίΐίδο, ίη αάάΗίοη). 

Ιν-Τ€(χ€0«, Ον "\Υβ11-'ν\Γ£ΐ11β(1. 

θ€θ-€ΐκ€λο«, η, ον ^οάΐί^β. 

κλέιττ» (κλιΐΓ-, κλοΐΓ-, κλαΐΓ-), κλ4ψω*, 

Ικλέφθην)- (Ικλάττην)* δίβο,ΐ, 1)6 

8ΐ;Θ&Η1ΐ7, άβοβίνθ, Μάβ. 
νόο«, ου, 6 πήηά, ρ1»η, ρτίΓροββ. 
&-$€, ί(-δ€, τό-ε€ ΐΜδ, %)ι?Λ, ; ]ΐ6, δΐιβ, ϋ. 
οντ«(«) ϋιπ8, 80, ίη "1;Μ8 ιυλ^. 
ΐΓαλ(λ-λογο$, τ;, ον ^θ,ΙίΙιβΓβά "1;ο§β11ιβΓ 

8,^£ΐίΐ1, Γβ-0θ11βθ1β(1, Γβ-ί188βΐηί)1β(1. Ίταρ^ρχομαι (Ιρχ-, 4λθ-, Ιλνθ-, {λ€νΟ-), 

^ιΐΓαρ€λ€ύσομαι, ιταρήλθον (ιταρήλν- 

θον), ναριλήλνθα (ιταριιλήλουθα) 

βν&άβ, Ρ&88 1)7, ουί'νήΐί, βΙιιάΘ, 

οίΓΟπιηνΘηΙ;. 

ΊΓοβί (βηο/.) βνβΓ, αί αηγ ϋιηβ. 

Ίτρο-ΐ-ημι («τη-, σ•€- = ή-, 4-), ιτροήσ», 
ιτρο^ηκα (ιτροήκα), ιτροιίκα*, 1^ρο^^ 
μαι*, ΐΓρο€(θην δβηά ίοΓ^&Γά, 8βηά 
£θΓΐ;1ι, §ίνΘ ηρ. 

τ€τρ€ΜΓλή £οαΓ£ο1ά, ςυ&άηιρίγ. 

τρι-ιτλή ίΙΐΓββίοΜ, ^ήρΐ^. 

Τρο(η, 7/9, η Τγο7, Οίβ €1% α /ατηονβ 
αηοίβηί αίΐ^ ίη Αδία Μίηοτ, οοτη- 
τηαηάίπί/ ΐΚβ ΗβΙΙββροηΙ (βατάα- 
ηβΙΙβδ), Αοοοτάίηρ Ιο ϋΐ€ Ιβ^βηά ίΐ 
ΐνοβ «αοΐύβά 1)7/ ϋΐ€ αηοίβηΐ Οτββία, 
ηηάβτ Αξ/ατηβηιηοη, α/Ϊ€ν α 8ίβρβ 
ο/ ίβη ί/€αΓ8. , , ϋβΓίγαίίνβδ : Η6ρίο-ιηαηία(ο), οΙθρβ-γάΓα ; ίβίΓα-^οη, 
-ΙιΘάΓοη, -ιηβίβΓ ; ^η-ρΐ6(1), -ρίγ, -5οηο-ιηθί;Γ)Γ, -πιβ^βΓ, -ρο(1; 

234. ΤΓ&ηβΙαίθ : 

1. Ιττέοικζν * Αχαιούς ^έρα τταΧίΧΚο^α βασιλήι €7Γα^€{ρ€ίν ; 
2. νυν μεν * Α^γαμεμνων ττροήσα \ρϋσηίΒα κούρην ίΧίκώττιΒα . 
θβφ ίκηβοΚφ^ ύστερον δ* ^ΑχαυοΙ τον άττοτίσονσιν» 3. δώσβ*^-* 
Ζβύς ^ΑγαυοΙσίν ττοθι εξαΧαττάξαι Ύροίην ττόλιν 4υτ€{χ€ον. 
4. *ΑχαίοΙ ττροσβφησαν ^ΑχιΧήα ττοΒάρκβα. 5. άβαθος μέν 
ίση θεοβίκεΚος *Αχ4λλ€υ9, κΧέτττβί δέ νόφ καΐ έθέ\€ΐ τταρέλθέίν 
* Α^αμ4μνονα ανακτά άντρων, ν« 

235. Κβαά αη(1 ^Γαηδίαΐ^β : 

ΙΙίαά, 126-132 

Χαούς δ' ουκ €7Γ€0ίΚ€ τταλ/λλογα ταϋτ €7Γα^€ίρ€ΐν. 126 

άλλα συ μίν νυν τήνΒβ θεφ 7γ/}0€9, αύτάρ * Αχαιοί 

92 Ι.Ε880Ν XXXVI [2« 

τ/κΐτλ^ τΐτραττΧ^ τ' άττοτίσομίν, αϊ κ4 ιτοθι Ζ«ϋί 
!φΛ£φσι ΊτόΚίν Ύροίην έυτΐίχΐον έξαΚαιτάξαι." 

τον θ" άτΓαμίΐβόμΐνον ιτροσ^φη κμείων 'Χ/γαμίμναν • 180 
" μη Βη Οντων, ά'γαθός -ττΐβ βωμ, θεοίίκίΧ' Άχίλλίΰ, " '' ' 

«λήττί νόφ, ετΓΐΙ ον ΐΓαρ€\€ύσ€αι οΰδε' μβ ιτίίσβίί. 

236. 12β. λβαί*: 971. Ια άβΐηαικίίιι^ » ρπζβ ίιιιιηβςΙΐ&(«ΐ7 (νβ. 118), 
Α^ιηβπιηοιι ββββιΐβ Ιΐι&ΐ ίΐ ϊβ ηοΐ βΐϋη^ (νβ. 119) Ιΐΐ8ΐ οηβ οί Ιιιη γ&ιιϊ 
8ΐιοιι)[1 1>β ϋΐΒ οαΐγ οηβ Ιο βαίίβΓ ίΓοιη ΙαεΙι. ΑοΜΙΙββ γβΙογΙβ Ιΐι&ΐ ίΐ ϊβ 
ηοΐ βΐΐϊη^ ΐίΙΙΐΒΓ (οΙιββΓτβ ίΐιβ ίοΓΟβ 
οΐ Ιτή ίη Ιιήοικι) ίοΐ ΐ!)β ρβορίβ Ιο 
^τ6 αρ αΐΐ ϊΐιβΐτ ρηζββ (ίοιικν ϋαΐΛ 
\κΛαξ εΰΐιοβά \)γ ί-πάικΐ) 

127. ιτρΊι [ίτριά-ημι] ΑοΙιιΕββ αύ• 
Ιβιηρ)» Χο βάορϊ α οοηοιΐΜΪοΓ7 ^β« 
Ιϊΐιι ίΗβ Ιιηρ7 Α^πιρπιηοιι ιβ ίη ηο 
ιηοοά ίο ΙΐΒΐιβη Ετβη ΙΗοιι^Ιι 1ιβ 18 
οββΓβά Λ Γβίπιπι οί ϊΙιΐΎθ ΟΓ ΐοιίΓ Ιιυη 
ιΐτβά ρβτ Οθηΐ οη Ιιιβ ιηγβίίπίβηΐ }>γ 
Αοΐιίΐΐββ, βρβδϋηβ ίοΓ ^11 ΐΐιρ Αο1ι&6- 
αηβ, ϊΐιϊβ 18 ιηαάβ οοαΐίιίξειιΐ υροπ 
ϋιβ'ίαΐΐ οί Τγο^, ιτΐιίοΐι ίβ ησϊ αϊ αϋ 
■ατβ, ϋτιιΐ ιηίςΐιΐ Ι3θ &1 α τ6Γ7 ΐηάβΐ- 
ίηϊϊβ ίαίιΐΓβ άαίβ. ΤΗβ &ρρβιι1 Ιο 
((ϊνβ υρ ίΐιβ ^1 ίο ϋιβ ξοά, ινίο, 
Αϋοοηΐϊη^ Ιο ΙταιΙϊΐίοηΔΐ Γβΐί^ουβ 
ϊββοΜηΕ, ιηίκΐι*! Ι^β β:ΐρβοί«ά ίο Λάά 

. , , ,,. ,,, , ιη ιυβ ΜΐιρΌΐιηυ »Γϊ Β»π «1* ιπΜοηΓϊοι 

βΟΜβ βΟΓί θ£ ΓΘΤΙτά οί ΙΐΙΗ 0«η (" Μΐά ,ι„ ^,,, ^, .„3 ΙΙΐΒ Βϋ-ΓΜίβΙ ί.βο»•. 

βτβΓ^οηβ Ιΐιιιΐ; Ιιβίΐι ίοΓ8»1ιβη Ιιοιιβββ, 

ΟΓ 1>ΓβΐΙΐΓβΙ1, ΟΓ βίβίβΓΒ, ΟΓ £&ΐ1ΐΡΓ, ΟΓ ΙΠΟίΙΐβΓ, ΟΓ ΤΤίίβ, ΟΓ ΟΐΐϊΙΐίΓρη, ΟΓ 1&πΛβ, 

ίΟΓ ιη^ ααπιβ'Β β^Ιιε, βΐιβίΐ Γβοβίνβ ίΐη )ιιιηιΐΓϋ4 ίοΐά"), ίκ ΙιιηΙ ιιρυη ίΐιβ 
ΙΐΜΐΙ-Ιιβαάβά ΑςαηΐΕΐηιιοη. 

128. τρΜτλη τ«τρα*λή τ' : 1/ΐΓ€ί/Μ, ^ία, ίΡίη /οιιτ/ιΛιΙ. 

12β. Βνί"^) (ίί"") - βί^^^β Ιίιβ οίΐ^ 18 «β11-»3ΐ1β<1 {Ιντίίχαη'), \\λ Οβρ- 
ϊιιι« βοαίιΐ οηΐ^ Ιμ ιηαιίβ εβΗαίπ 1ι)τ «Ιίνίηβ Λ»αηΛ3,Ώ.ΒΚ. " Αηά <Τ(ί1ιον&1ι 
β&ί<ϊ αιιϊο ^0811I)», 8ββ, Ι Ιϋΐτβ ^νβη ίηΐο Οιίικ: ΙιεικΙ •ΤβπΕΗο. . . . ΑηΑ 
^β 8ΐι&11 οοπιρ^ Ιΐιβ εϊΐ7> &ί1 7^ ™*^° '*' ^^ ^'ΐΊ Κ" τηκη^ ιιΙ)οιιϊ ϊΐΐθ 
οΐΐ^ οηοβ. ΤΙιαβ βΐιαίϊ ίΐιοιι άο ηχ Λα,γΆ. Λπιΐ βι;ν•!ΐι [ΐπβΗΐΜ βΙι^ΙΙ \>ν3.τ 
1>βίθΓβ ϋΐ6 ατί ββτβη ΙπιιηρβΙβ οί Γαηι.ι' Ικιπιβ: ο,ηΛ Ιΐιη ΗβνΒΠΪΙι ΛΛ^ ;« 
βΐιαϋ οοπιραββ Ιΐιβ οίΐ; βετβη Ιϊπΐϋβ, λτιΑ ύικ ρπΐΜΐιι μΙιιιΙΙ 1>Ιο» ηίΐΗ Ιΐΐ6 
διι,ΤΒΒ Ρβλοηβκτ ΡΗΟΜ ΜγϋΒΝΛ 

ΗΜΙοπϊΙ ΜΟΜΟΙΡ, Α11ιβρ> 

■ιι4 Ιιιι^β ιΙΜΛί. αϊ Μ^μπηβ νιπίοπ. 237] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

Ιηιιηρβίΐδ. Αηά Η βΐιειίΐ οοιηβ ^ο ρ8.88 ΙΙι&Ι τ^ΐιβη Ιΐιβγ πια^β λ 1οη§ 1)1α8ΐ 
ΐί^τΗΙι ΙΙΐΘ Γίΐιη'8 ΗοΓη, Άηά τ^Ιιθιι ^β Ιιβο,Γ Ιΐιβ βοπηά ο£ 1;1ιβ ίηιιηρβί, λ11 
Ιΐΐθ ρβορίθ 8ΐΐ£ΐ11 8ΐιοπ1 τπ1;1ι 3. ^68,1; 8ΐ3ου1;, ο-ηά Ιΐιβ ΐί\Γίΐ11 ο£ 1;1ιθ οϋγ βΐι&ΐΐ 
ίίΐΐΐ άοτ^η ήϋΛ. . . . Αηά Η ο&τηβ ίο ραββ 8,1; Ιΐιβ 8Θνβιι1;1ι ϋιηβ, ιγΐιβη ϋιβ 
ρΓίβ8ΐ;8 1)1βν ^ϋ1ι ίΙΐΘ ίηιιηρβίΐδ, ^0811υ£ι 8£ΐίά ιιηίο 1;1ιβ ρβορίβ, 81ιοιι1;, £ογ 
^β11ον&11 ΙΐίΐΙΙι §ίνβιι ^οπ 1;1ιβ οίΐτ^. ... 8ο ίΚβ ρβορίβ βΐιουΐίβά, νΚβη Ιΐιβ 
ρΓίβ8ΐ;8 1)1βτ7 "νή^ΐι Ιΐιβ ΐΓπιηρβίβ : ίΐηά ϋ οαιηβ Ι;© ραββ, "ν^τΐιβιι ίΐιβ ρβορίβ 
Ιιβο,Γά 1;1ιβ 8ουιΐ(1 οί 1;1ιβ ίηιιηρβί;, 8,ηά Ιΐιβ ρβορίβ 8ΐιοπ1;βά ^Ιΐι ά ξτβ&ί 
8ΐιοιι1}, ίϊιοΧ ϋιβ 'ν\Γ8.11 ίβΠ άοιγπ βθ,Ι;, βο Ιΐιαΐ; 1;1ιβ ρβορίβ "νβηί ιιρ ίηΐκ) 
1;1ιβ οϋγ, βΥβτγ ώϊλώ. 8^τ2Λ^\ι^ 1)β£θΓβ Μιη, β,ηά ίϊι&γ ίοοΐ: Ιΐιβ 01*7." " Αηά 
^0811α£ι 88,ίά πηΐχ) 3,11 ίΐιβ ρβορίβ, Τΐιαβ 83ί1;1ι ^β11ον8ι11 Οοά ο£ ΐ8Γ8β1. . . . 
Αηά γβ ΥίβηΙ ονβΓ ^ο^(^^,η α,η(1 βαιηβ ιιηΐο ^βΓ^^110 : β,ηά 1;1ιβ ιηβη ο£ 
^βΓ^^11ο £οπ§Μ 8,§;αίηδ1 γοη. . . . Αηά Ι άβΙίνβΓβά ΐΚβηι ίηΐιο 7011Γ 1ιειηά.'' 
— Ίτόλιν : οΙ)ίβο1 ο£ Ιζαλαπάζαι. 

131. δί| ονΓ«9: βγηίζβδίδ, 586. — ύι,•>(αΛ6% ΐΓ€ρ 4ών (οοηοβββίνβ) : οΙίΗοηρΗ 
ι/οη ατβ ΙίΓανβ. 

132. νόφ : 1009. — ΐΓαρ€λ€νσ€αι ίβ 8, β^Γβ Ιαΐίβη £γοπι ίΐιβ ΚΜϊβ οςη 'ββ : 
1/οη δΗαΙΙ ηοΐ ρ<ΐ88 {ιηε), Α^απιβπιηοη 1)β^η8 Ιιίδ δρββοΐι &8 άίά .^^ιίΐ- 
1β8 (νδ. 122) 1)7 θ,άάΓβδδίη^ Ιιίβ ορροηβηΐ ^ϋΗ α Ιιί^ΐιΐ^ 1ιοηοΓ&1)1β ϋΐΐβ, 
ιγΐιίοΐι 18 ίπιπιβάίαΐβΐ^ £ο11ο\νβά Ι)^ α,η £ΐΙ)ηδίνβ ίβΓπι. Τΐιβ ^^\Λ ίβ οη, 
8,ηά ΙΙιβΓβ ίδ ηο Ιαηιίη^ 1)£ΐο1ί: ηο^. — κλ^ιττι νόφ, Ιο Α^&ηιβηιηοη αηγ 
οη6 τ/νΐιο 1ΐ£ΐά ίΐιβ ρΓβδηηιρϋοη Ιο ορροδβ 1;1ιβ ιγίΐΐ ο£ ίΐιβ πιί^ΐιΐ;^ ^ίϋ^ ο£ 
πιβη πιηδΐ; 1)β 3, δοουηάΓβΙ; 3ηά 3δ Οαΐοΐιαβ "ν^τ^δ 3, 1ΐ3,Γ (νβ. 108, βίο.), βο 
ΑοΚίΙΙβδ ίδ 3 ί1ιίβ£ 3ί 1ιβ3Γί. ΤΜδ 3ββιΐ83ϋοη ^οπίά 1)β 3 ^&νβ ίηβπΐί ίο 
ίΐιβ £Γββ 3ηά £Γ3η1ί ΑοΜΠββ. Οη 3ηοί1ιβΓ οοο38ίοη, νΐιβη Γβ£βΓΓΠΐ^ Ι)^ 
ίηηηβηάο ίο Α^3,πιβπιηοη, 1ιβ βαγβ, " Γογ 1ΐ3,ίβ£ιι1 ίο πιβ βνβη αβ ίΐιβ ^ίββ 
ο£ Ιιβίΐ ίδ 1ιβ ί1ΐ3ί Ιιίάβίΐι οηβ ίΗίη^ ίη Ιιίβ 1ιβ3Γί β,ηά πίίβΓβίΙι αηοίΙιβΓ." 
Α^3πιβπιηοη £ββΐ8 δαΓβ ίΐι.αί Αοΐιίΐΐββ ίδ ίΓ^ίη^ ίο 8ίβ3,1 Ιιίβ ριίζβ ίΓΟίη 
Ιιίπι δβΟΓβίΙγ, 1)7 1ΐ3νίη^ Ιιίπι ^νβ ΗβΓ αρ ^ίΚοπί 1)β8ίο^η§ αηοίΙιβΓ 
προη Ιιίπι. Ηβ ίδ ηοί 83ίίδββά ^ίίΐι 3, να^β ρΓοπιίββ ο£ £πίαΓθ Γβοοιη- 
ρβηδβ, οοηίίη^βηί προη 3η ηηοβΓί3ίηί7, ίΐιβ β3θ1ί ο£ Τγο7. ΑοΜΠββ 
δρβ3ΐνδ Τ7ΐΐ3ί ίδ τί^ΐιί 3ηά ίηιβ ; οη ίΐιβ οίΗβΓ 1ΐ3ηά, ίΐιβ βΐ3,ίιη8 ο£ Α^ 
πιβπιηοη 3Γβ ηοί Λνίίΐιοπί ]*ιΐ8ίίοβ. Τΐιιΐδ ίΐιβ ροβί ^ί1ι βητρ&θβίη^ Λτί 
3,ίίή1)ΐιίβ8 ίο β3θ1ι ίΗβ τ^ΟΓάβ 3,ηά ββηίίπιβηίδ £Γθΐη "^Μοίι ίί "νιταβ ίπιροδβί- 
1)1β £θΓ ίΚβ (ΐη3ΓΓβ1 ίο 1)β ανοίάβά. 

237. ΤΓαηβΙαίβ : 

1. Τνΐιαί ίΙΐΘ Αοΐΐθ,θαηβ Ιιαά βαοΐίθά ίΓοιη ίΐιβ τν^βΠ-ΐΛΓ&ΙΙβά 
οίίίβδ Ιιαά 1)6βη (ϋνίάβά, αηά Α^αιηβιηηοη \ν^8,8 ηοί \ν^ί11ίη^ Ιό 
^αΛΘΓ Λίβ ίο^βίΙιβΓ α^αίη ίΓοπι ίΐιβ ρβορίβ. 2. Ι£ Α^απιβπι- 

94 .Ή• ΧΕ880Ν XXXVII [238-240 

ηοη νίΠ §ίνβ τιρ Ηίβ ρΓίζβ οί ΗοηοΓ ίο ίΙΐΘ §0(ΐ8, ίΐιβ ΑοΗαβ&ηβ 
ψιΠ Γβοοιηρβηββ Ιιίιη ΛΓβΘίθΜ, γβΒ. ίοπΓίοΙά, ίί θυθγ ίΙΐΘ ^οάβ 
\ν1ιο Ηανβ Οΐ7ΐηρίίΐιι ΙιοιηΘδ βΐιοιιΐίΐ ^Γίΐηί ίο Λβιη ίο 83.οί 
ηίίβτΐγ ϋΐΘ \ν^β11-\νιι1ΐ6(1 οϊίγ οί ΡΓίαιη. 3. Ϊ1ΐ6 Αοΐιαβ&ηβ 
αιΐ8\ν^βΓβά Λβ Γΐιΐίη^ Α^&ιηΘίηηοη αηά βαίίΐ, " Τΐιου^ΐι 7011 
αΓβ νβΓ7 1)Γ&ν6 ίη λυεγ, (ϋνίηβ 8οη οί ΑίΓβιιβ, (Ιο ηοί; 1)Θ 
Βίβαϋΐιγ ίη ιηίηά, ίοΓ Ίί ίδ ηοί; βϋίη^ ίοΓ β. \&τγ ται§1ιίγ ίϊη§ 
Ιο οιιίίνίΐ; Λθ ρβορίβ αηά ρΘΓβπ&άβ Λβπι βνίΐΐγ." 

Ι^ΕδδΟΝ XXXVII 

ΡΚΕΡ08ΙΤΙ0Ν8 

Ιι,ΐΑΡ, 133-141 

238. Κβαά 0{ΐΓ6ίπ1ΐ7 1048-1061. 

239. ΌρίζοηΙ^ι^ . 

240. ^ νοΟΑΒυ Ι-ΑβΥ 

ΑΧΛ9, αντος, 6 Α]λχ. δ€νομαι (δ€ν-, δ€υ€-), διυήσ-ομαι, 4δ€ύ- 
αίρέ» (οίρ€-, ΪΚ-), αΙρήσ-Μ, Ιιλον ησ-α \'άθ\ί, ηββά, 1)6 ίη >Υϋη1ί. 

(ιΐλον, 584-585), η ρηκα* ηρημαι*, 4ρΰω (ριρυ-, ρρυ-), Ιρν», €ΐρυο'(σ')α, 

4ρΛην* 1»^:β,8βίζβ, (1βρήνβ,(λ/ϊίν/.) €ΐρυ(σ')μαι (1γ3,^, άτΆ^, Ιαυηοΐι. 

ο]ιοο86. ήμαι (ήο*-) (ρΓ(ί8. οηΐι/) δϋ, 1)β δβίΐΐβά. 

λλ<, όλ09, 6, ^ 868,, 1)ΐΊΐΐ6. μι^όΙ$, αινο, αν Μϋοΐν, ά•ά,τ^, ά\ΐ8\ίγ. 

&ντ^ιο«, ι;, ον 6<)πίΥ£ΐΐ6η1, οι β€[ΐΐ3,1 μετα-φράζω* (ψραδ-), μιταφράσ-»*, 

Υ&Ιηβ. μιτ^ψρασ-α (μ<Τ€ΐΓ^ψραδον), μΛΤΟτ 

&«ο-€ί-$«μι ($«»-, δο-), &ΐΓθδώ<Γω, άιτ^- ιτ^φρακα^ι^, μβταιτ^ψρασ-μαι*, μιη- 

δΜκα, &«οδΙ8Μκα*, &•ιτο84δομαι, &ιγ€- φράχτΟην Ιβΐΐ, ρυίηΐί οπίί, άβοΙ&Γβ ; 

δάθην ^νβ 1)&ο1ζ, Γβ1;ιΐΓη, β^ίνβ τ/ϋΥλ, οοηδίάβΓ ΙίΐΙβΓ, ρΐβ,η ΙιβΓβ- 

ΛΥίογ, Ρ&7. β,ίΙβΓ, Γβίΐϋοΐ; οη Ι&ίβΓ. 

άρ-^ιμ-Ια-κω (Αρ-), ήρ»** (ήρ^ρο")» Όδυσ•(σ•)€ν8, ήος, 6 Οάγβββίΐβ 

&ρηρ«ι, ηρ^ν ίοίιι, ϋΐ, 8αϋ, ίΐάαρί, (ϋίγδδββ). 

α^]π8ΐ. δΐΓ(ΐΓ)ω« 111 οΓάοΓ ϋιβ,ί, ίΐιαί, Ιιοντ 
α&η•« ίη Ιΐιβ βαιηβ "νίΆγ, Ιΐιιΐδ, 8υ, (Ιΐιαΐ). 

' &8 ιη&ϋβΓβ ηο^ Λτβ. πόβ, η, όν ϊϊιγ, ίΐιπιβ, 7οιιγ(8). 

Οβην&ϋνββ : βαΐ-ί, -ίηβ (603-004:), 1ια1ί-βυί;ίο(8), -ο- 
5Γ&ρ1ΐ7, Ιιαϋί^β ; ιιχίοπι(αί;ίο) ; (1θ8β, (Ιολυγ^ ; πιβΐίΐ(η)- (208). 

95 241-243] ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

241. ΤΓ&ηδΙαΙβ : 

1. ουκ €θέ\€ί *Αχίλλ€ν9 Αγαμέμνονα Βευόμβνον ^σθαι^ οφρ* 
αύτοζ €χτ) ηβρα^, 2. * Αγαμέμνων ησται αΰτω^ Ββνόμενος^ κβΧε- 
ται δ* *ΚγιΧηα η4ρα^ αττοΒοϋναι. 3. μβ^γάθύμο^ Άχίλλβνς ου 
8ώσ€ΐ ^Α'γαμβμνονι ττολλά γφα, αρσώζ τά κατά, θύμόν^ &7Γ(&ζ 
βσονται αντάξια. 4. εΐ δβ κ€ μη Βώωσιν *Α)(αιοΙ μεγάθυμοι 
Ύ^ρα^ * Αηαμέμνονι^ αρσαντ&ζ το κατά θΰμόν^ οττως βσταί αντά- 
ξίον^ αύτόζ κ€ν βΧηται ή ^βρα^ *Αχιληοζ ί} Αϊαντο^ ί} ^ΟΒυσήος. 
5. Αγαμέμνων Ιών βΧηται ^€ρα^^ βλών δέ το α^τ;, Άχίλλβνί δ^ 
κεν κεχΚώσβταί^ τόν κεν Ά^αμβμνων ΐκηται, 6. ττάντ^ξ * Αχαιοί 
μετεφράζοντο ταύτα κα\ αΰτίζ. 7. εϊρυσαν νηα^ μβΧαίνάζ €& 
αλα Βίαν. . 

242. Κβαά αηά ίΓαηβΙαίβ : 

ΙΗαά, 133-141 

η έθβΧα^^ οφρ αύτος βχτ;^ ^βρα^^ αύτάρ €μ αδτω9 

ησθαι Ββυόμενον^ κέΧεαι δβ με την^ αττοΒοϋναι; 

άλλ' €1 μεν Βώσουσι ηέρα^ μεγάθυμοι ^ Αχαιοί^ 186 

αρσαντ&ζ κατά θυμόν^ οττω^ άντάζιον εσται — 

εΐ δβ κε μη Βώωσιν^ βγω Βε κεν αύτοζ εΧωμαι 

'ή τεον 'ή Αΐαντος ιών 'γερας^ ή ^ΟΒυσήοζ ^λ|^\^^^^ 

αξω έχων ' 6 Βε κεν κεχοΧώσεται^ δν κεν ΐκωμαι, 

αλλ* ^ τοι μεν ταύτα μεταφρασόμεσθα καΐ αντι^^ 140 

νυν δ' αγβ νηα μεΧαιναν ερύσσομεν εί^ αΧα Βιάν, 

243. 133. Ιχηβ : ^'ββ/?, 1115-1116. — έΐφρ* αύτό« Ιχη« -γέροφ : ρατβηΙίΙιβίΓ 

108,1. 

133-134. 8&ί(1 ίη δοοΓηίιιΙ β,ικΙ 1)ίϋβΓ άβΓίβίοη. Τΐιβ ςαββϋοη ίβ ο£ 
οουΓββ " τΙιβΙοΓίοαΙ," ίίικί ίβ £ΐ ιηυοίι βίΓοη^βΓ ρΓβδβηΙιηβηΙ οί Μβ νίβ'νΐΓ ϋι&η 
ίί Ιιβ Ιιβ,ά ιηαάβ Ιΐιβ ροδίϋνβ β,δββΓίίοη £ΐη(1 αοοπβαϋοη ϋιαΐ ΑοΜΙΙββ Ιι&ά 
δΐιοΐι 8, ρΐαη ίη ιηίη(1. Τΐιβ αηβτνβΓ ο£ Α^α,ιηβιηηοη ίο ίήβ οΙΐΒ,Γ^β οί οονβΐτ 
οαβηβββ 1)7 ΑοΚίΙΙββ, ίβ ίΐιο,ΐ ΑοΚϋΙββ ίβ 1;1ιβ οηβ τνΐιο Ιιβ,β α ββίββίι βηά ίη 
νίβ^, αηά ϋΐΒ,Ι Ιιβ λνίβΐιβδ {ιιγΙΚθγ Ιο (ϋβ^Γβ,οβ ΐΚβ οοιηιη&ηάβΓ-ίη-οΙιίθί ίη 
Ιΐιβ βγββ οί ίΐιβ Άττηγ \)γ Ιίΐΐίίη^ ο,τνο,γ Ιιίβ ρήζβ οί ΗοηοΓ, ^Ηίΐβ Ιιβ Ι^ββρβ 
Ιιίβ Ο'ν^τη. — αύτ05 : τ/οαηίί^Ι/, 8,8 οοηίΓαβΙιβά ^ϋΗ ιηβ &ηά τηγ βϋπβ,ϋοη. 

135. Α^ίΐιηβιηηοη Γβρβίΐίβ Ιΐιβ ^ΟΓάβ οί ΑοΙιίΠββ Ιη νβτββ 123, Ιο ίηάί- 

96 Ι.Ε880Ν ΧΧΧνπ [244 

β&ίβ Ιιίβ Γβ&άίηβββ ίο Λ^^&ρ^ ^Υ^2Λ, ρΐ&η, 1>ιιί ^ϋι Ηίβ οτ^η βοηάίΐΐοηβ, ηοΐί 
ϋΐ086 οί ΑοΙιίΠββ, αηά ϋ ιηπδΐ 1)6 άοηβ που). 

136. ΤΜβ 18 ρβΓ]ι&ρ8 ρτιτβ 8υΙ)ΐ6Γίιι^6. Α^ιηβιηηοη ιηα^ ηοΐ 1)β βοη• 
ήάβΐΊη^ ϋιβ ρο88ίΙ)ί1ϋ7 Ηβ ιηβηϋοηβ ΙιβΓβ, 1)α1 ιη^ιγ Ιιανβ ββ,η^ΐιΐ αη βνϋ 
ίηβρίτ&ϋοιι Ιο γοΙ> ΑοΜΙΙβδ οί Ιιίδ ρήζβ, αηά βο τνΐιβη Ιιβ αδδ&ίΐβ Μιη Ι)^ 
(Ιβιη&ηάπι^ μη κλέπτε νόω (νββ. 131-132), Ιιβ ιηαγ \>β βΓηρΙο^ίη^ α άβνίοβ 
^οτπι Ιΐιβ ^ογΜ αΓου.η(1, οί αοοπδίη^ Ιιίδ βηβιη^ οί α οήιηβ ^Μοίι Ιιβ ίβ 
βοηΐβιηρί&ϋη^ Ιήπίδβΐί. ΡτοΙ)αΙ)ΐ7 Α^^ιηβιηηοη ιηβ,^βδ α ^ββΙιΐΓβ αί ίΐΐθ 
βηά οί Ι^Ιιίβ γβΓδβ, ^Ιλίβΐλ \7θπ1(1 ιηβ,^β ίΐιβ αροδίορβδίδ Ιβδδ νίοίβηί. 

137. Ιλωμολ : 1146. €γώ Ληά αντάς β,Γβ β,άάβά ^ϋ1ι α ρΓΟίιά ίββίίη^ οί 
οοηβοίοιίδ βαρβήοΓ ροτνβΓ. 

138. 01)δβΓνβ Κο^ 1;1ιβ αάάίϋοη οί ίων ιηα^βδ ίΐιβ ρίοίιΐΓβ άββηϋβ Λπά 
αάάβ Λ 1χ)ηο1ι οί ϋιβ άρίΐιη&ϋο. 

137-139. Τΐιίδ 18 ίΐΐΐ ιηοΓβ βιιΙ)1;βΓίιι§β. Α^β,ιηβιηηοη Ιιαδ ηοΐ ίΚβ 
βΐί^ΐιΐβδί ίηΙίβηΐΛΟΐι οί <ϋβ1ιΐΓΐ)ίη^ Ιιίδ ί^γο ^οοά ίΐηά ροτνβΓίιιΙ ίήβηάβ, 
Αίαχ Ληά 0(ΐ7βδβιιβ, ίη ίΐιβίτ νβδίβά ή^^ΐιίδ, 1)ΐιί ίΗβ ΐγΗοΙβ ραδδα^β 
18 αΐιηβά αί Αοΐιίΐΐβδ. Α^&ιηβιηηοιΐ ΚβΓβ χηβιιϋοηδ Ιΐιβδβ ί^ο ιηί^ΐιΐ;^ 
οΜβίΙ&ίπδ ίο ίηάίοβ,ΐβ Μδ οττη δαρβήοΓϋγ. 139. " Ι &ιη ίηοΐίηβά ϊο ϋιίη^ 
ϊ1ΐΛ% Ίιβ (6 δ&ίά ^ϋι α ιηββ,ηίη^ Ιοοίε 2Χ ΑοΜΠβδ) τα^γ 1)β βηΓ£ΐ§^βά." Τΐιίδ 
18 & §οοά βχΒ,ιηρΙβ οί ΙΚθ ^ίιηΐγ ΚαιηοΓΘβίΐπβ ίη "ν^ΜοΙι ΗοχηβΓ'δ ΙιβΓΟβδ 
βοιηβϋιηβδ πιάαΐ^β. Α^αιηβιηηοη ^^Ιοαίδ ονβΓ Μδ ίΐΙ)ί1ϋ7 ίο άο 8,8 Ιιβ 
ρΐβαββδ, ^ίΐιοηί Ιΐίΐνίη^ ίο τνοΓΓγ ονβΓ ίΐιβ οοηδβ^ηβηοβδ. — ΐκομαι : 1146. 

141. Οοηβίάβήη^ ίΐιβ οΒ,ββ οίοδβά, ίΐιβ Ιίίη^ οίΐΐΐδ ίοΓ ίιηιηβάίβ,ίβ 2^(Λ\οη, 
ίο οαΓτγ οιιί Μδ ρίαπδ £ΐδ οηίΐίηβά. — μέλαιναν ίηάίοίΐίβδ Ιΐιαί ΗοιηβΓ δρο^β 
ίοΓ ίΐιβ β^βδ &8 '^βΐΐ 8,δ ίοΓ ίΐιβ βΒ,Γδ οί Ιιίδ &π(ϋβηοβ. Γγοιπ ίΐιβ ϋιηβ οί 
" Νοαίι'β &Λ " νβδββίβ ^βΓβ οΒ,ΙΙ^βά \>γ α ίΓβαίιηβηί οί ρϋοΐι, ίο ιηαΐίβ ίΐιβ 
ββ&ιηβ -^ΛίβΡ-ίί^Μ. Τΐιίβ §;ανβ ίΐιβπι ίΚβ 1)ΐ3,ο1ζ αρρβα,Γαηοβ ^Μοίι ίΐιβ 
ροβί ιΐ8β8 ίο νίβπαΐίζβ ίΐιβιη ίοΓ Ιιίδ Κβ&ΓβΓδ. — Ιρύσ-σ-ομιν [€/ουσω/ΐ£ΐ/] : 800, 
1098. 

244. ΤΓθ,ηβΙαίβ : 

1. δαΓβΙγ \7β άο ηοί ^τίβΐι ίΗαί ίΐιβ 8οη οί ΑίΓβιιβ βΐιουΐά 
βίί; (ίη/^.) ϋιιΐ8 Ιίΐοΐίίη^, ίη οιάβΓ ίΐιαί \ν6 οπΓ8β1ν68 να?ίγ ΙΐίΐνΘ 
ρηζββ οί ΙιοηοΓ ; άπα τν^β άο ηοί ΟΓάβΓ Ηίιη ίο §ίνβ 1)&ο^: ί1ΐ6 
βαβίιίη^-β^βά πιαιάβη ίο Ιιθγ άβ^Γ ίαίΗβΓ. 2. λνβ 8ΐΐ£ΐ11 ^ίνβ 
ί1ΐ6 §Γβ£ΐί-βοιιΐ6(1 Αο1ιαβ£ΐη8 ΧΆΐίπγ ρΓίζ68 οί ΗοηοΓ, αάαρίίη^ 
ίΐιβιη ίο ίΙΐΘΪΓ (ΐ68ίΓ6, 80 ίΐιαί ί1ΐ67 ιη&7 1)β βητιίναίβηί. 8. Ιί 
νβ άο ηοί ^νβ (ίί), ίΐιβ 8οη οί ΑίΓβπ8 Ιιίπιββίί \νί11 ββίζβ βίίΙιβΓ 
7ουΓ ρηζβ, ογ (ίΗ&ί) οί Α;αχ, ογ οί Οά^ρβ^μ^, &ηά ινίιβη 1ιθ 

97 245-247] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 1ΐ8;8 δβίζβά (ίί), 1ΐ6 \νί11 1β&(1 (ϊί) ίο Λβ 1)γο&(1 οαιηρ ο£ Λβ 
Αοΐιαβαηδ. 4. Ιί Α^αιηβιηηοη δΙχοτιΜ οοιιιθ ιιροη Αοΐιίΐΐββ, 
1ΐ6 τν^οιιΜ ρβΓοΙιαηοΘ 1)6 βηΓα^βά. 5. Βτιί; Ιιβ οοηβίάβΓβά ίιΐιίβ 
&180 αίί€Γ\ν8;Γ(1. 6. λΥβ βΐιαίΐ ηοΛν άτο,ξ ιηαηγ βτν^ίίί; Μαο^ 
δΐιίρδ ίηίο Λθ άίνίηβ ββα. Ι.Ε880Ν XXXVIII (Χ)ΜΡΑΚΙ80Ν ΟΡ ΑΒΙΕΟΤΙΥΕδ 

Ιι,ΐΑϋ, 142-151 

245. Κβαά ίΙΐΘ ββοϋοηβ ίΓβαίίη^ οι ίΙΐΘ οοιηραηδοη ο£ &ά- 
ίβοϋνββ, 747-756. 

246. ΟρΰίοηαΙ : 247. νΟΟΑΒυΐ-ΑΚΥ &ν-αιδ€ίη, η%, η δΐΐίΐιηβίβδδηβδδ. 
άρχος, ου, 6 Ιββ,άβΓ, οοιηιηίίικΙβΓ, 

ταΙθΓ, ρίΐοΐ, ^ίάβ, οΐιίβί. 
βονλη-ψόρος, ον οουηδ6ΐ-1)68,ήη§, 

ίπΠ οί οοιιηδΰΐ, (ϋδΟΓββί. 
€ΐ$, μ,ία, Ιν (758) οηβ, οηΐγ, βοΐβ. 
Ικά-€ργο$, ου, ό ίΓββ-^οΛβΓ, ^ογΗιι^ 

Μβ >γί11, ΛροΙΙο. 
Ικ^ιταγλος, ον ΙβΓτίΙ^Ιβ, Β,'ν^πΐ, (ΐΓββ,ά 

(£υ1), ίή^ΐιΐίιιΐ, ίβ&ΓίαΙ. 
4ΐΓΐ-^νννμι(4ψ-^ννϋμ.ι,)(ρ€σ'-), 4φέσ(σ')ω, 

Ιφ€σ'(σ')α, 4ψ€ΐμ.αι, (Ιψ^ντμαι) (ΡοίΚ 

ινίίΚ αηά ίνίΐΗοηΙ βΗδίοη) οίοΐΐιβ, 

ίηνβδί. 
€ΐη^τη8έ$ βιιίΒοίβηΙΙγ, ίη βιιίΒοίβηΙ 

ηαπιΙ)βΓ8, Η,ρρΓορήίΐΙβΙγ, βαϋίΐΐ)!^. 
4ρέτη«, Έίο, 6 οβ,Γδίηαη, γο^θγ, δβ,ίΙοΓ. Ίδομ€ν€ύ$, ηος, 6 Ιάοπιβηβιιβ. 
{€ρόν, ου, τό . δαοήήοβ, βαοΓβά Γϋβ, 

νίοϋιη ίοΓ δβ,οήβοβ. 
καλλΙ-πάρηο$, ον 1>6ααϋίιι1-β]ΐ6β]^6(1, 

ίβ,ίτ-οΐιβθΐιβίΐ. 
κ€ρΒαλ€0-φρων, ον οτΒίίιγ-Ίχάαάβά, 

οαιιιιίιι§^-(ΐΏίη(ΐ6ά), βΐ^, ιηίικίίιιΐ 

οί ^8,111. 

6δό«, ου, η ΓΟίΐά, ^&7, ρ&1}1ι, ίοιιτηβ^, 
βχρβάίΐίοη. 

\νοκκ, ΛΟΟοιηρΚδΙι, άο, ρβΗοπη, 

ιηα^β, δ&οήήοβ. 
νΐΓό-8ρα δοοιγϋη^ΐ^, αβ^&ηοβ, ΙοοΙ^- 

ίη^ Λί άβ,ΓΜγ,/Γοτη δβηβαΐΗ (νπο) 

(Ηβ })τοιν8 (Ιταΐϋη άοινη. 
& μοι αΐίΐδ 1 αΐι ιηβ ! §οοά ^^τ&οίοαβ 1 ΟβΓίναίίνΘβ : απ-, Ιπθγ-, ιηοη-, οϋ^-, ρίΐίΓί-αΓοΙιζ^, ίο(α1)), 
ίίΓοΙι-αη^Θΐ, -1)ί8ΐιορ, -(1υ^:6, -ί-ίβοί, αιοΐι- (αβ αΓοΗ-ββικΙ, θΐκ^) ; 
ρ1ΐ08-, ζοϋ-ρΙιοΓαβ ; ΛνοΓίε (593-595) ; νββί-πίΘηί; ; ΙιίθΓ-(ΙΟΙ); 

98 Ι.Ε880Ν XXXVIII [248-250 

0&11ί-§Γ&ρ1ΐ7, -ορβ, οα1ί-8ί;1ιβηίθ8 ; βγη-, ιηΘϋι-0(1(ί8ί;), 1ιο(1ο- 
ιηβ1»Γ; (ΐΓ&5(ο)οη. 

248. ΤΓ&ηβΙαΙβ : 

1. *ΑχαίοΙ με^γάθυμοί η^αραν βρβτώζ έττιτηΒέ^ €^9 νηα μ4\αΛ- 
ναν. 2, €49 νηας 'Α'γαμβμνων βθηκεν έκατόμβην ίερηρ θβ^, 
3. ανά την θοην νηα μεΧαιναν * Κτ/αμβμνων ββησεν (1069) αυ- 
τήν ^ρνσηβα καΧλ^ττάρτ^ον. 4. €Ϊ<ζ τι<ζ άνηρ βονληφόρος ίσται 
αργίας των νηων * Αχαιών. 5. Τίη\ηιά8ηζ εκττα^Χότατοζ ανΒρών 
€σται Λρχοζ τή<; νηάζ, 6. Άχ^λλβν^ ρέξ^ι ίερά καΧ ΐλάσεται 
ζκάβρΎον ΆττόλΧωνα τοίσιν ^ΑχαιοΙσιν, 7. ου τΐζ ' Αχαιών 
ττρόφρων 7Γ€ίσ€ται βττβσιν * Αηαμέμνονι άναιΒβίην έτηβιμένφ (1020, 
1; 1071). ΛαΙ κ€ρ8α\€Οφρονι. 8. ου τις έθέΧει 686ν έλθβΐν ^ 
ανΒράσιν μάχεσθαι Ίφι. 

249. Κβαά αηά ίΓαηβΙαίβ : 

ΙΙίωί, 142-151 

€? δ* έρβτας έττιτηΒες ά^βίρομβν^ ές δ* ίκατόμβας 

θηομεν^ αν δ* αύτην ^ρυσηίΒα καΧλιττάρτ^ον 

βησομεν, €ΐ? δβ τις άρχοζ άνηρ βον\ηφόρος βστω^ 

^ ΑΓα9 ^ *Ι8ομ€ν€ύς ή δίθ9 ΌΒυσσεύς 146 

ή^ συ, ΤΙηΧείΒη^ ττάντων βκττα^Χότατ άνΒρων, 

6φρ ήμϊν ίκάερ^ον ίλάσσεαι^ ίβρά ρβξας,** 

τον δ* αρ* ίτποΒρα ΙΒων ιτροσέφη ττόΒας ώκύς *Αχι\Χ€νς' 
^^ ω μοι^ άνεαΒβίην €7Γΐ€ΐμ€ν€^ κερΒαΧεόφρον^ 
ΊΓϋΚ τίζ τοι Ίτρόφρων €7Γ€σιν ΊΓ^ίθηται ^Αχαιών 150 

^ οΆν ίλθβμεναι / ανΒράσιν Ιφι μάχεσθαι ; 

260. 142. Ιι, Ι<: 1018-1019. — λγι^ρομιν : 800, 1098. Α^ιηβιηηοη 
Ιιαπΐββ &1οιι^ ίη Μβ άββοτίρϋοη οί ^Ιια^ Ιιθ ^τΑπΙβ άοηβ, βιηρίοτίη^ α ^βΐΐ- 
Ιπιο^πι &ιϋ£66 Ιο ά1β(Γ2κ^ αϋ^ηΐίοη ίι-οιη Ιιίβ ΙΙυβΑΐ οί δβίζίη^ ΑοΜΠββ' 
ρπζβ, ινίιίοΐι ϋΐΓβ&Ιβηβ Ιο 1>6€θπιβ α υθγ^ <1ί5&^66αΙ)1β «\χϊ>]ίχ^, 

143. ΜΗ>«ΐ' [τίίΛ//**] • δΟΟ, 1098. — &ν = ά,νά: 1048-1049, 568. Τΐιβ 
πιυΐϋρΐΐο&ΐίοη οί ί;6πηβ ^ίΐι Γβίβι^ηοθ ίο ΟΚι^β^ϊβ, Ιο^^ΙιβΓ ^ϋι ϋιβ &ά- 
άίϋοη οί ανη^τ, οοηΐτ&βϋη^^ Υϊΐατ υΛΧ^ϊ ίΐιβ ^ίΐ3 Αηά Ιΐιβ ΓββΙ οί ϋιβ βιηΙ>&β87 
&8ΐ)βίιι^ί]ΐ£ιιϋβΐ7 ΙΙ10Γ6 ίιηροιίαηΐ, 1)6<τ&73 Α^ιηβιηηοη'β βρβοίαΐ ίηΐβτββ^ 
ίηΙιβΓ. 

99 251] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

144. βήσομιν : 1049, 800, 1069, 1098. 

146-147. Το ΓοΙ) ΑοΜΙΙββ οί Μβ ρήζε, αηά &* ϋιβ βαιηβ ΙΙπιθ ίο οοιη- 
ρβΐ Μιη ίο 1)βοοιηβ αη αοϋνβ ίη8ΐτυ.ιηβηί ίη Μβ οττη αικίοίιι^, &ί ίΐιβ 1)6]ΐ68ί 
οί Μβ άββτάΐίόβί αηά ιηοδί Ιιβ,ίβά βηβιη^, 13 ίΐιβ Ιιβί^ΐλΐ} οί ίτοηίοαΐ 1τ&§β(ΐ7. 
ΡγοΙ)£ιΙ)17 Α§;£ΐιηβιηηοη άοββ ηο* Γβαΐΐ^ ίηίβιιά ίο άο ίΐιίβ, 1)ΐιί ίβ οηΐ^ πιαΐ^- 
ίη§ αηοίΙιβΓ αίίβιηρί αί α 1)ίίίβΓ Β,ηά ογτάοΒ,Ι ίββί. — Ιλάο-σιαι : 800, 1115- 
1116. — Ιιρά ^ϋί : (Ρι/) ρβτ/οτηιίηρ βαοηβοβδ, 

149. Τΐιβ βίιηρΙθ-ΙιβίΐΓίβά ΑοΜΠββ ί8,ϊ:β8 Α^&ιηβιηηοη'β ^ΟΓάβ ίο 1)β ίη 
β&Γπββί, αηά ίΐιίώβ ίΐΐίΐί ίΐιβγ ίη(ϋθ£ΐίβ α ίβίΐΓ οη ίΐιβ ρβχί οί ίΐιβ Ηη^ ίο 
αίίβιηρί ίΐΐθ ββίζτιτβ οί Μδ ρήζβ ορβηΐγ, 1)πί ίΠαΙ) Ιιβ ίβ ρΐίΐηηίη^ ίο δβηά 
Ιιίιη 8,^8,7 οη ίΙΐΘ βχρβάίίίοη ^Κϋβ Ιιβ ίβ β,οοοιηρίίβΐιίιι^ ίΜβ. 8ο Ιιβ οαΐΐβ 
Α^ίΐιηβιηηοη "οΓίΐίίγ-ιηίηάβά." — &ναιδ€£ην Ιπΐ€ΐμ4ν€ : 1020,1; 1071. 

150. τοι : 997. — ίτησ-ιν : 996. — ΐΓ€ίθηται : 1100. 01)8βΓνβ ίΐιβ &1ΗίβΓΛ- 
ίίοη οί 7Γ ίη ίΜβ νβΓββ. 

151. 6δόν: 1012. — άνδράσιν : 1007. 

150-151. Οί οοητδβ β,ηοίΙιβΓ ίηάί^αηί " τΙιβίοΓίοαΙ " ς[ΐιβ8ίίοη, πηρί^ίη^ 
ίΐιαί ηο οηβ τνοηΐά 1)β ^ίΐΐίη^ ίο όϊ^βγ Α^β,πιβηιηοη οηγ Ιοη^^βΓ. Αοΐιίΐΐββ 
18 ρβΓίιαρβ ΓβίβΓτίη^ ρήπιΒ,ΓίΙγ ίο Μπίδβΐί, 1)ηί ίΐιβ β^βοί οί ίΜβ ίβ ίο ιη&^β 
αη ίηάίτβοί αρρβαΐ ίο ^ΗαίβνβΓ ίΙιβΓβ πιί^Ιιί 1)β οί Ιαίβηί ΓβΙ)β11ίοη αιηοη^ 
ίΐιβ 8θ1(ϋβΓ7 ίΐ§^£ΐίη8ί βιιοΐι Μ^ΐι-ΐιαηάβά ίη]'α8ίίοβ. 

251. Τραηδίαίβ : 

1. Βυί οοπίΘ, άτα§ ίΗθ 8\νίίί Μαοίε βΜρβ ίηίο ί1ΐ6 (ϋνίηβ 
86α, οοΠβοί οίίΓδπίΘη ίη δΐιΰΒοίβηί ηαιηΙ)βΓ8 ίΙΐΘΓΘίη, ρΐαοβ ίη 
ίΙΐΘπι πΐίΐη^ 8&0Γ6(1 1ΐ6οαίοπιΙ)8, {ΐηά οαυ86 ίο ^ο οη 1)οαΓ(1 
πιαηγ 1)6ίΐπίίίιι1-ο1ΐ66ΐί6ά πι&ίάβηδ. 2. δοπιβ οοιιη8β1-1)β&Γ- 
ίη^ πιαη δΗαΙΙ 1)6 οοπιπιαηάβΓ. 3. Ν6ίίΙΐ6Γ Αίαχ ηοΓ Ιάοπιβ- 
ηβιΐ8 ηοΓ ίΐιβ (Ιίνίηβ Οά^δδβιΐδ \να8 οο\ν£ΐΓάΐ7, 1)ηί ί1ΐ67 ίββ,Γβά 
ίΐιβ 8οη οί Ρ6ΐβη8, πΐ08ί ί6ΓΓίΙ)ΐ6 οί πιβη. 4. ΑΐνίΠ 3Γου ρβΓ- 
ίοΓΜ 8ίΐ0Γίίΐ068 απά &ρρ6α8β ίΐιβ ίΓ6β-\νοΓΐ5:6Γ £θΓ υβ ? 5. Τνβ 
Ιοοίίβά α8ΐίαηο6 αί ί1ΐ6 8\νίίί-ίοοίβ(1 ΑΌΐιί1ΐ68 αηά αάάΓββββά 
Ιιίπι. 6. Α1ίΐ8 Ι 1ιο\ν πιαηγ οί ί1ΐ6 §Γ68;ί-8οπ1β(1 Αβίβ^αηδ 
\νΠ1 ζβαίοιίδΐγ ο\)βγ α οραίίγ-πιίηάβά πιαη ο1οί1ΐ6(1 ίη 8ΐιαηΐ6- 
Ι688η688, 6ίί1ιβΓ ίο ^ο οη αη 6χρ6(1ίίίοη ογ ίο β^Ηί πιί^ΐιίίΐ^ 
\¥ίί1ι πΐ6η? 100 Ι.Ε880ΪΓ. ΧΧΚΙΧ [252-255 Ι.Ε880Ν ΧΧΧΤΧ- 

ΕΟΚΜΑΤΙΟΝ ΑΙίΟ (Χ)ΜΡΑΚΙ80Ν ΟΡ Αΐ5^ΈΙ^δ 

Ιι,ΐΑΒ, 152-157 

252. Κβαά 08,Γβίπ1ΐ7 780-788. 

253. ΟρΙίσηαΙ : 

254. νοΟΑΒυΐ-ΑβΥ 


* • • • αΙτιο«, η^ ον 1)ΐ8*ιηαΙ)ΐ6, Ιο Ι^ΐβ,ιηβ, 
§αί1*7, £Μ;οοιιηί8,1)ΐ6, ΓββροηβίΙ)!©. 

α(χμητή<, αο, 6 8ρ6£ΐηη8.Ώ, ΐΥίΐπίοΓ. 

βο{%, Ρο09, ό, η οχ, οο^. 

βΜτν^νιιρα /<?»ι., πΐίΐιι-ηοαΓίδΜη^, 
ιιιΐΓΐ;ιΐΓίιι^ ΙιβΓοββ ; 8νίΙ)»1, ητιτββ οί 

ΙΐβΓΟββ. 

διΦρο ΙιϋΙιβΓ, ίο ίΐιίδ ρΐαοβ, ΙιβΓβ. 
&ηλΙκ>μαι*, ^ηλήντομαι, Ι&ηλησΆμην, 

διδήλημοΜ* 1ΐ£ΐηη, ΙιπγΙ;, άβδίΓογ, 

ά&ιη&^ τπ-οη^, ηιίη. 
Ιλάτ^, Ιλά(σ)(σ)», ήλα(Γ((Γ)α, Ιλή- 

λάκα*, Ιλήλαμολ, ήλάΟην* άήνβ, 

βίτί^β, 0&ΓΓ7 οη, ραβίι, ρΓβββ. 
Ι|Μ-Ρ6λα(, ΐΜ€θ« ΓίοΙίΗ^Ιοάάβά, Ιιββ,ν^- 

οίοάάβά, ίβΓϋΙβ. ήχή€ΐ$, (σσα, «ν οηοτηαίοροβΗο, (γθ) 
βοΐιοίη^, ΓΟΒ,πη^, (Γβ)80ΐιη<ϋη§, 
ίΙιπηάβΓίη^. 

1ΐΠΓ09, ου, δ, ^ 1ΐ0Γ8Θ, ιη3,Γβ. 

κ(ΐρΐΓΟ$, ου, ό ίηιϋ, ΟΓορ, ρΓοάηοβ, 

Ιιβ,ΓνβδΙ. 
μαχίΗ>μαι (μάχομαι), μαχήιτομαι 

(-^σΌμαι,?) (μαχ^ομαι), Ιμαχισ- 

(σ')άμην ίι^Ηί, 1)&ΐΓΐ;1β. 
μιτα{ύ 1)βί;\νθβη, ίηΙθΓνβηίη^. 
οΰρος (5ρο$, 571), £ο$, τό ιηοαηίίΐίη. 
σ'κι.Ο€ΐ$, €σσα, «ν βΐΐίΐάγ, βΙΐίκΙο^ίΓγ. 
Τρω€$, ων, οί ΤΓοίαηβ. 
Φ6ίη, τ;9, ^ ΡΙιΐΗία, α ^ο/γμ αηίΖ Λ- 

/η^ί ίη ηοΓίΙιβηι Ογ€€€€, Ηοτηβ ο/ 

ΑϋΙιϊΙΙβδ. Οβπν£ΐ1;ίνβ8 : (α)βϋο-1ο^7, -1ο§ίο(ίΐ1) ; 1)π-ϋθ1ίο, -οΓαηίυιη, 
1)ονίηβ ; βΐΆΆ'ίϊο(}ίγ^ ; βοΗο-ίη^, -ιηβΙθΓ, -δοορβ ; Ηίρρο-ροία- 
ιητιβ, -Λγοπιθ, -ΟΓβηβ, -^Γ{^^68, Ρΐιίΐ-ίρ ; οαρρ-βΐ, οαΓρο-^βηίο, 
-Ιϋβ, -ρΙιΟΓΘ, ΡοΙγ-οίΐΓρ ; ΟΓ-βαά, ΟΓΟ-Ιο^γ, -§Γαρ1ΐ}', -Ιιίρρτιβ ; 
βςυί-ΓΓβΙ, 8θίο-§Γ8,ρ1ι(3Γ), -ιηαοΐιγ, -ιη&ηογ, 8θί-ορϋο(α1). 

255. ΤΓαηβΙθ,ίβ: 

1. ί)ΙλθοΡ * Αχαιοί δβυρο μαχησόμβνοι ίνεκα Ύρώων αίχμηταχον. 
2. €ίσΙΎρω€ζ αίτιοι ^ΑχαίοΙσίρ; 3. ηΧάσαμεν βοΰς (^= βόας^ 
Τ€ καΐ Ζτητονς Άχ^λ^ος, καρττον Β' βΒηΧησάμεθ* έν Φθίτι έριβώ- 
Χακί. 4. Ύρώ4ς είσιρ ττ/λο'^Λ Φθίης βωτιανβίρη^^ €στϊ δέ μάλα 
ΤΓολλ^ σκίόεντ ονρεα καΐ ηχήβσσα θάΚασσα μεταξύ, 

101 

• 25&-257]^ ΗΟΜΙΪΚίς ΟΚΕΕΚ • • .• 256. Κθα(1 αηά ^Γ^ρέΐ^-^ • 

/•' •\** ΙΙΙαά, 152-157 

ού ^^άρ^^χύ^ρώων βνβκ ηΚυθον αΙ)^μητάων 
'ίβυρσ μαχτ)σόμ€νο<ζ^ έττεϊ ου τί μοι αίτιο ί είσίν ' 
•**• \ 9^ Ί^Ρ '^^ ΤΓΟτ' ίμα^ βονς ηΧασαν ούΒε μεν ΐτητονς^ 
.' *..• ούΒε 7Γ0Τ έν Φθίτ) έριβώΧακι βωτίαΡ€ίρτ) 1^^ 

καρίΓον €8η\ήσαντ\ έττεί η μαΚα ττολλά μεταξύ^ 
οΰρεά τ€ σκωεντα θάλασσα τ€ ηχηεσσα • 

257. 152. 4γώ: βιηρίιαϋο (1039), 8,8 οοη^ΓαβΙβά νϋΚ Α^αιηβιηηοιι 
αηά Ιιίβ 1)Γθ11ιβΓ Μβηβίαιίδ, \ν1ιο 1ΐ3,ά ε «Ιγοιι^ ρβΓβοηβ,Ι ίηΙβΓββΙί ίη Ιΐιβ 
8αοοβ88 οί ίΚβ βχρβάϋίοη. 

153. μαχησ-όμινοδ : 1109, 5. — τι: 780-781. 

154. βονβ = βόας : ΙΗγοπ^ΙιοπΙ; α11 ΚίβΙοΓγ οαίΐΐβ Ιΐίΐνβ 1)ββη ο,η ίιηροΓ- 
ΐΗ,ηΙ βοοηοιηίο ίαοΙοΓ. ΤΚπβ ίΐιβ Εη^ΐίδΐι τνοΓίΙβ " ίββ, οΥίΒ,ϋβΙ, ρβοαηί&τ^," 
βίο., ίιΐίϋοαίβ ΐΚβ ραΓί ϋιβγ 1ΐ8,νβ ρίο,^βά ίη οπγ ο\νη Β,ηά ίη ίΐιβ Κοιη8.η 
ιηοηβΙαΓγ βγβίβιηδ, &8 α ιηβάίυιη οί βχοΐΐίΐιι^β, 1)β£θΓβ ίΚβ ίηίΓΟίΙτιοϋοη οί 
οοίηίΐ^β. Ιη Ηοπιθγ'8 ϋπιβ ηΐΕΐάβηδ ^θτβ ΟΒ,ΙΙβά οαΙΙΙβ-Ιη-ίη^ίηρ, 1)βοαιΐ86 
ίΙιβίΓ 8υϋθΓ8 Γβ^Ια,Γΐγ ^Β,νβ ο&ϋΐβ ^ο ϋ^βίτ ί£ΐ11ιβΓ8 8,8 9, Ύίβάάίηξ ρΓβββηί, 
ίη ΓβίπΓη ίοΓ Ιΐιβ ^1 8,8 8, τνίίβ. Α Π8βίπ1 ^οπιαη ίη Ηοπιβήο ίίηιββ 
ηιί^Κΐ; 1)β ^ογ^Ιι 3,8 πιηοΐι &8 ίοατ οο\ν8. ΤΚβίΓ ^βαί ίπιροΓΐαηοβ Ιιβ,β 
τϊΐο,άβ ίΚβπι 8,η οΙ)]βο1 οί άίνίηβ ^ΟΓδΚίρ απιοη^ πιβ,ηγ ρβορ1β8, 8,8 8,ηιοη^ 
ΐΚβ οΜ ΗβΙ)Γβ^8, >υ1ιο ίοΓ 8, Ιοη^ ρβήοά οί ΙΙιβίΓ ΗίδίοΓγ >Υ0Γ8ΐιίρρβά α 
1).π11-§θ(1, οί -ν^ΚίοΙι ίΚβ ΙιΟΓΠδ οί 1;1ιβ οΜο,τ \νβΓβ 8, δΠΓνίνδ,Ι. 

155. βωη,ανιίρη : οΙ)8βΓνβ ίΚβ ΙοποΚ οί Ιοοδ,Ι ρΓΐάβ, δο οοπιπιοη 1;1ΐΓου.§1ι- 
οπί 8,11 η&ΐίοηδ. Ηίδ Κοηιβ ρΓοάηοβδ ΚβΓΟβδ, οί ^Ιιίοΐι Ιιβ ίβ οηβ. Τΐιβ 
0Γη8,ηΐ6ηΐ£ΐ1 βρίΐΐιβίδ αηά ρίοΙυΓθδηηβ Ιδ,η^δ,^β πια,^ ίηάίθ8,ί6 Κο^ άβατ Ιο 
Κίδ 1ιβ8,Γΐ; Μδ οΐά Ηοπιβ ίη Ρ1ιί;1ιί8, ^αδ. ΡβΓίΐίΐρδ Ιιβ ίδ &1πΐ08ΐ Ιιοιηβ- 
δίοΐί. 

157. ήχή€σ•σ•α : οηοπΐ3,1οροβ1;ίο, ίο ΓβρΓβδβηί ίΚβ δοηηά οί ίΐιβ ΓΟ&ήη^ 
δβα. — σ'κι,0€ντα ΓβίβΓδ Ιο ΐΚβ Ιοη^ βΐιαάο^δ ^Μοίι Ιιί^,Κ πιοηηίθ,ίηδ ΙΙιγο'^γ. 
Τΐιίδ νβΓδβ ίδ ίη 8,ρρο8ϋίοη τνϋΐι πολλά (ιΐδβά 8ΐιΙ)8ΐ3,η1ίνβ1γ) οί ίΐιβ 
ρΓβοβίΙίη^ νβΓδβ. 

01)8βΓνβ ΐΗβ 1ιβ8,ρίη^ ηρ οί ίΐιβ βΓδί ρβΓδοη8,1 ρΓοηοηηβ ίη ίΐιίβ ρ8,δδ8,^β, 
ίο ίηάίββ,ίβ ϋια,ί ΑοΚίΠβδ Ια&ά ηο ρβΓδοηβ,Ι ίηίβΓβδί, 3,δ άίά Α^8,πιβπιηοη, 
ίη ίΐιβ βχρβάίΐίοη. ΑοΙιίΠβδ βπιρΚβ,δίζβδ Μδ ο\ντι ^βηβΓοηδ ηιοΐίνβδ 8,η<1 
8β1ί-δ8,θΓίίιοίη^ δρίήΐ ίη ίοίηίη^ ίΚβ ηηάβΓίθ,Μη^, ίΙιβΓβΙ)^ ί1ΐΓθ\νίη^ ίηΐο 
Ηί^Κ Γβΐίβί ίΚβ ίη^8,1ί1ιΐ(1β οί Α^&πιβπιηοη ίΐηά Ιΐιβ άββρ ίηίιΐδίίοβ οί Ηίδ 
8β1ήδ1ιηβ8δ. " Τΐιβ ΤΓοίβ,ηδ Κανβ ηβνβΓ άοηβ πιβ ίΐιβ βΐί^ΐιίββί Κ&γπι, ϋι&ί 

102 Ι-Ε880Ν XXXIX [297 
:αηι.ϊ Κοηλν Βλη ΜονΕΐ 

οι ΓΟρρΐΓ Π1ΑΤ|ΐ«ιΙ νΚΙΐ Ιΐΐβ ΑίρίΓΒ ϋΙ 

ΤΜα Ιτααι 11» ίαιιηΐι Εβαικιγ ι.ο, Ι βΗοηΙΑ Η&τβ ρ)ηβ Ιο αΙΙ Ιΐιίβ ΙΐΌΐιΙηΙε ίη αιοΜη^ Ιΐιίβ βχρ«<1ίΙίοιι α^ίηβΙ) 

154 ίΕ. 8αο1ι ν&ηίοη ΓοΙ)ΙιβΓ7 8ηι1 ιΐββίηιοίιοη οί ρΓορβΛ; πιι^Μ 1)β 
βϊΙΙΐΒΓ Ιΐιβ 000381011 οΓ ίΐιβ Γββυΐΐ (.ί Λ3Γ Τΐιβ οπ(ρη ϋί Ιίιβ ΙΙοπιθηο 
η&Γβι 38 πιοβΙ ιν^Γβ 1)< ΐι>ΐΊ αοΊ βΙΙΚ^Ρ 
}ιαά οΙϋίαΒ,ίΒΐγ Λα εοοποηιιο Ιι&βιβ. 
&η(1 ΐΚβί »βΓΕ ϊΓηβΒίΙ ΒΐΐΚεΓ Ιο ρρο- 
ΙβοΙ ΙΙΐΰΐΓ Οίτη ρΓορ(!Γ1^ ΟΓ Ιο 8310 

ρθ88686ίθη Οΐ Ιΐΐ&ϊ οί ΙΙίΡΙΓ ΟΒΙβΙΐΙΐΟΓ'ί 

"Ααά ΙΗβ ΰΙιϊΙάΓθη οΐ ΙβΓοιΊ άιά ΙΙιίΙ 
ιτΐιϊοΐι ΪΤ38 βτϊΙ ίη Ιΐιρ βιςΚί οί Ιρ- 
Ιιονκΐι : αηιΐ ^ε11οV311 <1ρ1ι\βγ8<1 Ιΐιριη 
ίιιΐο Ιΐιβ Ιι&ηά οί Μι<1ΐ3η β•^\ ρπ 
7β»& . . . Αηά Βο ιΐ «38 ηίρη 
Ιβταβί Ιιαά Εοιτη, 1)ι&1 (Ιιβ λΠιΙίααίΙββ 
Εοιηβ ιιρ, βοά Ιΐιβ ΑιηαΙί^ίϊίεΒ, -λώΛ 
ΐΐιβ οΜΜίΐο οΐ ΐΗβ ΕαβΙ, Ετβη Ιΐιβ7 03ΐιΐ6 αρ 3^ίιΐΒΐ ΐΚεπι; αικί ΙϊχΗγ 
βΏΐΆίαρΐά αξ^ηβί (Ιιριη, 3ηι1 <](^5ΪΓθ;(^ ΐΐιβ ίηπ^αββ οί Ιΐιβ νατϊίι (ί11 Ιΐιοιι 
βοηιβΒΐ, Ι» Ο&ζα, αιι<1 1<^ί1 οο βαβΐ•^ιΐ3006 ϊογ Ιβη»-!, ακίτΙκΐΓ βΙι•;ι?ρ, πογ 
ΟΙ, ηοΓ βββ." " Αηά τβ ιτβηΐ οτ(-γ ΙοίάΛΐι, λοΛ οαι»•• ϋηίο ,ΙΐτίΛο : ΛΐιϊΙ 
ϊ)>6 ηιβη οί ^βπ^1)ο ίοπςΐιΐ: α^ίηί^Ι ^όιι. . ■ ; 3ο<1 Ι <]ρ1ϊν?ΓΡ4ΐ (Ιιρπι ϊοίο 
^οα^ ]ιαιιι1. . - - ΛιμΙ Ι Ιιανβ ^τι:ιι του κ ΐ3ο<ί ίοτ νΐιίοΐι τβ ύίά ηοΐ 
1αΙ>θΓ, &ηά οίΙΪΜ ιτΐιίϋΐι ^ρ ΙιιιϋΙ αιΛ, ααά ^«^ ιΐνβΐΐ ίη 11ι«^ιη ; οί Ιΐιε νίηβ- 
5&γι1β αηιΐ υΐϊτβ Ιη^β «Ιιϊ<-1ι _ν«; ρΐ2η1«^ 
ηοΐ Ίο τβ Ρ3ΐ. Χο» ΙΙικΓρίοΓ»; ίβ3Γ ^<■11ο- 
ταΐι α-ηά Βί^Γνα Ιιίιη." "Αηιΐ ^ΟΒ11I13 ιΐίιΐ 
αοίο Ιΐκ^ιη 3κ ^ι•^ιονίι^1 Ιιίίίβ ίιϊω : \ια 
Ιιουςίβά ΙίκτΪΓ ΙιιιτίϋΛ, ααιΐ Ιιιιπιΐ ΐΙιΐ'ίΓ 
οίΐΛήίΛΜ νίΐΐι βπτ. . . . Λιιι] 3)1 τίι<; βροίΐ 
οί Λ*:»•: θί(ίι;Μ, αΐκΙ Ιΐιι: ΕϋίΙΙ•;, ΐΐιι; οίιίΐιΐη;!! 
υΐ1βτακ\ ίίί•/ίί ίοΓ 3ρη-,ν ιιηΐΊίΙκιιικκΙνββ; 
Ιιηί, βτβπ- ιυαη Ιΐι<•ν ηιιιιιΙ^ ινίΐΐι Ιΐι<; ιτάίρ: 
νί Ιΐΐίί Βνοΐύ, υιιΐίΐ Χίι••γ ίααΐ ΛίτιΛπιγνά 
11ι«ιι, οι^ί(>ιι-Γ ί'-ίΐ Ιΐιι?ν αηγ 1ι> Ιιηβιΐΐιβ," 

156-157. ΛοΙιίΙ1.-κ"ί» „<Λ ΛπιΛΙγ )•>«■ 
ί«ιΙ: ίοτ ίιι ΐΊ-ίί*- •Λ ιΙ.ί κηιΛιίαΐζ β«α Ιΐι^ί 
γίΙΙμΙ )ι^«<:•-η, ι»! νΐΜ ι1ι>ίιΐ(( ίη Τγο7 

Ιΐι•- ΪΗΓ1- ΐ))ί(ι;( κΙιίι:1ι Ιι•! ιβιγιι ΙΙι* Τ^Ί^ίιηβ 

Ιι&νβ ηβτ«τ «Ιοικ ίιι Ιιίιΐβικί Ι^Μ-ϋΐΐϋ^ <ιί ι\ιι- Ίαΐί^ηκαΊιιΐζ άΊΛΑΟο•. — ««λΜ 
"Οΐητ (ΐστά-). 3υ ϊΙ1ι:ί;ϊ»»ο« Ιυ «υβΐι « \»ιίΐά)ιτ, »1ιο 258-261] ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ ΓβρΒ,γβ νί1}1ι 1)8,8β ίη^αίϋαάβ ίΐιβ Ι07&Η7 οί ίΐιοββ νΐιο νβΓβ δ^Μίη^ ηοΐ; 
ίοΓ ίΙιβίΓ ο^η 88,^:68, 1)α1 £ογ Μιη &η(1 Ιιίβ ίιιίβΓβ8ΐ8. 

258. ΤΓαηβΙ&ίβ : 

1. λΥβ οο,τηβ ΙίϋΙϊβτ ίο Ά§ϊιί \νί(;1ι Λβ ΤΓθ]&η τν^ίίΓΓίοΓβ ; ίοΓ 
ίΐϊβγ ίΐΓΘ ΜαιηαΜβ ίο Π8. 2. Οηοβ ίΐιβ Αοΐιαβαηβ (ΐΓονβ 
Β,-^Β,γ οπΓ ο^ίίύβ ίίηά 1ιοΓ8β8, αικί άβδί^Γογβά οαι ΟΓΟρβ ίη ίβι- 
1;ϋβ, ιηαη-ηοπΓίβΙιίη^ Ρΐιίΐιία. 8. Ρ1ιί;1ιί& ίβ £αΓ ϊγοπι Τγο7, 
αηά ίΐϊβτβ αιβ γβτγ ιηαηγ 8ΐΐ£ΐ(1ο\ν^7 ιηοιιηΐ^αίηβ £ΐη(1 Λβ γοβγ- 
ίη^ 86& 1)β1}\ν^66η. 

Ι.Ε880Ν XI^ 

ΙΠΙΜ£ΚΑΙδ 

Ιι,ΐΑο, 158-164. 

259. δίιιάγ Λβ ί&Ηβ οι 08;Γ(ϋη&ΐ8, οΓίΙίηαΙβ, αηά ηηιηβΓ&Ι 
3,(1ν6Γΐ)8, 757. Οοιηιηίί^ Λθ βΓ8(; ί;\νβ1ν6 οι βαοΐι ίο πίΘπιοΓγ, 
8,11(1 Ιβαπι ί;1ΐ6 (1βοΐ6η8ίοη οί εΐ^, μία^ €ν οηβ ; Βύο (δύω) ίιοο; 
τρεί^^ τρία ίΚνββ ; Άηά τ€σσαρ&;^ τέσσαρα ;^σατ^ 758-759. 

260. ΟρίίοηαΙ : 

261. νΟΟΑΒυΐ-ΑΚΥ άλ€γ(ζω (άλ€γιδ-), ηήΐΐι (^βη., 984 οα,Γβ, 

Γβοΐί, οοηβΐάθΓ, Γβ^Β,Γά, λνοιτγ. 
&μα ΐί'ίΐΗ άαί., 3,1 ίΐιβ βαπίΘ Ιίιηβ, 

Ιο^βίΚβΓ (\νϋ1ι). 
&ν-αι.δή9, €9 8ΐΐ3,ιηθ1β88, πηίββϋη^. 
&ΐΓ€ΐλ^-ω, άΐΓΐιλήσ'ω, ήΐΓ€(λησ'α 

ΙΙΐΓβαΙθη, 1>θ3,8ΐ, τηβηίΐοβ. 
&ρ-νυμ,αι,, άρ^ομαι^, ήρόμην β,βφΐΐΓβ, 

■ν^ίη, δβ,νβ, ρΓβ8ΘΓνβ. 
&φ-αιρ^«» (α1ρ€-, Ιλ-), άψαιρήντω, άφ^ι- 

λον (&ψ€ΐλον), άψηρηκα^, άψηρη- 

μαι*, άψηρ^θην* Ιαΐίβ αλνα^, ΓοΙ), 

άβρήνβ. 

ΪΙΓ» (σ•€1Γ-, «Γ1Γ-), Ιφω, ϊοπΓον 1)β 1)Π87, 

ρβΓίοΓίη ; Ίηί(1., £ο11ο\ν, 3.οοοιη- 
ρ&ηγ, Λΐίβικί. Ισ-05, η (έίση), ον βςυαΐ, βςιιϊγ&ίβηΐ;, 

\νβ11-1)£ΐΐ£ΐιιοβά, βγιηιιιβΜο&Ι. 
κυν-ώΐΓη9 (νο€, κυνοιτα) άο^-ί&Οβά, 

άο^-βγβίΐ, 8ΐΐ£1ΐηβ1β88. 

Μ€νΑ.&ο$, ον, ο Μβηβίαπδ, 1>Γθϋΐ€Τ 
ο/ Α (/αιηβίπηοη, αηά ΗηβΙπιηά ο/ 
ΙΙίΊβη, 

μκτα-τρ^Ίτω (τρ€ΐΓ-, τροιι^, τραιτ-), |Μτα- 
τρ^φω, μκτ^τρ€φα, (μκτέτραιτον), 
μ€τατ^τροψα**, μ<τατέτραμμαι, μι- 
τ€τράψθην (μ€Τ€τράΐΓην*) Ιΐΐηι 
(β,ΓοιιικΙ) ; Ίϊΐίά, ίηπι οηβββίί 

1θ\ν8;Γ(1, Ιΐββίΐ. 

μογ^-ω, €μ^γησ'α Ιοίΐ, βΐηΐ^^ΐβ. 

να(ω (νασ*-), ΙνοΛ-νο,, ΙνάιτΟην ά^Τβ!!, 

ίη1ΐ8,1)ί1 ; τηίά, 1)β βϋαβ,^βά. 104 ΕΕδδΟΝ ΧΕ [262-264 

6«(»)ότ€ νΙιβη(βνβΓ). ΐΓΓολΙιθρον (=π(τ)όλι«), ου, το 

νρό« (»(ρ)οτΙ) (ιάν.^ αηά ρτβρ, ΐϋϋΚ οί^γ. 

^6η., </α^, αίΜ/ αο^., 1}0, Ιο^αΓά, τιμή, η%, η ΙιοηοΓ, δίΐϋβί&οϋοη, Γβο- 

2^80, Λ*, οη, ίΓΟίη, οη 1)6ΐια1ί οί ; οιηρβηββ, Γβί;πΙ)ΐιίίοη, ν&ΐαβ. 

υήϋι ^βη., Ιτοτη, 1)βίθΓβ, αϊ Ιΐαβ χαφω (χαρ-, χοφ€-, χα4ρ€-), χαιρή- 

Μάάίιι^, ίη ϋιβ βί^ΐιί; ιοίίΗ άαΐ,, «τ», κ€χάρη(κ)(&, Κ€χάρ(η)μα4*, 4χ&- 

οη, αϊ, 1)7 ; νοίΐΚ αοο., 1χ), Ιοτν&Γά, ρην Γβίοίοβ, 1)β ^Ιβτά, Ιΐίΐίΐ 1 νβΐ- 

(ιιρ)οη, α^ίηβΐ^ οοιηβ 1 

262. ΤΓθ,ηβΙαίβ : 

1. *Αχέλλ€ν9 €<τηεΓθ ανακτι άνΒρωρ ^Α'γαμ^μρονι μέη 
αναι,Ζέι^ οφρα χαίρτ). 2. *ΑχαίθΙ βσττοντ ^Α'γαμβμνορι αμα^ 
ΎΪμίΐν αρννμ€νοι (1070) τφ κάΙ Μ.€νέλάφ. 3. ην * Αγαμέ- 
μνων κυνώττης ; 4. άρννμβθα τΙμην ττρος Ύρώων Μβνέλάφ, 
5. * Αγαμέμνων ου μετατρέττεται ούδ' αλβ^γίζα των, 6. βασι- 
Χεύζ αντος ηττείΧησεν αφαιρήσεσθαι γέρα^ *ΑχίΧήι. 7. Άχ^λ- 
λευί έμογησβ ττολλά τφ '^έραϊ. 8. γφα ιτάντ&ζ εζομεν Ισα 
βασίλ,ήι, σΐΓπ•ότ€ έκιτερσώμεθα τττόλίβθρα Ύρώων. 

263. Κβαά αηά ίΓαηβΙαίβ : 

Πίαά, 158-164 

αΧΧα σο/, & μ&>/* άναίΒέζ^ αμ εσττόμβθ*^ οφρα συ χαΐρτ/^^ 

τίμην άρνύμενοι Μ,^νέΚάφ σοί Τ€, κυνωττα^ 

νροζ Ύρώων. των ου τι μετατρέτττ) ούδ' άΧβγίζβί^ζ • ΐβΟ 

καΐ Βη μοι γέρα^ αύτος άφαίρήσβσθαι άτταΧεΐς^ 

φ €7Γί ΤΓοΧΧα μάγησα^ Βόσαν Ββ μοι υΐβζ * Αχαιών, 

ου μέν σοί ττοτβ Ισον έχω ηέρα^,, οπιτότ * Αχαιοί 

Ύρώων έκττέρσωσ Ιυ ναιόμβνον τττόΧίεθρον ' 

264. 158. σο( : 1007, βιηρίιαϋο, α3 τηΆγ 1)β βββη {γοπι ίΐιβ &β6βη1, 762. 
— μέγ'(α): 780-781. — χαίρη«: 1115-1116. — σ* : νβΐ7 βιηρ1ι&ϋ<β, μ οοη- 
ΙϋτΑβΙιβά ^^1ι ΑοΙιίΙΙββ (1039). 

150. &ριτ6μινο4 : 1070. — Μινιλ^ «τοί τ€ : 997. — κνψ&ττο, : ίΐιβ Ηοπιβήο 
νίΐιτίοΓβ '^βΓβ ΓβίΓββΙώι^Ι^ ίτ2Λΐ)ί ίπ βαγίιι^ Αγίιαΐ 11ιβ7 ^Ι^ο^ί^^ι^ Το 1)β 
βοιηρατβά Ιο α άο^ ίβ πβιίΑίΙγ οοηβίάβΓβά \\α: Ιιβί^ΙιΙ οί ίηβηΐΐ^ αηά βιιοΐι 
Ιβπηβ τ6^ιιΙ&γ17 ίοπη α ίανοΓϋβ ραιΊ ίη Ιΐιβ νοοαΙ)ΐι1αΓ7 οί £ΐΙ)ΐΐ86. Ενβη 

105 264] ΗΟΜΕΕΙΟ ΟΚΕΕΚ ίιιΐ ; δπί 90 Ιΐιο Μο1ΐ3ΐιιιηβΛΛηΗ ολϊΙ ΐΐιθ ϋΙΐΓΪΗΐώιιβ ιΐιιι;.•! : α,ιιά ΒΪηοβ ΟΙιτίβ- 
ΙΪΗ,ιΐΒ Η,ΓΕ ρΓΕΗΐιιηρίιιοιίϊ ρποπ^ΐι ίο ΓρίΰΒβ ΐο ΐ)Εΐϊθτε ϊπ ίΙΐΒ ρΓορΗεΙ, ΙΗ^^ 
&Γβ "ιιιΜβΙ άο^ί." ΙΙΡΓβ κνν€>πα. Ϊ3 ρετΙίΒρΗ βιΐΕ§(!ΗΪ(ί(1 Ιιι^ μίγ^ άναι&κ, 
οί ν\ίϊν]ι α Ϊ8 πιΡΓκΙί• ίΐιβ πιΟΓθ ϊπΒοΙίϊιικ θι^αίνίίίβηΐ. 

160. τΑν {ιΐ8Β<1 βιιΐίβΐ&ηϋτβΐ;•) : 934. — τι: 780-781. — μιτο,τρίιη] = 
μΐτατρίττηοί, 584-585. 
161. μοι: ΒΒ7. — βΛτΑΐί ^οιιτίίΐ:!/, ϊ.β. " &ΓΐιϋΓΕνΐ1 ^," ινίίΐιοιιΐ ίΐΐθ ο 
βειιί οί ΙΙΐΒ ηιιη^ ογ ΙΙιρ οΙΙιργ οΐιΐβίΐβΐηβ. 

182. !ιη: 1050. — ΐΜίλλΑ: 780-781. 

163. ατοί: α 1)ΓΜ;1ΐ]4ο^Βα1 οιιιιρΒΓΪβαη, 8.Β ίιι Επ^ΙίβΙι, "ντίιαί Ιβ £Οθψ.Ι 
ίοΓ ΕΙ οοΐιΐ," ί.ί. "»1ι&1 ΐΗ 5οο(1 ίοΓ 3. πΐΒ,η νΐιο Ηαβ α ι^οΐίΐ" ΤΙιίβΙΙιου^Ιιν:! 
ίηΐυιιβϊίίϋβ (,ΐιι• ϊηίιιβίίεβ ο£ ΑριιηείΐιηοΜ'β βοΐϊοη. 

0Ι>3βΓν(! ΙΙΐθ βηιρΙιαΒΪΒ &ηι] ΕΐηιίΓΟβίι βο ϋίίΒοΙϊνΕ^!^ αΐιίαίηβιΐ 1>^ Ιΐιε α 
οί Ιίιρ ρβΓΒίΐη&Ι ρΓοηοϋΠΒ ϊη ίΙιΪΗ ρηθΜ^Θ, &π(1 Ιΐιβ γΙιτιπΪιικ ιιίΕββΙ οϊ σ 

ΙΤΙ7, σοι, μΟί μΛίί, ΟΟί• 

ιοϋ Ι.Ε880Ν ΧΕΙ [265-268 265. ΤΓαηβΙαίβ : 

1. Τΐιβγ ίο11ο\νΘ(1 Λθ νβΓγ 8ΐΐίΐιη6ΐ688 Α^απίΘΐηηοη αηά 
Μβηβίααβ, Λ&ί ί;1ΐΘ7 ιηί^ΐιί \νίη ΓβοοπιρΘηδΘ ϊογ ί^ΐιβιη ίΓοιη 
ίίΐιβ ΤΓ0]*αη8. 2. Βυί Λβ ίνίο 1ίίη^8 (1ί(1 ηοί^ Γβ^αΓά ογ οοη- 
βίάβΓ 1}1ΐΘ86 ϋιίη^8 αί α11. 3. Τΐιβ ίίη§ ο£ τηβη, Α^αιηθίηηοη, 
ίΙΐΓβίΐίβηΘά ίο ί8Ϊ]ίβ α\ν{ΐ7 Λθ ρήζο οί ΑοΙιί11β8, ίοΓ \ν1ιίο1ι Ιιβ 
1ΐ3.ά 8ίΓυ^5ΐΘ(1 ιηυοΗ, αικί \ν1ιίο1ι Ιΐίκΐ 1)66η ^ίνβη ίο Ιιίιη \)γ 
ίΐιβ 8οη8 οί ϋΐ6 Αοΐιαβαηδ. 4. λΥβ ηβνβΓ 1ια(1 α ριίζβ οι 
ΗοηοΓ β(ΐιια1 ίο Α58;Πΐ6ΐηηοη('8), \ν1ΐ6η6ν6Γ λ^θ 8αο1ί6(1 α ^νβΠ- 
βϋτιαίβά 01*7 ο£ Λβ ΤΓοίαηβ. Ο]880Ν ΧΕΙ 

ΡΚ£8£ΝΤ, ΡϋΤυΚΕ, ΑΝΒ ΡΙΚ8Τ Α0ΚΙ8Τ 8Υ8ΤΕΜ ΟΡ νΕΕΒ8 

ΙοΑη, 165-172 

266. 1) Κβνίβ\ν οαΓβίιύΙ^ αΐΐ ί\ΐ6 ίθΓΐη8 οί \ύω ίη ί\ιβ ρΓ68- 
βηί;, £ιι1}αΓβ, αηά βΓ8ί αοη8ί;, α11 νοίθ68, ιηο(1β8, αιΐ(1 ί^βηδββ, 
904-921, αηά Γβαίΐ 789-809. 

2) Ιιβθ,Γη ϋιβ οοηίυ^αϋοη οί φαίνω ίη ίΙΐΘ βΓ8ί αοΓίδί 878- 
ίβιη, 981-932. 

267. ΟρίίοηαΙ : 268. νΟΟΑΒυ Ι-ΑΚΥ άτάρ ( = οΜφ 571) 1)αί, ιηοΓβονβΓ. 
α-τϊμο9, η, ον (ϋβΚοηοΓθά, πηΚοη- 

ΟΓβά. 

αφ€νο9, €ος, τό ^βαϋΗ, ιίοΐιβδ. 
Αφύσ-σ-ο (&φνγ-)) &φνξ«» άίρ υρ, 

άΓ8»^ (οαΐ), οοΐΐβοί;, Ιιβίΐρ υρ. 
$ασμό<, ον, 6 (ϋνίβΐοη (οί δροίΐβ). 
δν-^ΐΓ» (οΊΐτ-, <ΓΤ-), δι^ψο, δι^<ητον 

αοοοιηρίίβΐι, ρβΓίοπη, §ο ίΙίΓοα^Ιι, 

1)β βη^^^βά (ίη). 
Ιν64-δΐ ]ΐ6Γ6, ΜϋιβΓ, ίΙιβΓβ, ίΙήϋιβΓ. 
κάμνω (κα|λ-, κμη-)) καμ^ομαΐ) Ικαμον, κ^κμη(κ)α άο, τηΆ^β, ύοίΐ, 1>β 

^«3,Γγ, βαίϊίίΓ, 8,οοοιιιρ1ί8ΐι ^ϋ1ι 

ραίη. 
κορωνίς, ιδος οιίΓνβά, 1)βη1;. 
όλ(γο$, η, ον Ιίϋΐβ, ίβτν, βιηαΐΐ, οί 

8ΐί|^1ι1 ναΐπί*, οΐκίαρ. 
ιτλοδτο^, ου, ό ^οαΐΐΐι, ποίιββ, Λΐ)πη- 

άίΐηοβ. 
ΐΓ(τ)ολ€μ(ζω (οί. π(τ)όλ€μο«), π(τ)ο- 

ΐΓθλν-Ιίϊ{, Ικο« ίπιρίίίαοαβ, οηηιβίι- 
ίηίξ. 107 269-271] ΗΟΜΕΚΙϋ ΟΚΕΕΚ 

ιτΰν αάν., αηά ρτβρ. ίοίίΚ άαΐ., τνίίΐι, * ιηί§1ι1}ίβΓ,1)β1^Γ,1)πινβΓ,8*Γοη§βΓ, 
ίο^βίΙΐθΓ (^1;1ι), Β,ΙοΏξ ΥίϋΚ ιηοΓβ ρο^βΗιιΙ, ιηοΓβ ρΓοάιιοϋνβ, 

φ4ρτιρο«, η, ον {ροτηραΓαΙ, 754, 2), ιηοΓβ ρΓθή1}£ΐΙ)1β. 

ϋβήνίΐϋνΘβ: οοΓοηα-ϋοη, 0Γθ\ν^η; οΠ^-αΓοΙι^ ; ρ1υ1;ο-θΓα1;, 
-0Γ£ΐ07 ; ροΐΘΐη-ίο(£ΐ1) ; β^η-ο,^ο^τιβ, 8)ηι-. 

269. ΤΓαηβΙαίβ : 

1. Βί€7Γομ€ν ττόλβμον ΤΓοΚυαΙκα χείρεσσιν, 2. ττοτέ Βίΐσμοζ 
Ζκηται^ 'Α'γαμβμρων €γ€ΐ το 'γβρας ττοΧύ μβΐζον^ *ΑχίΧ\€νς Β* €χ€ί 
Ογβρας^ ολί'γον μεν φίΧον Βέ, 3. Άχίλλβύί €γων ηέρω; οΚί^ον 
Τ€ φίλον τ βρχβται έττΐ νηα^^ έττεί κ€ κάμτ) ττόλεμίζων. 4. νυν 
Άχίλλβύί €Ϊσι ΦθίηνΒβ. 5. η ττόλύ φβρτβρόν έστιν ϊμβρ οϊ/οαΒε 
συν νηνσϊν κορωνίσιν, 6. Άχ^λλείν έων ατίμο^^ ουκ άφύξ€ί 
αφβνος καΐ ττΧοΰτον ^Α'γαμβμνονι ένθάΒβ. 

270. Κβαά αηά ίΐ^αηβίαίιβ : 

ΙΗαα, 165-172 

άλλα το μεν ττΧύον ττοΧυάικο^ ΐΓόΧβμοιο 166 

χείρες ίμαΐ Βί€ΐτουσ\ άτάρ ην ττοτβ Βίΐσμοζ ΐκηται^ 
σοΙ το 'γβρας ττοΧύ μείζον, βγω δ* οΧί^γον τ€ φ^Xον Τ€ 
ερχομ έχων εττΐ νήας, εττεί κε κάμω ττοΧεμΙζων. 
νυν δ' εΙμι ΦθίηνΒ\ εττεϊ η ττοΧύ φερτερόν εστίν 
οϊκαΚ ϊμεν συν νηυσΐ κορωνίσιν, ούΒε σ οίω 170 

ενθάΒ* άτιμοι εων αφενός καϊ ττΧοΰτον άφύζειν,** 
τον δ* ημείβετ ίττειτα αναζ άνΒρών * Αγαμέμνων • 

271. 165. ύ6 ΐΓλ€ΐον : οοιηραΓίΐί. οί πολυ9, 754, 9, ΐΗβ ρτβαΐβτ (ρατύ). 

166. χ€ΐρ€$ 4μα( : ιηί) Ηωκίβ, & τηοτβ βββοίη&ΐ ίΐηά ρίο1ιιτβ8ς[αβ ΥΤΛγ οί 
8&7ίη^ " 1 άίά ϋ." δασ-μιός : ** Αηά τνΐιβη ^08I1ι1α ββηΐ} ίΐιβιη αγταγ αίβο ιιηΐ• 
ΙΙιβίΓ 1}βηί;8, ίΐιβη 1ιβ 1)1θ88βά ίΐιβιη, αηά Κβ βραΐ^β αηίο Ιΐιβιη, β&τίιι^, Κβίατη 
νϋΐι ιηποΐι τίοΐιβδ πηΐο γοπΓ ί;βιι1}8, β,ιιά ^11ι γβτγ πιαοΐι οαϋΐβ, νίίΐι βίΙνβΓ, 
»η(1 νίΐΐι ^οΜ, αηά ^11ι 1)Γ£ΐδ8, &ηά τνίΐΐι ίτοη, 3,η(1 ^1}1ι γβτγ ιηηοΐι γμ- 
ιηβηί : άίνΐάβ ίΐιβ βροίΐ οί γοιίΓ βηβιηίβ8 'νήΐΐι γοπΓ 1)ΓβϋΐΓβη." " Βηΐ; &11 
Ιίΐΐθ ΟΒ,ίΙΙβ, 8,η(1 ίΐιβ 8ροί1 οί ίΚβ οΗίββ, τνβ ίοοΐ^ ίοΓ α ρΓβγ %ο οιΐΓββΙνββ." 

167. τό : ίίιβ ιυ€ΐΙ-1:ηο7νη, ηβικιΐ (^ϋ οί ΙιοηοΓ). — ιτολν : 780-781. — 
μ€Ϊ{ον : οοιηρίίΓαΙ. οί μίγας, ^54. — ολίγον : ο/ 8ΐί(/ΙιΙ ναΐηβ (ηοΐ; ρβίιίβ). 

108 Ι.Ε880Ν ΧΙ.Π [272-275 

— ϊλ(γον τ• φ(λον τ• : ο/* δΙίί^Ηί ναΐηβ, ι/βί άβατ (1χ) ιηβ). 0£. δΙιαΙιβδρβΓβ : 
" α ροοΓ νίτ^η, Β,η ίΙΙ-ί&νοιίΓβά ίΜη§, 1)αί ιηίηβ ο\πι." 

168. Ιρχομ'(αι). — ιοίιβη Ι ατη νοβατίβ (ο/*) β^ΐιύηρ, 

149-168. ΤΙιβΓβ 18 α άίβΙάηοΙ; ηο1}β ο£ ρ&ΙΙιοβ ηιηηίη^ ί1ΐΓ0ΐι§1ι ΙίΜβ 
"^Ιιοΐβ ρ&88&^6, αηά α ίββίίη^ οί \ίθ\> 1)τι1 Ιιβίρίβββ Γθδβηίιηβηΐ αί Α^ιηβιη• 
ηοη'β ονβΛβ&ΓΪη^ αιτο^αηοβ, 1χ)§β1;1ιβΓ ^ί1ι Ιιίδ ίη^ταίϋυάβ ίο^αΓά ΐΗοββ 
*ο ^Ιιοιη 1ιβ ο^^βά 8θ ιηποΐι. 

169. " ΤΜ8 18 ηο ρ1»οβ ίοΓ ιηβ ; Ι'ιη ^οίη§ Ιιοιηβ." 

170. σ (οι) : 997. — όίω : ίτοηίοΛίΙγ, 8,8 οίίβη. — κορωνίσ-ιν : ίΜ8 ^ΟΓά 
γί8α&1ίζ68 1}1ιβ οιιτνβά Ιίηβ οί ίΐιβ (τΓββΙ^ βΐιίρ, τ«ά1}1ι ϋβ Μ§1ι ρτοιγ άπα 8ΐί6Γη. 

272. ΤΓθ,ηδΙαίβ : 

1. Αϋΐιοπ^ΐι ίΐιβ ^ΓβαίβΓ (ραιΐ)) οί ίΐιίβ ίιηρΘίιιοιιβ \ν£ΐΓ \να8 
αββοιηρίίδΐιβά \>γ οπγ Ιιαικίβ, 70α £ΐ1\ν&78 Ιι&νβ ιηαοΐι Λβ ^ΓβαίβΓ 
ρήζβ, \ν^1ιβηβνβΓ 8. (ϋνίδίοη οί 8ροί1(8) οοιηββ. 2. λνΐιβη 
1;1ΐ67 ^Γβ\ν^ \ν^β£ΐΓ7 (οί) β^ΐιίίη^, Λβγ \ν^6ηί; ίο ϋΐΘΐΓ 8ΐιίρ8 \ν^ίΛ 
(Ιΐίΐνίη^) ρήζθδ, βιηαΐΐ γβί άβαΓ ίο ΛβΐΓ ΗβαΓίβ. 3. Ιί \ν^α8 
πιυοίι 1)6ίίβΓ ίο §0 ίο Ρ1ιί1ιί& ; ηοΓ άίά ίΐιβγ ίΐιίηΐί ίΐιαί 8ίηοβ 
ί1ιβ7 Ιιαά 1)ββη (ϋ8ΐιοηοΓ6(1 ΙιβΓβ ί1ιβ7 \νου1(1 οοΠθοίνβαΙίΙι άπα 
Γίο1ΐ68 ίοΓ Α^αιηβιηηοη. 

Ι.Ε880Ν ΧΜΙ 

ΤΗΕ δΕΟΟΝΒ ΑΟΚΙδΤ, Α1Π> ΤΗ£ ΡΙΚ8Τ ΑΙίΒ δ£€0ΝΟ 

ΡΕΚΡΕΟΤ 8Υ8ΤΕΜ8 ΟΡ ΥΕΚΒδ 

ΐΕΐΑϋ, 173-181 

273. 1) .1/βαΓη ίΐιβ οοηίυ^αίίοη οί ίΙΐΘ ρβΓίβοί 878ίβιη οί 
λι5ω άπα οί βαίνω, 904-915, 922, 930. 

2) Κβ&(1 οαΓβία1ΐ7 810-818. 

274. ΟρίίοηαΙ: 

276. νθΟΑΒυΐ.ΑβΥ 

δΐ(ΗΓρ€ψή«) €9 Ζβαβ-ηοαίΊβΙιβά. %το^ο% (Ιταΐρο«, 571), ου, ο οοιηραη- 

ιΐνικα (= Ινικα, 571) οη αοοοηηί οί. ίοη, οοπίΓ&άβ, ίοΙΙο^βΓ, ίτΐβικί. 

ένι-σ-σιύω (σ•ν-, «η»-), — , 4ΐΓ^σ'σ'€να, Ιχθρός, η, όν (βοπιραν, ^χθίων, ον; 

Μσ-ότυμαι, Ιιησ(σ)νΟην άΓίνβ οη, δηρενί. 2χθι<Γτο«, η, ον) Ιιαίβίηΐ, 

1ιιΐΓΓ7 ^^ ητ^^θ. 1ι&1β<1, βηβπιγ, Ιιοβίίΐβ, οάίοηδ. 

109 .^ 276-277] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

καρτ€ρό«, η, όν ( = κρατ€ρό«) (597- μητ£€τα, άο, δ οοιιηββΙΙοΓ, (ρΓυάβηΙ) 

598), 8ίΓοη§, ιηί^ΐιί^» ββνθΓβ, αάνίββΓ. 

ΙΐΑΓδΙι, δίθΓη. Μνρμιδών, όνος, 6 Μγττηίάοη, ΟτββΙο. 

κοτέ-ω, Ικότ€σ(σ)α, κ€κότη(κ)α ΙιοΜ 5θ-ομαι ΐϋίΐΐι ρβη, 984, Γβοίε, ο&Γβ, 

3, §πΐ(1^θ, 1)θ Λπ^Γ^, 1)θ νίη(ϋοϋνθ. οοηβίάβΓ, Γβ^&Γά, τ^οιτγ. 

μάλκΓτα {οοτηραναί, ο/ |λάλα) ιηοδί; τΙ|λά-ω, τιμήσω, 4τ^ησα, τ€'τ£μηκα*, 

οί 8,11, ββρβοίαΐΐ^, 1)7 αΐΐ πίθαηβ, τ€τ{μημαι, Ιτίμήθην* ΗοηοΓ, ^θ,ιη 

άβοίάβάΐ^. ΗοηοΓ; ?/«>/. ανβη^β, βχ&οΐ γθ- 

|λάχη, τ/ς, 17 1)8'**1β> β^1ι^> ^Γα^. οοιηρβηββ. 

μ^νω (μ€ν-, Κ^ν€-) μινέω, Ιμϋνα, μ€μέ- ώδ€ ίΐιιΐδ, 80, ίη ίΐιίδ τν^α^» 8*8 ίοΐ- 

νηκα** ΓβπίΒ,ίη, θ,^^θ,Η. 1ο\\Τ8. 

ϋβήναϋνβδ : ϋίηο-ιηαοΐιβ, 1ο§ο-, βοίο-, Λβο-πΐίΐοΐιγ ; ϋιηο- 

276. ΤΓαηβΙαΙ:©: 

1. φεύξομάί μάΚα^ €7Γ€( μοι θύμος έττβσσνται τόΒβ^ 2, \ισ- 
σόμβθα ΐΙηΧηίάΒην μένβιν εΐνεκ *Κηαμέμνονος. 3. τταρ* * Κ^α- 
μβμνονί 7€ αΚΧοι βίσίν^ οι κ€ τον τϊμήσονσι^ μάΚιστα δε μητίετα 
Ζεύζ. 4. Άχίλλ€ν9 έστιν βχθίστος ττάντων Βιοτρβφβων βασι- 
\ήων ^ Α'γαμεμνονί. 5. βρις Τ€ φίΧη *ΑχίΧήί ίστιν αίβΐ ττόΧβμοί 
τ€ μάχαι τε. 6. Άχίλλεύί μάΧα καρτερά; ίστιν^ άλλα ττου 
βεο9 04 το 7* εΒωκβν. 7. ^ΑχίΧΧεύζ είσι οϊκαΒε συν νηυσΐ τε 
καί έτάροίσιν^ άνάξα δε ΜυρμιΒόνβσσίν. 8. * Αγαμέμνων ουκ 
άλεγιξεί ουδ' οθεται *ΑχιΧηος κοτεοντος, 

277. Κβαά αηά 1:Γαη8ΐα1:β : 

Ιίίαά, 173-181 

" φεΟγε /ΐΑοίλ*, €? τολ θυμο'ζ εττεσσυταί, ούδε' σ' εγώ γε 

Χίσσομαί είνεκ €μ€Ϊο μένβιν ' τταρ έμοί γε καΧ αΧΧοι,^ 

οί κ€ μ€ τιμησουσι^ μάΧιστα δε μητίετα Ζεν9. 175 

εχθ ιστός δε μοί εσσι Βιοτρεφεων βασιΧηων • 

αΐεΐ ^άρ τ οι ερις τε φίΧη ττόΧεμοί τε μάχαι τε, 

εΐ μάΧα καρτερά; εσσι^ θεά; ττου σοϊ τά γ* εΒωκεν. 

οΐκαΒ* ίων συν νηυσί τε σί^ς καί σοίς ίτάροισιν 

ΜνρμιΒόνεσσιν ανασσε^ σεθεν δ' εγώ ουκ αΧετ/ίζω ΐ80 

ούδ* οθομαι κοτ4οντος* άττειΧήσω 8^ τοι ώδε• 

110 Ι.Ε880Ν ΧΙ.Π [278 

278. 173. τοι : 998. — φ€<)γ€ : β€€, ά€86Γ(. ϋ 18 ίΐιίδ ίηβίηυίΐϋοιι 
ΐί^ΜοΙι Ιΐθΐρβ ΑοΜΠθδ άθοίάβ ίο 8ί8>7. 

173-174. " Κυη αίοη^ Ηοπιβ, Ι)^ 3,11 ιηβίΐηδ ; άοη** βΐαγ οϊ^ ^7 αοοοαηΐ;." 
ΐΓοηίοθ,Ι, οί οοπΓδβ. 

175. Α Γβρί^ ίο ίΐΐθ 8,88βΓϋοη οί ΑοΜ11θ8 ίη νβ. 159. ΤΜβ ίβ β, ^οοά 
θχ&ιηρίβ οί ΐΐιβ 8ΐίΙ)ϋβ ΐΓοηγ οί ΐΐιβ ροβί ; ίοΓ ϋ 18 Ζβυβ άπα ηο οΙΙιθγ ^Ηο 
ί/ί5ΐιοηοΓ8 Α^α,ιηβιηηοη ίη ΐΐιβ 8βς[υβ1. Τΐιβ Ιίίη^'β ρΓοαά 8ρββο1ι ΗβΓβ άπα 
1118 Ιΐίΐΐΐ^ΐιΐ^'^ ρΓβδυΐηρϋοη υροη ίΐιβ ίανοΓ οί Ζβυ8, ίΐιβ ηειίιΐΓ&Ι ρΓοίβοίοΓ 
οί 1ίίη§8, 1}1ιιΐ8 πίθ,ΙίΘ 1ιί8 ΙαίβΓ άίδΟοιηήΐαΓβ α11 ίΐΐθ ιηοΓβ 8ίή^ίη§ Β,ήά 1ιυ- 
ιηίΐίβ,ΐίη^. — τίμήσονσ•!, : 1144. 

177. ίρΐ9 τ€ φίλη (Ιστίν) . φίλη Ά^ββ9 ^ΐΐι €ρις, 1)υ1; 18 ίο 1)β ία^βη 
"^ϋΐΐ πόλεμοι τε μΑχαι τ€ 8,180. 

178. " ΟΓΒ,ηΙιβά ίΙΐΒ,Ι; γοιι β,γθ 1)Γ3,νβ β,ηά πιί^ΐιί^ (ϋΐΐΐ8 ο,οΐίηο^^ΐβά^η^ 
ΑοΜΙΙβδ* 8,88βΓΐ;ίοη οί ίΐιβ ίιηροΓίο,ηΙ ρο,Η 1ιβ Ιΐθ,οΙ ρΐα^βά ίη ίΐιβ ^^β,γ, νββ. 
165-166), 7οα άο ηοΐ άβββΓνβ β,η^ ορβάίΐ ίοΓ ϋΐθ,Ι, 3,8 ηοΐ 7011 1>ιιί 80ΐηβ 
^οά 18 Γβ8ροη8ίΙ)1θ, \7ΐιο §3,νβ ίί 8,11 ίο 7οα τ^ίίΐιουί 8η7 ββοΓί ογ ττίί οη 

7011Γ ρ8Γί." 

180. Μνρμιδόν€σσι.ν : 1001, 1)αί ίη ίΚβ ιηοιιίΐι οί Α^β,πίθΐηηοη ιη87 1)β 
οοηδίάβΓβά 8 (ΐ8ίίνβ οί (1ί88(1ναηί8§β, 997. — Μνρμι.8όν€σσι. ράν€ΜΓσ€ οή^- 
η8ΐΐ7. — σ4θ€ν : 984. 01)8βΓνβ ίΐιβ 1ιί88ίη§ θδθοί ρΓοάαοβά Ι)^ ίΐιβ Ιιβαρίη^ 
ιιρ οί 8ί§ιη88 ίη ί1ιί8 8ηά ίΐιβ ρΓβοβάίη^ νβΓ8β. 'Μ.νρμαΖόνεσσιν Γβοβίνββ 
ρΓΟίηίηβηοβ 1)7 ίί8 ροβίίίοη ίη ίΙΐΘ νβΓ8β, 8ίηοβ Α§8ΐηβπιηοη -ννίδΐιββ ίο 
ηΐ8^6 ο1β8Γ ίο Αο1ιί11β8 ίΐΐθ Ιίιηίίβ οί Ιιίβ 8ΐιί1ΐ0Γίί7, 8ηά ί1ΐ8ί 1ιθ Ιιβ,β ηο 
ή^Μ ίο 1)β ίβδίιίη^ οοιηιη8η(ΐ3 ίο ίΐιβ Αοΐιαβαηβ. Α^ιηβπιηοη "νήΐΐ 1)βαΓ 
ηο ίηίήη^Θΐηβηί οί 1ιί8 0"ννη ρΓβΓΟ^β,ίίνβδ. 

181. κοτίοντο9 (σέο) ; 984. 

Ιη ίΐιίδ "νίτΐιοΐβ ρ8888^β Α^8Πΐβιηηοη 8,88ΐιιη68 8, ίοηβ οί βηββΓίη^ 88,Γ08,8ΐη 
8η<1 οοηίβιηρί ίοΓ ΑοΜΠβδ, 88 ίΐιοιι^ΐι Ιιβ \7βΓβ 1)αί 8, ρββνίβΐι 8η(1 -ννιΠίαΙ 
βΐιίΐά. Τ1ιυ8 1ΐθ 1)β11ίί1β8 ΑοΜΠβδ' βνθΓ7 ιηοίίνβ β,ηά βχοβΠβηοβ. Ηίβ 
ί1ΐΓβ8,ί ίο ΓβίιίΓη Ιιοιηβ ίδ ίηίβηρΓβίβά 8,8 άυβ ίο ρ8ηίο1ί7 ίββ'Γ, Ιιίδ 1)Γ8νβΓ7 
ίη ν8Γ, Μδ ίιηρβίυοιιβ δρίτίί, 8,η(1 Ιιίβ βίΓβη^Ιι οί ^11, 8,Γβ 8,11 ς[α8ΐίίί68 
νΐιίοΐι πΐ8ΐίβ Ιιίπι 8, ηηίβαηοβ 8,8 8, ςτιαπ-βίδοπιβ 8,η<1 οοηίβηίίοιιβ ίβΐΐο^ν. 
" Ργ8,7 άοη'ί Ιβί ηΐΘ άβίαίη ^ο\x" Ιιβ 887δ, " ίί 7^^ ^Γβ ίη δΐιοΐι 8 1ιϊιγγ7 ίο 
βββ. Ιί ^ί11 1)β 8, Ι3ΐ6δ8ίη^ ίο δββ 7011 ^οηβ, δίηοβ 70^1 Ο'Γθ 80 ρβΓνβΓδβ 8,η<1 
^νβη ίο βίΓίίβ. Ββ 8ΐΐΓβ ίο ί8ΐεβ &11 7011Γ 1)8^8 αηά 1)8§^8,^β 8,1οη^, αηά 
άοη'ί 1)β ίΓ7ίηβ ^ βίηιί 8,Γθΐιη<1 ΗβΓθ τ^ίίΐι 7011Γ 8ΐιί1ιθΓίί7, 1)υί Γΐιη 8,1οη^ 
Ιιοιηβ ίο ίΐιβ Μ7ΓΠΐίάοηδ, ^ΙιβΓβ 70Π 1)β1οη^. Ρουί 8Τ^87 8ΐ1 70^ ρ1β8,8β. 
ΥοιίΓ 8,η§βΓ ίβ ίΐιβ 1β88ί οί ιη7 ^οιτίθδ. Ιί ίδ 8,11 ίΚβ δ8πιβ ίο ιηβ τ^ΙιβίΗβΓ 
7011 ΙιοΜ 8 ^ταά^β ογ ηοί, αηά ίυβί ίο 8ΐιο\7 70η 1ιο\7 ιηυοίι Ι 08Γβ, Ι δΐιαίΐ 
ί1ΐΓβ8,ίβη 7011 8,8 ίοΠο^δ : " Τΐιίβ 8,11 ρρονβδ ίοο ιηυοίι ίοΓ Αοΐιίΐΐβδ, ^Κο 
ίββίβ ηον ίΚΛί Κβ οαηηοί τβίυπι Κοιηβ ττίίΐιοιιί ρΓονοΜη^ ίΐιβ ήάίοιιΐβ οί 

111 279-282] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ϋιβ 2^τΏΐγ, 1<ί^β Λ βροίΐβά βΐιίΐά ογ 8,η οΙ)8ϋη8,1β ττοπιαιι, ^Κβη Α^ιηβιη- 
ηοη ρΓβίβικίΒ ΟιβΛ, ϋ νουΐά ^νβ Κιπι ρΙββ,βαΓβ ίο 1)β ήά οί Μιη, Ιιβ ίηβίβίβ 

ιιροη δίβ,τί^&' 

01)8βΓνΘ ίΐιβ βιηρίι&δίδ άπα βοπύταβί; οΜαίηβά \)γ ίΚβ ιιββ ο£ ίΚβ ρβΓβοη&Ι 
ρΓοηοιιηβ ίη ίΜβ τ^ΐιοΐβ ραββα^β. 

279. ΤΓ&ηβΙαίβ : 

1. Α^αιηβπιηοιι, Ιείη^ ο£ πιβη, βαίά ίο Αοΐιϋΐββ, " ΡΙ7 \)γ β,Π 
ιηβαηδ, ίί γοπΓ 8ου1 υι^ββ γου." 2. Τΐιβ ΑοΙιαβαηβ βηίΓβθ,Ιβά 
118 ξτβο,ίΐγ ίο Γβιη&ίιι τν^ϋΐι ϋιβιη, ίΙϊ3.ί \νβ ιηί^ΐιί ΙιοηοΓ Λβιη 
ββρθοίαΐΐγ. 3. Ζθτΐ8, Λθ οοηηββΙοΓ, τν^ίΐΐ βδρβοίαΐΐγ ΙιοηοΓ 8,11 
ίίιβ Ιείη^δ. 4. Α^αιηβιηηοιι άπα Μβηθίαυβ λνβΓβ ίο Αοΐιίΐΐββ 
ύϊβ ταο^ί ίιαίβίυΐ οί α11 Λβ Ζβυβ-ηοτίΓίβΙιβίΙ Ιείη^β ; ίοΓ αΐνναγβ 
βίηίβ αηά \ΓαΓ8 αηά 1)α1:1:1β8 τν^βιβ άβαΓ ίο ίΐϊβ'ιτ ΙιβαΓίβ. 
5. Αΐϋιοη^ΐι ίΐιβγ \ΓβΓβ γβτγ βίιοη^, 8οιηβ ^οά Ιι&ά. ^ίνβη 
Λ&Ι: ίο ίΥίβτΆ. 6. Ιίβί υβ ^ο Ηοπιθ ττϋΐι ουι βΐιίρβ αηά οπγ 
οοιηΓα(ΐ68, αηά ηιΐθ Λθ Μ3ΓΓΐηί(1οη8. 7. λνβ άο ηοί τοξΒ,τά 
ΑοΙιί1ΐ68, ηοΓ άο ^/7^ οαΓβ τν^ΐιβιι Ιιβ Ιιοΐάβ α ^Γΐιά^β ; βίηοθ νβ 
αιβ ιηυοίι ιηί^ΙιϋΘΓ. 

Ι.Ε880Ν ΧΜΙΙ 

ΤΗ£ Ρ£ΚΡ£€Τ ΜΙΟΟΙΕ δΥδΤ£Μ ΟΡ ΥΕΚΒδ 

Ιι,ΐΑο, 182-192 

280. 1) Ιίβαηι ίΐΐθ ρβΓίβοΙ: ΐϊΐίάάΐβ βγβίβιη οί λιίω, 910-915, 
τρβφο), τβυχο), Άπά ττυνθάνομαι^ 925-929. 

2) δί^ηάγ ίΥιβ ίοΜβ οί ρβίδοηαΐ βικϋη^β οί νβΓΐ)8, 819-829. 

281. ΟρίίοηαΙ: 

282. νθΟΑΒυΐ.ΑβΥ 

&ντην ορθηΐ7, 1)β£θΓβ ίΐιβ ίβ,οβ. Ιμψύ-ω, ήρήτϊίσα, ήρητΜην ΟΪϊβοί^ 
&χο9, €09, τό ^οβ, ρ&ίη, ^βί. Γββίταίη, οοηίΓοΙ, οοηΐί&ίη, Ιιοΐά 

ΒρϊοτηΙς, ιδθ9, ή Βήδβϊβ, άθ,ιι^^ΙιΙίβΓ οί 1)3,ο1ί, οπγΙ). 

Βήββιΐδ. ήτορ, ορός, τό 1ιβ»Γΐ, βοαΐ, βρίήί. 

8ι-άν-Βιχα ίη ίτ^ο νίο,γΆ, άί&βτβτϊίΐγ, κλισίη, ης^ ή Κιιΐ, \)ΆττΛβ\ί, Ιβηΐ. 

Ιναρίζω (Ιναριγ-), Ιναρ£{ύ>, ήνάριζα λάσ-ιος, η, ον )ΐΆΪτγ, δΐια^^, ιόπ^Ιι» 

βίήρ οί ίΐΓΐηοΓ, βροίΐ, βΐ»^. Ι^αβίι^. 

112 Ι,ΈδδΟΝ ΧΙ.ΙΠ [283-2Μ 

|Μρ-μηρ({« (μηριγ-), Ιμιρμήρ%(α ροη- ιταΰ-«, ιταΰσ-«, Ιιτανσα, ιτέιτανκα*, 

άβΓ, οοηβίάβΓ. ιΗνανμβΜ, Ιιταΰθην* οβαββ, βίορ, 

μηροί, ον, 6 ϋιί^ΐι. ΡΑυθΕ, βΐιβο^, τββίτ&ίη, Κοίά ο&. 

^μΛ%ά•»*, 6μΛ%Ασ'ω*^ «μοιώθην Ιί^η, Πήλ^ν, ωνος, 6 80η οί Ρβίβαβ, 

ΏϊΒ,Ιίβ Ιί^β, 60ΐηρ&Γ6, ιη&^β ΑβΚαΐβΒ, 

βς[α&1. στνγέβ• (<ρτνγ-, <ρτνγ€-), Ισ^ηιξα 

€(ΰ«, €«1, ν βΐιατρ, 1>ίϋη^, ουί^^ίη^, (Ιστνγον), 4στνγήθην-|- Ιιαίβ, 

^ββη, αοίά. Ιοαίΐιβ, άίδϋΐ^β, ιη&]εβ Καίβίτιΐ, 

8σ'(σ')ο<, 1/, ον Κον ιηιιοΐι, Κον ΚοΜ ίη Κογγογ, ίβ&Γ. 

£;Γβ&1;, 1ιοΐ¥ ιη&ιιγ, Ιιοτγ Ι&γ^θ, ψάο-γανον, ου, το ετ^ΟΓά, 8&ΐ3Γβ. 

ϋβπναϋνββ : 1ιοιη(ο)β-ο-ραί1ΐ3Γ, Ιιοιηο-ΐο^οιιβ, -^βηβουβ ; 

283. ΤΓ&ηβΙαίβ: 

1. αφ<ιιρ€Ομ€θα βασιΚηα ^ρνσηίΒα το η4ρα^ καΚόν. 2. Άγα- 
μ4μνων ττ^μψει 1ίρύση(8α έ<ζ Ιίρυσηρ συν νηΐ καΐ ίτάροισιν 
ίοϊσιρ, 3. άραξ αύτο^ Ιώρ κΧίσίηρΒβ άξα ΈρΙσηίΒα καΧΚίττά- 
ρψ/ορ το Ύ€ρα<ζ *ΑχίΧΚήο<>^ οφρ* Άχ^λλεύς βύ €Ϊ^ δσσορ φβρτβρό^ 
ίστιρ ^Α^γαμβμρωρ. 4. αΧΧοι στν^έουσι φάσθαι σφέα^ αυτούς 
€ΐραί 'ίσονς *ΑΎαμ€μρορί καΐ ομοιωθημ^ραι αρτηρ. 5. ητορ ΤΙη- 
Χίίώνος ίμερμηριξβ ΒίάρΒιχα^ τ} ο ^β έρυσσάμβΡΟζ φάσ^αρορ οζύ 
ιταρίί μήρον άραστήσ€ΐ€ μίν τους * Αχαιούς^ έραρίζοι δ* ^ Ατρ^ϋηρ^ 
ηί ΊΓαύσ€ί€ γοΚορ ίρητνσα^ τ€ θϋμόρ, 6. αχο9 μβ^α έ^βρετο 
τοίσιρ ^Αγαιοίσιρ^ οΰρβκα * Αηαμ4μρωΡ αφείΧζΤΟ ΒρϊσηίΒα καΧ- 
Χι/ιτάρτ^ορ *ΑχιΧηα, 

284. Κβαά άπα ίΓθ,ηδΙαύβ : 

ΙΙίαά, 182-192 

0)9 ίμ άφαιρβϊταί ΙίρνσηίΒα Φοίβος 'ΑτΓο'λλωι/, 

τηρ μ^Ρ έγώ σνρ ρηί τ έμτ} καΐ βμοίς βτάροίσιρ 

ητίμψω^ έ*γω Ββ κ αγω ΈρισηίΒα καΧΧνπάρτιορ 

αυτές: Ιωρ κΧισίηρΒε^ το σορ ηέρας^ οφρ* €ν €?δι;9 185 

Βσσορ φ4ρτ€ράς εΙμι σβθβρ^ στυγ^ ^^ ^^^ αλλθ9 

2(0*01/ έμοί φάσθαι καΧ 6μοιωθήμ€ραι αρτηρ,^^ 

113 285] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ ,•.•-^ &ς φάτο • ΤΙηΧβίωΡί δ' αχρ<; '^ένψτ^ έν 8^ οί ίρ-ορ 
στήθβσσίν ΧασΙοισι Βιαν^ιχ^α μβρμήρίζεν^ 
■^ δ 7€ φάσηανον οξύ βρνσσάμβνος τταρά μηρορ 190 

τους μέρ άναστήσβίβν^ 6 δ* *Ατρ€(Βην ίναρίζοι^ 
ηζ γρΚον τταύσβίεν έρητνσ€ί€ Τ€ θυμόν. 

285. 182. Ιμ (€), Χρν<Γη(δα : 1020, 1. — άφαιρ€ΐται = άφαφ€€ται : 584- 
585. — ωζΐ 08, 8ίη€6, 

184. ΐΓ^μψω, &γω : οΙ)8βΓνθ ίΐιβ γ&τϊΰά,ίοΏ. άυβ ίο ΙιΙιθ ιΐ8β οί ίΙΐΘ ίη(1ίβ&- 
ϋνβ Λϋά 8ΐιΙ)ίυιιοϋνβ. Α^ίΐπίθΐηηοιι 18 ιηοΓβ βιΐΓθ ο£ ίΐιβ βΓβί ίΚαιι οί ίΐιβ 
δβοοηά. — &γω : 1101. — κοιλλίΊτάρ^ον 18 πΐΒ,ΙίοίοιίδΙγ αάάβά Ι)^ Α^ιηβιηηοη 
Ιο Ιαηίαΐίζβ β,ηά ίιτϋβ,ΐβ Αοΐιίΐΐββ ίιιτΙΙιβΓ^ 3,1 Ιΐιβ ρΓΟβρβοΙι οί Ιοδίη^ βιιοΐι 

3, (1β8ίΓ3,1)1β ρΐΊΖβ. 

185. " Το ρΓονθ ιη7 δυρβήοΓ ροτ^βΓ, Ι δΐιαίΐ §ο ιηγδβΐί." — τΑ ν6ν γ^ρο• : 
ίη 8,ρρο8ϋίοη ^ίΚ Βρϊσι/ιδα. Τΐιβ αάάίϋοη οί Οιβ <ΐ6ΐηοιΐ8<3*&ϋγβ ρπ)• 
ηοιιη (το) πΐ3,1ίβ8 ΐΐιβ βχρΓβ88ίοιι ιηοΓβ νίνίά. — €{$η« : 1115-1116. Α^ 
πίθΐηηοη οοηδοίουδί^ ββίβ Μιηββίί ονβΓ β,^^αίπδΐ ΑοΜΙΙββ, &ιι<1 ίικϋο&ΐββ 
ϋΐΆί " 3,8 ίΐιβ ^οά 1ΐ3,8 άοπβ ίο πιβ, 80 ^ίΐΐ Ι άο ίο γοη" Λπά ίβ ο&ΓβίπΙ ίο 
6πιρ1ΐ3,δίζ6 ί1ΐ3,ί 1ιβ 'νν^οιιΜ γίθΜ ίο ηο οηβ Ιβδβ ίΐιβ,η ίΙΐΘ ^οά Μιηββίί. 
Τΐιβ Γβρβίίίίοη οί €γώ 3,ηά ίΐιβ β,οΙάίίίοη οί αυτός δΐιοιν οΙθ&γΙ^ ίΙΐΘ Μη^β 
ίθθϋη^ οί ρΓΟίιά δυρβήοήί ^ 3,ηά οοηβοίουβ ροτν^βΓ. 

186. δσσον: 564, 3. — σ4θ€ν: 993. — <ρτνγέη ^ 1115-1116. — κ€α : αίβο, 

€1-611 (3,8 λΥθΙΙ 3,δ γΟΙΙΓδβΙί). 

187. 4|Μ>( (είναι): 1003. — ψάσ-θαι \_φημΛ\, — 6|ΐοιω0ήμΐ€ναι : ΗΙοβη Κνη- 
8€ΐ/, 890. 

186-187. ί,€. " Ι 8ΐι»11 1113,1^6 δυοίι αη βχαιηρίβ οί γοιι ί1ΐ3,ί ηο οηβ βίββ 
ιηαγ βνβΓ νβηίπΓβ ίο άίβρΐ3,7 βιιοΐι 3,ΓΓθ§3,ηοβ ογ ββί υρ Ιιίβ \ή11 ίη ορροά- 
ίίοη ίο ιη^ ο^η." ΤΚβ βίίιιβ,ίίοη 1ΐ3,δ ηοιν Γβαοΐιβά β,η ίτηρα88€, δίαη^ 
3,δ 1ιβ τν^β,δ 1)7 ίΐιβ 1)Γΐιί3,1 ί3,ΐΐηίδ οί Α^β,ιηβιηηοη, ίΐιβ οηΐγ ί1ιίη§ Ιβίί £ογ 
3, Ηί^Η-δρίΓΐίβά ιηαη ίη ΑοΙιίΠβδ* ροδίίίοη \νοιι1ά 1)β ίο Ιεϋΐ Μιη, ογ βίββ 
1θ8β Ιιίδ ο\νη Ιίίβ ίη ίΐιβ β,ίίβπιρί. 

188. Πηλ€ΐωνι : 998. — 4ν 84 οι . . . σ-τήθισσιν : 998, 1009. 

189. λασ-ίοισ-ι : Ιι^ίτ οη ίΚβ οΐιβδί ίβ δίίΠ οοηδίάβΓθιΙ 3, ιπΛτΙί οί & βίΣΓΟη^ 
αηά νίήΐϋ ιη3,η. 

190. ή : υΊκ^ίΙκτ, 

191. τουί (&λλον$ Αχαιούς) : βνίάβηίΐγ Α§;3,ηΐ6ΐηηοη ^»8 βίίϋη^ άο'νπι 
ίη ίΗβ £ΐ8δοπιΙ)1γ, ΑΛ'ίίΙι ίΐιο οίΗβΓ ο1ιίοίί3,ίηδ ββ^ίβά ΛΓουηά Ιιίιη. Αοΐιίΐΐββ 
^οηΐά ηββά ίο ιηβ,Ι^β ίΐι^δθ 8ί3,Γί ηρ ίη οΓάβΓ ίο §βί 3,ί Α^πιβπιηοη. — 
άν€ΜΓτήσ'€ΐ€ν, Ιναρίζοι : 115^). 

192. ή€: ΟΓ. — Ίτανσιιιν, 4ρητ^€ΐ4 τ€ : 1153. 

114 Ι,ΕδδΟΝ χι,ιν [286-289 286. Τραηδίαίθ : 

1. δίηοΘ 1:1ιβ ^οάβ Ιΐιιΐδ ίίίίβ ο,^ο,γ οτιγ ρΓίζβ, τν^β βΐιαίΐ ββηά 
α ίο 011Γ78&, ΛΥΐΛ α βαοΓθά 1ΐθοα1:οιηΙ) ίοΓ ΙΙιθ ^οά, 1)υί \ν^β 
βΐιαίΐ ^ο ίη ρβΓβοη (αυτοέ') 1:ο Λβ ίβηί οί ΑοΙιίΠββ αηά Ιβαά 
αλναγ Ιιίδ ρηζβ, 1:1ιβ 1)θατιί;6ου8-ο1ΐ66ΐί6(1 Βήδβϊδ, Ιΐιαί Ιιβ ιηαγ 
τν^θΠ Ιίηολν Ηολν ιηυοίι β^Γοη^βΓ λνβ 3.Γ6 ίΐιαη Ιιβ, αηά α11 ο1:ΙιβΓ8 
ιηαγ ΙιαίΘ 1:ο βαγ ίΥιβγ εγθ βηιιαΐ ίο ιΐ8 αηά οοιηρίΐΓΘ ίΙιβιηβθΙνΘβ 
\ήί1ι υ8 ορβηΐγ. 2. λνΤιβη Ιιβ Ιιαά ί1ιιΐ8 βροΐ^βη, ξήβί αΓοββ 
ίοΓ ίΐιβ 8οη8 οί ίΐΐθ Αο]ια6αη8, ίίικί \νϋ]ιίη ΙΗθιγ ΥΐΒίτγ ο1ιβ8ί» 
ίΐϊβγ ροηάβΓβά ίη ί\Γ0 Λναγβ. 3. λ^θ δΐιαίΐ άτ^,^/7 οητ ΒΪιατρ 
«νίΟτάΒ ίτοΏΐ ΟΤΙΓ ίΐιί^ΐΐδ, αηά Γουββ ϋιβ δοη» οί Λθ Αο1ΐ3,βαη8, 
1)υί δίαγ ίΐιβ ίτΓΟ 8οη8 οί ΑίΓβιΐδ, ογ τν^β δΐιαίΐ οΐιβοΐζ: οιιγ τν^ΓαίΙι 
αηά οτιγΙ) οτιγ 8ρίΓίί. 

Ι.Ε880Ν ΧΙ^ΐν ΡΙΚδΤ ΑΝΒ δ£0ΟΝΒ ΡΑδ8ΐν£ 8ΥδΤ£Μ ΟΡ ν£ΚΒδ 

ΙοΑο, 193-200 

287. Κβίΐίΐ 830-859, αηά Γ6νίβ\ν^ ίΗθ βΓβί ραββίνβ βγδίβιη 
οί λύω, 916-921, αηά οί τ/οβφω, 935. 

288. Ορίίοηαΐ : 289. νοοΑΒυι^βγ Άθΐ|να£η (Άβήνη), τ/ς, η Αίΐίθηα,^οί/- 
ά€88 ο/ νοατ^ ινίβίίοτη, αηά ίΗ,β ανίδ. 

αμφω 1)θί1ΐ. 

γι•γνώ<ΓΚβ» (γν«»-, γνο-), γνώσομαχ, 
Ιγνβν, Ιγνωκα*, ΙγνβΜΓμΑν*, 4γνώ- 
σ0ην* ΚΝθ\ν^, Γβοο^ίζβ, Ιβαπι, 
ρβΓΟβίνβ. 

Ιλκω (Ιλκ- = σ€λκ-, 603-604), άτΆΨ, 

άτΛ^, ρυΐΐ, 1πι^. 
- ν« ^Ηϋβ, υηίίΐ. 

θαμβέ-ω, θαμβήσω*, Ιθάμβησα ^οη- 
άβΓ, 1)β αιηιιζβά, 1)β £ή§1ι1βηβ<1, ΙκΓτηΐΜ (στη-, <Γτα-), σ^σ», Ιο-τησα 
(ϊΐΓτην), Ιιττηκα, Ισταμαι*, ^στ^ 
θην 8ίί1; (υρ), ΘΤΑΝΟ, πιαί^β βίθ,ικί, 

ί»1ίβ Οηβ'β δΐίβ,ΐΐοΐ, 8ΤΑΤΙΟΝ. 

κολ€Ον (κουλ€Ον, 571), όν, τό βΐιβαίΐι, 

803,1)1)8,Γά. 
κόμη, 1^, ή ΗαΐΓ, Ιοοίίβ, ίΓΘ88β8. 

(αν0ό$, ι;, όν ίαννηγ, γοΠοιν, Ιϊίοιιά. 

{£φο«, €θ9, τό 8\νθΓά. 

6μως ί*ς[υϋ11γ, αΐίΐίβ, Ιο^βίΙιβΓ, αϊ; ίήβ 

8£ΐπιβ ϋιηβ. 
Λη(σ•)θ€(ν) 1)β1ιίηά, £γοιιι 1)β1ήιι<1, 115 290-292] ΗΟΜ£ΒΙ0 αΚΕΕΚ 

6ρμα£νβ» (6ρμαι^), — , Δρμηνα ίοββ ΓΟΐιί, ριιί ίο βι^Μ; ηιίά,, ϊχιτη 

Λΐ)οιιί (ίυηι ονβτ) ίη ιηίηά, ροη- οηβββίί, βββ. 

άβτ, οοηβίάβΓ, ρΐαη. φαι(νβ» (ψαιν-) ; αοτ, ρ<ΐ88» €φαΑνθην 

ο^ρανό«, ου, 6 Ιιβ&νβη, 8^7- βΜηβ, ^^Ιβ&ιη, ^Ι&Γβ, Α&βΐι. 

Ποιλλάφ, άδθ9, η Ρ&Π&δ (ΑίΚβηα). φαίνω (φαν-), φαν^, ^ψην<^ «^ 

τρένω (τρ€ΐΓ-, τροιτ-, τραιτ-), τρ^φ», φηνα*, ιτ^φασμ», Ιφάν(θ*)ηιτ 

(ίτρ€φα ((ίτραίΓον), τέτροφα**, τί- βΐιο^, δΐιίιιβ; (ηιίά.) αρρβατ. 

τραμμαι, ίτράφθην 1;υ.ηι (αΓουικΙ), 

ΌβΓίναίίνββ : α-§ηο8ίίο(ί8ΐη), ρΓο-^ηοβίίοαΙβ ; 8ΤΑΥ, 87- 
8ΐ}6ΐη, 8^αϋο ; οοπιβί ; ίιορθ, βί<?., 261 ; άία-ρΐιαηουβ, βίβ.^ 194. 

290. ΤΓαη8ΐαί6 : 

1. οί * Αχαιοί ωρμαινον ταύτα κατά φρένα καΧ κατίί θΰμόν. 
2. βΧκωμβΡ €Κ κοΧβων μ€τ/ά\α ξίψεα καΐ έναρίζοίμ^ν * Αγαμέ- 
μνονα. 3. *Αθήνη ηΧθεν ούρανόθβν^ την ^γά,ρ €ηκ€ν ϊίρη λβν- 
κωΚενος, 4. "Ηρη \€υκώ\€νος φιΧέβί *ΑχίΧήά Τ€ καΐ ^Αγαμέ- 
μνονα ομώζ θύμφ^ κήΒεταί Βέ τοίιν άμφοαν. 5. *Αθήνη ^Χθβν 
ούρανόθεν^ βστη δ* οττιθεν^ βίλβ δ* 'Αχίλήα ξανθής κόμης (983). 
6. Άθήνη €φα{ν€τ *ΑχιΧήί οϊφ^ ου ^άρ τις των αΧΧων * Αχαιών 
ωράβτο την θβάν. 7. εττεί θβά βΐΧβν ^ΑχιΧήα κόμης ^ €θάμβησ€^ 
μβτατρεψάμβνος δ' €^νω αντίκα Παλλαδ' * Αθηναίην, 8. 6σσ€ 
*Αθηνα(ης έφαάνθησαν Ββινώ *ΑχιΧήι. 

291. 11βα(1 αηά ίιαηδία,ίθ : 

ΙΙίαά, 193-200 

ηος ο τα\)& ωρμαιν€ κατίί φρένα καΐ κατίί θυμόν^ ; 

€Χκ€το δ* €κ κοΧ€θΐο μ&γα ξίφος ^ ηΧθε δ' ^Αθήνι^ 

ονρανόθεν • ττ/οό γ^Ρ §λ:€ θεά^ ΧενκίοΧβνος "Ή/στ;, ι^ 

άμφω όμως θυμφ φιΧέουσά τ€ κηΒομένη Τ€. 

στη δ* οτΓίθεν^ ξανθής δέ κόμης ελβ ΙΙηΧείωνα^ -*.^' 

οϊφ φαινόμενη^ των δ* άΧΧων ου τις οράτο. 

θάμβησβν δ* ΆχίλβΛ, μβτά δ' έτρά7Γ€τ\ αντίκα δ' ^ι^ 

Παλλαδ* ^Αθηναίην • δβ&ι/ώ δβ οί οσσε φάανθεν. 200 

292. 194. Ιλκιτο : ϊτολ άταιοίη^. — ήλθ€ δ Άθήνη : οοοΓίϋιΐΛίβ, ίηβΐιβ&ά 
οί 8ΐιΙ)0Γ(ϋη8,ΐ6 οοηδίηιοΐίοη, 1114. 

116 ίΕδδΟΝ χι,Γν [893 19β. &μφΝ = Άγιμίμνοιη ΆχιΚηά τΐ : ΗβΓα ι1ϊ<1 ηοΐ παηΐ ίο βββ βΙΙΙιθΤ 
οί Ιΐιβιη ^1: ΙιιΐΓΐ. — »Ι)|ίιφ : 100Θ. — ψιλίσντα, κη8ο|ΐ<>η]: 1100,2. 

ΤΙΐθ βίΐυαϋοη Ιιαβ ηοτ ΓβαοΙΐ6(1 4:1ιβ ροίηΐ πΙΐθΓβ Αΰΐιίΐΐεβ ίββίβ οοπ- 
βΙτ&ί]ΐβ<1 Ιο αοϊ, &8 1ιβ πουΐά ΓαΐΗβΓ άίβ ϊΐιαη βηάυτε βυοίι ιΐββρ ίηβιιΙΙ» αηά 
1ιιιιηί1ί&Ιίοη αϊ ϊΐιβ Ιιαηάβ οί Μ» ιηοβΐ ιΐββρίββιΐ βηβιη;. Τΐιβ ίιηρβτΐβοΙ» 
ίη ΙΙιβ βτβΐ 1•«ο ΤΒΓΒΒβ ιηβίΕβ Ιΐΐθ (Ιββοήρίίοη βίήΐΕίιιβΙί νινιά αηά ρϊοϊιιτ- 
β8ς[ΐΐθ, ιτΜΙβ ΙΙΐΕ ΙιιιττϊβςΙ &οΐϊοη ο£ ίΐΐθ Ινο (οΠοπίηκ βοΗβΐβ βτβ νβΠ 
»(!8ρίβ<1 ίο ϊηίΓοιΙιιοε Αι1ιειι& βΰάάβιιΐ; &ιΐ(1 άΓ&ηι&Ιϊο&1ΐ7, Τΐιβ Λρρβ&Γ- 
αιιεβ οι ΑίΙίΕΐια ϊβ αβ ιιηϋχρ^οίειΐ, αηιΐ Ϊ3 
ίηΪΓΟίΙαοβιΙ πίΙΙι αβ ιηιιβίι άΓ&ΐϋΒϊίο βββοί 
Μ ϊίιβ ϊπϊβτνβιιϋοη οί 4^1ιβ αη^Ι πίιβη 
ΑΙιταΙιαπι ν»8 ^β**™^ Γβικΐ7 ίο ρβιΐοΓίη 
Ιΐιβ &ηα1 αοί ίη (,ΐιβ βαοτίβοβ οί Ιβιΐίΐο : 
" ΑικΙ Α1}Γα1ΐ3ιΐη βίτΒίοΙιβιΙ ΪογΙΙι Με Ιι&ηιΐ, 
Α&ιΐ Ιοο^ Ιΐιβ Ιεηϊίβ ίο βία^ Ιιιβ βοο. Αηά 
ίΐΐθ Αΐι^βΐ ο{ ^β1ιονίι1ι οαΙΙβΊ ιιηίο Ιιϊιπ οιιΐ 
ο{ Ιιβανβη, αηά βαίά, ΑΙ>ΓίΐΙι»πι, ΑΙ)ΓαΙΐ3ΐη : 
Βη<1 1ιβ 8»ϊι1, ΗβΓ6 3111 Ι. Αηά Ιιβ βαίά, 
Ιια,γ ηοί ίΐηηε ϊιααά ιιροη ίΙΐΒ Ιαά, ηβϊίΙιβΓ 
ιΐο Ιΐιοιι αητίΐιίη^ ιιηίο Ιιϊια." 

197. κάμηι: 983. 

108. Λψ('Α;(ΐλήι): άίνϊηϊΙίβ8Γ65ΐι1»Γΐ7 
Ιιαιΐ ΐΒβ ροπβΓ οί ηιαίίίη^ ίΙιβηΐΒβΙτββ ϊη- 
τΪ8ί1>1β ίο ρ&Γί οί & οοιαρβη^ Βηά &ρρβ&τ- 
ίη^ οηΐΐ ίο οηβ ογ πιοΓβ ϊη πΐιοιη ί1ιβ7 
Ιιαιΐ 8οη)β βρβοϊαΐ ϊπίβΓί^Βί. " Απα Ι 
Ι)απίβ1 αίοηβ βαπ ίΐιβ νίβϊοη : ίοΓ ίΐιβ ιηβη 
ίΗΛί «βΓβ ^ΙΗ ιηε β&ν ηοί ίΐιβ νϊβίοη." '"" ""' «-■"^ ^τηβ^α 
"Απα ίΐιβ Λη^Ρΐ οί ^ρ11ί>VΒ^^1 βίοοί ϊη ίΐΐβ ΑίΓορυΙΙ» Μυκου η ΑΐΙιβη» 

1ηί7 ίοΓ ΜΙ ΙΜίνβΓΗΛΓΪ Β^ίΐϊηβΐ Ηϊΐη. . . . ΑΙίΜβΙοίΡβηΙίΙίΕΒιίΓΐιΙβ. ΑΛβη». 

Αηα «ιβ Μβ β3ΐί ΙΙιβ βη^βΐ οί ^ρ^ιοϊίι^1, 1ο»ΊΓ™ϊΐ«ίί «''Γ'™νβη™,Γι''' 
βΙαηάϊιιΚ ίη Ιΐιβ να7, αηιΐ ίίβ βιτοπΐ 

ΐΙιαπη ϊη Ιιίβ 1ιαη(1 : αηιΐ ίΐιβ αββ Ιυτηβά αβίιΐβ οιιί οί ίίιβ ^Β,γ, Ληά πβηί 
ϊηίο ΐΐιβ ββΜ : βιιά Β&1»»πι βιηοΐβ ίΐΐθ αββ, ίο ίιιηι Ιιβγ ίηΐο Ιΐιβ νΛγ." 
Τΐιβ ΗοπίΒΓίΕ «ϋνίηϊΐ^ ηβνεΓ 3,ρρε3« ίο & ([Γοιιρ, 1)ΐιΐ οηΐ^ ίο ίηιΐίνϊιΐιι&ΐβ. 
Ββή<ΐ6Β ΪΙ ^οιιΜ Ιι&νβ βρίοίΐκά Ιΐιε ρίοΐ ίχ&ά Αΐ1ιθΐι& Ικικη βββη ογ 1ι6)1π1 
1)7 ίΐιβ οίίεΓ Οτΐβ^ ίποΐιιιΐϊη;; Α^ιηβηιοοα. 

ΤΗβ ΙβΙίεΓ ριιιί οϊ Ιΐιίβ νβΓΒβ Γβρβ&Ιβ ίη ηβ^Λΐϊνβ ίοηη Ιΐιβ ύτΛ ίιτο 
ΐϊοπίί. — ίράτο = ίφόιτο, 584-58.5, 837. 

199. Ηρ^ηηψ: αΛίητΜγ ΑοΙιίΙΙβΒ ιϊ»8 ΛίΛοαΐάίεΛ αί ίΐιίβ ηηαβιιαΐ 

ιηβίΐιοά οι ΓββΙι&ϊηΙ. Ο^ΓίαίιιΙ; ίί νοιιΐ^ Ιιανβ })ίχα άβΛίά ίο 0117 οί ίΐιβ 

11Τ 
293-296] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

(χΓββ^δ τ^Ηο ινουΐά Ιιανβ άο,Γβά ίο β,ΐΐβιηρί ί1. Ενβη ίΚοιι^Ιι ί* ιηί^Ιιί 
8ββιη Μ^ΐιΐ^ τιηάί§^ίββά ίη 3, ^οάάβββ, ηο ϋιηβ ^3,8 ίο 1)β Ιοβί άπα ^ΟΓάβ 
νοιιΐά ρΓθΙ)&1)ΐ7 Ηθ-νβ Ιΐίΐά Ιίϋΐθ βββοί οη ίΐιβ Ιιββ,άΐοη^ ΑοΙιίΠββ. Βθβίάββ 
α φγβδ ίΐιβ ροθί 3,11 υπαβυ»! ορροΓίυηίίγ ίοΓ ίηίΓοάυοίη^ & ρίο1;ιΐΓβ8ς[υβΐ7 
<ΐΓ£ΐΐΏ8,ϋβ ίηβίοίβηί. 

200. οΐ Γ6ί6Γ8 ίο Αϋιβπδ,. — φάανθ€ν = ΙφοΑνθησαν^ 973, 3. 

293. ΤΓαηδΙαίβ : 

1. ^Ιιίΐβ ίΐιβγ ΛνβΓθ ίΐιυδ ροηάβηη^ ίη ΛβΐΓ ΙιβαΓίβ, 1)υΐ; 
ΤΓΘΓβ άιαΛνΐη^ ίΓοιη ίΙΐθΐΓ 803,1)1)αΓ(ΐ8 ΙΗθιγ ^ιβαί βλνοΓάβ, Λβ 
§0(ΐ8 οαιηβ ίΓοιη Ιιβανβη, ίο^βίΙΐΘΓ λνίίΐι ττΐιίίβ-αηηβά Ηβια 
\¥ΐιο 1ον68 αηά οαΓββ ίοι α11 ιηβη θηηαΐΐγ ίη ΗβΓ βοιιΐ. 
2. Τΐΐθγ 8ΐ;οο(1 1)θ]ιίη(1 ίΐιβ 8]ιίρ8 οί ίΐιβ Αοΐιαβαηβ. 3. ΑΛβηα 
αρρβαΓβά ίο Αο]ιί11θ8 α,ΐοηβ, αηά 8θίζθ(1 Ιιίιη \>γ Ιιίβ ίανπιγ 
1οοΐ5:8. 4. Νοηβ οί ιΐ8 8ίΐ\ν ίΐιβ §0(1(1β88, 1)ΐιί \ν^β βίοοά 
απιαζβίΐ. 5. λνΤιβη ίΐΐθγ ίυΓηβά ίίΓουικΙ, ίΐιβγ ίιηιηβάί&ίβΐ^ 
ΓΘΟο^ηίζΘά ίΙΐΘ ^οάάβδδ, ίοΓ Ιιθγ (ί^ο) β^βδ ^Ιββ,ιηβίΐ ί;βΓΓίΙ)ΐ7. Ι^Ε880Ν ΧΙ^ν 

ΡΚΕ8ΕΝΤ, ΡϋΤυΚΕ, ΑΝΒ Α0Μ8Τ 8Υ8ΤΕΜ ΟΕ -μι ΥΕΚΒδ 

Ιι,ΐΑο, 201-211 

294. 1) ν6Γΐ)8 θΐκΐίη^ ίη -μι (ΙίΐΡβΓ ίΓΟίη -ω νβΛβ, Ι)^ 
]ΐ3,νίη§ ηο ίβηδβ 8υίΒχ (βχοβρί ίη ίΐιβ 8υ1)ίυηοίίνβ) ίη ίΐιβ 
ρΓθδβηί αηά ίπιρθΓίβοί αοίίνβ, πιίάάΐβ, αηά ραββίνβ, ίη Λβ 
8βοοη(1 α,ΟΓίδί αοίίνβ αηά πιί(1(11θ, αηά ίη ίΙΐΘ δβοοηά ρβΓίβοί 
αη(1 ρΙυρθΓίβοί αοίίνβ. 

2) ΙίβαΓη ίΙΐΘ ίηϋβοίίοη οί ίΐιβ ρΓθββηί, ίυίυΓβ, αηά 1)θί1ι 
ίΐΟΓίδί δγδίθπΐδ οί ΐστημί^ τίθημι^ ί'^Μ*^ ^^^ ΒίΒωμι^ 949-962. 

295. ΟρΙίοηαΙ: 

296. νοοΑΒυυ\βγ 

αν = κ4(ν) (1085-1091). γ^^'^νκ-Διηβ, ιβος ^Ιθβ,ιηίη^-θ^βά, 
αΙγί-οχο8, ι;, ον 3,β^8-1ιο1<ϋη§. ί1{ΐ8ΐιίη^-β7β(1 ("ο^^Ι-β^βά"). 

αδτ€ ίΐ^αίη, Ιη ίητη, 1)υί, ΚοινβνθΓ, ϊνα ίη οΓάβΓ ί1ΐ8,ί, (βο) ϋιαί, 
ίΐΙΓί1ΐβΓ(πΐΟΓ6), &ηβτ7. \ν1ιβΓθ. 

118 Ι.ΕδδΟΝ ΧΙ,ν [297-298 

λήγ-ω, λή{ω, ίληξα οβ»8β (ίΓΟίη), Γβ- τάχα (ταχύ«, 780-781) ς[ΐιίο^ΐ7, 

ίΓΛίη, 8Ι.Α€κ(εν), \7θ8,1ίθη. β^^ίίϋ^, βοοη. 

μη-Β4 8,η(1 ηοΐ, 1)ΐι1 ηοΐ, ηοΓ, ηοΐ βνβη ; τέκος, €09, τό οΚίΙθ, άββοθηάαηί, οβ- 

μιηδ€ . . . μηδ4 ηβϋΙΐϋΓ . . . ηοΓ. βρΓίη^, γοιιη^. 

έλλΰμι (6λ-, ολ€-, ολο-), όλ4σ(σ)ω, τί-ΐΓΤ€ (τί ιγοτ€, 592) ννΐι^ (ίη ίΐΐθ 

β»λ€σ(σ)α, ^ωλα άβδίΓογ, Ιίϋΐ, \^ογ1(1)? 

Γπίη, 1θ8β ; (ιπίά.) ρθΓίδΙι, άίβ. ^βρις, ιος, η ίιιβοίβηοβ, τν^αηίοηηβββ, 
όιτ€ΐδ£ξω (όν€ΐδιδ-), ών€(8ισα Γβνίΐβ, ίΓθ\ν8.Γάηβ88, ηυβκιθ. 

ΓβρΓΟΒ,οΙι, 3,1)υ86. υπιρ-οΐτλ^η, ι;9, η ίίΓΓΟ^β,ηοβ, ίιΐ8ΐι11ι- 
νρ<ΚΓ-ανδά-ω, ιτροσαυδήσ-ω^, Ίτροοτην- ίη§ οοηάιιοί, άββά ο£ ίηβοίβηοβ. 

δητα 8>ά(1τ688, 8ρβ3.1ν 1ο, 83>7 Ιο. ψύ>ν^, ψονήσω*, Ιψώνησα δρθθ,ΐί, 
«Τ€ρ0€ΐ9, €σσα, €ν \^ίη^θά, ^γιη^* Ιίίΐ; ιιρ Ιΐιβ νοίοθ. 

ϋβΓίναϋνββ : ορ-, 261 ; 8ΐαοΐ5:(θη) ; ρ^βΓΟ-ροά, -άαοί:^! ; 
ΙίίοΙιγ-^ΓαρΙιγ ; ρΐιοηο-ΐο^γ, αηίί-, οα,οο-, βιι-, βγιη-, ί£ΐτι1;-ο- 
ρΐιοηγ, ^βίβ-, πίΘ^α-, ιηίοΓΟ-ρΙιοηβ. 

297. ΤΓαηβΙ^ίβ : 

1. Άχ^λλεύί φωνήσάς ττροσηύΒά ^γΧαυκώτηΒα ^Αθήνην €7Γ€α 
ΤΓτερόβντα, 2. τίτττ ηΚθεν αΰτε Παλλάς 'Αθήνη τ€κός αΐ^ιό- 
γριο Διο9; 3. ηΚαυκωτη^ *Αθήνη ^Χθεν ίνα ϊΒτ) ΰβριν Άγα- 
μ€μνονο<ζ Άτ/σβίδάο. 4. *Αχί\λ€νς βρββί ^Αθηντι^ το δβ Τ€Τ€λ€- 
σμβνον Ιστοί, οίω ταύτα τέλ,ββσθαι, 5. ταχ' αν ττοτβ * Αγα- 
μέμνων οΚβσστ) θϋμον τ^ ύπβροττΧί'ρσίν, 6. ηΧαυκωττι^ *Αθήνη 
ίΐΧθ€ τταύσουσα τό μένο^ Άχ^λ^ος, αϊ Κ€ ττίθηται. 7. βΧη^εν 
^ΑχίΧΧβύς €/)ίδθ9, ούδε βΧκετο ξίφος χβΐ/οι; 8. ονβώίσα Αγα- 
μέμνονα βττεσίΐ/, ώ9 βσβταί ττβ/ο. 

298. Κβαά 8,11(1 ίΓαηδΙα,ίβ : 

Πίαά, 201-211 

και μιν φωνήσας €7Γ€α τττερόεντα ττροσηύΒα • 201 

"τίτΓτ* αδτ', αΐ'^ιό'χριο Δί09 τέκος^ είΧηΧουθας ; 

η ίνα υβριν ΐ^ν* Αγαμέμνονος *Ατρ€ΪΒαο; 
~^ ^ άλλ' €/€ τοί €/06ω, τό δβ καΐ τεΧέεσθάί οίω • 
^^^ ί ν^ νίΓ^ροττΧί'ρσί ταχ' αν ττοτε θυμον όλεσσι;." 205 

τόι/ δ* α25τ€ ττροσέαττε θβά^ ηΧαυκωτης *Αθηνη ' 

" ηΧθον εγώ τταύσουσα το σον μένος^ αϊ κ€ ττίθηαΐ^ 

119 ^ / 

•«»•' 299] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΒΕΕΚ Α•.<•'. 210 ώ <« •* ούρανόθβνγ,Ίτρο Β^ μ* ηκ€ θεά ΧευκώΧενος'Ίίρη 
άμφω ομώ^ θυμω φι\4ουσά τβ κηΖίήίβνή τε. 
άλλ' αγε λτ/γ €ριΒο<ζ^ Μ^^έ ζ^ος €\κ€& χειρί • 
άλλ' ^ τοι ^τΓ€<^ιν μεν ορέιοισορ» ως ίσεταί ττβρ. 

299. 201. μιν: οΙ)ίβο1; οί π/5οσ?7νθα.^^ϊΐΓ€α: 1012. — ιτηρόιντα: 524; 
1;1ΐ6 νοΓάβ Υίβτβ ρβΓβοηίββά, &ηά ϋ Ιιΐιβ^ ήβνί ίτοια Όιβ ιηοαϋι οί Ιΐιβ 
βρβαΙίβΓ ίο ίΐιβ β£ΐΓ8 οί ϋϊιβ ΙίβίβηβΓ, ΐΥϊβγ ^οχύά ηββά 'νήη^β, ίαβί &8 1>ίΓ(ΐ8. 

202. αίγ^^χοίο : ϋιβ £ΐ6^3 οί Ζθΐιβ ^8.3 & δΐιίβΐά, &(1οηιβ<1 ιήίΐι ίΐιβ Ιιβ&ά 
οί ίΗβ ΟοΓ^οη, 8, δηαΐί^'^β^β^ ιηοηβΙβΓ, ^Μοίι ρβίπήβά ^ίΐι οΜΙΙγ ίβΛΓ 
»11 ^1ιο Ιοο^βά υροη ϋ. ΑΐΗθηβ, ^3,8 ϋΐθ 1)681 Ιϊβίονβά οί ίΐιβ 6ΐιί1<1τ6ΐι οί 
Ζβιΐδ, δίηοβ δΐιβ Ιιαά δρηιη^, αβ ^οάάβδδ οί ινίδάοιη, ίιιΠ ξτο^ιηι άώΔ ίιιΐΐ^ 
απηβά ίΓΟίη Μδ Ιιβεκί. . Αδ Μδ ίανοήίβ οΐιίΐά β1ΐ6 οίΐίβη 1)θΓβ Ιιίβ αβ^. 
ΑοΜΠβδ δββπΐδ (ϋδρίβαδβά 8,* Αίΐιβη&'δ ίηίβΓίθΓβηοβ, &ιι<1 ίβ ξτβΒΛίγ νβχβά 
ϋιοΧ Ιΐθ δΙιοτιΜ 1)θ ρΓβνθηίθά ίΓοιη ^ίΙΗη^ Α^&ιηβιηηοη. — αΰτ• άοββ ηοί 
οί ηβοβδδϋγ ΓβίβΓ ίο &η β&ΓΐίβΓ β,ρρβο,ΓΟ,ηοβ οί ΑίΚβηει, 1)ΐιί ΌΐΒ.γ ιηβΓβΙγ 
άβηοίβ Αοΐιϋΐββ* ίιηρβ,ίίβηοβ ίΐιβ,ί οηβ ίΓ0ΐιΙ)1β β,ίίβΓ αηοίΙιβΓ βββιηβ ίο 
Ιι&νβ 1)βί»11βη Ιιίιη ; αηά βο 1ιβ βΛ^β, " Αηά Ιιανβ 7ου οοιηο ίοο " (&8 αη 
^(Ιάίίίοιι ίο 8,11 ιη^ οίΗβΓ νβΧ8,ίίοηδ) ? 

203. Ιδη = Γ&/(α: 584-585. Αοΐιϋΐββ 8,ιΐδ^βΓβ Μδ ο^πι ςαββίίοη (νβ. 
202) \)γ 8, ββοοηά τΐιβίοποδ;! οηβ. ΗφΗβ ^3,δ δοιηβίΐιίη^ αίττα^β ίο 1)β 
ρτιηίδΐιβοί 1)7 ίΐιβ ^οθδ, " ίοΓ ίΐιβ ίΓ0\73;Γά ίδ 8,η 8,1)οιιιίη8,ίίοιι ίο ^β110VΛ^ι.** 
Ιί ΑίΙίΘηβ, ^^ίδΐιβά ίο 1)β δΐΐΓβ 8,3 ίο Α§8ΐηβπιηοη*β Ιιφτίβ, ίΙΐΘ 1)β8ί ττ&γ '^&β 
ίοΓ ΙΐθΓ ίο οοιηβ άο\νη αηά δββ ίοΓ ΗβΓδβΙί. " Αηά ^β110V&11 β&ίά, Ββο&ιιββ 
ίΚβ οτγ οί δοάοιη 8,ηά ΟοιηοΓΓβ,Ιι ίδ ^β8ί, 8,ηά 1)β08,υδβ ίΚβίτ βίη ίδ νβιγ 
^βνοιίδ ; Ι ^ί11 §0 (1ο\πι ηοιν 8,η(1 δββ \7ΐιβί1ιβΓ ίΚβ^ Ιιανβ άοηβ αΙίο^^βίΚβτ 
ΛοοοΓοϋη^ ίο ίΐιβ 017 οί ίί, ^Ιιίοΐι ίδ οοιηβ ηηίο ιηβ ; αηά ίί ηοί, Ι ^π11 
Ιεηοτν^." 

204. τό : δπΙ)ίβοί οί τίλάσ^αι, 971. — οίω : ίΓοηίο8,1, 8,8 ιΐ8α8,1 ίη ΗοιηβΓ. 

205. ΑοΜΙΙβδ 1)Γ08άΐ7 Μηίδ αί Κίβ ίηίβηίίοη οί ]εί11ίη^ Α^ιηβιηηοη 
ίοΓ Ιιίδ αιτο^αηοβ. — η« (ο9, η, ον). — νίΓίροιτλΐησ-ι : 1005. — όλ^σ^ : 1101. 

206. γλαυκώΐΓΐ8 : βηρρίβπιβηίβ νβδ. 199-200, 8,ηά δΐιοινδ νΐι^ ΑοΜΙΙβδ 8θ 
ς[ΐιίο1ίΐ7 Γβοο^ίζβά ίΚβ ^οάάββδ. Οή^ηδ,ΙΙγ ίί δββπιβ ίο 1ΐ8,νβ ιηββ,ηί οισ/- 
€}^€ά. Ιίδ οή^η τ^88 Ιοδί δί^Ηί οί 1)οίθΓβ ίΗβ ίίπιβ οί ΗοηιβΓ, ίο γ^ΐιοιη 
δΐιβ \^3,8 (;ιΐ€αιηίη(/-€ΐ/6(1,βα8?ιίη(/-€ΐ/€(1, βίο., 1)ΐιί ίί ΓβρΓβδβηίδ ίΐιβ βΛΓίίβΓ ίάβα, 
8θοοΓ(1ίη^ ίο νΐιίοΐι ίΐιβ ^οάάβδδ Λνιΐδ ίΗοα^Ηί οί ίη ίΐιβ ίοΓηι οί &η ©"νιτί, 
ίιΐδί 88 ^β^10V8,^1 "ννβ,δ "ννοΓδΙιίρρβίΙ \}γ ίΗβ ΙδΓΟ,βΙίίβδ ίοΓ α Ιοη^ ίίπιβ ίη ίΐιβ 
ίοΓίη οί 8, 1>ΐΐ11-§0(1, αδ ΑροΠο 8πιίηί1ιοιΐ8 \ναδ οηοβ ίΐιβ πιοιίδβ-^οά, βίο. 

207. πανσονσ-α : 1109, 5. — ιτίθηαι : ΑίΗβηα ίδ ηοί ςηίίβ βατθ ίΐιαί 
ΑοΜΠβδ ^τίΠ οΙ)β7, 1)υί Ιιορββ δο. 

120 Ι.Ε880Ν ΧΕΥΙ [300-303 

210. Ι^ιδο«: 987. — Ιλκιο: οοηύηηβ Ιο άταυ), — χ€ΐρ£: 1005. — λήγ'(€) : 
ίιηρβΓΛϋνβ. 

211. 7.β. &1>ιΐ8β Μιιι Γοιιηάΐγ ; οηΐγ άο ηοί 8ΐτϋ:β Κπη. Τ1ΐ6 ^οάάβββ 
οοιιηββίβ α νοΓά-^&Γ, ίιΐ8ΐ)68,<1 οί α ΓββΟΓΐ ίο αηηδ, »η(1 ίΐιιιβ ΙΙιβΓβ ίβ α 
ΓβνβΓβίοη ίο ϋιβ δϋτιαϋοη ρΓβνίουβ ίο Αοΐιίΐΐβδ* β,ίίβιηρί ίο άτο,ΎΤ Ιιίβ 
8\ΐΓθΓ(1. — ώ« ΙσΊταί ΐΓ€ρ: "ίβΠ Μιη Κον ίί βΐιβ,ΐΐ 1)β," ί,β. "ίβΠ Μιη ^Ιιαί 
βΚαΙΙ ίΛίεβ ρΐ&οβ." Τΐιίβ άβπΒ βχ τηαοΜηα βοβηβ, ^Ιιίοΐι ίβ ηβοβββ&τγ £ογ 
ίΙΐΘ ίητίΙιβΓ &6ίίοη 8,η(1 άβνβίοριηβηί ο£ ίΐιβ ροβιη, \νοιι1ά 1)β αη αΓίίβίίο 
1)ΐ6ΐηί8ΐι ίη Λ νοΛ ^Ηθγθ ίΐιβ ^οάβ άο ηοί ίβ,ΐίβ βυοίι β, ρΓοιηίηβηί ρ&τί 
λιμΙ άο ηοί οοηβΟΓί 8θ ίΓββΙγ ^ίίΐι ιηοΓίβ,Ιβ £ΐ8 ίΐιβ^ άο ίη ί1ΐ6 Ιΐίαά. 

300*. Τραηδίαίβ : 

1. ^β Ιίίίβά υρ οτΐΓ νοίοββ (^ραΗ,') αηά ίκΙάΓβββθά ίΐιβ 
δαβίιίιι^-βγβίΐ ^0(1(1β88 (ντίίΐι) ^νίη^βά ΛνοΓίΙβ. 2. λνΊιγ, Ο 
άαρΠη^ άαυ^ΙιίΘΓ οί αβ^ίδ-Ι^θαΓίη^ Ζβυβ, Ιιανβ γου Γβίιιιηβά 
ίο ί1ΐ6 8\Γί£ί Ηαοίε δΐιίρβ οί ίΐιβ ΑοΙιαβαηβ ? 3. Ιβ ίί ϋιαί γοχχ 
ιηαγ 8ββ ύίβ ίη8θ1βιΐ06 οί ίΐιβ Ζβτίδ-ηοιιηβΐιβίΐ Ιείη^δ ? 4. Βυί 
ΛΥβ βΐιαίΐ βρβαίε ουί; ίο γοτι, αηά λνβ ίΐιίηΐε ίΐια,ί ίΐιίδ ντίΠ 1)β 
αοοοιηρίίδΐιβίΐ, ίΐιαί ίΐιβγ \Γί11 8οοη 1θ86 ίΗθίΓ 80ΐιΐ8 \)γ ίΙΐθίΓ 
ο\πι ΕΓΓΟ^αηοΘ. 5. Αίΐίθηα, ίΐιβ ϋαδίιίη^-βγβά, οαπίθ ίΓοιη 
Ιιβανβη ίο οΐιβοΐζ: ίΐιβ αη§βΓ οί ΑοΗίΠβδ, ίί ρβιοΐιαποθ 1ιθ \Γοα1(1 
ο\)βγ 1ΐ6Γ. 6. Ιί Αοΐιίΐΐβδ ΛνίΠ οβαββ ίροιη δίήίβ ηοΓ άτανί 
Ιιίβ §Γβαί 8\¥0Γ(1 \νίί1ι 1118 Ιίθαν^ Η&ικί, Ηβ ιηαγ τβνίΐβ Α^α- 
ιηβιηιιοιι \¥ίί1ι Ιιβ,ΓδΙι Λ^οιάδ 3,8 ίΐΐθ ορροΓίηηίί^ ιηα,γ ο£ίβΓ (ώς 

€σ€Ταί 7Γ€ρ^. 

Ι^Ε880Ν ΧΙιΥΙ 

ΡΙΚ8Τ ΑΝΒ 8Ε0ΟΝΒ ΡΕΚΡΕΟΤ 8Υ8ΤΕΜ ΟΕ -μι νΕΚΒ8 

Ιι,ΐΑο, 212-222 

301. ΙίβαΓη ίΐιβ οοηίυ^αίίοη οί αι1 ίΐΐθ ρβΓίβοΙ; Β,ηά ρΐυ- 
ρβιίβοί ίθΓΠΐ8 οί ΐστημι α,ηύ οί *€?δω, 924, 966. 

302. Ορίίοηαΐ : 

303. νΟΟΑΒυΐ-ΑβΥ 

&-ιηθ^*, άνιθήσω,ήιτίθησα,ίτίν/ί^/α^, 8α£μών, όνος, δ, η (Ιίνίηίίγ, §θθ,• 
996, <ϋ8θΙ)β7, ίβϋ ίο οΙ)β7, (Ιίβίηΐδί. (άβββ). 

121 304-305] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

δωρον, ου, τό ^ί1, ρΓθδβηΙ. κουλ€Ον = κολ€Ον, 571. 

€(1)ρϋμαι (ρ€ρϋ-), €(1)ρνσ(σ)ομαι, κώιτη, ης, η ΜΗ, Καηάΐβ. 

€(1)ρυσ(σ)άμην βίΐνβ, ρΓβδβΓΥθ, ΐΓάρ-€ΐμι, (4σ-), ΐΓαρίσ(σ)ομιαι 1)βρΓβ8- 
οΙ)8βΓνβ, ρΓοΙβοΐ;, ^8,Γ(1, Γβΐΐίΐίη. θηΐ;, 1)β αϊ Ιιβ,ικί, 1)θ πθ&γ, 1>β 

4{-€ΐρω (ρ€ρ-, ρρη-, ρ€ΐΓ-), φρ^ω, Iξ^^ 1)β8ίο[β. 

πον, φίρηκα*, 1{€£ρη|λαι, 1{€ΐρήθην σψω£τ€ρο«, η, ον οί ^Οΐΐ ΪΥίΟ, ΐ36ΐθΏ^- 
βρβΒ,Ιί: οπί, άβοΙαΓβ. ίη§ Ιο γοιι ^νίο, 

Ιΐη^^€ΐθύ> (ΐΓ€ΐΟ-, ΙΓΐθ-, ΙΓΟίθ), ίίΡΙ- Τρίβ ΐΐΙΐΓίοβ, ίΙΐΓββ Μπίββ. 

ΐΓ€£σ'ω, 4'ΐΓ^€ΐσά (^ιπΐΓ^ιτιθον), ίιτι- χρή (χρ€£ω, χρ^ω), η ηββά, ηβοββδϋ^, 

π^ΊΓΟιθα, Ι'ΠΊ'ΐΓ^€ΐσμαι*, 4ιγ€ιγ€1- ίαΐβ, άβδϋη^, άιιβ, άιιΐγ. 

<Γ0ην* ρβΓ8ΐΐ3,άθ, ΐΓΐΐδί ; 7«ιν/. οΙ)θ7. ώθ4ύ> (ρωθ-, ρωθ€-), ώνω, ^οκτα, 

ήμ£ (ήγ-)> ΐ^ι^Ρ^ν/., ην δρβαΐί, δθ,γ. Ιωσμαι^, ίώσ-θην* δΐΐονβ, ρΐΐδΐΐ, 

Ι-σχω (Ιιτχ- = σι-<Γ(€)χ-), αηοίΐιβν 1;1ΐΓΐΐδ1, άΓίνβ, δίΓϋβ. 

/οηη ο/ Ιχω, Ιιθ,υθ, ΙιοΜ, ΓθδίΓθ,ίη, 

οΐιβοΐί. 

ϋβήναϋνββ : (Ιβιηοη-ίαο, -ο-ΐο^γ, -ο-ΟΓαογ, -ο-ΙαίΓγ, ραη- 
(Ιβπιοηίτιπι ; ϋοια, ϋοΓΟ-Λθα, -Λγ, Τ1ιθο-<1ογ6 ; αιη ; 

ί(1ΐ)Γίθβ. 304. ΤΐίΐηβΙίΐίΘ : -Ί,.^ ι 

1. ττοΓίττα ηαρ τοίδε τέλβσσονσι θβοϊ *0\ύμτηα Βώματ 
6χοι/Τ€9, ώ9 βγώ σο^ έξβρβω. 2. Λ:α/ ττοτε τ/?/9 τόσσα δώρ* 
άγλα' ^β^-'Α^^λλεύς βΐνβκα τήσδ* ΰβριο^ 'Α^αμβμνονο^ Άτρβί- 
δάο. 3. *Αχ4λλ€ύ9 ϊσχ^εται^ ττείθεται δέ ^β^ίΐ' "Η/οι; λευΛωλβι/^) 
^Αθηναίτ} τ€ ΎΧαυκώτΓίΒι, 4. χ/ο?; εστίι; Άχίλλτ/α, «αΙ μά\α 
7Γ€ρ θνμω κβγρΧωμβνον^ βιτο^ βίρύσασθαι θβ^ιν καΚ^ιν^ &? ^άρ 
βστιν αμβίνον, 5. θβοί μάΧ^ €κ\υον Άχίλλ7}θ9, ονν€κα τοίσιν 
έτΓίτΓβίθεταί. 6. *ΑχαιοΙ βσχβθον χβΐρα^ βαρείας έττΐ κώπτ^ς 
^ΡΊνΡ^'ΰ^^ ζ^φ^ων μεγάλων, 7. 'Αχ^λλβι^ €ωσ€ με^α ξίφος 
•■α•^• €9 κουΚεόν. 8. *ΑχαιοΙ κακοί ηττίθησαν μνθοισιρ ^Αθη- 
ναίης, 9. θεά ^γΧαυκώττις ^Αθήνη έβεβήκβιρ ΟΰΧυμττόνΒε Λ 
Βώματα Αίός, 

305. Κβαά αηά ίΓαηδΙαίβ : 

ΙΙίαίΙ, 212-222 
ωδβ ^αρ έξερβω^ τό δέ /ταΐ τετεΧεσμενον εσται • 
/τα/ ΤΓΟτβ τοι τρΙς τόσσα τταρέσσεται α^Χαα Βώρα 
νβριος εϊνεκα τησΒε • συ δ* ϊσγεο^ ττείθεο δ* ημίν»*^ 

122 Ι.Ε880Ν ΧΙ,νΐ [306 

την δ' άτταμβίβόμβΡος ττροσβφη ττόΒας ώκύ<; ^ ΑχιΧλενς • 216 
" ΧΡν Μ^^ σφωίτβρόν γ^ι ^^^^ ^ττος βίρύσσασθαι^ 
καΐ μάΧα 7Γ€ρ θνμω κβχολωμβνορ • ώί 'γαρ αμ^ινον • 
09 Κ€ θ€θΐ<: έτητΓβίθηταί^ μάΧα τ βκΧνον αύτοΟ." 

η καϊ €7γ' αρ^υρέτι κώτττ) σγέθ€ χβΐρα βαρβίαν, 
αψ δ' €9 κουΧεον &σ€ μέηα ξίφος^ ούδ' άττίθησεν 220 

μύθφ ^Αθηναίη^ • 17 ^' ΟνΧυμτΓόνΒε βφηκειν 
8ώματ €9 αΐ^ίόχοίο Δί09 /Αβτά Βαίμονωζ αΧΧου^. 

306. 212. κα£ : α/χο. ΤΗί» νβΓββ ίβ ίηΐίβηάβά \>ο βοΚο νβ. 204. 

213. τοι : 1004 ογ 999. — ΐΓαρίσσ•€ται : 973, 1. 

214. ήμίν = *ΑΛ/ι/αι?; καχ 'Ήρι;: 996. Αίΐιβιια α^ββ8 ^ΗΚ ΑοΜΙΙββ 
ϋΐΒ,ί Α^αιηβΐϊΐηοη ίβ |^ί1ΐ7 ^^ Ιιι/Μβ^ \ν1ιίο1ι ίβ ίΐΐ^ναγβ ρυηίβΐιβά Ι)^ ίΐιβ 
^οάβ. Τΐιίβ ίιιά^ιαβηί ^οαΜ ΐΗιΐδ ΓβρΓβ8θηΐ; Ιΐιβ νίανί οί ίϊι^ ροβί άπα 
ίΐιβ ιηοΓβ ίηΐιβίΐί^θηΐ; αιηοη^ Ιιίβ απίΙϋοΓδ. — Ιο^ς*© : Γβήβχίνβ, 1067, 1. 

216. χρή (εστίν). — σφωίτερον 18 ιηαάβ (}Πΐρΐ33,1;ίο \)γ ίϊια £()11ο\νίιι§ γ€, 
'νΐΓΐιβΓβΙ)γ Αοΐιίΐΐβδ οοηΐΓίΐδΙδ Ιιίδ ίΐΐΐϋϋθβ ο£ Γββρβοίίϋΐ οΙ)β(ϋοιιθ(; ί>()Υί'άτά 
ϋιβ ^οάάθδδθδ 'ννιΐΐι ίΚαΙ οί δ1}ΐι1)1)θΓη (Ιοβαηοβ ^ο\νΆΤ(\ Αί(»πΐ(»ιηηοη, 
•ν\τ1ιοιιι 1ΐθ ηο Ιοη^βΓ ίηίβηίΐδ Ιο ο\)^'γ. ΤΙια» δίηιίΐϋρΐγ Α^^ιίΓηβπιηοη ^νν-π 
τιρ ΟΙίΓγδβίδ ίο ίΗβ (^0(1, Άπά δο δ3,νβ8 Ιιίδ ίοοο. Τΐιίδ «οοιη; 'άΐίά ρΓΟίηίΗίί 
ιηοΐίνίΐ^β ϋιβ άβοίδίοη οί Αοΐιίΐΐοδ Ιο Γβπΐ3,ίη 1)βίοΓβ Ύτογ ίι\ΗίαοΛ οί Ιιίβ 
0Β.ττγίΏ.ξ οιιί Μβ ΙΙιγθ&Ι ίο Γθίαηι Ηοιηβ (νδ. 169 ΰ.), 

217. κιχολομ^νον : 1109, 6. — κα£ : €νίί;η (Ηοιίί/βι. — &μ4ΐνον {εστίν)» 

218. θ€θίβ: 996. — €κλυον αύτον: 984, 1082. Το (Απίγ ΐΗβ Ιΐίίανβηΐ^ 
^οάβ ^218 ηοί οηΐ^ ίΐιβ ρ^ΐΓί οί ΐΛτίδάοιη 1>αί οί ρηΐίίβηοβ β,μ \νβ11 ; βίηοίί 
ίΐηγ οϋιβΓ οοατδβ ν»8 δαρροδβά ίο ίηνίΐο άαΗΐηιοΜοη. " Ιί ΐΗου ίιιπι ίο 
^β110ν^,1ι 11ΐ7 ^οθ, 3,ηά δΐΐίΐϋ 1)β οί^βάίοπί Ιο Ηί« νοίοί* ; Η<; >νί11 ηοί ίοτπ'άϊία 
ίΐιββ, ηβϋΙΐΘΓ άβδίΓΟ^ ίΐιββ." " Αβ ίΐΐίί ιΐϋϋοηδ >νΗίοΗ »Ι*ΊιονιιΗ ί1<•κίπιγ<ί11ι 
1)βίθΓβ ί1ΐ7 ίβτΟβ, 8θ βΐΐίΐΐΐ γα ιπίτΐαΐι ; })α€ίΐηΗα γα >νοιι1ί1 ιιοί Ιχί οΙχ^ίΠέ^ηΙ:; 
ιιηΐο ϋιβ νοίοβ οί ^β1ιονίι11 1:1ΐ7 Οίχΐ." " Νο\ν >ν<ϊ 1ίΐιο\ν ίϊιαί (μ(η\ Ικ'ϋπ^ΐΐι 
ηοί δίηηβΓδ: 1)υί ίί ά πΐίΐη Γβν<•Γ<*ιιο<• Ιήπ ίίίκΐ, ϋΐκΐ ίΐίχίΐΐι \ι\η >νίΙ1, Ηίπι Ιηϊ 
Ηβ&ΓβίΙι." " Ηβ \ή11 ίαΙβΠ Ιΐκί ίΐί'κίπί ί>ί ίΗ^αιι Ιΐι»! {ααν ϊήίϊΐ : \μ', νι\\\ 
ίΐίβο Ηβ&Γ ίΙιβίΓ 0Γ7, »"Ί Ηίΐνίί ΐΙκίΓπ." "#Ι<ίΗοναΗ ί« ί»Γ ίΓοπι ίΐΐέί νίίίΐίίίίΐ : 

1)1ΐί Κβ ΚβΟΓθίΙΐ ίΐΐβ ρΓ»νβΓ οί ΐΗβ Πί^ϊΐΙ^'ΟυΗ." 

219. ή : 1ΐ€ 8ροΙ•€. Ο^.^Γνβ ΐΗίί πί[Κί1;ί1ίοη οί β ΐϋίηιιΛίϋ ίη ϋιίι* νβΓββ. 

— βχ^ = ββ^€^« [ίχω]. 

220. ο*δΓ Ανέ^ησ-ιν: Ιίΐοΐ^»; α»ηι\)ΆΓα " ποί ίΐΐ ϋΙΙ })'άΛ" 

221. |ΐ4θφ: 996. 

222. ΑίΙιβηΑ'δ ίΐ^ίραιίτιπ; Ιβ ία]ίαίΐ ^ιύιοηί ('Μναίηοηγ, άιη\ \λ άη ΜΐΛάαη 
&8 ΙιβΓ &ιτίγ&1. ΤΙιβΓβ ίΐϊ ϋ οουίυπίοη οί *ΆηαΆ'.\ΛΛαι%α^, \%ί*τα αη αλί^'.νιϊιατΗ, 

123 307-310] ΠΟΜΕΚΙΟ ΟΒΕΕΚ 

Γβ^Γ<ϋη§ Οίγιηρυβ &η<1 ΚβΛνβη. Αίΐιβηβ, οοιηββ Ιγοιπ Κβ&νβη, 1)υ1; 
ΓβΙιιίΓηβ Ιο ΟΙ^ιηριιβ αιηοη^ ί\ιβ οϋϊϊβτ άίνίηίϋββ. Ιη ϋιβ βαιηβ ^αγ ϋ 
νοιιΜ \)β ]ι&τά ίο νί8α»1ίζθ 1;1ιβ άβδοβη!; οί ΑροΠο (νβ. 44 5.) ίΓΟίη ϋιβ 
ρ68,^8 οί Οίτιηριιβ \χ> ϋ\ιβ Ύτο]ο,η ρΐαίη, ^Μοίι Τ7&8 ιηαιι^ ιηίΐββ απαγ^ 
9βΤ088 Ιΐιβ 86». 8βθ Ιιΐιβ ποίβ οη νβ. 592, 450. 

307. ΤραηδΙα^Θ : 

1. Ι βΗ&Π άβοΙαΓΘ ίΐιβ \7ί11 οί ίΐιβ ^οάβ ίο γατί, αηά. ίΐιίβ 
αίδο («α/) δΐιαίΐ 1)6 αοοοιηρίίβΐιβά. 2. Αί βοιηβ ίίιηβ 70η 
βΐιαίΐ Ηανβ ίτν^ίοΘ αβ ιηαηγ βρίβηάίά ^ίίίβ οη Β,οοοαηΐ; οί ίΐιίβ 
αΓΓΟ^αηοβ οί Α^&ιηΘίηηοη, ίί γου \νί11 ΓββίΓαίη γοαΓββΙί αηά 
οΙ)67 υβ. 3. λΥβ ιηυβί: ο\)βγ ϋιβ ^οάβ, βνθη Λου^ΐι (τ7β 1)β) 
^τβο,ίΐγ 6ηΓα^6(1 ίη οπγ ΙιβαΓίβ ; ίοΓ ϋ ίδ 1)6ΐ:1;βΓ Ληβ. 4. Τΐιβ 
^οάβ ^ίνβ ββρβοίαΐ 1ΐ6β(1 ίο (ί1ΐ6 ριαγβΓ οί) ίΐιοββ \^1ιο ο\>&γ 
ίΐΐθΐη. 5. ύροη ΙΗθιγ βίΙνβΓ Ιιίΐίβ Λβγ Ιιοΐά ΛβΐΓ Ιιβανγ 
Ιιαικίδ, αηά Λιιιβ (ϋ8ο1)67 Λιβ οοιηιηαικίβ οί ίΐιβ ίννο ^οάάθββββ. 
6. λνΤίθη ΑίΙιβηα (ΙβρίΐΓίδ ίο Οίγιηρυδ, αιηοη^ ίΐιβ οΛβΓ 
(ϋνίηίίίβδ, τ^β δΐιαίΐ ίΙίΓυδί οπγ ιηί^ΐιί^ βτ^ΟΓάβ ίηίο ΛβΐΓ 
8οαΙ)1)αΓ(ΐ8. 

Ι.Ε880Ν ΧΤ.νΐΙ 

ΤΗΕ ΜΙΒϋΙΕ ΑΝΒ ΡΑδδΙΥΕ ΟΡ -μι ΥΈΚΒδ 

ΙΙ.ΙΑΡ, 223-232 

308. ΤπΙίΘ Ά ίΙιοΓου^Ιι ΓΘνίβ\ν οί α11 ίΗβ -μι νβΛβ, 1)θ1ί1ι 
ΓΘ^υΙιΐΓ {ΐη(1 ΐΓΓΘ^υΙαΓ, ίΐοίίνβ, ΐΏΐάίΙΐΘ, α,ηά ρα,ββίνβ, α11 νοίοββ, 
ιηο(ΐΘ8, ίίικί ίβη868, 924, 949-963. 

309. ΟρΗοηαΙ : 

310. νΟΟΑΒυΐ-ΑΡΥ 

άντ£ο«, 7/, ον ίη ορροδϋίοη, ορρυβ- Ιλαψο9, ου, δ, η άβθΓ, βίβ.^, Ιιίηά. 

ίη^, ίιιοίιι^, πΗΗ^ίιι^, ίο ιηββί. 4{-αΟτΐ9 α^&ίη, £ΐηβ\7, ίΗβη. 

άριστιύς, ^09, 6 οΗίϋί, ΙβαάβΓ. θορή(Γ(Γω(θ«ρηκ-),θ«ρή{ομα4,Ιθώρη{α, 

άταρτηρός, ι;, όι/ 1ι».Γδ1ι, 1)ίίίβΓ. ^θωρήχθην ϋπη, άοη ίΚβ 1)Γβ&8ί- 

&ΐ)μο-βόρο9, η, ον (1(*ν()ΐΐΓίη§ ίΗβ ρΐαίί'. (^οοάβ οί ίΐΐϋ) ροορίθ. κήρ, κηρόβ, 17 ^^ειίΐι, ίαίβ. 

124 '> ■<■■ Ι.Ε880Ν ΧΙ,νΐΙ [311-312 

κραδ(η (καρδίη, 597-598), η^, η ού-τιδανό$, η, όν ΥΤΟτίΥΑβ^Η, οί ηο 

]ίθΛτί. Εοοοαηί), οο^ΕΓάΙγ, £ββΙ)1β. 

λόχο9, ου, 6 ΕΐηΙ)ΐΐ8ΐι, ΕΐηΙ)ΐΐ868τά6. *τΚάω (τλα-, τλη-, τ€ΐλα-), τλήσ-ομαι, 
Χωράτομαι*, λωβήσ-ο)ΐαι*, 4λωβησ-ά- {τλην (έτάλασ-σ-α), Ήτληκα 1ΐ9,γβ 

μην, ίηδίιϋ, Γβνίΐβ, Ββ^ Άττο^&ηϋγ, ίΐιβ ΙιβΕΓΐ), 1ΐ8,νβ οοιιτίΐ^β, βηάιιτβ, 

ονΛ,τΛ^β, Γοίη, ΥΓΓοη^. ά&Γβ, βαίίβΓ. 

οίνο-βαρήβ, €5 <ΐΓαιι^;βη, ^ΐΝΕ-1ιβΕν7, νσ•τατο«, η, ον (βηρβΗ, ο/ ν(Γηρο9, η, 

8θ1;. ον) 1ίΐ1)β8ΐ;, Ιαβί), ιιρρβπηοδί;, Ιιίηά- 

5μμα, ατο9, το β^β ; ρΐητ,, ίίΐοβ. ιηοδί. 

ΟβΓίναϋνΘδ : αηϋ-άοίβ, -ραίΐΐ}^, -ροάβδ, αηϋ- ίτι βοτηροηπάβ^ 
<19 αηϋ-ΑπίΘΓίοαη ; αήδίο-ΟΓαο^ ; (1βιη-&^ο^ιιβ, άβιηο-ΟΓαογ, 
βρί-άβιηίο ; ΛοΓαχ ; οαΓ(ϋ(αο-α1), -αΐ^ία, ρβή-οαΓίΙίιιιη. 

311. ΤΓαηδΙαίβ: ^ 

■ ; .1 

1. €ΐΓ€α 7ΓΤ€ρΟ€ντ *Αχ^ί\ήος η€ρ άταρτηρά, 2. 7Γροσ€€ΐ7Γών 
^Ατρ€ί8ην Άχίλλεύ^ βλτ/γβ χόΧοιο, 3. 'Α^αμβμρων ουκ έστιν 
οίνοβαρη^^ ούδ' εχβί όμματα κννος κρα8ίην δ' €\άφοίθ^ αλλ* 
ή•λι/ ^ν/ίΐω θωρηγθηναι αμα λάω ε9 ττολβ/ιοι/, ^νι/αί δ* €9 λοχοι/ 
σνι/ αριστη^σσιν * Αχαιών, 4. το δβ €Ϊ^€ται €Ϊναί κηρ άΧΚοισιν 
άνΒράσιν. 5. τ; ττολυ Χώίόν έσην άττοαιρββσθαι 8ώρα ττάντων 
οϊ τιν€ζ βϊττωσιν αντίον σβθζν, 6. ^Α^αμεμρωρ ίστί 8ημοβόρο9 
βασίΧεύζ^ εττβΐ ανάσσ€ΐ ουτώανοίσιν άνθρώττοίσιν • η 'γοί.ρ &ν νυν 
ύστατα Χωβήσαιτο^ τάχ αν δβ θνμον οΧέσσαιτο. 

312. Κβαά αη(1 ίΓαηβΙαίβ : 

Ιι,ΐΑη, 223-232 

ΊΙηΚέύΒτγξ δ* έξαΐηί^ αταρτηροί^ ίττέ^σσιν 
ΆτρβίΒην 7Γροσ€€ί7Γ€, καΐ ου ττω λ^γβ γρΚοιο • 
^^οίνοβαρβς^ κυνος ομματ εχωι/, κρα8ίην δ' ίλάφοιο^ 226 

οντ€ 7Γ0Τ €9 ττόλβμον αμα \αω θωρηγθηναι 
ουτ€ ΧόχρνΒ* Ιέναι συν αριστη^σσιν ^Αχαιών 
τ4τ\ηκαζ θυμω • το δβ τοί κηρ εϊΒβταί βίναι. 
^ ΤΓολυ Χώιόν €στι κατά στρατον βυρύν Αχαιών 
δώρ* άτΓοαιρείσθαι^ ος τις σέθβν αντίον βϊτττ) • 230 

^μοβόρος βασιλεύς^ έττβΐ ούτώανοΐσιν άνάσσ€ί^ • 
^ ^άρ αν^ Άτρβίδι;, νυν ύστατα Χωβήσαιο. 

125 313-314] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

313. 223. έπ4€σ-σ-ιν: 1005. Τΐιβ 8ϋιΐ3,ί)ίοιι ΓθΥθΓΐδ ίο 8. ^ΟΓά-άπβΙ 
οηοΘ ιηοΓβ 1)β1^ββη ϋιο Ι^ο Ιβαάίη^^ ο1ΐ3,Γίΐοί)θΓ8, αηά Αοΐιίΐΐββ οαίάοθβ 
Μιηββίί ίη Ιιίβ 3,1)ΐΐδίνβ Ιαη^α^^β. 

224. χόλοιο: 987. 

225. 4λάψοιο : α Ι^ρβ ο£ Ιίιηίά οο^αΓάίοβ, &8 ΥίΆ8 Ιΐιβ άο^ ο£ δΙίΕπίθΙβδδ- 
ηβ88. λνίΐΐιοιιΐ Γο^^ίΐΓίΙ ίο ί)Γΐι11ι ΟΓ Γβίΐδοη, ΑοΜΙΙββ Ιιβίΐρβ ιιροη Α^α- 
πίΘΐηηοη 3,11 ίϊΐΆΐ ^ΙιίοΚ 8Θθΐη8 πιοβΐ άίδ^αοβίιιΐ. Νββάΐβδβ ίο 83-7, ίΜβ 
άβδΟΓίρίίοη 18 Ιιί^ΐιΐ}^ ιαίδίβίκϋη^. Α^αιηβιηηοη ^^3,8 ηοΐ α άπιπίεβη βοί, 
ηοΓ άίά Ιιίδ ία,οβ Γθ8(?ιηΙ)1β ίϊΐΆί οί ο, άο§, ηοΓ άίά Ιιβ Ιαοίε πιαπίγ οοιιτα^Θ 
ίη 1>3,ϋ1β. — κυν09 δμιμιατ 18 ιηβΓβΙγ 3, ΓβρθΙίΜοη οί κυνωνα (ν8. 159). 

226. λαφ: 1007. 

227. λόχονδ•(€) : 788, 4. 

228. θϋμφ : 1009, ί.6. "^οιι ^Θ3ί 1)ί§ δοοιιηάΓθΙΙγ οο"ν73,Γ(1." — €ΐδ€τΐΗ 
[ρ€ΐδ-, ροι8-, ρι8-, 966) ιηίάάΐβ : δββιη, αρρβαν, ΓβδβηώΙβ. 

229-230 ^ίίΐι 1)ί1ί)βΓ ίτοη^, αηά δοοΓηίιιΙ οοηίΰχηρί. 

230. άποαιρ€Ϊ<Γθαι = άττοαιρίεσθαι : 584-585. — δώρ' (ανδρός). 

231. δημιοβόρος Ρα<Γΐλ€ύ5 : 978, 3. — ούτιδανοϊσιν : 997, 1001 ; ρβΓΐΐΕρ8 * 
3, ραη, ί.€. ί1ιβ7 "^^^Γβ ηοΐ ^ογΙΙι^ ίΐΐθ ηαιηβ οί Ώαηααηβ. 

232. (ίο-τατα : 780-781, 7^. 

Βθ^ηηίιι§ ^ϋΚ ν8. 224, ΑοΜΠίίδ ηο\ν ίββίβ ίΓβθ ίο 3,η8^βΓ Α^ιηβιη- 
ηοη ; αηά 80 Ιιβ ροιιτβ οιιί Ιιίδ \νΓ3ί1ι, ιηαΐίθδ 3 ρΓορΙιβο^ οί ίΐιβ ίιιίιιτβ, 
Λπά δίίδ άο^ν^η, ΑγΗίΙβ Α§^3ΐηβιηηοη Γβιηαίηδ δίίβηΐ, ρο88ίΙ)ΐ7 1)60Εΐΐ8β Ιιβ 18 
8ρββο1ι1β88 ίροια Γίΐ<ί^β. ΑοΙιίΠβδ θΐηρίογδ ηο ΛνοΓά οί ΚοηοΓ ίη 1ιί8 3>ά(ΐΓ683 
ΐΜδ ίίπΐΘ, 1)ΐιΐ Ια^δ ίο τνίίΐι ίΗο ιηοδί ιι1)Π8ίνβ βρίίΐιβίδ 3ί Μδ οοιηιη3.η(1. 
Ιη Ιιίδ αη^ΘΓ, Ιιβ ίδ ^ιιίΐίγ οί ιιηίηιίΗίιιΙ θΧ3^^θΓ3ίίοη ίη οΙιαΓ^ίη^ 
Α§3πιβπιηοη ^ίίΐι άρηηΐίβηηοδδ, δΐι^πίθΐβδδηβδδ, 3η€ΐ οο"νν^ΕΓ(1ίοβ. Αβ α 
ιη3ίίβΓ οί ί3θί, Α^^τιιηθηιηοη \ν38 \)ΤΆνα 3δ 3 Ιίοη. 

314. ΤΓαη8ΐαίβ : 

1. ΑΠ ίΐιβ τνθ11-^Γβανβ(1 Λοίιαβαηδ ικΙάΓββββά ίΙΐΘ ^οάβ 

ννίίΐΐ 1)ίίίβΓ Λ\^0Γίΐ8, ηΟΓ ϋβ{186ί1 ί\\(^γ βΥβΓ ίΓΟΠΙ ΛθΪΓ ΙΐΟίΐ 

ΛΥΓαίΙ). 2. Τΐΐθ (ΐΓαηΙίβη Α^ιιιηοιηιιοη Ικι» ίΐιβ ίιιοβ ο£ α 
ιΐο^ αη(1 ίΐιο Ηβαιί οί ά ίΙβοΓ, ηοι• (1ί(1 Ιιβ βνβΓ (Ιιιγθ ίη Ιιίβ 
8οα1 ίο αηη 1ιίιτΐ8β1{ Λνίίΐι ίΐιο 1)Γ(3ίΐ8ίρ1ίΐίβ ίο^βίΙιβΓ Λνίίΐι Ιιίβ 
ρθορίβ ίοΓ ΛναΓ, ηοΓ ίο ^ο ίηίο αιηΙ)υ8ΐι Λνίίΐι ίΐιο ΙβίΐιΙθΓβ οί 
ίΐΐθ Αο1κιοαη8 ; ίοΓ ί1ιί8 8θβηιβ(1 ίο 1)β άθαίΐι ίο ΙιΙη 80ΐι1. 
3. Ηθ ίΐιίηΐίδ ίί ηιαοΐι 1)θίί(3Γ ίΙίΓοιι^Ιιοαί ίΐιβ 1)Γοα(1 οαιηρ οί 
ίΐιβ ΑοΙίΒ/θίΐηβ ίο ίίΐΐνβ Άλναγ ίΐιβ ρι•ίζϋ8 οί ΙιοηοΓ οί &11 λνΐιο 

(ΙΐΙΓΘ ίο 81)Θ3,1ί ΙΙ^^ϋίπδί Ιΐίπΐ. 4. ΊΊΐί8 Ιίίη^ 18 II ίίΘΥΟΙΙΓΘΓ οί 

126 ΙΕδδΟΝ χι.νιιι [315-317 ίΙΐΘ ^00(ΐ8 Οί Λβ ρθΟρΙβ ίΐΐκΐ 1ΐ6 Γα1β8 ΟνθΓ \νθΓΐ)1ΐΐΘ88 πίθη. 

5. Τ1ΐ6 8011 οί Αί;Γβα8 1ΐίΐ8 ηο\ν ίη8α11;6(1 ίοΓ Λβ Ιαβί) Ι^ίπιβ, ίοΓ 
1ιβ 1ια8 1ο8ΐ; 1ιί8 8οα1. / 


νΡ Ι.Ε880Ν ΧΙ,νΠΙ 

ΕΕνΐΕ\ν^ ΟΡ ΝΟϋΝδ 
Ιι,ΐΑΟ, 233-239 ^ 316. 1) ββνίβλν 3,11 ίΙΐΓββ (Ι6θ1βη8ίοη8 οί ηοαη8, ιηβιη- 
ΟΓίζίη^ ίΙιΟΓοα^ΙιΙγ ίΐιβ ιπθίί,ηίη^ αικί ίθΓπΐ8 οί βαοΐι \νθΓ(1 
^ίνβη ίη ί1ΐ6 ραΓΐΐ(1ί^ιη8, έίικί Γβνίβλν ίΐιβ ΓαΐΘ8 ίοΓ ίΙΐΘ ίηββο- 
ί^ίοη αη(1 ^θικΙθγ οί ηοαη8, 626-716. 
316. ΟρϋοηαΙ : 317. νΟΟΑΒυΐ-ΑΡΥ &ν«ι-θηλέ-ω, όναθηλήσ-ω, άν€θήλησ'α-|- 

βρΓΟίιί;, 1)1οοπι (ίοΓίΗ), (ιιιιο\ν), 
Ιίΐιά (ίΐ^ίΐίη). 
δικα(Γ•^όλο$, ου, ο ίικί^^θ, &Γΐ)ί1βΓ. 
£^*- ';' θ^μτΐ$, ιστός, •η οιΐδίοιη, Ιο,^^ άβΟΓββ, 
.. ^ιΐδϋοθ, ΟΓβ,οΙθ, Γΐΐΐβ. 
λ€ίΐΓοι (λ€ΐπ-, λοιίΓ-, λιπ-), λ€(ψω, 
ΙλιίΓον, λ^οιιτα, λ^ΐ|&|Ααι, 4λ€£- 
φθην* Ι.ΕΑΛΈ, ίθΓ81ΐ1ί(?, 3,1)ίΐη€ΐοη, 

άθββΓί. 
1^ ο \&ιηύ* (λ€ΐΓ-, λαπ-), λ^ψω, €λ€ψα, λέ- 
^ν^ ^ ^αμμίΗ*, Ιλάιτην* δΐΗρ, ρ(ίθ1, 803,1(^, 
Ο^ " ΙιπΠ. 
^ να( γβα, 768, νβήΐ^. 

ί>ζο«, ου, ο 1)Γ3,ιιο1ι, βΚοοΙ, Ιίηιΐ). 
δρο5 (οίρο«, δ71), €ος, τ6 ιηοιιηί^αίη. 
δρκ99, ου, ο οαΐΐι, ίΐΐίΐΐ \>γ Ανίιίοΐι 

Οηβ 8^ΘΕΓ8 (3.8 ^ίί)ηβ88). 

παλάμη, τβ, η ΡΑΙ.Μ, Ιιειικί, ήδί. χ€ρ( <ΐ(1ν., απίΐ ρΓβρ. ηήΐΚ ^€η., άαΐ., 
(ΐϊκί (ΐϋί',, ίίΓοιιηίΙ, 3,1)οιι1;, οοηοβηι- 
ίη<^, £θΓ, βχοββάίη^Ι^, ονβΓ, 8,1>ονβ, 
ιηοΓβ ί)1ιαη, δΐιρβΓίοΓ; ωΐν,, β,ΓΟίιιιά, 
£ΐΙ)θπί), 1)(3 ^οηά, ονβΓ, βχοββάίη^Ι^ ; 
η'ίίΐι (/αη., αΓΟίιηά, 3,1)οιι1, οοηοθΓη- 
ίη§, 1)θ7οη€ΐ; ιυΊΐΗ <1αί., ο,Γοιιηά, 
ίΐ1)οιιί), οοηοβηιίη^, £ογ ; ηήΐΗ αοο,, 
αΓΟπηά, 3.1)οιι1;, οοηοβΓηίη^. 

τομή, ^9, ή οιιΐ(ΐίη^), 8ί)ΐιιηρ. 

φλοιός, ου, 6 1)3,Γΐί, ρβθΐ, γιικΙ, βΗβΙΙ. 

φορ4-ω, φορήοΌ)*, ^φόρηο'α, 1>οβ.γ, 

ΟίΙΓΓγ, 1)Γίΐ1ί^. 

φνλλον, ου, τό Ιβϋί, κοι.ΐΑ(ιΚ. 
φύ-ω, φνοΌ), «ίφνσ'α (€φΰν), ιτ^φΰκα 

Ιχίβ,Γ, ρΓοάιιοβ, 1>Γίη^ ίοΗΐι, οίΐαδϋ 

ίο ίρ•()\ν. 
χίλλκός, ου, ο 1)Γοηζβ, ίιηρίβιηβηΐ οί 

\>τοηζα (αχβ, δρβίΐΓ, βίο.). ΌβΓίναϋνββ : ρβη-αηίΐι, -οαΓάίπηι, -οαιρ, -ΟΓο,ηίιιπι, -ηιβίβΓ, 
-0(1, -ρΙΐΘΓγ, -ρ1ΐΓα8ί8 ; ρ1ΐ08-ρ]ιοηΐ8 ; ΐ)1ΐ3Γ8-ίο(ίΐ1), -ί-ο-|^ηοιιΐ}Γ, 
-ί-ο-1ο§7. 

127 318-320] ΗΟΜΕΚΙΟ 6ΚΕΕΚ 

318. ΤΓαηβΙαΙ^ : 

1. Άχίλλ6ώ9 €ζ€ΐ7Γ€ν άταρτηρα Ιττεα τοΐσιν *Αχαίθϊσι καΐ 
ωμοσ€Ρ ορκον μβ^αν, 2. ναΙ μίί τοδβ σκήτττρον ομνΰμι^ τό τοί 
μ&γα^ ορκο^ βσσεται. 3. τόΒβ σκήτττρον ον ττοτε φνσ€ί φνΧΧα 
καΐ οζους^ ούδ' άναθη\ήσ€ί.^ ττβρί 'γάρ ρά € φν\\α τ€ καΐ φΧοών 
€Κ4^αμ€ν γ^αΧκφ, 4. το σκήτττρον Άχίλήθ9 λβλο^ττβ τομην ίν 
6ρ€σσίΡ, δ. νυν δ' ανθ* νΪ€^ Άχαίώι/, ΒικασττόΧοι^ οι βίρναται 
Θ4μίστω; ττροζ Δ^ο^, φορβονσι το σκήτττρον €ν τταΚάμτ^σίν. 

319. Κβαά αη(1 Ι^ΓαηδΙα^β : 

ΙΙίαά^ 233-239 

αλλ* €Κ τοι έρέω καΐ έττϊ μόγαν ορκον ομοΰμαι * 

ναΙ μα τόΒ€ σκήτττρον • 'τό μβν ου ττοτ€ φύ\\α καΐ 6ζου^ 

φύσα, βτΓβΙ Βη ττρώτα τομην έν ορεσσι ΧβΧοιττεν, 286 

ούί' άναθηΧησα • ττβ/οΐ 'γάρ ρά € χ^αΧκ6<ζ βΧβψεν 

φνΧΧα τ€ καΐ φΧοων ' νυν αυτ€ μιν υΐ^ * Αιγαίων 

€ν τταΧάμτ)^ φορέουσι ΒικασττόΧοί, οι Τ€ θβμιστα^ 

ττρο^ Αιος ζΐρύαται • ό δβ τοι μ&γα^ ίσσβται δρκο^ • 230 

320. 233. Ικ, Ιπί : 1048-1049. — ομοΰμιαι = ό/ϋΚ>(σ)ο/ϋΐαι = ομουμΜ 
[ομννμι] : 603, 584-585. 

234. μά τόδι σ-κήιττρον : Ανίιβη 3, δρβαΙ^βΓ ^δΐιβά Ιο &(1(1γ638 ίΐιβ αβββιη-' 
\)1γ, Β. ΙιβΓαΜ ρΐαοβά ά δοβρίΓθ ίη Ηίβ ΙΐΕ,ηάδ, &8 8, βί^ 1]ΐϋΛ> 1ιβ " Η&ά 1;1ιβ 
ήοοΓ." Εβ,δΙθΓη ρθορίΰδ δ^ΟΓβ 3. ^63,1; άβαΐ Ι)^ ν3Γίοιΐ8 οΙ)ίβο1;8, αβ "1)7 
ίΐιβ Ιίίβ ο£ Ιΐΐθ 1ίίη§," " \>γ Ιΐιβ 1)β3,Γ(1 ο£ Ιΐιβ ρΓορΙιβΙ," " })γ τηγ Ιιορβ οί 

1ΐθ3νβ11," θΙΟ. ΤΗΐΙδ 81ΐίΐ1ίβ8ρθΓβ'β οΙίΕ,ΓϊΙΟίθΓδ 8\^Θ3.Γ Ι)^ ΙίΙΐβίΓ 1)6&Γ(ΐ8. 

ΑοΜΠβδ 8\νβίΐΓ8 \)γ ΙΚθ δοβρίΓβ 3,β 3, δ7ΐηΙ)ο1 οί Ιιίδ τογ&Ι ρο^βΓ, "^Ιΐι Ιίίβ 
ίηιρίίοαϋοη Ιΐιαί) 1ιβ Κοροδ Ιο Ιοδβ ίί) ίί 1ιβ 8\ν63Γ8 £31861^. 81ί§1ι1;ΐ7 (ϋββΓ- 
βηΐ ίδ Ιΐιβ ίπιρ1ίθ3ΐίοη \ν1ιβη Ηβ 8^β3Γδ 1)7 ΑροΠο (νβ. 86). 8ββ Ιίίβ ηοΐβ 
ΙΙιβΓβ, 197. Τΐιβ ^οάδ δ^οΓβ \)γ 11ΐ6 ήνβΓ 8ί;7Χ• Τΐιβ §^8* οί ΐΜδ '^ΚοΙθ 
ρ3δδ3^β ίδ " 3δ δΠΓβΐ7 3δ ίΐιίδ δοβρίΓβ δΐιαίΐ ηβνβΓ βρΓΟίιί ίοΓίΗ 1β&νβ8 αηά 
1)Γ3,ηϋ1ΐθδ 3^3111, δο δΐΐΓθΐ7 8ΐΐ3ΐ1 ιίίβ Αο1ΐ3θ3η8 ιηίδβ ιηβ, ηο^ ίΙΐΛΐι Ι βΙι&Π 
■ν7ί11ιάΓ3\ν ίΓοιη ΐΗβ ^3γ." 

235. χρώτα: 780-781. 

236. ΐΓ€ρ( : 1048-1049. — χοιλκός : 1)Γοηζο \^3δ ΙιΚβ οοιηιηοη ιηβΐ&ΐ ίοΓ 
ίιηρίβιηβηΐδ, 1>ΘίθΓβ ϋιο ίηίΓοάποΙίοη οί ιγοώ. Ηθγθ "1)Γθΐιζβ" ιηβ&ηβ 
βοιηβ ΙόοΙ οί 1)Γοηζβ, Εδ αη 3χβ. 

128 Ι/Ε880Ν ΧΕΙΧ [321-323 

236-237. Ι . . . φΰλλα, φλοιόν : 1020, 1 ; 1021 &η(1 ηοίβ. 

234-289. τ& μιν οΰ . . . €(ρναται ίοπηβ α ρΕΓβηίΙιββίδ, (Ι680ΐ11)ίη^ Ιΐιβ 
βοβρίΓβ. ΤΗβΓβ 18 Λ ΓβίΛίΓη 1ο ίΐιβ ιη9,ιη ΐάβ» ίη ϋαβ ίοΐΐο^η^ ^ΟΓάβ, &η(1 
ΐΜβ 18 1;8,^βη ιιρ 8,η<1 οοιηρίβΐιβίΐ ίη ίΐιβ ηβχΐ Ιβββοη, νββ. 240-244. 

239. ιΐρΰαται : 3ά ρΙιΐΓ. = €ΐρυνται, 597-598. — 6 : ιηαβοιιΐίηθ, ^ΙιβΓβ 1;1ιβ 
ηβηΙβΓ ^οιιΐά 1)β βχρβοΐιβίΐ. Ιί 1;α^:β8 ίΐιβ ^βηάβΓ ο£ 11ΐ6 ίοΠογτίπ^ ρΓβ<1ί- 
0Λ<» (όρκος), 1)7 Ύί}ϊΆί 18 ^ιιο"νπι Ε8 " &ϋΓ&οϋοιι." — ττρ^ Διό$: ηηάβτ 
ϋφ ΒηρβτυίΒίοη ο/ Ζβηβ, ογ βΐ8β 1;1ΐ6 ΐ£ΐ\^8 /γοτπ (ί,β. ^νβη \)γ) Ζβηδ. 
Μθ8ΐ ρβορ1β8 ΙίΕνβ 1;Γ£ΐ(ϋϋοη8 ο£ 18,^8 §^νβη ίΐΐθΐη )>7 ΙΙιβίΓ ^θ€ΐ8, ε8 ίη ΊΙιθ 
0Λ8β ο£ ΝαιπΛ Εηά ίΐιβ ββ,τΐγ Ιβ,ΥίΒ ο£ Κοπιβ. " Αηά δβΥιοΥΛΥί ββ,ίά ήπιο 
Μθ868, Οοιηβ ηρ ίο ιηβ ίηΐο ίΐιβ ηιοηηί αηά 1)6 ΙΙιβΓβ, β-ηά Ι ^11 ^νβ ϋιββ 
1&1>ΐ68 οί 8ΐ)οηβ, Β,ηά λ ΐΒ,Υί, ο,ηά οοιηιηαηάπιβηΐβ αυΜοΙι Ι ΙΐΒ,νβ ^γπϋβη ; 
1]ΐίΛ> Ιΐιοιι ιη&7β8ί Ιιβ&οΐι Ιΐιβπι." " Τ1ιβ8β ο,τβ ΙΙιθ 8ί9,1;ιιί68 αηά ]*η(1^ιηβηΐ8 
&ηά 1&ν8 ^Ιιίοΐι ^β110V8,11 χη&άβ 1)βί;^βΘη Ιιίπι αηά 1;1ιβ οΙιίΙάΓβη οί ΙβΓ&βΙ 
ίη Μοαηΐ δίηαί Ι)^ Ιΐιβ Ηαηά ο£ Μθ8β8." Τΐιβ ^αά^ββ ίΐίβο Γβοβίνβά ΙΙιβίΓ 
&ιι11ΐ0Γί1;7 ίΓΟίη οη Ιιί^ΐι αηά ^βΓβ ίΐιβ ΙιΟΓά'β ουπι αηοίηίβά. 

321. ΤΓαηβΙαίβ: ^ 

ι 

1. ^νν© δΐιαίΐ (ΙβοΙαΓβ ο,ηά αίβο δτνβαΓ α ^Γβαί; οαΛ. 2. Βγ 
ίΙή8 βοβρίΓΘ, γβ δΐιαίΐ ηοί ΓβίιίΓη βαίβΐγ Ηοιηβ, 1)αί γβ βΐιαίΐ αϋ 
ρβΓΪβΙι ΙΐΘΓΘ. 3. ΟαΓ 8οβρίΓΘ8 λνίΠ ηβνβΓ ρΓοάιιοΘ Ιβανββ αηά 
1)Γαηο1ιβ8, ηοΓ τνίΠ ύίβγ Βρτοηί ίοΓΛ, δίηοβ ίΐιβγ Ιΐϋνβ Ιβίί ΛβΐΓ 
βίηιηρβ ίη Λβ πιοαη1;αίη8. 4. Τΐιβ 8οη8 οί ίΐιβ ΑοΙιαΘαηβ 
^Λ 1)Γοηζ6 ρβθΐθίΐ ί\ϊ& 806ρί^Γ68 Γοαηά &1)οαί οί ίΙιβίΓ Ιβανββ 
Β,ηά 1)Γαηο1ΐ68, αηά ηο\ν Λβ ΐ5:ίη^8, (ϋ8ρθη86Γ8 οί ία8ΐ;ίθ6, λνΐιο 
ρΓΘβΘΓνβ ίΙΐΘ 1ατν8 ^ΐγβη ίο ίϊιβτα \)γ Ζβα8, 1)6αΓ ίΐιβηι ίη ΛβΐΓ 
Ιιαηάδ. 

Ι.Ε880Ν ΧΜΧ 

Κ£νΐ£Τν ΟΡ ΑΒΙ£εΤΐν£δ, ΚΈΟυΐΑΚ ΑΝΟ ΙΚΗ£6υΐΑΚ 

Ιι,ΐΑπ, 240-244 

322. Ε6νί6\ν α11 ΐΗβ α(1]βο1;ίνΘ8, 1)οϋι Γθ^ιιΙαΓ αηά ΐΓΐβ^ηΙαΓ, 
ΙβαΓηίη^ ίΙιΟΓοα^ΙιΙγ ίΐιβ πιβαηίη^δ αηά ίθΓπΐ8 οί βαοΐι αβ ^ίνβη 
ίη Οΐ6 ραΓαάί^πΐ8, 717-734. 

323. ΟρΗοηαΙ : 

129 324-326] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

324. νοοΑΒυι,ΑΡΥ 

&μύσ-σ-ω (άμυχ-), όμΰξω^ήμυξα ^ϋλν, 4ίτΓ€σ-ον, ΐΓίΐΓτη(κ)α ίο,ΙΙ, άΓΟρ, άίβ, 

ΙοαΓ, 1)ίΐΘ, δΟΓαΙοΙι. ρβΓίδΙι, βίηΐν. 

&νδρο-ψόνο«, ι;, ον ιηειη-δΐϋρη^, ιηιΐΓ- ιτοθή, ης, ή ^β&Γΐήη^, 1οη§ίη§, γο- 

άοΓΟίΐδ. ^β*• 

δύνα-|Ααι, δυνήσ-ομαι, δ€δννη|Ααι^, τϊ-ω, τίσ-ω, €Τϊ(Γα, τ^τϊμαι ΙιοηΟΓ, 65- |/ 

4δυνάσ*θην 1)β 3,1)1β, 03.η, Ιιανβ Ιίίβπΐ. 

ρο\ν6Γ. ύΐΓΟ (νιταΐ) αάν,, αηά ρτβρ, ινίίΐι //βη., 

^Εκτωρ, οροζ, 6 Πβοί^ΟΓ, 8οη ο/ ΡΗωη, άαΐ., αηά αοο., ιιηάβΓ, 1)βηβ3.ί1ι, Ι)^, 

αηά ΙβαάβΓ ο/ Ιΐιβ ΤΓο]αη8. αϊ; Ιΐιβ Ιιαιιάβ οί, Ι)^ ιηβίΐηβ ο£; 

«ίν-δοθι \ν^ί11ιίη, ίηβίάβ, ?Χ Ιιοιηβ. αάυ., ιιηάβΓ, ββοΓβϋγ, 1)β1ιίη(1, 1)β- 

€ΰτ€, ^Ηβη, 3,8. ηβο,ΐΐι, 1> 7, ^β-άιίΕΐΙ^ ; ηιϋΚ (/εη., 

ούδ-€($, ούδ€-μία, ούδ-4ν ηο οηβ, ηοΐ (ίΓοιη) πικΙθγ, }}γ; ΐϋίίΗ άαΐ,, 

3,117, ηοηβ, ηοί^ΐιίη^. (άοτΝπι) ιιηάβΓ ; ιοίίΐι αοβ., (άογτα) 

ΊΐίΊΓτω (ΐΓ€Τ-, ΊΓΓ-, ΊΓτη-), π€σ-4ομαι, υηάοΓ, άπήϋ^, 1ο\^&γ(1. 

ϋβηναϋνθδ: (Ι^ηαιη-ίο, -ϋβ, -ο, (Ιγηαδί^; ΗθοΙογ; Ιιγρο- 
ίβηιΐδβ, -Λβδίδ. 

325. ΤΓαηδΙο,ίβ : 

1. τΓοθη *Αχί\Χήο'ζ (979,3) ΐξ€ταί σνμτταντα'ζ νΐαζ * Αχαιών, 
τοτ€ δ' * Α'γαμβμνων άχ^ρύμβνός 7Γ€ρ ου 8υνήσ€ται γ^ραισμέ^ιν \δυφ^ 
είίτ' αν τΓοΧΧοΙ ςίζ^δρες θνήσκοντΘζ υττ άν8ροφόνοίο ^'ΈέΚτορο^ ττί- 
ΤΓτωσίν. 2. αμύξει δε θϋμον ενΒοθί * Α'^αμβμνων 'χωόμ€νο^ ον- 
νβκα ούΒβν €τΙσ€Ρ Άχ^λ^α άριστον *Αγαιων» 3. το σκήτττρόν 
€στιν 7Γ€7Γαρμ€νον χρϋσβίοισίν ηΧοισιν, 'ΑχιλΧβύζ δε το εβαΧε 
ΤΓΟτΙ 'γαίτ}, €ζ€το δ' αύτο9. 4. *ΈΛτω/ο άττολεσε* ττοΧΧούζ 
Αχαιών €ν μάχτ), *ΑχιΧΧηο<; ου τταρεόντος (994). 

326. Κ(3ΐκ1 ίΐπΛ ίΓαηδΙαίβ : ^ 

ΙΙιαά, 240-244 
η 7Γ0Τ *ΑχιΧΧήος ττοθη ΐξεται υΐα<> * Αχαιών 240 

σύμτταντα^ζ ' τότε δ' ου τι Βυνήσεαι αχνύμενός ττερ 
χραισμείν^ βύτ αν ττοΧΧοΙ ύφ* *Έ/ίτορο9 άνΒροφόνοιο 
θνήσκοντε^ ττίτττωσι • συ δ' €νΒοθι θυμον άμύζ€ΐ<ζ 
χωόμενος^ ο τ άριστον * Αχαιών ούΒέν €τισα^,^^ 244 1 Εθνίοτν Ιΐιβ ρΓ00ίϊ(1ίιι§ Ιβδδοη £ογ 11ΐ6 οοηηβοΐίοη ο£ ϋιου^Μ. 

130 Ι.Ε880Ν Ι, [327-331 

327. 240. Άχιλλήο$ : 979, 3, βροίεβη Ανϋΐι β, ρΓοιιά 8β1ί-οοη8€ίυυ8ΐιβ88. 

— νΐαβ ; 1019. ΤΗβ ΐΗοιι^ΙιΙ οί ίΐιίδ Εηά ίΐιβ ρΓβοβάίη^ 1β88οη 18 " 8θ 

βατβΐ^ &8 ίΐΐίβ 80βρ1)Γβ \νί11 ΙΙβνβΓ 1)β3.Γ 1β3,νθ8 β,ηά 1)Γ3,ηθ1ΐβ8, 80 ΚΙΙΓβΙ^ 

βΐι&ΐΐ 7βΕηιίιι^ £ογ Αο1ιί11ο;8 οοιηβ υροη βνβΓγ οηβ ο£ ϋιβ 8θη8 ο£ Ιΐιβ 
Αο1ΐ8,β8,η8." 

241. ο^μτίταντας (βιηρΙίΕ,ϋο \)γ ρο8ί1;ίοη) : ιηο<ϋβ(38 νΙας. — τι : 780-781. 

— &χνΰμ€νο$: 1109, 6, αΙίΗοιιρΙι νβχβά, 

242. χραισ-μ€ΐν = χραισμ,ίαν 584-585 (^Αχοαοΐσίν). 

243. &μιύξ€ΐ$ : ο£. Εη§. " ^ηατν οηβ'^8 ΚθαΓί, βαΐ οιιΐ; οιιβ'8 Υια&τ^.** 

244. δ τ (€) : Ι)€€αΐί8€, ίη Ιΐιαί, — (Ά;(ΐλλ^α) &ρι<Γτον Αχαιών. — ούδ^ν : 
ίΜΐνβΓΐ)ί3.1, 781-782, 1014 ηοΐ αΐ αΙΙ; 1ί1. ίη νββρβοί ίο ποίΜπί/, ίη ηο ΐϋί86. 

328. ΤΓαηδΙαΙίο : 

1. Α ^Γβαί γβΆνηιη§ ίοτ ϋιβ (Ιίνίηβ 8οη οί Ρθΐβιιβ οαπιβ 
τιροη α11 Λβ βοηβ οί ίΐιβ Λοίιαβαη», αιΐ(1 Λ^απίΘΐηηοη, 8οη οί 
ΑίΓ6ΐΐ8, \να8 ηοί αϊ; ίΐΠ β,Μθ ίο Ιιβίρ ίΐιβιη, Λοιι^ΐι ^Γίθνβά ίη 
Ιιίβ 8θΐι1, τνΐιβη ιηαηγ οί ίΐΐθ Ι^Γανβ πιβη ίθΠ αϊ; ίΐιβ 1ιαη(ΐ8 οί 
ί;1ιβ ιηαη-8ΐα3Γίη^ ΗβοίοΓ, 8οη οί ΡΓίαιη. 2. Τΐιβη άιά Α^α- 
ιηβιηηοη ξη^νί ΥιΪ8 ΙιβαΓί; \νίί1ιίη, βηΓα^βά ίΐιαί Ηβ ίη ηο τνίββ 
άίά ΗοηοΓ ίο Αο1ιί1ΐ68, ίΐιβ 1)Γανθ8ί} οί ίΐιβ Αοΐιαβαηβ. 

Ι.Ε880Ν Ι. 

ΕΕΥΙΕλν^ ΟΡ ΡΚΟΝΟΠΝδ 

Ιι,ΐΑπ, 245-249 

329. Ι^βαΓη ίΗβ πΐ6αηίη^8 αηά πιβπιοΓίζΘ α11 ίΗβ ίοΓπιβ οί 
ίΐιβ ρΓοηοαη8 α8 ^ίνβη ίη ί1ΐ6 ραΓα(1ί^ηΐ8 760-779. 

330. Ορίίοηαΐ : 

331. νοοΑΒυΐ-ΑΚΥ 

&Ύορητή«, αθ, 6 θΓ3.ίθΓ. Ύλώσ-σ-α, ης, η ίοη^β, 1&η§^&^β, 
άν-ομού-ω*, Ανώρονο-α ίιιιηρ ιιρ, 8ρββο1ι. 

βρήη^ ιιρ, δίατί ιιρ. €τ4ρωθ€ν £Γοιη ίΐιβ οίΗβΓ βίάβ. * 

αύδή, ης, η νοίοβ, βρββοΐι, άί80θΠΓ8β, ήδυ-ιιτής, €? θτνΕΕΤ-8ρ69,1&ίη§, β^ββίτ 

Ι&η^α^β, βοαηά, οτγ, ίοηβά. 

-γαία, -ης, ή βΒ,τίΙα., Ιαηά, οοιιηίΓ^τ. ηλο$, συ, 6 ηβ,ίΐ, ήνβί, βίικί. 

γλνκύβ, €ΐα^ ύ ΒΥίβ&ί. λιγύς, €ΐα, ν δΙιΐΊΐΙ, οΙβαΓ-ίοηβθ. 

131 332-334] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

μ^λ^, ιτος, τ6 Ιιοηβ^. Πύλΐ99, η, ον Ρ^ΐί&η, οί Ρ7Ι118, 

μην(-ω, μηγίσ-», Ιμήνΐσ-α Γ&§6, ίΐΐΐηβ, ^ω (ί^ν-, ^ρ-, ^υ-, ^- = σριν βύο., 

1)β ίτιήοαβ. 603-604), ^ΰσ-ομαι^, ίρρινσ-α^, 4|γ 

Ν^σ^ωρ, ορο9, 6 ΝββίΟΓ, οη€ ο/ ΰΐ6 ρνηκα*, Ιρρύην ηιη, βον, βίτθ&ΐη, 

ΟτββΙο οΜββαίπδ, ροιιτ. 
ΐΓ€(ρω (ιηρ-, ιταρ-), — , Ινϋρα, ν^ιταρ- 

μαι, Ιπάρην-)- ρίβΓΟβ, δΐιιά, Γίνβΐ. 

ΌβΓίναϋνββ: ^60-§Γαρ1ΐ7, -1ο§7, -πιβίΓγ; ^Ιγο-βήηβ, -ο1; 
^1θ88-αΓ 7, ροίγ-^ΐοί, βρί-^Ιοίί^ίβ ; ΙιβΙβΓΟ-άοχ, -^βηθουβ ; ιηβΐϋ• 
ύιιοιιβ; Λβίοήο. 

332. ΤΓαηβΙαίβ : 

ϊ. δίθ9 Άχίλλ€ύ9 βζετο χωόμβνο^^ ^ Κηαμίμνων 8* Μρωθεν 
€μηρί€. 2. τοΐσί δ* *Αχαίθΐσί Νβστωρ λίγύ^ άηορηττβ ΤΙυΚίων 
άνώρουσεν. 3. άττό γλώσστ;^ Νβστοροί αύδ^ βρρβεν ηΚυκίων 
μ4\ιτο^ (993). 4. το σκήτΓτρόν έστιν ττβτταρμβνον χρνσείοισίν 
ηΧοίσίν^ *Αχί\\€ύ^ δβ το ββαΧβ ττοτΐ γαώ;, Ιξετο δ* αύτόζ 

333. Κβαά 8,η(1 ίΓαηδΙαίβ : 

ΙΙίαίΙ, 245-249 

ως φάτο ΤΙηΧβίΒης^ ττοτϊ δβ σκήτττρορ βάΚ€ ^γαίτ/ 246 

^ρυσβίοις ηΧοισι 7Γ€7Γαρμ€Ρον^ βζετο δ* αντόζ ' 
^Ατρ€ί8ης δ' ίτβρωθεν βμήνιβ. τοΙσι δέ Νβστωρ 
ήΒυεττης άνόρονσ€^ Χι^γνς ΙΙυΧίων ά'γορητής^ 
τον καΙ άτΓο 'γΧώσσηζ μβΧίτος 'γΧνκίωρ ρ€€ρ αύ8η. 249 

334. 245. ΐΓοτ( (^ίί)1ι γαί-η 1009) : ΑοΙιίΠθδ ίη Ιιίβ ρβίαΐ&ηΐ αη^βΓ &ιι<1 
νΘχαϋοη ο,οΙβ άίΐη^βΓοιιβΙ^ Ηΐίθ α βροϋθά οΐιίΐά, ογ λ ρββνίβΐι υτοώϊλώ. 

246. ήλοισ-ι : 1005. 01)8βΓνβ 1ιο^ ίη Ιΐιβ ιηοιηβηΐ ο£ Ιιί^ΐιββΐ Ιβηβίοη 
ΙΙοιπθΓ ^068 ςπίβΐΐγ οη, Ηθγθ ίηίΓοάιιοίη^ ο. άβδοήρϋοη ^Ιιίοΐι νίνίήββ Λβ 

* 

ο1)ίθθ1; ίοΓ 1x18 1ΐθ3,ΓθΓ8. Τΐιίδ δοβρίΓβ 18 8ΐιιάά(ίά ^ίΐΐι ^οΜβη Γίνβίβ. "^β 
ηββά ηοΐ; ίβθΐ οοιηρ^ΊΙοά Ιο ίηίρΓ ίΙιβΓΘίΓοπι ϋια* βνβΓ^ βοβρίΓβ ιηβηΐίοηθά 
1>7 ΙΙοιηβΓ 8,8 ^οΐάβη ^^3,8 ιηοΓβΙγ δίιιάάβά Ανίίΐι ^οΐάβη Γίνβΐβ, &8 1;1ιβ ροβίϊ 
άοββ ηοΐ; ίββΐ οΐίΐί^βά Ιο 1>θ 8ΐΓοη^1γ ο,ηά οο,ταίυϊίγ οοηδίδίβηΐ;, 1)α1; αΐ^αγβ 
ίβθΐβ ίΓθβ ίο ΎΆτγ ίΐοοοΓάίη^ Ιο Ιΐιο ηοοβδδϋ^ οί ΙΙιβ δϋααϋοη &η<1 Ιΐΐθ βΐίβοΐί 
1ιβ "νντίδΐΐθά ίο ρΓοάιιοϋ. Τ1ιυ8 ίΗθ ^^οίΐδ ατα αί ίίιηββ δΐήοϋγ αηϋίΓοροιηοΓ• 
ρΜβ, ^11ι νβΓ7 Ηιιιη&η Ιίπιϋ&ΐίοηδ, αί) ούιατ ίίπίθβ ϋιβγ λγθ Ιΐιοιι^ΐι^ ο£ Μ 

132 »/ ν^' Ι.Εδ80Ν Ι- ΓήϋιβΓθΒΐ, οιηηϊροίθπΐ, βηά θίβπι&Ι, εοπΐβροηάίΒ^ οίοββΐ^ ίο Ιΐΐθ νβιίβιΐ 
οοηββρϋοηβ οΐ ^θ1ιοναί ίη ΙΙιβ 01<1 ΤεβΙ&αιβηϊ. — χρίππίοιι ήλοισι νΐ'ταρ- 
ψί>ο¥ : ϋιΪΒ αβάϊϋοη 1)7 πβ;- οί (ΙεβοήρΙίοη ίη ΐΐιε ιηοιηϋΐιΐ; αί §;τθΕΐΙβΒΐ 
'Χαβρεαββ ίβ οΙιβΓΛεΙβπΗΰε ο£ Ιΐιβ οΙ)]βοΙϊτϊΐ7 οί Ιΐιβ ροβίΉ βΛ Ηε ϊβ βο 
ΙίίΙΙβ ίοιίϋΐΐθΐΐ ρθΓβοηαΙΙί 1ΐ7 ΙΙιβ οοηίβηί οί «ΙιλΙ ίι« Γθΐιιΐΰβ, ΙΙΐΗ,1 1ιΐ! ιη^Ιιεβ 
ΙιΪΒ πα7 ιιηι1Ϊ3ΐΉΓΐ)βι} ίΚτοιι^Ιι Ιΐΐθ βΐηίι; υί Ιΐιβ ίίιι^β νίΐΐιυιιΐ Ιαΐίΐη^ ΗΪοΙϋβ, 
νιιΐ ίπ ΙΙΐΕ ιηϊάΗί οί Ιΐιε ρΈΛ*βΒί βιοϊΐβπιβιιΐ Ηβ^ίίΙΙ Ιιββ η,π ε^η (ογ άβίδίΐβ. 
Ηβ βββΒ ηοί οηΐγ ΙΙιε »πι11ι οί ΙΙΐΕ οΙιίβίΙιιίιΐΒ Ιιιιΐ αίΒΟ ΙΙιβ βοΜειι Ιιββ^β 
οί ΐΗθ ηΛΪΙβ, άπνριι ίιιΐο ίΙΐΒ Ηοορίτρ 88 Ά οηιιΐβ ΒΟΓΐ οί ΟΓώυη&ιιΙ. Ιΐ πιη,^ 

ΐβ ΐΟΟ ίΚαϊ ΐΙΐΕ ρΟΕί νΪ3ΐΐΕ(1 ίο ίϋΕΓΕΟ,βΕ ΐΙΐΕ 

Ιβηβίοπ Ι)^ ΙίΕρρΐη^ !ιΪ8 αυάΐΕοΟΕ ϊπ βϋίρθίίΒε 
& ιηοπίΕΐιΙ Ιοη^ΕΓ, ΙΐΕίοΓΕ [ΐίΐϋη^ ΙΊειπ «ΙιϊΙ 
ιρρβιιίιά ΟΕΧΙ. 

247. ΝββΙΟΓ ν^&9 ίαπίΒΐΙ ίοΓ 1ιΐ9 οΜ &)Τι;, 
»η(1 ίοΓ βίνίη^ 1ΰηΒ-«ϊηάρι1 αίνίορ, Ιιοΐΐι ίη 
ΐϋιΑ οτιί, οί 8?&8οη, ίη \ν1ιίι:1ι 1ιβ ιΙβΗΐΙ ινΗΗ 
[{ΜΐΐϊιΐΐιΐΒιΓ (1ε1ϊ(γ1ιϊ ιιροη Μβ οττη ιΐΕΕίΙβ οί 
ΤΓοηιΙβΓίιιΙ ΛοΙιίΕτεΕίΕΐιΙ ίη ί}ιβ "^οοΛ οΜ 
'<1£178." Ηβ 13 ίΙΐΕ οηΐ; οηε οί ΙΗε Ιεβ^ιΙεγη 
*1ιο ΙιαΒ ίΐιβ 1ΐίΐΓ(ϋ1ιοο(1 ίο ϊιι1*ΓίβΓβ ίη ίΐιβ 

. &ν6^να•ί = ανώροοσί: ρεΓΐι&ρ8 3ϋ2ΐιίΐ7 
ηιΐ(ϋβΐιϊϋΕά ; Ιιιιί ΝββΙοΓ ίββίβ ΙίιίΐΙ ίιβ Ϊ5 ΐ)ιβ 
ίοΓ ΙΙΐΕ οοΕ38Ϊοη, αηιΐ \,\αΛ ηο ΐίιιΐΒ ίβ Ιο 
Ι)β ΙοβΙ. Ηε 18 ϊα α. ίιιιιτ^ ^ βΐιοπ ΙΚεβε 
ίοϋηβ τιρκίΒ-Γΐβ 1ιο» ίοϋΐίβΐι 3Π^ οΙιίΜΪΗΐι 

ϋΐΕΪΓ ΒοΙίοιίΒ ΗΓΕ. Τ!ΐ6 πΐΡΐιΙίοΛ ο£ )ιΪ3 ΟΓαίοΗοίΐΙ βΜΙίί^ ^οιιΐίΐ ίπιΐίοαίβ 
ϊιοϊτ ΙιίΕΐιΙί ρτίζΕΐΙ οΓ»ίοΐ7 Κ83 Λταοηζ ϊΕβ Β,ηοϊεηί ΟτεβίΕβ. 

249. τοβ: γεΙ. ρΓοη., ΓΕΪβΓπιΐβ ίο ΚρηΙογ. — (Ι)^ν; ίΐιβ ίηιρβΗββί 

οί Ο18ΐ01Π3Γ7 ΟΓ ΓΕρΕ&ίΕ(1 Η,κίϊοη. — μΑΐΤΟ« \ 003, ΙΐΟϋΕ^ Ώ'»3 ΙΙΗΕίΙ Ι)^ 

'ϋιβ ιυιοϊβηΐβ ίη ΙΙιε ρΐαεε οί βαξα^, ηβιΙ «98 Ιΐιε β^εεΙεβΙ Ιΐιϊιΐξ ίηοπη ίο 

ίΙΐΕ ίίΐΒίε. ΗεηΕβ Η ™ίΐ8 α ίβνοπίΕ Ε^^ιγε ϊη ΰοπιρ&ΓΪ3θηβ νΙιβΓβ α Ιιϊ^ΐι 

Αΐί•ςτκβ οί β»ΕεΙηΕ83 ιτ&3 ϊηνοΐνβι}. " ΛΥΙΐΜί ίβ βπβθΙθΓ Λειη Ιιοηβίΐ μϊιΙ 

νΐι&ΐ Ιη βίτοηβΕΓ Ιΐ&η & Ιίοη ? " " Τ)ιβ ]ΐιι]^ιιιβη1β οί ^<^^ίονΒ11 λγο ίπιβ 

ϊαά πςΐιΐβοί)» αΙΐο^ΕΐίΐΕΓ. Μογβ \α Ιιε άΕβίτΕΐΙ ογε Ιίιε; Ιΐιαη %ο\ά, ^βα 

ίη ιηοοίι Λοβ βοΐιΐ : βίΤΕεΙετ βίκο ίΐι^η Ιιοηε^ ιιηιΐ Ιΐιε 1ιοηβ}Έοπι1)." 

Μ7 βοη, εηί ώοιι Ιιοπρ^, Ιβολιιηε ίί Ϊ3 ^οά ; αηά ι^1β Ιιοηβ^οοηιΙ) «ιΐιίοΐι 

βνεβΐ Ιο Ιΐιε 1ΐ3ίβ." " ΙΙο» η^ρρϊ βγβ %\χγ «οτάβ ϊο π>7 ΙηβΙβ Ι Τβ&, 

ΒΙτββΙβΓ ϋιαη Ιιοηε; ίο ιη^ ηιοιιΐίι Ι " " Τΐι^ Ιίρβ, Ο Ώχγ ΙιγϊιΙβ, ^Γορ αβ 

41ΐΕ ΙιοπΕ^εοιηΙι : Ιιοηβ; αιι<1 ιπϊΙΙί αΓε ηηάΕΓ ΙΙι^ Ιοπ(^β." " Ι ΙΐΑνβ βαΐβη 

ΠΙΓ ΙιοπΕίεοηιΐ) ΐτϊΐίι ιη^ ΙιοηΡί-" 

133 
Ι 335-338] ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 336. ΤΓαηδΙαίβ γ 

1. λνΐιβη ΙίΙΐΘ 8οη οί Ρβίβαδ Ιιαά βροΐίβη α11 ίΗβδβ 1)ίί1;βΓ 
"^ΟΓίΙδ, 1ΐ6 ΙιιΐΓΐβά ίΙΐΘ δοβρί^ΓΘ ίο ί\ιβ §το\ιηά αηά βαί (1ο\νη ίη ' 
αη^ΘΓ. 2. Μαηγ 80βρ1;Γ68 οί ύιβ δοηβ οί ίΗβ ΑοΗαβαηβ ιιν^ΘΓΘ 
8ί}Π(1(1β(1 τνϋΐι ^οΜβη ηίΐίΐ8. 3. ΤΗθ 8οη οί ΑίΓβηβ Ιίβρί; γ&^- 
ίη^ αϊ; ί^ΙΐΘ (ϋνίηβ 8οη οί Ρ6ΐ6α8 ; 1)ΐιί; Ν68ί;οΓ, \ν1ιο Λναβ Ιίίικίΐ}^ 
(ϋ8ρο86(1 ίοΛναΓίΙ α11 Λβ Αοΐιαβαηβ, 8ρΓ3<η^ ηρ αηά ο,άάτβ88βά 
Λβιη (λνιΛ) λνίη^βίΐ τνοΓίΙδ, λνΐιίοΐι \ν6Γ6 πιαοΐι βΛνββίβΓ ίΙι&Ώ 
ΙιοηΘγ. 4. ϊΐιβ 8\ν66ί;-8ρβίΐ1νίη^ Νβ8ίθΓ, ύιβ οΙβαΓ-ίοηβά ΟΓα- 
ίοΓ οί ίΐΐθ Ρ7Ηαη8, Ιιαιαπ^ηβά 3,11 ίΐΐθ Αο1ιαβαη8 ιινίίΐι ιηαηγ 
\νοΓ(ΐ8. 5. λνοΓ(ΐ8 8\νβ6ί6Γ ίΐιαπ 1ιοη6)Γ βο\ν ίΓΟίη ίΙΐΘ ίοη^αβ 
οί 1;1ΐθ α^θά \ναΓΓίθΓ. Ι.Ε880Ν ΙΛ ΚΕνΐΕ\ν^ ΟΡ ΡΑΚΤΙ0ΙΡΙ.Ε8 ΑΝΒ ΙΝΡΙΝΙΤΙΥΕδ 

Ιι,ΐΑΒ, 250-259 

336. Ι^βαΓίι ίΐιβ ιη6ίΐηίη^2[8 οί α11 Λβ ραΓίίοίρΙββ αηά ιηβηί- 
ίίνβδ οί λιίω, αηά ιηβιιιοΓίζβ α11 ύιβ ίοΓίηβ άβοϋηβά, 908-909, 
914-915, 920-921, 735-746. 

337. ΟρϋοηαΙ : 338. νΟΟΑΒυ Ι.ΑΚΥ άνθρωπος, ου, ό (ιώθγθ) τηαη, ΟΓοϋιιο,Γγ 

ηιαιι ; α/, άνήρ, η'3,1 ηιαπ, ΙιβΓΟ. 
*Αχαι($, ιδος,/. Αοΐΐίίοιιη. 
γ€ν€ή, ης, ή ^οηβΓαϋοη, ίο,ιηίΐγ. 
γηθ^ω (γηθ-, γηθ€-) , γηθήσ-ω, Ιγήθησ-α, 

ήΎ<1-6€0«, η, ον γοτγ βαοΓβά, Ιιοίγ. 
ήδη Ω,ΐΓί^αίΙγ, ?ί^ ΐΗί8 ϋηιο. 
Ικ-ίν-ω οοιηβ (ιιροη), ^ο. 
μάρνοι-μιαι δΙτίνο, βίίΐιΐ, οοηίβιιά. 
μ^ροψ, οπός, υ ιηοτίοΧ^ ιη£ΐη. ν4ο«, η, ον (ν€ρο«) ΝΕ\Γ, 7θΐιη^, Γβ- 

οθηΐ, Ιίΐίβ, γοπίΐιίιιΐ. 
Ίτίνθοδ (ττνθ-, ιταθ-, 597-598) €θ9, τό 

ΛνΟί», δΤίοί, δ3.(1η688. 

ΐΓ€ΰθομαι (ιηινθάνομαι) (ιτνθ-, ιην•-), 
π€ύσΌμαι, Ιιηιθόμην (ιηίΓνθόμην), 
ΊΓ^πυσ-μαι Ιβαηι (Ι)^ ίηςιΟΓγ). 

ΊτόίΓοι ιι1α8 ! 3.1ι ιηβ Ι Ο άβ&Γ ! ^οοά 

ίίΓΛΟίοΙΙΗ Ι 

χρόσ•θ€(ν) 1)θ{()Γβ, ίΟΓίηβΓίγ, βοοηβΓ. 
Πύλος, ου, τ^ Ρ^Ιαβ. 134 Ι.Ε8δΟΝ Ι.Ι [339-340 

τρ^φω (τρ€φ-, τροφ-, τραφ-), Θρ4ψω*, τρίτατοδ, η, ον Ιΐιιτά. 

{θρ€ψα (Ιτραψον), τ^ροψα, τ^θραμι- ψθΐ-νω, ψθίσ-ω, Ιψθΐσ-α, «ίψθιμαι, €ψθ(• 
μαι*, έτράψην ηιΐΓΐιΐΓβ, ίββθ, θην ροΓίδΗ, θίυ, λνίΐδΐβ ΆΜνο,γ. 

1)Γββ(1, ^ο^ ιιρ, ηοιίΓίδΙι. 

ϋθΓίναίίνβδ : αηί;1ΐΓορο-1ο§7, -ί(1, ρΐιίΐ-, ιηίδ-ίΐηίΙίΓορ^ ; ^θη- 
βα-ΐο^γ, ^βηβδίδ, ΙιβίΘΓΟ-, ΗοΐΏΟ-^ΘηβουΗ ; ηβο- ίη βοΐπροβίίίοη^ 
(18 Νβο-ΡΙαίοηίδίη, ηβο-ρ1ΐ}^ί^6, -Ιο^ίδίη ; Νβ-ρβηίΙΐΘ, ραίΐιοβ 
(ττνθος^ 597-598), α-, δγιη-, αηϋ-ραϋι^, ραί1ιο-1ο^7 ; ρΙιίΚίδ- 
-18, -ίο. 

339. ΤΓαηβΙαίβ : 

1. Βύο ^€ν€αΙ μβρόττων ανθρώττων ηΒη βφθίατο Νβστορ^. 
2. αΐ "γβΡβαΙ μερόττων άνθρώττων ττρόσθβν ίτράφησαν καΐ βγβ- 
νοντο αμα Νβστορ^ βν η'^αθέτ^ Πνλο), μ€τα δέ τρίτάττ) ηενεί) 
ηνασσ€ τοτ€ 6 αγέρων. 3. ττολλά καΐ μεγάλα ττβρθβα ΐξζται έττΐ 
'γαίαν ΆχαίίΒα, 4. ΤΙρίαμος τταΐΒβ^ τ€ ΐίριάμου 'γηθησαίατο^ 
αΧΧοί τ€ Τρώ€9 /χβγα /€€ν κ^γαροίατο θνμω, ζΐ ττυθοίατο ττάντα 
ταδ' ^ΚχίΧΚηό'ζ τβ καΐ ^Α^αμβμνονος μαρναμβνοιιν.^ τω 'γαρ ττβρί 
μ€Ρ €στον Δαναών αΚΧων βουΚην^ ττερί δ' έστον μάγτην. 
5. Άχίλλ€ΐ)9 καΧ Αγαμέμνων ηστην Ρβωτβρω Ν6στο/)θ9, αλλ* 
ούδ' ω9 €7Γ€ίθθΡτο ^βρορτί, 

340. ββεκΐ &η(1 ίΓαηδΙ&ίβ : 

ΙΙίαά, 250-259 

τω δ' ^δτ; Βύο μέρ '^βΡβαΙ μ^ρόττωρ άρθρώττωρ 250 

€φθίαθ\ οι οι ττρόσθβΡ αμα τράφερ ηΒε ^βρορτο 

€Ρ ΤΙύΧω ή^αθβτ)^ μ€τά δε τριτάτοίσιρ αρασσβρ. 

6 σφίρ €ύ φρορβωρ ά^ορήσατο καΐ μετβαττβρ ' 

" ω ΤΓΟτΓΟί, η μθγα ττβρθος ^Κγ^αιίΒα ^γαΐαρ ι κάρα • 

ή Κ€Ρ ^ηθησαι ΐΐρίαμος ΤΙριάμοίό τ€ τταΓδβΫ, 256 

άΧΧοί τ€ Τ/οώ69 μ€^α Κ€Ρ κβγαροίατο θυμω^ •) 

βΐ σφώίΡ τάΒζ ττάρτα ττυθοίατο μαρραμβροιιρ^ • 

οί τΓβρΙ μ€Ρ βονΧηρ Ααραώρ, ττερί δ' βστέ μάχβσθαί, 

άΧΧΰί ττίθβσθ^ * αμφω δέ ρζωτβρω έστορ έμβιο, 

135 341] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΕΕΕΚ 

341. 250. τφ: 998. Τΐιβ β^ατβ ο£ ΝββΙίΟΓ Ιιαβ 1>ββοιηβ ρΓονβΛί&Ι £ογ 
νβΓ7 οΜ £ΐ§β. Κβο^οηίη^ β, ^βηβΓΛϋοη 2Λ, 8.1)θΐι1ι λ ίΛίίτά οί α οβη1ιΐΓ7, 8-8 
(ϋά ΐΐιβ αηοίβηί ΟΓββ^β, 1ιβ ^οπίά 1)β βοιηβΑνΙιβΓβ 1)β1ι^ββη ββνβηΐγ &η<1 α 
ΙιαηάΓβά γβαΓβ οί Ε^β. Τΐιίδ ίβ 8,η ίιη8,^η8.ϋνβ Ιοιιοΐι οί ίϊιβ ροβΐ, ίο 

θΙ)ίΕίΐ1 Ε ηβΟβ888,Γ7 θ1ΐ3.Γ8,θ1βΓ ίΟΓ Ε ρΕΓίίοΐΐΙαΓ Γοΐβ, Εηά άθβ8 ΠΟ* ΓβίΙΙΐίτβ Ε 

ΓΕϋοηΕΐ θχρίΕηΕϋοη. Ηβ 1ιε(1 Ιίνβά 1οη§ Εηά βχρβήβηοβά ιητιοΐι, Εηά 
ΙΐΕά ηο ΕνβΓδίοη Ιο Ιβΐΐίη^ 1οη§ βίοπββ οί Ιιίβ βΕΓίίβΓ βχρβήβηοββ, Εηά 1χ) 
ο^βΓίη^ ε11 8ογ18 οί ^οοά Εάνίοβ, τνΐήοΐι τ^εβ γεγθΙ^ Εοίβά ιιροη. Ηβ ίβ 
οηβ οί ΐΐιβ 1)β8ΐ άΓΕ^η οί ΗοιηβΓ'β οΙίΕΓΕοΙβΓβ. Ιίί^β οΜ Ρο1οηίιΐ8, 1ιβ 
^Ε8 \^0Γ€ΐ7 Άηά ίιιϋΐβ. δίηοβ 1)Γβνϋ7 ^ε8 ίΐιβ βοιιΐ οί Υίϋ, 1ιβ ■ν^ουΐά 1)β 
1>Γίβί — Ανίΐΐι ιηΕη^ τνοΓά8, Εηά ρΓο^βΓ Μβ Εάνίοβ, ίη Εηά οαΐ; οί ββΕβοη, 
αβιίΕΐΙγ Ιο ΙΙΐΘ ίτΓϋΕΐίοη οί ε11 οοηοβΓηβά. 

251. 4φθ(α0• = Ιφθίατο, Μ ρΐατ., ^ ^φθιγτο, $97-598. — οϊ οΐ: 1;1ιβ ήτβΐ; 
οί ίΐιβδβ 18 ϋιβ Γβΐ. ρΓοη., ηοιη. ρΙιΐΓ. πίΕβο., ΓβίβΓΓίη^ ίο ανθρώπων, νβ. 250 ; 
ίΐιβ 8βοοιι<1 18 Εη βηοΐίΐίο (554, 760), Ε8 ^νίΠ 1)β 8ββιι ίΓΟίη 1;1ιβ Εοοβηΐ οί 
ίΐιβ βΓβί, Εηά 18 8ρβ11θ(1 *^οι, Ε8 ιπε^ 1)β ο1)8βΓνβ€ΐ ίτοιη ϋιβ ιηβίβΓ. ΗβΓβ 
ϋ 18 ίΐιβ άΕΐίνβ οί ΕΟΟΟιηρΕηίιηβηΙ ^ίΐΐι α/χα. — τράφιν ( = Ιτμάφησαν) ήδ€ 
7^νοντο, Κι/8ίβΓοη ρνοί€νοη, ί,€, 1;1ΐ6 ϋιηβ ΓβρΓβ8βη1;β€ΐ Ι)^ €γ€νοντο οοιηββ 
1)βίθΓβ ϋΐΕΐ οί τραφεν, Εΐίΐιοιι^ΐι τράφεν ΙιβΓβ ρΓβοβάββ €γ€νοντο. Τΐιίδ 

18 Ε ρβΓΐηί88ίΙ)1β άβνίοβ, Ε8 ϋ ίηάίθΕΐβ8 ρτίοΗίΐ/ ο/ ίηί€Τ€8(, ίΐ18ΐ6Εά οί ίΐιβ 

ιι8ιιε1 οηβ οί Ιίιηβ. ΟοιηρΕΓβ 81ΐΕ^β8ρβΓβ'8 "Ι ^ε8 1)Γβ(1 Εηά 1)0Γη." 
Τΐιβ πχΕίη ίάβΕ 18 οοηΐΕΐηβά ίη ίϊιβ βΓβΙ βχρΓβ88ίοη, ^Ιιίΐβ ίΐιβ ββοοηά 18 
Εάάβά Ε8 Εη ΕίΙβΓ-ίΙιοπ^ΙιΙ, ίοΓ ί\ιβ 8Εΐίβ οί ^βΕίβΓ ίη11ηβ88 Εηά εοοπγεο^. 

252. τριτάτοΜΓΐν 18 Π1Ε80., ΓβίθΓΓίη^ 1;ο ίϊιβ ^βηβΓΕί ίάβΕ οί τηβη, Ε8 
ίιηρίίθά ίη ΐΗβ Λνοτά γ€ν€αι, νδ. 250. 

254. Άχαι(8α γαΐαν : 1019, ί.β. " οιιγ 1ιοιηβ8." 

254 β. " Τιιΐ}, ίυΐ, ιη^ 1)ο^8 ! Τΐιβ νβΓ^ ίάβΕ οί 7011 1;^ο £^]ιϋη^ Ιίΐεβ 
ϋιί8 Εηά ΟΕΠδίη^ ε11 Ιΐιίδ ΐΓοη1)1β ονβΓ ε ^1, Ιίΐίβ ε οοηρίβ οί ηΕΐι^Ιιίγ 
8θ1ιοο11)θ78 ονβΓ πιεγΙ)1θ8 ! δΐιβ ί8η'ί) -ννοΓίΙι ί1. ΤίιβΓβ ΕΓβ Ε ιηίΐΐίοη βιιτ- 
ρ1η8 ί^Γίδ.'* 

255. Ύηθήσ-αι : 973, 2, ορίΕΐ;. βίη^., ί.β. 7οηΓ ςηΕΓτβΙ ^οηΐά 1)β ε 8θΐΐΓ0β 
οί Γθ]οίοίη§ ίο οαΓ βηβιηίβδ, δίηοβ ίί ^οπίά ΚίηάβΓ ίΐιβ 8ΐιοοβ88ίιι1 ρΓθ8βοιι- 
ίίοη οί ίΗβ \νΕΓ. 

256. μίγα : 780-781. — θϋμφ : 1009. 

258. βουλή ν, μ<1χ€σ-θαι : εοο. Εηά ίηίιηίϋνβ οί δρβοίήοΕίίοη, 1014 ; ίΗβ 
ί^ο ρΓίπιο οΙΐδ,ΓΕοίίτίδίίοδ ΟδδβηίΐΕΐ Ιο Ε δΐιοοθδδίυΐ ΙβΕάβΓ. — Δανα6ν : 
§βη., 1)βθΕυ8β οί ΐΗβ ίάβΕ οί οοπιρΕΓίδοη οοηίΕίηβά ίη ίίιβ ΕάνβΛ περί 
ίΕ^βη ^ίίΐι ίΐιβ υθγΙ) €στ€ [εί/οιι], ιηβΕηίη^ βυτραα^^ ϋβ αηρβΗοτ, 988. 
01)8βΓνβ 1ιο^ ίπάίοίουδί^ ίΗβ οΐά πιαη ηιίη^^ΐβδ ρταίδβ 'ννίίΐι οβηδηΓβ. 

259. 4|Μΐο : 993 ; οί. 81ΐΕΐί., ^ιιι. Οαββ., " Ι^ονβ Εηά 1)β ίπβηάδ, ε8 ί\νο 
βαοΐι ιηβη βΐιοαίά 1)β ; ίοΓ Ι ΗΕνβ 8ββη πιοΓβ γβΕΓδ, Ι'ιη βατβ, ίΙίΕη ^β." 

136 Ι^ΕδδΟΝ Ι.Π [342-Μβ 

842. ΤΓβ,ηβΙαίβ : 

1. Τ\νο ^βηβΓαίίοηβ ο£ ιηοΓίαΙ πιβη, ιιν^Ηο ιιν^βΓβ 1)0Γη αηά 
1)Γβ(1 ιιν^ίίΐι Ιιίιη ίη ίΐιβ γβτγ βαοΓβίΙ Ρ7Ι118, Ηανβ ρα,ββΘίΙ &\ν&7, 
άπα 1ΐ6 18 ηο\ν Γΐιΐίη^ αιηοη^ (ίΐιοββ ο£) ίΐιβ ίΙιΪΓίΙ. 2. Α 
ξτβο,ί -^οβ ντΆΙ οοπίΘ αροη 3,11 ίΐιβ Ιαικίβ 'οί ίΐιβ Αοΐιαβαιιβ, 
1)β08,υ86 Αοΐιίΐΐββ άπα Α^απίΘπιηοη αΓβ οοηίβικϋη^. 3. Ρηαιη 
8.11(1 ί1ΐ6 8οη8 οί ΡΓίαιη αηά α11 ί1ΐ6 οίΙΐΘΓ ΤΓοίαηβ "^111 ξτβο,ίΐγ 
Γβ]Όίθ6 ίη ΛβΐΓ 80ΐιΐ8 λνΙίΘη ίΐιβγ Ιβαπι α11 ί1ΐ686 ίΐιίη^δ 8,1)οιιί 
Αο1ιι1ΐ68 αηά Α^αιηΘίηηοη οοη1;βη(ϋη^, ίοΓ ίΐιβγ αΓβ 1)β1;1«Γ 
ίΐιαη ί1ΐ6 οίΙιβΓ Αοΐιαβαηδ 1)οί;1ι ίη οοηηοίΐ αηά 1)8,ίίΐ6. 
4. Τΐιβγ 8,Γ6 ηιηοΐι γοηη^βΓ ίΐιαη ΝββίιοΓ, 1)η1; ίΐιβγ \νί11 ηοί; 
οΙ)β7 Κίπι. 

Ι.Ε880Ν ΙΑΙ 

ΚΕνίΕν ΟΡ ΥΕΚΒδ ΙΝ ΤΗΕ ΑΟΤΙΥΕ ΥΟΙΟΕ 

ΐ£ΐΑϋ, 260-268 

ι 

343. 1) Εβνίβιιν^ ίΙιΟΓοη^ΙιΙγ αΐΐ ί1ΐ6 αοίίνθ ίοΓπιβ οί λι5ω, 
Β,ηά οί βΙΙ Λβ -μι νβΛβ, ραγίη§ οαΓθίαΙ αίίβηϋοη ίο ϋιβ 
πιβαηίη^ οί βαοΐι ίοηη, 904-909, 924, 949-956. 

2) ΜαΙίΘ ίΙΐΓββ οορίββ οί ύϊβ ΙαΜββ οί ρβΓβοηπΙ βηάίη^β οί 
ν6Γΐ)8 ίη Λβ αοίίνβ, 819-825. 

344. ΟρΗοηαΙ : 

345. νοοΑΒυυνκγ 

άτθάνατοφ, -η, ον άβαΐΐιΐβββ, ΪΏΠΆΟτί&Ι, Έ(Α$ιο«, ου, 6 Εχα^ΐίιιβ. 

ίιηρ6Γί8ΐιαΙ>1β. Ιϋν€£κ€λο«, η, ον 1ί1ί<ΐ, τί*.ΗαϊϊΜϊη^. 

&-6ιρίζ» (θ€ρλ$-), ΐϋίίΗ υ€η., 984 Ιπν-χΒόνιοί, η, ον ααΓίϊίΙγ, οί ύιβ 

βΐί^ΐιΐ;, άίδτβ^τά, άββρίΒβ. βίΐΓίίι, ίίαΓίίι4>οΓΐι, ιιροη ί\ΐί*. «αΗΐι. 

Α(γ€Ϊ^, αο, 6 8οη οί Αβ^βιιβ. Θηο-β^, ηος (ίοςι «^72), ό Ύϊιαααιχ», 

&¥τ£-6€ο«, ι;, ον ^οάΐί^β, βί^υ^ιΐ ^ί^ ϋιβ ΚοΜν<^, ί}^ (ύος, 572), ύ ^^^^^η(^η». 

^οάβ. κάγτιθΎ99 (- κράτιστοί, 597-598), 

&ρ€(«•ν, ον (οοτηραΓ. ο/ά,^/ύΒά*, 754, 1), ι;, οι/, πημίΗ. ο/ καρτ<ρό«, ι;, όν, 

1)β1;1βΓ, ιηί^ΙιϋβΓ, 1)ΓίΐνβΓ. πιίί^ΗϋίίκΙ, κίΓοπι^βκΙ, ν>Γανββ^, 

Δρ^ίΚβ, αντος, ό Ι)γ7Λ8. ηιο«ί ίίΧί;<ίΠίίΐι1. 

Ικ-«άγλΜ< ίβιτίΐ)!^, 1ιθΓπΙ>1ν, »ν- οΙο«, ι;, ον Ηϋί;1ι (ίΐί*), οί ννΙΐΛί βοΓΐ^ 

ίιιΠ^Γ, άτβαιίίαΐΐ^, ίή^ΐιΐίαΐΐγ. ινίΐϋΐ. 

137 "'μ Λ 346-348] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

όμιϊλ^-ω, ομϊλήσ-ω*, ώμίλησ-α αδδοοίαΐβ Πολν-φημο$, ου, ο Ροίγρίΐβΐηΐΐδ. 

Λνϋΐι, οοΠβοΙ;. τοΐος, η, ον βιιοΐι (αδ), ο£ Ιΐιβ 80γ1; ^ 
όρ^σ--κ(ρο$, ι;, ον Ιίνίη^ ίη ιηοιιηΐαίιι ίΐιαί, ο£ ίΐιβ Μηά Ιΐι&ί. 

θθηβ, Ιγίη^ ίη χηοιιηίίΐίιι Ι&ίτδ. φήρ, φηρό$, 6, η Ύί'ύά α,ηίιη&Ι, (βαν- 

Π€ΐρ(-θθΟ$, ου, 6 ΡίΓΗΙίΟΠδ. 8,^β) 1)β8,8ΐ. 

ποιμήν, μίνο^, 6 δΙιβρΙιβΓθ, ^ίΐΓίϋαη, 

ρΓΟίβΟΐΟΓ. 

Όθήναϋνβδ : Ιιοιηίΐ-γ, -βίίοβ ; ίβΓοοίοαβ, ββΓΟβ. 

346. ΤΓαηδΙαίβ : 

1. Νέστωρ ωμίΧησβν άνΒράσιν αρβίοσιν ^Α^αμβμνονο^ Άχίλ- 
λήο9 τ€^ οι δ* ου 7γοτ€ ιόν γ' ήθεριζορ. 2. ον τις πω βίδβ τοίου^ 
ανΒρας, ονΒε ϊΒηταί^ - οίον ΪΙαρίθοόν τβ Αρύαντά τ€ ττοιμένα 
Χάων, 3. κείνοι φήρ€<ζ ήσαν κάρτιστοι ττάντων φηρών ορβ- 
σκωων^ αλλ* οΐΒβ ηρω€<ζ έτράφησαν κάρτιστοι ττάντων έττιχθο- 
νιων ανΒρών^ έμά'χοντο δέ φηρσίν και αττώΧ^σσαν τους €Κ' 
ττά^Χω^. 

347. ΙΙβίκΙ ιιικί ΐΓΒ,ηδΙαίβ : 

ΙΙία(Ι, 260-268 

ηΒη 7«ρ ΤΓΟτ' βγω και αρβίοσιν ηέ ττβρ υμιν 2θ0 

άνΒράσιν ωμίΧησα^ και οϋ ττοτβ μ* οι γ* αθέριζον, 

ου ^άρ ττω τοίου^ ϊΒον άνερα^ ούΒέ ϊΒωμαι^ 

οίον ΤΙειρίθοόν Τ€ Αρύαντά Τ€ ττοιμβνα Χαών 

Ι^αινβα τ *ΈίξάΒι6ν τε και άντίθβον ΐΙοΧύφημον 

[Θτ/σβα τ' Αί^ε'ί'Βην^ έττιείκεΧον άθανάτοισιν^. 265 

κάρτιστοι Βη κείνοι εττιγ^θονίων τράφεν άνΒρων 

κάρτιστοι μεν εσαν και κάρτιστοι^; εμάγοντο^ 

φηρσιν 6ρεσκ(ύοισι^ και εκττά'γΧως άττόΧεσσαν. 

348. 260. καί: α'βη. — άρ€(οσιν : 1007, ίΐη ίίΓρ^ιιηκΜίΙ), " α ίοΓίίοΓβ," ί.β. 
α 1>β11βΓ ιη(?η Ιΐΐίΐη Α^ϋΐηβιηηοη αηά Αοΐιίΐΐί'χ Ιΐϋά ίαΐνβη }π8 αάνίοβ, κο 
ιηιΐϋΐι Ιΐΐϋ ιιιογο ηΙιοπΜ 11ι('^. — ύμιίν : δοιηο λνοιιΐά βαΐίδϋίιιΐϋ ημΖν ίοΓ ϋιί», 
ίΐιιΐδ «ίΐνίη^ ΧοηΙογ'ν ρο1Η(^η(*δ8, ))ΐιΐ5•ίΐ1 ίΐκ* οοδί οί Ιιίδ ροίηί. ΙΙίδ 'ννΗοΙο 
9,Γ^ιιιη(ΊΐΙ (Ιί'ΐκΊκΙδ ιιροη Ιιίκ ίΐΝδί^Γΐίοη ϋιιιΐ 1)(*11ογ πημι (*ν(*η Ιΐιιιη Ιΐιβγ 
Ηαά ΙαΙν^Ίΐ Ιιίδ ικίνίοί*. Νί'δίοι• ίδ α " Ιιιΐδ-ΙχΜΊΐ," λυΙιιιΙ Πογιιο(3 Λνοηΐά οαΐΐ 
3, " ΙϋΐιάϋίοΓ ΙοιηροΓίδ αοϋ," υιιο λυΙιο Ιυοίνδ 1)ΐΐϋ1ί -ννϋΐι Ιυη^η^^ Ιο Ιΐιβ 

138 Ι,Ε880Ν Ι,Π [348 " ΕβΗρβεί 1117 ^βε." 1,ρα(ζί)ι οΐ 
α (',ποιι^ΐι »Ηί ι^νϊΓϊ• υηκ βΙΐίΐιιΜ Ι γβαΐΒ ϊη ίΐιρ ε^κβ οί Ν (ιβΙογ \ϊ«ί! ΐΐοβ 

ΒοΐΗ ΑοΙιϊΙΙεη «ιι<1 Αριπκ-πιιιοιι Ιοοίί βΛ, (.!ιη πΐ8ίΙί.'Γ Ιγοπι ΙΗμίΓ οινη 
Ι ρβΓβιιηαΙ βΐϋηιΐριϊιιΐ, αικί ίΐ ίβ ^οο^ «Η Ιη ϊιιίΓυιΙιιοβ » ΕΐΐϋΓαοϊβΓ Ιϋίβ 

Ι'ΝββίΟΓ, ΤϊίΐΟ <!811 ΟΟΙΙΒΪί&Γ ΙίΐΕ ίΙ^ΒΙΓ ίΓΟΠΙ ίΙΐΕ ροϊΐΐΐ οί ΤΪΕΙΤ οΐ ΟΟ ΪΠΙΙΟ- 

I ΟΕπΙ Ιι^κ^ΗιΙκΙεγ, αηιΐ ΐ1ιιΐ3 ρνα 113 α ΙϊεΚεγ ϊηβίι^ΐιΐ ίηΐΐ] ΙΙΐΕ βϊΐιιαίϊοη• 

. ΙΕομοί : ίΚϋ ΒίΐΙι]ϋηοΙίνΐ) ΜΜιΙΙβ, νϊίΐι Ιΐΐϋ ϊΛβΕΐ νΐ γί^Άτηίηξ ίοΓ 
[ Βοοιβϊΐιίη^ ρίΐβϊ αηά ((οπε. ' 

"δΐιβρίΐΐτιΐ ο( Ιιίβ ]*ιιρΐΕ" «^3 υ οΰΐηιικιιι ήι^ίΓε οί Ηρρεείι Ιο 
ΟΛίβ Ιΐιβ Λ " ' Γ- ~ η1ι » " ' ί -5^ — ■" "'"^^^*- 1 ηο ηιοΓβ !)£■ β, ρΓβ;•. Αιιιΐ Ι βΐιιιΐΐ βιΊ ιιρ οηβ 8ΐιΐίρ1]βπ1 ουεγ Ιΐΐ(:•ιιι, 
ιη^ δΙίΕρΙκτά. ϋανϊιΐ ; 1ιε βΐιαίΐ Ιβ^ά ίϊιιιοι, Άαά 1ιβ βΐιαίΐ Ι>ε ΙΙιειγ 
βΐιρρίιεηΐ." 

!θ5. άβανίτοια%«: ΙΟΟΒ.— ΒΓοοΙΐβΐβ εποΙοβε ΙϊιίΕβ βιιρρο3Β<1 ϊο Ιιβ βριιτίουΒ. 
ίβδ. φηρα-Ιν όρ«ΐΓκ^ιΐΓΐ (Ιιι αρριΐίίΗϊοη 'ηΗΙι κηρτάττοκ οί ΐ)ιβ ρτθί^ίηι• 

κ) άΐίΙΐΜίΕβΗ ΓρίΒΓβ Ιο ίΙΐΡ. ΟΜίΙβαΓβ, 0Γβ»ϊ111•*!8 «ΪΙΙΐ ίΐΐβ Βοάίββ οί 
ΙΐΟΓΒΡβ &11<1 ΙΙΐΕ 1ΐΡ3(ΐ8 Β,ΐΐίΐ βΚοΐΐΙάβΓίΙ ΟΪ Πίβη. Ιη ΙβΙΡΓ ίϊπΐω ίΠβ ΓιΓββΙίΗ 

« ίοηώ οί ΓΕρΓΡβκπΙϊυ^ ίΙίΕίτ ειιεπιιεβ άά οεπΙ&ιιγη, &ιι<1 ΪΙ ΪΒ οΙιϊγ&οΙεγ- 
ί^ία οί ίιαηΐΒ,η ρΒ;ι;1ιο1ο^ οί α11 β,^εβ Ιο Ιεππ οπε'β ΕΠΡπιϊβΒ "ΐίΓαίββ," 

"βΛΤΛ^ΙΐβββίΗ," Λΐΐιΐ ΒΙίεΙΐ οΙΐΟΪΕβ βρίίΙΐΕ(β. 

ΤΙιΪΗ ρπΗΒ^κ^ η'ίι'ΓΒ ίίΐ Ιίιβ ίβιηοιίίι 1ιίι*6ΐΕ οί Ιίιβ ΐΛρίίΙΐΒ ϋΐά ΟεπΙ&ιιμ, 
ΒΟ «ε11 1ιηο«η ίιι υΓΐ:ι;1( 1ι.'({ιίιιΙ, ιηιΙ λ ίΗνοήίβ βϋΐιίεεί £ογ Ογθβ]! αχί. 
139 349-352] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΒΕΕΚ 349. ΤΓίΐηβΙαίβ : 

1. ΝθβίοΓ £ΐ88θοίαίβ(1 τνϋΐι 1)θ1;ίβΓ ιηβη ίΐίο,η ίΙΐΘ οΐιίβίβ ο£ 
ίΗθ ΑοΗίΐβαηβ, αηά ηο οηβ θυθγ άθβρίβθά Ηιιη αηά Ιιίβ ^οοά 
ρΐαηβ. 2. ^β ηβνβΓ 83,\\γ βαοΐι ιηβη, ηοΓ ταο,γ \νβ 8βθ ίΐΐθπι, 
£θΓ ϋΐθ7 αΓΘ α11 άβαά (Ιιανβ (ϋβά). 3. Τΐιοββ \νβΓβ ίΐιβ 
πιί^1ιίί68ΐ; οί πιοΓίαΙ πιβη αροη ίΐιβ θαΓίΙι, αηά ύιβγ ίοη^ΐιΐ; 
λνίίΐι ίΐιβ \νί1(1 1)6α8ί8 Ηνίη^ ιη πιοιιηίίΐίη άθηβ, αηά ίΐιβγ 
ηϋβτΐγ άβΒίτογβά Λθπι. Ι.Ε880Ν ΊΛΙΙ 

ΚΕΥΙΕν ΟΡ ΤΗΕ ΥΕΚΒ ΙΝ ΤΗΕ ΜΙΒΒΙΕ ΫΟΙΟΕ 

Ιι,ΐΑο, 269-289 

350. 1) Κβνίβτν ίΗοΓΟίι^ΙιΙ^ α11 ίΗθ πιίάάΐθ ίοΓπιβ ο£ \ύω 
Άΐίά οί ίΙΐΘ -μι ν6Γΐ)8, ρβ,ρη^ οαΓθίπΙ αίίβηίίοη ίο ίΗθ ηιβαηίη^ 
οί βαοΐι ίοΓπι, 910-915, 957-962. 

2) Μαΐίβ Λγθθ οορίβδ οί ίΐιβ ίαΙ)1β8 οί ίΙΐΘ ρβΓ8οη£ΐ1 βηάίη^^β 
οί ν6Γΐ)8 ίη ίΙΐΘ πιίάίΙΐΘ νοίοΘ, 821, Άηά Γβαά 826-829. 351. ΟρίίοηαΙ : 
352. ομ^\'τ ίΟ ν / \ '..έ νΟΟΑΒυ ίΛΡΥ &ντ^-β^ην "ννΐΐΐι ορροδίη^ ιηί^ΐιί, β,ιι- 

ία^οηίδΐίοιιΐΐγ. 
αίτιος, η, ον (ς/, άιτό) ί^-Γ, άίδίίΐιιΐ. 
βροτός, ου, ο ιηοΓίαΙ, ιηαιι. 
7€(νομαί (γ€ν-), — , Ιγ€ΐνάμην 1)β§βί, 

1)β3,Γ, ρΓοάπΟΘ, 1)β 1)0ΓΙ1. 

Ιάω (σ€ρα-), Ιίσα>, €Ϊ21σ-α, ιΐ&κα*, ιΙΚ- 

μαι*, €ΐάθην* 3,11ο^, ρθΓΐϊΐΗ, Ιβανβ. 

Ιρκο9, €09, τ6 1ιβ(1§β, ίβηοβ, άβίβηοβ, 

1)Ιΐ1\ν£ΙΓ^:, 1)£ΙΙτίβΓ. 
κΰ8θ«, €09, το 5ΐθΓ7, ΙίΟΙΙΟΓ, Γ(*- 

ηο^η. 
μίθ-Ι-ημι (<Γη-, <Γ€- = ή-. Ι-, 603-604), 
μ€θήσα>, μιΟήκα (μιΟέηκα), μιθιΐκα*. μ€θ€ΐμαι^, μιθ€(θην Ιβΐ ^Ο, ^νβ Τίρ, 

ίοΓβ^ο, άίδίηίβδ. 
μ€θ-ομϊλέ-ω, μιθα>μ{λη<Γα αβδοοίαΐβ 

τν^ΗΙι, οοηβοΓΐ; ^11ι. 
μι(ρο|Μϋ (<Γμ€ρ-, <Γμορ-, <Γ|Μΐρ-), Ιμμορα, 

άίνΐάθ, (Γβοβίνβ αβ) 8ΐΐ8,Γβ, Γβοβίνβ 

α8 Ιοί ; ιΐμαρται, ϋ ίβ ί αίβά. )(. 
μή-τ€ £ΐη(ϊ ηο*, ηβϋΙιβΓ, ηοΓ; μήτ€ 

. . . μήτ€ ηβίΐΚβΓ . . . ηοΓ. 
μήτηρ, μητ^ρος (μητρό«), η ΠΧΟίΙΐβΓ, 

άαιη. 
μοίρα, τ/ς, η Ιοί, ροΓίίοη, ί&ίβ, βυϋ- 

ίΐΙ>ί1ϋγ. 
π^λω ('ϊΓ6λ-, ιτλ-), (ίπιλον, {ιηλόμην; 140 ΕΕ880Ν Ι.ΠΙ [353-054 

2ά αοΓ. Ιιτλι, Ιιτλιτο ; ύπηι, ιηογβ ; ίησήμασ-μΜίΑ*, 4ση|λάν6ην* οτάθΓ, 

ηιίά, 1)6, 1)660ΐηβ. ροιηύ οπί, βοιηιη&ηά. 

σημαίνω ((Γημάν-))(Γημαν^α», Ισήμηνα, τηλόθ€(ν) ίαΓ, ίΓΟίη Β,ίϋϋΤ, 

ΟβΓίναϋνββ : ^βη-, 338 ; ιηβίΓΟ-ροΗβ, -ηγιηίο, πιαίΓΐ- (621), 
αΓθ1ι(£ΐ1) ; 8βπΐ3,-ρ1ΐ0Γθ, 8βιηα8ΐ-ο1ο§7, ββιηαη-ίίοβ, 8Θΐηαίο-1ο^7 ; 
ίχΐβ', 113. 

353. ΤΓ3.η8ΐαί6 : 

1. Νώ•τω/} δέ μ€θωμί\€€ν τοίσιν ανΖράσιν^ αύτοΧ ηίι,ρ τον 
€κα\€σαντο €Κ Πύλου, έξ άττίης ηαΐη^ζ. 2, Νώ•τω/? δε κατ 
αύτον ε/^αχβτο φηρσίν. 3. ττάντων των οί νυν βροτοί €ΐσιν έιη- 
'χθάνιοι^ ου η^ μαγβοι,το κβίνοισι φηρσί κακοίσιν, 4. κβίνοι 
δ* ανΒρβ^ ζυνεηκαν βουΧάων ^βστορος καΐ έττβίθβτο μνθφ. 
5. αμανόν έστιν Ίτβίθβσθαι^ άλλ' ουκ *Α.τρέύ^ * Ατ/αμέμνονι, 
ηνΒαν€ θνμφ^ αλλ* ά^γαθός ττ^ρ ίων άφβΐλβ την κούρην *Αχί\Χηα^ 
ονΒ' €Ϊάσ€ τον €^€ίν 'τήν^ ως υϊβς * Αχαιών εΒοσαν την οί ηέρας 
ττρωτα. 6. Άχ^λλεύ^ δ' ^^βλει^ έριζαν βασιΚήί άνηβίην, 
7. ου τΓΟτέ τις αΧΚος σκητττοΰχος βασιΚβύς^ φ Ζεύ9 εδω^ε 
κνΒος^ ίμμορβ τϊμής ομοίης τϊμ^ * Αγαμέμνονος. 

364. Κβαά αηά ίΓδ,ηδΙαίβ : 

ΙΙίαά, 269-289 

καΐ μ€ν τοΐσιν εγώ μβθομίΧβον €κ ΤΙύΧου βΧθών^ 

τηΧόθβν έξ αττίης ηαίης • καΧέσαντο ^αρ αυτοί ' 270 

καϊ μαχόμην κατ βμ αύτον εγώ ' κβίνοισι δ' αν ου τις 

τώι/, οί νυν βροτοί €ΐσιν έττιχθόνιοι^ μαχβοιτο. 

καΐ μ4ν μβυ βουΧβων ξύνιβν ττζίθοντό τε μύθφ. 

άλλ^ ττίθ^σθ^ καϊ ΰμμες^ εττεί ττβίθβσθαι άμβινον. 

μητ€ σύ τόνΒ* ά^ςιθός ττβρ ίων άττοαίρβο κούρην^ 275 

αλλ* ία, ως οι ττρωτα Βόσαν ^βρας υίε9 ^Αχαιών * 

μητ€ συ, ΤίηΧζίΒη^ θέΧ έριζβμβναι βασιΧήι 

άντιβίνν^ εττεί ου ίγοΘ* ομοίης βμμορβ τιμής 

σκητΓΤοΰχρς βασιΧβύς^ φ τε Ζευ9 κΰΒος βΒωκεν. 

ά δέ σύ καρτ€ράς εσσ^, ^εά δε σε γε/ι/ατο μήτηρ^ 280 

141 355] ΗΟΜΕΚΙϋ (;ΚΕΕΚ 

άλλ' δδβ φ€ρτ€ράζ έστιν^ έττβΐ ττΧβόνβσσίν άνάσσα. 
*Ατρ€ίΒη, συ δέ τταΰβ Τ€ον μβνος • αύταρ εγώ γβ 
Χίσσομ* ΆχίΧΧήι μβθβμβν γόΧον^ §9 /ιβγα ττάσιν 
€ρ/€θ<ζ ΆχαιοΙσιν ττεΧβται ττοΧβμοω καβοΐο.^^ 

τον Β* άτταμβφόμβνος ττροσέφη κρ^ίων *^Ατ/αμ€μνων * 285 
" ναΙ Βη ταντά ηβ ττάντα^ ηβρον^ κατά μοίραν €€47Γ€9 

/άλλ' δδ' ανηρ ίθέΧβι ΤΓ€ρΙ ττάντων ίμμβναι αΧΧων^ 
ττάντων μεν κρατβαν ζθέΧει^ ττάντβσσι Β* άνάσσαν^ 
ττάσι δέ σημαίν(Εΐν^ α ην ου ιτβίσζσθαι οίω. 

366. 269. τοίσιν : 1006-1007, ^ΗΚ βηοΐι ιηβη 8,8 1;1ιβ8β, ΓβίβΓΓίη^ ίο 
Ιΐιβ Ι^β,ρΗΙΐθ,β. — 4γώ 18 βιηρΚαΙίο (761), δαίά τγϋΚ α ρΓοαά δβΐί-οοηβοίοτιβ- 
ηβ88, αηά ΐΚβ β£Εβο1 ίβ ίπΓίΙιβΓ Ηβί^Κίθηβά Ι)^ ΐΚβ Π8β οί 1;1ιβ ιηίάάΐβ 
κοΧίσαντο ίη Ιΐιβ ηβχΐ νβΓδθ. — αντοί : " ΙΙιβΊβ ώβίπββίνββ, Β,ηά ηο 1β88 ρβΓδοη- 
8,^68, φ•β2^^ 3,8 Ιΐιβγ 'νν^βΓβ, οθ,Πβά ιηβ, θνβη 1;1ιοπ^1ι Ι ϋνβά ίβ,Γ 3,^3,7; ίοΓ 
ϋιβγ τνβΓβ τνίΠίη^ Ιο ^ο Ιο βχΐΓ3 1;Γ0ΐιΙ)1β Ιο οΙ)1;3ίη Ιΐιβ 8βΓνίοβ8 οί βυοίι β, 
§οοά τνβ,ΓτίοΓ, ρ388ίη^ ονβΓ τπο,ϊϊγ 1)Γ3νβ ιηβη τν^Κό Ιίνβά 1)β1;^ββη." 

270. κοιλ^σ-αντο : οΙ)8βΓνβ Ιΐιβ ίοΓΟβ οί Ιΐιβ ιηίίΐάΐβ, " ίοΓ ΙιΙιβίΓ οτνη 
83,^:β," τν^ΙιίοΚ άβηοΐβδ ίϊιβ βρθοίαΐ ίηΙβΓβδΙ; οί Ιΐιβ 8ΐιΙ)36θ1; ίη ΐΚβ βλΙϊοώ., 
1068, 1067, 3. 

271. κατ €μ αυτόν: Ι)^ 7ηι/8ίϊ/ αίοηβ, 

272. 01)8θΓνβ ίΗθ Γθρβίίΐίοη οί ίΐΐθ €γώ. — μαχ^οιτο : 1105. — οΐ νδν 
βροτοί ίΐσ-κν : Η 18 οΚ^ΓαοΙθήδΙ^ϊο οί ΐΓαάίΙίοη ίη Ιβδδ αάναηοβά δ1}3,^β8 οί 
οίνίΐίζαΐίοη Ιο ίββΐ δΠΓβ ϊϊΐΆί ίΐιβ λυογΜ ίδ ^ρ-οτνίη^ ^ΟΓδβ, ίϊΐΆΐ ιηβη Κ8,νβ 
άβ^βηβΓ3ΐ}βά ίΓΟίη α §3,Γ€ΐοη-οί-Εάβη δία^ο, τνΚβη 3,11 ΐΚβ ^ογΜ -νν^αδ 1)Γί^1ι1; 
β,ηά 1ΐ3,ρρ7, \\Γΐιβη ηο ιηαη άίά ^Γοη^, δίοΐίηβδδ 3,ηά δίη Β,ηά δοιτο^β τνβΓβ 
ηοΐ, αηά ΐΚβ γ30Θ οί ιηβη \\Γ3δ πιηοΐι 1)β1}ί;βΓ ρΐιγδίοβ,ΐΐγ β,δ "ν^βΐΐ αβ πιΟΓβ,ΙΙγ 
11ΐ3η δηοοβθάίη^ ^βηβταΐίοηδ. δίηοβ Ιΐιαΐ; ϋπιβ 1;1ιβ "ν^ΟΓίά 1ΐ3,8 οοηϋηυβά 
Ιο (Ιβοΐίηβ Ιίΐΐ ϋ Ιιαδ Γβ^οΙιβά ϋδ ρΓ^δβηΙ άβρ1θΓ3,1)1β δΐ^αύβ. 8αο1ι ίάβ3,8 
βοπΓίδΙι ΆοϋνίίΙγ ίη 3,η ηηοΓίΙίοα,Ι αηά ΟΓβάιιΙοπδ 3§β, 'νίτΐιβη πιβη 3,Γβ ρβΓ• 
ίβοΐΐ^ τνί11ίιι§ ίο 1)β1ίβνβ οί 3 ίοΓηΐθΓ ρβήοά ίΐιαΐ "ΐΚβΓβ^νβΓβ ^α,ηΐβ ίη 
ΙΚβ β3Γΐ1ι ίη Ιΐιοδβ άα^δ ; 1;1ιβ 83πιβ 1)β03,πιβ πιί^ΐιΐγ ιηβη, 'νίτΐιίοΐι τνβΓβ οί 
οΐά πιβη οί Γβηο^η." Τΐιπδ ΙΙοπιθγ ίββίδ οοηνίηοβά ΙιΚαί 1;1ιβ ^Β,ιτίοΓβ 
τνΚοδβ άοπ^ΐιίιγ άββάδ Κβ δίη^δ ΛνβΓβ ίίΐτ δηρβηοΓ Ιο Ιΐιβ Γ30β οί πιοΗβ,Ιδ οί 
Ιιίδ ο\νΊΐ Ιίηιβ. ΓοΓ βχαιηρίβ, Ιιβ δίΐγδ " \νίί;1ι Κίδ 1ΐ3η<1 Ιΐιβ βοη οί Τγάβυβ 
δβίζβά 3, δίοηβ, 3, πιί^Κΐγ τνβί^ΐιί, τνΐιίοΐι ηοΐ βνβη Ιιλ^ο ιηβη οουΐά οαιτγ, 
βι/οΛ 08 τηοΓίαΙδ ηοιν ανβ, \>\ύ. βνβη αίοηβ 1ιβ \\Γ3νβά ϋ βαβίΐγ." Αηά 3,^3,ίη. 
οί ΝβδΙοΓ'δ οπρ Ηβ δ37δ " αηοΙΙιβΓ ιη^ιι \\Γί1;1ι ^^βαΐ βίίοΓΐ οοηΜ 1ΐ3,νβ πιονβά 
ίί ίιοπι ίΐιβ ί&ΐίΐβ \ν1ιβη ίί -ν^ίΐδ ίιιΐΐ, 1)ΐιί ΧβδίοΓ, Ιΐιυα^ΐι β,η οΐά ιη&η, Γ&ίββά 

\ 142 Ι.Ε880Ν Ι.ΙΙΙ [355 

ϋ -νήίΐι β&8β." Αηά ο,^αΐη : " ΗβοΙοΓ βηαΐοΐιβά ηρ 3, βίοηβ &τϊά Ιίίίβά Η, 
"ννΐιίοΐι ηοΐ; βνβη Ιτγο οί Ιΐιβ 1)β8ΐ πιβη ο£ ΙΙιθ ρβορίβ, βηοΗ α8 ιηβη ηουο ανε, 
οοχύά ρΓ7 ίΓΟίη ΙΙιθ ^οηηά ηροη ο, ^α^οη \\γΗ1ι ογο\\γΙ)8,γ8, 1)υ1 Ηθ θβ,βίΐγ 
1)Γ2ΐηάί8ΐιβ(1 ϋ αίοηβ." ΓπΓίΙΐΘΓΐηοΓΘ, ΓΙοιηβΓ'8 ο1ΐ3,Γ8,ο1;βΓ8, ο,ηά Ιΐιοδβ οί 
βρίο ίη ^θηβΓαΙ, ατβ άίνίηβ, ογ ^θβ,Ιθγ ΐΚίΐιι ΟΓάίηαΓγ ιηοΓίαΙδ. 

273. βουλ^ων = βονλάων, 984. — μΰθω : 996. — ίύνιιν [ξννίημΛ'], ίπιρβΓ- 
ίβοί, 3ά ρΙιΐΓίΐΙ. 

274. καί : αΐ80, — €ΐΓ€ΐ ιηί9€σ•9ακ αμ€ΐνον (εστίν) . 

275. τόνδ', κούρην : 1Ο20, 1. — Ιών : 1109, 6. 

276. €α = €α€ (584-585) Ά;(ΐλλήα €χαν κονρην. 

275-277. 01)8βΓνβ Ηο^ ίιηρ^,ΓΐίιιΙ Άπά πηάίδοηπιίηαϋη^ ΝββΙοΓ ίβ, ίη 
ιΐ8ίιι§ βχΛοίΙγ ίΐιβ βαιηβ βχρΓβδδίοη οί ρΓθ1ιίΙ)ΐί;ίοη ίη αάάΓβδδίη^ ΐΚβ 1;^ο 
οοηΐίβδίίΐιιΐΐδ (μητ€ συ . . . μητ€ σν) . Τΐιβ βίδΐ; οί ΙΙΐΘδβ ΓβίβΓδ οί οοπΓδβ 1;ο 
Α^&ιηβιηηοη, Ιΐιβ δθοοηά Ιο ΑοΙιίΠβδ. 

278. άντιβ(ην 18 βιηρίΐίΐΐ^ίο \)γ ροδϋίοη. — τϊμή« : 982. 

278-279. ΝβνβνΊιαβ (αηγ οϋιβρ) ^αβρίνβ-ΰεανίηο Ηπί/ οΐίαίηβά Άοπογ ερηαΐ 
(ίο ΐΚβ,Ι οί Α^αιηβιηηοη). ΤΚαΙ ίδ, αοοοΓίΙίη^ ίο Ιΐιβ Ηοιηβήο ΙΐΓΒ,άϋίοη, 
3,8 ρΐαοβά ίη Ιΐιβ ιηοηϋι οί ΧβδΙοΓ, Α^αιπίίΐηηοιι τγβ,δ ΐΚβ ιηί^^ΐιΐίθδί ταΙβΓ 
οί Μδ Ιίιηβ ; ίΚβΓθίοΓβ Αοΐιίΐΐβδ δΐιοηΐά γίβΐά ρΓβοβάβηοθ ίο Μιη. ΝβδΙοΓ 
βιηρίι&δίζβδ Ιΐιβ άίνίηθ η^^Ηΐ οί Ιίίηί^δ, ΛνΚο Ιιανβ οΙ)1;3ίηθά ΙΚθϊγ ΣΐηΙΙιΟΓϋγ 
Ι)^ ^ΓΒ,οβ οί ^οά, α-ηά α,δ δηοΐι 3Γβ Ιιίδ ΓίφΓβδβηΙαΙϊνβδ οη θ3,γ1Η. Το ορ- 
ροδβ οηβ 'νν^οηΐίΐ 1)β Ιίΐα,δρίίθηιοιίδ ; ίοΓ ίΐιαγ Άτβ ΐΗβ Ι^ΟΓά'β οτγη αηοίηίβά. 
" Αηά ίί οίίπιβ ίο ρίΐδδ 3,ίί(ίΓ\\'3Γ(1 ίΐιαί ϋίινίά'δ ΙιβαΓί δπιοίβ Ιιίπι 1)βθ£ΐυ86 
1ιβ Ιιαά οηί ο3 δθ,πΓβ δίνίτί. Αηά 1ιθ δαίά πηίο Ιιίδ πιβη, ΤΙιθ Ι^οτά ίοΛίά 
ίΐιαί Ι δΚοηΙά άο ίΐήδ ίΐιίη^ ηηίο τηγ πιαδίβΓ, ίΚβ Ι-0Γά*8 αηοίηίβά, ίο 
βίΓβίοΙι ίοΓίΚ πιγ Ιια,ηά β,^αίηδί Μηι, δθθίη^ ίΐιαί 1ιθ ίδ ίΚβ αηοίηίβά οί ίΐιβ 
ΙίΟΓά." " ϋίΐνίά 3,ηά ΑΙ)ίδΚαί οαπιβ ίο ίΐιβ ρβορίβ Ι)^ ηί^ΐιί ; αηά 1)β1ιο1ά, 
8ίΐη1 Ιβ,γ δίββρίη^ -νν^ίίΚίη ίΚβ ίΓβηοΙι, αηά Ιιίδ δρβθ,Γ δίηοΐν ίη ίΚβ ^οηηά 
&ί Ιιίδ 1)ο1δίβΓ. Τΐιβη δίΐίά Α1)ίδ1ΐ3,ί ηηίο Ι)3,ν1ά, Οοά Ηαίΐι άβΙίνβΓβά ίΐιίηβ 
βηβπιγ ίηίο ίΜηβ Ιιαηά ίΐιίβ άαγ : ηο\ν ίΙιβΓβίοΓβ, Ιβί ηιβ δπιίίβ Μηι, Ι 'ρτΛγ 
ίΐιββ, \\Γίί1ι ίΚβ δρβίΐΓ, βνβη ίο ίΐιβ βαΓίΙι ιιί οηοβ, αηά Ι \νϊ11 ηοί δπιίίβ Μπι 
α δβοοηά ίίπιβ. Αηά ϋανίά δαίά ηηίο Α1)ίδ1ιαί, Ι)βδίΓογ Ιιίηι ηοί; ίοΓ 
■ννΐιο οαη βίΓβίοΚ ίοΓίΗ Μδ Ιιαηά α^αίηβί ίΐιβ Ι<θΓά*δ αηοίηίβά, αηά 1)6 

^ί1ί1β88?" 

280. ιΐ : οοηοβδδίνβ, βνβη ι/Ι 

281. Ίτλιόνισ-σιν : άαί., \\Γίί1ι α νβΓΐ) οί τηΐίη^. — &$€ : Α^απιβπιηοη, οί 
οοηΓδβ. 

282. " Ναγ, ίί 18 /, βνβη ΝβδίοΓ, τνΐιο βηίΓβαί ίΐιββ." ΝβδίοΓ ηια^ββ α 
δίΓοη^ ρβΓδοηαΙ αρρβαΐ ίο ίΐιβ Ινίη^. Τΐιβ βπιρίιαίίο €γώ (761) ίδ ίηΓίΚβΓ 
8ίΓβ88βά 1)7 1)βίη§; ρΐαοβά αί ίΚβ βηά οί ίΐιβ νβΓδβ, αηά Ι)^ 1)βίη§ ίοΠο'ν^βά 

143 356-358] ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΒΕΕΕ 

283. Ν4<Γτωρ λίσο'ΐται Αγαμέμνονα μιθ^μιναι χόλον 'Αχιλλ1|ί (997). 

284. ΆχαιοΐοΓίν : 997, 999. — ιτολέμοιο : 979, 3. Ν68ΐχ)Γ βιηρίο^δ & δ^- 
ητίΐϋνβ βχρΓβββίοιι ίη βρβαΜη^ οί ΑβΜΙΙββ, οί λ Ι^Ρ^ βοπιιηοη ίο ιη^ιηγ 
ΐ£ΐη^&§68 ; ί1ιπ8 ίη Ιΐιβ ρβαίιηίθύ : ** ^έ)10ΥΒ,}^ 18 τηγ άβίβηββ ; &ηά 1117 ^οά 
18 ίΗβ Γοο^ οί ιηγ Γβίπ^β." 

286. κατά μοΐραν : βίύηρίτβ, 

287. &δ &νήρ 18 83,ίά 1)7 Α^αιηβιηιιοη ^ϋι βιιρΓβιηβ βοηΐϊβιηρΐ;, &8 Ιιβ 
άοβδ ηοί βνβη άβί^ Ιο ιηβηΐίίοιι ϋιβ Ιια^βά ηειπιβ οί 1ιί8 ορροηβηΐ; : " 1;1ιί8 
ίβΠοτν." 

Α§;ίΐιηβιηηοιι β,ρρ&Γβηϋγ &^ββ8 "ν^ΗΙι Νθ81;ογ'8 οοηίβηϋοη, 1)ΐι1; ΐίήΐΐ &ά- 
ιηϋ ηο ίαπί^ οί Μ8 οτνη, ϋιτο^η^ αΐΐ 1;1ιβ 1)ΐ£ΐιηβ οη ΑοΜ11β8. Ηβ ίη8ί8ΐ;8 
ίπΓίΙιβΓ 1;1ΐ£ΐ1; Κίβ ονβΓίοΓάδΚίρ 1)β ίοηη&ΙΙγ Γβοο^ίζβά Ι)^ 1;1ΐ6 Γ6ΐ)β11ίοιΐ8 
8ρΜ1; οί ΑοΜ11θ8 (8ββ νββ. 54, 59 ίί., βίο.), 1)υ1; Αο1ιί11β8 Γβίιΐ8β8. Α^ιηβιη- 
ηοη 18 ηοί αΗο^βϋιβΓ ^ΗΚοπύ ]'πδ1ίβ6 οη Ιιίδ δίάβ, α8 ΑβΜΙΙβδ 1ι&8 άοηβ 
πιηβΐι ίο 68,11 Ιιίδ αη^ΐιοιϋγ ίη ς[Π68ϋοη αηά Ιια,δ ββΐί £ΐ 1)0(1 ρΓβοβάβηί ίη 
οίΐδβ ΛβΓΘ δ1ιοπ1(1 1)β άί£5οη11)7 ίη Ιΐιβ ίπίητβ. 

287. Ίτάντων: 988. 

288. Ίτάντων: 985. — ΐΓάντ€<Γ<Γΐ : 1001. 

289. & : 1014. — τιν (α) : 971, ρβΛβ,ρβ ΓβίβΓβ Ιο Α^ηιβηιηοη. Ι£ βο, 
ίί ίβ δπρβΓί&ίίνβΙγ ίτοηίο&Ι &ηά βΟΓβοδΙίβ. Ιί ίί πίθΓβΙγ ηιβαηβ " πιαη^ & 
οηβ," &δ οίίβη, ίί βΐίΐΐ Ιιαδ α 6οηδίά6Γ8,1)ΐ6 αιηοπηΐ οί ϋιβ ίτοηίβοί βίβηιβηΐ 
ίη \\>. 

356. ΝοΤΕ : 1/ /ητύιβτ "ρταούοβ ίη ύιβ ΐΓαηβΙαΙίοη ο/ρτοδβ, βίΰιβτ Οτββίο- 
Εη^ΙίβΗ οτ ΕηρΙίβΗ-ΟΓββΙο, ίβ άβδίνβά, ΐΑβ ίηΒίτηοΙοτ τηαι/ τηαΐοβ οηΐ <18 τηηοΚ 
ο/ϋιί8 αβ Ίΐ€ ΐϋί8Ίΐ€8 /οτ Ηί8 ρηΓρο868. Μο8ί ΐϋίΙΙβηά ΐΑβ /στβροίηρ τηοτβ Οιαη 
αάβφχαίβ/οτ ϋΐ6 ιοοτΊο ο/ ΐΚβ βτ8ί ί^βαν. Ι.Ε880Ν Είν 

ΚΕνίΕν ΟΡ ΤΗΕ ΥΕΚΒ ΙΝ ΤΗΕ ΡΑδδΙΥΕ ΥΟΙΟΕ 

Ιι,ΐΑΒ, 290-303 

357. 1) Κβνίβτν ί1ιθΓοη^1ι1)Γ α11 ίΐιβ ραβδί νθ ίοηηβ οί λύω, 
ραγίη^ βρβοίαΐ αίίβηϋση ίο ίΐιβ πίΘαπίπ^ οί βαοΐι ίοηη, 916- 
921. 

2) Μαΐίβ ίΙΐΓΘβ οορίβδ οί Ιΐιβ ίιιΜβδ οί ρβΓ8οηίΐ1 βηάίιι^β οί 
νβΛβ, 821. 

358. ΟρίίοηαΙ : 

144 Ι.Ε880Ν ΊΛΥ [359-360 

369. νοοΑΒυυκβγ 

&-^ων, ονσα, ον πη'νήΐΐίη^. <ρω€Η», Ιρωήο'ω, ήρώηο'α δον, άαβίι, 

αΐέν (= α(€() β,Ι^β,^δ, Ε\ΈΚ, ίοΓ- βριΙΓί. 

βνβΓ. κ€λαινό«, η, όν 1)ΐ8,ο1ί, άοτ]^, άτΐ8^. 

αΙμΑ, ατός, το 1)1οοά, §0Γβ. μήν (ο/, μίν, μά) Ιίπιΐ^, ίηάββά, ίο 

αίψα ςυίο^ιΐγ, ίιηπίθάί&ΐίβίγ. 1)β βητβ. 

&ν-αιρέω (α1ρ€-, 4λ-) &ναιρήσ;α», &ν^€- ^ν€ΐ8ο«, €ος, τό 8.1)1186, Γβνίΐίη^, ΐη- 

λον (άνιίλον 584-585), άνχιρηκα^, βηΐί. 

Ινχΐ'ρημαι*, άνηρ^θην* 1;ιι^:β (αρ), ιηιράΗ», Ίτιιρήσ-», Ιικίρησ-α* (4ΐΓ»ρη- 

δθίζβ. σάμην), ιτιιηίρηκα^, ΐΓ€ΐΓ€(ρημαΑ, 

δ€ΐλό$, ι;, 6ν οο\\Γ8,Γάΐ7, ΟΓΐη^η^, Ιικιρήθην ΙίΓ^, αύ^βιηρΐ). 

ΐηί8βΓ£ΐΙ)1β, ρΗί£ΐΙ)1β. ιτρο-τ(-θΐ]μι (θη-, θ€-) Ίτροθήσ-Μ, Ίτρο^- 

8όρν, δουρό9 (8ονρατο$), τό βρβαΓ, θηκα £ΐάά, ^αηΐ (ίη 8,άάΗίοη). 

1)6&ιη, 1}ίιηΙ)6Γ. ύΐΓ-€ίκ-ω, ύΐΓ€(ζα»* (ύΐΓ€((ομαι), νΐΜίξα 

ιΐ (ίηΐ6Τ)\) υρ 1 οοπιβ Ι §ο Ιο Ι τίβΜ, 8υΙ)ΐηί1;, λυεακεν. 

Ιιη-τ4λλω (τιλ-, ταλ-) Ιιτ^ιλα, Ιιτν- νιτο-βλήδην ίηίβΓηιρίίη^, 1)Γ6&^ίιι^ 

τΙτίλλμαι βοιηιηαηά, αοοοιηρίίβΐι. ία. 

Οβπναίίνθδ: Ιιβιηαί-ίο, -ίη, -ϋβ, -ο-ΐο^γ, Ιιβιηο-ΓΓίια^β, αη- 
αβιη-ίο, -ία ; βηχ-ρίΓ-ίο-αΙ, ρίΓ-αίβ, -αογ ; ρΓΟ-ίΗβί-ίο. 

360. ββαά 3.11(1 ίΓαηβΙαί^ : 

ΙΙίαά, 290^08 

βί α βιν αίγ^μητην ίθβσαν θ^οΐ αΐ^ν €0ΐ^€9, 290 

τούνβκά οί ιτροθέουσιν ονβίΒβα μυθήσασθαι ; " 

τον δ* α/}' ύτΓοβΧήΒην ήμβίβζτο Βίος *ΑχιΧΧ€νς' 
"^ ^άρ κ€ν ΒαΧός τε καΐ οντιΒανος καΧβοίμην^ 
ά Βη σοΙ τταν βρ^ον νττβίζομαι^ δττι κβν €Ϊ7Γ'ρ<ζ • 
αΧΧοισιν Βη ταντ εττίτελλβο, μη ^αρ έμοί ^€ 295 

[σήμαιν ' ου ^αρ €γώ γ' βτι σοι, ττβίσβσθαι ο/ω.] 
αΧΧο Ββ τοι έρέω^ συ δ' €νΙ φρβσΐ βάΧΧβο σ^σιν • 
χερσί μεν ον τοι €^ώ γε μαχήσομαί €Ϊν€/€α κούρτγζ 
οΰτ€ σοΙ οντ€ τφ άΧΧφ^ έπεί μ άφεΧβσθβ 7^ Βόντ€ζ • " 
των δ* αλλωι/, α /αοα εστί θο^ τταρά νηΐ μεΧαΙνζΐ^ δΟΟ 

^ των ουκ αν ^ί φβροί^ άΐλεΧών αέκοντο^ζ ίμείο, 
^* βί δ* ά^€ μην ΤΓβ/ρησαι, ίνα ^γνώωσι καΐ οΓδβ. ■ 

αΐψά τοι αίμα κέΧαινον ίρωήσει ττβρί ΒουρΙ,^^ 808 

145 ^ 361] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

361. 290. αίχμητήν: 8,η ίηΐβπϋοηαΐ ^βα^:βιιίιι^ ο£ ΝββίοΓ'β ^οτάβ 
ίη νβ. 284. 

290-291. Α ΓΐιβΐθΓίθ8,1 ςυβδϋοη. — €θ€σ'αν, Ίτροθέουσ-ιν : Ά ρυη. 

292. νίΓοβλήΒην : 1;1ΐθ ο,Γ^ιηβηΙ; ίβ 1)β^ηηίη^ 1;ο ^βΐ 'νν^&Γΐη "ννΐιβη Αοΐιίΐ- 
Ιβδ οαηηοΐ; ΥίΒ,ϋ ίοΓ Ιιίβ ορροηβηΐ; Ιο βηίδΐι 1)6ίθΓθ Κβ 1)θ^η8 Ιιίδ Γβρίγ. 

295. 1[υοκ γ€ : αβ βιηρΙΐΒ,ϋο 8,8 ρο8δίΙ)ΐ6. 
294. Ίταν 2ργον : 1013-1014. 

296. σοι : 996. Τΐιίδ νβΓδβ ίδ β, δηββΓίη^ ρ&Γοά^ ο£ νβ. 289 ; βοιηβ 
8θ}ιοΐ3,Γ8 οοηδίάβΓ α δρτίΓίοτίδ. — όίω : ίδ ΐΓΟπίοαΙ, αδ ηδΐιαί. 

298. χ€ρσ•ί: 1005. — τοι: 760. 

299. τφ [τΐ5, Τ6 769] : Αοΐιίΐΐβδ ίδ ίι&νίη^ 3, }ι&τά βίηι^^ΐβ -νήίΐι Ιιίδ 
ρπάβ. Ηβ ίδ αίΓαίά ΐΐιαΐ; δοπιβ οηβ τνίΠ οαΐΐ Μιη & οο'ΤίΆτά ίί 1ιβ ^ίβΐάβ Ιο 
Α§;£ΐιηθπιηοη'δ άβιηαηά ίΥΐΆί 1ιβ Γβοο^ηίζβ Ιιίδ αηΐΚοΓίΙίγ, άπα δο 1ιβ βηβ,ΙΙγ 
άβοίάβδ ϊΐίο,ί 1ΐθ \\Γθπ1ά ΓαΐΚβΓ ^νβ πρ ίΐιβ ^γ1, βνθη 11ιου§;1ι 1ιθ άοββ Ιονβ 
ΙιβΓ (δββ ηοίβ 1;ο νδ. 348) Ιΐιαιι ρβΐά Ιο Α^αιηβπιηοη'δ ^ίδΐιβδ. Ηβ Ιι&δ 
ηο^ οοιηβ Ιο 1;1ιβ ροίηΐ; ο£ ορβη ΓβΙ)β11ίοιι ο,^θ,ίηδΐ; ΐΚβ Ιίίη^, άπα ύΜγ 
Γβίτίδββ 1;ο 1α^:β &ηγ ίπΓΐΙιβΓ ΟΓάβΓδ ίΓΟίη Κίιη ογ Ιο Γβοο^ίζβ Μβ αη- 
ϋιΟΓίΙ^, 3,δ Α^αιηβιηηοιι Καά ίηδίδΐβά. 

ιΐνικα κονρη« ίδ δαίά ^ίΐΚ δπρΓβιηβ οοηΐβιηρΐ;. " Ι ^ου1(1 ηοΐ; &§;Ιι1; ^ίΗ 
ιηγ Κθ,ιΐίΐδ οη αββοηηΐ ο/ α (/ίνΐ" ΑοΜΠβδ αϋβιηρίδ Ιο βοηββαΐ Μβ Γββ,Ι 
ίββίίη^δ, αδ Κβ δθθδ Ιΐιαΐ Κθ Καδ ηο ^^γ ο£ δΐιοοβ88£ιι1ΐ7 ορροβίη^ ϋιβ Ιίίη^ 
3,ηά Κίδ £θΓθβδ. Ββ£οΓβ οίοδίη^, ΙιοτγβνβΓ, 1ιβ ιηίΐΐνοδ ί^ ς[ΐιί1θ ρΐαίη %\ϊ2Χ Κθ 
Ιιοΐάδ α11 ί1ΐ6 (τΓββΙίδ ΓβδροηδίΙ)1β £ογ ΙΙιθ τυγοπ^ άοηβ Κίιη, 1)β(;3,ιΐ86 Ιΐιβ^ 
Κ&νβ ηοΐ Ιΐιβ οοΐΐΓ3,§β ίο ορροδβ Α^8,πιβιηηοιι*δ Β,Γτο^&ηοβ, αηά ϋιιιβ ίΙίΓΟίι^Ιι 
Ιιίιη 1;1ιβ7 ςιγθ ία1ίίη^Ί)2ΐο1ί; 1;1ιβ ρήζβ \>)λ^γ οηοβ §8,νθ. 

300. μοι : 999. — «ττι : 973, 1. 

301. των Γβδπιηβδ ίΐιβ των άλλων ο£ νδ. 300, "ννιΐΐι αάάβά βιηρίια,βίβ. — 
ά^κοντος 4μ€Ϊο : 1111. 

302. ΐΓ€(ρησαί ίδ ίδδΐιβά ίη 1;1ιβ £ογπι ο£ α οΐι&ΐίβη^θ : " ]*ιΐ8ΐ; Ιτ^ ϋ Ι " 
" Ι άβ,Γβ γοη Ιο ϊτγ ϋ." Ιη ρΐαοίη^ α Ιιι^Ιιογ ναΐιΐθ οη Ιιίδ οίΚβΓ ροβδβββίοηβ 
ίΚβ,η οη Ιιίδ ρήζο, ΑοΗίΠβδ δββηΐδ Ιο Ηίΐνβ δπίϊβη'ά 8,η ηηθχρβοΐίβά βΐιαη^β 
ο£ ΚβαΓί, αηά τγΗβίΙι^Γ ίί ίδ α 03,80 ο£ " δοπΓ ^ίΐρβδ " ογ ηοί, 1ιβ βββιηβ βιιά- 
άβηΐγ Ιο Ιιανβ 1)6θοπιβ οοηνβΓίί^ά ίο Ιΐιο ίάβ» ^\\2X 2Λ\>οτ 8,11 "» 'ν^οιη&η 
ίδ οηΐ^ 8, τνοπιαη, 1)η1; 3, ^οοά οί^β,Γ ίδ α δπιοίνθ." 

303. Βουρί (β/χ,ω). 

297-303. ΤΚοδο τνοΓάδ ο£ ΑοΙιίΠβδ οοπιβ ρτβΐΐγ οίοδο ίο ίΐιβ ήάίοπίοηβ, 
Β,ηά άοιιΙ)11βδδ ρΓονοΙίβά ΙοικΙ ΗοοΙδ αηά ίββΓδ £γοπι Α§3,ιηβιηηοη*8 ρθ,Γϋ- 
88,ηδ. Τΐιβ τγΐιοΐβ ς[α8,ΓΓβ1 Ιιαά Ιχίβη αΙ)οη1; Ιΐιβ ^γ1 ; ιιηά ΑοΜΙΙβδ Ι)^ Ιΐιίδ 
δΐίΐΐβιηβηΐ ΙΙίΓΟίΛ^δ Ιιίδ οαπδβ οοιηρίβίί^ΐγ ονβΛοαΓίΙ β,ηά Ι^ήη^δ ηρ αηοίΙιβΓ 
8ΐιΙ)]'βο1 Ιιβ,νίη^ ηοίΐιίη^^ ίο (Ιο τν^ίίΚ ίΐιβ φΐβδίίοη. Αρ^απιβΓηηοη 1ΐ8,ά ηβνβτ 
Γβιηοίβΐ^ ίηίίπΐίΐίβά ίΐιαί Ιιο τν&β οοηδίάβΓίη^ αη^ίΐιίη^ ο£ ίΐιίδ Ιάιιά. 

146 Ι.Ε880Ν Ι.ν [362>365 Ι.Ε880Ν Ι.ν ΚΕνίΕν ΟΡ ΤΗΕ ΙΚΚΕΟυΐΑΚ ΥΕΚΒδ ΟΡ ΤΗΕ -μι 

00Ν;υαΑτΐ0Ν 

Ιι,ΐΑο, 304-314 

362. Κθνίβ\ν ίΚοΓοη^ΙιΙγ α11 ίΐιβ ΐΓΓβ^ιιΙαΓ -μι νβΛδ, αηά. 3,11 
οΛθγ νθΓΐ)-ίθΓπΐ8 ηοί ίαΐίβη ίη ίΗβ Γθνί6\ν οί Λθ Ιαβί ΙΙιγθθ 
Ιβδβοηβ, 964-969, 922-948. 

363. ΟρίίοηαΙ: 364. νθΟΑΒυΐ_ΑΡΥ &ντί-Ριο«, η, ον ορροδίη^, Ιιοβϋΐβ. 
&νώγ-ω, άνώζα», ήνωξα, ανωγα {/ογ 

ήν»γα?) οοιηιηίίικί, οτάβΓ, 1)ί(1. 
άίΓΟ-λϋμαίνομαι (λΰμαν-) , ρπΓΐίγ 

(οηβδβΐί), ο1β2ΐη(8β). 
Ιιίκοσ-ι (ιΙκοοί) ^ΛνβηΙ^. 
ίίση, [Ισ•ο$] βςιιαΐ, βς[υίν3,1βη1, βγιη- 

ιηβΙίΓίο&Ι, 'νίτβΐΐ-ΐ^αίθ,ιιοβά. 
4ΐΓΐ-ιτλέα» (ΐΓλ€υ-, 'ϊΓλ€ρ-, Ίτλυ-), ίιτι- 

νλιν<Γομαι, ΙιτίτΓλιυο-α*, Ιιτι-ιτ^ιτλιν- 

κα*, 4ΐΓΐιτέπλ€υσμαι^, 8£ΐί1 (αροη, 

ονβΓ), ηανί^αίιβ. 
κΛινθοδ) ον, ^ (ρΙιΐΓ, κΛινθα, ων, τα) 

Γοαά, "ν^&γ, ρ&ίΚ, ίοιιτηβ^, Γουίβ. κρ^νω (κριν-, κρΟ' κρ^ν^», Κκρΐνα, κί- 
κρικα**, κ^κρ(,)Μΐ(,, <κρ((ν)θην ρίβ^ 
οιιΐ, δβίβοί;, οΐιοοδβ, (ϋδοβηι, άβ- 
οίάβ, ]Ίΐ(1^β. 

λνμα, ατός, τό ο^δοοιιτΐη^, βϋΚ. 

ΜινοιτιάΒη^, άο, 6 8θη οί Μβηοβϋπδ, ^ 

ΐΓθλν-μητί«, ιος Υί'ύγ, Γΐοΐι ίη οουηββί. / 
προ-€ρνα> (ρ€ρν-, ρρν-), προ€ρνα», ιτρο- 
ίίρυσ(σ')α, νρθ€ίρν(<Γ)μαι άΓ£ΐΐν 
ίοΓ^ίΐΓίΙ, άτο.^ ίοτπΒ,τά, Ιαιιηοΐι. 
νγρό$, η, όν Υί&ί, ιηοίδΐ), άαιηρ, Οθήναϋνβδ : ΟΓΐβ-ίδ, θΓϋ-ίο(α1, -ίβιη, -ίββ), -ί(ΐιΐ6, -θήοη, 
ΙιΤρβΓ-οήί-ιοαΙ ; 1ΐ)Γ^Γ0-ιη6ί€Γ, -βοορβ. 

366. Κβαά αηά ίΓαηδΙαίβ : 

ΙΙίαά, 304-314 

&9 τώ 7* αρτίβίοισι μαγτ^σαμένω έττ^βσσιρ 
ανστήτην^ Χΰσαν δ* ά^ορην τταρά νηνσΐν * Αχαιών. 305 

ΤΙηΧβίΒη^ζ μβν εττΐ κΧισίας καΐ νηα9 έίσα^ 
^ .λ ^€ συν Τ€ Μ.€νοιτίάΒ'ρ καΧ οΐ^ ίτάροισιν^ 

ΆτρβίΒης δ' αρα νηα θοην αΧαΒβ ττροερνσσβν^ 

147 ^- .Λν.> 366] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΒΕΕΚ 

€9 δ' ίρ€τα<; ί/όριΡβν έβίκοσιν^ ές δ' ίκατόμβην 
βήσ€ θβφ^ ανίυ δε Χρυσή ίΒα καΧΚιττάρ^ον 310 

€Ϊσ€ν αηων • έν Κ αργο^ ίβη ττοΧύμητι^ ΌδνσσεΛ. 
οΐ μ^ρ 67Γ64Τ αναβάντ^ έττβττΧβον ν^γρά κβΧβνθα^ 
Χαούς δ' Άτρ€ίΒη^ αττοΧυμαΙν^σθαι ανω^€ν. 
οί δ* αττέΧυμαίνοντο καΐ €69 αΧα Χύματ ίβαΧΧορ^ 314 

366. 304. Ιιτέισ-σ-ιν: 1005. 

305, άνστήτην = αν€στητην* Ενίάβηίΐγ άτιτίη^ ίΚβ Ι&βΐ; ΓβπΐίΐΓ^δ ιη&άβ, 
ϋιβ7 \ΐ2Λ Γβιη&ίιιβά βίίϋη^, οοηΙταΓγ ίο Ηοπιβήο βϋςπβΙΛβ. Τνΐιβη ϋιβ^ 
&το8β, 1;1ιβ £ΐ88βιη1)ΐ7 1)Γθ1ίβ υρ ^ήίΐιοιιΐ) ίιιτίΙιβΓ οβΓβιηοηγ. 

307. Μινοιτιάδη : ΡαίΓοβΙτιβ. Εϋ^β Α^^αιηβιηηοιι (νβ. 7) Ραίτοοίτιβ ίβ 
ήτβΐ ίηίΓοάποβά Ι)^ Ιιίβ ρβ,ΙίΓΟίιτιηίο, 1)β6£ΐπ86 1ιβ "ν^β,β βποΐι £ΐ νβΐΐ-^ηονη 
β^ατβ οί Ιίΐιβ Ιβ^βηά ϋιαί ϋ ιναβ ηοΐί ηββββδ&Γγ Ιο 1)β ιηοΓβ βρββίβο. Ηβ 
Ληά Αοΐιίΐΐββ ιυθγθ ί&βΐ; ίΓίβηάβ, &η(1 1ιβ βίοοά Ι)^ Αοΐιίΐΐθδ ίΙίΓΟπ^Ιι &11 ϋιίβ 
ρβήοά οί ίΓίαΙ. ϋ ίβ οηΐγ Ιιίβ άβαϋι ίη 1)&1;11β "ν^ΐιίοΐι ίπτηίβΐιβδ & ιηοϋνΘ 
βυϋ^βίβηύΐγ ροινβΓίπΙ Ιο ίηάηββ Αοΐιίΐΐβδ \ο ία^β £ΐ ίπΓίΙιβΓ ρατί ίη ίΐιβ 
&^Ιιϋη§. Ηί3 ίηύΓοάπβΙίοη 2Λ, ύΐιίβ ροιηύ ίβ νβΓγ βΜΠίπΙΙ^ άοηβ, &β ϋ ίβ 
οΐ6&τΐ7 ίηάίοαίβά 'ν^ΙιβΓβ Ιιβ δύαηάδ ίη Γβίαϋοη Ιο ϋιβ ΙιβΓο. 

308. ΐΓρο4ρυ<Γ<Γ€ν : 1069, 837. 

309. 49, 49 : 1048-1049. 01)8βΓνβ ϋιβ &11ϋβΓ8,1;ίοιι οί € ίη ΙίΜβ νβΓββ. 

310. βήσ€: 1069. — Ανά: 1048-1049. 

311. €ΐσ•€ν : 1069. — &γ»ν : 1108, Νοίβ 2. — ΐΓολύμητΐ9 ίδ 2ι, οΙιαταο^βΓίδϋο 
βρΗΙίθΙ; οί 1;1ΐθ \ή1ίβ8ΐ οί 3,11 1;1ιβ (χΓββΙίδ, &η(1 ίδ ρίΐΓίίοπΙ&Γΐ^ βΐύίη^ ΙιβΓβ, 
&8 ίί ίδ η6068δ8,Γ7 Ιο οΐιοοδβ & ΤΆΛΏ. ι^ίίΚ Ιΐιβδβ ςααΐί^ίββ ίοΓ δποΐι &η ίιη- 
ροΓίαηΙ) βιηΙ)3,δδ7. 

312. κίλιυθα: 1012. 

313-314. ΤΚβ \\Γΐιο1β απηγ Ιΐίκΐ 1)ββη ιηαάβ πηοΐβαη Ι)^ Α^ιηβιηηοη'δ 
^ίΗ, 3,δ Ιιαά Κβ,ρρβηβίΐ Ιο ΐΙιβ β,Γΐηγ οί ^οδ11ιι3, 1)β08,ιιββ οί Αοΐιαπ : βο ίΐιβγ 
ιηαδί} 1)β ρπΓΐββίΙ. Ρΐι^δίοίΐΐ οΐβαηηβδδ, 3,ος[υίΓβά \>γ ιν&β1ιίη^, 87ΐη1)θ1ίζ6<1 
Γίίυ&ΐίδΐίο ρηιίΐγ, ]*Π81; 8,δ ΐΚβ γιΙθ οί 1)8,ρ1;ί8ΐη Ι^τρίήββ ϋιβ 'ν^&βΜη^ 8,ιν&7 
οί ίΚβ δίηηθΓ'δ ^111. Το α ιηίη(1 Ιαοΐίίη^ ίη ροβ1;ίο β,ηοΐ ΟΓββ,ϋνβ ίηι&^ίη&- 
Ιίοη, ίί ηή^Μ οοοηγ ^\ιλ\> ^β Ιιανβ ΗθΓβ λ Γβα,Ι Ιιίηΐ; 3,8 ίο 1;1ιβ οειηδβ οί βηοΐι 
α ρΐβ,^β, ίη £1 13,0^: οί ρΓορβΓ δαηίΙίΐΓγ πιβ3,δηΓβδ 3,ηά οί 1)0(ϋΐ7 οΐβ&ηΐίηβββ 
οη ΐΚβ ρ3,Γΐ; οί 1;1ιβ ΟΓββΙίδ. ΑίίβΓ ΙΙιβ^ Καά §^νβη 1;1ιβπΐδβ1νβδ α ^οοά 
δοοητίη^, ίΐιβ ρΐίΐ^θ οβ3,8β(1. Ιη ΐΚβ βαπιβ ^β,γ, πιβ,ηγ οί ίΐιβ "Ιαινδ οί 
Μοβθδ," "ννΊΐιΙι ίΚβίΓ Γίίπίΐΐ οί ρηΓί6θ3,ϋθΏ, ΓΟδΙθά η11ίπΐ3,1;θΐ7 ηροη & άίιηΐ^ 
άίδοβΓηβά δβ,ηίίβ,Γγ 1)£ΐ8ί8. " Ηβ 11ΐ3,1 ίοιιοΐιβϋι 1;1ΐ6 €ΐβ3,ά 1)οά7 οί ζ,ηγ πι&η 
δΐιαίΐ 1)β ηηβΐ63.η δβνβη άβ,^β ; Ιΐιβ δβ,πιβ 8ΐΐ3,11 ρηήί ^ Ιιίπίδβΐί " (^πίΐι ν&ΙιβΓ 
&ηά αβίιβδ). 

148 Ι.Ε880Ν Ι,νΐ [367-369 367. ΟρίίοηαΙ: 368. Ι.Ε880Ν ΕΥΙ 

Ιι,ΐΑο, 315-θ33 νΟΟΑΒυΐ-ΑΡΥ αΙδο-μοΑ (= αΐδ^μαι) ΓβΥβΓβηββ. 

&τρύ7€ΤΟ«, Ον 6ίΙΓΓβη (?), Γβ8ΐ1β88 (?). 

ΙλίοΌΌ» (ρ€λικ-), 4λ((α»^) €ΐλιζα, €<λιγ- 
μαι, €ΐλ(χθην (ιι = €€, 584:-585) 
Ιτ^ήτΐ, Ι'νν^ίδΐ;, οπγΙ, ΙιυΓη, γοΙΙ. 

ΙΐΓ-αΐΓϋλΙ-ω, έναιτϋλήοΌ», Ιιτηιηίλησα 
ίΐιτβαΐβη (8,^8,ίη8ΐ;), 1)08,8ΐ}. 

Ιρ8« (β-ΟΜ ρ€ρζα» : ριργ-, ροργ-), Κρξω, 
Ιρξα, Ιοργα άο, ρβΓίοπα, ιηαΐίβ, 

βαοήβοΘ, ^οκκ, β,οοοιηρίίδΐι. 

ινρ(<Γκα» (€νρ-, €νρ€-), €ύρή<Γα>*, €νΡθν, 
(Εΐίρηκα**, €υρημαι^, ινρ^θην* βηά, 
βοιηβ υροη, Ιιίί τιροη. 

Έύρν-βάτη$, άο, ό Έιιτγΐ^αίβδ. 

θιράιτων, οντο9) 6 αϋβηάαηΐ;, 8ς[ταΓ6, 

ΟΟΠΙΓ&άβ. ίκ-ω, Ιξον οοιηβ, §0. '- 

καΐΓνό«, οί), 6 δΐηο^β, γ&ροΓ, ιηίβΐ, 

ίυιηβ. 
κήρυξ) ϋκο«, ο ΙιβΓ&Ιά. 
Οτρηρό«, η, 6ν ΓβΒ-άγ, 68,^6Γ, ηίιηΙ)ΐ6, 

8\ήί1. 
ΐΓ4ν-ο|Μΐι -ν^ΟΓίί, 1)β 1)1187, 1*1>0Γ, άο. 
Ι&ϊγίων, ον ^0Γ8β, ιηοΓβ 1ιοηίΙ)1β. 
Ταλθν-βιο«, ου, 6 Τ8,Η1ΐ7ΐ)ίπ8. 
τ€λη4σ'σ'ϋ$, €σσα, «ν οοιηρίβΐβ, ρβΓ- 

ίβοί;, βηίδΚβά, ιιηΙ)1βιηί8ΐιβά. 

— . 

ΐΓρο<Γ-φωνέ-ω, ΐΓρο<Γφα>νή<Γω^, ιτροσΊ- 
φώνησ-α &άάΓ688, 8,00081^, 8ρ6α^ 1^0. 

ταρβ^-ω, ταρβήοΌ»^, Ιτάρβηο'α ίβίΐΓ, 
1)6 111 ΙβΓΓΟΓ, 1)β ίή^ΐιίβηβά. ΟβήναίίνΘβ : " ΕιΐΓβΙεα " ; ί]ΐ6Γαρ-6ΐιίίο(8, -αϊ), ρβ^οΐιο- 
1;1ΐ6Γ3.ρ7 ; 1β1-, 4 ; ρΗοη-, 296. 

369. Κβαά αη(1 ίΓαηδΙαίβ : 

Πίαά, 315-^33 

βρΒον δ' ΆττόλΧωνί τέΚηβσσα^ ίκατόμβα^ 316 

ταύρων ήΒ* αί^γώρ τταρά θΐν άλ09 ατρυ^έτοιο • 
κνίση δ* ούρανον Ικβν έλισσομενη ττ^ρϊ καττνφ, 

&<ζ οι μ€ρ τά ττένοντο κατίυ στρατόν ' ονΒ* * Α.ηαμ4μνων 
λ^γ' βριΒος^ την ττρωτον βττηττβίΧησ *Αχί\ήί^ 
αλλ* δ 7€ ΎαΧθύβιόν Τ€ καΙ Έ^ύρυβάτην ττροσεαττβΡ^ 320 
\ τω 04 €σαϊ/ κήρνκβ καϊ οτρηρω θζράττοντε • 
" ^Ρχ€θ'θορ κΧισίηρ ΤΙηΧηιάΒβω ^ΑχιΧηος • 
χειροζ βΧόρτ ά^γεμβρ ΈρισηίΒα καΧΧίττάρ'ροΡ' 
€1 Β4 κ€ μη Βώτ^σίΡ^ βγώ δβ κ€Ρ αύτο9 €Χωμαί 

149 370] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ '^ * ν' έΧθών συν ΊτΧεόνβσσι • το οί καΐ ρί^ιον €&ται,^^ , ^^^ 326 
δ9 βίττών ττροίέι^^ κρατερον δ' ΙπΙ μνθον ίτελΧεν. 
' τώ δ* α€Κοντ€ βάτην τταρα θΐν άλο9 ατρΌ^έτοιο^ 
ΜνρμιΒόνων Β* έττί τε κΧισΙα^ καΐ νηα<ί ίκέσθτιν. 
τον δ* ^ρον τταρά τε κΧισίτ^ καΐ νηΐ μβΧαίνρ 
2/Α€ϊ/οι/ * ούδ* α/οα τώ 7^ ^^ώι^ ^ήθησεν Άχ^λλεΛ. 330 

τώ /Αει^ τα ρβησαντ^ κοΧ αΙΒομβνω βασιΧήα 
^^ΐήτψΐ'* ουΒέ τι μιν ττροσζφώνβον ούδ* έρ4οντο • 
αύτάρ 6 €^νω ^σιν ίνΐ φρβσΐ φώνησ4ν τε • 

370. 316. ΊκρΙ καιτνφ : Γοπηά 3,1)οιιί ίη Ιΐιβ 8ΐηο]{:6. Οί οοιιτββ Η ^ν^&β 
ηβοβ88£ΐΓ7 ίοΓ 1;1ιβ βανοΓ \>ο §ο 1;ο Ιιβίΐνβη ^ίΗ ϋιβ βιηο^β, ίί 1;1ιβ ^οάβ ινβΓβ 
ίο ^βί ίΐιβ 1)βηβ6ΐ; οί ίί. 8ββ ίΐιβ ηοίββ οη νβ. 42, § 130, νβ. 65, § 167, νβ. 
471, § 414. 

318. τά: 1012. 

319. Ιρι8ο$ : 987. Ιη ίΐιβ ιηίάδΐ} οί 8,11 Ι^ΐιβ ρΓβραΓαύίοιιβ &η<1 Μβ ν&τίοτιβ 
άιιίίβδ, Α^£ΐιη6ΐηηοη άοββ ηοΐ) ίοΓ^βΙ Ιΐιβ ^ηκΐ^β ίΐ^ίηβί Αοΐιίΐΐββ &ηά Ιΐιβ 
ίΐιτβ&ίδ 1ΐ6 Ιιαά ιη&άβ. 

321. οΐ: 999. 

322. ((ρχισ-θον: ΙιηρβΓίΐϋνβ. — κλισ-ίην: 1019. 

323. χ€ΐρό«: 983. — άγίμιν: 1107, 11. 

324. Ιγώ, αύτό« : οΙ)8βΓνβ Κο^ Α^β,ιηβιηηοη, 8ϋ11 ύΐΐβά "νήΐΐι Γβββηΐίΐηβηΐ 
%\ϊ3Χ 1118 θ,ηΙΙιοΓΗγ Ιιαβ 1)ββιι ςαβδϋοηβά, βιηρίογδ α Ιιβίΐρΐιι^ τιρ οί "ν^ΟΓάβ 
ίο ίηάίο&ίβ Ιιίδ δπρΓβιηβ ροτνβΓ, ^Ιιίοΐι 1ιβ \νί11 αΐΐον ηο ιη&η ίο βοπίτοάιοί. 

326-327. 01)8βΓνβ Κο^ οίοδβΐγ ίΐιβδβ ί^ο νβτδββ βοΐιο Β,ηά Γβοαίΐ νβΓβββ 
25 β., ββρβοί&ΙΙγ ν8. 34, \\ΓΐιβΓβ Α^&ιηβιηηοη άίβιηΐβδββ ίΐιβ οΐά ρπββΐ; βο 
ΙΐίίΓδΙιΙγ, ίο ίΐιβ Ύίοϋ οί ΐΚβ (τΓββΙίδ. 8ο ΚβΓβ Ιΐιβ Ιιοί ίβιηρβΓ οί ίΐιβ Ηη^ 
ίδ ρΓβρ&Γίη^ ίυτίΙΐθΓ 1;Γ0ΐιΙ)1β ίοΓ Κίδ ίοΙΙο^βΓδ. Τΐιβ δΐιΐρβ οί ίΐιβ ΟΓββ^β 
'νν^θΓβ άΓα^πι ηρ ίη Ιΐηθδ β,ΐοη^ ίΙΐΘ δΚοΓβ. Τΐιοδβ οί Οάγδδβηβ νβΓβ ίη ίΐιβ 
οβηίΓβ, \\Γΐιί1θ Ιΐιβ ί^ο βηάδ, ΐΚβ πιοδί ά&η^βΓΟΠδ ροδίίίοηβ, νβΓβ Ιιβίά Ι)^ 
ΑοΚίΙΙβδ £ΐηά Α^αχ, αδ ΐΚβ πιοδί ΓβάουΙ)1;αΙ)1β ΐΛΤ&ΓτίοΓδ οί ίΙΐΘ τνΐιοΐβ ϊιγπι^, 
ίοΓ ίΐιβγ Ιηΐδίβά ίη ΙΙιβίΓ πιαηΐιοοά β,ηά ίΐιβ δίΓβη^Ιι οί ίΙιβίΓ αΓηΐδ ΤΙιβ 
αδδβπιΐ)!^ ΛνοπΜ 1)β ηβίΐΓ ίΐιβ οβηΐΓβ οί ίΐιβ Ιίηβ \)γ ίΚβ δΚιρβ οί 0(ΐ7β8ί»ηβ. 

329. τόν : ίΗθΓθ ίδ ηο ηββά ίο πιβηΐίοη Ιιίδ ηαπίθ, ο,δ ίί ίδ πρρβΓΠίοδί ηοιν 
ίη ίΐιβ πιίηάδ οί αΐΐ ; αηά ίί ίδ πιηοΐι πιΟΓβ ββθοίίνβ ίο δαγ " Αι/λ ίΐιβ^ ίοηηά." 

329-330. ΑοΚίΠβδ ίδ αρρατβηίΐγ β,ΐτβαίΐγ 1)Γθθάίη§ ονβΓ Ιιίβ ντοη^ 
β,ηά Μδ ρΐ&ηδ ίοΓ νβη^βαηοβ. 

330 (ΙαίίβΓ ρίΐΓί) : Ιίίοίββ. Ιη Εη^ΐίδΐι, αί β,ηγ Γ&ίβ, ίΚίδ ρΓοάιιοββ α 
βΐί^ΐιίΐγ 1ιυπΐ0Γβδς[υβ β^βοί, ίο βαγ ίΗαί ΑοΚίΠββ ΐΛτ&β ηοί ^Ιαά ίο βββ ίΐΐθ 

1λ6Γ8,1(ΐ8. 

150 Ι,Ε880Ν Ι,νΠ [371-373 

331. 01)8βΓνβ Ιΐιβ άίΙίβΓβηοθ ίη Ιιβηββ οί 1;1ιβ ί^ο ρβ,ΓϋοίρΙθβ : 1;1ιβ βΓδί 
άβηοίβδ Ιΐιβ οοηίτΐδίοη ίη1;ο ^Ιιίοΐι 1\ιβγ ντβτβ ϋψτογπι (1081) 3,1 ϋιβ βί^ΐιΐ) 
οί ΑοΜΠββ; Ιΐιβ οίΗβΓ ίη(ϋθ3,1;β8 ΐΚβίτ οπ8ΐοπΐ£ΐΓ7 ίββίίη^ οί ΓβνβΓβηοβ 
Ιο^&Γά Μιη. — βασιλήα (*ΑχιΧ\ηα) : ίΙίΓΟίι^Κ ηο ίίΐυΗ οί 1;Ιΐ6ίΓ ο\πι Ιΐιβ 
ΙιβΓ&Ιάδ £ΐΓβ ίη Λ Υβτγ άβΙίοΆίβ δίίιΐίΐΐίοη, 8,8 ίϊιβγ Κ&νβ ηο άβδίτθ Ιο ο&βηά 
βϋΙιβΓ Α^β,ιηβιηηοιι ογ Αοΐιίΐΐβδ. 

333. 6, ΗβΓβ α^ίη, \\γΗ1ιοιιϊ 1;1ιβ ηαιηβ οί Αοΐιίΐΐβδ, ίβ ιηοΓβ ροβϋο ϋιαη 
ίο ^νβ Μβ η£ΐιηβ. ΑοΜΙΙββ βΐιο^δ βηβ ίο,οΐ; £ΐηά α Ιιπιηαπ ίββίίη^ ίοΓ 1;1ιβ 
ΙλβΓ&Ιάδ ίη 1}1ΐ6ίΓ 6ΐηΙ)αιτ3,8δΐηβηΙ. Ι.Ε880Ν Ι,νΐΙ 

Ιι,ΐΑΒ, 334-347 

371. ΟρίίοηαΙ : 

372. νοοΑΒυΐ-ΑΡΥ 

&γγ€λο«, ον, 6 ιηβδδβη^βΓ, οοαίΊβί*. θν-ω, Ιθϋσα άαδίΐ) ηΐδΐι (Ιιβαάΐοη^), 

&ΐΓηνή«, €5 ΙιαΓδΙι, οπιβΐ, πιάβ. 1)θ ΓίΐδΚ, Γ3.^β, 1)β ίηδίΐηβ. 

ασ-σ-ον ηβατβΓ, οΙοδβΓ {οοιηραΓ, ο/ μ<ίκαρ, αρος 1)1βδ8β(1, Ιΐίίρργ, ίοΓίυ- 

&γχι). ηα,ΐβ, ΙαοΙν^Γ. 

δϊο-γ€νή$, €5 Ζβυ8-1)θΠΐ ; Ζβαβ-άο- μάρτυρος, ου, ό ^ϋηβδδ. 

δββηάβά. νοέ-ω, νοή<Γω, 4νόη<Γα, νινόηκα^, ν€- 
Ιξ-άγ-ω, 4{άξω, Ιξή^αγον, ^ίήχα**, 4ξ- νόημαι*, ίνοήθην* ρβΓΟβίνθ, ίΐιίηΐν, 

ήΎ|ΜΜ^, ^ήχ^** ^^^^ οαΐ, Ιοα,ά οοηδίάβΓ, ρΐαη. 

ίοΓίΙΐ, 1)Γίη^ ίΟΓίΙΐ. ΟλθΐΟ$, >;, όν £100ΠΓδβ(1, 1)3,ηβίιι1, άβ- 

ΙΐΓ-α(τνο$, η, ον 1)ΐ3,ιηβ'νν^θΓΐ1ιγ, 1)ΐ3,ιη- δΐηιοϋνβ. 

3,1)16, ίο 1)ΐ8,πιβ, 2ΐοοοιιη1;3,1)1β, Γβ- ονίσ-σ-ω \)Άθ\ί('^3.τά), 1)β1ιίηά. 

δροηδί1)1β. Πάτροκλος, ου, ό Ρθ,ΐτοοίπδ. 

Ιταίρος (Ιταροδ, 571), ου, ό οοιηραη- πρόσ-σ-ω ίθΓ\\Γ3,Γά, ίη ίΓοηί. 

ίοη, οοπίΓδ^Ιβ, ίο11οι?7βΓ, ίΐΊβηά. ΧΡ<|'<^ (ΧΡ*"» ΧΡή) ϋβθά, ηβοβδδίί^. 
θνητός, η, όν ιηοΓίβ,Ι, Ητιιηαη. 

ΟβΓΪναϋνββ : αη^βΐ-ίο, -οίο^γ, αΓοΙι-αη^Θΐ, βν-αη^βΐ-ίβΐ;, 
-ίβΐη ; §;βη- ; αθϋο-1ο^7 ; τπΆτίγτΌΊοξγ^ -άοιη. 

373. Κβαά αηά ίΓαηδΙαίβ : 

ΙΗαά, 83Ιτ8φ 

" χαίρ€Τ€^ κήρνκβς^ Αιοζ αη^έλοι ήΒί καΧ άντρων • 

ασσον ϊτ • ου τί μοι ΰμμβς έτταίτιοι^ άλλ' *Αηαμ€μνων^ 335 

δ σφ&ί Ίτροί^ι ΉρίσηίΒο<; βΐνβκα κούρη^, 

151 ι . 374] ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

άλλ' α7€, ΒίΟ'γβνβ^ ΤΙατρόκλα^^ ίξα^γβ κούρην 

και σφωιν Βοζ αφίν, τω δ* αύτω μάρτνροι εστων . 

7Γ/309 Τ€ θ€ων μακάρων ττρός τ€ θνητών ανθρύτίτωρ 

καΙ Ίτρος του βασιλήος αΊτηνβος^ βϊ ίγοτ€ Βη αί5τ€ 340 

χρ€ΐώ €μ€Ϊό ^βνηται άακεα λοί'γον α}Λ^ναι '.•:• α . ,'^ 

το 69 αλλθ£9. ^ 7^/^ ^ 7* οΧοι^σι φρβσΐ θυβί^• 

ούδβ τι οΙΒβ νοήσαι αμα ττρόσσω καΐ οττ/σσω, 

&7ηΓω^^οί τταρά νηυσΧ^όοί μαγεοίατ ^Αχαιοί.^^ 

&<; φατο, ΤίάτροκΧο^ Βε φίΧφ ίττβττβίθβθ* έταίρφ^ 345 

€Κ δ' α^α^€ κλισίη^ζ ΈρισηίΒα καΧΧιττάρρον^ 
Βώκ€ δ* ά^€ΐν, τω Β* αΰτι^ζ ϊτνν τταρα νηα^ *Κ'χαιων^ 

374. 384. Διός αγγιλοι : οΑοίδ,Ιβ ίη 3,η1ίς[ΐιίί7 Γβ^Ι^Γΐγ οΙ)ΐ£άηβά 
ίΙιβίΓ αμϋιοπίιγ ίΓοιη οη Ηι^ΐι, αηά ΐΛτβΓβ ΐΚβ βαΗΚΙ^ ΓβρΓβββηΙ&ίίνββ οί 
άίνίηβ ρο^βΓ. Αβ βυοίι ϋιβ^ ιλγθγθ Ιο 1)β Γββρβοΐιβά β,ηά ΗοηοΓβά 2Λ> &11 
ϋιηββ ; " ίοΓ ϋιου βΐιαϋ ηοί Γβνίΐβ Ιΐιβ ^οάβ, ηοΓ ουτδβ 1;1ιβ ηιΙβΓβ οί ϋΐ7 
ρβορίβ." " Αηά ίΐιβγ \λΐ2Λ, βίοοά \>γ βίΐίά, Κβνίΐβδί ΐΚοιι Οοά*8 Μ^ΐι ριίββίΫ 
Τΐιβη 8£ΐίά Ραπί, Ι ^ήβΐ ηοΐ, 1)Γβ1;1ΐΓθΐι, \}\3Χ Ηβ ΐΛταβ 1;1ιβ Ιιί^Κ ρήββί : ίοΓ \\> 
18 "νντίίΐβη, ίΐιοιι βΐΐίΐΐΐ; ηοί βρβίΐ^ βνίΐ οί ΙιΚβ ηιΙβΓ οί ύιγ ρβορίβ." 

337. Πατρόκλϋβ : νοο., ΐΓτβ^Ι&Γ. 

334-336. Αο1ιί11β8, Γββ,ΐίζίη^ 1;1ιβ βπιΙ)3,ΓΓ2ΐ88ΐηβη1;, άπα βνβη ίβ&Γ, οί ίΐιβ 
ΗβΓαΙάδ, Ιβδί; Κβ ιηί^ΐιΐ) 1)Γβ8,]ί: ουί ίηΐιο ορβη νίοίβηοβ, Ιιαδίβηβ Ιο ββί Ίΐιβιη 
8,1; β£ΐ8β αηά ίο Ιβί ΙΙΐΘΐη ^:ηο^ \λί2Χ ΐΚβγ ηββ(1 ηοί 1)β αίραίά οί Ιιίιη, ίοΓ 1ιβ 
-νν^ουΐά ηοί Καπη ΙΚθΐη. 

337 β. ΑοΜΠθδ β,δΐίδ ΡαίΓοοΙαβ Ιο Ιβαά ουί; ίΐιβ ιηαίάβη &ιΐ(1 Ιιαικί ΙιβΓ 
ονβΓ Ιο ίΚβ ΚβΓΒ,Ιάδ, βνίάβηΐΐγ ηοί Ιϋΐνίη^ ίΐιβ 1ιβ3,Γΐ; ίο άο Η Ιιίιηθβΐί. Αβ 
-νν^β Ιίηο^ ίΓΟίη ΙαίβΓ άβνβίοριηβιιΐβ, 1ιβ Καά ίαΐΐβη ίη Ιονβ \νί11ι ΙιβΓ. 

8ΐ<τγ€ν^« : Ζ€η8'1)οηίΐ. Τΐιβ Ινίηι^δ οί αη1ίς[αίίγ 'νν^βΓβ Γβ^ΙαΓί^τ ^οάβ Ληά 
8οη8 οί ^ο(ΐ8. "^^^11()να11 Ιιιιίΐι δίΐϊά πηίο πιβ, ΤΚοπ ^γΙ πιγ 8οη; ίΜβ 
άα-7 1ΐ3,νο 1 1)β^ο11(ίη Ιΐιββ. Αδίν οί πιβ αηά Ι \νί11 ^νβ ΙΚββ ίΐιβ Ιιβαύΐιβη 
ίοΓ ΐΚίηβ ίηΙιβΓίΙαηοβ, αηά Ιΐιβ πΙΙβΓΠίοδΙ ραΓίδ οί ίΐιβ βαΓίΙι ίοΓ Ιΐιγ ρο&- 
ββδδίοη. Τΐιοη δΐιαίΐ 1)Γβα^ Ιΐιβπι τνίΐΐι α Γοά οί ίτοη; ίΗου δΐιαίί ά&βΐι 
Ιΐιβπι ίη ρίβοβδ ϋΐίβ α ροί;ίβΓ*8 νβδδβΐ." Τΐιπδ δΙιΟΓίΙ^ 1)βίθΓβ ίΐιβ ίηίΓοάυο- 
ϋοη οί ΟΙΐΓίδΙίαηίΙγ αΗαΓδ τνβΓβ δβΐ ηρ ίη ναΓίοηδ ρατίδ οί Ιΐιβ Κοιη&η 
βιηρίΓβ υροη τν^ΚίοΙι βαοτίβοββ 'ννβΓβ πιαάβ Ιο Αη^δίπβ Οαβδβ,Γ &8 α " ^οά 
Ληά ίΚβ 8οη οί α §οά." 

338, 8<Γτων [€Ϊ/Αί] : ίπιρβΓίΐΙ., 964. 

340. δη αΰτ€, 586, άοβδ ηοί ηκ'ίΐη " α^ιιίη/* Ιο άβηοΐβ Γβρβίίίίοη, 1)ΐι1; 
άβηοίββ α δίίυ&ϋοη ορροββά ίο ΙΙκϊ ρΓβββηί, αβ ίη νδ. 237. Αοΐιίΐΐββ άοββ 

152 ΕΕ880Ν ΕνίΙΙ [375-376 

ηοί (Ιβί^ Ιο ιηβηίίοη Α^8,ιηβιηηοη*8 ηΛίηβ. Ββίοιν (νβ. 342) Μβ οοη- 
Ιβιηρΐ; £ογ ϋιβ ρβορίθ βηάβ βχρΓβββίοη, β,ηά Κβ 8.^3,1ιι ΓβίβΓβ Ιο Α^απιβιηηοη 
1)7 υδίη^ ιηβΓβΙ^ 1;Ιιθ άβιηοηβίτ&ϋνβ ρτοηουη. 

341. Ιμ€£ο : 979, 3. 

342. τοίβ &λλοι«: 997, οοηίβιηρίΛίουδΙγ, ο,ηά ^ϋι βιηρίι&ΐίο ροβίϋοη, 
ρβΓίιαρβ ^1;1ι λ οιιτί ^βδίητβ. 

343. Ι.€, Ιο οοηδίίΙθΓ οα,ΓβίυΙΙ^ β,ικί ^ίβθΐ^. Αοΐιϋΐββ 8,1; Ιο,Βί 1)6^πΐ8 ίο 
Γβ&ΐίζβ ϋΐΛί α> 18 ηοΐ; ιηβΓβΙ^ ιη&ΐίοβ οη 1;1ιβ ρ&Γί οί Α^&ιηβπιηοη, 1)ΐι1; α 
1)1ίηά ίηί8,Ια8,1}ίοη (άτη) ^Ιήοΐι 18 Ιβίΐάίη^ Κιπι οη ίο ταιη. Τ1ιί8 18 β. ιη&ΐτ 
ΙίβΓ ίοΓ ^βο,ί βαϋδίβ,οίίοη ίο Αο1ιί11β8 ηηάβΓ 1;1ιθ οίΓουιηβΙΐίΐηοβδ. 

344. οΐ: 997. — μαχιοίατ' (ο) : ορί;., 3ά ρΙπΓ. 

345. (ταίρφ: 996. 

346. καλλιιτάρηον : Ι)^ Ιιίδ βιηρίοτιηβηΐ οί Ιίΐιίβ αάίβοϋνβ 1;1ιθ ροβί 
ιη&]{:68 Μ8 1ιβ£ΐΓβΓ8 8θβ οηοβ ιηοΓβ ΐΐιβ 1)β8,ιι1;7 οί ϋιβ χηβ,ίάβη, 'νν^Κο 18 8ΐίρ- 
ρίη^ 80 δΟΓβΙγ ίΓΟίη ΑβΙιίΠβδ' ^£ΐ8ρ. Α ιηοιηβηΐ} ιηοΓβ, άπα βΐιβ ίβ §οηβ 
ίοΓ ^οοά. Ι.Ε880Ν Ι,νΐΙΙ 

Ιι,ΐΑΒ, 348-358 376. ΟρίίοηαΙ : 376. νΟΟΑΒυΐ-ΑΡΥ 

4-ιτ€£ρων, ον 1)θΐιηάΐ6δ8, Ιίιηϋΐβδδ. νόσ'φι(ν) αρο,τί, ο,ΎίΟ,γ, ββραταίβ. 

6.ν-ανμάω (ρρίδ.-), ίτηρβν/. Αιτηύρων όρέγ"^ (όρέ^'^Η^**)) ^Ρ^ί^» ^Ρ<ί<^ ^Ρ^ 

ίϋίίΗ αοτ, 867186, άίΓονρήσ•»*, αοΓ. ρ€7μαι, ώρ^θην* Γβαοΐι ίοΓίΙι, 

ρατί, &ιτούρ&$ ( = Απο-ρρΟς) 1;£ΐ^:6 . δίΓβΙοΙι οαΐ, βχίβικί. 

&"ν?8,7, άβρήνβ, δπαίοΐι ΛίΛτα^. 6φ€(λω (όψΑλα>) (όψΑ-, όφιιλι-), 

&φαρ ίιηιηβάί&ίθΐγ, ίοΗΐΐ'ν^ϋΙι. όφ€ΐλήσω*, \ώφ€λον, ώφιίληκα**, 

Ρ^νθος, €θ9, τό (1βρ1;1ι. ώφιιλήθην* ο\νβ, ου^Ηΐ, 1)β οΙ)1ί- 

γννή, γνναικόβ, η ΛνοπίΒ,η, 'νπίο. ^β,ΐβά ; αοτ. ίη ιυί8Κ68, 'νίτοιιΜ ίΐιαϋ 

δακρύ-»^, δακρ^σ-ω^, ΙΒάκρΰσ-α, 8€8ά- ΐΓάρο(.θ€(ν) 1)6ίθΓ6, ίοηηβΓΐ^. 

κρϋμΜίΑ ινββρ, δΐιβά ΙβίίΓδ. ιτολιό^, η, 6ν ^8>7> ^ΟΛτγ. 

ΙγγναλΙζω, <γγναλ((α>, ήγγιιάλιξα ιτόντος, ου, 6 863,. 

ζΤΛϊϊί, ρΓβδθηΙ) ιλγΗΙι. Ίρότνια, ης^ η . ΓβνβΓβά, ΙιοηοΓβά 

λιάζομΜίΑ (λΐ(ΐ$-), <λ(ασσ'(λ, Ιλιάσ-θην (1^(^79 ς[Π66η). 

1)βηά, Ιυπι β,δίάβ, δίπΐ^:, ίβ,Π. τυτθό«, η, όν δΐηαΐΐ, Ιίϋΐβ, γοτιη^, 

μινυνθάδιο«, η, ον 8ΐΐ0Γί(1ίνβά), 1)ήβί. 

βρΙιβπλβΓ&Ι, 1)πβί. νψι-βρ€μΙτη$, €5 ϋιιιηάβήπ^, §Γον1- 

153 360 377-378] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ίη^ (&ΓΠΐιιΙ)1ίιι^, Γ08,Γίη^, γππι- χ^» (χ€υ-, χ€ρ-, χυ-), χ€ύ«, ?χ€(υ)α, 
1)1ίη§, 1)β11ο^ίη^) οη Κι^Κ, ογ κ^νκα*, κ4χνμαι, Ιχύθην ροιιτ 

Μ^Κ-^ο^Ηη^, €ΐ€, (οη*, ίοΓίιΙι), βΐιβά (^68,Γ8). 

ϋβΓίναίίνβδ : ^7η-£ΐΓθ1ι^, ροΐγ-, πιίβο-^γη^, αικίΓΟ-^Τηοαβ, 
^7ηα60θ-1ο^7, -οραο^ ; 1)αϋιο8, 1)£ΐ1;1ιο-ιηβ1;θΓ, 597-598. 

377. Κβίκΐ 8,η(1 ^Γαη8ΐ3,ί;β : 

ι 

ή Β* άβκουσ αμα τοίσι ^υνη κί^ν, αντίίρ Άχίλλ€υ9 
Λ Βακρύσα ^ €ταρωϊ { αφαρ βζβτο νόσφι ΧίασθβΙ^^" - 

^5|^^ν^ θϊν εφ* άΚος ττοΧιής^ ορόων έττ" άττβίρορα ττόντον ' 

τΓολλά δβ μητρί φίλτί ηρήσατο χ€ΐρας ορβ^ρύς • 
"/Α7/Τ6/3, έτΓβί μ* €Τ€Κ€<ξ γβ μίρυρθάΒίόρ ττβρ έόρτα^ 
τιμήν ΤΓβρ μοί οφβΧΚβν *θΧνμ7ηο<; €^^ναΧίξαί ' 

Ζεύ^ νψίβρβμετης • ννν δ* ούΒέ μ€ τυτθον €τισ€ν. 
^ ^γάρ μ' Άτ/}6ίδΐ79 €ύρύ κρ€ίωρ ^Α^αμβμνων 365 

ήτίμησ^ν ' ίΚωρ ηαρ βχα ^€ρα<ζ^ αύτος αττούρωζ,^'* 
(5)9 φάτο Βάκρυ χβωρ^ του Β* βκΚνε ττότνια μήτηρ 
ήμβρη €Ρ βένθ^σσιρ άλ09 τταρά ττατρί ^γερορτι. . - . 

378. 348. ά4κονσ''(α) ίβ α άβΙίοΆίβ Ιοτιοΐι οί 1;1ιβ ροβΐ, βΐιο^ήιι^ ϋή&ίί 
Βη8ΘΪ8 Γβΐιιτηθά Αοΐιίΐΐβδ' β,ίΡβοΙίοη, β,ηά 1;1ΐ£ΐ1; Αο1ιί1ΐ68 18 Β,Ώξτγ ηοί 
ιηβΓβΙ^ 1)603,1186 οί Λνοιιηάβά ΗοηοΓ. Τΐιίδ Β,άάβ ίο ϋιβ ραΐΐιοβ ο£ ΐΐΐθ 
βϋιΐΒ,Ιίοη. ΙίαίβΓ Αοΐιίΐΐβ» Μπίδθΐί 83-78, "Βιιΐ -νν^ΐι^ ιητΐ8ΐ; ίΐιβ ΑΓ^ίνββ 
ιη3,1ζ:6 Λν3Γ οη Ιΐιβ ΤΓοίαηδ ? Λλ^Η γ ΗαίΚ Ιΐιβ 8οη οί Α1;γθιι8 ^αΙ^ΙιβΓβά Μβ 
Ιιοδί; 3.ηά Ιβά Ιΐιβιη 1;1ιϋ1ΐθΓ? Ιδ ϋ ηοΐ; ίοΓ ΙονβΙ^-ΙιαίΓβά Ηβ1βη*8 8α^β? 
Όο ίΐΐθΐι ίΐιβ δοηδ οί ΑίΓβαβ β,ΐοηβ οί ιηοΓίαΙ ιηβη Ιονβ ΙΗθιγ -νήνββν 
δπΓβΙγ \\Γΐΐ3ΐ8θβνβΓ 111311 18 ^οο(1 3,11(1 δοπηά οί ιηίιιά 1ονβ1;1ι Ιιίδ ογπι αηά 
οΙιβηδΗβΙΙι ΗθΓ, βνβη β,δ Ι ίοο Ιονβά πιίηβ λνίίΚ 3,11 ιηγ Ιιββ,Γΐ;, Ιΐιοιι^^ΐι 1)ΐι1; 
ίΐιβ 03,ρϋνβ οί Ίηγ 8ρβ3Γ. Βιιΐ ιιοι?7 1;1ΐ3ΐ 1ιβ 1ΐ3ί1ι Ια^βη ιηγ ρΗζβ οί 
ΙιοηοΓ ίΓοιη ίηγ 3Γΐη8 β,ιιά 1ΐ3,11ι (Ιβοβίνβίΐ ιηβ, 1β1 Ιιίιη ηοΐ; ίβιηρΐ) πιβ ϋι&Ι; 
ΙίηοΐΛ^ Ιιίιη ίηΐΐ τγ^ΙΙ ; 1ιο δΐιαίΐ ηοΐ ρΓβναίΙ." II ίδ Ιΐιίδ 1;πιβ α^ΡβοΙ^ιοη 
Ι^βί'νν^θβη Αο1ιί11β8 3,η(1 Βηδβϊδ \ν1ιίο}ι πΐ3ΐνβδ ΐΗο ρΓβδβηΙ; δΗηβ,Ιίοη 80 ίηβχ- 
ρΓβδδίΙ)ΐ7 1)ίϋθΓ ίοΓ Ιιίιη. ΙΙοηιβΓ άοΘδ ηοΐ; ^38ΐ;β ΐΛΤΟΓίΙδ ίη ί»Γβτνθ11 
βοβηβδ, 3η(1 ΙιβΓβ Ηβ βηπίδ ιιρ ίΗβ ί^βΐίη^δ οί ΒΗδθϊδ ίη 3, δίη^ΐβ Β,ίΐίβοίίνβ. 

349. Βακρ^σ-ας, 1081 : 1)γ ίΐιίδ δίιηρίβ άθδοηρίίοη Ιΐιβ ΙιβαΓβΓ ΐΛΤβ,δ ιη&άβ 
Ιο 866 11ΐ6 βΚαοί οί 11ΐ6 δίΐιιαϋοη οη ΑοΙιί1ΐ68, 3,ηά ίο ίιιίβτ ίϊιβ άβρίΐα. οί 

154 Ι.Ε880Ν ΕνίΠ [378 

Ιύβ £ββ1ΐη§8. Ηβ " 1)ΐΐΓ8ί ίηΐο ΙβδίΓδ," 'ρά,τϋγ ρβΓίΐδίρβ ίΓΟίη ^ΐβ£, 1)η1 βνβη 
ιηοΓθ ίη Ιιοί) αηά Ιιβίρίβδβ Β,η^βτ άΙ %]ιβ ΐηδίιΐίβ ί,Υϊο,Χ, Υίο,ά 1)ββη Ιιβαρβά 
ηροη Ιιίιη. ΗοιηβΓ'β ΙιβΓοββ εγθ 1ιί§1ιΐ7 βιηοίίοηδίΐ, αηά εγθ ηοί αδΚβ,ιηβά 
ίο ξίνβ ίιιΠ βχρΓββδίοη Ιο ΙΙιβίΓ ίββϋη^δ. Τΐιβγ εγθ ηο πιογθ άΕΐηΙγ 8.1)οη1 
ϋϊβ έϊϊβάάίτίξ οί ΙβΕΓδ 11ΐ3,η ίΐιβ^ 2ιγθ ονβΓ ίΐιβ δΐιβάάίη^ ο£ 1)1οο<1. Εβ,ΙβΓ, 
"ν^ΐιβη Ιΐΐθ Β&ΙίΙβ 1ΐ3,8 Βββη ^οΐη^ Ε^δΐίηδΐ; Ιΐιβ (τΓββΙίδ, ΙΙοιηβΓ βα^β οί Α^ 
ιηβιηηοη, " Τΐιβ βοη ο£ ΑίΓβιιβ "ν^ο,δ δΐήοΐίβη Ιο Ιΐιβ Ιιβαιΐ; Λνίΐΐι δΟΓβ ^ίβ£, 
8,ηά ΥίβΊϊί ο.\>ο\ιί> 1)ίάάίη^ ΙΗβ οΙβΒ,Γ-νοίοβά ΙιβΓίΐΙάδ δΐιιηιηοη βγβτγ ιηαη \>γ 
ηΒ,ταβ Ιο Ιΐΐθ 2ΐδδβιιιΙ)ΐ7. ... 8ο ίΐιβγ δαί δοιτοτνίπΐ ΐη 2ΐδδβιιιΙ>ΐ7, αηά 
Α^Εΐηβιηηοιι βίοοά ιιρ τνββρΐη^ ϋΐ^β υηΐο α £οαη1:3,ίη ο£ άο,Γ^: τ^&ίβΓ ϋΐΆί 
ίτοτα. 9. 1)ββϋίη§ οΜ ροιίΓβίΙι άο^ντι ίί;8 Βίο,ο^: δίΓβαιη; βνβη βο "ννίίΐι 
άββρ ^ο&ηίη^ 1ιβ δρ&ΐίβ ίΐιηοη§ ϋιβ ΑΓ^νβδ." 

350. Ιφ• ( = ίιη) : ΙΟδΟ, 1. — 6μόων : αη " αβδίιηηίΐίβά," ογ " άΪ8*Γ8,οίβά " 
£θΓΠΐ ( = οράων), 945-948. ϋ ΐδ βιηπιβηΐΐγ ρΓορβΓ ϋΐδΐί ΑοΜΙΙβδ δΐιοιιΐά 
1)β ΓβρΓβδβηΙβά 8,8 Ιοοίάη^ οιιΐ υροη Ιΐιβ άββρ; δΐηοβ Ιΐιβ 1)οιιηά1βδδ δβ» 
-ν^ϋΐι ίΐδ οοαηΐΐβδδ, ηβνβΓ-Γβδϋη^ \ν3,νβδ, οοΓτβδροηάδ Ιο Ιΐιβ βηάΐβδδ Ιηιηιιΐΐ; 
οί Ιιίδ ίΓ0ΐιΙ)1βά δοιιΐ. 

351. μητρ£ : ΙιβΓ ηαιαβ ίδ ΤΙιβΙίδ, 1)ΐιί ΐδ ηοί ^βί ιηβηϋοηβά, αβ ϋ \\γε8 
'ν^βΐΐ ^ηοινη ^ο Ιΐιβ ΗβαΓβΓδ ο£ Ιΐιβ 1)3,Γά. 81ιβ Ιιο,ά 1>ββη "ν^οοβά \)γ Ζβαδ 
»ηά Ροδβίάοη, 1)ΐιΙ 'ν^ΐιβιι Ζβαβ ΙβΒ,Γηβά 11ΐ3,1 δΐιβ ^ν^αβ £3,1β<1 Ιχ) 1)β3,Γ & δοη 
ιηί^ΙιϋβΓ ϋϊϊΟ.Ίΐ Μδ £3,1;1ιβΓ, 1ιβ £θΓθβά ΙιβΓ 2ΐ§3,ίη8ΐ ΗβΓ "νν^ίΠ, §^οάάβδδ Ιΐιοιι^ΐι 
βΐιβ ν&8, ίο τα&ττγ Ρβίβυβ, 1>7 ^Ιιοιη βΐιβ ΒοΓβ Αοΐιίΐΐβδ. Τνΐιβη Αοΐιίΐΐβδ 
8β1 ουί; ίοΓ ΙΙΐΘ ΤΓοί&η ΥίΒ,τ, βΐιβ ρ3,ο^:β<1 Ιιίδ Ιηιη^: ^ΐί;1ι ρίβηΐ^ οί ^3,Γΐη 
νοοίβη »Γϋο1β8 οί νβίΐΓ, άβδβΓίβά ΙιβΓ 1ιιΐ8ΐ)3.ηά, 2ΐηά ΓβΙιιτηβά Ιο ΙιβΓ οΜ 
Ιιοιηβ ίη Ιΐιβ δβ», ^1οίΒ.^ βΐιβ πιί^ΐιί 1)β ηβο,Γ ΗβΓ Ββίονβά βοη ίη ^ν^ΐιοδβ 
ίοΓίιιηββ βΐιβ ίοο^ & ραδδίοηαΐβ ίηΙβΓβδΙ. 

χ€ΐρα« όρΐΎνφς : -ν^ΐιβη Ιΐιβ 2ΐηοίβηΙδ ρΓΟ,^βά Ιΐιβ^ Γβ^Ιο,Γΐ^ β^ΓβίοΙιβά οηΐ 
ϋιβίΓ Ιιαηάδ ίη Ιΐιβ άίτβοΐίοη οί Ιΐιβ άίνίηίΐ^ -ν^τΐιοπι ίΐιβγ βηίΓβαΙβά. Ιί 
ϋιίβ νβΓβ & ^οά οί Κβανβη, 11ιβ7 Ιίίΐβά ηρ Ιΐχβίτ 1ΐ3,ηάδ Ιοτ73,Γά Ιΐιβ δΐίγ ; ίί 
& ^ο<1 οί Ιΐιβ 8βΕ, ϋ}α.βγ δίΓβΙοΙιβά οαΐ Ιΐιβίτ Ιιαηάδ 2ΐδ Αοΐιίΐΐβδ άοβδ ΙιβΓβ ; 
ίί Β, ξοά οί Ιΐιβ 1οτ7βΓ ^ογΜ, 1;1ιβ7 πιί^ΐιΐ} βνβη δϋ άο^οι 2ΐηά 1)β£ΐ1) ηροη 
Ιιΐιβ ^οηη<1 Ιο 9.^^τ3^^^ Ιιίδ ίΐΐίβηΐίοη. 

352. α 18 Β. άίδίίηοΐΐγ Ιιηπιαη Ιοαοΐι Ιΐι&ί Αοΐιίΐΐβδ δΐιοηΐά Ιπιτη ίο Ιιίβ 
ιηοϋιβΓ ίοΓ οοηδοΐ&ϋοη ; ί ογ \νοπιβη 3,Γβ οίίβη ίηοΐίηβά Ιο 1)β δτπιρ&ίΐιβίίο 
&ηά Ιο Ιαΐεβ Ιΐιβ βίάβ οί ΙΙιβίΓ οΜΙάΓβη. Τΐιαδ \ν1ιβη Αρίιτοίΐϋβ £;βΐ8 ΙιβΓ 
Η&ηά βΟΓ&ίοΙιβά ίη 1)3,111β Ι)^ Ιΐιβ δρβο,Γ οί ϋίοπιβάβδ, δΐιβ δΐιτίβίεβ αίοηά, 
&η<1 ΙιΠΓΓίβδ \>&ο\ί Ιο Ηβανβη, -ν^ΙιβΓβ δΐιβ ίαΐΐδ ίηΐο ΗβΓ πιοίΙιβΓ'β Ι&ρ &ηά 
8θΙ)8 οηΐ; ΙιβΓ ^βί. ΗβΓ πιοίΙιβΓ οί οοπΓδβ οοηδοΐβδ ΗβΓ, αηά δίΓοΙ^ιββ ίΐΐθ 
Ιιαηά νΐιίοΐι 1ι&8 1)ββη ΙιηΓί, αηά ϋ ίδ 8,11 οηΓβά οηοβ πιοΓβ. Ιη Ιιΐιβ βαηιβ 
"^Λγ & ιηοάβΓη πιοίΙιβΓ πιί^ΐιί Ινίδδ ΗβΓ ΙίΙΙΙβ οΐιίΐά'δ 1ιβ8,ά 'ν^ΐιίοΐι 1ιβ 
1>ιιιηρ6(1 νΐίθη 1ιβ ίβΠ άο^γη. Οη Ιΐιβ οίΙιβΓ Ιΐ8,ηά, ΑΓββ, Ιΐιβ ^οά ο£ νβτ, 

155 378] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

\<τ1ιο 1ι&8 1)ββιι ββνβΓθΙγ νοιιηάβά ίη 1)3,1;11β, 1>ιι1 >γ1ιο ίβ οηΐ; οί £&νοΓ τήΐΐι 
Ιιίδ ιηοΙΙιβΓ, 18 8ΐϊαρΐ<1 βιιοιΐ£;1ι Ιο οο,ττγ Μβ Ιι&ΐβ οί >Υθβ ίο Ιιίβ ί&ΙΙιβΓ. 
ΗοιηβΓ 8&3Γ8) "8^ήί1;ΐ7 1ιβ οαιηβ ίο Ιΐιβ ^οάβ' άτγβΠίη^, βίββρ ΟΙ^ιηρηδ, 
Λη<1 88,ί Βθδίάβ Ζβηβ, βοη οί ΟΓοηηβ, νϋΐι ^ίβί ίη Ιιίδ Ιιβ&Γί, 8,ηά 8ΐιο\νβ<1 
ϋιβ ίιηιηοΓίαΙ Βίοοά βο^ίη^ ίΓοιη ίΐιβ ^οηηά, &ηά ρΗβοαβΙ^ δραΐεβ ίο Μιη 
τήη^βίΐ νοΓά8. . . . ΤΗθίι Ζβαβ Ιΐιβ ο1οηά-^8,11ιβΓΘΓ Ιοοίεβά δΙ^πιΙ^Γ αί 
Μιη αηά 8αί<1 : * Ναγ, Ιΐιοιι Γβηβ^αάβ, βϋ ηοΐ Ββδίάθ ιηβ 2ΐηά ^Μηβ.' " 

852. μινννβάδιον : ΑβΜΙΙβδ Ιιαά Ιΐιβ οΐιοίοβ οί β, Ιοη^ αηά ίη£;1οΐΊοα8 
Ιίίβ, ΟΓ οηβ βΙιογΙ; αηά ίιιΠ οί Γβηο'νπι. Ηβ 1ΐ£ΐ<1 ο1ιθ8βιι Ιΐιβ ΙαΙίβΓ, »ηά 
ιιο\7 ίΚαί ]ΐ6 ]ΐ9,8 Ώΐ&άβ 11118 βΐιοίοβ, Μδ δϋτιαϋοη 18 οηβ οί άββρ ραύΠοβ. 
α 18 Ιΐιίβ οβτίο,ίΐϊίγ οί &η βαΓί^ άβαίΐι τγΐιίοΐι ββ,δίδ Η8 ^Ιροιη ονβΓ &11 ΙΙιβ 
Γβδί οί Ιίίβ άαγβ. Ηβ βββπΐδ Ιο,ίβτ Ιο 1ΐ3,νβ Ββοοιηβ 80ΐηβν1ΐ8,ί ιηοΓβ τβοοη- 
βίΐθά Ιο Ιΐιίδ, αηά ^Ιιβη 1ιβ 18 βτύ,τβΆΐβά Ύήϋι ρίΐβοπδ νοΓάδ. 1)γ οηβ οί Ιίίβ 
Ττο]&η8 ίο 8ρ8,Γβ Ιιίδ Ιίίβ, 1ιβ δα^δ, " Αγβ, ίήβηά, Ιΐιοη Ιοο ηιαβί <ϋβ : ν1ΐ3Γ 
Ι&ιηβηΐίββΐ 11ιοη? ΡαίΓοοΙιΐδ 1;οο ίδ άβ&ά, 'ν^ΐιο \νΕδ 1)βΙΙβΓ ί&Γ Ιΐι&η Ιΐιοη. 
δββδί ϋιοη ηοΐ} &1δο "νν^ΙίΕΐ ιηαηηβΓ οί ιηαη αιη Ι ίοΓ ιηί^ΐιΐ; αηά ^οοάΗηβββ ? 
Υβί ονβΓ ιηβ Ιοο 1ιαη§ άβ8,1;]ι αηά ίοΓΟβίηΙ ίαΐβ. ΤΙιβΓβ οοιηβ1;1ι ιηοπι ογ 
βνβ ΟΓ δοιηβ ηοοηάα^ 'ν^ΐιβη ιη^ Ιίίβ Ιοο δοιηβ ιηαη δ]ΐ8.11 Ι&^β ίη 1)8,ϋ1β, 
\7ΐιβ1;1ιβΓ ^1;1ι δρβΒ,Γ 1ιβ βιηίΐβ ογ 8,γγοτ7 ίΓΟίη 1;1ιβ δίΓΐη^." Τΐιβ οΜ ΟΓββ^δ 
νβΓβ δο ίη Ιονβ \νί11ι Ιίίβ Οα,Άί άβαΐΐι βββιηβά οίοΐΐιβά "ν^ίΐΐι ιηοΓβ Ιΐιαη 
0Γάίη&Γ7 ^Ιοοιη. ΛΥΙιβη Οά^δββπδ ιηββίβ Ιίίβ βοηΐ οί ΑοΜΙΙββ ίη Ηαάββ 
1ιβ ΐΓίβδ Ιο οοηδοΐβ Κίπι })γ δα^ίη^ "Αβ ίοΓ Ιΐιββ, ΑοΜΙΙβδ, ηοηβ οίΚβΓ 
ϋι&Ώ. ίΐιοη ^3,81 ΗοΓβΙοίοΓβ ιίίβ ιηοδίι 1)1β88βά οί ιηβη, ηοΓ δΙΐ8,11 &Ώγ \>β 
ΙιβΓβαίΙβΓ. ΓοΓ οί οΐά, ίη Ιίίβ άα^δ οί ίϊιγ Ιίίβ, \νβ Ατ^νβδ ξ&Υβ ϋιββ οηβ 
ΚοηοΓ "νήΐΐι ιίίβ ^οάδ, αηά ηο\7 Ιΐιοη &τί 8. ^βαΐ ρπ,ηοβ ΙιβΓβ θ,ιηοη^ Ιίίβ 
άβο,ά. \νΐιβΓβίθΓβ 1β1 ηοΐ ύιγ άβαΐΐι 1)β αηγ ^βί Ιο Ιΐιββ, Αοΐιίΐΐβδ." 
ΒηΙ ΑοΜΠβδ τβρίίθδ, " Ναγ, βρβαΐί ηοΐ Ιο ιηβ οοιηίοΓί&Ι)!^ οί άβαΐΐι, Ο 
^βαΐ Οάγβδβηδ. ΚαΙΙιβΓ τνοπίά Ι Ιίνβ οη ^οαηά αβ Ιίίβ ΙιίΓβΙίη^ οί 
αηοίΙιβΓ, \νί11ι α Ιαηάΐββδ ηααη "νντίιο 1ΐ3,ά ηο ^βαΐ Ιίνβΐίΐιοοά, Ιΐιαη Ιο γοΙθ 
ονβΓ 8,11 ϋΐΆί 1ΐ3,νβ §οηβ άο\νη Ιο άβαΐΗ." 

353. τιμήν : βιηρίιαϋο \>γ ροβίΐίοη, βΐιοτ^ίη^ 1ιο\ν Ιίββηΐγ Ιίίβ οΜ ΟΓββ^ 
ΙιβΓΟβδ ΙΙιίΓδΙβά ίοΓ ^1θΓ7, Β-ηά 1ιο^ 1)ϋ;ίβΓΐ7 Ιΐιβγ τβδβηΐβά Άηγ 2ΐ&τθΏ.ϊ ίο 
ΙιΙιβίΓ ΙιοηοΓ. 

354. {τψιβρ€μ^τη$ : ΙΙιηηάβΓ αηά 1ί§1ι1ηίη§ "ννβΓβ οΓάίηο,Γγ &ββοηιρ&ηί- 
ιηβηΐδ οί Ιίίβ §οάβ οί οΐά. Ιη ίαοί, ρηπιίίίνβ πιαη οίΐβη Ιΐιοη^ΐιί 1;1ΐ8,1; 
ΙΙιηηάβΓ \να8 Ιίίβ αοίηαΐ νοίοβ οί Ιιίδ §οά, "ννΐιο ΐΗυδ ΓΟΟ,Γβά, ^ο^ν^Ιβά, »ηά 
ιηηϋβΓβά οη Ιιΐ^ΐι. Ιη Ηβ1)Γβ"ννΓ, ίοΓ βχ3,πιρ1β, ΐΗβ ΟΓάίη^Γγ βχρΓββδίοη ίοΓ 
ΙΙιηηάβΓ ίδ ηοΐ ^(ι^η^^^), "ΐΗβ νοίοβ οί ^β110V8,11." " ^β110V3,ι1 δΐιαίΐ γο&γ 
ίΓΟίη οη Μ^ΐι, αηά ηΙΙβΓ Ιιίδ νοίοβ ίΓοπι Ιιίδ Ι10Ι7 1ΐ3,1)ίΐ3.1ίοη ; Κβ βΐιαίΐ 
ιηί^ΐιϋΐγ Γ03,Γ 8,^3,ίηδί Ιιίδ ίοΜ." " Αηά ^βι10V3,11 δΐιαίΐ γοθ,γ ίΓΟίη Ζίοη, 
&ηά ηΙίβΓ Μδ νοίοβ ίΓοπι ^βπ1δΕ1βπ1; αηά Ιίίβ Ιιβο,νβηβ &ηά Ιίίβ β&ΓίΙι 

156 Ι.Ε880Ν Ι.ΙΧ [379-380 

βΐι&ΐΐ βΐι&^β." ** Ηβατ^βη γβ ηηίο ϋιβ ηοίββ οί Ιήδ νοίοβ, &η<1 Ιΐιβ ιηιιΙ^Γ- 
ίη^ ΙΙι&Ι ^οβίΐι οιιί οί Ιήβ ιηοηΐίΐι. Ηβ ββηάθίΐι ϋ ίοΗΐι ιιηάθΓ Ιΐιβ ^Ιιοΐβ 
Ιιβανβη, &ηά Ιήβ Ιί^Μηίιι^ ηηίο Ιΐιβ βηάβ ο£ Ιΐιβ β&Γϋι. Αϋβτ ϋ & νοίοβ 
ΓΟ&Γβϋι ; 1ΐΘ ϋιηηάβΓβϋι νϋΐι Ιΐιβ νοίοβ ο£ Ιιίβ ΊΠΛ^ββίγ : Οοά ϋιιιηάβΓβϋι 
ιη&ΓνβΙοιιβΙγ τήίΐι Ιήβ νοίοβ." " Αηά ^β110V&11 ϋιαηάβΓβά ίΓΟίη Κβ&νβπ, 
αηά Ιΐιβ Μοβί Ηί^ΐι χιΙϊ^βΓβά Μβ νοίοβ. Αηά Ιιβ δβηΐ οιιΐ &γτο\78 &ηά 8^&^- 
ΙβΓβά ίΐιβιη ; Ιί^Μηίη^ α,ηά άίδοοιηή^βά Ιΐιβιη." ** Αηά ϋ οθ,ιηβ Ιο ραββ 
οη Ιΐιβ ΙΙιίΓά άΒ,γ ίη ίΐιβ ιηοπιίη^, Ιΐΐίΐΐ; ΙΙιβΓβ νβΓβ ϋιιιηάβΓ3 αηά 1ί^11^- 
ηίη^β, αηά & ύήοίχ. οίοιιά ηροη Ιιΐιβ ιηοηιιΐ, 8,η<1 Ιΐιβ νοίοβ ο£ Ιΐιβ ίηιιηρβί 
βχοββάίη^ Ιοηά ; δο ύ]ΐ8.ί 8.11 Ιΐιβ ρβορίβ Ιΐιαΐ ^αδ ίη ίΐιβ οαιηρ ΐΓ6ΐη1>1βά. 
Αηά ^β110V9,11 οαηιβ άοινη ηροη ΜοηηΙ δίηαί, Ιο Ιΐιβ Ιορ ο£ Ιΐιβ πιοηηΐ." 
Ενβη ίη & 1»1ίβΓ α^β Ιΐιβ νοίοβ οί α άίνίηίΐ;^ ηιί^ΐιΐ} ίη δοηιβ ο&δββ \>β πιίβ- 
ΐ£ΐ1{:βη ίοΓ ϋιηηάβΓ Ι)^ ίϊιβ ηηίηίΐίο,^βά : " ΤΗβη οαηιβ ΙιΙιβΓβ α νοίοβ ίΓΟΠΐ 
Ηβ&νβη, βΛ^ίη^, 1 1ΐ8,νβ ^ΙοΓίββά ίΐ, αηά τήΐΐ ^Ιοπί^τ ϋ Λ^ο,ίη. Τΐιβ ρβορίβ 
ίΙιβΓβίοΓβ, ύΐΐθ,ί δίοοά \)γ αηά Ιχβ&Γά ϋ, δ&ίά ΙΙιβΧ, ϋ ύΙιηηάβΓβά : οΙΙιβΓβ 
8&ίά, Αη Λη^βΐ δραΐεβ ίο Μπι." 

356. ήιψησιν Ι) 7 ροβίΐίοη ίη Ιΐιβ νβΓδβ ίδ δίΓοη^Ιγ οοηΙτΛδΙβά ^1;1ι τΙμήν 
οί νβ. 353. — αύτό9 : ο/Ιιί8 οιοη αΜίτανι^ /τββ ιυίΙΙ, 

357. τοδ: 984. 

358. ιτατρί Ύ^ροντι : ΝβΓβηβ, >υ1ιο ίδ Ιοο νβΐΐ Ιεηοντη Ιο Ιΐιβ αηάίβηοβ Ιο 
Γβςηίτβ αη ίηΐτοάαοΐίοη. ΗοπιβΓ ηβηαΐΐγ οαΐΐβ Ιιίπι πιβΓβΙγ " ίΐιβ Οΐά Μαη 
οί Ιίΐιβ δβα." — Ύ^Ρ^ν ίβ ΙιβΓβ βπιρίο^βά αδ αη αά]βο1;ίνβ, α^βί/, οΐά. / Ι.Ε880Ν ΙΑΧ 

]χΐΑθ, 359-879 

379. ΟρίίοηαΙ : 

380. νοοΑΒυυ^βγ 

&να-€^, &ναδύσΜ, &ι^&ϋσα (&ν4δνν), βΐιοοϋη^, βΙιαΓρ-βΙιοοΙίη^, βΐιοοίτ 

&ναδ^κα, &ναδ^^|ΜΜ*, &νιδν6ην* ίη^ αοοοΓάίη^ ύο >¥ί11, βιΐΓβ- 

πδβ, βπιβΓ^β, "άίνβ ηρ," ρΐαη^β βΗοοϋη^. 

ηρ. Ι(-ανδάΓ«, {{ανδήσβ•*, 1{ηύ9ησα βρβα^ 

8ι<Μτ^Μ (""^Ρ^) 'Χ'Ρο^)» βίΑΊΐ^ρσ-Μ, οπί, \λΑ\, βα^, άβοΐατβ. 

διένιρσα (διέιτραθον) δαο^ {\\\Χ^τ- ΉιτΙων, ωνο%, ο £β1ίοη, ίαΐΐιβτ οί 

Ιγ), βαοίε ΐΗοτοη^ΙιΙγ, ρίΐΐα^β, ΛηάΓΟίηαοΙιβ. 

ρΙτιηάβΓ, άβναβίαύβ. ήΰτι αβ, ]ΐΐ8ί αβ, Ιίΐίβ. 

4κοτΐ|-Ρόλο«(=^Ρόλο«), ον, 6 ίΓββ- θήβη, ψ, ^ ΤΙιβΙίβ, α 0% ίη Αβια 

βΙιοοΙβΓ, δ1ιαΓρ-8ΐιοο1;βΓ, ίΓββ- Μίηοτ. 

157 381] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

^ καθ•4ομοιι (σιδ- = 48-, 603-^04), καθ- όμ(χλη, ι/ς, ^ ιηίβί, ίο§, οίοιιά, 

^^ομοιι, καθ^ΐσ-α, καθΐ€σσάμην δϋ ναροΓ. 

<1θΐνη. όνομάΙ«» (όνομιατ-)) όνομάσβ•*, ώνό- 

καρναλ£|Μ•$ ς[ηίοΜ7, βυάάβηΐ^τ, μιοΜ'α, ώνόμακα^ι^, ώνόμαίΓμιαι*, 

8νιί1}ΐ7. ώνομάσΟην* αάάΓβδδ, 08,11 (1)7 

κατα-ρ^Ι» (ρρ€γ-), καταρ^Ιω, κατ^(ρ)- ηαιηβ). 

ρ€(α, κατ€ρ4χθην ο&Γβδδ, δίΓοΙ^ιβ, ' ΐΓάροιθι(ν) {%κίϋι ςβη, 992) ίη ίτοηΐ 

ίοηάΐβ. ο£, 1)β£θΓβ. 

Κ€νθ«» (κ€νθ-, κνθ-), κινσω, ϊκινσα, στινάχ-ω ^οαη, δοΐ), δί^ΐΐ. 

(Ικνθον, κέκυθον), κέκ€υθα Ιιίάβ^ τέκνον, ου, το οΐιΐΐά, ^οιιη^, οίί- 

οοηοβ&Ι, βηοίοδβ. βρήπ^. 

κλαίω (κλαν-, κλαρ-, κλαι-, κλαιι-), χαλκο-χ(τα»ν, ωνο$ Υτϋΐΐ 1)Γ0ηζβ Ιϋΐ- 

κλαύσομαι, 2κλανσα, κ4κλαν- ηΐοδ. 

(σ)μιαι* ΟΓγ, τγββρ. 

ϋβΓΪν&ϋνβδ : οηοιη8;1;ο-ρο6Ϊ&, -Ιο^γ. 

381. Κβαά αηά Ι^ΓαηδΙαίβ : 

//ία</, 359-379 

καρτταΧίμως δ* άν^Βν ττοΧιής άλος ήύτ ομίχΚη^ 

και ρα ττάρονθ* αύτοΐο καθεζβτο Βάκρν χ€0ΐ/Τ09, 860 

χβιρί τ€ μιν κατβρεζβν^ €7γο9 τ βφατ €κ τ ονόμαζεν* 

" τ€κνον^ τί κΧαίβίς ; τ( δε σε φρβνα^ ί^ξτρ ττ^νθος ; 

έζανΒα^ μη κευθε νόφ^ ίνα εϊΒομεν αμφω*^ 

την δέ βαρύ στ€νάχων ττροσέφη ττόΒας ώκύς Άχ4λλευ9 ' 
" οίσθα ' τί η τοί ταύτα Ι^υίτ} ττάντ α'^ορεύω ; 3θδ 

ωχρμεθ* ε9 %ήβην^ Ιβρην ττόΧιν Ήετ/ωι^09, 
την δε Βιεττράθομβν τε καΐ η^γομεν ει/^αδε ττάντα, 
καΐ τα μεν ευ Βάσσαντο μετά σφίσιν υΙε9 *Αχα*ώι/, 
εκ δ' εΧον 'Ατ/σείδτ; ^ρνση(8α καΧΧίττάρ'ρον. 
βρύσης δ' αί^* ίερεί^ εκατηβοΧου ^ΚττόΧΧωνο^ 870 

^λ^ε ^οά9 εττΐ νηα^ Αχαιών χαΧκοχιτώνων 
Χυσόμενός τε θν^ατρα φέρων τ άττερείσι αττοινα^ 
στεμματ έχων εν χερσίν έκηβόΧου 'ΑττόΧΧωνοζ 
χρυσεφ ανά σκητττρφ^ καΧ εΧίσσετο ττάντα^ * Αχαιούς^ 
Άτρεί8α δε μάΧιστα δυω, κοσμήτορε Χαών, 876 

ενθ* αΧΧοί μεν ττάντε^ έττευφήμησαν ^Αχαιοί 

158 Ι.Ε880Ν ΕΙΧ [382 

αΙΒεΙσθαί θ* ίερήα καΐ άγλαά Ββχ^θαι αττοινα. 
άλλ' ουκ Άτ/σειδτ; ^Α'γαμ^μνονι ηνΒανβ θυμφ^ 
άλλα κακω^ ο,φίζΐ^ κρατερον δ' εττΐ μνθον ,βτελλεΐ'. 

382. 359. ήύτ ομίχλη: ίΙΐΘ οοιηρ&Γίδοη ίβ ρ&ΓίίοιιΙ&Γΐ^ αρρΓορηαΙβ 
ίοΓ Ε 868, άίνίηίΐιγ, τ^ΐιο ήδβδ β&βίΐγ, (^ιιίβϋγ, 3,η<1 ιηγδΙιβΓίοαδΙγ ίΓΟίη Ιΐιβ 
ΥίΆίβτ, "Ιϋβ & ιηΐδΐ;," Β,ηά ΐη δΐι^άο^ ίοηη ^οιιΜ ΓβββιηΙ)!© Ιΐιβ "ΕγΙ- 
]εδιιί^." — άλόβ : 987. 

360. αύτοΐο: 992. 

361. χ€ΐρί: 1005. 

362. σ£ φρ4να$ : 1021. 

363. νόφ : 1009. — ιΐδομιν : 800. ΑΗΙιοιι^Ιι Τΐιβϋδ Ε8 ο, §οάάβ88 ^:ιιο\^8 
\^1ιε1 ίΐιβ ίΓθΐιΙ)1β 18, 2ΐηά &11;1ιοιι^1ι Αο1ιί1ΐΘ8 Γβοο^ίζββ Ιΐιίδ, δΙίΙΙ ίΐ ίβ ς[ΐιϋ;β 
Ιηιβ Ιο Ιίίβ ίο Ηανβ ΗβΓ 8,8 Ιιίβ ιηοΙΙιβΓ αβίν Ιιίιη ^1α^.^ Ιΐιβ ΐΓθΐιΙ)1β 18, 
8,ιιά ς[ΐιϋβ 88 1;ηΐ6 Ιο ηαίιιτβ ϋοί^ί ΑοΜΠθδ δΙιοαΙά πηΙ)αΓάΘη Ιιίδ ^ν^οβδ, 
1;1ιβΓβΙ)7 Γβΐίβνίη^ Ιιίδ £ββ1ίη§;8. 11 ΐδ ^οοά Άτί 8ΐδθ οη Ιΐιβ ρ8Γΐ; οί Ιίίβ ροβί 
1;1ΐ8ΐ; ΐΜδ 8Λΐ;ίοη 8θ ίιηροΓίαηΙ ίοΓ Ιίίβ 8πΙ>δβ€[ΐιβη1 άενβίοριηβηΐ; οί ίΐιβ ρίοΐ 
8ΐιοα1ά 1)6 6ΐηρ]ΐ88ίζ6ά 88 δίΓοη^Ιγ 88 ρο88ίΙ)1β \)γ 1)βίη§ Γβρ68ΐ;6ά, 88 ϋ 18 

1ΐ6Γ6. 

364. βαρύ : 780-781. 

365. τί : ινίιι/ ? — ταντα : οΙ)ί60ΐ; ο£ άγορενω. — ΐΓάντ*(α) : οΙ)3βο1; οί 
ίδυίί;. 

366. Τ1ΐ6ΐ)6 >ΥΕ8 8, 880Γ6ά οϋγ, 88 1)6ίη^ ιίίβ ά^θ11ίιι§; ρΐ806 οί 8 άίνίη- 
ϋιγ, γιβί 8,8 ^6η18816Iη 'ν788 ιίίβ Ιιοΐγ οϋγ οί ίΐιβ ΙΙβΙ)Γβ^8, βίηοβ ϋ \\γ88 Ιίίβ 
άΐ¥β11ίη§ ρΐαοβ οί ΙΙιβίΓ §οά, δβΐΆΟΥΛίι, \ν1ιο8β Ιιοιηβ \ν88 ΐη 8ο1οιηοη'8 
ίβιηρίβ. " Τΐιβη 1;1ΐ6 άβνίΐ Ι8ΐίβ1;1ι Ιιίιη ίηίο ίΐιβ Ι10Ι7 οϋγ ; 8ηά 1ιβ 8β1 Ιιπη 
οη ϋιβ ρίηηίΐοΐβ οί Ιίίβ Ιβπιρίβ." 

ΕβΙίοη 8β6πΐ8 Ιο 1)6 ιηβηίίοηβά ΙιβΓβ ίοΓ Ιίίβ ρπΓροδβ οί ρΓβρ8Γίη^ Ιίίβ 
γτο,γ ίοΓ Ιΐΐθ ΐ8ΐβΓ ίηίΓοάηοίίοη οί Ιίίβ ά8υ§1ι1;βΓ ΑηάΓθΐη8θ1ιβ, 'νήίβ οί 
Ηβοΐκ)Γ, οηβ οί ίΐιβ 1)681; άΓ8\νη ο1ι8Γ8ο16Γ8 οί Ιίίβ Ιΐίαά 8ηά οηβ οί Ιίίβ πιοβί 
Ρ8,ϋΐ6ΐ;ίβ β^Γ68 οί 8ΐ1 1ΗβΓ8ΐ;ηΓβ. 

367. 8ιέπραθομ€ν ; Ιίίβ ήΓβΙ; ρβΓδοη 1)πη§8 οαΐ ρΓοπιίηβηΙΙγ Ιίίβ ί&οΐ 1;1ΐ8,1; 
ΑοΜΙΙββ 1ΐ8ά 8, 8ΐΐ8Γβ ΐη ίΐιβ βχρβάίϋοη 8ηά ΐη ρΓοοιίΓίη^ Οΐιτγδβϊβ ίοΓ 
Α^8,ιη6Πΐηοη. 

368. Τΐιίδ Γβοίΐ8ΐ, 8ΐιο"ννίη^ ί1ΐ8ί ίΐκί ΙίοοΙγ ^3-8 ίιΐδΐΐγ («υ) άίνίάβά 
8Πΐοη^ ίΐιβ Αο1ΐ868η8, 8ί1:βΓ Ιΐιβγ 1ΐ8ά |>Ίνβη Α^^ηιβηιηοη Ιιίδ οΐιοίοβ οί ϋ 
»11, δβΓΥβδ Ιο 11ΐΓ0\7 Ιιίδ δβΐήδΐιηβδδ 8ηά ίη^8ΐ:ί1υάβ ίηΐο Ιιί^ΐι τβΐίβί. 

369. Ικ: 1048-1(^9. 

370-373. {κατηβόλον, 4κηβόλον : οΙ)δ6Γνβ Ιιον ίΜδ \νοΓά ίβ 1)Γοη^1ι1; ίηΐ» 
ρΓΟίηίηβηοβ Ι)^ Γβρβϋϋοη• 

159 383-385] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 383. ΟρϋοηαΙ: 
384. Ι.Ε880Ν Ι^Χ 

Ιι,ΐΑο, 380-400 νοοΑΒυυ^κγ &κοΰ-«, &κούσΌμιαι, ήκονσα, &κήκοα*, 
ήκονσμιαι*, ήκονσ4ην* 1ΐβαΓ(^:βη). 
'Ατρ^ων, ωνοζ, 6 δοη οί ΑίΓβηβ. 
Βρϊσ'€ΰ«, ^ο5, δ Βήββτιβ, /αΰιβτ ο/ 

Βνί8€Ϊ8, 

Ικατοδ, ου, δ ίΓββ-βΙιοοΙβΓ, βΙίΕΓρ- 

βΙιοοΙβΓ. 
ΙιτΗΜΓσ*ύηρο9, η, ον ΐΜο^, ίη €[τιίο]ε 

811066881011. 

οίοηάδ. 
Κρονίων, ωνος, 6 8θη οί ΟΓοηιΐδ. 
λαμβάνω* (λαβ-, ληβ-), λήψομαι,*, 

(λάψομαιΊ*), «λαβον, λ€λάβηκαΊ', 

λέλαμμα, ελήφθη ν*, (ΙλάμφθηνΊ-) 

ΪΆΐίβ, δβίζβ, Ιαγ ΙιοΜ ο£, αοοβρί. 

ραηίο-^ΓαρΙι, -ιηίιηβ ; ραίΓΐ-αΓοΙι, -οϋο, -τηοηγ. 

386. Κβ&ά αηά Ι^ΓαηβΙαΙ^Θ : 

ΙΗαά, 380-400 ^ , 

γωόμβνο^ δ' ό ηβρων ττάΚυν φχβτο • τοΣο δ' ΆττόλΧων 

€νξαμ€νον ηκονσεν^ εττεί μάΧα οί φίΧος .η€ν^ 

ηκ€ δ* €7γ' *ΑρΎ€ίθίσι κακόν ββΧος • οί δ^ ι/υ λαοί 

θνησκον έττασσντβροί^ τά δ' εττωχετο #ί7}λα ^εοΣο ' 

ττάντΎ) ανα στρατον εύρύν * Αχαιών, αμμι δε μάντι^ 

ε15 ε/δώ9 ά'^όρβνβ θεοττροττία^ ίκάτοιο. 

αύτίκ εγώ ττρώτο^ κβΧόμην θεον ίΧάσκβσθαι • 

* Ατ ρείωνα δ' €7Γ€ΐτα χόΧος Χάββν^ αίψα δ* άναστας 

ή7Γ€ίΧησ€ν μΰθον^ ο 8η τετελεσμένος εστίν, 

160 μέγαρον, ου, το ^τβ&ί ΚλΙΙ (;?Ζ ΐί. ρ&Ι- 

αοβ). 
(νν-δέ-α> =/ο*ννδ^, ^^νδήσα», {νν^σα, 

(νν8<8€κα*, (ννδ48€|ίαι, {ννιδ^ν* 

1)πιά (Ιι&ηιΐ &ηά ίοοί), " 1ιο§-ϋβ." 
όνΧνημίί (όνη-, όνο-), ονήσΜ, ώνησα, 

ώνήβην* Ηβΐρ, 1)βηββ1;, »88ί8ί, 

ρΓοβΙ, 1)θ υββίιιΐ. 
ιτάντη βνβΓΤ^ΙιβΓβ, ίΙίΓοη^ΙιοηΙ. ^ 
ΐΓ€ρι-^χ« (σιχ-, σχ-, <Γχ€-), ιηριέ{» 

(ΐΓίρισχήσω), ΐΓΐρ(ισχον ρτοΐίβοί;, 

άβίβηά, βηοοιηραβδ, βιηΙ)ΓΛθβ. 
πολλάκι(«) οίΐβη, ιηαή^Γ ύίιηβδ. 
ΠοσιιΕ^ν, ωνο9, δ Ροδβίάοπ, ^οά 

ο/ ΰΐ6 8€α, })τοΐ1ΐ6Τ ο/ ζ €113, οπά 

οηβ ο/ ΰΐ€ τηίρΐιΐίβδί ο/ ΐΊιβ Οτ€βΙο 

άίνίηιΗβδ, 

α8ί;Γθ-1&1)β ; 87ΐ-ΐ3Ί)1β, -1αΙ)ΐΐ8; Γ^ Ί' .' 880 - Λ 
■ ) 386 Ι.Ε880Ν Ι.Χ [386 

την μ^ν 7^/3 συν νηΐ θο^ ίΧίκωττΘί * Αραιοί 

€9 Ιίρύσηρ ττβμττουίτίν^ αηουσι δβ Βωρα άνακτι • 390 

την δε ν€θν κΧισίηθ^ν ββαν κήρυκα α^οντ€^ 

κονρην Β/3ίσ7)θ9, την μοι Βόσαν νϊ&ζ Άχα^ώι/. 

αλλά συ, €4 ΖύνασαΙ η€^ ττ^ρίαγ^ο τταίΒοζ βήος' 

ίΚθουσ ΟΰλνμττόνΒβ Αία Χίσαι^ €Ϊ ττοτβ δι; τι 

ή €7Γ€ΐ ωνησαζ κραΖίην Δί09 ηβ καΐ ίρηφ, 896 

ΤΓοΧΚάκι ^άρ σεο ττατροζ ένΐ μβ^άροισιν άκουσα 

εύγρμένη^^ οτ ίφησθα κέΚαιν^φέι Ι^ρονΙωνι 

οΐη €ν άθανάτοισιν άακβα Χοιηον αμνναι^ 

ότΓΤτστε μιν ζννΒησαι ^ΟΧύμτηοι ήθέΧον αΧΧοί^ 

*Ή/37; τ ήΒέ ΤΙοσ€ΐ8άων καΐ Παλλά9 *Αθηνη, 400 386. 380. τοίο : 984. — 6 ββτνββ ίο ιη&^β '^άρων βιηρίΐθ,ΐίο, αβ ίιηροΓί&ιιΙ 
ίοΓ Ιΐιβ δϋπίθ,ΐίοη. 

381. Ιιη\ μάλα οΐ φίλος τ)ιν : οοιηρθ,Γβ Ιΐιβ ηοΐβ οη νβ. 218. 

382. ρΛο9 18 ιΐ8βά οο11βοΙίνβΐ3Γ. 

383. ΙΐΓ^χιτο κήλα : 973, 1. — τά ββΓνββ Ιο βιηρίιαδίζβ »η<1 γί8ΐΐ8,1ίζ6 Ιιΐιβ 
&ΓΓ0\^8 ο£ Ιΐιβ §οά, 9,8 6 άοβδ Ιΐιβ οΐά ρήββΐ} ίη νβ. 380. 

388. Τΐιβ 1;τγο 8ροηάββ8 3.1; ίΐιβ 1)β^πιιιίιι§ ο£ Ιΐιίβ νβΓββ ^νβ ϋ αη ββρβ- 
οί&1ΐ7 1ιβ8,ν7, ΙίΛΗίη^ βββοΐ. 8οιηβ \ν^οιι1ά βββ ίη Ιΐιίβ 8,ιι αΐΐβιηρΐ; οί Ιΐιβ 
ροβΐ ίη 1ή8 νβΓ8β Ιο ρ&ίηΐ; 11ΐ6 £ββ1ίη§8 ο£ ΑοΜΙΙββ ίη Ιιίδ οΐιοΐίίη^ ο,πξβτ 
γτΥιβη 1ιβ Γβο&1ΐ8 11118 "ρΒ,Λ ο£ Ιΐιβ βίΐιΐίΐΐίοη. Αοΐιίΐΐβδ άοββ ηοΐ ^νβ άώ. 
αΙ)8θ1η1;βΐ3Γ 1;πι11ι£η1 &οοοιιη1 ο£ πιαϋβΓβ. ΝαΙιΐΓίΐΙΙγ 1ιβ άοββ ηοΐ βιηρ1ΐ£ΐ- 
βίζβ 1ιί8 ο'νπι ρδΐΓ* ΐΛτΙιβΓβίη 1ιβ πιί^ΐιΐ 1)6 1)1απΐθά, ίη οαΐΐίη^ Ιΐιβ 8,88βιηΙ)ΐ3Γ 
^ίΐΐιοηΐ Ιΐιβ 83.ηο1;ίοη ο£ Ιΐιβ Μη^, ογ βνβη -ν^τίίΐιοπΐ; οοηβιιΐίίη^ Ηίιη, &ηά 
Ιΐιβη Ιϊΐηηϋγ οοιηίη^ £θΓν\Γ3.Γά Λνίΐΐι ά ρπΙ)1ίο ρΓορο83.1 11ΐ3,1 Ιΐιβ βχρβάίϋοη 
1)θ ^νβη ηρ, 2ΐηά Ι&Ιθγ ίηβίί^&ΐίη^ ΐΗβ βθθγ ίο πιαίίβ Μβ άβοΙο,Γθ,Ιίοη, "ν^ΐιίοΐι 
"νΐΓ&8 Ιΐΐθ ίπιιηβάίίΐΐβ οααββ ο£ Α§3,πιβπιηοη'8 νίοίβηΐ; οπ11)ηΓ8ΐ. 

389-391. την μΐ€ν . . . την 8^ : ίΐιβ οηβ (ΟΙΐΓ^δβϊδ) , , . (Ηβ οΐΐιβτ (Βγϊ- 
8βϊ8), 1029-1030. — νίον: 780-781. 

390. &νακτι: Ηη^^ Ιονά, Γθ£βιτίη5 Ιο Αροΐΐο, ]*Π81 &8 ^β110V8,^1 "νιτΛβ 
1θΓ<1 8,ηά ϋη^ ο£ ΙΗβ οΜ ΙΙβΙ)Γβ\ν8. " 3α\ιον?λι ίδ 1ίίη§ £ογ βνβΓ αηά βνβτ." 
"ΤνΗο ίδ ίΐιβ ^:ίη^ ο£ ^οτγΊ ^β11ον3,11 δίΓοη^ αηά ιηί^ΐιίγ, ^β110να11 
ιηί^1ι1;7 ίη 1>3,1ί1β, ^β11ον£ι11 ο£ Ιιοδίδ, Ιιβ ίδ ΐΗβ Ιίίη^ ο£ ^ΙοΓγ." " Υβ», 
^β11ον8,11 βίΐίβΐΐι 3,8 Ιίίη^ £ογ βνβΓ αηά βνβΓ." " Γογ Οοά ίδ ίΐιβ Ιείη^ ο£ 3ΐ1 
ϋιβ ββ,ΓίΙι." "Οοά Γβί^βΐΐι ονβΓ Ιΐιβ Ιιβαΐΐιβη; Οοά βίϋβΐΐι αροη ίΐιβ 
ϋίΓοηβ ο£ Μβ 1ιο1ίηβ88." Τΐιβ ρρβδβηΐδ ιτίμιτουσι, &ύ9^^^? 4ί^ Ι'Μβ Υ^Γββ λγθ 

161 386] ΗΟΜΕΚΙϋ ΟΚΕΕΚ ιχββιΐ ΒΪηεβ ίΐΐβ αοΙϊοηΒ ίνρπ! ΗΐϋΙ ξοϊα^ οη &ί Ιΐιβ ίϊιηβ Αοΐιϊΐΐββ ϊ 
βρβ&Ιΰιις. ΗοιπΕΓ άοκΗ ηοί ιΐ3β ΙΙιβ " ΙιϊβΙοΓΪΟΛί ρτβββιιί." 

392. Αγ ΙιϊΙΙ ρ.ί ηθΤίϊΓ ρτ)«3 Ιϊτκιΐ οί ϊιιβίΒΐίηβ ΐΐιβΐ; Μβ ρτΊ/,β -κάβ βϊνβπ ' 
ίο !ιίιη ^ιιβΐΐ^ αα<1 ίη ι1ιι? ίοτιη, απά ΐήαί Α^απιβπιιιαα Ιιαά »1)βοΙιιΙ^1; ηο 
ΓΪ^ΙιΙ Ιο ΙΛί! ίΐ &ΛΤίΐ7. 

393. νιρίΐΓ^ια : ΙιαίΊ αΐ/υαί, ρναίρι:1, ϊηγοίτββ 11ι« β^πιβ Λριη; 
ιηρ &ΤΘ ΙπΒ ι?ν&Γΐ38ίϊη^ η,πιιβ." — ιταιΒιίΐ ; ΟίΙϋ. 

394. Δίαλία-αι 52τ — Μο^ι ϊιηρι,ΓΗΐ 

395. !π» (ι'τΓΟΐ) Ιργ» 100] 

396. ο-ίο 9Μ4 — ™τρ4ι ((μοι,) 079 1 — ίνΐ μιγαροια-ιν ') 

397. ΐφηπβα οΙ)8βΓτιι \Λιβ ιπιρβτίραΐ. ί,νιάκτήΧν Τΐιι^ίιβ ινακ ιριϊΐβ 
Ιιατθ 1:)θβα βχρβΒίβιΙ. — κιλαιηφή Κ^νΙαη: 997. Οϊτϊηϋίββ οί Ιιαβΐβη 
οοιηιιιοιιΐ; Ιιανβ εΙοικΙβ αΐ ΐΙιΐΐΐΓ οοπιιηαηά, ϋϋΙκ^Γ Ιο Ιιγϊιι^ Γαίιι, ογ οίΐβη 
ίη ϊϊΐιϊοίι ίο 1ΪΓ&Ρ ίίιβηιβρίνεβ. " Κϊιΐβ ηιιίο ^β110V£ι^1 ■«ίΐΐι ίΙΐΒ,ηίΕβΕίνίιΐΒ; 
ΗΐηΒ ρΓηίΗβ ιιρι>η ίΐΐθ Ιΐϋτρ ίο οτιγ Οο3: νΐιο οονβπίΐΐι ΙΙιθ Ιιβϋνβη «ϊΐΐι 
οίοιιιΐβ, «Ιιο ρΓβιιβπίίΙι ΤΗΪη ίοΓ Ιΐιβ ρϋΐΐΐι." " Αιιά ίβΐιονβΐι ιτβηί; ΙϊΗΪοΓβ 
Ιΐΐϋΐιι 1); ^3.7 ίη α ρϊΙΙαΓ οί Εΐοηά Ιο Ιϋοιΐ Ιΐιβιιι ίίβ "κα,γ; αηιΐ Ι)^ ηί^ΙιΙ ϊη 
α ρϊ1ΐ3Γ οί ήτβ ίο βίνβ ίΚρπι Ιϊκίιΐ." "Αηά ΙΙιθ ^Ιυτγ οί Ιβ^ιονβΛι αΐισάβ 
ιιροη ιηοιιη& 8ϊη&ϊ, αη(1 11ΐ6 εΙοιιιΙ εολέγειΙ ΪΙ βϊχ άίΐ^β : απ(1 1\ιβ ββνβηΐΐι 
άίγ Ηθ αβΠΐ-Ηΐ χιηΐο δΙοβι^Β οιι6 οί ίΐΐθ πιϊιΙΛ οί ί!ιβ οίοηά." 

400. ΤΙΐΡΒβ ΙΙΐΓΒθ (ϋνϊηίΐκ'β νβτθ ηο™ οη ίΐιβ βϋΒ οί ίΐιβ ΟΓββίΜ, 
ϊτΜεΙι ποηΜ ^τβ αϋιΐβιΐ πΊ^ϊ^ί-ί Ιώ ΙΙιε ρτα^ετ οί ΤΙΐΒΐίβ ίοι Ηεΐρ (ο Ίΐΐφ ' 
ΤτοίΕΐπ». 

162 ΕΕδδΟΝ Ι.ΧΙ [387-389 387. ΟρϋοηαΙ : 
388. Ι,ΕδδΟΝ Ι.ΧΙ 

Ιι,ΐΑο, 401-412 νοοΑΒυυ^βγ ΑΙ^α^ων, ωνος, 6 Αβ^αβοη. 

&μψ( α(1ν., αηά ρτβρ. ιυΐίΗ ^βη., άαί,^ 

αηά αοΰ.^ αΙ)οηί, ΕΓΟίιηά; αάν,^ 

αΓΟίιηά, &1)0ΐιΙ, οη 1)ο1;1ι βίάββ ; 

ινίΐΐι ^βη,^ &Γ0ΐιιι<1, »1>οιι1;, οοη- 

οβΓηίη§;, ίοΓ (ίΐιβ 83,^6 ο£) ; ιοίίίι 

άαΐ,, &Γ0ΐιη<1, £ΐΙ)οιιύ, 1)βοαιΐ8β ο£, 

οοηοβπιίιι^, &!;, \>γ; ινίύ αοο,, 

θ,ΓΟίιηά, £ΐΙ)οιιΙ. 
άτη, 1^5, η 1)1ίη<1 ίηίαίιιαίίοη, ίοΐΐγ, 

ηιίη, ιηίδίοΓίΛΐηβ, ΗιιγΙ;. 
Βριάρ€«»« (3ρΐΛρηος, 573, 586), ω, 6 

Βήίΐτβϋβ. 
Ρ(η, ης, η ΕΛ!ΤβΏ.ξίΥί, ιηί^ΐιΐ;, νίοίβηοβ. 
■γαίω (γαρ-) Γβ]*οίοβ, βχαΐΐ;, ^Ιογ^. 
γόνυ, Ύθνν6$ (γούνατοβ), το Ιίηθβ. 
δισμόβ, ου, 6 (ϋ£. 8<μ) 1)οηά, 1)8,ιΐ(1, 

ίβϋβΓ. 
δέ-ω, δήσΜ, ΙίΒησα, Ενδικα*, δ^8€μιαι, 

ΙδΛην* 1)ίηά, ϋβ. 
*ι(λ«» (€(λθ|ΜΜ) (ριλ-), Ιιλσα, «κλμαι, 

Ιάλην ΟΓΟνά, άτΐνβ. 
Ικατόγ-χ€ΐρο$, η, ον 1ιιιη<1τβ(1-1ΐ8,ηά6(1, 

1ιιιηάτβ<1-&ηη6(1. 4ΐΓ-ανρ£σκω (Ιπανρίω) (αΰρ-, αΰρι-), 
Ιιταυρήσομαι, Ιιταΰρον βη^ο^Γ, Γβαρ 
ίΐιβ 1)βηβή1; ο£ (ιυίΐΗ ^βη,, 982). 

κτιίνω (κτ€ν-, «τον-, κτα-ν-), κτινέω, 
«Ικτιινα (€κταν(ον)), Ικτονα*, Ικτά- 
θην Ινίΐΐ, δίθ,γ, ιηιΐΓάβΓ. 

μακρός, η, όν Ιοη^, Μ^ΐΐ, Ιοίΐτ^, ΙϋΤζβ, 

μι-μνήσκω (μ•να^) μνήσω, ιμινησα, μί- 
μνημαι, Ιμνήσθην ΓβΐΏΠΐά, 63,11 1θ 
ηιίηά, ΓβιηβιηΙ>βΓ. 

ΐΓαρ4ζο|ίαι (σιδ- = ^, 603-604) βϋ 
Βββίάβ, 8Η ηβ3,Γ. 

π'ρύμνη, ης, η Βίβτη ο£ 8> βΐιίρ. 

ύΐΓθ-8€(δω (8ρι-, Βρϋ-, Βροι-), ύΐΓθ8€£- 
σομαι, νΐΓ^8€ΐσα, ύΐΓθ8€(8οικα (ύιτο- 
8€(δια) ίβαΓ, 8ΐΐΓΐτιΤ? 1)θ£ογθ, οήπ^β 
1)β£θΓβ. 

νίΓΟ-λύ-ω, ννοΚύίτω, {ητίΚυνα, ύιτολέ- 
λνκα*, ύπολέλνμαι, ύιηλύθην 1θθ8θ 
(£Γθΐη 1)βηβ&1)1ι, \>γ βΙβ&ΗΙι). 

ώκα (ώΐ€ύδ, 781-782), ςιήοΗγ, 
8τπ£ΐΐ3Γ, βιιάάβηΐγ. Οβην&ϋνββ : αιηρΙιί-ίΙίΘαΙιβΓ, -1)ίοιΐ8 ; άία-^οη-αΐ, (Ιβοα-, 
1ιβρ<;α-, ΙΐΘχα-, οοία-, ροΐ7-5οη(&1), ί;Γί-^οηο-ιηβίΓ7 ; ΙίΘοα- 
ίοιιι(Ι)) ; ιη&θΓθ-οο8ΐη ; &-ιηη68<;7, ιηηβιηοηίο(αΐ). 

389. Κθ&ά &η(1 ίταπΒίαίβ : 

αλλά συ τοι/ γ* ΙΚ,^ουσα^ ^βα, ύττελυσαο Ββσμων. 401 

ώχ' €κατ6^χ€φον'^κα\^σασ*. €9 μακρ6ν ^ΟΧυμιτον^ 

163 /<''ν, α•^- 390] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ / δι; "Βριάρβων κα\4ουσι θ€θ(^ αν^ρβ^ Μ τ€ ττάντ^ζ 

'^ίί^^^ ΑΙ'γαίων • 6 'γίίρ αντβ β{7}(οί/)7Γα7ρος αμ^ίνων • 

09 ρα τταρίί Κ'ρονίωνι καθέζετο κν8€Ϊ 'γαίων • 405 

τον καΐ ύτΓβΒασαν μάκαρ&ζ θεοί ονΒ^ τ βΒησαρ. 
των νυν μιν μνήσασα τταρβζβο καΙ \αβ^ ηούνων^ * 
αΙ κ4ν 7Γα)9 έθ^Χ'ρσιν €1γΙ Ύρώεσσιν ο-Ρν^ ί^ α^^^ιΑλ 
τους δέ κατά ττρνμνα^ Τ€ καΐ άμφ* αΧα βλσαι * Αχαιούς 
κτ€ΐνομ4νονς^ ίνα ττάι^βς ίτταύρωνται βασιΧήος^ 410 

*γνφ 0€ καΐ ^Ατ/οβίδτ/ί €νρύ κρείων *Α^αμ€μνων 
ην ατην^ ο τ άριστον * Αχαιών ούΒεν Ιτίσβι;." 

390• 401. 8€σμιών: 987. — θιά πιε^ Ββ ιιοπιίη8,1;ίγθ (ο1;1ιβΓ^8β νοοΛ- 
ϋνβ), " ίη ϋι^ ροτ7βΓ 8,8 §;οά(1β88." Ιη Άηγ οαββ ΐί ίβ βιηρίο^βά ίο ίηάίοαίβ 
ΙιβΓ &1)ί1ί1;7 9,8 ιηοΓβ ύΗαη ιηοΓύ&Ι. 

403. (τοάδ αηά ιηβη άο ηοΐ 86βΏΐ ίο ί&νβ Ηαά Ιΐιβ 88,ιη6 Ι&η^α^β β,ϊ 
8,11 Ιίιηββ. Τ1ιΐ8 ιηα^ 1>β β, Γβιηίιιί8θβιιοβ ο£ β,ώ. ββ,ΓΐίβΓ βία^β ο£ Ιΐιβ 
ΗοΏΐβΓίβ ρο6ΐη8 ΟΓ ο£ ΙΙιβίΓ πλοάβίδ, ^Κβη ϋιβίτ ίοηη &ηά Ιο,ηξίι&ξβ γτβτβ 
άίββΓβηΙ ίΓΟίη ΥίΙιοΧ Ο^βγ ατβ 8,1 ρΓβββηΙ. Τΐιβ οΜβΓ νοΓά8 νοιιΜ 1)β1οη^ 
ίο ϋΐθ ΐ8,η^8.^β ο£ ϋιβ ^οάβ, νΜΙβ ΙΙιβίΓ ΙαίβΓ β(ΐιιίν8,1θη1; νοιιΐά 1)β ο£ ίΐΐθ 
ΐ8,η^8,§;6 ο£ ιηβη. — Βριάριων = Έρίάρηον, 573, 586. 

404. αδτ€ : οη ίΐιβ οίΐιβν δίάβ^ /οτ ?ιί8 δίάβ, &8 ϋιβ οίΐιβτβ νβτβ ρΓβνίοηβΙ^ 
βΙτοη^βΓ οη ΙΙιβίΓβ. 8ββ Ιΐιβ ηοΐβ οη νβ. 202. — ου ιτατρόβ : 993, Ροββίάοη. 
— βίη: 1010. 

405. κΰδ€ϊ: 1005. 

406. 01)8βΓνθ Ηο^ ϋιβ νΐΓ^8€ΐσαν ίβ βο1ιοβ<1 1>γ ον&€ τ ί^ησαν, & ρηη. 

407. των : 984. — Ύ^ννων : 983. — μιν : οΙ)ίβοί ο£ μνησάσοί, — λαβι Ύθύν«»ν ί 
ϋιί8 ΤΥ3,8 Ιΐιβ Γθ^ΙαΓ οιΐδίοιη ο£ 8, δΐιρρίίαηΐ; 8,ιηοη^ Ιΐΐθ αηοίβηΐί (χΓββ^8. 

408. 4ιγ£: 1048-1049. — Τρώισσιν : 996. ΤΙιθ ^τ&γβτ ο£ ΑοΙιίΠββ ίβ 
^δ,ηΐβίΐ })γ Ζβιΐ8, Άί ϋιβ Γβςηβδί; ο£ Τΐιβϋβ, Βηί ϋ 18 άίτβοίΐ^ τββροηβίΐΐΐθ 
£θΓ ίΙΐΘ άβθ,ίΐι ο£ Ιήδ άβαΓββί £Γίβηά Ρα^ΓοοΙπδ. 

409. τοΰ« : 971. — κατά ιτρνμν&β : 1)β03,ιΐ8β ίΐΐθ 8ΐιίρ8 'ν^βΓθ άτ&'νπι ηρ οη 
ϋΐθ δΙιΟΓθ ντίΐΐι ΙΙιβίΓ δίβΓηβ ϊο^Άτά ϋιβ Ιο,ηά. ϋρ ίο ίΜδ ίίπιβ, νΐιίΐβ 
Αο1ιί11β8 1ΐ3,<1 Ι3,^:βη ραΗ ΐη Ιΐιβ "ν^ο,Γ, ίΐιβ ΤΓοΐ&η8 ΙιοΔ ηοΐ; νβηίπιτβά £λγ 
£γοπι ίϊιβ §3,1β8 ο£ ίΙιβίΓ οίίγ. Νο^ Αοΐιϋΐββ ρΓΕ^δ 1)118,1; ίΐιβ^ πΐ8,7 άτίνβ 
1)&6^ ΙΙΐΘ Αο1ΐ3,β8,η8 ίο ΙΙιβίΓ δΜρβ, 8,ηά ^νβ Ιΐιβπι β, ΐ8,8ίβ ο£ <1β£68,ύ ηηάβρ 
ίΐιβ ιηοδί άαη^βΓοαβ οοηάϋίοηδ. Γογ ί£ ίΐιβγ Ιοδβ ίΙιβίΓ δΜρδ, »11 ίβ Ιοβί. 

Αοΐιίΐΐββ άΪ8(ΐ8,ίιι£α1ΐ3Γ ββίδ ϋιβ η8,ιηβ8 ο£ ίΐιβ Αο1ΐ8,68,η8 3,1 Ιΐιβ νβΓγ βηά 
ο£ ίΐιβ νβΓββ. 

410. κτ•ινομ^νου9 ρΓθΙ)αΙ)ΐ7 ηιοάίβββ Αχαιούς 8,8 ρ&δδίνβ, 1)ΐιΙ πίΛ^ 1)θ 

164 ΕΕδδΟΧ ΕΧΙΙ [391-393 Ιαΐ^βη 8,8 πήάάΐβ αηά οοηβ^ηιβά ^νίΐΐι τους, ΓβίβΓήη^ ίο Ιΐιβ ΤΓοίίΐιΐδ. 
βοΜΓίλήοβ : 982. — ίιτανρωνται, τνίΐίΐι ΙϊίίίθΓ ΐΓοη γ : ΙΜΙ αίΐ 7ηα// νβαρ ΐΊιβ δβη- 
ββΐ ο/ ίΗβΐτ Ηηρ, Τΐΐθ οτάγ 1)βηβή1; ίΓΟίη βυοίι α Ιίίη^ ίδ άβαΐΐι αηά 'ν^οβ. 

411. καί : βνβη Ιΐιβ δοη οί Αΐ;Γβιΐ8 (άυιηιη^ ΐΗοιι^Ιι 1ιβ 1)β) τη^γ τβαΐίζβ 
Ιιίδ ο\^η ίοΐΐγ. — άτην: ΙιβηοβίοΓίΙι &η ίιηροΓίαηΙ "ννοΓά. Α^αιηβιηιιοη 
ΙαΙβΓ οοηίβδδβδ Μδ 1>1ίηά ίηί3,1ιΐ£ΐΙίοιι (άτι;) ίη ίΐιίδ ιηαίίβΓ. 

ινρν κριίων 18 ίη ΙΐίΐΓΐηοηγ -ν^ϋΐι Ιΐιβ ίτοηγ οί Ιΐιβ Γθδΐ; ο£ Ιΐιβ βρββοΐι, 
Ληά Αο1ιί11β8 ο1ΐ8,Γ8Λΐ;6Γί8ΐ;ίθ3.1ΐ7 τβΙπίΓηδ Ιο 1ιΐ8 1)θ1ονθά δβΐί Άί Ιΐιβ βίοδβ. 391. ΟρϋοηαΙ : 
392. Ι,ΕδδΟΝ Ι.ΧΙΙ 

Ιι,ΐΑο, 413-424 νΟΟΑΒυΐ-ΑβΥ &7^ν-νιφο«, ον 8ηον-οΐ3.ά, νβΓγ 
βηο^ντ^. 

&-Βάκρϋτο«, η, ον ΙβαΓίβδδ. 

αΙθ€ (ηΒβά Ιο ίηίτοάηοβ α ινίδΐι). 

Α19ιοΐΓ€ν«) ηος, 6 ΕΐΗίορίαη. 

αΙνό«, η, όν άτβαά, ΙβΓΓίΙ)1θ, 3<\νίπ1, 
ραίηΐηΐ, βΟΓΓΟ^ίαΙ. 

αίσ-α, η^, η ίαίβ, Ιοί, ροΓίίοη. 

άτΐτήμΑΐν, ον ηηΐια,πηβά, ραίηΐβδδ. 

άπο-ιταύ-ω, &ΐΓοναΰσω, Αιτέπανσα, 
&ΐΓ<ΜΓΐΐΓανκα*, Αποιτέιταυμαι, άΐΓ€- 
παύβην* Οθαββ (ίΓΟίη), ΓβίΓ3,ίη 
(ίΓΟίη), 8ΐκ)ρ (ίΓΟίη), ΓβδίΓαίη. 

δήν Ιοη^, £θΓ α Ιοη^ ϋπιβ. 

βέη«, ιδος, '^ ΤΙιβΙΐβ, α 86α (/οάάβββ, 
^ίβ ο/ΡβΙβηδ, μ(νυνθο$, η, ον ΒΪίΟτί, 1)Πθ£. 
Ίτάμ-^αν οοιηρίβΐίβΐγ, 3.11ο§β1}1ιβΓ. 
όι|;ΰρό«, η^ όν ρίΐβοιίδ, \νοβ£ΐΐ1, Πΐίβ- 

βΓ£ΐΙ)1β. 

ιτάρ-ημαι (ήσ-) δϋ 1)θδίάβ. 

τιρίΓΐ-κ^ραυνος, η, ον ΙιιΐΓΐίη^ ίΐιβ 
ΙΙιπηάβΛοϋ ; ογ 7ηοΓ€ ρΓο1)α1)1^ 
Γβ]*οίοίη§ ίη ίΐιβ 11ιιιηάβΓΐ)ο11. 

τώ 1;1ΐ6Γβ£θΓβ, £θΓ Ιΐιΐδ (Γβ&βοη). 

χθιξός, η, όν ^^8^β^ά^.^(8). 

Ώκ€ανό$, ου, ό οοβαιι, Οοβαηυδ. 

ώκύ-μορο$, η, ον δ\νίί1>£3,1;βά. 

ώκν-ίΓορος, ον δ\νί£ΐ-δ3,ΐϋη§, δ"νή£ΐΛ 
§οίη^, 0Γθ8βίιι§^ ςαίοΐίΐ^. 393. Κβαίΐ αηά Ι^ΓαηβΙαίθ: 

τον δ* ήμβίβετ €7Γ€ίτα Θβτ^Ϋ κατίί Βάκρν γέουσα • 
" ώ /ΑΟί, Ύ€κνον ε/χοι/, τί νύ σ βτρεφον αΐνα τβκοϋσα; ' 
αϊ& δφέΚ&ί τταρα νηνσϊν άΒάκρντος καΧ άττημων 
ησθαι^ ίττβΐ νύ τοι αίσα μίνννθά ττε/σ, ου τι μά\α Βήν • 

165 416 394] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

νυρ δ* αμα τ ώκνμορο<ζ καΙ οιζυροζ ττερί ττάντων 
€7γ\€ο • τω σ€ κακ^ αϊστ) τ^κον €ν μ^γάροισιν. 
τούτο δβ' τοι ίρέουσα €7γο9 Δ^Ι τβρτηκβραννφ 
βΐμ αύτη ττρος "ΌΧυμτΓον α^άννιφον^ αϊ κ€ ττίθηται. 420 

αΧΧίυ συ μβν νυρ νηυσΐ τταρήμενος ωκυττόροισιν 
-; μηνί' ^Αχαιοΐσίν^ ττοΧέμου δ' αττοττανεο ττάμιταν • 
Ζευς ^ίυρ €? *Ω,κ€ανον μετ αμύμονωζ Αίθωττήφί 
χθνζο^ €βη κατά δαίτα, θβοί δ' αμα ττάντ^ βττοντο • 

394. 414. τί, αΐνά : 780-781. — οΐνά τέκουο-α : Ηανιη^ ΒοΓηβ ίΐιββ ίο & 
άτβο,άίηΐ (δΟΓΓο^νίιιΙ) ΙοΙ. "Μο,η'β άΆγ8 Λτβ £θ^ »ηά £ιι11 ο£ ΐΓ0ΐιΙ)1β." 
01>8βΓνθ ίΐΐθ τΐιτιιιβ Ά^ Ιΐιβ βηά ο£ ίΐιίβ νβΓ8β, ^ν^ίΐΐι Ιΐιβ νθΓββ ρΓβοβοΙίη^. 

Τΐιβϋδ 18 Ιΐιβ *' ιπδΐίΘΓ άο1θΓθ8& " ο£ ΗοιηβΓ, ίΐιβ οηΐ^ άίνίηίΐί^τ ίη Ιΐιβ 
ροβπΐδ "ν^ΐιο 8ΐιββΓ8 1ιιιιη3,η "ν^οΘ. ΙΙβΓ ιηοΙΙΐθΓΐγ β,δΡβοϋοη £ογ ΙιβΓ οηΐγ 
8οη, 'ν^ΐιο 18 άβδίίηβά ίο αη βο,τΐγ άβΆϋα., 1ΐ3,8 03,8ΐ ίΐ8 βΐιαάο^^ ονβΓ Ιιθγ 
ΐΛΓίιοΙβ βχίβίβηοβ. 

416. τοι : 999. — μ(νυν6ά ΐΓ€ρ {Ιστίν). — δρήν. 

418. αϊ<ηι: 1005. 

419. τοι: 997. — ΙρΑ)υσα: 1109,5. 

420. αυτή : Τ1ιβϋ8 βιιιρ1ΐ3,8ΐζβ8 ΗβΓ ρβΓ8οη3,1 ΐηΙβΓββΙ; ίη Ιΐιβ ιηα,ϋβΓ. 
81ιβ "νήΐΐ ηοί ββηά ει ιηβ883.§Θ, 1)ΐι1; §θ(1άβ88 \\ΐ2Λ, 8ΐΐθ 18, 8ΐιβ τντίΠ §ο »ηά 
ιΐ8β 8,11 ΗβΓ ίϋβπβηοθ -νήϋι Ζβ118. 

421. νηυσί: 1004. 

422. Άχαιοίσιν: 996. — ττολ^μου: 987. 

423-4. Τ1ιί8 18 Ιο βχρίαίη \ν1ιγ 1ιΪ8 Γβ(ΐιιβ8ΐ ο&ηηοΐι 1)θ £ρ:»η1βά ίπιπιβάί- 
αίβίγ. Ιί ο,ίδο ιηοϋν3,1β8 ίΐιβ ίηαοϋνΐΐγ ο£ ΑοΜΙΙββ £ογ Ιΐιίδ ρβήοά, ϋιιΐ8 
ίΙίΓΟ'ννίη^ ίηίο 8ΐΓοη^ ΓβΗβ£ 1π8 3.1)ίάίη^ αη^βΓ. Τΐιβ §οά8 τγβΓβ αΐ^^&^β 
Γβ&άγ Ιο βη]07 & §οοά άίηηβΓ. ΗβΓβ ΙΙιβΓβ ίδ 8, πιογθ ογ 1β88 οοηδοίοηβ 
οοηΐΓίΐδΙ} 1)β1;\νββιι ίΐι^ίτ Ιιαρργ, 03,Γβ-£Γββ βχίδίβηοβ αηά ΐΚ&Ιί ο£ ίΐιβ ΙιβΓΟββ 
ο£ Ιΐιβ ΙΙίωϊ, \ν1ιίο1ι Λναβ 8θ £ιι11 ο£ 1)ϋ;1)βΓ 80γγο\7. ΤΜβ νβΓββ βββιηβ ίο Βθ 
ίη οοηίΓαάίοίίοη \νϋ1ι ίΐιβ ρΓβοβάίη^ αοοοαηί, αοοοΓάίη^ ίο νΜοΙι Αροΐΐο 
18 &ί Ηατιά, βΚοοίίη^ Ιιίδ αιτο^νδ; ΙΙβΓΟ, ίβ ίη Ηβανβη, £Γθΐη "ν^ΐιίοΐι βΐιβ 
δβηάδ Αίΐιοηα, ΛνΙιο Γβίηηιβ ίΜίΙιβΓ ίο ίΐιβ οίΙιβΓ άίνίηίίίβδ. Βηί ίΐΐθ ροοί 
οοιιΜ οοιιηί οη ίΐιο ίη(1ιι1<^βηοθ ο£ Ιιΐδ ΙιβΒ,ΓβΓδ ηοί ίο 1)Θ ΗγρβΓΟΓίίίο&Ι ίη. 
δΐιβίι πΐΒ,ίίβΓδ. Ηίδ άθδΐτΘ ίο ρΓοάαοθ δίΓΐΙίίη^ άΓΟ,ιηαίίο βδβοίδ, απά ίο 
ιηοίίναίβ νθ,Γίοιίδ αοίίοηδ, δοιηβίίιηοδ Ιι^ιιάδ Ιιίιη ίηίο 8ΐιο1ι 8ΐΐ§1ιί ίηοοιίδίβ- 
ίβηοίβδ, 3,ηά ί1ΐ6 δαιηβ οαη 1)6 βαίά ο£ ιηαηγ αηοίΙιοΓ ^βίΐί ααίΙιοΓ. 

ΑΙΘιοιτήας: ίί 18 α οΙΐθ,ΓαοίβΓίδίίο ο£ ίΗο οϋΓΐΐβΓ οίνίΐίζδΐίίοηδ β,ηά \ν3,8 
ίηδίδίβά υροη θνβη 3,8 Ιαίβ 3,8 ίΐιβ ί'ίρ^ΐιίίίοηίΐι οβηίιΐΓγ \>γ ίΐιο ΚγθιιοΙι 
ρΜΙοβορΙΐθΓβ »ηά ίΐιβίτ £ο11ο>γβΓ8, ίο ίΐήηΐε ο£ ρΐΊΐηίίίνβ ηίθη αβ Ιίνΐη^ ίη 

166 Ι,Ε880Ν υΐΠ 
α ριίΓΕΓ 3ΐιά ιηΟΓβ ιηοΓ^Ι ίοπη ϊΙιμι ίΐιείτ ΙίιΙΟΓ ΕΐηΛ ιηοΓβ άυ^ηβτ&ίβ 
άββοβηιΙ&ηΐΒ, ϊτΗο Ιι&τβ 1)βΕΐι οοΓπιρίβί Ιι;• Ιΐκ^ίτ ϋΐιΙΙιΐΓβ λιιΛ ΙοβΙ ίΙΐθίΓ 
0ΓΪ§ίη&1 βοηρίίϋϊί^• Τΐιιιβ Εοαβββ&α {ΓΛβ ΙηαΐΛίαΙίΙι/ ο/ Μαη): "Μβη 
3Γβ \>άΑ ; Iη^ ο\τιι 8^ βχρβηβιιοβ ίιιηιίΒΐιββ ΐΗβ ρΓοοί ; ^ϋΐ ιηηα Ϊ3 ηαίιι- 
Γ3.11^ ξοοΑ, 33 Ι ΐίιιιΐί: 1 Ιιανβ βίοπη. Λνΐιαϊ ώεη ΐοα βο Ιιανθ άβ^ταάβά 
Ιιίιη βχοβρΐ ϋιβ ο1ΐ3.ιιςΐ!3 ϊη Ιιϊβ ϋοηιΐίΐίοπ, Ιΐιβ ρΓΟ^βββ Ιιβ Ιιαβ ιααιίβ, Μΐά 
(γΙιθ ϊηοιτίβί^* 1ιβ Ιχ&β &οςιιίΓβΛ7" Ιη αηοΙΙικΓ ρΐ&οβ (βιηϊΐβ) Κβ ββι^β: 
" ΟοιηίηΒ ίτοπι ΙΚβ Ιΐίίαιΐ οί Ιΐιβ ΑηίΙιΟΓ ο£ &11 ίΐιίηβϊ, βνΗτ^ΙΙιϊιΐβ Ϊ8 ^(ΧχΙ ί 
ϊη Ιΐιβ Ιι&η<ΐ8 οί ιη^η βνίΐ^ΐιάη^ ιΐθ^βηβηΐ*». βΐίΐη. οΐιΐί^ξθβ οηβ βοϊΐ Ιο 
ηοιίΓΪΒΐι ΐήθ ρΓ<κ!ιιοΙϊοη3 οί βιιοϊΙιεγ, οιιβ ΐΓββ ίο 1>εμ• ΙΙιβ ίηιϊίβ οί 
αααί^ΙιβΓ ; 1ιβ ιηίη^1β3 άώΑ οοπίουπάβ ο1ϊιη»^ΒΕ, εΙι^πκϊπΙ», ββαβοηβ ; 1ΐθ 
ιιινιΙΪΙαϊϋΒ 1ιΪ3 άο^, Ιιίβ Ιιογβε, 1π3 Βΐ^νε, ΙΙβ ονιΐΓΪιιηιβ βνβΓ^ίΙιΐιι^, «ϋβ- 
βρίΓββ βνβΓΤΐΙιίηΒ; 1ιβ Ιυνββ άβίοΓΠΐίΙί•, ηιοηβίοτβ; 1ιο άβ3ΪΓθ3 ί1ΐ8ΐ ηοϋ- 
ϊη^ βΐιοιιΐά 1)β 113 ηκΙιΐΓβ ιηβιΐβ ίΐ, ηοΐ βτβη ιη»η 1ιϊιη3β1ί. Το ρΙεί,Ηβ Ιϋιη, 
τααα ιααεί Ιιε ΙΐΓοΙίυιι ίη Ιίΐϊβ α ίοΓββ; ηΐΐ,ιι πιιΐ5Ϊ 1>β αιίαρίβά ϊο Μαα'β 
ονη ί83!ιϊοη, ΗΙια α Ιγρο ϊη Ιιϊβ ^^ηΐβιι." Οί. ΙΗβ ποίβ οη Τ3. 272, § 355. 

Τΐιβββ νΕΓ3Ε3 ςϊνβ ΙΙΐΒ βιιιιΐ ΐιωο1ΐ63 Ιο ΙΙΐΒ βΙπιοΙυτΘ ϊτΐιίοΐι ίΐΙΓΠίίίΐβΒ & 
Γβαβοηαΐΐΐε ιηο^ίτΕ ίοΓ ΑοΙιίΙΙθβ Ιο ΐΐίπαίιι ϊηαοΐίγθ ίηβΙ^βαά. οΐ ΓϋΙιιπιίη^ 
Ιιοιηβ »3 Ηβ ΙαΑ *]ΐΓβ8ΐ«ηβι1 (νβ. 169). 

167 395-397] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 396. ΟρίίοηαΙ : 396. Ι.Ε880Ν Ι.ΧΙΙΙ 

Ιι,ΐΑΐ), 425-435 νΟΟΑΒυΐ-ΑβΥ ΑίΓΟ-βαίνω (βαν-, βα^), Αποβήσω 
(&ποβήσομιαι), &ΐΓ4βησα (Αιι^βην), 
&ποβ4βηκα άβ^^Άτί, ^ο Β,Υί&γ, 

αύτον ϋιβΓΘ, 3,1; 1;1ΐ3,ί ρΐ&οβ. 

Ύουνάζομαι (ς/Ι Ύ^νυ), Ύ^ννάσΌμαι 
βιηΙ)Γαοθ ΙΙΐΘ ^:ηθβ8, βη1;Γβ3,1, ίιη- 
ρΙοΓΘ. 

δώ (ηβηΐ, ίηάβοΐ.) Ιιοηββ, Ηοιηβ. 

δ(ν)ω-8έκατο$, •η^ ον ί^βΐίΐΐι. 

ίντό« ΐΰίύι ^βη., 992, ττϋΜη, ίηδΐάβ. 

Ιρ€τμόν, ου, το 0£ΙΓ. 

Ιύ-ζωνος, ον \νβ11-^<1βά, 1)β8,ιι1;ί£π1- 

Ιστίον, ου, το 83,11. 
Ιστο-8όκη, 7/5, 17 ιηβ,δΙ-ΓβοβίνβΓ. 
λιμήν, ενός, ό Ιιβ,ΛοΓ, β,ηοΙιΟΓίτι^ 
ρΐιιοβ. 

397. ΚβΒ,ίΙ άπα Ι^ιαηβΙίΐΙ^Θ : 6ίρμο9, ον, 6 β,ηοΙιοΓ&^β. 
ν€λΑζω(ιτ^α«), •ιηλάο'ω*,Ιιτ^α(Γ(σ)α, 
ιΗιτληΐΜΜ, Ιπιλάσθην (Ιιτλήμην) 

1)Γπι§ ηβίΐΓ, άΓ&\^ ηβατ, αρρΓοβ,οΙι• 

1Γθλν-β€νθή«, €5 νβΓ7 άθβρ. 

π'ρο-€ρ4σσω (ίρ€τ-), ΐΓροήρ€σ(σ)α ΓΟν 

ΐΓρό-τονο9, ου, 6 £θΓβ-8ΐ;3,7> οοΓά»^β. 

στέλλω («ΓΤίλ-, <Γταλ-), στιλ^α», 
Ι(ΓΤ€ΐλα, Ι(Γταλκα**, Ιστίλλμοα*, 
ίστάλην* ραΐ, ρΐβ,οβ, &ΓΓ&η§β, 
£ιιγ1. 

υφ-ί-ημι (ση-, σ€- = ή-, ^, 603-604) 
νφήσω, ύψήκα (νψ4ηκα), ύφ«(κα*, 
νφ€ΐμαι*, νφιίθην ΙβΙ άο'νπΐ, Ιο^^βΓ. 

χαλκο-βατή«, €5 'ν^ίίΐι 1)Γθΐιζβ ΙΙΐΓββΙι- 
οΜ, ^1;1ι 1)Γοηζβ ρβ,γβιηβιι^. ΙΙίαά, Ρ5-435 

Βω^εκάττ} δβ το^ αντι<ζ βλβνσεται ΟνΧυμττόνΒβ^ 426 

/ταΐ τοτ' €7Γ€ίτά τοι βίμι Δί09 ττοτΐ γαΧκοβατ^^ δώ, 
Λ:α/ /Α6Ι/ ηουνάσομαυ^ και μιν ιτβίσεσθαί οίω,^^ 

&^ άρα φωνήσασ άττεβήσετο^ τον δέ Χίττ αύτον 
'χ^ωόμενον κατά θυμον έυζώνοιο ^υναίκός^ 
την ρα βίτ) άβκοντος άττηνρων. αύτάρ Όδνσσείν 430 

€9 ^ρύσην ΐκανεν αηων ίερην ίκατόμβην, 
οί δ' δτ€ δ^ Χιμενος ττοΧυβενθβος ειπ-09 ΐκοντο^ 
ιστία μβν στβιΧαντο^ Θέσαν δ' ίν νηί μεΧαίρτ)^ 
ίστον δ' ίστο8όκ7) ττβΧασαν ττροτόνοισιν νφβντβ^ζ 
καρτταΧίμως, την δ* €^9 όρμο ν ιτροβρβσσαν €ρ€τμοΐ<ζ, 435 

168 Ι.Ε880Ν ΕΧΤν [398-400 

398. 425. 8ω8€κά'η] {ημ.€ρτι) : 1009. Τΐιβ Εΐΐιίορί&ηδ ϋνβ 8ο£&γ ο,^Άγ 
ίϊιοΧ Ιΐιβ ^οάδ πΐίΐΐίβ 8, Γθ,ΙΙιβΓ Ιβη^ΐιγ βίαγ» *^ οοιηρθηδ&ίβ £ογ Ιΐιβ 1;ΓθΐιΙ)1β 
ο£ §οίη§ οη δποΐι & 1οη§; Ιήρ. Τΐιίβ 1;\ν^β1νθ άαγβ* 8θ]θΐΐΓη ίβ ντβΐΐ ίηίΓοάποβά 
Ι)^ Ιΐιβ ροβί, Ιο ιηαΐίβ ιηοΓβ ίιηρΓβδδίνβ Αοΐιίΐΐβδ* ίηαοϋνϋ^» 3ίι<1 ^ο 
ίη<ϋο&Ιβ Ιιο^ν^ άββρί^ Μβ Γβββηΐιηβηΐ Ιιο,ά ίαΐίβιι Ιιοΐά ο£ Ιήβ τυΙιοΙθ 1)βίιι^. 

426. τοι: 997. 

427. όί» άοββ ηοΐ; ίιηρίγ Άπγ άοιιΙ)ί οη Ιΐιβ ραΓί ο£ ΤΗβΙίδ, 1>ιιΙ ίβ Ιο 1)β 
Ιοοί^βά ιιροη γεΙΙιθγ β3 άπ βχρΓβδβίοη ο£ ΙιβΓ οοηβάβηοβ ίη Ιΐιβ οπ1;οοιηβ. 

428. &πιΡήσ€το : 865, ηοίβ 1, α " ιηίχβά " αοήδΐ}. 

429. γυναικός : 979, 6. 

430. βίχι : 1005. — &ΐΓ-ηνρων [άτταυράω] : ίιηρβΗ., αδαοΓ. — ά4κοντο$ : 987 
ΟΓ 994 (Γθ£βηΊη^ Ιο ΑοΜΠβδ), βοΙιοΘδ ϋιβ ά€κονσα (Γθ£βΓΓΠΐ§ Ιό ΒΓίδβϊδ) 
ο£ νβ. 348, Ληά δβΓνβδ 1;ο 1)Γίη§ οπί ιηοΓβ οΐβο,τΐγ ϋΐΘίτ ιηιι1πι&1 αΐΕβοϋοη. 

430-487. Τΐΐθ δοβηβ ίη ΟΙΐΓ^δα ίηΙβΓνβηβδ 1)β1;\νββη ϋιβ ρΓοπιίδβ 
ο£ Τΐΐθϋδ αηά ϋδ £α1ή11πιβη1;, αηά ίΐιπδ πιαίίβδ 3,η βχοβρίΐοηαΐΐγ 8ΐιϋ3.1)1β 
βρίδοάβ 1;ο Ιιβίρ οοοηργ 1;1ιβ ίηίθΓνβηίη^ ϋπιβ ο£ ίΛνβΙνβ άίίγδ. 

432. λιμένας: 992. — Ιστία: ρΙαΓ. (ίΐιβ Ποπιβήο δΜρ Ια,ο,ά 1)η1} οηβ 
δαίΐ). Ιο νίδΐιαίίζβ ϋδ (ϋββΓβηΙ ρο,Γίδ ; ο£. Ιΐιβ ηοίθ οη τόζ (α), νδ. 45. 
§138. 

434. 1<Γτο8όκη : 1009. — ιτροτόνοισιν : 1005. 

435. 4ρ€τμοΐ«: 1005. 

Ι.Ε880Ν Ι,Χΐν 

Ιι,ΐΑο, 436-449 

399. ΟρϋοηαΙ : 

400. νοΟΑΒυί,ΑβΥ 

βωμός, ου, δ (ς/*, βαίνω), 3,11;3,Γ, 1)3,δβ, πρυμνήσιον, ου, τό β1βΓη-03,1)1β, 

» £οηηά8,1;ίοη. δ1}βΓη-1ΐ3,\ν^δβΓ. 

{{ιίη« ίη ΟΓάθΓ, ίη ΙπΓη. ΡΉΥΗ^^ν, Γνος, η (ο/. ^ή•γνΰμι 1)Γβ3,1ί), ^ 

4ν-8μητο9, η, ον \ν^β11-1)ηίΗ. 1)β3.ο1ι, δίΓΟ,ηίΙ, δΙιοΓβ. 

€ύνή, ^ς, ή 1)βά, δΙββρβΓ, αηοΙιΟΓ- ντήρ, νιτ^ίρ,αίΐν.,αηά ρτβρ. ΐοίίΤι ρβη. 

βΐκ)ηβ, ΙαΐΓ, άβη. ωιά αοο., ονβΓ, Ι^βγοηά, ίη 1)β1ΐ3,1£ 

κή8ο«, €09, τό Υίοβ, ξή.βί, δπ^ΘΓίη^. ο£, οοηοβΓηίη^, 2ΐΙ)ονβ; αάν., 

οΰλο-χΰτη, ης, ή ροηΓβά-οπΙ; \)Άτ\&γ- 3,1)θνθ; ΐϋίΐΐι ^βη. (£γοπι) ουθγ, £ογ 

οοΓη. (Ιΐιο δίΐΐίο) ; ιοίΐΗ ααο., ονβΓ, 1)β γοηά. 

ΐΓθλύ-σ•τονο«, η, ον οαπδίη^ ηΐ3,ηγ α *χ6ρνίΐΓτω (νιβ-) (χιρνΙΐΓΤομαι), χ€ρ- 

^03.η, ήοΐι ίη ^οαηδ. νίψω, Ιχέρνιψα, 4χιρν(φθην ^αδίι 

ποντο-ιτόρος, ον δβ3,-^οίη^, δβα- Ιΐιβ Καηάδ, ροητ ΙαδίΓαΙ "ν^ο,ίβΓ, 

ίτανθΓδίη^, ΟΓΟδδίη^ Ιΐιβ δβα. ριΐΓί£7 \νί1;1ι 1ιΐ8ΐ}Γ8»1 ΥΤΛίβτ. 

169 401-402] ΗΟΜΈΚΙΟ ΟΚΕΈΕ 

401. Κθαά αηά ίΓαηδΙαίθ : 

ΙΗαά, 436-44^ 

€κ δ' βύι/άς ββαΧον^ κατά δέ ττρνμνήσι ίΒησαν 436 

€Κ δε καΐ αύτοΙ βαΐνον βττΐ ρη^μΐνι θάλάσση^^ 

€Κ δ* €κατ6μβην βήσαν βκηβόΚφ ΆτΓολλωι/* • 

έκ δε ^ρνσηΐ^ νησξ βή ττοντοττόροίο, 

την μβν €7Γ€ΐτ €7γΙ βωμον αηων ττοΧύμητι^ Όδυσσεύ^ 440 

ΊτατρΙ φίΧφ έν χ£ρο\ τίθει^ καΐ μιν ττροσβαττβν • 

*'ώ Χ/ίΐίστ;, ττρό μ* βττβμψβν αναξ ανδρών ^ Κηαμέμνων 

ΊταΐΒά τ€ σοϊ αηέμ^ν^ Φοίβφ θ* ίβρην βκατόμβην 

ρβζαι ντΓ^ρ Δαι/αώι/, 6φρ* ίΧασόμβσθα ανακτά^ 

89 νυν *Αρηβίοίσι ττοΧνστονα κήΒβ* βφήκβν.^^ ' 446 

&ζ βίττών έν χ€ροΊ τίθα^ 6 δέ Ββξατο γαίρων 
τταΖδα φίΧην, τοί Β' &κα θ^φ ίβρην έκατόμβην 
€ζβίη^ €στησαν έύΒμητον ττβρί βωμόν^ 
χβρνίψαντο δ* εττβιτα καΐ ούΧοχντα^ ανβΧοντο. 449 

402. 436. Αδ ΙΙΐΘ (τΓββΙίδ ο,γθ ηοί ίο ιη^Ι^β 3, Ιοη^ 8ΐ;&7, ίΐιβ^ ιηβΓβΙγ 
ΛηοΗοΓ ΐΗθίΓ δΐιίρ, αιιά άο ηοί; (1γ3,\7 ίί; οιιΐ; ο£ ί;1ιβ 'νν&ίθΓ υροη ίήβ ΐ£ΐιΐ(1, αβ 

ίΐιβγ ΛνοιιΜ 0ΐ1ιβΓ\νΐ80. κατά $€ ιτρυμ,νήσι' Ιδησ-αν, ι.β. ίΙΐΘ δΐιίρ 'νν&δ ΓΟ^βά 
ΐη οίοδβ Ιο Ιαιιά, απά ΙΗθιι Ιυτηθά αΓουηά δο ί1ι&1) Ιΐιβ δίβηι ροΐη^βά Ιβ,ηά- 
-νν^αΓίΙ. Τΐιβ δΙί^ΓΠ λνβ,δ ΐΗβη ιηαάβ ίο,δΐ; ίο δΙιοΓβ \>γ ιηβαηδ ο£ ίΐιβ βίβπι- 
οαΜβδ (τΓρνμνήσαι), ^Ιιίΐβ ΐΗβ ρΓθ\7 \73,8 ρΓβνβη1;β(1 ίροιη δ^η^ίη^ Ι)^ 
πιβαηδ ο£ ίΗβ αηοΙιοΓ-δίοιίθδ (ενναι), ο,ϋοΛΪίβά Ιο οαΙ>1β8 &ηά ΙΙίΓΟ^νπι οαΐ 
οη ρίΛβΓ δίάβ οί Ιΐιβ δΐιίρ ^β11 £ογ\72ιγ(1. 

438. βήσαν : οαιίδαΐίνβ, 1069. 

439. νηόδ: 987. 

4 10. ΙίγΙ βωμόν άγων : Ιο ιηαΙίΘ ίΐιβ ξοά 9. ■^ί1;ηβ88 ο£ Λβ 1ι:^η8&οϋοη ; 
οί. "1)ο£οΓ^' ίΐι^ ίϋοθ ο£ ,Τί^ΙιοναΗ," ίη Ιΐιβ Ο. Τ. — &γων, 1108, ηοίβ 2. 

441. 4ν χ€ρ<Γΐ τίθ€ΐ ιιΐίΐγ ηιβαη ηο ιηοΓβ ϋΐ£ΐη " ^νβ ΐηΐο ΐΗβ βΐι&τ^β 
οί " ; 8,δ 111 αιιοΐΐκτ δίΐιΐίΐΐίοη Ιΐιβ ροοΐ δα^δ η {Ιιβ ψοΚ'β) ρα και ϊτητον άγων 
μεγάθυμου Νέστορος υιός 4 ν χείρεσσι τίθει Μ€νελάου. (Ββ δΐΐΓβ Ιο Ιγ^πβ- 
Ι&ΐίί ίΐιίδ δβηΙ^ΏΟβ 1 !) 

443. &Ύ4μ€ν : ίηί. ίο (Ιοηοίο ρυτροδβ, 1107, 10. 

444. ρίξαι : ίηί. ίο (Ιβηοίβ ριίΓροδθ, 1107, 10. — Ιλαο^μ€σ^α: 800. 
447. το( [δ, 17^ το] : ηοιη. ρΙιΐΓ. ιηιΐδο. 

449. χ€ρνΙψαντο : ίΐι^'γ \ν3,8ΐιο(1 ίΗοίτ Ιιαηθδ, ηοί 1)οο£ΐιΐδβ ίΐιογ '^θΓβ 
άίτί^, 1)αί 1)βο&ιΐ8β ο£ ίΐιβ ηβοββδΐίγ οί οοιηρίτίη^ ^τίίΗ ίΐΐθ Γβΐΐ^ουβ οθγθ- 

170 Ι.Ε880Ν ΕΧν [403>404 

ιηοη^, 3,8 ϋΐΘ ιηοάβΓη Κοιηαη Οαϋιοΐίοδ ηβο Ιιοΐγ "^ο,^θγ. " Αηά ^β^1ον*ι^1 
8ρ&]{:β πηίο ΜοΒβδ, βίΐ^ίιι^, ΤΚοα δΐιαϋ ίΐίδο ιηαΐίβ 3, ΙανθΓ οί 1)Γ2ΐδδ, &ηά 
Ιιίδ ίοοί &1δο ο£ 1)Γ8,δδ, ίο 'ν^ΛδΙι ^ί;1ΐ3,1 : αηά 1;1ιοα δΐιαϋ ριιί ΜV'ά^ατ ϋιβΓβίη. 
ΡοΓ ΑαΓοη ο-ηά Ιιίδ δοηβ βΐΐίΐΐΐ \7αδ1ι ϋιείτ Ιι^^ικίδ ίίικί 1;1ιβίΓ ίββΐ; ΙΙιβΓβίΐί : 
^Ιιβη ί1ιβ7 ^ο ίηίο 1;1ιθ ί3,1)βηΐ8,ο1β ο£ ίΙΐΘ οοη§Γϋ^3,ί;ίοη, ίϊί&γ δΐιαίΐ ΐ¥8,δ1ι 
ΐ¥ί1;1ι ι^ο,ίβΓ, ί1ΐ3,1; ϋι&γ άίβ ηοί ; ογ \ν1ΐΘΐι Ιιΐιβγ οοπιβ ηββ,Γ ίο ίΐιβ αΙί&Γ ίο 
ιηπιίδίβΓ, ίο 1)τΐΓη ο^βΓίη^ πΐίκΐβ 1)7 βΓβ τιηίο ^β110Vίι11: βο ίΐιβ^ δΗαΙΙ 
τν^&δΐι ίΐιβΐτ 1ΐ£ΐιΐ(1δ ΛΊΐά ίΐιβίτ ίβθί, ί1ΐ3,ί ίΐιβγ (ϋβ ηοί." 

ονλοχύτ&$ : ίΐιβ υδβ ο£ ι^ΐιοΐβ ΙίαρΙβ^οοΓηδ ΐδ 3, δΐίΓνίναΙ, άαβ ίο Γβΐί^ίοιίδ 
οοηδβΓΥίΐίίδίη, ο£ 3, άίδίίηοίΐγ ρήιηίίίνΘ ρΓ3οίίοθ. Αί 3η βΆτΙγ ά&γ, 1)θ£θΓβ 
ιηβη ^:ηβΐΛΓ 1ιο\7 ίο ^ηά ίΙιβίΓ ^3ίη, ίΐΐθ^ οββΓβά ίί ^ΗοΙθ ίο ί1ιβΪΓ ^οάδ. 
Αβ οίνί1ίζ3ίίοη 3άναηο6(1, Γβΐί^οιίδ οβΓβπιοηΐΘδ, 'νν^ΐίΐι ίΙιβίΓ βίαίίο ίβηάβηογ, 
Γ6ΐη3ίη6ά ρΓ3θίΐθ3ΐΐ7 ιιηο1ΐ3η^βά, &η(1 \7ΐιο1β 1)3Γΐβ70θΓηδ "ν^βΓβ δίίΠ οΐίβΓβά 
ίο ίΐιβίτ §θ(1δ. Ιη ίΐιβ δ3ΐηβ ^3>γ ίΐιβ £β3δί ο£ ιιηΐβανβηβά 1)γθ3(1 3πιοη^ 
ίΐιβ οΜ ΗβΙ)Γθ\78 ^38 ρΓθΙ)3ΐ)ΐ7 3 δΐίΓνίναΙ ο£ 3 ρήπιίίίνβ ρΓ3θίίθβ, ίηΙιβΓ- 
ίίβά ίΓΟίη & 8ί3§;β τν^ΐιβη ίΐιβγ 1ΐ3ά ηοί ^βί 1β3Γηβ(1 ίΐιβ υδβ ο£ 1β3νΘη. 

Ι.Ε880Ν Ι,Χν 

Ιι,ΐΑΡ, 450-461 

403. ΟρίίοηαΙ : 

404. νΟΟΑΒυΐ-ΑΡΥ 

&ν4χβ» (σ•€χ-, <Γχ-)> Αν^ω (άνοίτχή- καλνιττω (καλυβ-), καλύψω, Ικάλυψα, 

<Γβ»), &ν^<Γχον (&ν4ΐΓχ€θον), άνό- κ€κάλυμμ,αι, ΙκαλύψΟην οονβΓ, 6θη- 

χβ»κα, &ν^<Γχημ.αι* ΙιοΜ υρ, ταίδθ, οβαΐ, Ηιάβ, βηνβίορ. 

βηάιΐΓβ, βιιββΓ. Ίτάρος £θΓΠΐβΓΐ 7, ο£ οΐά, 1)β£θΓβ ίΐιίδ. 

αύ€ρύβ» ( = &ν-ρ€ρνω = &ρ-ρ€ρνω : ρ€- ΐΓθΐ€-ω, ιτοιήσ-ω, 4ΐΓθ£η<Γα, ΐΓ€ΐΓθ(ηκα*, 

ρν-, ρρΰ-), αν^ρυσα (= άν€ρ€ρυ(Γα, ΐΓ€ΐΓθίημιαι, ΙιτοιήΟην^ άο, πΐ3^6, 

837) (1γ3\7 ηρ (ίΐιβ Ιιβαά). ρβΗοΓπι, βχβοιιίβ, 03ΐΐδθ, β:βίβοί, 

84ρω (Βιρ-, 8αρ-), 8€ρ^ω^, €8€ΐρα, 8^8αρ- £3δ1ιίοη, 1)ηί1(1, ρΓθ(1αϋβ. 

μ,αι*, Ι84ρην^ δΜη, ή^γ. ιτρο-βάλλω (βαλ-, βλη-), ΐΓροβα.\€ω. 

8(-^ιιτυξ, νχο9 άθΐΐΙ>ΐ6, ί\νο£ο1ά. ιτρο^βαλον, ιτροβ^βληκει, ιτροβ^βλη- 

Ικ-τάμτνω, ^{^ταμον βιιί οαί, μαι, ΐΓρο€βλήθην* 63δί, ίΙίΓΟ^ν 

ίιη-κραια£νω (κραν-), ΙΐΓ€κρήηνα 3β- £θΓ\73Γά. 

οοίηρίίβΐι, ρβΓ£θΓΠΐ, £ιι1ή11 (ίη σ-ψάζω (σ-φαγ-), σ-ψάξω^, ξσ-ψαξα, 

3(1άίίίοη). Ιψσ-α-γμιαι, Ισ-ψάχΟηνΊ* οιιί ίΐιβ 

γ ήμ^ν οοτΎβΙ. ΐϋίίΤι ηΒ€, 8τΐΓβΐ7, ίηιΐγ, ί1ΐΓ03ί, 8ΐ3ΐι^1ιίβΓ, 8Ι37. 

οη ίΐιβ οηβ 1ΐ3η(Ι. ώμΌ-θ€τ4-ω, ώμοθΙτησ-α ρΐαοβ γ3'^ 

Ϊν-Ύομαι*, Ιψομαι, Ιψάμην βηίδΐι, ιη63ί υροη. 
ονβΐΊΛτΙιβΙιη, ρυηίβΐι, 3ίΗίοί. 

171 405-406] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ϋβΓίναϋνββ : θρί-άβΓίηίβ, ραοΙιγ-άβΓίη, ίαχί-άΘπηίΒί, (Ιθγ- 
τα2^^οΛο§γ ; (Ιί-ρΐ^^οΐι ; βτι-οαίτρίαβ, Ερο-οαί^ρββ, -οαΐ^ρίίο ; 
ροβί. 

406. Κθη,γΙ {ιπγΙ ίΓ&ηβΙαί^θ : 

11{α(1, 4^0-461 ^ .. . . 

τοίσιν δβ Χ,ρνσης μβ^άΧ* βΰ'χβτο 'χ€ΐρα<ξ ανασγών 450 

" κΧυθί μβυ αρ^υρότοξ\ §9 Χρύσηρ άμφίβββηκα^ 

}ζ.ίΧ\αν Τ€ ζαθβην^ ΎβνβΒοίό τ€ Ιφί άνάσσβι^ * 

ημεν Βη ττοτ' ίμβν ττάρος €κ\υ&; βύξαμβνοίΟ^ 

τίμησαν μίν €/χ^, /χεγα δ' ϊ'\^αο \αον Άχαιων • 

ι/δ' €Τί καΐ ννν μοί τόΒ* έτηκρηηνον €€\Βωρ • 466 

ηΒη νυν Ααναοΐσίν άβίκβα Χοι^ον αμννον•^^ 

ω9 βφατ €ύχο/χ€ϊ/θ9, τον δ* €κ\ν€ Φοΐβο<: * ΑττόΧΧων, 
αντάρ €7Γ€ί ρ βΰξαντο καΧ ούΧοχ^α<:^ ττροβάΧοντο^ 
αυβρνσαν μέν ττρώτα καΐ έσφαξαν καΐ ί^ειραν^ 
μηροίκζ τ εξβταμον κατά τ€ κνίστΙ €κάΧυψαν 4β0 

δήττί'χα ττοίησαντ^ζ^ βττ' αυτών δ' ώμοθετησαν. 

406. 450. άναΐΓχών : ββθ ίΐΐθ ηυΐθ οη νβ. 351. — τοίο-ιν : 997. — μιγάλ' 
(α) : 780-781. 

451. μ€υ: 984. 

452. Τ€ν^δοιο: 985. 

453. 4|ΐ€ΰ: 984. 

454. 4|ΐ^: 525. — ιι^γα: 780-781. 

455. μοι: 997. 

456. ΔανοΜ)ΐσιν: 997. 

457. του: 981:. 01)8ίίΓνΘ ίϊΐΆΪ Ιΐιβ ο1(1 ρΓΐβδίι τιβθβ θχαοΐίΐγ ίΐιβ βαιηβ 
ΛνθΓ(ΐ8 ίιι ορβιιίη^ Ιΐιίδ ρηι^βΓ ιΐ8 Ικϊ (ϋ<1 ίη ίΐιβ οηβ ίη "ννΚίοΙι Ηθ ρΓ&7θά £ογ 
νβη§β»ηοβ ιιροη ίΐιο Οτϋβΐί^δ (νβ. 37 1ϊ.), ο,ηά ίαΓίΙιβηηοΓβ Υίβ Άτβ ίοΜ ίη 
ίάβηϋοαίΐ^ ίΐιο 83,ιηβ 'ννοΓάδ αί Ιΐιο θηιΐ : τον δ' €κλν€ Φοίβος Απόλλων. 
Τ1ιιΐ8 Ιΐιο 8βοοη(1 ρΓο,γΐίΓ 18 ίηίοηάοά ν>γ ίΐιο ρο('1 ίο βοΐιο Ιΐιβ ίΐΓ8ΐ, 3.ηά ίο 
\>τίΏ.§ ίϊιϊα 8ί1ιΐ£ΐϋοη ηιοη». νίνίιΐΐγ Ιχ'ίοπϊ 11ι« ιιιίικίβ οί Ιιίβ 1ιβ£ΐΓϋΓ8. Τΐιίβ 
ίιιτηίδΐΐθδ Ά ^θ()(1 ('χιιιπρίί^, «,ικί ίΐιβ ήΓ8ΐ; ίη ΕιίΓορβαη ΙίΙβΓϋίιΐΓβ, ο£ ι^ΐιαΐ 
18 Ιαιο^νναι α8 α ριιΐίηοάβ. 1/ 172 Ι.Ε880Ν Ι,Χνί [407-409 

Ι.Ε880Ν Ι,Χνί 

Ιϊ,ΐΑΌ, 462-470 

407. ΟρΗοηαΙ : 

408. νοΟΑΒυίΛΚΥ 

αίθ-οψ, οτΓος 1)Γί^1ι1;, βΐιίηίη^. μ.ισ-τύλ-λω βΐίοθ, οτιΐ; ίηίιο 1)ϋ8. 

δα(-ννμι, δαίατω, Ι8αι<Γα* (ΙΒαισ-άμιην), όβ€λό$, ου, 6 δρίΐ. 

Ι8α(<Γ0ην* (ϋ/. δαις) ίβαδί, 1)3,ιι- οίνος, ου, δ (ροίνοβ) \νΐΝΕ. 

ς[ΐιβ1;, βηΙβΓίαίη. όιττά-ω, ώιττηο-α, ώιττήθην οοοίί, 
Ιδητνδ, ΰος, η ίοοθ, ίββά, βαΜη^. ΓΟίΐδΙ;, 1)3,1ί:β. 

Ιιπτστ^φ-ω, 4ΐΓΐο•τίψω*, 4ΐΓίο•τ€ψα* ιτατίομιαι* (ττατ-, ΐΓατ€-), 4ΐΓασ•(ο•)άΓ 

(ΙΐΓ€σ-τ€ψάμην) , ίΐΓ4σΎ€μιμαι^, ίΐΓ€- μην, ΐΓ^ιταο-μαι 68,1;, ίββά. 

στ^φθην* δτίΓΓοαηά, βηοίτοΐβ, ή11 ΐΓ€μΐΓ-ώβολον, ου, τό βνβ-ρΓοη^βά 

1)ήιηιηίη^ ίτιΐΐ. ίοΓίί. 

Ιρο9, ου, 6 Ιονβ, άββίτβ, ρ^ββίοη. ιτιρι-φραΒ^ως οαΓβίηΙΙ^. 

ν κούρος, ου, δ ^οιιη^ ιηαη, ηοΙ)ΐΘ. ιτόνοδ, ου, δ \70Γΐί:, ΐ3,1)θΓ, ίοϋ, 
κρητήρ, ηροζ,, ο ιηίχίιι^ 1)θ\7ΐ, ρτιηοΐι 1;Γ0ΐιΙ)1β. 

1)θ\ν1. 1ΓΟΟ-15, ιο5, η (1ηη1ν(ίη^^). 

λ€(βα>, €λ€ΐψα ροπΓ 3, 1ίΙ)ίΐίίοη. ιτοτόν, ου, τό (ΐΓίιι1ί(ίη§). 

μήρον, ου, τό ίΐιί^ΐι-ρΐβοβ, ίΐιί^ΐι- σττλάγχνον, ου, τό νίΐίαΐδ, Ιιαβίβίδ. 

1)οηβ. ^ΊιΆά^ Ί^ί V βρϋ^ ^οοά. 

ϋβΓίναϋνββ : βάί-Μβ ; δίβρΙΐΘΐι ; Εγο8, βΓοίίο ; οτο,ί,βτ 621 ; 
^βο-ροηίο(8, 8,1) ; δγιη-ροδίαιη, ροίίοη, ροΐ5αΙ)ΐ6(8); δρίθβιι. 

409. Κ-Θίκΐ ίίικί ίΐ'αηβΙίΐίΘ : 

Ι1ία(1, ]β2'φθ 

καί€ δ' έττϊ σχίζιΐ^ ο ηβρων^ έττΐ δ' αΧθοττα οίνον 

ΧεΙββ' ν€θΐ δε ττα/ο' αύτον βγρν ΤΓεμττώβοΧα γβρσίν. 

αύτάρ €7Γ€ΐ κατά μήρα κάη καϊ σττλάγχι^α ττάσαντο^ 

μίστυΧλόν τ αρα ταΧλα καΐ άμή> οβέΚοΙσιν βττβφαν^ 466 

ωτΓτησάν τ€ ττερίφραΒβω^ζ, ερύσαντό τ€ ττάντα. 

αύτάρ €7Γ€ΐ Ίταύσαντο ττόνου τετνκοντό τ€ Βαΐτα 

οαινυντ , ουοβ τι υυμος βοβυβτο οαίτος €ΐση<ζ, 

αύτάρ €7Γ€Ϊ 7ΓΟσίο<ζ καϊ εΒητύο^ έξ ερον εντο^ 

κούροι μέν κρητήρα^ έττεστεψαντο ττοτοΐο^ 470 

173 ΠΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ ^ί:Τί^ 


■| 


\ρ2Μ 


?1Γ 


^> 


^Ήί 


«- 


'% 

410. '1(!2. αΙβοΊτα ροϊνον. — Ιτ 

4:8;ί. χιρο-Ιν: 1005,1009. 

4β4 κάτι μήρα κάη: Μ>«Γε ΕοηΐϋτπΐΐΙ; Ι 
Β Η 11 > νατιι ίοΓ ΙΙΐθ β<"1*ι νΜΙβ ίΐιβ ινοτ- 1 
8ΐι ρ ΓΒ ΙαβΙκι! οί ΙΙιβ ν»Γίοιΐ9 ρ&Γΐβ ίη οι-άβΓ ^ 
Ιο ΙΐΛ Β & ηΚ&γε ϊιι ίΙΐΒ βΛΟΓΪβββ. — κατά : 

ιωι^ιηιο 

4Γ τ&λλα: (τοβίΒ, 587. 4() £α : 980. 4ϋ1 ιγ4(γ οϊ, ίΕητναΐ : 979, ϋ. 

ί ϋ Ίτοτβίο: »8ΰ. Τΐιι^ \νίηβ ηταβ ιηϊχββ Ι 

ΐ>ιΐΙι ναϊΡΓ ίιΐΗΪ 8.3 ίβ Ιΐΐϋ ϋΐιβίΉΐη αιηοηβ 1 
ΐΐΐί. ι εΛ•»!;!» οί ηιούβπι ΟΓββοβ. " ϊΌγ αβ 
1 Ιηιτίίηΐ Ιο ιί πηί «ιπε ογ ΐπίετ ϋοι 
αηιΐ 08 πιπθ πιίη ^ΐρ.ιΐ πϊϊίι παΙθΓ ϊβ ρΙβΒβααΙι Ι 
3, ι1 )1ρ1 εΐιΐβΐΐι ίΐΐθ ίβ,βΐΒ : βνβη βο βρβΐΕίν Τ 
ΙιπιΊ^ ίΓΕίπ (Ά άβΙϊΐίΙιΙίΊΙι ίΐΐθ θίι« ο( Ιΐιβιι 
%\ΐΛί τν&Λ ίΐιβ θΙΰΓ^." Τΐιβ ΟΓεεϊβ ιιβιιαίΐ; 
ιηίχυ<1 ώβιη ϊη ίΗβ ρτηροιΐϊηιι οί ίΐιτββ 
Ρ&γΙ;β ο£ νΐηθ ίο Ιίνο οί «(ιΙργ; Ιιτιί ΙιΙιβ 
ροβϊ ΙΙϋθίοιΙ ΓΒΒοιηιηρη<ΐ3 οηβ ρατύ οί ηΐιιβ ι 

Ιο ϊΚτβϋ οί Τ¥3(,ΡΓ. Τ1ΐ6 Ιβ,ΙΕΓ ΟΓβΒ^Β, Μ " 

Ιβο^εί ίΐιε βίεπι Ηΐιηρίίοϊΐί οί ΐΐΐθ ηΐΗΐϊο ρ 
οίαϊιηειΐ ΐΐιαΐ Ιΐιίβ τιοιιΜ 1)(ί ιηυτβ βαϋαϋΐε » 

& ΐΐΓίηΙί ίοΓ 1ί8ΐΐ(!8 ί!ι&ιι ίοΓ Ι^Ε880Ν Ι,χνίΙ 411. ΟρΙ,ϊπιιαΙ•. 
412. άνήγμοι", Ανήχβη»• Ιθη,Λ ί(ΐΓΐ 
ΗίΊ οιιΙ> ^ο ΙογΙΙι, Λτίνε, οηιτ}*. 
ε^«ι«. αοϊ, τά ριιρ, ίΐοΐιΐνΐ. 

4τΓ4.ρχΐιΐ, ίττάρξ», ίττήρξα, ίΐΓήργ(Λ01, 
νΟΟΑΒυΐ-ΑΒΥ 

ίττήρχΒην' Ι.Ε880Ν Ι,ΧνίΙ [413-414 

*Ηώ$, Ήόο$, η Εθ8, ^οάάβδδ ο£ {λολιτή, ης, η άαηοβ, 8θη§, δίη^η^, 

(1&τ?7η, ά&τ?7η. 1ΐ7πιη(ίη^), ά&ηοΐη^. 

<κμ€νο$, η, ον ££ΐνθΓ9,1)1θ, \7β1οοιηβ. νωμά-«, νωμ,ήσω*, Ινώμ,ησα (ϋδίήΐίυίβ, 

κατοι-δίέ-ω, κατα^σω, κατ^Βϋσα, (κατ- αρροΓίίοη, Ιιαικίΐβ β&δίΐ^, 1>Γ£ΐη- 

4δϋν), καταδ48ϋκα, καταδ48υμαι^, (ΙίδΙι. 

κατ€δύ0ην* §ο (1ο^?νΊΐ, δίηΐί;, δβί, οΰρος, ου, 6 1).Γββζβ, τν^ίικί. 

(Ιίνβ. ιταιήων, όνος, 6 ραββ,η, δοη§ ο£ ρΓΟ,ίββ. 

κν^ψαβ, αος, το άο,Γ^ηθδβ, ηί^ΐιΐ;, ΐΓαν-η|ΐ^ριο$, η, ον 3,11 ά^γ Ιοη^. 

§1οοιη. ^ο8ο-δάκτυλθ8, ον ΓΟδγ-βη^βΓβά. 

κοιμά-ω (ς/*. κ€Ϊμαι), κοιμήσ-ω^, ίκο(- τ^ριτω (τ€ρΐΓ-, ταριτ-, τραιτ-), τίρψω* 

μησα, Ικοιμήθην (Ιαΐΐ Ιο) δίβερ, (τ4ρψομ.αι), {τ€ρψα^ (Ιτιρψάμην), 

8ΐυιηΙ)βΓ, Ιίβ άο^ίτη. Ιτ^ρψΟην (Ιτάρψθην, ίτάριτην) 

μΑΐΓ-ω, μΑψω*, «Ιμ^λψα^ δίη^, (Ιαηββ, ρΐβαδβ, άϋΐί^ΐιΐ), δαϋδί ^, 83,1)6, 

Ιιγιηιι, οΐιαηΐ;. ο1ΐ3Γΐη, Γβ]θίοβ. 

ϋβΓίναίίνβδ : οβπίΘίβΓ^ ; τΗούο-άθΐκίΓοιι ; (1αοί;7ΐ(ίο), ρίβΓΟ- 
άο,αίγΐ ; ίβΓρδί-οΙιοΓβαη. 

413. Εβαά αηά ίΓαηβΙαΙ^θ. 

ΙΗα(1, φΊ-479 

νώμησαν δ' αρα ττασιρ έτταρξάμβνοι Βεττάβσσιν^ 471 

οί δε ττανημβρωι μοΧττ^ θβορ ίΧάσκοντο^ 

καΧον αεβοντ&ζ τταιηονα^ κούροι ^ Αχαιών^ 

μέΧτΓοντ&ί ίκάβρ^ον • ό δε φρβνα τβρττβτ ακούων. 

ημος δ' ηβΧίΟζ κατβΒυ καΐ βττΐ κν€φα<ζ ^Χθβν^ 475 

δ^ τότ€ κοίμήσαρτο τταρα ττρνμνήσία νηόζ. ^' • 

ημοζ δ' ηριη€ν€ία φάνη ροΒο8άκτυΧο<ζ Ήώ9, 

καΐ τότ €7Γ€ΐτ άνα^οντο μετά στρατον βνρνν ^Αχαιών 

τοίσυν δ* ΐκμ^νον ονρον Ϊ€ί ίκάβρηοζ ^ ΑττόΧΧωρ. 

414. 471. ΐΓ€Μ-ιν : 995. — δ€ΐΓά€0'σιν : 1005. — ΙΐΓαρ{άμ.€νοι ΓοίβΓβ ίο Ιΐΐθ 
1)β^ηιιίιι§ ο£ ϋιβίτ Γβ1ί^οιΐ8 οβΓβιηοηγ, \ν1ιίο1ι λνο,δ ριτίοπηβά ίη ί;1ιί8 ο&ββ 
1)γ βοΛΪί ο£ ίΐιοδβ ρΓΘδβηί ροαΓίη^ α, £β\ν άΓορβ ο£ \7ίιΐ(ί £Γθΐη 1ιΐ8 οαρ 3,3 α 
1ίΙ>8,1;ίοη 1)β£θΓθ ίΐΐθ άήηΐίίη^ 1)β§3,η. ΤΙιβ 1ίΙ)3ΐ)ί()η οοΓΓββροηάίίά ίο ίΐιβ 
*' (Ιήηΐί οδβΓίη^δ " ο£ 1;1ιβ 0\ά ΎαβίΆτηβτιΙ. " Ιη ϋιο 1ιο1)γ ρΙβτΟθ δΐιαϋ ϋιου 
βαυδβ Ιΐιβ δΙίΓοιι^ ^ηβ ίο 1)β ροιίΓβίΙ υηίο ^β11ον^,11 £ογ λ άήηΐί οίίβπη^^." 
ΤΙιβ "^ΟΓβΙιίρρΘΓδ ίΐιιΐδ 8ΐιαΓ€(1 ίΙιβίΓ £οοά £111(1 ίΐηιιΐί (οοιηιηυηίοη) "^Ηΐι 
ίΙιβίΓ §ρά. ΑοοοΓίΙίη^ ίο ρΓίιηΙϋνΘ 1(1(;α8, ίΗοδβ \ν1ιο βαί ο£ ίΐιβ 83ΐηβ 1θ3£ 
αηά άήη^ ο£ ίΐιβ δ&ιηβ ουρ 1)βοοιηβ ο£ ίΐιο βαιηβ βϋδΐι αικί 1)1ουά \^1ΐ6η ίΐιβ 

175 415^16] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ίοοά 18 8,8δίιηίΐ£ΐ1}6ά ίηίο ϋιβίτ 1)θ(ϋβ8. ΤΜ8 ι^οιιΐά ίΐιπβ 68ί8>1)1ί8ΐι &ηά 
ιη&1ηΐ£ΐΐη 1;1ιβ βίΓοη^βδί ροδδίΒΙβ Βοηά Ι^βί^βθΐι 1;1ιβ άίνίηίί^ ίΐηά Ιιίβ 
ΐ¥θΓ8ΐιΐρρβΓ8. " Τΐιβ οιιρ οί 1)1β88ίη^ \7ΐιίο1ι γ^Θ 1)1β88, Ϊ8 ϋ ηοΐ; α βοιηιηυηΐοη 
οί ϋιβ 1)1οο(1 οί Οΐιτΐδί ? Τΐιβ 1)Γβίΐά \7ΐιΐο1ι Υίβ \)τβ3,1ί, 18 ϋ ηοΐ; β, οοιηιηιιιιίοη 
οί Ιίΐιβ 1)οά7 οί 01ΐΓί8ΐ;? βββίη^ Ιΐΐίΐΐ) \7β, \ν1ιο ο,γθ πΐίΐηγ, ο,Γβ οηβ 1)Γβίκ1, οηβ 
\)θάγ] £θΓ Υίβ 8,11 ρ&Γ^α^β οί ίΐιβ οηβ \)τβΒ.ά,'* " Βηΐι Ι 8217 ίΗαί ίΐΐθ ίΐιίη^δ 
\7ΐιίο1ι ίΐιβ ΙιβαίΙιβη βαοΓίβοβ, ϋα,βγ β&οΓίβοβ ίο άβνίΐδ, &η(1 ηοί ίο Οοά : άπα 
Ι ^οπΜ ηοί ϋιαί γβ δΙιοαΙά Ιχα-νβ οοιηιηιιηίοη ι/νΐίΐι άβνίΐδ." 

472. ΐλολιτη : 1005, ΐνίΐΗ 8οη^ αηά άαηαβ. 8ίη§ίη^ Ιια,β δίτνα^β 1)ββη 
1οο^:β(1 ιιροη &8 α 8ΐιΗ&1)1θ ίοΓίη οί βχρΓβδβίοη ίοΓ ρ1θ»8ίη§ 3, (ϋνίηίίγ. 
ϋ&ηοΐη^ αίδο ΐ¥8,8 Ιοη^ οοηδίάθΓβά 3, ίοηη οί Γβΐί^οιίδ βχβΓοΐδβ, &ηά ίδ 
βϋΐΐ ίουηά αβ δΐιοΐι αιηοη^ πΐίΐηγ δανα^β ΐΓίΙ)βδ. " Ιίβί ϋιβ οΗΠάΓβη οί 
Ζίοη 1)β ΐογίυΐ ίη ίΙΐΘίΓ Ιίίη^. Ιίβί; ΐΗθίη ρΓίΐίδΘ 1ιΪ8 ηα,ιηβ ίη ίΐιβ ά&ηββ : 
Ιβί ίΐιβιη δίη^ ρΓ&ίδβδ ιιηίο Μιη \ν^Η1ι ίΐιβ ίίπι}?Γθ1 αιιά ΙΗθ Κ&Γρ." " Αηά 
ϋίΐνίά άο,ηοβίΐ 1)βίθΓβ ^Θ110Vίι11 \νϋ1ι 3,11 Ιιίβ ιηί^ΐιΐ;." 

473. Ίταιήονα : 1012 (ιταιω, 8{ΓΊΙ:β) : οη^ηαΠγ ίΐη βρϋΙΐΘΐ; οί ΑροΙΙο, 
ίΙΐΘ " δίή^βΓ^" " 1)βα1;βΓ," " Γ»ρρβΓ," -νν^ΐιο Ιιβ&ΐδ λ^γ Ιιίδ πΐ3,^6 δίτοΐίβ. 
ΤΗθη ίΙΐΘ δοη^ Ιιανίη^ ίΐιίδ ^νοΓά 8,8 α ΓβίΓαίη ; οί. " Τβ Όβηιη," α Ιιγπιη 
οί ϋιαηΐίδ^ίνίη^, \7ΐιίο1ι ίδ & ^τρβ οί δοη§ δο ηατηβά ίΓΟΠΐ ϋδ ορβηΐη^ 
\νοΓάδ : " Τβ 1)βηπι Ιαηάαιηιΐδ." 

474. μέλΐΓοντ€$ ρ€κάρ€ρΎον : ρΓαΊβΊηρ Ιΐιβ /Γββ-ίοονΙ'βΓ ιήίΗ 8οηρ αηά 
άαηϋβ^ ίΙΐΆΪ ίδ, δίη^ίη^ ά δοη^ οί \7Ηίο1ι ΑροΙΙο ^3,δ ΐΗβ ίΐιβιηβ, ρΓαΐδΐη^ 
ΑροΙΙο ίη δοη^ αηά άαηοβ, ίΚβ ηιοδί ίιηροΓίαηί; ρβ,Γί; 1)βίη§ Ιΐιβ άβ,ηοβ. 
Τΐιβ §οά οαη 1ιβ3Γ ΐΚβ δοη^ αηά δββ ΐΗβ άαηοβ, αΐίΐιοιι^ΐι 1ιβ ίβ ί&Γ 8,\ν&7 
ίη Ιΐιβ Ιαηά οί ίΐιβ Είΐιίορίαηδ (νβ. 424). — ψρ^να: 1014. 

477. ^ο8οδάκτυλο$ : ίΐιβ οΐά (τΓββΙίδ Ηαά οΙ)8βΓνβά ίΐιβ 1οη§ δίΓβαιηβΓδ οί 
ίΐιβ Ιί^Ηΐ οί βίΐΓΐ 7 άα^Λ^η, αηά Ιΐκ^ίι- ηβνοΓ ίαί1ίη§ ίαηο^ Ιιαά ρίοίητβά Ιΐιβιη 
αβ ϋιβ Γθδ7 βη^βΓδ οί α 1)βαιιίίίη1 §Όάάβ88. 

Ι.Ε880Ν Ι,ΧνΠΙ 

Ιι.ΐΛΐ), 480-4Η9 

416. ΟρίίοηαΙ : 

416. νΟΟΑΒυΐ-ΑΡΥ 

ανιμος, ου, 6 ^ίηά, 1)γο('ζο. ^9^^•> ο.τος, τό 1)βαιη, ρΓορ, δπρροΓΐ;. 

8ια-ΐΓρήσσω (ττρηκ-), διαπρήξω, δι^- ήΐΓ€ΐρος, ου, η (ηιαίη)ΐαηά, οοηΐί- 

Ίτρηξα, διαίΓ^ΊΓρηγα•!•, διαττίπρη- ικ'ΐιί. 

γμιαιΊ", δΐ€•ΐΓρήχθηνΊ• ι;() ίΚ'ΓΟίί.χ, θ^ω (θ€υ-, θ€ρ-), θ€ύ(Γομιαι ηιη, δρββά. 

ραδδ 11ΐΓ()η<;1ι, ίΓαν('Γ8(', αοίίοηι- Ιάχω (ριραχ-, ριραχ€-), Ιαχα δΐιουί, 

ρΐίδΐι, ραδδ ονβΓ. 1ΐ()\ν1, ΓοαΓ. 

176 ΕΕ880Ν ΙτΧνίΠ [417-418 

κύμα, ατοζ, τ6 ν&νβ, 1)ί11ον. ιτρήΟ-ω, ιτρήσ-ω, Ιιτρησα 1)1οΐ¥, 1)ΐΐΓη, 

λ€νκ09, ή, όν ΥίΥΛΙβ, βΐιίηίη^. ίηβ&1;6. 

μέσΌ«, η, ον ιηίάάΐβ, ιηίάδΐ, ιηβάίπιη. <Γκ£8-ναμαι ββαϋβΓ, άίβρβΓββ. 

ΐΓ€τάνννμι* (τΓίτα-, ιττα-), ΐΓ€τάσ•ω*, (ΓΤ€Ϊρα, η^, η οιι^-ΐΛΓαίΘΓ, βίβΐη. 

Ιιτ^α(Γ(<Γ)α, ΊΓ^ηταμαι, ΙΐΓ€τά(τθην τα-νΰ-ω (^/οτ τν-νυ-«, 597-598), τα- 

8Ϊτβ1ο1ι, βρΓβαά (ουί), ιιηίιΐΓΐ, βχ- νύσ-ω, ίτάννσ'(σ)α, τ€τάνυοΊΜΜ, 

ραηά. . Ιτανύσθην βΙγθΙιοΙι, ρΐ&οβ αίοη^. 

Πηλ€ΰ$, ηο^, ο Ρβίβΐΐδ. . νψοΰ Ηΐ^ΐΐ. 

ΐΓ0ρ-φΰρ€09, η, ον ά&Γΐί, ΡϋΚΡί,Ε, νιο- ψάμαθος, ου, η 83,ηά (ο£ Ιΐιβ 1)β&ο1ι), '^ 

Ιβί, ^Ιίδίβηίη^. άιιηβ. 

ΟβΓίν&ίίνββ: αηβιηοηΘ; ροΓρΙι^Γ^. 

417. ββ&ά αηά ίΓαηβίΒ,^β : 

ΙΗαά, 4^0-489 

οι δ* ίστορ στήσαντ ανά θ* ιστία \ζυκίι ττ έτασσαν • 480 

Ιν δ* άν€μο<ζ ττρησεν μέσον Ιστίον^ άμφΐ Βέ κύμα 
στβίρτ) ΤΓορφνρβον μ^ηάΧ ϊαχβ νηο^ Ιούση^ • 
η δ* €θ€€ν κατά κύμα Βιαττρήσσουσα κβΧβυθον, 
αύταρ έττβί ρ* ΐκοντο κατά στρατον βύρύν ^Κγαιων^ 
νηα μ^ν οι ηβ μέΧαιναν έττ ήττείροιο βρυσσαν 485 

^ύψοΰ €7γΙ ψαμάθοι<ζ^ υττο δ' έρματα μακρά τάνυσσαν^ 
αύτοΙ δ* βσκίΒναντο κατά κΧισία^ τ€ νέα^ τ€. 

αύτάρ 6 μήνΐ€ νηυσΐ τταρήμβνο^ζ ώκυττόροισιν 
Βιο'γενηζ ΤΙηΧήος υίά:, ττοδας ώκύζ ^ΑχιλΧενς, 489 

418. 478. κατά : ονβτ α(/αίη8ΐ, οβ",-- 

480. άνά: 1048-1049. 

481. μ^σον 1<Γτ(ον : (}ΐ€ τηιάάΐβ ο/ ίΤιβ 8αίΙ. ΤΗθ ΙΙοιηβΓΐο δΐιίρ 1ΐ3.ά Βαΐ) 
οηθ. — ίν, &μιφ( : 1048-1049. 

482. στ€(ρ^ : 1009. — νη05 (οΰσ-η$ : 979 : 1 ; 994, ίη ίΐιβ 1;Γ8,η8ϋίοηα1 
δία^β 1)β1;ΐ¥ββη ίΐιβ άβρβηάβηί ^βηίΐίνθ (ίη ΐΗίδ οιΐδβ ίΐιβ ^βηίίίνβ ο£ 
ροδδβδδίοη) &η(1 1;1ιβ ^βηίΜνβ 8,1)δθ1α1;β. — ΐΓορψύρ€ον : & ■^β11-^:ηο^πι οΙι&γ- 
Λοίβπδϋο οί τη&Ίΐγ 1;Γορίθ8,Ί αηά δαΙ)ί;Γορίο»1 ^3,ΙθΓδ. 

483. κΛ€υθον: 1012. 

485-486. 01)8βΓνβ 1;1ιβ τΐιγιηβ 3,1; 1;1ιβ βηθ οί Ιΐιοδθ νβΓβββ. 

486. ίητό: 1048-1049. 

489. ν1ό$ : 1173, ηο1;β. ΤΗΐδ νβΓδβ ίδ ιηβΓβΙ^ ϋχρΐ£ΐιΐ8τ1οΐ7 &η(1 άβδοπρ- 

177 Ν. 419-421] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ ϋνβ ο£ 1;]ιβ 6 ίη νβ. 488. Τΐιβ ροβί 1)Γίη§8 αβ Βειο^ £ογ α ιηοιηβηΐ; Ληά Ιβίβ 
118 θ3.1ο1ι ίΐηοϋιβΓ ^ΙίιηρδΘ οί Αοΐιίΐΐθδ ΐη Ιιίβ δαίΐβη ττΓ&ίΙι, 1)β£θΓβ Ιβ&νίη^ 
Μιη £θΓ & Ιοη^ ρβποά. Υίβ Ιιανβ £ΐη ίηίίιηαϋοη ίη ίΐιβββ αηά ίΐιβ ϋιτββ 
£ο11οτγίη^ νβΓ8β8 1;1ΐ3,1; ββνβΓΟ,Ι 1)£ΐ1;ί1β8 Άηά 3,88βπιΙ)1ίθ8 ίοο^: ρΐβ/ββ άυήη^ 
ίΐιΐδ ίηοχϊϋνίΐ;^ ο£ ίΐιβ Ιβ&άίη^ ο1ΐ£ΐΓ3.οί;θΓ ο£ ίΐιβ ροβπι, 1)αί; \ν^ίί;1ι τγΐι&ΐ; βαο- 
0688 ΐ¥θ £ΐΓβ ^νβη ηο ίηΐίιηαΐίοιι Ιιθγθ. 419. ΟρΗοηαΙ: 420. Ο]880Ν Ι.ΧΙΧ 

Ιι,ΐΑΟ, 490-499 νΟΟΑΒυ Ι.ΑΚΥ &κρο$, η^ ον δΙιαΓρ, Ηι^ΐι, ιι11;βΓ. 
&ρχ-ω, αρξω, ήρξα, ήργμαι*, ήρχθην* 

1)β^η, Ιβο,ίΐ, Γΐιΐβ, 1)β βΓ8ί. 
ατ€ρ, ΐΐήίΗ ρβη. 992, αραΗ, ΆΥ^Β,γ 

£Γ0Εη, \7Ϊί1ιου1;. 
αδθι ΙιβΓβ, ίΚβΓβ, ίη 1;1ιβ 83.ιηβ 

ρΐιιοβ. 

άϋτή, ^5, ή \)Άα\θτ€Τγ, ^ΆΤ-ΥίΥίΟΟ^, 

€νρν-οψ, οπός £8,Γ-ί]ιιιηάβΓίη^, ς/Ι 
νφιβρ€μ€της] (££ΐΓ-8ββίη^?). 

4ψ€τμή, ^5, ή οοιηιηο,ηά, 1)β1ιβ8ί, γθ- 
(^αβδί, ρΓΘδΟΓίρϋοη. 

ή^ρΐ09, η, ον βΆτΙγ (ίη Ιΐιβ πιΟΓηίη^), 
(οΐίΐίΐ ίη πιί8ί;?). 

κορυφή, ^5, η ρβαΐί, δαπιηιίΐ, ΟΓβδί;. Κρον(δη$, άο, 6 δοη ο£ ΟΓοηηβ, 

Ζβιιβ. 
κϋδι-άν€ΐρα /βηι, αά^\, ιη&η-βηηο- 

1)1ίη§, 1)Γίη^η§ ^Ιογ^ Ιο πιβη. 
λήθ-ω, ΊΐήίΗ ^βη,^ 984, βββαρβ Ιΐιβ 

ηο1;ίοβ, 1)β Ιιίάάβη ; τηίά. £θΓ§β1;. 
ΐΓθ04-ω, ποθήσ-ω^, Ι^θ€<Γα (4ΐΓΟθησα*), 

^βο,Γη, 1οη§ £θΓ (^^Ιιβ,Ι; 18 Ι&βίε- 

ίη^), (Ιβδίτβ, Ιαοίε, πιίββ. 
ΐΓθλυ-$€ΐρά$, άδθ9 πΐίΐηγ-Γίά^βίΙ, ΐΛτίΙιΙι 

πιαη 7 οΙίίΕδ. 
Ίτωλέ-ομιαι, ιτωλήσ-ομαι, ^ο, αΐίβηά, 

£Γβ(1ιιβη1;, οοπιβ, ΓβΙίηΓη. 
ψΟι-νύΟ-ω άβδίΓΟ^, ΐ¥8,8ΐ^ &^»7, ρίηβ, 

ρβΓίδΙι. ϋβΓίναϋνβδ : ίΐοΐΌ-ροΙίδ, -1)αί;(ίο), -οαΓροτιβ, -βροΓβ, -πίΘ^^&Ιγ; 
0θΓ7ρ}ια6ΐΐ8 ; Ι/βΛό, Ιθίΐι-αΐ, -ϋΓ^}^. 

421. Κβα,ά αηά ΐΓαηδΙαίβ : 

ιΐίαά, φο-φ9 

οντ€ ΤΓοτ βίζ αηορην ττωΧβσκετο κυΒιάναραν 400 

οίίτ€ 7Γ0Τ* €9 7Γθλ€/χοι/, άλλα φθίνύθεσκβ φίΧον κήρ 
ανθί μένων^ ττοθέεσκ^ δ* αυτήν τ€ τττόλβμόν τ€. 
άλλ' δτ€ Βή ρ έκ τοΖο ΒνωΒβκάτη 'γέν^τ ήώ»ζ^ 

178 ^ν ■ -^ /\ί ; / , ι ^ / ■■■. > ^ •.- 

Ι.Ε880Ν ΕΧΙΧ /^' [422 

καΐ τάτ€ 8η ττροζ "ΟΧνμτΓον ϊσαν θβοί αΐβν έόντ&ξ 
ττάντ&ξ αμα^ Ζβύζ δ' νΡΧ^• ®€τι^ δ* ου Χήθβτ βφετμβων 496 
τταώοζ €θΟ, άλλ' η η άνβΒύσβτο κύμα θαΧάσσης^ 
. ψρίη δ' ανββη μβηαν ούρανον ΟΰΧυμττόν Τ€. 
είρβν δ' βύρύοττα ϊίρονίΒην ατβρ ημβνον αΧΧων 
άκροτάττ) κορυφή τΓοΧνΒβιράΒο^ ΟύΧύμττοιο. 499 

422. 490. κϋδιάν€ΐραν : ϋιΪ8 βρΗΙιβΙ) ο£ ίΐιβ αβββιηΐ^ΐγ ΐΛΤΟπΙά ίιηρίγ & 
οοη8ί(1βΓ3,1)1β ίΓββάοιη οί άΐβουβδΐοη ο,ηά 3, ίβηάβηογ ίο^&Γά άβπιοοΓβ,ογ, 80 
ο1ΐίΐΓ&ο1βΓΪ8ίίο οί Ι&ΙβΓ ΟΓββοβ. — ΐΓωλ4σκ€το : ϋβΓΟ,ϋνθ, 900. 

492. &ϋτήν: β,Ι'ννβ,γΒ ο£ ί;1ΐΓθβ δ^Πο,Μββ (3,8 ιη&γ \)β 8ββη ίΓΟίη ί,Ιιβ 
1)Γθ8,ϋιίη^), αηά ιηιΐ8ΐ; ηοί Βθ οοηίοαηάβά "ννϋΐι αυτήν [αΰτό^, ι/, ό] 

Αο1ιΐ11β8 ι?78,8 & ^ββ,ί ή^ΜβΓ &ηά ίοαηίΐ 1ιΪ8 οΐιίβί άβΐί^ΐιί ίη Β&ΐϋβ, 
νΐιίοΐι ιπθ,ΐίβδ 1ιί8 βηίοΓΟβά ί(11βηβ88 ββρβοίο,ΙΙ^ ^αΐΐίιι^ ίο Μιη. 
491-492. ψΟιννθ€σκ€, ΐΓθθ4€σκ€ : ίίβΓδ,ϋνβ, 900. 

493. ίκ τοίο : "ίΓΟίη ΐΊιαί ιηο8ΐ; ίιηροΓίαηΙ; (ροίηΐ) ο£ Μπιβ)," νίζ., ίΐιβ ϋιηβ 
"ν^ΐιβη Αο1ιί11β8 γτίίΙκίΓβτν^ ίΓοιη ίΐιβ οοηβίοΐ; &ηά βηίΓβ8,1}β(1 1ιί8 ιηοίΙιβΓ 
1» οΙ)ί3,ΐη β&ΐίδί&οϋοη ίοΓ Ιιίιη ίΓοιη Ζβιιβ, ΓθίβΓτίη^ ίο ίΐιβ 1)β^ηιιίιι§ οί 
ίΐιβ "νπ'&ίΐι, ί1ΐ6 ά2^.^ οί ίΙΐΘ ς[α&ΓΓβ1, 8θ ίιηροΓί3,ηί ίοΓ ίΙΐΘ 3.οίίοη οί ίΐιβ 
βηίίτβ ΙΙίαά, 

495. Ιφ€τμ^ων : 984. — ήρχ€ : 8,8 ΙοΓά ίΐηά ιηο,βίΘΓ Ηθ Ιβά ίΗβ 1^8,7, ^ΜΙθ 
ίΙΐΘ ΐΛΓΟίηβη ίο11ί8 αηά 8,11 ίΐιβ οίΗβΓ (ϋνίηίίίβ8 οαιηβ ίΓΟορίη^ 8,ίίβΓ. 

497. οΰρανύν Ο^ίλνμιτόν τ€ : 1019. Ηβ8,νβη 18 Οίγιηρυδ, ίΐιβ 8ί8,ίΘ οί 
ίάβ&δ 8,ί ίΐι&ί ίίιηβ 1)βπι^ ίη α βυχ. ΟοιηραΓΘ ίΙΐΘ Ο. Τ. ίθ68,8 8,1)ουί 
^β110ν^,11, Ιίνίη^ οη δίηβ,ί, β,ηά ίη ΙΐΘδ,νβη, 1)βίη^ 8,ηί1ΐΓοροιηοΓρ1ιίο, ^θί 
οιηιιΐροίβηί, βίο. ΟΙ^ιηραβ ΐ¥8,8 8θ Ιιί^ΐι ίΗίΐί ΐί8 ίορ Γ68,ο1ιβ(1 8,1)ονβ ίΐΐθ 
οίουάδ ίο Ιιββ,νβη, ΐΛτΙΐΘΓβ ίη ίΐιβ 1)ή^1ιί 8,ηά δαηηγ 8^7 ^θγθ ίΐιβ ιη8,η8ίοη8 
οί ίΐιβ ^οάδ. Ηβ&νβη δ,ηά Οΐγπιριιβ βββιη ίο 1)β ιΐδβά ΗβΓβ, 8,8 βΙδβνΙιβΓΘ 
ίη ΗοιηβΓ, βγηοηγπιοιιβίγ, ι^ίίΐιοηί 8,117 νβΓγ οοιΐ8Ϊ8ίβιιί ρίοίιιτβ ίη ίΐιβ 
πιίηά οί ίΐιβ ροβί. Αρρβ,ΓβηίΙ^ ίΗθ β8,ΓΐίβΓ Ι^βΐίβί ίη & ρ1ΐ78ίο8,1 Μοιιηί 
Οίγιηρηδ 8,8 ίΐιβ 8,1)οάβ οί ίΐιβ §οά8 ΐ¥3,8 ρ888ίη^ ίΐιτοη^ΐι 8, 8ί8,§β ίη τ^ΐιίοΐι 
ίί 1^8,8 Γ3,ρίάΐ7 1)βοοιηίη^ ίάβ8,1ίζβά, ίο11ο\7ίη^ ρΓθίί^ ιηυοίι ίΚβ 88,ιη6 
οοιίΓδβ 3,8 ίΐΐθ Οΐιήδίίίΐη 1)β1ίβί ίη α Ιΐθβ,νβη &ηά 8, Ιιβίΐ, \ν1ιίο1ι νβΓβ οηοβ 
ίΐιου^ίί οί 8,8 νθΓγ Γββ,Ι ρΐαβββ. 

498. &λλ«ν: 992. 

499. κορυφή : 1009. Τΐιβ ρίοίηΓβ οί Ζβπδ βίίίίη^ 8,"ν78[7 οηί οη α 
Γβιηοίβ ρβα^ οί Οίγιηρηδ, 8,ρ8Γί ίΓοιη 3,11 ίΚβ τββί οί ίΐιβ ί8,ιηίΐ7, ίπιιηβ- 
άί&ίβΐ7 αίίβΓ ίΚβίτ ΓβίιίΓη Ηοιηβ ίΓΟίη 8, Ιοη^ ίήρ, 18 τν^βΐΐ (Ιγη-^πι. ΤΜδ ίβ 
&1)8θ1ιιί6ΐ7 β88βηίί8,1 ίοΓ ίΐιβ ίοΐίοτνίη^ δοβηβ ^ίίΐι Τΐιβίίβ, βίηοβ Ηβπι 

179 423-425] ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

νοπίά ηβνβΓ Ιιο,Ύβ ΜοΥίβά ϋ ίο ίαΐίβ ρΐαοβ, ηοΓ ^οιιΐά Τΐιβϋβ Ιΐδ,νβ 1)ββη 
ίοοίίδΐι βηοιι^ΐι Ιο Ιιανβ αϋβιηρίβίΐ ϋ ίη Ιιθγ ρΓβδβηοθ. ΡιιτΙΙιβΓίηοΓβ, αβ 
•ψτβ δΐιαίΐ 8θοη 8βθ, Ζβαβ Ηαά ίΐη ιιη1ΐ3,ρρ7 Ηοπιθ Ιίίβ, &ηά ρ6Γΐΐ3,ρ8 1ιβ Ιιαβ 
οοιηβ ΙιβΓβ ίο §βί 3, Ιίΐ^ίΐβ ρβ&οβ. 423. ΟρΗοηαΙ : ΙΕδδΟΝ Ι.ΧΧ 

Ιι,ΐΑϋ, 500-516 424. νοοΑΒυ ΙΛΡΥ 

&νθ€ρ€ών, ώνθ9, 6 1)68,Γά, οΐιίιι. κατα-ν€ύ-α>, καταν€ύσβ», κατένινσα, 

&ΐΓθ-€ΪΐΓον 8ρβ3,^ οαί, άβηγ, Γθίιΐδθ. κατανίνιυκα* ηοά (άο^η, 8,886ΐιΙ). 

έΐιττω (αφ-), &ψω^ (έΙψομοΜ.), ηψα, κράτος, €09, το ρογ^βΓ, ιηΐ^ΐιΐ), ηιΐβ, 

ήμμαι, ήφβην* ιυίΐϊι (/βη, 983, ίοηοΐι, νίοίιΟΓγ, δίΓΘΐι^Ιι, άοιηίηίοη. 

Ιο,γ ΙιοΜ οί, Ά^^ίο,οΐί, αϋ&οΐι. ν€φ€λ-η7€ρ^τα, δχ>^ 6 οΙουά-^ίΙιβΓβΓ, 

δ€{ιτ€ρό$, η, 6ν τίφί» (ϊι&τιά), Ιιιοΐί γ. ^Γαρρβά ίη οίοιιάδ. 

δ4ο9, δ4οδ (δ€ίου$), τό ίβδ,Γ, (ΙτΘαά, νημ€ρτήδ, €? ιιηβιτίη^, ίηιβ, ίηιΐΐι- 

ϋιηίάίΐγ. ίιιΐ, ΓβΙΐαΜβ, ίιιί&11ΐΙ)1β, ββΓί&ίιι. 

8€ντ€ρο$, η, ον 8θθοη(1, βηοοββάίη^, όφ^-λω ίηοΓβο,δβ, πΐίΐ^ηΐίγ, βχαϋ, 

ΙαίβΓ. 8\νβ11. 

€<ρομιαι (= Ιρ^ω) (€(ρ-, €(ρ€-), ιΐρήσο- <Γκαιό$, η^ 6ν Ιβίί (Καηά), υηΐυο^. 

μ.αι, 3,8ΐί, ίιιςηίΓί', ςιιβδίίίοιι, δββίί. τόφρα δο Ιοη^, ιηβ&ιι\ν^1ιί1β. 

{μ-φν-ω, Ιμφνσ-ω, Ιν^φϋσα (Ιν^φΰν) ύΐΓ-(σ•χομΛΐ (Ιχ-, ιτχ-, <Γχ*"> ζ/• ^••) 

ίμιι^φνκα ^ο\7 ϊηί;ο, οΐίιι^ νβργ νΐΓθ<Γχήσο|ΐαι, ύΐΓ€ΐΓχ^μην, νΐΓ^<Γχΐ}- 

οίοδβΐ^. μαι* ιιηθθΓΐίΐΙίΘ, ρΓΟίηίδθ, ο,δβυΓβ. 

ϋβΓίναίίνβδ : (1βχί6Γ-οιΐ8 ; (ΙβυΙίΘΓΟ-ηοιηγ, -ξ^τηγ ; αήδίο-, 
αηΐίο-, (Ιβιηο-, (Ιβιηοηο-, ^γηθο-, ρΐυίο-, ί1ιβο-0Γα07. 

425. Κθΐΐ(1 αηϋ. ^ΓαηδίΒ,ίθ : 

ΙΙίαά, 500-516 
καί ρα ττάροιθ* αύτοϊο καθβζβτο καϊ Χάβε γουνών 500 

σκαίτ}^ Βεζίτβρτ) δ* αρ' νττ ανθερεωνο^ ίΧονσα 
Χίσσομβνη ττροσβεητβ Αία Κρορίωνα ανακτά • 
" Ζευ ττατερ, εϊ ττοτβ Βη σε μετ άθανάτοισίν δνησα 
ή €7Γ€ΐ τ} β/ογω, τοδε μοι κρηηνον έβΧΒωρ ' 
τίμησαν μοι υίόν^ δς ώκυμορώτατο<ζ άΧΧων όΟΓ) 

67Γλ€Τ • ατάρ μιν νυν γβ αναξ ανΒρών * Α^αμβμνων 

180 Ι.Ε880Ν ΕΧΧ [426 

ήτίμησβν • ίΧώρ 'γαρ βχα ηβρα^^ αύτο9 αττούρα^. 

ά\\α συ ττέρ μιν τΐσον^ ΌΧύμτηβ μητίετα Ζβύ • 

τόφρα δ' €7γΙ Ύρώεσσί τίθα κράτο<ζ^ οφρ* αν ^Αγαιοϊ 

υίον €μον τίσωσιν^ οφέΧΧωσίν τ4 € τιμ^.^^ 610 

&(ζ φάτο • την δ* ου τι ττροσέφη νβφέλη^βρβτα Ζεϋζ^ 
άλλ' ακέων Βην ηστο, &€Τίς δ* ω9 ηψατο ^ούνων^ 
&ς βχβτ' εμττβφνυΐα^ καΐ βϊρβτο Ββύτβρον αντί^ ' 
" νημ^ρτΗ μβν Βη μοι ύττόσχβο και κατάνβνσον^ 
η ατΓΟβιΤΓ , βττει ου τοι βττι 0609, οφρ €υ €ΐοω, 615 

δσσον βγω μ€τά ττάσιν ατιμότατη θ€0<ζ €ΐμι.^^ 

426. 500. αύτοίο: 992. — ^ούνων: 983. 

501. <Γκαιη (χϋρΟ) δ€{ιτ€ρη (χ€ΐ'ρ() : 1005. 

503. Ζ€ΰ ιτάτ€ρ, ^ο ίηάϊοΆίβ Ιιίβ ρο,ίΓΐίίΓοΙίίΐΙ τογολ άί^ιιίΐ;^, ΏΐΒ,γ \)β ηββά 
\)γ αηγ οί ίΐιβ ^οάβ ογ πιβη, Άηά ίβ 80 βιηρίογβίΐ \)γ ΗβΓβ, βνβη, ι^ΐιβη βΙΐΘ 
νίδΐιβδ 1;ο οΙ)1;8<ίιι α βρβοίαΐ £»νοΓ. 

505. &λλων : £ΐΙ)ΐ3,1;ίν9,1 ^βηΗίνβ. 

505-507. τΐμησον, ήτΐμ.ησ€ν 3,Γβ 1)θ1;1ι βιηρίιαϋο, Άηά ίη 8ΐ;Γοη^ ορροδί- 
ϋοη 3,ηά οοηίίΓίΐδΙ). 01)8βΓνΘ 1ιο\7 ϋιβγ βοΐιο ίΐιβ ι^ΟΓάβ ίη ϋιβ ρρα^βΓ ο£ 
ΑοΜΙΙββ ^ο Ιιίβ ιηοΙΙιβΓ. νββ. 353, 356. 

508. μητ(€τα : οΐιοδβη (1β1ίΙ)βΓίΐ1β1 γ 1)7 ΤΗβΜδ αβ α άβΐίοαίβ 1)ί1> οί β3,1> 
ίβΓ^ : " ^011 £ΐΓβ 8θ \νί86." Αδ δΐιβ Γβηβ^δ ΗβΓ Γβς[ΐΐΘ8ΐ;, δΐιβ 1)Γίιι§8 ΐηίο 
§Γθ£ΐί;ΘΓ ρΓοιηίηβιι,οβ ίΐιβ ϋίΐββ οί Ζβιΐδ ίιΐ(ϋο£ΐ1ίιι§ Ιιίδ γ^δάοιη άπα ροι/νβΓ. 

509. τ(θ€ΐ : ίιηρΘΓ&ίίίνβ, ρναηί, 

510. τϊμη: 1005. 
512. γούνων: 983. 

512-513. ώ$ . . . ώ$ : α.<7 . . . 50. 81ιβ άβπιαηάδ α δΙίΓίοΙ) ^ββ ογ ηο, 

514. καταν€νσον : ηβ^3,ί;ίοη \73,δ ΐΓκϋοαΙβά Ι) γ ΙΙιβ αηοίβηΐι (χΓββΙίδ (άπα 
ΐ;1ιβ οιΐδ1;οιη δϋΐΐ ρΓβναίΙδ αιηοη^ 1;1ιθ ιηοάβΓη ΟΓββ^δ) Ι)^ £ΐιι υρ\7£ΐΓά 
χηοϋοη οί ίΐιβ Ηβ&ά, ι^ΐιίΐβ αίΒηηίΐϋοη 'νν&δ άβηοί;β(1 \>γ 3. άο^?νΊΐ\73.Γ(1 ηοά. 

515. €ΐΓΐ = ΙΐΓ€«Γτι: 1048-1050,2. — ιίττι δρ4ο$ : δοιηβ πιογθ βιιΜΙβ βαΐτ 
1«Γ7 οη 1;1ιβ ραιΊ οί Τΐιβίίδ, " γοα ο,γθ δο 1)Γ3,νϋ," 1)ΐι1; άβΐίοίοιίδ Ιιιιπιογ οη 
ΙΚβ ραΗ οί ίΐιβ ροβΐ, ^Ιιο 1ίηο\7δ 1;1ΐ3,ί; Ζβιΐδ 18 ίΐίΓΟ,ίά, αηά \\ι^\, ηοίΜη^ 
βίδβ 18 Ιιοΐάίιι^ Μιη 1)αο1ί. 

Το §β1) ίΙΐΘ ίτιΠ 1)θηθή1; οί 1;1ιίδ δοβηβ, ϋ ιηιΐδίι 1)θ ιιηάβΓδΙοοά ίΐι&ΐ; 
λΗΙιοιι^Ιι ΤΗβΜδ αάάΓΟδδβδ Ζβπδ »δ ττάτ^ρ (νδ. 503), ίΐιίδ ίδ χηβΓβΙγ αη Ηοη- 
ΟΓ&Γ^Γ ϋϋβ, ίο ίηάίθ3,1β Ηΐδ ιηο,ίβδίγ αηά δαρβήοΓ ρο\\ΓθΓ ίΐιηοιι^ 3,11 ίΐιβ ^οάδ 
8.11(1 πιβη. Αβ α πΐίΐίίίβΓ οί ία,οΐ, ΤΗβϋδ \\Γ3.δ αη ο1(1 βαπιβ οί Ζβιΐδ. 81ιβ 
πιπδΐ; 1ιβ Ιΐιοΐΐ^ΐιΐ; οί £ΐδ θΙβΓηαΙΙγ γοηη^ α,ηά 8ΐΐΓρ&88ίη5ΐ7 1)68,α1;ίίη1. 

181 427-428] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

81ιβ 8βΐ8 αΙ)οιιί ΗβΓ ίαβίί: ΐ¥ίί)1ι οοη8ΐιιηιη3,1;β βΐίίΐΐ αηά Ιοβί. 81ιβ άοββ 
ηοί άΐΛΓβΠ οη ί\χβ ^&^^ ίΐΐίΐΐ; Ζβιιβ \73,8 άββρίγ ίηάθΙ)ί;βά ίο ΗβΓ (νβ. 394 ΰ.), 
}:)\x^ ρ3,88β8 ίΐιίδ ονβΓ Ιί^ΐιΐΐγ γ^1;1ι αη €ΐ 7γοτ€ (νβ. 503). ΗβΓ Γββ,ΐΐζαϋοη 
οί ίήβ ιηαδουΙίηΘ ι^βειίίηβδδβδ, αηά ΚβΓ αΐ^ίΐϋγ ^ο ίητη 1;1ΐθΐη ίο ΗβΓ 
ο\ντι αοοοιιηί, 3,γθ ^οοά, 3,8 Ϊ8 1)β8ί δββη \)γ Ιιθγ οΙιοίοΘ ο£ βρίίΐιβίβ ίη 
ίΐάάΓβδδίιι^ Ζβυδ. ΡίΓδί• ο£ αΐΐ, 3,8 Υίβ Ιιανβ δββη, 1ιβ ίδ πάτερ, £ΐδ βαρΓβπΐΘ 
γπΙθγ Άηά £ΐΓΐ)ϋβΓ ο£ ίΐιβ ίαίβδ οί 3.11. Ιη 508 βΙΐΘ β,άάΓβδδββ Μπι £ΐ8 
μητίετα, &ηά ΙαίβΓ δΐιβ 83-78 ου τοι Ιττι δ€θ9. Τΐιβ ιηοάβΓη θςαίνβ,ίβηίβ 
ΐ¥ου1(1 1)β "γοιι 3τΓ6 8θ τνίδβ ... 7011 3,Γβ δο 1)Γ3νβ." Αηά δίηοβ 1ιβ 18 
80 γ^δβ 3τη(1 βο 1)Γ3,νβ, 1ιβ ΐ¥οα1(1 άο αητίΜη^ £ογ Ιιθγ ίί 1ιβ Ιονβά ΙιβΓ. 
515-516 ΐδ ρΓ3,ο1;ίθ3,1ΐ7 α οΐΐίΐΐίβη^β : " Όοη*ί άο ϋ ί£ γοα άοη'ί "ν^αηί ίο, 
&ηά ίΐιβη Ι δΐιαίΐ Ι^ηοιγ ίΐιαί 70α άοη*ί ο&γθ £ογ πιθ." 81ιβ ρΓθΙ)3.1)ΐ7 πδβά α 
ρίίβοιΐδΐ7 ίβ3Γ£ιι1 νοίοΘ £θΓ ίΐιίδ ΐ3,δί ρίβα, 3,ηά ο£ οοιιτδβ ίΗβΓβ ίβ ηοίΜη§ 
1θ£ί £θΓ Ζβιΐδ 1)αί ηηοοικϋίίοη&Ι δΐΐΓτβηθβΓ. 

Ιί 18 3, ρ3,ΓίίθΙΐΐ3Γΐ7 βπβ ίοΐΐοΐΐ θ£ ίΐΐβ ροβί \7ΐΐθΓβ 1ΐΘ ΓβρΓβδβηίβ ΖβΤΙδ 8.8 

δίίίίη^ £θΓ 3τ Ιοη^ ίίπΐΘ ίη οοηίβιηρΐ3.ίίνβ δίίβηοβ (νδ. 512), ^ΜΙθ Τΐιβίίβ 
ρΓ8.ίίΐΘ8 οη, 3τηά ίη νδ. 515 \7ΐιβΓΘ δΐιβ 63,7δ, " Υοα 3,γ6 ηοί &£Γ&ίά ο£ 8.η7 
ίΐιΐη^." Αβ 3. ιηαίίβΓ ο£ £3,οί, ίί ίδ £β3Γ β,ηά ηοίΜη^ βίββ νΜοΙι ίβ ίΓθΐΐΙ)1ίη§ 
ίΐιβ £3.ί1ιβΓ ο£ §οάδ 3,ηά ιηβη. Ηβ ίδ 3.£Γαίά ο£ Ιιίδ ο^πι ^ή£β, &ηά τν^Η&ί βΐιβ 
^ί11 δ37 ^Ιιβη δΗβ βηάβ οιιί. Ιί \7οηΜ 1)θ 1)βδίάβ ίΐιβ (ΐπββίίοη ίο &8ΐε 
τν^ΙιβίΙΐθΓ ΤΗβίίδ ΙίηβίΛΓ ίΜβ ίη νδ. 515, βίηββ βΐιβ ίδ οοηδθίοπ8ΐ7 β3.ίίβΓίη§ 
Ζβαδ, 3,ηά ηββά ηοί 1)6 ΗβΜ ίο α βίποί &οοοιιηίαΙ)ί11ί7 ίοΓ αΙ)8θ1τιί6 
ίταίΜηΙηββδ. 

Ι.Ε880Ν Ι.ΧΧΙ 

ΙΙ.ΙΑΟ, 517-527 

427. ΟρίίοηαΙ : 

428. νοθΑΒυι.ΑΡΥ 

&ΐΓατηλό$, η, όν ά606ίί£α1, £3ΐδ6. μ€|λ^ημαι* (μ^μβλιμαι), Ιμ€λήθην* 

&ΐΓθ-σ'Τ€(χω (στ€ΐχ-, στιχ-), άττίστι- 1)θ 3. οοηοβΓη, 1)β 3. οβ,ΓΘ. 

χον (1βρ3Γί, δίβρ οβ, ιη3Γθ1ι 3,\ν3,7• ν€ΐκ<ω (ν€ΐκ€<Γ-), ν€ΐκ4σ(σ)β», Ινι(- 

ά-τ€λ€ύτητο8, η, ον αηβ,οοοηιρίίδΐιβίΐ. κ€σ•(σ)α δίΓα^^Ιβ, οοηίβηά, Γβνίΐβ, 

Ιρ^θ-ω νβχ, βηΓ3.^β, ίβαδβ, ίοΓΠίβηί. (|ΐΐ3ΓΓβ1, β^Ηί. 

ΙχΟο-8οΐΓ^-ω, ήχΟοδόιτησα βη§3,§β ίη όχθ^-ω, ώχθησα 1)β νβχβά, 1)β άίβ- 

1ΐ08ίί1ίί7 ^ίίΐι, 1>β 1ΐ3,ίβ£υ1. ρΐββ,δβά, 1>β ι^οΓΓίβίΙ. 

Κ€ψαλή, ^9, η Ιιβαά. ΐΓαλιν-άγρ€τοδ, η, ον Γβνοθ3.1)1β, ίο 1)β 

λο(γιο$, η, ον άΓβ3.θ£ιι1, β,οοπΓδθά, ί^Ι^βη \>Β.ο]ί, 

ΗοιτίΒΙβ, η3.δί7, θβ3.(1ΐ7. τίκμωρ ηαιΐ. ίικίί^αΐ., δηΓ6ί7, ρίθοί^θ, 

μ^λω (μ€λ-, |Μλ€-), μιλήσω, μέμηλα, δί^, ^θ3.1, Ιίηιίί. 

182 Ι.Ε880Ν Ι,ΧΧΙ [429-430 

ϋβΓίναίίνΘδ : α-θ6ρ1ια1ίο, οβρ^αΐ-αΐ^ίζα, ο), οβρίι&ΐο-ροά, 
Βυ-06ρ1ια1υ8, ιηΘ5&-€6ρ1ια1ου8. 

429. Κβαά αηά ίΓαηδΙαίθ : 

' ΙΙίαά, 517-627 

την δέ μ€^* 6χθήσα<ζ ττροσβφη ν^φ^Κηηβρέτα Ζβύς ' 
" η Βη Χοίηια €ρη\ οτβ μ* βχθοΒοττήσαί €φήσ€ΐ<ζ 
γ1/[>7;, οτ αν μ βρευτ^σιν ον€ίθ€ΐοί^ €7Γ€€σσιν. 
ή δέ καΐ αΰτως μ* αΐβν €ν άθανάτοισι θβοίσιν 620 

ν€ΐ>Κ€ί^ κ'αί τ€ μβ,φησί μάχρ Ύρώβσσιν άρήη^ιν. 
άλλα συ μεν νυν αΐηι^ απόστί'χζ^ μή τι νοήστ) 
*Ή/3)7 • €μοΙ δβ κ€ ταύτα μβΧησβταϊ^ οφρα τέΚβσσω, 
βί δ* αγβ τοί κβφαΧ^ κατανενσομαι, οφρα ΤΓ^ΤΓαίθτβ • 
τοΰτο γάρ έξ έμβθεν γ^ μ€Τ άθανάτοισι μ&γιστον 626 

Τ€κμωρ • ου ηαρ βμον τταΧινάηρετον ούδ' ίητατηΧον 
ουδ* άτβΧβύτητον^ οτι κ€ν κβφαΧ^ Λταται/βυσω." 

430. 517. Ζβτΐ8 1¥3.8 ^νβΜγ νβχβά, ηοΐ; ο,ί Τ1ιβϋ8, Ι^ηίι λΙ Ιΐιβ δϋ)ΐια1)ίοη 
2Λ> Ηοιηβ, αηά ίΐιβ ΐηβνί1;ίΐΙ)ΐΘ βΙΟΓίη "^Ιιβη ΗβΓΟ, ήηάδ ουί. Ηβ ίβ βνί- 
(Ιβηϋγ ίη άθδραίτ ; £ογ 1ιβ ^^ίβΐιβδ ίο ^τΆΊή, ϋιβ τθί^υβδί ο£ Τΐιβϋδ, 1)ΐι1) ίβ 
αίΓθ,ίά ο£ τνΐιο,ί ΗβΓ3, \7ί11 δ£ΐ7. — ν€φ€ληγ€ρ^α : δββ ίΐιβ ηοίβ οη νδ. 397, § 386. 

518. λοΐγια 2ργα (τάδ' €σσ€ται) : " 3, ηίΐδΐ;^ ιηββδ." 

519. Ήρτ[| : 1007. — Ιπί€σ•σ•ιν : 1005. ΗβΓ&'β η^,ιηβ οοοηρίββ ϋιβ πιοδί 
ίιηροΓίαηΙ; ροδίίίοη ίη ίΐιβ νβΓδβ, 3.ηά ίη ίΐιβ ^ΟΓά ΟΓάβΓ, £18 Β,^ϊη ίη νβ. 523. 
Ζβυβ ίη Ηίδ αηχίοιίδ ίβΆτ ανοίάβ πιβηΜοηίη^ ΚβΓ ηβ,πιβ £ΐδ 1οη§ αβ ροβ8ί1)1β. 
81ιβ ίβ βνίάβηΐ;!^ πρρβΓΠίοδΙ; ίη Ιιίδ ϋιοη^ΐιΐδ, βνβη ί£ δΐιβ ίδ ηοί ίη Ιιίβ 
αΙΕβοίίοηδ. 

520. καΐ αΰτως: βνβη 08 ίί 13 (^ϊΐιονά, Β,ηγ £ιΐΓϋιβΓ ρΓονοοαίίοη). 
— ίν άθανάτοισι θ€θΐσιν : ίί αάάδ ^βΜγ ίο 1;1ιβ ίήίΐΐδ ο£ Ζβηβ ύι&ϊ ΗβΓ& 
ΐ¥£ΐδ αοοηβίοηιβά Ιο τβρΓΟίίοΙι Ιιίπι ίη ρηΙ)1ίο, " αηιοη^ ΐΗο οίΗβΓ ίηιπιΟΓίαΙ 
^οάδ," ίηδίβ&ά ο£ ΓβδβΓνίη^ ΗβΓ αάπιοηίΐίίοηβ £ογ ίϊιβ ιηοΓβ 8ηϋ&1)1β 
ρΓίνθΛ^ ο£ ϋιβ Ιιοπιβ. 

521. μ€ : 971. — μάχη : 1005 (1009). — Τρώ6<Γσιν : 99β. 

Τΐιβ ΙαίβΓ Ιταάίίίοη, \7ίϋι *ηιβ ίηβί^Ηΐ ίηίο £(ίπιίηίηβ ρβγοίιοΐοί^γ, ^αβ 
βΓΠΐΙ^ οοηνίηοβά 1;1ΐ3,1; ΗβΓίΐ τν^&β δο νίηάίοϋνο Ά^&ϊτίΒί Οιβ ΤΓ0]8τη8 
1)θθίΐη86 Άί & οοη1;θδί ο£ \>αΆ\ιίγ, Ραηδ ^άη ηοΐ λνίΐΐίιΐί^ ίο ίβΐΐ 8, Ιίβ ιιηά 
^νβ ΗβΓ ϋΐθ ρΓίζ(3, ίηβ1β3,(1 ο£ ίο ΑρΙίΓΟίϋίίϊ, ΙκίΓ Γίναί, ^Ηο ^8,8 δυΓρβ,ββ- 
"ΐδΐ7 1^β&ηϋ£ιι1 3,ηά Ιιβηοβ πιοδί) οοΓ(1ίιι11)Γ Ιιαίοιΐ 1)γ Ιιυη ΑρΙίΓοάϋβ, 1» 

183 ^4 -^/ 431-432] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

Γβτν^&τά Ρ&Π8 ίοΓ βΙιοΐΛΓπι^ βιιοΐι §οοά ίιιά^ιηβηΐ;, ^νβ Ιιίιη Ηβίβη, ϋιβ ιηοΒί 
1)β8,ΐΐϋίιι1 ΐΛΓΟίη&η ίη 1;1ιβ τν^ΟΓίά, ί,ο 1)β Ιιίβ ^ήίβ. Βιιΐ; αβ Ηβίβη ι^αβ οίτβ&άγ 
Ώϊ&ττϊβά ίο Μβηβίαιίδ, ΗβΓ βίορβιηβηΐ; τήΐιΐι Ρ&Γίβ ίο Ύτογ 1)γοιι§1ι1) οη ίΐιβ 
ΤΓοίο,η λ\''3.Γ, ιιηάβΓία^βη \)γ Ιΐιβ (τΓββΙίδ ίοΓ ίΐιβ ρατροδβ οί 1)Γίη^ιι§ ΙιβΓ 
Ιιοιηβ. 

Τΐιβ 8,1)]*βοί; ίβιτοΓ ο£ ίΐιβ ίαίΙιβΓ οί ^οάβ Άηά πιβη, \7ΐιο Γ&ΐβββ Ιιίδ νοίοβ 
&1ιηο8ΐ; ίο & \7ΐιΐιηρβΓ, 3,8 1ιβ ίβΠβ 1ιο^ 1ιβ ίβ ίιηροδβίΐ ιιροη ο,ί Κοιηβ, 18 
ΐηίβιΐίΐβά \)γ ίΐιβ ροβί ίο ρΓοάιιοβ α οοιηίο β£ίβοί;, &Ώ.ά ίΐιβ Γβπΐ3,πιάβΓ ο£ ίΐιβ 
ήΓ8ΐ; Βοοίί οί ϋιβ ΙΙίαά 18 ηοί ιηβΓβΙ^ οοιηίοαΐ 1)ΐι1) ΙικΙίοΓοαβ 2Λ, ίίιηββ. 
Τ1ιί8 18 οείΓβίαΙΙγ ι^ΟΓ^βά οιιί; 1)7 ίΐιβ ροβί, ηοί ιηβΓβΙγ »8 ίιιπιίβΐιΐη^ 8, 

ίοίΐ ίο Ιΐίδ 1ΐβΓΟβ8, Βΐΐΐ ί ΟΓ ίΐΐβ ρΐΙΓρ08β θ£ ρΓΟνίάίη^ α Γβ8ΐ; ίΟΓ Ιιίβ 1ΐβ&ΓβΓ8 &η(1 

α Ιιί^ΐιΐγ 8,οοβρ1;8,1)1β ν&Γΐθί^ ίΐίίβΓ Ιΐιβ Ιβηδβΐγ ίΓα^οαΙ 80βιιβ8 οί ίΐιβ ρΓβοβά- 
ίη^. Τ1ιί8 \ν1ιο1β ρ£ΐ883,§β, ι/νίί1ι ίΐιβ (ϋββΓθηοβ8 ΐη ίοηβ οί νοίοβ, ^βδίιΐΓβ, »η(1 
ιη&ηηβΓ, ^οαΐά ο£ίβΓ βδρβοίαΐ ορροΓίαηΗίβδ ίο ίΐιβ 1)8,γ(1 ΐη Γβοίίίη^ 1ιί8 νβΓ8β8. 
Ιί 8ββπΐ8 Ιι&ΓάΙγ οΜναίΓοαδ οί Ζβιΐ8 ίο άτ^^ οιιί ίΐιβ βΐίβίβίοη ίΓοηι ίΐιβ 
ίίΐιηίΐ^ ο1θ8βί ίοΓίΙιβ ίηβρβοίίοη οί Τΐιβίίδ, 1)ΐιί 1ιβ πιη8ί Γβιηονβ ίΐιβ 8υ8ρίβίοη, 
Ηίΐΐί βχρΓβδδβά 1)7 ΙιβΓ ίη ν8. 516, ίΐιαί 1ιβ άοβδ ηοί οίΐΓβ ίοΓ ΗβΓ. Τ1ιγοιι§1ι- 
οηί ίΐιίδ \7ΐιο1β δοβηβ 1ιβ ίΓβαίδ Τΐιβίίδ αδ ίΚοη^Η βΐιβ ι^βΓβ αη ίηηοοβηί 
Ιίίίΐβ §ίΓΐ, -ννΐιοηι Ηβ ίδ αηχίοαδ ίο ρΐβ&δβ, βνβη αί ίΐιβ βχρβηδβ οί Μδ ο^^ίι 
(ΙίδοοπιίοΓί. 8ο Ιιβ δ&^δ ίη Μδ Ιίίηάβδί ίοηβδ : " Υοη Ηπιτγ αίοη^ 1)αο}ζ: 
Ιιοηιβ, αηά Ι ^ί11 ίΐίίβηά ίο 3,11 ίΜδ. Οηΐγ ιηαΐ^β δΠΓβ ίΐιαί ΗβΓβ, άοβδη'ί 
8ββ 7οη." Ιί ^οηΜ 1ΐ3νβ ΟΓββ,ίβά 8» ιηοδί (ϋ83^ββ3,1)1β δοβηβ ίί ΗβΓ» Ιι&ά 
οαη^ΐιί ΙιβΓ. 

523. |ΐ€λήσ€ται : 973, 1. 

524. κ€φαλή : 1005. 

526. τ^κμωρ {Ιστίν) . — ΐΓαλινάγρ€τον (Ιστίν). 

527. καταν€ύσ'ω : αοήδί 8ΐιΙ)]πηοίίνβ. Ιί ίδ ίηίβΓβδίίη^ ίο οΙ)8βΓνβ ίΐι&ί 
ίΐιβ ηοά οί Ζβηδ Θ8ί3ΐ)1ί8ΐΐ€'8 Ιιΐδ τνοΓά 3δ ίΓηίΜαΙ αηά ίιτβνοο»1)1β, 
-νν^ΙιβΓβαδ Ιιβ ρΐαίηΐγ ίηίίπιαίθδ ίΐια,ί αη^ πιβΓβ ρΓοπιίββ οη Ιιίβ ρβ,Γί ηιί^ΐιί 1)β 
άβοβίίίηΐ αηά πιΐ^ΐιί 1)β 1)Γθ1νβιι 3,ί αη^ ίίηιβ, ίί ίί δο ρΐββ,ββά Ιιίιη. ΤΚίβ 
ί(1β3 ιη37 ^ο 1)3θ1ί ίο ίΚβ ρΓαοίίοβ \ν1ιίο1ι ίΐιβ ίπια^βδ οί ίΐιβ ^οάδ βοιηβίίιηβδ 
1ΐ3ά οί ηοάάίη^ 3 οοηίΐΓπΐ3ίίοη ίο δοηιβ οί ίΐιβ ρΓ37βΓδ οίίβΓβάίη ίΐιβίβιηρίβδ. 

Ι.Ε880Ν Ι.ΧΧΙΙ 

ΙΙ.ΙΑΟ, 528-535 

431. ΟρίίοηάΙ : 

432. νοοΑΒυΐ-ΑΚΥ 

αΐΎλή€ΐ$, €σσα, €ν 1)Γί^1ιί, δΐιίηίη^, &λ-λομ.αι, αλ^ομαι*, αλμην ίηιηρ, 
^1β&πι1η§;. 1β3ρ. ^ 

184 Ι.Ε880Ν Ι.ΧΧΙΙ [433-434 &-μβρόοαο$, η, ον &ιηΙ)Γ08ί3.1, ΐιηΐΏΟτ- 

ί&Ι, άίνΐηβ, άβειίΐιΐβδδ, Ιιβθ,νβηΐγ. 
άτΊτα^, έΐΓίΓΟσ-α, έίτναν 8.11, βηϋτβ, 

^Ιιοΐβ, &11 ίο^βΙ^ΙιβΓ. 
βαθν$, €ΐα, ν άββρ, ρΓοίοηηά. 
βουλιν-ω, Ρονλ€ύσω, Ιβούλ€νσα, βιβού- 

λ€νκα^, β€βονλ€νμ,αι^, έΡονλ€νθην* 

ρΐδ,η, οοαηββΐ, αάνίδβ, άβ1ΐΙ)βΓ8,ίΘ. 
Ειοττμήγω (τμιηγ-, τμαγ-), διατμ,ήξω^, 

δι4τμηξα (διέτμαγον), δΐ€τμ4ίγην 

ββρ&Γβ,ίβ, ραΓί, άίνΐάβ, ουί αραρί, 

βρΙΗ. 
ΙΒο$, €ος, τό 8ΕΑΤ, 8,1)οά6, 1ΐ8.1)ϋ8,ϋοη, 

Ηοιηβ. 
Ιλ-€λ(ζω'ΐ' (Ιλικ), 4λΛι(α, έλ€λ(χ6ην 

δΐιαί^β, Ι^ίτΐ, ί^δΐ, οοίΐ, ιη8,^:Θ 

1;ΓβιηΙ)1β, 1)Γ£ΐηάίδ1ι. Ιν-αντ(οβ, τ;, ον ορροδϋβ, ίαοίη^, 1)θ- 

ίοΓβ, Ιο Ώϊββί. 
ΙΐΓ-^ρχομ,αι (^ρχ-, Ιλθ-, Ιλινθ-, Ιλνθ-), 

Ιν€λ€ύσομαι, Ιπήλθον (έιτήλνθον), 

Ιιηλήλυθα (έιηιΛήλονθα) οοιηβ 

(υροη, ίο, ίοΑνατά), 2ΛΛ2ί,ο]ί, 
Ιιη-ρρώ-ομαι,Ιν€ρρωσάμην ΰθ\7 άο^Πΐ, 

ίαΐΐ άο\ν^η. 
κάρη, κρατός (κάρητος), τό 1ι6£μ1, 

ρβ&ΐί, δΐιπιπιϋ. 
κνάν€09, η, ον άο,τ)ί (1)1ιΐθ), 1)ΐ3,6ΐ^, 

άυδίίγ. 
ν€ν-ω, ν€ύ(Γω, Ιν€ν(Γα, νέν€νκα^ ηοά. 
όφρίς, υος, ι^ (β7β)1)Γθν. 
σ-φόδ, τ;, όν οηβ'δ ο^τη, ϋιβίτ (ο^τη). 
χα(τη, ης, ή Ιιο,ίτ, Ιοο^δ, ίΓβδδβδ, 

ΠΙΕΙΙΙβ. Οβην&ίίνΘδ : δ&ΗβηΙ;, 600, 603-604 ; Ι)3,1;1ΐ7-Μα8, -πιθΙ^γ^ ; ογ^η-ΐάβ. ί^< <». •. 'ΐ Γ•. ^ 433. Κβαά αη(1 Ι^ραηδίαΐβ : 

ΙΙίαά, 528-535 

^ ΛαΙ κυανβΎΐσίν έττ οφρνσί νβϋσβ Ι^ρονΙων • 
άμβρόσιαί δ' αρα χα^τα^ βττβρρώσαντο ανακτο^ 
κράτος άτΓ* αθανάτοίο^ μέ^αν δ' έΧβΧιξβν "^ΟΧνμττον, 

τώ 7* ί^? βον\€νσαντ€ Βιετμα^βν ' ή μεν €7Γ€ΐτα 
€& αλα αλτο βαθβΐαν άττ αΙ^Χηβντο^ Όλυ^ττου, 
Ζ€ν9 δέ ίον ττροζ 8ώμα, θβοί δ' α μα ττάντβ^: ανβσταν 
€ζ έδβωζ/, σφον ττατρσζ εναντίον • ούδβ Τ49 6τλ?; 1 
μβίναι €7Γ€ρχ^όμ€νον^ αλλ* ςιντίοί βσταν ατταντες. 630 686 528. η [^/Λί] : Ιιβ 8ρο1ν€, — όψρύσι : 1005. — νιΰσι Κρονΐον 434. 

524. 

529. χαΐται : 1ιβ \Γ0Γβ Ιοη^ ήο\ήη^ Ηθ,ιγ, Ιί^β ρήιηϋίνβ πιβη ίΐηά ^ν^ΓΟ- 
ιηβη, άιιβ ίο Γβϋ^οιίδ οοηββΓΥίΐϋδπι. 8ββ ηοίβ οη νβΓδβ 449, § 402. 

ΑοοοΓάίη^ Ιο αηοΐβηΐ; ΐ;Γ3,άΗίοη, Ρΐιίάίο,δ, ίΙΐΘ ^βαΐβδί ο£ Ογθθ^ δοιιΐρ- 
ίοΓδ, 1)3,δ6ά οη νδδ. 528-530 Ιιίδ οοηοβρϋοη ο£ Ζβυβ τυΜοΙι ίοαηά ϋβ βιη- 
1)οάίιηβιι1; ίη ίΐιβ ^βαίββΐ; αηά ιηοδί ίαιηοιίδ \70γ1£ ο£ 8x1 οί 1;1ιβ αηβίβηΐϊ 

185 434] ΠΟΜΕΗΙΟ ΟΕΕΕΚ ϊΓΟΓίά, Μβ βί&Ιϋε ο£ Ιΐιβ Οΐίΐηρίιη Ζθϋβ, ιαΛάβ οί ^«Ιά Άοά ϊνοτγ, οί οοΐο•• ' 
βαΙ Βίζθ, Λη<1 ΓβϋΙίοηβί! μ οηβ οί Ιΐιβ βκτθπ ^οιιιΙεΓί ι>£ Ιίιι^ Λΐιυιριι 
II ΐ¥&3 α »ϋΓΐ( <ι£ βιιοΐι ιηβΓνΕίοϋβ βΗ ΙΙιβ,Ι ϊΐ «μ οοιίΒΪάρπΜΐ α ιυί3(οι-Ιαιια ^ 
ίο »Ιΐβ ίϊϊΐΐιοιιΐ Ιι&γϊπβ Ηρρη ίΐ. ΤΙιβ ο&Ιπι ιπβ}6βΙ^ οί Ιΐιεββ ϊβη 
πιαΓίίβιΙ <ίοηΙΐΒ^ (ο Ιΐιε ρΐΐοϋάϊιι^ αοχίουβ ίβατ οί ΙΙϋΓΟ, ^115ι άϊβρίιι^β^.ΐ 
\ίγ 1]ιο ίΛίΛχΒτ οί £θιΐ3 αηιΐ ιη^η, Λνΐιίαΐι ^τββ ΕΐΙιηοβΙ α ςτοΐββςιιβ εβα» 
11 91117 ^^^ ^'^^'- ^^^ ν^^^ ίαΐεικίβιΐ βοιηβϊΐιϊιις οί ϊΐ^ι: Μηιΐ ϊα ιη»)αιιρ-Χ 
ϋΙρηριΐΒ ΐτβιηΐιΐβ αΐ Μβ ηοά, ω οη αηοΙΙιβΓ οοεοβίοη Ηβτα ηιαίΐββ ΟΙ^ιητ ■ 
ριΐΒ ΪΓΡΐηΙ>1ε \>γ 1>οιιιιοίη@; ΒΛί^Ιγ &1ϊθΐιΙ οη ΗβΓ ΙΙιγοιιρ. ΤΙιβ ρτ^ββιιοβ ο 
πιον-οιιιρηΐ8 οί άίνίηϊΐίββ οοιηηιοηΐ7 ιηικίε Ιΐιε ε3χ11ι ιιικί ιπουηίβϊιΐΗ Ιγειπ- ' 
Ιιΐβ, 08 πΐιβιι ΡοΒείάοπ, 11ι« ξοά οί 1\ι» ικό, Ίβ ραββία^ αίαη^ πϊϊΐι βπΙΗ 
ίυϋΐ3(«ρβ, Ιΐιβ ιαοιιηΙαίιΐ9 Ιτεπιΐιίειΐ, αη<1 Ιΐιβ ίοΓΒβΙβ, Ιιεηεαίΐι 1\ιβ ϊιηιηοΓίαΙ 
ϊοϋΐΒίβρβ οί Ιίιβ ^οά ΟΒ Ιιθ ηιονβά, " Απ<1 Μοκηί 8ϊπβί 'Λ'&β &1ίο^11ιβΓ 
υη α βιηαΐτβ, ΙιβοΕίνίΒί ^βI10Υα11 άββϋβηιΐι^ ιιροη ίΐ ϊη 6τβ : β,ώΛ 11ΐ6 βιηο^β 
ί1ιι?Γεοί &8οβιιιίΙβι1 ω Ιΐιρ βΓΟΟΪβ οί Β, ίϋΠϊΛΟΡ, βιιΛ Ιΐιβ κΐιοΐι• ηιοιιηΐ ςιιαίιειΐ 
^ι;ηΙΐ3'." "^β^1ονβ11, κΐιβη (,Ιιοιι ΛτεηΙββί. ίοΓίΙι οτιΐ οί Βείτ, «Ηειι Ιΐιοα 
πΐΑΓοΙιεά^Ι οηΐ οΕ Ιΐιε £εΙ<! ο{ Ειίοιη, ΙΙιε βαΓίΗ ΐΓειηΙι1ε<1, ηηά Ιΐιε ίεατβαβ 
άΓορρειί, ΙΙιβ οΙοικϊβ ιιΙβο ιΐταρρεά παίετ. Τΐιβ ιηαιιηΐηϊιΐΒ ι^ιιαίθΑ αΐ ϊΙη υ 
ρΓβββιίΕβ οί ^β^10V8Η." "ΤΙιεη ΙΚε ε3ΐΐ!ι βΙιοοΙε &ηά ίη!ΐηΙ>Μ, ίΚβ ίοιιη•^ 
(ΙαΙϊοηβ οί Ιιε&νεη ηιονβί, &ηΛ \νβΓβ κΐιιΐιβη, 1)ΐΜ!&υ»ρ Ιιβ »38 «τοϊΗ," 

531. Βιΐτμαγ** = 8κτ)ΐάγΐ|ταν. — ή μϊν . . . Ζ•ϋ( 8! . . . ; ζοι^ηια. 
ιηοΰρ οί μχίΐ οΗοβίιιι Ιι; ΤΙιβΙϊη ίιιιϋοαίββ Ιιοτ ^τυαίΐ^ Ιΐιβ οΜ 1)ΒΓί 1ι 
ίΐιε 1ι1^1ιΐ7 ρίρ1ιΐ[ΐ8([ΐΐί λπΛ άΓ&πϋΙϊο. 

634. ■ητρ6% : 992. ΙΙβη: αηιΐ ϊη ΐΗβ ίοΙΙοινϊηΒ τιτβββ Ζβιιβ ίβ γ 
8βηΙ«^ ϋβ α Ιίφίΰίΐΐ Ι)ΐι11}-. ΙΙβ »ο(ι1ι1 ηοΐ ΙιιινΒ ΙΐϋΗΐΙίΐΙιίΐΙ ίο ρηιρ1ο}Γ ρβΐ^ΐ 
186 Ι.Ε880Ν Ι.ΧΧΠΙ [435-437 

80Ι1&1 νίοίβηοθ ίοΐΥΕίΓά Β,ηγοΊΐβ, ξοά ογ ^οάάβββ, ιυΙιο άίά ηοί ΒΛΟοτά Ιιίιη 
ίΐιβ ΚοηοΓ \ν^1ιίο1ι 1ιβ ΙίηβΑν ίο 1)Θ Ιιίβ άιιβ. ΑΠ τοββ ίη ΓβνθΓβηοβ, αβ ΟβΓ- 
πίΕη δίπάβηΐδ -ν^τΐιβη ΙίΙΐθίΓ ρΓοίβββΟΓ βηίβΓβ ίΐιβ οΙαββΓΟΟίη. Ι.Ε880Ν Ι.ΧΧΙΙΙ 

Ιι,ΐΑΟ, 536-550 
436. ΟρίίοηαΙ : 

43β. νΟΟΑΒυΐ-ΑβΥ 

ά-^νοι^ω, ήγνοίησα £αί1 ίο ηοίίοβ, /'βτ/., Ηορβ (ίορ), "ν^ίβΐι (ίοΓ), άβ- 

1)β ί^οΓ&ηί ο£, ίίΐίΐ ίο οΙ)8βΓνβ. βίτβ, βχρβοί. 

&λιο$, η, ον ο£ ίΐιβ 863,, ιιιαήηβ. θρόνος, ου, ο ίΙίΓοηβ, δβαί, β,πηοΙίδ,ίΓ. 

&ΐΓθ-νόσφι.(ν) αραΓί, α^τ&γ (ίροιη). κ€ρτόμιο$, η, ον 1)ίίίη^, οιιίίίη^, 

ά,ργυρό-π'€ζο$, α, ον δίΙνβΓ^Γ ίοοίβά. βΙΐίΐΓρ, 1)ίίίβΓ, οοηίβιηρίυουδ, γθ- 

αδ Β,ηβ'ν^Γ, £ΐ^3,ΐη, 8, δβοοικί ίίπιβ, 1)υί νίΐίη^.. 

ηο^. |ΐ€τ-αλλά-ω, |ΐ€ταλλήσ'ω^, |ΐ€τάλλησ'α 

δι-€(ρομαι (€(ρ-, €ΐρ€'), 8ΐ€ΐρή(Γομαι ίης[ΐιίΓ6 αίίβρ, δϋβ]^ ίο ^ηο\γ, 

ϊηςίΐΐίΓβ ίηίο, ίΐδΐί αΙ)οιιί ίίϋπι Ι)^ δβαΓοΙι αίίβτ. 

ίίβιη. μ,η-δ^ αηά ηοί, ηβΐίΙιβΓ, ηοΓ. 

Εικάζω (Εικαδ-), δικάσω^, Ιδ£- ΐΓρότ€ρο9, τ;, ον ίοΓίηβΓ, δΟοηβΓ, οΐάβτ, 

καο'(σ')α, δ€δ(καο'μαι^, Ιδικάσθην^ 1)6ίθΓ6. 

]ΐΐ(1^6, άβοίάβ. σ-υμ-φράζομαι (φραδ-), σ-υμφρά<Γ((Γ)ο- 

δολο-μ,ήτη$, άο, ό άβοβίνβΓ, ΟΓΒ,ίί^- μαι, σ-υν€φρασ(σ)άμ,ην, <Γνμιπ^φρα- 

ιηίηάβά. σμαι*, σ-υν€φρά<Γθην άβνίδβ ρΐαηβ 

Ικαστοδ, η, ον βαοΐι, βνβΓγ. \ήί1ι, οοαηδθΐ ίο^βίΙιβΓ. 

ΙΐΓΙ-€Ική$, €5 8ΐΐίί3,1)1β, βίίίπ^, ρΓΟρβΓ, χαλ€1ΓΟ$, 7/, Ον ΙίΕΙΓά, Κ^ΓδΙΐ, ββΥβΓβ, 

1)βοοιιιίιι^, άβοθηί. δίβΓίι, οηιβΐ, άίίΒοιιΙί. 

Ιιτι-Λιτω (ρ€λΐΓ-, ρολίΓ-'), Ιιτ^ολιτα 

ϋβΓίν&Μνβδ : Π1Θίίΐ1-1-ίϋ, -11Γ^7 ; 1ΐ)Γ8ΐ;6Γ0η ρΓοίβΓοη. 

437. Κβαά αηά ίΓαηδΙαίβ : 

ΙΙίαά, 536-550 

&^ 6 μεν €νθα καθέζβτ έττΐ θρόνου • ονδβ μίν 'ΊΙρη 636 

ηΎνοίησβν 18ονσ\ οτί οί σνμφράσσατο βουΧά<; 
αρ^νρότΓβζα Θ^49, θυ^γάτηρ αΧίοίο ^βρόντος, 
αντίκα κ^ρτομίοισι Αία Κρονίωνα ττροσηνΒα • 

187 438] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

" τις Βη αν τοα, ΒοΚομήτα^ θζων σνμφράσσατο βονΧάς ; 640 
αΐ€ί τοι φίΧον ίστίν^ €μ€υ αττονόσφιν έόντα 
κρυτΓτάΒία φρονέοντα Βικαζβμ^ν • ούΒέ τί ττώ μοι 
Ίτρόφρων τ€τ\ηκας άττ^Ιν β7Γ09, οττι νοηστβ,^^ 

την δ* ημβίβξτ €7Γ€ΐτα ττατηρ ανΒρων τ€ θ^ων τ€• 
''*Ή/>?7, μη Βη ττάντας €μού^ έτη^Χττζο μύθους 546 

€ΐΒη<Τ€ΐν • γαΚζίΓοί τοι ίσοντ αΚόγ(ρ ττβρ έονστ^. 
άλλ' Βν μέν κ έΐΓίζίκ&ζ ακονέμ^ν^ ου τις €7Γ€ΐτα . γ . 
οΰτβ θ€ων ττρότβρος τον γ' βϊσβταί οΰτ άνθρώττων • 
δ ζ; Ββ κ^ €^ών άττάν^υθ^ θβων βθ^Χωμι νοησαι^ 
μη τι συ ταΰτα €καστα Βΐ€ίρ€0 μηΒβ /Αβτίέλλα." 560 

438. 537. οΐ : 1004. ΚβτΒ, βΐιο^δ 3, λββηΐγ ίβιηίηίηθ ίηβϋιιοί;. λνϋΐι- 
οαΐ; ΙΐΒ,νίη^ ίο 1)β ίοΐά, βΐιβ Γβοο^ίζββ ίΐιβ 8ίίιΐ2ΐϋοη. Ρβτΐΐίΐρβ Ζθΐΐ8 
8ΐιο\ν^βά Ιιίδ ^ίϋ ΐη Ηί8 οοαηίβηαηοβ, ογ βίδβ Κβ ΤΆΆγ Ιι&νθ Ιοοίίθά ιηοΓβ 
ίθΛΓίαΙ ίΐιαη αδίιιιΐ. Οί οοιίΓδβ δΐιβ 1θ8β8 ηο ϋιηβ ίη ^νΐη^ Μιη λ "ρΐβοβ 
ο£ ΙΐθΓ ιηίηά," ο,ιιά ΙυΓΠδ Ιοοδβ οΜ Ιιθγ ρβη1>-υρ £1117. Ιη αάάϋίοη ίο ίοηη- 
ίη^ 3, ρ1θ3,8ίη§ νίΐΓί(•ΐ7, Ιΐιίδ δοβηβ 18 βιηρίο^βά Ιίγ ίΐιβ ροβί ίο ιηβ,ΐζβ Ιιίδ 
ΗβαΓβΓδ ηιοΓβ ίϋΐηίΙίαΓ \νϋ1ι ίΚβ αί^Ηιιάβ οί ίΚβ οίΗβΓ άΐνίηίϋβδ ίοΑ^ΕΓά 
ίΚθ βονλη οί ΖϋΐΐΆ (νδ. 5), αροη "νν^ΐιίοΐι ίΐΐθ αοϋοη ο£ ίϊια -ν^τΐιοΐβ ροβιη 
ίυΓΠδ. 

538. ΤΙΐΘ "Οΐά Μ3,η οί ίΐιβ 8θα" ιγαβ ΝβΓβηβ. 

539. κ€ρτομ(οισι (μυθοισιν) : 1005. Ηθγ£ι άοβ8 ηοί βνβη ιγαί* £ογ ίΐιβ 
ίαίΙιβΓ οί ^οάδ 3,ηά ιηοη ϊο ο&1ο1ι Ιιίδ 1)Γβ8<ίΙι αηά οοΐίθοί Ιιίδ ίΐιοιι^ΐιίδ, 1)η1; 
ρουΓδ οαί ιιροη Ιιίια 'λ ίΐοοά ο£ 1)ϋί(^Γ 3,ηά 3,1)υδίνβ 1»η^Ε§β. 

540. τοι : 1004. — αδ ηιιι^ ΐηάίοίΐΐΘ ιηβΓβ ίπιρ»1;ίβιιοβ, " "ν^Γΐι&ί ηο'ν^τ," 1)υ1; 
ιηοΓΘ ρΓθΙ)3,1)1γ ιηοίΐηβ " ίΐ^^αιη, οηοθ πιοΓίί," 8,ηά ιγουΐά ίηάίο&ίβ ί1ι»ί Ιΐιίδ 
ίδ ηοί ίϊι& ίίΓδί ίίηκ' ί1ΐ3,ί δΐιοΐι 8. δοβηβ Ιιαά ίο,ΐίβη ρ1»οβ. Ζβιΐδ "^ναβ 
ρΓββιηίηβηίΙ^ Ιΐιβ Ι)()ΐι ^ιιίιι1 οί ΐΗο ροίΐδ. ΙΙβτο, ηΆΪητΰΛΙγ Γβδβηίδ Ιιίβ 
ροΐίογ οί δβΟΓΟογ 111 Ινβορΐη^ (ίνΘΓγίΗίη^^ Ιιίά ίΓοιη \ιατ. ΤΚβ βοηΐ οί 
Α^ο,ηιβιηηοη ίη ΙΙαάοδ, λνΐιο 1ΐ3,ά 3, ρ^ΓΐίουΙιΐΓΐγ Ιι&τά ϋιηβ οί ϋ ^ίίΐι Ηίβ 
.ο'νπι \νΐί(?, αηά ^ιΐδ βηο,ΙΙγ Ινίΐΐβά Ι)^ Ιιογ λνϋΐι αη αχ, ίΐιιΐδ αάνίβββ 
Οάγδδβιΐδ : " Λνΐι^τοίοη', (Ιο ίΐιοιι ίοο ηονοΓ 1)6 δοίί βνθη ίο ίΐιγ^ίίβ, ηβιίΗβΓ 
8ΐιο\ν ΙιοΓ α11 11ι« οοιιπνοΙ ίΐιιιΐ ΐΚοη 1νη()\ν(.'δί, 1)αί α ρο,Γΐ άθθ1»Γβ »η(1 1^1 α 
ραΓί 1)ίί Ιιίά. . . . Αη(1 γοί αηοΙΙΐί^Γ ίΐιίη^^ \νί11 Τ ί(*11 Ιΐιββ, αηά άο ίΐιοιι 
ροηάβΓ α ίη ύ\γ ΙιοαΓί. Ραί ίΐιγ δΐιίρ Ιο 1αη(1 ίη δβΟΓοί, Άπά ηοί ορβηΐγ, 
οη ίΐιβ δΙιΟΓο οί ίΐιγ (ΙυιΐΓ οουηΐΓγ ; ίοΓ ϋΐίτβ ίδ ηο ιηοΓβ ίαϋΐι ίη ^οπι&η." 

541. ίμ€υ : 002. — Ιόντα: αοουδαϋνο Ιο ίΐ|^ί•ο \νί11ι Ιΐΐίί ίπιρίίθά 8ΐιΙ)ίθθ1; 
οί Βικαζ€μ€.ν, Γ&ίΙιοΓ ίΐιιιη ίΐιβ άϋϋνυ ίο ο,^αα \νίίΙι τοι ίίδ β,ηίβοβάβηί. 

188 Ι.Ε880Ν Ι,ΧΧΐν [439-440 543. Ίτρόφρων Γβοβίνοδ βιηρ1ΐ£ΐ8Ϊ8 £γοπι ϋβ ροβίίίοη. ΡθΓΐι&ρ8 α βΐΐ^ΐιί 
ίηϋιηειίίοιι ϋΐΛΪ Ζβηβ 'ν^τίΐΐ Ιιανβ ίο Ιιβίΐ αηγ ΥίΆγ, βνβη ίί 1ιβ άοββ ηοΐι άο ϋ 

544. Τΐιβ οοηοβρϋοη ο£ α ^οά &8 α ίαϋιβΓ ίβ α οοιηιηοη οηβ, β,ηά "ν^βΠ 
ΪΊΐο^νπι ίο πιοδί Οΐιήδϋίΐηδ £γοιιι ϋιβ ορβηίη^ ^οΓάβ ο£ ϋιβ " ΡαΙιβΓ ΝοβίβΓ." 

545. Ζβιΐ8 1)β^η8 ίη β, ^αηάίθ8θ βίγΐβ, Άηά ίβΐΐδ ΗβΓ» ροιηροιίδΐγ (ίΐιβ 
δροηάαίο βηάΐη^ οί νβ. 548 1ιβ1ρ8 ίο ^νβ 1ι1ιί8 θδβοί) ϋι-άί, Ιιίβ ρ1»η8 ατθ 
Ιοο άββρ ίοΓ ΙιβΓ ιιηάβΓ8ί8<ηάίη^, βββίη^ Ιΐίο,ί, βΐιβ 18 οηΐγ ά Ανοιηαη. 
ΤνΤιβηβνβΓ 1ιβ \\τ3,η1;8 ΙιβΓ ίο ΙίηοΑν αητίΐιίη^ 1ιθ -νήΐΐ ίβΠ ΗβΓ, 80 ίο,Γ αβ ίί 
ταο,γ \)Β ρΓορβΓ £ογ ΙιβΓ ίο 1ιβ3,Γ. Αηά ίπΓίΚβΓ, ]ΐΐ8ί ίΐιίηΐί: Ι 1ιβ τνίΠ ίβΠ 
ΗβΓ ίΐιβ νβΓ7 βΓδί, 1)βίθΓ6 αηγίίοάγ βίδβ. δΚβ ιηιΐδί Ιίββρ (^αΐβί ηο^τ, αηά 
βίορ ρΓ^ίη^ ίηίο 1ιί8 ρΓίναίβ α&.ΆΪτ8. ΑΠ 11ιΐ8 8βΓνβ8 ιηβΓβΙγ ίο οοηβπη 
ΗβΓ 8ΐΐ8ρίοίοη8 αηά ορβη8 ίΐΐθ ΥίΆγ £ογ ά ιηοτβ άΐΓβοί αίίαβί^. Τΐιβ \ν^1ιοΐΘ 
β,ίίίίιιάβ οί Ζβα8 ίο\Γ£ΐΓά ΗβΓΟ, ίβ ρΓβίί^ πιιιοΐι ίΐΐθ 83-ΠΙβ 8.8 ί1ΐ£ΐί "ν^ΓΐιΐοΙι 
£ιΐΓηί8ΐιβ8 ίΐιβ ίΐιβπιβ ο£ Π)8βη'3 " Τΐιβ Όο11'8 Ηοαββ." 

546. 4ούστ|: 1109, 6. — χαλ€ΐΓθ( : 1023. 
549. 0€ών: 992.— 40Λω(μι): 8υΙ)]πηοίίνβ. 

Ι.Ε880Ν ΕΧΧΐν 439. ΟρΙίοηαΙ : 440. ΙΙ.ΙΑΡ, 551-572 νΟΟΑΒυΐ-ΑΡΥ Αατιτοδ, ον ηηίουο1ΐ8,1)1β, ίηνίηοίΙ)1β. 
αΐνώς ίβΓΓίΙ)!^, άΓβ£ΐά£ιιΠγ, 8.\νΓ£ιι1ΐ7. 
βο-ωΐΓΐ,ς, ιδος οαίπι-βγβά, Ιδ,Γ^β-βγβά, 

οχ-βγβά. 
δαιμόνιος, τ;, ον ρο88β88βά Ι)^ α άθβ- 

πιοη, §οοά £ΓΪβηά ; οΓίΐζν, £οο1Ϊ8Η, 

-νΐτΓβίοΙι. 

Ιμ-1Γη$ ηβνβΓί1ΐβ1β88, ίοΓ 8,11 ί1ΐ8ί, 
1)7 8ΐ1 Π1β8η8, 8ΐ)8θ1ΐΐίβΐ7, 0ΟΠ1- 

ρΐβίβίγ. 

ψα, ίΐΓ€γνάμ,φθην 1)βηά, οπγΙι, βαΐ)- 
άηβ, -ν^τίη ονβΓ. 
Ιτ-ήτυμο5, η, ον ίηιβ, \ιη£8Ϊΐίη§, 8ΠΓβ, 

Γβαΐ, 8θίΐ18ΐ. 

€ΰκηλο$, η, ον υηάί8ίυΓΐ)βά, ίη 
ρβ80β, ίη ολΙπι, ς[ηίβί. ήρα ίηάβοί, ηβηΐ. ρΐητ, £8νθΓ, 1)βηβ- 

βί, ρ1β8811Γβ, 1ίίηάηβ88, ρΓοίβο- 

ίίοη. 
*Ήφαΐ(Γτος, ου, 6 ΙΙβρ1ΐ8β8ίιΐ8, ίΊιβ 

Ιαηιβ (]0(1 ο/ βτβ. 
καθ-ήμαι (ήσ•-) 8ίί άο\νη, 1)β 8β8ίβά. 
κλυτο-τέχνηβ, €ς Γ(^ηολνηβά ίοΓ δΐίίΐΐ 

ίη 1ΐ3,ηάίθΓ8£ί, ο£ Γβηο\νηβά βΐίίΐΐ. 
λΐην βχοββάίη^^ΐγ, νβΓ^, β8ρβοί8ΐ1γ. 
μάλλον [μάλα] ιηοΓβ, ταίΙιβΓ, ρΓβ£- 

μ^λω (μ€λλ-, |ΐ€λλ€-), |ΐ€λλή(Γω^, 
Ιμ^λησ-α* 1)β 8ΐ)οαί, 1)β άβ8- 
ίίηβά. 

Ουρανίων, ωνος, ό, τ) ά'ν^τβΠβΓ ο£ 
Ηβανβη, άίνίηίίγ, ^οά(άβ88). 

ΐΓαρ-€ΐΐΓον 2ά (ΙΟΓ., ρβΓδηβ^β, οαίοΐβ, \ > 189 ι ν χ ι• 95 441-442] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

\ν^ίη ονβΓ, τίΓ^β, ου^'ν^τϋ, άβΐυάβ, ιτρήσσω (ιτρηκ-), ιτρήξω, Ιιτρηξα, ιγ4- 

1)β^ί1β, ίαΠί ονβΓ. ΊτρηγαΊ;, ΊτίΐΡ(η};>/μαΛ.'\, ΙνρήχθηνΊ* 

ΐΓθΙθ9, τ;, ον "ννΐιο,^ (βογΙ) ? -ν^τΐιαί οαιτ^ ίΙίΓοιι^Ιι, άο, αοοοιηρίίδΐι. 

ϋηά ? 8,0*, ρβΓίοΓίη. 

ϋΘΓίν&ΰνβδ : βίγιηοΛο^γ ; ροΐγ-, Ρ7ΓΟ-Ι;6θ1ιιιίο(α1), ίβοΐι- 
ηίψιβ ; ρΓΒ,οΰρθ, ρΓ3,^ιηαΰ(8ΐη, ο, 8ί), 621, 

441. Κθαα αηά Ι^ΓαηδΙαίβ : 

ΙΙίαά, 551-572 

τον δ* ημβίββτ €7Γ€ΐτα βοώτΓίς ττότνια 'ΊΙρη ' 651 

" αΙνότατ€ ΚρονιΒη^ ττοΐον τον μνθον €€47Γ€9.' ) 
καΐ \{ην σ€ Ίτάρο^ γ* ^^* αίρομαι, οντ€ /ιβταλλώ, •' 
άλλέ^ μάΧ* βΰκηΧος τα φράζβαι^ ασσ* βθβΧησθα ' 
ννν Β* αινω^ ΒβίΒοικα κατά φρενα^ μη σ€ τταρβίιτ'ρ 655 

άρ^γυρόττεζα Θ€Τ49, θυηάτηρ άΧίοιο ^εροντοζ • 
ήερίη ^αρ σο Ι η€ τταρβζβτο καΐ Χάββ γουνών • 
τ^ σ* οίω κατανβϋσαι βτήτνμον^ ω<ζ Άχ^λ^α 
τιμήσ€ΐ<ζ^ ολ€σ€49 δέ 7Γθλ6α9 εττΐ νηυσίν *Κγαιων, 

την δ' άτταμαβόμενο^; Ίτροσβφη νβφβΧη^ζρβτα Ζβνς • 660 
'' Βαιμονίη^ αΐβϊ μβν οίβαί^ ούδβ σ€ λ?;^α), 
ττρήξαι δ' βμττη^ ου τι Βννήσ€αι^ άλλ' άττό θνμον 
μάΧΧον €μοΙ βσβαι • το ^^^ τοί καϊ ρί^ιον ίσται. 
€1 δ' οντ<ύ τοντ εστίν^ βμοί μβΧΧβί φΙΧον βίναι. 
άλλ' άκέονσα κάθησο^ €μω δ' έτηττείθβο μνθφ^ 665 

μή νν τοί ου γραίσμωσίν^ όσοι θβοί βίσ* €ν ^ΟΧύμττφ^ 
ασσον Ιόνθ\ οτε κέν τοί άάτττους γείρα^ βφέιω." 

ώ9 €φατ\ εΒασβν δε βοώττι^ζ ττότνια "Ηρτ;, 
και ρ άκέουσα καθήστο, εττι^νάμψασα φΙΧον κήρ * 
ωγθησαν δ* ανά 8ώμα Αιος θεοί Ούρανίωνε^ ' 670 

τοΐσιν δ' "ϊίφαιστοζ κΧυτοτεγνη^ νΡΧ ά^ορενβιν^ 
μητρί φίΧτ) βττΐ ηρα φέρων ^ ΧβυκωΧενφ'^ϊΙρυ' 

442. 552. Νοί; α φΐβδϋοη, 1)ΐιί αη ίικΗ^^ιιιιηΙ; οχοΙ&πίΕϋοη. ΗβΓ& 
ηο\ν^ ρΐίΐγδ οηβ ίηιιηρ Άϋντ α,ηοίΙιοΓ. 81ιβ 8ΐΐ()\ν8 ο, οοπιρ1β1>β Ιίηο-ν^τίθά^β 
ο£ ϋιβ βίίπαϋοη, βνβη ίη ϋβ ά(*ΐ3,ίΐ8. Τί »(1(ΐ8 ίο ίΐιβ οοιηβά^ ίΗαί βΗβ ίβ 
ιηιιοΐι 1)ή[ΐ^1ιίβΓ Ιΐιαη Ζβηβ, ^ν^τΐιοδβ ροηιροαδ Ιοίϋηβδβ Ιαΐίββ οη 8. ίοιιοΐι ο£ 

ϋΐβ &1)811Τ(1. 

190 1.Ε880Ν Ι,ΧΧΐν [442 

553. 81ΐΘ ί1ΐΓ0\\τ8 \)0>6^ αί Ζβιιβ Ιιίβ οτνη -ν^τοτάβ (€φομαι, μεταλλάω) ίη 
Εη ίη(1ί^3,ιι1; άβηίαΐ οί 1ιανίη§ 1)6βιι Ιοο ίηςιιίδίϋνβ ΙιβΓβίοίοΓβ. Οη Ιΐιβ 
οΙΙιβΓ Ιιαηά, δΐιβ 1ΐ£ΐ8 ηβνβΓ 1)β£θΓβ ΙΗίβ (ττάρος) ίηηαίτβά ίηΐιο Μβ ρΓίν»ίβ 
8,ΙΕ3,ίτ8, " 1)υί; ηο\7 (ννν) ίΐιίβ 18 Ιιοο ιηιιοΐι £ογ α Ιονίη^ αηά ίαϋΐιίμΐ -ν^τίίβ 
1ϋ:β ιηβ ίο βικΙιΐΓβ." 

557. σ-οί : 1004:. — γουνών : 983. 

561. Εαιμονίη : " ίΚοπ £οο1." — 6Ϊ€αι βο1ιοβ8 Ιΐιβ όιω ο£ νβ. 558. ΗβΓ& 
ϋιβΓΘ 83-78, "Ι ίπια^ηβ," ίο ^Μοίι Ζβυβ Γβρίίβδ, "Υ68, 7011 Β,τβ &1νί2ί,γ8 
ίτηαί/ΐηίηρ.** Ι£ ΗβΓ3, Ιιαβ οηΐγ ιηβ,ίΐβ ο. βΙΐΓβ^ν^ά ^β88, ίΐιβ ίοΐΥθΓίη^ τα^θ 
ΐηΐο ιιν^ΐιίοΐι Ζβΐΐ8 £8.118 αί 1)θΐη^ βο ηβαίΐγ οαυ^Ηί ^οιιΜ 1)β ϋιβ 1)β8ΐ ροββί- 
ΒΙθ «οηβπηαϋοη ο£ ΚβΓ 8υ8ρίοίοη8. — ούδ4 σ€ λήθω : ί.€, " Υοιι &γ6 αΐ'ν^ίΐγβ 
βργίη^ οη ιηβ." 

562. άιτό θνμοΟ : /ητΐΊιβτ /τοτη ηΐ'^ Ίιβατί, ί.β. ^οη τνίΠ 1θ8β τηγ ίΐβίβο- 
ϋοηβ. — Ίτρήξαι: ΐη ΐΜβ οοηηβοϋοη ίί 18 ίηίβΓβδίίη^ Ιο οΙ)8βΓνβ Ιιον 
νβΐΐ ΙΙΐΘ ροβί ^ηβιγ Ιιηιηειη 1ί£Θ ; £ογ ΙαΙιβΓ Ηθγβ, (1οβ8 βηοοββά ίη οηΐι^ΐ)- 
ϋη^ Ζβπδ Β,ηά άοββ αοοοιηρίίδΐι (ττρηζαι) ]\ΐ8ί τνΐΐίΐί δΐιβ Ιιβ,ά ίη ιηίηά ΙιβΓβ, 
νΐιίοΐι Ζβη8 ίδ οοηιρβΠβά ίη Ιιίδ άίβοοπιβΙιηΓβ ίο β,οΙίηο'ννΓΐβίΙ^β : "Τΐιοιι 
Ιι&δί αοοοιηρίίδΐιβά ϋ Άί ΐ3,8ί, Ο ΙΙβΓα, οχ-βγβά ς[ΐιβθη, ίΐιοη Ιΐίΐδΐ; αροαββά 
Αο1ιί11θ8 ήβθί ο£ £οοί." 

564. "ΟτΓΕίηίβίΙ ϋιαί ίΐιίβ ίδ Ιγηθ" (τνΐιίοΐι Ι άο ηοί). Ζβηδ ο^ηηοΐ; 
1)Γίη^ 1ιίπΐ8β1£ ίο χηα,ΐίβ ο. οΐβαη 1)Γβ8,8ί ο£ ϋ. — ΙμοΙ φ£λον : β,ηΙοοΓΕϋο αηά 
ο,τϊίΐύτΒ,τγ : οαΓ (βΐ ββΐ ηοίτβ Ιοη ρΐαίχίν. 8ηο1ι ίδ ιηγ ^οοά ρΙβαδΠΓβ, Γβαδοη 
βηοη^ΐι £θΓ ίΐΐθ Ιί^βδ ο£ γοη ; ο£. δΙίίΐΙίβδρβίΐΓβ, /ι//. Οαβδ., " ϋθοίιΐδ, §ο ίβΐΐ 
Ιΐιβιη (Ιΐΐθ δβηαίοΓδ) Οαβδ&Γ ΐΛτίΠ ηόί οοιηβ." " Μοδί ιηί^Μγ Οβ,βδίΐΓ, \&ί 
ιηβ Ιίηο^Γ δοπιβ οαπδβ, Ιβδί 1 1)β Ιαη^ΐιβά αϊ ιιν^ΐιβη Ι Ιβΐΐ ίΐιβιη βο." " Τΐιβ 
ΟΛΠδβ ίδ ίη ιηγ \\τί11, 1 -ν^τίΠ ηοί οοπιβ, ίϊιο,ί ίδ βηοη^ΐι Ιο 88<ίίδ£ γ ίΐιβ ββηίΐΐιβ." 

565. Ακ^ουσ-α : ΐ;Γ8,ηδΐ3,ίβ \)γ αηοίΙιβΓ ίπιρβΓΟ,ίίνβ, " Βηί; δΐιηί ηρ &ηά βίί 
άοιγη." — μ,ΰθφ : 996. Ζβηδ Η&δ Ιοβΐ} οοιηρίβίβΐγ ίη ίΚβ β,Γ^ιηβηΙ;, ^Ιιίοΐι 
ιηαΐίβδ Ιιίιη νβΓγ αη^τ^, 8θ 1ιβ ηο^τ ίηΓηδ ίο ίΙΐΓβίΐίδ ο£ ϋιβ άίΓβδΙ νίοίβηοβ. 
ΤΙιβδβ &Γβ ηοΐ ιηβΓβΐ7 βιηρί7 \νοΓ(ΐ8 βίΐΗβΓ, αβ \νβ 1ίηο\\Γ £γοπι Β,ηοϋιβΓ 
οοϋΒ,δίοη, ^Κβη 1ιβ ΐ3,ιιηΐ;ίη§;1}Γ Γίαηίικίδ ΙΙβΓα Ιΐιαΐ 1ιβ 1ΐ3,ά οηοβ 1ιηη§ ΙιβΓ 
ηρ ^ίΐΚ ΚβΓ 1ΐ8<η(1δ 1ιίβ(1 Ιο^βίΙιβΓ αηίΐ αη αηνίΐ 1)οηη(1 ίο βίίΙιβΓ £οο1;. Οη • 
ίϊϊΰΛι οοοΗ,δίοη 1ιβ ίΙΐΓβο,ΙβηοίΙ ίο 1ιθΓδβ\ν^Ιιίρ ΙιβΓ δβνβΓβΙγ. Ιίίΐίβ ρβ,ίίβηΐ^ 
^οι), 1ιβ βηάδ Ιιίδ ο\νη ■ννί£β ίοο ιηηοΐι ίο βηάηΓβ. 

567. Ιφ€(ω ιηηδΐ} 1)β ηηίΙβΓβίοοά ο£ 1)1ο\ν^δ α,δ νίοίβηί β,δ Ζβηβ Ιΐίΐά ίΐιβ 
ρο-ν^ΓβΓ ίο άβΙίνβΓ ίΚβιη. — Ιόνβ* (Ιόντα) (/α€). 

ΤΜδ ιηβίΐιοά ο£ δίίβηοίη^ ΗβΓ2ΐ, οοηίΓΒ,Γ^τ ίο ΟΓάίηΕΓ^τ Ιιηιηαη βχρβή- 
βηββ ίη βηοΐι ηΐδ,ίίβΓδ, ρΓονβδ βββοίίνβ. Ιί ίδ ηβοβδδβ,Γ^ £ογ ίΐιβ ροβίίο 
βοοηοηιγ ίΐιαί δΐιβ 1)β δίορρβά, βο ί1ΐ3,ί ίΙιβΓβ πι^γ Ββ £ηΓί1ιβΓ άβνβίορπιβηί 
ίη ίΚβ αοίίοη ο£ ίΐιβ ροβηι. Ββδίάβδ δΐιβ ίδ 1)Γί^Ιιί βηοη^ΐι ίο δββ ίΐιαί ίΐιβ 
1)β8ί ιηβίΐιοά ο£ 1ΐ£ΐνίη^ ΗβΓ \7»7 ίδ \)γ αρρΕΓβηί βηΐ^πιίδβίοη. 

191 443-445] ΗΟΜΕΚΤΟ ΟΚΕΕΚ 443. ΟρϋοηαΙ • 
444. Ι.Ε880Ν Ι,ΧΧν 

Ιι,ΐΑο, 573-589 νΟΟΑΒυΐ-ΑΡΥ Αμψι-κύτηλλον, ου, το άοιιΙ)1β οαρ 
(^ο1)1βίι) ; ίΐ τηαι/ ϋβ (ηηιβά ηρδίάβ 
άοιοη, ϋιβ 1)θΙΙθΊη /οηηίπίΐ αποΐΐκτ 
τβΰβρίαοΐβ. 

&ΐΝ-αί<Γ(Γω (ραι-ρικ-), &να£ξω, άνήιξα, 
άνηίχθην δΙίΙΓίηρ, άαΓί ηρ, βρήπ^ 
\ιρ. 

&ν-€κτός, τ;, όν βη(1ιΐΓ3,1)1β, ίο1βΓαΙ>1β, 

1)β£ΙΓ£ΐΙ)1β. 

&ντι-ψ^ρω (φ€ρ-, ο(-, ^ν€κ-), Αντοίσω 

1)β£ΙΓ 3,^3,11181), ΟρρΟδθ. 

&ΡΎαλέος, τ;, ον 1ιθΓΓίΙ)1β, ίβΓΓίΙ)1β, 

3.\ν£π1, ΟΓπβΙ, άίίίιοπϋ. 
άστιροιτητής, αο, ό ΙιαΓίβΓ ο£ Η^^ΐιΐτ 

Ιλα-ύν-ω (α/. 4λάω) άήνβ, οο-γγ^γ οη, 

δίήΐίβ, ριΐδΐι, ρΓβ88. 
^ριδαίνω (ίριδαν-) ς[ΐΐ3,ΓΓβ1, 1)ίο1ίβΓ. 
ήδθ9, €ος, τό ιΐ8(^, ιιΐίΐίΐγ, 3,άν3,ιιί3,§(?, 

δυρθΓΪΟΓίΙγ. 
0€(νω (θ€ν-), θιν^ω*, €θ€ΐνα δ^ΓΐΙίίί, Ιιίΐ, 

1)β3,ί. ϋλαος, τ;, ον ρΓορίϋουβ, Ιείηάΐγ, ^θη- 

11β, ί8.νθΓ3,1)1β. 

καθ-άΐΓτω (αφ-), καθάψω^ (κα.θάψο- 
μαι), καθήψα, καθήμμιαι, καθήφΟην* 
αϋαοΐί, Ιαγ Ηοΐά, β,οοοβΐ, αάάΓβδδ. 

κολφός, ου, ό 1)Γ3,ΐγ1, "νπ:αη§1ίιι§, 

(1Π3,ΓΓβ1. 

μαλακός, η, όν βοίΐι, ^βηϋθ, ΐβηάβΓ, 

ιηίΐίΐ. 
νΐκά-ω, νΐκήσ-ω, ένίκησα, ν€νίκηκα^, 

ν€ν^κημαι^, Ινϊκήθην ΟΟηφΙΘΓ, ρΓβ- 

ν»ί1, 8υΓρ3,88. 
οφθαλμός, ου, 6 βγβ, δί^Μ. 
Ίταρά-φημι (φη-, φα-), ιταραφήσ-ω, 

Ίταρ^φησ-α^ β,άνίδβ, οοιιηδβΐ, ιιγ^θ, 

ρβΓ8113,(1β. 

(Γτυφ€λ£ζω ((Γτνφ€λιγ-), έσ-τυφΛιξα 

δίΓΐΙνβ, ΙΙΐΓΐΐδί, ΚιιγΙ. 
ταράσ-σω* (ταραχ-), ταράζω^, ^τάραξα, 
Τ€τρηχα, τ€τάραΎμαι*, έταράχθην* 

άίδΙαΓί) νίοίβηΐΐγ, ίΙίΓΟ^ν^ ίηΐιο 
οοηίαδίοη ; ^οβ^/*., 1)β άί8ΐ;ιΐΓΐ)β(1. ΌβΓίναϋνβδ : Νίΐίβ ; ορ1ιί:1ϋΐ1ιη-ίϋ, -ία, -ο-ΐο^γ. 

445. Κβικί ίΐηιΐ ίπιηκίϋΐϋ: 

1 1.1 Λ Ι), 573-589 

"?) Οη Χοί^ία βρ'^α ταο €σσ€ται ουό €τ ανεκτά^ 
εΐ ϊ>η σφω βνεκα θνητών βρί^αίνετον ώδβ, 
€ν δβ θεοίσι κοΧωον εΧαύνετον ' ούδβ τι Βαίτος 
εσθΧής εσσεταί ηΒο^^ εττεί τα γερείονα νίκα. 
μητρί δ* βγω 7Γαράφ7)μι^ καΐ αυτή ττερ νοεούση, 
ΊτατρΙ φίΧω εττΐ ηρα φερειν Αιί^ οφρα μη άντε 

192 576 Ι,Ε880Ν Ι,ΧΧν [446 

ν€ΐκ€ί7}σι ττατήρ^ συν δ' ημΧν Βαΐτα ταράξτ), 

€Ϊ τΓβρ ηάρ κ έθβΧ'ρσιν 'ΟΧνμτηος αστ^ροττητη^ 580 

€^ βΒβων στνφέλίξαί • 6 γάρ ττολύ φβρτατόζ έστιν, 

άλλα συ τόν γ' βττβίεσσ^ καθώΐΓΤζσθαι μαΚακοΙσιν • 

αι/Γ^Λ; 67Γ€4ί/ ί\αο<ζ ΟΧυμτηοζ €σσ€ται ημιν, 

&ζ αρ* βφη^ και άναίξας Βεττα^ άμφίκύττβΧΧον 
μητρί φίΧτ^ βν χ€ίρΙ τίθβί^ καί μιν ττροσβαττβν * Ι 685 

" τβτΧαθι^ μήτερ εμή^ καΧ άνάσγεο^ κηΒομένη ττβρ^ 
μη σ€ φίΧην ττερ βοΰσαν εν οφθαΧμοΐσίν ϊΒωμαι 
βεινομενην • τότε δ' ου τι Βυνήσομαι άχ^νυμενός ττερ ' 
χραισμεΐν ' αρ^αΧέοζ ^άρ ΌΧύμττιο^ αντιφερεσθαι. 589 

446. 573. τάδχ€) Ισσ€ται : 973, 1. 

574-575. Ινικα θνητών, οοη1ΐθΐηρίιιου8ΐ7, οοπίΓαβίβά \ν^ϋ1ι Ιν ^€θΓσι. 
Ηβρ1ΐ£ΐβ8ίιΐ8 6888-78 ΙΙΐΘ Γοΐβ οί πιβάίίΐΙίΟΓ, 3,8 Νβ8ίθΓ άίά 1)β1;\ν^ββη Α^α- 
ιηβιηηοη άπα ΑοΜΠθδ, 1)πί \ν^ϋ1ι ίηβηϋβΐγ 1)β1;ίβΓ 8ΐιοοβ88. Ηθ ίβ βνΐ- 
άβηίΐ^ ιηιιοΐι ^ν^ΟΓΓίβά Ιΐιαΐ Ιΐιβγ 1>ίνο 8ΐιοιι1ά ΟΓβίΐίΘ 8ΐιο1ι 8, άίδΙιιΛαηοΘ 
ονβΓ 8ΐΐο1ι ίη8ί^ίβθ3,ηί 0ΓΘ3,ίαΓβ8 88 ιηοΓί8ΐ8. Ιι/€κα θνητών 18 881(1 'νντϋΐι 
Ιΐιβ υίιηο8ΐ; οοηΐβιηρΐ;, 88 Ιίβίιι^ 8ΐι υη\νοΓΐ;1ΐ7 08ΐΐ8β £ογ βποΐι ΛνΓ8η^1ίη§. 
Τ1ιιΐ8, οη 8ηο11ιβΓ οοο88ίοη, τνΐιβη Ρθ8βίάοη ο1ΐ8ΐ1βη^β8 Αροΐΐο Χ,ο 8 οοπι- 
1)8ί, 1)θ08Π8β οί ϋιβίΓ 1ΐ8νίη^ ΐ8ΐίβη άίίΪΘΓβοί 8ίάθ8 ίη ΐΚθ Τγο]8Ι1 ^8γ, Αροΐΐο 
Ιοίΐϋγ Γβρ1ίβ8, " δ1ΐ8ΐίθΓ ο£ ϋιβ θ8γΙ}1ι, Ιΐιοιι ΛΥΟπΙάβί οοηδίίΙβΓ ιηβ οί ιιηδουηά 
ιηίηά ίί Ι βΗοιιΜ β^ΐιΐ} 8^8ίη8ΐ Ιΐιββ ίοΓ ϋιο 88ΐνβ οί ρΗίίαΙ ιηοΓίαΙκ, \ν1ιο 
Ιϋίβ ιιηΐο 1β8νβ8 ηο\ν Ιΐνβ 8 §^1ο^ίη^ Ιιίβ, οοηδίιιηΐη^ Ιΐΐθ ίΓπϋ οί ίΐιβ 
β8Γΐ1ι, 8η(1 ηο\ν 8§8ίιι λναδίβ 8\ν87 ίη άϋ8ί1ΐ•" Οη 8ηοΐ1ιβΓ οοο88ίοη ίΚβ 
ροβΐ δ8γδ : " ΤΜδ 18 ΙΙιβ Ιοί ίΐιο ^οάβ 1ΐ8ν6 δρηη ίοΓ ιηίδβΓ8ΐ)ΐ6 πιβη, ϋΐ8ΐ; 
1;1ΐ67 δΐιοιιΐά Ιΐνβ ίη ραίη : ^^\> ίΐιβπίδβίνβδ 8γθ 8θΓΓθ\ν1βδδ." 

575. δαιτός : 979, 3. ΙΙογθ \νβ θ8ΐο1ι 9, ^Ιίπιρδθ οί ίΐΐθ η8ίαΓβ οί ϋιβ 
^οάβ, 8η<1 οί ΙΐΘρ1ΐ8β8ΐ;ιΐ8 ίη ρ8Γίίοαΐ8Γ. " Γογ 8ΐΐ8ηιβ, \λ\?ίί ^οη δΙιουΜ 

Γ8ί8β δΐΐοΐΐ 8 (1ί8ΐΐΙΓΐ)8ηθβ 8ΠΙθηί2^ 11ΐ6^0(ΐ8 ονβΓ ΐηθΓΐ8ΐδ 1)1ΐ8ί 70Π Γΐιη ίΗβ 

τίδΐί οί βροίΐίη^ οαΓ άίηηβΓ 1 " Τίιΐί ρΓΟδροοί οί Ιοδίη^ β, ^οοά άίηη,βΓ 
οιι^Μ ίο 1>β οηοη^ΐι ίο 1)Γίη^^ ίΐΐϋ ^0(1δ ίο ίί^Γηίδ. 

576. τά, 88ίά τνίίΐι 8 (1βρΓβ08ίίη^ ^οδίαΓϋ. — νΐκ$ {νΙκά^ι) : 584-585, 
973, 1. 

577. μητρί : 1004. — νο€θύ<Γη : 1109, 6. 01)8ϋΓνθ ΗοΑν οοιιτίΐγ Ηβ- 
ρ1ΐ8βδίιΐδ ίδ, 1)7 ρΓβί8θίιι^ Ιιίδ 8(1νίοΐί Λ\'ίί1ι ίΗβ άβοΐ8Γ8ίίοη ί1ΐ8ί Ιιίβ ιηοίΙΐθΓ 
ίδ δο \νίδβ 8η(1 ρταάοηί ί1ΐ8ί δΐιβ άοβδ ηοί ηββά ίί. 

578. 4ιγ£ (1048-1049). — ήρα φ^ρ€ΐν : ,<?Λο?^ Ιίικίηβββ ίοιυαΓ(1, — φ£λφ : 
8,8 8.ρρ1ίΘ(1 ΗβΓθ ίο Ζβυδ, " οηΓ 1)β1ονβά ί8ί1ιβΓ," ίδ ηοί πιβ8ηί νβΓ^ 8βΓΐο\ΐ8ΐ7. 

193 4«Τ<4Μ] ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 

579. ν<^Μ(ησν, τ«ρά(η: 1115. ~σ«ν: 1048-1049. — ταρΑ{η ίδ Ιο 1)6 
^ίΛ^α ΙΗ^Γ»!!^, &8 ϋΐΓθ^η§ βνβΓγίΙιίη^ ίηΐο οοηίυβΐοη, 8.3 \)γ 1)Γβ8,Μη^ 
ιιρ ΐΐι^ί ίιιηιΗαΓΘ, ονΘΓίαπιίη^ ίΐιβ Ι2^1>1β ϋιοη^ΐι ΙοΒ^βά ^1;1ι ίοοά β,ηά 
(Ιτΐιιΐΐ, ΛηιΙ ίΙΐΓθ\νίη§ »11 Ιΐιβ ^^8 οιιΐ; οί Ιΐιβ Ιιοιίδβ, »ίίβΓ Ιιανΐη^ Ιαίά 
νιοΐ^ηΐ 1ι»ιιά8, ογ ί^^^Ι, ιιροη Ιΐι^ιη. 

5Η0. 4Μλησ%ν: 1135. — 580-581 : & ^οοά βχΜηρΙθ οί ΐΐιβ β^ατβ 1εηο\\πι 
1^8 (ψοαίορ^Μίί, ί,€, ίη$1β&(1 οί οοιηρίβϋη^ Ιιίδ δβηίβηοβ, ίΐιβ ^οά 1)Γ6£ι1^8 οΰ. 
»1>Γΐιρίΐ7, »η(1 1(»»νβ8 Ιο Ιΐΐθ ίπίΑ^ία^^ϋοη, &δ 1)6ίη§ Ι^βγοηά ϋιβ ρο-ν^τβΓ οί 
Α(1θ4ΐΐ£^^β θχρΓ«88ίοη ίη \νοΓά8, 3ΐΐ8<; \ν^1ι&1 Ζβιιβ πή^ΐιΐ; άο ίο ίΙΐΘΐη 8,11, ίί 
1ΐθ δΙιοιιΜ ί&Ι^θ ϋΐθ ηοϋοη. 1% ιη^γ 1>6 Ιΐι&ΐ Ηβρίι&βδϊιΐδ ίβ αίΓ&ίά Ιο βο,γ 
νίΥακΧ ΥίΐΙΙ 1ι»ρρΘη, ίοΓ ίίί»Γ Ιΐι»* & πϋ»Γβ " &1>8Η οιηβη " δροΐ^βη ίϊχβτβΆϋβτ 
ηΐΛγ ηοί 1)θ 8νιβ5οΪΘηΙ *ο 1;:θ€ρ Ζ^ιΐδ ίΓοιη άοίη^ ϋιίδ, »η<1 1ιβ ίβατβ Ιο ρηΐ; 
8\ιο1ι &η ΐάβα ίηΐο Ιΐιβ ΙΐΘϊΐά οί Μβ 81111 δοο^ΐίη^, ηιιιΙ^Γίη^ ί&ϋλβρ. 

581. »βλν: 780-781. 

582. Μ€<πΓΐν : 1005. — κα9άντ«Γ6<Μ : 1107, 11, " % ΙιοΜ οί Μιη, &1ί»ο^ 
Μιη, ηοΐ ^ί1ι ^οιιγ Ιιαικίδ ογ Ιΐιβ ρο1;:βΓ, 1)ΐι1; ^ΙΚ !(οβ ίαοτάδ" 

Τ1ιί8 "ν^τΐιοΐθ ρ&88&^θ οοηΐ&ίηβ δοπίθ νβΓ^ 8βη8ίΙ)1β ίκίνΐοβ οη " Ηοιγ ίο 
πι&η8§^Θ Α 1ιιΐ8ΐ>&ιιά,'* 1>ιιί 8ρο1;:6η 8.8 ϋ 18 ίη ίΚβ ρΓβδβηοβ οί Ζβιΐδ ϋ Ιιαβ & 
ίοιιοΐι οί ίΐΐθ §^ίθ8^ιΐθ Μΐά οοιηίο. 

587. <$»μαι: 1115. 

588. τ* : 780-781. 

589. *Ολνμιηο« (€στι). Ι,ΕδδΟΝ Ι^ΧΧνί 

Ιι,ΐΑΒ, 590-598 

447. ΟρΗοηαΙ: 

448. νοοΑΒυυνκγ 

λλέ{«> (λλι{-, λλ€ξι-, άλ€κ-, άλκ-), κατα-ΐΓΪΐΓτω (ιγ€τ-, ιργ•-, ιττη-), κατα- 

Αλι(ήσ«>, ήλ^ησα (&λαλκον) \ν^αΓά ΐΓ€(Γέομαι., κατέικσ^ν, καταιτέ- 

οίί, ιΐ^ίοιιιΐ, ρΓοΙθοί. ΐΓΓη(κ)α ίαΠ, άτορ. 

&λλο-τι ΐλί ΐλΐιοίΙιΟΓ ίίηΐ6. κομίζω (κομ4,δ-), κομιώ, έκόμΐ4Γ((Γ)α, 

Ρηλό«, ον, 6 ϋιη^δΐιοΐά. Κ€κόμικα*, κ€κόμισμαι*, Ικομ(«τθην* 

Ιν-$4(ιο«, ι;, ον, 1;υ(\ν»Γά) Ιΐιβ 1)β£ΐΓ, 03,γθ ίοΓ, αίίβηά, β,οοοιη- 

Γΐ^ΐιί. ρίΐη^. 

Ιν-«ιμι (4σ-), Μσ(<Γ)ομαι. 1)β ίη. κνΐΓ€λλον, ου, τ6 οιιρ, ^οΙ)1βί. 

ήμαρ, ήματον, τό ιΙη^'. Λήμνος, ου, η Τ^(»ιηηθ8, αη ίαΐαηίΐ ίη 

^«-σν^σνον, 1^ ον ιΐίνπι^, ηι»Γνθ1οιΐ8, Ι^ιβ Α€ί/('α)ΐ ι^^αν Τγοι/, 

ιΙίΥΗΐϋΙ)^ «υιιηιΐίιι^ί. *μϋ8άΓ«», έμ€(δη<Γα 8ΐιιϋθ, 1&ιι^1ι. 

194 Ι.Ε880Ν Ι,ΧΧνί [449^50 

μΙ-μονα (μ€ν-, [*•<>ν-, μα-) ρβν/. οηΐι/^ ρίττ-τω, ^ίψω, ιίρρϊψα, φρΐφα^^, Ιρρϊ- 

1)β βΕ^βΓ, άβδίΓβ ^βαίΐγ, δίΓίνβ μ•*»•*» ^ρρίφ(β)ην* ΚηγΙ, άαδίι, 

ζβ&ΐοαβίγ, ίηίβηά, ρΐαη. ίΙίΓΟΤΥ -ν^τίίΐι α ί^τΐ, 1)Γ8,]ΐάί8ΐι. 

νέκταρ, €φος, τό Ν£€ΤΑΚ, άΗηΙο ο/ Σ(ντΐ£$, ων, οι δίηΐίθ,ηδ. 

ίΤιβ (^οάβ. τ£-ταγ-ών (βά αον. ρατί. οηΐι/) ίοιιοΐι, 

ο(νο-χοέ-ω, οίνοχοήσω^, φνοχόηο*α Ιο,γ \ιο\ά οί, δβίζβ. 
ροιίΓ ΐΛΓπιβ, ρουτ άΓίη^:(8). 

ϋβΓίναΙ^ίνΘβ : ΑΙβχ-αηάβΓ. 

449. Κβαά άπα ίραηδίαΐβ: 

//ίαί/, 590-598 

η8η ηάρ μ€ καΐ άΧΚοτ αλζξβμβναί μβμαωτα 590 

ρΙψ€ 7Γθδο9 Τ€ταηων άττό βηΧοΰ θζστΓ^σίοιο, 
Ίταν δ' ημαρ φερόμην, α μα δ' ήέλίφ καταΒύντι 
κάτΓτΓβσον €ν Αήμνφ^ ολί^γο^; δ' €Τί θυμοζ βρηεν' 
βνθα μ€ Έίντΐ€<; ανίρ&; αφαρ κομίσαντο ττεσοι^α." 

&? φάτο^ μεί^ησεν δέ θβά^ Χβυκώλβνος *Ή/)7;, 696 

μ€ί8ησασα δέ ττα^δός βΒβζατο χειρϊ κύττέλΧον, 
αύτάρ 6 τοις αΧλοισι θεοΐς ενΒβξια ιτασιν 
οίνογόζΐ ^Χυκύ νέκταρ^ άττο κρητηρος άφνσσων. 

460. 590. |ΐ€|ΜΜοτα ιηοάίήβδ με, 8υ})]βοί οί άλεξεμεναι (971). 

591. ΐΓοΕό$: 983. ΑρραΓβηίΙγ Ζβυβ δβίζβά ΗβρΙίΕβδΙαδ Ι)^ οηβ ίοοΐ;, 
1;\ΠΓΐβά Ιήιη α ϋιηβ ογ βο ατοαηά Μβ Κβαά, 8,8 1ιβ ιι^οαίά ο, Γ2ΐΙ)1)ϋ, 2ΐηά 
ίΐιβη Ιβΐι ^ο. — άιτλ βηλοΰ : /τοηι ίΐιβ ϋινββΊιοΙά (ο£ ίΐιβ ραΐαοβ ίη Ιιββ,νβη). 

Ενίάβηϋγ Ζβιΐδ βη]07βά ΙΙίΓΟ'ν^Γίη^ ίΐΐθ ^οάδ ου! οί Ηβ&νθη, ίο νθηΐ; Ιιίδ 
Γίΐ^β \\τ1ιβη 8.η^Γ7, &δ 1ιβ 1)θ3,δί8 οί ίΐιΐδ οη αηοΙΙιβΓ οοοαδίοη : " Ο ΗβΓ», 
ΙΐΛΓά ίο άβΒ,Ι "νή^ΐι. Ναγ 1)ΐιί ^ϋ% Ι ^:ηο'ν7 ηοί -^ΙιβίΙιβΓ ίΐιοιι πίΛ^βδί ηοί 
1)β ίΐιβ βτδί ίο Γββ,ρ ίΐιβ ίηιίίδ οί ίΐιγ οηιβΐ ίΓβ&δοη, αηά 1 1)β&ί ίΚββ ^ν^ΓΗΐ! 
δίήρβδ. ϋοδί ίΐιου. ηοί ΓβιηβιηΙ)βΓ, ^Ιιβη ίΐιοιι Ύί&ή, Ιιιιιι^ ίΓΟίη οη Ιιί^ΐι, 
&ιΐ(1 ίΓΟίη ίΐιγ ίββί Ι βιΐδρβηάβά ί^νο &ηνί1β, αηά γοπικΙ ίΐιγ Ιιειηάδ Ι ί&β- 
ίθηβά 8, ^οΐάβη 1)οηά ίΐιβ,ί ιηί^Ιιί ηοί 1)θ 1)Γο1εβη ? Αηά ίΐιοα άίάδί Κ&η^ 
ΐη ί1ΐ6 οΙθεγ αίτ &η<1 ΐη ίΐιβ οίοηάβ, β,ηά ίΐιβ ^οάδ ^βΓβ "νντοίΐι ίη Ιιί^ΐι 
Οΐγπιρηδ, 1)ηί ίΐιβγ οοηΜ ηοί οοπιβ τουηά αηά Ιοοδβ ίΐιββ. Νβ,γ, \7ΐιοιη- 
βοβνβΓ Ι Ώΐί^ΐιί οαίοΐι, Ι -ν^ΓοηΙά οίηίοΐι, β,ηά ΚπγΙ ίΓοπι ίΐιβ ίΐιτββίιοΐά, ίο 
Οϋπΐθ ίβ,ίηίίη^ ίο ί1ΐ6 βίΐΓίΙι." ΤΚβ ροβί ίβΠδ ηβ ίΐΐίΐί οη αηοίΙΐΘΓ οοο&δίοη, 
"Βηί Ζβ\ΐ8, \7ΐιβη Ιιβ 8,τΥ8,^:6ηβ(1, -ν^Γδίβ ^π•£ΐί1ιίη1, &ηά ά^ΐδΐιβά ίΗθ ^οάβ 
Εΐ)οηί Ιήβ ιηίΐηβίοη." Ηβ ^8,8 οηοβ άβοβίνβίΐ Ι)^ ίΐΐθ ^οοΐάβδδ οί ίοΐΐ^, 

195 450] ΠΟΜΚΕΙΟ ΟΕΕΕΚ ΛΙέ. ΤϋβΓβυροη " 1ιβ ββϊζβά ΑΙέ Ι)^ ΙιβΓ 1>η£ΐ)(-1ιαΪΓβι1 Ιιβίΐιΐ ίη ϊίιβ αη^Γ 
οί Ηίβ 80η1, Εΐηά βνκΓβ & ιηί§1ι*7 ο»*!» ϋ&ίι ηβνβτ &^»η *ο ΟΙ^ηιριιβ &ηά 
ίΐιβ Βΐ^ΓΓ^ 1ΐ63Τ(!η κΐιουΐιΐ Αίέ οοηιβ, »1ιο ΙιΙϊιΐίΙβίΙί *1! &1ϊ1ιε. Ηβ βαίιίΐ, 
αηιΐ πΜτϋιι^ Ιιεγ ϊη Ιιϊβ \ΐΛηά βιιη^ 1ι€γ ϊγοπι ΐ^Ιιβ βίαιτ^ ΚβατΕη, αηιΐ 
<^ιιίο]ίΐ7 η1ι6 Η,Γτϊϊεά. 3,ιηοιι§ Ιΐιβ ΐϊΟΓίίβ οί ηιεη." 

ΐνΈ πεβΛ ηοΐ (ϊ(!ΐη»η<1 οί οιιτ ροβΐ ίΐίβοΐιιΐβ ΕοηβίΒίβηογ ϊη ΐΐιβ ίτΘΒ,Ι^- 
πιβηΐ οί ν&ΓίοιίΒ ίβΐίίιΐΓββ οί ]ιΪΗ ίΐιθιηθ; &ηι1 ϊΐ ■«οιιΐιΐ 1>θ ΜΙθ (λ λβΙε ίιοϊτ 
& ^0(1 οοιιΜ ΐαΙΙ ίο βαΓίΙι, ίΐ Ι^Ιιτοπη οκΐ οί Ιιβατβη, 'πΐιβη πβ Βββ Ιΐιβιη 
ιηαΜπ^ άαίΐ7 ϊτίρβ ίΓοιη Ιιβατθη ίο βατΐΐι αοά ΓβΙιιηι, Ιΐιτοιι^ΐι ΐΐιβ κιγ, 
ρβββϊηΒ ίΓΟίη οηβ ίο ΐΗβ οίΗβτ ϊη 8 ιηοιηβηΐ, ογ νβΓ^ φΐϊοΐιΐί, &ιιι1 -«ϋΐι- 
οιιΐ Βιΐι^ βχΐ^ΓηαΙ &33ίβΐαοοε• ΤΜβ οοηοθρΐϊοιι οί 11ΐ6 ίαΐΐ οί ΗερΙιαβΒίΏίΐ, 
ρϋΐηΐΐπβ 1>^ ΟιιγΙβ 80 ΟΓαάθΙ^ ΛϋίΙίΓοροηιοΓρΙιίο, 13 ιη&ίοΐιβά 1>7 ΐΗβ Οΐιηβίί&η Ιβ^βηί οί 
δδίβη Ιι&γίη^ Ι]66η ίΙίΓοίϊΐι ουί οί Ιιβανβη, αβ ίβνκίορβιΐ ίη ΜίΙΙοη'β 
ΡαταάΪΒί ίο3(, Τΐιθ ροϋΐ 13 & Ιίΐΐΐβ οοηίιΐΗΐίά βΙβο ϊη Ιιίβ Ιορο^πιρίι^ ΙιβΓβ, 
ίοΓ ίί ί1ΐ6 6Ε3ί οί ίΚι; £0^3 13 οπ ίΚΐ! ίορ οί Μοιικί Οΐ7πιρτΐ3, ίί τοιιΐά ηοΐ 
Ιιε ροΒΒίΙΙβ ίοΓ Ηθρ1ι&β8ίιΐ8 ίο οοοιιρί πΐΜοΙι Ιϊιηε ϊπ ίαΙΗπ^ Ιο Ι,ΐιβ ε&τΐίι. 

592. τ)μαρ: 1015. ΤΙιϊκ ποιιΐά ϊηιϋο&ΐϋ ϋιαΐ ΙΙιβ Κοηιβ οί ΙΙιβ ^οάβ 
1Τ88 ηΐΗοΙι 1ιί;;1ιΐ'Γ Ιΐιαη 01}'πιριΐ8 οοιιΜ Ιιβ. 

593. κάιππανν = κατα-ΐΓίσοι- = «ιιτ-πισον, 608-609. — Ιν Λήμνιρ : Ιιβηι- 
ΊΧΟΒ π3,5 ευη5ί<1ϋΓθ(1 ΙΙιε ϊ^ΐϋΐκΐ οί ΙΙΐφ]ιαε8ΐιΐ8, ΙΙιο ^οά οί Άτβ, Ι^εΕααβθ οί 
ϋιβ νοίο&ιιο, ΛΙθ87θΙ(ΐι1ιΐ8, ίίίιιηίϋίΐ ΙΙιεΓρ. -^ βνμ^« : Ιιη•αΙ/ι, ίοκί, ϋ/ε. 

594. Σίνηΐ!; 1ϊΙι;Γΐι1ΐ7 " ΙιπΗίΐηίΐΒ," η, ρΪΓ8ίίο;ί1 ίοΙΙί. 

695-596. {κίΕηιπν, μ«$ή9Όσ« ; Ιΐΐϋ ΓβριΊίΙίοη ίο βΐιοττ 11ΐ3ΐ ίΙιβΓβ ίβ ηο 
άο«1ϊΙ 1>ιιΙ ΐΙΐΛΐ ΙΙρπ 18 ϊιι );οοιΙ κρΪΓΪΐΗ οιιυβ ϋΐΟΓΟ. 

596. ιταιΒί» : 987. — χι.ρΙ : ΙΟΟ.Ί. 

597. βίο(» : 907, -γ 1009. 

3Ηΐ; Ι.Ε880Ν Ι,ΧΧνΠ [451-453 

598. οίνοχόιι : βΐτίοΐίΐγ " ί>ο ροατ "ν^ίηβ," 1)ΐι1; 1;1ιβ ιηβ&ηίη^ ο£ Ιίΐιβ βτβΐ 
Ρ»γ1; ο£ ϋιβ οοιηροαπά βοοη 1)βο&πιβ \7β£ΐ^βηβά, βο ϋϊϋΛι ϋ οειιηβ ίο ιηβειπ 
Ιο ρουτ αητίιΐιίιι^ §οοά Ιο άΓΐηΙί, βαοΐι αβ ίΐιβ ηβοίθ,Γ οί ΙΙιθ ^οάδ. Τΐιηβ 
ίη Εη^ΐίδΐι "νν^β βαγ ίΐιο,ΐ) 8. (/Γββη 1)1α€ΐά>&ττγ ίβ τβί/, ογ νβ βρβαΐί οί α 8ΐ€€ΐ 
ρβη (ρβηη» = ίββ,ϋιβΓ), α τηοηΟιΙτ/ ογ ιυββΜι/ ]*οιΐΓηα1 (]οιιγ = ά2ίγ),Λ ^οΜβη 
^Β,τίά\^8(^^ί^^ βίχ. Ι.Ε880Ν Ι^ΧΧνίΙ 

Ιι,ΐΑΡ, 599-611 

451. ΟρΗοηαΙ : 

452. νθΟΑΒυΐ.ΑβΥ 

ά,μφι-γυή€ΐ$, €σσα, €ν ιγοί^ΐ^ΐγ-ίειιβθά, ώ|ί, οπός, ή νοίοβ, ιιν^ΟΓά, βρββοΐι, 

1)0\\τ-ΐ6§§β<1 (ροδδίΙΙι/ = βΜΠίιιΙ, ΐ8,η^8,§β. 

8,ιιιΙ)ίάβχ1;Γου8). ΐΓ£ρι-καλλή$, €ς γβτγ 1)βΕΐι1;ίία1, 

&Γ<Γβ€(ΓΓο$, η, ον πιβχ1;πι^Ϊ8ΐΐ8,1)1θ. ο1ΐ8,ηηίη§. 

Ύ^λο$, ου, ό Ιλιι^ΙιΙιθγ. ΐΓ€ρι-κλντό$, ι/, 6ν ίαιηουδ, νβΓ^ Γβ- 

ΙΐΜ(ρ-νϋμι, 4νόρσω, ^νώροτα (Ινώρορον), ηο^τηβά. 

^νόρωρα, ένορώρ€μαι ΓΟΐΐδΘ αΐηοη^, ΐΓΟί-ιτν^-ω, Ιποίιτννσ-α 1)ΐΐ8ϋβ, Ιιιιγγ^, 

Ηηάΐβ αιηοη^, βχοίίβ. ρπίί, ραηί. 

ήχι "ν^ΙιβΓθ. ^ ΊΓραιτίς, ίδος, ι^ ΙιβΒ,Γί, ιηίηά, δοιιΐ, 

καθ-€ν8ω (€νδ-, €ύ8€-), καθ€νδή(Γω^ άί3.ρ]ΐΓ3<^ιη. 

βίββρ, 8ΐιιιηΙ)βΓ, Γβδί) (ΐη 1)βά), Ιίβ ιτρό-πας, άσα, αν &11, βηίΐΓβ, -ν^τΐιοΐβ. 

(ίη 1)βά). νιτνοβ, ου, ό βίββρ, 8ΐυιηΙ)βΓ. 

κατα-κ€^-ω άβδίτβ 1ιο Ιίβ άο^ν^η (Γβδί, φάος, ου, 6 Ιί^Μ, ^Ιββ,ιη, ΙιιπιίηαΓγ. 

Γβροδθ, δ1υπιΙ)βΓ). φόρμιγξ, ιγγος, ι/ ΐ3π•β, ΗίίΓρ. 

λαμιτρός, ή, όν \)τί§1ύ,, }}ΤΪ[Ιϊο.ηΙ, χρϋσ-ό-θρονος, ον ^οΙάοη-ίΙίΓοηβά, 

δΐιΐιιπι^, §1β3,ιηΐη^. ρο}ί8ίΙΙι/ \νί1;1ι ΓθΙ)β8 βπιΙ)ΓθίάβΓβά 

Μουσ-α, ης, η ιηιΐδβ. λνίΐΐι ^οΐάβη βο\ν^βΓ8, θρόνο. 

ΟΘΓίναίίνβδ : α-8Ϊ)68ίθ8 ; ΐϊΐηββ, πιαδίο, ιηιΐ86ΐιιη ; ρηβηιη- 
οηία, -αΰο(8), 593-596 ; 1ΐ}Γρηο1;(ίο, ί8ΐη) ; ρ1ιθ8-ρ1ιοηΐ8, 
ρ1ιο1;ο-5Γ&ρ1ι(}Γ), -πιθΙ^θγ, 584-585. 

453. Κ6Β.(1 αη(1 1;Γΐιη8ΐαί6 : 

ΙΗαίΙ, 599-611 

ασβεστο^ζ δ' αρ* βνωρτο γ^'λο^ι μακάρβσσι θ^οίσιν^ 

6)9 ϊΒον'Ήφαίστον 8ια Βώματα ττοιπνύοντα, 600 

197 454] ΗΟΜΕΚΙΟ. αΚΕΕΚ 

0)9 τοτ€ μ^ν ττρότταν ημαρ ές ηέΧιον καταΒύντα 
8αίννντ\ ούδβ τί θυμός βΒβύβτο Βαίτος έίσης^ * ' ' " 
ου μεν, φόρμί^^ος ττερικαΧΚέος^ ην εχ' Άττολλωι;, 
Ήίουσάων θ*^ αΐ άαΒον άμειβόμεναι οττΐ καΧ^. 
αι^ραρ βΤΓβΙ κατέΒυ Χαμττρον φάος ηβΧίοίο^ 606 

"ο/ μβν κακκ€ίοντ€ς ββαν οΙκόνΒβ έκαστος^ 
η)^ί ίκάστω Βώμα ττερικΧυτος άμφί^γυήβίς 
"ϊίφαίστος ΤΓοίησβν Ι^υί-ρσι τΓραττίΒεσσίν^ 
Ζβύς δέ ττρος 6ν λ6χο9 ψ' 'ΟΧύμττως άστεροττητης, 
βνθα ττάρος κοιμαθ\ δτ€ μίν ^Χυκύς νττνος ίκάνοι • β1() 

βνθα καθ€ύ8' άναβάς^ τταρά δε γ^ρυσόθρονος *Ή/)?7. 

454. 599. Τΐιβ άήηΐνδ λνθΓβ ιΐδπδ,ΐΐγ βΘτνβίΙ ίη Οΐ7ΐηρα8 67 Ιΐιβ ^οά- 
άβ88 ΙΙβΙ)^, "νντίιοδβ ηαιηβ 1ΐ3,8 1)βοοηΐθ 8/ δ^ηοιιγπιη £ογ ίβιηίιιΐηβ §^£106 2ΐηά 
ιη£ΐίάβιιΐ7 1)β3,ιιΐ7. Ιη πΐΒ,Γίνβά οοηΐΓ3,8ΐ; Χ,ο Ιιθγ 18 Ηβρ1ΐ8,β8ΐηΐ8, γοπ^Ιι, 
ιιη^3,ίιιΐ7, αηά άίβίΓβδδίη^Ι^ Ιιοιηθίγ, \ν1ιο ΙιβΓβ ιηα^βδ Ιιίδ ά^1)αί αβ ουρ- 
1)β3,ΓβΓ ίο Ιΐιβ ^οάδ, άπα ^οβδ ίΙίΓοα^Ιι 8ο ιηίΐηγ ίυηη^ ιηοϋοηβ (οί. 
€1ΐ3,Γΐίβ Οΐιο,ρΐίη) Ιΐιαΐ) 3,11 οί Ιΐιβιη Ιαυ^ΐι ιηοδί χιρΓοαΓίουβΙγ. 

θ€οΐ<Γΐν : 1004, 1009. Τΐιίδ ίηβχίίίη/αίί^/ιαϋΐβ Ιαυ^ΙιΙβΓ 18 ιγβΐΐ ιηοϋνίΐΐθά 
ρδγοίιοΐο^οαίΐγ ; 3,8 ίΐιβ δίΐηαϋοτι 1ΐ3δ 1)^Θη δο βχοβρϋοηαΐΐ^ ίβηββ ίϊι&Ι 
\ν1ιβιι ίΙΐθΓβ 18 α ο1ΐ3,η§β 1)Γοα§^1ι1ι αΙ)θΐι1 1)7 ΙΙιθ οοιηίο β^^β οί Ιίβρίιαβδ^ιιβ 
3ΐιά Μδ Γβοϋαΐ οί Ηίδ άΐδοοπιήίιΐΓβ αϊ Ιΐιβ Ιιβ,ηάβ οί Ζβιΐδ, 8,11 ίΐΓβ τββΔγ 
ίο §ίνθ Υί^ηΐ Ιο Ιΐιβίτ ρ^ηί-αρ ίθθ1ίη§^8 ΐη ΐΜδ υηάί^ηίββά ίαβίιίοιι. 

600. ΊΓοηΓνυοντα ίδ οηοιηαίοροθΐίο ; \νβ οβ,η Ιιβατ ίΐιβ 1)οΐγ-1θ§^ά, 
Λνο1)1)ΐ7-1νΐιβίίά ΙΙ(3ρ1ΐ3θδ1ιΐδ ρπΐϊιιι^^ 38 1ιβ 1)υδ1ι1(?δ Ε^νΙί^αΓάΙγ ατοηπά. 
ΟΙ^δΘΓλ'β ϋΐ(ί ΙκϋΐΛ^γ (ίίϊθοί §;ίνβιι ίο Ιΐιίδ νοΓδθ \>γ Ιΐιβ 8ροηά»ίο θπίΐίη^. 

602-604. Βαιτός, φόρμιγγος, Μουσ-ίων : 986. — &|ΐ€ΐβόμ€ναι οπί, " αη- 
ϋρ1ιοη3ΐ1γ." ΤΚβ 8οη^ ^ναδ άοιιΙ)1;ΐΘδδ 3θοοηιρ8ηίΘά \)γ ίΐιβ άαηοβ, 88 
ΙΙοιηοΓ ίβΐΐδ 113 βΐ8β\ν1ιβΓβ ίΐιαΐ δοιι^ 3ηά άαηοΘ &Γβ ίΐιβ ΟΓΟ'ν^Γη οί Ιΐιβ 
ί(-^3δ1; ; αηά ίΐιιΐδ ίΗ('- ιηιΐδΡδ ΛνοιιΜ 1)θ αΗο ίο (Ιίδρίαγ ϋιβίτ ναήβά ^ρτοοβ 
3ΐιά ο1ΐ3Γΐιΐδ ίο ίΐιο 1)θ8ί αίΐνιιηία^ο. Τΐιο 1)θο1ί ίΐιυδ 1)ο^ιΐ8 λνϋΐι ίΐιβ 
ΙιβΓϋίο 3ΐκ1 ίτ'ά^ο β^ιΐΓβδ οί Λϋΐιίΐΐί'δ αικί Αρ^αιηβιηηοη, αηά βηάδ "ν^ϋΐι 8 
0'ά\)ίχταί δΐιολν 3Πΐοη^ ίΐιβ ^οάδ οί Οίγηιριΐδ. — οπί : 1005. 

600. κακκ€£οντ€ς = κατακ€ίοντ€ς [κατακ€6ω] : 608-609. 

607. €κά(Γτφ : 997. Τ1ΐ6 ^θ(1δ 1ΐ3(1 8θρ3Γ3ίϋ Ηοπιβδ οί ϋΐθΐΓ ο^^τη, Ιΐιιιβ 
ίοΓΠΐίη^ (μιίΐο 8 δθίΐΐβιηβηί ίη Ιιοανβη. Λνίίΐι Ιΐιίδ ιηαγ 1)Θ οοιηρ8Γβά ίΐιβ 
Οΐιήδίίαη οοηορρϋοη οί Ιι^ανοη 8δ 8 οΊίγ, ϋΐί' ηϋ\ν ^^^α881βIη. 

608. ΐΓρα'ΐΓίδ€<Γ<Γΐν : 1006. 

609. 8€ΐΓρόδ: 524. 

198 

Ρ 


^^1 


^^^^^^ν '' 
ι 


^^^^^ 

ΓοιηηΐϊΓησΓίΐΜ λ ηινοΙ ΙηΙΙΙθ ΕοιιβΙιΕ ϊη 3ο6 β,ε. Τ 
ώονΕ ΙίίΕ-5ΪζΕ, ίίοιιιΐ οη ί ρβίκικί Ιΐϊνίηκ Ιΐιε Ιοπη οι 
νϊΛΟΓΪ »Λ5 ργοΙηΜ^ ΓΕρΓΕ3ΕαΙ?ιί ΙιοΙίΙίηκ & ΙιυιηρΕί Ι Ι.Εδ80Ν Ι,ΧΧνίΙ [455 

466. Τΐιβ ίίΓδΙ; 1)οο1ί υί Ιΐιβ Ι1ία(1, 3,£ΐβΓ ϋδ ^ίιη αηά ^Ιοοιηγ 1)β§πιιιίη§^ 
αιηίάδΐ; Ιΐιβ ίΓ&^βά^ οί β»Γ<;1ιΐ7 Ιίίβ αηά ϋβ ιιηβηάίη^ δΟΓΓΟτν^β, οίοβββ αιηίά 
ϋιβ 1&α^1ι1;βΓ οί Ιίίβ ο»Γβ-£Γββ 1)1β88βά ^οάδ, ίθ3,8ΐ;ίη^ Ιι&ρρίΐ^ οη Οίτιηριΐδ, 
" "νν^ΙιβΓβ, οδ ϋΐθ7 δ&7, ίδ 1;1ιβ δββ,ί οί Ιίίβ ^οάδ \,\ΐ2Λ, ΒΧ2Λϊάο,\,\ϊ ί^β* ίοΓβνβΓ. 
Νοί; 1)7 ^ηάδ ίδ ίΐ; δΗαΙίθη, ιιογ θυθγ "νν^υΐ; ^1;1ι γλιώ, πογ άοίΐι Ιίίβ βηον 
οοιηβ ηί^ΐι ΙιΙιβΓβΙο, 1)η1; ηιοίίΐ} οΙοιιγ ειγ ίδ 8ρΓθ»(1 &1)θΐι1; ϋ οίοιιάΐθδβ, &η(1 
ϋιβ "νν^Μίβ Ιί^ΐιΐ; βθ3,1;8 ουθγ ϋ. Τΐιβπίίιι Ιΐιβ 1)1οδδβ(1 ^οάδ λγθ ^ΙίκΙ'ίοΓ &11 
ϋιβίτ ά»78." Τΐιίδ &ΗβΓη3,1β ρ1»7 ο£ ΙΙ^Ιιί ίΐηά δΐι&άθ, οί Ι&α^ΙιίβΓ αηά 
ο£ ίβΛΓδ, ο£ δ^θΓπ, (ϋ^ίήβίΐ ιηβη, ίΐιιά ίπνοΐοαδ, Ιί^ΙιΙ-ΙιβΛΓίιβά ^οάδ, "νν^Ηο 
ββΐΎβ »δ ίΙΐθίΓ ίοίΐ, ίδ "νν^ΟΓίνθά οαί \>γ ίΐιβ ροβΐ; -νή!;)! ΓβιηίΐΓ^»1>1β αΓ^ίδϋο 
ίββίίη^ »ηά άβ1ίο&θ7 οί ίοηοΗ. Τΐιβ δοβηβ οη Οΐγτηραβ αβ οοηίΓ&δΙ^ίΙ 
^1;1ι Ιιΐιβ βΛΓίίθΓ αο1;ίοη ιηα^ 1)Θδ1; 1>β οοηιρΛΓβά Ιό α βα^ττ ρ1»7, & ϋηά οί 
1)ΐΐΓΐβ8(ΐαβ δΙιο^Γ, "νν^ΐιίοΐι "νν^ίΐδ Γβ^Γΐι1»Γΐ7 ρθΓίοΓπκίά ίη αηοίθηί Αϋιβπδ &ί 
ϋΐΘ οίοδβ οί α δβήθβ οί ίΓ&^θάίίίδ, ϋΐκΐ ίοΓ ίΐΐθ δ&ηιβ ριίΓροδβ, Ιο ΓβΙίθΥθ 
ϋΐΘ ιηίηάδ οί ίΙΐΘ ίίικϋθηοβ. 

Τνίϋι δΐιτρθ,δδίιι^ &γ1 ΙΗθ ροβί Ιιαδ \\Όνβη ίηΐο ίΙΐΘ ΛοΜοη &ηά Ιΐιβ 
η&ΓΓ8,ίίνβ οί ίΜδ 1)θθ1ί ίΙΐΘ πιοδί ίιηροΓΐ3,η1; οΙιαπιοΙοΓδ, 1)οί;1ι Κιιηι&ιι άπα 
άίνίηβ, οί ίΚθ βη1;ίΓβ ροβηι. 

" Νο 1>οο^: οί ΗοηιβΓ ίδ δο ίιιΐΐ οί άτΆτα^ΛΧα ^οαρδ αηά δίίπιαίίοηδ &δ 
ϋιίδ : Αροΐΐο δίΓίάίη^ ^ίίΐι Ιιίδ 1)ο\ν^ αηά ηη^η^ (^ιιίνβΓ ; Τ1ΐθ1;ίδ Οθ,ΓβδδΙη^ 
Ιίίβ ^6νίιι§ £ΐη(1 £ΐη§Γ7 Αοΐιίΐΐβδ ; ΤΗβΙιίδ 1)βίθΓ6 Ζβαβ, οΐΛδρίη^ Ηΐδ Ιίηββδ 
Λΐιά βχΐιβηάίη^ ΚβΓ ή^Μ Ιιαιιά ίθ¥Γ»Γ(1 Μδ οΐιίη; Ζβαδ ^1;1ι Ιιίδ άαΓίε 
1)Γθ'νν^8 2ΐη(1 3,ιηΙ)Γθδί»1 Ιοοίνβ ηοάάίη^ α οοηήηηθ,ίίοη ίο Μβ ρΓοιηίδο; 
€1ΐΓ7δβδ \ή11ι Μδ ήΠβίβά δοβρίΘΓ &ηά Ηΐδ ^ίίδ, 1)οίθΓβ ΙΙιθ \τνο δοϊΐδ οί 
Α^Γβυδ ; Οά7δδβυδ 2Λ> ίΐΐθ η,Ηβ,γ οί Αροΐΐο Λνϋΐι ίΐιβ ιηϋίάβη "νν^Ηοιη 1ιο ίδ 
Γβδίοήη^ ίο ΗβΓ 3,^θά ίαΐΐκτ, — ^λγιΙΙι Ιιίδ οοιηρίΐηίοηδ &ηά ίΐιβ ΙίθΟίΐίοιηΙ) ; 
ΑοΙιίΠβδ ίη Ιιίδ Γ»§Θ άΓα\νίηί^ Ιιίδ δτνοΓά ίΓοηι ίίβ δΐιβίΐίΐι, οαίπιβά 1)7 
Α.\\ϊ^ΊΐΆ, ύΛιο ίαΙνΡδ Ιιίιη ν>7 ^^^^ 1^^^ Ιοο^δ, — τΝ'ίίΙι Α^ιηβιηηοη 1)βίθΓβ 
Ιιίπι αηά ίΗθ οΙΗργ οΐιί^ίδ β,Γοαηά Ηίιη ; ΙΚθ 1ιβΓ3,Μβ οί Α^Β,ιηβιηηοη 2Λ, 
ϋιβ Ι^ηί οί ΑοΜΙΙθδ, £ΐδ ΡαίΓοοΙαδ ΙβΒ^β ίοΓίΙι ίΐιβ ί&ίτ ΒΓίδθϊδ ; Ζβυβ Β,ηά 
ΗβΓ» οη ΟΙ71ΏΡ118, ^ϋ1ι Ηβρίιαβδίυδ ρ1»7ίιι& ^1ιβ Ρ^^γΙ οί ΗβΙ)6; Ιίίβ 
»88βιηΙ)ΐ7 οί ίΐιο ^οάδ, ΑροΠο ρ1α7ίη§ ίΐιβ ΐ7Γβ, Ληά ίΐιβ δίη^^ίη^ πιιΐδβδ." 199 ΗΟΜΕΕΙΟ ϋΕΕΕΚ ΙΝΤΕΟϋυΟΤΙΟΝ ΤΟ ΑΤΤΙΟ βΚΕΕΚ 

456. ΟίαΐΜΐβ. — Τΐΐθ ΟΓββΙι ΙαηςυΒ,ςβ τϊ&β άίνϊάβά ϊηίο 3, ηιιιη- 

1)6Γ οί <1Ϊ3ΐβοΙ;3, ώβ ηιοΒί ϊιπροΓίίΐιιΙ; ^Γουρβ ο£ Λνΐιίοΐι τεΓβ ίΐΐθ 
Αβοΐϊο, Ιοοίο (Ιοηϊο-ΑΙίίίο), ίΐη<1 Οογιο. 

457, ΥβΓ^ οίοββΐ}^ Γβίαίβά ίο Ιοηίο ϊβ Αίίϊο, Β,πίΐ 1κ)ί1ι ατβ ιΐΒΐιαΙΙ^ 
βΓοαρβιΙ ίο^βϋιβΓ &Β Ιοηϊο-ΑΙίίο. Ιη ίΐιβ ^τβΆί ιποηβ οί *1ι6Ϊγ ίοπω 

ϋιβ^ 3χβ ΐιιηιΐΛΐιιβιιί&ΙΙ^ αΐίΐίβ, οιμΙ άϋΕβΓ 
οη1}Γ ίη ιαϊιιοΓ άβίαΐΐβ. 

468. Τΐιβ ΗοιηβΓίο ροβηΐθ αιβ οοιπροΒβίΙ 
ίη νΐιαΐ; ίβ Ιίηοινιι λβ ύιβ Ηοιηβηο άίαΙβΕΪ, 
3, ιηϊχΕιίΓβ οί Αβοΐίο 3ΐι<1 Ιοηϊο, ίΐΐθ ΐ)ϋ11ί οί 
*1ΐθ ίοΓίπΒ ΐΜΪΉβ Ιοηίο (620). 

459. ΟοηΐΓαοϋοη. — Αίϋο οαΓΓΪββ ίΐιβ 
οοηίΓΕοίίοιι ο£ νο\ν8ΐ3 ίο 3, ίιιΓώβΓ βχίβηί 
ίΐι&η (1θ63 Άπγ οΕΐιβΓ οί 11ΐ6 (ϊΓεβΙι άίαίθοίβ, 
ΕνίΌ ΟΓ ιποΓβ νοΜίθΐΒ οοιηϊη§ Ιο^^ίΙιβΓ 3ΐι<1 
^ιηϊ(,1ίιι§ ο£ οοπίΓΒ,οίϊοη ρτΆΰύοΐίΠγ ιΐθνβΓ 
Γβηιαίηίιι^ τιηοοηίΓΗΛΕβίΙ. 

460. Ηβϋβθ οηβ οί ί1ΐ8 ηΐ03ί; ϊιηροΓΕαηί 
Εΐιίη£3 ίοΓ Ιΐιβ 8ία(ΐ6ΐιί ίο ιΐο ϊιι ρπ,ββίης 
ίΓοιη ΗοηιβΓίο ίο Αίίίο Οτεείι 13 ίο ηιβιη- 
ΟΓΪζβ ίΙιοτοΕ^ΙιΙγ ί!ιβ ί3,1)1β ο£ οοπίΓΛοίϊοηβ 
(584-585). 

461. Ιη ^βηβΓίΐΙ νο-ϊΡβΐ3 &Γβ οοηίΓΕοίβιΙ 

ΜίτΜβ ίορϊ οί Ίΐιο ι,Γοπζβ ^"^ Αίίίο 3,8 ϊη ΗοιηβΓ (584-585), ίΐιβ 011Ι7 

ογΙβΙπβΙ ^ϊ' Ι.)•Εΐ]ιιιυι(. ι Γιιιιηΐι βχΟΒρίϊΟΠΒ 1)(ίϊηβ ίΐΐαί ί + ο ^ηΊ Ε + ου ^ ου 

είΐι 11Γ) Κ11ΙΙ ι>Γ ^^1 ΛίΙϊϋ ίιΐ3ίβ&ι1 οί ΐο ΐ)ΐ ΗοηιεΓ, 

462, ΤτββίιηβπΙ οί δ ίη ΑΜίς. — ΑίίβΓ £, ι, ρ, ίΐΐθ η οί ΗοιηβΓ, 
■^ίιβη ΓβρΓβββηΙίη^ ^η εαΓίίϋΓ ά (621), 1)βοοιη(ΐ3 α ϊη Αίίίο, «χοερί 

ίΐΐβ,ΐ ρρ•η-=ρη, α3 κόρη ίοΐ' κόρ^ι;^ ΗοίηβΓΙΟ κούρη ίηαίάι^Ι αΐ1<1 ρση ^ 
ρρη, &3 θάρροΊ ίοΓ θάρσοί ΟΟΙΟ'αι/β. 

463. Ιί ρη 13 Ι!ΐ(! ρΓίΜΐυι:1 οί ίΐιο <"ηιιίΓ!ΐ(:ίίοη οί ραι (584-585) ίί 
ΐθίοαίαβά ιιηο1ΐ3,η§β(1, α3 όρη — όρια ηΟΗηΙιιίηχ. 

200 
ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ ΤΟ ΑΤΤΙΟ ΟΚΕΕΚ [464-46Θ 

461. ϋΒβ οί Τβϋ, — Υατι ϊαά βοηβ βηίίιβίγ οτιί ο£ τίθθ ίη Αίίίο 
Ιοβΐοΐβ Αίύΰ 11(ιβΓ3.ΙπΐΓβ 1>ε£ίιΐ3, αηιΐ ίΐ; ϊιαά ηο Ιηΰιιβηοθ οα Λΐϊϊο τ6γθθ. 

465. Οοηβοηαηίαΐ οΙίΑϋ^β. — 1) σσ οί ΗοιηβΓ ΐ)βοοηΐ63 γτ ίη ΑΐΙϊο, 
28 θάλασσα, τρήσσιο θ£ ΗοίηβΓ Ιιβοοιηε βάλαττα, νρ&ττιο ϊη ΑΜίο ; 

βχοερί; ίΐια* ί^ο βϊ^πιμ ΐίτουβίιί Ιο^βΰιβΓ Ιι^ ίηΰθοϋοη Ιιβοοιηθ σ, 
Ε8 τηχτί ίοΓ ττοσσί (ιη&η), ϊττίσι ΪΟΓ Ιττισ-σι, Τίλήτοι ίοΓ τιΧίσ-σαι. 
2) ρσ ο£ ΗοηΐβΓ ΙιβΟϋΐηββ ρρ ιΐί Αίίιο 

466 ΙηββεΙΙοη — Ιη ίΐίβ ιοββοΐιοη οί 
ϊγοπΙη, ί1ΐ6 οΐιιβί άιΒ^ΓβηοθΗ ΐιβί^θβη ίΐΐθ 
ΗοιηβΓΐ€ Λίκΐ ΑΙίιο ίθΓηΐ8 αΓβ άαβ ίο Ιΐιε 
8Γβ£ΐΐβΓ βχίβηΐ ίο τρΙιιοΙι Λβ Α61ΐ€ (1ΐ3,1βο6 
αίΓΐιββ βιίΙιβΓ οοηίΐΓΒ,οΙιοη (584-685), ογ ίο 

«Ιΐΐοΐΐ 1* 0αΓΓ168 ΙΠθΐαΙίΐβΒΙΒ οί (^ΙΙΕΙίίΐ^γ 

(573) 

467. ΤΙΐΙΙθ ΗοΠΙβΓΪΟ θαλασσάων, ήρ•»ί, 
ηριαα, ίπΐΟΐ, Ιιτία, γίραοί, γίραα, ποΚηοί, βασι- 
λψκ, βασιλ^, βασιΧή<αν, βασιΚηαί, (τ^όϊ, νψιν 
ΤΒ^ΐΆήγ Ιιβουΐηβ ίπ Αίί.ίθ ίαλαττών, ήριο, 
■ηρω, ίίτουϊ, ίπ-η, γίριοί, γ^ρά, -πόΚΐύΚ, βασί- 
λ('ωΐ, βοΛηΧίά, βααιΧίίον, βασιΚίά^, νίώϊ, νίων. 

468. ΙΤαηιΐΒ αηιΐ αιΐ^βοΐϊτββ. — Αίϊίο 1ι^ 
ΐΐΐθ ίοΐίοινϊιΐβ οίΐΒβ βηάίιι^β, βϊίΙιβΓ ηοΐ 
ίοτιηά οΓ βίββ νβιγ τιηοοιηπιοιι ίη ΗοηαβΓ : 

1) ΌχλάΙ, 8:611. Λη<1 άαΙ:.. βηΟ ίη -ιν ίη3ίβα4 

θ£ .„μ. ΜίΛΐΡ ιΜργ οί ιΐιβ ΙίΓοηζβ 

2) Οτΐ3ί ο£ ϊΐΐθ βρβί (ΙβοΙ., ^εη. β,ηά ιΐαί. ^^ί χμίρίοΓ 

3) Τίιβ άΒ,ίίνβ ρΙηΓαΙ οί 3,11 ΙΙΐΓ&β άβοΙβηΒΪοπΒ γθ^ΙμΙ^ 1ι3.8 ϋθ 
βΙιΟΓίβΓ ϊοΓπΐΒ : ϊη ίΐιβ ίΪΓΒί (ΙβοΙβηΒίοη -αΐϊ, ίη ΐΐιβ 8βοοιι<1 άβοίβηβϊοη 
-οΐϊ, ίη ίΐΐθ ίΙιίΓίΙ (!βθΐ6η3ίοη -σι. 

4) Τ1ΐ6 86»- 8ί"8- ηι^3<*- οί *1ιβ βτδί άβοΙβίΐΒίοη «πίΐΒ ίη -ον. 

5) ΤΙΐΘ 8βη. 8111^. ο£ ιιοτιηβ αηά 3,(ίΪ6θ6ίνβ3 νίίΐι 8ίβπΐ3 ίη ιρ;, ι, υ 
13 Γβ^ηίΛτΙΐ' -ΐΐοί. 

6) Τΐιβ αοο. ρίητ. ο£ πιαβο. &η<1 ίβηι. ποηπβ αηά αάίβοίίνββ «αίΐι 
βΙβπΐΒ ϊη ψ), ι, ν, « Γ6{^1ω-1γ 6η<ΐ8 ϊη -««. 

201 
Τηβ υΐΒουβ Τηβο» 

(ϋΐβϋΟΒΟΙ.υΒ) -^ - — - .• •• >* ' /• ■ α ./- / / "ι Ο 

" 11 


. ^1 . ι _ ^ . ι 2^/:^ ίΝΤΕοηυοτιοΝ το αττιο οβεεκ ι ι ^€ *" 3^ ^" ί"-:- .Μ-.| -Ι 1 2- 15 5 > "ίιΐϊ '•ί 

ί^ϊ* £. ρ £ ί- ιϊιΓΙΐϊΐΡ ΙΙΙίίΙίΙίΙί 
ί||=ί!ϊ|||ίί 
|Ι|/Ι|||| ί & ίίϋίίίίΐίίί ι 3 8 ί Ι. ί ί • ί .- ι ί ί ι II ι 

^ ° „ Γ ί Η ί'.-Λ 

5 § - %^ ■* : Ι-ϊ ΐ'ϋ 

' § ►^ 5 ■-.• =^ 5 . =■; ΙίΙΙ 

ίο Λ ^ ^> Γ• _ "ι ϊ ι ί ! ίί|5^^• 
5 ί ► ί"; . ι ί ϊ ί ι ι. ηΐΐ|ϊ|ϊί|ι 

£ 3 -'ί = 5 = -^ »= 3 - 

κ . 5 *■ -Ι Εϋί-νΐΙί ίϊ 

Ι '^^-^•' . *ΐ ίΐ!ίΙϊ^ίΙΐ:ίί -5 ΜϊΙΐίϊΙίδέ "ί ί -£ ί Ι 

203 480-486] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

8ΥΝΤΑΧ 

480. ΤΙΐΘ άίββΓβηοβδ ίη ΗοπίΘΓίο αηά Αίίίο β^ηίαχ οαη 1)β8ί; 1)θ 
Ιβαπιβά Ιογ ίΙΐΘ οαιβίαΐ βΐ^ιάγ οί βοιπθ §οο(1 ποτ^ οη Αίίίο ριοδβ 
οοιηροβίΐίοη. 

481. Τΐιβ βτΐίοΐβ. — Ιη Α\Λίθ Οιββΐ: δ, ή, τ6 18 γθ^οΙεγΙ^ βιηρίογβά 
3,8 ΐΐΐθ άββηίΐ;© ατϋοΐβ (ίΛβ), ί1;8 αΐ^ββηοβ ΟΓάίηαΓϋγ ιη&τ\άΆ§ ε ηοιιη 
Ε8 ίηάβίπιϋ;©, 3,8 δ π6λ€μ^ος ΐΚβ ν)ατ, πόλεμος υοατ, 

482. Αϊ; ΐίηιββ ίΐιβ Β,ΓίίοΙβ τηΒ,γ Ι^θ οιηί1;^θά, βδρβοίαΐΐ^ ίη ροβίι^ 
ΐϊήίΚοαΙ; πιαιί^ίη^; 1:1ιθ ηοηη 3,8 ίηάββηίίβ. 

483. Αί 1;ίιηβ3 ϋ πιαγ ΓβρΓβδβηΙ; ίΙΐΘ ηηβπιρίιαίίο ρο98θ88ίνΘ ριο- 

ηοτίη, 38 Κυ/αος κατα7Γ€δι;σά9 άττδ του άρματος τον θωρηκα 6ν€δΰ και 
άνα/9α9 €7Γΐ τον ϊππον τα ττάλτα «ις τας χείρας έλαβε Οί/τηβ, Τΐανίηρ 
Ιβαρβά άοινη /Γοτη Ιίίβ οΐιατΐοί, ρηί οη Ϊιί8 1)Τ€α8ΐρΙαί.β, αηά Ηανΐηρ 
ΤΛοηπΙθά Κίβ Αον86 ΐοοΐ€ Κίβ ^ανέι^η8 ίη Μβ ϊιαηάδ, 

484. 11; ηια7 1)6 θπιρίο^βά, βδρβοίΕΐΙ^ νί1;1ι 3,άίβο1;ίνΘ8 3η(1 
ραΓϋοίρΙβδ, ίη α ^βηθρίο βθηδθ, άθηοϋη^ 3 οΐ388, 38 δ άνθρωπος 
ιηαη(]€ίηά), οΐ αγαθοί ίΐιβ ροοά, 6 βουλόμενος αιιι/οηβ ιυΤιο ΊϋίβΗββ, οί 
γέροντες ίΐιβ αρβά, 

485. II: ηια^ 1)6 αδβά \νί1:1ι ρΓορθΐ η3πΐΘδ ίη £3πιί1ί3Γ Β\;γΙβ, 3.8 δ 

'^,ωκράτης 8θΟΤαίβ8, 

486. II; ίδ υ.δΐ'(1 ίη 3 νίΐΓίθ1:7 οί \ν37δ 1;ο £θΓηι 8π1)δ1;3η1;ίνβ8 : 

1) Λνί1:1ι ιΐ(1](3ο1:ίν(:ίδ αηά ραΓίίοΐ^^Ιοδ, 38 οί ττλουσιοι ίΚβ ΗβΚ, οί 
παρόντες ίϊΐ086 ρΥ€8β)ΐΙ, 

2) Λνί1;1ι ρθδδί^88ίνϋ ΐ)Γθηοαηδ, 3δ οί σοι ι/οηγ ρβορίβ, τα ημέτερα 
οην ρο88β88Ϊοη8^ ου Γ α^[^'α^^8, 

3) Λνί1:1ΐ ^βηίΐ^ίνβδ, 3δ Θουκϋδιδι/ς δ 'Ολόρου Ί1ΐΗ€7/άίάβ8, 8071 ο/ 
ΟΙοτη8, 

4) Λνίΐΐι 1οο«α1;ίνβδ, αδ οί Μαρα^ώη και Ίαλαμίνι (Ιΐ086 (ίνΚο /οηρΜ) 
αί Μαναϋιοη αηά 8αΙαηΐί8, τα οίκοι α(Γ(ΐίΓ8, ΐΙηΊψ8 αί Ιιοτηβ, 

5) Λνί1;1ι 3(1ν(3Γΐ)8, 38 οί ννν ίΐιρ ρβορίβ ο/Ιο^Ι(υ/, οΐ τότε ΙΙιθ8€ ο/ίΗαί 
ίίΐΛβ, οί εκεί ΙΪ1086 ονβτ ίΐιβτβ. 

6) λνί1;1ΐ ρΓΘρθ8ί1;ίθη3ΐ ρ1ΐΓ3δθδ, 3δ οί εν τω αστεί. ίΙιο8β ίη ϋιβ 0%, 
τα προς τον πόλεμον ίΚβ 1?ιίη(ΐ8 (ιιβνίΐ/αΐ) /οτ Ιΐιβ ιναΓ. 

204 ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ ΤΟ ΑΤΤΙΟ αΚΕΕΚ [487 

7) Τ1ΐ6 ηθτιΙίθΓ ΆτύαΙβ Ϊ8 ριββχβά ίο Άηγ ^οτά ογ ραιΐ ο£ βρββοΐι 
ντίιβη οοηβίάθΓβίΙ πιθγθΙ^ α8 αη θχρΓβδδίοη, 3,8 τό λ€/£ΐ ίΚβ ιοοτά 
" λ€γ€ΐ," τό γνώθι σίαντόν ίΚβ (βαι/ίιιρ) " Τοηοΐϋ ί%5βΖ/'' 

8) Τΐΐθ ηβαίβΓ αιΐίίοΐθ ίη 1;1ιθ δίη^Β,Γ, α11 οα8β8, 18 α8Θά νίί;1ι ίΚθ 
ίηβηίίίνβ (ατϋονίαν ΐηβηίϋνβ), νΙίΘη Θπιρ1ΐ3,8ίζίη§ ίΐΐθ 8ΐιΙ)8ί£ΐηί;ίνΘ 
οΙΐΒ,κιοίΘΓ ο£ Ι^ΐΘ ίηβηίΐίνθ. Ιη ί;1ιί8 ιΐ8α§6 ίί ίβ οοπιιηοιιΐ^ 1;γ8Ι18- 
ΐ3/ίβ(1 137 ίΐΐθ Εη^ΠδΙι νβΓΐ)3,1 ηοαη ίη -ίη^, 3,8 τό καλώς μάχεσθοΛ 
(ϋιβ αοί ο/) βρ^ϋηρ ΙτανβΙι/, ίο β^Μ ϋτανβΐι/, τό γράφ€ΐν (ηοπι.) 
νττίϋηρ, τσυ γράφειν ο/ Ίοτϋίηρ, τω γράφειν ίο, ΟΓ β)ν ΐοηΗηρ, τό 
γράφειν (3,00.) ντηΗηρ. ' Νότε. — ΤΚβ Β,ΓίίοΙβ 18 αίτν^αγδ ίΐιαδ ιΐ8θ(1 
νίίΐι ίΐΐθ ίηβηϋίνθ νΐίθη ϋιβ ίηβηίίίνβ 18 οοη8ΐ;Γαθά νίί;1ι & 
ρΓ6ρο8ϋ;ίοη. 

487. ΥβιΐΜΐΙ &ά^6^1^ν68. — Ιη αάάίίίοη ίο νβΓΐ33,1 αάίθθ1;ίνθ8 ίη 
-τός, 3,8 ίοιηΐίΐ ίη ΗοηΐθΓ 3,ηά άθηο1;ίη§; ροββίΜΜίι/, ογ πιθγθΙ^ 3,8 
1;1ΐθ ©(^πίναΐβη!; ο£ ίΗβ ρβΓΪβοί; ραβδίνθ ρ3.Γΐ;ίο1ρ1θ, Αΐίίο (χΓββΙί 1ΐ3,8 
3. νθΓΐ)3,1 Β,ά^βούγβ ίη -τ€ος, 8ίπιίΐ3,Γΐ7 £θΓπιβά, 3,η(1 ιΐ8βά τ^ίΐιΐι €ΐμΛ 
(οίΐίβη οηιίΐιΐθά), βχρρβδβίη^; ηβ6€88ίΐι/ ογ άηίι^, 3,η(1 3,(1ηιί1;1;ίη^ ο£ 
ίπο οοηδίΓηοίίοηδ : 

1) ΡβνβοηαΙ (ρΒ,βδίνβ) οοη8ΐ;πιοί;ίοη. Οηΐγ νθΓΐ)3,1 ηοιιη8 £Γθΐη 
ΐΓαηβίίίνβ ν6Γΐ38 03,η 1)β ίΐιαδ βπιρίο^θά, ϋιβ νβτΜΙ 3,§ΓΘθίη^ ίη 
^βηάβΓ 3,η(1 ηυ.ηι1)ΘΓ 'νν^ίΐ:!! ίΐιβ 8α1)]βοί;. ΤΙιθ 3,§;βη1; ίδ ίη ϋιβ άαίίνβ, 

3,8 ώφελητεά σοι ή ττόλις €στί Ιΐΐβ 8ίαίβ 7)ΐΗ8ί Ιβ })βηββίβά 1)1/ ί/οη, ου 
προ γ€ της αληθείας τίμητίος άνήρ α Τϊΐαη ΐηΗ8ί ΠΟί 1)6 Ηοηοτβά Ι)β/θΤβ 

ίΚβ ΙηιίΙι. 

2) ΐ7ηρ6Τ8οηαΙ (α,οίίνβ) οοηδίΓποΙιίοη. Ιη ίΐιίδ οοηδίπιοΐίίοη, 
τγΐιίοΐι ίδ Π10Γ6 £Γ6(ΐαβηί;, 1;]ιθ νβΓΐ)α1 ίδ 3,οί;ίνΘ ίη πΐθ3,ηίη^ &ηά 
8ί;3,η(ΐ8 ίη ίΐΐθ ηβπΙθΓ ηοπιίη3,1;ίνβ, πδαα,ΙΙγ βίη^αΐ3,Γ, τ^ΜΙθ ίΐδ οΙ)ίθθ1; 
ίδ ίη ϋιβ οαδβ Λνΐιίοΐι 1:1ιβ βηίΐθ νβΓΐ3 τ^οπίά ^ονβρη. Τΐιβ 3,^θη1;, ί£ 
βχρΓ6δδβ(1, ίδ ηδΟΕίΙγ ίη ίΐιβ (ΐ3,1:ίνθ, 1)α1; ίδ δοηιβίίπιβδ ίη ίΐιβ 
3,οοαδ3,1ίίν6 3,8 ί£ άβρβηάθηί αροη δ€Γ, ^Κίοΐι 1ΐ3,8 3, ηΐ63,ηίη§ δίπιίΙαΓ 
ίο αΐ3ίί οοηίαίηθά ίη ίΐιβδβ νθΓΜδ, οηβ ηιηδί, Τΐιαδ άσκητεον σοι 
την άρετην Ι/Οίΐ 7ϊί'α8ί οηΙΗναΙβ νίΗηβ, τονς φίλους ενεργετητεον, την 
πόλίν ωφελητεον, των βοσκημΛτων εττιμελητεον 0716 ΤϊΐηΒί άο /ανοΤ8 /οτ 

οηβ^8 /η6ηά8, ϋβηββί οηβ^8 8ΐαί€, αηά βατβ β)ν οηβ^β οαΗΐβ, τον 
βονλόμενον εν^ίμονα είναι σωφροσννην ^ιωκτεον και άσκητεον Λβ ΙϋΤίΟ 

άβ8ίτ68 ίο 1)6 Ιιαρρ]/ 7ηιΐ8ί ρητ8η6 αηά οηΙΙίναί6 ίβηιρβταηοβ, 

205 488-500] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

488. &ν ίη Αΐϋο. — Αΐ;1:ίο, ^Ιιίοΐι άοββ ηοΐ; Θΐηρ1θ7 κ€(ν), 1ΐ£ΐ8 ίΐΐθ 
ίοΐίοτήη^ πηΙιοιιΐΘΓίο α8θ8 ο£ αν : 

1) ^ΟΛϊ ραβί ίθηβθδ, αρρΒ,ΓβηίΙ^ αβ ρΓθδβηΙ; οοηάί1:ίοη&1, α8 

ΊΓολλον αν αζιον ην το π\ουτ€Ϊν «ί και το γαίρ€ίν αύτώ σννην ΐΐ νοονίά δβ 

ν)θτϋι α ρνβαί άβαΐ (ο δβ ίνβαΚΚι/ ί/^οι/ ιυβτβ αββοοιοίβά ιυίίΚ ϋ, 

2) λνί1;1ι ραβί; ίθηΒββ ίΐ; ίο,ΐίβδ 1;1ιθ ρΐαοθ ο£ 1;1ιθ ίί;βΓα1;ίνθ8 ίη -σκον, 
νΐιίοΐι 3,Γθ ηοί ίοπηιΐ ίη Αίίίο Θ-Γβθΐί, 3,8 ίτρ€π€ν αν = τρ€π€σκ€ν, 
ίτρζψ€ν αν = τρ€ψασκ€ν. 

3) ΤΙΐΘ 8η1)ίτιηο1;ίνθ τ^ίίΐι αν 18 ίοτπκΐ ίη ^βηβΓαΙ 8ί;£ΐ1;βπΐθη1;8 
νΜοΙι 3,Γβ νβ,ΐίά αΐ80 ίοΓ ΐΚθ £π1;ιιγ6, τγΐιβιβ Εη^1ί8ΐι βπιρίο^β ΐΐιβ 

ίηάίοαίίνβ ρΐβββηΐ:, 3,8 μαινόμ^θα ττάντες δττότ' αν όργιζώμεθα, ΊΟβ ατβ οΙΙ 

τηαά ΌΰΚβη ιυβ ατβ αιιρτΊ/. 

488-500. Τΐΐθδβ δθοίίοηδ, νΐιίοΐι 3Γβ οηιί1:ί;β(1 £γοπι ίΜδ Ικ)ο1ς: £ογ 

ίΙΐΘ 83,1ί6 θ£ Ι^Γβνίί;^, Γθ£βΓ ίο ΐΙΐΘ δίΐΗ,ηάθ,Γά ΟΓββΐ: §ΓΕΠ1Π13,Γ8. 

Τ1ΐ086 νίδΐιίη^ ίο Ιβαιη Αϋία ΟγθθΙι δΙιοπΜ ηο^ Γβαά 8οπιθ ^οοά 
Αίίίο ααίΙιοΓ, τ^ίίΐι 3, £βν ββοίίοηβ £γοπι ίΙΐΘ §γ3πιπι3,γ 63,ο1ι ά37 ϋΐΐ 
ίΐιβ πιοδί ίπιροΓΐ33ηί; £ιιη(ΐ3,πΐθηίίΐΐ8 ο£ Αϋίο ΟΓβθΙί 1)€θοπιβ 
ίΙιοΓοη^ΙιΙ^ £3πιί1ί3,Γ. Βοη νοι/αρβ! 206 ΟΚΑΜΜΑΚ Ι. ΡΗΟΝΟΙΟΟΥ 
501. ΤΙΐΘ (χΓβθΙί £ΐ1ρ1ΐ8,1)θ1; Ιιαβ Ιί^βηίγ-βίχ 1θ1;1»γ8 : ΡοκΜ δουΝο 

Α α α Β.8 ίη ία^ΙΐβΤ {ΥΤΐιβΏ βΙιΟΓΐ; 8,8 ίη αΐια) 

Β β & 8.8 ίη 6ϋ;β 

Γ ν ^ 3,8 ίη ^θί (πβνβΓ 8θίί 9,8 ίη οΙ)1ί^β) 

Δ δ άΒ.3 ΙΏ. άβ3Ϊί 

Ε € β 3,8 ίη τβά 

Ρ^ Ρ «; 38 ίη ίϋίηβ 

Ζ ξ^ «ίΖ 38 ίη Α1ιιΐΓ3, ΜΒ,ζάΆ 

Η η β 38 ίη ΐΐιβ^ 

Θ β ίΛ 3,8 ίη ί/λίοΐζ (οΓί^ηαΙΙγ ( + Λ) 

Ι ι, ί 38 ίη ηΐ3,θ1ΐίηβ (^Ιιβη βΙιοΠ αβ ί ίη ΙιΐΙ) 

κ κ Α; 3,8 ίη Α:ί11 

Λ λ Ζ 3,8 ίη Εη^ΐίδΐι, Μί νί1;1ι 3, ΙγιΙΙ 

Μ μ 771 3,8 ίη τη,βΐ; 

Ν ν η 38 ίη ηβΐ; 

Η Ι α; α8 ίη ιν^&χ 

Ο ο ο 3,8 ίη όΙ)β7 

Π ΤΓ ^9 3,8 ίη ^)ίθ 

9^ ? Α: 3,8 ίη λ:3ΐΘ 

Ρ ρ Γγ. ογ (τθγ. Ιιίΐΐθά ^ 

Σσ§* β 3,8 ίη βίί 

Τ τ ί 38 ίη ήβ 

Υ υ Ι'γ. ΙΑ ' ογ Οθγ. η ' (οη^η&ΙΙγ η ίη ρηιηβ) 

φ φ ρΛ 38 ίη 8029ΛθΠ10ΓΘ (οή^ίηίΐΐΐγ ρ + Λ) 

Χ γ βϊι 3,8 ίη Ιοο/α ογ άοοΛ (οΓίβίη&Ιΐγ ο + Λ) 

φ ψ ρ5 38 ίη Ιίρβ 

Ω (Ο ο 3,8 ίη Ιοοηβ Ναμβ 
άλφα 
βήτα 

δέλτα 

«Γ, Ι (Ι ψϊλόν) 

** 1 

ραν 

ζήτα 

ητα 

θητα ιώτα καπττα 
λάμβ^ 
μν 
νυ 

ί" (έί) 

ου, ο (υ μ,ικρον) 
ττεΓ (τγΓ) 
φ οπττα ^ 
ρω 

σίγμα 

ταυ 

υ (υ ψΙλόν) 

φ€ί (φΐ) 

Χ" (χΟ 

ω (ώ μίγα) 3,1ρ1ΐ3, 
1>β1;3, 

^3,ιηιη3, 

θρ8ί1οη 
ν3α 

((1ί^πηη&) 
Ζβίβί, 

61)3, 

ί1ΐ6ΐί3, 

ίθ1}3, 

1ί3,ρρ3, 

ΐ3,ηιΜ3, 

πια 

ηιι 

χί 

οπιίοΓοη 

ρί 

Ιίορρβ. 

γΙιο 

8ί§ηια 

^3,11 

τιρβϋοη 

ρΜ 

βΐιί 

ρ8ί 

οηΐθ^ 1, 2, 3 : 8ββ ηβχΐ ρΆξβ £ογ ίοοίηο^ββ. 

207 502-.506] ΗΟΜΈΚΙΟ ΟΚΕΕΕ 

502. Οηΐ7 ίΐΐθ οαρίΐ^ΐδ Ύίβτβ ιΐ8θά ίη αηϋς^αίΐιγ, ίΙΐΘ βιηαΐΐ 
ΙβίΙ^Γδ 1)€ίιι§ ίηίΓοάιιοθά \)γ πίθάίδΒναΙ οοργίδΐ^δ οί ΟγθθΙς: 

ΙΙ1£ΙΙΐα8βΓίρ<}8. 

603. ΤΙΐΘ νοι;76ΐ8 αΓθ : α, £, η, ο, ω, ορβ7ΐ νοιοβΖβ, αηά 

ι, υ, οΙθ8βά νσΐϋβΐβ, 

504. Τ1ΐ6 άίρ1ι1;1ιοη§8 εγθ ; 

οι ρΓοηοπηοβά αβ αί ίη αίδίθ. 

αυ " " ΟΗ ίη 1ιοι^8Θ (ογ Γ3,1:1ιβΓ α8 αιι ίη ΟβΓ. ΈΙαη^), 

€1 " " €1 ίη £Γβ%1ι1} (οΓ 1)βί;1;βΓ 8ΐ;ί11, ριοηοαηοβ 1κ)Ι;1ι 

νοτγβίδ, € -\- ί, 1)αί; ίιΐδθ ίΐΐθΐη ίη1;ο 8, δίη^ΐβ 
87ΐ1αΙ)1β βί, Λνίί;1ι ί\ιβ Β,οοβηί; οη ίΙΐΘ βΓβΙ; ρ&Η), 

ευ " " βΛ + 00 ίη δροοη, Μΐ; ίαδθά ίηΐο οηβ δ^ΙΙαΙ)!©, 

8θπΐθ\ν^1ΐ3.1; 3,8 βη ίη Εγ. ήβητ, 

ην " " ά + 00 ίη 8ροοη, 1)α1; ίιΐδβά ίη!» οηβ δγΙΐΒ,Μβ. 

Οί " " οι ίη 1)0*1. 

ον " " ΟΗ ίη 80Ζ^ρ. 

VI " " ΐϋβ ίη ιυβ (οΓ ΓαίΙιβΓ 8,8 ηί ίη Εγ. 1?*ί). 

ωυ " " ό 4- 00 ίη 8ροοη, 1)α1: £π8Θ(1 ίηΙ;ο οηβ δ^ΙΙαΙ)!©. 

505. Τΐΐθ ίτηρνορβτ άίρ1ι1;1ιοη^8 αιβ α, τ;, ω. ΤΗββθ οοηδίδί; ο£ α 
Ιοη^ νο\νθ1 (ά, ϊ7> ω) ^ί^ΐι ίΐπ ίο1:3, (ι), οαΐΐθίΐ ίοΐα βηΐβοη'ρί, ^τϊϋβη 
1)βηθ8,1;1ι, πη1β88 ΙΙιθ ίίΓδΙ: ο£ ίΐιβββ νοΛνβΙβ 18 3, 08,ρίί;£ΐ1, ίη νΐιίοΐι 
08,86 ί;1ΐθ ίοίία ίδ •νντίί;1;6η ίη ί;1ΐθ Ιίηβ, 88 ωχετο = Ωίχετο = ΩΙΧΕΤΟ 
ΐϋβηΐ. 

ΝοτΕ. — ΛνΐιβηθνβΓ \)γ ίηββοϋοη (626) ογ οίΙΐθΓ^ίδβ Εη ίοΐίΐ ίοΐίοτν^β 
ίιηιηβάίίΐίβΐγ αίίβΓ ά, η^ ογ ω, ϋ Γβ^ΐ3,Γΐ7 1)θθοπιβ8 ίοΐα 8ΐιΙ)80Γίρ1; (50δ), 
ίΐιιΐδ ρΓΟίΙαοΙη^ αη ΙιηρΓορβΓ άΐρΗίΙιοη^. 

506. ΤΙΐθδΘ άίρΐιΐΐιοη^δ 8Γβ υδυα,ΙΙ^ ριοηοιιηοβά ίΐιβ 88,πιβ αβ 
ά, η, Άϊϊά ω Γθδρβϋΐίνθί^, α,ΗΙιοα^Ιι ίη ΗοιηβΓίο ίίιηβδ ί;1ΐ6 ίο<:8, τ^αβ 
ρΓθΙ)8,1)ΐ7 δοπη(1(ί(1 ίο δοπίθ 6χ1}βηί;. 1 Ρ 3,ηά 9 β-Γβ ηοΐ οΓίΙίηΛΓίΙγ ρΓΪηΙβ(1 ίη ΟΓβοΙί ΙοχΙη Ιο-ίΐαγ, 1)ΐι1; 1)θ11ι -νν^βΓβ 
οοιηπιοη ίη ΙΙιβ οδ,ΓΐΐθΓ ρθπο(1 ο£ Ιΐιβ \8ίη<ξ\ΐ04ζα ; ίίικί ά 1ίΐιονν1βά§Θ ο£ Ιΐΐθ ιιβθ 
οί νβ,α (οΓ (Ιίί^α,ιηιηα, α8 ΐΐ 18 8θΐηο1ίιη68 οίΐΐίοιΐ) ίβ ηβοθχδδ,Γγ ίιι οπΙβΓ Ιο 
ιιηάβΓδί,απίΙ Ιΐιβ ιηβίΓβ ο£ ΙΙοιπθγ, ίΐ8 \^^β11 ίΐ8 Ιο οχρίίΐΐη ιηαηγ ιγγο^^^Ι^γ ίοπηβ. 

2 $ 3,1 Ιΐιβ βπίΐ οί α "ννοπΐ ; βΐ8θ\ν1ΐ6Γ0 σ, ίΐ8 σαώσ^υ ι/οη νοΊΙΙ βανβ. 

' ΕχοβρΙ ίη άϊρΐιΐΐιοη^, \^^1ΐ6Γβ Ίί 1ια8 ϋιο δοιιικί οί οο \η βροοη. Γογ βίιη- 
ρΐθ υ Γοηηά Ιΐιβ ϋρβ «β ΙΙιοιι^Ιι ίο ρΓοηοαποβ οο Ίη δροοη, αηιΐ \νίΙ,1ι ί,ΐιβπι ίη 
ϋιίβ ροβίίίοη ρΓοηοιιηοθ Ιοη»; β ίη ηιβ. 

208 ΡΚΟΝϋΝΟΙΑΤΙΟΝ, 0ΟΝ8ΟΝΑΝΤ8 [507-516 

507. θ, φ, αηά χ 1118,7 ^® ρΓοηοαηοθίΙ £ΐ8 ίηάίοαίβά 8,1)ονβ. Ιη 
ΗοπιβΓίο ίίιηθβ 1;1ΐθ7 νβΓθ ρΓοηοαηοθά βοπίθΐ/ΓΐιαΙ; 3,8 ί-Α ίη /αί-ϊιβαά^ 
ρ-Ιι ίη εαρ'Κβαά, αικί οΊί-Κ ίη ίΚίοΊοΊιβαά^ ΓθβρθοΙιίνΘί^, 1)ΐιί; τν^ίίΐιοΐΐΐ; 
υ[ΐ6 1)Γβ3,1ί ηο1;ΐθΘαΐ3ΐθ ίη Εη^ΐίβΐι 1)6ΐ;τν^βθΐι Ι^ιβ 1;\νο β^ΙΙ&Μθδ. 

508. Τΐιβ Γβπίθ,ίηίιι^ οοηβοηα,ηίδ ιηαγ 1)θ ρΓοηοαηοθά 3,8 βρθοί- 
£6(1 ίη ΐΗβ Ιίδΐ;, 1)ΐι1ί γ 1>βίθΓθ μ.^ ν, γ, χ, ογ ί 18 οαΐΐβά ρατητηα-ηαβαΐ^ 
2^ηά 18 ρΓοηοτιηοβά 38 ?ι ίη 80ϊΐρ, 38 κλαγγι; ηρτοατ, ρΓοηοιιηοβά 
οΐ3,1ιιι§ά7. 

509. Μιϋββ. — Τΐιβ 1β1;ί;θΓ8 ττ, β, φ ; κ, γ, χ ; τ, δ, θ 3Γ6 03ΐ1θά 

ίίΙΚίβδ ΟΓ 8ίορ8, 

510. ΤΙ1Θ7 3,Γβ άίνίάβά ίηίο ίΙΐΓθβ οίαββββ, 300θΓάίη§ ίο ^}^β ρβ,Γΐ; 
ο£ Λθ πιοιιίΐι ιηο8ΐ; οοοαρίβά ίη ρΓοάαοίη^ ΐΐιβιη ; 

1^3,1)13,1 (Ιίρ) ιηη1;θ8 (ττ, β, φ), 03,11θ(1 7Γ-ιηα1;θ8. 

ϋΘη1:3ΐ (ί;θ6ΐ;1ι) ιηιι1;β8 (τ, δ, θ), 03ΐ1θ(1 τ-ιηιι1;θ8 (θ3,11θά 3,ΐ80 Ιίη- 

§1131 (ίοη^β) ιηιιίθδ. 
Ρ3ΐ3ΐ;3,1 (ρ3,ΐ3ΐ;β) ηιη1;θ8 (κ, γ, χ) οαΐΐθά κ-ηιαίβδ (ο3,11θ(1 3ΐ80 

§ιι1;1;αΓ3ΐ (ϋίΓοαί) ιηιιίθδ). 

511. Μιιίβδ ο£ Ιΐΐθ 83ηΐθ οΐ3,88 3,γθ 0311θ(1 οοφιαίβ, 3,8 1)θίη§ ρρο- 
ηοηηοβίΐ Ι)^ ί;1ΐ6 Βατηβ 0Γ§3η8 ο£ δρββοΚ ; Ιίρδ (Ι3ΐ)ί3,ΐ8), ίοη^ιιβ 3,ηά 
1;6β1;1ι (1ίη^3,ΐ8, άβηίαΐδ), ογ ρ3ΐ3ΐ;θ 3,η(1 1;1ΐΓ03ΐ; (ρ3,ΐ3,1:3,ΐ8, §π1;1;αΓ3,ΐ8). 

512. ΤΗθ ιηη1;θ8 3Γβ 3ΐ80 §Γοαρ6(1 ίη ϊΙιγθθ οτάβΤΒ, 3,οοοΓάίη§ ίο 
ϋΐΘ ΓΘΐ3,1:ίνθ αιηοιιηί; ο£ βχρίΓ3ΐ;οΓ7 £οΓθβ βιηρίογβίΐ ίη πια^ίη^ 
Ιΐιβπι: 

8ιηοο1:1ι ιηπίθδ (ττ, τ, κ), 03ΐ1βά ίβηηββ, 
ΜίάίΙΐΘ ιηηίθδ {β, δ, γ), οαΐΐθά τηβάίαΐβ. 
Εοχι^ΐι ηιπί;θ3 (φ, θ^ χ), 03ΐΐΘά α8ρίταί€8. 

513. Μχιίθδ ο£ ίΗβ 83,ιηβ οΓάβΓ 3,γ6 δ3ί(1 ίο 1)θ οοόνάίηαΛβ. 

514. Ναβαΐβ. — ΤΗθ η3δ3ΐ8 3γθ μ., ν, 3,η(1 γ-η3δ3ΐ (508). 

515. Τ1ΐθ7 ιη37 αίδο 1)θ άίνΐάβά ίηίο ϊΙιγθθ οΐ38868, οοΓΓθδροηά- 
ίή§ ίο ίΙΐΘ ίΙΐΓββ οΐαδδβδ ο£ ιηπίθδ ; 

μ. 3, 13,1)13,1. 

ν 3 άβηί;3ΐ (1ίη§π3ΐ). 
γ-η3,33,1 3, ρ3ΐ3ΐ:3,1 (§η1;1;ιΐΓ3ΐ). 

516. Ι^ίςπίάβ. — ΤΙιθ 1ί(ΐπίά8 3Γβ λ 3ηά ρ, ίο Λ^ΐιίοΐι αίθ βοιηβ- 
ίίχηβδ αάάβά ίΙΐΘ ηαδαΐδ, μ 3,η(1 ν. 

209 517-527] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

517. 8ρίΓ&ηΐ8. — ΤΚβ βρίΓαπίδ αιβ σ αηά ρ, 

618. ΟουΜβ Οοη8οηαηΐ8. — ΤΙιθ (1οτι1)1β οοηβοηβ,ηΐβ ο,Γβ ξ (= «(ί), 

^ (= κσ, γσ, χσ), 3/11(1 ψ (= ττσ, /8σ, φσ). 

519. ΟΐΜίηίίΙγ. — ΤΙιθ νονβΐβ -η αηά ω εγθ β,Ι^α^δ Ιοη^ ; ε αηά ο 
21Γ6 αϊ ^3-78 βΙιογΙ:, ^Ηϋβ α, ι, 311(1 υ 3.ΓΘ δοηΐΘϋπιβδ 1οη§^ 3ηά 80ΐηβ- 
ί;ίιιΐ68 δΙιοΓΐ;, 3ηά Ιιβηοβ 3,γθ 0311θ(1 άοηΜ/αΙ νοτ^βίδ, 

620. λνΚβη ίΐΐθ άοαΜίυ.1 νοτνθίδ 3,γθ 1οη§ ίη Ιίΐιίδ ίβχί, ίί; τνίΐΐ 1)β 
πΐ(ϋ(ϊ3,ί;βά (θχοβρί ίη ΙΚθ (ΙίΓΘΟΙι (^τιοί^αίίοηβ ίροιη ΗοιηβΓ) Ι)^ ϊΙιθϊγ 
1ΐ3νίη§ ί;1ΐθ ιη3Γΐ5: (~) ρΐ30Θ(1 ονβΓ ίΙΐΘΐη, 3,8 $€.& ροάάβββ, Τΐιίδ 
ιιΐ3,Γ^ τγίΠ ηοί ΐ3θ ρΐ30θ(1 ονβΓ νονβίδ 1ΐ3,νίη§ 1;1ιβ οίΓοαιηββχ 
Η,οοβηΐ; (534), 3,3 ίΐιβγ β,Γβ 3,1^^3,78 1οη§ (537). 

521. ϋίρΜ1ιοη^8, ίηοίτιάίη^ ίπιρΓορθΓ (Ιίρΐιίΐιοη^δ (505), 3Γβ 
3,1^73,78 1οη§. 

522. Α 8ρΙΙαΙ)ΐ€ ίδ 1οη§ 6^ ηαίητβ ^Ιιβη ϋ οοηίαίηδ 3, 1οη§ νοτ^βΐ 
ΟΓ 3, (1ίρ1ιί;1ιοη^. ϋ ίδ 1οιι§ δι/ ροδίίίοη Ύν^ΐιβη ιίδ νο^βΐ 18 £ο1- 
Ιοι;7Θ(1 \)γ ίλνο ογ ιηοΓβ οοηδοη3,ιι1:δ, ογ \)γ 3, άοπΜβ οοηδοηαηΐ; (518). 

623. Οηβ ΟΓ 1)θ1;1ι οί ί;1ΐΘ οοηδοηαηίδ τ^ΐιίοΐι χηαΐίθ α δ^ΙΙαΗβ Ιοη^ 
\)γ ροδϋίοη 11137 οοιηβ ίη ί;1ιβ ίοΠο^ίη^ τ^ΟΓά. 

524. Ι£ α πηιίβ (509), £ο11ο^β(1 \)γ 3, 1ίς[πί(1 (516), ογ })γ ίΐιβ 
η3δ3,ΐ8 μ, ΟΓ ν, οοιηβδ 3£1:βΓ 3 δΙιοΓΐ: νο^θΐ, αηά ίΐιβ ιηιιίβ 3,η(1 1ίς[αίά 
(οΓ η3,δ3ΐ) οοχηβ λνϋΐιίη ίΐιβ δ3ΐηβ ^ογ(1 ογ ΙΚθ 83Γηβ ραΓί ο£ 3. οοιη- 
ροαηίΐ, 1;1ΐθ δ^ΙΙαΗβ ίδ οοπιπιοη, ίΙΐΆί ίδ, ίί: ηιαγ 1)β βίίΙΐθΓ 1οη§ ογ 
δΙιοΓί, Άββθτάϊη§ ίο ίΐιβ Γ6(ΐαίΓθΐηβη1;8 ο£ ίΐίβ νθΓδβ. 

526. 8οιηβί;ίπΐθδ 3, δΗοΓΐ; νοΛνβΙ £ο11ο"ν7βά \)γ λ, μ,^ ν οτ ρ (οοοβτ 
δίοηαΐΐγ σ ογ ρ) £θΓηΐδ 3, δ^ΠαΙ^Ιθ Ιοη^ \)γ ροδίίίοη, ίη τγΐιίοΐι οαδβ 
ίΙΐΘδθ οοηδοηαηίδ δββιη ίο 1ΐ3νβ 1)βΘη (1οαΐ3ΐθ(1 ίη ρΓοηιιηοίαΐίοη, 
3,ηά 3,Γθ δοιηθϋπίθδ δο τ^ΓίΙ^Ι^βη. 

526. Οηθ ο£ ίΐΐθ οοηδοηαηΐδ ^Ιιίοΐι ιηαΐΐθ α δγΙΙαΗθ Ιοη^ \>γ 
ροδίίίοη (ρ3Γΐ;ίου.ΐ3Γΐ7 ^, οο(ϊαδίοη3ΐΐ7 σ) ίδ δοιηβΐίίιηβδ Ιοδί:, ΜΙ; ίη 
πιαη^ ο£ ίΐιβδθ οαδοδ ί;1ιβ ρ ^3δ ρΓοΙ^αΗγ ρΓοηοηηο6(1 ίη Ηοπίθήο 
Μπιβδ. 

527. ΒΓβαΐΜη^δ. — ΕνβΓγ νοτνβΐ αί ίΐιβ 1)β^ίηηίη§ ο£ 3, τ70γ<1 
ιητίδΐ; Ιιαν© βί1;1ιβΓ ίΐΐθ βτηοοΐϊι δνβαίΐιίηρ (*) ογ ίΗβ νοηρίι ΙτβαΜηρ (*), 
ντίΐίΐιβη ονβΓ 11; 1£ 11; ίδ α δΐηαΐΐ 1θ1;1:6γ, 3,ηά 1)€£ογ6 ίί; ί£ ίί; 18 3Λ 

210 (ίϋΛΝΤΙΤν, ΒΚΕΑΤΗΙΝίΙίί, ΑΟ0ΈΛ'Τ8 [528-538 

ϊηίΐϊβΐ 03.ρίΙ&1 ίοΠοντεά \}γ 3ΐιια11 ΙείϊΘΓΒ. 1ί ίίιβ οιΙϊγθ «οπΙ ιβ 
-ντϊΙ^ίΉΐι ϊη 03,ρίΙΐίΐ9, ΐΐΐθ 1>Γβ3,11ιίιι^ ϊβ οιαϊΙίΕβιΐ. 

526. Τΐιε γοιι^Ιι ΙΐΓθαίΙιϊιΐβ, ΰοΐΐβά αβρϊταϋοη, 8ΐιο»3 Ιΐιαΐ Λ ναβ 
Βοιιηιΐβά ΙιβίοΓβ ϋΐ6 τονεΐ, &β ΐστόϊ Ιοοτη,, ϊΚΛβί (ρΓοηοιιιιοβά 

ίΐΪΒίΟί). 

Β29. ΙηϊΐίΗ.1 ρ ολνΆγΆ 1ι3.β ϋχ(: τοη^Ή Ι3ΐ'β3,ί1ιϊη§ ; ΪΒΐίΙίίΐΙ υ μβο^ΙΙ^ 
ΪΙΕΒ ίί. 

630. Τ1ΐ6 Βπιοοίΐι ϊΐΓθβ,ΐίηη^ ιΙβηοίβΒ ΛεΙ ΐΐιβ νονεΐ ΐϊίΐΒ βοτιηθεθ 
νίΛοτιί: 61ιβ Λ, η,3 ΐμόί μι/, τηϊηβ (ρΓοηονιηοθά βπιο»). 

631. Α ιϋρ1ιΙ!ιοΐ3Η, βχίίβρί 3ΐι ίιηρΓορβΓ οηβ (505) 3.1 Ιΐιβ Ιβ^η- 
ηϊη^ οϊ Λ «Όπΐ ί&ΙιβΒ ίίιβ ΐ3ΓβΕΐ1ιίιΐ8 ονβΓ ίίβ ββοοικί νονβΐ, ε,β 
Αύτόϊ (ιιϋτόί) 861/ (ρΓοηοιιηοείΙ οίοίίβ), Υΐόϊ (υΐόϊ) βοπ (ρΓοηοτιηοβά 

632. ΙιηρΓορβΓ άϊρΙιΙ,ΙιοπκΒ ίαίιε ίΐιβ ΐ3Γθ3,ί1ιίη£ ονβΓ ίΐΐθ ΒγβΙ 
γοιτβΐ ϊτΙΐΒΐι ϊΐ 13 Λ βπιη,ΙΙ ΙθίΙβΓ, ϋΐιΛ 1)β£θΓβ ίΙ ιτΐιεη ίί ίβ η,ιι ϊηίΐίίΐΐ 
οαρϊΙι&Ι ίοΐΐοϊτβίΐ Ιί^ βιπη,ΙΙ ΙβίίβΓβ. 

633. Ιη εοηιροιιικίΒ ηο νοχύ \ά ΐϊΓίΙίβη ινίΐΐι ά Ι^ΓθαίΚίη^; ϊΐηΙεΒβ 
ϋ ΐ)β ΐπϊΐϊίΐΐ, θτβη ίΐιοτι^ΐι ίί οΓΪ§:ίιια11γ Ιιβ,ιΙ ϋ, οβ ζννίημι (ζνν + ΐη/υ.) 
Μηρ ίο^ΐΐΗβτ, Λβίο-Ατί» ίο. Ιο 3««1ι ολβ^β ίΐιβ Γοα^ΐι Ιϋ'βαΐΐιΐιΐβ 
Λοιιΐά ϋε ρΓοηοιιηοβιΙ, 

534. Αοοεηίβ. :— ΤΗβιε αΐ'β ίΙΐΓβε ϋΰοβηΐΒ, (1ιε αεαίε Ο, ϋΐθ 
ί;ϊ*νΒ ('), ϋηΰ 6ΐΐ8 εΪΓΟτιιηΰβκ ('), β,β βονλή α ρΐαη, βονλη κάΚή α 
0θοά ρΐαη, μηΐΊί ηταΟι. 

. 536, ΤΙΐΒΒβ ΗΒΟϋπίΒ 3,Γθ ίΐΐΐ οπΙίηΛΓίΙ^ ρΓοηοιιηαβιΙ Β,ΐϊΐίε, 1ί^ 
βΙπΈΒβίιΐΒ ίΐιε Β,οοβηίίίΐΐ 8^113,1)16, 3,3 ίη Ειι^ΗβΙι. Ιη ΒαιοΐΕπί; Οτεείί 
11ιβ7 Βεειη ίο Ιιβ,νβ ΓβρΓθΒβηίΘΐΙ 3, (ϋ£ΕβΓβηοβ οί ρΐΐοΐι. 

536. Τ!ΐθ αοιιΐε αοεειιί οα,η Βίαιιιΐ οιι οιιε οϊ ΐΐιβ ΐ3,8ί ϊΙιγββ 
Β3ΊΐΛΐ)1β8 οηΐ^ οϊ α νοΓΰ, ίΐΐθ οϊι-ειιιιιβεχ οη οΐιβ οϊ Ιΐιε ΐ3,3ΐ ίνο 
οηΐ^, 3Λ<1 ίΐιβ βΓ^νε οη Ιΐιβ ΐ!ΐ3ΐ; <^111^'. 

687. ^Κθ οίτειιιηβεχ Εοοεηΐ; 03λ βΙοικΙ οπΙ^^ ονβι 3. Ιοπβ νοινεΐ 

638. Ιί (ΙΐρΙιΙΙιοηβΒ (βκοβρΐ ίπιρΓορθΓ οηβΒ, 605) Ιιβ,τβ εϊίΙιβΓ 
Λβ 8«οειιΙ οΐ' 1)Γβ3,ί1ιϊη8ι ^'^ ΐιοίΐι, ίΐιβββ ιηιΐΒί οοιηβ ονβΓ Εΐιε ββοοιιΛ 
νονβΐ, 38 αντιιιίϊ ΙΙιβηιϋϋΙΐΨΒ, ονι-ικα Ι)6€αιΐ8ε, οοτοί (Οΰτος) ΙΙιΪΗ. 
211 539-548] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

639. ϊ"θΓ ίιηρΓορ ΘΓ (ϋρ1ι1;1ιοη^8, ίΐιβββ οοπιβ^βΓ 1;1ιθ βιβΐ; νονβΐ 
ί£ ίί 18 Λν^Γΐίίβη ίη δπίΒ,ΙΙ ΙβίίιβΓδ, αηά 1)^£ογθ ίΐ; ί£ ίΐ; 13 αη ίηϋίειΐ 
οαρΐΐιαΐ ίοΠοτ^βά \>γ δπίΒΐΓ ΙβΙιΐθΓδ. 

540. Ι£ α νο^βΐ οτ & ύίρΐιίΐιοη^ 1ια8 Ι^οϋι ίΐιβ αοοθηΐ; βαιά 
1)Γβ3;1;1ιπι§, ίΐΐθ αοιιίθ αηά ^γθ,υθ /οΙΙοιυ 1;1ΐ6 1)Γβ3,1;1ιίη§, νΜΙβ ίΐιβ 
οίΓΟίιπιβθχ 18 ρΐαοβά ονβν ϋαβ ΙοιβΆϋοίη^^ 3,8 αναί Λΐτι^'ί ρτοίβοϋηρ 
Ιονά, ύστερον αββτυ)ατά{8), ώς Ιφατο ίΐιηβ Ιιβ 8ρο7€β, ϊφι 9ΙΙ«^ί%, 
ίνϋΤι τηίρΑί, 

541. Ι£ ίΐΐθ αοοβηίιβά νονβΐ 18 ίηίίΐΗ,Ι, ίΐΐθ αοοΘπΙ; αβ λ^θΠ ε8 βιβ 
ΙίΓβαΙίΙιίη^ 8ΐ;αηά8 "ονβΓ ϋ ί£ ίΐ; 18 3, βπίΒ,ΙΙ Ιβϋβτ αηά 1)θ£θΓβ ϋ ί£ ϋ 
ί83-ϊδ5ιί2ΐ £ο11ονβ(1 137 δίπαΐΐ 1θ1;1;θγ8, αβ "Αώί ίο Ηαάββ, "Ολνμπος 
ΟΙρτηρηβ, άλγος ^ηβ/, ραίη, ν^οβ. 

542. Ι£ ίΚΘ βηίΐΓβ ^ογ(1 18 νΓϋΙίβη ίη οαρίΐιαίβ, 1)οί;1ι 1)Γ63.ϋιίη§^ 
2ΐηά αοοβηΐ; αιβ οιηϋίβά. 

543. Τΐΐθ 13,81; ίί^1ΐ3ΐ)1β ο£ ά νίοτά ίβ οαΐΐβίΐ 1:1ιβ ηΐΐίτηα, ΙϊΙιθ Ιαβί; 
1)η1; οηβ 1;1ιβ ρβηιάΐ, 3;ηά ίΙΐΘ 1α8ΐ; 1)π1; \,^ο ίΙΐΘ αηίβρβηηΚ, 

544. Τΐΐθ αηΙίθρβιιιιΗ ^ΙίΘη αοοβηΐθά ιηα8ΐ; Ιιβ,νθ ίΐΐθ αοαΐ;©, 1)α1; 
α 03;ΐιηο1; Ιιανβ 1:1ιθ αοοβϋΐ; ί£ ίΗβ Ιαδί: δ^ΠαΜβ ίδ 1οη§ \)γ ηαΙπίΓβ 
(522), ΟΓ θΐΐίΐδ ίη θί1:1ΐθΓ ο£ 1:1ιβ άοηΜθ οοηδοηαηίδ ξ ογ ψ, 3,8 Ιλώριον 
δοοί^, 1)ηί; ελωρίον (^βη.) ο/Ιοοίί/. 

545. Αη αοοθη1:θ(1 ροηυΐί; Ιιαδ ίΐΐθ οίΓοηιηίΙθχ ί£ ϋ ίδ 1οη§ Ι)^ 
ηαίιηΐθ (522), ΎνΊιίΙβ Ιΐιβ ηΐίίιηη, ίδ δΚοιΙ; Ιογ η3,1;αΓΘ, 3,8 σκηπτρσν 
βοβρίτβ, 

546. Αη Άοαβηίβά χιΗίιηα ιηα^ 1ΐ3νβ ΐΗβ 3ου1:6 τ^ΐιβη δΚοΓί, 8,8 
καλός ^οοά, ίΐΐθ 3,οιιί;β ΟΓ οίΐ'οιιηιίΐβχ \ν1ΐθη 1οη§;, 3,8 ψνχη 8οηΙ^ ^χ^ί 
(§βη.) ο/ α 80ΐιΙ, 

547. Γίη3,1 αι αηά οι αΐ'β οοπη1θ(1 δΙιοΓί; Λνίκ^η ίΐοίθΐηιίηίη^ ίΙΐΘ 
3,οοθηί;, θχϋβ^)!; ίη ί;1ιβ ()ρ1α1:ίν6 ίΐη(1 ίη οίκοι (1θ(;.) αΐ Λο?>ιβ, ίΐδ μνθοί 
(545) υοοτά^, ^ιίλασσαι (544) 80X18. Τίκ'δθ (ΙίρΙιίΗοη^δ 3,Γβ Γο^αίαιΐ^ 
1οη§ ίη ιηβ1;Γίοα1 (ίυαηΐϋ^, ϋη(1 ιπηδί 1)0 δο ΐΓβϋ1:(ί(1 Λνΐιβη Γβαάίη^ 
ίΗβ νβΓδθ, ίΐ11:1ιοη^1ι οοηδίάοΓβίΙ δΙιοΓΐ Λνΐιβη (Ιοίοηηίηίη^ ίΐΐθ 
Εοοβηί. 

548. ΥβΛδ Γθ^ηΙαιΊγ Ικινβ Ιΐιο νο('€88ί('ρ ίΐο(•{Μΐ1:, ίΐιαί; ίδ, 1:1ιβίΓ 
αοοβηί ίδ ίΙίΓΟλνη 3.δ £ίΐΓ 1)ϋ(ί1ί 1:ο ίΐιΐί Κ'ίΊ ίΐδ 1;1ιο Γΐιΐοδ ()£ ιιαουη! λνίΠ 
α11ο\ίΓ. 

οι 9 ΑΟΟΕΝΤ, ΡΕΟΟΙ,ΙΤΙΟδ, ΕΝΟΙ,ΙΤΙΟδ [549-554 

549. Α τν^οιά ^1;1ι ίΐιβ αοηΐιβ οη ίΐιβ \2ίΒ\, βγΙΙαΝβ Ϊ8 οδΐΐβά 
οοη/ίοηβ (8ΐΐ3,Γρ-1κ)ηβ(1). 

550. Οχγΐίοηββ ο1ιαη§^β 1;1ιβ 3,οη1» 1χ> 1;1ιβ §^Γ8.νβ 1)β£θΓ6 οΙ^θγ 
νοιάβ, ηοΐ; ββραιαίίβίΐ \)υ ραιιοίπι^ϋοη ιπαιί^β, ίη ίΙιβ^ιηΘ ββηΐίθηοβ,/ 
βχοβρί; 1)β£θΓβ βηο1ί1;ίοΙ^(553),'6η(1βά 87ΐ1α1)1β8 {δΊΒϋ^^ότ ίΥιβ ίηΐβτ-ί 
Γ0§^3,1;ίν6 ρΓοηοιιη τις, τι ινΗο 9 ιυΚίοΚ ? ν)?ιαί ? αβ ανά ΐφ, μρ ίΙινοηρΗ,\ 
1)111; άν^ στρατόν ηρ (ΑνοίίρΑ ΐΚβ οαιηνρ, ^ 

561. Ρτοοίΐϋοβ. — 8οιηβ ιηοηοβγίΐαΐϊΐββ Ιιανβ ηο Β,οοβηΐ; ο£ ϋιβί^ 
ο'νπι αη(1 αιβ οίοββίγ αϋ^αβίιβά 1» 1;1ιβ £ο11οτι^ίη§ τι^οιά, αβ ^ν χ€ρσίν 
ίη Η%8 Καπάε, ^ΙιβΓβ Ιν Ιιαβ ηο αβββηί ο£ ϋβ οψώ^ γΐΆ^ αβ ίη ίΐΐθ 
οτάΪΏΆτγ τιββ ο£ 1;1ιβ (αηβπιρ1ΐ3,1;ίο) άβϋηίΐίβ 2λΛ ίηάβδηίΐΐθ ατϋοΐβ 
ίη Εη^ΐίβΐι. Τΐιβββ νοΓ(ΐ3 ίη (τΓββΙε 3,Γβ οαΐΐβίΐ ρτοάιϋοΒ^ 3ΐΐ(1 αιβ 
αοββηίβά οηΐγ — 

1) νΐιβη £ο11ο^β(1 1)^ 3,η βηοΐϋίο (553) ; 

2) 2Χ Ιΐιβ βηά ο£ α ββηίβηοβ ; 

3) £15 (€ς) ίΐϊίο, ίο, €κ (εί) οηί ο/, /γοτλ, €ν ίη, αηά ώ$ αβ, τ^τΐίθη 
1;1ιβ7 £ο11ο^ 1;1ιβ τι^οιάβ ίΐιβ^ ηιο(1ί£7. 

552. ΤΙιβ ρΓοοΙίϋοβ αιβ ; 

1) ΤΚβ £θΓηΐ8 6, ^, οί, αί ο£ ίΐιβ ρτοηοπη (ηβπβΐΐγ οίΐΐΐβά ίΐιβ 
" Β,ΓΐίοΙβ," £γοπι ϋβ τΐδβ ίη ΙαΙιβΓ (τΓββΙί, 765, 481). 

2) ΤΙιβ ρΓβροδίϋοηβ €ΐς (€ς) ιηΐο, Ιο, €κ (1$) οηί ο/, /τοτη, Β,ηά 
Ιν ίη, βχοβρί; νΐιβη ίΐιβ^ £ο11ον ίΐιβ νοιά 1;1ιβ7 πιο(1ί£7. 

3) ΤΙιβ οοηίπηοίίοηβ ά ι/, αηά ώς αβ, Ιΐιαί (αίβο α ρΓβρο8ί1;ίοη ίο), 
βχοβρί; νΐιβη ίί ηιβαηβ Ιϊιη8, ογ ^Ιιβη ίί £ο11ο^3 ίίβ ηοαη. 

4) ΤΙιβ αάνβιΐ) ον (ονκ, ονχ) ηοί, βχοβρί 2Λ> Ιΐιβ βηά ο£ α 8βη1;βηοβ. 

553. £ηο1ίϋθ8. — Αη βηοΗΐίβ ίβ α -^οιά -^Ιιίοΐι Γβ^ίαιΐ^ 1θ8β8 ί1;8 
0ΛΙΠ1 αοοβηΐ;, αηά ί8 ρΓοηοηηοβά αβ ί£ ίΐ -^βιβ α ραΓί ο£ ίΐιβ ριβοβά- 
ίη§^ νοΓά, 3,8 οίωνοισι τ€ αη(2 /οτ Ιΐιβ Μτά8, ^ΙιβΓβ τ€ (τε) 1ια8 1θ8ΐ; 
ί1;8 αοοβηΐ;, νΐιίοΐι Ιιαβ 1)βοοηιβ α1;1;αο1ιβ(1 ίο ίΐιβ 1α8ΐ; 87ΐ1α1)1β ο£ 1;1ιθ 
ρΓβοβάίη§ νοΓά. 

554. ΤΙιβ βηοΐίίίοδ αιβ : 

1) ΤΙιβ ρβΓ8οηα1 ρΓοηοιιη8 μίν, μυοί, /Λ€, σεν (σ€ο), σοι {τοί)^ σ€, Ιο 
(£υ), ^€ν, οΤ, €, σφί{σί), σφίν, σφε, σφάς (σφας), σφ€α(ς), σφίοίν^ σφω€, 
σφίων, μίν» 

2) ΤΙιβ ίηάββηίίβ ριοηοπη τις, τι Βοταβ (οηβ), αη^ (οηβ), 8θηιβ- 
ΐΜηρ, αηι/ίΜηρ, ίη α11 ίίβ £θΓηΐ8 (1)ΐΐ1; ηοί &ιτσα = τινά). 

213 
333-559] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

3) Τΐΐβ ίη(1ββηϋβ ΕάνβΛδ πού (ττοθί), ττβ^ ποι, πόθεν, ποτ€, πώ, πώς. 

ΝοτΕ. — "ννΐιβη ιΐ8βά 8,8 ίη1}βΓΓθ§8,ίίνβ8, Ιΐιβ ρΓοηοιιηβ τις, τι ΐϋΗοΐ 
ΐΰΗίΰΗ ? ιυΗα(? &ηά Ιΐιβ ίΐάνβΛβ που (πόθί), Ίτβ, πόί, πόθεν, πότε, πω, πως, 
Ιι&νβ ίΐιβ Λςοβηΐ; ΗβΓβ ^νβη, -ν^ΐήοΐι Ιΐιβ^ ηβνβΓ Ιοββ. 

4) Τΐιβ ρΓβββηΙ; ίικϋοίΐϋνβ οί εΙμί δβ, 3,ηά ο£ φημΛ βαι/ (βχοβρΙ; 
Ιάσι, ί1ΐ6 3(1 ρ1. ο£ είμ,ί Β,πά -ροΒΒΪΥΛγ ίΥίβ 8βοοη(1 βίη^υΙίΐΓ φ^ς οί 

φημί). 

5) Τΐΐβ ρ3,Γϋθ1β8 γ€, Τ€, τοι, περ, νυ(ν), κε(ν), θψ, ρά. 

6) Τΐιβ ρΓοηοιηίηΕΐ 8ΐι£Βχ -δ€, 1;1ιθ Ιοοαΐ 8ΐι&χ (" ριβροδϋΐοη ") -&, 
αηά ϋιβ Β,άνβΛΪΕΐ βιιίΒχ -θε (αβ είθε, αίθε). 

555. Αη βηοΐίΐίο άοββ ηοΐ; 1θ8β ίΐβ Εοοβηΐ; ίη 1;1ιβ ίοΠονίη^ β£ΐ8β8 : 

1) λνΐιβη ϋ 13 (ϋ887ΐΐ3,1)ίο αηά £ο11ο^3 8, νοΓά ^ΜβΙι.ΙίΕβ ίΐΐθ 
αοΐΐίβ οη ίΐιβ ρβηιιΐΐ;. 

2) λνΐιβη ίΐιβ ρΓβοβ(ϋη§ νο^βΐ 18 βΐίάβά (575). 

3) ^ΙίΘη ΐΙιβΓβ 18 ηο ρΓβοβάίη^ νοΓά. 

4) ΛνΐίΘη ίΙΐΘΓβ ίβ αη βιηρ1ΐ3,8ί8 οη ίΐιβ βηοΐίϋο. 

566. εστί(ν) 18 ^Γίΐίβη ^ί1;1ι 3ΐι αοοβηΐ; οη ίΐιβ βΓ8ΐ3 87ΐΐ3,1)ΐ6 (Ιστι) 
6η: 

1) Ιί €οιηβ8 αί ίΐιβ 1)Θ§ίιιηίη§ ο£ α 8βη1;βηοβ ογ ο£ α νβΓ8β ο£ 
ροβίΓγ : 

2) II; άβηοίβδ ροββΐΜϋι/ ογ βχΐΒίβηοβ. 

3) II; 18 ρΐ'βΟβάβά Ι)^ ουκ, €ΐ, και, ώς, μι;, αλλ*, ΟΓ τοντ. 

557. ΛνΐίΘη αη βηοΐίίίο 18 ίοΐΐονβά Ι)^ οηβ ογ ιηοΓβ βηο1ίϋο8 ίη 
1;1ιβ 8απΐ6 8θηί6ηοβ, βαοΐι βχοβρί 1;1ιθ 1α8ΐ; ΓΘ0βίνβ8 ίΐιβ αβηίβ αβοβηΐ; 
οη ί1;8 βηαΐ 87ΐ1α1)1β ίιοιη ίΐιβ βηοΐίίίο £ο11ονίη§. 

558. λνΐιβη α λν^ΟΓά 18 οοιηροηηάβά νίίΐι αη βηοΐίΐίο, ϋ ίβ 
αοοβηίβά α8 ίΐιοα^ΐι ίΚβ^ ^βΓβ 8βραΓα1;β, α8 οντε (ου 4- τ€), ;^8€ 

{η + δ€), οιδε (οι + δε), βϊ,Ο. 

559. Ιη ίΐιβ ίοΐΐονίη^ οα8Θ8 1;1ιβ νοιά 1>β£οΓβ αη βηοΐίίίο Ιίββρδ 
ί1;8 0ΛΙΠ1 αοοβηί, αηοΐ ηβνβΓ ο1ιαη^β8 ίΐιβ αοα1;β Ιο Ιΐιβ ^Γανβ : 

1) Ι£ ίΐ; 1ια8 αη αοα1;β οη 1;1ιβ αη1;βρβηα11; (543), ογ 1;1ιβ οίΓοαιηββχ 
οη ϋιβ ρβηηΐΐ; (543), ίΐ; α(1(ΐ8 αη αοηίβ οη ίΐιβ ηΐϋιηα (543) αβ & 
8ββοη(1 αοοβηΐ;. 

2) Ι£ ϋ 1ια8 Ιΐιβ αοα1;β οη ίΐιβ ρβηαΐΐ; (543), ογ 1;1ιβ οίΓοαιηββχ οη 
1;1ιβ χιΐίίιηα (543), ηο οΐιαη^β 18 ιηαάβ. 

214 ΕΝΟΙ,ΙΤΙϋδ, δΥΙ,Ι,ΑΒΙ,Εδ, ΟΚΤΗΟΟΚΑΡΗΥ [560-563 

ΝοΤΕ. — Κβτηβηώβτ ύιαΐ Ιινο αοηίβ αοοβηίβ οαηηοί ,δίαηά οη 8η€€€88ίν€ 
8ΐ/11αδΐ€3. 

3. Ι£ ίΐ; 18 8, ρΓΟοΙίίίο ογ β,ιι βηοΐϋίο, ϋ ίαΐίβδ 1;1ιβ αοαίβ οη 1;1ιβ 
ηΐϋιηα (543). 

560. δ7ΐ1αΙ)ΐ68. — Α ΟτΓββΙί: ^ΟΓά 1ΐ3,8 α8 τη^ηγ ^γΙΙΰΐϊΛβ^ 3,8 ίΐ; Ιια8 
νοτι^βΐ8 αηά (ϋρ1ι1;1ιοη§8. Ιη (ϋνίάίη^ α νονά ίηίο 8^1ΐ3,1)1β8, 8ίη§1β 
6οη8θΐΐ£ΐιι1:8, οοιη1)ίηαίίοη8 οι οοηβοηΕηίβ ^Ιιίοΐι 03,ιι 1)β§ίη α νοΓά, 
αηά α ιηαίβ (509) ίοΐΐο^βά Ι)^ /* ογ ν αιβ ιΐ8ΐια1ΐ7 ρΐαοβά αϊ; ί\ιβ 
]36§^ίηηίη§^ ο£ ίΐιβ 87ΐ1αΙ)1β. ΟίΙιβΓ οοιηΗηαίίοηδ οί οοηβοηαηίβ αιβ 

άίνί(1β(1, 3,8 αν-θρω-πος Τϊΐαπ, φα-ρΐ-τρη ρηίνβΓ, μά-χε-σθαί ΐο βρΜ, 
€-χω Ι Τιανβ^ θά-λασ-σα 8βα, * Κγ-α-μΙ-μνων Αρατηβϊπηοη. Οοιη^)οαη(1 

νΟΓάδ ΕΓ6 άίνίάβά ΕΟΟΟΓάίη^ ίο ίΙΐβίΓ ΟΓΙ^ΠΙεΙ ραΓίδ, 38 ξνν'€-ηκ£ 

ΙττοηρΤιί ίορβίΗβν (3 οοιηροπικί ο£ ξνν 3η(1 εηκε, ίροιη ξννιημί = ξυν 

+ ί'ηΡ'^ = ζνν-ί-ψμΛ). 

561. ΜθγαΙ)ΐ6 Οοηβοηοπίβ. — Τΐιβ ίοΐΐονίη^ ^ΟΓάβ 3,Γβ 80ΐηβίίιηβ8 
βρβίΐβά Λνϋΐι 3,ηά βοιηβΐίιηβδ -^ίΐΐιοιιί ε ίιη3ΐ ν, 0311θ(1 ν-τηοναϋΐβ: 

1) ΑΠ ^οιάδ (βχοβρί Ισσί), Θηάίη§; ίη -σι, ίηο1ιιάίη§ -^6 αηά -ψι. 

2) ΑΠ νβΓΐ)8 οί ίΐιβ ίΙιίΓά ρβιβοη βίη^ιιίΕΓ βηάίη^ ίη -€. 

3) Τΐιβ ΙίΙιίΓά 8ίη^ΐ3Γ ο£ ί1ΐ6 ρίαρβιίβοί βηάίη§ ίη -«ι (θΓί§;ίη3Π7 
-€£, 584, 2 ; 585). \ 

4) ΤΙΐΘ νβιΐ) Ιστί, αηά ίΙΐΘ ρ3Γίίο1β8 κ€ αηά νυ, 3,Π οί Λν^ΐιίοΐι^ 3,Γβ 
βηοΠΐ;ίθ8. 

5) ΤΙΐΘ (ΐ3ΐ;ίνβ ρ1ιΐΓ3ΐ οί ίΐιβ ρβΓβοηαΙ ριοηοαηβ α/Α/Αΐ, νμμι, σφί, 
σφίσί, 

6) Τΐιβ 6η(1ίη^8 φι αηά ^€, πΐ08ίΐ7 Ε(1νΘΓΐ)ί3ΐ. 

7) ΤΙΐΘ ρΓοηοηη €γώ Ι, 

562. Τ1ιί8 ηιι-ηιον3ΐ)1θ οοπιβ8 ΓΘ^αΐ3Γΐ7 ίη εΠ ί1ιβ8θ '^ΟΓάβ ^1; 1;1ιβ 
βηά οί α Ιίηβ οί ροθΙΐΓγ 3,η(1 εΙ; 1;1ιβ βηά οί 3 ββηίβηοβ, αηά ΒίντΒ,γ» 
νΐιβη 1;1ιβ βηά οί α νβΓ8Θ οοίηοίάββ -^ίίΐι Ιΐιβ βηοΐ οί 3, ββηίβηοβ. 
Εΐ8β^1ιβΓβ ΙΙΐΘ ^οιά ηΐ37 1)6 βρΘΠβά ^ίίΐι ογ νίίΐιοιιΐ; ίΐ;, αοοοΓάίη^ 
1» ΙίΙΐΘ ρΙβαβηΓβ οί ίΙΐΘ τντίΙΐΘΓ ογ ίΥιβ Γ6(ΐηίΓΘΠΐ6η1;8 οί 1;1ιβ νβΓββ. 

563. 8ίπιίΐ3Γΐ7 8οπιβ α(1νβΓΐ)8 Ιιαά α ηιον3ΐ)1β βί^πια αί 1;1ιβ βηά, 

α8 πολλάκι(ς) οββπ, αηά οίΙΐβΓδ βηάίη^ ίη -κι(5), μεσ(σ)ηγύ(^), 
άτρ€μα{ζ), άντικρν{ς), Ιθύ{ς), μ€χοι(ς)^ αχ,οί(ς), άμφί(ζ)) ουτω(ς), πώ(ς), 

215 564-572] ΗΟΜΕΕΙΟ ΟΕΕΕΚ 

664, ΥαγΙαπΙ δρβ11ίη£[8. — Τΐιβ £ο11ονίη§^ τνοΓ(ΐ8 τι^βΓβ 8ρβ11β(1 Β,ί 
ϋιηββ νιΛ α 8ίη§;1β βί^ιηα, 2αιά αϊ; ϋιηββ ίΚβ βί^ιηα ναβ άοη1)1β(1 : 

1) Τΐιβ ίιιίιΐΓβ αηά αοΓίβΙίβ ο£ νβΛδ ^ί1;1ι δΐΐθπΐδ (630) βη(ϋη§ ίη 
α βΙιοΓΐ; νο^βΐ, ογ ίη α θΙιογΙ; νονβΐ ίοΐΐο^βά Ι)^ ε οοηδοπΕπΙ;. 

2) ΤΙΐΘ βη(ϋη§; οί ίΐιβ άο,ϋνβ ρΙαίΕΐ ο£ ϋιβ ίΜιά άβοίβηβίοη. 

3) Τΐΐβ ^0Γά8 οσ(σ)(}ς, δ'ποσ{σ)(}ς^ όσ(σ)άκι, τόσ(σ)θ9, τοσ(σ)άχι, 
τόσ(σ)οσδ€, τοσ(σ)ουτος^ /Α€σ(σ)θ5, πρόσ(σ)ω, πρόσ(σ)ο^£(ν), όπισ(σ)ω, 
ν€/Α€σ(σ)άω, ν€μ€σ(αΓ)ητός, ν€/ϋΐ£σ(σ)ΐ5, αηά. Όδυσ(σ)£υ5 ίη 3ϋ ί1;8 6£1868. 

566. Ιη ίΐιβ βαηιβ ^α^, ο1;1ιβΓ ^ογοΙβ νβΓβ βρβίΐθά Λνί1;1ι α δίη^^ΐβ 

ΟΓ α άοηΙ)1β οοηβοηαηΐ:, Ε8 οπ(7Γ)ως, θ7Γ(π)ι;, Άχιλ(λ)ευς, ο(τ)τι. 

666. Μαη^ νοιάβ 1)β§ίηηίη§ νί1;1ι λ, /λ, ι/, ρ, αηά σ αΓβ οϊίβη 
βρθίΐβά νϋΐι 1;1ΐΘ8β ΙβίίβΓβ άοα1)1β(1 νΙίΘη ίΐιβγ αιβ 1)γοιι§^1ι1; 1)β£θΓβ 
α 8ΐΐ0Γΐ; νο^βΐ Ι)^ οοηιροβίίίοη ογ ίηββοίίοη, αβ €π€σσνταί {Ιπί^ σνόο- 
/Ααι), ίμμορ€ (μ€ίρομΛΐ), ίΧλαβε (λαμβάνω), Ιίρρ€€ (/9€ω), άΐΓ€ν(ν)ίζοντο 
(από, νι^ω). 

ΝοτΕ. — ΤΙιβδΘ ΙβΙΙβΓβ ΥΓβΓθ 8θΐηβίίιηβ8 <1οιιΙ)1β<1 Ιη ρΓοηιιηοίΛϋοη, 
&111ιοιι§1ι 1ί ^8,8 ηοΐ ΓβρΓβββηΙβά ^ίΐρΐιίοίΐΐΐγ. 

667. Α £6-^ \70Γ(ΐ8 -^ΘΓΘ 8ρβ11β(1 λν^ίίΐι ΟΓ \νίί1ιοιι1; 3, βηαΐ νοτι^βΐ : 
1) -ι ; €ν(ι), ουκ(ι), π(ρ)οτι'= προς ; 2) -α ; άι/(ά), κατ(ά), τΓαρ(ά). 

668. Τΐιβ £ο11ονίη^ ^ΟΓάβ τ\^βΓβ βρθΠβά νίίΐι 3,ηά ^ίίΐιοιιΐ: τ ογ ^ : 
π(τ)όλΐ5, 7Γ(τ)όλερ.ος, /Ααλ(^)ακός, ^ιχ(β)ά, τριχ(θ)ά. 

669. Τ1ΐ6 £ο11οτνίη^ τ\γογ(18 ^θγθ δρβΠβοΙ νίίΐι ογ τνϋΐιοιιΐ; 
ίηίίίαΐ σ : (σ)κ€δάννϋρ.ι, (σ)μΙκρόζ, σνς (υς), σνφορβός (νφορβός\ 

^€λλοί (Έλλοι). 866 603-604. 

670. 8οπΐ6 (1οπ1)ΐ6 £ογπι8 αΓ6 : μία (ϊα) οηβ ; γαία (-γ^) βατ^Λ, ίαηοί, 
οοηηίΐΊ/; λείβω (εΐβω) άΗρ, άνορ, ροητ ; €ρί(γ)^ν7Γος Ιοηά'Τοαηηρ, 
τβδοηηάίηρ ; ξύν, συν ίορβίΐιβν, υοΜ. 

671. ΥαΓίαϋοηβ Ιη Ριιαηΐίΐγ. — 8οηΐ6 τ\Γ0Γά8 1ΐ3,ν6 3, 8 7ΐΐ3,1)ΐ6 τ^τΐιίοΐι 
ΐΏΆγ 1)6 6ί1;1ΐ6Γ 1οη§; ογ 81ιογ1; (8οηΐ6ΐ;ίπΐ68, 1)πί ηοί αίτναγδ, Γ6ρΓ686η1;6(1 
1)7 α άί£ί6Γ6ηοβ ίη 8ρ6ΐ1ίη^), αοοοΓάίη^ 1;ο 1;1ΐ6 ρΐ6α8ηΓ6 ο£ ί;1ΐ6 οηβ 

ηβίη^^ ϋ, 218 "ΟλυμτΓος (ΟνλνμτΓος), όνομα (οϋνομα), κολεόν (κουλεόν), 
6ρος (ονρος), άνηρ (ανηρ), Απόλλων (Απόλλων), εΐΚηλονθα (Ιληλνθίΐ), 
€ΐν€κα (ένεκα), μην (μίν), εταρος (εταίρος), άτάρ (αυτάρ), πολύς (πουλυς). 

672. Α άίρΐιϋιοη^ ογ ά Ιοη^ νοτνβΐ, \ν1ιίϋ1ι ρΓ606άβ8 αηοΐΙιβΓ 
νονθί ίη Λβ δαηιβ νοΓίΙ, 18 οίίβη δΙιοΓίΰηΰά ίη ρΓοηαηοίαϋοη, 

216 ΟΚΤΗΟΟΚΑΡΗΥ, ΕΙ.Ι8Ι0Ν [573^78 

Ε8 υίόζ 8οη (Α, 499), νΐιβιβ 1;1ιβ ιηβίβΓ Γβί^αίΓββ Λθ βΜ* 87ΐΐ8,1)1θ 
\χ) \>β ρΓοηοηηοβίΙ βΙιογΙ;. Ιη ίΐιβ £ο11ονίη§ βχαιηρίββ 1;1ΐ6 άίδβΓβηοβ 
ίη ρΓοηιιηοίαϋοη 18 ίικϋοαί^ίΐ \>γ 1;1ιβ βρβίΐίη^^ αίβο : 

Θι^σ^α 1)660ΐη68 ®ησ&ι €στηοτος " 


€σταοτο9 


"Αρηος " 


Αρ€ος 


νηός, νζα, νη€ς, νηων, νη€σσι, νηας ** 


ν€Ος, νεα, ν€€ς; ν€ων, νεεσσι. 
νβας 


ηυς " 


9 / 

€υ9 


ι^αται " 


Ιατ(ΐ4 


κείαται " 


κω,ταί 


*βασιληυς,*Ζψς, βίο, (ηοΐΐη8 ίη -*ηυζ) " 


βασιλεύς, Ζευς, βΙίΟ. (ηοΐ1Τ18 
ίη -€υς) 673. Μβίαΐΐιββίβ οί Οπαηϋΐγ. — άο αηά ηο οίΐίβη 1)θθοηιβ €ω \)γ άώ. 
βχοΐιαη^β (πιβίϊΐΐΐιβδίδ) ο£ (^ιιαηίίί^ ; ίΐιαί ίβ, 1;1ιβ 1οη§; νο^βΐ (ά, ι;) 
1)β(5θπιβ8 δΙιΟΓί (ί), ^Ηϋβ Ιίΐιβ 8ΐιόΓΐ; νονβΐ (ο) 1)βοοπιβ8 1οη§ (ω). 

674. Τΐιβ αοοβηί ίβ ηοί Β^βαίβά Ιογ πιβ1ϊΐΐ3ΐιβ8ί8 ο£ ψΐΰίπϋίγ, 1)π1; 
Γβηια,ίηδ αβ ίί; ναβ 1)Θ£θΓβ ίΐιβ πιβίαίΙΐΘθίδ ίοοίί ρίο,οβ. Τΐιιιβ Πι/λι/ι- 

άδαο 1)β00ηΐθ8 ΊΙηλψά^εω, Βρίάρηος 1)βΟΟΠ1β3 Βρκίρ£α)ς, βίο. 

676. £1ί8ίοη. — Α βΗοΗ βηαΐ νο'^βΐ (νβΓ^ γεγθΙ^ ίΐιβ (ϋρ1ιϋιοη§^8 οι 
3η(1 <κ αίδο) ίβ γθ^ΙεγΙ^ άΓορρβά -^Ιιβη ίΐιβ ηβχΐ; νοιά 1)0§ίη8 ^ί1;1ι α 
νονβΐ ΟΓ 3, άίρΐιίΐιοη^. Τ1ιί8 18 οαΐΐβά βΙΐ8ίοη, Αη Β,ροβίιορίιβ ('). 
ηιαΓ^8 1;1ιβ οιηίδδίοη, α8 στ€μματ^ ίχων (£ογ στψμΛτα Ιχων) Ηανίπ^ 
βίΐβίβ, θ6καδ' ΙκΙσθαι (οίκα^ ίκ€σθαι) ίΟ αΤΎΐνβ Ίίοταβ, €7γ' ωμών {Ιτη 
ωμών) οη ?ιΪ8 β/ιοηΐάβτβ. 

676. ΝοτΕ. — λνΐιβη β, βη&Ι βΙιογΙ; νοτΛτβΙ, ρΓβοβάβά \)γ οηβ ογ πιογθ 
νοτΛΓβΙβ ίη ϋιβ βίΐιηβ τλγογοΙ, ίβ βΐίάβά, οηΐγ 1;1ιβ Ι&βΙ νοτΛτβΙ ίβ Ιοβΐ;, Ληά 4ΐιβ 
οίΙιβΓ νο^ν^βίδ Γβιη8,ίη ηηο1ΐ8,η§β<1. 

677. Τΐιβ πΐ08ί £Γβς[πβη1; οοοαηβηοβδ ο£ βΐίβίοη αΓβ ίη : 

1) "ννοΓάδ ο£ οηβ 87ΐ1αΙ)ΐΘ βηάίη^ ίη -€, αβ γ€, δβ, κ€, τ€. 

2) ΡΓβρο8ίίίοη8 Β,ηά οοηίαηοίίοηβ ο£ ί^ο 87ΐ1αΙ)1β8, 3,8 άλλα, 

αμ,φ6, €7Γΐ, τταρα, 

3) 8θΠ1β ΟΟΠίηίοη 3χ1νβΓΐ)8, 3,8 μάλα, τάχα, αμα, Ιη, ίπειτα, Λτα, 

678. Ιη ίΐιβ £ο11οτν1η^ -^οιάδ βΐίδίου (1ο68 ηοί Π8αα1ΐ7 Ιϊι^θ ρΐαοθ : 
1) ^χ/Η, μ^χρι, τΓ€.ρί, πρό, οτί, τι 311(1 ίί8 οοιηροιιη(ΐ8. 

217 579-584] ΗΟΜΕΕΙΟ ΟΚΕΕΚ 

2) Μοηο87ΐ1α1)1β8 (βχοβρί 1;1ΐ08β βικϋη^^ ίη -€, 8,η(1 3, νβΓ7 ίβγτ 

οΐΛίβΓβ), 3,3 σά, ρα, 311(1 (ΐαΐβΐγ) σοι, τοι, /ϋΚ)ΐ. 

3) λνοιάδ βηάίη§ ίη -υ. 

579. Εΐίβίοη οοοαιβ 3ΐ80 ίη ίΐιβ ίθΓΐη3ϋοη ο£ ϋοιηροιιηά τ^ΟΓοΙδ, 
Ι)!!* ϋιβη νϋΐιοιιΐ; ίΥιβ 3ρο8ΐ;Γορ1ιβ 1;ο ιηαΓ^ ίί, 38 Ιπ€νφήμ.ησαν (€πι 

ενφημησαν Ιΐΐ€^ 8ΐΐΟΗίβά α88βηί, 

680. "^νΤιβη Ιΐιβ ίοΐΐο-^ίη^ νοΓά 1)β^ίη8 νϋΐι 3 νο'^βΐ νΐιΐοΐι να8 
ίοΓΠίβΓΐ^ ρΓβοβάβά \)γ 3 1θ8ΐ; οοη8οη3ηί, β8ρβοί3ΐΐ7 /:, β1ί8ίοη άοβ8 
ηοΐ; 0Γ(ϋη3Γίΐ7 1;3ΐίβ ρΐ30β, 33 €ν6 οίκω (= Μ ροίκω ίη (ρητ) Τιοτηβ, 

581. /Γ, 3 8βιηί-νονβ1 οοΓΓβ8ροιΐ(ϋη§ ίο Έηξ, «;, ^38 ρΓοηοαηοβά 
3ί ϋιηβδ, 3>η(1 31; οϋιβΓ ϋιπθδ ηβ^ΐβοΐ^βά. 

582. Α δΐηοοϋι ιηπίβ (512) 1)γοιι§;1ι1; 1)β£θΓβ 3 γοιι§Ιι 1)Γβα1;1ιίιι§ 
(527) 1)7 βΐίδίοη (575) ίβ ο1ΐ3ΐι§βά ίο Ιίΐιβ οορηαίβ Γοη§^1ι ιητι!» 
(511-512). Τΐιαβ κ 1)θ£ογο 3 γοιι§1ι 1)ΓΘ3ΐ;1ιίη§^ 1)βοοιηβ8 χ, τ 1)β- 
οοιηβδ θ, 3ηά π 1)βοοιηβ8 φ, 38 αίδ€6σ^α6 ^' ί€ρ^α αηά ίο νβνβνβηοβ Ιϊιβ 

ρτίββί, ίοΓ ωΖ^Ισθαί Τ£ ίερ^α ; ωγ^ ίκατόγχειρον καΧίσάσ^ €ς μακρόν 

"Ολνμπον φίίοΜ^ Ηανιηρ βητητηοηβά ΐϊιβ Κηηάνβά-Ηαηάβά (ρίαηί) ιηίο 
Ιοβι/ ΟΙρηιρηδ, £ογ ωκα ίκατόγχεφον, θίο. ; άφίεί Κβ 8βϊύ {Ίιίνι) αινα^, 

£θΓ άπο-ίει. 

583. Ι£ 3η 300Θΐι1;β(1 βη3ΐ 87ΐΐ3ΐ)1β ο£ 3 ρτβροβίίίοη ογ α οοη- 
^ηηοϋοη ίδ βΐίάβά (575), ίΐιβ 300βη1; ο£ Ιΐΐθ νοιά ίδ Ιοδί '^ίΐίΐι 1;1ΐθ 
βΐίάβά 87ΐΐ3ΐ)1β. ΟίΙιβΓ νοΓάδ δο 300Θηίβ(1 ίΙίΓΟ^ ίΐιβ 300βη1; 1)30^ 
οη Λβ ρΓβοβάίη^ δ7ΐΐ3ΐ)1β, 1)αί άο ηοί ο1ΐ3η§;β ^\ϊ^ 30ΐι1;β 1;ο Ιίΐθ 
§τΓ3νθ (534, 550). 

584. €οη(Γαε(ίοη. — \νΐιβη οηβ νονβΐ £ο11ο^δ 3ηοί1ιβΓ νο^βΐ ίη 
1;1ιβ δ3πΐΘ ^ΟΓά, οοηίΓ3θίίοη δοιπΘίίπίΘδ (1)πί ηοί ιΐδΐΐ3ΐΐ7) Ιαΐ^βδ 
ρΐ30β. \νΐΐ6η νονβίδ 3Γβ ίΐιιΐδ οοη1;Γ3θ1;Θά, 1}1ιβ £ο11ο^ίη§^ 3Γβ Ιϊιβ 
Γαΐβδ : 

1) Υο^βίδ νΐιίοΐι Γβ§;ιιΐ3Γΐ7 £ογπι άίρΐιΐΐιοη^^δ άο δο, 33 α 4- * = «*> 

ο -|- ^ = <Η> βίο. 

ΝοτΕ. — 01)8βΓνβ ϋΐ8,1; ιϊιβ 1οη§ νο^θΐβ ά, ι;, ω, τΛτΙιβιι ίο11ο\νβά 1)7 ι 
Γβ^ΐ8,Γΐ7 ίοΓίη ίΐιβ ίιηρΓορβΓ άίρΐιίΐιοη^δ α, ι/, ω (505). 

2) Τ^ο Ιύοβ δοηηάδ ιιηίίβ ίη ίΐιβ οοπιπιοη 1οη§ δοαηά, ^\ϊ2X ίδ, 
ίνα 3-δοιιη(1δ (α), \>^ο β-βοπηοΐδ (€, ι;), ί^ο ί-δοαηάδ (ι), ίνα 

218 ΕΙ,ΙδΙΟΝ, ΟΟΝΤΚΑΟΤΙΟΝ, 8ΥΝΙΖΕ8Ι8 [585-586 
ο-8θΐιη(ΐ8 (ο, ω), ΟΓ 1;\70 η-80ΐιη(ΐ8 (υ), ιιηϋβ \χ) ίοΓίη 1;1ΐ6 οοιηιηοη 

1θη§^ (ά, η, ΐ, ω, ν) 801111(18, βΧΟβρί €€ 1)β0Ο7ηβ8 €1, απά οο 1)€00ΐη€8 ου. 

3) Αη 0-801111(1 3,1)8ογ1)8 αη ίΐ-80ΐιιιά ογ αη β-8θπηά αικί 1)βοοιηβ8 
1οη§^ ο (ω), βαχβρί £0 ρινββ £υ, «;Λίίβ ο€ Ι)€€θηνβ8 ου. 

4) Ι£ αη α-80ΐιη(1 οοπιβδ Ιίο^ΘίΙιβΓ νίίΐι αη β-8θπηά, Ιΐιβ οηβ νΐιίοΐι 
οοιηβ8 βΓ8ΐ; α1)80Γΐ)8 ίΐιβ οίΙιβΓ αη(1 1)βοοπιβ8 1οη§^ (ά, ι;). 

5) Α νονβΐ οοιηίη^ 1)θ£θΓβ α (Ιίρΐιίΐιοη^^ 1)6§^ηηίη§^ νϋΚ ίΐιβ 
δαιηβ νονβΐ ιηα7 ^ α1)80Γΐ)βά, αη(1 € ιηαγ 1)β α1)80Γΐ3θά 1)β£θΓβ οι. 
Ιη οίΙιβΓ 08,868 α νο^βΐ 1)βίθΓβ α (Ιίρΐιίΐιοη^ ιηα^ 1)β οοηίκιοΐΐθίΐ 
νϋΐι 1;1ιβ βΓ8ΐ; νο^βΐ ο£ ίΐιβ (Ιίρΐιίΐιοη^^, α ίοΐΐονίη^ ίο\Ά 1)βοοιηίη§ 
ίοίΆ 8ηΙ)80Γίρ1; (505), αηά α £ο11ο\νίη§^ υ (1ί8αρρβαΓίη§. 

586. ΤΑΒΙ.Ε ΟΓ €θΝΤΚΑΟΤΙΟΝ8 

α+Α = Β € + *=η η+€ = η ο4ΐ)=οι 

ά4-α = ά €-|-αι=|| η-{-ϋ = Ή (γ&γθΙ^ φ) 

α + Α = Α (Γ&Γβΐ7 αι) (Γ&Γβΐ7 η) ο + ^ = οι 

α+<Μ = <Μ € + €=ϋ η+η = η ο + ο=ον 

α+Φ=Φ € + «^=«^ 'Ί+Ή = Ή 0+01 = οι 

α+€=ϊΙ €+η=η η + ι=ΙΙ ^-|-ον = ον 

α+«^=^ • + ΤΪ=ΤΪ η + οι=φ ο + υ=ου 

(τΒ,τοΙγ = δ) € + ι=ϋ ι+€=ϊ ο + «=« 

α+η = & €+ο=€υ ί+ι=ϊ + φ=φ 

α+||=φ € + 01 =01 ο + α=« ν+ι=ΰ 

α + ι = αι € + ου = €ν (τΛΤβΙγ Β) ν + υ = ΰ 

α+ί = φ € + ν=€ν ο+αι = αι « + α=« 

α+ο = « € + «==«» ο+€=ον « + €=« 

α+θί = φ € + φ=φ θ + €ΐ = θί •»+ί=φ 

α + ον = « η + α=η (Γ£ΐΓβΐ7 ον) β» + ο = « 

α+« = « η + <Μ = ^ ο + η=« « + «=« 
€ + α = η 

586. δοιηβτ^ΐιαί Β,Ιάιι \χ) οοηίΓαοϋοη ίδ 8τ/ηιζβ9ΐ8, ^Ιιίοΐι Ιϊι^θθ 
ρΐαοβ Λνΐιβη 1;^ο 8αοοβ88ίνβ νονβΐ8 νΐιίοΐι (Ιο ηοΐ; £οΓΐη α (Ιίρΐιίΐιοη^ 
αιβ ρΓοηοιιηοβ(1 3,8 οηβ 87ΐ1αΙ)1β £ογ ίΐιβ βαΐεβ ο£ ίΐιβ ιηβΐΘΓ, 08 
Τ1ηληια8€ω ο/' ΐΗβ 8οη ο/ ΡέΙβη8, ^ΙιβΓβ -δ€ω ιηπδί 1)6 ρΓοηοιιηο6ά αβ 
οηο 87ΐ1αΙ)ΐ6 ; θ€οΙ δο6€ν τϊΐα^ ίΐιβ ροά8 ρναηί, ν1ΐ6Γ6 Θ€€λ 18 αΐ80 ρΓΟ- 
ηοπηο6(1 3,8 οηο β^ΠαΙ^Ιβ. Ογ 1;1ι6 ί^ο β^ΙΙαΗβδ £οηηίη§^ β^πίζοδίδ 

Π13,7 ΟΟίηβ ίη 8βρ3Γ3,1» ΤΙ^0Γ(ΐ8, 3,8 8^ ούτως ίΛΐέβ, ρΓΟΠΟΠΠΟβά 3.8 ίνο 

87ΐΐ3,1)1β8, ΟΓ αβ ^ αν (χραίπ, ρΓοηοηηοβά 3,8 οηβ βγΙΙαΗβ. 

219 587-595] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΕΕΕΚ 

687. Οταβίβ. — Α νοτι^βΐ ογ α (Ιίρΐιϋιοη^^ τι^ΜοΙι βηάβ α νοιά ΐΩΆγ 
\)β οοηΙίΓαοΙίβά 3,ηά οοιαΜηβά ίηίο α βίη^^ΐβ 87ΐΐ2ΐΙ)1β νϋΐι ϋιβ νονβΐ 
τι^ΐήοΐι Ι3θ§^ίη8 ίΐιβ τι^οιά £ο11θΛνίη§. ΤΜβ 18 νβι^ γ^γθ ίη ΗοιαβΓ. 
Α οοτοηΐΒ (') 18 η8ΐΐ£ΐ1ΐ7 ρΐαοβά ουθγ 1;1ιβ 87ΐ1αΙ)ΐΘ οοηίκιοΐίβά, 3.8 

ταλλα ίΚβ ΟίΗβν (ραΗδ)^ £θΓ τα άλλα. 

588. Ιη 013,818 ίΐιβ βΓ8ί νοιά 1θ868 ί1;8 Εοοβηΐ;, τι^ΐιίΐβ Ιΐιβ αοββηΐ; 
ο£ 1;1ιβ 8βοοη(1 ΓΘπΐ3ίιΐ8, ^Ιιίοΐι 11137 οΐι^^δ^β ΙιονβνβΓ £γοιιι 1;1ιβ ο,οχιίβ 
\χ) ίΐιβ οίΓΟίιιηββχ, ί£ 1;1ιβ Γΐι1β8 ο£ 30β6η1; ΓΘς[ΐιίΓθ ϋ, 1)β03ΐΐ8β ο£ ΙΙιθ 
1οη§ 87ΐΐ3Ί3ΐβ ^Ιιίοΐι 3Γί8β8 £Γθΐη ϋ, 

689. Τνΐιβη ί^ο ογ ιπογθ 87ΐΐ3ΐ)1β8 3Γ6 οοη^Γαοίβά ίηΐιο οηβ, ί£ 
βϋΙΐθΓ 1ΐ3(1 3η 360βηί 1)β£θΓΘ οοηίΓ3θϋοη, Ιΐιβ οοη1;Γ3θ1;θά 87ΐΐ3,1)1θ 
1ια8 οηβ. 

690. Ιη 1;1ιβ 03,86 ο£ ίΐΐθ οοη1;Γ3θΐ3β(1 ρβηιιΐΐ; (543) ογ 3η1;6ρβηιι11; 
(643), ΙίΙΐΘ αοοβηΐ; £ο11ο^8 ίΙΐΘ Γβ^3Γ γιι1θ8. 

691. Α οοηίΓ3θίβά τι1ϋιη3 (543) \Ά)ίβ8 ίΥίβ 30ΐΐίβ 3θοβη1; ί£ ίί ΥιβΛ 
Ιΐιβ 30ιι1;θ 1)β£θΓ6 οοη1;Γ3οϋοη. Ι£ 1;1ιβ ρβηιιΐΐ; (543) 1ΐ3ά 1;1ιβ αοιιΐ» 
3η(1 18 οοηίΓ3θίβά νίίΐι ίΐΐθ ιι1ϋιη3, ίΐιβ ιι1ίίιη3 1^ΐ5:β8 ίΙΐΘ οίΓΟίιπιββχ. 

592. 87ηοορ6 18 ίΐιβ 8ΐιρρΓβ88ίοη ο£ 3 8ΐΐ0Γί νο-^βΐ νϋΐιίη 3 
τι^ΟΓά, 3,8 τίπτί.; ιοΚι^ ίη ΐΚβ υυονίά 9 £ογ τί πστε. 

693. ΑΜαιιΙ. — Ιη ιη3η7 νοΓάβ ^Ιιίοΐι 3γθ ο1θ8βΐ7 Γθΐ3ΐ3β(1 οοοηΓ8 
3 ο1ΐ3η§β (80ΐηβ1;ίιηθ8 άί83ρρΘ3Γ3ηθΘ) οί 1;1ΐ6 νο^βΐ, 38 ίη Εη§. 8ΐηρ, 
8αηρ, 8οηρ, βηηρ. ΤΜ8 18 Ιαιονη 38 ΑδΙα'οί {ΥουοέΙ Οταάαϋοη), 

694. Α1)ΐ3α1; 1ΐ38 8ίνοηρ ρταάβ8 3η(1 3 ιυβαΐΰ ρναάβ, ίη ίΐιβ 13,1;1»Γ 
ο£ '^ΜοΙι Ιΐιβ νονβΐ (δοιηβίίιηΘδ) άθ68 ηοί 3ρρ63,Γ (άί8αρρβαηηρ 
ρταάβ). 

696. Τΐιβ ιηοδί; ίπιροΓί^ηί ^Γ3άβ8 3Γβ : 

δτΚΟΝΟ \νΕΑΚ 

1) €, ο — , ΟΓ α 

2) α (τΐ8ΐΐ£ΐ1ΐ7 η 1π ΗοιηβΓ), ω α 

3) η, ω €, α 

4) ω ο 

5) ϋ, οι ι 

6) IV, ον ν 

ΝοτΕ. — (5) &ηά (6) 8,Γβ Γβ£ΐ1ΐ7 ρβ-Γ* οί (1), 1)β1η^ ίΚβ βΙιοΓί; νο\7βΐ8 ι, ο 
βοιηΙ)ίη6θ ικτϋΐι ι &ηά ν, ίοηηίη^ ίΐιβ άίρΐιΐΐιοη^δ ϋ, οι. 

220 ΑΒΙ,ΑυΤ, 80ΝΛΝΤ 00Ν80ΝΑΝΤ8 [596-393 

696. ΕΧΑΜΡΐ-Εβ. — 1) ρΛ-οϊ ιηί,«ίίρ, ϊκψ^Χ-οί/Γεβ-ίΗΰΐΛεΓ, ίπο-ρΧή-^ιν 
ΙιτβαΙάη{! ί'η, »ΗοοΙΐη§ ίη, β6λ.-\ιο ίΐιοοΐ, /ιαΗ; φίρ-υι Ι/εαί, βαυλη^ρ^κ ί'οιιιιαίίΐ- 
δΐΟΓίη^, 8ί-φρ-οϊ νΙιαΗοΙ {1>€ατί:ι; €ατη(τ'), φαρ-ρτρι; ^κί'ΐ'βτ (αττοΐΕ-οαΓηβτ^. 
2) φη-μι (οΓΪ^παΰ; φΧ-μι, 821) / βμεηιί', φη-νιω / ίι^ (ΐ^ ίΛβ νοϊαβ, ιρβαΙ:, 
^4-το ίβ «ίΐοίΐ. 3) τϊ-^ψμι Ι ριιί, ίίίαεκ, 9α-ή βη& (ρ^ηαιι'^ ρίσο^ά υ,ροη 
οπβ), τι-ΐ•-μιν «ίί ρΐαίϋ ; ^-γ-νί/ϋ / ΙηιαΙ; ίρ-ρβγ-α / ίΓοί-ε, ΐμ-ρΑγ-ι^ ίί ίπαβ 
&ΤΓ>ί:Βη. 4) Ββ-ρον ι/ι/', Βΐ-σΐϊ ΐ7'/'• 5) λίίτ-ω ί /βιιι'ε, λί-λοΜτ-α / Ληΐί Ιο/ΐ, 
^ΐΊτοκ ί ίς/'ί. 0) (-\<<ι-σομαι Ι ίΙιαΙΙ οοηΐ€, ίίλ^-λονβ-α / Λαιιβ αοιικ, ^-λνβ-βν 597. 8οηαηΐ ΟοηβοπαηΐΒ. — Ιη ΒΛί βίΐΓΐϊβΓ 3(ΐΐ§β ο£ ϋ>6 Ιίΐη^αα^β, 
ί1ΐ6 Ιίι^ιιίίΪΗ (Α,, ρ) £111(1 μ, ν οϊ ίΐιβ πΒ,ΗίΐΐΒ ϊΡβΓβ οίίθπ νοοιιΐίο 
(80Π3111) ; ύιΆί 18, Ιΐιβγ τβι•θ ιΐΗΐίΐΙ 3,8 νοτρβίβ ίη οθΓΪ&ίη οοιηΙιϊηΒ- 
ίίοπΒ. Ιη 11ιί8 0&36 ίΐιβγ αΓβ οηϋηΗ,Γϋ^' ττΓΐίΙβη ΛνιΛ ίΐ Ηΐη&ΙΙ οιγοΙβ 
ιιηίΙβΓηθϊίΙι, Ιο άίΒΐΐΕ^ιιίβΙι Ιΐΐθπι ϊΐΌΐη Ιΐιβ ϋοιίΒΟΠΗ,ηΙβ,Ι λ, ρ, μ, μ. 

598. Ιη 0Γ6β^ 03 ^β Ιϊηοΐτ Ιΐιβ 1ίΐη§ιΐ3,§θ ; 

1) Τοιχίο λ (λ), ΐ)€0θΐια88 οοηβοηαηΐιαΐ (λ) Β,ηεΙ α βίτβη^ίΐιεηίιι^ 

νοίΡβΙ Ϊ9 άβνείορβίΐ θϊΙΙίεΓ ΪΙΕΪΟΓΘ ΟΓ Άίίβτ, 3,3 Ισταλμαι Ι αΤΛ ββίίί, 
ΙΟΓ !ΐη β&ΓΐίβΤ Εοτλ/ΗΜ ; νίμπλαντο ΪΟβΓβ βϊΐΐά, ϊΰΓ ΆΏ β^ΓΐίκΓ ■ιη.{μ)- 

ιτλίτο Ι ϊΓολίίϊ τηωοΛ, ϊϋΓ ωι βΒ,ΓΐίβΓ ττ^νϊ. 

2) δϊπιίΙ&Γΐ}^ νοεαίίο ρ (ρ) ΐ3θ<!οιιιβ8 οοηβοηίϋΐΐ,αΐ (ρ), ειηά α 
ΒΪΓθΐΐΒ^ΙιβηίιΐΒ; νοινβΐ Ϊ3 άβνείορειΐ βϋΙιβΓ ΙιβίοΓθ ογ αίΐ6Γ ϋ, 3,8 

Καρ&'ι;, κραΆίτι {^^ καρδιά, κρα8ΐα, 621) ΙιβατΊ, ίΟΐ 3.α ε^ΙίΐΙΓ κρ&ια, 
ΚαρΤΐρό^, κρατίρόί βίΓΟη^, ΚατβΚ, £θΓ 3Ι1 6ίΙΓΐϊβΓ κμπρο^. 

3) νοοαίίο μ {/ι) ΐίΘοοηΐΒΒ βΙιοΓί; ο, &8 ϊιι δι™ !βϊΐ, ϊογ 3η βαΓίίβΓ 

&ι(μ, ίλϋπα 7 Ιθ03&1, £θΓ ΐΙΠ βλτΗθΙ έλύσμ. 

4) Υοοαϋο ν (ν) αίβο ΐιβοοηιββ 9ΐΐ0Γί α, αβ ίη ΙΙΐθ βηΛίιι^ -ο οί Ιΐιβ 
Λοουβίΐίίνθ ΒΪιι^αΓ, αηά ΐΗβ βηιϋη^-αί ο£ Λβ 30(ίΐΐΒ3ΐ;ίνβ ρίητοί, 
πΐΒ,βοαϋηβ λπιΙ ΪΗΐηίιιίηΘ, ο£ ΰιβ ίΐιίιά (1βο1βη8ίΰΐι, ίοΓ αη βΛίΊϊβΓ -ν 
»η«1 -νϊ. Οοιηρ^Γβ ίτόδα (αοο. 8ίη^,) /οοί ιτίίΐι Ι-3,ί. ρβάβπι, κίΜοΙι 

18 £θΓ £111 63.ΓΐϊβΓ ττοδς (ρβάπΐ). Ιί Ο0011Γ8 ΟΟΠΙΠΙΟΠΐ^ βΙββνΙΐβΓΘ, 03 
ύρνατοί ίΛβί/ ρτοΐβοί, ϊογ άρν^ται, βαθ£^ άββρ, Ιιταθον Ι ΒΚ^νΤΐά, £θΓ 
βΒτΙίβΓ |3|Αϊ, ΐττ^ον. 

ΝοτΕ. — Οοθ8,5Ϊοη&1ΐ7 Ιΐιβ νοοβίίο ηαβαΐΒ μ^ ν (_μ^ ν) Ιιρο&ιιιθ βοπηο• 
ηΛηί&Ι (μ, ν), «ίΐΐι ΟΓ ϊϊΪΙΙιοιιΙ, Ιΐιβ ιΐβνβίορηιβιιΐ οί ά βΙτβη^ΕβιιίηΒ 
Γβΐ, αβ βίνθο% ι/ΐ'/ιΙΙ', ττίνθοί αοβ, ίοΓ θ&γΙϊθγ βνβοί, νπ-θο^- 

221 599-603] ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

699. Ιη Λβ οα8β ο£ 1;1ιβ άβνβίοριηβηΐ; ο£ α βΙιογΙ; βΙτβη^ΙΙίΘηίιΐβ 
γονβΐ, Ιτντο 8ρβ11ίη§8 ο£ 1;1ιβ βαιηβ ^οιά ο£ίβι> αιοββ, ογ βίββ άίδβΓ- 
6ηί £οηιΐ8 ο£ ίΐιβ δαιηβ δΐ^βια γτβτβ πδβά, 3,8 κρατερός, καρτεράς «Ιτοτη^, 
Κατ8Κ; καρΒίη, κραΒίη ΚβαΗ ; ίβαλον Ι ΚητΙβά, Ιβληθην Ι νχΐΒ 
ΚητΙβά. 

600. ΟοηβοπΑΠΙαΙ ι. — ΜΕη7 (χΓββΙ^: ^οτάδ βαΓίίβΓ Ιιαά 3, βοη- 
8οηαη1;3ΐ (δβιηί-νοοαίίο) ι, 80\ιιιάβ(1 3,8 ί ίη οηίοη, 3,η(1 ντϋ^βη ι. 
Ιί8 1ο88 ^Ιιβη £ο11θΛν^ίη^ ίΐιβ βηαΐ οοη8οιΐ3,η1; ο£ ίΐιβ δίβιη ο£ α νοΓά 
ο&αδβοί ίΐιβ £ο11ονίη§ ο1ΐ3,η§;β8 ίη 8ρβ1Ηιι§ : 

λι = λλ; κι, χι = σσ ; τι, ^ι = σσ (δοιηβϋιηβδ σ) ; δι = ([ Ι3β1;ν66η 
νο^βίδ ; γι = { 3,£ΐ3βΓ 3, ΥΟΑ/^θΙ ; γι = 8 α£ίβΓ α οοηδοηαηΐ; ; ανι, αρι, 

ορι = αιν, αιρ, οΐρ ; ενι, ερί, ινι, ιρ(^, υνι, υρΐ = €ΐν, €ΐρ, ΐν, ϊρ, ϋν, ϋρ. 

601. Οοιηρβηδαΐίνβ Ιβηξτΐΐιβηίηξτ. — Τΐιβ Ιοδδ ο£ οηβ ογ ιηοΓβ οοη- 
δοιΐ3,η1;δ ίη ε α/70Γ(1 ιΐδα3,1ΐ7 οοοαδίοπδ ίΐιβ ΐΘη§;ί1ιβηίη§ ο£ 1;1ΐ6 ρΓθ- 
οβάίη^ νο-^βΐ. ΤΚίδ ίδ οβ,ΙΙβά οοτηρβιιβαϋνβ ΙβηρίΑβηιηρ. Τνΐίθη 11; 
1;3,^6δ ρΐαοβ, α, ι, υ = ά, Ζ, ϋ ; € = €1 ; ο = ου. 

602. Οοηβοηαηίαΐ υ. — /: (ναα, άί§^3,πιπΐ3,) -^αδ δίιηρΐ7 α βοηδοη3ΐι1ΐΐ1 
(δ6ΐηί-νοο3,1ίο) υ (ίιΐδΐ; 3,δ ιυ ίη Εη^ΐίδΐι Πδΐΐ3,1ΐ7 ιβρΓβδβηΙΐδ α οοη- 
βοηΕηί;3,1 ΐί), Β-ηά οηβ ο£ίΘη 1)6θοπΐΘδ ίΐιβ οίΙιβΓ ίη (χΓββΙε, 3,δ ηΐ3,7 1)β 
δββη £Γοηι ίΙΐΘ άθοίβηβίοη ο£ δποΐι £θΓηΐδ 3,δ βασιλεύς (^βασιλψς) 
Μηρ, νηνς 8Μρ, Β,ηά βονς (*βωνς) ΟΧ, οον), ο£ λν^ΐιίοΐι ίΐιβ §;βηί1;ίνβδ 3<γθ 

βασιληος, νηός, βοός (ίοΓ 3,η ΘΒ,γΙΪΘΓ βασιληρος, νηρος^ βωρος) (572). 

Τΐιβ βη3,1 υ ο£ ίΐιβ δΐ^βηι (630) ο£ ίΐιβδβ νοιάδ ϋιιΐδ βίδί Ι366αιη6 
ρ αηά ^3,3 ίΙίΘη Ιοδί. 

ΝοτΕ. — Ιη 8, £θ^ ^ΟΓάβ ρ 1)βοίΐιηΘ υ θ,ηά τβπΐίΐίηβά, &8 άτΓονρας Ηανίηρ 
Ιαΐοβη αινα-ι^ (= άττορράς), ανερνσαν ίΛβ^ άνβιο ηρ (ίΐιβ Ιιβθ,άδ οί ϋιβ νίο- 
ϋπΐδ) (= άρερνσαν = άρρερυσαν = άνρερυσαν). 

603. Ιθ88 οί δίς^ηια. — Τΐιβ Γοα^ΐι 1)Γβα1;1ιίη^ (527) ίη (τΓββΙί ο£ΐ;θη 
ΓβρΓβδβηΙίδ 3. Ιοδί δί§^πΐ3,. Α δί^ηΐ3, 1)β1;νβΘη ί^ο νο^βίδ πδΐιαίΐ^ 
1)β03,πΐ6 1;1ΐΘ Γθΐι§1ι 1)Γβα1;1ιίη^ (οοπιραιβ ίΐΐθ ο1ΐ3,η§β ο£ ίη1;βΓνοο3,1ίο 8 
\χ>τία οο,ήγ Ιίαίίη) 3ΐΐ(1 ^3,δ ίΐιβη Ιοδί;. 222 ΟΕΤΗΟΟΕΑΡΗΥ, 0ΟΝ8ΟΝΑΝΤ ΟΗΑΝΟΕ [604-^10 

604. ΟοιηραΓβ 

ΟκΕΕΕ \ηΓ€ρ ονβτ αλς ΐΊιβ {βοΐΐ) 8€α ΐστημι 8ΐαηά 

Ι<ΑτΐΝ δυρβΓ δ&Ι δίδίο 

ΟκΕΕΕ Ιημχ (ί-17/**) ^^^^^^ «ί **^ Ιτττά (€ιγτ/χ. 597, 598,3) «βνβη 

ο 

ΙίΑΤΙΝ 8βΓ0 (8β8θ) 8βΧ ββρίβΐη 

ΟκΕΕΚ Ιδος 8€αΙ Ι ΒβΙ/ •ηώ<ί (αρ-ως) άαιοη 

ΙιΑΤΙΝ 86(168 86 3.11ΓΟΓ& (ατΐ808£ΐ) 

(χΚΕΕΚ ομΜ 8ί'ηιϊίατ αΧΚομυαχ (άλι-) Ιβαρ νττνος Βίββρ 

ΙιΑΤΙΝ 8ίιηί-1ί8 8&1ίο 80ΐηηη8 (βορηοβ, οί. βοροτ) 

(χΚΕΕΚ ος, η, ον {*ρο^7 'ρη^ 'ρ^) οη€*8 οινη γενεος ο/ α ναοβ (γ€ν€-ός) 

ΙιΑΤΙΝ 811118, 8118,, 811111η ^βΠβΓίδ (^βηβδίδ) 

(χΚΕΕΚ §βηϋ;ίν6 ρΐιιτ&ΐ 6ηάίη§, ίβιηίηίηβ, Ιβί άβοΐ. άων (ά-ων) 

ΙιΑΤίίί " " " " " " δ,ηιιη (άδΐιιη) 

• 

605. Ρΐηαΐ Οοηβοηαηΐβ. — Τΐιβ οπί^τ βοηδοηαηίβ ^Ιιίβΐι 08,ιι βίβικί 
αί ίΙΐΘ βηά οί α λν^οιά β,γθ ν, ρ, Εηά § (ίηοΐιιάίη^ ζ αηά ψ), ΟΙΙιθγ 
οοη8οηαιι1;8 οοιηίη§^ αϊ 1;1ιβ βικί οί ε α/70Γ(1 εγθ άτορρβά, αβ δώ/χα Ησαββ 

(ίοΓ Βωματ) ; νττοδρα αβίΰαηββ^ 8001ϋΗηρΙΐ/ (ίοΓ νποΒρακ) ; Ιλυ€ ίοΓ €λυ€Τ. 

Οί. απιαί, £ΐιηαΙ)αΐ3, βίο. . 

606. €κ (€$) οιιί ο/, β-οτα, Επα ονκ (ονχ) ηοί, αιβ αρραΓβηΙ; βχοβρ- 
ϋοηβ, 1)ΐι1; αβ ρΓοοΙίίίοβ (551) ίΐιβγ β,γθ α1;1ΐ3,ο1ιβ(1 οίοββΐ^ ίο ί^ιβ 
ίο11ονίη§ νοΓ(1. 

607. οΰ, ουκ, ονχ ποί ατβ ίΙΐΘ ΥΕΓίΕπΙ; βρβίΐίη^δ ίοΓ ΙΛιίβ ^ογ(1 
£ΐ€60Γ(ϋη^ £18 ϋ οοπιβδ 1)βίθΓβ 3, οοηβοπαπί), α 8ΐηοοΐ3ΐι 1)Γβ3,1;1ιπι§, ογ 
α Γοιι^ΐι 1)Γβα1;1ιίη§, ιβδρβοϋνβΐ 7. Αί 1;1ιθ βηά οί α ββηΙίΘΐιοΘ, οίατιββ, 
ΟΓ νβΓ8β, Ιίΐιβ ίοΓίη ονκί 18 δοχηβϋπίΘδ ίοαικί. 

608. Οοηβοηαηΐ Οΐιαηξ^β. — ΤΚβΓθ αιβ οβΓί^ίη ο1ΐ2ΐιι§68 νΜοΙι βοιαβ 
οί υιβ οοη8οηαιι1;8 ιιηάβΓ^ο, ιηοδϋ^ ίη ίΐιβ ηαίιΐΓβ οί αββίιηίΐαϋοη, 
ίίιαί 18, α οοηβοηαηί 1)βοοιηβ8 8ίιηί1αΓ ίο, ογ ίΐιβ 8απιβ 3,8 ίΙΐΘ οοη- 
8οη3ΐι1; ίοΐίοττίη^ (ρατΗαΙ, ογ οοτηρίβΐβ αβδίιηίΐαϋοιι). 

609. Τ1ιιΐ8 κώιπΓ€σον (χατπβσον) Ι /βΙΙ 1ια8 οοχηρίβΐθ £ΐ88ίιιι11αϋοη 
οί ίΛιβ τ ίο ίΥίβ ίοΠοΑ/^ίη^ π, ^Ιιίΐβ ίη Ιττψφθψ {ΙπψΊτϋην) Ι ιυαβ 
οοηάηϋίβά^ 8βηΙ^ ίΛιβΓΟ 18 οιιΐ7 ραΓϋαΙ αδδίιηίΐΕϋοιι. 

610. Τΐιβ ιηοδί ίχηροτί^ηί οί ίΐιβδθ ο1ΐ3,ιι§;β8 β,γθ : 

1) Α 1α1)ίΕΐ (π, β, φ), ΟΓ α ραΐαΐϊΐΐ (κ, γ, χ) πιιιΙίΘ 1)βίθΓθ 3, άβηΐ^βΐ 
(τ, δ, θ) ιηιι1}6 ιηιΐδΐ; 1)Θ οί 1;1ιβ 83,ιηβ ΟΓάβΓ (512). 

223 611-613] ΗΟΜΕΒΙΟ 6ΒΕΕΚ 

2) Α άβηίαΐ (τ, δ, θ) ιηηΐίβ 1)β£θΓβ αηοΙίΙιβΓ άβηΐϊΐΐ ιηαΐ» 1)βοοΐϊΐβ8 σ. 

3) ΒβίοΓβ μ α ΐ8,1)ίΕΐ ιηιιΐίβ (ττ, β, φ) 1>6θοπιβ8 μ^ ^ΜΙθ Λβ ραΐαΐ»! 
ιηιιΐιβδ κ Β,ηά χ Γβ^^υίαιΐ^ 1)βοοπιβ §^αιηπΐ£ΐ-ιΐ3,8α1 (508), 3ΐιά α άβηΐϊΐΐ 
ιηιι1;6 (τ, δ, ^) Γβ§;ιι1αΓΐ7 1)βοοιηβ3 σ. 

4) ΒβίοΓΘ σ : α ΙαΗαΙ ιηιιΐίβ (π, )9, φ) οοπιΙ)ίηβ8 αηά ΐ3ββοια68 ψ. 

3, ραΐαΐϊΐΐ πΐΐΐίβ (κ, γ, χ) οοιη1)ίηβ8 £ΐη(1 1)βοοια68 ζ. 

3, άβηΐϊΐΐ ιητιίβ (τ, δ, ^) 18 α8ΐΐ3,1ΐ7 3,88ίιηίΐ3,1}6ά (608), 
ΐ3βοοιηίη§ σ, αηά οηβ σ 18 οίίβη άΓορρβά, 3,8 τΓοσ(σ)ι = ποδσι ίϋΐϊΑ 
Μ8 /ββί. 

5) /Α 1)β£θΓβ α 13,1)13,1 ιηαΐίβ (π, )9, φ) Γ6ΐη3,ίη8 ιιιιο1ιαιι§^β(1. 

6) ν 1)Θ£θΓβ 3, 1α1)ίΕΐ ιητιΙίΘ (π, )8, φ) 1)βΟΟΠ1β8 μ, 

ν 1)β£θΓβ 3, ρ3ΐ3,1ϊΐ1 ιηιιΙίΘ (κ, γ, χ) 1)βοοιηβ8 §3,ιηιη3τη3,83,1 (508). 
ν 1)β£θΓΘ λ, ρ Ϊ8 3,88ίιιη1α1;β(1 (608), 1)βοοιαίη§ λ, ογ ρ Γθβρβο- 
1;ίνβΐ7. • 

7) Α 8ΐηοο1;1ι πΐΐΐίβ (512) 1)β£θΓβ θ 1)6θοιηβ8 α Γοη§1ι ιητι^β ο£ ίΛιβ 

83,ΐηθ θΐ3,88 (510). 

^) β + ν 1)Θ0θΐηβ8 μν', δ ΟΓ τ -Η ^ 1)βοοιηβ8 πτΓ ; δ -Η λ = λλ ; λ 

-}-ν = λλ; ν + /Χ. = /Α/Α. 

9) τ + ι (^Ιιβη 1 18 βηΒ,Ι, ογ ιηβάίαΐ £ο11ονβ(1 \)γ 3,ιιο1Λιθγ νοτι^βΐ) 
Ιΐδΐΐαΐΐ^ = σι, πλούσιος (πλοντος), 

ΝοτΕ. — ντ 1)βίθΓβ βηβ,1 1 1)βοοιηβ8 νς ; ίΐιβ ν ίδ ίΐιβη άτορρβά αηά ϊήβ 
ρΓβοβάίη^ νο^βΐ Ιβη^ΐιβηβά \)γ οοιηρθίιβθ,ϋοη, 601, 613. 

611. Τ1ιπ8, τν^ίίΐι 1;1ΐΘ βχοθρϋοη ο£ €κ (οηί ο/, /νοτη) ίη οοιηρο8ί- 
ϋοη, 1;1ΐΘ οηΐγ οοιη1)ίιΐ3,ϋοιΐ8 ο£ ιιιιι^θ8 -^Μοίι 03,η οοοιιγ 3,Γβ τττ, κτ, 
)8δ, γδ, φθ^ χθ^ ττφ, κχ, 3,η(1 τθ. 

ΝοτΕ. — γ 1)βίθΓθ κ, γ, χ, ζ 18 Β. 118,88,1 (508, 515) 8,η<1 ηοΐ; & ιηυΐβ. 

612. λνΐιβη ν 18 1)γοπ§^1ι1: 1)β£θΓΘ ρ 1)7 ίηίΐβοίίοιι (626) ογ οοιηρο- 
811)1011, α δ 18 άβνβίορθά ίο 3,88181: ίΐιβ ρΓοηιιηοί3,ίίοιι. 8ίπιί1αΓΐ7, 
^Ιιβη 3, /Α 18 1)Γ0ΐι§;1ιΐ3 1)6£θΓΘ ρ (οΓ λ) 3, )9 18 άβνβίορβά, αδ άνηρ^ άν 
δρός (άνρος) α τααη, ο/ α τϊΐαη, αμβροτος (ά-μρτος, 597), ιτηκηστίαΐ, 

ο 

μ€μβλ€ται (μεμλεταχ) 18 α οοηοβτη, ΕοΓ 3, 8ίιηίΐ3,Γ άβνβίορπίθΐιΐ; ίη 
Εη^ΐίδΐι οοιηρ3,ΓΘ Ιβηάβτ (Ιι^ί. ^θηβπιηι), οίηάβτ (I^α^;. οίηβΓβιη), 
ηητϊώβν (1*3,1;. ηππίΘΓΐιιη), ΙιηττώΙβ {^^2Λ,. Ιιιιιηίΐθΐη). 

613. /Α, ν, ντ, νδ, Κ^,.ρ, λ 1)β£θΓΘ σ, 3,ηά σ 1)β£θΓβ ν 3,Γβ Γβ^ΐ3,Γΐ7 

άΓορρβά αιιά 1;1ιθ ρΓΘΟβάίη^ νονβΐ 18 1βη§1;1ιβηβ(1 1)7 οοιηρβη8α1;ίοη 
(601). 

224 ΟΟΝδΟΝΑΝΤ ΟΗΑΝΟΕ, ΡΙ,'ΝΰΤυΑΤΙΟΝ [614-623 

β14. Ιη ρΓβροΒίΙίοπαΙ οοιηροτιπάβ, ϊν ΙϊβίοΓθ λ, ρ, ογ σ Γβιη&ίπΒ 
πηείι&η^βά, νΐιϋβ αΰν {ξύν) 1)6ίθΓ6 σ Ιίβοοιηββ σνν-, ΰ^^Α ΙιβίοΓθ σ + 
& οοηΒοηαπί ογ ΒβΕογθ ζ ΙιβοοιηεΒ (π^. 

6. μ ΙκίοΓΘ σ 13 (ΐΓορρβίΙ ^11(1 Ιΐΐθ ρΓΒοβίϋιι^ νο^θΐ Ιεπβΐΐιβηβά, 

ΟΓ βΐ9β ΐΐΐβ μ. 13 άοΐΐΜβίΙ) Άβ άμί (ίσμί) Ι ΟίΚ, Ιμμΐναι (ΐσμιναι) Ιο δε. 

616. ΐνοΓίΐΒ 3ρβΠβ<1 ΐνίΰι Η,η Μϋαΐ ρ ίΐΆνα ϋιΪΆ 1βΗ«Γ Γθ^ΰΙίΐιΊί 
άοιιΐϊΐβά ΐν1ΐ6η 1ιγ οοιηροΒίίίοιι ογ ίηίίεοΐίοη ίί οοπιθη 6ο βΙ&ιιιΙ άϊΙβγ 
Λ νοιρεί (ηοί α, άίρΙιΙΙιοιίΒ:). 

7. λ, μ, ν, Β,ηά σ 3,Γ6 οΐίεη άουΐ^ΐεά τιιιιΙβΓ 3ίπιί1ίΐΓ οουιϋΙίοτίΗ 
, 566). 

618. σ ΐ)βΙ;«ί<;(;π υοϋβοη^ιπίβ, βχοβρί ϊη οοιηροιιηάβ, ϊβ <ΐΓορρθ<1. 

619. Ιί 3. Β^ΙΙβ,ΙίΙθ Ββ^ϊηβ νίαι απ αψϊταΐϊοη (α γοιι^Ιι ΙΐΓβειίΙιίιιρ, 
ΟΓ 3, Γοιι^ΐι ιηιιΐέ φ, θ, χ), ίΐιβ ρΓβοειΙίιΐβ βγ1ΐΗ,1)Ιβ πια^ ιιοΐ οπϋη^ιάΐ^- 
ΙιΕνβ Ευ ΕΒρΪΓΕίίοη, Ιιιιί; Ιιβοοιηβ8 3ΐηοθ11ΐ, ^3 τίθημι (θιθημί) Ι ρκΐ, 
ρίαοε, τρϊφΐύ {θριφίύ) Ι ηιιΗιιηί, ττίφηνα {φιφηνα) Ι βΐΐοηβ, ίχιο {ίχ<ο) 
ΙΙιαυε. Τΐιίβ ίθ Ιιηοττπ Άβ άίβΒήαίΙαϋοη. 

ΝοτΕ. — Τ1ιΪ3 ηιΐβ ϊβ ηοί Ηΐϊί3}•Β οΙΐΗΡίτβιΙ ίη ίΐιβ ίοηιΐΒ.ίϊοη οί ίΐιθ 
ΛΟΠ86 ρ883ίν«, \ν1ΐΒΓΗ 1«0 ΓΟΙΙ^Ιΐ ΠΐυΙΐΗΒ ΠΙΛΓ ϊΐΡβϊΠ 8Τ1Γΰ?58Ϊνβ ίΓϊ11&ΐ)ΐΒβ. 

620. Οίαΐβοϊβ. — Τΐιβ ΗοιηβΓίο ροβπΐΒ 3.Γβ 8, ηιίχίιΐΓβ ο£ ί«^ο Οιββ^ 
άίαΙβοΐΒ, Αβοΐίο ίΐηιΐ Ιοηίο, 6ΐΐθ Ιίΐιΐΐι ο£ ΐΐιβ ϊοηηΒ 1>βϊιΐ5 Ιοηϊο. 
Οβτΐαίιι αρρίΐΓβοΙ ΐΓΓβ^ιιΙαΓΪΙίΒΒ αΓθ ιήιΐθ ϊο ϊΐιβ Αβοΐίο θΐϋΐηβηϋ ϊη 

11ΐ6Ι11. 

621. ΤΙΐΒ Ιοπ^ Β,ΙρΙΐΒ, (ά) οί Ιΐΐθ βο,ΓΐίβΓ Ιαηςιι^,^β ^^1<1 ίοαηιί ϊη 
ΕΟΟΒί ο£ ΐΗθ οίΚβΓ 0-Γ6θΐ£ άΐΒ,Ιεοίβ Γβ^ϋΐατίγ ΐ)βθοιιΐθ3 η ίη Ισαίο 
Ορβε^, 3,3 βοαΚη άίίίτβ, ρΐαη (βουλί). Ι^οη^ αΙρΙΐΒ. ίιι Ιΐιβ ΗοιηεΓίο 
ροΘΐηβ 18 Γθ^ιιΙίΐιΊ^ <1ιΐθ ίο οοηΐΓ^οΗοη (584-585), ίο οοηιρβιΐ33.ΰνΒ 
ΙβηβίΙΐΘΐιίηε (601), ογ βΙεθ ίβ αη Λβοΐίο £ογπι. 

622. ΡιιιιεΙααίίοη. — (ΪΓΕΕίί ριιποίιΐΒ,ϋοπ άϊίϊβΓβ ϊγοιπ Εη^ΐίβΐι ϊη 
Ιΐ3,νίιΐ£ ίΐιβ Βθίπίοοίοη ο,ηΛ ίΐΐθ οοΐοη. τβρΓΘΒβπΐείΙ Ιί^ 3. 8ίιΐ8;1β ώοΕ 
&1»νβ ϋιβ Ιίηβ (■), τνΐόΐθ Ιΐιβ ίηΙβΓΓο^&ίϊοιι πιβ,γΙι Ιιω Ιΐΐθ 83.ιιιβ ίοΓία 
&8 ΐΐΐθ Εη^ΐϊβΐι ΒΕπιίαοΙοη (;). 

623. ΤτΛηβΙίΐβΓβΐίοπ. — 8ο πΐΒ,η^ &Γθ6]ί ΛνοΓ^Β ΗΒ,νε οοπιβ ίιιΐο 
Επβϋβΐι ί1ΐΓΰΐΐ(ί1ι Εΐιε πιβιϋαιη ο£ ίΐιβ Ί,Άύα Ιΐΐϋί ΐΐιβ Β^Βίεηι ο£ 
ΙτβΛΗΐίΙβΓΛίΐοη ιΐ8ΐΐ3,11^• ριηρίο^ίβά \)^ ίΐιβ ο1(1 11οιιΐϋΐΐ3 ϊβ ίΐιβ οηε 
οοιιιιηοιιΐ)" πμβ(1 £ϋΓ Ιΐΐ6 ιιΐ!ΐ33 οί ΟΓθβΙι \νοΓ(ί3 ϊιι οιιι ίοπβΐιβ. 

225 624] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΒΕ 

Τ1ιί8 ίη §^6ΐΐ6Γ8,1 ΓβρΓβ8βη1;β(1 Ιίΐιβ Οΐθβ^ Ιβϋ^βΓβ 1)7 ϋιβίτ οογγθ- 
8ροη(ϋη§^ Εη^ΐίδΐι 6ς^ηίγ3.ΐ6ΐι1}8. Τΐιοδβ τ^ΐιίοΐι άίίίβι 2Λ αΐΐ "νν-βΐθ 
Γβ^ΐ2ΐΓΐ7 1;Γαη8ΐί1;βΓα1;β(1 ά8 ίοΠονβ : 

ζ = ζ,Β3 ζωσν αηίηιαΖ (ζοοίο^, ζοόη, βρίζοοϋο). 

κ = ο, 3,8 δεΛα ίβη (άβοαίο^θ, άβοα^οη, άβοοάβ). 

υ = 2^,^ 08 πνρβνβ (ρ7Γβ, ρ7Γθίβο1ιηίο(3ΐ), ρ7Γ0^Γαρ1ΐ7, ργτόΪΒ,ίΛγ). 

αι = (α)β, 3,8 Ίταΐς (δΐΐβπΐ παιδ) οΗϊΙά (ρ6(ΐ3,§0£^β, ρ3,6άθ1%ΐρϋ8Π1, 
ρ3,θ(1θ§βηβ8ί8). 

α = β, ι, 61, 3,8 χίίρΗαηά (ο1ιίΓθ^Γαρ1ΐ7), €ΐδωλον (ί(1ο1), €ίδός αρρβατ- 
αηοβ(1ί3ΐβί(1θ8θορβ), μουσίΐον άιοβΙΙίηρ ο/ ίΚβ 7ηη9β8 (ιηιιββππι). 

(Η = (ο)β, 38 οίκοζ 7ιοη8€, Ηοτηβ (βοοηοπΐ7, βοοίο^), ομχΛοζ Ιίϊεβ 
(1ιοιη(ο)βορ3,1ί1ΐ7, 1ιοιηοβοιηοΓρ1ιου8). 

ου = υ, 3,8 )3ον9 ΟΧ, βοΐϋ (1)αοο1ίο, Βποβρ1ΐ3ΐα8, 1>ποβ]ϋΑπτ, 
ί)υοΓ3,ιιίαιιι). 

«υ = βη,'^ 3,8 €ν ιυβΙΙ (βαρ1ιοη7, θα1ο§7> βυρ1ιβιηί8ΐη). 

ρ = γΛ, 3,8 ρ€ω βοΐΟ (ΐΙΐβίΟΓίο, ΓΐΐβΠΙΙΐ(3,ϋ8Ιϊΐ), 03,1»,Γγ1ι). 

γ-η383,1 (508) = η, 38 άγγελος τηβδδβηρβτ (3,ιι§β1(ίο, -ο1ο^),βν8ΐι^1). 

Ιοί;3Γ-8αΙ)80Γίρ1; (505) τν3,8 α8ΐΐ3,1ΐ7 οιηϋ^βά, 3,8 ωδι; οάβ, Θρ^κη 
ΊΊιταοβ. η ίη Ηοπιβήο (τΓββΙί, ττΐιβιι ΓβρΓβδβηϋη^ 3,ιι ά ίη ΐΒ,^βτ 
(Αίίϋο) (τΓβθΙί (621), ^3,8 ο£ΐ;βιι 1;Γ3ΐΐ8ΐίί;βΓ3,ί;β(1 \)γ α, 3,8 "ϋρη Ηβτα, 
*Αθηνη ΑίΤιβηα. Τ1ιί8 ηιΐβ 3,ρρ1ίβ8 β8ρβοί3ΐΐ7 Ιϊο η νΐιβη £ο11ο"!™ι^ 
€, 4, ρ, ΟΓ τνΊιβη βηοΐ. 

624. Τΐιβ £ο11ο\\Γίη^ 8ρβοί3ΐ ταΐβδ 3,ρρΐ7 ^ο ήη3,1 6ηάίιι§^ : 

οι = ί, 3,8 *Α)(αιοί ΑοΚαβϊ, Δαναοί Όαηαί. 

η = α (δοιηβϋιηβδ β) (621) : ^^πάρτη θρανία, *1θάκη ΙίΚαοα, 

Εκάτη Ηβΰαίέ, 
ος =ζ η8 (δοιηβϋιηθδ ος) : Πάτροκλος ΡαίτοοΙτίΒ, "Ολυμνος 

Οΐ7/ηιρΐί8; ΐ3πί; Χημνος Σβτηηοβ, Δ^λος ΌβΙοβ, βίο, 
ον = ηηι, 3,8 5οΐΛ/ιον 8ηηΐ%ί7)ΐ, Παλλάδιον ΡαϊΙαάίητη, 

τιά, τνη = Οϊ/ : ^μοκρατίη άβΠΙΟΟΤαο^, 

ίη, ια = 2/, Οδ 'Αρκαδό; Ατοαάία, Ατοαάί/, φιλοσοφίη (φιλεω Ιονβ, 
σοφίη 8ΜΙΙ, ν)ί8άθ7η), ρ7ιίΙθ8ορΙΐ]/, 1ί1;βΓ3ΐΐ7 = Ιονβ ο/ 
ν)ί8άοΐη. 

1 Οηΐγ 'ννίιβη βίαικϋη^ αίοηβ ; ηβνοΓ \ν1ιβη ραΛ ο£ β, άίρΐιΐΐιοη^. 

2 Οοο38ίοη8,11γ = βν ίη οοιηροιιικίβ, 35 €ύά77€λοϊ τπββδβηρβν ο/ ροοά (ηβ-τη, 
(βν&η§β1, βναη^θϋβίζίο), βν»η§β1ίο(α1)). 

226 ΤΚΑΝ8Ι.ΙΤΕΚΑΤΙ0Ν, ΙΝΓΙ.Ε0ΤΙΟΝ [625-633 

626. Ογθθ^ ρΓορβΓ ηαιηβδ 3,γθ ΐΓοηδΙϋβκιΙίΘά αοοοιάΐη^ 1;ο 1;1ιβ 
£θΓβ8ρίιι§ Γοΐβδ. Τ1ιβ7 Β'ΓΘ ραί ίη!» ίΙΐΘ ηοιηίηαίίνΘ (639), 2ΐηά 
8,ΓΘ ρΓοηοτιηοβά Ι)^ ί§ηοΓίη§^ ϋιβ Ο-γθθ^ Β,οοβηΐ; αηά \)γ 3,οβ6ΐι1;ίιι§^ 
ίΙΐΘ ρβηαΐΐ; (543) ο£ 1;1ιθ τνοΓά ί£ ϋ 18 Ιοη^ (522) ίη (χΓββΙί, οίΙιβΓ- 
νίδβ ϋΐθ 8ΐιί;6ρβηιι1ί; ( 543), 3,8 Αψώ Σέίο, "Ολυμπος 01^ηψα8. 

Π. ΜΟΚΡΗΟΙΟΟΥ 

ΙΝΡΙΕΟΤΙΟΝ 

626. Ιηββοίίοη, ίηοΐαίϋη^ (Ιβοίβηθίοη (ηοπηβ, Σκίίβοϋνββ, ριο- 
ηοπηβ), οοιηραΓίβοη (αάίβοϋνββ, 3,(1 νβΛβ), Άηά οοιΐ]α^ί;ίοη, 18 Λθ 
ίοδίοη ο£ 3, 8θ-03.11β(1 8ΐ;βιη (630), Β,ηά οβΓί^ίη βΙβπίΘηΙίδ νΐιίοΐι βχ- 

ρΐ688 Γβΐ3,1;ίθη8ΐΐίρ ί;0 ΟΐίΙΐβΓ Τ70Γά.8. 

627. Α Γοοί; ίδ Ιΐιβ β88βιιΙ;ί3ΐ ρατί; οί 3, ττοιά. νΐιίοΐι Γβιιΐ3,ίη8 3,ίί;βΓ 
ϋ 1ΐ3,8 ΐ3βΘΐι Β,ΏΆΐγζβά ίηΙο ϋβ ν3,Γίοα8 ρ3Γί;8, 3,Ιΐά. 3ΐ1 ρΓββχββ, 8Πί- 
&Χ68, ο,ηά £θΓΐη3,1;ίν6 βΙβηΐΘΐιΙΐδ 1ΐ3,νΘ 1)ββη Γβιηονβίΐ. 

628. Α βίίβιη οίίθη 1ΐ3,8 ιηοΓβ ί;1ΐ3,ιι οηβ ίοηη, ϋβ (ϋίΕβΓβηΙ; ίοπηβ 
α8ΐΐ3ΐΐ7 8ΐ;3,ιΐ(ϋη§ ίη 3,1)ΐ3πί; (593-595) Γβΐ3,1;ίοιι 1;ο ββ,οΐι οΙΙιθγ. Ιί 
18 0Γά.ίιΐ3,Γίΐ7 άβΓίΥβά ίΓοιη 3, Γοοί, \)γ ϋιβ Β,άάιύοΏ. οί ν3,Γίοα8 
ίοπη3,1;ίνΘ βίβχηβηΐδ, ριββχββ, αηά. 8α&χβ8. 

629. δοηΐΘ Γθθ1;8 αιβ 3,ΐ80 δίβπΐδ, 3,ιιά. 3,Γβ οοιηΙ)ίιιβ(1 άίΓβοίίΙ^ 
ιπΐίΐι ίηββοϋοπΕί βίβιηβηίίδ. 

630. Αη ίηββοίβά. νοιά. ίδ ίη §βηβΓ3,1 πΐ3,(1β αρ οί ίνο ρ3,Γΐ;8 : 

1) ΤΙΐΘ ίιιηά3,πιβηί;3,1 ρ3,Γΐ;, ογ βίβιη. 

2) ΤΙΐΘ ίηββόίίοηαΐ βίβιηβηΐ; (α8ΐΐ3,11 ^ 3,η βηάίη^, οοιηιηοηΐ^ οαΐΐβά. 3, 
»αβχ; 80ΐη6ί;ίιηβ8 3, ρΓββχ,3,8 ίη ίΙΐΘ 03,86 ο£ Ιΐιβ 3,π^πΐΘη1;, 830), ^Ιιίοΐι 
οοιη1)ίη68 νί1;1ι 1;1ιβ βΐίβιη 1;ο ίοΓίη οοδβ, ηπιηΙ)βΓ, Ιίβηδβ, ρβίδοη, βΐχ}. 

631. Τΐιβ 13,81; Ιβϋβτ οί 1;1ΐ6 8ΐ;βπι ίδ 03,1ΐ6(1 ίΐιβ βίβηι ο^αναοί6τί8α€, 
3ΐιά £Γθΐη ίϊΐιίδ 13,81; ΐ6ΐ;1;6Γ δ1;6ΐηδ 3,γ6 οΐ3,δ8ί&6ά αδ νσιοβΐ 8^β7η8, τηηίβ 
(609) 8ίβιη8, Ιίφιίά (516) 8ίβηΐ8, β1;ο. 

ΒΕ0ΙΕΝ8Ι0Ν 

Νοαηβ 

632. Νοπηδ, ριοηοπηδ, Β,ηά 3,(1ίβο1;ίνβ8 αιβ άβοΐίηβά. 

633. ΝΰΐηΙ)6Γ. — ΤΙιβΓβ 3,γθ ίΐιιββ ηπιη1)θΓ8 ίη Οιββ^, ίΙΐΘ 8ΐηρη1αν 
άβηοϋπξ^ οηβ, 1;1ΐ6 άηαΐ άβηοίίη^ Ιτνν^ο (α8ΐια1ΐ7 Γβίβηίη^ ίο α ρβάτ ο£ 

227 634-639] ΗΟΜΈΒΙΟ ΟΚΕΕΚ 

ο1)]βοί;8 ο1ο8]6ΐ7 αββοοία^βά, ογ ΐ3β1οη§ίιι§^ 1ό§^θ1;1ιθγ \)γ ηο,ίαΓΘ αηά 
ίοηηίη^ 3. ο1θ86ΐ7 Γβίαΐβά., ιιηί&βεΐ ξ^ΓΟπρ, 3,3 χάρε, οφθαλμώ, ΐτητω ΐΚβ 
ίτυο Καηάβ, βι/β8, Ίιοτ8β8. Οοιηραιβ ^οΑ;β, ΙβατΛ, ραντ ίη Έη^ΐίδΐι), 
811(1 1;1ΐΘ ρίηταΐ άβηοϋη^ ιηοΓβ 1;1ΐ3.ιι 1;τνο. 

ΝοτΕ. — ΤΙΐΘ ρ1ιΐΓ£ΐ1 18 οίΐίβη ιιββά ίιιΙίβΓοΙι&η^θαΙ)!^ '^ϋΗ 1;1ιβ άη&Ι ίο 
άβηοΐιβ 011Ι7 ί'^ο. 

634. ΟβηάβΓ. — Τΐιβιβ αιβ ΙίΙΐΓββ ^βηάβΓβ, ϋιβ χηαβοηΐίηβ, 
ίβιηίιιίιιβ, 3,η(1 ηβυίβΓ. 

636. Τ1ΐ6 ^βηάβΓ ιηα8ί; πβπαΐΐ^ 1)θ Ιβαπιβά \}γ ο1)8βΓνΑίίοιι, 1)ΐι1; 
ίη §βηβΓ3,1 : 

1) ΤΙΐΘ ηαιηβδ ο£ χηαΐββ αιβ ιηα8οα1ίιιβ. 

2) ΤΙΐΘ ηαιηβδ οί ίβιη3.ΐΘ8 αιβ ίβιηίιιίηβ. 

3) ΤΙΐΘ ιΐ3,ιηΘ8 ο£ Γίν6Γ8, Τ7ίηά8, αηά. ιηοιιίΐΐδ Β,Γβ ιιβπαΐΐ^ πιαβοιι• 
Ιίηβ. 

4) ΤΙΐΘ ηαιηβδ οί οοπη1;Γίβ8, ίονιΐδ, ίΓββδ, αηά ίβίαιιάθ β,γθ ιιβτίδΐΐγ 
ίβπιίηίηβ. 

5) Μοδί ηοηηδ άβηοϋη^ ς^ηαΐίϋβδ 3,ιιά. οοχκΐίϋοηδ αιβ ίβχηίηίηβ. 

636. Α £βν ηοηηδ αιβ ηδβά βί1;1ΐ6Γ 3,δ πΐίΐδοηΐίηβ ογ ΐβηιίηίηβ, 3.8 
παΐ5 οΜΙά, τν^ΐιίοΐι ιη^γ 1)β ο£ βί1;1ιβΓ §βηάβΓ, αηά πια^ χηβαη βϋΙιβΓ 
δθ2^ ΟΓ ρίτΐ, Εδ ιη3.7 1>β Γβς^ηίΓβά \}γ οοοΕδίοη. 8ηο1ι λν^ΟΓάδ εγθ 83,ίά 
Ιχ) 1)6 οί οοτηταοη ρβηάβτ, 

637. Τ1ΐ6 άβπιοηδίΓΕίίνθ (οίΐβη Γθίαΐίνβ, ογ ρΘΓδοηαΙ) ρΓοηοηη 
πιοδί; βχίβηδίνθί^ ηδθά ίη ίΙΐΘ ΗοχηβΓίο ροβηΐδ ίδ ό, η, τ6, ϋιβ βΓδΙ; 
ίοΓίη 1)6ίη^ πια,δοηΐίηβ, ΙΙιθ δβοοηά ίβιηίηίηβ, αηά 1;1ιθ ΙΙιίΓά. ηβηΙιβΓ. 

638. ΤΙΐΘ ίοΓίη οί ίΐιβ ηοηη \ν^1ιίο1ι αρρβαΓδ ίη ίΐιβ νοο£ΐΙ)η1αΓ7 ίδ 
ϋιβ ηοιηίηαίιίνβ δίη^ηΙαΓ, ηηΐβδδ οίΙιβΓττίδβ ίηάίοαίβά. Τΐιίδ ίδ £ο1- 
ΙοτΓβά \}γ ϋιβ βηίϋη^ οί 1;1ιθ ^βηίΐιίνβ δίη^ηΙαΓ, ττΐιίοΐι άβηοΐϊββ ίο 
νΐιίοΐι άβοίβηδίοη 1;1ιβ ηοηη 1)β1οη^8. Α£ί;βΓ ί;1ιβ βηάίη^ οί Λβ §βη- 
ίίίνβ δίη^ηΙαΓ ίδ ρΐαοβά ίΐιβ αρρΓορΓίαίβ ίοηα οί ίΐιίδ ρΓοηοηη, Ιο 
ίηάίοΕ^β ίΐιβ ^θηάβΓ. Τΐιηδ θεός, ου, 6 ροά ίδ δβοοηά άββίβηδίοη 
πίΕδοηΙίηβ; βουλή, ης, η Ίϋίδΐι, ΊϋίϊΙ, ρΐαπ ίδ βΓδΙ; άβοίβηδίοη ίβπιί- 
ηίηβ, 311(1 άλγος, €ος, τό ραίη, 'νοοβ ίδ ίΙιΐΓά άβοίβηδίοη ηβηίβΓ. 

639. €α868. — ΤΗβΓβ αΓβ βνβ οαδβδ ίη (τΓββΙί, Λβ ηοπιίηαίίνβ, 
8;βηίϋνβ, άαίίνβ, αοοηδαίίνβ, αηά νοίϊαϋνβ, ΐΌ^βίΙιβΓ ^1;1ι Γβιηη3ηί8 
οί ΰΐΓββ Ιοβΐ; 03.δβ8, 1;1ιβ 1ο(;α1ίίνβ, ίηδί^ηιιηβηΐ^, 3,ηά 3.1)ΐ3ΐ;ίνβ (667). 

228 ΙΝΡΙ,ΕΟΤΙΟΝ — Ν0ϋΝ8 [640-648 

640. Α11 ίΐιβθβ βαββθ βχοβρί} 1^6 ηοπήηαύίνβ £ΐηά νοβαύίνβ αιβ 
οαΐΐβά οΝΐςηβ (^αδββ. 

641. Αοοβηΐ οί Νουηβ. — Τΐιβ Β,οοβηί ο£ α ηοτιη α8ΐΐ3ΐΐ7 ιβιηαίηβ 
ίη α11 1^16 ίοηη8 οη ύΐιβ βαιπθ 87ΐΐ£ΐΙ)ΐ6 αβ ίπ ύΐιβ ηοιηίηαϋγβ βίηξ^ηΙβ,Γ, 
ΟΓ Β,ί Ιβαβί; 3,8 ηβίΐΓ 1;1ΐ2ΐ1ί 87ΐ1αΙ)ΐΘ 3,8 ίΙΐΘ ^βηθΓαΙ ηι1β8 ο£ Β,οοβϊύ, νίΐΐ 
δΐΐον. Τ1ιπ8 ηρως Ιιβτο (ηοπιίηαϋνΘ 8ίη^1αΓ), 1)π1; ηρώων ο/ Ηβτοββ 
(^βηίϋνβ ρ1ιΐΓ3ΐ). 8βΘ 544 Κ 

642. ΤνοΓά8 ιηοηο87ΐΐ3,1)ίό ίη ίΐιβ ηοιηίηΒ,Ιίνθ 8ίιι^£ΐΓ, τ^ΐιβη 
1)600ΐιιίη§^ ά.ί887ΐΐ2ΐΙ)ίο Ιογ άβο1βη8ίοη, Γβ^υίαιΐ^ Καν© Ιΐιβ Β,οοβηί; οη 
ίΐιβ βηίΐΐ βγΠίΐΙ)!© ίη 3,11 ί;1ιβ άί887ΐΐ3,1)ίο ίοπηβ ο£ ίΐιβ ^βηίίίίνθ 3,ηά 
άβ,ΐίίνβ οί 3.11 ηιιηιΐ3βΓ8, 1)α1; ^ββρ ίΙΐΘ 3,006ηί; οη 1;1ιβ βΓβΙ; 87ΐΐ3,1)1β ίη 

3ΐ1 οΰΐβΓ 63.868. 

643. Αη 3.β66η1}6ά η11}ίηΐ3, ίη ^βηβΓαΙ \Ά)ίβ9 ί}ιβ 3.βπ1;6, 1)π1; ίη ύΐΐθ 
^βηίϋνβ 3ηά (ΙαΙίνβ οί 3.11 ηαπιΙ)βΓ8 3, 1οη§ ιιΐΐίπια, ίί β,οοβηίβά, 
1;&^68 ίΙΐΘ οίΓουπιββχ, 3,8 ψυχή 8οηΙ (ηοηι. 8ίη§.), 1)υ1; ψυχής ο/ α βουΐ 
(ξ^βη. 8ίη§.), ψνχ^ ίο, /ον α 8οηΙ ((13.1;. 8ίη§.), β1;ο. 

644. Ββοίβηβίοηβ. — Νοπη8 3,γθ άβοΐίηβά ίη Ιίτνο §ΘηβΓ3ΐ Τ73,78 : 

1) Τΐιβ νσυοβΐ ά6θ1βη8ίοη, ίοΓ 8ΐ;βπΐ8 (628) βηάίη^ ίη 1;1ιθ ορβη 
νοτνθίβ, ά, ο. 

2) Τΐΐθ οοηβοηαηί ά.ΘθΐΘη8ίοη, ίοΓ 8ί;βηΐ8 θηά.ίη§ ίη 3, 6οη8οη3.η1;, 
ΟΓ ϋΐ6 ο1θ8β(1 νοτνβίδ, ι, υ. 

646. ΤΙΐΘ νοτνβΐ άβο1βη8ίοη 1ΐ3.8 ίνο ίθΓπΐ8, 3,οοοΓ(1ίη§ α8 ίΙΐΘ 
ηοιιη 8ΐ;βηι 6ηά8 ίη ά ογ ο. Ηβηοβ νβ 1ΐ3.νβ : 

1) Τ1ΐ6 α άβοίβηβίοη, οοπιπιοηΐ^ 63.116(1 1;1ΐ6 βν8ί άβοίβηβιοη; 

2) Τΐιβ ο ά66ΐ6η8ίοη, 6οηιπιοηΐ7 63,1ΐ6ά 1;1ΐ6 86€οηά άβοΙβπΜοη, 
646. Τ1ΐ6 6οη8οη3η1; (ΐ6β1βη8ίοη, ίοΓ 8ΐ;6πΐ8 βηάίη^ ίη 3. 6ΐθ86ά. 

νονβΐ (ι, υ, "νν^1ιί6ΐι \ν^6Γ6 3.1; ί;ίπΐ68 86ηιί-6οη8οη3/η1ϊΐ1) ογ 3. 6οη8οη3.η1;, 
ίβ 6θπιπιοηΐ7 63.11β(1 1;1ιβ Μτά άβάβη8ίοη, 

■'647. "^01(18 οί 1;1ΐ6 βιβΐ; ά66ΐ6η8ίοη Ιιανβ 8ΐ;6πΐ8 6ηάίη§ ίη ά, 
νΜβΙι 6ί1;1ΐ6Γ 1)66θπιβ8 8ΐΐ0Γΐ;βηβά ίη ίΐΐθ ηοπιίη3.ί;ίνβ 8ίη^ηΐ3,Γ Ιό α, 

ΟΓ 6ΐ86 1)660Π168 η (621), 6Χ66ρ1; ίη 1:1ΐ6 0η6 Λ70Γ(1 $€0. ροάάβ88, Άηά 3. 

ν6Γ7 ί6Τ7 ρΓορ6Γ η3.ηΐ68. Νοπη8 οί ίΐιβ βΓ8ΐ; ά.66ΐ6η8ίοη αΓβ θιΙϊΙιθγ 
ιιΐ3,86η1ίη6 ογ ί6ηιίηίη6. 

648. €α86 £ιιά1ιι^8. — Το ίοΓηι 1;1ΐ6 Υ3.Γίοη8 63.868, ηηηιΙ)6Γ8, 3ΐιά 
§6ηά.6Γ8, 1;1ΐ6 ίο11ο\ν^ίη§ 63.86 βηάίη^δ ν6Γβ ίιΐ86ά \π.1ί1ι Λβ 8ΐ;6ΐη8 
οί 8π1)8ί3.η1;ίν68 3.η(1 3.άί66ί;ίν68 : 

229 649] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ ΥΟΑΥΕΙ. ΒΕ0Ι.ΕΝ8ΙΟΝ ΟΟΝΘΟΝΑΝΤ ΒΕ0Ι.ΕΝ8Ι0Ν ΡίνβΙ 

ΜΑ8€. ΕεΜ. 

Νοιη. & (ηοηβ) ηοηβ 
Οβη. ο (ιο?) η5 

Αοο. ν ν 

Υοο. ηοηβ ηοηβ Ν, Α. V. ηοηβ ηοηβ 

(χ. Ό. ιιν ιιν Ν. ν. ι 1 

Οβη. «ν ων 

Αοο. ν«* ν«* ΘΙΝΟυΐ,ΑΚ 

8€€οηά 

Μ. ΑΝΒ Γ. Νκυτ. 

9 ν 

ο (ίο) ο (ίο) 

ι 1 

ν ν 

ηοηβ ^ ν 

ΒϋΑΙ. 

ηοηβ ηοηβ 

ιιν ιιν 

ρι,υκΑΐ. 

ι α 

ων ων 

(ι)στ., 1$ (^)οΤ'ί « 

ν$« α Μ. ΑΝΒ Ρ. 

9 (ηοηβ) 

05 

ν, α ω» 

9 (ηοηβ) Οϋν €9 

ων 

σ(σ)ι, 
€σ(σ)ι 

ν5,« 1^1 ΝΕϋΤ. 

ηοηβ 

09 

ηοηβ 
ηοηβ Οϋν α 
«ν 

σ(σ•)ι, 
€ο•(σ)ι * 649. 'ννίιβη Ιΐιβθβ 8αίΒ:χβ8 οοπιΙ)πιβά νϋΐι ί;1ΐΘ βίβιη ο£ 3. τνορά, Ιίΐιβ ίο11ο\ν^ίη§ βηά.ίη^8 \\ΓβΓβ ρΓοάηοβά 
Γικβτ Όεοι,ενθιον 

ΘΙΝΟυΐ,ΑΚ 


ΜΑ80. 


Εεμ. 


Ν. η«» [», »δ] ' 


η, α, ϋ 


0, αο, [€ω, ω] "^ 


ηβ, δ5 


ι>. Ό, ω 


Ό» » 


Α. ην, [αν] 


ην, αν, ϋν 


V. η, α, [ϋ] 


η, Λ, δ 8εΟΟΝΟ Όε€Ι.ΕΝ8ΙΟΝ 

Μα8€. ανό Ρεμ. Νβότ. 

09, [(ω9, ου9)•] ον 

ΟΙΟ, ον, [οο, ωο (ω)] 

ο ν, [(ων)] ο ν 

€ [θ«] ον 1 697 ; 598, 4. 

* ΒυΙ \νϋ1ι &1)1&α1 οί ϋιβ βη»! νο^βΐ οί Λβ βίβπι ο : ε (596). 
5 ϋβαΛίΙγ ΜΓΐ ; ΓΛΓβΙγ Ιΐιβ δΙιοΗβΓ ίοπη «. 

* -€<Γΐ ηηυβυαίΐγ γ&γθ. 6 β13. 

β Εοπηβ ίη βςιιατβ 1)Γαο^6(8 [ ] αΓβ Γ&τβ &η(1 ηββά ηοί 1)β πιβπιοήζθά; 

11ΐ086 ίη ρ&Γθη11ΐ6868 ( ) &Γ6 οοηίΓΑΟΐβά. 

7 -«ω, -«ων Γθ^&Γΐ7 ρΓοηοαηοβά αβ οηβ 8711&1)16 Ι)^ βτηίζββίβ, 586 ; -€ω 
ιΐ8α&1ΐ7 οοηΐΓ&οΙβά Ιο -ω &ίΐ6Γ & νο^βΐ. 

230 ΌΕΟΙ,ΕΝδΙΟΝΑΙ. ΕΝϋΙΝΟδ [650-^3 ϋϋΑΙ. 
Ν. Α. V. 


Κ 


ϋ 
ω 


« 


α. Ό. 


[η^ν] 


[Β^ν] 
ρι,υκΑΐ. 
οαν 


Οϋν 


Ν. ν. 


αϊ 


αν 
•', [(*)] 


α 


0. 


&ων, [4ων,^ 


(ών)] 


ήων^ [^ων, 


Δν] 


ων 


ων 


Τ), 


ηο-ι» ηβ, [*«] 
Τ1β•^ί ηβ 
οισι, 019 


ονσ-ι, 019 


Α. 


&9 


9« 
ουβ, [(««)] 


α ΤηΙΚΒ (€οΝ80ΝΑΝΤ) ϋΕΟΙ,ΕΝΘΙΟΝ 
ΘΙΝΟυΐ,ΑΚ 

Μα8€. ανβ Ρβμ. Νκυτ. 

Ν. 9 (ηοηβ) Ο. 09, [(€υ9, ου9, ω9)] 09 [(€υ9, ου9, ω9)] 

Α. α, ν [(η, ω)] 

V. (9 ηοηβ) ΒϋΑΧ 

Ν. Α.ν. € € 

(τ. Ό. οιιν Οϋν ρι,υκΑΐ^ 

Ν. V. «9, [(«19, ον9)] α, [(η, ω)] 

(τ. ων ων 

Ό. σι, «σσι, [«σ•ι] σι, «σσι, [«σι] 

Α. 9, αβ, [(ϊβ, ϋ9, «19)] α, [(η)] 660. 01)8βΓνβ ΙΙΐΒ,ί, ΙΙΐΘ άΒ,ϋνβ δίη^ΐαι ο£ α11 άβοίθηβΐοηβ βηάβ 
ίη ι, "νν^ΐιίοΐι αΙνΒ,γβ 1)6θοπιβ8 ίοία 8πΙ)80Γίρ1; (505) 2ΐ£ί;ΘΓ 1οη§ νονβΐβ 
(584, 1, ηοΐϊβ). 

661. ΤΙΐΘ άαϋνβ ρίακιΐ γθ^ςιγΙ^ βικίβ ίη σι, ί;ο λ^ΜοΙι 1113,7 ^ 
αάάβά ιιπ-ιηον2ΐΙ)1β (561, 1). 

662. -ί/σι Β,ηά -οισι 3,γθ 1;1ιθ Γβ^αι ίοπηβ £ογ 1;1ι6 βηάίη^ ο£ ίΙΐΘ 
άαϋνβ ρΙιίΓαΙ ίη 1;1ιβ ήΐδΐ; 1;\ν^ο άβο1βη8ίοη8. Οθ(53,8ίοηΕΐΐ7 ίΐιβ 
βΙιΟΓίβΓ £θΓΐη8, -ί/ς, -οις, αίΘ £οιιηά, 1)111; 1;1ιί8 18 αΐιηοδί; ΒίντΒ,γ^ ΐ3β£θΓβ 
νονβίδ, Β,ηά α 18 ρο88ίΙ)1β ί;1ΐ2ΐ1ί ίη Ιιΐιαΐ; 08,86 ίΐιβγ 8ΐιοιιΜ 1)6 1τβ8,1»ά 
3,8 6Χ3,πιρΐ68 ο£ 61181011 (575) 3,11(1 λντϋίβη -»;σ' Β,ηά -οισ'. 

663. Τΐιβ ^βηίΐίνβ ρ1πΓ3,1 ο£ 3,11 £θΓΐη8 βηά.8 ίη -ων. 1 δβθ ίοοίηοΐθ 7 οη ρβ^θ 230. 

231 654-659] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΒΕΈΕ 

654. ΤΙΐΘΓθ 3.ΓΘ 1)α1; ίπο ίοττπΒ ο£ ίΐιβ άιιαΐ ίη βαοΐι άβοίβηβίοη, 
οηβ (ιη3,8ο. οηΐ^) £ογ ίΐιβ ηοπήιΐίΐϋνβ, αοοαβαίίνβ, αηά νοοαίίνβ; 
ίΙΐΘ οί;1ΐΘΓ ίοΓ ίΙΐΘ ^βηίίίνβ αηά άαίίνβ. 

ΝοτΕ. — Τΐιβ ίοΓίη οί ίΐιβ ^βη. &ηά ά9.^. άιιαΐ ο£ ίΐιβ ήΓβί άβοίβηβίοη ίβ 
ιιηββΓίαίη. Ιηβΐιβ&ά οί -ι^ιν, βοπιβ τβΒ,ά -ααν (^ιιν) 

655. Αδ ίη Ιιαϋη, 1;1ιβ νοοαίίνβ δίη^αΐαι ί8 οίϋβιι Ιί^θ ίΐΐθ ηοπιί- 
ΠΕίίνβ, 3Λά. ίΙΐΘ νοοαίίνβ ρ1αΓ8;1 οί 3,11 ίοπηβ ίβ αΐνει^β Ιί^β ϋΐθ 
ηοιηίηίΐίίνΘ ρΙπΓαΙ. 

656. 2%β ποτηίηαΗνβ, (χβοηβαΗνβ, αηά νοοαίινβ ο/ αΜ ηβηΐβτδ ατβ 
αΙίΤίβ^ αηά ίη ϋιβ ρίητσί βηά ίη έΗοΗ -α, 

657. Ιη 3.η βαιΙίβΓ βία^β οί 1;1ιβ Ιαη^πΒ,^β 1;1ιθγθ νβιβ ^Ιιγθθ ο1ϊΙι6γ 
(ϊ3;868 ; ίΙΐΘ ίηδίΐΊΐηιβηΐαΙ, ά.βηο1;ίη§ ίηβΙίΓαπιβηΙ;, πιβαηβ, ηΐ8ΐιη6Γ, 
βίο., ίΙΐΘ Ιοβαίίνβ, άβηοΐ^ίη^ ίΙΐΘ ρΐαοβ \ν^1ιβΓΘ, 3ΐΐ(1 1;1ιθ αΜαϋνβ, ά.θ- 
ηοίίη^ 8βρ3,Γ3,1;ίοη, 8οαΓ0β, βίο. ΤΙΐΘΓβ β,γθ οηΐ^ Γβπιηίΐηίβ οί ίΐιβδβ 
ΙβίΙ; ίη (τΓββΙί:, 3,8 ίΐιβ άαίίνβ 1)Θ03πιθ ία8β(1 τνίίΐι ίΐιβ ίηδίπιιηβηίαΐ 
Β,ηά. Ιοοαίίνβ, ίαΐίίη^ ονβΓ πΐ08ί; οί ίΙιβίΓ α8β8, τνΐιίΐθ Λβ ^βηίϋνβ 
αΙ)80Γΐ)βά Π1081; οί ίΐιβ ίιιηοί;ίοη8 οί ίΐιβ 3,1)ΐ3,1ίίνβ. 

668. Ιη 3χ1ά.ίί;ίοη Ιο Οαβ βηά-ίη^δ ^ίνβη ίη Ιΐιβ Ι^Μββ (648-649), 
ίτνο οίΙιβΓ 8ηίϊιχβ8, -φι(ν) Β,ηά -θ€ν, νιβτβ 8θπΐΘΐ;ίηΐ68 Π86ά. Εογ 
ίΙΐΘίΓ υ868, 8βθ 712, 715. 

ΡΑΚΑΒΐαΜ8 

Νοηηβ 

ΡΐΚ8Τ ϋΕ0Ι.ΕΝ8Ι0Ν ΓεΜΙΝΙΝΕ 

659, βουλή, ήβ, ή (α, ίΗβ) άβδίτθ, -ν^ίΠ, ρΐαη, οοχιηββΐ, οοηηοίΐ. 
(βουλδ-) 1 

θΐΝαυι,ΑΚ 

Ν. βουλή (β., ίΐιβ) ρΐαη (α8 8ηδ]6€ί). 

Ο. βουλής οί ; οβ, ίΓοιη (α, ΐΗβ) ρΐαη. 

Ρ. βουλή ίο, ίοΓ ; τνίίΐι, Ι)^ ; ίη, αί, οη (α, ίΐιβ) ρΐαη. 

Α. βουλήν (α, ίΐιβ) ρΐαη (α5 οΙ)]β€(), 

V. βουλή Ο ρΐ8.η ! 

1 Ιη ίΐιβ ραπιάί^πιβ Ιΐιβ βίβπι οί (Ιιβ \70Γ(1 \7ί11 1>6 ίηάίοβ,ί,βά βαοΐι Μπιβ ίη 
ρ&τβηίΙιβββΒ ; ϋ \ν^111 ηοΐ 1)θ αοοβηΐβά, απά -ν^ϋΐ 1)θ ίοΠο^ν^βά Ι)^ α (Ι8θ1ι, ββ 
(/3ονλά-) &1>0Υ6. 

232 ΝΟϋΝδ, ΙίΊΚϊϊΤ ΠΕΟΙ.ΕΝδΙΟΝ [ΜΟ-662 

Ν. Α. V. βονλ^ (Ιίΐιβ) Ιί^ο ρΐαηβ (α* βηύ^βοί, ογ οδ/βοί) ; Ο ί^ο ρΐαηβ 1 
Ο. Β. βονληιν ο£ ; οβ, ίΓΟίη ; Ι^ο, £ογ; ^1;1ι, \}γ; ίη, αϊ, οη (ϋιβ) 1;^ο ρΐαηβ. 

ρι^υκΑΐ. 

Ν. V. βονλαί (Ιίΐιβ) ρΐ&ηβ (αβ «ί/δ/βοί) ; Ο ρΐαηβ Ι 

(χ. βονλ^ων [έ«ν, -ών] ο£ ; οβ, Ιγοπι (ΙΙιθ) ρΐαηβ. 

Ώ. βονλησι, ήβ ίο, ίοΓ ; ^ί1ι, \}γ ; ίη, οΧ, οη (ίΐιβ) ρΐαηδ. 

Α. βονλ^9 (ίΐιβ) ρΐα,ηβ (αβ οι>^€^ί). 

660. ϋββ οί Αιΐίοΐβ. — 01)8βΓνβ ίΐιαί ίΗβΓβ αιβ ηο τνοΓάβ ιιββά 
Γβ^ιι1αΓΐ7 ίη ΗοπίΘΓίο Ο-Γββ^ νίίΐι ίΙΐΘ ιηβαηίη^ οί ίΐιβ Εη^ΐίβΐι 
αΓίίοΙβ, βίΙίΙιβΓ άβήηίίβ (ίΛβ) ογ ίηάθύηϋβ (α, απ). Οηβ άβοίάββ 
ίΓΟίη ίΐΐθ οοηίθχΐ; τνΊιβίΙιβΓ ογ ηοΐ; ίΐιβ Εη§1ί8ΐι αρϋβΐθ ίβ ίο 1)β 
6ΐηρ1θ7βά ίη ίΓΟίΐδΙαίίοη. 

661. ΜβΑηίη^β οί €α868. — ΤΙιθ ΥΒ,τϊβίγ οί ιηβαηίη^ ίοαηά. ίη ίΐιβ 
β^θηίίίνβ αηά άΒ,ίίνβ ίβ άπβ ίο ίΐιβ ίαοί ίΐιαί βαοΐι ΓβρΓβββηίδ ίΐιβ 
ίαδίοη οί ίνο ΟΓ πιοΓβ βΕΓίίβΓ 08,868 (657). Αη αίίβπιρί ίβ πιαάβ 
ίο Γ6ρΓΘ8βηί ί1ιί8 αΐ3ονΘ 1)7 ίίϊιβ ΐΐ8β οί 8βπιίοο1οη8 ίο 86ρ8.ΓαίΘ 
ηιβΕηίη§8 \ν^1ιίο1ι οηοβ 1)β1οη§Θά ίο άίίίβΓβηί (ϊα8Θ8. 

662. κ&λή βουλή (£1, ίΐιβ) ^οοά ρΐαη. 

(κ&λΚ- βούλα-) 

θΐΝαυι,Ακ 

Ν. καλή βουλή (α, ίΐιβ) ^οοά ρΐαη (α8 8ΐώ]€€ΐ), 

(τ. κ&λή9 βουλής οί ; οΆ, ίτοτη. (α, ίΐιβ) ^οοά ρίαπ. 

Ό. κδλή βουλή ίο, ίοΓ ; ^ί1ι, 1)7 ; ίη, αί, οη (α, ίΐιβ) ^οοά ρΐαη. 

Α. κ&λήν βουλήν (α, ίΐιβ) ^οοά ρΐαη (αβ ο1>]β€ί). 

V. κδλή βουλή Ο ^οοά ρΐαη 1 

ΒϋΑΙ. 

Ν. Α. V. κ&λλ βουλΚ (ίΗβ) ί^ο §οοά ρΐαηβ (α* 8'αΙ)]βαί, οτ οΗ^βοί) ; Ο ί^ο 
^οοά ρΐαηβ Ι 
(τ. Ό. κ&ληιν βουληιν ο£ ; οίΙ?, £γοπι ; ίο, £ογ ; ^ίίΐι, 1)7 ; ίη, αί, οη (ίΗβ) 
ίνο ^οοά ρΙαηΒ. 

ρι,υκΑΐ. 

Ν. V. κ&λαΐ βουλαί (ίΙΐΘ) ^οοά ρΐαηβ (α5 5ΐίδ;*βο/) ; Ο ^οοά ρΐαηβ Ι 

Ο. κ&λϊίων βουλϊίων [^ων, ών] ο£ ; οβ, £γοπι (ίΐιβ) ^οοά ρΐ&ηβ. 

Ώ. κ&λησι βουλησι, ηβ ίο, ίοΓ ; Λνίίΐι, 1)7 ; ίη, αί, οη (ίΗβ) ^οοά ρΐ&ηβ. 

Α. κ&λ^ βουλ^« (ίΗβ) §οοά ρΐ&ηβ (α* οΙ)]€θ{), 

233 663-665] ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 663. 


θ€^, α9, ή 


θάλαο-σα, ης, ή 


γαία, ηβ, ή 
(β«β-) 


(θολοΜΓσΑ-) 


(γανΟ-) 
^θάάβ88 


86& 
ΘΙΝβυΐ,ΑΚ 


Ιαιιά, οοιΐηίΓ7, β&τϋι 


Ν. 


9^ 


ΟάλοΜτσα 


γαΚα 


Ο. 


θ€α9 


θ(ΐλάσ<Γη« 


7α(η« 


Ό. 


θ€$ 


θολάσση] 


Ύ»ίΤ1 


Α. 


θ€^ν 


θάλαιτσαν 

Β υ ΑΙ. 


γαΐαν 


Ν. Α. V. 


Μ 


θ(ΐλάσσΚ 


7α(Κ 


Ο. Ό. 


Β€ψν 


θαλασσή] IV 

ΡΙ,ϋΚΑΙ. 


7α(ηιν 


Ν.ν. 


θ€α( 


θάλοΜΓο-αι 


γαίαν 


α. 


Βίήων [ων] 


θαλθ4Γ<Γ^ν [^α»ν, 


ων] ^αιάΜν [^ων, Αν] 


Ό. 


θ€ήσ•ι, ή9 [θ€αίβ] 


θολάσ-σ^ο-ι, η$ 


7α(ησα, η« 


Α. 


Μ9 


θαλάσσ&β 


7α(&9 
Γικβτ Όεοι,ενθιον ΜΑβΟυΐ,ΙΝΕ 


664. 


Άτριΐδηβ, &ο, 6 


Α1ν€(&«, &ο, 6 


αίχμητήβ, «μ>, 6 
( ΑτριριΒα-) 


(Α1νϋ&-) 


(αίχμητϋ- ) 
βοή ο£ ΑίΓβιΐ8 


Αβηβαβ 


βρβ&Γΐη&ιι, ΐν&ΓΤίΟΓ 


Λ 
ΘΙΝΟυΐ^ΑΚ 
Κ 


'Ατριΐ^ 


ΑΙνιί&β 


αίχμητήβ [αίχμηγά] 


0. 


Άτρ€Ϊ8αο [ιω] 


ΑΙν€(&ο [ω] 


αΙχμητΜ [^ω] 


Ό. 


ΆτριΐΒχ) 


ΑΙνιί^ 


»ΐχμη^ 


Α. 


*Ατρ€Ϊ8ην 


Α(ν€(&ν 


αίχμητήν 


V. 


Άτρ€ΐ8η 


Α1ν€(α 

ϋϋΑΙ. 


αίχμηγά 


Ν. Α. V. 


ΆτριΐδΚ 
αίχμητί 


Ο. Ό. 


Άτριΐδχιιν 


ρι,υκΑΐ. 


*ΐχμ»ΓΌ^ν 


Ν.ν. 


Άτρ€ΐ8αι 
αίχμηταί 


Ο. 


Άτρ€ΐ8^ν [^α»ν, 6 ν] 
αίχμητ^ων [^ων, Αν] 


Ώ, 


*Ατρ€Ϊ8η<Γΐ, ηβ 
»'χι*η'»ΐβ•^> Ό« 


Α. 


Άτρ€Ϊ$Κ9 
αίχμητίβ 666. 01)8βΓνβ ϋιαί ίΐΐθ οή^αΐ ά ο£ ίΐιβ Β^βιη ο£ βΓ8ΐ; (Ιβοίβηδίοη 
ηοιιηδ οοιηπιοηΐ^ 1)βοοιηβ8 η ^Ιιτοη^ΙιοαΙ; 1;1ιθ βϊπ^β,γ (621). II; 
ΓΟΓθΙ^ Γθΐηαίηβ α (ίη $€& ροάάβ88, αηά α ίβντ ρΓορβΓ ηΒ,πίθβ). 

284 ΝΟϋΝδ, 8Ε0ΟΝϋ ΌΕΟΙ,ΕΝδΙΟΝ [666-676 

666. Ιη 80ΐηβ ίβιηίιιίηΘδ 1;1ΐ6 ά ο£ ίΙΐΘ θίβιη Ι3βοοπιβ8 α ίη ίΐιβ 
ηοπήηΕίίνβ, νΐιίοΐί ίβ ίοπηά. αίβο ίη ίΙΐΘ Β,οοαβΒ,ϋνβ 3,ιΐ(1 νοο3,1;ίνΘ, 
1)ΐι1; ίη ίΐιβ ^βηίϋνβ άπα άαϋνβ δίη^ο,Γ 1;1ιβ ά οί Ιΐιβ 8ΐ;βιιι 1)βοοπΐΘ8 
η, ίιΐδΐ; α8 ίη ηοιιη8 βηάίη^ ίη ι; ίη ίΙΐΘ ηοπιίηαίίνθ δίη^ηίαι. 

667. Τ1ΐ6 ηΐ8τ8θπ1ίηθ8 118Π21ΙΙ7 ίαΐίβ ίΐιβ οαδβ-βηάίη^ -5 ίη ΙΙιθ ηοηι- 
ίηΒ.ϋΥ6 8ίη^ΐ3,Γ ; ίΐιβ ίβηιίηίηββ άο ηοΐ;. 

668. Τ1ΐ6 ηοπιίηαίιίνβ 8ίη^2ΐΓ ο£ α ίβν ηΐ£ΐ8οη1ίηβ8 βηάδ ίη -α ; 
α νβΓ7 ίβν βηά ίη -ας, 1)η1; πιοβΐ; βηά ίη -ης, Τΐιοββ βηάίη^ ίη -α, 
βχοβρ1;ίη§ ίΐιοδβ τΓί1;1ι γ&τί&τή, £ογπι8 ίη -ης, τ^ξχύο,τΐγ Ιιανβ ίΐιβ γθ- 
0688ίν6 αοοβηΐ; (548), αηά 3,11 8.Γβ δκΐίβοίίναί βχοβρί; 1;1ΐ6 ριορβι ηαηιβ 
ΘνεοΓτα Ί%ί/€8ύβ8. 

669. Μ3.8βπ1ίη68 αηά ΐβηιίηίηββ οί 1}1ΐ6 &Γ81; άθβίβηδίοη Β,τβ β1\ 
άββίίηβά αΐί^β ίη ύΐιβ άπαΐ 8,ηά ρίτιτβ,ΐ. 

670. Μ3,8οη1ίηβ8 ,βηάίη§ ίη -ψ αηά. -άς ίη ίΙΐΘ ηοπιίηειίίίνΘ 8ίη^- 
Ι&Γ Γθΐΐΐίη ίΐιίδ ι; ΟΓ ά ίΙίΓοα^Ιιοαί; 1;1ιθ 8ίη§ηΐ8.Γ, "νν^ίίΐι Ιΐιβ βχοβρίίίοη 
υΐΛί Λθ ^βηίΐίίνβ 8ίη£^ΐ2ΐΓ αίτνα^β 1ΐ3.8 βίίΙιβΓ ίΐιβ βηάίη^ -άο (γθ^Ιεγ) 

ΟΓ -€ω (Γβ,Γβ). 

671. Τ1ΐ08Θ βηάίη^ ίη -α ίη Ιΐΐθ ηοηιίηαίίνβ Ιιανβ Λβ 88.ηΐΘ ίοιπι 
3,180 ίη ίΙΐΘ νοοαίίίνθ 8ίη^3Γ, 1)α1; ο1;1ΐθΓνί8Θ 3,γθ άβοΐίηβά Ιίΐίβ 1;1ιο8θ 
βηάίη^ ίη -η^ς, 

672. Εβηιίηίηβ8 βηάίη^ ίη -»; ογ -ά ίη ί;1ΐΘ ηοηιίηαίίνβ 8ίη§ηΐ3Γ 
Γ6ΐ;αίη ύΐιίδ ύΙίΓοα^ΙιοαΙ; 1}1ΐ6 βίη^ηίαρ. 

673. Τ1ΐ08β βηάίη^ ίη -α τβίΆΐΏ. ίΐιίβ οηΐ^ ίη ίΐιβ ηοηιίηαίίίνβ, αο- 
οιΐ83,ϋνβ, αηά. νοοαίίίνβ : ίΙΐΘ ^βηίίίνβ αηά άαίίνβ 3,γ6 άβοΐίηβά ίΐιβ 
8αηΐ6 3,8 1}1ΐ086 βηάίη^ ίη -η. 

674. Μα8οηΙίηβ8 ανβ άβοΐίηβά ΙίΤοβ /βιηιηιηββ βχοβρί ίη ϋιβ ηοτηίηα- 
ϋνβ αηά ρβηϋίνβ βίηρηίατ, αηά οββα^ιοηαΙΙί/ ίη ϋιβ νοοαϋνβ δΐηρηίαν, 

676. Μαβοπίίηβδ^ βηάίη^ ίη -&;9 Ιιανβ -η ίη ίΐιβ νοοαίίίνθ δίη^υΐαι ; 
ίΐιοδβ βηάίη^ ίη -της [-τα], οοπιροηηά ηοηηδ, αηά ηαηΐ68 οί ηαϋοηαΐ- 
ίίίββ Ιιανβ -α ; ίΙιοδΘ βηάίη^ ίη -ας Ιιανβ -α. 

Τηε δΕΟΟΝϋ Όεοι,ένθιον 

676. Νοηηδ ο£ ίΐΐθ δβοοηά άβοίβηδίοη Ιιανβ δ^βπιβ βηάίη^ ίη -ο 
(-€ ίη ϋιβ νοο. δίη^. πι. αηά £., ^νΐιίοΐι δΐιαηάδ ίη α1)1αιι1; Γθίαίίοη (593- 
695) 1;ο ίΛιβ -ο). ΤΙ1Θ7 αιβ οΐήβδγ ηιαβοηΐίηβ αηά ηβιιΙίβΓ, νίΙ;1ι α 

236 677-679] ΗΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ ν6Γ7 ίβτν £βιηίηίηβ8. ΤΙιθ ιη8^80ΐι1ίηΘ8 αηά ίθχηίηίηββ βηά ίη -« ίη 
1;1ΐ6 ηοιηίιΐΒ,ίίνθ βίη^ίΐΓ, ίΙΐΘ ηθΐι1«Γ8 ίη -ν. ΤΙΐΘββ ιι^ίλβη οοιη1)ίηβά 
ΐ!7ίί;1ι -ο οί ίΐιβ 8ίβιη ^ίνβ ίΐΐθ θηάίη^β -ο9 ίοΓ 1;1ιθ ιηαδοτιΐίηβδ αηά 
ίβιηίηίιιβ8 αηά -ον £ογ η6ΐι1;βΓ8. 

677. Τΐιβ πια80ΐι1ίηβ8 3,ηά. ίβιηίηίιιβδ αιβ άβοΐίηβά αΐί^β; ϋιβ 
ηβαίίβΓδ (ϋδβΓ £γοιϊι 1;1ΐ6ΐη ίη Ιίττο Γββρβοίβ ; 

1) ΤΙΐΘ ηοιηίηαϋνΘ, Β,οοαβαϋνβ, Β,ηά νοοαϋνΘ 8ίιι^£ΐΓ 8,11 βηά ίη 
-ν (ί.β, -ον). 

2) Τΐιβ ηοπιίηαϋνβ, αοοαβαϋνβ, βακί νοοαϋνθ ρΐαταΐ βηά ίη -α. 

678. θυμός, οδ, 6 βρίτϋ, Ιίίβ, βοιιΐ. κακόβ ΐΓΟλ€|Μ>«, ον, 6 βνίΐ ιν&τ. 
(θϋμο-) (κακό- ΐΓθλ€μο-) Κ. Θνμ09 

Ο. θν|&οδ, οίο [όο] 

Ό. θΰμφ 

Α. θΰμόν 

V. θϋμ^ 

Ν. Α. V. θϋμώ 

Ο. Ό. θΰμοΐιν 

Ν. V. θυμοί 

(τ. θυμών 

Ό. θΰμοΐο-ι, 0Ϊ8 

Α. . θΰμού$ βΙΝΟυΐ,ΑΚ ηυΑί. ρι,υκΑΐ. κακόβ ιτόλ€μο9 

κακοδ ιτολ^μου, οΐο, οιο [όο, οο] 

κακφ ιτολέμφ 

κακόν ιτόλιμον 

κακ€ Ίτόλιμι 

κακά» ΐΓολ^μα» 
κακοΐιν ΐΓολέμοιιν 

κακοί ιτόλιμοι 
κακών Ίτολέμων 
κακοΐοΊ ιτολ^μοισι, οΐβ οΐ9 
κακου$ ιτολέμον« 679. κ&λόν ^Ρ7ον, ον, τό ηοΙ)ΐΘ άββά. κακή νοΰσ-ο$, ον, ή άββίταοϋνθ 

(κάλο- ρ€ργο-) (κακ&- νουσο-) ρΐα^β. 

βΙΝΟϋΙ,ΑΚ 

Ν. κ&λόν 2ρ7ον κακή νοδσο$ 

Ο. κ&λοδ «ίργον, οίο, ΟΙΟ [όο, οο] κακή$ νούο-ον, οίο [οο] 

Ό, κ&λφ 2ργφ .κακή νονο-φ 

Α. κ&λόν ιίργον κακήν νονσ-ον 

V. κ&λόν ίργον κακή νοΰσ'€ ηυΑί. Ν. Α. Υ. κ&λώ 2ργα» 
Ο. ο. κ&λοΐιν Ιργοαν κακά νονσω 
κακηιν νονο-οιιν 236 ΝΟϋΝδ, ΤΗΙΚΒ ΌΕΟΙ,ΕΝδΙΟΝ [680>685 

ΡΙ,ϋΚΑΙ. 

Ν. Υ. κΑλά Ι(τγα κακαΐ νο()σ(Η 

Ο. κ&λ6ν 2ργων κάκτων [έ«ν, 6ν] νούσβιν 

Ό. κ&λοΐο-ι 2ργοισι, οΪ9, οι« κακήσι νούοΌίσι, η* οΐ9 

Α. κ&λά ^ργα κακ^ νούσου* 

Τηε Τπικϋ Όεοι,ενθιον 

680. Νοηπθ οί ϋΐθ ϋήτά άββίβηβίοη β,Γβ ιηάββιιΐίιΐθ, ίβπήηίηβ, 
αηά ηβιιΙιβΓ. 

681. ΤΙΐθΓβ 3.Γ6 τηΒ,ηγ ίοπηβ ο£ ίΐιβ ηοπιίηΒ,ίίίνΘ ο£ ϋιίΓά άβοίβη- 
βίοη ηοιιηβ, τν^ΜοΙι πιαβί; Ι^β ΙβαπίΘά ρδίΓΐ;!^ \)γ ρκιοϋοβ, 1)α1; ίη ^βη- 
θΓοΙ: 

1) Μ3,80ΐι1ίηΘ άπα ίβπιίιιίηβ βΐίβιηδ, θχοβρί; ίΙιοδΘ βιΐ(ϋη§ ίη ν, ρ, 
αηά σ, αάά. σ 1}0 ίΐιβ 8ΐ}6ΐιι αηά Ώΐεΐ^β ί,ΐιβ πδααΐ βπρίιοηίο β1ΐ3ΐΐξ^68 
(613). 

2) Μαβοηΐίηβ αηά ίβηιίηίηβ 8ΐ}6ηΐ8 βηάίη^ ίη ρ, σ αηά πιοδί οί 
ϋΐ086 βηάίη^ ίη ν πια^θ ηο οΐιαη^β βχββρί} ίο Ιβη^ίΐιβη Ιΐΐθ Ιαβί 

νονβΐ ίί α 18 8ΐΐΟΓΐ;. 

3) 81»πΐ8 βηάίη§ ίη ν(τ) βίίίΙιβΓ πιαίιβ ηο οΐιαη^θ θχοβρί; Ιό 
Ιβη^ίΐιβη ϋιβ 1α8ΐ; νονβΐ ί£ ίί; ίβ βΙιοΓί;, άιορρίη^ βηαΐ τ τν^ΙιβΓ- 
βνβΓ ίί οοοαΓ8, ΟΓ θ18θ 1;1ιβ7 αάά σ ίο ίΐιβ βίβηι αηά πια^β ίΙΐΘ Π8ΐια1 
βυρίιοηίο β]ιαη§68 (613), 1θ88 ο£ ν(τ) αηά Ιβη^ΐιβηίη^ οί ίΐιβ ριβ- 
οβάίη^ νολν^βΐ. Τΐιαβ ίΐιβ 8ίβηΐ8 : 8αιμχ}ν, θίν-, μελχιν-, γίροντ- ζίγβ ίΐΐθ 
ηοηιίηα1;ίν68 ^ίμων άίνίηιίι/, θίς 8?ιοτ6, 1)βα61ι, μ,^λάς ΙΛαοΊζ αηά γ€ρων 
όΐά ιηαη, Γββρβοίίνβΐ^. 

682. Ιη ηβηίβΓδ ί1ΐ6 ηοηιίηαίίνβ 8ίη^α1αΓ ίβ η8ΐια1ΐ7 ίΐιβ 8ίβηι, 
τνίϋι ίΐΐθ Θχοβρίίοη οί ίΐιοδβ τνίίΐι 8ΐ;6ηΐ8 βηάίη§ ίη τ τνΐιίοΐι ίβ 

άΓΟρρβά νΙΐΘΓβνΘΓ ίί Ο00ΠΓ8. 

683. Α8 α πιΐβ ίΙΐΘ 8ί6ηι οί ίΐιίιά άβοίβηδίοη ηοπη8 ηια7 \>β ίοηηά 
1)7 άΓορρίη^ ίΐΐθ οαδβ βηάίη§ (-09) οί ί1ΐ6 ^βηίίίνβ 8ίη§ιι1αΓ. 

684. Τΐιβ άαίίνβ δίη^ηίαι Γ6^αΓΐ7 6ηά8 ίη ι, 1)ΐιί οοοα8ίοηα1ΐ7 
ίηϊ. 

686. Τΐιβ αοοα8αίίΥ6 δίη^αΓ οί ηια8βα1ίηβ αηά ίβηιίηίηθ ηοπη8 
ίδ Γβ^αΓΐ7 ίοΓπιβά 1)7 αάάίη§ ν ίο δίβηΐδ βηάίη^ ίη νοΐ!7βΐ8 αηά \)γ 
αάάίη^ γ (597) ίο οοηβοηαηίαΐ 8ίβηΐ8. γ οί οοιιγ8θ ΓΘ§^αΓΐ7 1>β- 
00ΠΙΘ8 -α (698, 4), ίΐιιΐδ ηιαίάη^ ίΐιβ οαδβ βηάίη^ οί αοοαδαίίνββ δίη- 

237 68&-«93] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

§αΐ3;Γ ιη2ΐ80ΐι1ίηβ αηά ίβιηίηίηβ γθ^τιΙβ,γΙ^ -ι' ίοΓ νο-^νβΐ βΐίβιηδ 3ΐιά -α 

ίΟΓ 60Ι180Ι13Ιΐ1}α1 δ1}βΐη8. 

686. ΤΙΐΘ άαϋνβ ρΙαΓΒ,Ι ίβ ίοηηβά ίη ί;\9Ό Τ72178 : 

1) Βγ Β,άάίηζ -€σσι (γ8;Γ617 -«σι) ί;ο 1;1ιβ 8ΐ;βΐϊΐ. 

2) Βγ αάάίη§ -σι (Γ2ΐΓβΐ7 -σσι) ίο ίΛιβ βίβπι. 

687. ΝοτΕ. — "ννΊιβη -σι [-σσι] ίβ ίΐάάβά, ΐΗβ ρΓβοβάίη^ βοηδοηαηίβ »Γβ 
&88ίιηίΐ8,ί6(1, ΟΓ άΓορρβά, αοοοΓίϋη^ ίο 1;1ιβ ηιΐββ (613 β.). Τΐιυβ ττους, νο- 
δός, δ /οοΐ ^νβδ 7Γοσ-σι (£γοπι ίτοδ-σι), >ν1ιίο1ι τηογ \)β ίιΐΓΐΙιβΓ 8ίιηρ1ί£6<1 ίο 
ΐΓοσι ; νυί, ννκτός, η ηί(/7ιί ^νβ8 ννζί (£γοπι ννκτ-σι) ; γ€ρων, γέροντος, 6 οΟΙ 
τηαη, ^νβδ γ€ρουσι (ίΓΟπι γεροντ-σι), βίο. ΤΗβ Ιοη^βΓ ίοπηβ ο£ ίΐιβ άαίίνθβ 
ο£ ίΐιβδβ ηοιιηβ β,Γβ ττόδεσσι, ννκτ€σσί, γερόντεσσι. 

688. Τΐΐθ αοοτίδαίίνβ ρΙιίΓαΙ ο£ πια8ου1ίηβ8 Άπά ίβιηίηίιιβδ οη^ί- 
ΏΆΪΙγ βϋά-βά ίη -γς (-νς), τνΐιίοΐι §ίνβ8 ί1ΐ6 6η(ϋη§ -ας (598, 4) ίοΓ οοη- 

βΟηίΐηί 8ίβ1Ι13, αηά -ίς, -ϋς (613 δ.) 3,8 ίΐΐβ Γβ^πΙο,Γ 6Ι1(1ίη^ £θΓ ίΐιβ 

νονβΐ δίβηίδ. 

689. ΝοτΕ. — Α £β^ νο^βΐ βίβιηβ βββιη ίο Η&νβ Ιιο,ά -ας ίη ίΐιβ αοοαβα- 
Ιίνβ ρΙιίΓαΙ, £θΓΐη6(1 \)γ άώοΙο^ £γοπι ίΚβ οοηβοηαηίαΐ βίβιηβ. 

690. ΛΥοΓάδ θΐκϋη^ ίη -ις αηά -υς ίη ί1ΐ6 ηοιηίηαίίνΘ δίη^Ιθ,Γ, 
1)ΐιί ττίίΐι (1βηί3;1 ιηπίβ (τ, δ, θ) δίβπΐδ Ύβτγ Γ^ΓβΙ^ (Ιιορ ίΙΐΘ ιηαίβ 
αηά ίΒ,Ιίβ ίΐιβ αοοηδαίίνβ βικίίη^ (-ν) οί νο^βΐ δίβπίδ. 

691. ΤΙΐΘ νοοαίίνβ δίη^ηΙαΓ ίδ βίίΙιβΓ ίΐιβ δαιηθ οδ ίΐιβ ηοιηίηβτ 

ίίνβ, ΟΓ βίδβ ίΐΐβ 83,1118 38 ίΙΐΘ δίβΠΙ, ίΐΙ13ΐ ΟΟΠδΟΙίαΐΐίδ ΘΧΟβρί V, ρ, 5 

(605) ΐ3βίη^ άΓορρβά \\Γΐΐθη6νβΓ ίιΐιβ^ οοοαι. 

692. Οοιηρβηδ3ίίνβ Ιβη^ίΐιβηίιι^ (6^1) Γβ^ΐ3,Γΐ7 ία^βδ ρΐαοβ ίη 
ίΙΐΘ £θΓηΐ3ίίοη οί ίΐιβ ά3ίίν6 ρ1ηΓ3ΐ τνΐιβη ντ ίδ ίΐιαδ άιορρβά, 1)υί 
άοβδ ηοί ίαΙίΘ ρΐ30θ λν^ΙίΘη οη1}Γ οηρ ΙβίίβΓ, 3δ τ, δ, θ, σ, ν, ίδ άιορροά ; 
3/δ ττασι (τταντ-σι), γ€ρουσι (γ€/»οντ-σι), δαι'/χοσι (δαι^οκ-σι). 

693. Πενται. ΜυτΕ 8τεμ8 &να(, ανακτο«, 6 
(ρανακτ-) 
1πη£^, 1θΓ(1 


νύ{, ννκτό«, ή ιταΙ$, ιται8ό$, ό, ή 

(νυκτ-) (τταιδ-) 
ηί^ΐιί οΐιίΐίΐ 


(γ€ροντ-) 
ο1(1 ιηαη 


ΘΙΝΟυΐ^ΑΚ 
Ν. &να( 
Ο. &νακτο9 


νν( ΐΓαΙ$ 
ννκτόβ ΊταιΒός 


γ^ρων 
Ύ^ροντο9 


238 

ΝΟϋΝδ, ΤΗΙΕΒ ΒΕΟΕΕΝδΙΟΝ [694-695 Β. 


&νακτι 


ννκτΐ 


παιδί 


7^ροντι 


Α. 


&νακτα 


ννκτα 


ιταΐΒα 


γέροντα 


V. 


αναξ [&να] 


ϋϋΑΙ. 


ιταΐ 


γέρον 


Ν. Α. V. 


ανακτ€ 


ννΚΤ€ 


ΐΓαΐδ€ 


'γέρθνΤ€ 


α. Ό. 


άνάκτοιιν 


ννκτοϋν 
ρι,υκΑΐ. 


ιταίδοϋν 


7€ρόντοιιν 


Ν. ν. 


&νακτ€$ 


ννΚΤ€$ 


ΐΓαΐδ€$ 


γ4ροντ€$ 


α. 


άνάκτων 


νυκτών 


Ίταίδων 


γ€ρόντων 
&νάκτ€<Γ<Γΐ 


' ννΚΤ€<Γ<ΓΙ 


1Γα£δ€<Γ<ΓΙ 


γ€ρΟνΤ€<Γ<ΓΙ 


Ό. 


[««■0 


[*ο^0 


[€σ-ι] 


[.«] 
.&να{ι 


.νν(( 


. Ίτακτί 


γέροικτι 


Α. 


ανακτα$ 


ννκταβ 


ιταΐδαδ 


γέρονταδ 694. 01)8βΓνΘ ίΐιβ ΐΓΓΘ^αΙίΐΓ αοοβηΐ: ο£ τταίΒων (642), §βηίί;ίνβ ρΐα- 
τβΙ οί τταΐς, Τΐιίδ τγοΓά 18 δοπίΘ^ΙιαΙ: ΐΓΓβ^αΙαΓ, ονίιι§ ίο ίΙΐΘ ίαοί: 
ίΙΐΆί α ^3,8 θ3,ΓΐίβΓ άί887ΐΐ3,1)ίο {ττάρίζ) . Ιί) 1ΐ3:8 ίΙΐΘ £ο11ο νίη§ ν3,Γί3,ηί;8 
ο£ αοοβηΐ: ; ηοιη, 8ίιι§. ττάις, τταΓς ; νοο. 8ίη§. πάι, τταΓ. 695. Τ^ΑΒΙΑΓ. ΑΝΟ ΡαΙ,ΑΤΑΓ. 8τΕΜ8 αΧί, αίγίί, 4, {| 


(αΐν) 


§03,1 


Ν. 


αϊξ 


0. 


αίγόβ 


ϋ. 


αίγί 


Α. 


αίγα 


V. 


αΐξ 


Ν. Α. V. 


αίγι 


Γτ. ϋ. 


αίγοιιν 


Ν. V. 


αΙγ€δ 


α. 


αΙγών 


Ό. 


Γ αΙγ€<Γ(Γΐ [€σ•ι] 


Α. 


αΙ^Μ κήρυ{, ϋκθ5, 6 


ΑΙΘ(οφ, οίΓΟφ, 6 


(κηρϋκ-) 


(ΑΙΘίΌΊΓ-) 


ΙιβΓθ,Μ 


Κϋιίορίαη 


8ΙΝθυΐ.ΑΚ 
κήρυξ 


Αΐθίοφ 


κήρΰκος 


ΑΙΘίΟΊΓΟβ 


κήρϋκι 


ΑΙΘίονι 


κήρυκα 


ΑΙΘίσιτα 


κήρυξ 


ΑΙΘ£οφ 


ϋυΑί. 
κήρνκ€ 


Α(θ£θ1Γ€ 


κηρΰκοιιν 


ΑΙΘιόίΓΟίιν 


ρι,υκΑΐ. 
κήρϋκ€$ 


Α1θ£οιηβ 


κηρύκων 


ΑΙΘιάνων 


Ι Κηρύκ€(Γ(ΓΙ [€<Γΐ] 


/ ΑΙΘιόιη(Γ(Γΐ [€σι] 


ι ««ήρϋξι 


ΑΙβίοψι 


κήρυκας 


ΑΙΜοιτο• 


239 

696-697] ΠΟΜΕΚΙΟ αΚΕΕΚ 696. Ι<Ι<)υΐΟ ΑΝΟ ΝαΘΑΙ, δΤΕΜβ 

δα(μ«ν, ονο«, 


6 ψρήν, ψρ€νό$, 


<ι 


\€(ρ, 0«, ή 
(δανμον-) 


(φρ€ν-) 
(χ«ρ•) 
άίνίπΗγ 


βΙΝβυΐ,ΑΚ 


ιηίικί 


ί&ηά, &Γΐη 


Ν. 


δα(μ«ν 


ψρήν 
χ<ίρ 


α. 


8α(μονοβ 


ψρ€ν08 
χ€ΐρό« 


ρ. 


8α(|Μνι 


Φρ<ν£ 
χ«(Ορί 


Α. 


δαίμονα 


ψρ^να 
χιΐρα 


ν. 


8αΙ|Μν 


ψρήν 

ΟϋΑΙ. 
χβφ 


Ν. Α. V. 


8α(μον€ 


ψρ^ν€ 
Χ<«Ρ« 


Ο. Β. 


δαιμόνοιιν 


φρ^νοιιν 
ρι,υκΑΐ. 
χιίροιιν 


κν. 


δα(μο/€8 


ψρ^ν€$ 
Χ€ίρ« 


α. 


δαιμόνων 


φρ€νών 
χϋρών 


Τ) 


Γ δαιμόν€<Γ<Γΐ 
\ δα(μο<Γΐ 


[€σ•ΐ] Γ φρ4ν€(Γ<ΓΙ [€(ΓΙ 

\ φρ€σ£ 


-] 


/ Χ«ίρ€σ•σ•ι [€σι] 


±β» 
\χ<Ρ0•ί 


Λ. 


δαίμοναβ 


φρ^ναβ 

I<I^υI^ 8τΕΜ8 
Χ€ίρα« 697. 8βνθΓ8,1 νοΓάδ θηάίη^ ίη --ηρ ίη Λθ ηοιηίηαίίνβ βίη^αΙβ,Γ 
1ΐ3,νθ ίΙΐΓββ άίίΡθΓβηί §Γ3,άΘ8 οί 3,ΐ3ΐ3,π1; (593-595), -ι;ρ, -€ρ, -ρ ίη ίΐΐθ 
βίβιη. Τΐιβ νοοαϋνΘ βίη^αΐΒ,Γ Γβ^ΐ3,Γΐ7 ^ΐΒ-β Γβοβββίνβ Β,οοβηί (548). ΘΙΝΟυΐ^ΑΒ 


Ίτατήρ, τ^ρο$, τρόδ, 


6 ίαϋιβΓ 


μήτηρ, τέρο«, τρ 
(ΐΓατ€ρ-, -ηρ, -ρ) 
(μδτηρ-, -€ρ, -ρ) 


Ν. 


ίτατήρ 
μήτηρ 


α. 


πατέρος, τρόβ 
μητέρο$, τρ05 


Β. 


Ίτατέρΐ) τρ£ 
μητέρι, τρ£ 


Α. 


πατέρα 
μητέρα 


ν. 


πάτ€ρ 


υυΑί. 


μήτ€ρ 


Ν. Α. V. 


πατέρ€ 
μητέρ€ 


Ο. Β. 


πατέροϋν 


ρι,υκΑΐ. 


μητέροιιν 


Ν.ν. 


ΐΓατέρ€9 
μητέρ€8 


0. 


πατέρων, τρων 
μητέρων 240 ΝΟΧΙΝδ, ΤΗΙΚΌ ΌΕ0Ι.ΕΝ8ΙΟΝ [696-701 Ρ. 


ΊτατράοΊ 


μητράσι 


Α. 


ιτατ^ραβ 


μητ^ρα« 
βνγάτηρ, τίροβ, τρ<^«, 


ή άαη^ΙλΙϊβΓ &νήρ, 4ροβ, δρ^, ό τη&η 
(θνγατηρ-, πρ, -ρ) 


(άνηρ., -€ρ, -ρ) 
ΘΙΝβυΐ,ΑΚ 


Ν. 


θνγάτηρ 


&νήρ 


0. 


Ονγατ^ροβ, τρά9 


&ν<ροβ, &νδρ09 


* Ό. 


Ονγατ^ρ4, τρί 


άνέρι, άν8ρ£ 


Α. 


θνγατ^ρα, θνγατρα 


άν^ρα, &ν8ρα 


V. 


θύγαηρ 


ανιρ 

ΒϋΑΙ. 


Ν. Α. V. 


Ονγατ4ρ€ 


άΐ4ρ€, &νδρ€ 


α. Ό. 


θνγατέροιιν 


&ι4ροιιν, &νδροινν 
ΡΙ,ϋΚΑΙ. 


Ν.ν. 


0νγατέρ€$, 0ύ7ατρ€β 


άν^ρ€8, &ν8ρ€9 


0. 


θυγατέρων, Ονγατρων 


άντρων, ανδρών 


Ρ. 


0νγατρά<η, τ^ρ€<Γ(Γΐ 


&νδράσΊ, &νδρ€(Γ(Γ1 


Α. 


0νγατ^ρα9) θύγατραβ 


&ν4ρα$, &νδραβ 698. 01)8θΓνθ ΙΙΐΒ,ί; α δ 18 άβνβίορβά ίη ί;1ΐθ ίθΓΐη8 ο£ άνηρ 1)θ- 
ΙτνΓθβη ν 3.η(1 ρ νΙιβηβνβΓ ίΐιβγ -ν^οαίά. 01:1161^7186 οοιπθ ίο^θίΚβΓ 
(612). 

699. Ιη Ιΐΐθ §βηίί;ίνθ από. άαϋνθ 8ίη^1αΓ ο£ άνηρ, μητηρ, β^ά. 
θνγάτηρ, Ιΐΐθ 8ΐΐ0Γί;βΓ £θΓΐη8 Ιιανβ ί;1ΐθ β,οοθπΙ:, αίΐΘΓ 1:Ηθ 3,ιια1ο§7 ο£ 

νάτηρ, πατρός, ττατρ/, νΐΐίοΐΐ ν&8 ΟΓΙ^ίπαΙΙ^ Ιηοηθ87ΐ1ίΐ1)ίθ (ττατρ), 

αηά £ο11ον78 ίΐΐθ Γβ^τιΙαΓ πιΐβδ £ογ ΙιΙιθ αοοβηΐπΐίΐΐίοιι ο£ ιηοιίο- 
87113,1)10 ηοτιη8 (642). 

700. Τΐΐθ ρά ίη Ιΐΐθ άίΐΐίνθ ρΙιίΓΟ,Ι, αηά 1:1ιβ8β £θΓΐη8 ίη §βηθΓα1 
21ΓΘ βχρίαίηβά. ίη 597-598. 701. 

βασΊλιΰ9, ήο$, 6 
(βασ-ιλην-, -€ν-, -ηρ-) 

Ν. βασΊλιΰβ 

(χ. βασ-ιλήοφ [-^09] 

Τ>, βασ-ιλήι [-ίι] 

Α. βαο-ιλήα [-^α] 

Υ. βαο^λιΟ 8ΤΕΜ8 ΙΝ ηυ (€ν), ου, ΑΝΟ ωρ 

βο{)$, βο05, 6, ή νηΰ«, νη05 (ν€05), ή ήρω«, ωο«, 6 

(βον-,βωρ-,βορ-) (νδν-, νδρ- 621) (ήρωρ-) 

οχ, 00^ βΐιίρ, 1)£ΐΓ^ ΙΐΘΓΟ, ιηί^1ι*7 

Ι^&ΙτίΟΓ βΙΝβυΐ,ΑΚ βο{)$ 

βοό$ 

βοΐ 

βοδν [βών] 

βοΦ νη{)« 

νηό« [ν€0«] 

νη( 

νήα [ν^α] 

νηΟ ήρω« 

ήρωο« 

ήρων 

ήρωα 

ίρβ^ 241 702-706] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ Ν. Α. V. 

α. Ό. 

Ν. ν. 

α. Α. βαοΊλήι 
βαοΊλήοϋν 

βαοΊλήων 

Ι Ρα<Γΐλή€(Γ(ΓΙ 

ι, ΡασΊλ€Φ(Γν 
βαοΊλήοι ΟϋΑΙ. 

βόοιιν 

ΡΙ,ϋΚΑΙ. 
Ρ0€8 

βο«ν 
/βόισ-σ-ι νήοϋν 

νή€« 

νηών [ν€ών] 4)ρώοϋν 
ηρώων \ί)ρω(Γΐ \ βουσ( \ νηυ(Γ( 

βόας (βον$) νήα9 (ι4αβ) ^9•^ 

702. Τΐιβ βΙιοΓίίΘηίη^ οί α υολι^θΙ 1)β£θΓ6 3, ίοΠοτ^ίη^ νοΛί^βΙ 

8Τ1θ1ΐ £θΓΐη8 3,8 βασίλ€ν^ (*βασιληυς ), νηός {ν€Ος) 18 ΘΧρΙ^ίΐΙβά ία 572^ 
703. 01)86Γνθ ί1ΐ3,ί; ϋΐθ υ θ£ ίΐΐθ 8ί,βΙΙ1 θ£ ίΐΐθδθ ^701X18 1)6€3,ΙΙ16 /Τ^ 

ίη ιηαιΐ7 03,8β8 3ΐιά ναβ ί,ΙίΘη 1ο8ΐ: (602). 704. 

1ΓΟλΐ8, ιο$, ή 

(ΐΓΟλί-, -€1-) 

Ν. 

α. 

Α. 

ν. 

Ν. Α. V. 

α. Ό, 8ΤΕΜ8 ΙΝ ι (€1, €χ), ΑΝΡ V (ΐυ, €ρ) ΐΓήχν«, ιο$, 6 δοτυ, €θ$, τό 
(ιτηχν-, -€ρ-) (ά<Γτν-, €ρ-) 
ίοΓβδ,Γΐη οϋ7, Ιο'ντη νέκνδ, νο«, ό €άκ|»ν, νοβ, τ4 ιτόλις 

ΐΓΟλιο«, -ηο$ ΐΓήχ€θ$ 

ιπξλιι, -ϊ, -ηι, -€1 ΐΓήχ€Ϊ βΙΝΟυΐ,ΑΚ 
ΐΓήχυ« ΟΛΓΤυ ιτόλιν 
ιτόλι 

1ΓΟλΐ€ 
1Γθλ(θΙΐν ΐΓήχυν 
ΐΓήχυ &.(ΓΤ€0$ 
€ΜΓΤ€1 

&(Γτυ 
&(Γτυ Ν. ν. 1ΓΟλΐ€$, -η€$ 

(χ. ΐΓολίων 
^ 1 1Γολ^^(^σι 

ΐΓΟλι«||ί, -ηα«, 

-ϊ», (-€18 ?) Α. ϋϋΑΙ. 
1Γήχ€€ &σ*Τ€€ 

ιτηχέοιιν άστέοιιν 

ρι,υκΑΐ. 

ΐΓήχ€€$ ασ-τ€α 

ιτηχ^ων ά<Γτ^ων 

Ι ιτηχ^ισσι ^ άστ4€<Γΐ 

\ ΐΓήχ€σ"ΐ \ &σ"Τ€σι 

ΐΓήχ€α8 &σ*τ€α (ν€ΐά?-) 

ΟΟΓρβΘ 

ν^ιαϊ$ 

ν^κυο« 

νέκνΐ 

ν^κνν 

ν^κΐΙ 

νέκν€ 

Μίτύοϋν 

ν4κΐΜ$ 

ν€κύων 
Γ ν€κν€<Γσι 
\ ν€κίϊσ•((Γ)ι 

νέκυοφ [-ν«] (Εακρν-) 

δ4κρν 

δάκρνο« 

Βάκρνΐ 

δάκ|»ν 

δάκ|»ν 

δακρύοΗν 

δάκρνα 

Εακρύων 

8€Μρύ€σσι 

δάκρνσ% 

δάκρνα 706. ΕθΓΐη8 αβ ττόλις, ιτηχνς, άστυ 3ΐιο\7 άίίϊβΓβηί; ^^κκΐθβ ο£ 
3.1)13111: (593-595) : ι, €ΐ, αηά υ, €υ (€/:). 

706. 01)8θΓνθ ίΐιβ 1θ88 ο£ ί;1ΐΘ υ αηοΐ ι ία βιιοΐι \70Γ(ΐ3 αβ ττήχυς, €ος 
άστυ, €05, 8Λά π<)λΐ9. ΤΙ1Θ7 βΓ8ΐ; 1)60θΐηθ ^, ογ ί ο£ οοαΓ8θ (602, 600). 

242 Ν0ϋΝ8, ΤΗΙΚΌ ΌΕΟΙ,ΕΝδΙΟΝ [707-710 707, ΝουΝ8 τνιτΗ 8τεμ8 ιν -« (-€«, -αβ- -ο«) ανο ιν τ (ρ€ΐΓ€(Γ-) (γ€ρασ•-) (άρσον-) 

νοΓά, βρββοΐι ρήζβ (ο£ Κοιιογ) Εοβ, ά&τπι 8ώμα ήπ^) ηματοβ, τό 
(8ωματ-) (ήμαρ-, ήματ-) 
Ιλοιίδβ, Ιιοιηβ ά&7 8ΙΝαϋΙ.ΑΚ 


Ν. 


Ιπο« 


^ραβ 
8ωμα 


ημαρ 


α. 


Ιικοδ 


7^ραο$ 


ΐ)όο« 


Βώματοδ 


'Ιματοβ 


Ό. 


Ιικΐ 


γέραϊ 


η6^ 


δώματι 


4(ματι 


Α. 


ΙπΌ9 


Ύ^ραβ 


ήόα 


8ωμα 


ήμαρ 


ν. 


€1Γ0$ 


Ύ^ραβ 


ΠϋΑΙ. 


δ«μα 


ήμαρ 


. Α. V. 


Ιπ'€ΐ 


74ρ<Μ 
8ώματ€ 


ήματ€ 


α.ϋ. 


Μοϋν 


7€ράοιιν 


ρι,υκΑΐ. 


8ωμάτοϋν 


ήμάτονιν 


Ν. ν. 


ΙΐΓ€α 


74ρα(α) 
δώματα 


{(ματα 


α. 


Μων 


7(ρ^ων 
δωμάτων 


ήμάτων 


τ> 


\ Ιιγ€(<γ)<γι 


1 '^^ρα(9')σ^^. 
ί'δωμάτΐ(Γ(Γΐ 
Ιδώμασν 


ί ήμάτΐ(Γ(Γΐ 
1 2}μασι 


υ» 
Α. 


ΙΐΓ€α 


74ρα(α) 
δώματα 


4(ματα 708. 01)8βΓνβ ίΛϊΆί δίβπΐδ βη(ϋη^ ίη σ Ιοββ ίΐιίβ σ '\ν1ιβη ίΐ; οοιηβΒ 
Ιϊβίτ^θθη ίνο νονβίδ (603). ΤΚιΐ8 ίΐιβββ νοιάβ \νβΓθ ίοΓίηβΓίγ 
άβοΐίηβά : 

8ΙΝαϋΙ.ΑΚ 

Ύ^ραβ ήρ^ = αριτω^ (621) = αυσωβ (602) 

7€ρασ'θ$ ήρονο* = άρ(ΓθθΌ$ = άικτονοβ 

γιραστ ήροοΊ = αροΌΟΊ =: αικτονι Ν. ΙΐΓΟ« 

Ο. 4ιη(Γθ$ 
Ό. Ιιηστ 3,ηά 1:1ια8 ίΙίΓοα^Ιιοαί ίΐΐθ '\ν1ιοΐΘ άβοίβηβίοη, 3,11 ηαιηΙ)βΓ8. Τΐιβ Ιοββ 
οί ΪΏίβτγοο3Ϊ[{ο σ (603-604), 3,ιιά ο£ ρ αίβο £γοιιι ηώς (602), β^νθ 
ί;1ιβ £θΓΐιΐ8 ίοαηά 3,1)ονβ, 707. 

709. 0ΐ8€τν€ ϋιαΐ αΙΙ ηοηηβ βηάίηρ ίη -ος ίη ίϊιβ ηοτηίηαίίνβ βίηρητ 
Ιατ ανβ τηαβσαΐίηβ στ /βτηίηίηε (αΐηνοβί αΐνυαι/β τηαββηΐιηβ) ί/ ο/ ΐΗβ 
8β€οηά άβοίβηδίοη, αηά ίΚαί ίΗβι/ ανβ ηβηίβν ί/ ο/ ίΚβ ΐΜτά άββΙβ7ΐ8ίοη, 

710. Νοιιηβ βηάίη^ ίη -μα, ίη ϋιβ ηοπιίηαϋνβ βίη§^ιι1α?, αηά αΙΙ 
οΙ^ιβΓβ ^ϋι ^[βηίίίνββ ίη -ατός αιβ ηβα1;βΓ. 

248 711-718] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

δτκΑΥ Οαθε Ροκμθ 

711. ΤΙΐθ οΐά θΐκϋη^ -θί τηΆγ 1)6 βχΐάβά Ιό 1;1ιθ βίθΐιι οί & ηοτιη 
ΟΓ α ρΓοηοιιη 1χ) ίηάίββ,ίβ ρΐαοβ νίΚβνβ, 

712. Τΐΐθ βηάίη§ -θ^ν 1113,7 Ι^β αάάθά Ιο ίΐΐθ βΐ^ιη ο£ α ηοιιη ογ α 
ρΓοηοοη Ιό ίηάίοίΐΙίΘ βοητοβ ογ ββραναΟοη^ ογ 1χ) 6χρΓθ88 νίΐΓίοιίΒ 
οΛβΓ Γβΐίΐϋοηδ ο£ 1:1ιθ ^θπίΐίνθ, 3,8 ονραν6θ€ν βτοηι Ηβανβη, σίθεν ο/ 

713. -δ€, 3, ροΒίροβίίίνθ (15, 3) βηοΐίίίο (553 ; 554, 6), -^ΙίΚ Λβ 
ίοΓΟθ οί 3, ρΓβροβϋίοη (€15, €9, €π/), ιη3,7 1)θ βχΐάβά ίο ίΐιβ αοοτιββ,ϋνθ 
1χ) άβηοίβ ρΐαοβ ίο ν)Ηί€Η, ογ Ιίηιΐύ ο/ τηοΗοη, Ε8 άγορψ^ ίο ίΗβ 

(188β7η11ΐ/. 

714. Τΐΐθ θη(ϋη§ -ι ιη3,7 1)β 3,ά(1βά ίο ίΚθ βΐίβπι ο£ 3, ηουη 1χ) άβ- 
ηοΐ» ρΐαββ ιυΤιβνβ, ογ ίη ΐϋΛίοΛ (ίΐΐθ Ιοοβ,ίίνθ, 657), 3,8 οΓκοι αί λο^ιιβ. 

716. ΤΙΐΘ βηάίη^ -φ^(ν), 3,(1(1β(1 ίο ίΚθ Βίθιη ο£ 3, ηουη ογ ρΓΟ- 
ηοηη, 18 αββά ίο βχρΓβββ ν3,Γίοιΐ8 Γθΐ3,ίίοη8, 1)θί1ι 8ίη^3,Γ β,ηά 
ρΙιίΓαΙ, ο£ 1)οί1ι ^βηίίίνβ 3ηά. (ΐ3,ίίνθ (θ8ρβοί3,1ΐ7 'ν^ΐιβη ιΐ8θ(1 ίη ίΐιβ 
ίη8ίΓΐιιηβηί3,1 8βη8Θ). 

716. Ιγγ6^ιι1αγ Νοηηβ. — ΤΚβΓΘ 3,γθ ν3,Γίοα8 ί7ρβ8 ο£ ίΓΓβ^3,Γίί7 
ίη ίΐιβ £θΓΐη3,ίίοη αηά άθοίθπδίοη ο£ ηοιιηβ; ίΐΐθ ^βηάθΓ ίη ίΗθ 
ρΙιΐΓΒ,Ι ιη3,7 1>β (ϋδβΓβηί £Γθΐη ίΐιαί ίη ίΐιβ 8ίη^ΐ3,Γ ; νοΓάβ ιη3,7 1)β 
άβοΐίηθά ίΓοιη ίλνο ββραΓΒ,ίθ βίβπΐδ (ΙιβίβΓΟοΙίίβδ), 1)αί 1ΐ3,νθ ίΐΐθ 
83,ιη6 ηοχηίηαίίνβ βίη^ΐαι ; ί1ιβ7 πΐ3,7 Ιιηύθ 03,868 £θΓΐη6ά ίΓοιη 
3ηοί1ιβΓ δίβιη ί1ΐ3,η ίΐιβ ηοπιίη3,ίίνβ 8ίη^ΐ3,Γ (ιη6ί3,ρΐ38ίίο £ογπι8) ; 
ΟΓ ί1ιβ7 ηΐ3,7 1)6 τΐ8β(1 ίη οηΐ7 οηβ 03,8β, ογ ρ3,Γί ο£ ί1ΐ6 03,868 (άβ- 
£6θίίνβ8). ΐΓΓβ^ΐ3,Γ ηοιιηβ 03X1 Ι3β8ί 1)Θ ΙβαΓηβά ίΓοιη ί1ΐ6 Ιβχίοοη, 
3,8 οηβ ιηββίδ ίΐιβιη ίη Γββ,άίη^ 3η(1 1ΐ3.8 οοο3,8ίοη ίο η86 ί1ΐ6ΐη. 
Μθ8ί ο£ ίΐιβιη 3,Γβ νβΓ7 γ3γθ. 

717. Αά-ίβοίίνθβ 1ΐ3,ν6 ίΙΐΓββ άβοίβηδίοηδ, 3,8 ηοηηδ, 3,η(1 ίοΐΐον 
ίΐΐθ 83ΐη6 §βηβΓ3ΐ Γα1θ8. 

718. Τνίίΐι Γβ8ρβοί ίο ίοΓίη ί1ιβ7 ηΐ37 1>β (Ιίνίάβά ίηίο ίοπΓ 
ο1α88θ8: 

1) Α(1ί6θίίν68 ο£ ίΐΐθ ήΓ8ί 3η(1 8βοοη(1 (νονβΐ) (1βο1βη8ίοη8. 

2) Αάίθοίίν68 ο£ ί1ΐ6 86θοηά. άβοίβηβίοη (ιηο8ίΐ7 οοιηροηηάδ). 

244 Α^^Ε^ΤIVΕ8, ηΚβΤ ΑΝΌ 8ΕΟΟΝΌ ΡΕΟΙ.ΕΝ8ΙΟΝ8 [719^721 

3) Αάίθοίίνββ ο£ ίΐΐθ βΓ8ΐ; 3ΐιά ΙιΜιά άθοΙβηβίοηΒ. 

4) Αάίθβϋνββ οί ίΐιβ ϋήτά (βοηβοηαη^) (Ιθοίβηβίοη. 

719. 'ΤΙΐθ ίοΓίη ο£ ίΚθ αάίθοϋνβ νΐιίοΐι αρρβαΓβ ίη Ι^ιβ νοο8.1)ΐι- 
ΪΆτγ 18 ίΐΐθ ηοΏΐίηαΙίγθ 8ίη§^3τΓ οί βΧΪ §θηάθΓ8 (βχοθρΐ; ίη Ι^ιβ β£ΐ8θ 
ο£ α νβΓ7 ίβν ο£ οηΐ^ οηβ §βηάθΓ, ίη νΐιίοΐι 03,86 ίΐΐθ ηοπιίηαίίνθ 
8ΐιά ξ^θηίίίγθ 8ίη§^3,Γ β,ιβ ^νβη). 

720. Αάίθ6ίίν68 οί ϋιβ £Γ8ί αηά 866οηά άβοίβηβίοηβ Ιιανβ ίΙΐΓββ 
βηάίη§8 (ο5, η, ον) ίη ίΐΐθ ηοπιίηαίίνβ δίη^υΐαι, £ογ ίΐιβ ϋιτθθ 
£;θηά6Γ8, ιηα80ΐι1ίηθ, ίβπιίηίηβ, αηά. ηβιιΙβΓ, Γθ8ρθθ1;ίνβΐ7. 

Α^^Ε^ΤΓVΕ8 ΟΒ• ΤΗΕ ΡιΚΘΤ ΑΝΒ 8εΟΟΝΟ ΡΕΟΙ,ΕΙΪβΙΟΝβ 721. 
καλό«, 


ή, όν 1>6&ηϋίιι1, ηοΙ>1β 
(κβλο-, 


κβλ&-, κβλο-) 
8ΐΝαυι.Ακ 
ΜΑ80. 
ΡΚΜ. 
Νκυτ. 


Ν. 


κΟλ^ 
Κβλή 
καλόν 


0. 


κηλοΟ, οίο [όο] 


κβλήβ 
κηλοΟ, οίο [όο] 


Ό. 


κΚλφ 
κβλ^ 
κΟλφ 


Α. 


καλόν 
κΑλήν 
καλόν 


V. 


ΚβΜ 
κΑλή 
ΒϋΑΙ. 
καλόν 


. Α. V. 


κΐύύ& 
κΑλί 
καλώ 


α. Ό. 


κΑλοΐιν 
κβλ^ιν 
ρι,υκΑΐ, 
καλοΐιν 


Ν.ν. 


κηλο€ 
κΑλα£ 
καλά 


0. 


κβλΑν 
κβΧΑων [ίων, 


Αν] 


καλΑν 


Ό. 


κΑλοΙσα, ο€< 
κβληο-ν, ί« 
καλοΐο-ι, οΐι 


Α. 


κΒλο^< 
κνχέ% 
καλά ψίλοφ, η, ον άβ&Γ, Ιονβΐγ, 1)β1θΥ6<1 

(ψιλό-, ψιλΟτ, φίλο-) ΜΑ8€. 

Ν. φ(λο< 

ο. φ(λον, αο [οο] 

Β. φ(λφ 

Α φίλον 

Υ. φα« βΙΝΟυΐ,ΑΚ 
ΡΚΜ. 
φ(λη 
φίλη» 

φ(λΐ|ν 
φ{λη 

246 ΝΒυτ. 

φΟον 
φίλον, 

♦α» 

φίλαν [βο] 722-727] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 

Ώνχι, 


Ν.Α.ν. φίλω 


ψ£λ& 


Ο. Β. ψ(λοιιν 


ψ(λχ|ΐν φίλω 
φ(λθϋν φ(λα 
φίλων 

φ(λα ρι,υκΑΐ. 
Ν. Υ. φ(λον φ(λαι 

(χ. φίλων φιλϋων [^ν, ών] 

Ό. φίλοισα, 018 φίλη<Γΐ, η$ 

Α. φίλους φίλ&$ 

ΝοτΕ. — διιρβΓί&Ιίνββ (8,8 αριοΎος, η^ ον), ρίΐΓΐίοίρΙββ ίη 05, η, ον Ληά 
&11 'ν^ΟΓάβ ίϊΐΛΪ ΙΐΒ,νβ 1;1ιβ8β ϋιτββ βηάίη^β ίη Ιΐιβ ηοιηίιιαϋνβ βίη^αΙ&Γ Λτβ 
8ίιηίΐ8,Γΐ7 άβοΐίηβά. 

722. ΤΙΐΘ ίβιηίιιίιΐΘ οί αάίβοϋνβδ ο£ ίΙΐΘ βρβί αηά ββοοηά άθοίβη- 
βίοηβ Γβ^ΐ3,Γΐ}Γ βηάδ ίη -ι;, αηά ίβ άβοΐίηβά 3,8 Εΐ3ονβ ; α ίβν βηά ίη 

ΙΙΐΘ -α, 3,8 διος, α, ον, αηά 3,ΓΘ άβοΐίηβά 3,8 θάλασσα (663). 

723. Αάίβοϋνβδ ο£ 1:1ΐ6 8Θθοη(1 άβοίβηδίοη Ιιανθ οηΐ^ ίνο βηά- 
ίη§8 (ος, ον), ο£ νΐιίοΐι ίΚθ ίΐΓ8ΐ; 18 ΐ3θί;1ι ιη3,80ΐι1ίηθ αηά ίθΐηίηίηβ, 
ίΐΐθ 8Θθοηά ηβαΙιβΓ. Μοδί ο£ ίΐιβδβ 3,(1ί6θϋν68 αίθ οοιηροιιιιάδ. 

724. ΤΙΐΘ ιηαδοτιΙίηΘ £θΓΐη ο£ 1113117 3,(1ίΘθίίνθ8 ίδ ο£ΐ;θη ιιββά. £ογ 
1)ο1:1ι ιη3,80ΐι1ίηθ 3,ιιά £βιηίιιίηΘ, βνβη ίη ί1ΐ6 ΟΕδβ ο£ ί1ΐ08θ τνΐιίοΐι 
1ΐ3,νβ δβρ3,Γ3,1:Θ £θΓπΐδ £θΓ ίΐΐθ £Θΐηίηίηθ. 

725. Αάίβο1;ίνΘδ ο£ ίΐιβ βίδί αηά ίΐιίιά άβοίβηδίοηδ 1ΐ3,νβ 3. βθρα- 
Γβ,ΐΘ £θΓπι £οΓ ίΐΐθ £θΐηίηίηβ, ^ν^ΐιίοΐι ίδ άβοϋηθά Ιί^θ ε ηοτιη ίη -α 
(θάλασσα, 663) ο£ ίΐιβ βίδΐ; άβοίβηδίοη. 

726. Τΐιβ ιη3δοπ1ίηΘ αηά ηβαίβΓ ο£ 3,(1ίβο1;ίνθδ νϋΚ δϋβπΐδ ίη 

-υ-, -€ρ- 3,Γβ άβοΐίηβά Ιίΐίβ πηχυς 3,ηά. άστυ ΓΘδρβΟίίνβΙγ (704). 727. 
1ΓΤ€ρΟ€1$ 
(ΐΓΤ€ρθρ( 


, €σ-σα, €ν \νίη§;βά 
Εντ-, ρ€Τ4α-, ρ€ντ-) 

8ΙΝ0υΐ.ΑΚ 
Ν. 


1ΓΤ€ρ^€1« 
1ΓΤ€ρ^Ι(Γ(Γα 


ΙΓΠρόΐν 


Ο. 


1ΓΤ€ρΟΐνΤ0$ 
ΐΓΤ€ρο^σσ-η$ 


1ΓΤ€ρ^ΐνΤ09 


Ό. 


1ΓΤ€ρ^€νΤΙ 
7ΓΤ€ρο^σση 


1ΓΤ€ρ^€νΤΙ 


Α. 


ΐΓΤ€ρ^€ντα 
1ΓΤ€ρΟ€(ΓΟ'αν 


Ίτημό^ψ 


V. 


1ΓΤ€ρ^€ν 
1ΓΤ€ρ^€(Γσ-α 

πυΑί. 


<ΙΓΓ€ρ^ΐν 


Ν. Α. V. 


1ΓΓ•ρΟ€νΤ€ 
1ΓΤ€ρθ4(Γσ& 


Ύτημ6^ντ€ 


Ο.Ό. 


ΙΓΠροένΤΟϋν 

• 
ΐΓΓ€ρο^σ-ηιν 

246 


νηρο^ντοαν ΑϋσΕΟΤΙΥΕδ, ΤΗΙΚϋ ϋΕΟΙ,ΕΝδΙΟΝ [728-731 ΡΙ^ϋΚΑΙ, 


Ν.ν. 


1ΓΓ€ρ^€νΤ€9 


ιτηρ^ισ-σ-αι 
ιιτ•ρΟ€ντα 


α. 


ΐΓΓ•ρο4ντων 


ΊΓπρΜΟ'σΆαιν [έ«ν, Δν] 


ιτηρο^ντων 


ρ. 


ΓΐΓΤ€ρο4ντ€ο•((Γ)ν | ΐΓΤ€ρο4σ•στΒ(Γΐ 
Γ 1ΓΤ€ρθ4νΤ«Γ((Γ)ΐ 

\ ιγγ•ρ^€((γ)(γι 


\ 1ΓΤ€ρΟ€0•((Γ)ΐ 


\ 1ΓΤ€ρθ4(Γ<Γ0$ 
Α. 


1ΓΤ€ρΟ€ντα9 


1ΓΤ€ρθ4σ'(Γ&« 

€ΰρν«, €ΐα, ύ 1)Γ0£ΐά, ' 
(€ύρυ-, €ρ-; €ρια-; υ- 

8ΐΝαυι.ΑΚ 
«ΐΓΓίρ^ιντα 


Ν. 


ιύρν$ 


ιΰρ€ΐα 
ιύρύ 


Ο. 


€ύρ^« 


€ύρ€(η$ 
ιύρ4ο« 


Ό. 


ιύρ^ι 


€ύρ€£ΤΙ 
ιύρ4ι 


Α. 


ιύρνν [4α] 


€ύρ€ΐαν 
€ύρύ 


V. 


€ύρύ(5) 


€ύρ€ΐα 

ϋϋΑΙ. 
€ύρύ 


Ν. Α. V. 


€ύρ4€ 


€ύρ€(& 
ιύρ4ι 


α. Ό. 


€ύρ4οιιν 


€ύρ€(<(|ΐν 

ρι,υκΑΐ. 
ιύρ^Οϋν 


Ν.ν. 


€ύρ4€$ 


€ύρ€ΐαι 
ιΰρ4α 


α. 


€ύρ4ων 


ιύρϋ^ν [4ων, 


, Δν] 


ιΰρ4»ν 


ρ. 


€ύρ4(€)σ(σ)ι 


ΐύρ€(χ|0'ν 
.«ρ<(.)β•(<Γ)ΐ 


Α. 


€ύρ4α9 


ιΰρ€(&« 
•«ρ4α 728. Οΐ38βΓνθ ίΚαΙ; πτ^ρορντυα. §ίνβ8 •π'τ€μο€σσα (ί>00), \ντ1ιί1ϋ €ΐρ€ρο% 
§ίνθ8 ευρίος, βίΟ. 602. 

729. ΑάίΘθ1;ίνβ8 ο£ ίΐΐθ ίΙιΐΓά ίΐβοίβηβίοπ Ιΐίΐνβ οιιΐγ 1;\ντο «ικΙίπίΐ^Η, 
οηθ ίοΓ 1;1ΐ6 ιηαββιιΐίιιβ Επά ίβιηίηίηϋ, ϋκ) οί;}ιβΓ ί()Γ ύια η(5α(;<3Γ• 
Μ^08ΐ; ο£ Λβιη Ιιανβ 8ί;βιη8 ίη -αν (ηοιηίηίΐϋνβΗ ίη -ων, -ον), απίΐ ίη 
-€5 (ηοιηίηαϋνθ ίη -ης, -€ς). 

730. Α νβΓ7 £βν άβίβοίίνββ 1ιαν« βΐ^οιππ ίη -«αττ (ικιιηίηαϋνβ ίη 

-ωψ, -ωτΓίς). 

731. &μ€(ν»ν, ον \}(Μητ^ ΙΐΓ^νϋΓ Α«Μή«« 4§ ΗϊίΗααηύγ 

ΗίΗανίΛΗ 
ΜΑβΟ. ΑΜΌ ¥ΚΜ. \ΚΌΤ. ΜΑ$Η'., ΛΙΤΙι ΨΗΗ, ΚΚΙ/Τ, 

Ν. ^ΐκίν^η^ ίψϋΨύΨ άΜΗ^\9 Α<Μ|4• 

ο. &|Μ(νοτο9 ίψίίψφψφ§ Α<^μ4η 4 <ι > ι 4ο < 

247 732] ΗΟΜΕΒΙΟ σΚΕΕΚ Ό. 


&|Μ(νοη 


&|Μ£νονι 


&ϋκΙι 


&Μκ4 


Α. 


&μ€(ιτονα 


&μϋνον 


&ϋΚ^ 


&ϋκΙι 


V. 


&μϋνον 


ϋϋΑΐ. 


&ϋΚ^ 


&ϋκέ( 


Ν. Α. V. 


&μ€(νον€ 


&μ€£νον€ 


&ϋκΐ£ 


&ϋκΙι 


Ο.Ό. 


&μ€ΐνόνοϋν 


άμϋνόνοιιν 


&ϋκέθϋν 


ΑϋκΙοϋν ρι,υκΑΐ. 
Ν. Υ. άμ4(νον€9 [ον$] &|Μ(νονα 
Ο. &μ4ννόν«ν άμϋνόνων 

&μ€(νονα$ [ον$] άμ€£νονα Ό. 
Α. 

732. &ϋκ^(ι)(Γ(ο')ι &ϋκΙ(ι)σ'(σ)ι 8ΤΕΜΘ ΙΝ ντ ΑΝΟ ΙΝ V 

ιταβ, ιτέκτα, ιταν &11, βνβΓ7 
(ιταντ-, ναντ}^α-, ιταντ-) 

ν^ 


8ΙΝβϋΙ.ΑΚ^ 
Ίτασ-α \ 


Ν. 


ΐΓα$ 


α. 


ΐΓαντ09 


ιτίσηβ 


Β. 


ιταντί 


ιτίση 


Α. 


ΊΓΛνΤΛ 


1Γ€ΜΓαν 


ν. 


ΙΓΟβ 


ιι«ο-α 

ΌυΑΙ, 

(Νοηβ) 
ρι,υκΑΐ. 


.ν. 


Ίτάντιβ 


ιγομγοι 


α. 


ιτάντων 


ΐΓ&σ-ίων [^«ν, ών] 


Ό. 


Γ 1ΓάνΤ«Γ((Γ)ΐ ι 1Γ^Ι<Γ0<ΓΙ 


\ 1Γ04ΓΙ 


\ Ίτΐίσηδ 


Α. 
Ι&^λΚδ, μΛαινα, μ^λαν 1)18,0^, ά&Γΐε 
(μιλαν-) μιλανι^α-, μ€λαν-) 

ΘΙΝΟυΐ,ΑΚ 


Ν. 


Ι&^λΚβ 


μέλαινα 


ο. 


μΑανοφ 


μ4λα£νη$ 


Ό. 


μΑανι 


μ€λα(νη 


Α. 


μέλανα 


μΑαιναν 


V. 


μ^λαν 


μέλαινα 

248 &ϋΙ^ τταν 

τταντό* 

ιταντί 

Ίταν 

ναν ΊτΑντα 

Ίτάντων 

ΐΓάντ€σ•(σ•)ι 

ΙΓΑνΤΟΙ 


μΛαν 

μ^λανοφ 

μΑανι 

μΑαν 

μ4λαν ΓΒΚΕαϋΕΑΚ ΑΜΕΟΤΙΥΕβ [733 ϋυΑί. 
Ν. Α. V. 


|ΐ4λανι 


|Μλα(να 


μελανί 


α. ρ. 


Ιϋλάνοιιν 


ΡΙ^ϋΚΑΙ. 


μ«λάνθϋν 


Ν. ν. 


μΑανο 


μΑ(ΗΚΜ 


μέλανα 


0. 


μ4λάνων 


μιλαίνΐΐων [^ων, Αν] 


μ«λάν»ν 


η 


Γ μ4λάν€θ'(ο')ι 
\ μΑασ-ι 


\ μ€λα£νχ|β 


ί μ€λάν€θ'(σ)ι 


Χβ% 


Α. 


μΛανα9 


|Μλα(ν&9 


μέλανα 733. ΙιΤ6£[Ιι1αΤ Α(1360^Υ68 

μέγας, μ€γάλη, μέγα §;τ6&^, Ι&Γ^β 
(μιγά-, |ίη^αλο-, μιγαλ&τ, μιγαλο-) ί 


θΐΝαυι^ΑΚ 
Ν. 


μέγαβ 
μιγάλη 


μέγα 


0. 


μιγάλον, 0Μ> 
μίγάληβ 


μιγάλον, ΟΙΟ 


Β. 


μιγάλφ 
μιγάλη 


μιγάλφ 


Α. 


μέγαν 
μιγάλην 


μέγα 


V. 


μέγα(«) 
μ€γάλη 
ϋϋΑΙ. 


μέγα 


Ν. Α. V. 


μ€γάλω 
μεγάλα 


μιγάλ» 


α.ϋ. 


μιγάλονιν 
μιγάλχιιν 
ΡΙ,υΚΑΙ, 


μιγάλοϋν 


Ν.ν. 


μεγάλοι 
μιγάλαι 


μεγάλα 


α. 


μεγάλων 
μιγαλ^ν [έων, Αν] 


μεγάλων 


Ό. 


μ€γάλθΜΓν, οιβ 
μ€γάλχ|ο•ι, ^9 


μιγάλοισι, 01$ 


Α. 


μ€γάλον9 
μ€γάλ&« 


μιγάλα 
1Γθλΰ9, ΙΓΟλλή, 


ΊΓολΰ ιητιβίλ, ια&ηγ 


(ΐΓΟλν-, ΙΓΟλίρ- 


- ; ΐΓθλρ&- ; ΐΓολν-, νολιρ-) 


ΘΙΝΟυΐ^ΑΚ 
Ν. 


ΐΓθλύ9 [ΐΓουλΰδ] 
ΊΓΟλλή 


νολΰ [νονλύ] 


0. 


ΙΓΟλέοβ 
1Γθλλή9 


νολέο< 


Β. 


νολέι 
ΊΓΟλλ^ 


ΐΓολέι 


Α. 


ΊΓΟλνν [ΐΓΟνλύν] 
ΐΓολλήν 


νολύ [ΐΓΟνλύ] 


V. 


»ολύ(0 
ΙΓολλή 
ϋϋΑΙ. 

(ηοηβ) 

249 


νολύ 734-740] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΒΕΕΚ ρι^υκΑΐ. 
ΐΓολλα£ 


ιτο\4λ 


ΊΓολλ^ν [4ων, Αν] 


νοΚίφν 


•ΠΌλλ^σΊ) 4« 


νολ^(ι)(Γ(σ)ν 


νολλί« 


ιτολέα Ν. Υ. ΊΓΟλ^Η 

Ο. ΊΓολΙων 

ρ. ΐΓθλ<(ι)σ-(ο•)ι 

Α. ΊΓολ^ [ΐΓθλΰ«] 

734. Ιη αάάίϋοη 1;ο Λθ ίΐΓβ^τιΐΒ,Γ ίοηη πολνς, ττολλη^ πολν, ΙίΙιβΓβ 
18 ίοιοίΙιβΓ ίοΓίη (τΓολλός, η, όν) ο£ ίΜβ αάίβοίίνβ νΐιίοΐι 18 Γβξ^ατ 
αηά άβοΐίηβά Ιίΐίθ κάλος, ι/, όν (721). 

Οβοίβηβίοη οί Ραιίίοίρίββ 

736. Α11 ιηίάάΐβ αηά ραδβίνβ ραΓίίοίρΙθβ, βχοβρί; ί1ιο8β ο£ Λθ 
βρβί; βοιά 8βοοη(1 3,01181; ρ3,88ίν6, 3,γ6 άβοΐίηθά Ιίΐίθ κάλος, ι/, όν (721). 

736. Α11 £ΐοί;ίνβ ρίΐΓίίοίρ1β8 (θχοβρί, ίΙΐΘ ρβΓίβοΙ;, 744) ίΐηά 1χ)ϋι 
ίΐΓ8ΐ; αηά 8βοοιΐ(1 αοΓίβΙ; ραββίνθ ραΓϋοίρΙββ ΙΐΒ,νβ 8ΐ;6ΐη8 ίη -ντ. 
Τΐΐθ ιη£ΐ80ΐι1ίιΐ6 3ΐιά ηβιιίβΓ β,γθ ο£ ίΐιβ Λιτά άβοίβηδίοη, 1;1ΐθ ίβιηί- 
ηίηθ ο£ ίΐΐθ ίΐΓ8ΐ;. 

737. Τΐιβ νοοαίίνβ οί ρ3,Γί;ίοίρ1θ8 1ΐ3,8 ίΐιβ 8Εΐηθ ίοηη αβ ϋιβ 
ηοιηίιιαΙίνΘ. 

738. ΡΒ,ΓίίοίρΙβδ '\;ν^ίΙ;1ι βίβπΐδ ίη οντ πδΠΒ,ΙΙ^ Ιιανθ Λθ ηοπιίηαϋνβ 
8ίη^ιιΐ3,Γ πιαδοπίίηβ ίη -ων, 3,8 γ€ρων 693. 

739. Βαί; ίΐιβ ρΓβββηί αηοΐ δβοοηά. 3,0Γί8ΐ; οί -μι νβΓΐ)8 (δώον$, δοΛ), 
3ΐιά 3.11 8ΐ;βπΐ3 βηάίη^ ίη ανΓ, €ντ, υντ, 3,(1(1 ς, 1θ86 ντ (613), οχιά 
Ιθη^ίΐιβη Ιΐιβ ρΓβθΘ(1ίη^ νοΛί^βΙ (§ίνίη§ ους, άς, €ΐς, ϋς 601). Τΐιβ 
ά3,1;ίν6 ρ1αΓ3,1 οί 1;1ιθ3© 8ΐ;βιη8 ίβ 8ίηιίΐ3,Γΐ7 ίοΓπιβά. 

740. Ρ3,Γίίοίρ1β8 -νν^ίΐιΐι 8ί;βιη8 ίη οντ, θη(1ίη§ ίη -ων, ούσα, ον ίη Λβ 
ηοιηίιΐ3,ίίνβ βίη^αΙαΓ : λνων, 


ονσ-α, ον 1οο8ίη§;, ίΓββίη^ 
(λυοντ-, λυοντια-, λυοντ-) 


8ΐΝαυι.Ακ 
Ν.ν. 


λύων 
λνοΐΝτα 


λ^ν 


α. 


λύοντοβ 
λυοΰ<Γη« 


λύονταν 


ϋ. 


λ^ντι 
λυού<Γ(| 


λνοντι 


Α. 


λύοντα 
λνουσ-αν 

ΒϋΑΙ. 


λύον 


Ν. Α. V. 


λΰοντ€ 
λυού(Γ& 


λνοντ€ 


α. Ο. 


λνόντοϋν 
λυονσηιν 

250 


λυόντοαν ΌΕΟΙ,ΕΝδΙΟΝ ΟΡ ΡΑΚΤΙΟΙΡΙ,Εδ [741 ρι,υκΑΐ^ Ν. V. λύοντ(9 

Ο. λυόνταιν 

Ό. λυόντ€θ'((Γ)ι, λΰοίΝΓΐ 

Α. λύοντας λύοΐΝται 
λυονίταων [4«ν, «ν] 

λυού(Γ&§ λΰοντα 
λνόντον 

λνόντΐ(Γ((Γ)ι, λνουσι 
λνοντα 741. ΡαΓίίοίρΐ68 -ν^ίίΐι 8ΐ»ιη8 ίη οντ, αντ, εντ, νντ, βηάίη^ ίη ς 
ίη 1^16 ηοιηίιΐ3,1:ίγ6 βίη^β,Γ ιηβ,δβαΐίιιβ : 

Ρβεθεντ Ρακτιοιρι,ε : δι8ον$, οΰσ-α, όν ^νίη^ 

(Βιδοντ-, 8ι8οντ|^α-, 8ι8οντ-) ΘΙΝβυΐ^ΑΚ 


ΜΑ8€. 


Ρβμ. 


Νκϋτ. 


κν. 


δι8θΰ9 


διδοΰιτα 


διδόν 


α. 


Βιδόντοδ 


διδονσης 


δίδοντος 


ρ. 


διδόντι 


διδοΰσηο 


διδόντι 


Α. 


δίδοντα 


διδοΰναν 
ϋυΑί. 


διδόν 


3^. Α. V. 


διδόντ€ 


διδονσκ 


διδόντε 


α.ϋ. 


διδόντοιιν 


διδονσ-ηιν 

ρι^υκΑΐ, 


διδόντοιιν 


Ν. ν. 


διδόντο 


διδοΟ<Γαι 


δίδοντα 


0. 


διδόντων 


διδου<Γ^ν [4ων, Αν] 


διδόντων 


ο. 


Ι διδόντ€σ((Γ)ι 


Ι διδούσ-ησ-ι 


Γ διδόντ€σ(σ)ι 
ι διδοΰσ-ι 


\ διδοΰσι 


\ διδοΰ(Γχ|$ 


Α. 


δίδοντας 


διδονσ-ας 


δίδοντα ΑοκίθΤ Ρακτιοιρι,ε : λνσ&ς, δσ-α, αν 1ι&νίη§ Ιοοββά 

(λΰσ•αντ-, λϋοταντια-, λΐκταντ-) ΘΙΝΟϋΙ^ΑΚ 
ΜΑ8€. 


Ρεμ. 


Ν.ν. 


λΰσΚς 


ΧύσΈα-α 


α. 


λύσ-αντος 


λυσ'ύΛΓϊΐί 


ϋ. 


λΰσαντι 


\νσ•ύίΓ\\ 


Α. 


λΰσαντα 


λΰο'&σ'αν 


• 
ϋϋΑΙ. 


Ν. Α. V. 


λΰσ'αντ€ 


λΟσ-ύσ-^ 


Ο.ϋ. 


λνο'άντοιιν 


λϋσάσηιν 

251 ΝΒϋΤ. 

λΰο'αν 
λΰσαντος 
λΰο'αντι 
λΰ<Γαν 

• 

λΰσ-αντβ 
λΟσάντοΜν 742-743] ΗΟΜΈΒΙΟ αΚΕΕΚ Ν V. λ^σ-αντκ 
Ο. λθ<τάντ«ν 

Α. λ^σ-αντοφ ρι,υκΑΐ. 
λϋ<ΓΒ<Γ^ν [^«ν, Αν] 742. Αοκίθτ ΡΑθθίνΕ Ραβτιοιρι,κ 

λνΟι(β, ιΐο-α, έψ (Ιι&γίη^ 1)ββη) Ιοοβθά 
(λνθιντ-, λνΟιντια-, λνθ€ντ-) λ^αντα 
λΟσ'άντΜν 

{λθσ^ντ€σ(σ)ι βΙΝΟυΐ^ΑΚ 


Μα 80. 


Ρβμ. 


Νκυτ. 


Ν. V. 


λνθ€(β 


λνΟιΐσα 


λνΟΙν 


α. 


λν04ντο« 


λνθ€ΐσΊ]« 


λνΟ^ντο* 


Ό, 


λνΟέντι 


λν6€£ση 


λννίντι 


Α. 


λνΟεντα 


λνθ€ΐσαν 

ϋϋΑΙ. 


λυθ^ν 


Ν. Α. V. 


λνθ^ντι 


λνθ€((Γ& 


λυΜνη 


α. Β. 


λνθ^ντοιιν 


λνθ€(σ-ηιν 
ρι,υκΑΐ. 


λυθ^ντοιιν 


Ν.ν• 


λυθ^ντ€9 


λνθιΐσαι 


λνΟέντα 


0. 


λυθέντων 


λνθ€ΐ(Γ^ν [4«ν, Αν] 


λνΟ^ντων 


ϋ. 


( λυθ^ντ€σ(σ)ι 
\ λυθ€ΐσι 
Ι λν64ντ€σ(σ')ι 
\ λυθιΐο-ι 


Α. 


λνθ^νταβ 


λνθ€((Γ&β 


λνΟ^ντα 743. δΕΟΟΝϋ Αοκίθτ ΑοτίΥΕ Ρακτιοιρι,ε 

δΰ$, 8δσα, δνν Ιιανΐη^ βηΙ^βΓβά 
(δνντ-, δυντι^α-, δυντ-) ΘΙΝΟϋΙ^ΑΚ 
ΜΑ8€. 


Ρβμ. 


Ν.ν. 


δΰ« 


δΰσ-α 


0. 


δΰντο$ 


δΰ(Γηβ 


Ό. 


δύντι 


δύση 


Α. 


δ^ντα 


δδσ-αν 


• 
ΠϋΑΙ. 


Ν. Α. V. 


δΰνη 


δύ(Γ& 


α. Ό. 


δ^ντοϋν 


δύσηιν 

252 Νεπτ. 

δΰν 

δΰντθ9 

δύντι 

δύν 

δύντι 
δύντοιιν ΌΕ0Ι.ΕΝ8ΙΟΝ ΟΓ ΡΑΚΤΙΟΙΡΕΕδ [744 

ρι,υκΑΐ, 
Ν. V . δΰνΤ€« 


δϋσοί 


δύντα 


ο. δύντων 


δΟσ^ν [έ»ν, δν] 


δύνη•ν 


\δ«σ•ι 


( δ^σηνι 

[^ δν4Γχ|9 


' δνντισ(σ)ι 


Α. δύνται 


δΰσ-Κ• 


δύντα Ρθτίβοί Αοϋτβ ΡΑχϋοίρΙββ 

744. ΡθΓίθοΙ; ο,οϋνβ ρ2ΐΓΐ;ίοίρ1β8 Ιιανβ βΐιβιηβ ία (κ)ογ. ΤΙιοβθ 
νΐιίοΐι Ιιανθ κ ΛΓθ οίΐΐΐθά. ήΐδΐ; ρθΐίβοΐίδ, ίΐιοββ νίίΐιοιιΐ; κ βθοοηά 
ρβΓίθοΙ». 

λιλνκώ«, νια, 09 Ιλ&γπι^ Ιοοββά 

(λιλνκοτ-, λιλνκνσ^α-, λιλνκοτ-) 8ΐΝαυι.ΑΚ 


ΜΑ8€. 


Ρβμ. 


Νκυτ. 


Ν. V. 
Α. 


λιλνκώ« 
λιλνκότο« 

λ€λνΚΟΤν 

λ€λυκότα 


λιλνκνΐα 
λιλνκν(η$ 

λ€λνκν1αν 
ΒϋΑΙ, 


λιλνκ09 
λιλνκότο9 

λ€λνΚΟΤΙ 

λιλνκό« 


Ν. Α. V. 

α. Ό. 


λιλνκότι 
λΑυκότοιιν 


λ€λνκυ(& 
λιλνκν(χ|ΐν 

ρΐ,υκΑτ. 


λιλνκόη 
λιλνκότοϋν 


Ν. ν. 

α. Ό. 

Ό. 
Α. 


λιλυκόη9 

λΑυκόταιν 
Γ λ€λυκότ€(Γ(σ)ι 
\ λ€λυκό(Γΐ 

λ€λυκόταδ 


λΑνκνΐοϋ 
λιλνκνιίβιν [έ»ν, Αν] 


λίλνκόΤΜ 

λιλνκότων 
Γλιλνκότ(θ'(ο')ι 
\ λ€λυκόθΊ 

λιλνκότα ιΙδώ«, (€)1δνΐα, €(δ09 ^ηον?ίη^ 
(ρ€ΐδροτ-, ρ(ι)ιδρνο-ια-) ρ€ΐδροτ-) 8ΙΝβυΐ.ΑΚ 


ΜΑ80. 


Ρεμ. 


Νεπτ. 


Ν.ν. 


€(δώ« 


(€)1δνΐα 


ιΐδ^ 


0. 


€ΐδΟΤΟ« 


(€)1δν(η« 


ιΙδότο« 


Ό. 


€ΐδΟΤ1 


(€)1δυ£η 


ιΐδότι 


Α. 


ιΐδότα 


(ι)(δνςαν 

258 


<ΐδό« 745] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ ΡϋΑΙ. Ν. Α. V. €ΐδότ€ 

0. ιΙΒότοιιν 


(€)1δν(& 
(€)1δν(ηιν 
€180Τ€ 

ιΐδότοιιν 


φ 


ρι,υκΑΐ. 


Ν. V. €ΐδότ€8 

α. €ΐ8ότ»ν 
γ^ Γ €(δότ€σ'(σ')ι 

* \ί1δόσα 
Α. €ΐ8ότα$ 


(€)1δνΐαι 

(€)1δνι^ν [έ«»ν, 
Γ (€)1δν(χισι 
\(€)1δυ(χ|9 


Δν] 


€ΐδότα 

ιΐδότων 
( €(δότ•σ(σ)ι 
\€ΐδό<η , 

€ΐδότα ΝοτΕ 1. — λ£λυκώ9, υΐα, ος άοββ ηοί οοοπγ ίη ΗοιηβΓ, 8,ιΐ(1 ^ΙιβΓβ ατθ 
νβΓγ £β^ βΓβί ρβΓίβοίβ ίη Ηοπιβήο ΟΓββΙε. ΤΙιθ ίοπηβ ο£ ίΐιβ ήΓ8<; ρβΓ• 
ίβοί ραΠίοΐρΙβ, 3,8 ^νβη 2ΐΙ)ονΘ 3,γθ οοιηιηοη ίη Ιη,Ιθγ ΟΓββ^. 

ΝοτΕ 2. — ΡβΓίβοί ρθ,ΓϋοίρΙβδ 3,ΓΘ οίίβιι άβοΐίηβά τνίίΐι ω ίιΐ8ί63.ά ο£ ο 
ίΙίΓοα^ΙιοαΙ ; άπα αϊ ϋπιβδ βηά ίη -ων, -ούσα, -ον &ηά &Γβ ίη&βοίβά νίΐΐι 
ίΐιβ βαιηβ βηάίη^δ 3.8 ίΙΐΘ ρΓβββηί; ρ&ΓΐιίοίρΙβ. 

745. ΡαΓίίίοίρΙβδ ο£ οοηΙίΓαοΙ; νβΛβ, 936-944 (υβπαΐΐγ ΙθΛ ηηοοη- 
ΙίΓαοίβά) ΕΓβ άβοΐίηβά ίη ίΙιβίΓ οοιι1;γεο1;θ(1 £ογπι8 3,8 ίοΠονβ : 

τιμών, οΰ(Γα, ών (τϊμάων, άονιτα, άον) Ιχοηοιιη^ 
(τϊμοΛντ-, τϊμαοντ;^α-, τίμαοντ-) βΙΝΟυΐ^ΑΚ 


Μαβο. 


Ρεμ. 


Νειττ. 


Ν. V. 


τΐ|ΐων 


τΙμώ(Γα 


τιμών 


0. 


τϊμώντο9 


τΙμώ<Γη$ 


τΙμώντθ9 


Ό. 


τίμώντι 


τίμώση 


τίμώντι 


Α. 


τίμώντα 


τΐμώ(Γαν 


τιμών 


ϋϋΑΙ. 


■* 


Ν. Α. V. 


τΐμώνη 


τϊμώσ3 


τίμώντι 


α. Ό. 


τϊμώντοιιν 


τΙμώ(Γηιν 
ΡΙ,υΚΑΙ. 


τϊμώντοιιν 


Ν. V. 


τίμώντις 


τιμώνται 


τϊμώντα 


Ο. 


τΐμώντων 


τΐμωσίων [έ«»ν, ών] 


τΐμώντων 


Ώ. 


Γ τ1μώντ€σ(σ)ι 
\ τΐμώοΊ 


Γ τϊμώιτησι 
\ τϊμώση« 


' τ1μώντ€σ(σ)ι 
τίμώσι 


Λ. 


τΐμββντας 


τϊ|ΐώσά« 

254 


τϊμώντα 0ΟΜΡΑΚΙ8ΟΝ ΟΡ ΑΟΤΕΟΤΙΥΕβ [746-780 ΜΑ8€. 


Ν. 


V. 


ΊΓΟίών 
α. 


1Γ01€ννΤ0$ 
Ό. 


ΐΓΟίιΰντι 
Α. 


ΐΓθΐ€νντα Ν. Α. V. ποΐ€νντ€ 
Ο. Ό, ΐΓΟϋύντοιιν Ν. V. 

Ό. 
Α. ΊΓΟίών, €θ(Γ€ΐ, €νν (4ων, (ονσΌ^ έον) 
(ποΜοντ-, ποΜοντια-, ιτοιιοντ-) 

βΙΝΟυΐ^ΑΚ 

Ρεμ. 
ΊΓΟκίκτα 
ΊΓΟΜύσης 
ΐΓθΐ€ύο-η 
ΐΓθΐ€ί)σ'αν 

ΟϋΑΙ. 

ΐΓθΐ€ύσ& 
ιτοιιΰσηιν 

ρι,υκΑΐ. 

1Γ01€ν(Γαΐ 

ιτοΐ€νσΊίων [έων, »ν] 
ΐΓθΐ€ν<Γησι 

1Γ0ϋν(Γη$ 
1Γ01€ύ(Γα« 1Γ01€ννΤ€$ 

ΊΓΟϋΰντων 
ΐΓθΐ€νντ€σ(σ•)ι 

ΊΓΟΙίνΟΊ 

ΊΓΟϋννταβ ΝκϋΤ• 

ΙΓΟϋΟν 
ΙΓΟΙίΰνΤΟβ 

<ΐΓθΐ€ΰνη 

1Γ01€(ΐνΤ1 

«ιτοΜύντοιιν 

ΊΓΟϋΰντα 
ΊΓΟϋύντων 

1Γ01€ύνΤ€0'(σ)ΐ 

ΊΓΟϋίκη 
ΊΓΟϋΟντα 746. Τΐΐθ ραΓίίοίρΙβδ ο£ -οω οοιι1;γ8<ο1; νβΓΐ)8 (ε8 χολόω αηρβν) βηά 

ίη -ων, οΰσα, οί5ν (3*8 ;(ολών, χολονσά, χολουν) ίη ίΐΐβ Ι10ΐηίΐ13,1;ίνβ 8111- 

ξυΐίο,τ, Εηά 8<Γβ (^υίίβ γθ^πΙβ^γ ίη ΙίΙιβίΓ άβοίβηβίοη, 1;1ιβ ^^βηίίίνβ ΐ3βίιι^ 
χολονντοζ, χολονση^, χολονντος ; 1;1ΐθ άΕίίνβ 1)βίη§^ χολουντι, χρλονστίρ 
χρλονντι, β1;ο. 

ΟοιηρΑΓίβοη οί Αά^6^ϋν68 

747. Μθ8ί Εάίβοίίνβδ ίοΓπι ΙιΙιβίΓ οοιηραΓαίίνβδ Ι)^ Εάάίιι^; -τ€ρος, 
η, ον, αιιά 1;1ιβίΓ 8\ιρβΓΐ£ΐ1;ίνβ8 Ιογ οάάίηξ -τατος, η, ον ίο ίΐιβ 8ίβηι ο£ 
1;1ιβ ιηα80ΐι1ίηΘ ρΌ8ί1;ίνθ. 

743. Ι£ 1;1ιβ ρβηαΐί ο£ 1;1ιβ 8ίβπι 18 Ιοη^ \}γ Ώ8^^\1τ^ ογ ροδίϋοη 
(522), ίΐιβ δίβιη £ογ 1;1ιβ οοπιρΒ^ΓΒ^ίίνβ Άηά 8ΐιρΘΓΐα1;ίνθ ΓΘπιαίηβ υη- 
οΚαη^βά. Ι£ ίΐ; 18 δΐιοιΐ;, ίΐ; 18 Γβ^^αΙβ^Γΐγ Ιβη^^ίΐιβηθά, ο 1)βοοιηίη^ ω. 749. ΕχΑΜΡΐ,Εθ 

Ροδίίίνβ Οοτηρα,'αύνβ 

ιηση•ό« (ιτισ^ο-) ί&ϋΐιίαΐ, 1}Γα8ΐ;"νΐΓθΓϋΐ7 ΐΓΐση•ότ€ρο8 
μαλακός (μαλακό-) βοίΐ}, ^βηΐ^ΐβ μαλακώτ€ρο« βηρβτίαύνβ - 

ιη<Γτ6τατο9 
μαλακώτατο9 750. Τΐιβ άβοίβηδίοη ο£ οοιηραΓΕίίνβδ Εηά βαρβΓίο,ίίνββ ίβ ιΐ8ΐια1ΐ7 
^Ιΐ6 Γ6§^αΓ νο\\τ6ΐ (Ιββίβιΐδίοιι ο£ αάίββϋνββ, οα κάλος, ή, όκ (721). 

255 7β1-755] ΗΟΜΕΚΙΟ ΟΚΕΕΚ 751. 8οπιβ αάίβοίίνββ, ιηαίηΐ^ 1;1ιο8θ ίη -υς αηά -ρος, ίοπη Λθ 
οοιηραΓίΐ1;ίνΘ αηά 8ΐιρβΓΐ&1;ίνΘ \)γ οΙαΒ,ηξίηξ 1;1ιβ8β 6η(ϋη^ ίίο πων, 
-ιον £θΓ ίΐΐθ οοιηρ3;Γα1;ίνβ, αηά 1;ο -ιστός, η, ον ίον ϋιβ Βτιρβιίαΐίίνβ. 752. 

ΡοδίΗνβ 

α(σ^ρό$ δΐιαιηβίιιΐ ΕΧΑΜΡΙ,ΕΘ 

ΟοιηραΓαΗνβ 

ήδίων, ήδιον β^ββύβΓ 
αΐβτχίων, ιον ιηοΓβ δΐιαπιβίαΐ 8ηρβτΙαΗν€ 

4)δΜΓΤθ«, η, ον δ^ββίββίί 
αΥσχκΓΓος) η, ον ιηοβΐ; 
8ΐΐ3.ιηβία1 753. Τΐΐθ οοιηρΒ,ΓΕίίνθ ο£ ίΐΐθββ Ε(1ίβο1;ίνβ8 ίβ άθοίίηβά. Ιί^β ίψΛί- 
νων, ον (731), ΒϋτΑ 1;1ΐΘ 8ΐιρβΓΐ£ΐ1;ίνβ Ιίΐίβ καλ6<;, η, 6ν (721). 

754. ΤΙΐΘ ιηο8ΐ; ίιηροΓίιαιιΙ; οαβββ ο£ ιγγθ^Ιβ^γ οοιαραΓίΒοη η,γθ : Ροδίίίνβ ΟοΐπραναΗνβ 

1) &7<^0^9 ^οοά, Ι^Γανβ, δ,ρ€(ων, ον 
ΐΐθ):)1β δ.μ€(νων, ον 

βΛτ€ρο«, η, ον 
λω(ων, ον (λωίτ€ρθ9, η, 
ον) 
κρατνς (κραταιόβ, ή, κρ€£σ-σων, ον 

όν) ροτγβΓίιιΙ 
κρατ€ρό$, ή, όν (καρ- φ^ρτ€ρο« 

Τ€ρΟ«) ρΟΤΥβΓίτΐΙ 

3) κακός, ή, όν ):)3,ά, κακίων, ον (κακώτ€ρο«) 

0θ"νν^3.Γ<11γ ήσσων, ον 

χαίρων, ον (\€ΐρότ€ρο«) 
(χ€ρ€£ων, ον) 

4) κΐΛός, ή, όν 1)63,1111- καλλίων, ον 

£α1, ηοΙ)ΐΘ 8ηρ€τΙαίίν€ 
άριστος, η, ον 2) 5) μέγ*)^^ Ι^-Γ^β, ιηί^1ιΙ;7 

6) μικρός δΐηαΐΐ, ϋηγ 

7) 4λαχύ$ δΐηβ,ΙΙ, 1;ίη7 

8) ολίγος βιηαΐΐ, ίαγί 

9) «ιτολύς ιητιοΐι, ιηαηγ 
10) φίλος άβαΓ, Ιυνβΐγ μΛίζων, ον (μίζων, ον?) 

μ€£ων, ο ν 

Ιλάο'σων, ον 

όλ€ίζα>ν, ον (ολίζων, ον) 

ΐΓλ€£ων, ο ν (ιτλ^ων, ο ν) 

φ(λτ€ρος, η, ον (φιλίων, κράτιστος (κάρτιστος) 

φ^ρτατος (φ^ριστος) 

κάκιστος, η, ον 
ήκιστος, η, ον 

κάλλιστος, η, ον 

ελάχιστος, η, ον 
όλίγισ-τος, η, ον 
ιτλ€Ϊστος, η, ον 
φίλτατος, η, ον ον) 

765. δοπίθ 8,ιΐ3Θθ1;ίνΘ8 άο ηοί οοοαι ίη ίΐιβ ροβίϋνθ. ΤΙιβίΓ οοιη- 
ραΓαύνθδ αηά 8αρθΓΐ£ΐ1;ίνβ8 εΐΓβ £θΓΐηθά £Γοιη ρΓβροβίίίοπΒ, αάνθΛβ, 
υ6γ1)8, ηοιιηδ, άπα ρΓοηοιιη8. 

256 Γ 
1 


■ 0ΟΜΡΑΚΙ3ΟΝ ΟΡ ΑΜΕΟΤίνΕΚ, ΝυΜΕΕΑΙ.8 [756-757 ■ 


76$. Τΐιβ οοιπρείΓίΐΙίνβ αιι<ϊ ΒΐιρίίΓΐΒ,Ιϊνε πιε}• εχρΓβββ ιηβΓβΙχ 3, | 


ΜβΙι άβ^Γββ οί ίΐιβ ηαΕί,ΙίΙ;)-, ΐίϊΐΐιουΐ; Άαγ ϊΛβά οί 


οοηιραΓίβοιι Ιιβίηβ 


ΐηνοΐνεά, 3ΐΐ(1 &ί ίίπιβΒ 


ιη&7 ϊιΐ(ϊίθ3,ίΒ ΒΪιπρ!^ 


θ1ΐ3,ΓΛ0ΐΘΓΪ3ίΪ0 ΟΓ 


ραΒ96ββϊόιι. 


ΝαιηβταΐΒ 
767. Τΐιβ ΟΓββΙι ητιιηβΓΒ,ΐΒ ττβΓβ λβ ίοΙΙοιτΒ γ 
ϋΑΚΚΙΝΑΙ-β 


ΟκΒΙΝΑΙ,β 


ΑΓνΚΒΒβ 


1 .1,, μ£α (Εο), Ιν 
ί^αί 


2 8ίβ (81») 


Βιΐτ,ροϊ, η, αν 


Β1, 


3 τρίϊϊ,τρία 


τρί(τα)«,. η, ον 


τρΐ5 
τίταρτοϊ (τίτρητοϊ), η, ον 


τιτράκιΐ 


τώτσαρα 


5 ,^τ. 


■π-ΐμιττο!, η. ον 


1Γ.«-ά««• 


Ι " •* 


!«Τ05, η. ον 


ίμ«ι,• 


^ 7 *τΛ 


ΐρδομοϊ (ΐρεόματο,). η, ον 


ίτΓΤΛκίϊ» 


Μ^Μ 


βγδοοΐ {όγίίβτοϊ), η, βν 


ϊκτάκκ• 


Ψΐ>Μα 


Ινατο3 ((Ινατοϊ), ΐ), ον 


ίνάκιΐ 


10 Μκα 


βίκατοί, η, ον 


ε<κ<ΐκ>ι 


11 Ινβικα 


ίιΈίκατΒϊ, η, βν 
12 8(«)ώ8.κα,6ίο«αΙΜ™ 


5(υ}ϋ<Βίκ<ιτοι, η, ον 


8(υ)>.Β.κάκ.ϊ- 


τ-ρ(ια-και8ικιίκιϊ* 


ΕΑ<.) 
τίταρτοϊ (τίτρατοϊ) «αΙ 


τ(0-<Γαρ»Γκαι8•- 
8ί,...ί, ,, .. 


κάκ.,• 
ιτίμ-πτοϊ καΐ Είκατοϊ, τ), ον 


ίκ-™! καΐ ίίκατοϊ, η. ον 


ϊβΒομΟϊ καΐ είκατοϊ, η, ον 


<ΐΓΤ(ΐκαι.Ε(ΐιι1κΐΐ* 


18 όκτ»ΝαΙ5(κα 


ίγίοοϊ καΐ ίΐκατοΐ, η, ον 


έκτ<ικα.ε<κ£κιι> - 


Ι 18 <νν«ακα16,κ£. 


ϊνητο! καΙ Μκατοϊ, η, αν 


<ννιακαι8<κ&κΐΐ- 1 


20 ιΕκαο-ι (ί([κ«Γθ 
■ Ικοο-άκις Ι 


. 21 •Ιι «αΙ